صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۵۰

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1150

هفته نامه بازار کار شماره 1150

‫استخدام‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قيمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 -1398‬شعبان ‪ 4 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1150‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫شرکت سیما سنگ‬ ‫در مشاغل مختلف‬ ‫استخدام می کند‬ ‫استخدام ‪ 304‬نفر‬ ‫در‬ ‫شرکت آلومینای‬ ‫ایران‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در‬ ‫شرکت مازیار صنعت‬ ‫ضوابط و مقررات‬ ‫سربازان امریه سازمان‌های‬ ‫دولتی تشریح شد‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫رایزنی برای اعزام‬ ‫نیروی کار ایرانی به رومانی‬ ‫بلغارستان‪،‬کره و ژاپن‬ ‫ثبت نام متقاضیان بیمه بیکاری و ارائه فرصت های شغلی‬ ‫در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫در گفت و گو با مسئولین این وزارتخانه تشریح شد‬ ‫جزئیات آزمون استخدامی سال جاری آموزش و پرورش‬ ‫◄ جذب ‪ 55‬هزار معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان و برگزاری آزمون ‬ ‫ ‬ ‫◄ پذیرش در ‪ 16‬رشته مورد نیاز آموزش و پرورش‬ ‫‪3‬‬ ‫◄ برگزاری آزمون استخدامی در خرداد ماه‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫رئیس سازمان استخدامی تشریح کرد‬ ‫نحوه استخدام و تبدیل وضعیت‬ ‫نیرو در مراکز دولتی‬ ‫‪6‬‬ ‫جهت ایجاد ‪ 6‬هزار شغل برای زنان سرپرست خانوار انجام می شود‬ ‫آغاز همکاری سه جانبه معاونت امور زنان ریاست جمهوری‬ ‫وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫مجوز استخدام‌یک هزار نفر‬ ‫را در استان‌ها صادر کرد‬ ‫‪9‬‬ ‫جزئیات جذب اختصاصی‬ ‫داوطلبان تصدی‬ ‫منصب قضاء سال ‪98‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قول وزیر بهداشت‬ ‫برای جذب ‪ ۹۰۰۰‬پرستار‬ ‫در سال جاری‬ ‫هشدار پلیس فتا به وعده‌های خیالی استخدام در فضای مجازی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شرکت سیماسنگ به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز محل دفتر تهران‪ ،‬تبریز وکارخانه در مقاطع و‬ ‫رشته های تحصیلی مندرج در جدول ذیل از بین داوطلبان دعوت همکاری می نماید‪ .‬داوطلبان جهت‬ ‫ارسال اطالعات الزم‪ ،‬فرم استخدام موجود در سایت را تکمیل فرمایند‪.‬‬ ‫شغل‬ ‫جنسیت محل خدمت سابقه مدرک تحصیلی‬ ‫توضیحات‬ ‫حسابدار‬ ‫زن و مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ ۲‬سال‬ ‫کارشناس‬ ‫آشنایی با نرم‌افزار های تخصصی و آفیس‬ ‫کارشناس فروش و‬ ‫بازاریابی‬ ‫زن و مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ ۲‬سال‬ ‫کارشناس‬ ‫آشنایی با فنون نوین مذا کره و بازاریابی‪ ،‬بهره‬ ‫مندی از روابط عمومی قوی‪ ،‬انگیزه باال‬ ‫کارمند امور دفتری‬ ‫زن‬ ‫تهران‬ ‫‪ ۲‬سال‬ ‫کارشناس‬ ‫آشنایی کامل به کامپیوتر و مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫حسابدار‬ ‫زن و مرد‬ ‫تبریز‬ ‫‪ ۲‬سال‬ ‫کارشناس‬ ‫آشنایی با نرم‌افزار های تخصصی و آفیس‬ ‫کارمند امور دفتری‬ ‫زن‬ ‫تبریز‬ ‫‪ ۲‬سال‬ ‫کارشناس‬ ‫آشنایی کامل به کامپیوتر و مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫کارگر ساده‬ ‫مرد‬ ‫محل‬ ‫کارخانه‬ ‫–‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫–‬ ‫اپراتور دستگاه‬ ‫مرد و زن‬ ‫محل‬ ‫کارخانه‬ ‫–‬ ‫مکانیک‬ ‫مرد‬ ‫محل‬ ‫کارخانه‬ ‫‪ ۲‬سال‬ ‫فوق دیپلم رشته های فنی و باالتر‪ ،‬آشنایی نسبی‬ ‫فوق دیپلم و باال‬ ‫با زبان انگلیسی‬ ‫کارشناس‬ ‫آشنایی کامل به امور فنی و مکانیک‬ ‫عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و تکمیل فرم ثبت نام به آدرس اینترنتی ‪ http://simasang.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 -1398‬شعبان ‪ 4 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫یک مسئول جامعه کارگری ‪:‬‬ ‫رئیس جمهور در جشنواره ملی قدردانی از کارگران نمونه تاکید کرد‬ ‫‪95‬درصد کارگران در کشور‬ ‫قرارداد موقت دارند‬ ‫رئیــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی و پیمانــی بــا درخواســت از وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی‬ ‫بــرای پیگیــری بحــث قراردادهــای دائمــی‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون ‪ 95‬درصــد کارگــران کشــور قــرارداد موقــت‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا از خان ــه کارگ ــر‪« ،‬فتـ ـح‌اهلل بی ــات» در گردهمای ــی کارگ ــران ق ــراردادی و‬ ‫پیمان ــی در مح ــل خان ــه کارگ ــر اف ــزود‪ :‬قرارداده ــای موق ــت بای ــد س ــقف س ــه س ــال داش ــته‬ ‫باشــند و جــزو مشــاغل مســتمر محســوب شــوند و بــرای آنهــا بایــد قــرارداد دائــم برقــرار شــود‪.‬‬ ‫وی مهم‌تری ــن مش ــکل کارگ ــران را م ــاده ‪ 7‬قان ــون کار و تبص ــره ش ــماره ‪ 1‬و ‪ 2‬آن دانس ــت‬ ‫و ادام ــه داد‪ :‬برخ ــی کارگ ــران از س ــال ‪ 1379‬ت ــا ام ــروز بالتکلی ــف هس ــتند و نمی‌دانن ــد کار‬ ‫آنه ــا موق ــت ی ــا دائ ــم اس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس اتحادی ــه کارگ ــران ق ــراردادی و پیمان ــی ب ــا اش ــاره ب ــه سوءاس ــتفاده برخ ــی‬ ‫کارفرمایــان از قراردادهــای موقــت کارگــران گفــت‪ :‬کارفرمایــان در کارهــای مســتمر بــه شــکل‬ ‫قرارداده ــای کوت ــاه م ــدت از م ــا کارگ ــران بهره‌کش ــی م ــی‌کنن ــد‪.‬‬ ‫بی ــات خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬در همی ــن جم ــع کارگران ــی هس ــتند ک ــه ‪ 26‬س ــال س ــابقه کار‬ ‫دارن ــد ام ــا هن ــوز ق ــرارداد ی ــک س ــاله دارن ــد‪ .‬آی ــا ای ــن بهره‌کش ــی نیس ــت؟ و از نماین ــدگان و‬ ‫دولتم ــردان می‌خواهی ــم مس ــائل م ــا را ج ــدی بگیرن ــد‪.‬‬ ‫وی امنی ــت ش ــغلی را اصل ــی تری ــن دغدغ ــه کارگ ــران ق ــراردادی و پیمان ــی عن ــوان ک ــرد‬ ‫و گف ــت‪ :‬اتحادی ــه کارگ ــران ق ــراردادی و پیمان ــی از س ــال ‪ 81‬تش ــکیل ش ــده اس ــت و در‬ ‫س ــال‌های گذش ــته خیلی‌ه ــا م ــا را در ای ــن زمین ــه ی ــاری کردن ــد‪ ،‬زحم ــات ز ی ــادی کش ــیده‬ ‫ش ــده و در ادوار مختل ــف مجل ــس ب ــه دنب ــال بح ــث امنی ــت ش ــغلی ب ــوده ای ــم‪.‬‬ ‫درهیات دولت تصویب شد‬ ‫میزان افزایش مستمری های بازنشستگی‪،‬‬ ‫از کارافتادگی و بازماندگان مشمولین‬ ‫قانون تامین اجتماعی‬ ‫ب ــه پیش ــنهاد وز ی ــر تع ــاون ‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ‪ ،‬درجلس ــه هی ــات وز ی ــران ب ــا موض ــوع‬ ‫افزای ــش مس ــتمری ه ــای بازنشس ــتگی ‪ ،‬ازکارافتادگ ــی و مجم ــوع مس ــتمری بازمان ــدگان‬ ‫مش ــمولین قان ــون تامی ــن اجتماع ــی ک ــه ت ــا پای ــان س ــال ‪ 97‬برق ــرار ش ــده اس ــت مط ــرح و‬ ‫تصو ی ــب ش ــد ‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا ‪ « ،‬محم ــد ش ــریعتمداری « وز ی ــر تع ــاون ‪ ،‬کارورف ــاه اجتماع ــی خب ــرداد‪:‬‬ ‫براس ــاس مصوب ــه پای ــان س ــال ‪ 1397‬ش ــورای عال ــی کار و تصمیم ــات اتخ ــاذ ش ــده در‬ ‫س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ‪ ،‬هی ــات دول ــت افزای ــش مس ــتمری ماهان ــه مس ــتمری بگی ــران‬ ‫س ــازمان مذک ــور را ب ــه ش ــرح ذی ــل مص ــوب ک ــرد ‪.‬‬ ‫از تار ی ــخ ‪ 98/1/1‬مس ــتمری کلی ــه دریاف ــت کنن ــدگان حداق ــل مس ــتمری ب ــه می ــزان‬ ‫‪ 1،516،881‬توم ــان ( مع ــادل ‪ 36/5‬درص ــد رش ــد نس ــبت ب ــه مس ــتمری س ــال قب ــل ) و ب ــرای‬ ‫ســایر ســطوح بــه میــزان ‪ 13‬درصــد مســتمری آنــان درپایــان اســفند ســال ‪ 97‬بــه عــاوه مبلــغ‬ ‫ثاب ــت ‪ 261،147‬توم ــان افزای ــش پی ــدا م ــی کن ــد ‪.‬‬ ‫ش ــریعتمداری اف ــزود ‪ :‬افزای ــش مس ــتمری س ــایر اف ــرادی ک ــه مس ــتمری آن ه ــا ب ــه نس ــبت‬ ‫ســنوات پرداخــت حــق بیمــه برقــرار شــده اســت بــه ترتیــب براســاس افزایــش هــای مذکــور و‬ ‫ب ــه نس ــبت س ــنوات پرداخ ــت ح ــق بیم ــه آن ــان محاس ــبه و پرداخ ــت خواه ــد ش ــد ‪.‬‬ ‫لزوم تغییر در شیوه‌های ایجاد شغل جهت‬ ‫عبور از مشکالت موجود کشور‬ ‫رئیــس جمهــور هــدف از تحر یــم ظالمانــه و غیــر قانونــی آمر یــکا را فشــار بــه مــردم‪،‬‬ ‫کارگ ــران و اقش ــار ضعی ــف جامع ــه دانس ــت و ب ــا تا کی ــد ب ــر اینک ــه کارگ ــران ب ــا‬ ‫ت ــاش در عرص ــه تولی ــد و افزای ــش ص ــادرات غیرنفت ــی ‪ ،‬در خ ــط مق ــدم مقابل ــه‬ ‫ب ــا تحر ی ــم ه ــای آمر ی ــکا هس ــتند‪ ،‬اظهارداش ــت‪ :‬ه ــر واح ــدی ک ــه ظرفی ــت تولی ــد را‬ ‫توس ــعه ده ــد بیش ــتر از مناب ــع صن ــدوق توس ــعه به ــره من ــد م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار ب ــه نق ــل از پای ــگاه اینترنت ــی ریاس ــت جمه ــوری‪،‬‬ ‫حج ــت االس ــام و المس ــلمین دکت ــر حس ــن روحان ــی در س ــی امی ــن جش ــنواره مل ــی‬ ‫قدردان ــی از کارگ ــران نمون ــه‪ ،‬ق ــدرت دول ــت را نتیج ــه پش ــتیبانی م ــردم و ت ــاش‬ ‫کارگ ــران خوان ــد و ب ــا تأ کی ــد ب ــر اینک ــه دول ــت‪ ،‬کارفرمای ــان‪ ،‬کارگ ــران‪ ،‬کارآفرین ــان‬ ‫درجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام شد ‪:‬‬ ‫بــر اســاس اعــام ســازمان فنــی و حرف ـه‌ای بــرای ‪ ۱۶‬هــزار نفــر پــس از گذرانــدن دوره‌هــای‬ ‫آموزش ــی و کس ــب گواهینام ــه مه ــارت‪ ،‬در صنع ــت تولی ــد ب ــرق خورش ــیدی اش ــتغال ایج ــاد‬ ‫می‌ش ــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـه‌ای‪ ،‬بــا امضــای تفاهــم نامــه همــکاری علمــی‪،‬‬ ‫آموزش ــی و پژوهش ــی بی ــن س ــازمان آم ــوزش فن ــی و حرف ــه ای کش ــور و ی ــک ش ــرکت مدیر ی ــت‬ ‫پ ــروژه نیروگاه ــی‪ ۱۶ ،‬ه ــزار نف ــر پ ــس از گذران ــدن دوره‌ه ــای آموزش ــی و کس ــب گواهینام ــه‬ ‫مه ــارت‪ ،‬توس ــط ای ــن ش ــرکت ج ــذب و اس ــتخدام می‌ش ــوند‪.‬‬ ‫تفاه ــم نام ــه مذک ــور ب ــه منظ ــور هم ــکاری‪ ،‬تعام ــل و ه ــم افزائ ــی فعالیت‌ه ــای آموزش ــی‬ ‫و پژوهش ــی در ح ــوزه انرژ ی‌ه ــای تجدیدپذی ــر در کش ــور و رش ــد و توس ــعه اقتص ــادی ب ــر پای ــه‬ ‫عدالــت در راســتای مهــارت افزایــی و ارتقــای دانــش حرفـه‌ای نیــروی کار و اشــتغال‌زایی بــه‬ ‫امضــای علیرضــا حاتــم زاده‪ ،‬معــاون آمــوزش ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـه‌ای و محمدتقــی‬ ‫ش ــجاع‪ ،‬مدی ــر عام ــل و رئی ــس هی ــأت مدی ــره ش ــرکت مدیر ی ــت پ ــروژه نیروگاه‌ه ــای س ــوالر‬ ‫رس ــید‪.‬‬ ‫ایــن تفاهــم نامــه در راســتای اجــرای قانــون الــزام فراگیــری آموزش‌هــای فنــی و حرف ـه‌ای‪،‬‬ ‫نیازس ــنجی‪ ،‬برنام ــه ر ی ــزی‪ ،‬س ــاماندهی و اج ــرای دوره‌ه ــای آم ــوزش مهارت ــی و ارزش ــیابی‬ ‫ب ــرای تأمی ــن نی ــروی کار ماه ــر در ح ــوزه مربوط ــه و اس ــتفاده از پتانس ــیل‌ها و امکان ــات‬ ‫علم ــی و اجرای ــی دو ط ــرف ب ــرای افزای ــش کیفی ــت دوره‌ه ــای آموزش ــی منعق ــد ش ــد‪.‬‬ ‫فرهن ــگ س ــازی آموزش‌ه ــای مهارت ــی در ح ــوزه نی ــروگاه خورش ــیدی ب ــا ه ــدف ایج ــاد‬ ‫زمینه‌ه ــای اش ــتغال اف ــراد جو ی ــای کار و ارتق ــای مه ــارت ش ــغلی ش ــاغالن ای ــن ح ــوزه در‬ ‫ســطح کشــور‪ ،‬انتقــال دانــش مر بــوط بــه تکنولــوژی و فناور ی‌هــای جدیــد وارداتــی بــه کشــور‬ ‫بــه نیــروی کار و تهیــه و تدو یــن اســتانداردهای آموزشــی مــورد نیــاز حــوزه نیروگاه‌هــای ســوالر‬ ‫از دیگ ــر زمین ‌هه ــای هم ــکاری دو ط ــرف در راس ــتای اج ــرای تفاه ــم نام ــه مذک ــور اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس ای ــن گ ــزارش‪ ،‬از جمل ــه تعه ــدات س ــازمان آم ــوزش فن ــی و حرف ــه ای کش ــور در‬ ‫تفاه ــم نام ــه مذک ــور می‌ت ــوان ب ــه تأمی ــن فض ــا و برنام ــه ر ی ــزی ب ــرای اج ــرای آموزش‌ه ــای م ــورد‬ ‫تواف ــق در مرا ک ــز ثاب ــت و انج ــام مش ــاوره و هدای ــت ش ــغلی‪ ،‬ثب ــت ن ــام در پورت ــال و اج ــرای‬ ‫دوره‌هــای تخصصــی مــورد نیــاز جامعــه هــدف و نظــارت بــر دوره‌هــا طبــق ضوابــط ســازمان‬ ‫و ص ــدور گواه ــی نام ــه مه ــارت در ص ــورت قبول ــی در آزمون‌ه ــای کتب ــی و عمل ــی اش ــاره‬ ‫ک ــرد‪.‬‬ ‫شناس ــایی مش ــاغل موج ــود و آین ــده پژوه ــی مش ــاغل جدی ــد در ح ــوزه فعالی ــت و اع ــام‬ ‫بــه ســازمان‪ ،‬حمایــت از طرح‌هــا و ایده‌هــای نوآورانــه ارائــه شــده توســط مهــارت آموختــگان‬ ‫در صنع ــت س ــوالر و تأمی ــن بخش ــی از تجهی ــزات کارگاه‌ه ــای آموزش ــی ب ــا اس ــتفاده از‬ ‫محصــوالت تولیــدی شــرکت بــر اســاس اســتانداردهای ســازمان از دیگــر تعهــدات شــرکت‬ ‫مدیر ی ــت پ ــروژه نیروگاه‌ه ــای س ــوالر در راس ــتای اج ــرای تفاه ــم نام ــه مذک ــور اس ــت‪.‬‬ ‫س ــازمان آم ــوزش فن ــی و حرفــه‌ای کش ــور در تفاه ــم نام ــه مذک ــور متعه ــد ش ــده اس ــت در‬ ‫زمینــه تولیــد بانــک اطالعات محتــوای الکترونیکی و ایجــاد بانک اطالعاتی خبــرگان مهارتــی برای‬ ‫مربیگ ــری و برگ ــزاری آزمون‌ه ــای علم ــی و مه ــارت ب ــا ش ــرکت مدیر ی ــت پ ــروژه نیروگاه‌ه ــای‬ ‫س ــوالر هم ــکاری کن ــد‪.‬‬ ‫وزیر آموزش و پرورش خبر داد‪:‬‬ ‫قول سازمان اداری برای نهایی کردن‬ ‫آیین‌نامه استخدام معلمان حق‌التدریس‬ ‫وز ی ــر آم ــوزش و پ ــرورش می‌گو ی ــد س ــازمان اداری و اس ــتخدامی ق ــول داده آیین‌نام ــه‬ ‫اس ــتخدام معلم ــان حق‌التدر ی ــس را در ای ــن هفت ــه نهای ــی کن ــد‪.‬‬ ‫س ــید محم ــد بطحای ــی در گفت‌وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری خان ــه مل ــت در ب ــاره عل ــت تاخی ــر در‬ ‫تدو ی ــن آیین‌نام ــه اجرای ــی قان ــون اس ــتخدام معلم ــان حق‌التدر ی ــس گف ــت‪ :‬پیش‌نو ی ــس‬ ‫ای ــن قان ــون آم ــاده و ب ــرای س ــازمان اداری و اس ــتخدامی فرس ــتاده ش ــده ول ــی هن ــوز ای ــن‬ ‫س ــازمان جواب ــی ن ــداده‌؛ البت ــه ق ــول داده‌ان ــد آن را درای ــن هفت ــه نهای ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و‬ ‫کاریابی‌ها خبر داد‬ ‫تصویب پیشنهادهای رونق تولید و رفع مشکالت‬ ‫بنگاه‌هایصنعتیوتجاری‬ ‫پیش ــنهادهای دو وزارتخان ــه ب ــرای رون ــق تولی ــد و رف ــع‬ ‫مش ــکالت بنگاه‌ه ــای صنعت ــی و تج ــاری در جلس ــه‬ ‫ش ــورای عال ــی هماهنگ ــی اقتص ــادی ب ــه ریاس ــت ریی ــس‬ ‫جمه ــوری تصو ی ــب ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش پای ــگاه اط ــاع رس ــانی ریاس ــت جمه ــوری‪،‬‬ ‫ســی و یکمیــن جلســه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی‬ ‫ب ــه ریاس ــت ریی ــس جمه ــوری و ب ــا حض ــور روس ــای ق ــوه‬ ‫مقنن ــه و قضایی ــه و دیگ ــر اعض ــا تش ــکیل ش ــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه بــه دنبــال ارایــه گــزارش وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫مع ــدن و تج ــارت در م ــورد اقدام ــات کارگروه‌ه ــای اس ــتانی‬ ‫و س ــتاد مل ــی تس ــهیل و رف ــع موان ــع تولی ــد‪ ،‬پیش ــنهادهای‬ ‫مش ــترک وزارت صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت و وزارت‬ ‫کش ــور‪ ،‬در جه ــت رون ــق تولی ــد و رف ــع مش ــکالت بنگاه‌ه ــای‬ ‫صنعت ــی و تج ــاری م ــورد بح ــث و بررس ــی ق ــرار گرف ــت و‬ ‫برخ ــی از بنده ــای آن ب ــه تصو ی ــب رس ــید‪.‬‬ ‫براس ــاس ای ــن مصوب ــه ب ــه منظ ــور تقو ی ــت بنی ــه مال ــی‬ ‫بنگاه‌های ــی ک ــه ط ــرح احی ــاء و س ــاماندهی مال ــی آنه ــا ب ــه‬ ‫تاییــد کارگــروه اســتانی و ســتاد ملــی تســهیل رســیده باشــد‬ ‫و ت ــوان پرداخ ــت ی ــک ب ــاره مالی ــات متعلق ــه را نداش ــته‬ ‫باش ــند‪ ،‬ای ــن بنگاه‌ه ــا می‌توانن ــد از ام ــکان تقس ــیط ‪5‬‬ ‫س ــاله توس ــط وزارت ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی و س ــازمان‬ ‫مالیات ــی برخ ــوردار ش ــوند‪.‬‬ ‫رایزنی برای اعزام‬ ‫نیروی کار ایرانی به رومانی‪،‬‬ ‫بلغارستان‪،‬کره و ژاپن‬ ‫همچنی ــن پیش ــنهاد تقو ی ــت س ــرمایه صنـــدوق‬ ‫ضمان ــت ص ــادرات ب ــه منظ ــور حمای ــت از توســـعه‬ ‫ص ــادرات کش ــور م ــورد بح ــث و بررس ــی قـــرار گرفـــت‪.‬‬ ‫وزارت نف ــت نی ــز گزارش ــی از ص ــادرات نفـــت کشـــور‬ ‫ارای ــه ک ــرد و ش ــورای عال ــی‪ ،‬ش ــیوه‌های ت ــداوم تولیـــد و‬ ‫ص ــادرات نف ــت و ابزاره ــای گونا گ ــون تامیـــن مالـــی و‬ ‫کاه ــش ریس ــک را بررس ــی ک ــرد‪.‬‬ ‫وزیرتعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫نظام مزدی باید در سال رونق تولید اصالح شود‬ ‫با آموزش‌های سازمان فنی و حرفه‌ای صورت می‌گیرد؛‬ ‫اشتغالزایی ‪ ۱۶‬هزار نفری در صنعت تولید‬ ‫برق خورشیدی‬ ‫و بخش‌ه ــای مختل ــف تولی ــدی جامع ــه ام ــروز ب ــار س ــنگین‌تری ب ــر دوش دارن ــد‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬آمر یــکا از طریــق اعمــال تحریم‌هــای ظالمانــه بــه دنبــال کاهــش درآمــد‬ ‫ارزی کش ــور اس ــت و منب ــع ب ــزرگ درآم ــد ارزی هم ــواره ف ــروش نف ــت‪ ،‬میعان ــات و‬ ‫برخ ــی صنای ــع وابس ــته ب ــه تولی ــد نف ــت و گاز ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس جمه ــور ب ــا اش ــاره ب ــه یک ــی از مصوب ــات مه ــم هی ــأت امن ــای صن ــدوق‬ ‫توســعه ملــی مبنــی بــر اینکــه ا گــر کارخان ـه‌ای ظرفیــت تولیــد خــود را افزایــش دهــد‬ ‫و ی ــا تأس ــیس ش ــود‪ ،‬ظرفی ــت تولی ــد ب ــرای دریاف ــت پ ــول از صن ــدوق توس ــعه مل ــی‬ ‫در اولو یــت خواهــد بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه ســالن و تجهیــزات‬ ‫اضاف ــه ش ــود‪ ،‬بلک ــه بای ــد ب ــا افزای ــش ش ــیفت‌های کاری‪ ،‬ت ــا چن ــد براب ــر‪ ،‬ظرفی ــت را‬ ‫افزای ــش دهی ــم و کیفی ــت کااله ــا نی ــز ب ــه همی ــن نس ــبت ارتق ــاء یاب ــد‪.‬‬ ‫دکت ــر روحان ــی گف ــت‪ :‬وقت ــی در کش ــورهای همس ــایه مش ــاهده می‌کنی ــم‪،‬‬ ‫کااله ــای س ــاخت کارگ ــران ایران ــی در مغازه‌ه ــای ای ــن کش ــورها ب ــه ف ــروش‬ ‫می‌رس ــد‪ ،‬انس ــان ب ــه خ ــود می‌بال ــد ک ــه کاالی م ــا ج ــای کااله ــای کش ــورهای‬ ‫غر ب ــی ی ــا ش ــرقی را پ ــر می‌کن ــد و ای ــن مه ــم ب ــه دس ــت ش ــما انج ــام ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئیـــس جمهـــور ادامـــه داد‪ :‬بـــه وزرای «صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت»‪« ،‬کار‪،‬‬ ‫تعـــاون و رفـــاه اجتماعـــی» و «جهـــاد کشـــاورزی»‪ ،‬اعـــام می‌کنـــم کـــه بازس ــازی‬ ‫همـــه مراکـــز تولیـــدی‪ ،‬بنگاه‌هـــا و کارگاه‌هـــای اقتصـــادی‪ ،‬مراکـــز دامپ ــروری و‬ ‫کشـــاورزی کـــه در مناطـــق ســـیل‌زده دچـــار خســـارت شـــده‌اند‪ ،‬اولویـــت دول ــت‬ ‫اســت و همــه بایــد تــاش کنیــم تــا شــرایط کار و تولیــد در ایــن مناطــق بــه ســرعت‬ ‫ب ــه ش ــرایط گذش ــته و حت ــی بهت ــر از آن‪ ،‬بازگردان ــده ش ــود‪.‬‬ ‫رئی ــس جمه ــور ب ــا بی ــان اینک ــه ام ــروز فرصت‌ه ــای بس ــیار خوب ــی در بخ ــش‬ ‫گردشـــگری بـــرای اشـــتغال‌زایی مهیاســـت‪ ،‬اظهـــار داشـــت‪ :‬افزایـــش اش ــتغال و‬ ‫ص ــادرات و تغیی ــر در ش ــیوه‌های ایج ــاد ش ــغل ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط بای ــد مدنظ ــر‬ ‫ق ــرار گی ــرد ت ــا بتوانی ــم از مش ــکالت عب ــور کنی ــم‪.‬‬ ‫رئی ــس جمه ــور تأ کی ــد ک ــرد‪ :‬دول ــت ب ــا هم ــه ت ــوان و امکان ــات خ ــود در کن ــار‬ ‫کارگ ــران اس ــت و هیچ‌ک ــس تردی ــد ن ــدارد ک ــه رش ــد تولی ــد و ق ــدرت کش ــور و مب ــارزه‬ ‫در براب ــر دش ــمنان تنه ــا ب ــا کار و تولی ــد امکان‌پذی ــر اس ــت؛ بنابرای ــن وظیف ــه دول ــت‬ ‫اس ــت ت ــا در راس ــتای افزای ــش تولی ــد و اش ــتغال ت ــاش کن ــد‪.‬‬ ‫وزیرتعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬در ســال رونــق‬ ‫تولی ــد بای ــد اص ــل نظ ــام م ــزدی اص ــاح ش ــده و ب ــه س ــمت‬ ‫ایج ــاد رابط ــه بی ــن م ــزد و ت ــاش ب ــرود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا «محم ــد ش ــریعتمداری» درس ــخنرانی‬ ‫پی ــش از خطب ــه ه ــای نمازجمع ــه هفت ــه گذش ــته ته ــران‬ ‫اف ــزود‪ :‬اص ــاح نظ ــام م ــزدی بای ــد ب ــه س ــمت م ــزد و ایج ــاد‬ ‫س ــود در واحده ــای تولی ــدی ب ــرود‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ا گ ــر کارگ ــر در س ــود واحده ــای تولی ــدی‬ ‫درح ــد کار آفرین ــی ک ــه م ــی کن ــد مش ــارکت داش ــته باش ــد‪،‬‬ ‫آن ــگاه ب ــا عالق ــه بیش ــتری کار خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫وزیرتع ــاون‪ ،‬کار ورف ــاه اجتماع ــی خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫فق ــر و دس ــتمزد پایی ــن عام ــل پریش ــان خاط ــری کارگ ــران‬ ‫اســت‪ ،‬هــم طــراوت را از کار و تولیــد مــی گیــرد و هــم باعــث‬ ‫برخ ــی ح ــوادث ناش ــی از کار م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬ا گ ــر س ــال رون ــق تولی ــد را بخواهی ــم ج ــدی‬ ‫بگیر ی ــم و ت ــاش کنی ــم ب ــرای ح ــل مش ــکالت تولی ــد‪،‬‬ ‫بایس ــتی ب ــه معیش ــت کارگ ــران توج ــه ش ــود بی ــش از آن‬ ‫چی ــزی ک ــه تاکن ــون ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫شــریعتمداری گفــت‪ :‬مالکیــت کارگــران در واحدهــای‬ ‫تولی ــدی به‌ج ــای خصوصی‌س ــازی ب ــه ش ــکلی ک ــه اکن ــون‬ ‫درح ــال انج ــام آن ب ــا اس ــتفاده از مکانی ــزم تعاونی‌ه ــا‬ ‫هس ــتیم یک ــی از برنامه‌ه ــای ج ــدی ب ــرای س ــال ‪1398‬‬ ‫اس ــت ک ــه ب ــه آن پرداخت ــه می‌ش ــود‪.‬‬ ‫ش ــریعتمداری ب ــا بی ــان اینک ــه زمان ــی ُب ــن کارگ ــری در‬ ‫اختی ــار کارگ ــران ق ــرار می‌گرف ــت‪ ،‬خاطرنش ــان س ــاخت‪:‬‬ ‫ام ــروز ک ــه ارز نیمای ــی دار ی ــم بایس ــتی بت ــوان کااله ــای‬ ‫موردنی ــاز و ض ــروری کارگ ــران را از طری ــق تعاون ــی ام ــکان‬ ‫ک ــه ی ــک تعاون ــی گس ــترده موردنی ــاز بخ ــش کارگ ــری کش ــور‬ ‫اس ــت ب ــه قیم ــت تمام‌ش ــده به‌ع ــاوه س ــود معقـــول در‬ ‫اختی ــار کارگ ــران ق ــرار دهی ــم‪.‬‬ ‫ش ــریعتمداری گف ــت‪ :‬در س ــال رون ــق تولیـــد بایـــد‬ ‫توج ــه ج ــدی ب ــه مهارت‌افزای ــی داش ــته باشـــیم‪ ،‬یکـــی از‬ ‫نیازمندی‌ه ــای ام ــروز جامع ــه کارگ ــری ب ــاال ب ــردن مه ــارت‬ ‫کارگ ــران اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه یک ــی از اش ــکاالت جامع ــه ج ــوان‬ ‫م ــا ک ــه از تحصی ــات دانش‌آم ــوزی ی ــا دانش ــگاهی خ ــارج‬ ‫یش ــوند نداش ــتن مه ــارت و توج ــه ب ــه مهارت‌افزایـــی‬ ‫م ‌‬ ‫اس ــت گف ــت‪ :‬ا گ ــر زمان ــی نیازمن ــد نهض ــت ســـوادآموزی‬ ‫بودی ــم ام ــروز نیازمن ــد نهض ــت مهارت‌افزای ــی هســـتیم‪.‬‬ ‫عض ــو هی ــات دول ــت ادام ــه داد‪ :‬دول ــت بـــا تهیـــه و‬ ‫تقدیــم یــک قانــون مناســب بــه مجلــس ایــن کار را آغــاز کــرد‬ ‫به‌گونــه‌ای ک ــه ش ــورای عال ــی فن ــی و حرفــه‌ای ب ــه ریاس ــت‬ ‫مع ــاون اول رئیس‌جمه ــوری ش ــکل گرف ــت‪.‬‬ ‫رئیس مؤسسه کاروتامین اجتماعی مطرح کرد‬ ‫رواج مشاغل غیراستاندارد در کشورهای‬ ‫در حال توسعه‬ ‫رئی ــس مؤسس ــه کار و تأمی ــن اجتماع ــی گف ــت‪ :‬در‬ ‫دهه‌ه ــای گذش ــته‪ ،‬در کش ــورهای توس ــعه یافت ــه و در ح ــال‬ ‫توس ــعه‪ ،‬فرم‌ه ــای اش ــتغال غی ــر اس ــتاندارد افزای ــش قاب ــل‬ ‫مالحظـ ـه‌ای یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫سپهری درباره آینده کیفیت مشاغل گفت‪ :‬اشتغال غیر‬ ‫استاندارد اغلب شامل اشتغال موقت‪ ،‬کار نیمه وقت‪ ،‬کار‬ ‫شرکتی‪ ،‬کار داوطلبانه و خود اشتغالی وابسته است‪.‬‬ ‫دبی ــر همای ــش مل ــی آین ــده کار ب ــا تاکی ــد ب ــر ای ــن ک ــه‬ ‫اش ــتغال غی ــر اس ــتاندارد‪ ،‬باع ــث افزای ــش نگرانی‌ه ــای‬ ‫رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل‬ ‫خانگی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬طرح‬ ‫ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی اکنون در ‪ 9‬استان‬ ‫کشور برای ‪ 20‬هزار نفر در دست اجرا است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مهناز امامدادی در حاشیه نشست‬ ‫بررسی روند اجرای الگوی توسعه مشاغل خانگی خراسان‬ ‫جنوبی گفت‪ :‬الگوی توسعه مشاغل خانگی از سال ‪96‬‬ ‫تصویب شد اما بخش عمده ای از پیاده سازی و اجرای‬ ‫آن در سال ‪ 97‬اجرا شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اکنون این طرح در استان‌ های خراسان‬ ‫شمالی‪ ،‬رضوی و جنوبی‪ ،‬آذربایجان غربی‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫کردستان‪ ،‬لرستان‪ ،‬چهار محال و بختیار ی و ایالم‬ ‫در دست اجرا است‪.‬‬ ‫رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل‬ ‫خانگی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به موفقیت های به دست آمده از طرح مذکور‪،‬‬ ‫در صورت اختصاص اعتبار امسال این طرح در سایر‬ ‫استان‌ها نیز پیاده سازی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طرح یاد شده در سه فاز اجرایی می‌شود‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در فاز نخست ظرفیت‌ها و توانمندی‌های‬ ‫مختلف استان‌های پایلوت شناسایی شد البته ظرفیت‌ها از‬ ‫جنس صرف منابع نبود و شخصت‌های حقیقی و حقوقی‬ ‫که می توانستند اثرگذاری الزم را در این طرح داشته باشند‬ ‫شناسایی شدند‪.‬‬ ‫امامدادی‪ ،‬توانمندسازی متقاضیان را از اهداف فاز‬ ‫دومطرحملینوینتوسعهمشاغلخانگیدانستو اضافه کرد‪:‬‬ ‫مش ــابه ب ــرای کارگ ــران و کارفرمای ــان می‌ش ــود‪ ،‬خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬ب ــرای کارگ ــران ای ــن ش ــکل از اس ــتخدام‌ها ب ــا کاه ــش‬ ‫قاب ــل مالحظ ــه امنی ــت ش ــغلی و ش ــرایط کاری نامطلوب‌ت ــر‬ ‫هم ــراه اس ــت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برگزاری همایش ملی آینده کار تاکید‬ ‫کرد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬کارفرمایان ممکن است در کوتاه مدت‬ ‫از انعطاف پذیری کارکنان و صرفه جویی در هزینه‌ها (به‬ ‫ویژه اگر کارگران مشاغل غیر استاندارد از حقوق اجتماعی‬ ‫و سایر مزایا معاف شوند) منتفع شوند‪.‬‬ ‫ش ــایان ذک ــر اس ــت ک ــه گ ــزارش مطال ــب مط ــرح ش ــده در‬ ‫همای ــش مل ــی آین ــده کار ک ــه پنجش ــنبه ‪ ۱۲‬اردیبهش ــت م ــاه‬ ‫در یکصدمی ــن س ــال تأس ــیس س ــازمان بی ــن المللـــی کار و‬ ‫ب ــا حض ــور وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماعـــی‪ ،‬مقامـــات‬ ‫دولت ــی‪ ،‬نماین ــدگان مجل ــس ش ــورای اس ــامی‪ ،‬نماین ــدگان‬ ‫تش ــکل‌های کارگ ــری‪ ،‬کارفرمای ــی برگ ــزار شـــد‪ ،‬در شـــماره‬ ‫آین ــده ب ــازارکار منتش ــر م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی خبر داد‪:‬‬ ‫طرح توسعه مشاغل خانگی در ‪ 9‬استان در دست‬ ‫اجراست‬ ‫هدف از اجرای این طرح کاهش وابستگی افراد به وام‪،‬‬ ‫افزایش قدرت اجرایی و کاری متقاضیان است‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬به منظور کاهش وابستگی‌ها و‬ ‫افزایش توانمندسازی متقاضیان بحث مشاوره‪ ،‬آموزش و‬ ‫راهنمایی افراد در دستور کار قرار گرفت؛ همچنین در این‬ ‫طرح افراد با تکنیک‌های جدید رشته های مورد نظر آشنا‬ ‫شده و آموزش‌های تکمیلی و کپسولی( فراگیر‪ ،‬تکمیلی‪،‬‬ ‫سریع) را فرا می گیرند‪.‬‬ ‫رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل‬ ‫خانگی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬در‬ ‫فاز سوم طرح ملی نوین توسعه مشاغل خانگی اتصال‬ ‫متقاضیان اشتغال به بازار کار در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در طرح مذکور متقاضیانی که به صورت‬ ‫پراکنده کار می کنند به برندهایی که در بازار حرفی برای‬ ‫گفتن دارند متصل می شوند که این موضوع به حضور‬ ‫فعال تر و مفید تر و ارایه محصوالت بیشتر و با کیفیت تر‬ ‫مشاغل خانگی می انجامد‪.‬‬ ‫امامدادی تاکید کرد‪ :‬در اجرای طرح توسعه مشاغل‬ ‫خانگی به دنبال این هستیم محصوالت مشاغل خانگی به‬ ‫جایگاهی برسد که مشتریان خودشان به سراغ تولیدکنندگان‬ ‫رفته و مشکلی در بازاریابی وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬سهم استان خراسان جنوبی از طرح‬ ‫ملی نوین توسعه مشاغل خانگی یکهزار و ‪ 500‬نفر است که‬ ‫از محل طرح هایی که در سال جاری خواهیم داشت این‬ ‫سهم افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل‬ ‫خانگی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه‬ ‫افراد دارای مهارت بیکار در جامعه زیاد هستند اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در طرح مذکور اولویت با افرادی است که تا حدودی‬ ‫با مهارت های مختلف آشنایی دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در انتخاب رشته استان ها باید‬ ‫ظرفیت های منطقه در نظر گرفته شود‪ ،‬یادآور شد‪ :‬بهتر‬ ‫است مهارت هایی که مربوط به منطقه نیست در رسته‬ ‫مشاغل خانگی آن استان قرار نگیرد‪.‬‬ ‫اکنون «طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل‌خانگی»‬ ‫با همکاری وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و سازمان‬ ‫تجاری‌‌سازیفناوریواشتغالدانش‌‌آموختگانجهاددانشگاهی‬ ‫در ‪ 9‬استان کشور در دست اجرا است‪.‬‬ ‫یهــای وزارت کار از‬ ‫مدیــر کل دفتــر هدایــت نیــروی کار و کاریاب ‌‬ ‫مذا ک ــره ب ــا کش ــورهای رومان ــی‪ ،‬بلغارس ــتان‪ ،‬ک ــره جنوب ــی و ژاپ ــن‬ ‫ب ــرای اع ــزام نی ــروی کار خب ــر داد و گف ــت‪ :‬ب ــرای امس ــال اع ــزام‬ ‫‪ ۵‬ه ــزار نی ــروی کار هدفگ ــذاری ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫محم ــد اکبرنی ــا در گفتگ ــو ب ــا مه ــر‪ ،‬ب ــا اش ــاره ب ــه آخری ــن‬ ‫وضعی ــت اع ــزام نی ــروی کار ایران ــی ب ــه خ ــارج از کش ــور اظه ــار‬ ‫داش ــت‪ :‬از س ــال گذش ــته اقدامات ــی ب ــرای اع ــزام نی ــروی کار‬ ‫صــورت گرفــت تــا ایــن عملیــات کــه تــا پیــش از ایــن بــه صــورت‬ ‫م ــوردی توس ــط کاریابی‌ه ــا ص ــورت می‌گرف ــت‪ ،‬ب ــه ص ــورت‬ ‫سیس ــتماتیک و هدفمن ــد انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در همین راستا پس از مذاکره با کشورهای‬ ‫آلمان و کرواسی‪ ،‬فراخوان اعزام نیروی کار به این دو کشور صادر‬ ‫شد؛ عالوه بر این با سفرای سایر کشورهایی که متقاضی نیروی‬ ‫کار ایرانی هستند‪ ،‬مذاکراتی صورت گرفته تا در سال جاری در‬ ‫رابطه با اعزام نیروی کار گام جدیدی را برداریم‪.‬‬ ‫مدی ــر کل هدای ــت نی ــروی کار و کاریابی‌ه ــای وزارت کار‪،‬‬ ‫در بــاره فراخــوان اعــزام نیــروی کار بــه کشــور آلمــان بــا بیــان اینکــه‬ ‫ای ــن کش ــور س ــالیانه ب ــه بی ــش از ‪ ۲۵۰‬ه ــزار نی ــروی کار خارج ــی‬ ‫نی ــاز دارد‪ ،‬گف ــت‪ :‬کش ــور آلم ــان محدودیت ــی ب ــرای می ــزان تأمی ــن‬ ‫نی ــروی کار خارج ــی خ ــود از ای ــران ن ــدارد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه ثب ــت ن ــام از متقاضی ــان واج ــد ش ــرایط‬ ‫اشــتغال در کشــور آلمــان افــزود‪ :‬در ایــن زمینــه نیــز بــا هماهنگــی‬ ‫وزارت ام ــور خارج ــه دفت ــر هدای ــت و حمای ــت از نی ــروی کار‬ ‫ایرانــی در آلمــان تأســیس شــده تــا فراینــد مذا کــره و مصاحبــه بــا‬ ‫متقاضی ــان از طری ــق ای ــن دفت ــر انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫اکبرنیا با اشاره به اینکه یکی از شروط اعزام نیروی کار به‬ ‫آلمان داشتن مدرک زبان سطح ‪ B۱‬آلمانی است‪ ،‬گفت‪ :‬کسانی‬ ‫که شرایط الزم را داشته باشند‪ ،‬فرایند ثبت نام و مصاحبه آنها‬ ‫با کارفرمایان آلمانی از طریق دفتر هدایت و حمایت نیروی کار‬ ‫طی می‌شود اما در خصوص متقاضیان صاحب صالحیتی که‬ ‫زبان آلمانی نمی‌دانند نیز در حال مذاکره هستیم تا در صورت‬ ‫توافق از طریق مرا کز آموزشی از جمله جهاد دانشگاهی‬ ‫به صورت فشرده دوره‌های زبان آلمانی را بگذرانند‪.‬‬ ‫وی همچنی ــن در ب ــاره اع ــزام نی ــروی کار ب ــه کش ــور کرواس ــی‬ ‫ب ــا بی ــان اینک ــه ای ــن کش ــور ب ــرای ج ــذب بی ــش از ‪ ۵۰‬ه ــزار نی ــروی‬ ‫کار خارجــی از کشــورهای مختلــف از جملــه ایــران برنامــه ر یــزی‬ ‫ً‬ ‫ک ــرده اس ــت گف ــت‪ :‬انجم ــن کارفرمای ــان ای ــن کش ــور اخی ــرا در‬ ‫ســفر بــه ایــران بــرای جــذب ‪ ۳۰۰‬نفــر نیــروی کار ایرانــی در مرحلــه‬ ‫اول اع ــام آمادگ ــی کردن ــد ک ــه ب ــا آغ ــاز اع ــزام ای ــن می ــزان نی ــروی‬ ‫یت ــوان ای ــن هم ــکاری را ادام ــه داد‪.‬‬ ‫کار ایران ــی‪ ،‬م ‌‬ ‫مدی ــر کل هدای ــت نی ــروی کار و کاریابی‌ه ــای وزارت کار‪،‬‬ ‫بــا اشــاره بــه توقــف ثبــت نــام بــرای اعــزام نیــروی کار بــه کرواســی‬ ‫افــزود‪ :‬در حالــی کــه نیــاز کشــور کرواســی بــه نیــروی کار ایرانــی در‬ ‫ایــن مرحلــه ‪ ۳۰۰‬نفــر اســت امــا حــدود ‪ ۱۰‬هــزار نفــر اعــام آمادگــی‬ ‫کردنــد بــه همیــن منظــور ثبــت نــام متوقــف شــد تــا پــس از ایجــاد‬ ‫بان ــک اطالع ــات از ای ــن اف ــراد‪ ،‬فراین ــد بررس ــی صالحی ــت‬ ‫متقاضی ــان آغ ــاز ش ــود‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام مس ــئول در وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫در ب ــاره آخری ــن مذا ک ــرات ب ــرای اع ــزام نی ــروی کار ب ــه س ــایر‬ ‫کشــورها افــزود‪ :‬بــا کشــورهای رومانــی‪ ،‬بلغارســتان‪ ،‬کــره جنوبــی و‬ ‫ژاپــن در ســطح معاونــت توســعه کارآفرینــی وزارت کار مذا کــرات‬ ‫الزم ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪ .‬کش ــور ژاپ ــن نی ــروی کار ز ی ــادی نی ــاز‬ ‫دارد ام ــا یکس ــری موان ــع از گذش ــته وج ــود داش ــته ک ــه در ح ــال‬ ‫پیگی ــری از وزارت ام ــور خارج ــه هس ــتیم ت ــا پ ــس از رف ــع ای ــن‬ ‫موان ــع اع ــزام نی ــروی کار ب ــه ژاپ ــن از س ــر گرفت ــه ش ــود‪.‬‬ ‫اکبرنی ــا گف ــت‪ :‬ب ــا س ــفرای کش ــورهای رومان ــی‪ ،‬بلغارس ــتان و‬ ‫کــره جنوبــی نیــز مذا کــرات بــرای اعــزام نیــروی کار صــورت گرفتــه‬ ‫ک ــه در ای ــن رایزنی‌ه ــا تواف ــق کردی ــم کمیته‌ه ــای کارشناس ــی‬ ‫ب ــرای پیگی ــری و س ــازوکارهای اع ــزام نی ــروی کار تش ــکیل ش ــود‪.‬‬ ‫مدی ــر کل هدای ــت نی ــروی کار و کاریابی‌ه ــای وزارت کار‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬ا گ ــر مذا ک ــرات طب ــق برنام ــه ر ی ــزی ادام ــه یاب ــد و‬ ‫موانع ــی در ای ــن فراین ــد ایج ــاد نش ــود‪ ،‬امیدوار ی ــم ب ــرای آغ ــاز‬ ‫راه و جه ــش ‪ ۱۰۰‬درص ــدی در اع ــزام نی ــروی کار‪ ،‬در س ــال ج ــاری‬ ‫حداق ــل ‪ ۵‬ه ــزار نف ــر ب ــه خ ــارج از کش ــور اع ــزام ش ــوند‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 -1398‬شعبان ‪ 4 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬درصد مهندسین کشور‬ ‫بیکار هستند‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت‪ ۵۰۰ :‬هزار مهندس در سازمان نظام مهندسی کشور‬ ‫عضویت دارند که ‪ ۸۰‬درصد آنها بیکار هستند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬فرج اله رجبی در یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران افزود‪ :‬در‬ ‫نظام مهندسی بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار عضو داریم که ‪ ۸۰‬درصد آنها بیکار هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سال ‪ ۹۲‬که من رئیس سازمان نظام مهندسی استان فارس شدم تعداد‬ ‫مهندس در این استان بالغ بر ‪ ۱۶‬هزار مهندس بود و امروزه بیش از ‪ ۳۶‬هزار مهندس در این استان‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تعداد مهندس‌های سراسر کشور در پنج سال آینده گفت‪ :‬با آمارهایی که جمع‬ ‫آوری شده است‪ ،‬ممکن است در پنج سال آینده بیش از یک میلیون مهندس در سازمان نظام‬ ‫مهندسی عضو شوند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه دانشگاه‌ها بدون کنکور دانشجو می‌پذیرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دانشگاهایی که بدون کنکور دانشجو جذب می‌کنند و به دانشجویان آموزش خوبی داده‬ ‫نمی‌شود و مدرک صادر می‌کنند به دانشجویان خیانت کردند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه اساتید دانشگاه‌ها به دانشجویان درس‬ ‫نمی‌دهند تصریح کرد‪ :‬من در یک مؤسسه آموزش عالی مبحث راه آهن به دانشجویان آموزش‬ ‫می‌دادم و وقتی به یک معادله دو مجهولی رسیدم فهمیدم که دانشجویان از ریاضی چیزی‬ ‫نمی‌دانند‪.‬‬ ‫◄‬ ‫رئیس سازمان استخدامی تشریح کرد‬ ‫همه دستگاه ها باید رابط ناشنوا‬ ‫انص ــاری بی ــان ک ــرد‪ :‬نهاده ــای اجرای ــی نبای ــد‬ ‫جای ــی ب ــرای آم ــوزش و فراگی ــری عل ــم باش ــد‬ ‫بلک ــه بای ــد اقدام ــات در راس ــتای ب ــه روز ش ــدن‬ ‫اطالع ــات و مطال ــب علم ــی انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫چیــزی به نام اســتخدام نخبگان نداریم‬ ‫رئی ــس س ــازمان اداری و اس ــتخدامی‬ ‫همچنی ــن در دی ــدار ب ــا رئی ــس مؤسس ــه رازی ب ــا‬ ‫اشــاره بــه چگونگــی اســتفاده از ظرفیــت نخبــگان‬ ‫گفــت‪ :‬چیــزی بــه نــام اســتخدام نخبــگان ندار یــم‬ ‫و چ ــارت ب ــه کارگی ــری آن‌ه ــا نی ــز ب ــر مبن ــای‬ ‫عدال ــت اس ــتخدامی ب ــرای هم ــه داوطلب ــان‬ ‫انج ــام می‌ش ــود‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان اداری و اس ــتخدامی ادام ــه‬ ‫داد‪ :‬ایــن دســت مجموعه‌هــا بایــد در حــوزه نیــروی‬ ‫انس ــانی و همچنی ــن ب ــه روز رس ــانی تجهی ــزات و‬ ‫امکان ــات تقو ی ــت ش ــوند ت ــا دس ــتاوردهای مثب ــت‬ ‫◄‬ ‫داشته باشند‬ ‫معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت‪ :‬همه دستگاه ها باید یک رابط ناشنوا‬ ‫در اداره خود داشته باشند که البته الزم نیست حتما فردی را استخدام کنند بلکه به صورت‬ ‫قراردادی یا آنالین می توانند از خدمات این رابط بهره مند شوند‪.‬‬ ‫حسین نحوی نژاد در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬همه وزارتخانه ها باید در تامین نیازهای افراد‬ ‫دارای معلولیت سهیم باشند و امور ناشنوایان نیز بحثی فراگیر است چراکه طبق قوانین ناشنوایان‬ ‫باید در جامعه تلفیق شوند و از امکانات اجتماعی استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تمام دستگاه ها و وزارتخانه ها مانند صدا و سیما‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬قوه‬ ‫قضائیه‪ ،‬شهرداری و آموزش و پرورش و هرجایی که یک شهروند ناشنوا در طول زندگی به آنجا‬ ‫ممکن است مراجعه کند‪ ،‬باید دارای رابط ناشنوا باشند‪.‬‬ ‫نحوی نژاد ادامه داد‪ :‬تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت در جامعه ضروری است و قانون‬ ‫نیز به صراحت به آن اشاره دارد‪.‬‬ ‫معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد‪ :‬در قانون جدید حمایت از حقوق‬ ‫افراد دارای معلولیت که رئیس جمهوری در اردیبهشت ‪ 97‬آن را ابالغ کرده‪ ،‬کمیته پیگیری این‬ ‫قانون متشکل از وزارت رفاه و چند وزارتخانه دیگر با همکاری بهزیستی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫نحوی نژاد گفت‪ :‬این کمیته‪ ،‬نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را‬ ‫رصد می کند که یکی از موارد آن رعایت حقوق ناشنوایان است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برای احقاق حقوق ناشنوایان‪ ،‬مکاتبات زیادی با دستگاه های مختلف‬ ‫در حال انجام است و جامعه ناشنوایان نیز طرح هایی می آورند که با همکاری خودشان روی‬ ‫آن طرح ها کار می کنیم‪.‬‬ ‫مع ــاون پرس ــتاری وزارت بهداش ــت از ق ــول‬ ‫مق ــام عال ــی ای ــن وزارتخان ــه ب ــرای ج ــذب ‪۹۰۰۰‬‬ ‫نف ــر پرس ــتار در س ــال ج ــاری خب ــر داد‪.‬‬ ‫مر ی ــم حضرت ــی در گفت‌وگ ــو ب ــا ف ــارس‬ ‫در حاش ــیه افتت ــاح دو کلینی ــک تخصص ــی‬ ‫پرس ــتاری قل ــب و دیاب ــت در رش ــت میانگی ــن‬ ‫پرس ــتار نس ــبت ب ــه تخت‌ه ــای درمان ــی در‬ ‫کش ــور را ‪ ۰.۸‬برش ــمرد و اظه ــار ک ــرد‪ :‬ای ــده آل‬ ‫تع ــداد پرس ــتاران ب ــه تخت‌ه ــای درمان ــی در‬ ‫کش ــور بای ــد حداق ــل ‪ ۱.۵‬باش ــد‪.‬‬ ‫قول وزیر بهداشت‬ ‫برای جذب ‪ ۹۰۰۰‬پرستار در سال ‪98‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه وزارت بهداش ــت در‬ ‫ح ــال حاض ــر ب ــه دنب ــال پرس ــتار ب ــرای ه ــر تخ ــت‬ ‫نیس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬نمی‌ت ــوان در بدن ــه سیس ــتم‬ ‫س ــالمت کش ــور ک ــه س ــیر جمعیت ــی آن رو ب ــه‬ ‫س ــالمندی اس ــت ب ــه نس ــبت ه ــر تخ ــت ی ــک‬ ‫پرس ــتار گذاش ــت‪.‬‬ ‫مع ــاون پرس ــتاری وزارت بهداش ــت درم ــان‬ ‫و آم ــوزش پزش ــکی ب ــا تأ کی ــد ب ــر اینک ــه بای ــد ب ــه‬ ‫س ــمت پرس ــتار‪-‬جمعیت حرک ــت کنی ــم ن ــه‬ ‫پرس ــتار‪-‬تخت‪ ،‬گف ــت‪ :‬در ح ــال حاض ــر در‬ ‫کش ــور ب ــا کمب ــود بس ــیار ش ــدید پرس ــتار مواج ــه‬ ‫هس ــتیم ام ــا ب ــا توج ــه ب ــه س ــیر جمعیت ــی کش ــور‬ ‫ک ــه در س ــال ‪ ۲۰۳۰‬رو ب ــه س ــالمندی اس ــت‬ ‫نمی‌ت ــوان ب ــرای ه ــر تخ ــت ی ــک پرس ــتار تربی ــت‬ ‫یک گروه معتبر و فعال در زمینه تولید و بهره برداری مشتقات نفتی به افرادی با تخصص های ذیل نیازمند است‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان رشته شغلی‪/‬‬ ‫تحصیلی‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫(مدیریت بازرگانی)‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫• سابقه خرید و فروش و صادرات گوگرد ‪ ,‬مشتقات نفتی (به رزومه های که در این خصوص تجربه کافی‬ ‫ندارند ترتیب اثر داده نخواهد شد)‬ ‫• قابلیت ارائه پالن بازاریابی و فروش و ارائه گزارشات مدیریتی‬ ‫• قابلیت اخذ فیدبک از کلیه ی عملیات های انجام شده و قدرت تحلیل رقبا و ساپالرهای بین المللی‬ ‫• آشنایی با فرهنگ داد و ستد و قوانین گمرکی و عقد قراردادهای بین المللی‬ ‫• تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫• حداقل ‪ ۵‬سال سابقه کار خرید و فروش و صادرات مشتقات نفتی‬ ‫• آمادگی برای ماموریت های متمادی‪ ،‬با روابط عمومی باال‬ ‫‪2‬‬ ‫بازرگانی‬ ‫ک ــرد و متحم ــل هزینه‌ه ــای ز ی ــاد ش ــد‪.‬‬ ‫حضرت ــی ب ــا اب ــراز امی ــدواری و رضای ــت از‬ ‫فعالی ــت پرس ــتاران در ح ــوزه آم ــوزش خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬پرس ــتاران در ح ــوزه آم ــوزش بس ــیار خ ــوب‬ ‫عم ــل کردن ــد و امیدوار ی ــم امس ــال ش ــاهد‬ ‫افزای ــش تع ــداد پرس ــتاران در بدن ــه س ــالمت‬ ‫کش ــور باش ــیم‪.‬‬ ‫و ی از قــول جــذب پرســتار طــی ســال جــاری‬ ‫از س ــوی وز ی ــر بهداش ــت درم ــان خب ــر داد و‬ ‫تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬مق ــام عال ــی وزارت بهداش ــت‪،‬‬ ‫درم ــان و آم ــوزش پزش ــکی ق ــول ج ــذب ‪ ۹۰۰۰‬نف ــر‬ ‫پرس ــتار در س ــال ‪ ۹۸‬را داده‌ان ــد و امیدوار ی ــم‬ ‫ب ــا ج ــذب ای ــن تع ــداد پرس ــتار در کش ــور ش ــاهد‬ ‫جب ــران بخش ــی از کمبوده ــا باش ــیم‪.‬‬ ‫سابقه کار مرتبط در هر یک از عناوین شغلی و بررسی رزومه ها شرط الزم بوده لذا از ارسال رزومه‬ ‫خارج از شرایط احراز ذ کر شده در جدول خودداری نمایید‪ .‬بدیهی است به موارد غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫لطفا متقاضیان فایل سوابق شغلی و تحصیلی (‪ )Resume‬خود را با فرمت ‪ PDF, Docx‬با ذ کر عنوان رشته‬ ‫در موضوع ایمیل به آدرس ‪ job@sulfurcube.com‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ارتباطات مبین نت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫•فارغ التحصیالن مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫در رشته های مورد پذیرش‪ ،‬جهت همکاری در شعبه های مورد نظر بانک‬ ‫• فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی‬ ‫در رشته های مورد پذیرش‪ ،‬جهت همکاری (به عنوان منشی در شهر تهران‪،‬‬ ‫• فارغ التحصیالن مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫در رشته حقوق (با اولویت دارا بودن پروانه وکالت)‬ ‫جهت همکاری در شهرهای مورد نظر به عنوان‬ ‫کارشناسحقوقی‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام می توانید به سایت بانک پاسارگاد به نشانی زیر مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫‪www.bpi.ir‬‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫جنسیت‬ ‫حداقل ‪2‬سال سابقه کار مرتبط در حوزه تخصصی‪/‬مسلط به مفاهیم منابع انسانی‬ ‫مسلط به مدلهای انگیزشی و پیاده سازی آن‪ /‬مسلط به مفاهیم جبران خدمات و مدیریت‬ ‫عملکرد ‪/‬دارای مهارت ارتباط موثر(روابط عمومی باال)‪ /‬سابقه فعالیت در حوزه تخصصی منابع‬ ‫انسانی(اداری و کارگزینی جز سابقه مرتبط لحاظ نمی گردد‪).‬‬ ‫کارشناسی‪/‬کارشناسی ارشد مدیریت (کلیه گرایش ها)‪3 /‬سال سابقه کاری در زمینه بازاریابی‬ ‫کارشناس بازاریابی سازمانی (‪ )B2B‬سازمانی ‪ /B2B‬آشنا به صنعت تلکام ‪/‬مسلط به مفاهیم بازاریابی‪/‬تسلط بر روشهای برگزاری‬ ‫کمپینهای تبلیغاتی و فنون ترویج‪/‬تسلط سنجش اثربخشی پلن های بازرایابی‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس فروش پهنای باند‬ ‫کارشناسی ‪/‬کارشناسی ارشد مدیریت (کلیه گرایش ها )‪ ،‬برق و مخابرات ‪ ( MBA ،‬ترجیحا‬ ‫مهندسی)‪ /‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری در زمینه فروش پهنای باند‪ /‬مسلط به مفاهیم بازاریابی‬ ‫و فروش‪ /‬روابط عمومی باال‪/‬مسلط به فنون مذا کرات سازمانی ‪ /B2B‬آشنا به صنعت تلکام‪/‬‬ ‫دارای روحیه و انگیزه باالی فروش‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس فروش نمایندگان‬ ‫سازمانی‬ ‫آشنا به صنعت تلکام‪ /‬حداقل ‪ 2‬سال تجربه در زمینه همکاری با نمایندگان فروش تهران و‬ ‫شهرستان ‪/‬روابط عمومی باال‪/‬آشنا با سرویس های سازمانی‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس فروش دیتاسنتر و‬ ‫هاستینگ‬ ‫حداقل کارشناس مدیریت‪/ IT /‬داشتن سابقه کاری در زمینه فروش سرویس اجاره فضا‬ ‫(‪ ، )collocated‬داشتن سابقه کاری در زمینه فروش سرویس های اختصاصی (‪،)Dedicated‬‬ ‫داشتن سابقه کاری در زمینه فروش سروریس مجازی اختصاصی (‪ / )VPS‬آشنا با بازار تولید‬ ‫ترافیک‪ /‬مسلط به انجام مذا کرات تلفنی و حضوری ‪/‬روابط عمومی باال‬ ‫‪6‬‬ ‫برنامه نویس (‪ASP.NET Web‬‬ ‫‪)Developer‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری مرتبط ‪/‬مسلط به زبان برنامه نویسی‪C#‬‬ ‫مسلط به ‪/ ASP.NET, MVC, Java Script, AJAX‬مسلط به کدنویسی سمت سرور‬ ‫مسلط به کدنویسی سمت کالینت‪ /‬آشنا به طراحی دیتابیس ‪/‬آشنا به طراحی رابط کاربری‬ ‫آشنا به به فریم ورک های ‪jQuery،Angular، React‬‬ ‫‪7‬‬ ‫برنامه نویس ‪CRM‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫کارشناسی یا کارشناسی ارشد کامپیوتر‪ IT /‬و سایر رشته های مرتبط ‪/‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫کاری مرتبط ‪/‬مسلط به ‪CRM SDK, ASP.Net ,MS Sql sever‬‬ ‫مسلط به راه اندازی و سفارش سازی ‪/ CRM‬مسلط به توسعه پالگین‪Work Flow,‬و وب سرویس‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی سیستم های‬ ‫عملیاتی(‪)OSS‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫کارشناسی یا کارشناسی ارشد کامپیوتر‪ IT /‬و سایر رشته های مرتبط‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری مرتبط‪ /‬آشنایی با سیستم عامل لینوکس‬ ‫آشنایی با دیتابیس ‪/ MySQL‬توانایی و تجربه کار با مجموعه نرم افزار های ‪ Atlassian Jira‬و‬ ‫ً‬ ‫بصورت خاص ‪/ Jira Software‬ترجیحا آشنا با مانیتورینگ سیستم ها‬ ‫ً‬ ‫ترجیحا آشنا با برنامه نویسی به زبان جاوا یا ‪groovy‬‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس مدیریت داده‬ ‫کارشناسی یا کارشناسی ارشد کامپیوتر‪ IT /‬و سایر رشته های مرتبط‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری مرتبط ‪/‬تسلط به مفاهیم پایگاه داده و زبان برنامه نویسی ‪SQL‬‬ ‫تسلط به طراحی و پیاده سازی انبار داده ‪/‬توانمند در انجام امور مصورسازی داده و ساخت‬ ‫گزارشات ‪/‬آشنایی به طراحی فرآیند ‪/ ETL‬مهارت در ساخت و طراحی داشبوردهای گرافیکی با‬ ‫استفاده از ابزارهای مرتبط ‪/‬تسلط به مدیریت بانک های اطالعاتی مدرن‬ ‫مهارت در ‪ SCRIPT‬نویسی در سیستم عامل های ویندوزی و لینوکسی‬ ‫‪10‬‬ ‫کارشناس ‪Service desk‬‬ ‫تسلط به مفاهیم شبکه (در حد ‪/ )CCNA‬تسلط به مفاهیم امنیت (‪)+ SECURITY‬‬ ‫تسلط نسبی به مجازی سازی ‪/‬آشنا به زبان ‪/ SQL‬تسلط به ابزارهای مانیتورینگ سیستم ها و‬ ‫تیکتینگ سیستم ‪/‬تسلط بر معماری نرم افزارهای مبتنی بر ‪WEB‬‬ ‫تسلط بر سرویس های پایه ای شبکه مبتنی بر یکی از سیستم های لینوکس یا ویندوز‬ ‫‪11‬‬ ‫کارشناس زیرساخت ‪IT‬‬ ‫کارشناسی یا کارشناسی ارشد کامپیوتر‪ IT /‬و سایر رشته های مرتبط ‪/‬حداقل ‪ 4‬سال سابقه کاری‬ ‫مرتبط ‪/‬آشنایی با مفاهیم شبکه ‪/‬تسلط کامل بر یکی از راه حل های مجازی سازی و آشنایی با‬ ‫سایر پلتفورم های مجازی سازی ‪/‬تسلط کامل به یکی از سیستم عامل های سروری در حد ‪LPIC2‬‬ ‫یا ‪/ MCSE‬تجربه کار با سرویس های ابری ‪/‬تسلط به سیستم های ذخیره سازی ‪/‬تسلط کامل‬ ‫به سیستم های پیشتیبانی ‪/‬تسلط به سخت افزارهای سرور ‪/‬آشنایی با بانک های اطالعاتی ‪/‬‬ ‫آشنایی با ‪/ SCRIPTING‬تجربه کار با ابزارها و فرآیندهای مانتیورینگ و عیب یابی‬ ‫‪12‬‬ ‫برنامه ریزی استراتژیک‬ ‫کارشناسی‪/‬کارشناسی ارشدصنایع‪،‬مدیریت‪/ MBA،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫دارای دانش و مهارت مرتبط با مدل ها و ابزارهای تدوین برنامه ریزی استراتژیک‬ ‫دارای دانش و مهارت مرتبط با مدل ها و ابزار های اجرا و پایش استراتژی ها‬ ‫آشنایی با ارزیابی عملکرد سازمانی ‪/‬آشنایی با تدوین طر ح تجاری‬ ‫توانایی انجام الگو برداری ‪/‬آشنایی با صنعت تلکام و مدل های کسب و کار در این حوزه‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی ‪/‬تسلط به ‪OFFICE‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود‪ ،‬با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‬ ‫سخنگوی کمیسیون حقوقی‬ ‫و قضایی مجلس‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫دولت و قوه قضائیه باید موانع جذب‬ ‫پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی این‬ ‫قوهرارفع کنندتاکیدکردکهمجلسروند‬ ‫تعیین تکلیف این افراد را به طور جدی‬ ‫پیگیریخواهد کرد‪.‬‬ ‫حسن نوروزی در گفت و گو با‬ ‫خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬در مورد اعتراض‬ ‫تعداد زیادی از پذیرفته‌شدگان آزمون‬ ‫استخدامیسال‪96‬قوهقضائیهنسبت‬ ‫به نبود برنامه‌ای برای جذب ‪7200‬‬ ‫پذیرفته‌شده این آزمون‪ ،‬گفت‪ :‬کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به‬ ‫دلیل اینکه این تعداد از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی قوه قضائیه از‬ ‫زمان رئیس سابق آن بالتکلیف مانده‌اند در نشستی که با رئیس جدید این‬ ‫قوه برگزار شد‪ ،‬این موضوع را مطرح کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در پی برگزاری این نشست‪ ،‬قرار بر این شد که حجت االسالم رئیسی‬ ‫دستور جذب این افراد را صادر کند تا مشکل آنها هر چه سریعتر حل شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر در این روند تاخیری ایجاد شود‪ ،‬حتما باید افرادی‬ ‫که ذینفع هستند با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مکاتبه کنند تا این‬ ‫موضوع را مجدد پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫نوروزی خاطرنشان کرد‪ :‬آنچه مسلم است قوه قضائیه باید این موضوع‬ ‫را به طور جدی پیگیری کند و طبیعتا باید از بودجه ساالنه ‪ 9/2‬که بدان‬ ‫اختصاص داده‌ایم‪ ،‬اعتبارات الزم برای این بخش را تامین کند‪.‬‬ ‫دولت نمی‌تواند از اجرای مصوبه مجلس فرار کند‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬یادآور شد‪ :‬در دو سال اخیر تعدادی‬ ‫از کارمندان قوه قضائیه بازنشسته شده‌اند که باید پذیرفته‌شدگان این‬ ‫آزمون جایگزین آنها شوند که این امر به نفع قوه قضائیه هم بوده و باید بر‬ ‫اساس آنچه در برنامه ششم توسعه آمده و دولت نیز آن را پذیرفته و ابالغ هم‬ ‫شده است‪ ،‬این مصوبه را اجرا کند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیونحقوقیو قضاییمجلسشورایاسالمی‪،‬در موردانتقاد‬ ‫از کوتاهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تخصیص بودجه به این‬ ‫بخش و سازمان اداری و استخدامی کشوری در تعریف ردیف و شماره‬ ‫استخدامی برای آن‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دولت نمی‌تواند از اجرای این قانون فرار کند‬ ‫و باید مفاد برنامه ششم توسعه را اجرا کند‪ ،‬همچنین قوه قضائیه نیز باید بودجه‬ ‫الزم برای این بخش را با کسر بودجه سایر بخش‌ها تامین کرده و اگر مشکلی‬ ‫نیز در این رابطه وجود داشت به مجلس اطالع دهد تا ما آن را پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرایط احراز‬ ‫• برخورداری از حداقل ‪ 10‬سال سایقه کاری در حوزه مدیریت فروش و صادرات مشتقات نفتی‬ ‫• سابقه خرید و فروش و صادرات گوگرد ‪ ,‬مشتقات نفتی (به رزومه های که در این خصوص تجربه کافی‬ ‫ندارند ترتیب اثر داده نخواهد شد)‬ ‫• آشنایی کامل به انواع قراردادها و پیمان در حوزه نفت ‪EPC,IPC‬‬ ‫• آشنایی کامل همراه با سابقه کاری مرتبط در حمل و نقل صادراتی و اینکوترمز‬ ‫• تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫• امتیاز مثبت برای آشنایی به زبان چینی و هندی‬ ‫• آشنایی با نرم افزار های کاربردی‬ ‫• تسلط به امور بازاریابی و تحقیق بازار‬ ‫کارشناس‬ ‫آن‌ه ــا روز ب ــه روز بیش ــتر ش ــود‪.‬‬ ‫مع ــاون رئی ــس جمه ــور اظه ــار ک ــرد‪ :‬البت ــه‬ ‫نخب ــگان ب ــه دالی ــل اس ــتعداد و توانمندی‌های ــی‬ ‫ک ــه دارن ــد فرص ــت بیش ــتری ب ــرای ج ــذب و ب ــه‬ ‫کارگی ــری در آزمون‌ه ــای اس ــتخدامی نصیب‌ش ــان‬ ‫می‌ش ــود‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام مس ــئول ب ــا اش ــاره ب ــه س ــهم دول ــت‬ ‫از ب ــازار اش ــتغال خاط ــر نش ــان ک ــرد‪ :‬ح ــدود ‪۱۵‬‬ ‫درص ــد از نی ــروی کار کش ــور در بخ ــش عموم ــی‬ ‫ش ــامل دس ــتگاه‌های دولت ــی و نی ــروی مس ــلح‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬از ح ــدود ‪ ۲۳‬میلی ــون نف ــر نی ــروی‬ ‫کار کش ــور ح ــدود س ــه میلی ــون و ‪ ۸۰۰‬ه ــزار نف ــر در‬ ‫بخ ــش عموم ــی مش ــغول ب ــه کار هس ــتند‪.‬‬ ‫معاون پرستاری خبر داد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مقطع‬ ‫مجلس تعیین تکلیف‬ ‫پذیرفته‌شدگان آزمون‬ ‫استخدامی قوه قضائیه را تا‬ ‫حصول نتیجه پیگیری می‌کند‬ ‫نحوه استخدام و تبدیل وضعیت‬ ‫نیرو در مراکز دولتی‬ ‫رئی ــس س ــازمان اداری و اس ــتخدامی گف ــت‪:‬‬ ‫چیــزی بــه نــام تبدیــل وضعیــت نیــروی قــراردادی‬ ‫در بدن ــه دول ــت وج ــود ن ــدارد‪ ،‬چ ــرا ک ــه نی ــروی‬ ‫رس ــمی دول ــت ش ــدن بای ــد ط ــی آزم ــون در ش ــرایط‬ ‫براب ــر انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬جمش ــید انص ــاری مع ــاون‬ ‫رئی ــس جمه ــور در نشس ــتی ک ــه در س ــازمان‬ ‫مدیر ی ــت و برنامه‌ر ی ــزی الب ــرز برگ ــزار ش ــد‪ ،‬اظه ــار‬ ‫ک ــرد‪ :‬نی ــروی انس ــانی ک ــه ج ــذب دول ــت می‌ش ــود‬ ‫بای ــد ف ــردی برخ ــوردار از عالی‌تر ی ــن س ــطح دان ــش‬ ‫باش ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــه آم ــوزش نیروه ــای انس ــانی در الب ــرز‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬ایــن اقــدام قابــل تقدیــر اســت‪،‬‬ ‫ام ــا اف ــرادی بای ــد مش ــمول ای ــن ط ــرح ش ــوند ک ــه‬ ‫دارای اطالع ــات و زمین ــه علم ــی کاف ــی باش ــند و‬ ‫دوره‌ه ــای آموزش ــی ب ــا ه ــدف ارتق ــای دان ــش اف ــراد‬ ‫برگ ــزار ش ــود‪.‬‬ ‫معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی‪:‬‬ ‫◄‬ ‫سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس‪:‬‬ ‫لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید‪ .‬درج عنوان شغلی در موضوع ایمیل(‪ )SUBJECT‬الزامی می باشد‬ ‫‪Jobs@mobinnet.net‬‬
‫اخبار استان‬ ‫شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 -1398‬شعبان ‪ 4 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون آب و خاک این وزارتخانه‪:‬‬ ‫نماینده شیراز در مجلس مطرح کرد‪:‬‬ ‫شرکت های عسلویه‬ ‫نیروهــای بومی فارس را با گرفتن‬ ‫حق حســاب استخدام می کنند‬ ‫نماین ــده ش ــیراز در مجل ــس ب ــا انتق ــاد از ع ــدم ب ــه کارگی ــری نیروه ــای بوم ــی ف ــارس توس ــط‬ ‫شــرکت هــای فعــال در عســلویه گفــت‪ :‬اگرچــه اســتان فــارس و شــهر شــیراز خســارت بســیاری از‬ ‫بخ ــش ه ــای عس ــلویه را پرداخ ــت م ــی کن ــد ام ــا کارخان ــه و ش ــرکت ه ــای ای ــن منطق ــه مراجع ــان‬ ‫اش ــتغال بوم ــی اس ــتان ف ــارس و ش ــهر ش ــیراز نم ــی پذی ــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا علــی اکبــری در جلســه شــورای گفت‌وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی کــه‬ ‫ب ــا حض ــور رئی ــس و اعض ــای کمیس ــیون برنام ــه‪ ،‬بودج ــه و محاس ــبات مجل ــس ش ــورای اس ــامی‬ ‫برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه رفتــار بانــک هــا بــا تولیــد کننــدگان اجــازه رونــق تولیــد را بــه واحدهــای‬ ‫صنعت ــی و تولی ــدی نم ــی ده ــد ادام ــه داد‪ :‬طب ــق بازدی ــدی ک ــه از چن ــد واح ــد صنعت ــی داش ــتم‬ ‫ش ــاهد تعدی ــل نی ــرو در ای ــن بخ ــش ه ــا ب ــودم بطور ی‌ک ــه ای ــن مرا ک ــز ب ــه دالی ــل مش ــکالت متع ــدد‬ ‫تع ــداد نیروه ــای خ ــود را از ‪ 400‬نف ــر ب ــه ‪ 40‬نف ــر کاه ــش داده ان ــد‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــا بیــان اینکــه ‪ 80‬درصــد مراجعیــن بــه دفاتــر‬ ‫نماینــدگان بیــکاران و بدهــکاران هســتند افــزود‪ :‬ایــن در حالیســت کــه ایــن اتفــاق روز بــه روز در‬ ‫حــال گســترش و افزایــش اســت‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه وی آم ــاری ک ــه از ن ــرخ بی ــکاری توس ــط مس ــئوالن ارائ ــه م ــی ش ــود صحی ــح نیس ــت‬ ‫و نیازمن ــد تجدی ــد نظ ــر اس ــت‪.‬‬ ‫رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)‬ ‫ایجاد ‪ ۳۵۰۰‬فرصت شغلی‬ ‫برای سیل‌زدگان خوزستانی‬ ‫رئی ــس س ــتاد اجرای ــی فرم ــان حض ــرت ام ــام (ره) گف ــت‪ ۳ :‬ه ــزار و ‪ ۵۰۰‬ش ــغل مس ــتقیم در‬ ‫نق ــاط مختل ــف اس ــتان توس ــط س ــتاد اجرای ــی فرم ــان ام ــام ایج ــاد م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر‪ ،‬محمــد مخبــر؛ رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره)‬ ‫در آئی ــن اه ــدای ‪ ۱۰‬ه ــزار بس ــته ل ــوازم خانگ ــی ب ــه م ــردم س ــیل‌زده خوزس ــتان و بهره‌ب ــرداری از‬ ‫‪ ۱۸۸۶‬ط ــرح اش ــتغالزایی اجتماع‌مح ــور و ‪ ۴۲۳۷‬پ ــروژه عمران ــی برک ــت ک ــه ام ــروز ب ــا حض ــور‬ ‫آیـ ـت‌اهلل حی ــدری؛ نماین ــده خوزس ــتان در مجل ــس خب ــرگان رهب ــری‪ ،‬غالمرض ــا ش ــریعتی؛‬ ‫اس ــتاندار خوزس ــتان و دیگ ــر مس ــئوالن اس ــتانی در اه ــواز برگ ــزار ش ــد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬رم ــز موفقی ــت‬ ‫جمه ــوری اس ــامی ای ــران کلیدواژه‌های ــی اس ــت ک ــه ام ــام راح ــل آن را بازتعر ی ــف ک ــرد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه م ــردم‪ ،‬بس ــیج و مدیر ی ــت جه ــادی اس ــلحه غیرقاب ــل دف ــاع جمه ــوری‬ ‫اس ــامی ای ــران اس ــت‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ام ــام راح ــل ب ــا ی ــک فعالی ــت جه ــادی و ب ــا کم ــک م ــردم‪،‬‬ ‫رژ ی ــم پهل ــوی را س ــرنگون ک ــرد؛ در جن ــگ و فتن ‌هه ــای داخل ــی نی ــز م ــردم بودن ــد ک ــه همیش ــه در‬ ‫صحن ــه حض ــور داش ــتند‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) بــا اشــاره بــه اینکــه آمریکایی‌هــا در عــراق‪،‬‬ ‫لبن ــان‪ ،‬یم ــن و دیگ ــر کش ــورها در مقاب ــل ای ــن اس ــلحه غیرقاب ــل دف ــاع جمه ــوری اس ــامی ای ــران‬ ‫س ــر ف ــرود آورده‌ان ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬در اس ــتان‌های درگی ــر ب ــا س ــیل م ــردم ب ــا سینه‌هایش ــان س ــیل‌بند‬ ‫ایج ــاد کردن ــد؛ ای ــن فرم ــول در ج ــای دیگ ــری پی ــدا نمی‌ش ــود‪.‬‬ ‫مخب ــر ب ــا بی ــان اینک ــه مق ــام معظ ــم رهب ــری خل ــف صال ــح ام ــام خمین ــی (ره) اس ــت و ب ــا‬ ‫همــان تدابیــر کشــور را اداره می‌کنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬وعده‌هایــی را در اســتان خوزســتان داده‬ ‫ب ــودم ک ــه مقی ــد ب ــودم آنه ــا انج ــام گی ــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬س ــه س ــال پی ــش ق ــرار گذاش ــتیم ب ــه نی ــت ‪ ۲۳‬ه ــزار ش ــهید خوزس ــتان‬ ‫در ای ــن اس ــتان ش ــغل ایج ــاد کنی ــم؛ در ح ــال حاض ــر ‪ ۲۵‬ه ــزار ش ــغل در ‪ ۳۲‬منطق ــه اس ــتان‬ ‫خوزس ــتان ایج ــاد ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــتاد اجرای ــی فرم ــان حض ــرت ام ــام (ره) ی ــادآور ش ــد‪ :‬در حادث ــه س ــیل ه ــم ج ــزو‬ ‫نخس ــتین دس ــتگاه‌هایی بودی ــم ک ــه در اس ــتان حض ــور یافتی ــم و ‪ ۱‬میلی ــون قل ــم جن ــس اع ــم از‬ ‫چ ــادر‪ ،‬پت ــو‪ ،‬چکم ــه و … توس ــط ق ــرارگاه مرک ــزی و ‪ ۱۴‬پای ــگاه بی ــن م ــردم توز ی ــع کردی ــم‪.‬‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی مجوز استخدام‬ ‫‌یک هزار نفر را در استان‌ها صادر کرد‬ ‫هستند استفاده شود و اولین ابالغ‬ ‫ما به مشاورین طراح پروژه‌های آب‬ ‫و خاک است که همانطور که آب‬ ‫را مهم می‌شمارند خاک را نیز دارای‬ ‫اهمیت بدانند‪.‬‬ ‫معاون آب و خاک وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی با اشاره به اینکه اخیرا‬ ‫وزارتخانه به استانها مجوز استخدام‬ ‫هزار نفر را داده است که حتما باید‬ ‫مصاحبه این افراد در معاونت آب و‬ ‫خاک انجام شود‪ ،‬افزود‪ :‬در برخی از‬ ‫استانها یکسری خرده فرمایشات وجود‬ ‫دارد که نباید به این خرده فرمایشات در‬ ‫استخدام افراد توجه شود‪.‬‬ ‫م ـ ـ ـع ـ ــاون آب و خ ـ ــاک وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی گفت‪ :‬وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی مجوز استخدام‌یک هزار نفر‬ ‫را در استان‌ها صادر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج‪،‬‬ ‫عل ـ ــی م ـ ــراد اکبری در چهاردهمین‬ ‫همایش ساالنه علوم خاک ایران که‬ ‫در سالن همایش علوم خاک برگزار‬ ‫شد‪ ،‬با بیان اینکه باید س ـ ــاالن ـ ــه‬ ‫‪ 500‬هزار هکت ـ ــار حاصلخیزی خاک‬ ‫را انجام دهیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬باید‬ ‫ارتباط خود را با مجامع بین‌المللی‬ ‫و دنیا زیاد کنیم و در اداره خاک باید‬ ‫از متخصصینی که خاک شناس‬ ‫رئیس مرکز گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی استان خبر داد‬ ‫فرماندهی انتظامی استان زنجان‬ ‫نیروی درجه‌داری استخدام می‌کند‬ ‫رئی ــس مرک ــز گزین ــش و اس ــتخدام فرمانده ــی‬ ‫انتظام ــی اس ــتان زنج ــان از آغ ــاز دور جدی ــد‬ ‫اس ــتخدام ای ــن فرمانده ــی از بی ــن واج ــدان ش ــرایط‬ ‫در مقط ــع درجـ ـه‌داری خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش پای ــگاه خب ــری پلی ــس‪ ،‬س ــرگرد‬ ‫حمیدرض ــا خزائ ــی اظه ــار داش ــت‪ :‬فرمانده ــی‬ ‫انتظام ــی اس ــتان زنج ــان ب ــه منظ ــور تکمی ــل کادر‬ ‫درجـ ـه‌داری خ ــود از بی ــن ب ــرادران واج ــد ش ــرایط‬ ‫اس ــتخدام می‌کن ــد‪.‬‬ ‫وی افـ ـ ــزود‪ :‬نـ ـیـ ـ ــروی انـ ـتـ ـظـ ـ ــامی جمه ــوری‬ ‫اس ــامی ای ــران ب ــه منظ ــور اس ــتقرار نظ ــم و امنی ــت‪،‬‬ ‫تامی ــن آس ــایش عموم ــی و ف ــردی و پاس ــداری از‬ ‫دس ــتاوردهای انق ــاب اس ــامی از بی ــن دارن ــدگان‬ ‫مــدرک تحصیلــی دیپلــم در درج ـه‌داری بــه صــورت‬ ‫پیمان ــی پن ــج س ــاله داوطل ــب م ــرد می‌پذی ــرد‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام ارش ــد انتظام ــی اس ــتان زنج ــان‬ ‫تابعی ــت نظ ــام جمه ــوری اس ــامی ای ــران و الت ــزام‬ ‫مدیرعام ــل صن ــدوق کارآفرین ــی امی ــد ب ــا اش ــاره ب ــه ایجاد‪۵۶‬ه ــزار ش ــغل در مناط ــق‬ ‫روس ــتایی ب ــا پرداخ ــت ‪۱۱۰۰‬میلی ــارد تس ــهیالت در س ــال‪ ،۹۷‬گف ــت‪ :‬ای ــن صن ــدوق از تم ــام‬ ‫کس ــب و کاره ــای مناط ــق روس ــتایی س ــیل زده حمای ــت م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬اصغ ــر نورال ــه زاده ام ــروز (نه ــم اردیبهش ــت م ــاه) در نشس ــت خب ــری‬ ‫تش ــریح عملک ــرد تس ــهیالت اش ــتغال روس ــتایی در س ــال ‪ ۹۷‬و همچنی ــن حمایت‌ه ــای ای ــن‬ ‫صن ــدوق از کس ــب و کاره ــای اس ــتان‌های س ــیل زده‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬در ح ــوزه اش ــتغال‬ ‫روس ــتایی ب ــه رغ ــم اینک ــه س ــال گذش ــته تعه ــد صن ــدوق پرداخ ــت ه ــزار میلی ــارد توم ــان‬ ‫تســهیالت روســتایی بــود‪ ،‬امــا تــا پایــان ســال نزدیــک بــه هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫بــه ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬طــرح در ‪ ۲۳‬هــزار روســتا پرداخــت گردیــد کــه بــرای ‪ ۵۶‬هــزار نفــر اشــتغال زایــی‬ ‫شــد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن هزینــه ایجــاد اشــتغال ســرانه (بــه ازای هــر نـ ـــفر)‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلی ــون توم ــان‪ ،‬صن ــدوق کارآفرین ــی امی ــد بای ــد ب ــرای ‪ ۷‬ه ــزار نف ــر اش ــتغال ایج ــاد می‌ک ــرد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه‪ ،‬اج ــرای ط ــرح اش ــتغال روس ــتایی از مح ــل مناب ــع صن ــدوق توس ــعه‬ ‫ی ــک ق ــدم بس ــیار مثب ــت ب ــود ک ــه ب ــرای اولی ــن ب ــار در کش ــور ب ــا ای ــن حج ــم از تأمی ــن مال ــی در‬ ‫روس ــتاها اج ــرا می‌ش ــود‪ ،‬اظه ــار امی ــدواری ک ــرد‪ ،‬در س ــال ‪ ۹۸‬ب ــا افزای ــش دو براب ــری تعه ــدات‬ ‫صن ــدوق‪ ،‬در ح ــوزه پرداخ ــت تس ــهیالت اش ــتغال زای ــی ‪ ۲‬ه ــزار میلی ــارد توم ــان تس ــهیالت‬ ‫پرداخ ــت ش ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه ‪ ۷۰‬درص ــد طرح‌ه ــای اش ــتغال روس ــتایی صن ــدوق کارآفرین ــی در‬ ‫حــوزه فــرآوری محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬بســته بنــدی و تأمیــن زنجیــره ارزش بخــش کشــاورزی‬ ‫ً‬ ‫اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬ای ــن مش ــاغل عمدت ــا پای ــدار هس ــتند و باع ــث مهاج ــرت معک ــوس در مناط ــق‬ ‫روس ــتایی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل صن ــدوق کارآفرین ــی امی ــد ادام ــه داد‪ :‬یک ــی دیگ ــر از اقدام ــات س ــال گذش ــته‬ ‫برنام ــه ر ی ــزی ب ــرای اش ــتغال جوان ــان ب ــود ک ــه در ای ــن زمین ــه ‪ ۹۰‬میلی ــارد توم ــان تس ــهیالت ط ــی‬ ‫تواف ــق ب ــا وزارت ورزش و جوان ــان پرداخ ــت ش ــد‪ .‬ب ــا اج ــرای ای ــن برنام ــه در تم ــام ‪ ۴۰۰‬شهرس ــتان‬ ‫کش ــور‪ ،‬حداق ــل ی ــک باش ــگاه ورزش ــی ب ــه ص ــورت «تأمی ــن مال ــی غی ــر دولت ــی» راه ان ــدازی ش ــده‬ ‫اس ــت ک ــه ب ــا ای ــن اق ــدام ه ــم ب ــه ورزش عموم ــی و س ــامت جس ــم جوان ــان توج ــه می‌ش ــود و ه ــم‬ ‫اوق ــات فراغ ــت را ب ــه و ی ــژه در شهرس ــتان‌های کمت ــر برخ ــوردار فراه ــم می‌کنی ــم‪.‬‬ ‫استاندار کرمانشاه‪:‬‬ ‫تخصص ــی خ ــود از س ــاعت ‪ 8‬ت ــا ‪ 14‬ب ــه نش ــانی‬ ‫زنج ــان بزرگ ــراره ‪ 22‬بهم ــن – ضل ــع غر ب ــی س ــتاد‬ ‫فرمانده ــی انتظام ــی اس ــتان زنج ــان‪ -‬س ــاختمان‬ ‫اداری ام ــام رض ــا(ع) مرک ــز گزین ــش و اس ــتخدام‬ ‫فرمانده ــیانتظام ــیاس ــتانزنج ــانمراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫معلمان در برخی از مراکز شهرداری‬ ‫مشغول به فعالیت می‌شوند‬ ‫رئی ــس ش ــورای ش ــهر ته ــران ب ــا اش ــاره ب ــه ض ــرورت‬ ‫حمای ــت ش ــهرداری از کارگ ــران مش ــغول در ای ــن‬ ‫مجموع ــه گف ــت‪ :‬معلم ــان و فرهنگی ــان می‌توانن ــد‬ ‫ب ــا ارائ ــه آم ــوزش ب ــه ش ــهروندان در س ــازمان فرهنگ ــی‬ ‫اجتماع ــی ش ــهرداری مش ــغول ب ــه فعالی ــت ش ــوند‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجو‪ ،‬محســن هاشــمی‬ ‫رفس ــنجانی اظه ــار داش ــت‪‌:‬در ش ــرایط دش ــوار فعل ــی‬ ‫بیش ــترین فش ــار اقتص ــادی ب ــر قش ــر زحمتک ــش کارگ ــر‬ ‫اس ــت و ای ــن اف ــراد از ی ــک ط ــرف ب ــا ت ــورم س ــنگین‬ ‫مواجــه هســتند و از طرفــی حقــوق آن‌هــا متناســب بــا‬ ‫ت ــورم ب ــاال نم ـی‌رود‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬از ش ــهرداری می‌خواهی ــم ک ــه مراق ــب‬ ‫وضعیــت کارگرانــی باشــد کــه در مجموعــه شــهرداری‬ ‫مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫وی بی ــان داش ــت‪‌:‬اکنون قش ــر فرهنگ ــی نی ــز ب ــا‬ ‫مشــکالتمعیشــتیمواجهاســتو باتوجهبــهایــن مســئله‬ ‫س ــازمان فرهنگ ــی هن ــری‪ ،‬اجتماع ــی ش ــهرداری‬ ‫می‌توان ــد از زیرس ــاخت‌های خ ــود جه ــت حمای ــت‬ ‫از فرهنگی ــان اق ــدام کن ــد‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬ای ــن اف ــراد می‌توان ــد جه ــت ارتق ــاء و‬ ‫آم ــوزش ب ــه ش ــهروندان در مرا ک ــز فرهنگ ــی اجتماع ــی‬ ‫ش ــهرداری ب ــه ش ــهروندان آموزش‌ه ــای مختلف ــی‬ ‫ارائ ــه دهن ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل کار‪:‬‬ ‫سیل گلستان هفت هزار کارگر را بیکار کرد‬ ‫مدی ــر کل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اس ــتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬برابــر آخریــن آمــار اســتخراج شــده؛‬ ‫ب ــر اث ــر وق ــوع س ــیل هف ــت ه ــزار کارگ ــر بخ ــش ه ــای‬ ‫مختل ــف اس ــتان بی ــکار ش ــدند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا س ــعید مازندران ــی در جش ــنواره‬ ‫امتن ــان از نخب ــگان جامع ــه کار و تولی ــد گلس ــتان‬ ‫شــامل کارگــران‪ ،‬گــروه هــای کار و واحدهــای نمونــه‬ ‫اظه ــار داش ــت ک ــه از ای ــن تع ــداد س ــه ه ــزار نف ــر در‬ ‫بخ ــش ه ــای صنعت ــی و چه ــار ه ــزار کارگ ــر دیگ ــر در‬ ‫بخــش قالــی بافــی اســتان دچــار آســیب و خســارت‬ ‫ناش ــی از بی ــکاری ش ــده ان ــد‪.‬‬ ‫وی اظه ــار داش ــت‪ :‬از س ــوی دیگ ــر کارفرمای ــان‬ ‫و س ــرمایه گ ــذاران گلس ــتان نی ــز ک ــه س ــرمایه ه ــای‬ ‫م ــادی و معن ــوی خ ــود را وارد عرص ــه خدم ــت ک ــرده ان ــد‪،‬‬ ‫دچ ــار خس ــارت ش ــده ان ــد و هم ــه گ ــروه ه ــای‬ ‫تولی ــدی اس ــتان نیازمن ــد حمای ــت و ی ــژه دول ــت‬ ‫هس ــتند‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬دول ــت پارس ــال ‪ 10‬ه ــزار میلی ــارد‬ ‫ر ی ــال تســـهیالت از مح ــل اعتب ــارات رون ــق تولی ــد‬ ‫و س ــه هـــزار و ‪ 150‬میلی ــارد ر ی ــال تس ــهیالت ب ــرای‬ ‫س ــه ه ــزار و ‪ 900‬ط ــرح از مح ــل اعتب ــارات اش ــتغال‬ ‫روس ــتایی و عش ــایری ب ــه کارآفرین ــان اس ــتان‬ ‫گلس ــتان پرداخ ــت ک ــرد ک ــه تاثی ــر خوب ــی در ایج ــاد‬ ‫ش ــغل داش ــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی گلســتان‬ ‫بــا بیــان اینکــه عــدم تعــادل و هماهنگــی بیــن گــروه هــای‬ ‫کارگ ــری و کارفرمای ــی مش ــکالتی ب ــه وج ــود م ــی آورد‬ ‫ک ــه هم ــه از آن آس ــیب م ــی بینی ــد‪ ،‬اضاف ــه ک ــرد‪ :‬در‬ ‫شــرایط کنونــی کشــور‪ ،‬وقــوع ســیالب باعــث آســیب‬ ‫جــدی بــه جامعــه تولیــدی و کارگــری شــده کــه بایــد‬ ‫بــا تدبیــر شــرایط را مدیر یــت کــرد‪.‬‬ ‫مــازنــدران ـ ــی گ ـف ـ ــت‪ :‬در ب ـ ــرخی بن ـ ــگاه ه ــای‬ ‫ام ــام جمع ــه ش ــیراز ب ــا بی ــان اینک ــه ام ــروز ح ــدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه ــزار نف ــر جو ی ــای کار در اس ــتان ف ــارس دار ی ــم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ا گــر مشــکل بیــکاری را پشــت ســر بگذار یــم‪ ،‬بــا‬ ‫افــرادی مواجــه م ‌‬ ‫یشــویم کــه شــغل دارنــد امــا از شــغل‬ ‫خــود گالیــه منــد هســتند؛ حــال یــا مشــکل از حقــوق و‬ ‫مزایاســت یــا ایــراد غیرمرتبــط بــودن شــغل بــا تحصیــل‬ ‫ی ــا عالق ــه ف ــردی اس ــت‪.‬‬ ‫به گزارش دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در فارس‪،‬‬ ‫آیت اهلل لطف اهلل دژکام در دیدار با مدیرکل و معاونان‬ ‫معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری دانشـــگاه آزاد اســـامی مشـــهد گف ــت‪:‬‬ ‫اولی ــن مدرس ــه مهارت ــی کش ــور در بهم ــن م ــاه س ــال‪ 97‬افتت ــاح ش ــد و دو‬ ‫مدرســه عالــی مهارتــی در مشــهد نیــز مجوزهــای تاســیس خــود را دریافــت‬ ‫ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬اس ــماعیل خیرخ ــواه در نشس ــت خب ــری همای ــش‬ ‫«تحلیـــل بـــازار ســـرمایه و نقـــش آن در رونـــق تولیـــد در ســـال ‪ »۹۸‬ک ــه در‬ ‫س ــازمان مرک ــزی دانش ــگاه آزاد اس ــامی مش ــهد برگ ــزار ش ــد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه فرمای ــش مق ــام معظ ــم رهب ــری ک ــه امس ــال را س ــال رون ــق تولی ــد‬ ‫نام‌گ ــذاری فرمودن ــد‪ ،‬دانش ــگاه آزاد در اولی ــن حرک ــت خ ــود س ــعی ک ــرد ت ــا‬ ‫همایش ــی را در راس ــتای ش ــعار س ــال برگ ــزار کن ــد‪ .‬همچنی ــن دانش ــگاه ب ــا‬ ‫توجــه بــه سیاس ـت‌های کالن خــود مبنــی بــر حرکــت بــه ســمت دانشــگاه‬ ‫نس ــل س ــوم و چه ــارم فعالیت‌ه ــای گس ــترده‌ای را آغ ــاز ک ــرده اس ــت ک ــه از‬ ‫جمل ــه آن می‌ت ــوان ب ــه تأس ــیس م ــدارس عال ــی مهارت ــی اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬اولی ــن مدرس ــه مهارت ــی کش ــور در بهم ــن م ــاه‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬افتتــاح شــد و دو مدرســه عالــی مهارتــی در مشــهد نیــز مجوزهــای‬ ‫تأســـیس خـــود را دریافـــت کـــرده اســـت‪ .‬همچنیـــن تفاهم‌نامه‌های ــی‬ ‫در خص ــوص ب ــازار ب ــورس و س ــرمایه ص ــورت گرفت ــه اس ــت ک ــه در مس ــیر‬ ‫حرک ــت اقتص ــادی اس ــت‪.‬‬ ‫خیرخـــواه افـــزود‪ :‬وظیفـــه دانشـــگاه‪ ،‬تأمیـــن نیـــرو و اشـــتغال‬ ‫فارغ‌التحصی ــان ب ــرای کم ــک ب ــه اقتص ــاد کش ــور اس ــت‪ .‬ای ــن همایش‌ه ــا‬ ‫مجموع ــه فعالیت‌های ــی اس ــت ک ــه در ای ــن زمین ــه آغ ــاز ش ــده و ش ــروعی‬ ‫اســت بــرای تــداوم ایــن سلســله برنامه‌هــا و فعالیت‌هایــی کــه بــرای ســال‬ ‫‪ ۹۸‬برنامه‌ریـــزی شـــده اســـت‪.‬‬ ‫مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی اعالم کرد‬ ‫جذب و اشتغال برگزیدگان‬ ‫آزمون‌های تخصصی ویراستاری‬ ‫نفرات منتخب آزمون‌های تخصصی ویراستاری معرفی شده و به زودی‬ ‫فعالیت خود را آغاز می‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬معاون توسعه بانک‌ها و خدمات تخصصی مرکز‬ ‫اطالعات علمی با اعالم این مطلب که پس از ارزیابی‌های تخصصی‪،‬‬ ‫نفرات منتخب به منظور فعالیت در سامانه ویراستاری انتخاب و معرفی‬ ‫شدند‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد پس از طی مراحل آموزش بزودی فعالیت خود را‬ ‫در سامانه آغاز می‌کنند‪.‬‬ ‫به گفته محمد مهدی مشیدی در راستای شناسایی فارغ التحصیالن‬ ‫توانمند در قالب طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خـــانـــگی‪ ،‬از بـ ـی ـ ــن‬ ‫‪ ۱۹۴‬شرکت کننده آزمون ویراستاری که در ‪ ۱۱‬بهمن ماه سال گذشته در‬ ‫‪ ۹‬استان پایلوت کشور برگزار شد ‪ ۵۰‬نفر توانستند حد نصاب نمره قبولی‬ ‫را کسب کنند‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم معاون توسعه بانک‌ها و خدمات تخصصی ‪ ،SID‬این‬ ‫افراد در دو سطح تخصصی طبقه بندی شده‌اند که ‪ ۲۹‬نفر از واجدین‬ ‫شرایط به دلیل تجربه نیمه حرفه‌ای در ویراستاری پس از شرکت در‬ ‫کارگاه‌های آموزشی که توسط اساتید فن برگزار می‌شود‪ ،‬می‌توانند زیر نظــر‬ ‫سر ویراستاران مشغول فعالیت شوند و ‪ ۲۱‬نفر دیگر نیز به دلیل احراز‬ ‫حداقل نمره قبولی پس از گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی تدوین‬ ‫شده و کارگاه‌های آموزشی مربوطه می‌توانند در سامانه معرفی و فعالیت‬ ‫خود را آغاز کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که این مرکز با توجه به تجربه پانزده ساله خود‬ ‫در امر ایجاد بانک‌های اطالعاتی و نمایه‌سازی مقاله‌ها و دستاوردهای‬ ‫علمی منتشر شده در نشریه‌ها و مجامع علمی کشور‪ ،‬با کمک متولیان این‬ ‫حوزه به صاحبان محتوا در عرصه ویراستاری متون علمی و تخصصی‪،‬‬ ‫در تالش است تا با پاسداشت خط و زبان و ادبیات فارسی به جامعه‬ ‫علمی کشور یاری رساند‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل حساسیت فن ویراستاری‪،‬‬ ‫افراد منتخب ضمن بهره‌مندی از آموزش‌های الزم قبل از آغاز فعالیت‪،‬‬ ‫در دوره فعالیت در سامانه ویراستاری نیز از طرف سر ویراستاران‪،‬‬ ‫کارشناسان و مشتریان مورد ارزیابی مستمر قرار خواهند گرفت‬ ‫بر اساس اعالم معاون توسعه بانک‌ها و خدمات تخصصی ‪ SID‬بنا‬ ‫به ضرورت‪ ،‬ارزیابی توان تخصصی افراد فرد به فرد و بر اساس تجربیات‬ ‫حرفه‌ای‪ ،‬مدرک تحصیلی‪ ،‬گرایش تحصیلی و نحوه پاسخگویی به‬ ‫سواالت تخصصی توسط تیم متخصص صورت گرفته است‪.‬‬ ‫طبق اعالم روابط‌عمومی مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی‪،‬‬ ‫آزمون ویراستاری از سوی این مرکز و در واحدهای استانی جهاد دانشگاهی‬ ‫استان‌های (آذربایجان‌غربی‪ ،‬ایالم‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬خراسان‬ ‫جنوبی‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬کردستان‪ ،‬کرمانشاه و‬ ‫لرستان) در ‪ ۱۱‬بهمن ماه سال گذشته برگزار شد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬هزار شــغل صنعتی‬ ‫تا کمتر از ‪۳‬ســال آینده‬ ‫در اســتان تهران ایجاد می‌شود‬ ‫اقتص ــادی گلس ــتان چن ــد م ــاه حق ــوق کارگ ــران‬ ‫عق ــب افت ــاده ام ــا نگذاش ــته ان ــد ت ــا چ ــرخ تولی ــد‬ ‫از کار بیفت ــد و هم ــواره در مح ــل کار خ ــود حض ــور‬ ‫دارن ــد‪.‬‬ ‫وجود حدود ‪ ۲۰۰‬هزار نفر‬ ‫جویای کار در استان فارس‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان فارس و جمعی از‬ ‫کارگران گفت‪ :‬در موضوع مباحث کار و کارگری‪ ،‬با‬ ‫مسائل گوناگونی مواجه هستیم که جنبه ها و زوایای‬ ‫مختلفی دارند‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬بی ــکاری‪ ،‬ی ــک بح ــران بس ــیار ب ــزرگ‬ ‫اس ــت و ا گ ــر ب ــه آم ــار اف ــراد آم ــاده ب ــه کاری ک ــه ش ــغلی‬ ‫ندارن ــد و بی ــکار محس ــوب م ‌‬ ‫یش ــوند ن ــگاه کنی ــم‬ ‫متوج ــه خواهی ــم ش ــد ک ــه ب ــا ی ــک جمعی ــت عظی ــم و‬ ‫ی ــک بح ــران عظی ــم ت ــر مواج ــه هس ــتیم ‪.‬‬ ‫ام ــام جمع ــه ش ــیراز گف ــت‪ :‬ف ــرض کنی ــد در س ــال‬ ‫پانــزده هــزار شــغل جدیــد ایجــاد شــود؛ ایــن کار زحمــت‬ ‫ز ی ــادی دارد ام ــا آی ــا نی ــاز جامع ــه را برط ــرف می‌کن ــد؟‬ ‫مدرســه عالی مهارتی در مشهد‪،‬‬ ‫تاسیس می‌شود‬ ‫مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران‪ :‬‬ ‫امام جمعه شیراز مطرح کرد‪:‬‬ ‫سامانه گرمسیری در کرمانشاه‬ ‫‪ ۲۷‬هزار شغل ایجاد می کند‬ ‫حه ــای‬ ‫اس ــتاندار کرمانش ــاه ب ــا اش ــاره ب ــه افتت ــاح س ــامانه گرمس ــیری گف ــت‪ :‬از بزرگتری ــن طر ‌‬ ‫آب ــی منطق ــه اس ــت و می‌توان ــد ‪ ۲۷‬ه ــزار ش ــغل ایج ــاد کن ــد و توس ــعه خوب ــی ب ــرای منطق ــه ب ــه‬ ‫ارمغ ــان آورد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬هوش ــنگ بازون ــد در مراس ــم افتت ــاح چندی ــن ط ــرح ب ــا حض ــور رئی ــس‬ ‫جمهــور اظهــار داشــت‪ :‬مــردم اســتان کرمانشــاه از حمایت‌هــای رئیــس جمهــور در بحــث زلزلــه‬ ‫برخ ــوردار بودن ــد و ام ــروز ب ــاز ه ــم ش ــاهد نتیج ــه حمایت‌ه ــای ش ــما هس ــتیم‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه افتت ــاح س ــامانه گرمس ــیری گف ــت‪ :‬از بزرگتری ــن طرح‌ه ــای آب ــی منطق ــه‬ ‫اس ــت و می‌توان ــد ‪ ۲۷‬ه ــزار ش ــغل ایج ــاد کن ــد و توس ــعه خوب ــی ب ــرای منطق ــه ب ــه ارمغ ــان آورد‪.‬‬ ‫اس ــتاندار کرمانش ــاه اف ــزود‪ :‬ای ــن س ــامانه نی ــاز ب ــه تعبی ــه مخازن ــی ب ــرای ف ــاز دوم نیازمن ــد‬ ‫اعتب ــار اس ــت ک ــه ب ــر اس ــاس ب ــرآورد اولی ــه ‪ ۱۵۰۰‬میلی ــارد ف ــاز دوم نی ــاز دارد‪.‬‬ ‫وی بی ــان داش ــت‪ :‬اف ــراد باالدس ــت ای ــن ط ــرح نیازمن ــد تخصی ــص ح ــق آب دارن ــد ک ــه‬ ‫امیدوار ی ــم ای ــن تخصی ــص ص ــورت گی ــرد‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬دو ش ــهر نف ــت ش ــهر و س ــومار ب ــا ‪ ۸۰‬روس ــتا ک ــه بع ــد از جن ــگ خال ــی از س ــکنه‬ ‫ش ــده‌اند ک ــه نیازمن ــد تأمی ــن زیرس ــاخت‌ها ب ــرای بازگش ــت م ــردم هس ــتیم‪.‬‬ ‫عملــی بــه قانــون اساســی‪ ،‬داشــتن اعتقــاد و التــزام‬ ‫عملــی بــه دیــن مبیــن اســام و والیــت فقیــه‪ ،‬عــدم‬ ‫عضو ی ــت ی ــا وابس ــتگی ب ــه اح ــزاب و گروه‌ه ــای‬ ‫سیاس ــی در زم ــان تقاض ــای اس ــتخدام‪ ،‬نداش ــتن‬ ‫س ــوء پیش ــینه کیف ــری و ع ــدم محکوم ــی ش ــدن‬ ‫ب ــه محرومی ــت از خدم ــات دولت ــی‪ ،‬برخ ــورداری از‬ ‫س ــامت جس ــمی و روان ــی مناس ــب و ع ــدم اعتی ــاد‬ ‫را از جمل ــه ش ــرایط عموم ــی اس ــتخدام ذک ــر ک ــرد‪.‬‬ ‫خزائـــی ب ــا بی ــان اینک ــه حداق ــل مع ــدل‬ ‫فارغ‌التحصی ــان بایس ــتی ‪ 14‬باش ــد‪ ،‬اظه ــار‬ ‫داش ــت‪ :‬حداکث ــر س ــن ب ــرای مقط ــع درج ــه داری‬ ‫‪ 18‬س ــال تم ــام اس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز گزین ــش و اس ــتخدام فرمانده ــی‬ ‫انتظام ــی اس ــتان زنج ــان بی ــان ک ــرد‪ :‬عالقمن ــدان‬ ‫می‌توانن ــد ب ــا در دس ــت داش ــتن دو قطع ــه عک ــس‬ ‫س ــه در چه ــار‪ ،‬تصوی ــر کارت مل ــی و شناس ــنامه‪،‬‬ ‫تصوی ــر م ــدرک تحصیل ــی و س ــابقه فعالیت‌ه ــای‬ ‫رئیس شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫یک مقام مسئول خبر داد‬ ‫پرداخت ‪ ۱۱۰۰‬میلیارد تسهیالت اشتغال‬ ‫روستایی در سال ‪۹۷‬‬ ‫معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد مشهد‪:‬‬ ‫ه ــر س ــال چ ــه تع ــداد از جوان ــان م ــا از دانــشگـ ـ ــاه ه ــا‬ ‫یش ــوند؟ از طرف ــی‬ ‫ف ــارغ التحصی ــل و جو ی ــای کار م ‌‬ ‫هــر ســال چــه تعــداد از کارخانجــات و صنایــع تعطیــل‬ ‫یش ــوند؟‬ ‫و کارگ ــران بی ــکار م ‌‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬میــزان ایجــاد اشــتغال بایــد هــر‬ ‫س ــال از جمعیت ــی ک ــه ب ــه بی ــکاران اف ــزوده م ‌‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫بیش ــتر باش ــد ت ــا در ی ــک چش ـم‌انداز بت ــوان تص ــور رف ــع‬ ‫بی ــکاری را داش ــت‪.‬‬ ‫آی ــت اهلل دژکام ب ــا تصر ی ــح اینک ــه دو موض ــوع بای ــد‬ ‫ب ــه ص ــورت و ی ــژه م ــد نظ ــر ق ــرار بگی ــرد؛ ل ــزوم عط ــف‬ ‫توج ــه الزم ب ــه تبیی ــن و توس ــعه فرهن ــگ کار و فرهن ــگ‬ ‫ش ــکرگزاری را م ــورد تاکی ــد ق ــرار داد‪.‬‬ ‫مدی ــر عام ــل ش ــرکت ش ــهرک ه ــای صنعت ــی اس ــتان ته ــران گف ــت‪:‬‬ ‫‪ ۵۵۰۰‬واح ــد صنعت ــی در ش ــهرک ه ــای صنعت ــی اس ــتان ته ــران وج ــود دارد‬ ‫و ‪۳‬ه ــزار ط ــرح در ح ــال س ــاخت اس ــت‪.‬‬ ‫صاب ــر پرنی ــان در گفتگ ــو ب ــا ایس ــنا بی ــان ک ــرد‪ ۵۵۰۰ :‬واح ــد صنعت ــی در‬ ‫ش ــهرک ه ــای صنعت ــی اس ــتان ته ــران وج ــود دارد و ‪ ۳‬ه ــزار ط ــرح ه ــم در‬ ‫ح ــال س ــاخت اس ــت‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت شــهرک‌های صنعتــی اســـتـــــان تـــــهران گــــفـ ـــت‪:‬‬ ‫ب ــا برنامه‌ریزی‌ه ــای انج ــام ش ــده‪ ،‬امیدواری ــم ک ــه ای ــن ‪ ۳‬ه ــزار ط ــرح در‬ ‫کمت ــر از ‪ ۳‬س ــال آین ــده ب ــه بهره‌ب ــرداری برس ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــه اش ــتغال جوان ــان اس ــتان ته ــران اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪ :‬اش ــتغال‬ ‫ح ــدود ‪ ۱۵۰‬ه ــزار نف ــری در ح ــال حاض ــر در ش ــهرک‌های صنعتی(دولت ــی)‬ ‫وج ــود دارد و ب ــا توج ــه ب ــه این‌ک ــه ح ــدود ‪ ۶۰‬ش ــهرک خصوص ــی در س ــطح‬ ‫اس ــتان وج ــود دارد ‪ ،‬در ح ــال ت ــاش هس ــتیم ک ــه ظرفیت‌ه ــای بیش ــتری‬ ‫ب ــرای ایج ــاد اش ــتغال جوان ــان ب ــه کار بگیری ــم‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬بای ــد کاری انج ــام بدهی ــم ک ــه ش ــهرک‌های خصوص ــی‬ ‫ه ــم از امکان ــات دولت ــی بهرمن ــد بش ــوند و ب ــا ای ــن کار خ ــود موان ــع تولی ــد را‬ ‫برط ــرف کنی ــم‪.‬‬ ‫پرنیان تصریح کرد‪ :‬با پیش‌بینی‌های انجام شده کمتر از ‪۳‬سال آینده‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬هزار شغل صنعتی در سطح استان تهران ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫وی یـــادآور شـــد‪ :‬همـــه دســـتگاه‌ها بایـــد بـــرای رفـــع موانـــع تولی ــد در‬ ‫سراســر کشــور الخصــوص اســتان تهــران تــاش کننــد ‪ ،‬تــا جوانــان مشــکل‬ ‫اش ــتغال نداش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫مدیـــر عامـــل شـــرکت شـــهرک‌های صنعتـــی اســـتان تهـــران اف ــزود‪:‬‬ ‫دول ــت بای ــد پش ــتیبان تولیدکنن ــدگان و کارخانج ــات باش ــد و کاری کن ــد‬ ‫ک ــه ای ــن اف ــراد درگی ــر نامه‌نگار ی‌ه ــای اداری نباش ــند و فق ــط ب ــه تولی ــد و‬ ‫اش ــتغال جوان ــان فک ــر کنن ــد و ب ــا ای ــن کار ی ــک حرک ــت جه ــادی در کش ــور‬ ‫ایجـــاد می‌شـــود‪.‬‬
‫آموزش و پرورش‬ ‫شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 -1398‬شعبان ‪ 4 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از ترم های تابستانی استفاده کنیم تا این دانشجو – معلمان‬ ‫در دوره سه ساله آموزش ها را بدون حذف واحد دروس را فرا‬ ‫بگیرند و به خدمت آموزش و پرورش در آیند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به درخواست خود از وزیر آموزش و پرورش افزود‪:‬‬ ‫البتهاینامرنیازمندمجوز وزارتعلوم‪،‬تحقیقاتو فناوریو وزارت‬ ‫آموزشو پرورشدارد کهممکناست کوتاهمدتو یادائمیباشد‪.‬‬ ‫در گفتگو با رئیس دانشگاه فرهنگیان تشریح شد‬ ‫‪ 320‬هزار معلم تا سال ‪ 1399‬بازنشسته می شوند‬ ‫رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه آموزش و‬ ‫پرورش ‪ 910‬هزار معلم دارد گفت‪ :‬از این تعداد معلم تا سال‬ ‫‪ 1399‬حدود ‪ 320‬هزار و تا سال ‪ 1404‬عمال دو سوم معلمان‬ ‫کل کشور بازنشسته می شوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کمبود شدید معلم در کشور افزود‪ :‬اگر با‬ ‫تالش هایی که داریم بتوانیم معلم جذب کنیم‪ ،‬می توانیم‬ ‫حداکثر به کف نیازها در تامین معلم برسیم‪.‬‬ ‫جزئیات آزمون استخدامی‬ ‫سال جاری آموزش و پرورش‬ ‫از همه ظرفیت های جذب معلم‬ ‫از جمله ماده ‪ 28‬بهره می بریم‬ ‫رئیس دانشگاه فرهنگیان در پاسخ به سوال خبرنگار‬ ‫بازارکار مبنی بر اینکه با موج گسترده بازنشستگی معلمان‬ ‫چه برنامه ای دارید و تا چه حد از ظرفیت ماده ‪ 28‬دانشگاه‬ ‫فرهنگیان برای جبران کمبودها استفاده می کنید گفت‪ :‬در‬ ‫سال های قبل کم کاری هایی در جذب دانشجو – معلم‬ ‫صورت گرفته است که شیب کم جذب دانشجو – معلم در‬ ‫سال های قبل باعث شد تا آموزش و پرورش در سال ‪1397‬‬ ‫با‪78‬هزار کمبودمعلممواجهشودکهاستفادهازمعلمانحقالتدریس‪،‬‬ ‫خرید خدمت‪ ،‬تدریس مدیر و معاونان مدارس و ‪ ...‬از‬ ‫راهکارهای ممکن در تامین نیازهای کمبود معلم بود‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه در آموزش و‬ ‫پرورش تالش همه جانبه ما تامین نیرو برای آموزش و پرورش‬ ‫است گفت‪ :‬از همه ظرفیت های جذب معلم از جمله ماده‬ ‫‪ 28‬بهره می بریم تا نیاز آموزش و پرورش را در زمینه کمبود‬ ‫معلم جبران کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه حدود ‪ 80‬تا ‪ 90‬هزار معلم در سال جاری‬ ‫بازنشستهمیشوند گفت‪:‬امسال‪ 20‬هزار معلمواردآموزشو پرورش‬ ‫میشودو تالشهایدیگرینیزبرایجبران کمبودهاداریم‪.‬‬ ‫◄ رئیس دانشگاه فرهنگیان به مناسبت نکوداشت‬ ‫یکصد سالگی تربیت‌معلم در یک نشست خبری به ارائه‬ ‫جزئیات آزمون استخدامی سال جاری و برنامه های کمبود‬ ‫و تامین نیرو در آموزش و پرورش پرداخت‪.‬‬ ‫دکتر حسین خنیفر همچنین در حاشیه این نشست‬ ‫خبری به سواالت خبرنگار بازارکار درباره برنامه این‬ ‫دانشگاه برای استفاده از ظرفیت ماده ‪ 28‬در زمینه جذب‬ ‫فارغ التحصیالن سایر دانشگاه ها برای تامین معلم مورد‬ ‫نیاز آموزش و پرورش و ‪ ...‬پاسخ داد‪.‬‬ ‫تالش کردیم در این گزارش‪ ،‬به سواالت مختلف‬ ‫عالقمندان به جذب و استخدام در آموزش و پرورش‬ ‫پاسخ های روشنی ارائه نماییم‪.‬‬ ‫تا چهل سال آینده هر چه معلم تربیت کنیم‬ ‫مازاد نخواهند بود‬ ‫دکتر خنیفر با یادآوری این نکته که باید استراتژی ما تربیت‬ ‫معلم برای دهه های آینده باشد اظهار داشت‪ :‬تا چهل سال‬ ‫آینده هر چه معلم تربیت کنیم باز هم برای کشور کم است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه کشور ما به اندازه ‪ 23‬کشور بزرگ‬ ‫و کوچک دنیا وسعت دارد گفت‪ :‬کشوری مثل ژاپن به‬ ‫اندازه خراسان و مازندران ایران وسعت دارد در حالی که ‪52‬‬ ‫دانشگاه تربیت معلم در ‪ 52‬ایالت این کشور برای تامین و‬ ‫تربیت معلم فعالیت دارد‪.‬‬ ‫زمان آزمون استخدامی آموزش و پرورش‬ ‫رئیس دانشگاه فرهنگیان درباره زمان آزمون استخدامی‬ ‫آموزش و پرورش گفت‪ :‬این آزمون قرار بود اردیبهشت باشد‪،‬‬ ‫ولی خرداد ماه سال جاری برگزار می شود‪.‬‬ ‫پذیرفته شدگان به لحاظ استخدامی چه وضعیتی دارند؟‬ ‫رئیس دانشگاه فرهنگیان درباره اینکه پذیرفته شدگان‬ ‫به لحاظ استخدامی چه وضعیتی دارند؟ اظهار داشت‪:‬‬ ‫پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش امسال نیز‬ ‫مثل سال گذشته استخدام رسمی خواهند شد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬ما ضمن احترام به نظر سازمان امور‬ ‫اداری و استخدامی کشور مبنی بر نداشتن استخدام رسمی‬ ‫اعالم می کنیم که ما تابع قانون هستیم ولی شان نظام تعلیم‬ ‫و تربیت فراتر از این است و تالش می کنیم پذیرفته شدگان‬ ‫آزمون در چه رشته هایی برگزار می شود‬ ‫دکترخنیفربااشارهبهرشتههایموردنیاز در آزموناستخدامی‬ ‫آموزش و پرورش گفت‪ :‬آزمون استخدامی آموزش و پرورش در ‪16‬‬ ‫رشتهموردنیاز آموزشو پرورششاملزبانفارسی‪،‬تاریخ‪،‬جغرافیا‪،‬‬ ‫فیزیک‪ ،‬شیمی‪ ،‬ریاضی و ‪ ...‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫آموزش و پرورش استخدام رسمی شوند‪.‬‬ ‫تالش می کنیم دانشجو – معلمان دانشگاه فرهنگیان‬ ‫سه ساله فار غ‌التحصیل شود‬ ‫دکتر حسین خنیفر درباره اینکه آیا نظام آموزشی‬ ‫دانشجو‪ -‬فرهنگیان سه ساله می شود گفت‪ :‬به جهت نیاز‬ ‫آموزش و پرورش تالش می کنیم دانشجو – معلمان دانشگاه‬ ‫فرهنگیان سه ساله فارغ‌التحصیل شوند و این به معنای‬ ‫حذف و یا کاهش زمان تحصیل نیست بلکه می خواهیم‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش‬ ‫در پاسخ به بازارکار؛‬ ‫‪ ۵۵‬هزار نیروی جدید در‬ ‫آموزش و پرورش‬ ‫استخدام می شوند‬ ‫ورود ‪ ۲۰‬هزار معلم جدید به مدارس از مهر امسال‬ ‫رئیس دانشگاه فرهنگیان از ورود ‪ ۲۰‬هزار معلم جدید به‬ ‫مدارس از مهر امسال خبر داد و گفت‪ :‬در تالش هستیم برای‬ ‫سال آینده ‪ ۵۵‬هزار دانشجو در این دانشگاه جذب کنیم‪.‬‬ ‫جذب اعضای هیات علمی‬ ‫در آینده نزدیک ‪ ۵۵‬هزار نیروی جدید در‬ ‫رئیس دانشگاه فرهنگیان درباره جذب هیات علمی در‬ ‫آموزش و پرورش جذب و استخدام می شوند‬ ‫این دانشگاه گفت‪ :‬در حال حاضر اعضای هیات علمی‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار‪ ،‬علی الهیار‬ ‫دانشگاه فرهنگیان کم و ‪ 780‬نفر است و بسیاری از آنها در‬ ‫ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع‬ ‫سن بازنشستگی هستند و به همین دلیل دانشگاه فرهنگیان‬ ‫وزارت آموزش و پرورش گفت‪ ۵۵ :‬هزار‬ ‫از دو هزار عضو غیر موظف استفاده می کند‪.‬‬ ‫نیروی جدید با برگزاری آزمون و گذراندن‬ ‫رئیسدانشگاهفرهنگیاندربارهروندجذباعضایهیأتعلمی‬ ‫دوره‌های چهارساله و یکساله‪ ،‬جذب این‬ ‫در دانشگاه فرهنگیان گفت‪ :‬روند جذب اعضای هیأت علمی‬ ‫وزارتخانه می‌شوند‪.‬‬ ‫در دانشگاه فرهنگیان طبق بخشنامه وزارت علوم است‪ .‬شرایط‬ ‫علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی‬ ‫سخت‌گیرانه‌ایوجودداردو هر کسینبایداستادتربیتمعلمش ــود؛‬ ‫و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و‬ ‫‪۴۰۰‬ردیفجذبازوزارتعلوم گرفته‌ایم کهنیازمادر‪۱۶‬رشتهازابتدایی‬ ‫جانشین وزیر در ستاد مرکزی بزرگداشت‬ ‫تادیپلماستومتقاضیانبایددراینرشته‌هادرخواستدهند‪.‬‬ ‫مقام معلم در یک نشست خبری به تشریح‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬پیش‌بینی نیاز ما تا سال ‪ ،۱۴۰۴‬تعداد برنامه های این معاونت در زمینه بزرگداشت هفته معلم و چگونگی جذب و استخدام‬ ‫‪ ۲۰۸۰‬هیأت علمی است؛ فراخوان جذب در شهریور و در وزارت آموزش و پرورش پرداخت‪.‬‬ ‫اسفند است که متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه‬ ‫معاون وزیر آموزش و پرورش در خصوص استخدام معلمان جدید نیز گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ثبت‌نام کنند و درخواست جذب دهند‪.‬‬ ‫به نیازهای وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر‪ ،‬این وزارتخانه به لحاظ نیروی‬ ‫انسانی در شرایط حادی به سر می‌برد و باید برای تأمین نیرو اقدام کنیم‪.‬‬ ‫دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل بیکار تربیت نمی کند‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اساس سند جامع نیروی انسانی نیازهای ما را برآورد شده و ‪ ۵۵‬هزار‬ ‫دکتر خنیفر در پاسخ به سوال دیگر بازارکار گفت‪ :‬ما تنها مجوز استخدامی جدید با گذراندن دوره‌های چهار ساله و یکساله جذب خواهند شد‪.‬‬ ‫دانشگاهی هستیم که فارغ التحصیل بیکار تربیت نمی کنیم‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این اعالم نیاز به سازمان اداری و استخدامی منعکس شده و به مراحل‬ ‫و همه فارغ التحصیالن آن وارد بازارکار می شوند‪.‬‬ ‫اجرایی آن نزدیک شده ایم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تا سال ‪ 1401‬بخش مهمی از نیازهای‬ ‫ارسال آیین‌نامه جدید استخدام نهضتی و حق‌التدریسی‌ها به دولت‬ ‫کمبود معلم برطرف می شود افزود‪ :‬در سال های گذشته در‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش همچنین از نهایی شدن‬ ‫سه دوره کال ‪ 12‬هزار دانشجو – معلم جذب شد ولی ما در آیین نامه جذب و استخدام معلمان حق التدریس‪ ،‬نیروهای نهضتی و پیش دبستانی‬ ‫دو دوره بیش از ‪ 40‬هزار نفر را جذب کردیم و االن هم تالش می و ارسال آن به دولت در این هفته خبر داد‪.‬‬ ‫کنیم ‪ 55‬هزار نفر را جذب کنیم‪.‬‬ ‫الهیار ترکمن آخرین وضعیت بکارگیری و جذب معلمان حق التدریسی و نهضتی‬ ‫را تشریح و اظهار کرد‪ :‬بر اساس قانونی که مهر ماه سال ‪ ۹۷‬به تصویب مجلس شورای‬ ‫دانشگاه فرهنگیان بهترین مسیر تربیت معلم است اسالمی رسید‪ ،‬جذب این افراد و استخدامشان باید بر اساس آیین نامه‌ای باشد که به‬ ‫وی با اشاره به اینکه دانشگاه فرهنگیان بهترین مسیر صورت مشترک در کارگروهی با حضور دو تن از نمایندگان مجلس‪ ،‬وزارت آموزش و‬ ‫تربیت معلم است به ذکر جمله ای از بزرگان پرداخت و پرورش و سازمان اداری استخدامی تهیه و به تصویب برسد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬آموزش خوب گزینش بد را جبران نمی کند بنابراین‬ ‫وی افزود‪ :‬این آیین نامه تقریبا در این کارگروه نهایی شده و آماده ارائه به دولت است‬ ‫باید تالش کنیم از طریق دانشگاه فرهنگیان بهترین نیروها را و نهایتا تا هفته آینده می‌توانیم آن را ارسال کنیم که بعد از تصویب‪ ،‬مبنای عمل قرار‬ ‫جذب کنیم و بهترین آموزش ها را برای معلم شدن آنها ارائه خواهد گرفت و استخدام بر اساس مفاد و مندرجات آن صورت می گیرد‪.‬‬ ‫نماییم تا آموزش و پرورش موفق و شایسته ای داشته باشیم‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره مشموالن استخدام طبق‬ ‫وی افزود‪ :‬در جذب از طریق جذب ماده ‪ 28‬فقط این قانون گفت‪ :‬کاملا در متن قانون مشخص است که مشموالن‪ ،‬برخی حق التدریسی‌های‬ ‫یکسال فرصت تربیت معلم داریم ولی در جذب از طریق سال‌های قبل و آموزش دهندگان نهضت سوادآموز ی‌اند که به صورت مستمر کار کرده‌اند؛‬ ‫دانشگاه فرهنگیان ‪ 4‬سال زمان داریم تا نیرو ها و معلمان‬ ‫همچنین شامل مربیان پیش دبستانی و برخی نیروهای خرید خدماتی که‬ ‫شایسته ای را برای نظام آموزش و پرورش‬ ‫سال‌هایقبلباشرکتهایآموزشیهمکاری کردهاندنیزهست‪.‬در آییننامه‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫تربیت کنیم‪.‬‬ ‫جزئیات مشخص است و مفاد اجرایی قانون در آیین نامه آمده است‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت معدنی جهت تکمیل نیروهای انسانی خود در معدن در استان کرمان شهرستان سیرجان نیاز به افراد زیر دارد‬ ‫ردیف‬ ‫نوع شغل‬ ‫کد شغل‬ ‫‪1‬‬ ‫انباردار‬ ‫‪4220‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مسئول دریافت کاال در‬ ‫انبار‬ ‫‪4221‬‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫کارشناسی و باالتر‬ ‫موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان ( محک) استخدام میکند‪:‬‬ ‫سابقه و شرایط‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫عنوان شغل‬ ‫شرایط‬ ‫‪ 7‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬مسلط به نرم افزار راهکاران‬ ‫سیستم (همکاران سیستم)‪ ،‬مسلط به ا کسل‪،‬‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫‪3‬‬ ‫کنترل موجودی در انبار‬ ‫‪4222‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس ایمنی‬ ‫‪4223‬‬ ‫کارشناسی و باالتر رشته های‬ ‫تحصیلی ایمنی صنعتی‪-‬‬ ‫بهداشت حرفه ای و ‪HSE‬‬ ‫ایمنی یا مدیریت‬ ‫‪ 7‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬مسلط به ‪،ICDL‬‬ ‫آشنا به ایمنی ماشین آالت راهسازی و معدنی‬ ‫و کارخانه های مربوطه‬ ‫‪5‬‬ ‫مسئول ایمنی‬ ‫‪4227‬‬ ‫فوق دیپلم و باالتر رشته های‬ ‫تحصیلی ایمنی صنعتی و‬ ‫بهداشت حرفه ای‬ ‫مسلط به ‪ICDL‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مسئول تاسیسات‬ ‫‪4224‬‬ ‫کارشناسی و باالتر‬ ‫‪ 10‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬مسلط به موتورخانه و‬ ‫پمپ های صنعتی‪ ،‬مسلط به سیستم‬ ‫لوله کشی آب ‪ ،‬گاز و سوخت‬ ‫‪7‬‬ ‫مسئول انتظامات‬ ‫‪4225‬‬ ‫فوق دیپلم و باالتر‬ ‫‪ 10‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬بازنشستگان نیروهای‬ ‫مسلح و نیروی انتظامی‬ ‫‪8‬‬ ‫مسئول دفتر فنی‬ ‫‪4226‬‬ ‫کارشناسی معدن و باالتر‬ ‫گرایش های استخراج‬ ‫ا کتشافات و فرآوری‬ ‫‪ 10‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬مسلط به نرم افزار‬ ‫‪ ،Datamine‬آشنا به گزارش های عملیاتی و مدیریتی‬ ‫‪9‬‬ ‫مسئول دفتر نت‬ ‫‪4227‬‬ ‫کارشناسی و باالتر‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬مسلط به نرم افزار ‪CMMS‬‬ ‫(سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات)‪ ،‬آشنا به‬ ‫گزارش های عملیاتی و مدیریتی‬ ‫‪10‬‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫‪4228‬‬ ‫کارشناسی استخراج و باالتر‬ ‫‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬مسلط به ‪ICDL‬‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمائید‪ .‬ذکر کد شغل در رزومه ضروری می باشد‬ ‫‪Jazbederakhshan13@yahoo.com‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫حداقل تحصیالت‬ ‫‪1‬‬ ‫مسئول فنی‬ ‫کارشناسی برق و‬ ‫الکترونیک‬ ‫‪2‬‬ ‫جنسیت‬ ‫سن‬ ‫توانایی‬ ‫آشنایی کاملبهبرقصنعتیوتعمیراتونگهداریماشینآالتصنعتی حداقل ‪ 10‬سال‬ ‫آقا‬ ‫حدا کثر ‪35‬‬ ‫سال‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫آقا‬ ‫حدا کثر‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫حداقل ‪2‬سال‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪30‬‬ ‫سال‬ ‫سابقه فروش عمده به مشتریان و نمایندگیها‬ ‫کارشناسی بازاریابی یا سایر‬ ‫سرپرست فروش‬ ‫ترجیحا در زمینه لوازم تحریر یا کاالهای مصرفی‪ ،‬توانمندی در‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫برقراری ارتباط و حفظ مشتریان‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪3‬‬ ‫پشتیبان فروش‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس محصول‬ ‫‪5‬‬ ‫طراح گرافیست‬ ‫کارشناسی گرافیک‬ ‫‪6‬‬ ‫فروشنده میدانی‬ ‫دیپلم‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫داخلی ‪ -‬خارجی‬ ‫کارشناسی‬ ‫روابط عمومی باال‪/‬تسلط در مذا کره تلفنی و پیگیر‬ ‫آشنایی با فرایند فروش‬ ‫سابقه کار‬ ‫آشنایی کامل به زبان انگلیسی تجاری‪/‬دارای تفکر خالق‪ ،‬توانایی‬ ‫کارشناسی مدیریت‬ ‫تجزیه و تحلیل اطالعات بازار‪/‬آشنا به فرایند تحقیقات بازار‬ ‫بازرگانی مهندسی صنایع‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫حدا کثر ‪30‬‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫سال‬ ‫تسلط به نرم افزارهای گرافیکی‪/‬آشنا به امور چاپ(کلیشه سازی)‬ ‫خالق و ایده پرداز‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪30‬‬ ‫سال‬ ‫‪ ‬آقا‬ ‫حدا کثر ‪30‬‬ ‫سال‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪35‬‬ ‫سال‬ ‫آشناییبهفروشمویرگی‪،‬روابطعمومیباال ودارایانگیزهفراگیریورشد حداقل‪2  ‬سال‬ ‫آشنایی کامل به مقررات و مکاتبات بازرگانی خارجی‪ ،‬روشهای پرداخت‬ ‫و اینکوترمز‪/ ‬تسلط به نرم افزارهای ‪ word ، excel‬و ‪/outlook‬تسلط‬ ‫به کلیه امور مربوط به ثبت سفارش‪ ،‬مجوزهای واردات و کنترل‬ ‫اسناد‪/‬تسلط به ثبت اطالعات در سامانه جامع تجارت‬ ‫حداقل‬ ‫‪5‬سال‬ ‫لطفارزومهخودرا ازطریقآدرسایمیلزیرارسالنمایید‪.‬درجعنوانشغلیدر موضوعایمیل(‪)subject‬الزامیاست‪،‬درغیراینصورترزومهشمابررسینخواهدشد‪.‬‬ ‫‪employment.1396@papco.ir‬‬ ‫بیش از ‪ 5‬سال سابقه کار در حوزه درمانی‬ ‫سرپرست مدیریت‬ ‫اطالعات سالمت‬ ‫کارشناسی‪/‬کارشناسی ارشد‬ ‫مدارک پزشکی‪ ،‬فناوری اطالعات‬ ‫سالمت‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫* متقاضیان رزومه کاری خود را از طریق آدرس اینترنتی ‪HR@mahak-charity.org‬‬ ‫و یا شماره فکس ‪ 22485456‬به این موسسه ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه برق و انرژی صبا‪ ،‬به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از فارغ التحصیالن دانشگاههای معتبرکه دارای انگیزه و‬ ‫قابلیت باالی کار تیمی می باشند‪ ،‬دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر روابط‬ ‫عمومی‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر منابع انسانی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی و صنعتی پارسا پالستیک ( پاپکو ) در راستای توسعه و تکمیل سازمان خود از واجدین شرایط زیر در‬ ‫تهران دعوت به همکاری می نماید‬ ‫مسئول تاسیسات‬ ‫فوق دیپلم‪/‬لیسانس‬ ‫تاسیسات حرارتی‪ ،‬برودتی‪،‬‬ ‫جوشکاری‪ ،‬مکانیک‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫حداکثر‬ ‫سن‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫مدیر برنامه ریزی‬ ‫کارشناس فناوری‬ ‫اطالعات‬ ‫‪35‬‬ ‫حداقل تجربه‬ ‫مرتبط‬ ‫مدرک و رشته‬ ‫تحصیلی‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫کارشناسی ارشد‪/‬‬ ‫در رشته های‬ ‫مدیریت‪ ،‬روابط‬ ‫عمومی‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫کارشناسی ارشد‪/‬‬ ‫در رشته اقتصاد‪،‬‬ ‫مدیریت منابع‬ ‫انسانی‬ ‫‪ 7‬سال‬ ‫کارشناسی ارشد‪/‬‬ ‫در رشته مهندسی‬ ‫صنایع‪ ،‬مدیریت‬ ‫صنعتی‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫محل‬ ‫خدمت‬ ‫توانمندی و شرایط احراز‬ ‫تعداد‬ ‫سابقه کار مرتبط در مدیریت روابط عمومی‪ ،‬دارای روابط‬ ‫عمومی قوی‪ ،‬آشنا به ابزارهای تبلیغاتی‪ ،‬آشنا به برندسازی‪ ،‬سابقه‬ ‫فعالیت با رسانه ها‪ ،‬آشنا به تهیه خبر‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫سابقه کار مرتبط در مدیریت اداری و منابع انسانی‪ ،‬دارای‬ ‫روابط عمومی قوی‪ ،‬مسلط به فرآیندهای جذب آموزش‬ ‫انگیزش‪ ،‬نگهداشت و توسعه کارکنان‬ ‫تهران‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫سابقه کار مرتبط در مدیریت برنامه ریزی‪ ،‬مسلط به دانش‬ ‫مدیریت پروژه‪ ،‬مسلط به مدیریت استراتژیک‪ ،‬آشنایی‬ ‫با حوزه سیستم ها و روش ها‪ ،‬مسلط به مدیریت ریسک‪،‬‬ ‫آشنا با فرآیندهای سرمایه گذاری‪ ،‬آشنا با مدیریت سبد‬ ‫پروژه ها‪ ،‬دارای مهارت گفتاری باال‪ ،‬مسلط به زبان‬ ‫انگلیسی‪ ،‬آشنا با نرم افزارهای ‪ MSP‬و ‪ SPSS‬کامفار‬ ‫سابقه کار مرتبط در زمینه فناوری اطالعات حوزه‬ ‫کاربران و حوزه نگهداری سرورها و تجهیزات‪ ،‬گذراندن‬ ‫دوره های مایکروسافت و سیسکو ‪ ،‬آشنایی با فایروال‬ ‫‪ Exchange‬و سیستم های ‪ ciso‬و ‪voip‬‬ ‫•متقاضیان دارای سابقه کار در صنعت برق و انرژی در اولویت می باشند‪ .‬متقاضیان محترم واجد شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ذکر عنوان شغل در موضوع ایمیل الزامی است و در غیر اینصورت از پذیرفتن آن معذوریم‪.‬‬ ‫‪job@sabapeg.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی فعال‬ ‫در زمینه تولید مواد اولیه صنعت الستیک در محدوده ونک جهت تکمیل کادر فروش صادراتی خود نیاز به یکنفر کارشناس بازرگانی‬ ‫با حداقل مدرک لیسانس‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی (مکاتبه و محاوره) و دارای تجربه حداقل ‪ 3‬سال در صادرات محصول نیازمند است‬ ‫فقط واجدین شرایط مدارک و سوابق تحصیلی و شغلی خود را حداکثر تا ‪ 98/2/18‬به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪teh.employment@gmail.com‬‬
‫اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 -1398‬شعبان ‪ 4 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در دیدار مدیر یونیدو از سازمان ستفا عنوان شد‬ ‫همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)‬ ‫و جهاد دانشگاهی برای توسعه اشتغال و کارآفرینی‬ ‫دکتر مارلین باکالی مدیر بخش پروژه های یونیدو در بازدید از سازمان تجاری سازی فناوری‬ ‫و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی (ستفا) اعالم کرد ‪ :‬یونیدو از برنامه های اشتغال جهاد‬ ‫دانشگاهی حمایت می کند‪.‬‬ ‫طرح الگوی توسعه مشاغل خانگی‬ ‫بازار محور است‬ ‫ای ــن مق ــام بی ــن الملل ــی ک ــه ب ــه هم ــراه دکت ــر‬ ‫منص ــوری مع ــاون توس ــعه کارآفرین ــی و اش ــتغال‬ ‫وزارت تع ــاون و کار در س ــازمان س ــتفا حض ــور یافت ــه ب ــود‬ ‫در جر ی ــان فعالی ــت ه ــای جه ــاد دانش ــگاهی ق ــرار‬ ‫گرف ــت و دس ــتاورد ه ــای ای ــن نه ــاد را ش ــگفت انگی ــز‬ ‫خوانــد و بــر تعامــل بیشــتر همــکاری هــای بیــن المللــی‬ ‫بوی ــژه ب ــا س ــازمان یونی ــدو تاکی ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫وی در حاش ــیه ای ــن مراس ــم ب ــه خبرن ــگار ب ــازارکار‬ ‫گف ــت‪ :‬ط ــرح توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی ط ــرح جالب ــی‬ ‫اس ــت و م ــن عالق ــه من ــد هس ــتم عمیق ــا ای ــن ط ــرح را‬ ‫مطالع ــه کن ــم و در جر ی ــان آن ق ــرار بگی ــرم‪.‬‬ ‫مدی ــر بخ ــش پ ــروژه ه ــای یونی ــدو اف ــزود‪ :‬ای ــران‬ ‫دس ــتاوردهای خوب ــی در ح ــوزه اش ــتغال دارد و ط ــرح‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی از ط ــرح ه ــای جالب ــی اس ــت ک ــه‬ ‫کس ــب و کاره ــا را ب ــه ب ــازار متص ــل م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره حمایــت ســازمان یونیــدو از طــرح هــای‬ ‫اش ــتغال ای ــران گف ــت‪ :‬همکاریه ــا و تعام ــل خوب ــی‬ ‫بی ــن وزارت کار و یونی ــدو برق ــرار اس ــت و م ــا ت ــالش‬ ‫م ــی کنی ــم ای ــن هم ــکاری ه ــا ب ــه هم ــکاری بیش ــتری‬ ‫در زمینــه مشــاوره‪ ،‬آموزش‪،‬انتقــال تجــارب و کمــک هــای‬ ‫مال ــی بینجام ــد‪.‬‬ ‫تبادل تجربیات با یونیدو در زمینه اشتغال‬ ‫در ای ــن بازدی ــد و نشس ــت ک ــه ب ــا حض ــور دکت ــر‬ ‫محم ــد ص ــادق بیجن ــدی رئی ــس س ــازمان س ــتفا و‬ ‫مع ــاون آموزش ــی جه ــاد دانش ــگاهی‪ ،‬دکت ــر عیس ــی‬ ‫منص ــوری مع ــاون توس ــعه کارآفرین ــی و اش ــتغال‬ ‫وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی و مهن ــدس‬ ‫مهن ــاز امام ــدای در مح ــل س ــازمان س ــتفا برگ ــزار‬ ‫ش ــد در زمین ــه انتق ــال تجربی ــات س ــازمان یونی ــدو در‬ ‫ح ــوزه مش ــاغل خ ــرد و خانگ ــی تب ــادل نظ ــر ش ــد‪.‬‬ ‫دکت ــر محم ــد ص ــادق بیجن ــدی رئی ــس س ــازمان‬ ‫س ــتفا و مع ــاون آموزش ــی جه ــاد دانش ــگاهی در ای ــن‬ ‫بازدی ــد دس ــتاوردهای جه ــاد دانش ــگاهی را بوی ــژه در‬ ‫ح ــوزه اش ــتغال و کارآفرین ــی و ط ــرح توس ــعه الگ ــوی‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار دکتر مارلین باکالی مدیر بخش پروژه های یونیدو در بازدید از سازمان‬ ‫تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی (ستفا) با اشاره به بازدید از برنامه های‬ ‫اشتغال در سه استان کشورمان گفت؛ ایران دستاوردهای خوبی در حوزه اشتغال داشته است‪.‬‬ ‫فازهای جدید الگوی توسعه مشاغل خانگی‬ ‫اجرایی می شود‬ ‫دکت ــر عیس ــی منص ــوری مع ــاون وز ی ــر تع ــاون‪،‬‬ ‫کار و رف ــاه اجتماع ــی از آغ ــاز ط ــرح توس ــعه الگ ــوی‬ ‫مشــاغل خانگــی در اســتان هــای مختلــف خبــر داد‬ ‫و اع ــالم ک ــرد‪ :‬ه ــم فازه ــای جدی ــد الگ ــوی توس ــعه‬ ‫مشــاغل خانگــی بــرای نــه اســتان و هــم طــرح توســعه‬ ‫ای ــن ط ــرح ب ــه س ــایر اس ــتان ه ــا اجرای ــی م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫مع ــاون وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ب ــا‬ ‫اشــاره بــه ضــرورت اســتفاده از تجربیــات بیــن المللــی‬ ‫از جملــهیونیــدو اظهــار داشــت‪:‬تــالشمــی کنیــم بــا توجــه‬ ‫ب ــه اینک ــه جه ــاد دانش ــگاهی مج ــری الگ ــوی توس ــعه‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی اس ــت از دان ــش و تجربی ــات ای ــن‬ ‫نه ــاد بی ــن الملل ــی در کش ــورهای مختل ــف اس ــتفاده‬ ‫کن ــد‪.‬‬ ‫مشــاغل خانگــی در نــه اســتان کشــورمان را بــه مدیــر‬ ‫یونی ــدو و هی ــات هم ــراه‬ ‫تش ــریح نم ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا ارای ــه و تش ــریح‬ ‫دسـ ـت ــاوردهـ ـ ــای جـ ـهـ ـ ــاد‬ ‫دانش ــگاهی در ای ــن بازدی ــد‬ ‫گف ــت‪ :‬جه ــاد دانش ــگاهی‬ ‫یـ ـ ــک نـ ـهـ ـ ــاد عـ ـمـ ـ ــومی‬ ‫غیردولـ ـ ــتی اسـ ـ ــت ک ــه در‬ ‫زمین ــه علم ــی‪ ،‬پژوهش ــی‪،‬‬ ‫فـ ـنـ ـ ــاوری و ف ــرهـ ـ ــنگی و‬ ‫اشــتغال فعالیــت مــی کنــد‬ ‫و بیش ــتر بودج ــه خ ــود را‬ ‫خ ــودش از طری ــق انح ــام‬ ‫ف ـعــال ـ ــیت‌های نــوآوران ـ ــه‬ ‫تام ـ ــین م ـ ــی ن ـم ـ ــاید‪.‬‬ ‫دکت ــر مارلی ــن باکال ــی مدی ــر بخ ــش پ ــروژه ه ــای‬ ‫یونی ــدو ک ــه بع ــد از بازدی ــد از ط ــرح ه ــای اش ــتغال زا‬ ‫وزارت تع ــاون کار و رف ــاه اجتماع ــی از س ــه اس ــتان‬ ‫طرح اشتغال ‪ 6‬هزار‬ ‫زن سرپرست خانوار‬ ‫اجرایی می‌شود‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی سازه های فلزی‬ ‫جهت کار در دفتر مرکزی از افراد ذیل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫خانم‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‪ ،‬حداقل لیسانس‬ ‫آشنا به حسابداری پیمانکاری‬ ‫ترجیحا آشنایی به نرم افزار پیوست‬ ‫ارسال رزومه از طریق ایمیل‬ ‫‪info@roknsazeh.com‬‬ ‫خراس ــان رض ــوی‪ ،‬کردس ــتان و کرمانش ــاه در ای ــن‬ ‫نشس ــت و بازدی ــد ش ــرکت‬ ‫ک ــرده ب ــود گف ــت‪ :‬در ای ــن‬ ‫بازدیده ــا دس ــتاوردهای‬ ‫ط ــرح توس ــعه مش ــاغل‬ ‫خانگــی کــه توســط جهــاد‬ ‫دانشــگاهی اجــرا مــی شــود‬ ‫را دی ــدم و ای ــن ط ــرح برای ــم‬ ‫بس ــیار ش ــگفت انگی ــز و‬ ‫ن ــو ب ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــر حمای ــت از‬ ‫برنام ــه ه ــای اش ــتغال‬ ‫ک ـشــورم ـ ــان در زم ـی ـن ـ ــه‬ ‫توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی‬ ‫و خ ـ ــرد ت ـ ــاکید ک ــرد و‬ ‫گفت‪ :‬تجربیات‪ ،‬آم ـــوزش‬ ‫ه ـ ــا و حمای ــت ه ــای خ ــود را متوج ــه اج ــرای ط ــرح‬ ‫ه ــا و کس ــب و کاره ــای خ ــرد و کوچ ــک در ایـ ـ ــران‬ ‫خــواه ـی ـ ــم ک ـ ــرد‪.‬‬ ‫جهت تامین کادر نیروی حسابداری در دفترمرکزی تهران‬ ‫یک حسابدار آقا در سطح رئیس حسابداری با سابقه مکفی‬ ‫( مسلط به تهیه صورتهای مالی‪ ،‬قراردادها‪ ،‬پیمانکاری‪،‬‬ ‫دارایی ثابت‪ ،‬خرید داخلی و خارجی و انبار‪ ،‬ثبت مجامع‬ ‫و تسلط به سیستم سپیدار و همکاران سیستم )‬ ‫استخدام می نماید‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط درخواست میگردد‬ ‫رزومه کاری خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employmentsaba@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیرمالی‬ ‫با‪ 15‬سال سابقه کار‪ ،‬کارشناسمحیطزیست باحداکثر‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار‪ ،‬متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به‬ ‫آدرسایمیلزیرارسالنمایند‪.‬‬ ‫‪job@kanikavan.com‬‬ ‫واقع در محدوده شهرک غرب جهت تکمیل کادر‬ ‫‪sanjeman.com/energy‬‬ ‫‪hr@fnn-co.com‬‬ ‫حسابداری خود به افراد با تخصص های زیر و مسلط به‬ ‫نرم افزار همکاران سیستم نیازمند است‪:‬‬ ‫‪ -1‬رئیس حسابداری با سابقه کار در شرکت های‬ ‫پیمانکاری با حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار‬ ‫‪ -2‬کارشناس حقوق دستمزد با سابقه کار در شرکت های‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس تکنولوژی تولید‬ ‫تحصیالت‪ :‬کارشناسی ‪ /‬کارشناسی ارشد مکانیک گرایشهای طراحی جامدات‪ ،‬ساخت و تولید‬ ‫تسلط به طراحی قالب های فلزی و جیگ و فیکسچر‬ ‫توانایی کار با نرم افزار ‪ ، solid work‬آشنایی با تکنولوژی شیت مثال‬ ‫سابقه کار‪ :‬سه سال مرتبط و تخصصی‬ ‫کارشناس نگهداری و‬ ‫تعمیرات‬ ‫تحصیالت کارشناسی ‪ /‬کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی‪ ،‬کارشناس کارشناسی‬ ‫ارشد مهندسی مکانیک‪ ،‬گرایش های جامدات و سیاالت‪ ،‬مهارت در برنامه ریزی ‪ PM‬آشنایی با‬ ‫‪ TPM‬و ‪RCM‬‬ ‫آشنایی با کنترل پروژه ‪ ،‬سابقه کار‪ :‬سه سال مرتبط و تخصصی‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناسبهداشتحرفهای‬ ‫تحصیالت‪ :‬کارشناسی‪/‬کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای ‪ ،‬مسلط به قوانین حوزه ‪ ،HSE‬تسلط‬ ‫کامل به مباحث کمک های اولیه‪ ،‬سابقه کار‪ :‬سه سال مرتبط و تخصصی‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫تحصیالت‪ :‬کارشناسی ‪ /‬کارشناسی ارشد مهندسی صنایع‪ ،‬تسلط کامل بر نرم افزاری کنترل آماری‬ ‫(خصوصا ‪ ، )Mini tab‬سابقه کار‪ :‬سه سال مرتبط و تخصصی ترجیحا در صنایع فلزی‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناسبازرگانیخارجی‬ ‫تحصیالت کارشناسی ‪ /‬کارشناسی ارشد ترجیحا مهندسی مکانیک‪ ،‬تسلط به بازرگانی خارجی‪،‬‬ ‫واردات و صادرات‪ ،‬امور گمرکی و ترخیص کاال‪ ،‬تسلط کامل به زبان انگلیسی (مکالمه‪ ،‬مکاتبه و‬ ‫مذاکره)‬ ‫لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمائید‪.‬‬ ‫شرکتپیمانکاریتولیدی‬ ‫پیمانکاری با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫شغل‬ ‫‪2‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناسحسابداری‬ ‫دارای مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های‬ ‫مرتبط‪ ،‬دارای ‪ 3-5‬سال سابقه کار در زمینه واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی ‪ ،‬مسلط به امور بیمه و مالیات‬ ‫آشنایی کامل به استخراج گزارشات‬ ‫ماده ‪ 169‬و ارزش افزوده‬ ‫لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر و ارسال رزومه‬ ‫به سامانه مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫سیستم ‪ ،‬ترجیحا آقا‬ ‫‪companyg1340@gmail.com‬‬ ‫فراخوان جذب سرمایه انسانی‬ ‫در شرکت تولیدی و صنعتی انرژی‬ ‫فراخوان جذب سرمایه انسانی در شرکت تولیدی و صنعتی انرژی کشور‬ ‫مسلط به محاسبات و کنترل طرح های فروش‬ ‫دارای سه سال سابقه کار‪ ،‬آشنا به نرم افزار راهکاران‬ ‫زن ــان سرپرس ــت خان ــوار ایج ــاد م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫توافق نامه همکاری سه جانبه معاونت امور زنان‬ ‫وی در بیـان جزئیـات ایـن طـرح خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و‬ ‫ایـن طـرح بـرای زنـان سرپرسـت خانـوار در ‪ 23‬اسـتان‬ ‫جهاد دانشگاهی شنبه ‪ 14‬اردیبهشت امضاء می شود‪.‬‬ ‫شـامل اسـتان های خراسان‪ ،‬شـمالی‪ ،‬رضوی‪ ،‬جنوبی‪،‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار مهنـدس سـیروس‬ ‫آذربایجـان شـرقی‪ ،‬اردبیـل‪ ،‬گیالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬گلسـتان‪،‬‬ ‫دشـتی معـاون توانمندسـازی سـازمان تجـاری سـازی‬ ‫لرسـتان‪ ،‬خوزسـتان‪ ،‬تهـران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬مرکـزی‪ ،‬همدان‪،‬‬ ‫فنـاوری و اشـتغال دانـش آموختـگان جهـاد دانشـگاهی‬ ‫ایلالم‪ ،‬چهارمحـال و بختیاری‪ ،‬ایالم‪ ،‬قم‪ ،‬قزوین‪،‬زنجان‬ ‫(سـتفا) بـا اعلالم ایـن خبـر گفـت‪ :‬آئیـن امضـاء و تبـادل‬ ‫یـزد و سـمنان اجـرا مـی شـود‪.‬‬ ‫توافــــــــــــق نامـــــــه همـکاری‬ ‫براسـاس اعلالم وی در‬ ‫سـه جانبـ ـ ـ ـ ــه معاونـت امـور‬ ‫مراسـم امضـــــــــــــــــــــای ایـن‬ ‫زنـان ریاسـ ـ ـ ــت جمهـوری‪،‬‬ ‫توافـق نامـه مدیـران ادارات‬ ‫وزارت تعـ ـ ـ ــاون‪ ،‬کار و رفـ ـ ـ ــاه‬ ‫‪ 6‬هزار شغل براساس‬ ‫کل تعـاون‪ ،‬کــــــــــــــــار و رفـاه‬ ‫اجتمــاعیوجهاددانشگاهی‬ ‫طرح توسعه الگوی‬ ‫اجتماعی‪ ،‬جهاد دانشگاهی‬ ‫‪ 14‬اردیبهشـت مـاه در محـل‬ ‫و معاونـت زنـان و امورخانواده‬ ‫پژوهشـکده فرهنـگ و هنـر‬ ‫مشاغل خانگی در‬ ‫استان‌های ســـــــــــــــراسر کشور‬ ‫جهاد دانشگاهی برگـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزار‬ ‫‪ 23‬استان کشور برای زنان‬ ‫حضـور مـی یابنـد‪.‬‬ ‫مـی شـود‪.‬‬ ‫مدیـران‪ ،‬کارشناسـان و‬ ‫مهندس ســیروس دشتی‬ ‫سرپرست خانوار ایجاد‬ ‫شـرکت کننـدگان در آییـن‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه موض ــوع‬ ‫می شود‬ ‫امضـاء توافـق نامـه همـکاری‬ ‫ای ــن تواف ــق نام ــه اش ــتغال‬ ‫سـه جانبـه معاونـت امـور زنان‬ ‫اســت گفــت‪ :‬براســاس ایــن‬ ‫ریاسـت جمهـوری‪ ،‬وزارت‬ ‫توافــق نامــه کــه کارفرمــای آن‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫معاون ــت ام ــور زن ــان ریاس ــت‬ ‫و جهـاد دانشـگاهی بـا چگونگـی اجـرای ایـن طـرح آشـنا‬ ‫جمه ــوری اس ــت ‪ 6‬ه ــزار ش ــغل براس ــاس ط ــرح توس ــعه‬ ‫مـی شـوند‪.‬‬ ‫الگ ــوی مش ــاغل خانگ ــی در ‪ 23‬اســـتان کشـــور بـــرای‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت صنایع غذایی‬ ‫لیسانس حسابدای‬ ‫آغاز همکاریسهجانبهمعاونت‬ ‫امور زنانریاستجمهوری‪،‬وزارتتعاون‬ ‫کار ورفاهاجتماعیوجهاددانشگاهی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جهت واحد حسابداری فروش از افراد ذیل دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ 6‬هزار زن سرپرست خانوار شاغل‬ ‫می شوند‬ ‫مهن ــدس مهن ــاز ام ــدادی ه ــم در حاش ــیه ای ــن‬ ‫مراس ــم ب ــه ب ــازارکار گف ــت‪ :‬ب ــا هم ــکاری جه ــاد‬ ‫دانش ــگاهی و وزارت کار پ ــروژه ه ــای اش ــتغال در‬ ‫بح ــث مش ــاغل خانگ ــی ب ــه زن ــان سرپرس ــت خان ــوار‬ ‫در اکث ــر اس ــتان ه ــای کش ــور توس ــعه م ــی یاب ــد‪.‬‬ ‫وی از اش ــتغال ب ــرای ‪ 6‬ه ــزار زن سرپرس ــت‬ ‫خان ــوار ب ــا حمای ــت معاون ــت ام ــور زن ــان ریاس ــت‬ ‫جمه ــوری خب ــر داد و اع ــالم ک ــرد‪ :‬خان ــم ابت ــکار از‬ ‫ط ــرح توس ــعه الگ ــوی مش ــاغل خانگ ــی اس ــتقبال‬ ‫ک ــرده ان ــد و اش ــتغال ب ــرای ‪ 6‬ه ــزار زن سرپرس ــت‬ ‫خان ــوار در قال ــب ط ــرح توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی در‬ ‫اس ــتان ه ــای مختل ــف کش ــور و ب ــا هم ــکاری جه ــاد‬ ‫دانش ــگاهی و وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫دنب ــال م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫در ای ــن بازدی ــد ب ــر هم ــکاری علم ــی‪ ،‬آموزش ــی‬ ‫و انتق ــال و تب ــادل تجربی ــات فیمابی ــن جه ــاد‬ ‫دانشــگاهی و یوتیــدو تاکیــد گردیــد و دکتــر بیجنــدی‬ ‫از مق ــام ارش ــد یونی ــدو تقدی ــر نم ــود‪.‬‬ ‫جهت ایجاد ‪ 6‬هزار شغل برای زنان سرپرست خانوار در ‪ 23‬استان انجام می شود‬ ‫لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر و ارسال رزومه به سامانه مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫‪sanjeman.com/energy‬‬ ‫یک شرکت تولیدی در زمینه تولید قطعات خودرو‬ ‫واقع در تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود‬ ‫از نفرات زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناسمالی‬ ‫لیسانس حسابداری با سابقه حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫و مسلط به امور مالی‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫لیسانس با سابقه حداقل ‪ 5‬سال و مسلط به مکاتبات‬ ‫خارجی و امور واردات‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را با درج عنوان شغلی در‬ ‫موضوع ایمیل به آدرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪knowledge97jc@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یکشرکتتولیدیصنعتی‬ ‫واقع در غرب تهران دعوت به همکاری می نماید‬ ‫کارشناسصادرات‬ ‫لیسانسمدیریتبازرگانی(مرد)‪،‬مسلطبهزبانعربی‬ ‫ارسال رزومه ‪Prsemp1@outlook.com‬‬
‫سالمت‬ ‫شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 -1398‬شعبان ‪ 4 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫همواره به مادران سرزمینم عشق می‌ورزم‬ ‫عضو هیات علمی ستاد وزارت بهداشت با اشاره به اینکه‬ ‫همواره به مادران سرزمینم عشق می ورزم گفت‪ :‬من بیش از ‪ 15‬سال‬ ‫است که هم در دانشکده مامایی و هم در وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و آموزش پزشکی فعالیت دارم و همواره به شغل مامایی‬ ‫عشق ورزیدم و تالش کردم کارم را در بخش مامایی به بهترین نحو‬ ‫انجام دهم‪.‬‬ ‫جایگاه مامایی در کشور‬ ‫وی در ادامه گفت ‪ :‬رشته مامایی را می توان از جمله رشته های‬ ‫پر مشقت اما مقدس نامید که از دیرباز تاکنون از محبوبیت‬ ‫خاصیبرخوردار بودهو هست‪.‬رشتهماماییاز زیرمجموع ‌ههای گروه‬ ‫علوم پزشکی و بهداشت است که با هدف تربیت کارشناسان‬ ‫متعهد در زمینه آموزش و خدمات مامایی صورت گرفته است‬ ‫تا فارغ التحصیالن این رشته بتوانند در جهت تامین سالمت‬ ‫مادران و کودکان جامعه قدم بردارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مامایی آمیخته علم و هنر است گفت‪:‬‬ ‫مامایی از معدود رشته‌هایی است که همزمان با جان دو نفر‬ ‫سروکار دارد که از یک سو جان مادر و از سوی دیگر جان فرزندی‬ ‫که در شکم مادر قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مامایی شغل بسیار حساسی است گفت‪:‬‬ ‫مامایی شغلی است که همه می خواهند مادر و فرزند را سالم و در کنار‬ ‫یکدیگر ببینند‪ .‬سالمت مادر از بدو بارداری تا به دنیا آمدن فرزند از‬ ‫شاخص های مهم توسعه است که ماماها در آن نقش مهمی دارند‪.‬‬ ‫بنابراین در مسیر توسعه ماماها نقش بسیار مهمی دارند و باید‬ ‫جایگاه واقعی ماما در نظام سالمت توجه الزم صورت بگیرد‪.‬‬ ‫فارغ التحصیالن مامایی باید مورد توجه قرار بگیرد‬ ‫این عضو فعال مامایی کشور با اشاره به اینکه جایگاه‬ ‫مامایی باید تقویت شود و فارغ التحصیالن مامایی باید مورد‬ ‫توجه قرار بگیرند اظهار داشت‪ :‬هنوز تعداد مرگ و میــر م ــادران‬ ‫‪ 20‬نفر در هرصد هزار تولد زنده است‪.‬‬ ‫سی و چهار هزار وهشتصد و سی وچهار ماما‬ ‫در کشور فعالیت دارند‬ ‫عضوهیاتعلمیمامایی کشور بااشارهبهاینکهسیو چهار هزار‬ ‫وهشتصد و سی وچهار ماما در کشور فعالیت دارند گفت‪ :‬این‬ ‫تعداد ماما در بخش های مختلف دولتی و خصوصی کشور مشغول‬ ‫فعالیت و خدمت هستند‪ .‬باید اضافه کن ــم که از ابـ ـت ــدا ت ــاکنـ ــون‬ ‫بیش از سی و نه هزار کد نظام پزشکی مامایی در کشور صادر شده‬ ‫که درواقع تعدادی از این افراد بازنشسته شده اند و تعدادی دیگر هم‬ ‫به کشورهایدیگرمهاجرت کردهانددر واقعمیتوان گفت کهسیهزار‬ ‫ماما هم در بخش دولتی مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫فارغ التحصیالن مامایی در کجا می توانند شاغل شوند‬ ‫گلبنی در ادامه گفت ‪ :‬مامایی یکی از زیرمجموعه‌های‬ ‫علوم پزشکی است که نقشهای بسیار گسترده‌ای اعم از نقش‬ ‫مشاوره‌ای‪ ،‬آموزشی‪ ،‬مراقبتی‪ ،‬حمایتی‪ ‌،‬درمانگری و تحقیقاتی‬ ‫است‪ .‬البته تمامی این نقشها در ارتباط با مادر و کودک مفهوم‬ ‫پیدا می‌کند یعنی ماما به مشاوره قبل‪ ‌،‬بعد و هنگام ازدواج‪،‬‬ ‫آموزش نحوه تنظیم خانواده‪ ،‬مراقبت در دوران بارداری‪ ،‬زایمان‬ ‫گفت و گو بازارکار با عضو هیات علمی ستاد وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫فعالیت فار غ‌التحصیالن مامایی فقط محدود‬ ‫به استخدام دولتی نیست‬ ‫رش ــته مامای ــی از ش ــغل ه ــای مق ــدس‬ ‫اســت‪ ،‬چــرا کــه ایــن شــغل قدمتــی بــه درازای‬ ‫زندگــی بشــر دارد و همــه انســانها بــه گونــه ای بــا‬ ‫قابل ــه ( زن توانمن ــد) ی ــا هم ــان مام ــا س ــرو‬ ‫کار داش ــته و دارن ــد‪.‬‬ ‫تولد بزرگترین‪ ،‬باشکوه‌ترین و بحرانی‌ترین‬ ‫لحظه زندگی و قدیمی‌ترین تجربه بشری‬ ‫است و در میان مشاغل نیز مامایی در شکل‬ ‫سنتی آن یکی از قدیمی‌ترین مشاغل است‪.‬‬ ‫زیرا از قدیم‪ ،‬عده‌ای از زنان بودند که به‬ ‫دلیل تجربه بسیار و اطال ‌ع از داروهای‬ ‫گیاهی و تاثیرات آنها‪ ،‬به زنان دیگر کمک‬ ‫می‌کردند تا وضع حمل آسان‌تر و ایمن‌تری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ح ــدود ‪ 40‬ه ــزار ف ــارغ التحصی ــل مامای ــی‬ ‫در کش ــور وج ــود دارد ک ــه ب ــا وج ــود اهمی ــت‬ ‫ایــن شــغل در دنیــا‪ ،‬هنــوز در نظــام ســامت‬ ‫کش ــورمان جای ــگاه واقع ــی خ ــود را پی ــدا‬ ‫نک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫پنجـم مـی مصـادف بـا ‪ 15‬اردیبهشـت روز‬ ‫جهانـی مامـا اسـت بـه همیـن مناسـبت بـا‬ ‫فرزانـه گلبنـی‪ ،‬عضـو هیـات علمـی سـتاد‬ ‫وزارت بهداشـت بـه گفـت وگـو نشسـتیم ‪.‬‬ ‫طبیعی و مراقبت بهداشتی مادر و کودک و آموزش به دختران در‬ ‫زمینه بهداشت دوران بلوغ و بعد از آن می‌پردازد‪.‬‬ ‫وی در این زمینه توضیح داد‪ :‬حیطه رشته مامایی از دوران‬ ‫قبل از حاملگی شروع می‌شود و تا پس از زایمان و ‪ ۶‬سالگی‬ ‫کودک ادامه پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن مامایی‬ ‫گفت‪ :‬فارغ التحصیالن مامایی می توانند در بخش درمان یا یا‬ ‫بیمارستان شامل زایشگاه‪ ،‬جراحی زنان‪ ،‬بعد از زایمان ‪ ،‬نوزادان‬ ‫اورژانس‪ ،‬کودکان مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین آنها می توانند در نظام سالمت در مراکز‬ ‫بهداشت و سالمت مشغول بکار شوند و یا در مراکز مربوط به پزشک‬ ‫خانوادهشهر و روستا بهعنوان کارشناس مامایی مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫مامایی است گفت‪ :‬در این مراکز آنها می توانند خدمات مورد نیاز‬ ‫مامایی را به زنان باردار ارائه نمایند که از بدو بارداری تا زایمان و‬ ‫حتی بعد از آن را نیز شامل می شود‪.‬‬ ‫وی ارائه خدمات مربوط به مشاوره ازدواج‪ ،‬بلوغ جنسی و‬ ‫مشاوره های مربوط به زوجین را از دیگر مواردی عنوان کرد که‬ ‫ماماها می توانند این خدمات را به جامعه ارائه نمایند‪.‬‬ ‫فعالیت فار غ‌التحصیالن مامایی‬ ‫محدود به استخدام دولتی نیست‬ ‫گلبنی با اشاره به اینکه ماماها می توانند دفاتر کار مامایی ایجاد‬ ‫نمایند گفت‪ :‬دفاتر کار مامایی می توانند خدمات مختلف سطح‬ ‫یک و دو بهداشتی و درمانی را به خانواده ها ارائه نمایند که در شرح‬ ‫وظایف فعالیت های مامایی به آنها اشاره و تاکید شده است‪.‬‬ ‫مثال قبل از بارداری هم بانوان می توانند به این ماماها مراجعه‬ ‫کنند و شرایط فیزیکی خود را با ماماها درمیان بگذارند تا برای‬ ‫دوران‌بارداری مشکلی نداشته باشند و سالمت خود را برای‬ ‫بارداری با ماما در میان بگذارند‪ ،‬موضوعی که هنوز در کشور ما‬ ‫چندان جدی گرفته نمی شود ولی باید مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه فعالیت فارغ‌التحصیالن مامایی‬ ‫‪ 5‬تا ‪ 6‬هزار‬ ‫ماما در کشور بیکار‬ ‫و یا در بخش خصوصی‬ ‫فعال هستند‬ ‫فارغ التحصیالن مامایی می توانند مرکز مامایی بزنند‬ ‫این عضو فعال در حوزه بهداشت در ادامه تصریح کرد‪ :‬اینکه‬ ‫مراکز خدمات مامایی یکی از زمینه اشتغال فارغ التحصیالن‬ ‫محدود به استخدام دولتی نیست اظهار داشت‪ :‬ایجاد دفاتر کار‪،‬‬ ‫داشتن مطب و ‪ ....‬از بخش هایی است که فارغ التحصیالن‬ ‫مامایی می توانند وارد کار و فعالیت شوند‪.‬‬ ‫ویبرحمایتاز ارائهخدماتماماییدر جامعهتاکید کردو گفت‪:‬‬ ‫نظام سالمت باید برای راه اندازی و ایجاد این مراکز فارغ التحصیالن‬ ‫مامایی را حمایت کنند چرا که هزینه ایجاد این دفاتر و‬ ‫مطب های مربوطبهخدماتمامایی کمنیست‪.‬‬ ‫‪ 5‬تا ‪ 6‬هزار ماما در کشور بیکار‬ ‫و یا در بخش خصوصی فعال هستند‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ 5‬تا ‪ 6‬هزار ماما در کشور بیکار‬ ‫و یا در بخش خصوصی فعال هستند گفت‪ :‬در دنیا به‬ ‫ازاء هر یک هزار تولد ‪ 50‬ماما فعال است که این آمار در‬ ‫کشور ما بسیار پایین و به ازاء‪20‬ماما به هزار تولد است‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬متاسفانههنوز فرهنگاستفادهاز مامادر کشور‬ ‫فراگیرنشدهاستو مشکلاصلیایناست کهمادران کمتر‬ ‫بهسالمتیخودتوجهمی کنندو خودراملزمنمیدانند کهبه‬ ‫ماما مراجعه نمایند و مشکالت خود را در ارتباط با بارداری و‬ ‫زایمانبامامادر میانبگذارند‪.‬‬ ‫وی بر اجباری شدن استفاده از خدمات مامایی‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬این وظیفه سیاست گذاران نظام‬ ‫سالمت است که استفاده از خدمات مامایی را برای‬ ‫جامعه بویژه زنان باردار تسهیل نماید‪.‬‬ ‫وی با سیستم جامع نگر و ارجاع در نظام سالمت تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در این شرایط است که ماما می تواند در نظام سالمت‬ ‫دیده شود و در سطح کشور های پیشرفته مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی بر ارائه خدمات مامایی در منزل تاکید کرد و گفت‪ :‬چرا باید‬ ‫یک مادر حتما به بیمارستان یا مطب ویزیت شود آنها می توانند با‬ ‫گسترش خدمات مامایی در منزل ویزیت شوند که اشتغال خوبی‬ ‫را هم می تواند برای فارغ التحصیالن مامایی به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫این کار باید از سوی نظام پزشکی در کشور مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مامایی یک رشته میان رشته ای است‬ ‫ویبرسرمایه گذارینظامسالمتبرحوزهماماییتاکید کردو گفت‪:‬‬ ‫خدماتمامایییکیاز کمهزینهترینحوزههادر نظامسالمتاستو‬ ‫سیاست گذارانمیتواننداینخدماترابرایجامعهفراگیر کنند‪.‬وی‬ ‫بر حمایت از فارغ التحصیالن این رشته تا کید کــرد و گــفــت‪:‬‬ ‫فارغالتحصیالنماماییمثلهمهفارغالتحصیالنبرایتوسعهفعالیت‬ ‫خودنیاز بهحمایتدارندتابتوانندنقشواقعیخودراایفانمایند‪.‬‬ ‫شرایط الزم برای ایجاد دفاتر مامایی‬ ‫وی درباره شرایط الزم برای ایجاد دفاتر مامایی گفت‪ :‬کسب‬ ‫امتیازاتالزم‪ ،‬گذراندنطرح‪ ،‬گرفتن کدنظام‪،‬موفقیتدر آزموننهایی‬ ‫مامایی از شرایط الزم برای ایجاد دفاتر توسط مامایان است‪.‬‬ ‫ماما حامی سالمت خانواده هاست‬ ‫وی شعار امسال مامایی را «ماما حامی سالمت خانواده» عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬نظام سالمت باید هویت و اهمیت شغل ماما به رسمیت‬ ‫بشناسد و باید این شغل به جایگاه واقعی خود برسد و نظام سالمت در‬ ‫قبالماماهاو شغلماماییوظیفهمهمیبرعهدهدارد‪.‬‬ ‫گفت وگو ‪ :‬لیا قرنفلی‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از کارجویان در شهر تهران ثبتنام میکند‪.‬‬ ‫فرصت های شغلی موجود درکاریابی‬ ‫جنسیت‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫کارشناسی در رشته‬ ‫های شیمی کشاورزی‬ ‫و مدیریت‬ ‫تهرانپارس‬ ‫خانم‬ ‫‪2‬‬ ‫کارگر خدمات‬ ‫دیپلم یا باالتر‬ ‫استان قم‬ ‫آقا‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط‬ ‫ردیف‬ ‫بیان خوب‪ -‬برای انجام امور فروش و اداری‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪16‬‬ ‫‪5‬شنبه ها از ‪ 9‬الی ‪ -13:30‬حقوق وزارت کاری و بیمه‬ ‫‪12‬‬ ‫کاردکس انبار‬ ‫موسسه ای در حومه استان قم نیرو جذب می کند‪:‬‬ ‫تعدادی نیروی خدماتی (آقا) با مشخصات ذیل با حقوق مکفی و بیمه‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال‪ -‬گواهینامه رانندگی‪ -‬آشنایی با امور تاسیساتی‬ ‫به صورت پروژه ای و برای مدت ‪ ۴‬ماه هم امکان همکاری وجود دارد‪.‬‬ ‫ساعت کاری ‪ ۸‬الی ‪ ۱۶‬و امکان کار شبانه روزی هم هست‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫کارشناس تضمین کیفیت‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫ردیف‬ ‫کاردانی‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫آقا‬ ‫سرویس از اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال تجربه در سمت ثبت کننده انبارتوانایی ثبت ورود و خروج‬ ‫انبار صدور اسناد روزانه و کنترل آن ها ‪ 2‬نفر مورد نیاز است‬ ‫‪29‬‬ ‫کارشناس ‪NOC‬‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫آقا‬ ‫آشنایی با استاندارد ‪ -ISO9001:2015‬توانایی تدوین رویه ها و‬ ‫دستورالعمل های کاری‪ -‬توانایی انجام ممیزی داخلی‪ -‬پیگیری عدم‬ ‫انطباقات و تعریف اقدامات اصالحی و پیشگیرانه در قالب کار تیمی‪ -‬با‬ ‫دقت ‪ -‬منظم – پیگیر‪ -‬سرویس از اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار‬ ‫و پرند‬ ‫‪30‬‬ ‫کارمند بخش بازرگانی‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫سرپرست حسابداری‬ ‫کارشناس ‪HSE‬‬ ‫ایمنی و بهداشت‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫آقا‬ ‫تسلط بر اجرای سیستم ایمنی‪ ،‬بهداشت و میزی ها‬ ‫توانایی بازرسی برنامه های ایمنی و تدوین ‪-‬مستندات ایمنی‪ -‬توانایی‬ ‫طر ح ریزی‪ ،‬اجرا‪ ،‬کنترل و بازنگری فرآیند سیستم ایمنی و بهداشت‬ ‫بازررسی سیستم ایمنی و بهداشت و گزارش عدم تطابق ها‪ -‬وا کنش‬ ‫مناسب در شرایط اظطراری حوادث در چارچوب آئین نامه ها‬ ‫صبور‪ ،‬دقیق و جزئی نگر‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫حسابداری‬ ‫کارخانه در‬ ‫نصیر آباد‬ ‫حداقل کارشناسی در‬ ‫رشته های مهندسی‬ ‫صنایع و یا مدیریت‬ ‫صنعتی‬ ‫کارشناسی مدیریت‬ ‫صنعتی‪/‬صنایع‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫آقا‬ ‫تسلط کامل بر مفاهیم انبار‪ -‬تسلط کامل بر ‪Fifo‬و ‪ -Lifo‬تسلط کامل بر‬ ‫نقططه سفارشات و موجودی اطمینان‪ -‬تسلط کامل بر حواله ها‪ ،‬سند ها‬ ‫و روند کار انبار و پیمانکاران‪ -‬توانایی کنترل و نظارت بر روی کل انبارها‪-‬‬ ‫توانایی کنترل ورودی و خروجی های انبار‪ -‬دارای روحیه کار تیمی‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫آقا‬ ‫دارای مزایا‪-‬بیمه‪ -‬نهار‪ -‬کارت پایان خدمت ( عدم معافیت پزشکی)‪-‬‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال‪ -‬آشنا به جوشکاری‪ ،‬پرسکاری و ‪...‬‬ ‫آقا‬ ‫‪2‬سال تجربه در کارخانه تولیدی‪ -‬تسلط به گزارش گیری برنامه ریزی‪-‬‬ ‫تسلط بر ا کسس‪ -‬تسلط به باالنس خط در برنامه ریزی تولید‪ -‬تسلط‬ ‫بر فرآیند و شاخص برنامه ریزی‪ -‬آشنا با روش های برنامه ریزی تولید‪،‬‬ ‫تامین و انبار‪ -‬آشنا به فرآیندهای پرس‪ -‬جوش‪sheet metaling -‬آشنا به‬ ‫فرآیندهای مونتاژ مجموعه های تبرید و مکانیک‪ -‬سرویس از اسالمشهر‪،‬‬ ‫شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫ساعت کار‪ 9 :‬الی ‪ -19‬بیمه از روز اول‪ -‬حقوق ‪ :‬اداره کار‬ ‫وظایف‪ :‬بارگذاری در سایت‪ -‬سئو و امور سایت‬ ‫آموزش دارد ( در حین آموزش حقوق دریافت می کنید)‬ ‫ا کباتان‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال‪ -‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری مرتبط و مفید‪ -‬تسلط‬ ‫به کلیه امور مربوط به ثبت سفارش و گمرکی‪ -‬تسلط به مکاتبات‬ ‫بازرگانی و زبان انگلیسی در حد پیشرفته‪ -‬تسلط به نرم افزار ‪Microsoft‬‬ ‫خانم و آقا‬ ‫‪ -Office‬دارای تفکر تحلیلی و با دقت بسیار باال در جزئیات‪2 -‬سال‬ ‫تجربه کار فروش‪-‬روابط عمومی باالترجیحا سا کن غرب تهران امکان‬ ‫اضافه کاری و ماموریت‪ -‬آشنایی به آفیس‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کارمند ترخیص‬ ‫کارشناسی مدیریت‬ ‫بازرگانی و رشته های‬ ‫مرتبط‬ ‫ا کباتان‬ ‫پیگیری کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرک‬ ‫مراجعه و مکاتبه با سازمان ها‪ -‬تسلط بر ‪ -Office‬مسلط به امور بانکی و‬ ‫پیگیری آن ها(سفته‪ ،‬برات و‪ - )...‬آشنا به امور گمرکی و قوانین آن‬ ‫دارای قدرت چانه زنی و مذا کره‪ -‬حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫‪15‬‬ ‫رئیس انبار‬ ‫‪16‬‬ ‫کارگر خط تولید و کارگر انبار‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫‪5‬‬ ‫رئیس فروش‬ ‫کارشناسی مدیریت‬ ‫بازرگانی و رشته های‬ ‫مرتبط‬ ‫ا کباتان‬ ‫‪17‬‬ ‫سرپرست برنامه ریزی تولید‬ ‫کارشناسی مهندسی‬ ‫صنایع‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫کارشناسی مدیریت و‬ ‫سایر رشته های مرتبط‬ ‫ا کباتان‬ ‫‪18‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫آزادی‬ ‫خانم‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس تأمین‬ ‫کارشناسی مهندسی‬ ‫مکانیک جامدات‪،‬‬ ‫سیاالت‪ -‬مهندسی‬ ‫برق و قدرت‪ -‬مهندسی‬ ‫متالورژی‪ -‬مهندسی‬ ‫کامپیوتر ‪ -‬سخت افزار‬ ‫‪19‬‬ ‫کارشناس سایت‬ ‫کارشناس کامپیوتر و ‪IT‬‬ ‫جردن‬ ‫خانم و آقا‬ ‫ا کباتان‬ ‫‪20‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫دولت _ نزدیک‬ ‫مترو قلهک‬ ‫خانم‬ ‫با سابقه و مسلط به آفیس و امور مرتبط با دفتر مدیر عامل‪ -‬جهت‬ ‫کارشناس دفتر مدیر عامل‪ -‬حقوق توافقی‪ -‬بیمه دارد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫کارشناس صنایع‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫دولت _ نزدیک‬ ‫مترو قلهک‬ ‫خانم‬ ‫آشنا به ایزو و مستند سازی‪ -‬با ‪۶‬ماه الی ‪۱‬سال سابقه‪ -‬حقوق توافقی‪-‬‬ ‫بیمه دارد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫کارشناسی مهندسی‬ ‫مکانیک‬ ‫قدرت تعامل با واحد تامین جهت سورسینگ و خرید صحیح‪ -‬قدرت‬ ‫تعامل با واحد تولید جهت ابالغ نقشه ها‪ ،‬اصالحات‪ ،‬نمونه سازی و‬ ‫یک روز خط‬ ‫قدرت تعامل با واحد نصب و خدمات جهت اجرای صحیح نصب‬ ‫محصوالت و ایرادیابی‪ -‬آشنایی با سیکل تبرید و قطعات مرتبط‪ -‬آشنایی‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫خانم و آقا‬ ‫با نرم افزارهای طراحی مهندسی ‪ Catia‬و ‪Solidwork‬‬ ‫شمس آباد‬ ‫آشنایی با فرآیندهای تولید‪-‬آشنایی با فرآیندهای نصب در راه اندازی‬ ‫سیستم های تبرید‬ ‫دارای تفکر سیستمی‪ ،‬تحلیلی و مشارکت در کار تیمی‪ 25 -‬الی ‪ 35‬سال‪-‬‬ ‫سرویس از اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‪-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫منشی مدیر عامل خانم‬ ‫کارشناسی‬ ‫شهید بهشتی‬ ‫خانم‬ ‫آشنا به زبان انگلیسی ( در حد خواندن و نوشتن و فهمیدن) حدود ‪60‬‬ ‫درصد‪ -‬تسلط به ورد ‪ ،‬ا کسل و ایمیل‪ -‬مجرد‪ -‬سابقه کاری حداقل یک‬ ‫سال‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬صبح تا ‪ 5‬عصر‪ -‬پنج شنبه و جمعه تعطیل‪ -‬حقوق‬ ‫توافقی و مزایای قانونی‬ ‫‪23‬‬ ‫سرویس کار خودرو‬ ‫دیپلم و باالتر رشته‬ ‫مرتبط‬ ‫شرق تهران‬ ‫آقا‬ ‫ساعت کار شنبه الی چهارشنبه ‪8:30‬الی ‪17:00‬‬ ‫پنج شنبه تا ‪ -13:30‬بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی‪ -‬حقوق با اضافه‬ ‫کار ‪ 2300‬الی ‪2400‬‬ ‫‪24‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫کارشناسی‬ ‫تهران‬ ‫خانم‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫کارشناسی مهندسی‬ ‫صنایع‬ ‫????محدوده کار‪( :‬شهرک صنعتی شمس آباد)‪ -‬سرویس از اسالمشهر‪،‬‬ ‫شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫خانم و آقا‬ ‫آشنا با روش های برنامه ریزی تولید و تامین و انبار‬ ‫شمس آباد‬ ‫‪ 1‬سال تجربه کار در کارخانه تولیدی‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‪ -‬دقیق و منظم‪ -‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫و آفیس‪-‬‬ ‫مسلط به امور اداری و پاسخگویی تلفن‬ ‫‪25‬‬ ‫اپراتور تماس‬ ‫حداقل کاردانی‬ ‫مالصدرا‬ ‫خانم‬ ‫سن بین ‪ 20‬الی ‪ 35‬سال‪ -‬وظیفه پاسخگوئی تلفنی و بررسی شکایات‬ ‫ مسلط به وروداطالعات و تهیه گزارش روزانه ‪ -‬ساعت کاری ‪8:30‬‬‫الی ‪16:30‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مهندس برق‬ ‫کارشناسی مهندسی‬ ‫برق‪ -‬مکاترونیک‬ ‫‪3‬سال سابقه کار مرتبط‪ -‬آشنایی با اصول طراحی و ساخت و ایرادیابی‬ ‫تابلو برق‪ -‬آشنایی با اصول اتوماسیون صنعتی‪ -‬آشنایی با اصول شبکه‪-‬‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫خانم و آقا آشنایی با نرم افزارهای ‪ -outocad، electrica، eplan‬توانایی ایرادیابی‬ ‫شمس آباد‬ ‫شبکه های کامپیوتری‬ ‫سرویس از اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫‪11‬‬ ‫حسابدار انبار‬ ‫کارشناسی بازرگانی و یا‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫فنی مهندسی‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناسی حسابداری شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫یا مالی‬ ‫آقا‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه سرپرستی یا رئیس فروش‪ -‬مسلط بر برندینگ‪،‬‬ ‫فروش و اصول بازاریابی‬ ‫آشنا به تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫توانایی آنالیز کردن فروش و استفاده از آن در نحوه ‪-‬سفارش گذاری‬ ‫خانم و آقا محصوالت‪ -‬توانایی نوشتن برنامه فصلی پیش بینی فروش برابر‬ ‫خواست مشتریان و شرایط بازار‪ -‬آنالیز رقبا در زمینه فروش تجهیزات‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای‪ -‬توانایی نظارت دقیق بر کار تیم فروش و‬ ‫رسیدگی به شکایات مشتریان و ارائه گزارش به مدیریت‪-‬فن بیان قوی‬ ‫و دارای قدرت مذا کره‬ ‫خانم‬ ‫آقا‬ ‫آقا‬ ‫بیان خوب – ترجیحا با سابقه کار فروش‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‪ -‬تسلط بر فرآیندهای تأمین و خرید( ارائه‬ ‫گزارش مستند تحلیلی و ثبت و ضبط اطالعات‪ -‬آشنایی با روند خرید و‬ ‫کمیسیون معامالت و آنالیز قیمت بازار) ‪ -‬فن بیان قوی و قدرت چانه زنی‬ ‫ً‬ ‫باال)‪ -‬ترجیحا سا کن غرب تهران‪ -‬تسلط بر نرم افزار ‪ -Office‬حدا کثر‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫‪ 5‬سال سابقه حسابداری انبار توانایی نظارت و بررسی کدینگ فیزیکی‬ ‫و چیدمان کاالها طبق اصول انبارداری تسلط کامل بر کلیه گزارش های‬ ‫موجودی مواد نیمه ساخته و حسابداری شرکت های تولیدی توانایی‬ ‫کنترل کلیه اسناد صادره سیستم انبار توانایی چک کردن میزان حداقل(‬ ‫حدا کثر ) نقطه سفارش کاال توانایی کنترل ورودی و خروجی و مواد‬ ‫پیمانکاران‪ -‬سرویس از اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫‪32‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫سرپرست برنامه ریزی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫کارشناس کامپیوتر‪ -‬نرم‬ ‫افزار ‪-‬سخت افزار‪IT -‬‬ ‫هفت تیر‬ ‫آقا‬ ‫خیابان حافظ‬ ‫خانم‬ ‫کارشناس پشتیبانی نرم افزار کارشناسی حسابداری و‬ ‫‪33‬‬ ‫یا کامپیوتر‬ ‫حسابداری‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫(کارشناس مانیتورینگ و پشتیبانی شبکه)‪ -‬شیفت کاری‪ 4:30 :‬تا ‪12‬‬ ‫شب و ‪ 12‬تا ‪ 8:30‬به صورت گردشی‪ -‬ترجیحا با سابقه کار‪ -‬بیمه‬ ‫از روز اول‬ ‫زبان انگلیسی خوب‬ ‫ترجیحا دارای سابقه بازرگانی‬ ‫آموزش رایگان دارد‬ ‫دارای سابقه کار باال در حسابداری صنعتی و انبار‪-‬حداقل ‪ 35‬سال سن‪-‬‬ ‫ترجیحا آقا‬ ‫حقوق این فرصت شغلی باالست‬ ‫تهران‬ ‫آقا‬ ‫حدا کثر سن ‪38‬‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه مرتبط در صنعت پخش‬ ‫توانایی هدف گذاری و برنامه ریزی فروش ئ توزیع‬ ‫تجزیه و تحلیل آماری تسلط بر ابزار ‪KPI‬‬ ‫تسلط به فرایند انبار‬ ‫مطهری‬ ‫خانم‬ ‫ترجیحا دارای سابقه کار ‪ CRM‬و یا کارشناسی فروش‬ ‫خانم و آقا‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار حسابداری‬ ‫حدا کثر حقوق ‪ 2‬میلیون‬ ‫ساعت کاری ‪ 8‬تا ‪ 17‬و اضافه کار هم دارد و پنجشنبه ها ‪ 8‬تا ‪14‬‬ ‫‪35‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫کاردانی به باال‬ ‫الهیه‬ ‫خانم‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مسئول دفتری‪ -‬حدا کثر حقوق ‪ 2‬میلیون‪-‬‬ ‫تسلط به آفیس‬ ‫ساعت کاری ‪ 8‬تا ‪ 17‬و اضافه کار هم دارد و پنجشنبه ها ‪ 8‬تا ‪14‬‬ ‫‪36‬‬ ‫کارشناس سخت افزار‬ ‫تحصیالت مرتبط‬ ‫صفادشت‬ ‫آقا‬ ‫تسلط به سخت افزار و شبکه‪ -‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‪ -‬آشنایی کامل‬ ‫با ‪help desk‬‬ ‫‪37‬‬ ‫کارشناس فناوری اطالعات‬ ‫(شرکت نفتی)‬ ‫تحصیالت مرتبط‬ ‫جردن‬ ‫‪34‬‬ ‫حسابدار‬ ‫‪ CNC‬کار حرفه ای برای مرگز‬ ‫‪38‬‬ ‫تولید قطعه خودرو‬ ‫‪39‬‬ ‫کارمند پذیرش در واحد‬ ‫آموزش در یک کارگزاری‬ ‫بورس معتبر رتبه الف‬ ‫کارشناسی به باال رشته‬ ‫مرتبط‬ ‫‪----‬‬ ‫الزاما کارشناسی رشته‬ ‫اقتصاد‪ ،‬مدیریت‪،‬‬ ‫حسابداری و مالی‬ ‫الهیه‬ ‫خاوران‬ ‫جردن‬ ‫تسلط به سخت افزار و شبکه‪ -‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‪ -‬آشنایی کامل‬ ‫با ‪help desk‬‬ ‫آقا‪ -‬خانم‬ ‫آشنایی خوب با ‪ISO27001‬‬ ‫آقا‬ ‫خانم‬ ‫حقوق اداره کار و بیمه برای تراش هر قطعه جدا گانه مزد پرداخت‬ ‫می شود‬ ‫حدود ‪ 4‬میلیون حقوق‬ ‫آشنا به آفیس‪ -‬الزاما متولدین ‪ 68‬به بعد‪ -‬از روز اول بیمه ‪ ،‬بیمه‬ ‫تکمیلی‪ ،‬صبحانه و ناهار‪ -‬حقوق وزارت کاری‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪17‬‬ ‫و ‪5‬شنبه ها تعطیل در صورت کار‪ ،‬اضافه کاری روز تعطیل محاسبه‬ ‫میشود‪ .‬مجرد‪ -‬روابط عمومی خوب‬ ‫توانایی پذیرش و ارتباط با مشتری‬ ‫برای ضمانت نیاز به چک یا سفته باضامن معتبر است که فیش حقوقی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫خانم‬ ‫ترجیحا با سابقه کار فروش‪ -‬معرفی دوره های آموزشی شرکت به‬ ‫مشتریان حضوری‪ -‬آشنا به آفیس‪ -‬الزاما متولدین ‪ 68‬به بعد‪ -‬از روز اول‬ ‫بیمه ‪ ،‬بیمه تکمیلی‪ ،‬صبحانه و ناهار‪ -‬حقوق وزارت کاری‬ ‫ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 17‬و ‪5‬شنبه ها تعطیل در صورت کار‪ ،‬اضافه کاری روز‬ ‫تعطیل محاسبه میشود‪.‬‬ ‫مجرد‪ -‬روابط عمومی خوب‬ ‫برای ضمانت نیاز به چک یا سفته باضامن معتبر است که فیش حقوقی‬ ‫داشته باشند‬ ‫‪41‬‬ ‫مسئول دفتر مدیر عامل‬ ‫کارشناسی به باال‬ ‫نارنجستان –‬ ‫فرمانیه‬ ‫خانم‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر‪ -‬حقوق توافقی‬ ‫بیمه از روز اول‬ ‫‪26‬‬ ‫مربی مهد کودک‬ ‫مرتبط‬ ‫حكيميه‬ ‫(تهرانپارس)‬ ‫خانم‬ ‫مربی جوان‪ ،‬شاد ‪ ،‬خوش برخورد‪ ،‬پر انرژي و خالق‬ ‫با سابقه فعاليت در مهد كودك داراي مدرك مرتبط‪ ،‬داراي كارت مربي‬ ‫گري و كارت بهداشت و أصناف‬ ‫‪42‬‬ ‫کارشناس تولید محتوا در‬ ‫یک شرکت معتبر آرایشی‪،‬‬ ‫بهداشتی و داروئی‬ ‫حداقل فوق لیسانس‬ ‫جردن‬ ‫خانم‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی‪ -‬الزاما سابقه کار در شرکت آرایشی و‬ ‫بهداشتی و یا دارویی داشته باشند‪ .‬حقوقش ‪ 3‬الی ‪ -3500‬بیمه از روز‬ ‫اول‪ -‬بیمه تکمیلی‪5 -‬شنبه هاتعطیل‬ ‫‪27‬‬ ‫خدماتی ساده‬ ‫‪----‬‬ ‫صادقیه و ونک‬ ‫خانم‬ ‫دارای سابقه کار خدماتی‪-‬منظم‪ -‬حدا کثر ‪ 40‬ساله‪ -‬وظایف‪ :‬نظافت‬ ‫و آشپزی‬ ‫‪43‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫آزادی‬ ‫ترجیحا‬ ‫خانم‬ ‫دارای سابقه کار بازرگانی خارجی و واردات‬ ‫خانم‬ ‫تسلط به کامپیوتر ( ‪، )office‬تایپ ‪ ،‬اینترنت‪ -‬روابط عمومی و فن بیان‬ ‫در ارتباط با مشتریان‪ -‬سرعت عمل باال در انجام امور شرکت‪ -‬آشنایی‬ ‫با زبان انگلیسی‪ -‬پر انگیزه ‪ ،‬پرتالش ‪ ،‬فعال و با روحیه کار تیمی‪ -‬حقوق‬ ‫ثابت ‪ +‬بیمه‪ -‬ساعت کاری ‪ 9:‬صبح الی ‪ 17‬عصر و و ‪5‬شنبه ها تا ساعت‬ ‫‪ -12‬سن‪ :‬متولدین سال ‪ 60‬تا ‪72‬‬ ‫‪44‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫حداقل کاردانی‬ ‫پل گیشا‬ ‫خانم‬ ‫دارای سابقه کار دفتری مسلط به تایپ‬ ‫‪45‬‬ ‫حسابدار در یک شرکت‬ ‫صادراتی‬ ‫‪28‬‬ ‫منشی‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫فاطمی‬ ‫‪40‬‬ ‫کارشناس فروش خانم‬ ‫الزاما کارشناسی رشته‬ ‫اقتصاد‪ ،‬مدیریت‪،‬‬ ‫حسابداری و مالی‬ ‫جردن‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار حسابداری‪ -‬حقوق توافقی حدود ‪3‬میلیون‪-‬‬ ‫کارشناسی به باال رشته نارنجستان‪-‬‬ ‫آقا و خانم تسلط کامل به همه امور حسابداری‪ -‬شنبه تا چهارشنبه ‪ 8‬الی ‪ 16:30‬و‬ ‫فرمانیه‬ ‫های مرتبط‬ ‫‪5‬شنبه تا ظهر‪ -‬بیمه از روز اول‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پالک ‪ 26‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - 1:‬اصل و کپی شناسنامه ‪،‬کارت ملی و مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس‪ ،‬مدارک مهارتی وکارت پایان خدمت (برای آقایان)‬ ‫شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8:00‬الی ‪ 15:30‬تلفن‪66 747 747 :‬‬ ‫ثبت‌نام در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار راهی مطمئن برای استخدام‬ ‫در شرکت‌ها و دستگاه‌های معتبر‬ ‫آخرین فرصت های شغلی بازارکار را از پیام رسان سروش و سایت بازارکار دنبال کنید‪:‬‬ ‫‪@bazarekar_karyabi‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تذکر‪ :‬برای عضو شدن الزم است نرم افزار تلگرام به روز رسانی شود‪.‬‬
‫حقوقی‬ ‫شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 -1398‬شعبان ‪ 4 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫آقای رئیسی با انحصار در بازار وکالت مخالف است‬ ‫حسن نوروزی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی‬ ‫مجلس در این نشست که با موضوع اشتغال‌زایی و‬ ‫انحصارات صنفی با بررسی نقش کانون وکال در بازار خدمات‬ ‫حقوقی برگزار شد در خصوص نظر رئیس جدید قوه قضاییه‬ ‫در مورد انحصار در بازار خدمات حقوقی گفت‪ :‬آقای رئیسی‬ ‫با انحصار در بازار وکالت مخالف است‪ .‬ایشان معتقد است‬ ‫انحصارگرایی در این بازار قیمت وکالت را باال می‌برد و سبب‬ ‫اطاله دادرسی می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود به نظر بنده‪ ،‬راه وکیل شدن تا حدودی باید باز‬ ‫گذاشته شود‪ .‬در کمیسیون حقوقی و قضایی ما نسبت به طرح‬ ‫جامع آموزش و پذیرش وکالت ناامید نیستیم سعی ما این‬ ‫است که این موضوع را حل کنیم‪.‬‬ ‫آن‌گونه که خبرگزاری فارس نوشته است‪ ،‬سخنگوی‬ ‫کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص انحصار‬ ‫در بازار وکالت گفت‪ :‬نظر ما این است که انحصار در بازار‬ ‫وکالت باید شکسته شود‪ .‬بنده جز کسانی هستم که معتقدم‬ ‫قرار گرفتن وکالت و وکال در نزد کانون وکال امری مذموم و قبیح‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کمیسیون حقوقی و قضایی نیز بحث شده که‬ ‫الیحه وکالت که انحصار را در دست کانون وکال قرار داده بود و‬ ‫مرکز مشاوران را مورد تخریب قرار داده بود‪ ،‬رأی نیاورد‪.‬‬ ‫استقالل کانون وکال در دنیا بی‌سابقه است‬ ‫در ادامه علی نصیری اقدم‪ ،‬عضو هیئت‌علمی دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبایی در خصوص نظر اقتصاددانان بزرگ دنیا‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه ایجاد تشکل‌ها و انحصار در بازار گفت‪ :‬در مباحث‬ ‫تئوریک عده‌ای از اقتصاددانان بزرگ دنیا مانند آدام اسمیت‪،‬‬ ‫میلتون فریدمن‪ ،‬منکر اولسون و ‪ ...‬معتقدند؛ کارکرد اصلی‬ ‫تشکل‌ها توزیع رانت بین خود است‪ .‬برای مثال آدام اسمیت‬ ‫یک جمله معروف دارد که می‌گوید از این بترسید که بازرگانان‬ ‫به دورهم جمع شوند و چایی بخورند‪ ،‬منظور این است که‬ ‫وقتی آنان دورهم جمع می‌شوند تنها به فکر منافع صنفی خود‬ ‫هستند و هیچ‌چیز دیگری برای آنان اهمیت ندارد‪.‬‬ ‫وی در رابطه با مباحث تئوریک اقتصادی در خصوص‬ ‫تشکل‌گرایی و انحصار در بازار‪ ،‬نظرات منکر اولسون یکی از‬ ‫بزرگ‌ترین مخالفین جدی تشکل‌گرایی را مطرح کرد و گفت‪:‬‬ ‫به عقیده این اقتصاددان‌ها تشکل‌ها برای منافع صنفی خود‬ ‫شکل می‌گیرند و به فکر دیگر افراد جامعه نیستند‪ .‬حتی‬ ‫وی پای خود را در بحث تشکل‌گرایی فراتر گذاشته و می‌گوید‬ ‫اگر کشورها را از یکسو بر اساس رشد اقتصادی و از سوی دیگر‬ ‫بر اساس قدرتمندی تشکل‌ها تقسیم کنیم آن کشورهایی که‬ ‫تشکل‌های قدرتمندتری دارند رشد اقتصادی کمتری نیز دارند‪.‬‬ ‫این عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبایی ضمن بی‌سابقه بودن استقالل برخی نظامات‬ ‫صنفی ایران در دنیا گفت‪ :‬استقالل و جدا بودن از بدنه دولت‬ ‫برخی سازمان‌ها و تشکل‌ها مانند سازمان نظام پزشکی‪،‬‬ ‫کانون وکال دادگستری و کانون کارشناسان دادگستری در دنیا‬ ‫بی‌سابقه است‪ .‬تنظیم ورود و خروج به یک بازار نباید به یک‬ ‫تشکل و بخش خصوصی و ذی‌نفعان آن واگذار شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقتی در بازار انحصار شکل بگیرد ذی‌نفعان‬ ‫راه ورود به بازار را می‌بندند‪ ،‬مانع ورود ایجاد می‌کنند و‬ ‫دستمزدهای خود را باال می‌برند‪ .‬درنتیجه چنین اتفاقی سبب‬ ‫ایجاد صف در آزمون وکالت‪ ،‬باال رفتن حق‌الزحمه وکالت‬ ‫می‌شود‪ .‬در چنین بازاری تنها کسانی که درون آن بازار حضور‬ ‫دارند مهم هستند‪ .‬توجیه این گروه بدین‌صورت است که برای‬ ‫آن‌یک پوشش مقدس درست می‌کنند که حرفه ما مقدس‬ ‫است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نصیری اقدم گفت‪ :‬استقالل بحث کاملا درستی است اما‬ ‫استقالل ربطی به دادن یا ندادن مجوز ورود به یک تشکل و‬ ‫انجمن ندارد و تشکل نباید سلیقه‌ای عمل کند و در این‬ ‫بررسی نظر موافقان و مخالفان طرح جامع «پذیرش و آموزش وکالت»‬ ‫از مخالفت رئیس جدید قوه قضائیه با انحصار در بازار وکالت‬ ‫تا نگرانی کانون‌های وکال از حذف ظرفیت آزمون‬ ‫حه ــای پرحاش ــیه‌ای اس ــت ک ــه‬ ‫ط ــرح «جام ــع پذی ــرش و آم ــوزش وکال ــت» ازجمل ــه طر ‌‬ ‫بـه‌زودی قــرار اســت در کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس شــورای اســامی بررســی شــود‪.‬‬ ‫طرحــی کــه در صــورت تصویــب نهایــی آن بســیاری از قوانیــن مربــوط بــه وکالــت دچــار دگرگونــی‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫م ‌‬ ‫اش ــتغال‌زایی ب ــرای فار غ‌التحصی ــان رش ــته حق ــوق مهم‌تری ــن هدف ــی اس ــت ک ــه طرح ــان‬ ‫ای ــن ط ــرح مط ــرح می‌کنن ــد و هم‌زم ــان ب ــا آن تع ــدادی از فار غ‌التحصی ــان ای ــن رش ــته نی ــز ب ــا‬ ‫راه‌ان ــدازی پویش ــی خواس ــتار ح ــذف ظرفی ــت از آزم ــون وکال ــت نی ــز ش ــده‌اند‪.‬‬ ‫اس ــتفاده از فار غ‌التحصی ــان رش ــته حق ــوق به‌عن ــوان وکی ــل ی ــار‪ ،‬ح ــذف ظرفی ــت از آزم ــون‬ ‫خصوص قانون باید حاکم باشد‪.‬‬ ‫‪ 530‬هزار شغل جدید درگرو نزدیک شدن‬ ‫به میانگین سرانه وکیل در دنیا‬ ‫علی سعدوندی‪ ،‬عضو هیئت‌علمی دانشگاه استرالیایی‬ ‫وولونگونگ نیز در این نشست در خصوص سرانه تعداد وکیل‬ ‫در کشور گفت‪ :‬به گفته کارشناسان در ایران به ازای هر صد‬ ‫هزار نفر ‪ 76‬وکیل وجود دارد این در حالی است که میانگین‬ ‫دنیا به ازای هر صد هزار نفر ‪ 240‬وکیل وجود دارد حال با حرکت‬ ‫به سمت میانگین دنیا در ایران حدود ‪ 530‬هزار شغل ایجاد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در پایان عضو هیئت‌علمی دانشگاه استرالیایی وولونگونگ‪،‬‬ ‫ضمن تأ کید بر وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی گفت‪:‬‬ ‫در ایران با تورم پرونده مواجه هستیم‪ .‬ما باید به سراغ تک‌تک‬ ‫یشــده‬ ‫وکالــت و پذیــرش تعــداد بیشــتری از فار غ‌التحصیــان ازجملــه تغییــرات پیش‌بین ‌‬ ‫در ای ــن ط ــرح اس ــت‪.‬‬ ‫در همی ــن رابط ــه ط ــی هفت ــه گذش ــته نشس ــت دانش ــجویی بررس ــی معض ــات انحص ــار در‬ ‫ب ــازار خدم ــات حقوق ــی و راهکارهای ــی ب ــرای برون‌رف ــت از ای ــن ش ــرایط در دانش ــکده اقتص ــاد‬ ‫دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بــا حضــور کارشناســان اقتصــادی و ســخنگو کمیســیون حقوقــی‬ ‫و قضای ــی مجل ــس برگ ــزار ش ــد‪ .‬در ط ــرف مقاب ــل بی ــش از ‪ 6000‬نف ــر از جامع ــه حقوق ــی کش ــور‬ ‫ب ــا پیوس ــتن ب ــه کمپی ــن اتح ــاد‪ ،‬خواس ــتار در دس ــتور ق ــرار نگرفت ــن ط ــرح جام ــع «پذی ــرش و‬ ‫آم ــوزش وکال ــت» در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ش ــدند‪.‬‬ ‫صنوف برویم و انحصار موجود در آن‌ها را از بین ببریم انحصار‬ ‫می‌تواند خودبه‌خود به وجود آید ولی نمی‌تواند خودبه‌خود ادامه‬ ‫پیدا کند مگر از طریق قانون و دولت پشتوانه داشته باشد‪.‬‬ ‫ابراز نگرانی کانون‌های وکال از حذف ظرفیت آزمون وکالت‬ ‫الزم به توضیح است که باوجود نظر مثبت سخنگوی‬ ‫کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از این طرح و اعالم‬ ‫موافقت رئیس جدید قوه قضائیه با حذف انحصار در بازار‬ ‫وکالت ‪،‬در آخرین روزهای سال گذشته ‪ 25‬کانون وکالی‬ ‫دادگستری در استان‌ها و اتحادیه سراسری کانون‌های وکالی‬ ‫دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای به رئیس قوه مقننه و‬ ‫قضائیه با ابراز نگرانی از فرایند طرح و تصویب «حذف ظرفیت‬ ‫از آزمون وکالت» در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬خواستار مشارکت‬ ‫نمایندگان کانون‌های وکال در روند بررسی این طرح شدند‪.‬‬ ‫امضاکنندگان نامه معتقدند که «طرح یادشده بدون‬ ‫جلب نظر کارشناسان و نمایندگان قوه قضاییه و بی‌توجه به‬ ‫نگرانی‌های نمایندگان کانون‌های وکال فرایند بررسی و تصویب‬ ‫را طی می‌کند و گویا عده معدودی درصدد طرح آن در صحن‬ ‫علنی مجلس هستند»‬ ‫در این نامه آمده است‪« :‬این طرح هر چند با شعار جذاب‬ ‫اشتغال‌زایی مطرح‌شده اما تصویب آن با هیأت و هیبت حاضر‬ ‫نه‌تنها معضل اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیالن حقوق را مرتفع‬ ‫نخواهد کرد بلکه بر خیل وکالی بیکار خواهد افزود و با ایجاد‬ ‫نارضایتی در جمعیت جوان وکالی دادگستری بیکار و کم‌کار‬ ‫باعث سرخوردگی فارغ‌التحصیالن جوانی خواهد شد که در‬ ‫عطش سرچشمه آب به سراب می‌رسند و فارغ‌التحصیالن‬ ‫بیکار اما امیدوار‪ ،‬به وکالی بیکار و مایوس تبدیل خواهند شد و‬ ‫درنهایت نقض غرض را به دنبال خواهد داشت‪».‬‬ ‫درخواست بیش از ‪ 6000‬نفر‬ ‫برای از دستور خارج شدن طرح پذیرش وکالت‬ ‫همچنیـــن در روزهـــای گذشـــته بیـــش از شـــش هـــزار نف ــر از‬ ‫جامعــه حقوقــی ازجملــه وکال‪ ،‬فارغ‌التحصیــان رشــته حقــوق‪،‬‬ ‫دانش ــجویان و ش ــاغالن در مناص ــب حقوق ــی ب ــا پیوس ــتن ب ــه‬ ‫کمپی ــن اتح ــاد‪ ،‬ب ــه گ ــزارش روز س ــه ش ــنبه ایرن ــا‪ ،‬ب ‪ ،‬نامــه‌ای‬ ‫را بــرای از دســتور خــارج شــدن طــرح «جامــع پذیــرش و آمــوزش‬ ‫وکال ــت» امض ــا کرده‌ان ــد‪.‬‬ ‫امضاکننـــدگان‪ ،‬خدشـــه اساســـی بـــه حقـــوق ملـــت و‬ ‫نه ــاد مدن ــی وکال ــت‪ ،‬نق ــض اص ــل دادرس ــی منصفان ــه‪ ،‬غی ــر‬ ‫کارشناس ــی ب ــودن ط ــرح‪ ،‬درنظ ــر نگرفت ــن حداق ــل دان ــش الزم‬ ‫بـــرای ورود بـــه ایـــن حرفـــه‪ ،‬پذیـــرش بی‌رویـــه وکیـــل به‌و ی ــژه از‬ ‫میـــان شـــاغلین و بازنشســـتگان‪ ،‬تبدیـــل فارغ‌التحصی ــان‬ ‫بی ــکار ب ــه وکالی بی ــکار و ع ــدم ام ــکان نظ ــارت ب ــر ای ــن تع ــداد‬ ‫وکیـــل را ازجملـــه دالیـــل خـــود عنـــوان کرده‌انـــد‪.‬‬ ‫در مت ــن ای ــن نام ــه درب ــاره عل ــت مخالف ــت ب ــا ط ــرح یادش ــده‬ ‫آم ــده اس ــت‪ :‬تقاض ــای امضاکنن ــدگان توج ــه اف ــکار عموم ــی و‬ ‫نماین ــدگان دغدغ ــه من ــد م ــردم در خان ــه مل ــت ب ــه پیامده ــای‬ ‫خطرن ــا ک و ماهی ــت ای ــن تصمی ــم ناص ــواب اس ــت‪.‬‬ ‫همچنیـــن در ایـــن نامـــه تاکیـــد شـــده اســـت‪ :‬منشـــاء ای ــن‬ ‫خط ــر ن ــه ضدی ــت ب ــا ادع ــای ب ــی پای ــه انحص ــار و ن ــه کیفی ــت‬ ‫وکالــت یــا ســوداگری و ســودجویی صنفــی‪ ،‬بلکــه زدن تیشــه بــه‬ ‫ریش ــه ی ــک نه ــاد مدن ــی مداف ــع و محام ــی حق ــوق ش ــهروندان و‬ ‫نحی ــف س ــازی ح ــوزه عموم ــی غیردولت ــی ب ــا ج ــذب کارآم ــوزان‬ ‫بادان ــش ان ــدک و ب ــدون آم ــوزش و نظ ــارت حداقل ــی اس ــت‪.‬‬ ‫در ایـــن نامـــه تصریح‌شـــده اســـت‪ :‬طـــرح مزبـــور در پوش ــش‬ ‫ادعـــای واهـــی اشـــتغال‌زایی مطرح‌شـــده امـــا تصویـــب آن ب ــا‬ ‫هیئ ــت و هیب ــت حاض ــر‪ ،‬نه‌تنه ــا معض ــل اش ــتغال جوان ــان و‬ ‫فارغ‌التحصی ــان حق ــوق را مرتف ــع نخواه ــد ک ــرد‪ ،‬بلک ــه خی ــل‬ ‫فارغ‌التحصیـــان حقـــوق را بـــه وکالی بیـــکار خواهـــد افـــزود و‬ ‫بـــا ایجـــاد نارضایتـــی در جمعیـــت جـــوان وکالی دادگســـتری‬ ‫بی ــکار و کـ ـم‌کار باع ــث س ــرخوردگی فارغ‌التحصی ــان جوان ــی‬ ‫خواهــد شــد کــه در عطــش سرچشــمه آب بــه ســراب می‌رســند‬ ‫و فارغ‌التحصیـــان بیـــکار امـــا امیـــدوار‪ ،‬بـــه وکالی بیـــکار و‬ ‫ٔ‬ ‫مایــوس تبدیــل خواهنــد شــد و ایــن تنهــا منتقــل کــردن مشــکل‬ ‫از نقطـــه‌ای بـــه نقطـــه دیگـــر اســـت و نـــه راه‌حـــل واقعی‪،‬ای ــن‬ ‫ط ــرح ب ــا توس ــعه راه‌ه ــای ورود ب ــه وکال ــت ب ــرای بازنشس ــتگان‬ ‫و صاحب ــان مش ــاغل ب ــدون آزم ــون‪،‬راه ورود از طری ــق آزم ــون را‬ ‫نی ــز ن ــه مقی ــد ب ــه ظرفی ــت منطق ــی جه ــت آم ــوزش و نظ ــارت‬ ‫می‌ســـازد و نـــه شـــرط داشـــتن حداقـــل دانـــش را مـــا ک ق ــرار‬ ‫می‌دهد‪.‬درواق ــع ای ــن ط ــرح برخ ــاف مدع ــای خ ــود ب ــا اف ــزودن‬ ‫راه‌ه ــای ورود ای ــن قبی ــل اف ــراد ب ــه حرف ــه وکال ــت‪ ،‬ام ــکان ب ــروز و‬ ‫ظه ــور جوان ــان را ک ــه در آرزوی ورود ب ــه حرف ــه وکال ــت هس ــتند را‬ ‫خواه ــد گرف ــت‪.‬‬ ‫در ای ــن نام ــه آم ــده اس ــت‪ :‬نگران ــی واقع ــی جامع ــه حقوق ــی‪،‬‬ ‫فقـــدان آمایـــش تحصیلـــی و توســـعه بی‌رویـــه دانشـــگاه‌ها‬ ‫و مراکـــز آموزشـــی فاقـــد اســـتانداردهای علمـــی الزم و تولی ــد‬ ‫بی‌حدوحصـــر فارغ‌التحصیـــان حقـــوق کـــه متناســـب ب ــا‬ ‫امکان ــات مح ــدود کانون‌ه ــای سراس ــر کش ــور نیس ــت‪ ،‬نبای ــد‬ ‫موجبـــات موجـــه ســـازنده تضییـــع و تفریـــط حقـــوق مـــردم و‬ ‫نابســـامان ســـاختن دادگســـتری و صنـــف وکالـــت بـــا رویک ــرد‬ ‫مل ــی ش ــود‪.‬‬ ‫در ایـــن نامـــه افزوده‌شـــده اســـت‪ :‬کیفیـــت شـــغل حس ــاس‬ ‫وکالـــت دادگســـتری نبایـــد دســـتخوش تصمیم ــات‬ ‫خلق‌الســـاعه در غیـــاب اشـــراف بـــه موازیـــن حقـــوق بش ــری‬ ‫دادگســـتری شایســـته شـــود‪.‬‬ ‫امضاکننـــدگان در پایـــان اعـــام کرده‌انـــد‪ ،‬بـــا یـــادآوری‬ ‫اش ــتباهات مجال ــس گذش ــته و تبع ــات زیانب ــار آن‪ ،‬خواس ــتار‬ ‫قـــرار نگرفتـــن ایـــن طـــرح در دســـتور کار مجلـــس هســـتند‪.‬‬ ‫متقاضیان می‌توانند برای خرید کتاب‌های مورد نیاز خود از طریق سایت ‪shop.bazarekar.ir‬‬ ‫و یا در تهران به آدرس نشریه مراجعه و یا از طریق تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬
‫حقوقی‬ ‫شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 -1398‬شعبان ‪ 4 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫هزینه ثبتنام‬ ‫داوطلبان‪،‬می‌بایستبامراجعهبهسامانهمذکور و پرداختهزینه‬ ‫ثبت‌نام به مبلغ ‪ 1.000.000‬ریال بصورت اینترنتی‪ ،‬نسبت به تکمیل‬ ‫مراحل ثبت‌نامی اقدام و در پایان‪ ،‬کد رهگیری ثبت‌نام را دریافت و نزد‬ ‫خود نگهداری نمایند‪ .‬فرایند ثبت‌نام‪ ،‬تا قبل از دریافت کد رهگیری‬ ‫ناقص و بالاثر است‪ .‬الزم به ذکر است وجه پرداختی به عنوان هزینه‬ ‫ثبت‌نام‪ ،‬به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد و لذا الزم است داوطلبان‬ ‫در ثبت نام و پرداخت هزینه دقت الزم به عمل آورند‪.‬‬ ‫تذکر مهم‪ :‬داوطلبانی که سابقه قبولی در مصاحبه علمی‬ ‫آزمون‌های گذشته (اعم از جذب عمومی‪ ،‬اختصاصی‪ ،‬مناطق‬ ‫محروم‪ ،‬شورای حل اختالف و ‪ )....‬داشته باشند و پرونده ایشان در‬ ‫مراحلمختلفازجملهآزمونشخصیت‪ ،‬گزینشو کارآموزیدرجریان‬ ‫باشد‪،‬حقثبت‌نامو شرکتدر اینفرایندرانخواهندداشتو چنانچه‬ ‫داوطلبیبرخالفاینمقررهاقدامنماید‪،‬ثبت‌ناموی کأن‌لم‌یکنتلقی‬ ‫می‌گردد و وجه پرداختی به هیچ عنوان به وی مسترد نخواهد شد‪.‬‬ ‫مهلت ثبت‌نام از تاریخ شروع ثبت‌نام به مدت ‪20‬روز خواهد بود‬ ‫و در روز دوشنبه مورخ ‪98/3/20‬پایان می پذیرد و این مهلت‪ ،‬تمدید‬ ‫ً‬ ‫نخواهد شد‪ .‬تأ کید می‌گردد ثبت‌نام‪ ،‬صرفا به صورت اینترنتی و در‬ ‫ً‬ ‫مهلت مقرر صورت خواهد پذیرفت‪( .‬تذکر مهم‪ :‬به داوطلبان اکیدا‬ ‫توصیهمی‌شودثبت‌نامخودرابهروزهایپایانیمهلتموکولنکنند‪).‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬به ثبت‌نام‌های اشتباه ترتیب اثر داده‬ ‫نمی‌شود و هزینه پرداختی در این موارد‪ ،‬به هیچ وجه مسترد‬ ‫نخواهد شد‪ .‬همچنین‪ ،‬چنانچه فقدان شرایط داوطلب در‬ ‫هر یک از مراحل استخدامی معلوم شود‪ ،‬روند پیگیری پرونده‬ ‫بالفاصله متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫محدودیت پذیرش بانوان‬ ‫باعنایتبهنیازمندیدادگستری‌هایسراسر کشور‪،‬پذیرشبانواندر‬ ‫ایننوبتجذباختصاصیبامحدودیت‪-‬هاییمواجهاست‪.‬براین‬ ‫اساسدادگستری‌هایاستان‌هایمازندران‪،‬خراسانرضوی‪،‬اصفهان‪،‬‬ ‫یزد‪ ،‬قم‪ ،‬فارس و چهارمحال و بختیاری فاقد ظرفیت پذیرش برای‬ ‫بانوان هستند‪ .‬همچنین دادگستری‌های مراکز استان‌های آذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬آذربایجان غربی‪ ،‬بوشهر‪ ،‬تهران‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫قزوین‪ ،‬کرمان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬گلستان‪ ،‬گیالن‪،‬لرستان‪،‬هرمزگانو همدان‬ ‫مشمولاینمحدودیتهستند‪.‬سایرشهرستان‌هایاستان‌هایاخیر‬ ‫و استان‌هایی که نام آنها ذکر نشده‪ ،‬منعی برای پذیرش بانوان ندارند‪.‬‬ ‫لذا الزم است بانوان متقاضی ثبت‌نام در سامانه جذب اختصاصی با‬ ‫عنایتبهمحدودیت‌هایذکرشدهاقدامبهثبت‌نامنمایند‪.‬‬ ‫پذیرش ویژه استان تهران‪:‬‬ ‫در اجرای فرایند جذب اختصاصی سال ‪ 1398‬به منظور‬ ‫تکمیل کادر قضایی مورد نیاز در استان تهران‪ ،‬داوطلبانی که‬ ‫سا کن استان تهران باشند و مراحل استخدامی را با موفقیت‬ ‫طی کنند‪ ،‬پس از گذراندن دوره کارآموزی قضایی در حوزه‌های‬ ‫قضایی استان تهران مشغول به خدمت خواهند شد‪.‬‬ ‫شرایط ثبتنام‬ ‫شرایط عمومی الزم برای ثبت‌نام عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ .1‬تابعیت اصلی ایران‬ ‫‪ .2‬اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم‪ ،‬ایمان و عدالت‬ ‫‪ .3‬التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫اصل والیت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیالتی به احزاب‪،‬‬ ‫سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها‪ ،‬مگر در‬ ‫صورت احراز توبه‬ ‫‪ .4‬طهارت مولد‬ ‫‪ .5‬داشتن سالمت جسمی‪ ،‬روانی و شخصیتی الزم برای‬ ‫انجام کار قضایی‬ ‫‪ .6‬نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر‬ ‫‪ .7‬حسن شهرت‪ ،‬اخالق و امانت‌داری‬ ‫‪.8‬عدم اعتیاد به دخانیات‪ ،‬مواد مخدر و روان‌گردان‬ ‫‪.9‬داشتن کارتپایان‌خدمتسربازییابرخورداریاز معافیت‌های‬ ‫قانونیو یاعدمغیبتدر خصوصمشموالن(برایآقایان)‬ ‫‪ .10‬داشتن حداقل ‪ 22‬و حداکثر ‪ 40‬سال تمام در روز ثبت‌نام‬ ‫ ‬ ‫شرایط اختصاصی برای داوطلبان‬ ‫دانشگاهی و حوزوی به شر ح زیر است‪:‬‬ ‫الف‪ -‬شرایط داوطلبان دانشگاهی‪:‬‬ ‫داوطلبان با مدارک تحصیلی دانشگاهی‪ ،‬مشروط به قرار‬ ‫گرفتن در هر یک از گروه‌های ‪ 9‬گانه آتی‌الذکر می‌توانند در‬ ‫مصاحبه علمی جذب اختصاصی شرکت نمایند‪ .‬این موارد‪،‬‬ ‫حصری و غیر قابل تفسیر هستند و لذا الزم است داوطلبان قبل‬ ‫سه یا چهار‪ ،‬مشروط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق‬ ‫با انتشار اطالعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشریح شد‬ ‫جزئیات جذب اختصاصی‬ ‫داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫اطالعیه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ‪ ۱۳۹۸‬منتشر شد‪.‬‬ ‫معاون ــت مناب ــع انس ــانی ق ــوه قضایی ــه ب ــا انتش ــار اطالعی ــهای اع ــام کرد‪:‬بدینوس ــیله ب ــه اط ــاع‬ ‫میرس ــاند ج ــذب اختصاص ــی داوطلب ــان تص ــدی منص ــب قض ــاء در س ــال ‪ 1398‬مطاب ــق روال‬ ‫س ــالهای گذش ــته و ش ــرایط اعالم ــی در ای ــن اطالعی ــه برگ ــزار میش ــود‪.‬‬ ‫بـر ایـن اسـاس سـامانه ثبتنـام اینترنتـی جـذب اختصاصـی‪ ،‬از روز چهار شـنبه مـورخ ‪98/3/1‬‬ ‫از مطالعه آن‌ها به تذکرات زیر توجه فرمایند‪:‬‬ ‫* دوره‌های تحصیلی مجازی‪ ،‬غیرحضوری‪ ،‬نیمه حضوری‬ ‫و الکترونیک خارج از شمول این مقررات هستند‪ .‬داوطلبان‬ ‫فارغ‌التحصیل در دوره‌های شبانه (نوبت دوم) و آموزش‌محور‬ ‫منعی برای ثبت‌نام ندارند‪.‬‬ ‫* گروه‌بندی دانشگاه‌ها به این صورت است‪:‬‬ ‫دانشگاه‌های گروه اول عبارتند از‪ :‬دانشگاه امام صادق‬ ‫(ع) ‪ -‬دانشگاه تربیت مدرس ‪ -‬دانشگاه تهران ‪ -‬پردیس فارابی‬ ‫دانشگاه تهران ‪ -‬دانشگاه شهیدبهشتی (ره)‪ -‬دانشگاه شیراز‬ ‫ دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) ‪ -‬دانشگاه فردوسی مشهد ‪-‬‬‫دانشگاه علوم قضایی‪ -‬دانشگاه مفید قم‬ ‫دانشگاه‌های گروه دوم عبارتند از‪ :‬دانشگاه آزاد اسالمی‬ ‫واحد علوم و تحقیقات تهران ‪ -‬دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران‬ ‫مرکز ‪ -‬دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) قزوین ‪ -‬دانشگاه‬ ‫کاشان ‪ -‬دانشگاه تبریز ‪ -‬دانشگاه شاهد ‪ -‬دانشگاه شهید باهنر‬ ‫(ره) کرمان ‪ -‬دانشگاه شهید چمران اهواز ‪ -‬دانشگاه مازندران‬ ‫(بابلسر) ‪ -‬دانشگاه بوعلی سینا همدان ‪ -‬دانشگاه خوارزمی‬ ‫تهران ‪ -‬دانشگاه شهیدمطهری (ره) ‪ -‬دانشگاه گیالن ‪ -‬دانشگاه‬ ‫علوم اسالمی رضوی ‪ -‬دانشگاه اصفهان ‪ -‬دانشگاه قم‬ ‫تذکر ‪ :1‬دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی احصاء نشده‬ ‫مشمول گروبندی فوق نیستند‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :2‬در مورد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی‬ ‫ً‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬صرفا واحد واقع در تهران این دانشگاه مشمول‬ ‫گروه‌بندی مذکور (گروه دوم) است و لذا واحدهای علوم و تحقیقات‬ ‫سایر شهرستانها خارج از موضوع این مقررات هستند ولو اینکه‬ ‫مدرک تحصیلی از واحد علوم و تحقیقات تهران صادر شده باشد‪.‬‬ ‫گروه‌های ‪ 9‬گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه علمی‬ ‫(دانشگاهی) به این شرح می‌باشند‪:‬‬ ‫‪ .1‬دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاه‌های گروه‬ ‫اول‪ ،‬منوط به داشتن حداقل معدل ‪16‬‬ ‫‪ .2‬دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاه‌های گروه‬ ‫دوم‪ ،‬منوط به داشتن حداقل معدل ‪17‬‬ ‫‪ .3‬دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از‬ ‫گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول‪ ،‬منوط به داشتن حداقل‬ ‫معدل ‪ 16‬و مدرک کارشناسی حقوق‪ ،‬فقه و حقوق یا الهیات با‬ ‫گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی‬ ‫‪ .4‬دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی‬ ‫و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول‪ ،‬منوط‬ ‫به داشتن حداقل معدل ‪16‬‬ ‫‪ .5‬دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از‬ ‫گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم‪ ،‬منوط به داشتن حداقل‬ ‫معدل ‪ 17‬و مدرک کارشناسی حقوق‬ ‫‪ .6‬دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی‬ ‫و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم‪ ،‬منوط‬ ‫به داشتن حداقل معدل ‪17‬‬ ‫‪ .7‬دانش‌آموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی در هر یک‬ ‫از گرایش‌های رشته حقوق‪ ،‬فقه و حقوق و رشته الهیات با‬ ‫گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی‪ ،‬منوط به داشتن مدرک‬ ‫کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور‬ ‫‪ .8‬رتبه‌های اول تا دهم آزمون وکالت کانون‌های‬ ‫استانی و رتبه‌های اول تا پنجاهم آزمون سراسری‬ ‫مرکز امور مشاوران و وکالی قوه قضائیه و آزمون‬ ‫وکالت کانون مرکز‪ ،‬به تأیید مراجع مربوط‬ ‫‪ .9‬وکال و مشاوران پایه یک دادگستری‪،‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه بازرگانی‬ ‫برای تکمیل کادر خود به نفراتی به شرح ذیل نیازمند است‬ ‫‪ -1‬کارشناس ابزاردقیق جهت مدیریت پروژه‬ ‫و هماهنگی بازرگانی‬ ‫‪ -2‬کارشناس مکانیک یا فرآیند جهت مدیریت پروژه‬ ‫و هماهنگی بازرگانی‬ ‫‪ -3‬کارشناس صنایع جهت کنترل پروژه‬ ‫از واجدین شرایط دعوت می شود رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی و مؤثر به عنوان‬ ‫وکیل یا مشاور پایه‌یک دادگستری‪ ،‬به تأیید کانون یا مرکز مربوط‬ ‫تبصره‪ :‬در مورد بندهای ‪ 8‬و ‪ 9‬اخذ تأییدیه از مرجع ذیصالح‬ ‫و ارائه آن در روز مصاحبه علمی‪ ،‬برای شرکت در جلسه مصاحبه‬ ‫علمی ضروری است‪ .‬در غیر اینصورت مجوز شرکت در جلسه‬ ‫مذکور صادر نخواهد شد‪..‬‬ ‫مصاحبه‬ ‫علمی ثبت نام کنندگان‬ ‫از تیر ماه ‪1398‬‬ ‫آغاز خواهد‬ ‫شد‬ ‫ب‪ -‬شرایط داوطلبان حوزوی‪:‬‬ ‫داوطلبان دارای مدارک تحصیلی حوزوی (یا حوزوی و‬ ‫دانشگاهی به صورت توأمان)‪ ،‬مشروط به قرار گرفتن در هر یک‬ ‫از گروه‌های ‪ 4‬گانه آتی‌الذکر می‌توانند در مصاحبه علمی جذب‬ ‫اختصاصی شرکت نمایند‪ .‬این موارد‪ ،‬حصری و غیر قابل تفسیر‬ ‫هستند و لذا الزم است داوطلبان قبل از مطالعه آن‌ها به تذکرات‬ ‫زیر توجه فرمایند‪:‬‬ ‫* منظور از دانش‌آموخته‪ ،‬دارنده مدرک علمی معتبر از مرجع‬ ‫ذیصالح است‪ .‬فرم ارزیابی و مدرک استخدامی جایگزین مدرک‬ ‫تحصیلی نیستند و مقبول‪ ،‬واقع نمی‌شوند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫* تأ کیدا الزم به ذکر است‪ ،‬برای دانش‌اموختگان سطوح‬ ‫‪ 3‬و ‪ 4‬دارا بودن مدرک علمی معتبر الزامی است و صرف ارائه‬ ‫گواهی اتمام پایه (بدون ارائه‬ ‫پایان‌نامه) کافی نیست‪.‬‬ ‫گــــروه‌هـــای ‪ 4‬گـــانـــه‬ ‫واجـــد شـــرایـــط شـــرکت‬ ‫در مـــصـــاحـــبه علمی‬ ‫(حــــــوزوی) بـــــــه ایـــن‬ ‫شرح می‌باشند‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پیمانکاری‬ ‫جهت اجرای پروژه تاسیسات برقی خود‬ ‫در منطقه ‪ 22‬نیازمند به دیپلم فنی و حرفه ای‬ ‫با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار اجرایی در زمینه‬ ‫لوله کشی فوالدی‪ ،‬سیم کشی‪ ،‬کابل کشی‬ ‫سینی کشی ‪ ،‬سربندی و تابلوهای صنعتی می باشد‬ ‫‪jobs.petroleumpart@gmail.com‬‬ ‫‪info@tsa-tm.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی مهندس صنایع‬ ‫حداقل تحصیالت کارشناسی ارشد‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار ‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی و کنترل پروژه‬ ‫‪office2yas.co@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫کارشناس ارشد صنایع غذایی‬ ‫حداقل تحصیالت کارشناسی ارشد ‪ 5 ،‬سال سابقه کار‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪office2yas.co@gmail.com‬‬ ‫بـر روی سـایت معاونـت منابـع انسـانی قـوه قضائیـه بـه نشـانی ‪ www.qazahrm.ir‬قـرار‬ ‫خواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫ل ــذا از کلی ــه داوطلب ــان واج ــد ش ــرایط و عالقمن ــد ب ــه ش ــرکت در آزم ــون مذک ــور‪ ،‬دع ــوت ب ــه عم ــل‬ ‫میآی ــد‪ ،‬ضم ــن مطالع ــه دقی ــق ش ــرایط و ضواب ــط ثبتن ــام‪ ،‬در مهل ــت مق ــرر نس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام‬ ‫اق ــدام نماین ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بازرگانی استخدام می نماید‬ ‫مسئول دفتر مدیریت‬ ‫‪ -1‬با تجربه کار و تسلط کامل به امور دفتری‬ ‫‪ -2‬آشنایی کامل به زبان انگلیسی‬ ‫‪ -3‬آشنایی کامل به برنامه های آفیس‬ ‫‪ -4‬ترجیحا متاهل‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه کاری خود‬ ‫را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪mahan.gmk@gmail.com‬‬ ‫‪.1‬دانش‌آموختگان سطح دو‪ ،‬منوط به داشتن مدرک‬ ‫کارشناسی حقوق با حداقل معدل ‪ 16‬مدرک کارشناسی‬ ‫‪ .2‬دانش‌آموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء‬ ‫اسالمی‪ ،‬منوط به داشتن حداقل معدل ‪16‬‬ ‫‪ .3‬دانش‌آموختگان سطح سه در گرایش‌های فقه و اصول و‬ ‫یا حقوق و قضاء اسالمی‬ ‫‪ .4‬دانش‌آموختگان سطح چهار در گرایش‌های فقه و اصول و‬ ‫یا حقوق و قضاء اسالمی‬ ‫مصاحبه تشخیصی‪:‬‬ ‫داوطلبان دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی و حوزوی‪،‬‬ ‫مشروط به قرار گرفتن در هر یک از گروه‌های ‪ 2‬گانه آتی‌الذکر‬ ‫می‌توانند در مصاحبه تشخیصی جذب اختصاصی شرکت‬ ‫نمایند‪ .‬در مصاحبه تشخیصی‪ ،‬محوریت با بررسی و ارزیابی‬ ‫سوابق علمی‪ ،‬آموزشی و پژوهشی داوطلب است‪ .‬لذا الزم است‬ ‫داوطلبان واجد شرایط‪ ،‬در روز مصاحبه‪ ،‬شرحی از سوابق علمی‪،‬‬ ‫آموزشی و پژوهشی (رزومه) خود را به انضمام مدارک مربوط (از‬ ‫جمله پایان‌نامه‪ ،‬مقاالت و ‪ )...‬به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫گروه‌های ‪ 2‬گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه تشخیصی به‬ ‫اینشرحمی‌باشند‪:‬‬ ‫دکتری تخصصی‬ ‫‪ .1‬دانشجویان و دانش‌آموختگان‬ ‫در گرایش‌های «حقوق خصوصی»‬ ‫و «حقوق جزا و‬ ‫اول یا دوم‪ ،‬مشروط‬ ‫جرم‌شناسی» از دانشگاهای گروه‬ ‫حقوقو کارشناسی‬ ‫به دارا بودن مدرک کارشناسی‬ ‫دانشگاه‪-‬های گروه‬ ‫ارشد گرایش‌های مذکور از‬ ‫اول یا دوم‬ ‫‪ .2‬دارندگان مدرک سطح‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی خارجی‬ ‫حسابدار آقا‬ ‫لیسانس حسابداری‪ ،‬با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫حداکثر سن ‪ 30‬سال (محدوده ونک)‬ ‫‪CV.hr.zp@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی نیروی متخصص آقا‬ ‫تسلط کامل به کلیه امور بازرگانی خارجی و گمرکی ‪،‬‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی (مکالمه و مکاتبه)‬ ‫آشنا به امور برندینگ و مارکتینگ خارجی‬ ‫با تحصیالت مرتبط و معتبر سن زیر ‪ 40‬سال‬ ‫‪info@shahinmotor.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تراشکار ماهر‬ ‫مسلط به کار با دستگاه تراش ‪CNC‬‬ ‫مسلط به برنامه نویسی دستگاه ‪CNC‬‬ ‫مسلط به سیستم فانوک ‪ ،‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫محدوده کار‪ :‬شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫‪en.mohammadreza@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫در زمینه قطعات خودرو دعوت به همکاری می نماید‬ ‫مسئول دفتر آشنا به امور منابع انسانی‬ ‫با حداقل ‪ 4‬سال تجربه کاری مرتبط‬ ‫‪apjob98@gmail.com‬‬ ‫زمان مصاحبه علمی‬ ‫مصاحبه علمی ثبت نام کنندگان از تیر ماه ‪ 1398‬آغاز‬ ‫خواهد شد‪ .‬زمان دقیق مصاحبه علمی هر داوطلب طی تماس‬ ‫تلفنی ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬زمان مصاحبه علمی یکبار تعیین و ابالغ می‌گردد و‬ ‫امکان تغییر آن وجود ندارد‪ .‬عدم پاسخگویی به تلفن همراه در‬ ‫‪ 2‬نوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است‪.‬‬ ‫مکان مصاحبه علمی‪:‬‬ ‫مصاحبه‌ها در دو محل به نشانی‌های زیر برگزار می‌شود‪ .‬محل‬ ‫برگزاری مصاحبه هر داوطلب در تماس تلفنی به وی اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫الف‪ -‬تهران‪ ،‬خیابان حافظ‪ ،‬تقاطع خیابان سمیه‪ ،‬روبروی‬ ‫دانشگاه امیرکبیر‪ ،‬معاونت منابع انسانی قوه قضائیه‪ ،‬طبقه نهم‬ ‫ب‪ -‬قم‪ ،‬بلوار ‪ 15‬خرداد‪ ،‬بعد از پمپ بنزین‪ ،‬نبش خیابان‬ ‫سعدی‪ ،‬مرکز آموزش قوه قضائیه‪ ،‬طبقه همکف‬ ‫مواد امتحانی مصاحبه علمی‪:‬‬ ‫‪.1‬داوطلبان دانشگاهی‪:‬‬ ‫ بخش حقوقی‪ :‬حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی‬‫ بخش جزایی‪ :‬حقوق جزای عمومی‪ ،‬حقوق جزای‬‫اختصاصی و آیین دادرسی کیفری‬ ‫‪.2‬داوطلبان حوزوی‪:‬‬ ‫‪ -2.1‬دارندگان مدارک حوزوی صرف‪:‬‬ ‫برادران‪ -1 :‬اصول فقه‪ :‬جلد ‪ 1‬کفایه االصول (از ابتدای کتاب‬ ‫تا پایان المقصد الخامس) ‪ -2‬متون فقه‪ :‬بیع مکاسب (از ابتدای‬ ‫کتاب تا اول خیارات)‬ ‫خواهران‪ -1 :‬اصول فقه‪ :‬الحلقه الثانیه شهید صدر ‪ -2‬متون‬ ‫فقه‪ 15 :‬کتاب از شرح لمعه شامل‪« :‬قضاء‪ ،‬شهادت‪ ،‬متاجر‪،‬‬ ‫دین‪ ،‬رهن‪ ،‬ضمان‪ ،‬صلح‪ ،‬اجاره‪ ،‬وکالت‪ ،‬شفعه‪ ،‬وصایا‪ ،‬نکاح‪،‬‬ ‫حدود‪ ،‬قصاص و دیات»‬ ‫‪ -2.2‬دارندگان مدارک حوزوی و دانشگاهی (توأمان) و‬ ‫مدارک حقوق و قضاء‬ ‫برادران و خواهران‪ :‬مطابق مواد امتحانی داوطلبان دانشگاهی‬ ‫(حقوقی و جزایی)‬ ‫مدارک الزم برای تشکیل پرونده در روز مصاحبه علمی‪:‬‬ ‫‪ .1‬اصل و تصویر کارت ملی‬ ‫‪ .2‬اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن‬ ‫‪ .3‬تصویر مدارک تحصیلی (کارشناسی یا سطح ‪ 2‬و باالتر)‬ ‫‪ .4‬گواهی اشتغال به تحصیل برای داوطلبان در حال تحصیل‬ ‫‪ .5‬گواهی الزم از کانون وکالء دادگستری یا مرکز امور مشاوران‬ ‫و وکالء قوه قضائیه برای وکال و نفرات برتر آزمون‌های وکالت‬ ‫تذکر ‪ :1‬همه مدارک می‌بایست در قطع ‪ A4‬تهیه و تحویل شوند‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :2‬در صورت نقص مدارک در روز مصاحبه علمی از‬ ‫تشکیل پرونده ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق‬ ‫شرکت در مصاحبه علمی را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک واحد دامپروری و کشاورزی‬ ‫واقع در شهرستان ورامین به‬ ‫چند نفر حسابدار خانم‬ ‫با شرایط ذیل نیازمند است‬ ‫‪ -1‬مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد‬ ‫‪ -2‬مسلط به کلیه امور حسابداری‬ ‫‪ -3‬دارای ‪ 5‬سال سابقه کاری مفید‬ ‫‪ -4‬ترجیحا آشنا به نرم افزارهای مالی نوسا‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪amanloohossein@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫عنوان شغل‪ :‬کارشناس حسابداری‬ ‫تحصیالت‪ :‬لیسانس حسابداری‬ ‫توانایی ها‪:‬‬ ‫‪ -1‬مسلط به محاسبه قیمت تمام شده خرید (شرح‬ ‫تجربیات در رزومه الزامی می باشد)‬ ‫‪ -2‬آشنایی با نرم افزارهای مالی (شایگان‪ ،‬راهکاران)‬ ‫‪ -3‬تسلط به ‪office‬‬ ‫لطفا رزومه خود را با درج عنوان پست به آدرس ایمیل‬ ‫ذیل ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪jobs@iranestekhdam.com‬‬
‫مهارت‬ ‫شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 -1398‬شعبان ‪ 4 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نام دوره آموزش‪:‬‬ ‫کاربر گرافیک رایانه‌ای با ‪Adobe Illustrator‬‬ ‫کد ملی آموزش شغل‪:‬‬ ‫‪732120530010001‬‬ ‫اهمیت این حرفه‬ ‫گرافی ــک ی ــک هن ــر کار ب ــردی اس ــت ک ــه ب ــه تبلی ــغ‪،‬‬ ‫ارائ ــه‪ ،‬اش ــاعه و بی ــان تصوی ــری کااله ــای تبلیغات ــی و‬ ‫فرهنگ ــی می‌پ ــردازد‪ .‬نرم‌اف ــزار ایلوس ــتریتور ی ــک اب ــزار‬ ‫قدرتمن ــد و همه‌جانب ــه ب ــرای ایج ــاد تصاو ی ــر و آرم‌ه ــا ب ــه‬ ‫ش ــمار م ـی‌رود‪ .‬در دوره آم ــوزش ‪ Illustrator‬ش ــما می‌توانی ــد‬ ‫تولی ــد هن ــر دقی ــق و مقیاس‌پذی ــر را بیاموز ی ــد‪ .‬ای ــن برنام ــه‬ ‫توس ــط هنرمن ــدان و طراح ــان گرافی ــک ب ــرای خل ــق‬ ‫تصاو ی ــر وکت ــور اس ــتفاده می‌ش ــود‪ .‬ای ــن تصاو ی ــر درنهای ــت‬ ‫می‌توانن ــد به‌عن ــوان لوگ ــوی ش ــرکت‌ها‪ ،‬اه ــداف تبلیغات ــی‬ ‫و حت ــی کار‌ه ــای ش ــخصی در دو ف ــرم دیجیتال ــی و چاپ ــی‬ ‫مورداس ــتفاده ق ــرار گیرن ــد‪.‬در ای ــن خص ــوص کس ــب تجرب ــه‬ ‫در کن ــار ی ــک اس ــتاد کارآم ــد‪ ،‬بس ــیار مفی ــد می‌باش ــد‪.‬‬ ‫شرح شغل‬ ‫كار ب ــر گرافی ــك رایانـ ـه‌ای ب ــا ‪ Adobe Illustrator‬ش ــغلی‬ ‫اس ــت در ح ــوزه فن ــاوری اطالع ــات ‪ ،‬از شایس ــتگی‌های‬ ‫ای ــن ش ــغل‪ ،‬نص ــب و اج ــرای ‪ ، Illustrator‬رس ــم اش ــکال ‪،‬‬ ‫خط ــوط پای ــه و ش ــکل‌های پیچی ــده ‪ ،‬انتخ ــاب و ویرای ــش‬ ‫اش ــکال ‪ ،‬رنگ‌آمی ــزی اش ــکال ترس ــیمی‪ ،‬ن ــگارش مت ــن‪،‬‬ ‫اف ــزودن س ــبك و جل ــوه ب ــه شیء‪،‬رس ــم اش ــکال سـ ـه‌بعدی‬ ‫الیــه و ســاخت انــواع ماســك‪،‬كار بــا ســمبل هــا و نمودارهــا‪،‬‬ ‫واردک ــردن تصاو ی ــر و خروج ــی گرفت ــن از پ ــروژه ‪ ،‬تولی ــد‬ ‫پ ــروژه‪ ،‬راهب ــری ط ــرح کسـ ـب‌وکار ب ــرای كار ب ــر گرافی ــك‬ ‫رایانـ ـه‌ای ب ــا ‪ Illustrator‬را می‌ت ــوان ن ــام ب ــرد ‪ .‬ای ــن ش ــغل‬ ‫ب ــا مش ــاغل ناش ــر كت ــاب و مج ــات ‪ ،‬طراح ــان وب و‬ ‫چندرس ــانه‌ای در ارتب ــاط اس ــت‪.‬‬ ‫طول دوره آموزش‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه می ــزان س ــاعات برگ ــزاری دوره در هفت ــه‪،‬‬ ‫ط ــول دوره ح ــدود س ــه م ــاه می‌باش ــد( ‪ 56‬س ــاعت آم ــوزش‬ ‫ن ـظ ـ ــری و ‪ 244‬ســاع ـ ــت آم ـ ــوزش ع ـم ـ ـ ــلی و در مـ ـج ـم ـ ــوع‬ ‫‪ 300‬س ــاعت)‪.‬‬ ‫شرایط الزم جهت شرکت در دوره‬ ‫‪ -1‬دارا ب ــودن تحصی ــات پای ــان دوره اول متوس ــطه‬ ‫(پای ــان دوره راهنمای ــی)‬ ‫‪ -2‬دارا بودن سالمت کامل جسمی و روانی‬ ‫‪ -3‬داش ــتن حداق ــل س ــن ‪15‬س ــال تم ــام ( ب ــه اس ــتناد‬ ‫آشنایی با‬ ‫شغل کاربر گرافیک رایانه‌ای‬ ‫با ‪ Adobe Illustrator‬و فرصت‌های آموزشی آن‬ ‫ٔ‬ ‫همان‌گون ــه ک ــه در ش ــماره‌های قب ــل ب ــازار کار درزمین ــه معرف ــی دوره‌ه ــای‬ ‫مهارت ــی س ــازمان آم ــوزش فن ــی و حرفـ ـه‌ای کش ــور اش ــاره ش ــد‪ ،‬ای ــن س ــازمان بن ــا‬ ‫ب ــر مأموری ــت اصل ــی خ ــود و باه ــدف تأمی ــن و تربی ــت نی ــروی كار ماه ــر و نیم ــه ماه ــر‬ ‫موردنی ــاز بخش‌ه ــای مختل ــف صنع ــت‪ ،‬كش ــاورزی و خدم ــات و ارتق ــای فرهن ــگ‬ ‫مهارت‌ه ــای فن ــی جامع ــه‪ ،‬اق ــدام ب ــه برگ ــزاری دوره آموزش ــی در دو بخ ــش دولت ــی‬ ‫و غیردولت ــی می‌نمای ــد ( صنای ــع خ ــودرو‪ ،‬الكترونی ــك‪ ،‬ب ــرق ‪ ،‬جوش ــكاری و بازرس ــی‬ ‫ج ــوش‪ ،‬تأسیس ــات‪ ،‬ام ــور زراع ــی ‪ ،‬صنای ــع غذای ــی و‪.)....‬آموزش‌ه ــای بخ ــش‬ ‫دولت ــی در مرا ک ــز آموزش ــی سراس ــر کش ــور به‌ص ــورت رای ــگان انج ــام می‌ش ــود‪.‬‬ ‫تبص ــره ‪ 2‬م ــاده ‪ 18‬آئین‌نام ــه نح ــوه تش ــکیل و اداره‬ ‫آموزش ــگاه‌های فن ــی و حرفـ ـه‌ای آزاد پذی ــرش كارآم ــوزان‬ ‫کارآموزان پس از گذراندن‬ ‫دوره فوق می‌توانند در دفاتر‬ ‫فنی و یا لیتوگرافی‌ها‪ ،‬مشغول‬ ‫به‌کار شده و تجربه الزم‬ ‫را فرا گیرند‬ ‫گ ــروه س ــنی ‪ 12 -15‬س ــال ‪ ،‬من ــوط ب ــه ارائ ــه اج ــازه كتب ــی‬ ‫ول ــی و ی ــا قی ــم قانون ــی كارآم ــوز اس ــت)‪.‬‬ ‫كاربر ‪ICDL‬‬ ‫مهارت‌های پیش‌نیاز‬ ‫مهم‌ترین ملزومات این حرفه‬ ‫نرم‌اف ــزار ‪ illustrator‬و نرم‌افزاره ــای مربوط ــه ‪ ،‬رایان ــه‪،‬‬ ‫چاپگ ــر لی ــزری‪ ،‬كاغ ــذ‪ ،‬صندل ــی و‪....‬‬ ‫کارآم ــوزان پ ــس از گذران ــدن دوره آموزش ــی و قبول ــی نهای ــی در آزم ــون کتب ــی و‬ ‫عمل ــی موف ــق ب ــه اخ ــذ گواهی‌نام ــه از س ــازمان آم ــوزش فن ــی و حرفـ ـه‌ای کش ــور‬ ‫خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫اهمی ــت آموزش‌ه ــای اشاره‌ش ــده س ــبب ش ــد ت ــا نش ــریه ب ــازار کار ب ــا هم ــکاری‬ ‫س ــازمان آم ــوزش فن ــی و حرفــه‌ای کش ــور ب ــه معرف ــی خدم ــات آموزش ــی و دوره‌ه ــای‬ ‫آموزش ــی ای ــن س ــازمان بپ ــردازد‪.‬‬ ‫حرف ــه آموزش ــی ک ــه در ای ــن هفت ــه ب ــه معرف ــی آن خواهی ــم پرداخ ــت ‪،‬‬ ‫کارب ــر گرافی ــک رایانـ ـه‌ای ب ــا ‪ Adobe Illustrator‬می‌باش ــد‪.‬‬ ‫مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت‬ ‫کارآم ــوزان پ ــس از گذران ــدن دوره ف ــوق‪ ،‬در ص ــورت‬ ‫تمای ــل ب ــه ارتق ــای مهارت‌ه ــای تخصص ــی و تجر ب ــی خ ــود‬ ‫می‌توانن ــد در دوره‌ه ــای آموزش ــی مرتب ــط ش ــرکت نم ــوده و‬ ‫ی ــا از طری ــق استادش ــا گردی در چاپخانه‌ه ــا‪ ،‬انتش ــارات ‪،‬‬ ‫دفات ــر فن ــی و ی ــا لیتوگرافی‌ه ــا‪ ،‬مش ــغول ب ــکار ش ــده و تجرب ــه‬ ‫الزم را فراگیرن ــد‪.‬‬ ‫وضعیت كنونی ‪،‬آینده شغلی‬ ‫و مزایای اشتغال این حرفه‬ ‫در ح ــال حاض ــر گرافی ــک جای ــگاه خوب ــی در‬ ‫زندگ ــی روزم ــره پی ــدا نم ــوده و اف ــراد ز ی ــادی ب ــا آن‬ ‫در ارتب ــاط هس ــتند‪ .‬به‌عنوان‌مث ــال می‌ت ــوان از‬ ‫تابلوه ــای تبلیغات ــی س ــطح ش ــهر ‪،‬خوراکی‌ه ــا ب ــا‬ ‫بس ــته‌بندی‌های ج ــذاب ‪ ،‬اپلیکش ــن ه ــا و باز ی‌ه ــای‬ ‫موبای ــل ن ــام ب ــرد‪ .‬درصورتی‌ک ــه مه ــارت آموخت ــگان‬ ‫تخص ــص و تجرب ــه کاف ــی در ای ــن زمین ــه کس ــب نماین ــد‬ ‫ً‬ ‫می‌توانن ــد ب ــا س ــرمایه و امکان ــات نس ــبتا مح ــدود‪ ،‬از طری ــق‬ ‫طراح ــی لوگ ــو ‪ ،‬کارت ویز ی ــت ‪ ،‬پوس ــتر ‪ ،‬برچس ــب و ‪...‬‬ ‫بی ــش از ‪ 2‬میلی ــون توم ــان درآم ــد ماهیان ــه داش ــته باش ــند ‪.‬‬ ‫مزایای گواهینامه‬ ‫سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور‬ ‫گواهینامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای‬ ‫آمــــوزش فــــنــــی و حرفه‌ای به‌جای تجربه شغلی (سوابق‬ ‫كار)‪ ،‬در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول‬ ‫قانون كار ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫کارجویــان می‌تواننــد جهــت آشــنایی بیشــتر بــا دور ‌ههــای‬ ‫آموزش ــی س ــازمان آم ــوزش فن ــی و حرف ـه‌ای کش ــور و ثبت‌ن ــام‬ ‫در ای ـ ـ ــن دوره‌ه ـ ـ ــا ب ـ ـ ــه آدرس پـ ــورت ـ ـ ــال س ـ ـ ــازم ـ ـ ـ ـ ـ ــان‪:‬‬ ‫‪ http://www.portaltvto.com‬و آدرس سـ ـ ـ ـ ــای ـ ـ ـ ــت‬ ‫س ــازمـ ـ ـ ـ ـ ــان ‪ http://www.irantvto.ir‬مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫شایان‌ذکر است که این مطلب با همکاری خانم بهاره‬ ‫باقری مربی محترم مرکز آموزش‬ ‫فنی و حرفه‌ای مهارت‌های‬ ‫پیشرفته استان زنجان‬ ‫تهیه‌شده است ‪.‬‬ ‫کـ ــشور دارای کـ ــد اس ـ ـتـ ــاندارد‬ ‫بین‌المللیمشاغل(‪)ISCO-2008‬‬ ‫می‌باشد که دارندگان آن‬ ‫با احراز صالحیت‬ ‫شغلی می‌توانند‬ ‫از مـ ــزایـ ـ ـ ــای‬ ‫قا نـ ــو نی‬ ‫مختلفی‬ ‫بـ ـ ـه ـ ـ ــر ه‌مـ ـ ـ ـن ــد‬ ‫گردند‪.‬‬ ‫از جـ ــمله این مزایا‪:‬‬ ‫ضـ ـ ــوابـ ـ ــط ج ـ ــایـ ـگ ــز یـ ـن ــی‬ ‫و اح ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ــاب دوره‌هـ ـ ـ ـ ــای‬ ‫پذیرش نیروی انسانی در قالب پیمانکار شرکت آلومینای ایران‬ ‫شرکت آلومینای ایران در نظر دارد تعداد ‪ 304‬نفر نیروی مورد نیاز خود را در قالب پیمانکاری از متقاضیان شهرستان‌های جاجرم و گرمه و از طریق برگزاری آزمون کتبی‪ ،‬مصاحبه حضوری و گزینش براساس برنامه زمانبندی به شرح جدول ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫افرادی که متقاضی شــرکت در آزمون می باشــند‪ ،‬می توانند جهت ثبت نام از تاریخ ‪ 1398/02/07‬لغایت تاریخ ‪ 1398/02/21‬آدرس اینترنتی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشــگاه صنعتی شــریف ( ‪ ) www.karasa.ir‬مراجعه نموده و پس از مطالعه‬ ‫دقیق مفاد آ گهی و با توجه به شرایط ذ کر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫جدول شماره ‪ - 1‬رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز‬ ‫ردیف‬ ‫تخصص‬ ‫‪1‬‬ ‫کارگر خدمات عمومی( کارگر ساده‪ ،‬آبدارچی و نظافتچی )‬ ‫‪2‬‬ ‫کارگر خدمات فنی و صنعتی‬ ‫‪3‬‬ ‫کارگر تأسیسات‬ ‫‪4‬‬ ‫کارگر خدمات معدن‪( ‬کارگر خردایش‪ ،‬سنگ جور و کارگر‬ ‫نقشه برداری)‬ ‫‪5‬‬ ‫تعمیرکار ماشین آ الت معدنی‬ ‫‪6‬‬ ‫سرویس کار ماشین آ الت معدنی‬ ‫‪7‬‬ ‫حفار ( استخراجی و ا کتشافی )‬ ‫‪8‬‬ ‫کمک حفار ( استخراجی و ا کتشافی )‬ ‫‪9‬‬ ‫جوشکار صنعتی ( دارای گواهینامه مرتبط )‬ ‫‪10‬‬ ‫جوشکار برق و آلومینیوم ( دارای گواهینامه مرتبط )‬ ‫‪11‬‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫‪12‬‬ ‫راننده شاول‬ ‫‪13‬‬ ‫راننده بلدوزر‬ ‫‪14‬‬ ‫راننده لودر‬ ‫‪15‬‬ ‫راننده دامپترا ک‬ ‫‪16‬‬ ‫راننده لیفترا ک‬ ‫‪17‬‬ ‫راننده جرثقیل‬ ‫‪18‬‬ ‫راننده بیل مکانیکی‬ ‫جنسیت‬ ‫مرد‬ ‫حداقل مدرک‬ ‫تحصیلی‬ ‫پایان ابتدایی‬ ‫‪19‬‬ ‫اپراتور‬ ‫مرد‬ ‫دیپلم‬ ‫‪20‬‬ ‫تکنسین‬ ‫مرد‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫شرایط شرکت در آزمون‪:‬‬ ‫‪ .1‬شرایط عمومی‪:‬‬ ‫‪ -1-1‬تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -1-2‬تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در‬ ‫قانون اساسی‬ ‫‪ -1-3‬دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم‬ ‫‪ -1-4‬عدم اشتهار به فساد اخالقی‪ ،‬نداشتن سابقة محکومیت و سوء‬ ‫پیشینة کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد‪ ( .‬با‬ ‫تأیید مراجع ذی صالح )‬ ‫‪ -1-5‬عدم تعهد اشتغال در دستگاهها‪ ،‬مؤسسات و شرکتها و کلیه‬ ‫نهادها و ارگانها به هر شکل ممکن‬ ‫‪ -1-6‬داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تأیید امور‬ ‫ایمنی و بهداشت شرکت آلومینای ایران‬ ‫‪ -1-7‬عدم اعتیاد به مواد مخدر ( با تایید مراجع ذی صالح )‬ ‫‪ .2‬شرایط سنی‪:‬‬ ‫‪ -2-1‬حداکثر سن مجاز برای داوطلبان ردیف‪ 1‬الی‪ 18‬جدول شماره یک‪28،‬‬ ‫سال( متولدین ‪ 1370/02/21‬و بعد از آن) ‪ ،‬داوطلبان ردیف ‪ 19‬جدول شماره‬ ‫یک‪ 30،‬سال( متولدین ‪ 1368/02/21‬و بعد از آن) و داوطلبان ردیف ‪20‬‬ ‫حدا کثر مدرک‬ ‫تعداد نفرات جدولشمـــــــارهیــــــــک‪،‬‬ ‫گرایش تحصیلی‬ ‫تحصیلی‬ ‫‪32‬ســـــــال( متولدین‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ 1366/02/21‬وبعدازآن)‬ ‫‪70‬‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-2-2‬جانبازان‪،‬آزدگان‪،‬‬ ‫‪9‬‬ ‫فرزنــدان و همســـران‬ ‫شهــــدا‪ ،‬فرزنــــــدان و‬ ‫‪2‬‬ ‫همسران جانبازان ‪25‬‬ ‫‪4‬‬ ‫درصد به باال و فرزندان‬ ‫‪3‬‬ ‫و همسر آزادگانی که‬ ‫‪4‬‬ ‫حداقل یک سال و باالتر‬ ‫‪7‬‬ ‫تمام رشته ها‬ ‫دیپلم‬ ‫سابقه اسارت دارند‪،‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و رزمندگان با سابقه‬ ‫‪7‬‬ ‫حداقل ‪ 6‬ماه حضور‬ ‫‪2‬‬ ‫داوطلبانه اختیاری در‬ ‫‪2‬‬ ‫جبهه از شرط حداکثر‬ ‫‪3‬‬ ‫سنمعافمیباشند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-2-3‬افراد خانواده‬ ‫‪7‬‬ ‫معظمشهدا(شاملپدر‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مادر‪،‬خواهر ‪ ،‬برادر ) تا‬ ‫‪1‬‬ ‫میزان ‪ 8‬سال‪.‬‬ ‫ریاضی‪ – ‬تجربی و صنایع شیمیایی‬ ‫‪70‬‬ ‫‪-2-4‬رزمندگان کمتر‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫‪12‬‬ ‫برق و ابزار دقیق‬ ‫از ‪ 6‬ماه سابقه حضور‬ ‫‪32‬‬ ‫سایر رشته ها‬ ‫داوطلبانه در جبهه ‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫متالوژی‬ ‫به میزان مدت حضور‬ ‫‪8‬‬ ‫مکانیک‬ ‫داوطلبانه در جبهه ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫برق و ابزار دقیق‬ ‫‪-2-5‬مدتزمانخدمت‬ ‫‪2‬‬ ‫ایمنی و رشته های مربوطه‬ ‫و به باالتر‬ ‫سربازی به حداکثر سن‬ ‫‪2‬‬ ‫فوریتهای پزشکی‬ ‫مجاز داوطلبان افزوده‬ ‫‪6‬‬ ‫صنایع شیمیایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فرآوری مواد‬ ‫‪-2-6‬به ازای هر سال‬ ‫سابقه کار معتبر و مرتبط که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده‬ ‫باشد‪ ،‬یک سال و حداکثر ‪ 5‬سال به حداکثر سن مجاز فوق افزوده خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪-2-7‬افرادی که دارای سابقه بیمه تأمین اجتماعی در یکی از شرکتهای‬ ‫پیمانکاری شرکت آلومینای ایران را دارند‪ ،‬به ازائ هر سال سابقه‪ ،‬یک‬ ‫سال به شرایط سنی مندرج در بند ‪ ، 1 -2‬اضافه می شود ‪.‬‬ ‫‪-2-8‬افرادی که در حال حاضر در هر یک از شرکتهای پیمانکاری‬ ‫شرکت آلومینای ایران حداقل به مدت یکسال مشغول فعالیت‬ ‫می‌باشند‪ ،‬از شرایط سنی مندر ج در بند ‪ ، 1-2‬معاف می باشند ‪.‬‬ ‫‪ .3‬امتیازات و سهمیه های قانونی ‪:‬‬ ‫‪ 1-3‬ایثارگران سهمیه‪ 25‬درصد‪ :‬شامل جانبازان ‪ ،‬آزادگان و همسر و فرزندان‬ ‫شهدا‪ ،‬همسرو فرزندان جانبازان ‪ 25‬درصد و باالتر و همسرو فرزندان آزدگان‬ ‫داراییکسالوباالییکسالاسارتخواهروبرادرشاهدمیباشند‪.‬‬ ‫‪ 2-3‬ایثارگران سهمیه ‪ 5‬درصد‪ :‬رزمندگان با سابقه حداقل ‪ 6‬ماه حضور‬ ‫داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر‬ ‫‪ 25‬درصد و فرزندان آزدگان کمتر از یکسال اسارت‪ .‬تاییدیه مدت حضور‬ ‫داوطلبانه اختیاری در جبهه ها با معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج‬ ‫مستضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمی و معاونت توسعه و منابع جهاد‬ ‫کشاورزی می باشد و سایر مراجع مورد تایید نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ 3-3‬براساس هماهنگی های بعمل امده با بنیاد شهید و امور ایثارگران‪،‬‬ ‫جذب ایثارگران از محل سهمیه های استخدامی صرفا از طریق شرکت‬ ‫در آزمون استخدامی‪ ،‬رقابت بین کلیه داوطلبان ایثارگر هر یک از‬ ‫سهمیه های ‪ 25‬درصد و ‪ 5‬درصد ‪.‬‬ ‫‪ 3-3-1‬مشمولین سهمیه ‪ 25‬درصد ایثارگران مجاز به بهره مندی از‬ ‫سهمیه استخدامی ‪ 5‬درصد سایر ایثارگران و یا بلعکس‪ ،‬نمی باشند به‬ ‫عبارت دیگر هر داوطلب می تواند در صورت مشمول بودن ‪ ،‬صرفا از یکی‬ ‫از سهمیه های مشخص شده استفاده نمایند ‪.‬‬ ‫‪3 -3-2‬رعایت شرط حداقل معدل ( در صورت وجود در شرایط اختصاصی‬ ‫(و همچنین کسب حد نصاب نمره آزمون برای مشمولین سهمیه‪ 25‬درصد‬ ‫ایثارگران)بهاستثناءخواهروبرادرشهید)الزامینمیباشد‪.‬‬ ‫‪ 3-3-3‬در فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه ‪ 25‬درصد‬ ‫ایثارگران ‪ ،‬اولویت استخدام آنها مطابق ضوابط و مقررات جاری و با‬ ‫هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثار گران صورت خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫‪ 3-3-4‬اولویت پذیرش در مشمولین ‪ 5‬درصد ایثارگران‪ ،‬با رزمندگان‬ ‫می باشد ( رزمندگان در صورت ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی‬ ‫و داشتن شرایط احراز الزم در حد سهمیه تعیین شده از شرط حدنصاب‬ ‫در آزمون معاف بوده و براساس نمرات مکتسبه انتخاب خواهند شد )‬ ‫و سایر مشمولین سهمیه مذکور در صورت کسب حد نصاب در اولویت‬ ‫بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫‪ 3-3-5‬استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی ایثارگران ( ‪ 25‬درصد‬ ‫و ‪ 5‬درصد ) از طریق رقابت با سایر داوطلبان آزاد صورت می پذیرد ‪.‬‬ ‫‪ .4‬سهمیه معلولین‪:‬‬ ‫جذب معلولین عادی( با ارایه معرفی نامه از بهزیستی ) از محل سهمیه‬ ‫استخدامی (‪ 3‬درصد قانون جامع حمایت از معلوالن ) صرفا از طریق شرکت‬ ‫درآزموناستخدامی‪ ،‬کسبحدنصابالزمورقابتبین کلیهداوطلبانمعلول‬ ‫( در هر یک از مجوزهای کلی سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‬ ‫اجرایی)براساسنمرهمکتسبهآزمونوبهمیزانحداکثردوبرابرظرفیتجهت‬ ‫معرفیبهمصاحبهاستخدامیصورتمیپذیرد‪.‬‬ ‫‪ .5‬شرایط مدرک تحصیلی‪:‬‬ ‫‪ -5-1‬مدارک دانشگاهی کسانی برای شرکت در آزمون قابل قبول است که‬ ‫از طریق آزمونهای سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موفق به ورود‬ ‫شده باشند و یا از دانشگاههای معتبر خارج از کشور‪ ،‬مدارک مورد تایید‬ ‫وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت کرده باشند‪.‬‬ ‫‪ -5-2‬دارا بودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن‬ ‫مقطع‪ ،‬رشته و گرایش تحصیلی‪ ،‬معدل و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر‬ ‫شده باشد‪ ( .‬گواهی تحصیلی یا لغو معافیت تحصیلی صادره برای حوزه‬ ‫نظام وظیفه مورد قبول نخواهد بود)‪.‬‬ ‫‪ -5-3‬تایید مدارک فارغ التحصیالن دانشگاههای آزاد اسالمی از سوی دفتر‬ ‫امور فارغ التحصیالن سازمان مرکزی آن دانشگاه و فارغ التحصیالن خارج از‬ ‫کشور از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری‪ ،‬الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -5-4‬مدارک تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه پیام نور می بایست از‬ ‫طریق سازمان مرکزی پیام نور و با درج پذیرش از طریق آزمون سراسری‬ ‫و با ذکر معدل کل صادر گردیده باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬مدرک تحصیلی داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ‬ ‫فراغت از خدمت نظام وظیفه و کارت معافیت دائم آنان بعد از تاریخ‬ ‫‪ 1398/02/21‬باشد به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نمیگیرد‪.‬‬ ‫تذکر‪:‬درصورتاحرازمدرکتحصیلیمازادبرحداکثرمدرکتعیینشده‬ ‫در ردیفهایجدولشماره‪،1‬در هرمرحلهاز فرآیندبکارگیریوبعداز آن‬ ‫(حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار ) موضوع بکارگیری‬ ‫ویمنتفیودر صورتلزومموردپیگردقانونیقرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ .6‬اولویتهای جذب‪:‬‬ ‫داوطلب بومی‪ :‬افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند‪،‬‬ ‫داوطلب بومی تلقی می گردند‪:‬‬ ‫الف‪ -‬شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل‬ ‫مورد تقاضا برای بکارگیری‪ ،‬یکی باشد‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای‬ ‫مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته ) که شهرستان های محل خدمت‬ ‫فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان های محل مورد تقاضا برای‬ ‫استخدام آنان یکی باشد‪.‬‬ ‫ج‌‪ -‬داوطلب حداقل چهار ( ‪ ) 4‬سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی‪،‬‬ ‫راهنمایی‪ ،‬دبیرستان و یا دانشگاه ) را به صورت متوالی یامتناوب‬ ‫درشهرستان های محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد‪.‬‬ ‫د ‪ -‬داوطلب یا پدر‪ ،‬مادر و یا همسر وی‪ ،‬حداقل چهار ( ‪ ) 4‬سال سابقه‬ ‫برای استخدام را‬ ‫پرداخت حق بیمه در شهرستان های محل مورد تقاضا ً‬ ‫داشته باشند ( پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا توسط یکی‬ ‫از موارد مذکور قابل احتساب است)‬ ‫و – در بکارگیری مشاغل مذکور در ردیفهای ‪ 1‬تا ‪ 18‬جدول‬ ‫شماره یک ‪ 50 ،‬درصد آزمون کتبی و ‪ 50‬درصد امتیاز آزمون‬ ‫عملی تخصصی مال ک عمل می باشد ‪.‬‬ ‫تبصره‪ -‬مبنای شهرستان های برای تعیین بومی بودن‪ ،‬تقسیمات‬ ‫کشوری در زمان ثبت نام می باشد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :‬اولویت بکارگیری برای هر شغل ( طبق جدول شماره یک) ‪،‬‬ ‫با داوطلبینی است که در همان شغل در یکی از پیمانکاری های‬ ‫شاغل در شرکت فعالیت دارند‪ ،‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ .7‬نحوة ثبت نام و مهلت آن‪:‬‬ ‫داوطلبان از تاریخ درج این آ گهی حداکثر تا پایان روز شنبه مورخه‬ ‫‪ 1398/02/21‬فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل برای شرکت در‬ ‫آزمون ثبت نام نمایند‪ ( .‬مهلت مذکور قابل تغییر نخواهد بود)‪.‬‬ ‫‪ -7-1‬مطالعة دقیق آ گهی و شرایط مندرج در آن‬ ‫‪-7-2‬واریز مبلغ ‪700.000‬ریال ( هفتصد هزارریال) به صورت الکترونیکی‬ ‫به عنوان حق ثبت نام در آزمون‪.‬‬ ‫*وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -7-3‬داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل‬ ‫آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫( حجم عکس ‪ 3×4‬نباید بیشتر از ‪ 40‬کیلوبایت و بقیه موارد اسکن شده‬ ‫نباید بیشتر از ‪ 100‬کیلوبایت باشد )‬ ‫• عکس داوطلب ‪3×4‬‬ ‫• شناسنامه‬ ‫• گواهی تحصیلی ( مدرک تحصیلی باید دارای معدل باشد )‬ ‫• کارت ملی‬ ‫• کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم برای متقاضیان‬ ‫مرد‬ ‫• سوابق مورد نیاز با ارائه مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه مورد‬ ‫تایید سازمان تامین اجتماعی‬ ‫• سوابق مورد نیاز با ارائه مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه مورد‬ ‫تایید سازمان تامین اجتماعی برای داوطلبینی که سوابق کاری در‬ ‫شرکتهای پیمانکاری شرکت الومینای ایران را دارند ‪.‬‬ ‫• مدارک بومی بودن‬ ‫• مدارک دال بر امتیازات و سهمیه های قانونی ( ایثارگران و معلولین )‬ ‫• گواهینامه های مرتبط با تخصص های مورد نیاز‪ ،‬مندرج در ردیفهای‬ ‫‪ 9‬تا ‪ 18‬جدول شماره یک‬ ‫‪ -7-4‬ثبت تکمیل مشخصات و اطالعات خواسته شده مطابق با فرم‬ ‫موجود در سایت ( ‪ ) www.karasa.ir‬به طور صحیح و دقیق و دریافت‬ ‫کد رهگیری پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضروری می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -7-5‬داوطلبان باید پس از ثبت نام می بایست مکرر به سایت مذكور‬ ‫مراجعه كرده با ورود كد رهگیری از وضعیت ثبت نام نهایی خود مطلع‬ ‫شوند و جهت چاپ صفحه تاییدیه نهایی ثبت نام خود اقدام نمایید ‪.‬‬ ‫تبصره ‪ : 2‬الزم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در‬ ‫تکمیل اطالعات دقت نمایند‪ .‬مسئولیت درستی اطالعات وارد شده‬ ‫به عهده داوطلب بوده و پس از اعالم نتایج مرحله اول آزمون‪ ،‬دعوت‬ ‫شدگان برای مصاحبه بایستی اصل مدارک خواسته شده و کپی آنها را‬ ‫به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫داوطلبین صرفا مجاز به شرکت در یکی از ردیفهای شغلی جدول‬ ‫شماره ‪ 1‬می باشند ‪.‬‬ ‫‪ .8‬نحوه برگزاری آزمون‪:‬‬ ‫‪ -8-1‬آزمون بصورت چهارگزینه ای و با احتساب نمره منفی برای‬ ‫پاسخ های نادرست برگزار می گردد‪.‬‬ ‫‪-8-2‬آزمون کتبیهررشتهازدروسعمومیوسؤاالتتخصصیمیباشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬اقلیت های مذهبی از پاسخگویی به سؤاالت معارف اسالمی معاف‬ ‫می باشند و امتیاز آن در سایر مواد عمومی آزمون توزیع می شود‪.‬‬ ‫‪ .9‬توضیحات مهم ‪:‬‬ ‫‪ -9-1‬چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام‬ ‫به شرکت در آزمون نماید‪ ،‬با مشخص شدن عدم صحت مندرجات‬ ‫در مراحل بعدی ( حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار )‬ ‫موضوع بکارگیری وی منتفی و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ -9-2‬بدیهی است قبولی آزمون یا مصاحبه حضوری به منزله جذب‬ ‫نهایی فرد نمی باشد بلکه مراحل جذب شامل قبولی در آزمون کتبی ‪،‬‬ ‫مصاحبه تخصصی و روانشناختی‪ ،‬آزمون عملی ‪ ،‬معاینات پزشکی ‪،‬‬ ‫تایید فرد توسط کمیسیون مربوطه و قبولی در گزینش می باشد که در‬ ‫صورت پذیرش داوطلب در هر کدام از مراحل قید شده از ایشان جهت‬ ‫انجام مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد‪.‬‬ ‫‪ -9-3‬کلیه مشاغل عملیاتی و تولیدی بوده و افراد متقاضی باید از نظر‬ ‫جسمانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشاغل مورد نیاز را دارا باشند‪.‬‬ ‫‪ -9-4‬محل اشتغال افراد قبول شده‪ ،‬واقع در سایت شرکت آلومینای ایران‬ ‫می باشد و نحوه اشتغال و محل خدمت افراد را شرکت تعیین می کند‪.‬‬ ‫‪ .10‬دریافت کارت آزمون‪:‬‬ ‫‪-10-1‬دریافت کارتورودبهجلسهبرایداوطلبان‪،‬ازطریقسایتمذکورطبق‬ ‫کدرهگیریارائهشدهدرتاریخهایتعیینشدهامکانپذیراست‪.‬‬ ‫‪ -10-2‬آزمون در شهر جاجرم برگزار خواهد شد ‪.‬محل و زمان دقیق‬ ‫آزمون همزمان با دریافت کارت در سایت قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫‪ .11‬اعالم نتایج آزمون ‪:‬‬ ‫‪ ً-11-1‬نتایج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاری مصاحبه‬ ‫متعاقبا از طریق سایت مذکور( ‪ ) www.karasa.ir‬اعالم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ -11-12‬داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر می توانند‬ ‫با شماره تلفن ‪ 021 -66530043- 66560465‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 -1398‬شعبان ‪ 4 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اصفهان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یـك كارخانـه تولیدی معتبر جهت تكمیل كادر منابع انسـانی خـود در‬ ‫اسـتان اصفهان واقع در شـهرك صنعتی رازی از افراد واجد شـرایط زیر‬ ‫دعـوت به همـكاری می نماید‪.‬‬ ‫● سابقه مفید در زمینه برنامه ریزی فروش‪ -‬آشنا به مسائل مربوط‬ ‫به بازارسنجی و روش های پیش بینی فروش‬ ‫● آشنا و عالقمند به مستندسازی و استانداردهای طراحی محصول‬ ‫● آشنا و مسلط به نرم افزارهای ا كسل – راهكاران‪CRM-‬‬ ‫● توانایی درك متون تخصصی و تهیه اسناد به زبان انگلیسی‬ ‫● آشنا به موضوعات كنترل موجودی – انبارش‬ ‫● مسلط به نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫انباردار آ قا‬ ‫كارشناس فروش كنندگی ها‬ ‫● كارشناس ارشد الكترونیك مسئول آزمایشگاه‬ ‫● آشنا به نرم افزارهای انبارداری‬ ‫● آقا ● لیسانس و باالتر (مدیریت بازرگانی )‬ ‫● آشنایی كامل به استاندارد ‪ISo 17025‬‬ ‫● حدا كثر سی سال سن‬ ‫● امكان انجام ماموریت های خارج از استان‬ ‫● آشنا و عالقمند به مستندسازی و استانداردهای طراحی محصول‬ ‫● مسلط به فرآیند انبار و نگهداری‬ ‫● آشنایی با فنون مذا كره موثر‬ ‫● توانایی درك متون تخصصی و تهیه اسناد به زبان انگلیسی‬ ‫● دارای حداقل سه سال سابقه ی كار‬ ‫● آشنایی با روند اخذ سفارش و ارائه به تولید‬ ‫● مسلط به نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫● آشناییبهفرآیندهایانبارداری‪،‬انبارگردانی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را‬ ‫به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫●آشـنایی بـا انـواع تضامیـن بانكـی و ملكـی و مـوارد حقوقـی و مالـی‬ ‫جهـت انعقـاد قـرارداد فـروش‬ ‫● توانایی ‪ Research‬و گزارش نویسی‬ ‫‪Dental.co98@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شركت تولیدی رعد واقع در اصفهان به منظور تامین بخشی از‬ ‫نیروی انسانی خود اقدام به جذب نیرو با شرایط ذیل می نماید‪:‬‬ ‫فوق ليسانس‪ /‬ليسانس مكانيك‬ ‫كارمند آشنا به زبان انگليسی‬ ‫كارشناس بازرگانی‬ ‫ليسانس برق ( گرایش الكترونيك)‬ ‫ليسانس مكانيك (ساخت و توليد‪/‬ماشين ابزار)‬ ‫ليسانس مكانيك (گرایش ساخت و توليد)‬ ‫ليسانس‪ /‬فوق دیپلم پليمر‬ ‫واجدیـن شـرایط رزومـه خـود را فقـط و فقـط بـا ذكـر عنـوان شـغلی بـه‬ ‫آدرس ایمیـل درج شـده ارسـال نماینـد‪.‬‬ ‫‪job@raad-co.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یك شـركت تولیدی فعال جهت تكمیل كادر خود در اسـتان اصفهان‬ ‫از افـراد واجـد شـرایط سـا كن اصفهان دعـوت به همكاری می نماید‪.‬‬ ‫دكتری شيمی آلی و معدنی‬ ‫● آقا ‪ /‬خانم ‪ -‬با دو سال سابقه كار صنعتی‬ ‫كارشناس حسابداری حرفه ای‬ ‫● آقا ‪ /‬خانم ‪ -‬با دو سال سابقه كار‬ ‫كارشناس فروش‬ ‫● آقا‪/‬خانم‪-‬آشنابهامور بازرگانی‪ -‬بادوسالسابقه كار‬ ‫تراشكار و فرزكار حرفه ای‬ ‫● آقا ‪ -‬با دو سال سابقه كار‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال كنند‪.‬‬ ‫‪biorrs@outlook.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫سریرجهان پوشش واقع در اصفهان جهت تكمیل كادر خود‬ ‫به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫كارشناس ‪HSE‬‬ ‫یك نفر دارای مدرك مرتبط و سابقه كار‬ ‫ليسانس مدیریت‬ ‫یك نفر دارای سابقه كار جهت برنامه ریزی و كنترل پروژه های نفتی‬ ‫‪sarirejahan.sjp@gmail.com‬‬ ‫آذربایجان شرقی‬ ‫گروه صنعتی عباسـپور – آدرین جهت تكمیل نیروی انسـانی خود در‬ ‫اسـتان آذربایجـان شـرقی‪ ،‬شهرسـتان تبریـز از بیـن افـراد بومـی و واجـد‬ ‫شـرایط زیـر دعـوت بـه همكاری مـی نماید‪.‬‬ ‫مدیر فنی‬ ‫● آقـا ● لیسـانس و باالتر●مهندسـی مكانیـك ● بـرق ● حداقـل پنج‬ ‫سـال سـابقه كار مفید●مسـلط به امورات برق الكترونیك و مكانیك‬ ‫● آشنایی با ماشین آالت تولیدی صنایع غذایی● توانائی مدیریت‬ ‫و رهبری و ارتباطی قوی‬ ‫كارشناس خرید‬ ‫● آقا ● لیسانس و باالتر(مدیریت بازرگانی ) ● آشنا به زبان انگلیسی‬ ‫● حداقل دارای دو سـال كار مفید‬ ‫حسابرس آ قا‬ ‫● لیسـانس و باالتـر ( مرتبـط )● حداقـل دارای دو سـال سـابقه كار در‬ ‫زمینـه حسابرسـی انبـار و فروش‬ ‫سرپرست توليد‬ ‫●آشناییبابازارموادغذاییوشركتهایپخشمطرحدرسراسرایران‬ ‫● دارای حداقل پنج سال تجربه فروش كنندگی‬ ‫داوطلبانواجدشرایطمیتوانندرزومهخودرابهایمیلزیرارسالنمایند‪.‬‬ ‫‪edari@abbaspour.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر در شهر تبریز جهت‬ ‫مترجمی‬ ‫دعوت به همكاری می نماییم‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫شـركتی معتبـر بـا بیـش از ‪ 20‬سـال سـابقه در زمینـه تولیـد تجهیـزات‬ ‫پزشـكی جهـت تكمیـل كادر خـود در اسـتان فارس‪،‬شـیراز‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همكاری می نماید‪.‬‬ ‫● محـل سـكونت اسـتان كرمـان (و ترجیحـا نزدیـك بـه شـركت توزیـع‬ ‫بـرق جنـوب كرمان)‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خـود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیـر ارسـال كننـد‪.‬‬ ‫‪info@sabaenergy.ir‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یـك شـركت معتبـر جهـت تكمیـل كادر نیـروی انسـانی خـود در پـروژه‬ ‫بیمارسـتانی واقع در اسـتان كرمان از واجدین شـرایط ذیل دعوت به‬ ‫همـكاری مـی نماید‪.‬‬ ‫مهندس عمران‬ ‫● با تجربه مرتبط حداقل‪ 10‬سال جهت سرپرست كارگاه سراسر كشور‬ ‫مهندس تاسيسات‬ ‫● باتجربه مرتبط حداقل‪ 5‬سال‬ ‫كارشناس دفتر فنی‬ ‫● با سابقه حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫متقاضیان میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل درج شده در آ گهی‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫● شهرهای مورد نیاز‪ :‬تبریز‬ ‫● مشاغل مورد نیاز‪ :‬كارمند اداری مسلط به ترجمه و اینترنت‬ ‫● كارشناس یا كارشناسی ارشد الكترونیك و یا سخت افزار‬ ‫● جنسیت مورد نیاز‪ :‬خانم‬ ‫متقاضیانمیتوانندمشخصاتخودرا‬ ‫به ایمیل درج شده در آ گهی ارسال نمایند‪.‬‬ ‫● دارای سابقه كار در زمینه ی طراحی مدارات آنالوگ و دیجیتال‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫●فریمور نویسیمیكروكنترلرهای‪AVR-ARM-ESP‬‬ ‫كارشناس ایمنی ( ‪) HSE‬‬ ‫‪employment.t18@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫گروه صنعتی سهند در تبریز جهت واحد عمران به‬ ‫مهندس عمران‪ ،‬نقشه بردار ماهر‬ ‫نفر اجرایی مجرب نیازمند است‪.‬‬ ‫● آشنایی با سیستم های (‪Windows Embedded (windows CE‬‬ ‫● طراحی بردهای مدارچاپی (‪)Altium Designer‬‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه عكس دار خـود را به‬ ‫آدرس ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪resume@dgdena.com‬‬ ‫‪sahand.industrial_group@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شـركت صادراتـی زریـن خنـدان معتبـر و فعـال در عرصـه بیـن الملـل‬ ‫جهـت تكمیـل كادر خـود در اسـتان فـارس شـهر شـیراز از افـراد واجـد‬ ‫شـرایط زیـر دعـوت بـه همـكاری مـی نمایـد‪.‬‬ ‫شـركت سـنجابك جهت تكمیل كادر خود در اسـتان البرز‪ ،‬شهر كرج از‬ ‫افـراد واجـد شـرایط زیر دعـوت به همكاری می نماید‪.‬‬ ‫رئيس فروش‬ ‫البرز‬ ‫● آقا حقوق ثابت● بیمه تامین اجتماعی‬ ‫● بیمه تكمیلی ● هزینه ایاب ذهاب ● حق ناهاری‬ ‫سوپروایزر فروش‬ ‫● آقا حقوق ثابت● بیمه تامین اجتماعی‬ ‫● بیمه تكمیلی● هزینه ایاب ذهاب● حق ناهاری‬ ‫‪h.keshavarz@deltasanat.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یـك شـركت معتبـر جهـت تكمیـل كادر خـود در اسـتان فارس‪،‬جهـرم از‬ ‫افـراد واجـد شـرایط زیـر دعـوت بـه همـكاری مـی نماید‪.‬‬ ‫كد شغلی ‪J11 :‬‬ ‫● آقا (دارای پیكان وانت و یا آریسان مسقف)‬ ‫● دارای ویژگـی مثبـت اخالقـی و فـردی و حـس تعامـل بـا پرسـنل زیـر‬ ‫مجموعـه و كارفرما‬ ‫● مسلط به انجام نگهدای و تعمیر ماشین آالت خط تولید‬ ‫(دستگاه آسیاب روتاری‪ ،‬هیدرولیك ‪ ،‬گیربكس )‬ ‫● با ‪ 10‬سال سابقه و حداقل ‪ 5‬سال سابقه مسولیت سالن تولید‬ ‫● حدا كثر ‪ 35‬ساله‬ ‫تكنسين برق‪ -‬تكنسين برق صنعتی‬ ‫● با حداقل ‪ 5‬سال تجربه كار مرتبط در كارخانجات‬ ‫● آقا ● لیسانس و باالتر( صنایع غذایی )‬ ‫● حداقل دو سال سابقه كار در زمینه مواد غذایی‬ ‫‪mehrfaneh@gmail.com‬‬ ‫● آشنایی با ماشین آالت تولیدی صنایع غذایی‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شركتی فعال در زمینه طراحی و تولید تجهیزات پزشكی (‪)Tosan‬‬ ‫به همكاری رده های شغلی زیر نیازمند است‪.‬‬ ‫● توانائی سرپرستی پرسنل در شیفت روز و شب‬ ‫كارشناس یا كارشناس ارشد الكترونيك‬ ‫كارشناس برنامه ریزی فروش‬ ‫● آشنا به تحلیل مدار و توانایی ترسیم در نرم افزار ‪Altium‬‬ ‫● آقا ● لیسانس و باالتر (مدیریت اجرائی )‬ ‫● آشنابهبرنامهنویسیمیكروكنترلرها‬ ‫فروشنده تلفنی‬ ‫● سا كن آمل خانم‬ ‫در صـورت تمایـل بـه همـكاری رزومـه خـود را بـه ایمیـل اعلام شـده‬ ‫ارسـال نماییـد‪.‬‬ ‫‪Gholipour62@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یـك شـركت پیمانـكاری واقـع در مازنـدران جهـت تكمیـل كادر فنـی و‬ ‫اداری خـود در نظـر دارد از چنـد نیـروی بـا تجربـه و فعـال بـه شـرح ذیل‬ ‫دعـوت بـه همـكاری نماید‪.‬‬ ‫كارشناس عمران‬ ‫● آقا ● دارای مدرك تحصیلی كارشناسی عمران ‪.‬‬ ‫● دارای كارت پایان خدمت و دارای محدوده سنی ‪ 25‬تا ‪ 35‬سال‬ ‫● دارای گواهینامه راهنمایی و رانندگی و مسلط به رانندگی‬ ‫● حداقل فوق دیپلم بهداشت حرفه ای‬ ‫● حداقـل ‪ 3‬سـال سـابقه كار مفیـد در زمینـه ابنیـه و سـاختمان بـه‬ ‫صـورت اجرایـی و سرپرسـت كارگاه‬ ‫● با حداقل ‪ 3‬سال سابقه كار‬ ‫● آمادگی كار در شرایط ماموریتی در استان های دیگر‬ ‫● جهت یك شركت راهسازی و ساختمانی معتبر در كرمان‬ ‫● حقوق حداقل طبق قانون كار و بیمه تامین اجتماعی‬ ‫‪resume.company94@gmail.com‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫مجموعـه موبوگلـد جهـت بهبـود بخشـیدن بـه شـرایط فروشـگاه در‬ ‫اسـتان هرمـزگان‪ ،‬شـهر بندرعبـاس از افـراد مجـرب و متعهـد دعـوت به‬ ‫همـكاری مـی نمایـد‪.‬‬ ‫‪shayan.tosee.alborz@gmail.com‬‬ ‫یزد‬ ‫یك شركت جهت تكمیل كادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همكاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫موز ع‬ ‫● آقا ● فوق دیپلم و یا لیسانس مكانیك و یا برق صنعتی‬ ‫● سا كن آمل یا تنكابن با درآمد باالی سه میلیون‬ ‫انباردار آ قا‬ ‫● بیمه تكمیلی● پاداش ● هزینه ایاب ذهاب ● حق ناهاری‬ ‫سرپرست_توليد و تعمير و نگهداری‬ ‫ویزیتور مبتدی یا حرفه ای‬ ‫● خانم ● مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫متقاضیان محترم رزومه خود را میتوانند به آدرس زیر ارسال نمایند‪:‬‬ ‫● سابقه كاری حداقل ‪ 10‬سال‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شركت مهرفانه تجارت در البرز شهرك صنعتی اشتهارد‬ ‫با توجه به شرایط ذیل دعوت به همكاری می نماید‪:‬‬ ‫● سا كن آمل با حداقل سه سال سابقه ی كار و مسلط به آفیس‬ ‫● پورسانت و پاداش بر اساس پیشرفت كاری فرد‬ ‫به حقوق اضافه میگردد‬ ‫● آقا ● خانم حقوق ثابت ● بیمه تامین اجتماعی‬ ‫‪sfi.employe.alborz@gmail.com‬‬ ‫انباردار‬ ‫طراح خانم‬ ‫● حداقل كارشناسی مكانیك‬ ‫● بیمه تكمیلی● هزینه ایاب ذهاب‪/‬حق ناهاری‬ ‫شرایطهمه‪:‬دارایسابقهیمرتبطدرزمینهپخشوفروشموادغذایی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫● سـا كن آمـل مسـلط بـه مسـیرها و آشـنایی بـا عمـده فروشـی هـا و‬ ‫شـركت هـای پخـش اسـتان‬ ‫● فروشنده خانم‪/‬آقا ● ‪ 9‬ساعت ‪،‬ساعت كاری‬ ‫● ‪ 1‬نفر با تجربه‬ ‫● آقا● خانم حقوق ثابت● بیمه تامین اجتماعی‬ ‫سرپرست فروش‬ ‫● لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری ‪ -‬مسلط به نرم افزار نوسا‬ ‫ویزیتور‬ ‫سوپروایزر و كارشناس فروش سازمانی‬ ‫‪Resume.bor.job.98@gmail.com‬‬ ‫بهتعدادینیروی كار سـاكنشـهرهایآملیاتنكابننیازمندمیباشـد‪.‬‬ ‫كارشناس بازرگانی‬ ‫كارشناس مالی‬ ‫سرپرست كارگاهی تصفيه خانه نيروگاه سيكل تركيبی‬ ‫● شهرك صنعتی اشتهارد‬ ‫● توانائی نظارت بر كیفیت و كمیت تولید‬ ‫‪jobs@tosanco.com‬‬ ‫● امكان اعزام به تهران جهت آموزش اولیه‬ ‫امكان همكاری به صورت تمام وقت‬ ‫كارشناس فنی‬ ‫● ضمنا سرویس فقط از بویین زهرا و اشتهارد دایر می باشد‪.‬‬ ‫● تسلط به فرایندهای تولید در صنایع غذایی‬ ‫● محل جذب ‪ :‬شهر صنعتی هشتگرد‬ ‫متقاضیان واجد شرایط لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل درج شده‬ ‫در آ گهی ارسال نمایند‪.‬‬ ‫● سابقه كار در پروژه‌های اسكادا یا كنترل صنعتی‬ ‫● آشنا با عملیات پایپینگ‪ ،‬برق و ابزار دقیق و فرآیندهای‬ ‫راه اندازی(افـراد آشـنا بـا فرآینـد نصـب و راه انـدازی تصفیـه خانـه در‬ ‫اولویـت همـكاری قـرار دارنـد‪).‬‬ ‫●خانم‪/‬آقا‬ ‫تعميركار موبایل‬ ‫● بومی بودن افراد جز شرایط اصلی می باشد‪.‬‬ ‫● آقا عالقه مند به تعمیرات موبایل‬ ‫داوطلبان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل‪:‬‬ ‫كارشناس شبكه های اجتماعی‬ ‫● خانم ‪ /‬آقا ● مدیریت فضای مجازی‬ ‫( اینستا گرام ‪ ،‬سایت ‪ ،‬تلگرام و ‪) ...‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه كاری خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪farshid.ehterami.official@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫مهندسین مشاور جهت تكمیل كادر دفتر فنی در شهر بندرعباس‬ ‫به كارشناسان با تجربه مفید در زمینه تخصصی زیر نیامند است‪.‬‬ ‫كارشناس عمران‬ ‫● با حداقل ‪ 5‬سال سابقه در تهیه متره برآورد و اسناد مناقصه‬ ‫● با حداقل ‪ ۵‬سال سابقه مفید‪،‬‬ ‫‪amirii.vahid@gmail.com‬‬ ‫● با حداقل ‪ ۵‬سال سابقه مفید‬ ‫یك شركت فعال در زمینه اسكادا و اتوماسیون صنعتی جهت تكمیل‬ ‫كادر خود در استان كرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همكاری‬ ‫مینماید‪.‬‬ ‫كارشناس اسكادا‬ ‫● تمام وقت ● جهت فعالیت در شركت توزیع برق‬ ‫كارشناس ارشد هيدروليك عمران آب‬ ‫یا‬ ‫مكانيك سياالت‬ ‫كارشناس ارشد سازه‬ ‫كارشناس عمران‬ ‫● با حداقل ‪ ۵‬سال سابقه مفید در تهیه متره و برآورد و اسناد مناقصه‬ ‫نقشه كش‬ ‫● با حداقل ‪ ۵‬سال سابقه مفید‬ ‫در زمینه خطوط انتقال آب و فاضالب‬ ‫‪padidabsepahan@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫مهندس معماری‬ ‫● تسلط به نرم افزارهای ‪ ICDL‬و ‪AutoCAD‬‬ ‫با نوع تخصص كارشـناس معماری و نقشـه كشـی با حداقل لیسانس‬ ‫و ‪ 3‬سـال سـابقه كار حداقل و مسـلط به نرم افزار كد و ‪3d , 2d‬‬ ‫و نرم افزار مشابه نقشه كشی ‪ ،‬ترجیحا در صنعت ذوب و ریخته گری‬ ‫فـوالد سـازی در یـك شـركت معتبـر مهندسـی مشـاور در بنـدر عبـاس‬ ‫نیازمندیم‪.‬‬ ‫● آشنایی با سیستم عامل‌های لینوكسی‬ ‫‪job.bandarabas@gmail.com‬‬ ‫● تسلط به كار با كامپیوتر‬ ‫● توانایی در تهیه گزارشات فنی و پروژه‬ ‫● آشنایی با مباحث شبكه و ‪IT‬‬ ‫● آشنایی با زبان‌هایی برنامه نویسی به خصوص ‪ C#‬و ‪Python‬‬ ‫● آشنایی با مفاهیم اسكادا و كنترل‬ ‫● آشنایی با نرم‌افزارهای اسكادا و آشنایی با پروتكل‌های صنعتی‬ ‫● لیسانس یا فوق لیسانس صنایع یا كامپیوتر‪ -‬مسلط به كامپیوتر‬ ‫●فوقدیپلمیالیسانس●حداقلدوسالسابقه كارمفیدانبارداری‬ ‫● شـرایط رفاهـی اعـم از خوابـگاه‪ ،‬سـرویس ایاب و ذهاب‪ ،‬غـذا و ‪ ...‬به‬ ‫همراه حقوق مكفی فراهم اسـت‪.‬‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خـود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیـر ارسـال نماینـد‪.‬‬ ‫هنگام ارسال رزومه كد شغلی ‪ J11‬ذكر شود‬ ‫کرمان‬ ‫حسابدار خانم‬ ‫مازندران‬ ‫شـركت صداقـت پیشـه فـارس پیشـرو در صنعـت تولیـد و توزیـع بهتریـن‬ ‫برندهاینوشیدنیهایانرژیزادر ایراناعماز هایپ‪،‬هپیالیفوشاتل‬ ‫‪sazegan.kargozini@yahoo.com‬‬ ‫ارسالنمایند‪.‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یـك شـركت مشـاوره ای جهـت تكمیـل كادر پرسـنلی خـود در اسـتان‬ ‫یـزد ‪،‬صفاییـه از افـراد واجـد شـرایط زیـر دعوت به همـكاری می نماید‪.‬‬ ‫كارشناس كنترل پروژه خانم‪/‬آ قا‬ ‫● مسلط به فرایند مدیریت و كنترل پروژه و نرم افزارهای مرتبط‬ ‫● رشته های مهندسی صنایع‪ -‬مدیریت پروژه ‪ -‬مهندسی عمران‬ ‫● ساعت كاری‪ 7:30 :‬الی ‪15:00‬‬ ‫●حقوقطبققانون كار‪،‬بیمه‪،‬عیدیوپاداش‪+‬افزایشحقوقدورهای‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خـود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیـر ارسـال نماینـد‪.‬‬ ‫‪xero.yazd2019@gmail.com‬‬ ‫گیالن‬ ‫شركت فعال صنعتی در حوزه تولید قطعات خودرو در شهر‬ ‫صنعتی‪ -‬رشت جهت تكمیل كادر خود در استان گیالن از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر از طریق مصاحبه حضوری‬ ‫دعوت به همكاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر فنی‬ ‫●با حداقل هشت سال سابقه كار ● مهندس برق یا مكانیك با‬ ‫مدرك كاشناسی یا كارشناسی ارشد‬ ‫مدیر توليد‬ ‫● با حداقل هشت سال سابقه كار● مهندس صنایع یا مكانیك‬ ‫با مدرك كاشناسی یا كارشناسی ارشد‬ ‫اپراتور توليد‬ ‫● با دو سال سابقه كار● مهندس برق یا مكانیك با مدرك‬ ‫كاشناسی یا كارشناسی ارشد‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را جهت‬ ‫بررسی با ذكر كد ردیف در عنوان (‪ )subject‬ایمیل به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال كنند‪.‬‬ ‫‪employmentgg98@gmail.com‬‬
‫حوادث‬ ‫شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 -1398‬شعبان ‪ 4 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس پایگاه سوم پلیس آ گاهی پایتخت مطرح کرد‬ ‫رئیس پلیس فتای استان زنجان‪:‬‬ ‫مردم فریب‬ ‫آ گهی‌های تبلیغاتی‬ ‫برای استخدام را نخورند‬ ‫رییس پلیس فتا استان کرمان مطرح کرد‬ ‫کالهبرداری به بهانه اخذ سهمیه‬ ‫دانشگاه و پروانه وکالت‬ ‫رئی ــس پایـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــگاه‬ ‫س ــوم پلی ــس آ گاه ــی‬ ‫پایتخ ـ ـ ـ ـ ــت‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫دس ــتگیری ی ــک جاع ــل‬ ‫کالهب ــردار در مح ــدوده‬ ‫شــرق تهــران‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫متهــم ب ــا منتس ــب کــردن‬ ‫خ ــود ب ــه دس ــتگاه‌های‬ ‫حکومتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی‪ ،‬دولت ــی‬ ‫و نظام ــی‪ ،‬اقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام‬ ‫ب ــه کالهب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرداری از‬ ‫ش ــهروندان می‌ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گـ ـ ـ ــزارش گ ــروه‬ ‫جامع ــه خبرگ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاری‬ ‫می ــزان س ــرهنگ کارآ گاه‬ ‫«کامی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار چه ــری»‪،‬‬ ‫پگف ــت‪ :‬چن ــدی پی ــش‬ ‫تع ــدادی از ش ــهروندان س ــاکن محدوده‌ه ــای‬ ‫ش ــرق و مرک ــزی ته ــران‪ ،‬ضم ــن مراجع ــه ب ــه ش ــعبه‬ ‫‪ ۱۲‬بازپرس ــی دادسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرای ناحی ــه ‪ ۳‬ته ــران‪ ،‬از‬ ‫ف ــردی ش ــکایت کردن ــد ک ــه ب ــه بهان ــه وا گ ــذاری‬ ‫س ــهمیه‌های مختل ــف دانش ــگاهی و اعط ــای‬ ‫پروان ــه وکال ــت‪ ،‬از آن‌ه ــا اخاذی‌های ــی ب ــا مبال ــغ ‪۶۰‬‬ ‫و ‪ ۷۰‬میلی ــون توم ــان ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ب ــا ارج ــاع ای ــن پرون ــده از س ــوی‬ ‫دادســرا بــه پایــگاه ســوم پلیــس آ گاهــی تهــران بــزرگ‪،‬‬ ‫موض ــوع تح ــت عن ــوان کالهب ــرداری و جع ــل عن ــوان‬ ‫م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت و کارآ گاه ــان ای ــن پای ــگاه‬ ‫ب ــرای بررسـ ـی‌های اولی ــه از ش ــکات دع ــوت کردن ــد‬ ‫ت ــا تحقیق ــات خ ــود را در ای ــن زمین ــه آغ ــاز کنن ــد‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام انتظام ــی عن ــوان داش ــت‪ :‬ش ــاکیان‬ ‫در بررسـ ـی‌های انج ــام ش ــده اظه ــار داش ــتند ک ــه‬ ‫ب ــا ش ــرکت و خدم ــات مته ــم از طری ــق فض ــای‬ ‫مج ــازی آش ــنا ش ــده و پ ــس از حض ــور در موسس ــه‬ ‫ای ــن مته ــم‪ ،‬وی ب ــا معرف ــی خ ــود تح ــت عناو ی ــن‬ ‫حکومت ــی و منتس ــب دانس ــتن خ ــود ب ــه ادارات‬ ‫دولت ــی و نظام ــی‪ ،‬ب ــه آن‌ه ــا وع ــده داده ک ــه ب ــا توج ــه‬ ‫ب ــه س ــهمیه‌هایی ک ــه کان ــون وکال و دانش ــگاه‌های‬ ‫معتب ــر کش ــور دارد‪ ،‬می‌توان ــد آن‌ه ــا را وارد دانش ــگاه‬ ‫ک ــرده و ی ــا پرون ــده وکال ــت در کمتری ــن زم ــان ممک ــن‬ ‫برایش ــان فراه ــم کن ــد و ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن مس ــئله از‬ ‫رئی ــس پلی ــس فت ــای اس ــتان زنج ــان گف ــت‪ :‬اخی ــر اف ــراد س ــودجو ب ــا درج و انتش ــار‬ ‫آ گهی‌ه ــای تبلیغات ــی ب ــا عن ــوان اس ــتخدام در ش ــرکت‌ها و مرا ک ــز دولت ــی در س ــایت‬ ‫دی ــوار و ش ــیپور و ش ــبکه‌های اجتماع ــی‪ ،‬بع ــد از جل ــب نظ ــر قربانی ـ ـ ـ ــان مبالغ ــی‬ ‫ب ــه عن ــوان هزین ــه ثب ــت ن ــام از آنه ــا اخ ــذ ک ــرده و پاس ــخگوی تلف ــن هم ــراه خودش ــان‬ ‫نمی‌ش ــوند‪.‬‬ ‫محمدعل ــی آدینه‌ل ــو در گفت‌وگ ــو ب ــا ف ــارس در زنج ــان اظه ــار ک ــرد‪ :‬از آنجاییک ــه اف ــراد‬ ‫ز یــادی در ســطح جامعــه جویــای شــغل هســتند از همیــن رو افــراد ســودجو با ســوء اســتفاده از این‬ ‫موض ــوع ب ــا درج آ گهی‌ه ــای تبلیغات ــی کاذب در فض ــای مج ــازی اق ــدام ب ــه کالهب ــرداری‬ ‫از عم ــوم م ــردم می‌‌کنن ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس پلی ــس فت ــای اس ــتان زنج ــان در تش ــریح ای ــن خب ــر گف ــت‪ :‬اخی ــر اف ــراد س ــودجو‬ ‫ب ــا درج و انتش ــار آ گهی‌ه ــای تبلیغات ــی ب ــا عن ــوان اس ــتخدام در ش ــرکت‌ها و مرا ک ــز‬ ‫دولت ــی در س ــایت دی ــوار و ش ــیپور و ش ــبکه‌های اجتماع ــی‪ ،‬بع ــد از جل ــب نظ ــر قربانی ــان‬ ‫مبالغ ــی ب ــه عن ــوان هزین ــه ثب ــت ن ــام از آنه ــا اخ ــذ ک ــرده و پاس ــخگوی تلف ــن هم ــراه‬ ‫خودش ــان نمی‌ش ــوند‪.‬‬ ‫وی در ادام ــه گف ــت‪ :‬ش ــهروندان توج ــه داش ــته باش ــند هرگون ــه گزین ــش در ش ــرکت‌ها‬ ‫و س ــازمان‌های دولت ــی ب ــا ش ــرایط و ضواب ــط خ ــاص و ب ــر اس ــاس نیازمن ــدی ش ــغلی اداره‬ ‫مربوط ــه ص ــورت می‌گی ــرد و اغل ــب ای ــن س ــازمان‌ها از طری ــق فراخوان‌ه ــای عموم ــی و ی ــا‬ ‫آ گه ــی در س ــایت‌های خب ــری‪ ،‬نش ــریات و ‪ ...‬اق ــدام ب ــه ج ــذب نی ــروی کاری م ــورد نی ــاز‬ ‫خ ــود می‌کنن ــد و نی ــازی ب ــه واس ــطه و دالل ب ــرای پرداخ ــت پ ــول در راس ــتای اس ــتخدام‬ ‫نیس ــت‪.‬‬ ‫آدینه‌ل ــو اف ــزود‪ :‬همش ــهریان و کار ب ــران در ص ــورت مواجه ــه ب ــا چنی ــن تبلیغات ــی قب ــل‬ ‫از وار ی ــز هرگون ــه وج ــه ضم ــن بررس ــی آدرس و مج ــوز ش ــرکت اس ــتخدام کنن ــده حتم ــا از‬ ‫صح ــت و س ــقم ای ــن مش ــاغل اطمین ــان حاص ــل کنن ــد‪.‬‬ ‫آدینه‌ل ــو در پای ــان گف ــت‪ :‬از هموطن ــان درخواس ــت می‌کنی ــم در ص ــورت مواجه ــه ب ــا‬ ‫م ــوارد مش ــکوک آن را از طری ــق س ــایت پلی ــس فت ــا ب ــه آدرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬بخ ــش‬ ‫تم ــاس ب ــا م ــا ی ــا ش ــماره تلف ــن ‪ 024-21821581 -6‬گ ــزارش کنن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫وی بی ــان داش ــت‪:‬‬ ‫تحقیق ــات تخصص ــی و‬ ‫فن ــی در ای ــن خص ــوص‬ ‫آغ ــاز ش ــد ت ــا ای ــن ک ــه‬ ‫ط ــی بررس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـی‌های‬ ‫انج ــام ش ــده از س ــوی‬ ‫کارآ گاه ــان مخفی ــگاه‬ ‫مته ــم واق ــع در مح ــدوده‬ ‫حکیمی ــه تهرانپ ـ ـ ـ ــارس‬ ‫شناس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــایی و ب ــا‬ ‫هماهنگی‌ه ــای الزم از‬ ‫س ــوی مرج ــع قضائ ــی‬ ‫تیم ــی از مام ــوران ب ــرای‬ ‫دس ــتگیری مته ــم ب ــه‬ ‫مح ــل اع ــزام ش ــدند‪.‬‬ ‫س ــرهنگ چه ــری‪،‬‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬از آنج ــا ک ــه‬ ‫خان ــواده مته ــم س ــعی داش ــتند ب ــا منح ــرف ک ــردن‬ ‫مس ــیر تحقیق ــات و دس ــتگیری ب ــه ف ــرار و مخف ــی‬ ‫ش ــدن مته ــم کم ــک کنن ــد‪ ،‬بناب ــر هماهنگی‌ه ــای‬ ‫انج ــام ش ــده از س ــوی مرج ــع قضائ ــی مج ــوز ورود ب ــه‬ ‫منــزل دریافــت و کارآ گاهــان در نهایــت ایــن جاعــل‬ ‫کالهب ــردار را در حال ــی ک ــه ز ی ــر تختخواب ــش پنه ــان‬ ‫ش ــده ب ــود‪ ،‬دس ــتگیر کردن ــد‪.‬‬ ‫وی اظه ــار داش ــت‪ :‬مته ــم در تحقیق ــات‬ ‫انج ــام ش ــده ب ــه ج ــرم خ ــود مبن ــی ب ــر جع ــل عن ــوان‬ ‫و سوءاس ــتفاده از عناو ی ــن دولت ــی و نظام ــی‪،‬‬ ‫اعت ــراف ک ــرد و اذع ــان داش ــت ک ــه ب ــا تبلی ــغ در‬ ‫فض ــای مج ــازی و تاس ــیس ی ــک موسس ــه ص ــوری‬ ‫در مح ــدوده خیاب ــان ج ــردن‪ ،‬اق ــدام ب ــه اخ ــذ وج ــه‬ ‫از مراجعــه کننــدگان کــرده و بــا وعــده اخــذ ســهمیه‬ ‫دانش ــگاه و کان ــون وکال‪ ،‬کالهب ــرداری می‌ک ــرده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫رئیــس پایــگاه ســوم پلیــس آ گاهــی تهــران بــزرگ‪،‬‬ ‫در پای ــان خاط ــر نش ــان ک ــرد‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه شناس ــایی‬ ‫‪ ۱۱‬ت ــن از ش ــاکیان پرون ــده و می ــزان ‪ ۲‬میلی ــارد توم ــان‬ ‫کالهب ــرداری از س ــوی مته ــم‪ ،‬بناب ــر دس ــتور باز پ ــرس‬ ‫ش ــعبه ‪ ۱۲‬دادس ــرای ناحی ــه ‪ ۳‬ته ــران‪ ،‬مته ــم ب ــرای‬ ‫شناس ــایی م ــال باخت ــگان دیگ ــر پرون ــده و کش ــف‬ ‫ســایر جرایــم‪ ،‬در اختیــار پایــگاه ســوم پلیــس آ گاهــی‬ ‫ته ــران ب ــزرگ ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫ه ــر ی ــک مبالغ ــی بال ــغ ب ــر ‪ ۷۰‬ال ــی ‪ ۸۰‬میلی ــون توم ــان‬ ‫دریاف ــت ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫س ــرهنگ چه ــری‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬در تحقیق ــات‬ ‫تکمیل ــی مش ــخص ش ــد‪ ،‬ای ــن مته ــم ‪ ۵۵‬س ــاله‬ ‫ک ــه عل ــی ن ــام داش ــت ب ــه هم ــراه فرزندان ــش ی ــک‬ ‫ش ــرکت ص ــوری در خیاب ــان ج ــردن تاس ــیس ک ــرده‬ ‫و خدم ــات خ ــود را از طری ــق س ــایت‌های مج ــازی‬ ‫تبلی ــغ می‌ک ــرده و از آنج ــا ک ــه معلولی ــت پ ــا داش ــته‬ ‫و بــا عصــا حرکــت می‌کــرده‪ ،‬خــود را جانبــار معرفــی‬ ‫ک ــرده و ضم ــن انتس ــاب خ ــود ب ــه ارکان حکومت ــی‪،‬‬ ‫دس ــتگاه‌های دولت ــی و نظام ــی ب ــه مراجع ــه‬ ‫کنن ــدگان ک ــه اکث ــرا داوطلب ــان کنک ــور سراس ــری و‬ ‫ی ــا وکالی ت ــازه ف ــارغ التحصی ــل ش ــده بودن ــد‪ ،‬وع ــده‬ ‫مـ ـی‌داده ک ــه ب ــا ارتباط ــات خ ــود در ای ــن دس ــتگاه‬ ‫ه ــا‪ ،‬می‌توان ــد س ــهمیه اخ ــذ پروان ــه وکال ــت و ی ــا‬ ‫س ــهمیه کنک ــور سراس ــری را ب ــرای آن‌ه ــا دریاف ــت‬ ‫کن ــد و در ازای ای ــن کار از آن‌ه ــا کالهب ــرداری‬ ‫می‌ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس پای ــگاه س ــوم پلی ــس آ گاه ــی پایتخ ــت‪،‬‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬ب ــا ب ــه دس ــت آم ــدن س ــرنخ‌های‬ ‫مذکــور از ســوی مــال باختــگان و اخــذ چهــره متهــم‪،‬‬ ‫تیم ــی از کارآ گاه ــان ای ــن ی ــگان ب ــرای دس ــتگیری‬ ‫مته ــم و همدس ــتانش ب ــه مح ــل ش ــرکت اع ــزام‬ ‫ش ــدند‪ ،‬ام ــا مش ــخص ش ــد ک ــه وی مدت ــی پی ــش‬ ‫ش ــرکت خ ــود را منح ــل و از مح ــل گریخت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو‬ ‫در نظر دارد جهت تکمیل کادر کارشناسی خود به منظور‬ ‫توسعه ساخت داخل قطعات خودرو‪ ،‬از دانش آموختگان‬ ‫فراخوان جذب نیروی انسانی متخصص توسط‬ ‫شرکت تجهیزات پزشکی آفتاب فروزان آریا‬ ‫کارشناس متخصص فنی‬ ‫تحصیالت‪:‬کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫(رشته های مهندسی پزشکی‪ ،‬برق‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬لیزراپتیک)‬ ‫جنسیت‪ :‬مرد (حدا کثر سن ‪ 30‬سال)‬ ‫توانمندیهای الزم‪ :‬آشنایی خوب با زبان انگلیسی‬ ‫دارای کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی‬ ‫تیپ شغلی‪ :‬تمام وقت‬ ‫از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود به منظور مصاحبه‬ ‫اولیه رزومه خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مکانیک‬ ‫‪ -2‬پلیمر‬ ‫‪ -3‬متالورژی‬ ‫‪ -4‬برق‬ ‫‪info@kadec.co‬‬ ‫ردیف‬ ‫شغل‬ ‫جنسیت‬ ‫سن‬ ‫تخصص‬ ‫سابقه‬ ‫محل کار‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس صنایع‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫زیر‪ 35‬سال‬ ‫ازدانشگاه معتبر آشنا با ‪ ERP‬با ‪SAP‬‬ ‫‪ 1‬تا ‪ 3‬سال تجربه‬ ‫تهران‪/‬کرج‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس فروش بیمه‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫زیر ‪ 30‬سال‬ ‫آشنا با انواع بیمه ها مسلط به امور فروش با‬ ‫روابط عمومی باال‬ ‫‪ 1‬تا ‪ 3‬سال تجربه مرتبط‬ ‫تهران‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس ارشد فروش‬ ‫آقا‬ ‫زیر ‪ 35‬سال‬ ‫آشنا با ‪ ERP‬با ‪ SAP‬ترجیحا کارشناسی‬ ‫مدیریت‪،‬مارکتینگ یا نرم افزار‬ ‫‪ 3‬تا ‪ 5‬سال تجربه مرتبط با‬ ‫فروش ‪ERP‬‬ ‫تهران‬ ‫‪4‬‬ ‫برنامه نویس ‪.NET‬‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫زیر ‪ 30‬سال‬ ‫‪ 3‬تا ‪ 5‬سال تجربه مرتبط‬ ‫تهران‬ ‫‪5‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫مسلط به ‪ISO.‬‬ ‫‪Android‬‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫تسلط بر‬ ‫‪NET. C#‬‬ ‫مسلط به ‪ React native‬جهت توسعه اپلیکیشن‬ ‫زیر ‪ 35‬سال‬ ‫‪ISO, Android‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی و بازرگانی‬ ‫کارشناس روابط عمومی‬ ‫مجری سیستم پاسخگوی مشتری و رضایتمندی مشتریان ‪-‬‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪findjob@burux.ir :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بزرگ تولیدی و بازرگانی جهت تکمیل کادر خود دعوت به همکاری می نماید‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫توضیحات‬ ‫محدوده کار‬ ‫سرپرست فروش مقیم‬ ‫منطقه‬ ‫حداقل‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫سرپرست فروش فعال در مسیر‪ ،‬مقیم منطقه با سابقه کارمرتبط در شرکت های پخش‬ ‫آرایشی و بهداشتی‬ ‫استان خراسان‪ -‬کرمان‬ ‫آذربایجان شرقی و غربی‬ ‫خوزستان‬ ‫کارشناس ارشد بازرگانی‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫کارشناس ارشد بازرگانی‪ ،‬مسلط به واردات و صادرات‪ ،‬ترجیحا آشنا به امور بهداشتی‬ ‫تهران‬ ‫بازرسفروشگاهزنجیرهای‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫دارای موتورسیکلت‪ -‬حداکثر ‪ 35‬سال‪ ،‬دارای سابقه کار در فروشگاه های زنجیره ای ‪ ،‬آقا‬ ‫تهران‬ ‫‪ 3‬تا ‪ 5‬سال تجربه مرتبط‬ ‫تهران‬ ‫‪jobs@mammut-systems.com‬‬ ‫ارسال رزومه و سوابق کاری به ایمیل‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫عالقمندان می توانند سوابق و اطالعات خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫شرکت ماموت سیستم ارائه دهنده راهکارهای ‪ SAP‬استخدام می نماید‪:‬‬ ‫‪M.Nouri@afateb.com‬‬ ‫رشته های زیر با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا فرماندهــی انتظامــی اســتان گفــت‪ :‬کاربــران شــبکه‌های‬ ‫اجتماعـــی مراقـــب آ گهی‌هـــای اســـتخدامی دروغینـــی کـــه در شـــبکه‌های‬ ‫اجتماع ــی رواج پی ــدا ک ــرده اس ــت باش ــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از کرمــان ‪ ،‬ســرهنگ امیــن یادگارنــژاد‪،‬‬ ‫رییـــس پلیـــس فتـــا اســـتان کرمـــان گفـــت‪ :‬برخـــی افـــراد ســـودجو در فض ــای‬ ‫مج ــازی از مش ــکالت موج ــود در جامع ــه سوءاس ــتفاده می‌کنن ــد و ب ــا اس ــتفاده‬ ‫از کلمـــات و جمـــات فریبنـــده همچـــون اســـتخدام فـــوری ســـعی می‌کنن ــد‬ ‫هموطن ــان عزی ــز را ب ــه س ــمت ه ــدف خ ــود هدای ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬یک ــی از م ــواردی ک ــه در ح ــال حاض ــر ب ــه راحت ــی می‌توان ــد ب ــر‬ ‫احساســات کار بــران فضــای مجــازی تاثیــر بگــذارد‪ ،‬موضــوع اشــتغال اســت کــه‬ ‫بس ــیار م ــورد توج ــه جوان ــان اس ــت‪.‬‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد‪ :‬ای ــن س ــایت‌ها ب ــا ارس ــال مطال ــب ج ــذاب از کارب ــران‬ ‫خ ــود درخواس ــت می‌کنن ــد‪ ،‬ابت ــدا رزومـ ـه‌ای از فعالیت‌ه ــای خ ــود را ب ــرای آن‬ ‫ش ــرکت ارس ــال کنن ــد ک ــه پ ــس از چن ــد روز ب ــا برق ــراری تم ــاس از ط ــرف ش ــرکت‬ ‫مبنــی بــر اینکــه رزومــه شــما مــورد قبــول شــرکت واقــع شــده اســت خواســتار واریــز‬ ‫ک ــردن مبلغ ــی پ ــول ب ــه حس ــاب ش ــرکت می‌ش ــوند‪.‬‬ ‫یادگارن ــژاد اف ــزود‪ :‬هم ــه س ــایت‌هایی ک ــه در ای ــن ح ــوزه فعالی ــت می‌کنن ــد‬ ‫بایــد از وزارت کار مجــوز داشــته باشــند و همچنیــن تمامــی ایــن ســایت‌ها بایــد‬ ‫در پایــگاه ســاماندهی بــه ثبــت رســیده باشــند؛ بنابرایــن پیــش از انجــام هــر گونــه‬ ‫فعالیــت اینترنتــی از معتبــر بــودن ســایت مــورد نظــر اطمینــان حاصــل کنیــد‪.‬‬ ‫رئی ــس پلی ــس فت ــا اس ــتان کرم ــان بی ــان داشــت‌‪ :‬مراجع ــه ب ــه س ــایت‌هایی‬ ‫ب ــا پس ــوند ‪ .ir‬ت ــا ح ــدود زی ــادی در زمین ــه جلوگی ــری از وق ــوع ج ــرم و کش ــف آن‬ ‫موث ــر اس ــت؛ ل ــذا هموطن ــان عزی ــز می‌توانن ــد لیس ــت س ــایت‌های ثب ــت ش ــده‬ ‫در پای ــگاه س ــاماندهی را در س ــایت ‪ samandehi.ir‬مش ــاهده کنن ــد و ت ــا پی ــش‬ ‫از اطمین ــان کام ــل از قانون ــی ب ــودن فعالی ــت س ــایت‪ ،‬هی ــچ گون ــه مبلغ ــی را ب ــه‬ ‫حس ــاب‌های درخواس ــت ش ــده وار ی ــز نکنن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی واقع در غرب‬ ‫تهران دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس شیمی ‪ /‬سرامیک‬ ‫فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر‪ ،‬حداکثر سن ‪ 30‬سال‪ -‬مرد‬ ‫ارسال رزومه‪Prsemp1@outlook.com:‬‬ ‫وعده‌های خیالی‬ ‫استخدام‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫شرکت فروش و خدمات پس از فروش خودرو‬ ‫اقدام به جذب نیرو می نماید‪:‬‬ ‫یک شرکت به افراد ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫‪ -1‬نقشه کش‬ ‫‪ -2‬جوشکار نقره و برنج (هواو گاز)‬ ‫‪ -3‬جوشکار ارگون‬ ‫‪ -4‬کارشناس تولید‬ ‫‪ -5‬کارشناس کنترل کیفی‬ ‫‪ -6‬راننده بدون ماشین ‪ ،‬ترجیحا محدوده شرق یا‬ ‫حومه با ‪ 2‬سال سابقه کاری‬ ‫جهت کار در کارخانه شمس آباد‬ ‫•کارشناس بازرگانی داخلی (در حوزه قطعات خودرو)‬ ‫•کارشناس فروش قطعات خودرو‬ ‫•کارشناس بازرگانیخارجی‬ ‫•کارشناس خدمات پس از فروش و گارانتی‬ ‫•رئیس بازرگانی ‪ ،‬مسلط به خرید خارجی و داخلی و‬ ‫فروش قطعات در حوزه خودرو‬ ‫سابقه کار مرتبط الزامی می باشد‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به ایمیل ذیل ارسال نمایند و‬ ‫در قسمت موضوع ایمیل عنوان شغل مشخص شود‬ ‫‪info@tactehran.com‬‬ ‫‪hr@yasco.org‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فعال در زمینه فوالد جهت تکمیل پرسنل خود نیاز به افراد زیر دارد‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شغل‬ ‫مدرک‬ ‫توضیحات‬ ‫نماینده علمی‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫رشته تحصیلی زیست شناسی میکروبیولوژی‪ ،‬زیست فن آوری‪ ،‬ژنتیک و دارای سابقه کار‬ ‫مرتبط‪ ،‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس خرید خارجی‬ ‫لیسانس‬ ‫تسلط کامل به مسائل بازرگانی و زبان خارجی‬ ‫تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس اسناد مدارک و بایگانی‬ ‫لیسانس‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫حداقل‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫کارشناس حسابداری با تجربه در شرکت های پخش مویرگی‪ ،‬مسلط به تسویه فاکتور‬ ‫اسالمشهر ‪ -‬احمدآباد‬ ‫مستوفی‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬ترجیحا فار غ التحصیل رشته‬ ‫علوم کتابداری و اطالع رسانی‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس خرید داخلی‬ ‫لیسانس فنی‬ ‫ترجیحا تجربه در حوزه فوالد‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس نیروی انسانی‬ ‫لیسانس علوم انسانی‬ ‫ترجیحا در حوزه صنعت‬ ‫خدمات‬ ‫حداقل‬ ‫دیپلم‬ ‫آشنا به اصول پذیرایی و کار در شرکت های بزرگ و روابط عمومی خوب‪ ،‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫تهران‬ ‫‪5‬‬ ‫معاونت بازرگانی‬ ‫حداقل لیسانس رشته فنی‬ ‫ترجیحا در حوزه بازرگانی فوالد‬ ‫‪6‬‬ ‫معاونت مالی‬ ‫حداقل لیسانس مالی‬ ‫ترجیحا در حوزه صنعت‬ ‫‪7‬‬ ‫معاونت برنامه ریزی‬ ‫لیسانس برنامه ریزی‬ ‫ترجیحا در حوزه برنامه ریزی فوالد‬ ‫حقوق و مزایا ‪ -‬بیمه تامین اجتماعی ‪ -‬بیمه تکمیلی‬ ‫ارسال رزومه ‪hr.taalent@gmail.com:‬‬ ‫آدرس ایمیل‪:‬‬ ‫‪job4116@gmail.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 -1398‬شعبان ‪ 4 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫● تسلط بر ‪( ICDL‬كار با كامپيوتر‬ ‫‪ ،‬نرم افزار های مجموعه آفيس ‪ ،‬كار با‬ ‫اينترنت) ● آشنايی با دنيای قهوه و كافی شاپ‬ ‫(به دليل نياز به ترجمه متون در اين زمينه)‬ ‫● آشنابه سیستم های‬ ‫میکروتیک و سیستم های سیسکو‬ ‫● قدرت بیان و مهارتهای ارتباطی وفنون‬ ‫مذاکره خوب‪.‬‬ ‫‪sales@akamertebat.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت واياداده پرداز ويانا با نام تجاری‬ ‫استخدام‪ -‬البرز‬ ‫گروه ما ميتوانيم‬ ‫کاملا حرفه ای ‪/‬با تجربه ‪/‬دارای نمونه کار‬ ‫با ‪ 13‬سال سابقه درخشان در عرصه مهندسی نرم افزار برای تکميل‬ ‫●مسلط به ‪ PHP‬و فریمورک ‪CodeIgniter‬‬ ‫کادر خود در ‪ 2‬رده شغلی به نيروی برنامه نويس نيازمند است‪:‬‬ ‫●تسلط به ‪ Design Pattern‬های برنامه‌نویسی‬ ‫برنامه نویس ویندوز‬ ‫( ‪ MVC، HMVC، SOA‬و …)‬ ‫● مسلط به زبان برنامه نویسی دلفی (ورژن ‪ 7‬به باالتر)‬ ‫●تجربه پیاده‌سازی ‪ Service Oriented Architecture‬و‬ ‫● مسلط به بانک اطالعاتی اسکیوال‬ ‫‪ Web Services‬و طراحی ‪RESTful API‬‬ ‫(کوئری نویسی‪ ،‬استورپروسیجر و …)‬ ‫●تسلط به ‪Source Control‬ها ( ‪ Git‬و ‪ SVN‬و …)‬ ‫● مسلط به طراحی گزارشات با یکی از کامپوننت های‬ ‫●آشنایی با تکنولوژی های مرتبط با ‪Frontend‬‬ ‫قدرتمند فست ریپورت یا …‬ ‫نظیر برنامه نویسی ‪Javascript‬‬ ‫الزم به ذکر است تسلط به یکی از زبان های برنامه نویسی دات‬ ‫(آشنایی با ‪ AngularJS‬یا ‪ ReactJS‬امتیاز محسوب می شود) و‬ ‫نت (جهت ارتقاء پروژه های دلفی در صورت نیاز) به عنوان ویژگی‬ ‫‪ Css/Sass/Less‬و ‪HTML5‬‬ ‫مهمی در استخدام محسوب میشود●سازگار با کار تيمی‬ ‫با توجه به هدف شرکت جهت تکمیل تیم برنامه نویسی‪ ،‬الزم به‬ ‫● با اخالق و سخت کوش‬ ‫ذکر می باشد که‪ ،‬شرکت به دنبال جذب برنامه نویس حرفه‪‎‬ای‬ ‫● منظم و وقت شناس●به صورت پاره وقت (‪ 3‬روز در هفته) و يا‬ ‫می باشد‪،‬لطفا با آ گاهی کامل اقدام به‬ ‫تمام وقت●محيطی مناسب و صميمی‬ ‫ارسال رزومه فرمایید‪.‬‬ ‫● حقوق و مزايای عالی●بيمه تامين اجتماعی‬ ‫محل شرکت‪ :‬سه راه گوهردشت (با بررسی شرایط امکان دورکاری‬ ‫برخورداری از مزايای اضافه کاری و تعطيل کاری‬ ‫با افراد ساکن در تهران امکان پذیر می باشد‪).‬‬ ‫فراهم بودن بهترين فضای ارتقاء شغلی برای کسانی که‬ ‫دریافتی حقوق باال ‪ +‬پاداش و سهام در پروژه ‪ +‬بیمه‬ ‫به دنبال پيشرفت شغلی هستند‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫‪atadpay@gmail.com‬‬ ‫درج شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫‪info@wecanco.ir‬‬ ‫یک شرکت در زمینه طراحی نرم افزار اندرویدی‬ ‫■□■‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد‬ ‫یک شرکت صنایع غذایی واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫اصفهان جهت تکمیل نیروی انسانی خود استخدام مینماید‪:‬‬ ‫● طراح ‪ UI‬و ‪ UX‬اپلیکیشن اندرویدی ‪ ۱‬نفر‬ ‫کارشناس مانیتورینگ‬ ‫● آشنا به متریال دیزاین‬ ‫● خانم●حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی کامپیوتر●دارای سه‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه و نمونه کار خود را به‬ ‫شیفت کاری چرخشی اصفهان‪-‬شاهین شهر‪-‬گرگاب‪-‬‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫شمال اصفهان‬ ‫‪Resume@owras.ir‬‬ ‫کارشناس(فناوری و اطالعات)‪IT‬‬ ‫■□■‬ ‫●دارای مدرک کارشناسی و باالتر کامپیوتر و یا فناوری اطالعات‬ ‫مجتمع فنی‬ ‫● دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫هدف جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ مسلطبهشبکهسیستمهای مدار بسته●نرم افزار وسخت افزار●‬ ‫‪Sfi.employ@gmail.com‬‬ ‫مربی‬ ‫■□■‬ ‫●خانم‪/‬آقا●ساکن کرج‬ ‫مجموعه طراحی و چاپ آنالين – طرحان جهت تكميل تيم‬ ‫جهت تدریس نرم افزارهای گرافیکی و نرم افزارهای برنامه نویسی‬ ‫اجرايی كادر خود در استان اصفهان‪،‬شهر اصفهان از افراد‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال‬ ‫واجد شرايط زير دعوت به همكاری مي نمايد‪.‬‬ ‫کنند‪..‬‬ ‫برنامه نويس ‪ PHP‬خانم و آقا‬ ‫‪hadafn@gmail.com‬‬ ‫● مسلط به فريم وورك ‪Laravel‬‬ ‫■□■‬ ‫● تسلط بر مفاهيم برنامه نويسی شی گرا‬ ‫استخدام ‪ -‬اصفهان‬ ‫● تسلط بر زبان برنامه نويسي ‪ PHP‬و‬ ‫شرکت اینترنتی آ کام ارتباط‬ ‫بانك اطالعات ‪ ●MySql‬تجربه كار با ‪Git‬‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود در اصفهان از افراد واجد‬ ‫● تجربه كار با ‪ Testing‬و ‪phpunit‬‬ ‫شرایط دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫● آشنايی با مفاهيم ‪Restfull‬‬ ‫کارشناس شبکه‪/‬آقا‬ ‫● سابقه طراحي وب سايت با فريم و رك الراول‬ ‫● دارای مدرک تحصیلی مرتبط با کامپیوتر و ‪IT‬‬ ‫● دارای روحيه كار تيمی‬ ‫● آشنا به مفاهیم شبکه‪ ،‬اینترنت و وایرلس‬ ‫كارشناس توليد محتوی خانم و آقا‬ ‫● آشنایی با اکتیو(‪)Active‬شبکه وتسلط بر‪pc‬‬ ‫● مسلط به زبان انگليسی‬ ‫● آشنابه مفاهیم مایکروسافت‬ ‫● تسلط كامل بر ترجمه متون انگليسي‬ ‫کارشناس شبکه و امنیت شبکه‬ ‫●آشنا با ‪ajax , Jquery , CSS , HTML‬‬ ‫●مدرک تحصیلی فوق دیپلم‪/‬کارشناسی‪/‬کارشناسی ارشد‬ ‫●مسلط به مفاهیم شی‌گرایی●توانایی تحلیل سیستم‬ ‫مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها)‬ ‫●دارای روحیه‌ی کار تیمی باال و با انگیزه‬ ‫●برخورد داری از مهارت های ارتباطی و روحیه کار تیمی‬ ‫●مسلط به مباحث ‪ +network‬شبکه‬ ‫● دارای روحيه كار تيمی داوطلبان واجد شرايط ميتوانند رزومه‬ ‫‪Microsoft، CCNA R&S‬‬ ‫●دارای انضباط کاری‬ ‫●دارای سابقه کاری مرتبط‬ ‫●آشنایی با برنامه نویسی موبایل مزیت محسوب می شود‪.‬‬ ‫خود را به ايميل زير ارسال كنند ‪.‬‬ ‫●کارجویانی که به مباحث زیر تسلط یا آشنایی داشته باشند‬ ‫‪tarhan.ir@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫در اولویت میباشند‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را با ذکر رده شغلی مورد نظر‬ ‫زبان خارجه‪security+،CEH‬‬ ‫در عنوان ایمیل‪ ،‬به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫استخدام ‪ -‬آذربایجان شرقی‬ ‫لطفا رزومه خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال کنید‪.‬‬ ‫ذکر شماره تماس و محل سکونت متقاضی در رزومه الزامی است‪.‬‬ ‫استخدام برنامه نویس مسلط به ورد پرس‬ ‫‪ali.salempanah7@gmail.com‬‬ ‫‪HRM@sepidmakian.com‬‬ ‫شرکت ائل آی حیات دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫■□■‬ ‫●یک نفر (آقا یا خانم)‬ ‫استخدام ‪ -‬فارس‬ ‫●مسلط به وردپرس‬ ‫تیم نرم افزاری ‪ acecoders‬به یک نفر نیروی متخصص‬ ‫واجدان شرایط رزومه و نمونه کارهای خود را با ایمیل‬ ‫و با تجربه در زمینه ی فریمورک ‪ laravel‬و ‪ front-end‬نیاز دارد‬ ‫شرکت کاوشگران ارتباط پردیس ( دابکو )‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫● مسلط به فریم ورک ‪php laravel‬‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان هرمزگان از افراد واجد شرایط‬ ‫‪hr@elay.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫●مسلط به ‪ html-css‬و فریم ورک های ‪javascript‬‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●مسلط به ‪●bootstrap‬تجربه ی باال‬ ‫استخدام ‪ -‬تهران‬ ‫●قدرت تحلیل باال‬ ‫کارشناس پشتیبانی فنی تلفنی‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد‬ ‫در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را ارسال نمایید‪.‬‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‬ ‫تمام وقت حضوری با حقوق و مزایای عالی‬ ‫کارشناس سئو‬ ‫●خانم یا آقا● ساعات کاری‪ 8:30 :‬صبح الی ‪ 4‬عصر‬ ‫●تسلط کامل به مفاهیم سئو ‪ Onsite‬و ‪Offsite‬‬ ‫جهت ارسال رزومه ایمیل‪:‬‬ ‫●تسلط کامل بر مفهوم نقش ‪ Domain‬در سئو‬ ‫‪Alighasemia81@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬هرمزگان‬ ‫●دارای حداقل تحصیالت کاردانی کامپیوتر و یا رشته های مرتبط‬ ‫●دارای تسلط و سابقه کاری در زمینه ‪ network‬و پشتیبانی‬ ‫سرویس های اینترنت ‪ ADSL‬و ‪Wireless‬‬ ‫●دارای فن بیان باال‪ ،‬روحیه کار تیمی ‪ ،‬خالق و روابط عمومی قوی‬ ‫●دارای آشنایی با نرم افزار های مانیتورینگ و اکانتینگ‬ ‫●تسلط کامل بر ‪ Google Analytics‬و ‪Google Console‬‬ ‫■□■‬ ‫●تسلط کامل بر سرویس های ‪MOZ , Ahrefs‬‬ ‫و ارتباط با مشتریان « ‪»CRM‬‬ ‫يك شركت جهت تكميل كادر خود در استان فارس در شيراز از افراد‬ ‫●تسلط کامل بر مباحث مربوط به ‪Internal Linking‬‬ ‫واجد شرايط زير دعوت به همكاري می نمايد‪.‬‬ ‫●ساعات کار ‪ :‬گردشی شیفت صبح و عصر‬ ‫و ‪●Social Signals‬تسلط کامل بر مفاهیم و نحوه کار‬ ‫برنامه نويس حرفه ای ‪IOS‬‬ ‫با شبکه های ‪●PBN‬توانایی کار گروهی و ‪TeamWork‬‬ ‫●مسلط به زبان برنام ‌ه نويسي ‪ Swift‬و ‪Xcode‬‬ ‫●حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار همراه با نمونه کار موفق‬ ‫برنامه نويس ‪android‬‬ ‫●مسلط بر آخرین آپگریدهای علمی منطبق بر تغییرات سئو در‬ ‫● مسلط به ‪ Android Studio‬و و استاندارد های طراحی‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫سال ‪●۲۰۱۹‬مسلط بر مفاهیم نگارشی محتوا ‪ ،‬استراتژی های‬ ‫و توليد نرم افزار●حداقل‪ 3‬سال سابقه كار‬ ‫‪infodabco@gmail.com‬‬ ‫محتوایی و سئو سایت های محتوا محور‬ ‫●آشنايی به زبان انگليسی و داشتن نمونه كار الزم است‬ ‫●تسلط نسبی بر کد نویسی ‪ HTML‬و ساختار ‪Htaccess‬‬ ‫■□■‬ ‫●حقوق ماهيانه ‪ 3‬الي ‪ 5‬مليون تومان‬ ‫●تسلط کامل بر مفاهیم ‪ Schema‬و ‪Microdata‬‬ ‫متقاضيان واجد شرايط ميتوانند رزومه خود را به‬ ‫●شرایط الزم جهت همکاری ‪ :‬دارا بودن تمامی موارد باال همراه با‬ ‫ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫کسب موفقیت در جلسه مصاحبه حضوری ‪.‬‬ ‫‪mohammad44444@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت مستقر در دانشگاه شیراز‪،‬‬ ‫●شنا با تجهیزات اداری ( پرینتر‪ ،‬اسکنر‪ ،‬کپی )‬ ‫استخدام ‪ -‬خراسان رضوی‬ ‫در حوزه‌ی برنامه نویسی ‪Asp‬‬ ‫( در سطح رفع ایرادات اولیه )‬ ‫شرکت مدیر پالس بدنبال فردی است‬ ‫از افراد با مهارت‌های زیر دعوت به همکاری می‌کند‪:‬‬ ‫●تسلط کامل به وردپرس●تسلط کامل به سئو‬ ‫●تسلط بر ‪●C #‬تسلط بر ‪ASP.Net MVC‬‬ ‫●مسلط و آشنا با تجهیزات پسیو شبکه ( کابل کشی و رفع ایراد )‬ ‫● تسلط کامل به دیجیتال مارکتینگ‬ ‫●تسلط بر ‪●Sql server‬تسلط بر ‪Visual Studio Team‬‬ ‫● تسلط کامل به تولید محتوا در انواع فرمت ها‬ ‫‪●Foundations‬تسلط بر مفاهیم ‪Object Orinted‬‬ ‫●مسلط و آشنا با سیستم های دوربین مداربسته ( اعم از نصب و‬ ‫ً‬ ‫کاربری ) ترجیحا سیستم های ‪ RASTER‬و یا ‪HIKVISION‬‬ ‫‪ra3l.work@gmail.com‬‬ ‫●تسلط بر ‪4.0 Entity Framework‬‬ ‫‪Mobito.info@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫●حقوق و مزایا و بیمه‬ ‫●بصورت تمام وقت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫یکشرکتجهتتکمیل کادر خوددر استانهرمزگان‪،‬شهربندر عباس‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر سطح یک ‪IT‬‬ ‫●مسلط به سخت افزار کامپیوتر ( اعم از نصب و رفع ایراد )‬ ‫●مسلط به ویندوز سرور ( راه اندازی و پشتیبانی ) ( حداقل ‪) MCSE‬‬ ‫■□■‬ ‫●آشنایی با ‪●LINQ‬آشنایی با ‪framework Scrum‬‬ ‫●آشنا و مسلط به ‪ Hyper-v‬و ‪RAID‬‬ ‫یک شرکت در زمینه طراحی نرم افزار و پروژه های انفورماتیک‬ ‫●آشنایی با مفاهیم معماری چند الیه نرم‌افزار و ‪SOA‬‬ ‫●مسلط به روترهای میکروتیک ( حداقل ‪ MTCNA‬و ‪) MTCRE‬‬ ‫اقدام به جذب و استخدام برنامه نویس با شرایط کاری خوب‬ ‫●دارای مهارت کار گروهی●خوش اخالق و خوش برخورد‬ ‫به صورت استخدام ولی به شکل دورکاری نموده است لطفا در‬ ‫●خالق و پر انرژی●مسئولیت پذیر و متعهد‬ ‫●مسلط و آشنا وردپرس ( راه اندازی و بروزرسانی )‬ ‫صورت دارا بودن تخصص در فیلد های زیر کد تخصص مورد‬ ‫●عالقه مند به پیشرفت و یادگیری‬ ‫نظرتان را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫پارامترهای دارای امتیاز مثبت‪:‬‬ ‫‪bgbook@hotmail.com‬‬ ‫●آشنایی با ‪●Solid Design‬آشنایی با ‪Design Patterns‬‬ ‫● برنامه نویس بک اند ‪net , php , my sql.‬‬ ‫●آشنایی با ‪C# Data Structure‬‬ ‫( ترجیحا نرم افزار شرکت کارابان )‬ ‫● برنامه نویس نرم افزار ‪android , swift , java , react native ,‬‬ ‫ارسال رزومه ‪:‬‬ ‫●مسلط به نرم افزار حسابداری کارا‬ ‫‪ ● ... flutter‬برنامه نویس ‪ frontend‬وب اپلیکیشن ‪php,angular‬‬ ‫● طراح ‪ ● UI UX‬طراح وب ‪css,javascript,html5‬‬ ‫‪Tourips@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫( رفع ایرادات ارتباطی و داخلی )‬ ‫● طراح گرافیست ‪photoshop,ilustrator,corel,after‬‬ ‫استخدام ‪ -‬گیالن‬ ‫●آشنا به سیستم آنتی ویروس ‪ Eset‬تحت شبکه‬ ‫شرکت سپیدماکیان بزرگترین زنجیره تولید و توزیع مرغ گوشتی‬ ‫●آشنایی اولیه با سیستم تلفن های سانترال پاناسونیک ( آنالوگ و‬ ‫کشور‪ ،‬جهت تکمیل کادر فنی نرم افزار خود در استان گیالن‪ ،‬از‬ ‫دیجیتال ) ( رفع ایرادات جزئی و اولیه )‬ ‫استخدام در شرکت فنی مهندسی شبکه افزار سایان با‬ ‫افراد مستعد و عالقه مند با تخصص و شرایط ذیل‪ ،‬بصورت تمام‬ ‫●توانایی مدیریت ‪ ،‬برنامه ریزی و ارائه ی افق های آتی برای‬ ‫بیش از ‪ 13‬سال سابقه فعالیت در زمینه شبکه و امنیت شبکه‪ ،‬جز‬ ‫وقت‪ ،‬دعوت به همکاری می نماید‬ ‫واحد انفورماتیک مجموعه‬ ‫شرکت های مطرح و معتبر شهرستان اهواز‬ ‫برنامه نویس و تحلیل گر سیستم‬ ‫ازشنبه تا چهار شنبه از ساعت ‪16:30 - 8:00‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫●مسلط به ‪C#.NET‬‬ ‫پنج شنبه از ساعت ‪12:00- 8:00‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫●مسلط به مدیریت بانک اطالعاتی ‪SQL Server‬‬ ‫‪agahi4578@gmail.com‬‬ ‫‪effect,indesign,sketch‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬خوزستان‬ ‫●حقوق براساس شرایط اداره کار ●بیمه تامین اجتماعی‬ ‫●نوع همکاری تمام وقت‬ ‫●آشنا با ‪● Entity Framework‬آشنا با ‪ASP.NET MVC‬‬ ‫●دارای قابلیت تولید محتوا برای وب سایتهای مجموعه‬ ‫●مسلط به نرم افزار اتوماسیون پیوست‬ ‫●مسلط به نرم افزارهای حضور و غیاب‬ ‫●تسلط به نرم افزار ‪Photoshop ، Corel ، Office‬‬ ‫قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬
‫بازارکار نوین‬ ‫شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 -1398‬شعبان ‪ 4 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵0‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون رئیس جمهور عنوان کرد‪:‬‬ ‫رئیس صندوق نوآوری خبر داد‪:‬‬ ‫محدودیتی برای حمایت از‬ ‫استارت آپ‌های فعال حوزه شهری‬ ‫وجود ندارد‬ ‫در افتتاحیه اولین فن‌بازار‬ ‫منطقه‌ای در آذربایجان غربی‬ ‫مطرح شد‬ ‫افزایش ‪ ۷۰‬درصدی بودج ‌ه پارک‌های‬ ‫علم و فناوری کشور در سال جاری‬ ‫رئیسصندوقنوآوریو شکوفاییبابیاناینکهتسهیالتنامحدودیبرایاستارتآپ‌های‬ ‫فعال در زمینه مدیریت شهری در نظر داریم گفت‪ :‬قرار است مشکالت در این حوزه اعالم‬ ‫و توسط محققان پیگیری شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬دکتر علی وحدت در حاشیه رویداد ارائه نیازهای فناورانه‬ ‫و نوآورانه شهرداری تهران در حوزه مدیریت پسماند شهری که امروز در تاالر ایوان شمس‬ ‫برگزار شد به خبرنگار مهر گفت‪ :‬امروز شاهد یکی از رویدادهایی هستیم که با همکاری‬ ‫صندوق نوآوری و شکوفایی بوده که می‌تواند به معرفی فرصت‌های پسماند در حوزه شهری‬ ‫منجر شود و توسط استارت آپها و شرکتهای دانش بنیان مورد پیگیری قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این نوع نگاه به توانایی شرکت‌های دانش بنیان که با هزینه کمتر و فرصت‬ ‫بیشتربهحلمعضالتبپردازند‪،‬ارزشمنداست؛شرکت‌هایدانشبنیانو استارتآپ‌هامی‌توانند‬ ‫به حوزه مدیریت شهری ورود پیدا کنند این امر امکان درامدزایی را در اختیارشان قرار‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد‪ :‬این صندوق می‌تواند ظرفیت‌های‬ ‫کامل را در این زمینه فعال کند؛ به صورتیکه معضالت از سوی شهرداری مطرح و توسط‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپها پیگیری شود و از سوی دیگر صندوق نوآوری در‬ ‫راستای اجرای آن حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که میزان بودجه برای این استارت آپها و شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫در نظر گرفته شده است گفت‪ :‬صندوق نوآوری و شکوفایی محدودیتی برای تأمین‬ ‫بودجه استارت آپ‌های فعال در زمینه مدیریت شهری ندارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۵۰۰‬شرکت دانش بنیان و استارت آپ در این زمینه‬ ‫فعالیت می‌کنند و صندوق نوآوری و شکوفایی بستر را عالوه بر این شرکتها‪ ،‬برای شرکتها‬ ‫و استرات آپ‌های دیگر فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور از افزایش ‪۷۰‬‬ ‫درصدی بودج ‌ه پارک های علم و فناوری کشور در سال‪۹۸‬‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬حمایت از پارک علم و فناوری جدی تر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سورنا ستاری در قرارگاه اقتصاد‬ ‫مقاومتی استان همدان با بیان اینکه صادرات به‬ ‫کشورهای هدف اولویت سال جاری مراکز دانش‌بنیان‬ ‫و استارتاپی ها است‪ ،‬گفت‪ :‬حمایت از حضور کسب‬ ‫و کارهای دانش بنیان و استارتاپی در عرصه بین‌المللی‬ ‫بخشی از حمایت‌های زیرساختی بر بستر زیست بوم‬ ‫کارآفرینی و نوآوری است‪.‬‬ ‫وی برجسته‌ترین حمایت معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری را در مسیر شکل دادن به زیست بوم‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬زیست‌بومی مدنظر است که مساعد و‬ ‫حاصلخیز بوده و بذر ایده‌های نوآورانه جوانان خالق و‬ ‫کارآفرین در آن جوانه بزند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬تأمین نیازهای محوری با کمک‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها یک مأموریت‬ ‫مهم این کسب و کارها در سال جاری است‪.‬‬ ‫ستاری در ادامه با تاکید بر اینکه باید اقتصاد کشور‬ ‫از اقتصاد منبع‌محور و منابع نفرین شده خارج و نیروی‬ ‫انسانی پایه اصلی آن شود‪ ،‬افزود‪ :‬هیچ اقتصاد برتری در‬ ‫دنیا متکی به منابع زیرزمینی نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید به نیروی انسانی و آموزش آن‬ ‫اهمیت داد‪ ،‬افزود‪ :‬این نگاه از مهاجرت فرزندانمان به‬ ‫خارج از کشور جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫ستاری توجه بیشتر به شرکت های دانش‌بنیان را‬ ‫مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه این شرکت از دانشگاه‬ ‫حاصل می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬یک شیشه عطر و یا داروی‬ ‫بیوتیک ارزش بیشتری از نفت دارد چراکه نتیجه دانشی‬ ‫است که توانسته به ثروت تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برنامه ریزی به نحوی است که‬ ‫تمام داروهای وارداتی را تولید کنیم؛ گفت‪ :‬شرکت‌های‬ ‫بیوتیک تقویت می‌شوند‪.‬‬ ‫ستاری با بیان اینکه در اقتصاد دانش‌بنیان پول‬ ‫حرف اول را نمی‌زند بلکه شرکت‌های مهم از زیرزمین‬ ‫شروع کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬در اقتصاد نفتی دولت‌های چاق‬ ‫شکل می‌گیرند و معنی اشتغال به استخدام تبدیل‬ ‫می‌شود که همین باعث سرکوبی دانش‌بنیان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید موانع کارآفرینان برطرف شود و‬ ‫کارآفرین ارزش واقعی خود را پیدا کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید به‬ ‫جوانان صاحب ایده اعتماد به نفس داد تا وارد عمل شوند‪.‬‬ ‫ستاری از افزایش ‪ ۷۰‬درصدی بودجه پارک‌های‬ ‫علم و فناوری سراسر کشور در سال ‪ ۹۸‬خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫حمایت از پارک علم و فناوری جدی تر می‌شود‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به وضعیت‬ ‫استان همدان نیز اشاره و با بیان اینکه بسیاری از‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان استان همدان با قوت در‬ ‫حال فعالیت هستند‪ ،‬افزود‪ :‬این شرکتها هر تهدید را به‬ ‫فرصت تبدیل و رشد می‌کنند‪.‬‬ ‫ستاری با بیان اینکه همدان بخش کشاورزی‬ ‫بسیار خوبی دارد و باید از خام‌فروشی جلوگیری شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬سال گذشته به شرکت‌های دانش‌بنیان ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه میزان فروش ‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬شرکت‬ ‫دانش‌بنیان در کشو ‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جای خالقیت در صنایع وجود دارد و باید جوانان ایده‌های‬ ‫نو بدهند تا با اجرای آن رونق صادرات محقق شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه همدان از نظر نیروی انسانی و‬ ‫دانشگاهی بی‌نظیر است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دانشگاهیان‬ ‫برای حل مشکالت مردم پا به این عرصه گذاشتند‬ ‫و هدف از حضور در دانشگاه تنها مقاله‌نویسی‬ ‫نیست بلکه هدف اصلی حل مشکل است که البته‬ ‫دانشگاه‌ها در این مسیر حرکت خود را آغاز کرده اند‪.‬‬ ‫ستاری با تاکید بر اینکه دانشگاه باید محیطی‬ ‫فراهم کند که دانشجو به فکر کارآفرینی باشد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫اکوسیستمی که با شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده‬ ‫و ‪ ۶‬هزار استارتاپ شکل گرفته باید فضا را به سمت‬ ‫کارآفرینی سوق دهد‪.‬‬ ‫در بازدید دبیر ستاد توسعه زیست فناوری از پارک علم و فناوری البرز مطرح شد‬ ‫جهاد دانشگاهی در شرایط کنونی باید بیش از هر زمانی نقش آفرینی کند‬ ‫دکتر مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری و هیات همراه از آخرین دستاوردها و توانمندی های پارک علم و فناوری‬ ‫البرز و مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز‪ ،‬دکتر مصطفی‬ ‫قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از‬ ‫مجتمع علمی و تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز بازدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی در نشستی که با حضور مدیران و دبیر‬ ‫ستاد توسعه ز یست فناوری دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری‬ ‫این نهاد رئیس پارک علم و فناوری البرز‪ ،‬معاونین و برخی از پژوهشکده های مستقر‬ ‫در مجتمع تحقیقاتی برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬فعالیت های تحقیقاتی در گروه های‬ ‫پژوهشی این نهاد تا مرز تولید فناوری انجام می شود و مراکز خدمات تخصصی به صورت‬ ‫حرفه ای این فعالیت ها را به جامعه ارائه می کنند‪.‬‬ ‫دبی ــر س ــتاد توس ــعه زیس ــت فن ــاوری معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری ب ــا‬ ‫اش ــاره ب ــه ض ــرورت هم ــکاری ه ــای بیش ــتر جه ــاد دانش ــگاهی و معاون ــت علم ــی گف ــت‪:‬‬ ‫بــرای اجــرای پــروژه هــای مشــترک کــه مــورد نیــاز کشــور هســتند محدودیــت مالــی و بودجــه‬ ‫ای نداریــم و هــم از طریــق معاونــت علمــی و فنــاوری و هــم صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی‬ ‫آم ــاده هم ــکاری و حمای ــت از ط ــرح های ــی هس ــتند ک ــه در زمین ــه ه ــای مختل ــف زیس ــت‬ ‫فن ــاوری ارائ ــه ش ــود‪.‬‬ ‫دکتر قانعی با اشاره به اینکه ورود ما به حوزه دارو موفق بوده است گفت‪ :‬کشورمان در‬ ‫حوزه های مختلف علوم و تحقیقات تجربیات خوبی کسب کرده است ولی باید تالش‬ ‫شود تا بخش های غیردولتی و خصوصی بیش از گذشته در توسعه بخش های مختلف‬ ‫کشور ورود پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی مایه امید کشور است اظهار داشت‪ :‬انتظار ما‬ ‫این است که جهاد دانشگاهی بیش از هر زمانی در شرایط کنونی نقش آفرینی کند و طرح های‬ ‫خود را در زمینه های مختلف به ما ارائه کند‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر تعامل‬ ‫بیشتر بخش های مختلف جهاد دانشگاهی از جمله پژوهشکده ها‪ ،‬مراکز علمی‪ ،‬شرکت ها و‬ ‫واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری این نهاد با معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری تاکید کرد‪.‬‬ ‫همچنین در حاشیه این بازدید در خصوص شبکه مجازی بانک های ژنی کشور‬ ‫بحث و گفتگو شدو با توجه به اینکه زیرساخت این شبکه در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و‬ ‫زیستی ایران وجود دارد مقرر گردید جهت تکمیل و ارتقاء آن همکاری های الزم بین مرکز‬ ‫و ستاد توسعه زیست فناوری انجام شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در این بازدید زمینه همکاری های متقابل توسط طرفین مطرح و مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت و درپایان برنامه از قسمت های مختلف مرکز آزمایشگاهی حیوانات‬ ‫پژوهشگاه ابن سینا ‪ ،‬پژوهشکده گیاهان دارویی و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی‬ ‫ایران بازدید به عمل آمد و مدیران و کارشناسان بخش های مختلف به بیان فعالیت‬ ‫واحدهای مربوطه پرداختند ‪.‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫شرکت پخش مواد غذایی صفاپخش توزیع کننده‬ ‫انحصاری محصوالت کره شکلی‬ ‫جهت تکمیل سرمایه انسانی خود از افراد واجد شرایط‬ ‫ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر تامین کاال‬ ‫لیسانس مرتبط‪ 5 ،‬سال سابقه کار در شرکتهای پخش‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬تسلط کامل به روند تامین کاال و‬ ‫فن مذاکره‪ ،‬حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫سرپرست منابع انسانی و کارگزینی‬ ‫لیسانس‪ 5 ،‬سال سابقه کار در شرکتهای پخش و‬ ‫توزیع‪ ،‬تسلط کامل به قوانین کار و تامین اجتماعی و‬ ‫برنامه های نرم افزاری ‪، PW KARA‬‬ ‫همکاران سیستم و ‪Exell‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫لیسانس مرتبط‪ 3 ،‬سال سابقه کار در شرکتهای پخش‬ ‫و توزیع‪ ،‬تسلط کامل به ‪Exell‬‬ ‫و کار با نرم افزارهای مرتبط‬ ‫ارسال رزومه ‪:‬‬ ‫‪info@safapakhsh.ir‬‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫مسلط به حسابداری بازرگانی خارجی‬ ‫شرکت مادا کتو تولید کننده ی گیت های کنترل تردد جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف شغلی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‪/‬تعداد‬ ‫شهر‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس نصب و راه‬ ‫اندازی ‪ ‬سخت افزار‬ ‫آ قا‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس فروش و‬ ‫بازاریابی‬ ‫خانم‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫تهران‪/‬‬ ‫اشتهارد‬ ‫مدرک کارشناسی مرتبط‪ ،‬یا ترکیب معادلی‪/‬ازتحصیالت و تجربه‪/‬توانایی برگزاری‬ ‫تمام وقت جلسات فروش‪/‬دانش کامپیوتری باال‪ /‬پیگیر‪،‬دارای روحیه کاری تیمی‪/‬نکات‬ ‫امتیاز آور ‪:‬قابلیت دموی نرم افزار‪ ،‬پروپزال نویسی‪ ،‬طراحی در فتوشاپ‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی‬ ‫نرم افزار‬ ‫خانم‪،‬آ قا‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫تهران‬ ‫تسلط کامل به بانک اطالعاتی (‪/) sql‬آشنایی با زبان های برنامه نویسی‪/‬‬ ‫تسلط‪ ‬کاملبهمفاهیم‪ ‬شبکها کتیووپسیو‪/‬آشنایی کاملبهفراینداستقرار نرمافزار‪/‬‬ ‫تمام وقت‬ ‫آشناییبانرمافزار هایاتوماسیوناداری‪/‬قابلیتدرکوحلمسئله‪/‬آشناییبا‬ ‫مفاهیموقوانینپیاده‌سازی‪/‬سیستمهایاداری‪/‬داشتنروحیه کارتیمی‬ ‫‪4‬‬ ‫منشی و مسئول دفتر‬ ‫فروش‬ ‫خانم‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫تهران‬ ‫توانایی انجام همزمان چند وظیفه و اولویت بندی وظایف‪/ ‬روابط عمومی‬ ‫باال جهت پاسخگویی به تلفن‪/‬رسیدگی به کلیه امور اداری واحد فروش‪/ ‬‬ ‫تمام وقت تهیه و ارسال نامه‌های واحد فروش‪/ ‬پیگیری امور محوله تا حصول نتیجه‪/‬‬ ‫وقت شناس و مسوولیت پذیر‪/ ‬فن بیان خوب و مدیریت گفتگوی تلفنی با‬ ‫مشتریان‪/ ‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪5‬‬ ‫انباردار‬ ‫آ قا‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫اشتهارد‬ ‫نیرو ی جوان ‪ ‬و پر انرژی‪/‬با سابقه مرتبط‪/ ‬جهت انبارداری و ارسال کاال همراه‬ ‫تمام وقت‬ ‫با ضامن معتبر‪/‬دارای روحیه کاری تیمی‪/‬سخت کوش و منظم‬ ‫مسلط به ‪ office‬و سپیدار‬ ‫مسلط به بیمه مالیات حقوق‬ ‫توانایی در گزارشات فصلی ارزش افزوده‬ ‫واجدین شرایط رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪samimi.teta@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بازرگانی‬ ‫به یک نفر کارشناس بازرگانی‬ ‫‪6‬‬ ‫خانم‪،‬آ قا‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫کارشناس امور‬ ‫مشتریان‬ ‫تهران‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و مکاتبات تخصصی بازرگانی‪،‬‬ ‫مهارت کامل در نرم افزارهای ‪ ، office‬آشنا به امور‬ ‫سازمان های مربوطه و دارای قدرت تعاملی و ارتباطی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫باال با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار نیازمند است‬ ‫مهندس مکانیک آقا‬ ‫آشنا به طراحی‪ ،‬متره و برآورد اقالم‬ ‫تاسیسات مکانیکی ساختمان نیازمندیم‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس امور‬ ‫قراردادها و وصول‬ ‫مطالبات‬ ‫واجدین شرایط رزومه خود را از طریق‬ ‫ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HR.employment.cv@outlook.com‬‬ ‫‪nayebi@absharenggroup.com‬‬ ‫خانم‪،‬آ قا‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫تهران‬ ‫‪1‬‬ ‫یک نفر کارشناس یا کارشناس ارشد صنایع غذایی ‪ /‬شیمی‬ ‫آقا جهت کنترل خطوط تولید شیفت کار به صورت ‪ 12‬ساعته‬ ‫چرخشی‪ ،‬آشنا به زبان انگلیسی‬ ‫‪2‬‬ ‫یک نفر کارشناس یا کارشناس ارشد صنایع غذایی ‪ /‬شیمی‬ ‫آقا یا خانم دارای سابقه کاردر زمینه تحقیق و توسعه محصوالت‬ ‫غذایی‪ ،‬آشنا به زبان انگلیسی‬ ‫‪3‬‬ ‫یک نفر کارشناسی ‪ /‬کاردانی مکانیک کلیه گرایش ها‬ ‫آشنا به نگهداری و تعمیرات ماشین آالت صنایع نوشیدنی‪ /‬غذایی‬ ‫سابقه کار مفید ‪ 4 - 3‬سال ‪ ،‬آشنا به نقشه خوانی و نقشه کشی صنعتی ‪،‬‬ ‫آفیس ‪ ،‬اصول پنوماتیک و نیوماتیک‪ ،‬تسلط نسبی به زبان انگلیسی‬ ‫‪4‬‬ ‫یک نفر لیسانس برق و الکترونیک‬ ‫مسلط به برق صنعتی و ساختمانی‪ ،‬آشنا به ابزار دقیق‪ ،‬سابقه کاری ‪1‬‬ ‫تا ‪ 2‬سال‪ ،‬آشنا به زبان انگلیسی و آفیس‬ ‫‪5‬‬ ‫شش نفر اپراتور تولید‪ /‬آقا‬ ‫فوق دیپلم یا لیسانس فنی‪ 1 /‬سال سابقه کاری مرتبط به صورت‬ ‫شیفت کار‬ ‫متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪s.resume93@gmail.com‬‬ ‫نوع همکاری‬ ‫تمام وقت‬ ‫شرایط احراز‬ ‫تسلط کامل با فرز کاری دریل کاری ‪ ،‬سیم کشی‪/‬تسلط کامل به شبکه‬ ‫ا کتیو و پسیو‪/‬آشنایی با جوشکاری و برشکاری‪/‬آشنایی با سخت افزار و‬ ‫الکترونیک‪/‬آشنایی کامل به فرایند استقرار نرم افزار و سخت افزار‪/‬قابلیت‬ ‫درک و حل مسئله‪/‬ظاهری اراسته روابط عمومی باال‬ ‫آشنایی با مفاهیم خدمات پس از فروش و رضایت مشتری‪/‬آشنایی با‬ ‫نرم افزار ‪ CRM‬و گزارش نویسی در آن‪/‬قدرت مذا کره و توان حل مساله‪/‬‬ ‫توانایی و عالقه برای مذا کره تلفنی با مشتریان‪/ ‬داشتن مهارت های اجتماعی‬ ‫تمام وقت‬ ‫(مسئولیت پذیری‪ ،‬کنترل امور محوله و فن بیان قوی)‪/‬توانایی تقسیم بندی‬ ‫مشتریان و رسیدگی به آنان‪/‬مسلط به تهیه و تنظیم قرار دادهای پشتیبانی‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫آشنا با قوانین و امور حقوقی مرتبط‪/ ‬تسلط به تنظیم‪  ‬قراردادها‪/ ‬مسلط‬ ‫به نگارش و اصول آیین های نامه های معامالت‪/‬آشنایی با شرکت در‬ ‫مناقصات‪/ ‬مسلط به امور بیمه ای قرارداد ها و انواع ضمانت نامه ها‪/ ‬پیگیری‬ ‫در امور مربوط به وصول مطالبات‪/‬پیگیری جهت استرداد ضمانتنامه‌های‬ ‫تمام وقت مرتبط با قراردادها‪/ ‬دارای دانش حسابداری و مالی‪/‬شناسایی و تفکیک و‬ ‫طبقه‌بندی مشتریان از نظر پرداخت مطالبات‪/  ‬پیگیری حساب‌های مشتریان‬ ‫کنترل مستمر مانده حساب‌های دریافتنی و وصول مطالبات‪/‬دارای روحیه‬ ‫کاری گروهی‪/‬مرتبط و مفید‪ ، ‬با انگیزه مسئولیت پذیر رازدار و امانت دار‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪8‬‬ ‫کارپرداز‬ ‫آقا ‪ 1 /‬نفر‬ ‫تهران‬ ‫تمام وقت‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫و مالی‬ ‫خانم‪،‬آ قا‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫تهران‬ ‫آشنایی با اصول و استانداردهای حسابداری‪/ ‬توانایی انجام تجزیه و تحلیل رویدادهای‬ ‫تمام وقت مالی و ثبت حسابداری‪/‬توانایی ثبت ‪ ،‬اصالح و مغایرت گیری اسناد حسابداری‪/‬تجربه‬ ‫کار با نرم افزار سپیدار‪/ ‬مسلط به ا کسل‪/‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در زمینه صنایع غذایی و نوشیدنی دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫رئیس فن بازار ملی ایران با بیان این‌که ضعف بازاریابی و فروش مشکل عمده شرکت‌های‬ ‫فناوری است‪ ،‬به تشریح اولویت‌های فن‌بازار ملی برای توسعه صادرات پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا اکبر قنبر پور در آیین افتتاح فن بازار منطقه‌ای استان آذربایجان غربی‬ ‫که در سالن جلسات استانداری برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه فن بازار به رونق فعالیت شرکتهای‬ ‫فناوری کمک شایانی می‌کند افزود‪ :‬ضعف بازاریابی و فروش مشکل اصلی شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان و فناورانه است که ایجاد فن بازار این مشکل را حل می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ ۳‬هزار شرکت دانش بنیان با عضویت ‪ ۸‬هزار نفر در سامانه فن‌بازار در‬ ‫کشور فعال هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فن بازار حلقه اتصال عرضه و تقاضا در بازار فناوری است‪.‬‬ ‫قنبرپور‪ ،‬آذربایجان غربی را از استان‌های فعال در حوزه فناوری دانست و اظهار کرد‪:‬‬ ‫این فن بازار برای مشارکت تمامی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان استان و منطقه‬ ‫وهمچنین برای بهتر شدن تعامل هرچه بیشتر مخترعین محصوالت دانش بنیان باهم‬ ‫تشکیل شده است‌‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تاکنون کمتر به حوزه بازار فناوری توجه شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فن بازار در تالش است این نواقص را جبران کند‪ ،‬چرا که تشکیل فن بازار نیاز اساسی مراکز‬ ‫رشد و فناوری است‪.‬‬ ‫رئیس فن بازار ملی ایران ادامه داد‪ :‬برای اعزام شرکت‌های دانش بنیان به خارج و‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی و همچنین ورود مشتریان خارجی به کشور برنامه‌های جدیدی‬ ‫داریم‪ ،‬چرا که حضور شرکت‌های خارجی در کشور جزو اولویت‌های فن‌بازار ملی برای توسعه‬ ‫صادرات است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه دنیا برای توسعه اقتصادی به سمت استارتاپ‌ها پیش می رود‪ ،‬یادآور‬ ‫شد‪ :‬متاسفانه رابطه بین صنعت‪ ،‬بازار و استارتاپ‌های کشور بسیار ضعیف است که این‬ ‫نیازمند تالش و کارهای عملیاتی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬آذربایجان غربی درحال حاضر از سامانه فن بازار عقب نبوده و می‌تواند با‬ ‫سرعت دهی به کارها از بیشتر استان‌های دیگر به دلیل پتانسیل باال جلو پیشی بگیرد‪.‬‬ ‫حسن حیدری‪ ،‬رئیس پارک علم وفناوری آذربایجان غربی نیز اظهار کرد‪ :‬آذربایجان‬ ‫غربی در سال گذشته به عنوان استان پایلوت اجرای فن بازار در منطقه شناسایی شد و به‬ ‫دلیل نیاز به فن بازار در منطقه‪ ،‬نخستین فن بازار منطقه ای استان در ارومیه افتتاح شد‪.‬‬ ‫حیدری اشاره به اینکه دربحث فناوری باید حلقه‌های مفقوده و مشکالت این حوزه‬ ‫را شناسایی کرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فن بازار منطقه ای نیاز اساسی فناوری و شرکت های دانش‬ ‫بنیان استان است‪ ،‬چرا که شرکت های فناورانه در بحث بازاریابی دچار مشکل هستند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬فن بازار با ایجاد ارتباط بین سرمایه گذاران و شرکت ها و‬ ‫مخترعین باعث توسعه بازار فناوری می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم وفناوری آذربایجان غربی ادامه داد‪ :‬نیاز فناورانه بازارها‪ ،‬عرضه‬ ‫شرکت‌ها‪ ،‬نبود صندوق پژوهش و فناوری و نبود انتقال آنها از دالیل ایجاد فن بازار‬ ‫منطقه ای دراستان است‪.‬‬ ‫حیدری اظهار کرد‪ :‬بازاریابی محصوالت فناورانه شرکت‌های موجود در پارک‪،‬‬ ‫جذب سرمایه‪ ،‬انتقال فناوری و رفع نیازهای فناوری صنایع‪ ،‬توسعه شبکه فن بازار و‬ ‫گسترش ارتباطات با کشورهای همسایه چهار برنامه مهم فن بازار منطقه ای استان است‪.‬‬ ‫وی یاد آور شد‪ :‬با جذب سرمایه در قالب برگزاری رویدادهای علمی در صدد هستیم‬ ‫با حمایت از تولیدات شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورانه تا حدودی شرایط اقتصادی‬ ‫کشور را سامان ببخشیم‪.‬‬ ‫حیدری ضعف بازاریابی و فروش را مشکل عمده شرکت های دانش بنیان دانست‬ ‫و گفت‪ :‬الزم است باافتتاح فن بازار‪ ،‬شرکت ها و دستگاه های اجرایی استان نیازهای‬ ‫خود را دراین سامانه ثبت کنند تا ازاین طریق کاالهای تولیدی شرکت های دانش بنیان‬ ‫بفروش برسد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تشریحاولویت‌های‬ ‫فن‌بازار ملی برای‬ ‫توسعهصادرات‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫خارجی‬ ‫مدیر پشتیبانی و ‪ ‬امور‬ ‫مشتریان‬ ‫خانم‪،‬آ قا‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫خانم‪،‬آ قا‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫تهران‬ ‫تهران‬ ‫ضامن معتبر‪/‬گواهینامه موتور و ماشین‬ ‫برنامه ریزی برای پیدا کردن تامین کنند گان جدید و درجه بندی آنها‪/ ‬مسلط‬ ‫به زبان انگلیسی (مکالمه‪ ،‬نامه نگاری)‪/‬توانایی مذا کره و خرید‪/‬تسلط به‬ ‫فرایندهای واردات و صادرات‪/ ‬تسلط به فرایندهای سفارش گذاری‪ ،‬پرداخت‪،‬‬ ‫بازرسی‪ ،‬حمل و ترخیص کاال ‪/ ‬آشنا به اینکوترمز‬ ‫تسلط به تحقیقات و مطالعات بازار‪/‬تسلط به اصول و فنون مذا کره و‬ ‫تمام وقت‬ ‫قراردادهای تامین و فروش‪/‬آشنا به قوانین و قراردادهای تجاری خارجی‪ ‬‬ ‫تسلط به تحلیل و بررسی بازار رقبا‪/‬آشنایی با عقد قرارداد های خارجی و امور‬ ‫حقوقی بین الملل در حوزه تجارت‪/‬آشنا به حوزه تجهیزات الکترونیک‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫توانایی جمع آوری ‪ ،‬تجزیه و تحلیل اطالعات ‪ ،‬مستند سازی و تهیه گزارشات‬ ‫مدیریتی‪/ ‬آشنا به نرم افزار های ‪/CRM‬توانایی کار تیمی‪ ،‬برنامه‌ریزی اجرایی‬ ‫و حل مساله‪/‬تسلط به مباحث اصول و فنون مذا کره‪/ ‬مدیریت قوی و ارتباط‬ ‫تمام وقت‬ ‫با مشتری‪/ ‬آشنایی با سخت افزار ‪ ،‬نرم افزار و الکترونیک‪/ ‬توانایی کار تیمی‪/‬‬ ‫توانایی حل مساله‪ ‬‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در صنعت نرم افزار‬ ‫مزایا‪:‬حقوق و مزایای مناسب‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬بیمه تکمیلی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ذکر عنوان شغلی در عنوان ایمیل الزامی است‪JOB@MADAKTO.NET .‬‬
‫اخبار آموزشی‬ ‫شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 -1398‬شعبان ‪ 4 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫برگزاری آزمون در مردادماه؛‬ ‫با تقدیر از حامیان و منتخبان؛‬ ‫ششمینجشنواره کارآفرینیروشنا‬ ‫به کار خود پایان داد‬ ‫ثبت نام و انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی‬ ‫آغاز شد‬ ‫ثبت نام در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ً‬ ‫منحصرا به صورت اینترنتی آغاز شده و تا ساعت ‪ ۲۴‬روز‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۶‬اردیبهشت ‪ ۹۸‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪،‬داوطلبان متقاضی ثبت‌نام که دارای شرایط‬ ‫عمومی و اختصاصی هستند‪ ،‬می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام‬ ‫و شرکت کنند‪.‬‬ ‫عالقه‌مندان به تحصیل در دوره‌های کارشناسی ناپیوسته‬ ‫باید با اطالع از شرایط عمومی و اختصاصی‪ ،‬مقررات وظیفه‬ ‫عمومی‪ ،‬مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غیرایرانی و‬ ‫توضیحات مربوط به سهمیه (مندرج در دفترچه راهنما) در‬ ‫صورتی که دارای شرایط مذکور باشند‪ ،‬به عنوان داوطلب مقطع‬ ‫ً‬ ‫کارشناسی ناپیوسته منحصرا در یک رشته امتحانی متقاضی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون همزمان‬ ‫با شروع ثبت نام در پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫پذیرشدر ‪ ۵۰‬رشتهاز رشته‌هایامتحانی کاردانیبه کارشناسی‬ ‫ناپیوسته بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی (معدل تراز‬ ‫ششمین جشنواره کارآفرینی و هدایت شغلی روشنا در دانشگاه عالمه طباطبایی با تقدیر از‬ ‫حامیان و منتخبان به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار مراسم اختتامیه این جشنواره سه شنبه ‪ 10‬اردیبهشت ماه با حضور‬ ‫دکتر الفت‪ ،‬رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری‪ ،‬دکتر مهدی گودرزی مدیر مرکز کارآفرینی و‬ ‫هدایت شغلی دانشگاه عالمه طباطبایی و جمعی از دانشجویان و اساتید و نماندگان شرکت ها‬ ‫و دستگاهها برگزار شد‪.‬‬ ‫دکترلعیا الفت رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری در این برنامه از برگزاری جشنواره روشنا‬ ‫با هدف برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت و معرفی فرصت‌های شغلی موجود در بازار کار کشور به‬ ‫دانشجویان از شرکت کنندگان و حامیان این جشنواره تقدیر کرد‪.‬‬ ‫دکتر مهدی گودرزی نیز در این مراسم بر ارتباط بیشتر و برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت و‬ ‫همچنین امکان معرفی فرصت‌های شغلی موجود در بازار کار کشور به دانشجویان و دانش‌آموختگان‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬دانشگاه عالمه و مرکز کارآفرینی این دانشگاه آماده همکاری بیشتر با همه سازمان‬ ‫و شرکت ها در راستای توسعه کارآفرینی است‪.‬‬ ‫مهدی گودرزی در این خصوص گفت‪ :‬دانشگاه عالمه طباطبایی به‌عنوان دانشگاه پیشروی‬ ‫کشور در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی از شش سال قبل در راستای دستیابی به رسالت خود در‬ ‫مسیر ایجاد پیوند با صنعت و جامعه‪ ،‬معرفی دانش‌آموختگان و دانشجویان خود به شرکت‌های برتر‬ ‫ایرانی و کمک به فراهم آوردن بستری برای انتخاب نیروی انسانی موردنیاز صنعت‪ ،‬با فراهم آوردن‬ ‫فضای مناسب برای شرکت‌ها و سازمان‌های برتر کشور در عرصه‌ی کسب‌وکار‪ ،‬امکان تأمین منابع‬ ‫انسانی موردنیاز این مجموعه‌ها را از میان بهترین دانشجویان و دانش‌آموختگان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی از راه اندازی مدرسه اشتغال در دانشگاه عالمه طباطبایی خبر داد و افزود‪ :‬این دانشگاه برای تکمیل‬ ‫چرخهو اکوسیستم کارآفرینیخوداز طریقایجادنهادهاو تکمیلحلقهزنجیره کارآفرینیتالشمی کند‪.‬‬ ‫مدیر مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت‪ :‬فعالیت‌های مرکز‬ ‫کارآفرینی نیز در این مدت با توجه به سیاست کالن دانشگاه در طول سال‌های گذشته به‌نوعی با‬ ‫نوآوری و خالقیت‌هایی همراه شده است و تالش می شود در طول تحصیل دانشجویان حداقل با دو‬ ‫مهارت مورد نیاز برای ورود به بازارکار آشنا شوند‪.‬‬ ‫وی از استقرار دانشجویان و فارغ التحصیالن صاحب ایده در مرکز رشد واحدهای فناور علوم‬ ‫انسانی دانشگاه خبر داد و گفت‪ :‬ساختمان دوم مرکز رشد دانشگاه نیز بزودی در جوار دانشگاه عالمه‬ ‫واقع در انتهای خیابان همت ساختمان اصلی دانشگاه راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫شایان ذکر است این جشنواره از تاریخ هشتم لغایت دهم اردیبهشت ماه سال به مدت سه روز‬ ‫در محوطه ورودی دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار شد و مرکز اطالع رسانی بازارکار نیز در آن‬ ‫حضور فعال داشت و لوح تقدیر این جشنواره را از آن خود کرد‪.‬‬ ‫شده مقطع کاردانی) و پذیرش در ‪ ۱۶‬رشته از این رشته‌ها به‬ ‫صورت با آزمون صورت خواهد پذیرفت‪ .‬تمامی متقاضیان‪ ،‬اعم‬ ‫از اینکه پذیرش در رشته امتحانی آنان با آزمون یا بدون آزمون‬ ‫است‪ ،‬الزم است که مطابق ضوابط دفترچه راهنما و توضیحات‬ ‫سازمان سنجش در آزمون کاردانی به کارشناسی ثبت نام و‬ ‫انتخاب رشته کنند‪.‬‬ ‫در صورت عدم ثبت‌نام در تاریخ مقرر‪ ،‬پذیرش متقاضی‬ ‫پس از پایان مهلت تعیین شده امکان‌پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫داوطلبان باید با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی سازمان‬ ‫سنجش آموزش کشور به نشانی ‪ www.sanjesh.org‬دفترچه‬ ‫راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته را دریافت کنند‪.‬‬ ‫داوطلبان می‌توانند با آماده کردن مدارک و اطالعات مورد نیاز‬ ‫جهت ثبت‌نام و پرداخت هزینه ثبت نام در این آزمون ثبت نام‬ ‫و انتخاب رشته کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫پرداخت هزینه ثبت‌نام منحصرا به‌صورت اینترنتی انجام‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬داوطلبان الزم است به وسیله کارت‌های بانکی عضو‬ ‫شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است‪ ،‬با‬ ‫مراجعه به پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش و پرداخت مبلغ‬ ‫‪ ۳۴۰‬هزار ریال (‪ ۳۴‬هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در‬ ‫آزمون‪ ،‬نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند‪.‬‬ ‫چنانچه داوطلبی عالقه مند به شرکت در گزینش رشته‌های‬ ‫تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی– غیرانتفاعی‬ ‫است‪ ،‬الزم است که عالوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام‪ ،‬نسبت به‬ ‫پرداخت مبلغ ‪ ۹۶‬هزار ریال (‪ ۶‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان) دیگر نیز برای‬ ‫دوره‌های مذکور اقدام کند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه مقرر شده است در مراحل مختلف فرآیند‬ ‫این آزمون‪ ،‬خدماتی از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود‪،‬‬ ‫داوطلبانی که تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند‪ ،‬با‬ ‫انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ‪ ۶‬هزار ریال (‪ ۶۰۰‬تومان)‬ ‫به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه‪ ،‬می‌توانند از این‬ ‫خدمات استفاده کنند‪.‬‬ ‫داوطلبان الزم است در درج اطالعات ثبت‌نام و انتخاب‬ ‫رشته دقت کنند و چنانچه داوطلبی در مرحله ثبت نام‬ ‫اطالعات غلط ارائه دهد و یا در ارسال عکس خود مرتکب‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اشتباه شود (اعم از اینکه سهوا و یا عمدا باشد) به عنوان‬ ‫متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد‪.‬‬ ‫قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫وزیر علوم‪:‬‬ ‫قطع اعزام دانشجو به خارج از کشور صحت ندارد ‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری ضمن رد خبر قطع اعزام‬ ‫دانشجو به خارج از کشور تاکید کرد‪ :‬اگر منابع مالی اجازه‬ ‫بدهد‪ ،‬هرچه متقاضی داشته باشیم برای فرصت مطالعاتی‬ ‫به خارج از کشور می‌فرستیم‪.‬‬ ‫منصور غالمی (وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری) در‬ ‫گفت‌وگو با ایلنا درباره خبری مبنی بر اینکه اعزام دائمی‬ ‫دانشجو به خارج از کشور قطع شده است‪ ،‬گفت‪ :‬فرصت‌های‬ ‫مطالعاتی سر جای خودش هست و دانشجویان تحصیالت‬ ‫تکمیلی برای فرصت‌های مطالعاتی همچنان می‌توانند به‬ ‫خارج از کشور بروند و هیچ مشکلی در این زمینه نیست‪.‬‬ ‫وزیرعلوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری بیان کرد‪ :‬اگر منابع مالی‬ ‫اجازه بدهد‪ ،‬هرچه متقاضی داشته باشیم برای فرصت‬ ‫مطالعاتی به خارج از کشور می‌فرستیم‪.‬‬ ‫غالمی ادامه داد‪ :‬به عنوان مثال در یک برهه‌ای جمهوری‬ ‫اسالمی سه هزار بورسیه در خارج از کشور داشت که کل دوره‬ ‫را در آنجا درس می‌خواندند‪ ،‬در حال حاضر به دلیل اینکه‬ ‫دانشگاه‌های داخلی ما همه مقاطع را پوشش می‌دهد‪ ،‬از این‬ ‫رو دانشجویان می‪‎‬توانند بخشی از تجربیات الزم را از طریق‬ ‫فرصت مطالعاتی شش یا ‪ ۹‬ماهه در مقطع دکتری کسب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به دالیلی که گفته شد ضرورتی‬ ‫ندارد که دانشجویان کارشناسی ارشد برای تحصیل در مقطع‬ ‫دکتری آن هم به صورت کامل به خارج از کشور اعزام شوند‪،‬‬ ‫البته به جز رشته‌هایی که جدید هستند و یا رشته‌های میان‬ ‫رشته‌ای و کماکان دانشجویان این رشته‌ها را همچنان به‬ ‫خارج از کشور می‌فرستیم و تعدادشان هم تقریبا کم است‪.‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری در پایان تاکید کرد‪:‬‬ ‫فرصت‌های مطالعاتی سر جای خودش هست و قطع‬ ‫نشده‌است‪.‬‬ ‫هیچ رشته پزشکی پذیرش بدون کنکور ندارد‬ ‫قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت با رد‬ ‫تبلیغات فضای مجازی درباره پذیرش بدون آزمون و کنکور‬ ‫در رشته‌های علوم پزشکی تاکید کرد‪ :‬هیچ رشته علوم پزشکی‬ ‫پذیرش بدون کنکور ندارد‪.‬‬ ‫دکتر حمید اکبری در گفتگو با مهر اظهار داشت‪ :‬بحثی‬ ‫که در شورای سنجش و پذیرش در زمان تصویب رشته‌های‬ ‫بی نیاز از کنکور شد این بود که در رشته‌هایی که داوطلب‬ ‫کمتر از ظرفیت باشد و یا به صورت معمول میزان داوطلب‬ ‫با ظرفیت تناسبی داشته باشند می‌توان در آن رشته بدون‬ ‫آزمون دانشجو پذیرش کرد اما این موضوع برای رشته‌های‬ ‫علوم پزشکی صادق نیست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همان گونه که آمارها نشان می‌دهد تنها در‬ ‫کنکور سراسری از میان یک میلیون داوطلب بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار نفر داوطلب علوم تجربی داریم که با توجه به ظرفیت‬ ‫محدود رشته‌های علوم پزشکی به ویژه در دکتری پزشکی‪،‬‬ ‫دندانپزشکی و داروسازی تعداد داوطلب بسیار بیشتر از‬ ‫ظرفیت است‪.‬‬ ‫قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت تا کید کرد‪:‬‬ ‫برخی مؤسسات کنکوری در فضای مجازی تبلیغاتی به‬ ‫راه انداخته اند که در پذیرش بدون کنکور مهرماه ‪ ۹۸‬در‬ ‫برخی از رشته‌ها و یا پردیس‌های خودگردان داوطلبان علوم‬ ‫پزشکی بدون کنکور پذیرفته می‌شوند که باید تا کید کنم‬ ‫این تبلیغات واهی بوده و رد می‌شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬هیچ رشته پزشکی و علوم پزشکی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس مهندس صنایع‬ ‫‪HRraadstone@outlook.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام مهندس مکانیک‬ ‫در کارخانه یک شرکت دانش بنیان در محدوده جاده کرج‬ ‫آشنا به نقشه کشی صنعتی‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح‬ ‫حداقل سابقه کار‬ ‫تخصص در سابقه مورد نیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫دارای سابقه مدیریت ‪ ،‬مسلط به طراحی تجهیزات روتاری و باالبرها‪،‬‬ ‫آشنایی با ‪ solid work‬و ‪ ،inventor‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندس برق‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫مسلط به طراحی تابلو‪ ،‬آشنایی با ‪ Cabling‬و ابزار دقیق‪،‬‬ ‫آشنا با صنعت سد و نیروگاهی‬ ‫مهندس عمران یا صنایع‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 7‬سال‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بیمه ای‬ ‫جهتتکمیلنیرویانسانیموردنیاز از میانمتقاضیان‬ ‫با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫‪-1‬فارغالتحصیلرشتههایمدیریت(کلیه گرایشها)‪،‬‬ ‫حسابداری‪ ،‬حقوق‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬مهندسی کامپیوتر و‬ ‫‪ -2‬حداقل معدل ‪15‬‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫‪ -3‬حداقل‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط ‪ -4‬حداکثر سن‪ 30‬سال‬ ‫متقاضیان واجدشرایطمشخصاتخودراتاتاریخ‪1398/2/20‬‬ ‫درسامانهاینترنتیذیلثبتوتکمیلنمایند‪.‬‬ ‫مهندسین مشاور چگالش‬ ‫جهت تکمیل پرسنل خود در پروژه های نفت و گاز‬ ‫بهکارشناسفرایندجهت طراحیمفهومیوکارشناس‬ ‫طراح خط لوله با حداقل‪ 10‬سال سابقه کار مرتبط نیاز دارد‪.‬‬ ‫تسلطبهزبانانگلیسیالزامیمیباشد‪.‬‬ ‫واجدین شرایط سوابق خود را فقط از طریق تکمیل‬ ‫فرم استخدامی که در سایت زیر می باشد به‬ ‫آدرسشرکتایمیلفرمایند‪.‬‬ ‫‪www.chagalesh.com‬‬ ‫‪www.insurance-humanresource.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک هلدینگ صنعتی و بازرگانی در راستای تکمیل کادر اداری خود با شرایط ذیل در تهران استخدام می نماید‬ ‫معاونمالیوامور مجامع‪/‬یکنفر‪/‬آقا‬ ‫سن‪:‬حداکثر‪ 45‬سال‪،‬نوعهمکاری‪:‬تماموقت‬ ‫شرایطاحراز‪:‬مسلطبهقانونتجارت‪،‬مباحثحسابداریوتحلیل‬ ‫مالی‪،‬مسلطبهامورمجامعوشرکتها‪،‬مسلطبهتامینمالی‪،‬‬ ‫مسلطبهمباحثحسابداریتلفیقی‪،‬مسلطبهقوانینبیمهو‬ ‫مقرراتمالیاتی‪،‬مسلطبهمباحثبودجهریزیشرکتی‪،‬دارای‬ ‫حداقل‪ 15‬سالسابقه کارمرتبط‬ ‫دارایحداقلمدرک کارشناسیارشد‪،‬تحلیلگر‪،‬پیگیرودقتباال‬ ‫کارشناس دفتر فنی و کنترل پروژه‪ ،‬مسلط به بخشنامه ها‬ ‫و امور قراردادی‪ ،‬مسلط به نرم افزار ‪MSP‬‬ ‫(ذکر ردیف شغلی در موضوع ایمیل الزامی است) ایمیل رزومه‪:‬‬ ‫‪job@abvaomran.com‬‬ ‫کارشناسخدماتبازرگانی‪/‬یکنفر‪/‬آقا‬ ‫سن‪ :‬حدا کثر ‪ 35‬سال ‪ ،‬نوع همکاری‪ :‬تمام وقت‬ ‫شرایط احراز‪ :‬مسلط بر نحوه ثبت‪ ،‬سفارش و ترخیص کاال‪،‬‬ ‫مسلط به تعرفه های گمرکی و قوانین آن‪،‬‬ ‫مسلط بر قوانین اینکوترمز‬ ‫آشنایی با زبان انگلیسی‪،‬‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫داوطلبان می توانند رزومه خود را با درج عنوان شغلی در موضوع ایمیل به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪resumesgrp@gmail.com‬‬ ‫در تمام مقاطع پذیرش بدون کنکور ندارد و تمامی این‬ ‫تبلیغات در فضای مجازی کالهبرداری محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ثبتً نام و انتخاب رشته برای شرکت‬ ‫در پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون‬ ‫سراسری مهرماه سال ‪ ۱۳۹۸‬دانشگاه‌ها و مؤسسات‬ ‫آموزش عالی موضوع قانون سنجش و پذیرش دانشجو در‬ ‫دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ‪ ۱۰‬شهریور‬ ‫سال ‪ ۹۲‬مجلس شورای اسالمی و مصوبات پانزدهمین و‬ ‫شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ‪ ۸‬و‬ ‫‪ ۱۲‬دی‌ماه ‪ ۱۳۹۷‬در حال انجام است‪.‬‬ ‫دفترچه راهنمای ثبت‌نام از بهمن ماه ‪ ۹۷‬منتشر شده‬ ‫است و تمامی داوطلبان متقاضی ثبت ً‌نام و انتخاب رشته‬ ‫برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق‬ ‫تحصیلی در مهر ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬موضوع قانون سنجش و‬ ‫پذیرش دانشجو باید بر اساس این دفترچه اقدام کنند‪.‬‬ ‫برای‬ ‫ثبت نام در این کدرشته ها و انتخاب رشته ً‬ ‫صرفا بر‬ ‫گزینش در رشته‌های تحصیلی که پذیرش در آنها ً‬ ‫اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) منحصرا به‬ ‫صورت اینترنتی است و از ‪ ۲۰‬اسفند ‪ ۹۷‬آغاز شده است و تا‬ ‫‪ ۶‬شهریور ‪ ۹۸‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫بر اساس اطالعات موجود در دفترچه راهنمای ثبت نام‬ ‫و انتخاب رشته در این نوع پذیرش رشته علوم پزشکی برای‬ ‫پذیرش بدون کنکور وجود ندارد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پیمانکاری‬ ‫جهت تکمیل کادر خود به فارغ التحصیالن دانشگاههای دولتی در تخصص های زیر نیازمند است‬ ‫شرکت تولیدی واقع در تهران نیازمند ‪ 1‬نفر آقا با ‪ 2‬سال‬ ‫سابقه کار و فارغ التحصیل دانشگاه سراسری می باشد‪.‬‬ ‫ارسال رزومه با درج عنوان کارشناس مهندسی صنایع تهران‬ ‫حقوق درخواستی نیز قید شود‬ ‫آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ‪( ۱۳۹۸‬برای آن‬ ‫دسته از رشته‌های امتحانی که پذیرش آنها با آزمون است) در‬ ‫روز جمعه ‪ ۱۱‬مرداد ‪ ۹۸‬برگزار خواهد شد‪ .‬داوطلبان الزم است‬ ‫از روز سه‌شنبه ‪ ۸‬مرداد تا روز پنجشنبه ‪ ۱۰‬مرداد ‪ ۹۸‬با مراجعه به‬ ‫پایگاه اطالع‌رسانی سازمان سنجش نسبت به تهیه پرینت کارت و‬ ‫راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند‪.‬‬ ‫محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و شهرستان محل‬ ‫اقامت مندرج در بند ‪ ۳۱‬تقاضانامه تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫بر اساس برنامه زمانی‪ ،‬همزمان با ثبت نام برای شرکت در‬ ‫آزمون‪ ،‬کلیه داوطلبان متقاضی رشته‌های امتحانی پذیرش‬ ‫با آزمون و پذیرش بدون آزمون مقطع کاردانی به کارشناسی‬ ‫ناپیوسته الزم است که با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی سازمان‬ ‫سنجش آموزش کشور و مطالعه شرایط و ضوابط هر یک از کد‬ ‫رشته‌های انتخابی‪ ،‬نسبت به انتخاب کد رشته محل‌های خود‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪contact@fnn-co.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در تهران از میان فارغ التحصیالن‬ ‫کارشناسی و باالتر‬ ‫با مشخصات زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫یک نفر آقا یا خانم مسلط به کامپیوتر‪ ،‬شبکه‪ ،‬سرور‪،‬‬ ‫سخت افزار و امور روزانه بخش انفورماتیک بصورت تمام وقت‬ ‫دونفر کارمند فروش در حوزه ارزی و صرافی‪ ،‬تحلیلگر و‬ ‫خالق‪ ،‬بصورت تمام وقت‬ ‫افراد دارای رتبه در آزمون استخدام نیز می توانند رزومه‬ ‫خود را ارسال نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HRED2019@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫انباردار‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار انبارداری و ‪ 2‬سال سرپرستی انبار‬ ‫مسلط به نرم افزارهای انبارداری‬ ‫شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫‪mercial@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام در مهندسین مشاور‬ ‫کارشناسطراحیتاسیساتمکانیک‬ ‫با ‪ 10‬الی ‪ 15‬سال سابقه کار طراحی‬ ‫‪info@sahneboostan.com‬‬ ‫شرکت عالیس تولید کننده انواع نوشیدنی‪ ،‬دوغ‪،‬نوشابه‪،‬‬ ‫ماء الشعیر و ‪ ...‬دعوت به همکاری می نماید‬ ‫کارگر انبار شیفت شب‬ ‫آقا‪ /‬حداقل دیپلم ‪ /‬دارای تجربه کار مرتبط‬ ‫‪tehran-mng-office@alis.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی صنعتی‬ ‫در محدوده غرب تهران برای تکمیل کادر پرسنلی خود از‬ ‫متقاضیان با مشخصات زیر دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫مهندس مکانیک (آقا)‬ ‫با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬آشنا به مستندات‬ ‫سازی محصوالت‪ ،‬نرم افزار ‪ ،solid works‬روشهای تولید‬ ‫قطعات‪ ،‬بازرسی و کنترل و نظارت تولید قطعات‬ ‫فوق دیپلم برق (آقا)‬ ‫با گرایش الکترونیک یا قدرت (اولویت با گرایش‬ ‫قدرت می باشد)‬ ‫آشنا با فرآیند کنترل کیفی‪ ،‬آشنایی با مونتاژ و تولید‬ ‫تجهیزات برق صنعتی‪ ،‬امتیاز محسوب می گردد‪.‬‬ ‫کارمند خانم‪ ،‬مسلط به امور اداری و دفتری ‪ ،‬نیروی دیپلم‬ ‫آقا (ترجیحا رشته برق) جهت کار در خط تولید‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪parastoo.mahboobi@panir-co.com‬‬
‫شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 -1398‬شعبان ‪ 4 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1150‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اطالعیه سازمان ثبت به پذیرفته شدگان‬ ‫آزمون استخدامی مشترک‬ ‫س ــازمان ثب ــت اس ــناد و ام ــا ک کش ــور‬ ‫اطالعیـ ـه‌ای را در خص ــوص پذیرفت ــه ش ــدگان‬ ‫آزم ــون اس ــتخدامی مش ــترک دس ــتگاه‌های‬ ‫اجرای ــی متقاض ــی اس ــتخدام در س ــازمان ثب ــت‬ ‫اس ــناد و ام ــا ک کش ــور منتش ــر ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار در ای ــن‬ ‫اطالعی ــه آم ــده اس ــت‪:‬‬ ‫پذیرفت ــه ش ــدگان چن ــد براب ــر ظرفی ــت‬ ‫شش ــمین آزم ــون اس ــتخدامی مش ــترک‬ ‫دس ــتگاههای اجرای ــی متقاض ــی اس ــتخدام در‬ ‫س ــازمان ثب ــت اس ــناد و ام ــا ک کش ــور‪ ،‬بع ــد از‬ ‫اعــام نتایــج آزمــون از طریــق مرکــز آزمــون جهــاد‬ ‫دانشــگاهی و حصــول اطمینــان از اینکــه در لیســت پذیرفتــه شــدگان چنــد برابــر ظرفیــت‬ ‫ق ــرار دارن ــد‪ ،‬از تار ی ــخ ‪ ۹۸.۲.۱۴‬لغای ــت حداکث ــر ‪ ۹۸.۲.۱۸‬ب ــا ارائ ــه دو قطع ــه عک ــس ‪3*4‬‬ ‫و اص ــل م ــدارک مربوط ــه ب ــه هم ــراه ‪ 2‬نس ــخه کپ ــی ش ــامل‪:‬‬ ‫‪1‬‏‪-‬مدرک تحصیلی که بر اساس آن در آزمون ثبت نام نموده اند‬ ‫‪2‬‏‪ -‬شناسنامه (کپی از کل صفحات)‬ ‫‪3‬‏‪ -‬کارت ملی‬ ‫‪4‬‏‪ -‬کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی برای آقایان‬ ‫‪5‬‏‪ -‬ب ــرای متقاضی ــان اس ــتخدام از مح ــل ‪ 5‬درص ــد س ــهمیه ایثارگ ــران‪ ،‬تاییدی ــه مبن ــی‬ ‫ب ــر حض ــور داوطلبان ــه در جبه ــه م ــورد تایی ــد معاون ــت نی ــروی انس ــانی هر ی ــک از رده ه ــای‬ ‫نیروهــای مســلح در مــورد رزمنــدگان متبــوع خــود‪ ،‬معاونــت نیــروی انســانی ســازمان بســیج‬ ‫مس ــتضعفان س ــپاه پاس ــداران انق ــاب اس ــامی در م ــورد بس ــیجیان و نیروه ــای مردم ــی‪،‬‬ ‫معاون ــت توس ــعه مناب ــع انس ــانی وزارت جه ــاد کش ــاورزی در م ــورد جهادگ ــران‬ ‫‪6‬‏‪ -‬بــرای متقاضیــان اســتخدام از محــل ‪ 25‬درصــد ســهمیه اســتخدامی معرفــی نامــه‬ ‫از بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان متبــوع‬ ‫‪7‬‏‪ -‬معرفی نامه از اداره کل بهزیستی استان برای معلولین‬ ‫ً‬ ‫ب ــه آدرس ه ــای من ــدرج در ج ــداول ذی ــل و صرف ــا جه ــت تحوی ــل م ــدارک مربوط ــه‪،‬‬ ‫مراجع ــه نماین ــد ‪.‬‬ ‫استان‪ /‬آدرس‪:‬‬ ‫اردبی ــل‪ /‬اردبیل‏‏‏‪-‬چه ــاراه ام ــام خمین ــی(ره) ‏‏‏‪-‬خ دادگس ــتری‏‏‏‪-‬جنب دادگس ــتری‬ ‫اردبی ــل‪-‬اداره کل ثب ــت اس ــناد و ام ــا ک اس ــتان اردبی ــل‬ ‫اصفه ــان‪ /‬اصفه ــان‏‏‏‪ -‬خ چهار ب ــاغ ب ــاال ‏‏‏‪-‬رو ب ــروی بیمارس ــتان ش ــریعتی‏‏‏‪ -‬اداره کل‬ ‫ثب ــت اس ــناد وام ــا ک اس ــتان اصفه ــان‬ ‫الب ــرز‪ /‬ک ــرج‏‏‏‪-‬پ ــل آزادگان اول‏‏‏‪-‬ابت ــدای خیاب ــان مطه ــری‏‏‏‪-‬رو ب ــروی تامی ــن اجتماع ــی‬ ‫‏‏‏‪-‬اداره کل ثب ــت اس ــناد وام ــا ک اس ــتان الب ــرز‬ ‫ایالم‪ /‬ایالم‏‏‏‪-‬بلوار مدرس‏‏‏‪ -‬اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان ایالم‬ ‫آذربایج ــان ش ــرقی‪ /‬تبریز‏‏‏‪-‬می ــدان ش ــهردار ی‏‏‏‪-‬خیابان ام ــام خمین ــی ( ره)‏‏‏‪-‬کوچ ــه‬ ‫ح ــاج هاشـ ـم‏‏‏‪-‬اداره کل ثب ــت اس ــناد و ام ــا ک اس ــتان آذربایج ــان ش ــرقی‬ ‫آذربایجــان غر بــی‪ /‬ارومی ـه‏‏‏‪-‬خ ســربازان گمنــام (بــرق)‏‏‏‪ -‬فلکــه خیــری‏‏‏‪-‬اداره کل ثبــت‬ ‫اســتان آذربایجــان غر بــی‬ ‫بوشهر‪ /‬بوشهر‏‏‏‪-‬چهارراه دادگستری‏‏‏‪-‬اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان بوشهر‬ ‫ته ــران‪ /‬می ــدان ام ــام خمین ــی ( ره )‏‏‏‪-‬ضل ــع ش ــمالی پ ــارک ش ــهر‏‏‏‪-‬خ فی ــاض بخ ــش‪-‬‬ ‫س ــاختمان ش ــماره ‪ 3‬س ــازمان ثب ــت اس ــناد و ام ــا ک کش ــور طبق ــه ‪7‬‬ ‫چهارمح ــال وبختی ــاری‪ /‬ش ــهرکرد‏‏‏‪-‬خیابان آی ــت ال ــه کاش ــانی‏‏‏‪ -‬جن ــب دادگس ــتری‏‏‏‪-‬‬ ‫اداره کل ثب ــت اس ــناد و ام ــا ک اس ــتان چهارمح ــال و بختی ــاری‬ ‫خراســان جنوبــی‪ /‬بیرجند‏‏‏‪-‬بلــوار صنعــت و معــدن‏‏‏‪ -‬اداره کل ثبــت اســناد و امــا ک‬ ‫اســتان خراســان جنوبــی‬ ‫خراســان رضــوی‪ /‬مشــهد‏‏‏‪ -‬بلــوار خیــام‏‏‏‪ -‬تقاطــع بلــوار ارشــاد‏‏‏‪ -‬اداره کل ثبــت اســناد‬ ‫و امــا ک اســتان خراســان رضــوی‬ ‫خراس ــان ش ــمالی‪ /‬بجن ــورد‏‏‏‪ 32-‬مت ــری ش ــهدا‏‏‏‪-‬روبروی بخش ــداری مرک ــزی‏‏‏‪-‬اداره کل‬ ‫ثب ــت اس ــناد و ام ــا ک خراس ــان ش ــمالی‬ ‫خوزســتان‪ /‬اهــواز ‏‏‏‪-‬امانیــه‏‏‏‪ -‬خیابــان مــدرس‏‏‏‪ -‬جنــب دادگســتری‏‏‏‪ -‬اداره کل ثبــت اســناد‬ ‫و امــا ک اســتان خوزســتان‬ ‫زنج ــان‪ /‬ج ــاده گاوازنـ ـگ‏‏‏‪ -‬باال ت ــر از بیمارس ــتان آی ــت اهلل موس ــوی‏‏‏‪ -‬انته ــای بل ــوار‬ ‫مهرانـ ـه‏‏‏‪ -‬اداره کل ثب ــت اس ــناد و ام ــا ک اس ــتانزنجان‬ ‫س ــمنان‪ /‬س ــمنان‏‏‏‪ -‬خیاب ــان آی ــت ال ــه طالقانی‏‪-‬نرس ــیده ب ــه چه ــارراه ش ــهربانی‏‏‏‪ -‬اداره‬ ‫کل ثبــت اســناد و امــا ک اســتان ســمنان‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ /‬زاهدان ‏‏‏‪-‬خیابان دانشگاه ‏‏‏‪-‬نرسیده به پل هوایی شهدای‬ ‫وحدت‏‏‏‪ -‬اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان سیستان و بلوچستان‬ ‫فارس‪ /‬شیراز‪ -‬میدان معلم‪-‬خیابان ایمان جنوبی(همت جنوبی)‪ -‬اداره کل ثبت‬ ‫اسناد و امال ک استان فارس‬ ‫قزوین‪ /‬قزوین‏‏‏‪-‬انتهای بلوار امام خمینی (نوروزیان) مجتمع ادارات بونک‏‏‏‪-‬میدان‬ ‫شهدای منا‏‏‏‪-‬کوچه ثبت اسناد و امال ک‏‏‏‪ -‬اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان قزوین‬ ‫قم‪75 /‬متری عمار یاسر‏‏‏‪-‬بلوار تعاو ن‏‏‏‪-‬مجتمع ادارات‏‏‏‪-‬اداره کل ثبت اسناد و امال ک‬ ‫استان قم‬ ‫کردستان‪ /‬سنندج‏‏‏‪ -‬بلوار جانبازان‏‪-‬سایت ادار ی‏‏‏‪ -‬اداره کل ثبت اسناد و امال ک‬ ‫استان کردستان‬ ‫کرمان‪ /‬کرمان‏‏‏‪ -‬ضلع شمالی پارک نشاط‏‏‏‪-‬نبش بلوار فردوسی‏‏‏‪-‬اداره کل ثبت و اسناد‬ ‫استان کرمان‬ ‫کرمانشاه‪ /‬کرمانشاه‏‪-‬فرهنگیان فاز یک‏‪ -‬بلوار شهید مطاعی‏‏‏‪-‬اداره کل ثبت اسناد‬ ‫وامال ک کرمانشاه‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‪ /‬یاسوج‏‏‏‪-‬خیابان شهید قدوسی‏‏‏‪ -‬اداره کل ثبت اسناد و‬ ‫امال ک استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫گلستان‪ /‬گرگان‏‏‏‪-‬خیابان شالیکوبی‏‏‏‪-‬خیابان عدالت‪21‬‏‏‏‪ -‬اداره کل ثبت اسناد و‬ ‫امال ک استان گلستان‬ ‫گیالن‪ /‬رشت‏‏‏‪-‬میدان انتظام‏‏‏‪-‬بلوار شیون فومنی‏‏‏‪-‬کوچه نظام پزشکی‏‏‏‪-‬اداره کل ثبت‬ ‫اسناد و امال ک استان گیالن‬ ‫لرستان‪ /‬خرم آباد‏‏‏‪ -‬بلوار شهیدفرشاد شفیع پور‏‏‏‪ -‬خیابان دکتر چمران‏‏‏‪ -‬اداره کل ثبت‬ ‫اسناد و امال ک استان لرستان‬ ‫مازندران‪ /‬سار ی‏‏‏‪ -‬بلوار آزادی‏‏‏‪ -‬روبروی اداره کل اقتصاد دارایی استان‏‏‏‪ -‬اداره کل‬ ‫ثبت اسناد وامال ک مازندران‬ ‫مرکزی‪ /‬ارا ک‏‏‏‪ -‬خیابان تهران‏‏‏‪ -‬نرسیده به پل شهرصنعتی جنب دادگستری‏‏‏‪ -‬اداره‬ ‫کل ثبت اسناد و امال ک استان مرکزی‬ ‫هرمزگان‪ /‬بندرعباس‏‏‏‪ -‬بلوار امام خمینی (ره) ‏‏‏‪-‬جنب اداره کل ورزش و جوانان‏‏‏‪-‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان هرمزگان‬ ‫همدان‪ /‬سعیدیه‏‏‏‪ -‬نبش خیابان غنی زادیان‏‏‏‪ -‬اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان‬ ‫همدان‬ ‫یــزد‪ /‬یزد‏‪-‬میــدان شــهدای محــراب‏‪ -‬بلــوار مــدرس‏‪ -‬جنــب دادگســتری اســتان یــزد‏‏‏‪-‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــا ک اســتان یــزد‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی خبر داد‪:‬‬ ‫سربازان برتر در اولویت استخدام نیروی انتظامی هستند‬ ‫فرمانــده نیــروی انتظامــی گفــت‪:‬‬ ‫در بیــن ســربازانی کــه در نیــروی‬ ‫انتظامــی مشــغول خدمــت هســتند‪،‬‬ ‫افــرادی هســتند کــه بــه واســطه توانایــی ها‬ ‫و مهــارت هایــی کــه دارنــد؛ مســتعد‬ ‫جــذب در نیــروی انتظامــی هســتند‬ ‫کــه ایــن دســته از کارکنــان پــس از‬ ‫اتمــام خدمــت ســربازی در صــورت‬ ‫تمایــل و واجــد شــرایط بــودن‪ ،‬اولو یــت‬ ‫اســتخدام دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫ســرباز ماهــر؛ ســردار حســین اشــتری‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬هرســاله همزمــان بــا میــاد‬ ‫بــا ســعادت حضــرت علــی اکبــر (ع)‪،‬‬ ‫جشــنواره جــوان ســرباز بــه میزبانــی‬ ‫یکــی از نیروهــای مســلح برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال میزبانــی جشــنواره جــوان‬ ‫ســرباز بــا نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی‬ ‫وزیر کار با بیان اینکه تجربه تحریم به ما نشان‬ ‫داد تحریم کاال‪ ،‬تکنولوژی‪ ،‬نفت و خیلی چیزها‬ ‫ممکن است اما ورود و خروج آدم‌ها از کشور و‬ ‫مهارت تحریم‌پذیر نیست‪ ،‬گفت‪ :‬تالش می‌کنیم‬ ‫برای نخبگان مهارتی به جای سربازی امریه را‬ ‫جایگزین کنیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس‪ ،‬محمــد‬ ‫شــریعتمداری‪ ،‬وز یــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫در نشســتی بــا نخبــگان مهارتــی کــه در مرکــز تربیــت‬ ‫مر بــی و فنــی حرفــه ای اســتان البــرز برگــزار شــد‪ ،‬بــا‬ ‫تاکیــد بــر ضــرورت پرداختــن بــه بحــث مهــارت‬ ‫نیــروی کار گفــت‪ :‬در گذشــته مــا در ایــن حوزه‌هــا‬ ‫ضعیــف بودیــم و امیــدوارم اقدامــات اخیــر ســازمان‬ ‫فنــی و حرف ـه‌ای کشــور در ایــن خصــوص موثــر واقــع‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی با بیان این که گاهی در برخی مدارس‪،‬‬ ‫ذهن دانش‌آموزان را از مطالبی پر می‌کنند که در‬ ‫صنعت و کار آینده آنان تاثیری ندارد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ایــران اســت و هــم اکنــون ایــن جشــنواره در ســتاد‬ ‫فرماندهــی ناجــا در حــال برگــزاری مــی باشــد‪.‬‬ ‫ســردار اشــتری بیــان داشــت‪ :‬ســعی مــا برایــن‬ ‫اســت کــه بــا اســتفاده از ظرفیــت هــا و امکاناتــی‬ ‫کــه در اختیاردار یــم بتوانیــم از تجربــه‬ ‫ها‪،‬تخصــص و مهــارت هــای ســربازان‬ ‫در عرصــه هــای مختلــف بهــره بــرداری‬ ‫کنیــم‪ .‬در بیــن ســربازانی کــه در نیــروی‬ ‫انتظامــی مشــغول خدمــت هســتند‪،‬‬ ‫افــرادی هســتند کــه بــه واســطه توانایــی‬ ‫هــا و مهــارت هایــی کــه دارنــد؛ مســتعد‬ ‫جــذب در نیــروی انتظامــی هســتند کــه‬ ‫ایــن دســته از کارکنــان پــس از اتمــام‬ ‫خدمــت ســربازی در صــورت تمایــل و‬ ‫واجــد شــرایط بــودن‪ ،‬اولو یــت اســتخدام‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫این مقام ارشـد انتظامی خاطرنشان‬ ‫کـرد‪ :‬اسـتخدام سـربازان عزیـزی کـه‬ ‫در نیـروی انتظامـی مشـغول خدمـت‬ ‫هسـتند حـدود دو سـال تجربـه کسـب کـردن و آشـنا‬ ‫شـدن بـه محیـط کار موفـق تـر از کسـانی هسـتند کـه‬ ‫سـابقه کار در نیـروی انتظامـی را نداشـته انـد‪.‬‬ ‫وزیر کار ‪:‬‬ ‫امریه جایگزین سربازی نخبگان مهارتی‬ ‫می‌شود‬ ‫کرد‪ :‬در حوزه آموزش عالی تا حدی این اتفاق جبران‬ ‫شده اما کافی نیست‪ .‬تحقق پیشرفت نیازمند‬ ‫دانش و مهارت‌ آموزی به نیروی کار است‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی افزود‪ :‬اگر‬ ‫دانش به صنعت مرتبط باشد‪ ،‬یک تحول جدی در‬ ‫صنعت و بازار کار رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫شریعتمداری افزود‪ :‬در تالش هستیم برای‬ ‫نخبگان مهارتی به جای سربازی امریه را جایگزین‬ ‫کنیم‪ .‬این امر به اشتغال در کشور نیز کمک می‌کند‪.‬‬ ‫وزیر تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی ادامه داد‪:‬‬ ‫ما در در تالش هستیم تا در شکل مناسبی در‬ ‫حیطه فعالیت‌ها‪ ،‬سرمایه الزم را از طریق صندوق‬ ‫کارآفرینی و بانک توسعه تعاون تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ما باید مسابقات ملی‬ ‫مهارت را امری ملی تلقی کنیم و تمام وزارتخانه‌ها‬ ‫را در آن درگیر کنیم‪ ،‬عضویت و انجام مکاتبات‬ ‫برای عضویت در سازمان جهانی مهارت را ضروری‬ ‫دانست و از آغاز اقداماتی در این راستا خبر داد‪.‬‬ ‫شریعتمداری گفت‪ :‬بنیاد ملی نخبگان مهارتی‬ ‫باید در کشور به وجود بیاید تا بتواند در کنار بنیاد‬ ‫ملی نخبگان یا به صورت جداگانه کار کند‪ .‬باید‬ ‫اقدامات الزم برای این موضوع حل و فصل شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تشریح کرد؛‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی‪،‬‬ ‫ضوابط و مقررات جذب سرباز امریه در سازمان‌های‬ ‫دولتی را تشریح کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر‪ ،‬ســردار تقــی مهــری‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد‪ :‬بــر اســاس مــاده ‪۶۶‬‬ ‫قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی‪ ،‬نیروهــای مســلح‬ ‫می‌بایســت تعــدادی از کارکنــان وظیفــه را بنــا بــه‬ ‫درخواســت دولــت‪ ،‬در امــور امــدادی‪ ،‬تولیــدی‪،‬‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬آموزشــی‪ ،‬تحقیقاتــی و پژوهشــی‪،‬‬ ‫بهداشــتی و درمانــی‪ ،‬مشــروط بــر ایــن کــه بــه آمادگــی‬ ‫رزمــی نیروهــای مســلح آســیبی وارد نشــود در اختیــار‬ ‫دولــت قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هدف از به کار گیری سربازان‬ ‫امریه‪ ،‬افزایش مشارکت در برنامه‌های مذکور به‬ ‫ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و بهره‬ ‫گیری از توانمندی‌های علمی و تخصصی کارکنان‬ ‫وظیفه است‪ ،‬گفت‪ :‬دستگاه‌های امریه دهنده‬ ‫ً‬ ‫صرفا می‌توانند مشموالن غیر غایب متخصص را‬ ‫متناسب با نوع وظایف و فعالیت‌های مورد نیاز‬ ‫مشموالن اقدام و اسامی مشموالن واجد شرایط‪ ،‬از‬ ‫سوی ستاد کل به سازمان وظیفه عمومی ناجا برای‬ ‫تعیین مرکز آموزش رزم مقدماتی اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با بیان اینکه مدت خدمت‬ ‫این دسته از مشموالن‪ ۲۴ ،‬ماه است‪ ،‬گفت‪ :‬حقوق‬ ‫و مزایا و بیمه درمانی این دسته از مشموالن‪ ،‬در‬ ‫دوران آموزشی به عهده نیروی به کار گیرنده بوده‬ ‫و بعد از اتمام دوره آموزش رزم مقدماتی با سازمان‬ ‫امریه دهنده می‌باشد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اطالعات کارکنان وظیفه منقضی خدمت‬ ‫از سازمان به کار گیرنده به نیروی مربوطه اعالم شده‬ ‫و اطالعات آنان توسط یگان مورد نظر در سامانه‬ ‫مشترک نیروهای مسلح ثبت و سازمان وظیفه‬ ‫عمومی پس از بررسی اطالعات و تأیید آن‪ ،‬کارت‬ ‫هوشمند پایان خدمت را صادر می‌کند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران منابع انسانی‪:‬‬ ‫انجمن صنفی آماده اجرای الگوی تبادل بجای‬ ‫تعدیل نیرو در حوزه منابع انسانی است‬ ‫رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن صنفـی مدیـران‬ ‫منابـع انسـانی گفـت‪ :‬چالـش منابـع انسـانی یکـی‬ ‫از مشـکالت سـازمان هـا و شـرکت هاسـت و ایـن‬ ‫انجمـن تلاش مـی کنـد تبـادل نیـرو را بـه جـای تعدیـل‬ ‫آنهـا جایگزیـن کنـد و از آثـار و تبعـات تعدیـل تـا حـد‬ ‫ممکـن جلوگیـری نمایـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار مهنـدس جـواد‬ ‫محجـوب رئیـس انجمـن صنفـی مدیـران منابـع‬ ‫انسـانی گفـت‪ :‬ایـن انجمـن شـبکه وسـیعی از‬ ‫مدیـران منابـع انسـانی را دور هـم جمـع کـرده و در‬ ‫حـال حاضـر ‪ 7600‬نفـر عضـو دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هدف از ایجاد این شبکه‬ ‫انجمن منابع انسانی برای انتقال تجارب و تعامل و‬ ‫هم افزایی بیشتر برای توسعه منابع انسانی شرکت ها و‬ ‫سازمان های کشور تالش می کند گفت‪ :‬این انجمن‬ ‫‪ 1026‬نشست تبادل تجربه و اندیشه در زمینه توسعه‬ ‫منابع انسانی داشته و تالش می کند این شبکه به‬ ‫بخش های مختلف کشور توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫مهنـدس محجـوب بـر نـگاه کار بـردی در توسـعه‬ ‫شـبکه انجمـن منابـع انسـانی تاکیـد کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫تلاش مـی کنیـم از رویکـرد آ کادمیـک محـور صـرف‬ ‫بـه سـوی کار بـردی کـردن مباحـث منابـع انسـانی‬ ‫حرکـت کنیـم‪ .‬بـه عبـارت دیگر تالش مـی کنیم الگو‬ ‫یـا مدلـی را کـه در دانشـگاه هـا و توسـط یـک اسـتاد‬ ‫دانشـگاه مطـرح مـی شـود را در مقـام عمـل و اجـرا در‬ ‫توسـعه منابـع انسـانی کشـور کار بـردی کنیـم‪.‬‬ ‫ایـن عضـو انجمـن صنفی مدیـران منابع انسـانی‬ ‫مدیر یـت منابـع انسـانی سـازمان هـا و شـرکت هـا را‬ ‫یکـی از چالـش هـای بحـث منابـع انسـانی در کشـور‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬انجمـن صنفـی مدیـران منابـع‬ ‫انسـانی تلاش دارد بـه ایـن چالـش هـا راهکارهـای‬ ‫عملـی و کار بـردی ارائـه نمایـد و ایـن هـدف بـا ایجـاد‬ ‫زمان برگزاری آزمون‌های‬ ‫روانشناسی و مشاوره‬ ‫به تاخیر افتاد‬ ‫رئیـــس ســـازمان نظـــام روان‌شناســـی و مشـــاوره کشـــور از برگـــزاری‬ ‫آزمونه ــای علم ــی‪ -‬حرف ـه‌ای روانشناس ــی و مش ــاوره در تیرم ــاه خب ــر داد‬ ‫و گف ــت‪ :‬مق ــرر ب ــود ک ــه آزمون‌ه ــای علم ــی‪ -‬حرف ـه‌ای ب ــرای داوطلب ــان‬ ‫رشـــته‌های غیرمرتبـــط نیمـــه دوم اردیبهشـــت مـــاه برگـــزار شـــود‪ ،‬ام ــا‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه بح ــران س ــیل اخی ــر و درخواس ــت داوطلب ــان اس ــتان‌های‬ ‫س ــیل‌زده ای ــن آزمون‌ه ــا چهارده ــم تیرم ــاه برگ ــزار می‌ش ــود‪.‬‬ ‫محم ــد حاتم ــی در گفت‌وگ ــو ب ــا ایس ــنا‪ ،‬ب ــا بی ــان اینک ــه براس ــاس‬ ‫مصوبـــه شـــورای مرکـــزی‪ ،‬پروانـــه اشـــتغال روان‌شناســـی و مشـــاوره‬ ‫ب ــرای ورودی‌ه ــای بهم ــن س ــال ‪ ۹۳‬ب ــه بع ــد ب ــا پیش ــینه غی ــر مرتب ــط‬ ‫ب ــه اف ــرادی اعط ــاء می‌ش ــود ک ــه در مقط ــع تحصیل ــی کارشناس ــی‪،‬‬ ‫کارشناســـی ارشـــد یـــا دکتـــری فـــارغ التحصیـــل شـــده باشـــند‪،‬‬ ‫افـــزود‪ :‬ورودی‌هـــای رشـــته روان‌شناســـی و مشـــاوره بـــا رشـــته‌های‬ ‫غیرمرتبـــط قبـــل از بهمـــن ســـال ‪ ۹۳‬بایـــد بـــرای دریافـــت پروان ــه‬ ‫اش ــتغال خ ــود در آزمون‌ه ــای علمی‪-‬حرفــه‌ای ش ــرکت و درص ــورت‬ ‫قبول ــی و بع ــد از گذران ــدن مصاحبه‌ه ــای تخصص ــی‪ ،‬پروان ــه خ ــود‬ ‫را در یافـــت کننـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه زمـــان برگـــزاری آزمون‌هـــای علمی‪-‬حرفـــه‌ای‬ ‫روان‌شناس ــی و مش ــاوره در س ــال ‪ ۹۸‬گف ــت‪ :‬س ــال گذش ــته مق ــرر ش ــد‬ ‫ک ــه در س ــال ‪ ۹۸‬ای ــن آزمونه ــا نیم ــه دوم اردیبهش ــت م ــاه برگ ــزار ش ــود‪،‬‬ ‫ام ــا ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ط ــی ی ــک م ــاه اخی ــر بح ــران س ــیل چندی ــن‬ ‫اس ــتان کش ــور را درگی ــر ک ــرد و زم ــان برگ ــزاری هم ــه آزمون‌ه ــا ب ــه تاخی ــر‬ ‫افتــاد‪ ،‬بــه درخواســت داوطلبــان اســتان‌های ســیل‌زده‪ ،‬زمــان برگــزاری‬ ‫آزمون‌ه ــای س ــازمان نظ ــام روان‌شناس ــی نی ــز ب ــا ‪ 1.5‬م ــاه تاخی ــر برگ ــزار‬ ‫م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان نظ ــام روان‌شناس ــی و مش ــاوره کش ــور در پاس ــخ‬ ‫بـــه ایـــن ســـوال کـــه چـــرا آزمون‌هـــای روان‌شناســـی و مشـــاوره در‬ ‫ی ــک زم ــان مش ــخص برگ ــزار نمی‌ش ــود؟ پاس ــخ داد‪ :‬ای ــن آزمون‌ه ــا‬ ‫در چن ــد دوره برگ ــزار ش ــده و ه ــر کس ــی ک ــه تا کن ــون عالقه‌من ــد ب ــه‬ ‫ش ــرکت در ای ــن آزمون‌ه ــا ب ــوده‪ ،‬ش ــرکت ک ــرده اس ــت‪ ،‬ل ــذا ممک ــن‬ ‫اســت امســال آخریــن دوره برگــزاری ایــن آزمونهــا باشــد‪ ،‬مگــر اینکــه‬ ‫شـــورای مرکـــزی ســـازمان نظـــام روان‌شناســـی و مشـــاوره مصوب ــه‬ ‫جدی ــدی ص ــادر کن ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضاییه‪:‬‬ ‫اعالم زمان نتایج پذیرش‬ ‫مشمولین متقاضی امریه‬ ‫سربازی قوه قضاییه اعزام تیرماه‬ ‫ضوابط و مقررات سربازان امریه‬ ‫سازمان‌های دولتی‬ ‫سازمان مربوطه پذیرش کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مشموالن متقاضی امریه سربازی‪ ،‬عالوه‬ ‫بر تخصص مرتبط با نیاز دستگاه‌های دولتی‪،‬‬ ‫می‌بایست یکی از شرایط تأهل‪ ،‬معافیت از رزم‪،‬‬ ‫عضو خانواده ایثارگران‪ ،‬افراد تحت پوشش کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره)‪ ،‬مشموالن تحت پوشش‬ ‫بهزیستی و … را نیز داشته باشند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬مشموالن متقاضی‬ ‫می‌بایست حداقل سه ماه قبل از اتمام مهلت یک‬ ‫ساله تعیین تکلیف وضعیت خدمتی‪ ،‬برای اعزام‬ ‫به خدمت اقدام کنند و با برگ آماده به خدمت‬ ‫بدون غیبت‪ ،‬از طریق سایت فراخوان سازمان‬ ‫امریه دهنده و یا با پیگیری حضوری از آن سازمان‪،‬‬ ‫مراحل کاری را انجام دهند‪.‬‬ ‫سردار مهری بیان داشت‪ :‬دستگاه‌های دولتی‬ ‫مانند وزارت آموزش و پرورش‪ ،‬وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫وزارت کشور و … بر اساس سهمیه اختصاصی‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح‪ ،‬نسبت به پذیرش‬ ‫رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره‪:‬‬ ‫شـبکه گسـترده در کشـور در حـال رخ دادن اسـت‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی مدیران منابع انسانی یکی‬ ‫از مشکالت منابع انسانی کشور را تعدیل عنوان کرد‬ ‫و اظهار داشت‪ :‬به اعتقاد ما مشکل منابع انسانی‬ ‫کشور با اخراج و تعدیل حل نمی شود بلکه راهکار‬ ‫مناسب در اتخاذ شیوه های درست منابع انسانی‪،‬‬ ‫تغییر ساختار و سیستم و همفکری و هم افزایی است‪.‬‬ ‫وی بر آمادگی این انجمن برای تبادل نیرو‬ ‫بین شرکت ها و سازمان اشاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫انجمن تالش می کند تبادل نیرو را به جای تعدیل‬ ‫آنها جایگزین کند و از آثار و تبعات تعدیل تا حد‬ ‫ممکن جلوگیری نماید‪.‬‬ ‫محجـوب بـا اشـاره بـه اینکـه همـه فعالیـت های‬ ‫مـا بـرای گردهمایـی هـا و جلسـات و هماهنگـی هـا‬ ‫از طریـق فضـای مجـازی صـورت مـی گیـرد گفـت‪:‬‬ ‫یکـی دیگـر از محورهـای مـا آموزش اسـت که برای آن‬ ‫تلاش مـی کنیـم‪.‬‬ ‫زمــان نتایــج پذیــرش مشــمولین متقاضــی امر یــه ســربازی قــوه قضاییــه‬ ‫اعــزام تیرمــاه اعــام شــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش معاون ــت مناب ــع انس ــانی ق ــوه قضایی ــه‪ ،‬بناب ــر اع ــام ام ــور‬ ‫اداری و اس ــتخدامی کارکن ــان اداری ق ــوه قضایی ــه‪ ،‬م ــدارک متقاضی ــان‬ ‫اع ــزام ‪( 1398/04/01‬تیرم ــاه) در ح ــال بررس ــی می‌باش ــد و نتای ــج پذی ــرش‬ ‫مش ــمولین اع ــزام مذک ــور از طری ــق تم ــاس تلفن ــی ت ــا م ــورخ ‪1398/02/25‬‬ ‫ب ــه متقاضی ــان اع ــام می‌گ ــردد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ش ــایان ذک ــر اس ــت‪ ،‬درخص ــوص دوره بع ــدی اع ــزام متعاقب ــا‬ ‫اطالع‌رس ــانی خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫سامانه صدور کارت مربیان‬ ‫آموزشگاه‌های آزاد هنری‬ ‫راه‌اندازی شد‬ ‫س ــامانه ص ــدور کارت تدر ی ــس مربی ــان آموزش ــگاه‌های آزاد هن ــری‪،‬‬ ‫طراح ــی ش ــده و راه‌ان ــدازی می‌ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش معاون ــت هن ــری وزارت فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی‪،‬‬ ‫دفت ــر آم ــوزش‌ و توس ــعه فعالی ــت ه ــای فرهنگ ــی و هن ــری ب ــه عن ــوان‬ ‫متول ــی اصل ــی س ــاماندهی‪ ،‬سیاسـ ـت‌گذاری‪ ،‬الگوس ــازی و اج ــرای‬ ‫فراینده ــای آم ــوزش هن ــر در کش ــور و ب ــرای تضمی ــن کیفی ــت س ــطح‬ ‫آم ــوزش در آموزش ــگاه‌های آزاد هن ــری‪ ،‬همچنی ــن اس ــتفاده از‬ ‫توانمندتر ی ــن مدرس ــان‪ ،‬س ــامانه ای طراح ــی و راه ان ــدازی ک ــرده‬ ‫ا س ــت‪.‬‬ ‫مرحلــه نخســت ســامانه کارت صالحیــت تدر یــس مربیــان آموزشــگاه‬ ‫ه ــای آزاد هن ــری‪ ،‬س ــال گذش ــته‪ ،‬پ ــس از وقف ــه ای هف ــت س ــاله در پنج ــم‬ ‫آذرمــاه ‪ 1397‬بــه نشــانی ‪ http://aes.farhang.gov.ir‬راه انــدازی شــد کــه‬ ‫بی ــش از ‪ 750‬نف ــر متقاض ــی در آن ثب ــت ن ــام کردن ــد‪.‬‬ ‫متقاضی ــان در ص ــورت اح ــراز ش ــرایط و تخص ــص حرفـ ـه‌ای‬ ‫مربیگ ــری در یک ــی از رش ــته ه ــای هن ــری مص ــوب‪ ،‬م ــی توانن ــد در‬ ‫آموزش ــگاه ه ــای آزاد هن ــری ب ــه تدر ی ــس بپردازن ــد‪ .‬مراج ــع نظ ــارت‬ ‫و رس ــیدگی ب ــر فعالی ــت ه ــای آموزش ــگاه ه ــای آزاد هن ــری در کلی ــه‬ ‫ادارات فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی سراس ــر کش ــور نی ــز ای ــن کارت را در‬ ‫بع ــد نظارت ــی ب ــه عن ــوان یک ــی از م ــدارک اصل ــی فعالی ــت آموزش ــی در‬ ‫آموزش ــگاه قلم ــداد م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫همچنی ــن مدرس ــان‪ ،‬ب ــرای تدر ی ــس در آموزش ــگاه ه ــای آزاد هن ــری‬ ‫موظ ــف ب ــه دریاف ــت کارت تدر ی ــس هس ــتند‪.‬‬ ‫مراس ــم رونمای ــی و راه ان ــدازی س ــامانه ص ــدور کارت تدر ی ــس‬ ‫مربی ــان آموزش ــگاه ه ــای آزاد هن ــری‪ ،‬روز چهارش ــنبه ‪ 11‬اردیبهش ــت م ــاه‪،‬‬ ‫س ــاعت ‪ 8‬صب ــح ب ــا حض ــور مدی ــران هن ــری و اعض ــای ش ــورای نظ ــارت‬ ‫ب ــر آموزش ــگاه ه ــای آزاد هن ــری در س ــالن جلس ــات دفت ــر موس ــیقی برگ ــزار‬ ‫می‌ش ــود‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار شماره 1161

هفته نامه بازار کار شماره 1161

شماره : ۱۱۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
هفته نامه بازار کار شماره 1160

هفته نامه بازار کار شماره 1160

شماره : ۱۱۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
هفته نامه بازار کار شماره 1159

هفته نامه بازار کار شماره 1159

شماره : ۱۱۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه بازار کار شماره 1158

هفته نامه بازار کار شماره 1158

شماره : ۱۱۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
هفته نامه بازار کار شماره 1157

هفته نامه بازار کار شماره 1157

شماره : ۱۱۵۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
هفته نامه بازار کار شماره 1156

هفته نامه بازار کار شماره 1156

شماره : ۱۱۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!