فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 6 - مگ لند
0

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 6

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 6

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 6

صفحه 1 ‫فصلنامه زمستان‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫شماره ششم‪ ،‬زمستان ماه ‪1401‬‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫ اخبار پژوهشی‬‫ اخبار اموزشی‬‫ اخبار دانشجویی‬‫ اخبار طرح و توسعه‬‫ اخبار مالی و پشتیبانی‬‫‪ -‬اخبار عمومی‬ ‫با مسئولیت ‪:‬‬ ‫اداره روابط عمومی‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫طراحی و گرافیک‪:‬‬ ‫حلیمه استادمحمودی‬ ‫عکس ‪:‬‬ ‫مجید اربابی مجاز‬ صفحه 2 ‫انقــاب اصیــل مــا جلــوه ای از نهضــت پــر عظمــت حضــرت رســول اهلل (ص)‬ ‫است‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫ ‬ ‫ی درخشــان فجــر از همــ ه چیــز شایســته تر تکریــم ‬ ‫ی روزهــا ‬ ‫در طلیعــه ‬ ‫ن و خضــو ع در برابــر روح فــداکار انهاســت ‪.‬‬ ‫شــهیدا ‬ ‫ ‬ ‫مقام معظم رهبری( مدظله العالی)‬ ‫ ‬ ‫جامعــه دانشــجویی مــا نشــان داد صــدای واقعــی دانشــجوی ایرانــی صــدای‬ ‫ضــد اســتکباری اســت‬ ‫ ‬ ‫دکتر ابراهیم رئیسی ‪ -‬رئیس جمهور‬ ‫ ‬ ‫از ویژگی هــای دانشــجویان ان اســت کــه منفعت طلــب نیســتند و‬ ‫حرف هــای انهــا در کمــال صداقــت‪ ،‬صراحــت‪ ،‬شــجاعت‪ ،‬عاقالنــه‪ ،‬ارمــان‬ ‫گرایانــه و مطالبــه گرایانــه بیــان و بــه همیــن دلیــل یــک نعمــت محســوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دکتر محمدعلی زلفی گل ‪ -‬وزیرعلوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫پیام تقدیر و تشکر دکتر رضایی از حضور و حماسه افرینی دانشگاهیان در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫حضــور پرخیــر و برکــت دانشــگاهیان در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن امســال بــا شــکوه و تماشــایی بــود‪ .‬دانشــگاهیان بــا حضــور پرشــور‪،‬‬ ‫بــا گفتــن لبیــک بــه رهبــر عظیــم الشــان خــود‪ ،‬جلــوه ای از وحــدت و یکپارچگــی خــود را بــه نمایــش گذاشــتند و حقیقت ـاً بــا‬ ‫کوبیــدن مشــت محکــم بــه دهــان دشــمنان و معانــدان‪ ،‬همــه توطئه هــای اتــاق فکرشــان را بــه هــم ریختــه و بــا صالبــت و‬ ‫پرافتخــار بــه انقــاب اســامی خــود اعــام وفــاداری کردنــد‪ .‬ایــن راهپیمایــی عظیــم قطعـاً دشــمنان را مایــوس و انــان را در بهــت‬ ‫و حیــرت فــرو بــرد‪.‬‬ ‫بــی تردیــد ایــن حضــور حماســی و مانــدگار دانشــگاهیان در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن ســال ‪ ۱۴۰۱‬کــه متقــارن بــود بــا چهـــل و‬ ‫چهـــارمین ســالگرد پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی ایـــران‪ ،‬جلـــوه دیگــری بــه ایــن حضور تماشــایی بخشــید و خلــوص نیت‬ ‫و پایبنــدی اســاتید‪ ،‬کارکنــان و دانشــجویان دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه ارمان هــای امــام راحــل و شــهدا و ارزش هــای‬ ‫واالی انقــاب اســامی و منویــات مقــام معظــم رهبــری را بــار دیگــر بــه اثبــات رســانید‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫شــما دانشــگاهیان عزیــز همصــدا و همپــای دیگــر مناطــق ایــران اســامی در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن و جشــن هــای چهــل‬ ‫و چهارمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی بــه صحنــه امدیــد و بــا حضــور پرشــور خویــش و وفــاداری بــه نظــام اســامی‬ ‫مشــت کوبنــده ای بــر دهــان یــاوه گویــان زدیــد کــه بــه راســتی ایــن مشــارکت پرشــور و انقالبــی دانشــگاهیان بــزرگ سیســتان‬ ‫و بلوچســتان بــا غیــرت ایــن دیــار ســتودنی بــود‪.‬‬ ‫وظیفــه خــود می دانیــم کــه از دانشــگاهیان خصوصـاً اســاتید‪ ،‬کارکنــان و دانشــجویان بــا شــرافت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫رب العــزه‪ ،‬موفقیــت ایــران‬ ‫کــه بــا راهپیمایــی عظیــم و باشــکوه بــار دیگــر حماســه افریدنــد تشــکر و قدردانــی نماییــم و از حضــرت ّ‬ ‫ســرافراز و پایمــردی ایــن مــردم را مســئلت و بــرای همگــی اجــر و مــزد اخــروی ارزو مــی نماییــم‪.‬‬ ‫« انشاء اهلل تعالی »‬ صفحه 4 ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫تقدیر و قدردانی از دکتر غالمرضا رضایی در مراسم تجلیل از خادمین اربعین دانشگاهیان‬ ‫در مراســم تجلیــل از خادمیــن اربعیــن دانشــگاهیان در دی مــاه وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری از ریاســت‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــا اهــدا لــوح تقدیــر ‪ ،‬قدردانــی نمــود‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه در مراســم تجلیــل از خادمیــن اربعیــن دانشــگاهیان کــه در ‪ ۱۲‬دی مــاه ‪ ۱۴۰۱‬برگــزار شــد‪،‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری از زحمــات صادقانــه و خالصانــه دکتــر غالمرضــا رضایــی ریاســت دانشــگاه در خدمــت رســانی‬ ‫بــه زائــران اباعبــداهلل الحســین (ع) بــا اهــدای لــوح تقدیــر‪ ،‬تشــکر و قدردانــی نمودنــد‪.‬‬ ‫متن پیام بدین شرح است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫ِصباح ال ْ ُهدی َو َسفی َن ُه ال ْ ّ ِنجاه‬ ‫ا َِّن ال ْ ُحسین م‬ ‫ُ‬ ‫راز مانــدگاری اربعیــن در پیوســتگی قیــام حســینی و پیــام هــای روشــنگرانه کاروان زینبــی‪ ،‬نهفتــه اســت‪ .‬بــی شــک همــت‬ ‫حســینی بــر شــور و شــعور شــیعیان و عاشــقان ان حضــرت در طــول تاریــخ از عوامــل حفــظ‪ ،‬نگهــداری و انتقــال ایــن فرهنــگ‬ ‫از نســلی بــه نســل دیگــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫متن لوح تقدیر به شرح زیر‪:‬‬ ‫جناب اقای دکتر غالمرضا رضایی‬ ‫رئیس محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫زحمــات صادقانــه و خالصانــه در خدمــت رســانی بــه زائــران اباعبــداهلل الحســین (ع) فرصتــی بــرای برداشــتن گام هایــی هــر چنــد‬ ‫کوچــک در پاسداشــت ایــن واقعــه بــزرگ و تکریــم ایــن قیــام انســانی و ایمانــی اســت‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬از حمایــت هــا و اقدامــات‬ ‫خالصانــه و ارزشــمند جنابعالــی بــرای فراهــم اوردن زمینــه حضــور پــر شــور دانشــگاهیان در اجتمــاع عظیــم اربعیــن حســینی‬ ‫ســال ‪ 1401‬قدردانــی و تشــکر مــی کنــم‪.‬‬ ‫امیــد اســت کــه بــا اســتعانت از حضــرت بــاری تعالــی و در ســایه توجهــات حضــرت ولــی عصــر (عــج) توفیــق خــادم الحســین (ع)‬ ‫بــودن در طــول عمــر‪ ،‬همــراه بــا عــزت و ســربلندی و عاقبــت بــه خیــری قریــن راهتــان باشــد‪.‬‬ ‫محمد علی زلفی گل‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫و رئیس ستاد ملی اربعین دانشگاهیان‬ ‫فصلنامه زمستان‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪6‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫حضور دکتر خطیبی معاون مالی اداری و مدیریت منابع وزارت عتف‪ ،‬و سردار کرمی‪ ،‬در دانشگاه‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫‪6‬‬ ‫دکتــر خطیبــی معــاون اداری مالــی و‬ ‫مدیریــت منابــع وزارت عتــف و هیــات‬ ‫همــراه بــا حضــور در دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬ضمــن شــرکت در جلســه‬ ‫شــورای دانشــگاه‪ ،‬افتتــاح پــروژه هــای‬ ‫عمرانــی و بازدیــد از پــروژه هــای نیمــه‬ ‫تمــام دانشــگاه‪ ،‬در جلســه ای بــا حضــور‬ ‫ســردار کرمــی اســتاندار سیســتان و‬ ‫بلوچســتان شــرکت نمودنــد‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬دکتــر‬ ‫خطیبــی در تاریــخ ‪ ۱۰‬اســفند پــس از‬ ‫افتتــاح ســالن اجتماعــات شــهید میــر‬ ‫حســینی‪ ،‬بــه همــراه هیــات همــراه‬ ‫در جلســه شــورای دانشــگاه شــرکت‬ ‫نمودنــد‪ .‬در ایــن جلســه ابتــدا‪ ،‬دکتــر‬ ‫غالمرضــا رضایــی رئیــس دانشــگاه و‬ ‫ســپس معاونیــن دانشــگاه گزارشــی‬ ‫از اطالعــات و امــاری دربــاره وضعیــت‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬فعالیــت هــا و اقدامــات انجــام‬ ‫شــده و همچنیــن افتخــارات کســب‬ ‫شــده بــا وجــود برخــی محرومیــت هــا‬ ‫در اســتان‪ ،‬و نیازهــای مالــی دانشــگاه‬ ‫گزارشــی ارائــه نمودنــد‪ .‬در ادامــه دکتــر‬ ‫خطیبــی ضمــن اشــاره بــه ایــن کــه‬ ‫توســعه اقتصــادی ارتبــاط تنگاتنگــی بــا‬ ‫توســعه علمــی دارد‪ ،‬گفتنــد دانشــگاه هــا‬ ‫بایســتی ماننــد خیلــی دانشــگاه هــای‬ ‫برتــر جهــان بایــد بــه ســمتی حرکــت‬ ‫کننــد کــه کمتریــن وابســتگی را بــه‬ ‫بودجــه عمومــی کشــور داشــته باشــند‬ ‫و دانشــگاه بــرای درامدزایــی از منابــع‬ ‫مولــد ســاز‪ ،‬موجــود در اســتان مثــل‬ ‫معــادن و صنعــت خرمــا اســتفاده نمایــد‪.‬‬ ‫ایشــان اضافــه نمودنــد کــه اعتبــاری‬ ‫بــرای تکمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام و‬ ‫ســایر نیازهــای دانشــگاه منظــور خواهــد‬ ‫شــد و همچنیــن پیگیــری هــای الزم‬ ‫جهــت تســریع در جــذب اعتبــارات‬ ‫مصــوب ســفر ریاســت جمهــوری انجــام‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ســفر‪ ،‬در تاریــخ ‪ ۱۱‬اســفند‬ ‫دکتــر خطیبــی بــا حضــور ســردار‬ ‫محمــد کرمــی اســتاندار سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و هیــات رئیســه دانشــگاه بــا‬ ‫حضــور بــر ســر مــزار شــهید گمنــام بــا‬ ‫نثــار گل و قرائــت فاتحــه یــاد شــهدا را‬ ‫گرامــی داشــتند‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬تعــداد دیگــری از پــروژه هــای‬ ‫عمرانــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫شــامل‪ ،‬زمیــن چمــن مصنوعــی بــا زیــر‬ ‫بنــای ‪۱۷۶۰‬متــر مربــع‪ ،‬ازمایشــگاه‬ ‫ســازه و هیدرولیــک بــا زیــر بنــای ‪۵۴۰‬‬ ‫متــر مربــع و مجتمــع علــوم انســانی‬ ‫شــهید قاســم ســلیمانی ( بلــوک هــای‬ ‫شــمالی و جنوبــی) بــا زیــر بنــای ‪۴۷۰۰‬‬ ‫متــر مربــع را افتتــاح نمودنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫از برخــی پــروژه هــای نیمــه تمــام‪،‬‬ ‫مثــل پــروژه هتــل بــزرگ و کتابخانــه‬ ‫قلــم چــی نیــز بازدیــد بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫در ایــن بــاره دکتــر خطیبــی گفتنــد‬ ‫ان شــااهلل در دولــت ســیزدهم و ظــرف‬ ‫دو ســال اینــده تمامــی پــروژه هــای‬ ‫نیمــه تمــام دانشــگاه تکمیــل و بــه‬ ‫بهره بــرداری خواهــد رسید‪.‬ســپس‬ ‫ایشــان بــه همــراه اســتاندار از محــل‬ ‫برگــزاری کنکــور سراســری کارشناســی‬ ‫ارشــد و دکتــری بازدیــد نمودنــد‪ .‬و در‬ ‫مصاحبــه بــا خبرنــگار صــدا و ســیما‬ ‫گفتنــد دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫از مفاخــر امــوزش عالــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه ای بــا حضــور دکتــر‬ ‫خطیبــی و هیــات همــراه و ســردار‬ ‫کرمــی اســتاندار سیســتان و بلوچســتان‬ ‫و رئیــس و معــاون پشــتیبانی دانشــگاه‬ ‫در محــل مهمــان ســرا تشــکیل گردیــد‬ ‫در ایــن جلســه مشــکالت امــوزش عالــی‬ ‫اســتان بررســی و همچنیــن نیازهــای‬ ‫روز دانشــگاه و راهکارهــای حــل انهــا‬ ‫مطــرح شــد همچنیــن در خصــوص‬ ‫تعییــن تکلیــف پــروژه هــای نیمــه تمــام‬ ‫دانشــگاه و راهکارهــای تامیــن منابــع‬ ‫مالــی مــورد نیــاز انهــا‪ ،‬بررســی هــای‬ ‫الزم صــورت گرفــت‪.‬‬ صفحه 6 ‫دکتــر هاشــم داداش پــور معــاون وزیــر‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری و رئیــس‬ ‫ســازمان امــور دانشــجویان کشــور بــه‬ ‫همــراه دکتــر حمیــدی مشــاور رســانه ای‬ ‫ســازمان در روز ‪ ۳۰‬اذرمــاه از دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر داداش پــور پــس از بازدیــد از‬ ‫سلف ســرویس ها و خوابگاه هــای‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان ضمــن‬ ‫حضــور در مجموعــه ورزشــی ‪ ۲۲‬بهمــن‬ ‫و بازدیــد از ســالن بدنســازی دانشــجویان‬ ‫بــا اشــاره بــه عــزم دانشــگاه در ترویــج‬ ‫ورزش هــای باســتانی‪ ،‬گفــت‪ :‬دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان اولیــن دانشــگاهی‬ ‫برگزاری همایش کارافرینی در‬ ‫تاالر مالصدرا دانشگاه‬ ‫همایــش بــزرگ کارافرینــی در مقاطــع‬ ‫کارشناســی و کارشناســی ارشــد‬ ‫بــا حضــور مهمــان ویــژه جنــاب اقــای‬ ‫دکتــر عبــاس شــیبک از قهرمانــان‬ ‫ورزشــی اســتان و عضــو شــورای شــهر‬ ‫زاهــدان برگــزار گردیــد در ایــن همایــش‬ ‫جنــاب اقــای دکتــر مــرادی معــاون‬ ‫اموزشــی دانشــکده اقتصــاد و مدیریــت‬ ‫و جنــاب اقــای محســن برقــی اســتاد‬ ‫درس اصــول و مبانــی کارافرینــی‪ ،‬جــزو‬ ‫ســخنرانان علمــی همایــش بودنــد‬ ‫اســت کــه عــاوه بــر احــداث دو گــود‬ ‫زورخانــه در ســال های ‪ ۷۴‬و ‪ ،۸۸‬امــوزش‬ ‫عملــی ورزش هــای باســتانی را در دروس‬ ‫رشــته های تربیــت بدنــی گنجانیــده‬ ‫اســت‪ .‬ایشــان ســپس بــا حضــور در‬ ‫جلســه ی هیــات رئیســه دانشــگاه در‬ ‫جریــان برنامه هــای دانشــگاه بــرای‬ ‫توســعه ی اتــی و مســائل و مشــکالت‬ ‫پیــش رو قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بازدید معاون وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان از دانشگاه‬ ‫برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (س) به همراه وداع با شهید‬ ‫گمنام در دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫وداع بــا پیکــر مطهــر یــک شــهید گمنــام‬ ‫و االلــه زهرایــی در تاریــخ دوشــنبه‬ ‫پنجــم دی مــاه در ایــام شــهادت بانــوی‬ ‫دو عالــم حضــرت فاطمــه زهــرا (س)‬ ‫بــا حضورمســئولین دانشــگاه و حضــرت‬ ‫حجــت الســام والمســلمین حــاج اقــای‬ ‫بامــری (مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی‬ ‫مقــام معظــم رهبــری) و جمعــی از‬ ‫اســاتید‪ ،‬کارکنــان‪ ،‬دانشــجویان وعاشــقان‬ ‫اهــل بیــت عصمــت و طهــارت در‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فصلنامه زمستان‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪6‬‬ صفحه 7 ‫برگزاری جلسه کمیته داوران جشنواره علمی پژوهشی فرهنگی و هنری نماز فجر تا فجر در دانشگاه‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫‪8‬‬ ‫جلســه کمیتــه داوران جشــنواره‪ ،‬علمــی‪،‬‬ ‫پژوهشــی فرهنگــی و هنــری نمــاز فجــر‬ ‫تــا فجــر در ‪ 5‬دیمــاه ‪ ۱۴۰۱‬در محــل‬ ‫ســالن کنفرانــس حوزه ریاســت دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان تشــکیل شــد ‪.‬‬ ‫معــاون محتــرم فرهنگــی بــا ارائــه‬ ‫گــزارش از اقدامــات دانشــگاه سیســتان‬ ‫بلوچســتان در خصــوص اطــاع رســانی‬ ‫جشــنواره و برگــزاری جلســات متعــدد‬ ‫در دانشــگاه در خصــوص برگــزاری‬ ‫جشــنواره و داوری علمــی‪ ،‬ارســال ‪1900‬‬ ‫اثــر بــه جشــنواره از اســتان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان را مطلــوب ارزیابــی کــرد‬ ‫و ابــراز امیــداوری کــرد کــه بــا تمدیــد‬ ‫جشــنواره بــه اثــار ارســالی افــزوده شــود‪.‬‬ ‫ســنجرانی مســئول ســتاد اقامــه نمــاز‬ ‫اســتان ضمــن قدردانــی از حســن توجــه‬ ‫رئیــس محتــرم دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و نهــاد مقــام معظــم رهبــری‬ ‫در برگــزاری جشــنواره‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫شــکل گیــری جشــنواره بــر اســاس‬ ‫خــرد جمعــی و مشــارکت وزارتخانــه‬ ‫هــای مختلــف‪ ،‬در اســتان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان نیــز برگــزاری جشــنواره‬ ‫بــدون تخصیــص بودجــه خــاص‪ ،‬صرفــا‬ ‫حاصــل مشــارکت دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی مختلــف بــا مدیریــت علمــی‬ ‫دانشــگاه دانســت‪ .‬اســتقبال از جشــنواره‬ ‫را در اســتان کــم ســابقه ارزیابــی کــرد‬ ‫و فــارغ از تعــداد اثــار ارســالی زیــاد بــه‬ ‫جشــنواره‪ ،‬اســاس اقبــال بــه جشــنواره‬ ‫را توجــه عمــوم مــردم بــه فرهنــگ نمــاز‬ ‫دانســت‪ ،‬وی همچنیــن بــا اشــاره بــه‬ ‫فراینــد داوری اثــار الکترونیکــی خواهــد‬ ‫بــود بــه تمدیــد جشــنواره تــا ‪ 30‬دی‬ ‫مــاه اشــاره کــرد کــه پــس از ان داوری‬ ‫تــا ‪ 10‬بهمــن مــاه بــه اتمــام خواهــد‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫در ادامــه اقــای علــوی کارشناســی ســتاد‬ ‫اقامــه نمــاز بــه نحــوه ارزیابــی اثــار از‬ ‫طریــق ســامانه یکپارچــه اشــاره کــرد‬ ‫کــه تمامــی اثــار توســط ســه داور و بــه‬ ‫صــورت تخصصــی داوری مــی شــود‪.‬‬ ‫در پایــان مقــرر شــد داوری تخصصــی‬ ‫اثــار مربــوط بــه حــوزه دانــش امــوزی‬ ‫توســط امــوزش و پــرورش اســتان‪ ،‬اثــار‬ ‫هنــری توســط اداره کل ارشــاد اســتان و‬ ‫اثــار علمــی و پژوهشــی توســط دانشــگاه‬ ‫صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫باز گشایی استخر دانشگاه بعد از تعمیرات اساسی و بهسازی‬ ‫‪ ،‬معاونــت محتــرم پشــتیبانی و پیگــری‬ ‫معاونــت محتــرم دانشــجویی و بــا همــت‬ ‫دفتــر فنــی ومدیــر اداره تربیــت بدنــی‬ ‫بــا حضــور کارفرمایــان معتبــر در مــرداد‬ ‫مــاه ســال جــاری اغــاز و بــا تعویــض‬ ‫کامــل سیســتم لولــه کشــی‪ ،‬ســرامیک‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫اســتخر دانشــگاه شــنبه ‪ 10‬دی مــاه‬ ‫‪ 1401‬بــا حضــور ریاســت محتــرم‬ ‫دانشــگاه و هیــات رئیســه محتــرم‬ ‫بازگشــایی شــد ‪.‬‬ ‫پــروژه بهســازی اســتخر دانشــگاه بــا‬ ‫هــدف برطــرف کــردن عیــوب اساســی‬ ‫بــا تمــام چالــش هــای فنــی و اقتصــادی‬ ‫بــه پایــان رســید ‪ .‬ایــن پــروژه بــا‬ ‫حمایــت هــای ریاســت محتــرم دانشــگاه‬ ‫دور اســتخر‪ ،‬تعمیــر و بهســازی اتــاق‬ ‫ناجیــان غریــق‪ ،‬تعویــض کفپــوش و‬ ‫نصــب شیشــه ســکوریت ســالن ورودی‬ ‫و رنــگ امیــزی درب ورودی انجــام و‬ ‫امــاده بهــره بــرداری شــد‪.‬‬ صفحه 8 ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در‬ ‫میــان ‪ 1000‬دانشــگاه برتــر جهــان در‬ ‫رتبه بنــدی گریــن متریــک ســال ‪2022‬‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫رتبــه بنــدی بیــن المللــی گریــن متریک‬ ‫(‪ ،)Green Metric‬اولیــن رنکینــگ در‬ ‫ســطح جهانــی اســت کــه دانشــگاه های‬ ‫جهــان را بــر اســاس عملکــرد انهــا در‬ ‫حــوزه «مدیریــت ســبز‪ ،‬پایــداری و‬ ‫محیــط زیســت» رتبه بنــدی می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن رنکینــگ‪ ،‬دارای ‪ 6‬شــاخص اصلــی‪،‬‬ ‫شــامل ‪ -1‬زیرســاخت هــا ‪ -2‬انــرژی و‬ ‫تغییــرات اب و هوایــی‪-3 ،‬مدیریــت‬ ‫پســماندها‪ -4 ،‬اب‪ -5 ،‬حمــل و نقــل و‬ ‫‪ -6‬امــوزش و پژوهــش و ‪ 51‬زیرشــاخص‬ ‫اســت کــه امــار و اطالعــات موسســات در‬ ‫هــر زیرشــاخص را بــه همــراه مســتندات‬ ‫تصویــری و توصیفــی‪ ،‬جمــع اوری و‬ ‫مــاک رتبه بنــدی دانشــگاه های برتــر‬ ‫جهــان قــرار می دهــد‪ .‬در لیســت‬ ‫رنکینــگ ‪ 2022‬گریــن متریــک دانشــگاه‬ ‫هــای برتــر جهــان از ‪ 85‬کشــور مختلــف‪،‬‬ ‫حضــور دارنــد‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان در میان ‪ 1000‬دانشگاه برتر جهان‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه از میــان بیــش‬ ‫از ‪ 2000‬دانشــگاه در ایــران‪ ،‬فقــط ‪45‬‬ ‫دانشــگاه در لیســت رتبــه بنــدی بیــن‬ ‫المللــی گریــن متریــک قــرار گرفتنــد‬ ‫اعزام کاروان دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان به کرمان‬ ‫دیدار مجدد با سردار دلها‬ ‫به مناســبت فرارســیدن ســالروز شــهادت‬ ‫ســردار دلهــا حــاج قاســم ســلیمانی و‬ ‫اشــنایی بیشــتر دانشــجویان بــا مکتــب‬ ‫ایشــان بــا محوریــت تبییــن و روشــنگری‬ ‫بــر اســاس نــوع زندگــی‪ ،‬نــوع مدیریــت‬ ‫و فرماندهــی ایشــان ‪ ،‬دوره شــمس‬ ‫(شــاگردان مکتــب ســلیمانی) توســط‬ ‫بســیج دانشــجویی در دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫قابــل ذکــر اســت بــرای برگــزاری ایــن‬ ‫دوره دانشــجویان ابتــدا بــه مــدت دو‬ ‫روز در کارگاه ویــژه ای شــرکت نمــوده‬ ‫و ســپس جهــت حضــور بــر ســر مــزار‬ ‫سردارشــهید عــازم کرمــان شــدند‪.‬‬ ‫بازدیــد از مــوزه دفــاع مقــدس‪ ،‬حضــور‬ ‫در گلــزار شــهدای کرمــان و روایتگــری‬ ‫در بیــت الزهــرا از اهــداف ایــن ســفر‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫برگزاری سالگرد به مناسبت واقعه نهم دیماه در دانشگاه سیستان‬ ‫وبلوچستان‬ ‫بــه مناســبت ســالگرد واقعــه نهــم دی‪،‬‬ ‫مراســمی در محــل مســجد قائــم «عــج‬ ‫اهلل تعالــی فرجــه الشــریف» دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در روز شــنبه‬ ‫دهــم دی مــاه برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬مراســم بــا حضور ریاســت‬ ‫دانشــگاه سیســتان وبلوچســتان جنــاب‬ ‫اقــای دکتــر رضایــی ‪ ،‬اعضــای هیئــت‬ ‫رئیســه دانشــگاه و حجت االســام‬ ‫والمســلمین حــاج اقــای بامــری نماینــده‬ ‫ولــی فقیــه در دانشــگاه و حجت االســام‬ ‫والمســلمین حــاج اقــای اصغــری و‬ ‫جمعــی از روســا و معاونیــن دانشــکده‬ ‫هــای دانشــگاه ‪،‬کارکنــان و دانشــجویان‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬کــه بــا ســخنرانی حجــت‬ ‫االســام والمســلمین حــاج اقــای‬ ‫بامــری و حجــت االســام والمســلمین‬ ‫جنــاب اقــای اصغــری همــراه گردیــد‬ ‫‪،‬ســخنرانی حــاج اقــای بامــری حــول‬ ‫محــور تشــریح واقعــه نهــم دیمــاه ســال‬ ‫‪۱۳۸۸‬کــه بــا حضــور پرشــور مــردم بــا‬ ‫بصیــرت بــرای خنثــی کــردن اهــداف‬ ‫شــوم دشــمنان اســام بــود همچنیــن‬ ‫حــاج اقــا اصغــری در خصــوص تبییــن‬ ‫بــه منظــور روشــنگری و تنویــر افــکار‬ ‫عمومــی در مقابلــه بــا هجمــه رســانه ای‬ ‫دشــمنان بــه ایــراد ســخن پرداختنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایــن مراســم بــا همــت‬ ‫معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی و‬ ‫همــکاری نهادنمایندگــی مقــام معظــم‬ ‫رهبــری در دانشــگاه اجــرا گردیــد‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪6‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫برگزاری اولین همایش سراسری و ملی شیمی و گیاهان دارویی در دانشگاه سیستان وبلوچستان‬ ‫‪10‬‬ ‫اولیــن همایــش ملــی شــیمی و گیاهــان‬ ‫دارویــی در دانشــکده علــوم پایــه قســمت‬ ‫گــروه شــیمی دانشــگاه سیســتان‬ ‫وبلوچســتان مورخــه ‪ ۸‬و ‪ ۹‬دی برگــزار‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایــن همایــش همزمــان به‬ ‫صــورت حضــوری و مجــازی بــا همراهــی‬ ‫و حضــور مدیــران پژوهشــی‪ ،‬روابــط‬ ‫عمومــی‪ ،‬نظــارت و ارزیابــی ‪،‬تحصیــات‬ ‫تکمیلــی دانشــگاه ‪،‬گــروه شــیمی‬ ‫‪،‬هیــات رئیســه دانشــکده علــوم پایــه‪،‬‬ ‫اعضــای هیئــت علمــی گــروه شــیمی‬ ‫‪،‬زیســت شناســی ‪،‬مهندســی فضــای‬ ‫ســبز ‪ ،‬جمعــی از صنعتگــران سراســر‬ ‫کشــور ‪،‬دانشــجویان برگــزار گردیــد ‪،‬در‬ ‫ایــن همایــش بیــش از ‪250‬مقالــه فاخــر‬ ‫از دانشــگاه سراســر کشــور کــه دریافــت‬ ‫شــده بــود‪ ،‬مــورد داوری ‪40‬نفــر از‬ ‫اعضــای هیئــت علمــی برتــر دانشــگاه‬ ‫هــای کشــور بــا پذیــرش ‪200‬مقالــه‬ ‫انجــام گردیــد ‪،‬برنامــه هــای همایــش‬ ‫شــامل مراســم افتتاحیــه ‪ ،‬ســخنرانی‬ ‫هــای عمومــی ‪،‬تخصصــی مربــوط بــه‬ ‫مقالــه هــای همایــش ‪،‬همچنیــن بازدیــد‬ ‫از چندیــن شــرکت ‪،‬کارگاه هــای عملــی‬ ‫و اموزشــی همــراه بــود در اخــر هــم‬ ‫مراســم اختتامیــه بــا انتخــاب ســخنرانی‬ ‫هــای برتــر ‪،‬پوســترهای برتــر ‪،‬تقدیــر‬ ‫از کمیتــه علمــی و داوری‪ ،‬اجــرای و‬ ‫همچنیــن تقدیــر از اعضــای هیئــت‬ ‫علمــی صــورت پذیرفــت ‪،‬قابــل ذکــر‬ ‫اســت در پایــان در ایــن همایــش‬ ‫بــزرگ مقــاالت برگزیــده قابــل چــاپ در‬ ‫دو ژورنــال هــای‬ ‫‪1.Asian Journal of Green‬‬ ‫‪C h e m i st r y‬‬ ‫‪2.Asian‬‬ ‫‪Journal‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪Nanosciences and Materials‬‬ ‫به صورت رایگان خواهد بود‪.‬‬ ‫تقدیر معاون هماهنگ کننده سازمان پدافند غیرعامل استان از دکتر رضایی رئیس دانشگاه‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫جنــاب اقــای میثــم مرادیــان مدیــر کل‬ ‫ســازمان پدافنــد غیرعامــل اســتان از‬ ‫تــاش هــای جنــاب اقــای دکتــر رضایــی‬ ‫در راســتای اهــداف ســازمان پدافنــد‬ ‫غیرعامــل بــه ویــژه همــکاری در تاســیس‬ ‫انجمــن علمــی پدافنــد غیرعامــل اســتان‬ ‫تقدیــر و تشــکر نمودنــد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا لــوح تقدیــری نیــز بــه‬ ‫پــاس تــاش هــای صــورت گرفتــه از‬ ‫ســوی ســردار رســول رحیمــی معــاون‬ ‫هماهنــگ کننــده ســازمان پدافنــد‬ ‫غیرعامــل کشــور‪ ،‬بــه جنــاب اقــای‬ ‫دکتــر رضایــی رئیــس دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان تقدیــم گردیــد‬ صفحه 10 ‫جلســه ی انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری‬ ‫بــا اداره کل امــوزش و پــرورش اســتان‬ ‫در راســتای ماموریــت گرایــی و ایفــای‬ ‫مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه ها در‬ ‫اجــرای برنامه هــای توســعه ارتبــاط‬ ‫دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه در روز ‪17‬‬ ‫دی مــاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در راســتای ماموریــت گرایــی و ایفــای‬ ‫مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه هــا در‬ ‫اجــرای برنامــه هــای توســعه ارتبــاط‬ ‫دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه در ســالی‬ ‫کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری‪،‬‬ ‫تولیــد و اشــتغال دانــش بنیــان نامیــده‬ ‫شــده اســت و بــه منظــور گســترش‬ ‫همــکاری هــای علمــی و پژوهــش‬ ‫هــای کاربــردی‪ ،‬تفاهــم نامــه همــکاری‬ ‫دو جانبــه میــان دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــه نمایندگــی اقــای دکتــر‬ ‫نورمحمــد یعقوبــی معــاون پژوهشــی و‬ ‫فنــاوری دانشــگاه و اداره کل امــوزش و‬ ‫پــرورش اســتان سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بــه نمایندگــی اقــای داوود ذوالفقــاری‬ ‫معــاون پژوهــش‪ ،‬برنامــه ریــزی و توســعه‬ ‫منابــع انســانی امــوزش و پــرورش اســتان‬ ‫منعقــد گردیــد‪ .‬هــدف کلــی از انعقــاد‬ ‫ایــن تفاهــم نامــه اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫هــا و توانمنــدی هــای دانشــگاه و اداره‬ ‫کل امــوزش و پــرورش اســتان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان و تشــریک مســاعی‬ ‫بــرای گســترش تحقیقــات هدفمنــد و‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان با اداره کل اموزش و پرورش استان‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫جامعــه محــور اعضــای هیئــت علمــی و‬ ‫دانشــجویان در راســتای حــل مشــکالت و‬ ‫اثربخشــی بیشــتر برنامــه هــای امــوزش‬ ‫و پــرورش از یــک ســو و اســتفاده از‬ ‫ظرفیت هــای علمــی دانشــگاه و اعضــای‬ ‫هیــات علمــی جهــت تــوان افزایــی هــای‬ ‫علمــی معلمــان و دانــش امــوزان مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫نشست هم اندیشی اعضای محترم هیات علمی با مدیر کل صدا و سیمای استان‬ ‫نشســت هــم اندیشــی اعضــای هیــات‬ ‫علمــی بــا مدیــر کل صــدا و ســیمای‬ ‫اســتان جنــاب اقــای علیرضــا کیخــا و بــا‬ ‫حضــور ریاســت دانشــگاه‪ ،‬اعضــای هیــات‬ ‫رئیســه‪ ،‬روســا و معاونیــن دانشــکده هــا و‬ ‫مدیــران گــروه هــای اموزشــی در مورخه‬ ‫‪۱۸‬دی مــاه ‪۱۴۰۱‬در ســالن کنفرانــس‬ ‫ســازمان مرکــزی تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای جلســه دکتــر رضایی ریاســت‬ ‫محتــرم دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫ضمــن خیــر مقــدم بــه حضــار و تبریــک‬ ‫انتصــاب شایســته مدیــر کل صــدا و‬ ‫ســیمای اســتان حــاج اقــای علیرضــا‬ ‫کیخــا بــرای ایشــان ارزوی موفقیــت‬ ‫و از خدمــات اقــای کردســتانی تقدیــر‬ ‫نمودنــد‬ ‫ایشــان بــر نقــش دانشــگاه و اعضــاء‬ ‫هیئــت علمــی در حــل مســایل و‬ ‫مشــکالت جامعــه بــا همــکاری صــدا‬ ‫و ســیما تاکیــد نمودنــد و امادگــی‬ ‫اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه در‬ ‫حــوزه هــای مختلــف تخصصــی بــرای‬ ‫ارائــه راهکارهــای عملــی بــر حل مســائل‬ ‫و مشــکالت اســتان را یــاداور شــدند‬ ‫ســپس اقــای کیخــا مدیــرکل صــدا و‬ ‫ســیما ضمــن تقدیــر و تشــکر از اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی دانشــگاه و اســتقبال از‬ ‫نقطــه نظــرات ارزشــمند انهــا در تغییــر‬ ‫و تحــول برنامــه هــای صــدا و ســیما‬ ‫تمایــل خــود را بــرای شــنیدن نظــرات‬ ‫اســاتید اعــام نمودنــد و ادامــه جلســه بــا‬ ‫پرســش و پاســخ توســط اعضــای هیئــت‬ ‫علمــی ادامــه یافــت در پایــان جلســه‬ ‫حــاج اقــای کیخــا ضمــن جمــع بنــدی‬ ‫بحــث هــا بــر مردمــی شــدن صــدا و‬ ‫ســیما ‪ ،‬جامعــه محــور و مســئله محــور‬ ‫بــودن برنامــه هــا‪ ،‬لــزوم وحــدت بخشــی‬ ‫بیشــتر‪ ،‬تخصصــی و کارشناســی بــودن‬ ‫همــه برنامــه هــا و روحیــه نقــد پذیــری‬ ‫و ظرفیــت تصویرســازی زیباتــر از اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در برنامــه هــای‬ ‫اینــد ٔه صــدا و ســیما را یــاداور شــدند‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪6‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫برگزاری «همایش استانی مالک و عمار انقالب» گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی و عالمه‬ ‫مصباح (ره) در دانشگاه‬ ‫‪12‬‬ ‫همایــش اســتانی مالــک و عمــار‬ ‫انقــاب‪ ،‬گرامیداشــت ســردار شــهید‬ ‫قاســم ســلیمانی و عالمــه مصبــاح (ره)‬ ‫بــه همــت دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام‬ ‫معظــم رهبــری و معاونــت فرهنگــی‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬روز دوشــنبه ‪ ۱۹‬دی مــاه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در تــاالر امــام رضــا(ع) دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان برگــزار شــد‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در ابتــدای‬ ‫جلســه دکتــر بامــری مســئول دفاتــر‬ ‫نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری‬ ‫در دانشــگاه هــای اســتان ضمــن خیــر‬ ‫مقــدم بــه حضــار و گرامیداشــت یــاد و‬ ‫خاطــره شــهیدان از شــهید ســلیمانی‬ ‫بــه عنــوان شــهید صلــح و مقاومــت یــاد‬ ‫نمــود و بــه شــخصیت چنــد وجهــی‬ ‫هــر دو بزرگــوار اشــاره نمــود و برخــی‬ ‫ازخصایــل و صفــات پســندیده هــر دو‬ ‫بزرگــوار را برشــمردند‪ .‬دشــمن شناســی‬ ‫و دشــمن ســتیزی را از مشــخصه هــر‬ ‫دو شــخصیت عنــوان نمــوده و در پایــان‬ ‫بــه تالیفاتــی از عالــم برجســته مرحــوم‬ ‫حضــرت ایــت اهلل مصبــاح یــزدی (ره)‬ ‫اشــاره نمودنــد‬ ‫در ادامــه حجــت االســام والمســلمین‬ ‫دکتــر ابوترابــی ســخنران مدعــو مراســم‬ ‫و عضــو هیــات علمــی موسســه اموزشــی‬ ‫و پژوهشــی حضــرت امــام خمینــی(ره)‬ ‫و از شــاگردان مرحــوم ایــت اهلل مصبــاح‬ ‫یــزدی(ره) در ســخنان خــود بــه تعبیــر‬ ‫حدیثــی از امیــر مومنــان علــی علیــه‬ ‫الســام کــه فرمودنــد مــن از گروهــی‬ ‫هســتم کــه اگــر کار را در راه خــدا انجــام‬ ‫دهــم از هیــچ گونــه مشــکلی در بــه‬ ‫نتیجــه رســاندن ان هــدف نمــی ترســم‬ ‫و مالمــت‪ ،‬مالمــت گــران و نکوهــش‬ ‫دیگــران‪ ،‬مانــع انجام ان کار نخواهد شــد‪،‬‬ ‫پرداختــه‪ ،‬اشــاره و بــه صفــات برجســته‬ ‫شــهید واالمقــام ســردار دلهــا حاج قاســم‬ ‫ســلیمانی و حضــرت ایــت اهلل مصبــاح‬ ‫یــزدی اشــاره نمــوده و فرمودنــد هــر دو‬ ‫بزرگــوار در اوج اخــاص بودنــد خــود‬ ‫را نمــی دیدنــد و امــاده امــاج حملــه‬ ‫هــای دشــمن بودنــد‪ .‬ایشــان در ادامــه‬ ‫خاطــر نشــان نمودنــد‪ ،‬کــه جهانــی فکــر‬ ‫کنیــم و بدانیــم کــه دنیــا منتظــر اســام‬ ‫حقیقــی اســت ‪.‬‬ ‫در ادامــه مراســم جنــاب اقــای نــوری‬ ‫یکــی از همرزمــان حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫فرمودنــد حــاج قاســم عصــاره ایــن ملــت‬ ‫اســت‪ .‬او اســوه مقاومــت تــوام بــا ایثــار‬ ‫بــود و اشــاره نمــود کــه طبــق فرمایــش‬ ‫مقــام معظــم رهبــری حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی یــک مکتــب اســت‪ .‬و در پایــان‬ ‫ســخنرانی ضمــن یــاداوری و برشــمردن‬ ‫افتخــارات نظــام جمهــوری اســامی‪،‬‬ ‫توصیــه و تاکیــد بــه بازنشــر و تکــرار‬ ‫نمــودن ایــن افتخــارات در حضــور ملــت‬ ‫بــه ویــژه نســل جــوان مملکــت شــدند‪.‬‬ صفحه 12 ‫اولیــن نشســت ســتاد اســتانی برگــزاری‬ ‫ازمــون هــای سراســری‪ ،‬عصــر روز‬ ‫دوشــنبه مــورخ ‪ ۱۹‬دی مــاه بــا حضــور‬ ‫اســتاندار محتــرم و حضــور ســایر اعضــای‬ ‫ســتاد برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای جلســه دکتــر رضایی ریاســت‬ ‫محتــرم دانشــگاه و رئیــس ســتاد اســتانی‬ ‫برگــزاری ازمــون هــای سراســری‪ ،‬ضمــن‬ ‫خیــر مقــدم بــه اعضــای محتــرم جلســه‪،‬‬ ‫مطالبــی را درخصــوص برگــزاری ازمــون‬ ‫سراســری بــه شــیوه جدیــد و بــه صــورت‬ ‫دو نوبــت در ســال (دی و تیــر مــاه) بیــان‬ ‫نمودنــد‪ ،‬کــه نوبــت اول ازمون سراســری‬ ‫در تاریــخ هــای ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬دی مــاه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایشــان بیــان داشــتند باتوجــه بــه‬ ‫دســتورالعمل ارســالی از طــرف ســازمان‬ ‫ســنجش امــوزش کشــور‪ ،‬از ایــن پــس‬ ‫برگــزاری کلیــه ازمــون هــای ســنجش‪،‬‬ ‫تحــت عنــوان مدیریــت اســتانی‪ ،‬برگــزار‬ ‫و مســئولیت ایــن ازمــون هــا بــا ســتاد‬ ‫اســتانی برگــزاری ازمــون خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در ادامــه نشســت اقــای دکتــر فرهــاد‬ ‫شــهرکی معــاون اموزشــی و تحصیــات‬ ‫تکمیلــی دانشــگاه بــه عنــوان دبیــر‬ ‫ســتاد اســتانی برگــزاری ازمــون هــای‬ ‫سراســری‪ ،‬مطالــب تخصصــی در خصوص‬ ‫برگــزاری ازمــون سراســری در پایــان ماه‬ ‫جــاری و همچنیــن مســائل مربــوط بــه‬ ‫حــوزه هــای انتخابــی و حضــور پررنــگ‬ ‫فرمانــداران در کنــار نماینــدگان تــام‬ ‫االختیــار و عوامــل ازمــون سراســری در‬ ‫سراســر اســتان بیــان نمودنــد‬ ‫در ادامــه اقــای دکتــر زندوکیلــی بــه‬ ‫عنــوان مســئول حفاظــت ســتاد برگزاری‬ ‫ازمــون هــای سراســری مطالبــی را‬ ‫درخصــوص مســائل مربــوط بــه حفاظــت‬ ‫حــوزه هــای برگــزاری ازمــون و مســائل‬ ‫بازدارنــده از هــر گونــه تخلفــی را ارائــه‬ ‫نمودنــد‬ ‫در ادامــه نشســت اســتاندار محتــرم‬ ‫ضمــن تشــکر از تمامــی اعضــای محتــرم‬ ‫ســتاد اســتانی‪ ،‬ابــراز داشــتند بــا توجــه‬ ‫بــه تدویــن شــیوه نامــه جدیــد برگــزاری‬ ‫ازمــون هــا و تفویــض ان بــه اســتانها‪،‬‬ ‫مســاله برگــزاری ازمونهــا مختــص‬ ‫دانشــگاه هــا نبــوده و تمامــی اعضــای‬ ‫ســتاد بایــد تمــام تــوان و پتانســیل خــود‬ ‫را جهــت برگــزاری هــر چــه بهتــر ازمــون‬ ‫هــای سراســری بــه کار ببرنــد و در ایــن‬ ‫راســتا از هیــچ تــاش و کوششــی دریــغ‬ ‫ننماینــد‬ ‫در پایــان نشســت مقــرر گردیــد مصوبات‬ ‫جلســه بــه صــورت کامــا کاربــردی‬ ‫تدویــن و بــه امضــای مقــام عالــی اســتان‬ ‫رســیده و بــه ســایر فرمانــداران در‬ ‫شهرســتان هــا ابــاغ گــردد‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزاری اولین نشست ستاد استانی برگزاری ازمون های سراسری‬ ‫دیدار با خانواده معظم شهدا و تکریم مادر و همسر شهیدان توسط ریاست محترم دانشگاه با همراهی‬ ‫دکتر مهدی بیات مشاور وزیر علوم و دکتر عبدالحسین طاهری مشاور مرکز هیات های امنا و ممیزه‬ ‫و جمعی از اساتید دانشگاه‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫در مــورخ‪ 21‬دی مــاه ‪ ،1401‬هیاتــی‬ ‫از دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــا‬ ‫خانــواده های شــهیدان شــهرکی و اهنگر‬ ‫دیــدار و از همســر و مــادر ایــن دو شــهید‬ ‫گرانقــدر تجلیــل و تکریــم نمودنــد‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار دکتــر غالمرضــا رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه‪ ،‬دکتــر مهــدی بیــات‬ ‫مشــاور وزیــر علوم‪،‬دکتــر عبدالحســین‬ ‫طاهــری مشــاور رئیــس مرکــز هیــات‬ ‫هــای امنــا و ممیــزه‪ ،‬دکتــر زمانیــان‬ ‫معــاون پشــتیبانی‪ ،‬دکتــر نــوری معــاون‬ ‫فرهنگــی ‪ ،‬دکتــر خلیفــه لــو امــور شــاهد‬ ‫و ایثارگــران‪ ،‬دکنــر جعفــری مدیــر‬ ‫فرهنگــی و چنــد نفــر از اعضــای هیــات‬ ‫علمــی بــه نمایندگــی از طــرف اســاتید‬ ‫دانشــگاه همراهــی نمودنــد‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار صمیمانــه دکتــر رضایــی‬ ‫بــا اشــاره بــه ایــن کــه امنیــت امــروز‬ ‫کشــور مدیــون ایثــار و از جان گذشــتگی‬ ‫شــهیدان و جانبازان اســت‪ ،‬یاداور شــدند‬ ‫کــه صبــر و اســتقامت خانــواده هــای‬ ‫ســرافراز شــهدا‪ ،‬فرهنــگ ایثــار و شــهادت‬ ‫را در جامعــه تقویــت مــی نمایــد‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪6‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫برگزاری جلسه ستاد مدیریت استانی ازمون های سراسری سازمان سنجش اموزش کشور در‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫‪14‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫جلســه ســتاد مدیریــت اســتانی ازمــون‬ ‫هــای سراســری ســازمان ســنجش‬ ‫امــوزش کشــور‬ ‫بــا حضــور رئیــس ســتاد مدیریــت‬ ‫اســتانی جنــاب اقــای دکتــر رضایــی و‬ ‫دبیــر ســتاد جنــاب اقــای دکتر شــهرکی‬ ‫بــا نماینــدگان تــام االختیــار ســازمان‬ ‫ســنجش امــوزش کشــور و مســئولین‬ ‫حفاظــت ازمــون ســطح اســتان در تاریــخ‬ ‫بیســت و دوم دی مــاه ‪ ۱۴۰۱‬در ســالن‬ ‫اجتماعــات ســازمان مرکــزی دانشــگاه‬ ‫تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ایــن جلســه در‬ ‫خصــوص اقدامــات ضــروری و همچنیــن‬ ‫تمهیــدات الزم بــرای هرچــه بهتــر‬ ‫برگــزار شــدن ازمــون نوبــت اول کنکــور‬ ‫سراســری در روزهــای ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬دی مــاه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫بازدید ریاست دانشگاه و مسئولین ستاد استانی از محل برگزاری ازمون سراسری‬ ‫بازدیــد ریاســت دانشــگاه و رئیــس ســتاد‬ ‫اســتانی بــه همــراه دبیــر و مســئول‬ ‫حفاظــت ازمــون هــای سراســری از‬ ‫حــوزه هــای برگــزاری کنکــور سراســری‬ ‫نوبــت اول (دی مــاه ‪)۱۴۰۱‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ‪،‬‬ ‫دکتــر غالمرضــا رضایی ریاســت دانشــگاه‬ ‫و رئیــس ســتاد اســتانی برگــزاری ازمــون‬ ‫هــا‪ ،‬دکتــر فرهــاد شــهرکی دبیــر ســتاد‬ ‫و دکتــر زندوکیلــی مســئول حفاظــت‬ ‫ازمــون در مورخــه ‪ ۲۸‬دی مــاه از حــوزه‬ ‫هــای برگــزاری کنکــور سراســری ( نوبــت‬ ‫اول ‪۲۹‬و‪۳۰‬دی مــاه ‪ )۱۴۰۱‬بازدیــد‬ ‫نمودنــد‪.‬‬ ‫ایین بزرگداشت مقام شامخ مادر در تاالر فردوسی دانشگاه‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه در‬ ‫تاریــخ بیســت و هشــتم دی مــاه ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫جشــن بزرگداشــت مقــام شــامخ مــادر‬ ‫و زن بــا حضــور جمعــی از معلمــان و‬ ‫اســتادان و دانــش امــوزان مجتمــع‬ ‫اموزشــی دانشــگاه و تعــدادی از مــادران‬ ‫در تــاالر فردوســی دانشــگاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ایــن مراســم بــا برنامــه هــای زیبــا و‬ ‫متنــوع یــک روز بــه یــاد ماندنــی و‬ ‫خاطــره انگیــز بــرای دانــش امــوزان‬ ‫شــرکت کننــده رقــم زد‪.‬‬ صفحه 14 ‫ازمــون سراســری دانشــگاه هــا و‬ ‫موسســات عالــی کشــورطی روزهــای‬ ‫پنــج شــنبه و جمعــه ‪ 29‬و‪ 30‬دی مــاه‬ ‫‪ 1401‬همزمــان بــا سراســر کشــور در‬ ‫دانشــگاه سیســتان وبلوچســتان‬ ‫مدیــرکل محتــرم محتــرم ســازمان‬ ‫بازرســی اســتان‪،‬اقای بامــری معــاون‬ ‫سیاســی و اجتماعــی اســتاندار واقــای‬ ‫مرحمتــی معــاون امنیتــی و انتظامــی‬ ‫اســتاندار از حــوزه هــای مختلــف ازمــون‬ ‫در شهرســتان زاهــدان بازدیــد نمودنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه دبیــر ســتاد برگــزاری ازمــون‪،‬‬ ‫ازمــون سراســری نوبــت اول ســال‬ ‫‪۱۴۰۱‬همزمــان بــا سراســر کشــور بــا‬ ‫حضــور ‪ ۴۵۲۹۰‬داوطلــب متشــکل از‬ ‫‪ ۲۶۸۹۰‬نفــر معــادل ‪٪۵۹.۷۳‬خانــم هــا‬ ‫و ‪۱۸۴۰۰‬نفــر معــادل ‪٪۴۰.۶۳‬اقایان در‬ ‫شــهرهای زاهدان‪،‬زابل‪،‬ایرانشهر‪،‬ســراوان و‬ ‫چابهــار در صبــح پنجشــنبه ‪ ۲۹‬وجمعــه‬ ‫‪ ۳۰‬دی مــاه بــا رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی ابالغــی ســازمان ســنجش‬ ‫امــوزش کشــور و نظــارت کارشناســان‬ ‫بهداشــت و حفــظ فواصــل فیزیکــی‬ ‫برگــزار گردید‪.‬نتایــج اولیــه ایــن ازمــون‬ ‫در نیمــه اول اســفند اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزاری ازمون سراسری دانشگاه ها و موسسات عالی در دانشگاه‬ ‫بــه منظــور نظــارت بــر حســن برگــزاری‬ ‫ازمــون‪ ،‬دکتــر غالمرضــا رضایــی ریاســت‬ ‫دانشــگاه و رئیــس ســتاد اســتانی ازمــون‬ ‫هــا بــه همــراه دکتــر شــهرکی دبیر ســتاد‬ ‫و دکتــر زندوکیلــی مســئول حفاظــت‬ ‫ازمــون باهمراهیواقــای شــهریاری نــژاد‬ ‫برگزاری نشست معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی منطقه ‪ 8‬کشور‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار فرهنگــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫بــا حضــور دکتــر کالنتــری معــاون‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری‪ ،‬نشســت مجــازی‬ ‫معاونیــن فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه‬ ‫هــا‪ ،‬موسســات و مراکــز امــوزش عالــی‬ ‫منطقــه ‪ 8‬کشــور روز شــنبه ‪ 1‬بهمــن ماه‬ ‫‪ 1401‬بــه میزبانــی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫معاونیــن فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه‬ ‫هــا و موسســات امــوزش عالــی منطقــه‬ ‫‪ 8‬کشــور در ایــن نشســت بــه طــرح و‬ ‫بررســی موضوعــات دهــه فجــر‪ ،‬عفــاف و‬ ‫حجــاب‪ ،‬اســتاد ســرامد فرهنگــی‪ ،‬اییــن‬ ‫نامــه هــا و فــرم هــا و نشســت هــای‬ ‫اینــده پرداختنــد و در ایــن خصــوص‬ ‫تصمیــم گیــری نمودنــد‬ ‫برگزاری جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر در دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫جلســه ســتاد گرامیداشــت دهــه فجــر‬ ‫( چهــل و چهارمیــن ســالگرد پیــروزی‬ ‫انقــاب اســامی) در تاریــخ ‪ 2‬بهمــن‬ ‫‪ 1401‬بــه ریاســت دکتــر غالمرضــا‬ ‫رضایــی در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫اولیــن جلســه ســتاد گرامیداشــت دهــه‬ ‫فجــر (چهــل و چهارمیــن ســالگرد‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی) در تاریــخ ‪2‬‬ ‫بهمــن ســال ‪ 1401‬بــه ریاســت دکتــر‬ ‫غالمرضــا رضایــی و بــا حضــور اعضــای‬ ‫ســتاد در ســالن کنفرانــس حوزه ریاســت‬ ‫دانشــگاه برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه برنامــه هــای پیشــنهادی‬ ‫واحــد هــای مختلــف دانشــگاه در ایــام‬ ‫دهــه فجــر بررســی و بــر اجــرای هــر‬ ‫چــه بــا شــکوه تــر مراســمات دهــه فجــر‬ ‫امســال و همچنیــن اســتمرار جلســات‬ ‫ســتاد تاکیــد شــد‬ ‫فصلنامه زمستان‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪6‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫نشست رئیس منطقه ازاد سیستان با ریاست دانشگاه‬ ‫‪16‬‬ ‫نشســت رئیــس منطقــه ازاد سیســتان بــا‬ ‫دکتــر غالمرضــا رضایــی رئیــس دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در مورخــه‬ ‫‪ 1401/11/4‬برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه‪ ،‬در‬ ‫نشســت رییــس منطقــه ازاد سیســتان بــا‬ ‫دکتــر رضایــی رییس دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬در ابتــدای نشســت‬ ‫دکتــر واعظــی پــور ریاســت منطقــه‬ ‫ازاد سیســتان مطالبــی را در خصــوص‬ ‫منطقــه ازاد سیســتان و نحــوه شــکل‬ ‫گیــری و راه انــدازی ان ارائــه نمودنــد‪.‬‬ ‫ایشــان ابــراز داشــتند جهــت تحقــق‬ ‫اهــداف پیــش رو‪ ،‬و رشــد در زمینــه‬ ‫هــای تجــاری‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی و‪...‬‬ ‫الزم اســت از منابــع اموزشــی و پژوهشــی‬ ‫در زمینــه ایجــاد شــهر لجســتیکی در‬ ‫بســتر دانشــگاه اســتفاده نماینــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ریاســت دانشــگاه ضمــن‬ ‫ابــراز خیــر مقــدم بــه مهمــان ارجمنــد‬ ‫مطالبــی را در خصــوص نحــوه تعامــل و‬ ‫ارتبــاط بــا منطقــه ازاد سیســتان ارائــه‬ ‫نمودنــد‪ .‬اســتفاده از ظرفیــت هــای‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬کتابخانــه‪ ،‬مرکــز رشــد و‬ ‫پردیــس علــم وفنــاوری در جهــت رشــد‬ ‫و تعالــی منطقــه ازاد سیســتان همــواره‬ ‫در اختیــار همــکاران مــی باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در خصــوص اســتفاده از‬ ‫فــارغ التحصیــان دانشــگاهی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و برگــزاری‬ ‫همایــش مرتبــط تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫برگزاری سومین کارگاه هم اندیشی با موضوع قوانین و مقررات انضباطی و رفتاری یس منطقه ازاد‬ ‫سیستان با ریاست دانشگاه‬ ‫ســومین کارگاه هــم اندیشــی بــا‬ ‫سرپرســتان ســراهای دانشــجویی‪ ،‬بــا‬ ‫موضــوع‪ ،‬قوانیــن و مقــررات انضباطــی‬ ‫و رفتــاری‪ ،‬در مورخــه ‪1401/11/5‬در‬ ‫محــل مجتمــع نــواوری و فنــاوری‬ ‫دانشــگاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت ابتــدا اقــای مالحســینی‬ ‫مدیــر امــور دانشــجویی‪ ،‬شــرح مفصلــی‬ ‫از فعالیــت هــا و اقدامــات حــوزه‬ ‫دانشــجویی را بیــان نمودنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه دکتــر فاضــل‪ ،‬مشــاور رئیــس‬ ‫دانشــگاه در حــوزه امــور دانشــجویی‪،‬‬ ‫بــه تشــریح وظایــف ابالغــی سرپرســتان‬ ‫اشــاره و تاکیــد کردنــد همــکاران‬ ‫گرامــی بندهــای ابالغــی شــرح وظایــف‬ ‫را بــا جدیــت مدنظــر داشــته باشــند‪.‬‬ ‫همچنیــن دکتــر ناصــری سرپرســت‬ ‫حــوزه معاونــت دانشــجویی ضمــن‬ ‫عــرض خیرمقــدم بــه مدعویــن از اقــای‬ ‫دکتــر فاضــل جهــت ارائــه ســخنرانی‬ ‫و‪.‬برگــزاری کارگاه اموزشــی و بیــان‬ ‫مقــررات انضباطــی و رفتــاری تشــکر‬ ‫و بــر همــکاری دوجانبــه همــکاران‬ ‫سرپرســت و دانشــجویان تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫حضور دکتر نوری در اجالس معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های کشور‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫پنجــاه و هشــتمین اجــاس معاونــان‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ها و‬ ‫موسســات امــوزش عالــی کشــور برگــزار‬ ‫شــد‬ ‫پنجــاه و هشــتمین اجــاس معاونــان‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ها و‬ ‫موسســات امــوزش عالــی کشــور بــا‬ ‫حضــور معاونــان وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری‪ ،‬مســئوالن دانشــگاه فردوســی‬ ‫مشــهد‪ ،‬نماینــدگان مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬روســای دانشــگاه ها و مدیــران‬ ‫تشــکل های فرهنگــی اجتماعــی‬ ‫دانشــگاه ها و موسســات امــوزش‬ ‫عالــی بــا شــعار «دانشــگاه؛ مســئولیت‬ ‫پذیــری فرهنگــی و اجتماعــی» در هتــل‬ ‫پردیســان مشــهد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت دکتــر نــوری معــاون‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان و دبیــر معاونیــن فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی دانشــگاه هــا و مراکــز امــوزش‬ ‫عالــی منطقــه ‪ 8‬کشــور بــه بیــان دیــدگاه‬ ‫هــا و نظــرات خــود در خصــوص وضعیــت‬ ‫فعالیــت هــای فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫دانشــگاه هــا پرداختنــد‬ صفحه 16 ‫اردوی امـــوزشی‪ ،‬فرهـــنگی و زیـــارتی‬ ‫فـــعالین تشـــکل های دانشـــجویی‪ ،‬ویژه‬ ‫دانشــجویان دختــر دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬از تاریــخ ‪ ۳۰‬دی مــاه لغایــت‬ ‫‪ ۶‬بهمــن مــاه ‪ ۱۴۰۱‬در شــهر مقــدس‬ ‫قــم برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫اردوی امـــوزشی‪ ،‬فرهـــنگی و زیـــارتی‬ ‫فـــعالین تشـــکل های دانشـــجویی‪ ،‬ویژه‬ ‫دانشــجویان دختــر دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬از تاریــخ ‪ ۳۰‬دی مــاه لغایــت‬ ‫‪ ۶‬بهمــن مــاه ‪ ۱۴۰۱‬در شــهر مقــدس‬ ‫قــم برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در این اردو دوره های اموزشی شامل‪:‬‬ ‫ اصــول کار تشــکیالتی‪ ،‬شــبکه ســازی‬‫و کادر ســازی‬ ‫ کارگاه مطالعات زنان‬‫ کارگاه جریان شناسی معاصر‬‫‪ -‬انتخاب خوش سلیقه ها‬ ‫ کارگاه مدیریت خویشتن‬‫ ماهیت و ماموریت کار تشکیالتی‬‫ جهاد تبیین‬‫و همچنیــن برنامــه هــای فرهنگــی و‬ ‫تفریحــی از جملــه‪:‬‬ ‫ دیدار با طالب خارجی خانم‬‫‪ -‬بازدیــد از مجموعــه جامعــه الزهــرا‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫شرکت دانشجویان دختر دانشگاه سیستان و بلوچستان در اردوی اموزشی‪ ،‬فرهنگی و زیارتی در‬ ‫شهر مقدس قم‬ ‫(س)‬ ‫ مقبره الشهدا‬‫ کتابخانه ایت اهلل مرعشی‬‫ نمایشگاه اندیشه نجات‬‫ کوه خضر (ع)‬‫ بیت النور‬‫انجام گردید‪.‬‬ ‫دریافت نشان حامی از سازمان امور دانشجویان‪ ،‬توسط مدیر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه‬ ‫مدیــر مرکــز بهداشــت و درمــان‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در‬ ‫گردهمایــی مشــترک روســای مراکــز‬ ‫مشــاوره و بهداشــت کشــور موفــق بــه‬ ‫دریافــت نشــان حامــی از ســازمان امــور‬ ‫دانشــجویان گردیــد‬ ‫به گزارش روابط عمومی دانشگاه‪،‬‬ ‫گردهمایــی مشــترک روســای مراکــز‬ ‫مشــاوره و بهداشــت بــا حضــور بیــش از‬ ‫‪ ۱۴۰‬مدیــر مراکــز مشــاوره و بهداشــت‪،‬‬ ‫در تاریــخ هــای چهــارم تــا ششــم بهمــن‪،‬‬ ‫بــه میزبانــی دانشــگاه هرمــزگان در‬ ‫بندرعبــاس برگــزار گردیــد‬ ‫در اختتامیــه ایــن گردهمایــی کــه بــا‬ ‫حضــور دکتــر داداش پــور معــاون وزیــر و‬ ‫رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان‪ ،‬دکتــر‬ ‫صادقــی رئیــس دانشــگاه هرمــزگان‪،‬‬ ‫دکتــر ســلمان پــور مدیــر کل بــورس و‬ ‫دانشــجویان خــارج ســازمان‬ ‫و دکتــر نعیمــی مدیــر کل دفتــر مشــاوره‬ ‫ســامت و ســبک زندگــی ســازمان‪ ،‬از‬ ‫مراکــز مشــاوره و بهداشــت برتــر نمونــه‬ ‫و فعــال کشــور در پنــج ســطح بابــت‬ ‫عملکــرد ســال ‪ ۱۴۰۰‬تقدیــر و تشــکر‬ ‫گردیــد‪ .‬همچنیــن بصــورت ویــژه از‬ ‫عملکــرد مدیــران برتــر مراکــز مشــاوره‬ ‫و بهداشــت کشــور نیــز تجلیــل شــد و‬ ‫بــه انهــا نشــان حامــی ســازمان اعطــا‬ ‫گردیــد کــه در ایــن راســتا دکتــر‬ ‫میرمحمــد خلیلــی پــور مدیــر مرکــز‬ ‫بهداشــت و درمــان دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان موفــق بــه دریافــت نشــان‬ ‫حامــی ســازمان امــور دانشــجویان و لــوح‬ ‫تقدیــر گردیــد‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی دانشــگاه ایــن موفقیت را‬ ‫بــه دکتــر خلیلــی پــور و کلیــه همــکاران‬ ‫ایــن حــوزه تبریــک عــرض مــی کنــد‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪6‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫برگزاری اولین همایش ریاضیات‪ ،‬جذابیت ها و چالش های ان‬ ‫‪18‬‬ ‫اولیــن همایــش ریاضیــات‪ ،‬جذابیت هــا و‬ ‫چالش هــای ان‪ ،‬روز سه شــنبه ‪ ۴‬بهمــن‬ ‫بــه مناســبت روز جهانــی امــوزش بــا‬ ‫مشــارکت گــروه ریاضــی دانشــگاه ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫اولیــن همایــش ریاضیــات‪ ،‬جذابیت هــا و‬ ‫چالش هــای ان روز سه شــنبه ‪ ۴‬بهمــن‬ ‫ســال ‪ ،۱۴۰۱‬بــه مناســبت روز جهانــی‬ ‫امــوزش بــا مشــارکت گــروه ریاضــی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬اموزش‬ ‫و پــرورش سیســتان و بلوچســتان و‬ ‫کمیتــه بانــوان انجمــن ریاضــی ایــران‬ ‫برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫مراســم افتتاحیــه ایــن همایــش‪ ،‬بــا‬ ‫حضــور پرشــور دانشــجویان و دختــران‬ ‫مــدارس زاهــدان‪ ،‬جمعــی از مســئولین‬ ‫اداره کل امــوزش و پــرورش‪ ،‬دبیــران‬ ‫ریاضــی و اعضــا هیــات علمــی گــروه‬ ‫ریاضــی برگــزار گردیــد‪ .‬در ایــن مراســم‪،‬‬ ‫اقــای دکتــر حســین حســینی گیــو‬ ‫دبیــر اجرایــی همایــش‪ ،‬خانــم دکتــر‬ ‫مریــم عــرب عامــری دبیــر علمــی‬ ‫همایــش و اقــای دکتــر جــواد جمالــزاده‬ ‫ریاســت دانشــکده ریاضــی‪ ،‬امــار و علــوم‬ ‫کامپیوتــر اهــداف همایــش را تشــریح‬ ‫کردنــد‪ ،‬و اقــای علــی ســاالری معــاون‬ ‫امــوزش متوســطه اداره کل امــوزش‬ ‫و پــرورش سیســتان و بلوچســتان بــه‬ ‫ارائــه گزارشــی از انتخــاب رشــته دانــش‬ ‫امــوزان در هدایــت تحصیلــی پرداختنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬گــروه هــای هنــری بــه‬ ‫اجــرای برنامــه هــای موســیقی پرداختــه‬ ‫و کلیپــی در مــورد زندگــی و افتخــارات‬ ‫علمــی مرحومــه پروفســور مریــم‬ ‫میرزاخانــی نخســتین بانــوی برنــده‬ ‫مــدال فیلــدز پخــش شــد‪.‬‬ ‫ســپس‪ ،‬ســه تــن از اســاتید گــروه‬ ‫ریاضــی (دکتــر مریــم علیپــور‪ ،‬دکتــر‬ ‫امیــد ضابطــی و دکتــر نــادر کوهســتانی)‬ ‫نمونــه هایــی از جذابیت هــای ریاضــی‬ ‫را بــرای دانــش امــوزان حاضــر‪ ،‬تشــریح‬ ‫نمودنــد‪.‬‬ ‫عصــر روز سه شــنبه از ســاعت ‪۱۷:۳۰‬‬ ‫تــا ‪ ۲۰‬نشســت بررســی چالش هــای‬ ‫امــوزش ریاضیــات دبیرســتانی بــا‬ ‫حضــور جمعــی از دبیــران ریاضــی‬ ‫زاهــدان و اعضــا هیــات علمــی گــروه‬ ‫ریاضــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫بازدید مهندس اکبر پور مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت عتف از پروژه های عمرانی‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫همراهــی دکتــر زمانیــان معــاون اداری‬ ‫و پشــتیبانی و مهنــدس اذرکیــش مدیــر‬ ‫طــرح هــای عمرانــی دانشــگاه از پــروژه‬ ‫هــای عمرانــی دانشــگاه بازدیــد نمودنــد‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫مهنــدس اکبــر پــور مدیــر کل نظــارت‬ ‫بــر طــرح هــای عمرانــی وزارت عتــف‬ ‫در مــورخ ‪ 1401/11/11‬از پــروژه هــای‬ ‫عمرانــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بازدیــد نمودنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‬ ‫دانشــگاه در روز ســه شــنبه مــورخ‬ ‫‪1401/11/11‬مهنــدس اکبــر پــور مدیــر‬ ‫کل نظــارت بــر طــرح هــای عمرانــی‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــا‬ ‫در ایــن بازدیــد از پنــچ پــروژه امــاده‬ ‫افتتــاح شــامل بلــوک شــمالی و جنوبــی‬ ‫مجتمــع علــوم انســانی‪ ،‬زمیــن چمــن‬ ‫مصنوعــی‪ ،‬ســالن اجتماعــات ســازمان‬ ‫مرکــزی ازمایشــگاه ســازه و هیدرولیــک‬ ‫و پردیــس علــم و فنــاوری بازدیــد بــه‬ ‫عمــل امد‪.‬همچنیــن از پــروژه هــای‬ ‫نیمــه کاره و در حــال ســاخت‪ ،‬شــامل‬ ‫ســاختمان بــزرگ هتــل‪ ،‬دانشــکده علــوم‬ ‫پایــه‪ ،‬دانشــکده هنــر و معمــاری بازدیــد‬ ‫گردیــد و دکتــر زمانیــان در خصــوص‬ ‫فراینــد شــروع پــروژه هــا و ســاختمان‬ ‫هــا نیمــه کاره و منابــع مالــی مــورد نیــاز‬ ‫بــرای ادامــه و اتمــام کار انهــا توضیحــات‬ ‫ارائــه نمودنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــرای احــداث خوابــگاه‬ ‫متاهلیــن جــا یابــی شــد‪.‬‬ صفحه 18 ‫بــه مناســبت شــروع ایــام اهلل دهــه فجــر‬ ‫و چهــل و چهارمیــن ســالگرد پیــروزی‬ ‫شــکوهمند انقــاب اســامی مراســم‬ ‫غبــار روبــی مــزار شــهید گمنــام و زنــگ‬ ‫انقــاب در مورخــه ‪ ۱۲‬بهمــن ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫دانشــگاه برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه بــا‬ ‫همــت معاونــت فرهنگــی و دفتــر نهــاد‬ ‫مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬مراســم زنــگ‬ ‫انقــاب در محــل مســجد قائــم (عــج)‬ ‫دانشــکده مهندســی دانشــگاه در مــورخ‬ ‫‪ ۱۲‬بهمــن ‪ ۱۴۰۱‬همزمــان بــا ســالروز‬ ‫بازگشــت شــکوهمند امــام خمینــی (ره)‬ ‫بــه ایــران‪ ،‬برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫مراســم بــا تــاوت ایاتــی از کالم اهلل‬ ‫مجیــد‪ ،‬و ســرود جمهــوری اســامی‬ ‫توســط دانــش امــوزان مدرســه ابتدایــی‬ ‫دخترانــه دانشــگاه و بــا همراهــی حضــار‬ ‫اغــاز و در ادامــه حجــت االســام و‬ ‫المســلمین دکتــر بامــری رئیــس دفتــر‬ ‫نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری‬ ‫در دانشــگاه ضمــن گفتــن خیــر مقــدم‬ ‫بــه حاضریــن‪ ،‬والدت امــام جــواد االئمــه‬ ‫و چهــل و چهارمیــن ســالگرد پیــروزی‬ ‫انقــاب اســامی را تبریــک گفتنــد‪ .‬در‬ ‫ادامــه جلســه حضــرت حجــت االســام‬ ‫و المســلمین حــاج اقــای قوامــی رئیــس‬ ‫موسســه پژوهــش اســامی قــم در‬ ‫ســخنرانی خــود بــه چگونگــی شــکل‬ ‫گیــری و بــه ثمــر رســیدن انقــاب در‬ ‫ســال ‪ ۵۷‬و فــرار شــاه از ایــران اشــاره‬ ‫و ایــام اهلل دهــه فجــر را از افتخــارات‬ ‫بــزرگ و دســتاوردهای ملــت مســلمان‬ ‫ایــران دانســته و یــاداوری نمودنــد کــه‬ ‫پرچــم ایــن انقــاب بایــد بــه دســت‬ ‫صاحــب اصلــی ان امــام زمان(عــج)‬ ‫برســد کــه بــا اتصــال ایــن انقــاب بــه‬ ‫ظهــور حضــرت مهــدی (عــج) انقــاب‬ ‫نهایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در پایــان مراســم پیــام دکتــر رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه بــه مناســبت اغــاز‬ ‫دهــه فجــر قرائــت و مراســم غبــار روبــی‬ ‫از مــزار شــهید گمنــام و اییــن نواختــن‬ ‫زنــگ انقــاب انجــام شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزاری مراسم غبار روبی مزار شهید گمنام و زنگ انقالب در دانشگاه‬ ‫مراسم افتتاحیه نمایشگاه های دهه فجر مدارس دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه هــای‬ ‫دهــه فجــر مــدارس دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در ‪18‬دی مــاه ‪ 1401‬بــه‬ ‫مناســبت ایــام اهلل دهــه فجــر برگــزار‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬نمایشــگاه هــای‬ ‫دهــه فجــر بــا رویکــرد جهــاد تبییــن‬ ‫مطابــق فرمــوده مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬با‬ ‫حضــور مســئول نهــاد رهبــری دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان حــاج اقــای‬ ‫بامــری بــه همــراه معاونیــن‪ ،‬معاونــت‬ ‫فرهنگــی دانشــگاه سیســتان وبلوچســتان‬ ‫اقــای دکتــر نــوری‪ ،‬مدیــر امــوزش و‬ ‫پــرورش ناحیــه ‪ 1‬شهرســتان زاهــدان‬ ‫اقــای دکتــر دادکانــی و معاونیــن ایشــان‬ ‫و مســئول ســتاد ایثارگــران دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان اقــای دکتــر‬ ‫خلیفــه لــو و ریاســت کتابخانــه دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان اقــای دکتــر اهلل‬ ‫دادی برگــزار گردیــد‪ .‬نمایشــگاه کلیــه‬ ‫مــدارس پســرانه در محــل دبیرســتان‬ ‫پســرانه دوره دوم و نمایشــگاه کلیــه‬ ‫مــدارس دخترانــه در محــل دبیرســتان‬ ‫دخترانــه دوره دوم شــامل غرفــه هــای‬ ‫تمــدن بــرده داری‪ ،‬ایــران زمــان پهلــوی‪،‬‬ ‫امپراطــوری دیکتاتــوری‪ ،‬جمهــوری‬ ‫مســتقل‪ ،‬دســتاورد هــا و چالــش هــای‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬غرفــه شــهید گمنــام‬ ‫و دفــاع مقــدس‪ ،‬نقــش هــای اینــده و‬ ‫تمدنــی نــو‪ ،‬مهدویت و همکالســی دانش‬ ‫امــوزی بــا روایتگــری دانــش امــوزان که‬ ‫بــه توضیحاتــی در زمینــه هــای فــوق‬ ‫الذکــر پرداختنــد تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪6‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫برگزاری نشست خبری ریاست دانشگاه به همراه فرمانده بسیج دانشجویی استان با اصحاب رسانه با‬ ‫موضوع اردوی راهیان پیشرفت‬ ‫‪20‬‬ ‫نشســت خبــری دکتــر رضایــی ریاســت‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و‬ ‫رئیــس قــرارگاه شــهید فخــری زاده بــه‬ ‫همــراه اقــای ســرگزی فرمانــده بســیج‬ ‫دانشــجویی سیســتان و بلوچســتان بــا‬ ‫موضــوع اردوی راهیــان پیشــرفت در‬ ‫روز ‪ ۱۷‬بهمــن مــاه در محــل ســالن‬ ‫اجتماعــات حــوزه ریاســت دانشــگاه‬ ‫برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬در ابتــدای‬ ‫نشســت خبــری‪ ،‬دکتــر رضایــی در‬ ‫خصــوص طــرح برگــزاری راهیــان‬ ‫پیشــرفت شــهید فخــری زاده توســط‬ ‫ســازمان امــور دانشــجویان کشــور‬ ‫توضیحاتــی ارائــه کــرد و دالیــل لــزوم‬ ‫انعــکاس دســتاوردهای انقــاب اســامی‬ ‫در قالــب برگــزاری اردوهــای منطق ـه ای‪،‬‬ ‫اســتانی و کشــوری و همچنیــن برگــزاری‬ ‫همایش هــا و نمایشــگاه های تبییــن‬ ‫کننــده ی پیشــرفت علمــی کشــور را‬ ‫برشــمرد و ســپس گزارشــی از برگــزاری‬ ‫اولیــن جلســه راهیــان پیشــرفت بــا‬ ‫حضــور دانشــگاه های اســتان و برگــزاری‬ ‫اردوی منطقــه ای ارائــه نمــود‪.‬‬ ‫دکتــر رضائــی اظهــار کــرد‪ :‬از چنــدی‬ ‫پیــش ســازمان بســیج دانشــجویان‬ ‫کشــور طــرح اردوی راهیــان پیشــرفت‬ ‫شــهید فخــری زاده را عملیاتــی کــرده‬ ‫اســت کــه در قالــب ان دانشــجویان‬ ‫اســتان های مختلــف از دســتاوردهای‬ ‫ســایر اســتان ها در بخش هــای مختلــف‬ ‫از جملــه علــم و صنعــت و فنــاوری‬ ‫بازدیــد خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫رئیــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن اردوهــا می توانــد چنــد‬ ‫روزه و حتــی یــک هفتــه ای باشــد‬ ‫و دانشــجویان طــی ایــن اردوهــا بــا‬ ‫دســتاوردهای علمــی اســتان ها اشــنا‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ‪ ۲۲‬بهمــن مــاه‬ ‫ســال جــاری اردوی راهیــان پیشــرفت‬ ‫دانشــجویان اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــه اســتان اصفهــان برگــزار‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬قبــا مرحلــه‬ ‫نخســت ایــن اردو بــه صــورت بــرون‬ ‫اســتانی بــه مقصــد اســتان هرمــزگان‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر رضایــی گفــت‪ :‬تحکیــم هویــت‬ ‫ملــی‪ ،‬تقویــت روحیــه خودبــاوری‪،‬‬ ‫جلــب توجــه عمــوم جامعــه بــه ســمت‬ ‫پیشــرفت های فناورانــه‪ ،‬گســترش‬ ‫ســطح جهــاد علمــی و معرفــی‬ ‫دســتاوردهای نظــام و انقــاب اســامی و‬ ‫تحقــق شــعار «مــا می توانیــم» از جملــه‬ ‫اهــداف اردوی راهیــان پیشــرفت اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬رســالت دیگــر طــرح اردوی‬ ‫راهیــان پیشــرفت برگــزاری همایش هــا‬ ‫و نمایشــگاه هایی بــرای نمایــش‬ ‫دســتاوردهای علمــی و صنعتــی بــه‬ ‫دانشــجویان دانشــگاه های مختلــف‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون نتوانســته ایم بــه‬ ‫نحــو شایســته ای نتیجــه دســتاوردهای‬ ‫علمــی و صنعتــی دانشــگاه های کشــور‬ ‫را بــرای جوانــان و بطــور کلــی بــرای‬ ‫جامعــه تبییــن کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اردوی راهیــان پیشــرفت‬ ‫فرصــت بســیار خوبــی بــرای اشــنایی‬ ‫جوانــان بــا داشــته های کشــور عزیزمــان‬ ‫در حوزه هــای مختلــف علمــی اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده بســیج دانشــجویی سیســتان‬ ‫و بلوچســتان نیــز در ایــن نشســت‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بعــد از دو ســال تعطیلــی‬ ‫دانشــگاه ها دشــمن تــاش کــرد بــه‬ ‫دنیــا القــا کنــد در کشــور مــا دانشــگاه‬ ‫مرکــز پیشــرفت نیســت و قــرار نیســت‬ ‫توســعه و پیشــرفت کشــور از طریــق‬ ‫دانشــگاه تحقــق یابــد‪ ،‬لــذا شــناخت‬ ‫ظرفیت هــای کشــور و امیــد بــه اینــده‬ ‫از اهــداف راهیــان پیشــرفت بــرای نــاکام‬ ‫گذاشــتن دشــمنان اســت‪.‬‬ ‫ابوالفضــل ســرگزی افــزود‪ :‬در مرحلــه‬ ‫اول اردو ‪ ۴۰‬نفــر از بــرادران و ‪ ۵۰‬تــن از‬ ‫خواهــران دانشــجو بــه هرمــزگان اعــزام‬ ‫شــده اند و از دســتاوردهای علمــی و‬ ‫صنعتــی ایــن اســتان در بخش هــای‬ ‫مختلــف بازدیــد کرده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مرحلــه دوم اردوهــای‬ ‫بــرون اســتانی‪ ،‬در روز ‪ ۲۲‬بهمــن‪،‬‬ ‫دانشــجویان در ســفر بــه اصفهــان از‬ ‫صنایــع خودکفایــی در عرصــه پزشــکی‬ ‫و فــوالد بازدیــد خواهنــد کــرد و بــا‬ ‫مســووالن و کارشناســان گفت وگــو‬ ‫خواهنــد نمــود‪.‬‬ ‫فرماندهــی بســیج دانشــجویی سیســتان‬ ‫و بلوچســتان اضافــه کــرد‪ :‬جریان ســازی‬ ‫پیشــرفت بایــد در دانشــگاه انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در طــی اردوهــای‬ ‫راهیــان پیشــرفت مــا بــه دنبــال تربیــت‬ ‫دانشــجویانی زبــده و توانمنــد هســتم‪.‬‬ ‫ایشــان اســتقبال دانشــجویان از ایــن‬ ‫اردوهــا را بســیار خــوب عنــوان کــرد و‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬تــا کنــون ‪ ۱۴۰۰‬دانشــجو‬ ‫ثبــت بــرای حضــور در اردوهــای راهیــان‬ ‫پیشــرفت ثبــت نــام کرده انــد‪.‬‬ صفحه 20 ‫رتبـ ٔه دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در‬ ‫بیــن دانشــگاه ها و موسســات امــوزش‬ ‫عالــی جهانــی در اخریــن گــزارش نظــام‬ ‫رتبه بنــدی وبومتریکــس ‪ ۱۷۹‬پلــه‬ ‫ترقــی پیــدا کــرد‬ ‫بــا زحمــات اعضــا محتــرم هیئت علمــی‪،‬‬ ‫دانشــجویان گرامــی و کارکنــان خــدوم‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪،‬‬ ‫در ســال های اخیــر همــواره شــاهد‬ ‫ارتقــای رتبــه و جایــگاه دانشــگاه در‬ ‫نظام هــای گوناگــون رتبه بنــدی ملــی‬ ‫و بین المللــی بوده ایــم به گونــه ای‬ ‫کــه در جدیدتریــن نتایــج اعالم شــده‬ ‫از ســوی نظــام رتبه بنــدی وبومتریکــس‬ ‫در ژانویــه ‪ ۲۰۲۳‬میــادی‪ ،‬رتبــه جهانــی‬ ‫دانشــگاه نســبت بــه رتبــه قبلــی اعــام‬ ‫شــده ‪ ۱۷۹‬پلــه صعــود و رتبــه کشــوری‬ ‫دانشــگاه نیــز بــه رتبــه ‪ ۳۸‬کــه نســبت‬ ‫بــه رتبــه قبلــی ‪ ۷‬پلــه صعــود یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در جدیدتریــن رتبه بنــدی‬ ‫نظــام وبومتریکــس‪ ۴۶۲ ،‬موسســه ایرانی‬ ‫و ‪ ۱۲۰۰۰‬موسســه اموزشــی در سرتاســر‬ ‫جهــان مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫روابط عمومــی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان ایــن ارتقــای رتبــه کــه‬ ‫انعــکاس تالش هــا و زحمــات همــه‬ ‫اســاتید و کارمنــدان شــریف دانشــگاه‬ ‫اســت را حضــور جامعــه دانشــگاهی‬ ‫تبریــک گفتــه از زحمــات حــوزه معاونــت‬ ‫اموزشــی دانشــگاه بــرای اســتخراج امــار‬ ‫ارتقــا از ســایت وبومتریکــس بــه طــور‬ ‫ویــژه تقدیــر و تشــکر می نمایــد‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫رشد ‪ ۱۷۹‬پله ای دانشگاه سیستان و بلوچستان در اخرین گزارش نظام رتبه بندی وبومتریکس‬ ‫رشــد ‪ ۱۷۹‬پلـه ای دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در رشــد ‪ ۷‬پلــه ای دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در‬ ‫بیــن دانشــگاه ها و موسســات امــوزش عالــی جهانــی بیــن دانشــگاه ها و موسســات امــوزش عالــی ایــران در‬ ‫اخریــن گــزارش نظــام رتبه بنــدی وبومتریکــس‬ ‫در اخریــن گــزارش نظــام رتبه بنــدی وبومتریکــس‬ ‫دیدار ریاست دانشگاه با خانواده معظم شهدا و تکریم خانواده و فرزند شهیدان‬ ‫دیــدار بــا خانــواده معظــم شــهدا و‬ ‫تکریــم خانــواده و فرزنــد شــهید ســرافراز‬ ‫میرشــکار و شــهید عزتمنــد براهویــی‬ ‫توســط ریاســت دانشــگاه بــا همراهــی‬ ‫حجهاالســام والمســلمین دکتــر بامــری‬ ‫و دکتــر نــوری و هیــات همــراه در روز‬ ‫‪ ۱۸‬بهمن مــاه انجــام شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫در روز ‪ ۱۸‬بهمن مــاه ‪ ،۱۴۰۱‬هیاتــی‬ ‫از دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬بــا‬ ‫حضــور دکتــر رضایــی ریاســت دانشــگاه‪،‬‬ ‫حجهاالســام والمســلمین بامری مســئول‬ ‫دفاتــر اســتانی نهــاد نمایندگــی مقــام‬ ‫معظــم رهبــری‪ ،‬دکتــر نــوری معاونــت‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه‪ ،‬مدیــران‬ ‫حــوزه ریاســت و امــور شــاهد و ایثارگران‬ ‫دانشــگاه بــا خانواده هــا و فرزنــدان‬ ‫شــهید ســرافراز ســرگزی و شــهید‬ ‫عزتمنــد براهویــی کــه از کارمنــدان‬ ‫پرتالش دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫هســتند دیــدار و از خانــواده و فرزنــدان‬ ‫ایــن دو شــهید گرانقــدر تجلیــل و تکریــم‬ ‫نمودنــد‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار صمیمانــه دکتــر رضایــی‬ ‫بــا یــاد کــردن از ایثارگری هــا و‬ ‫جانفشــانی های شــهدا و جانبــازان بــه‬ ‫ایــن حقیقــت کــه امنیــت امــروز کشــور‬ ‫مدیــون ایثــار و از جــان گذشــتگی‬ ‫شــهیدان و جانبــازان اســت اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت صبــر و اســتقامت خانــواده‬ ‫هــای ســرافراز شــهدا‪ ،‬موجــب اســتمرار‬ ‫فرهنــگ ایثــار و شــهادت را در جامعــه‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه ریاســت و هیات‬ ‫رئیســه دانشــگاه همــواره بــر دیــدار بــا‬ ‫خانــواده معظــم شــهدا‪ ،‬جانبــازان و‬ ‫ایثارگــران تاکیــد می نماینــد‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪6‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫برگزاری اردوی فرهنگی‪ ،‬اموزشی و مهارتی ویژه دانشجویان پسر در شهر های قم و تهران‬ ‫‪22‬‬ ‫اردوی فرهنگــی‪ ،‬اموزشــی و مهارتــی‬ ‫مرکــز مبنــا ویــژه دانشــجویان پســر‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه‬ ‫همــت نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم‬ ‫رهبــری دانشــگاه از تاریــخ ‪ ۱۵‬لغایــت‬ ‫‪ ۲۰‬بهمــن مــاه در شــهر تهــران و ‪۲۱‬‬ ‫لغایــت ‪ ۲۴‬بهمــن مــاه ‪ ,۱۴۰۱‬در شــهر‬ ‫مقــدس قــم برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن اردو دوره هــا و کارگاه هــای‬ ‫اموزشــی شامل‪:‬‬ ‫ شــناخت دوران پهلــوی بــا حضــور‬‫دکتــر جــودوی‪،‬‬ ‫‪ -‬غــرب شناســی بــا حضــور دکتــر‬ ‫میرلوحــی‪،‬‬ ‫ اخــاق غریــزه بــا حضــور دکتــر‬‫عباســی اغــوی‬ ‫ مدیریــت خویشــتن بــا حضــور دکتــر‬‫اخــوی‬ ‫ ســواد رســانه ای (ناظــر بــا اغتشاشــات‬‫اخیــر) بــا حضــور دکتــر صالحــی‬ ‫ مهــارت تندخوانــی بــا حضــور دکتــر‬‫محمدصــادق عباســی‬ ‫ ضــرورت طــرح والیــت بــا حضــور‬‫دکتــر الهــی راد‬ ‫و همچنیــن برنامــه هــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫علمــی و تفریحــی از جملــه‪:‬‬ ‫‪ -‬بازدیــد علمــی از دانشــگاه صنعتــی‬ ‫شــریف تهــران‬ ‫ بازدیــد از نمایشــگاه دائمــی هــوا و‬‫فضــا‬ ‫ بازدیــد از کاخ نیــاوران و حســینیه‬‫جمــاران‬ ‫ حرم عبدالعظیم حسنی (ع)‬‫ بازدید از موزه عبرت ایران‬‫ حرم حضرت معصومه (س)‬‫ مسجد جمکران‬‫ مجموعه اب و تاب شهر مقدس قم‬‫ بازدیــد از مجتمــع جامعــه المرتضــی(‬‫روحانیــون خــارج از کشــور)‬ ‫انجام گردید‪.‬‬ ‫برگزاری جشن بزرگ انقالب در تاالر فردوسی دانشگاه با حضور خانواده های دانشگاهیان‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه فجــر‬ ‫جشــن بــزرگ انقــاب بــا حضــور‬ ‫خانــواده هــای دانشــگاهیان زاهــدان در‬ ‫تــاالر فردوســی دانشــگاه برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫جشــن بــزرگ انقــاب‪ ،‬بــه مناســبت‬ ‫گرامیداشــت دهــه فجــر بــا حضــور‬ ‫خانــواده هــای دانشــگاهیان شــهر‬ ‫زاهــدان در مورخــه ‪ ۱۹‬بهمــن ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫تــاالر فردوســی دانشــگاه برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم‪ ،‬برنامــه هــا شــاد و متنوع‬ ‫از جملــه اجــرای گــروه بین المللــی‬ ‫هــم اوایــی پیامبــر اعظــم(ص) ‪ ،‬گــروه‬ ‫ســرود مدرســه دخترانــه دانش دانشــگاه‪،‬‬ ‫موســیقی محلــی‪ ،‬رقــص شمشــیر‪ ،‬همراه‬ ‫بــا مســابقه و اهــدای جوایــز اجــرا شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن پرچــم مــوال علــی(ع) توســط‬ ‫خــدام حــرم امــام رضــا(ع) در ســالن‬ ‫گردانــده شــد‪ .‬در کنــار ایــن مراســم‬ ‫نمایشــگاه کتــاب غرفــه کــودکان نیــز در‬ ‫البــی ســالن برگــزار گردیــد‪.‬‬ صفحه 22 ‫مراســم عبــادی اعتــکاف دانشــجویی‬ ‫ویــژه خواهــران بــه همــت واحــد‬ ‫خواهــران نهــاد مقــام معظــم رهبــری‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــا‬ ‫حضــور جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه‬ ‫هــای شــهر زاهــدان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مراســم عبادی اعتــکاف دانشــجویی ویژه‬ ‫خواهــران بــه همت واحــد خواهــران نهاد‬ ‫مقــام معظــم رهبــری دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان بــا هــدف تقویــت روحیــه‬ ‫و ایجــاد نشــاط معنــوی دانشــجویان‬ ‫در محــل مســجد قائــم (عجــل اهلل)‬ ‫دانشــکده مهندســی شــهید نیکبخــت‬ ‫از تاریــخ ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۷‬بهمــن مــاه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بــا حضــور جمعــی از دانشــجویان دختــر‬ ‫دانشــگاه هــای شــهر زاهــدان (دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان ‪ ،‬علــوم پزشــکی ‪،‬‬ ‫ازاد اســامی ‪ ،‬دانشــکده علــوم قرانــی و‬ ‫فرهنگیــان ) برگــزار گردیــد ‪.‬‬ ‫در ایــن ایــام برنامــه هــا و کارگاه هــای‬ ‫متنوعــی در زمینــه هــای مختلــف اجــرا‬ ‫شــد کــه اهــم انهــا عبارتنــد از ‪ :‬مهــارت‬ ‫شــناخت خویشــتن ‪ ،‬کنتــرل خشــم‬ ‫و کنتــرل اســترس‪ ،‬مدیریــت برنامــه‬ ‫ریــزی‪ ،‬راه رســیدن بــه زندگــی متعالــی‪،‬‬ ‫پاســخ بــه شــبهات روز و جهــاد تبییــن‬ ‫‪ ،‬ســبک زندگــی و طــب اســامی ‪ ،‬بیــان‬ ‫فلســفه اعتــکاف و عبــادت ‪ ،‬بیــان ســیره‬ ‫اجتماعــی حضــرت زینــب کبــری س ‪،‬‬ ‫بیــان احــکام بانــوان و ‪...‬‬ ‫برنامــه هایــی شــامل ‪ :‬نمــاز جماعــت‬ ‫صبــح ‪ ،‬نمــاز جماعــت ظهــر و عصــر ‪،‬‬ ‫نمــاز جماعــت مغــرب و عشــا ‪ ،‬برگــزاری‬ ‫نمــاز جنــاب جعفــر طیــار (ع) ‪ ،‬مناجــات‬ ‫ســحر و اعمــال روز نیمــه ی رجــب ( ام‬ ‫داوود) بــا حضــور ‪ ۴‬قــاری برجســته و‬ ‫مداحــی ‪.‬‬ ‫مراســم جشــن میــاد حضــرت‬ ‫امیرالمومنیــن (ع) بــا مولــودی خوانــی و‬ ‫ســخنرانی و برگــزاری مســابقات مفــرح‬ ‫بــرای دانشــجویان برپــا شــد و برنامــه‬ ‫عــزاداری وفــات حضــرت زینــب کبــری‬ ‫(س) هــم بــا ســخنرانی و مداحــی‬ ‫برگــزار شــد ‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزاری مراسم عبادی اعتکاف دانشجویی ویژه خواهران در دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫حضور پرشور دانشگاهیان در راهپیمایی باشکوه ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫همــگام بــا سرتاســر کشــور‪ ،‬جامعــه‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان در راهپیمایــی باشــکوه روز‬ ‫‪ ۲۲‬بهمــن در شــهر زاهــدان شــرکت‬ ‫نمودنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫جمــع کثیــری از دانشــگاهیان‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان (رئیــس و‬ ‫هیــات رئیســه‪ ،‬اســاتید‪ ،‬کارکنــان و‬ ‫دانشــجویان)‪ ،‬در راهپیمایــی باشــکوه‬ ‫روز ‪ ۲۲‬بهمــن ســال ‪ ،۱۴۰۱‬همــگام‬ ‫بــا مــردم انقالبــی شــهر زاهــدان‬ ‫شــرکت نمودنــد‪ .‬دانشــگاهیان بــا‬ ‫ســردادن شــعارهای انقالبــی‪ ،‬ضمــن‬ ‫محکــوم کــردن توطئه هــای اســتکبار‬ ‫جهانــی بویــژه امریــکا و رژیــم غاصــب‬ ‫صهیونیســتی‪ ،‬بــا ارمــان هــای امــام (ره)‬ ‫و رهبــر فرزانــه انقــاب تجدیــد بیعــت‬ ‫کردنــد‪ .‬در ایــن مراســم بیانیــه دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــه مناســبت‬ ‫ایــام اهلل ‪ ۲۲‬بهمــن (چهــل و چهارمیــن‬ ‫ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی)‬ ‫در بیــن شــرکت کننــدگان پخــش‬ ‫شــد‪ .‬روابــط عمومــی از کلیــه شــرکت‬ ‫کننــدگان تقدیــر و تشــکر مــی کنــد‪.‬‬ ‫اجرکــم عنــداهلل‬ ‫فصلنامه زمستان‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪6‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫برگزاری جلسه هم اندیشی با بزرگان و سران طوایف با موضوع نقش رسانه و دانشگاه در تقویت‬ ‫وحدت و حل مشکالت جامعه‬ ‫‪24‬‬ ‫جلســه هــم اندیشــی بــا بــزرگان و‬ ‫ســران طوایــف بــا موضــوع نقــش رســانه‬ ‫و دانشــگاه در تقویــت وحــدت و حــل‬ ‫مشــکالت جامعــه بــا حضــور ریاســت‬ ‫دانشــگاه و مدیــر کل صــدا و ســیمای‬ ‫اســتان در روز ‪ ۱۹‬بهمن مــاه در ســالن‬ ‫کنفرانــس شــهید میرحســینی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان برگــزار شــد‬ ‫جلســه هــم اندیشــی بــا بــزرگان و‬ ‫ســران طوایــف بــا موضــوع نقــش‬ ‫رســانه و دانشــگاه در تقویــت وحــدت‬ ‫و حــل مشــکالت جامعــه بــا حضــور‬ ‫دکتــر رضایــی ریاســت دانشــگاه و اقــای‬ ‫علیرضــا کیخــا مدیــر کل صــدا و ســیمای‬ ‫اســتان در روز ‪ ۱۹‬بهمن مــاه در ســالن‬ ‫کنفرانــس شــهید میرحســینی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه بــزرگان‪ ،‬معتمدیــن‪،‬‬ ‫ریــش ســفیدان و ســران طوایــف اســتان‬ ‫نظــرات و پیشــنهادات خــود نســبت بــه‬ ‫صــدا و ســیما را بیــان نمودنــد و همراهی‬ ‫اصحــاب رســانه جهــت بــه تصویــر‬ ‫کشــیدن قابلیت هــای اســتان بــرای‬ ‫خنثــی کــردن ضــد تبلیــغ دشــمنان در‬ ‫ایجــاد فضایــی دلخــواه اســتکبار جهانــی‬ ‫را خواســتار شــدند و اعــام نمودنــد‪:‬‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی یــک افتخــار‬ ‫بــرای مــا ایرانیــان اســت و مــا در تمامــی‬ ‫دوران همــراه بــا نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران خواهیــم بــود و دهــه‬ ‫فجــر و ‪ ۲۲‬بهمــن را یــک فرصــت بــرای‬ ‫قدرشناســی از نعمــت انقــاب اســامی‬ ‫می دانیــم و ان را قــدر می دانیــم‪.‬‬ ‫علیرضــا کیخــا مدیــر کل صــدا وســیما‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت حضــور ســران‬ ‫و طوایــف اســتان در فضــای رســانه و‬ ‫گفتمــان بــا انهــا را یــک ضــرورت اعــام‬ ‫نمــود و گفــت‪ :‬مــا امــروز درگیــر جنــگ‬ ‫روایت هایــی هســتیم کــه دشــمنان از‬ ‫خــال ان می خواهنــد انقــاب اســامی‬ ‫را تکذیــب کننــد و جلــوه ای نامطلــوب‬ ‫از ان بــه دنیــا نشــان دهنــد‪ ،‬انقالبــی‬ ‫کــه جوانــان بســیاری بــرای حفــظ ان از‬ ‫جــان خــود گذشــتند تــا ســربلند بمانــد‪.‬‬ ‫وی گفــت اکنــون در چهــل و چهارمیــن‬ ‫ســال پیــروزی انقــاب‪ ،‬روایــت سیســتان‬ ‫و بلوچســتان و عظمــت و قــدرت مــردم‬ ‫ایــن ســرزمین را در حفــظ ایــن نظــام‬ ‫فرامــوش نخواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ایشــان خاطرنشــان کــرد اکنــون بیــش‬ ‫از پیــش بــه توجــه ســران طوایــف بــه‬ ‫رســانه نیــاز داریــم چــرا کــه معتقدیــم‬ ‫صــدا وســیما‪ ،‬صــدای مــردم و ســیمای‬ ‫مــردم خواهــد بــود نــه صــدای مســولین‬ ‫و ســیمای انــان‪.‬‬ ‫وی در پایــان افــزود همانگونــه کــه مردم‬ ‫مهمتریــن عنصــر نقــش افریــن در ظهور‬ ‫انقــاب اســامی بودنــد و خــون شــهدای‬ ‫انقــاب نیــز نهــال انقــاب را تنــاور کــرد‪،‬‬ ‫اینــک وظیفــه ماســت کــه بــا حضــوری‬ ‫عظیــم و شــوق و شــوری خاطره ســاز در‬ ‫راهپیمایــی ‪۲۲‬بهمــن امســال تصویــری‬ ‫از وحــدت‪ ،‬انســجام‪ ،‬بصیــرت و پیــروی‬ ‫از والیــت را خلــق کنیــم و نقشــه هــای‬ ‫یــاوه گویــان عالــم در شکســتن وحــدت‬ ‫مردمــان ایــن ســرزمین کــه اخیــرا هدف‬ ‫رســانه های غربــی شــده را نقــش بــر اب‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫برگزاری کارگاه اموزشی طب سنتی ویژه اساتید و کارکنان خانم دانشگاه‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫کارگاه اموزشــی طــب ســنتی ویــژه‬ ‫اســاتید و کارکنــان خانــم دانشــگاه و‬ ‫همچنیــن خانــواده محتــرم اســاتید‪،‬‬ ‫توســط مرکــز خانــواده پایــدار دانشــگاه‬ ‫در محــل ایــن مرکــز و تــاالر معــراج‬ ‫دانشــگاه برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫کارگاه اموزشــی طــب ســنتی ویــژه‬ ‫اســاتید و کارکنــان خانــم دانشــگاه‬ ‫و همچنیــن خانــواده هــای محتــرم‬ ‫اســاتید‪ ،‬بــا حضــور ســرکار خانــم‬ ‫دکتــر خدائــی در تاریــخ هــای ‪ ۲۴‬و‬ ‫‪ ۲۵‬بهمــن مــاه‪ ،‬توســط مرکــز خانــواده‬ ‫پایــدار دانشــگاه در محــل ایــن مرکــز و‬ ‫تــاالر معــراج دانشــگاه برگــزار گردیــد‪ .‬در‬ ‫ایــن کارگاه ســرکار خانــم دکتــر خدائــی‬ ‫مباحثــی از جملــه؛ مبانــی طــب ســنتی‪،‬‬ ‫مــزاج شناســی‪ ،‬مشــکالت گــوارش‪ ،‬کبــد‬ ‫و ‪ ...‬را بــرای حاضریــن بیــان نمودنــد‪.‬‬ صفحه 24 ‫مســابقات قهرمانــی قویترین دانشــجویان‬ ‫اســتان‪ ،‬بــرای اولیــن بــار در کشــور در‬ ‫‪ ۲۵‬بهمــن ‪ ۱۴۰۱‬بــا حضــور نفــرات برتــر‬ ‫دانشــجویان دانشــگاه هــای شهرســتان‬ ‫هــای اســتان در دو بخــش دختــران و‬ ‫پســران برگزارگردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫ایــن مســابقات به مناســبت گرامیداشــت‬ ‫دهــه فجــر بــه میزبانــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــه عنــوان‬ ‫دبیرخانــه هیــات ورزشــی دانشــگاه هــای‬ ‫اســتان و بــا همــکاری هیــات بدنســازی‬ ‫اســتان برگــزار شــد‪ .‬ایــن مســابقات در‬ ‫ســالن دبیرســتان دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان بــا برتــری دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه فنــی و حرفــه ای فرخــی‬ ‫سیســتانی زابــل بــه پایــان رســید‪ .‬نتایــج‬ ‫بــه شــرح زیــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫بخش اقایان‪:‬‬ ‫نفــراول اقــای محمــد مهــدی میرشــکار‬ ‫از دانشــگاه فنــی حرفــه ای فرخــی‬ ‫سیســتانی زابــل‬ ‫نفــر دوم عیســی عبدالهــی از دانشــگاه‬ ‫والیــت ایرانشــهر‬ ‫مقام سوم بصورت مشترک‬ ‫مهــدی حمــزه نــژاد از دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی زاهــدان‬ ‫و ســید مهــرداد میرتوانــا از دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بخش خانم ها‪:‬‬ ‫مقــام اول خانــم مهدیــه کهخاپــور‬ ‫از دانشــگاه فنــی حرفــه ای فرخــی‬ ‫سیســتانی زابــل‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزاری مسابقات قهرمانی قویترین دانشجویان استان در دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫مقــام دوم خانــم کوثــر ســنچولی از‬ ‫دانشــگاه فنــی حرفــه ای فرخــی‬ ‫سیســتانی زابــل‬ ‫بازدید دکتر بیات مشاور وزیر عتف و دکتر طاهری مشاور رئیس هیات امنا و ممیزه از نمایشگاه جهاد‬ ‫تبیین مجتمع اموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫دکتــر مهــدی بیــات ‪ ،‬مشــاور وزیــر‬ ‫عتــف در امــور هیــات هــای امنــا و‬ ‫ممیــزه و دکتــر عبدالحســین طاهــری‪،‬‬ ‫مشــاور رئیــس مرکــز هیــات هــای امنــا‬ ‫و ممیــزه و رئیــس کمیســیون دائمــی‬ ‫هیــات امنــای دانشــگاه همــراه دکتــر‬ ‫رضایــی از نمایشــگاه مجتمــع اموزشــی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بازدیــد‬ ‫نمودنــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫در ایــن بازدیــد دکتــر رضایــی رئیــس و‬ ‫دکتــر زمانیــان معــاون پشــتیبانی و دکتر‬ ‫ســلجوقی رئیــس مجتمــع اموزشــی‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬دکتــر بیــات مشــاور وزیــر و‬ ‫دکتــر طاهــری را همراهــی نمودنــد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه جهــاد تبییــن بــه مناســبت‬ ‫ایــام اهلل دهــه فجــر بــه همــت مجتمــع‬ ‫اموزشــی دانشــگاه از ‪ ۱۷‬لغایــت ‪۳۰‬‬ ‫بهمــن برگــزار و شــامل غرفــه هــای‬ ‫تمــدن بــرده داری‪ ،‬ایــران زمــان پهلــوی‪،‬‬ ‫امپراطــوری دیکتاتــوری‪ ،‬جمهــوری‬ ‫مســتقل‪ ،‬دســتاوردها و چالــش هــای‬ ‫انقــاب‪ ،‬شــهید گمنــام و دفــاع مقــدس‪،‬‬ ‫مهدویــت و همکالســی اســمانی و ‪...‬‬ ‫همــراه بــا روایــت گــری دانــش امــوزان‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫انتخاب دو عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت‬ ‫بــر اســاس اخریــن ارزیابــی انجــام‬ ‫گرفتــه توســط وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری ‪ 2 ،‬تــن از اســاتید دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــه عنــوان هیــات‬ ‫علمــی برتــر ســال ‪ 1401‬قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه فعالیــت هــای اعضــای‬ ‫هیــات علمــی در ‪ ۳‬ســال اخیــر در‬ ‫حــوزه ارتبــاط بــا صنعــت ســرکار خانــم‬ ‫دکتــر اســفندیاری عضــو هیــات علمــی‬ ‫دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد و اقــای‬ ‫دکتــر ابــوذر پایــدار عضــو هیئــت علمــی‬ ‫جامعــه و صنعــت وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فنــاوری معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی دانشــگاه ضمــن تبریــک‬ ‫بــه ایــن عزیــزان‪ ،‬توفیقــات روزافــزون‬ ‫ایــن عزیــزان را از درگاه خداونــد منــان‬ ‫خواســتار اســت‪.‬‬ ‫دانشــکده جغرافیــا و برنامــه ریــزی‬ ‫محیطــی بــه عنــوان هیــات علمــی برتــر‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬در همــکاری بــا جامعــه‬ ‫و صنعــت از طــرف دفتــر ارتبــاط بــا‬ ‫فصلنامه زمستان‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪6‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫برگزاری سی امین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران در دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫‪26‬‬ ‫ســی امیــن همایــش ملــی بلــور شناســی‬ ‫و کانــی شناســی ایــران در تاریــخ هــای‬ ‫‪ ۲۶‬الــی ‪ ۲۸‬بهمــن مــاه ‪ ،۱۴۰۱‬در‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪ ،‬در‬ ‫ایــن همایــش‪ ،‬مقــاالت علمــی در رشــته‬ ‫هــای زمیــن شناســی‪ ،‬شــیمی‪ ،‬فیزیــک‬ ‫و معــدن از سراســر کشــور بــه دبیرخانــه‬ ‫همایــش ارســال شــده بــود کــه بعــد از‬ ‫انجــام داوری نزدیــک بــه ‪ ۱۰۰‬مقالــه‬ ‫پذیــرش و در قالــب ســخنرانی و پوســتر‬ ‫در روزهــای ‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬بهمــن مــاه بــه‬ ‫صــورت حضــوری و مجــازی ارائــه‬ ‫گردیــد‪ .‬در ایــن همایــش علمــی عــاوه‬ ‫بــر حضــور پرشــور اســاتید و دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی و دانشــجویان دانشــگاه‬ ‫هــای دیگــر و همچنیــن نماینــدگان‬ ‫شــرکت هــای زمیــن شناســی و معدنــی‬ ‫بــه صــورت حضــوری شــرکت داشــتند‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بــه همــت برگــزار کننــدگان‬ ‫همایــش و بــا هــدف معرفــی جاذبــه‬ ‫هــای زمیــن شناســی و معدنــی اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان یــک بازدیــد‬ ‫علمــی از منطقــه الر در شــمال زاهــدان‬ ‫در تاریــخ ‪ ۲۸‬بهمــن مــاه بــرای شــرکت‬ ‫کننــده گان برنامــه ریــزی و انجــام شــد‬ ‫برگزاری مراسم بزرگداشت روز مهندس در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر‬ ‫توســط اقــای دکتــر فصیــح)‬ ‫ اشــنایی بــا مجتمــع فنــاوری و‬‫نــواوری دانشــگاه از ایــده تــا شــرکت‬ ‫دانــش بنیــان (توســط اقایــان دکتــر‬ ‫برکاتــی و دکتــر خلیلــی پــور)‬ ‫ گــپ و گفــت صمیمــی اســاتید و‬‫دانشــجویان‬ ‫روابــط عمومــی دانشــگاه ضمــن تبریــک‬ ‫روز مهنــدس بــه اســاتید و دانشــجویان‬ ‫دانشــکده مهندســی‪ ،‬از برگــزار کننــدگان‬ ‫ایــن مراســم تشــکر و قدردانــی مــی‬ ‫نمایــد‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه مناســبت گرامیداشــت روز‬ ‫مهنــدس مراســمی بــا حضــور اســاتید و‬ ‫دانشــجویان دانشــکده مهندســی بــرق و‬ ‫کامپیوتــر برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫کامپیوتــر در روز چهارشــنبه ‪ ۳‬اســفند‬ ‫در ســالن اجتماعــات مجتمــع فنــاوری‬ ‫و نــواوری دانشــگاه‬ ‫برگزار گردید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫بــه مناســبت گرامیداشــت روز مهنــدس‬ ‫مراســمی بــا حضــور اســاتید و‬ ‫دانشــجویان دانشــکده مهندســی بــرق و‬ ‫اهــم برنامــه هــای ایــن مراســم عبارتنــد‬ ‫بودنــد از‪:‬‬ ‫ کارگاه کوتــاه اشــنایی بــا نظــام‬‫مهندســی بــرق از ازمــون تــا اجــرا (‬ صفحه 26 ‫جلســه کمیتــه دســتگاهی کرســی هــای‬ ‫نظریــه پــردازی دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در روز ســه شــنبه دوم‬ ‫اســفند مــاه ‪ ۱۴۰۱‬در ســالن کنفرانــس‬ ‫حــوزه ریاســت برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬در ایــن جلســه‬ ‫دکتــر یعقوبــی معــاون پژوهــش و‬ ‫فنــاوری دانشــگاه بــا بیــان اهمیــت‬ ‫کرســی هــای نظریــه پــردازی در برنامــه‬ ‫هــای فعلــی وزارت علــوم و دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬بــر برنامــه ریــزی‬ ‫در خصــوص ارتقــای کیفیــت کرســی‬ ‫هــا و حرکــت بــه ســمت کرســی هــای‬ ‫نظریــه پــردازی تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه دکتــر حســنی فــر‬ ‫رئیــس مرکــز کرســی هــای نظریــه‬ ‫پــردازی دانشــگاه ضمــن بیــان گزارشــی‬ ‫از اقدامــات انجــام شــده در حــوزه‬ ‫کرســی هــا در دانشــگاه‪ ،‬بــه تشــریح‬ ‫اییــن نامــه هــای جدیــد هیــات حمایــت‬ ‫از کرســی هــای نظریــه پــردازی شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی پرداختنــد و در‬ ‫ایــن خصــوص اییــن نامــه «شناســایی‬ ‫نظریــات شــخصیتهای شــاخص و ممتــاز‬ ‫علمــی» و اییــن نامــه «تشــکیل کمیتــه‬ ‫فــرا دســتگاهی کرســی هــای نظریــه‬ ‫پــردازی‪ ،‬نقــد و نــواوری» را توضیــح‬ ‫دادنــد‪ .‬در ادامــه جلســه اعضــای حاضــر‬ ‫در جلســه در خصــوص مطالــب مطــرح‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید‪.‬‬ ‫شــده بــه گفتگــو و بیــان نظــرات خــود‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــر جلســه بــه بررســی‬ ‫طرحنامــه هــای کرســی ترویجی رســیده‬ ‫بــه مرکــز کرســی هــای نظریــه پــردازی‬ ‫دانشــگاه بــا حضــور فــرد ارائــه کننــده‬ ‫طرحنامــه پرداختــه شــد و در خصــوص‬ ‫چهــار کرســی تصمیمــات مقتضــی مــورد‬ ‫تصویــب قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫برگزاری دوره اموزشی به سوی خوشبختی ویژه دانشجویان دختر‬ ‫دوره اموزشــی بــه ســوی خوشــبختی‬ ‫در ‪ ۸‬جلســه ویــژه دانشــجویان دختــر‬ ‫مجــرد بــا حضــور ســرکار خانــم عزیزیــان‬ ‫در مورخــه ‪ ۳‬و ‪ ۴‬اســفند مــاه بــه‬ ‫همــت مرکــز خانــواده پایــدار دانشــگاه‪،‬‬ ‫در ســالن همایــش مجتمــع فنــاوری و‬ ‫نــواوری دانشــگاه برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن دوره بــه موضوعاتــی از جملــه‬ ‫خودشناســی‪ ،‬هــدف گــذاری‪ ،‬مهــارت‬ ‫هــای پیــش از ازدواج‪ ،‬اســتخراج خــط‬ ‫قرمزهــا‪ ،‬مــاک و معیارهــا‪ ،‬پیــش‬ ‫نیازهــای خواســتگاری‪ ،‬ســواالت‬ ‫خواســتگاری و مهــارت هــای دوران عقــد‬ ‫پرداختــه شــد‪ .‬در ایــن دوره جلســات‬ ‫مشــاوره بــه صــورت فــردی بــرای‬ ‫دانشــجویان نیــز توســط خانــم عزیزیــان‬ ‫انجــام شــد‪.‬‬ ‫گردهمایی جمعی از اساتید و کارمندان جانباز به مناسبت میالد حضرت ابوالفضل‬ ‫گردهمایــی جمعــی از اســاتید و‬ ‫کارمنــدان جانبــاز بــه مناســبت میــاد‬ ‫حضــرت ابوالفضــل در روز ‪ ۶‬اســفندماه‬ ‫برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬بــه‬ ‫مناســبت میــاد حضــرت ابوالفضــل‬ ‫العبــاس‪ ،‬گردهمایــی جمعــی از اســاتید‬ ‫و کارمنــدان شــاغل و بازنشســته جانبــاز‬ ‫یــادگار دفــاع مقــدس بــا حضــور‬ ‫حجت االســام دکتــر بامــری‪ ،‬مســئول‬ ‫دفاتــر نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری‬ ‫در دانشــگاه های اســتان و دکتــر نــوری‬ ‫معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه‬ ‫در روز ‪ ۶‬اســفندماه برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار دکتــر بامــری ضمــن‬ ‫عــرض تبریــک میــاد امــام حســین‬ ‫علیه الســام‪ ،‬حضــرت ابوالفضــل‬ ‫و حضــرت علــی ابــن الحســین‬ ‫علیه الســام‪ ،‬خصوصیــات و ویژگی هــای‬ ‫بــارز شــخصیت عبــاس ابــن علــی را‬ ‫برشــمرد و ان حضــرت را فــردی داری‬ ‫بصیــرت والیــی خوانــد‪.‬‬ ‫در ادامــه میهمانــان گرانقــدر بــه ذکــر‬ ‫خاطراتــی از دوران پــر افتخــار دفــاع‬ ‫مقــدس پرداختنــد‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪6‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫برگزاری مراسم بزرگداشت روز مهندس در دانشکده صنعت و معدن خاش با حضور رئیس نظام‬ ‫مهندسی معدن‬ ‫‪28‬‬ ‫بــه مناســبت گرامیداشــت روز مهنــدس‪،‬‬ ‫مراســمی بــا حضــور مهنــدس دهــواری‪،‬‬ ‫رئیــس نظــام مهندســی معــدن اســتان‪،‬‬ ‫اســاتید و دانشــجویان دانشــکده صنعــت‬ ‫و معــدن خــاش برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫بــه مناســبت بزرگداشــت دانشــمند‬ ‫شــهیر ایــران‪ ،‬خواجــه نصیــر الدیــن‬ ‫طوســی و روز مهنــدس مراســمی در‬ ‫روز یــک شــنبه ‪ ۷‬اســفند در محــل‬ ‫دفتــر ریاســت دانشــکده برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اهــم برنامــه هــای ایــن مراســم عبارتنــد‬ ‫از‪:‬‬ ‫ بررســی ســاز و کارهــای نظــام‬‫مهندســی معــدن و ورود بــه ایــن‬ ‫ســازمان(مهندس دهــواری)‬ ‫انتخاب دو طرح پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان‬ ‫طرح های پژوهشی برگزیده معرفی شده وزارت عتف‬ ‫ پرســش و پاســخ دانشــجویان بــا رئــس‬‫نظــام مهندســی معــدن و اســاتید‬ ‫ نمایشــگاه کتــب درســی حــوزه هــای‬‫فنــی و مهندســی‬ ‫برگزاری جشن بزرگ نیمه‬ ‫شعبان در تاالر فردوسی‬ ‫دانشگاه‬ ‫جشــن بــزرگ نیمــه شــعبان بــا حضــور‬ ‫پرشــور دانشــجویان در تاریــخ ‪ ۱۳‬اســفند‬ ‫در تــاالر فردوســی دانشــگاه برگــزار‬ ‫گردیــد‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫دو طــرح پژوهشــی دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان بــه عنــوان طــرح هــای‬ ‫پژوهشــی برگزیــده توســط دفتــر ارتبــاط‬ ‫بــا جامعــه و صنعــت وزارت عتــف معرفی‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫طــرح پژوهشــی بــا عنــوان مطالعــه‬ ‫تئــوری و تجربــی تاثیــر مایعــات یونــی‬ ‫بــر بهینــه ســازی فراینــد هــپ لیچینــگ‬ ‫منعقــده بــا شــرکت ملــی مــس ایــران و‬ ‫مجــری طــرح دکتــر علیرضــا رضوانــی‬ ‫و طــرح پژوهشــی طراحــی و ســاخت‬ ‫سیســتم ازمایشــگاهی تشــخیص کیفیت‬ ‫(عیــوب) پایــه هــای بتنــی بــرق بــا‬ ‫اســتفاده از امــواج اولتراســونیک منعقــده‬ ‫بــا شــرکت توزیــع نیــروی بــرق سیســتان‬ ‫و بلوچســتان و مجــری طــرح دکتــر‬ ‫شــهرام مهنــا‪ ،‬طــرح هــای برگزیــده‬ ‫معرفــی شــده هســتند‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی دانشــگاه ضمــن تبریــک‬ ‫بــه ایــن عزیــزان‪ ،‬توفیقــات روزافــزون‬ ‫ایــن عزیــزان را از درگاه خداونــد منــان‬ ‫خواســتار اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫بــه همــت دفتــر نهــاد مقــام معظــم‬ ‫رهبــری و هیــات متوســلین بــه چهــارده‬ ‫معصــوم (ع)‪ ،‬جشــن بــزرگ نیمــه‬ ‫شــعبان در تــاالر فردوســی و بــا حضــور‬ ‫دکتــر شــاهین فرهنــگ و بــا شــرکت‬ ‫دانشــجویان برگــزار گردیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مراســم عــاوه بــر ســخنرانی دکتــر‬ ‫فرهنــگ ‪ ،‬برنامــه شــاد اقــای عباســیان‪،‬‬ ‫کمدیــن و طنــز پــرداز ‪ ،‬برنامــه موســیقی‬ ‫زنــده‪ ،‬تئاتــر طنــز گــروه هنــری دانشــگاه‬ ‫بــه همــراه برگــزاری مســابقه و اهــدای‬ ‫جوایــز انجــام شــد‪.‬‬ ‫در پایــان مراســم در محوطــه تــاالر‬ ‫برنامــه نورافشــانی انجــام شــد‪.‬‬ صفحه 28 ‫اولیــن همایــش بیــن المللــی گفتگــوی‬ ‫ادیــان و مذاهــب همزیســتی مســالمت‬ ‫امیــز در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫اولیــن همایــش بیــن المللــی گفتگــوی‬ ‫ادیــان و مذاهــب همزیســتی مســالمت‬ ‫امیــز در تاریــخ هشــتم اســفند در‬ ‫تــاالر امــام رضــا دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان بــا همــکاری معاونــت‬ ‫فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه و دانشــکده‬ ‫الهیــات حقــوق و معــارف اســامی برگزار‬ ‫گردیــد ایــن همایــش بــه منظــور ترغیــب‬ ‫محققــان اســاتید و دانشــجویان عالقمنــد‬ ‫و پژوهشــگر در حــوزه گفتگــوی ادیــان‬ ‫و مذاهــب در موضوعــات متنــوع برنامــه‬ ‫ریــزی شــده و بــا ارائــه ‪ ۱۳۵‬مقالــه بــه‬ ‫صــورت ترکیبــی (حضــوری و مجــازی)‬ ‫در دو نوبــت صبــح بــه صــورت ســخنرانی‬ ‫و عصــر بــا ارائــه تعــدادی از مقــاالت‬ ‫برگزیــده ادامــه یافــت‪.‬‬ ‫در انتهــای ایــن همایــش بیانیــه ای‬ ‫صــادر گردیــد کــه بندهــای ان بــه شــرح‬ ‫زیــر مــی باشــد‪:‬‬ ‫بهــره منــدی از اســاتید دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در گفتگوهــای‬ ‫رســمی جمهــوری اســامی بــا دیگــر‬ ‫کشــورها از ســوی مرکــز بیــن المللــی‬ ‫گفتگــوی ادیــان و فرهنــگ هــا‬ ‫برگــزاری نشســت هــای تخصصــی‬ ‫ادیــان میــان دانشــگاه هــای سیســتان‬ ‫و بلوچســتان و دانشــگاه هــای شــرق‬ ‫اســیا بــا همــکاری و هماهنگــی مرکــز‬ ‫گفتگــوی ادیــان و فرهنــگ هــا‬ ‫دانشــگاه سیســتان وبلوچســتان از ســوی‬ ‫مرکــز گفتگــوی ادیــان و فرهنــگ هــا‬ ‫بعنــوان دانشــگاه مــادر بــرای گفتگوهــای‬ ‫فرهنگــی و دینــی جمهــوری اســامی و‬ ‫کشــورهای شــرق اســیا تعییــن شــد و‬ ‫دبیرخانــه ان در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پیگیــری هــای اجرایــی و هزینــه هــای‬ ‫مربــوط بــه تعامــات یــاد شــده در‬ ‫بندهــای فــوق‪ ،‬بصــورت توافقــی بــر‬ ‫عهــده دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫و مرکــز گفتگــوی ادیــان و فرهنــگ هــا‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزاری اولین همایش بین المللی گفتگوی ادیان و مذاهب( همزیستی مسالمت امیز)‬ ‫دومیــن همایــش گفتگــوی ادیــان و‬ ‫مذاهــب؛ همزیســتی مســالمت امیــز در‬ ‫ســال اینــده بــا همــکاری مرکــز گفتگوی‬ ‫ادیــان و فرهنگ ها در دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مقــاالت برگزیــده ایــن همایــش در‬ ‫نشــریات معتبــر مرکــز گفتگــوی ادیــان‬ ‫منتشــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫درســنامه شــیوه هــا و مهارتهــای‬ ‫گفتگــوی ادیــان بــا همــکاری مرکــز‬ ‫گفتگــوی ادیــان تدویــن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــرای ارائــه درس شــیوه هــا و مهارتهــای‬ ‫گفتگــوی ادیــان در دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان از اســاتید مجــرب و کار‬ ‫ازمــوده مرکــز گفتگــوی ادیــان اســتفاده‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی شــیوه هــا و‬ ‫مهارتهــای گفتگــوی ادیــان از ســوی‬ ‫مرکــز گفتگــوی ادیــان جهــت انتقــال‬ ‫تجــارب بدســت امــده در دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان برگــزار خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪6‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫نهمین جلسه از دوره هشتم هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫‪30‬‬ ‫نهمیــن جلســه از دوره هشــتم هیــات‬ ‫ممیــزه دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪،‬‬ ‫صبــح و عصــر روز پنجشــنبه ‪۱۱‬‬ ‫اســفندماه ‪ ۱۴۰۱‬برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬نهمیــن جلســه‬ ‫از دوره هشــتم هیــات ممیــزه دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬در دو نویــت‬ ‫صبــح و عصــر روز پنجشــنبه ‪۱۱‬‬ ‫اســفندماه ‪ ۱۴۰۱‬بــا حضــور همزمــان‬ ‫‪ ۱۶‬نفــر از اعضــا در ســالن اجتماعــات‬ ‫ســازمان مرکــزی دانشــگاه بصــورت‬ ‫حضــوری و بــا رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی و ‪ ۷‬نفــر از اعضــا در شــهرهای‬ ‫مشــهد و تهــران بصــورت الکترونیکــی‬ ‫برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای جلســه دکتــر فرهــاد‬ ‫شــهرکی دبیــر هیــات ممیــزه ضمــن‬ ‫عــرض خیرمقــدم‪ ،‬از همــه اعضــا‬ ‫درخواســت نمودنــد بــا رعایــت عدالــت‬ ‫و انصــاف در رســیدگی بــه پرونده هــا‪،‬‬ ‫شــرایط ســخت کار اعضــای هیــات‬ ‫علمــی در دانشــگاه های اســتان را نیــز‬ ‫درنظــر داشــته باشــند و تــا حدامــکان‬ ‫بــا رعایــت مقــررات‪ ،‬اییــن نامه هــا و‬ ‫دســتورالعمل ها‪ ،‬مســاعدت های الزم را‬ ‫مبــذول فرماینــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســات پرونده هــای متقاضیــان‬ ‫از دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪،‬‬ ‫دانشــگاه والیــت (ایرانشــهر)‪ ،‬مجتمــع‬ ‫امــوزش عالــی ســراوان و دانشــگاه‬ ‫دریانــوردی و علــوم دریایــی چابهــار‬ ‫مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت‬ ‫کــه در نتیجــه بــا ‪ ۳‬ارتقــای مرتبــه‬ ‫از دانشــیاری بــه اســتادی‪ ۷ ،‬ارتقــای‬ ‫مرتبــه از اســتادیاری بــه دانشــیاری‪۶ ،‬‬ ‫ارتقــای مرتبــه از مربــی بــه اســتادیاری و‬ ‫‪ ۷‬تبدیــل وضعیــت از رســمی ازمایشــی‬ ‫بــه رســمی قطعــی موافقــت گردیــد‪.‬‬ ‫ارتقای مرتبه از دانشیاری به استادی‬ ‫‪ -۱‬دکتر جواد احمدی شکوه‬ ‫‪ -۲‬دکتر دریا اکبری‬ ‫‪ -۳‬دکتر هوشنگ خوش سیما‬ ‫ارتقــای مرتبــه از اســتادیاری بــه‬ ‫د ا نشــیا ر ی‬ ‫‪ -۱‬دکتر محمدرضا شهرکی‬ ‫‪ -۲‬دکتر علی حاتمی‬ ‫‪ -۳‬دکتر ابوذر پایدار‬ ‫‪ -۴‬دکتر حسن صالح‬ ‫‪ -۵‬دکتر شیال نایبی فر‬ ‫‪ -۶‬دکتر سید هادی طیب نیا‬ ‫‪ -۷‬دکتر احمد ناصری‬ ‫تبدیل وضعیت از مربی به استادیاری‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دکتر کریم ترشایی‬ ‫‪ -۲‬دکتر وحیده کیخا‬ ‫‪ -۳‬دکتر کیمیا کوهستانی‬ ‫‪ -۴‬دکتر فاطمه حمزوی‬ ‫‪ -۵‬دکتر امید کوهکن‬ ‫‪ -۶‬دکتر ارسالن دژکام‬ ‫تبدیــل وضعیــت از رســمی ازمایشــی بــه‬ ‫رســمی قطعی‪:‬‬ ‫‪ -۱‬سلیم شریفیان‬ ‫‪ -۲‬علی صدوق نیری‬ ‫‪ -۳‬شیال نایبی فر‬ ‫‪ -۴‬مهدی اسماعیلی‬ ‫‪ -۵‬هاله تجددی‬ ‫‪ -۶‬محمدرضا زارعی‬ ‫‪ -۷‬مهدی رضا پور‬ ‫روابــط عمومــی دانشــگاه بــه همــه‬ ‫ایــن همــکاران گرانقــدر تبریــک عــرض‬ ‫می نمایــد و برایشــان ارزوی توفیقــات‬ ‫بیشــتر دارد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه اشنایی مدیران و مسئولین مجتمع اموزشی دانشگاه با مدیریت بحران‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫جلســه اشــنایی مدیــران و مســئولین‬ ‫مجتمــع اموزشــی دانشــگاه بــا مدیریــت‬ ‫بحــران و بــا موضــوع مســمومیت دانــش‬ ‫امــوزان در مــدارس‪ ،‬در دانشــگاه برگــزار‬ ‫گردیــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ‪،‬‬ ‫بــا هماهنگــی مرکــز بهداشــت و درمــان‬ ‫دانشــگاه در ارتبــاط بــا اشــنایی مدیــران‬ ‫و مســئولین مــدارس بــا مدیریــت‬ ‫بحــران و مســمومیت هــا در مــدارس و‬ ‫بــه منظــور پیشــگیری و کاهــش اثــرات‬ ‫ناشــی از اضطــراب دانــش امــوزان و‬ ‫اولیــا کالس توجیهــی بــرای تمامــی‬ ‫مدیــران و معاونیــن مــدارس دخترانــه و‬ ‫پســرانه وابســته بــه دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان در تمامــی مقاطــع ابتدایــی‬ ‫و دبیرســتان دوره اول و دوم در روز‬ ‫یکشــنبه مــورخ ‪ ۲۱‬اســفند مــاه‪ ،‬در‬ ‫محــل مجتمــع اموزشــی برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه اقــای نارویــی بــه بیــان‬ ‫و تشــریح مطالبــی پیرامــون موضوعــات‬ ‫حمــات شــیمیایی ‪ ،‬پدافنــد غیرعامــل‪،‬‬ ‫عوامــل میکروبــی ‪ ،‬عوامــل رادیواکتیــو‬ ‫و راه هــای پیشــگیری و تدابیــر الزم در‬ ‫زمــان بــروز مشــکالت پرداختنــد‪.‬‬ صفحه 30 ‫اول شــهریور ‪ ۱۴۰۲‬توســط ســازمان‬ ‫ســنجش امــوزش کشــور اعــام خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ازمــون سراســری دکتــری و کارشناســی‬ ‫ارشــد در صبــح و عصــر پنجشــنبه و‬ ‫جمعــه ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬اســفندماه ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫سراســر کشــور برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬ازمــون‬ ‫سراســری دکتــری در صبــح پنجشــنبه‬ ‫‪ ۱۱‬اســفندماه ‪ ۱۴۰۱‬در سراســر کشــور‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬همزمــان در اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان نیــز در شــهرهای‬ ‫زاهــدان‪ ،‬زابــل‪ ،‬ایرانشــهر‪ ،‬چابهــار‪،‬‬ ‫ســراوان و نیــک شــهر تعــداد ‪۳۱۸۲‬‬ ‫داوطلــب در ازمــون دکتــری (‪ ۴۴‬درصــد‬ ‫خانــم هــا و ‪ ۵۶‬درصــد اقایــان) شــرکت‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫نتایــج اولیــه ازمــون دکتــری دهــه‬ ‫اول اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۲‬بــرای انتخــاب‬ ‫رشــته‪ ،‬دهــه اول خــرداد ‪ ۱۴۰۲‬اعــام ‬ ‫چنــد برابــر ظرفیــت بــرای مصاحبــه‬ ‫حضــوری و نتایــج نهایــی دکتــری دهــه‬ ‫ازمــون سراســری کارشناســی ارشــد‬ ‫نیــز در عصــر پنجشــنبه ‪ ۱۱‬و صبــح و‬ ‫عصــر جمعــه ‪ ۱۲‬اســفندماه ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫سراســر کشــور برگــزار شــد‪ .‬همزمــان‬ ‫در اســتان سیســتان و بلوچســتان نیــز‬ ‫در شــهرهای زاهــدان‪ ،‬زابــل‪ ،‬ایرانشــهر‪،‬‬ ‫چابهــار‪ ،‬ســراوان و نیــک شــهر تعــداد‬ ‫‪ ۱۳۳۵۱‬داوطلــب در ازمــون کارشناســی‬ ‫ارشــد (‪ ۵۶‬درصــد خانــم هــا و ‪۴۴‬‬ ‫درصــد اقایــان) شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزاری ازمون سراسری دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫نتایــج اولیــه ازمــون کارشناســی ارشــد‬ ‫دهــه دوم خردادمــاه ‪ ۱۴۰۲‬بــرای‬ ‫انتخــاب رشــته و نتایــج نهایــی نیمــه‬ ‫اول شــهریور ‪ ۱۴۰۲‬توســط ســازمان‬ ‫ســنجش امــوزش کشــور اعــام خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫برگزاری کرسی ترویجی «تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از‬ ‫بیماری کوید ‪»19‬‬ ‫کرســی ترویجــی «تحلیــل فقهــی‬ ‫حقوقــی مســئولیت مدنــی دولــت در‬ ‫قبــال خســارات ناشــی از بیمــاری کویــد‬ ‫‪ »19‬در روز ‪ 9‬اســفند مــاه در ســالن‬ ‫معــراج دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی در ایــن‬ ‫کرســی کــه بــا حضــور جمعــی از‬ ‫اســاتید و دانشــجویان برگــزار گردیــد‪،‬‬ ‫ارائــه دهنــده کرســی دکتــر احســان‬ ‫ســامانی عضــو هیئــت علمــی گــروه فقــه‬ ‫و مبانــی حقــوق اســامی بــود‪ .‬ناقــدان‬ ‫کرســی دکتــر ابوالفضــل احمــدزاده‬ ‫معــاون حقــوق عامــه دادگســتری اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و دکتــر مصطفــی‬ ‫اربابــی مجــاز عضــو هیئــت علمــی گــروه‬ ‫فقــه و مبانــی حقــوق اســامی بودنــد و‬ ‫مدیریــت کرســی را دکتــر عبدالرســول‬ ‫حســنی فــر عضــو هیــات علمــی گــروه‬ ‫علــوم اجتماعــی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫در ایــن کرســی‪ ،‬دکتــر ســامانی ضمــن‬ ‫ارائــه توضیحاتــی در خصــوص پیشــینه‬ ‫مســئولیت مدنــی دولــت‪ ،‬دیدگاههــای‬ ‫حقوقــی راجــع بــه مســئولیت دولــت‬ ‫نســبت بــه خســارت ناشــی از اعمــال‬ ‫حاکمیــت و اعمــال تصــدی‪ ،‬و ارکان‬ ‫مســئولیت مدنــی دولــت‪ ،‬بــه تبییــن‬ ‫ادلــه فقهــی حقوقــی مســئولیت مدنــی‬ ‫دولــت در مقابلــه بــا ایــن بیمــاری و نیــز‬ ‫ارزیابــی عملکــرد دولــت در مواجهــه‬ ‫بــا کرونــا ویــروس پرداخــت‪ .‬همچنیــن‬ ‫بررســی قلمــرو و گســتره مســئولیت‬ ‫مدنــی دولــت نســبت بــه خســارات‬ ‫ناشــی از بیمــاری کویــد ‪ 19‬از دیگــر‬ ‫مباحثــی بــود کــه مــورد بررســی قــرار‬ ‫گــر فــت‪.‬‬ ‫در ادامـه ی جلســه‪ ،‬ناقــدان کرســی دکتر‬ ‫احمــدزاده و دکتــر اربابــی مجــاز از جهات‬ ‫مختلــف بــه نقــد کرســی پرداختنــد و‬ ‫نقــاط ضعــف و قــوت ایــن موضــوع را‬ ‫بررســی نمودنــد و ارائــه کننــده ضمــن‬ ‫پاســخگویی بــه نقدهــای داوران و تاییــد‬ ‫برخــی از نقدهــا جمع بنــدی خــود را‬ ‫ارائــه نمــود‪.‬‬ ‫در انتهــای جلســه‪ ،‬برخــی حضــار بــه‬ ‫طــرح پرســش هایــی در خصــوص‬ ‫گســتره مســئولیت مدنــی دولــت در‬ ‫قبــال انــواع مختلــف خســاراتی کــه‬ ‫بــه افــراد مبتلــی بــه کرونــا وارد شــده‬ ‫و نیــز نحــوه عملکــرد دولــت در قبــال‬ ‫ایــن خســارات و دعــاوی مربــوط بــه ان‬ ‫پرداختنــد کــه بــا توضیحاتــی از ســوی‬ ‫ارائــه دهنــده و ناقــدان همــراه شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه زمستان‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪6‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 31 ‫برگزاری مراسم گرامیداشت مرحوم دکتر پرویز عظیمی استاد فقید گروه ریاضی‬ ‫‪32‬‬ ‫مراســم یادبــود مرحــوم دکتــر پرویــز‬ ‫عظیمــی‪ ،‬اســتاد فقیــد گــروه ریاضــی‪،‬‬ ‫روز چهارشــنبه ‪ ۱۰‬اســفند در ســالن‬ ‫همایــش مجتمــع فنــاوری و نــواوری‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬و بــا حضــور دانشــجویان و‬ ‫اعضــا هیــات علمــی دانشــگاه برگــزار‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه در‬ ‫ابتــدای ایــن مراســم‪ ،‬دکتــر حســینی‬ ‫گیــو مدیــر گــروه ریاضــی‪ ،‬ضمــن عــرض‬ ‫خیــر مقــدم بــه حاضــران‪ ،‬یــاد و خاطــره‬ ‫مرحــوم دکتــر عظیمــی را گرامــی‬ ‫داشــتند‪ .‬در ادامــه‪ ،‬معــاون اموزشــی‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬دکتــر شــهرکی‪ ،‬بــا بیاناتــی‬ ‫بــر ضــرورت تــداوم برگــزاری چنیــن‬ ‫مراســماتی تاکیــد نمودنــد‪.‬‬ ‫ســپس‪ ،‬کلیپــی از عکــس هــا و صحبــت‬ ‫هــای مرحــوم عظیمــی پخــش شــد کــه‬ ‫بــه همــت دکتــر عــرب عامــری‪ ،‬معــاون‬ ‫اموزشــی دانشــکده ریاضــی‪ ،‬امــار و‬ ‫علــوم کامپیوتــر تهیــه شــده بــود‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬دکتــر رحمــت اهلل لشــکری‬ ‫پــور‪ ،‬اســتاد پیشکســوت گــروه ریاضــی‬ ‫و دکتــر شــاطریان بــه ذکــر خاطراتــی‬ ‫ارزشــمند از مرحــوم دکتــر عظیمــی‬ ‫پرداختند‪.‬روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره اســتاد‬ ‫فقیــد‪ ،‬از دســت انــدرکاران ایــن مراســم‬ ‫تشــکر و قدردانــی مــی نمایــد‪.‬‬ ‫ایین نکوداشت روز درخت کاری در دانشگاه سیستان وبلوچستان‬ ‫ائیــن نکوداشــت روز درختــکاری‪ ،‬بــه‬ ‫همــت اداره فضــای ســبز دانشــگاه‬ ‫و همــکاری انجمــن هــای علمــی‬ ‫دانشــجویی در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار گردیــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫‪ ،‬بــه مناســبت روز درخــت کاری‪۵۰ ،‬‬ ‫اصلــه درخــت از ســوی دانشــجویان و‬ ‫اســاتید و کارکنــان در ایــن دانشــگاه‬ ‫کاشــته شــد‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه بــه همــت اداره فضــای‬ ‫ســبز و بــا همــکاری و مشــارکت انجمــن‬ ‫علمــی نقاشــی و انجمــن علمــی گــروه‬ ‫علــوم ورزشــی در تاریــخ ‪۱۵‬و ‪ ۱۶‬اســفند‬ ‫در محوطــه پشــت کتابخانــه و ســاختمان‬ ‫علــوم ورزشــی برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه عیدانه در دانشگاه‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫نمایشــگاه عیدانــه بــه همــت معاونــت‬ ‫فرهنگــی دانشــگاه و بــا همــکاری‬ ‫شــهرداری و شــورای شــهر زاهــدان بــه‬ ‫مــدت ‪ ۴‬روز در مجتمــع خالقیــت و‬ ‫نــواوری دانشــگاه برگــزار گردیــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه عیدانــه بــا‬ ‫حضــور مســئولین دانشــگاه و شــورای‬ ‫شــهر زاهــدان و جمعــی از دانشــجویان‬ ‫فعــال فرهنگــی در تاریــخ ‪ ۱۸‬اســفندماه‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬در محــل مجتمــع خالقیــت و‬ ‫نــواوری برگــزار گردیــد‪ .‬در ایــن مراســم‬ ‫بعــد از تــاوت قــران‪ ،‬جنــاب اقــای دکتر‬ ‫نــوری معــاون فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫دانشــگاه و ســرکار خانــم دکتــر عســکری‬ ‫رئیــس کمیســیون بانــوان شــورای شــهر‬ ‫زاهــدان ســخنرانی نمودنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫نمایشــگاه ‪ ۳۰‬نفــر از بانــوان توانمنــد و‬ ‫هنرمنــد دانشــگاه و شــهر زاهــدان در‬ ‫حــوزه طراحــی و نقاشــی‪ ،‬صنایــع دســتی‬ ‫و مــواد غذایــی بــه مــدت ‪ ۴‬روز حضــور‬ ‫فعــال داشــتند‪.‬‬ ‫هــدف و رویکــرد از برگــزاری نمایشــگاه‬ ‫عرضــه و فــروش محصــوالت و‬ ‫دســتاوردهای هنــری و صنایــع دســتی‬ ‫و ایجــاد روحیــه شــاد در جامعــه هــدف‬ ‫بــود‪.‬‬ صفحه 32 ‫بــه همــت دفتــر نهــاد مقــام معظــم‬ ‫رهبــری و مرکــز خانــواده پایــدار‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬سلســله کارگاه هــای اموزشــی‪،‬‬ ‫خانــواده موفــق‪ ،‬ارتبــاط موثــر‪ ،‬عفــاف‬ ‫و حجــاب‪ ،‬و جهــاد تبییــن و جنــگ‬ ‫رســانه از تاریــخ ‪ ۱۰‬لغایــت ‪ ۱۵‬اســفند‬ ‫در دانشــگاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫کارگاه خانــواده موفــق‪ ،‬ویــژه اســاتید‪،‬‬ ‫کارکنــان و خانواده هــای انهــا و والدیــن‬ ‫دانــش امــوزان و مربیــان مــدارس‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬و کارگاه اموزشــی ارتبــاط‬ ‫موثــر‪ ،‬ویــژه کارکنــان نهــاد و اســاتید‬ ‫گــروه معــارف‪ ،‬و کارگاه عفــاف حجــاب‪،‬‬ ‫بــرای دانشــجویان دختــر‪ ،‬بــا حضــور‬ ‫و ســخنرانی دکتــر شــاهین فرهنــگ‬ ‫برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن کارگاه جنــگ جهانــی رســانه‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزاری سلسله کارگاه های اموزشی‪ ،‬خانواده موفق‪ ،‬ارتباط موثر‪ ،‬عفاف و حجاب‪ ،‬و جهاد تبیین و‬ ‫جنگ رسانه در دانشگاه‬ ‫و تبییــن تحــوالت اخیــر‪ ،‬بــا ســخنرانی‬ ‫دکتــر لســانی و بــا شــرکت کارکنــان و‬ ‫اســاتید برگــزار شــد‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی دانشــگاه از متولیــان‬ ‫برگــزاری کارگاه هــا‪ ،‬بــه ویــژه دفتــر‬ ‫نهــاد مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬مرکــز‬ ‫خانــواده پایــدار ایــن نهــاد و و کانــون‬ ‫بســیج اســاتید تشــکر و قدردانــی مــی‬ ‫نمایــد‬ ‫مراسم افتتاحیه مسابقات قهرمانی فوتبال دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی‬ ‫سراسر کشور در دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫رضایــی)‪ ،‬خطــاب بــه دســت انــدرکاران‬ ‫و شــرکت کننــدگان در مســابقات‪ ،‬بــه‬ ‫کلیــه میهمانــان خیرمقــدم گفتنــد‪،‬‬ ‫ایشــان بــا ابــزار خوشــحالی از میزبانــی‬ ‫دانشــگاه سیستان و بلوچســتان‪ ،‬برگزاری‬ ‫مســابقات پرهیجــان و مهیــج فوتبــال‬ ‫را باعــث افزایــش روحیــه و نشــاط در‬ ‫بیــن دانشــجویان دانســته و بــرای همــه‬ ‫ورزشــکاران‪ ،‬در کنــار رقابــت پرتــاش‬ ‫همــراه بــا روحیــه جوانمــردی‪ ،‬ارزوی‬ ‫ســامتی نمودنــد‪.‬‬ ‫مراســم افتتاحیــه مســابقات قهرمانــی‬ ‫فوتبــال دانشــجویان پســر دانشــگاه هــا و‬ ‫موسســات امــوزش عالــی سراســر کشــور‬ ‫در تاریــخ ‪ 16‬اســفند در زمیــن چمــن‬ ‫مصنوعــی فجــر دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫مراســم افتتاحیــه مســابقات قهرمانــی‬ ‫فوتبــال دانشــجویان پســر دانشــگاه هــا‬ ‫و موسســات امــوزش عالــی سراســر‬ ‫کشــور‪ ،‬بــا حضــور مدیــران و مســئولین‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬مدیــران اداره کل ورزش و‬ ‫جوانــان اســتان‪ ،‬سرپرســتان‪ ،‬مربیــان و‬ ‫ورزشــکاران شــرکت کننــده در مســابقات‬ ‫و جمــع کثیــری از دانشــجویان‪،‬‬ ‫کارکنــان و اســاتید دانشــگاه‪ ،‬در تاریــخ‬ ‫‪ 16‬اســفند در زمیــن چمــن مصنوعــی‬ ‫فجــر دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬در ایــن مراســم پــس از‬ ‫قرائــت ایاتــی از قــران کریــم‪ ،‬ســرود‬ ‫ملــی توســط گــروه موزیــک لشــگر ‪88‬‬ ‫رزهــی ارتــش نواختــه شــد‪ .‬ســپس‬ ‫دکتــر احمــد ناصــری معــاون دانشــجویی‬ ‫دانشــگاه در ســخنرانی خــود ضمــن‬ ‫قرائــت پیــام ریاســت دانشــگاه ( دکتــر‬ ‫در ایــن مراســم باشــکوه برنامــه هــای‬ ‫متنــوع و شــاد‪ ،‬از جملــه‪ ،‬نمایــش‬ ‫ضــرب باســتانی‪ ،‬موســیقی بلوچســتان‪،‬‬ ‫موســیقی پــاپ‪ ،‬اجــرای حــرکات‬ ‫نمایشــی تکوانــدو توســط پســران و‬ ‫دختــران‪ ،‬موســیقی سیســتانی همــراه‬ ‫بــا اجــرای رقــص شمشــیر‪ ،‬اجــرا شــد‪.‬‬ ‫پایــان مراســم بــا رژه ورزشــکاران تیــم‬ ‫هــا‪ ،‬از جلــوی جایــگاه بــا تشــویق پرشــور‬ ‫تماشــاگران‪ ،‬همــراه بــود‬ ‫فصلنامه زمستان‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪6‬‬ ‫‪33‬‬ صفحه 33 ‫جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫بازدید وزیر محترم کشور از غرفه دانشگاه سیستان و بلوچستان در جشنواره طالیه داران شکوه‬ ‫ایران زمین در سواحل مکران‬ ‫فصلنامه زمستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ صفحه 34 صفحه 35

آخرین شماره های فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 5

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 5

شماره : 5
تاریخ : 1401/09/01
فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 4

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 4

شماره : 4
تاریخ : 1401/07/10
فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 3

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 3

شماره : 3
تاریخ : 1401/03/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!