صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۱۴

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1114

هفته نامه بازار کار شماره 1114

‫استخدام‬ ‫‪12‬‬ ‫تفکیک وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫با هدف تمرکز‬ ‫بر اشتغال و کارآفرینی‬ ‫استخدام در شرکت نستله واترز ایران‬ ‫استخدام بهورز در دانشگاه علوم پزشکی زابل‬ ‫دعوت به همکاری در شرکت پرداخت نوین ایرانیان‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قيمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫دعوت به همکاری در شرکت سیگما‬ ‫از غرفه بازارکار در نمایشگاه الکامپ دیدن کنید‬ ‫سالن ‪ 44 B‬غرفه بازارکار‬ ‫شنبه ‪ 6‬مرداد‪14 -1397‬ذی القعده ‪28 -1439‬جوالی ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1114‬‬ ‫اصالح قانون ممنوعیت‬ ‫به کارگیری بازنشستگان‬ ‫‪2‬‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار ثبت نام می کند‬ ‫راهنمایان گردشگری نیازمند‬ ‫ثبات و امنیت شغلی هستند‬ ‫‪3‬‬ ‫کاهش ظرفیت استخدام‬ ‫دستگاه های اجرایی‬ ‫زمان فراخوان جذب‬ ‫هیئت علمی اعالم شد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سهمیه ‪ 3‬درصدی استخدام‬ ‫‪2‬‬ ‫آنچه در رابطه با شغل‬ ‫مشاوره امالک باید بدانید‬ ‫‪5‬‬ ‫هو الباقی‬ ‫برادر جهادگرجناب آقای مهدی ورسه‌ اي‬ ‫رئیس محترم جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر‬ ‫درگذشت پدر و عموی گرامیتان را تسلیت عرض نموده‪ ،‬از خداوند‬ ‫سبحان برای آن عزیزان درگذشته آمرزش و رحمت واسعه الهی و‬ ‫برای خانواد ‌ه محترم و سایر بازماندگان صبر و اجر خواستاریم‪.‬‬ ‫مرکز اطالع‌رسانی بازارکار جهاددانشگاهی‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫معلوالن رعایت نمی شود‬ ‫پلیس فتا‬ ‫دراستان ایالم افسر‬ ‫استخدام می کند‬ ‫‪4‬‬ ‫یک شرکت تولیدی فعال در زمینه تولید شیرآالت صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫یک نفر‬ ‫دارای حداقل مدرک کارشناسی با گرایش مکانیک و کارشناسی ارشد‬ ‫با گرایش مدیریت یا صنایع‬ ‫با حداقل ‪ ۱۵‬سال تجربه‬ ‫مدیریت واحدهای تولیدی ترجیحاً در صنعت نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫مدیر‬ ‫آشنا به زبان انگلیسی و کامپیوتر‬ ‫کارخانه‬ ‫مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی‬ ‫مسلط به روش های تولید‬ ‫مسلط به برنامه ریزی تولید‬ ‫مسلط به اجرای سیستم های کیفی ‪ISO‬‬ ‫محل کار‪ :‬شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫و یا شماره فکس زیر ارسال نمایند و یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل‪A@radmancorp.com :‬‬ ‫تلفن‪02188088712,02188081072 :‬‬ ‫فکس‪02188371532 :‬‬ ‫را در اینﺴتاگرام دنبال کنید‬ ‫‪bazarekar_journal‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جذب بورسیه دکتری‬ ‫در دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫آغاز شد‬ ‫فعالیت در مدارس‬ ‫غیر دولتی حقی برای استخدام‬ ‫در آموزش و پرورش‬ ‫ایجاد نمی کند‬ ‫‪6‬‬ ‫اهمیت زبان بدن در مصاحبه شغلی‬
‫اخبار ویژه‬ ‫‪2‬‬ ‫◄‬ ‫رویدادهای آموزش‌وپرورش‬ ‫توسط نمایندگان مجلس؛‬ ‫رئیس سازمان مدارس غیردولتی‪:‬‬ ‫قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان‬ ‫اصالح شد‬ ‫فعالیت در مدارس غیردولتی هیچ حقی برای‬ ‫استخدام در آموزش و پرورش ایجاد نمی‌کند‬ ‫رئی ــس س ــازمان م ــدارس غیردولت ــی و مش ــارکت‌های مردم ــی گف ــت‪ :‬فعالی ــت در‬ ‫م ــدارس غیردولت ــی هی ــچ حق ــی ب ــرای اس ــتخدام در وزارت آم ــوزش و پ ــرورش ایج ــاد‬ ‫نمی‌کنـــد‪.‬‬ ‫مجتب ــی زینی‌ون ــد رئی ــس س ــازمان م ــدارس غیردولت ــی و مش ــارکت‌های مردم ــی‬ ‫وزارت آم ــوزش و پ ــرورش در گفت‌وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری ف ــارس درب ــاره اعت ــراض برخ ــی‬ ‫معلم ــان م ــدارس غیردولت ــی ب ــه ع ــدم اس ــتخدام آنه ــا در وزارت آم ــوزش و پ ــرورش‪،‬‬ ‫اظهـــار کـــرد‪ :‬فعالیـــت در مـــدارس غیردولتـــی هیـــچ حقـــی بـــرای اســـتخدام ایجـــاد‬ ‫نمی‌کنـــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬تم ــام کس ــانی ک ــه در م ــدارس غیردولت ــی ب ــه کار گرفت ــه می‌ش ــوند‬ ‫ب ــر اس ــاس ضواب ــط و دس ــتورالعمل فعالی ــت در م ــدارس غیردولت ــی ج ــذب می‌ش ــوند و‬ ‫هی ــچ رابط ــه اس ــتخدامی ب ــا وزارت آم ــوزش و پ ــرورش ایج ــاد نمی‌ش ــود‪.‬‬ ‫زینی‌ونـــد تصریـــح کـــرد‪ :‬البتـــه مـــدارس غیردولتـــی موظـــف هســـتند بـــر اســـاس‬ ‫دســـتورالعمل حقـــوق و دســـتمزد وزارت کار‪ ،‬آنهـــا را بیمـــه کننـــد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خبر داد‪:‬‬ ‫رییس کمیسیون اجتماعی مجلس انتقاد کرد‪:‬‬ ‫معاون وزیر آموزش‌وپرورش‪:‬‬ ‫رونمایی از سه برنامه اشتغال در زمان تحریم‬ ‫عدول از سهمیه اختصاصی‬ ‫معلولین تخلف است‬ ‫■□■‬ ‫آموزش‌وپرورش به ‪ ۷۸‬هزار نفر‬ ‫نیروی جدید نیاز دارد‬ ‫مع ــاون حقوق ــی و ام ــور مجل ــس وزی ــر آموزش‌وپ ــرورش بابی ــان اینک ــه ای ــن س ــازمان‬ ‫نیازمنــد ‪ ۷۸‬هــزار نیــروی جدیــد اســت‪ ،‬گفــت‪ ۴۸ :‬هــزار نفــر معلــم در ســال تحصیلــی‬ ‫‪ ۹۷-۹۸‬بازنشســته خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫یوس ــف نجف ــی در حاش ــیه افتت ــاح دو پ ــروژه آموزش‌وپ ــرورش دامغ ــان در گفتگ ــو‬ ‫ب ــا مه ــر‪ ،‬بابی ــان اینک ــه آموزش‌وپ ــرورش ب ــه ‪ ۷۸‬ه ــزار نف ــر نی ــروی جدی ــد نی ــاز دارد‪ ،‬اب ــراز‬ ‫داش ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه خروجی‌ه ــا یعن ــی بازنشس ــته ش ــدن ‪ ۴۸‬ه ــزار معل ــم ط ــی س ــال‬ ‫تحصیل ــی ‪ ۹۷-۹۸‬نیازمن ــد ب ــه ج ــذب نیروه ــای جدی ــد هس ــتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا احتســاب تعــداد معلمــان بازنشســته در وزارت آموزش‌وپــرورش طــی‬ ‫س ــال تحصیل ــی ‪ ۹۷-۹۸‬تع ــداد معلم ــان بازنشس ــته نظ ــام آموزش ــی ت ــا س ــال ‪ ۱۴۰۰‬ب ــه‬ ‫‪ ۳۲۰‬ه ــزار معل ــم بازنشس ــته خواه ــد رس ــید‪.‬‬ ‫جذب ‪ ۳۰‬هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان‬ ‫معـــاون حقوقـــی و امـــور مجلـــس وزیـــر آموزش‌وپـــرورش بابیـــان اینکـــه ظرفیـــت‬ ‫دانش ــگاه فرهنگی ــان در س ــطح کش ــور ب ــرای تربی ــت دانش ــجو س ــاالنه ح ــدود ‪ ۷۵‬ه ــزار‬ ‫نف ــر اس ــت‪ ،‬اب ــراز داش ــت‪ :‬درحالی‌ک ــه تع ــداد دانش ــجویان ای ــن دانش ــگ ‪ ۳۰‬ه ــزار نف ــر را‬ ‫شــامل می‌شــود بایــد گفــت بــرای ســال تحصیلــی جدیــد دانشــگاه فرهنگیــان توانایــی‬ ‫ج ــذب ‪ ۳۰‬ه ــزار دانش ــجو را دارد‪.‬‬ ‫نجف ــی در ادام ــه تصری ــح ک ــرد‪ :‬وزارت آموزش‌وپ ــرورش ب ــرای ج ــذب ‪ ۳۰‬ه ــزار نف ــر‬ ‫دانشـــجو در دانشـــگاه‌های فرهنگیـــان نیـــاز بـــه همراهـــی و همـــکاری ســـازمان‌های‬ ‫برنامه‌وبودجــه و امــور اداری و اســتخدامی دارد کــه تــا بتوانــد از طریــق کنکــور سراســری‬ ‫ای ــن تع ــداد اف ــراد را ج ــذب کن ــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬ازآنجاکـــه ‪ ۵۰‬درصـــد نیروهـــای وزارت آموزش‌وپـــرورش را زنـــان‬ ‫تش ــکیل می‌دهن ــد تع ــدادی از ای ــن نیروه ــا ب ــه مرخص ــی زایم ــان رفتن ــد و ای ــن نی ــاز‬ ‫آموزش‌وپـــرورش را افزایـــش می‌دهـــد‪.‬‬ ‫نماین ــدگان مجل ــس ش ــورای اس ــامی قان ــون ممنوعی ــت به‌کارگی ــری‬ ‫بازنشس ــتگان را اص ــاح و محدودیت‌ه ــای جدی ــدی را در ای ــن قان ــون اعم ــال‬ ‫کردن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار‪ ،‬نماین ــدگان در جلس ــه علن ــی س ‌هش ــنبه‪ ،‬دوم م ــرداد‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــامی ط ــرح اص ــاح قان ــون ممنوعی ــت ب ــه کارگی ــری‬ ‫بازنشس ــتگان را ب ــا اصالحات ــی ب ــه تصو ی ــب رس ــانده و دای ــره بـ ـه‌ کارگی ــری‬ ‫بی‌ضابط ــه بازنشس ــتگان در دس ــتگاه‌های اجرای ــی را مح ــدود کردن ــد‪.‬‬ ‫علی ربیعی با رونمایی از سه برنامه دولت برای‬ ‫حفظاشتغالدر زمانتحریم گفت‪:‬در راستایتثبیتاشتغال‬ ‫متناسب با تحریم‪ ،‬طرح اختصاص ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بیمه بیکاری در دولت مطرح است که با یارانه مزد کارگر را‬ ‫در کارگاه حفظ کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت‬ ‫تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی علی ربیعی وزیر تعاون‪،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی در همایش مدیران پست بانک در وزارت‬ ‫ارتباطات‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬هم‌اکنون ‪ 3‬بانک در حوزه‬ ‫تامین مالی خرد فعال شده‌‌اند و ‪ 20‬کارشناس به خارج‬ ‫رفته‌اند و دوره دیده‌اند و ‪ 10‬هزار نیروی جهاد و فنی‬ ‫حرفه‌ای با هم درگیر همکاری هستند‪.‬‬ ‫ربیعی گفت‪ :‬از قبل گفته بودم که از اردیبهشت‌ماه‬ ‫امسال شیب اشتغال اوج می‌گیرد و اکنون تحقق این‬ ‫پیش بینی را می بینیم و در قالب طرح اشتغال روستایی‪،‬‬ ‫‪ 4‬هزار میلیارد تومان عقد قرارداد مصوب شده است‪.‬‬ ‫ربیعی گفت‪ :‬هنوز در تعدادی از استان‌ها از جمله‬ ‫چهارمحال بختیاری و سیستان و بلوچستان نرخ بیکاری‬ ‫باال است که باید بیشتر کار فرهنگی کنیم و به مردم‬ ‫بگوییم که چیزی که می گیریم نرخ نگهداری پول است‪.‬‬ ‫وی رده‌ایم‪ ،‬گفت‪ :‬باید در حوزه صادرات و کمک‬ ‫به شرکت های صادراتی کار بیشتری کنیم‪ .‬رسته‌هایی‬ ‫مانند ‪ ICT‬امکان افزایش اشتغال به شدت وجود دارد‪.‬‬ ‫در زیرساخت خوب عمل کرده‌ایم اما ایجاد شغل در‬ ‫■□■‬ ‫رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد‪:‬‬ ‫جبران کسری ‪ ۳۰‬هزار نیروی مشاوره مدارس‬ ‫کشور با طرح صدور شناسنامه سالمت‬ ‫برای دانش‌آموزان‬ ‫رئی ــس کمیس ــیون بهداش ــت و درم ــان مجل ــس ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه م ــدارس کش ــور‬ ‫بــا کســری ‪ ۳۰‬هــزار نیــروی مشــاوره مواجــه هســتند‪ ،‬طــرح صــدور شناســنامه ســامت‬ ‫ب ــرای دانش‌آم ــوزان را گام ــی ب ــرای جب ــران کمب ــود ای ــن مه ــم اع ــام ک ــرد‪.‬‬ ‫حســـینعلی شـــهریاری در گفت‌وگـــو بـــا خبرگـــزاری خانـــه ملـــت بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫اجـــرای طـــرح صـــدور شناســـنامه ســـامت دانش‌آمـــوزان‪ ،‬ایـــن طـــرح آمـــوزش و‬ ‫پـــرورش را شایســـته تقدیـــر دانســـت و اظهـــار کـــرد‪ :‬بـــا توجـــه بـــه کاهـــش نیـــرو ی‬ ‫مش ــاوره در م ــدارس ک ــه طب ــق اع ــام وزارت آم ــوزش و پ ــرورش م ــدارس کش ــور ب ــا‬ ‫کس ــری ‪ 30‬ه ــزار نی ــروی مش ــاوره مواج ــه هس ــتند‪ ،‬ط ــرح ص ــدور شناس ــنامه س ــامت‬ ‫دان ــش آم ــوزان ب ــرای بررس ــی وضعی ــت س ــامت روان و جس ــم دان ــش آم ــوزان بس ــیار‬ ‫اهمیـــت دارد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس‪:‬‬ ‫چاره‌ای جز جبران کمبود معلم‬ ‫با استفاده از بازنشستگان و حق‌التدریسان‬ ‫در شرایط کنونی نیست‬ ‫عض ــو هی ــات رئیس ــه کمیس ــیون آم ــوزش مجل ــس ب ــا بی ــان اینک ــه جب ــران کمب ــود‬ ‫معل ــم ب ــا اس ــتفاده از بازنشس ــتگان و حق‌التدریس ــان فک ــر نامناس ــبی نیس ــت‪ ،‬آن را‬ ‫تنه ــا راه ح ــل موج ــود در ش ــرایط کنون ــی دانس ــت‪.‬‬ ‫محمدباســـط درازهـــی در گفت‌وگـــو بـــا خبرگـــزاری خانـــه ملـــت بـــا بیـــان اینکـــه‬ ‫کمبـــود نیـــروی آمـــوزش و پـــرورش بـــرای مهرمـــاه ســـال جـــاری نگران‌کننـــده شـــده‬ ‫اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬ای ــن نگران ــی در مناط ــق مح ــروم و م ــرزی همچ ــون جن ــوب سیس ــتان و‬ ‫بلوچس ــتان و منطق ــه س ــراوان بس ــیار بیش ــتر اس ــت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم ســراوان‪ ،‬ســیب‪ ،‬ســوران و زابلــی در مجلــس شــورای اســامی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬اگرچ ــه جب ــران کمب ــود معل ــم ب ــا اس ــتفاده از بازنشس ــتگان و حق‌التدریس ــان در‬ ‫ش ــرایط بحران ــی کنون ــی فک ــر نامناس ــبی نیس ــت ام ــا اس ــتخدام از طری ــق دانش ــگاه‬ ‫فرهن ــگان و خری ــد خدم ــات بهتری ــن روش ب ــرای ح ــل ای ــن مش ــکل ب ــه ش ــمار می‌آی ــد‬ ‫چراکـــه جوانـــان خـــاق و مســـتعد بســـیاری جویایـــی کار هســـتند کـــه بایـــد هرچـــه‬ ‫س ــریع‌تر ج ــذب ش ــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بی‌معناســت اگــر وزیــر آمــوزش و پــرورش بخواهــد بــرای جبــران‬ ‫کس ــری نی ــرو ب ــا وج ــود تع ــداد قاب ــل مالحظـ ـه‌ای نی ــروی بالتکلی ــف از بازنشس ــتگان‬ ‫اســـتفاده کنـــد‪ ،‬اضافـــه کـــرد‪ :‬متاســـفانه بانـــک اطالعاتـــی جامعـــی از کـــم و کیـــف‬ ‫نیروه ــای آم ــوزش و پ ــرورش در ای ــن وزارتخان ــه وج ــود ن ــدارد؛ ب ــه همی ــن دلی ــل ض ــروری‬ ‫اس ــت آق ــای بطحای ــی ب ــه ای ــن مه ــم توج ــه ک ــرده و دس ــتور وی ــژه‌ای ص ــادر کنن ــد‪.‬‬ ‫عض ــو هی ــات رئیس ــه کمیس ــیون آم ــوزش و تحقیق ــات مجل ــس ش ــورای اس ــامی‬ ‫بـــا بیـــان اینکـــه کمبـــود آمـــوزگار در دوره ابتدایـــی امـــکان بازماندگـــی از تحصیـــل‬ ‫دانش‌آمـــوزان را افزایـــش می‌دهـــد‪ ،‬اظهارکـــرد‪ :‬تـــا ســـال ‪ 1401‬خـــروج نیـــرو از آمـــوزش و‬ ‫پـــرورش بـــه خـــارج از عـــرف متـــداول میرســـد و اگـــر بـــرای آن فکـــری اساســـی نشـــود‬ ‫تـــا ســـال ‪ 99‬آمـــوزش و پـــرورش از پـــا در می‌آیـــد؛ هرچنـــد ایـــن وزارتخانـــه اقدامـــات‬ ‫امیدبخش ــی را آغ ــاز ک ــرده و در ح ــال ج ــذب نی ــرو در دانش ــگاه‌های فرهنگی ــان ب ــا ن ــام‬ ‫جدی ــد تربی ــت معل ــم اس ــت‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور با بیان اینکه سال گذشته ‪۷۹۶‬‬ ‫هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شد گفت‪ :‬در‬ ‫حالی است که در این مدت برای ‪ ۷۹۰‬هزار نفر ایجاد‬ ‫اشتغال شد و شش هزار نفر به جمعیت بیکار سه میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار نفری کشور اضافه شد‪.‬‬ ‫ای ــن ط ــرح ک ــه ب ــا ‪ ۱۹۴‬رای مواف ــق از ‪ ۲۴۰‬نماین ــده حاض ــر در جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه‬ ‫بــه تصو یــب رســید‪ ،‬تنهــا اجــازه بــه کارگیــری بازنشســتگان بندهــای الــف‪ ،‬ب و ج‬ ‫م ــاده ‪ ۷۱‬قان ــون مدیر ی ــت خدم ــات کش ــوری ک ــه ش ــامل روس ــای س ــه ق ــوه‪ ‌،‬مع ــاون‬ ‫اول ریی ــس جمه ــور‪ ‌،‬ن ــواب ریی ــس مجل ــس ش ــورای اس ــامی‪ ،‬اعض ــای ش ــورای‬ ‫نگهب ــان‪ ،‬وزرا‪ ،‬نماین ــدگان و معاون ــان ریی ــس جمه ــور هس ــتند را می‌ده ــد و‬ ‫مش ــموالن بنده ــای د و ه را ک ــه ش ــامل اس ــتانداران و معاون ــان اس ــتانداران همط ــراز‬ ‫س ــفرا و معاون ــان وزرا هس ــتند را از قان ــون ح ــذف کردن ــد‪.‬‬ ‫ماده واحده این طرح به شرح زیر در مجلس به تصویب رسید‪:‬‬ ‫تبص ــره ی ــک‪ :‬ب ــه کارگی ــری بازنشس ــتگان در س ــمت‌های مذک ــور در بنده ــای‬ ‫زیرساخت ‪ 30‬درصد است و باید بیشتر روی محتوا باید‬ ‫کار کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین خطاب به مدیران پست بانک با تاکید‬ ‫بر اینکه تحت فشار سیاسی وام ندهید‪ ،‬گفت‪ :‬امسال‬ ‫سال مهمی برای ایران و فرزندان ایران است‪ ،‬امسال‬ ‫می‌خواهیم ‪ 120‬هزار شغل و حتی شاید ‪ 150‬هزار شغل در‬ ‫روستاها ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی با یادآوری عملیات مرصاد گفت‪ :‬بنا بر اخبار‬ ‫ً‬ ‫‪ 100‬نفر از ‪ 400‬نفری که اخیرا جذب سرویس‌های اطالعاتی‬ ‫آمریکا شده‌اند از منافقان هستند که وقتی نام منافقان‬ ‫می‌آید یاد مرصاد می‌افتم که چگونه با توهم از مهران تا‬ ‫تهران را هدفگذار ی کرده بودند و ا کنون این توهم را‬ ‫به مسئوالن آمریکایی هم منتقل کردند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سیاست‌های اشتغال را متناسب با‬ ‫تحریم‌ها هماهنگ کرده‌ایم‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس تحریم برای‬ ‫سه گروه اشتغالی مجزا برنامه چیده‌ایم؛ گروه‌های شغلی‬ ‫متفاوت در اثر تحریم‌ها ممکن است آسیب ببینند‪ ،‬ریزش‬ ‫کارگر داشته باشند یا افزایش نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سیاست اول در سال جاری تثبیت‬ ‫اشتغال است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حوزه‌هایی ازجمله صنایع‬ ‫پایین دستی پتروشیمی‪ ،‬لباس‪ ،‬آی سی تی و گردشگری‪،‬‬ ‫اشتغال بیشتری خواهیم داشت و در حوزه‌ای مانند‬ ‫زعفران تحریم‌ها تأثیری ندارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬روی ‪ 3‬هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری در‬ ‫الــف‪ ،‬ب و ج مــاده ‪ ۷۱‬قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب ‪ ۸‬مهــر ‪ ۱۳۸۶‬و‬ ‫همچنیــن بــه کارگیــری بازنشســتگان نیروهــای مســلح بــا تدابیــر فرماندهــی معظــم‬ ‫کل قــوا صرفــا در دســتگاه متبــوع خــود مجــاز اســت‪ .‬بــه کارگیــری بازنشســتگان در‬ ‫وزارت اطالع ــات ت ــا س ــقف ی ــک درص ــد از مجم ــوع نیروه ــای ش ــاغل رس ــمی ای ــن‬ ‫وزارتخانــه در هــر رده مدیریتــی صرفــا در وزارتخانــه مذکــور مجــاز اســت‪.‬‬ ‫دارنــدگان اجــازات خاصــه مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬جانبــازان بــاالی ‪ ۵۰‬درصــد‪ ،‬آزادگان‬ ‫بــاالی ســه ســال اســارت و فرزنــدان شــهدا از شــمول ایــن قانــون مســتثنی هســتند‪.‬‬ ‫ای ــن ط ــرح ب ــا ‪ ۱۹۴‬رای مواف ــق‪ ۳۶ ،‬رای منف ــی و ‪ ۲‬رای ممتن ــع از ‪ ۲۴۰‬نماین ــده‬ ‫حاض ــر در جلس ــه ب ــه تصوی ــب مجل ــس رس ــید‪.‬‬ ‫دولت صحبت شده که چون هنوز نهایی نشده تاکنون آن‬ ‫را رسانه‌ای نکرده‌ام و این مبلغ قرار است صرف‌شود که با‬ ‫یارانه مزد‪ ،‬کارگر را در همان کارگاه حفظ کنیم‪.‬‬ ‫وی برنامه دوم را توسعه اشتغال رسته‌ای عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مبلغ ‪ 64‬هزار میلیارد تومان برای این منظور‬ ‫پیش‌بینی شده که صرف رسته‌هایی که کشش اشتغال‬ ‫دارند خواهد شد‪ .‬ممکن است صنعتی مانند خودرو‬ ‫پایین بیاید اما در صنعتی مثل ‪ ICT‬اشتغال افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ملاحظات بازار کار به سمت توسعه‬ ‫اشتغال مبتنی بر رسته و استان‌های محروم پیش می‌رود‪.‬‬ ‫وی همچنین پیشنهاد ایجاد بانک دانش یا پایگاه‬ ‫دانشی اشتغال روستایی را مطرح کرد و از پست بانک‬ ‫خواست در بحث تسهیالت اشتغال روستایی که هنوز‬ ‫‪ 50‬درصد آن هنوز پرداخت نشده تجدیدنظر کند و‬ ‫حتی منتظر مراجعه مردم به بانک برای دریافت وام نماند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وزارت ارتباطات ایجاد ‪ 120‬هزار شغل را‬ ‫تضمین خواهد کرد و طرح تکاپو نیز از ‪ 11‬استان به سایر‬ ‫استا ن‌ها تسری می‌یابد که از پول اشتغال سال‬ ‫‪ 97‬می‌توانیم وام‌ها را ارزان‌قیمت‌تر کنیم‪.‬‬ ‫نوبخت‪:‬‬ ‫رئیس کانون ناشنوایان ایران‪:‬‬ ‫سال ‪ ۹۶‬فقط ‪ ۶‬هزار بیکار جدید داشتیم‬ ‫سهمیه ‪ 3‬درصدی استخدام‬ ‫ناشنوایان رعایت نمی شود‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم‪ ،‬محمدباقر نوبخت در‬ ‫جلسه مشترک با اعضای فراکسیون اشتغال مجلس‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس آمار مرکز آمار نرخ بیکاری در بهار امسال‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته از ‪ 12.6‬درصد‬ ‫به ‪ 12.1‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود‪ :‬در این مدت نرخ‬ ‫بیکاری جوانان از ‪ 28.8‬درصد به ‪ 28.3‬کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور با بیان اینکه سال گذشته ‪796‬‬ ‫هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شد اضافه کرد‪:‬‬ ‫در حالی است که در این مدت برای ‪ 790‬هزار نفر ایجاد‬ ‫اشتغال شد و شش هزار نفر به جمعیت بیکار سه میلیون‬ ‫و ‪ 200‬هزار نفری کشور اضافه شد‪.‬‬ ‫نوبخ ــت گف ــت‪ :‬در دو س ــال گذش ــته ت ــاش کردی ــم‬ ‫ب ــا ایج ــاد رش ــد اقتص ــادی می ــزان اش ــتغال را افزایـــش‬ ‫دهی ــم ک ــه در همی ــن راس ــتا ب ــه واحدهـــای بخـــش‬ ‫خصوص ــی ‪ 19‬ه ــزار میلی ــارد توم ــان تس ــهیالت و بـــه‬ ‫طرح‌ه ــای عمران ــی دولت ــی ‪ 43‬ه ــزار و ‪ 500‬میلیـــارد‬ ‫توم ــان اعتب ــار داده ش ــد‪.‬‬ ‫نوبخت افزود‪ :‬برای امسال ایجاد بیش از یک میلیون‬ ‫شغل هدف گذاری شده است که برای آن ‪ 65‬هزار‬ ‫و ‪ 300‬میلیارد تومان تسهیالت در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خبر داد‬ ‫آغاز ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در سامانه روابط کار‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬از اجرای‬ ‫فاز نخست سامانه الکترونیکی روابط کار در استان تهران‪،‬‬ ‫از روز شنبه خبر داد و گفت‪ :‬این کار با ثبت‌نام از کارگران‬ ‫و کارفرمایان آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫احمد مشیریان در گفتگو با مهر‪ ،‬با تائید ابالغ تعرفه‬ ‫ثبت نام در سامانه روابط کار و آغاز ثبت‌نام از جامعه‬ ‫کارگری و کارفرمایی استان تهران در دفاتر پیشخوان‬ ‫خدمات دولت‪ ،‬گفت‪ :‬قرار است طی یک تا دو روز آینده‪،‬‬ ‫فقط خود کارکنان و کارفرمایان دفاتر پیشخوان در سیستم‬ ‫ثبت‌نام کنند تا ضمن آشنایی با فرایند‪ ،‬مشکلی وجود‬ ‫نداشته باشد؛ اما از روز شنبه این دفاتر در استان تهران‬ ‫آماده ثبت‌نام عمومی از کارگران و کارفرمایان هستند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه این سامانه در مرحله اول در‬ ‫استان تهران به صورت آزمایشی پیاده‌سازی می‌شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬جامعه کارگری و کارفرمایی با ثبت‌نام در این سامانه‬ ‫یک مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به جلسه‬ ‫شورای عالی کار از تصمیم گیری برای فعال شدن دوباره‬ ‫کمیته دستمزد خبر داد و گفت‪ :‬نمایندگان کارگری‬ ‫پیشنهاد حمایت‌های اجتماعی دولت از کارگران را مطرح‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫اسماعیلی ظریفی‌آزاد مدیرکل روابط کار و جبران‬ ‫خدمات وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو‬ ‫با فارس درباره جزئیات جلسه شورای عالی کار با دستور‬ ‫کار پیشنهاد گروه‌های کارگری در زمینه اصالح دستمزد‬ ‫کارگران گفت‪ :‬البته تصمیم‌گیری خاصی در این زمینه‬ ‫ً‬ ‫نشد و صرفا گروه‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خاص‬ ‫خود را بیان کردند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به شرایط ویژه اقتصادی‬ ‫گروه‌های کارگری و کارفرمایی دیدگاه‌هایی در این زمینه‬ ‫داشتند و نظر گروه‌های کارگری در واقع اصالح دستمزد‬ ‫نبود بلکه آنها پیشنهاد حمایت‌های اجتماعی دولت از‬ ‫کارگران را داشتند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کارگران با توجه به شرایط خاص اقتصادی‬ ‫انتظار افزایش دستمزد از کارفرمایان را ندارند بلکه‬ ‫ریی ــس کمیس ــیون اجتماع ــی مجل ــس ب ــا بی ــان اینک ــه‬ ‫عـــدول از ســـهمیه اســـتخدامی معلولیـــن تخلـــف اس ــت‪،‬‬ ‫گفـــت‪ :‬اســـتخدام پیمانـــکاری جایگزیـــن رســـمی ب ــرای‬ ‫معلـــوالن نشـــود‪.‬‬ ‫ســـلمان خـــدادادی در گفـــت و گـــو بـــا خبرگـــزاری‬ ‫خانــه ملــت دربــاره افزایــش ســهمیه اســتخدامی ‪ 3‬درصــدی‬ ‫ب ــه معلولی ــن ب ــه ‪ 5‬درص ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬زمان ــی ک ــه قان ــون ب ــرای‬ ‫مجریــان شــرایطی را تعیی ــن می‌کنــد بایــد آن شــرایط اجرایــی‬ ‫شـــود بنابرایـــن بایـــد بررســـی کـــرد کـــه آیـــا قانـــون ســـهمیه‬ ‫اختصاص ــی ب ــرای معل ــوالن اجرای ــی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫نماینـــده مـــردم ملـــکان در مجلـــس شـــورای اســـامی‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪ :‬دول ــت ب ــه تعه ــدات خ ــود در زمین ــه س ــهمیه‬ ‫‪3‬درص ــدی اس ــتخدامی معل ــوالن ب ــه عن ــوان کارمن ــد رس ــمی‬ ‫جامعــه عمــل نپوشــانده اســت زیــرا بســیاری از معلولیــن بــه‬ ‫طری ــق اگه ــی و رس ــمی ج ــذب کار نمی‌ش ــوند‪.‬‬ ‫و ی ادام ــه داد‪ :‬مش ــخص اس ــت‪ ،‬زمان ــی ک ــه معل ــوالن‬ ‫بـــه ســـبک رســـمی اســـتخدام نمی‌شـــوند و بـــه طری ــق‬ ‫پیمانـــکاری و شـــرکتی جـــذب مـــی شـــوند‪ ،‬ایـــن امـــر بط ــور‬ ‫حتـــم نمـــی توانـــد از منظـــر قانـــون کـــه بـــرای اســـتخدام‬ ‫معلـــوالن تعییـــن شـــده پســـندیده باشـــد‪.‬‬ ‫ریی ــس کمیس ــیون اجتماع ــی مجل ــس ب ــا بی ــان اینک ــه‬ ‫عـــدول از ســـهمیه اســـتخدامی معلولیـــن تخلـــف اس ــت‪،‬‬ ‫ی ــادآور ش ــد‪ :‬اس ــتخدام پیمان ــکاری جایگزی ــن رس ــمی ب ــرای‬ ‫معل ــوالن نش ــود‪.‬‬ ‫می‌توانند از خدماتی که به صورت الکترونیکی و بدون‬ ‫مراجعه حضوری ارائه می‌شود‪ ،‬بهره مند شود‪.‬‬ ‫و ی تا کید کرد‪ :‬در مرحله اول پیاده‌سازی سامانه‪،‬‬ ‫دو سیستم ثبت شکایات کارگران و ثبت قراردادهای‬ ‫نیروی کار توسط کارفرمایان راه‌اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر کار با اشاره به اینکه سامانه جامع‬ ‫الکترونیکی روابط کار به تدریج و پس از رفع مشکالت‬ ‫احتمالی و اجرای آزمایشی در استان تهران‪ ،‬برای تمام‬ ‫کارگران و کارفرمایان قابل دسترس خواهد بود‪ ،‬از جامعه‬ ‫کارگری و کارفرمایی استان تهران درخواست کرد تا‬ ‫به منظور جلوگیری از ترافیک مراجعه حضوری به دفاتر‬ ‫پیشخوان‪ ،‬به تدریج برای ثبت‌نام مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مشیریان درباره اینکه ثبت‌نام در این سامانه برای‬ ‫کارگران و کارفرمایان اجباری یا اختیاری است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به طور قطع‪ ،‬تمام کارگران و کارفرمایان باید در این سامانه‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫ثبت‌نام کنند تا بتوانند از مزایا و خدمات آن بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬با مصوبه کمیسیون تنظیم‬ ‫مقررات ارتباطات هزینه تشکیل پرونده کارگران برای ثبت‬ ‫نام در این سامانه از طریق دفاتر پیشخوان ‪ ٥٠٠٠‬تومان و‬ ‫برای کارفرمایان ‪ ٦٠٠٠‬تومان تعیین شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬کارگران و کارفرمایان فقط با یکبار‬ ‫مراجعه به دفاتر پیشخوان و تشکیل پرونده‪ ،‬می‌توانند وارد‬ ‫سامانه شوند‪ .‬پس از استان تهران‪ ،‬ثبت نام از کارگران در‬ ‫استان های البرز‪ ،‬سمنان‪ ،‬قزوین و اردبیل و پس از آن‪ ،‬در‬ ‫سراسر کشور آغاز می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل روابط کار‪:‬‬ ‫پیشنهاد حمایت‌های اجتماعی دولت از کارگران‬ ‫پیشنهاد آنها ورود دولت به این مقوله است که البته عملی‬ ‫شدن پیشنهاد آنها نیازمند بررسی راهکارها و همچنین‬ ‫امکان قانونی ورود دولت به این مقوله است اما پیشنهاد‬ ‫خاصی که دولت چگونه و با چه راهکارهایی حمایت‬ ‫اجتماعی از کارگران داشته باشد را ارائه نکردند‪.‬‬ ‫ظریفی‌آزاد گفت‪ :‬کارگران به نمونه‌های تاریخی‬ ‫ً‬ ‫حمایت‌های دولت اشاره می‌کردند مثال اینکه در مقطعی‬ ‫بن کارگری یا توز یع کاالهای اساسی و یا ستاد‬ ‫بسیج اقتصادی وجود داشته را یادآوری می‌کردند‪.‬‬ ‫وی درباره دیدگاه کارفرمایان نیز گفت‪ :‬کارفرماها هم از‬ ‫اوضاع ناراضی هستند‪ ،‬مشکالت ارز و بازار به تولید لطمه‬ ‫زده است و کاهش قدرت خرید مردم باعث رکود شده‬ ‫است‪ ،‬آنها نیز افزایش دستمزد را امکان‌ناپذیر می‌دانستند‬ ‫ً‬ ‫اما در عین حال طبیعتا از ورود دولت و حمایت‌های‬ ‫رئیـــس کانـــون ناشـــنوایان ایـــران گفـــت‪ :‬ســـازمان ه ــا‬ ‫ســـهمیه ســـه درصـــدی اســـتخدام معلـــوالن را رعا ی ــت‬ ‫نمـــی کننـــد و ایـــن مســـاله موجـــب شـــده تـــا بســـیاری از‬ ‫ناشـــنوایان بیـــکار باشـــند‪.‬‬ ‫مه ــدی قب ــادی در گف ــت و گ ــو ب ــا ایرن ــا اف ــزود‪ :‬ناش ــنوایان‬ ‫م ــورد ب ــی مه ــری ق ــرار گرفت ــه ان ــد و نس ــبت ب ــه دیگ ــر اف ــراد‬ ‫معل ــول جامع ــه‪ ،‬کمت ــر ب ــه آن ــان توج ــه م ــی ش ــود درحال ــی ک ــه‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه وضعی ــت معلولی ــت نی ــاز ب ــه حمای ــت بیش ــتری‬ ‫دارن ــد‪.‬‬ ‫وی اظه ــار داش ــت‪ :‬ک ــم ش ــنوایان و ناش ــنوایان نی ــز ج ــز‬ ‫معل ــوالن محس ــوب م ــی ش ــوند و بای ــد از آنه ــا حمای ــت ش ــود‬ ‫ام ــا اکن ــون ب ــه ای ــن قش ــر اهمی ــت الزم داده نم ــی ش ــود‪.‬‬ ‫براس ــاس آم ــار اع ــام ش ــده از س ــوی س ــازمان بهزیس ــتی‬ ‫کش ــور‪ ،‬ناش ــنوایان‪ 14 ،‬درص ــد جمعی ــت معل ــوالن کش ــور را‬ ‫تش ــکیل م ــی دهن ــد و اکن ــون ‪ 170‬ه ــزار ناش ــنوای ش ــدید ی ــا‬ ‫مطل ــق تح ــت حمای ــت بهزیس ــتی ق ــرار دارن ــد‪.‬‬ ‫اجتماعی دولت استقبال می‌کنند‪.‬‬ ‫ظریفی آزاد همچنین درباره دیدگاه‌های نمایندگان‬ ‫دولت در نشست امروز شورای عالی کار نیز گفت‪:‬‬ ‫نمایندگانی از وزارت اقتصاد و صنعت در این جلسه‬ ‫گزارش‌هایی داشته‌اند و در قبال پیشنهاد نمایندگان‬ ‫کارگری معتقد بودند که چارچوب‌های قانونی این کار باید‬ ‫بررسی شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در این جلسه‬ ‫ً‬ ‫مقرر شد که کمیته دستمزد شورای عالی کار مجددا فعال‬ ‫شود و ظرف یکی دو هفته آینده پیشنهادهای کارگران و‬ ‫کارفرمایان در این زمینه به کمیته ارائه شود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫این مقام مسئول در وزارت کار گفت‪ :‬قطعا این موضوع‬ ‫بیشتر از یک ماه طول نخواهد کشید و شورای عالی کار در‬ ‫این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزارت صنعت با همکاری‬ ‫دانشگاهیان ‪ 180‬شهرک را عارضه‬ ‫یابی می کند‬ ‫وزیـــر صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت بـــا اشـــاره بـــه اینک ــه‬ ‫مش ــکالت متع ــددی گریبانگی ــر واحده ــای تولی ــدی اس ــت‪،‬‬ ‫گف ــت ک ــه ای ــن وزارتخان ــه ب ــا هم ــکاری اس ــاتید دانش ــگاه‪،‬‬ ‫عارضـــه یابـــی واحدهـــای تولیـــدی و صنعتـــی در ‪180‬‬ ‫ش ــهرک صنعت ــی کش ــور را انج ــام م ــی ده ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬محمــد شــریعتمداری در آییــن افتتــاح‬ ‫کلینیـــک صنعـــت و ســـرمایه گـــذاری اســـتان کردس ــتان‬ ‫اظهـــار داشـــت‪ :‬مشـــکالت بانکـــی‪ ،‬عـــدم برخـــورداری از‬ ‫تکنولـــوژ ی‪ ،‬قابـــل رقابـــت نبـــودن کاالهـــای تولیـــدی و‬ ‫ن ــرخ س ــود تس ــهیالت اعطای ــی از جمل ــه چال ــش ه ــای پی ــش‬ ‫روی واحده ــای صنعت ــی اس ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬در ح ــال پیگی ــری و شناس ــایی عارض ــه ه ــای‬ ‫واحده ــای تولی ــدی هس ــتیم و در ای ــن راس ــتا ع ــاوه ب ــر فع ــال‬ ‫ش ــدن ‪ 180‬کلینی ــک ش ــهرک ه ــای صنعت ــی کش ــور از ت ــوان‬ ‫علم ــی دانش ــگاهیان و صاحب ــان ای ــن عرص ــه نی ــز اس ــتفاده‬ ‫م ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫شـــریعتمداری بـــا بیـــان اینکـــه راه انـــدازی کلینی ــک‬ ‫صنعـــت و ســـرمایه گـــذاری در ســـازمان صنعـــت و مع ــدن‬ ‫و تج ــارت کردس ــتان طرح ــی ابت ــکاری اس ــت‪ ،‬تاکی ــد ک ــرد‪:‬‬ ‫مــی تــوان از ایــن فرصــت بــرای شناســایی بیشــتر و ارائــه راه حــل هــای‬ ‫تاثی ــر گ ــذار در صنع ــت اس ــتان اس ــتفاده ک ــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیـــن از پیشـــنهاد وزارت صنعـــت‪ ،‬مع ــدن‬ ‫و تجـــارت بـــه هیـــات دولـــت و مجلـــس شـــورای اس ــامی‬ ‫نس ــبت ب ــه تخصی ــص ‪ 30‬ه ــزار و ‪ 200‬میلی ــارد ری ــال اعتب ــار‬ ‫بـــرای کاهـــش ســـود تســـهیالت بانکـــی بـــرای نوســـازی و‬ ‫بازســـازی واحدهـــای تولیـــدی خبـــر داد‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫◄‬ ‫‪3‬‬ ‫◄‬ ‫رویدادهایجهاددانشگاهی‬ ‫رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در‬ ‫بخـش علـم و فنـاوری دچـار مشـکالتی هسـتیم‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در علـم و فنـاوری مقـاالت ز یـادی دار یـم‬ ‫و دانشـگاه‌ها افزایـش یافتـه امـا در تبدیـل علـم بـه‬ ‫فنـاوری و اسـتفاده از آن بـرای ایجـاد اشـتغال دچـار‬ ‫مشـکل هسـتیم‪.‬‬ ‫بـه گزارش روابـط عمومی جهاددانشـگاهی‪ ،‬دکتر‬ ‫حمیدرضا طیبی چهارشـنبه ‪ 3‬مرداد در گردهمایی‬ ‫معاونـان فرهنگـی جـ ـهـ ــاد دانشـ ــگاهـ ــی بـه میزبانـی‬ ‫همـدان‪ ،‬بـا بیـان اینکـه بـا وجـود تالش‌هایـی کـه در‬ ‫جهـاد دانشـگاهی صـورت گرفتـه راندمـان کاریمـان‬ ‫بسـیار پاییـن اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬امـا بـا وجـود‬ ‫امکانـات محـدود می‌بینیـم کارهایـی کـه در جهـاد دانشـگاهی انجـام شـده در مقایسـه بـا دیگـر‬ ‫سـازمان‌ها بهتـر اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه تـا کنـون در حـوزه علـم و فنـاوری در جهـاد دانشـگاهی فعالیت‌هـای‬ ‫خوبـی انجـام گرفتـه ونتایـج خوبـی کسـب شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬بـر اسـاس نظـر سـنجی ایسـپا‪،‬‬ ‫اقتصـاد و اشـتغال بعنـوان عمـده مشـکالت مملکـت شـناخته شـده اسـت و مشـکالتی کـه‬ ‫در حـوزه اقتصـاد و اشـتغال و سـایر حوزه‌هـا دار یـم ناشـی از عـدم توسـعه یافتگـی فرهنـگ در‬ ‫بخش‌هـای مختلـف اسـت‪.‬‬ ‫رییـس جهاددانشـگاهی اضافـه کـرد‪ :‬عـدم توسـعه یافتگـی در فرهنـگ ملـی و هو یـت ایرانـی‬ ‫اسلالمی نیـز دیـده می‌شـود چـرا کـه در ایـن زمینـه دچـار مشـکل هسـتیم امـا بـه جوانـان خـورده‬ ‫نمی‌گیـرم کـه چـرا تـا آخریـن لحظـه در ایـران نمی‌ماننـد و مشـکالت را تحمـل نمی‌کننـد! جوانـان‬ ‫مـا تـا جایـی کـه بتواننـد مشـکالت را تحمـل می‌کننـد و زمانـی کـه آینـده را محـدود ببیننـد جالی‬ ‫وطـن می‌کننـد‪.‬‬ ‫دکتـر طیبـی بـا بیـان اینکـه عدم موفقیـت در حوزه سیاسـت ‪ ،‬رانت خواری‪ ،‬عـدم خودباوری‬ ‫بعضـی افـراد و برخـی مدیـران‪ ،‬مشـکل در فرهنـگ دینـی و مشـکالت در بخـش اجتماعـی ناشـی‬ ‫ازعـدم توسـعه فرهنگـی اسـت‪ ،‬یـادآور شـد‪ :‬توجـه کم بـه قانون‌گرایـی و عدم اجرای قانون از سـوی‬ ‫برخـی افـراد نیـز در جامعـه مشـکالت عدیـده‌ای را ایجاد کرده و علت آن به عدم توسـعه فرهنگی‬ ‫بـر می‌گـردد کـه باید بررسـی و رفع شـوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه اشتغال از تبدیل علم به فناوری برای تولید ملی ایجاد می‌ش ــود‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬دیگر باید با اتکا به جوانان و دانشگاه‌ها بازارمان را از اختیار خارجیان خارج کنیم‪.‬‬ ‫دکتر طیبی با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی برای کاهش این مشکالت تالش‌های زیادی‬ ‫کرده است‪ ،‬یادآورشد‪ :‬باید این کارها کیفی ترشده و توسعه یابد و فقط به برگزاری جشنواره‌ها‬ ‫بسنده نشود و بیشتر به کیفیت توجه شود و به دنبال آن باید تاثیر برنامه‌ها بررسی شود‪.‬‬ ‫وی بـه راه‌انـدازی تئاتـر دانشـجویی بـا م ــوضـ ــوعات مـ ـخـ ـتـ ــلف اشـ ــاره کـ ــرد و ادامـ ــه داد‪:‬‬ ‫بـرای توسـعه تئاتـر دانشـجویی از فضاهای دانشـگاه اسـتفاده شـود چـرا که برای ایـن برنامه نیاز به‬ ‫فضـای مسـتقل نیسـت‪.‬همچنین الزم اسـت در بخـش مطالعاتـی سـازمان فعالیت‌هـای قرآنـی‬ ‫تالش شـود‪.‬‬ ‫مشـاور عالـی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور از‬ ‫تغییـر ظرفیـت اسـتخدام دسـتگاه هـا در پنجمیـن دوره‬ ‫آزمـون اسـتخدامی متمرکـز دسـتگاه های اجرایی کشـور‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬تعـداد ‪ ۱۸‬هـزار و ‪ ۱۹۸‬داوطلـب در‬ ‫ایـن آزمـون پذیرفتـه می‌شـوند‪.‬‬ ‫دکتـر حسـین توکلـی در گفـت‌و گـو بـا ایسـنا ضمـن‬ ‫اعلالم ایـن مطلـب اظهار کرد‪ :‬برای شـرکت در پنجمین‬ ‫آزمـون اسـتخدامی متمرکـز دسـتگاه‌های اجرایـی کشـور‬ ‫سـال ‪ ۹۷‬تعـداد ‪ ۴۲۷‬هـزار و ‪ ۷۰۱‬داوطلـب ثبـت نـام‬ ‫کردنـد کـه از ایـن تعـداد ‪ ۲۶۸‬هـزار و ‪ ۳۲۶‬داوطلـب زن‬ ‫و مـا بقـی مـرد بودنـد‪ .‬بـه عبـارت دیگـر ‪ ۷۴/۶۲‬درصـد‬ ‫داوطلبـان ایـن آزمـون زن بودنـد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه افـزود‪ :‬پنجمیـن آزمـون اسـتخدامی‬ ‫متمرکـز دسـتگاه‌های اجرایـی کـ ـشـ ــور سـال ‪ ۹۷‬بـ ــرای‬ ‫‪ ۹‬دسـتگاه اجرایـی کشـور صبـح روز جمعـه ‪ ۱۵‬تیـر برای‬ ‫‪ ۴۲۷‬هـزار و ‪ ۷۰۱‬داوطلـب در ‪ ۱۳۹‬شهرسـتان و ‪۲۳۴‬‬ ‫حـوزه امتحانـی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫مشـاور عالـی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور‬ ‫گفـت‪ :‬از تعـداد ‪ ۴۲۷‬هـزار و ‪ ۷۰۱‬داوطلـب ایـن دوره‬ ‫از آزمـون‪ ،‬تعـداد ‪ ۳۶۶‬هـزار و ‪ ۱۷۰‬نفـر در جلسـه آزمـون‬ ‫حاضـر بودنـد‪ .‬بـه عبـارت دیگـر ‪ ۸۵.۶۱‬درصـد حاضـر‬ ‫و ‪ ۱۴.۳۹‬درصـد غایـب بودنـد‪ .‬در واقـع از تعـداد‬ ‫حاضریـن در جلسـه آزمـون تعـداد ‪ ۲۳۲‬هـزار و ‪ ۶۶۱‬نفـر‬ ‫معـادل ‪ ۶۳.۵۴‬درصـد زن و تعـداد ‪ ۱۳۳‬هـزار و ‪ ۵۰۹‬نفر‬ ‫معـادل ‪ ۳۶.۴۶‬درصـد مـرد هسـتند‪.‬‬ ‫دکتـر توکلـی اظهـار کـرد‪ :‬ظرفیـت پذیـرش در‬ ‫پنجمیـن آزمـون اسـتخدامی متمرکـز دسـتگاه هـای‬ ‫اجرایـی کشـور سـال ‪ ۱۳۹۷‬بـا تغییراتـی کـه اعلالم شـده‬ ‫‪ ،‬تعـداد ‪ ۱۸‬هـزار و ‪ ۱۹۸‬نفـر بـرای ‪ ۹‬دسـتگاه اجرایـی‬ ‫کشـور اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور‪ ،‬ظرفیـت‬ ‫اسـتخدامی وزارت آمـوزش و پـرورش در ایـن دوره‬ ‫ردیف‬ ‫سمت‬ ‫تعداد‬ ‫مقطع‪/‬رشته‬ ‫جنسیت‬ ‫تحصیلی‬ ‫ثبت نام متقاضیان جذب هیات علمی در‬ ‫دانشگاه ها و موسسات تابع وزارت علوم تحقیقات و‬ ‫فناوری از ‪ ۲۱‬شهریور آغاز و تا ‪ ۶‬مهر ‪ ۹۷‬ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مرکز جذب هیات علمی وزارت‬ ‫علوم تحقیقات و فناوری‪ ،‬جدول زمانبندی فراخوان‬ ‫جذب هیات علمی شهریور ‪ ۹۷‬را به دانشگاه ها و‬ ‫موسسات تابع ابالغ کرد‪.‬‬ ‫براساس جدول زمانبندی فراخوان شهریور ‪،۹۷‬‬ ‫اعالم نیاز دانشگ ــاه‌ها از ‪ ۲۰‬م ــرداد ‪ ۹۷‬آغـ ـ ــاز و تـ ـ ــا‬ ‫‪ ۱۰‬شهریور‪ ۹۷‬ادامه خواهد داشت‪ .‬موسسات تابعه‬ ‫با اعالم نیاز‪ ،‬شرایط اختصاصی هر دانشگاه و شرایط‬ ‫ویژه پذیرش رشته ها را نیز باید قید کنند‪.‬‬ ‫براساس جدول زمانی منتشر شده‪ ،‬بررسی مرکز‬ ‫نظارت در خـ ـصـ ـ ــوص اع ــالم نی ــاز دانشـ ـگ ــاه‌ه ــا‬ ‫از ‪ ۱۱‬شهریور‪ ۹۷‬آغاز شده و تا ‪ ۱۴‬شهریور ‪ ۹۷‬ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین از ‪ ۱۷‬شهریور ‪ ۹۷‬تا ‪ ۲۰‬شهریور ‪ ،۹۷‬نظر‬ ‫مرکز نظارت وزارت علوم به دانشگاه ها اعالم می شود‪.‬‬ ‫ثبت نام متقاضیان جذب در فراخوانی عمومی از‬ ‫‪ ۲۱‬شهریور ماه آغاز شده و تا ‪ ۶‬مهر ماه ‪ ۹۷‬ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫فرایند رسیدگی دانشگاه ها به درخواست‬ ‫مقاضیان جذب هیات علمی از ‪ ۷‬مهرماه آغاز شده‬ ‫و تا ‪ ۷‬دی ماه ‪ ۹۷‬ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫براساس جدول زمانی منتشر شده‪ ،‬فرایند تایید‬ ‫نهایی مرکز جذب از ‪ ۸‬دی ‪ ۹۷‬آغاز و تا ‪ ۲۳‬بهمن ‪۹۷‬‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمدرضا رضوان طلب در ابالغیه ای به دانشگاه‬ ‫■□■‬ ‫قانون استخدام ناجا دائمی شد‬ ‫توانایی سرپرستی‪ ،‬توانایی کار بر روی کلیه تجهیزات شبکه‪ ،‬توانایی طراحی و راه اندازی شبکه‬ ‫های ‪ LAN ، WAN‬تسلط بر مکانیزم های روتینگ ‪ ،‬مسلط بر ‪CCNP - CCNA‬‬ ‫تسلط بر ابزارهای آفیس‬ ‫توانایی کار بر روی کلیه تجهیزات شبکه‪ ،‬توانایی راه اندازی شبکه های ‪ ، LAN WAN‬توانایی‬ ‫عیب یابی شبکه‪ ،‬آشنایی کامل با مکانیزم های روتینگ‪ ،‬آشنایی با ‪CCNP - CCNA‬‬ ‫تسلط بر ابزارهای آفیس‬ ‫‪۱‬‬ ‫مسئول شبکه‬ ‫‪۱‬‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫‪۲‬‬ ‫کارشناس‬ ‫شبکه‬ ‫‪۲‬‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫لیسانس‬ ‫کامپیوتر‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫‪۳‬‬ ‫کارشناس‬ ‫امور حقوقی و‬ ‫قراردادها‬ ‫‪۱‬‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫لیسانس ‪/‬‬ ‫فوق لیسانس‬ ‫حقوق‬ ‫‪ ۵‬سال‬ ‫تسلط بر امور حقوقی شرکت ها‪ ،‬تسلط بر امور قراردادها‪ ،‬آشنایی کامل با نظام بانکی و پرداخت‬ ‫‪۴‬‬ ‫کارشناس‬ ‫حسابداری‬ ‫مالی‬ ‫‪۱‬‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫لیسانس‪/‬‬ ‫فوق لیسانس‬ ‫حسابداری‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫‪۵‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫اندروید‬ ‫‪۱‬‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫لیسانس‬ ‫کامپیوتر‬ ‫آشنایی کامل با صدور اسناد حسابداری و تهیه صورت تلفیقی ‪ ،‬آشنایی کامل با استانداردهای‬ ‫حسابداری‪ ،‬آشنایی کامل با قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای همکاران‬ ‫سیستم و راهکاران‬ ‫‪ ۲‬سال‬ ‫تسلط بر برنامه نویسی اندروید‪ ،‬سابقه کار در صنعت پردخت‬ ‫ها عنوان کرد‪ :‬هر داوطلب به محض ثبت نام از حقوق‬ ‫مکتسبه ثبت نام برخوردار است و باید شرایط سالم و‬ ‫عادالنه شرکت وی در رقابت فراهم شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬از هرگونه تضییع حق و تعیین و یا‬ ‫محدود کردن دایره انتخاب شوندگان‪ ،‬قبل از بررسی‬ ‫علمی و سایر صالحیت ها خودداری شود‪ .‬هرگونه‬ ‫تضییع حق آحاد داوطلبان و برهم زدن شرایط رقابت‬ ‫عادالنه و مهندسی حائزین شرایط موجب وزر و‬ ‫خسارت در دنیا و آخرت خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین در این فراخوان تاکید شده است‬ ‫فرایندهای جذب از طریق سامانه جامع جذب‬ ‫اعضای هیأت علمی صورت می گیرد و شایسته‬ ‫است ذینفعان و تمامی مراجع ذیربط‪ ،‬امور مربوط به‬ ‫جذب اعضای هیأت علمی و مراحل مختلف آن را‬ ‫ً‬ ‫صرفا از طریق این سامانه پی گیری کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب‬ ‫طرح دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در این کمیسیون خبر داد‪.‬‬ ‫علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون‬ ‫امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسالمی‬ ‫در توضیح نشست سه‌شنبه (‪ 2‬مرداد) این کمیسیون‬ ‫گفت‪ :‬طرح دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران که از اسفند ‪ 1382‬تا پایان سال‬ ‫‪ 139٦‬به صورت آزمایشی اجرا شده بود‪ ،‬در جلسه امروز‬ ‫کمیسیون به تصویب رسید‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده‬ ‫‪ 88‬قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به این صورت به‬ ‫تصویب رسید؛ با اعمال اصل ‪ 11٠‬قانون اساسی فرزندان‬ ‫رزمندگان اعم از آزادگان و جانبازان که به ازای هر ماه‬ ‫رزمندگی از ‪ 12‬روز کسری خدمت برخوردار می‌شوند‪ ،‬این‬ ‫میزان بدون سقف است‪.‬‬ ‫نمایندهمردمبابلدر مجلسشورایاسالمیافزود‪:‬بدیهی‬ ‫استپساز تصویبمجلسشورایاسالمیو تائیدیهشورای‬ ‫نگهبان‪،‬قوانینفوقالذکراجرائیخواهندشد‪.‬‬ ‫شرکت مهندسی سیﺴتم یاس ارغوانی وابﺴته به بانک ملت جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در کل کشور از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تخصص و مهارت های مورد نیاز‬ ‫لیسانس‬ ‫کامپیوتر‬ ‫● از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم‬ ‫رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی مورد نظر‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫سن‬ ‫جنسیت‬ ‫سابقه فعالیت مرتبط‬ ‫استان‪-‬توضیحات‬ ‫استان‬ ‫پشتیبان دستگاه کارتخوان‬ ‫دیپلم‪ -‬فوق دیپلم‪ ،‬لیسانس مدیریت‪،‬‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬صنایع‬ ‫‪ 1370‬به بعد‬ ‫آقا‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫آشنا به ‪ ICDL‬و روابط عمومی قوی و داشتن‬ ‫فن بیان و ظاهر مناسب و توانایی انجام برنامه ریزی و مدیریت زمان‬ ‫تهران‬ ‫آشنا به ‪ ICDL‬و روابط عمومی قوی و داشتن فن بیان و ظاهر‬ ‫مناسب( کل کشور به جز تهران فقط‬ ‫مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم مورد بررسی قرار می گیرد)‬ ‫کل کشور به جز تهران‬ ‫آقا‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫مرتبط مدیریت‬ ‫آشنایی با دانش مدیریت عمومی‪ ،‬مدیریت منابع انسانی و مدیریت‬ ‫بازاریابی تسلط بر مهارت های‬ ‫برخورداری از مهارتهای گفتاری و نوشتاری قوی‬ ‫برخورداری از مهارت های تحلیلی و منطق و استدالل‬ ‫توانمندی ارتباطی قوی‬ ‫گلستان‬ ‫کرمانشاه‬ ‫هرمزگان‬ ‫خانم‬ ‫حداقل ‪ 1‬سال‬ ‫روابط عمومی خوب‬ ‫آشنایی با مهارت ‪ICDL‬‬ ‫توانایی انجام برنامه ریزی و مدیریت زمان‬ ‫زنجان‬ ‫خوزستان‬ ‫آشنا به ‪ ICDL‬و روابط عمومی قوی و‬ ‫داشتن فن بیان توانایی انجام برنامه ریزی و مدیریت زمان‬ ‫توانایی مدیریت عمومی و بازاریابی‬ ‫مازندران‬ ‫خوزستان‬ ‫قم‬ ‫زنجان‬ ‫اصفهان‬ ‫روابط عمومی قوی و داشتن فن بیان توانایی انجام برنامه ریزی و‬ ‫مدیریت زمان‬ ‫توانایی مدیریت عمومی و بازاریابی و توانمندی ارتباطی قوی و‬ ‫برخورداری از مهارت های تحلیلی و منطق و استدالل‬ ‫قزوین‬ ‫کرمان‬ ‫هرمزگان‬ ‫خوزستان‬ ‫فارس‬ ‫مازندران‬ ‫پشتیبان دستگاه کارتخوان‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ذکر سمت مورد درخواست در ایمیل ارسالی‬ ‫دیپلم و فوق دیپلم‬ ‫مدیر مرکز‬ ‫متصدی مرکز تماس‬ ‫لیسانس مدیریت‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫روان شناسی‬ ‫مسئول کارگاه (کارشناس‬ ‫فنی)‬ ‫لیسانس مدیریت‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬صنایع‬ ‫الزامی است‬ ‫وبسایت‪pna.co.ir :‬‬ ‫آدرس ایمیل‪hr@pna.co.ir :‬‬ ‫‪ 1370‬به بعد‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس مدیریت‪،‬‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬صنایع‬ ‫کارشناس بازاریابی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط با رنج سنی ‪ ۳۷ – 2۵‬سال‬ ‫می‌توانند رزومه خود را با درج عنوان شغلی در قسمت‬ ‫موضوع ایمیل به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫وبسایت‪www.Sigma.ir :‬‬ ‫آدرس ایمیل‪Cv@Sigma.ir :‬‬ ‫◄‬ ‫پنجمین فراخوان جذب بورسیه داخل دانشجویان‬ ‫دکتریتخصصیدر دانشگاههایعلومپزشکیمنتشرشدو‬ ‫داوطلبانتا‪ ۱۵‬مردادفرصتدارنددر فراخوانثبتنام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬پنجمین فراخوان جذب بورسیه داخل‬ ‫دانشجویان دکتری تخصصی (‪ )Ph.D‬در دانشگاه ها‬ ‫و دانشکده های علوم پزشکــــی از ســــوی مــــرکــــز امــــور‬ ‫هیات علمی وزارت بهداشت منتشر شد‪.‬‬ ‫بر اساس این اعالم نیاز تعداد ‪ ۶۱‬نفر از دانشجویان‬ ‫دکتری تخصصی در ‪ ۳۶‬دانشکده و دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی جذب می شوند‪.‬‬ ‫مهلت ثبت نام این دوره از فراخوان تا ‪ ۱۵‬مرداد ماه‬ ‫‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫این جذب در راستای تأمین نیروی انسانی متخصص‬ ‫مورد نیاز و مأموریت های واسپاری شده به دانشگاه های‬ ‫مناطقآمایشیبهصورتمتمرکزو اینترنتیصورتمی گیرد‪.‬‬ ‫داوطلبانبایدپساز ثبتنام کدرهگیریدریافت کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس‬ ‫زمان فراخوان جذب هیت علمی‬ ‫مشخص شد‬ ‫‪ ۵‬سال‬ ‫شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات‬ ‫سیگما دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک‬ ‫در زمینه طراحی پورتال های سازمانی و بزرگترین‬ ‫ارایه دهنده ابزارهای ایجاد و راه اندازی پورتال‬ ‫های سازمانی و خدمات الکترونیکی امن با ‪۱۵‬‬ ‫سال سابقه کار در حوزه وب و خدمات الکترونیک و‬ ‫انتخاب شده به عنوان شرکت دانش بنیان در حوزه‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات در نظر دارد در راستای‬ ‫تکمیل کادر خود با شرایط زیر در استان تهران‬ ‫استخدام نماید‬ ‫از آزمـون اسـتخدامی ‪ ۱۷‬هـزار و ‪ ۳۴۷‬نفـر‪ ،‬سـازمان‬ ‫دامپزشـکی ‪ ۷۲‬نفـر‪ ،‬سـازمان شـیالت ‪ ۱۳۸‬نفـر‪ ،‬وزارت‬ ‫راه و شهرسـازی ‪ ۲۷۰‬نفـر‪ ،‬سـازمان حفاظـت محیـط‬ ‫زیسـت ‪ ۲۰۰‬نفـر‪ ،‬وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی ‪۴۵‬‬ ‫نفـر‪ ،‬سـازمان بیمـه سلالمت ‪ ۱۵‬نفـر‪ ،‬سـازمان ملـی زمیـن‬ ‫و مسـکن ‪ ۲‬نفـر و سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه ‪ ۱۰۰‬نفـر‬ ‫ا سـت‪.‬‬ ‫وی در پایـان تاکیـد کـرد‪ :‬نتایـج پنجمیـن آزمـون‬ ‫اسـتخدامی متمرکـز دسـتگاه‌های اجرایـی کشـور سـال‬ ‫‪ ۹۷‬پـس از هماهنگـی بـا سـازمان اداری و اسـتخدامی‬ ‫کشـور اعلالم مـی شـود و تار یـخ انتشـار فهرسـت اسـامی‬ ‫پذیرفتـه شـدگان بـه زودی اعلالم خواهـد شـد‪.‬‬ ‫بیـش از ایـن اعلالم شـده بـود تعـداد ‪ ۱۸‬هـزار و ‪۲۰۷‬‬ ‫داوطلـب در پنجمیـن آزمـون اسـتخدامی ‪ ۹‬دسـتگاه‬ ‫اجرایـی کشـور‪ ،‬پذیرفتـه خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫مرکز جذب اعالم کرد‪:‬‬ ‫شرکتپرداختنوینآرین‪،‬فعالدرزمینهخدماتالکترونیکبانکاقتصادنوینجهتتکمیلکادرخوددراستانتهران‬ ‫ی زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر در سمت ها ‏‬ ‫سابقه کار‬ ‫مرتبط‬ ‫جذب هیاتعلمی بورسیه‬ ‫در دانشگاههای‬ ‫علوم پزشکی آغاز شد ‬ ‫ظرفیت استخدام دستگاههای اجرایی‬ ‫کاهش یافت‬ ‫رییس جهاددانشگاهی در جمع معاونان فرهنگی این نهاد‪:‬‬ ‫در تبدیل علم به فناوری و استفاده از آن‬ ‫برای ایجاد اشتغال دچار مشکل هستیم ‬ ‫نتایج به زودی اعالم میشود‬ ‫ویژه دانشجویان دکتری؛‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس مدیریت‪،‬‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫‪ 1360‬به بعد‬ ‫‪ 1365‬به بعد‬ ‫‪ 1365‬به بعد‬ ‫‪ 1365‬به بعد‬ ‫آقا‬ ‫آقا‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫حداقل ‪ 1‬سال‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫حداقل ‪2‬سال‬ ‫از پذیرفتن دانشجویان و افرادی که پایان خدمت ندارند معذوریم‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪۱‬‬ ‫برنامه نویس ارشد‬ ‫‪۲‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫حرفه ای ‪ C#‬و ‪MVC‬‬ ‫مهارتها‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫به ایمیل هایی که فاقد ذکر عنوان شغلی و محل سکونت باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫سابقه کار‬ ‫مسلط به ‪  ،C#‬مسلط به ‪MVC Asp.net‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫برنامه‪ ‬نویس‬ ‫‪ ‬حرفه ای ‪ C#‬و ‪ASP‬‬ ‫تحت وب‬ ‫کارشناس متخصص‬ ‫‪JavaScript‬‬ ‫مسلط به مفاهیم ‪ ،Object Oriented‬مسلط به ‪Design Pattern‬‬ ‫‪ ‬آشنا با ‪  ،Domain Driven Design‬آشنا با ‪ Clean Code‬و ‪CQRS‬‬ ‫مسلط به ‪  ،C#‬مسلط به ‪ ،MVC Asp.net‬مسلط به ‪MS SQL Server T-SQL Programming‬‬ ‫‪ ‬آشنا با ‪ ،Design Pattern‬ذهن خالق در تحلیل‪ ،‬طراحی و تولید نرم افزار‪ ،‬بهینه سازی و خطایابی کدهای نرم افزار‬ ‫مسلط به ‪  ،C#‬مسلط به ‪ Asp.net‬وبفرم‪  ،‬مسلط به ‪MS SQL Server T-SQL Programming‬‬ ‫‪ ‬آشنا با ‪  ،Design Pattern‬ذهن خالق در تحلیل‪ ،‬طراحی و تولید نرم افزار‪  ،‬بهینه سازی و خطایابی کدهای نرم افزار‬ ‫مسلط به ‪  ،Javascript‬مسلط به ‪  ،JSon‬مسلط به ‪  ،Web API‬مسلط به ‪  ،Jquery‬مسلط به ‪  ،HTML‬مسلط به ‪CSS‬‬ ‫آدرس ایمیل‪hr@sys-yaas.com :‬‬ ‫حداقل ‪ ۳‬سال‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫مسلط به ‪ ،MS SQL Server T-SQL Administration‬مسلط به ‪Windows Server Administration‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫کارشناس‪ ‬پایگاه داده و‬ ‫سیستم عامل‬ ‫‪۶‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫حرفه ای پایتون‬ ‫‪۷‬‬ ‫کارشناس‪ ‬متخصص‪ ‬طراحی‬ ‫و تحلیل سامانه های‬ ‫تحت وب‬ ‫‪۸‬‬ ‫کارشناس فروش نرم افزار‬ ‫◄‬ ‫‪ ‬مسلط ‪  ،MS SQL Server T-SQL Programming‬مسلط به بهینه سازی و خطایابی ‪T_SQL‬‬ ‫یک شرکت معتبر‪ ‬پیمانکاری ‪ EPC‬فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی جهت تکمیل نیروی انﺴانی خود‬ ‫از ساکنین استان تهران و خوزستان با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫‪ ‬آشنایی با ‪  ،DNS/IIS/ VmWare‬آشنایی با سخت افزار و فایروال‬ ‫مسلط به لینوکس‪  ،‬مسلط به زبان برنامه نویسی پایتون‪  ،‬آشنا به اوپن استک‪  ،‬آشنا به کلود کامپیوتینگ‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫‪ ‬مسلط به ‪  ،HTML‬مسلط به ‪  ،CSS‬مسلط به ‪  ،JavaScript‬مسلط به ‪  ،Jquery‬مسلط به ‪MS-SQL Server T-SQL‬‬ ‫‪  ،Programming‬مسلط به مفاهیم پایگاه داده رابطه ای‪  ،‬مسلط به نرم افزارهای ‪ CMS‬با ‪  ،Portal‬آشنایی با ‪#C‬‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫سابقه کار فروش در شرکت های نرم افزاری‪  ،‬مسلط به جمع کردن پروپوزال برای محصول‬ ‫مسلط به فروش محصوالت نرم افزاری‪  ،‬فن بیان و قدرت سخنوری خوب و قدرت مذاکره باال‪  ،‬ترجیحا آشنا با امور‬ ‫قراردادها‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫کد شغل‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی‬ ‫سابقه کاری‬ ‫(سال)‬ ‫محل خدمت‬ ‫‪E01‬‬ ‫مهندس پروژه‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫ماهشهر‬ ‫‪P01‬‬ ‫کارشناس تدارکات‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪۵‬‬ ‫ماهشهر‬ ‫‪C01‬‬ ‫سرپرست کارگاه‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫ماهشهر‬ ‫‪C02‬‬ ‫کارشناس کنترل کیفی‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪۵‬‬ ‫ماهشهر‬ ‫‪CO3‬‬ ‫کارشناس ‪HSE‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪۵‬‬ ‫ماهشهر‬ ‫‪C04‬‬ ‫کارشناس دفتر فنی خط لوله‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪۵‬‬ ‫ماهشهر‬ ‫‪C05‬‬ ‫کارشناس دفتر فنی سیویل‬ ‫(مسلط به فهارس بها)‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪۵‬‬ ‫ماهشهر‬ ‫‪C06‬‬ ‫کارشناس نقشه برداری‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪۵‬‬ ‫ماهشهر‬ ‫‪C07‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪۵‬‬ ‫تهران‬ ‫‪CO8‬‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪۵‬‬ ‫تهران‪/‬ماهشهر‬ ‫‪CO۹‬‬ ‫منشی‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪۵‬‬ ‫تهران‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫درج کد شغلی در موضوع ایمیل الزامی است‬ ‫آدرس ایمیل‪gh.projectjob2018@gmail.com :‬‬
‫اخبار استان‬ ‫‪4‬‬ ‫◄‬ ‫کوتاه و گویا‬ ‫◄‬ ‫رئیس پلیس فتا استان ایالم‪:‬‬ ‫مدیر بهزیستی استان تهران خبر داد‪:‬‬ ‫پرداخــت وام ‪ ۲۰‬میلیون تومانی برای‬ ‫اشتغال مددجویان بهزیستی‬ ‫مدی ــر بهزیس ــتی اس ــتان ته ــران گف ــت‪ :‬ب ــرای اش ــتغال مددجو ی ــان بهزیس ــتی ‪ ۲۰‬میلی ــون‬ ‫توم ــان وام ب ــا کارم ــزد ‪ ۴‬درص ــد و بازپرداخ ــت ‪ ۵‬س ــاله ب ــه آنه ــا پرداخ ــت می‌ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬دار ی ــوش اف ــزود‪ :‬در بخ ــش اش ــتغال نی ــز دول ــت تدبی ــر و امی ــد برنام ‌هه ــای‬ ‫بســیار مناســبی را اجــرا کــرده اســت و در واقــع محدودیتــی بــرای ارائــه تســهیالت در حــوزه اشــتغال‬ ‫ندار ی ــم‪ .‬ضم ــن ای ــن ک ــه ه ــم اکن ــون ت ــا س ــقف ‪ ۲۰‬میلی ــون توم ــان وام اش ــتغال ب ــه مـ ـ ــددجویان‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫تح ــت پوش ــش اس ــتان ته ــران ب ــا کارم ــزد ‪ ۴‬درص ــد و بازپرداخ ــت ‪ ۵‬س ــاله پرداخ ــت م ‌‬ ‫بیش از ‪ 2‬هزار شغل‬ ‫در جزیره قشم ایجاد شد‬ ‫رییــس اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ســازمان منطقــه آزاد قشــم گفــت‪ 2 :‬هــزار و ‪ 179‬شــغل‬ ‫ظ ــرف س ــه م ــاه نخس ــت س ــال ج ــاری در ح ــوزه ه ــای اصن ــاف‪ ،‬گردش ــگری‪ ،‬صنع ــت و مع ــدن و‬ ‫ســرمایه گــذاری ایــن جزیــره ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫ســلیمان رنجبــری در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود‪ :‬در ایــن مــدت ‪ 8٦‬فقــره پروانــه کســب توســط‬ ‫شــهرداری و ‪ 124‬فقــره توســط ســازمان منطقــه آزاد قشــم صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬در به ــار امس ــال ‪ 1٠3‬ش ــغل در ح ــوزه صنع ــت و مع ــدن‪ 143 ،‬ش ــغل در ح ــوزه‬ ‫گردش ــگری و ‪ 2٠2‬ش ــغل نی ــز در نتیج ــه س ــرمایه گ ــذاری ه ــا و ثب ــت ش ــرکت ه ــا در قش ــم ایج ــاد‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری گیالن تأکید کرد‪:‬‬ ‫بومی گرایی اولویت دســتگاه قضا‬ ‫رئی ــس کل دادگس ــتری گی ــان ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه بوم ــی گرای ــی و ج ــذب نیروه ــای بوم ــی از‬ ‫سیاس ــت ه ــای دس ــتگاه ه ــا قضای ــی اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬قض ــات بای ــد از جای ــگاه خ ــود ش ــناخت‬ ‫کاف ــی داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬احم ــد س ــیاوش پ ــور اظهارک ــرد‪ :‬بوم ــی گرای ــی و ج ــذب نیروه ــای بوم ــی در‬ ‫اس ــتان ه ــای مح ــل زندگ ــی از سیاس ــت ه ــای مه ــم ق ــوه قضایی ــه اس ــت‪.‬‬ ‫پلیس فتا در استان ایالم در مقطع افسری استخدام می‌کند‬ ‫رئیس پلیس فتا استان ایالم‬ ‫گفت‪ :‬پلیس فتا استان ایالم از بین‬ ‫جوانان متعهد و متخصص واجد‬ ‫شرایط استخدام می‌کند‪.‬‬ ‫علی جمالی در گفت‌وگو با فارس‬ ‫در ایالم اظهار داشت‪ :‬بر اساس سهمیه‬ ‫اختصاصی جذب نیرو در سال جاری‬ ‫تعدادچهار نفرمرداز بینجوانانمتعهد‬ ‫و مومن با دارا بودن شرایط عمومی‪،‬‬ ‫داشتن اعتقاد و التزام به دین مبین‬ ‫اسالم‪ ،‬التزام عملی به قانون جمهوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬اعتقاد به والیت مطلقه فقیه‬ ‫و تابعیت ج ـ ـم ـ ـهـ ــوری اسالمـ ــی‪،‬‬ ‫عدم سابقه عضویت یا وابستگی خود‬ ‫و خانواده به احزاب و گروه‌های سیاسی معارض‬ ‫جمهوری اسالمی‪ ،‬نداشتن محکومیت قضایی و‬ ‫سوء پیشینه موثر کیفری‪ ،‬عدم اعتیاد به مواد مخدر‪،‬‬ ‫داشتن سالمت و توانایی جسمی و روانی متناسب‬ ‫با خدمت در نیروی انتظامی را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی به شرایط اختصاصی استخدام در پلیس‬ ‫فتا اشاره کرد و افزود‪ :‬داشتن مدرک تحصیلی در‬ ‫مقاطع دکتری‪ ،‬کارشناسی ارشد و لیسانس در‬ ‫رشته‌های تحصیلی مهندسی کامپیوتر با گرایش‬ ‫نرم افزار‪ ،‬هوش مصنوعی و مهندسی فناوری‬ ‫رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران خبر داد‪:‬‬ ‫ممنوعیت عقد قرارداد و استخدام خویشاوندان‬ ‫در شهرداری تهران‬ ‫فرمانده انتظامی آستارا خبر داد‬ ‫انهدام باند هرمی در آســتارا‬ ‫فرمان ــده انتظام ــی آس ــتارا از انه ــدام و دس ــتگیری ‪ ۱۳‬نف ــر عض ــو ی ــک بان ــد هرم ــی غیرمج ــاز در‬ ‫ای ــن شهرس ــتان خب ــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬ســرهنگ رســول عزیــزی در جمــع خبرنــگاران در ایــن بــاره اظهارکــرد‪ :‬در پــی‬ ‫دریافــت خبــری مبنــی بــر فعالیــت یــک شــرکت هرمــی در ســطح آســتارا‪ ،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫پلیــس ایــن شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬مام ــوران پلی ــس آ گاه ــی موف ــق ب ــه شناس ــایی و کش ــف مح ــل فعالی ــت ای ــن بان ــد‬ ‫در یکــی از محــات آســتارا شــده و بالفاصلــه پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی جهــت بررســی‬ ‫موض ــوع درمح ــل م ــورد شناس ــایی حاض ــر ش ــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی آســتارا بــا بیــان اینکــه ‪ ۱۳‬متهــم ‪ ۱۹‬تــا ‪ ۲۹‬ســاله در ایــن بــاره دســتگیر شــدند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬متهمــان جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مقــر پلیــس آ گاهــی شهرســتان انتقــال یافتنــد‪.‬‬ ‫وی ضم ــن هش ــدار درب ــاره گرفت ــار ش ــدن جوان ــان در دام ای ــن مس ــائل‪ ،‬ب ــه خانواد ‌هه ــا و‬ ‫جوان ــان توصی ــه ک ــرد هوش ــیاری ه ــای الزم درب ــاره فعالی ــت ش ــرکت ه ــای هرم ــی و ش ــبکه ه ــای‬ ‫کالهب ــرداری را در نظ ــر گرفت ــه ت ــا در دام اف ــراد س ــودجو و کالهب ــرداران گرفت ــار نش ــوند‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد‪:‬‬ ‫نحــوه جذب نیرو در مجموعه راهداری‬ ‫نیازمند بازنگری است‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده‌ای اســتان یــزد گفــت‪ :‬نحــوه جــذب ن ــیرو در مجموعــه‬ ‫راهدار ‌‬ ‫یه ــای اس ــتان ی ــزد نیازمن ــد بازنگ ــری اس ــت ز ی ــرا در بس ــیاری از م ــوارد نیروه ــا ب ــدون‬ ‫ضابط ــه ج ــذب ش ــده‌اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬علــی علیخانــی در جلســه معاونــان و کارکنــان اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده‌ای و مدیــران شهرســتانی اســتان یــزد بــا رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده‌ای‬ ‫کش ــور در م ــورد نی ــروی انس ــانی نی ــز بی ــان ک ــرد‪ :‬نح ــوه ج ــذب نی ــروی انس ــانی ب ــار س ــنگینی اس ــت‬ ‫ک ــه ب ــه ادارات اس ــتانی تحمی ــل ش ــده ز ی ــرا تع ــدادی از ای ــن نیروه ــا ب ــدون ضابط ــه و ب ــدون ط ــی‬ ‫تش ــریفات اداری وارد مجموع ــه ش ــده ان ــد و برخ ــی نی ــز تخص ــص الزم را ندارن ــد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه هشدار داد‪:‬‬ ‫آزمایشــگاه های تخصصی دانشگاه‬ ‫صنعتی همدان کارشــناس ندارند‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه صنعت ــی هم ــدان گف ــت‪ :‬باتوج ــه ب ــه اینک ــه اج ــازه ج ــذب نی ــرو جدی ــد را‬ ‫ندار یــم بنابرایــن در برخــی از آزمایشــگاه هــای تخصصــی کارشــناس ندار یــم کــه ایــن امــر خطرنــاک‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫محم ــود نیل ــی در گفتگ ــو ب ــا مه ــر گف ــت‪ :‬براس ــاس قوانی ــن کش ــور محدودیت ــی ب ــرای ای ــن‬ ‫دانشــگاه در زمینــه نســبت کارمنــد بــه اســتاد ایجــاد شــده اســت بنابرایــن درحــال حاضــر نمــی توانیــم‬ ‫ب ــرای برخ ــی از آزمایش ــگاه ه ــای تخصص ــی خ ــود کارش ــناس ج ــذب کنی ــم‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬آزمایش ــگاه ه ــای رباتی ــک‪ ،‬ش ــیمی‪ ،‬مع ــدن و نی ــروی ای ــن دانش ــگاه کارش ــناس‬ ‫ندارن ــد ک ــه نب ــود کارش ــناس در ای ــن فضاه ــا ب ــرای دانش ــجویان بس ــیار خطرن ــاک اس ــت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه صعتــی همــدان خاطرنشــان کــرد‪ :‬علــی رغــم اینکــه قــرارداد برخــی از نیروهــای‬ ‫دانشــگاه نیــز پایــان یافتــه امــا هنــوز اجــازه جــذب نیــرو جدیــد بــه مــا داده نمــی شــود‪.‬‬ ‫کمبود نیرو در بیمارســتان شهید گنجی‬ ‫برازجان از مشــکالت مهم است‬ ‫سرپرســت شب ـ ـکـ ــه بهداشـ ــت و درمـ ــان شهرســتان دشتـ ــستـ ــان گ ـ ـفـ ـ ــت‪ :‬ک ـم ـبــود ن ـ ـیـ ــرو‬ ‫در بیمارســتان شــهید گنجــی برازجــان از مشــکالت مهــم اســت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬مار ی ــا خویش‌دوس ــت در مراس ــم معارف ــه رئی ــس جدی ــد بیمارس ــتان ش ــهید‬ ‫گنج ــی برازج ــان اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫خویش‌دوس ــت تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬متاس ــفانه کمب ــود نی ــرو در بیمارس ــتان ش ــهید گنج ــی از‬ ‫مش ــکالت مه ــم اس ــت ک ــه امی ــدوارم ب ــا ن ــگاه و ی ــژه مس ــئوالن در ای ــن خص ــوص اق ــدام ش ــود‪.‬‬ ‫‪ 5500‬ایثارگر در خراسان رضوی بیکار هستند‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت‪ :‬در خراسان رضوی پنج هزار و ‪٥٠٠‬‬ ‫ایثارگر بیکار می باشد که با محدودیت هایی موجود در حوزه استخدام‪ ،‬تالش می کنیم با ایجاد‬ ‫اشتغال های جدید مشکل خانواده های معظم شاهد و ایثارگر را حل کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش صبح توس‪ ،‬حجت االسالم حسین با اشاره به آمار بیکاری در میان ایثارگران‬ ‫خراسان رضوی نیز خاطر نشان کرد‪ :‬متاسفانه علی رغم تالش هایی که تاکنون انجام گرفـ ــته‪،‬‬ ‫پنج هزار و ‪ ٥٠٠‬ایثارگر در استان بیکار بوده که سهم شهرستان قوچان ‪ 18٠‬بیکار می باشد‪.‬‬ ‫اطالعات و مهندسی برق با گرایش مخابرات امن‬ ‫و رمزنگاری است‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات‬ ‫فرماندهی انتظامی استان ایالم شرایط سنی برای‬ ‫مقاطع دکتری ‪ 28‬سال‪ ،‬فوق لیسانس ‪ 24‬سال و‬ ‫لیسانس ‪ 22‬سال با معدل حداقل ‪ 1٥‬عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬حداقل قد ‪ 17٠‬سانت برای داوطلبان‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫جمالی با اشاره به اینکه ای ـ ــن اس ـ ــتخ ـ ــدام‬ ‫به صورت پیمانی ‪ ٥‬ساله است‪ ،‬خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫خانواده‌های معظم شهداء‪ ،‬جانبازان‪،‬‬ ‫ایثارگران و خانواده کارکنان نیروهای‬ ‫مسلح و نخبگان علمی در اولویت‬ ‫استخدام هستند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا استان ای ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم‬ ‫با بیان اینکه داشتن کارت پایان خدمت‬ ‫‪ 2‬سال به سن استخدامی افزوده‬ ‫می‌شود گفت‪ :‬بسیجیان فعال و‬ ‫پلیس افتخاری نیز ‪ 2‬سال به سن‬ ‫استخدامی آنان افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫جمالی افزود‪ :‬همچنین داوطلبان‬ ‫از بستگان درجه یک و دو شهداء‬ ‫(پدر‪،‬مادر‪ ،‬خواهر‪ ،‬همسر و فرزند )‬ ‫از ‪ ٥‬سال ارفاق سنی برای استخدام‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬داوطلبان حداکثر تا‬ ‫‪ 1٠‬مرداد ماه سال جاری از ساعت ‪ 11‬الی ‪13‬‬ ‫روزهای اداری به پلی ـ ــس ف ـ ــتا واق ـ ــع در ای ـ ــالم‬ ‫بلوار شهید بهشتی‪-‬جنب ستاد فرماندهی‬ ‫انتظامی‪ .‬استان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تمام مراحل استخدامی از قبیل‬ ‫معاینات پزشکی مصاحبه تحقیقات و غیره برابر‬ ‫با شرایط و ضوابط استخدام از سوی مدیریت‬ ‫گزینش و استخدام استان صورت می‌پذیرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته شفافیت شورای اسالمی شهر‬ ‫تهران جزییات طرح تعارض منافع در شهرداری‬ ‫تهران را تشریح کرد و گفت‪ :‬در طرح تعارض منافع‬ ‫بیان شده که بستگان مدیران ارشد در شهرداری‬ ‫امکان ارتقاء در سطح مدیریت ارشد و نیز‬ ‫استخدام در دوره تصدی وی را ندارند‪.‬‬ ‫بهاره آروین در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬در تشریح طرح‬ ‫تعارض منافع که یک فوریت آن چندی پیش در‬ ‫صحن علنی شورای شهر به تصویب رسید گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه چندی است اخباری در خصوص‬ ‫انتصابات خویشاوندی در شهرداری تهران که در‬ ‫دوره‌های گذشته انجام شده‪ ،‬منتشر می شود که‬ ‫تصویب نهایی طرح تعارض منافع که بر عدم‬ ‫استخدام خویشاوندان مدیران ارشد در بدنه شهرداری‬ ‫تاکید دارد‪ ،‬می‌تواند به این موضوع پایان دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه در دوره های قبل این‬ ‫گونه بوده است که بستگان و آشنایان مدیران ارشد‬ ‫در بخش های مختلف شهرداری مشغول به کار‬ ‫می شدند و این اقدام یکی از مصادیق تعارض‬ ‫منافع است؛ چرا که مدیران ارشد می‌توانند بر روی‬ ‫همکاران خود در دیگر بخش‌های شهرداری اعمال‬ ‫نفوذ کرده تا بستگانشان در آن بخش‌ها مشغول به‬ ‫کار شده و یا به سطح مدیران ارشد ارتقاء یابند‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه طرح‬ ‫مدیریت تعارض منافع در راستای ممنوعیت‬ ‫چنین اقداماتی است‪ ،‬گفت‪ :‬اعمال نفوذ مدیران‬ ‫ارشد برای به کارگرفتن آشنایان و دوستانشان در‬ ‫شهرداری سبب از کار افتادن مکانیزم شایسته‬ ‫ساالری می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در طرح تعارض منافع بیان‬ ‫شده که بستگان مدیران ارشد در شهرداری امکان‬ ‫ارتقاء در سطح مدیریت ارشد و نیز استخدام در‬ ‫دوره تصدی وی را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬البته تبصره‬ ‫استثنایی وجود دارد که اگر بستگان این مدیران‬ ‫ارشد از طریق آزمون فراگیر و رسمی وارد شهرداری‬ ‫شوند‪ ،‬استخدام ایشان بالمانع است‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت استخدام و ارتقاء بستگان به سطح مدیران‬ ‫ارشد ممنوع اعالم شده است‪.‬‬ ‫آرو یـن بـا بیـان اینکـه بـه زودی ایـن طـرح در صحن‬ ‫نشـاءاهلل‬ ‫یشـود و ا ‌‬ ‫علنـی شـورای شـهر مطـرح م ‌‬ ‫دیگـر شـاهد چنیـن انتصابـات فامیلـی در شـهرداری‬ ‫نخواهیـم بـود در پاسـخ بـه سـوالی در مـورد اسـتخدام‬ ‫آشـنایان مدیـران در دوره گذشـته گفـت‪ :‬معمـوال در‬ ‫یشـود کـه قانـون عطـف بـه‬ ‫ادبیـات حقوقـی گفتـه م ‌‬ ‫یشـود‪ .‬البتـه امیدوار یـم ا گـر در دوره پیـش‬ ‫مـا سـبق نم ‌‬ ‫از تصو یـب ایـن طـرح مـوارد غیر شایسـ ـ ــته سـاالرانه‌ای‬ ‫رخ داده است‪ ،‬فشار افکار عمومی به اصالح آن موارد‬ ‫کمـک کنـد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه ای ــن ط ــرح چن ــد فص ــل‬ ‫دارد‪ ،‬گف ــت‪ :‬در فص ــل اول‪ ،‬ب ــه تعر ی ــف مفاهی ــم‬ ‫پرداخت ــه ش ــده اس ــت و در بن ــد دیگ ــر نی ــز در م ــورد‬ ‫م ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــازات‌ها تع ـ ـ ـی ـ ـ ـ ــین ت ـ ـ ـ ــکلیف ش ــده و در‬ ‫‪ ٥‬بن ــد باقیمان ــده دیگ ــر مصادی ــق تع ــارض مناف ــع‬ ‫شناس ــایی و ممن ــوع اع ــام ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئیس این ستاد خبر داد‬ ‫ایجاد ‪ ۴۰۰‬هزار شغل در مناطق محروم‬ ‫توسط ستاد اجرایی امام خمینی (ره)‬ ‫رئیـس سـتاد اجرایـی حضـرت امـام خمینـی (ره)‬ ‫از ایجـاد ‪ ۴۰۰‬هـزار شـغل توسـط ایـن سـتاد در مناطـق‬ ‫محـروم کشـور طـی چهـار سـال اخیـر خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫دیـروز طـی نامـه‌ای به رئیس‌جمهـوری بـرای برای کمک‬ ‫بـه متقاضیـان اشـتغالزایی و محرومیت‌زدایـی اعلام‬ ‫آمادگـی کردیـم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم‪ ،‬محمـد مخبـر در‬ ‫آییـن بهر ‌هبـرداری از بیمارسـتان برکت شـهید سـتاری‬ ‫قرچـک‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬تـا قبـل از حضـور آقـای هاشـمی‬ ‫قاضـی‌زاده در وزارت بهداشـت بـه غیـر از بخشـی از‬ ‫حـوزه دارو یـی هیـچ حضـوری در حـوزه بهداشـت و‬ ‫درمـان نداشـتیم‪.‬‬ ‫نکـه اعتقـاد خاصـی به وزیر بهداشـت‬ ‫وی بـا بیـان ای ‌‬ ‫دار یـم‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬االن مـا می‌ترسـیم مدیریـت یـک‬ ‫شرکت را به جوان‪ 3٥،3٠‬ساله واگذاری کنیم‪ .‬در حالی‬ ‫کـه زمـان جنـگ می‌خواسـتیم خوزسـتان را کـه هـم مـرز‬ ‫نکـه منافقـان‪،‬‬ ‫آبی ‌‪،‬هـم هوایـی و دریایـی داشـت و هـم ای ‌‬ ‫صـدام و آمریکایـی را در کنـار خـود می‌دیـد بـه یـک جـوان‬ ‫‪ 2٥‬سـاله (وزیـر بهداشـت دولـت دوازدهـم) بسـپاریم‪.‬‬ ‫نکـه بـه آن روزهـا برگردیـم‪ ،‬ادامـه‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر ای ‌‬ ‫داد‪‌:‬مامور یـت سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام‬ ‫توانمندسازی و ایجاد اشتغال در مناطق محروم کشور‬ ‫اسـت در ایـن راسـتا طـی ‪ 4‬سـال اخیـر بـا هزینـه ‪ 42‬هـزار‬ ‫میلیـارد تومانـی ‪ 4٠٠‬هـزار شـغل را ایجـاد کرده‌ایـم‪.‬‬ ‫رئیـس سـتاد اجرایـی فرمـان حضرت امـام با تاکید‬ ‫نکـه پـول و مدیریت بـرای مردم اسـت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بـر ای ‌‬ ‫دیـروز در نامـه‌ای بـه رئیس‌جمهویـر اعالم کردیـم از یک‬ ‫تا ‪ 1٠٠‬درصد به هر جریانی که متقاضی اشـ ــتغالزای ـ ــی‬ ‫و م ـ ـحـ ــرومیت‌زدایی است کمک می‌کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر تعاون‪:‬‬ ‫مهلت جذب تسهیالت اشتغال روستایی تا پایان شهریورماه است‬ ‫معاون امور تعاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬مهلت جذب تسهیالت اشتغال روستایی تا‬ ‫پایان شهریورماه است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سید حمید کالنتری در نشست‬ ‫با استاندار بوشهر اظهار داشت‪ :‬سفرهای استانی‬ ‫با هدف بررسی و پیگیری موضوع توسعه اشتغال‬ ‫روستایی در دستور کار داریم و در بوشهر هم این‬ ‫موضوع دنبال می شود‪.‬‬ ‫معاون امور تعاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫افزود‪ :‬آخر شهریورماه پایان مهلت جذب تسهیالت‬ ‫اشتغال روستایی در کل کشور در نظر گرفتیم و‬ ‫امیدواریم شاهد رونق اشتغال در روستاها باشیم‪.‬‬ ‫وی به اهمیت فعالیت تعاونی‌ها اشاره کرد و‬ ‫ادامه داد‪ :‬بخش تعاون یک حوزه مردمی و از میان‬ ‫مردم برخواسته است که می تواند به خوبی در خدمت‬ ‫جامعه باشد و همبستگی و بهره وری را ارتقا دهد‪.‬‬ ‫کالنتری تصریح کرد‪ :‬تشکیل تعاونی های تولیدی‬ ‫و صادراتی در هر شهرستان عامل سودآوری با محوریت‬ ‫افزایش تولید و صادرات است و حتی می‌توان ارزش‬ ‫افزوده اقتصادی در این بخش را به چند برابر افزایش‬ ‫داد‪ .‬معاون امور تعاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫با بیان اینکه برای غلبه بر مشکالت نیازمند اتحاد و‬ ‫تالش بیشتر هستیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬نیاز امروز حوزه‬ ‫اقتصاد و تعاون کشور هم گرایی و همبستگی است‪.‬‬ ‫معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری کل استان کرمان‬ ‫نتایج فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعالم شد‬ ‫معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری کل‬ ‫استان کرمان گفت‪ :‬نتایج فراخوان تاسیس دفاتر‬ ‫خدمات الکترونیک قضایی بر روی سامانه خدمات‬ ‫الکترونیک قضایی به نشانی اینترنتی ‪ adliran.ir‬قابل‬ ‫مشاهدهاست‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری میزان‪ ،‬خالقی معاون آمار و‬ ‫فناوری اطالعات دادگستری کل استان کرمان گفت‪:‬‬ ‫نتایج فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک‬ ‫قضایی بر روی سامانه خدمات الکترونیک قضایی به‬ ‫نشانی اینترنتی ‪ adliran.ir‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این فراخوان در کلیه حوزه‌های‬ ‫قضایی شهرستان و بخش سراسر کشور برگزار و نتایج به‬ ‫صورت سراسری اعالم شده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در این‬ ‫فراخوان امتیازات با توجه به مدرک تحصیلی‪ ،‬سابقه‬ ‫قضایی و حقوقی‪ ،‬مدیریت و مهارت‌های فناورانه‬ ‫در نظر گرفته شده است وهمچنین با در نظر گرفتن‬ ‫سهمیه‌های قانونی اقدام به اعالم باالترین نمرات تا سه‬ ‫برابر ظرفیت هر حوزه قضایی شده است‪.‬‬ ‫این مقام قضایی در استان کرمان اظهار داشت‪:‬‬ ‫فهرست افراد قبول شده پس از طی مراحل گزینش و‬ ‫مصاحبه‌های تخصصی در حوزه‌های قضایی مربوطه‬ ‫جهت اخذ پروانه معرفی می‌شوند‪.‬‬ ‫خالقی در پایان خاطر نشان ساخت‪ :‬در صورتی‬ ‫که متقاضیان به نتایج فراخوان اعتراض داشته باشند‬ ‫می‌توانند ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز از تاریخ اعالم به سامانه‬ ‫‪ adliran.ir‬مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫کوتاه و گویا‬ ‫کمبود نیرو‪ ،‬چالش اصلی‬ ‫محیط‌زیست «اسفراین» است‬ ‫ن گفت‪ :‬کمبود‬ ‫رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اسفرای ‌‬ ‫نیرو چالش اصلی محیط زیست اسفراین است‪.‬‬ ‫«روح‌اهلل الیق» در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به این‌که شمار نیروی فعال‬ ‫ن به مراتب کمتر از استاندارد جهانی است‪،‬‬ ‫در محیط‌زیست اسفرای ‌‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به استانداردهای جهانی به ازای هر ‪ ۳۰۰۰‬هزار هکتار‬ ‫مناطق دشتی و به ازای هر ‪ ۱۵۰۰‬هکتار در مناطق کوهستانی یک نیرو الزم‬ ‫است این در حالی است که در شهرستان اسفراین ‪ ۶۰۰۰‬هکتار مناطق‬ ‫دشتی و حدود ‪ ۴۲‬هزار هکتار مناطق کوهستانی تحت حفاظت وجود‬ ‫دارد که محیط‌بان‌ها باید به‌صورت شیفتی فعالیت کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در مناطق حفاظت شده این شهرستان ‪ ۶۶‬نیرو فعالیت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کفاشان تبریز خبرداد‬ ‫ثبت کفش دست دوز تبریز‬ ‫در فهرست ملی میراث فرهنگی کشور‬ ‫رئیس اتحادیه کفاشان تبریز‪ ،‬از ثبت کفش دست دوز تبریز در‬ ‫فهرست ملی میراث فرهنگی کشور خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضا جباریان‌فام در گفت‌وگو با فارس در تبریز اظهار داشت‪ :‬شهر‬ ‫تبریز به عنوان پایتخت صنعت چرم و کفش از قدمت بسیار باالیی‬ ‫برخوردار بوده و بیش از ‪ ۹۰‬درصد تولید کفش دست دوز تمام چرمی نیز در‬ ‫تبریز توسط استادکاران مجرب تولید می‌شود‌‪.‬‬ ‫‪ 500‬نفر به زودی در پتروشیمی‬ ‫دهلران مشغول به کار می شوند‬ ‫نماینده مردم دهلران در مجلس گفت‪ ۵۰۰ :‬نفر به زودی در پتروشیمی‬ ‫دهلران مشغول به کار می شوند‪.‬‬ ‫شادمهر کاظم زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت‪ :‬شهرستان دهلران‬ ‫دارای پروژه های بزرگ نفت و گاز در غرب کشور است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یکی از مهمترین طرح های این شهرستان پتروشیمی‬ ‫دهلران با تولید ‪ ۸۵۰‬هزار تن انواع محصول است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این طرح هم اکنون در دست اجراست و در آینده‬ ‫شتاب می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۳۶‬هزار میلیارد ریال برای احداث این‬ ‫پروژه نیاز است‪.‬‬ ‫کاظم زاده تصریح کرد‪ :‬به زودی ‪ ۵۰۰‬نفر در این طرح بزرگ مشغـــول‬ ‫به کار می شوند‪.‬‬ ‫یزد با کمبود مربی معارف‬ ‫و مهدویت مواجه است‬ ‫رئیس بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) از کمبود مربی‬ ‫معارف و مهدویت در استان یزد خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمود رستگاری در نشست بنیاد مهدویت که با‬ ‫حضور امام جمعه یزد برگزار شد‪ ،‬از اجرای طرح «گفتمان مهدوی و بهار‬ ‫علوی» خبر داد و اظهار داشت‪ :‬همه مقدمات برای اجرای این طرح فراهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برخی مشکالت موجود برای اجرای این طرح بیان‬ ‫کرد‪ :‬برای اجرای این طرح با مشکالتی از جمله کمبود مربی معارف و‬ ‫مهدویتمواجههستیم‪.‬‬ ‫معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند‪:‬‬ ‫قانون کار در منطقه آزاد اروند‬ ‫تسهیل شد‬ ‫معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند از تسهیل قانـــون کار‬ ‫در این منطقه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬سید علی موسوی اظهار کرد‪ :‬ورود‬ ‫سرمایه‌گذار و افزایش میزان سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های‬ ‫توسعه شهری است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما در منطقه آزاد اروند به‌شدت به دنبال این موضوع‬ ‫هستیم و تالش داریم تا با ارائه راهکارهای مختلف شاهد رونق توسعه در‬ ‫منطقه باشیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬حصار کشی منطقه‪ ،‬ایجاد دروازه‌های ورودی‪،‬‬ ‫لغو روادید‪ ،‬تقویت زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و بسیاری از اقدامات‬ ‫انجام‌شده در منطقه نیز در همین راستا است‪.‬‬ ‫موسوی با بیان اینکه یکی از مواردی که سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر‬ ‫قرار می‌دهد قراردادی است که بین کارگر و کارفرما انجام می‌شود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬بر همین اساس قرارداد کار در مناطق آزاد در دبیرخانه شورای عالی‬ ‫مناطق آزاد تصویب و به این مناطق ابالغ شد‪.‬‬ ‫معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای سازمان منطقه آزاد‬ ‫اروند عنوان کرد‪ :‬این قرارداد بسیاری از محدودیت‌هایی که در قرارداد کار‬ ‫سرزمین اصلی بسته می‌شود را برداشته و دست کارگر و کارفرما را در بستن‬ ‫قرارداد باز می‌گزارد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬این قرارداد به‌عنوان نمونه و الگویی واحد برای کلیه‬ ‫کارگاه‌های واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری‪ ،‬صنعتی و ویژه اقتصادی‬ ‫استو باتوجهبهفلسفهبنیادینو راهبردیاینمناطقتصویب‌شدهاست‪.‬‬ ‫موسوی افزود‪ :‬اهداف این قرارداد شامل تسریع در امور زیربنایی‪ ،‬عمران‬ ‫و آبادانی‪ ،‬رشد و توسعه اقتصادی‪ ،‬سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی‪،‬‬ ‫ایجاد اشغال سالم و مولد‪ ،‬تنظیم بازار کار‪ ،‬تولید و صادرات است‪.‬‬ ‫کارخانه های زندان رجایی شهر‬ ‫محل اشتغال روزانه ‪ ۱۴۰‬نفر از‬ ‫مددجویان‬ ‫سرپرست زندان رجایی شهر گفت‪ ۱۴۰ :‬نفر از مددجویان در مجتمع‬ ‫تولیدی زندان مشغول بکار هستند و مطابق با دستورالعمل سازمانی‬ ‫ماهیانه حقوق در یافت می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی زندان رجایی شهر‪ ،‬ضیایی افزود‪ :‬اشتغال از‬ ‫برنامه ریزیهای اصلی و حیاتی سازمان زندانهاست بطوریکه در راستای‬ ‫سیاستهای اصالحی وتربیتی و برنامه های اصلی کاهش آسیب به آن‬ ‫توجه خاصی شده است‪.‬‬ ‫وی در خصوص اشتغال مددجویان گفت‪ :‬استفاده از نیروی کار‬ ‫مددجویان و ظرفیت های موجود سبب افزایش حس اعتماد به نفس و‬ ‫خود باوری در میان آنان می شود ‪.‬‬ ‫ضیایی افزود‪ :‬مجتمع تولیدی زندان در صنایع چوب ‪ ،‬فلزکاری‪،‬‬ ‫خیاطی و بسته بندی مواد غذایی در حال فعالیت است ‪.‬‬
‫اجتماعی‬ ‫‪۵‬‬ ‫وقتی یک مشاور امال ک متقاضیان مسکن را تا درب منزل‬ ‫مشایعت می‌کنند‪ ،‬این مشایعت و همراهی تا حد باالیی‬ ‫ً‬ ‫متقاضیان ملک را از وقوع خطراتی که بعضا کالهبرداران در‬ ‫آ گهی‌های جعلی ایجاد می‌کنند‪ ،‬به دور می‌دارد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه داللی و واسطه‌گری هیچ‌وقت حذف‬ ‫نمی‌شود ادامه داد‪ :‬بهتر است نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌هایی‬ ‫طراحی شود که در آن‌ها نقش واسطه از بین نرود‪.‬‬ ‫مشاوره امالک درگذر زمان‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امال ک سخن خود را با تاریخچه‬ ‫این شغل درکشورمان شروع می‌کند و بابیان اینکه درگذشته‬ ‫ً‬ ‫هیچ ضوابطی در این شغل نبود گفت ‪ :‬معموال یک میز و‬ ‫چند صندلی ویک چراغ عالءالدین ویک فرد با کاله شاپو از‬ ‫مشخصه‌های دفاتر امال ک آن زمان بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه به مشاوران امال ک دالل می‌گفتند‬ ‫افزود‪ :‬دالل یعنی داللت‌کننده و این مناسب‌ترین نام براین‬ ‫حرفه است‪ .‬درواقع دالالن حلقه واسط بین طرفین معامله‬ ‫«خریدار و فروشنده» هستند‪.‬‬ ‫خسروی که خود سابقه ‪ ٥٠‬ساله در این حرفه دارد‪ ،‬در ادامه‬ ‫سخنانش به تشکیل اتحادیه امال ک درسال ‪ 1342‬هم‌زمان‬ ‫با شکل‌گیری سایر اتحادیه‌ها اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫زمانی که اتحادیه را تحویل گرفتم با کمک اعضا ‪ ،‬ساختمان‬ ‫آن را درتهران بنا نهادیم و سعی کردیم با توجه مقتضیات زمان‬ ‫تحوالتی در این اتحادیه ایجاد کنیم ‪.‬‬ ‫وی از ارائه آموزش به اعضای صنف و راه‌اندازی دانشگاه‪،‬‬ ‫مشاوران امال ک به عنوان این تحوالت نام برد و گفت ‪ :‬البته‬ ‫خیلی تالش کردیم که ازتوان قضات بازنشسته یا وکال جهت‬ ‫مدارک الزم جهت پروانه کسب‬ ‫الزم به ذکر است که بر اساس اطالعات مندرج در سایت‬ ‫اتحادیه صنف مشاوران امال ک تهران مدارک الزم جهت‬ ‫دریافت پروانه کسب مشاوران امال ک به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪ .1‬دو قطعه عکس متقاضی‬ ‫‪ .2‬کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی متقاضی‬ ‫‪ .3‬اصل و کپی برابر اصل شده با تاریخ روز از دفترخانه‬ ‫سند محضری ملک(بنچاق و سند ملکیت – اجاره‌نامه و‬ ‫صلحنامه محضری )‬ ‫‪ .4‬اصل و کپی برابر اصل شده با تاریخ روز از دفترخانه پایان‬ ‫کار تجاری یا اداری ملک‬ ‫دیگر خبری از کاله شاپویی‌ها نیست؛ فعالیت پزشکان و روحانیون در این حرفه‬ ‫آنچه در رابطه با شغل مشاوره امالک باید بدانید‬ ‫دو هزار و ‪ 170‬دانش‌آموخته‬ ‫مقطع لیسانس‪،‬‬ ‫‪ 650‬نفر از زنان‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 100‬روحانی‬ ‫و حدود ‪ 400‬پزشک‬ ‫مجوز دفتر مشاوره امالک دارند‬ ‫◄ مشاوره امالک ازجمله مشاغلی است که درسال‌های اخیر به واسطه پیشرفت‬ ‫روزافزون تکنولوژی دچار تغییرات زیادی شده است‪ .‬زمانی در کوچه پس‌کوچه‌های شهر‬ ‫مغازه‌های را می‌دیدیم که یک میزو چند صندلی ویک چراغ عالءالدین ابزار دیگری نداشتند و‬ ‫فردی با یک کاله شاپو کار داللی یا واسطه‌گری برای فروش و اجاره امالک را درآن انجام می‌داد‪.‬‬ ‫درگذشته دالالن‪ ،‬معامالت رابین افراد تسهیل می‌کردند و آن‌ها را به انجام معامله مطلوب‬ ‫و سودمند ترغیب کرده‪ ،‬در قبال این واسطه‌گری اجرت دریافت می‌کردند‪،‬اما این روزها به دلیل‬ ‫افزایش ساخت وسازمسکن و سودی که خرید ‪ ،‬فروش و اجاره امالک دارد‪ ،‬بسیاری ترغیب‬ ‫شده‌اند با تخصص‌های مختلف وارد این حرفه شوند‪ .‬گواه این مدعا فعالیت بالغ بر ‪ 120‬هزار‬ ‫بنگاه مشاوره امالک دارای مجوز درسطح کشور است که برخی از آن‌ها توسط فار غ‌التحصیالن‬ ‫کمک به مشاوران امال ک بهره ببریم که به دلیل عدم استقبال‬ ‫آنها به نتیجه نرسید‪.‬‬ ‫نیست گفت‪ :‬فقط درتهران دو هزار و ‪ 17٠‬دانش‌آموخته مقطع‬ ‫لیسانس مجوز دفتر مشاور امال ک دارند و در کل کشور ‪ ٦٥٠‬نفر از‬ ‫زنان ‪ ،‬بیش از ‪ 1٠٠‬روحانی و حدود ‪ 4٠٠‬پزشک مجوز دفتر مشاوره‬ ‫امال ک دارند‪.‬‬ ‫سواد خواندن و نوشتن برای جواز کسب کافی است‬ ‫مدرک تحصیلی مشاوران امال ک و اینکه چرا شرط داشتن‬ ‫مدرک تحصیلی برای ورود به این حرفه قرارداده نمی‌شود ؟‬ ‫موضوع دیگریست که خسروی در پاسخ به آن با قانون نظام صنفی‬ ‫کشور اشاره می‌کند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه قانون‌گذار می‌گوید که سواد خواندن و‬ ‫نوشتن برای جواز کسب کافی است افزود‪ :‬به همین خاطر آمدیم‬ ‫و چندین ساعت دوره آموزشی برای متقاضیان راه‌اندازی دفتر‬ ‫مشاوره امال ک قراردادیم تا آنها در شروع کار با یکسری اصول‬ ‫حقوقی موردنیاز آشنا شوند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امال ک در ادامه به آمار جالبی اشاره‬ ‫می‌کند وبا بیان اینکه تعداد زیادی از فارغ‌التحصیالن مجوز‬ ‫دفتر مشاوره امال ک دارند و دیگر خبری از آن کاله شاپویی‌ها‬ ‫نه دیوار را می‌توان خراب کرد و نه شیپور را شکست‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امال ک کشور در ادامه سخنانش‬ ‫گریزی به وضعیت این روزهای مشاوران امال ک و ورود اپلیکیش های‬ ‫امال ک آنالین می زندو با اشاره به اینکه نمی‌توان در مقابل ورود‬ ‫تکنولوژی مقاومت کرد گفت‪ :‬رئیس قبلی اتحادیه مشاوران‬ ‫امال ک در اظهارنظری اعالم کرد که من دیوار را خراب می‌کنم و‬ ‫شیپور را می‌شکنم که مــن در این ـجــا اعــالم م ـی‌ک ـنــم نه دیوار را‬ ‫می‌توان خراب کرد و نه شیپور را شکست‪.‬‬ ‫دانشگاه‌ها‪ ،‬زنان و حتی تعدادی از پزشکان و روحانیون راه‌اندازی شده است ‪.‬‬ ‫البته این روزها شغل مشاوره امالک تعبیر دیگری هم کرده است و آن ورود سایت‌ها ‪،‬‬ ‫اپلیکیشن ها و استارت آپ به این حوزه است که تا حدودی ماهیت این شغل را دچار دگرگونی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫سخنان مصطفی قلی خسروی‪ ،‬رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور دررویداد استارت آپی‬ ‫امالک آنالین ما رابر آن داشت تا در این گزارش به وضعیت این حرفه و راه‌های ورود به آن بپردازیم ‪.‬‬ ‫خسروی ‪ ۷4‬ساله و بازنشسته ارتش که به مرد موسفید امالک شهرت دارد از سال ‪۱۳۵۲‬‬ ‫وارد صنف بنگاه‌داری شده است و به غیر از دوره جدید در فاصله سال‌های ‪ ۱۳۷۸‬تا ‪ ۱۳۹۲‬نیز‬ ‫به مدت ‪ ۱۵‬سال ریاست اتحادیه کشوری مشاوران امالک را بر عهده داشت‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه فعاالن این دو اپلیکیشن جوانان همین‬ ‫کشور هستند افزود‪ :‬اما باید به این موضوع توجه شود که نباید‬ ‫نقش واسطه را از خرید و فروش حذف کرد و این کار عواقب‬ ‫خطرناکی دارد‪.‬‬ ‫خسروی با اشاره به اینکه ما اهل تخریب کردن اپلیکیشن ها‬ ‫نیستیم و آماده تعامل سازنده با مدیران این کسب‌وکارهای نوپا‬ ‫هستیم گفت‪ :‬اینکه جوانان بیایند و حاصل شکوفایی ذهنشان را‬ ‫در راستای توسعه اقتصادی حوزه امال ک بکار برند‪ ،‬باعث افتخار‬ ‫برای اتحادیه است و ما از این جوانانی که زحمت می‌کشند و این‬ ‫استارت آپ ها را راه‌اندازی می‌کنند‪ ،‬حمایت می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه کسی نمی‌تواند مقابل دانش بایستد‬ ‫و حرکت این استارت آپ ها فرآیندی است که کسی نباید‬ ‫مقابل آن‌ها قرار بگیرد‪ ،‬اما هم‌زمان نباید از تعامل سازنده‬ ‫کسب‌وکارهای سنتی و مجازی نیز در جهت بهبود کسب‌وکار‬ ‫و معیشت مردم‪ ،‬غافل شویم افزود‪ :‬رونق کسب‌وکارها در تعامل‬ ‫است و شاید ما در تعامل با یکدیگر به راهکارهای بهتری در‬ ‫جهت توسعه امال ک دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫خسروی افزود‪ :‬مخالفتی با اصل این استارت آپ ها نداریم‪،‬‬ ‫ولی همواره می‌گوییم که اگر قرار است ملکی فروش برود‪ ،‬بهتر‬ ‫است تا خطرات معامالت را با کمک مشاورین امال ک تا حد‬ ‫امکان کاهش دهیم‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ 120‬هزار مشاور امالک در سطح کشور‬ ‫رئیس اتحادیه امال ک با اشاره به فعالیت ‪ 12٠‬هزار مشاور‬ ‫امال ک در سطح کشور گفت‪ :‬اگر یک مشاور بر معامله داللت‬ ‫نکند و دلیل نیاورد‪ ،‬تبعات خاص خود را خواهد داشت؛ زیرا‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫عنوان شغل‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫جنسیت‬ ‫حداقل تجربه مفید‬ ‫توضیحات‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫کارشناسی‪/‬کارشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت منابع انسانی‪،‬‬ ‫مهندسی صنایع دولتی‬ ‫و رشته های مرتبط‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫مسلط به نرم افزارهای حقوق و‬ ‫دستمزد ‪ Excel،word‬و حضور و‬ ‫غیاب دنیای پردازش و فرآیندهای‬ ‫منابع انسانی‬ ‫کارشناس امور بانکی‬ ‫کارشناسی ‪ /‬کارشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫حسابداری مدیریت‬ ‫بازرگانی‪ ،‬مدیریت مالی‬ ‫اقتصاد‪ ،‬مهندس صنایع‬ ‫خانم ‪ 2‬نفر‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫آشنا به امور بانکی ومالی‪ ،‬نرم‬ ‫افزارهای مالی‪ ،‬قانون تجارت‬ ‫مالیاتهای مستقیم‪ ،‬زبان انگلیسی‬ ‫و روابط عمومی باال و روحیه کار‬ ‫تیمی‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫کاردانی‪/‬کارشناسی‬ ‫رشته های مدیریت‬ ‫زبان انگلیسی‬ ‫خانم‬ ‫‪ 1‬سال‬ ‫مسلط به نرم افزارهای ‪Excel،‬‬ ‫‪ word‬و زبان انگلیسی و روابط‬ ‫عمومی باال‬ ‫ناظر کشتارگاه‬ ‫کارشناسی‪/‬کارشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫دامپروری‬ ‫آقا‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫ترجیحا سا کن اسالمشهر و حومه‬ ‫حدا کثر سن ‪ 45‬سال‬ ‫کارمند فروش‬ ‫کاردانی‪/‬کارشناسی‬ ‫بازرگانی ‪‌،‬دامپروری‬ ‫خانم ‪ 2‬نفر‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫سا کن کر ج ترجیحا آشنا به‬ ‫سیستم پخش و فروش حدا کثر‬ ‫سن ‪ 35‬مسلط به نرم افزارهای‬ ‫‪Excel ، word‬‬ ‫داوطلبان می توانند درخواست خود را با ذکر عنوان شغلی در قسمت ‪ subject‬به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HRMengage93@gmail.com‬‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫مسلط و باتجربه درمکالمه‪ ،‬مکاتبه مذاکره و ترجمه‬ ‫همزمان به زبان انگلیسی (‪)Native‬‬ ‫توانایی نامه‌نگاری بازرگانی‪ ،‬تجاری و پاسخگویی‬ ‫حرفه‌ای به ایمیل (ارسال و دریافت) با هدف عقد‬ ‫قرارداد و مدیریت بازرگانی با شرکت‌های خارجی فعال‬ ‫در شبکه‌های مجازی‪ ،‬ترجمه روان و بارگذاری مطلب‬ ‫در سایت بازنشر مطالب در کانال‪ ،‬پایگاه خبری و ‪...‬‬ ‫ارسال رزومه به نشریه دام و کشت و صنعت‬ ‫‪L.damkesht@gmail.com‬‬ ‫را در اینﺴتاگرام دنبال کنید‬ ‫‪bazarekar_journal‬‬ ‫‪ .٥‬در صورت اجاره عالوه بر مدارک باال(اجاره‌نامه ‪ ٥‬ساله‬ ‫پرینتی به همراه کد رهگیری و هولوگرام از زمان تشکیل پرونده‬ ‫الی ‪ ٥‬سال) (طبق تأییدیه پستی)اصل و کپی برابر اصل شده با‬ ‫تاریخ روز از دفترخانه ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬در صورت خرید ‪،‬مبایعه‌نامه خرید پرینتی با کد رهگیری‬ ‫و هولوگرام طبق تأییدیه کد پستی واحد صنفی اصل و کپی برابر‬ ‫اصل شده با تاریخ روز از دفترخانه ‪.‬‬ ‫‪ .7‬متراژ واحد صنفی نباید کمتر از ‪ 12‬متر مربع باشد‪.‬‬ ‫‪ .8‬اصل و کپی برابر اصل شده با تاریخ روز از دفترخانه‬ ‫تأییدیه کدپستی واحد صنفی‪.‬‬ ‫‪.9‬رضایتمحضریمؤجرطبقاجارهنامهپرینتی(روز‪-‬ماه‪-‬سال)‪.‬‬ ‫‪ .1٠‬رضایت محضری مالک جهت تغییر شغل یا نقل و‬ ‫انتقال سرقفلی ‪.‬‬ ‫‪ .11‬رضایت محضری شریک با کپی صفحه اول شناسنامه‬ ‫و کپی کارت ملی و یک قطعه عکس از شریک‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر اداری خود دعوت به همکاری می نماید‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مــن در این ـجــا‬ ‫اعــالم م ـی‌ک ـنــم‬ ‫نه دیوار را‬ ‫می‌توان خراب کرد‬ ‫و نه شیپور را شکست‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک برند در صنایع غذایی‬ ‫یک شرکت محصوالت غذایی‬ ‫جهت تکمیل کادر واحد مارکتینگ خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫محصول‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫طراح و‬ ‫گرافیست‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪ Excel‬و‬ ‫‪powerpoint‬‬ ‫آشنا به نرم افزارهای طراحی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی و تولیدی‬ ‫به یک کارمند بازرگانی خانم‬ ‫با تحصیالت مرتبط و آشنایی کامل به زبان انگلیسی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی عباس آباد دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫توضیحات‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر تولید هایکالس‬ ‫کارشناس ارشد صنایع‪ ،‬الزاما با سابقه مرتبط در تولید هایکالس‬ ‫مسلط به فرآیندهای تولید و برنامه ریزی‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر تعمیرات و‬ ‫نگهداری‬ ‫کارشناس ارشد مکانیک‪ ،‬ساخت و تولید‪ ،‬حداقل ‪ 15‬سال سابقه‬ ‫مرتبط در کارخانجات تولیدی‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس ارشد صنایع‪،‬حداقل ‪ 10‬سال سابقه مرتبط در تدوین‪ ،‬و طراحی‬ ‫زیر ساخت بخش تضمین و کنترل کیفیت‪ ،‬آشنا به استانداردهای‬ ‫مرتبط با صنایع چوب و پیاده سازی ‪ISO‬‬ ‫مدیر تضمین کیفیت‬ ‫‪CV97HR@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ساختمانی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود دعوت به همکاری می‌نماید‪.‬‬ ‫مهندس دفتر فنی (مهندس عمران) ‪ 10‬سال سابقه‬ ‫مهندس کنترل پروژه (مهندس عمران ‪ -‬صنایع)‪ 15‬سال سابقه‬ ‫(مکالمه ومکاتبه)‪ ،‬آشنا به امور بازرگانی در امر صادارت‬ ‫مهندس برق (آشنا به اجرا و دفتر فنی) ‪ 10‬سال سابقه‬ ‫و واردات با سابقه کارمفید نیازمند است‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک (آشنا به اجرا و دفتر فنی) ‪ 10‬سال سابقه‬ ‫لذا از متقاضیان خواهشمند است رزومه خود را ازطریق‬ ‫مهندس معمار (آشنا به کلیه ضوابط شهرداری و آتش‌نشانی)‬ ‫ایمیل ذیل ارسال نمایید‪.‬‬ ‫مهندس محاسب ‪ 10‬سال سابقه‬ ‫‪info@falatgroup.com‬‬ ‫●جهت فعالیت در بخش ‪social media‬‬ ‫●آشنایی با روانشناسی رنگها و محتواسازی‬ ‫●آشنایی با رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماعی‬ ‫●آشنایی با تصویرسازی و تولید محتوای تصویری‬ ‫ارسال رزومه به‪Bartar.navid@yahoo.com :‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫بازرگانی‪/‬کارشناسی‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کار‪ ،‬آشنا با نمایندگان فروش در شهرستان ها‬ ‫ارسال رزومه به نشانی‪mm.ploy@yahoo.com :‬‬ ‫● جهت پیشبرد اهداف و سیاست گذاری ها‬ ‫● پیشبرد و ارتقاء محصوالت‬ ‫● آشنا به ماکتینگ و با تحصیالت مرتبط‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪info@ekbatan.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در محدوده فرمانیه‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫حسابدار فروش‪:‬‬ ‫رشته مهندسی صنایع مدیریت بازرگانی‬ ‫مدیریت صنعتی‪ ،‬مدیریت دولتی‪‌،‬آقا‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫‪ -2‬حسابدار‪:‬‬ ‫رشته حسابداری‪ ،‬خانم‪ ،‬حداقل یکسال سابقه کار‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪ofoghealborz@gmail.com‬‬
‫فنون کار و کاریابی‬ ‫نگاهی به‬ ‫آیا تصور می‌کنید هر کارفرمایی در آرزوی استخدام شما است‬ ‫اهمیت زبان بدن در مصاحبه های شغلی‬ ‫چرا تا به حال در جایی استخدام نشده اید؟‬ ‫شـ ـن ــونـ ــده را ن ــاام ـ ـ ــید و‬ ‫گیـج مـ ــی کـ ــند‪ .‬ا گـر تون‬ ‫صـدای متغیـر داشـته‬ ‫باشـید مـردم مـی تواننـد‬ ‫تشـخیص دهند که شما‬ ‫ناراحـ ــت یـ ــا خوشـحال‬ ‫راضـ ــی هـ ــستید‪.‬‬ ‫هنگام وارد شدن‬ ‫شانه ها را‬ ‫عقب بدهید و سر را باال‬ ‫بگیرید‬ ‫هنـگام وارد شـدن‬ ‫در حالـی کـه شـانه هـا‬ ‫را عقـب و سـرتان را بـاال‬ ‫گرف ــته‌ایـ ــد مـ ـ ـسـ ـتـ ـقـ ــیم‬ ‫بـه ســمت فـرد مصاحبـه‬ ‫کننـده برو یـد و هنـگام‬ ‫معرفـی کـردن خـود بـا او‬ ‫تمـاس چشـمی برقـرار‬ ‫کنیـد ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫آیا تصور می‌کنید هر کارفرمایی در آرزوی استخدام شما است؟ استخدام شدن‬ ‫هیچ ارتباطی به این تصور ندارد‪ .‬دالیلی وجود دارند که نشان می‌دهند چرا تا به حال‬ ‫در جایی استخدام نشده‌اید‪.‬‬ ‫به گزارش زومیت‪ ،‬رزومه‌ خوبی تهیه کرده‌اید و در مورد شرکت مورد نظرتان‪،‬‬ ‫تحقیقات خوبی به عمل آورده‌اید‪ .‬تمام مواردی که کارشناسان در مورد آمادگی برای‬ ‫کار توصیه کرده‌اند را انجام داده‌اید‪ .‬با این‌حال‪ ،‬کسی هنوز با شما تماس نگرفته‬ ‫است‪ .‬چه کاری را اشتباه انجام داده‌اید؟‬ ‫تفاوتی ندارد چه میزان پیشرفت در کارتان تجربه کرده باشید؛ ممکن است حتی‬ ‫مدیریت شرکتی را بر عهده داشتید و اشخاص بسیاری را طی سال‌ها استخدام‬ ‫کرده‌اید و باز هم پشت میز استخدام شخص یا شرکتی دیگر بنشینید‪ .‬متاسفانه‬ ‫تضمینی نیست که حتما استخدام شوید حتی زمانی که در این‌باره اطمینان بسیاری‬ ‫دارید‪.‬‬ ‫با این‌حال‪ ،‬زمانی‌که مصاحبه‌های ناموفق بسیاری را پشت سر گذاشتید‪ ،‬طبیعی‬ ‫است که از عدم موفقیتتان متعجب شوید‪ .‬مسئوالن استخدام مرتب یک سری‬ ‫جمالت کلیشه‌ای را تکرار می‌کنند؛ مثل این‌که ما تصمیم گرفتیم که مسیر دیگری‬ ‫را دنبال کنیم یا اصال متوجه نمی‌شویم که دلیل استخدام نشدن شما چه بوده‬ ‫است‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬در اینجا به ذ کر مواردی می‌پردازیم که باعث شده مسئوالن‬ ‫مربوطه‪ ،‬شما را از لیست استخدامی خود خط بزنند‪.‬‬ ‫از حرکات دست ها‬ ‫استفاده کنید‬ ‫هنــگام بیــان کلمــات‬ ‫از حرکـ ـ ـ ــات دس ـت‌ها‬ ‫اســتفاده کنید‪ .‬دســت ها‬ ‫ابــزاری قــوی بــرای جلــب‬ ‫توج ـ ــه و دی ـ ــد م ـ ــثبت‬ ‫دیگــران بــه توانایــی هــای‬ ‫شما ســت‪.‬‬ ‫دست ها را با آب سرد‬ ‫در مصاحبه های شغلی زبان بدن به اندازه کلماتی که به زبان می آورید مهم‬ ‫بشوئید‬ ‫است زیرا کارفرما تمام حرکات‪ ،‬حاالت چهره‪ ،‬تون صدا و به عبارت دیگر زبان بدن‬ ‫بعـد از وارد شـدن شما را زیر نظر دارد‪ .‬بنابراین ا گر زبان بدن مناسبی در مصاحبه نداشته باشید امکان‬ ‫ممکـن اسـت دقایقـ ــی استخدام شدن تان کم است‪ .‬در ادامه با ‪ ۱۳‬زبان بدن که به شما در مصاحبه ها‬ ‫در موارد لزوم‬ ‫در انتظـار بمانید‪ .‬در این کمک می کنند آشنا شوید‪.‬‬ ‫سر را تکان دهید‬ ‫فرصـت بـه دستشـویی‬ ‫به گزارش آنا ا گر زبان بدن مناسبی در مصاحبه نداشته باشید امکان استخدام‬ ‫زن ه ـ ــا مـ ـعـ ـم ـ ــوال‬ ‫برو یـد چنـد نفـس عمیـق شدن تان کم است‪ .‬در ادامه با ‪ ۱۳‬زبان بدن که به شما در مصاح ـب ــه ها ک ـ ـمـ ــک‬ ‫بــه نشــانه تشــویق ســر را‬ ‫بکشـید و دسـت هـا را‬ ‫می کنند آشنا شوید‪.‬‬ ‫تــکان مــی دهنــد و مردهــا‬ ‫بـا آب سـرد بشـوئید تـا‬ ‫از حرکاتـی مثـل درسـت کـردن یقـه لبـاس‪،‬‬ ‫بــه نشــانه موافقــت‪ .‬هنــگام مصاحبــه بــرای‬ ‫هنگام دسـت دادن با مصاحبه کننده دسـت‬ ‫تـکان دادن دسـت هـا یـا ضربـه زدن با انگشـت‬ ‫نشــان دادن موافقــت خــود ســر تــکان دهیــد‪.‬‬ ‫هـا سـرد باشنـ ــد‪( .‬گـرم بـودن دسـت هـا نشـان‬ ‫روی میـز پرهیـز کنیـ ــد‪ .‬بـ ــا ایـ ــن ح ــرکـ ــات‬ ‫ایــن تاکتیــک در مصاحبــه هــا زمانی کــه درباره‬ ‫دهنـده اظطـراب و اسـترس شـما هسـتند‪).‬‬ ‫بـه او نشـان مـی دهیـد کـه هیـچ عالقـه ای بـه‬ ‫نــکات خــوب خودتــان صحبــت مــی کنیــد‬ ‫صحبـت هایـش ندار یـد و مـی خواهیـد هـر چه‬ ‫بســیار کار بــردی اســت‪.‬‬ ‫محکم دست بدهید‬ ‫زودتـر آن جـا را تـرک کنیـد‪.‬‬ ‫هنـگام دسـت دادن کـف دسـت هـا کاملال‬ ‫در پایان مصاحبه بلند شوید و دست بدهید‬ ‫بـه هـم برخـورد کننـد‪ .‬خیلـی محکـم یـا خیلـی‬ ‫پاها را روی هم نیندازید‬ ‫در پایــان مصاحبــه بایســتید ومنتظــر شــوید‬ ‫شـل و وارفتـه دسـت ندهیـد‪.‬‬ ‫هنـگام مصاحبـه کـف پاها بایـد روی زمین‬ ‫مصاحبــه کننــده بــرای دســت دادن ســمت‬ ‫باشـد‪ .‬انداختـن پاهـا روی هـم نش ــاندهنـ ــده‬ ‫تــان بیایــد‪ .‬هیچوقــت از پشــت میــز بــا او دســت‬ ‫صاف بنشینید‬ ‫بـی قـراری شماسـت‪.‬‬ ‫ندهیــد‪.‬‬ ‫هنـگام نشسـتن شـانه هـا عقـب و سـر بـاال‬ ‫و کـف هـر دو پـا روی زمیـن باشـ ــد‪ .‬هن ـ ـگـ ــام‬ ‫لبخند بزنید‬ ‫هنگام بیرون رفتن‬ ‫گوش دادن به مصاحبه کننده کمی به سمت‬ ‫در مـوارد لـزوم لبخنـد بزنیـد‪ .‬دائـم در حـال‬ ‫به محیط اطراف عالقه نشان دهید‬ ‫جلـو خـم شـوید و هنـگام سـوال پرسـیدن بـه‬ ‫لبخنـد زدن نباشـید چـون نشـان مـی دهید که‬ ‫هنــگام بیــرون رفتــن بــه اطــراف خــود نــگاه‬ ‫پشـتی صندلـی تکیـه بدهیـد‪.‬‬ ‫مصاحبـه را ز یـاد جـدی نگرفتـه ایـد‪.‬‬ ‫کنیــد و لبخنــد بزنیــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه از‬ ‫لحظــه ورود بــرای مصاحبــه تــا لحظــه خــروج‬ ‫مستقیمبهمصاحبه کنندهنگاه کنید‬ ‫تون صدا را تغییر دهید‬ ‫بایــد مراقــب حــرکات و ارتباطــات غیرکالمــی‬ ‫به چشـم های مصاحبه کننده خیره نشـوید‪.‬‬ ‫بـا صـدای یکنواخـت تمـام کلمـات‬ ‫خــود باشــید‪ .‬زبــان بــدن در ارتباطــات اهمیــت‬ ‫فقط کافی است با او ارتباط چشمی برقرار کنید‪.‬‬ ‫هوشـمندانه ای کـه بـه زبـان می آور یـد را خراب‬ ‫بســیار ز یــادی دارد و خیلــی ســریع تــر از کلمات‬ ‫ارتبـاط چشـمی نشـاندهنده اعتمـاد بـه نفـس‬ ‫مـی کنیـد‪ .‬صـدای یکنواخـت کسـل کننـده‬ ‫تفســیر و درک مــی شــود‪.‬‬ ‫شماسـت‪.‬‬ ‫اس ــت و احـ ـس ــاس ــات را بر ن ــمی انگیزد و فرد‬ ‫ثابت بمانید‬ ‫اشتیاق بیش از حد نشان می‌دهید‬ ‫جستجوی شغل ممکن است ماه‌ها به طول انجامد‬ ‫و اغلب جوابی از سمت شرکت‌ها دریافت ن ــمی‌کـ ــنید‪.‬‬ ‫در بهترین حالت مجبور هستید هفته‌ها برای جواب یک‬ ‫مصاحبه‌ی کاری منتظر بمانید‪ .‬زمانی‌که باالخره پاسخ‬ ‫شرکت را دریافت کردید‪ ،‬ممکن است تنها از طریق فرم‬ ‫یک ایمیل از آن مطلع شوید‪ .‬در این روند‪ ،‬شما خیلی‬ ‫راحت با گذشت زمان ناامید می‌شوید؛ به‌خصوص اگر‬ ‫برای چندین مصاحبه اقدام کرده و از هیچ‌کدام پاسخی‬ ‫دریافت نکرده باشید‪.‬‬ ‫ناامیدی را کنار بگذارید و به فعالیت خود ادامه دهید‪.‬‬ ‫در طول مصاحبه‌های کاری‪ ،‬میزان عالقه‌ی مناسبی نشان‬ ‫دهید اما اشتیاق بسیار نشان ندهید و اگر ناامیدی در‬ ‫وجودتان رخنه کرده‪ ،‬اجازه ندهید خودش را نشان دهد‪.‬‬ ‫اجازه ندهید سختی‌ها در مسیر جستجوی شغل‪ ،‬به تعامل‬ ‫با کارفرمایان احتمالی آینده راه پیدا کنند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬پل‌های پشت سر خود را در ارتباط با کارفرمایانی‬ ‫که شخص دیگری را برای شغل مورد نظر انتخاب می‌کنند‪،‬‬ ‫خراب نکنید‪ .‬هیچ زمانی نمی‌توانید حدس بزنید که آن‬ ‫کارفرما در چند ماه آینده به استخدام شخص دیگری نیاز پیدا‬ ‫می‌کند؛ اگر با او برخورد مناسبی داشته باشید‪ ،‬ممکن است‬ ‫در باالی لیست انتخابی او قرار بگیرید‪.‬‬ ‫اعتماد به نفس کافی ندارید‬ ‫بسیاریاز خطاهادر زبانبدنباعثانتقالپیامعدماعتماد‬ ‫به نـ ـف ــس در شـ ـم ــا م ـ ـ ـی‌شوند‪ .‬ارتباط چشمی ضعیف‪،‬‬ ‫سست دست دادن و بد ایستادن این پیام را می‌رسانند‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫که خودتان را باور ندارید‪ .‬اگر خود را باور نداشته باشید‪،‬‬ ‫چگونه می‌توانید انتظار داشته باشید که کارفرما به شما‬ ‫حقوقی پرداخت کند؟‬ ‫صاف بایستید‪ ،‬لبخند بزنید و به هر سوالی با اطمینان‬ ‫پاسخ دهید‪ .‬پیش از انجام هر مصاحبه‪ ،‬روحیه‌ی خود را‬ ‫تقویت کنید و با خودتان تکرار کنید که بهترین گزینه برای‬ ‫این شغل هستید‪ .‬نگرش مثبت شما بدون شک خـــود را‬ ‫در ظاهرتان نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫برای جایگاه‌های کاری کمتر مطلوب‪ ،‬بیشتر در معرض‬ ‫تبعیض قرار می‌گیرند‪ .‬پژوهش‌هایی که تا سال ‪۱۹۷۹‬‬ ‫انجام شده‌اند‪ ،‬وجود این مسئله را برای انواع مشاغل از‬ ‫جمله جایگاه‌های مدیریتی در صنایع تحت سلطه‌ی‬ ‫مردان مانند ساخت و ساز تایید کرده‌اند؛ به‌نظر می‌رسد‬ ‫که این تبعیض بیشتر به زنان و حوزه‌هایی محدود می‌شود‬ ‫که در آن‌ها‪ ،‬استخدام‌کنندگان باوری مبنی بر مناسب‬ ‫نبودن زنان برای شغل مورد نظر دارند‪.‬‬ ‫اعتماد به نفس شما بیش از حد است‬ ‫نشان دادن اعتماد به نفس مفرط باعث می‌شود که یک‬ ‫شغل را به‌راحتی از دست بدهید‪ .‬اعتماد به نفس مفرط‬ ‫در نحوه‌ی راه رفتن و قدم گذاشتن به جلسه‌ی مصاحبه‬ ‫باعث می‌شود حتی از یاد ببرید که باید آمادگی خود برای‬ ‫شغل را نشان دهید‪ .‬هدف باید این باشد که کارفرما را‬ ‫متقاعد کنید بهترین گزینه برای شغل درخواستی هستید‬ ‫اما نباید از یاد ببرید که نشان دادن احترام به کارفرما با‬ ‫برخورد دوستانه‪ ،‬حرفه‌ای و آمادگی برای سازگاری با تیم‬ ‫آن‌ها نیز اهمیت باالیی دارد‪ .‬برای نشان دادن احترام باید‬ ‫سواالتی در ارتباط با شغل بپرسید و نشان دهید که کاملا‬ ‫از هدف شرکت مطلع هستید‪.‬‬ ‫از ادبیات متوقعی استفاده می‌کنید‬ ‫ممکن است با این‌که مصاحبه‌های کاری منفی‬ ‫بسیاری را تجربه کرده باشید‪ ،‬باز هم از شرکت‌ها برای‬ ‫جواب پس دادن به خود متوقع باشید‪ .‬آن دسته از نامه‌ها‬ ‫و بیانات مصاحبه که شامل ابراز توقعات می‌شوند‪،‬‬ ‫مستقیما به جواب نه منتهی می‌شوند‪.‬‬ ‫از تعیین اولتیماتوم‌هایی مانند دو هفته‌ی دیگر منتظر‬ ‫پاسخ شما خواهم بود‪ ،‬خودداری کنید‪ .‬لحن صدای شما‪،‬‬ ‫همیشه باید مودبانه باشد و از مدیر استخدام‌کننده برای‬ ‫در نظر گرفتن شما برای موقعیت کاری متشکر باشد‪ .‬نباید‬ ‫لحنی را استفاده کنید که القا کند مسئوالن شرکت باید از‬ ‫فرصت صحبت کردن با شما مشعف باشند‪.‬‬ ‫جستجوی شغل در اکثر موارد بسیار سخت است اما‬ ‫با داشتن لیستی از مواردی که باید از آن‌ها اجتناب کنید‪،‬‬ ‫می‌توان با انگیزه‌ای مجدد برای ادامه‌ی این مسیر قدم‬ ‫برداشت‪ .‬چه مصاحبه‌ی اول و چه مصاحبه‌ی پنجاهم‬ ‫شما باشد‪ ،‬با تک تک کارفرمایان با لبخند و اشتیاق برای‬ ‫صحبت از توانایی‌های خود رو در رو شوید‪.‬‬ ‫خوش‌قیافه هستید‬ ‫برخی اعتقاد دارند که افراد جذاب در جستجوی‬ ‫شغل موفق‌تر هستند‪ .‬حتی برخی پژوهش‌ها‪ ،‬این باور را‬ ‫تایید می‌کنند‪ .‬اما پژوهش دیگری که به‌تازگی انجام شده‬ ‫است نشان می‌دهد که زنان جذاب در هنگام تقاضا‬ ‫نویسنده‪ :‬فاطمه مختاری‬ ‫پذیرش دانش‌آموزبهورز با مدرک دیپلم در قالب قرارداد کار معین‬ ‫((موضوع تبصره ‪ ۵‬ماده ‪ ۱۳‬آئین نامه اداری‪ ،‬استخدامی و تشکیالتی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ))‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود در خانه‌های بهداشت تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل اجرایی و پذیرش دانش‌آموز و استخدام بهورز‬ ‫مصوب هیئت امناء در نظر دارد تعداد ‪ 68‬نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان عمومی‪ ،‬مصاحبه و گزینش برای رشته شغلی بهورزی به‌صورت قرارداد کار معین با در نظر گرفتن شرایط ذیل بکارگیری نماید‪.‬‬ ‫عنوان رشته‬ ‫ردیف‬ ‫شغلی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نام خانه بهداشت‬ ‫نام شهرستان‬ ‫بهورز‬ ‫واصالن‬ ‫زهک‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪45‬‬ ‫بهورز‬ ‫جمال آباد‬ ‫هامون‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بهورز‬ ‫خواجه احمد‬ ‫زهک‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪46‬‬ ‫بهورز‬ ‫دولت آباد‬ ‫هامون‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47‬‬ ‫بهورز‬ ‫بندهی‬ ‫هامون‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫شیب گوره‬ ‫خالقداد نو‬ ‫زهک‬ ‫زهک‬ ‫‪5‬‬ ‫بهورز‬ ‫چوتو شرقی‬ ‫‪7‬‬ ‫بهورز‬ ‫کود‬ ‫زهک‬ ‫‪8‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫اشترک‬ ‫نادر‬ ‫حسنخون‬ ‫زهک‬ ‫ده درویش‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بهورز‬ ‫عباس رستم‬ ‫‪15‬‬ ‫بهورز‬ ‫زهک‬ ‫حاجی جالیی‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫زهک‬ ‫زهک‬ ‫کفتارگی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪44‬‬ ‫بهورز‬ ‫لطف اهلل‬ ‫هامون‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫زهک‬ ‫‪6‬‬ ‫مرد‬ ‫جنسیت‬ ‫زن‬ ‫شرایط احراز‬ ‫تعداد موردنیاز‬ ‫تحصیلی‬ ‫‪43‬‬ ‫بهورز‬ ‫کالت ساالری (باالشیخ)‬ ‫هامون‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫زهک‬ ‫زهک‬ ‫دهنو سردار‬ ‫زهک‬ ‫امیر نظام‬ ‫زهک‬ ‫‪16‬‬ ‫بهورز‬ ‫یادگار‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1۹‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2۹‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫بهورز‬ ‫کمک‬ ‫شریف آباد‬ ‫مالقاسم‬ ‫صفدر میربیک‬ ‫برج میرگل‬ ‫پوکک حاجی حیدر‬ ‫حاجی ملنگ خروط‬ ‫عبدالرحمان صفرزایی‬ ‫سنجرانی‬ ‫میلک‬ ‫سرگزی (مالعوض)‬ ‫حسین علیخان (شاهگل)‬ ‫آل گرگ‬ ‫شندل‬ ‫زاروزایی (نمکی)‬ ‫قرقری‬ ‫گله چاه‬ ‫کریم کشته‬ ‫یوسف اسالم (کرکوه)‬ ‫پودینه‬ ‫مجتمع علی حسینا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫زهک‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫زهک‬ ‫زهک‬ ‫زهک‬ ‫زهک‬ ‫هیرمند‬ ‫هیرمند‬ ‫هیرمند‬ ‫هیرمند‬ ‫هیرمند‬ ‫هیرمند‬ ‫هیرمند‬ ‫هیرمند‬ ‫هیرمند‬ ‫هیرمند‬ ‫هیرمند‬ ‫هیرمند‬ ‫هیرمند‬ ‫هیرمند‬ ‫هیرمند‬ ‫هیرمند‬ ‫هیرمند‬ ‫‪1‬‬ ‫‬‫‪1‬‬ ‫‬‫‪1‬‬ ‫‬‫‬‫‪1‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‬‫‬‫‪1‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪1‬‬ ‫‬‫‪1‬‬ ‫‬‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‬‫‪1‬‬ ‫‬‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‬‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‬‫‪1‬‬ ‫دارا بودن مدرک‬ ‫تحصیلی دیپلم کامل‬ ‫متوسطه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫زهک‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪38‬‬ ‫بهورز‬ ‫کرمی‬ ‫هامون‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3۹‬‬ ‫بهورز‬ ‫شهرک سنچولی‬ ‫هامون‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪40‬‬ ‫بهورز‬ ‫مالعلی‬ ‫هامون‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫بهورز‬ ‫تیمورآباد‬ ‫هامون‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪42‬‬ ‫بهورز‬ ‫ده بلند (موسی خان)‬ ‫هامون‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دارا بودن مدرک‬ ‫تحصیلی دیپلم کامل‬ ‫متوسطه‬ ‫‪48‬‬ ‫بهورز‬ ‫سکوهه‬ ‫هامون‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4۹‬‬ ‫بهورز‬ ‫لوتک شیرمحمد‬ ‫هامون‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫بهورز‬ ‫مجتمع عباسیه‬ ‫هامون‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪51‬‬ ‫بهورز‬ ‫ذوالفقاری‬ ‫هامون‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪52‬‬ ‫بهورز‬ ‫چهارخمی‬ ‫هامون‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪53‬‬ ‫بهورز‬ ‫سدکی‬ ‫هامون‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪54‬‬ ‫بهورز‬ ‫چلنگ‬ ‫هامون‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪55‬‬ ‫بهورز‬ ‫دهکول‬ ‫زابل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪56‬‬ ‫بهورز‬ ‫سرحدی‬ ‫زابل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪57‬‬ ‫بهورز‬ ‫افضل آباد‬ ‫نیمروز‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪58‬‬ ‫بهورز‬ ‫اهلل آباد‬ ‫نیمروز‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5۹‬‬ ‫بهورز‬ ‫کمالی‬ ‫نیمروز‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪60‬‬ ‫بهورز‬ ‫سفیدآبه ‪2‬‬ ‫نیمروز‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-1‬شرایط عمومی‪:‬‬ ‫‪ – ۱/۱‬اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان‬ ‫شناخته‌شده در قانون اساسی کشور‬ ‫‪ – ۱/۲‬داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ – ۱/۳‬التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ – ۱/۴‬داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا‬ ‫معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)‬ ‫تبصره‪ :‬معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد‬ ‫که بر اساس اعالم کمیسیون پزشکی موسسه با وظایف‬ ‫بهورزی منافات نداشته باشد‪.‬‬ ‫‪ – ۱/۵‬عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان‌گردان‬ ‫‪ – ۱/6‬عدم سابقه محکومیت جزایی مؤثر‬ ‫‪ – ۱/7‬داشتن سالمت جسمانی و روانی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت‌های‬ ‫مرتبط با آن ازجمله ده گردشی و انجام سیاری‌ها در‬ ‫روستاهای تحت پوشش (با تائید پزشک معتمد شهرستان‬ ‫یا حسب مورد‪ ،‬با تائید کمیسیون پزشکی موسسه)‬ ‫‪ – ۱/8‬نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و‬ ‫سایر واحدهای موسسه‬ ‫‪ – ۱/9‬داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی‪ ،‬پیمانی و‬ ‫یا بازخرید خدمت سایر دستگاه‌های دولتی باشند‪.‬‬ ‫‪ ۱/۱0‬نداشتن منع استخدام در دستگاه‌های دولتی‬ ‫به‌موجب آرای مراجع قانونی‬ ‫‪-2‬شرایطاختصاصی‪:‬‬ ‫‪ -۲/۱‬رعایت شرایط احراز اعالم‌شده در آگهی‬ ‫‪-۲/۲‬حداقل سن داوطلبین ‪ ۱6‬سال (‪ ۱۵‬سال و ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫و ‪ ۲9‬روز) و حداکثر ‪ ۲6‬سال تمام (‪ ۲۵‬سـال و ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫و ‪ ۲9‬روز) می‌باشد (تاریخ اولین روز شروع ثبت‌نام مبنای‬ ‫محاسبه سن قرار می‌گیرد)‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :۱‬موارد ذیل به‌شرط ارائه تائیدیه‌های معتبر‬ ‫به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد‪ .‬درهرصورت سن‬ ‫داوطلب با در نظــر گرفتـن موارد زیر نبــاید از ‪ ۲8‬سال‬ ‫(‪ ۲7‬سال و ‪ ۱۱‬ماه و ‪ ۲9‬روز ) تجاوز نماید‪.‬‬ ‫الف ) مدت خدمت انجام‌شده دوره ضرورت آقایان بر‬ ‫اساس کارت پایان خدمت‬ ‫ب ) جانبازان‪ ،‬آزادگان‪ ،‬فرزندان و همسر شهداء‪ ،‬فرزندان‬ ‫و همسر جانبازان ‪ %۲۵‬به باال‪ ،‬فرزند همسر آزادگان‬ ‫ی ) سایر موارد طبق مفاد آگهی حسب ضرورت‬ ‫تبصره ‪ :۱‬مدرک تحصیلی و تائیدیه محل سکونت از‬ ‫مراجع ذیربط استعالم خواهد شد و تطبیق اولیه انجام‌شده‬ ‫در بند فوق مالک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ - 4‬نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت‌نام‪:‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند طبق جدول ذیل‬ ‫مدارک الزم را از روز شنبه مورخ ‪ 97/۵/6‬تا روز پنج‌شنبه‬ ‫مورخ ‪ 97/۵/۱8‬صرف ًا با پست پیشتاز به آدرس‌های مذکور‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دارا بودن مدرک‬ ‫تحصیلی دیپلم‬ ‫کامل متوسطه‬ ‫که حداقل یک سال و باالتر سابقه اسارت دارند‪ ،‬رزمندگان‬ ‫باسابقهحداقل‪ 6‬ماهحضورداوطلبانهدرجبهه(فقطبسیجسپاه‬ ‫پاسداران و جهادگران ) از شرط حداکثر سن معاف می‌باشند‪.‬‬ ‫پ ) افراد خانواده معظم شهداء (پدر‪ ،‬مادر‪ ،‬خواهر و برادر‬ ‫شهید ) تا میزان ‪ ۵‬سال‬ ‫ح ) رزمندگان دارای کمتر از ‪ 6‬ماه سابقه حضور داوطلبانه‬ ‫در جبهه‪ ،‬به میزان مدت حضور در جبهه‬ ‫‪ -۲/۳‬مالک محاسبه حداقل و حداکثر سن تاریخ اولین روز‬ ‫شروع ثبت‌نام و محاسبه پایان خدمت یا معافیت سربازی و‬ ‫نیز فراغت از تحصیل تاریخ پایان مهلت ثبت‌نام می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ – 3‬نحوه ثبت‌نام و مدارک موردنیاز‪:‬‬ ‫ثبت‌نام از متقاضیان به‌صورت غیر الکترونیکی به شرح‬ ‫مندرج در آگهی دانشگاه انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‪ – ۳/۱‬مدارک موردنیاز ثبت‌نام‪:‬‬ ‫الف)تکمیلبرگدرخواستشغل(‪)www.zbmu.ac.ir‬‬ ‫(بادقتوخواناتکمیلگردد)‬ ‫ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ‪۲00/000‬‬ ‫هزار ریال (معادل بیست هزارتومان) به‌حساب شماره‬ ‫‪ ۲۱78۵۳۲6۲۳00۴‬نزد بانک ملی بنام درآمد درمانی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی زابل به‌عنوان حق شرکت در‬ ‫امتحان عمومی داوطلبان قابل پرداخت می‌باشد‪ .‬ایثارگران‬ ‫‪ ۵0‬درصد مبلغ مذکور را می‌پردازند و فرزندان شاهد از‬ ‫پرداخت مبلغ مذکور معاف می‌باشند‪.‬‬ ‫ج) دو قطعه عکس ‪ ۳ ×۴‬جدید‪ ،‬تمام‌رخ‪ ،‬پشت‌نویسی شده‬ ‫(یک قطعه عکس روی برگ ثبت‌نام الصاق شود‪).‬‬ ‫د ) ارائه تصویر مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫ه ) تصویر تمام صفحات شناسنامه‬ ‫و) تصویر کارت پایان خدمت نظام‌وظیفه عمومی یا‬ ‫معافیت دائم (ویژه برادران)‬ ‫ز ) تصویر کارت ملی‬ ‫ح ) مدارک دال بر بومی بودن‬ ‫ط ) مدارک دال بر ایثارگری‪ ،‬حسب مورد از مراجع ذیربط‬ ‫م ) تکمیل برگ تأییدیه سکونت دو سال اخیر(موجود‬ ‫در سایت دانشگاه) ممهور به مهر و امضاء تمامی اعضاء‬ ‫شورای اسالمی روستای موردتقاضا و با تائید خانه‬ ‫بهداشت‪ ،‬مرکز خدمات جامع سالمت روستای خانه‬ ‫بهداشت مذکور‬ ‫متقاضیان‬ ‫شهرستان‌های‬ ‫آدرس ارسال مدارک‬ ‫تلفن تماس جهت‬ ‫رفع هرگونه ابهام‬ ‫زابل‪ ،‬هامون و نیمروز‬ ‫زابل ‪ -‬خیابان امام خمینی (ره) – امام خمینی‬ ‫‪ – 68‬مرکز آموزش بهورزی شهرستان زابل‬ ‫کد پستی ‪۱۳۵8۵-986۱4‬‬ ‫‪0۵4- ۳2242062‬‬ ‫زهک و هیرمند‬ ‫زهک ‪ -‬بلوار ‪ 22‬بهمن – خیابان پرستار‬ ‫– بیمارستان قدیم – مرکز آموزش بهورزی‬ ‫شهرستان زهک‬ ‫کد پستی ‪98۷۱8 -۱۵4۳۱‬‬ ‫‪0۵4 -۳266۱۵206‬‬ ‫به مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از مهلت ثبت‌نام به‬ ‫پست تحویل و یا از هر طریق دیگری ارسال شود ترتیب‬ ‫اثر داده نخواهد شد و مدارک ارسالی و وجوه پرداختی‬ ‫به‌هیچ‌وجه مسترد نمی‌شود (مالک تاریخ ارسال مدارک‬ ‫رسید پستـــی می‌باشد)‪.‬‬ ‫‪ – 5‬زمان و محل توزیع کارت ورود به جلسه‪:‬‬ ‫‪ – ۵/۱‬زمان و محل آزمون از طریق مراکز آموزش‬ ‫بهورزی شهرستان‌های زابل و زهک و سایت‬ ‫دانشگاه به آدرس ‪ http://zbmu.ac.ir‬متعاقب ًا اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - ۵/۲‬تحویل کارت فقط به خود داوطلب با ارائه اصل‬ ‫شناسنامه یا کارت ملی داوطلب امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫‪ – 6‬مواد امتحان عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ – 6/۱‬آزمون توانمندی‌های عمومی برای کلیه‬ ‫داوطلبان به‌صورت کتبی به عمل خواهد آمد‪ .‬سؤاالت‬ ‫آزمون عمومی از دروس دیپلم کامل متوسطه شامل‪:‬‬ ‫‪ – ۱‬ادبیات فارسی ‪ – ۲‬زبان انگلیسی ‪ -۳‬دین و زندگی‬ ‫‪ – ۴‬اطالعات سیاسی‪ ،‬اجتماعی و مبانی قانون هر درس‬ ‫‪ ۱۵‬سؤال و مجموع ٌا ‪ 60‬سؤال خواهد بود که به‌صورت‬ ‫چهارگزینه‌ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه‬ ‫پاسخ غلط) طراحی می‌شود‪.‬‬ ‫آزمون توانمندی‌های عمومی مجموع ٌا ‪ 60‬نمره (‪ 60‬درصد‬ ‫از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬متقاضیان اقلیت‌های مذهبی به ‪ ۱۵‬سؤال دین‬ ‫و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی‬ ‫به‌صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ – 6/۲‬مصاحبه‪ :‬مصاحبه ‪ %۴0‬از کل نمره آزمون را به‬ ‫خود اختصاص می‌دهد‪.‬‬ ‫‪ – 7‬تذکرات‪:‬‬ ‫‪ – 7/۱‬ایثارگران شامل جانبازان‪ ،‬آزادگان و رزمندگانی که‬ ‫حداقل ‪ 6‬ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه‌های جنگ‬ ‫تحمیلی دارند و نیز خانواده‌های معظم شهداء‪ ،‬مفقودین و‬ ‫جانبازان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی با‬ ‫رعایت قوانین و مقررات مربوطه از اولویت قانونی برخوردار‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫‪ – 7/۲‬از کل مجوز تخصیص‌یافته به دانشگاه سی‬ ‫درصد (‪ )%۳0‬آن برابر قوانین و مقررات برای پذیرش‬ ‫ایثارگران اختصاص می‌یابد‪ ،‬بیست‌وپنج درصد (‪ )%۲۵‬آن‬ ‫به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران‬ ‫شهداء و جانبازان‪ ،‬بیست‌وپنج درصد (‪ )%۲۵‬و باالتر به‬ ‫فرزندان و همسران آزادگان باالی یک سال اسارت و‬ ‫خواهر و برادر شهداء معرفی‌شده از سوی بنیاد شهید و‬ ‫امور ایثارگران استان اختصاص می‌یابد و ‪ ۵‬درصد سهمیه‬ ‫باقیمانده را نیز به رزمندگان باسابقه ‪ 6‬ماه حضور داوطلبانه‬ ‫در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان‬ ‫زیر بیست‌وپنج درصد (‪ )%۲۵‬و آزادگان زیر یک (‪ )۱‬سال‬ ‫اختصاصمی‌یابد‬ ‫‪ – 7/۳‬انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ‪ ۵‬درصد به ترتیب‬ ‫نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر‬ ‫ثبت‌نام نموده‌اند انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ – 7/۴‬استفاده از سهمیه ایثارگری مشروط به برخورداری‬ ‫داوطلبان از شرایط احراز مدرک تحصیلی و بومی بودن با‬ ‫رعایت سایر مفاد آگهی می‌باشد‪.‬‬ ‫‪-7/۵‬پذیرش مازاد بر ‪ ۳0‬درصد سهمیه ایثارگران از طریق‬ ‫رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت‬ ‫‪ – 7/6‬جانبازان و خانواده محترم شهداء در صورت داشتن‬ ‫کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه‬ ‫تصویر آن نیازی به اخذ و گواهی از بنیاد مذکور ندارند‪.‬‬ ‫‪ - 7/7‬تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی‬ ‫در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب‬ ‫نمره فضلی اختصاص می‌یابد بومی به افرادی اطالق‬ ‫می‌شود که دارای یکی از شرایط زیر باشند‪:‬‬ ‫الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با‬ ‫روستای موردتقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین‬ ‫سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز‬ ‫شروع ثبت‌نام در روستای موردنظر محرز گردد‪.‬‬ ‫ب) حداقل دو مقطع کامل تحصیلی (ابتدایی‪ ،‬راهنمایی‬ ‫و متوسطه) را در روستا موردتقاضای پذیرش بهورز طی‬ ‫کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال‬ ‫اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت‌نام در روستای موردنظر‬ ‫محرز گردد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :۱‬داوطلبان زن که شرایط قسمت الف و ب‬ ‫را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط مطابق قسمت‬ ‫الف و ب بند ‪ 7/7‬ازدواج‌کرده و حداقل ‪ ۲‬سال از تاریخ‬ ‫ازدواج آنان تا اولین روز ثبت‌نام در آزمون‪ ،‬گذشته باشد‬ ‫و سکونتش در مورد تقاضای پذیرش بهورز در این مدت‬ ‫محرز شده باشد‪ ،‬به‌عنوان بومی تلقی می‌شود و پذیرش‬ ‫آنان بالمانع است‪ .‬بدیهی است افراد بومی قسمت الف و‬ ‫ب این برگ نسبت به این افراد در اولویت هستند و این‬ ‫افراد نسبت به بومیان روستاهای قمر در اولویت پذیرش‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در قسمت‌های الف و‬ ‫ب از طریق شورای اسالمی روستا و تائید مرکز بهداشت خانه‬ ‫بهداشتومرکزخدماتجامعسالمتروستاصورتمی‌پذیرد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :2‬چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت‌نام به‬ ‫دلیل ادامه تحصیل یا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی‬ ‫در خارج از محل روستا سکونت داشت ‌ه باشند مشروط به‬ ‫آنکه شورای اسالمی سکونت آنها را گواهی نماید و مرکز‬ ‫بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را تا قبل‬ ‫از وضعیت‌های فوق االشاره در روستای اصلی یا قمر‬ ‫منطقه موردتقاضا را تائید نماید پذیرش آن بالمانع است‬ ‫لذا برای گروه‌های مذکور‪ ،‬اقامت دردو سال اخیردرروستای‬ ‫موردنظر ضرورت ندارد مشروط بر اینکه خانواده وی اقامت‬ ‫دائم در روستای موردنظر داشته باشند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :۳‬در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد‬ ‫شرایط به تعداد حداقل ‪ ۲‬نفر‪ ،‬به ازای هر مورد پذیرش‬ ‫می‌بایست از افراد واجد شرایط ساکن روستاهای همجوار‬ ‫همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت‌نام به عمل آورد‪:‬‬ ‫‪ – ۱‬روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت بر اساس‬ ‫طرح گسترش شهرستان‬ ‫‪ – ۲‬در صورت عدم وجود متقاضیان واجد شرایط در‬ ‫روستاهای تحت پوشش می‌توان از روستاهای همجوار‬ ‫تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع ‪۱۵‬‬ ‫کیلومتر‪ ،‬پس از تائید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به‬ ‫ثبت‌نام از افراد واجد شرایط نمود (گزینش بهورز از مناطق‬ ‫شهری در هر شرایط ممنوع می‌باشد)‪.‬‬ ‫‪ – 7/7‬به مدارک ارسالی دارندگان مدارک تحصیلی باالتر‬ ‫و پایین‌تر از مقطع تحصیلی دیپلم و همچنین مدارک‬ ‫معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ – 7/8‬شرکت دانشجویان حائز شرایط در آزمون بالمانع‬ ‫است و در صورت احراز قبولی‪ ،‬پذیرش آنان مستلزم ارائه‬ ‫انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر‬ ‫عدم امکان دریافت هرگونه مدرک دانشگاهی‪ ،‬قبل از‬ ‫شروع کالس‌های بهورزی می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ – 7/9‬فهرست پذیرفته‌شدگان اولیه تا سه برابر تعداد‬ ‫موردنیاز جهت انجام مصاحبه‪ -‬پس از تائید کمیته آزمون‬ ‫ ضمن اطالع‌رسانی درسایت دانشگاه توسط معاونت‬‫بهداشتی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ – 7/۱0‬از میان شرکت‌کنندگان در آزمون کتبی حداکثر تا‬ ‫‪ ۳‬برابر ظرفیت موردنیاز به ترتیب اولویت‌های مقرر قانونی‬ ‫و نمرات فضلی انتخاب و جهت انجام مصاحبه به کمیته‬ ‫مصاحبه معرفی می‌گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت‬ ‫به انتخاب ‪ ۲‬برابر ظرفیت موردنیاز (اصلی و ذخیره) بر‬ ‫اساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه اقدام و به هسته‬ ‫گزینش دانشگاه معرفی گردند‪.‬‬ ‫‪ – 7/۱۱‬انتخاب داوطلبان به ترتیب نمره کل مأخوذه جمع‬ ‫امتیاز کتبی و امتیاز مصاحبه در آزمون به‌صورت فضلی‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ – 7/۱۲‬استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط‬ ‫به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع مفاد بندهای ‪۱‬‬ ‫و ‪ ۲‬این آگهی می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ – 7/۱۳‬لیست نهایی پذیرفته‌شدگان پس از تائید‬ ‫صالحیت توسط هسته گزینش دانشگاه اعالم می‌گردد‪.‬‬ ‫‪ - 7/۱۴‬پذیرفته‌شدگان اصلی پس از ابالغ نتایج نهایی‬ ‫حداکثر ‪ ۱۵‬روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل‬ ‫مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز بهداشت شهرستان‬ ‫مراجعهنمایند‪.‬‬ ‫تبصره‪:‬درصورتعدممراجعهپذیرفته‌شدگاندرمهلتمقرر‬ ‫و یا انصراف آنان قبل از شروع دوره آموزشی از پذیرفته‌شدگان‬ ‫ذخیره جهت شروع دوره دعوت به عمل خواهد آمد‪.‬‬ ‫‪ – 7/۱۵‬سپردن تعهد رسمی به موسسه قبل از شروع به‬ ‫تحصیل مبنی بر اینکه پس از اتمام دوره آموزش بهورزی‬ ‫در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ‪ ۱۵‬سال و‬ ‫به‌صورت شیفتهای موردنظر موسسه همراه با بیتوته در‬ ‫روستا انجام وظیفه نماید الزامی است و این تعهد برای‬ ‫کلیه بهورزان تا پایان تعهد (اعم از سهمیه ایثارگری و غیر‬ ‫سهمیه ایثارگری ‪ )....‬قابل‌خرید و انتقال نمی‌باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬پذیرفته‌شدگانی که پس از شروع دوره آموزش‬ ‫بهورزی از ادامه تحصیل انصراف نمایند ضمن پرداخت‬ ‫هزینه‌های مربوطه‪ ،‬مجاز به ثبت‌نام در آگهی‌های بعدی‬ ‫پذیرش بهورز موسسه نمی‌باشند‪.‬‬ ‫‪ – 7/۱6‬مسـئولیت ناشـی از عدم رعایـت دقیق ضوابط‬ ‫و شـرایط اعالم‌شـده در متـن آگهـی بر عهـده داوطلب‬ ‫خواهـد بـود و در هر مرحلـه از مراحل ثبت‌نـام‪ ،‬امتحان‬ ‫و جـذب اگر محرز شـود داوطلب اطالعات خلاف داده‬ ‫یـا فاقد شـرایط منـدرج در آگهی اسـت از انجـام مراحل‬ ‫بعـدی محـروم خواهد شـد و حتـی در صـورت پذیرفته‬ ‫شـدن در مرکـز آمـوزش بهـورزی و یـا صـدور حکـم‬ ‫اسـتخدامی‪ ،‬حکـم مزبور لغـو و بالاثـر می‌گردد‪.‬‬ ‫‪ – 7/۱7‬شـرکت داوطلبـان بـا مـدرک تحصیلـی به‌غیراز‬ ‫مقطـع دیپلـم در امتحان ممنوع می‌باشـد‪.‬‬ ‫‪ – 7/۱8‬هرگونـه اطالع‌رسـانی در خصـوص آزمـون از‬ ‫طریق سـایت اینترنتی خواهد بـود و داوطلبان اطالعات‬ ‫موردنیـاز خـود را بدیـن طریق دریافـت خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪ – 7/۱9‬بـا توجـه بـه اینکه مالک ثبت‌نـام از متقاضیان‬ ‫اسـتخدام تکمیل برگ درخواسـت شـغل می‌باشد‪ ،‬الزم‬ ‫اسـت در تکمیـل برگـه موردنظـر نهایـت دقـت را بـه‬ ‫عمـل‌آورده و هیچ‌گونـه اصالحاتـی پس از ارسـال برگ‬ ‫درخواسـت شـغل قابل‌پذیرش نخواهـد بود‪.‬‬
‫کارآفرینی‬ ‫‪7‬‬ ‫نشست کارآفرینی «کافه کارما» با موضوع گردشگری با‬ ‫حضور ‪ 23‬نفر فعال یا عالقمند ایجاد کسب و کار در حوزه‬ ‫گردشگری برگزار شد‪.‬‬ ‫همچنین بحث این بود که چگونه از بینش‌های الزم برای‬ ‫موفقیت در کسب و کار برخوردار شویم و به اصطالح شم کسب‬ ‫و کار داشته باشیم‪.‬‬ ‫شرکت کنندگاناظهار نظرهایمتفاوتیداشتند‪،‬در زمیهبوم گردی‬ ‫که یکی از حوزه های مهم توسعه جوامع محلی و توسعه گردشگری‬ ‫محسوب می شود برخی علت عدم توفیق در همراه نمودن جامعه‬ ‫محلی را مشکل زیرساخت فرهنگی و بعضی دلیل آن را استفاده‬ ‫نکردن از معتمدان و افراد ذی نفوذ برای پیشبرد کار برشمردند ‪.‬‬ ‫لحظاتی با کارآفرینان در نشست کارآفرینی کافه «کارما»‬ ‫چگونه از بینش و ادراک برای موفقیت در کسب و کار استفاده کنیم؟‬ ‫«نشست کارآفرینی کافه کارما» با‬ ‫حضور ‪ 2۳‬فعال و عالقمند کارآفرینـی‬ ‫به‌ویژه گردشگری و صنعت توریسم در‬ ‫تهران برگزار شد‪ .‬این نشست به شکل‬ ‫مباحثه و با بیان مسئله یکی از حاضران‬ ‫با موضوع عدم پذیرش جوامع محلی در‬ ‫زمینه احداث اقامتگاه بوم گردی و مقاومت‬ ‫در مقابل آن آغاز شد‪.‬‬ ‫موضوع این بود که چگونه می توان در‬ ‫زمینه گردشگری بویژه ایجاد اقامتگاه‬ ‫بوم گردی اقدام کرد و از مخالفت ها و‬ ‫کارشکنی های جامعه محلی در امان بود‪.‬‬ ‫از همین نقطه بود که نشست وارد موضوع‬ ‫اصلی شد‪ .‬مژگان دستفال ضمن معرفی‬ ‫فرصت های کارآفرینی در حوزه گردشگری‬ ‫مدیریت جلسه را بر عهده گرفت‪ ،‬دکتر‬ ‫فرودگاهی از اندیشکده مطالعات راهبردی‬ ‫کشور به بررسی چالش ها و فرصت های‬ ‫کارآفرینی با نگاه گردشگری پرداخت و‬ ‫صادق نیک پور‪ ،‬بیان مباحث کارشناسی در‬ ‫زمینه راهکارهای موفقیت و سرعت تصمیم‬ ‫گیری برای دسترسی آسان به اهداف مورد‬ ‫نظر در کسب و کار را بر عهده گرفت‪.‬‬ ‫موفقیت در بوم گردی‬ ‫نیازمند مشارکت همه جوامع محلی است‬ ‫مژگان دستفال با اشاره به اینکه بوم گردی یکی از پایدارترین نوع‬ ‫طبیعت ­گردی و سازگارترین نوع توریسم با محیط است و ایران به‬ ‫ی ها وجاذبه های چشمگیر از نظر تنوع اقلیم‬ ‫جهت دارا بودن توانای ­‬ ‫و پوشش گیاهی یکی از کشورهای مهم دنیا در این حوزه محسوب‬ ‫می‌­شود‪ .‬گفت‪ :‬اقامتگا ­ه های بوم ­گردی فرصتی مناسب است‬ ‫تا ضمن گردشگری و بازدید از جاذبه­های توریستی و آشنایی با‬ ‫فرهنگ و آداب و رسوم محلی هر منطقه؛ فارغ از زندگی روزمره و‬ ‫ماشینی‪ ،‬حس ایرانی زیستن به سبک سنتی را تجربه کنید‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬بو ­م گردیدر ایراندارایشاخ ­ههایمتعددو فعالیت­های‬ ‫گوناگونی همچون گردشگری روستایی‪ ،‬گردشگری عشایری‪،‬‬ ‫گردشگری ماجراجویانه و فعالی ­‬ ‫ت هایی است که هریک وابسته به‬ ‫موقعیت جغرافیایی خاص خود است و برای هریک از عالق ­ه مندان‬ ‫این شاخه ها‪ ،‬پیشنهادهای جذابی دارد‬ ‫دستفال تغییرات و توسعه جوامع محلی را منوط به پیاده سازی‬ ‫روش های مشـارکتی دانسـت و گفت‪ :‬پذیرش هرطرح می بایسـتی‬ ‫از سـوی مـردم کـه درنهایـت بهـره بـرداران اصلـی و نهایـی آن طـرح‬ ‫هسـتند‪ ،‬صـورت بگیـرد‪ .‬هرطرحـی که مخاطبانـش گروهـی از مردم‬ ‫انـد ‪،‬بـدون لحـاظ نمـودن متدولـوژی خـاص نفوذ در مـردم ‪ ،‬محکوم‬ ‫به فناسـت‪.‬‬ ‫موسـس کافـه کارآفرینـی کارمـا افـزود‪ :‬توانمندسـازی و تقو یـت‬ ‫بنیـان هـای ذهنـی و رفتـاری افـراد بـرای راه انـدازی یـک کسـب و کار‬ ‫هرگـز درخلال نظر یـه پـردازی هـا و درالبلای فرضیـات و تئـوری هـا‬ ‫اتفاق نمی افتد ‪.‬بلکه باید با تمرینات عملی و آموزش تکنیک های‬ ‫کارآفرینـی تـوام باشـد ‪.‬‬ ‫مـژگان دسـتفال بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد هرکـس در جایگاهـی که‬ ‫قـراردارد یـک قـدم رو بـه جلـو بـردارد اظهـار داشـت‪ :‬مـن و همراهانـم‬ ‫کافـه کارآفرینـی را بـه راه انداختیـم ‪ .‬بـا نیـت کمـک بـه خیـل عظیـم‬ ‫بیـکاران جو یـای کار کـه توانایـی و تمایـل راه انـدازی کسـب و کار را‬ ‫دارنـد فقـط بـرای قـدم برداشـتن بـه اندکـی جـرات و تجربـه نیازدارنـد ‪.‬‬ ‫ازتجربیـات و ارتباطاتـم درخلال ایـن یـازده سـال بـه عنـوان‬ ‫مدیـر کاریابـی و مشـاوره شـغلی و آموزشـگاه فنـی حرفـه ای‬ ‫مـدد گرفتـه ام تـا بـا یـاری خـدا و همراهـی مدرسـان و مربیـان و‬ ‫کارآفرینـان گامـی هرچنـد کوچـک بردار یـم و مسـیر پیـش پـای‬ ‫جوانـان سـردرگم را اندکـی روشـن سـازیم‪.‬‬ ‫گفتنی است جلسات کافه کارما رایگان است و در پنج شنبه‬ ‫هر هفته از ساعت ‪ 9:3٠‬ص ـ ـ ــبح تـ ــا ‪ 12:3٠‬ظـ ـهـ ــر در ایـ ــن مـ ـحـ ــل‬ ‫برگـزار مـی شـود و کارجو یـان و کارآفرینـان در فضایـی صمیمـی و‬ ‫تفننـی بـا هـم دیـدار کـرده و گفتگـو کـرده و با هـم ارتباط کاری برقـ ــرار‬ ‫می کنند ‪.‬و درحین نوشـیدن یک قهوه یا چای تجارب مشـترکی را‬ ‫باهـم بـه اشـتراک مـی گذارند‪.‬‬ ‫کافه کارما فضایی اسـت برای تعامل مشـاغل هم راسـتا‪ ،‬تبادل‬ ‫تجـارب اسـتارت آپ هـا‪ ،‬تشـکیل پیوندمشـاغل مکمـل و تبدیـل‬ ‫شـدن بـه کارآفرین‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت همچنیـن سـعید پایـدار یکـی از مدیـران‬ ‫موسسـات ایرانگـردی و جهانگـردی بـا بیـان کلیاتـی از شـرایط و‬ ‫ضوابط واگذاری مجوزها ی گردشگری درسازمان میراث فرهنگی ‪،‬‬ ‫به تکنیک هایی اشـاره داشـت که می تواند در موفقیت طرح ها ی‬ ‫اجرایـی گردشـگری مفیـد فایـده واقـع شـوند‪.‬‬ ‫تغییر رفتار مردم برای توسعه کسب و کار یک نیاز است‬ ‫در بخش نگاه کارشناسی مدیر اندیشکده راهبردی نیروی زمینی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در خصوص «تغییر رفتار مشتری «بحث را‬ ‫در پیش گرفت‪.‬‬ ‫دکتر فرودگاهی که سالهای زیادی را درراه کسب دانش علمی و‬ ‫عملی تغییرات و تحلیل های اجتماعی صرف نموده گفت‪ :‬راهکار‬ ‫مناسب برای موفقیت در بازارکار و کسب درآمد در بازار شناسایی‬ ‫مخاطب و تغییر رفتار مشتری به سوی محصوالت و خدمات‬ ‫تولیدی مورد نظر است‪.‬‬ ‫وی»مراحلی «را برای ایجاد تغییر رفتار مصرف کننده کاال یا‬ ‫خدمات به عنوان صاحبان کسب و کار برشمرد و افزود‪ :‬هر شخص‬ ‫صاحب کسب و کار که می خواهد تغییر رفتار مشتریان و مردمی را‬ ‫میزان موفقیت‬ ‫هر شــغل یا کســب و کاری‬ ‫بــه توانمنــدی در بینش‬ ‫صاحب آن‬ ‫کســب و کار بســتگی دارد‬ ‫نسبت به کاال یا خدمات خود تغییر دهد الزم است به این مراحل‬ ‫اشراف داشته و بدان عمل نماید‪.‬این مراحل از تنظیم نگاه مشتری‬ ‫شروع می شود و در آخر به اقدامات تکمیلی تر منتج خواهد شد ‪.‬‬ ‫گسترش ادرا ک در بازار کار و توسعه کسب و کار با ورزش بینش‬ ‫سخنران بعدی دکتر صادق نیک پور‪ ،‬محقق و مدرس دانشگاه‬ ‫بود که هم اکنون بیش از ‪ 7٠‬اثر تالیفی در زمینه های مختلف بویژه‬ ‫ورزش های ذهنی و مهارت های ورود به کسب و کار دارد‪.‬‬ ‫وی با تکیه برمطالعات و پژوهش ها و تجارب اندوخته خود‬ ‫به نقش و تاثیر ورزش های ذهنی و داشتن بینش در کسب و کار‬ ‫پرداخت‪ :‬کلید موفقیت برخی کسب و کارها را مجهز بودن صاحب‬ ‫آن کسب و کار به دانش و مهارت های این ورزش دانست و شواهد‬ ‫تجربی و عینی را پیش روی شنوندگان ارائه کرد‪.‬‬ ‫مدیر انتشارات ارباب قلم توضیح داد ‪«:‬ورزیدگی بینش» همان‬ ‫ویژگی منحصر به فردی است که تصمیمات عالی در لحظات‬ ‫بحرانی سقوط بازاربورس توسط برخی کارگزاران گرفته می شود و یا‬ ‫آن بصیرتی است که برخی افراد با کسب آن حتی در شرایط رکود‬ ‫قادرند کسب و کارهای خود را نجات داده و شکوفا سازند‪.‬‬ ‫تصمیمات در شش ثانیه‬ ‫نی ــک پ ــور اف ــزود‪ :‬در دنی ــای پرش ــتاب ام ــروزی ک ــه تصمیم ــات‬ ‫بای ــد در ش ــش ثانی ــه گرفت ــه ش ــوند ‪ .‬هم ــه مش ــاغل‪ ،‬کارشناس ــان‬ ‫ب ــورس‪ ،‬بازاری ــان‪ ،‬ورزش ــکاران‪ ،‬وکال‪،‬پزش ــکان‪ ،‬نیروه ــای امنیت ــی و‬ ‫پلی ــس‪ ،‬اس ــتارت‌آپ‌ها و غی ــره ب ــه ورزیدگ ــی در بین ــش نی ــاز دارن ــد و‬ ‫بایســتی بــرای بهتــر شــدن درحرفه‌شــان از ایــن ورزیدگی‌هــا اســتفاده‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫وی بـــا طـــرح ســـواالتی گفـــت‪ :‬آیـــا تـــا بـــه حـــال بـــه ای ــن‬ ‫اندیشـــیده‌ایم کـــه ‪:‬‬ ‫◄ چگون ــه برخ ــی از م ــا درکس ــری از ثانی ــه توانس ــته‌ایم در ی ــک‬ ‫حادث ــه رانندگ ــی ب ــا تصمی ــم درس ــت ج ــان خ ــود را نج ــات دهی ــم؟‬ ‫◄ چگون ــه برخ ــی از م ــا در ی ــک معامل ــه اقتص ــادی ک ــه هم ــه‬ ‫شــواهد و مــدارک بــر درســت بــودن انجــام آن تاکیــد داشــتند ولــی بــا‬ ‫س ــرباز زدن از انج ــام آن خ ــود را از ورط ــه ورشکس ــتی رهانیده‌ای ــم؟‬ ‫◄ چگون ــه ی ــک مام ــور حفاظ ــت و امنی ــت در ف ــرودگاه فق ــط‬ ‫ب ــا ن ــگاه ب ــه وج ــود اس ــلحه هم ــراه ی ــک مس ــافر پ ــی می‌ب ــرد و ب ــدون‬ ‫صـــرف وقـــت طوالنـــی تفتیـــش بدنـــی و برهـــم زدن نظـــم محی ــط‬ ‫ف ــرودگاه و ایج ــاد رع ــب و وحش ــت ‪ ،‬مس ــافر مس ــلح را از جم ــع دور‬ ‫می‌کنـــد ؟‬ ‫◄ چگونـــه اســـت کـــه برخـــی افـــراد می‌داننـــد بـــرای معرف ــی‬ ‫کاال ی ــا محصوالت‌ش ــان چ ــه وق ــت و ب ــا چ ــه کس ــی و چگون ــه وارد‬ ‫مذاک ــره ش ــوند و مش ــتری را مج ــذوب و مج ــاب ب ــه اس ــتفاده از کاال‬ ‫یاخدم ــات خ ــود بکنن ــد؟ آی ــا واقع ــا مه ــره ماردارن ــد؟ ی ــا ورزیدگ ــی‬ ‫بین ــش را تجرب ــه و تمری ــن کرده‌ان ــد؟‬ ‫◄ چگون ــه اس ــت ک ــه برخ ــی ق ــوای تحلی ــل اف ــراد و گرو ‌هه ــای‬ ‫مختلــف را دارنــد و می‌تواننــد رویدادهــای اجتماعــی و زمــان وقــوع و‬ ‫عم ــق آن را ح ــدس بزنن ــد و وقای ــع را پیش‌بین ــی می‌کنن ــد؟‬ ‫◄ آی ــا فق ــط فه ــم و درک و تخمی ــن رویداده ــا ب ــه اطالع ــات‬ ‫فوق‌ســـری نیـــاز دارد یـــا هـــر متخصـــص‪ ،‬جامـــعـــه‌شـــنــــــاس یـ ـ ــا‬ ‫روانش ــناس اجتماع ــی ب ــا ورزش ذهن ــی بین ــش می‌توان ــد ب ــه ای ــن‬ ‫توانای ــی دس ــت یاب ــد؟‬ ‫اینهــا و صدهــا نمونــه دیگــر شــواهدی بــر کاربــرد و اهمیــت «درک‬ ‫و بینــش» در امــور زندگــی مــا اســت ‪.‬‬ ‫کس ــب توانمن ــدی در بین ــش و درک برخ ــاف تص ــور بس ــیاری‬ ‫از مـــردم‪ ،‬در انحصـــار افـــراد خاصـــی نیســـت و همـــه مـــا توانای ــی‬ ‫شناســایی و تقو یــت و ورزیدگــی درآن را داریــم‪ .‬در مشــاغل و کســب‬ ‫و کارهــا عمــق ایــن درک نقــش تعییــن کننــده‌ای دارد‪ .‬در واقــع میــزان‬ ‫ً‬ ‫موفقیــت هــر شــغل یــا کســب و کاری کامــا بســتگی بــه توانمنــدی‬ ‫در بین ــش صاح ــب آن کس ــب و کار دارد ‪.‬‬ ‫ای ــن توانمن ــدی می‌توان ــد آموخت ــه ش ــود؛ توانمن ــدی در بین ــش‬ ‫ازطری ــق تمرین ــات ب ــه خصوص ــی ب ــه دس ــت می‌آی ــد‪ .‬ای ــن ن ــوع درک‬ ‫ب ــه ط ــور کام ــل ذهن ــی اس ــت و ط ــی فرایندآم ــوزش و تمری ــن تکمی ــل‬ ‫می‌گ ــردد‪ .‬م ــا بخش‌های ــی از ای ــن مهارت‌ه ــا را روزه ــای پنجش ــنبه‬ ‫هـــر هفتـــه در کافـــه کارآفرینـــی کارمـــا در اختیـــار همـــگان ق ــرار‬ ‫می‌دهیـــم ‪.‬‬ ‫تــو را چنــان کــه تویــی هــر نظــر کجــا بینــد ‪ /‬بــه قــدر دانــش خــود‬ ‫ه ــر کس ــی کن ــد ادراک (حاف ــظ)‬ ‫پایان؛‬ ‫نشســـت بـــا پذیرایـــی چـــای و نســـکافه و شـــیرینی بـــه پای ــان‬ ‫رســید؛ شــیرینی هایــی کــه خانــم کاظــم زاده بانــوی تالشــگر و خالــق‬ ‫اســتارت آپ جدیــد در صنایــع غذایــی بــا شــیرینی زنجبیلــی بســیار‬ ‫لذی ــذ و ش ــکیل درای ــن نشس ــت حض ــور یافت ــه ب ــود‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از کارجویان در شهر تهران ثبت‌نام می‌کند‪.‬‬ ‫فرصت های شغلی موجود درکاریابی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫شهرک غرب‬ ‫خانم‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی و آفیس‪ -‬با سابقه‌کار‬ ‫مسئول دفتری – حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫‪13‬‬ ‫آشپز فرنگی‬ ‫‪---‬‬ ‫فلسطین‬ ‫آ قا‬ ‫با سابقه کار ‪ -‬ساعت کار‪ 15 :‬الی ‪ -22‬حقوق‪ :‬توافقی‬ ‫کارمند سایت و تبلیغات در یک‬ ‫موسسه فرهنگی‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناسی مرتبط‬ ‫حدا کثر ‪ ۳۵‬سال ‪ -‬نشانی فرد در محدوده باشد‬ ‫چادر الزامی‪-‬سابقه کاری مرتبط الزامی است‪-‬‬ ‫امکان بیمه پس از تایید کار و دوره آموزشی‬ ‫حقوق وزارت کار‪-‬روابط عمومی باال‪-‬روحیه کار‬ ‫محدوده انقالب خانم محجبه گروهی‪ -‬شنبه تا پنج شنبه‪-‬ساعت کاری ‪ 8‬الی‬ ‫‪-17‬شرح کار‪:‬آشنایی کامل با تولید و بارگزاری محتوا‪-‬‬ ‫تسلط کامل به سئو و بهبود جایگاه سایت‪ -‬پشتیبانی‬ ‫سایت‪ -‬تبلیغات اینترنتی و شبکه های مجازی‪ -‬مسلط‬ ‫به ورد و ا کسل و تایپ سریع‬ ‫‪3‬‬ ‫پشتیبان فروش‬ ‫در دفتر مرکزی کارخانه‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫سهروردی‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬ساعت کار‪ 8 :‬الی ‪17:30‬‬ ‫‪-‬اضافه کاری دارد‪ -‬دارای سابقه پشتیبانی یا فروش‬ ‫‪4‬‬ ‫اپراتور ثبت در کارخانه معتبر‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫چهار دانگه‬ ‫نزدیک متروی‬‫آزادگان‬ ‫خانم‬ ‫مسلط به تایپ‪ -‬حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪-‬ساعت کار‪8 :‬‬ ‫الی ‪-17‬اضافه کاری دارد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اپراتور مرکز تماس(کال سنتر)‬ ‫در کارخانه معتبر‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫چهار دانگه‬ ‫نزدیک متروی‬‫آزادگان‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬ساعت کار‪ 8 :‬الی ‪ -16:45‬فقط‬ ‫جمعه ها تعطیل‪ -‬بدون لهجه‪-‬بیان قوی‬ ‫‪6‬‬ ‫سرایدار جوان در یک موسسه محل کار سرایداری در‬ ‫انتهای همت‬ ‫فرهنگی‬ ‫شهرک غرب‬ ‫آ قا‬ ‫سا کن تهران با ضامن‪ -‬حقوق توافقی و بیمه‪ -‬متاهل‬ ‫بدون فرزند‪ -‬شرح کار ‪:‬در ابتدا به اندازه دوماه در‬ ‫دفتر مرکزی موسسه (شهرک غرب) کار خدمات انجام‬ ‫میدهند و در صورت تایید برای کار سرایداری اوکی‬ ‫میشوند‪.‬محل سرایداری در منطقه آزاد شهر هست‪.‬‬ ‫به این شکل که آ قا بعد از دوماه وتایید شدن ؛صبح تا‬ ‫عصر در دفتر مرکزی کار خدمات انجام میدهند و بعد‬ ‫به محل سرایداری درآزاد شهر برمیگردند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پرستار‬ ‫رشته پرستاری‬ ‫قیامدشت‬ ‫خانم و آ قا‬ ‫‪ 8‬تا شیفت ‪ 24‬ساعت در طول یک ماه‬ ‫‪8‬‬ ‫مسئول دفتری و ثبت نام در‬ ‫آموزشگاه معتبر‬ ‫کارشناسی یا باالتر‬ ‫نزدیک مترو‬ ‫قلهک‬ ‫خانم‬ ‫آشنایی کامل به آفیس‪ -‬با سابقه کار مسئول دفتری‪-‬‬ ‫ظاهر و بیان مناسب‪ -‬تیپ رسمی‪ -‬ساعت کاری ‪10‬‬ ‫الی ‪5 -19‬شنبه تعطیل نیست‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس فروش تلفنی و‬ ‫حضوری‬ ‫‪---‬‬ ‫‪10‬‬ ‫طراح لباس در یک برند‬ ‫پوشا ک‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫تسلط به الگو سازی‪ -‬آشنایی کامل به کامپیوتر و نرم‬ ‫حدود میدان‬ ‫ترجیحا خانم افزارهای مرتبط از جمله کرل و نرم افزارهای رشته‬ ‫ولیعصر‬ ‫طراحی لباس‪ -‬حدا کثر ‪ 40‬سال‬ ‫‪11‬‬ ‫هلپ دسک‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫سهروردی‬ ‫آ قا‬ ‫حدا کثر سن ‪ 28‬سال‪ -‬مسلط به عیب یابی سخت‬ ‫افزار و شبکه‪ -‬آشنا به کار تلفن های سانترال‪ -‬عیب‬ ‫یابی نرم افزارها‪ -‬نصب و راه اندازی دوربین‪-‬دارای‬ ‫ماموریت به شهرهای مختلف‬ ‫‪12‬‬ ‫سالن دار‬ ‫‪---‬‬ ‫فلسطین‬ ‫خانم‬ ‫با سابقه کار ‪ -‬دارای دوشیفت ‪ 7‬الی ‪ 16‬و ‪ 16‬الی ‪23‬‬ ‫آیت اله کاشانی خانم و آ قا‬ ‫با سابقه کار فروش تلفنی و حضوری‪ -‬حقوق وزارت‬ ‫کار ‪ +‬بیمه ‪ +‬ناهار‬ ‫کارشناس و کارشناس‬ ‫‪ 14‬حسابدار در یک شرکت صنعتی‬ ‫ارشد حسابداری‬ ‫تهران‬ ‫آ قا و خانم‬ ‫مسلط به قوانین و امورات اجرایی عملیات بانکی و‬ ‫ارزی‪-‬مسلط به زبان انگلیسی الزامی است‪ .‬حداقل‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫‪15‬‬ ‫انبار دار سیستمی‬ ‫‪---‬‬ ‫ستارخان‬ ‫آ قا‬ ‫ساعت کار ‪ 9‬صبح الی ‪ 9‬شب‪-‬بیمه بعد از سه‬ ‫ماه‪ -‬حقوق ماه اول یک میلیون و بعد قابل افزایش‪-‬‬ ‫جوان‪ -‬کار با نرم افزار انبار و حسابداری‬ ‫‪16‬‬ ‫کارگر ساده‬ ‫‪---‬‬ ‫ستارخان‬ ‫آ قا‬ ‫ساعت کار ‪ 9‬صبح الی ‪ 9‬شب‪-‬بیمه بعد از سه‬ ‫ماه‪ -‬حقوق ماه اول یک میلیون و بعد قابل افزایش‪-‬‬ ‫جوان و کاری‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫فروشنده‬ ‫‪---‬‬ ‫‪ DBA‬کار در یک شرکت‬ ‫وابسته به دولت‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫ستارخان‬ ‫صادقیه‬ ‫‪19‬‬ ‫تحلیل گر نرم افزار در یک‬ ‫شرکت وابسته به دولت‬ ‫رشته کامپیوتر و مرتبط‬ ‫صادقیه‬ ‫‪20‬‬ ‫کارمند بازرگانی خارجی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫روبروی پارک‬ ‫ساعی‬ ‫استخدام مهندسین برق‪ ،‬ابزار‬ ‫‪21‬‬ ‫دقیق و سیاالت‬ ‫‪22‬‬ ‫اپراتور تلفن‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫رشته های مرتبط از‬ ‫دانشگاههای معتبر‬ ‫کاردانی به باال‬ ‫یزد‬ ‫هفت تیر‬ ‫ساعت کار ‪ 9‬صبح الی ‪ 9‬شب‪-‬بیمه بعد از سه ماه‪-‬‬ ‫آ قا و خانم حقوق ثابت ‪ 500‬الی ‪ 700‬هزار تومان به عالوه پور‬ ‫سانت ‪-‬جوان‪ -‬در هفته یک روز تعطیل غیر از جمعه‬ ‫آ قا و خانم‬ ‫کارشناس بانک اطالعاتی و اورا کل‪ -‬دارای حداقل‬ ‫یک سال سابقه کار در زمینه دیتا بیس و اورا کل‬ ‫ساعت کاری ‪ 7:30‬الی ‪ 16:30‬و ‪5‬شنبه تعطیل‬ ‫ردیف‬ ‫آ قا و خانم‬ ‫‪24‬‬ ‫مسئول دفتر مدیر عامل‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫شهرک غرب‬ ‫خانم‬ ‫آشنایی به زبان‪ -‬تسلط به آفیس‪ -‬با سابقه کار مسئول‬ ‫دفتری‪-‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 17‬یا ‪ 9‬الی ‪-18‬شنبه ها‬ ‫تعطیل‪-‬بیمه و بیمه تکمیلی دارد‬ ‫حقوق توافقی‬ ‫‪25‬‬ ‫آبدارچي‬ ‫‪---‬‬ ‫تهران‬ ‫خانم و آ قا‬ ‫ترجيحا بازنشسته مرد يا زن‪ -‬بصورت تمام وقت‬ ‫با سابقه کار باال‬ ‫‪26‬‬ ‫فروشنده تورهاي خارجي‬ ‫(اروپا كار و ساير) در آژانس‬ ‫هواپیمائی‬ ‫ديپلم به باال‬ ‫تهران‬ ‫خانم و آ قا‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫استخدام کارشناس تامین مالی‬ ‫حسابداری‪ ،‬رشته‬ ‫‪ 23‬در یک شرکت کارگزاری بورس‬ ‫های مدیریت مالی یا‬ ‫رتبه «الف»‬ ‫مهندسی مالی‬ ‫خانم و آ قا‬ ‫آ قا‬ ‫خانم‬ ‫حداقل ده سال سابقه مرتبط‪ -‬زمینه فعالیت شرکت‬ ‫پروژه های ‪ EPC‬معدنی و فوالدی‬ ‫آشنا به تایپ و کامپیوتر‪ -‬بیان خوب‪ -‬سن‪ :‬الزاما ‪20‬‬ ‫الی ‪ 30‬سال‪ -‬ساعت کار ‪ 8‬الی ‪ 17‬یا ‪ 9‬الی ‪ 18‬که‬ ‫تصمیم با کارفرماست‪ .‬دو روز در هفته تعطیل که این‬ ‫دو روز چرخشی است‪ .‬بیمه از ماه دو‪ 2 -‬الی ‪ 3‬هفته‬ ‫اول آموزشی هست و بیمه و حقوق ندارد‪ .‬و با توجه به‬ ‫تالش و استعداد فرد میتونه کمتر از ‪ 2‬هفته هم باشد‪.‬‬ ‫حقوق‪ 1200 :‬و بیمه‬ ‫جردن‬ ‫يا حداقل داراي ‪ ٢‬سال سابقه كار مرتبط‬ ‫‪27‬‬ ‫فروشنده تورهاي داخلي‬ ‫ديپلم به باال‬ ‫تهران‬ ‫خانم و آ قا‬ ‫‪28‬‬ ‫حسابدار ترجیحا بازنشسته‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫تهران‬ ‫خانم و آ قا ترجيحا بازنشسته بصورت پاره وقت‪ -‬با سابقه کار باال‬ ‫زرنگ و باهوش‪ -‬با توانایی تحلیل و بررسی نرم افزار‬ ‫آ قا و خانم‬ ‫ها‪-‬ساعت کاری ‪ 7:30‬الی ‪ 16:30‬و ‪5‬شنبه تعطیل‬ ‫مسلط و دارای سابقه در امور حمل و نقل و امور‬ ‫گمرکی‪،‬واردات صادرات‪،‬ترخیص و ترانزیت‪ -‬مسلط‬ ‫به زبان انگلیسی‪ -‬بیمه از روز اول بعد از یک هفته‬ ‫آزمایشی‪ -‬حقوق توافقی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫حداقل سابقه کاری‪ 2 :‬سال مرتبط الزامی است‪.‬‬ ‫نیازمندیهای اداری‪ :‬آشنایی با استاندارادهای‬ ‫حسابداری‪ ،‬نرم افزار ‪ ، Office‬تسلط بر ا کسل و‬ ‫آشنایی با نرم افزار ‪Comfar‬‬ ‫نیازمندیهای تخصصی‪ :‬آشنایی با روش های تامین‬ ‫مالی ‪ ،‬تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه‪ ،‬انتشار‬ ‫اوراق و ارزشگذاری سهام‬ ‫سایر شرایط‪ :‬متعهد و پیگیر‪ ،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬منظم‬ ‫و دقیق در انجام امور محوله‪ ،‬دارای روحیه تعامل‬ ‫و همکاری»‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫برند منیجر (‪Juinor Brand‬‬ ‫گرافيك‪ ،‬بازاریابی ‪،‬‬ ‫‪)Manager‬‬ ‫‪ ،MBA‬صنايع یا مرتبط‬ ‫در یک شرکت بین المللی‬ ‫نیروی خدمات در رستوران‬ ‫‪31‬‬ ‫مسئول دفتری و ثبت نام در‬ ‫آموزشگاه معتبر‬ ‫‪32‬‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫(فروش مجازی)‬ ‫‪---‬‬ ‫کارشناسی یا باالتر‬ ‫جردن‬ ‫زعفرانیه‬ ‫نزدیک مترو‬ ‫قلهک‬ ‫کارشناسی به باال در رشته غرب تهران‬ ‫های صنایع و مدیریت –دارای ماموریت‬ ‫صنعتی‬ ‫داخلی و خارجی‬ ‫يا حداقل داراي ‪ ٢‬سال سابقه كار مرتبط‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی الزامی است‪ .‬داشتن‬ ‫حداقل ‪ ٣‬سال تجربه کار در این زمینه الزامی است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ساعت کاری ‪ 8:30‬الی ‪ -17:45‬و ‪5‬شنبه ها تعطیل‪-‬‬ ‫ترجیحا آ قا‬ ‫سن‪ 25 :‬الی ‪ 35‬سال‪ -‬حقوق توافقی‪ ،‬بیمه و بیمه‬ ‫تکمیلی‪ ،‬بن كارت ماهانه‪ ،‬سبد كاال و بسياري مزاياي‬ ‫رفاهي ديگر‪-‬مصاحبه به زبان انگلیسی انجام می شود‪.‬‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال‪ -‬شیفت اول‪ :‬ساعت کاری ‪ 10‬الی‬ ‫‪ -17‬شیفت دوم‪:‬ساعت ‪ 17‬الی ‪ 12‬شب‬ ‫حقوق تک شیفت ‪1100:‬‬ ‫حقوق دو شیفت با دوساعت استراحت در روز و جای‬ ‫خواب و غذا ‪1300 :‬‬ ‫آ قا و خانم‬ ‫بیمه بعد از سه ماه‪ -‬داشتن گواهی سوءسابقه و پایان‬ ‫خدمت الزامی است‪(.‬هزینه با کارفرماست)‪ -‬در هفته‬ ‫یک روز تعطیل غیر از ‪5‬شنبه و جمعه‪ -‬دارای ظاهر‬ ‫مرتب‪ -‬تعهد کار یک ساله گرفته می شود‬ ‫خانم‬ ‫آ قا‬ ‫آشنایی کامل به آفیس‪ -‬با سابقه کار مسئول دفتری‪-‬‬ ‫ظاهر و بیان مناسب‪ -‬تیپ رسمی‪ -‬ساعت کاری ‪10‬‬ ‫الی ‪5 -19‬شنبه تعطیل نیست‪.‬‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬آشنایی به امور بازرگانی و‬ ‫مالی‪-‬تسلط کامل به زبان انگلیسی‪ -‬میزان حقوق‬ ‫باال است‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پالک ‪ 26‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - 1:‬اصل و کپی شناسنامه ‪،‬کارت ملی و مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس‪ ،‬مدارک مهارتی وکارت پایان خدمت (برای آقایان)‬ ‫تلفن‪66 747 747 :‬‬ ‫شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8:00‬الی ‪15:30‬‬ ‫ثبت‌نام در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار راهی مطمئن برای استخدام‬ ‫در شرکت‌ها و دستگاه‌های معتبر‬ ‫آخرین فرصت های شغلی بازارکار را از پیام رسان سروش و سایت بازارکار دنبال کنید‪:‬‬ ‫‪@bazarekar_karyabi‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تذکر‪ :‬برای عضو شدن الزم است نرم افزار تلگرام به روز رسانی شود‪.‬‬
‫کارآفرینی‬ ‫‪8‬‬ ‫شمیم عطر اقتصاد مقاومتی در شهرستان بوانات‬ ‫بیکار بی‌پولی کهمیلیونر شد‬ ‫ِ‬ ‫سود سه میلیاردتومانی با «کپور » در یک سال‬ ‫سـ ــود ‪۳‬مـ ـیـ ــلیارد تومانـی‬ ‫در یـک سـال ثمـره فعالیـت‬ ‫یـ ــک ک ــارآفـ ــرین ‪۲۶‬سـاله‌ای‬ ‫اسـت کـه در حـال حاضـر‬ ‫پـرورش ‪ ۱۲۰۰‬تـن ماهـی کپـور‬ ‫را در دسـت دارد و اکنـون در‬ ‫انتظـار سـود ‪۴‬میلیـارد تومانـی‬ ‫بـرای سـال ‪ ۹۷‬هسـت و بـرای‬ ‫‪ ۲۵۰‬نفـر اشـتغال‌زایی کـرده‬ ‫ا سـت‪.‬‬ ‫ب ــه گـ ــزارش خـ ـب ــرگ ــزاری‬ ‫تسـ ـنـ ــیم‪« ،‬درس خ ــوانـ ــده‌ام‬ ‫امـا بیکـ ــارم» جملـه‌ای اسـت‬ ‫کـه ا کـ ـثـ ــر فـارغ التحصیلالن‬ ‫دانـ ـشـ ـگ ــاهـ ــی ب ـ ـ ـه‌ز بـ ـ ـ ـ ــان‬ ‫می‌آوردنـد‪ .‬امـا برخـی از کارآفرینـان هسـتند کـه‬ ‫بـا فعالیت‌هـای تولیـدی بـرای خـود کسـب‌وکاری‬ ‫دسـت‌وپا کرده‌انـد‪ ،‬جوانـان بیـکار و بی‌پولـی کـه‬ ‫ترجیـح می‌دهنـد منتظـر کار پشت‌میزنشـینی‬ ‫نباشـند و خودشـان کاری دسـت‌وپا کننـد‪.‬‬ ‫احمـد زائـری‪ ،‬پرورش‌دهنـده ماهـی از همیـن‬ ‫گـروه از افـراد اسـت که‪ ،‬در بـاره فعالیتـش می‌گوید‪:‬‬ ‫زیسـتگاه اصلـی ماهـی کپـور در چیـن اسـت امـا‬ ‫به‌دلیـل رشـد سـریع‪ ،‬زندگـی گله‌پذیـر‪ ،‬امـکان‬ ‫تکثیـر مصنوعـی و کیفیـت مطلـوب گوشـت‬ ‫به‌عنـوان مطلوب‌تر یـن ماهـی پرورشـی جهـان‬ ‫معرفـی و در تمـام جهـان تکثیـر و پـرورش داده‬ ‫می‌شـود‪ .‬از ویژگی‌هـای بـارز ماهـی کپـور‪ ،‬پذیـرش‬ ‫شـرایط گرماسـت‪ .‬ماهـی کپـور در دمـای ‪18‬‬ ‫درجـه سـانتی‌گراد بـه بـاال به‌خو بـی تغذیـه می‌کنـد‬ ‫و رشـد و تکثیـر می‌‌یابـد‪ .‬بهتر یـن شـرایط رشـد‬ ‫آنهـا در دمـای ‪ ‌28‬ــ‪ 2٥‬درجـه سـانتی‌گراد محقـق‬ ‫می‌شـود‪ .‬در دمـای ‪ 12‬درجـه سـانتی‌گراد سـرعت‬ ‫فرآینـد تبدیـل غـذا بـه گوشـت در ماهی‌هـای کپـور‬ ‫کاهـش می‌یابـد و در دمـای ‪ 4‬درجـه سـانتی‌گراد بـه‬ ‫خـواب زمسـتانی فـرو می‌رونـد‪.‬‬ ‫زائـری در بـاره نحـوه ورودش بـه عرصـه پـرورش‬ ‫ماهـی کپـور افـزود‪ :‬دانش‌آموختـه رشـته ریاضیـات‬ ‫هسـتم‪ ،‬امـا بـه کار تولیـدی و ایسـتادن روی پـای‬ ‫خـ ــود‪ ،‬ع ــالقـ ـمـ ــند بـ ــودم‪ ،‬ع ــال ق ـ ـه‌ای بـه زندگـی‬ ‫کارمنـدی و حقوق‌بگیـری نـ ــدارم‪ .‬ب ـ ـه‌دنبال کار‬ ‫تولیـدی بـودم و در همیـن حیـن بـا تأ کیـدات‬ ‫عمومـی رهبـر انقلالب بـر امـر اقتصـاد مقاومتـی‪،‬‬ ‫اشـتغالزایی و افزایـش تولیـد ملـی مواجـه بـودم کـه‬ ‫انگیزه‌هـای مـن را افزایـش مـی‌داد‪ .‬بـا مطالعاتی که‬ ‫ً‬ ‫انجـام دادم نهایتـا بـه عرصـه پـرورش ماهـی کپـور‬ ‫ر سـیدم‪.‬‬ ‫زائـری در بـاره میـزان تولیـد ماهـی کپـور و سـود‬ ‫حاصلـه از آن در مجمـع تولیـدی‌اش‪ ،‬اظهـار‬ ‫می‌کنـد‪ :‬در حـال حاضـر مشـغول پـرورش ‪ 12٠٠‬تـن‬ ‫ماهـی کپـور هسـتم‪ .‬حـدود ‪ 8‬مـاه طـول می‌کشـد‬ ‫س ــود ‪۳‬مـ ـی ــلیارد تومانی‬ ‫در یک سال ثمره فعالیت‬ ‫ی ــک ک ــارآف ــرین ‪۲۶‬ساله‌ای‬ ‫است که در حال حاضر‬ ‫پرورش ‪ ۱۲۰۰‬تن ماهی کپور‬ ‫را در دست دارد‬ ‫تـا بچه‌ماهی‌هـای کپـور بـه وزن ‪ 1‬کیلوگـرم برسـند‪.‬‬ ‫قیمـت هـر کیلـو ماهـی کپـور در بازار داخـل حداقل‬ ‫‪ 13‬هـزار تومـان اسـت‪ ،‬ایـن بدیـن معنـی اسـت‬ ‫کـه پـس از رشـد کافـی ماهی‌هـا‪ ،‬از فـروش آن‌هـا‬ ‫در بـازار ‪ 14‬میلیـارد تومـان به‌دسـت مـی‌آورم کـه‬ ‫حداقـل ‪ 3‬میلیـارد تومـان آن سـود خالـص اسـت‪.‬‬ ‫ماهـی کپـور بـازار بسـیار خو بـی در داخـل دارد و‬ ‫هیـچ نگرانـی بابـت فـروش آن نـدارم‪.‬‬ ‫ایـن فعـال اقتصـاد مقاومتـی می‌گو یـد‪ ،‬ماهـی‬ ‫کپـور را می‌تـ ــوان بـ ــه عـ ــراق و کشورهـ ــای حاشـیه‬ ‫خلیـج فـ ــارس و حـ ـتـ ــی‬ ‫روسـیه صـادر کـرد‪ ،‬امـا‬ ‫عـراق کـه همسـایه مـا‬ ‫اسـت‪ ،‬در حـال حاضـر‬ ‫ا گـر بخواهیـم بـه عـراق‬ ‫صـادرات داشـته باشـیم‬ ‫بایـد حـدود ‪ 7٠‬میلیـون‬ ‫تومـان عـوارض پرداخـت‬ ‫کنیـم‪ ،‬چـرا کـه ابتـدا بایـد‬ ‫بـه کردستـ ــان و سپـ ــس‬ ‫بـه عـراق بفرسـتیم‪.‬‬ ‫وی بـا تأ کیـد بـر اینکـه‬ ‫صـادرات هـر ‪ 3٠‬کیلوگـرم‬ ‫ماهـی کپـور به کشـورهای‬ ‫همسـایه معـادل یـک‬ ‫بشـکه نفـت بـرای کشـورمان ارزآوری دارد اظهـار‬ ‫می‌کنـد‪ :‬بـرای پـرورش ‪4‬هـزار تـن آم ـ ـ ــادگی دار یـم‪.‬‬ ‫علالوه بـر آن اشتغال‌زایـ ـ ـ ـی‌هایی کـه داشـتیم‬ ‫ً‬ ‫توانسـتیم بـرای ت ـ ـ ـ ــعداد ز یـادی م ـ ـ ـج ـ ــددا‬ ‫اش ـ ــتغال‌زایی کنیـم‪.‬‬ ‫ایـن کارآفر یـن در بـ ــاره مشـ ــکالت مـ ـتـ ـعـ ــدد‬ ‫در پـرورش ماهـی می‌گو یـد‪ :‬اسـتان هرمـزگان‬ ‫به‌دلیـل اسـتعداد بالقـوه خـدادادی می‌توانـد‬ ‫قطـب اقتصـاد مقاومتـی در جنـوب کشـور باشـد‪.‬‬ ‫امـا متأسـفانه بیشـتر جوانـان بعـد از دریافـت‬ ‫دیپلـم‪ ،‬بـرای کارگری به شـهرهای بزرگتـر مهاجرت‬ ‫می‌کننـد‪ .‬هیچ‌کـس بـه آن‌هـا نمی‌آمـوزد کـه‬ ‫چگونـه می‌تواننـد روی پـای خودشـان بایسـتند‬ ‫و بـا اسـتفاده از نعمت‌هـای خـدادادی تولیـد‬ ‫ثـروت کننـد‪ .‬پرداخـت وام‌هـای خوداشـتغالی‬ ‫کنـار آمـوزش کارآفرینـی به‌صـورت بومـی می‌توانـد‬ ‫بسـیاری از جوانـان را از کارگـری بـه کارآفرینـی‬ ‫سـوق دهـد‪ .‬مـن کار تولیـد را بـا وام ‪ 4٠‬میلیـون‬ ‫تومانـی بسـیج سـازندگی شـروع کـردم امـا الزم‬ ‫اسـت همـه دسـتگاه‌ها به‌فکـر اشـتغالزایی و‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی باشـند‪ .‬مـن آماده‌ام تـا به‌صورت‬ ‫رایـگان پـرورش ماهـی کپـور را به‌صـورت عملـی بـه‬ ‫جوانـان عالقمنـد هرمزگانـی آمـوزش دهـم‪.‬‬ ‫وی در بـاره م ـشــکال ت ـ ــش هـم گفـت‪ :‬متأسـفانه‬ ‫ام ـ ـ ــسال سـرمایه گـذاری بسـیاری کردیـم امـا‬ ‫ک ـ ـ ـ ـم‌آب ـ ــی و کمبـود بـاران باعـث شـد کـه بخـش‬ ‫ز یـادی از ماهی‌هـا از بیـن رفـت‪ .‬متأسـفانه هیـچ‬ ‫بیمـه‌ای هـم نداشت ـ ـ ــیم و ای ـ ـ ــن خ ـ ـ ــسارت مـا‬ ‫جبـران نشـد‪.‬‬ ‫قلب کارخانه تعطیل شده به تپش افتاد‬ ‫بانوی موفق بواناتی در قالب‬ ‫پروژه‌هـ ــای اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد مـ ــقاومتی‬ ‫کارخانه تعطیل شده تولید لبنیات‬ ‫را به واحد گالب‌گیری و تولید‬ ‫عرقیات گیاهی تبدیل کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم از‬ ‫شیراز‪ ،‬رکود‪ ،‬بیکاری و تعطیلی‬ ‫کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی‬ ‫اخباری است که در چند سال‬ ‫اخیر زیاد گفته و شنیده شده اما‬ ‫اینکه یک کارخانه تعطیل شده را‬ ‫به یک واحد تولیدی دیگر تبدیل‬ ‫کنی و دست از تالش نکشی‪،‬‬ ‫هنـ ــری اسـ ــت کـ ــه آفـ ــاق ساالری‬ ‫بانـ ــوی مـ ــوفق ش ـ ـهـ ــرستان بوانات‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫این بانوی تولیدکننده در بوانات کارخانه فرآوری‬ ‫لبنی داشت تا اینکه به دلیل خشکسالی میزان شیر‬ ‫شهرستان به روزانه یک تا ‪ ۲‬تن رسید و امکان ادامه‬ ‫تولید را از وی گرفت‪ .‬به گفته ساالری امکان خرید‬ ‫شیر از شهرستان‌های اطراف یا استان اصفهان نیز به‬ ‫دلیل هزینه باالی حمل‌ونقل مقرون به صرفه نبود‪.‬‬ ‫وی می‌گوید‪ :‬کمبود نقدینگی و باال رفتن قیمت‬ ‫حامل‌های انرژی تولید لبنیات را با رکود مواجه کرد و‬ ‫رفته رفته کارخانه رو به تعطیلی می‌رفت تا اینکه در‬ ‫شهریور سال ‪ ۹۰‬به طور رسمی کارخانه تعطیل شد‪.‬‬ ‫پـ ــس از تعطـ ــیلی کارخـ ــانـ ــه امـ ــا آفاق سـ ــاالری‬ ‫دست از تالش نکشید و به دنبال راهی برای احیای‬ ‫مجدد کارخانه بود‪ ،‬ابتدا تصمیم گرفت در زمینه‬ ‫آب آشامیدنی وارد شود اما مشکالت خشکسالی‬ ‫و مخالفت جهاد سازندگی وی را از این تصمیم‬ ‫منصرف کرد و به دنبال راه دیگری می‌گشت تا اینکه‬ ‫در سال ‪ ۹۵‬بخشی از منطقه به زیر کشت گل محمدی‬ ‫رفت و کارخانه تعطیل شده رفته رفته آماده شد تا به‬ ‫واحد گالب‌گیری تبدیل شود‪.‬‬ ‫ساالری می‌گوید‪ :‬خشکسالی و کم‌آبی سبب‬ ‫شدکه تعدادی از کشاورزان به کشت گل محمدی و‬ ‫گیاهان دارویی روی آورند‪ .‬ما نیز فضای سبز کارخانه‬ ‫را به گل محمدی اختصاص داده بودیم و به صورت‬ ‫سنتی گالب‌گیری را داشتیم اما با افزایش سطح زیر‬ ‫کشت گل محمدی در بوانات کارخانه را به واحد‬ ‫گالب‌گیری تبدیل کردیم‪.‬‬ ‫همت و حمایت بسیج سازندگی به یاری خانم‬ ‫ساالری می‌آید و با ارائه تسهیالت ‪ ۳۰‬میلیون تومانی‬ ‫اقتصاد مقاومتی کارخانه فرآوری لبنی به واحد‬ ‫گالب‌گیری تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫علی بشکار‪ ،‬رئیس سابق بسیج سازندگی‬ ‫شهرستان بوانات که در زمان مسئولیت وی این واحد‬ ‫تولیدی راه‌اندازی شد‪ ،‬در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید‪:‬‬ ‫ارائه تسهیالت اقتصاد مقاومتی‪ ،‬آموزش و مشاوره‬ ‫و تسهیل شرایط برای گرفتن مجوزهای بهداشتی‬ ‫اقداماتی است که بسیج سازندگی برای این واحد‬ ‫دولت باید با اعطای وام‌های‬ ‫سرمایه‌ای به حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان بپردازد تا‬ ‫تولیدکننده با دستگاه‌های‬ ‫مجهز تولید را افزایش دهند‬ ‫انجام داد‪.‬‬ ‫وی از همراهی فرمانداری‪ ،‬جهاد سازندگی و شبکه‬ ‫بهداشتشهرستانبواناتبرایراه‌اندازیاینواحدو دیگر‬ ‫پروژه‌هایاقتصادمقاومتیشهرستانسخنمی‌گوید‪.‬‬ ‫اردیبهشت سال ‪ ۹۵‬همزمان با فصل برداشت گل‬ ‫محمدی شهرستان بوانات واحد تولیدی آفاق ساالری‬ ‫شروع به فعالیت می‌کند که البته وی می‌گوید در حال‬ ‫حاضر به صورت نیمه صنعتی کار آغاز شده چون‬ ‫دستگاه تقطیری که اسانس تولید کند‪ ،‬نداریم‪.‬‬ ‫این کارآفرین موفق که توانسته برای ‪ ۱۴‬نفر به صورت‬ ‫مستقیم و پایدار اشتغالزایی کند‪ ،‬معتقد است‬ ‫اشتغالزایی غیرمستقیم این‬ ‫کارخانه ده‌ها نفر بوده چراکه با‬ ‫راه‌اندازی این کارخانه بسیاری‬ ‫از کشاورزان بوانات به کشت‬ ‫گیاهان دارویی و گل محمدی‬ ‫روی آوردند‪.‬‬ ‫این امر هم سبب خوشحالی‬ ‫خانم ساالری است و هم‬ ‫ناراحتش می‌کند چراکه تولید‬ ‫امسال گل محمدی در برخی‬ ‫نقاط بوانات روزانه ‪ ۵۰۰‬کیلو گل‬ ‫محمدی بوده اما کارخانه خانم‬ ‫ساالری اگر سه شیفت کار‬ ‫کند فقط می‌تواند ‪ ۱۰۰‬کیلو گل‬ ‫محمدی را خریداری و تبدیل‬ ‫به گالب کند‪.‬‬ ‫وی تجهیز و ارتقای دستگاه‌ها را در برنامه دارد اما‬ ‫کمبود نقدینگی مانعی برای توسعه کارخانه است‪.‬‬ ‫ساالری می‌گوید‪ :‬دولت باید با اعطای وام‌های‬ ‫سرمایه‌ای به حمایت از تولیدکنندگان بپردازد تا‬ ‫تولیدکننده با دستگاه‌های مجهز تولید را افزایش دهند‬ ‫به طور مثال اکنون کارخانه ما توان تولید ‪ ۱۰‬کیلوگرم‬ ‫اسانس را دارد اما دستگاه اسانس‌گیری نداریم‪.‬‬ ‫نبود بازار فروش ثابت یکی دیگر از مشکالتی است‬ ‫که این بانوی موفق ذکر می‌کند و می‌گوید‪ :‬اگر بسیج‬ ‫سازندگی بتواند شرایط برای فروش محصوالت را نیز‬ ‫فراهم کند‪ ،‬با رکودی که در بازار وجود دارد تولیدکننده‬ ‫با اطمینان در راه تولید و ارتقای محصول قدم برمی‌دارد‪.‬‬ ‫محصوالت کارخانه خانم ساالری در شیراز‪ ،‬یزد‪،‬‬ ‫شهرهای اطراف و در سطح شهرستان بوانات بازار‬ ‫فروش دارد اما افق دید این بانوی کارآفرین صادرات‬ ‫گالب و عرقیات گیاهی است‪.‬‬ ‫«دوری از مرکز استان و صنعتی نبودن شهرستان‬ ‫بوانات سبب شده که تعمیر دستگاه‌ها با هزینه زیاد‬ ‫انجام شود» این مشکل دیگری است که این بانوی موفق‬ ‫کارآفرین ذکر می‌کند‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه در فعالیت خانم ساالری این است‬ ‫که هیچ آبی در این کارخانه هدر نمی‌رود‪ ،‬به گفته وی‬ ‫آبی که برای خنک کردن دستگاه‌های تقطیر به کار‬ ‫می‌رود با یک لوله به استخر کارخانه که محل پرورش‬ ‫ماهی‌های گرمابی است‪ ،‬وارد می‌شود‪.‬‬ ‫آب مغذی شده پرورش ماهی نیز برای کشت‬ ‫گیاهان دارویی در فضاهای کارخانه اختصاص‬ ‫می‌یابد‪ ،‬این بانوی موفق و کارآفرین تصمیم دارد که‬ ‫امسال استخر را بزرگ و پرورش ماهی را گسترش دهد‪.‬‬ ‫متقاضیان می‌توانند برای خرید کتاب‌های مورد نیاز خود از طریق سایت ‪shop.bazarekar.ir‬‬ ‫و یا در تهران به آدرس نشریه مراجعه و یا از طریق تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬
‫گردشگری‬ ‫بررسی نحوه ورود به این حرفه در گفت وگو با رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران ‪:‬‬ ‫‪ 11‬هزار راهنمای گردشگری آموزش دیده در کشور وجود دارد‬ ‫محمد‌حسین یزدانی رئیس انجمن صنفی راهنمایان‬ ‫گردشگری استان تهران در گفتگو با بازارکار گـ ـفـ ــت‪ :‬باید‬ ‫برنامه ریزی های بهتر و جامع تری درحوزه گردشگری داشته‬ ‫باشیم تا حقوق صنفی راهنمایان گردشگری به بهترین شکل‬ ‫ممکن لحاظ شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران‬ ‫بیان داشت‪ :‬ما حدود ‪11‬هزار راهنمای آموزش دیده در کشور‬ ‫داریم که با توجه به فصلی بودن این حرفه اکثر عزیزان در حوزه‬ ‫اشتغال با مشکل مواجه هستند و با شرایط مطلوب برای‬ ‫راهنمایان خیلی فاصله داریم‪.‬‬ ‫یزدانی با بیان اینکه ما در حوزه گردشگری کمتر شاهد‬ ‫برنامه ریزی های کالن هستیم تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تشکل ها به این فکر افتاده اند که روی برنامه ریزی ها تمرکز‬ ‫کرده و برنامه های باز آموزی را لحاظ کنند‪.‬‬ ‫وی درادامه گفت‪ :‬حدود ‪٥٠‬هزار نفر چینی هر سال وارد‬ ‫کشورمان می شوند و بزرگترین مشکل ما در بحث گردشگران‬ ‫به زبان بر می گردد ‪.‬‬ ‫یزدانی با بیان اینکه راهنمایان چینی زبان در کشور ما‬ ‫خیلی کم هستند و این حجم توریست را نمی توان با تعداد‬ ‫کمی راهنما هدایت کرد افزود‪:‬بنابر این از دانشجویان چینی‬ ‫که در ایران تحصیل می کنند و یا کسانی که برای کار به ایران‬ ‫آمده اند استفاده می کنیم چرا که چاره ای جز این نداریم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مسئوالن باید در حوزه کالن برنامه ریزی‬ ‫کنند گفت‪ :‬باید برای خدمات مناسب سازی صورت‬ ‫بگیرد‪،‬مثال چینی ها در ایران فقط مشکل راهنما ندارند‬ ‫بلکه مسئله غذا هم وجود دارد‪ .‬وقتی به گردشگری خدمات‬ ‫مناسب ارائه شود همین گردشگر پس از بازگشت به کشور‬ ‫خود‪ ،‬دیگران را به سفر ایران ترغیب می کند‪.‬‬ ‫◄ راهنمای ــان گردش ــگری ‪ ،‬یک ــی از حلق ــه ه ــای مه ــم چرخ ــه اقتص ــاد توریس ــم مح ـس ـ ــوب‬ ‫مــی شــود‪ .‬آنهــا بــه عنــوان کارکنــان صــف در تعامــل مســتقیم بــا گردشــگران بــوده و روابــط اصلــی‬ ‫بی ــن جامع ــه میزب ــان و گردش ــگران هس ــتند‪.‬‬ ‫درحقیق ــت راهنمای ــان گردش ــگری ب ــه عن ــوان س ــفیر فرهنگ ــی مقاص ــد گردش ــگری‪ ،‬مس ــئولیت‬ ‫زیــادی کــه از جملــه مهمتریــن آن‪ ،‬رضایــت گردشــگران از خدمــات تــور ارائــه شــده اســت‪ .‬عملکــرد‬ ‫راهنمایــان گردشــگری یکــی از مهمتریــن عوامــل موفقیــت یــک تــور اســت‪.‬‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن مه ــم و ب ــا ش ــروع فص ــل تابس ــتان و ش ــروع س ــفرهای تابس ــتانه‪ ،‬همچنی ــن‬ ‫اهمی ــت ش ــغل راهنمای ــان گردش ــگری ب ــا محم ــد حس ــین یزدان ــی رئی ــس انجم ــن صنف ــی‬ ‫راهنمای ــان گردشـ ـ ــگری اس ــتان ت ـ ـ ـ ــهران گفـ ـ ــت وگـ ـ ـ ـ ـ ــویی ترتـ ـی ـ ـ ـ ــب دادی ــم کـ ـ ــه مـ ـ ــا حصـ ـ ــل آن‬ ‫درذی ــل م ــی آی ــد ‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫آزمون دوباردســال برگزار می شــود‬ ‫رئی ــس انجم ــن صنف ــی راهنمای ــان گردش ــگری اس ــتان‬ ‫ته ــرا ن توضی ــح داد‪ :‬ه ــر راهنم ــای گردش ــگری در ط ــول‬ ‫ســال دوبــار در مــاه هــای خــرداد و آذرمــاه در آزمــون جامعــی‬ ‫مانن ــد کنک ــور سراس ــری ش ــرکت م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫یزدان ــی گف ــت ‪:‬پی ــش از ثب ــت ن ــام در دوره ه ــای‬ ‫آموزش ــی‪ ،‬ابت ــدا اف ــراد درخواس ــت ش ــرکت در کالس ه ــای‬ ‫آموزش ــی را م ــی دهن ــد و پ ــس از اینک ــه از ع ــدم س ــوء‬ ‫پیش ــینه ای ــن اف ــراد اطمین ــان حاص ــل ش ــد و م ــدارک الزم‬ ‫از داوطلبی ــن اخ ــذ ش ــد ای ــن اف ــراد در دوره ه ــا ش ــرکت م ــی‬ ‫کنن ــد و پ ــس از اتم ــام دوره م ــدرک خ ــود را دریاف ــت م ــی‬ ‫کنن ــد‪.‬‬ ‫و ی درادام ــه اف ــزود‪ :‬الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ای ــن اف ــراد بای ــد‬ ‫م ــدرک لیس ــانس را ب ــه عن ــوان حداق ــل م ــدرک دانش ــگاهی‬ ‫م ــورد نی ــاز ب ــرای ای ــن کار اخ ــذ نم ــوده باش ــند و درصورت ــی‬ ‫ک ــه ب ــه ص ــورت بی ــن الملل ــی نی ــز فعالی ــت کنن ــد حتم ــا م ــی‬ ‫حدود پنج هزار راهنمای گردشگری در استان تهران وجود دارد‬ ‫یزدان ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در ح ــدود پن ــج ه ــزار راهنم ــای‬ ‫گردشــگری در اســتان تهــران وجــود دارد در بــاره نحــوه دریافــت‬ ‫گواه ــی راهنمای ــان گردش ــگری گفت‪:‬راهنمای ــان گردش ــگری‬ ‫توره ــای داخل ــی م ــی توانن ــد ب ــا گذران ــدن ی ــک دوره آموزش ــی‬ ‫‪ ٦‬ماه ــه و ش ــرکت در آزم ــون پایان ــی کارت شناس ــایی رس ــمی‬ ‫راهنم ــای گردش ــگری (تورلی ــدری) خ ــود را دریاف ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫بایس ــت ب ــه ز ب ــان خارج ــی مس ــلط باش ــند‪.‬‬ ‫اف ــرادی ه ــم ک ــه م ــی خواهن ــد ب ــه ص ــورت تخصص ــی‬ ‫ی ــک راهنم ــای ت ــور باش ــند م ــی بایس ــت مه ــارت ه ــای‬ ‫هر راهنمای گردشگری‬ ‫در طول سال دوبار‬ ‫در آزمون جامعی مانند‬ ‫کنکور سراسری شرکت می‌کند‬ ‫تخصص ــی مانن ــد کوهنوردی‪،‬پرن ــده شناس ــی‪،‬طبیعت‬ ‫گ ــردی‪ ،‬طبیع ــت شناس ــی و‪ ...‬را فراگرفت ــه باش ــند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شغل‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫سابقه کار‬ ‫حداکثر سن‬ ‫سایر شرایط‬ ‫مدیر تعمیرات و نگهداری‬ ‫لیسانس مکانیک با برق‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫‪-‬‬ ‫مدیر کنترل فرآیند‬ ‫لیسانس شیمی‬ ‫(گرایش فرآیند با صنایع معدنی)‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫‪-‬‬ ‫کارشناس فروش خارجی‬ ‫لیسانس مدیریت بازرگانی‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫تسلط به‬ ‫زبان انگلیسی‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪Prsemp1@outlook.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت صنایع غذایی‪،‬‬ ‫واقع در تهران جهت توسعه کادر تخصصی به شرح ذیل‬ ‫استخدام می نماید‪:‬‬ ‫مدیر فروش منطقه ای شهرستان (آ قا)‬ ‫دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫مرتبط در حوزه فروش شهرستان ها‪ ،‬نمایندگی ها و شرکت های‬ ‫پخش مواد غذایی و مسلط به نرم افزار ‪Office‬‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه خود را با مشخصات کامل‬ ‫و ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resume.hr1396@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫افراد مشروحه ذیل را به همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مدیر کارخانه‬ ‫با حداقل مدرک کارشناسی و ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪ -2‬مدیر کنترل کیفی‬ ‫با مدرک کارشناسی مکانیک و گرایش جامدات با ساخت‬ ‫و تولید با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫از متقاضیان تقاضا می شود رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی‬ ‫همکاری راهنمایان گردشگری با آژانس های مسافرتی‬ ‫رئیــس انجمــن صنفــی راهنمایــان گردشــگری اســتان‬ ‫تهــرا ن افــزود‪ :‬ط ـ ـ ــبق آییــن نامــه انجمــن در آئیــن نامــه مــا‬ ‫ذکــر شــده اســت کـ ـ ـ ـ ـ ــه راهنـ ـ ـ ـ ـ ــمایان گردشــگری تنهــا‬ ‫م ـ ـ ــی ت ـ ــوانن ـ ـ ــد ب ـ ـ ــا آژانــس هــای مســافرتی همــکاری کننــد‬ ‫و نمــی تواننــد بــه صــورت ان ـ ـ ــفرادی ف ـ ـ ــعالیت کننـــــــد‪ .‬وی‬ ‫بــه ش ـ ـ ــرایط گ ـ ـ ــردشگری اشــاره کــرد وگفــت ‪:‬بــه طــور کلــی‬ ‫شــرایط گردشــگری و تــور هــای مــا مناســب نیســت و افــرادی‬ ‫کــه مــی خواه ـ ـ ــند در ایــن زمینــه موفــق باشــند و درآمــد خوبــی‬ ‫نیــز داشــته باشــند مــی بایســت بــه صــورت تخصصـ ـ ـ ــــــی ایـــــــن‬ ‫ک ـ ـ ــار و آمــوزش ه ـ ـ ــای آنــرا دنبــال کننــد و بــه صــورت بیــن‬ ‫المللــی فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫وی درادامـ ـ ـ ـ ـ ــه افـ ـ ـ ـ ـ ــزود ‪ :‬هـ ـ ـ ـ ـ ــمچنین ان ـ ــجـــــــمن از‬ ‫اعـ ـ ـض ـ ـ ــاء خـ ـ ـ ـ ـ ــود‪ ،‬ف ـ ــایـ ـ ـل ـ ــی درس ـ ـ ــایت خود قـ ـ ـ ـ ـــــــرارداده‬ ‫ک ـ ـ ــه آژانــس هــای مســافرتی مــی تواننــد بــه آن مراجعــه‪،‬‬ ‫ونیروهــای مــورد نیــاز خــود را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫بیمه راهنمایان گردشگری‬ ‫یزدانــی بــا اشــاره بــه اینکه بیمــه راهنمایــان گردشـــــگـــــ ـ ـ ــری‬ ‫مــی توانــد از عوایــد خــروج از کشــور تامیــن شــود گفت‪:‬مــا‬ ‫تالشــهای زیــادی بــرای بــه نتیجــه رســاندن طــرح بیمــه‬ ‫راهنمایــان تــور انجــام دادیــم امــا بــه جایــی نرســیدیم‪ .‬یکــی از‬ ‫مشــکالت مــا در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه دولــت نیــاز بــه یــک‬ ‫محــل تامیــن اعتبــار دارد تــا بتوانــد هزینــه ایــن پــروژه را تامیــن‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت ‪:‬البتــه رقــم درخواســتی مــا رقــم کوچکــی‬ ‫اســت و مــا بــرای مثــال نیــاز بــه چنــد هــزار میلیــارد بــرای انجــام‬ ‫ایــن پــروژه نداریــم امــا متاســفانه بــه ایــن دلیــل کــه ایــن کار جــزو‬ ‫اولویت های مســئولین نیـــــــست بــــــــــــه جـــــایـــــــی نـــــرســـــی ـ ـ ــده‬ ‫ایــم‪ .‬ســازمان گردشــگری نیــز بــه انــدازه کافــی حمایــت نمــی‬ ‫کنــد و شــاید تنهــا کاری کــه انجــام مــی دهــد دادن مجــوز‬ ‫اســت!‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مســئوالن ســازمان گردشــگری و میــراث‬ ‫فرهنگــی بایــد ایــن موضــوع را بــه عنــوان یــک اولویــت مــورد توجــه‬ ‫قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫رئیــس انجمــن صنفــی راهنمایــان گردشــگری اســتان تهــران‬ ‫در ادامــه گفــت‪ :‬بــا اینکــه میــزان مســافرت هــا و گردشــگری‬ ‫مــردم رشــد محسوســی داشــته ولــی ایــن موضــوع هیــچ تاثیــری‬ ‫بــر روی شــغل راهنمایــان گردشــگری نــدارد چــرا کــه ایــن‬ ‫مســافرت هــا اکثــرا بــه صــورت انفــرادی انجــام مــی شــود و دیگــر‬ ‫در ایــن شــرایط نیــازی بــه راهنمــای گردشــگری نیســت‪.‬لذا هــم‬ ‫اکنــون مــا شــاهد فعالیــت راهنمایــان گردشــگری ایرانــی مقیــم‬ ‫در کشــور هایــی ماننــد ترکیــه‪ ،‬گرجســتان و ‪ ...‬هســتیم‪.‬‬ ‫وی درپایان افزود‪ :‬واقعیت این است که نه راهنمایان‬ ‫گردشگری خارجی می توانند بدون ویزای کار در ایران کار‬ ‫کنند و نه راهنمایان گردشگری داخلی می توانند بدون ویزای‬ ‫کار این شغل را در خارج از کشور داشته باشند اما شاهد این‬ ‫موضوع هستیم که بسیاری از این افراد به صورت غیر رسمی‬ ‫و بدون ویزای خاص در خارج از کشور در حال فعالیت اند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر صادرات‬ ‫یک شرکت صنایع غذایی‪،‬‬ ‫لیسانس مدیریت‪ ،‬بازاریابی یا رشته های مشابه‬ ‫جهت توسعه کادر تخصصی به شرح ذیل استخدام می نماید‪:‬‬ ‫فار غ التحصیل از دانشگاههای دولتی‬ ‫مدیر تامین‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال تجربه در امر صادرات به کشورهای مختلف‬ ‫دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته های‬ ‫توانایی تجزیه و تحلیل و پیش بینی بازارهای صادراتی‬ ‫مدیریت بازرگانی و یا صنایع‪ ،‬دارای حداقل ‪ 7‬سال سابقه‬ ‫آشنا به بازارهای صادراتی به ویژه صادرات به چین‪،‬‬ ‫کاری مرتبط‪ ،‬مسلط به فرآیندهای خرید خارجی و داخلی‪،‬‬ ‫هنک کنگ‪ ،‬تایوان و کشورهای ‪C.L.S‬‬ ‫برنامه ریزی تامین ‪ ،‬تسلط کامل به زبان انگلیسی و‪...‬‬ ‫مسلط به فنون مذاکرت تجاری‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه خود را با مشخصات کامل و ذکر‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و برنامه های آفیس‬ ‫عنوان شغلی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪commercial_1396@yahoo.com‬‬ ‫‪resume.hr1396@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی واقع در غرب تهران از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫‪jobs1362@gmail.com‬‬ ‫‪ 27‬میلیون تومان درآمد ساالنه یک راهنمای گردشگر‬ ‫رئیــس انجمــن صنفــی راهنمایــان گردشــگری اســتان تهــران‬ ‫بــا اشــاره بــه وضعیــت نابســامان گردشـــــگـــــــری در ایــــ ـ ـ ــران‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬راهنمــای گردشــگری بــودن در ایــران و بــه‬ ‫خصــوص تهــران شــغل پررونقــی نیســت چــرا کــه تعــداد افــرادی‬ ‫کــه بــرای گــردش بــه تهــران ســفر مــی کننــد بــه نســبت مســافرانی‬ ‫کــه از ایــن شــهر خــارج مــی شــوند بســیار ناچیــز اســت و مــی تــوان‬ ‫گفــت یــک راهنمــای گردشــگر حرفــه ای در ایــران تنهــا در‬ ‫نصــف روز هــای ســال کار دارد و شــاغل اســت‪.‬‬ ‫یزدانــی در ادامــه گفــت ‪:‬عــاوه بــر اینهــا راهنمایــان‬ ‫گردشــگری در ایــران بــه صــورت دولتــی اســتخدام نمــی شــوند و‬ ‫شــغل آزاد دارنــد‪ .‬تعــداد روز هایــی کــه یــک راهنمــای گردشــگر‬ ‫در ایــران کار مــی کنــد بیــن ‪ ٥٠‬تا‪1٠٠‬اســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه در آئیــن نامــه مقــرر شــده یــک راهنمــای‬ ‫گردشــگری روزانــه ‪ 27٠‬هــزار تومــان تومــان حـــــــقـــــــوق مــی گیــرد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه ‪ 1٠٠‬روز کاری کــه در ســال مــی کنــد حــدودا حقــوق‬ ‫ایــن افــراد بــه ســاالنه‪ 27‬میلیــون تومــان مــی رســد‪.‬‬ ‫راهنمایان گردشگری نیازمند ثبات و امنیت شغلی هستند‬ ‫‪ 2500‬راهنمای گردشگری در استان تهران فعال هستند‬ ‫رئی ــس انجم ــن صنف ــی راهنمای ــان گردش ــگری اس ــتان‬ ‫تهــران در زمینــه فعالیــت ایــن انجمــن گفت‪:‬انجمــن در ســال‬ ‫‪ 1388‬تاســیس شــده اســت‪ ،‬امــا از آنجــا کــه ایــن انجمــن یــک‬ ‫انجمــن صنفــی اســت الزامــی بــرای عضو یــت همــه راهنمایــان‬ ‫گردش ــگری در ای ــن انجم ــن وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫وی درادام ــه گف ــت ‪ :‬بس ــیاری از راهنمای ــان گردش ــگری‬ ‫نیــز هســتند کــه در ایــن انجمــن عضو یــت ندارنــد و نمــی تــوان‬ ‫گف ــت ک ــه هم ــه ای ــن اف ــراد در ای ــن انجم ــن عض ــو هس ــتند و‬ ‫بس ــیاری ه ــم هس ــتند ک ــه کارت دارن ــد ول ــی فع ــال نیس ــتند و‬ ‫کار نمــی کننــد و مــی تــوان گفــت در حــدود ‪ 2٥٠٠‬نفــر در حــال‬ ‫حاض ــر کارت دارن ــد و فعالی ــت م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام مدیر با تجربه‬ ‫دعوت به همکاری در یک شرکت بازرگانی‪ ،‬فعال در زمینه کیف و کفش‬ ‫توسعه کسب و کار‬ ‫یکشرکتفعالدرزمینهنفتو گاز‪،‬جهتتوسعه کسبو کارخوددر‬ ‫حوزههایمختلف صنعتی و غیر صنعتی مدیر باتجربه استخدام می نماید‪.‬‬ ‫ارسال رزومه‪sosaeidi1360@gmail.com :‬‬ ‫با بیش از ‪ 40‬شعبه فعال در سراسر کشور‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر بازاریابی‬ ‫‪CV1397.MKTDP@GMAIL.COM‬‬ ‫عضو گروه شرکت های زعفران سحرخیز استخدام می نماید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر فروش سازمانی‬ ‫‪CV1397.OGNDP@GMAIL.COM‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫‪ 1‬نفر آقا‪،‬مهندس صنایع‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر امور شعب و نمایندگی ها‬ ‫‪CV1397.SLDP@GMAIL.COM‬‬ ‫شرکت پخش سراسری بینالود پارسیان‬ ‫جهت امور برنامه ریزی فروش و مباحث آماری ‪ ،‬ترجیحا آشنا‬ ‫به صنعت پخش مواد غذایی‪ ،‬تسلط به مباحث تخصصی و‬ ‫نرم افزارهای مهندسی صنایع‬ ‫محل کار در محدوده ونک (مالصدرا) می باشد‪.‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪binaloudparsiancv@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی شمش های فوالدی واقع در شهرک صنعتی‬ ‫اشتهارد به یک نفر مهندس برق آشنا به کوره های القایی و‬ ‫سیستم ریخته گری و تولید فوالد دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ایمیل‪:‬‬ ‫‪roya65v@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سرپرست بازرگانی خارجی‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫مسلط به مباحث مربوط به تجارت الکترونیک‬ ‫آشنایی با نرم افزار ‪office‬‬ ‫تمام وقت جهت کاردر دفترمرکزی‬ ‫(تولید تجهیزات داخلی پتروشیمی و پاالیشگاه)‬ ‫واقع در تهران‬ ‫‪job@euroslotpars.com‬‬
‫صنعت‬ ‫‪۱0‬‬ ‫در ‪ 14‬استان کشور ایجاد می‌شود‬ ‫معاون آموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪:‬‬ ‫طرح تاپ برای ارتباط صنعت بادانشگاه و اشتغال دانشجویان اجرا می‌شود‬ ‫مع ــاون آم ــوزش‪ ،‬پژوه ــش و فن ــاوری‬ ‫وزارت صنع ــت گف ــت‪ :‬ط ــرح «ت ــاپ»‬ ‫ب ــرای ارتب ــاط صنع ــت و دانش ــگاه‪ ،‬توس ــعه‬ ‫فعالیته ــای تحقیقات ــی در مرا ک ــز تولی ــدی‬ ‫و اش ــتغال ف ــارغ التحصی ــالن در کش ــور‬ ‫اجرای ــی م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــرات قادر ی ــان در گفتگ ــو ب ــا خبرن ــگار‬ ‫مه ــر در خص ــوص اهمی ــت اج ــرای ط ــرح‬ ‫«ت ــاپ» (توانمندس ــازی و توس ــعه اش ــتغال‬ ‫پای ــدار) اظهارداش ــت‪ :‬دول ــت ب ــرای رف ــع‬ ‫معض ــل بی ــکاری و ایج ــاد اش ــتغال فراگی ــر‬ ‫در کش ــور طرح ــی ن ــو‪ ،‬تح ــت عن ــوان‬ ‫توانمندس ــازی و توس ــعۀ اش ــتغال پای ــدار‬ ‫«ت ــاپ» را توس ــط وزارت صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و‬ ‫تج ــارت اج ــرا م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ای ــن ط ــرح در واق ــع‬ ‫راهب ــرد اساس ــی در ط ــرح توانمندس ــازی‬ ‫و توس ــعۀ اش ــتغال پای ــدار در بن ــگاه ه ــای‬ ‫صنعت ــی‪ ،‬معدن ــی و تج ــاری کش ــور‪ ،‬ب ــرای‬ ‫تحق ــق توس ــعه دان ــش بنی ــان بن ــگاه ه ــا و‬ ‫ظرفی ــت س ــازی اش ــتغال از طری ــق خل ــق ارزش اف ــزودۀ جدی ــد و‬ ‫تأمی ــن اش ــتغال پای ــدار اس ــت‪.‬‬ ‫مع ــاون آم ــوزش‪ ،‬پژوه ــش و فن ــاوری وزارت صنع ــت گف ــت‪:‬‬ ‫طــرح تــاپ یــک ســال اســت کــه بــا کمــک بخــش هــای مختلــف‬ ‫دولت ــی‪ ،‬خصوص ــی‪ ،‬دانش ــگاهها و صنع ــت آغ ــاز ش ــده و نظ ــر‬ ‫س ــاده ای دارد و ب ــر اس ــاس عرض ــه و تقاض ــا اس ــتوار اس ــت‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪ :‬در کاره ــای تولی ــدی صنعت ــی و خدمات ــی ب ــه‬ ‫نی ــروی انس ــانی توانمن ــد‪ ،‬خالقی ــت و ن ــوآوری نیازمندی ــم ت ــا از‬ ‫طری ــق مناب ــع انس ــانی تحصی ــل ک ــرده‪ ،‬ماه ـ ــر و مت ـع ـ ــهد بــتوان ـی ـ ــم‬ ‫ب ــه رون ــق تولی ــد کم ــک کنی ــم‪.‬‬ ‫قبادی ــان یادآورش ــد‪ :‬ا گ ــر ام ــروز در صنع ــت و بنگاهه ــای‬ ‫اقتص ــادی ب ــا مش ــکالت فن ــی و علم ــی مواجهی ــم ام ــا مناب ــع‬ ‫انســانی توانمنــدی هــم دار یــم کــه بیــش از ‪ ۵‬میلیــون دانشــجو از آن‬ ‫گــروه هســتند کــه ســاالنه یــک میلیــون نفــر وارد بــازار کار مــی شــوند‬ ‫ک ــه بای ــد ب ــرای آنه ــا تدبی ــر کنی ــم‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ف ــارغ التحصی ــل ام ــروز ش ــاید نی ــروی بی ــکار‬ ‫ف ــردا باش ــد ل ــذا بای ــد در هم ــان دوره دانش ــگاه ای ــن نیروه ــا وارد‬ ‫صنع ــت ش ــوند و ب ــا ارتب ــاط ب ــا صنع ــت از ت ــوان آنه ــا اس ــتفاده‬ ‫کنی ــم‪.‬‬ ‫قبادی ــان گف ــت‪ :‬تمرک ــز ب ــر نی ــروی انس ــانی تحصی ــل ک ــرده ک ــه‬ ‫دارای مه ــارت و توانمن ــدی باش ــد‪ ،‬موج ــب انتق ــال ظرفی ــت ه ــای‬ ‫جدی ــدی ب ــرای توس ــعۀ فن ــآوری ه ــای نوآوران ــه ب ــه بن ــگاه ه ــای‬ ‫اقتص ــادی کش ــور م ــی ش ــود ز ی ــرا نی ــروی انس ــانی دان ــش آموخت ــه از‬ ‫ت ــوان کارآفرین ــی و ضر ی ــب تولی ــد ش ــغل آفرین ــی باالی ــی برخ ــوردار‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه کارگیــری نیروهــای تحصیلکــرده و دانــش آموختــه‬ ‫م ــی توان ــد دس ــتاورده ز ی ــادی در تولی ــد کش ــور داش ــته باش ــد و از‬ ‫س ــوی دیگ ــر ب ــه ازای ی ــک فرص ــت ش ــغلی ب ــرای نی ــروی کار دان ــش‬ ‫آموخت ــه ماه ــر و خ ــالق‪ ،‬بی ــش از ی ــک فرص ــت ش ــغلی در صنع ــت‬ ‫خل ــق م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫دانش آموختگان‬ ‫در چارچوب این طر ح‬ ‫و طبق مقررات اداری کشور‬ ‫می توانند در این بنگاه‌ها‬ ‫استخدام شوند‬ ‫تاپ‪ ،‬طرح توانمندسازی و توسعه اشتغال پایدار‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪ :‬آماره ــا نش ــان م ــی ده ــد ح ـ ـ ــدود ‪ ۸۰‬ه ـ ـ ــزار‬ ‫هیئ ــت علم ــی و ی ــک میلی ــون و ‪ ۲۰۰‬ه ــزار دانش ــجوی ارش ــد و‬ ‫دکت ــری دار ی ــم ک ــه ا گ ــر وارد صنع ــت ش ــده و ای ــده هایش ــان مط ــرح‬ ‫ش ــود م ــی توانی ــم بس ــیاری از مش ــکالت موج ــود در کارخان ــه ه ــا را‬ ‫برط ــرف کنی ــم‪.‬‬ ‫قبادی ــان اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ا گ ــر ای ــن اف ــراد وارد صنع ــت ش ــوند ب ــا‬ ‫کمتری ــن هزین ــه م ــی توانی ــم موج ــب تح ــول‬ ‫در صنعــت و تولیــد شــویم و در شــهرک هــای‬ ‫صنعت ــی تخصص ــی ب ــا ایج ــاد «آرن ــدی» از‬ ‫ف ــارغ التحصی ــالن ب ــرای رف ــع موان ــع تولی ــد‬ ‫اس ــتفاده کنی ــم‪.‬‬ ‫وی اظهارداش ــت‪ :‬م ــی توانی ــم ب ــا‬ ‫ط ــرح ت ــاپ ضم ــن آش ــتی دادن صنع ــت‬ ‫و دانش ــگاه اش ــتغال دانش ــجویان را در‬ ‫بخ ــش صنع ــت محق ــق کنی ــم‪.‬‬ ‫قبادی ــان گف ــت‪ :‬از آنج ــا ک ــه در ش ــرایط‬ ‫کنونی کمتــراز یکدرصدبنگاههــای صنعتی‬ ‫دارای واح ــد تحقی ــق و توس ــعه(آرندی)‬ ‫هس ــتند در مرحل ــه اول ط ــرح «ت ــاپ» و‬ ‫در کوت ــاه م ــدت‪ ،‬فع ــال س ــازی و توس ــعۀ‬ ‫واحده ــای تحقی ــق و توس ــعه در بن ــگاه‬ ‫ه ــای متقاض ــی اج ــرا م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ت ــاپ در گام دوم‬ ‫و در می ــان م ــدت‪ ،‬دان ــش بنی ــان س ــازی‬ ‫محصــوالت و عملکــرد بنــگاه هــا را دنبــال‬ ‫م ــی کن ــد و در گام س ــوم و بلندم ــدت‪،‬‬ ‫دان ــش بنی ــان ک ــردن س ــاختار‪ ،‬تش ــکیالت‪ ،‬عملک ــرد و محص ــول‬ ‫بن ــگاه ه ــای اقتص ــادی را ب ــه عن ــوان ه ــدف نهای ــی ط ــرح دنب ــال‬ ‫م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫قبادی ــان یادآورش ــد‪ :‬شناس ــایی و دس ــته بن ــدی بن ــگاه ه ــای‬ ‫ـود متقاض ــی ج ــذب نی ــروی‬ ‫صنعت ــی‪ ،‬معدن ــی و تج ــاری موج ـ ِ‬ ‫کار دان ــش آموختـــه‪ ،‬بررس ــی وضعی ــت بن ــگاه ه ــای متقاض ــی‪،‬‬ ‫از حی ــث قابلی ــت ه ــای م ــورد نی ــاز ب ــرای ق ــرار گرفت ــن در مس ــیر‬ ‫تبدی ــل ش ــدن ب ــه بن ــگاه اقتص ــادی دان ــش بنی ــان‪ ،‬پش ــتیبانی از‬ ‫بن ــگاه ه ــای برگز ی ــده از طری ــق تأمی ــن مناب ــع مال ــی‪ ،‬دادن مش ــوق‪،‬‬ ‫معافی ــت و تس ــهیالت‪ ،‬ایج ــاد ی ــا توس ــعۀ فعالی ــت واحده ــای‬ ‫تحقی ــق و توس ــعۀ بن ــگاه ه ــا و ج ــذب نی ــروی کار دان ــش آموخت ــه و‬ ‫اس ــتقرار نظ ــام نظ ــارت‪ ،‬ارزیاب ــی و تضمی ــن کیفی ــت در عملک ــرد‪،‬‬ ‫تولیــد و عرضــۀ خدمــات دانــش بنیــان از دیگــر مراحــل اجــرای ایــن‬ ‫ط ــرح اس ــت‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬بن ــگاه ه ــای مش ــارکت کنن ــده در ط ــرح‬ ‫«تــاپ» تقاضــای نیــروی انســانی دانــش آموختــۀ خــود را در ســامانۀ‬ ‫ت ــاپ وارد ک ــرده و در چارچ ــوب ط ــرح نس ــبت ب ــه دان ــش بنی ــان‬ ‫س ــازی محص ــول‪ ،‬عملک ــرد و س ــاختار خ ــود در جه ــت اه ــداف‬ ‫ای ــن ط ــرح اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫قبادی ــان گف ــت‪ :‬دان ــش آموخت ــگان در چارچ ــوب ای ــن ط ــرح و‬ ‫طبــق مقــررات اداری کشــور مــی تواننــد در ایــن بنگاههــا اســتخدام‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ی ــک س ــامانه مل ــی در ح ــال ش ــکل گی ــری‬ ‫اســت کــه در ســه مــاه آینــده راه اهــدازی خواهــد شــد و متقاضیــان‬ ‫در آن ثب ــت ن ــام کنن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫پیش بینی ایجاد ‪6‬هزار شغل با طرح توسعه‬ ‫تامین مالی در سال ‪97‬‬ ‫پیش بینی شده است امسال برای افزایش تولید ملی‪،‬‬ ‫خودکفایی و اشتغال پایدار به کمک طرح «توسعه تامین‬ ‫مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی»‪ ٦ ،‬هزار شغل بر پایه‬ ‫کسب و کارهای کوچک در ‪ 14‬استان کشور ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ایجاد فرصت‌های شغلی با بهره‌گیری‬ ‫از کسب و کارهای خرد یکی از راهکارهای مرسوم در‬ ‫دنیاست و کارشناسان معتقدند در صورت وجود زمینه و‬ ‫انگیزه کافی‪ ،‬می‌تواند موتور محرک نوآوری در تولید باشد‪.‬‬ ‫کسب و کارهای کوچک به دلیل امکان ایجاد‬ ‫فرصت‌های شغلی با سرمایه اندک‪ ،‬زمان اندک بین‬ ‫اجرای طرح و رسیدن به مرحله تولید و اشتغالزایی باال‬ ‫ظرفیتی بی‌نظیر است‪.‬‬ ‫حمایت از این کشب و کارها با پرداخت تسهیالت‬ ‫اشتغالزایی و کارمزد کم‪ ،‬رونق خاصی گرفته است‪.‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه کشور بتازگی خالصه ای از‬ ‫برنامه‌های تولید و اشتغال دولت در سال ‪ 1397‬را منتشر‬ ‫کرده که شامل ‪ 1٠‬طرح و برنامه در زمینه اشتغال است‪.‬‬ ‫این طرح ها شامل طرح دانش آموختگان دانشگاهی‪،‬‬ ‫مشوق کارفرمایان‪ ،‬مهارت آموزی در محیط‪ ،‬یارانه‬ ‫دستمزد‪ ،‬تامین مالی خرد‪ ،‬توسعه مشاغل خانگی‪،‬‬ ‫توسعه اشتغال در بخش مسکن‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫حمل و نقل و گردشگری است‪.‬‬ ‫طرح توسعه تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری‬ ‫پیوندی یکی از طرح های تولید و اشتغال امسال دولت‬ ‫است که افزایش توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی‬ ‫در مناطق روستایی‪ ،‬توانمندسازی افراد و بهبود معیشت‬ ‫روستاییان را دنبال می کند‪.‬‬ ‫در این طرح به بانکداری پیوندی اشاره شده که به معنای‬ ‫پیوند مالی بین یک موسسه مالی رسمی با یک موسسه مالی‬ ‫غیررسمی محلی همچون گروه های خودیار است‪.‬‬ ‫گروه های خودیار باید شامل ‪ 1٥‬تا ‪ 2٥‬نفر عضو سا کن‬ ‫همان محل باشد‪ .‬از هر خانواده فقط یک نفر می تواند در‬ ‫این گروه عضو شود‪.‬‬ ‫همچنین افراد زیر ‪ 18‬سال و کسانی که بدهی معوق یا‬ ‫چک برگشتی دارند‪ ،‬نمی توانند به عضویت گروه درآیند‪.‬‬ ‫طرح توسعه تامین مالی خرد با ایجاد تسهیالت بانکی‪،‬‬ ‫بدون نیاز به ضمانت و وثیقه برای روستاییان تنگدست و‬ ‫آسیب پذیر فراهم شده است که از طریق راهبردهای تامین‬ ‫مالی خرد نزد موسسه تاک میسر می شود‪.‬‬ ‫همچنین افراد آسیب پذیر و کم درآمد در مناطق‬ ‫شهری و روستایی بویژه زنان و جوانان می توانند از این‬ ‫طرح استفاده کنند‪.‬‬ ‫باتوجهبهتجاربموفقاینبرنامهو مشارکتو هماهنگی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت سامان پویش تامین‬ ‫شرکت تولیدی و صنعتی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود دعوت به همکاری می نماید‬ ‫به یک نفر رئیس حسابداری و‬ ‫عنوان شغل‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫جنسیت‬ ‫تکنسین نصب‬ ‫تهران‪‌،‬کرج‪ ،‬مازندران‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫لرستان‬ ‫فوق دیپلم تاسیسات برودتی‬ ‫آقا‬ ‫مهارت ها و توانمندیها‬ ‫● آشنا به جوشکاری نقره و برقکاری‬ ‫● نصب تجهیزات فروشگاهی و یخچال‬ ‫● حسن برخورد وقت شناسی‬ ‫● حداقل ‪ 2‬ال سابقه کار‬ ‫‪job@spotco.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام کارشناسمارکتینگ‬ ‫واحد مارکتینگ شرکت شیرین عسل از دارندگان‬ ‫شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● تحصیالت ‪MBA‬‬ ‫(فوق لیسانس مدیریت بازرگانی)‬ ‫● حداقل یک سال سابقه کار‬ ‫● آقا‪ ،‬حدا کثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫زیر ارسال نمایند‬ ‫‪Edari@psiran.co.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی قطعات خودرو‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک مجموعه صنعتی به یک نفر خانم‬ ‫کارشناس فروش و بازاریابی‬ ‫با مشخصات زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫‪ -1‬مسلط به نرم افزار ‪office‬‬ ‫‪ -2‬آشنا به نرم افزار همکاران سیستم‬ ‫یک نفر کارشناس حسابداری ارشد‬ ‫با حداقل مدرک کارشناسی مسلط به نرم افزار راهکاران‬ ‫سیستم و ‪ exvell‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫کار مفید نیازمند است‪.‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪Email: hr@zimg.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدامحسابدار‬ ‫در یک مرکز درمانی‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫ارسال رزومه حداکثر تا تاریخ ‪ 97/5/7‬به آدرس‬ ‫‪job.medicalclinic@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت داروسازی‬ ‫‪ -3‬آشنا به اصول فروش و تحقیق‬ ‫حسابدار خانم حداقل لیسانس حسابداری‬ ‫‪resume.2017.cv@gmail.com‬‬ ‫از دانشگاه معتبر‪ 3 ،‬سال سابقه مفید‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتبازرگانی‬ ‫جهت تکمیل کادر اداری خود در عناوین شغلی ذیل‬ ‫افراد زیر را جهت استخدام در دفترتهران دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫مدیر فروش‪ ،‬کارشناس فروش‪،‬‬ ‫‪jobapplication@hakimpharm.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک مجموعه بازرگانی در زمینه صادرات محصوالت غذایی‬ ‫محدوده ظفر‪ ،‬نیروی متعهد و کارآمد‬ ‫جهت استخدام رئیس‬ ‫حسابداری‪:‬‬ ‫●حداقل لیسانس‬ ‫●مسلط به حسابداری صنعتی‬ ‫●حداقل ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫●حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫●تمام وقت‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‬ ‫‪Admin@topmiddleeast.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناسحسابداری‬ ‫حداقل کارشناسی ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫پاسداران‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪zolfaghari@honar-aval.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت خصوصی در حوزه پیمانکاری‬ ‫پروژه های نفت ‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫سرپرست دبیرخانه‬ ‫مسلط به کامپیوتر و اتوماسیون اداری همکاران سیستم‬ ‫شرکت بازرگانی و تولیدی‬ ‫به یک کارمند بازرگانی خانم‬ ‫حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫با تحصیالت مرتبط و آشنایی کامل به زبان انگلیسی‬ ‫‪hr.office95@gmail.com‬‬ ‫(مکالمه ومکاتبه)‪ ،‬آشنا به امور بازرگانی درا مر‬ ‫آشنا به زبان انگلیسی و تجربه مفید‬ ‫مسلط به نرم افزار اتوکد و کتیا و با سابقه کار مفید‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫متقاضیان خواهشمند است رزومه کاری خود را با‬ ‫مشخص نمودن شغل کاری مورد نظر به آدرس‬ ‫ایمیل ارسال نمائید‪.‬‬ ‫از طریق ایمیل ذیل ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪samandoroudian65@gmail.com‬‬ ‫‪info@falatgroup.com‬‬ ‫‪myjob1392@yahoo.com‬‬ ‫منابع مالی مورد نیاز‬ ‫دوره زمانی اجرای برنامه تامین مالی خرد با رویکرد‬ ‫بانکداری پیوندی سه سال است و مشتمل بر تشکیل‬ ‫گروه های خودیار‪ ،‬بانک پذیر شدن آنها و راه اندازی‬ ‫کسب و کار توسط حدود ‪ 1٠‬درصد اعضای گروه های‬ ‫خودیار می شود‪.‬‬ ‫هزینه ظرفیت سازی هر گروه خودیار ‪ 1٠٠‬میلیون ریال‬ ‫برای سه سال است‪.‬‬ ‫در هر یک از سال های اول و دوم ‪ 4٠‬میلیون ریال و در‬ ‫سال سوم ‪ 2٠‬میلیون ریال پرداخت می شود‪.‬‬ ‫بنابراین با احتساب تشکیل یک هزار گروه در سال‬ ‫‪ 1397‬و ادامه فعالیت سه هزار گروه موجود‪ ،‬اعتبارات‬ ‫بودجه ای که برای ارائه خدمات فنی و مشاوره ای‪ ،‬بسیج‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ظرفیت سازی در داخل بانک و سازمان های‬ ‫مدنی و افراد هدف مورد نیاز است‪ 12٠ ،‬میلیارد ریال‬ ‫برآورد می شود‪.‬‬ ‫برایناساس‪،‬اشتغالزایی‪ ٦‬هزار نفرپیشبینیشدهاست‪.‬‬ ‫برای اجرای طرح توسعه تامین مالی خرد با‬ ‫رویکرد بانکداری پیوندی به عنوان یکی از طرح های‬ ‫اشتغالزایی‪ ،‬یک هزار و ‪ 2٠٠‬میلیارد ریال تسهیالت و ‪12٠‬‬ ‫میلیارد ریال اعتبار نیاز است‪.‬‬ ‫این اعتبار و تسهیالت فقط به ‪ 14‬استان اختصاص‬ ‫می یابد که در این میان استان های کمتر برخوردار‬ ‫مانند کرمانشاه‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬خراسان رضوی‬ ‫بیشترین سهم را دارند و ‪ 17‬استان مانند تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬قم و‬ ‫همدان در این طرح جایی ندارند‪.‬‬ ‫حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط‬ ‫منشی ‪ ،‬آبدارچی‬ ‫نقشه کشی صنعتی‬ ‫معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سازمان بهزیستی و بانک کشاورزی‪ ،‬می توان در‬ ‫‪ ٦‬سال ‪ 1٠٠‬هزار نفر جدید را در قالب ‪ ٦‬هزار گروه خودیار به‬ ‫جامعه زیر پوشش برنامه اضافه کرد‪.‬‬ ‫در این برنامه از منابع قانون اشتغال پایدار در مناطق‬ ‫روستایی و عشایری استفاده می شود‪.‬‬ ‫صادرات و واردات با سابقه کار مفید نیازمند است‪.‬‬ ‫لذا از متقاضیان خواهشمند است رزومه خود را‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتمهندسیتولیدی‬ ‫به یک نفر قالبساز سمیه ماتریس‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه جهت کار‬ ‫در شهرک صنعتی اشتهارد نیازمندیم‬ ‫خواهشمند است رزومه کامل خود را ایمیل نمایید‪.‬‬ ‫‪kmemployee88@yahoo.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫اصفهان‬ ‫استخدام مترجم زبان انگلیﺴی‬ ‫شـرکت ورنا ویزا جهت تکمیل کادر خود در اسـتان اصفهان از افراد‬ ‫واجـد شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫مترجم زبان انگلیسی‪/‬خانم‬ ‫●به صورت پاره وقت●در شرکت مهاجرتی‬ ‫●ساعات کار بعد از ظهر ها‬ ‫●حقوق ثابت ‪ ۳۵۰۰۰۰‬تومان به دلیل حجم کم کاری‬ ‫●‪ ۵‬روز در هفته روزانه ‪ ۴‬ساعت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪vernavisa@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام کارشناس پشتیبانی عملیات فروش‬ ‫یک شـرکت جهت تکمیل کادر پرسـنلی خود در اسـتان اصفهان از‬ ‫افـراد واجد شـرایط زیـر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی عملیات فروش‬ ‫آقا‬ ‫●مدرک تحصیلی‪ :‬مدیریت یا مهندسی صنایع‬ ‫(کلیه گرایشها) و سایر رشته های مرتبط‬ ‫البرز‬ ‫استخدام مﺴئول فروش‬ ‫شـرکت سـحرباطری – صنف باطری سـازی جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در اسـتان البرز از افراد واجد شـرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مسئول فروش‬ ‫●لیسانس حسابداری● آشنا به انبارداری‬ ‫جهت دفتر فروش شرکت سحرباتری کرج‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@saharbattery.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام نقشه کش ‪ -‬سیمین دشت کرج‬ ‫یک شـرکت تولید تجهیزات تهویه مطبـوع جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در اسـتان البرز‪،‬واقـع در سـیمین دشـت کـرج از افراد واجد شـرایط‬ ‫زیـر دعـوت به همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫نقشه کش‪ 1/‬نفر‬ ‫●آشنا به محیط شیت متال سالیدورک و یا کتیا‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫● دارای روابط عمومی قوی و مسلط بر اصول و فنون مذاکره‬ ‫‪sardavaranjobs@gmail.com‬‬ ‫●در زمینه بازاریابی و فروش‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫کارشناس فروش نهاده های دامی‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫یـک شـرکت تعاونی جهت تکمیـل کادر خود در اسـتان البـرز واقع‬ ‫‪Jobsopp97@gmail.com‬‬ ‫در کـرج از افـراد واجـد شـرایط زیر دعـوت به همـکاری می نماید‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫کارشناس فروش نهاده های دامی‬ ‫استخدام کارشناس فروش‬ ‫شـرکت اعتماد بین الملل تابنده جهت تکمیل کادر خود در اسـتان‬ ‫اصفهـان از افـراد واجد شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫●مسلط به فنون بازاریابی و فروش‬ ‫●توانایی مدیریت امور قراردادها‬ ‫●حمل و نقل و کلیه امور مرتبط با فروش‬ ‫●به صورت تمام وقت●حداقل لیسانس‬ ‫ارزیابی رزومه صرفا با سابقه کاری حداقل ‪ ۵‬سال مرتبط شرکتی‬ ‫همراه با بیمه‪.‬‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪employment@IntelTrustco.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫یـک شـرکت معتبر جهت تکمیـل کادر خـود در اسـتان اصفهان از‬ ‫افـراد واجـد شـرایط زیـر دعوت بـه همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫خانم‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫●دارای سابقه کار●مسلط به کامپیوتر‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Labangostar@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام ناظر فنی تولید کننده‬ ‫شـرکت پیشـگامان راه طب جهت تکمیل کادر خود در اسـتان البرز‬ ‫از افـراد واجـد شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫ناظر فنی تولید کننده‬ ‫یک نفر خانم یا آقا‬ ‫فارغ التحصیل رشته مهندسی پزشکی‬ ‫ساکن کرج‬ ‫دارای مدرک ناظر فنی تولید کننده‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employment@prtmedical.ir‬‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اهواز‬ ‫استخدام کارشناس ساخت و تولید‬ ‫شـرکت ایـران حفاران پیشـرو در تولید قطعـات درون و برون چاهی‬ ‫صنعت حفاری جهت تکمیل کادر خود در اسـتان خوزسـتان‪،‬اهواز از‬ ‫افـراد واجد شـرایط زیـر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ساخت و تولید‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫●فوق لیسانس مکانیک – ساخت و تولید‬ ‫●دارای حداقل ‪ ۵‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومـه خـود را فقـط از طریـق‬ ‫ایمیـل ارسـال نمایند ‪.‬‬ ‫حتما در رزومه میزان حقوق دریافتی قید گردد ‪،‬‬ ‫در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪moazzen.idc@gmail.com‬‬ ‫آذربایجانشرقی‬ ‫استخدام حﺴابدار‬ ‫شرکت افشار صنعت پیشرو جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫‪ 1‬نفر‪/‬خانم‬ ‫●مسلط به امور حسابداری و تسلط کامل به نرم افزار هلو‬ ‫●مسلط به امور بیمه و پرسنل و تامین اجتماعی‬ ‫●مسلط به امور مالیاتی‪ ،‬دفاتر قانونی‪ ،‬دارایی‬ ‫●مسلط به ارزش افزوده‪ ،‬صورت معامالت فصلی‬ ‫●مسلط به مکاتبات اداری و روابط عمومی باال‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫شماره تلفنهای زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪04134249461,04134249462 :‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام انباردار‬ ‫شرکت تولیدی نیرو ارابه ارس جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫اسـتان آذربایجان شـرقی واقع در شـهرک سـرمایه گذاری خارجی‬ ‫از افـراد واجد شـرایط زیـر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫انباردار‬ ‫●دو نفر لیسانس مهندسی صنایع‬ ‫●دو نفر لیسانس مکانیک‬ ‫●با سابقه کاری در زمینه انبارداری و تسلط به نرم افزار‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومـه خـود را بـه ایمیـل زیـر‬ ‫ارسـال نماینـد ‪.‬‬ ‫‪info@olex4x4.com‬‬ ‫بابل‬ ‫استخدام سرپرست انبار آقا‬ ‫شـرکت صنایـع غذایی بابل آب جهـت تکمیل کادر خود در اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬واقع در بابل شـهرک صنعتی بندپی شـرقی از افراد واجد‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫●مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫استخدام بازاریاب‬ ‫شـرایط زیر دعـوت به همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫●آشنا با سامانه جامع تجارت و سیستم ثبت سفارش‬ ‫یک شرکت تولیدی قطعات الستیکی خودرو جهت تکمیل‬ ‫● دارای حداقـل مـدرک فـوق دیپلـم یـا کارشناسـی (افـراد دارای‬ ‫●با انگیزه و پیگیر‬ ‫کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪CEO@SENJACO.IR‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام حﺴابدار جهت شرکت دیباگﺴتر هامرز‬ ‫شـرکت دیباگسـتر هامرز جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان‬ ‫از افـراد واجد شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‬ ‫حسابدار‬ ‫خانم‬ ‫●آشنا به امور منشی گری●ترجیحا متاهل‬ ‫●ساعت کاری ‪ ۹‬الی ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵:۳۰‬الی ‪۱۸:۳۰‬‬ ‫●ساکن در محدوده خیابان خاقانی‬ ‫●حداقل مدرک لیسانس و سابقه کار در زمینه مرتبط‬ ‫●آشنا به امور دفتری و انجام امور مالی و مالیاتی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@dibagostar.com‬‬ ‫بازاریاب‬ ‫آقا‬ ‫●فعال●جهت فعالیت در سطح شهرستانها‬ ‫●با سابقه کار مرتبط●گواهینامه رانندگی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن‬ ‫زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪02634812496 :‬‬ ‫سرپرست انبار‪/‬آقا‬ ‫رشـته هـای حسـابداری ‪ ،‬انبـار ‪ ،‬بازرگانـی ) در اولویـت می باشـند‪.‬‬ ‫● دارای حداقل ‪ ۵‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫● تسلط کامل با اصول انبارداری و سیستم اطالعاتی انبار‬ ‫● شناسایی کلیه اقالم انبار و مشخصات فنی آنها‬ ‫● توانایی تفکیک و طبقه بندی آنها‬ ‫● تسلط بر نحوه کد گذاری و انواع روشهای گردش‬ ‫کاال و کار در انبار ‪Lifo & Fifo‬‬ ‫● توانایی برنامه ریزی بمنظور هماهنگی در گردش کار انبار‬ ‫● تسلط کامل به نرم افزارهای انبار و حسابداری‬ ‫(ترجیحا نرم افزار تدبیر)‬ ‫● آشنایی و تسلط کافی به زبان انگلیسی‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومه خـود را بـه آدرس ایمیل‬ ‫یک شـرکت جهت تکمیل کادر خود از یک نفر لیسـانس آقا رشـته‬ ‫‪ jaberi.pdf‬ارسـال نماینـد ‪.‬‬ ‫استخدام لیﺴانس آقا‬ ‫بـرق بـا گرایش قدرت ترجیحاً آشـنا به انواع ماشـین های الکتریکی‬ ‫(‪ )AC-AD‬در کـرج دعـوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪fangenerator.office@gmail.com‬‬ ‫زیـر بـه صـورت فایـل ‪ pdf‬یـا ‪ word‬بـا نام شـخص به طـور مثال‬ ‫‪pourahmadi_a@babolab.com‬‬ ‫ساوه‬ ‫شرکت سیمان ساوه‬ ‫شـرکت سـیمان سـاوه جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط‬ ‫ذیـل دعوت به همـکاری می نماید‪:‬‬ ‫یکنفر بازنشسته به عنوان نماینده شرکت‬ ‫‪2‬یکنفر آشپز‬ ‫ساعت تماس‪ 9 :‬الی ‪13‬‬ ‫آدرس‪ :‬جاده بوئین زهرا به ساوه‪ ،‬شرکت سیمان ساوه‬ ‫تلفن تماس‪02833373647 :‬‬ ‫فارس‬ ‫استخدام نیروی متخصص و تعمیرکار لوازم خانگی‬ ‫شـرکت اسـتادکار واقـع در شـیراز جهت تکمیـل کادر خـود از افراد‬ ‫واجـد شـرایط ذیـل دعوت به همـکاری مـی نماید‪:‬‬ ‫نیـروی متخصـص و تعمیـرکار لـوازم خانگـی اعـم از یخچـال‪،‬‬ ‫لباسشـویی‪ ،‬ظرفشـویی ‪ ،‬سـینمای خانگـی و مایکروویـو‬ ‫با باالترین درآمد و ساعت کاری دلخواه بدون پرداخت کمیسیون‬ ‫تماس فقط در ساعت ‪ 9‬الی ‪ 17‬عصر‬ ‫مهندس فنی‪/‬فقط آقا‬ ‫مهندسی عمران و مکانیک‬ ‫●مسلط به فهرست بها و تنظیم صورت وضعیت‬ ‫●آشنایی کامل با نرم افزار های اتوکد‪ ،‬آفیس‬ ‫●با سابقه کاری حداقل ‪ ۳‬سال‬ ‫●ترجیحا ساکن شهر انزلی‬ ‫●حداکثر حقوق دریافتی ‪1/۲۰۰/000 :‬تومان الی‪1/500/000‬تومان‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@arya-andish.com‬‬ ‫مازندران‬ ‫استخدام مهندس عمران‬ ‫یک شرکت ساختمانی جهت تکمیل کادر دفتر مرکزی‬ ‫‪sinaarabshahi93@gmail.com‬‬ ‫و پروژه ای خود در استان مازندران از افراد واجد شرایط‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫استخدام مهندس عمران‬ ‫مهندس عمران‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد‬ ‫●با حداقل ‪ ۸‬سال تجربه مفید●مسلط به امور دفتر فنی کارگاه‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●جهت استقرار در پروژه واقع در استان مازندران‬ ‫مهندس عمران‬ ‫●با حداقل ‪ ۱۰‬سال تجربه مفید‬ ‫با ‪ ۸‬سال سابقه کار مرتبط جهت دفتر فنی‬ ‫●مسلط به امور اجرایی و نازک کاری‬ ‫پیمانکار کارگاه ساختمانی‬ ‫جهت استقرار در پروژه واقع در استان مازندران‬ ‫ترجیحاً ساکن شیراز‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خـود را بـا ذکـر‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫ردیـف شـغلی مـورد نظـر بـه آدرس ایمیـل زیـر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪prt12@yahoo.com‬‬ ‫قم‬ ‫استخدام مهندسین عمران‬ ‫مهندسـین مشـاور طـرح افـرا جهـت تکمیـل کادر نظارت خـود در‬ ‫اسـتان قـم از مهندسـین عمران‪ ،‬مسـلط بـه بازرسـی جوش‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● دارای حداقـل ‪ 8‬سـال سـابقه کار در زمینـه سـاخت و اجـرای‬ ‫اسـکلت فلـزی سـاختمانی‬ ‫در صـورت تمایـل بـه همـکاری رزومه خـود را به ایمیل اعالم شـده‬ ‫ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪info@tarhafra.com‬‬ ‫قزوین‬ ‫پخش مواد غذایی ملت‬ ‫پخـش مـواد غذایـی ملـت جهـت تکمیـل کادر پرسـنلی خـود در‬ ‫قزویـن بـا شـرایط ذیـل دعـوت بـه همـکاری مـی نماید‪:‬‬ ‫حسابدار یا کمک حسابدار‪ 2/‬سال‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫راننده موزع‬ ‫دارای سابقه‪ ،‬دیپلم‬ ‫متقاضیـان واجد شـرایط مـی توانند رزومـه کاری خـود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪p.mellat@yahoo.com‬‬ ‫کردستان‬ ‫استخدام مهندس عمران آقا‪-‬کردستان‬ ‫دعوت به همکاری مهندس عمران آقا مسـلط به زبان روسـی آشـنا‬ ‫بـه نقشـه خوانـی متـره و کار کارگروهـی کار بـه صورت اقمـاری در‬ ‫پروژه ای واقع در اسـتان کردسـتان شهرسـتان قروه‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪r.ashjai@zarkuh.com‬‬ ‫گیالن‬ ‫استخدام مهندس فنی آقا‬ ‫شـرکت آریـا اندیش خاور جهت تکمیل کادر خود در اسـتان گیالن‬ ‫از افـراد واجـد شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪ehsanmaleki.mailbox@gmail.com‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫استخدام تکنﺴین تعمیرات‬ ‫یـک شـرکت معتبر جهت تکمیـل کادر خود در اسـتان هرمزگان از‬ ‫افـراد واجـد شـرایط زیر دعـوت به همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫تکنسین تعمیرات‬ ‫آقا‬ ‫●فوق دیپلم مکانیک یا فوق دیپلم برق‬ ‫●حداکثر سن ‪ ۲۷‬سال●دو سال سابقه کار‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪tech123@iran.ir‬‬ ‫مشهد‬ ‫یک شرکت بین المللی‪-‬مشهد‬ ‫شرکت بین المللی رستا تجارت در مشهد به نیروهای‬ ‫زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫کارشناس روابط عمومی و ارتباطات‬ ‫و دیجیتال مارکتینگ‬ ‫خانم‬ ‫●حداقـل مـدرک کارشـناس ‪ /‬آشـنای بـا نـرم افزارهـای گرافیکی‬ ‫●آشـنایی بـا تولیـد و انتشـار محتـوا ‪ /‬شـبکه هـای اجتماعـی و‬ ‫مدیریـت سـایت ‪ /‬زبـان انگلیسـی در حـد خـوب ● توان نـگارش و‬ ‫تولیـد محتـوا بـاال ‪ /‬روابـط عمومـی و تـوان ارتباطـات بـاال‬ ‫کارشناس امور بازرگانی بین و ارتباطات بین المللی‬ ‫خانم‬ ‫بـا حداقـل مدرک کارشناسـی ترجیحـا مدیریت● سـابقه کار مفید‬ ‫در بازرگانـی و ارتباطـات● آشـنایی بـا زبان انگلیسـی در حد خوب‬ ‫● انگیـزه کار گروهـی ‪ ،‬خالقیـت و پشـتکار● روابط عمومـی باال و‬ ‫تـوان مذاکـره و ارتباط‬ ‫کارشناس بازاریابی و مذاکره‬ ‫خانم‬ ‫●بـا حداقل مـدرک کارشناسـی ‪ /‬سـابقه کاری در زمینـه مذاکرات‬ ‫تلفنـی و بازاریابـی ●تمایـل و عالقـه بـه بازاریابی و پیشـرفت کاری‬ ‫بصـورت بیـن المللی ‪ /‬آشـنایی بـا بازاریابـی خدمات‬ ‫متقاضیان میتوانند رزومه کاری خود را به آدرس‬ ‫ایمیل درج شده ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪shfroyal@gmail.com‬‬
‫کار و کارگری‬ ‫‪۱2‬‬ ‫از موافقت دولت تا مخالفت وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫هیئت دولت در جلسه یکشنبه گذشته خود به ریاست‬ ‫دکتر حسن روحانی با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی‬ ‫کشور مبنی بر تفکیک وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به دو‬ ‫وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت کرد‪.‬‬ ‫این تصمیم با توجه به ضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و‬ ‫کارآفرینی و تجهیز تمامی امکانات و فرصت‌های کشور برای حل‬ ‫مشکل بیکاری توسط یک مدیریت واحد و مسئول و نیز لزوم‬ ‫احساس حمایت مؤثرتر از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه‬ ‫در برابر تکانه‌های اقتصادی و تمرکز در ساماندهی هرچه بیشتر‬ ‫منابع و امکانات تخصیص‌یافته کشور در حوزه رفاه اجتماعی‬ ‫با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تفکیک‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه در قالب‬ ‫الیحه دوفوریتی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسالمی‬ ‫فرستاده شد‪.‬‬ ‫البته چندی پیش دولت طرح تفکیک وزارت صنعت ‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را کلید زد که در مجلس رأی الزم را به دست‬ ‫نیاورد اما در شرایط فعلی آن گونه که حسینعلی امیری معاون‬ ‫پارلمانی ‌رئیس‌جمهوری بیان می‌کند دولت امیدوار است که‬ ‫الیحه تفکیک وزارتخانه‌های تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در‬ ‫مجلس مطرح شود و به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه اعضای دولت همه از این الیحه دفاع و‬ ‫حمایت می‌کنند افزود‪ :‬دولت تقاضای اولویت رسیدگی به این‬ ‫الیحه مهم را در مجلس دارد‪ .‬معتقدیم این چند وزارتخانه کار‬ ‫بسیار سنگینی دارند‪ .‬در بخش‌هایی باید سریع چابک‌سازی شود‬ ‫و برخی اموری که بی‌پناه هستند‪ ،‬متولی پیدا کند‪.‬‬ ‫باوجوداین سخنان معاون پارلمانی ‌رئیس‌جمهوری به نظر‬ ‫می‌رسد که علی ربیعی‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی چندان‬ ‫موافق این تفکیک نباشد‪.‬‬ ‫البته او در روزهای گذشته به صورت شفاف در این زمینه‬ ‫سخن نگفت و هنوز نمی‌دانیم وزیر کار چه نظری در این مورد‬ ‫دارد‪ ،‬اما در مردادماه سال گذشته وقتی زمزمه‌های تفکیک‬ ‫وزارتخان ‌ه تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به صورت غیررسمی‬ ‫مطرح‌شده بود وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مخالفت جدی‬ ‫خود را با آن ابراز کرد و گفته بود نمی‌توان سیاست‌های اجتماعی‬ ‫را قطعه قطعه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس ربیعی با بیان اینکه سیاست‌های اجتماعی‬ ‫را نمی‌توان از هم منفک کرد گفت‪ :‬آغاز توانمندی سازی و‬ ‫رفاه‪ ،‬با اشتغال‪ ،‬کار و فنی حرفه‌ای است؛ پیش از انقالب اسالمی‬ ‫ایران نیز کار‪ ،‬رفاه و تأمین اجتماعی با یکدیگر بوده و در بسیاری‬ ‫از کشورهای دنیا مانند سنگاپور‪ ،‬ترکیه و مکزیک نیز و کشورهای‬ ‫دیگر زیادی به همین صورت است‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده بود که کارگر‬ ‫امروز را نمی‌توان از بازنشسته فردا جدا کرد و این‌ها یک مجموعه‬ ‫هستند و سیاست‌گذاری اجتماعی را نباید شکست‪ .‬برخی درباره‬ ‫جدایی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی صحبت می‌کنند‪ ،‬اما‬ ‫نمی‌توان سیاست‌های اجتماعی را از یکدیگر قطعه‌قطعه کرد‪.‬‬ ‫ربیعی حتی در همان ایام در سخنرانی‌ای درباره زمزمه‌هایی‬ ‫که مبنی بر لزوم تفکیک این وزارتخانه مطرح می‌شود‪ ،‬گفته بود‪:‬‬ ‫نمی‌دانیم این مصیبت را به کجا ببریم که گاه حتی دو صفحه کار‬ ‫کارشناسی بر روی موضوعی صورت نگرفته اما به ناگاه نغمه‌هایی‬ ‫درباره آن بیرون می‌آید‪.‬‬ ‫چرا برای تخریب اموال کارگران تعجیل دارند؟‬ ‫در کنار وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به نظر می‌رسد برخی‬ ‫از فعاالن کارگری نیز همچون وزیر دل‌خوشی از این تفکیک‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫علی خدایی‪ ،‬عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از الیحه‬ ‫پیشنهادی دولت برای تفکیک تأمین اجتماعی گفت‪ :‬مشخص‬ ‫نیست چرا برای تخریب اموال کارگران تعجیل دارند؟‬ ‫وی در گفت‌وگو با ایلنا در این رابطه با انتقاد از‬ ‫ِ‬ ‫رویکرد آمرانه و‬ ‫نامناسب دولت که هیچ گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات و‬ ‫خواسته‌های کارگران ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬باید گفت‪ :‬هر دم از این باغ بری‬ ‫بررسی نظرات مخالفان و موافقان دولت‬ ‫تفکیک وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫باهدف تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی‬ ‫داستان ادغام وزارتخانه‌های رفاه ‪ ،‬کار و امور اجتماعی و تعاون به اردیبهشت‌ماه سال ‪90‬‬ ‫برمی‌گردد که دولت وقت باهدف چابک‌سازی امور خبر از ادغام برخی‌ وزارتخانه‌ها داد و اینگونه‬ ‫بود که وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی متولد شد‪.‬‬ ‫این ادغام سبب شد تا ساختار عریض و طویلی در این وزارتخانه شکل‌گرفت و طیف گسترده‌ای از‬ ‫فعالیت‌ها همچون امور اشتغال و کارآفرینی تا تعاون و امور اجتماعی و رفاهی و‪ ...‬را تحت پوشش دهد‪.‬‬ ‫همین گستردگی فعالیت‌ها زمینه‌ای شد تا وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی همواره خبرساز باشد‬ ‫و منتقدان این وزارتخانه از در اولویت نبودن اموری چون اشتغال‪ ،‬تعاون و یا عملکرد نامناسب‬ ‫می‌رسد‪ .‬واقعیت این است که بی‌توجهی و غفلت از منافع و‬ ‫مطالبات کارگران در رویکرد دولت نسبت به تأمین اجتماعی‪،‬‬ ‫تبدیل به یک رویه عادی شده است‪ .‬اوضاع به‌گونه‌ای پیش رفته که‬ ‫ً‬ ‫دائما جامعه کارگری باید در حال تنش باشد و متأسفانه باید گفت‬ ‫اتفاقاتی که در دولت گذشته در رابطه با تأمین اجتماعی اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫در دولت فعلی نیز به صورت دیگری در حال تکرار است‪.‬‬ ‫خدایی در ادامه گفت‪ :‬نباید از این حقیقت غافل شد که ما‬ ‫رفاه بدون شورای عالی تأمین اجتماعی را تجربه‬ ‫تا امروز وزارت ِ‬ ‫نکرده‌ایم؛ در توجیه این الیحه ممکن است خیلی‌ها بگویند‬ ‫درگذشته هم وزارت رفاه مستقل بوده و تفکیک وزارتخانه‌ی فعلی‬ ‫نمی‌تواند مشکل‌ساز باشد؛ ولی کلیدی‌ترین نکته اینجاست که‬ ‫درگذشته که وزارت رفاه مستق ـ ـ ـ ـ ـ ــل بود‪ ،‬شورای عالی‬ ‫تأمین اجتماعی وجود داشت که سه‌جانبه‌گرایی را تضمین می‌کرد‬ ‫اما در حال حاضر اینگونه نیست و اگر ما در سال‌های اخیر اوضاع‬ ‫ً‬ ‫نسبتا بهتری داشتیم و توانستیم تا حدودی از آسیب‌های وارده به‬ ‫منابع تأمین اجتماعی جلوگیری کنیم فقط یک دلیل داشت و آن‬ ‫اینکه در این مدت وزارتخانه یکی بود و توانستیم بخشی از قدرت‬ ‫سه‌جانبه‌گرایی را که در حوزه روابط کار داشتیم به حوزه تأمین‬ ‫اجتماعی عاریه بدهیم‪.‬‬ ‫ویتاکیدمی‌کند‪:‬پسباقطعیتمی‌توانادعا کردتفکیکتأمین‬ ‫اجتماعی از وزارت کار بدون احیای شورای عالی تأمین اجتماعی‪،‬‬ ‫تخریبمنافعبیمه‌ای کارگراناست‪.‬‬ ‫امضا گذاشتنپایحکم‬ ‫ِ‬ ‫ضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و‬ ‫کارآفرینی و تجهیز تمامی امکانات‬ ‫و فرصت های کشور برای حل‬ ‫مشکل بیکاری مهم ترین دلیل‬ ‫طرح تفکیک وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی است‬ ‫به جای استیضاح وزیر کارکمک کنیم این وزارتخانه‬ ‫سر جایش برگردد‬ ‫در مقابل این نظر علی اصالنی‪ ،‬عضو کانون عالی شوراهای‬ ‫اسالمی کار چندی پیش در اظهارنظری با حمایت از تفکیک‬ ‫وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داده بود که به جای‬ ‫آنکه سالی چند بار استیضاح وزیر کار را باب کنیم که به‌نوعی‬ ‫لوث هم شده‪ ،‬کمک کنیم این وزارتخانه سر جایش برگردد و‬ ‫مستقل فعالیت کند‪ .‬ما وزارتخانه‌های کار و تعاون و رفاه را ادغام‬ ‫نکردیم بلکه تجمیع کردیم و در چنین حالتی طبیعی است که از‬ ‫سردرگمی مردم تنها دستاورد تفکیک‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫همان‌گونه که اشاره شد چندی پیش طرح تفکیک وزارت‬ ‫صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت در مجلس نتوانست رأی کافی را به‬ ‫دست آورد و این روزها در رابطه با تفکیک وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی نیز صدای واحدی از مجلس به گوش نمی‌رسد‪.‬‬ ‫سلمان خدادادی‪ ،‬رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در‬ ‫اظهارنظری با انتقاد از اتخاذ تصمیمی برای تفکیک وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه رفاه و تأمین اجتماعی و کار‬ ‫رئیس حسابداری‪ -‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید و مسلط به حسابداری صنعتی‬ ‫کارشناس حسابداری‪ -‬با ‪ 5‬سال سابقه کار حسابداری و مسلط به امور مالیات ارزش افزوده‪:‬‬ ‫معامالت فصلی و حقوق ودستمزد‬ ‫شرایط عمومی ‪ -‬حداقل لیسانس حسابداری و مسلط به همکاران سیستم‬ ‫خواهشمند است رزومه خود را با تعیین ردیف شغلی به ایمیل ذیل ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام مهندس با سابقه سازه‬ ‫به یک نفر مهندس سازه مرد با آشنایی کامل به‬ ‫نرم افزارهای مربوط به نقشه کشی صنعتی و مکاتبات‬ ‫پروژه نیازمندیم‬ ‫‪tehrancompany7@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫مهندس الکترونیک‬ ‫مهندسی الکترونیک از‬ ‫(آقا)‬ ‫دانشگاه دولتی‬ ‫یک شرکت صنعتی‬ ‫جهت تکمیل کادر واحد مالی خود نیاز به‬ ‫یک نفر کارشناس حسابداری خانم‬ ‫با مشخصات ذیل دارد‪.‬‬ ‫‪ -1‬آشنا به قانون چک‪ ،‬اسناد تجارتی و امور بانکی‬ ‫یک شرکت در حوزه نفت و گاز جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تفکیک وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫به نفع حوزه اشتغال است‬ ‫در مقابل عبدالرضا عزیزی‪ ،‬رئیس سابق کمیسیون اجتماعی‬ ‫‪PC-TTp@yahoo.com‬‬ ‫پست الکترونیکی‪AFM_6948@yahoo.com :‬‬ ‫‪Thraccounting@saman.aera‬‬ ‫بزرگ‌تر کردن دولت با تفکیک وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫همچنین علی ساری عضو کمیسیون اجتماعی نیز با بیان‬ ‫اینکه مخالف جداسازی وزارت کار هستم عنوان کرد‪ :‬چون وقتی‬ ‫سیاست‌گذار کالن یک نفر باشد‪ ،‬بهتر از این است که دو وزیر برای‬ ‫مدیریت چنین وزارتخانه‌ای حضورداشته باشند‪ .‬من فکر نمی‌کنم‬ ‫که طرح این موضوع ضرورتی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تبدیل کردن وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ً‬ ‫به دو وزارتخانه قطعا بزرگ‌تر کردن دولت است ولی اینجا این نکته‬ ‫مهم است که تمام‌قد و قواره و دیسپلین سازمان تأمین اجتماعی‬ ‫خودش االن در حد یک وزارتخانه است و همانند یک وزارتخانه‬ ‫ً‬ ‫اداره می‌شود و عمال انجام این تغییر و ایجاد وزارتخانه جدید‬ ‫باعث ایجاد ساختار جدید نخواهد شد‪.‬‬ ‫یک شرکت مهندسی در بخش خصوصی‬ ‫نیاز به افراد ذیل ساکن تهران دارد‪.‬‬ ‫کد‪ )1‬کارشناسی ارشد کشاورزی ‪ -‬گرایش زراعت‬ ‫یک نفر‬ ‫کد‪ )2‬کارشناس آناالیزر‪ ،‬آشنا به آناالیزرهای کار‬ ‫یک نفر‬ ‫کد‪ )3‬کارشناس برق گرایش قدرت‬ ‫یک نفر‬ ‫لطفا کد مورد نظر در عنوان ایمیل قید شود‪.‬‬ ‫مدیر مالی‪ -‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه مدیریت مالی در شرکتهای تولیدی یا شرکتهای پخش‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری (حداقل ‪ 7‬سال سابقه)‬ ‫کارشناس مالی (حداقل ‪ 4‬سال سابقه‪ -‬مسلط به همکاران سیستم)‬ ‫واجدین شرایط رزومه کاری خود را به آدرس ذیل ارسال نمایید‪.‬‬ ‫و تعاون‪ ،‬سردرگمی مردم در تشخیص جداسازی وظایف در این‬ ‫حوزه را تنها دستاورد این اقدام درسال آینده دانست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بی‌تردید تاکنون تفکیک یا ادغام‌های‬ ‫صورت گرفته در ساختار اداری تأثیری در حل مشکالت کشور‬ ‫نداشته است عنوان کرد‪ :‬کما اینکه حدود ‪ 7‬سال قبل به این‬ ‫نتیجه رسیدیم که ادغام سازمان‌ها در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی می‌تواند راهگشا باشد‪ ،‬اما در پی تحقق آن مشکالت‬ ‫ً‬ ‫حل نشد‪ ،‬بنابراین قطعا به دنبال تفکیک وزارت تعاون هم بعد‬ ‫از گذشت چند سال به این نتیجه می‌رسیم که بار دیگر در‬ ‫برنامه‌ریزی اشتباه کرده‌ایم‪.‬‬ ‫خدادادی اظهار کرد‪ :‬البته دو حوزه تعاون و رفاه باهم سنخیتی‬ ‫ندارند و از ابتدا باید برای تفکیک و عملکرد مستقل آن‌ها برنامه‌ریزی‬ ‫می‌شد‪ ،‬اما در شرایط کنونی باید بجای تفکیک این وزارتخانه برای‬ ‫رفع مشکالت موجود در جهت توانمندسازی مدیریت‌ها‪ ،‬استفاده از‬ ‫متخصصان و ارائه آموزش‌های الزم در این حوزه اقدام شود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بزرگ تولید دارو به تخصص‌های زیر نیاز دارد‪:‬‬ ‫یک شرکت فرودگاهی تعدادی حسابدار با مشخصات‬ ‫ذیل استخدام می نماید‪.‬‬ ‫بخش‌ها و سازمان‌های اقتصادی پرشمار آن سخن بگویند و این موضوع دکتر ربیعی را تبدیل به یکی‬ ‫از وزرای رکورددار جهت حضور در مجلس جهت پاسخگویی به سؤاالت نمایندگان و استیضاح کرد‪.‬‬ ‫اما سرانجام پس از حدود هفت سال از ادغام این وزارتخانه هیئت دولت در جلسه یکشنبه‬ ‫گذشته خود با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تفکیک وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت کرد‪.‬‬ ‫تصمیمی که در روزهای گذشته وا کنش‌های بسیاری را میان جامعه کارگری‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس و کارشناسان این حوزه به دنبال داشت که در ادامه به بررسی برخی از آنها می‌پردازیم‪.‬‬ ‫رسیدگی به دیگری باز بمانیم لذا اگر وزارتخانه‌ها دوباره تفکیک‬ ‫شوند‪ ،‬عملکرد بهتری پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه ‪ ۱۴‬نهاد و سازمان‬ ‫زیرمجموعه وزارت کار هستند‪ ،‬گفت‪ :‬با چنین ساختار عریض و‬ ‫طویلی اگر وزیر کار را تغییر بدهیم یا وزیر جوان هم بگذاریم تأثیری‬ ‫نخواهد داشت و تنها یکسال صرف آشنایی وزیر جدید با شرح‬ ‫وظایف ‪ ۱۴‬زیرمجموعه وزارتخانه خواهد شد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تحصیالت‬ ‫مجلس بر این باور است که تفکیک وزارت تعاو ن‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی به نفع حوزه اشتغال است‪.‬‬ ‫وی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬در خصوص تصویب‬ ‫الیحه تفکیک وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه‬ ‫«رفاه و تأمین اجتماعی» و «تعاون و کار»‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی از وزارتخانه‌های عریض و طویل در دولت بوده و‬ ‫درسال حاضر حوزه رفاه و اجتماعی در حاشیه قرار دارد‪ ،‬همانند‬ ‫حوزه جوانان که در وزارت ورزش و جوانان در حاشیه مانده است؛‬ ‫بنابراین حوزه تعاون و کار اگر از حوزه رفاه جدا شود‪ ،‬شرایط رفاه ‪،‬‬ ‫تعاون و کار مساعدتر خواهد شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اینکه یک وزیر نمی‌تواند به تمام بخش‌های رفاه‪ ،‬تأمین اجتماعی‪،‬‬ ‫کار و تعاون همزمان رسیدگی کند افزود‪ :‬در حوزه اشتغال هم با‬ ‫تفکیک این وزارتخانه می‌توان اقدامات مؤثرتری را در بحث مقابله‬ ‫با بیکاری انجام داد ؛ زیرا در حال حاضر وزیر در وزارت تعاون‬ ‫بحث اشتغال و متولی این حوزه را موردقبول قرار نمی‌دهد‪ ،‬هرچند‬ ‫که دبیر شورای اشتغال در کشور وز یر تعاو ن است؛‬ ‫بنابراین وزارت تعاون و کار در حوزه اشتغال موفقیت بیشتری‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -3‬آشنا به نرم افزارهای مالی و حسابداری‬ ‫حداکثر سن‬ ‫سایر شرایط احراز‬ ‫محل‬ ‫سکونت‬ ‫محل کار‬ ‫‪ 30‬سال‬ ‫آشنا با نرم افزارها ی الکترونیک و مهندسی‬ ‫معکوس بردهای الکترونیک‬ ‫سابقه کار مرتبط‪ :‬حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫تهران‬ ‫تهران و‬ ‫شهرستان‬ ‫‪ -4‬دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در امور‬ ‫حسابداری و خزانه داری‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می‌توانند رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr2018.ppk@gmail.com‬‬ ‫‪ -2‬آشنا به استانداردهای حسابداری‬ ‫واجدین شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیل ذیل‬ ‫ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪jobvacancy1380@gmail.com‬‬ ‫ا گر چیزی از وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مانده باشد‬ ‫تفکیک آن کار درستی است‬ ‫عبدالرضا مصری‪ ،‬نماینده کرمانشاه به عنوان وزیر اسبق رفاه‬ ‫نیز ضمن موافقت با تفکیک وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر دولت به این نتیجه رسیده بود که تفکیک این‬ ‫وزارتخانه‌ها اشتباه است چرا در ‪ ۵‬سال گذشته این کار را نکرد و‬ ‫این الیحه را همان ابتدا ارائه نداد‪.‬‬ ‫وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با فارس‪ ،‬درباره‬ ‫تصویب الیحه تفکیک وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫نمی‌دانمچراباوجودمشکالتعدیده‌ای کهدر کشور از لحاظاقتصادی‬ ‫وجود دارد حاال اولویت دولت فقط تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها شده‬ ‫استامابههرحالاگرچیزیاز وزارترفاهو تأمیناجتماعیماندهباشد‬ ‫تفکیکآناز وزارت کار و تعاون کار درستیاست‪.‬‬ ‫وی با تکید بر اینکه از همان ابتدا هم مخالف ادغام‬ ‫وزارتخانه‌های تعاون‪ ،‬رفاه و تأمین اجتماعی و کار بودم‬ ‫چراکه هر کدام در جایگاه خود حجم بزرگی از مسئولیت‌ها را در‬ ‫برمی‌گیرند افزود‪ :‬هرچه زودتر این جراحی و تفکیک وزارتخانه‌ها‬ ‫صورت گیرد جلوی ضرر زودتر گرفته می‌شود و به نفع کشور است‪.‬‬ ‫ابهام در سرنوشت وزارتخانه‌ای‬ ‫با سرنوشت کل افراد جامعه در ارتباط است‬ ‫همان‌گونه که اشاره شد چه درگذشته که شاهد ادغام‬ ‫وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی‪ ،‬تعاون و رفاه بودیم و حال که‬ ‫بحث تفکیک این وزارتخان ‌ه مطرح‌شده این موضوع موافقان و‬ ‫مخالفان خود را داشته است‪.‬‬ ‫برخی ادغام را سبب هماهنگی بیشتر بخش‌های کار‪ ،‬تعاون با‬ ‫حوزه رفاه اجتماعی می‌دانند و در مقابل بسیاری نیز معتقدند که‬ ‫گستردگی حوزه فعالیت این وزارتخانه که به‌نوعی تصمیمات آن‬ ‫با سرنوشت کل افراد جامعه در ارتباط است سبب شده تا برخی‬ ‫حوزه‌ها همچون اشتغال در اولویت قرار نگیرند و بخشی همچون‬ ‫تعاون به فراموشی سپرده شود‪.‬‬ ‫بعد از ادغام وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی برای این‬ ‫وزارتخانه مسئولیت‌های مختلفی تکلیف شده و از مسئولیت‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها تا تأمین اجتماعی که تک‌تک افراد جامعه‬ ‫به‌نوعی با آن‌ها سرکار دارند تحت نظارت وزارتخانه فوق است و‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه‬ ‫در طرف دیگر وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مأموریتی‬ ‫اشتغالنیزدارد کهاینروزهابهاولویتاصلی کشور تبدیل‌شدهاست و‬ ‫به نظر می‌‌رسد که همان‌گونه که هیئت دولت نیز در مصوبه خود‬ ‫اعالم کرده‌اند ضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی و تجهیز‬ ‫تمامی امکانات و فرصت‌های کشور برای حل مشکل بیکاری‬ ‫توسط یک مدیریت واحد و مسئول در دلیل این تصمیم است‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت ساختمانی‬ ‫برای واحد تدارکات خود در دفترمرکزی‪ ،‬نیازمند‬ ‫همکاری با مامور خرید ماشین‌آالت سنگین‬ ‫با سابقه کار مرتبط و آشنایی‬ ‫با بازار تهران می باشد‪.‬‬ ‫عالقمندان واجد شرایط می‌توانند مشخصات‬ ‫خود را همراه با تلفن تماس به آدرس الکترونیکی‬ ‫‪m.pefman@gamma-ir.com‬‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت صنعتی کردان‬ ‫یک نفر حسابدار (خانم)‬ ‫با تجربه‪ ،‬فعال و دارای روحیه کار تیمی‬ ‫با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کارمالی‬ ‫با حقوق و مزایای عالی‬ ‫جهت دفترمرکزی خود استخدام می نماید‪.‬‬ ‫ایمیل جهت ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪f.askari1980@gmail.com‬‬
‫کار و کارگری‬ ‫چرا پشت درهای بسته برای ادغام و تفکیک تصمیم گیری می شود‬ ‫مهندس محمد عطاردیان رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های‬ ‫کارفرمائی ایران با توجه به مطرح شدن موضوع تفکیک شدن ساختار و سازمان های‬ ‫ز یرمجموعه وزارت کار گفت‪ :‬به نظر من سازمانی که باید مستقل شود‬ ‫سازمان تامین اجتماعی است‪.‬این سازمان متعلق به مردم است و از مدت ها‬ ‫پیش که بحث ادغام و تفکیک وزارتخانه ها و سازمان ها شروع شد این سازمان‬ ‫اصطالحا شخم خورد وتضعیف شد‪ ،‬لذا با توجه به این مسائل سازمان تامین‬ ‫اجتماعی است که نیازمند استقالل است‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های کارفرمائی ایران در ادامه گفت‪:‬با‬ ‫ساختار مدیریتی نابسامانی که دولت در حال حاضر دارد‪ ،‬با عوض کردن نام و‬ ‫تابلوی جلوی در سازمان ها هیچ اتفاقی نمی افتد و پیشرفتی حاصل نمی شود‪.‬‬ ‫این سازمان ها و وزارتخانه ها متعلق به مردم است و منظور از واژه «رفاه» آسایش‬ ‫برای مردم است ولی با همه این توضیحات شاهد این موضوع بودیم که سازمان‬ ‫های مربوط به رفاه و تامین اجتماعی با هم ادغام شدند‪ .‬حرف ما این است که‬ ‫تصمیماتی که در رابطه با آینده این مردم است‪ ،‬پشت در های بسته گرفته نشود‬ ‫و بر اساس قانون های مصوب مجلس باشد‪ .‬تصمیماتی که قرار است برای حوزه‬ ‫کسب و کار ما گرفته شود با کانون های عالی کارفرمایی و کارگری در میان گذاشته‬ ‫شود و در نهایت بهترین تصمیم اتخاذ گردد‪ .‬همه این تشکیالت متعلق به کارگران و‬ ‫کارفرمایان است و نباید بدون در نظر گرفتن نظر آنها تصمیمی گرفته شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جایگاه کانون عالی کارفرمایی در کشور و دنیا یادآور شد‪ :‬کانون عالی‬ ‫کارفرمایی تنها تشکلی است که از لحاظ بین المللی به عنوان نماینده‬ ‫بخش خصوصی کشور به رسمیت شناخته شده است‪ .‬حتی اتاق بازرگانی نیز‬ ‫نتوانسته در عرصه بین المللی مورد تایید قرار بگیرد‪.‬بنابراین باید برای اتخاذ‬ ‫تصمیمات باید مشورتی با کانون عالی کارفرمایی صورت گیرد‪ .‬ما تنها تشکل‬ ‫فعال در بخش خصوصی هستیم که در عرصه بین المللی مورد تایید هستیم‬ ‫ولی در داخل کشور به ما اهمیتی نمی دهند و در تصمیم گیری های مهم با ما‬ ‫مشورت نمی شود‪.‬‬ ‫بخش تعاونی بخش خصوصی رقیق شده است‬ ‫وی در بــاره تحلیــل برخــی از کارشناســان مبنــی بــر ایجــاد دو بــاره وزارت تعــاون‬ ‫نی ــز گف ــت‪ :‬بخ ــش تع ــاون هیچ ــگاه بخ ــش مترق ــی و موث ــری در کش ــور م ــا نب ــوده‬ ‫اســت‪ .‬بخــش تعــاون بــه نوعــی یــک بخــش خصوصــی رقیــق شــده اســت‪.‬افرادی‬ ‫ک ــه در بخ ــش خصوص ــی فعالی ــت م ــی کنن ــد حقوق ــی از س ــوی دول ــت دریاف ــت‬ ‫نم ــی کنن ــد و از آنج ــا ک ــه بخ ــش تع ــاو ن ه ــم مانن ــد بخ ــش خصو ص ــی ا س ــت‬ ‫هی ــچ ک ــس ریس ــک فعالی ــت در ای ــن زمین ــه را نم ــی پذی ــرد‪ .‬مش ــکالت عدی ــده ای‬ ‫نی ــز در رابط ــه ب ــا تعاون ــی ه ــا و بان ــک ه ــا وج ــود دارد ک ــه ب ــرای ح ــل ای ــن مش ــکل‬ ‫بانــک تعــاون تاســیس شــده اســت‪ .‬بانــک هــا معمــوال بــا شــرکت هــای خصوصــی‬ ‫رابطــه مناســبی دارنــد امــا وقتــی بــا یــک موسســه حقوقــی ماننــد یــک تعاونــی رو بــرو‬ ‫مــی شــوند بــه ســختی مــی تواننــد ارتبــاط برقــرار کنند‪.‬تاســیس تعاونــی در ســطوح‬ ‫کالن توفی ــق چندان ــی ن ــدارد چ ــرا ک ــه س ــاختار اقتص ــادی و مدیریت ــی م ــا ناکارآم ــد‬ ‫اس ــت ام ــا در س ــطوح کوچ ــک مانن ــد روس ــتاها و بخ ــش ه ــای کوچ ــک م ــی ت ــوان‬ ‫ب ــا تاس ــیس تعاون ــی برخ ــی مش ــکالت اقتص ــادی و معیش ــتی م ــردم را ح ــل نم ــود‬ ‫و از س ــوی دیگ ــر نی ــز خ ــود تعاو ن ــی ه ــا س ــود خ ــود را در یا ف ــت م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫ا شــاره بــه ایــن نکتــه نیــز خالــی از لطــف نیســت کــه مقــدار ســرمایه در تعاونــی هــا اهمیتــی‬ ‫ن ــدارد و چ ــه ب ــا ‪ 1‬س ــهم و چ ــه ب ــا ص ــد س ــهم ف ــرد تنه ــا ب ــه ان ــدازه ی ــک نف ــر ح ــق رای‬ ‫دارد‪ .‬م ــا نم ــی توانی ــم در کش ــورمان ی ــک تعاون ــی در س ــطوح ب ــزرگ و کالن تاس ــیس‬ ‫کنیــم چرا کــه وقتــی یــک هیئــت مدیــره کار خــود را در تعاونــی بــه پایــان مــی رســاند‬ ‫اعض ــای جدی ــد ک ــه روی کار م ــی آین ــد در هم ــان ابت ــدای کار مدی ــران قبل ــی را دزد‬ ‫خط ــاب م ــی کنن ــد و زم ــان ز ی ــادی ص ــرف باخب ــر ش ــدن از کاره ــای انج ــام ش ــده‬ ‫توس ــط هیئ ــت مدی ــره قبل ــی م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫مهندس عطاردیان رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های کارفرمائی ایران در گفتگو با بازارکار؛‬ ‫با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس تهیه گزارش توجیهی ُ(ّ‪)FS‬‬ ‫و ارزیابی طرح های مالی و اقتصادی‬ ‫مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد صنایع‪،‬مالی‪،‬‬ ‫اقتصادی و حسابداری‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط و مسلط‬ ‫به نرم افزارهای ا کسل و آفیس‬ ‫‪h.salehbeyk@stts.ir‬‬ ‫در کشورهای توسعه یافته مدیران اجرایی کلیدی تغییر نمی کنند‬ ‫عطاردیان در ادامه یادآور شد‪ :‬در دولت های اروپایی هیچگاه مدیران اجرایی‬ ‫کلیدی تغییر نمی کنند‪ .‬شاید نخست وزیر و یا رییس جمهور تغییر کند اما‬ ‫مدیران اجرایی عوض نمی شوند‪.‬دلیل اینکه آلمان شکست خورده در‬ ‫جنگ جهانی به کشوری با اقتصادی قدرتمند تبدیل می شود این است که‬ ‫بخش خصوصی در آنجا فعال است‪.‬در کشور هایی مانند ژاپن و ایاالت متحده‬ ‫آمریکا نیز کار به همین شکل است‪.‬‬ ‫مهندس محمد عطاردیان از زمان دکتر محمد مصدق به عنوان‬ ‫بخش خصوصی پرتالش در بخش راه و ساختمان فعال است‪ .‬با اینکه‬ ‫بیش از هشت دهه از زندگی کارآفرینانه اش می گذرد همچنان با انرژی‬ ‫در دفترش حضور می یابد و با ریزبینی خاصی مسائل و مشکالت کارگری‬ ‫و کارفرمائی و چالش های اشتغال و کارآفرینی کشور را رصد می کند و‬ ‫برای هر کدام از این ها راهکار پیشنهاد می کند‪ .‬او رئیس هیئت مدیره‬ ‫کانون عالی انجمن های کارفرمائی ایران است و عضو ثابت نمایندگی‬ ‫کشورمان در نشست ها و کنوانسیون های مربوط به سازمان بین المللی‬ ‫وزارت کار به تنهایی از عهده اشتغال برنمی آید‬ ‫مهنــدس عطاردیــان در ادامــه گفــت‪ :‬وزارت کار در‬ ‫حــوزه وظایــف خــود درســت عمــل مــی کنــد امــا در زمینــه‬ ‫اشــتغال و اقتصــاد بــه یــک عــزم همــه جانبــه از ســوی‬ ‫حکومــت و مــردم نیــاز اســت تــا مشــکل برطــرف شــود‪.‬‬ ‫مســئله اشــتغال مســئله ای نیســت کــه یــک وزارتخانــه‬ ‫بتوانــد آن را حــل کنــد‪ .‬حــل ایــن مشــکل نیازمنــد‬ ‫همــکاری دولــت و مــردم اســت چــرا کــه اقتصــاد مــا‬ ‫هشــتاد تــا هشــتاد و پنــج درصــد دولتــی اســت‪ .‬دولــت و‬ ‫مدیــران آن موقتــی هســتند و بعــد از مدتــی گروهــی دیگــر‬ ‫جایگزیــن آنهــا مــی شــوند و اولیــن کار گــروه و دولــت‬ ‫جدیــد ایــن اســت کــه قبلــی هادرســت عمــل نکردنــد و از‬ ‫آنهــا انتقــاد مــی کننــد‪.‬‬ ‫●‪ 2‬سال سابقه کار مفید‬ ‫● مسلط به اصول و قانون مذا کره‬ ‫● مسلط به مفاهیم فروش‬ ‫● مسلط به نرم افزار ‪Office‬‬ ‫● دارا ی روحیه کار تیمی‬ ‫‪jobs@sarehkhodro.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یکشرکتتولیدیمحدودهفرمانیهدعوتبههمکاریمینماید‬ ‫حسابدار فروش‪ ،‬مهندسی صنایع مدیریت بازرگانی‪،‬‬ ‫مدیریت صنعتی‪ ،‬مدیریت دولتی ‪ ،‬آقا‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‪،‬‬ ‫حسابدار رشته حسابداری‪ ،‬خانم‪‌،‬حداقل یکسال سابقه کار‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارای مدرک تحصیلی در رشته های مهندسی‬ ‫مکانیک‪ ،‬عمران یا معماری‬ ‫‪ -2‬مسلط به نرم افزار ‪ Autocad‬و ‪office‬‬ ‫‪ -3‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫عالقمندان رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪job.hr2408@gmail.com‬‬ ‫موسسه مشاوره مدیریت و اقتصاد اندیشه فاخر‬ ‫جهت بهره‌مندی ازدانش و تجربه متخصصین‪ ،‬طبق شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کد شغلی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مقطع و رشته تحصیلی ‪/‬‬ ‫تجربه کاری‬ ‫شرایط احراز تخصصی‬ ‫‪۱2۱0‬‬ ‫تحلیل گر اقتصادی‬ ‫کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال تجربه کاری‬ ‫مرتبط‬ ‫ آشنایی کامل با تحلیل کالن‬‫اقتصادی‬ ‫‪-‬توانایی تحلیل صنایع‬ ‫تحلیل گر کسب و کار‬ ‫کارشناسی ارشد در رشته‬ ‫مدیریت اجرایی‬ ‫(‪) EMBA/MBA‬‬ ‫مدیریت استراتژیک‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال تجربه کاری‬ ‫مرتبط‬ ‫ آشنایی کامل با تجزیه و تحلیل‬‫صورتهای مالی‬ ‫ آشنایی کامل با فرآیند‬‫مدیریت استراتژیک‬ ‫تحلیل گر مالی و سرمایه‬ ‫گذاری‬ ‫کارشناسی ارشد در رشته‬ ‫مدیریت مالی‪ /‬رشته مالی (کلیه‬ ‫گرایشها) حداقل ‪ 2‬سال تجربه‬ ‫کاری مرتبط‬ ‫ آشنایی کامل با تجزیه و تحلیل‬‫صورتهای مالی‬ ‫ تسلط بر تامین مالی داخلی و‬‫خارجی‬ ‫‪۱2۱۱‬‬ ‫‪ofoghealborz.co@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ساختمانی کولهام برای دفتر مرکزی به‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫با مدرک کارشناسی عمران یا صنایع‪ ،‬آشنا به کار سیویل‬ ‫با ‪ 7‬سال سابقه کار در این قسمت ‪،‬مسلط به زبان انگلیسی نیاز دارد‬ ‫‪info@culham-co.com‬‬ ‫‪۱2۱2‬‬ ‫مهندسین مشاور استخدام می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬یک نفر مهندس ‪ IT‬با ‪ 5‬سال سابقه کار و مسلط به زبان انگلیسی و‬ ‫نرم افزار جهت پروژه های دفترمرکزی‬ ‫‪ -2‬یک نفر مهندس برق با ‪ 15‬سال سابقه کار و آشنا به اتوکد برای‬ ‫نظارت مقیم پروژه کیش‬ ‫‪info@atec-ir.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مهندسی ‪ -‬بازرگانی در تخصص‌های‬ ‫زیر نیرو می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهندس مکانیک‪ :‬فارغ التحصیل دانشگاه دولتی‬ ‫با سابقه اجرایی حداقل ‪ 4‬سال مسلط به‬ ‫مبانی طراحی و هیدرولیک صنعتی‬ ‫نرم افزار ‪ solid works‬و ‪Autocad‬‬ ‫‪ -2‬مهندس مکانیک یا عمران‪ :‬فارغ التحصیل‬ ‫دانشگاه دولتی با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫آشنا به بازرگانی خارجی ‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫ذکر ردیف شغلی درموضوع ایمیل الزامی است‬ ‫ایمیل رزومه‪:‬‬ ‫‪contact@nnpc.ir‬‬ ‫شرایط احراز عمومی‬ ‫حداکثر سن ‪ 3۵‬سال فارغ التحصیل‬ ‫دانشگاه های معتبر مسلط به زبان‬ ‫انگلیسی مسلط به نرم افزارهای‬ ‫‪office‬‬ ‫خواهشمند است متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را حداکثر تا تاریخ ‪ 1397/5/8‬با ذکر عنوان شغلی‬ ‫به آدرس ‪ HR@famec.ir‬ارسال نمایید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت داروسای به یک نفر کارشناس‬ ‫با شرایط ذیل نیاز دارد‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی و بازرگانی‬ ‫‪nsemploy@yahoo.com‬‬ ‫مشکل ما قانون کار نیست؛ گرچه این قانون باید اصالح شود‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره کانــون عالــی انجمــن هــای کارفرمائــی ایــران افزود‪:‬مشــکل‬ ‫اصلــی مــا بــر ســرراه اشــتغال قانــون کار نیســت‪ .‬مشــکالت فــراوان دیگــری نیــز‬ ‫بــر ســر راه اشــتغال وجــود دارد کــه قابــل بحــث اســت‪ .‬قانــون کار هــم نیــاز بــه اصــاح‬ ‫دارد ولــی بــاز هــم تاکیــد مــی کنــد کــه ایــن قانــون مشــکل اصلــی مــا نیســت‪ .‬اکنــون‬ ‫مشــکالت معیشــتی زیــادی گریبــان کارفرمایــان و کارگــران مــارا گرفتــه اســت کــه‬ ‫ایــن هــا بــه دلیــل مشــکالت ارزی مــا و بدهــکاری هــای فــراوان دولــت اســت‪ .‬دولــت‬ ‫مــا حــدودا بــه میــزان پانصــد هــزار میلیــارد تومــان بدهــی دارد‪ .‬بــا ایــن همــه بدهــی‬ ‫دولــت بــه جــای پــول بــه مــا کاغــذ هایــی بــه اســم اوراق مشــارکت و یــا اســناد خزانــه‬ ‫مــی دهــد‪ .‬قــرار اســت درصدهــای کوچــک هــم بــه مــا تعلــق گیــرد کــه بــا ایــن وضــع‬ ‫تــورم مشــخص نیســت تکلیــف آن چــه مــی شــود‪ .‬پــروژه هــای متعــددی هــم بــه مــا و‬ ‫شــرکت هایــی ماننــد مــا ســپرده مــی شــود کــه در دســت اجراســت ولــی پولــی درقبــال‬ ‫آن بــه مــا پرداخــت نمــی شــود‪.‬از ســوی دیگــر کارگــر هــم راضــی اســت بــا حقــوق‬ ‫انــدک خــود کار کنــد زیــرا شــغل کــم اســت‪.‬با سیاســت هــای غلطــی کــه دولــت مــا‬ ‫دارد هــم کارفرمــا ضــرر مــی بینــد و هــم کارگر‪.‬مقــرر شــد بــرای بحــث در مــورد راه حــل‬ ‫هــا در نشســت هــای بعــدی در صــورت ایجــاد فرصــت گفــت و گــو شــود‪.‬‬ ‫در پایــان گفتنــی اســت کــه ایــن مصاحبــه در راســتای انعــکاس کارشناســان و‬ ‫مســئووالن اســت و بــه معنــای ارائــه دیــدگاه هــای جهــاد دانشــگاهی نیســت‪.‬‬ ‫مصاحبه‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫ایجاد اشتغال کار بخش خصوصی است نه دولت‬ ‫رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های کارفرمائی‬ ‫ایران خاطرنشان کرد‪ :‬شاید دولت بتواند به صورت موقت‬ ‫و برای مدتی کوتاه شغل ایجاد کند ولی نمی تواند این کار‬ ‫را به صورت دائمی انجام دهد‪.‬ولی اگر اقتصاد به بخش‬ ‫خصوصی واگذار شود به دلیل تداوم طوالنی مدت مدیریت‬ ‫در این زمینه کار بهتر انجام خواهد شد‪.‬ما از زمان حکومت‬ ‫پهلوی تا به امروز شاهد تغییرات مداوم نخست وزیران و‬ ‫رئیس جمهوران بودیم که همه اینها با روی کار آمدنشان‬ ‫مدیران زیردست خود را نیز تغییر داده اند و اگر هم برنامه ای‬ ‫برای رفع مشکل اشتغال توسط مدیری پایه ریزی می شد‪،‬‬ ‫عمر مدیریتی او به اجرای این طرح نمی رسید و چون برکنار‬ ‫می شد برنامه هایش بال اجرا می ماند‪ .‬لذا ما نیازمند یک‬ ‫تصمیمات‬ ‫پشت درهای بسته برای‬ ‫اشتغال ادغام و تفکیک‬ ‫سازمان ه جواب‬ ‫نمی دهد‬ ‫جهت تکمیل کادردفترمرکزی خود به‬ ‫کارشناس خرید (ترجیحا خانم) نیاز دارد‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی (محدوده سیدخندان)‬ ‫طرح سامانه ثبت قراردادهای کار به نتیجه نمی رسد‬ ‫وی در ادامه با اشاره به سامانه جدید ثبت قرارداد ها گفت‪:‬ما باید فکری به‬ ‫حال قرارداد های موقتی که بین کارفرما و کارگر انجام می شود بکنیم‪.‬چرا هیچ کس‬ ‫به این وضوع اشاره نمی کند که نود و پنج درصد قرارداد های بین کارفرما و‬ ‫کارگر موقتی است؟در حال حاضر شرایط به این گونه است که کارگری که بعضا‬ ‫آموزشی نیز نزد کارفرمای خود دیده است می تواند هرگاه که بخواهد شغل خود‬ ‫را رها کند در حالی که می تواند با این کار به کارگاه و دیگر کارگران لطمه بزند‬ ‫و جایگزینی این فرد هم به راحتی امکان پذیر نیست‪.‬برای حل این مشکل باید‬ ‫با کارگران قرارداد دائمی بسته شود ولی اگر زمانی رکود در بازار کار از بین برود‬ ‫و کارفرما ها نیازمند کارگر باشند مشکل دیگری پدید می آید و کارگر خواستار‬ ‫جدایی می شود در حالی که قراردادی دائمی دارد‪.‬در هر شرایطی چه در حالت‬ ‫رکود کنونی و چه درحالت های دیگر‪ ،‬کارفرما باید ابتدا جایگزین فرد را پیدا کند‬ ‫و او را تعلیم دهد و سپس اجازه جدایی را به کارگر بدهد‪.‬در واقع باید یک رابطه‬ ‫مناسب بین دو طرف(کارفرما و کارگر) وجود داشته باشد‪.‬من حدودا شصت سال‬ ‫است که فعالیت اقتصادی کرده ام و بازنشسته شدن سه نسل را به چشم دیده ام‪.‬‬ ‫به نظر من این طرح هم مانند طرح های قبلی اجرا نخواهد شد‪.‬‬ ‫کار (‪ )ILO‬است‪ .‬به اعتقاد این مقام با سابقه کارفرمائی کشور برای‬ ‫حل مسائل اشتغال و کارآفرینی و همچنین موضوعاتی مثل تفکیک و یا‬ ‫ادغام وزارتخانه باید تشکل های مربوط به این نهادها تصمیم بگیرند‬ ‫چرا که این سازمان ها مربوط به مردم است و اینکه عده ای کارمند‬ ‫دولتی بنشینند و برای آینده نهادها و سازمان های خدمات رسان مردمی‬ ‫تصمیم بگیرند سازنده و زیبنده نیست‪ .‬این مصاحبه را در زمینه های‬ ‫مختلف مربوط به حوزه کار و اشتغال به خوانندگان بویژه کارفرمایان‪،‬‬ ‫کارآفرینان و کارگران تقدیم می کنیم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫برای تکمیل کادر نیروی انسانی خود از واجدین‬ ‫شرایط دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫مدیریت ثابت و طوالنی مدت با برنامه ای بلند مدت هستیم که بتواند نه تنها این‬ ‫مشکل بلکه مابقی مشکالت کشور را حل کند‪ .‬ما باید مشکالت را بدست تشکل‬ ‫های خصوصی بسپاریم چرا که مدیریت ثابتی در آنها وجود دارد و حتی اگر مدیری‬ ‫عوض شود سیاست های او نیز بر اساس سیاست های مدیر پیشین و سیاست های‬ ‫کل مجموعه است و مانند دولت کل مجموعه را تغییر نمی کند‪.‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی باید مستقل از وزارت کار باشد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت سیمرغ تجارت‬ ‫‪۱3‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی ‪ -‬صنعتی جهت تکمیل کادر تخصصی خود از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تعمیرات‪ /‬گرایش‬ ‫محل کار‬ ‫توضیحات‬ ‫مسئول صادرات‬ ‫لیسانس‪ /‬فوق لیسانس‬ ‫تهران‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه مفید و مرتبط‪ ،‬مسلط به زبان‬ ‫انگلیسی و روابط عمومی باال‬ ‫مدیر برنامه ریزی و‬ ‫انبارها‬ ‫لیسانس صنایع‬ ‫استان قزوین‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال سابقه مفید و مرتبط‬ ‫کارشناس متالورژی‬ ‫لیسانس متالورژی‬ ‫استان قزوین‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‪ ،‬مسلط به طراحی مدل‬ ‫و قالب و نرم افزارهای طراحی و شبیه سازی آشنایی‬ ‫سیستم های راهگاهی و تغذیه گذاری‬ ‫کارشناس طرا حی‬ ‫فوق دیپلم یا لیسانس‬ ‫مکانیک‬ ‫استان قزوین‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط ‪،‬مسلط به نرم افزار‬ ‫‪ ،solid works‬آشنا به فرآیندهای ساخت و قطعات‬ ‫مکانیکی‬ ‫تکنسین تعمیرات‬ ‫مکانیکی‬ ‫دیپلم یا فوق دیپلم‬ ‫استان قزوین‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه مفید‪ ،‬تسلط کامل به‬ ‫هیدرولیک یتوماتیک وتعمیر انواع گیربکس‬ ‫اپراتور ‪CNC‬‬ ‫دیپلم یا فوق دیپلم‬ ‫استان قزوین‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه مفید ‪ ،‬مسلط به نرم افزار‬ ‫‪powermill‬‬ ‫لطفا رزومه خود را ظرف مدت ‪ 4‬روز به آدرس ایمیل ذیل با ذکر عنوان شغلی ارسال نمایئد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است به رزومه های ارسالی فاقد عنوان شغلی ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪Employi.ch@gmail.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪۱4‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر کد‬ ‫●در خانه●‪ ۲‬ساعت دوره‬ ‫آموزشی رایگان‬ ‫●تهیه و آماده سازی و انتشار پست در سایت‌ها‬ ‫●مقاله و پست با توجه به موضوع سایت از جستجو و‬ ‫ترکیب‬ ‫مقاالت یگر باید تهیه و بر اساس استانداردی که تعریف می شود‬ ‫روی سایت منتشر می شود‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫‪Pac۴j‬و ‪CXF‬‬ ‫●تواناییمستندسازی‬ ‫●ساکن اصفهان و حومه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط ساکن اصفهان و حومه‬ ‫خواهشمندیم رزومه شخصی‪ ،‬تحصیلی و کاری خود را‬ ‫به آدرس ایمیل‬ ‫استخدام طراح مسلط به وردپرس – اصفهان‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫طراح مسلط به وردپرس‬ ‫خانم‬ ‫●تسلط کامل به طراحی قالب وردپرس‬ ‫●مسلط به وردپرس و کار کردن با قالب های آن‬ ‫●مسلط به ‪html, css, php, mysql‬‬ ‫●با پشتکار‪ ،‬پویا ‪ ،‬خالق و ایده پرداز در انجام کار‬ ‫●دارای روحیه کار گروهی‬ ‫●مایل به یادگیری و آموزش مداوم‬ ‫●حقوق و مزایای عالی ‪ +‬بیمه‬ ‫●محیط کاری خانم هستند‬ ‫●تمام وقت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت تکمیل فرم استخدام و ارسال‬ ‫رزومه به آدرس زیر کلیک نمایند ‪.‬‬ ‫‪http://medapps.ir‬‬ ‫‪www.medapps.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام کارمند اداری جهت شرکت بهکو – اصفهان‬ ‫شرکت بهکو جهت تکمیل کادر خود استخدام می نماید‪.‬‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ma.jafari@irisaco.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس آقا و خانم‪ -‬اصفهان‬ ‫شرکت روش پژوهان کیان (راپکو) جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫●دارای آشنایی کامل به دلفی و ‪SQL SERVER‬‬ ‫●با سابقه کار مفید بسیار زیاد‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪info@rapco-rpk.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫پشتیبان سایت و امور اینترنتی‬ ‫خانم‬ ‫●مسلط به امور مدیریت و پشتیبانی سایت وردپرس‬ ‫●آشنا به سئو و محتوا گذاری طبق اصول سئو‬ ‫کارمند اداری‬ ‫مهندس نرم افزار ‪ /‬مهندس فناوری اطالعات‬ ‫●آشنا در زمینه تبلیغات اینترنتی و آگهی های تبلیغاتی‬ ‫خانم‬ ‫کارمند فروش و بازاریابی‬ ‫‪ job@behko.com‬ا‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس حرفه ای‬ ‫شرکت داده پرداز پونه جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان‬ ‫شهرک علمی و تحقیقاتی از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه‌نویس ‪PHP‬‬ ‫●حرفه ای●امکان کار به صورت تمام وقت‬ ‫●تسلط بر حداقل یکی از ‪ Framework‬های ‪PHP‬‬ ‫( ترجیحا ‪) zend framework‬‬ ‫●تسلط بر ‪Mysql‬‬ ‫●تسلط بر ‪ Javascript‬و ‪CSS‬‬ ‫●دارای نمونه کار●آشنا با کار تیمی‬ ‫●عالقه‌مند به یادگیری‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪saeidjml@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس وب کار جاوا –اصفهان‬ ‫شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون (ایریسا)‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس وب کار‪Java‬‬ ‫●به صورت ساعتی‬ ‫●مسلط به ‪ HTML، CSS‬و ‪JQuery‬‬ ‫●مسلط به ‪Java EE Framework: Play‬‬ ‫●ترجیحا توانایی کار با فریم ورک های ‪Hibernate، CAS،‬‬ ‫●مسلط به فتوشاپ و نرم افزارهای ادیت ویدئو‬ ‫خانم‬ ‫●مسلط به زبان انگلیسی(عربی)●روابط عمومی باال‬ ‫●آشنا به اصول بازاریابی و مشتری مداری‬ ‫●پر انرژی و با انگیزه●مسلط به نرم افزار آفیس ( ورد و اکسل )‬ ‫●حقوق ثابت ●بیمه تامین اجتماعی‬ ‫●سرویس رفت و برگشت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪adilipacking@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ادمین فضای مجازی – اصفهان‬ ‫شرکت قصر نیکان جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ادمین فضای مجازی‬ ‫خانم‬ ‫●تمام وقت●حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫●مسلط به سئو و مدیریت محتوا و سایت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‬ ‫‪evhomegroup@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام مطلب گذار خانم – اصفهان‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مطلب گذار‬ ‫خانم‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪bipjobapplication@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫مرکز فناوری اطالعات نواندیش ‪ -‬اصفهان‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان‪ ،‬شهرستان خمینی شهر از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪PHP‬‬ ‫●تمام وقت‬ ‫●مسلط به کار با فریم ورک های زبان ‪PHP‬‬ ‫●مسلط به کار با وردپرس و پالگین نویسی در وردپرس‬ ‫●مسلط به مفاهیم بانک اطالعاتی‬ ‫●داشتن روحیه کار تیمی‬ ‫●تعهد کاری و وقت شناسی و انگیزه‌ی زیاد‬ ‫برای پیشرفت شخصی‬ ‫●حقوق متناسب با میزان تسلط●بیمه‬ ‫●قابلیت ارتقای شغلی‬ ‫●محیط بسیار راحت و دوستانه مجموعه برای کار‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫●با انرژی مثبت و بسیار خوش برخورد‬ ‫●توانایی مذاکره حضوری و تلفنی‬ ‫●پیگیری و تکمیل فرآیند فروش‬ ‫●آشنا با مفاهیم وب‬ ‫●عالقه مند به مطالعه و یادگیری‬ ‫●محیط کاری پرانرژی و یادگیرنده‬ ‫●امکان پیشرفت و ارتقاء شغلی‬ ‫●بیش از ‪ ۱۸‬سال فعالیت در زمینه ‪IT‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪newthink.iran@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت شکالت فرمند‪-‬البرز‬ ‫جهت تامین نیروی انسانی خود در استان البرز از فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاه های معتبر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫پشتیبان فنی‬ ‫آقا‬ ‫● داشتن حداقل ‪ ۳‬الی ‪ ۵‬سال سابقه مرتبط‬ ‫●داشتن حداقل درجه کارشناسی فناوری اطالعات و نرم افزار‬ ‫●تسلط به بررسی وضعیت زیر ساخت های بانکهای اطالعاتی‬ ‫●تسلط به کلیه فعالیتهای برنامه ریزی‬ ‫●تسلط به رفع مشکالت فنی و توسعه نرم افزار ‪ERP‬‬ ‫و تهیه گزارشات متنوع‬ ‫●آشنایی کامل به ‪C# .Net – Asp.Net- Java script‬‬ ‫●آشنایی کامل به ‪Microsoft SQL Server‬‬ ‫●آشنایی کامل به ‪Doshboards-olqp-BI‬‬ ‫●دارای دانش و مهارت های کامپیوتری و تسلط به مجموعه‬ ‫نرم افزارهای ‪( MS Office‬تسلط کامل به ‪)EXCEL‬‬ ‫مدیر ‪ICT‬‬ ‫آقا‬ ‫●داشتن حداقل ‪ ۳‬الی ‪ ۵‬سال سابقه مرتبط‬ ‫●داشتن حداقل درجه کارشناسی کامپیوتر یا رشته های مرتبط‬ ‫●تسلط کامل به روتینگ و سویچینگ سیسکو‬ ‫در معماری سه الیه‬ ‫●تسلط کامل به سرویس های مایکروسافتی‪DC.DNS.DHCP.‬‬ ‫‪EXCHENGE ، FILE‬‬ ‫● تسلط به پیکربندی تجهیزات ‪UTM‬‬ ‫● تسلط به فناوری های مجازی سازی‬ ‫● تسلط به اصول امنیت اطالعات(‪)ISMS‬‬ ‫● آشنا به زبان انگلیسی‬ ‫شغلی در قسمت ‪ Subject‬به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrm.chocolate@gmail.com‬‬ ‫●آشنا به حسابداری● سابقه کار مفید و مرتبط‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫‪hmforosh@yahoo.com‬‬ ‫استخدام تعمیر کار لپ تاپ در یک شرکت – البرز‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد‬ ‫استخدام برنامه نویس‪-‬شیراز‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تعمیر کار لپ تاپ‬ ‫یک نفر‪/‬حرفه ای‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪salman.mahmodi@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس – البرز‬ ‫شرکت داده پردازی بدیعان اندیشه جهت تکمیل کادر فنی خود در‬ ‫استان البرز‪،‬کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪c#‬‬ ‫‪aSP.NET MVC, C#, Entity Framework,‬‬ ‫‪Microsoft SQL Server, Web API‬‬ ‫‪CSS, JavaScript, JQuery , Html۵‬‬ ‫برنامه نویس اندروید‬ ‫●تسلط بر محیط برنامه نویسی ‪ Android Studio‬و ‪Java‬‬ ‫●آشنایی کامل با مفاهیم ‪Web Service‬‬ ‫●آشنا با مباحث طراحی ‪UI ، UX‬‬ ‫و طراحی متریال(‪)Material Design‬‬ ‫●مسلط به ‪MVP Design Pattern‬‬ ‫●تسلط بر مفاهیم برنامه نویسی شی گرا‬ ‫●آشنایی با ‪Git‬‬ ‫برنامه نویس ‪ios‬‬ ‫●مسلط به زبان برنامه‌نویسی ‪Swift‬‬ ‫●تسلط بر محیط برنامه نویسی ‪Xcode‬‬ ‫●آشنایی کامل با مفاهیم ‪Api‬‬ ‫●تسلط بر مفاهیم برنامه نویسی شی گرا‬ ‫●آشنایی به مفاهیم ‪UI/UX‬‬ ‫●آشنایی به مفاهیم ‪Google Map API‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪badian.andisheh@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت دکستروز پارس‪-‬تبریز‬ ‫دکستروز پارس واقع در تبریز به همکار در رده های‬ ‫شغلی زیر نیازمند است‪.‬‬ ‫لیسانس کامپیوتر‬ ‫آقا‪1 /‬نفر‬ ‫لیسانس صنایع غذایی‬ ‫آقا‪1 /‬نفر‬ ‫در صورت عالقمندی لطفا رزومه خود را جهت تعیین وقت‬ ‫مصاحبه به ایمیل زیر ارسال نمایید ‪.‬‬ ‫یک شرکت معتبر واقع در شیراز جهت تکمیل کادر خود از افراد‬ ‫واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫برنامه نویس ارشد ‪Back-end‬‬ ‫●تسلط کامل به ‪ php‬و ‪Laravel‬‬ ‫●آشنا به ‪ Python‬و ‪Django‬‬ ‫●توانایی مدیریت تیم و ایجاد ‪ Task‬برای بقیه‬ ‫●حقوق و مزایا ‪ +‬بیمه ‪ +‬عیدی‬ ‫●ساعات کاری‪ 8 :‬صبح الی ‪ 4‬بعد از ظهر‬ ‫افراد واجد شرایط رزومه کامل به همراه نمونه کار به‬ ‫ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪bestrah@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام کارشناس برنامه نویسی رایانه‬ ‫و پشتیبان سرورها – مشهد‬ ‫شرکت ضامن سالمتی در مشهد با شرایط ذیل استخدام مینماید‪:‬‬ ‫کارشناس برنامه نویسی رایانه و پشتیبان سرورها‬ ‫●بروز رسانی سامانه های نرم افزاری از جمله مودل و جومال‬ ‫●کدنویسی و اپدیت برنامه های نرم افزاری برخط مبتنی بر ‪Php‬‬ ‫●بروز رسانی‪ ،‬رفع عیب و نگهداری سرور‬ ‫●راه اندازی ماژول ها و پالگین های جدید مودل و جومال‬ ‫●نوشتن برنامه ها و وب سرویس برای امور اداری‬ ‫و آموزشی مربوطه‬ ‫●آشنا با فتوشاپ و گرافیک دیجیتال‬ ‫متقاضیان میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایند‪. .‬‬ ‫‪reza_asady@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام سخت افزار کار حرفه ای موبایل – کرمان‬ ‫یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سخت افزار کار حرفه ای موبایل‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫شرایط احراز‪:‬‬ ‫تعمیرکار ماهر آیفون یا سخت افزار کار با سابقه موبایل‬ ‫با درآمد عالی در کرمان‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪kermanapplecenter@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫گروه ارج گستر‪-‬مشهد‬ ‫با ‪ ۸‬سال سابقه فعالیت در حوزه مشاوره و طراحی نرم افزار جهت‬ ‫‪: dextrosepars@gmail.com‬‬ ‫تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی شهر مشهد به صورت‬ ‫■□■‬ ‫تمام وقت و حضوری از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫استخدام برنامه نویس وب خانم‪-‬تبریز‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرکت ژاو صنعت ترک واقع در تبریز جهت تکمیل کادر خود به‬ ‫برنامه نویس وب‬ ‫همکاری رده شغلی زیر نیازمند است‪.‬‬ ‫●مسلط به مهارت های زیر ‪:‬‬ ‫برنامه نویس وب‬ ‫خانم‬ ‫●مسلط به برنامه های●‪asp.net‬‬ ‫●‪css●sql●jquery●java●php●html‬‬ ‫●‪asp.net mvc●.net core‬‬ ‫●‪۶ restful api●angular‬‬ ‫●‪ef core●sql server‬‬ ‫آشنا با ‪:‬‬ ‫●حقوق قانون کار ‪ +‬بیمه ‪ +‬ناهار‬ ‫●‪git●vsts●agile‬‬ ‫لطفا آدرس کامل و میزان آشنایی به نرم افزارهای کامپیوتری و‬ ‫برنامه نویس موبایل‪:‬‬ ‫برنامه نویسی و کال رزومه کاری خود را به ایمیل زیر ارسال نمائید‪.‬‬ ‫‪kazemlaheghi@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام پشتیبان فنی و نرم افزاری –خراسان رضوی‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫پشتیبان فنی و نرم افزاری‬ ‫●لیسانس کامپیوتر● تسلط کامل به خدمات فنی کامپیوتری‬ ‫●مسلط به مهارت های زیر ‪:‬‬ ‫●‪react native، redux pattern‬‬ ‫●عالقمند به یادگیری ‪ ،‬پشتکار ‪ ،‬روحیه کار تیمی‬ ‫●تسلط نسبی به زبان انگلیسی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@arjgostar.com‬‬ ‫قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬
‫اخبار آموزشی‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی در مراسم تکریم معاون سابق و معارفه معاون جدید آموزشی‬ ‫کاهشدانشجوتنهاباارتقای کیفیتآموزشیقابلحلاست‬ ‫رییس جهاددانشگاهی با اشاره به بحث‬ ‫جدی کاهش دانشجو‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مساله تنها‬ ‫با ارتقای کیفیت آموزشی قابل حل است و ما در‬ ‫جهاددانشگاهی در کنار نگاه اقتصادی‪ ،‬بر ارایه‬ ‫آموزش با کیفیت خوب تاکید داریم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی‪،‬‬ ‫دکتر حمیدرضا طیبی‪ ،‬دوم مرداد در مراسم‬ ‫تکریم دکتر هاشمی (معاون سابق) و معارفه دکتر‬ ‫بیجندی (معاون جدید آموزشی) این نهاد در‬ ‫سالن کنفرانس حوزه ریاست دفتر مرکزی با اشاره‬ ‫به نزدیک بودن سالگرد جهاددانشگاهی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از ابتدا در این نهاد سعی بر این بوده است‬ ‫که تزریق امید به جامعه انجام شود و جامعه هم‬ ‫منتظر خبرهای خوش از جهاددانشگاهی است‬ ‫و استقبال مطبوعات نیز در آستانه‌ی سالگرد‬ ‫این نهاد تاییدکننده این مطلب است که منتظر‬ ‫حرف نو و جدیدی از جهاددانشگاهی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این‌که در معاونت آموزشی‬ ‫به لحاظ کمی و کیفی در سال‌های اخیر‪،‬‬ ‫ارتقای خوبی داشته‌ایم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کمک‬ ‫به مهارت‌آموزی و کمک به واحدها و سایر‬ ‫معاونت‌های جهاددانشگاهی از کارهای مهم این‬ ‫معاونت بوده است‪.‬‬ ‫طیبی با اشاره به درآمد خوب جهاددانشگاهی‬ ‫در زمان تصدی دکتر هاشمی‪ ،‬گفت‪ :‬چشم‌انداز‬ ‫درآمدی خوبی در این معاونت قابل ترسیم است؛‬ ‫ضمن این‌که این درآمد باید همراه با کیفیت‬ ‫محتوا و محیط آموزشی ارتقا پیدا کند‪.‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی با توجه به تخصص‬ ‫و شباهت‌های زیاد حوزه‌ی اشتغال و آموزش‬ ‫برای انتخاب دکتر بیجندی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بحث‬ ‫اصالح ساختار و سبک‌سازی در دفتر مرکزی‬ ‫جهاددانشگاهی توسط یک تیم کارشناسی دنبال‬ ‫می‌شود و احتمال ادغام حوزه‌ی اشتغال و آموزش‬ ‫در صورت تایید کارشناسی‌ها وجود دارد‪ .‬این‬ ‫سبک‌سازی در ساختار اداری جهاددانشگاهی‬ ‫با توجه به شرایط امروز یک ضرورت است‪.‬‬ ‫وی با تقدیر از زحمات دکتر هاشمی‪،‬‬ ‫وظیفه‌ی سنگین وی بر ریاست دانشگاه‬ ‫علم‌وفرهنگ را یادآور شد و بیان کرد‪ :‬انتظار‬ ‫داریم این دانشگاه در دهه‌ی ‪ ،۱۴۰۰‬جزو برترین‬ ‫دانشگاه‌های ایران در زمینه‌ی کارآفرینی و‬ ‫اشتغال باشد و جایگاه دانشگاه علم‌وفرهنگ را‬ ‫در نسل سوم دانشگاه‌های پیشرو ببینیم‪.‬‬ ‫طیبیدرباره‌ینظارتدر حوزه‌یآموزش گفت‪:‬‬ ‫از دکتر بیجندی انتظار داریم که بحث نظارت در‬ ‫معاونت آموزشی را عالوه بر حوزه‌ی آموزش‌های‬ ‫کوتاه‌مدت در موسسات علمی کاربردی و آموزش‬ ‫عالی به‌صورت جدی پیگیری کند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۴‬درصدی درآمدهای آموزشی‬ ‫دکتر هاشمی معاون سابق و رییس جدید‬ ‫دانشگاه «علم‌فرهنگ» نیز در این مراسم در تشریح‬ ‫عملکرد معاونت آموزشی در زمان تصدی آن‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪:‬فعالیت‌هایحوزه‌یآموزشیبراساسبرنامه‌های‬ ‫توسعه‌ی جهاددانشگاهی و اسناد باالدستی و‬ ‫هم‌چنیناولویت‌هایاینحوزهپیگیریشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درآمد در حوزه‌ی آموزش‪ ،‬کمک‬ ‫زیادی به جهاددانشگاهی کرد و سال ‪ ۹۵‬درآمد‬ ‫ساالنه در حدود ‪ ۷۰‬میلیارد و سال ‪ ،۹۶‬این رقم‬ ‫به حدود ‪ ۱۰۶‬میلیارد افزایش پیدا کرد و در حوزه‌ی‬ ‫آموزش نیز حدود ‪ ۲۱۰‬میلیارد کسب درآمد کرده‌ایم‪.‬‬ ‫دکتر هاشمی ادامه داد‪ :‬این رقـــم‌ه دولت‬ ‫باید با اعطای وام‌های سرمایه‌ای به حمایت‬ ‫از تولیدکنندگان بپردازد تا تولیدکننده با‬ ‫دستگاه‌های مجهز تولید را افزایش دهند ا تنها‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد ظرفیت جهاددانشگاهی در این‬ ‫حوزه است و با حمایت بیشتر و اصالح ساختار‬ ‫معاونت آموزشی‪ ،‬این ظرفیت تا حدود سه برابر‬ ‫قابل ارتقا است‪.‬‬ ‫معاون سابق آموزشی جهاددانشگاهی در‬ ‫تشریح بخش دیگری از عملکرد این معاونت در‬ ‫زمان تصدی خود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬آموزش‌های مجازی‬ ‫در این دوره مورد توجه ویژه قرار گرفت؛ هم‌چنین‬ ‫پروژه‌های ملی در حوزه‌ی آموزش که صرفا فقط‬ ‫آموزشی نیست و بحث‌های اجرایی و‪ ...‬را دنبال‬ ‫می‌کند‪ ،‬جدی گرفته شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید در حوزه‌ی علمی کاربردی‬ ‫ظرفیت‪‎‬ها را باال برد و افزایش همکار ی‌ها بین‬ ‫معاونت‪‎‬ها پیگیری شود‪.‬‬ ‫تالش برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی‬ ‫هم‌چنین دکتر بیجندی‪ -‬معاون جدید‬ ‫آموزشی جهاددانشگاهی ‪-‬در این مراسم با ابراز‬ ‫امیدواری به افزایش فضای دوستانه و همدلی‬ ‫در این معاونت و ارایه گزارش‌های امیدبخش‬ ‫در حوزه‌ی آموزش‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اولویت اول‬ ‫جهاددانشگاهی در این حوزه‌‪ ،‬ارتقای کیفیت‬ ‫خدمات آموزش به جامعه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از بحث‌های جدی‬ ‫در معاونت آموزشی‪ ،‬افزایش توانمندی‌های‬ ‫بین بخشی و باال بردن سطح تعامل در‬ ‫جهاددانشگاهی است که قرارداد با شرکت هوآوی‬ ‫در گذشته یک نمونه‌ی عینی این تعامل‪‎‬ها بود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی‪ ،‬در‬ ‫پایان این مراسم‪ ،‬متن حکم ریاست دکتر بیجندی‬ ‫به‌عنوان معاون آموزشی جهاددانشگاهی و‬ ‫هم‌چنین دکتر هاشمی به‌عنوان رییس دانشگاه‬ ‫علم‌وفرهنگ خوانده شد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت رازین توسعه ایرانیان‬ ‫کارگزاری رسمی گمرک استخدام می نماید‬ ‫مدیر مالی‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫رئیس بازاریابی‬ ‫آشنا به ‪B2B‬‬ ‫آشنا به بازرگانی خارجی و فرآیندهای گمرکی‬ ‫توسط مشاور عالی سازمان سنجش‬ ‫جزئیات برگزاری آزمون کارشناسی‬ ‫ناپیوسته اعالم شد‬ ‫مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور ضمن‬ ‫تشریح جزئیات آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته‬ ‫سال‪ ،97‬گفت‪ :‬کارت شرکت در این آزمون از ‪ 9‬تا‪ 11‬مرداد‬ ‫ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل‬ ‫دریافتاست‪.‬‬ ‫دکتر حسین توکلی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬ضمن‬ ‫اع ــالم ای ــن مـ ـطـ ـل ــب اظـ ـه ــارکـ ـ ــرد‪ :‬آزم ــون ک ــاردانـــی‬ ‫به کارشناسی ناپیوسته سال ‪ 97‬جمعا برای ‪٦4‬‬ ‫کدرشته گرایش برگزار می‌شود که پذیرش در ‪48‬‬ ‫کدرشته امتحانی منحصرا براساس سوابق تحصیلی‬ ‫صورت می‌گیرد و گزینش در ‪ 1٦‬کدرشته امتحانی دیگر‬ ‫براساس نمره آزمون خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬در آزمون کاردان ــی‬ ‫سازمان امور دانشجویان اعالم کرد؛‬ ‫کاهش تعداد موسسات مجاز اعزام دانشجو‬ ‫تعداد موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج در‬ ‫جدیدترین بروز رسانی (تیر ‪ )۹۷‬نسبت به خرداد ماه‬ ‫از ‪ ۱۴۷‬موسسه مجاز به ‪ ۱۳۳‬موسسه کاهش یافت‪.‬‬ ‫رئیس اداره دندانپزشکی امور درمان وزارت بهداشت؛‬ ‫‪ ۴۰‬هزار دندانپزشک تا سال ‪ ۱۴۰۰‬خواهیم داشت‬ ‫رئیسادارهدندانپزشکیامور درمانوزارتبهداشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تا سال ‪ ،۱۴۰۰‬تعداد دندانپزشکان کشـــور به‬ ‫‪ ۴۰‬هزار نفر خواهد رسید که تقریبا می توان گفت این‬ ‫تعداد از استانداردهای جهانی باالتر است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬دکتر قاسم صادقی‬ ‫در نشست سراسری روسا و کارشناسان امور‬ ‫دندانپزشکــــی دانشـــگاه‌هــــــای عــــــلــــــوم پزشکی‬ ‫سراسر کشور اظهار داشت‪ :‬همواره تالش اداره امور‬ ‫دندانپزشکی معاونت درمان‪ ،‬تدوین برنامه هایی‬ ‫کد‬ ‫شغلی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫تحلیل‌گر اقتصادی‬ ‫‪info@culham-co.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس حﺴابداری‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی جهت اشتغال در دفترمرکزی‬ ‫خود واقع در محدوده میدان ونک کارشناس حسابداری‬ ‫با مشخصات ذیل را به همکاری دعوت می نماید‪:‬‬ ‫●لیسانس حسابداری از دانشگاه معتبر و معدل خوب‬ ‫●حداقل ‪ 5‬سال سابقه مفید‬ ‫●آشنا به نرم افزارهای مالی‬ ‫●ترجیحا متاهل‬ ‫عالقمندان لطفا مشخصات و سوابق شخصی خود را از‬ ‫طریق ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ap.estekhdam@gmail.com‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫مقطع و رشته تحصیلی‪ /‬تجربه‬ ‫کاری‬ ‫کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال تجربه کاری مرتبط‬ ‫تحلیل‌گر کسب و کار‬ ‫کارشناسی ارشد در رشته‬ ‫مدیریت اجرایی‬ ‫(‪)EMBA/MBA‬‬ ‫مدیریت استراتژیک‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال تجربه کاری مرتبط‬ ‫تحلیل‌گر مالی و‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫کارشناسیارشددررشتهمدیریتمالی‪/‬‬ ‫رشته مالی (کلیه گرایشها)‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال تجربه کاری مرتبط‬ ‫با مدرک کارشناسی صنایع‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫خوی ــش‪ ،‬ض ــروری اس ــت از طری ــق مراج ــع قضای ــی‬ ‫اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫متقاضیان تحصیل در خارج از کشور که از‬ ‫طریق موسسات اعزام دانشجو اقدام می کنند‪،‬‬ ‫قبل از هر اقدامی ابتدا دانشگاه معتبری را از روی‬ ‫لیست اداره دانش آموختگان وزارت علوم انتخاب‬ ‫کنند سپس به لیست موسسات خدماتی اعزام‬ ‫مجاز و غیر مجاز که در وب سایت اداره بورس‬ ‫دانشجویان خارج وزارت علوم منتشر شده به‬ ‫آدرس‪ http://scholarship.saorg.ir‬مراجعه کرده‬ ‫و هیچ آدرس دیگری را قبول نکنند‪.‬‬ ‫متقاض ــی بای ــد بع ــد از اینک ــه از لیس ــت وزارت‬ ‫علـــوم‪ ،‬دانشـــگاه و ســـپس موسســـه معتبـــر را‬ ‫انتخ ــاب ک ــرد ب ــا موسس ــه تم ــاس حاص ــل کن ــد و‬ ‫موسســات موظــف هســتند اطالعــات و مشــاره الزم‬ ‫را ارای ــه دهن ــد و فراین ــد اخ ــذ پذی ــرش از دانش ــگاه‬ ‫خارجـــی را توصیـــف کننـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر‪ ،‬در بـــه روز رســـانی خـــرداد‬ ‫‪ ،۹۷‬فهرســـت ‪ ۱۰۲‬موسســـه و شـــرکت لغـــو مجـــوز‬ ‫ش ــده اع ــزام دانش ــجو و ‪ ۱۴۷‬موسس ــه مج ــاز اع ــزام‬ ‫دانشـــجو بـــه خـــارج منتشـــر شـــد‪.‬‬ ‫یک شرکت پیمانکاری عمومی‬ ‫به آقا یا خانم مسلط به مهارت ‪ICDL‬‬ ‫تسلط به نامه‌نگاری فارسی و انگلیسی‬ ‫و به ویژه شورت هند‬ ‫با سابقه کار مرتبط و روابط عمومی باال و‬ ‫ترجیحا دارای تحصیالت مدیریت‪ ،‬برای شغل رئیس‬ ‫دفتر مدیر عامل نیازمند است‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪Hr.employment021@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه صنعتی ناب استیل‬ ‫جهت تکمیل کادر فروش خود دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫و حداقل ‪ 5‬سال با این سمت‬ ‫فرصت دارند نسبت به دریافت پرینت کارت شرکت‬ ‫در آزمون اقدام کنند‪.‬‬ ‫مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در‬ ‫پایان با تاکید بر اینکه نتایج نهایی آزمون کاردانی‬ ‫به کارشناسی ناپیوسته هفته آخر شهریور ماه اعالم‬ ‫می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬این آزمون روز جمـــعـــه ‪ 12‬مـــرداد در‬ ‫‪ ٦7‬شهرستان و ‪ 71‬حوزه امتحانی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۴۰۷‬دندانپزشک در نظام پزشکی پروانه صادر‬ ‫شده است و هر ساله ‪ ۲۰۰۰‬نفر به این تعداد‬ ‫افزوده می شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تا سال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫مجموع تعداد دندانپزشکان به ‪ ۴۰‬هزار نفر خواهد‬ ‫رسید‪ .‬تقریبا می توان گفت که این تعداد از‬ ‫استانداردهای جهانی باالتر است‪ ،‬چرا که بر‬ ‫اساس استاندارها برای هر ‪ ۳۰۰۰‬تا ‪ ۵۰۰۰‬نفر یک‬ ‫دندانپزشک الزم است‪ ،‬در حالی که بر اساس این‬ ‫آمار یک دندانپزشک برای هر ‪ ۲۰۰۰‬نفر در کشور‬ ‫وجود دارد‪ .‬البته به دلیل عدم توزیع نامناسب‬ ‫استفاده از خدمات دندانپزشکی برای عموم مردم‬ ‫در تمام مناطق کشور فراهم نشده است که تالش‬ ‫می کنیم این مشکل را برطرف سازیم‪.‬‬ ‫موسﺴه مشاوره مدیریت و اقتصاد اندیشه فاخر‬ ‫جهت بهره‌مندی از دانش و تجربه متخصصین‪ ،‬طبق شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫با ‪ 15‬سال سابقه کار‬ ‫لیست موسسات و شرکت‌های لغو مجوز شده‬ ‫و عدم تمدید اعزام دانشجو و همچنین لیست‬ ‫موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬در این به روز رسانی‪ ،‬فهرست ‪ ۱۰۳‬موسسه و‬ ‫شرکت لغو مجوز شده اعزام دانشجو و ‪ ۱۳۳‬موسسه‬ ‫مجاز اعزام دانشجو به خارج منتشر شد‪.‬‬ ‫براساس این فهرست‪ ،‬از مجموع ‪ ۱۰۳‬موسسه و‬ ‫شرکت لغو مجوز شده اعزام دانشجو‪ ۳۴ ،‬موسسه‬ ‫تا اطالع ثانوی تعلیق شده و ‪ ۶۹‬موسسه لغو مجوز‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫همچنین از فهرســـت ‪ ۱۳۳‬موسسه مجاز اعزام‬ ‫دانشـــجو‪ ،‬زمان مجـــوز برخی از موسســـات به اتمام‬ ‫رســـیده بود که تمدید مجوز آنها در دســـت بررســـی‬ ‫اســـت‪ .‬موسســـات لغو مجوز شـــده اعزام دانشـــجو‬ ‫بـــا توجـــه بـــه ضوابـــط و مقـــررات‪ ،‬اجـــازه هیچگونه‬ ‫فعالیـــت درخصـــوص اعـــزام دانشـــجو از قبیـــل‬ ‫مشـــاوره‪ ،‬عقـــد قـــرارداد و‪ ...‬نخواهند داشـــت‪.‬‬ ‫بنابرایــن تمــام متقاضیــان نســبت بــه اقدامــات‬ ‫ایـــن موسســـات بایـــد دقـــت نظـــر کامـــل داشـــته‬ ‫باش ــند‪ .‬پ ــس از تاری ــخ لغ ــو مج ــوز درص ــورت عق ــد‬ ‫قـــرارداد جهـــت پیگیـــری شـــکایت احتمالـــی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫سرپرست کنترل پروژه‬ ‫گزینش آن‌ها براساس نمره آزمون است‪ ،‬می‌باشند که‬ ‫از این تعداد ‪ 3٠‬هزار و ‪ 81٥‬نفر زن و مابقی مرد هستند‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬کارت شرکت در آزمون کاردانی‬ ‫به کارشناسی ناپیوسته برای ‪ 1٦‬کدرشته امتحانی که‬ ‫پذیرش در این کدرشته‌ها براساس نمره آزمون صورت‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬از روز سه شنبه ‪ 9‬مرداد بر روی سایت سازمان‬ ‫سنجش آموزش کشور به نشانی ‪www. Sanjesh.‬‬ ‫‪ Org‬قرار می‌گیرد و داوطلبان تا روز پنجشنبه ‪ 11‬مرداد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪Ensani.m@yahoo.com‬‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی‬ ‫کارگاه ساخت اسکله در جنوب کشور‬ ‫در راستای سیاست های کلی سالمت‪ ،‬ابالغی از‬ ‫سوی مقام معظم رهبری و تا کیدات وزیر بهداشت‬ ‫و معاون درمان بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش از این‪ ،‬حوزه دندانپزشکی‬ ‫از عدم سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب رنج‬ ‫می برد‪ .‬اما آنچه که امروزه اهمیت یافته‪ ،‬داشتن‬ ‫دید یکپارچه به بهداشت و سالمت دهان و درمان‬ ‫در این حوزه است‪.‬‬ ‫صادقی با بیان اینکه تا کنون برای ‪ ۳۲‬هزار و‬ ‫بیمارستان خصوصی درجه یک در تهران‬ ‫برای تکمیل کادر اداری خود به رده های شغلی زیر با‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در بیمارستان نیازمند است‪:‬‬ ‫●مدیریت ‪ IT‬مسلط به ‪HIS‬‬ ‫●مدیریت امور مالی‬ ‫●کارشناس مالی امور بیمه و قراردادها‬ ‫●ترخیص کار‬ ‫واجدین شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫شرکت ساختمانی کولهام‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬کارگروه نظارت بر عملکرد‬ ‫موسسات معاونت بورس و امور دانشجویان خارج‬ ‫سازمان امور دانشجویان در بروز رسانی تیرماه ‪،۹۷‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪job@razintoseeh.com‬‬ ‫به کارشناسی ناپیوسته ‪ ،97‬جمعا تعداد ‪ 84‬هزار و‬ ‫‪ 489‬نفر برای شرکت در ‪ ٦4‬کدرشته امتحانی ثبت‬ ‫نام نموده‌اند که از این تعداد ‪ 34‬هزار و ‪ 892‬نفر زن و‬ ‫مابقی مرد هستند‪ ،‬در واقع ‪ 41.3٠‬درصد داوطلبان زن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫دکتر توکلی خاطرنشان کرد‪ :‬از تعداد ‪ 84‬هزار و ‪489‬‬ ‫داوطلب ثبت نام کننده‪ ،‬تعداد ‪ 12‬هزار و ‪ 1٥1‬نفر‪،‬‬ ‫متقاضی یکی از ‪ 48‬کدرشته امتحانی هستند که‬ ‫گزینش آن‌ها براساس سوابق تحصیلی است‪.‬‬ ‫مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬از تعداد ‪ 84‬هزار و ‪ 489‬داوطلب ثبت‌نام‬ ‫کننده در آزمون فوق تعداد ‪ 72‬هزار و ‪ 338‬متقاضی‬ ‫شرکت در آزمون یکی از ‪ 1٦‬کدرشته امتحانی که‬ ‫شرایط احراز تخصصی‬ ‫شرایط احراز عمومی‬ ‫● آشنایی کامل با تحلیل کالن اقتصادی‬ ‫● توانایی تحلیل صنایع‬ ‫●آشنایی کامل با تجزیه و تحلیل‬ ‫صورتهای مالی‬ ‫●آشنایی کامل با فرآیند مدیریت‬ ‫استراتژیک‬ ‫● آشنایی کامل با تجزیه و تحلیل‬ ‫صورتهای مالی‬ ‫● با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط● مدرک حداقل‬ ‫دیپلم ● فعال با انگیزه ● دارای فن بیان و روابط‬ ‫●حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫عمومی خوب ● حداکثر ‪ 35‬سال سن ● آشنا به مناطق‬ ‫● فارغ التحصیل‬ ‫‪ 22‬گانه تهران ‪ -‬حقوق ثابت ‪ +‬پورسانت‬ ‫دانشگاه های معتبر‬ ‫●مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫●مسلط به نرم افزارهای‬ ‫‪OFFICE‬‬ ‫● تسلط بر تامین مالی داخلی و خارجی‬ ‫خواهشمند است متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را حداکثر تا تاریخ ‪ 1397/5/8‬با ذکر کد شغلی‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HR@Famec.ir‬‬ ‫‪ -1‬ویزیتور حرفه‌ای (آ قا)‬ ‫‪ -2‬کارشناس فروش‬ ‫● با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط ● توانمندی در‬ ‫برقراری ارتباط در مذاکره ● توانایی در انجام ماموریت های‬ ‫برون شهری ● آراستگی ظاهر و فن بیان‬ ‫متقاضیان محترم رزومه کامل خود را با ذکر عنوان‬ ‫شغلی مورد نظر به آدرس زیر ایمیل نمایند‪.‬‬ ‫‪Vacancysales97@gmail.com‬‬
‫شنبه ‪ 6‬مرداد‪ 14 -1397‬ذی القعده ‪ 28 -1439‬جوالی ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1114‬‬ ‫از سوی مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم‬ ‫در نشست پیوند آموزش‌های رسمی و غیررسمی مهارتی اعالم شد‬ ‫برای سال ‪ ۱۳۹۷-۹۸‬اعالم شد‬ ‫معرفی ‪ ۷۰۰‬فار غ‌التحصیل برای گذراندن سربازی‬ ‫در آزمایشگاه‌ها‬ ‫زمان مراجعه مشموالن طرح سربازی‬ ‫اعضای هیئت علمی‬ ‫مرکز نظارت وارزیابی آموزش عالی وزارت علوم با صدور اطـــالعیـــه‌ای زمان دوره‬ ‫آموزش نظامی اعضای هیئت علمی در سال ‪ ۱۳۹۷-۹۸‬را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬مرکز نظارت وارزیابی آموزش عالی وزارت علوم با صدور‬ ‫اطالعیه‌ای زمان دوره آموزش نظامی اعضای هیئت علمی مشمول قانون نحوه تامین‬ ‫هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور در سال ‪۱۳۹۷-۹۸‬‬ ‫را اعالم کرد‪.‬‬ ‫در متن این اطالعیه آمده است‪:‬‬ ‫با توجه به اعالم ستاد کل نیروهای مسلح و در اجرای ماده ‪ ۸‬آیین نامه اجرایی قانون‬ ‫نحوه تأمین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مبنی بر برگزاری‬ ‫دوره آموزشی اعضای هیئت علمی مشمول قانون مزبور‪ ،‬اعضای هیئت علمی مشمول‬ ‫قانون که از این مرکز ابالغ دریافت کرده‌اند‪ ،‬الزم است با در دست داشتن اصل برگ اعزام‬ ‫یا دفترچه آماده به خدمت و دو قطعه عکس ‪ ۳×۴‬راس ساعت ‪ ۸‬صبح روز شنبه مورخ‬ ‫سیزدهم مردادماه سال جاری به مرکز آموزش شهید مدرس سپاه واقع در تهران‪ ،‬اتوبان‬ ‫کرج‪ -‬کیلومتر ‪ - ۲۵‬جنب پارک جهان‌نما مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بدیهی است عدم حضور به موقع کلیه مشموالن در روز اعزام موجب غیبت آنان شده‬ ‫و از طرح سربازی خارج خواهند شد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای خبر داد؛‬ ‫زمان تبدیل وضعیت استخدام‬ ‫مربیان دانشگاه فنی و حرفه‌ای‬ ‫صالح ــی عم ــران گف ــت‪ :‬تبدی ــل وضعی ــت‬ ‫نیروهـــای حق‌التدریســـی در حـــال انجـــام‬ ‫اس ــت و احتم ــاال مهرم ــاه‪ ،‬وضعی ــت مربی ــان‬ ‫تعییـــن می‌شـــود‪.‬‬ ‫ابراهی ــم صالح ــی عم ــران رئی ــس دانش ــگاه‬ ‫فن ــی و حرف ــه ای در گفت‌وگ ــو ب ــا خبرن ــگاران‬ ‫جـــوان؛ در خصـــوص تعییـــن تکلیـــف‬ ‫وضعیـــت مربیـــان ایـــن دانشـــگاه گفـــت‪:‬‬ ‫س ــازمان‌های قانون ــی ص ــدور مج ــوز اس ــتخدام‬ ‫نیـــرو در‪ 172‬مرکـــز فنـــی و حرفـــه‌ای زیـــر نظـــر‬ ‫دانشـــگاه فنـــی‌ و حرفـــه‌ای کار نمی‌کننـــد‪‌،‬‬ ‫بلکـــه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه بایـــد مجـــوز‬ ‫تبدیـــل وضعیـــت و اســـتخدام نیروهـــا را صـــادر کنـــد‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬در حـــال حاضـــر‪ 3٦٠٠‬نیـــروی قـــراردادی در دانشـــگاه فنـــی‌ و‬ ‫حرفـــه‌ای مشـــغول بـــه کارنـــد کـــه بـــرای اســـتخدام رســـمی آن‌هـــا‪ ‌،‬منتظـــر مجـــوز از‬ ‫ســـازمان برنامـــه و بودجـــه هســـتیم امـــا هنـــوز مجـــوزی بـــرای تبدیـــل وضعیـــت ایـــن‬ ‫نیروهـــا دریافـــت نکردیـــم‪.‬‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه فن ــی و حرف ــه ای تصری ــح کرد‪:‬خوش ــبختانه کاره ــای مقدمات ــی‬ ‫تبدیـــل وضعیـــت نیروهـــای حق‌التدریســـی دانشـــگاه فنی‌حرفـــه ای در حـــال انجـــام‬ ‫اســت و امیدوار یــم تــا مهرمــاه وضععیــت ‪ 13٠٠‬مربــی حــق التدریســی تعییــن می‌شــود‪.‬‬ ‫نشسـت مشـترک سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه‬ ‫ای کشـور‪ ،‬وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری‬ ‫و وزارت آمـوزش و پـرورش کـه بـا موضـوع پیونـد‬ ‫آموزش‌های رسـمی و غیررسـمی مهارتی در ســازمان‬ ‫آمـوزش فنـی وحرفـه‌ای برگـزار شـد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار‪ ،‬سلیمان پا ک‌سرشت‪،‬‬ ‫رئیـس سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه‌ای کشـور در ایـن‬ ‫مراسـم بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضـر مهـارت‬ ‫نیـروی کار در کشـور کافـی نیسـت‪ ،‬گفـت‪ ۴۰ :‬درصـد‬ ‫از مخاطبـان آمـوزش هـای مهارتـی از فارغ التحصیالن‬ ‫دانشـگاهی هسـتند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه هدایـت آمـوزش هـای علمـی و‬ ‫مهارتـی بـازار کار گفـت‪ :‬تردیـدی باقـی نمانـده کـه‬ ‫مهـارت آمـوزی در شـرایط فعلـی کشـور یـک موضـوع‬ ‫جـدی اسـت کـه مـورد اجمـاع و اتفـاق نظـر همـه‬ ‫حوزه‌هـا اعـم از دسـتگاههای آمـوزش دهنـده و‬ ‫متقاضیـان اسـت‪.‬‬ ‫معـاون وز یـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی بـا‬ ‫تاکیـد بـر اینکـه جهت‌گیـری و اقدامـات در عرصـه‬ ‫ارتقـا ثبـت مهـارت آمـوزی بایـد بـا جدیـت بیشـتری‬ ‫دنبـال شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬مامور یـت اصلی سـازمان آموزش‬ ‫فنـی و حرفـه ای کشـور‪ ،‬ارائـه آموزش‌هـای غیررسـمی‬ ‫اسـت و در برنامـه هـای خـود بایـد ایـن موضـوع بـه‬ ‫شـکل و یـژه و متمایـز دنبـال شـود؛ همچنیـن وزارت‬ ‫علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری و وزارت آمـوزش و‬ ‫پـرورش بـه عنـوان دو دسـتگاه ارائـه آمـوزش هـای‬ ‫رسـمی در جهـت اتصـال آمـوزش هـا بـه بـازار کار‬ ‫فعالیـت هـای آموزشـی خـود را بازتعر یـف کـرده انـد‪.‬‬ ‫دکتر مسعود برومند‪،‬معاون پژوهش و فناوری وزارت‬ ‫علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری نیـز در مراسـم فـوق بـا اشـاره‬ ‫بـه همـکاری ایـن وزارتخانـه بـا نیروهـای مسـلح گفـت‪:‬‬ ‫براسـاس تواف ‌‬ ‫قهـای صـورت گرفتـه‪ ،‬نیروهـای تحصیـل‬ ‫کـرده بخشـی از دور ‌ه سـربازی خـود را در آزمایشـگاه‌ها و‬ ‫دانشگاه می‌گذرانند و همچنین در سال جاری ‪ ۷۰۰‬نفر‬ ‫بـه ایـن ارگان معرفی م ‌‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه آموزش‌هـای تخصصـی‪،‬‬ ‫حرفـه‌ای و عمومـی و در دانشـگاه‌ها اظهارکـرد‪ :‬در‬ ‫سـال ‪ ۹۶‬حـدود ‪ ۶۸۰‬دوره آموزشـی در مرا کـز رشـد‬ ‫ارائـه شـد و بـرای توسـعه ایـن آموزش‌هـا نیـاز بـه‬ ‫امکانـات بیشـتری دار یـم‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه آئین‌نامـه ایـن تفاهم‌نامـه‬ ‫تدو یـن شـده اسـت‪ ‌ ،‬اظهارکـرد‪ :‬در س ــال ج ـ ــاری‬ ‫‪ ۷۰۰‬نفـر در ایـن دوره‌هـا معرفـی شـوند ولـی قبـل از آن‬ ‫نیـاز اسـت تـا سیسـتم‌های مـا مکانیـزه شـود کـه ایـن‬ ‫امـر در دسـتور کار قـرار دارد‪.‬‬ ‫برومنـد بـا اشـاره بـه برنامه‌هـای دانشـگاه‌ها‬ ‫بـرای مهارت‌افزایـی دانشـجویان تاکیـد کـرد کـه‬ ‫ایـن تجربیـات بایـد توسـعه یابـد تـا همـه دانشـگاه‌ها‬ ‫بتواننـد از تجربیـات به دسـت آمـده در فعالیت‌های‬ ‫پراکنـده اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫معـاون پژوهـش و فنـاوری وزارت علـوم‪،‬‬ ‫تحقیقـات و فنـاوری بـا تاکیـد بـر لـزوم ارتقـا‬ ‫اشـتغال‌پذیری دانشـجویان از سـوی وزارت علـوم‬ ‫گفت‪ :‬بر این اسـاس اقدام به سـنجش میزان اشـتغال‬ ‫فارغ‌التحصیلان دانشـگاهی کردیـم که در این راسـتا‬ ‫از دانشـگاه‌ها خواسـته شـده اسـت تـا از طریـق کانـون‬ ‫فارغ‌التحصیالن‪ ،‬آمار مربوط به اشـتغال دانشـجویان‬ ‫را در هـر حـوزه بـه مـا اعلام کننـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬علاوه بـر آن مـا از موسسـه آمـوزش‬ ‫و پژوهـش وزارت علـوم درخواسـت کردیـم تـا میـزان‬ ‫اشـتغال دانشـجویان و فارغ‌التحصیالن دانشـگاهی‬ ‫را از طر یـق سـازمان‌هایی چـون تامیـن اجتماعـی و‬ ‫گذرنامـه مـورد بررسـی قـرار دهـد‪.‬‬ ‫وز یـر علـوم بـا تاکیـد بـر اینکـه داده‌های به دسـت‬ ‫آمـده از ایـن طـرح در پذیـرش دانشـجویان مـورد‬ ‫اسـتفاده قـرار می‌گیرنـد‪ ‌،‬اظهارکـرد‪ :‬در حـال حاضـر‬ ‫‪ ۲۹‬دانشـگاه ارزیابـی خـود را در ایـن حـوزه انجـام و‬ ‫گزارش‌هـای آن را بـه مـا ارسـال کرده‌انـد و موسسـه‬ ‫آمـوزش و پژوهـش وزارت علـوم نیـز بررسـی‌های خـود‬ ‫را در خصـوص دانش‌آموختـگان دوره‌هـای دکتـری و‬ ‫ارشـد اجرایـی کـرده اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن علـی زرافشـان معـاون متوسـطه‬ ‫آمـوزش و پـرورش در ایـن نشسـت اعلام کـرد‪ :‬تعـداد‬ ‫دانش‌آموزانـی کـه هـر سـال از خروجـی آمـوزش و‬ ‫پـرورش وارد بـازار کار می‌شـوند ‪ ۳۰۰‬هـزار نفـر اسـت‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬آموزشو پرورشبزرگتریندستگاهآموزش‬ ‫مهارت کشور است که‪ ۳۸‬درصد دانش آموزان دوره دوم‬ ‫متوسـطه در شـاخه کاردانش و فنی حرفه ای مشـغول به‬ ‫تحصیـل هسـتند‪ .‬در شـاخه کاردانـش در بیـش از ‪۱۵۰‬‬ ‫رشـته داریم و در شـاخه فنی و حرفه ای‪ ۴۰‬رشـته‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬بـا اسـتقرار پایـه ‪ ۱۲‬در سـال‬ ‫تحصیلـی پیـش رو جمعیـت دانـش آمـوزی بـه بیـش‬ ‫از ‪ ۹۰۰‬هـزار دانـش آمـوز می رسـد‪ .‬برنامه ریزی درسـی‬ ‫مـا بـا هـدف تربیت اسـت‪ .‬با وجـود کاردانی پیوسـته‬ ‫در ایـن شـاخه‪ ،‬سـه سـال از ‪ ۵‬سـال تحصیـل دانـش‬ ‫آمـوزان در شـاخه هـای فنـی و حرفـه ای در آمـوزش و‬ ‫پـرورش و دو سـال در آمـوزش عالـی اسـت و مـا در‬ ‫میانـه هـرم شـغلی ایـن دانـش آمـوزان ایسـتاده ایـم‪.‬‬ ‫معـاون آمـوزش متوسـطه بـا بیـان اینکـه برنامـه‬ ‫درسـی بـر اسـاس اسـتانداردهای مهـارت تامیـن مـی‬ ‫شـود‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬مـا ‪ ۸‬مجموعـه بازنگـری شـده در‬ ‫ایـن سـال هـا در شـاخه کاردانـش و فنـی حرفـه ای‬ ‫داشـته ایـم کـه برنامـه نهـم را نیـز در دسـت دار یـم تـا‬ ‫درس هـا بـر اسـاس بـازار کار تهیـه شـود‪.‬‬ ‫زرافشـان اظهـار کـرد‪ :‬تعـداد دانـش آمـوزان کـه هـر‬ ‫سـال از خروجـی آمـوزش و پـرورش بـه بـازار کار وارد‬ ‫م ‌‬ ‫یشـوند‪ ۳۰۰ ،‬هزار نفر اسـت‪ .‬به آمار شـاغلین کشـور‬ ‫کـه دقـت کنیـم مـی بینیـم ‪ ۷۳‬درصـد شـاغلین در‬ ‫کشـور دیپلـم و پیـش دانشـگاهی دارند که مسـتقیم از‬ ‫آمـوزش و پـرورش وارد بـازار کار مـی شـوند و ایـن نشـان‬ ‫مـی دهـد بـار اصلـی آمـوزش نیـروی انسـانی بخـش‬ ‫خدمـات و صنعـت بـه عهـده ماسـت‪.‬‬ ‫رییس ستاد کل نیروهای مسلح‪:‬‬ ‫تعرض به معلم جوانی که دنبال کار بود‬ ‫دختــر جــوان بــه مــن گفــت از ســوی فــرد دیگــری مــورد آزار قــرار گــــرفــــــته و آســــیــــــب‬ ‫دیــده‌اســت بــه او گفتــم کمکــش می‌کنــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش «ایران»‪،‬مــردی بــه جــرم تعــرض بــه خانــم معلمــی کــه بــرای پیــدا کــردن کار‬ ‫بــه تهــران آمــده بــود صبــح دیــروز در شــعبه دوازدهــم دادگاه کیفــری پــای میــز محا کمــه‬ ‫ایســتاد‪.‬‬ ‫چنــد مــاه پیــش ایــن بانــوی جــوان بــا طــرح شــکایتی در اداره پلیــس گفــت‪ :‬مــن در‬ ‫یکــی از شــهرهای جنوبــی معلــم خصوصــی بــودم و درس م ـی‌دادم امــا وضعیــت مال ـی‌ام‬ ‫خــوب نبــود و بــازار کار هــم رونقــی نداشــت‪ .‬بــرای اینکــه بتوانــم کار بهتــری پیــدا کنــم‬ ‫تصمیــم گرفتــم بــه تهــران بیایــم از آنجایــی کــه پــدرم هــم درآمــد آنچنانــی نداشــت و فقــط‬ ‫حقــوق بازنشســتگی می‌گرفــت مجبــور بــودم روی پــای خــودم بایســتم‪ .‬بــه تهــران آمــدم‬ ‫و در منطقــه پرنــد خان ـه‌ای اجــاره کــردم و بــه چنــد نفــر هــم ســپردم کــه برایــم کاری پیــدا‬ ‫کننــد‪ .‬مدتــی بعــد مــرد بنگاهــداری بــه نــام ســعید بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت برایــم‬ ‫ً‬ ‫کاری پیــدا کــرده کــه درآمــد خوبــی هــم دارد امــا بایــد قبــا تســــــــــت بــــــــــدهم‪ ،‬مــــــن هــــــم‬ ‫قبــول کــردم‪ .‬بــه خواســته او قــرار شــد بــه خانـه‌اش برویــم تــا صحبــت کنیــم اما نمی‌دانســتم‬ ‫نقشــه شــومی در ســر دارد‪ .‬وقتــی وارد خانـه‌اش شــدم ســاعتی بــا مــن صحبــت کــرد و حتــی‬ ‫بــا هــم غــذا خوردیــم امــا وقتــی می‌خواســتم از خانـه‌اش بــروم نا گهــان بــه مــن حملـه‌ور شــد‬ ‫و مــورد تعــرض قــرار داد‪.‬در آغــاز جلســه دادگاه ایــن دختــر جــوان در جایــگاه قــرار گرفــت‬ ‫وبــه طــرح شــکایت خــود پرداخــت‪.‬‬ ‫ســپس متهــم در جایــگاه قــرار گرفــت و گفــت‪ :‬مــن اتهــام را قبــول نــدارم و تعرضــی‬ ‫هــم بــه ایــن دختــر نکــرده‌ام‪ .‬ایــن دختــر از شهرســتان بــه تهــران آمــده بــود و دنبــال کار‬ ‫می‌گشــت و مــن از ســر دلســوزی بــه او گفتــم کــه کمکــش می‌کنــم‪ .‬از آنجایــی کــه درآمــدی‬ ‫نداشــت تصمیــم گرفتــم برایــش کاری پیــدا کنــم‪ ،‬چندبــاری هــم بــه مــن گفــت کــه بی‌پــول‬ ‫شــده و مــن هــم بــه او پــول قــرض دادم ولــی بــه او تعــرض نکــرده‌ام‪.‬‬ ‫در ایــن هنــگام قاضــی بــه پیامکــی کــه ایــن مــرد جــوان بــرای دختــر فریــب خــورده‬ ‫فرســتاده‌ بــود اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن پیامــک آمــده‌اســت کــه تــو بــه دختــر جــوان‬ ‫پیشــنهاد دادی بــا هــم بــه بیمارســتان برویــد و عمــل ترمیمــی روی بــدن او انجــام شــود و‬ ‫گفتـه‌ای کــه حاضــر هســتی هزینــه آن را هــم بپــردازی اگــر تــو بــه دختــر جــوان تعــرض نکــرده‌‬ ‫بــودی پــس چــرا چنیــن حرفــی را زدی؟‬ ‫متهــم گفــت‪ :‬قبــول دارم کــه چنیــن حرفــی زدم امــا بــه خاطــر تعــرض بــه او نــــبــــــود‬ ‫بــه خاطــر ایــن بــود کــه می‌خواســتم بــه او کمــک کنــم‪ .‬وقتــی دختــر جــوان بــه مــن گفــت‬ ‫از ســوی فــرد دیگــری مــورد آزار قــرار گرفتــه و آســیب دیــده‌اســت بــه او گفتــم کمکــش‬ ‫می‌کنــم‪ .‬امــا حــاال همــه کمک‌هــای مــن را دســتاویز کــرده کــه از مــن بــاج بگیــرد‪ .‬پــس از‬ ‫پایــان اظهــارات متهــم و دختــر‪ ،‬قضــات بــرای صدورحکــم وارد شــور شــدند‪.‬‬ ‫‪ 5‬درصد سهمیه استخدامی دستگاه ها به رزمندگان‬ ‫اختصاص می یابد‬ ‫رییـــس ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح گفـــت‪:‬‬ ‫در جلســـه راهبـــردی اجـــرای ســـند خدمـــت‬ ‫رســـانی بـــه رزمنـــدگان مقـــرر شـــد پنـــج درصـــد‬ ‫س ــهمیه اس ــتخدامی دس ــتگاه ه ــا ب ــه رزمن ــدگان‬ ‫اختصـــاص یابـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایرنـــا‪ ،‬ســـردار سرلشـــکر پاســـدار‬ ‫محمـــد باقـــری در حاشـــیه برگـــزاری جلســـه‬ ‫راهبـــردی اجـــرای ســـند خدمـــت رســـانی بـــه‬ ‫رزمنــدگان و در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در ایــن جلســه همچنیــن مقــرر شــد ســازمان امــور‬ ‫اداری و اســتخدامی ســازوکار الزم را بــرای اجــرای‬ ‫ای ــن موض ــوع تهی ــه ک ــرده و گزارش ــی از اقدام ــات‬ ‫پن ــج س ــال گذش ــته در م ــورد اش ــتغال رزمن ــدگان‬ ‫ارائ ــه ده ــد‪.‬‬ ‫وی اظه ــار داش ــت‪ :‬در جلس ــه راهب ــردی‬ ‫اج ــرای س ــند خدم ــت رس ــانی ب ــه رزمن ــدگان‪ ،‬در‬ ‫مــورد شــکل کارت خدمــت رســانی بــه رزمنــدگان‬ ‫ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی خبر داد‬ ‫تصویب طرح کاهش دوران سربازی‬ ‫فرزندان رزمندگان در کمیسیون‬ ‫امنیت ملی مجلس‬ ‫سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس از تصویب طرحی در این‬ ‫کمیسیون خبر داد که در صورت تصویب نهایی‬ ‫در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان‪،‬‬ ‫فرزندان رزمندگان به ازای هـ ــر ماه رزم ـ ــندگی از‬ ‫‪ ۱۲‬روز کسری خدمت برخوردار می‌شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علی نجفی خوشرودی در‬ ‫توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫و‌ نه ــاد صادرکنن ــده صحب ــت ش ــد و ق ــرار ش ــد‬ ‫ط ــی ی ــک م ــاه آین ــده ای ــن موض ــوع قطع ــی و‬ ‫اجرای ــی ش ــود‪.‬‬ ‫سرلش ــکر باق ــری ادام ــه داد‪ :‬تصمی ــم دیگ ــری‬ ‫ک ــه در ای ــن جلس ــه گرفت ــه ش ــد‪ ،‬ای ــن ب ــود ک ــه‬ ‫رس ــیدگی ب ــه جانب ــازان ز ی ــر ‪ 2٥‬درص ــد از ابت ــدای‬ ‫س ــال ‪ 1398‬ب ــه بنی ــاد ش ــهید وا گ ــذار ش ــود‪،‬‬ ‫هم ــچنـ ـــین در مـ ـــورد مـ ـــساله م ـ ـهـ ـــارت آمـ ـــوزی‬ ‫بــه ایثارگــران قــرار شــد تــا ســهمیه مناســبی بــه ایــن‬ ‫جامع ــه ه ــدف ارائ ــه ش ــود و در م ــورد تس ــهیالت‬ ‫بانک ــی ه ــم ق ــرار ش ــد کارگروه ــی تخصی ــص‬ ‫تس ــهیالت بانک ــی ب ــه رزمن ــدگان را بررس ــی و در‬ ‫نیم ــه دوم م ــاه اجرای ــی کن ــد‪.‬‬ ‫خارجی مجلس‪ ،‬گفت ‌‪ :‬در این جلسه طرح دائمی‬ ‫شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران تصویب شد‪ .‬این قانون از اسفند سال‬ ‫‪ ۸۲‬تا پایان سال ‪ ۹۶‬به صورت آزمایشی اجرا شد که‬ ‫کمیسیون با دائمی شدن این قانون موافقت کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین طرح الحاق دو تبصره‬ ‫به بند «د» ماده ‪ ۸۸‬قانون برنامه پنج ساله ششم‬ ‫توسعه تصویب شد‪ .‬این طرح ناظر به اعمال‬ ‫اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساسی است که به موجب آن‬ ‫فرزندان رزمندگان اعم از آزادگان و جانبازان به‬ ‫ازای هر ماه رزمندگی از ‪ ۱۲‬روز کسری خدمت‬ ‫برخوردار می‌شوند‪ ،‬این میزان بدون سقف است‪.‬‬ ‫نجفی یادآور شد‪ :‬طبیعتا این موضوع بعد از‬ ‫تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد‬ ‫استعالم آخرین وضعیت خدمتی‬ ‫مشموالن با سامانه پیامکی‬ ‫رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا گفــت‪ :‬بخــش خدمــات‬ ‫الکترونیک و ســامانه پ ـ ـیـ ــامـ ـ ــک سازم ـ ـ ـ ــان وظـــــــیفه عمـــــــومی نـــاجـــــا‬ ‫بــه شــماره ‪ ،11٠2٠٦٠1٠‬امــکان اســتعالم آخریــن وضعیــت خدمتــی را‬ ‫بــرای مشــموالن ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار انتظامــی خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرداربهرام نــوروزی رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا‬ ‫بــا اعــام خبــر فــوق اظهــار داشــت‪ :‬ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا بــا توجــه‬ ‫بــه مســئولیت و ماموریتــی کــه بــه عهــده دارد یکــی از مجموعــه هــای‬ ‫ناجاســت کــه ارتبــاط بســیار گســترده ای بــا جامعــه دارد و بــه صــورت‬ ‫مســتقیم بــا جوانــان و غیــر مســتقیم بــا خانــواده هــای آنــان در ارتبــاط اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬در ســال هــای اخیــر خدمــات دهــی بــه مشــموالن‪،‬‬ ‫همســو بــا فنــاوری هــای نویــن بــوده و ایــن اقدامــات کاهــش قابــل توجــه‬ ‫مراجعــان حضــوری را نســبت بــه ســال هــای گذشــته در پــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا ایجــاد‬ ‫ز یــر ســاخت هــای الزم تاکنــون ثبــت ‪ 2٦‬مــورد از امــور وظیفــه عمومــی‬ ‫در سراســر کشــور بــه دفاتــر خدمــات الکترونیــک انتظامــی (پلیــس‪)1٠+‬‬ ‫وا گــذار شــده کــه بــا انجــام ایــن امــر‪ ،‬ارائــه خدمــات بــه مشــموالن در کوتــاه‬ ‫تریــن زمــان صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫ســردار نــوروزی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه آمــار مراجعــه مشــموالن بــه‬ ‫ســازمان وظیفــه عمومــی بــه نســبت ســال هــای گذشــته‪،‬ر وزانــه بــه کمتــر‬ ‫از‪ ٥٠٠‬نفــر رســیده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬راه انــدازی ســامانه ثبــت اینترنتــی خــروج‬ ‫از کشــور‪ ،‬تاثیــر بســزایی در کاهــش ســفرهای بیــن شــهری‪ ،‬صــرف جویــی‬ ‫در وقــت و هزینــه داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی اشاره کرد‪ :‬با فعال سازی بخش خدمات مشاوره پایگاه اطالع‬ ‫رسانی سازمان وظیفه عمومی به نشانی‪ www.vazifeh.police.ir‬و‬ ‫همچنین سامانه تلفن گویا به شماره ‪ ٠9٦48٠‬توانسته ایم مشاوره‬ ‫قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی را به صورت غیر حضوری ارائه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی گفــت‪ :‬بخــش خدمــات الکترونیــک‬ ‫ایــن پایــگاه و ســامانه پیامــک ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا بــه‬ ‫شــماره‪ ،11٠2٠٦٠1٠‬امــکان اســتعالم آخریــن وضعیــت خدمتــی را بــرای‬ ‫مشــموالن ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫جانشین ســازمان نظام وظیفه عمومی ناجا تشریح کرد‬ ‫آخرین وضعیت طرح کسری‬ ‫خدمت فرزندان ایثارگران‬ ‫و ثبت‌نام مشموالن غایب‬ ‫جانشــین ســازمان نظــام وظیفــه عمومــی ناجــا بــا بیــان اینکــه از‬ ‫ابتــدای ســال تاکنــون حــدود ‪ 2٠‬هــزار نفــر در طــرح جریمــه مشــموالن‬ ‫غایــب ثبت‌نــام کرده‌انــد‪ ،‬از اعــام جزئیــات کســرخدمت فرزنــدان همــه‬ ‫ایثارگــران در روزهــای آتــی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار ابراهیــم کریمــی جانشــین ســازمان نظــام وظیفــه عمومــی ناجــا در‬ ‫گفت‌وگــو بــا خبرگــزاری فــارس‪ ،‬درخصــوص آخریــن وضعیــت طــرح ثبت‌نــام‬ ‫جریمــه مشــموالن غایــب اظهــار داشــت‪ :‬طــرح ثبت‌نــام جریمــه مشــموالن‬ ‫غایــب تــا پایــان ســال در دســتور کار اســت و بــا توجــه بــه اینکــه در ســال آینــده‬ ‫ایــن طــرح اجــرا نخواهــد شــد بــه کســانی کــه خواهــان اســتفاده از ایــن طــرح‬ ‫هســتند‪ ،‬توصیــه می‌کنیــم کــه حتمــا امســال ثبت‌نــام را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫جانشــین ســازمان نظــام وظیفــه عمومــی ناجــا‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬افــرادی‬ ‫کــه خواهــان اســتفاده از طــرح اقســاطی جریمــه مشــموالن غایب هســتند‬ ‫بایــد هرچــه زودتــر در ایــن طــرح ثبت‌نــام کننــد چــرا کــه بــر طبــق قانــون‪،‬‬ ‫اقســاط ایــن طــرح بایــد تــا پایــان ســال تســویه شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه از ابتــدای ســال تا کنــون حــدود ‪ 2٠‬هــزار‬ ‫نفــر در طــرح جریمــه مشــموالن غایــب ثبت‌نــام کرده‌انــد در پاســخ بــه‬ ‫دیگــر پرســش فــارس درخصــوص آخریــن آمــار مشــموالن غایــب موجــود‬ ‫در کشــور گفــت‪ :‬از مشــموالن غایــب آمــار درســتی در دســت نیســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد نیــروی انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬قــرار اســت مجــددا‬ ‫پیامک‌هایــی بــرای مشــموالن غایــب ارســال شــود تا براســاس ایــن پیامک‌ها‬ ‫وضعیــت آنهــا تعییــن تکلیــف شــود؛ بــا ایــن اطالع‌رســانی نفــر بــه نفــر می‌تــوان‬ ‫اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــه آمــار واقعــی مشــموالن غایــب دســت یافــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد نظــام وظیفــه از خانــواده ایــن دســته از افــراد تقاضــا‬ ‫کــرد تــا بــا مراجعــه بــه دفاتــر پلیــس ‪ 1٠ +‬یــا حــوزه وظیفــه عمومــی ناجــا‬ ‫نســبت بــه درج ســوابق ایــن افــراد و تعییــن تکلیــف ســربازی آنهــا اقــدام‬ ‫الزم را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫آخرین وضعیت طرح کسری خدمت فرزندان ایثارگران‬ ‫ســردار کریمــی در پاســخ بــه دیگــر پرســش فــارس درخصــوص آخریــن‬ ‫وضعیــت طــرح کســری خدمــت فرزنــدان ایثارگــران اعــام کــرد‪ :‬هــم‬ ‫اینــک طــرح اعطــای معافیــت بــه فرزنــدان ایثارگرانــی کــه دارای ‪ 28‬و ‪29‬‬ ‫مــاه ســابقه ایثارگــری هســتند در دســتور کار ایــن پلیــس اســت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی گفــت‪ :‬کســر خدمــت فرزنــدان ایثارگــران از ســال گذشــته عمــا‬ ‫متوقــف شــده و فقــط اعطــای معافیــت بــه فرزنــدان ایثارگــران دارای ‪ 28‬و‬ ‫‪ 29‬مــاه ســابقه ایثارگــری انجــام می‌شــود؛ امــا بــا توجــه بــه صحبت‌هایــی‬ ‫کــه بــا نماینــدگان مجلــس انجــام شــده‪ ،‬قــرار اســت راهــکاری ویــژه در‬ ‫ایــن خصــوص اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫صحبت‌های امیدوارکننده‌ای درخصوص اینکه فرزندان همه ایثارگران‬ ‫از طرح کسری خدمت ایثارگری بهره‌مند شوند انجام شده است و‬ ‫امیدواریم در روزهای آتی بتوانیم جزئیات این طرح را اعالم کنیم‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار شماره 1165

هفته نامه بازار کار شماره 1165

شماره : ۱۱۶۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
هفته نامه بازار کار شماره 1164

هفته نامه بازار کار شماره 1164

شماره : ۱۱۶۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه بازار کار شماره 1163

هفته نامه بازار کار شماره 1163

شماره : ۱۱۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
هفته نامه بازار کار شماره 1162

هفته نامه بازار کار شماره 1162

شماره : ۱۱۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
هفته نامه بازار کار شماره 1161

هفته نامه بازار کار شماره 1161

شماره : ۱۱۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
هفته نامه بازار کار شماره 1160

هفته نامه بازار کار شماره 1160

شماره : ۱۱۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!