صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره ۱۹

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 19

هفته نامه روزگار خودرو شماره 19

‫یکشنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قامت بلند انجمن حمایت‬ ‫از حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫کجا نهفته است؟‬ ‫‪2‬‬ ‫تعیین درصد تعرفه با برآورد‬ ‫شرایط داخلی‬ ‫‪4‬‬ ‫استانداردهای هشتادوپنج‌گانه‌‬ ‫خودرویی به تعویق نمی‌افتد‬ ‫‪8‬‬ ‫تیتر‌های هفته‬ ‫طراحی پلتفرم خودرو بومی در کشور نشان داد‬ ‫همه می‌خواهند اما نمی‌شود‬ ‫‪6‬‬ ‫انتخاب تراک سال ‪ 2018‬ازسوی موتورترند‬ ‫نبـرد تـایـتـان‌هـــا‬ ‫‪13‬‬ ‫معرفی بدترین ماسل‌کارهای دهه ‪ ۹۰‬میالدی‬ ‫عضالنـی‌های بی ریـخـت‬ ‫‪14‬‬ ‫یادی از آوانتی‪ ،‬خودرو ناشناخته امریکایی‬ ‫جوجه اردک زشت‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫بخشنامه اجرایی‬ ‫نحوه واردات از‬ ‫محل اظهارنامه‬ ‫صادراتی به زودی‬ ‫اعالم می‌شود‬ ‫اعالم تعلیق فعالیت‬ ‫خودرو‌سازان‬ ‫خارجی به معنای‬ ‫قطع همکاری با‬ ‫شرکای ایرانی نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫افت شدید واردات خودرو‬ ‫پرواز قیمت‌ها ی خودرو‬ ‫خودروسازان مانند همیشه بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند و محصوالت‬ ‫آن‌ها تا زمان تش��کیل جلس��ات س��ازمان‌های مختلف و اعالم تصمیم‌های‬ ‫آت��ی افزای��ش قیم��ت چندمیلیونی را تجرب��ه می‌کنن��د‪ .‬در ادامه قیمت‬ ‫روز برخ��ی محصوالت داخل��ی را آورده‌ایم که این روزها ش��نیدن قیمت‬ ‫برخ��ی خودروهای وارداتی نیز باعث می‌‌ش��ود مغ��ز آدم هنگ کند‪ .‬قیمت‬ ‫‪420‬میلیونی س��انتافه یا ‪ 550‬میلیونی سانگ‌یانگ رکستون‪ ،‬بیشتر شبیه‬ ‫ش��وخی تلخی هس��تند که اجباری هم برای پذیرفتن آن نیست‪ .‬کاش ما‬ ‫ایرانیان یاد بگیریم زیر بار این گرانی‌ها نرویم و فروش��ندگان سودجو‬ ‫‪12‬‬ ‫را با نخریدن تنبیه کنیم‪.‬‬ ‫راهکار خودروسازان برای دور‌زدن تحریم چیست؟‬ ‫پای صنعت خودرو در بند زنجیر‌های دولت‬ ‫بدعهدی دوباره فرانسوی‌ها‬ ‫در صنعت خودرو ایران‬ ‫‪10‬‬ ‫پژو را سه طالقهکنید‬ ‫فرانس��وی‌ها دوباره رفتند‪ .‬این بار با سوال‌های بی‌جوابی که از‬ ‫روز اول با مهر محرمانگی‪ ،‬راه پاسخ را بر خود بستند‪.‬‬ ‫حال مش��خص نیست چند درصد قطعات داخلی‌سازی و چند‬ ‫دستگاه خودرو صادر شده است؟‬ ‫پژو دوباره از ایران رفت‪ .‬ش��رکتی که مدعی بود با بازگش��ت‬ ‫دوب��اره‌اش به صنعت خودرو ایران‪ ،‬می‌خواهد برای آن‪ ،‬س��نگ‬ ‫تمام بگذارد‪.‬‬ ‫ش��اید وقت آن رس��یده ک��ه بلیت پ��ژو را در صنعت خودرو‬ ‫ایران یک‌بار برای همیش��ه بسوزانیم‪ ،‬خودروساز بدعهدی که تا‬ ‫ب��ه حال‪ ،‬دو بار ایران را ت��رک کرده؛ هرچند اعالم کرده بود که‬ ‫سرمایه آورده و نمی‌رود‪.‬‬ ‫پژو از ایران رفت‪ .‬این خبر را رویترز اعالم کرد‪.‬‬ ‫آن‌گون��ه ک��ه در خبره��ا آم��ده‪ ،‬گ��روه خودروس��ازی‬ ‫پی‌اس‌ای(پژوس��یتروئن) فرانس��ه ش��روع به تعلی��ق پروژه‌های‬ ‫مش��ترک خود در ای��ران کرده تا از تحریم‌ه��ای امریکا که پس‬ ‫از خروج این کش��ور از توافق‌هسته‌ای‪ ،‬علیه ایران وضع شده‌اند‪،‬‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫پژو س��یتروئن در بیانیه دوش��نبه(‪۱۴‬خرداد) اعالم کرد‪ :‬این‬ ‫گروه ش��روع ب��ه تعلیق همکاری‌های مش��ترک تجاری خود در‬ ‫ای��ران کرده تا به این ترتیب فعالیت‌ه��ای آن تا ‪ ۶‬اوت‪ ،‬با‬ ‫‪11‬‬ ‫قانون امریکا مطابقت داشته باشد‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معاون صادراتی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بخشنامه اجرایی نحوه واردات از محل اظهارنامه صادراتی به زودی اعالم می‌شود‬ ‫رییس س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت‪ ۹.۷ :‬میلی��ارد دالر ارز‬ ‫تخصیص یافته برای متقاضیان از ابتدای س��ال تاکنون اس��ت که ‪۷.۵‬‬ ‫میلیارد دالر آن تامین ش��ده است‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬مجتبی خسروتاج‬ ‫ب��ا بیان این مطل��ب افزود‪ :‬اس��تفاده از منابع ارزی ناش��ی از صادرات‬ ‫فراورده‌های نفتی‪ ،‬پتروشیمی و اقالم معدنی فلزی که در سامانه نیما‬ ‫فروخته می شود از سیاست‌های دولت در خصوص تامین ارز کاالهای‬ ‫وارداتی اس��ت‌‪ .‬رییس سازمان توس��عه تجارت ایران ارزش برآوردی‬ ‫صادرات اقالمی که در س��امانه نیما به فروش می‌رس��د را برای امسال‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬میلیارد دالر برآورد کرد و ادام��ه داد‪ :‬در دوره‌های ‪ ۳‬ماهه‬ ‫یادداشت‬ ‫قامت بلند انجمن حمایت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان کجا نهفته است؟‬ ‫صادق بشیری‬ ‫عضو مجمع عمومی‬ ‫انجمن ملی حمایت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان کشور‬ ‫حقوق مصرف‌کننده یکی از پرکاربردترین مسائل و واژگانی است که امروز‬ ‫که در تمام صنفوف و س��طوح جامعه مطرح اس��ت و به ش��کل‌های مختلف‬ ‫دنبال می‌ش��ود اما ناآگاهی مصرف‌کنندگان‪ ،‬تبلیغات اغواکننده و نادرس��ت‪،‬‬ ‫ضعف‌ه��ای مدیریت��ی و نظارتی‪ ،‬نبود ش��فافیت‪ ،‬ضعف‌های کیف��ی‪ ،‬از بین‬ ‫رفتن صرفه‌های اقتصادی در بس��یاری از فعالیت‌ها‪ ،‬انحصار‪ ،‬زیاده‌خواهی‌ها‪،‬‬ ‫سوءجریان امور کشور‪ ،‬عقب‌ماندگی خیلی از مسائل کشور‪ ،‬انباشت مشکالت‬ ‫ناکارآمدی س��ازمان‌های متولی‪ ،‬سوءاس��تفاده از حق از س��وی کس��انی که‬ ‫در مقام اعمال حق دس��ت به اعمالی بیش��تر از حد مش��روع خود می‌زنند و‬ ‫در مح��دوده حق خود عم��ل نمی‌کنند‪ ،‬از زمینه‌های رعایت نش��دن حقوق‬ ‫مصرف‌کننده اس��ت درحالی‌که افراد عمل اف��راط و تفریط غیرموجه خود را‬ ‫مس��تند به حقی مش��روع می‌دانند‪ .‬این درحالی‌اس��ت که حق بر حسن‌نیت‬ ‫اس��توار است و حس��ن‌نیت خمیرمایه اعتماد است‪.‬بس��تر اطمینان شرایطی‬ ‫مطلوب را به وجود خواهد آورد که طرف‌ها و ذی‌نفعان به‌ش��کل منصفانه‌ای‬ ‫س��ود ببرن��د زیرا ارزش تعامل و ه��ر ارتباط و یا مبادله‌ای در س��ود طرف‌ها‬ ‫است‪ .‬برای ایجاد شرایط منصفانه‪ ،‬از طرفی به‌منظور مهار غریزه سودجویان و‬ ‫هدایت رفتار مصرف‌کنندگان در اصالح الگوهای مصرف‪ ،‬قانون‌گذار‪ ،‬حقوقی‬ ‫چندگان��ه را برای کنترل روابط اقتص��ادی جامعه برای مصرف‌کنندگان قائل‬ ‫ش��ده است که به مواردی از آن اشاره می‌کنم؛ ‪.۱‬حق برخورداری از سالمتی‬ ‫و ایمنی‪ :‬مصرف‌کننده اطمین��ان حاصل کند که کاالیی که دراختیار او قرار‬ ‫می‌گی��رد هیچ‌گونه آس��یبی به تندرس��تی او وارد نمی‌کند‪.۲ .‬حق داش��تن‬ ‫اطالع‌رس��انی صحیح و کامل‪ :‬تمامی اطالعات الزم برای انتخاب آگاهانه کاال‬ ‫در دس��ترس مصرف‌کننده گذاشته ش��ود و در قبال تبلیغات گمراه‌کننده یا‬ ‫اطالعات نادرس��ت مورد حمای��ت قرار گیرد‪.۳ .‬حق انتخ��اب‪ :‬برخورداری از‬ ‫ب��ازار رقابتی و ضدانحصار که مصرف‌کننده قادر باش��د از بین انواع کاالها و‬ ‫خدم��ات آن‪ ،‬خدمات باکیفیت و نرخ رقابت��ی را انتخاب کند‪.۴ .‬حق دخالت‬ ‫در تصمیم‌گیری‌ها‪ :‬در تصمیم‌گیری‌ها منافع مصرف‌کننده مراعات شود یعنی‬ ‫نماینده‪( ،‬آگاه‪ ،‬مستقل غیروابسته) جامعه مصرف‌کنندگان در تصمیم‌گیری‌ها‬ ‫دخیل باشد و به نمایندگی از مصرف‌کنندگان کشور ایفای نقش کارشناسانه‬ ‫و موثر داش��ته باش��د‪.۵ .‬حق ش��کایت و مطالبه خسارت‌ها‪ :‬ش��کایات وی به‬ ‫طریق منصفانه رس��یدگی و جبران منافات شود‪.۶ .‬حق آموزش‪ :‬برخورداری‬ ‫از آم��وزش برای افزایش آگاهی و مهارت‌های موردنیاز ‪.۷‬حق محیط‌زیس��ت‬ ‫س��الم‪ :‬مصرف‌کننده حق دارد از محیط س��الم‪ ،‬محل زندگی و کار برخوردار‬ ‫باش��د که نس��ل‌های آینده نیز است‪.۸ .‬حق داشتن تش��کل‪ :‬برای حفاظت از‬ ‫حق‌های تعریف ش��ده و یکپارچگی داش��تن تش��کل مثل انجمن حمایت از‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان مس��تقل غیروابسته‪ ،‬غیردولتی از ضرورت‌ها است که‬ ‫در حقوق مصرف‌کنندگان در س��طح بین‌المللی‪ ،‬ملی‪ ،‬اس��تانی و شهرستانی‬ ‫به‌رسمیت شناخته شده اس��ت‪.‬مقصود از ایجاد تشکل برای مصرف‌کنندگان‬ ‫ایج��اد و پیگی��ری س��ازوکار صیانت از حقوق آنهاس��ت‪ .‬تش��کل مربوط به‬ ‫حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید پش��توانه مردمی داشته باشد‪ .‬تشکل‬ ‫حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان محل تجمع ظرفیت‌های افراد شایس��ته و‬ ‫عاش��ق خدمت‪ ،‬ش��جاع‪ ،‬کاردان‪ ،‬مطلع‪ ،‬غیروابسته و مستقل‪ ،‬آگاه و هوشیار‬ ‫با حس��ن‌نیت اس��ت‪.‬در چنین شرایطی است که این تش��کل می‌تواند جلب‬ ‫حمایت کرده و خود را تقویت و ارتقا دهد‪ .‬تش��کل مردمی آش��نا به مس��ائل‬ ‫روز اولویت‌های مصرف‌کنندگان و منافع کشور را می‌شناسد و با ارزش‌ترین‪،‬‬ ‫مهم‌ترین‌های حقوق مردم را شناس��ایی و مسیر تحقق آن را می‌دانند و برای‬ ‫اهداف ارزشی تالش می‌کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تا یک ماه آینده بازار خودرو آرام می‌شود‬ ‫مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫با اقداماتی که درباره پیش‌فروش خودروانجام ش��ده در کمتر از یک ماه بازار‬ ‫خودرو آرام می‌شود و قیمت‌های حاشیه بازار از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا؛ امیرحسین قناتی افزود‪ :‬در عرضه خودرو مشکلی به وجود‬ ‫نیامده بلکه هجوم نقدینگی س��رگردان به بازار خ��ودرو و افزایش تقاضا‪ ،‬این‬ ‫حاشیه افزایش قیمت‌ها را به وجود آورده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امس��ال بالغ بر ‪ ۲۶۰‬هزار دس��تگاه خودرو تولید شده که‬ ‫در مقایس��ه با تولید مدت مش��ابه سال گذش��ته بیش از ‪ ۳۵‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫قناتی گفت‪ :‬امس��ال حدود ‪ ۲۲۵‬هزار دستگاه خودرو سند فروش خورده و‬ ‫این نابسامانی حاشیه بازار کار واسطه‌ها و دالالن است‪.‬‬ ‫مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره‬ ‫به اینکه خودروساز برای تامین نیاز مالی خود باید خودرو را به فروش برساند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت‌های خودرو‌سازی بر اس��اس نیاز بازار خودرو تولید می‌کنند و‬ ‫اجازه نمی‌دهیم برای افزایش نرخ خودرو در بازار خودرو‌ها را انبار کنند‪.‬‬ ‫قناتی افزود‪ :‬شرکت‌های خودرو‌سازی ساالنه بر اساس نیاز بازار یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫وی درباره پیش‌فروش خودروها نیز اضافه کرد‪ :‬شرکت‌های خودرو‌سازی بر‬ ‫اساس دستوالعمل شورای رقابت عمل می‌کنند و با توجه به تقاضا در بازار این‬ ‫اجازه به خودروساز داده خواهد شد تا تعداد بیشتری خودرو پیش‌فروش کند‪.‬‬ ‫مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره ثبات در بازار‬ ‫تاکید کرد‪ :‬حداکثر تا یک ماه آینده شاهد ثبات در بازار خواهیم بود‪.‬‬ ‫قنات��ی افزود‪ :‬این افزایش نرخ خودرو به نفع وزارت صنایع و ش��رکت‌های‬ ‫خودروساز نیست و از این افزایش نرخ حمایت نمی‌کنند‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت به مقدار اقالم تحت پوش��ش سامانه نیما افزایش یابد به‬ ‫طوری که ‪ ۸۰‬درصد صادرات غیرنفتی را شامل شود‪ .‬معاون صادراتی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اعالم اینکه بخش��نامه اجرایی نحوه‬ ‫واردات از محل اظهارنامه صادراتی در روزهای آینده اعالم می‌ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نرخ ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان تعیین ش��ده ب��رای ارز به طور عمده‬ ‫متوجه شرکت‌هایی است که تحت نظارت دولت هستند‌‪ .‬وی در ادامه‬ ‫با اش��اره به اینک��ه ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬مورد از تخلفات انجام ش��ده در ثبت‬ ‫سفارش��ات خودرو شناس��ایی و فهرس��ت آنها از ‪ ۶‬ماه پیش به مراجع‬ ‫قضایی و امنیتی ارس��ال ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع ثبت سفارشات‬ ‫غیرقانونی قاچاق تلقی نمی‌ش��ود چ��ون واردکننده در مقطع خاصی‬ ‫مجاز به واردات نبوده اما حقوق دولتی را واریز کرده اس��ت‪ .‬وی یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬فهرس��ت اقالم خاص وارداتی در کارگروه ماده ‪ ۱۴‬سیاست‌های‬ ‫ارزی جدی��د‪ ،‬نهای��ی و منتظر تایید نهایی مع��اون اول رییس جمهور‬ ‫برای ابالغ اس��ت‪ .‬رییس س��ازمان توس��عه تجارت ایران همچنین از‬ ‫فعاالن اقتصادی خواس��ت تا هرچه بیش��تر با سامانه نیما کار کنند و با‬ ‫روند آن آشنا ش��وند‪ .‬خسروتاج در پایان کنترل مرزها‪ ،‬توجه به تولید‬ ‫و س��امانه‌های نظارتی را بر کنترل روند قاچاق موثر دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫رجیستری کمک شایانی به کنترل قاچاق در زمینه موبایل کرد‪.‬‬ ‫ایدرو‬ ‫سایپا‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح کرد‬ ‫مدیرعامل سایپا‬ ‫اعالم تعلیق فعالیت خودرو‌سازان خارجی به معنای قطع همکاری‬ ‫با شرکای ایرانی نیست‬ ‫آمادگی سایپا در مقابله با تحریم‌ها‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا گف��ت‪ :‬با تمام‬ ‫قطعه‌سازان غیراروپایی وارد مذاکره شده‌ایم و در صورت‬ ‫شروع تحریم‌ها آمادگی مقابله با آن را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��ایپانیوز؛ در بازدید جمع��ی از اعضای‬ ‫فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی از خطوط تولید‬ ‫محصوالت س��ایپا آنها از نزدیک در جریان فرآیند تولید‬ ‫محصوالتی همچون تیبا‪ ،‬کوییک و سراتو قرار گرفتند‪.‬‬ ‫پ��س از این بازدید‪ ،‬نمایندگان مجلس در نشس��تی با‬ ‫محس��ن قاس��م‌جهرودی‪ ،‬مدیرعامل گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و بر حمایت‬ ‫همه جانبه مجلس از صنعت خودرو داخلی تاکید کردند‪.‬‬ ‫در این مراس��م پروان��ه مافی‪ ،‬نماینده م��ردم تهران‪،‬‬ ‫ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬سرمایه‌گذاری بسیاری در صنعت خودرو‬ ‫انجام ش��ده و با برنامه‌ریزی مناسب می‌توانیم به نتیجه‬ ‫مطلوب برسیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به لزوم آینده‌نگ��ری و ایجاد راهبردهای‬ ‫اساس��ی برای افزایش تولید خودرو گفت‪ :‬باید تمرکز بر‬ ‫روی صادرات محصوالت داش��ته باش��یم و از این طریق‬ ‫بتوانیم سیاست افزایش تولید را مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫معصومه آقاپور علیشاهی‪ ،‬عضو هیات رئیسه کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز با انتقاد از عملکرد‬ ‫ش��ورای رقابت گفت‪ :‬ما ش��اهد افزایش نرخ مواد اولیه‪،‬‬ ‫حقوق و دستمزد‌ها هستیم و می‌دانیم که شورای رقابت‬ ‫مانع از افزایش قیمت‌ها ش��ده و از خودروس��ازان انتظار‬ ‫دارند با این ش��رایط به راه خود ادام��ه دهند‪ .‬این رویه‬ ‫نیاز به اصالح دارد‪.‬‬ ‫قاس��م‌جهرودی در ادامه با اش��اره به تحریم‌ها گفت‪:‬‬ ‫در تحریم اخی��ر صنعت خودرو ایران م��ورد هدف قرار‬ ‫گرفت��ه به نحوی ک��ه ورود تمامی قطع��ات منفصله به‬ ‫کشور ممنوع ش��ده و البته در واردات خودرو هیچ‌گونه‬ ‫مش��کلی وجود ندارد‪ .‬این موضوع نشان‌دهنده آن است‬ ‫که امریکایی‌ها برای ایجاد فش��ار به ایران‪ ،‬بحث اشتغال‬ ‫کشور را مورد هدف قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫وی درباره تعیین نرخ محصوالت نیز گفت‪ :‬تمامی مواد‬ ‫اولی��ه و نهاده‌های تولید خودرو همچ��ون فوالد‪‌،‬چدن‪،‬‬ ‫مواد پتروش��یمی و س��ایر مواد اولیه افزایش یافته ولی‬ ‫مجوز افزایش نرخ خودرو به خودروساز داده نمی‌شود و‬ ‫این موضوع باعث زیان شده است که باید در این زمینه‬ ‫تصمیم‌گی��ری منطقی گرفته ش��ود‪.‬وی گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫س��ال پیش‌بینی وجود شرایط سخت را در نظر داشتیم‬ ‫و بر همین اس��اس در ایام عید نوروز س��تادی را به نام‬ ‫«ستاد تدابیر ویژه» تشکیل دادیم و از آن طریق با تمام‬ ‫قطعه‌سازان غیراروپایی وارد مذاکره شده‌ایم و در صورت‬ ‫شروع تحریم‌ها آمادگی مقابله با آن را داریم‪.‬‬ ‫قاس��م‌جهرودی گف��ت‪ :‬در این برهه حس��اس نیاز به‬ ‫حمایت مجلس شورای اسالمی و دولت داریم زیرا سایه‬ ‫تحریم بر تولید ما تاثیر خواهد گذاش��ت اما به طور قطع‬ ‫تولید خود را متوقف نخواهیم کرد‪ .‬بر همین اساس بعد‬ ‫از عید فطر نقدینگی الزم به قطعه‌سازان پرداخت خواهد‬ ‫شد تا بتوانند س��فارش‌گذاری خود را انجام داده و روند‬ ‫تولید در سایپا همچنان استمرار داشته باشد‪.‬‬ ‫قراردادهای بسته‌‌ش��ده بی��ن خودروس��ازان ایرانی و‬ ‫شرکای خارجی طبق روال در حال اجرا است و مشتریان‬ ‫برای تحویل خودروهای پیش‌خرید شده‪ ،‬تامین قطعات‬ ‫یا خدمات‌دهی نگرانی نداشته باشند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس س��ازمان‬ ‫گسترش و نوس��ازی صنایع ایران درباره مباحث مطرح‬ ‫ش��ده مبنی‌بر تعلیق فعالیت ش��رکت‌های خودروس��از‬ ‫فرانس��وی در ای��ران و تاثیر آن بر رون��د تولید و عرضه‬ ‫خودروهای تولید مش��ترک گفت‪ :‬فعالیت ش��رکت‌های‬ ‫پژو‪ ،‬س��یتروئن و رنو در ای��ران در چارچوب قراردادهای‬ ‫منعقدش��ده با شرکای ایرانی و طبق روال در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایدرو‌‌نی��وز؛ منصور معظمی در زمینه‬ ‫ابراز نگرانی برخی از مشتریان برای دریافت خودروهای‬ ‫پیش‌فروش ش��ده تولید مش��ترک‪ ،‬خدمات‌دهی پس از‬ ‫فروش و خدمات و تامین قطعات این خودروها‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫چارچوب قرارداد پژو‪‌-‬س��یتروئن با سایپا ‪ ۲‬هزار خودرو‬ ‫سیتروئن ‪ ۳C‬به متقاضیان پیش‌فروش شده که تحویل‬ ‫این خودروها به مشتریان طبق روال پیش‌بینی شده در‬ ‫این قرارداد صورت خواهد گرفت و مش��کلی برای تامین‬ ‫قطع��ات و خدمات‌دهی پس از فروش این‌گونه خودروها‬ ‫نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مش��کلی ب��رای تامی��ن و تحویل‬ ‫خودروهای پیش‌فروش ش��ده تولید مشترک با شرکای‬ ‫خارجی وج��ود ندارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬در ق��رارداد ایران‌خودرو‬ ‫و پژو نی��ز تاکنون فقط پژو ‪ ۲۰۰۸‬به عنوان نخس��تین‬ ‫خودرو تولید مشترک از طریق پیش‌فروش به مشتریان‬ ‫عرضه شده که برخی از این تعهدات با تحویل خودرو به‬ ‫مشتریان انجام شده و بقیه خودروهای پیش‌فروش شده‬ ‫نیز طبق روال به خریداران تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران‬ ‫موضع‌گیری اخیر ش��رکای خارجی خودروسازان ایرانی‬ ‫را در واکن��ش به فش��ارهای ظالمانه و خ��روج امریکا از‬ ‫برج��ام تلقی کرد و افزود‪ :‬اعالم تعلیق فعالیت به معنای‬ ‫قطع همکاری این خودروسازان با شرکای ایرانی نیست‬ ‫و تاکنون نیز هیچ‌کدام از ش��رکای خارجی خودروسازان‬ ‫ایران��ی درب��اره قطع هم��کاری خ��ود در چارچوب این‬ ‫قراردادها و خروج از ایران موضع‌گیری رسمی نکرده‌اند‪.‬‬ ‫مطالب مطرح شده در زمینه تعلیق فعالیت برخی از این‬ ‫ش��رکت‌ها نیز در واکنش به فشارهای امریکا بوده است‪.‬‬ ‫معظمی با بیان اینکه این شرکت‌های خودروساز بخش‬ ‫خصوص��ی اروپا‪ ،‬دارای قرارداده��ای معتبر و منافعی در‬ ‫چارچ��وب این قراردادها در ایران هس��تند و برای حفظ‬ ‫این قراردادها تالش می‌کنند‪ ،‬افزود‪ :‬شیوه برخورد کنونی‬ ‫شرکای اروپایی با خودروسازان ایرانی پس از رویکرد تازه‬ ‫امریکا طبیعی است‪ .‬این قراردادها تابع قواعد و مقررات‬ ‫بین الملی اس��ت و اگر ما نیز به جای پژو‪‌-‬س��یتروئن یا‬ ‫رنو بودیم‪ ،‬شاید رویکرد احتیاطی را برای ادامه این‌گونه‬ ‫همکاری‌ها اتخاذ می‌کردیم‪ .‬با وجود این واقعیت فرجام‬ ‫قرارداده��ای خودرویی با برخ��ی گمانه‌زنی‌های مطرح‪،‬‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در قراردادهای منعقد‌شده‬ ‫شرکای ایرانی با خودروسازان خارجی نیز پیش‌بینی‌های‬ ‫الزم برای چنین ش��رایطی شده اس��ت و این شرکت‌ها‌‬ ‫انگی��زه کافی برای عمل به تعه��دات خود و باقی ماندن‬ ‫در ایران دارند‪.‬‬ ‫کیفیت و استاندارد‬ ‫اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‬ ‫‪ ۱۶‬خودرو سبک و سنگین با درجه کیفی ‪ ۴‬ستاره اردیبهشت امسال تولید شد‬ ‫بر اساس ارزشیابی کیفی انجام‌شده در اردیبهشت ‪ ۹۷‬در‬ ‫گروه خودروهای س��بک ‪ ۱0‬خودرو و در گروه خودروهای‬ ‫سنگین ‪ ۶‬خودرو توانستند ‪ ۴‬ستاره کیفی به‌دست آورند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که‬ ‫از س��وی اداره کل خ��ودرو و نیرو محرک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت منتشر شد‪ ،‬اردیبهشت ‪ ۹۷‬در گروه وانت‪،‬‬ ‫وانت تندر ش��رکت ایران‌خودرو با دریافت ‪ ۳‬ستاره کیفی‬ ‫باالتری��ن کیفیت خودروه��ای تولیدی س��اخت داخل را‬ ‫در س��طح قیمت��ی پایین‌تر از ‪ ۵00‬میلی��ون ریال به خود‬ ‫اختصاص داد‪ .‬وانت مزدا کارا ‪ ۲000‬تک‌کابین بهمن‌موتور‬ ‫و وانت سایپا ‪ ۱۵۱‬ش��رکت سایپا بن رو با کسب ‪ ۲‬ستاره‬ ‫کیفی در رده بعدی جای گرفتند‪.‬‬ ‫در ای��ن کالس قیمت��ی وانت‌های م��زدا کارا ‪ ۲000‬دو‬ ‫کابین بهمن‌موتور‪ ،‬آریس��ان ایران‌خودرو دیزل و وانت‌های‬ ‫نیس��ان تک‌سوز و دوگانه‌س��وز زامیاد هر کدام یک ستاره‬ ‫کیفی را از آن خود کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بخ��ش س��واری خودروهای پ��ژو ‪۲00۸‬‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬نیومزدا ‪ ۳‬شرکت بهمن‌موتور و گرند ویتارای‬ ‫شرکت ایران‌خودرو خراسان در سطح قیمتی باالتر از یک‬ ‫هزار میلیون ریال با کسب ‪ ۴‬ستاره کیفی باالترین کیفیت‬ ‫خودروها را به‌دس��ت آوردند‪ .‬این خودروها در ارزش��یابی‬ ‫قبلی (فروردین امسال) نیز ‪ ۴‬ستاره بودند‪.‬‬ ‫در س��طح قیمتی ‪ ۷۵0‬ت��ا یک هزار میلی��ون ریال نیز‬ ‫خودروهای هیوندا ‪ ۲0i‬کرمان‌موتور و کیاس��راتوی شرکت‬ ‫سایپا موفق به دریافت ‪ ۴‬ستاره کیفی شدند‪.‬‬ ‫تیگو ‪ ۵‬مدیران‌خودرو و ‪ JAC-S‌۵‬کرمان‌موتور و هایما‬ ‫‪ S‌۷‬اتوماتی��ک ایران‌خودرو خراس��ان نی��ز در این کالس‬ ‫قیمتی با کسب ‪ ۳‬ستاره کیفی در رتبه بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬در کالس قیمت��ی ‪ ۵00‬ت��ا ‪۷۵0‬‬ ‫میلی��ون ریال خودرو‪ B ۳۰‬س��اخت ش��رکت بهمن‌موتور‬ ‫‪ ۴‬س��تاره کیفی ب ‌ه دس��ت آورد و آریزو ‪ ۵‬مدیران‌خودرو‪،‬‬ ‫آریو‌اتوماتیک سایپا بن‌رو‪ ،‬چانگان ‪ CS‌۳۵‬سایپا‪-‬سیتروئن‬ ‫و برلیانس ‪ H ۳۳۰‬شرکت پارس‌خودرو توانستند ‪ ۳‬ستاره‬ ‫کیفی به‌دس��ت آورن��د‪ .‬در این کالس قیمتی لیفان‪X ۶۰‬‬ ‫کرمان‌موتور نیز ‪ ۲‬ستاره کیفی کسب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬همچنین در س��طح قیمت��ی ‪ ۲۵0‬تا‬ ‫‪ ۵00‬میلی��ون ریالی خودروهای رنو س��اندرو و پارس‌تندر‬ ‫پارس‌خ��ودرو و خودروه��ای پ��ژو ‪ ۲0۷‬اتوماتیک و تندر‬ ‫‪ ۹0‬پالس ایران‌خودرو با دریافت ‪ ۴‬س��تاره کیفی باالترین‬ ‫کیفیت خودروهای تولید س��اخت داخ��ل را در این ماه به‬ ‫خود اختصاص دادند‪ .‬خودروهای تندر ‪ ،۹0‬تندر ‪ ۹0‬پالس‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬رانا‪ ،‬دنا‌پالس‪ ،‬پژو ‪ ۲0۶‬و پژو ‪ ۲0۶SD‬همگی از‬ ‫ایران‌خودرو به همراه تندر ‪ ۹0‬پارس‌خودرو در این کالس‬ ‫قیمتی ‪ ۳‬ستاره کیفی به‌دست آوردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن خ��ودرو ‪NEW MVM‌۳۱۵‬‬ ‫مدیران‌خودرو‪ ،‬س��ورن و س��مند ش��رکت ایران‌خودرو‬ ‫تبری��ز‪ ،‬پژو‌پ��ارس ایران‌خ��ودرو ف��ارس‪ ،‬پژو‌پ��ارس‬ ‫ایران‌خ��ودرو مازندران‪ ،‬پژوپارس صنایع خودروس��ازی‬ ‫فردا(س��منان) و پ��ژو ‪ ۴0۵‬ایران‌خ��ودرو خراس��ان ‪۲‬‬ ‫س��تاره در این کالس قیمتی کسب کردند‪ .‬خودروهای‬ ‫پژو‌پارس ایران‌خودرو کرمانشاه‪ ،‬دنا و دانگ‌فنگ ‪H‌۳۰‬‬ ‫از محصوالت ایران‌خودرو به همراه تیبا ‪ ۲‬شرکت سایپا‬ ‫نیز توانستند در این ماه در کالس قیمتی ‪ ۲۵0‬تا ‪۵00‬‬ ‫میلیون ریالی ‪ ۲‬ستاره‌ای شوند‪.‬‬ ‫همچنین خودروهای تیبا و س��اینای ش��رکت س��ایپا‪-‬‬ ‫س��یتروئن ‪ ۲‬س��تاره ش��دند‪ .‬در کالس قیمتی پایین‌تر از‬ ‫‪ ۲۵0‬میلیون ریال نیز خودرو سایپا‪ X‌۱۳۱‬و سایپا ‪X‌۱۳۲‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫مديرعامل شركت سايپاديزل تشريح كرد‬ ‫اقدام سايپاديزل براي رفاه حال خریداران ولوو ‪FH500‬‬ ‫مديرعامل س��ايپاديزل گفت‪ :‬اين شركت براي جلب‬ ‫رضايت متقاضيان جايگزيني كاميون‌هاي فرس��وده با‬ ‫خودروه��اي ولوو ‪ FH500‬چندين برنامه را به مرحله‬ ‫اجرا درآورده است‪.‬‬ ‫به گزارش س��ايپا ني��وز‪ ،‬محمدهادي ن��وري گفت‪:‬‬ ‫افزايش س��قف تعه��دات ط��رح جايگزيني س��ازمان‬ ‫بهينه‌س��ازي مصرف سوخت‪ ،‬سازمان راهداري و بانك‬ ‫عامل از یک هزار دس��تگاه به ‪ 5‬هزار دستگاه در قالب‬ ‫الحاقي��ه جديد‪ ،‬افزايش مبلغ تس��هيالت پرداختي به‬ ‫مش��تريان از مبلغ ‪ 3‬ميلي��ارد و ‪ 200‬ميليون ريال به‬ ‫‪ 4‬ميلي��ارد ريال كه زمينه جب��ران بخش عمده‌اي از‬ ‫افزايش قيمت احتمالي را براي مشتريان فراهم خواهد‬ ‫كرد و ارائه درخواس��ت رس��مي به شركت ولوو جهت‬ ‫تس��ريع در ارس��ال پروفرما و تحويل ‪ 2‬هزار دس��تگاه‬ ‫‪ FH500‬به‌ش��کل ‪ CKD‬ت��ا قب��ل از پايان امس��ال‬ ‫و تحوي��ل ب��ه مش��تريان از جمله اقدام‌هاي ش��ركت‬ ‫سايپاديزل بوده است‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬در صورت اعمال احتمالي تحريم‌ها‪،‬‬ ‫ش��ركت س��ايپاديزل آمادگي الزم جه��ت جايگزيني‬ ‫خودروهاي ولوو با خودروهاي غيراروپايي استاندارد و‬ ‫باكيفي��ت در كمترين زمان ممكن را دارد و اقدام‌هاي‬ ‫عملي در اين راستا نيز انجام شده است‪.‬‬ ‫به گفته نوري تاكنون ‪ 800‬دستگاه خودروي تجاري‬ ‫در راس��تاي طرح جايگزيني خودروهاي فرس��وده به‬ ‫مش��تريان تحويل شده و در سال ‪ ۹۷‬نيز با قيمت‌هاي‬ ‫‪ 4‬ميلي��ارد و ‪ 730‬ميليون و ‪ 5‬ميليارد و ‪ 100‬ميليون‬ ‫ريال در حال واگذاري به مشتريان است‪.‬‬ ‫مديرعامل ش��ركت س��ايپاديزل ادام��ه داد‪ :‬قيمت‬ ‫قابل محاس��به كامي��ون ‪ FH500‬براي آن‌دس��ته از‬ ‫ثبت‌نام‌كنندگان كه در موعد مقرر اقدام به واريز وجوه‬ ‫و تكميل اس��ناد نكرده‌اند ‪ 5‬ميلي��ارد و ‪ 950‬ميليون‬ ‫ريال است‪.‬‬ ‫ن��وري گف��ت‪ :‬ب��راي ح��دود ه��زار و ‪ 900‬نف��ر از‬ ‫ثبت‌نام‌كنندگاني ك��ه فاقد دعوتنامه هس��تند‪ ،‬اعالم‬ ‫قيمت نهايي منوط به دريافت تأييد نهايي از ش��ركت‬ ‫ولوو مبني بر امكان تأمين ‪ CKD‬و همچنين تخصيص‬ ‫ارز ‪ 4‬هزار و ‪ 200‬توماني در آن زمان است و هيچ‌گونه‬ ‫افزايش قيمتي براي اين دسته از متقاضيان در دستور‬ ‫كار نيست‪.‬شركت س��ايپاديزل به‌عنوان هسته مركزي‬ ‫ط��رح جايگزيني خودروهاي تجاري فرس��وده تاكنون‬ ‫در دو مرحل��ه اقدام به تحويل كاميون‌هاي توليدي به‬ ‫متقاضيان مشاركت در اين طرح كرده است‪.‬‬ ‫شرکت س��ایپا و همچنین س��ایپا‪ X‌۱۳۱‬پارس‌خودرو هر‬ ‫کدام ‪ ۲‬س��تاره به‌دست آوردند و س��ایپا ‪ X‌‌۱۱۱‬شرکت‬ ‫سایپا یک ستاره‌ای شد‪.‬‬ ‫‪ ۶‬خودرو سنگین ‪ ۴‬ستاره‌ای در اردیبهشت امسال‬ ‫اما در گروه کش��نده‌ها‪ ،‬خودروهای کش��نده ولوو ‪۵۰۰‬‬ ‫‪ FH‬و کش��نده ولوو ‪ ‌FH‌۴۶۰‬شرکت سایپادیزل وکشنده‬ ‫اس��کانیا ‪ ۴۱۰G‬ماموت‌دیزل ‪ ۴‬ستاره کیفی را از آن خود‬ ‫کرد‪.‬همچنین کشنده کاوه سایپادیزل توانست یک ستاره‬ ‫کیفی را به دست آورد‪.‬‬ ‫در گ��روه کامیون��ت‪ ،‬کامیون��ت ایس��وزو ‪NPR K۷۵‬‬ ‫بهمن‌دی��زل ‪ ۴‬س��تاره کیفی ب��ه‌دس��ت آورد و کامیونت‬ ‫‪ FAW‬سیباموتور ‪ ۲‬ستاره کسب کرد‪.‬‬ ‫در بخ��ش کامی��ون نیز کامی��ون ولوو ب��اری‪FM ‌۴۶۰‬‬ ‫س��ایپادیزل و کامیون ایس��وزو ‪ NPR M۷۵‬بهمن‌دیزل‬ ‫‪ ۴‬ستاره کیفی کسب کردند‪.‬‬ ‫اتوب��وس بین‌ش��هری اس��کانیا ‪ ۴۲۱۲‬م��ارال ش��رکت‬ ‫عقاب‌افش��ان در گروه اتوبوس ‪ ۳‬س��تاره کیفی کسب کرد‬ ‫‌‌‬ ‫و مینی‌ب��وس ایس��وز ‪ SAHAR‬بهمن‌دی��زل در گ��روه‬ ‫مینی‌بوس ‪ ۲‬ستاره شد‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫فوب خلیج‌فارس و تاثیر ارز بر محصوالت پتروشیمی‬ ‫آرش محبی‌نژاد‪ -‬دبیر انجم�ن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌س�ازان کش�ور‪ :‬صنعت قطعه در کش��ور‬ ‫ایجاد ش��د تا ارزبری در کش��ور کم ش��ود و توان داخل افزایش‬ ‫یابد‪ .‬اما ایراد کار اینجاست که مواد اولیه داخلی که باید صنعتگر‬ ‫برای س��اخت اس��تفاده کند مانند محصوالت پتروشیمی‪‌‌،‬ورق و‬ ‫فلزهای رنگین مثل مس یا فلزات س��بک مانن��د آلومینیوم و‪...‬‬ ‫تم��ام تولید و توزیع آن در انحصار ش��رکت‌های دولتی بوده که‬ ‫متاس��فانه با وجود اینکه این محصوالت ارزبری خاصی ندارند و‬ ‫تنها ارزبری آن مربوط به تامین و نگه‌داری ماش��ین‌آالت اس��ت‬ ‫قیمت‌ه��ای خود را در بورس اعالم می‌کنند و مبنای محاس��به‬ ‫بورس نیز فوب خلیج‌فارس اس��ت‪ .‬زمانی که ارز گران می‌ش��ود‬ ‫ف��وب خلیج‌فارس نیز گران می‌ش��ود و آنه��ا نیز نرخ محصوالت‬ ‫خ��ود را افزای��ش می‌دهند‪ .‬بنابراین این‌گونه نیس��ت که صنعت‬ ‫قطعه از داخلی‌س��ازی قطعات با وجود نوسان‌های نرخ ارز به کل‬ ‫ایزوله و مبرا باش��د‪ .‬امروز با افزایش و کاهش نرخ ارز مواد اولیه‬ ‫اساس��ی تولید داخلی که به طور عموم دولتی اس��ت تغییر نرخ‬ ‫داش��ته و این امر تاثیر مس��تقیم روی صنعت خودرو‌(خودروساز‬ ‫و قطعه‌س��از) دارد‪ .‬فوب خلیج‌فارس به این معنی اس��ت که نرخ‬ ‫کاالهای مختلف بر اس��اس محاس��بات بین‌المللی است‪ .‬به طور‬ ‫نمونه‪ ،‬تحویل کاال در خلیج‌فارس با چه قیمتی تمام می‌شود؟ در‬ ‫این امر سیستم حمل‌ونقل‪‌،‬فاصله جغرافیایی و‪ ...‬تاثیر دارد‪ .‬باید‬ ‫دید خوراک محصوالت پتروش��یمی بر اس��اس فوب خلیج‌فارس‬ ‫اگر بخواهد صادر ش��ود چه قیمتی است؟ البته تعیین قیمت‌ها‬ ‫مساوی فوب خلیج‌فارس گذاش��ته نمی‌شود و درصدی زیر نرخ‬ ‫فوب خلیج‌فارس اس��ت؛ یعنی قیمتی که آن محصول یا خوراک‬ ‫م��واد اولیه آن محصول در خلیج‌فارس یا بندر ماهش��هر یا امام‬ ‫خمینی دارد محاسبه می‌شود و آن مبنای قیمت‌گذاری می‌شود‪.‬‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در گفت‌وگو با یک کارشناس بررسی شد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫نخس��تین خودروی سواری که وارد کشور شد یک‬ ‫فورد بود که در آغاز قرن ‪ ۲۰‬به دس��تور مظفرالدین‬ ‫ش��اه قاجار از بلژیک خریداری ش��د‪ .‬این خودرو که‬ ‫دود زیادی از آن خارج می‌ش��د به «کالسکه دودی»‬ ‫معروف بود‪ .‬به دنبال گس��ترش شهرنش��ینی میزان‬ ‫واردات خودرو از سال ‪۱۹۲۰(‌۱۳۰۰‬میالدی‌) افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫اما نخستین خودرو ساخته‌شده در ایران‪« ،‬پیکان»‬ ‫بود که در ش��رکت س��هامی عام کارخانجات صنعتی‬ ‫ایران‌ناسیونال با لیسانس کارخانه «تالبوت» انگلستان‬ ‫ساخته و در س��ال ‪ ۱۳۴۶‬وارد بازار شد‪ .‬تولید وانت‪،‬‬ ‫مینی‌بوس و اتوبوس نیز به‌مرور در سال‌های بعد در‬ ‫این کارخانه آغاز شد‪.‬‬ ‫در همان س��ال سواری‌های «آریا» و «شاهین» نیز‬ ‫در کارخانه پارس‌خودرو و در س��ال ‪ ۱۳۴۷‬س��واری‬ ‫«ژیان» در کارخانه سایپا تولید و به بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۵۱‬با تبدیل کارخانه پارس‌خودرو به‬ ‫ش��رکت جنرال‌‌موتورز ایران تولید خودروهای آریا و‬ ‫ش��اهین متوقف و تولید س��واری‌های شورولت‌(اپل)‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬و ‪ ۲۸۰۰‬سی‌س��ی‪ ،‬همچنی��ن تولی��د ‪۳‬‬ ‫خودرو بیوک‪ ،‬کادیالک و ش��ورولت نوا با لیس��انس‬ ‫جنرال‌موتورز امریکا ش��روع ش��د و تولی��د این نوع‬ ‫خودروها تا پایان س��ال ‪ ‌۱۳۶۰‬ادامه داشت‪ .‬در سال‬ ‫‪ ‌۱۳۵۹‬تولید سواری ژیان در کارخانه سایپا متوقف و‬ ‫به جای آن تولید سواری رنو ‪ ۵‬که از سال ‪ ۱‌ ۳۵۴‬در‬ ‫کنار تولید ژیان آغاز شده بود‪ ،‬ادامه یافت‪.‬‬ ‫ام��ا در دهه ‪ ۶۰‬با توجه به تحوالتی که در کش��ور‬ ‫رخ داد و ش��رایط سختی که کشور در آن قرار داشت‬ ‫به‌نوع��ی داخلی‌س��ازی خودروه��ا در دس��تور کار‬ ‫خودروس��ازان قرار گرفت و در پایان این دهه صنعت‬ ‫قطعه در کش��ور شکل گرفت‪ .‬بسیاری از کارشناسان‬ ‫معتقدن��د روند تولی��د در صنعت خودرو در کش��ور‬ ‫انتظارها را ب��رآورده نکرده و در این صنعت همچنان‬ ‫مونتاژ می‌شود‪ .‬محس��ن رزم‌خواه‪ ،‬کارشناس صنعت‬ ‫خودرو ک��ه تجربه فعالیت در برخی از ش��رکت‌های‬ ‫خودروس��ازی را در کارنامه کاری خ��ود نیز دارد در‬ ‫گفت‌وگویی مفصل به موش��کافی چالش‌های صنعت‬ ‫خودرو و قطعه کشور پرداخت که در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €چ�را صنعت خ�ودرو با گذش�ت چند دهه‪،‬‬ ‫توس�عه قابل انتظار را نداش�ته و به گفته ش�ما‬ ‫هنوز مونتاژکار است؟‬ ‫خودرو‪ ،‬صنعتی اس��ت که از نظر تمام کش��ورهای‬ ‫جه��ان‪ ،‬ویژگی‌ه��ای منحصر به ف��ردی دارد‪ .‬برخی‬ ‫معتقدند صنعتی سیاسی است زیرا سرمایه در گردش‬ ‫زی��ادی دارد و به اقتصاد کش��ورها کمک بس��یاری‬ ‫ت فن��اوری آن را دارای‬ ‫می‌کن��د‪ .‬بعضی دیگر از جه ‌‬ ‫اهمیت می‌دانند که به‌طور تقریبی تمام رش��ته‌های‬ ‫صنعتی و فناوریک��ی در آن فعال و میلیون‌ها نفر در‬ ‫آن مشغول به کار هستند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬درآمدهای کالن‬ ‫داشته و مالیات زیادی به دولت‌های خود می‌پردازند‪.‬‬ ‫در کش��ور ما نیز صنعت خ��ودرو از اهمیت ویژه‌ای‬ ‫برخوردار اس��ت و با وجود پیشین ‌ه ‪ ۵۰‬ساله همچنان‬ ‫گرفتار دور باطل اس��ت‪ .‬دلیل اصل��ی آن نیز به این‬ ‫صنعت خودرو در گذر زمان‬ ‫برمی‌گردد که هیچ‌گاه سیاس��ت و برنامه مش��خصی‬ ‫ب��رای این صنعت وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬هیچ زمانی‬ ‫صنعت خودرو کش��ور دارای استراتژی توسعه نبوده‬ ‫و جهت‌گیری مش��خصی نداش��ته و ب ‌ه ط��ور عمده‬ ‫سرنوشت خودروس��ازی کشور را خودروسازان بزرگ‬ ‫دنیا رقم زده‌اند‪.‬‬ ‫آنها بر اساس سیاس��ت‌های تقسیم بازارهای خود‪،‬‬ ‫بازار ایران را به چند کش��ور واگ��ذار کرده و در ادامه‬ ‫هیچ‌کدام از خودروس��ازان بزرگ دنیا برای همکاری‬ ‫اقدام نکردند زیرا بازار تقسیم شده بود‪.‬‬ ‫البته دالیل زیادی وجود دارد که می‌توان به عنوان‬ ‫ش��اهد این ادعا ارائه کرد اما ب ‌ه طور مشخص حضور‬ ‫پژو و رنو را در کشور داریم که با وجود اینکه این دو‬ ‫ش��رکت به‌ویژه پژو خودروساز ممتاز جهانی شناخته‬ ‫نمی‌ش��ود –البته ممکن اس��ت در بین خودروسازان‬ ‫درجه یک باشد‪ -‬زیرا هنوز نتوانسته وارد بازار امریکا‬ ‫شود‪ ،‬بازار امریکا بازار شاخصی است و استانداردهای‬ ‫پیچیده‌ای دارد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬هر خودروسازی نمی‌تواند‬ ‫به سهولت وارد آن شود‪.‬‬ ‫بنابراین امروز ش��رکت پژو در بازار ایران به شدت‬ ‫فعال اس��ت و راه برای س��ایر خودروسازان به راحتی‬ ‫باز نیس��ت‪ .‬البت��ه یک بخش از این مس��ئله نیز تابع‬ ‫سیاست‌های دولت‌ها است که این شرایط را به وجود‬ ‫می‌آورد زیرا این سیاس��ت‌ها باعث می‌شود تا نتوانیم‬ ‫توسعه منطقی صنعت خودرو را داشته باشیم‪.‬‬ ‫نتیجه این می‌ش��ود که پس از گذش��ت ‪ ۵‬دهه از‬ ‫صنعت خودرو در کش��ور همچنان در فاز مونتاژ قرار‬ ‫قو‌توس��عه خودرو‬ ‫داری��م و در زمینه طراحی و تحقی ‌‬ ‫ف زیادی برای گفتن نداریم‪.‬‬ ‫حر ‌‬ ‫مس��ئله دیگر این است که توس��عه صنعت خودرو‬ ‫بدون اتصال به شبکه جهانی این صنعت مفهوم ندارد‬ ‫و هی��چ کش��وری نمی‌تواند به‌تنهای��ی از صفر تا صد‬ ‫تولید یک خ��ودرو را مدیریت کند‪ .‬باید جایگاه خود‬ ‫را در صنع��ت خودرو جهانی تعریف و تبیین و بر آن‬ ‫اس��اس حرکت کنیم‪ .‬حضور م��ا در بازارهای جهانی‬ ‫منوط به این اتصال شبکه جهانی است و مهم‌تر اینکه‬ ‫اگر بخواهیم خودرو با کیفیت و نرخ مناس��ب عرضه‬ ‫کنی��م باید س��رمایه‌گذاری‌های س��نگینی در زمینه‬ ‫طراحی و تحقیق‌و‌‌توس��عه با توجه به خواس��ته‌های‬ ‫مشتریان داش��ته باشیم که این به‌طور عموم توجیه‬ ‫اقتصادی در محدوده یک کشور ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین کشورهایی که تالش می‌کنند صنعت‌شان‬ ‫موفق باشد باید اتصال جهانی به شبکه خودرو جهانی‬ ‫داشته باشند‪ .‬به‌طور نمونه‪ ،‬کره‪ ،‬ژاپن و چین با اتصال‬ ‫به این شبکه پیشرفت کرده‌اند و حرکت معجزه‌آسای‬ ‫چینی‌ها که باعث شده تا امروز ساالنه بیش از چندین‬ ‫میلیون خودرو تولید کنند بر این اساس است‪ .‬برنامه‬ ‫آنه��ا برای س��ال ‪ )۲۰۲۰‌(۱۳۹۸-۹۹‬نی��ز تولید ‪۳۰‬‬ ‫میلیون خودرو است‪ .‬بنابراین به دلیل وسعت حرکت‬ ‫جهانی‪ ،‬آنها مشغول صادرات گسترده بوده و حتی در‬ ‫ایران برای خودروهای بی‌کیفیت چینی افراد به صف‬ ‫ایس��تاده‌اند‪ .‬با وجود اینکه همه از کیفیت محصوالت‬ ‫چینی با‌خبر هستند‪ ،‬ظاهر و نرخ آنها به‌گونه‌ای است‬ ‫که مش��تری را فریب می‌دهد و پس از خرید‪ ،‬گرفتار‬ ‫خدمات پس از فروش آن می‌شوند‪.‬‬ ‫صنع��ت خودرو ای��ران جز مش��کل راهبردی یک‬ ‫سلسله مشکالت ساختاری نیز دارد؛ از جمله توسعه‬ ‫صنعت خودرو وابس��ته به رش��د اقتصاد ملی اس��ت‬ ‫و اگر اقتصاد نرخ رش��د قابل قبولی داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری در این صنعت توجیه خواهد داشت‬ ‫و از س��وی دیگر‪ ،‬قدرت خری��د مصرف‌کنندگان باال‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫ب��ا افزایش درآم��د ملی‪ ،‬قدرت خری��د در جامعه‬ ‫افزون ش��ده و افراد می‌توانند خودروهای باکیفیت‌تر‬ ‫بخرند‪ .‬اما زمانی که س��اختار اقتصادی ضعیف است‬ ‫م��ردم چون ام��کان خریدش��ان کاه��ش می‌یابد به‬ ‫خودروهای بی‌کیفیت راضی ش��ده و باعث می‌ش��ود‬ ‫بازار کشور میدانی برای عرضه خودروهای بی‌کیفیت‬ ‫چینی می‌ش��ود‪ .‬بنابراین در این زمان رشد و توسعه‬ ‫معنا و مفهوم خود را از دس��ت می‌دهد؛ امری که در‬ ‫کشور دچار آن هستیم‪.‬‬ ‫بحث مهم دیگر‪ ،‬کیفیت و نرخ مناس��ب در مقیاس‬ ‫اقتصادی مناس��ب اس��ت ک��ه مفهوم پی��دا می‌کند‪.‬‬ ‫بنابراین ضروری است تولید در تیراژهایی باشد که به‬ ‫حاش��یه سود مناسب رسید که بتوان برای طراحی و‬ ‫تحقیقو‌توس��عه هزینه کرد که در کشور ما امکان آن‬ ‫‌‌‌‬ ‫ن رو‪ ،‬اتصال به شبکه جهانی در این‬ ‫وجود ندارد‪ .‬از ای ‌‬ ‫بخش ملموس‌تر می‌ش��ود تا با صادر کردن بخشی از‬ ‫محصوالت تیراژ تولید افزایش یابد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر دو خودروساز بزرگ کشور به‌گونه‌ای‬ ‫حرک��ت می‌کنند ک��ه امید زیادی ب��ه آینده صنعت‬ ‫خودرو نیس��ت زیرا هر یک از آنها قرار است چندین‬ ‫مدل خودرو تولید کنند که تیراژی بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار دستگاه است‪ .‬از این‌رو‪ ،‬تولید قطعات آنها برای‬ ‫بومی‌سازی خودرو توجیه اقتصادی نداشته و در ادامه‬ ‫قطعات باید از خارج کشور تامین شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬در ن��رخ ف��روش خودروه��ا‬ ‫محدودیت‌های��ی وج��ود دارد و تولیدکنندگان با هر‬ ‫قیمتی نمی‌توانند محصوالت خود را به بازار کش��ور‬ ‫عرض��ه کنند‪ .‬محدودی��ت نرخ خودروه��ا به زنجیره‬ ‫تامین نیز تس��ری پیدا می‌کن��د و باید قطعات با نرخ‬ ‫مشخصی عرضه شوند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬تولید برای بسیاری از صنعتگران توجیه‬ ‫اقتصادی نداشته و باعث می‌شود که به مرحله مونتاژ‬ ‫خ��ودرو بازگردی��م و قطعات خود را از خارج کش��ور‬ ‫وارد کنی��م‪ .‬کیفیت و نرخ این خودروها ب ‌ه طور قطع‬ ‫رضایت مش��تری را جلب می‌کند اما توس��عه صنعت‬ ‫خودرو در کشور محقق نمی‌شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن اگر بخواهیم ن��رخ و کیفیت محصوالت‬ ‫خود را به مرحله مطلوب برس��انیم به سرمایه‌گذاری‬ ‫در بخش دانش فنی‪ ،‬ماش��ین‌آالت و تجهیزات تولید‬ ‫ب��رای روزآمدی نی��از داریم که به‌ط��ور عموم انجام‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫وضعیت فناوری کارخانجات خودروس��ازی کشور‬ ‫مربوط به ‪ ۴‬دهه گذش��ته بود‪ .‬در حقیقت‪ ۴۰ ،‬سال‬ ‫از کارخانجات خودروسازی مدرن عقب‌تر هستند‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬انتظار داشتن محصولی باکیفیت توقعی نابجا‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که عمر ماشین‌آالت خطوط‬ ‫تولید ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬سال است و خودروسازان بزرگ جهانی‬ ‫پس از نیم دهه فعالیت‪ ،‬ماشین‌آالت خط تولید خود‬ ‫را با فناوری‌های جدیدتر تعویض کرده تا س��رعت و‬ ‫کیفیت محصوالت را ارتقا بخشند‪.‬‬ ‫در عصر حاضر جنگ س��رعت‪ ،‬نرخ و کیفیت است‪.‬‬ ‫هر تولیدکننده‌ای که بخواهد دنبال بهترین خدمات‬ ‫به مش��تریان خود باشد باید در این ‪ ۳‬شاخص موفق‬ ‫عمل کند‪ .‬همچنین باید پیوسته در فرآیند طراحی‪،‬‬ ‫قو‌توسعه و نوآوری محصوالت خود باشد و برای‬ ‫تحقی ‌‬ ‫اصالح و بهب��ود خطوط تولید س��رمایه‌گذاری کند‪.‬‬ ‫بنابراین برای ما به‌تنهایی این کار دشوار است‪.‬‬ ‫برخ��ی عن��وان می‌کنند چ��ه لزومی دارد کش��ور‬ ‫تولیدکننده خودرو باش��د‪ ،‬مانند بسیاری از کشورها‬ ‫واردکننده باش��یم و س��رمایه‌ای که برای این صنعت‬ ‫هزینه می‌شود برای سایر صنایع داخلی استفاده شود‪.‬‬ ‫این نیز اس��تدالل نادرستی است زیرا صنعت خودرو‬ ‫پس از پتروش��یمی و نفت‪ ،‬صنعتی جهانی است و ما‬ ‫نباید به هیچ قیمتی آن را از دس��ت بدهیم‪ .‬به دلیل‬ ‫ویژگی منحصر به ف��ردی که این صنعت دارد جامع‬ ‫هم��ه صنایعی اس��ت که در جهان وج��ود دارد و در‬ ‫واقع محرک قوی برای توس��عه صنعتی کش��ورها به‬ ‫شمار می‌رود‪.‬‬ ‫در ادام��ه چالش‌ه��ای صنعت خودرو کش��ور باید‬ ‫به مدیریت آن اش��اره ش��ود و امروز ب��ه دلیل عقب‬ ‫ماندن کشور از چرخه آموزه‌های مدیریتی‪ ،‬مشکالت‬ ‫بس��یاری در نح��وه اداره واحدهای صنعت��ی داریم؛‬ ‫به‌ویژه دولتی بودن شرکت‌های خودروسازی مشکل‬ ‫عمده‌ای اس��ت که به هر دلیل��ی در مقابل خصوصی‬ ‫ک��ردن آنها مقاومت می‌ش��ود در حالی‌ک��ه یکی از‬ ‫راهکارهای اصلی صنعت خودرو برای خارج ش��دن از‬ ‫دور باطل‪ ،‬خصوصی‌س��ازی آن است‪ .‬اگر این صنعت‬ ‫خصوصی ش��ود‪ ،‬رقابت خوب��ی در واحدهای تولیدی‬ ‫ایجاد می‌ش��ود زیرا آنها ناگزیر خواهند بود برای بقا‬ ‫رقابت کنند‪.‬‬ ‫خطرپذیری رقابتی در بخش خصوصی بسیار باالتر‬ ‫از مدیریت دولتی است زیرا به دلیل محدودیت‌هایی‬ ‫که در مدیریت دولتی وجود دارد خطرپذیری بس��یار‬ ‫پایین اس��ت‪ .‬بنابراین در بزنگاه‌های تاریخی تغییر و‬ ‫تح��ول صنعتی از دیگران جا می‌ماند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫در صنعت خودرو داخل نمی‌توانیم جهش‌های الزم را‬ ‫داشته باشیم و کار را به سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫€ €کیفی�ت خودرو نش�أت‌گرفته از قطعات آن‬ ‫است‪ .‬آیا بخشی از مشکالت کیفی خودروها به‬ ‫صنعت قطعه داخل مربوط نیست؟‬ ‫درب��اره قطع��ات‪ ،‬دائم عن��وان کرده‌ام ک��ه نحوه‬ ‫شکل‌گیری صنعت قطعه در کشور نیز نابسامان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در پای��ان دهه ‪ ۶۰‬و آغاز دهه ‪ ۷۰‬بر اس��اس‬ ‫سیاس��ت‌های دولت کمک زیادی به ایجاد و توس��عه‬ ‫صنعت قطعه از س��وی خودروسازان ش��د‪ .‬اما ایجاد‬ ‫و رش��د این صنعت به ش��کل نامناسبی انجام شده و‬ ‫تش��کیل بیش از ‪ ۲‬هزار واحد قطعه‌سازی با کمترین‬ ‫س��طح کیفیت و امکانات‪ ،‬مش��کالت بس��یاری برای‬ ‫کشور و صنعت خودرو به وجود آورده است‪.‬‬ ‫ابت��دا باید ب��ا توجه ب��ه محدودیت‌ه��ای منابع و‬ ‫امکانات��ی ک��ه در کش��ور وج��ود دارد ب��رای ایجاد‬ ‫واحدهای قطعه‌س��ازی در مقیاس اقتصادی تولید و‬ ‫با تجهیزات مناس��ب اقدام می‌شد‪ .‬شاید اگر آن زمان‬ ‫بهت��ر عمل می‌ش��د و فقط بین ‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪ ۴۰۰‬واحد‬ ‫صنعتی قطعه‌سازی شکل می‌گرفت‪ ،‬می‌توانستیم از‬ ‫بین آنها تعدادی شرکت‌های «تیر‪ )tier۱(»۱‬داشته‬ ‫باشیم‪ .‬آنها آخر خط قطعه‌سازی هستند و محصول را‬ ‫تحویل خط تولید خودروس��ازی می‌دهند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫قو‌توس��عه و س��رمایه‌گذاری‬ ‫امکان طراح��ی‪ ،‬تحقی ‌‬ ‫در توس��عه محص��ول باکیفیت در ای��ن مجموعه‌ها‬ ‫ش��کل می‌گرفت‪ .‬تحقق این امر مستلزم این بود که‬ ‫ش��رکت‌های بزرگی تشکیل می‌ش��د که منابع مالی‬ ‫مناسب در اختیار داش��تند و از طریق اتصال آنها به‬ ‫ش��بکه بین‌المللی قطعه‌س��ازی‪ ،‬دسترسی به دانش‬ ‫فنی و تجهیزات پیش��رفته میسر می‌شد‪ .‬اگر چنین‬ ‫می‌شد قطعه‌سازان مشکالت مطالبات معوق امروز را‬ ‫نداشتند زیرا به قول معروف‪ ،‬تمام تخم‌مرغ‌های خود‬ ‫را در یک سبد نچیده بودند تا هر زمان خودروسازی‬ ‫با مش��کل روبه‌رو ش��د آنها نیز دچار مشکل و آسیب‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫روی ش��بکه خدم��ات پ��س از ف��روش و صادرات‬ ‫محص��والت در صنعت قطع��ه هیچ اقدام مناس��بی‬ ‫انجام نش��ده و تنها ه��دف متوجه تحویل محصوالت‬ ‫ب��ه کارخانجات داخلی متمرکز ش��ده اس��ت‪ .‬از این‬ ‫‌رو‪ ،‬هر زمانی که خودروس��ازان دچار مش��کل شوند‬ ‫قطعه‌سازان نیز دچار آس��یب می‌شوند ب ‌ه طوری که‬ ‫اکنون صنعت قطعه س��ال‌ها اس��ت با کمبود منابع و‬ ‫سرمایه در گردش روبه‌رو اس��ت زیرا تعداد آنها زیاد‬ ‫بوده و هیچ راه چاره‌ای وجود ندارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬چ��ون شکل‌گیری‌ش��ان به روش‬ ‫مهندسی معکوس و ابداعات داخلی بود از فناوری روز‬ ‫دنی��ا عقب ماندند و گاهی محصوالتی تولید می‌کنند‬ ‫که کیفیت و نرخ مناس��بی ندارند‪ .‬از س��ویی‪ ،‬اگرچه‬ ‫کیفی��ت را تا حدودی بهب��ود داده‌اند ام��ا قیمت‌ها‬ ‫ع مش��تری خ��ود (خودروس��ازان) را‬ ‫باالس��ت و توق ‌‬ ‫نمی‌توانند به لحاظ نرخ و کیفیت تامین کنند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‌‪ ،‬زمانی ک��ه محصول نهای��ی وارد بازار‬ ‫می‌شود ش��اهد نارضایتی مصرف‌کنندگان هستیم و‬ ‫مردم تنها به دلیل اختالف قیمت‪ ،‬محصوالت داخلی‬ ‫را می‌خرند و مش��خص نیس��ت قرار اس��ت برای این‬ ‫مسئله چه زمانی چاره‌اندیشی شود‪.‬‬ ‫البته راهکار وجود دارد اما به مدیریت منس��جم و‬ ‫منطقی نیاز دارد و نیز داش��تن یک برنامه راهبردی‬ ‫مش��خص برای صنعت قطع��ه‪ ،‬ک��ه همانند صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬فاقد آن است‪.‬‬ ‫البته مشکالت سیاسی گذشته در این امر دخالت‬ ‫داش��تند اما امروز ش��رایط تا حدودی فراهم شده و‬ ‫امیدواریم در آینده گس��ترده‌تر نیز ش��ود‪ .‬می‌توان با‬ ‫ش��بکه بین‌المللی قطعه‌س��ازی ارتباط بر‌قرار کرد تا‬ ‫ارتباطات در هر شرایطی ایجاد شود‪.‬‬ ‫نقش عمده را در این امر مهم دولت‌ها ایفا می‌کنند‬ ‫همان‌گونه که در سایر کش��ورها اگر توسعه صنعتی‬ ‫اتف��اق افتاده این دولت‌ها بودند ک��ه به عنوان محور‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ای راهب��ردی‪ ،‬سیاس��ت‌هایی را اتخاذ‬ ‫کردن��د؛ آنچه دول��ت یازدهم در بح��ث لوازم‌خانگی‬ ‫ناگزیر به انجا ‌م شده است‪ .‬امروز دولت ادغام واحدهای‬ ‫تولید لوازم‌خانگی را در دستور کار خود قرار داده که‬ ‫ضروری است در بخش صنعت قطعه نیز اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫با تشکیل هلدینگ‌های بزرگ قطعه‌سازی می‌توان با‬ ‫جمع‌آوری منابع ش��رایطی را به وجود آورد که بتوان‬ ‫به عنوان شرکت‌های «تیر‪ »‌۱‬اقدام کرد‪ .‬به‌طور قطع‬ ‫اگر این امر محقق شود‪ ،‬کیفیت و نرخ مناسبی را در‬ ‫صنعت قطعه و مجموعه‌های خودرو ش��اهد خواهیم‬ ‫بود‪..‬‬ ‫€ €صنع�ت قطعه با چ�ه هدف�ی و برنامه‌ای به‌‬ ‫وج�ود آمد؟ زی�را اگر ه�دف خودکفایی بود به‬ ‫بیان ش�ما صنعت خ�ودرو همچن�ان مونتاژکار‬ ‫اس�ت و می‌توانس�ت قطع�ات را وارد کند‪ .‬چه‬ ‫لزومی به ش�کل‌گیری صنعت قطعه در کش�ور‬ ‫بود؟‬ ‫علت عمده‌ای که باعث ش��د به سوی این سیاست‬ ‫حرکت کنیم کمبود ارز بود‪ .‬پایان دهه ‪ ۶۰‬سال‌هایی‬ ‫ب��ود که نفت بس��یار ارزان به فروش می‌رس��ید و هر‬ ‫بش��که نفت زیر ‪ ۱۰‬دالر بود و دولت با کمبود منابع‬ ‫ارزی روب��ه‌رو ب��ود‪ .‬از ای��ن‌رو‪ ،‬خودروس��ازان امکان‬ ‫اینکه قطعات را از خارج کش��ور وارد کنند‪ ،‬نداشتند‪.‬‬ ‫بنابراین به این س��مت حرکت ش��د تا ساخت داخل‬ ‫تقویت شود‪ .‬در این زمان بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫در جهت ایجاد واحدهای ساخت داخلی شکل گرفت‪.‬‬ ‫البته متاسفانه در تاریخ ایران پس از پیدا شدن نفت‬ ‫و افزایش درآمدهای ارزی کش��ور‪ ،‬در بخش صنعت‬ ‫ب��ا واردات روب��ه‌رو بودیم و با کاه��ش منابع ارزی به‬ ‫ساخت داخل می‌پرداختیم‪.‬‬ ‫ای��ن روند یکی از عوامل پیش��رفت نکردن صنعت‬ ‫داخل اس��ت زیرا سیاست مش��خصی برای تولید در‬ ‫صنعت کشور وجود نداشته است‪ .‬بنابراین‪ ،‬کشورهایی‬ ‫مانند کره می‌دانس��تند امکانات و منابع‌شان محدود‬ ‫اس��ت و تنها برای بخشی از صنایع می‌توان در کشور‬ ‫مزی��ت ایجاد کرد و در س��طح بین‌المللی مطرح بود‪.‬‬ ‫انق�لاب صنعتی ک��ه ژنرال پارک ایج��اد کرد تنها ‪۵‬‬ ‫رشته صنعتی را مش��خص کردند و تمام توان و نیرو‬ ‫کشور در این ‪ ۵‬رشته‌(کشتی‌سازی‪ ،‬نساجی‪ ،‬خودرو‪،‬‬ ‫الکترونیک و فوالد) قرار گرفت و امروز جزو ‪ ۱۰‬کشور‬ ‫نخست و برتر جهان هستند‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬صنعت قطعه در آن تاریخ با کمبود ارز‪،‬‬ ‫به س��اخت داخل هجوم آورد و خودروس��ازان کمک‬ ‫کردند تا عده‌ای قطعه‌ساز شوند اما چون بدون برنامه‬ ‫بود کس��انی که قطع��ه را نیز نمی‌ش��ناختند طرف‬ ‫قرارداد خودروس��ازان ش��دند‪ .‬موارد بس��یاری وجود‬ ‫دارد که قرارداد بستند و پیش‌پرداخت نیز گرفتند اما‬ ‫هیچ‌گاه نتوانس��تند تولید کنند با این شرایط طبیعی‬ ‫اس��ت پس از ‪ ۲‬دهه هنوز نمی‌توانیم درباره قطعات‬ ‫تولیدی خود با اطمینان سخن بگوییم‪.‬‬ ‫€ €آیا جبری که به آن اش�اره می‌کنید امروز از‬ ‫بین رفته است؟‬ ‫جبر همیشه وجود دارد و در هیچ کشوری سرمایه‬ ‫فراوان یافت نمی‌شود‪ .‬همچنین شرایط کشور همیشه‬ ‫مطلوب نخواهد بود بلکه اراده ملی دولت‌ها است که‬ ‫تعیین می‌کند صنایع به کدام سو حرکت کنند‪.‬‬ ‫همیش��ه محدودی��ت وج��ود دارد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬باید‬ ‫ش��رایط را س��نجید و برنامه‌ریزی مناس��ب داشت تا‬ ‫بحران‌ها را با برنامه‌های مشخص و راهبردی مدیریت‬ ‫کرد‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار وارداتی‌ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تعیین درصد تعرفه با برآورد شرایط داخلی‬ ‫احمدرضا رعنایی‪ -‬رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرو‌محرک�ه و قطعه‌س�ازان اس�تان مرک�زی‪ ۳ :‬عامل مهم‬ ‫تاثیرگذار بر تعیین درصد تعرفه‌ها نرخ ارز‪ ،‬تورم و نرخ سود بانکی‬ ‫ل مهمی است که باعث رقابت‌پذیری‬ ‫اس��ت‪ .‬این مولفه‌ها از عوام ‌‬ ‫تولی ‌د داخلی با کاالهای وارداتی می‌ش��ود‪ .‬تعرفه‌ها با نرخ س��ود‬ ‫باالی تس��هیالت بانکی و تورم و افزایش ‪ ۱۴‬درصدی دستمزدها‬ ‫کمک زیادی به تولیدکنن��ده داخلی در حوزه رقابت با کاالهای‬ ‫خارجی نمی‌کند‪ .‬ضمن آنکه تسهیالت بانکی رقم زیادی به خود‬ ‫اختص��اص داده که در هیچ جای دنیا بدین‌گونه نیس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی است که سرمایه در گردش تولید و حرکت رو به جلوی آن‬ ‫بیشتر با سرمایه‌گذاری و تسهیالت بانکی انجام می‌شود‪ .‬مسئله‬ ‫دیگر مالیات ارزش‌افزوده است که به دلیل مشکالتی که در این‬ ‫باره وجود دارد با پیگیری صنعتگران قرار است اصالحاتی در آن‬ ‫اعمال ش��ود زیرا بسیاری از کاالهایی که در حال قاچاق و تولید‬ ‫زیرپله‌ای هس��تند این ‪ ۹‬درص��د را ندارند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬به اندازه ‪۹‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۰‬درصد نرخ کاالهای قاچاق نس��بت به کاالهای واحدهای‬ ‫دارای پروانه ساخت داخل رقابت‌پذیرتر هستند‪ .‬در واقع دولت‌ها‬ ‫این مالیات را می‌گیرند و برای زیرساخت‌های کشور خود هزینه‬ ‫می‌کنند‪ .‬در ایران نیز خوب اس��ت که این اتفاق افتاده است‪ .‬اما‬ ‫کاس��تی‌هایی دارد که باید برطرف شود که به تولیدکننده اصلی‬ ‫لطمه‌ای وارد نشود‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬برای تعیین درصد تعرفه‌ها عدد نهایی باید برآوردی‬ ‫از ش��رایط داخل باش��د تا تولیدکننده واقعی نیز متضرر نش��ود‬ ‫ضم��ن آنکه توان رقابت حداقل در بازار داخل را داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫رم��ز ماندگاری در چرخه تولید رقابت‌پذیر بودن کاالها اس��ت و‬ ‫در ای��ن زمینه بای��د با کمک قوانین و مق��ررات به تقویت تولید‬ ‫صنعتی پرداخت‪.‬‬ ‫در بحث خودروهای وارداتی س��خنان ض ‌دو‌نقیض‬ ‫زیاد اس��ت‪ .‬در حال��ی که عنوان می‌ش��ود خودرو از‬ ‫فهرس��ت کاالهای عم��ده وارداتی حذف ش��ده و ارز‬ ‫متعل��ق به واردکنندگان ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۸۵۰‬هزار تومان‬ ‫اس��ت‪ ،‬رئی��س انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو از در‬ ‫نوبت ق��رار گرفتن واردکنندگان ب��رای تخصیص ارز‬ ‫تک‌نرخی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان خبر داد‪.‬‬ ‫همچنین حمید گرمابی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره تخصیص‬ ‫ارز تک‌نرخی به این محصول پیش‌تر به «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» گفته بود درحال‌حاضر ب��ا تغییراتی که در‬ ‫بازار ارز اعمال شد باید با رایزنی درباره مسئله واردات‬ ‫خ��ودرو و ام��ا و اگرهای آن ب��ه جمع‌بندی منطقی‬ ‫رس��ید‪ .‬وی در توضیح این مس��ئله گفت‪‌:‬چون در ‪۲‬‬ ‫سال گذشته تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد کم بوده‬ ‫و بر اس��اس گفته خود فع��االن این صنف‪ ،‬از ارز آزاد‬ ‫اس��تفاده ش��ده امروز با تک‌نرخی شدن ارز ابتدا باید‬ ‫در ای��ن باره تصمیم‌گیری ش��ود‌‪ ،‬ضمن آنکه این امر‬ ‫به سیاس��ت دولت بس��تگی دارد که بخواهد با توجه‬ ‫به منابع ارزی که در اختیار دارد چه س��همی را برای‬ ‫ورود خودروه��ای خارجی در نظر بگیرد‪ .‬همچنین از‬ ‫آنجا که س��امانه نیما‌(نظام یکپارچه معامالت ارزی)‬ ‫به‌تازگ��ی فعالیت خود را آغاز کرده به زمان نیاز دارد‬ ‫تا جا بیفتد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬پس از برآورد منابع ارزی‬ ‫سیاست‌های جدید اتخاذ خواهد شد‪.‬‬ ‫جای برنده��ای وارداتی را پر‌نمی‌کن��د زیرا متقاضی‬ ‫خ��ود را دارد‪ .‬به طور معم��ول برندهای وارداتی جزو‬ ‫نخستین‌های دنیا به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫او درباره دلیل افزایش قیمت‌ها ادامه داد‪ :‬قیمت‌ها‬ ‫افزایش می‌یاب��د زیرا در ب��ازار خودروهای داخلی یا‬ ‫مونتاژ قادر به پاس��خگویی تقاضاها نخواهند بود زیرا‬ ‫میزان عرضه بس��یار محدود اس��ت‪ .‬زمان��ی که کاال‬ ‫کمیاب یا نایاب شود بی‌قیمت خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییرات در جهت بهبود فرآیند‬ ‫‹ ‹اصالح خالها‬ ‫ب��رای بررس��ی وضعی��ت واردات خودرو به س��راغ‬ ‫فرهاد احتشام‌زاد‪ ،‬رئیس انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫رفت‪ .‬وی درب��اره ارز تخصیص‌یافته به این امر گفت‪:‬‬ ‫‌واردکنندگان خودرو ب��رای دریافت ارز تک‌نرخی در‬ ‫نوبت هستند و تا امروز برخی توانسته‌اند با استفاده از‬ ‫ارز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی ثبت سفارش داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که س��امانه ثبتارش‬ ‫برای مدتی بس��ته ش��ده بود‪ ،‬توضی��ح داد‪‌:‬فروردین‬ ‫امسال برای مدتی سامانه ثبت سفارش خودرو بسته‬ ‫بود به این دلیل که باید نرم‌افزار س��امانه ثبتارش به‬ ‫سامانه جامع تجارت منتقل می‌شد‪ .‬این امر تا اواسط‬ ‫اردیبهشت به طول انجامید‪ .‬پس از این تاریخ‪‌،‬امکان‬ ‫ثبت س��فارش صادر ش��د‪ .‬اما از آنجا که شرایط ثبت‬ ‫سفارش وابس��ته به شرایط بانکی است طبیعی است‬ ‫ثب��ت س��فارش و تخصی��ص ارز به یکدیگر وابس��ته‬ ‫باشند‪ .‬در نتیجه خود ثبت سفارش به تنهایی کارآمد‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که دلی��ل انتقال‬ ‫یک س��امانه به س��امانه دیگر چه بود‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫به‌‌روزرس��انی‪ ،‬این امر انجام ش��د و در خ��ود وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬س��ال گذش��ته انتقادها و ایرادهای زیادی‬ ‫به این موضوع‌(ثبت س��فارش) وارد بود مبنی‌بر اینکه‬ ‫در دورانی که سامانه ثبت سفارش بسته است باز هم‬ ‫امکان ثبت سفارش‪ ،‬اصالح و تمدید وجود داشته اما‬ ‫در سامانه جدید این ایرادها برطرف شده است‪.‬‬ ‫تک‌نرخی هستند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این‬ ‫پرسش که در زمینه واردات خودرو قرار است تعدیلی‬ ‫به لحاظ آمار واردات داش��ته باشیم یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه به روند فعل��ی و پیش‌بینی‌هایی که در الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۷‬وج��ود دارد مبنی‌بر پرداخت مالیات ویژه‬ ‫واردکنندگان خودرو به میزان ‪ ۶۰‬درصد سود خالص‪،‬‬ ‫ردیف تعرفه‌های جدید و نیز افزایش تعرفه‌ای که در‬ ‫پایان سال گذشته اتفاق افتاد کشور با کاهش واردات‬ ‫خودرو در بازار روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬فعالیت شرکت‌های‬ ‫غیرنمایندگی از اسفند س��ال گذشته ممنوع شد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬کم‌کم با کمبود عرضه در بازار روبه‌رو خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫احتش��ام‌زاد درب��اره روند ثبت جدی��د خودروهای‬ ‫وارداتی گفت‪‌:‬متقاضیان دریافت ارز برای تمام کاالها‬ ‫در صف انتظار قرار دارند‪ .‬باید این تخصیص از سوی‬ ‫بانک مرکزی انجام ش��ود و پس از آن‪ ،‬واردکنندگان‬ ‫می‌توانند ثبت س��فارش کنند‪ .‬بر اساس میزان انبوه‬ ‫تقاضاهای��ی که برای گرفتن ارز تک‌نرخی وجود دارد‬ ‫و دریافت تاییدیه بانک مرکزی این امر کمی زمان‌بر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ر پایه تدابیر دول��ت با تک‌نرخی‬ ‫ک��ردن ارز‪ ،‬راهکارهایی نیز به طور حتم در نظر دارد‬ ‫که در بازار با کمبود ارز روبه‌رو نباشیم‪ .‬در این راستا‬ ‫اعالم ش��ده نقدینگی ب��ه میزان کافی وج��ود دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن درحال‌حاض��ر برای ثبت س��فارش خودرو‬ ‫مش��کلی نیس��ت و افراد در صف انتظ��ار دریافت ارز‬ ‫احتش��ام‌زاد در این باره اظهار کرد‪‌:‬طبیعی اس��ت‬ ‫بخش��ی از این کمبود به س��وی خودروهای داخلی‪،‬‬ ‫سرریز و موجب افزایش تقاضا در آنجا خواهد شد‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬باید منتظر التهاب در بازار خودروهای داخلی‬ ‫باشیم‪ .‬بخشی دیگر از التهاب نیز وارد سایر بازارهای‬ ‫سرمایه‌ای خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این موض��وع که افزایش تقاضا به‬ ‫نف��ع بازار داخ��ل خواهد بود‪ ،‬گف��ت‪‌:‬زمانی می‌توان‬ ‫این‌طور گفت که تناس��ب وجود داشته باشد یعنی با‬ ‫افزایش تقاضا‪ ،‬عرضه نیز فزونی یابد‪ .‬در شرایطی که‬ ‫شاهد هس��تیم نرخ بازار و کارخانه با هم تفاوت دارد‬ ‫نشان‌دهنده کمبود عرضه خودرو در بازار است‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودروهای وارداتی ادامه داد‪ :‬شواهد‬ ‫نشان می‌دهد در شرایط فعلی کمبود عرضه در بازار‬ ‫‹ ‹کاهش محصول در بازار‬ ‫گزارش وضعیت بازار خودروهای خارجی نشان داد‬ ‫وارداتی‌ها در پیچ‌وخم اصالحات‬ ‫‹ ‹التهاب در بازار‬ ‫خودروهای داخلی وجود دارد و این امر باعث التهاب‬ ‫در بازار می‌ش��ود‪.‬رئیس انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫درب��اره بخش دوم التهاب نیز ب��ه بازارهای ارز و طال‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬برخی به واس��طه سرمایه‌ای که‬ ‫دارند و برای رسیدن به سود وارد بازار خودرو شده‌اند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬برای ادامه فعالیت خود و رس��یدن به سود‬ ‫موردنظر در آینده سرمایه خود را وارد بازار ارز و طال‬ ‫می‌کنند‪ .‬این جریان نقدینگی از بازاری به بازار دیگر‬ ‫منتقل و باعث بروز شوک به آن بازارها خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اما متقاضی واقعی به بازارهای دس��ت‬ ‫دوم یا خودروهای داخلی رجوع می‌کند که با کمبود‬ ‫محصول این بازار نیز دچار مشکل خواهد شد‪.‬‬ ‫احتش��ام‌زاد در پایان سخنان خود گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫در این ش��رایط خاص ک��ه در آن ق��رار داریم بتوان‬ ‫ب��ا اقدام‌های عقالیی و منت��ج از اتاق‌های فکر نتایج‬ ‫خوبی به‌دست آید‪ .‬تصمیم‌گیری پشت درهای بسته‬ ‫و از س��وی افراد که به میزان کافی تخصص در حوزه‬ ‫ندارند باعث تصمیم‌های اش��تباهی خواهد ش��د که‬ ‫هزینه آن را مردم باید بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو کد شناسه دریافت می‌کند‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در‬ ‫ادامه سخنان احتش��ام‌زاد گفت‪‌:‬جلسه‌های بسیاری‬ ‫با وزارت صنعت‪‌،‬معدن و تجارت داش��تیم تا سامانه‬ ‫ثبت��ارش به پنج��ره جامع تجارت منتقل ش��ود‪ .‬این‬ ‫س��امانه نیز تشکیل ش��ده از بانک‌های اطالعاتی که‬ ‫در کن��ار یکدیگر قرار می‌گیرند و فرد زمانی می‌تواند‬ ‫خ��ودرو را ثبت س��فارش کن��د که تم��ام بانک‌های‬ ‫اطالعاتی به سفارش‌دهنده پاسخ مثبت بدهد؛ بدین‬ ‫معنی که کارت بازرگانی معتبر داشته و‌انتقال وجه به‬ ‫طور دقیق مشخص باشد‪ .‬انتقال وجه و تخصیص ارز‬ ‫موضوع بعدی اس��ت که پس از ثبت خودرو سفارش‬ ‫به بانک عامل منتقل می‌شود و درخواست تامین ارز‬ ‫برای ثبت سفارش از سوی واردکننده انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه مراحل کار گفت‪‌:‬سپس باید درخواست‬ ‫گواهی ثبت آماری شود(یک گواهی برای بانک ایجاد‬ ‫می‌کند و تعه��دات و وثیقه‌ها را تحویل می‌دهد)‪ .‬در‬ ‫ادام��ه ثبت درخواس��ت‪ ،‬تقاضای خرید ارز از س��وی‬ ‫خود واردکننده در س��امانه نیما وارد می‌شود و ارز را‬ ‫دریافت کرده و دوباره به سامانه تجارت برمی‌گردد و‬ ‫این اطالعات را ثبت می‌کند‪ .‬سپس کد شناسه کاالی‬ ‫قاچاق و سایر مدارک باید پیگیری و انجام شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس مکاتب��ه وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫شیوه‌نامه اجرایی ثبت‪ ،‬دریافت و نصب شناسه کاالی‬ ‫خودرو به نهادهای اجرایی مرتبط ابالغ شد‪ .‬به استناد‬ ‫ش��یوه‌نامه ابالغ��ی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫نهادهای اجرایی درباره شناس��ه‌دار شدن خودروهای‬ ‫س��واری‪ ،‬خودروهای تجاری حمل ب��ار‪ ،‬خودروهای‬ ‫تجاری حمل مسافر‪ ،‬ماشین‌آالت راه‌سازی و معدنی و‬ ‫موتورسیکلت از ‪۱۳۹۷ /۰۲/۰۵‬در فرآیند جدیدشان‬ ‫به این شکل عمل خواهد شد‌‪ .‬درحال‌حاضر این روند‬ ‫برای انواع خودروها الزامی ش��ده و پ��س از دریافت‬ ‫شناس��ه کاالی این گ��روه کاالیی‪ ،‬ثبت س��فارش بر‬ ‫اساس شناسه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫دادف��ر درباره مزایا و معایب س��امانه جامع تجارت‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل وابس��تگی بخش‌ه��ای مختلف مزایا و‬ ‫معایبی وجود دارد؛ اینکه هر کس نمی‌تواند مبادرت‬ ‫به واردات خودرو کند از مزایای این س��امانه اس��ت‪.‬‬ ‫اما عیب آن ب��ه دلیل تقدم و تاخر مجوزها از معایب‬ ‫هیبریدی‌ها‬ ‫بالتکلیفی بازار خودروهای هیبریدی‬ ‫برند تویوتا پرچمدار فهرس��ت پرفروش‌ترین‌های‬ ‫خودروهای هیبریدی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش‌نیوز؛ درحال‌حاضر بحث‬ ‫طراحی و فروش خودروهای هیبریدی بسیار داغ‌تر‬ ‫از گذش��ته شده اس��ت تا جایی که خودروسازان با‬ ‫تمرک��ز بر توس��عه فن��اوری خودروه��ای برقی در‬ ‫آین��ده‌ای ن��ه چن��دان دور ب��ازار از آن مدل‌ه��ای‬ ‫هیبری��دی و تمام‌برقی خواهد ش��د‪ .‬ژوئن (خرداد)‬ ‫امس��ال یکی از بهترین ماه‌های فروش خودروهای‬ ‫هیبریدی بوده است و برای دومین بار در تاریخ این‬ ‫خودروها‪ ،‬بیش از یکصد هزار خودرو عرضه ش��د و‬ ‫رشدی ‪ ۳۸‬درصدی برای آن رقم خورد‪ .‬در ایران نیز‬ ‫فروش این قبیل خودروها نسبت به گذشته افزایش‬ ‫یافته و متقاضیان خاص خود دارد‪.‬‬ ‫یک��ی از فعاالن ب��ازار خودرو در ای��ن باره گفت‪:‬‬ ‫ف��روش خودروه��ای هیبریدی در نیمه اول س��ال‬ ‫‪۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬خورش��یدی) نسبت به گذشته‬ ‫پیش��رفت چش��مگیری داش��ته که این امر بیانگر‬ ‫افزای��ش تقاض��ای بس��یار ب��اال در ح��وزه این نوع‬ ‫خودروهای دوست‌دار طبیعت بوده است‪.‬‬ ‫کاظ��م محم��دی نیک‌خواه اف��زود‪ :‬برن��د تویوتا‬ ‫بهترین و پرفروش‌ترین خودروی هیبریدی اس��ت‪.‬‬ ‫پریوس پرایم نیز پرمخاطب‌ترین این نوع خودروها‬ ‫در جهان و ایران اس��ت که در حالت برقی مسافت‬ ‫کارک��ردی حدود ‪ ۴۰‬کیلومتر و در حالت هیبرید یا‬ ‫ترکیبی برد مسافت یک هزار و ‪ ۳۰‬کیلومتر خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی تأکید ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر ب��ازار خودروهای‬ ‫هیبریدی کش��ور بالتکلیف بوده و در س��ال جدید‬ ‫وارداتی نداشتیم‪ .‬فروش نیز بر اساس عرضه و تقاضا‬ ‫بوده که باعث ش��ده این نوع خودروها ثبات قیمتی‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫این فعال بازار خ��ودرو ادامه داد‪ :‬بازه قیمتی این‬ ‫نوع خودروه��ای هیبریدی به طور نرمال بین ‪۲۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان اس��ت اما تا ثبات قیمتی در‬ ‫این باره ایجاد نشود نرخ‌ها مدام باال و پایین می‌رود‪.‬‬ ‫محم��دی نیک‌خواه تصریح کرد‪ :‬تفاوت و در واقع‬ ‫امتی��از این خودروها با دیگر مدل‌ها‪ ،‬آالینده نبودن‬ ‫آنها برای محیط‌زیس��ت اس��ت‪ .‬این ن��وع خودروها‬ ‫محبوبیت بسیاری بین مردم دارد‪ .‬البته اگر نرخ این‬ ‫خودروها به گونه‌ای بود که درآمد افراد اجازه می‌داد‬ ‫همه مبادرت به خرید این نوع خودروها می‌کردند‪.‬‬ ‫آن به ش��مار می‌رود که مربوط به واردکننده نیست‬ ‫بلکه به مجرای صادرکننده نهایی مجوزها برمی‌گردد‪.‬‬ ‫بنابراین به نوعی روند کار برای واردکننده س��خت و‬ ‫پیچیده شده است‪.‬او افزود‪ :‬به طور قطع در ‪ ۱۰‬بانک‬ ‫اطالعاتی که به طور جمعی باید فرد درخواست‌دهنده‬ ‫خودرو مورد نظر خود را تایید کند کافی است در یک‬ ‫مرحله به مش��کل برخورد کند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت به بانک عامل مراجعه و نتوان��د ارز مورد نیاز‬ ‫را دریاف��ت کن��د کل روند از بین می‌رود زیرا ش��یوه‬ ‫دیگری متصور نیست‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودروهای وارداتی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به تمام ای��ن موارد و نیز افزای��ش نرخ ارز‪،‬‬ ‫محدودی��ت در تخصی��ص ارز ب��رای واردات خودرو‪،‬‬ ‫افزای��ش تعداد اس��قاط‪‌،‬دریاف��ت ‪ ۱۰‬درصد عوارض‬ ‫عالوه‌بر ع��وارض گمرکی به عن��وان بودجه درآمدی‬ ‫دول��ت‪‌‌،‬محدودیت واردات خودروهای باالی ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫دالر و باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی و‪ ...‬می‌توان پیش‌بینی‬ ‫کرد امسال سال خوشی برای واردات خودرو نخواهد‬ ‫بود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬اگر س��ال گذشته ‪ ۶۳‬هزار خودرو‬ ‫وارد شد نسبت به سال ‪ ۹۵‬که ‪ ۷۵‬دستگاه وارد شده‬ ‫بود ‪ ۱۲‬درصد افت داش��ت و این کاهش برای س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬بیشتر خواهد شد و ‪ ۳۰‬درصد دیگر به آمار قبلی‬ ‫اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ حباب قیمتی‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان خودرو ب��ه افزایش‬ ‫قیمت‌ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬پیش‌بینی این است که‬ ‫ب��ا این روند نرخ خودروه��ای وارداتی دوباره افزایش‬ ‫پیدا کند زیرا هر قدر خودروهای داخلی تولید ش��ود‬ ‫یا خودروهای چینی که در کش��ور مونتاژ می‌ش��ود‪،‬‬ ‫دادف��ر درباره اجرایی ش��دن ثبت شناس��ه کاالیی‬ ‫خ��ودرو نی��ز توضی��ح داد‪ :‬پیش از س��ال ‪ ۹۷‬وزارت‬ ‫صنعت‪‌،‬معدن و تجارت حدود ‪ ۵‬جلس��ه تشکیل داد‪.‬‬ ‫مدیران این وزارتخانه قصد داش��ت شناس��ه جدیدی‬ ‫را ب��رای خ��ودرو ایجاد کند‪ .‬در جلس��ه‌های مختلف‬ ‫رایزن��ی ش��د و انجم��ن اس��تدالل آورد همان ‪Vin‬‬ ‫‪(Number‬کدی ‪ ۱۸‬رقمی که تک اس��ت و واحدی‬ ‫ب��رای هر خودرو در دنیا به ش��مار م��ی‌رود مانند اثر‬ ‫سرانگشت) خودروها که سازمان ملی استاندارد اعالم‬ ‫و تاکید می‌کند قابلیت ایجاد شناسه کاال را دارد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان خ��ودرو تاکید کرد‪‌:‬در‬ ‫این بحث ش��رکت‌های نمایندگی با مش��کلی روبه‌رو‬ ‫نخواهند ش��د زیرا این موضوع مورد کار کارشناس��ی‬ ‫بس��یاری ق��رار گرفته تا مدیران و فع��االن این حوزه‬ ‫به نقطه مش��ترک دقیقی رسیدند‪ .‬با کار کارشناسی‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد که وزارت صنعت‪‌،‬معدن و‬ ‫تجارت نی��ز از خروج��ی آن حمایت ک��رد‪ ،‬دریافت‬ ‫شناسه کاالی خودرو کار سختی نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا با این شناسه‬ ‫امکان دارد اتفاق‌های س��ال‌های گذش��ته مانند ثبت‬ ‫س��فارش با کارت‌های بازرگانی متفرقه و‪ ...‬دوباره رخ‬ ‫دهد‪‌،‬گفت‪‌:‬با س��امانه جامع تجارت این مسئله رفع‬ ‫ش��ده است‪ .‬شناسه کاال کدی است که به هر کاالیی‬ ‫تخصیص داده می‌ش��ود ب��رای اینکه ای��ن محصول‬ ‫همان کاالی ثبت سفارش شده باشد‪ .‬کارکرد شناسه‬ ‫این امر بوده ضمن آنکه موضوع ثبت س��فارش قابل‬ ‫پیگیری برای پلیس راهور یا گمرکات در زمینه آمار‬ ‫ب��وده و کارهای مربوط به آنها راحت‌تر قابل پیگیری‬ ‫و انجام است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪‌:‬جلوگیری از ثب��ت کاال با کارت‬ ‫بازرگان��ی نامعی��ن و غیراصی��ل‪‌،‬نپرداختن حقوق و‬ ‫ع��وارض گمرکی یا اظهار خ�لاف واقع به گمرکات و‬ ‫خروج کاالی��ی دیگر و‪ ...‬با س��امانه جامع تجارت به‬ ‫طور کامل انجام خواهد شد‪ .‬به طور مثال‪ ،‬در سامانه‬ ‫بخش ات��اق بازرگان��ی نخس��ت کارت بازرگانی باید‬ ‫م��ورد تایید قرار گیرد‪ ،‬حس��اب بانکی به نام کس��ی‬ ‫ک��ه کارت بازرگانی دارد‪‌،‬باش��د و تمام پرداخت‌ها از‬ ‫همان کارت بازرگانی که تقاضای ثبت خودرو داشته‬ ‫انجام ش��ود تا خودرو ثبت و مج��وز واردات آن صادر‬ ‫شود‪ .‬بنابراین س��امانه جامع تجارت دارای فرآیندی‬ ‫است که مانع هرگونه تخلف و تقلب خواهد شد‪.‬دادفر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬انجمن از این سامانه استقبال کرد و برای‬ ‫شکل گرفتن آن نیز همکاری و همراهی داشت چون‬ ‫باید ش��فافیت تجارت محقق می‌ش��د‪ .‬پیش‌تر یکی‬ ‫از آس��یب‌هایی که فعاالن تج��اری در بخش خودرو‬ ‫داشتند این بود که افراد متخلف وارد این صنف شده‬ ‫و فعالیت داش��تند‪ .‬بنابراین با تغییر و تحوالت انجام‬ ‫شده امیدواریم هیچ تقلبی را در ادامه شاهد نباشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫فریدون احمدی‪‌،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی درباره تامین ارز واردکنندگان‬ ‫خودرو به محدودیت‌ها اش��اره کرد و این امر در ادامه‬ ‫به اولویت‌بندی برای واردات کاالها منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو‪ ،‬یکی از اقدام‌های مدیریت ارزی تخصیص‬ ‫بهینه منابع است‪.‬‬ ‫حال باید دید در آین��ده برنامه دولت برای واردات‬ ‫خودرو چیست و آیا آمار واردات روند کاهشی خواهد‬ ‫داشت؟‬
‫یکشنبه‬ ‫درخواست اروپایی‌ها برای لغو تحریم‌های خودرویی‬ ‫وزیران سه کشور فرانسه‪ ،‬آلمان و انگلیس در نامه‌ای به سران‬ ‫امریکا خواستار حمایت از شرکت‌های اروپایی برای همکاری آنها‬ ‫با ایران شدند‪.‬‬ ‫وزرای خارجه و اقتصاد این س��ه کش��ور در ای��ن نامه‪ ،‬درباره‬ ‫معافیت‌های تحریمی س��خن گفته‌اند که ش��امل ش��رکت‌های‬ ‫اروپای��ی در زمینه‌های دارویی‪ ،‬بهداش��تی‪ ،‬ان��رژی‪ ،‬خودرویی‪،‬‬ ‫حمل‌ونقل عمرانی‪ ،‬سازمانی و بانکی می‌شود‪.‬‬ ‫ماه گذشته واشنگتن اعالم کرد پس از خروج از توافق هسته‌ای‬ ‫که تمامی قدرت‌های جهان با ایران در سال ‪ ۲۰۱۵‬امضا کردند‪،‬‬ ‫مجازات‌ها و تحریم‌های اقتصادی جدید برای ایران در نظر گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در این نامه‪ ،‬فرانسه‪ ،‬آلمان و انگلیس بر پایبندی خود به‬ ‫این توافق تاکید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار به نقل از رویترز‪ ،‬در این نامه آمده است‪:‬‬ ‫«خروج از توافق هس��ته‌ای با ایران‪ ،‬باعث مش��کالت‪ ،‬درگیری‌ها‬ ‫و ناامنی‌ها بیش��تری در منطقه می‌شود‪ .‬پایبندی به این توافق‪،‬‬ ‫بهترین راه برای دوری از مشکالت است»‪.‬‬ ‫این وزیران به این موضوع اش��اره کردند که از امریکا به عنوان‬ ‫متح��د توقع دارند تا از اعمالی که باعث ب��ه خطر افتادن منافع‬ ‫امنیتی اروپا‪ ،‬از جمله اعمال تحریم‌های جدید می‌شود خودداری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫آنها ب��رای همتایان خود نوش��ته‌اند‪« :‬ما به عن��وان متحدانی‬ ‫نزدی��ک به امریکا توقع داریم تا اث��رات این تحریم‌های ثانویه بر‬ ‫اشخاص و نهاد‌های اروپایی اعمال نشود و امریکا به تصمیم‌های‬ ‫سیاسی ما احترام بگذارد»‪.‬‬ ‫وزرای این سه کشور همچنین خواستار معافیت‌های تحریمی‬ ‫ب��رای ارتباط‌ه��ای بانکی و مال��ی خود با بانک مرک��زی و دیگر‬ ‫بانک‌های ایران شدند‪.‬‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودرو سازان خارجی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در گفت‌وگو با یک کارشناس صنعت خودرو بررسی شد‬ ‫شیر فرانسوی در دو راهی ماندن و رفتن‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫چن��د روزی اس��ت که خب��ر تعلی��ق همکاری‌های‬ ‫خودروس��ازان خارجی به گوش می‌رسد‪ .‬با وجود اینکه‬ ‫دولت‌ه��ای اروپایی ب��ه ادامه همکاری‌ه��ا تمایل دارند‬ ‫ش��رکت‌های صنعتی خ��ود را مخت��ار در اتخاذ تصمیم‌‬ ‫نهای��ی کرده‌اند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬خودروس��ازانی مانند پژو و‬ ‫پژوسیتروئن در حال رایزنی برای گرفتن تصمیم نهایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫€ €در ادامه فعالیت‌ه�ا‪ ،‬اگر بخواهیم منفی‌ترین‬ ‫حالت را در نظ�ر بگیریم با قطع همکاری‌ها برنامه‬ ‫صنعت خودرو کشور چه خواهد بود؟‬ ‫فره��اد به‌نیا‪ ،‬عض��و هیات‌مدیره انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه‌های خودرو‪ ،‬درب��اره وضعیت پیش‬ ‫روی صنعت خودرو کشور معتقد است‌اگر کمی به عقب‬ ‫برگردیم زمانی که ش��رکت پژو و رن��و برای پلتفرم‌های‬ ‫جدید اعالم همکاری کردند انجمن‌های مرتبط از جمله‬ ‫انجمن قطعه‌سازان کشور توصیه اکید داشتند که چون‬ ‫قطع همکاری ش��رکای خارجی یک بار در آغاز دهه ‪۹۰‬‬ ‫تجربه شد هوشمندانه‌تر عمل شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس صنعت خ��ودرو در آن دوره‬ ‫ش��رکت رنو اگرچه به همکاری خود ادامه داد‪ ،‬اما سطح‬ ‫داخلی‌س��ازی قطعات را افزایش نداد و بیش از یک دهه‬ ‫ال‌‪ ۹۰‬با هم��ان ‪ ۵۶‬درصد داخلی‌س��ازی در حال تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €پیامد خروج احتمالی شرکت‌های خودروساز‬ ‫بین‌المللی برای صنعت خودرو چه خواهد بود؟‬ ‫‌در قرارداده��ای پس��ابرجامی باید تم��ام مواردی که‬ ‫ممکن است در ش��رایط مشابه دوباره رقم بخورد دیده و‬ ‫برای آن راهکار اعالم شود‪ .‬در این زمینه نیز بارها خواسته‬ ‫ش��د تا برخی مفاد قراردادها اعالم عمومی شود تا فعاالن‬ ‫حوزه‌های مرتبط از جمله قطعه‌سازان درباره نقاط قوت‬ ‫و ضعف آن اظهارنظر کارشناسی داشته باشند‪.‬‬ ‫این درخواست انجام نشد و با انعقاد قراردادهای جدید‬ ‫بس��یاری از کارخانه‌های بزرگ شروع به سرمایه‌گذاری‬ ‫سنگینی برای ساخت قطعات پلتفرم‌های جدید کردند‪.‬‬ ‫شرکت‌های خارجی به‌ویژه خودروسازان فرانسوی در‬ ‫قراردادها تعهد دادند حتی با وجود خروج امریکا از برجام‬ ‫به تعهدات خود پایبند بمانند و ذهنیت منفی نس��بت به‬ ‫قطع همکاری‌های گذشته را جبران کنند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا وجود ای�ن‪ ،‬ادامه همکاری‌ه�ای رنو‪ ،‬پژو و‬ ‫پژوسیتروئن چگونه ارزیابی می‌شود؟‬ ‫‌وقتی اعالم می‌ش��ود در زمینه همکاری مش��کالتی‬ ‫وجود دارد و نیاز به بازنگری هس��ت‪ ،‬در ادامه مناس��بات‬ ‫همکاری‌ها تا اطالع بعدی به تعلیق در‌می‌آید‪ .‬بانک‌های‬ ‫اروپای��ی ت��ا ح��دودی ارتباط مال��ی و پولی خ��ود را با‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی قطع کرده‌اند و این نمی‌تواند برای‬ ‫صنعت خودرو کشور خوشایند باشد‪.‬‬ ‫‌ممکن اس��ت تصمی��م رنو نیز این باش��د که س��طح‬ ‫داخلی‌س��ازی خود را افزایش ندهد‪ .‬پژو و پژوسیتروئن‬ ‫ب��ه طور تقریبی از یک سیاس��ت پی��روی می‌کنند و در‬ ‫بیانیه‌هایی که اعالم می‌ش��ود چون خصوصی هس��تند‬ ‫دولت تسلطی بر آنها نداشته و ادامه همکاری‌ها را منوط‬ ‫به تصمیم خودشان اعالم کرده‌اند و این شرکت‌ها نیز به‬ ‫دلیل ترس از جرائم س��نگین امریکا و برای حفظ منافع‬ ‫خود همکاری‌های خود را به حالت تعلیق در‌آورده‌اند‪.‬‬ ‫ش��رکت‌هایی که درباره همکاری‌ها تعهدی به طرف‬ ‫ایران��ی نداده‌اند قطع همکاری مشکل‌س��از نیس��ت اما‬ ‫ش��رکت‌هایی که یک ب��ار قطع همکاری آنها داش��ته و‬ ‫ب��رای همکاری دوباره متعهد ش��ده‌اند در صورت خروج‬ ‫به برخورد جدی نیاز دارند‪.‬‬ ‫‌صنع��ت قطعه ب��رای همراهی ب��ا خودروهای جدید‬ ‫س��رمایه‌گذاری س��نگینی داشته اس��ت که در صورت‬ ‫قطع همکاری‌ها باید خسارت آنها از سوی خودروسازان‬ ‫مشخص و پرداخت شود‪.‬‬ ‫€ €ح�ال با ای�ن پیش‌فرض ک�ه دو خودروس�از‬ ‫فرانسوی قطع همکاری کنند‪ ،‬باید چه کرد؟‬ ‫‌بر اساس تاکید سخنان رهبر معظم انقالب مهم‌ترین‬ ‫مس��ئله تکیه بر توان تولید داخل است‪ .‬باید پروژه‌هایی‬ ‫ک��ه تا امروز آغاز به کار کرده‌اند با ش��تاب به بیش��ترین‬ ‫میزان خودکفایی برس��ند‪ .‬در ادامه‪ ،‬چند نتیجه به‌دست‬ ‫می‌آید؛ نخست تولید ناخالص ملی افزایش پیدا می‌کند‪،‬‬ ‫‌دیگر اینکه س��طح اشتغال را در کشور ارتقا داده‌ایم و در‬ ‫نهایت نیاز به ارز برای واردات را بسیار کاهش می‌دهیم‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری ب��رای تولید داخل بس��یار تش��ویق‬ ‫می‌شود اما یکی از راه‌های جلب رضایت برای این موضوع‬ ‫کاهش هزینه‌های مالیاتی اس��ت ک��ه از تولیدکنندگان‬ ‫گرفته می‌ش��ود‪ .‬اگ��ر دولت یا وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در نشست‌هایی وضعیت سرمایه‌گذاری در تولید‬ ‫داخل را مورد بررس��ی قرار دهند به این نتیجه می‌رسند‬ ‫که باید مش��وق‌های تولیدی افزایش پیدا کند‪ ،‬وام‌های‬ ‫کم‌بهره تخصیص داده ش��ود‪ ،‬س��هم تامین‌اجتماعی در‬ ‫تولید داخل کاهش یافته و ش��اهد تثبیت و حتی کاهش‬ ‫نرخ مواد اولیه مورد نیاز باشیم‪.‬‬ ‫ب��ا این آهن��گ می‌توان آس��یب‌های احتمال��ی را در‬ ‫صورت خروج ش��رکت‌هایی مانند رنو و پژو پوش��ش داد‬ ‫و فعالیت‌ه��ای خ��ود را بهتر از هنگامی ک��ه آنها حضور‬ ‫داشتند پیش برد‪.‬‬ ‫€ €در این مدت که همکاری‌های ایران و فرانس�ه‬ ‫آغاز ش�د وضعیت بازار خودروهای جدید چگونه‬ ‫بود؟‬ ‫‌ش��رکت پژو در یک سال گذش��ته ‪ ۴۰۴‬هزار و رنو نیز‬ ‫ح��دود ‪ ۱۶۰‬هزار خ��ودرو به فروش رس��انده‌اند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬ب��دون اینکه س��رمایه‌گذاری قابل‌توجهی پس‬ ‫از انعق��اد قراردادها در ایران انجام ش��ود این ش��رکت‌ها‬ ‫بیش��ترین حجم فروش را داش��ته‌اند‪ .‬این امر جای تامل‬ ‫دارد و وزارت صنعت‪‌‌،‬معدن و تجارت همچنین سازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران‌(ایدرو) باید واکنش‬ ‫مقتضی داشته باشند‪.‬‬ ‫در ‪ ۲‬سال گذشته سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های‬ ‫نیاز آنها مس��ائل مالی و فناوری اس��ت‪ .‬در این راستا باید‬ ‫مواد اولیه ارزان تامین شود تا هزینه‌ها کاهش یابد‪ .‬بحث‬ ‫دوم در قالب مش��وق‌های حمایتی اس��ت که کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی می‌تواند برای‬ ‫تحق��ق آن کمک زی��ادی کند‪ .‬به طور نمون��ه‪ ،‬تثبیت و‬ ‫حتی کاهش ن��رخ مواد اولیه برای تولی��د داخل یکی از‬ ‫این مشوق‌ها است‪.‬‬ ‫در آمار کاالهای صادراتی کشور حجم خام‌فروشی باال‬ ‫بوده و رتبه نخس��ت را در اختیار دارد و این آسیب جدی‬ ‫برای صنعت داخل اس��ت‪ .‬البته اختصاص دادن یارانه‌ها‬ ‫از س��وی دولت تاثیر زی��ادی بر کاهش ب��ار هزینه‌های‬ ‫مالیات��ی‪‌،‬تامین‌اجتماعی و بازپرداخ��ت وام‌های بانکی‬ ‫خواهد داش��ت‪.‬اگر این راهکارها مورد بررسی قرار گیرد‬ ‫و زیر‌ش��اخه‌های دیگر برای آن تعریف شود به طور قطع‬ ‫س��رمایه‌های س��رگردان داخلی که رق��م قابل‌توجهی‬ ‫ارزی یا ریالی اس��ت به این س��و‌(صنعت خودرو که یکی‬ ‫از مس��ائل مورد توجه مردم نیز هست) هدایت می‌شود‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر این حجم س��رمایه در بازار ارز و طال هزینه‬ ‫می‌شود‪ .‬در واقع‪ ،‬یکی از راهکارهایی که می‌تواند صنعت‬ ‫خودرو کش��ور را از شرایط بحرانی خارج کند این خواهد‬ ‫بود‪‌.‬امیدواریم در انعق��اد قراردادها پیش‌بینی احتمالی‬ ‫خروج شرکت‌های اروپایی شده باشد که در صورت قطع‬ ‫همکاری به طور مثال‪« ،‬آ» ریال خسارت پرداخت کنند‬ ‫و طرف قطع‌کننده همکاری ملزم به پرداخت خس��ارت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫خارجی به میزان رضایت‌بخش��ی انجام نشد در حالی که‬ ‫بازار خودرو ایران بیشترین نفع را برای آنها داشته است‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعلی از آنها انتظار ایس��تادگی و مقاومت در‬ ‫برابر خواسته‌های کشوری مانند امریکا وجود دارد و باید‬ ‫دید در پایان چه تصمیمی خواهند گرفت‪.‬‬ ‫€ €یکی از پیش‌شرط‌ها برای انعقاد قراردادهای‬ ‫جدید مش�ارکت مالی ش�رکت‌های خارجی برای‬ ‫حضور در بازار ایران بود تا در صورت بروز مشکلی‬ ‫همچ�ون خروج امریکا از برجام ش�رکای خارجی‬ ‫ملزم به ادامه همکاری‌ها باشند‪ .‬آیا سرمایه‌گذاری‬ ‫الزم انجام نشده است؟‬ ‫الزم اس��ت آمارها دقیق بیان ش��ود تا مش��خص شود‬ ‫این شرکت‌ها چقدر سرمایه‌گذاری داشته‌اند‪ .‬همچنین‬ ‫با ب��رآورد س��رمایه‌گذاری صنعت قطعه باید خس��ارت‬ ‫صنعتگران داخلی از این محل تامین شود‪ .‬درباره میزان‬ ‫س��رمایه‌گذاری آمار دقیق و رس��می اعالم نشده است؛‬ ‫زمان��ی س��خن از س��رمایه‌گذاری ‪ ۶۰۰‬میلیون یورویی‬ ‫گفته می‌ش��ود و زمانی دیگر صحبت از س��رمایه‌گذاری‬ ‫یک میلیارد یورویی اس��ت‪ .‬اما هنوز هیچ عدد دقیقی از‬ ‫مجرای رسمی اعالم نشده است‪.‬‬ ‫€ €اما حال در داخل باید چه کرد؟‬ ‫توصیه می‌ش��ود مقام‌های رس��می صنعت کش��ور با‬ ‫حض��ور فع��االن و تولیدکنندگان داخل��ی برنامه‌ریزی‬ ‫یک تا ‪ ۲‬ساله داش��ته باشند‪ .‬محور این برنامه‌ها نخست‬ ‫حمایت از تولید داخل و پلتفرم‌های جدید باشد که پیش‬ ‫مالیات‬ ‫شرکای خارجی‬ ‫مالیات از خودروهای وارداتی و داخلی چگونه خواهد بود؟‬ ‫بازی برد و باخت در همکاری پژو‬ ‫قائ��م مقام س��ازمان امور مالیاتی کش��ور گفت‪:‬‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده در ‪ ۱۶۰‬کش��ور جهان در‬ ‫حال اجراست و تنها در بخش‌های محدودی تمایز‬ ‫دیده می‌شود‪.‬‬ ‫محمدقاس��م پناهی‪ ،‬قائ��م مقام س��ازمان امور‬ ‫مالیات��ی کش��ور در م��ورد گله‌من��دی برخ��ی از‬ ‫تولیدکنن��دگان درباره اخذ چند مرحله‌ای مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده اظه��ار کرد‪ :‬ارزش افزوده مالیاتی‬ ‫بر پایه مصرف محس��وب ش��ده که دارای مراحل‬ ‫زنجی��ره‌واری در حوزه‌ه��ای واردات‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیع‬ ‫و مصرف است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ه��ر کاالی واردات��ی ک��ه در عرصه‬ ‫تولیدی و یا مصارف دیگر به کار گرفته می‌ش��ود‬ ‫بای��د با ورود به کش��ور‪ ،‬مالیاتی بر اس��اس ارزش‬ ‫افزوده پرداخت کند‪.‬‬ ‫پناه��ی ادامه داد‪ :‬به طور مث��ال زمانی که یک‬ ‫خودروی ‪ ۱۵‬هزار دالری به گمرک وارد می‌ش��ود‬ ‫بای��د ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد گمرک��ی پرداخت کند که‬ ‫ب��ا احتس��اب این درص��د از تعرفه‌ه��ای گمرکی‌‪،‬‬ ‫ارزش خودرو به ‪ ۲۵‬هزار دالر می‌رس��د‪ .‬با تبدیل‬ ‫ارزش تعیینی به ریال‪ ،‬نرخ آنها تغییراتی را شامل‬ ‫می‌ش��ود زیرا به طور معم��ول هر ریال به ازای ارز‬ ‫دیگر کشورها تفاوت دارد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬گمرک با اخذ ‪ ۹‬درصد گمرکی‬ ‫ح��دود ‪ ۷.۵‬میلیون تومان ارزش اف��زوده به اداره‬ ‫امور اقتصادی و مالیات��ی پرداخت می‌کند‪ .‬زمانی‬ ‫که خودرو وارد بازار مصرف می‌شود عرضه‌کننده با‬ ‫احتساب سود خود و پرداخت مالیات ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫خ��ودروی مذکور را تا ‪ ۹۰‬میلیون تومان به فروش‬ ‫می‌رس��اند‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در نهایت فروشنده حدود‬ ‫‪ ۵‬میلیون تومان بر چنین خودرویی س��ود حاصل‬ ‫می‌کند که در این س��ود و مالیات پرداختی میزان‬ ‫گمرکی خ��ودروی مذکور که در مرحله پیش��ین‬ ‫اخذ ش��ده‪ ،‬حس��اب می‌ش��ود و در مراحل بعدی‬ ‫متقاضی��ان با مق��دار کمت��ری از پرداخت مالیات‬ ‫روبه‌رو می‌شوند‪ .‬قائم مقام س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور تشریح کرد‪ :‬در واقع با فروش خودرو حدود‬ ‫‪۱.۵‬میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده به اداره‬ ‫ام��ور مالیاتی و اقتصادی پرداخت می‌ش��ود که با‬ ‫احتس��اب مبلغ ‪ ۷‬میلی��ون تومانی گمرک‪ ،‬نهایت‬ ‫پرداخت مالیات به همان ‪ ۹‬درصد معمول می‌رسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ت��وازن در تمام بخش‌ها رعایت‬ ‫ش��ده اس��ت و بخش‌های داخلی ه��م موظف به‬ ‫پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هس��تند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تولی��د خودروه��ای داخلی ه��م موظف به‬ ‫پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند به طوری‬ ‫که در فرآیند تولی��د آن مالیات هر بخش به طور‬ ‫مرحله‌ای و مجزا اخذ می‌شود‪.‬‬ ‫پناهی ادام��ه داد‪ :‬تولیدکننده خودروی داخلی‬ ‫در وهله نخست از مراکزی همچون فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫ورق‪ ،‬مواد اولیه مورد نی��از خود را تأمین می‌کند‬ ‫و با تهی��ه این مواد اولیه بای��د ارزش افزوده‌ای را‬ ‫پرداخ��ت کن��د‪ .‬خرید هر م��واد اولی��ه و کاالیی‬ ‫متناسب با ارزش آن کاال شامل حال ارزش افزوده‬ ‫می‌شود‪ .‬قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور بیان‬ ‫کرد‪ :‬قطعه‌س��ازان هم پس از تبدیل مواد اولیه به‬ ‫قطعه و محصوالت خودرو‪ ،‬باید ارزش افزوده‌ای در‬ ‫این مرحله پرداخت کنند‪ .‬به طور مثال تولید‌کننده‬ ‫باید با س��اخت یک قطعه یک میلیون تومانی ‪۱۰‬‬ ‫درص��د مالیات بر ارزش اف��زوده پرداخت کند که‬ ‫این میزان حاصل تخفیف و احتس��اب مالیات‌های‬ ‫مراحل قبلی اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬پس از اینکه‬ ‫این قطعات از س��وی خودروساز داخلی خریداری‬ ‫می‌شود‪ ،‬سازنده داخلی هم باید ارزش افزوده‌ای از‬ ‫تولید هر خودرو پرداخت کند‪ ،‬بنابراین این زنجیره‬ ‫تولیدی هیچگاه قطع نمی‌شود و هر مرحله به طور‬ ‫مجزا مالیاتی را پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫پژو برای بازگش��ت دوباره ب��ه ایران هم غرامت‬ ‫پرداخ��ت ک��رده و هم مجبور به س��رمایه‌گذاری‬ ‫شده بود‪ .‬شرایط جدید برای این شرکت با اعالم‬ ‫تعلیق فعالیت‌ها در ایران‪ ،‬دو س��ر باخت می‌شود‪.‬‬ ‫بالفاصله پس از اجرایی ش��دن برجام خودروساز‬ ‫فرانس��وی رایزنی خود را برای بازگشت به ایران‬ ‫آغاز کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬راه بازگش��ت این ش��رکت‬ ‫هموار نبود زیرا به پژو گفته ش��د که به دلیل لغو‬ ‫یک‌طرفه همکاری و ترک ایران در س��ال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫باید به طرف ایرانی غرامت پرداخت کند‪.‬‬ ‫بازار ای��ران اما آن‌قدر ب��رای خارجی‌ها جذاب‬ ‫بود که طرف فرانس��وی با پرداخت غرامت ‪۴۲۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار یوروی��ی موافقت کرد‪ .‬البته‬ ‫این تنها ش��رط حضور دوباره پ��ژو در ایران نبود‬ ‫بلکه این شرکت برای آغاز دور جدید همکاری‌ها‬ ‫مل��زم به س��رمایه‌گذاری در ایران ش��د و به این‬ ‫ترتی��ب‪ ،‬ش��رکت مش��ترک ایکاپ با س��هم ‪۵۰‬‬ ‫درصدی پژو و ایران‌خودرو تش��کیل و آغاز به کار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط ام��ا گویا ترس فرانس��وی‌ها از‬ ‫امریکا در حدی اس��ت که پ��ژو با وجود پرداخت‬ ‫غرامت چند صد میلیون یورویی و سرمایه‌گذاری‬ ‫در ای��ران‪ ،‬پس از خ��روج امری��کا از برجام اقدام‬ ‫به تعلی��ق فعالیت‌های خود ک��رده و از رایزنی با‬ ‫امریکا برای کس��ب مجوز فعالی��ت در ایران خبر‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در این وضعیت کارشناسان معتقدند‬ ‫که برخالف ش��رایط س��ال ‪ ۱۳۹۱‬که پژو بدون‬ ‫هیچ هزین��ه و توضیحی ای��ران را ترک کرد‪‌،‬در‬ ‫این دوره بازنده نهایی این خروج طرف فرانسوی‬ ‫است زیرا پژو امکان بازپس‌گیری غرامت پرداخت‬ ‫شده و همچنین خروج سرمایه‌گذاری انجام‌شده‬ ‫در ایران را ندارد‪.‬‬ ‫شاید به همین دلیل است که گروه پژوسیتروئن‬ ‫در بیانیه رس��می خود نه از لغ��و فعالیت‌ها بلکه‬ ‫تعلیق آن سخن گفته و البته خاطرنشان کرده که‬ ‫با همکاری دولت فرانسه در حال رایزنی با دولت‬ ‫امریکا برای کسب مجوز فعالیت در ایران است‪.‬‬ ‫در ای��ن باره‪ ،‬عضو هیات‌علمی دانش��گاه علم و‬ ‫صنعت در گفت‌وگو با ایس��نا اظه��ار کرد‪ ‌:‬پژو به‬ ‫دلیل فش��ارهای احتمالی که فکر می‌کند ممکن‬ ‫است از طرف امریکا وارد شود مجبور به خودزنی‬ ‫و تعلیق فعالیت‌های خود در ایران شد‪.‬‬ ‫امیرحس��ن کاکای��ی ادام��ه داد‪ ‌:‬با ای��ن حال‪،‬‬ ‫برخ�لاف س��ال ‪ ۱۳۹۱‬بازنده این خ��روج طرف‬ ‫فرانس��وی اس��ت زیرا نمی‌تواند غرامتی که برای‬ ‫بازگش��ت به ایران پرداخت کرده را مطالبه کند‪.‬‬ ‫همچنین پ��ژو در دور جدید برای انتقال فناوری‬ ‫و همچنین سرمایه‌گذاری اقدام کرده که طبیعی‬ ‫است نمی‌تواند سرمایه‌گذاری انجام‌شده در ایران‬ ‫را به پول نقد تبدیل کرده و از کشور خارج کند‪.‬‬ ‫عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان‬ ‫اینکه خروج پژو و سیتروئن‌‪ ،‬صنعت خودرو‌ ایران‬ ‫را متاثر نخواهد کرد‪ ‌،‬تصریح کرد‪‌:‬تیراژ تولید پژو‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬و همچنین سیتروئن ‪ C‌۳‬در حدی پایین‬ ‫اس��ت که ادامه تولید یا توقف تولید آنها در عمل‬ ‫تاثیر خاصی بر صنعت خودرو نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪‌:‬اگرچه خروج پژو‌س��یتروئن به ضرر‬ ‫خود فرانس��وی‌ها است اما این اتفاق حامل درس‬ ‫بزرگی نیز برای خودروس��ازان ایرانی است که از‬ ‫تقویت توان داخلی غافل نش��ده و اولویت را بر به‬ ‫س��رانجام رس��اندن پروژه طراحی و تولید پلتفرم‬ ‫ملی قرار دهند‪.‬‬ ‫کاکایی خاطرنشان کرد‪ ‌:‬حتی اگر پژو‌سیتروئن‬ ‫در رایزنی‌ه��ای خود با امریکا مج��وز فعالیت در‬ ‫ایران را هم کسب کند باز هم خودروسازان ایرانی‬ ‫باید تمرکز اصلی‌ش��ان بر توسعه برندهای داخلی‬ ‫باشد‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫پلتفرم‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫عرض‌اندام وارداتی‌ها در بازار داخل‬ ‫سیدحس�ین الج�وردی‪ -‬رئی�س انجمن صنای�ع تولید‬ ‫لنت‌ترمز و کالچ‪ :‬حمایت از تولید داخل با توجه به شعار امسال‬ ‫همواره در اولویت کار فعاالن اقتصادی و مسئوالن قرار گرفته است‬ ‫این در حالی اس��ت که در برخی از محصوالت با توجه به ش��رایط‬ ‫موجود‪ ،‬تولید گران‌تر از واردات و حتی قاچاق تمام می‌ش��ود این‬ ‫امر باعث می‌ش��ود تا انگیزه تولید کاهش پیدا کند‪ .‬امروز ش��اهد‬ ‫هس��تیم بیشتر بازار لوازم‌یدکی خودرو در دست کاالهای خارجی‬ ‫اس��ت و این مسئله با وجود فعالیت قطعه‌س��ازان داخلی رخ داده‬ ‫اس��ت‪ .‬واحدهای تولیدی کش��ور بیش از مص��رف داخل ظرفیت‬ ‫س��اخت دارن��د و در بحث روزآم��دی نیز تولیدکنن��دگان بخش‬ ‫لنت‌ترمز و دیس��ک و صفحه کالچ متعهد هستند از ماشین‌آالت‬ ‫مدرن و روزآمد استفاده کنند و توانایی توسعه محصوالت را دارند‪.‬‬ ‫اگر سازندگان فعال این صنف با تمام ظرفیت خود فعالیت داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬کل بازار داخل را پوش��ش می‌دهند در حال��ی که امروز‬ ‫بسیاری از صنعتگران با نیمی از ظرفیت و حتی کمتر از این رقم‬ ‫در حال تولید هستند‪ .‬طبیعی است که اگر فضا مهیا شود و جلوی‬ ‫قاچاق و واردات بی‌رویه گرفته شود بسیاری از تولیدکنندگانی که‬ ‫فعالیت آنها نیمه‌تعطیل است نیز می‌توانند وارد عرصه تولید شوند‪.‬‬ ‫کشور می‌تواند همچون گذشته صادرات داشته باشد به شرط آنکه‬ ‫نرخ تمام‌ش��ده کاهش یابد‪ .‬از صادرات روز به روز کاسته شد زیرا‬ ‫تس��هیالت بانکی باال نرخ تمام‌شده تولید را افزایش داد‪ .‬همچنین‬ ‫خأل امتیازها و جایزه‌های صادراتی از دیگر موانع امروز صادرات به‬ ‫شمار می‌رود‪ .‬امروز توان تولید مازاد وجود دارد‪ .‬یکی از مهم‌ترین‬ ‫اهداف صنعتگر نیز تحقق صادرات اس��ت‪ .‬اما مش��کالت مالی روز‬ ‫به روز تولیدکنن��دگان را تضعیف و ناکارآمد می‌کند؛ بدین معنی‬ ‫ک��ه کاالی خود را به‌صورت نقد به فروش می‌رس��انند اما با وجود‬ ‫گذشت چند ماه پول خود را دریافت نمی‌کنند‪.‬‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫‌‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫هن‬ ‫طراح‬ ‫ی پلت‬ ‫فرم خو‬ ‫یکی از چالش‌های صنعت خودرو داخل غیر‌بومی‬ ‫بودن طراحی آن و به همان نس��بت قدیمی بودن و‬ ‫به‌روز نبودن صنعت قطعه است‪ .‬خأل در امر طراحی‬ ‫این صنعت را تا حدودی عقب نگه داش��ته اس��ت و‬ ‫امروز قطعه‌س��ازان با مهندس��ی معکوس به قطعات‬ ‫مورد نظر و نیاز خودروس��ازان دست می‌یابند‪ .‬البته‬ ‫ای��ن امر به دانش خ��اص خود نی��از دارد و به قول‬ ‫طراحان نیاز نیست قطعاتی که پیش‌تر ساخته شده‬ ‫است را آنها از نو طراحی کنند‪.‬‬ ‫اما ب��رای رفتن به س��وی طراحی پلتف��رم بومی‬ ‫چه چالش‌هایی در کش��ور وجود دارد و راهکارهای‬ ‫برون‌رفت از آن چیست؟ پرسش دیگر این است که‬ ‫با طراحی پلتفرم ظرفیت موجود صنعت قطعه برای‬ ‫طراحی قطع��ات و همراهی با خودروس��ازان چقدر‬ ‫است؟‬ ‫‹ ‹دانشی که در اختیار برخی است‬ ‫نخست این موضوع را از دیدگاه یکی از کارشناسان‬ ‫صنعت خودرو دنبال می‌کنیم‪ .‬درباره طراحی پلتفرم‬ ‫نظرهای متفاوتی وجود دارد؛ برخی برای خودکفایی‬ ‫و رس��یدن به خودرو بوم��ی آن را ضروری می‌دانند‬ ‫ام��ا برخی دیگر آن را هزینه‌بر دانس��ته و با وضعیت‬ ‫موج��ود بر ای��ن باورند ک��ه آن را باید به ش��رکتی‬ ‫خارجی سفارش داد‪.‬‬ ‫آی��ا طراحی پلتف��رم برای صنعت خودرو کش��ور‬ ‫صرفه اقتصادی دارد؟ اگر بله‪ ،‬چرا در این زمینه کند‬ ‫عمل می‌ش��ود؟ فضل‌اهلل جمالو‪ ،‬کارش��ناس صنعت‬ ‫خودرو در این زمینه گفت‪ :‬پرس��ش س��ختی است‬ ‫زی��را طراحی پلتفرم موضوعی پیچیده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫رفتن به آن سمت زیرساخت‌های متفاوتی نیاز است‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬نمی‌ت��وان راه‌حل عملی و اقتصادی برای‬ ‫موضوع مطرح کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪‌ :‬مجموع��ه‌ای از قطع��ات بای��د در‬ ‫ی��ک س��ازگاری کنار هم ق��رار گیرند ت��ا پلتفرم به‬ ‫نیازمندی‌های مورد نظر پاس��خگو باشد‪ .‬در این باره‬ ‫نخس��ت باید گفت دانش آن به طور کامل در اختیار‬ ‫ما نیست‪ .‬این‌گونه نیست که خودروساز دانش آن را‬ ‫داشته باشد و نخواهد این کار را بکند‪.‬‬ ‫دان��ش آن وجود ندارد همان‌گونه که بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته دنیا این دان��ش را در اختیار‬ ‫ندارند‪ .‬امروز کمتر می‌ش��نویم ک��ه بلژیک یا هلند‬ ‫پلتف��رم طراح��ی ک��رده باش��ند بلکه فق��ط تعداد‬ ‫محدودی از کش��ورها در امر طراحی پلتفرم فعالیت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫این فع��ال صنع��ت خ��ودرو ادام��ه داد‪ :‬بنابراین‬ ‫مقوله و پدیده‌ای پیچیده اس��ت و خودروسازان اگر‬ ‫قابلیت‌ها و زیرساخت‌ها را داشتند به این سو حرکت‬ ‫می‌کردن��د‪ ،‬ضم��ن آنکه طبیعی اس��ت که طراحان‬ ‫پلتفرم دان��ش فنی خود را در اختی��ار دیگران قرار‬ ‫ندهن��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬خودروس��ازان مدل خودرویی را‬ ‫وارد و آن را داخلی‌س��ازی می‌کنند و در این راس��تا‬ ‫نیز س��ازندگان قطعات هوشمندانه ناگزیر هستند از‬ ‫طریق مهندس��ی معکوس ساخت قطعات مورد نیاز‬ ‫را آغ��از کنند‪ .‬در ای��ن زمینه صنعت خودرو و قطعه‬ ‫موفق عمل کرده است‪.‬‬ ‫جمال��و تصریح کرد‪‌‌:‬با وج��ود برخی چالش‌ها در‬ ‫انتقال قطع��ات بای��د از این توانمندی ب��ه بهترین‬ ‫شکل اس��تفاده کرد که این امر‌(مهندسی معکوس)‬ ‫خود قابلیت مهمی اس��ت‪ .‬چین یا ژاپن اگر امروز به‬ ‫این سطح از توانمندی رسیده‌اند از طریق مهندسی‬ ‫معکوس بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدهای غیرمنصفانه‬ ‫س��خن این اس��ت که با پلتفرم بوم��ی می‌توانیم‬ ‫خودروهای بومی مختلف تولید کنیم و به طور قطع‬ ‫در ادامه‪ ،‬خودکفایی مورد نظر به‌دست خواهد آمد‪.‬‬ ‫جمالو در این باره توضیح داد‪ :‬باید در این موضوع‬ ‫مقوله‌ه��ای مختل��ف را در نظ��ر گرف��ت‪ .‬تاجران و‬ ‫بازرگانان داخلی صدها میلیون دالر س��رمایه‌گذاری‬ ‫و خ��ودرو آماده وارد می‌کنند اما کس��ی در این باره‬ ‫نقدی ندارد در حالی که این هزینه‌ها از سرمایه‌های‬ ‫همین کش��ور اس��ت در نهایت تمام نقدها به سوی‬ ‫خودروس��از متمرکز می‌شود‪ .‬در حالی که مشکالت‬ ‫داخل��ی دیگری نیز وجود دارد که زمینه‌س��از ایجاد‬ ‫باقی مشکالت شد ‌ه است‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمینه پیش��نهاد ک��رد‪‌:‬وقتی تاجری‬ ‫خودرویی وارد می‌کند‪ ،‬می‌تواند در این زمینه همراه‬ ‫با خودروس��از بوده و از شرکت مادر بخواهد به ازای‬ ‫خودرو کاملی که قرار اس��ت وارد ش��ود بخش��ی از‬ ‫دانش آن را به صنعت خودرو کشور منتقل کند‪.‬‬ ‫او ب��ا گالیه ادام��ه داد‪ :‬در بح��ث بازرگانی‪‌،‬خرید‬ ‫و واردات فض��ا باز اس��ت و خودروه��ای لوکس وارد‬ ‫می‌ش��وند اما تمام نقدها متوجه خودروس��از است‪.‬‬ ‫کس��ی منصفانه نق��د نمی‌کند که خودروس��از چه‬ ‫مشکلی دارد‪ .‬امروز که با بدهی‌های بانکی به سختی‬ ‫در حال فعالیت است چگونه می‌تواند میلیون‌ها دالر‬ ‫ص��رف طراحی کند؟ طراحی پلتفرم ارزان نیس��ت‪.‬‬ ‫باید حمایت‌های داخلی از آن وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫بای��د دولتمردان بابت آن یاران��ه بپردازند یا پول‬ ‫ارزان در اختی��ار خودروس��از قرار داده ش��ود‪‌،‬واحد‬ ‫قو‌توس��عه باید مورد حمایت قرار گیرد تا این‬ ‫تحقی ‌‬ ‫موضوع نهادینه شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به طور کلی طراحی در تمام صنایع‬ ‫به‌وی��ژه در صنع��ت خ��ودرو کار کوچکی نیس��ت و‬ ‫پرداختن به آن صدها ساعت کار کارشناسی زبده و‬ ‫خبره نیاز دارد که باید در فضای بدون تعصب باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ پیش‌نیازها برای طراحی‬ ‫جمال��و با ش��کایت از نقدهای موجود نس��بت به‬ ‫محص��والت داخل��ی‪ ،‬افزود‪ :‬ام��روز فق��ط یکدیگر‬ ‫را محک��وم می‌کنیم و متاس��فم ک��ه در کانال‌های‬ ‫اجتماع��ی محص��والت داخلی م��ورد س��خره قرار‬ ‫می‌گیرند درحالی که نباید دس��تاوردهای خود را به‬ ‫س��خره بگیری��م و باید با حمایت از ای��ن توان برای‬ ‫توسعه و توانمندتر شدن آن بکوشیم‪ .‬وقتی شخصی‬ ‫به نام شیخ محمد‌(شیخ محمد بن راشد آل مکتوم)‬ ‫حاکم دوبی به ایران آمد(در دوره ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫دول��ت نهم و ده��م) خبر داد ایرانی‌ه��ا ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫‹ ‹مدیریت‌های چالشی‬ ‫در ادامه به س��راغ یکی از طراحان قطعات خودرو‬ ‫رفت‪ .‬حامد خونم��ری در این زمینه گفت‪‌:‬طراح در‬ ‫کش��ور وجود دارد ام��ا به دلیل گران��ی تجهیزات و‬ ‫ماش��ین‌آالت به چین با تیراژ سفارش داده می‌شود‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬مدیران کارخانه‌ها خود را درگیر واردات‬ ‫ماش��ین‌آالت نمی‌کنند‪ .‬ترجیح می‌دهن��د کارگر و‬ ‫طراح اس��تخدام نکنند و س��فارش بدهند و مشکل‬ ‫اصلی این است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬مشکل در طراحی نیست قطعه در داخل‬ ‫طراحی می‌شود و سپس ساخت آن به چین سفارش‬ ‫داده می‌شود‪.‬‬ ‫یکی از مس��ائل مطرح این اس��ت که قطعه‌ای که‬ ‫فقط ایران سفارش می‌دهد و فقط برای خودروهای‬ ‫در حال تردد ایران مصرف دارد چگونه س��اخت آن‬ ‫برای چینی‌ها توجیه اقتصادی دارد؟ وی در این‌باره‬ ‫توضیح داد‪ :‬صنعت چین منعطف اس��ت؛ ش��ما تنها‬ ‫س��فارش می‌دهید با مدلی که نیاز دارید‪ .‬برای آنها‬ ‫مهم نیس��ت‪ ،‬با هر دستگاهی آن را تولید می‌کنند و‬ ‫نش‬ ‫ان داد‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫‌‬ ‫ش‬ ‫ود‬ ‫تحویل می‌دهند‪ .‬البته قطعات جدید را نیز با همان‬ ‫دس��تگاه می‌توانند تولید و تامین کنن��د‪ .‬برای این‬ ‫کش��ور قدیم و جدید بودن قطعه مهم نیس��ت بلکه‬ ‫نقشه و طرح مهم است‪.‬‬ ‫خونمری ادامه داد‪‌:‬بحث مهم مدیریت کارخانه‌ها‬ ‫است‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬کولر پراید طراحی و نقشه آن به‬ ‫شکل بومی آماده شد‪ .‬نقشه‌ها به چین رفت و قطعات‬ ‫ساخته ش��دند‪ .‬در ادامه قرار بود ماشین‌آالت وارد و‬ ‫خط تولید آن در ایران راه‌اندازی شود‪ .‬با مناسبات و‬ ‫رایزنی‌ها وام گرفته شد اما پروژه به سرانجام نرسید‬ ‫و حتی یک کولر در داخل ساخته نشد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪‌:‬مش��کل امروز صنعت خ��ودرو‪‌،‬طراح یا‬ ‫تجهیزات نیس��ت زیرا طراح داریم و ماشین‌آالت را‬ ‫نیز می‌توان وارد کرد‪ .‬چالش در بخش مدیریت است‬ ‫که پیگیر جدی چنین موضوع‌هایی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹اهم و مهم مسائل‬ ‫خونمری تاکید کرد‪‌:‬به طور قطع طراحان داخلی‬ ‫این توانمن��دی را دارند تا مولفه‌هایی جدید را حتی‬ ‫به قطع��ه‌ای اضافه کنند اما برای تحقق این امر نیاز‬ ‫به مدیریت است‪.‬‬ ‫او گفت‪‌:‬اگر پلتفرم بومی طراحی شود‪ ،‬با همکاری‬ ‫ش��رکت‌های مختلف طراح می‌ت��وان قطعاتی(حتی‬ ‫ق��وای محرکه) را به بهترین ش��کل طراحی و آماده‬ ‫کرد به ش��رطی که هدف این بوده و مدیریت پیگیر‬ ‫موضوع باش��د‪ .‬گاهی شاهد هستیم کارشناسانی که‬ ‫در بخش مدیریت قرار می‌گیرند به معنای واقعی از‬ ‫جنس آن صنعت نبوده و نمی‌توانند مدیریت بهینه‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬بحث مهم امروز این است که چرا با‬ ‫گذش��ت چند دهه هنوز نتوانسته‌ایم به جایگاه ویژه‬ ‫به عنوان خودروساز در سطح بین‌المللی برسیم زیرا‬ ‫ب��ا این پیش��ینه باید تا امروز صاح��ب خودرو برقی‬ ‫می‌ش��دیم‪ .‬باید دید منافع در کجا است و مدیریت‪،‬‬ ‫منافع را در کجا می‌بیند؟‬ ‫این ط��راح اف��زود‪ :‬جوان��ان تحصیلکرده کش��ور‬ ‫ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فراوانی دارند و هر چه از‬ ‫آنها خواس��ته شود عملیاتی می‌کنند تنها به شرطی‬ ‫که از آنها خواسته شود و به دور از سود‪ ،‬نگاه ملی بر‬ ‫طرح‌ها و پروژه‌ها حاکم باشد‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تعدادهای بوم��ی تفاوت��ی ب��ا طراحان‬ ‫خودروهای جهان ندارند بلکه فقط مش��تری ندارند‪.‬‬ ‫تجربه نشان داده هر پروژه‌ای به جوانان سپرده شده‬ ‫عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫اگ��ر امروز در این مس��ائل چالش‌ها و ضعف‌هایی‬ ‫هست‪ ،‬به نبود دانش و توانمندی مربوط نیست بلکه‬ ‫به این باز‌می‌گردد که انجام این فعالیت‌ها خواس��ته‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬آیا تاکن��ون از جوان ایرانی‬ ‫تحصیلکرده خواسته شده یک خودرو بسیار ساده‬ ‫اما بوم��ی طراحی کند و او نتوان��د؟ یا خودرویی‬ ‫که کارآیی مح��دودی در فاصل��ه جغرافیایی کم‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬برای نمونه‪ ،‬جابه‌جایی قطعات در‬ ‫کارخانه‪ .‬همه چیز با آموزش شدنی است به شرط‬ ‫خواستن‪.‬‬ ‫وی به موفقیت جوانان ایرانی در س��ایر کش��ورها‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬امروز ایران طراح ‪ ۱۹‬س��ال‌های‬ ‫دارد ک��ه طرح��ی می‌کش��د و ب��رای ش��رکت بنز‬ ‫می‌فرس��تد و دعوت به همکاری می‌شود اما به دلیل‬ ‫مشکالت س��ربازی نمی‌تواند‪ .‬پس مهندسان کارآمد‬ ‫در داخل داریم مس��ئله این اس��ت که از آنها امری‬ ‫خواسته نمی‌شود‪.‬‬ ‫امروز کافی اس��ت برای طراحی یک خودرو ملی‬ ‫فراخوان داده شود‪ ،‬اس��تقبال چشمگیر خواهد بود‪،‬‬ ‫اما به توانمندی‌های داخل بهای الزم داده نمی‌شود‪.‬‬ ‫خونم��ری در پای��ان تصریح ک��رد‪ :‬صنعت نظامی‬ ‫که تا این س��طح پیشرفت داشته و در دنیا س ‌رو‌صدا‬ ‫می‌کند از بیرون وارد نشده بلکه از توانمندی داخلی‬ ‫اس��تفاده شده است‪ .‬با اس��تعدادهای داخلی به این‬ ‫جایگاه دس��ت یافته‌ایم که در دنیا مطرح هس��تیم‪.‬‬ ‫پس اگر امری محقق نمی‌ش��ود دلیل بر نتوانس��تن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫موتور سیکلت‬ ‫فرسوده‌ها‬ ‫خبرخوش برای دارندگان موتورسیکلت‬ ‫چالش‌های شهری‪ ،‬از مترو تا اتوبوس و تاکسی‬ ‫جرایمی که بخشیده می‌شود‬ ‫جریمه بن��د (ب) م��اده ‪ ۲۴‬قانون بیم��ه اجباری‬ ‫ش��خص ثالث برای موتورس��یکلت‌ها و ماشین‌آالت‬ ‫کشاورزی فاقد بیمه‌نامه شخص‌ثالث بخشیده شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا؛ در راس��تای مصوبه مجمع عمومی‬ ‫صندوق تامین خس��ارت‌های بدن��ی و موافقت بیمه‬ ‫مرکزی ب��ه منظور حمایت از اقش��ار آس��یب‌پذیر و‬ ‫دالر در دوبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند‪ .‬اما پرسش این‬ ‫است که نمی‌شد همین حجم سرمایه در داخل برای‬ ‫طراحی پلتفرم هزینه شود؟‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬پیش از‬ ‫پرداختن به مقوله پلتفرم الزم است به مسئله مربوط‬ ‫به ام��ور فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماعی و سیاس��ی پرداخت‪.‬‬ ‫فضاه��ای زیادی وجود دارد که باید نخس��ت به آنها‬ ‫پرداخته ش��ود تا برس��یم به اینکه چ��را در طراحی‬ ‫پلتفرم موفق نبوده‌ایم‪ .‬س��پس ب��ه این بپردازیم که‬ ‫برای طراحی و س��اخت پلتفرم چه سازوکاری و نیز‬ ‫زیرساختی نیاز است‪.‬‬ ‫جمال��و در پایان عنوان کرد‪‌:‬البت��ه اگر می‌گوییم‬ ‫نبای��د تولید داخل را به س��خره گرفت به این معنی‬ ‫نیست که مصرف‌کننده هر محصولی را استفاده کند‬ ‫ما مکلف هس��تیم که تولید با‌کیفیت داش��ته باشیم‬ ‫زیرا مشتری حق دارد وسیله ایمن استفاده کند‪.‬‬ ‫درو ب‬ ‫ومی د‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫پیشگیری از آس��یب‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ‬ ‫بیمه‪ ،‬ش��رکت‌های بیمه مکلف هستن ‌د از ‪ ۱۹‬خرداد‬ ‫‪ ۹۷‬برابر با عید سعید فطر تا ‪ ۱۹‬شهریور ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫مبل��غ جریمه موضوع بند (ب) م��اده ‪ ۲۴‬قانون بیمه‬ ‫اجب��اری ش��خص ثالث مصوب س��ال ‪ ۱۳۹۵‬مربوط‬ ‫به موتورس��یکلت‌ها و ماشین‌آالت کش��اورزی فاقد‬ ‫بیمه‌نامه که دارندگان آنها در بازه زمانی مورد اش��اره‬ ‫اق��دام به خرید بیمه‌نامه ش��خص ثال��ث می‌کنند را‬ ‫دریافت نکنند‪.‬‬ ‫سال گذشته نیز صندوق تامین خسارت‌های بدنی‬ ‫در‪ ۳‬مرحلهطرحبخشودگیجرائمموتورسیکلت‌های‬ ‫فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث را اجرا کرده بود‪.‬‬ ‫ته��ران سال‌هاس��ت ک��ه ب��ا کهنگی ن��اوگان‬ ‫حمل‌ونق��ل عمومی دس��ت و پنجه ن��رم می‌کند‪،‬‬ ‫دغدغ��ه‌ای که به گفته حس��ن خلیل‌آبادی‪ ،‬عضو‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران به امکانات مالی زیادی نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش‌نیوز؛ نگاهی به اوضاع ناوگان‬ ‫حمل‌ونق��ل عمومی کش��ور نش��ان می‌دهد وضع‬ ‫سالمت وسایل نقلیه عمومی به ویژه در کالن‌شهر‬ ‫تهران چندان مطلوب نیس��ت‪ .‬آم��ار اتوبوس‌های‬ ‫فرسوده‪ ،‬تاکس��ی‌هایی که از رده خارج شده‌اند و‬ ‫حتی مترو نش��ان می‌دهد تهران به اجرای سریع‬ ‫طرح نوسازی نیازمند است‪.‬‬ ‫حس��ن خلیل‌آبادی‪ ،‬عضو شورای شهر تهران به‬ ‫وضعیت ترافیکی تهران اشاره کرد و گفت‪ :‬شواهد‬ ‫نش��ان می‌دهد افرادی که در مناطق دورتر نسبت‬ ‫به مرکز ش��هر زندگی می‌کنند با مشکل بیشتری‬ ‫در تردد و دسترسی به وسایل نقلیه عمومی دست‬ ‫به گریبان هس��تند‪ .‬با این حال برنامه‌های شورای‬ ‫پنجم بر حمل‌ونقل عمومی متمرکز شده است‪ .‬بر‬ ‫همین اس��اس تمام تالش ما برای حل مش��کالت‬ ‫ترافیکی تهران با کمک وسایل نقلیه عمومی است‪.‬‬ ‫خلیل‌آب��ادی همچنی��ن با نگاهی ب��ه وضعیت‬ ‫اتوبوس‌های فرس��وده در حمل‌ونقل شهری گفت‪:‬‬ ‫به طور قطع خودروهای فرس��وده باید از سیستم‬ ‫حمل‌ونقل ریلی کشور خارج شوند اما این موضوع‬ ‫به امکانات مالی زیادی نیاز دارد‪.‬‬ ‫‪ ۷‬هزار تاکسی ون در آستانه فرسودگی‬ ‫این در حالی است که براساس برنامه‌ریزی‌های‬ ‫انجام ش��ده باید تع��داد اتوبوس‌های تهران به ‪۱۱‬‬ ‫هزار دس��تگاه برس��د و با وجود فرسودگی ناوگان‬ ‫اتوبوس‌های ش��هری تهران‪ ،‬نرخ اتوبوس در حال‬ ‫افزایش است‪.‬‬ ‫همچنی��ن چالش اصلی این اس��ت که کهنگی‬ ‫ن��اوگان حمل‌ونق��ل عموم��ی تنه��ا ب��ه مت��رو و‬ ‫اتوب��وس ختم نمی‌ش��ود بلک��ه تاکس��ی‌ها را نیز‬ ‫درگیر این مس��ئله کرده اس��ت‪ .‬به گفته علیرضا‬ ‫قن��ادان‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت بر‬ ‫تاکسی‌رانی شهر تهران با اشاره به اینکه در تهران‬ ‫بیش از ‪ ۷‬هزار دس��تگاه تاکسی ون وجود دارد که‬ ‫در آستانه فرسودگی هستند‪ ،‬گفت‪ ۶ :‬هزار و ‪۸۷۴‬‬ ‫دستگاه تاکسی ون در صف نوسازی قرار دارند‪.‬‬ ‫افزای��ش قیمت‌ه��ا راه��ی ب��رای برون‌رفت از‬ ‫چالش‌ها‬ ‫محمد علیخانی‪ ،‬رئیس کمیس��یون حمل‌ونقل‬ ‫ش��ورای ش��هر ته��ران معتق��د اس��ت بهترین و‬ ‫س��ریع‌ترین راه برای نوس��ازی ناوگان حمل‌ونقل‬ ‫عموم��ی ته��ران افزای��ش قیمت آنها اس��ت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬دلیل رای ش��ورا به افزایش نرخ تاکس��ی و‬ ‫اتوبوس راه‌حلی برای نوس��ازی این ناوگان اس��ت‬ ‫زیرا بنابر محاسباتی که انجام داده‌ایم باید کارکرد‬ ‫هر تاکس��ی به لحاظ درآمدی تقریبا به ‪ ۲۰۳‬هزار‬ ‫تومان در روز برسد تا بتواند اقدام به نوسازی کند‪.‬‬ ‫روند نوس��ازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری با‬ ‫یک مرحله و طی یک دوران به اتمام نمی‌رسد‪ ،‬هر‬ ‫روز ناوگان فرس��وده می‌شود و نیازمند جایگزینی‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین نیاز اس��ت روند نوسازی به شکل‬ ‫دائمی ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫انگیزه‌ای برای بخش خصوصی؟‬ ‫در همین ح��ال زهرا صدراعظم ن��وری‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیون سالمت‪ ،‬محیط‌زیست و خدمات شهری‬ ‫شورای ش��هر تهران نظر دیگری دارد‪ .‬وی معتقد‬ ‫است در صورتی که کل ناوگان نوسازی شود تا ‪۵۰‬‬ ‫درصد می‌توان��د کرایه خود را گران‌تر کند اما این‬ ‫طرح تقریبا غیرممکن است زیرا کل ناوگان امکان‬ ‫نوس��ازی را ندارند‪ .‬پیش��نهاد من این است که هر‬ ‫اتوبوس��ی که نوسازی می‌شود‪ ،‬این اجازه را داشته‬ ‫باشد تا برای بخش خصوصی ایجاد انگیزه شود‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫مسئله ‪ FATF‬و چالش صنعت خودرو‬ ‫فرب�د زاوه‪ -‬کارش�ناس صنع�ت خ�ودرو‪ :‬در قرارداده��ای‬ ‫جدید صنعت خودرو که پس از برجام بس��ته ش��د بارها عنوان شد‬ ‫خودروسازانی هستند که در بازار امریکا بازاری ندارند‪ .‬در خودروهای‬ ‫سنگین جز اسکانیا که بازاری در امریکا دارد در خودروهای سواری‬ ‫به طور عمده شرکت‌هایی در ایران حضور دارند(پژو و پژوسیتروئن)‬ ‫ک��ه در بازار امریکا حضور ندارند‪ .‬خط اتصال آن اپل اس��ت که این‬ ‫م��دل در واقع قطعات امریکای��ی مصرف می‌کند ام��ا در بازار آنها‬ ‫فروش ندارد‪ .‬همچنین درباره شرکت رنو شاخه نیسان آن در امریکا‬ ‫فعالیت دارد و خود شرکت(رنو) بازاری در این کشور ندارد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫تحریم‌ها و فشارهای امریکا تاثیر مستقیمی بر این خودروساز ندارد‬ ‫اما به واس��طه بحث‌های مالی ممکن اس��ت وضعیت متفاوت شود‬ ‫لو‌انتقال‌های‬ ‫زیرا احتمال مطرح ش��دن پیامدهای بسته ش��دن نق ‌‬ ‫پول اس��ت که می‌تواند تاثیر بس��یاری در بحث‌هایی که در توسعه‬ ‫صنعت خودرو مطرح است برای فرانسه به وجود آورد‪ .‬در این زمینه‬ ‫ممکن اس��ت صنعت خودرو ایران با چالش‌هایی روبه‌رو شود حتی‬ ‫در بح��ث تولید محصوالت موجود‪ .‬ضمن آنکه امروز خودروس��ازی‬ ‫وجود ندارد که ‪ ۱۰۰‬درصد محصوالت خود را در داخل تولید کند‪،‬‬ ‫معن��ی هم ندارد زیرا صرفه اقتصادی و محدودیت تیراژ صنعتگر را‬ ‫از حرکت به آن سو منع می‌کند‪ .‬همچنین خودروهای پسابرجامی‬ ‫مانند پژو ‪ ۲۰۰۸‬تاثیر زیادی نه در اقتصاد ما و نه در اقتصاد فرانسه‬ ‫دارد‪ .‬ب��رای امریکا نیز مهم نیس��ت‪ .‬اما موضوع این اس��ت که اگر‬ ‫لو‌انتقال‌های مالی دچار مش��کل ش��ود در تولیدات پر‌تیراژ دچار‬ ‫نق ‌‬ ‫مش��کل خواهیم شد‪ .‬امروز در بحث مالی مشکالتی وجود دارد‪ .‬در‬ ‫لو‌انتقاالت‬ ‫واقع‪ ،‬حتی پس از برجام مش��کالت بانکی رفع نشد و نق ‌‬ ‫به روند عادی برنگشت زیرا مسئله تنها موضوع هسته‌ای نبود بلکه‬ ‫موضوع ‪ FATF‬و پولش��ویی نیز مطرح است که هنوز قانون آن در‬ ‫مجلس شورای اسالمی به تصویب نرسیده است‪.‬‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در گفت‌وگوی با مشاور عالی گروه خودروسازی سایپا مطرح شد‬ ‫جنگ اقتصادی در دنیا و تاثیر آن بر صنعت خودرو‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫ش��بکه‌های مجازی امروز یکی از وس��ایل ارتباطی‬ ‫جدایی‌ناپذیر جوامع هس��تند که خبرها را با س��رعت‬ ‫بسیار باال نشر و بازنشر می‌کنند‪ .‬البته به دلیل سرعت‬ ‫باال و س��بقت هر منبع خبری از دیگری بس��یاری از‬ ‫وقت‌ها ش��ایعه جای خبر را می‌گیرد و خبرها صحت‬ ‫ندارند یا اگر هم حقیقت داش��ته باشند‪ ،‬بازنشر آنها با‬ ‫شاخ و برگ زیادی همراه است که اصل خبر مخدوش‬ ‫شده اس��ت‪« .‬س��اندرو بخرید ال‌‪ ۹۰‬تحویل بگیرید»‬ ‫یکی از تیترهایی بود که در فضای مجازی بس��یاری‬ ‫را به خود مش��غول کرد‪ .‬از همین رو‪ ،‬در این راس��تا‪،‬‬ ‫گفت‌وگویی با س��عید مدنی‪ ،‬مش��اور عالی مدیرعامل‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا انجام شد و چن ‌دو‌چون این‬ ‫موضوع پیگیری شد‪ .‬همچنین درباره ادامه همکاری‌ها‬ ‫با طرف فرانسوی‪ ،‬وضعیت تولید خودروهای جدید و‬ ‫نیز پلتفرم‌های تازه طراحی‌ش��ده به نکاتی اشاره شد‬ ‫که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €خبر جایگزینی ال‌‪ ۹۰‬با رنو ساندرو از سوی‬ ‫پارس‌خودرو‪ ،‬چقدر حقیقت دارد؟‬ ‫در بخش��نامه آمده اس��ت‪ :‬این پیش��نهاد ش��امل‬ ‫س��اندروهای دن��ده‌ای اس��ت‪ .‬این ش��رکت چون از‬ ‫تعه��دات خود کمی عقب اس��ت به ش��کل اختیاری‬ ‫به ثبت‌نام‌کنندگان این نوع خودروها پیش��نهاد داده‬ ‫تا با ال‌‪ ۹۰‬دنده‌ای خ��ودرو مورد نظر خود را تعویض‬ ‫کنند‪ .‬اما در فضای مجازی در نشر و بازنشر‪ ،‬بخشنامه‬ ‫خبر به گونه‌ای اس��ت که این مفهوم از آن اس��تنباط‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫ش��رکت پارس‌خودرو به متقاضی��ان ثبت‌نامی که‬ ‫تمایل داش��ته باش��ند خودرو خود را سر زمان مقرر‬ ‫دریافت کنند چنین پیشنهاد داده که با ال‌‪ ۹۰‬خودرو‬ ‫مورد نظر خود را تعویض کنند‪ ،‬ضمن اینکه اگر تمایل‬ ‫نداشته باشند‪ ،‬مشکلی وجود ندارد و با کمی دیرکرد‬ ‫خودر ‌و مورد نظر به صاحبانش تحویل داده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬اجباری در این مسئله نیست‪.‬‬ ‫€ €ب�ازار به نوعی ملتهب اس�ت و نگرانی‌هایی‬ ‫وج�ود دارد‪ .‬ب�ا این پیش‌فرض که اگر ش�رکای‬ ‫خارج�ی نتوانند در مقابل خواس�ته‌های امریکا‬ ‫مقاومت کنند و برای نمونه‪ ،‬شرکت پژوسیتروئن‬ ‫ب�ه همکاری‌ه�ای خود ادام�ه نده�د‪ ،‬وضعیت‬ ‫تولی�د ‪ ۳C‬در سایپاکاش�ان چگون�ه خواه�د‬ ‫بود؟ همچنی�ن پلتفرم‌های جدیدی که س�ایپا‬ ‫ب�رای تولید مدل‌های جدی�د در حال طراحی و‬ ‫آماده‌س�ازی اس�ت فعالیتش به چه شکل ادامه‬ ‫خواهد یافت؟‬ ‫ش��رکت پژوسیتروئن اعالم کرده خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫البته این قطع همکاری مش��کلی ب��ه وجود نمی‌آورد‬ ‫زی��را هنوز خ��ودرو مورد نظر به تولید انبوه نرس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬تنها مدل ‪ ۳C‬تولید ش��د که آن نیز به تعداد‬ ‫بس��یار محدود ثبت‌نام ش��ده و قرار است تولید شود‪.‬‬ ‫امیدواریم با تامین قطعات این تعداد خودرو سر زمان‬ ‫مقرر خودرو به صاحبانش تحویل داده ش��ود‪ .‬به طور‬ ‫کلی مشکل خاصی وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬سایت سایپاکاش��ان جز این پروژه‬ ‫برنامه‌های دیگری نیز در دس��تور کار خود دارد‪ .‬اگر‬ ‫چینی‌ها بر اساس روال گذشته عمل کرده و در مقابل‬ ‫تحریم‌های امریکا ایس��تادگی کنند همکاری‌ها ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬البت��ه درحال‌حاضر صنع��ت خودرو‬ ‫محتاطانه‌تر عمل می‌کند زیرا به نوعی رفتار چینی‌ها‬ ‫تغییر کرده است‪ .‬باید تمام تالش‌ها به کار گرفته شود‬ ‫تا حداقل برای مدتی با همکاری چینی‌ها ظرفیت‌های‬ ‫موجود را با خودروهای چینی پر کنیم‪ .‬اگر این اتفاق‬ ‫بیفتد‪ ،‬می‌توان امیدوار بود کارها بهتر پیش برود‪.‬‬ ‫اما آنچه باید خودروس��ازان در دستور کار خود قرار‬ ‫دهن��د تکیه ب��ر طراحی و تولی��د پلتفرم‌های داخلی‬ ‫خودش��ان است‪ .‬پلتفرم بومی که هر دو خودروساز به‬ ‫س��وی آن حرکت کرده‌اند‪ .‬برای مثال‪ ،‬امروز شرکت‬ ‫س��ایپا پروژه ‪ ۱۰۰SP‬را در دست اجرا دارد که قابل‬ ‫اجرا برای ساخت مدل‌های جدید خودرویی در کشور‬ ‫است‪ .‬نمونه‌های آن آماده بوده و باید شبانه‌روزی روی‬ ‫این پروژه کار ش��ود تا در مدت‌زمان کمتری به تولید‬ ‫انبوه برس��یم‪ .‬در زمینه قطعات بیشتر قالب‌ها ساخته‬ ‫ش��ده اس��ت و مورد کنترل هیچ خودروساز خارجی‬ ‫نبوده و قطعه‌س��ازان داخلی با پروژه ارتباط مستقیم‬ ‫دارند‪ ،‬ضمن آنکه به نوعی شرکت‌های همکار با ما در‬ ‫این پروژه‌های بومی چون به طور عمده ش��رکت‌های‬ ‫کوچک هس��تند ش��اید کمتر تحت‌تاثی��ر اتفاق‌های‬ ‫سیاسی و بین‌المللی باشند و همکاری خود را با ایران‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫خودروس��از دیگر نیز سال ‪ ۹۵‬برای طراحی پلتفرم‬ ‫قراردادهایی را بسته است اما بیشتر طرف‌های قرارداد‬ ‫اروپایی بوده‌اند‪ .‬حال باید دید در ادامه پروژه طراحی‬ ‫پلتفرم آنها چگونه پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫به هر حال در ش��رایط امروز و حتی برای سال‌های‬ ‫آین��ده ک��ه ممکن اس��ت تحریم‌هایی وجود داش��ته‬ ‫باش��د(زیرا ایران همواره به لحاظ سیاسی تنش‌هایی‬ ‫را در س��طح بین‌الملل دارد) بهتر است روی طراحی‬ ‫پلتفرم‌های ملی همت بیشتری شود و هدف به سوی‬ ‫طراحی خودروهای بومی باشد‪.‬‬ ‫€ €عن�وان می‌ش�ود دانش الزم ب�رای طراحی‬ ‫پلتفرم در اختیار صنعت خودرو داخل نیست و‬ ‫نیاز به همکاری ش�رکت‌های خارجی است‪ .‬نظر‬ ‫شما در این باره چیست؟‬ ‫در طراحی پلتفرم‌ه��ای بومی و ملی به طور عمده‬ ‫ب��ا ش��رکت‌های کوچکت��ر هم��کاری می‌ش��ود نه با‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ که درگیر مسائل سیاسی باشد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬این امر بس��یار کمک‌کننده است و می‌توانیم‬ ‫زودتر به هدف‌(طراحی پلتفرم و داش��تن خودروهای‬ ‫بومی) برسیم‪.‬‬ ‫€ €آیا ب�ه جز قطع�ات های‌تک‪ ،‬باق�ی قطعات‬ ‫پلتفرم ‪ ۱۰۰SP‬داخلی است‌؟‬ ‫همان‌طور که همه می‌دانند هیچ خودرویی در هیچ‬ ‫جای دنیا کامل و ‪ ۱۰۰‬درصد در همان کشور ساخته‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬قطع��ات «های‌تک» را نیز ش��رکت‌هایی‬ ‫تولی��د و تامی��ن می‌کنن��د ک��ه خیل��ی تحت‌تاثی��ر‬ ‫تنش‌های بین‌المللی نیس��تند‪ .‬برای مثال‪ ،‬در چنین‬ ‫موقعیت‌هایی ایران توانس��ته انژکتور‪ ،‬ایربگ و‪ ...‬را از‬ ‫همین شرکت‌های کوچک تهیه کند و مشکل خاصی‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو شرایط سختی دارد اما به هر ترتیب‪،‬‬ ‫ای��ن رویکرد‌(تمرکز روی پلتفرم‌ه��ای بومی) تنش‌ها‬ ‫را ب��رای آن کمت��ر می‌کن��د زیرا برنده��ای خارجی‬ ‫مانند پژو‪ ،‬پژوس��یتروئن‪ ،‬رنو و‪ ...‬وقتی قطع همکاری‬ ‫می‌کنند به طور معمول با هیچ ش��رکت وابس��ته به‬ ‫خودش��ان‪ ،‬با ط��رف ایرانی هم��کاری نخواهند کرد‪.‬‬ ‫اما ش��رکت‌هایی که مستقل هس��تند ولی خودروساز‬ ‫نیستند و با خودروسازان مش��ارکت دارند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫با ما همکاری داش��ته باشند چراکه تمام قطعات این‬ ‫پلتفرم‌ه��ای داخلی به دس��ت کارشناس��ان خودمان‬ ‫طراحی شده و لوگو و برند مستقلی دارد‪.‬‬ ‫در نشس��ت‌های خبری پ��س از انعق��اد قراردادها‬ ‫وقتی اهالی رس��انه با مدیران عامل خارجی گفت‌وگو‬ ‫داشتند نخستین پرسش این بود که در صورت اعمال‬ ‫تحریم‌های جدید این شرکت‌ها چه واکنشی در مقابل‬ ‫ش��ریک ایرانی خود خواهند داش��ت؟ ب��ه طور عموم‬ ‫اع�لام می‌کردن��د‪ ،‬می‌مانند‪ .‬یا اعالم می‌ش��ود(چون‬ ‫مفاد قراردادها عمومی نشده است) با توجه به تجربه‬ ‫قبلی که خودروس��ازان داشتند در بندهای قراردادی‬ ‫بس��یاری از امور دیده شده اس��ت‪ .‬حال پرسش این‬ ‫اس��ت که به لحاظ حقوقی خودروس��از ایرانی چقدر‬ ‫می‌تواند ادعای خسارت داشته باشد و طرف خارجی‬ ‫چقدر به پرداخت غرامت به خودروسازان ایرانی ملزم‬ ‫هستند؟ زیرا برخی از قطعه‌سازان اعالم می‌کنند برای‬ ‫ساخت قطعات خودروهای جدید قالب‌ها را ساخته و‬ ‫سرمایه زیادی برای این امر هزینه کرده‌اند‪.‬‬ ‫اگ��ر ش��رایط تحری��م را در قرارداده��ا مش��مول‬ ‫فورس‌ماژور‌(ب��ه فرانس��وی‪،Force majeure :‬‬ ‫اصطالح��ی در حقوق فرانس��ه اس��ت که ب��ه ظاهر‬ ‫نخس��تین‌بار در قانون مدنی فرانس��ه ب��ه کار رفته و‬ ‫س��پس در کشورهای دیگر‪ ،‬همین اصطالح‪ ،‬حتی در‬ ‫حقوق و کتاب‌های متعدد‪ ،‬مورد اس��تفاده قرار گرفته‬ ‫و رایج ش��ده اس��ت‪ .‬در حقوق فرانس��ه‪ ،‬فورس ماژور‬ ‫دارای معنی عام و معنی خاص اس��ت؛ به معنی عام‪،‬‬ ‫عبارت اس��ت از هر حادثه خارج��ی «خارج از حیطه‬ ‫قدرت متعهد» غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب‪،‬‬ ‫که مانع اجرای تعهد باش��د‪ ).‬نکرده باش��ند که البته‬ ‫تمام تالش‌های س��ایپا در قرارداده��ا و مذاکراتی که‬ ‫با طرف خارجی و رنو داش��ت این بود که این موضوع‬ ‫را مش��مول این امر نکند تا طرف فرانس��وی نتواند از‬ ‫تعهدات خود سر باز‌بزند‌(اما از قراردادهای پژو اطالع‬ ‫ندارم) احقاق حقوق ممکن است‪ .‬اما واقعیت موضوع‬ ‫این اس��ت که منافع مالی و نقل و انتقاالت اروپاییان‬ ‫با امریکا بس��یار زیاد است ش��اید اگر درباره همکاری‌‬ ‫نکردن‌ش��ان به مجامع بین‌الملل ش��کایت هم ش��ود‬ ‫ترتیب اثر زیادی داده نشود‪.‬‬ ‫البته این تجربه نیز وجود دارد که در دوره‌ای درباره‬ ‫ش��رکت کیاموت��ورز و همکاری نک��ردن آن در بحث‬ ‫تولید س��راتو به مجامع بین‌المللی شکایت شد و آنها‬ ‫مجبور ش��دند فعالیت خود را ادامه دهند و تجهیزات‬ ‫و ماشین‌آالت مورد قرارداد را نصب کنند زیرا در غیر‬ ‫این صورت محکوم به پرداخت خس��ارت می‌ش��دند‪.‬‬ ‫مهم این است که این مسائل در قراردادها دیده شود‪.‬‬ ‫در هر حال می‌ش��ود به مراج��ع قانونی بین‌المللی‬ ‫شکایت و ادعای خسارت کرد ولی باید بدانیم این امر‬ ‫باعث نگه داش��تن این خودروسازان در ایران نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬نهایت مجبور به پرداخت غرامت ش��وند که در‬ ‫مقابل مراودات مالی و منافعی که با امریکا دارند رقم‬ ‫خیلی زیادی نیست‪.‬‬ ‫€ €با این ش�رایط ب�ه نوعی تولی�د خودروهای‬ ‫قدیمی ب�ه روال گذش�ته برمی‌گردد‪ ،‬درس�ت‬ ‫است؟‬ ‫برای دوره‌ای ناگزیر به این امر با افت تیراژ هستیم‬ ‫زیرا برخ��ی از قطعات همین خودروه��ا نیز از خارج‬ ‫تامین می‌ش��ود به‌وی��ژه اگر چین هم��کاری خود را‬ ‫ب��ا ای��ران کمتر کند و همچون گذش��ته مس��تقل از‬ ‫سیاس��ت‌های تهدیدی نباشد‌(زیرا به هر حال آنها نیز‬ ‫یک سلس��له معامالتی با امریکا دارند) صنعت خودرو‬ ‫باید با اتکا به توان خود ادامه فعالیت دهد‪.‬‬ ‫در دوره فش��ارهای تحریمی آغاز دهه ‪ ۹۰‬قطعات‬ ‫م��ورد نی��از از طریق چین ب‌ا کیفی��ت کمتری تامین‬ ‫می‌شد و به این ترتیب‪ ،‬خطوط تولید فعال بودند‪.‬‬ ‫€ €وضعیت به ط�ور کامل چه زمانی مش�خص‬ ‫می‌شود؛ اینکه طرف فرانسوی می‌ماند یا خیر؟‬ ‫درحال‌حاضر فعالیت‌ها کند شده است و دورنما این‬ ‫اس��ت که نباید منتظر ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ماه آینده باشیم‪ .‬البته‬ ‫بای��د تالش‌ها برای قانع ک��ردن آنها در پیش گرفته‬ ‫و دوباره مذاکراتی ش��ود شاید تغییر رویه‌هایی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬یا ش��اید خود اروپاییان فش��ارهایی به امریکا‬ ‫داش��ته باش��ند و بتوانند همکاری‌های خود را ادامه‬ ‫دهن��د‪ .‬در هر معامله‌ای طرف‌ها ب��ه دنبال نفع خود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫شاید فشار کشورهای اروپایی فرصتی به وجود آورد‬ ‫تا ارتباط‌هایی ش��کل گیرد و توافق‌هایی حاصل شود‪.‬‬ ‫با وجود تمام این ش��رایط باید بدبین بود و شرایط را‬ ‫جنگ اقتصادی دانس��ت‪ .‬اگر وضعیت بهتر شد کارها‬ ‫راحت‌ت��ر پیش می‌رود‪ .‬اما ما باید برنامه‌ریزی خود را‬ ‫برای ش��رایط بس��یار سخت داشته باش��یم؛ این مهم‬ ‫است‪ .‬امروز کشوری مانند امریکا نیز شرایط اقتصادی‬ ‫خود را ش��رایط اقتصاد جنگ در نظر گرفته است‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬ما نیز باید برنامه‌ریزی خود را برای بر مبنای‬ ‫شرایط سخت پیش ببریم‪.‬‬ ‫€ €در تس�لیحات نظام�ی‪ ،‬کش�ور به س�رعت‬ ‫پیش�رفت کرد‪ .‬آیا نمی‌توان همان رویه را برای‬ ‫صنعت خودرو داشت؟‬ ‫تس��لیحات نظامی‪ ،‬صنعتی ویژه است‪ .‬هزینه‌هایی‬ ‫که در تس��لیحات نظامی صرف می‌شود قابل مقایسه‬ ‫با س��ایر صنایع نیس��ت‪ .‬در همه جای دنیا نیز همین‬ ‫اس��ت‪ .‬البته نباید فکر کرد پیچیدگی صنعت خودرو‬ ‫کمتر از صنعت موشکی است‪ .‬برای صنعت خودرو در‬ ‫تیراژ انبوه ب��ا این قیمت‌های رقابتی که وجود دارد و‬ ‫ملزم به رقابت اس��ت کار ساده‌ای نیست‪ .‬برای صنایع‬ ‫نظامی امکانات به طور کامل فراهم اس��ت و نخبگان‬ ‫کش��ور در این پروژه‌ها فعال هستند و صنعت خودرو‬ ‫با وج��ود اینکه پیش از انقالب فعالی��ت خود را آغاز‬ ‫ک��رده و نیم قرن از عمر آن می‌گذرد هنوز به جایگاه‬ ‫خود نرس��یده و تفاوت زیادی با گذش��ته خود ندارد‪.‬‬ ‫این نشان می‌دهد تحول و پیشرفت در این صنعت‬ ‫کار ساده‌ای نیس��ت‪ .‬صنعت خودرو با بسیاری از‬ ‫س��ازمان‌ها در ارتباط بوده و باید باشد؛ مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬جامعه‪ ،‬فرهنگ‪‌ ،‬اقتصاد‬ ‫و‪ ...‬ک��ه صنایع نظامی دارای این‬ ‫موقعیت نیستند‪.‬‬ ‫قطعه ساز‬ ‫چینی‌ها‬ ‫صنعت قطعه کشور با تحریم‌ها مقابله می‌کند‬ ‫شرکت‌های چینی جایگزین اروپایی‌ها می‌شوند‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌س��ازان کش��ور گف��ت‪ :‬قطعه‌س��ازان ب��ه‬ ‫ش��رط پرداخت حقوق و مطالبات‌ش��ان از س��وی‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬توان مقابله با تحریم‌ها و فشارهای‬ ‫اقتصادی را دارن��د‪ .‬آرش محبی‌نژاد گفت‪ :‬نزدیک‬ ‫ب��ه ‪ ۸۴‬درص��د ن��رخ تمام ش��ده یک خ��ودرو را‬ ‫قطعات آن تشکیل می‌دهد؛ بر این اساس صنعت‬ ‫خودروسازی بدون قطعه‌س��ازی معنی ندارد‪.‬دبیر‬ ‫انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌س��ازان کش��ور ادامه داد‪ :‬قطعه‌سازان ایرانی‬ ‫در س��ال‌های س��یاه تحریم به‌ویژه بین سال‌های‬ ‫‪ ۹۱‬ت��ا ‪ ۹۴‬کم��ر هم��ت بس��تند و بس��یاری از‬ ‫قطعات وارداتی را داخلی‌س��ازی کردند‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬با این حال به نظر می‌رس��د حافظه تاریخی‬ ‫خودروسازان کشورمان ضعیف شده و این همت و‬ ‫تالش شبانه‌روزی را فراموش کرده‌اند زیرا شاهدیم‬ ‫نه نرخ قطعات تعدیل ش��ده و نه ش��یوه پرداخت‬ ‫مطالبات قطعه‌س��ازان اصالح شده است‪ .‬این مقام‬ ‫صنفی یادآور ش��د‪ :‬عمده قراردادهای قطعه‌سازان‬ ‫و خودروس��ازان ‪ ۴‬ماهه اس��ت اما مطالبات برخی‬ ‫قطعه‌س��ازان حتی ت��ا ‪ ۲۳۰‬روز نیز معوق ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین برخی ش��رکت‌های وابس��ته به‬ ‫خودروسازان بزرگ نیز حدود یک سال است بدهی‬ ‫خ��ود را به قطعه‌س��ازان نپرداخته‌ان��د‪ .‬محبی‌نژاد‬ ‫با بی��ان اینکه صنعت قطعه در اواخر سالگذش��ته‬ ‫وضعیت قرمز اعالم کرده بود‪ ،‬هشدار داد‪ :‬اگر این‬ ‫صنعت زمینگیر ش��ود‪ ،‬احیا و راه‌اندازی دوباره آن‬ ‫بسیار هزینه‌بر خواهد بود‪ .‬وی با یادآوری اینکه در‬ ‫‪ ۲‬س��ال گذشته نرخ محصوالت فوالدی ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد‪ ،‬مس ‪ ۸۰‬درص��د و پلیمرهای تولید داخل‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصد گران‌تر ش��ده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این‬ ‫شرایط چه اصراری اس��ت که قطعه‌سازان «گندم‬ ‫بین دو س��نگ آس��یاب» تولیدکنندگان دولتی و‬ ‫خودروسازان داخلی باشند که اولی نرخ مواد اولیه‬ ‫را افزای��ش داده و دومی قیمت‌ه��ا را به زور ثابت‬ ‫نگه داشته است؟‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌سازان کش��ور تاکید کرد‪ :‬در صورت تداوم‬ ‫این بی‌مهری‪ ،‬دیگر نباید انتظار داشت قطعه‌سازان‬ ‫با آن انگیزه پیشین به مصاف تحریم‌ها بروند‪.‬‬ ‫محبی‌ن��ژاد تصریح ک��رد‪ :‬صنعت قطع�� ‌ه ایران‬ ‫توان مقابله با تحریم‌ها را دارد‪ ،‬به شرط اینکه اگر‬ ‫حمایت نمی‌شوندحداقل حقوق حقه آنها پرداخت‬ ‫شود‪ .‬محبی نژاد خاطرنشان کرد‪ :‬از حدود ‪ ۲‬هفته‬ ‫گذشته تاکنون دس��تکم ‪ ۱۲‬قطعه ساز عضو این‬ ‫انجم��ن به تعلیق فعالیت‌های خ��ود اقدام کرده و‬ ‫منتظرند ببینند چه اتفاق��ی خواهد افتاد‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط به نظر می‌رس��د سیاس��تگذاران صنعت‬ ‫کش��ور در خواب عجیبی به س��ر می‌برند یا خود‬ ‫را ب��ه خواب زده‌اند‪ .‬وی گفت‪ :‬در حالی که در اوج‬ ‫تحریم‌ها ش��مارگان (تیراژ) تولید خودرو به ‪۷۴۰‬‬ ‫هزار دس��تگاه کاهش یافته بود‪ ،‬اما با تالش قطعه‬ ‫س��ازان در مدت دو سال به بیش از یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۵۰‬هزار دستگاه افزایش یافت‪ ،‬پس کاری نکنیم‬ ‫که قطعه سازان انگیزه‌های خود را از دست بدهند‪.‬‬ ‫خودروس��ازی کش��ور در افق ‪ ۱۴۰۴‬غیرممکن‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪،‬ای��ن مقام صنف��ی تاکید کرد‪:‬‬ ‫صنعت قطعه‌سازی بیش از تحریم‌های بین‌المللی‪،‬‬ ‫از تحریم‌های داخلی و نادیده گرفته شدن‌ها ضربه‬ ‫دیده و این رویه باید اصالح ش��ود‪ .‬وی در پاس��خ‬ ‫به پرسش��ی درخص��وص کیفیت قطع��ات‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬قطعه با کیفی��ت نرخ خ��ودش را دارد‪ ،‬اما‬ ‫اگر خودروس��از نرخ را به گون��ه‌ای جذاب تعریف‬ ‫نکند‪ ،‬آنگاه ش��اهد روانه شدن سرمایه گذاری‌های‬ ‫س��رگردان از قطعه‌سازی به سوی سایر بخش‌ها و‬ ‫رونق سفته بازی خواهیم بود‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬جایگزین‌هایی برای‬ ‫خودروه��ای اروپای��ی از س��وی تولیدکنندگان‬ ‫داخلی پیش‌بینی ش��ده که بخشی از آن چینی‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال‌حاض��ر بهمن‌موت��ور‪ ،‬ه��اوال را‬ ‫جایگزین مزدا کرده‪ ،‬گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫و ش��رکت س��ایپا نی��ز پیش‌بینی‌ه��ای الزم را‬ ‫داشته‌اند‪.‬‬ ‫ول��ی ملکی درباره خروج پ��ژو از قرارداد خود‬ ‫با خودروس��ازان داخلی اظهار کرد‪ :‬شرکت‌های‬ ‫خارجی ک��ه با ایران طرف قرارداد بودند قبل از‬ ‫برج��ام نیز در زمان تحریم ایران را ترک کردند‬ ‫و یک‌طرفه قرارداد خود را فس��خ و از همکاری‬ ‫خودداری کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خانه ملت؛ ریی��س کمیته صنایع‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه تولیدکنندگان کشورهای‬ ‫اروپایی تحت‌تاثیر امریکا ق��رار دارند و منافعی‬ ‫ک��ه با این کش��ور دارند زیاد اس��ت‪‌،‬گفت‪‌‌:‬این‬ ‫تولیدکنندگان در سخنان خود مطرح می‌کنند‪،‬‬ ‫نمی‌توانند منافع خود را نادیده بگیرند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه یک بعد فشارها سیاسی‬ ‫و بعد دیگر اقتصادی است و بر اساس این اصل‪،‬‬ ‫پ��ژو همکاری خ��ود را با ایران‌خ��ودرو و مزدا و‬ ‫هیوندا با گروه بهمن قراردادهای خود را فس��خ‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬این قط��ع همکاری‌ها‬ ‫منافعی برای کش��ور دارد که یک��ی از آنها این‬ ‫است که در سال‌های گذش��ته دانش فنی را از‬ ‫آنها گرفته‌ای��م و در اختیار داری��م‪ .‬مورد دیگر‬ ‫خودروس��ازان از تحری��م قبلی عب��رت گرفته و‬ ‫خود را برای چنین شرایطی آماده کرده بودند‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫تاکید ب��ر اینکه جایگزین‌هایی برای خودروهای‬ ‫اروپای��ی از س��وی تولیدکنن��دگان داخل��ی‬ ‫پیش‌بینی شده که بخش��ی از آن چینی است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال‌حاض��ر بهمن‌موت��ور‪ ،‬ه��اوال را‬ ‫جایگزی��ن مزدا کرده‪ ،‬ایران‌خودرو و س��ایپا نیز‬ ‫پیش‌بینی الزم را داش��ته‌اند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تمام‬ ‫خودروه��ای چینی کیفی��ت پایین��ی ندارند و‬ ‫بیش��تر خودروس��ازان اروپایی و آسیایی مطرح‬ ‫در چین ب��ه دلیل کم بودن نرخ تمام‌ش��ده در‬ ‫این کشور واحد اصلی را به‌شکل جوینت‌وینچر‬ ‫راه‌اندازی کرده و بزرگترین قطعه‌سازان آنها در‬ ‫چین اس��ت‪ .‬خودروس��ازانی که با چین قرارداد‬ ‫مي‌بندند اگر قطعات تحت‌لیسانس خودروسازان‬ ‫دریاف��ت ش��ود کیفی��ت الزم را داش��ته و تنها‬ ‫دریافت قطعات کمی زمان‌بر اس��ت‪ .‬در گذشته‬ ‫وقت��ی بن��ز و «زد اف» ب��ه ایران‌خ��ودرو دیزل‬ ‫قطعات تحویل نداد قطع��ات مورد نیاز از چین‬ ‫تامین شد‪.‬‬ ‫ملکی با تاکید بر اینکه باید به خودروس��ازان‬ ‫داخلی اعتماد کنیم اگر به خودروس��ازان اجازه‬ ‫افزایش نرخ ندهیم قطعه‌سازان زمین می‌خورند‪،‬‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬برای تعیین ن��رخ خودروهای زیر‬ ‫‪ ۴۵‬میلی��ون توم��ان باال رفتن نرخ م��واد اولیه‪،‬‬ ‫دستمزدها و‪ ...‬را باید در نظر گرفت‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ژاپنی‌ها لیتری چند بنزین می‌زنند؟‬ ‫مرک��ز اطالعات نفت ژاپن اعالم کرد به‌دلیل برخی بی‌ثباتی‌ها‬ ‫در خاورمیانه نرخ بنزین در این کش��ور به باالترین میزان در ‪۴۱‬‬ ‫ماه گذشته رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬میانگین بهای خرده‌فروشی بنزین در ژاپن در‬ ‫هفته گذشته برای نخستین بار از ‪ 3‬سال و ‪5‬ماه گذشته از ‪۱۵۰‬‬ ‫ین یا حدود ‪ ۱.۳۸‬دالر در هر لیتر فراتر رفت‪.‬‬ ‫مرک��ز اطالعات نفت ژاپن این افزایش ن��رخ را به نگرانی‌ها در‬ ‫زمینه بی‌ثبات��ی در خاورمیانه پس از تصمیم امریکا برای خروج‬ ‫از توافق هسته‌ای ایران و اقدام برای انتقال سفارت این کشور در‬ ‫اسرائیل به بیت‌المقدس نسبت می‌دهد‪.‬‬ ‫تاکایوکی نوگامی‪ ،‬اقتصاددان ارش��د در شرکت ملی نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و فل��زات ژاپن گفت در بازار همواره ای��ن دیدگاه وجود دارد که‬ ‫ذخایر نفتی ایران و ونزوئال در امریکای جنوبی احتماال با نزدیک‬ ‫ش��دن فصل تعطیالت در نیم کره‌ش��مالی که نرخ بنزین در آن‬ ‫به‌طورمعمول باال اس��ت‪ ،‬کاهش می‌یابد و این نیز می‌تواند یکی‬ ‫از دالی��ل افزایش بهای بنزین باش��د‪ .‬پس از عربس��تان‪ ،‬امارات‪،‬‬ ‫قط��ر و کویت‪ ،‬ایران با تامی��ن ‪ ۶.۲‬درصد از نفت مورد نیاز ژاپن‬ ‫پنجمین صادرکننده نفت به این کش��ور آس��یایی اس��ت‪ .‬توافق‬ ‫هسته‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) ‪ 23‬تیر سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫(‪14‬ژوئیه ‪ )۲۰۱۵‬در وین بین نمایندگان جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و گروه ‪ ۵+۱‬شامل انگلیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬امریکا‪ ،‬روسیه‪ ،‬چین و آلمان‬ ‫امضا ش��د‪ .‬دونالد ترامپ‪ ،‬رییس‌جمهوری امریکا ‪ 18‬اردیبهشت‬ ‫امسال برخالف هشدارهای جهانی از برجام خارج شدو اعالم کرد‬ ‫تحریم‌ها علیه ایران را ازس��ر می‌گی��رد‪ .‬طرف‌های دیگر برجام و‬ ‫بسیاری دیگر از کشورها از جمله چین با تصمیم ترامپ مخالفت‬ ‫کرده‌اند‪ .‬اتحادیه اروپا در نظر دارد با اجرای «قانون انس��داد» از‬ ‫شرکت‌های خود در مقابل تحریم‌های امریکا دفاع کند‪.‬‬ ‫گزارش از وضعیت مطالبات قطعه‌سازان‬ ‫دیرکرد مطالبات‬ ‫همچنان صنعت قطعه را آزار می‌دهد‬ ‫خودروس��ازان مشتریان اصلی قطعه‌سازان به شمار‬ ‫می‌روند که با تامین قطعات مدل‌های مختلف صنعت‬ ‫خودرو کشور مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫با حمایت قطعه‌س��ازان صنعت خودرو در برخی از‬ ‫خودروها تا ‪ ۸۰‬درصد به خودکفایی رسیده اما عقب‬ ‫مان��دن این صنعت در چند س��ال گذش��ته به لحاظ‬ ‫دان��ش فنی و فن��اوری روز دنیا س��بب کندی روند‬ ‫همراهی با خودروهای جدید شده است‪.‬‬ ‫یک��ی از مولفه‌ه��ای مهم که از س��وی صنعتگران‬ ‫قطعه‌س��از برای نوس��ازی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری‬ ‫خط تولیدش��ان مطرح می‌شود بحث نقدینگی است‬ ‫که اعالم می‌ش��ود تغییر نکردن نرخ قطعات در چند‬ ‫س��ال گذش��ته و نیز مطالب��ات معوق آنها از س��وی‬ ‫خودروسازان باعث شده تا با کمبود منابع مالی برای‬ ‫ادامه فعالیت‌های حت��ی عادی و روزمره خود روبه‌رو‬ ‫باش��ند‪ .‬این در حالی است که خأل آن در این صنعت‬ ‫محسوس است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت‌های در راه مانده‬ ‫آرش محبی‌ن��ژاد‪ ،‬دبی��ر انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرک��ه و قطعه‌س��ازان کش��ور درباره‬ ‫وضعیت مطالب��ات و پرداخت‌های خودروس��ازان به‬ ‫قطعه‌س��ازان گفت‪‌:‬پرداخت‌ها از سوی خودروسازان‬ ‫وضعیت مناسبی ندارد و نقدینگی در صنعت خودرو‬ ‫به حد کافی موجود نیست‪ .‬خودروسازان در تعامل با‬ ‫نظام بانکی نیز روش‌های تامین نقدینگی دیگر مانند‬ ‫مراوحه و‪ ...‬اقدام‌هایی در حال انجام دارند و قول‌هایی‬ ‫در این راس��تا داده‌اند که نویدبخش این اس��ت که تا‬ ‫پایان خرداد بخشی از بدهی‌های معوق پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬انجمن صنای��ع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌س��ازان کش��ور در این زمینه دوباره بر فرمول‬ ‫پیش��نهادی خود در س��ال گذش��ته تاکی��د دارد‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتی��ب‪ ،‬قطعه‌س��ازان کوچکی ک��ه ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫تامین‌کنندگان را تش��کیل می‌دهند و به طور عمده‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د مطالبات را ش��امل می‌ش��وند در اولویت‬ ‫باش��ند‪ .‬ب��رای ادامه حیات ض��رورت دارد بدهی این‬ ‫قطعه‌سازان زودتر تسویه شود‪ .‬در مدت یک ماه و اگر‬ ‫مقدور نبود باید کمتر از ‪ ۳‬ماه بدهی این صنعتگران‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه افزود‪‌:‬با پرداخت این بخش‬ ‫از بدهی‌ها مش��کل عمده قطعه‌سازان رفع می‌شود و‬ ‫در ادامه بر اس��اس بس��ته چند‌بخشی که بارها از آن‬ ‫سخن گفته شده سایر مطالبات تسویه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته ‪ ۵‬بخشی انجمن همگن‬ ‫جزئیات بس��ته ‪ ۵‬بخش��ی به این ش��رح است که‬ ‫قس��مت نخس��ت این بس��ته مرب��وط ب��ه واگذاری‬ ‫چک‌های حاصل از فروش خودرو یا صدور چک‌هایی‬ ‫از سوی خودروساز برای تحویل به قطعه‌سازان است‪.‬‬ ‫بخش دوم دریافت تس��هیالت در قالب خرید دین یا‬ ‫معرفی قطعه‌س��از به بانک و پرداخت اقس��اط با سود‬ ‫مربوط از سوی خودروساز است‪.‬‬ ‫همچنی��ن واگ��ذاری ام��وال قاب��ل معامل��ه بدون‬ ‫دخالت خودروس��از مانند امالک‪ ،‬مستغالت یا سهام‬ ‫قاب��ل معامله در بورس به جای بدهی خودروس��از به‬ ‫قطعه‌س��از بخش سوم بوده و بخش چهارم مربوط به‬ ‫بدهی‌هایی اس��ت که قطعه‌سازان به برخی از نهادها‬ ‫و س��ازمان‌های مش��خص دارند مانند س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی و اداره برق یا شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌ها‪،‬‬ ‫‌در این باره چون خودروس��از نمی‌تواند بدهی خود را‬ ‫به ش��کل نقدی بپردازد پیش‌بینی ش��ده تا به جای‬ ‫پول‪‌،‬خودرو تحویل دهد تا قطعه‌س��از به جای بدهی‬ ‫خود این خودرو را واگذار کند‪ .‬بند آخر این بس��ته ‪۵‬‬ ‫بخش��ی نیز مربوط به بخش نقدی اس��ت که در کل‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬درصد کل بدهی را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد در پایان گفت‪ :‬امیدواریم با تدابیری که‬ ‫از سوی مدیران دولتی و خودروسازان اتخاذ می‌شود‬ ‫این مشکل برای صنعت قطعه هر چه زودتر رفع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش‌های نامتوازن‬ ‫همچنین س��عید صبوری‪ ،‬کارشناس صنعت قطعه‬ ‫در ای��ن باره بیان کرد‪ :‬درحال‌حاضر پرداخت‌ها روند‬ ‫طبیعی ندارد‪ .‬سال گذشته در پایان سال با اقدام‌هایی‬ ‫که مدیرعامل یکی از خودروس��ازان داشت بخشی از‬ ‫معوقات پرداخت شد‪ .‬اما از آغاز سال جدید پرداختی‬ ‫انجام نشده و مطالبات بدون پاسخ باقی مانده است‪.‬‬ ‫در خبرها آمد با تدابی��ری که وزیر صنعت‌‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اتخ��اذ ک��رد ن��رخ خودروه��ا ‪ ۹/۶‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪ .‬صبوری در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ای��ن افزایش چق��در بر روند پرداخت‌ها موثر اس��ت‪‌،‬‬ ‫گفت‪‌:‬رقم افزایش��ی زیاد نبوده و نمی‌تواند مشکالتی‬ ‫را ک��ه صنعت خ��ودرو با آن درگیر اس��ت‪ ،‬رفع کند‪.‬‬ ‫این ع��دد در مقابل افزای��ش ‪ ۷۰‬درصدی مواد اولیه‬ ‫یا دس��تمزدهایی که ‪ ۲۰‬درصد باال رفت و‪ ...‬پاسخگو‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت قطع��ه در بخ��ش محصوالت‬ ‫پلیمری اظهار کرد‌‪ :‬ش��اید اگر نرخ قطعات بین ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪ ۳۵‬درصد افزایش یابد تا حدودی چالش‌ها کم شده‬ ‫و در رفع مشکالت روزمره کارساز باشد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‌‪ :‬البته افزایش قیمت‌ها به قطعات‬ ‫و موادب��ری آنه��ا ب��رای س��اخت بس��تگی دارد زیرا‬ ‫همان‌طور که اش��اره ش��د برخی از م��واد اولیه مورد‬ ‫نیاز قطعه‌س��ازان نسبت به سال گذشته تا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬رقم افزایشی باید عددی باشد که‬ ‫پاسخگوی این گرانی باشد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در حالی که عنوان می‌ش��ود تورم یک‬ ‫رقمی است حقوق و دستمزدها دو رقمی باال می‌رود‪.‬‬ ‫این روند باعث می‌شود که معادالت به هم بریزد‪.‬‬ ‫‹ ‹خطرپذیری فعالیت‌ها‬ ‫با تغیی��ر نرخ م��واد اولی��ه هنگام تحوی��ل قطعه‬ ‫تفاوت نرخ اولیه و زمان تحویل محاس��به و از س��وی‬ ‫خودروس��ازان به قطعه‌س��ازان پرداخت می‌شود‪ .‬وی‬ ‫در ای��ن باره توضی��ح داد‪ :‬این مابه‌التفاوت محاس��به‬ ‫می‌شود اما چنین امری زمان‌بر بوده و پس از آنالیزها‬ ‫افزایش‌ها اعمال می‌شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬با شرایط موجود این رقم‌ها کمک چندانی‬ ‫به صنعت قطعه نمی‌کند‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجم��ن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌س��ازان کش��ور در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که قطعه‌سازان در افزایش قیمت‌ها برای بازار‬ ‫لوازم‌یدکی چقدر می‌توانند اعمال نظر داشته باشند‪،‬‬ ‫‌گفت‪‌:‬قطعه‌ساز برای پوشش بازار لوازم‌یدکی می‌تواند‬ ‫قیمت‌ها را افزایش دهد اما تیراژ زیادی در این بخش‬ ‫وجود ندارد‪ .‬بخ��ش اصلی تیراژ صنعت قطعه مربوط‬ ‫به خط تولید خودروسازان است به این معنا که حدود‬ ‫‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۵‬درصد قطعات به خط تولید خودروس��ازی‬ ‫تحویل داده می‌ش��ود‪ .‬برای ب��ازار لوازم‌یدکی رقمی‬ ‫نیست که کمبودها را جبران کند‪.‬‬ ‫صب��وری در انتها یادآور ش��د‌‪ :‬پرداخ��ت مطالبات‬ ‫می‌تواند قطعه‌سازان را از نابودی نجات دهد‪ .‬وضعیت‬ ‫امروز ب��ازار که به یک ب��اره ارز مبادله‌ای از یک‌هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬توم��ان به ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان رس��ید برای‬ ‫تک‌نرخی کردن آن و نیز س��ایر اتفاق‌هایی که برای‬ ‫تولید رخ داده ادام��ه فعالیت را برای صنعتگرانی که‬ ‫مانده‌اند با خطر جدی روبه‌رو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫نارضایتی قطعه‌سازان از وضعیت پرداخت مطالبات‬ ‫موضوع امروز نیست و چند سالی است که صنعتگران‬ ‫این حوزه را با خود درگیر کرده و بارها اعالم کرده‌اند‬ ‫ای��ن ام��ر باعث ورشکس��تگی و تعطیل��ی واحدهای‬ ‫صنعتی بسیاری شده است‪.‬‬ ‫مس��ئله اینجاس��ت که خود صنعت خودرو نیز با‬ ‫کمبود نقدینگی روبه‌رو ب��وده و هزینه‌کردهای مالی‬ ‫خود را اولویت‌بندی کرده‌اند‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود تنها راه برون‌رف��ت از این وضعیت‬ ‫ارزان ک��ردن هزینه‌های تولی��د در بخش مواد اولیه‪‌،‬‬ ‫وام‌ه��ای بانکی‌‪ ،‬مالیات و بیمه اس��ت که این امر نیز‬ ‫مصوبات دولتی را می‌طلبد‪.‬‬ ‫استاندارد‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫استانداردهای هشتادوپنج‌گانه‌ خودرویی به تعویق نمی‌افتد‬ ‫رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران در آستانه‬ ‫فاز دوم اجرای طرح اس��تانداردهای هشتادوپنج‌گانه‬ ‫‌خودروی��ی تاکید ک��رد که موع��د زمان��ی و موارد‬ ‫استانداردهای تعیین شده دچار تغییر نمی‌شود‪.‬‬ ‫نیره پیروزبخت‪ ،‬به پرسش‌های ایسنا در ارتباط با‬ ‫برنامه‌های سازمان ملی استاندارد ایران در حمایت از‬ ‫تولید داخلی‪ ،‬اعتقاد برخی افراد بر عدم سختگیری‬ ‫این سازمان در تدوین استاندارد برخی محصوالت به‬ ‫ویژه آخرین وضعیت استانداردهای هشتادوپنج‌گانه‬ ‫خودروی��ی و اختالف نظرهای موج��ود در ارتباط با‬ ‫اجرای این طرح‪ ،‬اس��تاندارد و برنامه‌های مدنظر در‬ ‫ی کردن موتورس��یکلت‌ها پاس��خ داد که‬ ‫زمینه برق ‌‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €ح�دود چند روز ت�ا اجرای ف�از دوم طرح‬ ‫اج�رای اس�تانداردهای هش�تادوپنج‌گانه‬ ‫خودروی�ی باق�ی ‌مان�ده اس�ت و همچن�ان‬ ‫صحبت‌های مختلفی در این رابطه مطرح است‬ ‫و به نظر می‌رسد اختالف‌نظرهایی بین سازمان‬ ‫ملی استاندارد ایران با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و نیز خودروسازان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫درست است؟‬ ‫آنچ��ه که بای��د تاکید کنی��م که اس��تانداردهای‬ ‫هشتادوپنج‌گانه خودرویی تغییر نمی‌کند‪ .‬مساله‌ای‬ ‫در ارتباط با استانداردهای اجباری و اختیاری توسط‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح ش��د که در‬ ‫ارتب��اط با این مس��اله شفاف‌س��ازی‌های الزم انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫‪ ۸۵‬اس��تاندارد خودروی��ی ب��رای مدل‌های��ی که‬ ‫ی س��ال ‪ ۱۳۹۶‬وارد کش��ور ش��وند باید‬ ‫از ابتدای د ‌‬ ‫رعای��ت ش��ود و به طور قط��ع خودروهای��ی که در‬ ‫حال تولید هس��تند نیز باید با رعایت استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج‌گانه باش��د زیرا در غیر این صورت در‬ ‫ی س��ال‬ ‫آین��ده به مش��کل برمی‌خورند‪ .‬از ابتدای د ‌‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نیز س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران کنترل و‬ ‫نظارت خ��ود را در مورد خودروهای��ی که در داخل‬ ‫تولید می‌ش��وند آغاز می‌کند و خودروسازان تا تاریخ‬ ‫اشاره شده فرصت دارند تغییرات مورد نظر را اعمال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به دنبال این بود‬ ‫ی س��ال آینده‬ ‫ی امس��ال به اول د ‌‬ ‫ک��ه تاریخ اول د ‌‬ ‫موکول ش��ود‪ .‬در این رابطه اخت�لاف مفهومی بین‬ ‫این وزارتخانه و سازمان ملی استاندارد وجود داشت‬ ‫ی امسال بررسی‬ ‫که در نهایت قرار ش��د از ابتدای د ‌‬ ‫و نظارت توس��ط سازمان ملی اس��تاندارد آغاز شود‪.‬‬ ‫اگر خودروسازان نتوانند اس��تانداردهای اعالم شده‬ ‫را پاس کنند با توقف خط تولید روبه‌رو می‌شوند‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تص��ور کرده بود‬ ‫ی سال‬ ‫که س��ازمان ملی استاندارد ایران از ابتدای د ‌‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬بازرس��ی و نظارت بر رعایت اس��تانداردهای‬ ‫هشتادوپنج‌گانه خودرویی را آغاز می‌کند و به همین‬ ‫دلیل نیز درخواست کردند که اجرای این طرح یک‬ ‫س��ال به تعویق بیفتد‪ .‬گفتنی اس��ت پس از شروع‬ ‫تاریخ یاد ش��ده ممکن است فرآیند بررسی و نظارت‬ ‫به طول بنیجامد و حتی یک خودرو حدود ‪ ۱.۵‬سال‬ ‫بع��د با توقف خط تولی��د روبه‌رو ش��ود‪ .‬اما موضوع‬ ‫ی سال ‪ ۹۷‬کنترل‬ ‫قطعی این اس��ت که از ابتدای د ‌‬ ‫و بازرس��ی توسط سازمان ملی اس��تاندارد در مورد‬ ‫رعایت استانداردهای هشتادوپنج‌گانه خودرویی آغاز‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫€ €آی�ا اج�رای ط�رح اس�تانداردهای‬ ‫هش�تادوپنج‌گانه خودروی�ی از ابت�دای دی‌‬ ‫امسال قابلیت اجرایی خواهد داشت؟‬ ‫درحال‌حاض��ر ی��ک خودروس��از ‪ ۸۴‬اس��تاندارد‬ ‫خودرویی را گذرانده اس��ت هر چند برخی خودروها‬ ‫نی��ز پلتفرم��ی دارند ک��ه نمی‌توان اس��تانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج‌گانه را روی آن اعمال کرد‪ .‬اگر شرایط‬ ‫همین‌گون��ه برای آنه��ا پیش برود از هم��ان ابتدا با‬ ‫توقف خط تولید روبه‌رو می‌شوند‪.‬‬ ‫همچنی��ن الزم به ی��ادآوری اس��ت خودروهایی‬ ‫ک��ه پیش از تاریخ اول دی ‪ ۱۳۹۷‬تولید می‌ش��وند‪،‬‬ ‫می‌توانند روانه بازار شده و به فروش برسند‪.‬‬ ‫€ €آیا خودروهایی که خط تولید آنها از ابتدای‬ ‫دی امس�ال متوق�ف می‌ش�ود‪ ،‬و اینکه به طور‬ ‫خاص شاهد پایان تولید پراید خواهیم بود؟‬ ‫در مورد توقف خط تولید هیچ خودرویی اظهارنظر‬ ‫نمی‌کنیم‪ .‬پراید از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬که ‪ ۸۰‬درصد تولید‬ ‫س��ایپا را پوش��ش می‌داد در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به رقمی‬ ‫‪ ۲۳‬درصدی رس��ید وبه طور قطع خودروس��ازان در‬ ‫ارتباط با اجرای طرح استانداردهای هشتادوپنج‌گانه‬ ‫برنامه‌های زمانبندی خاص خود را دارند‪.‬‬ ‫€ €آخری�ن وضعی�ت برق�ی ش�دن‬ ‫موتورس�یکلت‌ها چگون�ه اس�ت و آی�ا امکان‬ ‫اجرای چنین امر مهمی وجود دارد؟‬ ‫س��ازمان حفاظ��ت از محیط‌زیس��ت در ح��ال‬ ‫برنامه‌ریزی در ارتباط با موتورسیکلت‌های انژکتوری‬ ‫و برقی است تا بتواند هرچه بیشتر این مقوله را اشاعه‬ ‫دهد‪ .‬موضوع استانداردهای موتورسیلکلت‌های برقی‬ ‫به س��ازمان ملی اس��تاندارد ارجاع ش��ده و مشکلی‬ ‫در ای��ن رابطه وجود ن��دارد‪ .‬اما در بخش آالیندگی‪،‬‬ ‫سازمان حفاظت محیط‌زیست عهده‌دار مساله است‪.‬‬ ‫در ارتباط با نقش سازمان ملی استاندارد ایران در‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی و اینکه برخی اعتقاد دارند با‬ ‫توجه به وجود قوانین سخت‌گیرانه تصمیم‌های این‬ ‫س��ازمان می‌تواند منجر به تعطیلی برخی واحدهای‬ ‫تولیدی شود‪ ،‬در این باره می‌توانید توضیح دهید‪.‬‬ ‫مقول��ه اس��تاندارد ج��زو جدایی‌ناپذی��ر حمایت‬ ‫از کاالی ایران��ی اس��ت و مقام‌معظ��م رهب��ری و‬ ‫رئیس‌جمهوری بر این مساله تاکید دارند که افزایش‬ ‫کیفیت کاالی ایرانی می‌تواند موجب استقبال مردم‬ ‫از این تولیدات ش��ود‪ .‬در صورتی که ش��اهد افزایش‬ ‫کیفی تولید کاالهای ایرانی نباش��یم‪ ،‬نمی‌توان توقع‬ ‫داشت مردم از محصوالت تولید شده داخلی حمایت‬ ‫و استقبال کنند‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری ب��ر ارتباط کیفیت و قیمت تاکید‬ ‫دارد و امیدوار هس��تیم با ارتق��ای کیفیت و در نظر‬ ‫گرفتن قیمت مناس��ب برای محصوالت تولید شده‬ ‫ش��اهد استقبال مردم و حمایت آنها از کاالی ایرانی‬ ‫باشیم‪ .‬سازمان ملی استاندارد باید بر تولیدات داخل‬ ‫نظ��ارت کن��د و رعایت اس��تاندارد و ارتقای کیفیت‬ ‫محصوالت تولید ش��ده از جمله مس��ائل مورد نظر‬ ‫س��ازمان است و سیاست‌های مختلفی در این رابطه‬ ‫اتخاذ کرده است‪.‬‬ ‫عبارت برخورد س��ختگیرانه از سوی سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران ب��ا تولیدکنن��دگان را نمی‌پذیریم‪.‬‬ ‫اس��تاندارد مساله س��ختگیرانه‌ای نیس��ت و همگی‬ ‫اعتق��اد داری��م که ای��ن مقول��ه بای��د در ارتباط با‬ ‫محصوالت تولیدی رعایت ش��ود‪ .‬استاندارد‪ ،‬ویژگی‬ ‫قابل قبولی اس��ت ک��ه هر کاال و ه��ر خدمتی باید‬ ‫داش��ته باش��د تا مصرف‌کنن��ده بتوان��د آن را مورد‬ ‫استفاده قرار دهد و در این رابطه از سالمت و ایمنی‬ ‫مطمئن ش��ود‪ ،‬بنابراین ما این مساله را سختگیرانه‬ ‫نمی‌پنداریم‪.‬‬ ‫نکته قابل بیان دیگر این اس��ت که سرمایه‌گذاری‬ ‫در بخش کیفی‌س��ازی محصول ب��ه منزله هدررفت‬ ‫هزینه نیس��ت و سرمایه‌‌گذاری اس��ت که در آینده‬ ‫س��ود آن ملم��وس خواهد بود‪ .‬چند س��الی اس��ت‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد در حال فعالیت بر رویکرد‬ ‫نوین استانداردس��ازی اس��ت و در این رویکرد تمام‬ ‫کااله��ای ایران��ی و محصوالتی ک��ه در داخل مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می‌گیرد براساس بند ‪ ۴‬سیاست‌های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی ش��امل اس��تاندارد تعریف ش��ده‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫با برنامه‌ریزی که از س��ال‌ها قبل انجام شده قانون‬ ‫تقویت و توس��عه نظام اس��تاندارد به عن��وان قانون‬ ‫جدید س��ازمان ملی اس��تاندارد در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به‬ ‫تصویب رس��ید و توسط رئیس‌جمهوری ابالغ شد تا‬ ‫شاهد افزایش وظایف‪ ،‬ارتقای جایگاه و بیشتر شدن‬ ‫حساسیت‌ها نس��بت به عملکرد س��ازمان در حوزه‬ ‫اس��تاندارد باشیم‪ .‬قرار است این سازمان بر ‪ ۳‬مقوله‬ ‫تولید‪ ،‬واردات و صادرات تمرکز بیشتری داشته باشد‬ ‫زیرا این مقوله‌ها از یکدیگر جدایی‌ناپذیر هس��تند و‬ ‫نمی‌توانیم به موفقیت تولید بدون توجه به صادرات‬ ‫و واردات توج��ه کنیم و این ‪ ۳‬ه��دف الزام و ملزوم‬ ‫یکدیگر هستند‪.‬‬ ‫در راس��تای مدیری��ت واردات بای��د هماهنگی با‬ ‫س��ایر سازمان‌های ذیربط در دس��تور کار قرار گیرد‬ ‫ت��ا محصوالت تولیدی داخلی ک��ه از کیفیت باالیی‬ ‫برخوردارند و رضایت مشتری را نیز به همراه دارند‪،‬‬ ‫مشابه خارجی آنها به کش��ور وارد نشود‪ .‬البته برای‬ ‫تهیه م��واد اولیه واحدهای تولیدی داخلی باید روند‬ ‫برعکس��ی مدنظر ق��رار گیرد و برای آن تس��هیالت‬ ‫وی��ژه‌ای در نظر گرفته ش��ود تا بتوان ش��اهد رونق‬ ‫تولید در کشور باشیم‪.‬‬ ‫برخی معتقدن��د تاکنون روند س��ختگیرانه‌ای در‬ ‫ارتب��اط با صنعت خ��ودرو در حوزه اس��تاندارد رخ‬ ‫نداده و اگر به طور حتم ش��اهد نظ��ارت و عملکرد‬ ‫س��ختگیرانه‌تر س��ازمان ملی اس��تاندارد در صنعت‬ ‫خودروس��ازی باش��یم رضای��ت مردم بیش��تر جلب‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫خودروس��ازی در دنی��ا ب��ه عن��وان ی��ک صنعت‬ ‫اس��تراتژیک تلقی می‌شود و بس��یاری از کشورها را‬ ‫می‌بینید که برای ارتق��ا کیفیت خودروهای داخلی‬ ‫خ��ود درحالی‌ک��ه ممنوعی��ت ایج��اد نمی‌کنند اما‬ ‫مقررات نانوشته‌ای دارند‪ .‬در بسیاری از صنایع شاهد‬ ‫ایجاد تحول در طول س��ال‌های گذش��ته هستیم و‬ ‫صنایعی همچون مصالح س��اختمانی‪ ،‬صنایع غذایی‬ ‫و مواردی از این دس��ت در کش��ور از کیفیت باالی‬ ‫تولید برخوردارند و س��ازمان ملی استاندارد در وهله‬ ‫اول به عنوان یک مش��اور در کن��ار تولیدکنندگان‬ ‫قرار دارد و به آنها کمک خواهد کرد که تولیدش��ان‬ ‫همراه با رعایت استانداردها و جلب رضایت مشتریان‬ ‫متوقف نش��ود‪ .‬اما اگر به نقطه‌ای برسیم که ببینیم‬ ‫تولید به مصرف‌کنندگان ضرر می‌رساند و سالمت و‬ ‫ایمنی آنها را در مع��رض خطر قرار می‌دهد به طور‬ ‫قطع با آن برخورد خواهیم کرد‪ .‬نقش اول س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد حمایت از مصرف‌کننده و نقش دوم‬ ‫آن حمای��ت از تولیدکننده اس��ت‪ .‬این س��ازمان از‬ ‫تولیدکننده‌ای که کاالی باکیفیت و قانون‌مند تولید‬ ‫می‌کند و رضایت مش��تری را مدنظ��ر دارد حمایت‬ ‫می‌کند و به طور حتم در این راس��تا س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران با تولیدکنن��دگان متخلف برخورد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫چین تعرفه خودروهای وارداتی را کاهش می‌دهد‬ ‫چین در راس��تای اع�لام برنامه بلندمدت خود ب��رای افزودن‬ ‫ب��ر واردات اعالم کرد تعرفه خودروه��ای وارداتی را از اول ژوئیه‬ ‫امسال کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬هدف چین از این اقدام رساندن ارزش واردات‬ ‫تا ‪ 3‬سال دیگر به ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬هزار میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫وزارت دارایی چین پس از آنکه این کشور و امریکا برای تعلیق‬ ‫تعرفه‌ه��ای متقابل به توافق رس��یدند اعالم ک��رد میزان تعرفه‬ ‫واردات خودرو را تا ‪ ۱۵‬درصد کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه کاهش رقم تعرف��ه از ‪ ۲۵‬درصد به ‪۱۵‬درصد بس��یار‬ ‫چش��مگیر است اما هنوز با خواس��ت امریکا برای رساندن آن به‬ ‫‪ ۲/۵‬درصد مانند تعرفه‌های امریکا فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫وزارت دارایی چین در تارنمای خود این را برای خودروس��ازان‬ ‫خارج��ی ی��ک اقدام مهم توصی��ف کرده و همزمان بس��یاری از‬ ‫شرکت‌های خودروساز خارجی از آن استقبال کرده‌اند‪.‬‬ ‫چین پی��ش از این هم اعالم کرده بود قص��د دارد اجازه دهد‬ ‫شرکت‌های خارجی در صورت تاسیس کارخانه خودروسازی در‬ ‫چین سهامی بیش از ‪ ۵۰‬درصد در اختیار داشته باشند که میزان‬ ‫سهام این ش��رکت‌ها اکنون به ‪ ۵۰‬درصد محدود است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر پس از رایزنی‌های چین و امریکا و با نظرداشت واکنش‌های‬ ‫پک��ن در مقابل تعرفه‌های جدید امری��کا بر بیش از هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫محصول وارداتی از چین‪ ،‬واش��نگتن این تعرفه‌ها را تعلیق کرد‪.‬‬ ‫گرچ��ه برخی بر این باورند که جنگ تجاری میان امریکا و چین‬ ‫همچن��ان ادامه دارد اما با اقدام امریکا مبنی بر تعلیق تعرفه‌های‬ ‫تجاری علیه چین‪ ،‬به نظر می‌رس��د اوضاع میان دو کشور اندکی‬ ‫آرام شود‪ .‬اعمال تعرفه‌های متقابل میان دو کشور زمانی آغاز شد‬ ‫که دونالد ترامپ‪ ،‬رییس‌جمه��وری امریکا تعرفه واردات فوالد و‬ ‫آلومینیوم را به ترتیب به ‪ ۲۵‬و ‪ ۱۰‬درصد افزایش داد‪.‬‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خطـر در جــاد ه ‌هـای آمریکا‬ ‫در طول ‪ 4‬سال گذشته بیش ‌از‬ ‫‪ 200‬هزار تصادف‬ ‫در جاد ه ‌های امریکا خرابی به وجود آورده است‬ ‫تصادفات مربوط به وسایل نقلیه خودرویی‬ ‫از سال ‪ 2001‬تا کنون افزایش‬ ‫‪ 40‬درصدی‬ ‫داشته ‌اند‬ ‫تصادفات شدید بین سا ل ‌های ‪ 2011‬تا ‪ 2014‬باعث‬ ‫کشته شدن بیش از ‪ 500‬نفر و زخمی شدن‬ ‫‪ 39‬هزار نفر‬ ‫شد‬ ‫از هر ‪ 3‬تصادف همراه با صدمات شدید یکی از آنها بین‬ ‫ساعت ‪ 10‬صبح تا ‪ 4‬عصر‬ ‫رانندگان می ‌توانند از تصادفات و خرابی هایی که در جاده ایجاد‬ ‫می ‌شود جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫به شرطی که وسایل نقلیه خود را به درستی هدایت کنند‬ ‫مراقب بار ماشین باشند و به صورت مداوم رانندگی کنند‪.‬‬ ‫رخ می ‌دهد‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت و دولت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خ��روج ش��رکت‌های اروپای��ی از ای��ران و قط��ع‬ ‫همکاری آنها به س��بب فشار‌ها و تحریم‌های‌امریکا با‬ ‫شرکت‌های خودروساز و قطعه‌‌ساز ایرانی نگرانی‌های‬ ‫زیادی را ب��رای صنعتگران این حوزه به وجود آورده‪،‬‬ ‫حال س��والی ک��ه به وجود می‌آید این اس��ت که چه‬ ‫راهکار‌‌‌های��ی ب��رای دور زدن تحریم‌ه��ا و کاه��ش‬ ‫آس��یب‌های وارد ش��ده به بدنه صنعت خودرو وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫به گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬صنعت خودرو ب��از هم با‬ ‫یک ش��وک و خبر جدید اما قاب��ل پیش‌بینی مواجه‬ ‫شد‌‌‌‌‪ .‬همان‌گونه که تصور می‌شد شرکت‌های اروپایی‬ ‫به‌خصوص فرانس��وی‌ها پس از خروج‌امریکا از برجام‬ ‫فعالیت‌های خ��ود را در ایران متوقف کنند تا فرصت‬ ‫حضور در بازار‌های‌امریکا را از دست ندهند‪ ،‬گروه پژو‬ ‫س��یتروئن در بیانیه‌ای تصریح کرد که فرآیند تعلیق‬ ‫فعالیت‌های مربوط به س��رمایه‌گذاری‌های مش��ترک‬ ‫خ��ود در ایران را آغاز کرده و ب��رای احترام به قانون‬ ‫تحریم‌ه��ای‌امریکا بر ضد تهران‪ ،‬تا ‪15‬مرداد س��ال‬ ‫جاری ایران را ترک می‌کند‌‌‌‌‪.‬‬ ‫قطع همکاری گروه فرانسوی پژو سیتروئن بی‌شک‬ ‫ض��رر و زیان قابل‌توجهی را متوجه صنعت دوم ایران‬ ‫خواهد کرد و معلوم نیس��ت آنها برای این تصمیمی‬ ‫ک��ه گرفته‌اند به ایران غرام��ت پرداخت خواهند کرد‬ ‫یا خیر‌‌‌‌‪.‬‬ ‫در این زمینه ولی ملکی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی می‌گوید‪ :‬این نخستین‬ ‫باری نیس��ت که شرکت‌‌‌های اروپایی همانند پژو‪ ،‬رنو‬ ‫و زانتی��ا ما را تحریم می‌کنن��د‪ ،‬پیش از برجام آنها با‬ ‫ایران همکاری نکردند‌‌‌‌‪.‬‬ ‫او در ادام��ه می‌افزای��د‪ :‬وابس��تگی م��ا ب��ه پ��ژو‬ ‫‪‌100‬درصدی نیس��ت هم قطعه‌س��ازان داخلی و هم‬ ‫کشور‌های دیگری مانند چین و ترکیه با ما همکاری‬ ‫دارند و برای تامین قطع��ات به ایران کمک خواهند‬ ‫کرد و قطعات برای تولید خودرو در دسترس خواهد‬ ‫بود‌‌‌‌‪ .‬اما مش��خص اس��ت اگر امور به‌طور طبیعی روند‬ ‫خود را طی کند‪ ،‬کارها س��رعت بیشتری می‌گیرند و‬ ‫قیمت تمام‌شده کاهش می‌یابد‌‌‌‌‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی تصریح می‌کند‪ :‬ش��رکت‌های اروپایی منافع‬ ‫خود را بیشتر در‌امریکا می‌بینند و از طرفی از‌امریکا‬ ‫نیز حساب می‌برند؛ بنابراین خروج آنها از ایران کاملا‬ ‫قابل پیش‌بینی بود‌‌‌‌‪.‬‬ ‫«علی‌بابا» و خودرو کاالرسان‬ ‫فروش��گاه بزرگ اینترنتی «علی‌بابا» اقدام به ساخت یک ربات‬ ‫تحویل کاال به شکل خودرو بدون راننده کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش عصرخودرو ربات کاالرس��ان شرکت علی‌بابا موسوم‬ ‫به «‪ »G Plus‬حاصل همکاری این ش��رکت با ش��رکت توسعه‬ ‫رباتیک «روبوسنس» است که می‌تواند بسته‌ها را با سرعت حدود‬ ‫‪ ۱۵‬کیلومتر در ساعت به مشتریان برساند‪.‬‬ ‫علی‌باب��ا به‌تازگی از به‌کارگیری دو ن��وآوری در تدارکات خود‬ ‫خبر داده که ش��امل یک ربات کاالرسان بدون راننده و یک قفل‬ ‫با فناوری تشخیص چهره است‪.‬‬ ‫گفته می‌شود وسیله نقلیه اتوماتیک به نام ‪ G Plus‬به‌راحتی‬ ‫تولی��د می‌ش��ود و تولید انبوه آن س��خت نیس��ت و می‌تواند در‬ ‫بخش‌‌های گوناگونی به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫به‌گفته س��ازندگان‪ G plus،‬اس��تقامت بیش��تری نسبت به‬ ‫نمونه‌های مش��ابه دارد و به این ترتیب می‌تواند فواصل بیش��تر‬ ‫را پوشش دهد‪.‬‬ ‫این ربات دارای بیش��ینه سرعت ‪ ۱۵‬کیلومتر در ساعت است و‬ ‫زمانی که ترافیک را تشخیص دهد‪ ،‬سرعت خود را تا ‪ ۱۰‬کیلومتر‬ ‫در ساعت کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫سیستم ناوبری آن بر اساس ‪ LIDAR‬برنامه‌ریزی شده که به‬ ‫ایجاد یک نقشه ‪۳‬بعدی برای دیدن مسیر کمک می‌کند‪«.‬لیدار»‬ ‫یکی از فناوری‌های س��نجش از راه دور است که از طریق روشن‬ ‫کردن هدف با لیزر و تجزیه و تحلیل نور منعکس‌ش��ده‪ ،‬فاصله‌ها‬ ‫را اندازه‌گی��ری می‌کن��د‪ .‬فناوری لیدار مش��ابه اص��ول رادار کار‬ ‫می‌کند که برخی اوقات نیز رادار لیزری نامیده می‌شود‪.‬‬ ‫‪ LIDAR‬رایج‌ترین راه‌حل برای دید در خودروهای خودران‬ ‫اس��ت که مانند رادار کار می‌کند؛ با این تفاوت که به جای امواج‬ ‫رادیویی از نور استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫راهکار خودروسازان برای دور‌زدن تحریم چیست؟‬ ‫پای صنعت خودرو در بند زنجیر‌های دولت‬ ‫‹ ‹سازمان استاندارد باید در استاندارد‌های‬ ‫‪ ‌85‬گانه تجدیدنظر کند‬ ‫‹ ‹ خودروس�ازان ب�ه فک�ر جایگزین‌های‬ ‫جدید باشند‬ ‫ملک��ی با اش��اره به اینکه ما در تولی��د خودرو‌های‬ ‫جدید همانن��د پژو ‪ 2008‬و پژو ‪ 301‬ممکن اس��ت‬ ‫با مش��کل مواجه شویم‪ ،‬عنوان می‌کند‪ :‬خودروسازان‬ ‫ما برای رفع این مشکل باید تدبیر دیگری بیندیشند‌‌‌‌‪.‬‬ ‫همانند بهمن موتور در شرایطی که مزدا به همکاری‬ ‫خ��ود با ای��ران ادامه ن��داد‪ ،‬خودرو ه��اوال چینی را‬ ‫جایگزین کردند؛ بنابراین خودروسازان ما هم باید به‬ ‫فکر جایگزین باشند‌‌‌‌‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه ب��رای کاه��ش ضرر‌‌‌هایی که به‬ ‫خودروسازان تحمیل می‌شود باید قیمت‌ها آزاد شود‪،‬‬ ‫خاطر‌نش��ان می‌کند‪ :‬قیمت بس��یاری از مواد اولیه و‬ ‫ش یافته و طبیعی‬ ‫حت��ی حامل‌های انرژی نیز افزای�� ‌‬ ‫است که قیمت‌ها هم افزایش پیدا کند‌‌‌‌‪ .‬اگر قیمت‌ها‬ ‫آزاد اعالم ش��ود‪ ،‬توجه خودروسازان و قطعه‌سازان به‬ ‫کیفیت محصوالت نیز افزایش پیدا می‌کند و این‌گونه‬ ‫می‌توانن��د هف��ت تا تحریم را ه��م دور بزنند و حتی‬ ‫قطعات��ی ک��ه ض��رورت دارد را وارد می‌کنند‌‌‌‌‪ .‬اگر ما‬ ‫دست و پای آنها را ببندیم نمی‌توانند عملکرد خوبی‬ ‫داش��ته باشند‌‌‌‌‪ .‬ازاین‌رو‪ ،‬بازار است که باید قیمت‌ها را‬ ‫تعیی��ن کند‌‌‌‌‪ .‬نظارتی هم اگر وجود دارد نباید نظارت‬ ‫قیمت‌گذاری باش��د بلک��ه باید ب��ا فرصت‌طلب‌ها و‬ ‫توجه بیش��تری کنیم و تا جایی ک��ه امکانش وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مواد اولیه و قطعات‌مان را داخلی‌‌س��ازی کنیم‪.‬‬ ‫گام دوم آن اس��ت که منابع مطمئن��ی را پیدا کنیم‬ ‫تا از نظر تامین دچار مش��کل نش��ویم و در گام سوم‬ ‫نیز باید کاالهای غیرضروری و لوکسی که نیاز فوری‬ ‫جامعه نیست را حذف کنیم‌‌‌‌‪ .‬گام چهارم این است که‬ ‫صادرات‌مان را به کشور‌های همسایه و کشور‌‌‌هایی که‬ ‫رابطه س��نتی با آنها داریم‪ ،‬گس��ترده‌تر و خودمان را‬ ‫برای شرایط سخت آماده کنیم‌‌‌‌‪.‬‬ ‫دالالن برخورد شود‌‌‌‌‪.‬‬ ‫عبدالرضا مصری‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫و محاس��بات مجلس نگاه مثبتی به این موضوع دارد‬ ‫و می‌گوید‪ :‬اگرچه رفتن این ش��رکت‌ها هنوز قطعی‬ ‫نیست و س��ران کش��ور‌های اروپایی در حال رایزنی‬ ‫هستند و به‌امریکا نامه نوشته‌اند که این چند کشور‬ ‫از تحریم‌های علیه ایران مس��تثنا باش��ند اما اگر این‬ ‫ت و سوی‬ ‫موضوع قطعی شده و سبب شود ما به سم ‌‬ ‫اقتص��اد مقاومتی پی��ش برویم‪ ،‬بهتر اس��ت چرا که‬ ‫به‌طور قطع نجات صنعت خودرو ما در این اس��ت که‬ ‫روی پای خود بایستد‌‌‌‌‪ .‬تا زمانی که در صنعت خودرو‬ ‫وابسته به این کشور‌های اروپایی هستیم و آنها به‌طور‬ ‫انب��وه محصوالت خ��ود را تولید می‌کنن��د و قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده این محصوالت پایین است‪ ،‬ما نمی‌توانیم‬ ‫با آنها رقابت کنیم‌‌‌‌‪ .‬باید امیدوار باشیم صنعت خودرو‬ ‫کشور پس از ‪ 50‬سال فعالیت بتواند روی پای خود‬ ‫بایستد و خودکفا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صنع�ت خ�ودرو دولت�ی‪ ،‬محک�وم ب�ه‬ ‫شکست است‬ ‫مصری با اش��اره به اینکه برای خودکفایی ایران در‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬استعداد‪ ،‬توانایی و امکانات الزم وجود‬ ‫دارد اما س��اختار دولتی صنعت خ��ودرو این اجازه را‬ ‫نمی‌ده��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬صنعت خ��ودرو دولتی یا هر‬ ‫اقتص��اد دولتی محکوم به توقف یا شکس��ت اس��ت‌‌‌‌‪.‬‬ ‫اگر این س��اختار تغییر پیدا کن��د و در اختیار بخش‬ ‫خصوصی قرار بگیرد توانایی رش��د بخش��یدن به این‬ ‫صنعت را خواهد داشت‌‌‌‌‪ .‬هر جا بخش خصوصی ورود‬ ‫پیدا کرده موفق بوده‪ ،‬اما به پای صنعت خودرو ایران‬ ‫زنجیر‌های دولتی بسته شده است‌‌‌‌‪.‬‬ ‫چ یک از کش��ور‌‌‌هایی که‬ ‫مص��ری می‌افزاید‪ :‬هی�� ‌‬ ‫صنع��ت خودرو موفقی دارن��د‪ ،‬صنعت خودرو دولتی‬ ‫ندارن��د‌‌‌‌‪ .‬ما تصور می‌کنیم صنعت خ��ودرو ایران باید‬ ‫همپای ش��ورولت‪ ،‬دوو‪ ،‬بنز و شرکت‌های بزرگ دیگر‬ ‫دنیا پیش��رفت کند اما یک کش��ور نمی‌تواند با همه‬ ‫دنیا رقابت کند‪ ،‬بلک��ه باید یک صنعت خودرو مفید‬ ‫را تعریف و بخش خصوص��ی را تقویت کنیم و از آن‬ ‫انتظار داشته باشیم‌‌‌‌‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اخت قطع�ات خ�ودرو از ان�رژی‬ ‫هسته‌ای سخت‌تر نیست‬ ‫عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودجه و محاس��بات‬ ‫مجلس درباره س��اخت قطعات خودرو و قطعه‌سازی‬ ‫ایران خاطرنشان می‌کند‪ :‬س��اخت قطعات خودرو از‬ ‫اورانیوم و نان��و تکنولوژی‌‌‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫انرژی هس��ته‌ای‪ ،‬صنعت‬ ‫بیو‌تکنولوژی و س��لول‌های بنیادی و ساخت موشک‬ ‫که پیچیده‌تر نیس��ت‌‌‌‌‪ .‬م��ا هرجا خواس��ته‌ایم‪ ،‬عمل‬ ‫کرده‌ایم‌‌‌‌‪ .‬اما ش��رکت‌های دنیا و مدیریت دولتی این‬ ‫اج��ازه را نمی‌دهد‌‌‌‌‪ .‬برای دولت طوالن��ی بودن زمان‬ ‫مدیریت ش��رط اس��ت و اگ��ر بخواه��د کوچکترین‬ ‫ریس��کی بکند ب��ا مخالفت‌ها رو‌به‌رو می‌ش��ود اما در‬ ‫بخش خصوصی این مشکالت وجود ندارد‌‌‌‌‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی‌منش‪ ،‬رییس انجمن قطعه‌سازان‬ ‫نی��ز در پاس��خ ب��ه این س��وال ک��ه ب��رای رهایی از‬ ‫فش��ار‌‌‌هایی که تحریم‌های‌امریکا به صنعت خودرو و‬ ‫و قطعه‌‌سازی ایران می‌آورد‪ ،‬چه راهکاری وجود دارد‬ ‫می‌گوید‪ :‬برای آنکه بتوانیم بهترین تصمیم را در این‬ ‫زمینه اتخاذ کنیم باید همیش��ه بدترین شرایط را در‬ ‫نظر بگیریم؛ یعنی پیش‌فرض ما این باش��د که همه‬ ‫این‌ها با ایران قطع همکاری کنند و بر همین اساس‬ ‫باید چند اقدام و حرکت انجام دهیم تا آس��یب وارد‬ ‫ش��ده کمتر شود‌‌‌‌‪ .‬در گام نخست باید به داخلی‌‌سازی‬ ‫نجفی‌منش در ادامه می‌گوید‪ :‬از نظر اس��تاندارد‌ها‬ ‫هم با توجه به اینکه دسترسی کیفی مطلوبی نداریم‪،‬‬ ‫باید تجدیدنظر شود و رسانه‌ها هم از انتقادات کوبنده‬ ‫و مخرب دس��ت بردارند تا مردم با رغبت بیشتری به‬ ‫س��مت خرید خودرو‌های داخل��ی بروند‌‌‌‌‪ .‬البته این به‬ ‫معنی آنها نیست که تالش‌مان را برای بهبود کیفیت‬ ‫نکنی��م‪ .‬ریی��س انجمن قطعه‌س��ازان خاطرنش��ان‬ ‫می‌کند‪ :‬در فرص��ت باقیمانده بان��ک مرکزی ازنظر‬ ‫ارزی بای��د کم��ک کند تا بخش��ی از م��واد اولیه‌ای‬ ‫ک��ه ما تولید داخل��ی آن را نداریم‪ ،‬تامین و پایداری‬ ‫خودمان را بیش��تر کنیم تا راه��کاری برای حل این‬ ‫مشکالت پیدا شود‪ ،‬ضمن آنکه باید برآورد کنیم در‬ ‫بخش‌ه��ای داخلی چه موادی را نیاز داریم تا س��ایر‬ ‫بخش‌ه��ا هم کمک کنند‌‌‌‌‪ .‬به‌ط��ور مثال فوالد‌مان را‬ ‫گ��روه فوالد تامی��ن کند و همین‌طور م��واد معدنی‬ ‫و پتروش��یمی مورد نیاز هم تامین ش��ود تا نیازمان‬ ‫ب��ه واردات کمت��ر ش��ود‌‌‌‌‪ .‬نجفی‌منش درب��اره آینده‬ ‫قرارداد‌های قطعه‌س��ازان ایرانی با دیگر کش��ور‌های‬ ‫جهان نیز تصریح می‌کند‪ :‬به‌طور منطقی اگر کشوری‬ ‫با‌امریکا در حال همکاری اس��ت ادامه فعالیت‌هایش‬ ‫با ما بس��یار دشوار خواهد شد‪ ،‬زیرا تحریم‌های جدید‬ ‫‌امریکا این‌بار بسیار کش��نده است و این شرکت‌ها با‬ ‫تحری��م و جریمه رو‌به‌رو خواهند ش��د و اموال‌ش��ان‬ ‫توقیف می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت این شرکت‌ها‬ ‫به‌دلی��ل اینکه با ما قرارداد دارن��د‪ ،‬منافع خود را فدا‬ ‫کنند‌‌‌‌‪ .‬مجموعه دیپلماس��ی ما باید راهی پیدا کند تا‬ ‫این فشار‌ها به قطعه‌سازان کمتر شود‌‌‌‌‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این سوال که در حالی که وضعیت‬ ‫واحدهای قطعه‌سازی زیاد مناسب نیست و برخی از‬ ‫آنها در آستانه تعطیلی هستند یا تعطیل شده‌اند‪ ،‬این‬ ‫قطع همکاری‌ها چه آس��یب‌هایی به آنها خواهد زد‪،‬‬ ‫عنوان می‌کند‪ :‬مش��کالت قطعه‌سازان بیشتر داخلی‬ ‫اس��ت تا خارج��ی‪ ،‬همانند قیمت‌ها‌‌‌‌ی م��واد اولیه ما‬ ‫افزایش پی��دا می‌کند اما قیمت قطع��ه افزایش پیدا‬ ‫نمی‌کند و دلیل آن هم قیمت‌گذاری خودرو اس��ت‌‌‌‌‪.‬‬ ‫اولین اقدامی که باید انجام ش��ود این است که دولت‬ ‫دست از قیمت‌گذاری خودرو بردارد و اجازه دهد بازار‬ ‫روال طبیع��ی خود را طی کن��د و دوم آنکه مطالبات‬ ‫قطعه‌سازان به موقع و یک ماهه پرداخت شود و سوم‬ ‫هم نیاز ارزی قطعه‌سازان را بانک مرکزی تامین کند‬ ‫تا در آینده فرصت بیشتری برای ارائه راهکار اساسی‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫طبق گفته کارشناسان و مسئوالن‪ ،‬به نظر می‌رسد‬ ‫صنعت خودرو ایران بار دیگر باید دست روی زانو‌های‬ ‫خود گذاش��ته ت��ا بتواند قد علم کند‌‌‌‌‪ .‬ازس��وی دیگر‬ ‫دولتی‌ه��ا باید صنعت خ��ودرو را رها ک��رده و آن را‬ ‫بخش خصوصی واگذار کنند‪ ،‬همچنین دولتی‌ها باید‬ ‫از قیمت‌گذاری خودرو دست بکشند و اجازه دهند تا‬ ‫بازار خودرو راهش را پیدا کند و تنها دست دالالن را‬ ‫از این صنعت کوتاه کنند‌‌‌‌‪ .‬در این بین شاید الزم باشد‬ ‫سازمان ملی استاندارد نیز در این بحرانی که صنعت‬ ‫خودرو را فراخواهد گرفت‪ ،‬بخش��ی از استاندارد‌های‬ ‫‪ 85‬گانه را تعدیل کند تا ضرر کمتری به صنعت دوم‬ ‫کشور وارد شود‌‌‌‌‪.‬‬ ‫واردات‬ ‫هر آنچه درباره واردات خودرو باید بدانید‬ ‫ش��رایط و پرداختی‌ه��ای الزم به‌منظ��ور انجام‬ ‫واردات خودروهای س��واری به کش��ور اعالم ش��د‪.‬‬ ‫ارزش گمرکی خودروهای وارداتی براساس قیمت‬ ‫صادرات��ی و در مقایس��ه با قیمت‌ه��ای جهانی در‬ ‫کمیته تبصره ‪ ۶‬قانون خودرو به‌‌طور ساالنه تعیین‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ارزش گمرکی تما‌م��ی‌ خودروهای قابل‬ ‫ورود براس��اس تبصره‌یک بند‪ ۴‬م��اده‪ ۱۷‬آیین‌نامه‬ ‫اجرایی قانون امور گمرکی پس از تعیین در کمیته‬ ‫تبصره‪ ۶‬قانون خودرو منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫ارزش خودرو ش��امل قیمت خرید در کشور مبدا‬ ‫(‪ )FOB‬بیم��ه و کرایه حمل اس��ت که اصطالحا‬ ‫س��یف (‪ )Cif‬گفته می‌ش��ود‪ .‬کرایه حمل از مبدا‬ ‫کش��ورهای حوزه خلیج‌فارس به مقصد بندرعباس‬ ‫به‌طور متوسط هر خودرو سواری بین ‪ ۵۰۰‬تا ‪۷۵۰‬‬ ‫دالر‌امریکاست‪.‬‬ ‫واردات خ��ودرو در گام اول مش��مول اخذ مجوز‬ ‫ثبت‌س��فارش از سازمان توس��عه‌تجارت است که‬ ‫ه��م اکنون مجوز ثبت‌ س��فارش خودرو به صورت‬ ‫الکترونیک��ی صادر و در س��امانه گمرک بارگذاری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداختی‌های الزم جهت واردات‬ ‫حقوق ورودی‬ ‫به‌طور کلی خودرو سواری کمتر از ‪‌۱۵۰۰‬سی‌سی‬ ‫در ردیف تعرف��ه‌ای‪ ۸۷۰۳۲۲۹۰‬ج��دول مقررات‬ ‫ص��ادرات و واردات طبقه‌بندی می‌ش��ود و واردات‬ ‫این خودروها مش��مول ‪ ۵۵‬درصد حقوق و عوارض‬ ‫گمرکی است‪.‬‬ ‫واردات خودروهای س��واری بین‪ ۱۵۰۰‬تا‪۲۰۰۰‬‬ ‫سی‌س��ی در ردی��ف تعرف��ه‌ای ‪۸۷۰۳۲۳۱۹‬‬ ‫طبقه‌بندی ش��ده و مش��مول ‪۷۵‬درص��د حقوق و‬ ‫عوارض گمرکی است‪.‬‬ ‫خودروهای س��واری از ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬سی‌سی‬ ‫ه��م در ردیف تعرف��ه‌ای ‪ ۸۷۰۳۲۳۲۹‬طبقه‌بندی‬ ‫و مش��مول ‪۹۵‬درص��د حقوق و ع��وارض گمرکی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حق�وق ورودی خودروه�ای هیبری�دی‬ ‫بدون‌پایه برق (بنزین‌‪‌-‬هیبرید)‬ ‫تا ‪ ۱۵۰۰‬سی‌سی حقوق ورودی ‪ ۵‬درصد ارزش‬ ‫گمرکی‬ ‫از ‪ ۱۵۰۱‬ت��ا ‪ ۲۰۰۰‬س��ی س��ی حقوق ورودی‬ ‫‪۲۵‬درصد ارزش گمرکی‬ ‫از ‪ ۲۰۰۱‬تا ‪ ۲۵۰۰‬س��ی س��ی حق��وق ورودی‬ ‫‪۲۵‬درصد ارزش گمرکی‬ ‫متناس��ب با نوع و حجم و پای��ه بنزین‪ /‬هیبرید‬ ‫و دیزل هیبرید و قابلیت ش��ارژ از طریق اتصال به‬ ‫منبع خارجی ‪ ۵‬تا ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫‪ ‬واردات خ��ودرو مش��مول ‪ ۹‬درص��د مالیات بر‬ ‫ارزش‌اف��زوده ( از جم��ع ارزش گمرک��ی به عالوه‬ ‫حقوق ورودی)‬ ‫‪  ‬درص��د مالی��ات علی‌الحس��اب (از جمع ارزش‬ ‫گمرکی به عالوه حقوق ورودی)‬ ‫ع��وارض هالل‌احم��ر مع��ادل یک‌درصد حقوق‬ ‫ورودی‬ ‫‪ ۵‬درص��د از ارزش فوب به‌ عنوان عوارض خاص‬ ‫واردات خودرو‬ ‫هزینه استاندارد معادل ‪ ۸‬در هزار ارزش ‪cif‬‬ ‫گواه�ی اس�قاط خ�ودرو جهت پلاک هر‬ ‫خودرو ترخیص شده‪:‬‬ ‫مص��رف کمتر از ‪ ۵‬لیتر در ‪۱۰۰‬کیلومتر چرخه‬ ‫ترکیبی نیاز به اسقاط خودرو فرسوده ندارد‬ ‫ب��ا مص��رف ‪ ۵‬لیت��ر و بی��ن ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬لیت��ر در‬ ‫‪۱۰۰‬کیلومتر ‪۲‬دستگاه خودرو فرسوده‬ ‫ب��ا مص��رف ‪ ۶‬لیت��ر و بی��ن ‪ ۶‬ت��ا ‪ ۷‬لیت��ر در‬ ‫‪۱۰۰‬کیلومتر ‪۴‬دستگاه خودرو فرسوده‬ ‫ب��ا مص��رف ‪ ۷‬لیت��ر و بی��ن ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۸‬لیت��ر در‬ ‫‪۱۰۰‬کیلومتر ‪۶‬دستگاه خودرو فرسوده‬ ‫ب��ا مص��رف ‪ ۸‬لیت��ر و بیش��تر در ‪۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫‪۸‬دستگاه خودرو فرسوده‬ ‫توضی�ح‪ :‬هزینه‌ای برای اس��قاط خودرو تعیین‬ ‫نش��ده و خرید‪ ،‬اسقاط و ارائه گواهی اسقاط جهت‬ ‫شماره‌گذاری بر عهده واردکننده است‪.‬‬ ‫خودروه��ای وارداتی ب��ه مناطق آزاد مش��مول‬ ‫ش��رایط شماره‌گذاری(اس��قاط خودرو) هس��تند‪.‬‬ ‫منظور از س��واری شامل سواری معمولی‪ ،‬استیشن‬ ‫و س��واری کار مطابق ماده یک آیین‌نامه راهنمایی‬ ‫و رانندگی و اصالحات بعدی آن (ظرفیت با راننده‬ ‫تا ‪ ۱۵‬نفر) است‪.‬‬ ‫‪۱۰‬درص��د از ارزش گمرکی خودرو طبق س��ند‬ ‫ترخیص جهت شماره‌گذاری (عوارض راهنمایی و‬ ‫رانندگی)‬ ‫‪3‬درصد ارزش گمرکی در هنگام ش��ماره‌گذاری‬ ‫هزینه نقل و انتقال دارایی‬ ‫عوارض ش��هرداری هنگام پالک بس��ته به نوع‬ ‫خودرو از ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬هزار تومان‬ ‫‹ ‹ن�کات مه�م در واردات خودروه�ای‬ ‫سواری‬ ‫‪ ‬واردات خودروه��ای س��واری ب��االی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی‌سی ممنوع است‬ ‫واردات خودروهای س��واری باالی ‪ 40‬هزار دالر‬ ‫ممنوع است‬ ‫براساس ماده ‪ ۷۸‬قانون امور گمرکی امکان ورود‬ ‫موقت خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌سی فقط برای‬ ‫مس��افران غیرمقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از‬ ‫کش��ور برای استفاده ش��خصی افراد مذکور وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ ‬قب��ل از اخ��ذ مج��وز واردات‪ ،‬اخ��ذ مجوزهای‬ ‫چهارگانه‪  ‬نمایندگی از اصناف‪ ،‬مجوز اس��تاندارد‪،‬‬ ‫ی بوده که‬ ‫بهینه‌سازی سوخت و محیط‌زیست الزا‌م ‌‬ ‫بر عهده نمایندگی مربوط است‪.‬‬ ‫‹ ‹عم�ر خودروه�ای واردات�ی از زمان‬ ‫س�اخت آن نباید بیش از‪  ‬یکس�ال گذشته‬ ‫باشد‬ ‫خودروهای وارداتی باید اس��تانداردهای الزم را‬ ‫جهت ورود داش��ته باش��ند از جمله انطباق شماره‬ ‫شاسی‪ ،‬نوع و تیپ موتور‬ ‫‹ ‹واردات خ�ودرو توس�ط اش�خاص‬ ‫حقیقی و حقوقی مجاز است‬ ‫ترخیص خودرو با ارائه ثبت‌س��فارش به‌نام افراد‬ ‫حقیقی و حقوقی غیرنمایندگی امکان‌پذیر نیست‬ ‫دو گروه از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو‬ ‫معاف هستند که ش��امل معافیت از پرداخت سود‬ ‫بازرگانی معادل ‪۳۰۰‬میلیون ریال برای مجوزهای‬ ‫جانب��ازان و همچنی��ن معافیت از س��ود بازرگانی‬ ‫مع��ادل ‪۳۰۰‬میلیون ریال برای مجوزهای معلوالن‬ ‫بهزیستی می‌شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایبِنا‬
‫یکشنبه‬ ‫راهکاری جدید برای دستیابی به سوخت پاک‬ ‫پژوهش��گران در یافته‌های جدید خود موفق به تهیه س��وخت‬ ‫هیدروژن��ی با بازدهی باال از طریق انرژی خورش��یدی ش��دند‪ .‬به‬ ‫گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان یک دستگاه فتوسنتز مصنوعی‬ ‫جدید توانس��ته بهره‌برداری از نور خورشید را به‌منظور جدا کردن‬ ‫آب ش��ور و ش��یرین و تولید هیدروژن برای اس��تفاده در سوخت‬ ‫س��لولی ‪ ۲‬برابر کند‪ .‬از این دستگاه برای تبدیل کربن دی‌اکسید‬ ‫به س��وخت نیز می‌توان استفاده کرد‪ .‬هیدروژن سالم‌ترین سوخت‬ ‫است و تنها مایعی است که دفعی آن آب است‪ ،‬اما تولید هیدروژن‬ ‫مشکالتی برای محیط‌زیست ایجاد می‌کند‪ .‬در روش‌های متعارف‬ ‫تولید هیدروژن به گاز طبیعی و انرژی برق نیاز است اما دستگاهی‬ ‫جدید با استفاده از آب و انرژی خورشیدی این کار را انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫زتیان می‌که از اس��تادان رشته مهندسی برق دانشگاه میشیگان‬ ‫اس��ت‪ ،‬می‌گوید اگر بتوانیم انرژی خورشیدی را به‌عنوان سوخت‬ ‫شیمیایی ذخیره کنیم یعنی همان کاری را که طبیعت با فتوسنتز‬ ‫انجام می‌دهد‪ ،‬دنبال کردیم و این موضوع به رفع مشکل استفاده‬ ‫از انرژی‌های تجدیدپذیر کمک می‌کند‪ .‬یکی از دانشجویان مقطع‬ ‫دکترای رش��ته مهندسی برق در دانش��گاه میشیگان معتقد است‬ ‫که مشکل سلول‌های خورشیدی ذخیره نشدن انرژی برق در آنها‬ ‫است‪ .‬عالوه بر این هزینه باال و عمر کوتاهی نیز دارند‪ .‬در ساخت‬ ‫این دستگاه جدید از همان موادی که در سلول‌های خورشیدی و‬ ‫دیگر وس��ایل الکترونیکی به کار رفته‪ ،‬از جمله سیلیکون و نیترید‬ ‫گالیم که اغلب در ال‌ای دی‌ها وجود دارد‪ ،‬اس��تفاده ش��ده است؛‬ ‫این دستگاه مسیر تولید سوخت هیدروژنی پاک را هموار می‌کند‪.‬‬ ‫دس��تگاه‌های مشابه پیشین تنها امکان تبدیل یک درصد از انرژی‬ ‫خورشیدی به سوخت هیدروژنی در آب شیرین یا شور را داشتند‬ ‫و دیگر روش‌ها مانند اس��تفاده از تیتانیوم دی‌اکسید نیز پرهزینه‪،‬‬ ‫ناکارآمد و ناپایدار بودند‪.‬‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خارجی‌ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بدعهدی دوباره فرانسوی‌ها در صنعت خودرو ایران‬ ‫پـژو را سه طالقه کنید‬ ‫فرانس��وی‌ها دوب��اره رفتند‪ .‬این بار با س��وال‌های‬ ‫بی‌جوابی که از روز اول با مهر محرمانگی‪ ،‬راه پاس��خ‬ ‫را بر خود بس��تند‪ .‬حال مشخص نیست چند درصد‬ ‫قطعات داخلی‌س��ازی و چند دس��تگاه خودرو صادر‬ ‫شده است؟‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬پژو دوباره از ایران رفت‪ .‬ش��رکتی‬ ‫که مدعی بود با بازگشت دوباره‌اش به صنعت خودرو‬ ‫ایران‪ ،‬می‌خواهد برای آن‪ ،‬س��نگ تمام بگذارد‪ .‬شاید‬ ‫وقت آن رس��یده که بلیت پ��ژو را در صنعت خودرو‬ ‫ایران یک‌بار برای همیش��ه بس��وزانیم‪ ،‬خودروس��از‬ ‫بدعه��دی که تا به حال‪ ،‬دو ب��ار ایران را ترک کرده؛‬ ‫هرچند اعالم کرده بود که سرمایه آورده و نمی‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹بیانیه پژو ب�رای ترک دوباره ایران چه‬ ‫بود؟‬ ‫پ��ژو از ایران رفت‪ .‬این خب��ر را رویترز اعالم کرد‪.‬‬ ‫آن‌گون��ه ک��ه در خبرها آم��ده‪ ،‬گروه خودروس��ازی‬ ‫پی‌اس‌ای(پژوس��یتروئن) فرانس��ه ش��روع به تعلیق‬ ‫پروژه‌ه��ای مش��ترک خ��ود در ای��ران ک��رده تا از‬ ‫تحریم‌ه��ای امری��کا که پس از خروج این کش��ور از‬ ‫توافق‌هس��ته‌ای‪ ،‬علیه ایران وضع شده‌اند‪ ،‬جلوگیری‬ ‫کن��د‪ .‬پژو س��یتروئن در بیانیه دوش��نبه(‪۱۴‬خرداد)‬ ‫اعالم کرد‪ :‬این گروه ش��روع به تعلیق همکاری‌های‬ ‫مشترک تجاری خود در ایران کرده تا به این ترتیب‬ ‫فعالیت‌ه��ای آن تا ‪ ۶‬اوت‪ ،‬با قان��ون امریکا مطابقت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫البت��ه در ای��ن خبر به این نکته هم اش��اره ش��ده‬ ‫بود که با حمایت دولت فرانس��ه‪ ،‬گروه خودروسازی‬ ‫پ��ی‌اس‌ای درحال مذاک��ره با مقام��ات امریکا برای‬ ‫در نظ��ر گرفتن ی��ک معافیت از تحری��م‪ ،‬برای این‬ ‫شرکت اس��ت‪ .‬پژو یک قرارداد تولید خودرو با ایران‬ ‫امضا کرده ک��ه ارزش آن ‪۷۰۰‬میلی��ون یورو (‪۸۱۸‬‬ ‫میلیون دالر) اس��ت‪ .‬در این میان گروه خودروسازی‬ ‫پی‌اس‌ای اعالم کرد که تعلیق قراردادهای مشارکت‬ ‫این ش��رکت با ایران‪ ،‬بر چشم‌انداز مالی این شرکت‬ ‫تاثیری نمی‌گذارد؛ چراکه فعالیت‌های پژوس��یتروئن‬ ‫در ای��ران‪ ،‬کمتر از یک‌درصد درآمد این ش��رکت را‬ ‫تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫اطالعات ارائه‌ش��ده درب��اره قرارداد پژو و انتش��ار‬ ‫نیافتن عموم��ی متن این قرارداد ک��ه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫‌مع��دن و تج��ارت و مدیرعامل ایران‌خ��ودرو‪ ،‬آن را‬ ‫محرمانه خوانده بودند‪ ،‬در حالی با انتقادهای زیادی‬ ‫همراه شده که به نظر می‌رسد در این قرارداد بحثی‬ ‫درباره تعهد پژو به پایبن��دی به مفاد قرارداد مطرح‬ ‫نشده و مشخص نیست اگر باز هم پژو یک‌شبه ایران‬ ‫را ترک کند‪ ،‬چه غرامتی برای جبران خسارت ایجاد‬ ‫شده‪ ،‬پرداخت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ق�راردادی ک�ه‬ ‫رییس‌جمهوری را شکست‬ ‫حرم�ت‬ ‫دو‬ ‫‪ 8‬بهم��ن س��ال‪ ۹۴‬ب��ود ک��ه حس��ن روحان��ی‪،‬‬ ‫رییس‌جمه��وری ای��ران پ��س از امض��ای توافقنامه‬ ‫برجام‪ ،‬س��فر اروپایی خود را آغاز کرد‪ .‬در آن زمان‪،‬‬ ‫یک��ی از مقاصد س��ه‌گانه‪ ،‬فرانس��ه ب��ود‪ .‬این‌بار کاخ‬ ‫الی��زه به میزبانی اوالند‪ ،‬رییس‌جمهوری این کش��ور‬ ‫دست‌کم‪20‬س��ند همکاری و توافقنامه را با ایران به‬ ‫امضا رس��اند که از جمله آنها‪ ،‬قرارداد با ش��رکت پژو‬ ‫بود که سند همکاری آن در حضور روسای‌جمهوری‬ ‫دو کش��ور به امضا رس��ید‪ .‬هر چند ایران خاطره تلخ‬ ‫خ��روج فرانس��وی‌ها در دوران تحریم‌های قبلی را از‬ ‫یاد نبرده بود‪.‬‬ ‫آن روزه��ا محم��د نهاوندیان‪ ،‬ریی��س وقت دفتر‬ ‫رییس‌جمهوری که نتایج س��فر روحان��ی به اروپا را‬ ‫بازگو می‌کرد‪ ،‬با اش��اره به قرارداد امضا ش��ده با پژو‬ ‫گفت‪ :‬این شرکت متعهد شده سهام قبلی خود را در‬ ‫ایران به قیمت باالتری بخرد‪ ،‬س��رمایه‌گذاری جدید‬ ‫داشته باش��د و فناوری و تجهیزات روز را وارد ایران‬ ‫کند‪ .‬وی با بیان اینکه براس��اس قرارداد امضا ش��ده‬ ‫با پژو‪۳۰ ،‬درصد تولیدات مش��ترک برای صادرات به‬ ‫خارج از ایران در نظر گرفته شده‪ ،‬افزود‪ :‬این مسئله‬ ‫کیفی��ت تولید خودرو در داخل را افزایش می‌دهد و‬ ‫درآمد ارزی را هم باال می‌برد‪ .‬نهاوندیان با بیان اینکه‬ ‫م��ا خودمان را محدود به یک ش��رکت نمی‌کنیم‪ ،‬به‬ ‫این نکته هم اشاره کرده بود که همزمان با مذاکرات‬ ‫با ط��رف فرانس��وی‪ ،‬مذاکراتی هم با خودروس��ازان‬ ‫ایتالیای��ی و آلمان��ی داش��تیم و ای��ن تنوع‌بخش��ی‬ ‫هوشمندانه مدیریت شده است‪.‬‬ ‫رییس دفتر رییس‌جمه��وری قرارداد جدید با پژو‬ ‫را با قرارداد پیش��ین متفاوت دانسته و گفته بود که‬ ‫در قرارداد پیش��ین‪ ،‬پژو تعهداتی به س��رمایه‌گذاری‬ ‫و صادرات نداش��ت؛ در حالی ک��ه در قرارداد جدید‪،‬‬ ‫شرکت پژو عالوه بر سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری‪،‬‬ ‫در ص��ادرات محصوالت مش��ترک هم فعال اس��ت‬ ‫و زنجی��ره بازاریاب��ی جهانی این ش��رکت در اختیار‬ ‫تولی��دات ایران ق��رار می‌گیرد‪ .‬موضوع��ی که اما و‬ ‫اگرهای بس��یاری درب��اره آن وج��ود دارد‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫گفته‌های نهاوندیان در شرایطی است که این روزها‬ ‫خب��ری از صادرات حتی یک دس��تگاه خودرو پژو از‬ ‫ایران به بازار کش��ورهای دیگر به گوش نمی‌رس��د و‬ ‫حتی تعهدات برخی خری��داران داخلی نیز به موقع‬ ‫پاس��خ داده نمی‌شود‪ .‬حال س��وال اینجاست که پژو‬ ‫چ��ه مف��ادی از قرارداد خود با ای��ران را در ایام پس‬ ‫از برجام‪ ،‬پیاده‌س��ازی کرده و چرا هیچ گزارش��ی از‬ ‫اقدامات احتمالی این ش��رکت فرانسوی‪ ،‬در رسانه‌ها‬ ‫منتش��ر نمی‌ش��ود؟ ش��اید هم گزارش عملکرد این‬ ‫قرارداد مبهم هم‪ ،‬محرمانه است!‬ ‫‹ ‹محرمان�ه‌ای که برای ب�ار دوم هم «تو‬ ‫زرد» از آب درآمد‬ ‫آن روزهای��ی که پژو دوباره س��ر از صنعت خودرو‬ ‫ایران درآورد‪ ،‬ش��اید بیش��تر از همه مدی��ران گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو‪ ،‬از آمدن ش��ریک قدیمی‌‌ش��ان‬ ‫خوش��حال بودند‪ .‬تمام اینها در شرایطی بود که آنها‬ ‫خوب می‌دانس��تند فرانسوی‌ها با ترک قرارداد خود‪،‬‬ ‫چه بر س��ر صنعت خودرو ایران آورده‌اند؛ اما باز هم‬ ‫ب��ا آنها پای میز مذاکره نشس��تند و اعالم کردند که‬ ‫جزئیات قرارداد ایران‌خودرو با پژو محرمانه است‪.‬‬ ‫همان روزها انتقادات بس��یاری بر ق��رارداد پژو با‬ ‫ایران مطرح شد‪ ،‬قراردادی که اما‌و اگرهای بسیاری‬ ‫در آن روزه��ا درباره پرداخت غرام��ت قرارداد قبلی‬ ‫این مجموعه با ایران‌خودرو مطرح می‌شد‪ ،‬اما برخی‬ ‫مدیران ی��ک تنه ایس��تادند و با محرمان��ه خواندن‬ ‫قرارداد‪ ،‬یک‌بار دیگر آبروی ش��ریک فرانس��وی خود‬ ‫را در ایران خریدند‪.‬‬ ‫براس��اس قراردادی که بی��ن ایران‌خ��ودرو و پژو‬ ‫به امضا رس��ید و هاش��م یک��ه‌زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعت��ی ایران‌خودرو در آن روزها‪ ،‬بخش‌هایی از آن‬ ‫را بازگ��و کرد‪ ،‬بابت غرامت قرارداد قبلی‪ ،‬پژو باید به‬ ‫ای��ران ‪۴۲۷‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار ی��ورو بپردازد که از‬ ‫ای��ن رقم‪۱۱۶ ،‬میلیون یورو مربوط به مس��ائل حال‬ ‫و گذشته اس��ت و ‪۳۱۱‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار یورو نیز‬ ‫در مس��ائل آینده دیده ش��ده اس��ت‪ .‬او البته به این‬ ‫نکته هم اشاره کرد که از ‪۱۱۶‬میلیون یورو خسارت‬ ‫مربوط به مس��ائل جاری و گذشته‪۲۵ ،‬میلیون یورو‬ ‫بابت دریافت قطعات مجانی از پژو محاس��به خواهد‬ ‫شد که به گفته وی در آن روزها‪ ،‬ایران بخشی از آن‬ ‫را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫ام��ا نکته حائز اهمی��ت در این می��ان‪ ،‬گفته‌های‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعتی ایران‌خودرو در نشس��ت‬ ‫خبری مشترک خود با مدیرعامل پژو بود که عنوان‬ ‫شد در مدت ‪ 3‬سال‪ ،‬داخلی‌سازی قطعات در ایران به‬ ‫‪۷۰‬درصد خواهد رسید‪ .‬درست مهر‪ ۹۵‬بود که او این‬ ‫جمله را اعالم کرد که در سال نخست اجرای قرارداد‬ ‫پژو با ایران‪ ،‬میزان داخلی‌سازی قطعات به ‪۴۰‬درصد‬ ‫خواهد رس��ید و این رقم در مدت‪۳‬سال تا ‪۷۰‬درصد‬ ‫افزای��ش می‌یابد؛ یعنی اکنون که س��ال‪ ۹۷‬اس��ت‪،‬‬ ‫ایران باید دس��ت‌کم دو سوم مسیر را تا دستیابی به‬ ‫داخلی‌سازی ‪‌۷۰‬درصدی پیش رفته باشد؛ موضوعی‬ ‫که حداقل تا به حال‪ ،‬در هیچ رسانه‌ای عدد و رقم و‬ ‫گزارشی درباره آن ارائه نشده است‪.‬‬ ‫حال زمان آن رس��یده ب��ا خروج دوباره ش��رکت‬ ‫پ��ژو س��یتروئن از ایران‪ ،‬ی��ک بار برای همیش��ه از‬ ‫این خودروس��از فرانس��وی دل کند ی��ا به صراحت‬ ‫اعالم کنیم که ثمره حضور دو س��اله این خودروساز‬ ‫فرانسوی در صنعت خودرو ایران چه بوده است؟ آیا‬ ‫کار به همان مونتاژ همیشگی خودروها و ادامه تولید‬ ‫خودروهای قدیمی و فرسوده پژو پیش رفته یا واقعا‪،‬‬ ‫تکنولوژی و داخلی‌س��ازی با همان ش��رایطی که در‬ ‫تعهدات ‪-‬البته محرمانه!‪ -‬ذکر شده‪ ،‬براساس قرارداد‬ ‫پیش رفته است‪.‬‬ ‫در دوران تحریم‌های سال ‪ ،۹۱‬جان بسیاری از مردم‬ ‫را گرفت‪.‬‬ ‫ت��اوارس همان فردی اس��ت که ب��ا حضورش در‬ ‫ایران وقتی مقابل س��واالت خبرن��گاران ایرانی قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬گف��ت که نمی‌خواهد درباره گذش��ته حرف‬ ‫بزند و اکنون وقت آن رس��یده که ب��ه آینده بنگرد؛‬ ‫اما دوباره تاریخ ثابت ک��رد که او و هم‌تیم‌هایش در‬ ‫صنعت خودرو فرانسه‪ ،‬هنوز هم قابل اعتماد نیستند‪.‬‬ ‫ای��ن تاوارس بود ک��ه به صراحت اع�لام کرد منافع‬ ‫بنگاه��ش را به منافع ایران ترجیح می‌دهد و به‌دلیل‬ ‫مش��کالت مالی که کمپانی‌اش داشته است‪ ،‬ایران را‬ ‫ترک کرده تا مشکالت مالی‌شان بیشتر نشود؛ چراکه‬ ‫امریکایی‌ها آن را تحت فشار قرار داده بودند‪.‬‬ ‫ت��اوارس البته مدعی ب��ود که ش��رکتش‪ ،‬قربانی‬ ‫تحریم‌های امریکا بر علی��ه ایران بود و اکنون تاریخ‬ ‫دوباره برایش تکرار ش��ده اس��ت! اما این چه قربانی‬ ‫اس��ت که هر چند س��ال یکب��ار‪ ،‬خود را ب��ه قتلگاه‬ ‫می‌برد؟‬ ‫این جمل��ه ماندگار کارل��وس تاوارس‪ ،‬س��کاندار‬ ‫پژو‌ س��یتروئن ب��ود که در دیدار خ��ود با محمدرضا‬ ‫نعم��ت‌زاده‪ ،‬وزیر وقت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫ایران‪ ،‬بیان کرد‪ .‬او گفت که برای ایران س��نگ تمام‬ ‫می‌گذارد و حال با خروج دوباره ش��رکتش از صنعت‬ ‫خ��ودرو ایران‪ ،‬وعده خود را عملیاتی کرده اس��ت‪ .‬او‬ ‫برای صنعت خودرو ایران سنگ‌تمام گذاشت‪ ،‬چراکه‬ ‫هیچ ش��رکت خودروس��ازی در جهان نیس��ت که با‬ ‫ایران کار کند و صنعت خودرو ایران را از یک سوراخ‬ ‫دو بار بگزد‪ .‬البته تمام این موضوع به او برنمی‌گردد‪،‬‬ ‫بلکه شاید باید س��همی را هم برای مدیران ذوق‌زده‬ ‫صنع��ت خودرو ایران لحاظ ک��رد که با چنان لبخند‬ ‫رضایتی بر لب‪ ،‬پشت میز مذاکره با او و مدیرانش در‬ ‫ایران نشس��تند که گویی نیمی از س��هم بازار پژو در‬ ‫دنیا را از آن خود کرده‌اند‪ .‬همان‌هایی که آن روزها‪،‬‬ ‫حتی حاضر نبودند صدای انتقاد رس��انه‌های منتقد‬ ‫را در اعتراض به مفاد قراردادهای قبلی ش��رکت پژو‬ ‫بشنوند؛ رس��انه‌هایی که به‌دنبال خسارتی بودند که‬ ‫این شرکت بدعهد فرانس��وی‪ ،‬در قرارداد قبلی خود‬ ‫با ایران به جا گذاش��ته بود‪ .‬از آتش‌سوزی‌های مکرر‬ ‫و ج��ان باختن مردم به‌دلی��ل نقص فنی خودروهای‬ ‫پژو ‪ ۴۰۵‬گرفت��ه تا قطعات چینی که به‌دلیل خروج‬ ‫یکباره این ش��رکت فرانسوی از صنعت خودرو ایران‬ ‫ام��ا این تمام داس��تان حض��ور پژوس��یتروئن در‬ ‫ایران نبود‪ .‬این گروه خودروس��از فرانس��وی‪ ،‬با سایپا‬ ‫که به نوعی ش��ریک تاریخی س��یتروئن در ایران از‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۶۶‬بوده ه��م موافقتنامه س��رمایه‌گذاری‬ ‫مش��ترک برای تولید و فروش خودروهای سیتروئن‬ ‫در ایران امضا کرد که‌براس��اس قرارداد‪ ،‬مقرر ش��ده‬ ‫بود تولیدات مشترک آن در سال ‪( ۲۰۱۸‬تیر امسال)‬ ‫آغاز شود‪ .‬حال مشخص نیست چه بالیی بر سر این‬ ‫قراردادی که هنوز به تولید هم نرسیده‪ ،‬خواهد آمد‪.‬‬ ‫در واق��ع‪ ،‬طب��ق آن ق��رارداد‪ ،‬مقام��ات پ��ژو‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری مش��ترک ب��ا س��ایپا را ش��راکتی‬ ‫اس��تراتژیک بین دو ش��رکت عنوان کرده بودند که‬ ‫تمامی مراح��ل تولید از طراحی گرفته تا بازاریابی و‬ ‫فروش را ش��امل می‌شد؛ همان تولیداتی که قرار بود‬ ‫در کارخانه‌ای در کاش��ان انجام ش��ود و شرکت پژو‪،‬‬ ‫مالکیت ‪۵۰‬درصدی این کارخانه را در اختیار داشته‬ ‫باش��د‪ .‬اما اکنون نه خبری از آن کارخانه هست و نه‬ ‫مشخص اس��ت که تولید در آن به چه صورتی پیش‬ ‫خواهد رفت‪ ،‬آیا تیر امس��ال‪ ،‬تولیدات مشترک واقعا‬ ‫به بازار خواهد رس��ید؟ این س��والی اس��ت که قاسم‬ ‫جه��رودی‪ ،‬مدیرعامل تازه‌نفس گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا باید به آن جواب دهد‪.‬‬ ‫در این میان س��وال دیگر آن اس��ت که‌براس��اس‬ ‫توافق دو شرکت پژو و سایپا که قرار بود ‪۳۰۰‬میلیون‬ ‫‹ ‹ش�رکتی ک�ه ب�رای ای�ران س�نگ‌تمام‬ ‫گذاشت!‬ ‫بازار‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو خبر داد‬ ‫اختالف قیمت ‪ 16‬تا ‪‌65‬میلیون تومانی خودروها در بازار‬ ‫ریی��س اتحادیه نمایش��گاه‌داران و فروش��ندگان‬ ‫خ��ودرو از اختالف قیمت ‪‌16‬ت��ا ‪ 65‬میلیون تومانی‬ ‫خودروهای داخلی و مونتاژ در بازار خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫بخ��ش زیادی از مش��کالت افزایش قیم��ت بازار به‬ ‫محدودیت عرضه خودرو برمی‌گردد‪.‬‬ ‫سعید موتمنی در گفت‌وگو با خودروکار‪ ،‬با اشاره‬ ‫به آخری��ن وضعیت بازار خودرو اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر قیمت خودروهای داخلی با اختالف حداکثر‬ ‫‪16‬میلی��ون تومانی و خودروه��ای مونتاژ با اختالف‬ ‫حداکثر ‪ 65‬میلیون تومانی همراه است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در حال حاضر اختالف قیمت کارخانه‬ ‫و ب��ازار به‌دلیل محدودیت عرضه خودرو اس��ت که‬ ‫البته یکی از تنش‌های اصلی بازار طی هفته گذشته‬ ‫و به‌دلیل اعالم قیمت‌ها ازس��وی شورای رقابت بود‬ ‫که در نهایت هم اعالم نش��د‪ .‬به گفته موتمنی‪ ،‬اگر‬ ‫ش��ورای رقابت می‌خواهد قیمت‌های جدید را اعالم‬ ‫کن��د‪ ،‬چرا از مدتی قبل خبر افزایش قیمت می‌دهد‬ ‫تا بازار به التهاب برس��د و بازار خودرو درگیر آشفته‌‬ ‫بازار شود‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه نمایش��گاه‌داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو با اش��اره به تصمیم‌ه��ای بین‌المللی و تاثیر‬ ‫آن ب��ر بازار خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬ه��ر خودرویی در بازار با‬ ‫کمبود روبه‌رو ش��ود‪ ،‬به‌طور قط��ع با افزایش قیمت‬ ‫همراه می‌شود‪ .‬از این رو‪ ،‬هنگامی که بازار خودرو ما‬ ‫وابس��ته به بازار خارجی باشد‪ ،‬این اتفاق می‌افتد که‬ ‫البته اکنون مهم‌ترین مس��ئله در بازار به محدودیت‬ ‫عرضه خودرو برمی‌گردد‪.‬‬ ‫او در ادام��ه با اش��اره به قیمت‌ه��ای خودروهای‬ ‫داخلی در بازار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز خودرو تندر پالس‬ ‫با اختالف ‪13‬میلیون تومانی‪ ،‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک با‬ ‫اختالف ‪10‬میلیون تومانی و تندر دستی با اختالف‬ ‫‪11‬میلیون تومانی در بازار به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫موتمن��ی اف��زود‪ :‬در ب��ازار خودروه��ای کمتر از‬ ‫‪‌45‬میلیون تومان نیز پژو پارس با اختالف‪7/5‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬پژو‪ 206‬تیپ‪ 5‬با اختالف ‪ 5‬میلیون و ‪900‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬پ��ژو ‪ 206‬تیپ‪ 2‬با اختالف ‪4‬میلیون و‬ ‫‪ 400‬هزار تومانی فروخته می‌شود‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه نمایش��گاه‌داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو با اش��اره به ب��ازار خودروه��ای ‪ 5‌ 0‬میلیون‬ ‫تومانی و با احتس��اب افزایش ‪10‬درصدی قیمت‌ها‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امروز خ��ودرو ‪ H30‬کراس با اختالف‬ ‫قیمت ‪‌9‬میلیون تومانی‪ ،‬س��اندور با اختالف قیمت‬ ‫‪20‬میلی��ون تومانی‪ ،‬س��راتو با اخت�لاف ‪27‬میلیون‬ ‫تومان��ی‪ ،‬مزدا با اختالف ‪ 65‬میلیون تومانی و هایما‬ ‫تولی��د ایران‌خودرو ب��ا اختالف قیم��ت ‪26‬میلیون‬ ‫تومانی به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬طی هفته‌های گذش��ته مش��تریان با‬ ‫بودجه ‪ 200‬میلیون تومانی خودروهایی در س��طح‬ ‫قیمتی و امکاناتی النترا خریداری می‌کردند و اکنون‬ ‫خودروه��ای مونتاژ داخلی خری��داری می‌کنند که‬ ‫البت��ه این خودروها نیز ب��ا محدودیت عرضه همراه‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹وعده‌های ناتمام سیتروئن در سایپا‬ ‫ی��ورو در بخ��ش تحقیقات و تولید در ‪۵‬س��ال آینده‬ ‫س��رمایه‌گذاری شود‪ ،‬با اعالم قطع همکاری پژو‪ ،‬چه‬ ‫سرنوش��تی پیدا خواهد کرد و آی��ا انتقال تکنولوژی‬ ‫و اس��تفاده قابل توجه از توانایی‌ه��ای داخلی که از‬ ‫جمله مفاد این قرارداد بوده‪ ،‬عملیاتی ش��ده اس��ت؟‬ ‫الزم است سایپا نیز در این زمینه توضیح دهد‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال‪ ،‬انتظ��ار می‌رود طبق ق��رارداد‪ ،‬تولید‬ ‫‪۳‬محصول سیتروئن در کارخانه کاشان از تیر امسال‪،‬‬ ‫تاریخی که محس��ن صالحی‌نیا‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعالم کرده‪ ،‬آغاز ش��ود؛ ضمن اینکه‬ ‫اکنون باید آماری اعالم شود که از ‪۱۵۰‬دفتر فروش‬ ‫س��یتروئن در ایران که قرار ب��ود طبق قرارداد ظرف‬ ‫مدت ‪ ۵‬س��ال تاس��یس ش��وند‪ ،‬چه تعداد راه‌اندازی‬ ‫شده است؟‬ ‫‹ ‹بلیت پژو را برای همیشه بسوزانید‬ ‫ش��اید وقت آن رس��یده که بلیت پژو را در صنعت‬ ‫خ��ودرو ای��ران یک ب��ار برای همیش��ه بس��وزانیم‪،‬‬ ‫خودروس��از بدعه��دی که تا به حال‪ ،‬دوب��ار ایران را‬ ‫ترک کرده است؛ هرچند اعالم کرده بود که سرمایه‬ ‫آورده و نمی‌رود‪.‬‬ ‫ه��ر چه باش��د صنعت خودرو ایران ی��ک بار برای‬ ‫همیش��ه باید تکلیف خود را مش��خص کند‪ .‬یا باید‬ ‫بس��اط بی‌کیفیتی و خوش‌بینی به شریکان قدیمی‬ ‫خ��ود را جمع کن��د یا اینکه بداند ک��ه با این روش‪،‬‬ ‫به هیچ جا نخواهد رس��ید‪ .‬حال دیگ��ر نه خبری از‬ ‫ماندگاری پژو اس��ت که خودروس��ازان ایرانی به آن‬ ‫دل‌خوش کنند و نه داخلی‌‌سازی و صادرات قطعات‬ ‫و خودرو محقق شده است‪ .‬شاید باید ایران همچون‬ ‫صنایع «های‌تک»‪ ،‬خود را به سکوی پرتاب برساند و‬ ‫پرونده این وابستگی‌ها را یک بار برای همیشه ببندد‪.‬‬ ‫اکنون صنع��ت خودرو ایران بای��د روی پای خود‬ ‫بایستد و بداند که شراکت با فرانسوی‌ها‪ ،‬چیزی بیشتر‬ ‫از در اختیار گذاش��تن مفت بازار به چهارچرخ‌هایی‬ ‫که کمت��ر ردپای��ی در خ��ود از محص��والت ایرانی‬ ‫می‌ببینند‪ ،‬نیس��ت و این قطعه‌سازان ایرانی هستند‬ ‫که باید همانطور ک��ه می‌توانند برای کمپانی بنز در‬ ‫آلمان تولید کنند‪ ،‬باید با اعتماد خودروس��ازان‪ ،‬یک‬ ‫بار برای همیش��ه خ��ود را از وابس��تگی رها کنند و‬ ‫بخواهن��د که صنعت خودرو ایران را با اتکای به توان‬ ‫داخل��ی پیش ببرند‪ .‬برای گام نهادن در این مس��یر‪،‬‬ ‫نخس��ت باید پرون��ده رانت و پورس��انت‌هایی که در‬ ‫برخ��ی قراردادهای خارجی میان مدیران دس��ت به‬ ‫دست می‌شود‪ ،‬یک بار برای همیشه بسته شود‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫برکناری مدیرعامل خودروساز ژاپنی‬ ‫رییس و مدیرعامل ش��رکت خودروسازی سوبارو ژاپن به‌علت‬ ‫مصرف س��وخت و آالیندگی بس��یار ب��االی خودروهای تولیدی‬ ‫برکنار می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬تازه‌ترین آمار و گزارش‌های منتشر شده حاکی‬ ‫از آن است که بسیاری از خودروهای سوبارو معیوب و دستکاری‬ ‫شده بوده و اطالعات مبنی بر مصرف سوخت و انتشار آالیندگی‬ ‫را اشتباه نشان می‌دادند؛ به‌گونه‌ای که بازرسان و کارشناسان در‬ ‫بررسی‌های دقیق خود متوجه شده‌اند مصرف سوخت بسیاری از‬ ‫این خودروها به‌طورتقریبی دو برابر آن چیزی اس��ت که نمایش‬ ‫داده شده است‪ .‬یاسویوکی یوشیناگا‪ ،‬رییس و مدیرعامل شرکت‬ ‫س��وبارو که قرار بود در جلسه‌ای با سهامداران این شرکت درباره‬ ‫مس��ائل مختلفی به بحث و گفت‌وگو بنشیند‪ ،‬تحت تاثیر میزان‬ ‫باالی آالیندگی و مصرف س��وخت باالی خودروهای تولیدی‌اش‬ ‫برکنار خواهد شد و جای خود را به تامومی ناکامورا که هم‌اکنون‬ ‫معاون اجرایی سوبارو است‪ ،‬خواهد داد‪.‬‬ ‫در ابتدا کارمندان این ش��رکت اعالم ک��رده بودند که مصرف‬ ‫س��وخت خودروهای سوبارو بس��یار بیشتر از آن چیزی است که‬ ‫عنوان می‌شود‪ .‬سپس بررسی و پژوهش‌های انجام شده نشان داد‬ ‫اعداد نمایش داده شده بسیار کمتر از داده‌های واقعی هستند‪.‬‬ ‫البته این مسئله برای تمامی خودروهای سوبارو صدق نمی‌کند‪،‬‬ ‫بلکه آمار فروردین امس��ال نشان داد میزان آالیندگی تنها ‪۹۰۳‬‬ ‫خودرو بس��یار باالتر از حد اس��تاندارد و نمایش داده شده‪ ،‬است‪.‬‬ ‫پس از آن با بررس��ی‌های انجام شده معلوم شد که ‪ ۹۲۷‬خودرو‬ ‫دیگر یعنی در مجموع ‪ ۱۵۵۱‬خودرو س��وبارو معیوب هس��تند و‬ ‫مصرف س��وختی معادل دو برابر آنچه که نشان می‌دهند‪ ،‬دارند‪.‬‬ ‫همین امر موجب ش��د مدیرعامل این ش��رکت ژاپنی تصمیم به‬ ‫کناره‌گیری بگیرد و فرد دیگری را جایگزین خود کند‪.‬‬ ‫افت شدید واردات خودرو‬ ‫پرواز قیمت‌ها ی‬ ‫خودرو‬ ‫گزارش ای��ن هفته را با آم��اری از خودروهای وارداتی که‬ ‫هم‌اکنون افزایش قیمت سرسام‌آوری را تجربه کرده‌اند‪ ،‬آغاز‬ ‫می‌کنیم‪ .‬آخرین آمار تجارت خارجی کش��ور نشان می‌دهد‬ ‫در‪ 2‬ماه نخس��ت س��ال جاری ‪3‬هزار خودرو وارد کشور شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به این ترتیب میزان واردات خودرو نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال پیش کاه��ش ‪70‬درصدی را نش��ان می‌دهد‪.‬‬ ‫همچنین طبق آمار گمرک در فروردین س��ال جاری ‪1034‬‬ ‫خودرو وارد کشور شد که آن‌هم حاکی از کاهش ‪73‬درصدی‬ ‫واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر است‪ .‬براساس آمار‬ ‫ت نیز ‪1996‬خودرو وارد گمرک شده که‬ ‫یاد شده در اردیبهش ‌‬ ‫مجموع ‪2‬ماه نخس��ت همان‌گونه که گفته شد‪ ،‬نشان‌دهنده‬ ‫کاهش ‪70‬درصدی واردات خودروهای خارجی است‪.‬‬ ‫بن��ا به گزارش آمار گم��رک ارزش خودروهای وارداتی در‬ ‫نخس��تین ماه س��ال جاری به ‪23‬میلی��ون و ‪ 651‬هزار دالر‬ ‫رسید که از نظر ارزش ‪77‬درصد کاهش را نشان می‌دهد‪ .‬در‬ ‫‪12‬ماه سال‪ 96‬تعداد ‪ 70075‬خودرو به ارزش یک‌میلیارد و‬ ‫‪ 838‬میلیون و ‪ 851‬هزار دالر به کشور وارد شده بود‪.‬‬ ‫اگرچه واردات خودرو در دو ماه ابتدایی س��ال جاری افت‬ ‫قابل‌توجهی داش��ته ام��ا واردات قطعه تغییرات محسوس��ی‬ ‫نداش��ته اس��ت و آخرین آمار تج��ارت خارجی کش��ور نیز‬ ‫نش��ان می‌دهد از میان عمده‌ترین کاالهای وارداتی به کشور‬ ‫واردات قطعات منفصله حجم قابل‌توجهی از واردات کاالهای‬ ‫غیرنفتی را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫خودروسازان قوت بیشتری می‌گیرد‪.‬‬ ‫س��عید باستانی از آمار ضد و نقیض واردات خودرو گفت و‬ ‫اینکه وزارت صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت موظف شده آمار دقیق‬ ‫واردات خ��ودرو را هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش آن به‬ ‫کمیس��یون ارائه کند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درباره میزان داخلی‌سازی خودروها نیز گفت‪ :‬آنچه‬ ‫درباره داخلی‌سازی‪ 80‬درصدی خودروها از نظر صنعت گفته‬ ‫می‌ش��ود از این جنبه که مثال م��ا تولیدکننده بدنه یا رینگ‬ ‫هس��تیم‪ ،‬درس��ت اس��ت اما مواد آنها را وارد می‌کنیم و این‬ ‫یعنی وابس��تگی خودروس��ازان به ارز‪ .‬همزمان با دادن چراغ‬ ‫س��بز وزارت صنعت‌‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��رای افزایش حدود‬ ‫ت خودروهای داخلی‪ ،‬ظاهرا مجلس��ی‌ها هم‬ ‫‪10‬درصدی قیم ‌‬ ‫با وجود اعتراض اولیه‪ ،‬در کمیس��یون مربوط با این افزایش‬ ‫ب��ه بهانه جلوگی��ری از ورشکس��تگی قطعه‌س��ازان موافقت‬ ‫کرده‌اند‪ .‬از س��وی دیگر ش��ورای رقابت هم برای مشروعیت‬ ‫بخش��یدن به این تصمیم‌ها و البته آشفته‌کردن بیشتر بازار‪،‬‬ ‫وارد خواهد ش��د‪ .‬هرچند خودروسازان‪ ،‬به این افزایش راضی‬ ‫نب��وده و قصد دارند در دو نوبت ‪10‬درصدی و در مجموع به‬ ‫افزایش ‪20‬درصدی قیمت‌ها برس��ند‪ .‬الزم به توضیح نیست‬ ‫که خودروس��ازان ما به‌خوبی راه افزایش قیمت را درس هم‬ ‫می‌دهند و کافیس��ت با تغییر در چند آپشن مثال حذف یک‬ ‫سپر یا تغییر ش��کل چراغ یا نام خودرو به ساخت خودرویی‬ ‫جدید با قیمتی جدید اقدام کنند‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع مجلس با اش��اره به اینکه‬ ‫در چند وقت اخیر خودروس��ازان فروش نقدی نداش��ته‌اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همین اقدام جای بحث داش��ته و اگر در نشس��ت‌های‬ ‫آینده به نتیجه مش��خصی نرسیم‪ ،‬بحث تحقیق و تفحص از‬ ‫دولت ما ظاهرا س��ر ش��وخی دارد و دوب��اره پس از یک‌بار‬ ‫افزایش ‪110‬درصدی‪ ،‬تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و‬ ‫س��پس کاهش آن به‌دنبال اعتراض‌ها‪ ،‬ای��ن بار دوباره تعرفه‬ ‫واردات آنه��ا را ‪10‬درص��د افزوده اس��ت‪ .‬بهان��ه این افزایش‬ ‫‹ ‹دردسر افزایش قیمت برای خودروسازان‬ ‫‹ ‹افزایش دوباره تعرفه واردات هیبریدی‌ها‬ ‫هم این ب��وده که خودروهای هیبریدی چ��ون از موتور پایه‬ ‫بنزین‌س��وز استفاده می‌کنند باید مشمول این افزایش تعرفه‬ ‫قرار گیرند‪ .‬معلوم نیس��ت کی باید این سریال بخشنامه‌های‬ ‫دس��توری س��لیقه‌ای و خانمان‌برانداز به پایان برسد و شاهد‬ ‫ی و قابل اطمینان‬ ‫ثبات تصمیم‌گیری و تصمیم‌های کارشناس ‌‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش محصوالت میتسوبیشی در ماه جاری‬ ‫ش��رکت آرین موتور‪ ،‬نماینده رس��می میتسوبیش��ی ژاپن‬ ‫ش��رایط فروش ویژه برای م��اه مبارک رمض��ان را در تعداد‬ ‫و م��دت مح��دود اعالم ک��رد‪ .‬به گ��زارش رواب��ط عمومی‬ ‫آرین‌موتورز‪ ،‬ش��رایط فروش این ش��رکت در م��اه رمضان با‬ ‫تاکید روی دو خودرو اوتلندر بنزینی و لنس��ر است‪ .‬اوتلندر‬ ‫بنزین��ی در دو م��دل ‪ 2017‬و ‪ 2018‬با قیمت‌های قطعی و‬ ‫تحویل فوری به فروش می‌رسد و در شرایطی بی‌سابقه تعداد‬ ‫اقساط از ‪ 6‬ماهه بدون سود شروع شده و تا ‪ 36‬ماه نیز ادامه‬ ‫می‌یابد‪ .‬این شاسی‌بلند ژاپنی در شرایط فروش نقدی دارای‬ ‫تخفیف‌ه��ای ویژه خرید نقدی اس��ت‪ .‬اوتلندر تیپ ‪ 5‬دارای‬ ‫تجهیزاتی همچون ‪7‬کیس��ه هوا‪ ،‬سنسور پارک جلو و عقب‪،‬‬ ‫ترمزدستی برقی‪ ،‬کنترل پایداری فعال و کنترل کشش است؛‬ ‫اما لنس��ر مدل ‪ 2018‬نیز با قیمت قطع��ی‪ ،‬تحویل فوری و‬ ‫تخفیف خرید نقدی به فروش می‌رس��د‪ .‬اقس��اط این خودرو‬ ‫از ‪ 6‬ماهه بدون س��ود ش��روع شده و تا ‪ 60‬ماه ادامه می‌یابد‪.‬‬ ‫این سدان ژاپنی دارای تجهیزاتی همچون چرخش چراغ‌های‬ ‫جلو در پیچ‌ها‪ ،‬پدال شیفتر منیزیومی‪6 ،‬کیسه هوا و… است‪.‬‬ ‫نکته جالب اینکه در میانه ش��ایعات خروج میتسوبیش��ی‬ ‫از بازار رس��می ایران ب��ه علت ترس از تحریم‌ه��ای امریکا‪،‬‬ ‫آرین‌موتور از احتمال ش��روع مونتاژ تع��دادی از محصوالت‬ ‫میتسوبیش��ی با میزان داخلی‌س��ازی ‪20‬درصدی و بیش��تر‬ ‫ت س��فارش و تعرفه گمرکی و قوانین‬ ‫برای رهایی از ش��ر ثب ‌‬ ‫خلق‌الساعه واردات خبر داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تحویل اولین سری از خودروهای بورگوارد‬ ‫بورگوارد که خود را برندی آلمانی می‌داند و هنوز در آلمان‬ ‫و اروپا عرضه نمی‌ش��ود با مبدا چین و شرکت فوتون توسط‬ ‫ش��رکت کیان‌موتور وارنا وارد ایران ش��ده و اولین س��ری از‬ ‫خودروهای آن پس از یک سال تحویل تعدادی از خریداران‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جک ‪J4‬به سبد کرمان‌موتور پیوست‬ ‫پس از موفقیت خودروهای سدان ‪ J5‬جک و بعد از آن هم‬ ‫کراس‌اوور ‪ S5‬و‪ ،S3‬اینک نوبت سدان کوچکتر ‪ J4‬است که‬ ‫خ��ود را در این بازار بیازماید‪ J4.‬یک موتور ‪1/5‬لیتری تنفس‬ ‫طبیعی ‪ 103‬اس��ب بخ��ار و ‪164‬نیوتن‌متری دارد که با یک‬ ‫گیربکس ‪ CVT‬خودکار متصل می‌ش��ود‪ .‬کرمان‌موتور برای‬ ‫ای��ن خودرو قیم��ت ‪ 66‬میلیون و ‪ 900‬ه��زار تومانی درنظر‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت روز خودروهای داخلی‬ ‫خودروس��ازان مانن��د همیش��ه ب��ر طبل افزای��ش قیمت‬ ‫می‌کوبن��د و محص��والت آن‌ه��ا تا زمان تش��کیل جلس��ات‬ ‫سازمان‌های مختلف و اعالم تصمیم‌های آتی افزایش قیمت‬ ‫چندمیلیون��ی را تجربه می‌کنند‪ .‬در ج��دول زیر قیمت روز‬ ‫برخ��ی محصوالت داخل��ی را آورده‌ایم‪ .‬این روزها ش��نیدن‬ ‫قیم��ت برخی خودروه��ای وارداتی باعث می‌‌ش��ود مغز آدم‬ ‫هنگ کند‪ .‬قیمت ‪420‬میلیونی س��انتافه ی��ا ‪ 550‬میلیونی‬ ‫سانگ‌یانگ رکستون‪ ،‬بیشتر شبیه شوخی تلخی هستند که‬ ‫اجب��اری هم برای پذیرفتن آن نیس��ت‪ .‬کاش ما ایرانیان یاد‬ ‫بگیریم زیر بار این گرانی‌ها نرویم و فروشندگان سودجو را با‬ ‫نخریدن تنبیه کنیم‪.‬‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت خودرو (میلیون تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪5‬‬ ‫‪44/5‬‬ ‫پژو ‪ 207‬اتومات‬ ‫‪63‬‬ ‫تندر ‪ E2 90‬پارس‌خودرو‬ ‫‪48/5‬‬ ‫تندر اتومات‬ ‫‪56‬‬ ‫تیبا ‪2‬‬ ‫‪28/7‬‬ ‫ساینا‬ ‫‪28/9‬‬ ‫پراید ‪131‬‬ ‫‪22/3‬‬ ‫دنا پالس‬ ‫‪59‬‬ ‫رانا‬ ‫‪36‬‬ ‫سمند ‪EF7‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ساندرو استپ وی‬ ‫‪74‬‬ ‫سراتو اتومات آپشنال‬ ‫‪118‬‬ ‫پارس تندر‬ ‫‪50‬‬ ‫لوازم یدکی‬ ‫کدام‌یک از خودروهای بازار دارای کمترین لوازم یدکی و قطعات هستند؟‬ ‫همان‌گون��ه که می‌دانید‪ ،‬تهی��ه قطعات مصرفی‬ ‫و یدکی خودروها یک��ی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین‬ ‫موضوع‌هایی اس��ت که باید هنگام استفاده از این‬ ‫وس��ایل نقلیه م��ورد توجه قرار داد‪ .‬اگر ش��خصی‬ ‫خودرویی را خریداری کند و آن مدل دارای لوازم‬ ‫کمی در بازار باش��د‪ ‌،‬بدون تردید این ش��خص در‬ ‫اس��تفاده چندین س��اله خود از خودرو خریداری‬ ‫ش��ده دچ��ار مش��کل خواهد ش��د و بای��د هزینه‬ ‫بیش��تری را برای تهیه این‌گونه قطعات نسبت به‬ ‫سایر رقبای اتومبیل خود پرداخت کند‪.‬‬ ‫در ای��ن مطلب قصد داریم ب��ا تکیه بر این مورد‬ ‫اساسی درباره خودروهای سواری‌‪ ،‬به معرفی چند‬ ‫م��دل از این اتومبیل‌ها ک��ه دارای کمترین لوازم‬ ‫یدکی و مصرفی در بازار داخلی هستند‪ ،‬بپردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-۱‬جک ‪j3‬‬ ‫بی‌تردید‪ ،‬یکی از خودروهایی که می‌توان نام آن‬ ‫را در این فهرس��ت به‌عنوان مدلی با کمترین لوازم‌‬ ‫یدکی و مصرفی در بازار خودرو ایران مشاهده کرد‪،‬‬ ‫جک ‪ j3‬است‪ j3 .‬به‌واسطه همکاری گروه صنعتی‬ ‫کرمان‌خودرو با کمپانی جک چین‪ ،‬در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته تولید و عرضه شد‪ .‬به اعتقاد کارشناسان‪،‬‬ ‫این خودرو نتوانس��ت مشتریان زیادی را به سمت‬ ‫خ��ود جلب کند و به س��رعت از اذهان خریداران‬ ‫به‌عنوان یک انتخاب خوب‪ ،‬خارج شد‪ .‬تهیه لوازم‬ ‫یدک��ی و مصرفی این خودرو در بازار داخلی امری‬ ‫مش��کل و گاه بلندمدت بوده و نمی‌توان به‌راحتی‬ ‫لوازم مورد نیاز ‪ j3‬را در سرتاسر کشور پیدا کرد‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬ویرا پس از حضور به نسبت موفق در خطوط‬ ‫تولید زاگرس‌خودرو (‪ ،)۱۳۸۷-۱۳۸۲‬دچار توقف‬ ‫تولی��د و پ��س از چندین س��ال‪ ،‬به‌ط��ور کامل از‬ ‫اذهان مشتریان و خریداران خارج شد‪ .‬تهیه لوازم‬ ‫مصرف��ی و یدک��ی این مدل با توجه به اس��تقبال‬ ‫نشدن از مدل‌های دس��ته دوم آن و خدمات‌دهی‬ ‫ضعیف‪ ،‬در سراسر کشور مشکل است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-۲‬ام وی ام ‪۵۳۰‬‬ ‫یکی دیگر از خودروهای موجود در این فهرس��ت‬ ‫که از آن نی��ز به‌عنوان خودرویی ب��ا کمترین لوازم‬ ‫مصرفی و یدکی یاد می‌ش��ود‪ ،‬ام‌وی‌ام‪ ۵۳۰‬نام دارد‪.‬‬ ‫‪ ۵۳۰‬به‌واس��طه همکاری ش��رکت مدیران‌خودرو با‬ ‫کمپانی چری چین در کشور تولید و عرضه شد و در‬ ‫س��ال‌های حضور در خط تولید و عرضه‪ ،‬از استقبال‬ ‫به نسبت خوبی نیز برخوردار بود اما در همان سال‌ها‬ ‫نی��ز تهیه لوازم مصرفی و یدکی این خودرو س��خت‬ ‫ب��ود و دارندگان این م��دل در حال حاضر همواره از‬ ‫خدمات ضعیف شرکت ارائه‌کننده این خودرو و نبود‬ ‫قطعات آن در اغلب شهرهای کشور ناراضی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-۷‬سوبارو لگاسی‬ ‫‹ ‹‪-۳‬برلیانس ‪v5‬‬ ‫از دیگ��ر خودروهایی ک��ه از آن به‌عنوان مدلی‬ ‫با قطعات مصرفی و یدکی کم نام برده می‌ش��ود‪،‬‬ ‫برلیان��س ‪ v5‬اس��ت‪ .‬این خودرو ب��ر خالف دیگر‬ ‫اتومبیل‌های چینی‪ ،‬از کیفیتی بس��یار قابل‌قبول‬ ‫برخ��وردار بود و ازس��وی ش��رکت پارس‌خودرو و‬ ‫به‌واسطه همکاری با کمپانی برلیانس چین‪ ،‬تولید‬ ‫و عرضه ش��د‪ ،‬اما به‌دلیل اس��تقبال کم خریداران‬ ‫و خروج س��ریع آن از خط تولی��د‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫تهیه قطعات مصرفی و یدکی این مدل در سراسر‬ ‫کشور‪ ،‬امری سخت و مشکل است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-۴‬ام جی ‪۵۵۰‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از خودروهایی که ن��ام آن در این‬ ‫فهرست به چش��م می‌خورد‪ ،‬ام‌جی‪ ۵۵۰‬است‪ .‬در‬ ‫ایران ش��اید دیدن نام این خودرو کمی تعجب‌آور‬ ‫باش��د‪ ،‬اما با توجه به ارائه خدمات ضعیف ازسوی‬ ‫نمایندگی برند ام‌جی در ایران‪ ،‬دارندگان این مدل‬ ‫در سراس��ر کش��ور همواره در زمینه تهیه قطعات‬ ‫یدک��ی و مصرف��ی با مش��کل رو‌به‌رو هس��تند و‬ ‫به‌دلی��ل کمبود این ل��وازم در بازار داخلی‪ ،‬مجبور‬ ‫به پرداخت هزینه‌های بیش��تری ب��رای تهیه آنها‬ ‫هس��تند که این موضوع به خودی خود باعث این‬ ‫شده تا بیشتر این افراد به فکر فروش خودرو خود‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-۵‬اپل کورسا‬ ‫یکی دیگر از خودروهای موجود در این فهرست‬ ‫که شاید بردن نام آن برای همگان تعجب برانگیر‬ ‫باشد‪ ،‬اپل کورسا نام دارد‪ .‬این خودرو نیز به‌واسطه‬ ‫حضور ضعیف در بازار داخلی ایران‪ ‌،‬به سرنوش��ت‬ ‫برخی دیگر از خودروهای خوش��نام دچار ش��د و‬ ‫در ح��ال حاضر به‌دلیل خدمات ضعیف نمایندگی‬ ‫برن��د اپل در ای��ران‪ ،‬تهیه ل��وازم مصرفی و یدکی‬ ‫کورس��ا در سرتاسر کش��ور امری سخت و مشکل‬ ‫به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-۶‬پروتون ویرا‬ ‫از دیگ��ر مدل‌های موجود در این فهرس��ت که‬ ‫می‌ت��وان از آن به‌عنوان ی��ک اتومبیل با کمترین‬ ‫قطع��ات مصرفی و یدکی یاد کرد‪ ،‬پروتون ویرا نام‬ ‫یکی دیگ��ر از خودروهای با کیفیت و با اصالتی‬ ‫ک��ه نام آن در این فهرس��ت به چش��م می‌خورد‪،‬‬ ‫س��وبارو لگاس��ی ن��ام دارد‪ .‬این خ��ودرو خارج از‬ ‫مرزه��ای ای��ران‪ ،‬یک��ی از بهتری��ن انتخاب‌ها در‬ ‫س��گمنت خ��ود اس��ت‪ ،‬ام��ا متاس��فانه در داخل‬ ‫کش��ور به‌دلیل خدمات ضعیف نمایندگی و حضور‬ ‫کم‌رنگ در بازار‪ ،‬لگاس��ی نیز به سرنوش��ت برخی‬ ‫دیگر از خودروهای خوش��نام دچار شد و در حال‬ ‫حاضر تهیه ل��وازم مصرفی و یدکی این خودرو در‬ ‫سرتاسر کش��ور امری بسیار سخت و همراه هزینه‬ ‫زیاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-۸‬گک‌گونو ‪G5‬‬ ‫از دیگر خودروهای موجود در بازار داخلی کشور‬ ‫که نام آن همواره به‌عن��وان خودرویی با کمترین‬ ‫ل��وازم مصرفی و یدکی مطرح می‌ش��ود‪ ،‬گک‌گونو‬ ‫‪ G5‬ن��ام دارد‪ G5.‬به‌واس��طه همکاری ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی مرتب با کمپانی گون��و چین تولید‬ ‫و عرضه ش��د‪ ،‬اما هرگز نتوانس��ت فروش خوب یا‬ ‫حتی متوسطی را در بازار خودرو ایران تجربه کند‬ ‫و به همین دلیل به‌سرعت از خط تولید خارج شد‪.‬‬ ‫‪ G5‬نی��ز به‌دلیل حضوری اندک و خدمات ضعیف‬ ‫نمایندگی‪ ،‬از جمله خودروهایی به ش��مار می‌رود‬ ‫که تهیه لوازم مصرفی و یدکی آن در کشور‪ ،‬امری‬ ‫مشکل است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-۹‬هوندا سیویک‬ ‫آخری��ن خودرویی که نام آن در این فهرس��ت‬ ‫به چش��م می‌خ��ورد‪ ،‬هوندا س��یویک ن��ام دارد‪.‬‬ ‫ش��اید برای همگان تعجب‌آور باش��د که چرا باید‬ ‫نام خودرویی که در بازاره��ای جهانی دارای آمار‬ ‫فروش��ی حیرت‌آور اس��ت‪ ،‬در این فهرس��ت قرار‬ ‫گیرد‪ .‬باید گفت س��یویک نیز همانند برخی دیگر‬ ‫از همتایان خود‪ ،‬به‌دلی��ل حضور کمرنگ در بازار‬ ‫داخلی کش��ور و خدمات‌دهی ضعی��ف نمایندگی‬ ‫برند هوندا در ایران‪ ،‬به‌س��رعت از اذهان خریداران‬ ‫و مش��تریان به‌عنوان انتخابی خوب خارج شد که‬ ‫همین موضوع باعث اس��تقبال نکردن قابل‌قبول از‬ ‫این خودرو ش��د‪ .‬در مقایسه با رقبای این مدل که‬ ‫غالبا اتومبیل‌های کره‌ای هس��تند‪ ،‬باید این نکته‬ ‫را خاطرنش��ان کرد که سیویک به‌راحتی میدان را‬ ‫برای همتایان خود خالی کرد و تهیه لوازم مصرفی‬ ‫و یدکی این مدل در سرتاسر کشور‪ ،‬امری مشکل‬ ‫و در اغلب اوقات با هزینه‌های زیاد است‪.‬‬ ‫درس��ت اس��ت که چنین خودروهایی به‌راحتی‬ ‫نیاز ب��ه لوازم و قطع��ات پیدا نمی‌کنن��د‪ ،‬اما اگر‬ ‫روزی این اتفاق بیفتد آنگاه ش��روع یک داس��تان‬ ‫ناخوشایند است‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫اعتراض‌ها به افزایش بهای بنزین در روسیه‬ ‫اعتراض‌ه��ا به افزایش بهای بنزین در روس��یه مناطق مختلف‬ ‫این کش��ور پهناور را فراگرفته و معترضان خواستار کاهش بهای‬ ‫بنزین هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بهای بنزین سوپر (اکتان ‪ )۹۸‬در برخی مناطق‬ ‫تا بی��ش از ‪ ۵۰‬روبل (حدود ‪5‬هزار تومان) برای هر لیتر افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫در مس��کو‪ ،‬بهای بنزین سوپر در ایس��تگاه‌های پمپ بنزین به‬ ‫ه��ر لیتر ‪ ۴۶‬روبل (حدود ‪ ۴۶۰۰‬توم��ان) افزایش یافته و بنزین‬ ‫اکت��ان ‪ ۹۵‬یا بنزین عادی نیز به ن��رخ ‪ ۴۴‬روبل (‪ ۴۴۰۰‬تومان)‬ ‫همان‌طور ک��ه به‌احتمال زی��اد اطالع دارید‪،‬‬ ‫وب‌س��ایت معتبر و مش��هور موتورترند هرسال‬ ‫اقدام ب��ه انتخاب خودروهای س��ال در ‪3‬بخش‬ ‫خ��ودرو س��ال‪ ،‬اس‌یووی س��ال و تراک س��ال‬ ‫می‌کند‪ .‬امسال هم مانند همیشه این انتخاب‌ها‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬پیش‌ازاین در مطالبی مجزا‬ ‫به‌ط��ور مفصل ب��ه خ��ودرو س��ال و اس‌یووی‬ ‫س��ال ‪ 2018‬موتورترن��د پرداختیم و حاال قصد‬ ‫داریم در این مطلب به‌س��راغ آخرین بخش این‬ ‫رقابت‌ها یعنی بخش تراک س��ال ‪ 2018‬برویم‪.‬‬ ‫البته نام رقابت تراک سال ‪ 2018‬را باید آفرودر‬ ‫سال گذاشت؛ چراکه ‪3‬نمونه از شرکت‌کنندگان‬ ‫مجهز به پکیج‌های آفرودی شده‌اند که برای باال‬ ‫رفتن از صخره‌ها و انجام مسابقات صحرایی آنها‬ ‫را مناس��ب کرده اس��ت‪ .‬هرچند این تراک‌ها به‬ ‫پکیج‌های آفرود ویژه‌ای مجهز ش��ده‌اند اما این‬ ‫موض��وع آنه��ا را از آزمون یدک‌کش��ی و دیگر‬ ‫معیارهایی که هر س��ال در رقابت تراک س��ال‬ ‫اعمال می‌شود‪ ،‬مستثنا نکرده است‪.‬‬ ‫ام��ا بپردازی��م ب��ه ش��رکت‌کنندگان رقابت‬ ‫ت��راک س��ال ‪ .2018‬هر س��ال ب��رای انتخاب‬ ‫ش��رکت‌کنندگان ای��ن رقاب��ت‪ ،‬جدیدتری��ن‬ ‫تراک‌های بازار مورد بررس��ی قرار می‌گیرند که‬ ‫این رویه هم امس��ال اجرا شد‪ .‬درنهایت پس از‬ ‫بررس��ی‌های فراوان‪3 ،‬تراک به‌عنوان فینالیست‬ ‫به بخش نهایی ی��ا همان فینال راه پیدا کردند‪.‬‬ ‫این‪ 3‬فینالیست عبارت‌اند از‪:‬‬ ‫شورولت کلرادو ‪ZR2‬‬ ‫جی‌ام‌سی‌سی‌یرا ‪ 3500HD‬دنالی‬ ‫فورد ‪F150‬‬ ‫ش��ورولت برای این رقابت دو نمونه از پیکاپ‬ ‫میان‌سایز خود یعنی کلرادو را فرستاده که البته‬ ‫هر دو از نس��خه آفرود ‪ Z72‬هستند و هردو به‬ ‫کمک‌فنره��ای چندمنظوره مجهز ش��ده‌اند اما‬ ‫یک��ی از ای��ن خودروها از پیش��رانه ‪ 6/3‬لیتری‬ ‫‪ V6‬جدید و گیربکس ‪8‬سرعته اتوماتیک جدید‬ ‫اس��تفاده می‌کند و دیگری پیشرانه‪ 2/8‬لیتری‬ ‫‪‌4‬س��یلندر توربودیزل دورامک��س را زیر کاپوت‬ ‫دارد‪ .‬فورد ‪ F150‬که یکی از ش��رکت‌کنندگان‬ ‫بس��یار قدرتمند ای��ن رقابت به‌ش��مار می‌رود‪،‬‬ ‫امس��ال با ‪4‬مدل متنوع در رقابت تراک س��ال‬ ‫ش��رکت کرده است‪ .‬مدل اول که ‪ XL‬نام دارد‪،‬‬ ‫به یک پیش��رانه ‪ ۳.۳‬لیت��ری ‪ V6‬جدید مجهز‬ ‫است‪ .‬مدل بعدی از پیشرانه محبوب ‪ 7/2‬لیتری‬ ‫عرضه می‌ش��ود‪ .‬روزنامه کامرسانت چاپ مسکو نوشت‪ :‬رانندگان‬ ‫معترض در اس��تان‌های نووسیبیرس��ک و ایرکوتس��ک (واقع در‬ ‫منطقه سیبری)‪ ،‬عالوه بر تجمع‪ ،‬مسیرهای ورود به چند ایستگاه‬ ‫پمپ بنزین را بستند‪.‬‬ ‫انتظ��ار م��ی‌رود در روزهای آین��ده تجمعاتی در اس��تان‌های‬ ‫اومسک‪ ،‬کراسنویارسک و استاوروپول برگزار شود‪ .‬افزایش بهای‬ ‫بنزین در روسیه به‌دلیل رشد سریع نرخ نفت در بازار جهانی بوده‬ ‫که در هفته‌های اخیر تا بش��که‌ای ‪ ۸۰‬دالر افزایش یافت‪ .‬روسیه‬ ‫در مقام نخس��ت تولید نفت جهان قرار دارد و با تولید روزانه ‪۱۱‬‬ ‫‪ V6‬توئین توربوی اکوبوست استفاده می‌کند و‬ ‫نمونه سوم یا پالتینیوم هم با بزرگترین پیشرانه‬ ‫یعنی ‪ 5‬لیتری ‪ V8‬به این رقابت آمده اس��ت؛ و‬ ‫درنهایت آخرین عضو خانواده ‪ F150‬در رقابت‬ ‫امسال مدل آفرود و مشهور‪ ،‬رپتور است‪.‬‬ ‫جی‌ام‌سی‌س��ی‌یرا ام��ا تنه��ا ی��ک نماین��ده‬ ‫در رقاب��ت ت��راک س��ال ‪ 2018‬دارد ک��ه مدل‬ ‫‪ 3500HD‬دنالی اس��ت‪ .‬ای��ن هیوالی ‪‌6‬چرخ‬ ‫که بزرگترین تراک گروه اس��ت‪ ،‬به یک نیروگاه‬ ‫‪ 6/6‬لیتری توربودیزل دورامکس مجهز شده که‬ ‫گشتاور ویرانگری برابر با ‪ 1234‬نیوتن‌متر تولید‬ ‫می‌کند‪ .‬هریک از این تراک‌ها مجموعه خاصی‬ ‫از توانایی‌های ویژه خود را دارند که از همه آنها‬ ‫گزینه‌های قدرتمندی برای کسب عنوان تراک‬ ‫سال ‪ 2018‬ساخته است‪ ،‬اما درنهایت تنها یک‬ ‫تراک می‌تواند جایز رقابت تراک س��ال یا همان‬ ‫کالیپر طالی��ی را از آن خود کند‪ .‬بدین منظور‬ ‫باید تمامی ش��رکت‌کنندگان تحت آزمون‌های‬ ‫تخصصی و س��ختی قرار گیرن��د تا بتوان از بین‬ ‫آنها پی��روز رقابت را انتخاب ک��رد؛ بنابراین هر‬ ‫ت��راک به مدت ی��ک هفته م��ورد آزمایش‌های‬ ‫گسترده‌ای قرار گرفت که این آزمون‌ها از محل‬ ‫میلیون بشکه نفت با عربستان سعودی رقابت می‌کند‪.‬‬ ‫بخ��ش عمده نفت روس��یه را ش��رکت‌های غیردولت��ی تولید‬ ‫می‌کنند که سیاس��ت‌گذاری صادرات نف��ت و عرضه آن در بازار‬ ‫داخلی را خود انجام می‌دهند‪ .‬حدود نیمی از نفت تولیدی روسیه‬ ‫به کش��ورهای دیگر صادر می‌ش��ود و افزایش بهای نفت در بازار‬ ‫جهانی به‌طور مس��تقیم بر عرضه فرآورده‌های نفتی شامل بنزین‬ ‫و گازوئیل تاثیر می‌گذارد‪ .‬دولت روسیه امیدوار است با در پیش‬ ‫گرفت��ن تدابیری افزایش بی‌قاعده بهای بنزین در این کش��ور را‬ ‫مهار کند‪.‬‬ ‫آزمایش‌های فیات‌کرایسلر در آریزونا آغاز شد‪ .‬از‬ ‫این مکان برای آزمون یدک‌کش��ی استفاده و ‪5‬‬ ‫تریلر با اوزان دقیق به‌منظور مطابقت با ظرفیت‬ ‫بکسل اعالم شده برای هر تراک آماده کرده‌ایم‪.‬‬ ‫همان‌طور که گفته ش��د هریک از این ‪5‬تریلر‬ ‫اوزان متفاوتی داش��تند چراکه ظرفیت کشش‬ ‫تراک‌های فینالیس��ت با یکدیگ��ر متفاوت بود؛‬ ‫بنابرای��ن تریلرهایی ب��ا وزن حداق��ل ‪ 2/2‬تن‬ ‫برای تراک‌های س��بک و یک تریل��ر ‪3‬محور با‬ ‫وزن��ی بی��ش از ‪ 10‬تن برای جی‌ام‌سی‌س��ی‌یرا‬ ‫هِوی‌دیوت��ی آماده ش��د‪ .‬به‌عنوان‌مثال باری که‬ ‫روی یک��ی از تریلره��ا قرار گرف��ت یک مینی‌‬ ‫بیل مکانیکی س��اخت جان‌دییر با وزن ‪ 5/3‬تن‬ ‫بود‪ .‬در نهایت پ��س از اختصاص یک روز کامل‬ ‫برای ارزیابی هر تراک در مسیر حلقه‌ای شکلی‬ ‫به‌طول ‪ 33‬کیلومتر‪ ،‬به جمع‌بندی برای انتخاب‬ ‫تراک س��ال ‪ 2018‬رس��یدیم و بدی��ن ترتیب‬ ‫سرانجام فورد ‪ F150‬به‌عنوان تراک سال ‪2018‬‬ ‫انتخاب شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ن�گاه کوتاهی به فورد ‪ ،F150‬تراک‬ ‫سال ‪ 2018‬موتورترند‬ ‫فورد بیش از یک‌میلی��ارد دالر هزینه کرد تا‬ ‫نبـرد تـایـتـان‌هـــا‬ ‫رندر‌ها‬ ‫ترکیب خودروهای کالسیک و مدرن در دنیای رندرها‬ ‫دو زیست‌ها‬ ‫‹ ‹دوج چارجر‬ ‫دوج چارجر کنونی به‌طور قطع س��دان خوش‌اس��تایلی اس��ت اما از نظر‬ ‫طراحی‪ ،‬نمای عضالنی کالس��یک خود را ارائ��ه نمی‌کند‪ .‬حال در این رندر‬ ‫ش��کوه طراحی سابق چارجر با اس��تایل مدرن آن ترکیب شده است‪ .‬برای‬ ‫طراحی این رندر از عناصر چارجر ‪ RT‬مسابقه‌ای مدل ‪ 1968‬استفاده شده‬ ‫اس��ت و ویژگی‌هایی چون بال عقب بزرگ و قالپاق‌های استیل‪ ،‬نمای بسیار‬ ‫زیبایی را ایجاد کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بوگاتی شیرون‬ ‫در این رندر‪ ،‬اس��تایل ظاهری جدیدترین محصول بوگاتی یعنی هایپرکار‬ ‫ش��یرون با یکی از مش��هورترین س��اخته‌های کالس��یک این شرکت یعنی‬ ‫تایپ‪ 57‬ترکیب ش��ده؛ بنابراین در ش��یرون المان‌های کالسیکی متعلق به‬ ‫س��ال‌های بسیار دور دیده می‌ش��ود که ازجمله آن‌ها می‌توان به رینگ‌های‬ ‫سیمی‪ ،‬گلگیرهای پوشیده عقب و شیوه باز شدن برعکس درها اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹آئودی ‪R8‬‬ ‫در این رندر‪ ،‬سوپراس��پرت مدرن آئودی ‪ R8‬با ویژگی‌های ظاهری مدل‬ ‫کواتروی کالس��یک دهه ‪ 80‬ترکیب شده درحالی‌که در دماغه آن الهاماتی‬ ‫هم از آئودی‪ 100‬دیده می‌ش��ود‪ .‬در این رندر‪ ،‬جلوپنجره پالس��تیکی ساده‬ ‫و رینگ‌ه��ای چن��د پره نمایی رت��رو ایجاد کرده‌اند‪ .‬آئ��ودی کواترو یکی از‬ ‫محصوالت مش��هور این شرکت بود که در دهه‪ 80‬در دو نسخه مسابقه‌ای و‬ ‫جاده‌ای تولید می‌شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فراری الفراری‬ ‫آی��ا تابه‌حال فکر کرده‌اید ک��ه یک فراری ‪ F40‬هیبری��دی می‌تواند چه‬ ‫شکلی باش��د؟ این رندر پاسخ خوبی به این سوال داده زیرا استایل ظاهری‬ ‫م��دل کالس��یک ‪ F40‬را با هایپ��رکار الفراری ترکیب کرده اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫ویژگی‌های دوست‌داش��تنی این رندر‪ ،‬بال ثابت عقب آن اس��ت که‪ F40‬را‬ ‫ی��ادآوری می‌کند درحالی‌که نمای جلویی آن با چراغ‌ها و ورودی‌های هوای‬ ‫مشابه الفراری‪ ،‬بسیار مدرن‌تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹آستون‌مارتین ‪DB11‬‬ ‫این رندر به‌قدری زیبا و جذاب از آب درآمده که آرزو داشتیم آستون‌مارتین‬ ‫آن‌را به تولید برساند! البته به‌طور حتم این اتفاق روی نخواهد داد اما ترکیب‬ ‫اس��تایل ظاهری مدل کالس��یک ‪ DB5‬با مدل مدرن ‪ DB11‬بسیار زیبا و‬ ‫هماهنگ جلوه می‌کند‪ ،‬زیرا برخی اجزای کالس��یک ‪ DB5‬به ظاهر زیبای‬ ‫‪ DB11‬اضاف��ه ش��ده‌اند که ازجمله زیباترین آنها می‌توان به س��پر کرومی‬ ‫جلو‪ ،‬رینگ‌های سیمی و آینه‌های جانبی روی گلگیرهای جلو اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس‪-‬آام‌گ ‪GT‬‬ ‫این رندر زیبا‪ ،‬دو خودروی اس��پرت عالی مرس��دس بن��ز را باهم ترکیب‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این رندر براس��اس م��دل مدرن ‪ AMG GT‬ش��کل گرفته‬ ‫درحالی‌که عناصر طراحی مدل افس��انه‌ای ‪ SL 300‬گالوینگ س��ال ‪1954‬‬ ‫به آن اضافه شده است‪ .‬در نمای جلویی این رندر بیش از هر چیز چراغ‌های‬ ‫ب��زرگ و مدرن ‪ AMG GT‬به همراه جلوپنجره بزرگ جلب‌توجه می‌کند‬ ‫درحالی‌که در دیگر قسمت‌ها بیشتر ویژگی‌های ‪ SL 300‬دیده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد موستانگ‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نسخه فیس‌لیفت شده نسل کنونی موستانگ اوایل سال جاری معرفی شد‬ ‫اما برخی طرفداران‪ ،‬چهار چرخ جدید این ماس��ل‌ار امریکایی را ناخوشایند‬ ‫توصیف کرده‌اند‪ .‬حال این رندر راه‌حل خوبی را برای کس��انی ارائه کرده که‬ ‫دماغه جدید موس��تانگ را دوست ندارند‪ .‬در این رندر‪ ،‬دماغه متفاوتی دیده‬ ‫می‌ش��ود که با الهام از س��ری کالسیک موستانگ طراحی شده و باید گفت‬ ‫خوب از آب درآمده اس��ت‪ .‬تنها موضوعی که به نظر می‌رس��د باید در این‬ ‫رندر تغییر کند‪ ،‬دریچه روی کاپوت است که هرچند بد نیست اما با استایل‬ ‫تهاجمی یک موستانگ مدرن هماهنگی ندارد‪.‬‬ ‫مقایسه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫پس از ‪7‬دهه‪ ،‬بدنه فوالدی را کنار گذاشته و در‬ ‫‪ F150‬مدل ‪ 2015‬از بدنه آلومینیومی استفاده‬ ‫کن��د‪ .‬این کار موجب کاه��ش ‪ 320‬کیلوگرمی‬ ‫وزن این تراک ش��د که به ادعای فورد‪ ،‬مصرف‬ ‫س��وخت را بهب��ود‪ ،‬ظرفیت بکس��ل را افزایش‪،‬‬ ‫نس��بت قدرت به وزن را افزای��ش و زنگ‌زدگی‬ ‫قطعات را کاهش می‌دهد‪ .‬این حرکت جسورانه‬ ‫و هزینه‌بری بود چراکه دو کارخانه فورد هرکدام‬ ‫ب��ه مدت ‪13‬هفته تعطیل ش��دند تا خط تولید‬ ‫آنها برای ساخت بدنه آلومینیومی ‪ F150‬تجهیز‬ ‫ش��ود‪ .‬این یعنی از دست دادن فروش ‪ 60‬هزار‬ ‫دس��تگاه تراک با ارزش هرکدام ‪ 40‬هزار دالر یا‬ ‫بیشتر‪ .‬بدین ترتیب فورد یک سال از سهم بازار‬ ‫و س��ود خود را از دس��ت داد و به همین دلیل‬ ‫منتقدان این اقدام فورد را غیرضروری‪ ،‬اش��تباه‬ ‫و پرهزینه دانستند‪ .‬ازسوی دیگر جنرال‌موتورز‬ ‫هم ادعا می‌کرد که ‪ F150‬آلومینیومی به‌اندازه‬ ‫شورولت س��یلورادوی فوالدی مستحکم نیست‪.‬‬ ‫بااین‌ح��ال در هم��ان زمان فورد اذعان داش��ت‬ ‫که کاه��ش وزن فقط گام اول در نس��ل جدید‬ ‫‪ F150‬بوده و هنوز قوای محرکه جدید ش��امل‬ ‫پیشرانه‌ها و گیربکس‌های جدید در راه هستند‪.‬‬ ‫انتخاب تراک سال ‪ 2018‬ازسوی موتورترند‬ ‫برخی خودروهای کالس��یک دهه ‪70‬میالدی و قبل از آن‌‪ ،‬از طراحی‌های‬ ‫فوق‌الع��اده‌ای برخوردار بودند که دیگر هیچ‌گاه تکرار نش��دند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت ک��ه بس��یاری از خودروهای مدرن ام��روزی طراحی‌ه��ای بی‌روح و‬ ‫خس��ته‌کننده‌ای دارند که حتی نزدیک به طراحی‌های جاودانه دهه ‪ 70‬هم‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫ح��ال در دنیای رندرها که هیچ‌چیز غیرممکن نیس��ت‪ ،‬طراحی تعدادی‬ ‫از خودروهای پرطرفدار مدرن با طراحی پیش��ینیان کالس��یک آنها ترکیب‬ ‫ش��ده و نم��ای جالبی را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬ب��رای طراحی ای��ن رندرها‪ ،‬از‬ ‫ویژگی‌های ظاهری قدیمی و جدید خودروها اس��تفاده ش��ده تا خودروهای‬ ‫منحصربه‌فردی به تصویر کشیده شوند‪.‬‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫با تمام این ماجراها‪3 ،‬س��ال پیش فورد ‪F150‬‬ ‫عن��وان ت��راک س��ال ‪ 2015‬موتورترن��د را به‬ ‫ش��ورولت کلرادو واگذار کرد؛ اما در حال حاضر‬ ‫فورد برای نشان دادن حجم تغییرات زیر کاپوت‬ ‫‪4 ،F150‬نمونه از آن‌را راهی رقابت تراک س��ال‬ ‫‪ 2018‬کرده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن‪ ،‬کابی��ن ‪ F150‬بهتر ش��ده‪،‬‬ ‫سیستم اطالعاتی‪-‬س��رگرمی آن بهبود یافته و‬ ‫سیستم فرمان آن نیز عملکرد بهتری پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬همچنین نوآوری‌های این تراک امریکایی‬ ‫افزای��ش پیدا ک��رده و در آزمون‌ه��ای تصادف‬ ‫‪NHTSA5‬س��تاره کام��ل را به دس��ت آورده‬ ‫است‪ .‬به لطف تمامی این ویژگی‌ها‪ ،‬فورد ‪F150‬‬ ‫توانس��ت عنوان تراک سال ‪ 2018‬موتورترند را‬ ‫کس��ب کند‪ .‬امس��ال ‪ F150‬برای گرفتن انتقام‬ ‫از ش��ورولت کلرادو ‪ ZR71‬و جی‌ام‌سی‌سی‌یرا‬ ‫‪ 3500HD‬دنالی آمده بود و بدین ترتیب فورد‬ ‫موفق ش��د برتری تراک مشهور و محبوب خود‬ ‫را اثبات کند‪ .‬همان‌طور که گفته ش��د امس��ال‬ ‫فورد ‪ F150‬در‪ 4‬مدل مختلف با پیش��رانه‌های‬ ‫گوناگون در رقابت تراک سال موتورترند شرکت‬ ‫کرده‌است‪.‬‬
‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ترامپ واردات خودروهای آلمانی را ممنوع می‌کند‬ ‫«دونالد ترامپ»‪ ،‬رییس‌جمهوری امریکا که فش��ار بر متحدان‬ ‫اروپایی‌اش را با تهدید به افزایش تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم‬ ‫تش��دید کرده‪ ،‬این ب��ار قصد دارد با بیرون کردن خودروس��ازان‬ ‫آلمانی از کشورش‪ ،‬فشارها بر اروپا را مضاعف کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬خبرگزاری رویترز با اس��تناد به گزارش مجله‬ ‫آلمانی زبان ویرتشافتسووخه (‪ )Wirtschaftswoche‬با اعالم‬ ‫این خبر نوش��ت‪ :‬خودروس��ازان آلمانی ‪ ۹۰‬درص��د بازار خودرو‬ ‫امریکا را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫ای��ن مجله به نقل از برخی دیپلمات‌ه��ای امریکایی و اروپایی‬ ‫که نام‌شان فاش نش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬ترامپ آوریل (فروردین) گذشته‬ ‫در گفت‌وگ��و با مکرون بر حفظ سیاس��ت تجاری‌اش تاکید کرد‬ ‫و گفت به‌دنبال توقف تردد «مرس��دس بنز» در نیویورک است‪.‬‬ ‫دولت ترامپ پژوهش‌هایی را آغاز کرده که هدف از آن بررس��ی‬ ‫میزان آس��یب واردات خودرو به این صنعت در امریکا اس��ت‪ .‬در‬ ‫بین کشورهای اتحادیه اروپا‪ ،‬آلمان بزرگترین صادرکننده خودرو‬ ‫به امریکا است‪ .‬امریکا نیز از بزرگترین صاحبان صنایع خودرو در‬ ‫جهان به‌شمار می‌رود‪ .‬براساس آمار انجمن تولیدکنندگان خودرو‬ ‫اروپا (‪ )ACEA‬میزان واردات خودروهای س��واری اتحادیه اروپا‬ ‫از امریکا س��ال گذشته ‪ ۶.۲‬میلیارد یورو (‪ ۷.۳‬میلیارد دالر) بود‪،‬‬ ‫در حال��ی که ای��ن اتحادیه ‪ ۳۷‬میلیارد یورو ب��ه امریکا صادرات‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬آمار انجمن صنعت��ی ‪VDA‬آلمان‪ ،‬نیز نش��ان‬ ‫می‌دهد خودروس��ازان آلمانی سال گذشته‪ ۸۰۴ ،‬هزار خودرو در‬ ‫کارخانه‌های امریکا مونتاژ کرده‌اند‪ .‬این کش��ور ‪ ۶۵۷‬هزار خودرو‬ ‫دیگر به امریکای شمالی صادر کرده است‪ .‬انتظار می‌رود ترامپ تا‬ ‫روز جمعه تصمیم خود را درباره تعرفه‌های واردات فلزاتی مانند‬ ‫آلومینی��وم و فوالد از اتحادی��ه اروپا اعالم کند؛ اقدامی که آلمان‬ ‫هشدار داده می‌تواند به یک جنگ تجاری مخرب منجر شود‪.‬‬ ‫معرفی بدترین ماسل‌کارهای دهه ‪ ۹۰‬میالدی‬ ‫عضـالنـی‌هـــــای بـی ریـخـتــــــــــ‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫ده��ه ‪ ۹۰‬می�لادی ب��رای خودروه��ای عضالنی‬ ‫امریکای��ی دوران چندان مناس��بی نب��ود‪ .‬یک دهه‬ ‫پیش نام‌های نمادین ای��ن کالس برای زنده ماندن‬ ‫تالش می‌کردن��د اما تنها تعداد انگشت‌ش��ماری از‬ ‫آنها توانس��تند از دوران س��یاه دهه ‪ ۸۰‬جان سالم‬ ‫به در ب��رده و به ده��ه ‪ ۹۰‬برس��ند‪ ،‬درحالی‌که در‬ ‫دهه نخس��ت قرن ‪ 21‬تعداد ماسل‌کارها حتی کمتر‬ ‫ش��ده و نام‌های بزرگی مانند مرکوری کوگار‪ ،‬فورد‬ ‫تاندربرد و پونتیاک فایربرد برای همیش��ه به تاریخ‬ ‫پیوس��تند‪ .‬البت��ه در ده��ه ‪ ۹۰‬ق��درت خودروهای‬ ‫عضالن��ی افزایش پیدا کرد ام��ا نمونه‌های پایه آنها‬ ‫هنوز هم کم‌توان بودند و در طراحی بسیاری از آنها‬ ‫نیز هیچ نشانی از یک ماسل‌کار اصیل دیده نمی‌شد‪.‬‬ ‫در این مطلب قصد داریم به بدترین ماس��ل‌کارهای‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬میالدی بپردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت مونت‌کارلو مدل ‪۱۹۹۵‬‬ ‫ش��ورولت پس آنکه در سال ‪ ۱۹۸۷‬به تولید مدل‬ ‫مونت‌کارلو خاتمه داد‪ ،‬این ماشین بار دیگر در سال‬ ‫‪ ۱۹۹۵‬با نس��ل پنجم بازگش��ت اما این مونت‌کارلو‬ ‫هیچ ش��باهتی به اسالف خود نداش��ت‪ .‬داستان از‬ ‫این‌قرار بود که ش��ورولت در سال ‪ ۱۹۹۵‬نسل دوم‬ ‫مدل لومینا را معرفی و نس��خه کوپه لومینا را با نام‬ ‫مونت‌کارل��و به بازار عرضه ک��رد‪ ،‬به همین دلیل در‬ ‫مونت‌کارلوی جدید نه از پیش��رانه‪ V۸‬خبری بود و‬ ‫نه از سیس��تم انتقال قدرت دیفرانسیل عقب‪ .‬برای‬ ‫این خودرو دو پیشرانه ‪ V۶‬مختلف ارائه می‌شد که‬ ‫اولی از نوع ‪ ۳.۱‬لیتری با ‪ ۱۵۰‬اس��ب بخار قدرت و‬ ‫دومی ‪ ۳.۴‬لیتری با ‪ ۲۱۵‬اسب بخار قدرت بود‪ .‬تنها‬ ‫گزینه برای انتقال نیرو هم یک گیربکس ‪4‬س��رعته‬ ‫اتوماتی��ک بود که قدرت را به چرخ‌های جلو منتقل‬ ‫می‌ک��رد‪ .‬به این ترتیب مونت‌کارلو با همین وضع تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۹۹‬تولید ش��د تا اینکه نسل ششم آن در‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۰‬به بازار آمد‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد تاندربرد مدل ‪۱۹۹۶‬‬ ‫تاندربرد که یکی از مش��هورترین نام‌ها در س��بد‬ ‫محص��والت ف��ورد به‌ش��مار م��ی‌رود‪ ،‬در دهه ‪۹۰‬‬ ‫تاریک‌تری��ن دوران خود را س��پری می‌کرد‪ .‬نس��ل‬ ‫دهم این خودرو که در س��ال ‪ ۱۹۸۹‬معرفی ش��د‪،‬‬ ‫به یک کوپه دو در بزرگ ‪4‬نفره تبدیل شده بود که‬ ‫بر لوکس بودن تاکید داش��ت‪ .‬در سال ‪ ۱۹۹۶‬فورد‬ ‫تولید نسخه س��وپر کوپه که به پیش��رانه قدرتمند‬ ‫‪ V۶‬سوپرش��ارژ با ‪ ۲۳۰‬اس��ب بخار ق��درت و ‪۴۴۷‬‬ ‫نیوتن متر گش��تاور مجهز ب��ود را متوقف و به‌جای‬ ‫آن دو موت��ور ‪ ۳.۸‬لیت��ری ‪ V۶‬با ‪ ۱۴۰‬اس��ب بخار‬ ‫قدرت و ‪ ۴.۶‬لیتری ‪ V۸‬با ‪ ۲۰۵‬اس��ب بخار قدرت‬ ‫را ارائ��ه کرد؛ اما با امکان انتخاب تنها دو پیش��رانه‪،‬‬ ‫فروش تاندربرد بسیار کاهش یافت تا اینکه درنهایت‬ ‫فورد در س��ال ‪ ۱۹۹۷‬به تولید آن خاتمه داد‪ .‬البته‬ ‫حدود ‪ 5‬سال بعد‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۰۲‬تاندربرد به شکل‬ ‫ناخوش��ایندی احیا ش��د که آن‌هم در بازار شکست‬ ‫خورد و بدین ترتیب تاندربرد در س��ال ‪ ۲۰۰۵‬برای‬ ‫همیشه از سبد محصوالت فورد کنار رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت کامارو مدل ‪۱۹۹۳‬‬ ‫هرچند در سال ‪ ۱۹۹۳‬نسل سوم کامارو با طراحی‬ ‫بیرونی کاملا جدید معرفی شد اما زیر بدنه آن هنوز‬ ‫همان پلتفرم ‪ F-Body‬جنرال موتورز قرار داشت‪.‬‬ ‫البته این پلتفرم به‌ش��دت برای نسل چهارم کامارو‬ ‫روزآمد ش��ده بود‪ .‬در نس��ل چهارم کامارو خبری از‬ ‫طراحی جعبه‌ای ش��کل نسل سوم نبود و در عوض‬ ‫خودرو استایلی خمیده و نرم به خود گرفته بود که‬ ‫ن را از نم��ای تهاجمی و نمادین دور کرده بود‪ .‬در‬ ‫آ‌‬ ‫کامارو هم مانند سایر خودروهای عضالنی دهه ‪،۹۰‬‬ ‫یک پیشرانه ‪ V۶‬به‌عنوان موتور پایه ارائه شده بود‪،‬‬ ‫بااین‌حال نس��ل چهارم کامارو هنوز هم خودرویی با‬ ‫ظاهر یک ماس��ل‌کار اما بدون اسب بخار کافی بود‬ ‫زیرا پیشرانه ‪ ۳.۴‬لیتری ‪ V۶‬آن تنها ‪ ۱۶۰‬اسب بخار‬ ‫قدرت داشت‪ .‬برای انتقال نیرو هم به‌‌طور استاندارد‬ ‫یک گیربکس ‪5‬سرعته دس��تی در نظر گرفته شده‬ ‫ب��ود‪ ،‬درحالی‌که یک نمونه ‪4‬س��رعته اتوماتیک هم‬ ‫برای آن قابل سفارش بود‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد موستانگ مدل ‪۱۹۹۴‬‬ ‫هرچند فورد تصمیم داش��ت نسل سوم موستانگ‬ ‫را با کوپه دیفرانس��یل جلوی جدی��دی به‌نام پراب‬ ‫جایگزین کند اما به‌خاطر اعتراض شدید طرفداران‪،‬‬ ‫از این کار منصرف شد و در سال ‪ ۱۹۹۴‬نسل کاملا‬ ‫جدی��د موس��تانگ را معرفی کرد؛ بااین‌حال نس��ل‬ ‫چهارم موس��تانگ هم روی نس��خه به‌شدت روزآمد‬ ‫ش��ده‌ای از همان پلتفرم فاکس فورد س��اخته شده‬ ‫بود که پیش��ینه آن به س��ال ‪ ۱۹۷۸‬بازمی‌گش��ت‪.‬‬ ‫زیر کاپوت موس��تانگ نسل ‪ 4‬نیز یک پیشرانه ‪۳.۸‬‬ ‫لیتری ‪ V۶‬به‌عنوان موت��ور پایه قرار گرفته بود که‬ ‫‪ ۱۴۵‬اس��ب بخار قدرت و ‪ ۲۹۰‬نیوتن‌متر گش��تاور‬ ‫داش��ت‪ .‬هرچند این موتور قوی‌تر از پیش��رانه پایه‬ ‫نس��ل پیش��ین بود اما هن��وز هم فاصل��ه زیادی با‬ ‫پیشرانه ‪ V۸‬مدل ‪ GT‬داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پونتیاک فایربرد مدل ‪۱۹۹۳‬‬ ‫در ده��ه ‪ ۹۰‬میالدی مهندس��ی ری‌ب��ج یا همان‬ ‫تغییر برند خودروها بس��یار فراگیر و محبوب ش��ده‬ ‫بود و خودروهای یکسان زیادی با برندهای مختلف‬ ‫ساخته می‌شدند‪ ،‬مانند مرکوری کوگار که در اصل‬ ‫نسخه ری‌بج ش��ده فورد تاندربرد محسوب می‌شد‪.‬‬ ‫در آن دوران‪ ،‬پونتی��اک فایربرد ه��م به یکی دیگر‬ ‫از قربانیان مهندس��ی ری‌بج تبدیل ش��د زیرا نسل‬ ‫چهارم فایربرد اشتراک‌های فراوانی با کامارو داشت‬ ‫تا جای��ی که حتی همان پیش��رانه ‪ ۳.۴‬لیتری پایه‬ ‫کامارو با همان ‪ ۱۶۰‬اس��ب بخار قدرت برای فایربرد‬ ‫هم ارائه می‌شد‪ .‬هرچند در ظاهر تفاوت‌هایی مانند‬ ‫چراغ‌های جلوی مخفی‪ ،‬بین نس��ل چهارم کامارو و‬ ‫فایربرد وجود داش��ت اما این دو ماس��ل‌کار جنرال‬ ‫موتورز پایه و اساس یکسانی با یکدیگر داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرکوری کوگار مدل ‪۱۹۹۹‬‬ ‫درس��ت پیش از پایان قرن بیستم‪ ،‬یعنی در سال‬ ‫‪ ،۱۹۹۸‬مرکوری کوپه دیفرانسیل عقب کوگار خود‬ ‫که در اواخر دهه ‪ ۶۰‬متولد شده بود را به یک کوپه‬ ‫کامپکت دیفرانس��یل جلو تبدیل کرد‪ .‬پیشرانه‌های‬ ‫‪8‬س��یلندر هم از فهرس��ت موتورهای ک��وگار کنار‬ ‫رفتند و به‌جای آن یک موتور ‪4‬س��یلندر ‪ ۱۲۵‬اسب‬ ‫بخ��اری و یک نمونه ‪ V۶‬با ‪ ۱۷۰‬اس��ب بخار ارائه‬ ‫شد‪ .‬هرچند این اقدام مرکوری موجب شد کوگار در‬ ‫سال ‪ ۱۹۹۹‬به بهترین میزان فروش از سال ‪۱۹۸۹‬‬ ‫به بعد دس��ت پیدا کند اما یک س��ال بعد یعنی در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰۰‬فروش آن به نصف کاهش یافت و این‬ ‫روند نزولی فروش تا س��ال ‪ ۲۰۰۲‬یعنی س��الی که‬ ‫مرکوری به تولید کوگار برای همیش��ه خاتمه داد‪،‬‬ ‫ادامه یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد موستانگ مدل ‪۱۹۹۹‬‬ ‫به مناسبت ‪‌35‬سالگی موستانگ در سال ‪،۱۹۹۹‬‬ ‫ف��ورد اقدام به انجام فیس‌لیفت میان‌دوره‌ای نس��ل‬ ‫چهارم این خودرو کرد‪.‬‬ ‫در این فیس‌لیفت طراحی موس��تانگ براس��اس‬ ‫زبان طراح��ی جدید فورد که «‪ »New Edge‬نام‬ ‫داشت شکل گرفته بود‪.‬‬ ‫هرچند استایل موستانگ جدید بسیار تهاجمی‌تر‬ ‫از پیش ش��ده بود اما پیش��رفت چندانی در بخش‬ ‫پیش��رانه‌ها رخ نداده بود‪ .‬در این فیس‌لیفت قدرت‬ ‫پیشرانه ‪ ۳.۸‬لیتری ‪ V۶‬نس��ل چهارم موستانگ با‬ ‫کمی افزایش به ‪ ۱۹۰‬اس��ب بخار رسید که هرچند‬ ‫بهتر از گذش��ته بود اما هنوز هم عالی و درخور نام‬ ‫موستانگ نبود‪.‬‬ ‫‹ ‹اولدزمبیل کاتالس مدل ‪۱۹۹۷‬‬ ‫ای��ن هم یکی دیگر از فجایعی اس��ت که نش��ان‬ ‫می‌دهد در دهه ‪ ۹۰‬چه اتفاقی برای ماس��ل‌کارهای‬ ‫امریکایی رخ داد‪ .‬در آن دوران بسیاری از خودروهای‬ ‫عضالن��ی به‌طور کامل از خط تولید کنار رفتند یا از‬ ‫نام‌های آنها در خودروهایی اس��تفاده ش��د که هیچ‬ ‫شباهتی به اسالف نمادین‌شان نداشتند‪ .‬اولدزمبیل‬ ‫کات�لاس هم یکی از همین خودروها بود که قربانی‬ ‫فجیع مهندسی ری‌بج شد‪.‬‬ ‫س��ال‌های پایانی عمر کاتالس بس��یار دش��وار و‬ ‫ناراحت‌کننده س��پری ش��د و گویا اولدزمبیل تنها‬ ‫قصد داشت به هر نحوی که شده این نام را در سبد‬ ‫محصوالت خود حفظ کند‪ .‬به این منظور در س��ال‬ ‫‪ ۱۹۹۷‬جنرال موتورز به نسل پنجم شورولت مالیبو‬ ‫تعدادی تجهیزات رفاهی اضافه کرد و پس از ری‌بج‬ ‫ک��ردن (تغییر برند دادن)‪ ،‬ن��ام کاتالس را روی آن‬ ‫نهاد و آن‌را به‌عنوان نسل جدید اولدزمبیل کاتالس‬ ‫به بازار عرضه کرد‪.‬‬ ‫این خودرو یک س��دان دیفرانسیل جلو بود و تنها‬ ‫ویژگ��ی‌ای ک��ه از اولدزمبیل در آن دیده می‌ش��د‪،‬‬ ‫لوگ��وی روی جلوپنج��ره‌اش بود‪ .‬ای��ن به‌اصطالح‬ ‫کات�لاس جدید که با مدل ‪ ۱۹۹۷‬به بازار آمد‪ ،‬تنها‬ ‫با یک پیشرانه ‪ V۶‬ارائه می‌شد که آن‌هم از مالیبو‬ ‫گرفته شده بود‪ .‬سرانجام در سال ‪ ۱۹۹۹‬اولدزمبیل‬ ‫برای همیشه کاتالس را کنار گذاشت‪.‬‬ ‫معرفی‬ ‫معرفی بزرگترین وسایل نقلیه دنیا‬ ‫در دنیای وس��ایل نقلیه تع��دد و تنوع حرف اول‬ ‫را می‌زن��د زی��را این گزینه‌ها هس��تند که دس��ت‬ ‫مصرف‌کنن��ده را برای انتخاب ب��از می‌گذارد‪ .‬اما در‬ ‫این میان هس��تند وس��ایل نقلیه‌ای که با توجه به‬ ‫کاربردش��ان بعضاَ بزرگتر از همنوع‌هایشان هستند‪.‬‬ ‫در این گزارش تعدادی از این غول‌پیکرها را به شما‬ ‫معرفی می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹میل ‪ Mi۲۶‬بزرگترین بالگرد دنیا‬ ‫می��ل ‪ Mi۲۶‬بالگ��رد حمل‌ونق��ل س��نگین‬ ‫دوموتوره‌ای اس��ت که ازس��وی شرکت میل روسیه‬ ‫برای مقاصد نظامی و شخصی طراحی و ساخت ‌ه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این بالگ��رد دارای چرخانه اصلی با ‪ ۸‬تیغه و‬ ‫چرخانه دم با ‪ 5‬تیغه است‪ .‬بالگرد یادشده دارای دو‬ ‫موتور توربوشفت ‪ turboshaft ۱۳۶- D‬با توان‬ ‫هرکدام ‪ ۱۱۲۳۷‬اس��ب بخار است که به آن توانایی‬ ‫پرواز با حداکثر س��رعت ‪ ۲۹۵‬کیلومتر بر س��اعت و‬ ‫حمل ‪ ۲۱‬تن بار را می‌دهد‪ .‬سقف پروازی این بالگرد‬ ‫‪ ۵۵۰۰‬پا اس��ت‪ .‬به این م��وارد توانایی حمل ‪ ۷۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬مس��افر تا مسافت ‪ ۱۹۰۰‬کیلومتر را نیز اضافه‬ ‫کنید‪ ۲۷۶ .‬عدد از این بالگرد س��اخته‌شده که نرخ‬ ‫هرکدام بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ Globemaster III C۱۷‬دومی�ن‬ ‫هواپیمای ترابری بزرگ جهان‬ ‫‪ Globemaster III C۱۷‬انعطاف‌پذیرتری��ن‬ ‫هواپیم��ای تراب��ری نی��روی هوای��ی ایاالت‌متحده‬ ‫اس��ت‪ C۱۷ .‬ق��ادر به حم��ل س��ریع محموله‌های‬ ‫اس��تراتژیک و نیروهای نظامی به پایگاه‌های نظامی‬ ‫ی��ا به‌طورمس��تقیم به خط مقدم جبهه اس��ت‪ .‬این‬ ‫هواپیم��ا همچنی��ن قادر ب��ه انج��ام مأموریت‌های‬ ‫حمل‌ونق��ل هوای��ی تحوی��ل هوای��ی و حمل‌ونقل‬ ‫تخت‌های بیمارس��تانی به‌عن��وان آمبوالنس هوایی‬ ‫اس��ت‪ .‬طول ای��ن هواپیما ‪ ۵۳‬متر و فاصله دو س��ر‬ ‫بال آن حدود ‪ ۵۲‬متر است‪ .‬این هواپیما از ‪ 4‬موتور‬ ‫پرت‌اند ویتنی ‪ ۱۰۰-PW-F۱۱۷‬که نمونه نظامی‬ ‫موتور ‪ PW۲۰۴۰‬مورداس��تفاده در بوئینگ ‪۷۵۷‬‬ ‫اس��ت استفاده می‌کند و دارای فشاری برابر با ‪۱۸۰‬‬ ‫کیلو نیوتن اس��ت‪ .‬حداکثر ظرفی��ت بارگیری این‬ ‫هواپیما ‪ ۷۷‬تن و حداکثر وزن برخاس��تن آن ‪۲۶۵‬‬ ‫تن اس��ت‪ .‬این هواپیما طوری طراحی‌شده که قادر‬ ‫اس��ت از فرودگاه‌های کوچک نیز پرواز کند؛ درواقع‬ ‫برای به پرواز درآمدن و فرود تنها به باندی به طول‬ ‫یک کیلومتر نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ DORNIER DO‬بزرگتری�ن قای�ق‬ ‫پرنده تاریخ‬ ‫‪ Dornier Do X‬بزرگتری��ن‪ ،‬س��نگین‌ترین و‬ ‫ت که‬ ‫قدرتمندترین قایق پرنده تفریحی تاریخ اس�� ‌‬ ‫ازسوی شرکت دورنیر آلمان در سال ‪ ۱۹۲۹‬ساخته‬ ‫ش��د‪ .‬این قایق پرن��ده روی بال‌های خود ‪ ۱۲‬موتور‬ ‫داش��ت و برای حم��ل مس��افران در نهایت راحتی‬ ‫و تجم��ل طراحی‌ش��ده بود‪ .‬فاصله دو س��ر بال آن‬ ‫‪ ۴۸‬مت��ر بود و قیمت آن به ح��دود ‪ 7‬میلیون دالر‬ ‫می‌رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ C۵M Super Galaxy‬بزرگتری�ن‬ ‫هواپیمای ترابری جهان‬ ‫هواپیمای حمل‌ونقل اس��تراتژیک ‪ m-c۵‬س��وپر‬ ‫گلکس��ی ازسوی ش��رکت الکهید مارتین طراحی و‬ ‫آسمان خراش‌ها‬ ‫توانایی رسیدن به شعاع حرکتی ‪ ۷۸۰۰‬کیلومتری‬ ‫ب��ا حداکثر ظرفیت بارگیری را می‌دهد‪ .‬دریم لیفتر‬ ‫دارای ‪ ۴‬موتور توربوفن ‪ pw۴۰۶۲‬ساخت پرت‌اند‬ ‫ویتنی اس��ت که هرکدام از آنها توان تولید فشاری‬ ‫برابر با ‪ ۲۸۲‬کیلو نیوتن را دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۸۰۰-Airbus A۳۸۰‬‬ ‫ساخت ‌ه شده اس��ت‪ .‬طول کهکشان الکهید مارتین‬ ‫‪ ۷۵‬متر‪ ،‬ارتفاع حدود ‪ ۲۰‬متر و طول دو سر بال آن‬ ‫حدود ‪ ۶۸‬متر اس��ت‪ .‬وزن عملیاتی و حداکثر وزن‬ ‫برخاس��تن آن به ترتیب ‪ ۱۸۱‬تن و ‪ ۳۸۱‬تن است‪.‬‬ ‫ظرفیت سوخت این هواپیمای عظیم ‪ ۱۵۰‬تن است‬ ‫و قابلیت بارگیری ‪ ۱۲۹‬تن محموله را دارد‪m-C۵ .‬‬ ‫دارای ‪ ۴‬موتور توربوفن ‪ ۸۰C۲-GE CF۶‬با رانش‬ ‫‪ ۲۲۵‬کیلو نیوتون است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ Bullet۵۸۰‬بزرگترین کش�تی هوایی‬ ‫دنیا‬ ‫این کش��تی هوایی ب��ا ‪ ۷۱‬متر ط��ول و ‪ ۲۰‬متر‬ ‫قط��ر توانایی حم��ل ‪ ۹۰۰‬کیلوگرم بار ت��ا ارتفاع ‪۶‬‬ ‫کیلومتری از س��طح زمی��ن را دارد‪ .‬این گلوله ‪۵/۵‬‬ ‫میلیون پوندی از توانایی پرواز با یک خدمه و کنترل‬ ‫از راه دور برخ��وردار اس��ت‪ .‬بار این کش��تی هوایی‬ ‫داخل محفظه بیرونی آن حمل می‌شود؛ محفظه‌ای‬ ‫که ضخامت آن تنها ‪ ۱/۵‬میلی‌متر است اما ‪ 10‬برابر‬ ‫قوی‌تر از فوالد است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ dreamlifter ۷۴۷ boeing‬بزرگترین‬ ‫هواپیمای باری جهان‬ ‫ای��ن هواپیما دارای دهانه بال��ی برابر با ‪ ۶۴‬متر و‬ ‫‪ ۷۲‬متر طول است‪ .‬دریم لیفتر دارای فضای باری به‬ ‫حجم ‪ ۱۸۴۰‬مترمکعب است‪ .‬نرخ این هواپیما یک‬ ‫میلیارد دالر است‪ .‬وزن این هواپیما در حالت خالی‬ ‫‪ ۱۸۰‬تن و حداکثر وزن برخاستن آن ‪ ۳۶۴‬تن است‪.‬‬ ‫طول باند پروازی موردنیاز برای برخاستن با حداکثر‬ ‫وزن‪ ۲۸۰۰ ،‬مت��ر اس��ت‪ .‬این بارب��ر عظیم ظرفیت‬ ‫حم��ل ‪ ۱۹۹‬هزار لیت��ر س��وخت را دارد که به آن‬ ‫ایرب��اس ‪ A۳۸۰‬یکی از بزرگتری��ن هواپیماهای‬ ‫مس��افربری جهان اس��ت‪ .‬نرخ هر دس��تگاه از این‬ ‫پرن��ده آهنی��ن ‪ ۴۴۵‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬طول این‬ ‫هواپیم��ا ‪ ۷۲‬متر و فاصله دو س��ر ب��ال آن ‪ ۸۰‬متر‬ ‫اس��ت‪ .‬حداکثر وزن برخاستن این هواپیما ‪ ۵۷۵‬تن‬ ‫ام��ا حداکثر وزن فرود آن ‪ ۳۹۴‬تن اس��ت‪ .‬ظرفیت‬ ‫مخ��ازن س��وخت هواپیم��ا ‪ ۲۲۴‬هزار لیتر اس��ت‪.‬‬ ‫هرکدام از ‪ 4‬موتور توربوفن رولزرویس این هواپیما‬ ‫توان تولید فشاری برابر با ‪ ۳۱۱‬کیلونیوتن را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۶۰۰-Airbus A۳۴۰‬‬ ‫ای��ن هواپیم��ا در رده دوم بزرگترین هواپیماهای‬ ‫مس��افربری جهان ق��رار دارد‪ .‬ش��رکت هواپیمایی‬ ‫ماهان در ایران ‪ ۷‬فروند از این هواپیمای غول‌آس��ا‬ ‫را در اختی��ار دارد‪ .‬ن��رخ هرکدام از ای��ن هواپیماها‬ ‫‪ ۲۷۵‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬طول این هواپیما ‪ ۷۵‬متر‬ ‫و فاصله دو س��ر بال آن ‪ ۶۳‬متر است‪ .‬حداکثر وزن‬ ‫برخاست آن ‪ ۳۸۰‬تن و حداکثر وزن فرود آن ‪۲۶۵‬‬ ‫تن است‪ .‬ظرفیت مخزن‌های سوخت هواپیما برابر با‬ ‫‪ ۲۰۴‬هزار لیتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۸-۷۴۷ Boeing‬‬ ‫بوئینگ ‪ ۸-۷۴۷‬بزرگترین هواپیمای مس��افربری‬ ‫پهن‌پیکر جهان اس��ت‪ .‬این هواپیم��ا و دریم لیفتر‬ ‫ه��ر دو از روی مدل ‪ ۴۰۰-۷۴۷‬س��اخته‌ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫نرخ این هواپیما ‪ ۴۰۲‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬طول این‬ ‫هواپیما ‪ ۷۶‬متر و فاصله دو سر بال آن ‪ ۶۸‬متر است‪.‬‬ ‫حداکثر وزن برخاس��ت آن ‪ ۴۴۸‬تن و حداکثر وزن‬ ‫فرود ‪ ۲۹۵‬تن اس��ت‪ .‬ظرفیت مخازن س��وخت این‬ ‫غول هوایی ‪ ۲۳۸‬هزار لیتر برابر با ‪ ۱۹۳‬تن اس��ت‪.‬‬ ‫ه��ر کدام از ‪ 4‬موتور توربوف��ن جنرال الکتریک این‬ ‫غول هوایی توان تولید ‪ ۲۹۶‬کیلونیوتن فشار را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪mriya Antonov An۲۲۵‬‬ ‫این باربر غول‌آسا در سال ‪ ۱۹۸۵‬میالدی ساخته‬ ‫‌ش��ده و نخس��تین پرواز خ��ود را در س��ال ‪۱۹۸۸‬‬ ‫میالدی انجام داده است‪ .‬تنها یک فروند از این غول‬ ‫باربری در دنیا موجود اس��ت‪ .‬طول این هواپیما ‪۸۴‬‬ ‫متر و فاصله دو سر بال آن ‪ ۸۸‬متر است‪ .‬وزن خالی‬ ‫آن ‪ ۲۸۵‬تن و حداکثر وزن برخاست ‪ ۶۴۰‬تن است‪.‬‬ ‫این پرنده ظرفیت حمل ‪ ۳۰۰‬تن س��وخت را دارد‪.‬‬ ‫هرکدام از ‪ ۶‬موتور توربوفن این هواپیما توان تولید‬ ‫‪ ۵/۲۲۹‬کیلو‌نیوتن فشار را دارد‪.‬‬ ‫بزرگتری��ن هواپیمای درخدم��ت دنیا ‪An۲۲۵‬‬ ‫اس��ت اما بزرگترین هواپیمای دنیا ‪tratolaunch‬‬ ‫اس��ت که درحال انجام آزمایش‌های پروازی است و‬ ‫در سال آینده به‌طوررسمی معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫درباره ای��ن هواپیما در مقاله بع��دی توضیحاتی‬ ‫خواهم داد‪.‬‬ ‫در قس��مت‌های پیش��ین مقاله بعضی از دوستان‬ ‫اش��تباهاتی را گوش��زد کردند‪ ،‬این‌جانب از ایش��ان‬ ‫بسیار متشکرم‪ .‬در قسمت پایانی این سری مقاله به‬ ‫مواردی که اشاره کردید خواهم پرداخت‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫تبدیل دی‌اکسید کربن به سوخت با کمترین هزینه‬ ‫یک شرکت کانادایی‪ ،‬طرح جدید و کم‌هزینه‌ای را برای تبدیل‬ ‫دی‌اکس��ید کربن به سوخت ارائه داده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫کاهش دی‌اکس��ید کربن در جو‪ ،‬یک��ی از موضوعات موردتوجه‬ ‫در جه��ان امروز اس��ت‪ .‬کاهش میزان دی‌اکس��ید کربنی که به‬ ‫هوا منتقل می‌ش��ود‪ ،‬ضروری اس��ت اما بای��د راهی برای کاهش‬ ‫میزان دی‌اکس��ید کربن موجود در جو پیدا کرد‪ .‬سیس��تم‌های‬ ‫«جذب مس��تقیم ه��وا» یا «داک» ((‪ DAC‬ب��رای از بین بردن‬ ‫دی‌اکسید کربن مورد استفاده قرار می‌گیرند و یک راه احتمالی‬ ‫برای پاکس��ازی هوا در آینده هستند اما تصور می‌شود که هزینه‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫شرکت امریکایی اس��تودبیکر در سال ‪ ۱۹۶۲‬کوپه‬ ‫ب��زرگ و لوکس��ی به‌نام آوانت��ی را به‌عن��وان خودرو‬ ‫اسپرت پرچم‌دار خود معرفی کرد‪ .‬سازنده‪ ،‬این خودرو‬ ‫را به‌عنوان تنها خودرو ‪4‬نفره عملکرد باالی امریکایی‬ ‫ن را یک��ی از مهم‌ترین نقاط‬ ‫توصی��ف کرده و برخی آ ‌‬ ‫عطف صنعت خودروسازی امریکا پس از جنگ جهانی‬ ‫دوم دانسته‌اند‪ .‬درحالی‌که استودبیکر فروش ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫دس��تگاه آوانتی را در سال ‪ ۱۹۶۲‬در نظر داشت‪ ،‬تنها‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬دس��تگاه از آن ب��ه ف��روش رس��ید‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل و همچنین به‌دلیل مش��کالت مالی استودبیکر‪،‬‬ ‫این ش��رکت امریکایی کارخانه خود در ایندیانا را که‬ ‫به تولید آوانتی مش��غول بود در دس��امبر سال ‪۱۹۶۳‬‬ ‫تعطی��ل کرد و به این ترتی��ب تولید این کوپه لوکس‬ ‫پ��س از تنها یک س��ال پایان یاف��ت‪ .‬هرچند پس از‬ ‫پایان دادن به تولید آوانتی توسط استودبیکر‪ ،‬به نظر‬ ‫می‌رسید این ماش��ین به تاریخ خودروهای کالسیک‬ ‫امریکای��ی پیوس��ته اما ش��خصی به‌نام نی��ت آلتمن‬ ‫(‪ )Nate Altman‬که نمایندگی فروش اس��تودبیکر‬ ‫در ایندیان��ا را در اختیار داش��ت‪ ،‬معتق��د بود آوانتی‬ ‫همچنان ظرفیت تولید را دارد‪ ،‬به همین دلیل آلتمن با‬ ‫شراکت شخصی به‌نام لئو نیومن (‪)Leo Newman‬‬ ‫تصمی��م گرفت به تولید آوانت��ی ادامه دهد‪ .‬برای این‬ ‫کار آنه��ا با خودروس��ازان بزرگ امری��کا وارد مذاکره‬ ‫ش��دند اما هیچ‌کدام از خودروس��ازان پیشنهاد تولید‬ ‫آوانتی را قبول نکردند‪ .‬حتی ش��رکت امریکن موتورز‬ ‫یا ‪ AMC‬که به نظر انتخاب مناس��بی می‌رسید هم‬ ‫عالقه‌ای به تولید این کوپه لوکس نداش��ت‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل آلتمن و نیومن ح��ق تولید آوانتی و همین‌طور‬ ‫کارخانه سابق آن در ایندیانا را از استودبیکر خریداری‬ ‫ی از آوانتی‪،‬‬ ‫یاد‬ ‫و شرکتی به‌نام آوانتی موتور را تاسیس کردند تا خود‬ ‫به تولید این خودرو بپردازند‪ .‬آلتمن همچنین قرارداد‬ ‫ش��رکت ‪ Molded Fiberglass‬را که بدنه آوانتی‬ ‫را تولی��د می‌کرد هم تمدید کرد تا همچنان س��اخت‬ ‫بدنه این ماش��ین را ادامه دهد‪ ،‬سپس این دو شریک‬ ‫تصمیم گرفتند پیشرانه اصلی منسوخ‌شده آوانتی را با‬ ‫موتور جدیدی جایگزین کنند‪ .‬برای این کار پیش��رانه‬ ‫قدرتمندت��ر و س��بک‌تر ‪ ۵.۴‬لیت��ری ‪ V۸‬ش��ورولت‬ ‫کوروت انتخاب شد که ‪ ۳۰۰‬اسب بخار قدرت داشت‪،‬‬ ‫اما از آنجایی‌که این موتور جدید از پیشرانه ‪ ۴.۷‬لیتری‬ ‫‪ V۸‬اصل��ی آوانت��ی کمی بلندتر ب��ود‪ ،‬باید در کاپوت‬ ‫و گلگیرهای جلوی خودرو تغییراتی ایجاد می‌ش��د و‬ ‫ارتفاع آنها افزایش پیدا می‌کرد‪ .‬همچنین چون موتور‬ ‫کوروت وزن کمتری داش��ت‪ ،‬توزیع وزن خودرو بهتر‬ ‫ش��ده و تاثیر مثبتی روی هندلینگ آن گذاش��ت‪ .‬به‬ ‫این ترتیب درنهایت آوانتی جدید با تغییراتی نس��بت‬ ‫به نمونه اولیه در اوت ‪ ۱۹۶۴‬با مدل آوانتی ‪ II‬معرفی‬ ‫ش��ده و با مدل ‪ ۱۹۶۵‬به بازار آمد‪ .‬این نس��خه جدید‬ ‫به‌ش��کل دست‌ساز ازسوی شرکت آوانتی موتور تولید‬ ‫می‌ش��د و آلتمن به خریداران این امکان را می‌داد که‬ ‫هر نوع ترکیب داخلی و رنگی که دوست دارند را برای‬ ‫خودرو خود انتخاب کنند‪ .‬عالوه بر این هرچند آوانتی‬ ‫‪ II‬روی همان شاس��ی قدیم استودبیکر ساخته شده‬ ‫بود‪ ،‬اما ساکت‌تر و سریع‌تر از استودبیکر آوانتی بود‪.‬‬ ‫ب��ه‌این ترتیب درحالی‌که ش��رکت اس��تودبیکر در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۶۷‬به‌طور کامل تعطیل شده‪ ،‬فروپاشید و از‬ ‫بین رفت‪ ،‬تولی��د آوانتی با تالش‌های آلتمن و نیومن‬ ‫و همین‌طور به لطف نقاط قوتش همچنان تا چندین‬ ‫دهه بعد ادامه یافت‪ .‬در سال‌های بعد تولید آوانتی ‪II‬‬ ‫کماکان با پیشرانه ‪ ۵.۴‬لیتری کوروت ادامه پیدا کرد‬ ‫اما از سال ‪ ۱۹۶۹‬یک پیشرانه ‪ ۵.۷‬لیتری شورولت هم‬ ‫آنها بسیار باالست‪ .‬شرکت کانادایی «کربن انجنیرینگ» (‪،)CE‬‬ ‫هزینه این سیس��تم‌ها را کاهش داده و ادع��ا می‌کند می‌توان از‬ ‫آنها به ش��کل کارآمدتری اس��تفاده کرد‪ .‬به‌گفته گروه پژوهشی‬ ‫ای��ن ش��رکت‪ ،‬فن��اوری داک‪ ،‬کام�لا هم جدید نیس��ت‪ .‬س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬ش��رکت سوئیس��ی «کالیم‌ورک» (‪،)Climeworks‬‬ ‫نخس��تین برنامه استفاده از این سیس��تم‌ها را در نزدیکی زوریخ‬ ‫آغاز کرد‪ .‬در این برنامه‪ ،‬از دس��تگاه‌های مس��قفی استفاده شده‬ ‫ب��ود که دی‌اکس��ید کرب��ن را از هوا می‌گرفتن��د و آن را به یک‬ ‫گلخانه نزدیک می‌رس��اندند‪ .‬در هر حال‪ ،‬هزین��ه راه‌اندازی این‬ ‫در کنار موتور قبلی ارائه ش��د و سپس در سال ‪۱۹۷۳‬‬ ‫یک موتور ‪ ۶.۶‬لیتری ‪ V۸‬جایگزین دو موتور پیشین‬ ‫شد که آن‌هم از شورولت گرفته شده بود‪ .‬درنهایت در‬ ‫سال ‪ ۱۹۸۱‬یک موتور کوچکتر ‪ ۵‬لیتری با ‪ ۱۵۵‬اسب‬ ‫بخار قدرت جایگزین موتور ‪ ۶.۶‬لیتری شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۷۵‬ش��رکت آوانت��ی ب��ه هفتمی��ن‬ ‫خودروساز ایاالت‌متحده تبدیل شد‪ .‬البته این شرکت‬ ‫تولید بسیار محدودی داش��ت‪ ،‬به‌گونه‌ای که در سال‬ ‫‪ ۱۹۷۸‬با فروش تنها ‪ ۱۶۵‬دستگاه‪ ،‬به بیشترین میزان‬ ‫فروش دست پیدا کرد‪ .‬این به آن دلیل بود که ساخت‬ ‫هر دس��تگاه از آوانتی ‪ II‬بسته به سفارش‌های خاص‬ ‫و ت��ودوزی آن بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬هفته طول می‌کش��ید‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬در آوریل س��ال ‪ ،۱۹۷۶‬نیت آلتمن از‬ ‫دنیا رفت و سکان هدایت ش��رکت به برادرش آرنولد‬ ‫آلتمن رس��ید که از همان ابت��دا در آوانتی موتور کار‬ ‫می‌کرد‪ .‬س��پس در سال ‪ ،۱۹۸۲‬آرنولد آلتمن شرکت‬ ‫آوانتی موتور را به ش��خصی به‌نام «استفان بلیک» که‬ ‫در زمینه توسعه امالک فعالیت داشت‪ ،‬واگذار نمود‪.‬‬ ‫پس از انتقال مالکیت ش��رکت آوانتی موتور‪ ،‬مالک‬ ‫جدید ب��ه فکر انجام یک‌بروزرس��انی کلی در آوانتی‬ ‫‪ II‬افتاد زیرا این خودرو از س��ال ‪ ۱۹۶۵‬به‌طورتقریبی‬ ‫بدون تغییر چندانی در حال تولید بود‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۸۲‬تولید آوانتی ‪ II‬پایان یافت و نس��ل‬ ‫جدید آن با چراغ‌های جلوی مس��تطیلی‪ ،‬س��پرهای‬ ‫پالستیکی هم‌رنگ بدنه و تغییرات دیگری معرفی شد‪،‬‬ ‫درحالی‌که در زیر کاپوت آن همچنان همان موتور ‪۵‬‬ ‫لیتری ساخت شورولت قرار داشت‪ .‬همچنین با معرفی‬ ‫این نس��ل‪ ،‬نش��ان ‪ II‬از نام آوانتی حذف شد‪ .‬معرفی‬ ‫نسل جدید آوانتی برای سازنده موفقیت قابل‌توجهی‬ ‫را به همراه داش��ت چراکه فروش آن در س��ال ‪۱۹۸۳‬‬ ‫به ‪ ۲۸۹‬دس��تگاه افزایش پیدا کرده و به س��ال خوبی‬ ‫نوع سیستم‌ها‪ ،‬بسیار باال در نظر گرفته شده بود‪ .‬در ابتدا هزینه‬ ‫ای��ن کار‪ ،‬بین ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۱۰۰۰‬دالر تخمین زده ش��د اما پژوهش‬ ‫جدید ش��رکت کربن انجنیرینگ که برمبنای داده‌های ‪ 3‬س��ال‬ ‫گذش��ته یک کارخانه آزمایش��ی انجام شده است‪ ،‬نشان می‌دهد‬ ‫چگون��ه می‌توان این طرح را با هزینه ‪ ۹۴‬تا ‪ ۲۳۲‬دالر در هر تن‬ ‫استاندارد‪ ،‬انجام داد‪« .‬دیوید کیت» (‪ )David Keith‬پژوهشگر‬ ‫ارش��د این پروژه می‌گوید‪ :‬هزینه‌های تخمین‌زده شده تا امروز‪،‬‬ ‫اس��تفاده از این فناوری را به یک راه‌حل بس��یار پرهزینه برای از‬ ‫بین بردن دی‌اکسید کربن تبدیل کرده بودند‪.‬‬ ‫برای آوانتی تبدیل ش��د‪ .‬سپس در سال ‪ ۱۹۸۵‬نسخه‬ ‫کابریول��ت آوانتی معرفی ش��د و در س��ال ‪ ۱۹۸۷‬نیز‬ ‫نس��خه ویژه‌ای از آن با نام الکچری اس��پرت کوپه به‬ ‫بازار آمد‪.‬در س��ال ‪ ۱۹۸۶‬به‌دلیل ایجاد مشکالتی در‬ ‫رنگ‌آمیزی خودروها‪ ،‬آوانتی موتور ورشکس��ت ش��د‬ ‫و رییس آن یعنی اس��تفان بلیک اس��تعفا داد و هیچ‬ ‫خودرویی در آن س��ال توسط این شرکت تولید نشد‪،‬‬ ‫اما در مارس همان سال آوانتی موتور ازسوی شخصی‬ ‫به‌ن��ام «‪ »Michael Eugene Kelly‬خری��داری‬ ‫ش��د‪ .‬او نام شرکت را به نیو آوانتی موتور تغییر داده و‬ ‫تولید آوانتی را در همان کارخانه ایندیانا از سر گرفت‪.‬‬ ‫این مالک جدید قصد مدرن کردن آوانتی را داش��ت‪،‬‬ ‫ب��ه همین دلیل در نخس��تین گام تصمی��م به تغییر‬ ‫پلتفرم آن گرفت که برای این کار از پلتفرم ش��ورولت‬ ‫مونت‌کارلو اس��تفاده شد‪ .‬به این ترتیب آوانتی از سال‬ ‫‪ ۱۹۸۷‬روی پلتفرم جدید شورولت مونت‌کارلو ساخته‬ ‫ش��د‪ .‬سپس در سال ‪ ،۱۹۸۸‬بار دیگر مالکیت شرکت‬ ‫آوانتی موتور جابه‌جا ش��ده و ش��خصی به‌نام «‪John‬‬ ‫ن را خری��داری و به اوهایو منتقل کرد و‬ ‫‪ »Cafaro‬آ ‌‬ ‫نام شرکت را هم به آوانتی اتوموتیو تغییر داد‪.‬‬ ‫هرچند پلتفرم مونت‌کارلو در آوانتی عملکرد خوبی‬ ‫داشت اما شورولت در سال ‪ ۱۹۸۸‬به تولید مونت‌کارلو‬ ‫پای��ان داد‪ ،‬به همین دلیل از س��ال ‪ ۱۹۸۹‬از پلتفرم‬ ‫ش��ورولت کاپریس برای آوانتی اس��تفاده شد‪ .‬مالک‬ ‫جدید شرکت آوانتی یعنی جان کافارو‪ ،‬در اواخر دهه‬ ‫‪ ۸۰‬تصمیم به س��اخت نسخه س��دان آوانتی گرفت‪.‬‬ ‫این خودرو که در س��ال ‪ ۱۹۹۰‬با نام آوانتی تورینگ‬ ‫سدان معرفی ش��د‪ ،‬در ظاهر شباهت بسیار زیادی به‬ ‫نسخه کوپه معمولی آوانتی داشت؛ تا جایی که به نظر‬ ‫می‌رس��ید تنها دو در آن اضافه شده است‪ .‬بااین‌حال‬ ‫این خودرو نخستین و تنها س��دان تاریخ آوانتی بود‪.‬‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معرفی کهنه‌ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در پایان این مطلب بیش��تر به آوانتی تورینگ سدان‬ ‫خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۱۹۹۰ Avanti Touring Sedan‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۹۲‬ش��رکت آوانت��ی بازه��م درگی��ر‬ ‫مش��کالت مالی ش��ده و به این ترتی��ب تولید تمامی‬ ‫محصوالت آن پایان یافت و تا سال ‪ ۱۹۹۶‬این شرکت‬ ‫هی��چ خودرویی تولید نکرد تا اینکه در س��ال ‪،۱۹۹۷‬‬ ‫طراح اصلی شرکت آوانتی به‌نام «تام کِلوگ» طراحی‬ ‫نس��ل کاملا جدید آوانت��ی را روی پلتفرم ‪F-Body‬‬ ‫جنرال موتورز آغاز کرده و چندی بعد ‪ 3‬پروتوتایپ از‬ ‫نسل جدید این خودرو با نام ‪ AVX‬ساخته شد‪ .‬این‬ ‫نس��ل از آوانتی طراحی و استایل کاملا مدرنی داشت‬ ‫ام��ا درعین‌حال ب��ه اصالت و ریش��ه‌های اصلی خود‬ ‫نیز وفادار مانده بود‪ ،‬درحالی‌که همچنان از پیش��رانه‬ ‫جنرال موتورز استفاده می‌کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰۰۱ Avanti‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۹۹‬یعنی در زمان توسعه نسل جدید‬ ‫آوانتی‪ ،‬ش��رکت آوانتی بار دیگر ازسوی مالک پیشین‬ ‫آن یعن��ی ‪ Michael Eugene Kelly‬خری��داری‬ ‫شد‪ .‬وی تاسیسات تولید شرکت را از اوهایو به جورجیا‬ ‫منتقل و درنهایت تولید نس��ل جدید آوانتی را از سال‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬آغاز کرد‪ .‬این خودرو تا س��ال ‪ ۲۰۰۴‬همچنان‬ ‫از پلتفرم پیش��رانه جنرال موتورز استفاده می‌کرد اما‬ ‫از این سال به بعد برای ساخت آوانتی از پلتفرم فورد‬ ‫موس��تانگ استفاده ش��د که با فاصله محوری بیشتر‪،‬‬ ‫فضای داخلی بیش��تر و همین‌ط��ور راحتی باالتری را‬ ‫برای سرنش��ینان فراهم می‌کرد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬آوانتی‬ ‫به پیش��رانه ‪ ۴.۶‬لیتری ‪ V۸‬موستانگ ‪ GT‬نیز مجهز‬ ‫شده بود که ‪ ۳۰۰‬اسب بخار قدرت داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰۰۱ Avanti Convertible‬‬ ‫در اوایل س��ال ‪ ۲۰۰۶‬خط تولید آوانتی به کارخانه‬ ‫جدیدی در مکزیک منتقل ش��د‪ ،‬اما این سال پایانی‬ ‫تولی��د این خودرو بود چراکه درنهای��ت تولید آوانتی‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۶‬برای همیشه به پایان رسید و آخرین‬ ‫دس��تگاه آن در مارس این س��ال از کارخانه مکزیک‬ ‫خارج شد‪ .‬آخرین نمونه‌های تولیدشده این خودرو نیز‬ ‫در اوایل سال ‪ ۲۰۰۷‬به فروش رسیدند و به این ترتیب‬ ‫پرونده آوانتی که در سال ‪ ۱۹۶۲‬با استودبیکر باز شده‬ ‫ب��ود‪ ،‬پ��س از فرازوفرودهای فراوان س��رانجام به‌طور‬ ‫کامل بسته ش��د‪.‬حال اما یک دستگاه آوانتی تورینگ‬ ‫س��دان برای فروش گذاشته شده است‪ .‬همان‌طور که‬ ‫گفته شد‪ ،‬این مدل از سال ‪ ۱۹۹۰‬به بازار آمد اما تنها‬ ‫‪ ۹۰‬دس��تگاه از آن ساخته ش��د و سپس تولید آن در‬ ‫سال ‪ ۱۹۹۰‬به پایان رس��ید؛ بنابراین آوانتی تورینگ‬ ‫س��دان خودرو بسیار منحصربه‌فردی است‪ .‬همان‌طور‬ ‫ک��ه در تاریخچه آوانت��ی به‌طور کام��ل توضیح داده‬ ‫شد‪ ،‬نسخه س��دان این خودرو نیز روی همان پلتفرم‬ ‫ش��ورولت کاپریس ساخته شده و به همان پیشرانه ‪۵‬‬ ‫لیتری‪ V۸‬ش��ورولت با ‪ ۱۷۰‬اسب بخار قدرت مجهز‬ ‫است که نیروی آن به‌وس��یله یک گیربکس ‪4‬سرعته‬ ‫اتوماتیک انتقال پیدا می‌کند‪ .‬گفته ش��ده این سدان‬ ‫لوکس امریکایی به ترمزهای دیس��کی جلو‪ ،‬سیستم‬ ‫کنت��رل تهویه‪ ،‬صندلی‌ه��ای چرمی‪ ،‬ک��روز کنترل‪،‬‬ ‫ب��اک ‪ ۶۸‬لیتری‪ ،‬فرم��ان هیدرولیک‪ ،‬قف��ل مرکزی‪،‬‬ ‫پنجره‌ه��ای برقی‪ ،‬آینه‌ه��ای جانبی برق��ی و بازکن‬ ‫برقی در صندوق بار مجهز است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬آوانتی‬ ‫تورینگ س��دان از س��انروف برقی و یک تلویزیون هم‬ ‫در قسمت عقب برخوردار است‪ .‬کارکرد خودرویی که‬ ‫برای فروش گذاشته ش��ده‪ ۱۴۱ ،‬هزار کیلومتر است‬ ‫و در ش��رایط بس��یار خوبی قرار دارد‪ .‬آوانتی تورینگ‬ ‫س��دان زمانی که نو و صفرکیلومتر بود‪ ،‬قیمتی حدود‬ ‫‪ ۵۲‬هزار دالر داشت‪.‬‬ ‫خته امریکایی‬ ‫ه اردک زشت‬ ‫خودرو ناشنا‬ ‫جوج‬ ‫تجربه‬ ‫نخستین تجربه رانندگی با جگوار ای پیس ‪۲۰۱۸‬‬ ‫مهم‌تری��ن محص��ول جگ��وار پ��س از ای‌تای��پ‪،‬‬ ‫شاس��ی‌بلند ای‌پی��س اس��ت‪ .‬مدیران ش��رکت این‬ ‫موض��وع را ب��ه صراحت بی��ان کرده‌اند ک��ه حضور‬ ‫نداش��تن در کالس شاس��ی‌بلندهای الکتریکی برای‬ ‫جگوار پذیرفتنی نبود و این شرکت چند صد میلیون‬ ‫پوند س��رمایه را صرف توس��عه این خودرو و تس��ت‬ ‫چند میلی��ون کیلومتری نمونه‌های پیش‌تولیدی آن‬ ‫در سراس��ر جه��ان کرد تا از درس��ت بودن محصول‬ ‫جدیدش مطمئن شود‪.‬‬ ‫ای‌پی��س کام�لا کالس جدی��دی را ک��ه‬ ‫شاس��ی‌بلندهای لوکس الکتریکی ن��ام دارد توصیف‬ ‫می‌کند و به‌زودی رقبایی از آئودی‪ ،‬ب‌ام‌و‪ ،‬مرسدس‬ ‫و حتی فولکس‌واگن و اش��کودا نیز وارد آن خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬مدیران جگوار به این نکته اعتراف نکرده‌اند اما‬ ‫حتی آنها هم از شکست دادن رقبای آلمانی در بازار‬ ‫س��ورپرایز ش��ده‌اند‪ ،‬به همین دلیل توجه زیادی را‬ ‫صرف جزئیات کرده‌اند‪.‬‬ ‫اما درباره تس�لا چه؟ جگوار تس�لا را به‌عنوان یک‬ ‫رقیب مهم نمی‌بیند زیرا به حد کافی لوکس نیست‪.‬‬ ‫اگرچه اف��راد زیادی با این گفته‌ها مخالف هس��تند‬ ‫اما مدی��ران جگوار می‌دانند که تس�لا به‌عنوان یک‬ ‫کاتالی��زور در بحث پیش��رفت فناوری‌های الکتریکی‬ ‫مطرح است‪ ،‬به همین دلیل تمامی خودروسازان تراز‬ ‫اول جهانی در مس��ابقه توسعه خودروهای الکتریکی‬ ‫ش��رکت کرده‌اند‪ .‬تس�لا ثاب��ت کرده ای��ن خودروها‬ ‫مش��تریان زیادی دارند و حاال هر ش��رکتی خواهان‬ ‫یک تکه از کیک لذیذ الکتریکی‌ها است‪.‬‬ ‫ای‌پیس نخستین خودرو جگوار است که از معماری‬ ‫اسکیت بورد جدید کمپانی استفاده کرده است‪ .‬این‬ ‫معماری فقط مخصوص خودروه��ای تمام‌الکتریکی‬ ‫است و کل خانواده الکتریکی جگوار در آینده را پذیرا‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ای‌پیس از مجموعه باتری ‪‌۹۰‬کیلووات‬ ‫س��اعتی با ‪ ۸‬سال گارانتی اس��تفاده کرده است‪ .‬این‬ ‫باتری دو پیش��رانه الکتریکی را حمایت می‌کند‪ .‬این‬ ‫سیستم ‪ ۳۹۶‬اسب بخار قدرت و گشتاور ‪ ۶۹۶‬نیوتون‬ ‫متری دارد و باعث ایجاد شتاب صفر تا ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫در ‪ ۴.۸‬ثانی ‌ه می‌ش��ود و با یک بار شارژ می‌توانید در‬ ‫شرایط رانندگی واقعی ‪ ۴۸۰‬کیلومتری می‌شود‪.‬‬ ‫‌ای‌پیس چگونه اس��ت؟ در یک کالم زیباست‪ .‬این‬ ‫خودرو خیال‌انگیز به نظر رس��یده و ابعاد و تناسبات‬ ‫آن فوق‌الع��اده هس��تند‪ .‬ای��ن خ��ودرو ویژگی‌‌هایی‬ ‫عضالن��ی دارد و اورهنگ‌ه��ای کوت��اه آن به‌معن��ی‬ ‫حضوری بی‌همتا در جاده است‪ .‬البته این اورهنگ‌ها‬ ‫ش��اید برای جگوار مشکل‌ساز باش��ند زیرا با گذشت‬ ‫چند سال باعث دل‌زده شدن مالک از خودرو شده و‬ ‫سن باالی آن را نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫با قدم گذاشتن داخل کابین شاهد فضای آشنایی‬ ‫خواهید بود‪ .‬در نس��خه‌های سفارشی ابتدایی که در‬ ‫تس��ت نیز حاض��ر بود کابین دریای��ی از چرم‪ ،‬چوب‬ ‫پولیش خورده و آلومینیوم است‪ .‬با وجود سلول‌های‬ ‫باتری زیادی زیر کف خ��ودرو‪ ،‬موقعیت راننده عالی‬ ‫و تنظیمات زیادی ب��رای صندلی‌ها و فرمان تدارک‬ ‫دیده شده است‪.‬‬ ‫کاپ��وت خ��ودرو باعث می‌ش��ود ح��س کنید در‬ ‫جگوارهای کالس��یک ک��ه کاپوت طویلی داش��تند‪،‬‬ ‫نشس��ته‌اید‪ .‬کابین به‌طور شگفت‌انگیزی جادار است‬ ‫پشت فرمان پلنگ سیاه‬ ‫و سقف پانورامیک بزرگ‪ ،‬ستون‌های ‪ A‬و شیشه‌های‬ ‫بزرگ حس فراخ بودن را تشدید کرده‌اند‪.‬‬ ‫دکمه استارتر در سمت چپ کنسول مرکزی قرار‬ ‫ن ای‌پیس از خواب بیدار می‌شود‬ ‫گرفته و با فش��ار آ ‌‬ ‫و با انتخ��اب حالت درایو خ��ودرو راه می‌افتد‪ .‬مانند‬ ‫تمام��ی خودروه��ای الکتریکی در آرام��ش کامل به‬ ‫س��رعت ‪ ۶۰‬کیلومتر در ساعت می‌رس��د‪ .‬شواهدی‬ ‫مبنی بر سفتی س��واری در سرعت‌های پایین وجود‬ ‫دارد اما نمی‌توانید س��واری خودرو را ناراحت بنامید‪.‬‬ ‫با وزن ‪ ۲.۲‬تنی و رینگ‌های ‪ ۲۰‬اینچی نباید انتظار‬ ‫حال��ت خوبی هنگام عبور از چاله‌ها و دس��ت‌اندازها‬ ‫داشته باشید‪.‬‬ ‫سواری خودرو با اس��تفاده از سیستم تعلیق بادی‬ ‫اس��تاندارد در س��رعت‌های باال خوب اس��ت و نرمی‬ ‫معقول��ی را ایجاد می‌کند اما همیش��ه از وزن باالی‬ ‫خودرو آگاه خواهید بود‪.‬‬ ‫آیا ای‌پس سریع‌تر از تسالست؟ نه! اما این خودرو‬ ‫چیزی بیش��تر از ش��تابگیری در چنت��ه دارد‪ .‬حس‬ ‫پای��داری‪ ،‬چابک��ی و دقت چیزی اس��ت که در همه‬ ‫خودروهای الکتریکی نخواهید یافت‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫‌ای‌پی��س نه تنه��ا قواعد بازی را ب��رای جگوار تغییر‬ ‫می‌ده��د بلک��ه درمجموع روی صنع��ت خودروهای‬ ‫الکتریکی هم تأثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫البت��ه تمامی قدرت و گش��تاور خ��ودرو از همان‬ ‫نخس��تین لحظات حرکت در دسترس است و از این‬ ‫نظر ای‌پیس فوق‌العاده س��ریع احس��اس می‌شود و‬ ‫سریع‌تر از شتاب ‪ ۴.۸‬ثانیه‌ای ادعایی نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫به‌منظور جایگزینی حس نبود صدای پیشرانه جگوار‬ ‫صدای پیش��رانه مصنوعی را به خودرو تزریق کرده و‬ ‫ش��ما می‌توانید آن را از حالت خونس��رد تا دینامیک‬ ‫تنظیم کنید‪ .‬به‌طورقطع خیلی این ویژگی را دوست‬ ‫نخواهید داشت!‬ ‫ام��ا آن چی��زی که باع��ث تمایز ای‌پی��س از کل‬ ‫خودروه��ای الکتریکی می‌ش��ود‪ ۷‬کنترل مناس��ب‬ ‫حرکات بدنه و تنظیمات فرمان است‪ .‬شاید ای‌پیس‬ ‫یک شاس��ی‌بلند ‪ ۲.۲‬تنی باش��د اما بیش��تر ش��بیه‬ ‫خودروهای اس��پرت اس��ت و در پیچ‌ه��ای پی‌درپی‬ ‫جاده‌های کش��ور پرتغ��ال جذابیت باالیی را نش��ان‬ ‫می‌دهد‪.‬فرمان در آغاز کار کمی مبهم نشان می‌دهد‬ ‫ام��ا توزی��ع وزن خوبی دارد و ح��س دقتی را که در‬ ‫تس�لا مدل ‪ X‬نیست نشان می‌دهد‪ .‬وقتی با سرعت‬ ‫باال وارد پیچ شوید ای‌پیس به‌طور قابل‌توجهی تخت‬ ‫باقی می‌ماند و کار خود را به‌خوبی انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫در اواس��ط پی��چ می‌توانی��د انتق��ال ق��درت بین‬ ‫پیش��رانه‌ها را به‌منظور کمک به طی س��ریع‌تر پیچ‬ ‫در نرم‌تری��ن حال��ت ممکن حس کنی��د‪ .‬نتیجه این‬ ‫کار کش��ش قابل‌توجه است‪ .‬ای‌پیس با یک احساس‬ ‫قهرمان��ی واقعی تغیی��ر الی��ن داده و این خصیصه‬ ‫به‌دلیل تنظیمات سیستم تعلیق مشترک با اف‌تایپ‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین به‌منظور ایج��اد مرکز ثقل پایین‌تر‬ ‫باتری‌ه��ا در پایین‌تری��ن نقطه ممک��ن جای‌گذاری‬ ‫شده‌اند‪.‬البته ‌ای‌پیس به‌طور کامل نمی‌تواند فیزیک‬ ‫را دور بزن��د‪ .‬اگ��ر بی‌محابا وارد پیچ ش��وید با بیش‬ ‫فرمانی روبه‌رو خواهید شد‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهی��م ب��ه نقطه‌ضع��ف این شاس��ی‌بلند‬ ‫الکتریکی اش��اره کنیم باید از ترمزه��ا نام ببریم که‬ ‫البته برای یک خودرو الکتریکی خیلی عجیب نیست‪.‬‬ ‫احس��اس پدال ترمز نرم و اسفنجی بوده اما ای‌پیس‬ ‫دارای ترمز احیا‌شونده است که شما به‌ندرت از ترمز‬ ‫استفاده خواهید کرد‪ .‬زمانی که پا را از روی پدال گاز‬ ‫بردارید س��رعت خودرو کم می‌شود‪ .‬این یک ویژگی‬ ‫شگفت‌انگیز اس��ت و به سرعت شما را از زمان فشار‬ ‫پدال گاز و ترمز آگاه می‌کند‪.‬‬ ‫خالی کردن ظرفیت باتری یک هیجان کامل را به‬ ‫ارمغان می‌آورد اما پر ک��ردن دوباره آن طوالنی‌تر از‬ ‫آن چیزی است که گفته می‌شود‪ .‬با استفاده از شارژر‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلوواتی می‌توانی��د در ‪ ۴۰‬دقیقه به محدوده‬ ‫حرکتی ‪ ۳۸۶‬کیلومتری دس��ت یابید اما مشکل این‬ ‫اس��ت که ش��ارژر ‪ ۱۰۰‬کیلوواتی تنها پیدا نمی‌شود‪.‬‬ ‫با یک ش��ارژر ‪ ۵۰‬کیلووات��ی در ‪ ۸۵‬دقیقه به همین‬ ‫برد دست می‌یابید؛ اما بیش��تر خریداران در خانه یا‬ ‫محل کار اقدام به شارژ ای‌پیس با شارژر ‪‌۷‬کیلوواتی‬ ‫خواهند ک��رد و با این کار ‪ ۱۲‬س��اعت طول خواهد‬ ‫کشید تا خودرو به‌طور کامل شارژ شود‪.‬‬ ‫باوجود کف کاملا مس��طح و نبود پیشرانه‌ای‌پیس‬ ‫فوق‌العاده کاربردی و دارای فضاهای ذخیره‌ای زیادی‬ ‫اس��ت‪ .‬استراحتگاه مرکزی دس��ت فضای ‪ ۱۰‬لیتری‬ ‫داشته و کنس��ول مرکزی نیز دارای دو پورت ‪USB‬‬ ‫برای گوشی‌ها است‪.‬‬ ‫منبع‪autoexpress :‬‬
‫کارتون‬ ‫حال و روز خودرو سازان بزرگ ایرانی و شرکای آنها پس از خروج امریکا از برجام‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬خرداد‪ 3 1397‬شوال ‪1439‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫‪ 17‬ژوئن‪ 2018‬سال دوم شماره‪19‬‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫خسارت قطعه‌سازان باید از محل تضامین‬ ‫شرکت‌های پژو و رنو پرداخت شود‬ ‫فرهاد به‌نیا ‪ -‬س�خنگوی انجمن س�ازندگان قطع�ات و مجموعه‌های‬ ‫خودرو‪ :‬زمانی که شرکت پژو برای بار دوم به ایران بازگشت انجمن قطعه‌سازان‬ ‫هش��دارهای الزم را درباره خروج دوباره پژو از ایران و دریافت تضامین کافی از‬ ‫این ش��رکت به مقامات ذی‌ربط داده بود‪ .‬در این بین بس��یاری از قطعه‌س��ازان‬ ‫باتوجه به قول‌هایی که از ایدرو و خودروسازان دریافت کردند سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫بسیار سنگینی روی قالب‌ها و تجهیزات پلتفرم‌های جدیدی که بین شرکت پژو‬ ‫و ایران خودرو همچنین ش��رکت رنو با سایپا منعقد شد‪ ،‬انجام دادند‪ .‬نخستین‬ ‫درخواس��ت قطعه‌س��ازانی که در این زمینه س��رمایه‌گذاری‌های سنگین انجام‬ ‫داده‌اند این اس��ت که چنانچه تضامین کافی از ش��رکت‌های پژو و رنو در مقابل‬ ‫این قراردادها اخذ ش��ده‪ ،‬به قطعه‌سازان اطالع داده شود تا خسارت آنها از این‬ ‫محل دریافت شود‪ .‬یکی از بهترین اقداماتی که قطعه‌سازان می‌توانند در شرایط‬ ‫کنون��ی انجام دهند این اس��ت که تم��ام توان خود را متمرکز ب��ر پلتفرم‌هایی‬ ‫کنن��د که بدون نیاز ب��ه حضور پژو و رنو قابل انجام اس��ت‪ .‬از طرفی باید برای‬ ‫افزایش کیفیت‪ ،‬ایمنی و آپشن‌های خودروهایی که درحال‌حاضر در خط تولید‬ ‫خودروس��ازان و قطعه‌سازان قرار دارند سرمایه‌گذاری ش��ود تا این خودروها با‬ ‫کیفی��ت باال تولید ش��وند و بتوانند نظ��ر مصرف‌کننده داخل��ی را جلب کنند‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه نقدینگی س��رگردان زیادی در کشور وجود دارد‪ ،‬دولت با ایجاد‬ ‫مش��وق‌هایی برای بنگاه‌ه��ای تولیدی از جمله کاهش درص��د مالیات‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه‌ه��ای پرداختی تامین اجتماعی از س��وی تولیدکنن��دگان و کاهش نرخ‬ ‫بهره‌های بانکی‪ ،‬می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به سمت بنگاه‌های تولیدی از‬ ‫جمله قطعه‌سازی هدایت کند‪ .‬شورای رقابت‪ ،‬سازمان حمایت مصرف‌کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز می‌توانند با تثبیت نرخ‬ ‫مواد اولیه تولید داخل و حتی کاهش نرخ آنها‪ ،‬زمینه کاهش و تثبیت نرخ تمام‬ ‫شده خودرو را فراهم سازند‪ .‬چنانچه این اقدامات اولیه ازسوی مسئوالن ذی‌ربط‬ ‫و کمیس��یون اقتصادی مجلس انجام ش��ود‪ ،‬زمینه ب��رای ادامه و حتی افزایش‬ ‫تیراژ تولید خودروهای داخلی کاملا فراهم خواهد ش��د و از این طریق کمترین‬ ‫خسارت را از خروج شرکت‌های پژو و رنو خواهیم دید‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

شماره : ۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

شماره : ۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

شماره : ۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

شماره : ۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

شماره : ۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

شماره : ۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!