صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره ۴۰

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 40

هفته نامه روزگار خودرو شماره 40

‫دو‌شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫‪ 21‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫خودرو‌سازان خارجی‬ ‫عالقه‌مند به ادامه‬ ‫همکاری با ایران‬ ‫قیمت ارز چگونه‬ ‫تعیین می‌شود؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫نگاهی به تاریخچه نمایشگاه قطعات خودرو تهران‬ ‫گردهمایی پایه‌گذاران خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫بزرگترینتولیدکنندهقطعاتاصلیخودرودرکشور‬ ‫شمارهتلفن‪1477‬‬ ‫آدرس‪:‬تهران‪،‬میدانآرژانتین‪،‬خیاباناحمد‬ ‫قصیر‪،‬خیابانشانزدهم‪،‬پالک‪1‬‬ ‫‪WWW.EZAMCO.COM‬‬
‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 21‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫ایمیدرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سازمان حمایت در هیات‌مدیره خودروسازان کرسی ندارد‬ ‫بررس��ی نرخ تمام ش��ده خودرو در این س��ازمان بدون محاسبه‬ ‫منافع یک‌س��ویه شرکت‌های خودروساز یا مصرف‌کنندگان و فقط‬ ‫براس��اس صورت‌های مالی حسابرس��ی ش��ده و اس��ناد و مدارک‬ ‫موجود‪ ،‬برابرضوابط عموم��ی قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و‬ ‫تثبیت قیمت‌ها و با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬به‌گزارش ش��اتا‪ ،‬وحید منایی عضو هیات‌مدیره و‬ ‫معاون نظارت بر کاالهای س��رمایه‌ای و خدمات س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت‪ :‬بررس��ی نرخ تمام ش��ده‬ ‫خودرو در این س��ازمان بدون لحاظ منافع یک‌س��ویه شرکت‌های‬ ‫خودروس��از یا مصرف‌کنندگان‪ ،‬انجام می‌ش��ود‪ .‬مع��اون نظارت بر‬ ‫کاالهای س��رمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان با اس��تناد به ابالغیه شماره ‪۱۶۹۷۵۶/ ۶۰‬مورخ ‪۲۷‬‬ ‫شهریور امسال درباره بخشنامه ساماندهی بازار خودرو ازسوی وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن وتجارت و رئیس کارگ��روه تنظیم بازار‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫نرخ خودرو پس از بررس��ی و محاس��به نرخ تمام شده ازسوی این‬ ‫سازمان بر مبنای مستندات مالی حسابرسی شده و مرتبط با تولید‬ ‫ه��ر خودرو در کارگروه خودرو مطرح و ب��رای تایید و تصویب به‬ ‫کارگ��روه تنظیم بازار منعکس می‌ش��ود‪ .‬او ضمن تاکید بر اینکه‬ ‫هیچ یک از کارکنان این س��ازمان نقش و کرس��ی در هیات‌مدیره‬ ‫شرکت‌های خودروساز ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬بررسی نرخ تمام شده خودرو‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫قیمت ارز چگونه تعیین می‌شود؟‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود‬ ‫در یادداش��ت قبلی (ش��نبه‪ ۱۲ ،‬آبان ‪ )۹۷‬نوش��تم که چ��را دالر ‪ ۱۰‬تومان‬ ‫نمی‌ش��ود و هر ریال با یک س��نت برابر نیست؟ بدیهی است که این مطالب را‬ ‫بیش��تر مس��ئوالن و رئیس‌جمهوری و معاون اول و رئیس کل بانک مرکزی و‬ ‫وزیر اقتصاد نمی‌خوانند و کس��ی از مسئوالن به فریاد ما روزنامه‌نگاران توجهی‬ ‫ندارد اما آنهایی که اهل خواندن هستند و می‌خوانند با موضوع و دردهای نهفته‬ ‫در یک یادداشت همذات‌پنداری کرده و برایم پیام می‌دهند که ما هم همیشه‬ ‫فکر می‌کنیم که چرا با این همه ثروت نهفته در کش��ور‪ ،‬ریال و س��نت با هم‬ ‫برابر نمی‌شوند و چرا ارزش دالر هر روز به جای اینکه پایین بیاید‪ ،‬باال می‌رود؟‬ ‫متاسفانه جواب این دردها را من نباید بدهم؛ باید همان‌هایی بدهند که هیچ‬ ‫وقت روزنامه نمی‌خوانند و دسترسی به آنها هر روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود‬ ‫و از مردم دور و دورتر می‌شوند‪.‬‬ ‫اما در روزهای اخیر و همزمان با باال و پایین رفتن نرخ دالر و س��ایر ارزهای‬ ‫خارجی در بازار‪ ،‬یکی از موضوعاتی که بار دیگر مورد توجه مردم عادی و حتی‬ ‫خردمندان غیراقتصادی قرار گرفته‪ ،‬بحث‌های ارزی است‪.‬‬ ‫پرسش اساسی این است که اصال ارز چیست؟‬ ‫نرخ ارز چگونه ازسوی بانک مرکزی تعیین می‌شود؟‬ ‫نرخ ارز در بازار آزاد یعنی چی؟‬ ‫خ ارزها با هم برابر نیست؟‬ ‫چرا نر ‌‬ ‫و ده‌ه��ا پرس��ش دیگر که متاس��فانه هیچ‌گاه پاس��خ‌های س��اده‌ای از طرف‬ ‫اقتصاددانان وابس��ته به غرب و ش��رق و پنهان در خانه و مس��ئوالن اقتصادی‬ ‫به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به آنها داده نشده است‪.‬‬ ‫این یادداش��ت تالش می‌کند در چند ش��ماره روزنامه‪ ،‬پاسخ‌های ساده‌ای در‬ ‫حد فهم خود نویسنده ارائه کند و هیچ ادعایی در مباحث کارشناسی اقتصادی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ارز چیست؟‬ ‫به پول‌های خارجی یا به‌گفته دیگر به واحدهای پولی که در کشورهای دیگر‬ ‫جز کشور اصلی دادوستد شود‪ ،‬به‌طور کلی ارز گفته می‌شود‪.‬‬ ‫ارز به‌ط��ور عم��وم نوع پذیرفته‌ش��ده‌ای از پول اس��ت که ش��امل س��که و‬ ‫اس��کناس‌های کاغذی می‌شود و ازسوی دولت‌ها توزیع شده و در اقتصاد همه‬ ‫کشورها گردش دارد‪.‬‬ ‫منظور از نرخ ارز خارجی عبارت است از مقدار واحد پولی ملی که باید برای‬ ‫به‌دست آوردن واحد پول کشوری دیگر پرداخت شود‪.‬‬ ‫ارز که به‌عنوان واس��طه مبادله کاال و خدمات بین‌المللی مورد استفاده مردم‬ ‫جهان به جز همان کش��ور قرار می‌گیرد‪ ،‬پایه و زیربنای کس��ب‌وکارها به‌شمار‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫ت بین معامالت مالی در داخل کش��ور و مبادالت بین‌المللی این اس��ت‬ ‫تفاو ‌‬ ‫که در تجارت داخلی نیاز به پرداخت و دریافت وجوه با پول رایج ملی است اما‬ ‫در معام�لات خارجی به‌طور معم��ول این وجوه در قالب پول‌های رایج و معتبر‬ ‫خارجی‪ ،‬بس��ته به نوع معامله با کدام کش��ور یا حضور در کدام کشور پرداخت‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به‌طور مثال در ایران برای انجام مبادالت‪ ،‬از ریال و تومان اس��تفاده می‌شود‪،‬‬ ‫در اروپ��ا واحد ی��ورو و در امریکا دالر امریکا کارب��رد دارد اما وقتی یک ایرانی‬ ‫بخواهد کاالیی را از آلمان تهیه کند باید در ازای آن یورو بپردازد؛ بنابراین باید‬ ‫براساس یک رابطه مبادله تعریف شده یورو بدهد و آن کاال را بخرد‪.‬‬ ‫حاال برای این خرید باید واحد پولی یک کشور به واحد پولی کشور فروشنده‬ ‫تبدیل ش��ود؛ اینجاس��ت که موضوع نرخ برابری ارز به‌وجود می‌آید و ارزش ارز‬ ‫هر کش��ور براس��اس ذخایر طال‪ ،‬ثروت‌های آش��کار و پنهان‪ ،‬منابع زیرزمینی‪،‬‬ ‫توانمندی‌ه��ای صنعتی‪ ،‬جایگاه سیاس��ی‪ ،‬نیروی انس��انی و ده‌ها پارامتر دیگر‬ ‫تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خودروهای آالینده تخفیف نمی‌گیرند‬ ‫رئی��س انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه فنی گفت‪ :‬در‬ ‫هیچ‌ی��ک از مراکز معاینه فنی برای هی��چ خودرویی درباره آزمون آالیندگی‬ ‫تخفیف داده نمی‌شود‪.‬‬ ‫عب��اس مجیدی‌ن��ژاد در گفت‌وگو با خ��ودروکار‪ ،‬در زمینه این موضوع که‬ ‫برخ��ی مردم برای دریاف��ت معاینه فنی خودرو‌های آالین��ده خود به مراکز‬ ‫خارج ش��هر مراجعه می‌کنند تا برگ��ه معاینه فنی دریافت کنند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مش��کلی که وجود دارد این است که بسیاری می‌خواهند بگویند بین مراکز‬ ‫فنی یک تضاد وجود دارد‪ ،‬در حالی که این‌گونه نیست‪ .‬امروز در تمام مراکز‬ ‫فنی از یک س��امانه جامع و یکپارچه اس��تفاده می‌شود که نام آن به اختصار‬ ‫«سیمپا» نامیده شده است‪.‬‬ ‫او همچنین با اش��اره به دس��تگاه و تجهیزات مراکز معاینه فنی بیان کرد‪:‬‬ ‫تمامی مراکز معاینه فنی از کوچک‌ترین ش��هر تا بزرگ‌ترین شهرهای ایران‬ ‫همه از یک دس��تگاه و تجهیزات استفاده می‌کنند‪ .‬همچنین به‌طور ویژه در‬ ‫بحث س��وخت و ترمز س��امانه کاملا برخط اس��ت و آنچه مورد بررسی قرار‬ ‫می‌گیرد مبتنی بر دستگاه و تجهیزات است‪.‬‬ ‫مجیدی‌نژاد افزود‪ :‬در برخی از آزمون‌های چش��می مانند تایرها‪ ،‬شیشه‌ها‪،‬‬ ‫المپ‌ها و چراغ‌ها ممکن است تخفیف‌هایی به مراجعه‌کننده‌ها داده شود اما‬ ‫در صورت کلی نمی‌توانند ب��ه مراجعه‌کنندگان درباره آزمون‌های آالیندگی‬ ‫تخفیف بدهند‪ .‬من این موضوع که در برخی مراکز خارج ش��هر برگه معاینه‬ ‫فنی‌های غیرمجاز برای خودرو‌های آالینده صادر می‌شود را تکذیب می‌کنم‪.‬‬ ‫این موضوع بیش��تر جوس��ازی اس��ت که در بین برخی مردم در مورد مراکز‬ ‫معاینه فنی به وجود آمده است‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو درباره نوبت‌دهی اینترنتی‬ ‫ب��رای مراکز معاینه فنی و مراجعه منظم‌تر و کوتاه ش��دن زمان انتظار برای‬ ‫مردم عنوان‌کرد‪ :‬سامانه نوبت‌دهی اینترنتی در حال حاضر در تهران و برخی‬ ‫مراکز قم فعال ش��ده اس��ت و در دیگر ش��هر‌ها هنوز راه‌اندازی نشده است‪.‬‬ ‫تس��هیل شرایط برای مردم امری اس��ت که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت‪.‬‬ ‫باید از صف‌های طوالنی جلوگیری شود و مردم بتوانند با نوبت‌دهی اینترنتی‬ ‫در مراک��ز حضور پیدا کنند و بدون اتالف وقت‪ ،‬خدماتی که از طریق معاینه‬ ‫فنی قرار است به آنها ارائه شود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫در این سازمان بدون لحاظ منافع یک‌سویه شرکت‌های خودروساز‬ ‫یا مصرف‌کنندگان و فقط براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده‬ ‫و اسناد و مدارک مثبته‪ ،‬وفق ضوابط عمومی قیمت‌گذاری مصوب‬ ‫هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان انجام می‌ش��ود و این موضوع در قالب یک نظریه‬ ‫کارشناسی و محاسباتی طرح می‌شود که باید جانب انصاف‪ ،‬عدالت‬ ‫و بی‌طرفی در آن براس��اس واقعیات و اعداد و ارقام رعایت ش��ده‬ ‫باش��د‪ .‬در ادامه افزود‪ :‬بدیهی اس��ت‪ ،‬کارگروه تنظیم بازار براساس‬ ‫منافع‪ ،‬مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و‬ ‫پیاده‌سازی قیمت‌های جدید‪ ،‬تصمیم خواهدگرفت‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪‌،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫خودرو‌سازان خارجی عالقه‌مند به ادامه همکاری با ایران‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪‌،‬معدن و تجارت و رئیس‬ ‫هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران گف��ت‪ :‬مذاکره و رایزنی با خودروس��ازان‬ ‫خارجی ب��رای رفع مش��کالت تامی��ن و تولید‬ ‫خودروهای مشترک ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬منصور معظمی با اشاره‬ ‫به مش��کالت تامین قطع��ات برخی خودروهای‬ ‫تولی��د مش��ترک گف��ت‪ :‬بیش��تر ش��رکت‌های‬ ‫خودروس��از خارجی در زمینه نقل‌وانتقال پول و‬ ‫همکاری مس��تقیم با ش��ریکان ایرانی با مشکل‬ ‫روبه‌رو شده‌اند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫دلیل این وضعیت نیز دردسرهای ناشی از رفتار‬ ‫خالف ع��رف و اصول بین‌الملل رئیس‌جمهوری‬ ‫امریکا برای آنها بوده است‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عامل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران با اش��اره به اینکه بیشتر‬ ‫خودروس��ازان خارجی با توجه به جذابیت‌های‬ ‫بازار ایران عالقه‌مند به انجام تعهدات و گسترش‬ ‫همکاری خود با خودروس��ازان ایرانی هس��تند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬با وج��ود این اکنون در ح��ال مذاکره با‬ ‫ش��ریکان خودروس��از خارجی ب��رای رفع این‬ ‫مشکالت هستیم‪.‬‬ ‫معظمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگرچه این موضوع‬ ‫زمان‌بر اس��ت اما منتظر هس��تیم تا ببینیم این‬ ‫شریکان خارجی چگونه می‌توانند این مشکالت‬ ‫را برطرف کنند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران(ای��درو) با ابراز امیدواری برای رفع‬ ‫این مش��کالت در آینده نه‌چن��دان دور‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ب��ا توجه به مذاکرات‪ ،‬ب��ه آینده همکاری‬ ‫خودروس��ازان ایرانی با ش��ریکان خارجی و رفع‬ ‫مش��کالت تولید و عرضه خودروهای مش��ترک‬ ‫اروپایی و چینی امیدوار هستیم‪.‬‬ ‫این‌باره قطعه‌س��ازان داخلی در تالش هس��تند‬ ‫با تمام ظرفیت تولید را ادامه دهند اما مش��کل‬ ‫اساسی را کمبود و نبود مواد اولیه داخلی عنوان‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش‌های تامین مواد اولیه‬ ‫حال باید دید مدی��ران بخش صنعت خودرو‬ ‫چه تدابیری برای رف��ع چالش‌های تامین مواد‬ ‫اولی��ه اندیش��یده‌اند؟ آی��ا می‌توانن��د در زمینه‬ ‫قیمت مواد اولیه برنامه‌ای در راس��تای حمایت‬ ‫از صنعتگران ارائه دهند؟‬ ‫ش��رایط تولید به‌گونه‌ای است که قطعه‌سازان‬ ‫در گفت‌وگو با «گسترش‌صنعت» عنوان کرده‌اند‬ ‫تحریم‌های بیرونی در مقابل تحریم‌های داخلی‬ ‫تاثیری نداش��ته و بیشترین آسیب به واحدهای‬ ‫صنعتی از خودتحریمی‌ها بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای عبور از تحریم‌ها‬ ‫‹ ‹داخلی‌سازی قطعات‬ ‫گفتنی اس��ت با آغاز مرحله نخست تحریم‌ها‬ ‫علیه کش��ور‪ ،‬برخی خودروساز به‌دلیل به خطر‬ ‫افتادن بازارهای خود همکاری با طرف ایرانی را‬ ‫به حالت تعلیق درآوردند تا تصمیم نهایی اتخاذ‬ ‫شود‪ .‬از این‌رو‪ ،‬تامین قطعات خودروهای جدید‬ ‫از جمله پژو ‪ ۲۰۰۸‬و س��ی‌‪ ۳‬با مشکالتی همراه‬ ‫روند پیش‌فروش‌های ایران‌خودرو‬ ‫ادامه دارد‬ ‫مع��اون مدیرعامل در بازاریابی و ف��روش ایران‌خودرو اعالم کرد‪ :‬عرضه خودروهای‬ ‫این شرکت با هدف تامین نیاز بازار ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬مصطف��ی خان‌کرم��ی اف��زود‪ :‬در ی��ک ماه گذش��ته روند‬ ‫پیش‌فروش‌های این ش��رکت قطع نشده و درحال‌حاضر در تدارک طرح پیش‌فروش‬ ‫جدیدی هس��تیم که پس از دریافت کردن مجوزهای الزم در روزهای آینده به اجرا‬ ‫درخواهد آمد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬فش��ارهای زیادی که این روزها خودروس��ازان متحمل می‌ش��وند مانع‬ ‫ایفای تعهدات و نقش اصلی ما نشده و همان‌طور که پیش‌تر وعده داده بودیم سعی‬ ‫می‌کنیم با ادامه دادن شرایط عرضه‪ ،‬تالطم بازار را از بین برده و به یک ثبات منطقی‬ ‫که شایسته مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی است‪ ،‬برسیم‪.‬‬ ‫خان‌کرمی بار دیگر تاکیدکرد‪ :‬مشتریان برای نام‌نویسی فقط از طریق سایت فروش‬ ‫اینترنتی ش��رکت ایران‌خودرو به نشانی ‪ esale.ikco.ir‬یا مراجعه به نمایندگی‌های‬ ‫مجاز سراسر کشور و ثبت‌نام از طریق سایت اقدام کنند‪.‬‬ ‫ش��ده است‪ .‬پیش‌تر ازس��وی مدیرعامل ایکاپ‬ ‫اعالم ش��ده بود قطعات مورد نی��از خودروهای‬ ‫پیش‌فروش ش��ده (پژو ‪ )۲۰۰۸‬تامین ش��ده و‬ ‫تحویل آن به زودی محقق می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع ب��رای س��یتروئن (س��ی‪ )۳‬نیز‬ ‫صدق می‌کند و عنوان ش��ده ب��رای خودروهای‬ ‫پیش‌فروش شده مشکلی به لحاظ تامین قطعه‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رسد دولتمردان قصد دارند به‌نوعی‬ ‫خ��ط تولید مدل‌های جدی��د خودرویی متوقف‬ ‫نشود و داخلی‌سازی قطعات نیز به‌تدریج محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مذاکرات خودروس��ازان و قطعه‌س��ازان برای‬ ‫بومی‌س��ازی قطع��ات وارداتی ادام��ه دارد و در‬ ‫در راس��تای حمایت از صنعت خودرو داخل‪،‬‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران‬ ‫رایزنی‌های بس��یاری با خودروسازان بین‌المللی‬ ‫داش��ته ت��ا صنعت خ��ودرو ب��ا پویایی بیش��تر‬ ‫فعالیت‌های خ��ود را ادامه دهد‪ .‬به‌عنوان نمونه‪،‬‬ ‫در دیدار رئیس هیات عامل ایدرو و سفیر برزیل‬ ‫تفاهمنامه این دو کش��ور با هدف افزایش سطح‬ ‫روابط تجاری دو کش��ور نهایی شد‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره شرایط همکاری‬ ‫شرکت‌های گروه صنعتی ایران‌خودرو و شرکت‬ ‫سایپا با دو خودروساز برزیلی (مارکوپولو و کایو)‬ ‫خب��ر داده بود و در این‌باره بای��د منتظر بود تا‬ ‫دید این همکاری‌ها چه دستاوردی برای صنعت‬ ‫خودرو کش��ور به‌دنبال خواهد داش��ت و چقدر‬ ‫روی طرح توسعه خودروسازی به دو خودروساز‬ ‫بزرگ کش��ور کمک می‌کند‪ .‬چنین ش��رایطی‬ ‫پیش‌تر تجربه ش��ده و صنعتگران توانسته‌اند از‬ ‫آن به سالمت عبور کنند‪.‬‬
‫دو‌شنبه‬ ‫مهم‌ترین خواسته قطعه‌سازان‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬تعدیل نرخ خودرو و قطع��ات خودرویی و همچنین‬ ‫کاهش مش��کالت تامین م��واد اولی��ه از مهم‌ترین خواس��ته‌های‬ ‫قطعه‌س��ازان اس��ت‪ .‬محمدرض��ا نجفی‌منش در گفت‌وگ��و با ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬خطر عمده در صنعت خودرو‪ ،‬زیان باالی این صنعت اس��ت‬ ‫ک��ه از قیمت‌گذاری پایین خودروها ناش��ی می‌ش��ود‪ .‬وی به زیان‬ ‫انباش��ته ‪۵‬هزار میلیارد تومانی ‪۲‬خودروس��از بزرگ کش��ور اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬اگر ای��ن روند ادامه یابد‪ ،‬پی��ش از اجرای تحریم‌ها‪،‬‬ ‫خودروس��ازان با مش��کل اساس��ی روبه‌رو می‌ش��وند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫اکنون بیش��ترین مشکل قطعه‌س��ازان تامین مواد اولیه داخلی از‬ ‫جمله فوالد‪ ،‬مس و آلومینیوم اس��ت و باید سامانه‌ای طراحی شود‬ ‫ت��ا بتوانند مواد را به‌طور مس��تقیم با نرخی ک��ه در بورس تعیین‬ ‫می‌شود‪ ،‬دریافت کنند‪ .‬نجفی‌منش‪ ،‬کمک دولت برای تامین مواد‬ ‫خارجی مورد نیاز را خواستار شد تا قطعه‌سازان بیش از این درگیر‬ ‫مسائل ثبت‌س��فارش کاال‪ ،‬تخصیص ارز یا تاخیر بانک مرکزی در‬ ‫پرداخت ارز نش��وند‪ .‬وی گفت‪ :‬یک ماهه شدن پرداختی‌ها ازسوی‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬دیگر خواسته قطعه‌سازان است تا بتوانند به حیات‬ ‫خود ادامه دهند‪ .‬برآورد ما از بدهی خودروس��ازان به قطعه‌س��ازان‬ ‫حدود ‪۱۵‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬رئیس انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازان کش��ور ادامه داد‪ :‬بیشتر خرید‬ ‫‪ 21‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫قطعه‌س��ازان از شرکت‌های خارجی در س��ال‌های گذشته و پیش‬ ‫از تحریم‌ه��ا به‌طور اعتباری انجام ش��د و زمان��ی که هنوز نرخ ارز‬ ‫‪۳۸۰۰‬توم��ان بود‪ ،‬کاالهای تولید ش��ده را ب��ه قیمت‌های مصوب‬ ‫می‌فروختن��د اما اکن��ون دولت پرداخت مابه‌التف��اوت ارزی با نرخ‬ ‫نیمایی را خواس��تار ش��ده که به معنای ورشکستگی قطعه‌سازان‬ ‫است‪ .‬نجفی‌منش اضافه کرد‪ :‬عمده مشکالت کنونی خودروسازان‬ ‫و قطعه‌س��ازان نه از تحریم‌های خارجی‪ ،‬بلکه ناشی از تحریم‌های‬ ‫داخل��ی و معضالتی اس��ت که خودمان برای صنعت کش��ور ایجاد‬ ‫کرده‌ایم و ضروری اس��ت در این زمین��ه برنامه‌ریزی مدونی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫قطعه‌سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫انتظار قطعه‌سازان از سکاندار جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫در نشست هم‌اندیشی سال گذشته رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت که در آن ایام معاونت طرح و برنامه‌ریزی وزارتخانه‬ ‫را بر عهده داش��ت با رئیسان انجمن‌های تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور‪ ،‬وی تاکیدکرده بود که مشکالت‬ ‫حوزه صنعت خودرو و قطعه را به شکل ساختاری حل می‌کند‪.‬‬ ‫رحمانی همچنین عنوان کرده بود‪ :‬بر این اساس در نظر داریم‬ ‫نقش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اجرای سیاست‌ها کمرنگ‬ ‫ش��ده و این وزارتخانه تنها مجری و سیاست‌گذار باشد تا با تغییر‬ ‫افراد دچار مش��کل نش��ویم‪ .‬رحمانی صنعت خ��ودرو را نیازمند‬ ‫چند تصمیم کالن دانس��ته و تصریح‌کرده ب��ود‪ :‬به‌طور قطع این‬ ‫تصمیم‌گیری‌ه��ا از عهده بخش خصوصی فعال در صنعت خودرو‬ ‫خ��ارج بوده و الزم اس��ت با همکاری دولت نس��بت به دریافت و‬ ‫ابالغ هرچه س��ریع‌تر این مصوبات اقدام ش��ود‪ .‬ح��ال باید دید با‬ ‫صدارت وی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چقدر این برنامه‌ها‬ ‫محقق می‌شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه با برخی از فع��االن صنعت قطعه درباره انتظار آنها از‬ ‫وزیر جدید گفت‌وگوهایی داشتیم که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫شدن مشکل و رشد هزینه‌ها سربار و از بین رفتن‬ ‫سرمایه مالی و زمانی است‪ .‬به این ترتیب فرصت‌ها از‬ ‫دست رفته و ادامه فعالیت‌ها دشوارتر خواهد شد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت یادآور ش��د‪ :‬از وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت انتظار می‌رود با توجه به تجربه‌ها و شناختی که از صنعت‬ ‫و مش��کالت آن دارد‪ ،‬نگاهش به مس��ائل صنعت‪ ،‬جدا از مسائل‬ ‫سیاسی و تنها تخصصی باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نیاز اس��ت تا اتاق فکرهایی تشکیل و از افراد‬ ‫صنعتگر و باتجربه در تمام زمینه‌ها نظرخواهی و مش��ورت شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این کمک می‌کند معضالت با ش��فافیت بیشتری دنبال و‬ ‫حل شود‪ .‬قاسم‌نژاد با اشاره به نکته سوم عنوان‌کرد‪ :‬به‌طور قطع‬ ‫اصرار نداریم هر آنچه عنوان می‌ش��ود درست و کارآمد است اما‬ ‫انتظار این است که سخنان صنعتگران شنیده شود و با همفکری‌‬ ‫آنها برنامه‌ها تدوین و تصمیم‌گیری شود؛ بنابراین باید گروه‌های‬ ‫فکری وجود داش��ته باش��د که پیش��نهاد‌ها را به‌شکل تخصصی‬ ‫دنبال کنند و از ‪۱۰‬پیشنهاد‪ ۳ ،‬پیشنهاد عملی و مفید باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب مدیران کارآمد‬ ‫‹ ‹حمایت واقعی شود‬ ‫حس��ن زارع‌ن��ژاد‪ ،‬رئی��س انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی قزوین درباره انتظار خود از س��کاندار‬ ‫جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬با توجه به اینکه وزیر‬ ‫جدید جوان‪ ،‬باتجربه و دلس��وز صنعت است اگر بتواند در مقابل‬ ‫ناملایمات ایس��تادگی و برخی مس��ائل این صنعت را حل کند‪،‬‬ ‫بسیار از مشکالت از بین می‌رود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال‌حاضر مشکل صنعتگران کمبود و گرانی مواد‬ ‫اولیه است که باید چاره اساسی برای آن اندیشده شود‪ .‬همچنین‬ ‫درخواس��ت می‌ش��ود با اعطای وام‌های کم به��ره این صنعت را‬ ‫دوباره احیا کند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬البته اگر مشکالت واردات و ارز رفع‬ ‫شود‪ ،‬تولید دوباره رونق می‌گیرد‪.‬‬ ‫زارع‌ن��ژاد با بیان اینکه وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید‬ ‫ش��رایط یکس��انی برای رقابت بین کاالهای داخلی با محصوالت‬ ‫خارج��ی به‌وج��ود آورد‪ ،‬گفت‪ :‬بای��د با الگوگیری از کش��ورهای‬ ‫صنعت��ی حمایت‌های الزم از تولید و تولیدکننده انجام ش��ود تا‬ ‫بتوان در صنعت خودرو توسعه را تجربه کرد‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه‌س��ازی قزوین با اشاره به ضرورت اصالح قوانین‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫با توجه به ش��رایط اقتصادی فعلی باید معافیت‌های مالیاتی برای‬ ‫تولیدکنندگان پیگیری‪ ،‬اجرا و نیز فعالیت‌ها روان‌سازی شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ص��دور بخش��نامه‌های گوناگون در زم��ان کوتاه که‬ ‫یکدیگر را نقض می‌کنند‪ ،‬تولید را دچار حیرانی کرده است‪.‬‬ ‫این فعال تولیدکننده با بیان اینکه صنعت قطعه نیاز به نوسازی‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت صنعت قطعه خوب نیس��ت و ضروری است‬ ‫برای نوسازی این صنعت سرمایه‌گذاری‌های جدیدی انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین الزم اس��ت سیاست مستمر و مشخص‬ ‫ب��رای صنعت خودرو و قطعه تدوین ش��ده که منجر به اش��تغال‬ ‫پای��دار در ای��ن صنایع ش��ود‪ .‬اگر قرار اس��ت موفقیت��ی در بعد‬ ‫اجتماعی و اقتصادی کسب کنیم باید با حفظ اشتغال باشد‪.‬‬ ‫زارع‌نژاد در پایان یادآور ش��د‪ :‬برای حفظ اش��تغال هم قوانین‬ ‫همراهی‬ ‫دولت برای‬ ‫توجیه‌پذیری‬ ‫داخلی‌سازی‬ ‫حمایتی نیاز اس��ت ن��ه ایجاد انواع موانع و چالش‌ه��ا‪ ،‬از این رو‪،‬‬ ‫انتظ��ار م��ا از وزیر جدید‪ ،‬حمایت واقع��ی از تولید و تولیدکننده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی با احیای صنعت‬ ‫غالمعل��ی قرایی‪ ،‬دبیر انجمن قطعه‌س��ازان اس��تان تهران نیز‬ ‫درب��اره انتظار این انجمن از وزیر جدید‪ ،‬گفت‪ :‬رضا رحمانی تنها‬ ‫کس��ی است که از تمام مشکالت و چالش‌های بخش صنعت و از‬ ‫جمله صنعت خودرو و قطعه آگاه اس��ت‪ .‬وی پیش��ینه فعالیت و‬ ‫تجربه ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫را در کارنامه کاری خود دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬فکر می‌کنم با ش��ناخت‬ ‫و آش��نایی که وی با معضالت صنعت دارد نباید مش��کلی وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی عنوان‌ک��رد‪ :‬زمانی که وی در کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی حضور داش��ت‪ ،‬قطعه‌س��ازان چندین‬ ‫نشست با وی داشتند و مشکالت به‌طور روشن و مشخص مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬رحمانی تنها فردی اس��ت که از مش��کالت صنعتگران این‬ ‫حوزه به‌طور کامل آگاه است و درد قطعه‌سازان را می‌داند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن قطعه‌س��ازان اس��تان تهران تصریح‌کرد‪ :‬نمی‌توان‬ ‫برای فردی که خود مدتی در کمیس��یون صنایع حضور داش��ته‬ ‫توصیه و درخواس��تی داشت‪ .‬قطعه‌سازان با همین پیشینه ذهنی‬ ‫امیدوارن��د ک��ه وی گام‌های موث��ری برای این صنع��ت بردارد و‬ ‫تولیدکنن��دگان را از دغدغه‌هایی که امروز به آن مبتال هس��تند‪،‬‬ ‫نجات دهد‪.‬‬ ‫محمود نجفی‌سهی‪/‬عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان‬ ‫س�منان‪ :‬یکی از پرس��ش‌هایی که امروز در صنعت قطعه مطرح اس��ت‬ ‫چرایی واردات قطعه به‌جای فناوری اس��ت‪ .‬در دوره‌ای که صنعت خودرو‬ ‫روزگار طالیی خود را س��پری می‌کرد‪ ،‬عنوان می‌ش��ود چرا به‌جای دانش‬ ‫فنی‪ ،‬قطعات وارد ش��دند‪ .‬پاس��خ ساده اس��ت زیرا واردات راحت‌تر انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬هر زمان که هزینه تولید و تامین قطعات روند صعودی می‌گیرد‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند قطع��ات مورد نیاز خود را با نرخ ارزان‌تر‬ ‫وارد کنند‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر این اس��ت که تیراژ تولید برخی قطعات پایین است و در‬ ‫وی با بیان اینکه به‌دلیل مشکالت و کمبود نقدینگی واحدهای‬ ‫صنعتی در حال تعطیلی است‪ ،‬گفت‪ :‬قطعه‌سازان مطالبات زیادی‬ ‫از خودروس��ازان دارند و مش��کالت مالی سبب شده تا واحدهای‬ ‫صنعتی زیادی تعدیل نیرو داش��ته باش��ند و حتی برخی به‌طور‬ ‫کامل تعطیل شده‌اند‪.‬‬ ‫قرایی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تمام دغدغه دولت اش��تغال اس��ت و‬ ‫اش��تغال هم در تولید و کارآفرینی ایجاد می‌شود‪ .‬سکاندار جدید‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید صنعت را احیا کند زیرا زمانی‬ ‫این واحده��ای صنعتی در چند نوبت فعالیت داش��تند و اکنون‬ ‫نیم��ی از هفته را با یک نوبت کار می‌کن��د و باقی روزها تعطیل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت‌گذاری اصالح شود‬ ‫محمدمهدی شکورزاده‪ ،‬رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی اس��تان خراس��ان رضوی ه��م درباره‬ ‫انتظارات قطعه‌س��ازان از وزیر جدید گفت‪ :‬نخستین مسئله نرخ‬ ‫خودرو است که باید تعیین‌تکلیف و برمبنای نرخ ارز و مواد اولیه‬ ‫بازنگری و اصالح شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬همچنین در همکاری قطعه‌س��ازان و خودروسازان‬ ‫و نی��ز قراردادهای��ی ک��ه این دو صنع��ت با یکدیگ��ر دارند باید‬ ‫نرخ محصوالت به‌درس��تی محاس��به و واقعی ش��ود زیرا یکی از‬ ‫چالش‌های موج��ود صنعت قطع��ه تامین نقدینگ��ی واحدهای‬ ‫صنعتی است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی‬ ‫نگاه نخس��ت داخلی‌س��ازی آنها نمی‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫اما معتقدم می‌توان با روش‌هایی محاسبه‌ش��ده سرمایه‌گذاری‬ ‫در این بخش را توجیه کرد؛ به‌ش��رط اینکه خودروس��ازان‬ ‫نی��ز همراهی کنن��د‪ .‬اگر تا امروز این امر ازس��وی دولت‪،‬‬ ‫خودروس��از و قطعه‌ساز انجام نش��ده ناشی از بی‌توجهی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون در ح��ال تامی��ن برخ��ی قطع��ات ب��رای‬ ‫خودروهایی هس��تیم که تیراژ پایینی دارند‪ ،‬اگر خودروساز‬ ‫با قطعه‌س��از توافق کند که محصوالت را به مدت ‪۳‬سال با نرخ‬ ‫اس��تان خراس��ان رضوی تاکیدکرد‪ :‬تعیین نرخ قطعی ارز(تامین‬ ‫ارز هم مهم اس��ت اما اگر قیمت‌ها مش��خص ش��ود قطعه‌س��از‬ ‫به‌نوعی ارز م��ورد نیاز خود را تامین می‌کن��د)‪ ،‬وصول مطالبات‬ ‫معوق ‌ه قطعه‌سازان از خودروسازان و واقعی شدن نرخ محصوالت‬ ‫از خواس��ته‌های صنعتگران از وزیر جدید اس��ت‪ .‬امروز س��رمایه‬ ‫در گ��ردش واحدهای صنعتی مش��کلی مهمی اس��ت که نیاز به‬ ‫رسیدگی دارد‪.‬‬ ‫ش��کورزاده عنوان‌کرد‪ :‬وزیر جدید اگر بتواند اصالح قیمت‌ها را‬ ‫برای خودروساز و قطعه‌ساز به سرانجام مناسب برساند بخشی از‬ ‫مشکالت موجود برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه تخصصی راهکار برون‌رفت از معضالت‬ ‫حمید قاس��م‌نژاد‪ ،‬مدیرعامل فومن شیمی نیز درباره انتظارات‬ ‫فع��االن این صنعت از س��کاندار جدی��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬واقعیت این است که هر قدر به مسائل و مشکالت‬ ‫صنع��ت با دید کارشناس��ی و تخصصی نگاه ش��ود‪ ،‬احتمال پیدا‬ ‫کردن راه‌حل افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال‌حاضر ش��رایط صنعت ما به‌گونه‌ای است‬ ‫ک��ه هم مش��کالت داخلی دارد و هم در س��طح بین‌المللی دچار‬ ‫مشکالت پیچیده‌ای از جمله اعمال تحریم‌های جدید شده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن هر قدر از عملکرد کارشناس��ی فاصله بگیریم راه‌حل‌ها‬ ‫دشوارتر در دسترس قرار می‌گیرند‪ .‬هر قدر فرافکنی کنیم‪ ،‬برای‬ ‫برون‌رفت از مشکالت راه‌حل‌ها سخت‌تر خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فومن ش��یمی افزود‪ :‬این امر نی��ز به معنی طوالنی‬ ‫باالت��ری خریداری کن��د‪ ،‬صنعتگر می‌تواند با مدیریت س��رمایه‌گذاری‬ ‫خود را مس��تهلک ک��رده و در ادامه قیمت‌ه��ا را کاهش دهد‪.‬‬ ‫البت��ه تاکید می‌کنم در این مرحله ض��رورت دارد دولت و‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با خودروس��از در تامین‬ ‫مالی و تس��هیالت همراهی کند‪ .‬این امر ش��دنی است و‬ ‫برای خودکفایی صنعت خ��ودرو حتی برای قطعاتی که‬ ‫تیراژ پایینی دارند باید محقق شود‪ .‬استفاده از روش بیان‬ ‫ش��ده(عقد قرارداد برای خرید قطعات تا ‪۳‬سال با نرخ تمام‬ ‫شده باال و سپس کاهش قیمت‌ها در ادامه تولید) داخلی‌سازی‬ ‫س��یدجالل موس��وی‌خطیبی‪ ،‬عض��و هیات‌مدی��ره انجم��ن‬ ‫قطعه‌س��ازی تبری��ز نیز درب��اره انتظ��ارات صنعتگ��ران از وزیر‬ ‫جدید گفت‪ :‬رضا رحمانی انتخاب خوبی برای این س��مت بود و‬ ‫صنعتگران انتظارات زیادی از وی دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انتظار می‌رود وضعیت موجود مدیریت شود و ثبات‬ ‫قابل اعتمادی برای تولید‪ ،‬صادرات و س��رمایه‌گذاری در صنعت‬ ‫به‌وجود آید‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬وضعیت بازار ارز‪ ،‬مواد اولیه و‪ ...‬نابسامان و قیمت‌ها‬ ‫رو به افزایش اس��ت در حالی که در کشورهای صنعتی این‌گونه‬ ‫نب��وده و قیمت‌ه��ا در فاصله زمانی زیاد‪ ،‬تنه��ا بین ‪ ۲‬تا ‪۳‬درصد‬ ‫افزایش می‌یابند‪.‬‬ ‫موس��وی‌خطیبی تصریح‌کرد‪ :‬انتظار م��ا از رضا رحمانی و تیم‬ ‫وی‪ ،‬حمای��ت واقع��ی از صنایع کوچک بوده ک��ه موتور محرک‬ ‫صنعت هر جامعه به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه وزیر جدی��د باید در انتخاب معاونان دقت‌نظر‬ ‫کافی داش��ته ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬باید اف��رادی انتخاب ش��وند که در‬ ‫حوزه‌ه��ای گوناگون چه صنعت و چه بازرگانی‪ ،‬صاحب ایده و با‬ ‫کفایت باش��ند‪ .‬این فعال صنعت قطعه عنوان‌کرد‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫یکی از صنایع ویژ‌ه بوده که بهبود فعالیت آن س��بب می‌شود تا‬ ‫صنای��ع زیرمجموع��ه آن از جمله صنعت قطعه نی��ز روند رو به‬ ‫رشدی را تجربه کنند‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬صادرات خودرو زمینه‌ساز‬ ‫صادرات قطعه نیز خواهد شد‪ .‬از این‌رو‪ ،‬انتظار داریم وزیر جدید‬ ‫به این مسئله توجه خاص داشته باشد‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره انجمن قطعه‌س��ازی تبریز با بی��ان اینکه‬ ‫درخواست ما مبارزه با تحریم‌های داخلی است‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم‌های‬ ‫داخلی دس��ت و پای تولیدکننده را بس��ته و نوعی اس��ترس در‬ ‫واحدهای صنعتی برای تهیه و تامین مواد اولیه و قطعات منفصله‬ ‫وجود دارد‪ .‬این امر تولید را با چالش‌هایی بس��یاری روبه‌رو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫موس��وی‌خطیبی در پای��ان تصریح‌کرد‪ :‬به‌ط��ور قطع انتخاب‬ ‫مدیران و معاونان آگاه و آشنا با حوزه‌های گوناگون کمک زیادی‬ ‫به حل مشکالت و پیشرفت صنعت خودرو و قطعه می‌کند‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪۹۰‬درصد قطعات را توجیه‌پذیر می‌کند‪ .‬همچنین تنوع تولید در‬ ‫کشور بسیار باالس��ت از این‌رو‪ ،‬باید برای مدت کوتاهی تنوع خودروها را‬ ‫کاه��ش داد‪ .‬به‌این‌ترتی��ب تیراژ قطعات به همان نس��بت افزایش یافته و‬ ‫تولید را توجیه می‌کند‪ .‬در این فاصله قطعه‌ساز نیز به تقویت فناوری خود‬ ‫پرداخته و با مشارکت همتایان بین‌المللی انتقال فناوری و روزآمدی را در‬ ‫دس��تور کار خود قرار می‌دهد‪ .‬اگر دولت برای تحقق این امر مصمم باشد‬ ‫به‌جرات می‌توان مدعی ش��د بی��ش از ‪۹۰‬درصد قطعات تمام خودروها را‬ ‫می‌توانیم با فناوری و استانداردهای روز جهانی داخلی‌سازی کرده و شدت‬ ‫وابستگی را به واردات قطعات منفصله کم کنیم‪.‬‬ ‫مصرف گواهی‌های اسقاط در واردات قطعات منفصله‬ ‫در حال��ی که تعداد خودروهای فرس��وده کش��ور‬ ‫در ح��ال افزایش اس��ت روند انفعالی اس��قاط این‬ ‫خودروه��ا‪ ،‬در عمل بیانگر نداش��تن برنامه‌ای قاطع‬ ‫به منظور بهبود ش��رایط اس��ت به گونه‌ای که عضو‬ ‫هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اس��قاط کش��ور از‬ ‫تعطیلی این مراکز و انباشته شدن برگه‌های اسقاط‬ ‫خبر می‌دهد‪.‬‬ ‫عبدالمطلب کاویانی درباره روند اسقاط خودروهای‬ ‫فرس��وده اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر تمام مراکز اسقاط‬ ‫تعطی��ل هس��تند و ب��ا توجه به وابس��تگی اس��قاط‬ ‫خودروه��ای فرس��وده ب��ه ثبت‌س��فارش خودروهای‬ ‫وارداتی با مسدود شدن درگاه‌های ثبت‌سفارش عمال‬ ‫روند اسقاط در کشور متوقف شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ش��ماره‌گذاری‬ ‫خودروه��ای وارداتی منوط به اختصاص درصدی از‬ ‫آنه��ا برای از رده خارج کردن خودروهای فرس��وده‬ ‫بوده بنابرای��ن با ممنوعیت واردات هیچ اس��قاطی‬ ‫انجام نش��ده و تقاضایی برای اس��قاط وجود ندارد‪.‬‬ ‫حتی اگر خودرویی اس��قاط ش��د‪ ،‬برگه‌های گواهی‬ ‫در مراکز دپو شده و نتوانسته‌اند برگه‌ها را به فروش‬ ‫برس��انند‪ ،‬برگه‌های اس��قاطی که حداق��ل هرکدام‬ ‫‪۲‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان هزینه بر دوش مراکز‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدی��ره انجمن صنفی مراکز اس��قاط‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬بنابراین با این ش��رایط مراکز اسقاط‬ ‫ق��ادر به ادامه فعالیت نبوده و با انباش��تی از گواهی‬ ‫اسقاط تعطیل هستند‪.‬‬ ‫کاویان��ی در گفت‌وگو ب��ا خبرخ��ودرو گفت‪ :‬در‬ ‫انتهای س��ال ‪ ۹۵‬طی طرحی خودروسازان موظف‬ ‫شدند به ازای تولید خودرویی که بیش از ‪ ۸.۵‬لیتر‬ ‫مصرف س��وخت در روز داش��ته باش��د یک گواهی‬ ‫اس��قاط مص��رف کنن��د اما ای��ن طرح ب��ا اعتراض‬ ‫خودروس��ازان مواجه ش��د و طی نامه‌ای به اسحاق‬ ‫جهانگیری و موافقت وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت (محمد شریعتمداری) منجر به اجرا نشدن‬ ‫طرح شد‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬بنابرای��ن تنه��ا برنام��ه‌ای که‬ ‫درحال‌حاضر برای اسقاط خودروهای فرسوده وجود‬ ‫دارد واردات خودرو اس��ت تا با ش��ماره‌گذاری آنها‬ ‫برگه‌های اسقاط مصرف شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدیره انجم��ن صنفی مراکز اس��قاط‬ ‫کشور گفت‪ :‬شرایط کنونی کشور همکاری مطلوب‌تر‬ ‫خودروس��ازان را برای بهبود روند اسقاط می‌طلبد اما‬ ‫در عین حال باید توجه داشت بهبود روند اسقاط تنها‬ ‫به عهده خودروساز یا وزارتخانه‌ای خاص نیست بلکه‬ ‫تالش تمام دستگاه‌های مرتبط را می‌طلبد‪.‬‬ ‫کاویان��ی اذع��ان کرد‪ :‬دول��ت باید ب��ا اختصاص‬ ‫ردیف بودجه‌ای به اس��قاط از وابستگی این طرح به‬ ‫فرآیندی خاص پیش��گیری کند تا چنانچه مشکلی‬ ‫در کش��ور به‌وجود آمد قادر به ادامه روند اس��قاط‬ ‫باش��یم‪ .‬باید توجه داشت که اس��قاط‪ ،‬طرحی ملی‬ ‫اس��ت و خارج ک��ردن خودروهای فرس��وده به‌طور‬ ‫مس��تقیم با س�لامت مردم ارتب��اط دارد‪ .‬بنابراین‬ ‫چنانچه ممنوعیت واردات خودرو س�لامت مردم را‬ ‫به مخاطره اندازد طرحی غیرقابل قبول خواهد بود‪.‬‬ ‫وی رون��د اس��قاط را من��وط به هم��کاری تمام‬ ‫دس��تگاه‌های مرتبط دانس��ت و گفت‪ :‬شرکت‌های‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬س��ازمان محیط‌زیس��ت و تم��ام‬ ‫ارگان‌های مرتب��ط با حمل‌ونقل بای��د وارد میدان‬ ‫عمل ش��ده و به روند اس��قاط کمک کنند تا شاهد‬ ‫از رده خارج ش��دن تمام خودروهای فرسوده باشیم‬ ‫در غیر این صورت چنانچه امر اسقاط به تنهایی به‬ ‫خودروس��از یا واردکننده یا دولت وابس��ته باشد به‬ ‫پاسخگو مورد انتظار نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬منع تردد خودروهای فرسوده‬ ‫به عنوان سیاستی تنبیهی‪ ،‬زمانی پاسخگو است که‬ ‫صاحبان خودروهای فرس��وده با دریافت تسهیالت‬ ‫مناس��ب قادر به تهیه خودرو جدید باش��ند در غیر‬ ‫این صورت با توجه به اینکه درحال‌حاضر ‪۲‬میلیون‬ ‫و ‪۵۰۰‬هزار خودرو فرس��وده در کش��ور وجود دارد‬ ‫چگون��ه می‌توان جلوی تردد این خودرو‌ها را گرفت‬ ‫در حالی که صاحبان خودرو تسهیالتی برای اسقاط‬ ‫و جایگزینی خودروشان دریافت نمی‌کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدی��ره انجمن صنفی مراکز اس��قاط‬ ‫کش��ور تصریح کرد‪ :‬عالوه‌بر همکاری خودروسازان‬ ‫و اختصاص ردی��ف بودجه‌ای به اس��قاط و واردات‬ ‫خودرو و شماره‌گذاری آنها‪ ،‬در بحث عوارض واردات‬ ‫قطع��ات منفصله نیز گواهی‌های اس��قاط می‌توانند‬ ‫مصرف ش��وند که این طرح جزو پیشنهادات مراکز‬ ‫اسقاط بوده و طی آن خودروسازان موظف خواهند‬ ‫شد گواهی‌های اس��قاط را در قبال عوارض واردات‬ ‫قطع��ات منفصل��ه خودرو ب��ه گمرک ارائ��ه دهند‪.‬‬ ‫چنانچ��ه این ط��رح عملیاتی ش��ود روند اس��قاط‬ ‫مطلوب‌تر پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫کاویان��ی در پایان گف��ت‪ :‬الزام خودروس��ازان به‬ ‫اس��قاط خ��ودر ‌و فرس��وده در ازای ‪ ۴‬خ��ودرو در‬ ‫کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسالمی مطرح‬ ‫و تایید ش��د و چنانچ��ه در صحن علنی مجلس نیز‬ ‫رای بیاورد و با نظر ش��ورای نگهب��ان نیز مغایرتی‬ ‫نداش��ته باشد برای اجرا‪ ،‬به نهاد ریاست‌جمهوری و‬ ‫دستگاه‌های ذی‌ربط ابالغ خواهد شد‪ .‬با وجود اینکه‬ ‫این روند زود بازده نخواهد بود اما طرح خوبی است‪.‬‬
‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 21‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نمایشگاه قطعات‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫محم�د خضرای�ی قهرمان�ی‪ -‬مدیرعامل ش�رکت بین‌المللی‬ ‫بازرگانی ایدرو‪ :‬صنعت قطعه‌س��ازی از جمله مهم‌تری��ن ارکان ارتقای‬ ‫کیفی��ت خودروها محس��وب می‌ش��ود‪ .‬غول‌های خودروس��ازی دنیا در‬ ‫تالش‌اند برای س��اخت خودرو و رقابت جهانی با س��ایر کشورها از بهترین‬ ‫قطعات خودرویی و مزایای منحصربه‌فرد استفاده کنند‪ .‬به‌عبارت‌دیگر هر‬ ‫خودرویی بدون برداش��تن قطعات مناسب‪ ،‬باکیفیت و پویا دچار مشکالت‬ ‫جدی ش��ده و به‌تبع پیامدهای ناخوش��ایندی را به دنبال خواهد داش��ت‬ ‫در همی��ن راس��تا صنعت قطعات خودرو ایران سال‌هاس��ت پ��ا به عرصه‬ ‫رقابتی ش��دن گذاشته و رشد صادرات این صنعت‪ ،‬گواه این موضوع است‪.‬‬ ‫درعین‌حال برای رقابت‌پذیری بیش��تر صنعت قطعات خودرو و همچنین‬ ‫کش��ف بازارهای صادراتی طوالنی‌مدت‪ ،‬الزامی است که همسو با تغییرات‬ ‫همسو با تحوالت بازار جهانی گام برداریم‬ ‫و تحوالت بازار جهانی در عرصه تولید و مصرف گام برداریم تا شاهد رقابت‬ ‫ش��دید در بازارهای بین‌المللی باشیم‪.‬همچنین باید با ظرفیت‌سازی و در‬ ‫بعضی مواقع با تغییر بازارهای صادراتی و هدف‪ ،‬محدودیت‌های واحدهای‬ ‫تولیدی را مرتفع سازیم تا با آغاز تعمیرات یک واحد تولیدی‪ ،‬شاهد کاهش‬ ‫صادرات آن محصول نباشیم‪ .‬نباید این موضوع را از نظر دور داشت که برای‬ ‫خدمت‌رس��انی به صنعت خودروی داخل کش��ور صنعت قطعه‌سازی باید‬ ‫کارک��رد جهانی پیدا کند و وارد بازارهای خارجی ش��ود زیرا بدون جهانی‬ ‫ش��دن صنعت قطعه‌س��ازی برای حضور در بازارهای جهانی خودروسازان‬ ‫نیز با مش��کل مواجه خواهند شد‪.‬گفته می‌شود هم‌اکنون جذب دست‌کم‬ ‫یک درصد از س��هم بازار جهانی قطعه‌س��ازی ازجمله اهداف کمی صنعت‬ ‫قطعه‌س��ازی کشور اس��ت و پیش‌بینی می‌ش��ود در طول دهه‌های آینده‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر درآمد ارزی از این طریق نصیب کشور شود‪.‬عواملی‬ ‫همچون پویایی صنعت خودرو‪ ،‬تحوالت سریع و تغییر پیاپی خطوط تولید‬ ‫موجب شده است که شرکت‌های قطعه‌سازی در ایران به‌ویژه در سال‌های‬ ‫اخیر خود را به‌روز نگه دارند و همگام با نیازهای بازار داخلی حرکت کنند‪.‬‬ ‫رش��د کیفی قطعات موردنیاز صنعت خودرو‪ ،‬مرهون توس��عه و پیشرفت‬ ‫استانداردهاس��ت بنابراین در کنار افزایش تعداد اس��تانداردهای اجباری‬ ‫قطعات خودرو در مملکت‪ ،‬باید امکانات تست داخلی نیز تقویت شود‪.‬‬ ‫اگرچه استانداردس��ازی‪ ،‬ضمن ارتقای کیفی قطعات و کاهش هزینه‌ها‬ ‫منجر به بهره‌وری در تولید خودرو می‌شود اما باید به این نکته نیز توجه کرد‬ ‫که استفاده از ش��اخص‌ها و معیارهای کیفیتی از جمله مهم‌ترین راه‌های‬ ‫افزایش و بهبود کیفیت محصوالت تولیدی است‪.‬‬ ‫نگاهی به تاریخچه نمایشگاه قطعات خودرو تهران‬ ‫گردهمایی پایه‌گذاران خودرو‬ ‫نمایش��گاه‌های خ��ودرو و قطع��ات مرتبط ب��ا آن از جمله‬ ‫نمایش��گاه‌های جذاب به ویژه ب��رای عالقه‌مندان این زمینه‬ ‫محس��وب می‌ش��ود‪ .‬نمایش��گاه قطعات خودرو‪ ،‬س��االنه در‬ ‫تهران برگزار می‌ش��ود و فعاالن این حوزه را گرد هم می‌آورد‪.‬‬ ‫گس��ترش‌نیوز‪ :‬ش��روع برگزاری نمایش��گاه قطعات خودرو‬ ‫تهران برای نخس��تین بار در س��ال ‪ ۸۵‬کلید خورد و امس��ال‬ ‫این نمایش��گاه به سیزدهمین دوره خود رسیده است‪ .‬به طور‬ ‫کلی نمایشگاه خودرو از جذابیت بیشتری نسبت به نمایشگاه‬ ‫قطعات برخوردار است و در برخی موارد نیز این دو نمایشگاه‪،‬‬ ‫همزمان با یکدیگر برگزار می‌شوند‪ .‬با این وجود با توجه به این‬ ‫که عالقه‌مندان به خودرو در کش��ور فراوان هستند‌‪ ،‬استقبال‬ ‫خوبی از این دو نمایشگاه صورت می‌پذیرد‪ .‬نمایشگاه قطعات‬ ‫خودرو معموال به چندین بخش تقس��یم می‌شود که از جمله‬ ‫آنه��ا می‌توان به بخش‌های قطع��ات و مجموعه‌های خودرو‪،‬‬ ‫ماش��ین‌آالت و تجهیزات قطعه‌س��ازی‪ ،‬تحقیقات و طراحی‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬مواد اولیه و تجهیزات جانبی خ��ودرو‪ ،‬بازرگانی‬ ‫و خدم��ات پس از فروش‪ ،‬نش��ریات تخصصی صنعت خودرو‪،‬‬ ‫لوازم تزئیناتی خودرو‪ ،‬تعمیر و نگهداری خودرو و محصوالت‬ ‫پاک‌كننده خودرو اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیزدهمین دوره‬ ‫نمایش��گاه بین المللی قطعات خودرو تهران (‪،)IAPEX‬‬ ‫از معتبرترین و مهمترین نمایش��گاه‌های تجاری و صنعتی در‬ ‫ایران هست که همه س��اله با حضور فعاالن و تولیدکنندگان‬ ‫داخلی و خارجی برگزار می‌ش��ود‪ .‬امس��ال سیزدهمین دوره‬ ‫نمایشگاه قطعات خودرو از تاریخ ‪ ۲۱‬الی ‪ ۲۴‬آبان ماه در محل‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد‪ .‬با توجه به این‬ ‫که تحریم‌های جدیدی علیه کش��ور اعمال شده است ممکن‬ ‫اس��ت میزان شرکت‌کنندگان خارجی تحت تاثیر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫با ای��ن وجود چنی��ن تحریم‌هایی را می‌ت��وان فرصتی برای‬ ‫محک زدن قطعه‌سازان داخلی کشور و افزایش داخلی‌سازی‬ ‫قطعات دانس��ت‪ .‬براس��اس اطالعات به‌دست آمده از مجموع‬ ‫ش��رکت‌کنندگان در نمایش��گاه‪ ۵۱۰ ،‬ش��رکت داخل��ی و‬ ‫‪۱۸۵‬ش��رکت خارجی از ‪ ۹‬کشور فرانسه‪ ،‬یونان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫تایوان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬هند‪ ،‬ایتالیا و لهستان هستند‪ .‬این رویداد‬ ‫در فضایی افزون بر هزار مترمربع (فضای مفید) و در ‪۱۴‬سالن‬ ‫نمایشگاهی و فضای باز محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫تهران برپا ش��ده و اهمیت آن باعث ش��ده برخی کش��ورها از‬ ‫جمل��ه ترکی��ه‪ ،‬چین‪ ،‬تای��وان‪ ،‬کره جنوب��ی و هند به‪‎‬صورت‬ ‫گروهی(پاویون) در این نمایشگاه حضور یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹دوازدهمین دوره‬ ‫نمایشگاه قطعات خودرو‪ ،‬دوازدهمین دوره خود را در تهران‬ ‫از تاریخ ‪ ۲۲‬آبان ماه سال ‪ ۹۵‬شروع کرد و در تاریخ ‪ ۲۵‬آبان به‬ ‫کار خود خاتمه داد‪ .‬دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات‪،‬‬ ‫ل��وازم و مجموعه‌های خودرو ته��ران با حضور مقامات وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و نمایندگان مجلس در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫ش��رکت‌ها و نمایندگان ‪ 23‬کش��ور‪ ،‬نوین‌تری��ن تولیدات و‬ ‫خدمات خود را در معرض دید عالقه‌مندان قرار دادند‪ .‬ترکیه‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬تایوان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬هند‪ ،‬آلمان‪ ،‬هلند‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬دانمارک‪،‬‬ ‫بلژیک‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬ام��ارات متحده عربی‪ ،‬اتریش‪ ،‬اس��ترالیا‪،‬‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬س��وئد‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬انگلیس‪ ،‬آرژانتین‪ ،‬رومانی‪،‬‬ ‫برزیل و اندونزی کش��ورهایی بودند که در نمایشگاه قطعات‬ ‫خودرو تهران حضور داش��تند‪ .‬در دوازدهمین نمایشگاه بین‬ ‫الملل��ی قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه ه��ای خودرو تهران بیش از‬ ‫‪ 1080‬شرکت داخلی و خارجی جدیدترین تجهیزات‪ ،‬صنایع‬ ‫و خدم��ات مرتبط با حوزه قطع��ات و مجموعه های خودرو را‬ ‫به نمایش گذاش��تند که ‪ 570‬ش��رکت داخلی و ‪ 510‬شرکت‬ ‫نیز خارجی هس��تند‪ .‬این نمایش��گاه در ‪ 35‬ه��زار مترمربع (‬ ‫فضای مفید) و در ‪ 18‬سالن نمایشگاهی و فضای باز و در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاههای بین‌المللی تهران برپا شد و در مقایسه‬ ‫با پارسال ‪ 10‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹یازدهمین دوره‬ ‫نمایش��گاه قطع��ات خودرو ته��ران طبق هر س��ال‪ ،‬مانند‬ ‫سال‌های گذشته در آبان ماه برگزار می‌شود‪ .‬یازدهمین دوره‬ ‫این نمایش��گاه نیز در ‪ ۲۵‬آب��ان ‪ ۹۵‬آغاز و در ‪ ۲۸‬این ماه پایان‬ ‫یافت‪ .‬این نمایش��گاه در فضایی به وسعت ‪ 28‬هزار و ‪ 823‬متر‬ ‫مربع مش��تمل بر بیش از ‪ 18‬هزار مت��ر مربع فضای داخلی و‬ ‫‪ 10.5‬هزار مترمربع فضای خارجی و با حضور ‪ 470‬ش��رکت‬ ‫خ��ودرو در تاریخ ‪ ۶‬الی ‪ ۱۰‬آذر ماه س��ال ‪ ۹۲‬در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫ش��رکت‌های مرتبط با صنع��ت خودرو‪ ،‬هم��کاری نزدیکی‬ ‫داش��تند‪ .‬نمایش��گاه قطعات‪ ،‬ل��وازم و مجموعه‌های خودرو‪،‬‬ ‫بازدیدکنندگان زیادی داش��ت‪ .‬حضور گس��ترده چینی‌ها و‬ ‫ترکیه‌ای‌ها در این نمایش��گاه جالب‌توجه ب��ود‪ .‬چینی‌ها در‬ ‫مجموع بیش از دو سالن نمایشگاه‪ ،‬غرفه داشتند‪.‬‬ ‫بين‌المللي تهران برگزار ش��د بسيار چشمگير بود‪ ۱۶ .‬کشور‪،‬‬ ‫متقاضي ش��رکت در اين نمايشگاه بودند؛ از جمله ترکيه‪ ،‬کره‬ ‫جنوب��ي‪ ،‬تايوان‪ ،‬آلمان‪ ،‬ايتاليا‪‌،‬ا م��ارات عربي متحده‪ ،‬برزيل‪،‬‬ ‫صربستان‪ ،‬لهستان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬انگلستان‪ ،‬هند‌‪ ،‬چين‪ ،‬سوئيس‪،‬‬ ‫ژاپن و بوس��ني‪ .‬اين تعداد در مقایس��ه با س��ال ‪ ۸۸‬بر افزایش‬ ‫رش��د ‪ 23‬درصدي حضور کش��ورهاي خارجي در نمايشگاه‬ ‫داللت دارد‪.‬‬ ‫هشتمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه‬ ‫خودرو در تاریخ ‪ 9‬الی ‪ 12‬آذر ماه سال ‪ ۹۱‬برگزار شد‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه با حضور ‪ ۴۴۴‬شرکت داخلی و خارجی در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد‪ .‬در‬ ‫این نمایش��گاه ‪ ۲۶۱‬شرکت ایرانی و ‪ ۱۸۳‬شرکت خارجی‪،‬‬ ‫آخری��ن دس��تاوردها و فناوری‌های نوین خ��ود در عرصه‬ ‫تولید انواع قطعات یدکی خودروهای س��بک و س��نگین‪،‬‬ ‫ان��واع ماش��ین‌آالت تولید خ��ودرو‪ ،‬ان��واع مجموعه‌های‬ ‫تزئین��ی خودرو‪ ،‬خدم��ات پس از ف��روش و خدمات فنی‬ ‫و مهندس��ی خ��ودرو را در فضای��ی بی��ش از ‪ ۲۲‬هزار متر‬ ‫مربع به نمایش گذاش��تند‪ .‬الزم به ذکر اس��ت در هفتمین‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه‌های خودرو‪،‬‬ ‫شرکت‌هایی از کش��ورهای آلمان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬چین و کره جنوبی حضور داشتند‪.‬‬ ‫دوره چهارم نمایشگاه قطعات تهران در سال ‪ ۸۸‬برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه عالوه بر شرکت‌های داخلی شرکت‌کنندگان‬ ‫خارج��ی نیز به عرضه خدمات و محص��والت خود پرداختند‪.‬‬ ‫از جمل��ه مهم‌ترین ش��رکت‌کنندگان خارجی که معموال در‬ ‫نمایش��گاه‌های قطعات‪ ،‬ش��رکت می‌کنند می‌توان به کشور‬ ‫چین اش��اره کرد‪ .‬کشور چین در بخش لوازم یدکی نمایشگاه‬ ‫قطعات‪ ،‬فعال است و همانطور که مشاهده می‌شود این کشور‬ ‫در ای��ن زمینه حضور پر رنگی نیز دارد و بخش عظیمی از بازار‬ ‫را قطعات چینی تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹هفتمین دوره‬ ‫داخلی و ‪ 540‬ش��رکت خارجی در تهران برگزار شد‪ .‬شرکت‬ ‫های خارجی از کش��ورهای ترکیه‪ ،‬چی��ن‪ ،‬تایوان‪ ،‬کره‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫آلمان‪ ،‬ایتالی��ا‪ ،‬بلژیک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬امارات‪ ،‬اتریش‪ ،‬اس��ترالیا‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬سوئد‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬فرانسه‪ ،‬بلغارستان‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫آرژانتین و تونس به تهران آمده‌اند‪ .‬ش��رکت کنندگان در این‬ ‫نمایش��گاه در طول چهار روز به ارایه و معرفی انواع گروه‌های‬ ‫کاالیی مربوط به قطعات و مجموعه‌های خودرو‪ ،‬ماشین‌آالت‬ ‫و تجهیزات قطعه‌س��ازی‪ ،‬تحقیقات و طراحی مهندسی‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه و تجهیزات جانبی خودرو پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹دهمین دوره‬ ‫دهمین دوره نمایش��گاه قطعات خودرو از ‪ ۲۵‬الی ‪ ۲۸‬آبان‬ ‫ماه س��ال ‪ ۹۴‬برپا بود و ش��رکت‌کنندگان را در زمینه قطعات‬ ‫خودرو گرد هم آورد‪ .‬در این نمایش��گاه بیش از ‪ ۹۱۰‬ش��رکت‬ ‫داخل��ی و خارج��ی‪ ،‬نوین‌ترین تجهی��زات‪ ،‬صنایع و خدمات‬ ‫مرتب��ط با ح��وزه قطع��ات و مجموعه‌های خ��ودرو را عرضه‬ ‫و به نمایش گذاش��تند‪ ۴۲۱ .‬ش��رکت داخلی و ‪ ۴۸۹‬شرکت‬ ‫خارجی در این نمایشگاه شرکت کردند‪ .‬در دهمین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران عالوه‬ ‫بر ش��رکت‌های داخلی‪ ،‬ش��رکت‌هایی از ‪ ۲۰‬کش��ور آلمان‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬هند‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬انگلیس‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬بلژیک‪،‬‬ ‫چی��ن‪ ،‬تایوان‪ ،‬تایلند‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬هلن��د‪ ،‬اتریش‪ ،‬دانمارک‪،‬‬ ‫امارات متحده عربی‪ ،‬استرالیا‪ ،‬بنگالدش و مالت خدمات خود‬ ‫را ارائه دادند‪ .‬برخی از کش��ورها از جمله آلمان‌‪ ،‬چین‪ ،‬ترکیه‪‌،‬‬ ‫تایوان‪ ،‬کره جنوبی و هند در این نمایش��گاه به صورت گروهی‬ ‫(پاویون) حضور یافتند‪ .‬این نمایشگاه‌ها در فضایی بالغ بر ‪۲۵‬‬ ‫هزار متر مربع و در ‪ ۱۵‬س��الن نمایش��گاهی و فضای باز محل‬ ‫دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نهمین دوره‬ ‫نمایش��گاه قطعات خ��ودرو تهران در نهمی��ن دوره خود از‬ ‫تاریخ ‪ ۷‬الی ‪ ۱۰‬آذر ماه سال ‪ ۹۳‬در محل نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫ته��ران برگزار ش��د‪ .‬کش��ور‌های ایتالیا‪ ،‬آلم��ان‪ ،‬تركیه‪ ،‬كره‬ ‫جنوبی‪ ،‬چین‪ ،‬تایوان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هند‪ ،‬برزیل‪ ،‬بوسنی و هرزگوین‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬انگلیس‪ ،‬عربستان‪ ،‬بلژیك‪ ،‬آرژانتین‪ ،‬تایلند‪،‬‬ ‫هلند‪ ،‬س��وئد‪ ،‬اتریش در نمایشگاه س��ال ‪ 93‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫تعداد شرکت‌های خارجی حضور‌یافته در نمایشگاه بینالمللی‬ ‫قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه‌های‬ ‫‹ ‹هشتمین دوره‬ ‫هشتمین نمایش��گاه بین‌المللی قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه‬ ‫‹ ‹ششمین دوره‬ ‫شش��مین دوره نمایش��گاه قطعات خودرو در سال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬این نمایش��گاه نیز همانند س��ایر دوره‌ها فرصت‬ ‫مناس��بی ب��رای عالقه‌مندان این حوزه ایجاد ک��رد تا بتوانند‬ ‫ارتباط مفید و موثری با یکدیگر برقرار کنند‪ .‬با توجه به این که‬ ‫شرکت‌کنندگان خارجی نیز در این نمایشگاه حضور داشتند‬ ‫در ای��ن زمینه نیز همکاری‌های مختلفی ب��ا تولید‌کنندگان‬ ‫داخلی به عمل امد‪.‬‬ ‫‹ ‹پنجمین دوره‬ ‫اس��تقبال کش��ورهاي خارجي براي حض��ور در پنجمين‬ ‫نمايش��گاه بين المللي قطعات‪ ،‬ل��وازم و مجموعه‌هاي خودرو‬ ‫که از ‪ 27‬تا ‪ 30‬آبان ماه سال ‪ ۸۹‬در محل دائمي نمايشگاه‌هاي‬ ‫‹ ‹چهارمین دوره‬ ‫‹ ‹سومین دوره‬ ‫س��ومین دوره نمایش��گاه قطع��ات خ��ودرو ته��ران در‬ ‫آذرماه س��ال ‪ ۸۷‬برگزار ش��د‪ .‬این نمایش��گاه با هدف حضور‬ ‫خودروس��ازان و قطعه‌س��ازان در تهران‪ ،‬فعالیت خود را آغاز‬ ‫کرد‪ .‬اکثر قطعه‌س��ازانی که در این نمایشگاه حضور داشتند از‬ ‫ای��ران بودند و بعد از آن می‌توان به ترکیه‪ ،‬هند و چین اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬حضور پژو ‪ ۲۰۶‬صندوقدار در این نمایش��گاه نیز یکی از‬ ‫جذابیت‌ها و نکات جالب س��ومین دوره برگزاری نمایش��گاه‬ ‫قطعات بود‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره نخست و دوم‬ ‫نخس��تین دوره نمایش��گاه قطعات در سال ‪ ۸۵‬برگزار شد‪.‬‬ ‫از آن س��ال نمایش��گاه قطعات به صورت ساالنه در تهران برپا‬ ‫ش��د‪ .‬س��ال ‪ ۸۶‬نیز دومین دوره نمایش��گاه قطعات در تهران‬ ‫دایر ش��د و این نمایش��گاه به مرور جای پای خود را در میان‬ ‫نمایش��گاه‌ها‪ ،‬محکم کرد‪ .‬هر سال به تعداد شرکت‌کنندگان‬ ‫خارج��ی و داخلی این نمایش��گاه افزوده ش��د و عالوه بر این‬ ‫کیفیت برگزاری نیز به مرور بهبود یافت‪.‬‬
‫دو‌شنبه‬ ‫دید استراتژیک در صنعت خودرو نداریم‬ ‫محس�ن رزم‌خ�واه‪ /‬کارش�ناس صنعت خ�ودرو‪ :‬صنعت‬ ‫خودرو جهان روند پرش��تابی در تغییر فناوری دارد‪ .‬پیش‌فروش‬ ‫خودروهای برقی در جهان با حجم باال نش��ان از آن دارد که در‬ ‫آینده‌ای نزدیک بازار در اختیار این نوع خودروها خواهد بود؛ اما‬ ‫ما در صنعت خودرو کش��ور و به‌دنبال آن قطعه به عقب‌ماندگی‬ ‫عادت کرده‌ایم‪.‬‬ ‫در واق��ع پذیرفته‌ایم این‌گون��ه جلو برویم ک��ه منتظر بمانیم و‬ ‫فن��اوری را کم‌کم وارد کرده و س��پس س��اخت آن را یاد بگیریم‬ ‫و هیچ زمانی فکر نکردیم که باید این عقب‌ماندگی را دور بزنیم‪.‬‬ ‫بارها عنوان ک��رده‌ام به یک جهش فناوری در صنعت خودرو و‬ ‫قطعه نیاز داریم؛ کاری که کشورهایی مانند چین و نیز کشورهای‬ ‫همت��راز ایران برای توس��عه خ��ود انجام داده‌اند‪ .‬آنه��ا مبادرت به‬ ‫سرمایه‌گذاری سنگین روی فناوری جدید کرده و عقب‌ماندگی‌های‬ ‫خ��ود را به‌نوع��ی پیش از ایج��اد فاصله طوالنی جب��ران کرده‌اند‪.‬‬ ‫ام��ا صنعتگران ما در کش��ور به‌ط��ور معمول نشس��ته‌اند تا آینده‬ ‫فناوری را در س��ایر کش��ور ببینند تا نخس��ت از آن استفاده کرده‬ ‫و سپس بومی‌س��ازی آن را آغاز کنند‪ .‬نتیجه طبیعی این عملکرد‬ ‫عقب‌ماندگ��ی چند دهه‌ای از صنعت خودرو جهان اس��ت‪ .‬مدیران‬ ‫این حوزه دید استراتژیکی ندارند تا اقدامی زودهنگام در برخورد با‬ ‫فناوری‌های نو داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ 21‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫ب�� ‌ه طور قطع‪ ،‬تا س��ال‪ ۲۰۲۵‬چند کش��ور صنعتی‪ ،‬اس��تفاده و‬ ‫ساخت خودروهایی با سوخت فسیلی را ممنوع خواهند کرد و تنها‬ ‫خودروهای برقی حق تردد دارند؛ بنابراین تا رس��یدن به این زمان‬ ‫فرصت زیادی نداریم و باید تالش‌های خود را مضاعف کرده و خود‬ ‫را آماده تحول کنیم‪ .‬ضروری اس��ت نظام سیاس��ت‌گذاری صنایع‪،‬‬ ‫صنعت خودرو را مجبور به آغاز سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها کند‬ ‫زیرا تولید و تردد خودروهای برقی مزیت‌های بسیاری برای کشور‬ ‫خواهد داشت‪ .‬برای فعالیت در این زمینه نخست باید خودروسازان‬ ‫به این سمت حرکت و س��پس قطعه‌سازان ساخت قطعات را آغاز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودرو و بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تعرفه صفر‪ ،‬اختاللی در بازار خودرو به‌وجود نمی‌آورد‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫صنع��ت خودرو کش��ور ظرفیت پوش��ش‌دهی تم��ام نیازهای‬ ‫خودرویی ب��ازار داخل را ندارد زیرا هم تیراژ این صنعت محدود‬ ‫اس��ت و هم اینکه تعداد معدودی خودرو لوکس در داخل تولید‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫براس��اس س��خنان رئیس انجمن واردات خودرو‪ ،‬نیاز س��االنه‬ ‫کش��ور به خودروهای لوکس بین ‪۷۰‬تا ‪۱۰۰‬هزار خودرو اس��ت‬ ‫که از این تعداد حدود ‪۶۰‬تا ‪۷۰‬هزار خودرو وارد می‌ش��ود‪ .‬البته‬ ‫وضعیت واردات خودرو در سال‪ ۹۷‬متفاوت شده و فقط ‪۲۰‬هزار‬ ‫خودرو ثبت‌س��فارش شده که بیش��تر آنها هم در گمرکات باقی‬ ‫مانده‌اند‪ .‬ضمن آنکه از ابتدای تیر امس��ال واردات خودرو به‌طور‬ ‫مطلق ممنوع شده است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط یکی از س��خنانی که ازس��وی خودروس��ازان‬ ‫مطرح می‌شود این اس��ت که واردات خودرو تهدیدی برای بازار‬ ‫محص��والت داخلی نبوده زی��را به لحاظ قیمتی قاب��ل رقابت با‬ ‫یکدیگر نیستند‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود برای توانمندس��ازی داخلی باید واردات اتفاق‬ ‫بیفتد زیرا بازار انحصاری‪ ،‬توسعه و پیشرفت را برای صنعت کشور‬ ‫محقق نمی‌کند‪ .‬از سوی‌دیگر‪ ،‬اعمال تعرفه در راستای حمایت از‬ ‫کاالهای داخلی اس��ت تا روزنه‌ای برای رقابت محصوالت داخلی‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬نرخ خودروهای چینی نسبت‬ ‫به خودروهای س��ایر کشورها ارزان‌تر است اما خودروساز چینی‬ ‫س��ود خود را از بازار لوازم یدکی تامین می‌کند‪ .‬از این‌رو‪ ،‬گاهی‬ ‫ب��رای برخی کاالها تعیین تعرفه ضروری اس��ت‪ .‬اما این موضوع‬ ‫ک��ه تعرفه واردات خودرو‪ ،‬صفر و آزاد ش��ود این روزها ازس��وی‬ ‫کارشناسان صنعتی و اقتصادی زیاد شنیده می‌شود‪.‬‬ ‫در این‌ب��اره گفت‌وگویی با س��عید مدنی‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین‬ ‫شرکت سایپا داشتیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €آیا صنعت خودرو کشور در شرایط فعلی‪ ،‬ظرفیت این‬ ‫را دارد ک�ه از حال�ت انحصاری خ�ارج و واردات خودرو با‬ ‫تعرفه صفر انجام شود؟‬ ‫شرایط امروز کشور شرایط ویژه‌ای است‪ .‬اینکه عنوان می‌شود‬ ‫اگر تعرفه برداشته شود صنعت خودرو نمی‌تواند رقابت کند‪ ،‬نظر‬ ‫درس��تی نیست زیرا با واقعی شدن نرخ ارز (‪ ۸‬تا ‪۱۰‬هزار تومان)‬ ‫در عمل نرخ ‪۸۰‬ت��ا ‪۸۵‬درصد خودروه��ای داخلی (خودروهای‬ ‫کمتر از ‪۵۰‬میلیون‌تومان) بس��یار پایین‌تر از خودروهای وارداتی‬ ‫خواهد بود‪ .‬در این ردیف قیمتی هیچ خودرو خارجی با این نرخ‬ ‫ارز وجود ندارد‪.‬‬ ‫به‌عن��وان نمونه‪ ،‬اگر فرض کنیم ن��رخ پراید ‪۳۰‬میلیون تومان‬ ‫اس��ت و دالر نیز براس��اس بازار ارز ثانویه ‪۸‬هزارتومان باشد؛ این‬ ‫یک خودرو حدود ‪۴‬هزار دالری خواهد بود و اگر ش��امل افزایش‬ ‫نرخ هم ش��ود‪ ،‬در نهایت نرخی معادل ‪۵‬ه��زار دالر نرخ خواهد‬ ‫داشت‪ .‬امروز شما خودرو خارجی با نرخ ‪۴‬هزاردالر پیدا نخواهید‬ ‫ک��رد یا حتی خودرویی ب��ا نرخ‪ ۵‬تا ‪۶‬هزار دالر ب��ه عنوان مثال‬ ‫برای خانواده پژو که در کش��ور س��اخته می‌ش��ود‪ .‬از این‌رو‪ ،‬چه‬ ‫تعرفه اعمال ش��ود چه نشود‪ ،‬خودرویی با این نرخ نمی‌توان وارد‬ ‫کشور کرد‪.‬‬ ‫البته نرخ ام��روز خودروهای داخلی در بازار غیرواقعی اس��ت‬ ‫ضمن آنکه نرخ کارخانه هم واقعی نیس��ت؛ بنابراین با ش��کافی‬ ‫که بین نرخ کارخانه و بازار ایجاد شده رانت‌هایی شکل گرفته و‬ ‫منجر به آشفتگی بازار خودرو شده است‪ .‬این شکاف‪ ،‬سرمایه‌های‬ ‫س��رگردان را در خود جذب کرده است و این امر سبب شده این‬ ‫فاصله زیادتر شود‪.‬‬ ‫اکنون قیمت‌ها در حال منطقی ش��دن است‪ .‬این مسئله برای‬ ‫چند هفته گذش��ته بوده که جو خاصی ب��رای مدت کوتاهی بر‬ ‫ب��ازار خودرو حکمفرما ش��ده بود‪ .‬البته افزای��ش غیرواقعی نرخ‬ ‫محص��والت تنها مربوط به خ��ودرو نبود و در س��ایر بازارها نیز‬ ‫مش��اهده می‌ش��د‪ .‬اگر التهاب موجود در بازار خودرو آرام ش��ود‬ ‫به‌طور قطع تفاوت نرخ کارخانه و بازار معقول خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی بازار چیست؟‬ ‫پیش��نهاد ای��ن بود که ب��ا واقعی ش��دن قیمت‌ها‪ ،‬ن��رخ دوم‬ ‫محصوالت یعنی نرخ بازار‪ ،‬در حاش��یه بازار تعیین ش��ود‪ .‬البته‬ ‫در این ش��رایط با تعیین قیمت‌ها در حاش��یه بازار‪ ،‬ممکن است‬ ‫چن��د اتف��اق رخ ده��د؛ وقتی میزان درخواس��ت ب��رای خودرو‬ ‫‪۲۰‬میلیون تومانی(بازار تقاضا) معادل باشد با میزان تیراژ و تولید‬ ‫خودروس��از(بازار عرضه) یعنی دقیقا تعادل بازار‪ ،‬ثبت‌نام و خرید‬ ‫هم انجام می‌شود‪.‬‬ ‫اتف��اق دوم این اس��ت که اگر درخواس��ت بیش��تر از ظرفیت‬ ‫خودروساز باشد‪ ،‬خودروس��از همین خودرو ‪۲۰‬میلیون‌تومانی را‬ ‫در زمان تحویل معادل به‌عنوان نمونه‪۳۲‬میلیون‌تومان براس��اس‬ ‫حاشیه بازار عرضه می‌کند زیرا وقتی ظرفیت پایین باشد و تقاضا‬ ‫باال(البته ن��ه خیلی باال) نرخ در بازار آزاد افزایش می‌یابد‪ .‬با این‬ ‫شیوه قیمت‌گذاری در واقع تعادل برقرار می‌شود زیرا نرخ خودرو‬ ‫افزایش می‌یاب��د و به‌دنبال آن در یک بازار آرام‪ ،‬طبیعی اس��ت‬ ‫تقاضا کاهش یابد و یکدیگر را متعادل کنند‪.‬‬ ‫همچنین ممکن است با نرخ ‪۲۰‬میلیون تومان‪ ،‬تقاضا کمتر از‬ ‫ظرفیت خودروسازی کشور باشد؛ یعنی به‌عنوان نمونه برای هزار‬ ‫خودرو تقاضا وجود دارد اما خودروساز هزار و ‪۳۰۰‬خودرو تولید‬ ‫می‌کند‪ .‬در این شرایط خودروساز می‌تواند به دو روش عمل کند‬ ‫یا قیمت‌های خود را تغییر ندهد و براس��اس تقاضا محصوالتش‬ ‫را به بازار عرضه کند‪ ،‬یا اینکه میزان فروش خود را کاهش دهد‬ ‫که این خود باعث تحریک بازار تقاضا می‌ش��ود‪ .‬به‌عنوان نمونه‪،‬‬ ‫خرید قسطی و سایر روش‌های تشویقی تقاضا برای خرید خودرو‬ ‫را افزایش دهد‪.‬‬ ‫از این‌رو‪ ،‬اگر برای همه کاالها این اتفاق بیفتد‪ ،‬در س��اماندهی‬ ‫بازار کارساز خواهد بود‪ .‬البته غیراز کاالهای خاص که دولت باید‬ ‫قیمت‌ه��ای آنها را در بازار کنترل کند و برای آنها یارانه بپردازد‬ ‫مانن��د م��واد غذایی و داروی��ی‪ ،‬که خودرو مش��مول این کاالها‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬با تعیین نرخ خودرو در حاشیه بازار بساط دالل‌بازی‬ ‫برچیده می‌شود و سودی که از خرید و فروش در بازار آشفته به‬ ‫جیب دالل می‌رود‪ ،‬حذف می‌ش��ود‪ .‬البته دولت باید کنترل‌های‬ ‫الزم را روی ش��رکت‌های خودروس��ازی داش��ته باش��د و از آنها‬ ‫برنامه بخواهد‪ .‬به‌طور مثال‪ ،‬خودروساز برای فروش محصوالتش‬ ‫پیش‌ف��روش می‌گذارد‪ .‬اف��راد ثبت‌نام می‌کنند و ممکن اس��ت‬ ‫خودروسازی دولتی عامل اصلی زیان‌دهی آن است‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت تنه��ا راه نجات صنعت خودرو را در گرو‬ ‫خصوصی‌س��ازی این صنعت می‌داند زی��را مدیران عامل س��رمایه‌گذار برای ارتقای‬ ‫به��ره‌وری و بازدهی اقتصادی مطلوب این بنگاه‌ها تمام تالش خود را به کار خواهند‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل خلخال��ی درباره لزوم س��اماندهی مدیریت بنگاه‌ه��ای صنعتی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهم‌ترین مشکل صنعت خودرو کشور دولتی بودن این صنعت و متاثر بودن آن‬ ‫از تصمیم‌ه��ا‪ ،‬تغییرات و مداخله‌هایی اس��ت که دولت دارد بنابراین‬ ‫تنه��ا راه برون‌رفت از وضعیتی که خ��ودرو در آن قرار گرفته‪،‬‬ ‫خصوصی‌سازی است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه احتمال‬ ‫خصوصی ش��دن شرکت‌های خودروس��از در آینده‬ ‫نزدیک کم اس��ت در نتیجه باید به سمتی حرکت‬ ‫کنی��م که مجموعه‌های اقماری خودرو خصوصی‬ ‫ش��وند و این مهم‌ترین نکته‌ای است که باید در‬ ‫مدیریت این بنگاه‌های صنعتی به آن توجه شود‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه عل��م و صنع��ت اذعان‬ ‫ک��رد‪ :‬در حالی که خودروس��ازی کش��ور دولتی‬ ‫اس��ت چه ضرورتی وج��ود دارد که خودروس��از‪،‬‬ ‫سیس��تم تعلیق یا تزئینات داخل��ی را نیز خودش‬ ‫تولید کن��د؟ بنابراین با توجه به اینکه خودروس��ازی‬ ‫به س��مت خصوصی‌س��ازی در حرکت است باید نخست‬ ‫مجموعه‌های اقماری را به سمت خصوصی‌سازی پیش ببرند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال‌حاضر خودروسازی‌ها آزمایشگاه‌های‬ ‫مرجع مورد تایید اس��تاندارد در اختیار دارند و در واقع خودروساز خودش را‬ ‫ارزیابی و به خودش اس��تاندارد می‌دهد‪ ،‬حال چه لزومی دارد که خودروس��از چنین‬ ‫مجموعه‌ای را در اختیار داشته باشد؟ ضروری است در کشور مجموعه‌های خصوصی‬ ‫که تمام آزمون‌های اس��تاندارد خودروها را انجام می‌دهند‪ ،‬تاسیس شوند تا عالوه بر‬ ‫ارتقای کیفیت محصوالت‪ ،‬احتمال تبانی نیز کاهش یابد‪.‬‬ ‫خلخالی با تاکید بر لزوم قاعده‌گذاری درست دولت به خبر خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬در کشور‬ ‫خودروس��ازان خصوصی وجود دارند که در حال فعالیت و تولید هس��تند اما درباره‬ ‫اینکه آیا تمایل به تولید بیشتر است یا واردات‪ ،‬باید به این نکته توجه کردکه با توجه‬ ‫به موانعی که در داخل کش��ور بر س��ر راه تولید وجود دارد‪ ،‬آسوده‌ترین راه واردات و‬ ‫فروش آن مجموعه‌هاست‪ ،‬اما علت اصلی بروز این مشکل در نحوه قاعده‌گذاری‌های‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصری��ح کرد‪ :‬دولت‌ها باید به‌گونه‌ای قاعده‌گ��ذاری کنند که فرآیند‬ ‫تولی��د ب��رای تولید‌کنندگان فرآین��دی اقتصادی و ب�� ‌ه صرفه باش��د‪ .‬به‌طور قطع‪،‬‬ ‫هی��چ مقول��ه‌ای اقتصادی‌تر از تولید در جهان وجود ن��دارد زیرا تولید‌کننده‬ ‫ارزش‌اف��زوده‌ای می‌تواند به مواد اولی ‌ه خود بدهد که یک بازرگان‬ ‫قادر به چنین کاری نیست‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات علمی دانش��گاه علم و صنع��ت گفت‪:‬‬ ‫تولی��د در تمام جهان‪ ،‬یک فرآیند جذاب اس��ت به‬ ‫ش��رط آنکه اقتصادی باش��د اما در ایران به‌دلیل‬ ‫قاعده‌گذاری‌های اش��تباه دول��ت‪ ،‬فرآیند تولید‬ ‫در کش��ور پیش��رفتی نداش��ته بنابرای��ن باید‬ ‫قاعده‌گذاری‌ه��ا را اص�لاح کنی��م ت��ا رغبت‬ ‫سرمایه‌گذاران به فرآیندهای تولیدی افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی ن��وآوری در خودروس��ازی را منوط به‬ ‫اقتص��ادی بودن این صنعت عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫نوآوری و ارتقای به��ره‌وری در صنعت خودرو در‬ ‫گ��رو اقتصادی ب��ودن این فرآیند‌هاس��ت‪ .‬چنانچه‬ ‫فرآیندهای تولید در کشور اقتصادی شود به‌طور قطع‬ ‫برای تولید‌کنندگان جذابیت خواهد داش��ت که به س��مت‬ ‫نوآوری و حضور در بازار رقابتی حرکت کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو تصریح کرد‪ :‬رش��د نوآوری و کیفیت در‬ ‫صنع��ت خودرو منوط به رش��د رقابت‌پذیری و این امر وابس��ته به رش��د اقتصادی‬ ‫فرآیند تولید اس��ت؛ بنابراین باید تا حد امکان فرآیندهای تولید را در داخل کش��ور‬ ‫ب��ه فرآیندهای اقتصادی تبدیل کنیم‪ ،‬فرآیندهایی درآمدزا که برای س��رمایه‌گذاران‬ ‫جذابیت داشته باشند‪.‬‬ ‫خلخالی درباره چرایی زیان‌ده بودن صنعت بزرگ خودروس��ازی در کش��ور گفت‪:‬‬ ‫علت زیان‌ده بودن صنعت خودرو دولتی بودن آن است زیرا در این مجموعه‌ها ثبات‬ ‫مدیریتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫براساس آمار ثبت‌نامی‪ ،‬الزم باشد ظرفیت تولید خود را افزایش‬ ‫دهن��د‪ .‬دولت باید از خودروس��از برنامه افزایش ظرفیت تولید را‬ ‫بخواهد و شرکت خودروساز باید برنامه‌های خود را اعالم کند‪.‬‬ ‫دولت قدرت دارد و اگر دست از سر خودروسازی بردارد و این‬ ‫صنعت را به بخش خصوصی واگذار کند‪ ،‬باید قدرت خود را برای‬ ‫هدای��ت و تعادل ب��ازار به‌کار بگیرد‪ ،‬اما وقت��ی خودش مدیریت‬ ‫دولتی آن را برعهده داش��ته باش��د نمی‌تواند خودش هم آن را‬ ‫کنترل کند و قدرت چانه‌زنی‌اش با کارمندی که خود در شرکت‬ ‫گذاش��ته‪ ،‬پایین می‌آی��د‪ .‬اما با خصوصی‌س��ازی صنعت خودرو‬ ‫دیگ��ر این محدودیت‌ها وجود ندارد و دولت می‌توان از اهرم‌های‬ ‫گوناگون برای مدیریت تولید و عرضه خودروها استفاده کند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به نرخ کنونی دالر‪ ،‬اگر تعرفه واردات خودرو‬ ‫صفر ش�ود فاصله نرخ خودروه�ای خارجی با داخلی زیاد‬ ‫می‌ش�ود و محصوالت داخلی می‌توانند س�هم خود را در‬ ‫حفظ کنند‪ ،‬آیا این نظر درست است؟‬ ‫بله‪ .‬البته اگر خودروهای خارجی که در داخل ساخته می‌شود‬ ‫بدون اعمال تعرفه از کش��ور مادر وارد شود‪ ،‬نرخ آنها پایین‌تر از‬ ‫مدل مشابه ساخت داخل بوده و تعیین تعرفه برای آنها ضروری‬ ‫است‪ .‬یکی از وظایف دولت حمایت تعرفه‌ای از خودروهایی است‬ ‫که رقابت‌پذیر نیستند‪.‬‬ ‫به هر حال ‪۸۵‬درصد خودروهایی که در داخل تولید می‌شوند‪،‬‬ ‫به لحاظ قیمتی با توجه به نرخ فعلی ارز(‪ ۸‬تا ‪ ۹‬هزار تومان) در‬ ‫مقایس��ه با خودروهای جهانی رقابت‌پذیر هس��تند و خودروهای‬ ‫خارجی که مش��ابه تولید داخل ندارن��د‪ ،‬می‌توانند با تعرفه صفر‬ ‫وارد ش��وند‪ .‬حمایت تعرفه‌ای تنها باید برای خودروهای خارجی‬ ‫ساخت داخل باشد‪.‬‬ ‫در چند سال گذش��ته پیش از ممنوعیت‪ ،‬در مدت چند سال‬ ‫واردات خ��ودرو آزاد بود و خودروهایی وارد کش��ور می‌ش��د که‬ ‫باالی ‪۱۰۰‬تا ‪۲۰۰‬میلیون تومان نرخ داشتند‪ .‬در مقابل با عرضه‬ ‫خودروهایی با نرخ ‪۲۰‬تا ‪۵۰‬میلیون‌تومان‪ ،‬هیچ اختاللی در بازار‬ ‫داخلی‌ه��ا به‌وجود نیامد‪ .‬این خودروها رقیب خودروهای داخلی‬ ‫نبودن��د ضمن آنکه برای آنها مش��تری هم وجود داش��ت‪ .‬وقتی‬ ‫خریدار حاضر به پرداخت نرخ این خودروهاست‪ ،‬دولت می‌تواند‬ ‫منبع درآمدی داشته باشد و تعرفه دریافت کند اما اگر تعرفه هم‬ ‫صفر باشد رقیب خودروهای داخلی (کمتر از ‪۵۰‬میلیون تومان)‬ ‫نخواهن��د بود‪ .‬به‌طور قطع‪ ،‬اگ��ر خودرویی ارزان‌تر از پراید و پژو‬ ‫وجود داش��ت‪ ،‬زمان��ی که واردات آزاد بود باید وارد می‌ش��د‪ ،‬اما‬ ‫چنین نشد‪.‬‬ ‫ارتقای بهره‌وری برای ارتقای خدمات‌دهی‬ ‫مدیرعامل س��ایپایدک گف��ت‪ :‬مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های کاری در س��ایپایدک‪،‬‬ ‫براساس ‪۵‬محور اعالم شده ازسوی مدیرعامل گروه سایپا و با توجه به اصول حاکم بر اقتصاد‬ ‫مقاومتی و پش��تیبانی از تولید ملی تنظیم شده اس��ت‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬بهزاد پناهی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های کاری در س��ایپایدک‪ ،‬براس��اس ‪۵‬محور اعالم‬ ‫شده ازسوی مدیرعامل گروه سایپا و با توجه به اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی‬ ‫از تولید ملی تنظیم ش��ده اس��ت‪ .‬این برنامه‌ها با تکیه بر تجربه‌های کاری حضور در حوزه‬ ‫خدمات پس از فروش و در راستای برآورد ‌ه کردن الزامات و خواسته‌های تمامی ذی‌نفعان‬ ‫سهامدار‪ ،‬شریکان تجاری‪ ،‬به‌ویژه نمایندگان شبکه و رضایت مشتریان تدوین شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با توجه به چارچوب‌های اعالم ش��ده از سوی مدیرعامل گروه سایپا درباره‬ ‫تقویت رویکرد اقتصادی بنگاه‪ ،‬هدف شرکت سایپایدک در حوزه سهامدار تبدیل خدمات‬ ‫پس از فروش به مزیت رقابتی گروه و افزایش س��ودآوری است که در این‌باره افزایش سهم‬ ‫بازار قطعات یدکی و مدیریت بر هزینه‌ها مورد نظر اس��ت‪ .‬مدیرعامل س��ایپایدک گفت‪:‬‬ ‫نگاه به ش��بکه خدمات پس از فروش گروه‪ ،‬به‌عنوان ش��ریک تجاری و پیش��گام در صف‬ ‫ارائه خدمت به مش��تریان گروه بوده و خدمت‌رسانی شایسته مشتریان از طریق شبکه‌ای‬ ‫توانمند‪ ،‬آموزش دیده امکان‌پذیر است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬حفظ و نگهداشت شبکه و بهبود فضای‬ ‫کار و ایج��اد خط��وط درآمدی جدید و ارتقای رضایت ش��بکه از برنامه‌های دارای اولویت‬ ‫به‌شمار می‌رود‪ .‬پناهی تصریح کرد‪ :‬سایپایدک تالش خواهد کرد با ارتقای استانداردهای‬ ‫ش��بکه خدمات پس از فروش در زمینه‌های آموزش منابع انسانی‪ ،‬فضاهای فیزیکی و ابزار‬ ‫و تجهی��زات تعمیرگاه��ی ظرفیت ش��بکه را در جهت خلق ارزش برای مش��تریان خود و‬ ‫افزایش رضایت آنها ارتقا بخش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬باتوجه به تاکید مدیرعامل گروه س��ایپا مبنی‬ ‫بر اصالح ذهنیت جامعه نس��بت به خدمات و محصوالت گروه س��ایپا‪ ،‬اعتقاد بر این است‬ ‫که گام نخس��ت در این راه‪ ،‬ارائه خدمات مطلوب به مشتریان است‪ .‬بنابراین ضمن توسعه‬ ‫فعالیت‌های تخصصی در ش��بکه خدمات پس از ف��روش و بهبود توانمندی فنی و رفتاری‬ ‫کارکنان ش��بکه‪ ،‬اعتماد‌سازی و ارتقای جایگاه نام و نش��ان گروه سایپا در دستور کار قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬مدیرعامل س��ایپایدک گفت‪ :‬در حوزه خدمت به مشتری نیز پاسخگویی و‬ ‫رعایت حرمت انسانی و تکریم ارباب‌رجوع مورد توجه بوده و تالش خواهیم کرد با پردازش‬ ‫اطالعات دریافتی از مشتریان‪ ،‬خدمات را براساس نیاز آنها طراحی کنیم و با جلب رضایت‬ ‫حداکثری مش��تریان انجام دهیم‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در راستای چابک‌سازی سازمان‪ ،‬تدوین‬ ‫ساختار فرآیندی حذف و بازنگری در شرح وظایف مورد نظر است‪ .‬ایجاد فرآیندهای مالی‬ ‫شفاف با ذی‌نفعان شامل شبکه و شرکت‌های گروه و انضباط مالی با رعایت انصاف و توجه‬ ‫به اصول اخالقی از برنامه‌های دیگر است‪ .‬پناهی تاکید کرد‪ :‬در سازمان‌های تولیدی‪ ،‬منابع‬ ‫انس��انی یکی از چندین منبع سازمان است اما در سازمان‌های خدماتی تنها منبع سازمان‬ ‫به‌ش��مار می‌رود؛ بنابراین شایسته‌ساالری و بازس��ازی اعتماد کارکنان و ارتقای بهره‌وری‬ ‫همکاران از اولویت‌های ما در حوزه منابع انسانی است‪.‬‬ ‫خودروسازان هزینه‌های سربار تولید را کاهش دهند‬ ‫عضو هیأت‌‌‌‌‌رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫افزایش قیمت خودرو در کارخانه از جهاتی منطقی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از چنین اقدامی‬ ‫باید هزینه‌های س��ربار تولید خودرو ارزیاب��ی و کاهش پیدا کند‪ .‬به‌گزارش اقتصادآنالین‪،‬‬ ‫سعید باستانی اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ 91‬هم همین اتفاق افتاد و خودروسازها برای متعادل‬ ‫ش��دن ب��ازار‪ 5 ،‬تا ‪10‬درصد زیر قیمت‪ ،‬خ��ودرو به بازار عرضه کردن��د‪ .‬همین رویه هم‬ ‫بای��د ام��روز ادامه پیدا کند ت��ا زمانی که به نوعی ب��ازار کنترل ش��ود‪ .‬بنابراین به لحاظ‬ ‫منطقی می‌توان این را پذیرفت که این افزایش قیمت انجام ش��ود اما مس��ئله هزینه‌های‬ ‫س��ربار تولید مطرح اس��ت‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬بخش��ی از آنالیز قیمتی که خودروسازها‬ ‫ارائه می‌دهند ناش��ی از افزایش قیمت مواد اولیه اس��ت که بخ��ش عمده‌ای از آن هم به‬ ‫قیم��ت ارز برمی‌گردد زیرا برخی مواد اولیه قطعات خودرویی وابس��تگی زیادی به خارج‬ ‫از کش��ور دارند‪ .‬بنابراین بخشی از افزایش قیمت را می‌توان ارزیابی و محاسبه کرد‪ .‬عضو‬ ‫هیأت‌‌‌‌‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اختالف نظر‬ ‫مجلس با خودروسازها در هزینه‌های سربار خودرو است‪ ،‬گفت‪ :‬ما معتقدیم که هزینه‌های‬ ‫س��ربار خودرو را خودروس��ازها و دولت باید کاهش دهند‪ .‬این هزینه‌ها شامل مازاد بودن‬ ‫تعدادکارکنان‪ ،‬پرداخت س��ود بانکی باال و ش��رکت‌داری خودروسازهاست که مردم نباید‬ ‫این هزینه‌های س��ربار را بپردازند‪ .‬باس��تانی در ادامه افزود‪ :‬خودروسازان ساالنه حدود ‪5‬‬ ‫ه��زار و ‪ 200‬میلیارد تومان س��ود بانکی پرداخت می‌کنند ک��ه طبیعتا روی هزینه‌های‬ ‫س��ربار و قیمت تمام ش��ده تاثیر دارد‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین حدود ‪150‬شرکت زیرمجموعه خودروسازی‌ها هستند‬ ‫که خودروسازها باید این شرکت‌ها را مدیریت کنند که هزینه‌ها را کاهش دهند‪ .‬باستانی‬ ‫در پایان اظهار کرد‪ :‬حرف خودروس��ازان درس��ت اس��ت و باید خودرو را با قیمت واقعی‬ ‫بفروشند اما در عین حال باید هزینه‌های سربار را کاهش داد تا قیمت‌ها منطقی‌تر شود‪.‬‬
‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 21‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت تایر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اسفند ‪ ۹۵‬بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد‬ ‫اس��تانداردهای خودرویی از ‪ ۵۵‬به ‪ ۸۵‬مورد خبر داد و اعالم کرد‬ ‫که بر اساس تفاهمنامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ارتقای این اس��تانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح‬ ‫ش��ده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری‬ ‫خودرو با حضور وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد‪ ،‬خودروسازان و قطعه‌س��ازان در دستور کار قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ی س��ال گذش��ته ‪ ۶۱‬استاندارد‬ ‫براس��اس زمان‌بندی تا آغاز د ‌‬ ‫خودرویی اجرایی شد و پس از آن تا آغاز تیر امسال ‪ ۲‬استاندارد‬ ‫نیز به ‪ ۶۱‬اس��تاندارد قبلی اضافه ش��د و در نهایت با اضافه شدن‬ ‫‪ ۲۲‬اس��تاندارد خودرویی دیگر تا دی امسال تعداد استانداردهای‬ ‫اجب��اری خودروهای س��واری به ‪ ۸۵‬مورد افزای��ش می‌یابد‪ .‬باید‬ ‫خاطرنش��ان کرد که در اروپا افزایش استانداردهای خودرویی‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۴(۱۳۹۲‬میالدی) و در ایران ب��ه نوعی از دی ‪۱۳۹۵‬‬ ‫الزام‌آور شده است‪ .‬اگر خودروسازی نتواند افزایش استانداردهای‬ ‫خودروی��ی را به ‪ ۸۵‬مورد در دس��تور کار قرار دهد با توقف خط‬ ‫تولید محصول مربوط روبه‌رو می‌شود‪.‬‬ ‫ح��ال تعدادی از این ‪ ۸۵‬مورد مربوط به تایر خودرو اس��ت‪ .‬در‬ ‫این راستا‪ ،‬با کارشناسان بخش استاندارد تایر گفت‌وگویی داشتیم‬ ‫و آنها به تشریح این استانداردها پرداختند‪.‬‬ ‫تخصیص ‪۱۰‬درصد ظرفیت طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل به زامیاد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت زامیاد از اختصاص ‪۱۰‬درصد ظرفیت طرح‬ ‫نوس��ازی ناوگان حمل‌ونقل کشور به ش��رکت زامیاد در مدت ‪۳‬‬ ‫س��ال خبر داد‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬محمد زارع‌پوراشکذری‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت زامیاد ضمن اعالم این خبر افزود‪ :‬ش��رکت‬ ‫زامیاد تنها ش��رکت تولیدکننده خودرو تجاری کش��ور است که‬ ‫‪۶۰۰‬مینی‌ب��وس در طرح نوس��ازی ن��اوگان حمل‌ونقل به خود‬ ‫ی امس��ال‪ ،‬روند تولید مینی‌بوس و اتوبوس‬ ‫اختصاص داده و تا د ‌‬ ‫در ش��رکت زامیاد نیز ادام ‌ه خواهد داش��ت‪ .‬زارع‌پور اشکذری با‬ ‫اش��اره به تغییر پروانه بهره‌برداری ش��رکت زامی��اد بیان کرد‪ :‬با‬ ‫پیگیری‌های انجام ش��ده‪ ،‬این شرکت مجوز تولید خودرو سواری‬ ‫را نیز دریافت کرده و به زودی نخستین محصول سواری شرکت‬ ‫زامی��اد رونمایی و خط تولید آن راه‌اندازی می‌ش��ود‪ .‬وی درباره‬ ‫محصوالت س��ال آینده ش��رکت زامیاد خاطرنشان کرد‪ :‬در سال‬ ‫آین��ده محصوالت جدیدی در کالس وانت ب��ا موتورهای دیزل‪،‬‬ ‫دوگان��ه و تک‌س��وز در خط تولید ش��رکت زامیاد ق��رار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬زارع‌پور اشکذری در ادامه با تاکید بر اجرای پروژه سالن‬ ‫رنگ ش��رکت زامیاد تصریح کرد‪ :‬یک ش��رکت خودروساز‪ ،‬بدون‬ ‫دارا بودن س��الن رنگ مجهز و به‌روز‪ ،‬توانایی اس��تفاده از تمامی‬ ‫ظرفیت‌ه��ای تولید خود را ن��دارد؛ بدین منظ��ور‪ ،‬طرح توجیه‬ ‫اقتصادی و فرآیند بازگش��ت س��رمایه طرح س��الن رنگ شرکت‬ ‫زامیاد به همراه مس��تندات فنی پروژه‪ ،‬تهیه و نهایی شده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬پیش‌بینی می‌شود با اجرای این پروژه در مدت دست‌کم‬ ‫‪ ۱۸‬ماه‪ ،‬مبلغ سرمایه‌گذاری در این طرح از محل افزایش ظرفیت‬ ‫و بروزرسانی سالن رنگ شرکت زامیاد‪ ،‬به این مجموعه بازگردد‪.‬‬ ‫زارع‌پور اش��کذری در این‌باره اف��زود‪ :‬اجرای این پروژه ‪ ۱۲‬تا ‪۱۴‬‬ ‫ماه به طول می‌انجامد و پس از بهره‌برداری‪ ،‬ظرفیت س��الن رنگ‬ ‫ش��رکت زامیاد ‪۱۸‬خودرو در س��اعت خواهد بود‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫زامیاد یكی از ش��ركت‌های بزرگ گروه خودروسازی سایپا است‬ ‫که در حوزه تولید و عرضه انواع خودروهای تجاری فعالیت دارد‬ ‫و نام زامياد برگرفته از اساطير ایرانیان باستان است‪.‬‬ ‫‪۳‬سهم برای تایر در استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫‹ ‹تدوین استانداردها‬ ‫ناصر امامی‪ ،‬رئیس کمیته استاندارد انجمن صنفی صنعت تایر‬ ‫در این باره گفت‪ :‬استانداردهای هش��تادوپنج‌گانه استانداردهای‬ ‫تدوین‌شده س��ازمان ملی استاندارد کش��ور برای واردات خودرو‬ ‫و تولی��د و مونتاژ محصوالت در داخل اس��ت‪ .‬ب��ه این ترتیب‪ ،‬هر‬ ‫خودرویی که قرار اس��ت وارد بازار ایران ش��ود باید تمام قطعات‬ ‫مورد استفاده در آن مطابق با این استانداردها ساخته شده باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬استانداردها برای قطعات مختلف اعم از چراغ‌ها‪،‬‬ ‫ترم��ز و‪ ...‬اس��ت که چند م��ورد از این اس��تانداردها وی��ژه تایر‬ ‫اس��ت‪ .‬این کارشناس بخش اس��تاندارد تایر افزود‪ :‬استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج‌گانه بر پایه استانداردهای روز اروپا تدوین شده است‬ ‫که از سال ‪۲۰۱۴(۱۳۹۲‬میالدی) اجباری شدند‪.‬‬ ‫او درباره اجرایی شدن استانداردها گفت‪ :‬اگر برنامه‌ها بر اساس‬ ‫روال عادی پیش برود و مسائل تحریمی فشار نیاورد در نهایت از‬ ‫دی امس��ال باید تمام مولفه‌های استانداردی در خودروها رعایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تشریح مولفه‌ها‬ ‫امامی در ادامه‪ ،‬موارد ویژه تایر را تش��ریح کرد و افزود‪ :‬یکی از‬ ‫این اس��تانداردهای هشتادوپنج‌گانه برای تایر خودروهای سواری‬ ‫است‪ .‬بر اساس اس��تاندارد‪ E) EC‬نخست اروپا و ‪ C‬نیز نمایانگر‬ ‫عددی برای تایرهای س��واری اس��ت) تایرهای خودروهای سبک‬ ‫باید یک سلسله مولفه‌های تعریف‌شده را داشته باشند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫استاندارد تایرهای باری با ‪ E ۵۴‬نشان داده می‌شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬اینک��ه تای��ر خودروهای س��واری باید چه‬ ‫مشخصاتی داش��ته باشند بر اساس استاندارد ‪ EC‬مورد سنجش‬ ‫قرار می‌گیرند و مشخصات خودروهای باری با ‪ E ۵۴‬قابل بررسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس کمیته اس��تاندارد انجمن صنفی صنعت تایر در تشریح‬ ‫جزئیات استانداردی تایر گفت‪ :‬سامانه‌ای در خودرو وجود دارد که‬ ‫عملکرد آن به شکل تایر برمی‌گردد‪ .‬آن سامانه «پایش فشار تایر»‬ ‫نام دارد‪ .‬این سامانه باید در خودرو وجود داشته باشد که اگر فشار‬ ‫از حدی پایین‌تر آمد این سیس��تم هش��دار دهد‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫صاحب خودرو متوجه شود که یکی از تایرها دچار کم‌بادی شده‬ ‫یا الستیک در حال پنچر شدن است‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬کم‌ب��ادی و پنچری تای��ر عالوه‌بر‬ ‫مشکالت فنی‪ ،‬به لحاظ ایمنی خطرهای جانی‬ ‫ب��ه دنب��ال دارد زیرا اگر خودرو با این مش��کل‬ ‫ب��ه راه خود ادامه دهد میزان مصرف س��وخت افزایش می‌یابد و‬ ‫خروجی گازها از اگزوز نیز روند صعودی خواهد داشت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬این اس��تاندارد در ایران هنوز اجباری و اجرایی‬ ‫نشده و به دلیل هزینه‌بر بودن آن در دستور کار هم قرار ندارد‪.‬‬ ‫امامی در بیان جزئیات استانداردهای تایر به مواردی اشاره کرد‬ ‫که از آغاز دی امس��ال اجباری خواهد شد‪ .‬وی در این باره گفت‪:‬‬ ‫یکی از م��وارد مهم در زمینه تایر و اس��تانداردهای آن چگونگی‬ ‫نصب آن روی خودرو است‪ .‬در این استاندارد «میزان چسبندگی‬ ‫در ج��اده خیس» یا به عبارتی‪ ،‬خط ترمز روی جاده خیس مورد‬ ‫آزمایش قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره اس��تانداردهای بعدی گفت‪ :‬م��ورد دوم «مقاومت‬ ‫غلتشی (‪)Rolling Resistance‬و میزان مصرف سوخت» بوده‬ ‫و مورد آخر مربوط به صدای تایر اس��ت؛ صدایی که درون خودرو‬ ‫می‌رود و از آن به بیرون منعکس می‌شود‪ .‬این موارد همه برگرفته‬ ‫از اس��تانداردهای اروپا اس��ت که خودروها باید بتواند بگذرانند تا‬ ‫مجوز ورود به بازار را بگیرند‪.‬‬ ‫امامی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬معتقدم برخی استانداردهای‬ ‫امریکا درباره تایرهای خودرویی با توجه به مشابهت شرایط آب و‬ ‫هوایی و اقلیمی دو کشور(ایران و امریکا) برای ما کارآمدتر است‪.‬‬ ‫به طور نمونه‪ ،‬بین دو اس��تان ایران ممکن است تفاوت دما تا ‪۵۰‬‬ ‫درجه هم برس��د در حالی که در اروپا این‌گونه نیست‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫بهتر است برخی استانداردهای امریکا برای رعایت ایمنی وسایل‬ ‫نقلیه داخلی مدنظر قرار گرفته ش��ود‪ .‬پیش��نهاد شده است باید‬ ‫بررسی و نتایج اعالم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم و الزام استانداردها‬ ‫امام��ی در پاس��خ به این موض��وع که با ش��رایط تحریمی اگر‬ ‫تمام استانداردهای هش��تادوپنج‌گانه اجرایی شود تولید بسیاری‬ ‫از مدل‌های خودرویی باید متوقف ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با اجباری ش��دن‬ ‫تمام موارد اس��تانداردی از آغاز دی امسال بسیاری از خودروهای‬ ‫قدیم��ی که تیراژ باالیی هم در کش��ور دارند مانن��د پراید و‪ ...‬به‬ ‫طور قطع نمی‌توانند اس��تانداردهای جدید را بگذرانند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫یا باید خط تولید این خودروها متوقف ش��ود که در این ش��رایط‬ ‫تیراژ تولید دچار افت زیادی خواهد شد یا باید با خودروساز مدارا‬ ‫ش��ود‪ .‬باید منتظر بود و دید در ادامه شرایط اقتصادی و صنعتی‬ ‫کش��ور چگونه خواهد شد‪ .‬سپس اجباری شدن باقی استانداردها‬ ‫را دنبال کرد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬به نظر می‌رسد اگر قرار باشد تمام این‬ ‫اس��تانداردها رعایت شود در حالی که روند عادی تولید قطعات و‬ ‫نیز واردات خودرو دچار چالش شده است مشکالت دیگری برای‬ ‫صنعت خودرو و بازار آن رقم بخورد‪.‬‬ ‫‹ ‹تست داخلی تایر‬ ‫س��ید عبدالرزاق تفرشی‌حسینی‪ ،‬معاونت بازرسی و آزمون تایر‬ ‫در مرکز تحقیقات صنایع الستیک در ادامه گفت‪ :‬استانداردهای‬ ‫‪ R ۱۱۷‬که استانداردهای اروپایی است ‪ ۳‬نوع آزمون را برای تایر‬ ‫تکلیف می‌کند‪ .‬البته استاندارد ملی آن در داخل نیز تدوین شده‬ ‫و همان‌طور که بارها عنوان شده تا اول دی باید اجرایی شود‪ .‬این‬ ‫‪ ۳‬آزمون ش��امل س��نجش صدا‪ ،‬مقاومت غلتشی و چنگ‌زنی در‬ ‫جاده خیس است که پیش‌تر نبود‪ .‬مطالعه و بررسی آنها حدود ‪۳‬‬ ‫سال به طول انجامید‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هر یک از این مولفه‌ها به ش��رایط خاص نیاز دارد‪ .‬به‬ ‫ط��ور نمونه‪ ،‬برای چنگ‌زن��ی در جاده خیس یا همان رد ترمز در‬ ‫جاده خیس برای آزمون جاده‌ای خاص نیاز دارد که در ایران تنها‬ ‫ب��ارز آن را در اختی��ار دارد‪ .‬یا برای س��نجش اندازه‌گیری صدای‬ ‫تایر حتی نوع آس��فالتی که خودرو ب��رای آزمون روی آن حرکت‬ ‫می‌کند موثر است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬جاده تس��ت تایر ب��ارز هنوز از ط��رف یک مرجع‬ ‫بین‌المللی تایید نش��ده و به دنبال این هس��تند که از سوی یک‬ ‫مرجع معتبر بین‌المللی تاییدیه گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خواسته خودروسازان و استانداردسازی‬ ‫معاون��ت بازرس��ی و آزم��ون تای��ر در مرکز تحقیق��ات صنایع‬ ‫الس��تیک در ادامه به همکاری‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫با مرکز ‪ CSI‬ایتالیا در ارتباط هستیم تا تاییدیه مورد نظر گرفته‬ ‫شود(شرکت ‪ CSI‬ایتالیا‪ ،‬متعلق به گروه ‪ IMQ‬بوده که در شمار‬ ‫‪ ۷‬آزمایشگاه مورد تایید ‪ Euro – NCAP‬و دو آزمایشگاه مورد‬ ‫تایید ‪ ۱ FORMULA‬است)‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬در تالش هستیم که هر ‪ ۳‬آزمون در داخل‬ ‫انجام شود‪ .‬البته ش��رکت ایتالیایی از جاده بازدید کرده‌اند و قرار‬ ‫است همکاری‌ها بیشتر شود‪.‬‬ ‫تفرشی‌حس��ینی با اش��اره ب��ه اهمیت اس��تانداردها گفت‪ :‬این‬ ‫‪ ۳‬اس��تاندارد بس��یار جدی اس��ت به‌ویژه برای تایرهایی که قرار‬ ‫اس��ت صادر ش��وند‪ .‬در واقع برای راه یافتن به ب��ازار جهانی این‬ ‫استانداردها بسیار کلیدی و حیاتی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یکی از دالیلی که س��بب ش��ده تا تایرس��ازان‬ ‫روی آن تمرک��ز زیادی داش��ته باش��ند الزام رنو اس��ت‪ .‬پیش از‬ ‫تحریم‌ها ش��رکت رنو به واحدهای تایرسازی بسیار فشار آورد که‬ ‫برای خودروهای جدید که من در حال طراحی هس��تم تایرهای‬ ‫شما باید این مش��خصات فنی را داشته باشد در غیر این صورت‬ ‫تایرهای مورد نیاز خود را وارد می‌کنم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت تایر تصریح کرد‪ :‬فشار آنها باعث شد تا‬ ‫تایرسازان کیفیت کار خود را ارتقا دهند‪ ،‬ضمن آنکه دو مرکز در‬ ‫داخل به دنبال این هستند تا قابلیت آزمون استانداردهای جدید‬ ‫را در داخل فراهم کنند‪.‬‬ ‫معاونت بازرسی و آزمون تایر در مرکز تحقیقات صنایع الستیک‬ ‫در پاس��خ به پرسش��ی مبنی‌بر اینکه چند درصد تولیدکنندگان‬ ‫داخلی به این س��مت رفته‌اند که این ‪ ۳‬اس��تاندارد را بتوانند اول‬ ‫دی امس��ال اجرایی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این اس��تانداردها به خودروساز‬ ‫برمی‌گردد؛ اینکه او از تولیدکنندگان بخواهد‪ ،‬سپس تایرساز این‬ ‫مشخصات را روی تایر حک می‌کند تا مشخص باشد‪ .‬در این باره‬ ‫سازندگان از ‪ A‬تا ‪ G‬گروه‌بندی شده‌اند‪.‬‬ ‫تفرشی‌حس��ینی در پایان تاکید کرد‪ :‬خودروس��از‬ ‫اس��ت که با تایرساز به توافق می‌رسد این مشخصات‬ ‫را در تولید رعایت کند و در ادامه راستی‌آزمایی‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫بازی شریکان خارجی و سوءاستفاده‌های داخلی معضل تایرسازان‬ ‫ثب��ات نرخ تای��ر‪ ،‬افزایش چن��د برابری ن��رخ مواد‬ ‫اولی��ه‪ ،‬تحریم خارجی‪ ،‬قطع همکاری مالی و اعتباری‬ ‫خارجی‌ها و عمل خودسرانه برخی شرکت‌های داخلی‬ ‫در تامی��ن م��واد اولیه‪ ،‬عمده مش��کالت این روزهای‬ ‫صنعت تایر بوده که حاشیه زیان را هشدار می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این روزها صنعت تایر با مش��کالت‬ ‫عدیده‌ای دس��ت‌وپنجه ن��رم می‌کن��د‪ .‬در حالی که‬ ‫ن��رخ تایر براس��اس آخری��ن اعالم س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ سال گذشته‬ ‫عرضه می‌ش��ود اما افزایش ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۴‬برابری نرخ مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬سوءاس��تفاده برخی ش��رکت‌های تامین‌کننده‬ ‫داخل��ی و مش��کالت تحریم‌ها ک��ه در آخرین مورد‬ ‫ش��اهد قط��ع هم��کاری بانک��ی چینی‌ه��ا به‌عنوان‬ ‫مهم‌تری��ن تامین‌کنن��ده م��واد اولیه م��ورد نیاز این‬ ‫صنعت بودیم‪ ،‬شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان‬ ‫به‌وجود آورده‪ ،‬به‌طوری که تایرس��ازان از وارد شدن‬ ‫به حاش��یه زیان خبر می‌دهند و ت��داوم این روند را‬ ‫مشکل‌س��از می‌کند‪ .‬در این‌باره س��خنگوی انجمن‬ ‫صنعت تایر ایران گفت‪ :‬معامالت خارجی تایرس��ازان‬ ‫در ش��رایط فعلی با محدودیت‌های عدیده‌ای روبه‌رو‬ ‫ش��ده است و از هفته گذش��ته بانک «کونلون» چین‬ ‫ک��ه تنها تامین‌کننده مال��ی تولیدکنندگان تایر بود‪،‬‬ ‫خدمات خ��ود را قطع ک��رده اس��ت‪ .‬مصطفی تنها‬ ‫افزود‪ :‬چینی‌ها از مدت‌ها پیش تحت‌تاثیر تحریم‌های‬ ‫امریکایی به جوس��ازی پرداخته بودند و مدام از قطع‬ ‫همکاری س��خن می‌گفتند‪ .‬هفته گذش��ته نیز اعالم‬ ‫کردن��د تا اول نوامبر (پنجش��نبه ‪ ۱۰‬آبان) اگر تولید‬ ‫یا سفارش��ی در بندرهای چین وجود داشته باشد را‬ ‫برگش��ت می‌زنند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اکنون هیچ بانک‬ ‫چینی خطوط اعتباری به تایرسازان ایرانی نمی‌دهد‬ ‫و همین مس��ئله تامین مواد اولیه از این کشور را که‬ ‫پس از تحریم‌ها به تامین‌کننده ما تبدیل شده بود‪ ،‬با‬ ‫مشکل روبه‌رو کرده است و به ناچار باید از کانال‌های‬ ‫غیررس��می اقدام کنیم که این نیز هزینه‌بر و زمان‌بر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفت��ه این مقام صنف��ی‪ ،‬یافتن ش��ریک دیگر‬ ‫چینی که با شرایط کنونی بتواند به تایرسازان ایرانی‬ ‫خدمات بدهد‪ ،‬طول می‌کشد و این مسئله در نهایت‬ ‫کاهش حجم نقدینگی و سودآوری شرکت‌های ما را‬ ‫به‌دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬باید ببینیم آیا می‌توان منابعی را در‬ ‫هند و دیگر کشورها جایگزین چینی‌ها کرد یا خیر؟‬ ‫این مسئله به‌سادگی امکان‌پذیر نیست‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫به‌طور نمونه «اس��ید اس��تئاریک» تا کنون از مالزی‬ ‫تهیه می‌شد‪ ،‬اما این کشور اعالم کرده سفارش‌گیری‬ ‫فق��ط به دالر و ی��ورو امکان‌پذیر اس��ت در حالی که‬ ‫تایرسازان در این زمینه با چالش روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫تنها بیان کرد‪ :‬در چنین ش��رایطی تولیدکنندگان‬ ‫داخلی هم همراهی ندارند و در حقیقت از آب گل‌آلود‬ ‫ماهی می‌گیرند‪ .‬وی به عنوان نمونه به یک ش��رکت‬ ‫پتروشیمی اشاره کرد که تنها تولیدکننده کائوچوی‬ ‫مصنوعی مورد نیاز تایرس��ازان اس��ت؛ این شرکت از‬ ‫ن��رخ اعالم��ی س��ازمان حمایت مصرف‌کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان(‪۱۱‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان در کیلو) سرباز‬ ‫زده و اعالم کرده است کائوچو را با نرخ ‪۱۴‬هزار تومان‬ ‫در هر کیلو و دست‌کم خرید ‪ ۵‬تن عرضه می‌کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن صنعت تایر ایران گفت‪ :‬اکنون‬ ‫تغییر نرخ مواد اولیه ش��کل لحظه‌ای به خود گرفته‪،‬‬ ‫به‌طوری که وقتی اس��ناد و م��دارک را برای افزایش‬ ‫‪۱۰‬درصدی تایر به س��ازمان حمایت عرضه می‌کنیم‪،‬‬ ‫نهایی نشده قیمت مواد اولیه افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به یک ش��رکت تولیدکننده روغن‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬از ‪ ۲۶‬فروردین ت��ا پایان هفته‬ ‫گذشته‪ ،‬محصول خود را کیلویی‪۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‬ ‫به تایرس��ازان می‌فروخت اما اکنون نرخ جدید ‪۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۵۰‬تومان��ی در ه��ر کیلو را اعالم ک��رده و حتی‬ ‫فرستادن سفارش‌های پیشین را به همین نرخ منوط‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬مدیرعام��ل یک گ��روه صنعتی‬ ‫تولیدکننده الس��تیک نیز گفت‪ :‬ح��دود ‪۴۵‬درصد از‬ ‫‪ ۱۵۰‬قل��م م��واد اولیه مورد نیاز تایرس��ازان از خارج‬ ‫تامی��ن می‌ش��ود که اکن��ون با مش��کالت گوناگونی‬ ‫روبه‌رو است‪.‬‬ ‫پروی��ز اخوان اف��زود‪ :‬عمده م��واد اولی��ه از چین‬ ‫وارد می‌ش��ود که با قطع هم��کاری پولی و مالی آنها‬ ‫تایرسازان ایرانی با مشکل روبه‌رو شده‌اند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اکنون عالوه‌بر مش��کل تامین مواد‬ ‫اولیه چالش فروش هم وجود دارد‪ .‬به‌طوری که ستاد‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬فروش تایرهای باری را از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی گرفته و اعالم کرده که به خودروس��ازان تایر‬ ‫ندهید و حتی نمایندگی‌های دریافت‌کننده الستیک‬ ‫را نیز خودش مشخص می‌کند‪.‬‬ ‫اخ��وان ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن قطع ص��ادرات تایر‬ ‫سبب شده تا جریان نقدینگی تایرسازان کاهش یابد‬ ‫و کاه��ش نرخ تعرفه واردات تای��ر از ‪ ۲۶‬به ‪۵‬درصد‪،‬‬ ‫مش��کالت تولیدکنندگان داخل��ی را دوچندان کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ی��ادآور ش��د‪ :‬مش��کل آنجایی زیاد می‌ش��ود‬ ‫که م��واد اولیه داخلی مانند ن��خ‪ ،‬دوده و محصوالت‬ ‫پتروش��یمی نی��ز بای��د ب��ا ارز آزاد تهیه ش��ود زیرا‬ ‫محصوالت پتروش��یمی در بورس عرضه می‌ش��وند و‬ ‫با افزایش نرخ ارز‪ ،‬نرخ این کاالها نیز افزایش می‌یابد‬ ‫که به ضرر تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت تای��ر اضافه کرد‪ :‬با وجود افزایش‬ ‫‪ ۳‬ت��ا ‪ ۴‬برابری ن��رخ مواد اولیه اما س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان نرخ فروش تایر را‬ ‫ثابت نگه داشته اس��ت و اکنون محصوالت به قیمت‬ ‫سال گذشته عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مش��کالت یاد ش��ده تایرسازان را‬ ‫به حاش��یه زیان ب��رده که تداوم این رون��د می‌تواند‬ ‫مش��کالت جدی در آینده برای آنها رقم بزند‪ .‬اخوان‬ ‫بیان کرد‪ :‬ارز نیمایی برای تامین مواد اولیه به سختی‬ ‫یافت می‌ش��ود و برای موادی مانند کائوچو که اعالم‬ ‫ش��ده بود ارز دولتی دریافت می‌کن��د‪ ،‬در عمل دالر‬ ‫و یورویی موجود نیس��ت‪ .‬او یادآور ش��د‪ :‬در روزهای‬ ‫پایانی حضور محمد شریعتمداری در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬قول افزایش ‪ ۲۵‬تا ‪۲۶‬درصدی نرخ‬ ‫تایر داده ش��د اما حتی اگر ای��ن افزایش نرخ اجرایی‬ ‫شود تولید با زیان همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکنن��ده تاکی��د ک��رد‪ :‬حت��ی افزای��ش‬ ‫‪۴۰‬درص��دی تایرهای بایاس‪۳۰ ،‬درص��دی تایرهای‬ ‫رادی��ال و ‪۳۵‬درصدی تایرهای ب��اری رادیال که این‬ ‫شرکت تنها تولیدکننده آن در کشور است‪ ،‬چاره‌ساز‬ ‫نخواهد بود و سربه‌سر شدن درآمدها و هزینه‌ها را به‬ ‫دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫اخوان خواستار آن ش��د تا نظارت‌ها در این بخش‬ ‫انجام ش��ود و از گران شدن و احتکار تایر جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬
‫دو‌شنبه‬ ‫دردسرهای جدید تولیدکنندگان تایر با چینی‌ها‬ ‫س��خنگوی انجم��ن صنعت تایر ای��ران با بیان اینکه متأس��فانه‬ ‫بانک‌ه��ای چینی از انجام مبادالت بانک��ی با طرف ایرانی ممانعت‬ ‫می‌کنند‪ ،‬گفت‪ :‬ندادن حواله ارزی و افزایش نرخ مواد اولیه فعالیت‬ ‫را برای تولیدکنندگان تایر سخت کرده است‪ .‬به گزارش خودروکار‪،‬‬ ‫مصطفی تنها با اش��اره به اینکه امروز تولیدکنندگان الس��تیک در‬ ‫تأمین مواد اولیه و فعالیت تولیدی مش��کالت زیادی دارند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬متأس��فانه بانک‌های چینی از انج��ام مبادالت بانکی با طرف‬ ‫ایرانی ممانعت می‌کنند و همین امر عاملی شده تا ما در تأمین مواد‬ ‫اولیه خود از چین به مشکل برخورد کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬عمده واردات‬ ‫مواد اولیه ما از این کش��ور وارد می‌شود که مشکالت بانکی عاملی‬ ‫شده تا نتوانیم مواد مورد نیاز خود را تأمین کنیم‪ .‬در همین رابطه‬ ‫از دولت می‌خواهیم تا برای رفع این مش��کل چاره‌اندیش��ی کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن صنعت تایر ایران با بی��ان اینکه تولیدکنندگان‬ ‫حتی در حواله ارز هم با مشکل روبه‌رو هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬منابع‬ ‫ریالی تولید‌کننده در سیستم بانکی بلوکه شده اما حواله‌های ارزی‬ ‫انجام نمی‌شود‪ .‬ضمن آنکه نرخ مواد اولیه داخلی نیز شناور بوده و‬ ‫هر روز روند صع��ودی دارد‪ .‬تنها تصریح کرد‪ :‬برای تولیدکنندگان‬ ‫الس��تیک این موضوع مطرح است که چرا ما باید برای تعیین نرخ‬ ‫محصول خود تمام هزینه‌ها را به س��ازمان حمایت ارائه و با مجوز‬ ‫این س��ازمان محصوالت خود را بفروشیم اما تأمین‌کنندگان مواد‬ ‫اولی��ه داخلی ب��دون هیچ نظارتی هر روز ن��رخ محصوالت خود را‬ ‫افزایش می‌دهند و کسی هم با آنها برخورد نمی‌کند‪ .‬گفتنی است‬ ‫چند ماهی اس��ت که کمبود تایر در بازار منجر به مشکالتی برای‬ ‫صاحبان خودرو از جمله خودروهای سنگین شده است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫مجوز برای واردات الس��تیک‌های مورد نیاز صادر شده که با وجود‬ ‫فشارهای تحریمی‪ ،‬شرکت‌های خارجی از ادامه همکاری‌های خود‬ ‫س��رباز می‌زنند‪ .‬اما در این راس��تا برخی تایرس��ازان بزرگ داخلی‬ ‫برای پاسخ به بخشی از نیازهای بازار سعی در افزایش ظرفیت‌های‬ ‫خود داشته و قرار است تا پایان سال یکی از برندهای داخلی تولید‬ ‫تایرهای سنگین را به سبد محصوالت خود اضافه کند‪.‬‬ ‫‪ 21‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫برقی‌ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫حمایت مالی نهادهای دولتی از برقی‌ها‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫صنعت موتورس��یکلت کش��ور در ‪۲‬سال گذش��ته راهی را‬ ‫در پی��ش گرفته که باید ‪۳ ،۲‬دهه پی��ش آن را طی می‌کرد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان این صنعت معتقدند صنعت موتورسیکلت جزو‬ ‫صنایعی اس��ت که در کشور به فراموشی سپرده شده و مانند‬ ‫صنعت خ��ودرو حمایت‌های الزم از آن نمی‌ش��ود‪ .‬از این‌رو‪،‬‬ ‫برنامه‌هایی در راستای تحوالت بنیادی در این صنعت ازسوی‬ ‫برخ��ی نهادهای دولتی تدوین و مدت کوتاهی اس��ت که در‬ ‫حال اجراست‪.‬‬ ‫عملکرد ‪۲‬س��ال گذش��ته این صنعت با داشتن نکات مثبت‬ ‫ف��راوان‪ ،‬ضعف‌های��ی نی��ز دارد‪ .‬اگر در چند س��ال گذش��ته‬ ‫واردکنن��دگان زی��ادی قارچ‌‌گونه ب��ه فعالی��ت در این حوزه‬ ‫پرداخته‌ان��د با تغییرات جدید به‌طور قطع این افراد از چرخه‬ ‫واردات ح��ذف خواهن��د ش��د‪ .‬واردات مدل‌ه��ای گوناگ��ون‬ ‫موتورسیکلت بدون ارائه خدمات پس از فروش گالیه بسیاری‬ ‫از مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشت که با تحوالت اخیر امید‬ ‫می‌رود حضور و فعالیت صنعتگران این حوزه ساماندهی شود‪.‬‬ ‫ای��ن موارد نقاط ق��وت این تغییرات اس��ت‪ .‬از جمله تاثیرات‬ ‫منف��ی تحوالت دیرهن��گام در صنعت موتورس��یکلت تعدیل‬ ‫نیروهای کار و افزایش آمار بیکاران کشور را می‌توان برشمرد‪.‬‬ ‫صنع��ت خودرو کش��ور که هر نوع وس��یله نقلی��ه‌ای را در‬ ‫برمی‌گیرد در مس��یر حرکت به سوی برقی‌‌هاست‪ .‬کشورهای‬ ‫دیگر خیلی پیش‌تر از ما تولید و توس��عه خودروهای برقی و‬ ‫نی��ز خودران‌ها را آغاز کرده‌‌اند‪ .‬در ایران دولت‪ ،‬ش��هرداری‌ها‬ ‫و همچنین سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)‬ ‫برنامه‌هایی را در راس��تای حمایت از خودروهای برقی تدوین‬ ‫کرده‌اند که باید دید چقدر این طرح‌ها ازسوی تولیدکنندگان‬ ‫و مصرف‌کنندگان مورد استقبال قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت وزارت صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت از‬ ‫برقی‌ها‬ ‫ص��ادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫برنامه‌های این وزارتخانه برای نوس��ازی صنعت موتورسیکلت‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬یکی از اولویت‌هایی که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای صنایع کش��ور دنبال می‌کند‪ ،‬نوسازی و بهسازی‬ ‫واحدهای تولیدی خودرو از جمله موتورسیکلت است‪ .‬در این‬ ‫راس��تا واحدهای صنعتی خودروهای برقی ش��امل ماشین و‬ ‫موتورسیکلت در اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برخ��ی واحده��ای صنعتی به‌ط��ور جدی‬ ‫به‌س��وی تولید موتورس��یکلت‌ها با فناوری جدی��د رفته‌اند از‬ ‫جمل��ه تولید و تامی��ن برقی‌ها که برای کاه��ش آلودگی هوا‬ ‫بس��یار حائز اهمیت هس��تند‪ .‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ادامه‌داد‪ :‬در نشس��ت‌های دولت و نی��ز کارگروه‌های‬ ‫گوناگ��ون‪ ،‬پروژه موتورس��یکلت‌های برق��ی و حمایت از آن‬ ‫دنبال می‌شود‪ .‬شهرداری‌های کالنشهرها به‌طور ویژه درصدد‬ ‫اس��تفاده از این نوع موتورسیکلت‌ها هس��تند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫اس��تفاده از خودروهایی که با سوخت فس��یلی کار می‌کنند‬ ‫تا چند س��ال آینده باید ممنوع ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫خودروهای برقی از جمله اولویت‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��ت؛ بنابراین واحدهای صنعتی که در زمینه تولید‬ ‫موتورس��یکلت‌های برق��ی و خودروهایی ب��ا آالیندگی کمتر‬ ‫فعالی��ت دارند‪ ،‬م��ورد حمایت دولت و نهاده��ای دولتی قرار‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌های تشویقی‬ ‫قیمت موتورس��یکلت‌های برقی با توجه به اینکه متقاضیان‬ ‫آنها بیش��تر از قشر کم‌درآمد جامعه هس��تند‪ ،‬بسیار باالست‬ ‫و نیاز به تس��هیالتی برای خرید دارد‪ .‬رئیس س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک‌های صنعت��ی ای��ران درب��اره اختصاص‬ ‫تس��هیالت دولتی برای خرید موتورسیکلت‌های برقی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولت و ش��هرداری‌ها برنامه‌های وی��ژه‌ای را در این‌باره دنبال‬ ‫می‌کنند و به‌طور‌ویژه در ش��وراهای ش��هر تاکید شده که از‬ ‫ت مالی شود‪ .‬بسته حمایتی شهرداری‌ها در این‬ ‫برقی‌ها حمای ‌‬ ‫زمینه در حال آماده‌سازی است‪ .‬همچنین پروژه مالی دیگری‬ ‫نیز ازس��وی دولت با همکاری وزارت نف��ت در حال پیگیری‬ ‫اس��ت که بتوان تس��هیالت بیش��تری به این ن��وع خودروها‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫نجفی با بیان اینکه موتورس��یکلت‌های برقی ازسوی برخی‬ ‫نهادهای دولتی پیش‌خرید ش��ده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬هدف این اس��ت‬ ‫که اداره‌های دولتی با خرید و اس��تفاده از موتورسیکلت‌های‬ ‫برقی‪ ،‬مردم را به اس��تفاده از این نوع وسایل حمل‌ونقل پاک‬ ‫تشویق کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش‌بینی تسهیالت‬ ‫در ادامه با بابک افقهی‪ ،‬معاون پیش��ین وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و مدیرعام��ل فعلی هلدینگ اقتصادی ش��هرداری‬ ‫تهران گفت‌وگو ش��د‪ .‬وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه‬ ‫ی تهران چه تس��هیالتی برای کمک به رونق برقی‌ها‬ ‫شهردار ‌‬ ‫در نظر گرفته‌‪ ،‬گفت‪ :‬تسهیالتی با بازپرداخت ‪۴‬درصدی برای‬ ‫خریداران پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که برخی خریداران ب��ا پیگیری موضوع‬ ‫از س��وی هفته‌نام��ه‪ ،‬اع�لام کردن��د هن��وز تس��هیالتی برای‬ ‫موتورس��یکلت‌های برق��ی پرداخ��ت نش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫هلدینگ اقتصادی شهرداری تهران در این‌باره توضیح داد‪ :‬برای‬ ‫این امر بودجه‌ای خاص درنظر گرفته شده که قرار است در قالب‬ ‫وام ‪۴‬درصدی پرداخت ش��ود اما هنوز عملیاتی نشده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این طرح در تهران با همراهی بانک‌ش��هر آغاز شده و‬ ‫به محض شروع ثبت‌نام موتورس��یکلت‌های برقی‪ ،‬خریداران به‬ ‫این بانک معرفی می‌ش��وند تا بتوانند از این تس��هیالت استفاده‬ ‫کنند‪ .‬این تس��هیالت همچنین می‌تواند مشوقی برای صاحبان‬ ‫ی جایگزین‬ ‫موتورس��یکلت‌های بنزینی باش��د تا آن را با نوع برق ‌‬ ‫کنن��د‪ .‬افقه��ی با بیان اینک��ه یکی از موضوع‌هایی که ازس��وی‬ ‫هلدینگ اقتصادی ش��هرداری تهران برای این کالنش��هر دنبال‬ ‫می‌شود‪ ،‬جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی با موتورسیکلت‌های‬ ‫با سوخت فسیلی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نمونه آزمایشی این طرح آماده‬ ‫ش��ده و امیدواری��م تولید موتورس��یکلت‌های برق��ی به مرحله‬ ‫انبوه برس��د تا بتوانیم در س��طح تهران آن را توسعه دهیم‪ .‬وی‬ ‫تصریح‌ک��رد‪ :‬اعتب��ارات به ای��ن طرح اختصاص داده ش��ده و با‬ ‫آغاز خرید موتورس��یکلت‌های برقی بومی در کش��ور تسهیالت‬ ‫پیش‌بینی شده در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹درصد وام‌ها‬ ‫مدیرعامل فعلی هلدینگ اقتصادی شهرداری تهران درباره‬ ‫زمان اجرای این طرح به نیمه دوم س��ال اش��اره‌کرد و گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم تا پایان سال‪ ۹۷‬این طرح به مرحله اجرا برسد‪ .‬وی‬ ‫همچنی��ن درباره میزان وام درنظر گرفته ش��ده افزود‪ :‬حدود‬ ‫ت برقی درخواستی به‌عنوان وام به‬ ‫‪۳۰‬درصد نرخ موتورسیکل ‌‬ ‫خریداران پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫افقه��ی در پای��ان اف��زود‪ :‬س��قف تس��هیالت ب��رای‬ ‫صنعت موتورسیکلت‪ ،‬حوزه‌ای با ظرفیت‌های بالقوه اما مغفول مانده‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت ب��ا وج��ود برخ��ورداری از‬ ‫ظرفیت‌ه��ای بالق��وه اقتص��ادی بس��یار‪ ،‬از پیش��رفت‬ ‫مطل��وب و مورد انتظار بازمانده اس��ت‪ .‬موتورس��یکلت‬ ‫از نمونه وس��ایل حمل‌ونقلی به‌ش��مار م��ی‌رود که به‬ ‫واس��طه نرخ ارزان‌تر آن در مقایس��ه با خودرو(فارغ از‬ ‫موتورس��یکلت‌های خ��اص و گران‌قیمت) هم��واره از‬ ‫ضریب تقاضای باالیی در میان اقشار متوسط و ضعیف‬ ‫جامعه برخوردار است‪.‬‬ ‫از دیگر س��و‪ ،‬با افزایش جمعیت و ب��اال رفتن تراکم‬ ‫جمعیت��ی و به‌تب��ع آن تش��دید می��زان ترافی��ک در‬ ‫عرصه‌های درون‌ش��هری‪ ،‬موتورس��یکلت از محبوبیت‬ ‫بیشتری برخوردار بوده زیرا از قابلیت تردد مطلوب‌تری‬ ‫در مقایس��ه با خودروها در گره‌های ترافیکی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬مجموعه این عوامل باعث ش��ده ضریب تقاضا‬ ‫برای خرید این محصول در دهه‌های اخیر افزایش یابد‬ ‫ام��ا با وجود ظرفیت‌های بالقوه بس��یاری که در عرصه‬ ‫موتورسیکلت‌س��ازی وجود دارد‪ ،‬توس��عه و پیش��رفت‬ ‫مطلوب و چندانی در این بخش‪ ،‬به دست نیامده است‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬علیرضا عابدینی‪ ،‬یکی از فعاالن‬ ‫صنعت موتورس��یکلت در تشریح روند پیموده شده در‬ ‫حوزه موتورسیکلت‌سازی کش��ور در ‪ ۵۰‬سال گذشته‬ ‫گف��ت‪ :‬صنعت موتورس��یکلت در نیم قرن گذش��ته به‬ ‫نس��بت امروز از طراوت و پویایی بیشتر برخوردار بود و‬ ‫مصداق بارز این ادعا را می‌توان در کارخانه‌ای همچون‬ ‫ایران‌دوچرخ جست‌وجو کرد که تولید موتورسیکلت در‬ ‫داخل کشور را با پ ِ ِرس‌کاری‪ ،‬قالب‌سازی‪ ،‬ماشین‌کاری‬ ‫و‪ ...‬ب��ه معن��ای واقعی کلم��ه عملیاتی می‌ک��رد‪ .‬تنها‬ ‫تع��دادی قطعه معدود از کش��ورهای خارجی همچون‬ ‫ژاپن یا فرانسه وارد می‌شد‪.‬‬ ‫وی یکی از دالیل افت و افول صنعت موتورس��یکلت‌‬ ‫را در کش��ور مربوط به صدور مجوزهای پیاپی از سوی‬ ‫افراد غیرمتخصص دانس��ت و گفت‪ :‬به عنوان نمونه به‬ ‫تعمیرکاران موتورس��یکلت‪ ،‬مجوز س��اخت و راه‌اندازی‬ ‫تولید داده ش��د و همین افراد نیز به جای تولید داخلی‬ ‫به معنای واقعی‪ ،‬به مونتاژکاری روی آوردند‪.‬‬ ‫ای��ن صنعتگ��ر ح��وزه موتورس��یکلت ادام��ه داد‪:‬‬ ‫گاه��ی برخی اف��راد پس از اخ��ذ مجوز در ی��ک با ِزه‬ ‫زمانی یک‌س��اله‪ ،‬اق��دام به تولید یا ب��ه تعبیری مونتاژ‬ ‫موتورس��یکلت می‌کردند و پس از برخورداری از س��ود‬ ‫الزم‪ ،‬از ای��ن ب��ازار و عرصه تولیدی خارج می‌ش��دند‪.‬‬ ‫همین نقیصه‪ ،‬ضریب ریس��ک س��رمایه‌گذاری در این‬ ‫صنعت را تش��دید کرده و افراد س��رمایه‌گذار واقعی را‬ ‫برای فعالیت در این حوزه بی‌میل کرده است‪.‬‬ ‫فنی اقدام نمی‌کند و یا اختالف نرخ موتورسیکلت‌های‬ ‫انژکتوری و کاربراتوری قابل توجه اس��ت و بازار نیز از‬ ‫موتورسیکلت‌های کاربراتوری اشباع شده‪ ،‬بروز آلودگی‬ ‫هوا و یا تشدید آن‪ ،‬امری غیرممکن نخواهد بود‪.‬‬ ‫ماه��رخ در پایان گفت‪ :‬به‌طور قطع حل‌وفصل چنین‬ ‫نارس��ایی‌هایی‪ ،‬مس��تلزم برنامه‌ریزی دقیق و اصولی از‬ ‫سوی متولیان امر و البته توجه هر چه بیشتر مالکان و‬ ‫راکبان موتورسیکلت است‪.‬‬ ‫همچنین فرش��ید ماه��رخ‪ ،‬یک��ی از توزیع‌کنندگان‬ ‫موتورسیکلت در اس��تان البرز‪ ،‬با اشاره به نقش بسیار‬ ‫برجس��ته و نافذ ن��رخ تمام ش��ده در حمایت از کاالی‬ ‫داخل��ی و پش��تیبانی از تولی��د مل��ی‪ ،‬گف��ت‪ :‬یکی از‬ ‫چالش‌ه��ای پیش روی این صنعت به نرخ تمام ش��ده‬ ‫ب��االی آن برمی‌گ��ردد و ب��ه تبع در چنین ش��رایطی‬ ‫می��ل ب��ه واردات افزون‌تر می‌ش��ود زی��را متقاضی با‬ ‫هزین��ه کمت��ری ب��ه خری��د موتورس��یکلت مبادرت‬ ‫می‌ورزد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای کاهش نرخ تمام شده باید تیراژ تولید‬ ‫باال رود که با ش��رایط موجود و با توجه به وجود برخی‬ ‫نارسایی‌ها‪ ،‬امکان چنین امری میسر نیست زیرا افزایش‬ ‫یافت��ن چند برابری نهاده‌های تولید‪ ،‬نتیجه‌ای جز انبار‬ ‫ش��دن و خاک خوردن بخش قابل توجهی از تولیدات‬ ‫را در پ��ی ندارد و برای فائق آمدن بر این نارس��ایی‌ها‪،‬‬ ‫باید حمایت‌های بیش��تری(همچون حمایتی که حدود‬ ‫دو سال پیش از خودروسازان شد) از این صنعت شود‪.‬‬ ‫ماهرخ گف��ت‪ :‬اگرچه هم��واره از موتورس��یکلت به‬ ‫عنوان یکی از دالیل اصلی آالیندگی هوا یاد می‌ش��ود‬ ‫ام��ا این عارضه را نباید در نفس این وس��یله نقلیه دید‬ ‫بلکه ریشه این معضل به کیفیت ساخت موتورسیکلت‬ ‫و البته بسیاری از کم‌توجهی‌های مالکان موتورسیکلت‬ ‫بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫این توزیع‌کننده موتورس��یکلت افزود‪ :‬در ش��رایطی‬ ‫که مالک موتورس��یکلت نس��بت به اخذ گواهی معاینه‬ ‫از س��وی دیگر ابوالفضل حج��ازی‪ ،‬عضو هیات‌مدیره‬ ‫انجمن س��ازندگان موتورس��یکلت معتقد است واردات‬ ‫بی‌رویه این وس��یله نقلیه‪ ،‬یکی از معضالت جدی بوده‬ ‫که تعطیلی بس��یاری از واحدهای تولیدی را به دنبال‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کش��وری همچون چین‪ ،‬ساالنه نزدیک‬ ‫به ‪۲۰‬میلیون موتورس��یکلت ساخته و تولید می‌شود و‬ ‫‪۷۰‬درصد آن صادر می‌ش��ود‪ .‬این در شرایطی است که‬ ‫از حیث زیرساختی‪ ،‬چینی‌ها در حوزه مذکور به مراتب‬ ‫ضعیف‌تر از ما هس��تند اما به دلی��ل حمایت واقعی از‬ ‫تولید داخلی در این کش��ور‪ ،‬قابلیت رقابت در بازارهای‬ ‫جهانی به‌شکل قابل‌توجهی در ارتباط با تولیدات چین‪،‬‬ ‫ارتقاء پیدا کرده است‪.‬‬ ‫حج��ازی ادام��ه داد‪ :‬زمان��ی ‪ ۲۲۰‬کارخان��ه‬ ‫موتورسیکلت‌سازی در کشور فعالیت می‌کرد اما امروز‬ ‫ای��ن عدد ب��ه ‪ ۳۰‬کارخانه ب��ا ظرفیت تولی��د کمتر از‬ ‫‪۴۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫این عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان موتورسیکلت‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬نیاز بازار داخلی کش��ور به موتورس��یکلت‬ ‫‪ ۴۰۰‬تا ‪۵۰۰‬هزار موتورس��یکلت برآورد می‌شود که با‬ ‫حمایت هر چه بیش��تر از این صنع��ت‪ ،‬عالوه‌بر تامین‬ ‫کامل بازار داخل می‌توان در حوزه صادرات هم فعالیت‬ ‫داش��ت‪ .‬حجازی افزود‪ :‬در صورت تجمیع مراکز تولید‬ ‫موتورسیکلت با یکدیگر‪ ،‬آس��یب و خسارات به مراتب‬ ‫کمتری به این صنعت وارد می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت تمام شده باال‪ ،‬معضل اصلی صنعت‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‹ ‹واردات بی‌رویه‪ ،‬صنعت موتورسیکلت‌سازی‬ ‫را آسیب‌پذیر کرد‬ ‫موتورسیکلت‌های برقی بس��تگی به مدل آنها دارد اما حدود‬ ‫‪۲‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزارتومان وام بالعوض و تا حداکثر ‪۷‬میلیون‬ ‫تومان نیز وام قرض‌الحسنه به خریداران پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫در زمینه تولید موتورس��یکلت‌های برقی چند تولیدکننده‬ ‫داخلی‪ ،‬بومی‌س��ازی را آغاز کرده‌اند‪ .‬حتی یکی از سازندگان‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬مدل از موتورس��یکلت‌ها را طراحی و نمونه‌سازی کرده‬ ‫اما با وجود س��فارش چند هزار از این موتورسیکلت‌های برقی‬ ‫ازس��وی ش��هرداری تهران و اصفهان‪ ،‬هنوز موفق به دریافت‬ ‫مج��وز برای تولید انبوه نش��ده اس��ت‪ .‬یکی از دالی��ل این امر‬ ‫مربوط به اس��تانداردهای این نوع موتورسیکلت‌هاست زیرا به‌لحاظ‬ ‫جغرافیایی بیش��تر ش��هرهای ایران دارای ش��یب‌های تند بوده که‬ ‫حرکت برقی‌ها را با مش��کل روبه‌رو می‌کند‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬ش��مال‬ ‫تا جنوب تهران دارای ش��یب تندی اس��ت درنتیجه کشش و قدرت‬ ‫موتورس��یکلت‌های برقی در این جغرافیا بس��یار مهم است‪ .‬رعایت‬ ‫اس��تانداردهای مورد نیاز با س��ختی‌هایی همراه اس��ت که تا امروز‬ ‫موتورسیکلت‌های ساخت داخل مجوز الزم را در این بخش دریافت‬ ‫نکرده‌ان��د‪ .‬البته به‌تازگی خط تولید جدی��دی در اصفهان راه‌اندازی‬ ‫شده که امید می‌رود نخستین موتورسیکلت‌های برقی داخلی نیمه‬ ‫دوم سال وارد بازار شوند‪.‬‬
‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 21‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫با توجه به استانداردهای آن‬ ‫زمان‪ ،‬سری ‪ 3‬کد ‪ E21‬جای خود‬ ‫را به مدل ‪ E30‬در سال ‪ 1982‬داد‪.‬‬ ‫این نسل احتماالً مهم‌ترین نسل‬ ‫تاریخ سری ‪ 3‬می‌باشد‪ .‬درحالی‌که‬ ‫‪ E21‬تنها به‌صورت سدان دو در‬ ‫عرضه می‌شد مدل‌های ‪ E30‬به‬ ‫فرم‌های دو و چهار در‪ ،‬تورینگ‪5 ،‬‬ ‫در و کانورتیبل ارائه شد‪.‬‬ ‫ش��اید رانندگان در آینده نیازی به تلف کردن زمان زیادی پش��ت‬ ‫چراغ‌های راهنمایی نخواهد داش��ت چراکه برخی از خودروس��ازان‬ ‫ط��راز اول جهان��ی در حال توس��عه‌ی فناوری‌هایی جدید هس��تند‪.‬‬ ‫کمپانی‌هایی همچ��ون فولکس‌واگن‪ ،‬هوندا‪ ،‬فورد و ب ام و به دنبال‬ ‫توس��ع ‌ه فناوری‌‌ای هس��تند که به خودروها اج��ازه می‌دهد بی‌وقفه‬ ‫ب��ا چراغ‌ه��ای راهنمایی ارتباط بگیرند تا به این ترتیب روان‌س��ازی‬ ‫ترافیک‪ ،‬کاهش آالیندگی‌ها و بهبود ایمنی محقق شود‪ .‬فولکس‌واگن‬ ‫ی به واقعیت اس��ت‪.‬‬ ‫در ح��ال کار ب��ا زیمنس برای تبدیل این فناور ‌‬ ‫این سیس��تم از وای فای و برخی حسگرها برای تولید داده‌هایی که‬ ‫دقیق‌تر از جی‌پی‌اس هستند استفاده می‌کند‪ .‬سیستم مورد بحث به‬ ‫ب‌ام‌و ‪ 2002‬توربو‬ ‫خودروی ‪ 2002‬توربو بود که به فرم یک سدان‬ ‫جمع‌وجور خاطره‌انگیز نه تنها دل خانواده‌ها را‬ ‫ربود بلکه مدلی باب میل رانندگان نیز بود‪ .‬با‬ ‫معرفی مدل‌های ‪ Tii‬و توربو شاهد پیشتازی ایده‌‬ ‫تولید یک سدان کوچک و بسیار اسپرت بودیم‪.‬‬ ‫این خودروها اولین محصوالت واقعی ‪ M‬بودند‪.‬‬ ‫تاریخ خیلی یاری نمی‌کند اما این ‪ 2002‬بود که‬ ‫قهرمان واقعی داستان نام داشت ولی به خاطر‬ ‫تغییر استراتژی نام‌گذاری‪ ،‬امروزه از صحنه بیرون‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫کابین ‪E21‬‬ ‫ارتباط خودروهای آینده با چراغ‌های راهنمایی‬ ‫اولین نسل سری ‪( 3‬کد ‪ – )E21‬سال ‪1975‬‬ ‫ی رخ نداده بود اما از نظر کیفیت ساخت و‬ ‫از نظر فنی‪ ،‬هیچ ساختارشکن ‌‬ ‫مهندسی و همچنین کابین شاهد پیشرفت چشمگیری بودیم‪ .‬کابین این‬ ‫خودرو دارای واضح‌ترین و خوش نماترین پشت آمپرهایی بود که تا آن زمان‬ ‫در یک خودروی جاده‌ای بکار رفته بود‪ .‬عناصر طراحی این بخش را همچنان‬ ‫می‌توان در محصوالت کنونی ب‌ام‌و دید‪ .‬مدل‌های اولی ‌ه ‪ E21‬در واقع کند‬ ‫و سنگین بودند اما به سرعت و با معرفی پیشرانه‌های ‪ 6‬سیلندر ‪ 2‬و ‪2.3‬‬ ‫لیتری انژکتوری توجهات را به خود جلب کردند‪ .‬آپشن های بسیار جالبی‬ ‫همچون دیفرانسیل لغزش محدود و گیربکس با نسبت‌های نزدیک هم ارائه‬ ‫شدند‪ .‬این موارد را حتی امروزه نیز به سختی می‌توان مشاهده کرد‪.‬‬ ‫دومین نسل سری ‪( 3‬کد ‪ – )E30‬سال ‪1982‬‬ ‫کابین ‪E36‬‬ ‫بخشی از کاهش میزان موفقیت این‬ ‫نسل به کابین جادار و متریال بسیار‬ ‫بهتر مربوط می‌شود که سری ‪ 3‬را به حد‬ ‫متفاوتی از بلوغ و احساس رساند‪ .‬شاید‬ ‫یک دلیل پنهان دیگر هم تغییر طراحی‬ ‫سیستم تعلیق عقب و استفاده از اکسل‬ ‫چند اتصالی ‪ Z‬ب‌ام‌و بود‪ .‬این طراحی‬ ‫باعث می‌شد لذت کمتری در دریفت ایجاد‬ ‫شود ولی پایداری و کیفیت سواری سری‬ ‫‪ 3‬همچنان زبانزد بود‪.‬‬ ‫رانندگان در پیش��گیری از توقف و حرک��ت غیرضروری کمک کرده‬ ‫و با کاهش ترافیک س��نگین باعث کاهش آالیندگی‌ها خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ی یاد شده بخشی از جاده در‬ ‫این دو کمپانی به منظور توسع ‌ه فناور ‌‬ ‫ولفسبورگ را به ‪ 10‬سیستم چراغ راهنمایی تجهیز کرده‌اند تا به این‬ ‫ترتیب از داده‌های به دست آمده استفاده کنند‪ .‬فولکس می‌گوید این‬ ‫سیس��تم قادر خواهد بود در زمان وجود چراغ‌های س��بز به راننده یا‬ ‫خودروی خودران اطالع دهد‪ .‬مدیر سیستم‌های حمل‌ونقل ارتباطی‬ ‫زیمنس می‌گوید‪ :‬ب‌ام‌و یک شمارش��گر دارد که شمارش معکوس ‪5‬‬ ‫تا ‪ 1‬باقی مانده تا چراغ سبز را نشان می‌دهد‪ .‬مرسدس هم می‌گوید‬ ‫اگر راننده س��رعت بین ‪ 32‬تا ‪ 52‬کیلومتر در س��اعت داش��ته باشد‬ ‫و مدل ‪ 323i‬با قدرت ‪ 143‬اسب بخار‬ ‫نیازمند هر دو آپشن یاد شده بود زیرا‬ ‫نه تنها پیشرانه‌ای قوی داشت بلکه‬ ‫بازوی عقب سیستم تعلیق آن باعث‬ ‫بیش فرمانی مخصوص ًا در زمین‌های‬ ‫خیس می‌شد‪ .‬این خودرو موفقیت‬ ‫بسیار زیادی به دست آورد و ب‌ام‌و را‬ ‫به فکر تولید مدلی سریع‌تر از سری ‪3‬‬ ‫انداخت‪.‬‬ ‫مدل ‪ M3‬نسل ‪ – E30‬سال ‪1986‬‬ ‫نسل دوم سری ‪ 3‬حدود ‪ 10‬سال در خط تولید‬ ‫بود و در سال ‪ 1992‬جای خود را به ‪ E36‬داد‪،‬‬ ‫خودرویی که هرگز موفقیت دو نسل پیشین را‬ ‫تکرار نکرد‪ .‬تا آن زمان سری ‪ 3‬همیشه خودرویی‬ ‫هیجان‌انگیز و راحت بود که خانواده‌ها نیز‬ ‫می‌توانستند از آن لذت زیادی ببرند اما در ‪E36‬‬ ‫اولویت‌ها عوض شد‪ .‬اگرچه این خودرو در مقایسه‬ ‫با مرسدس بنز ‪ 190‬و بعدها ‪ C‬کالس دینامیک‬ ‫بسیار بهتری داشت اما آن میزان موفقیت‬ ‫نسل‌های پیشین و رضایت آن‌ها را تکرار نکرد‪.‬‬ ‫هفتمین نسل سری ‪( 3‬کد ‪ – )G20‬سال ‪2019‬‬ ‫و ب�ه جدیدترین نس�ل س�ری ‪ 3‬ب�ا کد ‪ G20‬می‌رس�یم‪.‬‬ ‫نس�ل جدید ب‌ام‌و س�ری ‪ 3‬با کابین شیک و لوکس و پشت‬ ‫آمپرهای دیجیتال رونمایی شده است؛ اما همچون همیشه‪،‬‬ ‫تجرب ‌ه خوب سواری یک فاکتور کلیدی است‪.‬‬ ‫بر پای ‌ه تس�ت‌های اولی�ه این خودرو می‌توان گفت نس�ل‬ ‫س�ری ‪ 3‬ترکیبی از چابکی در س�رعت‌های پایین‪ ،‬پایداری‬ ‫در سرعت‌های باال‪ ،‬کنترل باالی بدنه‪ ،‬کشش و مانور پذیری‬ ‫قابل‌توج�ه و… اس�ت‪ .‬این خ�ودرو چه در ج�اده و چه در‬ ‫پیس�ت چس�بندگی برجس�ته و دقت هندلینگ و پایداری‬ ‫دینامیکی خود را نش�ان داده و الیق تشویق به عنوان یک‬ ‫خودروی پرفورمنس است‪.‬‬ ‫ششمین نسل سری ‪( 3‬کد ‪)F30‬‬ ‫سال ‪2011‬‬ ‫و از جنبه‌های زیادی این نس��ل از سری ‪ 3‬انقالبی‌ترین نسخه از زمان معرفی‬ ‫‪ E36‬محسوب می‌ش��ود‪ .‬قوانین آالیندگی و مصرف س��وخت هم‌اکنون اهمیت‬ ‫زیادی پیدا کرده و به همین دلیل اس��ت که مدل ‪ 328i‬از پیش��رانه ‪ 4‬سیلندر‬ ‫استفاده کرده و مدل‌های ‪ 330d ،335i‬و ‪ 335d‬پیشرانه ‪ 6‬سیلندر دارند‪ .‬البته‬ ‫برای اولین بار ‪ M3‬با پیش��رانه توربو عرضه ش��د که یک تغییر بسیار مهم تلقی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مدل سری ‪ GT 3‬نسل ‪F30‬‬ ‫ش�ما می‌توانس�تید س�ری ‪ 3‬چهار چرخ مح�رک را ب�ا بدن ‌ه جدید‬ ‫هاچبک بزرگ ‪ GT‬بخرید‪ .‬با آغاز س�ال ‪ 2016‬شما حتی مدل پالگین‬ ‫هیبری�دی را هم می‌توانس�تید انتخاب کنید؛ اما چی�زی که دیگر در‬ ‫دس�ترس نبود یک س�ری ‪ 3‬کوپه یا کانورتیبل بود که جای خود را به‬ ‫سری ‪ 4‬داده است‪.‬‬ ‫ی فولک��س و زیمنس همچنین از‬ ‫چراغ س��بز را خواه��د دید‪ .‬فناور ‌‬ ‫حس��گرهایی برای تش��خیص عابران پیاده و موتورس��واران استفاده‬ ‫می‌کند‪ .‬این خودروساز آلمانی از برنامه‌های خود برای نصب فناوری‌‬ ‫م��ورد بحث در محصوالت خود از س��ال ‪ 2019‬خبر داده اس��ت‪ .‬از‬ ‫ی خود را با نصب چه��ار دوبین در هر‬ ‫ط��رف دیگر هون��دا هم فناور ‌‬ ‫گوش ‌ه تقاطع‌ها معرفی کرده است‪ .‬اطالعات جمع آوری شده توسط‬ ‫این دوربین‌ها به خودروهای مجهز به فناوری‌‌های ارتباطی فرستاده‬ ‫ی پیشرفت ‌ه ارتباط خودرو‬ ‫می‌شود‪ .‬اما فورد هم در حال توسع ‌ه فناور ‌‬ ‫به خودرو اس��ت که به خودروها اجازه خواه��د داد در زمان عبور از‬ ‫تقاطع‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫اولین نسل ب‌ام‌و سری ‪ 40 3‬سال پیش معرفی شد و‬ ‫در داخل کارخانه با کد ‪ E21‬شناخته می‌شد ولی همه‬ ‫ما آن را سری ‪ 3‬می‌خوانیم‪ .‬این خودرو از نوع سدان دو‬ ‫درب بود موضوعی که امروزه یک تناقض آشکار به شمار‬ ‫می‌رود؛ اما در آن زمان از نظر ابعاد همه‌چیز را در نظر‬ ‫می‌گرفتند‪ .‬سال ‪ 1975‬بود که ب‌ام‌و اولین نمایندگی‌های‬ ‫رسمی خود در آمریکا را افتتاح نمود‪ .‬بازار بزرگ آمریکا‬ ‫برای موفقیت آتی ب‌ام‌و خصوصا سری ‪ 3‬بسیار مهم بود‪.‬‬ ‫در کل ‪ 1.36‬میلیون دستگاه از نسل ‪ E21‬ساخته شد که‬ ‫عدد قابل‌توجهی محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫مدل ‪ 323i‬نسل ‪E21‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫ب‌ام‌و‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫اینجا بود که برای اولین بار‬ ‫شاهد ارائ ‌ه پیشرانه‌های دیزلی‬ ‫برای سری ‪ 3‬و مهم‌تر از همه‌‬ ‫آن‌ها تولید اولین خودروی‬ ‫تولید انبوه ‪ M‬بودیم‪ .‬از نظر‬ ‫بسیاری از افراد‪ M3 ،‬بهترین‬ ‫خودرویی است که ب‌ام‌و در‬ ‫‌تاریخ خود ساخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫سومین نسل سری ‪( 3‬کد ‪ – )E36‬سال ‪1992‬‬ ‫چندین دهه اس�ت که س�دان های اس�پورت وارد‬ ‫بازار ش�ده‌اند‪ .‬برخ�ی از آن‌ها ب�ه موفقیت عظیمی‬ ‫دس�ت یافته و اکثرشان نیز به در بس�ته خورده‌اند‪.‬‬ ‫یکی از بهترین خودروهای این کالس ب‌ام‌و سری ‪3‬‬ ‫است که حدود ‪ 30‬درصد از کل فروش باواریایی ها را‬ ‫به خود اختصاص داده و از س�ال ‪ 1975‬تاکنون بیش‬ ‫از ‪ 12‬میلیون دس�تگاه از آن به ف�روش رفته‌اند‪ .‬در‬ ‫نمایشگاه خودروی پاریس ‪ 2018‬شاهد معرفی نسل‬ ‫‪3 series‬‬
‫دو‌شنبه‬ ‫اعالم قیمت و مشخصات مرسدس بنز ‪ GLE‬مدل ‪2019‬‬ ‫مرس��دس بنز اعالم ک��رد هم‌اکنون می‌ت��وان ‪ 2019 GLE‬را‬ ‫پایه ‪300d‬‬ ‫در آلمان س��فارش داد‪ .‬قیم��ت این خودرو در م��دل ‌‌‬ ‫‪ 4Matic‬از ‪ 65‬هزار و ‪ 807‬یورو آغاز می‌ش��ود که حدود ‪ 6‬هزار‬ ‫یورو ارزان‌تر از رقیب اصلی خود یعنی ب ام و ‪xDrive30d X5‬‬ ‫با بهای ‪ 71100‬یورو است‪.‬‬ ‫مرس��دس ‪ 4Matic 300d GLE‬از پیش��ران ‌ه ‪ 6‬س��یلندر ‪3‬‬ ‫لیت��ری دیزلی با قدرت ‪ 245‬اس��ب بخار و گش��تاور ‪ 500‬نیوتون‬ ‫متر استفاده می‌کند‪ .‬این شاسی‌بلند فول سایز در هر صد کیلومتر‬ ‫مصرف متوسط‌‪ ‌6‌‌.‌1‬تا ‪ 6‌.‌‌‌4‬لیتری داشته و البته در هر کیلومتر نیز‬ ‫‪ 161‬تا ‪ 169‬گرم دی‌اکسید کربن آزاد می‌کند‪.‬‬ ‫ه کامل‬ ‫سری‪3‬‬ ‫اما برای خرید مدل ‪ 4Matic 450 GLE‬باید حداقل ‪ 72‬هزار‬ ‫و ‪ 649‬ی��ورو کنار بگذارید‪ .‬این خ��ودروی هیبریدی ملایم دارای‬ ‫پیش��ران ‌ه ‪ 6‬س��یلندر ‪ 3‬لیتری بنزینی اس��ت که خروجی آن برابر‬ ‫با ‪ 367‬اس��ب بخار و گش��تاور ‪ 500‬نیوتون متری است‪ .‬همچنین‬ ‫عملکرد ‪ EQ‬بوست این مجموعه باعث تولید ‪ 22‬اسب بخار قدرت‬ ‫و ‪ 250‬نیوت��ون مت��ر گش��تاور در بازه‌های زمانی کوتاه می‌ش��ود‪.‬‬ ‫مصرف سوخت متوسط این نسخه از ‪ GLE‬هم بین ‪ 8‌.‌3‬تا ‪9‌‌.‌4‬لیتر‬ ‫در ه��ر صد کیلومتر بوده و آالیندگ��ی آن در هر کیلومتر نیز بین‬ ‫‪ 190‬تا ‪ 214‬گرم است‪.‬‬ ‫این شاسی‌بلند جدید بسته به تریم انتخابی از تجهیزات متنوعی‬ ‫در این نسل شاهد‬ ‫حکمرانی دوباره‌ی ‪M3‬‬ ‫بودیم‪ .‬نسخه‌ی سدان‬ ‫کم فروش جای خود را‬ ‫به مدلی با پیشرانه‌ی‬ ‫‪ 3.2‬لیتری داد که‬ ‫ردالین ‪ 8000‬داشت و‬ ‫قدرت ‪ 343‬اسب بخاری‬ ‫را بدون کمک از توربو‬ ‫ارائه می‌کرد‪.‬‬ ‫مدل ‪ 320D‬نسل ‪E46‬‬ ‫جدید س�ری ‪ 3‬بودیم که هفتمین نس�ل این سدان‬ ‫است‪ .‬در ادامه شما را با تاریخچه کامل این خودروی‬ ‫محبوب آشنا می‌کنیم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹آغاز ماجرا‬ ‫خودروی�ی که یک الگ�و برای تول�د موفق‌ترین و‬ ‫مهم‌ترین خودروی تاریخ ‪ BMW‬تولید شد با توجه‬ ‫به پیش�رانه‌ی خود ‪( 1602 ،1502‬موجود در تصویر)‪،‬‬ ‫‪ 1802‬و یا ‪ 2002‬خوانده می‌شد‪ .‬این خودرو باعث شد‬ ‫ب‌ام‌و از لبه‌ی پرتگاه به‌سالمت عبور کند‪.‬‬ ‫‪bmw 3‬‬ ‫در این سال جایگزینی نسل جدید سری ‪ 3‬کاملا‬ ‫ضروری به نظر می‌رسد اما با توجه به قاعد ‌ه کلی “اگر‬ ‫چیزی خراب نشده آن را تعمیر نکن)‪ ،‬نسل جدید ‪e90‬‬ ‫با تأکید روی نقاط قوت دو نسل پیشین روانه بازار شد‪.‬‬ ‫تعداد بدنه‌های ارائه شده تغییری نکرد اما قوای محرکه‌‬ ‫بیشتری در اختیار مشتریان بود‪ .‬خودرویی که در تصویر‬ ‫مشاهده می‌کنید از نوع ‪ 335i‬است که از پیشرانه‌‬ ‫توربوی ‪ 302‬اسب بخاری استفاده می‌کند‪ .‬برای اولین بار‬ ‫در این نمونه شاهد استفاده از توربو بودیم‪.‬‬ ‫مدل ‪ 318iS‬نسل ‪E30‬‬ ‫سود می‌برد‪ .‬البته که سفارش آپشن‌های گوناگون هم باعث افزایش‬ ‫قابل‌توجه قیمت پایه می‌شوند‪ .‬برای مثال پکیج آفرود فناوری که‬ ‫دارای سیس��تم چهار چرخ محرک بهتر‪ ،‬گیربکس با دنده‌سنگین‬ ‫و ‪ ABS‬آفرود اس��ت بهای ‪ 2261‬یورویی داشته درحالی‌که برای‬ ‫کمک تریلر هم باید ‪ 416‬یوروی دیگر بپردازید‪.‬‬ ‫شاسی‌بلند مرس��دس ‪ GLE‬از تجهیزات بسیار زیادی بهره‌مند‬ ‫اس��ت که از جمل ‌ه آنها می‌توان به پکیج انرژی‪ ،‬پکیج سیستم‌های‬ ‫کمک‌رانن��ده‪ ،‬صندلی‌های ردیف دوم با تنظی��م برقی‪ ،‬چراغ‌های‬ ‫جلوی ‪ ،LED‬کنترل دید جادویی‪ ،‬شیش�� ‌ه جلوی گرم ش��ونده و‬ ‫سیستم صوتی پریمیوم برمستر اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدل ‪ M3‬نسل ‪ – E46‬سال ‪2000‬‬ ‫البته این نسل نشان دهنده‌ی پیشرفت‌های مهمی بود‪ .‬در این نسل بود‬ ‫که پیشران ‌ه دیزلی نقش مهمی را بر عهده گرفت و شاهد معرفی مدل ‪320d‬‬ ‫بودیم‪ .‬خودرویی که سرعت باال را با مصرف مناسب ترکیب کرده بود‪ ،‬ترکیبی‬ ‫که پیش از این هرگز در خودروهای جاده‌ای دیده نشده بود‪ .‬شتاب صفر‬ ‫تا ‪ 100‬کیلومتر در ساعت ‪ 320d‬کمتر از ‪ 8‬ثانیه ثبت شد‪ .‬مدل‌های دیزلی‬ ‫سری ‪ 3‬در اروپا به موفقیت زیادی دست یافتند چراکه مصرف سوخت برای‬ ‫مشتریان این بازار بسیار مهم است‪ .‬در واقع ‪ 320d‬به پرفروش‌ترین نسخه‌ی‬ ‫سری ‪ 3‬در اروپا تبدیل شد‪ .‬تنها ‪ 1400‬دستگاه از این خودرو‬ ‫‌‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫سری ‪( 3‬کد ‪ – )E90‬سال ‪2005‬‬ ‫برای افرادی که نمی‌توانستند مدل‌های فول تر‬ ‫را بخرند ب‌ام‌و نسخ ‌ه کم‌توان‌تر اما با دینامیک‬ ‫رانندگی عالی را معرفی کرد‪ .‬یکی از این مدل‌ها‬ ‫‪ 318iS‬بود که از پیشرانه ‪ 1.8‬لیتری سود می‌برد‬ ‫و در میان مردم به عنوان ‪ M3‬فقرا مشهور شد‪.‬‬ ‫همان‌گونه که در تصویر مشاهده می‌شود‪318iS ،‬‬ ‫همانند برادران خود یک خودروی فوق‌العاده برای‬ ‫آن دسته از افرادی بود که سبک زندگی خاصی‬ ‫داشتند‪ E30 .‬با فروش ‪ 2.3‬میلیون دستگاهی‬ ‫موفقیت فوق‌العاده‌ای را برای ب‌ام‌و به ارمغان آورد‪.‬‬ ‫‪ 21‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مدل ‪ CSL M3‬نسل ‪E46‬‬ ‫عرض ‌ه ‪ E46‬در سال ‪ 1998‬نشان می‌دهد که‬ ‫سری‪ 3‬چقدر برای ‪ BMW‬مهم است‪ .‬نسل‬ ‫چهارم این خودرو از طراحی بسیار زیبایی‬ ‫بهره برده بود‪ .‬این خودرو بر پایه پلتفرمی‬ ‫جدید شکل گرفت‪ .‬ب‌ام‌و تمرکز خود را روی‬ ‫بهبود طراحی‪ ،‬آئرودینامیک‪ ،‬کاهش وزن و‬ ‫افزایش استحکام پیچشی چهارمین نسل‬ ‫سری ‪ 3‬گذاشت‪ .‬این نسل از هر جنبه‌ای در‬ ‫مقایسه با ‪ E36‬بهبود یافته بود‪.‬‬ ‫مدل ‪ M3‬نسل ‪E90‬‬ ‫مدل‌های ‪ E36‬منتقدان خاص خود را‬ ‫داشتند اما انتقادات به ‪ M3‬این نسل بیش از‬ ‫هر زمان دیگری بود زیرا این خودرو پیشرانه‬ ‫‪ 4‬سیلندر عالی خود را از دست داده بود‬ ‫و احساس فوق‌العاده و تیزی همیشگی را‬ ‫نداشت‪ .‬البته این خودرو برای اکثر افراد‬ ‫نه تنها بهترین سری ‪ 3‬بود بلکه به عنوان‬ ‫بهترین سدان کوچک دنیا هم شناخته‬ ‫می‌شد‪ .‬در کل ‪ 2.7‬میلیون دستگاه از این‬ ‫نسل به فروش رفت‪.‬‬ ‫این خودرو برای اولین بار در‬ ‫تاریخ ب‌ام‌و از گیربکس پدال‬ ‫شیفتر ‪ SMG‬استفاده می‌کرد و‬ ‫شاید مهم‌ترین ویژگی آن کاهش‬ ‫‪ 110‬کیلوگرمی وزن بود‪ .‬سقف‬ ‫فیبر کربنی به همراه سیستم‬ ‫تعلیق سفت‌تر و پیشرانه‌ای با ‪16‬‬ ‫اسب بخار قدرت بیشتر از دیگر‬ ‫ویژگی‌های شاخص ‪ CSL M3‬به‬ ‫شمار می‌رفت‪.‬‬ ‫سری ‪( 3‬کد ‪ – )E46‬سال ‪1998‬‬ ‫این مدل پیشرانه‌های ‪ 6‬سیلندر‬ ‫خطی دو نسل پیشین را کنار‬ ‫گذاشت و در دل آن پیشرانه ‪8‬‬ ‫سیلندر ‪ 4‬لیتری می‌تپید‪ .‬در‬ ‫پنجمین نسل سری ‪ 3‬شاهد معرفی‬ ‫قوی‌ترین پیشرانه ‪ 6‬سیلندر دیزلی‬ ‫تاریخ این خودروساز بودیم‪ .‬این‬ ‫پیشرانه در مدل ‪ 335d‬خروجی‬ ‫‪ 286‬اسبی داشت‪.‬‬ ‫مدل ‪ M3‬نسل ‪E36‬‬
‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 21‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫غیرقابل‌اعتمادها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خودنمایی شورولت سیلورادو ‪ ZH2‬نسخه نظامی‬ ‫به نظر می‌رسد بخش نظامی جنرال موتورز کارهای زیادی برای‬ ‫انجام دادن داش��ته چراکه به تازگی رندرها و ویدئویی از شورولت‬ ‫سیلورادو ‪ ZH2‬منتشر کرده است‪.‬‬ ‫این خ��ودرو نیز همانند برادر کوچک‌تر کل��رادو ‪ ZH2‬از قوای‬ ‫محرکه هیدروژنی اس��تفاده کرده و برای کاربر ‌د در ش��رایط بسیار‬ ‫س��خت توسعه یافته اس��ت‪ .‬بخش نظامی و دفاعی جنرال موتورز‬ ‫خیلی وارد جزئیات نشده اما در ویدئوی یاد شده برخی مشخصات‬ ‫ابتدایی این خودرو نظامی مشاهده می‌شود‪ .‬این پیکاپ فول سایز‬ ‫دارای فریم هوی دیوتی و سیس��تم تعلیق دینامیک مولتی ماتیک‬ ‫است که مشابه نمون ‌ه بکار رفته در کلرادو ‪ ZH2‬است‪.‬‬ ‫نیروبخ��ش این خودرو هم نس��ل آینده قوای س��لول س��وختی‬ ‫اس��ت که توسط س��ه باک هیدروژنی ‪ 700‬باری تغذیه می‌گردد‪.‬‬ ‫این باک‌ها الکتریس��یت ‌ه الزم برای مجموعه باتری لیتیوم‪-‬یونی و‬ ‫قوای محرکه الکتریکی سیلورادو ‪ ZH2‬را تهیه کرده و باعث ایجاد‬ ‫محدوده حرکتی بیش از ‪ 643‬کیلومتری می‌شوند‪.‬‬ ‫اگرچه جنرال موتورز چیز زیادی دربار ‌ه س��یلورادو ‪ ZH2‬نگفته‬ ‫اما وب‌سایت زیرشاخه نظامی این خودروساز می‌گوید تالش زیادی‬ ‫برای ارائه محصوالت تاکتیکی س��بک مش��تق شده از خودروهای‬ ‫سبک و هوی دیوتی این برند انجام می‌دهد‪ .‬این شرکت همچنین‬ ‫خاطرنش��ان می‌س��ازد این خودروها برای کاربری‌ه��ای گوناگون‬ ‫نیروهای نظامی توسعه یافته‌اند‪.‬‬ ‫واضح است که ‪ ZH2‬بر پایه سیلورادو ‪ 2019‬بنا شده اما ظاهرا ً‬ ‫اشتراکات بیشتری با س��یلورادو ‪ 2020 HD‬دارد‪ .‬همان‌گونه که‬ ‫در چارچوب زمانی جنرال موتورز آمده‪ ،‬س��یلورادو ‪ ZH2‬از اولین‬ ‫معم��اری هوی دیوتی پیکاپ که می‌تواند از نس��ل بعدی نیازهای‬ ‫بارگیری باال‪ ،‬پیکربندی منعطف‪ ،‬برد بیشتر و سوخت‌گیری دوبار ‌ه‬ ‫سریع‌تر با سیستمی جمع و جورتر حمایت کند سود می‌برد‪.‬‬ ‫هنوز زمان معرفی رس��می این خودرو اعالم نش��ده اما شورولت‬ ‫قب ً‬ ‫ال تأیید کرده نسل بعدی سیلورادو ‪ HD‬در سال ‪ 2019‬معرفی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫غیرقابل‌اعتمادترین خودروسازان سال ‪2018‬‬ ‫دیگه به کی میشه اعتماد کرد؟‬ ‫اگ�ر به دنب�ال خرید خودرو جدیدی هس�تید‪ ،‬حق انتخ�اب دارید و‬ ‫در یک کش�ور با بازار آزاد زندگی می‌کنید ش�اید بهتر باش�د از برخی‬ ‫محصوالت خودروس�ازان فهرس�ت زیر دوری کنید‪ .‬کانسومر ریپورتز‬ ‫داده‌های س�االن ‌ه مطالع ‌ه میزان اطمینان خودروها را بر پایه پاسخ‌های‬ ‫بی�ش از ‪ 500‬ه�زار عضو خود منتش�ر کرده اس�ت‪ .‬ای�ن داده‌ها که از‬ ‫نظرس�نجی وس�یع به دس�ت آمده‌اند به خریداران خودروهای جدید‬ ‫کمک می‌کنند تا تخمینی دربار ‌ه مش�کالت مربوط ب�ه قابلیت اعتماد‬ ‫محص�والت یک خودروس�از‪ ،‬از قوای محرکه گرفته تا سیس�تم تهویه‬ ‫مطب�وع و سیس�تم‌های اطالع�ات س�رگرمی را ب�ه دس�ت آورند‪ .‬هر‬ ‫خودروس�از به ترتیب امتیاز متوسط قابلیت اطمینان خود در فهرست‬ ‫زیر جای گرفته اس�ت‪ .‬در ادامه شما را با ‪ 10‬خودروساز غیرقابل‌اعتماد‬ ‫سال ‪ 2018‬آشنا می‌کنیم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫شاید دوج یکی از بهترین برندهای گروه خودروساز فیات‪-‬‬ ‫کرایسلر باشد اما هنوز هم یکی از غیرقابل‌اعتمادترین برندها‬ ‫است‪ .‬با حضور ‪ 5‬خودرو در مطالع ‌ه امسال‪ ،‬دوج ‪ 40‬امتیاز کسب‬ ‫کرده است‪ .‬البته رتب ‌ه دوج سه پله بهتر شده است‪ .‬کمترین‬ ‫میزان اعتماد به خودرو جورنی رسیده درحالی‌که قابل‌اعتمادترین‬ ‫محصول این برند چارجر بوده است‪ .‬قابلیت اطمینان چارجر‬ ‫بهتر از حد متوسط بوده و میزان اطمینان مدل کاروان هم‬ ‫متوسط است‪ .‬مالکان چلنجر هم به مشکالتی در گیربکس اشاره‬ ‫داشته‌اند‪ .‬مالکان مدل‌های دورانگو و جورنی هم به مشکالت‬ ‫متعددی اشاره کرده‌اند و به همین خاطر هر سه خودرو چلنجر‪،‬‬ ‫دورانگو و جورنی میزان اطمینان زیر حد متوسط دارند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دوج‬ ‫‪2‬‬ ‫‪D o d g e‬‬ ‫حرف ‪ C‬در ‪ FCA‬به برند کرایسلر تعلق دارد‪ .‬برندی‬ ‫که سقوط آزاد هفت پله‌ای داشته و تنها دو محصول‬ ‫آن در مطالعه کانسومر ریپورتز شرکت کرده‌اند‪ .‬قابلیت‬ ‫اطمینان پاسیفیکا پایین‌تر از حد متوسط بوده و آن را به‬ ‫غیرقابل‌اعتمادترین خودرو این برند تبدیل کرده است؛‬ ‫اما قابلیت اطمینان کرایسلر ‪ 300‬به حد متوسط رسیده‬ ‫و همین موضوع روی کسب امتیاز ‪ 38‬تأثیر داشته‬ ‫است‪ .‬از جمله مشکالت عمد ‌ه محصوالت کرایسلر‬ ‫می‌توان به عدم حرکت صفحه‌نمایش‪ ،‬مشکالت ناوبری‬ ‫و رادیو اشاره کرد‪ .‬مشکالت گیربکس هم از دیگر موارد‬ ‫تأثیرگذار روی رتب ‌ه پایین کرایسلر بوده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کرایسلر‬ ‫پاسیفیکا‬ ‫‪a‬‬ ‫‪m‬‬ ‫تسال با افت قابل‌توجه ‪ 6‬پله‌ای روبه‌رو‬ ‫شده و امتیاز متوسط آن تنها ‪ 32‬بوده‬ ‫است‪ .‬قابلیت اطمینان تسال مدل ‪S‬‬ ‫به پایین‌تر از حد متوسط نزول کرده‬ ‫و دلیل آن مشکالت سیستم تعلیق و‬ ‫دستگیره‌های در و برخی موارد دیگر‬ ‫بوده است‪ .‬مدل ‪ 3‬جدید امتیاز اطمینان‬ ‫متوسط به دست آورده درحالی‌که‬ ‫مدل ‪ X‬بسیار بدتر از حد متوسط بوده‬ ‫است‪ .‬مالکان این شاسی‌بلند الکتریکی‬ ‫به مشکالتی در درهای فالکن و‬ ‫صفحه‌نمایش اشاره داشته‌اند‪.‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تسال‬ ‫‪8‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪T‬‬ ‫شاید این موضوع کمی سورپرایز کننده و عجیب‬ ‫باشد اما ولوو عنوان غیرقابل‌اعتمادترین خودروساز‬ ‫سال ‪ 2018‬را به خود اختصاص داده است‪ .‬سه محصول‬ ‫ولوو باعث شده‌اند این برند با ‪ 22‬امتیاز افت ‪ 6‬پله‌ای‬ ‫را تجربه کند‪ .‬غیرقابل‌اعتمادترین محصول سوئدی‌ها‬ ‫خودرو ‪ S90‬بوده و مدل ‪ XC60‬درست نقطه مقابل‬ ‫آن قرار دارد‪ .‬مالکان به عدم حرکت صفحه‌نمایش‪،‬‬ ‫مشکالت سیستم تهویه و صدای داخل کابین ‪XC60‬‬ ‫اشاره کرده‌اند‪ .‬مدل ‪ XC90‬هم با شکایاتی درباره‌‬ ‫سیستم اطالعات سرگرمی روبه‌رو بوده است‪.‬‬ ‫‪V o l v o‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ولوو‬ ‫‪L i n c o l n‬‬ ‫‪10‬‬ ‫منبع‪autoguide :‬‬ ‫جیپ هم با ‪ 40‬امتیاز رتبه هشتم را به خود‬ ‫اختصاص داده اما تنها ‪ 4‬خودرو این برند در‬ ‫مطالعه امسال حاضر بوده‌اند‪ .‬این خودروساز‬ ‫آمریکایی با دو پله افت مواجه شده است‪.‬‬ ‫مدل‌های کامپس و رنگید به ترتیب کمترین و‬ ‫بیشترین میزان اطمینان بین مالکان را ایجاد‬ ‫کرده‌اند‪ .‬در کل جیپ نتایج مختلفی را به‬ ‫دست آورده به گونه‌ای که امتیازات مدل‌های‬ ‫گرند چروکی و رنگید بهبود یافته درحالی‌که‬ ‫قابلیت اطمینان خودروهای چروکی و کامپس‬ ‫زیر حد متوسط است‪.‬‬ ‫جیپ‬ ‫‪p‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Chrysler‬‬ ‫با بررسی سه خودرو‪،‬‬ ‫رم ‪ 3500‬بدترین میزان‬ ‫اطمینان را داشته است؛‬ ‫اما می‌توان به مدل ‪2500‬‬ ‫بیشترین اطمینان را داشت‪.‬‬ ‫البته رم امتیاز متوسط ‪34‬‬ ‫را داشته؛ بنابراین نباید‬ ‫خیلی به محصوالت این برند‬ ‫دل خوش کرد‪ .‬رم یک پله‬ ‫افت داشته است‪.‬‬ ‫لینکلن‬ ‫اگرچه لینکلن در مقایسه با مطالعه سال پیش دو پله‬ ‫بهبود داشته اما همچنان جایگاه نه چندان خوبی را به‬ ‫خود اختصاص داده و با ‪ 4‬خودرو خود این رتب ‌ه نازل‬ ‫را کسب کرده است‪ .‬غیرقابل‌اعتمادترین محصول این‬ ‫برند آمریکایی مدل ‪ MKZ‬است درحالی‌که کانتیننتال‬ ‫بیشترین اطمینان را نزد مالکان دارد‪ .‬لینکلن امتیاز‬ ‫متوسط ‪ 43‬را به دست آورده که بخش اعظم آن به‬ ‫خاطر عملکرد خوب کانتیننتال بوده است‪ .‬هر دو‬ ‫خودرو ‪ MKC‬و ‪ MKX‬امتیاز کمتر از حد متوسط‬ ‫داشته و مدل ‪ MKZ‬نیز در مطالعه امسال امتیاز‬ ‫پایین‌تر از حد متوسط به دست آورده است‪.‬‬ ‫جی ام سی‬ ‫‪C‬‬ ‫شورولت‬ ‫‪e‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪J‬‬ ‫اگرچه جی ام سی در مقایسه با سال پیش یک‬ ‫پله باالتر آمده اما همچنان با مشکالت زیادی در‬ ‫بحث قابلیت اطمینان روبرو است‪ .‬با امتیاز متوسط‬ ‫‪ ،37‬جی ام سی ‪ 8‬خودرو خود را روان ‌ه مطالعه‌‬ ‫سال جاری کرده است‪ .‬سیرا ‪ HD 2500‬و یوکان‬ ‫به ترتیب کمترین و بیشترین میزان اطمینان را‬ ‫داشته‌اند‪ .‬سه خودرو این برند امتیاز اطمینان‬ ‫متوسط یا بهتر را داشته و عبارت‌اند از تراین‪،‬‬ ‫یوکان و یوکان ‪ .XL‬البته جی ام سی آکادیا به‬ ‫خاطر مشکالت سیستم اطالعات سرگرمی و‬ ‫تجهیزات برقی خود امتیازات نازلی دارد‪.‬‬ ‫‪M‬‬ ‫با بررسی ‪ 16‬خودرو‪ ،‬مالکان شورولت حرف‌های‬ ‫زیادی برای گفتن دربار ‌ه خودروهای خود داشته‌اند‪ .‬این‬ ‫خودروساز آمریکایی با امتیاز ‪ 39‬در رتبه هفتم مطالعه‬ ‫امسال قرار گرفته و ‪ 5‬رتبه سقوط را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫قابل‌اعتمادترین خودرو این برند ایمپاال بوده درحالی‌که‬ ‫بهتر است از تراورس دوری کنید‪ .‬بنا به گفته‌کانسومر‬ ‫ریپورتز‪ ،‬تراورس امتیاز بسیار نازلی به دست آورده و همان‬ ‫مشکالت گیربکس مدل انکلیو را دارد‪ .‬مالکان همچنین از‬ ‫صفحه‌نمایش سیستم اطالعات سرگرمی شکایت کرده‌اند‪.‬‬ ‫اکوئینکس ‪ 2018‬امتیاز قابلیت اطمینان متوسطی داشته‬ ‫اما امتیازات سابربن و تاهو بهتر شده است‪.‬‬ ‫‪Chevrolet‬‬ ‫کادیالک‬ ‫‪ATS 2018‬‬ ‫‪Sedan‬‬ ‫کادیالک با امتیاز ‪ 32‬در چنین رتب ‌ه نازلی‬ ‫قرار گرفته و مدل ‪ ATS‬کمترین میزان اطمینان‬ ‫را به خود اختصاص داده است؛ اما ‪ XTS‬هم‬ ‫قابل‌اعتمادترین این لوکس‌ساز آمریکایی است‪.‬‬ ‫کادیالک یک پله افت را تجربه کرده و ‪ 6‬خودرو‬ ‫را به این مطالعه فرستاده است‪ .‬تنها سدان ‪XTS‬‬ ‫بوده که امتیاز باالتر از حد متوسط دریافت کرده و‬ ‫دیگر مدل‌ها همچنان پایین‌تر از حد متوسط قرار‬ ‫دارند‪ .‬مالکان به مشکالتی از جمله تعویض‌های بد‬ ‫گیربکس و سیستم‌های الکترونیکی در ‪ CT6‬و‬ ‫اسکالید اشاره داشته‌اند‪.‬‬ ‫‪C a d i l l a c‬‬ ‫‪G‬‬
‫دو‌شنبه‬ ‫نجیب‌زادگی به سبک آلمان‌ها‬ ‫ش��اید تصور بر این باشد که امروزه هیچکس به یک سدان لوکس‬ ‫پرچمدار نیاز نداشته باشد‪ .‬دلیل این ذهنیت آن است که سدان‌های‬ ‫لوک��س میان س��ایز آنقدر بزرگ و مجلل ش��ده‌اند ک��ه بتوانند جای‬ ‫نمونه‌های فول‌س��ایز را بگیرند‪ .‬به عن��وان مثال کمتر فرد عادی پیدا‬ ‫می‌ش��ود که امثال آئ��ودی ‪ A6‬یا ب ام و س��ری‪ 5‬نتوانند نیازش را‬ ‫برطرف کند‪ .‬از نظر قیمتی نیز می‌توان یک سدان میان سایز تا دندان‬ ‫مس��لح و مجهز را خرید تا اینکه به یک نس��خه پایه از مدل پرچمدار‬ ‫بسنده کرد‪ .‬با این تفاسیر‪ ،‬شما تنها به یک دلیل به سراغ خرید یک‬ ‫سدان فول سایز همچون ‪ A8‬خواهید رفت‪ ،‬چرا که دلتان می‌خواهد‬ ‫آن را بخری��د‪ .‬خ��ب برای اینک��ه بدانید چرا دلتان ی��ک آئودی ‪A8‬‬ ‫می‌خواهد‪ ،‬با ما همراه ش��وید تا با هم به بررسی این خودرو بپردازیم‪.‬‬ ‫شاید شما احساس می‌کنید که با سوار شدن بر چنین خودرویی‪ ،‬در‬ ‫نظ��ر دیگران خاص و مهم جل��وه می‌کنید؛ البته باید عرض کنیم که‬ ‫اصوال اکثر خودروهای حاضر در این سگمنت دارای ظاهری تهاجمی‬ ‫و خیلی خاص نیستند‪ ،‬بلکه بیشتر از نظر تجهیزات‪ ،‬فناوری‪ ،‬امکانات‪،‬‬ ‫طول زیاد و کابین لوکس‌ش��ان اس��ت که مورد توجه قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫اگرچه در نهایت یک پیشرانه ‪ V8‬نیز برای آئودی ‪ A8‬در امریکا ارائه‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬اما فعال این خودرو با موتور ‪ V6‬توربوش��ارژ به حجم ‪3‬‬ ‫لیتر در ایاالت متحده عرضه می‌شود‪ .‬توان خروجی پیشرانه ‪ V6‬برابر‬ ‫‪ 335‬اس��ب بخار و گش��تاور آن نیز به ‪ 500‬نیوتن‌متر خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ 21‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫جعبه‌دنده ‪ 8‬سرعته اتوماتیک و سامانه استاندارد چهار چرخ محرک‬ ‫نیز اجزای اصلی سیستم انتقال قدرت را تشکیل می‌دهند‪ .‬همچنین‬ ‫یک سیستم ‪ ۴۸‬ولت نیم‪-‬هیبرید نیز برای ‪ 2019 A8‬در نظر گرفته‬ ‫ش��ده است‪ .‬همچنین سیس��تم تعلیق فعال قادر است تا هر کدام از‬ ‫چرخ‌ها را به طور مس��تقل و بر اساس اسکن سطح جاده باال یا پایین‬ ‫بیاورد‪ .‬بهای نس��خه پایه ‪ 2019 A8‬از رقم ‪ 84,795‬ش��روع شده و‬ ‫می‌تواند به راحتی و با سفارش تجهیزات مختلف‪ ،‬تا صدهزار دالر نیز‬ ‫افزایش یابد‪ .‬در صورت س��فارش دو س��امانه فرمان‌پذیری چرخ‌های‬ ‫عقب و سیستم تعلیق فعال به همراه تعدادی آپشن دیگر‪ ،‬قیمت ‪A8‬‬ ‫حتی به ‪ ۱۵۰‬هزار دالر نیز خواهد رسید‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قابل‌اعتمادها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قابل‌اعتمادترین خودروسازان سال ‪2018‬‬ ‫به کی اعتماد کنیم؟‬ ‫کانس�ومر ریپورت�ز نتایج مربوط به مطالع ‌ه س�االنه می�زان اعتماد‬ ‫خودروها را منتش�ر ک�رده و طبق آن برخی س�ورپرایزها به چش�م‬ ‫می‌خورند‪ .‬مطالع ‌ه امس�ال داده‌های بیش از ‪ 500‬هزار عضو کانس�ومر‬ ‫ریپورت�ز برای تخمین اینکه مالک یک خودرو با چه مش�کالتی باید‬ ‫روبرو ش�وند را جمع‌آوری کرده است‪ .‬این مشکالت طیف وسیعی را‬ ‫شامل می‌شود و از پیشرانه‌های توربو گرفته تا سیستم‌های اطالعات‬ ‫‪i‬‬ ‫‪n‬‬ ‫آئودی هم به افت سه پله‌ای مواجه بوده‬ ‫ولی با کسب ‪ 60‬امتیاز باالتر از حریف‬ ‫هم‌وطنش قرار گرفته است‪ 6 .‬خودرو‬ ‫آئودی در بررسی امسال شرکت داشته‌اند‬ ‫و مدل ‪ A3‬کمترین میزان اعتماد بین‬ ‫هم‌گروهی‌های خود را داشته درحالی‌که‬ ‫آئودی ‪ Q5‬بیشترین میزان اعتماد را‬ ‫نشان می‌دهد‪ .‬در کل تمامی مدل‌های‬ ‫آئودی میزان اطمینان و اعتماد مناسبی‬ ‫دارند هرچند امتیاز این برند در مقایسه با‬ ‫سال‌های پیش باال نیست‪.‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪d‬‬ ‫س�رگرمی پیچیده‪ ،‬مشکالت گیربکس و… را در بر گرفته است‪ .‬این‬ ‫نش�ریه می‌گوید مطالع ‌ه قابلیت اعتماد امس�ال توصیه‌های کانسومر‬ ‫ریپورت�ز درب�اره صب�ر یک یا دو س�ال ‌ه مش�تریان ب�رای رفع برخی‬ ‫مشکالت و عدم خرید خودروهای صفر نسل جدید را تقویت می‌کند‪.‬‬ ‫به‌هرحال در ادامه شما را با قابل‌اعتمادترین خودروسازان سال ‪2018‬‬ ‫به انتخاب کانسومر ریپورتز آشنا می‌کنیم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫رتب ‌ه مینی و هیوندای و البته امتیازات‬ ‫آنها مشابه بوده اما باید گفت این‬ ‫خودروساز در سال پیش اص ً‬ ‫ال رتبه‌ای‬ ‫نداشته است‪ .‬دو خودرو مینی در مطالعه‬ ‫امسال بررسی شده‌اند و مدل کوپر‬ ‫کمترین اعتماد را داشته درحالی‌که‬ ‫کانتری من درست در نقطه مقابل قرار‬ ‫دارد‪ .‬کوپر امتیاز متوسطی داشته‬ ‫درحالی‌که کانتری من قابلیت اعتماد‬ ‫باالتر از حد متوسط را نشان داده است‪.‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مینی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪3‬‬ ‫آئودی‬ ‫‪u‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مزدا‬ ‫‪5-MX‬‬ ‫میاتا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪M a z d a‬‬ ‫شاید تویوتا امسال رتبه اول را از دست داده‬ ‫باشد اما حداقل بازوی لوکسش یعنی لکسس‬ ‫عنوان قابل‌اعتمادترین برند دنیای خودرو را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪ .‬لکسس که یک‬ ‫رتبه صعود داشته با ‪ 6‬محصول در این مطالعه‬ ‫حضور داشته و ‪ 78‬امتیاز به دست آورده است‪.‬‬ ‫‪ IS‬کمترین میزان اطمینان و ‪ GX‬هم بیشترین‬ ‫اعتماد را دارند‪ .‬امسال تمامی محصوالت‬ ‫لکسس امتیاز اعتماد متوسط یا باالتر از حد‬ ‫متوسط داشته‌اند‪.‬‬ ‫‪L e x u s‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کیا‬ ‫‪9‬‬ ‫لکسس‬ ‫‪10‬‬ ‫منبع‪autoguide :‬‬ ‫ب ام و در نظرسنجی امسال کانسومر ریپورتز افت‬ ‫سه پله‌ای داشته است‪ 7 .‬محصول این خودروساز‬ ‫آلمانی بررسی شده و امتیاز کلی ب ام و برابر با ‪58‬‬ ‫است‪ .‬خودرو ‪ X1‬کمترین میزان اعتماد را داشته‬ ‫درحالی‌که ‪ i3‬قابل‌اعتمادترین محصول این برند در‬ ‫سال جاری است‪ .‬ب ام و ‪ X3‬بازطراحی شده امتیاز‬ ‫پایین‌تر از حد متوسطی داشته و مالکان از مشکالت‬ ‫سیستم تهویه مطبوع از جمله نشتی مایع خنک‌کننده‬ ‫گالیه کرده‌اند‪ X1 .‬نیز به خاطر مشکالت سیستم‬ ‫تعلیق‪ ،‬ترمز و لرزش‌های غربیلک فرمان باعث پایین‬ ‫آمدن امتیاز ب ام و شده است‪.‬‬ ‫ب‌ام‌و‬ ‫‪ i3‬مدل‬ ‫‪2019‬‬ ‫اینفینیتی‬ ‫‪7‬‬ ‫مزدا در مطالعه قابلیت اطمینان‬ ‫سال ‪ 2018‬کاملا خوب عمل کرده و‬ ‫با ‪ 9‬پله صعود به رتب ‌ه سوم رسیده‬ ‫است‪ .‬امتیاز این برند ژاپنی برابر با‬ ‫‪ 69‬بوده است‪ .‬با ‪ 6‬خودرو تست شده‪،‬‬ ‫‪ 3-CX‬کمترین میزان اطمینان و‬ ‫‪ 5-MX‬میاتا قابل‌اعتمادترین محصول‬ ‫این برند بوده است‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫مزدا مشکالت خودروهای ‪ 9-CX‬و‬ ‫‪ 5-MX‬میاتا را رفع کرده اما ‪3-CX‬‬ ‫هنوز هم از مشکالت سیستم تهویه‬ ‫مطبوع رنج می‌برد‪.‬‬ ‫‪H y u n d a i‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪A‬‬ ‫با همان امتیاز مشابه اینفینیتی‪ ،‬کیا دو رتبه افت کرده است‪.‬‬ ‫‪ 8‬خودرو این برند کره‌ای در مطالعه امسال حضور داشته‌اند و‬ ‫گفته شده مدل کادنزا کمترین میزان اطمینان را داشته است؛‬ ‫اما مینی ون سدونا قابل‌اعتمادترین خودرو کیا است‪ .‬اگرچه‬ ‫کیا اسپورتیج کام ً‬ ‫ال شبیه هیوندای توسان بوده اما خودرو‬ ‫قابل‌اعتمادتری است‪ .‬همین مورد درباره نیرو هیبرید نیز‬ ‫صادق است‪ ،‬خودرویی که میزان اطمینان باالتر از حد متوسط‬ ‫دارد‪ .‬کیا استینگر که خودرو سال ‪ 2018‬اتوگاید شده هم‬ ‫میزان اعتماد متوسطی دارد‪ .‬آن چیزی که باعث کاهش میزان‬ ‫اطمینان کادنزا شده وجود مشکالتی در حسگرهای ترموستات‪،‬‬ ‫سیستم تهویه مطبوع و خنک‌کننده پیشرانه است‪.‬‬ ‫هیوندای‬ ‫با امتیاز قابلیت اعتماد متوسط ‪ ،57‬هیوندای رتبه نهم را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪ .‬بنا به گفت ‌ه کانسومر ریپورتز‪،‬‬ ‫غیرقابل‌اعتمادترین محصول این برند کره‌ای خودرو آیونیک‬ ‫و قابل‌اعتمادترین آنها نیز سانتافه ‪ XL‬بوده است‪ .‬مالکان‬ ‫هیوندای توسان دربار ‌ه پیشران ‌ه ‪ 4‬سیلندر ‪ 1/6‬لیتری توربو و‬ ‫گیربکس ‪ 7‬سرعته دوکالچه شکایت کرده‌اند و گفته‌اند این‬ ‫گیربکس تعویض‌های بد‪ ،‬مشکالت کامپیوتری و… دارد‪ .‬در کل‬ ‫آیونیک هیبرید امتیاز قابلیت اعتماد زیر حد متوسط داشته‬ ‫و مالکان درباره تعویض‌های بد گیربکس ‪ 6‬سرعته و مشکالت‬ ‫پیشران ‌ه آن انتقاد داشته‌اند‪ .‬رتب ‌ه کلی هیوندای در مقایسه با‬ ‫سال پیش تغییر نکرده و در کل ‪ 5‬محصول آن بررسی شده‌اند‪.‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪b‬‬ ‫با حضور ‪ 4‬خودرو در مطالعه‬ ‫قابلیت اطمینان سال ‪،2018‬‬ ‫اینفینیتی یک پله باال آمده و به‬ ‫مقام مشترک پنجم رسیده است‪.‬‬ ‫‪ Q50‬غیرقابل‌اعتمادترین خودرو‬ ‫این برند لوکس ژاپنی بوده در حالی‬ ‫با خیال راحت می‌توان به ‪Q60‬‬ ‫اعتماد کرد‪ .‬اینفینیتی امتیاز ‪61‬‬ ‫کلی را کسب کرده و هر دو خودرو‬ ‫‪ Q50‬سدان و ‪ QX60‬نیز با بهبود‬ ‫میزان اطمینان روبه‌رو بوده‌اند‪.‬‬ ‫‪I n f i n i t i‬‬ ‫سوبارو‬ ‫سوبارو با دو پله صعود به رتب ‌ه چهارم رسیده و امتیاز‬ ‫متوسط ‪ 65‬را دارد‪ 6 .‬خودرو این برند داده‌های مناسبی‬ ‫را تهیه کرده‌اند‪ .‬سوبارو ‪ WRX‬کمترین میزان اطمینان‬ ‫بین محصوالت این خودروساز ژاپنی را داشته درحالی‌که‬ ‫قابل‌اعتمادترین محصول سوبارو خودرو کراس ترک بوده‬ ‫است‪ .‬بنا به گفت ‌ه کانسومر ریپورتز‪ ،‬ایمپرزای بازطراحی‬ ‫شده مشکالتی در سال پیش داشته اما امسال عملکرد‬ ‫بهتر از حد متوسط داشته است‪ .‬کراس ترک هم بهبود‬ ‫یافته و بسیار بهتر عمل کرده است‪ WRX .‬به خاطر‬ ‫مشکالت گیربکس خود امتیاز پایین‌تر از حد متوسط به‬ ‫دست آورده است‪.‬‬ ‫‪S u b a r u‬‬ ‫تویوتا‬ ‫پریوس‬ ‫سی ‪2018‬‬ ‫تویوتا امسال رتب ‌ه اول را از دست داده است‪ .‬با‬ ‫حضور ‪ 14‬خودرو در مطالعه امسال‪ ،‬تویوتا امتیاز‬ ‫متوسط ‪ 76‬را به دست آورده است‪ .‬پریوس ‪C‬‬ ‫قابل‌اعتمادترین خودرو این برند بوده درحالی‌که‬ ‫نمی‌توان به تاکوما زیاد اعتماد کرد‪ .‬این خودرو‬ ‫همچنان مشکالتی در سیستم‌های کمک‌راننده و‬ ‫گیربکس دارد‪ .‬کمری ‪ 2018‬نیز اگرچه کمی افت‬ ‫داشته اما بهتر از حد متوسط عمل کرده است‪.‬‬ ‫مالکان می‌گویند سیستم اطالعات سرگرمی‬ ‫انتیون و تعویض‌های ناهنجار گیربکس ‪ 8‬سرعته‬ ‫اتوماتیک کمری جای گالیه و شکایت دارد‪.‬‬ ‫‪T o y o t a‬‬
‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 21‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫داغ‌ترین‌ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مک الرن سنا ‪ GTR‬مختص پیست‬ ‫مک الرن مش��خصات فنی س��نا ‪ GTR‬را تأیید ک��رد‪ .‬این خودرو‬ ‫ال در سبد محصوالت سری سوپر مک الرن کام ً‬ ‫مخصوص پیس��ت قب ً‬ ‫ال‬ ‫خودنمایی کرده است‪ .‬سنا ‪ GTR‬همان عناصر آئرودینامیک فعال مدل‬ ‫استاندارد جاده‌ای را حفظ خواهد کرد‪ .‬بدن ‌ه این خودرو می‌تواند ‪1000‬‬ ‫کیلوگ��رم داون فورس تولید کند که در مقایس��ه با داون فورس ‪800‬‬ ‫کیلویی مدل جاده‌ای افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد‪ .‬تفاوت‌های‬ ‫بدن ‌ه س��نا ‪ GTR‬با مدل استاندارد ش��امل گلگیرهای پهن‌تر‪ ،‬اسپلیتر‬ ‫جل��و و دیفیوزر عقب بزرگ‌ت��ر و همچنین تغییر مکان بال عقب فعال‬ ‫اس��ت‪ .‬مک الرن می‌گوید بال یاد شده به جریان هوای دیفیوزر جفت‬ ‫شده و نتیج ‌ه آن تولید داون فورس بیشتر در سرعت‌های پایین‌تر است‪.‬‬ ‫از دیگر ویژگی‌های مک الرن س��نا ‪ GTR‬می‌توان فاصل ‌ه بیش��تر بین‬ ‫چرخ‌ه��ای روبرویی‪ ،‬رینگ‌هایی با قفل مرکزی‪ ،‬عملکرد آئرودینامیکی‬ ‫به‌روز شده‪ ،‬پایداری بهتر در زمان عبور از پیچ‌ها و زمان ترمز گیری‌ها‬ ‫را نام برد‪ .‬سیستم تعلیق این خودرو نیز دارای ژئومتری‪ ،‬فنرها‪ ،‬دامپرها‬ ‫و میله‌های ضد لغزش توس��عه یافته از س��وی برنام ‌ه مسابقه‌ای ‪GT3‬‬ ‫مک الرن اس��ت‪ .‬این موارد در ترکیب با الستیک‌های چسبنده پیرلی‬ ‫و سیس��تم ترمز پیشرفته باعث شده‌اند سنا ‪ GTR‬شتاب جانبی فراتر‬ ‫از ‪ 3‬ج��ی را تحمل کند‪ .‬پیش��ران ‌ه ‪ 8‬س��یلندر ‪ 4‬لیت��ری توئین توربو‬ ‫خودرو مورد بحث قدرت ‪ 813‬اس��ب بخاری و گش��تاور ‪ 800‬نیوتون‬ ‫متری خواهد داش��ت که ‪ 14‬واحد بیش��تر از مدل جاده‌ای است‪ .‬مک‬ ‫الرن هنوز به وزن س��نا ‪ GTR‬اش��اره نکرده اما مدل اس��تاندارد وزن‬ ‫خشک ‪ 1198‬کیلوگرمی دارد که کام ً‬ ‫ال سبک نشان می‌دهد‪ .‬مک الرن‬ ‫تجهیزات غیرضروری مدل مس��ابقه‌ای را حذف کرده است‪ .‬کیسه‌های‬ ‫هوا‪ ،‬صفحه‌نمایش سیس��تم اطالعات سرگرمی و… از جمله تجهیزات‬ ‫حذف شده است‪ .‬درست همانند ‪ ،GTR P1‬غربیلک فرمان این مدل‬ ‫نیز جای خود را به مدلی مس��ابقه‌ای داده است‪ .‬تنها چیزی که تغییر‬ ‫نکرده سیس��تم تهویه مطبوع است چراکه هیچ‌کسی نمی‌خواهد داخل‬ ‫لباس مس��ابقه‌ای از گرما بپزد‪ .‬مک الرن سنا ‪ GTR‬تنها به تعداد ‪75‬‬ ‫دستگاه ساخته می‌شود و تمامی نسخه‌ها قب ً‬ ‫ال فروخته شده‌اند‪ .‬قیمت‬ ‫این خودرو برابر با ‪ 1.4‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫رقابت داغ‌ترین خودروهای ‪ 2018‬در سخت‌ترین پیست آمریکا‬ ‫دور دور در دور صاعقه‬ ‫وب‌س�ایت معتبر کارانددرایور هرساله اس�پرت‌ترین خودروهای سال‬ ‫را گ�رد هم جمع کرده و آنها را در پیس�ت ‪Virginia International‬‬ ‫‪ Raceway‬که به‌صورت مخفف ‪ VIR‬نامیده می‌شود‪ ،‬مورد آزمایش قرار‬ ‫می‌دهد‪ .‬این پیس�ت که یکی از س�خت‌ترین پیس�ت‌های ایاالت‌متحده‬ ‫اس�ت‪ ،‬به‌عن�وان نوربرگ‌رین�گ آمریکایی ش�ناخته می‌ش�ود‪ .‬در این‬ ‫رقابت ج�ذاب که «دور صاعق�ه» (‪ )Lightning Lap‬ن�ام دارد‪ ،‬تمامی‬ ‫ش�رکت‌کنندگان اقدام به تایم زنی در پیس�ت ‪ VIR‬کرده و توانایی‌های‬ ‫خود را به رخ یکدیگر می‌کشند‪ .‬خودرویی که بتواند یک دور این پیست‬ ‫را در س�ریع‌ترین زمان طی کند‪ ،‬اعتبار و افتخار بزرگی کس�ب می‌کند‬ ‫زیرا همان‌طور که گفته ش�د‪ VIR ،‬با پیچ‌های زیاد و تند‪ ،‬پیس�ت بسیار‬ ‫دش�واری است و خودروها را کام ً‬ ‫ال به چالش می‌کشد‪ .‬رقابت دور صاعقه‬ ‫‪12‬سال است که از سوی کارانددرایور برگزار می‌شود و تاکنون ‪ 242‬دور‬ ‫پیست ‪ VIR‬در آن به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫امس�ال آزمایش‌کنندگان کارانددرایور ب�ا چندین میلیون دالر خودرو‬ ‫ب�ا مجم�وع قدرتی بی�ش از ‪ 10‬هزار اس�ب بخ�ار در ‪ VIR‬ب�ه رانندگی‬ ‫پرداخته‌اند‪ .‬این تیم ‪3‬روز در هرسال با کاروانی از جدیدترین خودروهای‬ ‫عملکردی بازار به این پیست می‌روند تا آنها را موردسنجش قرار دهند‪.‬‬ ‫این پیس�ت ‪ 6/6‬کیلومتر طول و ‪ 24‬پی�چ دارد؛ اما فرضیه‌ای وجود دارد‬ ‫ک�ه گران‌ترین خودرو باید بهترین لپ تای�م را ثبت کند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫در این رقابت تمامی ش�رکت‌کنندگان به‌غیراز شاس�ی‌بلندها‪ ،‬بر اساس‬ ‫قیم�ت پایه‪ ،‬در ‪5‬گروه مختلف از ‪ LL1‬تا ‪ LL5‬تقس�یم‌بندی می‌ش�وند‪.‬‬ ‫همه شاسی‌بلندها نیز صرف‌نظر از قیمت در یک گروه به نام ‪LLTruck‬‬ ‫قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫در رقابت دور صاعقه امسال ‪ 21‬ش�رکت‌کننده حضور دارند که تقریب ًا‬ ‫یک‌چه�ارم آنها حداقل ‪ 700‬اس�ب بخار قدرت دارند‪ .‬س�ه نمونه از این‬ ‫خودروها ش�ورولت ک�وروت ‪ ،ZR1‬مک‌الرن ‪ 720S‬و پورش�ه ‪GT2 911‬‬ ‫‪ RS‬هس�تند که برای کس�ب مقام اول باهم رقاب�ت می‌کنند درحالی‌که‬ ‫دو خ�ودرو دیگر‪ ،‬دوج چلنجر هلکت و جی�پ گرند چروکی ترک‌هاوک‬ ‫هس�تند؛ اما گرند چروکی ترک‌هاوک تنها شاسی‌بلند در رقابت امسال‬ ‫نیست و مرسدس‪-‬آام‌گ ‪ S GLC63‬هم در بین شرکت‌کنندگان حضور‬ ‫دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬پورش�ه ماکان توربو هم می‌توانست در رقابت حضور‬ ‫داشته باش�د اما چون مدل‌های ‪ 718 GTS‬کیمن‪ RS GT3 911 ،‬و ‪911‬‬ ‫‪ RS GT2‬به‌عنوان نمایندگان شایس�ته پورش�ه در دور صاعقه امس�ال‬ ‫شرکت کردند‪ ،‬ماکان توربو از حضور در این نبرد بازماند و رقابت امسال‬ ‫تنها با دو شاسی‌بلند‪ ،‬یعنی جیپ و مرسدس بنز برگزار شد‪.‬‬ ‫در بین سدان‌ها‪ ،‬برجس�ته‌ترین شرکت‌کننده‪ ،‬ب‌ام‌و ‪ M5‬با ‪ 600‬اسب‬ ‫بخار قدرت اس�ت درحالی‌که کیا استینگر ‪ GT‬کم‌قدرت‌تر نیز به‌عنوان‬ ‫یک س�دان کامپکت عملکردی در رقابت امس�ال حضور یافته است‪ .‬به‬ ‫شرکت‌کنندگان دور صاعقه امسال هوندا آکورد اسپرت ‪ 2.0T‬هم اضافه‬ ‫ش�ده اس�ت زیرا بس�یاری عالقه دارند ببینند خودروهایی که به‌صورت‬ ‫روزان�ه با آنها س�روکار دارند در پیس�ت و در مقایس�ه با اس�پرت‌ترین‬ ‫خودروه�ای بازار چه عملک�ردی خواهند داش�ت‪ .‬البته ام�کان حضور‬ ‫خودروهای خانوادگی بیشتری در این رقابت وجود داشته اما چون آکورد‬ ‫معیاری در این کالس محس�وب می‌ش�ود‪ ،‬نماینده شایسته‌ای برای این‬ ‫کالس به‌حساب می‌آید‪.‬‬ ‫نماینده خودروهای ارزان‌قیمت در دور صاعقه امس�ال‪ ،‬شورلت کامارو‬ ‫تورب�و ‪ 1LE‬با ‪ 275‬اس�ب بخار قدرت و س�وبارو ‪ BRZ tS‬با ‪ 205‬اس�ب‬ ‫بخار قدرت هس�تند که ه�ردو در گروه قیمتی ‪ LL1‬ق�رار می‌گیرند‪ .‬در‬ ‫گ�روه ‪ LL2‬هوندا س�یویک تایپ ‪ R‬حض�ور دارد که نش�ان می‌دهد ‪H‬‬ ‫قرمز روی دماغه‌اش به چه معنا اس�ت درحالی‌که رقیب هم‌وطنش یعنی‬ ‫س�وبارو ‪ WRX STI‬تایپ ‪ RA‬با ‪ 310‬اسب بخار قدرت نیز در این گروه‬ ‫خودنمایی می‌کند‪ .‬فورد موستانگ ‪ GT‬با پکیج عملکردی سطح دو هم‬ ‫در گروه ‪ LL2‬حضور دارد و امیدوار اس�ت بتواند عملکرد خود را نسبت‬ ‫به س�ال ‪ 2014‬بهبود بخشد‪ .‬آئودی با مدل‌های ‪ RS3‬و ‪ TT RS‬که هردو‬ ‫مجهز به پیش�رانه ‪ 5‬سیلندر توربو هستند و روی پلتفرم ‪ MQB‬ساخته‬ ‫شدند‪ ،‬در دو گروه ‪ LL2‬و ‪ LL3‬حضور دارد درحالی‌که کوپه جدید ‪RS5‬‬ ‫با ‪ 450‬اسب بخار قدرت نیز نماینده سوم این برند آلمانی در دور صاعقه‬ ‫‪ 2018‬به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫ص�در فهرس�ت ش�رکت‌کنندگان رقابت امس�ال اما تحت ش�ورولت‬ ‫سوپراسپرت‌های چند صد اسب بخاری است‪ .‬کمی پایین‌تر از ‪ 700‬اسب‬ ‫بخاری‌ه�ا که در ب�اال به آنها پرداختیم‪ ،‬ف�ورد و المبورگینی با مدل‌های‬ ‫‪ GT‬و اوراکان پرفورمانته در باش�گاه ‪ 600‬اس�ب بخاری‌ها حضور دارند‪.‬‬ ‫فورد ‪ GT‬س�ال گذشته رکورد پورش�ه ‪ 918‬در پیست ‪ VIR‬را شکست‬ ‫ولی با این‌حال برای اینکه مش�خص شود این سوپراسپرت امریکایی در‬ ‫برابر جدیدترین سوپراسپرت‌های حال حاضر دنیا چه عملکردی خواهد‬ ‫داش�ت‪ ،‬در رقابت امس�ال حضور یافته اس�ت‪ .‬از س�وی دیگر‪ ،‬اوراکان‬ ‫پرفورمانت�ه هم یک�ی از تنها چهار خ�ودرو تنفس طبیع�ی دور صاعقه‬ ‫امسال به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫تمام�ی خودروه�ای ش�رکت‌کننده در رقابت دور صاعقه‪ ،‬در ش�رایط‬ ‫کارخانه‌ای قرار دارند و یا به قطعاتی مجهزند که در نمایندگی‌های فروش‬ ‫خود قابل س�فارش هستند؛ بنابراین این رقابت در شرایط کام ً‬ ‫ال واقعی و‬ ‫عادالنه برگزار می‌ش�ود تا بهتری�ن و معتبرترین نتیجه حاصل گردد‪ .‬در‬ ‫ادامه می‌توانید فهرست کامل شرکت‌کنندگان رقابت دور صاعقه ‪ 2018‬و‬ ‫سپس نتایج تایم زنی آن‌ها در پیست ‪ VIR‬را مشاهده کنید‪.‬‬
‫دو‌شنبه‬ ‫معرفی نسخه لوکس‌تری از سه‌چرخه واندرهال‬ ‫ش��رکت امریکایی واندرهال که با س��اخت رودس��تری سه‌چرخ‬ ‫معروف شده است‪ ،‬نسخه لوکس‌تری از خودرو خود را با نام کارمل‬ ‫(‪ )Carmel‬معرفی کرده است‪ .‬برخالف مدل ونیز‪ ،‬این مدل جدید‬ ‫از ویژگی‌هایی مثل درب‌ها و فضای داخلی بیش��تر برخوردار است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن‪ ،‬درحالی‌که ونیز از یک پیش��رانه ‪ 1/4‬لیتری چهار‬ ‫س��یلندر توربو با ‪ 180‬اسب بخار قدرت و ‪ 250‬نیوتن متر گشتاور‬ ‫اس��تفاده می‌کرد‪ ،‬مدل جدید کارمل ب��ه موتور جدید ‪ 1/5‬لیتری‬ ‫مجهز شده که ‪ 200‬اس��ب بخار قدرت و ‪ 275‬نیوتن متر گشتاور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این پیش��رانه جدید ع�لاوه بر برخ��ورداری از ‪ 10‬درصد قدرت‬ ‫بیشتر نسبت به موتور قبلی‪ ،‬وزن کمتری هم دارد که این موضوع‬ ‫موجب تقس��یم وزن بهتری برابر با ‪ 75‬به ‪ 25‬در جلو و عقب شده‬ ‫است‪ .‬انتقال نیروی پیشرانه نیز توسط یک گیربکس شش سرعته‬ ‫اتوماتیک انجام می‌گیرد‪ .‬کارمل با تکیه بر پیشرانه قوی‌تر می‌تواند‬ ‫ظرف ‪ 4/5‬ثانیه از صفر به س��رعت ‪ 96‬کیلومتر در س��اعت رسیده‬ ‫و نهایتاً به حداکثر س��رعت ‪ 220‬کیلومتر بر س��اعت دس��ت پیدا‬ ‫کند‪ .‬این س��ه‌چرخه اسپرت به سیس��تم ترمز عملکرد باالی چهار‬ ‫پیستونه با سامانه ‪ ،ABS‬فرمان برقی و سیستم کنترل کشش هم‬ ‫مجهز ش��ده است‪ .‬واندرهال تجهیزات رفاهی کارمل را هم افزایش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬غیر از درها ک��ه در باال آورده ش��دند‪ ،‬در این خودرو‬ ‫شبکه صوتی دو کاناله با بلوتوث‪ ،‬غربیلک فرمان چوبی‪ ،‬چراغ‌های‬ ‫‪ ،LED‬رینگ‌های ‪ 19‬اینچی‪ ،‬بخاری و گرم‌کن صندلی‌ها به‌صورت‬ ‫اس��تاندارد ارائه ش��ده‌اند که دو مورد آخر در هن��گام رانندگی در‬ ‫هوای سرد پاییزی بسیار مفید خواهند بود؛ اما اگر این‌ها هم کافی‬ ‫نباشند‪ ،‬امکان سفارش یک س��قف قابل برداشتن هم وجود دارد‪.‬‬ ‫البته این س��قف فقط روی س��ر سرنش��ینان را پوشش می‌دهد و‬ ‫طرفین خودرو همچنان باز خواهد بود‪ .‬برای کارمل س��امانه تهویه‬ ‫مطبوع هم قابل سفارش است‪ .‬این ویژگی‌ها و تجهیزات بیشتر اما‬ ‫وزن کارمل را به ‪ 726‬کیلوگرم رس��انده که این یعنی حدود ‪100‬‬ ‫کیلوگرم از ونیز سنگین‌تر است‪.‬‬ ‫‪ 21‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صفر تا صد‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی ‪ 13‬سدان قدرتمند با شتاب زیر ‪ 4‬ثانیه‬ ‫سدان‌هایی که به سوپرکارها تنه می‌زنند‬ ‫همی�ن چن�د س�ال پی�ش یعن�ی در س�ال ‪ 2008‬یک‬ ‫المبورگینی گاالردو ‪ 4-520 LP‬که از پیشران ‌ه ‪ 10‬سیلندر‬ ‫‪ 5‬لیتری ‪ 513‬اس�ب بخاری استفاده می‌کرد شتاب صفر‬ ‫تا ‪ 100‬کیلومتر در س�اعت ‪ 4‬ثانیه‌ای داشت‪ .‬در آن زمان‬ ‫این یک رکورد مناسب برای سوپرکارها به شمار می‌رفت‪.‬‬ ‫البته حداکثر س�رعت را هم می‌ت�وان یک مقیاس دیگر‬ ‫در نظر گرفت اما از آنجایی که اکثر خودروس�ازان سقف‬ ‫سرعت محصوالت خود را ‪ 250‬کیلومتر در ساعت در نظر‬ ‫می‌گیرند بنابراین شاید این مقیاس خیلی مناسب نباشد‪.‬‬ ‫ح�اال زمان�ه ع�وض ش�ده و س�دان‌های خانوادگی به‬ ‫رکوردهای چند س�ال قبل س�وپرکارها رس�یده‌اند‪ .‬این‬ ‫س�دان‌ها نه تنها ش�تاب فوق‌الع�اده‌ای دارن�د بلکه در‬ ‫پیست‌ها نیز خودنمایی می‌کنند‪ .‬برای گرامیداشت عصر‬ ‫درخش�ان سوپرسدان‌ها‪ ،‬ما ‪ 13‬نمونه از این خودروها در‬ ‫ب�ازار امریکا را با ش�تاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در س�اعت‬ ‫زی�ر ‪ 4‬ثانیه پیدا کرده‌ایم‪ .‬این خودروها می‌توانند از نظر‬ ‫شتاب سوپرکارهای یک دهه پیش را پشت سر بگذارند‪.‬‬ ‫با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹کادیالک ‪CTS-V‬‬ ‫کادیالک یک ده ‌ه پیش آرزوی حضور در این فهرست‬ ‫را داشت اما جدیدترین نسل‌های ‪ ATS-V‬و ‪CTS-V‬‬ ‫ب�ه عن�وان محصوالت�ی پرفورمن�س تثبیت ش�ده‌اند‪.‬‬ ‫این م�دل ‪ CTS-V‬اس�ت که ی�ک س�دان فوق‌العاده‌‬ ‫دیفرانس�یل عق�ب با ش�تاب ادعایی ‪ 3/7‬ثانیه اس�ت‪.‬‬ ‫ب�ه لطف پیش�ران ‌ه ‪ 8‬س�یلندر ‪ 6/2‬لیت�ری برگرفته از‬ ‫کوروت ش�اهد قدرت عظیم ‪ 640‬اسب بخاری هستیم‪.‬‬ ‫این قدرت قابل‌توجه تنها به ش�تاب زیر ‪ 4‬ثانیه بسنده‬ ‫نکرده و حداکثر س�رعت ‪ 322‬کیلومتر در س�اعتی هم‬ ‫ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹آئودی ‪RS7‬‬ ‫این خودرو یکی از قدیمی‌ترین اعضای فهرست بوده و‬ ‫نسل جدید آن در آینده‌ای نزدیک وارد میدان می‌شود؛‬ ‫اما سیس�تم چهار چ�رخ مح�رک کواترو و پیش�ران ‌ه ‪8‬‬ ‫سیلندر توئین توربوی قوی باعث شده ‪ RS7‬شانه‌به‌شانه‌‬ ‫سوپرکارهای نه چندان قدیمی حرکت کند‪ .‬با پیشرانه‌ای‬ ‫‪ 560‬اس�ب بخاری‪ ،‬ارباب حلقه‌ها در ‪ 3/7‬ثانیه از سکون‬ ‫ب�ه تندی ‪ 96‬کیلومتر در س�اعت می‌رس�د‪ .‬مهم‌تر آنکه‬ ‫مدل قوی‌تر ‪ RS7‬پرفورمنس که قدرت ‪ 605‬اسبی دارد‬ ‫شتاب ‪ 3/6‬ثانیه‌ای را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹آلفارومئو جیولیا کوادروفولیو‬ ‫کدام‌ی�ک هیجان‌انگیزت�ر اس�ت‪ :‬ی�ک س�دان که به‬ ‫س�وپرکارها تنه می‌زند یا این حقیقت که با آلفارومئویی‬ ‫دیفرانسیل عقب طرف هستیم؟! این خودرو از پیشرانه ‪6‬‬ ‫سیلندر ‪ 2/9‬لیتری بای توربوی فراری سود برده و قدرت‬ ‫‪ 505‬اسب بخاری و شتاب ‪ 3/8‬ثانیه‌ای دارد‪ .‬این خودرو‬ ‫توانسته یک دور نوربرگ رینگ را در ‪ 7‬دقیقه و ‪ 32‬ثانیه‬ ‫طی کند و عنوان س�ریع‌ترین س�دان تولیدی را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪ .‬این خودرو س�ریع‌تر از لکسوس ‪ LFA‬و‬ ‫المبورگینی گاالردو ‪ 4-LP570‬سوپرلگرا است‪.‬‬ ‫‹ ‹آئودی ‪ RS3‬سدان‬ ‫چه کسی فکر می‌کرد خودرویی که از شاسی مشترک‬ ‫با فولکس بیتل اس�تفاده می‌کند در این فهرست حضور‬ ‫یاب�د؟ حال ش�ما را با س�دان ‪ RS3‬روب�رو می‌کنیم که‬ ‫پیشران ‌ه ‪ 5‬سیلندر ‪ 2/5‬لیتری توربو آن قدرت ‪ 400‬اسبی‬ ‫داشته و باعث ایجاد شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت‬ ‫‪ 3/9‬ثانیه‌ای می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دوج چارجر هلکت‬ ‫ق�درت هلکت! آیا نی�ازی به توضیح اضافی هس�ت؟!‬ ‫دوج چارج�ر هلکت از پیش�رانه ‪ 8‬س�یلندر ‪ 6/2‬لیتری‬ ‫سوپرشارژردار همی که قدرت ‪ 707‬اسب بخار دارد سود‬ ‫می‌برد‪ .‬این قدرت به الستیک‌های عقب فرستاده شده و‬ ‫شتاب ‪ 3/4‬ثانیه‌ای را به ارمغان می‌آورد؛ اما با استفاده از‬ ‫الس�تیک‌های مخصوص درگ شاید رکورد بهتری هم به‬ ‫دست آید‪ .‬نیازی به گفتن نیست که خانواده‌ها می‌توانند‬ ‫از ای�ن قدرت زی�اد و حداکثر س�رعت ‪ 328‬کیلومتر در‬ ‫ساعت نهایت لذت را ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و ‪M760i xDrive‬‬ ‫اگرچ�ه اکث�ر خودروه�ای این فهرس�ت خصیصه‌های‬ ‫اسپرت چش�مگیری دارند اما همین موضوع را نمی‌توان‬ ‫درب�اره ب ام و ‪ M760i xDrive‬گف�ت‪ .‬هرچه باش�د با‬ ‫یک قایق لوکس جاده‌ای طرف هس�تیم ک�ه برای ایجاد‬ ‫حداکث�ر رف�اه و آرامش برای سرنش�ینان عقب طراحی‬ ‫شده است‪ .‬البته شاید ظاهر این خودرو گول زننده باشد‬ ‫چراکه پیش�رانه ‪ 12‬س�یلندر ‪ 6/6‬لیت�ری توئین توربوی‬ ‫آن ب�ا قدرت ‪ 601‬اس�ب بخار در زیر کاپوت پنهان ش�ده‬ ‫اس�ت‪ .‬این پیشرانه به همراه سیستم چهار چرخ محرک‬ ‫باعث ش�تاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت ‪ 3/6‬ثانیه‌ای‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تسال مدل ‪S P100D‬‬ ‫این خودرو نش�ان‌دهند ‌ه عصر نوین الکتریکی‌ها بوده‬ ‫و چندی�ن و چند بار ش�اهد شرمس�اری س�وپرکارها و‬ ‫هیواله�ای درگ در برابر م�دل ‪ S P100D‬بوده‌ایم‪ .‬البته‬ ‫این امر جای تعجبی ندارد چراکه سدان الکتریکی تسال‬ ‫شتاب ‪ 2/5‬ثانیه‌ای دارد‪.‬‬ ‫ای�ن خ�ودرو ن�ه تنه�ا در قلم�روی س�وپرکارها قدم‬ ‫برمی‌دارد بلکه به انداز ‌ه بوگاتی ویرون سریع است‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس‪-‬ای ام جی ‪S63‬‬ ‫اگرچه اکثر محصوالت ای ام جی در خیابان و پیس�ت‬ ‫بس�یار جذاب و توانا هس�تند اما بزرگ‌تری�ن آنها یعنی‬ ‫‪ AMG S63‬بهتری�ن پرفورمن�س خ�ود را در قالب یک‬ ‫س�دان لوکس ‪ 4‬درب به نمایش می‌گذارد‪ .‬این خودرو از‬ ‫پیش�ران ‌ه ‪ 8‬س�یلندر ‪ 4‬لیتری توئین توربوی ‪ 603‬اسبی‬ ‫س�ود برده و به همراه سیستم چهار چرخ محرک شتاب‬ ‫‪ 3/4‬ثانی�ه‌ای را بر ج�ای می‌گذارد‪ .‬شاخ‌به‌ش�اخ ‪ S63‬با‬ ‫‪ M760i‬کاملا جذاب خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس‪-‬ای ام جی ‪S E63‬‬ ‫دیگ�ر محصول توانای ای ام جی خودرو ‪ S E63‬اس�ت‬ ‫که از همان پیش�رانه ‪ S63‬سود برده و همان قدرت ‪603‬‬ ‫اسبی و همان گیربکس ‪ 9‬سرعته اتوماتیک را دارد‪ .‬البته‬ ‫سیس�تم چهار چرخ محرک این خودرو تمرکز بیشتری‬ ‫روی مح�ور عقب داش�ته و وزن کمتر آن در مقایس�ه با‬ ‫برادر بزرگ‌تر به معنی شتاب بهتر است‪ .‬این خودرو تنها‬ ‫در عرض ‪ 3/3‬ثانیه از س�کون به تن�دی ‪ 96‬کیلومتر در‬ ‫ساعت می‌رسد اما این تمام داستان نیست‪ S E63 .‬یک‬ ‫کروزر لوکس اس�ت که در پیس�ت هم حرف‌های زیادی‬ ‫برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و ‪ M5‬کامپتیشن‬ ‫پس از عرض ‌ه مرس�دس‪-‬ای ام ج�ی ‪ E63‬چهار چرخ‬ ‫مح�رک‪ ،‬دی�دن پاس�خ ‪ BMW‬ب�ه ای�ن حرک�ت کام ً‬ ‫ال‬ ‫هیجان‌انگیز بود‪ .‬آنها سیستم چهار چرخ محرک ویژه‌ای‬ ‫را برای نس�ل جدید ‪ M5‬طراحی کردند‪ .‬این سیستم به‬ ‫همراه پیش�رانه ‪ 8‬س�یلندر ‪ 4/4‬لیتری بای توربوی ‪617‬‬ ‫اسبی در نسخه کامپتیشن کام ً‬ ‫ال قوی عمل کرده و شتاب‬ ‫صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت فوق‌العاده‌ی ‪ 3/1‬ثانیه‌ای را‬ ‫به سوپرس�دان باواریایی ها اعطا می‌کند‪ .‬زمانی که ‪M5‬‬ ‫را برانید هرروز برایتان روز حضور در پیست خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه پانامرا توربو ‪S E-Hybrid‬‬ ‫اول از همه باید گفت تمامی محصوالت پورشه اسپرت‬ ‫هس�تند‪ .‬همین موضوع درباره ماکان و پانامرا هم صادق‬ ‫اس�ت‪ .‬نس�ل دوم پانامرا بی‌ش�ک زیباتر از قب�ل بوده و‬ ‫نس�خ ‌ه هیبریدی ش�د ‌ه آن نی�ز حرف‌های زی�ادی برای‬ ‫گفتن دارد‪ .‬پیش�رانه ‪ 8‬س�یلندر ‪ 4‬لیت�ری توئین توربو‬ ‫قدرت ‪ 550‬اس�ب بخاری داش�ته اما سیستم الکتریکی‬ ‫ترکیب شده با این مجموعه خروجی را به ‪ 680‬اسب بخار‬ ‫می‌رساند‪.‬‬ ‫با اس�تفاده از سیس�تم چهار چرخ محرک و گیربکس‬ ‫دوکالچه فوق‌الع�اد ‌ه ‪ ،PDK‬پانامرا تنه�ا در عرض ‪3/2‬‬ ‫ثانیه به تندی ‪ 96‬کیلومتر در ساعت می‌رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس‪-‬ای‌ام‌جی ‪ S 63 GT‬چهار درب کوپه‬ ‫جدیدتری�ن عض�و خان�واد ‌ه ای ام جی ش�اید یکی از‬ ‫بهترین‌ها باش�د‪ .‬اگرچه این خودرو از همان شاسی ‪E63‬‬ ‫سود می‌برد و همان پیشرانه را حمل می‌کند‪ ،‬اما همه‌چیز‬ ‫در فرایند توسعه فرق کرده است‪.‬‬ ‫‪ S 63 GT‬چهار درب کوپه از همان سیستم چهار چرخ‬ ‫محرک ‪ +4Matic‬اس�تفاده کرده اما پاس�خ‌های تیزتر و‬ ‫عملکرد بهتری در پیست داشته و به‌صورت استاندارد از‬ ‫حالت دریفت س�ود می‌برد‪ .‬پیشرانه ‪ 8‬سیلندر ‪ 4‬لیتری‬ ‫این خودرو در نس�خه ‪ S‬خروجی ‪ 630‬اس�بی داش�ته و‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت ‪ 3.1‬ثانیه‌ای را ایجاد‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹جگوار ‪ XE SV‬پروجکت ‪8‬‬ ‫خود جگوار ‪ XE‬یک سدان اسپورت تواناست اما وقتی‬ ‫بخش ‪ SVO‬وارد میدان می‌ش�ود همه‌چیز فرق می‌کند‪.‬‬ ‫زیر کاپوت پروجکت ‪ 8‬پیشرانه ‪ 8‬سیلندر ‪ 5‬لیتری ‪592‬‬ ‫اسب بخاری قرارگرفته است‪ .‬سیستم چهار چرخ محرک‬ ‫این خودرو نیز برای استفاده در پیست تنظیم شده است‪.‬‬ ‫استفاده از فیبر کربن برای کاهش وزن هم فراموش نشده‬ ‫و تمام�ی این م�وارد باعث ش�ده‌اند قوی‌ترین خودروی‬ ‫تولید تاریخ جگوار متولد شود‪.‬‬ ‫با شتاب ‪ 3/3‬ثانیه‌ای‪ ،‬این خودرو عملکرد قابل‌توجهی‬ ‫در پیس�ت داش�ته ولی حیف که تنها ‪ 300‬دستگاه از آن‬ ‫تولی�د می‌ش�ود‪ .‬با رک�ورد ‪ 7‬دقیق�ه و ‪ 21/2‬ثانیه‌ای در‬ ‫پیس�ت نوربرگ رینگ و کسب عنوان سریع‌ترین سدان‬ ‫چهار درب این پیس�ت‪ ،‬جگوار س�ریع‌تر از فراری ‪488‬‬ ‫‪ ،GTB‬داج وایپر و فراری انزو است‪.‬‬
‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 21‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل جاده‌ای‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫راه‌های برون‌رفت حمل‌ونقل جاده‌ای از مشکالت‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت‪ :‬هدف‌گ��ذاری ما ش��کوفایی اقتصاد‬ ‫حمل‌ونقل با محوریت مردم و بخش‌خصوصی است‪ .‬به‌گزارش روزگار‬ ‫خ�ودرو به نقل از وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی در‬ ‫دویست و دهمین نشست شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور با اشاره‬ ‫به راهکارهای برون‌رفت حمل‌ونقل جاده‌ای کش��ور از وضعیت فعلی و‬ ‫ارتق��ای کیفی خدم��ات این روش حمل‌ونقل اظهار ک��رد‪ :‬با نگاهی به‬ ‫فعالیت ‪‌۳۳۸‬ه��زار کامیون در ناوگان حمل‌ونقل ج��اده‌ای با میانگین‬ ‫ن بیش از ‪ ‌۲۵‬سال‬ ‫پیمایش ‪ ‌۶۰‬هزار کیلومتر در س��ال که ‪ ‌۲۷‬درصد آ ‌‬ ‫عمر کرده‌اند و از ترکیب مناس��بی نیز برخوردار نیستند‪ ،‬می‌بینیم که‬ ‫بی‌میلی شرکت‌ها به داشتن ناوگان ملکی‪ ،‬حقیقتی انکارناپذیر است و‬ ‫برای دس��تیابی به ترکیب بهینه ناوگان باید تصویرسازی درستی شود‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور افزود‪ :‬درصورتی‌که تاکید‬ ‫بر حمل‌ونقل ترکیبی و توس��عه ریلی اس��ت‪ ،‬باید نقش��ه راه ما بیانگر‬ ‫همین مس��ئله در اذهان مردم‪ ،‬مس��ئوالن و فعاالن اقتصادی باشد‪ .‬از‬ ‫طرفی مس��ائل مربوط به مواردی ازجمله بیمه و مالیات ش��رکت‌های‬ ‫بخش‌خصوصی نیز باید از س��وی دس��تگا ‌ه مربوطه مورد پیگیری قرار‬ ‫گیرد‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی بابیان اینکه در حوزه حمل‌ونقل کاال باید‬ ‫همه دس��تگاه‌ها به‌ویژه سازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬سازمان راهداری و‬ ‫حمل‌ونقل جاده‌ای و س��ازمان هواپیمایی کش��وری نقش‌های مختلف‬ ‫را بپذیرن��د‪ ،‬گفت‪ :‬داش��تن ‪ ۴۸۰‬هزار راننده واجد ش��رایط یک ثروت‬ ‫محس��وب می‌شود اما نکته مهم‌تر چگونگی استفاده بهینه از این ثروت‬ ‫هم‌زم��ان با افزایش س��هم ریلی در بازار اس��ت که بای��د به‌عنوان یک‬ ‫استراتژی در دستورکار این وزارتخانه باشد‪ .‬دبیر شورای‌عالی هماهنگی‬ ‫ترابری کش��ور با تاکید بر ایجاد مزیت‌ه��ای رقابتی برای فعاالن بخش‬ ‫حمل‌ونقل گفت‪ :‬به‌منظور ایجاد س��هم مشخصی از بار به‌عنوان جریان‬ ‫زن��ده و پایدار می‌توان از کس��ب‌وکارهای نوین در قالب ش��رکت‌های‬ ‫هوشمند با هدف حذف یا کاهش حمل یکسرخالی از چرخه حمل‌ونقل‬ ‫استفاده کرد‪ .‬او افزود‪ :‬در راستای توسعه ترانزیت و افزایش سهم ناوگان‬ ‫ایران��ی در بازار‌های جهانی باید از ش��رکت‌های مقتدر باقابلیت تحقق‬ ‫برنامه‌ها‪ ،‬حمایت کرد و برای آن‌ها رایزنی‌های الزم صورت بگیرد‪.‬‬ ‫روند کاهش مسافران حمل و نقل عمومی جاده‌ای ادامه دارد‬ ‫اتوبوس‌های بازنده!‬ ‫اکرم امینی‬ ‫صف‌های بلند و تجمع مس��افران کنار اتوبوس‌ها به امید پیدا کردن صندلی‬ ‫خالی‪ ،‬هرچند تصویری آش��نا برای مس��افران این بخش در روزها و شب‌های‬ ‫پرتقاضا اس��ت‪ ،‬اما این فقط یک روی س��که اس��ت‪ .‬روی دیگر س��که صنعت‬ ‫حمل‌ونقل مس��افری جاده‌ای‪ ،‬صندلی‌های خالی در بخش زیادی از ترددهای‬ ‫روزانه در جاده‌ها و زیان صاحبان شرکت‌های فعال در این بخش است‪.‬‬ ‫بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬حمل‌ونقل مسافری‬ ‫جاده‌ای برون‌ش��هری‪ ،‬حدود ‪ ۹‬سال است با کاهش تقاضا روبه‌رو است‪ .‬برخی‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د یکی از مهم‌تری��ن دالیل ریزش مس��افران حمل‌ونقل‬ ‫جاده‌ای‪ ،‬افزایش تنوع در روش‌های ارائه بلیت در شیوه‌های دیگر حمل‌ونقل و‬ ‫ارائه بلیت‌های تخفیف‌دار در این بخش‌هاس��ت‪ .‬این در حالی است که صنعت‬ ‫اتوبوس��رانی‪ ،‬هنوز نتوانسته از قابلیت‌های فضای مجازی برای افزایش رضایت‬ ‫مشتریان خود‪ ،‬به طور مطلوب بهره گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬در روزهایی که حمل‌ونقل ریلی از کاهش تقاضا‬ ‫گالیه می‌کند و س��فرهای هوایی نیز از مشکالتی مانند تاخیرهای گاه طوالنی‬ ‫رنج می‌برد‪ ،‬به نظر می‌رسد حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری نیز حال و روز چندان‬ ‫خوبی ندارد‪ ،‬زیرا س��ازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای‪ ،‬از کاهش س��فرهای‬ ‫حمل‌ونقل عمومی در جاده‌ها خبر می‌دهد‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم س��ازمان راه��داری و حمل و نق��ل ج��اده‌ای‪ ،‬وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی با توجه به کاهش تقاضا در حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای‪ ،‬مطالعاتی‬ ‫برای آسیب‌شناس��ی این موضوع انجام داده اس��ت‪ .‬بررس��ی‌ها نشان می‌دهد‬ ‫ش��رکت‌های ارائه‌کننده خدمات بهتر‪ ،‬با تقاضای بیش��تری روبه‌رو هستند و با‬ ‫وجود کاهش تقاضا در بخش اتوبوسرانی‪ ،‬حمل‌ونقل جاده‌ای در بخش سواری‬ ‫کرایه بین‌شهری‪ ،‬شاهد افزایش تقاضا بوده است‪.‬‬ ‫با توجه به این مس��ائل‪ ،‬به نظر می‌رس��د وزارت راه وشهرسازی در راستای‬ ‫بکارگیری راهکارهای فناورانه برای حل مش��کل کاهش تقاضا تالش می‌کند‪.‬‬ ‫سازمان راهداری اعالم کرد‪ :‬به دلیل خصوصی بودن شرکت‌های فعال در حوزه‬ ‫حمل‌ونقل جاده‌ای و اهتمام اسناد باالدستی در وزارت راه و شهرسازی و دولت‬ ‫برای توسعه حمل‌ونقل عمومی‪ ،‬در نظر داریم با کمک شرکت‌های استارت‌آپ‪،‬‬ ‫نشست‌هایی با موضوع آسیب‌شناسی در حوزه حمل‌ونقل برگزار کنیم‪ .‬در این‬ ‫نشس��ت‌ها از نخبه‌های مراکز علمی و تجربی در سراسر کشور استفاده خواهد‬ ‫شد تا دالیل کاهش تقاضا در حوزه حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مشخص شود‪.‬‬ ‫پس از جمع‌آوری و تحلیل پاسخ‌ها‪ ،‬نسخه‌های عملیاتی آن استخراج می‌شود و‬ ‫در قالب توصیه‌نامه در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد‪ .‬همچنین مباحث‬ ‫سیاس��ت‌گذاری و تدوین مقررات از س��وی س��ازمان راه��داری و حمل‌ونقل‬ ‫جاده‌ای در دست اقدام قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫براساس اعالم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای‪ ،‬این سازمان به دنبال‬ ‫آن است که بعد از ایجاد سامانه‌های فروش بلیت در شبکه سیر همنام‪ ،‬سامانه‬ ‫یکپارچه فروش کشوری را با کمک دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان‬ ‫و بخش خصوصی طراحی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت بخش فروش بلیت اتوبوس‬ ‫اگرچه به نظر می‌رسد افزایش هزینه‌های زندگی‪ ،‬یکی از دالیل عمده کاهش‬ ‫س��فرهای جاده‌ای حمل‌ونقل عمومی است‪ ،‬اما نبود تنوع و جذابیت در شیوه‬ ‫ارائه بلیت نیز در کاهش مسافران این بخش بی‌تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫مهرداد فرشیدی‪ ،‬کارشناس حمل‌ونقل در تشریح دالیل کاهش تقاضا برای‬ ‫حمل‌ونق��ل عموم��ی در بخش جاده‌ای به روزگار خودرو گفت‪ :‬از یک س��و‪،‬‬ ‫افزای��ش مجموع قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی منجر به کاهش س��فر ایرانی‌ها‬ ‫ش��ده است و از سوی دیگر‪ ،‬سفر با وسیله نقلیه ش��خصی برای افراد ارزان تر‬ ‫تمام می‌ش��ود‪ .‬همچنین رقابتی شدن نرخ دیگر ش��یوه‌های حمل‌ونقل مانند‬ ‫هواپیما و قطار‪ ،‬موجب ش��ده صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای به ویژه اتوبوسرانی با‬ ‫مشکل مسافر روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫وی یک��ی دیگر از دالیل کاهش مس��افران در حمل‌ونقل جاده‌ای را روزآمد‬ ‫نبودن این بخش در اس��تفاده از فناوری و تس��هیل در شیوه‌های دسترسی به‬ ‫انواع دیگر حمل‌ونقل مس��افری می‌داند‪ .‬او در این زمینه گفت‪ :‬دسترس��ی به‬ ‫دیگ��ر ش��یوه‌های حمل‌ونقل مانند هوایی و ریلی با نرخ‌ه��ای متنوع و رقابتی‬ ‫از س��ایت‌های مختلف اینترنتی‪ ،‬فرصتی اس��ت که این ش��یوه‌ها را برای مردم‬ ‫جذاب‌ت��ر کرده‪ ،‬اما حمل‌ونقل جاده‌ای هنوز نتوانس��ته خ��ود را در این زمینه‬ ‫روزآمد کند‪.‬‬ ‫فرش��یدی توضی��ح داد‪ :‬مس��افران دیگر ش��یوه‌های حمل‌ونق��ل‪ ،‬به‌راحتی‬ ‫می‌توانن��د با اس��تفاده از اینترنت‪ ،‬بلی��ت خود را با تخفیف‌های��ی که معموال‬ ‫ارائه می‌ش��ود‪ ،‬خریداری کنند اما در اتوبوس��رانی‪ ،‬حتی اگر تخفیفی هم ارائه‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬داخل پایانه و از طریق واسطه‌هاس��ت که همه مسافران این موضوع‬ ‫را نمی‌دانند و به همین دلیل‪ ،‬وقتی در س��ایت‌ها‪ ،‬قیمت‌ها را مقایسه می‌کنند‬ ‫ممکن اس��ت هواپیما و حتی قطار در مقایس��ه با اتوبوس برای آنها به‌صرفه‌تر‬ ‫باشد‪ .‬از سوی دیگر نباید فراموش کنیم همچنان حمل‌ونقل جاده‌ای ما پرخطر‬ ‫بوده و خطرات مس��افرت با اتوبوس در مقایس��ه با دیگر شیوه‌های حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بی��ان اینکه با توجه به کاهش مس��افر‪ ،‬اکنون حمل‌ونقل‬ ‫ج��اده‌ای فقط با تکیه بر خرده‌بارهای تجاری سرپاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند حمل‬ ‫بار تجاری در اتوبوس مس��افری‪ ،‬غیرقانونی و نوعی تخلف است اما با توجه به‬ ‫اینکه درحال‌حاضر میزان مس��افران‪ ،‬پاس��خگوی هزینه‌های شرکت‌ها نیست‪،‬‬ ‫س��ختگیری چندانی نسبت به این موضوع نمی‌شود زیرا بدون این کار‪ ،‬بیشتر‬ ‫شرکت‌های اتوبوسرانی تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫قیم��ت ب��االی اتوب��وس ن��و و دش��وار ب��ودن نوس��ازی ن��اوگان‪ ،‬از جمله‬ ‫نکات��ی اس��ت ک��ه به‌صرف��ه نب��ودن درآمده��ای اتوبوس��رانی را توجی��ه‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫به گفته فرشیدی‪ ،‬درحال‌حاضر نرخ یک اتوبوس نو حدود یک میلیارد تومان‬ ‫اس��ت‪ ،‬درحالی‌که نرخ بیشتر هواپیماهای دس��ت دوم شرکت‌های هواپیمایی‬ ‫ایران��ی‪ ،‬حدود ‪ ۸‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬بنابراین نرخ ی��ک هواپیما برابر با نرخ‬ ‫‪ ۸‬اتوبوس اس��ت اما درآمد ی��ک هواپیما از پروازهای ی��ک روز‪ ،‬چندین برابر‬ ‫درآمده��ای یک م��اه یک اتوبوس اس��ت‪ .‬بنابراین س��رمایه‌گذاری در صنعت‬ ‫مسافری جاده‌ای‪ ،‬ریسک باالتری نسبت به حمل‌ونقل هوایی دارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬از س��وی دیگر دول��ت اجازه ورود هواپیمای دس��ت دوم و واردات‬ ‫مشروط واگن مسافری دست دوم به کشور را می‌دهد‪ ،‬اما اجازه واردات اتوبوس‬ ‫دست دوم داده نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمل و نقل جاده‌ای به روز نیست‬ ‫اگرچه در سال‌های اخیر شرکت‌های اتوبوسرانی تالش بسیاری برای نوسازی‬ ‫ناوگان اتوبوس��رانی و اس��تفاده از اتوبوس‌های مدرن‌تر در مس��یرهای مختلف‬ ‫کرده‌اند اما همچنان این بخش از حمل‌ونقل نتوانسته از به هم خوردن تعادل‬ ‫بین عرضه و تقاضا جلوگیری کند‪.‬‬ ‫فرشیدی معتقد است با توجه به افزایش سطح دسترسی مردم به اینترنت و‬ ‫فناوری‌های روز و انجام بسیاری از کارهای اداری و شخصی از راه دور‪ ،‬کاهش‬ ‫س��فرهای بخش جاده‌ای‪ ،‬اجتناب‌ناپذیر اس��ت‪ ،‬با این حال شرایط حمل‌ونقل‬ ‫جاده‌ای نیز در کاهش مس��افران و اولویت دادن به سایر شیوه‌های حمل‌ونقل‬ ‫بی‌تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫وی در بی��ان راهکارهایی برای افزایش دوب��اره تقاضا در حمل‌ونقل جاده‌ای‬ ‫گفت‪ :‬حمل‌ونقل جاده‌ای در نخس��تین گام باید خود را روزآمد کند و در ارائه‬ ‫خدمات‪ ،‬نوآوری داشته باشد‪ .‬درحال‌حاضر اگرچه فروش اینترنتی بلیت در این‬ ‫بخش داریم اما هر شرکت‪ ،‬فروش اینترنتی جداگانه‌ای دارد که فقط بلیت‌های‬ ‫همان ش��رکت با نرخ معمول فروخته می‌ش��ود اما خب��ری از تخفیف در این‬ ‫سایت‌ها نیست و در مجموع شیوه عرضه بلیت این بخش‪ ،‬قابل مقایسه با شیوه‬ ‫ارائه بلیت و نرخ‌های رقابتی در حمل‌ونقل هوایی و ریلی نیست‪.‬‬ ‫این کارشناس تاکید کرد‪ :‬یک راهکار برای احیای صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای‬ ‫مس��افری‪ ،‬ارائه نرخ‌های رقابتی اس��ت‪ .‬این کار نبای��د از طریق دالل‌ها‪ ،‬درون‬ ‫پایانه مس��افربری انجام ش��ود‪ ،‬بلکه باید در سایت‌ها و به روش اینترنتی انجام‬ ‫شود تا مسافر هنگامی که برای سفر برنامه‌ریزی می‌کند‪ ،‬قدرت مقایسه و حق‬ ‫انتخاب داشته باشد‪ .‬همچنین بهتر است در بازه‌های زمانی مختلف‪ ،‬قیمت‌های‬ ‫تخفیف‌دار در سایت‌ها برای جلب مسافر عرضه شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از مش��کالت ساختاری در شرکت‌های مسافری جاده‌ای‬ ‫ک��ه چالش‌های این بخش را تش��دید می‌کند‪ ،‬نبود ام��کان فروش بلیت برای‬ ‫اتوبوس در شهرهای مختلفی است که از آنها عبور می‌کند درحالی‌که می‌توان‬ ‫برای یک اتوبوس در یک مسیر در پایانه‌های مسافری شهرهای مختلف بلیت‬ ‫فروخت؛ به‌ویژه برای مس��یرهایی که اتوبوس در مبدا پر نمی‌ش��ود و تقاضای‬ ‫زی��ادی در مبدا وجود ن��دارد‪ .‬در این ش��هرها می‌ت��وان نمایندگی‌های بین‬ ‫راهی ش��رکت‌های اتوبوسرانی ایجاد و قوانینی وضع کرد که بر اساس آن‪ ،‬این‬ ‫شرکت‌ها مجاز به فروش بلیت در مسیر باشند‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه قدیمی بودن قوانین حمل‌ونقل جاده‌ای را از دالیل افت‬ ‫ای��ن بخش در ارائه خدمات به مس��افران دانس��ت و افزود‪ :‬می‌ت��وان با برخی‬ ‫ترفنده��ا‪ ،‬جاذبه‌هایی ایجاد کرد تا بخش��ی از مس��افران‪ ،‬همچنان به س��مت‬ ‫حمل‌ونقل جاده‌ای بیایند‪ ،‬اما متاس��فانه ضعف قوانین و مش��کالت اقتصادی‬ ‫جامعه‪ ،‬مشکالت را تش��دید کرده به‌طوری که بیشتر اتوبوس‌ها درحال‌حاضر‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰‬درصد ضریب اشغال دارند‪.‬‬ ‫او ی��ادآوری ک��رد‪ :‬یکی دیگر از مش��کالت‪ ،‬بی‌توجهی ب��ه علم‌گرایی در این‬ ‫بخش اس��ت‪ .‬ما در حوزه حمل‌ونقل هوایی و ریلی‪ ،‬رشته‌های دانشگاهی تعریف‬ ‫کرده‌ایم و افراد تحصیلکرده در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند که همین مس��ئله‬ ‫موجب علم‌گرایی در این حوزه‌ها ش��ده است اما برای حمل‌ونقل جاده‌ای چنین‬ ‫اقدامی نکرده‌ایم درحالی‌که حتی شغل رانندگی اتوبوس هم می‌تواند یک رشته‬ ‫دانشگاهی باشد‪ ،‬اما متاسفانه به این حرفه به چشم شغلی سطح پایین نگاه شده‬ ‫و همین‪ ،‬مشکالت را تشدید کرده است درحالی‌که اگر به این رشته‪ ،‬علمی نگاه‬ ‫شود‪ ،‬موجب افزایش رضایت مشتریان شده و در کنار آن‪ ،‬می‌توانیم با شیوه‌های‬ ‫نوین نرخ‌گذاری و ارائه خدمات‪ ،‬این صنعت را از رکود نجات دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش خودروهای شخصی؛ مانع فعالیت اتوبوس‌ها‬ ‫عبدالهاش��م حسن‌نیا‪ ،‬رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره‬ ‫دالیل روند کاهش��ی تقاضای سفرهای نوروزی با استفاده از ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫ب��ه مهر گفت‪ :‬یکی از علت‌های این وضعی��ت‪ ،‬تغییر فرهنگ عمومی تفریح و‬ ‫عالیق فردی است که به سمت خرید خودرو شخصی و مسافرت با استفاده از‬ ‫حمل و نقل شخصی است؛ نه عمومی‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ساالنه ‪ 1.5‬میلیون خودرو جدید در کشور به فروش می‌رسد‬ ‫که به ‪ ۱۹‬میلیون خودرو ش��خصی تاکنون رس��یده‌ایم‪ .‬از سوی دیگر آمار اخذ‬ ‫گواهینامه رانندگی نیز در س��ال نزدیک همین مقدار است‪ .‬همین موضوع در‬ ‫ترویج اس��تفاده از خودرو شخصی مؤثر اس��ت‪ .‬همچنین سفرهای نوروزی در‬ ‫ایران تردد از یک نقطه به نقطه دیگر نیست و بیشتر خانواده‌ها مجموعه‌ای از‬ ‫مقاص��د را در نظر دارند درحالی که اتوبوس در این زمینه با محدودیت روبه‌رو‬ ‫است و باید مسافران را از یک نقطه به نقطه دیگر برساند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به کاهش تعداد مسافرت‬ ‫پی این اتفاقات به این فکر‬ ‫با اتوبوس در ایام نوروز دو سه سال اخیر گفت‪ :‬در ِ‬ ‫افتادیم که مطالعاتی در این زمینه داشته باشیم به همین دلیل با چند شرکت‬ ‫مش��اور اقتصادی‪-‬مهندسی مذاکراتی داش��ته‌ایم تا در سال جاری دالیل روند‬ ‫کاهشی تقاضای سفر جاده‌ای با اتوبوس را بررسی کنند‪.‬‬ ‫وی میزان س��رمایه‌گذاری در این بخ��ش را ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان با‬ ‫اشتغال مس��تقیم ‪ ۲۰۰‬هزار نفر عنوان و اظهار کرد‪ :‬این سرمایه‌گذاری عظیم‬ ‫می‌طلبد که این صنعت اقتصادی‌تر ش��ود‪ .‬س��ازمان راه��داری خود را موظف‬ ‫می‌داند که راهکارهای مناسبی طراحی کند تا سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‬ ‫و نقل جاده‌ای مسافری‪ ،‬اقتصادی باشد‪.‬حسن‌نیا با اشاره به ایمن‌تر بودن حمل‬ ‫ونقل عمومی مسافر از حمل و نقل شخصی گفت‪ :‬پیش‌بینی‌ها این است که ‪۵‬‬ ‫سال آینده روند افزایش ساالنه یک تا ‪ 1.5‬میلیون وسیله نقلیه جدید نیز ادامه‬ ‫می‌یابد که موج افزایش مس��افرت‌های شخصی را تشدید می‌کند‪ .‬معاون وزیر‬ ‫راه درباره اس��تفاده از اتوبوس در تورهای گردش��گری خاطرنشان کرد‪ :‬تحلیل‬ ‫س��فرهای نوروزی جاده‌ای امسال از سوی کارشناسان سازمان راهداری نشان‬ ‫می‌دهد مقاصد گردش��گری مردم با خودرو شخصی و جاده‌هایی که بیشترین‬ ‫تردد در آن انجام ش��ده‪ ،‬بس��یار محدود و فقط چند نقطه اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬نهاد متولی گردش��گری می‌تواند با استفاده از این آمارهای تحلیلی‪ ،‬رشد‬ ‫تورهای تفریحی خانوادگی با استفاده از اتوبوس به مقاصد گردشگری جدید را‬ ‫ترویج کند تا هم از میزان س��فرها به چند شهر معدود کم شود و هم استفاده‬ ‫از ناوگان عمومی جاده‌ای که از ایمنی بیشتری از خودروی شخصی برخوردار‬ ‫است‪ ،‬افزایش یابد‪ .‬رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تأکید کرد‪:‬‬ ‫به آینده این صنعت خوش‌بین هس��تم و فکر می‌کنم بتوانیم ظرف چند سال‬ ‫آینده بار دیگر سودآوری را به بخش حمل و نقل عمومی مسافری بازگردانیم‪.‬‬
‫دو‌شنبه‬ ‫معرفی تویوتا لندکروزر ‪2019‬‬ ‫تویوت��ا لندکروزر ‪ 2019‬تقریبا بدون هیچ‌گونه تغییر نس��بت به‬ ‫مدل سال پیش معرفی شد‪.‬‬ ‫این شاسی‌بلند فول سایز و نمادین که از ساختار بدنه روی‌فریم‬ ‫س��ود می‌برد فضای کافی برای ‪ 8‬سرنش��ین را داشته و با سیستم‬ ‫چهار چرخ محرک بسیار توانا و سیستم تعلیق دینامیک کینتیک‬ ‫هیدرولی��ک تویوت��ا عرضه می‌ش��ود‪ .‬نیروبخش تویوت��ا لندکروزر‬ ‫پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر ‪ 5/7‬لیتری با قدرت ‪ 381‬اسب‌بخار است که‬ ‫‌‌‬ ‫با یک گیربکس ‪ 8‬س��رعته اتوماتیک هم��کاری می‌کند‪ .‬این قوای‬ ‫محرکه ‪ 90‬درصد حداکثر گش��تاور خود را از دور ‪ 2200‬پیشرانه‬ ‫ارائ��ه کرده و بنابرای��ن این قدبلند توانا را ب��ه یک خودروی یدک‬ ‫کش��ی احس��اس‌برانگیز تبدیل می‌کند‪ .‬بد نیس��ت بدانید ظرفیت‬ ‫ی��دک کش��ی لندکروزر براب��ر ب��ا ‪ 3674‬کیلوگرم اس��ت‪ .‬تمامی‬ ‫س��خت‌افزارهای ضروری برای یدک کش��ی لندک��روزر به‌صورت‬ ‫اس��تاندارد وجود داش��ته و از جمل ‌ه آنها می‌ت��وان به خنک‌کننده‬ ‫روغ��ن پیش��رانه و کنترلر ترمز تریلر اش��اره داش��ت‪ .‬این خودرو‬ ‫همچنین از سیستم کنترل تریلر سود می‌برد که از طریق سیستم‬ ‫ایمنی ‪ VSC‬کار می‌کند‪ .‬سیس��تم چهار چ��رخ محرک فول‌تایم‬ ‫لندکروزر با دیفرانسیل لغزش محدود تورسن در مرکز همراه شده‬ ‫و در ش��رایط رانندگی نرمال گش��تاور را به‌صورت ‪ 60‬به ‪ 40‬بین‬ ‫اکس��ل‌های جلو و عقب توزیع می‌کند‪ .‬اگر سیستم تشخیص دهد‬ ‫خودرو در زمین خیس حضور دارد گش��تاور بیشتری را به اکسلی‬ ‫که بهترین چسبندگی را دارد می‌فرستد‪ .‬همچنین سیستم کنترل‬ ‫کشش فعال از ترمز و فشار پدال گاز به منظور کنترل اسپین چرخ‬ ‫س��ود می‌برد‪ .‬البته که یک لندکروزر از جعبه انتقال دو س��رعته با‬ ‫دنده‌س��نگینی س��ود می‌برد که کنترل آن توسط سیستم انتخاب‬ ‫چند سطحی صورت می‌گیرد‪ .‬سیستم کرال کنترل هم وجود دارد‬ ‫ک��ه به‌مانند کروز کنترل آفرود بوده و س��رعت خودرو را در آفرود‬ ‫تنظیم می‌کند‪.‬‬ ‫تویوت��ای امری��کا لندکروزر ‪ 2019‬را تنها با ی��ک تریم که البته‬ ‫تقریبا دارای تمامی تجهیزات است‪ ،‬عرضه می‌کند‪.‬‬ ‫‪ 21‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته‌ای که گذشت‬ ‫(قیمت‌ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای‌ال‌ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪122/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس‌ال‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪59/500/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی‌یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪93/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪295/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪301/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪202/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪33/500/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪88/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪110/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ آلومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪43/400/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪68/300/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی‌اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪128/800/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪203/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪116/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ‌وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪114/200/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪589/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪355/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪498/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪600/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪169/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪363/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪558/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪545/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی‌اف جی‌تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪546/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی‌تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪640/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪355/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪683/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/000/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/000/000/000:‬‬
‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫دو‌شنبه ‪ 21‬آبان ‪ 4 1397‬ربیع االول ‪ 12 1440‬نوامبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم آخر‬ ‫عامل اصلی زیان‌دهی صنعت خودرو‬ ‫ابوالفضل خلخالی ‪ -‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‪ :‬مهم‌ترین‬ ‫مش��کل صنعت خودرو کش��ورمان‪ ،‬دولتی ب��ودن این صنعت و متاث��ر بودن آن از‬ ‫تصمیم��ات‪ ،‬تغییرات و مداخالت دولت اس��ت‪ .‬تنه��ا راه برون‌رفت از وضعیتی که‬ ‫خودرو در آن قرار گرفته‪ ،‬خصوصی‌س��ازی اس��ت‪ .‬از این رو تنها راه نجات صنعت‬ ‫خودرو در گرو خصوصی‌س��ازی این صنعت است چراکه مدیران عامل سرمایه‌گذار‬ ‫برای ارتقای بهره‌وری و بازده اقتصادی مطلوب این بنگاه‌ها تمام تالش خود را به کار‬ ‫خواهند گرفت‪ .‬با توجه به اینکه احتمال خصوصی ش��دن ش��رکت‌های خودروساز‬ ‫در آینده نزدیک کم اس��ت باید به س��متی حرکت کنیم که مجموعه‌های اقماری‬ ‫خ��ودرو خصوصی ش��وند و این مهم‌ترین نکته‌ای اس��ت که بای��د در مدیریت این‬ ‫بنگاه‌های صنعتی به آن توجه داش��ت‪ .‬در حالی که خودروس��ازی کش��ور دولتی‬ ‫اس��ت چه ضرورتی وجود دارد که خودروس��از‪ ،‬سیستم تعلیق یا تزئینات داخلی را‬ ‫نیز خودش تولید کند؟ با توجه به اینکه خودروس��ازی به س��مت خصوصی‌سازی‬ ‫در حرکت اس��ت باید ابتدا مجموعه‌های اقماری را به سمت خصوصی‌سازی پیش‬ ‫ببرند‪ .‬درحال‌حاضر خودروس��ازی‌ها آزمایش��گاه‌های مرجع مورد تایید استاندارد‬ ‫را در اختی��ار دارن��د و در واقع خودروس��از خودش را ارزیاب��ی می‌کند و به خودش‬ ‫اس��تاندارد می‌دهد‪ .‬چه لزومی دارد که خودروس��از چنی��ن مجموعه‌ای در اختیار‬ ‫داش��ته باشد؟ در کشور باید مجموعه‌های خصوصی که تمام آزمون‌های استاندارد‬ ‫خودروها را انجام می‌دهند تاس��یس ش��وند تا عالوه بر ارتقای کیفیت محصوالت‪،‬‬ ‫احتمال تبانی را نیز کاهش دهند‪ .‬در کش��ور‪ ،‬خودروس��ازان خصوصی وجود دارند‬ ‫ک��ه درحال تولید هس��تند اما باید به این نکته توجه ک��رد که با توجه به موانعی که‬ ‫در داخل کش��ور بر س��ر راه تولید وجود دارد‪ ،‬آس��وده‌ترین راه‪ ،‬واردات و فروش آن‬ ‫مجموعه‌هاس��ت اما علت اصلی بروز این مش��کل در قاعده‌گذاری‌های دولت است‪.‬‬ ‫دولت‌ها بای��د به گونه‌ای قاعده‌گذاری کنند که فرآیند تولید برای تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫اقتصادی و به صرفه باش��د‪ .‬هیچ مقوله‌ای اقتصادی‌ت��ر از تولید در دنیا وجود ندارد‬ ‫زیرا تولیدکننده می‌توان��د ارزش افزوده‌ای به مواد اولیه‌اش بدهد که هیچ‌گاه یک‬ ‫بازرگان نمی‌تواند این کار را انجام دهد‪ .‬تولید در تمام دنیا فرآیندی اس��ت جذاب‪،‬‬ ‫به شرط آنکه اقتصادی باش��د اما در ایران به دلیل قاعده‌گذاری‌های اشتباه دولت‪،‬‬ ‫فرآیند تولید در کش��ور پیشرفتی نداش��ته و باید قاعده‌گذاری‌ها را اصالح کنیم تا‬ ‫رغبت سرمایه‌گذاران به فرآیندهای تولیدی افزایش یابد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

شماره : ۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

شماره : ۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

شماره : ۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

شماره : ۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

شماره : ۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

شماره : ۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!