صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۱۳

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1113

هفته نامه بازار کار شماره 1113

‫استخدام‬ ‫پلیس فتای اصفهان استخدام می کند‬ ‫استخدام در بانک خاورمیانه‬ ‫دعوت به همکاری در شرکت نستله واترز ایرانیان‬ ‫استخدام ‪ 300‬محیط بان‬ ‫در کشور‬ ‫دعوت به همکاری در وزارت نیرو‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قيمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫استخدام شرکت چارگون ادامه دارد‬ ‫جذب امریه سربازی در جهاد دانشگاهی‬ ‫شنبه‪ 30‬تیر‪ 7 -1397‬ذی القعده ‪21 -1439‬جوالی ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1113‬‬ ‫زمان اعالم نتایج آزمون‬ ‫استخدامی آموزش و پرورش‬ ‫مشخص شد‬ ‫‪2‬‬ ‫زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون‬ ‫وکالت سال ‪ ۹۷‬اعالم شد‬ ‫‪2‬‬ ‫نکاتی که باید قبل از گرفتن‬ ‫مرخصی بدانید‬ ‫‪6‬‬ ‫فار غ التحصیالن دختر‬ ‫را دریابیم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫برای دومین بار در سال جاری‬ ‫فقر توجه به مهارت آموزی‬ ‫در کشـور باید جبران شود‬ ‫آزمون استخدامی‬ ‫دستگاه های دولتی‬ ‫برگزار می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیـــس ســـازمان اداری و اســـتخدامی کشـــور گفـــت‪ :‬امســـال آزمـــون اســـتخدامی مجـــدد در کشـــور برگـــزار‬ ‫می‌شـــود‪ .‬متـــن کامـــل خبـــر در صفحـــه ‪ 2‬درج شـــده اســـت‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫فرآیند جذب و پذیرش داوطلبان تصدی‬ ‫منصب قضا در سال ‪ 97‬اعالم شد‬ ‫‪5‬‬ ‫لزوم استفاده از توان جهاددانشگاهی‬ ‫جهت کمک به برنامه های اشتغالزایی دولت‬ ‫هو الباقی‬ ‫برادر جهادگرجناب آقای دکتر محمد صادق بیجندی‬ ‫معاون محترم آموزشی جهاددانشگاهی‬ ‫و سرپرست محترم سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان‬ ‫مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده‪ ،‬از خداوند سبحان برای‬ ‫آن عزیزان درگذشته آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای خانواده‌‬ ‫محترم و سایر بازماندگان صبر و اجر خواستاریم‪.‬‬ ‫مرکز اطالع‌رسانی بازارکار جهاددانشگاهی‬ ‫عکس‪ :‬بازارکار‬ ‫چالش ها و فرصت های‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار ثبت نام می کند‬ ‫صفحه ‪4‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫‪2‬‬ ‫◄‬ ‫رویدادهای آموزش‌وپرورش‬ ‫برای دومین بار درسال جاری‪:‬‬ ‫تا هفته اول مرداد؛‬ ‫آزمون استخدامی دستگاه های دولتی‬ ‫برگزار می شود‬ ‫نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش‬ ‫اعالم می شود‬ ‫رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه طبق‬ ‫وعده سازمان سنجش نتایح آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا هفته اول مرداد‬ ‫اعالم می‌شود گفت‪ :‬مصر هستیم تا شهریور گزینش را انجام دهیم و پذیرفته شدگان‬ ‫از مهر وارد دوره حرفه آموزی یکساله در دانشگاه فرهنگیان شوند‪.‬‬ ‫اسفندیار چهاربند در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬در پاسخ به پرسشی مبنی بر زمان اعالم‬ ‫نتایج‪ ،‬گزینش و برگزاری دوره‌های صالحیت حرفه‌ای برای پذیرفته شدگان آزمون‬ ‫استخدامی وزارت آموزش و پرورش که تیرماه امسال برگزار شد اظهار کرد‪ :‬همکاران‬ ‫ما در سازمان سنجش به ما قول داده‌اند که نتایج مرحله اول و معرفی شدگان دو برابر‬ ‫ظرفیت را در هفته اول مرداد به ما اعالم کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬معتقدیم پذیرفته شدگان حتما یک سال دوره صالحیت حرفه‌ای را‬ ‫در دانشگاه فرهنگیان بگذرانند و این بر خالف برخی تصورات بود که به ما علت‬ ‫کمبود نیرو با برگزاری دوره یک ماهه حرفه آموزی‪ ،‬پذیرفته شدگان را از مهر امسال روانه‬ ‫کالس‌های درس می‌کنیم‪.‬‬ ‫رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مصر‬ ‫هستیم طی دو ماهه مرداد و شهریور پذیرفته شدگان دور اول‪ ،‬مراحل مربوط به‬ ‫معاینه‪ ،‬مصاحبه و گزینش را طی کنند و از ابتدای مهر ماه به کالس های دانشگاه‬ ‫فرهنگیان بروند و به مدت یکسال و تا مهر آینده دوره ببینند گفت‪ :‬همکاران ما در‬ ‫سازمان سنجش هفته اول مرداد قول داده‌اند پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت مرحله‬ ‫اول را معرفی کنند و ما تا ‪ ۲۵‬شهریور فرصت داریم مراحل مصاحبه و گزینش را انجام‬ ‫و لیست یک برابر ظرفیت را تحویل سازمان سنجش بدهیم تا پذیرفته شدگان نیمه‬ ‫دوم شهریور در دانشگاه فرهنگیان ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫چهاربند در پاسخ به پرسش دیگری درباره مصوبه اخیر کمیسیون آموزش مجلس‬ ‫مبنی بر بکارگیری و تعیین تکلیف حق التدریسی‌ها و آموزشیاران نهضت سوادآموزی‬ ‫در دو مرحله عنوان کرد‪ :‬هنوز پیش نویس طرح را ندیده‌ام‪ .‬احتماال این مصوبه هفته‬ ‫آینده در صحن علنی مجلس شورای اسالمی مطرح شود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫معاون این وزارتخانه تشریح کرد‪:‬‬ ‫راهکارهای رفع کمبود نیروی انسانی‬ ‫درآموزش و پرورش درسال جاری‬ ‫رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور گفــت‪ :‬امســال آزمــون اســتخدامی‬ ‫مج ــدد در کش ــور برگ ــزار می‌ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار دکت ــر جمش ــید انص ــاری در حاش ــیه جلس ــه‬ ‫ش ــورای اداری لرس ــتان گف ــت‪ :‬مجم ــوع نیروهای ــی ک ــه در دول ــت و حاکمی ــت‬ ‫اس ــتخدام می‌ش ــود‪ ،‬س ــاالنه بی ــن ‪ 40‬ت ــا ‪ 45‬ه ــزار نف ــر اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه امس ــال آم ــار نی ــروی انس ــانی دول ــت ب ــر مبن ــای ابت ــدای‬ ‫س ــال ‪ 2 ،97‬میلی ــون و ‪ 672‬ه ــزار نف ــر اس ــت ک ــه نس ــبت ب ــه س ــال گذش ــته ب ــا‬ ‫ورود ‪ 60‬ه ــزار نف ــر کاه ــش داش ــته اس ــت بی ــان ک ــرد‪ :‬در راس ــتای سیاسـ ـت‌های‬ ‫کوچک‌ســازی دولــت و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن موضــوع در مــاده ‪ 28‬قانــون برنامــه‬ ‫شش ــم از س ــوی مجل ــس ابالغ‌ش ــده ک ــه بناس ــت ک ــه در ط ــول دو س ــال نخس ــت‬ ‫برنام ــه ‪ 5‬درص ــد نی ــروی انس ــانی دول ــت را کاه ــش دهی ــم‪.‬‬ ‫مع ــاون رئی ــس جمه ــور ب ــا بی ــان اینک ــه کاه ــش نی ــرو از طری ــق مدیر ی ــت‬ ‫اس ــتخدام‌های جدی ــد ص ــورت می‌گی ــرد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ب ــر اس ــاس قان ــون یک‌س ــوم‬ ‫نی ــروی خروج ــی را می‌توانی ــم اس ــتخدام کنی ــم‪ ،‬ب ــه ط ــور مث ــال ا گ ــر بناس ــت‬ ‫‪ 90‬ه ــزار نف ــر اس ــتخدام ش ــود‪ 30 ،‬ه ــزار نف ــر را در جاهای ــی ک ــه ض ــرورت دارد‬ ‫اس ــتخدام می‌کنی ــم‪.‬‬ ‫انصــاری بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت امســال نیــز همیــن برنامــه را در دســتور کار‬ ‫دارد‪ ،‬بی ــان ک ــرد‪ :‬در آزم ــون مرحل ــه اول هفت ــه گذش ــته ‪ 18‬ه ــزار و ‪ 200‬نف ــر در آزم ــون‬ ‫ً‬ ‫تع ــدادی از دس ــتگاه‌های اجرای ــی ش ــرکت کردن ــد‪ ،‬همچنی ــن معم ــوال آزم ــون دوم‬ ‫در فص ــل پایی ــز برگ ــزار ش ــده و ب ــه نظ ــر می‌رس ــد در ط ــول س ــال ح ــدود ‪ 30‬ه ــزار نف ــر‬ ‫را اس ــتخدام کنی ــم‪.‬‬ ‫وی ی ــادآور ش ــد‪ :‬بخ ــش عموم ــی تنه ــا دول ــت و ق ــوه مجری ــه نیس ــت‪ ،‬بلک ــه‬ ‫نیروه ــای مس ــلح و نهاده ــای عموم ــی غیردولت ــی نی ــز ش ــکل مح ــدود می‌گی ــرد‪،‬‬ ‫پ ــس اگ ــر اس ــتخدام آن‌ه ــا را نی ــز ح ــدود ‪ 15‬ه ــزار نف ــر در نظ ــر بگیری ــم‪ ،‬مجموع ــه‬ ‫نیروی ــی ک ــه در دول ــت و حا کمی ــت اس ــتخدام می‌ش ــود س ــاالنه بی ــن ‪ 40‬ت ــا ‪ 45‬ه ــزار‬ ‫نف ــر اس ــت‪.‬‬ ‫رئیـــس ســـازمان اداری و اســـتخدامی کشـــور همچنیـــن از وجـــود ‪ ۸‬میلی ــون‬ ‫فــارغ التحصیــل دانشــگاهی خبــر داد و گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۲‬میلیــون نفــر شــاغل‬ ‫ب ــوده و مابق ــی بای ــد توس ــط بخ ــش خصوص ــی ب ــه کارگی ــری ش ــوند‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه س ــالیانه ‪ ۳۰۰۰‬نف ــر از س ــامانه خ ــارج می‌ش ــوند‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫تنه ــا می‌توانی ــم س ــالی ‪ ۱۰۰‬نف ــر را در ش ــغل‌های دولت ــی ب ــه کارگی ــری کتی ــم‪.‬‬ ‫◄‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫توسعه مشاغل خانگی توسط جهاددانشگاهی‬ ‫از کارهای بنیادی است‬ ‫دکترعل ــی ربیع ــی وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫گفــت‪ :‬اجــرای طــرح الگــوی نویــن توســعه مشــاغل خانگــی‬ ‫توس ــط جه ــاد دانش ــگاهی‪ ،‬از کاره ــای بنی ــادی اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬دکترربیع ــی ب ــا اش ــاره ب ــه ط ــرح‬ ‫الگ ــوی نوی ــن توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی اظه ــار ک ــرد‪ :‬تفاه ــم‬ ‫نام ــه ب ــرای اج ــرای ای ــن ط ــرح می ــان وزارت تع ــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف ــاه اجتماع ــی ب ــا جه ــاد دانش ــگاهی منعق ــد ش ــده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬در ای ــن ط ــرح آین ــده کار مش ــخص اس ــت‬ ‫و برنام ــه ر ی ــزی الزم ص ــورت گرفت ــه اس ــت ک ــه جه ــاد‬ ‫دانش ــگاهی ب ــه عن ــوان کارگ ــزار عم ــل می‌کن ــد‪.‬‬ ‫دکترربیع ــی ب ــا بی ــان اینک ــه دو ت ــا س ــه گ ــروه دیگ ــر نی ــز‬ ‫ب ــه ط ــرح اضاف ــه خواهن ــد ش ــد‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬اج ــرای ای ــن‬ ‫ط ــرح در ‪ 9‬اس ــتان و از جمل ــه چهارمح ــال و بختی ــاری‬ ‫بــه جهــاد دانشــگاهی وا گــذار شــده و در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی تاکی ــد ک ــرد‪ :‬ای ــن ط ــرح کم ــک می‌کن ــد مش ــاغل‬ ‫خانگ ــی بتوانن ــد ب ــه زنجی ــره متص ــل ش ــوند و آموزش‌ه ــای‬ ‫الزم را ببینن ــد‪ .‬ب ــا ای ــن کار جوام ــع محل ــی نی ــز رش ــد‬ ‫می‌کنن ــد و از کاره ــای بنی ــادی اس ــت ک ــه انج ــام دادی ــم و‬ ‫معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در مورد کمبود نیروی انسانی و رفع‬ ‫مشکالت در این حوزه گفت‪ :‬قرار شده است با تاخیر در بازنشستگی ‪ 10‬هزار معلم در‬ ‫آستانه بازنشستگی و ورود نیروی انسانی جدید از دانشگاه شهید رجایی و فرهنگیان‬ ‫جذب سرباز معلم‪ ،‬بحث خرید خدمات و اضافه تدریس موظف و غیرموظف کمبود‬ ‫نیروی انسانی را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علی زرافشان در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه استان‌های کشور‬ ‫در خانه معلم اردبیل ازنگری در روش بکارگیری نیروی انسانی در مدارس را به عنوان یک‬ ‫اولویت ضروری خواند و اضافه کرد‪ :‬ما کیفیت آموزشی و تربیتی را فدای برخی از کاستی‌ها‬ ‫نخواهیم کرد و روش تامین نیرو به گونه‌ای خواهد بود تا عوامل کیفیت‌بخشی در قالب‬ ‫گروه‌های آموزشی و پژوهش‌سراها مورد غفلت و بی‌توجهی قرار نگیرد‪.‬‬ ‫معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد‪ :‬معاونین آموزش‬ ‫متوسطه باید نسبت به ایجاد تعادل در جابجایی نیروها به گونه‌ای عمل کنند تا در‬ ‫مناطق با مازاد نیرو و یا تقاضای بیش از حد روبرو نشویم و شرایط استقرار پایه دوازدهم‬ ‫فراهم آید‪.‬‬ ‫رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال‬ ‫رئی ــس س ــازمان آم ــوزش فن ــی و حرفـ ـه‌ای کش ــور‬ ‫تحصیلی پیش رو مجموع نیروهای پرورشی که به مدارس تخصیص می یابد نه تنها‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه ل ــزوم اس ــتقرار نظ ــام ارزیاب ــی صالحی ــت‬ ‫کمتر از سال گذشته نیست گفت‪ :‬بلکه ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬هزار نفر بیش از سال گذشته خواهد بود که‬ ‫حرفـ ـه‌ای اف ــراد گف ــت‪ :‬ب ــه ج ــای توج ــه ب ــه م ــدرک‬ ‫بخشی از طریق نیروی موظف و بخشی از طریق نیروی غیرموظف تامین می‌شود‪.‬‬ ‫گرای ــی‪ ،‬ج ــذب و حق ــوق و دس ــتمزد اف ــراد بای ــد ب ــا توج ــه‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اسفندیار چهاربند در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تابستان‬ ‫ب ــه صالح ــت حرفـ ـه‌ای آن ــان تعیی ــن ش ــود‪.‬‬ ‫فصل ساماندهی نیروی انسانی در مدارس و بسیار تاثیر گذار است اظهار کرد‪ :‬با دو‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار‪ ،‬س ــلیمان پ ــاک سرش ــت‪،‬‬ ‫هدف عمده این کار را انجام می‌دهیم که نخست کاهش نابرابری‌هاست‪ .‬تالش می‌کنیم‬ ‫مع ــاون وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی و رئی ــس‬ ‫س ــازمان آم ــوزش فن ــی و حرفـ ـه‌ای کش ــور سه‌ش ــنبه‬ ‫از طریق بازتوزیع نیروی موجود تعادلی بین استان ها‪ ،‬مناطق و مدارس ایجاد شود‪.‬‬ ‫‪ 26‬تیرم ــاه در حاش ــیه بازدی ــد خبرن ــگاران از هجدهمی ــن‬ ‫وی افزود‪ :‬برای کاهش نابرابری و ساماندهی‪ ،‬نیروی انسانی باید تالش کند تا این‬ ‫مس ــابقات مل ــی مه ــارت در مرک ــز تربی ــت مر ب ــی و‬ ‫شکاف ها را کاهش دهد‪ .‬ابزار تحقق این هدف شاخص ها هستند‪ .‬سه شاخص‬ ‫پژوهش‌ه ــای فن ــی و حرفـ ـه‌ای الب ــرز ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه‬ ‫مهم برای ارزیابی مدارس در کاهش نابرابری ها داریم‪.‬‬ ‫زندگیم ــان ص ــرف تقدی ــس م ــدرک گرای ــی کردی ــم گف ــت‪:‬‬ ‫رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نخستین‬ ‫فق ــر توج ــه ب ــه مه ــارت آم ــوزی در کش ــورمان بای ــد جب ــران‬ ‫شاخص نسبت دانش آموز به معلم است گفت‪ :‬اگر برخی استان ها و مناطق در این‬ ‫ش ــود و ای ــن ی ــک موض ــوع فرابخش ــی اس ــت ک ــه در ای ــن‬ ‫شاخص با کمبود معنی دار مواجه باشند از طریق بازتوزیع این شاخص باید تالش‬ ‫مس ــیر رس ــانه‌ها م ــی توانن ــد ب ــه م ــا کم ــک کنن ــد‪.‬‬ ‫کنیم این نابرابری از بین برود‪.‬‬ ‫وی ب ــا ط ــرح ای ــن س ــوال ک ــه چ ــرا م ــدرک تحصیل ــی‬ ‫چهاربند ادامه داد‪ :‬شاخص دوم نسبت کارکنان تخصصی آموزش و پرورش به‬ ‫در کش ــورمان اهمی ــت دارد؟ گف ــت‪ :‬م ــدرک تحصیل ــی‬ ‫دانش آموزان است‪ .‬مشاور‪ ،‬مربی و معاون پرورشی‪ ،‬معاون و سایر نیروهای بیرون‬ ‫بــه ایــن دلیــل اهمیــت دارد کــه در نظــام حقــوق دســتمزد‬ ‫کالسی را کارکنان تشکیل می دهند که نیروی تخصصی اطالق می‌شوند‪ .‬چهار نوع معاون‬ ‫و ج ــذب اف ــراد تاثی ــر گ ــذار اس ــت و کس ــی ب ــه مه ــارت‬ ‫داریم شامل آموزشی ‪ ،‬اجرایی فناوری و پرورشی‪ .‬باید این شاخص نیز کنترل شود‪.‬‬ ‫توجه ــی ن ــدارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شاخص سوم‪ ،‬نسبت دانش آموز به کل کارکنان آموزشی است‬ ‫عنوان کرد‪ :‬کارکنان اداری و خدماتی در این گروه قرار می گیرند‪ .‬شاخص چهارم نیز‬ ‫نسبت معلم به کارکنان آموزشی است‪ .‬این نسبت در حال حاضر برای مهر ‪۷۰ ،۹۷‬‬ ‫درصد به ‪ ۳۰‬درصد است‪ .‬یعنی اگر در مدرسه ای ‪ ۱۰۰‬پرسنل داشته باشیم ‪ ۷۰‬نفر‬ ‫معلم و ‪ ۳۰‬مورد بیرون از کالس هستند‪ .‬هرچند اکنون در بیرون کالس‪ ۵ ،‬درصد‬ ‫کارکنان تخصصی بیشتر از شاخص های سازمان امور استخدامی می‌گیریم‪.‬‬ ‫چهاربند با اشاره به برخی گزارشات و اظهارات مختلف مبنی بر کمبود نیرو‬ ‫تعرف ــه ثب ــت ن ــام کارگ ــران و کارفرمای ــان در س ــامانه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ممکن است روی تعداد کمبود تناقضاتی مطرح باشد اما بر روی اصل‬ ‫موضوع کمبود نیرو اجماع وجود دارد‪ .‬راهکارهایی بکار می بندیم‌؛ باید نیروی موجود جام ــع رواب ــط کار نهای ــی ش ــد و ق ــرار اس ــت ثب ــت ن ــام‬ ‫را بهینه سازی و با جذب نیروی جدید بخشی از کمبودها را جبران کنیم‪ .‬راهکار سوم از هفت ــه ج ــاری در ف ــاز نخس ــت در اس ــتان ته ــران آغ ــاز‬ ‫م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫نیز استفاده از سایر نیروها چون حق التدریس و خرید خدمات است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬در جلسه کمیته کمیسیون تخصصی‬ ‫چهاربند با بیان اینکه همه مجوز آزمون استخدامی اخیر که تیرماه برگزار شد‬ ‫مربوط به نیروی «معلم» بود گفت‪ :‬اما برای تعهد دبیری ‪ ۲۵‬هزار مجوز گرفتیم که تنظیم مقررات تعرفه ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه‬ ‫جامع روابط کار از طریق دفاتر پیشخوان به تایید رسید‪.‬‬ ‫سهمیه برای همه گروه‌های آموزشی و تخصصی در نظر گرفته شده است و دفترچه آن‬ ‫طب ــق مصوب ــه ای ــن کمیت ــه‪ ،‬ن ــرخ ثب ــت ن ــام ب ــرای‬ ‫در حال آماده شدن است‪ .‬در آزمون سراسری سال آینده برای تعهد دبیری ‪ ۹۰۰‬سهمیه‬ ‫کارگ ــران و کارفرمای ــان ب ــا دو تعرف ــه متف ــاوت تعیی ــن ش ــد؛‬ ‫نیروی مشاوره از طریق دانشگاه فرهنگیان تخصیص داده می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد‪ :‬در ستاد بر‬ ‫عض ــو هی ــأت مدی ــره مجم ــع عال ــی کارگ ــران ای ــران‬ ‫تخصیص نیرو در راستای شفاف سازی نظارت می‌شود‪.‬‬ ‫گف ــت‪ :‬کارگران ــی ک ــه ب ــه ص ــورت روزم ــزد هس ــتند‪،‬‬ ‫متن کامل خبر در سایت بازارکار موجود است‪.‬‬ ‫ن ــوع ق ــرارداد آن‌ه ــا روزم ــزد اس ــت و در بح ــث پرداخ ــت‬ ‫آث ــار آن ب ــه م ــرور‪ ،‬نمای ــان می‌ش ــود‪.‬‬ ‫دکتــر ربیعــی تصر یــح کــرد‪ :‬در ایــن طــرح بــا ارائــه آمــوزش‬ ‫و اتصــال بــه بــازار زنجیــره ایجــاد خواهــد شــد و کارگــزار ایــن‬ ‫زنجیــره را تــا پایــان دنبــال می‪‎‬کنــد‪.‬‬ ‫از بیکاری ‪ 300‬هزار نیروی کار جلوگیری کردیم‬ ‫وزیرتع ــاون‪،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی همچنی ــن گف ــت‪:‬‬ ‫س ــال گذش ــته ب ــا تزر ی ــق ‪160‬ه ــزار میلی ــارد ر ی ــال تس ــهیالت‬ ‫ب ــه بخ ــش تولی ــد ب ــا حمای ــت دول ــت از بی ــکار ش ــدن‬ ‫‪ 300‬ه ــزار نی ــروی کار در کش ــور جلوگی ــری ش ــد‪.‬‬ ‫ربیع ــی در حاش ــیه نشس ــت ش ــورای اش ــتغال اس ــتان‬ ‫قزو ی ــن در شهرس ــتان بویی ــن زه ــرا در گف ــت و گ ــو ب ــا ایرن ــا‬ ‫افــزود‪ :‬سیاســت تثبیــت شــغل را بــرای جلوگیــری از ر یــزش‬ ‫نیروه ــا در کش ــور در پی ــش گرفت ــه ای ــم و در همی ــن راس ــتا‬ ‫بیــش از ‪ 650‬هــزار میلیــارد ر یــال اعتبــار از محــل تبصــره ‪18‬‬ ‫بودج ــه در دول ــت تصو ی ــب ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ربیع ــی همچنی ــن گف ــت‪ :‬امیدوار ی ــم ب ــا پی ــش بین ــی‬ ‫صــورت گرفتــه بــا وجــود همــه فشــارهای بودجــه ای موجــود‬ ‫ه ــدف گ ــذاری اش ــتغال را ب ــا روش ه ــای متف ــاوت ت ــر‬ ‫محق ــق س ــازیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بودجــه وضــع شــده بــرای تثبیــت شــغل‬ ‫و جلوگیــری از تعطیلــی بنــگاه هــا اقــدام کــرده و تا کنــون نیــز‬ ‫در همیــن مســیر حرکــت کــرده ایــم‪.‬‬ ‫وز ی ــر تع ــاون‪،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اضافـــه کـــرد‪:‬‬ ‫ب ــرای تثبی ــت ش ــغل ه ــای موج ــود ب ــا همـــکاری وزارت‬ ‫صنعت‪،‬مع ــدن و تج ــارت در ح ــال پیگی ــری برنام ــه ه ــای‬ ‫ویــژه ای هســتیم و بــرای جلوگیــری از تعطیلــی و ریــزش نیروهــا در‬ ‫تــک تــک صنایعــی کــه دچــار خطــر باشــند وارد عمــل می شــویم‪.‬‬ ‫وی اظه ــار داش ــت‪ :‬از مح ــل اعتب ــارات در نظ ــر گرفت ــه‬ ‫شــده حــدود ‪ 30‬هــزار میلیــارد ر یــال بــرای پیشــبرد سیاســت‬ ‫هــای بــازار کار‪،‬اجــرای طــرح هــای کارورزی و مشــوق هــای‬ ‫بیمــه ای و یارانــه تســهیالت اختصــاص مــی یابــد و بخــش‬ ‫قابــل توجهــی نیــز بــرای بازســازی و نوســازی صنایع‪،‬تکمیــل‬ ‫و راه ان ــدازی ط ــرح ه ــای کش ــاورزی‪،‬صنعتی و معدنـــی‬ ‫نیم ــه تم ــام بخ ــش خصوص ــی ب ــا پیش ــرفت فیزیک ــی ب ــاالی‬ ‫‪ 60‬درص ــد تخصی ــص پی ــدا م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫فقر توجه به مهارت آموزی در کشور باید جبران شود‬ ‫نی ــاز دارد؟ در ای ــن رابط ــه نظ ــام هدای ــت تحصیلـــی‬ ‫متناس ــب ب ــا نی ــاز ب ــازارکار باش ــد‪.‬‬ ‫پ ــاک سرش ــت همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه هفتـــه ملـــی‬ ‫مه ــارت در ب ــازه زمان ــی ‪ ۳۱‬تیرم ــاه ت ــا ‪ ۶‬مردادم ــاه گف ــت‪:‬‬ ‫ای ــن هفت ــه فرص ــت خوب ــی اس ــت ت ــا جامع ــه را نس ــبت‬ ‫ب ــه مس ــائل مهارت‌آم ــوزی حس ــاس کنی ــم‪ .‬همچنیـــن‬ ‫در ای ــن هفت ــه مج ــال و فرص ــت بیش ــتری ب ــرای ورود ب ــه‬ ‫طرح‌ه ــای مهارت‌آم ــوزی وج ــود دارد‪.‬‬ ‫وی در خص ــوص برنامه‌ه ــای ای ــن س ــازمان در هفت ــه‬ ‫مل ــی مه ــارت؛ هفت ــه منته ــی ب ــه شش ــم مردادمـــاه؛ روز‬ ‫مل ــی ترو ی ــج آموزش‌ه ــای فن ــی و حرفـ ـه‌ای و کارآفرینـــی‬ ‫ک ــه از ‪ 31‬تیرم ــاه آغ ــاز می‌ش ــود گف ــت‪ :‬ای ــن هفتـــه نیـــز‬ ‫مجالــی بــرای طــرح موضوعــات مر بــوط بــه مهارت‌آمــوزی‬ ‫و شناس ــایی کاس ــتی‌های مهارت ــی در کش ــور خواه ــد ب ــود‬ ‫کــه در ایــن هفتــه از مهارت‌آموختــگان کارآفریــن ســازمان‬ ‫و برگزارکنن ــدگان مس ــابقه مهارت ــی تقدی ــر خواهی ــم ک ــرد‪.‬‬ ‫پا ک‌سرش ــت همچنی ــن از برگ ــزاری نخس ــتین جلس ــه‬ ‫ش ــورای عال ــی آم ــوزش فن ــی و حرفـ ـه‌ای و مهارت‌آم ــوزی‬ ‫ک ــه س ــال گذش ــته ب ــا مصوب ــه مجل ــس ش ــورای اس ــامی‬ ‫تش ــکیل ش ــد در هفت ــه مل ــی مه ــارت خب ــر داد‪.‬‬ ‫تعرفه ثبت نام کارگران و کارفرمایان‬ ‫در سامانه روابط کار مشخص شد‬ ‫زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون وکالت سال ‪۹۷‬‬ ‫اعالم شد‬ ‫اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران(اسکودا) طی اطالعیه ای از‬ ‫زمان ثبت نام در آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ‪ ۹۷‬و تاریخ برگزاری این آزمون‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار متن اطالعیه اتحادیه سراسری کانون های وکالی‬ ‫دادگستری ایران( اسکودا) بدین شرح است‪ :‬به اطالع می رساند زمان ثبت نام آزمون‬ ‫کار آموزی وکالت سال ‪ ۹۷‬نیمه اول مهرماه و زمان برگزاری آزمون ‪ 97/۹/9‬می باشد‪.‬‬ ‫حق ــوق بای ــد ‪ 30‬روز حق ــوق ب ــه آن‌ه ــا ب ــر اس ــاس قان ــون کار‬ ‫پرداخ ــت ش ــود‪.‬‬ ‫محمدرض ــا راه ــدار ی‌زاده در گفت‌وگ ــو ب ــا ایس ــنا‪ ،‬ب ــا‬ ‫اش ــاره ب ــه حق ــوق کارگ ــران روزم ــزد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬کارگران ــی‬ ‫ک ــه ب ــه ص ــورت روزم ــزد در ادارات‪ ،‬ش ــرکت‌ها و ی ــا‬ ‫کارخانه‌ه ــا کار می‌کنن ــد‪ ،‬در صورت ــی ک ــه تعطی ــات از‬ ‫ط ــرف دس ــتگاه‌های دولت ــی ی ــا نظارت ــی اع ــام ش ــود‪ ،‬قانون ــا‬ ‫بای ــد حق ــوق آن روز تعطیل ــی را دریاف ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬حق ــوق کارگ ــران روزم ــزد در روزه ــای تعطی ــل‬ ‫بای ــد ب ــه ص ــورت کام ــل ب ــه آن‌ه ــا پرداخ ــت ش ــود ز ی ــرا ای ــن‬ ‫مس ــاله در قان ــون کار آم ــده و بای ــد رعای ــت ش ــود‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب کــه هزینــه ثبــت نــام و تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫کارفرمای ــان حقیق ــی و حقوق ــی ‪ ۵۵۱۰‬توم ــان و ب ــا احتس ــاب‬ ‫‪ ۴۹۰‬تومــان مالیــات بــر ارزش افــزوده مجموعــا ‪ ۶‬هــزار تومــان‬ ‫و هزین ــه ثب ــت ن ــام ب ــرای کارگ ــران نی ــز ‪ ۴۵۹۰‬توم ــان و ب ــا‬ ‫احتس ــاب ‪ ۴۱۰‬توم ــان مالی ــات ب ــر ارزش اف ــزوده در مجم ــوع‬ ‫‪ ۵‬ه ــزار توم ــان تعیی ــن ش ــد‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ک ــه س ــامانه جام ــع رواب ــط کار‬ ‫س ــامانه‌ای اس ــت ک ــه تم ــام فراینده ــا و رواب ــط کاری بی ــن‬ ‫کارگ ــر و کارفرم ــا ب ــه ص ــورت الکترونیک ــی ثب ــت م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ثب ــت الکترونیک ــی ش ــکایات کارگ ــران ب ــدون مراجعـــه‬ ‫حض ــوری ب ــه مراج ــع ح ــل اخت ــاف و ثب ــت قرارداده ــای‬ ‫کار نی ــروی انس ــانی توس ــط کارفرمای ــان تنه ــا بخشـــی از‬ ‫ویژگی‌ه ــای س ــامانه جام ــع رواب ــط کار اس ــت‪.‬‬ ‫عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران‪:‬‬ ‫کارگران روزمزد در روز تعطیل قانونا باید حقوق‬ ‫دریافت کنند‬ ‫عض ــو هی ــأت مدی ــره مجم ــع عال ــی کارگ ــران ای ــران‬ ‫تصر ی ــح کـــرد‪ :‬تعطی ــات رس ــمی و همچنی ــن روزه ــای‬ ‫جمع ــه جزی ــی از کار اس ــت و حق ــوق کارگ ــران بای ــد در‬ ‫روزه ــای تعطی ــل و ب ــا حضورش ــان ب ــر س ــر کار ب ــه آن‌ه ــا‬ ‫پرداخ ــت ش ــود‪ .‬کارگران ــی ک ــه ب ــه ص ــورت روزم ــزد هس ــتند‪،‬‬ ‫ن ــوع ق ــرارداد آن‌ه ــا روزم ــزد اس ــت و در بح ــث پرداخ ــت‬ ‫حق ــوق بای ــد ‪ 30‬روز حق ــوق ب ــه آن‌ه ــا ب ــر اس ــاس قان ــون کار‬ ‫وزیر آموزش و پرورش‪:‬‬ ‫اخذ مجوز جذب ‪ ٢٥‬هزار نیرو‬ ‫در آموزش و پرورش‬ ‫از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور‪:‬‬ ‫پ ــاک سرش ــت ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه مادام ــی ک ــه‬ ‫مقول ــه مه ــارت مفهوم ــی غی ــر قاب ــل ان ــدازه گی ــری و غی ــر‬ ‫قاب ــل ارزش ــیابی داش ــته باش ــد ن ــگاه جامع ــه ب ــه مه ــارت‬ ‫آم ــوزی تغیی ــر نخواه ــد ک ــرد اف ــزود‪ :‬می ــزان مه ــارت اف ــراد‬ ‫در کشــورمان قابــل ارزیابــی نیســت و بایــد فراینــدی بــرای‬ ‫ارزیاب ــی مه ــارت در کش ــورمان دای ــر کنی ــم‪.‬‬ ‫وی همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه ل ــزوم تح ــول در نظ ــام‬ ‫آم ــوزش و پ ــرورش اف ــزود‪ :‬چ ــرا ای ــن تع ــداد دانش‌آم ــوز ب ــه‬ ‫رش ــته تجر ب ــی می‌رون ــد؟ کش ــور ب ــه چ ــه می ــزان پزش ــک‬ ‫رویدادهای آموزش‌وپرورش‬ ‫پرداخ ــت ش ــود‪.‬‬ ‫راهــداری زاده بــا بیــان این‌کــه ســه نــوع قــرارداد موقــت‪،‬‬ ‫معی ــن و دائ ــم ب ــا کارگ ــران منعق ــد می‌ش ــود‪ ،‬عن ــوان ک ــرد‪:‬‬ ‫کارگ ــران ب ــا ه ــر ن ــوع ق ــرارداد هنگام ــی ک ــه در روزهـــای‬ ‫تعطیــل بــه ســر کار حاضــر می‌شــوند بایــد عــاوه بــر حقــوق‪،‬‬ ‫اضاف ــه کار نی ــز دریاف ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫وزیر آموزش و پرورش گفت‪ :‬در سال جاری عالوه‬ ‫بر حدود ‪ ١٨‬هزار نیرویی که با استفاده از ظرفیت موجود‬ ‫آموزش می‌بینند و وارد نظام آموزشی می‌شوند‪ ،‬مجوز‬ ‫حدود ‪ ٢٥‬هزار نیروی دیگر را نیز از سازمان برنامه و بودجه و‬ ‫سازمان اداری استخدام گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری میزان‪ ،‬وزیر آموزش و پرورش در‬ ‫جمع خبرنگاران گفت‪ :‬یکی از چالش‌های اساسی که‬ ‫آموزش و پرورش در طی سال‌های آینده دارد‪ ،‬بحث نیروی‬ ‫انسانی است و علت اصلی آن این است که تعداد زیادی‬ ‫از همکاران ما طی سال‌های آینده به تدریج بازنشسته‬ ‫خواهند شد و باید جای خودشان را به نیرو‌های جوان‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫بطحایی افزود‪ :‬اولین کاری که باید انجام دهیم این‬ ‫است که از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید‬ ‫رجایی که وظیفه تعلیم نیروی انسانی را بر عهده دارد‪،‬‬ ‫نیرو‌های جایگزین همکاران را تربیت و جذب کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در سال جاری عالوه بر حدود ‪ ١٨‬هزار‬ ‫نیرویی که با استفاده از ظرفیت موجود آموزش می‌بینند و‬ ‫وارد نظام آموزشی می‌شوند‪ ،‬مجوز حدود ‪ ٢٥‬هزار نیروی‬ ‫دیگر نیز از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدام‬ ‫گرفته شده است که امیدواریم این‌ افراد وارد دانشگاه‬ ‫فرهنگیان و شهید رجایی شده و به تدریج جذب نظام‬ ‫آموزش و پرورش شوند‪.‬مسیر اصلی ما طی ‪ ٤‬سال آینده این‬ ‫است که به تدریج طی سال آینده و سال‌های بعد نیروی‬ ‫مورد نیاز را پذیرش کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‬ ‫ایجاد ‪ 360‬هزار شغل با رشد‬ ‫‪ 45‬برابری سرانه پوشاک‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬اکنون‬ ‫سرانه مصرف پوشاک کشور فقط ‪ 89‬سنت است که اگر‬ ‫بتوانیم مطابق برنامه ریزی ها آن را به ‪ 40‬دالر افزایش دهیم‪،‬‬ ‫‪ 360‬هزار شغل جدید ایجاد می شود‪.‬‬ ‫«صادق نجفی در نشست شورای راهبری طرح پوشا ک‬ ‫که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شد‪ ،‬در پاسخ‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬سرانه مصرف سالیانه پوشا ک در چین ‪ 80‬دالر‬ ‫و ترکیه ‪ 140‬دالر است؛ بنابراین ایران فاصله بسیاری با آنها‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نجفی افزود‪ :‬طرح پوشاک یکی از طرح های ‪ 9‬گانه‬ ‫هماهنگ شده بین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و سازمان برنامه و بودجه کشور است که در پنج استان‬ ‫و ‪ 20‬روستا از هر استان اجرا می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬طرح پوشاک با مدیریت ملی و مشاوره‪،‬‬ ‫نظارت و کنترل انجمن پوشا ک ایران و حمایت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حال اجراست‪.‬‬ ‫تاکنون در هر استان یکصد میلیارد ریال یارانه به صورت‬ ‫بالعوض تخصیص داده و بخشی از این اعتبار به بانک‬ ‫کشاورزی به عنوان بانک عامل تحویل شده است‪.‬‬ ‫«دیروز شرکت پشتیبان مرکزی طرح با عنوان شرکت‬ ‫توسعه کارآفرینی پوشاک ایرانیان تاسیس و روستاهای‬ ‫محل اجرا نیز مشخص شد‪ .‬بخشی از یارانه نیز به صورت‬ ‫نقدی و بخشی دیگر با اسناد خزانه از سوی سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی و سازمان برنامه و بودجه‬ ‫داده می شود و صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫نیز هر شرکت تابع را تا سقف ‪ 30‬میلیارد ریال ضمانت‬ ‫می کند»‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬در روزهای آینده‪ ،‬عملیات اجرایی‬ ‫نخستین شرکت مربوط به این طرح در استان کرمانشاه‬ ‫آغاز می شود‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫مدیرکل دفتر ارتقای سالمت وزارت بهداشت عنوان کرد؛‬ ‫ظرفیت ایجاد ‪ ۱۰۰‬هزار شغل‬ ‫با اجرای طرح مراقبت پرستاری در منزل‬ ‫مدی ــرکل دفت ــر ارتق ــاء س ــامت و خدم ــات‬ ‫بالین ــی و پرس ــتاری وزارت بهداش ــت‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫ط ــرح مراقب ــت در من ــزل ظرفی ــت ایج ــاد ‪۱۰۰‬ه ــزار‬ ‫ش ــغل را دارد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر‪ ،‬احم ــد نجاتی ــان‪،‬‬ ‫اظهارداش ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه تغیی ــر رویک ــردی‬ ‫ک ــه ام ــروز در رون ــد بیم ــاری ه ــا اتف ــاق افت ــاده‬ ‫و بیم ــاران نیازمن ــد درم ــان طوالن ــی م ــدت و‬ ‫مزم ــن هس ــتند‪ .‬گرای ــش نظ ــام ه ــای س ــامت ب ــه‬ ‫ای ــن س ــمت اس ــت ک ــه بیم ــار ه ــر چ ــه کمت ــر در‬ ‫بیمارس ــتان بس ــتری باش ــد‪ .‬ب ــه ای ــن معن ــی ک ــه‬ ‫پ ــس از رون ــد درمان ــی م ــورد نی ــاز در بیمارس ــتان‪ ،‬از‬ ‫بیمارســتان مرخــص و ادامــه مراقبــت هــای حرفــه ای‬ ‫در من ــزل ص ــورت پذی ــرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬گری ــزی ب ــه تاریخچ ــه ه ــوم ک ــرم (مرا ک ــز ارائ ــه مش ــاوره و مراقب ــت پرس ــتاری در من ــزل) زد و‬ ‫افــزود‪ :‬دســتورالعمل هــوم کــر اولیــن بــار در ســال ‪ ۷۸‬ارایــه شــد کــه در دو ســال گذشــته بازنگــری و‬ ‫در اولو یــت نظــام ســامت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫نجاتی ــان ب ــا بی ــان اینک ــه در ای ــن ط ــرح پرس ــتاران حرف ــه ای و کم ــک پرس ــتاران‪ ،‬خدم ــات‬ ‫مش ــاوره ای و مراقبت ــی را در من ــزل ب ــه بیم ــاران ب ــا ش ــرایط خ ــاص ارای ــه م ــی دهن ــد‪ .‬یعن ــی هم ــان‬ ‫خدمات ــی ک ــه در بیمارس ــتان قاب ــل ارای ــه هس ــت ب ــه من ــزل منتق ــل م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫مدی ــرکل دفت ــر ارتق ــای س ــامت و خدم ــات بالین ــی معاون ــت پرس ــتاری وزارت بهداش ــت‬ ‫تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ای ــن ط ــرح پی ــش از ای ــن ب ــه ای ــن ش ــکل ب ــود ک ــه هزین ــه خدم ــات در من ــزل توس ــط‬ ‫م ــردم و در واق ــع بیم ــاران پرداخ ــت م ــی ش ــد ام ــا ب ــا تصوی ــب ش ــورای عال ــی بیم ــه ق ــرار ش ــد از‬ ‫ای ــن پ ــس خدمات ــی ک ــه م ــردم از پرس ــتاران و گ ــروه ه ــای حرف ــه ای م ــی گیرن ــد تح ــت پوش ــش‬ ‫بیم ــه ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫مدی ــرکل دفت ــر ارتق ــای س ــامت پرس ــتاری وزارت بهداش ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬خدم ــات مراقب ــت در‬ ‫من ــزل از مس ــایلی مانن ــد پانس ــمان‪ ،‬تزریق ــات‪ ،‬کنت ــرل ع ــام حیات ــی‪ ،‬کنت ــرل زخ ــم بس ــتر و دیاب ــت‬ ‫شــروع مــی شــود تــا خدمــات تخصصــی مثــل ‪ ICU‬کــه مــی توانیــم امــروز بــا اســتفاده از تکنولــوزی‬ ‫و پرس ــتاران صاح ــب صالحی ــت انج ــام م ــی گی ــرد‪.‬‬ ‫نجاتی ــان ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــا برنام ــه ر ی ــزی معاون ــت پرس ــتاری کلی ــه خدم ــات پرس ــتاری در‬ ‫منــزل ســاماندهی مــی شــود و از طریــق مرا کــز ارایــه مشــاوره و مراقبــت هــای پرســتاری در منــزل کــه‬ ‫دارای صالحی ــت هس ــتند و مج ــوز آنه ــا توس ــط دانش ــگاههای عل ــوم پزش ــکی ص ــادر ش ــده انج ــام‬ ‫م ــی پزی ــرد‪ .‬بنابرای ــن مرا ک ــز خدمات ــی ک ــه ام ــروز ب ــه ص ــورت غی ــر مج ــاز اق ــدام ب ــه ارای ــه خدم ــات‬ ‫پرس ــتاری در من ــرل م ــی کنن ــد‪ .‬م ــورد تایی ــد وزارت بهداش ــت نیس ــتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تــا کنــون بــرای ‪ ۷۵۰‬مرکــز مجــوز فعالیــت صــادر شــده‪ ،‬افــزود‪ :‬صــدور مجــوز‬ ‫‪ ۳۵۰‬مرکــز مراقبــت هــای پرســتاری در منــزل نیــز در دســتور کار اســت و پیــش بینــی مــا ایــن اســت‬ ‫کــه تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه بــه ‪ ۱۸۰۰‬مرکــز افزایــش یابــد‪ .‬لیســت مرا کــز داری مجــوز نیــز بــر روی‬ ‫خروج ــی پای ــگاه ه ــای اط ــاع رس ــانی دانش ــگاههای عل ــوم پزش ــکی ق ــرار گرفت ــه اس ــت ک ــه م ــردم از‬ ‫ایــن طریــق مــی تواننــد خدمــات خــود را‪ .‬از مرا کــز قانونــی و دارای صالحیــت بگیرنــد‪.‬‬ ‫مدی ــرکل دفت ــر ارتق ــای س ــامت و خدم ــات بالین ــی وزارت بهداش ــت ب ــا اش ــاره ب ــه مزای ــای ای ــن‬ ‫طــرح بــرای نظــام ســامت و مــردم‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا اجــرای موفــق ایــن طــرح کار آفرینــی گســتره ای دارد‬ ‫و ب ــه دنب ــال آن ‪ ۱۰۰‬ه ــزار ش ــغل ایج ــاد خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫‪3‬‬ ‫رویدادهایجهاددانشگاهی‬ ‫معاون وزیر بهداشت ‪:‬‬ ‫نیازمند به کارگیری ‪ 1٥0‬هزار پرستار‬ ‫در کشور هستیم‬ ‫معــاون پرســتاری وز یــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه‬ ‫ســال گذشــته حــدود ‪ 7‬هــزار پرســتار در کشــور جــذب‌‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای جبــران کمبودمــان نیازمنــد بــه‬ ‫کارگیــری ‪ 150‬هــزار پرســتار دیگــر هســتیم‪.‬‬ ‫مر ی ــم حضرت ــی در گفت‌وگ ــو ب ــا ف ــارس ب ــا اش ــاره‬ ‫ب ــه کمب ــود نی ــروی پرس ــتاری در کش ــور اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫طب ــق س ــند چشـ ـم‌انداز ‪ 1404‬س ــرانه پرس ــتار نس ــبت‬ ‫ب ــه تخ ــت بیمارس ــتانی به‌ص ــورت متوس ــط بای ــد ‪ 1.8‬و‬ ‫س ــرانه کادر پرس ــتاری نی ــز بای ــد ‪ 2.5‬باش ــد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه میانگین سـرانه پرسـتار نسـبت به‬ ‫ً‬ ‫تخـت در کشـور حـدودا یـک اسـت افـزود‪ :‬بـرای جبـران‬ ‫کمبـود پرسـتار در کشـور نیازمنـد حداقـل ‪ 150‬هـزار‬ ‫پرسـتار هسـتیم‪.‬‬ ‫معــاون پرســتاری وز یــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و آمــوزش‬ ‫پزشــکی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته حــدود ‪ 7‬هــزار‬ ‫پرســتار در نظــام پرســتاری جذب‌شــده گفــت‪ :‬علیرغــم‬ ‫اینکــه در ســایر سیســتم‌های اداری اجــازه جــذب‬ ‫نیــرو وجــود نــدارد‪ ،‬در سیســتم بهداشــت و درمــان‬ ‫حــدود ‪ 7‬هــزار پرســتار جــذب‌ شــده اســت کــه بســیار‬ ‫قابل‌مالحظــه اســت‪.‬‬ ‫حضرتـی در پاسـخ بـه اینکـه سـال‌ها از تبدیـل‬ ‫وضعیـت نیروهـای شـرکتی بـه قـراردادی در وزارت‬ ‫بهداشـت صحبـت می‌شـود درحالی‌کـه در بدنـه مرا کـز‬ ‫درمانـی نیروهایـی بـا بـاالی ‪ 15‬سـال سـابقه پرسـتاری‬ ‫بـا وضعیـت شـرکتی دیـده می‌شـود خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫شـرایط موجـود در کشـور به‌گونـه‌ای نیسـت کـه جـذب‬ ‫پرسـتار جدیـد ممکـن باشـد و هیـچ قولـی تاکنـون در‬ ‫ایـن راسـتا داده نشـده اسـت هرچنـد پیگیـر قـراردادی‬ ‫شـدن ایـن نـوع از نیروهـای پرسـتار در کشـور هسـتیم‪.‬‬ ‫وی همچنیـن در واکنـش بـه پاییـن بـودن حقـوق‬ ‫و مزایـای پرسـتاران در کشـور و مجبـور بـودن آن‌هـا‬ ‫بـه مشـغول شـدن در چنـد نوبـت‌کاری در مرا کـز‬ ‫بیمارسـتانی تصر یـح کـرد‪ :‬تنهـا توصیـه مـا بـه پرسـتاران‬ ‫شـرکتی کشـور‪ ،‬مشـغول شـدن در شـرکت‌هایی اسـت‬ ‫کـه تمـام حقـوق آن‌هـا همچـون پرسـتاران اسـتخدامی‬ ‫پرداخـت می‌شـود‪.‬‬ ‫طی حکمی از سوی رییس این نهاد؛‬ ‫معاون پرسـتاری وزیر بهداشـت با تاکید بر مشـغول‬ ‫شـدن پرسـتاران در شـرکت‌های معتبـر بیـان کـرد‪ :‬در‬ ‫شـرکت‌های معتبر وزارت بهداشـت نظارت بیشـتری بر‬ ‫نظام پرداخت حقوق و مزایا دارد و توصیه ما مشغول شدن‬ ‫پرستاران شرکتی در چنین سیستم‌هایی است‪.‬‬ ‫حضرتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت بــه جدیــت‬ ‫دنبــال اســتیفای حقــوق پرســتاران شــرکتی اســت‬ ‫یکــه مجلــس شــورای اســامی موافقــت و‬ ‫گفــت‪ :‬درصورت ‌‬ ‫ســازمان مدیر یــت و برنامه‌ر یــزی نیــز اعتبــار الزم را تــدارک‬ ‫ببینــد تبدیــل وضعیــت پرســتاران شــرکتی بــه حالــت‬ ‫اســتخدامی در دســتور کار وزارت بهداشــت قــرار خواهــد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکه باید امنیت شـغلی پرسـتاران‬ ‫در اولو یـت باشـد تصر یـح کـرد‪ :‬همـه مجموعـه دولـت و‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی در تلاش هسـتند تـا کمتریـن‬ ‫فشـار بـر پرسـتاران تحمیـل شـود و ارتقـای سلامت‬ ‫جامعـه مدنظـر قـرار بگیـرد‪.‬‬ ‫باامضای سند اقدام مشتر ک وزارتخانه های نیرو و ارتباطات صورت می گیرد‪◄ :‬‬ ‫ایجاد ‪ 100‬هزار فرصت شغلی با بهره گیری‬ ‫از ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫وزیر نیرو و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برای‬ ‫ایجاد اشتغال‪ ،‬رونق اقتصادی و افزایش بهره وری در‬ ‫حوزه های آب و برق با بهره‌گیری از ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬سند اقدام مشترکی را امضا کردند که‬ ‫براساس آن قرار است ‪100‬هزار فرصت شغلی در بستری‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات ایجاد شود‪.‬‬ ‫به‌ گزارش روابط عمومی وزارت نیرو‪ ،‬سند اقدام‬ ‫مشترک دو وزارتخانه در زمینه توسعه کاربردهای‬ ‫فناور ی‌های نوین فاوا (‪ )ICT‬در صنعت آب و برق‬ ‫با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو ومحمد جواد آذری‬ ‫جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در محل‬ ‫وزارت نیرو امضا شد‪.‬‬ ‫بر اساس این سند که برای توسعه کاربردهای‬ ‫فناوری های نوین ارتباطات و فناوری اطالعات در‬ ‫صنعت آب و برق تهیه و تدوین شده‪ ،‬ایجاد ‪ 100‬هزار‬ ‫فرصت شغلی در بستر فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫(‪ )ICT‬و در قالب ‪ 20‬هزار شرکت کسب و کار نوپا‪ ،‬یک‬ ‫هزار شرکت متوسط‪ 100 ،‬شرکت بزرگ و پنج شرکت‬ ‫بین المللی پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫با اجرای این سند‪ ،‬ضمن ایجاد فرصت های‬ ‫شغلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات صنعت‬ ‫برق‪ ،‬کنتورهای آب و برق‪ ،‬کلیدها‪ ،‬پست های برق و‬ ‫روشنایی معابر هوشمند می شود و میزان مصرف آب و‬ ‫برق کاهش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫براساس مطالعات انجام شده‪ ،‬اجرای آزمایشی‬ ‫◄‬ ‫شبکه هوشمند توزیع و مصرف آب و برق‪ ،‬توسعه‬ ‫ظرفیت مخابرات و انتقال داده برای کاربردهای هر‬ ‫دو حوزه نیرو و ‪ ICT‬با استفاده از زیرساخت های‬ ‫شبکه توزیع برق‪ ،‬راه اندازی و توسعه بازار الکترونیکی‬ ‫آب و برق با مشارکت بخش خصوصی و طراحی و‬ ‫راه اندازی آزمایشی پلتفرم دسترسی پذیری داده ها‬ ‫و خدمات حوزه آب و برق در اولویت قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫در این سند با مشخص شدن شاخص های‬ ‫رسیدن به اهداف در بخش های مختلف‪ ،‬اجرا‪،‬‬ ‫مدیریت و نظارت کالن آن برعهده معاونت های‬ ‫تخصصی مربوط در ‪ 2‬وزارتخانه خواهد بود و مجریان‬ ‫توسط شرکت ها و سازمان های ذیربط در دو وزارتخانه‬ ‫معرفی می شوند‪.‬‬ ‫معاون آموزشی‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫منصوب شد‬ ‫دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی به‌عنـــوان مع ــاون‬ ‫آموزشـــی جهاددانشـــگاهی منصـــوب شـــد و بـــا حف ــظ‬ ‫ســـمت‪ ،‬به‌عنـــوان سرپرســـت ســـازمان تجار ی‌ســـازی و‬ ‫فنـــاوری اشـــتغال دانش‌آموختـــگان منصـــوب گردی ــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی‪ ،‬در‬ ‫حکم ــی از س ــوی دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس ای ــن‬ ‫نه ــاد‪ ،‬دکت ــر محمدص ــادق بیجن ــدی ب ــه عن ــوان مع ــاون‬ ‫آموزشـــی جهاددانشـــگاهی منصـــوب گردیـــد‪.‬‬ ‫در بخشی از متن این حکم آمده است‪:‬‬ ‫«بــا عنایــت بــه تعهــد‪ ،‬شایســتگی و ســوابق ارزشــمند‬ ‫جنـــاب عالـــی در جهاددانشـــگاهی‪ ،‬بـــه موجـــب ای ــن‬ ‫حک ــم ب ــه عن ــوان «مع ــاون آموزش ــی جهاددانش ــگاهی» ب ــه‬ ‫م ــدت س ــه س ــال منص ــوب می‌گردی ــد‪».‬‬ ‫گفتنـــی اســـت‪ ،‬در حکمـــی دیگـــر از ســـوی دکت ــر‬ ‫طیب ــی‪ ،‬دکت ــر محمدص ــادق بیجن ــدی ب ــا حف ــظ س ــمت‬ ‫به‌عن ــوان «سرپرس ــت س ــازمان تجار ی‌س ــازی و فن ــاوری‬ ‫اشـــتغال دانش‌آموختـــگان» منصـــوب شـــد‪.‬‬ ‫*هفتـــه نامـــه بـــازارکار انتصـــاب شایســـته آقـــای دکت ــر‬ ‫محمـــد صـــادق بیجنـــدی را بـــه عنـــوان معـــاون آموزش ــی‬ ‫جهاددانشـــگاهی تبریـــک و تهنیـــت عـــرض نمـــوده ب ــرای‬ ‫ایشـــان موفقیـــت و ســـامتی ازخداونـــد متعـــال خواس ــتار‬ ‫اســـت‪.‬‬
‫اخبار استان‬ ‫‪4‬‬ ‫◄ کوتاه و گویا‬ ‫استخدام آقازادهها‬ ‫در شهرداری منوط به آزمون شد‬ ‫بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در گفتگو با مهر‪ ،‬در پاسخ به پرسشی‬ ‫در خصوص اینکه در این طرح مدیران از خویش گزینی منع شده اند و فرزندان آنها تنها از‬ ‫طریق آزمون های فراگیر می توانند به حوزه مسئولیت ها وارد شوند‪ ،‬آیا موارد گذشته نیز در‬ ‫دستور کار قرار می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬در قانون موارد گذشته پیش بینی نشده اما در این طرح قاعده‬ ‫حذف خویش گزینی و حضور در پست ها در صورت موفقیت در آزمون فراگیر است اما می‬ ‫توان انتشار موارد گذشته را در طرح پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫نمایشگاه و بازارچه های خوداشتغالی‬ ‫در کرمان راه اندازی میشود‬ ‫کارشــناس امــور بانــوان اداره کل تبلیغـ ـ ــات اسـ ـ ــامی کـ ـ ـ ـ ــرمان از راه انـ ـ ــدازی نــمایشـ ـ ــگاه‬ ‫و بازارچ ــه ه ــای خ ــود اش ــتغالی در اس ــتان کرم ــان خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر؛ طیب ــه محم ــدی پ ــی در دی ــدار ب ــا رئی ــس جمعی ــت بان ــوان فرهیخت ــه‬ ‫اســتان کرمــان از راه انــدازی نمایشــگاه و بازارچــه هــای خــود اشــتغالی در اســتان کرمــان خبــر‬ ‫داد و گف ــت‪ :‬ه ــم اکن ــون ای ــن ط ــرح در چن ــد شهرس ــتان اس ــتان از جمل ــه جیرف ــت‪ ،‬کهن ــوج و‬ ‫زرن ــد در ح ــال برگزاریس ــت‪.‬‬ ‫روزانه تا ‪ 300‬شغل جدید‬ ‫در مازندران محقق می شود‬ ‫اس ــتاندار مازن ــدران از پرداخ ــت تس ــهیالت ب ــه کار آفرین ــان ب ــه عن ــوان یک ــی از اقدام ــات‬ ‫موثــر و مهــم دولــت تدب ـ ـی ـ ـــر و ام ـ ـــید ب ـ ـــرای ایجــاد اشــتغال ن ـ ـــام ب ـ ـــرد و گ ـ ـ ـف ـ ـــت کـ ـــه روزان ـ ـــه‬ ‫‪ 150‬ت ـ ـ ــا ‪ 300‬تعه ــد اش ــتغال ب ــا پرداخ ــت ای ــن تس ــهیالت در اس ــتان عمل ــی م ــی ش ــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا ‪ ،‬محمــد اســامی در ســتاد چهلمیــن سالگ ـ ـ ـــرد پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫در س ــاری اف ــزود ‪ :‬ب ــرای ایج ــاد ای ــن تع ــداد ش ــغل ‪ 15‬ت ــا ‪ 30‬میلی ــارد ر ی ــال تس ــهیالت کارآفرین ــی‬ ‫بــه متقاضیــان واقعــی و کاربلــد در حــال پرداخــت اســت ‪.‬‬ ‫‪ ٢1‬هزار شغل جدید در البرز ایجاد می شود‬ ‫رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت اسـتان البـرز اعلام کـرد کـه امسـال ‪ 21‬هزار شـغل‬ ‫جدیـد در بخـش صنعـت اسـتان ایجـاد می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬جهانگیـر شـاهمرادی در جمـع خبرنـگاران افـزود‪ :‬طبـق برنامـه ر یـزی انجام‬ ‫شـده بـا ظرفیـت موجـود ایـن تعـداد اشـتغال جدیـد در اسـتان البـرز ایجـاد خواهد شـد‪.‬‬ ‫نخستین مدرسه کارآفرینی کشور‬ ‫در اصفهان تاسیس می شود‬ ‫رئیس پلیس فتای استان اصفهان‪:‬‬ ‫پلیس فتای اصفهان استخدام میکند‬ ‫رئیس پلیس فضای تولید و‬ ‫تبادل اطالعات استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬مجموعه پلیس فتای اصفهان‬ ‫از طريق برگزاری آزمون ورودی اوليه‬ ‫و ديگر مراحل استخدام و با رعایت‬ ‫شرایط عـ ـم ــوم ــی و اخـ ـت ــصاصی در‬ ‫مقطع افسری استخدام می‌کند‪.‬‬ ‫سـ ـی ــد مــصطفـ ـ ــی م ــرتض ــوی در‬ ‫گفت‌وگو با فارس در اصفهان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مجموعه پلیس فتای اصفهان‬ ‫از طریق برگزاری آزمون ورودی اولیه‬ ‫و دیگر مراحل استخدام و با رعایت‬ ‫شرایــط ع ـمــومــی و اخت ـ ـصــاصــی‬ ‫در مقطع افسری استخدام می‌کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬داوطلبان باید شرایط عمومی‬ ‫استخدام مانند اعتقاد و التزام عملی به دین‬ ‫مبین اسالم‪ ،‬التزام عملی به قانون اساسی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و اعتقاد به والیت‌ فقیه‪،‬‬ ‫تابعیت جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬عدم سابقه‬ ‫عضویت یا وابستگی خود و خانواده به احزاب‬ ‫و گروه‌های سیاسی معارض با نظام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬عدم عضویت یا وابستگی به‬ ‫احزاب و گروه‌های سیاسی در زمان تقاضای‬ ‫استخدام‪ ،‬عدم محکومیت به محرومیت از‬ ‫خدمات دولتی‪ ،‬نداشتن سوءپیشینه کیفری‪،‬‬ ‫عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن سالمت و‬ ‫توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد‬ ‫نظر را داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬شرایط اختصاصی‬ ‫استخدام داشتن مدرک تحصیلی لیسانس‪ ،‬فوق‌‬ ‫لیسانس و دکتری در رشته‌های مهندسی فناوری‬ ‫اطالعات با گرایش‌های طراحی و تولید نرم‌افزار‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬مهندسی برق با گرایش مخابرات امن‬ ‫و رمزنگاری‪ ،‬مهندسی کامپیوتر با گرایش‌های‬ ‫نرم‌افزار‪ ،‬هوش مصنوعی و رباتیک‪ ،‬شبکه‌های‬ ‫کامپیوتری‪ ،‬معماری سیستم‌های کامپیوتری‪،‬‬ ‫رایانش امن و از دانشگاه‌های دولتی و آزاد است‪.‬‬ ‫وی حداکثر سن برای مقطع کارشناسی را‬ ‫‪ 22‬سال‪ ،‬کارشناسی ارشد ‪ 24‬سال و دکتری ‪28‬‬ ‫نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد‪:‬‬ ‫اولویت بخشی به استخدام بومی ها‬ ‫راهکار رفع مشکل بیکاری در خوزستان‬ ‫رئیس نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین گفت‪ :‬نخستـ ـ ــین مـ ـ ــدرسـ ــه ک ـ ــارآفرینی‬ ‫در کشور با رویکرد تربیت نیروی انسانی کارآمد و فعال در اصفهان تاسیس و راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مجتبی مالاحمدی افزود‪ :‬این مدرسه‪ ،‬ویژه پسران و با ظرفیت پذیرش‬ ‫حدود ‪ 100‬دانش آموز قرار است از ابتدای مهرماه از پایه ابتدایی فعالیت خود را در ناحیه ‪5‬‬ ‫آموزش و پرورش اصفهان آغاز کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این راستا تمام رایزنی ها با آموزش و پرورش انجام شده است افزود‪:‬‬ ‫تربیت نیروی انسانی خالق‪ ،‬متخصص‪ ،‬کارآفرین‪ ،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬آینده نگر‪ ،‬فعال و نوآور‬ ‫از اهداف این مدرسه است‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۰۰۰‬نفر در آذربایجان شرقی‬ ‫بیمه بیکاری دریافت می کنند‬ ‫مدی ــر کل تأمی ــن اجتماع ــی آذربایج ــان ش ــرقی گف ــت‪ ۱۲۰۰۰ :‬نف ــر در اس ــتان بیم ــه بی ــکاری‬ ‫دریاف ــت م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬جعف ــر سمس ــاری در دی ــدار ام ــام جمع ــه تبر ی ــز ب ــا کارکنـ ـ ــان و مدی ــران‬ ‫تامی ــن اجتماع ــی اس ــتان اب ــراز داش ــت‪ :‬تع ــداد مق ــرری بگی ــران بیم ــه بی ــکاری در اس ــتان ‪١٢‬‬ ‫هــزار نفــر اســت کــه ماهانــه ‪ ١٥‬میلیــارد تومــان از بابــت مقــرری بیمــه بیــکاری پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫ماهانه ‪ ۵‬میلیارد تومان مقرری بیمه‬ ‫بیکاری در گلستان پرداخت می شود‬ ‫معــاون اداری مالــی تأمیــن اجتماعــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ماهانــه پنــج میلیــارد تومــان‬ ‫مقــرری بیمــه بیــکاری در گلســتان پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬عل ــی اصغ ــر جالل ــی‪ ، ،‬در هفت ــاد و هش ــتمین جلس ــه علن ــی ش ــورای‬ ‫اســامی شــهر گــرگان اظهــار کــرد‪ ۲۴۴ :‬هــزار بیمــه شــده تأمیــن اجتماعــی در گلســتان دار یــم‪.‬‬ ‫پرورش میگو در اشتغال جزیره‬ ‫تحول ایجاد میکند‬ ‫فرمانــدار شهرســتان قشــم گفــت‪ :‬رونــق پــرورش میگــو در کنــار رعایــت مســائل زیســت محیطــی‬ ‫و به ــره گرفت ــن از نظ ــرات کارشناس ــی‪ ،‬م ــی توان ــد بخ ــش اعظ ــم مش ــکالت بی ــکاری را در‬ ‫شهرس ــتان را برط ــرف و در اش ــتغال آن تح ــول ایج ــاد کن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا‪ ،‬علیرض ــا نص ــری در جلس ــه بررس ــی و برن ـ ـ ـ ــامه ر ی ـ ـ ـ ــزی طـ ـ ــرح ت ـ ـ ـ ــدوین‬ ‫برنام ــه مدیر ی ــت جام ــع ت ــاالب بی ــن الملل ــی خورخ ــوران قش ــم اف ــزود‪ :‬بای ــد طراح ــی علم ــی‬ ‫اقتص ــاد را ب ــه ص ــورت س ــازگار ب ــا ش ــاخص ه ــای محی ــط زیس ــتی توس ــعه داد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــرای جلوگی ــری از قاچ ــاق بای ــد از ظرفی ــت ه ــای مناط ــق ب ــرای ایج ــاد‬ ‫ش ــغل س ــود ب ــرد‪ ،‬ادام ــه داد‪ :‬ب ــا حف ــظ مالحظ ــات زیس ــت محیط ــی م ـ ـ ـ ــی ت ـ ـ ـ ــوان از وجـ ـ ــود‬ ‫مناب ــع طبیع ــی ب ــرای رون ــق اقتص ــادی اس ــتفاده ک ــرد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم خوزســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری‬ ‫گفــت‪ :‬ادامــه سیاســت یکســان بینــی کشــور در اســتخدام‬ ‫هــای خوزســتان باعــث افزایش بیــکاری بومی ها می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬آیــت اهلل محســن حیــدری‬ ‫در ســومین همایــش تجلیــل از صنعتگــران نمونــه‬ ‫منطقــه آزاد ارونــد بــر لــزوم اولو یــت بخشــی بــه کارگیــری‬ ‫نیروهــای بومــی تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬در ســایر اســتان ها‬ ‫ایجاد ساالنه ‪ ۳۰۰‬هزار شغل با اجرای طرح ملی باز آفرینی شهری‬ ‫دبیــر ســتاد ملــی بــاز آفرینــی شــهری گفــت‪ :‬بــا‬ ‫اجــرای طــرح ملــی بــاز آفـ ــر یـ ـ ــنی ش ـهـ ــری ســاالنـ ــه‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار شــغل ایجــاد می‌شــود‪ ۳۰۷ .‬طــرح روبنایــی‬ ‫و ز یــر بنایــی در قالــب ایــن طــرح ملــی از اول خــرداد‬ ‫‪ ۹۷‬اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما‪ ،‬عشــایری‬ ‫در اســتودیو خبــر‪ 21‬شــبکه یــک ســیما افــزود‪ :‬در‬ ‫قالــب ایــن طــرح هــا یــک میلیــون متــر مربــع مدرســه‪،‬‬ ‫درمانــگاه‪ ،‬ورزشــگاه و فضــای ســبز ایجــاد می‌شــود‬ ‫و ‪ 350‬کیلومتــر شــبکه آب و فاضــاب و روشــنایی‬ ‫احــداث خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وزارت راه و شهرســازی اراضــی ملــی را‬ ‫در ‪ 21‬اســتان در اختیــار اجــرای طــرح ملــی بــاز آفرینــی‬ ‫شــهری قــرار داده اســت و مقدمــات ســاخت ‪ 11‬هــزار‬ ‫واحــد مســکونی توســط توســعه گــر هــا و بیــش از چهــار‬ ‫هــزار واحــد توســط شــهرداری هــا مهیــا شــده اســت ‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد ملــی بــاز آفرینــی شــهری افــزود‪ :‬در‬ ‫اجـ ـ ــرای طـ ـ ــرح ملـ ــی بـ ــاز آفـ ــر یـ ـ ــنی شـ ــهری سـ ــاالنه‬ ‫‪ 100‬هــزار واحــد و در پنــج ســال ‪ 500‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی با اســتفاده از تســهیالت ســاخته خواهد شد‪.‬‬ ‫عشــایری گفــت ‪ :‬خر یــداران مســکن اولــی در ایــن‬ ‫طــرح از تســهیالت ‪ 6‬درصــدی برخــوردار می‌شــوند و‬ ‫دو هــزار و ‪ 500‬میلیــارد تومــان تســهیالت هــم از محــل‬ ‫منابــع اداره شــده بــه ســازندگان پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اجــرای طــرح ملــی بــاز آفرینــی‬ ‫شــهری ســاالنه ‪ 300‬هــزار شــغل ایجــاد می‌شــود‪.‬‬ ‫تخلف پیمانکاران محرز شد‬ ‫ساماندهی شغلی ناظران ایستگاههای بیآرتی‬ ‫اسـتاندار مازندران راه اندازی شـهرکهای تخصصی صنعتی را در اسـتان ضروری برشـمرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬محمـد اسلامی در نشسـت بـا کارآفرینـان اسـتان بـا اشـاره ب ـ ـ ــه نـ ـب ـ ـ ــود‬ ‫شـهرک های تخصصی در اسـتان خواهان ایجاد شـهرکهای تخصصی و صنفی در اسـتان شـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه مشـکالت زیسـت محیطـی و بهداشـتی واحدهـای صنعتـی اسـتان‪ ،‬ایجـاد‬ ‫شـهرکهای تخصصـی را در رفـع ایـن مشـکالت مهـم برشـمرد و گفـت‪ :‬در حـال حاضـر بـه دلیـل‬ ‫نبـود شـهرکهای تخصصـی‪ ،‬واحدهـای تولیـدی بـدون توجـه بـه نـوع کارکردشـان در مناطـق‬ ‫مختلـف پراکنـده هسـتند‪.‬‬ ‫رییـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی کردسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه‬ ‫‪ ۵‬هـزار و ‪ ۱۴۱‬نفـر عضـو ایـن سـازمان هسـتند‪ ،‬گفـت‪ ۱۴ :‬درصـد اعضـای ایـن سـازمان بیـکار‬ ‫مطلـق هسـتند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬عابـد احمـدی ‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن سـازمان در حـال حاضر بالـغ بر ‪ ۲۲۰‬هـزار نفر در‬ ‫سـطح کشـور و در اسـتان کردسـتان هم ‪ ۵‬هزار و ‪ ۱۴۱‬نفر عضو دارد‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرد‪ :‬از ‪ ۵‬هـزار و ‪ ۱۴۱‬نفـر عضـو سـازمان ‪ ۴‬هـزار و ‪ ۲۳۰‬نفـر شاغ ـ ـ ــل ان ـ ــد و تن ــها‬ ‫‪ ۱۴‬درصـد از اعضـای سـازمان بیـکار مطلـق هسـتند‪.‬‬ ‫یــک قاعــده حکیمانــه اتخــاذ شــده کــه بــا راه انــدازی‬ ‫هــر واحــد صنعتــی ‪ ۵۰‬درصــد نیروهــا از میــان مــردم‬ ‫شهرســتان و ‪ ۳۰‬درصــد از اســتان تامیــن مــی شــود و‬ ‫حــدود ‪ ۲۰‬درصــد را ســهمیه نیروهــای دیگــر اســتان هــا‬ ‫در ن ـ ـظـ ـ ــر مـ ـ ــی گ ـیــرنـ ــد کـ ــه این رو یـ ــه در خــوزس ـتـ ــان‬ ‫بــه صــورت برعکــس اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــه عنــوان نمونــه نحــوه صحیــح اســتخدام هــا‬ ‫در خرمشــهر و آبــادان را تشــریح کــرد و توضیــح داد‪ :‬در‬ ‫بــه کار گیــری نیــرو مرحلــه نخســت بایــد از میــان مــردم‬ ‫آبــادان و خرمشــهر نیــرو جــذب شــود و بــه کارگیــری از‬ ‫میــان ســایر شهرســتان هــای اســتان و دیگــر اســتان هــا‬ ‫در مراحــل بعــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫نماینــده خوزســتان در مجلــس خبرگـ ــان ره ـبـ ــری‬ ‫بــا بیــان اینکــه ادامــه یکســان بینــی کشــور بــرای‬ ‫اســتخدام در خوزســتان بــر خیــل بیــکاران ایــن اســتان‬ ‫خواهــد افــزود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬طبــق آمــار موجــود نــرخ‬ ‫بیــکاری در کشــور حــدود ‪ ۱۲.۵‬درصــد اســت در حالی‬ ‫کــه ایــن رقــم بــرای اســتان خوزســتان حــدود ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫و تقریبــا دو برابــر کشــور اســت کــه در برخــی شهرســتان‬ ‫هــای اســتان بــه ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۴۵‬درصــد هــم مــی رســد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه شــرایط زندگــی مــردم خوزســتان‬ ‫بــه و یــژه شهرســتان هــای مــرزی همچــون آبــادان و‬ ‫خرمشــهر را ادامــه جنــگ زدگــی نامیــد و از تحمیــل‬ ‫جنگــی دیگــر از ســوی مافیــای آب بــه ایــن مــردم خبــر‬ ‫داد و بیــان کــرد‪ :‬مــردم خوزســتان بــه و یــژه مــردم آبــادان‬ ‫و خرمشــهر بعــد از ‪ ۳۰‬ســال هنــوز گرفتــار جنگنــد و‬ ‫در گیــر شــدن آنهــا بــا جنگــی دیگــر کــه بــا انتقــال آب‬ ‫خوزســتان‪ ،‬باعث خشــک شــدن آب کارون و رســیدن‬ ‫شــوری آب آبــادان و خرمشــهر بــه ای‪.‬سـ ــی ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫شــده؛ فاجعــه ای اســت کــه از ســوی مافیــای آب بــه‬ ‫خوزســتان تحمیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫آیــت اهلل حیــدری بــر لــزوم توجــه بــه مشــکالت و‬ ‫شــرایط مــردم اســتان بــه و یــژه مرزنشــینان تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬مرزنشــینان بــه نمایندگــی از هــم وطنــان خــود از‬ ‫کشــور حمایــت مــی کننــد همانطــور کــه در دوران دفــاع‬ ‫مقــدس ‪ ۱۰‬درصــد از شــهدا بــه خوزســتان تعلــق داشــت‬ ‫ایــن در حالــی بــود کــه تنهــا پنــج درصــد جمعیــت‬ ‫کشــور خوزســتانی بودنــد‪.‬‬ ‫دبیر ستاد ملی باز آفرینی شهری عنوان کرد‬ ‫شهرکهای صنعتی تخصصی‬ ‫در مازندران ایجاد شود‬ ‫‪ ۱۴‬درصد اعضای نظام مهندسـی‬ ‫کشاورزی کردسـتان بیکارمطلق هستند‬ ‫سال دانست و ادامه داد‪ :‬در صورت‬ ‫داشتن کارت پایان خدمت ‪ 2‬سال‬ ‫به سن استخدامی افزوده می‌شود ‪،‬‬ ‫به سن بسیجیان با عضویت فعال و‬ ‫اعضاء پلیس افتخاری ‪2‬سال افزوده‬ ‫می‌شود ‪ ،‬به خانواده شهدا‪ ،‬جانبازان‪،‬‬ ‫نخبگان و استعداد برتر‪ ،‬دارا بودن‬ ‫مقامات برتر کشوری و بین‌المللی‬ ‫مرتبط‪ ،‬خانواده کارکنان نیروهای‬ ‫مسلح و حافظان کل قرآن کریم ‪2‬‬ ‫سال به سن استخدامی افزوده و‬ ‫داوطلبانی که بستگان درجه‌ یک و دو‬ ‫شهدا( پدر‪ ،‬مادر‪ ،‬برادر‪ ،‬خواهر‪ ،‬همسر‬ ‫و فرزند) هستند از ‪ 5‬سال تسهیالت‬ ‫سنی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫مرتضوی خاطرنشان کرد‪ :‬داوطلبان باید‬ ‫آمادگی خدمت در سراسر کشور را داشته باشند‪،‬‬ ‫ثبت‌نام از داوطلبان به‌صورت بومی خواهد‬ ‫بود‪ ،‬داشتن گواهینامه رانندگی پایه دوم و یا‬ ‫سوم برای داوطلبان الزامی است و دوره آموزش‬ ‫پذیرفته‌شدگان شبانه‌روزی و مدت آن تابعه‬ ‫مقررات خاص خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اذعان داشت‪ :‬مهلت ث ـب ـ ـ ـت‌نـ ـ ــام تا‬ ‫‪ 5‬مردادماه است و داوطلبان می‌توانند روزهای‬ ‫شنبه‪ ،‬دوشنبه و چه ــارشــنبه از ساعـ ــت‪ 9‬الــی‪ 11‬به‬ ‫پلیس فتای اصفهان به آدرس اصفهان‪ ،‬خیابان‬ ‫قائمیه‪ ،‬کوچه فضیلت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ب ــا ورود اداره کل بازرس ــی کار وزارت کار‪،‬‬ ‫نابس ــامانی ش ــغلی کارکن ــان ایس ــتگاه‌های‬ ‫س ــامانه‌های تن ــدروی پایتخ ــت م ــورد بررس ــی ق ــرار‬ ‫گرفــت ومقــرر شــد ایــن کارکنــان تحــت پوشــش طــرح‬ ‫طبق ــه بن ــدی مش ــاغل ق ــرار گیرن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬اواخ ــر س ــال گذش ــته خبرگ ــزاری‬ ‫مه ــر در گزارش ــی میدان ــی ب ــه بررس ــی مش ــکالت‬ ‫ش ــاغالن «ایس ــتگاه‌های اتوبوس‌ه ــای س ــامانه‌های‬ ‫تنــدرو» در پایتخــت پرداخــت و بــا مراجعــه بــه یکــی از‬ ‫پایانه‌ه ــای ای ــن خط ــوط ب ــه عن ــوان نی ــروی متقاض ــی‪،‬‬ ‫شــرایط جــذب را از مســئول جــذب نیــروی کار جویــا شــد‬ ‫ت ــا صح ــت اطالع ــات دریافت ــی و ادعاه ــای نیروه ــای‬ ‫ش ــاغل در ای ــن ایس ــتگاه‌ها ثاب ــت ش ــود‪.‬‬ ‫نتای ــج ای ــن گ ــزارش میدان ــی حکای ــت از آن‬ ‫داش ــت ک ــه نداش ــتن مرخص ــی اس ــتحقاقی‪،‬‬ ‫مرخصــی بــدون حقــوق‪ ،‬دســتمزد ثابــت بــدون توجــه‬ ‫بــه کارکــرد در روزهــای تعطیــل و محرومیــت از عیــدی‬ ‫و پ ــاداش پای ــان س ــال از جمل ــه تخلف ــات آش ــکار‬ ‫ش ــرکت‌های پیمان ــکاری س ــامانه ه ــای ب ــی آر ت ــی‬ ‫در قب ــال کارکن ــان حاض ــر و ناظ ــر در ایس ــتگاه‌ها ب ــود‪.‬‬ ‫در همیــن زمینــه علــی مظفــری‪ ،‬مدیــر کل بازرســی‬ ‫کار وزارت کار و دبیــر شــورای عالــی حفاظــت فنــی در‬ ‫گفتگ ــو ب ــا مه ــر در خص ــوص نتیج ــه پیگیری‌ه ــای ‪۴‬‬ ‫ماه ــه ب ــرای س ــاماندهی وضعی ــت ش ــغلی «عام ــان‬ ‫کنت ــرل بلی ــت» خط ــوط ب ــی آر ت ــی گف ــت‪ :‬پ ــس از‬ ‫اع ــزام بازرس ــان کار و دریاف ــت اطالع ــات میدان ــی‬ ‫از وضعی ــت ش ــغلی ای ــن گ ــروه از ش ــاغالن‪ ،‬ب ــر‬ ‫اس ــاس نتیج ــه گزارش ــات دریافت ــی تخلفات ــی توس ــط‬ ‫ش ــرکت پیمان ــکار مح ــرز ش ــد ک ــه در نهای ــت طب ــق‬ ‫آخری ــن گ ــزارش دریافت ــی مق ــرر ش ــد طب ــق قان ــون کار‪،‬‬ ‫انجمــن صنفــی بــرای ایــن کارگــران تشــکیل شــود کــه‬ ‫مقدم ــات تش ــکیل آن در ح ــال انج ــام اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬همچنی ــن ق ــرار اس ــت مش ــکالت‬ ‫مر ب ــوط ب ــه حفاظ ــت فن ــی و بهداش ــت کار کارگ ــران‬ ‫ب ــی آر ت ــی در قال ــب تش ــکیل کمیت ــه «آیی ــن نام ــه‬ ‫حفاظ ــت فن ــی و بهداش ــت کار کارگ ــران» رف ــع ش ــود‪.‬‬ ‫ع ــاوه ب ــر ای ــن مق ــرر ش ــد از ط ــرف پیمان ــکار‪ ،‬ف ــرد‬ ‫صاحــب صالحیــت بــه عنــوان مســئول ایمنــی انجــام‬ ‫وظیف ــه کن ــد‪.‬‬ ‫مدی ــر کل بازرس ــی کار وزارت کار اف ــزود‪ :‬ضم ــن‬ ‫اینک ــه ش ــرکت پیمان ــکار ف ــرم گواه ــی طبق ــه بن ــدی‬ ‫مش ــاغل را دریاف ــت ک ــرده و ق ــرار اس ــت کارگ ــران‬ ‫مش ــمول ط ــرح طبق ــه بن ــدی مش ــاغل ش ــوند‪.‬‬ ‫مظف ــری تاکی ــد ک ــرد‪ :‬ای ــن آخری ــن گزارش ــی اس ــت‬ ‫ک ــه ب ــا پیگی ــری ه ــای انج ــام ش ــده از ش ــرکت‌های‬ ‫پیمان ــکاری مرتب ــط ب ــا خط ــوط ب ــی آر ت ــی دریاف ــت‬ ‫ش ــد و اداره کار ش ــمال ش ــرق ته ــران نی ــز پیگی ــر رف ــع‬ ‫نواق ــص از طری ــق م ــوارد ابالغ ــی ب ــه کارفرم ــا اس ــت ت ــا‬ ‫نس ــبت ب ــه رف ــع مش ــکالت ای ــن ش ــاغالن ب ــه زودی‬ ‫اق ــدام ش ــود‪.‬‬ ‫دبی ــر ش ــورای عال ــی حفاظ ــت فن ــی سراس ــر کش ــور‬ ‫تاکی ــد ک ــرد‪ :‬تم ــام مش ــکالت ای ــن ش ــاغالن از جمل ــه‬ ‫مرخص ــی ه ــای ب ــدون حق ــوق و قرارداده ــای کار آنه ــا‬ ‫ب ــا اج ــرای ط ــرح طبق ــه بن ــدی مش ــاغل در قال ــب ف ــرم‬ ‫اس ــتاندارد مش ــاغل تعر ی ــف م ــی ش ــود و ب ــه کارفرم ــا‬ ‫نی ــز رعای ــت الزام ــات قان ــون کار اب ــاغ ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت محیط زیست‪:‬‬ ‫امسال ‪ 300‬محیط بان در کشور‬ ‫استخدام می شوند‬ ‫فرمانده یگان حفاظت محیط زیست سازمان محیط زیست با اشاره‬ ‫به اهمیت تبدیل دانشکده محیط زیست به دانشکده محیط بانی برای‬ ‫تربیت نیروی محیط بان متخصص‪ ،‬گفت‪ :‬در نظر داریم امسال ‪300‬‬ ‫محیط بان در کشور استخدام کنیم‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایرنـــا‪ ،‬ســـرهنگ جمشـــید محبـــت خانـــی در‬ ‫نشس ــتی ب ــه مناس ــبت روز محی ــط ب ــان اف ــزود‪ :‬محی ــط بانان ــی ک ــه‬ ‫در آزم ــون اس ــتخدامی موف ــق م ــی ش ــوند بای ــد دوره ه ــای کاردان ــی ت ــا‬ ‫کارشناســـی را بگذراننـــد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬محیط بانان مانند نیروی انتظامی صاحب درجه‬ ‫می شوند که از محیط دار سوم شروع و به ارشد محیط داری می رسد که‬ ‫نقش مستقیمی در میزان حقوق و پست سازمانی دارد‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت‪ :‬در نطر داریم امسال‬ ‫‪ ٣٠٠‬محیط بان را استخدام کنیم که ازمون انها به صورت متمرکز از سوی‬ ‫سازمان سنجش برگزار می شود‪ ،‬در مرحله اول ‪ ٦٠٠‬نفر پذیرفته می شوند و‬ ‫ار میان انها با برگزاری مصاحبه ‪ ٣٠٠‬نفر انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان‪:‬‬ ‫تخلفی در استخدامیهای‬ ‫علوم پزشکی کردستان‬ ‫انجام نشده است‬ ‫در بهار سال جاری نمایندگان استان طی اعتراضاتی تحت عنوان‬ ‫«استخدامی‌های غیرقانونی دانشگاه علوم پزشکی کردستان را به صورت‬ ‫جدی از طریق وزیر پیگیری می‌کنیم» نسبت به استخدامی‌های اخیر‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کردستان واکنش نشان دادند‪ ،‬امری که سیامک‬ ‫واحدی‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان آن را تنها طرح سئوال‬ ‫از جانب نمایندگان خطاب کرده و عالوه بر رد آن اعالم می‌کند‪ :‬از‬ ‫نمایندگان درخواست می‌شود که اگر مدرکی دال بر این ادعا دارند در‬ ‫چارچوب قانون ارائه دهند تا برخوردهــای قانــونــــی الزم بــــا مــــتــــخلفـــان‬ ‫در امر استخدامی‌ها لحاظ شود‪.‬‬ ‫سیامک واحدی در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬در پاسخ به این‌که آیا ادعای‬ ‫نمایندگان در خصوص استخدام و به‌کارگیری نیروهای علوم پزشکی‬ ‫خارج از چارچوب قانون‪ ،‬را می‌پذیرید؟ با اشاره به این‌که باید توجه‬ ‫داشت که دانشگاه علوم پزشکی به چهار روش اقدام به جذب نیرو‬ ‫می‌کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نخستین روش امتحانی است که از طریق سازمان‬ ‫سنجش برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جذب نیروهای تبصره‌ای‪ ،‬جذب نیرو به‌صورت شرکتی‬ ‫و قرارداد خرید خدمت دیگر روش‌های به‌کارگیری نیرو در بدنه علوم‬ ‫پزشکی کردستان است‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان این‌که پس از اعالم‬ ‫تخلف از جانب نمایندگان استان در خصوص استخدامی‌های علوم‬ ‫پزشکی استان‪ ،‬هیچ موردی کشف نشد‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی که فردی‬ ‫غیر از این را احتمال می‌دهد می‌تواند با ارائه سند و مدرک خود به واحد‬ ‫نظارت دانشگاه علوم پزشکی نسبت به پیگیری این موضوع اقدام کند‪.‬‬ ‫وی با ذکر این‌که هیچ‌کدام از کسانی که در دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫صاحب امضاء و حق هستند‪ ،‬خالف قانون و خالف مصالح کشوری‬ ‫گام برنمی‌دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به دلیل آمار باالی بیکاری در استان زمانی‬ ‫که استخدامی اعالم می‌شود‪ ،‬تنها بخشی از این جمعیت بیکار جذب‬ ‫می‌شوند و این امر خود دستاویزی برای راه‌اندازی موجی از اعتراضات‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫واحدی اعالم تخلف در استخدامی را از جانب برخی افراد‬ ‫غرض‌ورزانه قلمداد کرد و ادامه داد‪ :‬این امر بدان خاطر است که تا کنون‬ ‫دانشگاه زیر بار هیچ حرف زوری نرفته است‪.‬‬ ‫وی با تأ کید بر این‌که دانشگاه علوم پزشکی پاسخ‌گوی تمام‬ ‫معترضین و اصحاب رسانه در خصوص شفاف‌سازی در این حوزه‬ ‫است‪ ،‬یادآور شد‪ :‬استخدامی‌های دانشگاه علوم پزشکی بر اساس نتایج‬ ‫آزمون و با بازرسی و حراست سازمان دیوان محاسبات اداری‪ ،‬دادگستری‬ ‫و دانشگاه صورت گرفته است‪.‬‬ ‫مشاغل مرتبط با خودرو‬ ‫در اهواز تجمیع می شوند‬ ‫مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری اهواز گفت‪:‬‬ ‫مشاغل مرتبط با خودرو با هماهنگی های صورت گرفته با مسکن و راه و‬ ‫شهرسازی اهواز در یک مکان تجمیع خواهند شد‪.‬‬ ‫صولت احمدی در گفتگو با مهر اظهار کرد‪ :‬در خصوص کنترل و‬ ‫نظارت بر قیمت های میوه و تره بار این سازمان جایگاه قانونی ندارد و‬ ‫قیمت میوه و تره بار توسط کمیته تعیین قیمت و نرخ گذاری با عضویت‬ ‫نمایندگان بار فروشان‪ ،‬خرده فروشان و انجمن حمایت از مصرف‬ ‫کنندگان انجام می شود؛ نظارت بر قیمت ها نیز با اتاق اصناف و صنعت‬ ‫و معدن است که اگر تخلفی صورت گیرد به تعزیرات گزارش می شود‪.‬‬ ‫تاسیس شهرک صنعتی‬ ‫در «سواحل مکران»‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک با اشاره به تاسیس شهرک صنعتی‬ ‫در سواحل مکران‪ ،‬گفت‪ :‬این شهرک صنعتی به زودی فعالیت خود را در‬ ‫حوزه صنایع پایین دستی نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی آغاز می کند‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی ایــران‪ ،‬صــادق نــجــفی بــا اشــاره‬ ‫به اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای توسعه‬ ‫سواحل مکران و اقدام عملی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد‬ ‫مقاومتی سعی در توسعه صنعتی این ناحیه دارد‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬شهرک‬ ‫صنعتی تخصصی صنایع دریایی در بندرعباس تاسیس شده است و به‬ ‫زودی شهرک صنعتی در سواحل مکران ایجاد می شود‪.‬‬
‫ویژه‬ ‫استفاده از امکانات جهاددانشگاهی‬ ‫جهت کمک برای ایجاد‬ ‫یک‌میلیون فرصت شغلی‬ ‫دکت ــر طیب ــی در ای ــن بازدی ــد ضم ــن‬ ‫تقدی ــر از فعالیت‌ه ــای ای ــن مرک ــز در‬ ‫ح ــوزه اش ــتغال ب ــه اس ــتفاده از ت ــوان جه ــاد‬ ‫دانش ــگاهی جه ــت کم ــک ب ــه برنامه‌ه ــای‬ ‫اش ــتغال‌زایی دول ــت تأ کی ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫وی بابی ــان اینک ـ ـ ـ ــه ب ــا توج ـ ـ ـ ــه ب ــه‬ ‫برنامه‌ه ـ ـ ـ ــای دول ـ ـ ـ ــت ب ــرای ایج ــاد‬ ‫یک‌میلی ــون فرص ــت ش ــغلی درس ــال‬ ‫ج ـ ـ ـ ــاری می‌ت ـ ـ ـ ــوان ب ــا امکان ـ ـ ـ ــات‬ ‫جهاددانش ــگاهی در سراس ــر کش ــور‬ ‫اقدام ــات مؤث ــری در ای ــن ح ــوزه ایف ــا ک ــرد‬ ‫ب ــا ذک ــر مثال ــی ب ــه ط ــرح مش ــاغل خانگ ــی‬ ‫اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪ :‬اج ـ ـ ـ ــرای ط ــرح‬ ‫پایل ــوت ای ــن ط ـ ــرح ب ــا هـمـ ــکاری جـهـ ــاد‬ ‫دانـشگـاهـ ــی در ‪ 9‬اس ــتان می‌توان ــد نمون ــه‬ ‫خوب ــی از این‌گون ــه اقدام ــات باش ــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دکتر طیبی با حضور در مرکز اطالع‌رسانی بازارکار جهاددانشگاهی تأکید کرد‪:‬‬ ‫لزوم استفاده از توان جهاددانشگاهی‬ ‫جهت کمک به برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت‬ ‫دوره ه ــا همچ ــون تربی ــت کم ــک‬ ‫مربی‌‪،‬مر ب ــی‪ ،‬مس ــوول فن ــی و موس ــس‬ ‫مهدک ــودک ک ــه ب ــا هم ــکاری بهزیس ــتی‬ ‫اس ــتان ته ــران برگ ــزار می‌ش ــود ت ــا کن ــون‬ ‫فرا گی ــران بس ــیاری تربی ــت ش ــده‌اند‪.‬‬ ‫کاهش هزینه تبادل نیروی کار‬ ‫با کاریابی بازارکار‬ ‫ریی ــس مرک ــز اطالع‌رس ــانی ب ــازارکار‬ ‫جهاددانشگ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهی ب ــا اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره‬ ‫ب ــه اینک ــه ای ــن مرک ــز پ ــس از انتش ــار‬ ‫نش ــریه و پای ــگاه اینترنت ــی ب ــازارکار و‬ ‫مرک ــز آموزش‌ه ــای تخصص ــی‪ ،‬ب ــه‬ ‫منظ ــور کام ــل نم ــودن حلق ــه اش ــتغال‬ ‫کارجو ی ــان ب ــا کس ــب مج ــوز از وزارت‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اق ــدام‬ ‫ب ــه راه‌ان ــدازی مرک ــز مش ــاوره ش ــغلی و‬ ‫کار یاب ــی داخل ــی غیردولت ــی ب ــازارکار‬ ‫ک ــرد عن ــوان ک ــرد‪ :‬مرک ــز مش ــاوره ش ــغلی‬ ‫و کار یاب ــی ب ــازارکار ب ــا توج ــه ب ــر ش ــرح‬ ‫وظای ــف و آیین‌نامه‌ه ــای مص ــوب‬ ‫وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫ت ــاش دارد ت ــا هزینه‌ه ــای تب ــادل‬ ‫نی ــرو ی انس ــانی را در ب ــازارکار ب ــه‬ ‫حداق ــل رس ــانده و زمین ــه آش ــنایی‬ ‫کارفرمای ــان ب ــا کارجو ی ــان موردنی ــاز‬ ‫خ ــود را در کوتاه‌تر ی ــن م ــدت فراه ــم‬ ‫کن ــد‪.‬‬ ‫و ی ادام ــه داد‪ :‬در ح ــال حاض ــر‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه سیاسـ ـت‌های دول ــت‬ ‫در وا گ ــذاری ام ــور غی ــر حا کمیت ــی‬ ‫ب ــه بخ ــش غیردولت ــی بخش ــی از‬ ‫وظای ــف وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماع ــی در زمین ـ ـ ـ ـ ـ ــه ثبت‌ن ــام و‬ ‫تش ــکیل پرون ــده از متقاضی ــان بیم ــه‬ ‫بی ــکاری در مرک ــز مش ــاوره ش ــغلی و‬ ‫کار یاب ــی داخل ــی غیردولت ــی ب ــازارکار‬ ‫انج ــام می‌ش ــود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬بازار کار‪/‬محمدرضا مرزبان‬ ‫ضرورت انتشار نشریه بازارکار توسط‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫در بخ ــش دیگ ــری از ای ــن بازدی ــد‬ ‫مهن ـ ـ ـ ــدس سـ ـ ـ ـ ــید کاظ ــم حسی ـ ـ ـ ــنی‪،‬‬ ‫ریی ــس مرک ــز اطالع‌رس ــانی ب ــازارکار‬ ‫جهاددانش ــگاهی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ب ــاال‬ ‫رفت ــن ن ــرخ بی ــکاری جوان ــان و افزای ــش‬ ‫تع ــداد فارغ‌التحصی ــان جو ی ــای کار‬ ‫و نب ــود مرک ــزی ک ــه بتوان ــد اطالع ــات‬ ‫فرصت‌ه ــای ش ــغلی موج ــود کش ــور را‬ ‫ب ــه ص ــورت یکج ــا در اختی ــار متقاضی ــان‬ ‫نم ــاه‬ ‫ق ــرار ده ــد بهانـ ـه‌ای ش ــد ت ــا در بهم ‌‬ ‫‪، 1379‬جهاددانش ــگاهی‌ ب ــا درک‬ ‫رییــس جهاددانشــگاهی بــا حضــور در مرکــز اطالع‌رســانی بــازارکار جهاددانشــگاهی از فعالیت‌هــای ایــن مرکــز بازدیــد و‬ ‫اهمی ــت ای ــن موض ــوع ب ــا انتش ــار اولی ــن بــه لــزوم اســتفاده از تــوان جهــاد دانشــگاهی جهــت کمــک بــه برنامه‌هــای اشــتغال‌زایی دولــت تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫نش ــریه تخصص ــی اش ــتغال و اس ــتخدام‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کار ‪ ،‬دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی بــه همــراه دکتــر محمدصــادق بیجنــدی معــاون‬ ‫تح ــت عن ــوان ب ــازارکار ب ــه نی ــاز جامع ــه ایــن نهــاد و رییــس ســازمان تجاری‌ســازی فنــاوری و اشــتغال دانش‌آموختــگان‪ ،‬مهنــدس علیرضــا زجاجــی مدیــرکل حــوزه‬ ‫پاس ــخ گو ی ــد‪ ،‬عن ــوان ک ــرد‪ :‬در ادام ــه ریاســت و ابوالقاســم رئیســی مدیــرکل روابــط عمومــی ایــن نهــاد‪ ،‬یکشــنبه ‪ 24‬تیرمــاه بــا حضــور در مرکــز اطالع‌رســانی بــازارکار از‬ ‫فعالی ــت نش ــریه ب ــازارکار ب ــا تش ــکیل مرک ــز فعالیت‌هــای ایــن مرکــز بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫اطالع‌رس ــانی ب ــازارکار جهاددانش ــگاهی‬ ‫انتشار ماهنامه بازارکار نوین‬ ‫خدم ــات ارایه‌ش ــده ب ــه متقاضی ــان جو ی ــای‬ ‫بخش‌هـ ـ ـ ــای مختل ـ ـ ــف و‬ ‫جو ی ـ ـ ـ ــای کـ ـ ـ ــار کش ــور مرک ــز‬ ‫گامی در جهت حمایت از استارت‌آپ‌ها‬ ‫کار و کارفرمای ــان ب ــا ایج ــاد پای ــگاه اینترنت ــی ب ــازارکار‪،‬‬ ‫متناس ــب ب ــا نی ــاز ب ــازارکار‬ ‫آموزش‌ه ــای تخصص ــی کوت ــاه‬ ‫و شرکت‌های دانش بنیان‬ ‫سیس ــتم تلف ــن گو ی ــا‪ ،‬سیس ــتم پی ــام کوت ــاه و ارای ــه مناب ــع‬ ‫ارای ـ ـ ــه می‌ش ـ ـ ـ ــــود اف ـ ـ ـ ـ ــزود‪:‬‬ ‫م ــدت ب ــازار کار و مرک ــز مش ــاوره‬ ‫دکتر طیبی‪:‬‬ ‫مهن ــدس حس ــینی در پای ــان س ــخنانش ب ــه انتش ــار‬ ‫آزمون‌ه ــای اس ــتخدامی از طری ــق فروش ــگاه اینترنت ــی‬ ‫ازجمل ــه آن‌ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا می‌ت ــوان‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫داخ‬ ‫ـاریابی‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ـغلی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫می توان از امکانات‬ ‫ماهنام ــه ب ــازارکار نو ی ــن ب ــه عن ــوان جدیدتر ی ــن فعالی ــت‬ ‫ب ــازارکار گس ــترش یاف ــت‪.‬‬ ‫ب ــه دوره‌ه ـ ـ ـ ـ ــای عموم ــی‬ ‫غیردولت ــی ب ــازارکار نی ــز تح ــت‬ ‫جهاددانشگاهی برای کمک‬ ‫ایــن مرکــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن ماهنامــه بــا توجــه بــه‬ ‫و تخصص ــی ترمی ــک و‬ ‫پوش ــش ای ــن مرک ــز فعالی ــت خ ــود‬ ‫به ایجاد یک میلیون فرصت‬ ‫فعالی ــت اس ــتارت‌آپ‌ها و ش ــرکت‌های دانش‌بنی ــان‪،‬‬ ‫ارائه آموزش‌های متناسب با نیاز بازارکار‬ ‫کوت ــاه م ــدت‪ ،‬آموزش‌ه ــای‬ ‫را آغ ــاز کردن ــد‪.‬‬ ‫اطالع‌رس ــانی در ای ــن رابط ــه را اولوی ــت ق ــرار داده اس ــت‬ ‫در مرکز آموزش‌های تخصصی بازارکار‬ ‫شغلی استفاده کرد‬ ‫مهارت‌ه ـ ـ ـ ـ ــای شغل ـ ـ ـ ـ ــی‪،‬‬ ‫مهن ــدس حس ــینی ب ــا اش ــاره‬ ‫و ب ــه ص ــورت ماهنام ــه منتش ــر م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وی بابی ــان اینک ــه مرک ــز اطالع‌رس ــانی بازارکـ ــار‬ ‫بازرگان ـ ـ ـ ـ ــی و تج ـ ـ ـ ـ ــارت‪،‬‬ ‫ب ــه اینک ــه در مرک ــز آموزش‌ه ــای‬ ‫خدم ــات خ ــود را ب ــه م ــوارد ذکرش ــده مح ــدود نک ــرد‪،‬‬ ‫فن ــاوری اطالع ــات و ‪..‬‬ ‫تخصص ــی ب ــازار کار خدم ــات‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫اف ــزود‪ :‬ب ــرای ارای ــه خدم ــات مناسـ ـب‌تر ب ــه جامع ــه‬ ‫اش ــاره ک ــرد ک ــه در برخ ــی‬ ‫آموزشـ ـ ـ ـ ــی و تخصص ـ ـ ـ ـ ــی در‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فعال در زمینه صنایع مواد غذایی‬ ‫از متقاضیان با شرایط ذیل دعوت‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل نیروی انسانی خود از افراد‬ ‫مهندس برق ‪ -‬مخابرات‬ ‫ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫به همکاری می نماید‬ ‫یک شرکت مهندسی در حوزه مخابرات‬ ‫‪ -1‬مدیر ‪ IT‬با حداقل ‪ 10‬سال سابقه‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود به مهندس برق‪،‬‬ ‫‪ -2‬کارشناس شبکه با حداقل ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫مخابرات مسلط به زبان انگلیسی و آشنا‬ ‫شغل‬ ‫مدرک‬ ‫جنسیت‬ ‫حسابدار‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫آقا یا خانم‬ ‫کمک حسابدار‬ ‫حداقل‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫خانم‬ ‫‪ -3‬کارمند اداری خانم حدا کثر ‪ 26‬ساله ‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫سابقه کار در زمینه بازرگانی و دارای روابط عمومی‬ ‫مناسب و فن بیان‬ ‫‪careers@relyinternational.com‬‬ ‫‪ -4‬صندوقدار با سابقه ‪ ،‬حدا کثر ‪ 30‬ساله‬ ‫سابقه کار‬ ‫بین ‪ 3‬تا ‪ 5‬سال‬ ‫ترجیحا ساکن غرب و‬ ‫تهرانسر‬ ‫‪ -6‬کارگر ساده آقا ‪ ،‬دارای پایان خدمت ‪ ،‬حداکثر ‪ 30‬ساله‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را از طریق ایمیل‬ ‫شرکت صنایع غذایی آریا فودان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه شرکت های صنعتی کردان‬ ‫‪ 2‬نفر خانم دارای مدرک کارشناسی مدیریت‬ ‫(بازرگانی‪ ،‬حسابداری یا سایر رشته های مرتبط)‬ ‫جهت انجام امور اداری استخدام می نماید‪.‬‬ ‫ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info_cvjob@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تکنسین نگهداری و تعمیرات‬ ‫آشنا با تاسیسات برقی و موتورخانه‌ای ‪ ،‬حداقل مدرک‬ ‫تحصیلی کاردانی در رشته های برق یا مکانیک‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫‪f.askari1980@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫زمین شناس ارشد‬ ‫●حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار در ا کتشاف معادن ● آشنا به‬ ‫زمین شناسی ایران● مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫●مسلط به کامپیوتر و نرم افزارهای زمین شناسی (پیشرفته)‬ ‫‪info@signaldeltapars.com‬‬ ‫‪cv.job.afood@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی در شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫به آدرس ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل‪:‬‬ ‫استخدام مسئول نگهداری و تعمیرات‬ ‫آقا ‪ /‬حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫تحصیالت‪ :‬حداقل فوق دیپلم برق یا مکانیک‬ ‫ترجیحا ساکن غرب تهران‬ ‫دارای ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫آشنا ه تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیف و اتوماسیون‬ ‫آشنا با اصول نگهداری و تعمیرات ماشین آالت تولیدی‬ ‫‪( 42858000‬داخلی ‪)302‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را‬ ‫سرپرست سازمان تجار ی‌سازی فناوری‬ ‫و اشتغال دانش آموختگان بر لزوم برندسازی‬ ‫محصوالت مشاغل خانگی خراسان جنوبی‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬جهاد دانشگاهی زمینه‬ ‫اتصال به بازار را برای تولیدات مشاغل‬ ‫خانگی فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا ‪ ،‬محمد صادق بیجندی‪،‬‬ ‫(‪ 27‬تیر)‪ ،‬در سفر به خراسان جنوبی از‬ ‫طرح‌های پشتیبان الگوی نوین مشاغل‬ ‫خانگی خراسان‌جنوبی بازدید کرد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان تجــاری ســازی فنــاوری‬ ‫و اشــتغال دانــش آموختــگان بــرای همــکاری‬ ‫دو برنــد بــا محصــوالت تولیــدی ایــن کارگاه‬ ‫قــول مســاعد داد‪.‬‬ ‫بیجندی از این کارگاه برای حضور‬ ‫در دو نمایشگاه حوزه پوشا ک دعوت و‬ ‫بیان کرد‪ :‬این کارگاه ظرفیت حضور در‬ ‫نمایشگاه‌های مختلف را دارد‪.‬‬ ‫سپس بیجندی از کارگاه جاجیم بافی‬ ‫به عنوان یکی از پشتیبانان الگوی نوین‬ ‫توسعه مشاغل خانگی استان بازدید کرد‪.‬‬ ‫بیشتر محصوالت این کارگاه شامل کیف‬ ‫نان‪ ،‬کوزه‌های کاغذی‪ ،‬کیف و کفش است‬ ‫که به سبک سنتی و قدیمی ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫فروزان‌نیا‪ ،‬پشتیبان مشاغل خانگی‬ ‫خراسان جنوبی در این بازدید اظهارکرد‪:‬‬ ‫طی چهار سال پیش از مشهد به بیرجند‬ ‫نقل مکان کردیم و در ابتدای کار تسهیالت‬ ‫پیشنهادی برای شروع به کار بسیار کم بود‪.‬‬ ‫وی نبود نیروی کار متعهد را از جمله‬ ‫حداکثر ‪ 30‬ساله و دارای حداقل مدرک کارشناسی‬ ‫توضیحات‬ ‫‪pbayat66@gmail.com‬‬ ‫زمینه اتصال به بازار را‬ ‫برای تولیدات مشاغل خانگی‬ ‫فراهم می‌کنیم‬ ‫به شبکه های مخابراتی نیازمند است‬ ‫‪ -5‬کارمند ساده آشنا به کامپیوتر‪ 30‬ساله‬ ‫متقاضیان می توانند سوابق کاری خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫سرپرستسازمانتجاری‌سازی فناوریو اشتغال دانش آموختگان‪:‬‬ ‫تکنسین مکانیک‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال تجربه و فوق دیپلم فنی‪ ،‬آشنا به تعمیرات ماشین آالت خط تولید‬ ‫تکنسین برق‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال تجربه و فوق دیپلم برق ‪ ،‬آشنا به تعمیرات ماشین آالت خط تولید ‪،‬‬ ‫آشنا به ‪ PLC‬زیمنس و دلتا‬ ‫تکنسین تاسیسات و جوشکاری‬ ‫مسلط به جوشکاری و نگهداری تاسیسات سالن تولید‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه فعالیت در واحد فروش مسلط به اکسل فعال در روابط عمومی قوی‬ ‫کارمند کاردکس انبار‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه فعالیت در واحد انبار‪ ،‬حداقل مدرک فوق دیپلم‬ ‫مسلط به همکاران سیستم و اکسل‬ ‫محل کار شهرک صنعتی شمس آباد ‪ -‬با سرویس ایاب و ذهاب و حقوق مکفی‬ ‫‪kara_employment@yahoo.com‬‬ ‫مشکالت در شروع به کارش عنوان کرد‬ ‫و ادامه داد‪ :‬در حال حاضر در هیچ‬ ‫نمایشگاهی شرکت نمی‌کنیم و اینترنتی‬ ‫محصول خود را به فروش می‌رسانیم‪.‬‬ ‫این پشتیبان مشاغل خانگی خراسان‬ ‫جنوبی بیان کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ 10‬نفر‬ ‫مشغول به کار بوده و افرادی برای بازاریابی‬ ‫در مشهد و شیراز فعالیت دارند و ظرفیت‬ ‫بکارگیری ‪ 50‬نفر نیروی کار را نیز داریم‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان تجار ی‌سازی‬ ‫فناوری و اشتغال دانش آموختگان سپس‬ ‫از بزرگترین کارگاه سنتی پارچه بافی کشور؛‬ ‫یکی از پشتیبانان الگوی نوین توسعه‬ ‫مشاغل خانگی خراسان جنوبی‪ ،‬در‬ ‫روستای حاجی آباد بیرجند بازدید کرد‪ .‬در‬ ‫حال حاضر در این کارگاه نزدیک ‪ 500‬نفر در‬ ‫حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫بیجندی در این بازدید با بیان اینکه‬ ‫جهاددانشگاهی برای توسعه مشاغل‬ ‫خانگی همپای پشتیبانان فعالیت می‌کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬جهاددانشگاهی هزینه‌های آموزش‬ ‫در رشته‌های مختلف این کارگاه را متقبل‬ ‫می‌شود و به آنان مدرک معتبر می‌دهد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اتصال به بازار‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همچنین محصوالت این کارگاه باید‬ ‫به برندهای ملی متصل شود‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری‬ ‫و اشتغال دانش آموختگان همچنین از‬ ‫شرکت پویانمایی؛ پشتیبان الگوی نوین‬ ‫مشاغل خانگی خراسان‌جنوبی بازدید کرد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫در راستای راهبرد شایسته گزینی در دولت دوازدهم و‬ ‫ایجاد فرصت‌های برابر‬ ‫برای همه افراد دارای صالحیت های‬ ‫عمومی و تخصصی خدمتگزاری‬ ‫از متخصصین داوطلب‬ ‫واجد شرایط برای همکاری‬ ‫در سمت های زیر دعوت به اعالم آمادگی می نماید‪:‬‬ ‫● مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران‬ ‫● مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه‬ ‫● مدیر عامل شرکت آب منطقه ای ایالم‬ ‫● مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان‬ ‫● مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری‬ ‫استان اردبیل‬ ‫● مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی‬ ‫استان اردبیل‬ ‫● رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس‬ ‫برای کسب اطالع از شرایط احراز و وظایف مربوطه و‬ ‫همچنین تکمیل فرم درخواست ‪ .‬لطفا از تاریخ‬ ‫‪ 97/4/24‬لغایت ‪ 97/5/7‬به آدرس‬ ‫‪www.moe.gov.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت دیبوینت فعال‬ ‫در زمینه تولید لوازم خانگی‬ ‫برای تکمیل کادر خود به کارشناس ذیل دارای مدرک‬ ‫از دانشگاه های معتبر جهت استخدام نیاز دارد‬ ‫کارشناس تولید‬ ‫مهندس مکانیک یا صنایع‬ ‫آشنا به فرآیندهای تولید‬ ‫ساکنین شرق تهران برای استخدام در اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫‪hr@depoint.ir‬‬
‫کارو کارگری‬ ‫نگاهی به‬ ‫نکاتی که باید قبل از گرفتن مرخصی بدانید‬ ‫دادن و گــــرفتــن مــرخــصــی‬ ‫از دیرباز دغدغـه‌ای بزرگ برای کارفرمایان‬ ‫و کارگران بوده است‪.‬گاهی شرایطی پیش‬ ‫می‌آید که فرد نیاز ضروری به گرفتن‬ ‫مرخصی دارد ولی با مخالفت کارفرما مواجه‬ ‫و از درخواست خود منصرف می‌شود‪ .‬این در حالی‬ ‫است کــه گــرفتن مرخصی حق قانونی‬ ‫هر کارگری است؛ آنقدر که یک فصل از‬ ‫قانون کار ایران به این موضوع اختصاص‬ ‫یافته و حق بدیهی و طبیعی هر فرد در طول‬ ‫ایام کار شناخته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ایام مرخصی از جمله‬ ‫موضوعات حیاتی و حایز اهمیت در طول‬ ‫خدمت هر کارگری است و استفاده از آن به‬ ‫اشکال متعدد و با داشتن شرایطی در قانون‬ ‫دیده شده است‪ .‬قانون کار ایران از ماده‬ ‫‪ ۶2‬تا ‪ ۷۸‬به مبحث تعطیالت و مرخصی‬ ‫کارگران شاغل پرداخته است‪.‬‬ ‫● ماده ‪ ۷۴‬قانون کار‬ ‫یک ــی از مرخص ‌‬ ‫یه ــای چال ــش برانگی ــز کارگ ــران‪ ،‬مرخص ــی‬ ‫اس ــتعالجی اس ــت ک ــه بای ــد ب ــه تایی ــد س ــازمان تامیــ ‌‬ ‫ن اجتماع ــی‬ ‫برس ــد‪ .‬در قان ــون کار هی ــچ محدودیت ــی ب ــرای گرفت ــن مرخص ــی‬ ‫اســتعالجی کارگــران مشــمول قانــون کار پیش‌بینــینشــده و بــه هــر میــزان‬ ‫ک ــه پزش ــک معال ــج تجوی ــز ک ــرده باش ــد‪ ،‬ام ــکان اس ــتفاده از‬ ‫مرخص ــی اس ــتعالجی وج ــود دارد‪ ،‬منته ــا ای ــن ن ــوع مرخص ــی اع ــم‬ ‫از کوتــاه مــدت یــا بلندمــدت تابــع ضوابــط و مقــررات قانــون تامیــن‬ ‫اجتماع ــی اس ــت‪ ،‬ب ــه نح ــوی ک ــه م ــدت مرخص ــی اس ــتعالجی‬ ‫بای ــد توس ــط پزش ــک معتم ــد و معال ــج و ی ــا کمیس ــیون پزش ــکی‬ ‫س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی تایی ــد ش ــود ت ــا ه ــم ج ــزو س ــوابق کار‬ ‫و بازنشس ــتگی کارگ ــران ب ــه ش ــمار آی ــد و ه ــم مش ــمول پرداخ ــت‬ ‫غرام ــت و دس ــتمزد ش ــود‪.‬‬ ‫در قانون کار جمهوری اسالمی ایران انواع دیگری از‬ ‫مرخصی‌ها برای برخی شرایط خاص تعریف شده است‪.‬‬ ‫مرخصی بدون حقوق‬ ‫در ماده ‪ ۱۶‬قانون کار‪ ،‬استفاده از مرخصی بدون حقوق تجویز‬ ‫شده است منتها این مرخصی باید با موافقت کارفرما صورت‬ ‫بگیرد چون نظر قانونگذار درخصوص قرارداد کارگرانی که مطابق‬ ‫این قانون از مرخصی تحصیلی یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق‬ ‫استفاده می‌کنند‪ ،‬این است که قرارداد کار به حال تعلیق درآید‬ ‫و پس از آن کارگر به کار سابق بازگردد‪.‬‬ ‫م ــوارد اس ــتفاده از مرخص ــی ب ــدون حق ــوق ش ــامل تحصی ــل‪،‬‬ ‫انج ــام س ــفرهای طوالن ــی‪ ،‬ام ــور ش ــخصی‪ ،‬گرفتار ی‌ه ــای‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫مسئول دفتر احد مدیری‬ ‫با شرایط ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫خانم و حدا کثر سن ‪ 32‬سال‬ ‫دارای روابط عمومی باال و فعال‬ ‫آشنایی کامل به زبان انگلیسی‬ ‫دارای سابقه کاری مرتبط‬ ‫محدوده کار‪ :‬جردن‬ ‫واجدین شرایط رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬خبرگزاری صدا و سیما‬ ‫● ماده ‪ ۶۲‬قانون کار‬ ‫روز جمعه‪ ،‬روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است‪.‬‬ ‫● ماده ‪ ۶۳‬قانون کار‬ ‫کارگران عالوه بر تمام تعطیالت رسمی کشور‪ ،‬یک روز دیگر‬ ‫هم تعطیلند و آن تعطیلی ‪ ۱۱‬اردیبهشت‪ ،‬روز کارگر است که‬ ‫کارفرمایان نباید در این روز کارگران را به خدمت بگیرند یا وادار‬ ‫به کار کنند‪ .‬ضمن آنکه حـ ــقوق و دسـ ـ ــتمـ ـ ــزد و اضـ ــافه ک ــار‬ ‫روز تعطیل کارگر باید محاسبه شود‪.‬‬ ‫● ماده ‪ ۶۴‬قانون کار‬ ‫مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با استفاده از مزد و محاسبه‬ ‫چهار روز جمعه‪ ،‬جمعا یک ماه است‪ .‬سایر روزهای تعطیل جزو‬ ‫ایام مرخصی محسوب نمی‌شود و برای کار کمتر از یک سال‬ ‫مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود‪.‬‬ ‫● ماده ‪ ۶۵‬قانون کار‬ ‫در مورد کارگران «مشاغل سخت و زیان‌آور» قانون‌گذار‬ ‫مرخصی سالیانه را پنج هفته در نظر گرفته که استفاده از این‬ ‫مرخصی حتی االمکان در دو نوبت در پایان هر شش ماه کار‬ ‫صورت می گیرد‪.‬‬ ‫● ماده ‪ ۶۶‬قانون کار‬ ‫کارگر نمی‌تواند بیش از ‪ ۹‬روز از مرخصی ساالنه خود را ذخیره کند ‪.‬‬ ‫● ماده ‪ ۶۸‬قانون کار‬ ‫میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های‬ ‫کارکرد تعیین می‌شود ‪.‬‬ ‫● ماده ‪ ۶۹‬قانون کار‬ ‫تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین‬ ‫می‌شود و درصورت اختالف بین کارگر و کارفرما‪ ،‬نظر ادارات کار‬ ‫تعیین کننده و الزم االجراست‪.‬‬ ‫● ماده ‪ ۷۰‬قانون کار‬ ‫مرخصی کمتر از یک روز کار جزو مرخصی استحقاقی منظور‬ ‫می‌شود‪ .‬در برخی ادارات و سازمان‌ها عنوان «مرخصی کمتر از دو‬ ‫ساعت و سه ساعت» برای انجام کارهای ضروری کارگران تعریف‬ ‫شده که بیش از آن‪ ،‬مرخصی یک روز کامل محاسبه می‌شود‪.‬‬ ‫● ماده ‪ ۷۱‬قانون کار‬ ‫ای ــن م ــاده درخص ــوص کارگران ــی پیش‌بین ــی ش ــده ک ــه‬ ‫ق ــرارداد کارش ــان فس ــخ ش ــده ی ــا پای ــان یافت ــه‪ ،‬ی ــا دچ ــار از کار‬ ‫افتادگ ــی کل ــی و ی ــا مش ــمول بازنشس ــتگی ش ــده‌اند‪ .‬مطالب ــات‬ ‫مر ب ــوط ب ــه م ــدت مرخص ــی اس ــتحقاقی ای ــن دس ــته کارگ ــران‬ ‫در چنی ــن ش ــرایطی ب ــه آنه ــا و در ص ــورت ف ــوت ب ــه وراث تعل ــق‬ ‫می‌گی ــرد‪.‬‬ ‫● ماده ‪ ۷۲‬قانون کار‬ ‫نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن‬ ‫و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق‬ ‫کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد ‪.‬‬ ‫● ماده ‪ ۷۳‬قانون کار‬ ‫این ماده به مرخصی‌های ارفاقی کارگران اشاره دارد و متاثر‬ ‫از حوادث و اتفاقات زندگی آنها است که بعضا از آن به عنوان‬ ‫«مرخصی اضطراری» یاد می‌شود‪ .‬در موارد خاص نظیر ازدواج‬ ‫دائم یا شرایط اضطرار نظیر فوت بستگان نزدیک و درجه یک و یا‬ ‫مواجه با حوادث غیر مترقبه اعم از زلزله و آتش سوزی‪ ،‬کارگران‬ ‫مشمول قانون کار حق بهره‌مندی از سه روز مرخصی با حقوق‬ ‫بدون کسر از مرخصی سالیانه را دارند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مرخصی حج واجب‬ ‫بر اساس ماده ‪ ۶۷‬قانون کار هر کارگر حق دارد در تمام مدت‬ ‫کار خود تنها برای یک نوبت به منظور ادای فریضه حج واجب‬ ‫(تمتع‌) یک ماه مرخصی بگیرد‪ .‬کارگر می‌تواند از ‪ ۳۰‬روز مرخصی‬ ‫تحت عنوان «مرخصی استحقاقی» به شرطی که ‪ ۳۰‬روز مرخصی‬ ‫ذخیره داشته باشد‪ ،‬بهره‌مند شود و چنانچه مرخصی طلب‬ ‫نداشته باشد از «مرخصی بدون حقوق» استفاده کند‪.‬‬ ‫مرخصی زایمان و بارداری‬ ‫در ماده ‪ ۷۶‬قانون کار‪ ،‬مرخصی بارداری و زایمان کارگران‬ ‫ً‬ ‫زن جمعا ‪ ۹۰‬روز پیش‌بینی شده است که حتی‌االمکان ‪ ۴۵‬روز‬ ‫از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرارگیرد‪ .‬برای‬ ‫زایمان توأمان ‪ ۱۴‬روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود‪ .‬در این‬ ‫ماده تاکید شده که پس از پایان مرخصی زایمان‪ ،‬زنان کارگر‬ ‫باید به کار سابق خود بازگردند و این مدت با تأیید سازمان‬ ‫تأمین اجتماعی جزود سوابق خدمت آنها ‌محسوب شود‪ .‬البته‬ ‫حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی‬ ‫پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫مرخصی اجباری!‬ ‫در سالهای اخیر عنوان» مرخصی اجباری» باب شده است‬ ‫اما این مرخصی در نه تنها در قانون کار بلکه در هیچ یک از‬ ‫قوانین استخدامی و قوانین حمایتی کشور پیش‌بینی نشده‬ ‫است‪ .‬اصطالح مرخصی اجباری از زمانی وارد حیطه روابط کار‬ ‫شد که کارخانه‌ها‪ ،‬بنگاه‌ها و کارگاه‌ها گرفتار بحران اقتصادی و‬ ‫رکود و تعطیلی شده و به ناچار به توقف خط تولید یا شیفت‌های‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬تغییــر کار و گذرانــدن دوره آزمایشــی بــرای کار جدیــد‬ ‫اس ــت‪ .‬مرخص ــی ب ــدون حق ــوق حداکث ــر دو س ــال اس ــت ک ــه در‬ ‫ص ــورت اس ــتفاده از مرخص ــی تحصیل ــی‪ ،‬ب ــه م ــدت دو س ــال‬ ‫دیگ ــر قاب ــل‌تمدی ــد اس ــت‪.‬‬ ‫کارگــران عالوه بر تمام‬ ‫تعطیالت رســمی کشور‪،‬‬ ‫یــک روز دیگر هــم تعطیلند‬ ‫و آن تعطیلی ‪ ۱۱‬اردیبهشــت‪،‬‬ ‫روز کارگر است‬ ‫مرخصی کارگران روزمزد‬ ‫‌ب ــه موج ــب م ــاده ‪ ۴۳‬قان ــون کار‪ ،‬کارگ ــران کارم ــزد ب ــرای‬ ‫روزه ــای جمع ــه و تعطی ــات رس ــمی و مرخص ــی‪ ،‬اس ــتحقاق‬ ‫دریاف ــت م ــزد را دارن ــد و مأخ ــذ محاس ــبه میانگی ــن کارم ــزد آنه ــا‬ ‫در روزه ــای کارک ــرد‪ ،‬آخری ــن م ــاه کار آنهاس ــت‪ .‬مبل ــغ پرداخت ــی‬ ‫ه ــم نبای ــد کمت ــر از حداق ــل م ــزد قانون ــی باش ــد‪.‬‬ ‫کاری تن دادند‪ .‬مرخصی‌های اجباری نوروزی یا تابستانی‬ ‫کارگران نیز از این موضوع تبعیت می‌کند و چون تعطیلی ناشی‬ ‫از اراده کارفرماست موظف به پرداخت تمام حقوق و دستمزد و‬ ‫مطالبات کارگران است‪.‬‬ ‫علی اصالنی‪ ،‬عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار‬ ‫گرفتن مرخصی را حق قانونی کارگران می‌داند و به ایسنا می گوید‪:‬‬ ‫کارگران برابر قانون ماهی دو نیم روز مرخصی در کارهای عادی‬ ‫طلب دارند که در سال ‪ ۱۹۲‬ساعت می‌شود‪ ‌،‬به عبارتی ‪ ۲۶‬روز‬ ‫مرخصی استحقاقی دارند که با احتساب چهار جمعه یکماه‬ ‫می‌شود و از این سی روز می‌توانند ‪ ۶۶‬ساعت معادل ‪ ۹‬روز را‬ ‫برای سال‌های بعد ذخیره کنند و از باقی روزها باید استفاده‬ ‫کنند تا اصطالحا نسوزد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ممکن است زمانی که کارگر فنی است و کارفرما‬ ‫به کارش در کارگاه نیاز مبرم دارد‪ ،‬اعالم کند که اگر بیش از ‪۹‬‬ ‫روز مرخصی داشته باشد آن را حساب کند ولی در کارگاه‌هایی‬ ‫که کار فنی و تخصصی نیست‪ ،‬همان ‪ ۹‬روز محاسبه می‌شود‪.‬‬ ‫ایـــن مقـــام مســـئول کارگـــری از عـــدم اجـــرای کامـــل قان ــون‬ ‫مش ــاغل س ــخت و زی ــان‌آور در س ــال‌های گذش ــته انتق ــاد ک ــرده‬ ‫و می‌گویـــد‪ :‬ایـــن قانـــون چندیـــن ســـال اســـت کـــه بـــه درس ــتی‬ ‫اجـــرا نمی‌شـــود و بـــه دلیـــل ســـخت شـــدن زندگـــی و پایی ــن‬ ‫ب ــودن حق ــوق‪ ،‬کارگ ــران مش ــاغل س ــخت ناچارن ــد بع ــد از پای ــان‬ ‫ســـاعات کار قانونـــی در شـــیفتهای دوم و ســـوم مانـــده و بـــه کار‬ ‫ادام ــه دهن ــد‪.‬‬ ‫به گفته وی رانندگان اتوبوس به دلیل قرار گرفتن در شرایط‬ ‫سخت کار‪ ،‬استرس‪ ،‬آلودگی هوا و ترافیک جزو مشاغل سخت‬ ‫به شمار می‌روند و به جای ‪ ۴۴‬ساعت در هفته باید ‪ ۳۶‬ساعت‬ ‫در هفته معادل شش ساعت در روز کار کنند ولی ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫آن‌ها تک شیفتند و در بسیاری موارد ‪ ۱۶‬ساعت در روز کار‬ ‫می‌کنند تا اضافه کار را پر کنند‪.‬‬ ‫رییس کانونشورایاسالمی کار البرز اشاره‌ایهمبهمرخصی‌های‬ ‫اجباری کارگران دارد و می‌گوید‪ :‬متاسفانه این نوع مرخصی چند‬ ‫سالی است در بعضی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها رواج گرفته است و‬ ‫دلیلش اوضاع بد کارفرما و رکود بازار و عدم فروش است‪.‬‬ ‫اصالنی می‌افزاید‪ :‬وقتی کارگاه سرپاست و تولید فروش‬ ‫می‌رود و کارفرما بدهی معوق ندارد‪ ،‬اوضاع کارگر هم خوب‬ ‫است و حقوق و مزایای قانونی خود را می‌گیرد ولی وقتی کارگاه‬ ‫در آستانه تعطیلی است‪ ‌،‬تنها با ‪ ۲۰‬درصد ظرفیت کار می‌کند و‬ ‫تولید و فروش در شرایط نامساعد به سر می‌برد‪ ،‬کارفرما تصمیم‬ ‫می‌گیرد برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از ضرر و زیان وارده‪،‬‬ ‫کارگاه را مدتی تعطیل و کارگران را به مرخصی اجباری بفرستد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول کارگــری بــه مــاده ‪ ۱۲‬قانــون کار اشــاره کــرده‬ ‫و می‌گویــد‪ :‬بــه موجــب ایــن مــاده اگــر در وضــع مالکیــت کارگاه‪،‬‬ ‫فــروش و انتقــال آن و نــوع تولیــد تغییــری حاصــل شــود‪ ،‬کارفرمــا‬ ‫و مالــک جدیــد موظــف بــه انجــام تعهــدات و حقــوق کارفرمــای‬ ‫ســابق اســت و در چنیــن مــواردی حقــوق و مطالبــات کارگــران‬ ‫بایــد پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫به گفته وی مرخصی‌های اجباری ایام عید هم که مدتی‬ ‫است رواج گرفته‪ ،‬توافقی میان کارگر و کارفرما است که بر اساس‬ ‫آن به توافق می‌رسند برای آنکه فعالیتهای کارگاه مدتی متوقف‬ ‫شود‪ ،‬به جای چهار روز تعطیالت رسمی اول عید‪ ۱۳ ،‬روز از‬ ‫تعطیالت استفاده کنند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‪ ،‬بازرگانی در صنعت ساختمان‬ ‫(تاسیسات مکانیکال)‬ ‫به دنبال جذب نیروی جوان‪ ،‬پویا ومنظم می باشد‪.‬‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫بازاریابی ‪ -‬تاسیسات مکانیکال‬ ‫بازاریابی ‪ -‬کشاورزی و آبیاری‬ ‫رشته‪ :‬مدیریت بازرگانی ‪ ، MBA‬مهندسی مکانیک‪،‬‬ ‫مهندسی کشاورزی‬ ‫ویژگی‪ :‬دانش‪ ،‬تجربه و عالقه به بازاریابی‪،‬‬ ‫زبان انگلیسی عالی‪ ،‬توان تامین محتوا‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‬ ‫حداقل سابقه مرتبط (سال)‬ ‫مدارک تحصیلی‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس ارشد پتروفیزیک‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس ارشد یا دکترا‬ ‫‪henamas20@gmail.com‬‬ ‫‪hr.employmentdepartment1350@gmail.com‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس ارشد ژئوفیزیک‬ ‫‪10‬‬ ‫کارشناس ارشد یا دکترا‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس ژئوفیزیک‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس ارشد یا دکترا‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پخش سراسری باراکا‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس فروش لوازم خانگی‬ ‫‪4‬‬ ‫زمین شناس ارشد مطالعات‬ ‫‪10‬‬ ‫کارشناس ارشد یا دکترا‬ ‫‪5‬‬ ‫زمین شناس ارشد مطالعات‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس ارشد یا دکترا‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس ارشد مدل ساز استاتیک‬ ‫‪10‬‬ ‫کارشناس ارشد یا دکترا‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس ارشد ژئومکانیک‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس ارشد یا دکترا‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناس ارشد مهندسی مخزن‬ ‫‪10‬‬ ‫کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد یا دکترا‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس ارشد مهندسی مخزن‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد یا دکترا‬ ‫‪10‬‬ ‫کارشناس ارشد بهره برداری‬ ‫‪10‬‬ ‫کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد یا دکترا‬ ‫‪11‬‬ ‫کارشناس مهندسی نفت (مخزن‪،‬‬ ‫بهره برداری‪ ،‬حفاری)‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد یا دکترا‬ ‫‪12‬‬ ‫کارشناس ارشد مهندسی نفت (مخزن‪،‬‬ ‫بهره برداری حفاری)‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد یا دکترا‬ ‫استخدام می نماید‬ ‫مسئول دفتر مدیر عامل‬ ‫لیسانس ‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫دارای مدرک ‪ ICDL‬تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫و گزارشات مالی‬ ‫‪ 1‬نفر ‪ /‬خانم ‪ /‬آقا‬ ‫متقاضیان محترم رزومه های سوابق و مشخصات فردی‬ ‫خود را به نشانی الکترونیکی ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫(تهران و شهرستان)‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه جهت دفترمرکزی‬ ‫خیابان ولیعصر‪ -‬پارک ساعی‬ ‫‪tecno.co.ir@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت حمل و نقل بین المللی‬ ‫نیاز به همکار خانم‬ ‫با تسلط کامل به زبان انگلیسی و نرم افزارهای آفیس‬ ‫با سابقه در امر حمل و نقل بین الملل دارد‬ ‫لطفا رزومه خود را به ایمیل ذیل ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫‪employee@dbaraka.com‬‬ ‫‪transitco180@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مخابراتی و الکترونیکی‬ ‫واقع در محدوده سید خندان‬ ‫در نظر دارد نسبت به استخدام یک کارمند خانم جهت‬ ‫تکمیل کادر بازرگانی خود با شرایط ذیل اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬آشنایی با ‪ICDL‬‬ ‫‪ -2‬تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪ -3‬روابط عمومی قوی‬ ‫افراد با سابقه کار در شرکتهای مخابراتی‬ ‫در اولویت می باشند‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪job1397electronic@gmail.com‬‬ ‫شرکت صنعتی‬ ‫واقع در شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫مهندس برق‬ ‫از دانشگاه دولتی معتبر با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫مسلط به ‪ PLC‬و مدارهای فرمان دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪hr@kianpersia.com‬‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه طرح های توسعه میادین نفتی از واجدین شرایط با حداکثر سن ‪ 50‬سال‪ ،‬فار غ التحصیل از‬ ‫دانشگاه های معتبر و دارای سابقه در تهیه ‪( MDP‬مطابق با جدول شماره ‪ )1‬و سابقه کار در شرکتهای عملیات بهره برداری‬ ‫نفت ‪ ،‬گاز و پتروشیمی (مطابق با جدول شماره ‪ )2‬دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫از داوطلبان درخواست می گردد خالصه سوابق خود را حداکثر تا پایان وقت اداری ‪ 1397/5/1‬به آدرس ایمیل‬ ‫‪resumeh9700@gmail.com‬‬ ‫جدول شماره ‪1‬‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫جدول شماره ‪2‬‬ ‫پست‬ ‫کارشناس تعمیرات‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫مکانیک‬ ‫برق‬ ‫ابزار دقیق‬ ‫مخابرات‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫کارشناسی یا باالتر‬ ‫کارشناسی یا باالتر‬ ‫کارشناسی یا باالتر‬ ‫کارشناسی یا باالتر‬ ‫شرکت با سابقه تولیدی و بازرگانی در زمینه تجهیزات پزشکی یک‬ ‫نفر کارشناس بازرگانی خارجی و داخلی را با حداقل ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫کار مرتبط و تسلط کامل به انگلیسی‪ ،‬کامپیوتر‪،‬مکاتبات تجاری و‬ ‫امور بازرگانی بطور تمام وقت به همکاری دعوت می نماید‬ ‫‪CV95.2016@gmail.com‬‬ ‫سابقه کار‬ ‫‪7-10‬‬ ‫‪7-10‬‬ ‫‪7-10‬‬ ‫‪7-10‬‬ ‫ساکن‬ ‫اهواز‪/‬هویزه‪/‬سوسنگرد‬ ‫اهواز‪/‬هویزه‪/‬سوسنگرد‬ ‫اهواز‪/‬هویزه‪/‬سوسنگرد‬ ‫اهواز‪/‬هویزه‪/‬سوسنگرد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حسابدار با ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫مسلط به تدبیر‬ ‫جهت شرکت بازرگانی در بلوار کشاورز‬ ‫رزومه فقط ‪ PDF‬با ذکر حقوق درخواستی‬ ‫‪Iranpencil@gmail.com‬‬
‫اجتماعی‬ ‫‪7‬‬ ‫اشتغال‪ ،‬در صدر دغدغه ها‬ ‫فار غ التحصیالن دختر را دریابیم‬ ‫نتیجـه مـاه هـا تلالش شـبانه روزی متقاضیـان تحصیـل در‬ ‫مراکـز آمـوزش عالـی‪ ،‬ورود بـه دانشـگاه و درس خوانـدن در‬ ‫رشـته مورد عالقه اسـت‪ ،‬اما مسـائل مالی و کـــاری پـــس از‬ ‫فـارغ التحصیلـی دغدغـه ای اسـت که بـدو ورود به دانشـگاه بر‬ ‫سـر برخـی دانشـجویان بخصـوص دختـران سـایه می انـدازد‪.‬‬ ‫مناس ــب عن ــوان ک ــرد و گف ــت‪ :‬نداش ــتن تجرب ــه‬ ‫کاری و حرف ــه تحصیل ــی معض ــل دیگ ــری اس ــت‬ ‫کــه یــک دانشــجوی جو یــای کار بــه و یــژه دخت ــر بــا آن‬ ‫روبــه رو اســت‪ .‬بــه ایــن معنــا کــه واقعیــت جامعــه بــه‬ ‫گونــه ای اســت کــه از فــارغ التحصیــالن دانشــگاه‪،‬‬ ‫تجربــه کار مــی طلبــد حــال آن کــه محیــط و فضــای‬ ‫آموزش ــی صرف ــا در چارچ ــوب کالس ه ــای درس‬ ‫خالصــه شــده و دانشــجو بــه صــورت‬ ‫تـ ـ ـ ــک بـ ـ ـ ـ ــعدی فـ ـ ــارغ الــتحص ــیل‬ ‫م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ا گ ــر ت ــالش ش ــود ت ــا‬ ‫تمام ــی دروس از جمل ــه دروس‬ ‫فن ــی و عل ــوم پای ــه در دانش ــگاه ب ــه‬ ‫صــورت کار بــردی ارایــه شــود بــه ایــن‬ ‫معن ــا ک ــه مث ــال ا گ ــر بیوتکنول ــوژی‬ ‫خوانــده مــی شــود‪ ،‬آن را بــا صنعــت‬ ‫دخیــل کننــد و در کنــار کالس هــای‬ ‫درس ــی‪ ،‬کارگاه ه ــای کارآم ــوزی ه ــم‬ ‫بر پ ــا ش ــود ن ــه ای ــن ک ــه دانش ــجو بع ــد‬ ‫از درس و دانش ــگاه‪ ،‬ت ــازه ب ــه فک ــر‬ ‫کســب مهــارت و تجربــه کاری بــرای‬ ‫حض ــور در اجتم ــاع باش ــد‪.‬‬ ‫ب ــی تردی ــد ای ــده آل ای ــن اس ــت ک ــه دانش ــجویان‬ ‫و نخب ــگان علم ــی ف ــارغ از ه ــر دلمش ــغولی دیگ ــر‪،‬‬ ‫ذه ــن و فک ــر خ ــود را معط ــوف ب ــه کس ــب عل ــم‬ ‫کننــد‪ ،‬امــا بــار فکــری شــرایط اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‬ ‫و فرهنگــی حا کــم بــر فضــای آمــوزش عالــی به هــر حال‬ ‫آن ــان را ره ــا نم ــی کن ــد و ای ــن موضوع ــی اس ــت ک ــه‬ ‫حمایــت مســووالن آموزشــی و اقتصــادی را در کنــار‬ ‫خ ــروج فضاه ــای دانش ــگاهی از ماهی ــت صرف ــا‬ ‫علم ــی م ــی طلب ــد ت ــا پ ــس از ف ــارغ التحصیل ــی‬ ‫دانش ــجویان‪ ،‬جامع ــه ای پو ی ــا و س ــالم ش ــکل‬ ‫بگی ــرد‪.‬‬ ‫از آن جــا کــه دختــران بــه عنــوان نیمــی از اقشــار‬ ‫جامع ــه و همس ــران و م ــادران آین ــده‪ ،‬توانس ــته ان ــد‬ ‫بــا تکیــه بــر توانمنــدی خــود گام برداشــته و نزدیــک‬ ‫ب ــه ‪ 60‬درص ــد کرس ــی ه ــای دانش ــگاه را کس ــب‬ ‫کننــد‪ ،‬ضــرورت بررســی دغدغــه هــای ایــن طیــف‬ ‫تاثی ــر گ ــذار‪ ،‬خبرن ــگار ایرن ــا را ب ــر آن داش ــت ت ــا‬ ‫کن ــدوکاوی در ای ــن زمین ــه داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫اشتغال‪ ،‬در صدر دغدغه ها‬ ‫اشتغالدر وضعیتیمتناسببارشتهتحصیلی‪،‬‬ ‫وج ــه مش ــترک دغدغ ــه ه ــای دخت ــران دانش ــجو و‬ ‫ی ــا دان ــش آموخت ــه ای اس ــت ک ــه چن ــدی قب ــل در‬ ‫آیی ــن ف ــارغ التحصیل ــی در دانش ــگاه الزه ــرا(س)‬ ‫ته ــران ب ــا خبرن ــگار ایرن ــا گف ــت و گ ــو کردن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گـ ـ ـفـ ـ ــته ی ـ ــکی از دانـشـجو یـ ـ ـ ــان‪ ،‬هـ ـ ــدف‬ ‫هــر دانشــجو از درســی کــه م ـــی خـــواند‪ ،‬بهــره وری‬ ‫بهینــه و بــه کار گیــری مناســب چیــزی اســت کــه‬ ‫مدتــی از زندگــی را بــه آن مشــغول بــوده اســت‪ ،‬امــا‬ ‫متاس ــفانه وضعی ــت ب ــه گون ــه ای اس ــت ک ــه هم ــه‬ ‫ب ــه ای ــن فک ــر م ــی کنن ــد ک ــه درس خواندی ــم ح ــال‬ ‫چ ــه اس ــتفاده ای م ــی توانی ــم از آموخت ــه هایم ــان‬ ‫داشـ ـتـ ـ ـ ـ ـــه باش ـ ـ ـــیم‪ .‬در واقـ ـ ـــع وق ـت ـ ـــی بــه دوران‬ ‫ف ــارغ التحصیل ــی و مش ــکل اش ــتغال بع ــد از آن‬ ‫فک ــر م ــی کنی ــم از ای ــن ک ــه عم ــری را در راه تحصی ــل‬ ‫گذران ــده ای ــم دلس ــرد م ــی ش ــویم‪.‬‬ ‫یک ــی دیگ ــر از دانشـ ـ ـ ــجو ی ـ ـ ـ ـ ــان کـ ـ ـ ــه در رش ــته‬ ‫عل ــوم پای ــه مش ــغول ب ــه تحصی ــل اس ــت‪ ،‬فض ــای‬ ‫صرف ــا آ کادمی ــک دانش ــگاه ه ــا را یک ــی از دالی ــل‬ ‫ضع ــف ف ــارغ التحصی ــالن در پی ــدا ک ــردن ش ــغل‬ ‫بـه گزارش ایرنـا‪ ،‬مراحل مختلـف زندگی‪ ،‬همواره بـا دغدغه و‬ ‫بـار فکری مخصوص به خود همراه اسـت که متناسـب با سـن و‬ ‫جنسـیت‪ ،‬ظهـور و بروز متفاوتـی دارد‪ .‬دغدغه های دانشـگاهیان‬ ‫نیـز به تناسـب جنسـیت میـان دختران و پسـران رنـگ و فضا و‬ ‫یا شـدت و حـدت متفاوتی دارد‪.‬‬ ‫سنگینی هزینه های مالی بر دوش‬ ‫دختران دانشجو‬ ‫افــزون بــر اشــتغال‪ ،‬هزینــه بــاالی‬ ‫خوابــگاه هــا ‪،‬کمبــود امکانــات رفاهــی‪ ،‬کیفیــت‬ ‫غــذای دانشــگاه هــا و نبــود نظــارت بــر فضاهــای‬ ‫خوابگاهــی در کنــار نبــود خدمــات درمانــی آن هــم‬ ‫بــرای دانشــجویان شهرســتانی کــه فرســنگ هــا راه‬ ‫و مســیر دشــوار ورود بــه دانشــگاه را طــی کــرده انــد‪،‬‬ ‫طاقــت فرســا اســت‪.‬‬ ‫موضوع ــی ک ــه یک ــی از دانش ــجویان دخت ــر از‬ ‫خ ــرم آب ــاد مط ــرح ک ــرد و درب ــاره آن اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫خدم ــات بهداش ــت و درم ــان از دغدغ ــه ه ــای‬ ‫اصل ــی اس ــت ک ــه دانش ــجو را م ــی آزارد و ب ــار‬ ‫سن ـگ ـیـ ــن مـ ــالـ ـ ــی بـ ــر دوش او گذاش ـ ـتـ ــه اســت‪.‬‬ ‫ب ــه ای ــن مس ــاله‪ ،‬هزین ــه ه ــای خواب ــگاه را ه ــم‬ ‫اضاف ــه کنی ــد ک ــه ب ــا افزای ــش قیم ــت ه ــا‪ ،‬ای ــن‬ ‫هزین ــه ه ــا ه ــم تغیی ــر پی ــدا م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫افسردگی بعد از فارغ التحصیلی‪،‬‬ ‫دامنگیر دانشجویان‬ ‫ورود به عرصه تحصیل و دانشگاه‪ ،‬برای‬ ‫متقاضیان آن شوق برانگیز است‪ ،‬شوقی که با‬ ‫گذشت زمان به خاطر پاره ای مشکالت‪ ،‬در برخی‬ ‫از دانشجویان به دل نگرانی و چه بسا افسردگی‬ ‫بدل می شود‪.‬‬ ‫یـک فـارغ التحصیـل دختـر دانشـگاه الزهـرا در‬ ‫ایـنخصـوص گفـت‪:‬آنچـهدر حـالحاضـردرگیـرآن‬ ‫هسـتیم‪ ،‬افسـردگی بعـد از فـارغ التحصیلـی اسـت‬ ‫کـه بـه بـی برنامگـی‪ ،‬نبـود مشـاوره تحصیلـی بـرای‬ ‫انتخـاب رشـته مناسـب و کارآمـد و همچنیـن‬ ‫دلسـردی از نبـود کار در شـهر هـای کوچـک محـل‬ ‫زندگـی دانشـجویان بازمـی گـردد‪ .‬ایـن کـه مـدرک‬ ‫را گرفتـه ایـم‪ ،‬کار پیـدا نمـی کنیـم یـک ُبعـد قضیـه‬ ‫اسـت و ُبعد دیگر بازگشـت به شهرسـتان مورد نظر و‬ ‫نبـود پشـتوانه مالـی در آن جـا اسـت‪ .‬به همین دلیل‬ ‫مجبور یـم چنـد سـال در تهـران بمانیـم تـا اندوختـه‬ ‫کاری پیـدا کنیـم‪ .‬موضوعـی کـه بـار مالـی و فکـری‬ ‫مضاعف به همـ ـ ــراه دارد و چ ــه ب ـ ـس ــا دان ــشج ــو را‬ ‫بـه ورطـه افسـردگی مـی کشـاند‪.‬‬ ‫یک جمعیت شناس با اشاره به داده‌های مرکز آمار‬ ‫اشتغال مهمترین مشکل زنان و دختران ایران است‬ ‫بر اســـــاس دادههـــای مــــرکز ملـــی آمـــار ایــــران حـــدود‬ ‫‪ ۱۰‬میلیـون دختــر در کـشور زنــدگی مـــیکنــند‪ ،‬دخـتـرانــی کـه‬ ‫بـــه نســـبت پســـران‪ ،‬بـــا وجـــود پیشـــی در عرصـــه آمـــوزش عالـــی‪،‬‬ ‫بـــه دلیـــل وجـــود «ســـقف شیشـــهای» بـــا چالشهـــای جـــدی در‬ ‫حـــوزه اشـــتغال روبـــه رو هســـتند‪.‬‬ ‫شـــهال کاظمـــی پـــور‪ ،‬اســـتاد دانشـــگاه و جـمـعــــیت شنــــاس‬ ‫هفتـــه گذشـــته همزمـــان بـــا روز دختـــر بـــه بررســـی وضعیـــت‬ ‫دختـــران از ابعـــادی همچـــون تحصیـــل‪ ،‬اشـــتغال و ‪ ...‬پرداخـــت کـــه‬ ‫در ادامـــه بـــه بخـــش هایـــی از ایـــن گفتوگـــو اشـــاره میشـــود‪.‬‬ ‫‪ ۵۵‬درصد؛ متوسط قبولی دختران در کنکور‬ ‫کاظمی‌پور با اشاره به میزان تحصیالت آموزش‬ ‫عالی بـ ـ ـ ــرای دخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــران گ ـ ـ ـ ـفــــــــت‪ :‬در دو رده‬ ‫سنـ ـ ـ ـ ـ ــی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۴‬سـ ــال و ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۹‬سال بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درصد دختران دارای تحصیالت عالی هستند؛ این در‬ ‫حالی است که این رقم برای پسرها در رده سنی ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۲۴‬سال نزدیک به ‪ ۳۹‬درصد و در سنین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۹‬سال‬ ‫نزدیک به ‪ ۳۵‬درصد است‪ .‬این به آن معناست‬ ‫که تحصیالت عالی در بین دختران اشاعه‬ ‫بیشتری دارد و می‌توان این مساله را در سهم‬ ‫بیشتر دختران در قبولی کنکور مشاهده کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متوسط قبولی کنکور‬ ‫دختران بین ‪ ۵۴‬تا ‪ ۵۵‬درصد است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫البته این میزان به رشته تحصیلی دختران نیز‬ ‫بستگی دارد‪.‬‬ ‫یپ ــور ب ــا اش ــاره ب ــه جمعی ــت ‪ ۱۰‬میلی ــون نف ــری‬ ‫کاظم ‌‬ ‫دختــران در کشــور گفــت‪ :‬جمعیــت دختــران نســبت بــه‬ ‫پســران تفــاوت چندانــی نــدارد و تنهــا ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر کمتــر‬ ‫از پســران اســت‪.‬‬ ‫ضم ــن تاکی ــد ب ــر کاه ــش ب ــاروری در ده ــه اخی ــر‪،‬‬ ‫تع ــداد دخت ــران ‪ ۲۵‬ت ــا ‪ ۲۹‬س ــال را چه ــار می ـ ــلیون نف ــر‪۲۰ ،‬‬ ‫تـ ـ ـ ــا ‪ ۲۴‬سـ ـ ــالـ ـ ــه را سـ ــه میــلیـ ــون و ‪ ۱۵۵‬هــزار ن ـ ـ ـفـ ـ ــر و‬ ‫‪ ۵۰‬درصد زنان با تحصیالت عالیه بیکارند‬ ‫کاظمی‌پــور بــا اشــاره بــه اینــــــــــکه بــــــــیــــــش از‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد از زنــان دارای تحصیــالت عالــی بیــکار‬ ‫و در جسـت‌وجوی شــغل هســتند‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ایــن رقــم در مــورد مــردان دارای تحصیــالت عالــی‬ ‫حــدود ‪ ۲۵‬درصــد اســت‪ .‬میانگیــن بیــکاری در‬ ‫بیــن هــر دو جنــس نیــز بــه ‪ ۳۰‬درصــد می‌رســد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار زن و دو‬ ‫میلیون مرد اعالم کرده‌اند که دانشجویان آموزش‬ ‫عالی هستند که معموال بیش از نصفی از آنها در‬ ‫مقطع کارشناسی به سر می‌برند‪.‬‬ ‫کاظمی‌پــور بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان تحصیــالت‬ ‫دختــران نشــان می‌دهــد مشــکل تحصیــل بــرای آنهــا‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬مشــکل اصلــی زنــان و دختــران‬ ‫در ایــران مر بــوط بــه اشــتغال اســت چراکــه دختــران‬ ‫معمــوال فرصت‌هــای شــغلی یکســانی ندارنــد و یــا دچــار‬ ‫«روز مضاعــف» هســتند‪ .‬ایــن بــه آن معنــا اســت کــه زنــان‬ ‫و دختــران مســئولیت سرپرســتی خانــه و نگهــداری از‬ ‫کــودکان را در حالــی برعهــده دارنــد کــه در بیــرون از خانــه‬ ‫نیــز مجبــور بــه کار هســتند و هیچ‌کــدام از ایــن دو بخــش‬ ‫قابــل صرف‌نظــر کــردن نیســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬تــا ‪ ۱۹‬ســاله را نیــز ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار نفــر اعــالم کــرد‬ ‫ک ــه س ــیر کاهن ــده‌ای را نش ــان می‌ده ــد‪.‬‬ ‫نرخ بیسوادی دختران و پسران نسبتا یکسان است‬ ‫ای ــن اس ــتاد دانش ــگاه ب ــا بی ــان اینک ــه از بی ــن ای ــن س ــه‬ ‫گ ـ ـ ــروه س ـ ـنـ ــی (‪ ۱۵‬تـ ـ ــا‪ ۱۹‬ـ ‪ ۲۰‬تـ ـ ــا‪ ۲۴‬ـ ‪ ۲۵‬تـ ـ ـ ــا ‪ ) ۲۹‬نزدیک‬ ‫ب ــه ‪ ۹۷‬درص ــد باس ــواد هس ــتند‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ن ــرخ‬ ‫بی‌س ــوادی در بی ــن جوان ــان ایران ــی ب ــه حداق ــل رس ــیده‬ ‫ً‬ ‫و ای ــن مس ــاله در م ــورد دخت ــران و پس ــران نس ــبتا یکس ــان‬ ‫اس ــت‪ .‬ای ــن رق ــم نش ــان‌دهنده توس ــعه در ای ــران اس ــت‬ ‫و نش ــان می‌ده ــد ک ــه باس ــوادی در بی ــن جوان ــان اش ــاعه‬ ‫پی ــدا ک ــرده و در صورت ــی ک ــه آنه ــا ب ــه س ــن پی ــری برس ــند‬ ‫حداکث ــر ت ــا س ــه درص ــد بی‌س ــواد خواهن ــد ب ــود‪.‬‬ ‫نیمی از زنان شاغل بیمه‌اند‬ ‫ای ــن اس ــتاد دانش ــگاه ب ــا بی ــان اینک ــه اش ــتغال ب ــرای‬ ‫زن ــان صرف ــا تامی ــن هزینه‌ه ــای زندگ ــی نیس ــت و ب ــرای‬ ‫آنهـــا خودشـــکوفایی ایجـــاد می‌کنـــد افـــزود‪ :‬درم ــورد‬ ‫اشـــتغال بیـــن زنـــان و مـــردان تفاوتـــی وجـــود نـــدارد و‬ ‫زنانـــی کـــه تحصیـــل می‌کننـــد دلشـــان می‌خواه ــد در‬ ‫عرصه‌هـــای اجتماعـــی حضـــور داشـــته باشـــند و ای ــن‬ ‫حقـــی اســـت کـــه نمی‌شـــود از زنـــان دریـــغ کـــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه‬ ‫ب ــه خاط ــر نی ــاز زن ــان و ب ــه وی ــژه نی ــاز مال ــی‪ ،‬ش ــاهد ایج ــاد‬ ‫بخ ــش غیررس ــمی در ب ــازار اش ــتغال هس ــتیم و دخت ــران‬ ‫جوانـــی کـــه در بخـــش غیررســـمی مشـــغول فعالی ــت‬ ‫هســـتند اشـــتغال و درآمدزایـــی دارنـــد امـــا در آماره ــای‬ ‫رســـمی محاســـبه نمی‌شـــوند‪ .‬آنهـــا همچنیـــن بیم ــه و‬ ‫امنی ــت ش ــغلی ندارن ــد و در صورت ــی ک ــه در ش ــرکت ی ــا‬ ‫س ــازمانی کـــــــــ ــار کنــــــ ــند‪ ،‬بـــ ــه دلــــــیـــ ــل بـــیمـــ ــه نش ــدن‬ ‫تحـــت اســـتثمار کارفرمـــا قـــرار می‌گیرنـــد‪.‬‬ ‫کاظمی‌پ ــور ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ای ــن دخت ــران ش ــاغل‬ ‫و ب ــدون بیم ــه‪ ،‬حداق ــل درآم ــد را دارن ــد‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪:‬‬ ‫آنهـــا همچنیـــن هیـــچ نـــوع امکانـــات شـــغلی ندارن ــد و‬ ‫بـــا کوچکتریـــن بحـــران اقتصـــادی بـــرای کشـــور ی ــا آن‬ ‫شـــرکت‪ ،‬کنـــار گذاشـــته می‌شـــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه ای ــن جمعی ــت ش ــناس براس ــاس آماره ــای‬ ‫رس ــمی در مجم ــوع بی ــن ‪ ۱۷‬ت ــا ‪ ۱۸‬درص ــد زن ــان فع ــال‬ ‫اقتص ــادی هس ــتند‪ .‬ای ــن جمعی ــت فع ــال ح ــدود س ــه‬ ‫میلیـــون نفـــر از ‪ ۲۴‬میلیـــون زن هســـتند و بـــه عب ــارت‬ ‫دیگ ــر ‪ ۲۵‬درص ــد از آنه ــا بی ــکار و در جس ــتجوی ش ــغل‬ ‫هس ــتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه زنــان شــاغل نیــز عمدتــا در بخــش‬ ‫غیررســـمی نظیـــر کشـــاورزی و یـــا مشـــاغل خانگ ــی‬ ‫فعالی ــت می‌کنن ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬ای ــن زن ــان در سرش ــمار ی‌ها‬ ‫معم ــوال ش ــغل خ ــود را اع ــالم نمی‌کنن ــد و در عی ــن ح ــال‬ ‫بیم ــه ندارن ــد‪.‬‬ ‫کاظمــی پــور بــا تاکیـــــد بــر اینـــــــــــکه تــــنـــهـــــا بـــــــی ـ ـ ـــن‬ ‫‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد از زنــان شــاغل بیمــه هســتند‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫در صورت ــی ک ــه ای ــن آماره ــا را ب ــا اف ــزودن زن ــان خانـ ـه‌دار‬ ‫محاســبه کنیــم بیــن ‪ ۹۰‬تــا ‪ ۹۵‬درصــد زنــان بیمــه ندارنــد‬ ‫و احتمـــاال بیمـــه تبعـــی همسرشـــان هســـتند‪ .‬البت ــه‬ ‫ایـــن مشـــکل بـــرای مـــردان نیـــز وجـــود دارد و مشـــکل را‬ ‫مضاع ــف می‌کن ــد چراک ــه وقت ــی م ــردی بیم ــه نیس ــت‪،‬‬ ‫خان ــواده‌اش نی ــز بیم ــه ن ــدارد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از کارجویان در شهر تهران ثبتنام میکند‪.‬‬ ‫فرصت های شغلی موجود درکاریابی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ DBA‬کار در یک شرکت‬ ‫وابسته به دولت‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫صادقیه‬ ‫آقا و خانم‬ ‫کارشناس بانک اطالعاتی و اوراکل‪ -‬دارای حداقل یک سال سابقه کار در زمینه دیتا بیس و اوراکل‬ ‫ساعت کاری ‪ 7:30‬الی ‪ 16:30‬و ‪5‬شنبه تعطیل‬ ‫‪14‬‬ ‫حسابدار ترجیحا بازنشسته‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫تهران‬ ‫خانم و آقا‬ ‫ترجيحا بازنشسته بصورت پاره وقت‪ -‬با سابقه کار باال‬ ‫‪2‬‬ ‫تحلیل گر نرم افزار در یک‬ ‫شرکت وابسته به دولت‬ ‫رشته کامپیوتر و مرتبط‬ ‫صادقیه‬ ‫آقا و خانم‬ ‫زرنگ و باهوش‪ -‬با توانایی تحلیل و بررسی نرم افزار ها‪-‬ساعت کاری ‪ 7:30‬الی ‪ 16:30‬و ‪5‬شنبه تعطیل‬ ‫‪15‬‬ ‫برند منیجر‬ ‫گرافيك‪ ،‬بازاریابی‬ ‫(‪)Juinor Brand Manager‬‬ ‫‪ ،MBA‬صنايع یا مرتبط‬ ‫در یک شرکت بین المللی‬ ‫‪3‬‬ ‫کارمند بازرگانی خارجی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫روبروی پارک‬ ‫ساعی‬ ‫مسلط و دارای سابقه در امور حمل و نقل و امور گمرکی‪،‬واردات صادرات‪،‬ترخیص و ترانزیت‪ -‬مسلط به زبان انگلیسی‪-‬‬ ‫خانم و آقا‬ ‫بیمه از روز اول بعد از یک هفته آزمایشی‪ -‬حقوق توافقی‬ ‫‪4‬‬ ‫تکنسین مکانیک‬ ‫دیپلم به باال رشته‬ ‫مکانیک‬ ‫چهاردانگه‬ ‫آقا‬ ‫دارای ‪ 8‬سال سابقه کار – امکان ماموریت داشته باشند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫استخدام مهندسین برق‪،‬‬ ‫ابزار دقیق و سیاالت‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫رشته های مرتبط از‬ ‫دانشگاههای معتبر‬ ‫یزد‬ ‫آقا‬ ‫حداقل ده سال سابقه مرتبط‪ -‬زمینه فعالیت شرکت پروژه های ‪ EPC‬معدنی و فوالدی‬ ‫‪6‬‬ ‫اپراتور تلفن‬ ‫کاردانی به باال‬ ‫هفت تیر‬ ‫خانم‬ ‫آشنا به تایپ و کامپیوتر‪ -‬بیان خوب‪ -‬سن‪ :‬الزاما ‪ 20‬الی ‪ 30‬سال‪ -‬ساعت کار ‪ 8‬الی ‪ 17‬یا ‪ 9‬الی ‪ 18‬که تصمیم با‬ ‫کارفرماست‪ .‬دو روز در هفته تعطیل که این دو روز چرخشی است‪ .‬بیمه از ماه دو‪ 2 -‬الی ‪ 3‬هفته اول آموزشی هست و بیمه و‬ ‫حقوق ندارد‪ .‬و با توجه به تالش و استعداد فرد میتونه کمتر از ‪ 2‬هفته هم باشد‪ .‬حقوق‪ 1200 :‬و بیمه‬ ‫‪7‬‬ ‫بازاریاب تلفنی‬ ‫کاردانی به باال‬ ‫هفت تیر‬ ‫خانم‬ ‫آشنا به آفیس‪-‬دارای روابط عمومی مناسب‬ ‫شرح وظائف‪ :‬اطالع رسانی و پیگیری امور آموزش و معرفی دوره های آموزش به مراکز مرتبط‬ ‫‪8‬‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫استخدام کارشناس تامین‬ ‫حسابداری‪ ،‬رشته های‬ ‫مالی در یک شرکت کارگزاری‬ ‫مدیریت مالی یا مهندسی‬ ‫بورس رتبه «الف»‬ ‫مالی‬ ‫جردن‬ ‫آقا و خانم‬ ‫حداقل سابقه کاری‪ 2 :‬سال مرتبط الزامی است‪.‬‬ ‫نیازمندیهای اداری‪ :‬آشنایی با استاندارادهای حسابداری‪ ،‬نرم افزار ‪ ، Office‬تسلط بر اکسل و آشنایی با نرم افزار ‪Comfar‬‬ ‫نیازمندیهای تخصصی‪ :‬آشنایی با روش های تامین مالی ‪ ،‬تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه‪ ،‬انتشار اوراق و ارزشگذاری سهام‬ ‫سایر شرایط‪ :‬متعهد و پیگیر‪ ،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬منظم و دقیق در انجام امور محوله‪ ،‬دارای روحیه تعامل و همکاری»‬ ‫‪16‬‬ ‫نیروی خدمات در رستوران‬ ‫مسئول دفتری و ثبت نام در‬ ‫‪17‬‬ ‫آموزشگاه معتبر‬ ‫‪---‬‬ ‫جردن‬ ‫زعفرانیه‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی الزامی است‪ .‬داشتن حداقل ‪ ٣‬سال تجربه کار در این زمینه الزامی است‪ .‬ساعت کاری‬ ‫ً‬ ‫ترجیحا آقا ‪ 8:30‬الی ‪ -17:45‬و ‪5‬شنبه ها تعطیل‪ -‬سن‪ 25 :‬الی ‪ 35‬سال‪ -‬حقوق توافقی‪ ،‬بیمه و بیمه تکمیلی‪ ،‬بن كارت ماهانه‪،‬‬ ‫سبد كاال و بسياري مزاياي رفاهي ديگر‪-‬مصاحبه به زبان انگلیسی انجام می شود‪.‬‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال‪ -‬شیفت اول‪ :‬ساعت کاری ‪ 10‬الی ‪ -17‬شیفت دوم‪:‬ساعت ‪ 17‬الی ‪ 12‬شب‬ ‫حقوق تک شیفت ‪1100:‬‬ ‫حقوق دو شیفت با دوساعت استراحت در روز و جای خواب و غذا ‪1300 :‬‬ ‫آقا و خانم‬ ‫بیمه بعد از سه ماه‪ -‬داشتن گواهی سوءسابقه و پایان خدمت الزامی است‪(.‬هزینه با کارفرماست)‪ -‬در هفته یک روز‬ ‫تعطیل غیر از ‪5‬شنبه و جمعه‪ -‬دارای ظاهر مرتب‪ -‬تعهد کار یک ساله گرفته می شود‬ ‫کارشناسی یا باالتر نزدیک مترو قلهک‬ ‫خانم‬ ‫آشنایی کامل به آفیس‪ -‬با سابقه کار مسئول دفتری‪ -‬ظاهر و بیان مناسب‪ -‬تیپ رسمی‪ -‬ساعت کاری ‪ 10‬الی ‪5 -19‬شنبه تعطیل نیست‪.‬‬ ‫کارشناسی به باال در غرب تهران‬ ‫رشته های صنایع و –دارای ماموریت‬ ‫مدیریت صنعتی داخلی و خارجی‬ ‫آقا‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬آشنایی به امور بازرگانی و مالی‪-‬تسلط کامل به زبان انگلیسی‪ -‬میزان حقوق باال است‬ ‫تهران‬ ‫خانم‬ ‫حداکثر ‪ 45‬سال سن‪ -‬حقوق حدود ‪ 2‬میلیون‬ ‫تهران‬ ‫آقا و خانم‬ ‫حداکثر ‪ 38‬سال سن‪ -‬دارای ظاهر مرتب‪ -‬اشنا به تشریفات و پذیرایی‪ -‬دارای سابقه کار خدمات‬ ‫‪18‬‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫(فروش مجازی)‬ ‫‪19‬‬ ‫پرستار شبانه روزی‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫نیروی خدمات‬ ‫‪-‬‬ ‫مهندسی معدن(فراوری)‪-‬‬ ‫حسابداری‪-‬‬ ‫مشاغل مختلف در کارگاهی در‬ ‫شمس آباد‬ ‫‪21‬‬ ‫فنی(جوشکاری‪-‬مونتاژ)‪-‬‬ ‫شمس آباد‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫آقا و خانم‬ ‫ساعت کار ‪ 8 :‬الی ‪ -17‬پنج شنبه تعطیل‪-‬آشنایی با نرم افزار سپیدار و اسناد مالیاتی برای حسابدار الزامی است‪.‬‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫شهرک غرب‬ ‫خانم‬ ‫آشنایی به زبان‪ -‬تسلط به آفیس‪ -‬با سابقه کار مسئول دفتری‪-‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 17‬یا ‪ 9‬الی ‪-18‬شنبه ها تعطیل‪-‬بیمه و بیمه تکمیلی دارد‬ ‫حقوق توافقی‬ ‫‪22‬‬ ‫بازاریاب تلفنی در شرکت‬ ‫دانش بنیان‬ ‫کاردانی به باال‬ ‫تهران‬ ‫آقا و خانم‬ ‫دارای سابقه مرتبط‪ -‬حقوق و مزایا باال است‬ ‫‪10‬‬ ‫آبدارچي‬ ‫‪---‬‬ ‫تهران‬ ‫خانم و آقا‬ ‫ترجيحا بازنشسته مرد يا زن‪ -‬بصورت تمام وقت‬ ‫با سابقه کار باال‬ ‫‪23‬‬ ‫گرافیست‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫تهران‬ ‫آقا و خانم‬ ‫دارای سابقه کار‪ -‬توانایی فعالیت در فضاهای مجازی‪ -‬ارسال نمونه کار الزامی است‬ ‫‪11‬‬ ‫مسئول دفتر واحد‬ ‫فروش‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫بلوار کشاورز‬ ‫آقا و خانم‬ ‫‪24‬‬ ‫معاونت دبستان‬ ‫‪ 9‬مسئول دفتر مدیر عامل‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال‪ -‬آشنایی به زبان‪-‬تسلط به آفیس و امور اداری‪ -‬حتما در واحد فروش کار کرده باشند‪.‬آشنا به فاکتور و امور بازاریابی‬ ‫‪ 3‬الی ‪ 4‬سال سابقه کار مسئول دفتری‬ ‫ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 17:30‬و ‪5‬شنبه ها تعطیل‬ ‫‪5‬شنبه ها تعطیل‪ -‬بیمه و بیمه تکمیلی دارد‬ ‫حقوق توافقی‬ ‫رشته های علوم‬ ‫تربیتی و مدیریت‬ ‫شهر ری‬ ‫خانم‬ ‫حداکثر ‪ 37‬سال سن‪ -‬دارای سابقه کار معاونت در مدارس‬ ‫‪25‬‬ ‫انباردار حرفه ای‬ ‫کارشناسی به باال‬ ‫نصیر آباد‬ ‫آقا‬ ‫دارای سابقه کار باال در انبارداری‪ -‬مسلط به نرم افزارهای مرتبط و کد گذاری‬ ‫‪12‬‬ ‫فروشنده تورهاي خارجي‬ ‫(اروپا كار و ساير) در آژانس‬ ‫هواپیمائی‬ ‫ديپلم به باال‬ ‫تهران‬ ‫خانم و آقا‬ ‫يا حداقل داراي ‪ ٢‬سال سابقه كار مرتبط‬ ‫‪26‬‬ ‫حسابدار‬ ‫کارشناسی‬ ‫حسابداری‬ ‫فرمانیه‬ ‫آقا و خانم‬ ‫دارای حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار ‪ -‬مسلط به تنخواه گردانی‬ ‫‪13‬‬ ‫فروشنده تورهاي داخلي‬ ‫ديپلم به باال‬ ‫تهران‬ ‫خانم و آقا‬ ‫يا حداقل داراي ‪ ٢‬سال سابقه كار مرتبط‬ ‫‪27‬‬ ‫خدمات‬ ‫در مرکز وابسته به‬ ‫دولت‬ ‫هفت تیر‬ ‫مرد‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال سن ‪ -‬ظاهر بسیار مرتب و مناسب ‪ -‬دارای سابقه کار خدمات‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پالک ‪ 26‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - 1:‬اصل و کپی شناسنامه ‪،‬کارت ملی و مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس‪ ،‬مدارک مهارتی وکارت پایان خدمت (برای آقایان)‬ ‫تلفن‪66 747 747 :‬‬ ‫شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8:00‬الی ‪ 15:30‬پنجشنبه ها ‪ 8 :‬الی ‪13‬‬ ‫ثبت‌نام در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار راهی مطمئن برای استخدام‬ ‫در شرکت‌ها و دستگاه‌های معتبر‬ ‫آخرین فرصت های شغلی بازارکار را از پیام رسان سروش و سایت بازارکار دنبال کنید‪:‬‬ ‫‪@bazarekar_karyabi‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تذکر‪ :‬برای عضو شدن الزم است نرم افزار تلگرام به روز رسانی شود‪.‬‬
‫حقوقی‬ ‫‪8‬‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اطالعیه‌ای اعالم کرد‬ ‫فرایند جذب و پذیرش داوطلبان تصدی منصب قضا در سال ‪1397‬‬ ‫معاون ــت مناب ــع انس ــانی ق ــوه قضایی ــه در اطالعیـ ـه‌ای‬ ‫فراینــد جــذب و پذیــرش داوطلبــان تصــدی منصــب قضــا‬ ‫در س ــال ‪ 1397‬را اع ــام ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار در اطالعی ــه معاون ــت‬ ‫مناب ــع انس ــانی ق ــوه قضایی ــه آم ــده اس ــت‪:‬‬ ‫ب ــه اط ــاع عم ــوم داوطلب ــان تص ــدی منص ــب قض ــاء‬ ‫م ــی رس ــاند‪ ،‬فراین ــد ج ــذب و پذی ــرش داوطلب ــان ت ــا پای ــان‬ ‫س ــال ج ــاری ب ــه ش ــرح ز ی ــر م ــی باش ــد‪:‬‬ ‫الف‪ -‬جذب عمومی؛‬ ‫• آزم ــون سراس ــری قض ــاوت س ــال ‪ 1397‬ب ــرای‬ ‫داوطلب ــان دانش ــگاهی و ح ــوزوی (م ــرد و زن) ب ــه ص ــورت‬ ‫همزم ــان در روز جمع ــه م ــورخ ‪ 97/7/27‬برگ ــزار خواه ــد‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫• ثب ــت ن ــام در آزم ــون از طری ــق س ــایت س ــازمان س ــنجش‬ ‫آمــوزش کشــور صــورت مــی پذیــرد‪ .‬اطالعیــه حــاوی جزئیــات‬ ‫آزم ــون (ش ــرایط و زم ــان ثب ــت ن ــام‪ ،‬م ــواد امتحان ــی و ‪ ).....‬و‬ ‫راهنمــای ثبــت نــام اینترنتــی بــه زودی در ســایت آن ســازمان و‬ ‫همچنیــن پایــگاه اطــاع رســانی معاونــت منابع انســانی منتشــر‬ ‫خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫• آزم ــون داوطلب ــان دانش ــگاهی‪ ،‬تس ــتی و آزم ــون‬ ‫داوطلب ــان ح ــوزوی تش ــریحی اس ــت‪.‬‬ ‫• پذیرفت ــه ش ــدگان دانش ــگاهی روز جمع ــه م ــورخ‬ ‫‪ 97/9/30‬در آزم ــون تش ــریحی ش ــرکت خواهن ــد نم ــود و‬ ‫پذیرفت ــه ش ــدگان ح ــوزوی ب ــه مصاحب ــه علم ــی ش ــفاهی‬ ‫دع ــوت م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫نتایج نوبت اول مصاحبه علمی‬ ‫داوطلبان دانشگاهی جذب عمومی‬ ‫سال ‪ 1396‬اعالم شد‬ ‫نتایج نوبت اول مصاحبه علمی داوطلبان دانشگاهی جذب عمومی سال ‪ 1396‬اعالم شد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار در اطالعی ــه معاون ــت مناب ــع انس ــانی ق ــوه قضایی ــه آم ــده اس ــت‪ :‬ب ــه‬ ‫اط ــاع می‌رس ــاند‪ ،‬نتای ــج مصاحب ــه علم ــی داوطلب ــان تص ــدی منص ــب قض ــاء ک ــه از تار ی ــخ ‪97/4/1‬‬ ‫لغایــت ‪ 97/4/22‬در آزمــون مز بــور شــرکت کرده‌انــد‪ ،‬بــه شــرح جــدول پیوســت می‌باشــد‪ .‬الزم بــه ذکــر‬ ‫اس ــت نتای ــج اعالم ــی قطع ــی اس ــت و تغیی ــر نخواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫همچنی ــن نتای ــج مصاحب ــه علم ــی س ــایر داوطلب ــان ب ــه همی ــن ترتی ــب در نوبت‌ه ــای بع ــدی اع ــام‬ ‫و اطالع‌رس ــانی خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫قابــل توجــه داوطلبــان پذیرفتــه شــده در مصاحبــه علمــی؛ ایــن دســته از داوطلبــان حســب برنامــه‬ ‫زمان ــی ک ــه ب ــه ایش ــان اب ــاغ خواه ــد ش ــد در آزم ــون ش ــخصیت ک ــه ب ــه ص ــورت کتب ــی و ش ــفاهی برگ ــزار‬ ‫می‌ش ــود ش ــرکت خواهن ــد نم ــود‪.‬‬ ‫ب‪ -‬جذب اختصاصی؛‬ ‫• دارن ــدگان ش ــرایط ج ــذب اختصاص ــی از ش ــرکت‬ ‫در آزم ــون عموم ــی قض ــاوت مع ــاف ان ــد‪ ،‬ل ــذا م ــی توانن ــد‬ ‫مهرم ــاه س ــال ج ــاری ب ــا بازگش ــایی س ــامانه ج ــذب‬ ‫اختصاص ــی در همی ــن س ــایت نس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام اق ــدام‬ ‫نماین ــد‪.‬‬ ‫• ش ــرایط و ضواب ــط ثب ــت ن ــام در س ــامانه ج ــذب‬ ‫اختصاص ــی مطاب ــق روال س ــال ه ــای قب ــل خواه ــد ب ــود و‬ ‫اطالعی ــه تفصیل ــی ش ــهریورماه از طری ــق همی ــن س ــایت‬ ‫منتش ــر خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫• مصاحب ــه علم ــی ثب ــت ن ــام کنن ــدگان واج ــد ش ــرایط‬ ‫همزم ــان ب ــا ثب ــت ن ــام (مهرم ــاه) آغ ــاز خواه ــد ش ــد و ل ــذا‬ ‫الزم اس ــت داوطلب ــان در ای ــن خص ــوص پی ــش بین ــی الزم را‬ ‫بنماین ــد‪.‬‬ ‫تذکرات مهم‪:‬‬ ‫• ب ــا توج ــه ب ــه جر ی ــان پرون ــده آزم ــون ش ــورای ح ــل‬ ‫اختــاف ســال ‪ 1396‬آزمــون و یــژه ای بــرای جــذب قضــات‬ ‫ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف برگ ــزار نخواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫• داوطلب ــان برخ ــوردار از ش ــرایط ایثارگ ــری م ــی بایس ــت‬ ‫حس ــب ش ــرایط در یک ــی از فراینده ــای ج ــذب عموم ــی ی ــا‬ ‫جــذب اختصاصــی شــرکت نماینــد و آزمــون و یــژه ای بــرای‬ ‫ایــن دســته از داوطلبــان برگــزار نخواهــد شــد‪ .‬نتایــج آزمــون‬ ‫م ــورخ ‪ 97/2/14‬حداکث ــر ت ــا تار ی ــخ ‪ 1397/5/3‬منتش ــر‬ ‫خواه ــد ش ــد و مصاحب ــه علم ــی پذیرفت ــه ش ــدگان ش ــهریور‬ ‫م ــاه آغ ــاز م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫کان ــال ارتباط ــی معاون ــت مناب ــع انس ــانی ق ــوه قضایی ــه‬ ‫در پی ــام رس ــان س ــروش‪sapp.ir/qazahrm :‬‬ ‫معاون رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫‪ 1٢‬هزار نفر از کارکنان شوراهای حل اختالف‬ ‫استخدام رسمی نیستند‬ ‫مع ــاون رئی ــس ق ــوه قضائی ــه از عم ــده مش ــکالت کارکن ــان ش ــوراهای‬ ‫ح ــل اخت ــاف کش ــور درزمین ـ ٔـه اش ــتغال خب ــر داد و گف ــت‪ 12 :‬ه ــزار نف ــر از‬ ‫آن ــان اس ــتخدام رس ــمی نیس ــتند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ف ــارس‪ ،‬حجت‌االسالم‌والمس ــلمین‬ ‫محمدمه ــدی احم ــدی میانج ــی در حاش ــیه افتت ــاح س ــاختمان ش ــورای‬ ‫ح ــل اخت ــاف شهرس ــتان فردی ــس‪ ،‬در جم ــع خبرن ــگاران حاض ــر ش ــد و‬ ‫گفــت‪ :‬شــوراهای حــل اختــاف در ســطح کشــور موفــق شــدند تــا در ســال‬ ‫‪ 10 ،96‬ه ــزار زندان ــی جرائ ــم غی ــر عم ــد را آزاد و همچنی ــن ‪ 500‬پرون ــده قت ــل‬ ‫نی ــز ب ــه س ــازش خت ــم کنن ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬تع ــداد ز ی ــادی از پرونده‌ه ــای موج ــود در ش ــورای ح ــل‬ ‫اخت ــاف ب ــه ن ــزاع و درگیری‌ه ــای خیابان ــی مر ب ــوط اس ــت ک ــه در ای ــن‬ ‫می ــان موف ــق ش ــدیم ت ــا ‪ 33‬درص ــد از ای ــن پرونده‌ه ــا را ب ــه صل ــح و س ــازش‬ ‫خت ــم کنی ــم‪.‬‬ ‫مع ــاون رئی ــس ق ــوه قضائی ــه تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬یک ــی از مش ــکالت عم ــده‬ ‫ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف مش ــخص ش ــدن ش ــرایط ش ــغلی ‪ ۱۲‬ه ــزار نف ــر از‬ ‫کارکن ــان ای ــن اداره اس ــت ک ــه تاکن ــون اس ــتخدام رس ــمی نش ــدند‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه احم ــدی میانج ــی ارائ ــه سـ ـه‌راه‌ کار ب ــه مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی توس ــط ش ــورای نگهب ــان انجام‌ش ــده اس ــت ک ــه الیحـ ـه‌ای در‬ ‫راس ــتای رف ــع معض ــات کارکن ــان ش ــورای ح ــل اخت ــاف تصو ی ــب‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫و ی بی ــان ک ــرد‪ :‬یک ــی از ا ی ــن را ه‌کار ه ــا درخوا س ــت ر س ــمی ش ــدن‬ ‫وضعی ــت ا س ــتخدامی کارکن ــان مجمو ع ــه ا س ــت و دیگ ــر اینک ــه ‪۵۰‬‬ ‫در ص ــد از نیروه ــای ق ــوه قضائی ــه از کارکن ــان ش ــورای ح ــل اخت ــاف‬ ‫با ش ــند‪.‬‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪1٥1٥‬نفر از قضات آزمایشی مراحل تبدیل وضعیت‬ ‫از آزمایشی به رسمی را با موفقیت سپری نموده‌اند‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعالم کرد‪1515 :‬نفر از قضات آزمایشی‬ ‫مراحل تبدیل وضعیت از آزمایشی به رسمی را با موفقیت سپری نموده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعالم کرد‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۴‬تعداد ‪ ۳۲۹۷‬نفر از قضات با وضعیت استخدامی آزمایشی‬ ‫در کشور مشغول بکار بوده‌اند که علی‌رغم اتمام دوره آزمایشی مدت‌ها در‬ ‫انتظار تبدیل وضعیت به استخدام قطعی قرار داشتند‪.‬‬ ‫به منظور رفع مشکل مذکور اصالحیه ماده ‪ ۴۹‬آیین‌نامه جذب و‬ ‫کارآموزی قضات تدوین و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسید‪.‬‬ ‫در همیـن راسـتا از ابتـدای سـال ‪ ۹۵‬تـا کنـون‪ ،‬وضعیـت علمـی ‪۳۳۹۵‬‬ ‫نفـر از قضـات آزمایشـی بـا انجـام اختبـار علمـی و عملکـردی توسـط‬ ‫هیئت‌هـای اعزامـی مـورد ارزیابـی قـرار گرفتـه و نتایـج نهایـی بـه تفکیـک‬ ‫اسـتان بـه کمیسـیون نقـل و انتقـاالت قضـات اعلام شـده اسـت‪.‬‬ ‫از این تعداد‪ ،‬وضعیت ‪ ۳۶‬نفر از قضات توسط هیئت‌های اعزامی‬ ‫شایسته تشویق و وضعیت ‪ ۳۱‬نفر ضعیف ارزیابی شده است‪ .‬بدیهی‬ ‫است بررسی سایر صالحیت‌ها و ویژگی‌های قضات جدیدالورود بر عهده‬ ‫دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه می‌باشد‪.‬‬ ‫شـــایان ذکـــر اســـت از ابتـــدای آغـــاز ایـــن طـــرح تاکنـــون‪ ۱۵۱۵ ،‬نف ــر از‬ ‫قضــات محتــرم بــا وضعیــت آزمایشــی بــا نظــر موافــق مرکــز آمــوزش قــوه قضاییــه‪،‬‬ ‫مراجــع نظارتــی و دادگســتری اســتان موفــق بــه تبدیــل وضعیــت بــه صــورت‬ ‫قطع ــی ش ــده‌اند‪.‬‬ ‫متقاضیان می‌توانند برای خرید کتاب‌های مورد نیاز خود از طریق سایت ‪shop.bazarekar.ir‬‬ ‫و یا در تهران به آدرس نشریه مراجعه و یا از طریق تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬
‫حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫رمضانلطفیمعاونتوانمندسازیو کارآفرینیسازمانخدمات‬ ‫اجتماعی شهر تهران در ابتدای این نشست تخصصی با اشاره به‬ ‫همکار ی‌هایشهرداریباجهاددانشگاهی گفت‪:‬مرکزاطالع‌رسانی‬ ‫بازارکار جهاد دانشگاهی همواره تریبون و حامی کارآفرینی در کشور‬ ‫استو از فعالیت‌های کارآفرینیحمایتمی‌کند‪.‬‬ ‫وی با تأ کید بر توسعه ابتکارات‪ ،‬کسب‌وکارها و‬ ‫فعالیت‌های کارآفرینی خاطر نشان کرد‪ :‬این نشست با موضوع‬ ‫حمایت از کاالی داخلی و راهکارهای اثربخش برای چگونگی‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی برگزار می‌شود و تالش ما این است که‬ ‫این نشست‌ها تداوم داشته باشد و بتوانیم با استفاده از این‬ ‫راهکارها خروجی مناسب‌تری برای تولید و فروش کاالهای‬ ‫داخلی داشته باشیم که خودمان نیز جزو این صنف هستیم‪.‬‬ ‫لطفی از راه‌اندازی شورای سیاست‌گذاری برای حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی خبر داد و اظهار داشت‪ :‬در این شورا مدیران از‬ ‫کمیته امداد‪ ،‬سازمان فنی و حرفه‌ای اداره کار‪ ،‬صنعت و معدن‬ ‫و فروشگاه شهروند حضور دارند که برای فرهنگ‌سازی و تولید‬ ‫کاالی ایرانی تالش می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در همین راستا با مسئوالن فروشگاه شهروند‬ ‫و تولیدکنندگان و فعاالن کسب‌وکار هماهنگی کردیم تا بتوانند‬ ‫تولیدات خود را از طریق فروشگاه‌های شهروند به فروش برسانند‪.‬‬ ‫معاون توانمندسازی و کارآفرینی سازمان خدمات‬ ‫اجتماعی شهر تهران با برشمردن اهداف برگزاری این نشست‬ ‫گفت ‪ :‬کارآفرینی اساس توسعه پایدار شهری است و باید با این‬ ‫نگاه از تولید داخلی حمایت کنیم و بازارکار این فعالیت‌ها را در‬ ‫نشریات و سایت خبری خود اطالع‌رسانی نموده و برای این مهم‬ ‫جریان سازی خواهد کرد‪.‬‬ ‫تولیدات عشایر باکیفیتترین کاالهای ایرانی است‬ ‫احمد رحیمی مدیرکل دفتر تعاونی‌های سازمان امور عشایر‬ ‫ایران نیز در این نشست گفت‪ :‬جامعه عشایر ایران با ‪ 213‬هزار‬ ‫خانوار و یک‌میلیون و سیصدهزار جمعیت بیش از ‪ 220‬تشکل و‬ ‫‪ 310‬صندوق خرد زنان دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تولیدات عشایر ایران جزو باکیفیت‌ترین‬ ‫تولیدات است و باید برندسازی کنیم و از تولیدات عشایر به عنوان‬ ‫کاالهای باکیفیت ایرانی برند بسازیم و از آن‌ها حمایت کنیم‪.‬‬ ‫رحیمی افزود‪ :‬گوشت سالم‪ ،‬عسل و صنایع‌دستی و‬ ‫فرهنگی و سایر کاالها مثل گیاهان دارویی از تولیدات مهم‬ ‫عشایر کشور است که نیاز به حمایت دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر تعاونی‌های سازمان امور عشایر به ارائه‬ ‫خدمات عشایر ازجمله گردشگری اشاره کرد و گفت‪ :‬بوم‬ ‫گردی و گردشگری عشایر ظرفیت مهم اشتغال و تولید و رشد‬ ‫اقتصادی است که باید برای آن برنامه‌ریزی شود‪.‬‬ ‫دبیرخانه حمایت از کاالی ایرانی در فروشگاه شهروند‬ ‫بابک ابراهیمی عضو هیات مدیره شهروند نیز در نشست فوق‬ ‫گفت‪:‬دبیرخانهحمایتاز کاالیایرانیدر فروشگاهشهروندراه‌اندازی‬ ‫شده است و ما برای فروش محصوالت ایرانی تالش می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی بر بسته‌بندی و افزایش کیفیت کاالها اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬مشتریان به کیفیت و بسته‌بندی اهمیت می‌دهند و باید‬ ‫تولیدکنندگان به این موضوعات توجه کنند‪.‬‬ ‫بازارکار در نشستی تخصصی بررسی کرد‬ ‫چالش‌ها و فرصت‌های حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫◄ شــعار ســال جــاری حمایــت از کاالی ایرانــی اســت و انتخــاب ایــن ســؤال ســبب شــد تــا بــا‬ ‫توجــه بــه ایــن شــعار تالشهــای گوناگونــی در راســتای حمایــت از تولیــدات و فــروش محصــوالت‬ ‫ایرانــی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا مرکــز اطالعرســانی بــازارکار جهــاد دانشــگاهی در جهــت بررســی راههــای‬ ‫تحقــق شــعار ســال بــا همــکاری ســازمان خدمــات عمومــی شــهرداری تهــران در نشســتی‬ ‫تخصصــی بــا عنــوان راهکارهــای حمایــت از کاالی ایرانــی فرصتهــا و چالشهــای پیــش رو در‬ ‫لزوم حمایت از مددجویان کارآفرین در بهزیستی‬ ‫دکت ــر عراقی ــان از بهزیس ــتی اس ــتان ته ــران ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه‬ ‫بهزیس ــتی ب ــه اف ــراد زی ــادی از مددجوی ــان بهزیس ــتی بوی ــژه زن ــان‬ ‫سرپرســـت خانـــوار ارائـــه مـــی کنـــد گفـــت‪ :‬انتظـــار داریـــم ه ــم‬ ‫شـــهرداری و هـــم صنـــدوق هـــای کارآفرینـــی از مددجو ی ــان و‬ ‫کارآفرینـــان بهزیســـتی حمایـــت کنـــد و در ایـــن زمینـــه دس ــت‬ ‫یــاری بــه همــه دســتگاه هــا دراز مــی کنیــم‪ .‬نیــاز داریــم تولیــدات‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار و ســایر مددجویــان را در نمایشــگاه هــا و‬ ‫م ــکان ه ــای م ــورد نظ ــر ش ــهرداری ب ــه ف ــروش برس ــانیم‪.‬‬ ‫ایــن زمینــه را بررســی کــرد‪.‬‬ ‫ایــن نشســت تخصصــی دوشــنبه ‪ 25‬تیرمــاه بــا حضــور رمضــان لطفــی معــاون توانمندســازی‬ ‫و کارآفرینــی ســازمان خدمــات اجتماعــی شــهر تهــران ‪ ،‬هیئتمدیــره فروشــگاههای شــهروند و‬ ‫جمعــی از کارآفرینــان و صاحبنظــران در ایــن مرکــز برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت کارآفرینــان ‪ ،‬فعــاالن ودســت انــدرکاران کســب وکار بــا ارایــه دیدگاههــا خــود‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینــه حمایــت از کاالی ایرانــی و راهکارهــای عملیاتــی فــروش محصــوالت ایرانــی پرداختنــد‪.‬‬ ‫بزرگترین مشکل کارآفرینان فروش محصوالت است‬ ‫ســیامک کدیــور فعــال حــوزه تجهــزات پزشــکی بــه بزرگتر یــن‬ ‫مشـــکل کارآفرینـــان اشـــاره کـــرد وگفـــت ‪ :‬مشـــکل اصلـــی کار‬ ‫آفرین ــان اززمان ــی ش ــروع م ــی ش ــود ک ــه تولی ــد محص ــول را ش ــروع‬ ‫م ــی کنن ــد و نم ــی دانن ــد ب ــه چ ــه ص ــورت عرض ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫وی درادام ــه گف ــت‪ :‬م ــا ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن مش ــکل ‪ ،‬تیم‌ه ــای‬ ‫فروش ــی تش ــکیل دادی ــم‪ ،‬بس ــیار حرف ــه ای دراص ــل ی ــک برنام ــه‬ ‫ری ــزی کل ــی ازصف ــر ت ــا ص ــد را ب ــه اف ــراد ب ــرای ف ــروش ارای ــه م ــی‬ ‫دهی ــم ت ــا بتوانن ــد جای ــی خوب ــی دربازارداش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫که مهارت‌های الزم را در همه ابعاد فرابگیرند و در این زمینه‬ ‫درصدد ایجاد مرکزی با این ویژگی‌ها هستم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باالترین خدمت ما به روستائیان و عشایر و‬ ‫مناطق محروم نیز این است که کاالهای با کیفیت آن‌ها را با‬ ‫بسته‌بندی مناسب و با کیفیت به فروش برسانیم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره شهروند بر آمادگی فروشگاه شهروند برای‬ ‫فروش کاالهای ایرانی تأ کید کرد و گفت‪ :‬این فروشگاه هزاران‬ ‫کاال را به فروش می‌رساند وبا بیش از‪ 900‬ارائه‌کننده مـح ـصـول‬ ‫‪ 60‬هزار بارکد را برای محصوالت فروشی تعریف کرده است‪.‬‬ ‫شناسایی تقاضای بازار رمز موفقیت در کارآفرینی است‬ ‫شوکت عـ ـب ــداللهی ک ــارآفر ی ــن در ادام ــه گـ ـف ــت‪ :‬ب ــای ــد‬ ‫به کارآفرینان این فرصت‌های الزم را بدهید و حمایت کنیم تا‬ ‫آن‌ها به خودشان متکی باشندو کیفیت کار خود را باالببرند ‪.‬‬ ‫عبداللهی به شناسایی بازاراشاره کرد گفت ‪:‬شناسایی‬ ‫بازاررمز موفقیت درکارآفرینی است ‪ ،‬چیزی که اغلب کارآفرینان‬ ‫به آن توجه نمی کنند‪.‬‬ ‫تأ کید بر توسعه بوم گردی‬ ‫سروناز تهمتن‪ ،‬ک ــارآف ـ ـ ــر یـنــی کـ ـ ــه دارای دکترای مدیریت‬ ‫کسب‌وکار است در این نشست گفت‪ :‬ما تالش کردیم کارآفرینی‬ ‫در سیستان و بلوچستان را از طریق نوآوری درسوزن دوزی‬ ‫عملیاتی کنیم و سوزن دوزی در لباس را به سایر بخش‌ها تعمیم‬ ‫دهیم که مورد استقبال واقع‌شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه توسعه بوم گردی در کشور می تواند‬ ‫فرهنگ کسب‌وکار و کارآفرینی استان‌های کشور را نیز توسعه‬ ‫دهد گ ـف ــت‪ :‬در فـ ــرهـ ـ ــنگ اقـ ـ ــوام مثل سیستان و بلوچستان‬ ‫چیزهایی هست که هنوز موردتوجه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫صندوق کارآفرینی امید‬ ‫انواع تسهیالت کارآفرینی‬ ‫و اشتغالزا را اعطا می‌کند و این‬ ‫تسهیالت با نرخ سود‬ ‫چهار درصد است‬ ‫توجه به خدمات در کنار تولید محصوالت‬ ‫شقایق جریسی مدیر فروش بیمه های عمر وزندگی نیز در این‬ ‫نشست گفت‪ :‬توجه به خدمات در کنار تولید محصوالت باید‬ ‫موردتوجه قرار بگیرد چراکه همه چیز تولید محصول نیست و با توجه‬ ‫به اینکه صنعت بیمه پنجمین صنعت درآمدزای دنیاست باید به‬ ‫بیمه و خدمات بیمه در حمایت از کسب‌وکار و تولید توجه کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خیلی از مشکالت که با آن مواجه هستیم این است‬ ‫که مهارت‌ها و توانمندی‌ها موردتوجه قرار نمی‌گیرد و ما تالش‬ ‫می‌کنیم با استعدادیابی و ‪ ...‬از طریق وزارت کار و آموزش و پرورش‬ ‫به بیمه دانش آموزان و راه‌های استفاده از این بیمه‌ها اقدام نماییم‪.‬‬ ‫این کارآفرین با اشاره به اینکه کارآفرینان باید با جهان در‬ ‫ارتباط باشند گفت‪ :‬کارآفرینان باید با جهانیان درارتباط باشند‬ ‫تا بتوانند کار صاردات نیز داشته باشند باشند‪.‬‬ ‫آ گاهی از باورهای کارآفرینان‬ ‫زهرا گلیج از موسسه کارآفرینان ه ــزاره سوم نی ــز گـ ـف ــت‪:‬‬ ‫هزاره سوم یک موسسه آموزشی است که حدود هفت سال‬ ‫است که مشغول به فعالیت درحوزههای همایش‪ ،‬کارگاه‌های و‬ ‫نشست های مختلف کارآفرینی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬در این موسسه با دعوت از کارآفرینان سعی‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬ازدل سخنانشان باورهای که درآنها وجود داشته و‬ ‫باعث شده که درسخت ترین شرایط آنها را مقاوم کند آشنا شویم‪.‬‬ ‫مهارتآموزی باید همه بعدی باشد‬ ‫ط ــاهـ ـ ــره بـ ــیان ب ـ ـ ـ ــازن ـ ـ ـ ــشس ــته آم ـ ـ ـ ــوزش و پ ـ ـ ـ ــرورش‬ ‫که وارد عرصه کارآفرینی شده است در نشست فوق با اشاره به‬ ‫اینکه مهارت‌آمـ ـ ــوزی باید هـ ـم ــه بعدی باشد گف ــت‪ :‬بع ــد از‬ ‫‪ 30‬سال خ ــدمت در آموزش و پرورش به این نتیجه رسیده‌ام که‬ ‫دانش آموزان ما یک‌بعدی شکل می‌گیرند و نیاز به این است‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫برندسازی نمی کنیم‬ ‫فاطمه ملکی وکیل و مشاور حقوقی کسب و کار دادبانان نیز‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتشیماییبهداشتولید کننده‬ ‫مواد اولیه صنعت شوینده‬ ‫برای تامین نیروی انسانی خود از افراد فعال و خالق‬ ‫با شرایط عالی دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار ارشد‪ ،‬آقا ‪ /‬خانم‬ ‫حداقل لیسانس ‪‌،‬مدرک حسابداری‬ ‫تعداد ‪ 2‬نفر‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫محل کار‪ :‬تهران‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪job@behdashco.com‬‬ ‫از افراد باتجربه و تخصص های زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬مدیر پروژه برق با ‪ 7‬سال سابقه‬ ‫‪ -2‬کارشناس طراح برق با ‪ 7‬سال سابقه‬ ‫درج عنوان شغلی در رزومه الزامی است‬ ‫‪Email: jobiran1395@gmail.com‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارشناس‬ ‫منابع انسانی‬ ‫خانم‪ ،‬دارای حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫سابقه کار محدوده سنی‬ ‫بین ‪ 25‬تا ‪ 30‬سال دارای‬ ‫تحصیالت لیسانس‪ /‬محل‬ ‫سکونت ترجیحا ونک‪/‬‬ ‫آشنایی به امور اداری‬ ‫فرآیندهای منابع انسانی و‬ ‫مدیریت دفتر مدیر عامل‬ ‫(مسئول دفتر)‬ ‫تسلط به نرم‬ ‫افزارآفیس به‌ویژه‬ ‫اکسل و ورد‬ ‫‪binaloudparsiancv@gmail.com‬‬ ‫نقش فناوری اطالعات در کسب و کارها کمرنگ است‬ ‫سمیه سهیلی مدیر فروشگاه اینترنتی هنری پال ک سه در‬ ‫این نشست به جایگاه اینترنت و فناوری اطالعات در توسعه‬ ‫کسب و کار اشاره کرد و گفت‪ :‬هیچ بستری نمی تواند مثل‬ ‫فناوری اطالعات و اینترنت به برندسازی کمک کند و باید‬ ‫به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطـ ـ ـ ـ ــات در تـــــــوســـــعه‬ ‫کسب و کارها توجه شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه فناوری اطالعات تولید کننده و‬ ‫مصرف کننده را بهم وصل می کند گفت‪ :‬این موضوع باید از‬ ‫سوی کارآفرینان مورد توجه قرار گیرد و نکته دیگر این است که‬ ‫چرا صندوق هایی مثل صندوق کارآفرینی امید به تولید وام و‬ ‫تسهیالت می دهند و به شرکت های فـ ــناوری اطالعات کــــه‬ ‫می تواند موجب بازاریابی و فروش شود کمتر توجه می کند‪.‬‬ ‫شهرداری خانه های کارآفرینی و امن برای کارآفرینان ایجاد کند‬ ‫محبوبه مظاهری کارشناس ارشد منابع انسانی و کارشناس‬ ‫در زمینه کوچینگ نیز گفت‪ :‬بیشترین نیاز کسانی که می خواهند‬ ‫وارد کسب و کار شوند این است که آنها احساس م ــی کـــنـــند‬ ‫بی پناه هستند باید امنیت روحی و حمایتی برای فعاالن کسب‬ ‫و کارها ایجاد کنیم و کمک کنیم فارغ التحصیالن و عالقمندان‬ ‫جهت تکمیل کادر مالی خود در محدوده میدان ونک نیاز‬ ‫به یک نفر رئیس حسابداری (آقا) با مشخصات ذیل دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬لیسانس حسابداری آشنا با بورس و قوانین بازار‬ ‫سرمایه با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کارمرتبط‬ ‫‪ -2‬داشتن تجربه در حسابداری مدیریت‬ ‫و گزارشگری مالی‬ ‫فقط واجدین شرایط مدارک و سوابق تحصیلی و شغلی‬ ‫خود را حداکثر تا ‪ 97/5/7‬به آدرس ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪teh.employment@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت عالیفرد تولید کننده محصوالت سن ایچ‬ ‫عضو گروه شرکت های زعفران سحرخیز استخدام می نماید‪:‬‬ ‫شرایط‬ ‫بچه های ما باید با تولید و کارخانه آشنا شوند‬ ‫مهشید اصفهانیان مدرس دانشگاه و مشاورمالی مالیاتی‬ ‫نیز در این نشست گفت‪ :‬همیشه برای بچه هایمان خلبان شدن‬ ‫و یا پزشک و مهندس شدن را گوشزد می کنیم باید آنها را با تولید‬ ‫و کارخانه آشنا کنیم؛ این موضوع برای شکل گیری فرهنگ کار‬ ‫و تولید بسیار اهمیت دارد که کمتر به آن می پردازیم‪ .‬باید نسل‬ ‫جدید با مشکالت و چشم انداز کار در عرصه تولید آشنا شود‪.‬‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫جهت تکمیل کادر ستادی خود در تهران‬ ‫شرکت پخش سراسری بینالود پارسیان‬ ‫توضیحات‬ ‫گفت‪ :‬برای توسعه کسب و کار برندسازی الزم است و متاسفانه‬ ‫به این موضوع در کشور ما از سوی فعاالن کسب و کار و جوانان و‬ ‫فارغ التحصیالن عالقمند به کارآفرینی مورد توجه قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫وی از نبود برندهای ایرانی در دنیا انتقاد کرد و افزود‪ :‬توجه به‬ ‫مشاوره های کسب و کار و نحوه تنظیم قراردادها برای موفقیت‬ ‫در کسب و کار بسیار مهم است و در صورت ع ــدم آشـــنـــایی‬ ‫می تواند برای مدیران کسب و کار ها گران تمام شود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتپیمانکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫کسب وکار راه و مسیر کسب و کارو مشاوره شغلی خود را پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ش ــهرداری بای ــد در ای ــن زمین ــه فع ــال ش ــود و خان ــه ه ــای‬ ‫کارآفرینی در شــهرداری ایجاد شــود و تجارب شکســت ها و موفقیت ها‬ ‫گفتــه و آمــوزش داده شــود و جــای امنــی بــرای فعــاالن کســب و کار فراهــم‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬بازار کار‪/‬محمدرضا مرزبان‬ ‫مرا کز دست آفرین ایجاد میشود‬ ‫در ادامه نشست پرویز نظری مشاور صندوق کارآفرینی امید‬ ‫با اشاره به اینکه این صندوق دو هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫برای کارآفرینی دارد اظهار داشت‪ :‬صندوق کارآفرینی امید انواع‬ ‫تسهیالت کارآفرینی و اشتغالزا را اعطا می‌کند و این تسهیالت‬ ‫با نرخ سود چهار درصد است‪.‬‬ ‫مشاور صندوق کارآفرینی امید از اختصاص ‪ 1000‬میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت برای کارآفرینی برای روستاها خبر داد و اعالم‬ ‫کرد‪ :‬سقف این تسهیالت تا دو میلیارد تومان تعیین‌شده که با‬ ‫تصویب کارگروه اشتغال استان تا ‪ 15‬میلیارد تومان نیز می‌توان‬ ‫پرداخت کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین از راه‌اندازی مراکز دست آفرین با همکاری‬ ‫شهرداری و فروشگاه شهروند خبر داد و اعالم کرد‪ :‬این مراکز با توجه‬ ‫به مشکالت تولیدکنندگان و نداشتن بازار فروش نقش فروش‬ ‫کاالهای تولیدی داخل را به عهده می‌گیرند و از تولید داخلی‬ ‫حمایت می‌کنند و برای آن‌ها بازاریابی می‌نمایند‪.‬‬ ‫وی از ایجاد ‪ 900‬صندوق خرد و محلی خبر داد و ضمن اعالم‬ ‫آمادگی برای مساعدت به کارآفرینان اضافه کرد‪ :‬این صندو ق‌ها‬ ‫به اشتغال و توسعه کسب‌وکارها کمک خواهد کرد و در این زمینه‬ ‫همکاری و مساعدت شهرداری می‌تواند مؤثر باشد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫از افراد خالق‪ ،‬خودانگیخته‪ ،‬عالقمند به یادگیری و دانش آموخته ازدانشگاه های معتبر جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫ورود به بازارهای جهانی‬ ‫عل ــی عباس ــی م ــدرس کارآفرین ــی نی ــز گف ــت‪ :‬م ــن در زمین ــه‬ ‫فنــاوری اطالعــات کار مــی کنــم و بــه نظــر مــن مشــکل کارآفرینــی‬ ‫در کشــور رقابــت نکــردن بــا محصــوالت خارجــی اســت‪ .‬کاالیــی‬ ‫ک ــه م ــا ب ــا س ــرمایه گ ــذاری ه ــای بس ــیار ب ــاال تولیدم ــی کنی ــم ی ــک‬ ‫چین ــی در زی ــر زمی ــن خان ــه اش تولی ــد م ــی کن ــد!‬ ‫ایجاد کلینیک های کارآفرینی‬ ‫فتانــه دانشــمند از موسســه دانشــگاهی شــهرداری نیــز در ایــن‬ ‫نشس ــت گف ــت‪ :‬پیش ــنهاد م ــن ای ــن اس ــت ب ــرای ارتق ــاء انگی ــزه و‬ ‫مه ــارت ه ــای کارآفرین ــی کلینی ــک ه ــای کارآفرین ــی ایج ــاد ش ــود‬ ‫و حمای ــت ش ــود ت ــا بتوانن ــد ب ــرای توس ــعه کارآفرین ــی ت ــاش کنن ــد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬ایجاد کافهایدههاتلنت کافههاو مدارسمهارتآموزی‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫نفش آموزش درکارآفرینی بسیار مهم است‬ ‫هانیه سادات ساعی فعال ارزیابی و فروش نیز در این‬ ‫نشست گفت‪ :‬مشکل تولید ما زیاد نیست مشکل اصلی فروش‬ ‫و بازاریابی است بنابراین نقش آموزش ها خیلی مهم است و‬ ‫باید این موضوع را جدی بگیریم‪ .‬آموزش هم برای تولیدکننده‬ ‫وهم مصرف کننده ضرورت دارد‪.‬‬ ‫همه راه ها را رفتیم ولی نتوانستیم تسهیالت بگیریم‬ ‫سیدصادقهاشمیفردنیزاز شرکتدانشبنیانفراصدر پژوهان‬ ‫گفت‪ :‬محصولی که تولید می کنیم داخلی است و آن یک‬ ‫اسپری است و در همه فروشگاه ها موجود است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همه راه ها را رفتیم ولی نتوانستیم تسهیالت‬ ‫بگیریم و جایی ما را حمایت نمی کند خوشبختانه فروشگاه‬ ‫شهروند در همه شعباتش محصول ما رامی فروشد‪.‬‬ ‫درپایان این نشست رمضان لطفی معاونت توانمندسازی‬ ‫و کارآفرینی سازمان خدمات اجتماعی شهر تهران اظهارکرد‪:‬‬ ‫امیدوارم بــــــا توجـــه بــــــه پــــــــیشــنهادات و راهــکارهای که‬ ‫ازطرف صاحب نظران صورت گرفته است بتواند گام بلندی‬ ‫درجهت حمایت از کاالهای ایرانی داشته باشیم‪.‬‬ ‫بازارکار از تولید کاالی ایرانی‬ ‫حمایت می کند‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ک ــه س ــید کاظ ــم حس ــینی رئی ــس مرک ــز‬ ‫اطالع‌رس ــانی ب ــازارکار جه ــاد دانش ــگاهی نی ــز در نشس ــت ف ــوق‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه هم ــکاری خ ــوب جه ــاد دانش ــگاهی و ش ــهرداری‬ ‫تهــران گفــت‪ :‬بــازارکار از طریــق برگــزاری نشســت هــا و همایــش هــای‬ ‫کارآفرینــی و پیش‌بینــی صفح ـه‌ای بــا موضــوع حمایــت از کاالی‬ ‫ایرانــی در نشــریه از تولــــــــید کــــــــاالی ایــــــرانی حــــمایت مــی کنــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬لیا قرنفلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫جهت تکمیل کادر مالی‪ ،‬استخدام با تحصیالت حداقل‬ ‫لیسانس و آشنایی کامل با شایگان سیستم‬ ‫‪ -1‬مدیر مالی با ‪ 15‬سال سابقه مدیریتی (زمینه تولیدی تنباکو)‬ ‫‪ -2‬مدیر مالی با ‪ 15‬سال سابقه مدیریتی در بخش بازرگانی‬ ‫‪-3‬کارشناس ارشد حسابداری ترجیحا خانم‪ 7 ،‬سال سابقه‬ ‫مفید با تسلط به امور واردات و صادرات و سایر امور مالی‬ ‫‪ -4‬کارشناس حسابداری ترجیحا خانم با ‪ 5‬سال سابقه مفید‬ ‫‪ -5‬کمک حسابدار ترجیحا خانم با ‪ 3‬سال سابقه مفید‬ ‫در رزومه ارسالی حتما به ردیف موردنظر اشاره فرمائید‪.‬‬ ‫‪acc11@yasrebigroup.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولید کننده‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫محل اشتغال‬ ‫شرایط‬ ‫حسابدار خانم و آقا‬ ‫‪1‬‬ ‫سرپرست‬ ‫حسابداری صنعتی‬ ‫(اموال و انبار)‬ ‫تهران‬ ‫حداقل کارشناسی حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫تسلط کامل به مباحث و قوانین حسابداری‪،‬‬ ‫قیمت تمام شده و تجزیه و تحلیل های مالی و‬ ‫نرم افزار همکاران سیستم‬ ‫حداکثر ‪ 40‬سال دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری ترجیحا آشنا‬ ‫به حسابداری تولید‬ ‫مسئول دفتر مدیر عامل خانم حدا کثر ‪ 35‬سال دارای‬ ‫روحیه پیگیری و روابط عمومی قوی دقیق و مسئولیت پذیر‬ ‫ترجیحا لیسانس‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫افراد واجد شرایط می توانند‪ ،‬مشخصات و سوابق کاری خود را با ذکر ردیف شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Recruitment@sunich.org‬‬ ‫‪hr.employment75@gmail.com‬‬
‫کارآفرینی‬ ‫‪10‬‬ ‫الهـــام طارقـــی زن سرپرســـت خانـــواری اســـت‬ ‫کـــه بـــا اتـــکا بـــه خداونـــد متعـــال و عـــزم و‬ ‫اراده زنانـــه خـــود توانســـت تـــا کســـب موفقـــی‬ ‫را بنـــا کنـــد کـــه بـــرای چندیـــن نفـــر دیگـــر نیـــز‬ ‫اشـــتغال آفریـــن کنـــد‪.‬‬ ‫بانـــوی کارآفرینـــی کـــه روزی آه در بســـاط‬ ‫نداشـــت و بـــرای شـــروع کارش ‪ ۱۵‬میلیـــون‬ ‫تومـــان پـــول از خانـــواده اش قـــرض گرفـــت‪،‬‬ ‫اکنـــون بـــا کشـــت زعفـــران در روســـتای‬ ‫آناخاتـــون بـــرای حداقـــل ‪ ۱۰‬نفـــر اشـــتغال زایـــی‬ ‫کـــرده اســـت‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر‪ ،‬الهـــام طارقـــی‪ ،‬گرچـــه در‬ ‫زندگـــی زناشـــوئی اش شکســـت خـــورده اســـت‬ ‫امـــا ایـــن شکســـت پلـــی بـــه ســـوی پیـــروزی‬ ‫شـــد و او بـــا اتـــکا بـــه توانایـــی هـــای خـــود و‬ ‫دریافـــت تســـهیالت ‪ ۵۰‬میلیـــون تومانـــی اشـــتغال‬ ‫از کمیتـــه امـــداد توانســـت در مـــدت کوتاهـــی بـــه‬ ‫اولیـــن کارآفریـــن در زمینـــه کشـــت زعفـــران در‬ ‫اســـتان آذربایجـــان شـــرقی تبدیـــل شـــود‪.‬‬ ‫کشت طالی سرخ توسط بانوی زعفران کار آذربایجان شرقی‬ ‫جوانان نگویند کار نیست‬ ‫کردن ــد و م ــی گفتن ــد ک ــه نم ــی توان ــی از عه ــده ای ــن کار برآی ــی‬ ‫و ب ــی جه ــت هزین ــه نک ــن و وق ــت و نی ــروی جوان ــی ات را ه ــدر‬ ‫ن ــده‪ .‬ام ــا م ــن تصمی ــم قاط ــع گرفت ــه ب ــودم چ ــون ب ــه هدف ــم و‬ ‫کاری ک ــه ش ــروع ک ــرده ب ــودم ایم ــان داش ــتم‪.‬‬ ‫وی در بــاره سرگذشــت زندگــی اش شــخصی اش مــی گو یــد‪:‬‬ ‫در بهم ــن م ــاه س ــال‪ ۱۳۶۶‬در تبر ی ــز ب ــه دنی ــا آم ـ ــدم در س ــن‬ ‫‪ ۱۴‬س ــالگی ازدواج ک ــردم ام ــا متاس ــفانه حاص ــل ای ــن ازدواج‬ ‫زودهن ــگام ب ــه ط ــالق انجامی ــد‪ ۲۳ .‬س ــاله ب ــودم ک ــه ب ــه هم ــراه‬ ‫خان ــواده از تبر ی ــز ب ــه روس ــتای آناخات ــون مهاج ــرت کردی ــم‪ .‬ی ــک‬ ‫دخت ــر دارم‪ .‬مش ــکالت خانوادگ ــی و مال ــی باع ــث ش ــد ادام ــه‬ ‫تحصی ــل نده ــم و م ــدرک دیپل ــم گرفت ــم‪ .‬مدت ــی در کارگاه ــی‬ ‫ک ــه ب ــه عن ــوان س ــرکارگر کار م ــی ک ــردم دچ ــار دیس ــک کم ــر و‬ ‫بیم ــاری آرت ــروز ش ــدم و ب ــه ناچ ــار از آن کارخان ــه خ ــارج ش ــدم‬ ‫و چ ــون ش ــغل ثاب ــت نداش ــتم نتوانس ــتم از جای ــی وام بگی ــرم ت ــا‬ ‫ب ــرای خ ــودم کار کن ــم‪ .‬وی در م ــورد چگونگ ــی ش ــروع کش ــت‬ ‫زعف ــران در روس ــتای آناخات ــون‪ ،‬م ــی افزای ــد‪ :‬چ ــون از کودک ــی‬ ‫ب ــه کش ــاورزی و باغبان ــی عالق ــه داش ــتم انگی ــزه ز ی ــادی داش ــتم‬ ‫نح ــوه کش ــت زعف ــران را ی ــاد بگی ــرم‪ .‬مدت ــی ک ــه بی ــکار ب ــودم‬ ‫و بیم ــه بی ــکاری دریاف ــت م ــی ک ــردم در کالس ه ــای آم ــوزش‬ ‫عمل ــی کش ــت زعف ــران در س ــازمان فن ــی و حرف ــه ای ش ــرکت‬ ‫ک ــردم‪ .‬ای ــن کالس ه ــا چه ــار م ــاه ط ــول کش ــید‪ ،‬س ــپس‬ ‫امتح ــان دادم و ب ــا نم ــره ب ــاال گواهینام ــه اخ ــذ ک ــردم‪ .‬البت ــه‬ ‫از قب ــل تحقی ــق ک ــرده ب ــودم و م ــی دانس ــتم ک ــه ام ــکان کش ــت‬ ‫زعف ــران در روس ــتاهای اط ــراف تبر ی ــز وج ــود دارد‪ .‬ام ــا ب ــرای‬ ‫اینک ــه مطمئ ــن ش ــوم خ ــا ک روس ــتای آناخات ــون ب ــرای کش ــت‬ ‫زعف ــران مناس ــب اس ــت از اس ــتادم در س ــازمان فن ــی و حرف ــه ای‬ ‫راهنمای ــی خواس ــتم‪.‬‬ ‫وی م ــی گو ی ــد‪ :‬زمین ــی ک ــه ب ــرای کش ــت مدنظ ــر داش ــتم‬ ‫قس ــتمتی از خا ک ــش را ب ــرای نمون ــه بردی ــم ت ــا آزمای ــش ش ــود ک ــه‬ ‫آی ــا ام ــکان کش ــت زعف ــران در ای ــن زمی ــن وج ــود دارد ی ــا ن ــه‪.‬‬ ‫کارشناس ــان جه ــاد کش ــاورزی از زمی ــن بازدی ــد کردن ــد و پ ــس‬ ‫تایی ــد نمون ــه خ ــا ک‪ ،‬مج ــوز ب ــرای کش ــت زعف ــران ب ــه م ــن داده‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫طارق ــی تا کی ــد م ــی کن ــد‪ :‬خان ــواده‌ام در ابت ــدا مخالف ــت‬ ‫برای تهیه پیازچه به شــرق کشور سفر کردم‬ ‫ای ــن بان ــوی کارآفر ی ــن ادام ــه م ــی ده ــد‪ :‬از خان ــواده‌ام‬ ‫درخواســت کــردم مــرا در ایــن کار همراهــی کننــد و بــرای خر یــد‬ ‫پیازچــه پــول بدهنــد کــه بــا خواهــش و تمنــا باالخــره ‪۱۵‬میلیــون‬ ‫توم ــان دادن ــد ت ــا ب ــرای کش ــت زعف ــران اق ــدام کن ــم‪.‬‬ ‫وی اظه ــار م ــی کن ــد‪ :‬خان ــواده ح ــق داش ــتند نگ ــران باش ــند‬ ‫چ ــون م ــن ب ــه عن ــوان ی ــک زن ریس ــک بزرگ ــی ک ــرده ب ــودم خ ــودم‬ ‫خودم را یک زن موفق‬ ‫می دانم چون تک و تنها‬ ‫و بدون هیچ پشتوانه‌ای‬ ‫به این درجه‬ ‫از موفقیت شغلی رسیده ام‬ ‫هــم مــی ترســیدم کــه نکنــد در کشــت زعفــران شکســت بخــورم‬ ‫ام ــا ب ــه روی خ ــودم نم ــی آوردم چ ــون یقی ــن داش ــتم م ــی توان ــم از‬ ‫عه ــده ای ــن کار بربیای ــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نحــوه تامیــن پیازچــه بــرای کشــت زعفــران‪،‬‬ ‫م ــی گو ی ــد‪ :‬ب ــا ماش ــین ب ــرادرم ب ــه شهرس ــتان مرن ــد رفتی ــم ت ــا‬ ‫پیازچ ــه م ــورد نی ــاز ب ــرای کش ــت را بخر ی ــم ام ــا قیم ــت آن خیل ــی‬ ‫ب ــاال ب ــود ب ــه ناچ ــار برگش ــتیم ت ــا اینک ــه پ ــرس و ج ــو ک ــردم و‬ ‫فهمی ــدم قیم ــت پیازچ ــه در ترب ــت حیدر ی ــه نس ــبت ب ــه مرن ــد‬ ‫ارزان و بــا کیفیــت اســت چــون بــرای هــر هکتــار بایــد چهــار تــن‬ ‫پیازچ ــه م ــی کاش ــتیم‪.‬‬ ‫طارق ــی ادام ــه م ــی ده ــد‪ :‬رفت ــم شهرس ــتان ترب ــت حیدر ی ــه‬ ‫ت ــا پیازچ ــه م ــورد نی ــازم را بگی ــرم ک ــه گفتن ــد نم ــی ش ــود و بای ــد‬ ‫مج ــوز جه ــاد کش ــاورزی داش ــته باش ــی‪ .‬دو ب ــاره برگش ــتم تبر ی ــز‬ ‫و موافق ــت جه ــاد کش ــاورزی ب ــرای خر ی ــد پیازچ ــه را گرفت ــم و‬ ‫دو ب ــاره ب ــه ترب ــت حیدر ی ــه رفت ــم و پیازچ ــه خری ــدم و ش ــروع ب ــه‬ ‫کشــت کــردم‪ .‬بایــد عنــوان کنــم کــه اقدامــات الزم بــرای گرفتــن‬ ‫مج ــوز و تائی ــد کیفی ــت خ ــا ک ح ــدود س ــه م ــاه ط ــول کش ــید‪.‬‬ ‫ای ــن کارآفر ی ــن م ــی گو ی ــد‪ :‬ب ــرای تس ــریع درکش ــت زعف ــران‬ ‫‪ ۱۲‬کارگ ــر اس ــتخدام ک ــردم ک ــه در م ــدت ی ــک هفت ــه ب ــه پای ــان‬ ‫رســید‪ .‬حیــن کشــت مــدام بــا خــودم فکــر مــی کــردم نکنــد کارم‬ ‫نگی ــرد‪ .‬م ــدام ب ــه زمی ــن سرکش ــی م ــی ک ــردم‪ .‬وقت ــی مش ــاهده‬ ‫ک ــردم زحمات ــم نتیج ــه م ــی ده ــد همانج ــا نشس ــتم و گر ی ــه ک ــردم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه دریافــت وام اشــتغال از کمیتــه امــداد بــرای‬ ‫ادام ــه کارش‪ ،‬م ــی افزای ــد‪ :‬چ ــون پول ــی ب ــرای ادام ــه کار نداش ــتم‬ ‫ب ــه کمیت ــه ام ــداد مراجع ــه ک ــردم‪ .‬س ــال ‪ ۹۳‬ناظ ــران اش ــتغال‬ ‫ای ــن نه ــاد از زمی ــن بازدی ــد و پ ــس از تائی ــد‪ ۱۵ ،‬میلی ــون توم ــان‬ ‫وام ب ــه م ــن پرداخ ــت کردن ــد ک ــه توانس ــتم ب ــا ای ــن وام قس ــمتیاز‬ ‫بده ــی های ــم را بده ــم و اوض ــاع مال ــی ام را سروس ــامان بده ــم‪.‬‬ ‫طارق ــی ک ــه ب ــه دلی ــل خودکفای ــی در س ــال ‪ ۹۴‬از چت ــر‬ ‫حمایت ــی کمیت ــه ام ــداد خ ــارج ش ــده اس ــت‪ ،‬م ــی گو ی ــد‪ :‬ح ــدود‬ ‫چهــار ســال اســت کــه زعفــران کشــت مــی کنــم‪ .‬کشــت زعفــران‬ ‫س ــرمایه ز ی ــاد م ــی خواه ــد و نبای ــد انتظ ــار داش ــته باش ــیم ک ــه زود‬ ‫به ــره آن ــرا ببر ی ــم‪ .‬ب ــه خص ــوص در س ــال اول کش ــت ک ــه بای ــد‬ ‫خیل ــی هزین ــه ک ــرد‪.‬‬ ‫را ک ــه ب ــا زحم ــت و مش ــقت بس ــیار کش ــت م ــی کن ــم چ ــرا فل ــه‬ ‫ای بفروش ــم‪ .‬تصمی ــم گرفت ــم ش ــرکت ثب ــت کن ــم‪ ،‬پروان ــه به ــره‬ ‫ب ــرداری بگی ــرم و صاح ــب برن ــد ش ــوم‪ .‬بنابرای ــن کارگاه بس ــته‬ ‫بن ــدی زعف ــران را پ ــس از دریاف ــت ک ــد بهداش ــت دای ــر ک ــردم و‬ ‫خان ــواده‌ام در توزی ــع زعف ــران ه ــای بس ــته بن ــدی ش ــده ب ــه نق ــاط‬ ‫مختل ــف ش ــهر کمک ــم کردن ــد چ ــون م ــی دیدن ــد کارم رونـــق‬ ‫گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫وی م ــی افزای ــد‪ :‬راه ان ــدازی کارگاه ‪ ۱۰۰‬مت ــری ‪ ۲‬س ــال زم ــان‬ ‫ب ــرد‪ .‬ب ــا دریاف ــت وام ‪ ۳۵‬میلی ــون تومان ــی از ک ـ ـم ـی ـ ــته امــ ــداد‬ ‫و ‪ ۱۵‬میلی ــون توم ــان از بس ــیج س ــازندگی دس ــتگاههای بســـته‬ ‫بن ــدی و اب ــزار کار خر ی ــدم و ب ــا ت ــوکل ب ــه خ ــدا مرحل ــه جدی ــدی‬ ‫از کارم را آغ ــاز ک ــردم‪.‬‬ ‫مــردم هم با خرید از محصوالت من را حمایت می کنند‬ ‫وی بــا اعــالم اینکــه بــرای ‪ ۱۰‬نفــر اشــتغال زایــی کــرده اســت‪،‬‬ ‫ادامــه مــی دهــد‪ :‬حــدود شــش میلیــون تومــان بــرای ثبــت برنــد و‬ ‫اخ ــذ گواهینامه‌ه ــای اس ــتاندارد هزین ــه ک ــردم‪ .‬اکن ــون ح ــدود ‪۱۰‬‬ ‫نف ــر در بس ــته بن ــدی‪ ،‬توز ی ــع و کش ــت زعف ــران ب ــا م ــن هم ــکاری‬ ‫م ــی کنن ــد‪ .‬پ ــس از بس ــته بن ــدی ه ــر م ــاه ش ــش کیلوگ ــرم زعف ــران‬ ‫م ــی فروش ــیم ش ــکر خ ــدا م ــردم ه ــم ب ــا خر ی ــد از محص ــول م ــن‬ ‫حمای ــت م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫طارق ــی بی ــان م ــی کن ــد‪ :‬بای ــد بگو ی ــم چ ــون حج ــم تقاض ــا‬ ‫بــرای محصــول مــا زیــاد اســت و بــه دلیــل محدودیــت امکانــات‬ ‫و س ــرمایه نم ــی توان ــم ب ــه ان ــدازه تقاض ــای م ــردم زعف ــران عرض ــه‬ ‫کن ــم‪ .‬اگ ــر بخواه ــم کارم را توس ــعه ده ــم ب ــه س ــرمایه و زمی ــن نی ــاز‬ ‫دارم‪ .‬م ــن فق ــط هش ــت س ــال م ــی توان ــم در ی ــک زمی ــن زعف ــران‬ ‫ب ــکارم و پ ــس از ای ــن م ــدت ق ــدرت خ ــا ک ک ــم م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وی م ــی افزای ــد‪ :‬در ابت ــدا ‪ ۴۰۰‬ه ــزار توم ــان ب ــرای اج ــاره زمی ــن‬ ‫دادم ام ــا صاح ــب زمی ــن وقت ــی رون ــق کارم را دی ــد اج ــاره به ــا را‬ ‫افزای ــش داد ب ــه طوریک ــه اکن ــون دو میلی ــون توم ــان در م ــاه اج ــاره‬ ‫م ــی ده ــم ت ــا بتوان ــم ب ــه کش ــت زعف ــران ادام ــه ده ــم‪ .‬صاح ــب‬ ‫زمی ــن ق ــول داده ب ــود ب ــه م ــن آب‬ ‫ه ــم بده ــد ام ــا خل ــف وع ــده‬ ‫کــرد‪ .‬ســالیانه دو میلیــون تومــان‬ ‫ب ــرای حم ــل آب ب ــا تانک ــر هزین ــه‬ ‫م ــی کن ــم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی به افردی با شرایط ذیل نیازمند است‬ ‫گروه صنعتی لینا‬ ‫کارشناس آموزش وتوسعه منابع انسانی‬ ‫کارشناس ایمنی و بهداشت با ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫جهت تکمیل کادر فروش خود دعوت به همکاری می نماید‬ ‫مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مرتبط‬ ‫تکنسین مکانیک با مدرک کاردانی یا کارشناسی‬ ‫کارشناس محصول‬ ‫سن حداکثر ‪ 30‬سال‬ ‫آشنا به هیدرولیک و پتوماتیک دارای تجربه درنگهداری‬ ‫مدرک تحصیلی‪ :‬رشته مدیریت‬ ‫دارای قدرت تجزیه و تحلیل و حل مساله‬ ‫وتعمیرات با ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه های دولتی‬ ‫تسلط کامل به مباحث توسعه انسانی‬ ‫افراد واجد شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫عالقه مندان می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫فرآیندهای حوزه آموزش وتوانمندسازی کارمندان‬ ‫ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫ارسالنمایند‪.‬‬ ‫گــزارش‪ :‬طاهر خیری‬ ‫کارگاه بسته بندی زعفران‬ ‫را پس از دریافت کد بهداشــت دایر کردم‬ ‫ایــن کارآفر یــن موفــق مــی گو یــد‪ :‬بــه فکــرم رســید کــه زعفــران‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪towhid.carton@yahoo.com‬‬ ‫تولید من در حدی نیست که‬ ‫بتوانم به خارج از کشور صادر کنم‬ ‫وی در م ــورد ام ــکان ص ــادارات زعف ــران ب ــه خ ــارج‪ ،‬عن ــوان‬ ‫م ــی کن ــد‪ :‬تولی ــد م ــن در ح ــدی نیس ــت ک ــه بتوان ــم ب ــه خ ــارج‬ ‫از کش ــور ص ــادر کن ــم‪ .‬اگ ــر ســــرمایــــ ــه الزم فــــــــ ــراهم شــــ ــود ی ــا‬ ‫س ــرمایه گ ــذار باش ــد ک ــه بــــــ ــا م ــن شــــریــــ ــک شــــ ــود حــــ ــاضرم‬ ‫ایـــن کار را بکنـــم‪.‬‬ ‫ای ــن بان ــوی کارآفری ــن ب ــا بی ــان اینک ــه کارم را از صف ــر ش ــروع‬ ‫کـــردم‪ ،‬تا کیـــد مـــی کنـــد‪ :‬خـــودم را یـــک زن موفـــق مـــی دان ــم‬ ‫چـــون تـــک و تنهـــا و بـــدون هیـــچ پشـــتوانه ای بـــه ایـــن درج ــه‬ ‫از موفقی ــت ش ــغلی رس ــیده ام‪ .‬خان ــواده‌ام ب ــه م ــن افتخ ــار م ــی‬ ‫کنن ــد و ای ــن ق ــوت قل ــب ب ــرای م ــن اس ــت‪ .‬جوان ــان نگوین ــد کار‬ ‫نیســـت و ســـرمایه نداریـــم‪ .‬هرکـــس بخواهـــد و اراده کنـــد م ــی‬ ‫توان ــد‪ .‬مه ــم ای ــن اس ــت ک ــه خودش ــان را دس ــت ک ــم نگیرن ــد و‬ ‫مح ــدود نباش ــند‪ .‬م ــن ب ــه ای ــن نتیج ــه رس ــیده ام ک ــه ا گ ــر اراده‬ ‫باش ــد ه ــر کاری ش ــدنی اس ــت‪.‬‬ ‫وی بـــا اعـــالم اینکـــه در اســـتان آذربایجـــان شـــرقی اولی ــن‬ ‫نف ــری هس ــتم ک ــه در کش ــت زعف ــران فعالی ــت م ــی کن ــم‪ ،‬م ــی‬ ‫گوی ــد‪ :‬هی ــچ ک ــس ب ــاور نم ــی ک ــرد ک ــه م ــی ت ــوان در روس ــتای‬ ‫آناخات ــون از تواب ــع تبری ــز زعف ــران کاش ــت‪ .‬در روس ــتای اس ــپران‬ ‫هــم بــه چنــد کشــاورز بــرای کشــت زعفــران کمــک کــردم‪ .‬بــرای‬ ‫آینــده شــغلی ام برنامــه دارم و مــی خواهــم کارم را توســعه دهــم‪.‬‬ ‫مثـــال در زمینـــه بســـته بنـــدی خشـــکبار‪ ،‬غـــالت‪ ،‬حبوبـــات و‬ ‫خرم ــا ه ــم فعالی ــت کن ــم‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه هرچـــه دارم از تـــوکل بـــه خـــدا و‬ ‫مددجســـتن از ائمـــه اطهـــار (ع) اســـت‪ ،‬مـــی گوید‪:‬زمانـــی ب ــه‬ ‫خاط ــر ط ــالق از همس ــرم خجال ــت م ــی کش ــیدم بی ــرون بیای ــم‬ ‫و فعالی ــت اقتص ــادی داش ــته باش ــم‪ .‬هی ــچ ک ــس ب ــه م ــن اعتن ــا‬ ‫نم ــی ک ــرد ام ــا اکن ــون ب ــه خاط ــر موفقی ــت‪ ،‬پش ــتکار و اراده ام‬ ‫هم ــه ب ــه م ــن احت ــرام م ــی گذارن ــد‪.‬‬ ‫‪centerdss@aryalinda.com‬‬ ‫‪Email: job@moraselat.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت برفاب در سمت های زیر استخدام می کند‬ ‫شرکت تولیدی شمش های فوالدی واقع در شهرک‬ ‫صنعتی اشتهارد به یک نفر مهندس برق آشنا به کوره های‬ ‫القایی و سیستم ریخته گری و تولید فوالد‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط و مهارت الزم‬ ‫مسئول حسابداری خرید‬ ‫مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مامور خرید (آقا)‬ ‫مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم‬ ‫‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناس سیستم ها و روش ها‬ ‫مدرک کارشناسی حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫و آشنا با ‪SQL.ERP.Database‬‬ ‫کارشناس مرکز تماس‬ ‫مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم با روابط عمومی باال و‬ ‫آشنایی با ‪ICDL‬‬ ‫شرکت هلدینگ جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود‬ ‫اقدام به جذب نیرو می نماید‪:‬‬ ‫مدیر مالی‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫جهت کار در کارخانه خودروسازی‬ ‫محل کار‪ :‬کرمان‬ ‫مدیر فروش‬ ‫کارشناس خرید خارجی‬ ‫کارشناس طرح و برنامه‬ ‫در حوزه فوالد‪ ،‬آلومینیوم‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫محل کار‪ :‬تهران‬ ‫مدیر مالی هلدینگ‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار مدیریتی‬ ‫نیروی خدمات‪ ،‬حراست و تشریفات‬ ‫مدیر فروش‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫در حوزه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی‬ ‫محل کار‪ :‬کرج‬ ‫‪Email:hr@yasco.org‬‬ ‫‪roya65v@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتی در صنعت بیمه در نظر دارد به منظور تکمیل کادر پرسنلی زیر مجموعه واحد مدیریت منابع انسانی و شعب از بین متقاضیان با‬ ‫حداکثر سن ‪ 30‬سال در تهران و شهرستان ها نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از مصاحبه عمومی و تخصصی جذب نماید‪.‬‬ ‫شرایط الزم به شرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫واحد مرتبط‬ ‫شهر مورد نیاز‬ ‫شرایط استخدام‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس و رئیس‬ ‫اداره کارگزینی‬ ‫تهران‬ ‫‪ )1‬کلیه رشته های مربوط به مدیریت‬ ‫‪ )2‬آشنایی با نرم افزارهای مرتبط و ‪office‬‬ ‫‪ )3‬آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫بوشهر‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫میزان تحصیالت‬ ‫میزان سابقه کاری‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫بندرعباس‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس خدمات فنی‬ ‫و مکانیک‬ ‫کارشناسی رشته های مکانیک‬ ‫مکاترونیک و یا ماشین ابزار‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال سابقه در زمینه تعمیرات‬ ‫و خدمات فنی‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫اهواز‬ ‫‪2‬‬ ‫تکنسین مکانیک و تعمیرات‬ ‫کاردانی مکانیک‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال سابقه در زمینه تعمیرات‬ ‫و خدمات فنی‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫مشهد‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫زاهدان‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫‪HR@barfab.ir‬‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت صنعتی در محدوده غرب تهران (کیلومتر ‪ 9‬بزرگراه شهید لشری ‪ -‬جاده مخصوص کرج) در راستای تکمیل‬ ‫تیم تخصصی خود در زمینه های شغلی ذیل اقدام به جذب نیروی متخصص با مشخصات ذکر شده می نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان کار به صورت تمام وقت می توانند رزومه خود را از طریق آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫خواهشمند است عنوان شغلی مورد نظر در بخش موضوع ایمیل ذکر گردد‪.‬‬ ‫‪hr200382@gmail.com‬‬ ‫شرایط عمومی‬ ‫‪ )1‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫‪)1‬کلیه رشته های مربوط به مدیریت‬ ‫و ترجیحا مدیریت بیمه‬ ‫‪ )2‬آشنایی با نرم افزارهای مرتبط و‬ ‫‪office‬‬ ‫‪ )3‬آشنایی با قوانین بیمه‬ ‫‪ )2‬حداقل مدرک لیسانس‬ ‫‪ )3‬دارای روابط عمومی باال‬ ‫رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫‪job.insurance.co@gmail.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫اصفهان‬ ‫استخدام طراح و گرافیست حرفه ای‬ ‫از افراد واجد شرایط جهت همکاری دعوت به عمل می آوریم‪:‬‬ ‫استخدام دکل کار‬ ‫شـرکت داده پـردازی رسـپینا جهـت تکمیـل کادر خـود در اسـتان‬ ‫البـرز در کـرج از افـراد واجـد شـرایط زیـر دعـوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫طراح و گرافیست حرفه اي‬ ‫دکل کار‬ ‫جهـت انجـام پروژه هـاي تبليغاتـي و طراحي كاتالوگهـا‪ ،‬بولتن ها و‬ ‫●آشنایی با کار روی دکل های مهاری و خود ایستا‬ ‫خانم یا آقا‬ ‫پاكـت محصوالت سـاير امور تبليغاتـي در اصفهان‬ ‫به صورت ‪per case‬‬ ‫لطفـا رزومـه و نمونـه كارهـاي انجـام شـده را از طريـق ایمیـل زیر‬ ‫ارسـال نمائید‪.‬‬ ‫الزم به توضيح است كه نمونه كار حتما ارسال گردد‪.‬‬ ‫طراح گرافیست‪/‬خانم‬ ‫●آشنایی با تجهیزات مایکروویو‬ ‫●مسلط به مفاهیم ‪CCNP , CCNA , Microtik‬‬ ‫●داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫‪jobs@respina.net‬‬ ‫استخدام حسابدار‬ ‫یک شرکت پخش مواد غذایی جهت دفتر فروش خود در‬ ‫استان البرز‪،‬شهر کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●حضور در محل بصورت تمام وقت و پاره وقت‬ ‫حسابدار‪1/‬نفر‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه و نمونـه کارهای‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫●با حقوق ثابت و بیمه‬ ‫خـود را بـه آدرس ایمیـل زیـر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdamfardad@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام حسابدار خانم‬ ‫کانون تبلیغات و چاپ چترگستران جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫●با تجربه در این زمینه ●ترجیحا آشنا به نرم افزار ویژن‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪shahdpak.office@gmail.com‬‬ ‫بوشهر‬ ‫اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫استخدام مدرس زبان آلمانی‬ ‫●آشـنا به نـرم افزار نوآوران●آشـنا به امور مالیاتـی و دارایی‪ ،‬بیمه و‬ ‫واجـد شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫ن زیر‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلف ‌‬ ‫●با حقوق و مزایای خوب‬ ‫حسابدار‪/‬خانم‬ ‫حقوق و دسـتمزد● حقوق اداره کار و بیمه‬ ‫تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪03195017007 :‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک آزمایشگاه‬ ‫آزمایشـگاه کیمیـا پـژوه البـرز واقـع در شـهرک علمـی تحقیقاتـی‬ ‫اصفهـان فعـال در زمینـه ی ارائـه ی خدمـات بهداشـت حرفـه ای‬ ‫نیاز به نیروی کار دارد‪.‬‬ ‫کارشناس بهداشت حرفه ای‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫یک آکادمی زبان جهت تکمیل کادر خود در اسـتان بوشـهر از افراد‬ ‫مدرس زبان آلمانی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪espsara_ac@yahoo.com‬‬ ‫خوزستان‬ ‫استخدام حسابدار خانم‬ ‫شرکت ابودیزاین جهت تکمیل کادر دفتر خود در استان‬ ‫خوزستان‪ ،‬کیانپارس از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس کشاورزی – خاک شناسی‬ ‫با سابقه ‪ ۱‬الی ‪ ۲‬سال مرتبط با امور حسابداری بازرگانی‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫حسابدار‪/‬خانم‬ ‫متقاضیـان واجد شـرایط میتواننـد رزومه و مشـخصات کامل فردی‬ ‫●آشنا به آنالیزهای زیست محیطی آب‪ ،‬خاک و گیاه‬ ‫خـود را بـه ایمیـل زیر ارسـال نمایند ‪.‬‬ ‫کارشناس فروش و بازاریابی‬ ‫استخدام مدیر داخلی‬ ‫●آشنا به اصول مشتری مداری‬ ‫خوزستان‪ ،‬از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫●ترجیحا دارای سابقه ی کاری‬ ‫خانم‬ ‫●روابط عمومی خوب‬ ‫●با حوصله منظم و مسئولیت پذیر‬ ‫●آشنا به کامپیوتر و تکنیک های فروش‬ ‫●روحیه تیمی و گروهی‬ ‫●ترجیحا تحصیلکرده رشته بهداشت حرفه ای‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط می تواننـد جهت اعلام همـکاری رزومه‬ ‫کامـل خـود را بـه ایمیـل اعالم شـده ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا عنوان شغلی مورد نظر را در موضوع ایمیل مشخص نمایید‪.‬‬ ‫‪info@kpalab.com‬‬ ‫البرز‬ ‫استخدام طراح معمار حرفه ای – کرج‬ ‫یـک شـرکت جهت تکمیـل کادر خود در اسـتان البرز از افـراد واجد‬ ‫شـرایط زیر دعـوت به همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫طراح معمار‬ ‫●حرفه ای●مسلط واقعی به ‪V-ray‬‬ ‫●مسلط به فتوشاپ●توانا به طراحی نما و معماری‬ ‫متقاضیـان واجد شـرایط میتوانند رزومه خود را همـراه نمونه کار به‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند و ذکر حداقل حقوق درخواسـتی‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫‪iesergroup@gmail.com‬‬ ‫کارشناس نظرسنجی‪ 1/‬نفر‬ ‫●با روابط عمومی باال و دارای روحیه کار تیمی‬ ‫● مسلط به ‪office‬‬ ‫●عالقمنـد بـه امـور پژوهشـی (جهـت امـر نظرسـنجی و تهیـه‬ ‫گزارشـهای مربوطـه)‬ ‫●ساعات کاری وحقوق و مزایا ‪ :‬توافقی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪eecg.iran@gmail.com‬‬ ‫رشت‬ ‫شرکت تولیدی‬ ‫در راستای تکمیل کادر خود در استان گیالن از افراد متعهد‬ ‫و با تجربه واجد شرایط در ردیف شغلی ذیل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫خانم و آقا‬ ‫●کارشناس صنایع‪/‬مدیریت صنعتی‬ ‫●دارای حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار مرتبط با برنامه ریزی‬ ‫●مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫●حداکثر سن ‪ ۳۰‬سال‬ ‫کارشناس بهداشت حرفه ای‬ ‫خانم و آقا‬ ‫دارای حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫●مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫●حداکثر سن ‪ ۳۰‬سال‬ ‫الزم به ذکر است دارا بودن مشخصات درج شده در فیلد‬ ‫شرایط احراز الزامی است‪.‬‬ ‫●ترجیحا دارای تجربه ی اندازه گیری عوامل زیان آور‬ ‫●آشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫افـراد واجد شـرایط زیـر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫●آشنایی با تجهیزات وایرلس‬ ‫استخدام طراح گرافیست خانم‬ ‫●باتجربه●مسلط به نرم افزارهای گرافیکی‬ ‫یک شـرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در اسـتان خوزسـتان از‬ ‫منضبط و مسئولیت پذیر‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫افـراد واجـد شـرایط زیـر دعوت بـه همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫استخدام کارشناس نظرسنجی‬ ‫●اجرای کلیه امور مربوط به بازدید‪ ،‬نصب و آب بندی‬ ‫‪Rdpars12@gmail.com‬‬ ‫یـک شـرکت معتبر جهت تکمیـل کادر خـود در اسـتان اصفهان از‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫●بصورت پروژه ای‬ ‫●حداقل لیسانس ترجیحاً در رشته علوم اجتماعی و روانشناسی‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫‪11‬‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط مذکور مـی تواننـد رزومه خود را بـا “درج‬ ‫عنـوان شـغلی” مـورد نظر در قسـمت توضیحـات بـه آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسـال نمایند‬ ‫‪estekhdamemruz@gmail.com‬‬ ‫زنجان‬ ‫استخدام مدیر خط تولید‬ ‫شـرکت سـام صنعت آندیا جهت تکمیل کادر خود در اسـتان زنجان‬ ‫از افـراد واجد شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪oubodesignict@gmail.com‬‬ ‫مدیر خط تولید‬ ‫دفتر فنی مهندسی عمران کارون جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫● مدیریت صنعتی | مکانیک | ساخت و تولید| پلیمر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر داخلی‬ ‫●فارغ التحصیالن رشته های عمران و معماری‬ ‫●بومی شهرستان کارون‬ ‫●مسلط به زبان عربی‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومه خـود را بـه آدرس ایمیل‬ ‫زیـر ارسـال نمایند‬ ‫● لیسانس | فوق لیسانس‬ ‫●‪ ۵‬سال سابقه مدیریت یا سرپرستی خط تولید‬ ‫تسلط نسبی روی مهارتهای ‪ ICDL‬و ‪SolidWork‬‬ ‫●آشنایی با فرآیندهای خط تولید‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬تعمیر‪،‬‬ ‫نگهداری و انبار●توانایی مذاکره با تامین کننده گان‬ ‫●ویژگیهای شخصیتی‪ :‬مسئولیت پذیر‪ ،‬یادگیرنده و منظم‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪talighsazanco@gmail.com‬‬ ‫‪Dasoumi@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام تکنسین فنی‬ ‫شـرکت پـارس پرتـو نمایندگی فسـتو در اسـتان خوزسـتان جهت‬ ‫تکمیـل کادر فنـی و اداری خـود در اسـتان خوزسـتان از افـراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تکنسین فنی‬ ‫لیسانس و یا فوق لیسانس در رشته های برق – الکترونیک‬ ‫دارای روابط عمومی باال‬ ‫لیسانس و یا فوق لیسانس مکانیک‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومه خـود را بـه آدرس ایمیل‬ ‫زیـر ارسـال نمایند‬ ‫‪parsparto@festo.ir‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫فارس‬ ‫استخدام مهندس مکانیک‬ ‫یک شـرکت جهت تکمیل کادر خود در اسـتان فـارس از افراد واجد‬ ‫شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫●با ‪ ۸‬سال سابقه کار مفید پیمانکاری‬ ‫●جهت کارگاه ساختمانی●ترجیحا ساکن شیراز‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪prt12@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام مهندس مکانیک‬ ‫شرکت مهندسین مشاور خط و صفحه در شیراز به مهندس مکانیک‬ ‫با مدرک کارشناسی جهت واحد تاسیسات مکانیکی مسلط به‬ ‫طراحی و ترسیم نقشه های مکانیکی و نرم افزارهای مربوطه و مسلط‬ ‫به نرم افزار رویت به صورت تمام وقت‬ ‫نیازمند است‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر‬ ‫تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪07136463445 :‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام حسابدار‬ ‫به حسـابدار با حداقل ‪ ۲‬سـال سـابقه کار آشـنا به نرم افزار سـپیدار‬ ‫جهـت یک گروه صنعتی فعـال در زمینه تولیـد و واردات‬ ‫ماشین آالت کشاورزی در شهر شیراز نیازمندیم‪.‬‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪siamakjahankhah@gmail.com‬‬ ‫قزوین‬ ‫نمایندگیسایپا‬ ‫نمايندگـي سـايپا واقـع در محمديه (اسـتان قزویـن) جهت تکمیل‬ ‫کادر خـود از افـراد واجد شـرایط ذیل دعوت به همـکاری می نماید‪:‬‬ ‫اپراتور فروش‬ ‫خانم‬ ‫●حداقل فوق دیپلم●تمام وقت و نيمه وقت‬ ‫تمام وقت‪ 8 :‬الی ‪ 15:30 ، 13:30‬الی ‪18:30‬‬ ‫●نيمه وقت‪ :‬شيفت صبح ‪ 8‬الی ‪13‬‬ ‫و شيفت بعد از ظهر‪ 13 :‬الی ‪19‬‬ ‫●حقوق ثابت همراه با بيمه●نظر سنجي تلفنی از مشتريان‬ ‫خانم‬ ‫●حداقل ديپلم●(توانایی کار با اکسل)‬ ‫●ساعت کاری‪:‬روزانه دو ساعت (ساعت شروع و پایان توافقی)‬ ‫●حقوق‪ :‬روزانه ‪ 10‬هزار تومان‬ ‫نوع همكاری خود را مشخص نماييد‬ ‫از متقاضيـان واجـد شـرايط خواهشـمند اسـت رزومه (مشـخصات‬ ‫كامـل) خـود را ایمیـل نمایند‪.‬‬ ‫‪saipasiyad@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام کارمند خانم‪-‬قزوین‬ ‫شـرکت مـرداس تجـارت نـگاره واقـع در قزوین جهت تکمیـل کادر‬ ‫خـود بـه دو نفر کارمند (خانـم) بـرای اپراتوری دفتر نیازمند اسـت‪.‬‬ ‫●با سابقه اجرایی کار و مسلط به سیستم و امور مشتریان‬ ‫●بصورت نیمه وقت و تمام وقت‬ ‫در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را به ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪info@shopmtn.ir‬‬ ‫مشهد‬ ‫استخدام نماینده فروش در یک اپلیکشین‬ ‫اپلیکیشـن بازارجـا جهـت تکمیـل کادر خـود در اسـتان خراسـان‬ ‫رضـوی از افـراد واجـد شـرایط زیـر دعـوت به همـکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫نماینده فروش(کارشناس فروش)‬ ‫آقا و خانم‪ /‬یک نفر‬ ‫●ساکن مشهد●آشنا به اینترنت و فضای مجازی‬ ‫●حداکثر سن ‪۳۵‬سال●روابط عمومی باال‬ ‫●حقوق و مزایای بسیار عالی‬ ‫●حداقل ‪ ۲‬سال سابقه فروش و بازاریابی‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومه خـود را بـه آدرس ایمیل‬ ‫زیـر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪sm1361@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام کارشناس بازرگانی‪-‬خراسان رضوی‬ ‫یک شـرکت جهـت تکمیل کادر خود در اسـتان خراسـان رضوی از‬ ‫افـراد واجـد شـرایط زیر دعـوت به همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫●با ‪ ۵‬سال سابقه کار‬ ‫●سابقه کار در زمینه فوالد دارای الویت میباشد‬ ‫●با مدرک لیسانس بازرگانی‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪sinasharghco@gmail.com‬‬ ‫استخدام عکاس آقا‬ ‫شرکت الوان توسعه نماینده رسمی آسان پرداخت (‪ )*۷۳۳#‬جهت‬ ‫پروژه هومینگ جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی در‬ ‫شهر مشهد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عکاس‪/‬آقا‬ ‫دانشجو یا فارغ التحصیل رشته هنر‬ ‫●داشتن دوربین عکاسی الزامی است‬ ‫●داشتن وسیله نقلیه(موتور یا ماشین) و گواهینامه الزامی است‬ ‫●حداکثر سن ‪۳۰‬سال‬ ‫●حقوقثابت‪+‬پورسانت‪+‬بیمه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‬ ‫‪a.hatef@homing.ir‬‬ ‫همدان‬ ‫مهندسینمشاور‬ ‫مهندسین مشاور معتبر جهت نظارت بر پروژه های فاضالب‬ ‫شهرهای آباده و داراب نیاز به پرسنل زیر دارد‪.‬‬ ‫مهندس ناظر‬ ‫●با سابقه کار ‪ ۱۵-۱۰‬سال سال (‪ ۱۰‬نفر)‬ ‫نقشه بردار مسلط به نقشه برداری‬ ‫●با سابقه کار ‪ ۱۵-۱۰‬سال (‪ ۸‬نفر)‬ ‫سرناظر تصفیه خانه فاضالب‬ ‫●با سابقه کار ‪ ۱۵-۲۰‬سال (‪ ۲‬نفر)‬ ‫مهندس عمران مسئول دفتر فنی‬ ‫●با سابقه کار ‪ ۱۰-۱۵‬سال (‪ ۲‬نفر)‬ ‫‪info@tehransahab.com‬‬ ‫یزد‬ ‫یک شرکت‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫طراح‪ 3/‬نفر خانم‬ ‫●آشنا به نرم افزاری سه بعدی و رشته های معماری‬ ‫● بیمه حقوق ثابت وبیمه‬ ‫حسابدار‪ 2/‬نفر خانم‬ ‫● بیمه حقوق ثابت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪yektagroup@ymail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام حسابدار خانم‬ ‫گروه فنی مهندسی نور گستران پیشرو جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‪/‬خانم ‪ 1‬نفر‬ ‫●مسلط به انجام امور کارگزینی و قوانین کار و تامین اجتماعی‬ ‫●مسلط به ثبت های حقوق و دستمزد و خزانه‬ ‫●آشنا به نرم افزار تاپ●دارای سابقه کار‬ ‫●روابط عمومی باال● مسلط به‬ ‫‪) ICDL ( Word – Excel‬‬ ‫●مسلط به امور بایگانی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪noorgostaranyazd@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام مصاحبه گر‬ ‫یـک شـرکت جهـت تکمیل کادر خـود در اسـتان یزد از افـراد واجد‬ ‫شـرایط زیـر دعوت بـه همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫مصاحبه گر‪/‬خانم‬ ‫●با روابط عمومی باال●ترجیحا لیسانس‬ ‫●آشـنا بـه زبان انگلیسی●داشـتن حداقـل ‪ ۴‬روز درهفتـه (صبح و‬ ‫بعدظهـر) وقت آزاد●منظـم و متعهد‬ ‫●با دستمزد خوب‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومـه خـود را بـه ایمیـل زیـر‬ ‫ارسـال نمایند‬ ‫‪Farzad.khalily1991@gmail.com‬‬
‫حوادث‬ ‫‪12‬‬ ‫وزیر ارتباطات‪:‬‬ ‫رییس پلیس فتا یزد خبر داد‬ ‫با کالهبرداری‌های پیامکی برخورد جدی‬ ‫می‌کنیم‬ ‫کالهبرداری از دختران به بهانه استخدام مدلینگ‬ ‫رییــس پلیــس فتــا اســتان یــزد گفــت‪ :‬ایـ ـ ـ ــن روزهـ ـ ـ ــا مـ ـ ــجرم ـ ــان‬ ‫سایب ـ ــری بــا راه‌انــدازی یک‌ســری وب ســایت‌های اینترنتــی مبنــی بــر‬ ‫اســتخدام مدلینــگ و آمــوزش آنهــا‪ ،‬اقــدام بــه کالهبــرداری از کار بــران‬ ‫مخصوصــا دختــران جــوان می‌کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ســرهنگ مرتضــی ابوطالبــی اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از‬ ‫معضــات کنونــی جامعــه مــا حفــظ حر یــم خصوصــی افــراد اســت کــه‬ ‫بــه اشــکال مختلــف توســط ســودجویان و کالهبــرداران نادیــده گرفتــه‬ ‫شــده و بــا ســوء اســتفاده از مصادیــق مختلــف نقــض ایــن موضــوع‪ ،‬از‬ ‫قربانیــان اخــاذی و هتــک حیثیــت می‌شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان این‌کــه کار بــران تمایــل دارنــد کــه مــورد توجــه دیگــران‬ ‫قــرار بگیرنــد و در بیــن افــراد‪ ،‬قشــر جــوان بیشــتر از هــر گروهــی ایــن نیــاز‬ ‫را در خــود می‌بینــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن شــور و شــوق جوانــی‪،‬‬ ‫مجرمــان ســایبری بــا ترفنــد مدلینــگ بــه دنبــال کالهبــردار‪ ،‬انــواع‬ ‫یهــا و هتیــک حیثیــت جوانــان در فضــای ســایبر هســتند‪.‬‬ ‫اخاذ ‌‬ ‫رییــس پلیــس فتــای اســتان یــزد در ادامــه بــا بیــان این‌کــه جوانــان‬ ‫بــه هــر بهان ـه‌ای دوســت دارد موقعیتــی را بــرای خــود ایجــاد کنــد تــا‬ ‫شــهرتی همــراه بــا ثــروت بــرای خــود به‌دســت آورنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬فراگیــر‬ ‫شــدن صنعــت مــد‪ ،‬اکثــر جوانــان را بــه ســمت مدلینــگ می‌کشــاند و‬ ‫آنهــا دوســت دارنــد بــا وارد شــدن بــه عرصــه مدلینــگ از ایــن راه کســب‬ ‫درآمــد نمــوده و از ســویی معــروف شــوند و چش ـم‌ها را بــه خــود خیــره‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫وز ی ــر ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات ب ــا‬ ‫انتش ــار پس ــتی در اینس ــتا گرامش اع ــام ک ــرد ک ــه ب ــا‬ ‫کالهب ــرداری ه ــا برخ ــورد ج ــدی خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان‪ ،‬چن ــد‬ ‫وقت ــی اس ــت پیامک‌های ــی ب ــا مضم ــون فرس ــتادن‬ ‫ی ــک ع ــدد ب ــه س ــامانه‌ای ک ــه وج ــود آن مش ــخص‬ ‫نیس ــت و در یاف ــت ش ــارژ رای ــگان ب ــرای ع ــده ای‬ ‫از مش ــترکین اپراتوره ــا ارس ــال میش ــود‪ .‬ح ــاال‬ ‫محمدج ــواد اذری جهرم ــی‪ ،‬وز ی ــر ارتباط ــات‬ ‫و فن ــاوری اطالع ــات ب ــا انتش ــار پس ــتی در‬ ‫اینس ــتا گرامش در ب ــاره ای ــن موض ــوع اع ــام ک ــرد ک ــه‬ ‫ب ــا کالهب ــرداران برخ ــورد ج ــدی خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫و ی در ای ــن پس ــت نوش ــت‪« :‬ب ــا کالهبردار ی‌ه ــا‬ ‫برخ ــورد ج ــدی می‌کنی ــم‪ .‬هم ــواره م ــردم از بن ــده‬ ‫در مواجه ــه حض ــوری و ی ــا در فض ــای مج ــازی‬ ‫خواس ــته ان ــد ك ــه ب ــا پيامک‌ه ــای مزاح ــم تبليغات ــی‬ ‫و فريب ــكاری ه ــا و كالهبردار ی‌هاي ــی ك ــه در اي ــن‬ ‫زمين ــه گاه ــی ص ــورت می‌گي ــرد‪ ،‬مقابل ــه ج ــدی‬ ‫ش ــود‪ .‬پ ــس از آنک ــه در عی ــد فط ــر‪ ،‬ع ــده‌ای ب ــا پیام ــک‬ ‫و ط ــرح دروغ اینترن ــت ‪۱۲۰‬گیگابایت ــی‪ ،‬تع ــدادی‬ ‫از مش ــترکین را فر ی ــب دادن ــد و آنه ــا اجب ــارا عض ــو‬ ‫ی ــک س ــرو یس حجم ــی یک ــی از اپراتوره ــای تلف ــن‬ ‫هم ــراه ش ــدند‪ ،‬ا کن ــون ع ــده‌ای دیگ ــر‪ ،‬همانگون ــه‬ ‫ک ــه در تصویره ــای ف ــوق مالحظ ــه می‌کنی ــد‪ ،‬ب ــا‬ ‫س ــوء اس ــتفاده از سرو یس ــهای ارزش اف ــزوده اق ــدام‬ ‫ب ــه کالهب ــرداری از مش ــترکین نموده‌ان ــد‪ .‬در م ــورد‬ ‫قبل ــی‪ ،‬ب ــرای بی ــش از ‪۳۱۰۰‬قربان ــی نهای ــی‪ ،‬ب ــا دس ــتور‬ ‫س ــازمان تنظی ــم مق ــررات‪ ،‬مبال ــغ ع ــودت داده ش ــد‪.‬‬ ‫در م ــوارد اخی ــر‪ ،‬ام ــروز س ــازمان تنظی ــم مق ــررات‬ ‫توقی ــف فعالی ــت سرو یس ــهای ارزش اف ــزوده متخل ــف‬ ‫را اع ــام ک ــرد‪ .‬ب ــه اپراتوره ــا اب ــاغ ش ــده ظ ــرف ی ــک‬ ‫هفت ــه وج ــوه هم ــه مش ــترکین ای ــن سرو یس ــهای ارزش‬ ‫اف ــزوده را ع ــودت دهن ــد و ب ــا تکمی ــل مس ــتندات ای ــن‬ ‫ش ــرکتها ب ــه مراج ــع مربوط ــه ب ــرای رس ــیدگی تخلف ــات‬ ‫معرف ــی گردن ــد‪ .‬وزارت ارتباط ــات ب ــا تا کی ــد ب ــر‬ ‫تس ــهیل مس ــیر تج ــارت مج ــاز و حمای ــت از آن‪ ،‬ب ــا‬ ‫مصادی ــق کالهب ــرداری و س ــوء اس ــتفاده‌های ای ــن‬ ‫چنین ــی ب ــا قاطعی ــت برخ ــورد خواه ــد ک ــرد‪».‬‬ ‫ســرهنگ ابوطالبــی تصر یــح کــرد‪ :‬کالهبــرداران در قالــب تیــم چنــد‬ ‫نفــره بــا وعده‌هایــی ماننــد جــذب مــدل و اعــزام آنهــا بــه خــارج از کشــور‬ ‫و‪ ...‬در فضــای مجــازی‪ ،‬از ساده‌اندیشــی طعمه‌هــای خــود اســتفاده‬ ‫می‌کننــد و تصاو یــر دختــران جــوان را دســتمایه نیت‌هــای شــیطانی‬ ‫خــود قــرار می‌دهنــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬اغلــب کالهبــرداران از دختــران جــوان می‌خواهند‬ ‫کــه پــس از عکس‌بــرداری بــا ژسـت‌های متفــاوت خــود‪ ،‬آن‌هــا را ارســال‬ ‫نماینــد تــا آنهــا (‌کالهبــرداران‌) بــرای شــرکت‌های اروپایــی ارســال کننــد‬ ‫و ســپس مدعــی می‌شــوند شــرکت‌های بــه اصطــاح معتبــر اروپایــی‬ ‫در زمینــه مــدل و زیبایــی‪ ،‬تصاو یــر را نپذیرفتــه و از آنهــا خواســته‌اند کــه‬ ‫تصاو یــر به‌گونـه‌ای باش ـ ــد ک ـ ــه آنـ ـه ـ ــا بـ ـت ــوانن ـ ــد بــه صــورت دقیق‌تــری‬ ‫عکس‌بــرداری کننــد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس فتــا اســتان یــزد ادامــه داد‪ :‬پــس از تهیــه تصاویــر و‬ ‫عکس‌هــای نیمــه عر یــان دختــران جــوان‪ ،‬ســودجویان و کالهبــرداران‬ ‫بــا بیــان ایــن موضــوع کــه اســتخدامی در کار نبــوده از طعمه‌هــای خــود‬ ‫می‌خواهنــد کــه تــن بــه خواســته‌های شــیطانی آنهــا داده و ا گــر ایــن کار‬ ‫را انجــام ندهنــد‪ ،‬اقــدام بــه انتشــار تصاو یــر خصوصــی طعمه‌هــا در‬ ‫فضــای مجــازی و شــبکه‌های اجتماعــی می‌کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بعضــی از کالهبــرداران بــا اســتفاده از‬ ‫فتوشــاپ نمــودن عکس‌هــای قربانیــان و تبدیــل نمــودن آن‌هــا بــه‬ ‫عکس‌هــای عر یــان و نیمــه عر یــان اقــدام بــه نهدیــد و اخــاذی نمــوده‪،‬‬ ‫قربانیــان نیــز بــرای ایــن کــه حیثیــت خــود را حفــظ کــرده و از اقدامــات‬ ‫بعــدی کالهبــرداران ممانعــت به‌عمــل آورنــد‪ ،‬تســلیم خواســته‌ها و‬ ‫نیــات شــیطانی کالهبــرداران می‌شــوند‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس فتــا یــزد بــه شــهروندان تأ کیــد کــرد‪ :‬صفحاتــی کــه‬ ‫ناخواســته در برابــر شــما بــاز می‌شــود و اقــدام بــه تبلیــغ اســتخدام‌هایی‬ ‫نظیــر مدلینــگ‪ ،‬شــوی لبــاس و ارائــه خدماتــی از ایــن قبیــل می‌کننــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت تقلبــی بــوده و قصــد کالهبــرداری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه هیــچ عنــوان فریــب ایــن دســت تبلیغــات را نخــورده و عکســی‬ ‫در اختیــار ایــن دســت ســایت‌ها قــرار ندهنــد و بــه هیــچ عنــوان در‬ ‫آتلیه‌هــای کــه از ســوی ایــن افــراد اعــام می‌شــود و اصــوال در نقــاط‬ ‫پــرت و دور افتــاده اســت حاضــر نشــوند‪.‬‬ ‫س ــرهنگ ابوطالب ــی ب ــا بی ــان این‌ک ــه حف ــظ حری ــم خصوص ــی در‬ ‫فضــای مجــازی در گام اول بــر عهــده خــود کاربــران اســت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬از انتش ــار و در اختی ــار ق ــرار دادن عک ــس و فیلم‌ه ــای ش ــخصی‬ ‫خ ــود در فض ــای مج ــازی و ش ــبکه‌های اجتماع ــی خ ــودداری کنی ــد‬ ‫ت ــا ب ــه راحت ــی در دام مجرم ــان س ــایبری نیفتی ــد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس آ گاهی استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد‬ ‫دستگیری باند کالهبرداری اعزام دانشجو‬ ‫به خارج کشور در یاسوج‬ ‫رئی ــس پلی ــس آ گاه ــی اس ــتان کهگیلو ی ــه و بویراحم ــد از‬ ‫دس ــتگیری بان ــد کالهب ــرداری اع ــزام دانش ــجو ب ــه خ ــارج کش ــور در‬ ‫یاس ــوج خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬س ــرهنگ س ــعید بال ــش زر گف ــت‪ :‬اعض ــای‬ ‫بان ــد ‪3‬نف ــره ک ــه ب ــا تاس ــیس ش ــرکتی ب ــه بهان ــه اع ــزام دانشج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو‬ ‫ب ــه دان ـ ـش ـ ــگاه‌های خ ـ ــارج ازک ـ ـ ـ ــشور‪ ،‬از مــالباخ ـ ـ ـ ــتگان ب ـ ــیش از‬ ‫‪ 3‬میلی ــارد ر ی ـ ــال کالهب ــرداری ک ـ ـ ـ ــرده بـ ـ ـ ــودن ـ ـ ــد‪ ،‬دستـ ـ ــگی ـ ـ ـ ــر‬ ‫شـ ـ ــدن ـ ـ ـ ــد ‪.‬‬ ‫و ی اف ــزود‪ :‬در پ ــی ط ــرح ش ــکایت‌هایی از س ــوی برخ ــی از‬ ‫ش ــهروندان یاس ــوجی در خص ــوص اخ ــذ وج ــوه چن ــد ده میلی ــون‬ ‫تومان ــی ب ــه بهان ــه اع ــزام دانش ــجو ب ــه دانشگاه‌ه ـ ـ ـ ـ ــای خ ـ ـ ـ ــــــارج‬ ‫از کش ــور توس ــط ی ــک ش ــرکت‪ ،‬رس ــیدگی ب ــه موض ــوع در دس ــتور کار‬ ‫مام ــوران پلی ــس آ گاه ــی ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس پلی ــس آ گاه ــی اس ــتان کهگیلو ی ــه و بویراحمـــد‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬در ابت ــدا اس ــتعالمات الزم از س ــوی اداره ثب ــت‬ ‫اس ــناد و ام ــا ک اس ــتان در خص ــوص وضعی ــت ثب ـ ـ ـ ـ ـ ــتی ش ــرکت‬ ‫م ــد نظ ــر ب ــه انج ــام رس ــید و مش ــخص ش ــد ک ــه ای ــن ش ــرکت صرف ــا‬ ‫خدمات ــی ب ــوده و فاق ــد مج ــوز و پروان ــه فعالی ــت ب ــرای پذیـــرش‬ ‫دان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشجو در دان ـ ــشگاه ه ــای خ ــارج از کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫بال ـ ـ ـ ــش زر تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬اعض ــای ای ــن بان ــد ب ــا اعمـــال‬ ‫متــــــــ ــقلبانه و تبلیغ ــات س ــوء مبن ــی ب ــر اع ــزام دانش ــجو ب ــه خ ــارج‬ ‫از کــــــشــ ــور حــ ــدود ‪ 3‬میلی ــارد و ‪ 150‬میلیــــــ ــون ر ی ــال از ش ــا کیان‬ ‫در یاف ــت ک ــرده بودن ــد؛ ام ــا دانشــــ ــجویی ب ــه خ ــارج اع ــزام نش ــده‬ ‫ب ــود‪.‬‬ ‫و ی اضافـــه کـــرد‪ 3 :‬عضـــو ایـــن بانـــد کالهبـــردار توس ـ ـ ـ ــط‬ ‫مامـــوران‪ ،‬دســـتگیر و تحویـــل مراجـــع قضائـــی شـــدند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر فروش خود در شهر تهران از واجدین شرایط با حقوق و مزایا مکفی دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ )1‬ویزیتور (خانم و آقا)‪:‬‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه پخش مویرگی ‪ -‬دارای روابط عمومی باال ‪ -‬دارای کارت پایان خدمت برای آقایان ‪ -‬ضامن معتبر ‪ -‬داشتن خودرو‬ ‫شخصیالزامیست‪.‬‬ ‫‪ )2‬اپراتور (‪:) Data Entry‬‬ ‫مدرک دانشگاهی آمار یا اقتصاد (لیسانس یا باالتر) ‪ -‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط در سازمان فروش ‪ -‬تجربه کاری در برنامه ریزی ‪،‬‬ ‫تهیه و ارائه فعالیتها و گزارشات دوره ای فروش و بازاریابی‬ ‫ دارای مهارت های حرفه ای ‪ ،‬مسلط به اکسل و پاورپوینت ‪ -‬تسلط به زبان انگلیسی (گفتار و نوشتار)‬‫جهت دعوت به مصاحبه داوطلبین می بایست سوابق کاری خود را به زبان فارسی یا انگلیسی به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫یک شرکت پیمانکاری در زمینه پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ؛ جهت تکمیل کادر فنی و کارگاهی خود در شهرستان‬ ‫خمین (استان مرکزی) از بین واجدین شرایط بشرح ذیل با اولویت ساکنین بومی استان استخدام می نماید‪ .‬از واجدین‬ ‫شرایط تقاضا می شود رزومه و سوابق شغلی خود را با ذکر ردیف مربوطه به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@cpec.ir‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫تحصیالت‬ ‫حداقل‬ ‫سابقه کار‬ ‫تخصص مورد نیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس ابزار دقیق‬ ‫کارشناس الکترونیک‬ ‫‪ /‬برق‬ ‫‪5‬‬ ‫تسلط کامل بر کالیبراسیون‪،‬تعمیرات و راه اندازی‬ ‫ادوات ابزار دقیق‬ ‫‪afpars2018@gmail.com‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس دفتر فنی برق‬ ‫و ابزار دقیق‬ ‫کارشناس الکترونیک‬ ‫‪ /‬برق‬ ‫‪5‬‬ ‫تسلط کامل بر نقشه های کارگاهی‪ ،‬تهیه متریال‬ ‫لیست و‪...‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در حوزه صنایع غذایی واقع در شهرک صنعتی شمس آباد استخدام می نماید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫و کنترل پروژه‬ ‫کارشناس صنایع‬ ‫‪5‬‬ ‫تسلط کامل بر نرم افزارهای ‪office‬‬ ‫و ‪ primacera‬یا ‪p6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تکنسین ساخت برق و‬ ‫ابزار دقیق‬ ‫دیپلم ‪ /‬فوق دیپلم‬ ‫‪3‬‬ ‫مسلط به نقشه خوانی و انجام کارهای ساخت‬ ‫برق و ابزار دقیق‬ ‫‪5‬‬ ‫انباردار‬ ‫فوق دیپلم ‪ /‬کارشناس‬ ‫‪5‬‬ ‫تسلط کامل بر نرم افزارهای ‪office‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اداری‬ ‫دیپلم‬ ‫‪2‬‬ ‫توانایی کار با کامپیوتر و نرم افزارهای ‪office‬‬ ‫دارای رشته تحصیلی مهندسی صنایع حداقل ‪ 5‬سال سابقه پیش بینی (مواد‪ ،‬تولید و ‪ )...‬مدیریت انبار ‪ ،‬طراحی ‪LAY OUT‬‬ ‫و مسلط به نرم افزارهای تخصصی و ‪EXCEL‬‬ ‫مدیریت در حوزه مرتبط‪ ،‬تسلط کامل به اصول برنامه ریزی و‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه خود را با مشخصات کامل و ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪resume.hr1396@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت دارویی پخش هجرت از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید ‪:‬‬ ‫متقاضیان می توانند درخواست خود را به آدرس سایت این شرکت ارسال نمایند‪.‬‬ ‫تعداد وجنسیت‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫‪1‬‬ ‫کارمند حسابداری‬ ‫فروش‬ ‫لیسانس‬ ‫حسابداری‬ ‫‪2‬‬ ‫کارمند فروش‬ ‫ترجیحا دکترای‬ ‫داروسازی‬ ‫لیسانس یا فوق‬ ‫لیسانس مرتبط‬ ‫مرد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سایر مهارت ها‬ ‫حدا کثر‬ ‫سن‬ ‫آشنایی کامل با کامپیوتر ‪ -‬سابقه کاری در‬ ‫شرکتهای پخش‬ ‫‪30‬‬ ‫زن‬ ‫سابقه کاری مورد نیاز‬ ‫محل خدمت‬ ‫شرایط احراز مدیر مالی‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫تهران‬ ‫آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ‪-‬‬ ‫آشنایی باالزامات خرید و سفارشات ‪ -‬اصول‬ ‫و روش کنترل موجودی ‪ -‬آشنایی با آمار‬ ‫توصیفی وتحلیلی ‪ -‬بازاریابی و تحقیقات‬ ‫بازار ‪ -‬آشنایی با اصطالحات دارویی و فنی‬ ‫محصوالت و اصول‬ ‫برنامه ریزی و کنترل‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫تهران‬ ‫‪3‬‬ ‫کارمند حسابرسی‬ ‫*‬ ‫لیسانس‬ ‫حسابداری‬ ‫آشنایی کامل با کامپیوتر‪ -‬سابقه کار مرتبط‬ ‫با حسابرسی و تسلط بر ‪ office‬و اصول‬ ‫حسابرسی‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫تهران‬ ‫‪4‬‬ ‫کارگر انبار‬ ‫*‬ ‫دیپلم و باالتر‬ ‫ترجیحا دیپلم اتومکانیک ‪ -‬دارای گواهینامه‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫تهران‬ ‫‪5‬‬ ‫کارگر خدماتی‬ ‫دیپلم و باالتر‬ ‫خوش برخورد و خوش لباس ‪ -‬بسیار تمیز و پر‬ ‫تالش‪ -‬آشنا به اصول مذا کره و مهمانداری‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫تهران‬ ‫‪6‬‬ ‫راننده‬ ‫دیپلم و باالتر‬ ‫ترجیحا فنی ‪ -‬دارای سابقه مرتبط‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫تهران‬ ‫*‬ ‫یک شرکت هلدینگی با دو شرکت زیر مجموعه‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان قم‬ ‫جهت مدیریت امور مالی از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی‪:‬کارشناس حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال سابقه مدیریت مالی ‪ -‬مسلط به کلیه‬ ‫امور مالی و مالیاتی‬ ‫دارای روابط عمومی باال و توانایی‬ ‫در مدیریت منابع انسانی‬ ‫آشنایی با نرم افزارهای فرآیند محور با رویکرد ‪ERP‬‬ ‫توانایی و تسلط در استقرار و مدیریت فرآیندهای زمان از‬ ‫جمله حسابداری مالی‪ ،‬انبار‪ ،‬حسابداری‬ ‫خرید و فروش‪ ،‬صنعتی و ‪...‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Asia@ang.ir‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪13‬‬ ‫استخدام دیجیتال‬ ‫مارکت – اصفهان‬ ‫شرکت تدبیر ساز سپاهان جهت تکمیل کادر‬ ‫خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫دیجیتال مارکت‬ ‫جهت تولید محتوا‬ ‫●دارای تحصیالت مرتبط (حوزه نرم افزار و تبلیغات)‬ ‫●توانایی الگوریتم نویسی و‬ ‫طراحی مدل و معماری نرم افزار‬ ‫●آشنا با زبان برنامه نویسی – ‪Asp.net‬‬ ‫‪MVC framework‬‬ ‫●آشنایی با طراحی ‪UI – HTML- Css- Boot‬‬ ‫‪strape – Responsive Design‬‬ ‫●فارغ التحصیالن و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد‬ ‫استخدام‪ -‬تهران‬ ‫یک مرکز وابسته به یک نهاد دولتی در تهران‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫شرایط احراز‪:‬‬ ‫مسلط به زبان (‪,PHP( laravel frame work‬‬ ‫برنامه نویسی شی گرا و وب سرویس‬ ‫مسلط بر ‪JS ،، JQuery، MySQL، CSS۳‬‬ ‫‪HTML۵‬‬ ‫مسلط بر مفاهیم ‪ UI‬و ‪UX‬‬ ‫مسلط بر طراحی واکنشگرا (‪Responsive web‬‬ ‫‪)design‬‬ ‫آشنا به یکی از نرم افزار های طراحی گرافیکی‬ ‫مانندفتوشاپ‬ ‫آشنایی کامل با یکی از فریمورک های جاوا‬ ‫اسکریپت نظیر ‪( Angular / React /‬ترجیحا‬ ‫‪)Vue.js‬‬ ‫آشنا به ‪Webpack‬‬ ‫آشنا به استفاده از ‪ rest api‬و اتصال به ‪Back-‬‬ ‫‪end‬‬ ‫آشنا به ‪ Git‬و ‪GitLab‬‬ ‫کارشناس ‪SEO‬‬ ‫شرایط احراز‪:‬‬ ‫مسلط به مفاهیم تخصصی ‪ seo‬و بهینه سازی وب‬ ‫سایت‬ ‫تسلط کامل به ابزارهای ‪Google Analytics‬‬ ‫و ‪ Google trend‬و ‪Google Search‬‬ ‫‪ Console‬و‪Google adwords‬‬ ‫درک مفهوم بازاریابی محتوا و آشنایی با اصول‬ ‫تولیدمحتوا‬ ‫توانایی آنالیز رقبا و افزایش رتبه سایت و ارائه‬ ‫گزارش‬ ‫آشنا به شبکه های اجتماعی و تولید محتوا‬ ‫داشتنروحیهکارتیمی‪،‬نمونهکار‪،‬خالقیت‪،‬‬ ‫مسئولیت پذیری ‪ ،‬نظم مزیت ویژه ای جهت‬ ‫استخدام می باشد‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را که شامل مشخصات‪ ،‬تخصص و سوابق‬ ‫کاری و حقوقدرخواستی به آدرس ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‬ ‫آدرس ایمیل‪hmoradpoor@gmail.com :‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‪-‬اصفهان‬ ‫یک شرکت نرم افزاری جهت تکمیل کادر متخصص‬ ‫خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تحلیلگر‬ ‫●مسلط به تحلیل و مهندسی نرم افزار‬ ‫●توانایی طراحی ‪use case-uml‬‬ ‫●آشنا با ‪ scrume‬و مدل های کنترول پروژه‬ ‫●توانایی پیاده سازی متودولوژی ‪Agile‬‬ ‫●کاملا مسلط به ردیف های شغلی مذکور (کارآموز و افراد غیر‬ ‫مسلط و مبتدی یا متوسط ‪ ،‬پروژه ای و نیمه وقت و …قطعا در‬ ‫مصاحبه جذب نمی شوند)‬ ‫تمام وقت (از ساعت ‪ ۸‬الی ‪) ۳۰/۱۶‬‬ ‫کاملا حضوری (پروژه ای و دورکاری به هیچ وجه)‬ ‫●متعهد به زمان کاری مفید و منظم‬ ‫●دارای روحیه کاری فعال ‪ ،‬تیمی و خالق با پذیرش سلسله مراتب‬ ‫شرکت و تبعیت از مدیران‬ ‫●حقوق و مزایا به تناسب توانایی و تخصص و‬ ‫مهارت فرد در نظر گرفته می شود‬ ‫طراح وب‬ ‫●مسلط به تولید محتوا و آنالیز شبکه های اجتماعی‬ ‫●مسلط به ابزراهای تحلیلی وب و اجرای آنها‬ ‫●آشنا با نرم افزار ‪CRM‬‬ ‫●خالق و ایده پرداز و دارای توانایی باال در نگارش صحیح و‬ ‫خالقانه فارسی●تسلط به نرم افزارهای گرافیکی و آشنا به طراحی‬ ‫■□■‬ ‫استخدام کارشناس فنی آقا‪-‬اراک‬ ‫یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر فنی و پشتیبانی خود در‬ ‫رابطه با دستگاه های بانکی‪ ،‬استخدام مینماید‪:‬‬ ‫کارشناس فنی و پشتیبانی و تعمیرات (فیلد)‬ ‫آقا‬ ‫● دانش آموخته رشته مهندسی کامپیوتر و یا الکترونیک‬ ‫● توانا و عالقمند به انجام کارهای فنی و تعمیرات‬ ‫●عالقمند به یادگیری و آموزش پذیر و فعال و پر انرژی‬ ‫● مسلط به سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر‬ ‫●حداکثر سن ‪ 27‬سال‬ ‫●تمام وقت‬ ‫تبلیغات و جذب فالوور‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫●آموزش‪ ،‬عقد قرارداد‪ ،‬بیمه‪ ،‬شرایط کار و حقوق بر مبنای قوانین‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫اداره کار‪ ،‬درآمد ماهیانه حدود ‪ 1.500.000‬تومان‬ ‫لذا متقاضیان میتوانند جهت دعوت به مصاحبه حضوری رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Safari_ae@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫به چهار نفر برنامه نویس حرفه ای اندروید و چهار نفر برنامه نویس‬ ‫استخدام برنامه نویس – تبریز‬ ‫حرفه ای وب و تولید محتوا خانم یا آقا‪ ،‬چهار نفر گرافیست و‬ ‫شرکت فراسیستم فرتاک در راستای تکمیل بخش فنی خود از افراد‬ ‫انیماتور آقا یا خانم جهت یک شرکت نیمه دولتی نیازمندیم‪.‬‬ ‫متخصص واجد شرایط به صورت تمام وقت دعوت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪asarasanehespadana@gmail.com‬‬ ‫برنامه نویس ‪front end‬‬ ‫●مسلط به ‪ php‬و ‪ Mysql‬یا ‪Android & iOS‬‬ ‫■□■‬ ‫●مسلط به ‪Css- Html- Js – Jquary‬‬ ‫استخدام مسئول ای تی –البرز‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫شرکت شهرساز شایگان جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از‬ ‫‪jobs@farasystem.net‬‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫‪Bootstrape – responsive design‬‬ ‫برنامه نویس ‪back end‬‬ ‫●مسلط به‪Net- SQL server – .Net MVC.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪es.group.info31@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام پشتیبانی فنی هاستینگ‪-‬اصفهان‬ ‫شرکت تگراهاست جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫پشتیبانی فنی هاستینگ‬ ‫●کار در منزل‬ ‫●نیروی دورکار جهت مدیریت و پشتیبانی هاستینگ‬ ‫●کار با نرم افزار ‪WHMCS‬‬ ‫●تجربه کار با کنترل پنل های ‪cPanel , Plesk‬‬ ‫آشنا با مفاهیم پایه ی سیستم عامل های سرور لینوکس و ویندوز‬ ‫●آشنایی با مجازی سازی ‪vmware‬‬ ‫●آشنایی با اسکریپت های رایج‬ ‫●آشنایی با مشکالت رایج هاستینگ‬ ‫●ساعات کار ‪ ۱۷ :‬تا ‪۲۴‬‬ ‫●حقوق دریافتی ‪ ۶۰۰.۰۰۰‬تومان‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪job@tegrahost.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس‪-‬اصفهان‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪ASP.NET MVC‬‬ ‫●مسلط به‪:‬‬ ‫‪ASP.NET MVC, C#, Entity Framework,‬‬ ‫‪Microsoft SQL Server , Web API, CSS,‬‬ ‫‪JavaScript, JQuery , Html۵‬‬ ‫●توانایی تحلیل و حل مسئله●دارای روحیه کار تیمی باال‬ ‫●حقوق●بیمه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪yeksaco@gmail.com‬‬ ‫مسئول ‪IT‬‬ ‫●کاردان و ماهر●با ‪ ۳‬سال سابقه کار‬ ‫استخدام کارشناس آی تی‪-‬شیراز‬ ‫شرکت مهندسین مشاور خط و صفحه در شیراز به کارشناس ‪IT‬‬ ‫جهت مسئول بخش ‪ IT‬و بایگانی دیجیتالی‬ ‫●مسلط به نصب و رفع مشکالت نرم افزاری یا سخت افزاری ‪،‬‬ ‫شبکه و تعمیرات ●مسلط به نرم افزارهای گرافیکی نظیر فتوشاپ‬ ‫● به صورت تمام وقت نیازمند است‪.‬‬ ‫کامپیوتر و تجهیزات جانبی‬ ‫برنامه نویس‪:‬‬ ‫●مسلط به‪PHP framework laravel- HTML- CSS-‬‬ ‫■□■‬ ‫تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫●عدم اشتغال به تحصیل و کار‬ ‫استخدام برنامه نویس و انیماتور‬ ‫جهت یک شرکت نیمه دولتی – اصفهان‬ ‫‪info@rayliz.ir‬‬ ‫● آشنایی با شبکه های کامپیوتری‪ ،‬بردهای الکترونیکی‪ ،‬چاپگرها‪،‬‬ ‫وب سایت و سئو●آشنا به اینستاگرام ‪،‬تلگرام و لینکدین و فنون‬ ‫■□■‬ ‫زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر‬ ‫●دارای کارت پایان خدمت سربازی‬ ‫‪tadbirjob97@gmail.com‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه ی خود را به آدرس ایمیل‬ ‫استخدام کارشناس روابط بین الملل‪-‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫ساکن کرج‬ ‫یک شرکت بازرگانی بین المللی جهت تکمیل کادر خود از افراد‬ ‫●دارای مهارت های اصلی‪:‬‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تلفن‪07136463445 :‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام طراح و گرافیست – قم‬ ‫شرکت قم وب جهت تکمیل کادر خود در استان قم از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫‪1‬نفر‬ ‫●خالق●جهت همکاری در یک تیم نرم افزاری‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@qomweb.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام شركت فناوران نوژان ارتباط ‪-‬‬ ‫کنگاو ِر کرمانشاه‬ ‫شركت فناوران نوژان ارتباط از افراد واجد شرايط ذيل با شرایط کار‬ ‫معین و توافق طرفین جهت کار اسکن در يكی از دواير دولتی‬ ‫استان كرمانشاه دعوت به همکاری می‌نمايد‪:‬‬ ‫کارمند (جهت کار اسکن)‬ ‫خانم‬ ‫●حداکثر ‪ 30‬سال● کارشناسی و باالتر‬ ‫●تسلط به نر ‌م افزارهای آفیس و آشنایی با نرم‌افزارهای ویرایش‬ ‫تصاویر و فرمت‌های تصاویر‬ ‫قابل ذكر است افرادی كه دارای مدرک تحصيلی كارشناسی نرم‌افزار‬ ‫و ‪ IT‬باشند‪ ،‬در اولويت قرار دارند‪.‬‬ ‫از داوطلبان تقاضا می شود در اسرع وقت رزومه خود را به‬ ‫‪MCSE/MCSA ۲۰۰۸-۲۰۱۶‬‬ ‫کارشناس روابط بین الملل‬ ‫‪vmware vsphere bpms‬‬ ‫●خانم●مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪fne.co5104@gmail.com‬‬ ‫●مهارتهای جانبی ‪CCNA، Mikrotik:‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫■□■‬ ‫‪share point‬‬ ‫را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫‪mashhad.jobvacancy2018@gmail.com‬‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪shahrsaz.shaigan@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام کارشناس فنی – البرز‬ ‫شرکت فانوس دیبا جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فنی‪ 1/‬نفر‪/‬آقا‬ ‫●فارغ التحصیل رشته برق یا کامپیوتر‬ ‫●مسلط به زبان انگلیسی (مکالمه و مکاتبه)‬ ‫در واحد کارخانه واقع در شهرک صنعتی صفادشت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‬ ‫■□■‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●حداقل کارشناسی●دارای ‪ ۳‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫برنامه نویس‬ ‫●مسلط به ‪ ASP.NET‬و ‪SQL Server‬‬ ‫چند نفر‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪pjecompany@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس اندروید‪-‬البرز‬ ‫کرمان‪،‬شهر رفسنجان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫● مسلط به ‪● retrofit‬دارای ‪۲‬سال سابقه کار‬ ‫●بصورت تمام وقت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪moshaveran.bartar@yahoo.com‬‬ ‫استان گیالن در شهر صنعتی رشت از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫آقا‬ ‫شرکت پالیز افزار رفسنجان جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫برنامه نویس اندروید‬ ‫یک شرکت جهت تامین نیروی انسانی تکمیل کادر خود در‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫‪jobs@fanousdiba.com‬‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫استخدام کارشناس آی تی آقا‪-‬گیالن‬ ‫استخدام برنامه نویس‬ ‫شرکت پیشتازان جهان ارتباطات‪ -‬تبریز‬ ‫شرکت پالیز افزار –رفسنجان‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد‬ ‫ايميل مندرج در آگهی ارسال نمايند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی‬ ‫‪ ۲‬نفر‪ /‬آقا و خانم‬ ‫●مدرک تحصیلی لیسانس ترجیحا رشته های حسابداری و‬ ‫●کامپیوتر‬ ‫مدیر فروش‪:‬‬ ‫‪ ۱‬نفر‪ /‬آقا و خانم‬ ‫●مدرک تحصیلی لیسانس رشته های مدیریت و اقتصاد‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●تسلط به شبکه و انواع دوربین های مدار بسته‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Hr@aks-co.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام کارشناس کال سنتر خانم – همدان‬ ‫شرکت تک نت جهت تکمیل کادر کادر کال سنتر (مرکز تماس)‬ ‫خود در استان همدان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس کال سنتر‬ ‫خانم‬ ‫●حداقل مدرک لیسانس●حداکثر سن ‪ ۳۰‬سال‬ ‫●آشنایی به نرم افزار ‪Office‬‬ ‫●روابط عمومی باال●صبر و بردباری با مشتریان‬ ‫●مهارتهای نوشتاری و گزارش دهی‬ ‫●آشنایی با فنون مذاکره‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪job@taknet.ir‬‬ ‫قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬
‫اجتماعی‬ ‫‪14‬‬ ‫رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره )در پاسخ به بازارکار‪:‬‬ ‫خبرهای خوش برای اشتغال معلوالن ؛‬ ‫‪ ٢٢0‬هزار فقره وام اشتغال به مددجویان کمیته امداد اعطا می شود‬ ‫‪ 220‬هزار فقره وام اشتغال‬ ‫برای مددجویان در سال ‪97‬‬ ‫رئیـــس کمیتـــه امدـــاد امـــام‬ ‫خمینـــی(ره( دـــر پاســـخ بـــه ســـوال‬ ‫خبرنـــگار بـــازارکار دربـــاره اعطـــای‬ ‫تســـهیالت اشـــتغازایی بـــه مددجویـــان‬ ‫دــر ســال ‪ 9۷‬گفــت‪ ۲۲۰ :‬هزار فقــره وام‬ ‫اشـــتغال بـــه مددجویـــان کمیتـــه امدـــاد‬ ‫اعطـــا مـــی شـــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه دــاد‪ :‬دــر تبصــره ‪ ۱۶‬بودجه‬ ‫س ــال ‪ ۱۴۰۰ ،9۷‬میلی ــارد توم ــان اعتب ــار‬ ‫از طـــرف بانک‌هـــا بـــرای وام اشـــتغال‬ ‫مددجویـــان تخصیـــص یافتـــه اســـت‪،‬‬ ‫البتـــه ایـــن میـــزان دـــر ســـال گذشـــته‬ ‫‪ ۲۱۰۰‬میلیـــارد تومـــان بودـــه اســـت و‬ ‫ب ــا درخواس ــتی ک ــه از دول ــت داش ــتیم‬ ‫و دســـتور رئیس‌جمهـــور‪ ،‬از محـــل‬ ‫برداشــت یــک و نیــم میلیــارد دــار از‬ ‫صند ــوق توس ــعه مل ــی س ــهم وی ــژه‌ای‬ ‫بـــه کمیتـــه امدـــاد اختصـــاص یافتـــه‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫رئیـس کمیتـه امدـاد امـام خمینـی(ره(‬ ‫بـا اشـاره بـه اختصـاص ‪ ۳9۰۰‬میلیـارد‬ ‫تومـان بودجـه بـرای اشـتغال مددجویان‬ ‫یادآور شـد‪ :‬شـرایط خوبی بـرای اعطای‬ ‫وام و ایجـاد اشـتغال داریم‪.‬‬ ‫دستگاه های کم کار در استخدام معلوالن معرفی می شوند‬ ‫جشن تجلیل از دست اندرکاران تصویب قانون‬ ‫حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با حضور علی ربیعی‬ ‫وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬مسعود پزشکیان نواب اول‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬انوشیروان محسنی بندپی معاون‬ ‫وزیر و رئیس سازمان بهزیستی و جمع کثیری از مسئوالن‬ ‫و نمایندگان دستگاهها‪ ،‬تشکل ها و مددجویان بهزیستی در‬ ‫تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫با توجه به استنکاف دستگاه های اجرایی برای استخدام‬ ‫معلوالن در آزمون های استخدامی‪ ،‬در این آئین تجلیل محور‬ ‫صحبت ها و سخنرانی ها و پاسخ مسئوالن به خبرنگاران‪،‬‬ ‫اجرایی شدن قانون جامع حمایت از معلوالن بویژه استخدام و‬ ‫اشتغالمعلوالنومددجویانبهزیستیبود‪.‬‬ ‫مــددجـویـــان کمــیـتــــه امـــداد‬ ‫‪ ۲۰‬میلیـــون تومـــان اختصـــاص‬ ‫مـــی یابـــد‪.‬‬ ‫فتـــاح بـــا اشـــاره بـــه پرداخـــت‬ ‫فطریه‌هـــا بـــه نیازمندـــان تأکیـــد‬ ‫کـــرد‪ :‬ظـــرف ‪ ۴۸‬ســـاعت ‪9۰‬‬ ‫درصـــد فطریه‌هـــا توزیـــع شـــده‬ ‫و تـــا بـــه امـــروز ‪ ۱۰۰‬میلیـــارد‬ ‫تومـــان فطریـــه وصـــول و توزیـــع‬ ‫شـــده اســـت‪.‬‬ ‫رونمایی از بسته‌های حمایتی‬ ‫متناسب با شرایط روز‬ ‫فتاح از احصاء و جمع‌آوری میزان‬ ‫تورم در مناطق مختلف کشور و ارائه‬ ‫آن به دولت خبر داد و گفت‪ :‬تأکید‬ ‫شده است به جای پرداخت پول نقد‬ ‫به نیازمندان‪ ،‬حمایت‌ها به صورت‬ ‫کاالبرگ و سبد کاال صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه دوسـوم‬ ‫خانواده‌هـای تحـت پوشـش کمیته‬ ‫امدـاد سرپرست‌شـان خانم‌هـا‬ ‫هسـتند‪ ،‬گفـت‪ :‬تعدـاد ‪ ۲۷۴‬هـزار‬ ‫نفـر بـا پرداخـت وام‌هایـی کـه‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت‪ ،‬از پوشـش‬ ‫کمیتـه امدـاد خـارج شـده‌اند‪.‬‬ ‫«دولـت بـه کمیته امـداد اعتمـاد کامـل دارد»؛ این گفتـه مهندس سـید پرویز فتاح رئیـس کمیته‬ ‫امـداد امـام خمینی ره اسـت کـه ضمن تشـکر از رئیس جمهـور و رئیـس برنامه و بودجـه از واریز‬ ‫کل بودجـه کمیتـه امداد در سـه ماه نخسـت سـال ‪ 9۷‬خبر داد‪.‬‬ ‫رئیـس کمیتـه امـداد امام خمینـی(ره) به نـگاه مثبت دولت بـه برنامه هـای اشـتغالزایی این نهاد‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬در سـال گذشـته ‪ 2۱۰۰‬میلیـارد تومان اعتبـار برای ایجاد اشـتغال بـه کمیته‬ ‫امـداد تخصیـص یافـت ولـی این مبلغ در سـال ‪ ۱39۷‬بـه ‪ 39۰۰‬میلیـارد تومان رسـیده که بودجه‬ ‫بزرگـی بـرای اشـتغال مددجویـان و محرومـان اسـت‪ .‬و اینـک گزارش نشسـت خبـری مهندس‬ ‫فنـاح رئیـس کمیته امـداد ارائه مـی گردد‪.‬‬ ‫مستمری مددجویان امداد و بهزیستی‬ ‫‪۱۴‬درصد رشد پیدا کرد‬ ‫رئیـــس کمیتـــه امدـــاد بـــا بیـــان اینکـــه مســـتمری‬ ‫مددجویـــان امدـــاد و بهزیســـتی ‪۱۴‬درصـــد رشـــد پیدـــا‬ ‫کردـــه اســـت گفـــت‪ :‬مســـتمری و میـــزان افزایـــش‬ ‫‪۱۴‬درصدـــی آن همـــراه یارانـــه هـــا پرداخـــت شـــد‬ ‫فتـــاح بیـــان داشـــت‪ ‌:‬دـــر قالـــب تبصـــره ‪ ۱۴‬بـــرای‬ ‫خانوارهـــای یـــک نفـــره ‪ ۱۰۸‬هـــزار تومـــان‪ ،‬بـــرای‬ ‫خانوارهـــای دـــو نقـــره ‪ ۲۱۵‬هـــزار تومـــان‪ ،‬خانوارهـــای‬ ‫ســـه نفـــره ‪ ۲۸9‬هـــزار تومـــان‪ ،‬خانواده‌هـــای چهـــار‬ ‫نف ــره ‪ ۳۸۴‬ه ــزار توم ــان و ب ــرای خانواره ــای پن ــج نف ــره‬ ‫و بیشـــتر از آن ‪ ۴۱۶‬هـــزار تومـــان پرداخـــت می‌شـــود‪،‬‬ ‫ضمـــن اینکـــه میـــزان مســـتمری قبلـــی نیـــز بـــه ایـــن‬ ‫اعد ــاد اضاف ــه ش ــده و ب ــه اضاف ــه یاران ــه پرداخت ــی ب ــه‬ ‫مددجوی ــان د ــر مجم ــوع‪ ،‬دریافت ــی اف ــراد تح ــت پوش ــش‬ ‫کمیتـــه امدـــاد بـــه میـــزان دوســـوم دســـتمزد اعالمـــی از‬ ‫ســـوی وزارت کار می‌رســـد‪.‬‬ ‫یک ضامن برای ‪ 20‬میلیون تومان وام اشتغال امداد‬ ‫فتــاح دــر پاســخ بــه پرسشــی دــر خصــوص گالیه‌هــای‬ ‫مددجویــان دــر پرداخــت وام‌هــای خوداشــتغالی از کمیتــه‬ ‫امـــام(ره( ابـــراز داشـــت‪ :‬همـــه وام‌هـــای پرداختـــی بـــه‬ ‫مددجویـــان بـــه صـــورت قرض‌الحســـنه اســـت‪ ،‬بدـــون‬ ‫نوبـــت پرداخـــت می‌شـــود‪ ،‬ضمـــن اینکـــه قبـــا بـــرای‬ ‫پرداخـــت ‪ ۱۵‬میلیـــون تومـــان وام دـــو ضامـــن درنظـــر‬ ‫گرفت ــه می‌ش ــد ک ــه د ــر ح ــال حاض ــر ب ــرای پرداخ ــت‬ ‫‪ ۲۰‬میلیـــون تومـــان وام یـــک ضامـــن درنظـــر گرفتـــه‬ ‫می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه دــاد‪ :‬حســن کار کمیتــه امدــاد دــر پرداخــت‬ ‫تس ــهیالت ای ــن اس ــت ک ــه عد ــم حص ــول وام‌ه ــای م ــا‬ ‫تنه ــا ‪ ۲‬درص ــد اس ــت‪.‬‬ ‫وام اشتغال از ‪ 15‬میلیون به ‪ 20‬میلیون افزایش یافت‬ ‫وی بـــه جلســـه شـــورای عالـــی اشـــتغال اشـــاره کـــرد‬ ‫و گفـــت‪ :‬دـــر جلســـه شـــورای عالـــی اشـــتغال کـــه بـــا‬ ‫حضـــور دکتـــر روحانـــی رئیـــس جمهـــور برگـــزار شـــد‬ ‫پیشـــنهاد کمیتـــه امدـــاد مبنـــی بـــر افزایـــش وام اشـــتغال‬ ‫از ‪ ۱۵‬ب ــه ‪ ۲۰‬میلی ــون م ــورد موافق ــت ای ــن ش ــورا ق ــرار‬ ‫گرفـــت و از همیـــن رو بـــه طـــرح هـــای اشـــتغالزایی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫جهت تکمیل کادر فروش خود‪ ،‬به یک نفر‬ ‫حسابدار فروش با شرایط زیر نیازمند است‬ ‫دارای مدرک تحصیلی کارشناس حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫در واحدهای تولیدی‬ ‫آشنایی با فرآیند حسابداری فروش و بودجه‬ ‫تسلط به نرم افزارهای مالی و اکسل‬ ‫‪jobs@raziglass.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در زمینه تولید ظروف پالستیک‬ ‫بادی و تزریق‬ ‫واقع در جاده قدیم کرج به نیروی‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫با سابقه کار نیازمند است‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪job_rp@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در زمینه بسته بندی مواد غذایی‬ ‫واقع در شرق تهران (جاجرود)‬ ‫به منظور تامین نیروی انسانی متخصص خود‬ ‫در واحد مالی از واجدین شرایط ذیل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫کارشناس حسابداری جهت دریافت و پرداخت‬ ‫(خزانه داری) و حقوق و دستمزدو‪ ...‬با سابقه ‪،‬‬ ‫آشنا به راهکاران سیستم آقا (‪ 3‬نفر)‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪ava.protein.pi@gmail.com‬‬ ‫شرکت کاشی مرجان‪ ،‬واقع در استان اصفهان‪ ،‬جهت تکمیل کادر خود از افراد‬ ‫با شرایط ذیل دعوت به همکاری می‌نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارشناس حسابداری آقا یا خانم‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫آقا‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫کارشناس تحقیقات‬ ‫بازار‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫‪۵‬‬ ‫تکنسین مکانیک‬ ‫آقا‬ ‫فوق دیپلم مکانیک‬ ‫حداکثر سن ‪ ۳۰‬سال‬ ‫‪۶‬‬ ‫تکنسین برق‬ ‫آقا‬ ‫فوق دیپلم برق‬ ‫حداکثر سن ‪ ۳۰‬سال‬ ‫‪۷‬‬ ‫سرپرست شیفت‬ ‫آقا‬ ‫لیسانس مواد‪ -‬سرامیک‪ -‬متالوژی‪ -‬شیمی‬ ‫سابقه کار موثر‬ ‫‪۸‬‬ ‫اپراتور‬ ‫آقا‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫کارشناس تحقیق‬ ‫و نوآوری‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫اصفهان‬ ‫سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناس خرید‬ ‫خارجی‬ ‫کارشناس منابع انسانی آقا‪/‬خانم‬ ‫محل کار‬ ‫لیسانس حسابداری‪ ،‬مدیریت صنعتی و صنایع‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫اصفهان‬ ‫دارای مدرک لیسانس مدیریت (کلیه گرایش ها) و اقتصاد‪ ،‬گرایش‬ ‫اصفهان‬ ‫بازرگانی‪ ،‬حداقل دو سال سابقه مرتبط‬ ‫دیپلم برق‪ ،‬مکانیک‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬سرامیک‪ ،‬ریاضی‪ ،‬تجربی‬ ‫اصفهان‬ ‫نجف‌آباد‪ ،‬شهرک صنعتی‬ ‫منتظریه‬ ‫با سرویس رفت و(‬ ‫)برگشت‬ ‫نجف‌آباد‪ ،‬شهرک صنعتی‬ ‫منتظریه‬ ‫با سرویس رفت و(‬ ‫)برگشت‬ ‫نجف‌آباد‪ ،‬شهرک صنعتی‬ ‫منتظریه‬ ‫با سرویس رفت و(‬ ‫)برگشت‬ ‫دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی و داشتن حداکثر سن‬ ‫‪ ۳۰‬سال الزامی میباشد‪.‬‬ ‫نجف‌آباد‪ ،‬شهرک صنعتی‬ ‫منتظریه‬ ‫با سرویس رفت و(‬ ‫)برگشت‬ ‫دارای مدرک لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت‪ MBA ،‬و‬ ‫(کلیه گرایش ها)‪ ،‬حداقل ‪ ۱‬سال سابقه مرتبط‬ ‫حداکثر سن ‪ ۳۰‬سال‬ ‫نجف‌آباد‪ ،‬شهرک صنعتی‬ ‫منتظریه‬ ‫با سرویس رفت و(‬ ‫)برگشت‬ ‫آشنایی با نرم افزارهای مرتبط با معماری‬ ‫نجف‌آباد‪ ،‬شهرک صنعتی‬ ‫منتظریه‬ ‫با سرویس رفت و(‬ ‫)برگشت‬ ‫دارای مدرک لیسانس معماری‬ ‫حداکثر سن ‪ ۳۰‬سال‬ ‫امیر علی بینام‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می‌توانند جهت ثبت نام به سایت ذیل مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت دارویی‬ ‫واقع در شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫جهت تکمیل کادر کارشناسی خود نیازمند به ‪ 2‬نفر‬ ‫کارشناس با مشخصات ذیل دارد‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫دارای مدرک لیسانس مهندسی صنایع‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫دارای مدرک لیسانس شیمی‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫متقاضی حتما ساکن کرج و یا شهر اشتهارد باشد‬ ‫@‪Employment‬‬ ‫‪fandapharma.ir‬‬ ‫پیشنهاد پرداخت حق پرستاری‬ ‫به خانواده‌های دارای بیش از ‪ ۳‬فرزند‬ ‫بندپی با اشاره به سیاست‌های اخیر جمعیتی کشور افرود‪:‬‬ ‫پیشنهاد سازمان بهزیستی به مجلس و نهادهای دیگر پرداخت‬ ‫حق پرستاری به خانواده‌های دارای ‪ ٣‬قلو به باال است‪.‬‬ ‫‪ 200‬مبلیارد تومان به اجرای قانون‬ ‫حمایت از معلوالن اختصاص یافت‬ ‫معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور‬ ‫با اشاره به بررسی الیحه حمایت از افراد دارای‬ ‫یک شرکت بازرگانی‬ ‫استخدام مهندسین مشاور آبدان فراز‬ ‫جهت تکمیل کادر تخصصی خود از افراد‬ ‫ذیل با حقوق و مزایای مکفی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شــركت مهندســين مشــاور آبــدان فــراز در رســته آب ‪،‬بــه منظــور تکميــل منابــع انســانی مــورد‬ ‫نيــاز خــود از اســتانهای تهــران ‪،‬کرمانشــاه ‪ ،‬فــارس و کهگیلویــه و بویــر احمــد جهــت‬ ‫کار در اســتان هــای ذکــر شــده در جــدول زیــر از افــراد واجــد شــرایط زیــر دعــوت بــه‬ ‫همــکاری مــی نمایــد‪.‬‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال ‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫لیسانس مرتبط و باالتر‬ ‫آشنا به امور مالی و آشنایی کامل به خزانه‌داری‬ ‫مراجعه به بانک و ادارات تسلط‬ ‫به ‪ office‬منظم و دقیق ‪ ،‬محل خدمت تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط تقاضا می شود رزومه خود را با‬ ‫ذکر شماره ردیف شغلی به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫‪jobs.asia.andish@gmail.com‬‬ ‫ردیف‬ ‫آگهی‬ ‫مدرک‬ ‫تعداد‬ ‫‪۱‬‬ ‫سرپرست نظارت‬ ‫كارگاهی و مسئول‬ ‫دفتر فنی‬ ‫‪ ۶‬نفر‬ ‫‪۲‬‬ ‫نقشه بردار‬ ‫‪ ۳‬نفر‬ ‫‪۳‬‬ ‫كارشناس ژئوتکنيک‬ ‫‪ ۲‬نفر‬ ‫‪۴‬‬ ‫شرایط استخدامی‬ ‫مسلط به امور نظارت كارگاهی‬ ‫‪ ‬حداقل ‪ ۱۰‬سال سابقه كار‬ ‫‪ ‬مهندس عمران ‪ ,‬آبياری و زهکشی‬ ‫كارشناس نقشه برداری مسلط به نرم‬ ‫افزارهای نقشه برداری و‪۳D Civil‬‬ ‫با حداقل ‪ ۷‬سال سابقه كار‬ ‫محل کار‬ ‫آذربایجان غربی‬ ‫كرمانشاه‬ ‫كهگيلویه و بویراحمد‬ ‫‪ ‬فارس‬ ‫كهگيلویه و بویراحمد‬ ‫كرمانشاه‬ ‫مهندس نقشه برداری یا عمران‬ ‫فارس‬ ‫مسلط به نظارت ژئوتکنيک كارگاهی‬ ‫كرمانشاه‬ ‫‪ ۱۰‬سال سابقه كار‬ ‫كاردان فنی یا مهندس عمران ‪,‬زمين‬ ‫شناسی یا معدن‬ ‫كهگيلویه و بویراحمد‬ ‫فارس‬ ‫كارشناس امور اجتماعی‬ ‫كارشناس مطالعات‬ ‫اجتماعی شبکه های ‪ ۱‬نفر‬ ‫فرعی آبياری زهکشی‬ ‫آشنا به نظام های بهره برداری شبکه‬ ‫های آبياری‬ ‫آشنایی به نرم افزار ‪GIS‬‬ ‫‪ ‬حداقل ‪ ۵‬سال سابقه كار‬ ‫آذربایجان غربی‬ ‫فارس‬ ‫مهندس كشاورزی تمام گرایشها‬ ‫متقاضیــان واجــد شــرایط میتواننــددر صــورت تمایــل بــه همــکاری در محیطــی‬ ‫علمــی و پویــا ‪ ،‬رزومــه کاری خــود را حداکثــر تــا تاریــخ ســی ام تیــر مــاه بــه آدرس‬ ‫ایمیــل زیــر ارســال نماینــد‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل‪abdanfaraznet@Gmail.com :‬‬ ‫‪www.marjantileco.ir‬‬ ‫کارشناس آزمایشگاه‬ ‫اولویت کمکشهریهبرایتحصیلمددجویانبهزیستییکبار است‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به سوال بازارکار‬ ‫مبنی بر اینکه کمک تحصیلی و شهریه تحصیل برای مددجویان‬ ‫بهزیستی چقدر است اظهار داشت‪ :‬اولویت کمک شهریه برای‬ ‫تحصیل مددجویان بهزیستی یکبار است و چنانچه امکان و‬ ‫شرایط فراهم باشد می توانیم آن را گسترش دهیم‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره اینکه با اجرای مصوبه شورای عالی‬ ‫اداری مبنی بر واگذاری مراکز دانشگاهی دولتی به بخش‬ ‫خصوصی نیز گفت‪ :‬همه تالش ما این است که دانشگاه علمی‬ ‫و کاربردی بهزیستی در بدنه بهزیستی و یا وزارت تعاون کار و‬ ‫رفاه اجتماعی حفظ شود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام کاشی مرجان‬ ‫جنسیت‬ ‫افزایش سهمیه استخدامی مددجویان بهزیستی‬ ‫از سه به پنج درصد‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار علی ربیعی در حاشیه جشن‬ ‫تجلیل از دست اندرکاران تصویب قانون حمایت از حقوق‬ ‫افراد دارای معلولیت در جمع خبرنگاران گفت ‪ :‬الیحه حمایت‬ ‫از افراد دارای معلولیت با تالش سازمان‌های غیردولتی فعال در‬ ‫حوزه معلوالن‪ ،‬نمایندگان مجلس و همچنین با تالش سازمان‬ ‫بهزیستی کشور و به ویژه حوزه توانبخشی به تصویب رسیده و‬ ‫پیش بینی شده است اگر دستگاهی از اجرای آن تخطی کند در‬ ‫دولت تذکر داده خواهد شد‪ ،‬البته نهادهایی هم وجود دارند که‬ ‫این قانون را اجرا کردند و از آنها تشکر می کنیم‪.‬‬ ‫ربیعی گفت ‪ :‬قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت‪،‬‬ ‫شامل ‪ ۳۴‬ماده در بخش‌های مختلف است و حمایت‌های الزم‬ ‫از معلوالن با اجرای قانون فوق عملی می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت ‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در نظر‬ ‫گرفته شده است و اگر چه این رقم قابل توجه نیست‪ ،‬اما از‬ ‫سال‌های آینده اعتبارات الزم برای اجرای قانون تعیین می شود‬ ‫و تخصیص می یابد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد ‪ :‬هم اکنون وضع‬ ‫مبلمان شهری برای تردد معلوالن مناسب نبوده و در قانون‬ ‫جدید‪ ،‬موضوع را مورد پیگیری قرار می‌دهیم‪.‬‬ ‫ربیعی همچنین گفت‪ :‬بر اساس قانون فعلی حمایت از‬ ‫حقوق افراد دارای معلولیت‪ ،‬سهم معلوالن از استخدام‌های‬ ‫دولتی ‪ ۳‬درصد است و عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه را با‬ ‫جدیت دنبال می‌کنیم‪.‬در حال حاضر سهم استخدام معلوالن در‬ ‫دستگاه‌های دولتی ‪ ۳‬درصد است و رئیس جمهور برای افزایش‬ ‫این سهم تا ‪ ۵‬درصد نیز اعالم آمادگی کرده است‪.‬‬ ‫حدود ‪30‬هزار مددجوی جدیدالورود‬ ‫وارد چرخه حمایت قرار می گیرند‬ ‫رئیـس کمیتـه امدـاد امام خمینـی(ره( دـر ادامه با اشـاره‬ ‫بـه اختصـاص ‪ ۷‬هـزار میلیـارد تومـان اعتبار دـر تبصره ‪۱۴‬‬ ‫بودجـه بـرای رفع فقـر مطلق‪ ،‬افـزود‪ :‬براسـاس برنامه‌ریزی‬ ‫هـا تـا آخر امسـال این میـزان بـرای مددجویان کمیتـه امداد‬ ‫و بهزیسـتی تخصیـص و هزینـه می شـود‪.‬‬ ‫رئیـــس کمیتـــه امدـــاد امـــام خمینـــی(ره( ادامـــه دـــاد‪:‬‬ ‫آس ــتان قد ــس رض ــوی ‪ ۳۰‬میلی ــارد توم ــان د ــر صند ــوق‬ ‫امدـــاد والیـــت ســـپرده‌گذاری کردـــه اســـت کـــه ایـــن‬ ‫مبلـــغ بـــه صـــورت وام بـــه مددجویـــان پرداخـــت‬ ‫می‌شـــود‪.‬‬ ‫فروش وام اشتغال از سوی مددجویان تخلف است‬ ‫فتـــاح دـــر خصـــوص فـــروش وام اشـــتغال از ســـوی‬ ‫مددجویـــان نیـــز گفـــت‪ :‬فـــروش وام اشـــتغال از ســـوی‬ ‫مددجوی ــان تخل ــف اس ــت و د ــر ص ــورت‬ ‫مشـــاهده دـــر پروندـــه مددجویـــان مرتبـــط گزارش‪:‬‬ ‫بازنگـــری مـــی شـــود‪.‬‬ ‫معلولیت خاطرنشان کرد‪ :‬این قانون در سال جاری توسط ریاست‬ ‫محترم جمهوری به تمام دستگا های اجرایی ابالغ و تأکید شد‬ ‫که تمام سازمان های دولتی بایستی ‪ ۳‬درصد سهمیه استخدامی‬ ‫معلوالن را لحاظ کنند و اگرچه این مهم انجام نشد‪ ،‬سهمیه آن‬ ‫سازمان حذف می شود‪.‬‬ ‫محسنی بندپی با اشاره به اینکه دولت مبلغ ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای اجرای قانون حمایت از معلوالن در سال ‪ 9۷‬را به بهزیستی‬ ‫اختصاص داده است یادآور شد‪ :‬مناسب سازی مهم ترین رکن این‬ ‫قانون است‪ ،‬همچنین بحث اشتغال معلولین و بهره مندی آنها‬ ‫از فرصت های شغلی موجود در بخش های اجرایی کشور‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫در پایان آئین تجلیل از دست اندرکاران تدوین و تصویب‬ ‫قانون حمایت از افراد دارای معلولیت‪ ،‬از کتاب «قانون حمایت‬ ‫از حقوق افراد دارای معلولیت» با حضور وزیر تعاون کار و رفاه‬ ‫اجتماعی و نائب رئیس اول مجلس شورای اسالمی رونمایی شد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت آسانسور ‪ 110‬پیشرو در عرصه صنعت آسانسور کشور از جوانان فعال و با انگیزه دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کد شغل‬ ‫عنوان شغل‬ ‫شرایط‬ ‫‪HR01‬‬ ‫حسابدار‬ ‫جنسیت‪ :‬آقا مسلط به حسابدار صنعتی حداقل سن ‪ 35‬سال‬ ‫محل کار‪ :‬شرق تهران‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫‪HR02‬‬ ‫حسابدار‬ ‫‪HR03‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫فار غ التحصیل رشته های برق یا مکانیک‬ ‫جنسیت‪ :‬آقا‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫محل کار‪ :‬شرق تهران‬ ‫‪HR04‬‬ ‫حسابدار‬ ‫مسلط به حسابداری انبار‬ ‫جنسیت‪ :‬آقا‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید و مرتبط‬ ‫محل کار‪ :‬شهرک صنعتی عباس آباد‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫‪HR05‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫مسلط به خزانه‬ ‫جنسیت‪ :‬آقا‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار‬ ‫جنسیت ‪ :‬آقا‬ ‫حدا کثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫مسلط به ارزش افزوده‬ ‫محل کار‪ :‬شرق تهران‬ ‫مسلط به ‪ ICDL‬و مبانی کامپیوتر‬ ‫محل کار‪ :‬شهرک صنعتی عباس آباد‬ ‫عالقمندان می توانند درخواست همکاری و سوابق خود را با ذکر کد شغلی‬ ‫حدا کثر تا پایان تیرماه به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪HR@elevator110.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در حال راه اندازی در مشهد‬ ‫نیاز به مدیر مالی‬ ‫با حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار دارد از متقاضیان درخواست‬ ‫میگردد رزومه خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪human.resources.mshd@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت اقیانوس به یک نفر رئیس حسابداری با مدرک‬ ‫تحصیلی حداقل لیسانس و دارای پنج سال سابقه کار‪ ،‬مسلط‬ ‫به زبان ترکی استانبولی جهت کار در شهر اصفهان با ارایه‬ ‫امکانات اسکان جهت سکونت نیازمند است‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪sjdbhmn86@hotmail.com‬‬
‫اخبار آموزشی‬ ‫در مقطع ارشد و دکتری صورت می گیرد؛‬ ‫‪15‬‬ ‫وزیر بهداشت با اشاره به انتخاب رشته رتبه های برتر در آزمون دستیاری اعالم کرد‬ ‫پذیرش بدون کنکور در موسسه منطقه ای‬ ‫آموزش عالی آب دانشگاه تهران‬ ‫اقبال داوطلبان به رشته های پولساز‬ ‫موسسه منطقه‌ای آموزش عالی آب دانشگاه تهران و پردیس بین‌المللی کیش این دانــشگـــاه‬ ‫در رشته مهندسی و مدیریت منابع آب دانشجو می‌پذیرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران‪ ،‬موسسه منطقه‌ای آموزش عالی آب‬ ‫دانشگاه تهران با همکاری دانشکده مهندسی عمران و مشارکت استادان ایرانی و بین‌المللی از‬ ‫دانشگاه‌های هلند و آلمان بدون کنکور دانشجو می‌پذیرد‪.‬‬ ‫کالس‌های این دوره در پردیس کیش‪ ،‬به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در این دوره دانشجویان بدون کنکور‪ ،‬براساس سوابق تحصیلی‪ ،‬تجربیات کاری و زبان‬ ‫انگلیسی گزینش می شوند‪.‬‬ ‫وز ی ــر بهداش ــت گف ــت‪ :‬انتخ ــاب رش ــته رتب ــه ه ــای‬ ‫برت ــر در آزم ــون دس ــتیاری نش ــان م ــی ده ــد ک ــه اخت ــالف‬ ‫درآم ــد عام ــل اصل ــی رش ــته ه ــای پولس ــاز اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬دکت ــر سیدحس ــن هاش ــمی ام ــروز در‬ ‫مراس ــم تقدی ــر از رتب ــه ه ــای برت ــر چه ــل و پنجمی ــن آزم ــون‬ ‫دســتیاری پزشــکی افــزود‪ :‬اینکــه در میــان ‪ ۱۰‬نفــر اول رتبــه‬ ‫ه ــای برت ــر آزم ــون دس ــتیاری بیشترش ــان رش ــته رادیول ــوژی‬ ‫را انتخ ــاب کردن ــد نش ــان م ــی ده ــد رش ــته ه ــای پولس ــاز‬ ‫م ــورد اقب ــال داوطلب ــان اس ــت و از س ــوی دیگ ــر نش ــان م ــی‬ ‫ده ــد ک ــه م ــا در زمین ــه هدای ــت دانش ــجویان ب ــه س ــایر‬ ‫■□■‬ ‫رئیس دانشگاه تهران‬ ‫ظرفیت پذیرش دانشجوی شبانه دانشگاه تهران‬ ‫کاهش نمی یابد‬ ‫رئیس دانشگاه تهران گفت‪ :‬برنامه ای برای کاهش ظرفیــــــت پذیــــرش دانــــــشجــوی‬ ‫شبانــه(نوبت دوم) در این دانشگاه نداریم‪.‬‬ ‫محمودنیلیاحمدآبادیدر گفتگوباخبرنگار مهر گفت‪:‬درحالحاضربرنامهایبرای کاهشظرفیت‬ ‫پذیرشدانشجوینوبتدومنداریمامادر تامینبودجهبرایایندانشجویانبامشکلمواجههستیم‪.‬‬ ‫وی افزد‪ :‬سرانه ای که سازمان برنامه و بودجه برای دانشجویان در نظر گرفته فاصله زیادی با‬ ‫شهریه دانشجویان این دوره ها دارد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه تهران تا کید کرد‪ :‬سرانه سازمان برنامه و بودجه برای دانشجویان کارشناسی‬ ‫ارشد حدود ‪ ۱۸‬تا ‪ ۱۹‬میلیون تومان است اما شهریه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نوبت دوم‬ ‫‪ ۹‬تا ‪ ۱۱‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫نیلی احمدآبادی خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر دانشگاه برای تحصیل دانشجویان نوبت دوم‬ ‫در دانشگاه به گونه ای سوبسید می دهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کاهش ظرفیت پذیرش در دوره های نوبت دوم نداریم اما باید به گونه ای مشکل‬ ‫بودجه ای در این زمینه را رفع کنیم‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد‪ :‬در این دانشگاه هیچ زمانی دانشجوی نوبت دوم در مقطع‬ ‫کارشناسی پذیرش نشده است و تنها در مقاطع تحصیالت تکمیلی پذیرش دانشجوی نوبت دوم داریم‪.‬‬ ‫معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی این دانشگاه اعالم کرد‬ ‫از مهرماه سال جاری؛‬ ‫ابالغ سرفصل‌های بازنگری شده‬ ‫‪ ۱۷‬رشته تحصیلی دانشگاه آزاد‬ ‫طرح افزایش مهارت و اشتغال‌پذیری دانشجویان‬ ‫کارشناسیاجراییمی‌شود‬ ‫■□■‬ ‫رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی‪:‬‬ ‫نیمی از دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی‬ ‫شاغل می شوند‬ ‫دکتـــر علیرضـــا رهایـــی معـــاون آموزشـــی و‬ ‫تحصی ــالت تکمیل ــی دانش ــگاه آزاد اس ــالمی ب ــا اب ــالغ‬ ‫بخشـــنامه‌هایی‪ ،‬ســـرفصل‌های بـــــازنــــــــگری شــــــــده‬ ‫‪ ۱۷‬رشـــته در تمامـــی مقاطـــع تحصیلـــی را اعـــالم کـــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه آزاد اس ــالمی‪،‬‬ ‫ســـرفصل‌های بازنگـــری شـــده طبـــق مصوبـــه وزارت‬ ‫علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری جهـــت بهره‌بـــرداری‬ ‫در ســـایت مرکـــز برنامـــــه‌ریــــــــزی درســــــــی بــــــــه آدرس‬ ‫‪ www.sep.iau.ir‬ق ــرار داده ش ــده اس ــت و اج ــرای ای ــن‬ ‫ســـرفصل‌ها از نیمســـال اول ســـال تـــــحـــــصیـــــلــــــــی‬ ‫‪ ۱۳۹۷-۹۸‬بــرای دانشــجویان ورودی ســال ‪ ۱۳۹۷‬و بــه‬ ‫بعـــد الزم‌االجراســـت‪.‬‬ ‫بـــر اســـاس بخشـــنامه‌های مذکـــور؛ ســـرفصل‌های‬ ‫جدیـــدی کـــه تا کنـــون در مـــورد رشـــته‌های مقطـــع‬ ‫رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت‪ :‬بر اساس بررسی های صورت گرفته نیمی از‬ ‫دانش آموختگان مراکز وابسته به این دانشگاه در کشور وارد بازار کار شده و شاغل می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد حسین امید در جمع خبرنگاران در اردبیل افزود‪ :‬به دلیل آشنایی‬ ‫دانشجویان با فنون مهارت آموزی و نیازسنجی در حوزه اشتغال در دانشگاه جامع علمی کاربردی‬ ‫آمار اشتغال این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاهها باالتر است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬این رقم اشتغال نیز برای دانشگاه جامع علمی کاربردی مطلوب نیست و تالش‬ ‫می شود ‪ 90‬درصد دانش آموختگان این دانشگاه صاحب شغل شوند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬حدود ‪ 400‬هزار دانشجو در مراکز وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در‬ ‫حال تحصیل هستند و به طور میانگین هر سال ‪ 200‬هزار دانشجو از این مراکز فارغ التحصیل می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعداد دانشجویان در مراکز وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی هر سال‬ ‫‪ 20‬درصد افزایش می یابد و این درحالی است که دانشجویان بیشتر دانشگاه های کشور در سال‬ ‫های اخیر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫رش ــته ه ــا چن ــدان خ ــوب عم ــل نک ــرده ای ــم‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬اتفاق ــی ک ــه م ــی افت ــد ای ــن اس ــت ک ــه‬ ‫اخت ــالف درآم ــد در انتخ ــاب رش ــته ه ــا تاثی ــر دارد و ای ــن‬ ‫اتف ــاق ه ــم در زم ــان کنک ــور ب ــرای رش ــته ه ــای تجر ب ــی و‬ ‫ه ــم در م ـ ـق ـ ـ ــاطع باال ت ــر ب ــرای رش ـ ـ ــته ه ـ ــای تخص ـص ـ ـ ــی‬ ‫رخ داده و افــراد فکــر مــی کننــد زندگــی راحــت تــری پیــش‬ ‫رو خواهن ــد داش ــت‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت یادآور شد‪ :‬آزمون دستیاری یکی از‬ ‫سخت ترین آزمون های علمی کشور است و رقابت خیلی‬ ‫شدیدی شاید حتی بیشتر از کنکور در آن وجود دارد‪.‬‬ ‫کارشناســـی بازنگــــــــری شـــده‪ ،‬شـــــامــــــــل رشـــته‌های‬ ‫علـــوم و مهندســـی خـــا ک‪ ،‬بازیگـــری‪ ،‬نقاشـــی‪ ،‬علـــوم‬ ‫دامـــی و علـــوم و مهندســـی صنایـــع غذایـــی اســـت‪.‬‬ ‫ازجمل ــه س ــرفصل‌های بازنگ ــری ش ــده رش ــته‌های‬ ‫مقطـــع کارشناســـی ارشـــد دانشـــگاه آزاد اســـالمی‬ ‫مـــی تـــوان بـــه رشـــته‌های علـــوم مهندســـی آبخیـــز (بـــا‬ ‫چهـــار گرایـــش ســـیالب و رودخانـــه‪ ،‬مدیریـــت حـــوزه‬ ‫هـــای آبخیـــز‪ ،‬حفاظـــت آب و خـــا ک و آبخیـــزداری‬ ‫شـــهری)‪ ،‬علـــوم دامـــی (بـــا پنـــج گرایـــش ژنتیـــک دام‬ ‫و طیـــور‪ ،‬فیزیولـــوژی دام و طیـــور‪ ،‬تغذیـــه دام‪ ،‬تغذیـــه‬ ‫طیـــور و زنبورعســـل)‪ ،‬نوازندگـــی موســـیقی جهانـــی‪،‬‬ ‫علـــوم و مهندســـی مرتـــع (بـــا ســـه گرایـــش مدیریـــت‬ ‫مرتـــع‪ ،‬اصـــالح و احیـــای مرتـــع و گیاهـــان دارویـــی و‬ ‫صنعتـــی)‪ ،‬انگل‌شناســـی و مدیریـــت حاصلخیـــزی‬ ‫و زیســـت‌فناوری خـــا ک (بـــا دوگرایـــش شـــیمی‬ ‫حاصلخی ــزی و زیســت‌فناوری خ ــا ک و تغذی ــه گی ــاه و‬ ‫بیولـــوژی و بیوتکنولـــوژی خـــا ک) اشـــاره کـــرد‪.‬‬ ‫همچنـــــــین رشـــــتـــــ ـ ‌ه هـــــــای فــــــــــارمـــــا کـــــــولوژی‪،‬‬ ‫انگل‌شناســـی‪ ،‬رادیولـــوژی دامپزشـــکی (دســـتیاری)‪،‬‬ ‫قار چ‌شناس ــی‪ ،‬عل ــوم و مهندس ــی آبخی ــز (ب ــا دوگرای ــش‬ ‫حفاظ ــت آب و خ ــا ک و مدیری ــت ح ــوزه ه ــای آبخی ــز)‬ ‫و عل ــوم و مهندس ــی جن ــگل (ب ــا س ــه گرای ــش مدیری ــت‬ ‫جن ــگل‪ ،‬عل ــوم زیس ــتی جن ــگل و عم ــران و بهره‌ب ــرداری‬ ‫جن ــگل) در مقط ــع دکت ــری م ــورد بازنگ ــری ق ــرار گرفت ــه‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتبازرگانی‪-‬تجهیزاتپزشکی‬ ‫مسئول دفتر هیئت مدیره‬ ‫استخدام در شرکت تولیدی بازرگانی‬ ‫مسلط به ‪ ICDL‬و آشنا به زبان انگلیسی ‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫سابقه کار مرتبط‪ ،‬محدوده خیابان شهید مطهری‬ ‫کارشناس فروش و بازاریابی آقا‬ ‫‪recruit.argco@gmail.com‬‬ ‫فارغ التحصیل رشته های فنی ‪،‬‬ ‫مدیریت و صنایع حداقل ‪ 1‬سال سابقه فروش و بازاریابی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کاالهای سرمایه ای و ماشین آالت صنعتی‬ ‫شرکت تولیدی مواد شیمیایی واقع در مرز شهر تهران‬ ‫از کارشناس شیمی با سابقه کار آزمایشگاهی‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال دعوت به همکاری می نماید‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪hr.ps1397@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫(ارسال رزومه تا ‪ 3‬روز)‬ ‫‪karinfo@yahoo.com‬‬ ‫یک بیمارستان خصوصی درجه یک در تهران‬ ‫به یک کارشناس منابع انسانی‬ ‫یکشرکتساختمانی‬ ‫از کارشناس عمران یا معماری و مکانیک‬ ‫با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط و مسلط‬ ‫به امور اداری نیازمند است‬ ‫با حداقل ‪ 10‬سال سابقه در اجرای پروژه مجتمع مسکونی‬ ‫جهت نظارت دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به فاکس‪42565302 :‬‬ ‫‪Ensani.m@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک گروه صنعتی بزرگ تولیدی در صنایع جانبی خودرو‬ ‫به منظور تکمیل نیروی انسانی کارشناسی خود در دفترمرکزی از میان متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫قائ ــم مق ــام وز ی ــر عل ــوم گف ــت‪ :‬ط ــرح افزای ــش‬ ‫مـ ـهـ ـ ــارت و اش ــتغـ ـ ــال‌پ ــذی ـ ـ ـ ــری دانـــ ــشجویان دوره‌‬ ‫کارشناسـ ـــی در وزارت علــوم در دســت اقــدام اســت‪،‬‬ ‫ب ــه دانش ــگاه‌ها اب ــالغ ش ــده و از مهرم ــاه س ــال ج ــاری‬ ‫اجرای ــی می‌ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬دکت ــر عبدالرضـــا باق ــری قائ ــم‬ ‫مق ــام وز ی ــر عل ــوم گف ــت‪ :‬ش ــاید در ده ــه ‪ ۸۰‬ب ــه دلی ــل‬ ‫تقاضــای اجتماعــی کــه بــرای ورود بــه عرصــه آمــوزش‬ ‫عال ــی وج ــود داش ــت‪ ،‬توس ــعه ّ‬ ‫کم ــی آم ــوزش عال ــی‬ ‫گس ــترش پی ــدا ک ــرد و از کیفی ــت ت ــا ان ــدازه‌ای غفل ــت‬ ‫ش ــد و اکن ــون برنام ــه م ــا ای ــن اس ــت ک ــه بازگش ــت‬ ‫ب ــه کیفـ ـی‌ ک ــردن دانش ــگاه‌ها داش ــته باش ــیم ت ــا ب ــه‬ ‫دوره‌ه ــای کارشناس ــی توج ــه بیش ــتری ش ــود‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬اکن ــون ط ــرح افزای ــش مه ــارت و‬ ‫اش ــتغال‌پذیری دانش ــجویان دوره‌ کارشناس ــی در‬ ‫دس ــت اق ــدام اس ــت و از مهرم ــاه در دانش ــگاه‌ها‬ ‫اجرای ــی می‌ش ــود‪.‬‬ ‫باق ــری خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬اکن ــون دانش ــگاه‌ها بای ــد‬ ‫نیــروی کارشناســی کارآفر یــن و دارای مهــارت تربیــت‬ ‫کنن ــد و بای ــد ب ــه س ــمت دانش ــگاه کارآفری ــن حرک ــت‬ ‫کنن ــد؛ انتظ ــاری ک ــه از دانش ــگاه‌ها وج ــود دارد‪ ،‬ای ــن‬ ‫اس ــت ک ــه ب ــه مس ــائل و مش ــکالت پیرام ــون خ ــود‬ ‫پاس ــخ دهن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود‬ ‫کارشناسحسابداری(خانم)‬ ‫فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر دولتی‬ ‫استخدام می نماید‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه قائ ــم مق ــام وزیـــر علـــوم‪ ،‬در حـــال‬ ‫حاض ــر هم ــه اس ــتان‌ها و دانشـــگاه‌ها دارای نیـــروی‬ ‫متخص ــص در هم ــه زمینه‌هـــا هســـتند و اســـتفاده‬ ‫از ت ــوان دانش ــگاه‌ها در حـــل معضـــالت جامعـــه در‬ ‫س ــطح مدیر ی ــت کالن کش ــور در ح ــال پدی ــدار ش ــدن‬ ‫اس ــت‪ ،‬چ ــرا ک ــه ح ــل مس ــائل اجتماع ــی‪ ،‬سیاس ــی و‬ ‫اقتص ــادی توس ــط اتاق‌ه ــای فک ــری ک ــه ب ــه تنهای ــی‬ ‫توس ــط مدی ــران اداره می‌شـــود‪ ،‬اجرایـــی نمی‌شـــود‪.‬‬ ‫حــل مســائل جامعــه بایــد از مســیر علمــی پیــش بــرود‬ ‫و دانش ــگاه‌ها بای ــد ب ــه رف ــع نیازه ــای کش ــور کم ــک‬ ‫کنن ــد‪ .‬دانش ــگاه نس ــل س ــوم دانش ــگاهی اس ــت ک ــه‬ ‫فارغ‌التحصی ــل آن دارای مهـــارت کافـــی اســـت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک واحد تولیدی‬ ‫واقع در شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫افراد مشروحه ذیل را به همکاری دعوت می نماید‬ ‫‪ -1‬مدیر کارخانه با حداقل مدرک کارشناسی‬ ‫و ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪ -2‬مدیر کنترل کیفی با مدرک کارشناسی مکانیک و گرایش‬ ‫جامدات یا ساخت و تولید با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫از متقاضیان تقاضا می شود رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪kalkouhjob@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست‬ ‫واقع در خیابان دولت استخدام می نماید‬ ‫‪ -1‬مسئول فنی با مدرک لیسانس روانشناسی‬ ‫و سابقه کار مرتبط حداقل ‪ 30‬سال سن (خانم)‬ ‫‪ -2‬مربی با مدرک روانشناسی‬ ‫و سابقه کار مرتبط حداقل ‪ 30‬سال سن (خانم)‬ ‫مستخدمین از بیمه تامین اجتماعی‬ ‫برخوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫‪021-22604407‬‬ ‫‪0919765909‬‬ ‫‪09022959026‬‬ ‫‪jobs1362@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندسشیمییامکانیک‬ ‫با ‪ 4‬سال سابقه جهت همکاری با یک شرکت در زمینه تصفیه آب‬ ‫واقع در کیلومتر ‪ 19‬جاده قدیم کرج نیازمندیم‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫سمت‬ ‫تحصیالت‬ ‫حداکثر‬ ‫سن‬ ‫(سال)‬ ‫سابقه کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط و مهارت های ویژه‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫کارشناسی در رشته‌های فنی و‬ ‫مهندسی‪ ،‬مدیریت‪ ،‬علوم پایه‬ ‫از دانشگاههای معتبر سراسری‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مرد‬ ‫آشنایی کامل با استراتژی های فروش‪ /‬اصول و فنون مذاکره قوانین‬ ‫فروش‪ /‬زبان انگلیسی‪ /‬کامپیوتر‪ /‬مکاتبات بازرگانی‪ /‬زبان انگلیسی‬ ‫‪ /‬کامپیوتر‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس راهبردی‬ ‫کارشناسی ارشد در رشته های‬ ‫‪ ،MBA‬صنایع از دانشگاه های‬ ‫معتبر سراسری‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مرد‬ ‫آشنایی کامل با مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک و برنامه های‬ ‫عملیاتی‪ ،‬ساختار سازمانی‪ ،‬مستندسازی‪ ،‬مدیریت ریسک‬ ‫استخدام در شرکت تولیدی صنعتی فعال در شرق تهران‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫کارشناسی ارشد در رشته های‬ ‫حسابداری‪ ،‬مدیریت مالی از د‬ ‫انشگاههای معتبر سراسری‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مرد‬ ‫آشنایی کامل با اصول حسابداری‪ ،‬استانداردهای حسابداری‪ ،‬گشایش‬ ‫اعتبارات اسنادی‪ ،‬سوئیفت‪ ،‬روشهای گشایش اعتبار اسنادی و‬ ‫مفاهیم اقتصادی‪ ،‬روشهای انتقال و معامالت ارزی‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس خرید‬ ‫کارشناسی ارشد در رشته های‬ ‫مکانیک‪ ،‬شیمی‪ ،‬صنایع‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مرد‬ ‫آشنایی با قواعد اینکوترمز‪ ،‬آشنایی کامل به اصول خرید ‪،‬‬ ‫زبان انگلیسی‬ ‫‪5‬‬ ‫حراست‬ ‫دیپلم‬ ‫‪35‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مرد‬ ‫دارای مهارت حفاظتی و نگهبانی‪ ،‬توانایی برقراری ارتباط برتر‪،‬‬ ‫شرایط جسمانی مناسب‬ ‫واجدین شرایط می توانند لغایت ‪ 3‬روز پس از درج آ گهی‪ ،‬بیوگرافی کامل‪ ،‬سوابق تحصیلی و تجربی خود را به همراه یک‬ ‫قطعه عکس به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Big.cv.1394@gmail.com‬‬ ‫‪Techjob1972@yahoo.com‬‬ ‫جذب نیروی فروش (‪)B2B‬‬ ‫پست سازمانی‬ ‫جنسیت‬ ‫سابقه کار‬ ‫میزان تحصیالت‬ ‫کارشناس پشتیبانی فروش (اداری فروش)‬ ‫خانم‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫کارشناسی و باالتر‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫خانم و آقا‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫کارشناسی و باالتر‬ ‫سرپرست فروش‬ ‫خانم و آقا‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال‬ ‫کارشناسی و باالتر‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪hr.estekhdam97@gmail.com‬‬
‫والدت با سعات حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) مبارک باد‬ ‫شنبه ‪ 30‬تیر‪ 7 -1397‬ذی القعده ‪ 21 -1439‬جوالی ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1113‬‬ ‫جذب امریه سربازی در مرکز رشد‬ ‫واحدهای فناور هنرهای قرآنی‬ ‫جهاد دانشگاهی‬ ‫مرک ــز رش ــد واحده ــای فن ــاور هنره ــای قرآن ــی‬ ‫جه ــاد دانش ــگاهی در راس ــتای تکمی ــل س ــهمیه‬ ‫نیـــروی امریـــه خـــود از بیـــن دانـــش آموختـــگان‬ ‫کارشناســی ارشــد واجــد شــرایط ب ـه‌ صــورت امریــه‬ ‫خدم ــت س ــربازی دع ــوت بعم ــل م ــی آورد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرنـــگار بـــازارکار‪ ،‬متقاضیـــان‬ ‫م ــی توانن ــد رزومـــــ ــه کام ــل خـــــ ــود را بـــــ ــه آدرس‬ ‫‪ quranati@gmail.com‬ارس ــال و ی ــا ب ــرای کس ــب‬ ‫اطالعـــات بیشـــتر بـــا شـــماره ‪ 66410180‬تمـــاس‬ ‫حاصـــل فرماینـــد‪.‬‬ ‫معاون توسعه و مدیریت منابع این دیوان خبر داد‬ ‫اخذ مجوز استخدام ‪ ۶۸‬نفر‬ ‫دردیوان عدالت اداری‬ ‫معـــاون توســـعه و مدیریـــت منابـــع دیـــوان‬ ‫عدالـــت اداری گفت‪‌:‬بـــرای ســـال جـــاری‬ ‫مجـــوز اســـتخدام ‪ ۶۸‬نفـــر از ســـازمان اداری و‬ ‫اس ــتخدامی اخ ــذ ش ــده و امیدواری ــم بتوانی ــم در‬ ‫اولی ــن فرص ــت آزم ــون ج ــذب ای ــن اف ــراد را برگ ــزار‬ ‫کنیـــم‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری فـــارس‪ ،‬رضـــا‬ ‫فضل‌زرنـــدی یکـــی از برنامه‌هـــای دیـــوان‬ ‫عدالـــت اداری در ســـال ‪ 97‬را متـــوازن کـــردن‬ ‫موجـــودی شـــعب و استانداردســـازی زمـــان‬ ‫رســـیدگی بـــه پرونده‌هـــا عنـــوان کـــرد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه س ــال گذش ــته ت ــالش زی ــادی ب ــرای مختوم ــه ک ــردن و تعیی ــن و‬ ‫تکلی ــف پرونده‌ه ــای قدیم ــی ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ ‌:‬ت ــالش داری ــم ت ــا در س ــال‬ ‫ج ــاری متوس ــط زم ــان رس ــیدگی ب ــه پرونده‌ه ــا در ش ــعب ب ــه کمت ــر از ‪ 8‬م ــاه برس ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه و مدیری ــت مناب ــع دی ــوان عدال ــت اداری ب ــا اش ــاره ب ــه تالش‌ه ــای‬ ‫صـــورت گرفتـــه و مســـاعدت دولـــت و مجلـــس در رفـــع مشـــکالت بودجـــه‌ای دیـــوان‬ ‫عدالــت اداری‪‌،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر پایــه بودجـه‌ای دیــوان در وضعیــت مناســبی قــرار‬ ‫دارد و از ای ــن جه ــت زمین ــه الزم جه ــت پیش ــبرد اه ــداف و مأموریت‌ه ــای دی ــوان فراه ــم‬ ‫و پرداخت‌ه ــا و تعه ــدات مال ــی ب ــه روز ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫زرن ــدی ب ــا اش ــاره ب ــه نی ــاز دی ــوان عدال ــت ب ــه فض ــای اداری بیش ــتر ب ــه خص ــوص‬ ‫جه ــت ایج ــاد ش ــعب جدید‪‌،‬تصری ــح ک ــرد‪ :‬ب ــه زودی طبق ــه هفت ــم دی ــوان عدال ــت ب ــا‬ ‫ح ــدود ‪ 2‬ه ــزار مت ــر زیربن ــا ب ــه بهره‌ب ــرداری می‌رس ــد و ب ــا جابه‌جایی‌های ــی ک ــه انج ــام‬ ‫خواه ــد ش ــد فض ــای الزم ب ــرای ش ــعب جدی ــد فراه ــم می‌ش ــود‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه بازنشس ــتگی تع ــدادی از هم ــکاران اداری‪ ،‬کمب ــود نی ــرو‬ ‫و ل ــزوم افزای ــش ش ــعب‪ ،‬ب ــرای س ــال ج ــاری مج ــوز اس ــتخدام ‪ 68‬نف ــر از س ــازمان اداری و‬ ‫اس ــتخدامی اخ ــذ ش ــده و امیدواری ــم بتوانی ــم در اولی ــن فرص ــت آزم ــون ج ــذب ای ــن اف ــراد‬ ‫را برگ ــزار کنی ــم‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه و مدیری ــت مناب ــع دی ــوان عدال ــت اداری رون ــد فعالیت‌ه ــای دی ــوان‬ ‫را رو ب ــه رش ــد ارزیاب ــی ک ــرد و گفت‪‌:‬ب ــا توج ــه ب ــه جای ــگاه رفی ــع دی ــوان عدال ــت اداری و‬ ‫نقــش برجســته آن در قانــون اساســی هنــوز ظرفیت‌هــای زیــادی در دیــوان وجــود دارد کــه‬ ‫بای ــد م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫مسوولین به فکر جوانان جویای کار باشند؛‬ ‫بالتکلیفی پذیرفته‌شدگان برای استخدام‬ ‫در پاالیشگاه ستاره خلیج‌فارس‬ ‫جمعی از قبول‌شدگان آزمون اسفندماه ‪ ۹۶‬پاالیشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس در‬ ‫نامه‌ای نسبت به بالتکلیفی وضعیت استخدامی خود اعتراض کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار به نقل صبح ساحل در این نامه آمده است‪:‬‬ ‫سال‌هاست که در کشور آزمون استخدامی به‌عنوان راهی برای ورود به بازار کار‬ ‫شرکت‌های دولتی و خصوصی برگزار می‌شد؛ که پذیرفته‌شدگان سپس به مصاحبه‬ ‫دعوت می‌شوند و در صورت موفقیت مشغول به کار می‌شوند‪.‬‬ ‫این روال برای ایجاد اعتماد به استخدام نیرو‪ ،‬جذب نیروهای متخصص و ایجاد‬ ‫عدالت به وجود آمده؛ اما چرا باید بعد از آزمون و یا مصاحبه داوطلبین مدت‌ها برای‬ ‫شروع به کار معطل باشند؟ قبولی در آزمون و مصاحبه یک‌طرف ماجرا و شروع به کار‬ ‫طرف دیگری است که انگار چندان به هم مرتبط نیستند و برنامه‌ریزی دقیق و یک‬ ‫جدول زمان‌بندی منظم ندارند برای مثال در اسفندماه سال ‪ ۹۶‬آزمون استخدامی‬ ‫تحت عنوان استخدام پاالیشگاه میعانات گازی نفت ستاره خلیج‌فارس برگزار شد و‬ ‫اسامی یک برابر ظرفیت به تعداد ‪ ۱۰۰‬نفر منتشر شد اما با گذشت حدود ‪ ۴‬ماه از سوی‬ ‫مسئوالن شرکت هیچ جواب روشنی برای برگزاری مصاحبه و جذب نیروها نمی‌دهند‪.‬‬ ‫هرچند این بالتکلیفی باعث می‌شود داوطلبین فرصت‌های شغلی دیگری را‬ ‫از دست بدهند و سن آن‌ها نیز از سن استخدام باالتر برود‪ .‬فاز دوم این پاالیشگاه در‬ ‫اوایل تیرماه افتتاح شد‪ .‬گفته می‌شود فاز سوم هم در شهریورماه افتتاح می‌شود اما‬ ‫چطور است این پاالیشگاه افتتاح می‌شود اما نیروهای این آزمون جذب نمی‌شوند پس‬ ‫پاالیشگاه با چه نیروی انسانی کار می‌کند‪ .‬اگر نیاز ندارند چرا آزمون استخدامی برگزار‬ ‫می‌کنند و پولی را از جوانان بیکار دریافت می‌کنند و اگر در آینده نیاز دارند چرا این‌قدر‬ ‫زود برگزار می‌کنند که ماه‌ها و حتی سال‌ها بگذرد و داوطلبین بالتکلیف باشند‪.‬‬ ‫شایان‌ذکر است این پاالیشگاه آزمون استخدامی در سال ‪ ۹۲‬برگزار کرده که به‬ ‫دلیل برخی سوء مدیریت‌ها تا دو الی سه سال تکلیف نیروها مشخص نشده و بعد از‬ ‫حاشیه‌ها و اعتراضات بسیاری دعوت به کارشده‌اند‪.‬‬ ‫خواهشمند است مسئولین و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی‬ ‫برای رفع مشکل جوانان بیکار بومی این منطقه اقدام مقتضی انجام دهند شاید درد‬ ‫کوچکی از بحران بیکاری در این استان برطرف شود‪.‬‬ ‫جمعی از قبول‌شدگان آزمون اسفندماه ‪ ۹۶‬پاالیشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس‬ ‫وزیر ورزش و جوانان‪:‬‬ ‫از سوی مرکز جذب وزارت علوم؛‬ ‫تغییراتی برای جذب و استخدام قهرمانان ورزشی ایجاد می‌شود‬ ‫قهرمان ــان و م ــدال آوران ورزش ــی‬ ‫داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫س ــلطانی‌فر ادامـ ـ ‌ه داد‪ :‬در قان ــون‬ ‫مرب ــوط ب ــه ج ــذب قهرمان ــان ورزش ــی‬ ‫بــرای دســتگاه‌های دولتــی ان‌شــاء‌اهلل بــا‬ ‫عنایــت رییــس جمهــور تغییراتــی بــرای‬ ‫جــذب و اســتخدام رســمی مــدال‌آوران‬ ‫ورزش ــی ایج ــاد خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫س ــلطانی‌فر هم‌چنی ــن از برنام ــه‬ ‫وزارت ورزش و جوان ــان ب ــرای‬ ‫احی ــای فدراس ــیون ورزش‌ه ــای زن ــان‬ ‫کش ــورهای اس ــالمی خب ــر داد‪.‬‬ ‫وزیـــر ورزش و جوانـــان‪ ،‬گفـــت‌‪:‬‬ ‫بـــا کمـــک دســـتگاه‌های اجرایـــی‬ ‫رون ــد اس ــتخدامی قهرمان ــان ورزش ــی‬ ‫ســـرعت خواهـــد گرفـــت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش پایـــگاه خبـــری‬ ‫وزارت ورزش و جوانـــان‪ ،‬مســـعود‬ ‫ســـلطانی‌فر در صـــد و هفتـــاد و‬ ‫چهارمی ــن جلس ــه ش ــورای معاون ــان‬ ‫ایـــن وزارتخانـــه‪ ،‬گفـــت‌‪ :‬در بیـــن‬ ‫دســـتگاه‌های مرتبـــط بـــا دولـــت‪،‬‬ ‫وزارت ورزش و جوانـــان بیش‌تریـــن‬ ‫ســـهم را در جـــذب و اســـتخدام‬ ‫مدیرکل بازرسی کار پیشنهاد کرد‬ ‫توسعه به کارگیری مسئوالن ایمنی در کارگاه‌های پرمخاطره‬ ‫مدیـــر کل بازرســـی کار بـــا اشـــاره بـــه تجربـــه‬ ‫کشـــورهای توســـعه یافتـــه در زمینـــه ایمنـــی کار‬ ‫گف ــت‪ :‬توس ــعه ب ــه کارگی ــری مس ــئولین ایمن ــی در‬ ‫کارگاه هــــــای کشــــــور و بــــه ویــــژه در کارگــــاه هــای‬ ‫پ ــر مخاط ــره ض ــروری اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ف ــارس‪ ،‬عل ــی مظف ــری‬ ‫مدیـــر کل بازرس ــی کار وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف ــاه اجتماع ــی در جم ــع روس ــای انجم ــن ه ــای‬ ‫صنف ــی مس ــئولین ایمن ــی و بهداش ــت کار کش ــور‬ ‫گف ــت‪ :‬در کش ــورهای صنعت ــی‪ ،‬نق ــش بازرس ــان‬ ‫کار بــه تدر یــج طــی دهــه اخیــر تغییــر کــرده اســت‬ ‫و بل ــوغ فرهن ــگ ایمن ــی ن ــزد کارفرمای ــان و افزای ــش‬ ‫مســـئولیت کارفرمای ــان نس ــبت ب ــه س ــالمت و‬ ‫ایمنـــی ش ــغلی کارگ ــران موج ــب ش ــده اس ــت‬ ‫تـــا مکانیس ــم ­ه ــای خ ــود بازرس ــی محی ــط کار‬ ‫جایگزی ــن ش ــیوه­ه ــای بازرس ــی س ــنتی ش ــود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امروزه اقدامات بازرسان کار در‬ ‫کشورهای توسعه یافته بیشتر بر فعالیت ­های‬ ‫پیشگیرانه و مشاوره­ای کــار بــردی در کمــک‬ ‫به کارفرما به منظور ارتقای ایمنی کارگاهی تمرکز‬ ‫یافته است و در این زمینه نقش مسئولین ایمنی‬ ‫و تعامل میان آنها و بازرسان کار به منظور ارتقای‬ ‫فرهنگ ایمنی کار بسیار ضروری است‪.‬‬ ‫مظفری بر بر لزوم توسعه بکارگیری مسئولین‬ ‫ایمنی در کارگاه های کشور و به ویژه در کارگاه‬ ‫های پر مخاطره تاکید کرد‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی حفاظت فنی بــا اشــاره‬ ‫به مطالعات بین المللی صورت گرفته بر منافع‬ ‫حاصل از سرمایه گذار ی در حوزه ارتقای‬ ‫ایمنی کار‪ ،‬از آن به عنوان یکی از پر بازده ترین‬ ‫سرمایه گذاری های موجود نام برد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بازگشت ‪ 5‬برابری سرمایه گذاری ســاالنــه‬ ‫در هیچ مشارکت اقتصادی قابل تصور نیست‪،‬‬ ‫لیکن در زمینه ایمنی این امر قابل تحقق است‪.‬‬ ‫شرایطمجوز معافیت‬ ‫کبر سن در جذب‬ ‫هیأت علمی اعالم شد‬ ‫رئی ــس مرک ــز ج ــذب وزارت عل ــوم درب ــاره رف ــع مش ــکل س ــن متقاضی ــان‬ ‫هی ــات علم ــی در زم ــان فراخ ــوان ه ــا و ص ــدور مج ــوز معافی ــت کب ــر س ــن‬ ‫توضیحات ــی داد‪.‬‬ ‫محمدرضــا رضــوان طلــب در گفتگــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه مشــکل ســن‬ ‫در زم ــان ثب ــت ن ــام در هن ــگام فراخوان‌ه ــا گف ــت‪ :‬برخ ــی م ــوارد وج ــود دارد‬ ‫ک ــه ب ــر اس ــاس آن‪ ،‬متقاضی ــان م ــی توانن ــد پی ــش از ثب ــت ن ــام‪ ،‬درخواس ــت‬ ‫معافی ــت س ــنی بدهن ــد ک ــه ب ــر آن اس ــاس مش ــکل مرب ــوط ب ــه س ــن آنه ــا نی ــز‬ ‫ح ــل م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬برخ ــی از اعض ــای هی ــات علم ــی هس ــتند ک ــه قص ــد‬ ‫دارن ــد از پیمان ــی ب ــه رس ــمی آزمایش ــی تبدی ــل وضعی ــت ش ــوند‪ ،‬ول ــی چ ــون‬ ‫در زمانــی کــه پرونــده پیمانــی آنهــا مطــرح شــده‪ ،‬بــه موضــوع «کبرســن» بــی‬ ‫توجه ــی ش ــده اس ــت‪ ،‬ب ــرای تبدی ــل وضعی ــت اول بای ــد مج ــوز معافی ــت از‬ ‫«کبرس ــن» دریاف ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫رضـــوان طلـــب افـــزود‪ :‬پرونـــده «کبرســـن» برخـــی از اعضـــای هیـــات‬ ‫علمــی کــه ســن آنهــا بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه قانــون مشــخص کــرده‪،‬‬ ‫در جلس ــات هی ــات مرک ــزی ج ــذب بررس ــی م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز ج ــذب وزارت عل ــوم اف ــزود‪ :‬در تم ــام جلس ــاتی ک ــه برگ ــزار‬ ‫م ــی کنی ــم‪ ،‬برخ ــی از اف ــراد مج ــوز معافی ــت «کب ــر س ــن» م ــی گیرن ــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬البت ــه ص ــدور مج ــوز معافی ــت «کبرس ــن» ش ــرایطی دارد‬ ‫ک ــه م ــی ت ــوان ب ــه چ ــاپ کت ــاب‪ ،‬مقال ــه ه ــای علم ــی و پژوهش ــی و ح ــق‬ ‫التدری ــسبی ــشاز ‪ ۱۰‬واح ــدقب ــلاز عضوی ــتدر هی ــاتعلم ــیاش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫رضــوان طلــب ادامــه داد‪ :‬البتــه اگر ســابقه ایثارگــری متقاضی بــه مقداری‬ ‫که برنامه توســعه پنجم و ششــم برای آن مشــخص کرده‪ ،‬برسد‪ ،‬محدویت‬ ‫ســنی برای آنها برداشــته می شــود و اگر کمتر از آن میزان باشــد‪ ،‬مقداری از‬ ‫آن محسوب می شود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫گوگل برای کاربرانش شغل می‌یابد‬ ‫مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید‪:‬‬ ‫‪ 68‬هزار نفر اعضای جامعه ایثارگری جویای کار هستند‬ ‫مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید‬ ‫و امور ایثارگران با تشریح آخرین اقدامات این‬ ‫نهاد در امور اشتغال ایثارگران گفت‪ 68 :‬هزار نفر‬ ‫اعضای جامعه ایثارگری جویای کار هستند که‬ ‫از این تعداد بیش از ‪ 52‬هزار نفر (‪ 75‬درصد) را‬ ‫فرزندان جانبازان تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫به گزارش بنــــــــیاد شهــیــــد‪ ،‬حجـــت‌اهلل‌امانی‬ ‫افزود‪ :‬اسامی ‪ 68‬هزار نفر از ایثارگران در سامانه‬ ‫سجایا به عنوان بیکار ثبت شد ‌ه است که بیش از‬ ‫‪ 80‬درصد این افراد‪ ،‬دارای مدرک دانشگاهی‬ ‫هستند؛ ایــــــن در حــــــــالـــــی اســــــت کــــه ظرفیت‬ ‫استخدام ایثارگران در بخش دولتی هفت هزار و‬ ‫‪ 500‬تا هشت هزار نفر است بنابراین ضروری‬ ‫است ظرفیت ‌های خوداشتغالی و کارآفرینی را‬ ‫به حداکثر برسانیم‪.‬‬ ‫تسازی‬ ‫ویتصریح کرد‪:‬باتوجهبهآمایشو ظرفی ‌‬ ‫کارگروه‌ ها به این نتیجه رسیدیم که مـــجـــریـــان‬ ‫طـــــرح ‌هـــای خــــــوداشتغالــــــی باید به سمت‬ ‫طرح‌های جدید و نوین حرکت کنند تا احتمال‬ ‫شکست آنها کمتر شود؛ زیرا در گذشته‬ ‫تسهیالت به تمام طرح ‌ها اختصاص می یافت‬ ‫اما ‪ 60‬درصد طرح ‌ها اجرایی می ‌شد بر همین‬ ‫ی کنیم در طرح‌هایی ورود کنیم‬ ‫اساس ما تالش م ‌‬ ‫که درصد موفقیت باالیی داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید با‬ ‫اشاره به برگزاری اردوهای آموزشی برای تشویق‬ ‫افراد جویای کار به کارآفرینی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫ل های گذشته برنام ‌ه هایی‬ ‫سال جاری‪ ،‬همانند سا ‌‬ ‫برای ایجاد انگیزه در افراد جویای کار برگزار می‌‬ ‫شود و همچنین برای نخستین بار اردوهای‬ ‫تابستانی برای فارغ‌التحصیالن درنظرداریم که‬ ‫امیدواریم بتوانیم با برگزاری این اردوها آنـ ـه ــا را‬ ‫به خوداشتغالی تشویق کنیم‪.‬‬ ‫وی در خصوص آمار افراد جویای کار در‬ ‫جامعه ایثارگری خاطرنشان کرد‪ :‬عمده بیکاران‬ ‫ثبت شده از فرزندان جانبازان ‪ 25‬تا ‪ 70‬درصد‬ ‫هستند؛ به‌گونه‌ای که از ‪ 68‬ه ــزار ف ــرد بـ ـی ــکار‪6 ،‬‬ ‫هزار و ‪ 833‬نفر از فرزندان شهدا‪ ،‬هزار و ‪ 960‬نفر از‬ ‫جانبازان‪ 52 ،‬هزار و ‪ 658‬نفر از فرزندان جانبازان و‬ ‫‪ 6‬هزار و ‪ 708‬نفر از سایر ایثارگران هستند‪.‬‬ ‫امانی با اشاره به ماده ‪ 21‬قانون جامع خدمات‌‬ ‫رسانی به ایثارگران ادامه داد‪ 25 :‬درصد از سهمیه‬ ‫استخدامی دستگاه ‌های دولتی به فرزندان‬ ‫شهید‪ ،‬جانبازان‪ ،‬آزادگان‪ ،‬فرزندان جانـ ـب ــازان‬ ‫‪ 25‬درصد باالتر‪ ،‬همسران شهدا‪ ،‬همسران‬ ‫جانبازان ‪ 25‬درصد باالتر‪ ،‬همسران و فرزندان‬ ‫آزادگان بیش از یک سال اسارت تعلق می‌گیرد‬ ‫که این افراد می‌توانند پس از شرکت در آزمون‌‬ ‫های استخدامی دستگاه‌ ها در رقابت بین خود‬ ‫از این ظرفیت‌ها و فرصت‌ ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی در خصوص برنامه ‌های بنیاد در‬ ‫زمینه تشویق به خوداشتغالی و کارآفرینی‬ ‫ایثارگران تصریح کرد‪ :‬بنیاد برای بیمه درمان و‬ ‫بازنشستگی طرح‌ های خوداشتغالی ایثارگران‬ ‫با سازمان تامین اجتماعی در حال همکاری‬ ‫است و ا کـ ـن ــون ح ــق بی ــمه نـ ـ ــزدیـ ـ ــک ب ــه ه ــزار‬ ‫و ‪ 371‬طرح به مدت پنج سال پرداخت ‌شده‬ ‫است و در سال گذشته حدود ‪ 2‬هزار و ‪ 200‬نفر در‬ ‫اجرای طرح‌های مشاغل خانگی و ‪ 2‬هزار و ‪254‬‬ ‫نفر در خصوص مشاغل روستایی از حمایت‬ ‫‌های بنیاد بهره‌مند شدند‪.‬‬ ‫امانی همچنین در خصوص فرصت‌ های‬ ‫استخدامی برای ایثارگران در سال جاری‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬دولت در آزمون اخیر پنج هزار‬ ‫و ‪400‬سهمیه برای جامعه ایثارگری سهمیه‬ ‫درنظرگرفته است که نزدیک به هزار و ‪ 600‬فرصت‬ ‫استخدامی در قوه قضاییه است و منتظر هستیم‬ ‫که سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬وزارت علوم و‬ ‫بانک ملی نیز ‌ظرفیت‌ های خود را اعالم کنند‪.‬‬ ‫امیدواریم بتوانیم بیش از سال گذشته در زمینه‬ ‫اشتغال ایثارگران گام برداریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سال گذشــته ‪ 24‬هـ ــزار و ‪925‬‬ ‫نف ــر فارغ ‌التحصیل به افراد جویای کار جامعه‬ ‫ایثارگری افزوده ‌شده است یعنی سال گذشته‬ ‫‪ 60‬هزار و ‪ 985‬نفر فرد بیکار ثبت شده بود که‬ ‫برای ‪ 17‬هزار نفر آنها ایجاد شغل شد و حدود ‪24‬‬ ‫هزار نفر فار ‌غ التحصیل به آمار ایثارگران جویای‬ ‫شغل افزوده شد‪.‬بازان ‪ 25‬درصد باالتر‪ ،‬همسران‬ ‫و فرزندان آزادگان بیش از یک سال اسارت تعلق‬ ‫می‌گیرد که این افراد می‌توانند پس از شرکت در‬ ‫ن های استخدامی دستگا ‌ه ها در رقابت بین‬ ‫آزمو ‌‬ ‫ت ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫خود از این ظرفیت‌ها و فرص ‌‬ ‫گ ــوگل در ن ــوار جس ــتجوی خ ــود ویژگ ــی جدی ــدی را ب ــرای م ــردم‬ ‫انگلی ــس ارائ ــه داده اس ــت ک ــه ب ــا اس ــتفاده از آن می‌تـــوان مراکـــز‬ ‫ش ــغلی نزدی ــک مح ــل زندگ ــی را پی ــدا کـــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا و ب ــه نق ــل از دیلی‌میـــل‪« ،‬گـــوگل» ویژگـــی‬ ‫جدی ــدی در ن ــوار جسـ ـت‌وجوی خ ــود اضافـــه کـــرده اســـت کـــه‬ ‫می‌ت ــوان ب ــا جسـ ـت‌وجوی جمال ت ــی ماننـــد «شـــغل‌های نزدیـــک‬ ‫م ــن»(‪ ) jobs near me‬ی ــا «مش ــاغل بانکـــی»(‪ )banking jobs‬شـــغل‬ ‫م ــورد نظ ــر خ ــود را پی ــدا ک ــرد‪.‬‬ ‫البت ــه ای ــن ام ــکان جدی ــد در گام اول تنه ــا ب ــرای م ــردم انگلی ــس‬ ‫قاب ــل اس ــتفاده اس ــت‪.‬‬ ‫در ای ــن ویژگ ــی جدی ــد کار ب ــران می‌توانن ــد ویژگی‌ه ــای آن ش ــغل‪،‬‬ ‫می ــزان حق ــوق و راهه ــای رف ــت و آم ــد ب ــه مح ــل کار را ب ــا اس ــتفاده از‬ ‫«گ ــوگل مپ ــس» (‪ )Google Maps‬دریابن ــد‪.‬‬ ‫همچنی ــن کار ب ــران می‌توانن ــد ش ــغل‌های م ــورد عالق ــه خ ــود ک ــه‬ ‫ب ــه‌آن‌ه ــا پیش ــنهاد ش ــد را ذخی ــره کنن ــد و قس ــمت «پیغ ــام گ ــوگل»(‬ ‫‪ )notifications‬سیس ــتم را روش ــن کنن ــد ت ــا ش ــغل‌های م ــورد عالقـ ـه‌‬ ‫آن‌ه ــا برایش ــان ب ــه نمای ــش گذاش ــته ش ــود‪.‬‬ ‫مدیــر محصــوالت گــوگل اظهــار کــرد‪ ،‬امــروزه تعــداد افــرادی کــه در‬ ‫گــوگل جس ـت‌وجو مــی کننــد‪ ،‬رو بــه افزایــش اســت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ ،‬گ ــوگل تاریخ ــی طوالن ــی در ارتب ــاط دادن کارب ــران‬ ‫ب ــا اطالع ــات گونا گ ــون داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫مدی ــر محص ــوالت گ ــوگل اف ــزود‪ ،‬م ــا ب ــا ارائ ــه ای ــن ویژگ ــی جدی ــد‪،‬‬ ‫ته ــای ش ــغلی جدی ــد ارتب ــاط می‌دهی ــم‪.‬‬ ‫م ــردم انگلی ــس را ب ــه فرص ‌‬ ‫رئی ــس یک ــی از ش ــرکت‌هایی ک ــه از ای ــن ویژگ ــی گ ــوگل اس ــتفاده‬ ‫ک ــرده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬آزمایش ــات اولی ــه ایـــن ویژگـــی جدیـــد گـــوگل‬ ‫موج ــب بهب ــود در کیفی ــت و کمی ــت درخواســت‌های ش ــغلی ش ــده‬ ‫اس ــت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار شماره 1165

هفته نامه بازار کار شماره 1165

شماره : ۱۱۶۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
هفته نامه بازار کار شماره 1164

هفته نامه بازار کار شماره 1164

شماره : ۱۱۶۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه بازار کار شماره 1163

هفته نامه بازار کار شماره 1163

شماره : ۱۱۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
هفته نامه بازار کار شماره 1162

هفته نامه بازار کار شماره 1162

شماره : ۱۱۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
هفته نامه بازار کار شماره 1161

هفته نامه بازار کار شماره 1161

شماره : ۱۱۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
هفته نامه بازار کار شماره 1160

هفته نامه بازار کار شماره 1160

شماره : ۱۱۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!