صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره ۲۴

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 24

هفته نامه روزگار خودرو شماره 24

‫‌شنبه‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی‌القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫به‌ثبات رسیده است‬ ‫در مسئولیت اجتماعی‬ ‫کوتاه‌مدت نیندیشیم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جای خالی پژوهش‌های بنیادی‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫‪7‬‬ ‫تیتر‌های هفته‬ ‫مبارزه با فساد از خودرو‬ ‫آغاز شد‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی تاریخچـه قدیمی‌تریـن رویداد خـــودرویی جهان‬ ‫‪ ۱۲۰‬سال با «موندیال کبیر»‬ ‫‪8‬‬ ‫تاثیر اقدام‌های دولت برای رسیدگی به ثبت سفارش‌ها‬ ‫قیمت‌ها شکستـه شد‬ ‫بطالت کامیون ها‬ ‫در دور باطل نوسازی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫به زودی از جزئیات‬ ‫فساد زنجیره‌ای‬ ‫خودرو سخن‬ ‫خواهم گفت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫دستور پیگیری‬ ‫پرونده تخلف‬ ‫واردات صادر شد‬ ‫‪2‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫پلیس می‌گوید پارک کردن در پیاده‌رو تخلف است‬ ‫خودروها سوار بر پیاده‌روها‬ ‫‪12‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی‌القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫ریی��س هیات‌عام��ل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع‬ ‫کش��ور(ایدرو) گفت‪ :‬بازار خودرو با اقدام‌ها و برنامه‌های اجرایی به‬ ‫ثبات نسبی رسیده و اکنون از التهاب‌های آن کاسته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬منصور معظمی‪ ،‬در س��فر به مشگین‌شهر استان‬ ‫اردبیل‪ ،‬افزود‪ :‬پایش و نظارت بر بازار خودرو ادامه دارد و با افرادی‬ ‫که سعی در التهاب بازار داشته باشند‪ ،‬برخورد جدی می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه‬ ‫از س��رمایه‌گذاران و کارآفرینان به‌عنوان س��ربازان جبهه اقتصادی‬ ‫ن��ام برد و از حمایت همه‌جانب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫در مسئولیت اجتماعی‪ ،‬کوتاه‌مدت‬ ‫نیندیشیم (‪)۲‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود‬ ‫گفتیم که ‪ CSR‬یعنی مسئولیت اجتماعی ش��رکت‌ها (‪Corporate Social‬‬ ‫‪ )Responsibility‬مقول��ه‌ای جدید در مدیریت کس��ب‌وکار به‌ش��مار می‌رود و‬ ‫خالصه آن پاس��خگویی به افکار عمومی اس��ت‪ .‬مهم‌ترین وجه ‪ CSR‬یا مسئولیت‬ ‫اجتماعی شرکت‌ها و سازمان‌ها باید بر مبنای صداقت و راستگویی با مشتریان عمل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ CSR‬در تعریفی س��اده یعن��ی اینکه س��ازمان‌ها در مقابل جامع��ه‌ای که در آن‬ ‫فعالیت می‌کنند‪ ،‬مسئول هستند زیرا از منابع انسانی‪ ،‬طبیعی و اقتصادی آن جامعه‬ ‫استفاده می‌کنند‪ .‬برخالف نگاه سنتی به مدیریت و کسب‌وکار‪ ،‬سازمان‌ها دیگر فقط‬ ‫در مقابل سهامداران‌شان مسئول نیس��تند و نباید فقط به افزایش سود کوتاه‌مدت‬ ‫سهامداران خود بیندیش��ند‪ ،‬بلکه باید مشتریان و حتی غیرمش��تریان را در منافع‬ ‫سازمان و شرکت خود شریک بدانند‪ .‬وقتی کارخانه‌ای فعالیت خود را در یک منطقه‬ ‫آغاز می‌کند‪ ،‬بر هم��ه عوامل اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬بهداش��تی‬ ‫و حتی طبیع��ت منطقه تأثیر می‌گذارد و گاهی ش��رایط زیس��ت‌محیطی را به‌مرور‬ ‫تغییر می‌دهد و بافت جدی��د اجتماعی به وجود می‌آورد‪ .‬نمونه مش��خص این‌گونه‬ ‫تاثیرگذاری‌ها را در همه جای جهان فراوان می‌توان دید‪ .‬نمونه قابل‌لمس در کشور‬ ‫ما تاثیر کشف نفت در خوزستان و تغییرات متنوع آن در طول سال‌ها و شکل‌گیری‬ ‫زندگی جدید در این منطقه در صد سال گذشته است؛ یا کارخانه ذوب‌آهن و فوالد‬ ‫مبارکه در اصفهان که ش��هرهای جدید با فرهنگ جدید به‌وجود آورد و تاثیرات این‬ ‫دو کارخانه بزرگ بیش از ‪ 50‬س��ال است که در اس��تان اصفهان نمایان شده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب انتظار می‌رود س��ازمان‌ها در ارتباط با ذی‌نفع��ان دیگری مانند مردم‬ ‫پیرامون حوزه کاری‪ ،‬به سرنوشت آنها هم بیندیش��ند و خواسته‌های مشروع آنها را‬ ‫مورد توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫هر کس��ب‌وکاری ازجمله ش��رکت‌هایی که برای تولید ثروت و کسب‌وکار ایجاد‬ ‫ش��ده‌اند باید صددرصد مس��ئولیت تما ‌م کارهای خود را که جنب��ه اجتماعی دارد‪،‬‬ ‫بر عهده بگیرند‪ .‬این مس��ئولیت در کس��ب‌وکار معمولی بر عهده صاح��ب آن و در‬ ‫شرکت‌ها برعهده هیات‌مدیره و مدیرعامل آن شرکت است‪.‬‬ ‫ذی‌نفع (‪ )stakeholder‬ش��خص یا سازمانی اس��ت که فعاالنه در یک پروژه یا‬ ‫فعالیت اقتصادی ش��رکت دارد یا ش��یوه اجرا یا تکمیل آن پروژه و فعالیت‪ ،‬بر سود‬ ‫یا زی��ان او تاثیر می‌گ��ذارد‪ .‬در نگاهی کلی‌ت��ر‪ ،‬ذی‌نفعان‪ ،‬موجودیت‌ه��ا‪ ،‬گروه‌ها و‬ ‫افرادی هس��تند که بر س��ازمان اثر می‌گذارند یا از آن اثر می‌پذیرند و طیف وسیعی‬ ‫را شامل می‌ش��وند؛ از کارکنان‪ ،‬مشتریان‪ ،‬ش��ریکان تجاری و جوامع محلی گرفته‬ ‫تا محیط‌زیست‪ ،‬رس��انه‌ها‪ ،‬نهادهای مردمی‪ ،‬ش��هروندان و دولت‪ .‬امروز در ادبیات‬ ‫مدیری��ت‪ ،‬تئوری ذی‌نفع��ان صحبت از ای��ن می‌کند که س��ازمان بای��د نه‌فقط به‬ ‫سهام‌داران خود‪ ،‬بلکه به‌تمامی ذی‌نفعان خود و انتظارهای آنها توجه کند‪.‬‬ ‫به‌طورمعمول این گروه‌ها یا نهادها بر استراتژی‌های س��ازمان تاثیر می‌گذارند یا‬ ‫از آن تاثیر می‌پذیرند که عبارت‌اند از کارمندان‪ ،‬مدیران‪ ،‬س��هامداران‪ ،‬هیات‌مدیره‪،‬‬ ‫مش��تریان‪ ،‬عرضه‌کنندگان مواد اولی��ه‪ ،‬توزیع‌کنندگان محصوالت‪ ،‬بس��تانکاران‪،‬‬ ‫مسئوالن‪ ،‬معتمدین و افراد پرنفوذ جامعه محلی‪ ،‬اتحادیه‌های کارگری‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫رقیب‪ ،‬مردم عادی‪ ،‬رسانه‌ها‪ ،‬س��ازمان‌های مردم‌نهاد و اجتماعی‪ ،‬نسل‌های آینده‪،‬‬ ‫محیط‌زیست و بسیاری عوامل دیگر و حتی نس��ل‌هایی که هنوز متولد نشده‌اند و از‬ ‫شرایط امروز سهم دارند؛ درنتیجه مبحثی کنار مسئولیت اجتماعی به‌وجود می‌آید‬ ‫که ریشه در اخالق با درون‌مایه‌ای از مذهب و اعتقادات دارد‪.‬‬ ‫اخالق ش��اخه‌ای اس��ت از فلس��فه که به اس��تدالل درباره پرس��ش‌های بنیادین‬ ‫اخالقیات می‌پردازد‪ .‬درس��تی و نادرستی امور‪ ،‬ش��ناخت امور خیر و شر و بازشناسی‬ ‫فضایل انسانی و گروهی‪ ،‬مسائل بنیادین اخالق را تش��کیل می‌دهند‪ .‬اصول و مسائل‬ ‫اخالقی که به‌وسیله فلس��فه اخالق مورد بررس��ی قرار می‌گیرند‪ ،‬می‌توانند به‌صورت‬ ‫پیشینی‪ ،‬بسیار از رخدادها را ممکن یا غیرممکن سازند‪ .‬به این معنا که ساختار شکل‬ ‫‌گرفته اخالقی پیرامون ما‪ ،‬رخ دادن امور را از صاف��ی اخالقیات حاکم رد می‌کند و در‬ ‫نتیجه شناخت این محیط اخالقی به ما در تصمیم‌گیری‌های‌مان کمک فراوان خواهد‬ ‫کرد و در تصمیم‌گیری مس��ئولیت‌های اجتماعی‪ ،‬صافی اخالقیات به کمک مدیران و‬ ‫هیات‌مدیره‌هایی خواهد آمد که تنها به درآمدزایی خود و سهامداران نمی‌اندیشند‪.‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت‌ها (‪ ،)CSR‬به درک تاثیرات اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫زیست‌محیطی کسب‌وکار بر دیگران اشاره دارد‪ CSR .‬با هدایت و اداره کسب‌وکارها‬ ‫و اقدامات آن به ش��یوه‌ای اخالقی و مسئوالنه مرتبط اس��ت‪ .‬می‌توان از آن استفاده‬ ‫مثبتی کرد و در صورت اجرای مؤثر آن‪ ،‬بهره‌وری و سودآوری شرکت افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ CSR .‬یعنی برخورداری از نگرش��ی مس��ئوالنه و فراتر رفتن از حداقل الزامات‬ ‫قانونی و پایبند بودن به اصول درس��تی که برای تمام کس��ب‌وکارها (با هراندازه‌ای)‬ ‫قابل‌اجراس��ت‪ .‬در مس��ئولیت اجتماعی به‌هیچ‌عن��وان نباید کوتاه‌مدت اندیش��ید‬ ‫زیرا روابط ش��رکت‌ها و س��ازمان‌ها و کارخانه‌های تولیدی و خدماتی با ذی‌نفعان در‬ ‫بلندمدت تعریف می‌شود‪ .‬باید ریشه آینده یک سازمان یا حتی یک محصول تولیدی‬ ‫را در روابط حاشیه‌ای با مسئولیت اجتماعی در دل مخاطبان کاشت‪.‬‬ ‫بازهم در این باره خواهم نوشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پژو ‪ ۲۰۰۸‬ثبت‌نامی تحویل می‌شود‬ ‫مدیرعامل شرکت ایکاپ اعالم کرد تمامی خودروهای ‪ ۲۰۰۸‬ثبت‌نام شده در‬ ‫برنامه پیش‌فروش به مشتریان تحویل داده می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬محمدرضا معتمد‪ ،‬مدیر ش��رکت ایکاپ با عذرخواهی از‬ ‫مش��تریان خودروهای ‪ ۲۰۰۸‬به‌دلیل دیرک��رد در تحویل خودروهای ثبت‌نامی‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این شرکت متعهد به تحویل تمامی خودروهای ‪ ۲۰۰۸‬ثبت‌نام شده‬ ‫است و مشتریان نگرانی درباره تولید و تحویل محصول نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به‌منظور پاسخگویی مناسب‌تر‪ ،‬مشتریان می‌توانند عالوه بر استفاده‬ ‫از راه‌های پیش��ین تماس برای پرسش‌های حضوری به محل مدیریت ارتباط با‬ ‫مشتریان ایکاپ واقع در تقاطع یادگار امام و خیابان آزادی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫برمبنای این گزارش‪ ،‬خودروهای‪ ۲۰۰۸‬نخستین محصول مشترک ایران‌خودرو‬ ‫و پژو است که از اردیبهشت سال گذشته به تولید رسیده‪ ،‬تاکنون بیش از ‪۵۰۰۰‬‬ ‫از این محصول تحویل مش��تریان شده و از نخس��تین حضور در جدول ارزیابی‬ ‫شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که موفق به کسب ‪4‬ستاره کیفیت شد‪،‬‬ ‫همواره این جایگاه را حفظ کرده است‪.‬‬ ‫بازار خودرو به‌ثبات رسیده است‬ ‫س��رمایه‌گذاران خبر داد‪ .‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫اجرای طرح بزرگ صنعتی در شهرستان مشگین‌شهر اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬این طرح بزرگ با همکاری سرمایه‌گذار بخش خصوصی اجرا‬ ‫می‌ش��ود و نقش مهمی در توس��عه اقتصادی استان اردبیل به‌‌ویژه‬ ‫شهرستان مشگین‌ش��هر خواهد داش��ت‪ .‬رییس هیات‌عامل ایدرو‬ ‫درباره این طرح گفت‪ :‬مطالعه و بررس��ی‌های نخس��تین به همراه‬ ‫نشست‌های گوناگون با س��رمایه‌گذار خارجی آغاز شده و به‌زودی‬ ‫جزئی��ات آن به اطالع مردم خواهد رس��ید‪ .‬معظمی همچنین در‬ ‫بازدید از کارخانه کامیون‌س��ازی مشگین‌شهر س��اخت این واحد‬ ‫صنعت��ی بزرگ را به‌عنوان فرصت طالیی و ارزش��مند برای رش��د‬ ‫و ش��کوفایی اقتصاد اس��تان اردبیل توصیف کرد‪ .‬اقدامات در حال‬ ‫انجام از س��وی دولت برای س��اماندهی وضعیت بازار خودرو نشان‬ ‫می‌ده��د تا حدی التهاب‌ها فروکش کرده اس��ت‪ .‬تهدید تحریم‌ها‬ ‫سبب شده تا توجه به تولید داخل در دو حوزه خودروهای سواری‬ ‫و تج��اری بیش از پیش ش��ود‪ .‬ممنوعی��ت واردات محصوالتی که‬ ‫تولید مشابه در داخل دارند از جمله اقدامات وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در راس��تای ساماندهی وضعیت بازار داخل در تمام اقالم‬ ‫به‌ویژه خودرو است‪.‬‬ ‫به‌دنبال گزارش وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به رییس‌جمهوری‬ ‫دستور پیگیری پرونده تخلف واردات صادر شد‬ ‫رییس‌جمه��وری پ��س از دریاف��ت گ��زارش‬ ‫وزارتخانه‌ه��ای صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪،‬‬ ‫اطالعات‪ ،‬ام��ور اقتصادی و دارایی و نیز بازرس��ی‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری درباره وقوع تخل��ف در واردات‬ ‫و ف��روش خودروهای خارجی‪ ،‬ضمن دس��تورهای‬ ‫جدی��د ب��ه ‪ ۳‬وزارتخانه و معاون حقوقی ریاس��ت‬ ‫جمهوری‪ ،‬از رییس قوه قضاییه خواس��ت ترتیبی‬ ‫اتخ��اذ کنند تا با دقت و س��رعت و خارج از نوبت‬ ‫به این پرونده رسیدگی شود‪ ،‬مجرمان و متخلفان‬ ‫به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کالن‬ ‫نامشروع به بیت‌المال بازگردد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی دولت‪ ،‬حس��ن‬ ‫روحانی در «گزارش به مردم» تاکید کرده اس��ت‪:‬‬ ‫اینک با تالش مسئوالن اجرایی و براساس بررسی‬ ‫مجم��وع گزارش‌ها می‌توان از احتمال یک فس��اد‬ ‫هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران‬ ‫دولت��ی‪ ،‬یک ش��رکت رایان��ه‌ای و چند ش��رکت‬ ‫واردکنن��ده خودرو س��خن گف��ت‪ .‬وی همچنین‬ ‫از مع��اون اول رییس‌جمه��وری خواس��ته ب��رای‬ ‫جلوگیری از تکرار تخلفات مش��ابه و خش��کاندن‬ ‫ریش��ه‌ها و عوامل فس��اد س��اختاری‪ ،‬رسیدگی به‬ ‫لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی»‬ ‫و « ش��فافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به‬ ‫ارس��ال سریع آنها به مجلس شورای اسالمی اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫متن گ��زارش رییس‌جمهوری به م��ردم به این‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫«بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫گزارش به مردم‬ ‫به‌دنبال دریافت گزارش‌هایی درباره وقوع تخلف‬ ‫در واردات و ف��روش خودروه��ای خارجی‪ ،‬به وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت دس��تور دادم تا در مدت‬ ‫‪۱۵‬روز موض��وع را بررس��ی و هرگون��ه تخلف را با‬ ‫صراح��ت به مردم و دس��تگاه قضای��ی اعالم کند‪.‬‬ ‫در ای��ن فاصل��ه‪ ،‬از وزارت اطالع��ات‪ ،‬وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و بازرس��ی ریاس��ت جمهوری‬ ‫هم خواس��تم تا گزارش‌های الزم را تهیه و ارسال‬ ‫نمایند‪ .‬بنا بر گ��زارش وزارت اطالعات این تخلف‬ ‫از طری��ق ثب��ت س��فارش‌های غیرقانونی و اخالل‬ ‫در ب��ازار موجب تش��دید واردات خ��ودرو و خروج‬ ‫گس��ترده ارز از کش��ور‪ ،‬ایج��اد تقاض��ای کاذب و‬ ‫افزایش بی‌رویه قیمت‪ ،‬کس��ب سودهای نامشروع‬ ‫و بروز پدیده داللی در حوزه ثبت س��فارش ش��ده‬ ‫و براس��اس گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش‪،‬‬ ‫تغییر در عنوان کاالی مورد س��فارش و تخلف در‬ ‫نحوه و زمان پرداخت وجه انجام ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این گ��زارش گروه‌های اصلی درگی��ر در تخلفات‬ ‫ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ ،‬تعدادی از واردکنندگان‬ ‫خودرو و چند نفر از کارشناس��ان شرکت رایانه‌ای‬ ‫ط��رف ق��رارداد برای پش��تیبانی از س��امانه ثبت‬ ‫سفارش معرفی شده‌اند‪.‬‬ ‫اینک ب��ا تالش مس��ئوالن اجرایی و براس��اس‬ ‫بررس��ی مجموع گزارش‌ه��ا می‌ت��وان از احتمال‬ ‫یک فس��اد هماهنگ از طریق مش��ارکت چند نفر‬ ‫از کارگزاران دولتی‪ ،‬یک ش��رکت رایانه‌ای و چند‬ ‫ش��رکت واردکننده خودرو سخن گفت‪ .‬با توجه به‬ ‫تعهد رییس‌جمهوری به اصل شفافیت و درک این‬ ‫ضرورت که دولت باید فسادستیزی را از خود آغاز‬ ‫کند؛‬ ‫زامیاد‬ ‫زامیاد سهم ‪ ۴۰‬درصدی در بازار خودروهای تجاری دارد‬ ‫سایپا‬ ‫«رهام» رونمایی شد‬ ‫جدیدترین محصول س��ایپا مبتنی‌بر مگاپلتفرم ‪‌SP‌۱۰۰‬‬ ‫در هفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز رونمایی شد‪.‬‬ ‫جدیدترین محصول سایپا مبتنی‌‌بر مگاپلتفرم ‪ SP‌۱۰۰‬با‬ ‫نام رهام در هفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز رونمایی شد‪.‬‬ ‫این محصول با ظاهری متفاوت بر اساس مدل‌های روز دنیا‬ ‫قو‌توسعه‬ ‫در همکاری با طراحان اروپایی و مهندس��ان تحقی ‌‬ ‫این گروه صنعتی طراحی و تولید ش��ده است‪ .‬از مزایای این‬ ‫خودرومی توان به توانایی کس��ب سه‌ستاره از استانداردهای‬ ‫‪ .۱‬ب��ه معاون حقوقی رییس‌جمهوری دس��تور‬ ‫می‌دهم ب��ا تجمی��ع و ارزیابی تمام��ی گزارش‌ها‬ ‫و پژوهش‌های انجام ش��ده‪ ،‬ضم��ن اعالم جرم به‬ ‫مقامات قضایی‪ ،‬اقدام به طرح شکایت کیفری و هر‬ ‫اقدام حقوقی الزم دیگر برای احقاق حقوق عمومی‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ب��ه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت دس��تور‬ ‫می‌دهم که براس��اس قانون پرون��ده تمام افرادی‬ ‫را که در موضوع یادش��ده مرتکب تخلفی شده‌اند‪،‬‬ ‫ب��دون هی��چ مالحظه‌ای ب��ه هیات رس��یدگی به‬ ‫تخلف��ات اداری ارج��اع دهد‪ .‬با تش��کیل کارگروه‬ ‫ویژه‌ای با مشارکت وزیران امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫اطالعات‪ ،‬ارتباطات و فناوری اطالعات و رییس کل‬ ‫بانک مرکزی نس��بت به اعم��ال اصالحات رویه‌ای‬ ‫و نهایی کردن س��امانه‌ای یکپارچ��ه برای کنترل‬ ‫واردات و صادرات کش��ور از مبدأ تا مقصد و ایجاد‬ ‫ش��فافیت الزم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ب��ه وزی��ر دادگس��تری دس��تور می‌دهم در‬ ‫رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی‬ ‫ک��ه از طری��ق تقل��ب‪ ،‬گران‌فروش��ی‪ ،‬احت��کار و‬ ‫اخالل در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامش��روع‬ ‫دس��ت یافته‌اند‪ ،‬تسریع کرده و نس��بت به اعمال‬ ‫مجازات‌های مقرر اقدام کند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور می‌دهم‬ ‫که از ترخیص باقیمان��ده خودروهای موضوع این‬ ‫پرون��ده جلوگیری کن��د و اطالع��ات خودروهای‬ ‫ترخیص ش��ده را برای اقدام��ات قانونی در اختیار‬ ‫مراج��ع ذی‌ربط قرار دهد‪ .‬پرون��ده مالیاتی افراد و‬ ‫ش��رکت‌های دخیل در این جریان را با دقت مورد‬ ‫بازبینی قرار دهد و مالی��ات و دیگر حقوق دولتی‬ ‫پرداخت نش��ده مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و‬ ‫تجاری آنها را در اسرع وقت وصول کند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از معاون اول رییس‌جمهوری می‌خواهم برای‬ ‫جلوگیری از تکرار تخلفات مش��ابه و خش��کاندن‬ ‫ریش��ه‌ها و عوامل فس��اد س��اختاری‪ ،‬رسیدگی به‬ ‫لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی»‬ ‫و « ش��فافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به‬ ‫ارس��ال سریع آنها به مجلس شورای اسالمی اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬از ریی��س محترم قوه قضائی��ه می‌خواهم با‬ ‫توجه به اینکه از نظ��ر افکار عمومی تخلف در هر‬ ‫نه��ادی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آس��یب‬ ‫جدی می‌رس��اند‪ ،‬ترتیبی اتخاذ کنند تا با دقت و‬ ‫س��رعت و خارج از نوبت به این پرونده رس��یدگی‬ ‫شود‪ ،‬مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند‬ ‫و اموال و س��ودهای کالن نامش��روع به بیت‌المال‬ ‫بازگردد»‪.‬‬ ‫یورو‪ NCAP‬و گذراندن اس��تانداردهای هش��تادوپنج‌گانه‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد اش��اره ک��رد‪ .‬از دیگ��ر امکانات و‬ ‫ویژگی‌های این خودرو فرمان برقی‪ ،‬ترمز اضطراری و ‪،ABS‬‬ ‫سیس��تم کنترل پایداری‪ ،‬س��ان‌روف‪ ۶ ،‬کیس��ه هوا‪ ،‬ایمنی‬ ‫عابر پیاده‪ ،‬مانیتور نمایش اطالعات خودرو‪ ،‬سنس��ور پارک‬ ‫و دوربین عقب‪ ،‬کروز کنترل‪ ،‬سیس��تم تهویه اتوماتیک و‪...‬‬ ‫است‪ .‬قیمت این خودرو ملی هنوز مشخص نشده و با تولید‬ ‫قطعی‪ ،‬قیمت‌گذاری و به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت زامیاد در جمع سهامداران این شرکت‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬زامیاد توانس��ته با تحقق اهداف خود در زمینه تولید و فروش‬ ‫انواع خودروهای تجاری س��بک و س��نگین در سال گذشته‪ ،‬سهم‬ ‫‪۴۰‬درص��دی بازار خودروهای کار و تجاری کش��ور را کس��ب کند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا‌نیوز‪ ،‬محمد زارع‌پوراش��کذری در مجمع عمومی‬ ‫ساالنه این شرکت ضمن بیان مطلب یادشده‪ ،‬افزود‪ :‬این شرکت در‬ ‫سال گذشته توانست با تولید بیش از ‪۲۸‬هزار خودرو تجاری‪ ،‬ضمن‬ ‫افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬سهم ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫از تولید خودروهای تجاری کشور را ب ‌ه دست آورد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫افزایش تولید در ش��رایطی به‌‌دس��ت آمد که با وجود برخی موانع و‬ ‫مشکالت این خودروساز توانست برنامه‌های استراتژیک خود را در‬ ‫تمامی حوزه‌ها از قبیل تولید و فروش پیاد ‌ه کند‪ .‬زارع‌پوراشکذری‬ ‫در ادامه به وضعیت فروش شرکت زامیاد اشاره کرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫حوزه نیز با ارائه ش��رایط متنوع و منعطف ف��روش برای خریداران‬ ‫انواع محصوالت زامیاد توانس��تیم با فروش ‪۲۹‬هزار و ‪۵۰۵‬دستگاه‪،‬‬ ‫به رش��د ‪۲۴‬درصدی دس��ت یابیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت زامیاد به‬ ‫برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های توس��عه‌ای و زیربنایی این شرکت‬ ‫اش��اره و تصریح کرد‪ :‬زامیاد امسال در راستای تداوم و توسعه تولید‬ ‫محص��والت باکیفیت با اجرای پروژه‌های زیربنایی و توس��عه‌ای از‬ ‫قبیل پروژه بهینه‌س��ازی سالن رنگ‪ ،‬توس��عه پلتفرم وانت نیسان‬ ‫و پ��ادرا‪ ،‬پروژه ارتق��ای موتور و‪ ...‬عالوه‌بر رعای��ت قوانین و الزامات‬ ‫س��ازمان‌های مراج��ع ذی‌صالح‪ ،‬موج��ب ارتقای س��طح کیفی‬ ‫محصوالت و افزایش رضایتمندی مشتریان شده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به انتقال خط وانت ریچ از ش��رکت پارس‌خ��ودرو به زامیاد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬زامیاد با تولید و عرضه پیکاپ ریچ به بازار داخلی در کنار دیگر‬ ‫محصوالت تولیدی مانند انواع وانت نیس��ان و وانت پادرا توانس��ته‬ ‫طیف گس��ترده‌تری از سلیقه مشتریان به خودروهای تجاری و کار‬ ‫سبک کشور را زیرپوش��ش قرار دهد‪ .‬زارع‌پور‌اشکذری در پایان از‬ ‫حمایت‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مدیریت ارش��د گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا و تمام ارکان مجموعه‌ای ش��رکت زامیاد در‬ ‫راس��تای اعتالی صنعت خودرو کش��ور قدردانی و ابراز امیدواری‬ ‫کرد‪ ،‬این ش��رکت بتواند با تالش و همت مضاعف و با داخلی‌سازی‬ ‫بیش��تر محصوالت تولیدی‪ ،‬بیش از پیش در راس��تای تحقق شعار‬ ‫سال «حمایت از کاالی ایرانی» حرکت کند‪.‬‬ ‫خودرو و ارز‬ ‫تشخیص تخصیص ارز از ثبت‌سفارش مهم‌تر است‬ ‫عضو کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬گفت‪ :‬در مس��یر اختصاص ارز دولتی‬ ‫باید تیمی بتواند به‌درستی ارز دولتی را به کاالی اساسی‬ ‫تخصی��ص دهد و در مرحله بعد الزم اس��ت بر این کاالها‬ ‫نظارت شود تا قیمت نهایی براساس ارز دولتی باشد‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا مصری در گفت‌وگ��و با خانه مل��ت‪ ،‬درباره‬ ‫ثبت‌س��فارش و نح��وه تخصی��ص ارز ب��ه کااله��ا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ثبت‌س��فارش اختیاری نیس��ت که دولت بتواند آن‬ ‫را به‌ط��ور کام��ل متوقف کن��د‪ ،‬بلکه ممکن اس��ت برای‬ ‫مدت��ی ب��ه گروهی از کااله��ا ارز دولت��ی اختصاص پیدا‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تخصیص ارز به گروه خودرویی‬ ‫متوقف شده است اما ثبت سفارش برای همه کاالها بسته‬ ‫نمی‌شود و در این زمینه مدیریت می‌شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬پس از‬ ‫اینکه ثبت‌سفارش کاال ازسوی افراد یا شرکت‌ها در نوبت‬ ‫بانک مرکزی برای بازگش��ایی ال‌س��ی قرار می‌گیرند‪ ،‬در‬ ‫این مرحله بانک مرک��زی متعهد به پرداخت و اختصاص‬ ‫ارز به کاالهای درخواستی می‌شود‪.‬‬ ‫مص��ری با بیان اینکه در این مرحله باید برای تخصیص‬ ‫ارز تصمیم‌گیری ش��ود‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬ب��رای تخصیص ارز‬ ‫دولت��ی باید اولویت‌ه��ا را در نظر بگی��رد و نباید به تمام‬ ‫کاالها ارز دولتی داده ش��ود ام��ا باید مواد اولیه‪ ،‬کاالهای‬ ‫اساسی‪ ،‬داروها و امکانات پزشکی در اولویت تخصیص ارز‬ ‫دولتی قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬در این میان اولویت دومی وجود دارد‬ ‫که تخصی��ص ارز به آنها تاثیری بر جامعه ندارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫نیاز به اعمال سیاس��ت تخصی��ص ارز داریم و باید به‌طور‬ ‫کنترل شده به کاالها ارز داده شود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید‬ ‫بر اینکه ثبت‌س��فارش تنها اعالم نیاز اس��ت و به معنای‬ ‫واردات کاال نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درخواست هر کاالیی نیاز‬ ‫به اختصاص ارز ندارد باید امکان تخصیص ارز در کش��ور‬ ‫مقص��د و نیز نوع ارز مورد بررس��ی قرار گی��رد؛ بنابراین‬ ‫ثبت‌س��فارش تنها اعالم نیاز اس��ت و مرحله مهم‌تر از آن‬ ‫نحوه تخصیص ارز به کاالهاست‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه بانک مرکزی برای تخصیص‬ ‫ارز متعهد می‌ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اولویت‌بندی اختصاص ارز‬ ‫ارتباطی با ش��فافیت ن��دارد‪ ،‬در این بین تیم تش��خیص‬ ‫تخصی��ص ارز بای��د به‌درس��تی تش��خیص ده��د که ارز‬ ‫دولتی ب��ه چه کاالهایی تعلق گی��رد‪ .‬در مرحله بعد باید‬ ‫تعریفی برای سیس��تم توزیع کاالها ب��ا ارز ‪4200‬تومان‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬او اف��زود‪ :‬همچنین ض��رورت دارد در چرخه‬ ‫توزیع کنترل وجود داش��ته باش��د تا کاالیی که با ‪4200‬‬ ‫تومان وارد کشور شده براساس ارز ‪‌۸‬هزار تومانی در بازار‬ ‫قیمت‌گذاری نشود‪.‬‬ ‫مص��ری با تاکید بر اینکه نظارت بر توزیع کاالها مرحله‬ ‫مهمی اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دو سیس��تم الزم اس��ت اینکه‬ ‫به‌درس��تی تشخیص داده ش��ود به چه کاالیی ارز دولتی‬ ‫اختص��اص یابد و در مرحل��ه دوم باید قیمت نهایی که به‬ ‫دس��ت مصرف‌کننده می‌رس��د‪ ،‬رصد شود تا در این میان‬ ‫رانت و فسادی ایجاد نشود‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫مدیریت با تربیت مدیر بسامان می‌شود‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ ،‬روزنامه‌ن�گار‪ :‬گفت‌وگو با کارشناس��ان و بیان‬ ‫نظرهای آنه��ا تنها روی کاغذ می‌آی��د و در ظاهر تاثیری ب��ر مدیریت‌های‬ ‫باالدستی‪ ،‬میان‌دستی و پایین‌دس��تی ندارد زیرا آنها نیز در نپذیرفتن این‬ ‫نظرها دالیل خ��ود را عنوان می‌کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که کش��ورهای‬ ‫صنعتی با بهره‌گیری از نظر مش��اوران اقتصادی و صنعتی بس��تر توسعه را‬ ‫فراهم می‌کنند‪ .‬چگونه می‌ش��ود که برای آنها نتیجه دارد اما برای ما خیر‪،‬‬ ‫جای بسی تامل اس��ت‪ .‬در این‌باره باز هم باید این س��خنان تکراری راگفت‬ ‫که مدیریت ح��رف اول و آخر را در تمام امور می‌زند‪ .‬این گونه اس��ت که در‬ ‫حوزه پزشکی و مهندسی از نیروهای دانش‌آموخته جهان سومی استفاده‬ ‫می‌شود و چه موفقیت‌هایی که این افراد در کشورهای صنعتی دنیا به‌دست‬ ‫نمی‌آورند‪ ،‬اما دانشگاه‌های آنها بیشتر تمرکزش��ان بر تربیت کارشناسان‬ ‫علوم‌انسانی و البته مدیران با کفایت است که تمام حوزه‌ها‪ ،‬حتی مهندسی‬ ‫و پزشکی را مدیریت کنند‪ .‬امروز با فرصت کمی که تا شروع مرحله نخست‬ ‫تحریم‌ها داریم‪ ،‬مدیران بیش از هوشیاری دچار نوعی سردرگمی و حیرانی‬ ‫ش��ده‌اند که بدیهی‌ترین موضوع‌ها از دست‌ش��ان در رفته و نمی‌توانند در‬ ‫تصمیم‌گیری‌ها تمرکز داشته باشند‪ .‬به گفته یکی از تولیدکنندگان‪ ،‬نگاه‬ ‫ملی باعث می‌شود تا حرص به سود بیشتر و شکل‌گیری رانت و فساد از بین‬ ‫برود(امری که در اقتصاد و صنعت کشور سر دراز دارد) و این‌گونه نباشد که‬ ‫هر کس در موقعیتی که قرار دارد‪ ،‬هر چند کوتاه‪ ،‬کیسه‌ای برای خود بدوزد‬ ‫که ممکن است رسوا شود یا در کوتاه‌مدت قِسِ ر در برود‪ .‬به‌طور قطع اگر در‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫رئیس‌جمهوری به ‪ ۴‬نهاد دولتی در زمینه «پیگیری تخلف واردات‬ ‫خودرو» دس�تورهایی داد و همچنی�ن‪ ،‬از رئیس قوه قضاییه برای‬ ‫«رس�یدگی با دقت و س�رعت و مج�ازات متخلفان» درخواس�ت‬ ‫کرد‪ .‬کارشناس�ان این اقدام را بسترساز برخورد قضایی و قانونی‬ ‫با فس�اد در چارچوب ظرفیت‌های نظام ارزیابی می‌کنند‪ .‬عالوه‌بر‬ ‫این رئیس‌جمه�وری از معاون اول خود خواس�ت برای جلوگیری‬ ‫از تخلف�ات گذش�ته لوای�ح «مدیریت تعارض مناف�ع در خدمات‬ ‫عموم�ی» و «ش�فافیت» را در اولویت قرار ده�د‪ .‬رئیس‌جمهوری‬ ‫عصر ش�نبه پ�س از دریافت گ�زارش وقوع تخل�ف در واردات و‬ ‫فروش خودروهای خارجی‪ ،‬رسیدگی خارج از نوبت قوه قضاییه به‬ ‫این پرونده و مجازات متخلفان را خواستار شد‪ .‬رئیس‌جمهوری در‬ ‫دستوری که معروف به «‪ ۶‬فرمان خودرویی» است خواستار توقف‬ ‫ش�رایط کنونی و پیگیری تخلف در واردات خودرو ش�ده اس�ت‪.‬‬ ‫در پی صدور ‪ ۶‬فرمان از طرف رئیس‌جمهوری درباره تخلفات در واردات خودرو مطرح شد‬ ‫مبارزه با فساد از خودرو آغاز شد‬ ‫‹ ‹رسیدگی‪ ،‬تجمیع و اعالم عمومی‬ ‫لعی��ا جنی��دی‪ ،‬معاون حقوق��ی رئیس‌جمه��وری گفت‪:‬‬ ‫گزارش‌ه��ای رس��یده به‌دس��ت حس��ن روحان��ی مبنی‌بر‬ ‫تخل��ف واردات خ��ودرو را رس��یدگی‪ ،‬تجمیع و س��پس به‬ ‫ق��وه قضاییه اعالم می‌کنیم‪ .‬همه گزارش‌هایی که به‌دس��ت‬ ‫رئیس‌جمهوری رس��یده را تجمیع و به م��وارد به طور حتم‬ ‫رس��یدگی می‌کنیم‪ .‬پ��س از رس��یدگی‪ ،‬از متخلفان اعالم‬ ‫شکایت کرده و س��پس موضوع پیگیری می‌شود‪ .‬متخلفان‬ ‫نیز برای پیگیری و رس��یدگی قضایی به قوه قضاییه معرفی‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬این مقام حقوقی با بیان اینکه بر اس��اس قانون‪ ،‬تا‬ ‫قبل از رسیدگی به پرونده نمی‌توان اسامی متخلفان را اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬اگر اس��تثناهای قانونی هنگام رس��یدگی‬ ‫وج��ود دارد باید دید تا چه مقدار از پرونده قبل از صدور حکم‬ ‫قابل گزارش به مردم و اعالم عمومی اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تا‬ ‫قبل از طرح ش��کایت‪ ،‬اسامی افراد متخلف اعالم نمی‌شود اما‬ ‫بعد از صدور حکم قطعی‪ ،‬افشای اسامی آنها مجاز است البته‬ ‫هنگام رس��یدگی در چارچوب قوانین درخواست می‌کنیم تا‬ ‫بخشی از پرونده بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری‪ ،‬اعالم‬ ‫عمومی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام حساب‌شده و قابل قدردانی‬ ‫محس��ن بیگلری‪ ،‬عضو هیات‌رئیسه کمیس��یون برنامه‪،‬‬ ‫بودج��ه و محاس��بات مجل��س ش��ورای اس�لامی‪ ،‬اق��دام‬ ‫رئیس‌جمه��وری در برخورد قاطع ب��ا متخلفان واردکننده‬ ‫خودرو را حساب‌شده و قابل قدردانی دانست و گفت‪ :‬بسیاری‬ ‫از این دس��تور خرس��ند ش��دند‪ .‬وی با بیان اینک��ه ما از قوه‬ ‫قضاییه می‌خواهیم هر چه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی‬ ‫کند و با متخلفان واردات خودرو برخورد جدی داشته باشد‪،‬‬ ‫به خانه ملت گفت‪ :‬نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی نیز‬ ‫در این راس��تا به دولت و ق��وه قضاییه کمک می‌کنند که هر‬ ‫چه س��ریع‌تر با این متخلفان برخورد کنن��د‪ .‬بیگلری ادامه‬ ‫داد‪ :‬امروز یکی دیگر از درخواس��ت‌های مردم این اس��ت که‬ ‫تکلیف ارزهای ‪ ۴۲۰۰‬تومانی که به برخی افراد داده ش��ده و‬ ‫ما معتقدیم به‌دست صاحبان واقعی آن نرسیده روشن شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بس��یاری در این وضعیت پول‌های خود را از‬ ‫دس��ت داده‌اند‪ ،‬ما از رئیس‌جمهوری می‌خواهیم که هر چه‬ ‫س��ریع‌تر مانند موضوع خودرو به این مس��ئله ورود کند و با‬ ‫متخلفان برخورد جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز ارزان رانت و فساد ایجاد می‌کند‬ ‫بهروز هادی‌زنوز‪ ،‬کارش��ناس برجس��ته اقتصادی درباره‬ ‫دس��تور تازه رئیس‌جمهوری برای مبارزه با فساد در واردات‬ ‫گفت‪ :‬مش��کالتی که ایجاد ش��د ریش��ه در دو اتفاق داشت؛‬ ‫نخست اینکه نرخ رسمی دالر در زمان نامناسب و پایین‌تر از‬ ‫س��طح واقعی اعالم شد و دوم اینکه دولت فهرست کاالهایی‬ ‫را که می‌توانس��تند از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی استفاده کنند‪ ،‬دیر‬ ‫اعالم کرد‪ .‬هادی‌زنوز با اش��اره به وجود شبکه گسترده فساد‬ ‫در واردات‪ ،‬توضیح داد‪ :‬متاس��فانه دولت زمینه فساد و رانت‬ ‫را ایج��اد کرد‪ .‬هر چند این سیاس��ت را نمی‌توان نیت‌خوانی‬ ‫کرد اما در این شرایط نمی‌توان بخش خصوصی را با موعظه‬ ‫کنت��رل کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬به عقیده فس��اد در واردات ریش��ه‬ ‫عمیق��ی دارد و برای مبارزه با آن باید بس��یار جدی‌تر با این‬ ‫موضوع برخورد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عزم جدی‌تر برای مبارزه با فساد‬ ‫جمش��ید پژویان‪ ،‬دبی��ر اقتصاد کالن مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام‪ ،‬رئیس س��ابق شورای رقابت و استاد دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبایی درباره ش��یوه مبارزه با فساد واردات گفت‪:‬‬ ‫باید در نظر داش��ت که در این موض��وع درباره واردات ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار خودرو صحبت می‌شود‪ .‬آیا فکر می‌کنیم این کار مردم‬ ‫اس��ت؟ خیر‪ ،‬این‌طور نیس��ت‪ .‬این موضوع کار افرادی است‬ ‫که سلطه دارند‪ .‬چطور می‌شود این تعداد خودرو وارد کشور‬ ‫ش��ود و کسی متوجه آن نشود؟ رئیس سابق شورای رقابت با‬ ‫اشاره به اینکه متاس��فانه ریشه فساد قوی‌تر از چیزی است‬ ‫که تصور می‌ش��ود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬رفع فساد نیازمند تغییرات‬ ‫بس��یار اساسی اس��ت‪ .‬در ش��رایط کنونی نمی‌توان امیدوار‬ ‫بود که چنین رفتارهایی راه فس��اد و مفس��دان اقتصادی را‬ ‫مس��دود کند‪ .‬شاید این سیاس��ت‌ها در مقطعی بتواند مانع‬ ‫برخی آس��یب‌های اقتصادی شود اما مشکل فراتر از واردات‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار خودرو اس��ت‪ .‬دبیر اقتصاد کالن مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام با بیان اینکه خیلی زودتر می‌ش��د جلوی این‬ ‫ماش��ین‌ها را گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه باقی اجناس وارد شده‬ ‫هم به این شکل است‪ .‬وقتی ارزی که داده می‌شود به مصارف‬ ‫دیگری می‌رسد و این موضوع را به طور علنی اعالم می‌کنند‬ ‫مشخص می‌شود وضعیت از چه قرار است‪.‬‬ ‫داخل کمترین مش��کل را داشته باش��یم در رویارویی با تنش‌های خارجی‬ ‫بهتر می‌توانی��م عمل کنیم‪ .‬اما اگر مش��کالت داخلی افزون باش��د و حتی‬ ‫ازنظر بین‌المللی هم مسیر برای همکاری‌ها هموار باشد باز هم نتیجه مورد‬ ‫انتظار به‌دست نخواهد آمد‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬صنعتگران به تاثیر تحریم‌های‬ ‫داخلی نس��بت به تحریم‌های بین‌المللی اشاره می‌کنند که آسیب‌رسان‌تر‬ ‫بوده است‪ .‬باز هم می‌رس��یم به س��ر خط و خأل مدیریتی‪ .‬به گفته مدیران‬ ‫صنعتی‪ ،‬بخش صنعت کشور چیزی کمتر از کشورهای اروپایی یا آسیایی‬ ‫مانند ژاپن ندارد‪ .‬اگ��ر صنعتگر ژاپنی در رده ‪ ۱۰۰‬ق��رار دارد ما تا رده ‪ ۸۵‬و‬ ‫‪ ۹۰‬را رفته‌ایم؛ اختالف در بحث مهندس��ی کمتر و بیشتر مسئله همدلی و‬ ‫مدیریتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹خنثی‌سازی زمینه جرم‬ ‫معصومه آقاپور‪ ،‬عضو هیات‌رئیس��ه کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬اق��دام رئیس‌جمهوری در‬ ‫ارائه این گزارش و دس��تور قاطع ب��رای برخورد با متخلفان‬ ‫اتفاق��ی مثبت و خوب اس��ت ام��ا مردم انتظار داش��تند که‬ ‫رئیس‌جمهوری زودتر از این دستور برخورد را اعالم می‌کرد‬ ‫ولی هم‌اکنون نیز خوب اس��ت و دیر نشده است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه دکت��ر روحانی باید از وزیران خود بخواهد که برخورد‬ ‫قاطع با متخلفان داش��ته باشند‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬اکنون شاهد‬ ‫هس��تیم که تخلف‌ها به مدیران پای��ه و میانی نیز نفوذ کرده‬ ‫و باید با آنها برخورد ش��ود یعنی تاکید ما این اس��ت که باید‬ ‫از پایی��ن هرم تا رأس برخورد ش��ود‪ .‬وی اظه��ار کرد‪ :‬تنها با‬ ‫برخورد جلوی جرم گرفته نمی‌شود بلکه باید زمینه جرم در‬ ‫کش��ور از بین برود‪ .‬امروز به مدیران استان‌ها اختیارات الزم‬ ‫داده نمی‌شود و یک مدیر مجبور است هر روز به تهران بیاید‬ ‫و مشکل خود را حل کند‪ .‬آقاپور یکی از دالیل این تخلف‌ها را‬ ‫ساماندهی نداشتن نظام بانکی و ارزی کشور دانست و گفت‪:‬‬ ‫همه این سفته‌بازی‌ها به دلیل نوسان‌های نرخ ارز است‪.‬‬ ‫‹ ‹آغاز فسادستیزی دولت از خودش‬ ‫محمداس��ماعیل س��عیدی‪ ،‬عض��و کمیس��یون اصل ‪۹۰‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در ای��ن زمینه گف��ت‪ :‬این اقدام‬ ‫رئیس‌جمهوری مثبت و سازنده است‪ .‬جامعه و مردم انتظار‬ ‫داش��تند این دس��تور هر چه س��ریع‌تر انجام و ب��ا متخلفان‬ ‫به‌ش��دت برخورد ش��ود‪ .‬وی با بیان اینک��ه پرونده واردات و‬ ‫کنترل نش��دن نرخ خودرو نیز در دستور کار این کمیسیون‬ ‫اس��ت و امیدواریم این حرکت‌ها ادامه یابد‪ ،‬به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫همه نهادها باید این اقدام دکتر روحانی را سرلوحه کار خود‬ ‫قرار دهند و فسادستیزی را از درون خود آغاز کنند‪ .‬مجلس‬ ‫شورای اس�لامی نیز در این راستا برای برخورد جدی با این‬ ‫تخلف‌ها به دولت کمک می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سوداگری و منفعت‌طلبی بیماری در اقتصاد‬ ‫فاطمه ذوالقدر‪ ،‬نایب‌رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس‬ ‫نیز درباره گزارش رئیس‌جمهوری تاکید کرد‪ :‬واکنش��ی که‬ ‫دکتر روحانی نسبت به تخلف‌ها در عرصه واردات غیرقانونی‬ ‫خودرو به کش��ور نشان داد و دس��تور وی برای رسیدگی به‬ ‫موضوع درمدت دو هفته کاری‪ ،‬اقدامی بسیار مثبت و ارزنده‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی‌القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫گزارش ‪1‬‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫حسن روحانی همچنین‪ ،‬در دستورهای جداگانه به وزارتخانه‌های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اطالعات‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی و معاون‬ ‫حقوقی ریاس�ت‌جمهوری برای هر یک از آنه�ا وظایفی تعریف و‬ ‫برای بررس�ی موض�وع مدت‌زمان ‪۱۵‬روزه را تعیی�ن کرد‪ .‬آخرین‬ ‫اق�دام رئیس‌جمه�وری در این زمین�ه عالوه‌بر اینکه مش�کالت‬ ‫پیش‌آم�ده در زمینه واردات خودرو را برط�رف می‌کند‪ ،‬می‌تواند‬ ‫مان�ع بروز چنین مش�کالتی در کش�ور ش�ود‪ .‬به عب�ارت دیگر‪،‬‬ ‫نهادهای مرتبط با این موضوع و دیگر کاالهای وارداتی در بررسی‬ ‫پرون�ده تخلف‌ه�ای حوزه خ�ودرو می‌توانند به راهکاری دس�ت‬ ‫یابند ک�ه نه‌تنها خودروهای وارداتی بلکه هیچ‌کدام از محصوالت‬ ‫وارداتی دیگر زمینه‌ساز تخلف و فساد نباشند‪ .‬نمایندگان مجلس‬ ‫ش�ورای اسلامی این تصمیم رئیس‌جمهوری را در راس�تای رفع‬ ‫فساد واردات خودرو دانس�ته‌اند عالوه‌بر این برخی از نمایندگان‬ ‫در سرعت عمل در اجرای این فرمان‌ها تاکید دارند‪.‬‬ ‫تلق��ی می‌ش��ود‪ .‬وی با تاکی��د بر اینکه باید در نظر داش��ت‬ ‫ای��ن تخلف در فرآیند واردات خودرو همان یک س��ال پیش‬ ‫شناس��ایی شده بود‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬با این حال‪ ،‬اکنون پس‬ ‫از یک س��ال اثبات وقوع این تخلف اعالم رسمی شده که این‬ ‫گذر زمان به نفع دولت و مردم نبود و باید روند نظارت بسیار‬ ‫دقیق‌تر و قانونمندتر از آنچه وجود داش��ت و دارد‪ ،‬باشد تا با‬ ‫اهمال و کم‌کاری سبب‌ساز بی‌ثباتی اقتصادی هر چه بیشتر‬ ‫در سطح کش��ور به‌دست خویش نباشیم‪ .‬ذوالقدر ادامه داد‪:‬‬ ‫امروز مش��کالت بسیاری را در عرصه اقتصادی کشور شاهد‬ ‫هس��تیم که منحصر به یک قلم کاال نیس��ت‪ ،‬این بی‌ثباتی و‬ ‫بی‌نظمی اقتصادی در تمامی بازارهای سرمایه از جمله بازار‬ ‫ارز‪ ،‬ط�لا و س��که‪ ،‬خودرو و تلفن همراه را دربرگرفته اس��ت‬ ‫که مانند یک بیماری به س��ایر عرصه‌ه��ای اقتصادی نیز به‬ ‫م��رور نفوذ کرده و کل اقتصاد را بیمار و آلوده س��وداگری و‬ ‫منفعت‌طلبی گروه خاصی می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹گامی رو به جلو‬ ‫ابوالفض��ل ابوتراب��ی‪ ،‬نماینده م��ردم نجف‌آباد در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی نیز اقدام رئیس‌جمهوری مبنی‌بر برخورد‬ ‫قاطع با متخلفان واردات خودرو را اقدامی رو به جلو دانست‬ ‫و تاکی��د ک��رد‪ :‬انتظ��ار ما از نه��اد قضایی این اس��ت که در‬ ‫بحث مفاس��د اقتصادی خارج از نوبت با ش��دت و حدت این‬ ‫موضوع را رس��یدگی کند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه البته هنوز‬ ‫در موضوع‌هایی خواس��ته‌های ما اجرایی نشده است‪ ،‬به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬ب��رای مثال‪ ،‬ما خواهان این بودیم که درآمد‪ ،‬حقوق و‬ ‫پاداش کارکنان دولت در سامانه‌ای در وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی به صورت ش��فاف به نظر مردم برس��د اما هنوز این‬ ‫موضوع عملیاتی نش��ده اس��ت‪ .‬نماینده مردم نجف‌آباد در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬مردم باید بدانند که‬ ‫مس��تخدمان دولت حقوق و پاداش‌ش��ان چقدر است و دوم‬ ‫اینکه ما می‌خواهیم تمام موضوع‌های مربوط به رانت به‌ویژه‬ ‫رانت خودرو و دالر به اطالع مردم برس��د و اس��امی این افراد‬ ‫اعالم ش��ود‪ .‬ابوترابی از وزارت اطالعات خواس��ت به شدت‬ ‫ب��ا رانت‌خواران برخ��ورد کند و طرح اعاده اموال نامش��روع‬ ‫مسئوالن نیز اجرایی و رسیدگی شود‪ .‬اقدام دولت‪ ،‬مجلس و‬ ‫قوه قضاییه در طول این سال‌ها کافی نبوده و باید اقدام‌های‬ ‫بیشتری در این راستا انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تقابل با آنارشی شوک‌برانگیز‬ ‫ساس��ان شاه‌ویسی‪ ،‬کارشناس ارش��د حوزه اقتصاد با بیان‬ ‫اینک��ه وقتی ما دچار یک آنارش��ی ش��وک‌برانگیز در محیط‬ ‫اقتصاد می‌ش��ویم برخورده��ا نیز می‌توان��د مبتنی‌بر همین‬ ‫آنارشی‪ ،‬هیجانی و ش��وک‌برانگیز و در برخی مواقع احساسی‬ ‫باشد‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬در چنین مواردی شاید مدیریت نادرست‬ ‫امنیت اجتماعی‪ ،‬عوام��ل موثر اقتصادی را دچار کنش منفی‬ ‫کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬اقدام رئیس‌جمه��وری را می‌توان هماهنگی‬ ‫اولی��ه بی��ن نهادها و عاملی برای استحکام‌بخش��ی به س��ایر‬ ‫بازارهایی دانست که دچار التهاب شده‌اند؛ پیش از اینکه زمان‬ ‫بگذرد باید دیگر متخلفان که از آش��وب‌ها و تحول‌های حبابی‬ ‫بازارها فرصت‌طلبانه اس��تفاده کرده‌اند شناس��ایی شوند و در‬ ‫جامعه معرفی و با آنها برخورد قضایی شود‪ .‬او گفت‪ :‬تعامل قوا‬ ‫نباید برای مردم در حد رفت و برگشت پینگ‌پنگی روابط باشد‬ ‫بلکه اثر وضعی و خروجی این روابط می‌تواند احساس آرامش‬ ‫مبتنی‌ب��ر وجود یک ناظم و نظ��م منطقی در روابط اجتماعی‬ ‫باشد‪ .‬شاه‌ویس��ی اقدام رئیس‌جمهوری را به عنوان بازدارنده‬ ‫خوان��د و ادام��ه داد‪ :‬این‌گون��ه برخوردها می‌توان��د به اتقان‬ ‫جامعه نس��بت به وجود آمرهایی بینجامد که انضباط و امنیت‬ ‫اجتماعی و از همه مهم‌تر اعتماد عمومی را برمی‌انگیزند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرونده‌ها مشمول زمان نشود‬ ‫یک عضو فراکس��یون امید مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫دس��تگاه قضا باید به پرونده‌های مفس��دان با سرعت و خارج‬ ‫از دس��تور رسیدگی کند‪ ،‬مردم انتظار دارند که این پرونده‌ها‬ ‫مشمول زمان نش��ود‪ ،‬رأی صادر شده در برخورد با مفسدان‬ ‫باید در نخس��تین فرصت اجرایی شود‪ .‬علی بختیار به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬آنچه یک آفت جدی برای کش��ور اس��ت فس��اد است‪.‬‬ ‫متاس��فانه در چن��د س��ال گذش��ته تخلف تع��داد اندکی از‬ ‫مس��ئوالن به نام مدیران ارشد و عالی کشور تمام شده است‪.‬‬ ‫برخ��ی از کارگ��زاران نظام از مدیری��ت و منابع خود به جای‬ ‫اینکه در جهت توسعه کشور و پویایی اقتصاد استفاده کنند‪،‬‬ ‫ب��رای فعالیت‌های خود به��ره برده‌اند و فقط وضعیت خود را‬ ‫سامان داده‌اند‪ .‬این آسیب جدی در مجموعه کار دولت است‬ ‫که اعتماد عمومی مردم را خدش��ه‌دار کرده و الزم است اقدام‬ ‫جدی برای برخورد با آن شود‪ .‬اقدام هایی برای مقابله با فساد‬ ‫انجام شده اما نتوانسته جلوی رانت و فساد را بگیرد‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫جای خالی کوییک در بازار خودرو‬ ‫ب��ا وجود باال بودن امکان��ات رفاهی کوییک و نرخ‬ ‫پایین آن‪ ،‬این خودرو هنوز نتوانس��ته آن‌طور که باید‬ ‫در بین مردم جا باز کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری گسترش‌نیوز‪ ،‬اسفند ‪۱۳۹۵‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪‌،‬مع��دن و تج��ارت و مدیرعامل گروه‬ ‫خودروسازی سایپا‪ ،‬از ساینا هاچ‌بک یا همان کوییک‬ ‫رونمایی کردند‪ .‬خودرویی که به محض رونمایی‪ ،‬آرای‬ ‫مثبت و منفی بسیاری را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫حال با گذش��ت حدود ‪۲‬س��ال از رونمایی این خودرو‬ ‫ش��اهد جای خالی آن خودرو در بازار کشور هستیم‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در بازار کنونی آشفته خودرو‌‬ ‫اگر کس��ی بخواهد ب��ا ‪۴۵‬میلیون توم��ان محصولی‬ ‫فول‌آپش��ن و تمام‌اتومات خریداری کند‪ ،‬هیچ گزینه‬ ‫منطقی جز کویی��ک ندارد‪ .‬اما با ای��ن وجود‪ ،‬ردپای‬ ‫کوییک در بازار داخل به ش��دت کمرنگ شده و مردم‬ ‫ترجیح‌شان مدل‌های دیگر است‪.‬‬ ‫یک فعال بازارخودرو در این‌باره به «گسترش‌نیوز»‬ ‫گفت‌‪ :‬درحال‌حاضر کوییک در بازار موجود نیس��ت و‬ ‫در نمایشگاه‌های خودرو نیز به‌سختی یافت می‌شود به‬ ‫نحوی که اگر کس��ی خواهان این خودرو باشد باید به‬ ‫چندین مکان رجوع کند تا بتواند خودر ‌و مدنظر خود‬ ‫را پیدا کند‪ .‬کاظم محمدی‌نیکخواه تاکید کرد‌‪ :‬اینکه‬ ‫ف��روش و عرضه کوییک تا چه حد بتواند رونق بگیرد‪،‬‬ ‫بس��ته به ش��رایط اقتصادی کش��ور دارد‪ .‬از آنجا که‬ ‫تمامی قطعات این نوع خودرو از خارج تامین می‌شود‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو‌‪ ،‬افزایش نرخ ارز و نوس��ان‌های اقتصادی بر‬ ‫ف��روش و عرض��ه این خودرو و نیز س��ایر خودروهای‬ ‫داخلی تاثیر دارد‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه نمایش��گاه‌داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو نیز در این‌باره‪ ،‬اظهار کرد‪‌:‬از ابتدا سایپا تعداد‬ ‫مح��دودی از این نوع خودرو را ب��ه بازار عرضه کرد و‬ ‫درحال‌حاضر این نوع خودرو به سختی یافت می‌شود‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی در این‌باره ادام��ه داد‌‪ :‬با وجود باال‬ ‫ب��ودن امکانات رفاهی کوییک و ن��رخ پایین آن‪‌‌،‬این‬ ‫خودرو در مقایس��ه ب��ا تولیدات داخل��ی دیگر هنوز‬ ‫نتوانسته آن‌طور که باید با اقبال مردم در بازار روبه‌رو‬ ‫ش��ود‪ .‬محمدی‌نیکخواه نیز اظهار کرد‪ :‬پس از تولید‬ ‫این نوع خودرو‌‪ ،‬استقبال چندانی از آن نشد اما وقتی‬ ‫عرض��ه آن کاهش یافت بین مردم تا حدودی طرفدار‬ ‫پیدا کرد که این استقبال هم کوتاه‌مدت بود‪.‬‬ ‫البته باید به این نکته اشاره کرد که کوییک شاید از‬ ‫‌نظرظاهری و امکانات رفاهی بهتر از سایر محصوالت‬ ‫ملی است اما هنوز هم نقاط ضعف زیادی دارد‪.‬‬ ‫شباهت سایپا کوییک با ساینا‬ ‫موتمنی تشریح کرد‪‌:‬کوییک تا حد زیادی شباهت‬ ‫با س��اینا دارد که پیش از آن به بازار عرضه ش��د‪ .‬این‬ ‫تشابه به اندازه‌ای است که تشخیص این دو از یکدیگر‬ ‫را در ن��گاه نخس��ت س��خت می‌کند ام��ا در طراحی‬ ‫محصول جدید س��ایپا‪ ،‬ن��وآوری و تفاوت‌هایی نیز به‬ ‫چشم می‌خورد که کاملا مناسب است‪.‬‬ ‫وی افزود‌‪ :‬هر دوی این خودروها فیس‌لیفتی از تیبا‬ ‫(‪۱‬و‪ )۲‬را ارائ��ه داده‌اند و ظاهر این دو خودرو از نمای‬ ‫جل��و و جانبی(بدون توجه به صندوق عقب) بس��یار‬ ‫شبیه به یکدیگر است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬طراحی جلوی این دو خودرو تفاوت‬ ‫زیادی ندارد و کاپوت و چراغ‌ها مش��ابه هستند اما در‬ ‫قس��مت جلو‌‌پنجره و س��پر خودرو تفاوت‌هایی وجود‬ ‫دارد‪ .‬در کویی��ک با اینکه جلوپنجره کوچکتر طراحی‬ ‫ش��ده و ش��اید کمی هم ما را ی��اد پرایدهای قدیمی‬ ‫بیندازد اما طراحی سپر بهتر و قابل‌قبول‌تر است‪.‬‬ ‫کوییک بهتر از خودروهای چینی است‬ ‫محمدی‌نیکخ��واه تصریح کرد‌‪ :‬اگ��ر مردم بخواهند‬ ‫از بی��ن کوییک و خودروهای چین��ی یکی را انتخاب‬ ‫کنن��د آن کوییک اس��ت زیرا خودروه��ای ایرانی در‬ ‫خدمات‌دهی بهتر از چینی‌ها عمل کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‌‪ :‬م��ردم نبای��د خودروهای چینی‬ ‫بخرن��د زی��را این خودروه��ا خدمات پ��س از فروش‬ ‫مناس��بی ندارند‪ .‬این در حالی اس��ت که خودروهای‬ ‫س��اخت داخ��ل نمایندگی‌ه��ای بس��یاری ب��رای‬ ‫‌خدمات‌‌ده��ی پس از ف��روش دارند‪ .‬ریی��س اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه‌داران و فروشندگان خودرو در پاسخ به این‬ ‫پرسش که با ‪۴۵‬میلیون تومان چه خودرویی می‌توان‬ ‫خرید‌‌‪‌،‬گف��ت‌‪ :‬این موض��وع به‌طور کامل به س��لیقه‬ ‫متقاضی برمی‌گردد‪ .‬مردم می‌توانند با پژوهش درباره‬ ‫خ��ودرو مورد نظر خود و نیز بودجه‌ای که برای خرید‬ ‫خودرو کنار می‌گذارند اقدام به خرید کنند‪ .‬موتمنی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬از آنجا که خرید کوییک بین مردم‬ ‫جا نیفتاده مردم ترجیح می‌دهند با در دست داشتن‬ ‫‪۴۵‬میلیون تومان خو‌دروهای هم‌رده کوییک مانند پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬یا برلیانس بخرند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫روزآمدی بستری برای صادرات‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی‌القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫بهرام طیبی‪ ،‬فعال صنعت قطعه‪ :‬صادرات یکی از بسترهای مهم‬ ‫برای روزآمدی و توس��عه است‪ .‬صنعت قطعه کشور برای رفتن به‬ ‫این سو نیاز دارد تا برای خودروهای به‌روز دنیا قطعه تامین کند‪.‬‬ ‫باید ارزیابی کرد آیا خودروهایی که در کش��ور تولید می‌شود‪ ،‬در‬ ‫خارج از کش��ور نیز تولید دارد‪ .‬امروز بس��یاری از مدل‌هایی که در‬ ‫کشور تولید می‌شود خارج از مرزهای ایران تولید نمی‌شوند و این‬ ‫چالش اصلی در حرکت به این سو است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬در این باره نخس��ت باید خودروس��ازان به سمت تولید‬ ‫خودروهایی حرکت کنند که روزآمد بوده و در س��ایر کشورها نیز‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه‌ساز و خودروساز‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در حال تردد باش��د‪ .‬برای نمونه‪ ،‬امروز در آلمان بنز تولید می‌شود‬ ‫که در بیشتر کشورها در رفت‌وآمد است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬قطعه‌س��ازان ایران��ی باید ب��ه دنبال تولی��د قطعات‬ ‫خودروهایی باش��ند که مصرف عمومی دارند مانند تویوتا‪ ،‬هیوندا‪،‬‬ ‫کیا و‪ ....‬به این ترتیب‪ ،‬تولیدکنندگان می‌توانند بخش��ی از قطعات‬ ‫این خودروهایی که مشتری بین‌المللی دارند را تولید و صادر کنند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ام��روز در بی��ن قطعه‌س��ازان ایرانی‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان بسیار نادری هستند که قطعات خود را به کشورهای‬ ‫اروپایی صادر کنند‪ .‬آمارهای موجود در این امر بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫بس��یاری از موانع در این باره می‌تواند با کمک و حمایت دولت‬ ‫رفع ش��ود‪ .‬اگر دولت به طور جدی به موضوع صادرات محصوالت‬ ‫غیرنفتی ورود کند و برنامه‌ریزی‌های الزم انجام شود به طور قطع‬ ‫می‌توانیم در این بخش موفقیت‌های زیادی به‌دست آوریم‪.‬‬ ‫صنع��ت قطعه بازار خوبی در منطقه دارد که به وس��یله قطعات‬ ‫چینی پوش��ش داده می‌ش��ود در حال��ی که قطعه‌س��ازان ایرانی‬ ‫می‌توانن��د س��هم زی��ادی در این بازار داش��ته باش��ند‪ ،‬ظرفیت و‬ ‫توانمندی وجود دارد و از این بستر نیز به بازارهای جهانی از جمله‬ ‫اروپا نیز راه پیدا کنند‪.‬‬ ‫گزارش از وضعیت تولید و بازار قطعات نشان داد‬ ‫تعامل خأل قطعه‌سازی و خودروسازی کشور‬ ‫ام��روز با ات��کا به ت��وان داخل‪ ،‬کارشناس��ان تاکید‬ ‫می‌کنند برای روزآمدی باید صنعت قطعه کش��ور نیز‬ ‫در امر تجهیزات و تولید به روز شود‪ .‬حال باید دید در‬ ‫این فاصله که خودروس��ازان برای افزایش تیراژ و نیز‬ ‫تولید مدل‌های جدید روی پلتفرم‌های بومی در حال‬ ‫رایزنی و تالش هس��تند قطعه‌سازان چقدر به این سو‬ ‫حرکت کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید فیلتر‬ ‫س��عیدرضا فتحعلیخان��ی‪ ،‬یک��ی از تولیدکنندگان‬ ‫قطعه با فناوری روز درباره بخش تحقیق‌وتوس��عه در‬ ‫واح��د صنعتی تولی��دی خود گفت‪ :‬ت��ا آنجا که برای‬ ‫این واحد صنعتی امکان داشته باشد به لحاظ روزآمد‬ ‫در حال اس��تفاده هس��تیم‪ .‬این ش��رکت آزمایش��گاه‬ ‫مجه��زی دارد که تمام نمونه‌ها به ش��کل بین‌المللی‬ ‫و باکیفی��ت ب��اال در ح��ال تولید و تامین اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬روزانه‪ ،‬هفتگی ی��ا ماهانه نمونه‌ها آزمایش‬ ‫دائم دارند و چنانچه ب��رای روزآمدی نیاز به تغییرات‬ ‫در خ��ط تولی��د و مواد اولیه باش��د ب��رای همراهی با‬ ‫استانداردهای جدید دنیا انجام خواهد شد‪ .‬وی درباره‬ ‫بازار خود گفت‪ :‬مصرف‌کنن��دگان این محصول(کاغذ‬ ‫فیلتر) کارخانه‌هایی هستند که فیلتر تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫اگر وس��یع‌تر به این قطعه نگاه شود بیش از یک هزار‬ ‫تولیدکننده فیلتر خودرو در کشور داریم که از طریق‬ ‫آمار رس��می اعالم شده اس��ت‪ .‬هر کدام از واحدهای‬ ‫صنعتی اگر ‪ ۲۰‬نفر نیروی انسانی داشته باشند ضریب‬ ‫اشتغالزایی آن را می‌توان محاسبه کرد‪ .‬حساسیت این‬ ‫قلم از کاال باال است به طوری که اگر تحریم‌ها به این‬ ‫کاغذ تس��ری پیدا کند و کاغذ فیلتر وارد کشور نشود‬ ‫در داخل به چالش برمی‌خوریم‪.‬‬ ‫وی درب��اره نیاز امروز صنعت خودرو کش��ور به این‬ ‫محصول گفت‪ :‬مصرف روزانه کاغذ فیلتر ‪ ۸۰‬تن است‬ ‫با افزایش تیراژ خودرو این آمار باالتر می‌رود‪ .‬امروز ‪۳‬‬ ‫تولیدکننده در این زمینه فعال هستند که اگر با تمام‬ ‫ظرفیت کار کنند ‪ ۳۰‬تن در روز تولید خواهند داشت‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه درب��اره بازار لوازم‌یدکی نیز‬ ‫گفت‪ :‬این کاغ��ذ برای صنایع دیگر نی��ز کاربرد دارد‬ ‫اما بزرگترین بازار این محصول صنعت خودرو اس��ت‪.‬‬ ‫فیلتر هوای خودرو به طور تقریبی هر ‪ ۵‬هزار کیلومتر‬ ‫نی��از به تعویض دارد‪ .‬چنانچ��ه پس از این زمان فیلتر‬ ‫هوا تعویض نش��ود‪ ،‬کیفیت الزم را نخواهد داش��ت و‬ ‫حداقل ‪ ۳۰‬درصد میزان س��وخت اضافه می‌شود‪ .‬این‬ ‫تنها برای فیلتر هوا اس��ت‪ .‬ای��ن امر برای فیلتر روغن‬ ‫نی��ز صدق می‌کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬ضرورت دارد این قطعات‬ ‫در بازه زمانی مشخصی تعویض شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار بین‌الملل متقاضی قطعات کشور‬ ‫فتحعلیخانی درباره توس��عه فعالی��ت خود با وجود‬ ‫خأل در ب��ازار گف��ت‪ :‬آینده‌نگری ای��ن واحد صنعتی‬ ‫این اس��ت که بتواند یک خط دیگر کنار این کارخانه‬ ‫فعلی راه‌اندازی کنند‪ .‬ظرفیت بازار کش��ور زیاد است‬ ‫و حت��ی اگ��ر بخواهیم وس��یع‌تر نگاه کنی��م حداقل‬ ‫بازاری که کشورهای همسایه دارد دو برابر بازار ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬امروز که این ش��رکت هنوز تبلیغاتی نداش��ته‬ ‫تولیدکنندگانی از کش��ور آذربایجان درخواست تامین‬ ‫کاغ��ذ فیلتر از ای��ران دارند‪ .‬با ای��ن ظرفیت تولیدی‬ ‫که داریم نمی‌توانیم پاس��خگوی نیازهای کش��ورهای‬ ‫همس��ایه باش��یم‪ .‬ما به دنبال صادرات هستیم اما به‬ ‫شرط افزایش تیراژ و تولید‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده افزود‪ :‬این ش��رکت به مش��تریان‬ ‫خارج��ی خود از جمله آذربایج��ان عنوان کرده کاغذ‬ ‫را با آخرین فن��اوری روز دنیا تولید و تامین می‌کنیم‬ ‫ام��ا حاضریم آن را ب��ه نرخ کاغذ چین��ی که کیفیت‬ ‫مناسبی ندارد صادر کنیم‪ .‬حداقل کرایه حمل کشتی‬ ‫از چین تا بندرعباس حذف می‌ش��ود‪ .‬گمرکی در این‬ ‫بخش و در نهایت از اینجا برای کشور مانند آذربایجان‬ ‫ترانزیت می‌ش��ود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬خرید از ایران برای آنها‬ ‫بس��یار صرفه اقتصادی دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اصرار آنها‬ ‫برای خرید از ایران همین امر اس��ت‪ .‬اما درحال‌حاضر‬ ‫ظرفیت تولید داخل پایین است‪ .‬پیش‌بینی این است‬ ‫که ظرفیت تولی��د در ایران حداق��ل روزانه ‪ ۲۰۰‬تن‬ ‫اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬حتی تامین کاغذ فیلترهای دیگر‬ ‫غیر از فیلتر هوا نیز ش��دنی است اما وقتی خط تولید‬ ‫برای تولید کاغذ فیلتر هوا تنظیم ش��ده اگر بخواهیم‬ ‫فیلتر روغن تولی��د کنیم باید حداقل ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬روز خط‬ ‫ب��رای تغییر کاربری بخوابد‪ .‬نمی‌توان به طور همزمان‬ ‫ای��ن دو را تولید کرد‪ .‬اگر بتوانی��م دو خط راه‌اندازی‬ ‫کنیم می‌توانیم همزمان در فاصله زمانی کمتر هر دو‬ ‫کاغذ را تولید و تامین کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار منطقه در اختیار قطعات چینی‬ ‫فتحعلیخانی به تک‌س��ورس بودن ایران در منطقه‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬ایران تنها فعال تولید کاغذ فیلتر‬ ‫در بازار منطقه است این فرصت بزرگی برای صادرات‬ ‫و پوش��ش این بازار است‪ .‬البته در حال‌حاضر این بازار‬ ‫در دست چینی‌ها است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که چق��در می‌توان‬ ‫امی��دوار بود در آینده‌ای نه‌چندان دور به آن س��مت‬ ‫حرکت ش��ود که بازار منطقه در دس��ت تولیدکننده‬ ‫ایران��ی باش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬روی ای��ن امر اص��رار داریم و‬ ‫امیدواری��م به این نقطه برس��یم‪ .‬هدف این ش��رکت‬ ‫این اس��ت ک��ه به صادرات برس��د اما به ش��رطی که‬ ‫پش��تیبانی‌ها و امکاناتی که دولتم��ردان می‌توانند به‬ ‫صنعتگران داشته باشند به معنای واقعی شرایط مهیا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فساد در صنعت کاغذ‬ ‫فتحعلیخان��ی به مافی��ای کاغذ پرداخ��ت و گفت‪:‬‬ ‫صنف کاغذ در کش��ور مافیا دارد‪ .‬دس��ت‌هایی‬ ‫در کار اس��ت که خیلی مایل به تولید کاغذ در‬ ‫ایران نیس��تند‪ .‬صنعتگر ب��ا آن برخورد کرده و‬ ‫درگیر است‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که برای‬ ‫رس��یدن به ظرفیت تولید کامل و حمایت مالی آیا‬ ‫به دنبال ش��ریک خارجی هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر شرایط‬ ‫مناسبی داشته باش��د تولیدکنندگان داخلی آمادگی‬ ‫همراهی و اس��تقبال دارند‪ .‬ام��ا بحثی که وجود دارد‬ ‫این است که شرایط برای سرمایه‌گذاری در ایران کم‬ ‫است‪ .‬فضای کسب‌وکار در کشور ایده‌آل نیست‪.‬‬ ‫او درباره مش��کالت پیش روی تولیدکننده داخلی‬ ‫در ادامه به توانمندی مصرف‌کننده داخلی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ترجیح آنها تامین از طریق واردات اس��ت در‬ ‫حالی که به لحاظ نرخ یکی است‪ .‬همچنین محصولی‬ ‫ایران��ی از کیفی��ت باالت��ری برخ��وردار اس��ت حتی‬ ‫جاذبه‌ه��ای دیگری نی��ز وجود دارد‪ .‬به ط��ور نمونه‪،‬‬ ‫مص��رف یک تولیدکننده فیلتر ‪ ۱۰‬تن اس��ت ‪ ۲۰‬تن‬ ‫وارد ک��رده و برای آینده نیز خریداری می‌کند‪ .‬اما در‬ ‫ادامه ب��ه راحتی این مازاد واردات را می‌تواند در بازار‬ ‫به فروش رساند‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکنن��ده گفت‪ :‬این ام��ر از دو جنبه برای‬ ‫او س��ود دارد؛ نخس��ت مواد اولیه را وارد و مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز کارخانه خود را تامین کرده و دیگر اینکه با‬ ‫فروش مازاد آن به چند واحد تولیدی کوچکتر س��ود‬ ‫زیادی می‌کند‪.‬‬ ‫فتحعلیخانی به پیشینه خود اشاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت که حدود یک دهه قبل خود یک واردکننده‬ ‫ب��ود امروز جذابیت‌های بازار را به خوبی می‌شناس��د‪.‬‬ ‫مواد وارد می‌شود بدون اینکه اشتغال در داخل ایجاد‬ ‫شده باشد یا ارزش‌افزوده‌ای داشته باشد خرید و وارد‬ ‫ک��ردن آن جذابیت زیادی دارد‪ .‬ب��ه اصطالح تجارت‬ ‫جذابیت‌های بیش��تری دارد‪ .‬ما مجوز تولید را س��ال‬ ‫‪ ۸۹‬گرفتیم اما تولید در دو ماه پایانی س��ال ‪ ۹۶‬اتفاق‬ ‫افت��اد در حالی که در این ‪ ۷‬س��ال س��عی ش��د تنها‬ ‫سرمایه‌گذاری شود اما از سوی دیگر می‌توانستیم در‬ ‫بخش تجارت هر ‪ ۳‬ماه به سود برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر مثبت سختگیری‌های ثبت سفارش‬ ‫عطا اکبری یکی از تولیدکنندگان فیلتر در کشور از‬ ‫دیگر افرادی بود که به وضعیت تولید محصول نهایی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬وضعیت بازار مناس��ب نیست اما‬ ‫تولید انجام می‌ش��ود‪ .‬به هر حال شرایط این‌گونه رقم‬ ‫خورده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تامین مواد اولی��ه مورد نیاز خود گفت‪:‬‬ ‫م��واد اولی��ه مورد نیاز از چند بخش تش��کیل ش��ده‬ ‫است‪ .‬برخی تولیدات داخلی با ظرفیت کامل نبوده و‬ ‫پاسخگوی نیاز تولیدکننده نیستند‪ .‬برای مثال‪ ،‬کاغذ‬ ‫فیلتر نمی‌تواند تمام نیاز بازار داخل را پوش��ش دهد‬ ‫ام��ا با راه‌ان��دازی خط تولید بزرگ می‌ت��وان تا ‪ ۷۰‬یا‬ ‫‪ ۸۰‬درص��د نیاز ب��ازار را تامین ک��رد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در‬ ‫بخش واردات فعال مش��کلی وجود ندارد و مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز وارد و تامین می‌ش��ود‪ .‬ثبت س��فارش کمی‬ ‫س��ختگیرانه ش��ده که به نظر تولیدکننده کارس��از و‬ ‫مفید است‪ .‬سازمان توسعه تجارت با سختگیری‌هایی‬ ‫که دارد برای کس��انی که به شکل قانونی کار را دنبال‬ ‫می‌کنند بهتر اس��ت و سوءاستفاده در بازار را کاهش‬ ‫می‌دهد‪ .‬ثبت س��فارش ممکن اس��ت زمان‌بر باشد اما‬ ‫ب��رای بلندمدت مفید ب��ه حال تولی��د و تولیدکننده‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬شرایط خوبی برای واردات کاال وضع‬ ‫شده که امیدواریم حفظ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه قاچاق مسدود شد‬ ‫اکبری درباره وضعیت تخصیص ارز به واردات مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز نیز گفت‪ :‬ثبت سفارش مواد اولیه با ارز‬ ‫تک‌نرخی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان بوده و دولت بر اساس‬ ‫وعده‌هایی ک��ه داده تا ام��روز از تولیدکننده حمایت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی درباره تیراژ این واحد صنعتی نس��بت به س��ال‬ ‫گذشته نیز گفت‪ :‬اکنون تیراژ مانند سال ‪ ۹۶‬است اما‬ ‫یک خ��ط تولید جدید خریداری ش��ده که تا ‪ ۲‬ماه‬ ‫آینده وارد و نصب می‌شود‪ .‬اگر به تولید بیفتد به طور‬ ‫تقریبی یک و نیم برابر افزایش تولید خواهیم داشت‪.‬‬ ‫پیش‌تر در یکی از گزارش‌های «گس��ترش صنعت»‬ ‫ای��ن تولیدکننده از صادرات به چین گفته بود‪ .‬وی در‬ ‫این باره توضیح داد‪ :‬فیلتر کاالیی مصرفی بوده و بازار‬ ‫آن نیز وس��یع اس��ت‪ .‬برای صادرات به لحاظ شرایط‬ ‫درحال‌حاض��ر چالش‌هایی وجود دارد و چینی‌ها برای‬ ‫خری��د تعلل دارن��د‪ .‬اما موضوع به ط��ور کلی متوقف‬ ‫نشده و رایزنی‌ها ادامه دارد‪ .‬این فعال صنعت قطعه به‬ ‫بازاریابی این شرکت اشاره کرد و گفت‪ :‬به دنبال بازار‬ ‫در کشورهای اروپایی هستیم و تالش‌ها در حال انجام‬ ‫اس��ت اما باید دید از نظر سیاس��ی چ��ه تصمیم‌هایی‬ ‫گرفته می‌ش��ود‪ .‬ب��ازار خوبی در اروپای ش��رقی پیدا‬ ‫کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم صادرات داشته باشیم‪.‬‬ ‫اکب��ری در پایان اظهار کرد‪ :‬دولت در بحث واردات‬ ‫م��واد اولیه یا کاالهای ضروری دیگر تولیدکنندگان را‬ ‫بس��یار خوب مدیریت می‌کند‪ .‬تنه��ا امیدواریم تداوم‬ ‫داشته باش��د‪ .‬قانون ثبت سفارش بسیار عالی است و‬ ‫جل��وی قاچاق را می‌گیرد‪ .‬با عملیاتی ش��دن این نوع‬ ‫عملکرد بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد قاچاق کاهش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬درخواست صنعتگر از دولت این است‬ ‫که حمایت از تولید ادامه یابد‪.‬‬ ‫وارداتی‌ها‬ ‫داخلی‌سازی‬ ‫فروش مدت‌دار خودروهای وارداتی ممنوع‬ ‫داخلی‌سازی ‪۵۰‬درصدی پژو ‪ ۳۰۱‬به‌سود قطعه‌سازان روزآمد‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان اع�لام کرد‪ :‬تا اطالع‬ ‫ثانوی هرگونه فروش مدت‌دار خودرو ممنوع است‪.‬‬ ‫به‌دنبال بخش��نامه اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫ب��ه مدی��ران عام��ل ش��رکت‌های واردکنن��ده خ��ودرو‪ ،‬س��خنگوی ای��ن‬ ‫س��ازمان به ایس��نا گفت‪ :‬براس��اس این بخش��نامه ش��رکت‌های واردکننده‬ ‫موظف ش��دند ت��ا اطالع‌ثانوی نس��بت ب��ه قطع تم��ام برنامه‌ه��ای فروش‬ ‫م��دت‌دار بی��ش از ‪۳۰‬روز ان��واع خ��ودرو ب��ا عنوان‌ه��ای گوناگون ش��امل‬ ‫پیش‌ف��روش‪ ،‬ف��روش مش��ارکتی و مش��ارکت در تولی��د به‌س��رعت اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫غالمرضا کاوه اظهار کرد‪ :‬براس��اس تصمیم‌های اتخاذ ش��ده ازسوی ستاد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای ابطال تمام ثبت‌س��فارش‌های صادر ش��ده‬ ‫پی��ش از ‪ ۳۱‬خرداد ‪ ۱۳۹۷‬واردات خودرو که از طریق ش��بکه بانکی تامین‬ ‫ارز نش��ده‌اند‪ ،‬واردکنندگان خودرو ملزم ش��دند ضمن اعمال تمهیدات ﻻﺯﻡ‬ ‫برای ﺍﺟﺮﺍﯼ بخش��نامه ذﮐﺮ ش��ده‪ ،‬هر چه س��ریع‌تر درباره تعیین‌تکلیف آن‬ ‫بخ��ش از تعهدات خود که به‌واس��طه این تصمیم‌ها امک��ان تحقق نخواهند‬ ‫داشت‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر لزوم اجرای دقیق مفاد بخش��نامه‌های ذکر شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در بازرسی‌های دوره‌ای ازسوی کارشناسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگ��ان و نیز س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‌ها بر نحوه‬ ‫فروش ش��رکت‌ها در سراس��ر کش��ور نظارت می‌ش��ود و در صورت مشاهده‬ ‫هرگونه تخلف یا طرح شکایت توسط مصرف‌کنندگان‪ ،‬با شرکت‌های متخلف‬ ‫برخورد قانونی خواهد شد‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان حمایت از ش��هروندان خواس��ت هرگون��ه تخلف یا‬ ‫تخط��ی از توافق‌های به عمل آمده را برای رس��یدگی با تلفن‪ ۱۲۴‬در میان‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازان کش��ور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قطعات منفصل برای خودروهای پس��ابرجامی سی‪ ۳‬و پژو ‪ ۲۰۰۸‬وارد شده است‬ ‫و به نظر می‌رسد برای عمل به تعهدات خودروسازان کافی باشد‪ .‬آرش محبی‌نژاد‬ ‫در گفت‌وگو با ایرنا‪ ،‬افزود‪ :‬تولید این خودروها پس از اعمال دور جدید تحریم‌های‬ ‫امریکا علیه کش��ور و پایان قطعات منفصل به حال��ت تعلیق درمی‌آید‪ .‬به‌دنبال‬ ‫تصمی��م رییس‌جمهوری امریکا مبنی بر اعم��ال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران‪،‬‬ ‫برخی ش��رکت‌ها برای ماندن در بازار ای��ران یا ترک کردن آن مردد مانده‌اند‪ .‬هر‬ ‫چند کمیس��یون اروپا اع�لام کرده برای مقابله با تحریم امریکا قانون انس��داد را‬ ‫برای محافظت از شرکت‌های اروپایی اجرا می‌کند‪ .‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬نخستین محصول‬ ‫ایکاپ‪ ،‬ش��رکت مشترک ایران‌خودرو و پژو فرانس��ه‪ ،‬به شمار می‌رود و نخستین‬ ‫قرارداد پسابرجامی ایران با کشورهای غربی بود که به تولید محصوالت روز اروپا‬ ‫در ایران منجر شد‪ .‬همچنین فعالیت شرکت‌های سیتروئن و سایپا پس از اجرای‬ ‫توافق هسته‌ای برجام با حضور مدیران بلندپایه این شرکت‌ها به شکل رسمی ثبت‬ ‫و آغاز شد‪ .‬داخلی‌سازی خودرو پسابرجامی سی‪ ۳‬مربوط به شرکت خودروسازی‬ ‫سایپا‪-‬س��یتروئن کاشان نیز ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد است که براساس برنامه‌ریزی‌ها مقرر‬ ‫بود تا حدود ‪۸۰‬درصد در س��ال‌های آینده افزایش یابد‪ .‬بدنه این خودرو به شکل‬ ‫‪ CKD‬از اسلواکی وارد و در شرکت سایپا‪-‬سیتروئن مونتاژ می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت‌های داخلی‌سازی ‪۵۰‬درصدی پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازان کش��ور درباره‬ ‫خودرو پژو ‪ ،۳۰۱‬یادآوری کرد‪ :‬قرار بود روی پلتفرم این خودرو‪ ،‬مدل‌های دیگری‬ ‫تولید شده و بومی‌سازی و افزایش داخلی‌سازی آنها در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد به عمق داخلی‌س��ازی ‪۵۰‬درصدی پژو ‪ ۳۰۱‬اشاره کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫موضوع به س��ود قطعه‌سازانی شد که توانستند تجهیزات خود را به موقع روزآمد‬ ‫کنند؛ البته این خودرو هنوز به تولید انبوه نرسیده است و با شرایط موجود‪ ،‬باید‬ ‫داخلی‌سازی ‪۵۰‬درصد باقیمانده را فراموش کنیم‪.‬‬ ‫قطعات‬ ‫موجودی انبارهای قطعه‌سازان رو به‌پایان است‬ ‫این روزها قطعه‌س��ازان در حالی افت تولی��د روزانه و ماهانه را‬ ‫شاهد هستند که این میزان در برخی روزها حتی به ‪۵۰‬درصد نیز‬ ‫می‌رسد‪ .‬هر چند فعاالن این حوزه در سال‌های گذشته نیز چنین‬ ‫شرایط مشابهی را تجربه کرده‌اند اما اکنون به‌دلیل متفاوت بودن‬ ‫فض��ا و جو آزاردهنده فعلی‪ ،‬افت تولید تبدیل به چالش��ی جدی‬ ‫برای فعاالن این حوزه شده است‪.‬‬ ‫به گزارش عصرخودرو‪ ،‬مه��دی مطلب‌زاده‪ ،‬نایب‌رییس انجمن‬ ‫تخصص��ی صنای��ع همگن و نیرومحرکه و قطعه‌س��ازان کش��ور‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬انتظار برای دریافت ارز به واردات قطعات در حالی اس��ت‬ ‫که هم‌اکنون به‌دلیل پرداخت نش��دن بخ��ش زیادی از مطالبات‬ ‫قطعه‌س��ازان ازس��وی خودروسازان‪ ،‬امکان س��فارش‌گذاری مواد‬ ‫اولیه از خارج کش��ور برای قطعه‌ساز وجود ندارد‪ .‬به‌طور قطع این‬ ‫موضوع ربط��ی به تحریم‌های خارجی نداش��ته و به‌نوعی تحریم‬ ‫داخلی به ش��مار می‌رود‪ .‬این امر س��بب شده تا قطعه‌ساز قادر به‬ ‫انجام سفارش‌گذاری در زمان مناسب نباشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن در حالی اس��ت که پس از تحری��م نیز امکان‬ ‫واردات قطع��ات برای آنها وجود ندارد زی��را خودرو و قطعات در‬ ‫فهرس��ت نخس��ت تحریم‌ها قرار دارد و اگر تا ی��ک ماه آینده ارز‬ ‫م��ورد نیاز اختصاص نیابد‪ ،‬ام��کان واردات برای فعاالن این حوزه‬ ‫وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه ادامه داد‪ :‬بدون‌تردی��د نبود و کمبود‬ ‫حت��ی یک قطع��ه‪ ،‬خ��ودورو را غیرقابل فروش ک��رده و تجاری‬ ‫نمی‌کن��د‪ .‬ای��ن بازار نامطمئن باعث ش��ده که از ابتدای امس��ال‬ ‫‪۷۰‬واحد قطعه‌س��ازی تعطیل شده و در صورت ادامه این روند به‬ ‫زودی شاهد موج بیکاری گسترده‌ای در صنعت قطعه خواهیم بود‬ ‫که از هر نظر ضرری جبران‌ناپذیر است‪.‬‬ ‫نایب‌ریی��س انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن و نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌س��ازان کشور‪ ،‬یادآور شد‪ :‬این ش��رایط در حالی به چالشی‬ ‫جدی برای قطعه‌س��از تبدیل شده که موجودی انبار قطعه‌سازان‬ ‫تنها تا یک ماه آینده پاسخگو است و اگر ارز تخصیص داده شده‬ ‫محقق نش��ود‪ ،‬ش��اهد کمبود قطعه‪ ،‬کاهش بیشتر تولید و اثرات‬ ‫پ��س از آن خواهیم بود‪ .‬مطلب‌زاده در پایان گفت‪ :‬س��امانه‌های‬ ‫تعریف شده از س��وی بانک مرکزی نیز کمکی به تولیدکنندگان‬ ‫نکرده و تنها آنها را وارد فرآیند پیچیده دریافت ارز کرده اس��ت و‬ ‫با این شرایط امیدی به این صنعت ضررده نخواهد بود‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫برگزاری کلینیک تخصصی خودرو برای ‪ ۳‬محصول ایران‌خودرو‬ ‫معاون��ت بازاریابی و فروش ایران‌خودرو در راس��تای نمایش قابلیت‌ها و‬ ‫عملکرد موفق محصوالت جدید خ��ود به بازار‌‪ ،‬کلینیک تخصصی خودرو‬ ‫رانا‌‪ ،‬س��ورن و سمند ‪ ELX‬را به مدت دو روز در سالن همایش‌های شرکت‬ ‫س��اپکو برگزار کرد‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس‌‪ ،‬مصطف��ی خان‌کرمی‌‪ ،‬معاون‬ ‫بازاریاب��ی و ف��روش ایران‌خودرو درباره این کلینی��ک اظهار کرد‪‌:‬هدف از‬ ‫برگزاری این کلینیک‌ها ایجاد یک پل ارتباطی بین خودروس��از و مشتری‬ ‫اس��ت و این کلینیک‌ها می‌تواند در جهت بهبود عملکرد فنی و مهندس��ی‬ ‫برای خودروس��از بسیار دارای اهمیت باشد‪ .‬وی با بیان این موضوع که این‬ ‫کلینیک‌ها می‌تواند به مش��خص کردن میزان ارزش محصوالت جدید نزد‬ ‫مشتری کمک کند‪‌،‬افزود‌‪ :‬برگزاری چنین کلینیک‌هایی برای خودروساز‬ ‫ای��ن امک��ان را فراهم می‌کند تا قبل از اینکه ی��ک محصول جدید به تولید‬ ‫انبوه برسد از سوی نمایندگی‌ها و مشتریان بررسی شده و نظرهای آنها در‬ ‫قالب تغییرات فنی و مهندس��ی در نظر گرفته شود‪ .‬خان‌کرمی با بیان این‬ ‫موض��وع که برگزاری این کلینیک‌ها تاکنون نتایج اثربخش��ی را در مقوله‬ ‫«فیس‌لیفت» محصوالت به دنبال داش��ته است‪‌‌،‬گفت‪ :‬یکی از اهداف مهم‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خودرو در این کلینیک‌ها ارزیابی نظرهای نخبگان بازار‬ ‫و مشتریان نسبت به محصوالت جدید ایران‌خودرو و آشنایی با دیدگاه‌های‬ ‫مش��تریان و اس��تفاده از آن در طراحی و تولید خودرو اس��ت‪ .‬وی به نقش‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی‌القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫ایران‌خودرو در تنظیم و کنترل بازار خودرو کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬هر‬ ‫محصولی که متناس��ب با نیاز مش��تری بوده و قابلیت رقابت داشته باشد را‬ ‫ن در ایران‌خودرو تولید و عرض��ه کرد‪ .‬خان‌کرمی تاکید کرد‪ :‬واحد‬ ‫می‌ت��وا ‌‬ ‫تحقیقات و بازاریابی فروش با نظرس��نجی از مشتریان و خواسته‌های آنها‬ ‫تالش می‌کند محصوالت جدید منطبق با نیاز مش��تریان باشد و مشتریان‬ ‫می‌توانن��د با مراجعه به کلینیک مجازی ایران‌خودرو در س��ایت ‪http: //‬‬ ‫‪ marketresearch.ikco.ir‬ب��ه ش��کل آنالین نظرها‪ ،‬پیش��نهادها و‬ ‫طرح‌ه��ای خود را ثبت کنن��د‪ .‬این امر می‌تواند به بهب��ود کیفیت تولید و‬ ‫محصول دلخواه مشتری به شرکت کمک کند‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫وزارتخانه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫به زودی از جزئیات فساد زنجیره‌ای خودرو سخن خواهم گفت‬ ‫سیاس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در دول��ت دوازدهم‬ ‫مبتنی‌بر شفاف‌س��ازی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف است‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به عنوان متول��ی مدیریت حوزه صنعت‬ ‫کشور نیز در جلس��ه‌های مختلف همواره بر مدیریت موضوع ثبت‬ ‫سفارش و واردات خودروهای خارجی تاکید داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��اتا‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و محمد‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر این وزارتخانه با اقدام‌های��ی که در برخورد با‬ ‫متخلفان واردات خودرو انجام داد ثابت کرد که در مقابله با هرگونه‬ ‫متخل��ف و دور زدن قان��ون کوتاهی نمی‌کند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه برخی تخلف‌ها در حوزه ثبت س��فارش خودرو از س��وی خود‬ ‫وزارتخانه اطالع‌رسانی ش��ده و این تخلف‌ها و توقف ثبت سفارش‬ ‫خ��ودرو مربوط به دوره قب��ل این وزارتخانه بوده اس��ت و با توجه‬ ‫ب��ه جدیت ش��ریعتمداری برای برخ��ورد بی‌چون و چ��را و بدون‬ ‫چشم‌پوش��ی با مفاس��د‪ ،‬در این زمینه تاکنون برخ��ی از متخلفان‬ ‫برکنار ش��ده‌اند و مرکز حراس��ت در حال پیگی��ری موضوع برای‬ ‫رسیدگی قضایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل هیات رسیدگی به تخلف‌ها‬ ‫در بررس��ی پرونده تخل��ف ورود خودرو‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ‪ ۱۲‬تیر امس��ال در اقدامی با دس��تور تش��کیل هیات ویژه‬ ‫بازرس��ی‪ ،‬اعضای این هیات را برای رس��یدگی به تخلف‌های ثبت‬ ‫س��فارش خودروهای وارداتی و همچنین‪ ،‬نحوه فروش خودروهای‬ ‫داخلی تعیین ک��رد‪ .‬این اقدام به دنبال خواس��ت رئیس‌جمهوری‬ ‫برای شناس��ایی متخلفان ثبت س��فارش و ورود غیرقانونی خودرو‬ ‫و همچنین‪ ،‬قیمت‌گ��ذاری و توزیع خودروهای داخلی و معرفی به‬ ‫مردم و نهاد قضایی بود‪ .‬ش��ریعتمداری به این هیات دستور داد تا‬ ‫هر چه س��ریع‌تر تحقیقات خ��ود را در این زمین��ه انجام دهد و با‬ ‫شناس��ایی عوامل تخلف‪ ،‬آنها را ب��ه مراجع ذی‌ربط و مردم معرفی‬ ‫کن��د‪ .‬جریان واردات بیش از ‪ ۶‬هزار خ��ودرو خارجی در زمانی که‬ ‫ثبت س��فارش خودرو ممنوع بوده است در حالی از سوی رسانه‌ها‬ ‫در مرکز توجه و تمرکز خبر قرار گرفت که مرکز حراست وزارتخانه‬ ‫به منظور شفاف‌س��ازی‪ ،‬قبل از خبررسانی عمومی و بدون دریافت‬ ‫گزارش��ی از دیگر مراکز نظارتی و انتشار تخلف رخ‌داده درباره ثبت‬ ‫س��فارش و ترخیص ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۸۱‬خ��ودرو ‪ ۳۰‬بهمن ‪ ۹۶‬و ‪ ۵‬تیر‬ ‫‪ ۹۷‬در اطالعیه‌های جداگانه این موضوع را اطالع‌رس��انی کرده بود‬ ‫و با هماهنگی با نهادهای مرتبط از جمله گمرک جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬س��ازمان تعزیرات حکومت��ی‪ ،‬وزارت اطالعات و دیگر مراکز‬ ‫مرتب��ط اقدام‌هایی را در توقف ورود این خودروها و پیگیری تخلف‬ ‫انج��ام داد که به توق��ف ادامه عملیات و ترخی��ص ‪ ۴‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫خودرو از مجموع ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۸۱‬خودرو از گمرکات منجر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹موضوع در حال پیگیری است‬ ‫در جریان رس��یدگی به این تخلف‪ ،‬عملی��ات ترخیص ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬خودرو از مجموع ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۸۱‬خودرو ثبت س��فارش ش��ده‬ ‫غیرقانون��ی در گمرک��ات متوقف ش��د و پرونده باق��ی خودروهای‬ ‫مش��مول در پرونده که بیش از یک هزار و ‪ ۹۰۰‬دس��تگاه بوده نیز‬ ‫مورد پیگیری قرار گرفت‪ .‬پیگیری‌های مرکز حراست وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و هماهنگی با نهادهای پیگیری‌کننده مرتبط باعث‬ ‫شد که عملیات ترخیص ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬خودرو از مجموع ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۴۸۱‬خودرو از گمرکات متوقف ش��ود و سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫و نهادهای نظارتی و اطالعاتی بررس��ی موضوع تخلف ترخیص یک‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬خودرو را در دستور کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬در زمین��ه باق��ی خودروه��ای مش��مول در پرونده‬ ‫پیگیری‌های الزم برای شناسایی افراد دخیل از طریق شناسه‌های‬ ‫سیس��تمی و نشانی‌های اینترنتی در پرونده‌ای که به همین منظور‬ ‫در مجتمع قضایی قاچاق کاال و ارز تش��کیل شد‪ ،‬انجام و در نهایت‬ ‫از شماره‌گذاری ‪ ۳۰۰‬خودرو جلوگیری شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی تمام خودروهای غیرقانونی‬ ‫بع��د از انجام اقدام‌ه��ای قانونی در روند رس��یدگی ب��ه پرونده‬ ‫تخلف خودرو‪ ،‬مرکز حراس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫اطالعیه‌هایی اعالم کرد با هدف مبارزه با فس��اد اداری در هر یک‬ ‫از بخش‌ه��ای مختل��ف مرتبط با وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫در برخ��ورد با متخلفان کوتاهی نخواهد کرد‪ .‬بر اس��اس اعالم این‬ ‫مرکز‪ ،‬همه تماس‌ها و گزارش‌های مردمی از س��وی کارشناس��ان‬ ‫این مرکز بررس��ی می‌ش��ود و در صورت صحت ضم��ن برخورد با‬ ‫متخلفان نتیجه به فرد گزارش‌دهنده نیز اطالع‌رس��انی خواهد شد‪.‬‬ ‫این مرک��ز همچنین‪ ،‬از عموم مردم تقاضا ک��رد گزارش‌های خود‬ ‫درباره مفاس��د اقتصادی‪ ،‬اداری‪ ،‬اجتماع��ی و‪ ...‬از جمله اختالس‪،‬‬ ‫پارتی‌ب��ازی‪ ،‬تبعی��ض و بی‌عدالت��ی‪ ،‬رانت اطالعات��ی‪ ،‬باج‌خواهی‪،‬‬ ‫کارش��کنی برای ارباب‌رجوع‪ ،‬سوءاس��تفاده از موقعیت ش��غلی و‪...‬‬ ‫در س��ازمان‌های تابع و حوزه س��ازمان‌های اس��تانی وزارت متبوع‬ ‫در سراس��ر کش��ور را به اطالع ای��ن مرکز برس��انند و در نهایت با‬ ‫اقدام‌های مرکز حراست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مبارزه با‬ ‫فساد و صیانت از حقوق بیت‌المال‪ ،‬تمامی خودروهایی که در زمان‬ ‫ممنوعیت واردات خ��ودرو(از ‪ ۸‬تیر ‪ )۹۶‬از مبادی غیرقانونی که با‬ ‫روش‌های نامتعارف ثبت س��فارش ش��ده‌اند(اعم از خودروهایی که‬ ‫وارد بازار شده یا در گمرکات کشور موجود هستند) شناسایی شده‬ ‫و براس��اس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به مراجع ذی‌ربط برای‬ ‫برخورد با متخلفان منعکس شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارسال گزارش به رئیس‌جمهوری‬ ‫مسلم اس��ت که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دور از هیاهو‬ ‫برخورد عملی برای مبارزه با مفاس��د داش��ته و دارد و در این باره‬ ‫بدون چشم‌پوش��ی بر اس��اس موازین قانونی عمل خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫زمینه پرونده اخیر خودرویی نیز گزارش ‪ ۲۰‬صفحه‌ای وزیر صنعت‪،‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪‌،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫رنو و پژوسیتروئن در صورت ترک ایران باید غرامت دهند‬ ‫و ترک ایران ازس��وی رنو و پژوس��یتروئن یا سایر برندهای‬ ‫خودروسازی خارجی می‌شود‪.‬‬ ‫وی خروج برندهای خودروس��ازی فرانسوی از بازار ایران‬ ‫را دارای آثاری دانست و گفت‪ :‬وقتی به بازار خودرویی یک‬ ‫شرکت خودروسازی خارجی کاالیی عرضه نشود‪ ،‬موجودی‬ ‫واردکنندگان و خودروس��ازان به تدریج به پایان می‌رس��د‬ ‫و کمب��ود عرضه به بازار و باال ب��ودن تقاضا موجب افزایش‬ ‫قیمت‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه این عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی بازار خودرویی کش��ور عالوه‌بر آنکه به‬ ‫واردات وابس��ته است به نوس��ان‌های ناپایدار نرخ ارز هم به سرعت واکنش‬ ‫نش��ان داده و قیمت‌ه��ا افزایش می‌یابد‪ .‬البته نباید فراموش کرد مش��تری‬ ‫خودروه��ای خارجی قش��ر به نس��بت خاصی ب��وده که برای آنه��ا افزایش‬ ‫قیمت‌ها تفاوتی ندارد‪.‬‬ ‫اس��دی‌کرم خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای کاهش آثار منفی توقف واردات رنو و‬ ‫پژوس��یتروئن به بازار خودرویی کش��ور باید ازس��وی تیم اقتصادی دولت و‬ ‫مدیران خودرویی کش��ور تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود تا با جایگزین شدن‬ ‫س��ایر برندهای باکیفیت داخلی از افزایش تقاضا در بازار خودرو جلوگیری‬ ‫شده و نیاز مردم به موقع تامین شود‪ .‬شرکت‌های خودروسازی داخلی نشان‬ ‫داده‌اند که توان تولید و جایگزینی را دارند‪.‬‬ ‫خودروسازان گارانتی را جدی بگیرند‬ ‫رییس س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد که‬ ‫خودروس��ازان گارانتی تعمیر قطعات تا ‪ ۳‬م��اه و تعویض آن تا ‪ ۶‬ماه را باید‬ ‫جدی بگیرند تا حق و حقوق مشتریان و مصرف‌کنندگان رعایت شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��یدمحمود نوابی افزود‌‪ :‬این س��ازمان بر حوزه خودرو و‬ ‫عرضه محصوالت کارخانه‌ها نیز نظارت می‌کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪‌‌:‬هرچند قانون حمای��ت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۵‬وجود دارد اما در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬آیین‌نام��ه‌ای نه‌چندان خوب‬ ‫در این زمینه ابالغ ش��د ک��ه به دنبال آن در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬نیز دولت قانون‬ ‫اصالح‌شده را ابالغ کرد که در آن همه حقوق مصرف‌کننده در حوزه خودرو‬ ‫دیده شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪‌:‬براساس این قانون‌‪ ،‬اگر خریدار از سیستم‌هایی همچون جعبه‌دنده‌‪ ،‬گیربکس‬ ‫و‪ ...‬نارضایتی داش��ته باشد بعد از ‪ ۲‬بار مراجعه و در صورت تعمیر نشدن و رفع نشدن‬ ‫عیب‌‌ه��ا‌‪ ،‬می‌تواند خودر ‌و خود را به کارخان��ه داده و تعویض کند که در این زمینه در‬ ‫سال‌های گذشته اقدام‌هایی نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪‌،‬معدن و تجارت تالش خودروس��ازان برای ارتقای کیفی خودرو‌‬ ‫تولید‌ش��ده و توجه به گارانتی‌ها و حفظ قانون حمایت از مصرف‌کننده را یادآور شد و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به این قانون‪‌،‬قرار است اگر خودرویی بیش از حد استاندارد در تعمیرگاه‬ ‫بماند کارخانه موظف شود پول خواب خودرو را نیز به مشتری بدهد‪.‬‬ ‫نواب��ی گارانتی تعمیرات را تا ‪ ۳‬ماه و تغییر قطعات را ‪ ۶‬ماه اعالم کرد و گفت‪‌:‬پیش‬ ‫از ای��ن‌‪ ،‬گارانتی‌ه��ا در این حد و اندازه نبوده و با توجه به وجود ‪ ۱۷‬میلیون خودرو در‬ ‫انجمن‌ها‬ ‫همزمان با امضای قرارداد انجمن قطعه‌سازان و دانشگاه علم و صنعت‬ ‫اقدامات ضربتی قطعه‌سازان با هدف جلوگیری از بحران آغاز شد‬ ‫دبیر انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌س��ازان کشور گفت‪ :‬مرحله نخست تحریم‌ها‬ ‫از ‪۱۵‬م��رداد آغاز می‌ش��ود و تمام اقدام��ات انجام‬ ‫شده در زمینه اس��توک‌(کاالی ذخیره یا موجود در‬ ‫انبار)‌ه��ای صنعت خودرو و قطعه تنها تا ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬ماه‬ ‫دیگر پاس��خگو خواهد بود که در این شرایط برآورد‬ ‫می‌ش��ود اثرات مثبت امضای قرارداد این انجمن با‬ ‫دانش��گاه علم و صنعت از همین زمان خود را نشان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫آرش محبی‌ن��ژاد در گفت‌وگ��و ب��ا عصرخودرو‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به خروج ش��ریکان خارجی صنعت خودرو و‬ ‫قطع��ه از ایران پس از اعم��ال تحریم‌ها‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫پس از اعمال تحریم‌ها خودروس��ازان و قطعه‌سازان‪،‬‬ ‫اروپایی‌ه��ا در قالب عق��د ق��رارداد جوینت‌ونچر از‬ ‫همک��اری با ایران طف��ره می‌روند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫الزم اس��ت نس��بت به بومی‌س��ازی دان��ش فنی و‬ ‫فناوری تولید قطعه در کش��ور اقدام کنیم که بر این‬ ‫اساس مذاکرات با دانشگاه‌های گوناگون انجام شد و‬ ‫نخس��تین قرارداد با دانش��گاه علم و صنعت با هدف‬ ‫همکاری‌های مشترک دوطرفه به امضا رسید‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد یادآور ش��د‪ :‬دو ش��رکت قطعه‌ساز نیز‬ ‫ب��ا دانش��گاه برای طراح��ی قطع��ات و تقویت توان‬ ‫تحقیق‌وتوس��عه قراردادی منعقد کردند که به‌زودی‬ ‫وارد مرحله عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹آغاز به کار ستاد ویژه مبارزه با احتکار‬ ‫به دنبال آن‪ ،‬با دس��تور ش��ریعتمداری برای ایجاد ثبات در بازار و‬ ‫نظارت بر عرضه و احتکار کاالهایی که با ارز دولتی وارد ش��ده‌اند‪ ،‬از‬ ‫روز ش��نبه ‪ ۲۳‬تیر‪ ،‬س��تاد مبارزه با احتکار و اختفا به طور ویژه آغاز‬ ‫ب��ه کار کرد و با حکم وی معاون اقتصادی بازرگانی‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان اعضای این ستاد‬ ‫در کنار رئیس سازمان تعزیرات منصوب شدند‪ .‬رئیس‌جمهوری پس‬ ‫از دریاف��ت گزارش وزارتخانه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اطالعات‪،‬‬ ‫امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرس��ی ریاس��ت‌جمهوری درباره وقوع‬ ‫تخل��ف در واردات و فروش خودروهای خارجی‪ ،‬ضمن دس��تورهای‬ ‫جدید به ‪ ۳‬وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری‪ ،‬از رئیس قوه‬ ‫قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ کنند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت‬ ‫به این پرونده رس��یدگی شود‪ ،‬مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی‬ ‫برس��ند و اموال و سودهای کالن نامش��روع به بیت‌المال بازگردد‪ .‬در‬ ‫آخرین اقدام ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با قدردانی‬ ‫از دس��تور قاطع رئیس‌جمهوری اعالم کرد که وزارتخانه متبوع خود‬ ‫با نصب‌العین قرار دادن این دس��تور‪ ،‬متخلف��ان را عالوه‌بر معرفی به‬ ‫نهاد اطالعاتی به هیات رس��یدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی‬ ‫به حس��ب مورد معرفی می‌کند‪ .‬شریعتمداری همچنین گفت که به‬ ‫زودی با مردم از جزییات این فساد زنجیره‌ای سخن خواهد گفت‪.‬‬ ‫گارانتی‬ ‫مجلس‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬شرکت‌های خودروساز اروپایی به‌ویژه رنو و‬ ‫پژوسیتروئن در صورتی که قراردادها را فسخ و ایران را ترک‬ ‫کنند باید به ایران غرامت بپردازند‪.‬‬ ‫عل��ی اس��دی‌کرم در گفت‌وگ��و ب��ا ایس��نا اظه��ار کرد‪‌:‬‬ ‫ش��رکت‌های خودروساز خارجی موظف هس��تند براساس‬ ‫تعهداتی که به س��ازمان گسترش و نوس��ازی ایران(ایدرو)‬ ‫یا شرکت‌های س��ایپا و ایران‌خودرو دارند‪ ،‬عمل کنند و در‬ ‫صورتی که این خودروسازان یک‌جانبه‪ ،‬اجباری یا اختیاری‬ ‫ایران را ترک کنند‪ ،‬به‌منزله فس��خ قراردادهای دوجانبه یا‬ ‫چندجانبه بوده و از نظر حقوق��ی در دادگاه‌های بین‌المللی برای جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران ایجاد حق می‌کند‪ .‬به این ترتیب ش��رکت‌های خودروسازی‬ ‫خارجی ملزم به پرداخت غرامت‪ ،‬خس��ارت یا جبران خس��ارت به هر شیوه‬ ‫ممکن هستند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم در مجلس‪ ،‬بانک‌های متوس��ط و کوچک اروپایی را روزنه‬ ‫امید کوچکی برای حفظ قراردادها دانس��ت و افزود‪ :‬براس��اس گزارش‌هایی‬ ‫که از مقامات اروپایی برای استمرار حضور در بازار خودرویی ایران به گوش‬ ‫می‌رس��د‪ ،‬این احتمال وجود دارد که فرانس��ه و س��ایر کش��ورهای اروپایی‬ ‫بتوانند از طریق بانک‌های متوسط و کوچک تبادالت بانکی خود با ایران را‬ ‫انجام دهند که این مس��ئله خود مانع فسخ یک‌جانبه قراردادهای خودرویی‬ ‫معدن و تجارت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به‌جا مانده‬ ‫از قبل‪ ،‬به رئیس‌جمهوری تقدیم ش��د و وی در جریان رس��یدگی‬ ‫به پرونده فس��اد و تخل��ف واردات خودروهای خارجی که در نیمه‬ ‫نخس��ت سال ‪ ۱۳۹۶‬پیش از روی کار آمدن دولت دوازدهم شروع‬ ‫شده بود‪ ،‬قرار گرفت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌س��ازان کش��ور‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬قطعه‌س��ازان‬ ‫درحال‌حاض��ر تم��ام و کمال ب��ه فک��ر رویارویی با‬ ‫بحران‌های ش��دید فعلی هستند بر این اساس یکی‬ ‫از وظایف و رس��الت‌های ذاتی انجمن نیز این است‬ ‫که به فکر صنعت قطعه و مباحث تخصصی و تحقق‬ ‫دانش فنی باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه این قراردادها بستر همکاری‬ ‫دانش��گاه در صنعت را فراه��م می‌کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫قطعه‌س��ازان در شرایط جدید دو راه بیشتر پیش‌رو‬ ‫ندارن��د که نخس��تین اقدام فراهم کردن ش��رایط با‬ ‫هدف آماده‌س��ازی مراکز تحقیق‌وتوس��عه است‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬با توجه به اینکه حجم قطعه‌سازی در‬ ‫کش��ور از حجم اقتصادی آن در س��طح بین‌المللی‬ ‫پایین‌تر اس��ت و امکان صادرات برای قطعه‌سازان به‬ ‫صرفه نیست؛ بنابراین دانش��گاه‌ها از جمله دانشگاه‬ ‫علم و صنعت که مجهز به دانشکده مهندسی خودرو‬ ‫و مرکز شبیه‌س��ازی خودرو است و اقدامات بسیاری‬ ‫روی خودرو انج��ام داده‪ ،‬این ظرفیت را دارد که در‬ ‫کوتاه‌ترین زمان و با هزینه مناسب از قطعه‌سازان در‬ ‫این زمینه حمایت کند که امیدواریم در در راستای‬ ‫بومی‌س��ازی دانش فنی و فن��اوری و درون‌زا کردن‬ ‫دس��ت‌کم طراحی و تحقیق و توسعه در قطعه‌سازی‬ ‫گام‌هایی برداشته شود‪.‬‬ ‫کش��ور‌‪ ،‬با تنوع مراجعه‌ها برای بهره‌مندی از گارانتی‌ها و تعویض‬ ‫و تغییر قطعات روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره نظارت بر ن��رخ خودروهای عرضه‌ش��ده از طریق‬ ‫کارخانه و نمایندگی‌ها نیز توضیح داد‌‪ :‬بر خودرو صفر کیلومتر و‬ ‫فروش آن از طری��ق نمایندگی نظارت داریم اما هیچ دخالتی بر‬ ‫بازار دست دوم خودرو نداریم‪.‬‬ ‫رییس سازمان حمایت‌مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت‪‌:‬‬ ‫برای خودروهای وارداتی نی��ز به‌ویژه چگونگی ترخیص و عرضه‬ ‫آن در بازار نظارت می‌شود و به طور قطع با متخلفان در افزایش‬ ‫بی‌رویه نرخ برخورد می‌کنیم اما به دلیل آنکه خودرو دست دوم‬ ‫در مالکیت افراد است ما دخالتی در این حوزه نداریم و نهادهایی همچون سازمان امور‬ ‫مالیاتی می‌توانند در این حوزه ورود‌کنند‪.‬‬ ‫براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو که در سال ‪ ۱۳۹۵‬در هیات دولت‬ ‫تصویب و ابالغ ش��د‌‪ ،‬عرضه‌کننده موظف اس��ت در زمان تحویل‪‌،‬خودر ‌و درخواس��تی‬ ‫مصرف‌کنن��ده را در حضور وی کنت��رل کرده و پس از حصول اطمینـان از نداش��تن‬ ‫عیب‪‌،‬خودرو را تحویل دهد‪ .‬همچنین براس��اس ای��ن مصوبه‌‪ ،‬عرضه‌کننده همچنین‪،‬‬ ‫موظف اس��ت در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو‌‪ ،‬آن را براساس زمان استاندارد‬ ‫تعمیرات‪ ،‬رفع کند؛ مش��روط بر آنکه رفع عی��ب‌‪ ،‬موجب کاهش ارزش قیمتی خودرو‬ ‫نش��ود‪ ،‬در غیر این صورت‪ ،‬عرضه‌کننده موظف اس��ت برای تعویض خودرو یا گرفتن‬ ‫رضایت کتبی مصرف‌کننده اقدام کند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی‌القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بومی‌سازی زنجیره تامین‪ ‌،‬راه برون‌رفت از مشکالت‬ ‫با افزایش داخلی‌س��ازی‪ ،‬قدرت چانه‌زنی در صنعت خودرو کشور‬ ‫ب��اال م��ی‌رود‌‪ .‬منوچهر منطقی‪‌،‬مدیرعامل پیش��ین گ��روه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو در گفت‌وگو با پرش��ین‌خودرو با بیان این مطلب‪‌،‬افزود‪‌‌:‬‬ ‫مدیران ایرانی خیلی خوش‌بین هس��تند و این مشکل عمده صنعت‬ ‫خودرو کشور است‪ .‬وی ادامه داد‪‌‌:‬مدیران خودرویی‌‌در آخرین لحظه‬ ‫برای رفع مشکل تحریم‌ها چاره‌اندیشی می‌کنند و تصمیم می‌گیرند‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین ایران‌خودرو یادآور ش��د‌‪ :‬صنعت خودرو ایران بر‬ ‫اس��اس مونتاژ بنا ش��ده اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪‌،‬مدل‌ها وارد و بدون‬ ‫تغیی��ر و ایده نو‪ ،‬تولید و روانه بازار می‌ش��وند‪ .‬اگر به جای این نوع‬ ‫فعالیت‌‪ ،‬کمی به توان داخل اعتماد می‌ش��د و تولیدات توسعه پیدا‬ ‫‌کرد‪ ،‬امروز نگران مشکالت ایجادشده برای خودروهای مونتاژی‬ ‫می ‌‌‬ ‫نبودیم‪ .‬منطقی با اش��اره به اینک��ه درحال‌حاضر فقط ‪ ۴۰‬درصد از‬ ‫زنجیره ارزش در داخل کش��ور ایجاد می‌ش��ود و ‪ ۶۰‬درصد وارداتی‬ ‫اس��ت‌‪ ،‬گفت‪‌:‬همین مس��ئله هنگام تحریم‌ها‪‌‌،‬صنعت خودرو کشور‬ ‫را با چالش‌های اساس��ی روبه‌رو می‌کند‪ .‬اگر در تمام این سال‌ها به‬ ‫جای هدف‌گ��ذاری بر پایه مونتاژ‪ ،‬خودمان طراح محصوالت جدید‬ ‫می‌ش��دیم‪‌‌‌،‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد زنجیره ارزش داخلی بود و هراس��ی‬ ‫از تحریم‌ها نداش��تیم‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‌‪ :‬وقت��ی زنجیره تامین‬ ‫خودرو در داخل س��اخته ش��ود‪ ،‬این صنعت دیگر مونتاژکار نبوده‬ ‫و ب��رای آن بخش از واردات می‌توانس��تیم راهکارهای جدید دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیشین ایران‌خودرو اظهار کرد‪‌‌:‬درحال‌حاضر برای تجهیز‬ ‫زنجی��ره تامین صنعت خودرو اتفاق نظ��ر وجود دارد؛ امری که باید‬ ‫هر چه زودتر اجرایی شود‪ .‬وی ادامه داد‪‌:‬اگر به کمک مجموعه‌های‬ ‫مهندسی و طراحی داخلی و خارجی بتوانیم درصد داخلی‌سازی‌ها را‬ ‫افزایش دهیم‪‌،‬خود برندهای معتبر و شرکت‌های بزرگ دنیا برای از‬ ‫دست ندادن بازار ایران‪‌‌،‬برای همکاری با طرف ایرانی پیشقدم شده‬ ‫و خود پیشنهاد مشارکت می‌دهند‪.‬‬ ‫‌ بومی‌سازی قطعات ریلی افزایش می‌یابد‬ ‫قطارهای درون‌شهری ملزم به داخلی‌سازی ‪ ۵۵‬درصدی شدند‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫از پایان سال ‪ ،‌‌‌۱۳۸۵‬با افزایش مسافران و تعداد قطارها‌‪ ،‬بخشی‬ ‫ی از بدنه‬ ‫از س��ازمان قطار شهری تهران و حومه برای بهره‌بردار ‌‬ ‫اصلی آن جدا شد و با عنوان شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری‬ ‫ته��ران و حومه فعالیت خود را آغاز کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬پیش��ینه‬ ‫ساخت مترو به دوره ناصرالدین شاه قاجار برمی‌گردد‪ .‬نخستین‬ ‫طرح ش��بیه به مترو امروزی که برای تهران طراحی و اجرا شد‪‌‌،‬‬ ‫«واگن اس��بی» بود که از دروازه ش��هر ری تا باغشاه(میدان حر‬ ‫امروزی) کشیده شده و تا سال ‪ ۱۳۱۰‬نیز دایر بود‪.‬‬ ‫€ €اما نخستین خط مترو کنونی ‪ ۱۶‬اسفند ‪ ۱۳۷۷‬بود که‬ ‫تهران را به کرج متصل می‌کرد‪.‬‬ ‫خودکفایی در صنایع یکی از اهداف بلندمدت کش��ور است به‬ ‫طوری که امروز داخلی‌سازی حداکثری خودروهای کشور مطرح‬ ‫و دنبال می‌ش��ود‪ .‬مترو نیز به عنوان یکی از وس��ایل حمل‌ونقل‬ ‫ش��هری از ضرورت‌های امروز جامعه اس��ت که با گسترش این‬ ‫خطوط در کالنش��هرها بومی‌س��ازی آن مطرح می‌شود‪ .‬در این‬ ‫تهران از افزایش سهم‬ ‫‌‌‬ ‫راستا‪ ،‬سید محمدعلی افش��انی‌‪ ،‬شهردار‬ ‫داخلی‌س��ازی تولید واگن مترو از ‪ ۲۵‬به ‪ ۵۵‬درصد خبر داد‪ .‬از‬ ‫این رو‪« ،‬گس��ترش صنعت» برای جویا شدن برنامه‌های شرکت‬ ‫واگن‌سازی تهران درباره اجرای این طرح به سراغ سهیل فدایی‪‌،‬‬ ‫معاونت بازرگانی این ش��رکت رفت‪ .‬وی به طرح ‪ ۵‬س��اله برای‬ ‫تحقق این امر اشاره کرد‌‪ .‬این گفت‌وگو را می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €آی�ا زیرس�اخت‌ها ب�رای رس�یدن ب�ه ‪ ۵۵‬درص�د‬ ‫داخلی‌س�ازی قطعات قطارهای درون‌ش�هری با توجه به‬ ‫تاکید ش�هردار ته�ران مبنی‌بر افزای�ش ‪ ۲۵‬درصدی آن‬ ‫فراهم است؟‬ ‫نخس��ت الزم است در این زمینه به برخی اختالف‌های آماری‬ ‫درباره درصد داخلی‌س��ازی اش��اره کنم تا پاس��خ این پرس��ش‬ ‫روش��ن‌تر بیان شود‪ .‬برخی داخلی‌س��ازی را باالتر از ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫عنوان می‌کنند زیرا این گروه درصدها را‬ ‫بر اس��اس حجم‬ ‫کاری مورد محاس��به قرار می‌دهند‪ .‬از ای��ن رو‪‌،‬اگر بخواهیم بر‬ ‫اساس حجم کاری درصد داخلی‌سازی را عنوان کنیم به نحوی‬ ‫فعالیت‌های س��اخت بر پای��ه ارزش‌افزوده کم ب��وده اما میزان‬ ‫فعالیت‌ها از نظر نفر و س��اعت تا ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬درصد خواهد بود که‬ ‫این عدد برای این گروه مبنای داخلی‌سازی به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬داخلی‌سازی به ‪ ۲‬شیوه محاسبه‌می‌شود؛ از نظر‬ ‫ارزش مالی(ارزش مالی قطعاتی که در ایران س��اخته می‌ش��ود‬ ‫نس��بت به قطعاتی که ب��رای نمونه‪ ،‬در چین و اروپا س��اخته و‬ ‫خریداری می‌ش��و‌د) و روش دیگر‪ ،‬که مدیران بیشتر برای اینکه‬ ‫ارزش کار را باالتر نش��ان دهند از آن اس��تفاده می‌کنند‪ ،‬میزان‬ ‫حجم کار را اندازه می‌گیرند اینکه به طور مثال ‪ ۵۰‬درصد حجم‬ ‫ک��ار در ایران چون زمان‌بر اس��ت‌‪ ،‬به لحاظ مال��ی ارزش‌افزوده‬ ‫کمتری نس��بت به همین میزان کار در خارج از کشور دارد‪ .‬این‬ ‫قطعات ش��امل اقالم «های‌تک» و گران‌قیم��ت بوده که به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬می‌توان گفت قطعات ساخته‌شده در کشور‪ ،‬ارزان‌تر اما‬ ‫زمان‌بر اس��ت‪ .‬اما محاسبه به شیوه ارزش مالی منطقی‌تر است‬ ‫و اش��اره شهردار تهران برای رساندن داخلی‌سازی از ‪ ۲۵‬به ‪۵۵‬‬ ‫درصد بر همین مبنا اس��ت‪ .‬همین‌طور که برگزارکننده مناقصه‬ ‫‪ ۶۳۰‬دستگاه مترو نیز بر این مبنا داخلی‌سازی را دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫ن بر اس��اس‬ ‫تمام محاس��بات‌درباره مترو و واگن‌س��ازی تهرا ‌‬ ‫ارزش مالی داخلی‌سازی است که همان عدد ‪ ۲۵‬درصد می‌شود‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬اگر یک واگن حدود یک میلیون یورو قیمت داشته‬ ‫باش��د در ایران حدود ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۲۶۰‬هزار یورو آن برای س��اخت‬ ‫قطعات در کشور خواهد بود و سپس این قطعات ساخته‌شده به‬ ‫طرف خارجی تحویل داده می‌شود‪.‬‬ ‫€ €عن�وان می‌کنی�د قطعات ب�ه طرف خارج�ی تحویل‬ ‫داده می‌ش�ود؛ یعنی واگن‌ها در خارج از کش�ور س�اخته‬ ‫می‌شوند؟‬ ‫طراح واگن‪‌،‬شرکت چینی است و تا امروز شیوه کار این‌گونه‬ ‫پیش رفته اس��ت که یک سلسله قطعات را چینی‌ها می‌سازند و‬ ‫بخشی نیز از اروپا تامین می‌شود(زیرا بسیاری از قطعات واگن‌ها‬ ‫و سیس��تم‌ها اروپایی اس��ت) و در ادامه‪ ،‬این قطع��ات به ایران‬ ‫فرستاده می‌شود و کل بدنه واگن از صفر‬ ‫از سوی شرکت‬ ‫خارجی در ایران س��اخته می‌ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬کل دکوراسیون‬ ‫و تجهی��زات داخلی مانند صندلی‌‪ ،‬پنجره‌‪ ،‬دس��تگیره‌ها‌‪ ،‬اجزا و‬ ‫قطعاتی که در کابین راننده مورد اس��تفاده قرار می‌گیرد و‪ ...‬در‬ ‫داخل س��اخته و تامین می‌شود‪ .‬از دیگر فعالیت‌هایی که در این‬ ‫زمینه شرکت واگن‌سازی تهران دارد مونتاژ قطعات است(مونتاژ‬ ‫قطعات داخل یا حتی قطعاتی که زیر واگن نصب می‌شود که از‬ ‫چی��ن یا اروپا می‌آمد) و در نهایت فعالیت چهارمی که در ایران‬ ‫انجام می‌ش��ود این است که کل تس��ت و راه‌اندازی واگن(تست‬ ‫گرم و سرد) در محل کارخانه یا در خطوط مترو شهرهایی مانند‬ ‫تهران یا مشهد انجام می‌شود‪.‬‬ ‫€ €منظور از تس�ت گرم و سرد همان شبکه گرمایشی و‬ ‫سرمایشی برای مقاومت و استحکام قطعات است؟‬ ‫تست شبکه گرمایش��ی و سرمایشی آزمونی جزئی تنها برای‬ ‫تس��ت تهویه اس��ت‪ .‬منظور از تست گرم و س��رد این است که‬ ‫تس��ت استاتیک و دینامیک روی محصول نهایی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه طور مثال‪ ،‬واگن در کارخانه به برق وصل می‌ش��ود و بدون‬ ‫اینکه حرکت کند آزمایش‌های مورد نظر انجام می‌ش��ود‪ .‬مانند‬ ‫تس��ت خودرو که پس از اینکه از خط تولید خارج می‌ش��ود در‬ ‫کارخانه اس��تارت زده شده و تمام سیستم‌های آن اعم از موتور‪‌،‬‬ ‫ضبط‪ ،‬کولر‌‪ ،‬کالچ‪‌،‬گیربکس و‪ ...‬به شکل استاتیک مورد آزمون‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬پس از موفقیت این آزمون‌‪ ،‬خودرو به محلی برای‬ ‫آزمون سرعت و کنترل آن در پیچ‌ها و دست‌اندازها برده می‌شود‬ ‫درست همان کاری که در شرکت واگن‌سازی برای آزمون واگن‬ ‫انجام می‌شود که همان تست دینامیک به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬این ‪ ۴‬فعالیت یعنی س��اخت بدنه‌‪ ،‬دکوراس��یون و‬ ‫تجهی��زات داخلی‪‌‌،‬مونتاژ کامل و نیز تس��ت و راه‌اندازی حدود‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۹‬درصد داخلی‌س��ازی یک واگن را دربرمی‌گیرد که تا‬ ‫امروز در شرکت واگن‌سازی تهران انجام می‌شده است‪ .‬صحبت‬ ‫سید محمدعلی افشانی‪ ،‬شهردار تهران افزایش این آمار است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬تاکی��د برگزارکننده مناقصه ‪ ۶۳۰‬دس��تگاه قطار‬ ‫افزایش درصدها اس��ت اما چون این امر در یک مرحله ش��دنی‬ ‫نیست در ‪ ۳‬مرحله تعریف شده است‪.‬‬ ‫€ €ه�دف از برگ�زاری مناقصه ب�رای تامی�ن ‪ ۶۳۰‬قطار‬ ‫چیست؟‬ ‫قرارداد ‪ ۶۳۰‬دس��تگاه با قراردادهای قبلی متفاوت اس��ت و‬ ‫واگن‌هایی که قرار اس��ت ب��ا توجه به‬ ‫ای��ن ق��رارداد‬ ‫س��اخته شود بر اس��اس اس��تانداردهای روز اروپا است‪ .‬در این‬ ‫زمینه مصوبه‌ای از ش��ورای اقتصاد به وزارت کش��ور و سازمان‬ ‫شهرداری‌ها و دهداری‌ها ابالغ شد مبنی‌بر اینکه ‪ ۲‬هزار دستگاه‬ ‫واگن برای تمام کالنش��هرهایی که خطوط مترو دارند(ش��یراز‪،‬‬ ‫‌مش��هد‪ ،‬تبریز‌‪ ،‬تهران‌‪ ،‬اصفهان و اهواز) خریداری ش��ود‪ .‬از این‬ ‫‪ ۲‬هزار واگن نخس��تین قس��مت ‪ ۶۳۰‬قطار اس��ت ک��ه در این‬ ‫مناقص��ه برای خطوط مترو تهران در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت‌کنندگان مختلف اروپای��ی و آس��یایی در این مناقصه‬ ‫شرکت کردند و در نهایت برنده این مناقصه کنسرسیوم متشکل‬ ‫از ش��رکت واگن‌س��ازی تهران به عنوان سازنده داخلی‪‌،‬شرکت‬ ‫«‌‪ »CRC‬چی��ن به عنوان طراح و س��ازنده خارجی و ش��رکت‬ ‫«نورینکو» چین به عنوان شریک مالی این کنسرسیوم و آورنده‬ ‫فاینانس بود‪.‬‬ ‫این کنسرس��یوم‪ ،‬بهمن س��ال گذش��ته برنده و در آخرین‬ ‫روزهای اسفند ابالغ ش��د‪ .‬این تعداد‌(‪ )۶۳۰‬باید تقسیم بر ‪۷‬‬ ‫ش��ود(تعداد واگن‌های تهران) که ‪ ۹۰‬قطار می‌ش��ود‪ .‬از این‬ ‫تعداد قرار است فقط ‪ ۸‬قطار در چین ساخته شود و باقی آن‬ ‫یعن��ی ‪ ۸۲‬قطار در ایران با درصدهای مختلف داخلی‌س��ازی‬ ‫ش��ود‪ .‬س��اخت ‪ ۸‬قطار در چین ضروری است چون طراحی‬ ‫جدید بوده و نیروهای کار ایرانی باید آموزش الزم را در هنگام‬ ‫س��اخت آنها ببینند تا بتوانند ‪ ۸۲‬دس��تگاه دیگر را در ایران‬ ‫بس��ازنند‪ .‬افزایش حجم داخلی‌س��ازی این واگن‌ها در مرحله‬ ‫نخس��ت به ‪ ۳۴‬درصد‪ ،‬س��پس به ‪ ۴۲‬درصد و در نهایت‪ ،‬به‬ ‫‪ ۵۶‬درصد می‌رس��د‪ .‬به ای��ن ترتیب‪ ۳۰ ،‬قطار آخر ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫داخلی‌سازی خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری اس��ت که هیچ کش��وری سازنده ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫قطعات مترو نیس��ت‌(مانند خودرو که برخی قطعات آن تنها از‬ ‫سوی معدود شرکت‌هایی در دنیا تولید می‌شود اما وظیفه تامین‬ ‫قطعات تمام خودروسازان را دارند)‪.‬‬ ‫اما در این راس��تا‪ ،‬شرکت واگن‌س��ازی تهران از سازنده ترمز‪،‬‬ ‫ش(‌‪ ۳‬سیستم اصلی قطار درون‌شهری‬ ‫‌در واگن‌ها و سیس��تم ران ‌‬ ‫ت تا به هر طریقی که می‌خواهند همکاری‬ ‫هس��تند) تعهد گرف ‌‬ ‫داشته باشند؛ سرمایه‌گذاری و‪. ...‬‬ ‫از این س��ازندگان‪ ،‬دو ش��رکت اعالم کردند در ایران کارخانه‬ ‫راه‌اندازی خواهند کرد؛ فعالیت‌هایی نیز در این باره آغاز ش��ده‬ ‫ضمن اینکه تعهداتی نیز برای پایبندی به مفاد قرارداد ش��رکت‬ ‫واگن‌سازی و نهاد برگزارکننده مناقصه دارد‪ .‬طرف ایرانی اعالم‬ ‫کرده اس��ت که بعضی از سیس��تم‌ها مانند تهویه درحال‌حاضر‬ ‫‌در کارخان��ه س��اخته می‌ش��ود‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫متعهد شده‬ ‫اس��ت که‬ ‫سیس��تم‬ ‫تهویه را تا‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د‬ ‫داخلی‌س��ازی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ا گ�ر‬ ‫€‬ ‫تهدیده�ای امریکا‬ ‫از اعم�ال تحریم‌های‬ ‫جدی�د‪ ،‬عمل�ی ش�ود‪،‬‬ ‫پیش‌بینی ش�ما چیست؟‬ ‫آیا این ‪ ۳‬ش�رکت س�ازنده‬ ‫قطع�ات ترمز‪ ،‬در و سیس�تم‬ ‫رانش که برای فعالیت در ایران‬ ‫متعهد شده‌اند‪‌،‬در امریکا منافعی‬ ‫نداش�ته و در ایران باق�ی خواهند‬ ‫ماند؟‬ ‫واقعیت این است که برخی در بازار امریکا‬ ‫مناف��ع دارند اما س��هامدار امریکایی ندارند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬مجبور نیس��تند از ایران خارج شوند‪.‬‬ ‫تصمیم به ماندن ش��رکت‌ها به اندازه آنها بس��تگی‬ ‫دارد؛ اگر ش��رکت بزرگ باش��د و فعالیت عمده‌ای در‬ ‫بازار امریکا داش��ته باشد‪ ،‬ترجیح می‌دهند آن بازار را برای خود‬ ‫نگه دارند‪ .‬اگر ش��رکت متوسط یا کوچک باش��د در بازار ایران‬ ‫می‌ماند‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت‌هایی که قرار اس�ت ب�رای س�اخت قطعات‬ ‫«های‌تک» در ایران همکاری کنند از کدام دسته هستند؟‬ ‫یک ش��رکت بزرگ و دو شرکت دیگر کوچک هستند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینک��ه باید گف��ت منابعی ک��ه وزارت خزان��ه‌داری امریکا دارد‬ ‫محدود اس��ت یعنی برای نمونه‪ ،‬در ی��ک ماه تنها فرصت دارند‬ ‫چند ش��رکت را در فهرس��ت تحریمی خود اضافه کنند‪ .‬منظور‬ ‫این اس��ت که در صنایع مختلف مگر می‌شود چند شرکت را به‬ ‫فهرست تحریم اضافه کرد‪ ،‬ضمن آنکه ارزش ندارد بخواهند وارد‬ ‫این مسئله شوند که هر شرکتی را تحریم کنند‪.‬‬ ‫شرکت واگن‌سازی تهران با این شرایط موجود فعالیتی را که‬ ‫به نفع کش��ور است‪ ،‬دنبال می‌کند زیرا نمی‌توان بیش از ‪ ۴۵‬تا‬ ‫‪ ۵۵‬درصد داخلی‌س��ازی داش��ت‪ .‬برای رسیدن به این عدد باید‬ ‫مانند خودروس��ازان‪ ،‬قطعه‌سازان و مجموعه‌سازان را نیز مجاب‬ ‫کرد که درصد داخلی‌سازی خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫در واگن‌س��ازی نیز از ‪ ۴‬ش��رکت س��ازند ‌ه رانش‪‌،‬در‌‪ ،‬سیستم‬ ‫اطالعات مس��افری و ترمز خواستیم جوینت‌ونچر داشته باشند‬ ‫یا سرمایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫€ €برای رسیدن به ‪ ۵۵‬درصد چقدر زمان نیاز است‌؟ آیا‬ ‫می‌ت�وان برای تحقق این عدد تا دو س�ال‌آینده امیدوار‬ ‫بود؟‬ ‫دو س��ال از زمان تولید بله‌‪ ،‬می‌توان امیدوار بود که ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫داخلی‌س��ازی انجام شود اما قرارداد ‪ ۵‬س��اله است و حدود ‪۱۸‬‬ ‫ماه نخس��ت طراح واگن و نمونه‌سازی و تست را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫از س��ال س��وم به ‪ ۵۵‬درصد می‌توان فکر ک��رد‪ .‬ابالغیه دولت و‬ ‫تاکید وزارت صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت این اس��ت که باید به این‬ ‫‪ ۵۵‬درصد رس��ید‪ .‬اگ��ر تامین‌کننده خارجی برای رس��یدن به‬ ‫این درصد برنامه‌ریزی نداش��ته باشد ممکن نیست با ساخت و‬ ‫خرید ‪ ۸‬قطار نخست موافقت شود‪ .‬برنامه‌ها این است که طرف‬ ‫خارجی با همکاری طرف ایرانی به این ‪ ۵۵‬درصد برسند‪.‬‬ ‫€ €درحال‌حاضر چند قطعه‌ساز در این امر فعالیت دارند؟‬ ‫قطع��ات زیاد هس��تند قطعاتی که زیر ساش��ی واگ��ن یا در‬ ‫دکوراس��یون آن ب��ه کار می‌رود زیاد اس��ت‪ .‬ش��اید باالی ‪۱۰۰‬‬ ‫ش��رکت قطعه‌س��از داخلی داری ‌م اما منظور مجموعه‌های اصلی‬ ‫هستند که در آنها س��ازنده کم داریم‪ .‬سازنده ترمز یک شرکت‬ ‫جوینت‌ونچر ایرانی‪-‬فرانس��وی بود که امریکایی‌ها آن را خریدند‬ ‫و تا چند ماه آینده از ایران خارج می‌شود‪ .‬برای ساخت سیستم‬ ‫«در» نیز دو ش��رکت وجود دارد اما چون قراردا ‌د بزرگی به آنها‬ ‫پیش��نهاد نشده استانداردهای الزم ریلی را ندارند‪ .‬برای ساخت‬ ‫تهویه نیز دو شرکت به همراه شرکت واگن‌سازی تهران فعالیت‬ ‫می‌کنند اما دو ش��رکت نخس��ت ب��رای گرفتن اس��تانداردها و‬ ‫تاییدیه‌های بین‌المللی هنوز اقدام نکرده‌‌اند‪.‬‬ ‫اما برای س��اخت سیستم رانش‌ش��رکتی وجود ندارد‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که اصلی‌ترین زیرسیس��تم واگن اس��ت‪ .‬شاید ‪۲۵‬‬ ‫درصد ارزش یک واگن مترو سیس��تم رانش اس��ت که ش��امل‬ ‫ران��ش و سیس��تم کنترل و موتور می‌ش��ود‪ .‬در این زمینه یکی‬ ‫از ش��رکت‌های داخلی با همت��ای خارجی مذاکراتی داش��ته و‬ ‫تفاهمنامه‌هایی نیز امضا ش��ده اما هنوز ب��ه عقد قرارداد منجر‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬می‌توان گفت برای قطعات کوچک‬ ‫باالی ‪ ۱۰۰‬شرکت قطعه‌ساز در کشور فعالیت دارند‪.‬‬ ‫€ €سخن آخر‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت‪‌،‬مجوزه��ای گمرک��ی و نی��ز تعرفه‌ها‬ ‫چالش‌ه��ای این صنعت اس��ت‪ .‬تس��هیالت در ام��ر نقدینگی و‬ ‫تامین مالی س��ازندگان ضروری اس��ت‪ .‬موضوع دوم مجوزدهی‬ ‫برای ترخیص محموله گمرکی است که اگر قطعات مورد نیاز به‬ ‫طور کامل وارد نشود‪ ،‬مشکل ساخت خواهیم داشت‪ .‬در مسئله‬ ‫تعرفه نیز قوانین به اصالح نیاز دارد زیرا گاهی شاهد هستیم که‬ ‫واردات واگ��ن کامل از تعرفه کمتری نس��بت به واردات قطعات‬ ‫منفصله برخوردار اس��ت که این تش��ویقی برای واردات به جای‬ ‫داخلی‌سازی به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫خانه ملت‬ ‫تولید قطعه‬ ‫نرخ برخی قطعات باید کاهش پیدا کند‬ ‫کمبود قطعه افت تیراژ خودرو را به دنبال دارد‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬بخشی از قطعات خودرو در زمان فعلی و در گذشته‬ ‫با قیمت‌هایی فروخته می‌شد که بیش از قیمت‌های مبتنی‬ ‫بر محاسبات حسابداری صنعتی و نرخ تمام‌شده اصولی و‬ ‫مدیریت ش��ده بود‪ .‬محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با خانه‬ ‫مل��ت‪ ،‬درباره درخواس��ت افزایش ن��رخ برخی محصوالت‬ ‫تولیدی ازسوی قطعه‌سازان خودرو اظهار کرد‪ :‬تعیین نرخ‬ ‫تمام‌ش��ده قطعات خودرو نیازمند اقدام‌های کارشناس��ی‬ ‫و دقیق اس��ت تا قیمت‌های عملیاتی متناس��ب با شرایط‬ ‫مدیریت شده و منطقی باشد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬نتیجه محاسبات و بررسی کارشناسی نرخ تمام‌شده‬ ‫و تعیین قیمت‌ها برای خرید قطعات از سوی خودروسازان‬ ‫و ب��ازار حاک��ی از آن اس��ت ک��ه برخی قطع��ات تولیدی‬ ‫قطعه‌سازان داخلی نیاز به افزایش دارند‪.‬‬ ‫نجفی با اش��اره به اینکه بخش��ی از قطعات نیز در زمان‬ ‫فعلی و در گذش��ته با قیمت‌هایی فروخته می‌شد که بیش‬ ‫از قیمت‌های مبتنی بر محاسبات حسابداری صنعتی‪ ،‬نرخ‬ ‫تمام‌ش��ده اصولی و مدیریت شده بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در تعیین‬ ‫قیمت‌های جدید برخی اقالم با افزایش و برخی با کاهش‬ ‫نرخ روبه‌رو خواهند شد زیرا این تصور وجود دارد که برخی‬ ‫قطعات تولیدی در داخل کشور بیش از نرخ واقعی فروخته‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازان‬ ‫کش��ور گفت‪‌:‬در هفته‌های گذش��ته تولید خودرو در کشور کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬ضمن آنکه درصد قابل‌توجهی از خودروها نیز به دلیل کمبود‬ ‫قطعه‌‪ ،‬ناقص تولید شده و در کف کارخانه‌ها متوقف شده‌اند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی‌منش در گفت‌وگو با ایس��نا اظهار کرد‌‪ :‬در کنار‬ ‫تمام مشکالت داخلی و خارجی‪ ،‬انباشت قطعات و مواد اولیه وارداتی‬ ‫تولید قطعه در گمرک‪‌،‬جدیدترین مشکل صنعت قطعه است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه قطعات و مواد اولیه وارد گمرک ش��ده اما این‬ ‫س��ازمان برای ترخیص آنه��ا کد ‪ ۱۴‬رقمی بان��ک مرکزی را طلب‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��رای دریافت کد ‪ ۱۴‬رقم��ی به بانک‬ ‫مرکزی که مراجعه می‌کنیم اعالم می‌کنند کد وقتی صادر می‌شود‬ ‫که تخصیص ارز مربوط در س��امانه «نیما» انجام شده باشد که آن‬ ‫نیز با مشکالت و تاخیر فراوانی همراه است‪.‬‬ ‫رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازان‬ ‫کش��ور ادامه داد‪‌:‬بنابراین‪ ،‬صنعت خودرو و قطعه در چرخه معیوبی‬ ‫گرفتار ش��ده است که با وجود تامین قطعات و ورود آنها به گمرک‪،‬‬ ‫‌امکان ترخیص مواد اولیه برای استفاده در کارخانه‌های قطعه‌سازی‬ ‫و خودروسازی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‌‪ :‬نتیجه این وضعیت س��یر نزولی تی��راژ تولید خودرو‬ ‫اس��ت و از س��وی دیگر درصد قابل توجه��ی از خودروهای تولیدی‬ ‫نیز به دلیل کس��ری قطعات‌‪ ،‬به ش��کل ناقص تولید ش��ده‌‪‌،‬در کف‬ ‫کارخانه‌های خودروس��ازی مانده و امک��ان عرضه آنها به بازار وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‌‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬با کاهش عرضه‪‌،‬‬ ‫بازار خودرو ملتهب شده و از سوی دیگر مشکالت مالی خودروسازان‬ ‫و قطعه‌سازان تشدید می‌شود‪.‬‬ ‫نجفی‌منش با بیان اینکه امیدواریم با هم‌اندیش��ی س��ازمان‌های‬ ‫مرتبط ب��ه ویژه وزارت صنع��ت‌‪ ،‬معدن و تج��ارت‪‌،‬گمرک و بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬این مش��کل به زودی رفع ش��ود‪‌،‬تصریح کرد‌‪ :‬در شرایطی‬ ‫که امریکا برای ضربه زدن به اقتصاد و اش��تغال ملی‪ ،‬تحریم صنعت‬ ‫خ��ودرو را به عنوان نخس��تین تحریم‌ها در نظر گرفته اس��ت‌‪ ،‬بروز‬ ‫چنین مش��کالتی در داخل قابل قبول و پس��ندیده نیست و هرچه‬ ‫زودت��ر باید رفع ش��ود‪ ،‬در غیرر این صورت وضعی��ت نزولی تولید‬ ‫خودرو تشدید و مشکالت صنعت قطعه افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫در طول س��ال گذش��ته و ‪ ۲‬ما ‌ه نخست امسال تولید انواع خودرو‬ ‫ب��ا روندی صعودی همراه بود‪ .‬با این حال‪ ،‬بررس��ی جدیدترین آمار‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در زمینه وضعیت تولید خودرو نشان‬ ‫می‌دهد که در خرداد امسال تولید انواع خودرو ‪ ۱۹/۶‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫جای خالی پژوهش‌های بنیادی در صنعت خودرو‬ ‫بهروز مش�هدی‪ ،‬عضو هیات‌علمی دانش�گاه علم و صنعت‪ :‬نقش‬ ‫دانشگاه در توس��عه صنعت انکارنشدنی اس��ت اما اگر بخش صنعت روند‬ ‫مونتاژکاری در پی��ش بگیرد‪ ،‬دانش فنی منتقل نخواهد ش��د و درنهایت‬ ‫فعالیت ای��ن بخش تنها کپی از محصوالت دیگر کش��ورها خواهد بود‪ .‬در‬ ‫صنعت خودرو کشور ما نیز چنین روندی حاکم است‪ .‬هرچند ممکن است‬ ‫در دانشگاه‌ها پژوهش��ی انجام و نمونه‌هایی ساخته شود‪ ،‬اما به‌طور قطع‪،‬‬ ‫این کار از روی نیاز نبوده اس��ت؛ اینکه خودروس��از احساس نیاز کند و آن‬ ‫نیاز به پروژه تبدیل ش��ود‪ .‬ممکن اس��ت وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫بودجه‌ای برای مطالعه در اختیار دانش��گاه قرار دهد و دانشگاه نمونه‌ای را‬ ‫تولید کند‪ ،‬اما نمونه‌ها به تیراژ نمی‌رسد زیرا صنعت آن را نخواسته و برای‬ ‫آن تعریفی ندارد‪ .‬عالوه‌بر آن‪ ،‬وظیفه دانش��گاه و هدف از مطالعات علمی‬ ‫با فعالیت‌های روزمره متفاوت اس��ت‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬دانش��گاه نمی‌تواند‬ ‫نیاز امروز ی��ا ‪۶‬ماه بعد یا حتی ‪۳‬س��ال آینده صنعت خودرو را پاس��خگو‬ ‫باش��د؛ طراحی و س��اخت قطعه‌ای مانند گیربکس اتومات‪ ،‬در مدت ‪۶‬ماه‬ ‫ش��دنی نیست‪ .‬پژوهش‌های دانش��گاه براس��اس مطالعات پایه‌ای و برای‬ ‫مسائلی اس��ت که یک دهه بعد جامعه به آنها نیاز دارد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬باید‬ ‫پروژه‌ای ‪۱۰‬س��اله تعریف ش��ود و صنعت برای مطالعه و پژوهش آن را در‬ ‫اختیار دانش��گاه بگذارد تا پس از یک دهه نتیجه مطلوب آن به‌دست آید‪،‬‬ ‫عالوه بر آن زمینه برای تامین سرمایه این پژوهش ازسوی صنعت داخلی‬ ‫فراهم نیس��ت‪ .‬حال اگر بپذیریم دانش��گاه با هزینه خود عالوه بر مطالعه‪،‬‬ ‫گیربکس اتوم��ات را هم طراحی و تولید کند‪ ،‬به‌طور قطع خودروس��ازان‬ ‫از آن برای خودروهای خود اس��تفاده نمی‌کنند زیرا استفاده از یک قطعه‬ ‫مراحل زیادی برای تایید نیاز دارد و این کار کمی س��خت و پیچیده است‪.‬‬ ‫همکاری و مش��ارکت با همتایان خارجی‪ ،‬فضا را به س��مت بهره‌گیری از‬ ‫محصوالت آماده می‌برد و مراکز علمی و دانشگاهی برای طراحی و ساخت‬ ‫مطرودتر می‌شوند‪ .‬ش��اید اگر ازس��وی همتایان خارجی حمایتی وجود‬ ‫نداش��ته باشد تکیه بر توان داخل و اس��تفاده از فضای علمی کشور بیشتر‬ ‫شود‪ .‬برای بهره‌گیری از دانشگاه و مراکز علمی باید نخست نیازهای آینده‬ ‫را پیش‌بینی و پروژه‌ها و بودجه‌ها را برای دانشگاه‌ها تعریف کرده و سپس‬ ‫به‌طور جدی این پروژه‌ها را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی‌القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قطعه‌سازها از فعالیت ‪ ۳‬شیفت در روز به ‪ ۳‬روز در هفته رسیدند‬ ‫«نقدینگی» نفس صنعت قطعه را به شماره انداخت‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫موقعی��ت نفتی ایران باعث ش��ده در طول تاریخ همیش��ه مورد‬ ‫تهاجم باش��د‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬وابس��تگی به درآمد این طالی سیاه‬ ‫سبب شده تا انگیزه برای تولید کاالهای دیگر کمتر شود‪.‬‬ ‫ام��ا در این می��ان تنها صنعت خودرو اس��ت که پ��س از نفت‬ ‫بزرگترین صنعت کش��ور به شمار می‌رود؛ صنعتی که اگر امروز از‬ ‫فشارهای بین‌المللی بگذریم به گفته صنعتگر‪ ،‬تحریم‌های داخلی‬ ‫آن را در وضعیتی ناخوشایند قرار داده است‪ .‬البته سوءمدیریت‌های‬ ‫زنجیره‌ای از باال تا پایین مزید بر علت ش��ده و به مش��کالت امروز‬ ‫صنعت خودرو داخلی دامن زده است‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬طبیعی اس��ت مش��کالت یک صنعت به صنایع‬ ‫وابس��ته و زیرمجموعه آن س��رایت کرده و آنها را نیز درگیر خود‬ ‫کن��د‪ .‬صنعت قطعه به عنوان تامین‌کننده قطعات خودرو امروز به‬ ‫نوعی زمین‌گیر شده و موجی که باعث تعطیلی بعضی از واحدهای‬ ‫صنعتی ش��ده ب��ود امروز نیز همچن��ان قربانی می‌گی��رد‪ .‬کمبود‬ ‫نقدینگی و کاهش س��رمایه ثابت و سرمایه در گردش قطعه‌سازان‬ ‫این صنعت را با بحران جدی روبه‌رو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای رفع مشکالت‬ ‫یکی از اخبار دو ماه گذش��ته در صنعت قطعه پرداخت مطالبات‬ ‫معوقه از سوی گروه خودروسازی سایپا بود‪ .‬محسن قاسم‌جهرودی‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی س��ایپا عنوان کرده بود از وضعیت صنعت‬ ‫قطعه آگاه است و سعی می‌کند در مدیریت جدید مالی‪ ،‬مطالبات‬ ‫معوقه باالی ‪ ۱۲۰‬روز را در ‪ ۷‬هفته و هر هفته ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫پرداخت کند‪ .‬این موضوع قرار بود پس از عید فطر اجرا ش��ود که‬ ‫تنها بخشی از آن پرداخت شد‪.‬‬ ‫آرش محبی‌نژاد‪ ،‬دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌س��ازان کش��ور در این باره گفت‪ :‬گروه خودروسازی سایپا‬ ‫اقدام‌هایی را در دستور کار دارد و تنها بخش کوچکی از مطالبات‬ ‫را پرداخت کرده‌اند‪ .‬اما در س��طح ک�لان هنوز نقدینگی در عمل‪،‬‬ ‫به‌دس��ت قطعه‌ساز نرس��یده است‪ .‬بر اس��اس اطالعاتی که از این‬ ‫خودروس��از در دست است برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده که ‪ ۶۰۰‬تا‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان به صنعت خودرو تزریق کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬البته تعویق پرداخت بدهی‌ها ش��امل گروه‬ ‫صنعت��ی ایران‌خ��ودرو نیز می‌ش��ود که به تازگی رخ داده اس��ت‪.‬‬ ‫امیدواری��م هرچ��ه زودتر تصمیم‌ه��ای الزم در این باره از س��وی‬ ‫خودروسازان گرفته شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه اظهار کرد‪ :‬روزهای س��ختی پیش رو‬ ‫داری��م و باید دید ب��رای ‪ ۱۵‬مرداد(‪ ۶‬اوت) چ��ه تصمیمی گرفته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در این زمان ضرورت دارد مش��کالت داخلی به حداقل‬ ‫برس��د که بتوانیم به راهکارهای رفع تحریم‌ه��ای بین‌المللی فکر‬ ‫کنیم در حالی که شاهد هستیم در صنعت خودرو نوعی آشفتگی‬ ‫و عملک��رد ارکان مختلف زنجیره تامین‪ ،‬تولی��د و مصرف خودرو‬ ‫دچار س��ردرگمی شده است‪ .‬عملکرد جزیره‌ای را در تمام حوزه‌ها‬ ‫شاهد هستیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازان‬ ‫کش��ور درب��اره وضعی��ت فعل��ی ب��ازار خ��ودرو نیز عن��وان کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر مصرف‌کنندگان بدون نیاز ب��ه خودرو فقط ثبت‌نام‬ ‫می‌کنن��د تا ارزش پول خود را حفظ کنن��د یا خودرو می‌خرند تا‬ ‫سرمایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خودروسازان برای تغذیه بازار به فکر راهکارهایی برای‬ ‫ادامه فعالیت خود هس��تند و س��عی دارند اقالم وارداتی مورد نیاز‬ ‫خ��ود را حداقل برای چند ماه(برای عب��ور از تحریم‌ها) وارد کرده‬ ‫تا در ادامه با راه‌حل‌های جایگزین و داخلی‌س��ازی مشکالت را رفع‬ ‫کنن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬عم��ده هزینه خود را به س��مت واردات قطعات و‬ ‫تامین نیازهای خود هدایت کرده‌اند‪ .‬از این رو‪ ،‬با کس��ری نقدینگی‬ ‫روبه‌رو هس��تند و پرداخت مطالبات قطعه‌س��ازان ب��ا تاخیر انجام‬ ‫می‌ش��ود غافل از اینکه همین وضعیت برای صنعت قطعه نیز باید‬ ‫دنبال ش��ود و آنها نیز امروز برای عب��ور از تحریم‌ها به منابع مالی‬ ‫نیاز دارند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اگر فقط خودروساز قطعات خارجی خود را تامین کند‬ ‫به طور قطع در آینده‌ای نه‌چندان دور قطعه‌سازان با مشکل جدی‬ ‫روبه‌رو شده و داخلی‌سازی برای ادامه فعالیت‌ها انجام نخواهد شد؛‬ ‫به‌ویژه این مسئله با آغاز تحریم‌ها جدی‌تر خواهد بود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه اضافه کرد‪ :‬این مش��کل در کنار افزایش‬ ‫نیافتن نرخ قطعات‪ ،‬ش��رایط را برای ادامه فعالیت‌ها بسیار سخت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت تولید در دست باالدستی‌ها‬ ‫محبی‌نژاد در ادامه به همراهی نکردن صنایع باالدس��تی اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬صنایع باالدس��تی و تامین‌کنندگان‬ ‫م��واد اولیه در داخل نیز جزی��ره‌ای عمل می‌کنند‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫فوالد و پتروش��یمی و فلزات رنگی همه قیمت‌ها را آن‌گونه که در‬ ‫بورس ارائه می‌شود با ماخذ فوب خلیج‌فارس ارزیابی می‌کنند‪ .‬این‬ ‫امر باعث افزایش قیمت‌ها در حوزه مواد اولیه ش��ده است‪ .‬عالوه‌بر‬ ‫این‪ ،‬شاهد هستیم بیشتر مواد اولیه به شکل نقدی خرید و فروش‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در صنعت خودرو قرارداد قطعه‌س��از با خودروساز برای‬ ‫پرداخت نرخ محصوالت تامین ش��ده ‪ ۴‬ماه بود در حالی که امروز‬ ‫این زمان به ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬ماه می‌رس��د به‌عالوه اینکه باید به طور نقدی‬ ‫مواد مورد نیاز خریداری ش��ود‪ .‬حتی در برخی موارد مانند بورس‬ ‫صنعتگر باید پیش‌پرداخت داشته باشد یا در خرید از شرکت‌های‬ ‫دولتی هم مبلغ باید نقدی پرداخت شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازان‬ ‫کش��ور اظهار کرد‪ :‬تمام این آشفتگی ناشی از نبود سیاست‌گذاری‬ ‫متمرکز اس��ت‪ .‬دولت باید به فکر متعادل و هماهنگ کردن ارکان‬ ‫زنجیره تامین‪ ،‬تولید و مصرف خودرو با یکدیگر باشد‪ .‬هر کس کار‬ ‫خود را می‌کند و در نهای��ت در برخی حوزه‌ها هزینه‌کرد و تامین‬ ‫بیش از حد مورد نیاز است و در حوزه‌ای دیگر دچار خأل هستیم‪.‬‬ ‫خأل سیاست‌گذاری به شدت مشهود است‪.‬‬ ‫‹ ‹وعده‌های دولتی‬ ‫محبی‌نژاد در پاس��خ به این پرس��ش که افزایش نرخ مواد اولیه‬ ‫در ‪ ۲‬ماه اخیر نیز اتفاق افتاده اس��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر افزایش‬ ‫در آغاز س��ال با تک‌نرخی ش��دن ارز و افزایش ‪ ۴۰‬درصدی نسبت‬ ‫به سال گذش��ته بود و در ‪ ۲‬ماه گذشته حدود ‪ ۱۰‬درصد قیمت‌ها‬ ‫باال رفته است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬صنعتگر نس��بت به این ام��ر گالیه دارد که وقتی‬ ‫م��واد اولیه داخل بدون ارزبری تولید می‌ش��ود چ��را باید افزایش‬ ‫نرخ داش��ته باشد‪ .‬چندی‌پیش‪ ،‬محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت از تخصیص ارز و تس��هیالت ‪ ۲‬میلیارد دالری به‬ ‫صنعت قطعه خبر داده بود‪ .‬در این زمینه محبی‌نژاد گفت‪ :‬قول‌ها‬ ‫هنوز عملی نش��ده در حالی که پیش‌تر وزیر قول یارانه تسهیالت‬ ‫بخش صنعت را نیز به صنعتگران داده بود؛ بر اس��اس این مسئله‪،‬‬ ‫قطعه‌س��ازان فهرست‌ها را آماده کردند و واحدهایی که به سرمایه‬ ‫در گردش و س��رمایه ثابت نیاز داشتند شناس��ایی و به وزارتخانه‬ ‫اعالم شد اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداد‪.‬‬ ‫وی در این باره توضیح داد‪ :‬قرار بود ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان یارانه‬ ‫سود تسهیالت برای بازسازی و‬ ‫نوسازی صنایع کشور تخصیص یابد‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب ک��ه صنعتگر وام با به��ره ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫برای روزآمدی ماشین‌آالت و تجهیزات دریافت کند و مابه‌التفاوت‬ ‫بهره بانکی تا ‪ ۱۸‬درصد از محل این تس��هیالت ‪ ۳۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی تامین ش��ود‪ ،‬اما نه اصل وام داده ش��د و نه تس��هیالت به‬ ‫صنایع پرداخت شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازان‬ ‫کش��ور اظهار کرد‪ :‬ش��واهد نش��ان می‌دهد ارک��ان تصمیم‌گیر و‬ ‫سیاست‌گذار در مجلس و دولت(بانک مرکزی‪ ،‬گمرک‪ ،‬وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارای��ی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اداره دارایی‪،‬‬ ‫بیمه و‪ )...‬دچار نوعی س��ردرگمی و آش��فتگی شده‌اند؛ این یعنی‬ ‫برنامه مدونی در رویارویی با تحریم در صنعت خودرو وجود ندارد‬ ‫در حالی که در شرایط تحریم برنامه‌ها متفاوت می‌شود‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد تاکید کرد‪ :‬در چنین شرایطی نمی‌توان با فرمول‌های‬ ‫قدیم حرکت رو به جلویی داشت‪ .‬زمانی که شرایط محیطی تا این‬ ‫اندازه در حال تغییر اس��ت باید ش��رایط درونی را نیز مطابق با آن‬ ‫تغییر داد‪ .‬نباید کشور در مقابل شرایط محیطی منفعل و بی‌برنامه‬ ‫باشد که نشان از اقتصاد بیمار در داخل دارد‪ .‬باید با مدیریت زمان‬ ‫تا ‪ ۱۵‬مرداد تصمیم‌های الزم اتخاذ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سردرگمی صنعتگران‬ ‫کمتر از یک ماه تا آغاز مرحله نخس��ت تحریم‌های وضع‌شده از‬ ‫سوی‬ ‫ا مر یک��ا‬ ‫باق��ی مانده اس��ت‪.‬‬ ‫منط��ق حک��م می‌کند‬ ‫در این فرصت کوتاه از حداکثر‬ ‫توان برای تامین مواد مورد نیاز بهره گرفته ش��ود‪ .‬امید رضایی‪ ،‬از‬ ‫دیگر فعاالن صنعت قطعه کشور درباره شرایط فعلی صنعت قطعه‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به بالتکلیفی که درحال‌حاضر نسبت به برنامه آینده‬ ‫خودروس��از و دولت در راس��تای انتقال و اختصاص ارز وجود دارد‬ ‫واقعیت این اس��ت که بس��یاری از قطعه‌سازان در حال رسیدن به‬ ‫نقطه بحران هستند که مرحله نخست این بحران با تعدیل نیروی‬ ‫انس��انی آغاز می‌ش��ود‪ .‬نیروهایی برای آموزش آنها هزینه شده و‬ ‫امروز که زمان ثمر دادن آنها است‪ ،‬تعدیل می‌شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سال‌های گذشته حجم فعالیت‌ها کاهش یافته‬ ‫و ‪ ۳‬ش��یفت شد ‪ ۲‬شیفت و از ‪ ۲‬شیفت نیز به یک شیفت رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬در نهای��ت نیز بعضی از واحدهای صنعت��ی فقط ‪ ۳‬روز در‬ ‫هفته فعالیت دارند و روزهای بین تعطیلی نیز به مرخصی اجباری‬ ‫می‌روند‪ .‬البته این راهکارها مس��کن بوده و تا مدتی چاره‌ساز است‬ ‫اما پس از این‪ ،‬تولید است که با افت شدید روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه به گالیه اف��زود‪ :‬تولیدکننده چه تولید‬ ‫کند و نکند مالیات‪ ،‬بیم��ه تامین‌اجتماعی‪ ،‬مالیات ارزش‌افزوده و‬ ‫هزینه اس��تهالک آن ثابت اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر هزینه‌های جاری‬ ‫تامین نمی‌شود و اگر این مسئله ادامه پیدا کند‪ ،‬به مرحله تعطیلی‬ ‫و خواب قطعه‌س��ازی و در نهایت خودروسازی می‌رسد که هزینه‬ ‫راه‌اندازی دوباره آن به مراتب سنگین‌تر از ابتدا خواهد بود‪.‬‬ ‫رضای��ی گفت‪ :‬با این وضعیت چه اتفاق��ی در حال رخ دادن در‬ ‫بدنه دولت و چه برنامه‌هایی در حال تدوین است‪ ،‬کسی نمی‌داند‪.‬‬ ‫این بالتکلیفی بس��یار آسیب‌رسان اس��ت زیرا اگر صنعتگر بداند‬ ‫مش��کالت ب��رای ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ماه خواهد بود مدیری��ت می‌کند تا از آن‬ ‫عبور کند‪ .‬اما وقتی نمی‌داند قرار اس��ت مش��کالت چه زمانی حل‬ ‫شود به بالتکلیفی‌ها دامن می‌زند‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌سازان کشور درباره تخصیص ارز به این صنعت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫اخبار نشان می‌دهد که سایت «نیما» ارز ثانویه(صادرکنندگان ارز‬ ‫خود را در س��ایت نیما می‌آورند و نسبت به تقاضا عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫اینجا قیمت‌ها ‪ N‬رقمی اس��ت و دیگر ارز ثانویه ثابت نخواهد بود‬ ‫و بن��ا بر عرضه‌وتقاضا کم و زیاد می‌ش��ود این تیر خالص به بدنه‬ ‫تولید اس��ت اگر بدون برنامه پیش برود) عرض��ه می‌کند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که‬ ‫قطعه‌س��از هن��وز‬ ‫نمی‌داند چه اتفاقی در‬ ‫گروه‌بن��دی او در ح��ال رخ دادن‬ ‫اس��ت‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬تمام مباحث به س��مت اینکه مذاکرات با‬ ‫طرف خارجی به چه سرنوش��تی دچار می‌شود‪ ،‬رفته است‪ .‬امروز‬ ‫صنعتگ��ر در فعالیت‌های روزان��ه خود مانده و تکلی��ف او تعیین‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬در این ش��رایط چگون��ه می‌توان به آین��ده فکر کرد؟‬ ‫تولیدکننده‌ای که تمام سرمایه‌گذاری و اعتبار خود را برای تولید‬ ‫گذاشته با این بالتکلیفی باید چه کند؟‬ ‫‹ ‹صدور دستور بدون ابالغ‬ ‫رضایی معتقد است صنعت خودرو دارای گره‌های بسیاری است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬کار باید از باال رفع ش��ود‪ .‬همدل��ی دولت و مجلس را‬ ‫می‌خواهد‪ .‬او گفت‪ :‬بحران به قدری اس��ت که رهبر انقالب نیز در‬ ‫این باره گزارش خواس��ته‌اند‪ .‬او در ادامه توصیف وضعیت صنعت‬ ‫قطعه گفت‪ :‬ثبت س��فارش‌های تمام قطعه‌سازان بر اساس اولویت‬ ‫و نیازش��ان از مواد اولیه تا قطعات نیمه‌ساخته به خودروساز اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬خودروس��از نیز برخ��ی را رد و بعضی را تایید کرده اس��ت‪.‬‬ ‫فهرست تاییدشده به وزارتخانه رفته و تایید شد و از آنجا به بانک‬ ‫مرکزی اعالم ش��د برای تخصیص ارز اما بیش از ‪ ۴۵‬روز تا ‪ ۲‬ماه‬ ‫است که هیچ اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه اعالم کرد‪ :‬هر صنعتگر تا امروز بر اساس‬ ‫موجودی انبار خود تولید داش��ته و موجودی آن به پایان رس��یده‬ ‫ام��ا هر زمان که به بانک مراجعه می‌ش��ود اع�لام می‌کنند هنوز‬ ‫شیوه‌نامه‌ای برای تخصیص ارز و تسهیالت دریافت نکرده‌اند‪.‬‬ ‫این تولیدکننده عنوان کرد‪ :‬دیگر نمی‌توان با فرمول گذش��ته از‬ ‫تولید حمایت کرد‪ .‬محدودیت‌ها زیاد است و در حالی که به زمان‬ ‫تحریم‌ها نزدیک می‌شویم هنوز اقدامی انجام نشده است‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌س��ازان کشور تصریح کرد‪ :‬خودروساز برخی قطعات ‪CKD‬‬ ‫را برای روز مبادا وارد کرده اما این فرصت برای قطعه‌ساز به عنوان‬ ‫بخش خصوصی فراهم نبوده است‪ .‬اولویت تخصیص ارز در اختیار‬ ‫دولت است‪ .‬با این شرایط به نوعی بخش خصوصی در حال تحلیل‬ ‫رفتن اس��ت‪ .‬امروز که به کمک‌های غیرنق��دی نیاز زیادی وجود‬ ‫دارد در عمل هیچ تغییری در روندها دیده نمی‌شود‪.‬‬ ‫رضای��ی در نهایت ضمن تاکی��د بر حفظ اش��تغال گفت‪ :‬تمام‬ ‫مشکالت باید همزمان رفع شود و حل بخشی و باقی ماندن سایر‬ ‫چالش‌ها باعث هدررفت سرمایه‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫اسقاطی‌ها‬ ‫پیشنهاد فعاالن حوزه اسقاط به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اختصاص ‪ ۲‬درصد از درآمد حاصل از فروش به اسقاط خودرو‬ ‫همزم��ان ب��ا ممنوعی��ت واردات خ��ودرو‌‪ ،‬اس��قاط‬ ‫خودروهای فرس��وده که تنها متولی آن واردکنندگان‬ ‫خودرو بودند دچار چالش جدی‌ش��ده به طوری که به‬ ‫گفته فعاالن این حوزه‌‪ ،‬اشتغالزایی این حوزه با خطری‬ ‫جدی روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫محمد ش��ریعتمداری‌‪ ،‬وزیر صنعت‪‌،‬معدن و تجارت‬ ‫در پاس��خ به پرسش��ی مبنی‌بر راهکاره��ای جایگزین‬ ‫به غی��ر از واردات با هدف تداوم اس��قاط از اختصاص‬ ‫بودجه‌ای از محل هدفمندی یارانه‌ها به این حوزه خبر‬ ‫داد و اظه��ار کرد که این وزارتخانه به دنبال جایگزینی‬ ‫به غیر از واردات اس��ت و به زودی به نتیجه‌ای در این‬ ‫زمینه خواهد رسید‪.‬‬ ‫امیر س��یفی‌زاده‌‪ ،‬کارشناس فنی خودرو و اسقاط در‬ ‫گفت‌وگو با عصر خ��ودرو با بیان اینکه پیش از این در‬ ‫بودج��ه هدفمندی یارانه‌ها اعتباری در زمینه اس��قاط‬ ‫خ��ودرو اختصاص نیافته ب��ود‌‪ ،‬گفت‪‌:‬پیش��نهاد وزیر‬ ‫صنع��ت‪‌،‬معدن و تجارت مبنی‌ب��ر اختصاص بودجه به‬ ‫اس��قاط از محل هدفمندی یارانه‌ه��ا به جای واگذاری‬ ‫اس��قاط به واردکنندگ��ان می‌تواند کم��ک بزرگی به‬ ‫موضوع اسقاط و خروج خودروهای فرسوده کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪‌:‬چنین نگاهی به این پس��مان ‌د در جامعه‬ ‫که مدیریت آن باعث کاهش آالیندگی‌های خاصی در‬ ‫جامعه می‌شود‌‪ ،‬جای امیدواری دارد‪ .‬درحال‌حاضر آمار‬ ‫ارائه‌شده غیررسمی از س��وی شرکت‌ها نشان می‌دهد‬ ‫که برخی از شرکت‌ها ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬برگه گواهی اسقاط‬ ‫و حت��ی انتقال ‪ ۲‬هزار عددی دارند که بر این اس��اس‬ ‫‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬هزار برگه گواهی در مراکز اس��قاط برآورد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه اس��قاط ادامه داد‪‌:‬شرکت‌های‬ ‫ب��زرگ دارای پروان��ه بهره‌ب��رداری‌‪ ،‬بی‌گ��دار ب��ه آب‬ ‫نمی‌زنند و صفحه‌های آنها خالی از گواهی اسقاط است‬ ‫به طوری که شواهد نش��ان می‌دهد تمام شرکت‌هایی‬ ‫که س��رمایه‌گذاری ریشه‌ای در زمینه اسقاط خودروها‬ ‫داش��ته‌اند‌‪ ،‬باکس‌های خالی دارند و این تعداد گواهی‬ ‫اسقاط در جای دیگری است‪.‬‬ ‫سیفی‌زاده با اشاره به فعالیت ‪ ۲۱۴‬مرکز اسقاط اظهار‬ ‫کرد‪‌:‬در دوره‌ای از زمان اش��تغال ای��ن مراکز با تعداد‬ ‫‪ ۱۲۰‬واحد‌‪ ،‬معادل ‪ ۳‬ه��زار نفر بود اما درحال‌حاضر با‬ ‫وج��ود افزایش میزان این مراکز‪‌،‬آمار دقیقی در زمینه‬ ‫اشتغال داده نشده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه همزمان با توقف واردات خودرو‬ ‫هیچ اسقاطی انجام نمی‌شود‌‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این شرایط‬ ‫اگر مرکز اسقاطی‪ ،‬خودرویی را خریداری کرده و برای‬ ‫ف��روش گواه��ی آن اقدام کند به ط��ور قطع با کمبود‬ ‫مش��تری روبه‌رو خواهد شد و هر چند عایدی و سودی‬ ‫از الشه نصیب آن خواهد شد اما در عمل بعد از افزایش‬ ‫فروش گواهی اس��قاط‪ ،‬حجم پول بولکه‌ش��ده خود را‬ ‫نشان می‌دهد که این فرآیند به هیچ عنوان قابل توجیه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه اس��قاط ادامه داد‌‪ :‬مس��ئوالن‬ ‫بای��د بر راهکاره��ای جایگزین برای تدوین روش��ی به‬ ‫منظور تس��هیل خروج خودروهای فرسوده تکیه کنند‬ ‫زیرا به زودی با فرا رس��یدن فصل سرما و وارونگی هوا‬ ‫آالینده‌ها به زمین نزدیک می‌شوند و شرایط به مراتب‬ ‫بدتر خواهد شد‪.‬‬ ‫س��یفی‌زاده در ادامه از پیشنهاد فعاالن این حوزه به‬ ‫وزیر صنعت‌‪ ،‬معدن و تج��ارت با هدف بهبود وضعیت‬ ‫اس��قاط خبر داد و گفت‌‪ :‬بر اس��اس پیشنهاد ارائه‌شده‬ ‫‪ ۲‬درصد از ف��روش خودروه��ا در صندوقی متمرکز و‬ ‫در ب��رای تامین نیاز خروج خودروهای فرس��وده مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد که در صورت پذیرفتن این پیشنهاد‬ ‫اتفاق موثری شکل گرفته و شرایط متفاوت خواهد شد‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‌‪‌:‬البته باید توجه داشت این پیشنهاد‬ ‫در صورت فروش قابلیت اجرایی خواهد داشت در غیر‬ ‫این صورت طرحی ابتر خواهد بود‪.‬‬ ‫سیفی‌زاده تاکید کرد‪‌:‬خودروهای فرسوده‌‪ ،‬پسماندی‬ ‫در چرخه مدیریت پس��ماند کش��ور هستند و بقای آن‬ ‫لطمه‌های جبران‌ناپذیری به قس��مت‌های مختلف وارد‬ ‫خواهد کرد و مدیریت این امر‪ ،‬به ذخیره منابع و س��ود‬ ‫ارزی و ریالی برای تمام مردم منجر می‌شود‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی‌القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نمایشگاه بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خداحافظی با ارزان‌ترین خودرو دنیا‬ ‫‪ ۱۰‬سال پیش یعنی در سال ‪ ۲۰۰۸‬شرکت هندی تاتا خودرویی‬ ‫به‌ن��ام نانو را معرف��ی کرد که ارزان‌ترین خ��ودرو دنیا لقب گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو تنه��ا دو هزار دالر نرخ داش��ت که یک ش��گفتی در‬ ‫زمینه مهندس��ی و کاهش هزینه‌ها محس��وب می‌ش��د‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل پیش‌بینی می‌ش��د نانو در کش��ورهایی مانن��د خود هند که‬ ‫عمده جامعه از اقش��ار ضعیف و کم‌درآمد هستند بتواند به فروش‬ ‫فوق‌العاده‌ای دست پیدا کند‪ .‬نانو خودرو مردم نامیده شد و برخی‬ ‫انتظار داش��تند بتواند مانند فولکس‌واگن بیتل انقالبی در صنعت‬ ‫خودروس��ازی ایجاد کن��د‪ ،‬اما این اتفاق هیچ‌گ��اه روی نداد و نانو‬ ‫نتوانست به فروشی در حد انتظارات دست پیدا کند‪.‬‬ ‫ح��ال روزنام��ه اکونومیک تایمز هند گ��زارش داده که در ظاهر‬ ‫تاتاموتورز به تولید نانو پایان داده زیرا این شرکت در ماه ژوئن تنها‬ ‫یک دستگاه نانو تولید کرده‪ ،‬درحالی‌که سال گذشته در همین ماه‬ ‫‪ ۲۷۵‬دس��تگاه از این خودرو تولید ش��ده بود‪ .‬در همین رابطه تاتا‬ ‫اعالم کرد تولید نانو با ش��کل فعلی نمی‌تواند تا سال ‪ ۲۰۱۹‬ادامه‬ ‫پی��دا کند؛ بنابراین به نظر می‌رس��د نانو پ��س از یک دهه به آخر‬ ‫خط رس��یده و پرونده تولید ارزان‌ترین خ��ودرو دنیا به‌طور کامل‬ ‫بسته شده باشد‪.‬‬ ‫نان��و یک خودرو چهاردر بس��یار س��اده بود که از یک پیش��رانه‬ ‫کوچ��ک دو س��یلندر ‪ ۰/۶‬لیتری با ‪ ۳۷‬اس��ب بخار ق��درت و ‪۵۱‬‬ ‫نیوتن‌متر گش��تاور اس��تفاده می‌کرد‪ .‬این موت��ور در عقب خودرو‬ ‫نصب ش��ده بود‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۵‬نیز تاتا اقدام به ارتقا و بروزرسانی‬ ‫نانو و نسخه جدید آن‌را با نام ‪ GenX‬به بازار عرضه کرد‪ .‬ارتقاهای‬ ‫انجام ش��ده در این مدل شامل تجهیز به امکاناتی مانند بلوتوث و‬ ‫پورت ‪ USB‬به همراه باک سوخت بزرگتر‪ ،‬نیروی کمکی فرمان و‬ ‫ارائه گیربکس ‪ AMT‬سفارشی می‌شد‪ .‬در این بروزرسانی به لطف‬ ‫بهبود شاسی خودرو‪ ،‬ایمنی نانو هم بهتر از قبل شد‪.‬‬ ‫بررسی تاریخچـه قدیمی‌تریـن‬ ‫‪ ۱۲۰‬سال با «مــ‬ ‫در هر دوره ش��خصیت‌های برجس��ته‌ای از این رویداد بازدید‬ ‫کردند اما ش��اید مهم‌ترین آنها ژنرال ش��ارل دوگل بوده که در‬ ‫سال ‪ ۱۹۶۲‬از بخش‌های مختلف موندیال بازدید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش نی��وز موندیال فرانس��ه ب��ه عنوان‬ ‫قدیمی‌ترین نمایشگاه صنعت خودرو در سراسر جهان به زودی‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬این نمایش��گاه دوساالنه س��عی دارد در هر‬ ‫دوره آخرین دس��تاورد‌های خودروسازان مطرح جهانی در قالب‬ ‫مدل‌های کانس��پت و جدیدترین محصوالت قابل ارائه به بازار را‬ ‫به مخاطبان معرفی کند‪.‬‬ ‫نمایشگاه پاریس اتوش��و که به زبان فرانسوی‌ها ‪Mondial‬‬ ‫‪ de l’Automobile‬نام‌گذاری ش��ده‪ ،‬مشهورترین نمایشگاه‬ ‫موت��وری جهان نیز از نوع خود به ش��مار می‌رود که برای مدت‬ ‫‪ ۱۰‬روز در اکتب��ر س��الهای زوج کلی��د می‌خورد‪ .‬امس��ال این‬ ‫روی��داد قدمتی ‪ ۱۲۰‬س��اله پیدا کرده و پیش��ینه آن به س��ال‬ ‫‪ ۱۸۹۸‬ب��از می‌گ��ردد‪ .‬دوره اول در منطقه‌ای ب��ه نام ‪Jardin‬‬ ‫‪ des Tuileries‬برگ��زار ش��د‪ .‬ای��ن منطقه یک پ��ارک بزرگ‬ ‫و ش��ناخته ش��ده در پاریس اس��ت که آن روزها ب��رای برخی‬ ‫جش��ن‌های خاص مورد استفاده قرار می‌گرفت‪ .‬بازدیدکنندگان‬ ‫غیر از چند خودرو لوکس آن زمان‪ ،‬شاهد نمایش انواع و اقسام‬ ‫دوچرخه و موتورسیکلت و همچنین ورزش‌های مرتبط با دنیای‬ ‫خودروسازی بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹شروعی رویایی در گرند پاالس‬ ‫چند سال بعد و در س��ال ‪ ۱۹۰۱‬محل برگزاری نمایشگاه به‬ ‫‪ Grand Palais‬منتقل ش��د‪ .‬تغیی��ر مهم دیگری که در مورد‬ ‫موندیال رخ داد‪ ،‬این بود که از فرمت س��االنه خارج و تبدیل به‬ ‫رویدادی دوساالنه شد‪.‬‬ ‫این ش��رایطی اس��ت که البته تا امروز حفظ ش��ده اس��ت‪ .‬تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۱۴‬تعداد دوچرخه‌ها و موتورس��یکلت‌ها همچنان از‬ ‫خودروها بیشتر بود‪ .‬اما در سال‌های بعد شرایط برای خودنمایی‬ ‫اتومبیل‌های روز بهتر و بهتر ش��د‪ .‬در همین س��ال البته شروع‬ ‫جنگ جهانی اول‪ ،‬وضعیت برگزاری نمایشگاه دردوره‌های آینده‬ ‫سخت کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۳۰‬نمایش��گاه که تازه از بحران‌ه��ای مربوط به‬ ‫جن��گ جهانی اول خارج ش��ده بود‪ ،‬می‌رفت تا اس��م و رس��م‬ ‫خوبی برای خودش دس��ت و پا کند‪ .‬ام��ا بحران‌های اقتصادی‬ ‫اروپا ش��رایط را طوری رقم زد که بیش از ‪ ۸۰‬درصد مردم توان‬ ‫خرید خودروهای دسته دوم را هم نداشتند‪ .‬این یعنی رکود بازار‬ ‫خرید و فروش خودرو و به تبع آن کاهش مخاطبان نمایش��گاه‬ ‫موندی��ال! به همه اینها جنگ جهانی دوم را هم اضافه کنید که‬ ‫باعث ش��د نمایشگاه برای چند دوره (‪ ۱۹۳۹‬تا ‪ ۱۹۴۵‬میالدی)‬ ‫برگزار نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشتی پس از از سال‌های جنگ‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۴۶‬به یک بازگش��ت طوفانی می‌رس��یم! نخستین‬ ‫سال بعد از پایان جنگ جهانی موندیال به خبرسازترین رویداد‬ ‫نمایش��گاهی در تمام اروپا بدل شد‪ .‬ظاهرا فعاالن عرصه خودرو‬ ‫تصمیم خود را برای درخش��ش در بازارهای اروپا گرفته بودند‪.‬‬ ‫این شد که ‪ ۱۵‬محصول جدید در نمایشگاه آن سال به معرض‬ ‫نمایش درآمد و در طول ‪ ۱۰‬روز‪ ،‬بیش از ‪ ۸۱۰‬هزار بازدید‌کننده‬ ‫تخصصی از نمایش��گاه بازدید کردند‪ .‬روند صعودی نمایشگاه در‬ ‫س��ال‌های بعد نیز ادامه داشت‪ .‬در سال ‪ ۱۹۴۹‬برگزارکنندگان‬ ‫ب��ا محدودیت فضای برگ��زاری مواجه ش��دند و ناچارا برخی از‬ ‫متقاضیان را برای حضور نپذیرفتند‪.‬‬ ‫‪ ۴‬س��ال بعد یعنی در ‪ ۱۹۵۰‬می�لادی‪ ،‬رویداد خودور پاریس‬ ‫ب��رای رفع مش��کل مت��راژ به صورت ه��م زم��ان در دو فضای‬ ‫نمایشگاهی برگزار ش��د‪ .‬تاالر بزرگ ‪Porte de Versailles‬‬ ‫محل دومی بود که غیر از ‪ Porte de Versailles‬انتخاب شد‬ ‫و البته نزدیک‌ترین فاصله را نس��بت به سایت همیشگی داشت‪.‬‬ ‫خودروها در محل اصلی خودش��ان ماندند و موتور سیکلت‌ها و‬ ‫بخش ویژه قطعات به سالن دوم منتقل شد‪.‬‬ ‫در همین س��ال‌ها بود که نام و آوازه نمایش��گاه از سطح اروپا‬ ‫فرات��ر رفته و برخی برندهای امریکایی خودرو نیز حضورش��ان‬ ‫را در نمایش��گاه تثبیت کردند‪ .‬ای��ن یعنی باز هم نیاز به فضای‬ ‫بیشتر!‬ ‫از سال ‪ ۱۹۵۲‬نمایشگاه برای دوره‌های مختلف خود شعارهای‬ ‫صنعتی انتخاب کرد‪ .‬موندیال آن س��ال با شعار «دوران مدرن»‬ ‫ک��ار خودش را آغاز کرد‪ .‬برگزارکنندگان تالش کردند تا تمرکز‬ ‫خود را بر معرفی نسل جدید خودروها متمرکز کنند‪ .‬از اتفاقات‬ ‫تارخی در آن زمان س��رمایه‌گذاری یک بانوی ثروت مند به نام‬ ‫‪ Denise Colcombet‬در روند برگزاری نمایشگاه و شراکت‬ ‫در هزینه‌ه��ای حضور برندهای برتر بود که بس��یار مورد توجه‬ ‫قرار گرفت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۹۵۴‬بازدید‌کنندگان به سقف ‪ ۱‬میلیون‬ ‫نفر رسیدند‪ .‬البته همچنان تغییر فضای برگزاری معضل جدی‬ ‫مجریان بود‪.‬‬ ‫به ‪ ۱۹۵۵‬میرس��یم‪ .‬زمانی که اتوش��و پاریس سعی داشت تا‬ ‫فاصله حرفه‌ای خودش را با نمایشگاه هایی چون دترویت اتوشو‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬از ‪ ۴‬تا ‪ ۱۴‬اکتبر (‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۲‬مهرماه) شاهد برگزاری صد و بیستمین سال برگزاری‬ ‫این رویداد دوساالنه هستیم‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫خودنمایی سریع‌ترین چمن‌زن دنیا در گوودوود‬ ‫فس��تیوال س��رعت گوودوود پر از خودروهای خاصی اس��ت که‬ ‫تالش می‌کنند از س��رباالیی باال بروند‪ .‬ت��ا اینجا خودروهای مک‬ ‫الرن ‪ ۶۰۰LT‬جدید‪ ،‬ایتال دیزاین ‪ GT-R۵۰‬و تویوتا سوپرا وارد‬ ‫پیس��ت ش��ده‌اند‪ .‬هوندا نیز یکی از عجیب‌ترین وسایل نقلیه خود‬ ‫را ب��ه این روی��داد آورده اس��ت‪ Mean Mower V۲ .‬به لطف‬ ‫پانل‌ه��ای بدنه تراکتور هوندا ‪ ۲۶۲۲ HF‬ما را به یاد ماش��ین‌های‬ ‫چمن‌زنی می‌اندازد اما خب اصالحات بس��یار زیادی روی آن انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ش��ما پیشرانه دوست‌داشتنی ماشین چمن‌زنی را اینجا نخواهید‬ ‫دی��د‪ .‬هوندا پیش��رانه ‪ ۴‬س��یلندر ‪ ۹۹۹‬سی‌س��ی موتورس��یکلت‬ ‫‪ CBR۱۰۰۰RR‬فایربلید را که قدرت بیش از ‪ ۱۹۰‬اس��ب بخاری‬ ‫در دور ‪۱۳‬ه��زار دارد روی ای��ن چمن‌زن نصب کرده اس��ت‪ .‬فریم‬ ‫س��بک‌وزن این وسیله نیز نس��بت فوق‌العاده قدرت به وزن ‪۱۰۰۰‬‬ ‫اس��ب بخار بر تن را نتیجه داده اس��ت‪ .‬هوندا قطع��ات دیگری از‬ ‫فایر بلید مانند کالچ‪ ،ECU ،‬گیربکس ‪۶‬س��رعته و صفحه‌نمایش‬ ‫تمام‌رنگ��ی را نیز در این چمن‌زن به‌کار برده اس��ت‪ .‬نیروی توقف‬ ‫‪ V۲‬هم کالیپرهای ‪ ۴‬پیستونه در جلو و ‪ ۶‬پیستونه در عقب است‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود حداکثر سرعت این چمن‌زن بیش از ‪ ۲۴۱‬کیلومتر‬ ‫در ساعت است‪.‬‬ ‫این وس��یله بیشتر ش��بیه یک کارت است تا چمن‌زن اما تمامی‬ ‫پرفورمنس یادشده به‌کار می‌آید‪ .‬هوندا مطمئن شده که ‪ V۲‬هنوز‬ ‫هم می‌توان��د چمن‌ها را کوتاه کند و این ام��ر به لطف اصالحاتی‬ ‫در تیغه‌های چمن‌زن انجام ش��ده اس��ت‪ .‬پیش��رانه‌های الکتریکی‬ ‫کوچک نیز تیغه‌های فیبر کربنی را می‌چرخانند‪ .‬توسعه این وسیله‬ ‫با استفاده از قطعات سفارشی‪ ،‬پرینت سه‌بعدی و متریال پیشرفته‬ ‫بوده که البته برای ایجاد قدرت بیش��تر در مقایسه با نسل قبلی و‬ ‫کمک به حفظ ظاهر مرسوم چمن‌زن ضروری بوده است‪.‬‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی‌القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نمایشگاه بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ن رویداد خـــودرویی جهان‬ ‫ـوندیال کبیر»‬ ‫آمریکا و نمایش��گاه خودرو ژنو حفظ کن��د‪ .‬به هر حال صنعت‬ ‫خودرو تبدیل به جذاب‌ترین صنعت جهان شده بود و هر روز در‬ ‫گوشه‌ای از دنیا یک رویداد خودرویی متولد می‌شد‪.‬‬ ‫اما ش��اید مهم‌ترین نکت��ه در مورد موندیال ای��ن بود که هر‬ ‫س��ال در زم��ان برگزاری آن نخس��تین‌ها و ت��ازه کارها فرصت‬ ‫عرض ان��دام در می��ان بزرگترین‌ها را پیدا کردن��د‪ .‬برای مثال‬ ‫برخی کارشناسان معتقد هستند که برند سیتروئن موجودیت و‬ ‫شهرت امروز خودش را مدیون موندیال است‪ .‬این برند به خوبی‬ ‫از فضای نمایشگاه بهره‌برداری کرد و خیلی زود بین‌المللی شد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬س��ال بعد پای ژاپنی‌ها به عنوان نخستین نمایندگان آسیا‬ ‫به نمایش��گاه باز ش��د‪ .‬ژاپنی‌ها بعد از آن دیگر بازار فرانس��ه را‬ ‫ره��ا نکردند و ب��ه ج��ز دو دوره (‪ ۱۹۷۳‬و ‪ ۱۹۷۵‬میالدی) در‬ ‫باقی دوره‌ها حضور داشتند‪ Prince Skyline .‬که چندی بعد‬ ‫نیس��ان نام گرفت‪ ،‬همان برند معروفی است که بازار موندیال را‬ ‫برای آسیایی‌ها کشف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدید ژنرال شارل دوگل از موندیال!‬ ‫در طول ‪ ۵۰‬دوره‪ ،‬هر بار ش��خصیت‌های برجس��ته‌ای از این‬ ‫رویداد بازدید کردند اما ش��اید مهم‌ترین آنها ژنرال شارل دوگل‬ ‫بوده که در سال ‪ ۱۹۶۲‬و در جشن سالگرد ‪ ۵۰‬سالگی نمایشگاه‬ ‫از بخش‌ه��ای مختل��ف آن بازدید کرد‪ .‬در همین س��ال بود که‬ ‫نمایشگاه به منطقه جدیدی منتقل شد‪.‬‬ ‫‪ Porte de Versailles‬مرکز نمایشگاهی مدرن و عظیمی‬ ‫بود که به صورت یک فاز تکمیلی در محل قبلی (جایی که قبال‬ ‫موتورس��یکلت ها و دوچرخه ها منتقل شده بودند) احداث شد‪.‬‬ ‫این فضای جدید اختصاصا برای برگزاری موندیال در نظر گرفته‬ ‫شد‪ .‬البته نه به معنای این که در باقی روزهای سال بی‌استفاده‬ ‫بوده اما به هر حال شهرت این مرکز نمایشگاهی اغلب به دلیل‬ ‫میزبانی از موندیال است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬س��ال بع��د یعن��ی در ‪ ۱۹۷۷‬میالدی نمایش��گاه‬ ‫موندیال بخش موتورس��یکلت ه��ارا از خودروها مجزا کرد‪ .‬این‬ ‫یعنی در س��ال‌های زوج اتوش��و پاری��س برگزار می‌ش��د و در‬ ‫س��ال‌های ف��رد رویداد انحصاری موتورس��یکلت ه��ا‪ .‬این روند‬ ‫تا امروز هم رعایت ش��ده اما ش��هرت موندی��ال همچنان بابت‬ ‫خودروهاس��ت تا بخش‌های دیگ��ر‪ .‬ناگفته نماند که بعد از چند‬ ‫سال در ‪ ۱۹۸۳‬میالدی نمایشگاه موتورسیکلت‌ها و دوچرخه‌ها‬ ‫هم از هم تفکیک ش��دند و بدین ترتیب موندیال تبدیل به سه‬ ‫رویداد مجزا شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال بع��د و در ‪ ۱۹۹۳‬می�لادی برگزارکنندگان به این‬ ‫نتیجه رس��یدند که بهتر اس��ت بخش موتورها و دوچرخه‌ها را‬ ‫دوباره ب��ا هم ادغام کنند‪ .‬این رویداد در آن س��ال بیش از ‪۵۵‬‬ ‫هزار مترمربع فضای برگزاری داشت و نامش را ‪Paris Two-‬‬ ‫‪ Wheel Show‬یا رویداد دو چرخ پاریس گذاشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک قرن با موندیال‬ ‫دقیقا بیست سال قبل‪ ،‬نمایشگاه موندیال ‪ ۱۰۰‬ساله شد! این‬ ‫افتخاری است که نصیب هر رویدادی نمی‌شود! برگزارکننندگان‬ ‫ب��رای این دوره س��نگ تمام گذاش��تند‪ .‬تقریبا هم��ه برندهای‬ ‫خودرویی جهان در دوره صدم حضور داش��تند و اغلب مقامات‬ ‫بلندپایه فرانسه از جمله رئیس‌جمهوری وقت‪ ،‬پیام تبریک خود‬ ‫را ب��ه این مناس��بت ابالغ کردند‪ .‬نکته جال��ب اینکه مدیرعامل‬ ‫شرکت پژو در این سال مسئولیت برگزاری جشن بزرگ صنعت‬ ‫خودرو فرانسه را در سالگرد صدسالگی موندیال بر عهده گرفت‪.‬‬ ‫روی��داد موتورس��یکلت‌ها اگرچه همواره زیر س��ایه ش��هرت‬ ‫اتوش��وپاریس قرار گرفته بود اما آمارهای جالبی از خود به جای‬ ‫گذاش��ته است‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۰۳‬تعداد ‪ ۳‬سالن از ‪ ۶‬سالن اصلی‬ ‫سایت ‪ Porte de Versailles‬در اختیار برگزارکنندگان قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬این یعنی بیش از ‪ ۶۰‬هزار مترمربع فضای برگزاری که‬ ‫البته برای صنعت موتورس��یکلت عدد شگفت‌انگیزی محسوب‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬تفکیک بخش‌های مختلف نمایشگاه در سال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫رخ داد‪ .‬روی��دادی ک��ه بی��ش از ی��ک قرن تجرب��ه را در چنته‬ ‫دارد‪ ،‬س��ه بخش اصل��ی یعنی ایمنی‪ ،‬انرژی‌ه��ای نو و طراحی‬ ‫محیط��ی جدید را در دس��تور کار خود ق��رار داد‪ .‬خودورها نیز‬ ‫بر همین اس��اس دس��ته بندی شدند‪ .‬در همین س��ال بود که‬ ‫رویای برگزارکنندگان محقق ش��د و نمایش��گاه خودرو پاریس‪،‬‬ ‫لقب مهم‌ترین رویداد خودرویی جهان را برای خود کرد‪ .‬آخرین‬ ‫آمارها نشان می‌دهد در سال ‪ ۲۰۱۶‬بیش از یک میلیون و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار نفر از این رویداد بازدیدکردند‪.‬‬ ‫‹ ‹و اما ‪ ۱۲۰‬سالگی‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۸‬از ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۱۴‬اکتب��ر (‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۲‬مهرماه) ش��اهد‬ ‫برگزاری صد و بیس��تمین س��ال برگزاری این رویداد دوساالنه‬ ‫هس��تیم‪ .‬پیش‌بینی شده که س��طح بازدیدها به بیش از یک و‬ ‫نیم میلیون نفر خواهد رس��ید‪ .‬تنها ‪ ۱۰‬هزار خبرنگار قرار است‬ ‫ابعاد مختلف این رویداد را به صورت حضوری و مستقیم پوشش‬ ‫بدهند‪ .‬ضمن اینکه نمایندگانی از ‪ ۱۰۰‬کشور جهان محصوالت‬ ‫مختلف خود را در حوزه‌های مختلف مرتبط با صنعت خودرو به‬ ‫نمایشگاه خواهند آورد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی‌القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫وارداتی‌ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫برای توسعه بسته عمل کنیم‬ ‫محسن رزم‌خواه‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو‪ :‬یکی از چالش‌های کشور‬ ‫مربوط به مدیریت است و این موضوع برای صنعت قطعه نیز صدق می‌کند‪.‬‬ ‫مدی��ران و فعاالن بدون سیاس��ت و برنامه حرکت می‌کنن��د و واحدهای‬ ‫صنعت��ی ی��ا می‌توانند و می‌مانند ی��ا نمی‌توانند و حذف می‌ش��وند‪ .‬امروز‬ ‫بسیاری از واحدها ورشکست شده و از چرخه تولید خارج شده‌اند و چه بسا‬ ‫کسانی که به فعالیت خود ادامه می‌دهند با کاهش تولید روبه‌رو می‌شوند‪،‬‬ ‫البته تعداد معدودی از قطعه‌س��ازان فعالیت مطلوبی داشتند که ضروری‬ ‫است الگوی سایر واحدهای تولیدی شوند‪ .‬آنها ویژگی‌هایی دارند که از آن‬ ‫جمله اندازه‪ ،‬اتصال به ش��بکه‌های بین‌المللی قطعه‌سازی و مجموعه‌های‬ ‫خودرویی‪ ،‬خرید دانش فنی مورد نیاز‪ ،‬داش��تن ماش��ین‌آالت پیشرفته و‬ ‫بهره بردن از مدیریت روزآمد اس��ت‪ .‬به نظر می‌رسد وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت باید بررس��ی جامعی داشته باشد و ویژگی‌های شرکت‌های موفق‬ ‫را گردآوری و منتش��ر کند تا واحدهای تولیدی آموزش‌های الزم را از این‬ ‫تولیدکنندگان دریافت کنند‪ .‬حتی این امر ش��اید باعث ترغیب واحدهای‬ ‫کوچک شود تا با یکدیگر ادغام شوند و در مجموعه‌ای بزرگتر به بقای خود‬ ‫ادامه دهند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬یکی از مش��کالت در صنعت قطعه‪ ،‬زمان‌بندی‬ ‫و تحویل به موقع قطعات اس��ت‪ .‬زمانی ژاپن نیز این مش��کل را داشت‪ .‬آنها‬ ‫سیستم «جاست‌این‌تایم» را طراحی کردند که حتی اروپا و امریکا نیز از آن‬ ‫الگوبرداری کرد‪ .‬این سیستم امکان تشکیل انبار را از بین می‌برد‪ .‬کاال تولید‬ ‫و بدون وقفه به خط تولید خودروساز منتقل می‌شود و در نهایت‪ ،‬محصول‬ ‫نهایی به بازار مصـرف عرضه ش��ده و هزینه‌های انبارداری صفـر می‌شود‪.‬‬ ‫صنعت قطعه کش��ور این روش‌ها را به‌درس��تی نمی‌شناسد‪ .‬همچنین‪ ،‬در‬ ‫زمینه کیفیت‪ ،‬ژاپنی‌ها سیستم خطاناپذیری را اختراع کردند‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫اگر بر اثر غفلت کارگری قطعه‌ای را به اشتباه مونتاژ کند تا پایان خط تولید‬ ‫این روند ادام��ه پیدا می‌کند اما ژاپنی‌ها به‌گونه‌ای خطوط خود را طراحی‬ ‫کرده‌اند که کارگر نمی‌تواند چنین اشتباهی کند و قطعه تنها در یک حالت‬ ‫خاص باید مونتاژ شود‪.‬‬ ‫تاثیر اقدام‌های دولت برای رسیدگی به ثبت سفارش‌های غیرقانونی‬ ‫قیمت‌ها شکستـه شد‬ ‫بستن ثبت سفارش‪ ،‬واردات خودرو را انحصاری می‌کند‬ ‫ثبت سفارش‌های غیرقانونی و واردات خودرو موضوعی است که‬ ‫در مرکز توجه فعاالن اقتصادی قرار گرفته اس��ت‪ .‬این موضوع تا‬ ‫حدی به اقتصاد کشور آسیب زد که در روزهای گذشته حاکمیت‬ ‫و رییس‌جمهوری برای شفاف‌سازی به موضوع ورود کردند‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری کش��ور در نامه‌ای به مردم اع�لام کرد پیگیر‬ ‫موضوع بوده و از معاون اول خود خواس��ته است برای جلوگیری‬ ‫از تکرار تخلف‌های مش��ابه و خشکاندن ریش��ه‌ها و عوامل فساد‬ ‫ساختاری‪ ،‬رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات‬ ‫عموم��ی» و « ش��فافیت» را در اولویت قرار دهد و برای ارس��ال‬ ‫سریع آنها به مجلس شورای اسالمی اقدام کند‪.‬‬ ‫در بخشی از این نامه آمده است‪« :‬بنابر گزارش وزارت اطالعات‬ ‫این تخلف از طریق ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخالل در بازار‪‌،‬‬ ‫موجب تش��دید واردات خودرو و خروج گس��ترده ارز از کش��ور‌‪،‬‬ ‫ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت‪ ،‬کس��ب س��ودهای‬ ‫نامش��روع و بروز پدیده داللی در حوزه ثبت س��فارش شده است‬ ‫و طب��ق گزارش وزارت صنعت‪‌،‬معدن و تجارت تخلف‌ها از طریق‬ ‫دس��تکاری در تاریخ ثبت س��فارش‪‌،‬تغییر در عنوان کاالی مورد‬ ‫سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است‪».‬‬ ‫در ای��ن گزارش گروه‌ه��ای اصلی درگی��ر در تخلف‌های ثبت‬ ‫س��فارش خودرو ش��امل برخی کارکنان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫‌تجارت‪‌،‬تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان‬ ‫ش��رکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پش��تیبانی از س��امانه ثبت‬ ‫سفارش معرفی شده‌اند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر با تالش مس��ئوالن اجرایی و بر اس��اس بررس��ی‬ ‫مجموع گزارش‌ها می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق‬ ‫مش��ارکت چند نفر از کارگزاران دولتی‪ ،‬یک ش��رکت رایانه‌ای و‬ ‫چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت‪.‬‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» موضوع را از ی��ک فعال ب��ازار خودرو و‬ ‫کارشناس اقتصادی خودرو پیگیری کرده که در ادامه این مسئله‬ ‫چقدر قیمت‌ها واقعی خواهد ش��د و آنها چه پیشنهاد برای ثبات‬ ‫بازار دارند؟‬ ‫‹ ‹قیمت‌ها سیر نزولی گرفت‬ ‫سعید موتمنی‌‪ ،‬رییس اتحادیه نمایش��گاه‌داران و فروشندگان‬ ‫خ��ودرو تهران‪ ،‬درب��اره ورود رییس‌جمهوری کش��ور به موضوع‬ ‫واردات غیرقانونی و کاهش التهاب بازار و نیز افت قیمت‌ها‌‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‌در چند روز گذش��ته بازار خودرو ب��ا کاهش ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫نرخ برخی خودروها روبه‌رو بود‪ .‬بر اساس پیگیری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫‌مع��دن و تجارت درباره موضوع ثبت س��فارش‌های غیرقانونی بر‬ ‫مبن��ای تاکید رییس‌جمه��وری‪ ،‬قیمت‌ها تا ح��دود زیادی روند‬ ‫نزولی گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‌‪ :‬در این باره کس��انی که خ��ودرو احتکار کرده بودند‬ ‫پس از جدی ش��دن مس��ئله در وزارتخانه خودروهای دپو‌شده را‬ ‫وارد بازار کردند‪.‬‬ ‫او به شکسته شدن حباب قیمت‌ها اشاره کرد و گفت‌‪ :‬هیوندای‬ ‫سانتافه ‪ ۵۷۰‬میلیون تومانی در چند روز گذشته با کاهش ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومانی به ‪ ۴۷۰‬میلیون تومان رسید‪ .‬تویوتا پریوس ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون تومانی ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان شده و توسان اسپرتیج ‪۵۴۰‬‬ ‫میلیون تومان با ‪ ۴۴۰‬میلیون تومان معامله می‌شود‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو در ادامه به نبود مش��تری در بازار خودرو‬ ‫اش��اره کرد و گفت‌‪ :‬به دلیل اینکه هنوز قیمت‌ها باال است مردم‬ ‫تمایلی به خرید ندارند و منتظر هس��تند تا قیمت‌ها واقعی شود‬ ‫زیرا شکاف نرخ کارخانه و بازار هنوز زیاد است‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه نمایش��گاه‌داران و فروش��ندگان خودرو تهران‬ ‫تاکی��د کرد‪‌:‬در این فاصله که بازار ب��ه دلیل کمبود عرضه دچار‬ ‫التهاب ش��د خودرو به اندازه کافی در کش��ور موجود بود اما دپو‬ ‫ش��دن آنها از س��وی واردکنندگان‪ ،‬قیمت‌ها را یک‌باره چند برابر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹محتکران چه می‌گویند‬ ‫موتمن��ی به احتک��ار ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬خودرو اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پس از دس��تور پیگیری جدی از س��وی رییس‌جمهوری و ورود‬ ‫وزارتخان��ه به موضوع‪ ،‬بس��یاری از ترس کش��ف انبارهای‌ش��ان‬ ‫خودروها را وارد بازار کردند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضیح داد‪‌:‬در این فاصله برخی انبارها کش��ف‬ ‫ش��د و صاحبان آن در توجیه این مسئله اعالم کردند خودروهای‬ ‫لوکس را برای استفاده خطوط تاکسیرانی خود درنظر داشتند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪‌:‬در این ش��رایط ک��ه قیمت‌ها در ح��ال افزایش بود‬ ‫متقاضیانی ک��ه به دنبال خرید خودرو برای خود‌‪ ،‬به ش��رکت‌ها‬ ‫مراجعه و ثبت‌نام کرده بودند به نوعی متضرر شدند زیرا ملزم به‬ ‫جایگزینی خودرو مورد نظر با مدل دیگری شدند‪.‬‬ ‫پیش‌تر در خبرها آمد یکی از شرکت‌های مونتاژکننده داخلی‬ ‫اعالم کرد به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند خودروهایی که پیش‌فروش‬ ‫کرده را تامین کند و از مش��تریان خواست خودروهای ثبت‌نامی‬ ‫خ��ود را با مدل��ی دیگر جایگزین کنند یا اصل پ��ول را به همراه‬ ‫سود دریافت کنند‪.‬‬ ‫موتمن��ی در این باره معتقد اس��ت در حالی ک��ه خودروهای‬ ‫مورد نظر موجود بوده برای س��ود بیشتر خودروهای جایگزین به‬ ‫ثبت‌نام‌کنندگان پیشنهاد شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‌‪ :‬حاش��یه سود بازار س��بب شد تا این شرکت‌ها‬ ‫برای سود بیشتر به وعده‌های خود در پیش‌فروش‌ها عمل نکنند‬ ‫در حالی که این ش��رکت‌ها خودروها را ب��ا ارز دولتی وارد کرده‬ ‫بودند و با نرخ چند برابر در بازار معامله کردند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه‌داران و فروش��ندگان خودرو تهران‬ ‫گفت‌‪ :‬حال پرس��ش من این است‌‪ ،‬چه اتفاقی افتاده که با وجود‬ ‫اینکه واردات خودرو ممنوع شده در مدت چند روز ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان نرخ خودروها افت پیدا کرد؟ پاس��خ این اس��ت که عرضه‬ ‫در بازار بیش��تر ش��د و پیگیری جدی دولت‪ ،‬محتکران را ناگزیر‬ ‫به فروش محصوالت دپو‌ش��ده کرد‪ .‬البت��ه پیش‌بینی اتحادیه در‬ ‫هفته گذش��ته نیز همین بود و اع�لام می‌کنیم این کاهش ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ردگیری خودروهای غیرقانونی‬ ‫ریی��س اتحادیه نمایش��گاه‌داران و فروش��ندگان خودرو تهران‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که قیمت‌ها با وجود کاهش هنوز باال‬ ‫هس��تند‌‪ ،‬گفت‌‪ :‬در این موض��وع فعالیت افراد س��ودج ‌و در بازار‬ ‫خ��ودرو جو کاذب��ی به وجود آورد اما با اعمال نظارت بیش��تر به‬ ‫مرور قیمت‌ها شکسته می‌شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرسش��ی درباره ردگی��ری خودروهای‬ ‫دپو‌ش��ده که به تازگی وارد بازار شده‌اند‌‪ ،‬گفت‌‪ :‬احتکار نمی‌تواند‬ ‫در نمایش��گاه‌ها انجام شود زیرا نمایش��گاه‌دار بر اساس حرفه‌اش‬ ‫حداکثر می‌تواند ‪ ۱۰‬خودرو در نمایش��گاه خ��ود نگهداری کند‪.‬‬ ‫این تعداد نیز برای فروش است‪ .‬دپو خودرو از سوی کسانی بوده‬ ‫که در این حرفه فعالیت ندارند؛ سرمایه‌دارانی که زمان برای آنها‬ ‫مهم نیس��ت خودروها را در انبار نگه می‌دارند تا به سود بیشتری‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫موتمن��ی خاطرنش��ان کرد‌‪ :‬این اف��راد خودرو را ب��ا ارز دولتی‬ ‫وارد کرده‌ان��د اما با دالر ‪ ۸‬ه��زار تومانی فروخته‌اند‪ .‬موضوع قابل‬ ‫ردگیری است زیرا آمار واردات در گمرک مشخص است‪ .‬پیگیری‬ ‫ضرورت دارد تا مش��خص ش��ود چرا ش��رکت‌هایی که این حجم‬ ‫خودرو سفارش داده و وارد کرده‌اند آن را به مشتریان ندادند‪.‬‬ ‫‹ ‹انحصار در واردات‬ ‫در ادامه‪ ،‬علی خاکساری‌رفسنجانی‪‌‌‌،‬عضو هیات‌علمی دانشگاه‬ ‫عالمه‌طباطبایی و کارشناس اقتصاد خودرو برای ساماندهی بازار‬ ‫خودرو پیشنهاد داد‌‪ :‬از جمله اقدام‌های مثبتی که دولت می‌تواند‬ ‫ب��رای بازار خودرو انجام دهد تا از وضعیت فعلی خارج ش��ود باز‬ ‫کردن ثبث سفارش خودرو بدون تخصیص ارز است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪‌:‬دولت باید امروز واردات خ��ودرو را آزاد کند بدون‬ ‫اینکه ارز دولتی به ش��خص یا ش��رکتی تخصی��ص دهد‪ .‬در این‬ ‫بس��تر نرخ فعلی خودروها دس��ت‌کم نصف خواهد شد در حالی‬ ‫ک��ه خودروهای وارداتی با ارز دولتی با ن��رخ آزاد در بازار معامله‬ ‫می‌شوند‪ .‬این کارشناس اقتصاد خودرو ادامه داد‌‪ :‬اگر دولت برای‬ ‫واردات خ��ودرو ارز بپردازد بازار خودرو را ملتهب‌تر می‌کند‪ .‬تنها‬ ‫بای��د ثبت س��فارش باز ش��ود و واردات خودرو ب��دون هیچ‌گونه‬ ‫محدودیتی و با تعرفه قانونی مجلس شورای اسالمی انجام شود‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬خواهیم دید بدون اینکه دولت هیچ هزینه‌ای کرده باشد‬ ‫نرخ خودروها واقعی می‌شود‪.‬‬ ‫عضو هیات‌علمی دانش��گاه عالمه‌طباطبایی یادآور ش��د‌‪ :‬برای‬ ‫س��اماندهی بازار برخی اطالعات نادرس��ت منتش��ر می‌کنند در‬ ‫حالی که ضرورت دارد بر اساس مقررات و مصوبه مجلس شورای‬ ‫اسالمی و البته به طور شفاف‪ ،‬واردات خودرو رقابتی و آزاد انجام‬ ‫شود و از انحصار چند شخص و شرکت خارج و بر مبنای ضوابط‬ ‫تصویبی باش��د‪ .‬خاکساری‌رفسنجانی ادامه داد‌‪ :‬امروز قیمت‌ها ‪۴‬‬ ‫برابر ش��ده که ب��ا آزاد کردن واردات‌‪ ،‬به ن��رخ واقعی برمی‌گردد‪.‬‬ ‫عالوه‌بر این‪ ،‬دولت می‌تواند بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی خود‬ ‫را از این طریق تامین کند‪ .‬با بستن ثبت سفارش در عمل واردات‬ ‫خودرو مانند تولید آن در کشور انحصاری می‌شود و سودجویان و‬ ‫دالالن به راحتی می‌توانند بازار قیمت‌ها را تعیین کنند‪.‬‬ ‫واردکنندگان‬ ‫مجلس‬ ‫حاضر به عودت ارز دریافتی هستیم‬ ‫درخواست افزایش قیمت قطعات منطقی است‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد‌‪ :‬واردکنندگان راضی به تخصیص‬ ‫منابع ارزی به واردات نبوده‌اند‪ .‬از این رو‪ ،‬آماده عودت ارز دولتی هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خودروک��ار‪ ،‬مهدی دادفر‪ ،‬دبی��ر انجمن واردکنندگ��ان خودرو در‬ ‫برنامه‌ای رادیویی در پاس��خ به تخصیص ارز دولتی به برخی ش��رکت‌هایی که به‬ ‫بهانه واردات خودرو ارز دریافت کرده بودند‪ ،‬گفت‪ :‬تخصیص ارز به واردکنندگان‬ ‫خودرو به اصرار دولت و براساس قوانین و مقررات انجام شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬واردکنندگان باید براس��اس قوانین موجود درخواست ارزی خود را در‬ ‫سامانه «نیما» ثبت می‌کردند و ارز دریافتی غیر از این سامانه نیز قاچاق ب ‌ه شمار‬ ‫می‌رفت‪ .‬بنابراین‪ ،‬واردکنندگان راهی جز دریافت این ارز نداشتند‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو‪ ،‬مجم��وع ارز تخصیص‌یافته به‬ ‫واردکنندگان خ��ودرو برای ‪ ۴۲۰۰‬خودرو با میانگین قیمتی هر خودرو ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫یورو بوده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه بارها به دولتی‌ها اعالم ش��ده بود که از زمان ثبت سفارش‬ ‫تا ورود خودروها حداقل ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ماه زمان الزم اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در همان زمان اعالم‬ ‫کردیم ک��ه تخصیص ارز به واردکنندگان دوگانگی در نرخ خودرو ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬باید مدتی صبر کرد‪.‬‬ ‫دادفر تاکید کرد‪ :‬اکنون بر اس��اس مکاتبات انجام‌ش��ده با بانک مرکزی‪ ،‬تقاضا‬ ‫شده است تا با برنامه‌ریزی رویه‌ای‪ ،‬واردکنندگان ارز دولتی را عودت دهند‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به خبرها‪ ،‬عکس‌ها و فیلم‌هایی ک��ه در فضای مجازی حول محور‬ ‫احتکار خودرو دست‌به‌دس��ت می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکید می‌کنم اگر کس��ی در‬ ‫جایی مس��تند مستدل س��راغ دارد ابتدا به س��ازمان تعزیرات حکومتی یا پلیس‬ ‫اطالع‌رسانی کند و درگیر فضای مجازی نشوند‪ .‬برخی خودروهای در انبار مانده‬ ‫مربوط به شرکت واردکننده است و دالیلی برای در پارکینگ ماندن دارد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان در پاس��خ ب��ه واردات خودروه��ای غیرقانونی که‬ ‫رییس‌جمه��وری بیان کرد‪ :‬دس��تور رییس‌جمهوری در زمین��ه تخلف‌های ثبت‬ ‫سفارش خودرو بوده که ضمن حمایت از رییس‌جمهوری‪ ،‬باید تاکید شود مراقب‬ ‫تصمیم‌های ناگهانی باشیم‪.‬‬ ‫ی کنونی و تصمی��م رییس‌جمهوری درحال‌حاضر اظهار‬ ‫او با اش��اره به اتفاق‌ها ‌‬ ‫کرد‌‪ :‬واردکنندگان خودرو از تیر س��ال گذشته که سایت ثبت سفارش بسته شد‪،‬‬ ‫این اتفاق‌ها را پیگیری می‌کردند‪ .‬پس از آن نیز پیگیری‌های مراجع ذی‌صالح و‬ ‫ورود آنها در نیمه دوم سال آغاز شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬واردکنندگان خودرو به عنوان نخس��تین گروه��ی بودند که از‬ ‫تخلف‌های خودرویی و فساد آن اطالع‌رسانی کردند اما در نهایت خودشان متهم‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫دادفر تصریح کرد‪ :‬از تیر سال گذشته با بسته شدن ثبتارش به هر دلیل‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۶‬هزار خودرو ثبت س��فارش غیرقانونی ش��د که ‪ ۱۹۰۰‬دستگاه ترخیص شد‪.‬‬ ‫مس��تندات پیگیری‌های انجمن واردکنندگان از تیر سال گذشته موجود است و‬ ‫تصمیم قانون نادرست به چنین اتفاق‌هایی در بازار خودرو خارجی منجر شد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬درخواس��ت‬ ‫قطعه‌س��ازان مبنی‌بر افزای��ش نرخ منطقی و افزایش هزینه‌ه��ای واقعی باید دیده‬ ‫ش��ود تا این صنعت دچار آسیب نش��ود و صنعتگران از کیفیت قطعات کم نکنند‬ ‫زیرا تمامی این موارد برای صنعت خودرو کشور زیان به شمار می‌رود‪ .‬سیدمهدی‬ ‫مقدسی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره درخواست افزایش ‪ ۴۰‬درصدی نرخ قطعات‬ ‫خودرو از س��وی خودروس��ازان‌‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خودروسازان بعد از فشارهای امریکا و‬ ‫مش��کالتی که در زمینه افزایش نرخ ارز پیش آمد‪‌،‬مدعی افزایش هزینه‌های خود‬ ‫شدند و به این دلیل از آغاز تیر‪‌،‬نرخ خودروهای زیر ‪ ۴۵‬میلیون تومان بین ‪ ۵/۵‬تا‬ ‫‪ ۵/۷‬درصد افزایش یافت‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه بخش عمده‌ای از ساخت خودرو به قطعات آن مربوط است همان‌گونه‬ ‫که خودروسازان افزایش نرخ داشتند باید این افزایش برای قطعه‌سازان نیز محقق‬ ‫شود‌‪ ،‬گفت‌‪ :‬خودروسازان مشکالت قطعه‌سازان را کمتر مورد توجه قرار داده‌اند در‬ ‫حالی که برای اینکه خودروس��ازان داخلی توانمند باشند و کیفیت قطعات خودرو‬ ‫ارتقا داده ش��ود باید هزینه‌های منطقی قطعه‌س��ازان نیز در عق��د قراردادها دیده‬ ‫ش��ود‪ .‬نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اش��اره به اینکه باید درخواست‬ ‫افزایش نرخ منطقی و هزینه‌های واقعی قطعات اعمال ش��ود تا ضمن جلوگیری از‬ ‫زیان‌‪ ،‬کیفیت محصوالت نیز کاهش نیابد‌‪ ،‬گفت‌‪ :‬به درخواست قطعه‌سازان مبنی‌بر‬ ‫افزایش نرخ منطقی و افزایش هزینه‌های واقعی باید توجه شود تا این صنعت دچار‬ ‫آس��یب نش��ود و صنعتگران کیفیت قطعات را کاهش ندهند زیرا تمامی این موارد‬ ‫برای صنعت خودرو کش��ور زیان به ش��مار می‌رود‪ .‬او ادامه داد‌‪ :‬همزمان با مطرح‬ ‫شدن مش��کالت خودروسازان در شرایط فعلی و تاثیراتی که این مشکالت بر بازار‬ ‫خودرو داش��ته باید رفع مشکالت قطعه‌س��ازان به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫مقدس��ی با بیان اینکه پیش��نهادهایی در این زمینه مطرح است و وزارت صنعت‌‪،‬‬ ‫معدن و تجارت باید این نظرها را مدیریت کند‪‌،‬عنوان کرد‌‪ :‬در کمیس��یون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی باید بیشتر به مش��کالت قطعه‌سازان رسیدگی‬ ‫شود‪‌.‬راه تبدیل فضای تحریمی به فرصت‌‪ ،‬رسیدگی به مشکالت قطعه‌سازان است‪.‬‬ ‫اگر آنها برای ادامه راه دغدغه نداش��ته باش��ند و کیفیت محصوالت خود را بهبود‬ ‫دهند‪ ،‬مشکالت صنعت خودرو برطرف می‌شود‪ ،‬ضمن اینکه برای رشد می‌توان به‬ ‫قو‌توسعه و مراکز علمی و دانشگاهی توجه ویژه داشت‪ .‬وی با بیان اینکه باید‬ ‫تحقی ‌‬ ‫قطعه‌سازان داخلی را باور کنیم‌‪ ،‬به آنها ارزش دهیم‪ ،‬استانداردهای الزم را تعریف‬ ‫و اداره کل استاندارد و نهاد‌های نظارتی ورود کنند‌‪ ،‬تصریح کرد‌‪ :‬تحویل‌گیرندگان‬ ‫قطعه از جمله خودروس��ازان باید ناظران مقیم در واحدهای تولیدی داشته باشند‬ ‫و به طور مس��تمر ش��رایط را کنترل کنند‪ .‬مقدسی در پایان با تاکید بر اینکه باید‬ ‫به مش��کالت صنعت قطعه کش��ور نگاه واقع‌بینانه داش��ت و صورت‌مسئله را پاک‬ ‫نکرد‪‌،‬خاطرنش��ان کرد‌‪ :‬اگر هزینه‌های تمام‌شده قطعه‌س��ازان افزایش یابد هزینه‬ ‫تمام‌ش��ده خودرو نیز باال می‌رود‌‪ .‬اعتقاد داریم قطعه‌س��ازان و خودروسازان باید با‬ ‫اصالح س��اختارهای مالی و اداری هزینه‌های تمام‌ش��ده خود را کاهش دهند زیرا‬ ‫هزینه‌ها باال بوده و نرخ تمام‌شده خودرو نیز افزایش یافته است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫تغییر فروش پژو سیتروئن به‌دنبال خروج از بازار ایران‬ ‫مدیرعامل شرکت خودروسازی پژو اعالم کرد‪ :‬در اثر تهدیدهای‬ ‫امریکا به تحریم ایران از اوایل ماه مه‌فروش این خودروس��ازی در‬ ‫خاورمیانه ‪ ۳۶‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬گروه خودروس��ازی پژو س��یتروئن ‪ PSA‬اعالم‬ ‫ک��رده فروش جهانی‌اش باوجود خ��روج از ایران به‌عنوان یک بازار‬ ‫عمده برای خودروهای پژو و س��یتروئن‪ ،‬در نیمه نخست امسال رو‬ ‫به رشد بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش به لطف خرید اوپل‪-‬واکس��هال از جنرال‬ ‫موتورز در س��ال گذش��ته‪ ،‬فروش این خودروس��از فرانسوی به ‪۲‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۱۸۰‬هزار خودرو رس��یده که این به‌معنای رش��د ‪۳۸‬‬ ‫درصدی بوده ام��ا فروش این برند در خاورمیانه ‪ ۲۶‬درصد کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس گروه خودروس��ازی پژو‪ ،‬در اثر تهدیده��ای امریکا به‬ ‫ی فروش این خودروسازی در خاورمیانه‬ ‫تحریم ایران از اوایل ماه م ‌‬ ‫‪ ۳۶‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬ایران بیش از ‪ ۱۲‬درصد فروش این‬ ‫کمپانی را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫«ماکس��یم پیکات» اعالم کرده ما به اندازه کافی جهانی نیستیم‬ ‫اما همزمان کمتر از دیگران تحت تأثیر موانع تعرفه‌ای قرار خواهیم‬ ‫گرف��ت‪ .‬در تنش‌های جدید فضای تجاری بای��د تمرکز بر فروش‬ ‫داخلی بیشتر شود‪.‬‬ ‫او گفت��ه پژو‪-‬س��یتروئن هیچ دلیل��ی برای اصالح چش��م‌انداز‬ ‫س��االنه‌اش برای یک بازار باثب��ات اروپایی نمی‌بیند‪ .‬این گروه قرار‬ ‫است ‪ ۲۴‬ژوئیه نتیجه مالی نیمه نخست سال را منتشر کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر با موافقت نکردن دولت امریکا با درخواست دولت‬ ‫فرانسه با معافیت ش��رکت‌های خودروسازی اروپایی که درگذشته‬ ‫قرارداد خود را با ایران منعقد کرده‌اند‪ .‬همه این شرکت‌ها از جمله‬ ‫پژو‪-‬سیتروئن و رنو ناچار به ترک بازار ایران خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی‌القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خلل در چرخه اقتصادی پیامد ضعف نوسازی ناوگان سنگین‬ ‫بطالت کامیون ها در دور باطل نوسازی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫فرس�ودگی ناوگان حمل و نقل باری سال‌هاس�ت بر دوش جاده‌های کشور سنگینی می‌کند و عالوه بر بروز برخی مشکالت در حمل و نقل کاال‪ ،‬مصرف‬ ‫س�وخت و آلودگی هوا را نیز افزایش داده اس�ت‪ .‬هم‌اکنون بیش از ‪ ۱۲۷‬هزار کامیون باالی ‪ ۳۵‬س�ال در کشور وجود دارد که درهر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر پیمایش‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند‪ .‬بر همین اس�اس طرح جایگزینی ‪ ٦٥‬هزار دس�تگاه کامیون و کشنده دارای سن باالتر از ‪ ٣٥‬سال به عنوان یکی‬ ‫از طرح‪‎‬های بند «ق» تبصره ‪ ٢‬قانون بودجه ‪ 93‬در آخرین روزهای این سال به تصویب شورای اقتصاد رسید‪ .‬اجرای این طرح تاکنون اما واگرهای زیادی‬ ‫داشته و تاکنون چند بار فازهای اجرایی آن کلید خورده است اما به نظر می‌رسد هنوز نتیجه دلخواه از این طرح به دست نیامده است‪.‬‬ ‫در راستای اجرای بند «ق» تبصره ‪ ٢‬قانون بودجه ‪ 93‬درباره نوسازی ناوگان جاده‌ای‪ ،‬در اواخر سال ‪ 94‬تفاهمنامه نوسازی ‪ ٦٥‬هزار ناوگان باری میان‬ ‫وزارتخان ‌ه راه و شهرسازی و نفت امضا شد‪ .‬در آن زمان اعالم شد در مدت ‪ ۵‬سال‪ ۶۵ ،‬هزار کامیون فرسوده از رده خارج می‌شود و مالکان این کامیون‬ ‫ها با استفاده از تسهیالت بانکی نسبت به نوسازی ناوگان خود اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫البته این تفاهمنامه آنقدر مس�کوت ماند تا بار دیگر در بهمن س�ال ‪ ۹۵‬قراردادی سه‌جانبه میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی‪ ،‬اقتصاد و یک شرکت‬ ‫تولیدکننده کامیون و کش�نده قرارداری به امضا رس�ید و براساس آن‪ ،‬وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی مکلف به نوسازی ناوگان فرسوده جاده‌ای از‬ ‫محل درآمدهای ناشی از صرفه‌جویی مصرف سوخت شدند‪.‬‬ ‫با وجود اعالم عمومی این قرارداد و امضای آنها در حضور خبرنگاران‪ ،‬موضوع بار دیگر مسکوت ماند تا اینکه در مرداد سال گذشته بار دیگر در راستای‬ ‫اجرای این بند قانونی‪ ،‬قرارداد نوسازی ‪ 2‬هزار و ‪ 100‬کامیون و کشنده فرسوده میان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای‪ ،‬وزارت نفت و شرکت سایپا‬ ‫دیزل منعقد شد تا گامی برای نوسازی بخشی از ‪ 120‬هزار كامیون فرسوده در سراسر کشور برداشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه‌جویی ‪10‬میلیارد دالری در یک دهه‬ ‫در ح��ال حاضر حدود ‪ 127‬هزار کامیون در ناوگان باری کش��ور وجود دارد‬ ‫که میانگین سنی آنها بیش از ‪ 35‬سال است‪ .‬کامیون‌های فرسوده در هر ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر پیمایش‪ ۶۰ ،‬لیتر سوخت مصرف می‌کنند و به همین دلیل خروج هر‬ ‫کدام از آنها از ناوگان می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی داش��ته باشد‪ .‬براساس‬ ‫پیش‌بینی مسووالن‪ ،‬با اجرای طرح نوسازی ـ که مبتنی بر طرح ارایه سوخت‬ ‫در ازای پیمایش اجرا می‌ش��ود ـ تعداد این کامیون‌های ‪ 35‬س��اله و بیشتر به‬ ‫حدود ‪ ۵۲‬هزار دستگاه کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫بر اس��اس برآوردهای اولیه درباره طرح نوس��ازی‪ ،‬خروج ای��ن کامیون‌ها به‬ ‫کاهش مصرف ‪ 7‬میلیون لیتری گازوئیل در هر روز منجر می‌شود و اگر قیمت‬ ‫جهانی گازوئیل را یک دالر در هر لیتر در نظر بگیریم‪ ،‬با خروج این کامیون‌های‬ ‫فرس��وده‪ ،‬روزان��ه ‪ 7‬میلی��ون دالر صرفه‌جوی��ی در مص��رف س��وخت به ثبت‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫مسووالن معتقدند اجرای مصوبه قانونی نوسازی کامیون‌های فرسوده در یک‬ ‫دوره ‪۱۰‬س��اله منجر به صرفه‌جویی س��وختی به میزان حدود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫در کشور می‌شود‪.‬‬ ‫€ €با این ش�رایط برای حل این مشکل می‌توان بر چه موارد و راهکارهایی تکیه‬ ‫کرد؟‬ ‫در نخس�تین گام باید نش�ان تجاری مورد پس�ندی انتخاب ک�رد تا جایگزین‬ ‫کامیون‌های فرسوده شود‪ .‬در گام بعد نیز الزم است به موضوع خروج فرسوده‌ها‬ ‫با نگاه بحرانی آالیندگی هوا نگریس�ته ش�ود و براین اس�اس تشریفات گمرکی‬ ‫تس�هیل و ب�ا نگاه بحران�ی تامین منابع انجام ش�ود و خروج ای�ن کامیون‌ها در‬ ‫‹ ‹طرحی که مورد استقبال قرار نمی‌گیرد‬ ‫با وجود اینکه اجرای طرح نوس��ازی کامیون ها بر مبنای بند «ق» تبصره ‪٢‬‬ ‫قانون بودجه ‪ 93‬تاکنون چند بار به طور رسمی کلید خورده اما به نظر می‌رسد‬ ‫نتیجه دلخواه در زمینه نوس��ازی ناوگان جاده‌ای عاید نش��ده است و آنطور که‬ ‫رئیس س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می گوید استقبال از این طرح‬ ‫کمرنگ اس��ت‪ .‬به گفته داود کشاورزیان براس��اس برنامه باید در ‪ ۵‬سال آینده‬ ‫‪ ۶۵‬هزار کامیون فرس��وده نوسازی شود‪ ،‬اما به علت پایین بودن قیمت سوخت‬ ‫مالکان این کامیون‌ها انگیزه‌ای برای نوسازی ناوگان خود ندارند‪.‬‬ ‫دس�تور کار قرار گیرد تا بتوان ش�رایط را به حد پایدار نزدیک کرد‪ .‬به طور قطع‬ ‫مذاکره و عملیاتی کردن یک اقدام مناسب در بازه زمانی ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماهه امکان‌پذیر‬ ‫خواهد بود و در این مدت می‌توان تعداد قابل توجهی خودرو فرسوده را از چرخه‬ ‫حمل‌ونقل خارج کرده و اقدام عملیاتی واقعی انجام داد‪ .‬امروز پیکره‌های اسقاط‬ ‫خودرو در کشور آموزش‌دیده‪ ،‬مسلط به کار‪ ،‬آماده و بیکار هستند که استفاده از‬ ‫آنها می‌تواند اثرات مثبت زیادی داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کامیون‌های فرسوده عالوه بر مصرف سوخت باال آالیندگی زیادی را تولید می‌کنند‪ ،‬گفت‪ :‬آمار‌ها نشان می‌دهد ساالانه کمتر از ‪ ۳‬هزار کامیون در‬ ‫کشور نوسازی می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬س��ازمان راهداری برای نوس��ازی ناوگان فرسوده کش��ور برنامه‌های زیادی دارد که پرداخت تسهیالت کم‌بهره ارزان‌قیمت برای مالکان از منابع داخلی سازمان یکی از‬ ‫این طرح‌ها است‪.‬‬ ‫کش��اورزیان با اش��اره به میزان تس��هیالت برای نوسازی کامیون افزود‪ :‬هم اکنون برای خرید کامیون که بین ‪ ۴۲۰‬تا ‪ ۴۵۰‬میلیون قیمت دارد ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳۲۰‬میلیون تومان‬ ‫تسهیالت با سود ‪ ۹‬درصد پرداخت می‌شود اما باز هم رانندگان تمایلی برای نوسازی ناوگان خود ندارند‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه وشهرسازی گفت‪ :‬براساس قانون رفع موانع تولید وزارت نفت مکلف شده مابه‌التفاوت سود تسهیالت را از محل صرفه جویی‌های مصرف سوخت‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به تازگی مجلس ش��ورای اس�لامی قانون هوای پاک را تصویب کرده و در این قانون تکلیف ش��ده خودرو‌های فرسوده حق تردد نداشته‬ ‫باشند و هیچ شرکتی نیز حق ندارد برای این خودرو‌ها صورتحساب صادر کند‪ .‬در این قانون دولت مکلف شده سن ناوگان فرسوده را تعیین کند‪ .‬اگر‬ ‫دولت سن ناوگان فرسوده را ‪ ۲۵‬سال تعیین کند در این صورت بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار کامیون برون‌شهری و همین تعداد کامیون درون‌شهری‬ ‫فرسوده به شمار می‌آید و باید از رده خارج شود‪.‬‬ ‫فرسوده‌ها‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی‌القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل شهری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بهترین و بدترین شهرهای امریکا برای رانندگان‬ ‫جایی که زندگی می‌کنید تاثیر بسیار زیادی روی میزان استرس‌زا‬ ‫ب��ودن حمل‌ونقل روزانه ش��ما دارد‪ .‬به‌تازگی مطالعه‌ای در این زمینه‬ ‫انجام شده و نتایج حاصل از آن بهترین و بدترین شهرها برای رانندگی‬ ‫در امریکا را نش��ان داد ‌ه اس��ت‪ .‬مطالعه انجام شده ازسوی ‪Wallet‬‬ ‫‪ ۱۰۰ Hub‬شهر بزرگ امریکا را به همراه ‪ ۲۹‬فاکتور کلیدی رانندگی‬ ‫غیردوس��تانه دربرمی‌گیرد‪ .‬این فاکتورها شامل همه موارد مانند نرخ‬ ‫متوسط سوخت و تاسیسات تعمیر خودرو در شهر است‪ .‬بهترین شهر‬ ‫برای رانندگان امریکایی ش��هر رالی در کارولینای شمالی است‪ .‬پس‬ ‫از این ش��هر نیز کورپوس کریس��تی در تگزاس و اورالندو در فلوریدا‬ ‫ی که‬ ‫با فاصله‌های کم در مکان‌های بعدی قرار دارند‪ .‬ش��هرهای بعد ‌‬ ‫تکمیل‌کننده ‪ ۱۰‬شهر خوب برای رانندگی هستند در فلوریدا‪ ،‬تگزاس‬ ‫و کارولینای شمالی واقع شده‌اند‪ .‬این شهرها شامل گرینزبورو‪ ،‬پالنو‪،‬‬ ‫وینستون‪-‬سالم‪ ،‬دورهام‪ ،‬ال پاس��و‪ ،‬جکسون ویل و تامپا هستند‪ .‬اما‬ ‫فهرست بدترین شهرها برای رانندگی کمی سورپرایزکننده است زیرا‬ ‫ش��امل برخی شهرها با جمعیت کم است‪ .‬در این بخش باید به شهر‬ ‫دیترویت و میشیگان اشاره کنیم‪ .‬گرچه برخی شهرها مشکل ترافیک‬ ‫دومین و س��ومین شهرهای بد از نظر رانندگی یعنی سان‌فرانسیسکو‬ ‫و اوکلند را نداش��ته‌اند اما ترکیب حق بیمه باال‪ ،‬میزان جرم و جنایت‬ ‫قابل‌توجه و برخی از بدترین جاده‌های امریکا باعث شده‌اند در رتبه‌ای‬ ‫نازل قرار گیرند‪ .‬از دیگر شهرهای بد برای رانندگان امریکایی می‌توان‬ ‫به بوس��تون‪ ،‬نیویورک‪ ،‬لس‌آنجلس‪ ،‬ش��یکاگو و واشنگتن اشاره کرد‪.‬‬ ‫بس��یاری از این شهرها دارای ترافیک ش��لوغ و سنگین‪ ،‬تصادف‌های‬ ‫باال و بهای س��وخت گران هستند‪ .‬صحبت از ترافیک شد؛ باید گفت‬ ‫رانندگان امریکایی در هر س��ال بیش از ‪ ۲۹۰‬س��اعت را پشت فرمان‬ ‫خودرو خود هدر می‌دهند‪ .‬این ترافیک سنگین به‌طور متوسط در هر‬ ‫س��ال هزینه حدود ‪ ۱۷۰۰‬دالری را به مالک خودرو تحمیل می‌کند‬ ‫که به‌دلیل وقت و سوختی است که در ترافیک هدر می‌رود‪.‬‬ ‫پلیس می‌گوید پارک کردن در پیاده‌رو تخلف است‬ ‫خودروها سوار بر پیاده‌روها‬ ‫آسمان امینی‬ ‫خیابان‌ه�ای تهران را خودروه�ا فتح کرده‌اند‪.‬‬ ‫این س�خن تازه‌ای نیست اما عجیب آن است که‬ ‫حاال دیگر خودروها به خیابان‌ها قانع نیس�تند و‬ ‫دلشان می‌خواهد از س�روکول پیاده‌روها هم باال‬ ‫روند! اگرچه پلیس راهنمایی و رانندگی می‌گوید‬ ‫ف خودروها در پیاده‌روها‬ ‫بر اس�اس قانون‪ ،‬با توق ‌‬ ‫برخورد می‌کند اما آنچه روزانه در شهر می‌بینیم‬ ‫حکایت از ناتوانی قان�ون در کنترل این وضعیت‬ ‫دارد‪ .‬برخی جامعه‌شناسان معتقدند این رفتارها‬ ‫از سوی دارندگان خودرو و به اصطالح «سواره‌ها»‬ ‫به مباحث فرهنگی مربوط می‌شود؛ چیزی که در‬ ‫جامعه‌شناسی به آن «تاخر فرهنگی» می‌گویند‪.‬‬ ‫بنابراین برای کاهش این مش�کل‪ ،‬شاید چاره‌ای‬ ‫جز صبوری برای توسعه فرهنگ درست استفاده‬ ‫از خودرو نداشته باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬افزایش اس��تفاده از خودرو‬ ‫و فراگیر ش��دن آن را اگرچه می‌توان یکی از نشانه‌های‬ ‫توسعه‌یافتگی کالنشهرها دانست اما وقتی این مصرف‬ ‫به اندازه‪ ،‬به‌جا و بر اس��اس معیارهای استاندارد نباشد‪،‬‬ ‫حکایت از ای��ن دارد که از توس��عه‌یافتگی‪ ،‬فقط لوازم‬ ‫ظاهری آن به‌دست انسان‌ها رسیده است‪.‬‬ ‫ب��رای اینکه بدانیم تهران به عنوان پایتخت ما از این‬ ‫نظ��ر در چه وضعیتی ق��رار دارد‪ ،‬نیاز به بررس��ی‌های‬ ‫عمیق و موشکافانه نیس��ت‪ .‬کافی است وقتی در شهر‬ ‫ت��ردد می‌کنید‪ ،‬کمی به اط��راف دقت کنید و وضعیت‬ ‫خودروه��ا در خیابان و در پیاده‌روها را زیرنظر بگیرید‪.‬‬ ‫از بی‌قانونی‌ه��ای مکرر رانندگان در س��طح خیابان که‬ ‫بگذری��م‪ ،‬آنها ای��ن روزها پا را از گلی��م خویش درازتر‬ ‫کرده و وارد حریم پیاده‌ها ش��ده‌اند؛ اگر پیاده‌رو عرض‬ ‫بیش��تری داشته باشد در آن رانندگی می‌کنند تا جای‬ ‫پ��ارک بهتری پیدا کنند و اگر عرض آن کم باش��د‪ ،‬تا‬ ‫جایی که پذیرای آنها باشد‪ ،‬خود را در آن جا می‌دهند!‬ ‫‹ ‹توقف خودرو در پیاده‌رو از منظر قانون‬ ‫در قان��ون‪ ،‬به‌ط��ور صری��ح اع�لام کرده ک��ه توقف‬ ‫خودروها و دیگر وس��ایل نقلی��ه در پیاده‌روها‪ ،‬مصداق‬ ‫سد معبر بوده و تخلف به شمار می‌رود‪ .‬ماده ‪ ۱۲‬قانون‬ ‫رس��یدگی به تخلفات رانندگی (مصوب س��ال ‪ )۸۹‬در‬ ‫این زمینه می‌گوید‪« :‬وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها‬ ‫بنا به تش��خیص و اعالم راهنمایی و رانندگی‪ ،‬موظفند‬ ‫محل‌های��ی را که توقف وس��ایل نقلی��ه در آنها به هر‬ ‫می��زان‪ ،‬موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انس��داد‬ ‫راه می‌ش��ود‪ ،‬با نصب عالمت مخصوص مشخص کنند‪.‬‬ ‫در صورت توقف وس��ایل نقلی��ه در این گونه محل‌ها و‬ ‫ترک آن یا خودداری راننده از حرکت و همچنین توقف‬ ‫خ��ودرو در پیاده‌روها‪ ،‬افس��ران راهنمای��ی و رانندگی‬ ‫مکلفند ضمن ص��دور قبض جریمه نس��بت به انتقال‬ ‫وس��یله نقلیه‪ ،‬مطابق ماده ‪ ۱۳‬این قانون‪ ،‬اقدام کنند‪».‬‬ ‫در م��اده ‪ ۱۳‬این قانون نیز بر ضرورت انتقال خودرو یا‬ ‫وس��یله نقلیه به نزدیک‌ترین توقف‌گاه یا مقر انتظامی‬ ‫یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه تاکید ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��رهنگ حس��ن عابدی‪ ،‬جانش��ین ریی��س پلیس‬ ‫راهور تهران بزرگ در پاس��خ به خبرنگار ما با اشاره به‬ ‫برخورد پلیس با تخلف‌هایی نظیر توقف وس��ایل نقلیه‬ ‫در پیاده‌روه��ا‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬خودروهایی که در پیاده‌رو‬ ‫توقف می‌کنند‪ ،‬ع�لاوه بر حمل با جرثقیل و انتقال به‬ ‫پارکینگ‪ ۴۰ ،‬هزار تومان جریمه می‌شوند‪.‬‬ ‫عابدی در پاس��خ به این پرس��ش که به نظر می‌رسد‬ ‫برخورد مطلوبی از س��وی پلیس با خودروهای متوقف‬ ‫در پیاده‌رو انجام نمی‌ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬آمار و ارقام پلیس‬ ‫نش��ان می‌ده��د با این پدی��ده به‌طور دائم��ی برخورد‬ ‫می‌ش��ود و حتی در این زمینه حمل خودرو با جرثقیل‬ ‫هم داشته‌ایم‪ .‬درواقع برخوردهای پلیس با این مسئله‬ ‫نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم داشته است‪.‬‬ ‫عابدی معتقد است افزایش تعداد خودروها در تهران و‬ ‫کمبود پارکینگ‪ ،‬دلیل اصلی افزایش تخلفات رانندگان‬ ‫در زمینه توقف خودرو در پیاده‌رو‌ها ش��ده اس��ت و به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬برخورده��ای پلیس هم بازدارندگی خود‬ ‫را از دست داده است‪.‬‬ ‫او توضی��ح داد‪ :‬در کنار برخورد پلیس با این پدیده‪،‬‬ ‫گ یا ایجاد تعادل‬ ‫مس��ئوالن باید به فکر افزایش پارکین ‌‬ ‫بین تعداد خودروهای عرضه شده و پارکینگ‌ها باشند‪.‬‬ ‫پلی��س در این زمینه فقط می‌توان��د اعمال قانون کند‬ ‫اما ممکن اس��ت برخی افراد به هر دلیلی مجبور باشند‬ ‫خودرو را از خانه بیرون بیاورند و حتی حاضرند جریمه‬ ‫آن را نیز بپردازند‪.‬‬ ‫عابدی افزود‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬شهری مانند تهران نیاز‬ ‫به افزایش وس��ایل حمل‌ونقل عمومی و ترویج فرهنگ‬ ‫استفاده از این وسایل دارد تا خود به خود بخشی از این‬ ‫مشکل حل ش��ود‪ .‬وی معتقد است معضالت ترافیکی‬ ‫تهران از جمله مسئله توقف وسایل نقلیه در پیاده‌روها‪،‬‬ ‫مجموعه‌ای از مس��ائل به هم پیوسته است و نمی‌توان‬ ‫فقط با تکیه بر قانون مشکالت را حل کرد‪.‬‬ ‫به گفته جانش��ین پلیس راهور ته��ران بزرگ‪ ،‬مردم‬ ‫می‌توانند توقف خودروها در پیاده‌روها را به پلیس ‪۱۱۰‬‬ ‫گزارش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاخر فرهنگی؛ عامل تخلفات‬ ‫توقف خ��ودرو در پیاده‌روها اگرچ��ه امروز تبدیل به‬ ‫صحنه‌ای آشنا در تهران ش��ده است اما در کشورهای‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬نه‌تنها چنین صحنه‌هایی دیده نمی‌ش��ود‪،‬‬ ‫بلکه مدیریت شهری تالش می‌کند با افزایش فضاهای‬ ‫ویژه پیاده‌ها‪ ،‬فضاهای شهری را برای مردم دلنشین‌تر‬ ‫کرده و مردم را تشویق به استفاده از حمل‌ونقل عمومی‬ ‫و پیاده‌روی کند‪.‬‬ ‫امان‌اهلل قرایی‌مقدم‪ ،‬جامعه‌ش��ناس و عضو اتاق فکر‬ ‫ناج��ا در گفت‌وگ��و با روزگ��ار خ��ودرو افزایش توقف‬ ‫خودروه��ا در پیاده‌روها و عادی ش��دن این تخلف در‬ ‫میان رانندگان را از نش��انه‌های کاهش اقتدار مش��روع‬ ‫پلیس عنوان کرد و افزود‪ :‬به نظر می‌رسد پلیس با ابزار‬ ‫قانون نمی‌تواند جلو افزایش این تخلف را بگیرد‪.‬‬ ‫او با اظهار تاس��ف از عادی ش��دن چنی��ن تخلفاتی‬ ‫در پیاده‌روه��ا که حرکت را ب��رای عابران پیاده به ویژه‬ ‫معل��والن و نابینایان دش��وار کرده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از‬ ‫نظر جامعه‌شناسی‪ ،‬افرادی که مرتکب چنین تخلفاتی‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬تاخر فرهنگی دارند؛ این بدان معنی اس��ت‬ ‫که افراد‪ ،‬وسیله یا فناوری را به‌دست آورده‌اند اما هنوز‬ ‫فرهنگ استفاده مناسب از آن را ندارند‪.‬‬ ‫قرایی‌مقدم توضیح داد‪ :‬فرهنگ از دو بخش مادی و‬ ‫معنوی تشکیل شده است‪ .‬بخش مادی شامل فناوری‪،‬‬ ‫صنعت و اش��یا است؛ اشیا و فناوری‌ها را به راحتی و با‬ ‫ص��رف هزینه می‌توان به دس��ت آورد و کاملا ملموس‬ ‫است‪ .‬فرهنگ معنوی شامل ش��یوه استفاده درست از‬ ‫اش��یا و دس��تاوردهای بشری اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫س��طح فناوری‌ها همواره در حال تغییر است و همواره‬ ‫وسایل جدیدی عرضه می‌شود‪ ،‬تاخر فرهنگی در همه‬ ‫کش��ورها وجود دارد اما شدت و ضعف دارد‪ .‬کسانی که‬ ‫صاحب فناوری و تولیدکننده وس��ایل هستند و زودتر‬ ‫فن��اوری را دیده و مورد اس��تفاده ق��رار داده‌اند‪ ،‬تاخر‬ ‫فرهنگی کمتری دارند اما جوامع دیگر‪ ،‬به‌ویژه کسانی‬ ‫که بیشتر مصرف‌کننده فناوری‌ها هستند‪ ،‬بیشتر تاخر‬ ‫فرهنگی دارند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه تاخر فرهنگی در همه کش��ورها‬ ‫با درجه‌های مختلف وج��ود دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬می‌توان‬ ‫امیدوار بود در کش��ور ما نیز فرهنگ استفاده درست از‬ ‫خودرو و فرهنگ شهرنشینی در کنار یکدیگر‪ ،‬به مرور‬ ‫زمان رش��د کرده و شاهد کاهش تخلفاتی مانند توقف‬ ‫خودرو در پیاده‌روها باش��یم‪ .‬البته با توجه به تحوالت‬ ‫فناوری‪ ،‬تاخر فرهنگی هیچ‌‌گاه به پایان نخواهد رسید؛‬ ‫در واقع س��رعت توس��عه فرهنگ مادی و معنوی هیچ‬ ‫گاه برابر نمی‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن جامعه‌ش��ناس معتقد اس��ت با توج��ه به تاخر‬ ‫فرهنگی موجود در زمینه اس��تفاده از خودرو‪ ،‬در کنار‬ ‫برخ��ورد مقتدرانه پلیس‪ ،‬قوه مجری��ه و قوه قضاییه با‬ ‫این تخلفات‪ ،‬برای ترویج فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ‬ ‫خودروسواری در جامعه نیز باید تالش کرد‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه آنچه پلیس در زمین��ه برخورد با توقف‬ ‫وس��ایل نقلیه در پیاده‌روها می‌گوید و هشدارهایی که‬ ‫جامعه‌شناس��ان درب��اره لزوم اص�لاح فرهنگی در این‬ ‫زمین��ه می‌دهند‪ ،‬به نظر می‌رس��د در حال حاضر برای‬ ‫کاه��ش این معضل‪ ،‬تنها راهکار موجود در کنار قانون‪،‬‬ ‫توسعه حمل و نقل عمومی از یک سو و اصالح فرهنگ‬ ‫اس��تفاده از خودرو در جامعه است‪ .‬در غیر این صورت‪،‬‬ ‫پیاده‌روها ه��ر روز برای پیاده‌ها باریک‌تر و خطرناک‌تر‬ ‫خواهد شد!‬
‫‌شنبه‬ ‫مزیت‌های حیاتی فناوری ارتباط خودرو‬ ‫فناوری ارتب��اط خودرو به همه‌چی��ز(‪ )V۲X‬ظرفیت زیادی برای‬ ‫حفظ جان انس��ان‌ها دارد‪ ،‬به‌همین دلیل کمپانی‌های مشهور ب‌ام‌و‪،‬‬ ‫فورد و گروه پژو‪-‬سیتروئن با انجمن خودرو ‪ ۵G‬همکاری می‌کنند تا‬ ‫نخس��تین فناوری زنده ‪ C-V۲X‬اروپا را به‌ثمر برسانند‪ .‬این سیستم‬ ‫‪ C-V۲X‬که از اساس ترکیب پیش��رفته فناوری‌های ارتباط خودرو‬ ‫به خودرو ‪ V۲V‬و سیس��تم ارتباط خودرو به زیرساخت ‪ V۲I‬است‬ ‫با خودروهای دیگر کمپانی‌ها و همچنین زیرس��اخت‌های هوشمندی‬ ‫مانند چراغ‌های راهنمایی ارتباط برقرار می‌کند‪ .‬فناوری یادش��ده بر‬ ‫پای��ه طیف ‪ ITS‬عمل می‌کند و توانایی کار بدون ارتباط س��لولی را‬ ‫دارد‪ .‬برای نشان دادن توانایی‌های این سیستم از خودروهای متفاوتی‬ ‫مانند ب‌ام‌و ‪ ،i۳‬دی‌اس ‪ ۷‬کراس بک‪ ،‬پژو ‪ ۵۰۰۸‬و فورد ا ِج اس��تفاده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬البته این تس��ت به خودروها محدود نب��وده زیرا ب‌ام‌و‬ ‫اس��کوترهای ‪ C evolution‬را نیز در آن ش��رکت داده اس��ت‪ .‬همه‬ ‫این وس��ایل نقلیه به چیپس��ت کوالک��ام ‪ C-V۲X ۹۱۵۰‬و نرم‌افزار‬ ‫ساخت ساواری مجهز بوده‌اند‪ .‬به‌لطف تجهیزات اضافی نصب شده این‬ ‫خودروها می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و هشدارهایی درباره‬ ‫خطرات پی��ش رو به یکدیگر بدهند‪ .‬این ام��ر زمانی رخ می‌دهد که‬ ‫رانندگان نمی‌توانند خودروهای دیگر را ببینند‪ .‬از جمله س��ناریوهای‬ ‫گوناگونی که در این تس��ت به کار گرفته شده می‌توان به چراغ ترمز‬ ‫الکترونیکی اضطراری‪ ،‬هش��دار برخورد در تقاطع‪ ،‬هش��دار ریس��ک‬ ‫تصادف در دوربرگردان‪ ،‬هش��دار کم کردن س��رعت خودرو و‪ ...‬اشاره‬ ‫کرد‪ .‬گرچه بس��یاری از ای��ن ویژگی‌ها روی ایمن��ی تمرکز دارند اما‬ ‫تنها مزیت این فناوری به موارد یادش��ده ختم نمی‌شود‪ .‬سیستم‌های‬ ‫‪ V۲X‬می‌توانند با چراغ‌های راهنمایی ارتباط برقرار کنند و اطالعات‬ ‫متنوعی در اختیار رانندگان قرار دهند‪ .‬با آگاهی راننده از زمان س��بز‬ ‫شدن چراغ جریان ترافیک بهبود یافته و رانندگان می‌توانند آمادگی‬ ‫بیشتری برای حرکت در زمان سبز شدن چراغ داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی‌القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اختراعاتی که تاریخ صنعت خودرو را تغییر داده‌اند‬ ‫تکامل خودرو از الف تا بی‌نهایت‬ ‫ش��کی وج��ود ن��دارد ک��ه خ��ودرو یک ماش��ین‬ ‫احس��اس‌برانگیز است که هرگز از تکامل بازنایستاده‬ ‫و در طول چند دهه گذش��ته تغییرات زیادی داشته‬ ‫است‪ .‬در بسیاری از موارد این تکامل به‌دلیل افزایش‬ ‫نیاز به ایمنی سرنش��ینان یا افزایش راحتی آنها بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما محرک‌های پیش��رفت صنعت خ��ودرو تنها به‬ ‫ایمنی و راحتی محدود نمی‌شود زیرا مصرف سوخت‬ ‫ی��ا تالش ب��رای عرضه چیزی بهت��ر از رقیبان نیز از‬ ‫جمله دالیلی اس��ت که باعث ش��ده خودرو به جایی‬ ‫برس��د که هم‌اکن��ون می‌بینیم‪ .‬خوش��بختانه آینده‬ ‫صنعت خودرو جهانی امیدوارکننده نش��ان می‌دهد‬ ‫و مطمئن هستیم در ‪ ۲۰‬سال آینده خودروها بیشتر‬ ‫از هر زمان دیگری به تکامل خود ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫در فهرس��ت پیش رو ما به ش��ما ‪ ۱۰‬اختراعی که‬ ‫تاریخ صنعت خودرو را برای همیش��ه تغییر داده‌اند‪،‬‬ ‫معرفی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمربند ایمنی‬ ‫بدون هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای‪ ،‬این اختراع باعث‬ ‫حف��ظ بیش��ترین جان‌ها در تاریخ خودرو ش��ده و با‬ ‫اینکه ریش��ه کمربند ایمنی خودروها به هواپیماهای‬ ‫نخستین سال‌های قرن گذشته بازمی‌گردد‪ ،‬کمربند‬ ‫ایمن��ی س��ه‌نقطه‌ای از س��ال ‪ ۱۹۵۸‬می�لادی در‬ ‫خودروها ظاهر ش��ده است‪ .‬در این سال ولوو ‪P۲۲۰‬‬ ‫آمازون با کمربند ایمنی سه‌نقطه‌ای عرضه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کیسه هوا‬ ‫از نظ��ر فن��ی ایربگ‌ها پاکت‌های هوایی هس��تند‬ ‫ک��ه در زمان وق��وع تصادف در چن��د میلی‌ثانیه باد‬ ‫می‌ش��وند تا به این ترتیب از برخورد مس��تقیم بدن‬ ‫سرنشینان به فرمان یا داشبورد جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫نخس��تین خودرویی که از کیس��ه ه��وای راننده‬ ‫اس��تفاده کرد‪ ،‬اولدزموبیل تورنادوی ‪ ۱۹۷۳‬بود‪ .‬در‬ ‫واقع ایربگ بکار رفته در تورنادو یک سیس��تم بسیار‬ ‫پایه بود ک��ه به‌طور کامل کار نمی‌کرد‪ .‬این کیس��ه‬ ‫هوا به‌عنوان آپش��ن ‪ ۲۵۰‬دالری عرضه و تنها ‪۱۰۰۰‬‬ ‫دستگاه از آن روانه بازار شد‪.‬‬ ‫نخس��تین کیسه هوای مدرن در سال ‪ ۱۹۸۱‬روی‬ ‫مرسدس بنز ‪ S‬کالس نصب شد‪ .‬از آن زمان تاکنون‬ ‫فناوری کیسه هوا تکامل یافته است‪.‬‬ ‫ول��وو ‪ ۸۵۰‬در س��ال ‪ ۱۹۹۴‬با کیس��ه‌های هوای‬ ‫جانبی و پرده‌ای معرفی و دو س��ال بعد نیز کیس��ه‬ ‫ه��وای زان��و به مجموعه اضافه ش��د‪ .‬فورد در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬نخس��تین کیس��ه هوای کمربند ایمنی را در‬ ‫مدل فیوژن معرفی کرد‪.‬‬ ‫ولوو ‪ V۴۰‬نیز در س��ال ‪ ۲۰۱۱‬و برای نخس��تین‬ ‫بار با کیس��ه هوایی برای عابران پیاده معرفی ش��د‪.‬‬ ‫در زمان تصادف کاپوت خودرو باال می‌آید و کیس��ه‬ ‫هوایی به‌منظور کاهش نیروی برخورد باد می‌شود‪.‬‬ ‫جان انس��ان‌ها را حفظ کرده و در واقع س��اخت آن‬ ‫با وقوع یک تصادف رخ داده است‪ .‬یکی از مهندسان‬ ‫مرس��دس بنز به نام فرانک ورنرمون در سال ‪۱۹۸۹‬‬ ‫کنت��رل خ��ودروی ‪ E‬کالس (‪ )W۱۲۴‬خ��ود را در‬ ‫س��وئد از دس��ت داد‪ .‬زمانی که او منتظر کمک بود‬ ‫به این فکر افتاد که آیا اس��تفاده از حسگرهای ترمز‬ ‫‪ ABS‬ب��رای پایش س��رعت هر چرخ و فعال ش��دن‬ ‫انتخابی آن به‌منظور پیشگیری از تصادف امکان‌پذیر‬ ‫است یا خیر‪.‬‬ ‫خوش��بختانه این خودروس��از به استقبال این ایده‬ ‫رف��ت و مون ک��ار توس��عه الگوریتم��ی را که باعث‬ ‫پایداری خودرو می‌ش��ود ش��روع ک��رد‪ .‬زمانی که او‬ ‫موفق ش��د تعداد حسگرهای ‪ ABS‬را بیشتر و قطعه‬ ‫جدیدی به خودرو پروتوتایپ اضافه کرد‪.‬‬ ‫مرس��دس‌بنز در س��ال ‪ ۱۹۹۲‬کار توس��عه کنترل‬ ‫پای��داری الکترونیکی را به همراه بوش آغاز کرد‪ .‬این‬ ‫سیستم در مرسدس‪ ۶۰۰ CL‬معرفی شد‪ .‬نصب این‬ ‫سیستم از نوامبر سال ‪ ۲۰۱۱‬در تمامی خودروهایی‬ ‫که در اتحادیه اروپا فروخته می‌ش��وند‪ ،‬اجباری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ سیس�تم ترم�ز اضط�راری خ�ودکار و‬ ‫تشخیص عابران پیاده‬ ‫نخستین سیس��تم ترمز اضطراری خودکار شهری‬ ‫ح��دود یک ده��ه پی��ش در محصوالت ول��وو دیده‬ ‫ش��د‪ .‬سیس��تم ولوو در آن زمان از یک دوربین لیزر‬ ‫مادون‌قرمز اس��تفاده می‌کرد که خودرو با اس��تفاده‬ ‫از آن می‌توانس��ت به‌منظور پیشگیری از برخورد‪ ،‬در‬ ‫سرعت‌های زیر ‪ ۳۰‬کیلومتر در ساعت ترمز کند‪.‬‬ ‫این سیس��تم‌ها از آن زمان تاکنون تکامل یافته‌اند‬ ‫و ای��ن روزه��ا خودروهای��ی مانند مرس��دس بنز ‪E‬‬ ‫و ‪ S‬ک�لاس می‌توانند در س��رعت ‪ ۲۰۰‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت نیز به‌طور خودکار ترم��ز کنند‪ .‬همچنین از‬ ‫دوربین‌ه��ای برد بلن��د داده‌های ج��اده‌ای به‌منظور‬ ‫تش��خیص عابران پیاده و پیشگیری از برخورد با آنها‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کروز کنترل تطبیقی‬ ‫عملکرد اصلی این آپش��ن عالوه بر حفظ س��رعت‬ ‫ثاب��ت خودرو ش��تاب دادن یا ترمز ک��ردن برمبنای‬ ‫ترافیک پیش رو اس��ت‪ .‬این سیستم از رادارهای برد‬ ‫بلند و دوربین‌هایی استفاده می‌کند که در جلوپنجره‬ ‫یا روی آینه دید وس��ط نصب ش��ده‌اند‪ .‬کروز کنترل‬ ‫تطبیقی از حدود یک دهه پیش محبوب شد و یکی‬ ‫از سیس��تم‌های اساس��ی رانندگی خودکار به‌ش��مار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹سیستم رانندگی خودکار‬ ‫انتظار می‌رود این فناوری جدید در آینده خودروها‬ ‫نق��ش پررنگ��ی داش��ته باش��د‪ .‬برخ��ی محصوالت‬ ‫لوکس‌س��ازانی مانن��د آئودی‪ ،‬ب‌ام‌و‪ ،‬مرس��دس بنز‪،‬‬ ‫تس�لا و ولوو در گذشته از سیستم رانندگی خودکار‬ ‫استفاده کرده‌اند‪ .‬درحال‌حاضر یکی از پیشرفته‌ترین‬ ‫ای��ن سیس��تم‌ها در آئودی ‪ A۸‬دیده می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫خودرو از سیستم خودران سطح ‪ ۳‬استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫این فناوری در سدان بزرگ آلمانی می‌تواند بدون‬ ‫نی��از به رانن��ده عمل کند و به لطف سیس��تمی که‬ ‫ترافی��ک را آنالیز می‌کند تا س��رعت ‪ ۶۰‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت کاربرد داشته باشد‪ .‬این سیستم‌ها همچنین‬ ‫می‌توانند س��رعت خودرو را برمبنای عالئم جاده‌ای‬ ‫تغییر داده و به‌طور خودکار مانور کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرانه دیزلی‬ ‫گرچه مهندس آلمانی رودولف دیزل این پیش��رانه‬ ‫را در سال ‪ ۱۸۸۳‬اختراع کرد اما پیشرانه دیزلی برای‬ ‫نخس��تین بار در سال ‪ ۱۹۳۶‬روی خودرویی تولیدی‬ ‫نص��ب ش��د‪ .‬این خ��ودرو مرس��دس‌بنز ‪ D ۲۶۰‬نام‬ ‫داش��ت‪ .‬خودرو یادشده به پیشرانه ‪ ۴‬سیلندر تنفس‬ ‫طبیعی با قدرت ‪ ۴۵‬اس��ب بخار مجهز بود‪D ۲۶۰ .‬‬ ‫مصرف س��وخت به‌نس��بت پایینی داشت و با یک‌بار‬ ‫سوخت‌گیری بیش از ‪ ۴۰۰‬کیلومتر را طی می‌کرد‪.‬‬ ‫از ای��ن نقطه ب��ه بعد بود که پیش��رانه‌های دیزلی‬ ‫به‌دلیل مصرف س��وخت کم جا پ��ای محکم‌تری در‬ ‫صنعت خ��ودرو یافتند‪ .‬در دهه ‪ ۸۰‬میالدی ش��اهد‬ ‫تولید پیش��رانه‌های توربودیزل بودیم که کارآیی این‬ ‫پیش��رانه‌ها را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دادند‪ .‬این‬ ‫روزه��ا صحبت از پیش��رانه‌های دیزل��ی اصال جذاب‬ ‫نیس��ت اما برخ��ی خودروس��ازان هنوز ه��م به این‬ ‫فناوری اعتقاد دارند و میلیون‌ها دالر را صرف توسعه‬ ‫آنها کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیستم فرمان‌پذیری چهار‌چرخ‬ ‫مرس��دس بنز برای نخس��تین در خ��ودرو نظامی‬ ‫‪ ۱۷۰ VL‬متعل��ق ب��ه دهه ‪ ۳۰‬میالدی از سیس��تم‬ ‫فرمان‌پذیری چهارچرخ اس��تفاده کرد‪ .‬این امر باعث‬ ‫می‌ش��ود سیستم فرمان در هر دو اکسل جلو و عقب‬ ‫عمل کن��د و بدین ترتیب ش��عاع گردش��ی خودرو‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫نخس��تین خ��ودرو تولیدی که از این سیس��تم به‬ ‫همراه کنترل الکترونیکی استفاده کرد هوندا پریلود‬ ‫سال ‪ ۱۹۸۸‬بود‪ .‬در دهه ‪ ۹۰‬میالدی سیتروئن ‪ZX‬‬ ‫معرف��ی ش��د که دارای یک اکس��ل عق��ب با مزیت‬ ‫اینرسی تولید شده توسط پیچ‌ها بود‪.‬‬ ‫چندین سال بعد رنو با الگونا ‪ GT‬وارد میدان شد‪.‬‬ ‫امروز بس��یاری از خودروهای اسپرت از این سیستم‬ ‫برای بهبود عملکرد خودرو در پیچ‌های تند استفاده‬ ‫می‌کنند که یکی از مش��هورترین آنها پورش��ه ‪۹۱۱‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیستم تهویه مطبوع (کولر)‬ ‫«گرمای تابس��تان را در تنها خ��ودرو کولردار دنیا‬ ‫‹ ‹کنترل پایداری الکترونیکی (‪)ESP‬‬ ‫این سیس��تم پ��س از کمربن��د ایمنی بیش��ترین‬ ‫فراموش کنید!» این چیزی اس��ت ک��ه در تبلیغات‬ ‫پاکارد ‪ ۱۲۰‬سال ‪ ۱۹۳۹‬گفته شده است‪.‬‬ ‫البت��ه در آن زمان کول��ر دارای برخی اش��کاالت‬ ‫بود؛ سیس��تم خنک‌کنندگی آن کل صندوق‌عقب را‬ ‫اش��غال کرده بود و تنها دو حالت روش��ن و خاموش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫خوش��بختانه سیس��تم‌های تهویه مطبوع در طول‬ ‫س��ال‌های گذش��ته بهبودهای فراوانی داش��ته‌اند و‬ ‫امروز پیش��رفته‌ترین سیستم‌ها حتی به راننده اجازه‬ ‫می‌دهن��د دما را کنترل کند و هر سرنش��ین به‌‌طور‬ ‫انفرادی تنظیمات کولر خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کشش چهارچرخ محرک‬ ‫س��ورپرایز! نخس��تین خودرو غیر آفرود چهارچرخ‬ ‫محرک ی��ک آئودی نبوده بلکه جنس��ن ‪۱۹۶۶ FF‬‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این خودرو از سیستم چهارچرخ محرک‬ ‫س��اخته شده ازسوی فرگوس��ن فرموال سود می‌برد‪.‬‬ ‫سیستم یادشده ‪ ۳۷‬درصد گشتاور را به اکسل جلو و‬ ‫‪ ۶۳‬درصد دیگر را نیز به اکسل عقب می‌فرستاد‪ .‬این‬ ‫سیستم در زمان عرضه از نظر دینامیک رانندگی در‬ ‫جاده‌های خیس و برفی به یک س��نگ محک تبدیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر‪ ،‬سیس��تم چهارچرخ محرک دنیای‬ ‫مس��ابقات رالی را نی��ز متحول کرده بود‪ .‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬و در رالی پرتغال‪ ،‬هانو میکوال با راندن آئودی‬ ‫کواترو برنده ش��د و ‪ ۲۹‬دقیقه جلوتر از نفر دوم بود‪.‬‬ ‫البته به‌دلیل اینکه خودرو او با مس��ابقات همخوانی‬ ‫نداشت نتایج دست آمده در نهایت محاسبه نشد‪.‬‬ ‫از آن زم��ان تاکنون ش��اهد پیش��رفت قابل‌توجه‬ ‫سیس��تم‌های چهارچ��رخ مح��رک هس��تیم و ای��ن‬ ‫سیس��تم‌ها هم‌اکن��ون می‌توانن��د به‌منظ��ور بهبود‬ ‫چس��بندگی‪ ،‬نیروی پیش��رانه را بین چرخ‌ها توزیع‬ ‫کنن��د‪ .‬برخی محصوالت هیبریدی و الکتریکی حتی‬ ‫یک پیش��رانه در اکسل جلو و پیش��رانه‌ای دیگر در‬ ‫اکس��ل عقب دارند؛ بنابراین فاقد میل‌لنگ به‌منظور‬ ‫ارتباط پیشرانه با دیگر اجزای ضروری هستند‪.‬‬ ‫دور دنیا‬ ‫وقتی غول‌های خودروسازی جهان جریمه‌های نجومی می‌شوند‬ ‫تصادف‌ه��ای جاده‌ای یک��ی از دالی��ل عمده مرگ‬ ‫و میر در جهان اس��ت‪ .‬هرچند از ده��ه ‪ ۱۹۶۰‬و اوایل‬ ‫دهه ‪ ۱۹۷۰‬به بعد‪ ،‬کارخانه‌های خودروسازی گام‌های‬ ‫بلندی ب��رای کاهش تلف��ات جاده‌ای برداش��ته‌اند اما‬ ‫نمونه‌ه��ای برجس��ته‌ای از تاخیر در ارائ��ه فراخوان از‬ ‫جانب خودروس��ازان وج��ود دارد‪ .‬در ش��ماری از این‬ ‫موارد‪ ،‬خودروس��ازان بع��د از آگاه��ی از معیوب بودن‬ ‫خودروهای‌ش��ان یا مش��کوک ش��دن به ایمن��ی آنها‪،‬‬ ‫اقدام��ات الزم را در پیش نگرفته‌ان��د‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫مشمول جریمه شده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خودرونویس‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬اداره ملی‬ ‫ایمن��ی جاده‌ای ایاالت متح��ده (‪ )NHTSA‬بیش از‬ ‫‪ ۱۲۶‬میلی��ون دالر جریم��ه مدنی ب��رای کارخانه‌های‬ ‫خودروس��از صادر کرد ک��ه تا آن زم��ان باالترین نرخ‬ ‫جریمه س��االنه ب��ود‪ .‬در س��ال ‪ ،۲۰۱۵‬به‌دلیل صدور‬ ‫جرای��م س��نگین ب��رای کارخانه‌های خودروس��ازی و‬ ‫تامین‌کنندگ��ان قطع��ات خ��ودرو به اته��ام تاخیر در‬ ‫فراخوان خودروهای معیوب و ارائه گزارش‌های ناقص‪،‬‬ ‫رقم جریمه به سرعت از این مقدار هم پیشی گرفت‪.‬‬ ‫تصویب قانون حمایت از افش��اگران ایمنی وس��ایل‬ ‫نقلیه موتوری در دس��امبر سال ‪ ۲۰۱۵‬به دولت امریکا‬ ‫کمک می‌کرد که این مش��کل را تا ان��دازه‌ای برطرف‬ ‫کند‪ .‬براس��اس این قان��ون‪ ،‬در صورتی ک��ه کارمندان‬ ‫ش��رکت‌های خودروسازی‪ ،‬گزارشی مبنی بر تخلف در‬ ‫تولی��د خودرو و قطعات ارائه دهند‪ ،‬وزارت راه و ترابری‬ ‫می‌تواند به‌عنوان تشویق‪ ۳۰ ،‬درصد از مبلغ جریمه‌های‬ ‫باالتر از یک میلیون دالر را به فرد افشاکننده اختصاص‬ ‫دهد‪ .‬دولت امریکا امید دارد با تش��ویق افشاگری‌هایی‬ ‫محاسبه میزان مصرف سوخت برخی خودروهای خود‬ ‫دست‌کم یک مایل به ازای هر گالن‪ -‬اشتباه کرده‌اند‪.‬‬‫براس��اس رای دادگاه‪ ،‬صاحبان خودرو می‌دانستند باید‬ ‫خسارت مابه‌التفاوت مصرف س��وخت واقعی خودرو و‬ ‫مصرف س��وخت اعالم شده از س��وی شرکت را به‌طور‬ ‫یکجا یا بازپرداخت مادام‌العمر پرداخت کنند‪.‬‬ ‫از این دست‪ ،‬شرکت‌های خودروساز را وادار به گزارش‬ ‫به‌موقع کند‪.‬‬ ‫بیایید نگاهی به برخی از س��نگین‌ترین جریمه‌ها که‬ ‫دولت امریکا در چند س��ال گذشته برای کارخانه‌های‬ ‫خودروسازی و قطعات خودرویی اعمال کرده‪ ،‬بیندازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا موتورز‪ ۱/۲۶ :‬میلیارد دالر به‌دلیل‬ ‫نقص فنی و انتشار گزارش غلط‬ ‫تویوتا موتورز در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬اعتراف کرد که درباره‬ ‫شتاب ناخواس��ته در خودروهایش گزارش‌های اشتباه‬ ‫منتشر کرده و به این ترتیب‪ ۱/۲ ،‬میلیارد دالر جریمه‬ ‫ش��د‪ .‬این بزرگتری��ن جریمه‌ای بود که ت��ا آن زمان از‬ ‫س��وی دولت امریکا به یک ش��رکت خودرویی تحمیل‬ ‫شده بود‪ .‬عالوه بر این مقرر شد دولت به مدت ‪ 3‬سال‬ ‫بر فرآیندهای ایمنی و روش گزارش‌دهی این ش��رکت‬ ‫نظارت کند‪.‬‬ ‫این غرامت برای حل‌وفصل صدها دادخواست قانونی‬ ‫که مالکان خودروهای تویوتا به‌دلیل ش��تاب ناخواسته‬ ‫در خودروه��ای کوروال و کمری به دادگ��اه ارائه کرده‬ ‫بودند‪ ،‬تعیین ش��د‪ .‬تویوتا خود می‌دانس��ت که ایرادی‬ ‫در قس��مت مونت��اژ پ��دال گاز وج��ود دارد‪ ،‬ام��ا ابتدا‬ ‫خطای انس��انی و راننده را مقصر دانست‪ .‬تمام مدارک‬ ‫نشان‌دهنده یک اشتباه مهندسی بود و تویوتا درنهایت‬ ‫تایید کرد که مدارک مهندسی مربوط به این خودروها‬ ‫را پنهان کرده و قصد فریب عمومی را داش��ته اس��ت‬ ‫و پ��س از آن‪ ۹/۳ ،‬میلیون خودرو را از سراس��ر جهان‬ ‫فراخواند‪.‬‬ ‫از ژانویه تا مارس س��ال ‪ ،۲۰۱۴‬ش��رکت تویوتا با ‪5‬‬ ‫درصد افت نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬به سود‬ ‫‹ ‹تاکات�ا‪ ۲۰۰ :‬میلی�ون دالر به‌دلی�ل تولید‬ ‫کیسه‌های هوای معیوب‬ ‫خال��ص ‪ ۲/۸۹‬میلیارد دالری رس��ید‪ ،‬در حالی که در‬ ‫سال گذشته ‪ ۳/۰۵‬میلیارد دالر سود کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹جنرال موتورز‪ ۹۳۵ :‬میلیون دالر به‌دلیل‬ ‫نقص فنی‬ ‫در سپتامبر ‪ ۲۰۱۵‬جنرال موتورز موافقت کرد برای‬ ‫توق��ف بررس��ی‌های جزایی در زمینه س��وئیچ احتراق‬ ‫معی��وب‪ ۹۰۰ ،‬میلیون دالر به دادگ��اه بپردازد‪ .‬در مه‬ ‫‪ ،۲۰۱۴‬به‌دلی��ل مخفی‌ک��اری درباره نق��ص فنی‪۳۵ ،‬‬ ‫میلیون دالر به اداره ملی ایمنی جاده‌ای ایاالت متحده‬ ‫(‪ )NHTSA‬غرامت پرداخت‪ .‬این شرکت مجبور شد‬ ‫‪2‬میلیون‌و ‪ ۶۰۰‬هزار خودرو را که بین سال‌های ‪۲۰۰۳‬‬ ‫و ‪ ۲۰۱۱‬تولید ش��ده بودند‪ ،‬فرا بخواند‪ .‬پس از انتش��ار‬ ‫این گ��زارش‪ ۱۵ ،‬نفر از کارمندان جنرال‌موتورز اخراج‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹هیون�دا و کیا‪ ۳۰۰ :‬میلی�ون دالر به‌دلیل‬ ‫گزارش غلط درباره میزان مصرف سوخت‬ ‫هیوندا موتور وابس��ته به گروه خودروس��ازی هیوندا‬ ‫و کی��ا به‌دلیل گزارش‌های غلط درب��اره میزان مصرف‬ ‫سوخت خودروهایش‪ ،‬موافقت کرد جریمه مدنی افزون‬ ‫ب��ر ‪ ۱۰۰‬میلی��ون دالر به ایاالت متح��ده بپردازد‪ .‬این‬ ‫شرکت بابت اعتبارات نظارتی نیز به ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر‬ ‫جریمه محکوم شد‪.‬‬ ‫به‌دنبال بررس��ی‌های آژانس حفاظت محیط‌زیس��ت‬ ‫امریک��ا (‪ ،)EPA‬مش��خص ش��د هیون��دا و کی��ا‪ ،‬در‬ ‫اداره ملی ایمنی جاده‌ای ایاالت متحده (‪)NHTSA‬‬ ‫ش��رکت قطعه‌سازی تاکاتا را به‌دلیل فروش کیسه‌های‬ ‫ه��وای معی��وب‪ ۲۰۰ ،‬میلیون دالر جریم��ه کرد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت پذیرفت ک��ه از معیوب بودن کیس��ه‌های هوا‬ ‫باخبر بوده‪ ،‬اما در انتش��ار به‌موق��ع گزارش‌های ایمنی‬ ‫تعلل کرده اس��ت‪ .‬این بزرگترین فراخوان ایمنی تاریخ‬ ‫صنعت خودرو بود‪.‬‬ ‫بادکننده‌ه��ای تاکات��ا در زم��ان تصادف‪ ،‬ب��رای باد‬ ‫کردن ایربگ‌ها از نیترات آمونیوم اس��تفاده می‌کردند‪.‬‬ ‫این ماده ش��یمیایی در ص��ورت قرار گرفتن در معرض‬ ‫گرمای ش��دید و رطوبت باالی هوا‪ ،‬با س��رعت زیادی‬ ‫منفجر می‌ش��ود و قوطی فلزی که محل نگهداری این‬ ‫ماده است تکه‌تکه و قطعات فلزی به سمت سرنشینان‬ ‫خودرو پرتاب می‌شود‪۱۹ .‬میلیون خودرو از ‪ ۱۲‬شرکت‬ ‫خودروساز – به‌طورعمده هوندا‪ ،‬تویوتا و نیسان‪ -‬به این‬ ‫ایربگ‌ها مجهز بودند و این نقص‪ ،‬در مجموع ‪ 8‬کشته و‬ ‫شمار زیادی مصدوم بر جا گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹فیات کرایس�لر‪ ۱۰۵ :‬میلیون دالر به‌دلیل‬ ‫مشکل ایمنی‬ ‫در ژوئی��ه ‪ ،۲۰۱۵‬اداره ملی ایمن��ی جاده‌ای ایاالت‬ ‫متح��ده (‪ )NHTSA‬جریم��ه مدنی ب��ه ارزش ‪۱۰۵‬‬ ‫میلیون دالر برای شرکت فیات کرایسلر در نظر گرفت‬ ‫تا ‪ ۲۳‬مش��کل ایمنی را که در ‪ ۱۱‬میلیون خودرو این‬ ‫ش��رکت شناس��ایی ش��ده بود‪ ،‬برطرف کند‪ .‬قرار شد‬ ‫عملک��رد ش��رکت به مدت ‪ 3‬س��ال از س��وی مقامات‬ ‫نظارتی‪ ،‬کنترل شود‪.‬‬ ‫تخلفات ش��رکت فیات در این زمینه ش��امل گمراه‬ ‫ک��ردن ناظران و ممانع��ت از انجام تحقیق��ات‪ ،‬تعمیر‬ ‫نامناسب قطعات معیوب و مطلع نکردن مالکان خودرو‬ ‫از فراخوان در زمان مقرر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹هون�دا موت�ور ‪ ۷۰‬میلی�ون دالر به‌دلی�ل‬ ‫گزارش غلط درباره تلفات خودرویی‬ ‫در ژانوی��ه ‪ ،۲۰۱۵‬اداره مل��ی ایمن��ی ج��اده‌ای‬ ‫ای��االت متحده (‪ ،)NHTSA‬هون��دا موتور را به‌دلیل‬ ‫گ��زارش کمتر از ح��د واقع تع��داد م��رگ و میرها و‬ ‫آسیب‌دیدگی‌های ناشی از مشکل ایمنی خودروهایش‪،‬‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون دالر جریمه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فولک�س واگن‪ ۴/۳ :‬میلی�ارد دالر به‌دلیل‬ ‫تقلب و ایجاد آلودگی محیط‌زیست‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬فولکس واگن به‌دلیل نصب نرم‌افزار‬ ‫غیرقانون��ی در موتورهای دیزلی و تقلب در آزمون‌های‬ ‫آالیندگی ایالت متحده امریکا‪ ،‬از سوی دادگاه‌های این‬ ‫کشور به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ‪ ۴/۳‬میلیارد دالر‬ ‫محکوم شد‪ .‬چندی پیش دادگاه آلمان نیز این شرکت‬ ‫را به‌دلیل تخلف در آالیندگی محصوالت دیزلی‌اش به‬ ‫پرداخت ی��ک میلیارد یورو محکوم ک��رد‪ .‬این یکی از‬ ‫س��نگین‌ترین جریمه‌هایی بود که مقامات آلمانی برای‬ ‫یک شرکت تعیین کردند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی‌القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تسال‪ ،‬تاج پادشاهی را از دست می‌دهد؟‬ ‫چند سالی است که تسال در بازار خودروهای الکتریکی لوکس حرف‬ ‫اول را می‌زند و در شتاب بخشیدن به تالش‌های الکتریکی‌سازی نقش‬ ‫بزرگ��ی دارد‪ .‬البته در آین��ده‌ای نه‌چندان دور ای��ن موضوع می‌تواند‬ ‫به‌طورکامل تغییر یابد‪ .‬بنا به نتایج مطالعه انجام شده ازسوی موسسه‬ ‫‪ PA‬که توس��ط بلومبرگ منتشر شده‪ ،‬تسال تا س��ال ‪ ۲۰۱۹‬در بازار‬ ‫خودروهای الکتریکی صدرنش��ین باقی خواه��د ماند اما از آنجایی که‬ ‫برندهای تراز اول جهان ش��روع ب��ه تولید خودروهای الکتریکی در دو‬ ‫سال آینده می‌کنند‪ ،‬کمپانی ایالن ماسک می‌تواند در بحث فروش به‬ ‫رتبه هفتم س��قوط کند‪ .‬این مطالعه می‌گوید دایملر در س��ال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫پیش��روی بازار خودروهای الکتریکی خواهد بود و پس از آن ب ام و‪،‬‬ ‫رنو‪-‬نیسان‪-‬میتسوبیش��ی‪ ،‬فولکس‌واگن‪ ،‬ولوو‪ ،‬تویوتا و تسال رتبه‌های‬ ‫بع��دی را به خ��ود اختصاص خواهن��د داد‪ .‬این پیش‌بینی‌ه��ا برپایه‬ ‫اس��تراتژی خودروس��ازان‪ ،‬فناوری بهتر‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬ش��بکه نمایندگان‪،‬‬ ‫همکاری با ش��رکت‌های دیگ��ر و عملکرد مالی انجام ش��ده‌اند‪ .‬اما آیا‬ ‫تس�لا نیز بیکار خواهد نشست؟برخالف تس�لا‪ ،‬تمامی خودروسازان‬ ‫یادش��ده دارای زنجیره تامین تثبیت ش��ده به‌منظور شتاب توسعه و‬ ‫تولید خودروهای الکتریکی هس��تند‪ .‬همچنین همه آن خودروسازان‬ ‫چندین دهه اس��ت که تجربه س��اخت خودروه��ای گوناگون در تیراژ‬ ‫باال را به‌دس��ت آورده‌اند‪ .‬تس�لا در این زمینه‌ه��ا چالش‌هایی خواهد‬ ‫داش��ت و ش��اهد این موضوع نیز مش��کالت متعدد در تولید مدل ‪۳‬‬ ‫جدید اس��ت که تأخیرهای پی‌درپی در تحویل به مش��تریان داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬گرچه فروش تسال مدل ‪ S‬و ‪ X‬در سال‌های اخیر و در مقایسه‬ ‫با س��ایر خودروهای الکتریکی باال بوده اما حقیقت این اس��ت که هر‬ ‫دو خودرو در تعداد بس��یار محدودی در مقایسه با خودروهای مرسوم‬ ‫دیگر خودروس��ازان تولید می‌شوند‪ .‬شاید تسال در ‪ ۵‬سال آینده بتواند‬ ‫تولید انبوه خودروهای خود را به س��طح باالیی برساند اما ممکن است‬ ‫تا آن زمان تاج پادشاهی بازار خودروهای الکتریکی را از دست بدهد‪.‬‬ ‫معرفی بهترین خودروهای اسپرت چهار چرخ محرک‬ ‫گـرگ‌های جـاده‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫سیستم چهار چرخ محرک بیشتر برای افرادی مناسب‬ ‫اس��ت که در مناطقی با آب‌وهوای برفی و یخی زندگی‬ ‫می‌کنند‪ .‬یکی از دالیل محبوبیت فزاینده شاسی‌بلندها‬ ‫و کراس‌اوورها نیز وجود این سیستم است‪.‬‬ ‫اس��ب بخاری س��ود می‌برد‪ .‬اگر این قدرت کافی نیست‬ ‫می‌توانی��د نس��خه ‪ STI‬با قدرت ‪ ۳۱۰‬اس��ب بخاری را‬ ‫انتخاب کنید که دارای دیفرانس��یل مرکزی هوش��مند‬ ‫به‌منظور ایجاد بهترین کشش است‪.‬‬ ‫ش��ما برای بهره بردن از مزیت‌ه��ای ایمنی و امنیتی‬ ‫سیستم چهار چرخ محرک مجبور به راندن شاسی‌بلندها‬ ‫نیستید‪ .‬اگر می‌خواهید یک سواری اسپرت با نیرویی در‬ ‫هر چهار گوش��ه خودرو داشته باشید‪ ،‬گزینه‌های زیادی‬ ‫وجود دارند‪.‬‬ ‫سیس��تم چهار چرخ محرک در یک خودرو اس��پرت‬ ‫کمک‌ه��ای زیادی ب��ه وس��یله و راننده می‌کن��د‪ .‬اگر‬ ‫خودرو ش��روع به لغزش کند انتقال نی��رو به چرخ‌های‬ ‫جل��و می‌توان��د از بدتر ش��دن ش��رایط جلوگیری کند‪.‬‬ ‫هنگ��ام تصادف با موان��ع جاده‌ای نیز امنیت بیش��تری‬ ‫وجود خواهد داش��ت‪ .‬در یک خودرو اس��پرت با قدرت‬ ‫زیاد‪ ،‬سیس��تم چهار چرخ مح��رک حتی می‌تواند باعث‬ ‫ش��تاب‌گیری سریع‌تر ش��ود‪ .‬برخی خودروهای اسپرت‬ ‫فهرس��ت ما می‌توانند در کمتر از ‪ ۳‬ثانیه به سرعت ‪۹۶‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت برسند‪ .‬این عملکرد تنها با کشش و‬ ‫قدرت سیستم چهار چرخ محرک میسر می‌شود‪.‬‬ ‫در ادامه ش��ما را با لیس��تی آش��نا می‌کنیم که پر از‬ ‫بهترین خودروهای اس��پرت و چهار چرخ محرک است‪.‬‬ ‫برخ��ی از این خودروها از نوع س��نتی و برخی دیگر نیز‬ ‫کاربردی‌تر هس��تند‪ .‬تفاوت‌های زیادی بین خودروهای‬ ‫اسپرت وجود دارد‪.‬‬ ‫البته مش��کلی هم وجود ندارد زیرا برخی خودروهای‬ ‫اسپرت در پیست یا جاده سریع‌تر عمل می‌کنند‪ .‬هدف‬ ‫از تولید یک خودرو اس��پرت لذت ب��ردن از رانندگی و‬ ‫هیجان اس��ت و به‌طورقطع تمامی خودروهای حاضر در‬ ‫این فهرست فاکتور هیجان را در نظر گرفته‌اند‪.‬‬ ‫س��وبارو در زمین��ه خودروهای اس��پرت چهار چرخ‬ ‫محرک که در رالی خوش درخشیده‌اند تنها نیست‪ .‬فورد‬ ‫در اروپا با محصوالت ‪ RS‬خود غوغایی به پا کرده و نسل‬ ‫فعلی فوکوس ‪ RS‬منتظر مشتریان تشنه رانندگی است‪.‬‬ ‫این خودرو از سیستم چهار چرخ محرک پیچیده‌تری‬ ‫در مقایسه با سوبارو استفاده می‌کند و قدرت ‪ ۳۵۰‬اسب‬ ‫بخ��اری دارد‪ .‬در فوکوس ‪ RS‬حتی حالت دریفت وجود‬ ‫دارد ک��ه ب��ا آن می‌توانید به آس��انی دریفت کنید‪ .‬نرخ‬ ‫فوک��وس ‪ RS‬از ‪ ۴۱‬ه��زار و ‪ ۱۲۰‬دالر آغاز می‌ش��ود و‬ ‫از طراح��ی ی��ک هاچ‌بک کاربردی س��ود می‌ب��رد‪ .‬این‬ ‫کوچولوی آتشین س��ریع‌تر از برخی خودروها با ‪ 2‬برابر‬ ‫نرخ خود است‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه ‪ ۹۱۱‬کررا ‪T‬‬ ‫‹ ‹ سوبارو ‪WRX/STI‬‬ ‫زمانی که بحث عملکرد سیس��تم چهار چرخ محرک‬ ‫ن می‌آید بس��یاری از طرفداران صنعت خودرو به‬ ‫به میا ‌‬ ‫سمت سوبارو ‪ WRX‬و ‪ STI‬متمایل خواهند شد‪ .‬این‬ ‫خودروها عملکرد اصیل خودروهای اس��پرت چهار چرخ‬ ‫محرک را به نمایش می‌گذارند‪.‬‬ ‫البته دلیل این امر نیز س��اده است‪ .‬سوبارو نه‌تنها در‬ ‫فرهن��گ تیونین��گ امریکا جایگاه باالی��ی دارد بلکه در‬ ‫مس��ابقات رالی نیز از تاریخچه‌ای غنی برخوردار است‪.‬‬ ‫حتی امروز هم روش��ی س��ریع‌تر از پش��ت فرمان ‪STI‬‬ ‫نشستن به‌منظور لذت بردن از رالی وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدل ‪ WRX‬هم ارزان اس��ت‪ .‬این خ��ودرو نرخ پایه‬ ‫‪ ۲۷‬ه��زار و ‪ ۱۹۵‬دالری دارد و از پیش��رانه‌ای ‪۲۶۸‬‬ ‫‹ ‹ فورد فوکوس ‪RS‬‬ ‫‹ ‹ فولکس‌واگن گلف ‪R‬‬ ‫سوبارو و فورد خودروهای اسپرت لذت‌بخشی را ارائه‬ ‫می‌کنند اما برای رانندگی روزمره خیلی راحت نیستند‪.‬‬ ‫بحث اصلی درباره یک هاچ‌بک داغ توانایی ارائه رانندگی‬ ‫روزمره خوب و همچنین تجربه‌ای اسپرت و لذت‌بخش‬ ‫در آخر هفته‌ها است‪.‬‬ ‫فولک��س گلف ‪ R‬به‌ط��ور دقیق خودرویی اس��ت که‬ ‫چنین عم��ل می‌کند‪ .‬قدرت ‪ ۲۹۲‬اس��ب بخ��اری این‬ ‫خ��ودرو در ک�لاس خودش بیش��ترین نیس��ت اما این‬ ‫خروجی در ترکیب با مهندس��ی هوشمند فولکس باعث‬ ‫شده خودرویی توانا تولید شود‪.‬‬ ‫کیفیت س��اخت و تجهیزات گلف ‪ R‬با نرخ ‪ ۳۹‬هزار و‬ ‫‪ ۷۸۵‬دالری باعث می‌شود با خودرویی قدرتمند روبه‌رو‬ ‫باش��یم‪ ،‬درحالی‌ک��ه نرخ این خودرو حد متوس��طی در‬ ‫مقایسه با رقبا دارد اما آسایش و فناوری‌های به‌کار رفته‬ ‫در آن م��ا را به یاد آئودی می‌ان��دازد‪ .‬همچنین گارانتی‬ ‫‪ ۶‬س��اله فولکس خیال مالک را از بابت مشکالت راحت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ داج چلنجر ‪GT‬‬ ‫شاید با خود بگویید چلنجر خودرویی عضالنی است و‬ ‫داج هم همین را می‌گوید اما چلنجر ‪ GT‬لیاقت حضور‬ ‫در لیست ما را دارد‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو به‌ص��ورت چهار چرخ مح��رک و تنها با‬ ‫پیش��رانه ‪ ۶‬سیلندر ‪ ۳۰۵‬اس��ب بخاری عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫در ای��ن خودرو یک گیربکس ‪ ۸‬س��رعته اتوماتیک ‪ZF‬‬ ‫خودنمای��ی می‌کند‪ .‬نرخ چلنجر ‪ GT‬ن��رخ ‪ ۳۳‬هزار و‬ ‫‪ ۹۹۵‬دالر اس��ت و تنه��ا خ��ودرو عضالن��ی چهار چرخ‬ ‫محرک بازار به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫سیستم چهار چرخ محرک به‌کار رفته در این خودرو‬ ‫به‌طورمستقیم از خودرو پلیس چارجر گرفته شده است‪.‬‬ ‫اگرچه س��واری چلنجر ‪ GT‬همچنان سنگین است اما‬ ‫لغزش با آن در پیچ‌ها همچنان راحت اس��ت‪ .‬شما حتی‬ ‫نیازی به الستیک‌های متفاوت در این خودرو ندارید‪.‬‬ ‫‹ ‹آئودی ‪RS۳‬‬ ‫‪ RS۳‬از همان پلتفرم گلف ‪ R‬سود می‌برد و پیشرانه ‪۵‬‬ ‫سیلندر توربوی ‪ ۴۰۰‬اسب بخاری آن حرف‌های زیادی‬ ‫ب��رای گفتن دارد‪ .‬اجازه ندهید فرم بدنه س��دان آئودی‬ ‫ش��ما را به اش��تباه بیندازد؛ این خ��ودرو یک محصول‬ ‫اسپرت واقعی است‪.‬‬ ‫ریشه پیشرانه ‪ ۵‬سیلندر آئودی به رالی بازمی‌گردد و‬ ‫صدای آن نیز منحصربه‌فرد اس��ت‪ .‬با نرخ پایه ‪ ۵۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬دالری ش��ما پش��ت فرمان یک خودرو اسپرت و‬ ‫هیجان‌انگیز می‌نش��ینید ک��ه دارای در‌های کافی برای‬ ‫حمل افراد خانواده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ آئودی ‪TT/TTS/TTRS‬‬ ‫کوچکترین خودرو اس��پرت آئودی با سیس��تم چهار‬ ‫چ��رخ محرک عرضه می‌ش��ود‪ TT .‬یک بچه‌‌س��وپرکار‬ ‫است‪ .‬با نرخ ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۹۵۰‬دالری می‌توانید آپشن‌های‬ ‫گوناگونی مانند سقف کانورتیبل را سفارش دهید‪ .‬حتی‬ ‫می‌توانید پیشرانه ‪ ۵‬سیلندر موجود در ‪ RS۳‬را به‌دست‬ ‫بیاوری��د که باعث ایجاد ش��تاب ‪ ۳/۵‬ثانیه‌ای می‌ش��ود‪.‬‬ ‫خالف خودروهایی که تاکنون در لیس��ت دیده‌اید ‪TT‬‬ ‫فقط به ش��کل دو در عرضه می‌شود‪ .‬صندلی عقب برای‬ ‫اس��تفاده‌های ضروری وجود دارد اما خب انتظار راحتی‬ ‫زیادی نداش��ته باش��ید‪ TT .‬تنها با گیربکس اتوماتیک‬ ‫در دسترس است اما نگران نباشید! راضی‌تان می‌کند!‬ ‫‹ ‹ جگوار اف‌تایپ‬ ‫کوپه و رودس��تر دونف��ره جگوار از جمل��ه زیباترین‬ ‫خودروه��ای بازار هس��تند و می‌توان آنها را با سیس��تم‬ ‫چه��ار چ��رخ محرک س��فارش داد‪ .‬نرخ ای��ن خودرو با‬ ‫پیشرانه ‪ ۶‬س��یلندر سوپرشارژردار ‪ ۳۸۰‬اسب بخاری از‬ ‫‪ ۸۳‬هزار و ‪ ۷۵۰‬دالر آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫اگر می‌خواهید پول بیش��تری خ��رج کنید می‌توانید‬ ‫پیشرانه ‪ ۸‬سیلندر ‪ ۵۵۰‬یا ‪ ۵۷۵‬اسب بخاری را سفارش‬ ‫دهی��د که البته خیلی هم ضروری نیس��ت‪ .‬همان مدل‬ ‫‪۶‬س��یلندر دارای اگزوز اسپرت با صدای منحصربه‌فردی‬ ‫اس��ت که در محصوالت دیگر اصال به گوش‌تان نخورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫متاس��فانه اگر بخواهید مدل ‪ ۴‬س��یلندر یا گیربکس‬ ‫دستی را بخرید تنها گزینه دیفرانسیل عقب را خواهید‬ ‫داش��ت اما گیربکس ‪۸‬س��رعته اتوماتی��ک ‪ ZF‬یکی از‬ ‫بهترین‌های صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹ نیسان ‪ GT-R‬و ‪ GT-R‬نیسمو‬ ‫زمانی که خبرنگاران برای نخس��تین بار این خودرو را‬ ‫راندند واقعا با گودزیال آش��نا شدند‪ .‬پادشاه خودروهای‬ ‫اسپرت به سیستم چهار چرخ محرک و پیشرانه توربوی‬ ‫غولی مجهز شده است‪.‬‬ ‫این خودرو در طول سال‌های گذشته بروزرسانی‌های‬ ‫زیادی داش��ته و مدل پیور آن نرخ پایه ‪ ۹۹‬هزار و ‪۹۹۰‬‬ ‫دالری دارد‪ .‬با این پول ش��ما صاحب یک پیشرانه ‪۵۶۵‬‬ ‫اسب بخاری‪ ،‬گیربکس ‪۶‬سرعته دوکالچه و سیستم النچ‬ ‫کنترلی می‌ش��وید که بیشتر شبیه النچ موشک است تا‬ ‫النچ خودرو!‬ ‫اگرچه گودزیال پیر ش��ده اما هنوز هم یکی از بهترین‬ ‫خودروهای اسپرت دنیاست‪.‬‬ ‫‹ ‹ پورشه ‪ ۹۱۱‬کررا ‪۴S/GTS/۴‬‬ ‫بیشتر مدل‌های پورشه ‪ ۹۱۱‬دیفرانسیل عقب هستند‬ ‫ام��ا اگر مدل کررا ‪ ۴‬را انتخاب کنید به سیس��تم چهار‬ ‫چرخ محرک خواهید رس��ید‪ .‬مدل پایه این خودرو نرخ‬ ‫پای��ه ‪۹۸‬هزار دالری دارد‪ .‬نمادین‌ترین خودرو اس��پرت‬ ‫دنی��ا به فرم‌های کوپه‪ ،‬کانورتیبل و تارگا و با قدرت‌های‬ ‫گوناگون عرضه می‌ش��ود‪ .‬خریداران می‌توانند گیربکس‬ ‫‪۷‬سرعته دستی یا ‪ PDK‬اتوماتیک را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ پورشه ‪ ۹۱۱‬توربو‪/‬توربو ‪S‬‬ ‫پورش��ه ‪ ۹۱۱‬ع��ادی ی��ک خ��ودرو اس��پرت ب��رای‬ ‫ماجراجویی‌های آخر هفته اس��ت‪ ۹۱۱ .‬توربو نیز همین‬ ‫کار را انجام می‌دهد اما راحتی و سرعت آن بیشتر است‪.‬‬ ‫با اینکه به‌طورتقریبی تمامی «‪»۹۱۱‬ها توربو هستند‪،‬‬ ‫تنه��ا برخ��ی از آنها نام و نش��ان توربو را ب��ا خود یدک‬ ‫می‌کشند‪ .‬این دو مدل از جمله پرشتاب‌ترین محصوالت‬ ‫دنیا به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫قیم��ت ‪ ۹۱۱‬تورب��و از ‪ ۱۶۱‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬دالر آغ��از‬ ‫می‌ش��ود و قدرت ‪ ۵۴۰‬اس��ب بخاری دارد‪ .‬مدل‌های ‪S‬‬ ‫گران‌تر هستند اما خروجی ‪ ۶۰۷‬اسب بخاری دارند‪ .‬این‬ ‫پورش��ه‌ها فوق‌العاده سریع هستند و راحتی آنها در حد‬ ‫باالیی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ آکورا ‪NSX‬‬ ‫نخس��تین نسل این خودرو در دل بسیاری از افراد جا‬ ‫ب��از کرد زیرا یک جایگزین قابل‌اعتماد برای خودروهای‬ ‫اسپرت ایتالیایی به‌شمار می‌رفت‪.‬‬ ‫نس��ل جدید ‪ NSX‬یک خودرو پیش��رفته با سیستم‬ ‫هیبری��دی اس��ت که قدرت ‪ ۵۷۳‬اس��ب بخ��اری دارد‪.‬‬ ‫ن��رخ ای��ن خ��ودرو از ‪ ۱۵۶‬ه��زار دالر آغاز می‌ش��ود و‬ ‫دارای سیس��تم چهار چرخ محرکی است که واحدهای‬ ‫الکتریک��ی آن تنها به چرخ‌های جلو نیرو می‌رس��انند‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو در ص��ورت انتخاب رانن��ده عملکرد کاملا‬ ‫بی‌صدایی هم خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹آئودی ‪R۸‬‬ ‫پرچ��م‌دار محص��والت پرفورمن��س آئ��ودی خودرو‬ ‫‪ R۸‬اس��ت که با پیشرانه ‪ ۱۰‬س��یلندری که قدرت‌های‬ ‫متنوعی دارد عرضه می‌شود‪ .‬نسخه استاندارد کوپه نرخ‬ ‫‪ ۱۳۸۷۰۰‬دالری دارد و ب��ا ق��درت ‪ ۵۳۲‬اس��ب بخاری‬ ‫عرضه می‌ش��ود‪ .‬نس��خه کانادایی این خ��ودرو خروجی‬ ‫‪ ۶۰۲‬اسب بخاری را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫این خودرو اسپرت پیشرانه وسط بخش اعظم قدرتش‬ ‫را ب��ه چرخ‌های عق��ب منتقل می‌کند ام��ا می‌تواند در‬ ‫ص��ورت نیاز ب��ه چرخ‌های جل��و نیز نیرو برس��اند‪ .‬این‬ ‫پیشرانه ‪ ۱۰‬س��یلندر هم همان قلبی است که در بطن‬ ‫المبورگینی اوراکان می‌تپد‪.‬‬ ‫‹ ‹المبورگینی اوراکان‬ ‫اوراکان سوپرکار پایه المبورگینی است‪ .‬این خودرو از‬ ‫همان پیشرانه ‪ ۱۰‬سیلندر آئودی ‪ V۱۰ R۸‬پالس سود‬ ‫می‌برد و قدرت ‪ ۶۰۲‬اس��ب بخاری دارد‪ .‬یک گیربکس‬ ‫دوکالچه اتوماتیک برای تعویض سریع دنده‌ها نیز در آن‬ ‫تعبیه شده است‪ .‬ازآنجایی‌که المبورگینی و آئودی زیر‬ ‫چتر حمایتی فولکس‌واگن قرار دارند‪ ،‬بیشتر فناوری‌های‬ ‫دو خودرو مشترک است‪ .‬اوراکان هم از کاکپیت مجازی‬ ‫و سیس��تم اطالعات سرگرمی به نس��بت مشابهی سود‬ ‫می‌برد‪ .‬گرچه ‪ R۸‬و اوراکان موارد مشترک زیادی دارند‬ ‫اما خریداران آنها افراد متفاوتی هستند‪ .‬اگر نسخه کوپه‬ ‫اوراکان را دوست ندارید می‌توانید مدل‌های کانورتیبل و‬ ‫اسپرت‌تر پرفورمنته را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹المبورگینی آونتادور‬ ‫خودروه��ای مع��دودی در ب��ازار حضور دارن��د که از‬ ‫پیشرانه ‪ ۱۲‬س��یلندر تنفس طبیعی استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫المبورگین��ی آونتادور چهار چرخ مح��رک یکی از این‬ ‫خودروهاست‪.‬‬ ‫نسخه اس��تاندارد این گاو ایتالیایی قدرت ‪ ۶۹۱‬اسب‬ ‫بخ��اری دارد و یک گیربکس تک‌کالچه‪ ،‬قدرت را به هر‬ ‫چهار گوشه می‌فرستد‪ .‬اوراکان خودرو اسپرتی است که‬ ‫ش��ما را به پیس��ت برده و اوقات خوشی را برای‌تان رقم‬ ‫می‌زند‪ .‬آونتادور خودرویی اس��ت که ش��ما باید بدانید‬ ‫چگون��ه ب��ا آن رفتار کنید‪ .‬اگ��ر این کار را بلد باش��ید‬ ‫تجربه‌ای فوق‌العاده به‌دست خواهید آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹ فورد رپتور‬ ‫گرچ��ه می‌ت��وان گف��ت رپتور ی��ک پیکاپ اس��ت و‬ ‫نمی‌تواند اس��پرت باش��د اما نبود چنی��ن هیوالیی در‬ ‫فهرست ما باعث شرمندگی می‌شد‪.‬‬ ‫رپتور از سیس��تم چه��ار چرخ مح��رک فوق‌العاده‌ای‬ ‫س��ود می‌برد‪ .‬این خودرو قدرت ‪ ۴۵۰‬اسب بخاری دارد‬ ‫و بیشتر قطعات آن با سوپرکار فورد ‪ GT‬مشترک است‪.‬‬ ‫در این پیکاپ حالت باجا وجود دارد که باعث می‌ش��ود‬ ‫پیشرانه لگ نداشته باشد‪.‬‬ ‫فورد محصول خود را پورش��ه ‪ ۹۱۱‬پیکاپ‌ها می‌نامد‪.‬‬ ‫بس��یاری از کلکس��یونرها یک عدد از این خودرو را در‬ ‫گاراژ خود دارند و دلیل خوبی هم برای آن وجود دارد‪.‬‬ ‫قیم��ت رپتور از ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۶۷۵‬دالر آغاز می‌ش��ود و‬ ‫هم��ه آنچه را می‌خواهید با خ��ود دارد‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫این پیکاپ در فهرست بهترین خودروهای اسپرت چهار‬ ‫چرخ محرک می‌درخشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ نام‌های قابل‌ذکر دیگر‬ ‫خودروه��ای پرفورمن��س دیگری هم هس��تند که به‬ ‫سیستم چهار چرخ محرک مجهزند و شاید بگویید باید‬ ‫در این فهرس��ت حضور داشتند‪ .‬گرچه ما تالش کردیم‬ ‫این فهرست را به محصوالت اسپرت هیجان‌انگیز محدود‬ ‫کنیم اما برخی گزینه‌های قابل‌ذکر هم وجود دارند‪.‬‬ ‫ب��رای مثال نس��ل جدی��د ب ام و ‪ M۵‬یک س��دان‬ ‫پرفورمنس فوق‌العاده اس��ت که هم‌اکنون از مزیت‌های‬ ‫سیس��تم چهار چرخ محرک اس��تفاده می‌کند‪ .‬با قدرت‬ ‫‪ ۶۰۰‬اسب بخاری و نرخ ‪ ۱۰۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬دالری‪M۵ ،‬‬ ‫یک گزینه فوق‌العاده به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫کیا استینگر که خودرو سال اتوگاید شده نیز با سیستم‬ ‫چهار چرخ محرک در دسترس است‪ .‬این خودرو بیش از‬ ‫آنکه اسپرت باش��د یک گرندتورر است اما هنوز هم در‬ ‫جاده‌های پر پیچ و خم خنده بر لبان رانندگان می‌نشاند‪.‬‬ ‫مرس��دس‌‪-‬ای‌ام‌جی نیز با قدرت زیاد و سیس��تم چهار‬ ‫چرخ محرک بیگانه نیست‪ .‬بیشتر خودروهای این بخش‬ ‫فوق‌العاده س��ریع هستند‪ .‬بیش��تر محصوالت مرسدس‬ ‫شایس��ته حضور در این فهرست هس��تند اما ما تنها به‬ ‫مدل ‪S E۶۳‬واگن بس��نده می‌کنی��م‪ .‬دلیل این انتخاب‬ ‫تولی��د یک استیش��ن خانوادگی با ترمزهای س��رامیک‬ ‫کربنی سفارش��ی اس��ت که می‌تواند برخ��ی مدل‌های‬ ‫پورش��ه را در پیست ش��رمنده کند‪ .‬محصوالت آئودی‬ ‫‪ RS‬نیز می‌توانند در این فهرس��ت حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫همگی این محصوالت دارای سیستم چهار چرخ محرک‬ ‫و نسخه‌های بزرگ و خانوادگی و اسپرتی هستند‪ .‬نسخه‬ ‫قابل‌ذکر آئ��ودی مدل ‪ RS۷‬با ن��رخ ‪ ۱۱۳‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫دالری اس��ت‪ .‬درنهایت به خودرویی می‌رسیم که شاید‬ ‫بگویید اسپرت نیس��ت اما با قدرت ‪ ۱۵۰۰‬اسب بخاری‬ ‫اس��پرت‌تر از هر خودرو اس��پرت این فهرست است؛ بله‬ ‫بوگاتی شیرون را می‌گوییم که تنها ‪ ۵۰۰‬دستگاه از آن‬ ‫ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫منبع‪autoguide :‬‬
‫‌شنبه‬ ‫قیمت و مشخصات هیوندای توسان فیس‌لیفت‬ ‫از زمان عرضه س��ومین نسل در سال ‪ ،۲۰۱۵‬توسان پرفروش‌ترین‬ ‫خودرو هیوندای در قاره اروپا بوده است‪ .‬هم‌اکنون نسخه فیس‌لیفت‬ ‫این خودرو آماده فروش در بازار بریتانیا می‌ش��ود‪ .‬توسان فیس‌لیفت‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬که در چندین تریم عرضه می‌شود‪ ،‬نرخ پایه ‪ ۲۱‬هزار و ‪۸۴۵‬‬ ‫پوندی دارد و البته ارزان‌تر از دو رقیب کلیدی خود یعنی سئات آتکا‬ ‫و اش��کودا کاروک است‪.‬نسخه استاندارد این خودرو دارای تجهیزاتی‬ ‫همچون رینگ‌های ‪ ۱۶‬اینچی آلیاژی‪ ،‬مه‌ش��کن‌های جلو‪ ،‬آینه‌های‬ ‫جانبی با چراغ‌های راهنما‪ ،‬چراغ‌های جلوی خودکار‪ ،‬سیستم تهویه‬ ‫مطب��وع‪ ،‬سیس��تم اطالعات س��رگرمی با صفحه‌نمای��ش ‪ ۷‬اینچی‪،‬‬ ‫رادیوی ‪ ،DAB‬اپل کارپلی و اندروید اتو‪ ،‬دوربین دنده‌عقب‪ ،‬بلوتوث‬ ‫و‪ ...‬اس��ت‪ .‬مدل بعدی توسان ‪ SE Nav‬است که نرخ آن از ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۴۵‬پوند آغاز می‌شود‪ .‬این مدل نیز مانند نسخه پایه از گیربکس‬ ‫‪۶‬سرعته دستی بهره می‌برد و دیفرانسیل جلو است‪ .‬البته این خودرو‬ ‫تجهیزات بیش��تری دارد که از جمله آنها می‌توان به رینگ‌های ‪۱۷‬‬ ‫اینچی‪ ،‬ریل‌های س��قف‪ ،‬شیش��ه‌های تیره و چراغ‌های عقب ‪LED‬‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬این نس��خه همچنین از برف‌پاک‌کن‌های خودکار‪ ،‬آینه‬ ‫وسط با قابلیت تیره‌شوندگی خودکار‪ ،‬صفحه‌نمایش ‪ ۸‬اینچی‪ ،‬ناوبری‬ ‫و کروز کنترل برخوردار است‪ .‬مدل گران‌تر توسان پریمیوم تجهیزات‬ ‫بیشتری دارد و به رینگ‌های ‪ ۱۸‬اینچی‪ ،‬ورود و استارت بدون کلید‪،‬‬ ‫ترمز پارک الکترونیکی‪ ،‬ش��ارژر بی‌س��یم‪ ،‬سیستم صوتی پریمیوم و‬ ‫مواردی همچون پوشش چرم کابین‪ ،‬صندلی‌های جلوی گرم شونده‬ ‫و برقی‪ ،‬تشخیص نقاط کور و هشدار ترافیک پشتی مجهز است‪ .‬نرخ‬ ‫مدل پریمیوم از ‪۲۵‬هزار و ‪ ۸۴۵‬پوند آغاز می‌شود‪ .‬پرچم‌دار خانواده‬ ‫توسان ‪ ۲۰۱۹‬مدل پریمیوم ‪ SE‬است که نرخ ‪ ۲۹۷۴۵‬پوندی دارد‪.‬‬ ‫این خودرو از چراغ‌های جلوی بای ‪ ،LED‬سیس��تم پایش محیطی‪،‬‬ ‫کروز کنترل هوشمند‪ ،‬سانروف پانورامیک‪ ،‬در پشتی برقی‪ ،‬غربیلک‬ ‫فرمان گرم‌شونده و صندلی‌های جلوی سردشونده سود می‌برد‪.‬‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی‌القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته‌ای که گذشت‬ ‫(قیمت‌ها به تومان می‌باشد)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای‌ال‌ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪79/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس‌ال‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪39/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی‌یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪64/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪224/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪237/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪148/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪24/100/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪52/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪72/200/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ آلومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪31/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪47/900/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی‌اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪84/300/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪149/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪74/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ‌وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪84/700/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪470/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪330/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪412/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪425/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪575/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪135/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪200/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪480/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪465/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی‌اف جی‌تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی‌تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪625/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪298/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪650/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪880/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪875/000/000:‬‬
‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‌شنبه ‪ 30‬تیر‪7 1397‬ذی‌القعده ‪21 1439‬ژوئیه‪ 2018‬سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫رویداد‬ ‫مردم خودرو چینی هم نمی‌توانند بخرند‬ ‫ علی شیرعلی بیک‪ :‬قبل از برجام‪ ،‬خودروسازی ایران مشکالت زیادی را‬ ‫به‌دوش می‌کشید که تامین قطعات‪ ،‬تحریم خودروسازهای بزرگ و همچنین‬ ‫حج��وم چینی‌ه��ای بی‌کیفیت‪ ،‬فقط بخش کوچکی از این مش��کالت بودند‪.‬‬ ‫با مطرح ش��دن بحث توافقات هس��ته‌ای این امید در دل مردم زنده شد که‬ ‫می‌توانند خودروهای خوب خارجی را با قیمت مناسب سوار شوند‪.‬‬ ‫زمانی که خبر بازگشت پژو‪ ،‬رنو و هیوندایی منتشر شد‪ ،‬تقریبا طیف وسیعی‬ ‫از جامعه به این نتیجه رسیده بودند که دیگر دوران بحران به‌سر رسیده است‬ ‫و جایگاه خودروسازان چینی متزلزل خواهد شد‪ .‬برپایی نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫ته��ران و حض��ور خودروهای جدید رنو‪ ،‬پژو و س��ایر برندها حداقل در ظاهر‬ ‫نش��ان می‌داد که اوض��اع خوب پیش می‌رود‪ .‬پژو مدل‌ه��ای ‪ ۳۰۱ ،۲۰۰۸‬و‬ ‫چند محصول دیگر را برای آشتی به ایرانی‌ها معرفی کرد و رنو نیز کولئوس‪،‬‬ ‫تلیسمان و حتی مگان را در بازار ایران عرضه کرد‪.‬‬ ‫خودروس��ازان نی��ز به‌دنبال مجوز مونت��اژ خودروهای خارج��ی بودند و تا‬ ‫ح��دودی نیز موفق ش��دند اما کم‌کم با روی کار آم��دن رئیس‌جمهور جدید‬ ‫آمریکا و برخی مش��کالت داخلی اوضاع بازار دچار نابسامانی شد‪ .‬بسته شدن‬ ‫س��ایت ثبت س��فارش اولین گام در جهت دور شدن مردم از رویای خود بود‬ ‫ک��ه خودروهای وارداتی‪ ،‬یکی بعد از دیگری قیم��ت نجومی پیدا کردند و با‬ ‫ممنوعیت واردات جدید‪ ،‬برخی از خودروها به ش��کلی عجیب رشد قیمت را‬ ‫تجرب��ه کردند‪ .‬این در حالیس��ت که خودروهای قدیمی مانند پراید‪ ،‬س��مند‬ ‫و … ب��ا ق��درت به تولید خود ادام��ه دادند و قیمت آنها نیز با س��از مخالف‬ ‫خودروس��ازان روند رو به رشد گرفت‪ .‬اکنون دولت آمریکا برجام را لغو کرده‬ ‫است و خودروسازان خارجی کم‌کم دوباره به خروج از ایران فکر می‌کنند‪ .‬در‬ ‫حالی که بازار ایران یک منبع درآمد تقریبا مطمئن برای چینی‌ها محس��وب‬ ‫می‌ش��ود آنها سالهاست که تالش می‌کنند با رشد کیفیت به بازارهای مهمی‬ ‫مانند اروپا و آمریکا دست پیدا کنند بنابراین خروج کمپانی‌های مطرح چینی‬ ‫نیز چندان دور از ذهن نیس��ت‪ .‬حال با بازگش��ت ش��رایط ب��ه قبل از توافق‬ ‫هس��ته‌ای بنظر می‌رس��د چیز زیادی تغییر نکرده باش��د ج��ز اینکه احتماال‬ ‫م��ردم دیگر خودروهای چینی را هم نمی‌توانن��د بخرند یا چینی‌ها با قیمت‬ ‫سرسام‌آور محصوالت خود را عرضه خواهند شد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

شماره : ۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

شماره : ۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

شماره : ۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

شماره : ۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

شماره : ۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

شماره : ۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!