صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۱۱

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1111

هفته نامه بازار کار شماره 1111

‫استخدام‬ ‫سربازی‬ ‫دانش‌آموختگان‬ ‫ارشد و دکتری‬ ‫در صنعت‬ ‫بیمه تعاون نماینده فروش جذب می‌کند‬ ‫استخدام در شرکت تولید و بهره برداری مشتقات نفتی‬ ‫دعوت به همکاری در پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی‬ ‫جهاددانشگاهی خراسان رضوی نیروی امریه جذب می کند‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫قيمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫شنبه ‪ 16‬تیر‪ 23 -1397‬شوال‪ 7 -1439‬جوالی ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1111‬‬ ‫دعوت به همکاری در شرکت چارگون‬ ‫متن کامل خبر در صفحه ‪12‬‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار از دارندگان مدرک دیپلم‬ ‫تا دکتری ثبت نام می‌کند‬ ‫‪7‬‬ ‫ابالغ‬ ‫آیین نامه استخدام‬ ‫در هیئت علمی‬ ‫عکس‪ :‬مهردادمیرزاپور‬ ‫نحوه استفاده کارفرمایان‬ ‫از معافیت حق بیمه جهت استخدام کارورزان‬ ‫عضوکمیسیونآموزش‪،‬تحقیقاتوفناوریمجلسمطرحکرد ‪2‬‬ ‫رئیسومعاونسازمانبهزیستیدر گفتگوبابازارکار‪:‬‬ ‫‪14‬‬ ‫خبر خوش برای حق‌التدریسی‌ها‪ ،‬مربیان استخدام سه درصدی معلوالن در دستگاه‌های‬ ‫پیش‌دبستانی‌ و آموزشیاران نهضت سوادآموزی‬ ‫اجرایی را با قاطعیت پیگیری می کنیم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چگونه در‬ ‫جلسه مصاحبه استخدامی‬ ‫متمایز باشیم‬ ‫‪9‬‬ ‫داستان‬ ‫سی سال کسب روزی‬ ‫از دل سنگ‬
‫اخبار‌ویژه‬ ‫‪2‬‬ ‫◄‬ ‫معاون اول رئیس جمهور‪:‬‬ ‫یادداشت مدیرمسئول‬ ‫سال گذشته ‪ ۸۰۰‬هزار شغل ایجاد شد‬ ‫حال آموزش و پرورش خوب نیست!‬ ‫آمــوزش و پــرورش بــا توجــه بــه نقــش مهــم آن در تربیــت نیــروی انســانی یکــی از بــا‬ ‫اهمیــت تریــن دســتگاه هــای اجرایــی کشــور اســت ‪.‬ایــن دســتگاه بــرای تربیــت بهینــه‬ ‫نیــروی انســانی خــود نیــاز بــه معلمــان دارای صالحیــت و نظامــی صحیــح مــی باشــد امــا‬ ‫متاســفانه آنچــه هــر چنــد یــک بــار شــنیده مــی شــود وضعیتــی اســت کــه چهــره خوبــی از‬ ‫ایــن دســتگاه اجرایــی نشــان نمــی دهــد‪.‬‬ ‫بــه رغــم اینکــه دولــت هــا همیشــه مدعــی آن بــوده انــد کــه بیشــترین بودجــه هــا و‬ ‫بیشــترین فرصــت هــای اســتخدامی را بــه ایــن دســتگاه اختصــاص مــی دهنــد ولــی روزی‬ ‫نیســت کــه شــاهد گالیــه هــای مســئولین آمــوزش و پــرورش و مــردم از ایــن دســتگاه عر یــض‬ ‫و طویــل نباشــیم‪.‬‬ ‫نگاهــی بــه خبرهــای ایــن وزارتخانــه تنهــا در یــک هفتــه گذشــته نشــان مــی دهــد‬ ‫حــال ایــن وزارتخانــه در زمینــه تربیــت نیــروی مــورد نیــاز چنــد خــوب نیســت ‪ .‬درمیــان‬ ‫ایــن خبرهــا شــنیدیم کــه رئیــس فراکســیون فرهنگیــان مجلــس مدعــی شــد درمهرمــاه بــا‬ ‫کمبــود ‪ 190‬هزارمعلــم روبروخواهیــم بــود و درعیــن حــال وز یــر آمــوزش و پــرورش اعــام‬ ‫کــرد هیچگونــه کمبــود معلمــی ندار یــم درحالیکــه درهمــان حــال معــاون آمــوزش و منابــع‬ ‫انســانی ایشــان از کمبــود معلمــان تربیــت بدنــی خبــرداد و گفــت تصمیــم گرفتــه شــده‬ ‫معلمــان ابتدایــی خــود‪ ،‬درس تربیــت بدنــی را آمــوزش بدهنــد و‪....‬‬ ‫همــه آنچــه درمــورد آمــوزش و پــرورش گفتــه مــی شــود تکــراری اســت و ســال هاســت از‬ ‫آن ســخن گفتــه ایــم امــا کــو گــوش شــنوا؟ خبرهــای کمبــود معلــم دائــم بــه گــوش مــی رســد‪،‬‬ ‫بــرای جبــران کمبــود بــه اســتخدام معلمــان بازنشســته روی مــی آور یــم ‪ ،‬عــده ای را بــه‬ ‫اســم حــق التدر یــس مــی گیر یــم وبالتکلیــف و بــدون آینــده روشــن دائــم درمــورد اســتخدام‬ ‫آنهــا جــدل مــی کنیــم ‪ ،‬از اســتخدام مربیــان بهداشــت خبــری نیســت ‪ ،‬تربیــت بدنــی را‬ ‫ســاده انگاشــته و بــه آن بــی توجهیــم ‪ ،‬بــرای آمــوزش هایمــان هیــچ برنامــه ای ندار یــم و‬ ‫دانــش آمــوزان را بــه امــان خــود رهــا کــرده و ازهدایــت تحصیلــی و شــغلی بــا آنهــا ســخنی‬ ‫نمــی گوییــم ‪ ،‬آنــگاه انتظــار دار یــم نظــام اجرایــی کشــور بــا ایــن انســان هایــی کــه تربیــت‬ ‫مــی شــوند در آینــده بــدون مشــکل کار خــودرا پیــش ببرنــد ‪ .‬خدایــا آخــر و عاقبــت مــا را‬ ‫بــه خیــر کــن ‪ .‬آمیــن!‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫◄‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــور بــا بیــان ایــن کــه هنــوز در ابتــدای مســیر صنعتــی‬ ‫شــدن قــرار دار یــم‪ ،‬گفــت‪ :‬اشــتغال‌زایی در اقتصــاد شــکل گرفــت و تــورم را کاهــش‬ ‫دادیم و در ‪ ۵‬ســال اخیر به طور متوســط ســاالنه‪ ۵۰۰‬هزار شــغل ایجاد شــد و ســال گذشــته‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار شــغل ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ف ــارس‪ ،‬اس ــحاق جهانگی ــری در همای ــش روز مل ــی‬ ‫صنع ــت و مع ــدن ک ــه در س ــالن اج ــاس س ــران در ته ــران برگ ــزار ش ــد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫همیش ــه ب ــه صنع ــت و مع ــدن کش ــور ب ــه عن ــوان نقط ــه ات ــکا توس ــعه ای ــران فک ــر‬ ‫می‌ک ــردم و فک ــر می‌کن ــم و ام ــروز فک ــر می‌کن ــم همچن ــان ای ــران آین ــده ای ــران‬ ‫پیش ــرفته و رو ب ــه توس ــعه و ایران ــی ک ــه ه ــر ک ــدام از م ــا در رویاه ــای خودم ــان دار ی ــم‬ ‫ک ــه ی ــک ای ــران پیش ــرفته و تاثیرگ ــذار و مس ــتقل در س ــطح بین‌الملل ــی داش ــته‬ ‫باشــیم‪ ،‬بــار اصلــی ایــن آرزو و رو یــا بــر دوش فعــاالن اقتصــادی و خصوصــا فعــاالن‬ ‫عض ــو هیئ ــت رییس ــه کمیس ــیون اجتماع ــی مجل ــس‬ ‫بــا بیــان اینکــه رفــع دغدغــه بیمــه تکمیلــی میــان کارکنــان‬ ‫نیازمن ــد اراده ج ــدی اس ــت‪،‬گفت‪ :‬تبدی ــل وضعی ــت‬ ‫کارمن ــدان ق ــراردادی توس ــط دول ــت ب ــرای ارتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا‬ ‫امنی ــت ش ــغلی الزام ــی اس ــت‪.‬‬ ‫روح اهلل بابای ــی در گفت‌وگ ــو ب ــا خبرگ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاری‬ ‫خان ــه مل ــت در ب ــاره وضعی ــت تبدی ــل کارمن ــدان ق ــراردادی‬ ‫■□■‬ ‫مدیر کل مدارس غیردولتی‪:‬‬ ‫صالحیت حرفه ای ‪ 70‬هزار نیروی آزاد مدارس‬ ‫غیردولتی رصد می شود‬ ‫مدیــرکل مــدارس و مرا کــز غیردولتــی آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه طراحــی ســامانه‬ ‫بررســی وضعیــت صالحیــت حرفــه ای کادر آموزشــی مــدارس غیــر دولتــی گفــت‪ :‬حــدود‬ ‫‪ 70‬هــزار نیــروی آزاد ایــن مــدارس مکلــف بــه گذرانــدن دوره هــای آموزشــی و دریافــت‬ ‫گواهــی صالحیــت حرفــه ای هســتند‪.‬‬ ‫مجیــد طهرانیــان در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا بیــان اینکــه تعــدادکل کارکنــان مــدارس‬ ‫غیردولتــی ‪ 200‬هــزار نفــر اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬پیــش از ایــن تعــدادی از معلمــان و‬ ‫کارکنــان آمــوزش هــای الزم را دریافــت کــرده انــد امــا از آنجــا کــه ســامانه دقیقــی بــرای ثبــت‬ ‫اطالعــات و رصــد ارزیابــی ایــن افــراد را نداشــتیم اکنــون ســامانه ای طراحــی شــده کــه‬ ‫قابلیــت نظــارت بــر ایــن فعالیــت هــا را دارد‪.‬‬ ‫مدیــر کل مــدارس و مرا کــز غیردولتــی آمــوزش و پــرورش بیــان داشــت‪ :‬افــراد بایــد بــا ورود‬ ‫بــه ایــن ســامانه‪ ،‬نســبت بــه ثبــت نــام خــود اقــدام کننــد و ســپس در صــورت تاییــد مدیــر‬ ‫مدرســه‪ ،‬امــکان حضــور در دوره هــای آموزشــی را خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫*متن کامل خبر درسایت بازارکار‬ ‫کمبود ‪190‬هزار معلم‬ ‫در آموزش و پرورش درمهرماه ‪97‬‬ ‫راســتای تبدیــل وضعیــت کارکنــان از قــراردادی بــه رســمی‬ ‫ام ــکان پذی ــر اس ــت تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ب ــا تبدیـــل وضعیـــت‬ ‫قرارداده ــای کارکن ــان بط ــور حت ــم انگی ــزه کارمن ــدان ب ــرای‬ ‫فعالی ــت در عرص ــه کاری افزای ــش پی ــدا می‌کن ــد زی ــرا ف ــرد‬ ‫دیگ ــر دغدغـ ـه‌ای ب ــرای اخ ــراج در ذه ــن خ ــود را ن ــدارد‪.‬‬ ‫با حضور دکتر طیبی صورت گرفت‬ ‫ارائه فعالیت‌های فناورانه‬ ‫جهاد دانشگاهی به «‪»Escap‬‬ ‫ریی ــس جه ــاد دانش ــگاهی در پای ــان جلســه‌ای ک ــه صب ــح پنجش ــنبه ‪ ۱۴‬تی ــر م ــاه ب ــا‬ ‫یه ــای آس ــیایی ـ پاس ــفیک (‪)Escap‬‬ ‫حض ــور یک ــی از مدی ــران ارش ــد س ــازمان همکار ‌‬ ‫برگــزار کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از اهــداف ایــن ســازمان انتقــال فنــاوری بیــن کشــورهای عضــو‬ ‫آن و کمــک بــه توســعه آنهاســت‪ .‬امیدوار یــم کــه ایــن جلســه منجــر بــه فراهــم شــدن امــکان‬ ‫اس ــتفاده جه ــاد دانش ــگاهی از مناب ــع و تج ــارب ‪ Escap‬ب ــه منظ ــور توس ــعه فعالیت‌ه ــای‬ ‫فناوران ــه ش ــده و ارتب ــاط خوب ــی بی ــن ای ــن نه ــاد و س ــازمان‌های مش ــابه ش ــکل بگی ــرد‪.‬‬ ‫بــه‌ گ ــزارش‌ایس ــنا‪ ،‬دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی‪ ،‬ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه عم ــده فعالیت‌ه ــای‬ ‫ای ــن س ــازمان توس ــعه علم ــی و فناوران ــه و انتق ــال تکنول ــوژی بی ــن کش ــورهای آس ــیایی و‬ ‫ح ــوزه پاس ــفیک اس ــت‪‌،‬اظه ــار ک ــرد‪ ۵۳ :‬کش ــور آس ــیایی از جمل ــه ای ــران و ‪ ۱۰‬کش ــور غی ــر‬ ‫آس ــیایی عض ــو ‪ Escap‬هس ــتند‪.‬‬ ‫وی ب ــر ل ــزوم اس ــتفاده از مزای ــای ای ــن عضو ی ــت تاکی ــد ک ــرد و ادامـ ـه‌ داد‪ :‬صب ــح‬ ‫پنجش ــنبه گذش ــته جلسـ ـه‌ای را ب ــا آق ــای «جانات ــان ون ــگ» ب ــه عن ــوان یک ــی از مدی ــران‬ ‫‪ Escap‬برگ ــزار ک ــرده و مجموع ــه جه ــاد دانش ــگاهی را ب ــه وی معرف ــی کردی ــم‪.‬‬ ‫ریی ــس جه ــاد دانش ــگاهی از اس ــتقبال ‪ Escap‬از مجموع ــه فعالیت‌هـــای جهـــاد‬ ‫دانش ــگاهی ب ــه و ی ــژه‌ فعالیت‌ه ــای توس ــعه علم ــی و فناوران ــه ای ــن نه ــاد خبـــر داد و‬ ‫گفت‌‪:‬ای ــن س ــازمان ب ــا توج ــه ب ــه تن ــوع فعالیت‌ه ــای علم ــی و فناوران ــه خ ــود می‌توان ــد ب ــه‬ ‫س ــه روش از مناب ــع ‪ Escap‬اس ــتفاده ک ــرده و همچنی ــن توانمندی‌ه ــای علم ــی و فناوران ــه‬ ‫جه ــاد دانش ــگاهی را ب ــه کش ــورهای عض ــو ای ــن س ــازمان انتق ــال ده ــد‪.‬‬ ‫طیب ــی یک ــی از مش ــکالت موج ــود در کش ــور را محدودی ــت مناب ــع مالـــی بـــرای‬ ‫فعالیت‌ه ــای علم ــی و فناوران ــه اع ــام ک ــرد و گف ــت‪‌ Escap :‬می‌توان ــد بـــه رفـــع ایـــن‬ ‫محدودی ــت کم ــک‌کن ــد‪ ،‬ضم ــن ای ــن ک ــه از دیگ ــر مزای ــای ارتب ــاط ب ــا ای ــن س ــازمان نی ــز‬ ‫ش ــرکت در کنفرانس‌ه ــا و همایش‌ه ــای آن در کش ــورهای عض ــو و برق ــراری ارتباطـــات‬ ‫علم ــی و فناوران ــه ب ــا س ــایر اعض ــا اس ــت‪.‬‬ ‫وی‌اضاف ــه ک ــرد‪ :‬م ــا نی ــز متقاب ــا می‌توانی ــم از طری ــق ‪ ،Escap‬بان ــی برگ ــزاری چنی ــن‬ ‫کنفرانس‌های ــی باش ــیم ک ــه ای ــن موض ــوع ب ــه اط ــاع از توانمندی‌ه ــای متقاب ــل کش ــورهای‬ ‫عض ــو کم ــک ک ــرده و زمین ــه هم ــکاری در ای ــن زمین ــه را فراه ــم می‌کن ــد‪.‬‬ ‫ریی ــس جه ــاد دانش ــگاهی در پای ــان خاط ــر نش ــان ک ــرد‪ :‬ای ــن موض ــوع ک ــه ‪ ۸۰‬درص ــد‬ ‫مناب ــع مال ــی م ــورد نی ــاز جه ــاد دانش ــگاهی از طری ــق کاره ــای فناوران ــه و ف ــروش ای ــن‬ ‫محص ــوالت تامی ــن می‌ش ــود‪ ،‬م ــورد اس ــتقبال‪ Escap‬ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫یک مقام مسئول کارگری‪:‬‬ ‫آیین‌نامه تعیین سقف قرارداد موقت به دولت رفت‬ ‫ی ــک مق ــام مس ــئول کارگ ــری می‌گو ی ــد‪ :‬آیین‌نام ــه‬ ‫تعیی ــن س ــقف سه‌س ــاله در قرارداده ــای موق ــت ب ــه دول ــت‬ ‫ارس ــال ش ــده ول ــی ب ــه دلی ــل ش ــرایط اقتص ــادی کش ــور در‬ ‫اولو ی ــت رس ــیدگی ق ــرار ن ــدارد‪.‬‬ ‫عل ــی خدای ــی در گفت‌وگ ــو ب ــا ایس ــنا‪ ،‬در ب ــاره آخری ــن‬ ‫وضعی ــت آیین‌نام ــه تعیی ــن س ــقف سـ ـه‌ س ــاله ب ــرای‬ ‫قرارداده ــای موق ــت ب ــه منظ ــور اج ــرای تبص ــره ی ــک م ــاده‬ ‫‪ ۷‬قان ــون کار‪ ،‬گف ــت‪ :‬پ ــس از تصو ی ــب کلی ــات آیی ــن نام ــه‬ ‫در ش ــورای عال ــی کار‪ ،‬مق ــرر ش ــد ت ــا ب ــه تصو ی ــب و امض ــای‬ ‫وز ی ــر کار برس ــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اساس اطالعاتی که دارم آیین نامه‬ ‫پس از تایید وزیر کار به هیات دولت ارسال شده تا در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪ ،‬اما با توجه به وضعیت پیش آمده‬ ‫در کشور و اوضاع اقتصاد آیین‌نامه فعال از اولویت دولت‬ ‫خارج شده و مسایل دیگر در اولویت دولت قرار دارد‪.‬‬ ‫عض ــو کان ــون عال ــی ش ــوراهای اس ــامی کار اف ــزود‪:‬‬ ‫تدو ی ــن ای ــن آیین‌نام ــه تکلیف ــی ب ــر عه ــده دولته ــا ب ــود ک ــه‬ ‫ط ــی س ــالهای س ــال انج ــام نش ــده ب ــود و وزارت کار در ای ــن‬ ‫دوره ب ــا هم ــکاری و هماهنگ ــی ش ــرکای اجتماعـــی آن را‬ ‫عملیات ــی ک ــرد و امیدوار ی ــم بع ــد از تصو ی ــب ای ــن آیین‌نام ــه‬ ‫ب ــرای تامی ــن امنی ــت ش ــغلی کارگ ــران اقدام ــات بیش ــتری‬ ‫ص ــورت دهی ــم‪.‬‬ ‫*متن کامل خبر درسایت بازارکار‬ ‫یک نماینده مجلس‪:‬‬ ‫آموزش و پرورش تنها وزارتخانه‌ای است که‬ ‫دولت هر ساله به آن مجوز استخدام می‌دهد‬ ‫■□■‬ ‫مطر ح کرد‪:‬‬ ‫ب ــه رس ــمی‪،‬گفت‪ :‬هیئ ــت دول ــت رس ــما اع ــام ک ــرده ک ــه‬ ‫نیروه ــای ق ــراردادی ب ــه نیروه ــای رس ــمی تبدی ــل ش ــوند و‬ ‫ای ــن آخر ی ــن خب ــری اس ــت ک ــه از هیئ ــت دول ــت در ای ــن‬ ‫راس ــتا دریاف ــت ک ــرده‌ام بنابرای ــن امی ــدوارم هرچ ــه س ــریعتر‬ ‫ای ــن مه ــم عملیات ــی ش ــود‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم بویی ــن زه ــرا در مجل ــس ش ــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬بــا بیــان اینکــه ارتقــا وضعیــت شــغلی کارکنــان در‬ ‫نوبخت‪:‬‬ ‫ســخنگوی دولــت می‌گو یــد بــه رغــم ممنوعیــت اســتخدام‪ ،‬تنهــا وزارتخانــه و نهــادی‬ ‫کــه هــر ســاله نیــرو اســتخدام می‌کنــد‪ ،‬آمــوزش و پــرورش اســت‪.‬‬ ‫محمدباقــر نوبخــت در گفت‌وگــو بــا خبرگــزاری خانــه ملــت درخصــوص برنامــه‬ ‫دولــت بــرای جبــران کمبــود نیــروی انســانی در آمــوزش و پــرورش‪ ،‬گفــت‪ :‬هــر ســاله بــه رغــم‬ ‫ممنوعیــت اســتخدام تنهــا وزارتخانــه و نهــادی کــه بــه صــورت محــدود نیــرو اســتخدام‬ ‫می‌کنــد آمــوزش و پــرورش اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت افــزود‪ :‬دولــت بــه مقــدار نیــازی کــه آمــوزش و پــرورش اعــام‬ ‫می‌کنــد‪ ،‬بــه و یــژه در ازای افــرادی کــه خــارج می‌شــوند نیروهــای موردنیــاز را بــا اولو یــت و‬ ‫ترجیحــا از دانشــگاه فرهنگیــان تامیــن می‌کنــد‪.‬‬ ‫رویدادهای آموزش‌وپرورش‬ ‫حاجی بابایی در نشست فراکسیون فرهنگیان مجلس‬ ‫دستور هیأت دولت برای تبدیل وضعیت‬ ‫نیروهای قراردادی به رسمی‬ ‫عضو کمیسیون آموزش‪ ،‬تحقیقات و فناوری مجلس مطر ح کرد‬ ‫محمدجــواد ابطحــی گفــت‪ :‬طــرح «الحــاق یــک‬ ‫بنــد بــه مــاده ‪ ۱۷‬قانــون تعیــن تکلیــف اســتخدامی‬ ‫معلمــان حــق التدریســی و آموزشــیاران نهضــت‬ ‫ســواد آمــوزی» بــا اص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحاتی مــورد تصو یــب‬ ‫نماینــدگان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ عضــو‬ ‫کمیســیون «آمــوزش‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری» مجلــس‬ ‫گفــت‪ :‬مقــرر شــد حق‌التدریس ـی‌ها و مربیــان پیــش‬ ‫دبســتانی بــر اســاس رشــته تحصیلــی‪ ،‬جنســیت‪،‬‬ ‫ســنوات خدمــت وظرفیــت اعالمــی توســط ســازمان‬ ‫اموراســتخدامی و همچنیــن بــر اســاس نیــاز اســتانی‪ ،‬دوره‌ای را در دانشــگاه فرهنگیــان‬ ‫طــی کننــد و پــس از شــرکت در آزمــون پایانــی از ســال دوم برنامــه تــا پایــان برنامــه ششــم‬ ‫توســعه اســتخدام شــوند‪.‬‬ ‫محمدجــواد ابطحــی بــا اشــاره بــه جلســه میســیون «آمــوزش‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری»‬ ‫مجلــس گفــت‪ :‬طــرح «الحــاق یــک بنــد بــه مــاده ‪ ۱۷‬قانــون تعیــن تکلیــف اســتخدامی‬ ‫معلمــان حــق التدریســی و آموزشــیاران نهضــت ســواد آمــوزی» در دســتور کار امــروز‬ ‫کمیســیون قــرار داشــت و بــا اصالحاتــی مــورد تصو یــب نماینــدگان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مقــرر شــد حق‌التدریس ـی‌ها و مربیــان پیــش دبســتانی بــر اســاس‬ ‫رشــته تحصیلــی‪ ،‬جنســیت‪ ،‬ســنوات خدمــت وظرفیــت اعالمــی توســط ســازمان‬ ‫اموراســتخدامی و همچنیــن بــر اســاس نیــاز اســتانی‪ ،‬دوره‌ای را در دانشــگاه فرهنگیــان‬ ‫طــی کننــد و پــس از شــرکت در آزمــون پایانــی از ســال دوم برنامــه تــا پایــان برنامــه ششــم‬ ‫توســعه اســتخدام شــوند‪.‬‬ ‫ابطحی بیان داشت‪ :‬همچنین آموزش‌‌یاران نهضت سواد آموزی یک آزمون ابتدایی‬ ‫خواهند داشت که وزارت آموزش و پرورش این آزمون را اخذ خواهد کرد و پس از آن هم‬ ‫این افراد دوره‌ای را در دانشگاه فرهنگیان می‌گذرانند تا استخدام شوند‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون «آمــوزش‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری» مجلــس شــورای اســامی گفــت‪:‬‬ ‫ایــن طــرح پــس از تعطیــات مجلــس بــه صحــن علنــی ارجــاع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫عضو هیئت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد‪:‬‬ ‫رویدادهای آموزش‌وپرورش‬ ‫خبر خوش برای حق‌التدریسی‌ها‪،‬‬ ‫مربیان پیش‌دبستانی‌ و آموزشیاران‬ ‫نهضت سوادآموزی‬ ‫بخ ــش و مع ــدن اس ــت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اگـر چـه گفتـه می‌شـود کـه بخـش خدمـات در کشـورهای صنعتـی‬ ‫سـهم بیشـتری نسـبت بـه بخـش صنعـت و معـدن در تولیـد ناخالـص داخلـی دارد‬ ‫و شـاید بیـش از ‪ 70‬درصـد باشـد‪ ،‬امـا بایـد بگویـم کـه آن خدماتی که گفته می‌شـود‬ ‫سـهم آن باالسـت آن خدماتـی اسـت کـه متکـی بـه واحدهـای تولیـدی اسـت‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــور اظهــار داشــت‪ :‬مــا هنــوز در ابتــدای مســیر صنعتــی‬ ‫شــدن هســتیم‪ ،‬دولــت و صنعــت گــران و فعــاالن بنگاه‌هــا نقش‌هــا و رســالت‌هایی‬ ‫دارنــد و دولــت بایــد بــه وظیفــه خــودش دقیــق عمــل کنــد‪.‬‬ ‫دولت «الیحه استخدام کارکنان‬ ‫شوراهای حل اختالف» را به مجلس بیاورد‬ ‫نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس‪ ،‬خواستار‬ ‫ارائه الیحه دولت برای استخدام کارکنان شوراهـ ـ ــای‬ ‫حل اختالف شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سیدحسین نقوی حسینی در مجلس‬ ‫در تذکر شفاهی با اشاره به شرایط حساس اقتصادی‬ ‫کشور اظهار داشت‪ :‬در چنین شرایطی برخی اقدامات‬ ‫شدنی است و باعث رضایت می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هزاران جوان این کشور با مدارک لیسانس و‬ ‫فوق لیسانس بیش از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬سال است که در شوراهای‬ ‫حق اختالف فعالیت می کنند اما ماهانه به آنها ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار تومان حق الزحمه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با اشاره به رد مصوبه مجلس‬ ‫در خصوص استخدام کارکنان شوراهای حل اختالف‬ ‫یادآور شد‪ :‬وزیر دادگستری قول داده بود الیحه ای در‬ ‫عضو کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد‪:‬‬ ‫لزوم تناسب میان رشته تحصیلی و شغل کارکنان‬ ‫در اصالح قانون خدمات کشوری‬ ‫عضو کمیسیون آموزش مجلس معتقد است با اصالح‬ ‫قانون خدمات کشوری در خصوص «اعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال‬ ‫مدرک تحص ـ ـ ـ ــیلی تنها یکبار بعد از استخدام»‪،‬‬ ‫رضایت‌مندی کارکنان و دستگاه‌های دولتی فراهم شود‪.‬‬ ‫داوود محمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‬ ‫ملت با اشاره به لزوم تغییرات در قانون خدمات‬ ‫کشوری درخصوص اعمال مدرک تحصیلی کارکنان به‬ ‫سازمان‌های دولتی تنها یکبار بعد از استخدام گفت‪:‬‬ ‫توجیهی که قانونگذار ارائه می کند‪ ،‬مبنی بر این است‬ ‫که فرد براساس نیاز آن اداره و با توجه به مدرک تحصیلی‬ ‫استخدام می‌شود و سازماندهی و برنامه‌ریزی اداره بر اساس‬ ‫مدرک تحصیلی ارائه شده حین استخدام است‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس‬ ‫در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬قانونگذار یک مرتبه‬ ‫ارائه مدرک را مجاز دانسته ولی اگر این وضعیت ادامه پیدا‬ ‫کند‪ ،‬برنامه‌ریزی‌های آن دستگاه دولتی دستخوش تغییرات‬ ‫خواهد شد و مشکل برای دستگاه ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برخی مشکالتی که دراین خصوص‬ ‫ایجاد شده باید مورد بررسی قرار گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬بطور مثال در‬ ‫آموزش و پرورش نیرو با مدرک کارشناسی فیزیک وارد آموزش‬ ‫و پرورش شده و سال‌های بعد مدرک کارشناسی ارشد علوم‬ ‫سیاسی ارئه می‌کند‪ ،‬بنابراین سازمان دچار مشکل می‌شود‬ ‫که بر اساس نیاز خود به مدرک کارشناسی فیزیک جذب‬ ‫نیرو کرده و مدرک ارشد علوم سیاسی آن فرد کاربردی برای‬ ‫این خصوص به مجلس بیاورد‪ .‬اگر این الیحه را بیاورند‬ ‫مشکل این جوانان هم حل می شود‪.‬‬ ‫نقوی حسینی در ادامه با بیان اینکه هفت هزار کارگر‬ ‫شرکت تراورس راه آهن ماه هاست حقوق نگرفته اند و‬ ‫اقساط آنها عقب افتاده و برای پول آب و برق مشکل‬ ‫دارند تصریح کرد‪ :‬برخی از این خانواده ها در آستانه‬ ‫فروپاشی قرار دارند و الزم است برای حل مشکل این‬ ‫کارکنان اقدام شود‪.‬‬ ‫سازمان ندارد؛ با این وجود آموزش و پرورش مدرک ارائه شده‬ ‫را پذیرفته ولی آن فرد در رشته فیزیک ادامه تدریس می‌کند و‬ ‫حقوق برای کارشناسی ارشد دریافت می‌کند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس در دوره دهم با تأ کید بر اینکه از‬ ‫جهت دیگر فرد شاغل در دستگاه دولتی تمایل دارد تا‬ ‫ادامه تحصیل بدهد و هیچ ارگانی نمی‌تواند آن فرد را از‬ ‫ادامه تحصیل منع کند‪ ،‬گفت‪ :‬لذا باید برای تغییر شرایط‬ ‫موجود به صورت همه جانبه تمامی جوانب را لحاظ کرد‪.‬‬ ‫وی بر این اعتقاد است که باید در قانون خدمات‬ ‫کشوری اصالحاتی صورت بپذیرد و بیان کرد‪ :‬این‬ ‫اصالحات باید در چارچوب قانون بوده و تناسب میان‬ ‫شغل و رشته تحصیلی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای‬ ‫اسالمی در خاتمه با اشاره به اینکه می توان با اصالح قانون‬ ‫رضایت‌مندی کارکنان و دستگاه های دولتی فراهم شود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اصالحات باید بارمالی برای دولت به‬ ‫همراه نیاورد و از جهت دیگر بتواند باعث ارتقای سطح‬ ‫دانش و آ گاهی کارکنان شود‪/.‬‬ ‫رئیــس فراکســیون فرهنگیــان مجلــس بــا بیــان اینکــه آمــوزش‬ ‫و پــرورش در آســتانه مهرمــاه بــا بــا کســری نیــرو مواجــه اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬آمــوزش و پــرورش اول مهرمــاه ‪ ۱۹۰‬هــزار معلــم کــم دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت‪ ،‬حمیدرضــا حاجــی‬ ‫بابایــی رئیــس فراکســیون فرهنگیــان مجلــس در نشســت‬ ‫فراکســیون فرهنگیــان مجلــس شــورای اســامی بــا موضــوع‬ ‫ســاماندهی نیــروی انســانی آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه‬ ‫قطعــا وزارت آمــوزش و پــرورش بــا نزدیــک شــدن بــه اول مهــر‬ ‫بــا مشــکلی جــدی مواجــه مــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫وزارت آمــوزش و پــرورش ‪ 928‬هــزار نیــرو دارد کــه ایــن نیروهــا بــا‬ ‫احتســاب نیروهــای اداری و خدماتــی محاســبه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ 100‬هــزار نفــر نیروهــای آمــوزش و پــرورش‬ ‫خدماتــی و اداری هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬حــدود ‪ 210‬هــزار نیــروی‬ ‫آمــوزش و پــرورش نیــز در بخــش معاونــت مــدارس و مدیر یــت‬ ‫فعالیــت دارنــد کــه البتــه آمــوزش محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫حاجــی بابایــی تصریــح کــرد‪ :‬بــا محاســبه ایــن اعــداد‬ ‫وزارت آمــوزش و پــرورش در حــال حاضــر حــدود ‪ 600‬هــزار معلــم‬ ‫در اختیــار دارد کــه البتــه از ایــن تعــداد نیــز معلمــان بــه انــدازه‬ ‫ســاعات مصــوب تدریــس نمــی کننــد‪ ،‬بلکــه کمتــر تدر یــس‬ ‫صــورت می‌گیــرد‪.‬‬ ‫وی از بازنشســته شــدن ‪ 72‬هــزار معلـــــــــــــــــــــم در پایــان‬ ‫ســال تحصیلــی ‪ 97-98‬خبــر داد و تصریــح کــرد‪ :‬بــرای جبــران‬ ‫کمبــود نیــرو در وزارت آمــوزش و پــرورش بایــد سیاســت‌های‬ ‫جــدی در نظــر گرفتــه و اجــرا شــود‪.‬‬ ‫حاجــی بابایــی بــا یــادآوری اینکــه آمــوزش و پــرورش بــرای‬ ‫اول مهــر بــا کمبــود ‪ 190‬هــزار نیــرو مواجــه اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی‬ ‫از راهکارهایــی کــه وزارت آمــوزش و پــرورش بــرای جبــران ایــن‬ ‫کســری نیــرو در نظــر گرفتــه بــه کارگیــری ‪ 20‬تــا ‪ 30‬هــزار بازنشســته‬ ‫بــرای شــروع ســال تحصیلــی اســت کــه اقــدام بــه جایــی در ایــن‬ ‫مقطــع زمانــی اســت‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه‪ ،‬بودجــه و محاســبات مجلــس‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ضمــن اینکــه پیشــنهاد مــی شــود از دانشــجو‬ ‫معلمانــی کــه ‪ 4‬تــرم تحصیــل کرده‌انــد‪ ،‬نیــز بــرای اول مهــر ســال‬ ‫ً‬ ‫‪ 97‬بهــره گیــری شــود‪ .‬ایــن اقــدام قبــا امتحــان شــده و قطعــا‬ ‫امســال نیــز جــواب خواهــد داد‪.‬‬ ‫مهر امسال هیچ کالس درسی‬ ‫بدون معلم نخواهد بود‬ ‫وزیــر آمــوزش و پــرورش از اجــرای آزمایشــی ســاماندهی‬ ‫نیــروی انســانی آمــوزش و پــرورش در اواخــر تیرمــاه خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬تمــام‌ کالس‌هــای درس در مهــر امســال‪ ،‬معلــم خواهنــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫ســید محمــد بطحایــی وزیــر آمــوزش و پــرورش در گفت‌وگــو‬ ‫بــا خبرنــگار آمــوزش و پــرورش خبرگــزاری فــارس در خصــوص‬ ‫مشــکل کمبــود نیــروی انســانی در آمــوزش و پــرورش و وضعیــت‬ ‫مــدارس در مهــر امســال‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ان‌شــاءاهلل بــرای مهــر مــاه‬ ‫امســال‪ ،‬هیــچ مشــکلی از نظــر کمبــود نیــروی انســانی ندار یــم و‬ ‫ســاماندهی نیــروی انســانی نیــز در حــال انجــام شــدن اســت‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫معاون آموزش و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش‪:‬‬ ‫آموزگاران ابتدایی تربیت بدنی را‬ ‫تدریس می‌کنند‬ ‫‌معـــاون آمـــوزش و منابـــع انســـانی دفتـــر تربیـــت بدن ــی و‬ ‫فعالیت‌هـــای ورزشـــی وزارت آمـــوزش و پـــرورش گفـــت‪ :‬ب ــا‬ ‫ش ــکل‌گیری س ــتاد اس ــتانی آم ــوزش معلم ــان ابتدایــــــــــــــ ـ ــی در‬ ‫‪ 6‬پایــه تحصیلــی ایــن مقطــع در دســتور کار قــرار گرفتــه تــا خــود‬ ‫آم ــوزگاران درس تربی ــت بدن ــی را تدری ــس کنن ــد‪.‬‬ ‫‌ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪‌،‬حمیدرض ــا محم ــدی در جش ــنواره در‬ ‫جش ــنواره علم ــی ‪ -‬تخصص ــی دبی ــران تربی ــت بدن ــی آم ــوزش و‬ ‫پــرورش اســتان اردبیــل اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه کمبــود معلمــان‬ ‫تربیــت بدنــی مــا بــرای ســال تحصیلــی آینــده از آمــوزگاران پایــه‬ ‫اس ــتفاده خواهی ــم ک ــرد ک ــه ق ــرار اس ــت در تابس ــتان دوره‌ه ــای‬ ‫آموزش ــی ب ــرای آنه ــا برگ ــزار ش ــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬در قالـــب ایـــن طـــرح قـــرار اس ــت‬ ‫آم ــوزگاران پای ــه ابتدای ــی ب ــا اولوی ــت م ــدارس دختران ــه از ای ــن‬ ‫دوره‌ه ــای آموزش ــی به ــره گرفت ــه و خ ــود را ب ــرای تدری ــس درس‬ ‫تربی ــت بدن ــی در س ــالتحصیلی آین ــده آم ــاده کننـــد‪.‬‬
‫اخبار‌ویژه‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫از سوی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران تشریح شد‬ ‫ظرفیت های ملی برای توسعه اشتغال‬ ‫در خارج از کشور‬ ‫سهم باالی درآمدهای حاصل از محل حواله‌های ارزی ورودی توسط نیروی کار مهاجر در‬ ‫کشورهایی مثل فیلیپین و بنگالدش‪ ،‬بر جایگاه باالی اشتغال خارج کشور در اسناد باالدستی‬ ‫تاکید دارد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار ‪ ،‬محمد احمدپور‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی‬ ‫ایران (اصکابا) با بیان این مطلب افزود‪ :‬ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور رونق تولید و‬ ‫اشتغال‪ 12 ،‬تکلیف بر عهده وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گذاشته است که در دو مورد آن‪،‬‬ ‫به اعزام نیروی کار به خارج از کشور اشاره و این وزارتخانه را مکلف نموده تا با همكاري وزارت‬ ‫امورخارجه و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط‪ ،‬نسبت به ساماندهي اعزام نيروي كار به كشورهاي‬ ‫هدف با استفاده از ظرفيت‌هاي سفارتخانه‌هاي ایران اقدام نمايد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬حمایت از تولید داخلی‪ ،‬تنها محدود به تولید محصول داخلی‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه تولید خدمت داخلی و فروش این خدمات در خارج کشور‪ ،‬مصداق دقیق صدور‬ ‫خدمات است که در سال حمایت از تولید داخلی و منطبق با منویات مقام معظم رهبری در سال‬ ‫‪ ،97‬باید در راس فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های مرتبط در کشور مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫احمدپور در ادامه تدوین نقشه راه سه ساله اشتغال خارج کشور را به عنوان اولین و مهمترین‬ ‫اقدام اصکابا به‌ منظور توسعه اشتغال خارج کشور برشمرد و گفت‪ :‬برگزاری جلسات کارگروه‬ ‫موضوع ماده ‪ 35‬آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاريابي و مشاوره شغلي بدون‬ ‫داشتن پروانه کار متشکل از نمايندگان تام‌االختيار وزارتخانه‌هاي امور خارجه‪ ،‬کشور‪ ،‬بانک مرکزي‪،‬‬ ‫سازمان تأمين اجتماعي و انجمن صنفي دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي‌هاي بین‌المللی‪ ،‬به عنوان‬ ‫دومین برنامه تاثیرگذار این انجمن در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫عضو کارگروه حقوق نیروی کار مهاجر در سازمان بین‌المللی کارفرمایان‪ ،‬سومین فعالیت‬ ‫مهم این انجمن را برنامه‌ریزی اجرایی به منظور تسهیل (دسترسی آسان مالی و فیزیکی) و‬ ‫اثربخش‌سازی (ارتقای کیفیت) آموزش زبان‌های خارجی اعالم کرد و گفت‪ :‬تسلط به زبان کشور‬ ‫هدف‪ ،‬مهمترین نیاز داوطلبان اشتغال خارج کشور بوده و اصکابا تمام تالش خود را صرف خواهد‬ ‫کرد تا بیشترین سرمایه‌گذار ی‌ داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی به منظور توسعه اشتغال خارج‬ ‫از کشور در امر آموزش زبان‌های خارجی تجمیع شود که در این زمینه به زودی شاهد رونمایی‬ ‫از برنامه‌های گسترده‌ای‌ که در تعامل با سازمان توسعه تجارت و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای‬ ‫برنامه‌ریزی شده‌اند‪ ،‬خواهیم بود‪.‬‬ ‫احمدپور در ادامه و در خصوص چهارمین موضوع اصلی در برنامه سه ساله اصکابا گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به دغدغه داوطلبان در زمینه شناسایی بسته‌های میسر‪ ،‬معتبر و قابل اعتماد به منظور اقدام‬ ‫جهت اقامت و اشتغال خارج کشور‪ ،‬اصکابا در نظر دارد تا با اعتبارسنجی و معرفی رسمی این‬ ‫بسته‌ها‪ ،‬نسبت به رفع این نگرانی‌ها اقدام و از بروز مشکالت بی‌شمار برای متقاضیان جلوگیری‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران در انتها با اشاره به زوایای‬ ‫پنهان فعالیت در عرصه‌های مهاجرتی و اشتغال خارج کشور گفت‪ :‬انگیزه‌های فراوان و فریبنده‬ ‫افراد سودجو و غیر صالحیتدار به منظور اغوا نمودن جوانان و مشتاقان سبب شد تا اصکابا در‬ ‫پنجمین برنامه خود و در تعامل همزمان با معاونت مطبوعاتی و اطالع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی و دستگاه قضایی‪ ،‬نسبت به مدیریت تبلیغات سالم در عرصه مهاجرت و اشتغال خارج‬ ‫کشور اقدام و ضمن جلوگیری از انتشار تبلیغات دروغین و فریبنده‪ ،‬تالش کند تا مردم بیش از پیش‬ ‫از نیش گزنده این موسسات در امان باشند‪.‬‬ ‫عالقمن ــدان جه ــت کس ــب اطالع ــات بیش ــتر می‌توانن ــد ب ــه س ــایت اصکاب ــا ب ــه آدرس‬ ‫‪ www.scaba.ir‬مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫ردیف عنوان رشته شغلی‪ /‬تحصیلی‬ ‫‪3‬‬ ‫شانس بیشتر جوانان برای جذب ◄‬ ‫رئیس سازمان اداری و استخدامی خبرداد ‪:‬‬ ‫آیین نامه استخدام‬ ‫در هیأت علمی ابالغ شد‬ ‫ساالنه ‪ 40‬هزار نفر در بخش های‬ ‫حاکمیتی استخدام می شوند‬ ‫رئیـس سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور گفـت‪:‬‬ ‫سـاالنه در تمـام بخـش هـای حاکمیـت حـدود ‪ ۴۰‬هـزار‬ ‫نفـر بیشـتر اسـتخدام نمـی کنیـم و از ایـن تعـداد ‪ ۳۰‬هـزار‬ ‫نفـر در بخـش دولـت و قـوه مجر یـه اسـت و ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود‬ ‫‪ ۱۰‬هـزار نفـردر بخـش نیروهـای مسـلح و نهادهـای‬ ‫عمومـی غیـر دولتـی و بخـش هـای دیگـر حاکمیتـی‬ ‫اسـت ‪ ،‬در حالیکـه سـاالنه بیـش از ‪ ۵۰۰‬هـزار نفـر از‬ ‫دانشـگاه‌ها فـارغ التحصیـل مـی شـوند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور‪،‬‬ ‫جمشـید انصـاری بـا بیـان اینکـه بخـش قابـل توجهـی‬ ‫از جمعیـت جـوان ایـران دارای تحصیلالت دانشـگاهی‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪ ۷۲ :‬درصـد از کسـانی کـه وارد دانشـگاه‬ ‫شـده انـد و فـارغ التحصیـل مـی شـوند در حـوزه‬ ‫اشـتغال نیـز بـه همیـن میـزان انتظاراتـی دارنـد کـه گاه با‬ ‫مشـکالتی درایـن زمینـه رو بـرو هسـتیم‪.‬‬ ‫انصـاری بـا اشـاره بـه اینکـه جامعـه جـوان کشـور‬ ‫بصـورت عرفـی عالقمنـد بـه سیاسـت ورزی اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬کمتـر کشـوری در دنیـا ماننـد جامعـه مـا جوانـان‬ ‫سیاسـی دارد و ایـن قشـر ضمـن اینکـه تاثیـر گذارنـد‪،‬‬ ‫مطالبـه گـر نیـز هسـتند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه حضـور بیشـتر جوانـان در فعالیـت‬ ‫هـای مدنـی و اجتماعـی افـزود‪ :‬در بسـیاری از جوامـع‬ ‫دنیـا فعالیـت هـای مدنـی و اجتماعـی بـرای سـنین‬ ‫باال تـر از ‪ ۳۰‬تـا ‪ ۳۵‬سـال دیـده مـی شـود امـا در ایـران از‬ ‫سـنین جوانـی در ایـن عرصـه حضـور پـر رنـگ دارنـد و‬ ‫ایـن ویژگـی‪ ،‬جامعـه جـوان مـا را بـه جامعـه ای آ گاه‪،‬‬ ‫مطالبـه گـر و سیاسـت ورز تبدیـل کـرده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان داری و اسـتخدامی کشـور بـا اشـاره‬ ‫بـه ایجـاد اشـتغال بـرای جوانـان گفـت‪ :‬در خصـوص‬ ‫جـذب نیـرو بـرای دولـت بـه غیـر از جوانـان افـراد دیگری‬ ‫را نمـی توانیـم جـذب کنیـم و در بعضـی مواقـع کـه‬ ‫شـرایط سـن را مطـرح مـی کنیـم مـورد اعتـراض بعضـی‬ ‫یشـویم و توقـع دارنـد‬ ‫از جوانـان باال تـر از ‪ ۳۰‬سـال واقـع م ‌‬ ‫سـن اسـتخدام را بـه ‪ ۳۵‬تـا ‪ ۴۰‬سـال افزایـش دهیـم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬باتوجـه بـه آنچـه در سیاسـت هـای کلـی‬ ‫ابلالغ شـده و در قوانیـن دار یـم تمـام تلالش مـا بـر ایـن‬ ‫اسـت کـه هـم عدالـت اسـتخدامی و هـم شایسـته‬ ‫گزینـی را در اسـتخدام رعایـت کنیـم‪ .‬افـرادی را بـه کار‬ ‫مـی گیر یـم کـه مـی خواهنـد خدمـات شایسـته ای را‬ ‫بـه مـردم ارایـه بدهنـد و بایـد بهتریـن افـراد را بـرای ارایـه‬ ‫خدمـت بـه مـردم انتخـاب کنیـم‪.‬‬ ‫معـاون رییـس جمهورگفـت‪ :‬سـاالنه در تمـام بخش‬ ‫هـای حاکمیـت حـدود ‪ ۴۰‬هـزار نفـر بیشـتر اسـتخدام‬ ‫نمـی کنیـم و از ایـن تعـداد ‪ ۳۰‬هزار نفر در بخش دولت و‬ ‫قـوه مجر یـه اسـت و حدود ‪ ۱۰‬هزار نفـردر بخش نیروهای‬ ‫مسـلح و نهادهـای عمومـی غیـر دولتـی و بخـش هـای‬ ‫دیگـر حاکمیتـی اسـت در حالیکـه فـارغ التحصیلالن‬ ‫سـاالنه دانشـگاه های ما در سـطوح مختلف تحصیلی‬ ‫باالتـر از ‪ ۵۰۰‬هـزار نفـر جمعیـت اسـت‪.‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار دواطلب برای آزمون استخدامی‬ ‫هفته جاری ثبت نام کرده اند‬ ‫وی بـا اشـاره بـه برگـزاری آزمـون اسـتخدامی جمعـه‬ ‫گذشـته افـزود‪ :‬در ایـن آزمـون کـه بـرای ‪ ۱۸‬هـزار نفـر‬ ‫فرصـت اسـتخدام تعر یـف شـده تعـداد ‪ ۴۰۰‬هـزار نفـر‬ ‫داوطلـب ثبـت نـام کـرده انـد و نشـان دهنـده آن اسـت‬ ‫کـه بـرای هـر فرصـت شـغلی ‪ ۲۲‬نفـر داوطلـب داریـم‪.‬‬ ‫انصـاری در ادامـه بـا اشـاره بـه ضـرورت تصـدی‬ ‫پسـت هـای مدیریتـی توسـط جوانـان گفـت‪ :‬بعـد از‬ ‫انتخابـات و براسـاس نظـر رییـس جمهـور‪ ،‬شـرایط‬ ‫تصـدی مشـاغل مدیر یـت توسـط جوانـان را مـورد‬ ‫بازنگـری قـرار دادیـم و هرکـس دو سـال سـابقه در دولـت‬ ‫داشـته باشـد مـی تواند تصدی مشـاغل مدیریتـی پایه را‬ ‫عهـده دار شـود ‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مشـکل ما بیشـتر مشـکل فرهنگی‬ ‫اسـت‪ ،‬خاطـر نشـان کـرد‪ :‬چـه در نظـام اداری بـه عنـوان‬ ‫بـاور بخشـی از مدیـران و چـه در بیـرون نظـام اداری‬ ‫انتصـاب و وا گـذاری مسـوولیت بـه نیروهـای جـوان‬ ‫تـر را بـر نمی‌تابـد‪ .‬ایـن موضـوع بـه اصلالح مقـررات‬ ‫بـاز نمی‌گـردد چـرا کـه ایـن مقـررات در تابسـتان سـال‬ ‫گذشـته بـرای تصـدی مدیر یـت زنـان و جوانـان بـا منظور‬ ‫شـدن تسـهیالتی اصالح شـد اما باید ُبعد فرهنگی این‬ ‫امـر اصلالح شـود و ایـن یکـی از ویژگـی هـای فرهنگـی‬ ‫جامعـه ایرانـی اسـت کـه در مقابـل تصـدی مدیریـت‬ ‫توسـط جوانـان مقاومـت مـی کنـد‪.‬‬ ‫رییـس سـازمان داری و اسـتخدامی کشـور بـا اعلالم‬ ‫آمادگـی دولـت بـرای ایجـاد تسـهیالت بیشـتر بـرای‬ ‫تصـدی مسـوولیت هـای مدیریتـی بـرای جوانـان یـادآور‬ ‫شـد‪ :‬خواسـت و حرکت اجتماعی برای تغییر این نگاه‬ ‫در کشـور اولو یـت مهمتـری اسـت‪.‬‬ ‫معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان اورژانس کشور عنوان کرد‬ ‫◄‬ ‫کمبود ‪ ۷‬هزار نیروی اورژانس در سطح کشور‬ ‫معــاون توســعه و مدیر یــت منابــع ســازمان اورژانــس‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬در حــال حاضــر بــا کمبــود حــدود ‪ 7‬هــزار‬ ‫نیــروی انســانی در سراســر کشــور مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫محمـد فتحـی معـاون توسـعه و مدیر یـت منابـع‬ ‫سـازمان اورژانـس کشـور در گفت‌وگـو بـا خبرگـزاری‬ ‫فـارس‪ ،‬اظهـار بـا اشـاره بـه موضـوع کمبـود نیروی انسـانی‬ ‫در ایـن سـازمان توضیـح داد‪ :‬ظرفیـت اسـتخدامی‬ ‫سـازمان اورژانـس محـدود اسـت ‌‪ ،‬امـا تعـداد پایگا ‌ههـای‬ ‫ما در سـطح کشـور در حال افزایش اسـت که برای تکمیل و‬ ‫ساختاینپایگاه‌هانیازمندمنابعمادیو انسانیهستیم‪.‬‬ ‫مقطع‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندس فرآیند‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫♦ کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد مهندسی فرآیند از دانشگاه های معتبر‬ ‫♦ حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار مرتبط پاالیشگاه نفت و گاز خصوصا فرآیند گاززدایی گوگرد‬ ‫♦ مســلط به تهیه ‪ PFD‬و ‪ P&ID‬و تهیه مستندات فنی نفت و گاز‬ ‫♦ آشنا به استاندارد نفت و گاز و ‪ API‬و تجهیزات ثابت و دوار پاالیشگاه و پتروشیمی‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندس مکانیک گرایش‬ ‫سیاالت‬ ‫کارشناسی و یا‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫♦ مسلط به روش های عددی و ‪ CFD‬و نرم افزار ‪ANSYS FLUENT‬‬ ‫♦ مسلط به محاسبات و انتخاب واتر پمپ و دمنده هوا‬ ‫♦ مسلط به ‪ Solid Works‬و ‪Auto CAD‬‬ ‫♦ مسلط به تهیه ضوابط فنی مهندسی‪ ،‬نصب‪ ،‬تهیه کاال و بازرسی ادواری و‬ ‫‪ Standard data sheet‬و ندور نفت و گار‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫(مدیریت بازرگانی)‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫♦ برخورداری از حداقل ‪ 10‬سال سابقه کاری در حوزه مدیریت فروش و صادرات‬ ‫مشتقات نفتی‬ ‫♦ سابقه خرید و فروش و صادرات گوگرد‪‌،‬مشتقات نفتی (به رزومه های که در این‬ ‫خصوص تجربه کافی ندارند ترتیب اثر داده نخواهد شد)‬ ‫♦ آشنایی کامل به انواع قراردادها و پیمان در حوزه نفت ‪IPC ، EPC‬‬ ‫♦ آشنایی کامل همراه با سابقه کاری مرتبط در حمل و نقل صادراتی و اینکوترمز‬ ‫♦ تسلط کامل به زبان انگلیس و امتیاز مثبت برای آشنایی به زبان چینی‬ ‫را ﺩر اﻳنﺴﺘاﮔراﻡ ﺩﻧبال ﻛنید‬ ‫‪bazarekar_journal‬‬ ‫ردیف‬ ‫رشته‬ ‫‪1‬‬ ‫برق‬ ‫‪2‬‬ ‫مکانیک‬ ‫فتحی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر برای تجهیز‬ ‫سازمان اورژانس و خرید آمبوالنس‌های بیشتر با کمبود‬ ‫منابع مالی مواجه هستیم‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬در حال حاضر با کمبود حدود‬ ‫‪ 7‬هزار نیروی انسانی در سراسر کشور مواجه هستیم‬ ‫که برای خدمت‌رسانی و رفع این محدودیت از بخش‬ ‫خصوصی کمک گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫مدرک‬ ‫تحصیلی‬ ‫کاردانی و‬ ‫باالتر‬ ‫گرایش‬ ‫کلیه‬ ‫گرایشها‬ ‫جنسیت‬ ‫مرد‬ ‫سابقه کار‬ ‫حداقل یکسال‬ ‫رئی ــس مرک ــز ج ــذب وزارت علـــوم از بازنگـــری‬ ‫آیی ــن نام ــه مق ــررات اس ــتخدامی توس ــط هی ــات امن ــاء‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬براســاس آن شــرط ســنی بــرای جــذب‬ ‫هی ــات علم ــی تغیی ــر ک ــرده و شـــانس بیشـــتری بـــرای‬ ‫ج ــذب جوان ــان ب ــه وج ــود آم ــد‪.‬‬ ‫محمدرض ــا رض ــوان طل ــب ب ــا اش ــاره ب ــه آیی ــن نام ــه‬ ‫جدی ــد مق ــررات اس ــتخدامی و شـــرط ســـنی بـــرای‬ ‫ج ــذب هی ــات علم ــی در دانشـــگاه هـــا گفـــت‪ :‬در‬ ‫آیی ــن نام ــه جدی ــدی ک ــه از ط ــرف هی ــات امن ــاء ب ــه مرک ــز‬ ‫ج ــذب هی ــات علم ــی اب ــالغ ش ــده‪ ،‬س ــن ج ــذب ب ــرای‬ ‫متقاضیــان دکتــری در گذشــته ‪ ۴۵‬ســال بــوده کــه اکنــون‬ ‫بعــد از بازنگــری آییــن نامــه مقــررات جدیــد اســتخدامی‬ ‫توس ــط هی ــات امن ــا‪ ،‬س ــن ج ــذب ب ــرای دکت ــری ‪ ۴۰‬س ــال‬ ‫و ب ــرای کارشناس ــی ارش ــد کـــه قبـــال ‪ ۳۵‬ســـال ب ــوده‬ ‫‪ ۳۰‬س ــال اختص ــاص داده شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ای ــن بازنگ ــری ب ــه دلی ــل توصی ــه ه ــای‬ ‫دول ــت و مق ــام معظ ــم رهب ــری در م ــورد اختص ــاص دادن‬ ‫فرص ــت ه ــای بیش ــتر ب ــه جوان ــان ب ــوده اس ــت ت ــا اف ــرادی‬ ‫ک ــه س ــن کمت ــری داش ــته و ت ــازه ف ــارغ التحصی ــل ش ــده‬ ‫ان ــد‪ ،‬ش ــانس بیش ــتری پی ــدا کنن ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز ج ــذب اس ــاتید وزارت عل ــوم اف ــزود‪ :‬از‬ ‫ط ــرف دیگ ــر اف ــرادی ک ــه س ــن بیش ــتری دارن ــد فرص ــت‬ ‫داش ــتند ب ــا ارائ ــه مق ــاالت علم ــی و پژوهش ــی امتی ــارات‬ ‫خ ــود را از آنج ــا کس ــب کنن ــد ک ــه تقریب ــا ی ــک رقاب ــت‬ ‫نزدی ــک ت ــری بی ــن آنه ــا برق ــرار م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬متقاضی ــان جـــذب هیـــات علمـــی اگـــر‬ ‫مقصــد خــود را دانشــگاه هــای غیردولتــی عنــوان کننــد‪،‬‬ ‫ش ــرط س ــنی ندارن ــد چ ــون وضعیـــت آنهـــا اســـتخدام‬ ‫نیس ــت‪ ،‬آنه ــا پیمان ــی ب ــوده و تابـــع قانـــون اداره کار‬ ‫هس ــتند‪.‬‬ ‫حداکثر سن‬ ‫‪ 30‬سال‬ ‫عنوان شغل‬ ‫اپراتور‬ ‫ملاحظات‬ ‫آشنا به زبان‬ ‫انگلیسی‬
‫اخبار استان‬ ‫‪4‬‬ ‫◄‬ ‫کوتاه و گویا‬ ‫مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خبر داد؛‬ ‫مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران اعالم کرد‬ ‫کمبود ‪ ۱۲‬هزار نیروی انســانی‬ ‫برای سال جدید‬ ‫عبدالرض ــا فوالدون ــد مدی ــرکل آم ــوزش و پ ــرورش شهرس ــتان‌های ته ــران در گفت‌وگ ــو ب ــا‬ ‫ایس ــنا‪ ،‬ب ــا بی ــان اینک ــه س ــال قب ــل ‪ ۵۰۰۰‬کمب ــود نی ــروی انس ــانی داش ــتیم ک ــه ب ــا احتس ــاب ‪۷۰۰۰‬‬ ‫م ــورد کمب ــود نی ــروی جدی ــد ایج ــاد ش ــده مجم ــوع کمب ــود نی ــروی انس ــانی م ــا ب ــه ‪ ۱۲‬ه ــزار نف ــر‬ ‫می‌رس ــد عن ــوان ک ــرد‪ ۳۰ :‬راه ــکار تدو ی ــن کرده‌ای ــم ت ــا کمب ــود ‪ ۱۲‬ه ــزار نی ــرو را جب ــران کن ــد‪.‬‬ ‫رئیس آموزشکده کشاورزی‪:‬‬ ‫‪70‬درصد دانش آموختگان آموزشکده‬ ‫کشــاورزی خاتم جذب بازار می شوند‬ ‫رئی ــس آموزش ــکده فن ــی و حرف ــه ای کش ــاورزی خات ــم ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت تحصی ــل در‬ ‫ای ــن مرک ــز آم ــوزش عال ــی در ایج ــاد اش ــتغال شهرس ــتان گف ــت‪ 70 :‬درص ــد دان ــش آموخت ــگان‬ ‫دانش ــگاه ه ــای فن ــی و حرف ــه ای از جمل ــه ای ــن آموزش ــکده بع ــد از فراغ ــت از تحصی ــل ج ــذب‬ ‫ب ــازار کار م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫غالمعل ــی تیم ــوری در گف ــت و گ ــو ب ــا ایرن ــا اف ــزود‪ :‬ه ــم اکن ــون ‪ 320‬دانش ــجو در رش ــته ه ــای‬ ‫مختل ــف در ح ــال تحصی ــل هس ــتند و از س ــال ‪1394‬تا کن ــون یکه ــزار و ‪ 800‬نف ــر دان ــش آموخت ــه‬ ‫ش ــدند‪.‬‬ ‫مدیر طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی خراسان‌جنوبی‪:‬‬ ‫بازار کار هســت‪ ،‬نیروی کار نیست‬ ‫مدی ــر ط ــرح مل ــی الگ ــوی نو ی ــن توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی در جهاددانش ــگاهی‬ ‫خراس ــان‌جنوبی گف ــت‪ :‬اص ــالح نگ ــرش متقاضی ــان ورود ب ــه کس ــب و کاره ــای خانگ ــی ب ــه‬ ‫عن ــوان یک ــی از عوام ــل رف ــع مش ــکالت اش ــتغال پای ــدار اس ــت‪.‬‬ ‫مجتب ــی ابراهیم ــی در گف ــت و گ ــو ب ــا ایس ــنا‪ ،‬اظهارک ــرد‪ :‬ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه بس ــیاری از‬ ‫برنده ــای مل ــی و پش ــتیبان‌های اس ــتان معت ــرف هس ــتند ک ــه ب ــازار کار و تجهی ــزات الزم را‬ ‫داریــم امــا نیــروی کار نداریــم‪ ،‬افــزود‪ :‬در قالــب ایــن طــرح بــا آمــوزش افــراد متقاضــی از ظرفیــت‬ ‫آنه ــا ب ــرای تولی ــد و اش ــتغال اس ــتفاده خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬فرصت شغلی جدید‬ ‫در مناطق روســتایی و عشایری اردبیل‬ ‫ایجاد می‌شود‬ ‫اســتاندار اردبیــل گفــت‪ :‬هدفگــذاری شــده تــا ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ر یــال تســهیالت کم‌بهــره بــرای‬ ‫اشــتغال یــک هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر از قشــر روســتایی و عشــایر اســتان پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری تس ــنیم ‪ ،‬اکب ــر بهنام‌ج ــو در جلس ــه بررس ــی وضعی ــت اراض ــی پای ــاب‬ ‫س ــدخداآفرین در اردبی ــل اظه ــار داش ــت‪ :‬براس ــاس برنامه‌ریزی‌ه ــا و هدفگذار ی‌ه ــای انج ــام‬ ‫شــده امســال شــاهد تکمیــل شــبکه ســد خداآفریــن خواهیــم بــود و می‌تــوان از ایــن ظرفیــت در‬ ‫اس ــتان بــرای توســعه منطقــه بــه و یــژه در بخــش اش ــتغال و کش ــاورزی به ــره‌ بــرد‪.‬‬ ‫در چهارمحال و بختیاری؛‬ ‫توســعه شرکت های دانش بنیان‬ ‫زمینه ســاز ایجاد اشتغال است‬ ‫اس ــتاندار چهارمح ــال و بختی ــاری گف ــت‪ :‬توس ــعه ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان زمین ــه‬ ‫س ــاز ایج ــاد اش ــتغال در چهارمح ــال و بختی ــاری اس ــت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر‪ ،‬اقبـــال عباســـی در بازدیـــد از واحدهـــای علـــم و فنـــاوری بـــا اشـــاره‬ ‫ب ــه اینک ــه توس ــعه ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان زمین ــه س ــاز ایج ــاد اش ــتغال اس ــت‪ ،‬اظه ــار‬ ‫داش ــت‪ :‬توس ــعه ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان نق ــش مهم ــی در تحق ــق اقتص ــاد مقاومت ــی در‬ ‫کش ــور دارد‪.‬‬ ‫پرداخت وام روستایی از ‪ ۳‬میلیون تا ‪ ۶‬میلیارد تومان‬ ‫مدیرعام ــل صن ــدوق کارآفرین ــی‬ ‫امی ــد بااش ــاره ب ــه اینک ــه مبل ــغ وام‬ ‫روس ــتائیان از ‪۳‬میلی ــون توم ــان ت ــا‬ ‫‪۶‬میلی ــارد توم ــان اس ــت‪،‬گفت‪:‬‬ ‫تمام ــی روس ــتائیان و عش ــایری ک ــه‬ ‫هن ــوز وام خ ــود را تس ــویه نک ــرده ان ــد‬ ‫م ــی توانن ــد بیم ــه ش ــوند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬اصغر نوراهلل زاده‬ ‫در مراسم امضای تفاهم نامه با‬ ‫صندوق بیمه روستائیان و عشایر‬ ‫گفت‪ :‬تفاهم نامه امروز در جهت‬ ‫توسعه کسب و کار و رفاه اجتماعی‬ ‫روستائیان و عشایر امضا شده است‬ ‫که دولت و مجلس‪ ،‬قانون حمایت‬ ‫از توسعه پایدار روستائیان را تصویب کردند‬ ‫که هدف آن استفاده از ظرفیت های بیشتر‬ ‫روستائیان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به طوری که مانع مهاجرت توسعه‬ ‫کسب و کار روستایی وایجاد امنیت شغلی برای‬ ‫آنها خواهد بود و ما نیز در همین راستا با همراهی‬ ‫و همکاری صندوق بیمه روستائیان در جهت‬ ‫تأخیرگیالن در معرفی طرح های‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫مع ــاون وزی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ب ــا اش ــاره ب ــه تأخی ــر گی ــالن در معرف ــی ط ــرح‬ ‫ه ــای اش ــتغالزایی خواس ــتار نظ ــارت بیش ــتر مس ــئوالن ش ــد و گف ــت‪ :‬آم ــوزش ب ــه روس ــتاییان‬ ‫در زمین ــه تس ــهیالت اش ــتغالزایی ض ــروری اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬عیس ــی منص ــوری در جلس ــه کارگ ــروه اش ــتغال و س ــرمایه گ ــذاری ک ــه‬ ‫در اســتانداری گیــالن برگــزار شــد بــا اشــاره بــه برنامــه هــای دولــت بــرای ایجــاد اشــتغال بــه‬ ‫ویــژه در ســطح روســتاها‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬پرداخــت تســهیالت تنهــا بــرای ســرعت بخشــیدن بــه‬ ‫ایج ــاد فرص ــت ه ــای ش ــغلی در جامع ــه ب ــوده و یک ــی از مولف ــه ه ــای اصل ــی اس ــت‪.‬‬ ‫‪۲۰۰۰‬شغل با بهره برداری‬ ‫از پروژه های صنعتی در خمین‬ ‫ایجاد می شود‬ ‫فرمانــدار خمیــن گفــت‪ :‬هــم اکنــون در ‪ ۱۱۷‬واحــد صنعتــی خمیــن یــک هــزار و ‪ ۳۰۰‬نفــر‬ ‫مش ــغول فعالی ــت هس ــتند و ب ــا به ــره ب ــرداری از پ ــروژه ه ــای ب ــزرگ صنعت ــی ای ــن شهرس ــتان‬ ‫بــرای دو هــزار نفــر شــغل ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬احم ــد طهران ــی مهمتری ــن مش ــکل در ط ــرح ه ــای اش ــتغال روس ــتایی‬ ‫شهرســـتان خمیـــن را تهیـــه وثیقـــه و تغییـــر کاربـــری در مناطـــق روســـتایی و طـــرح هـــای‬ ‫کارگاه ــی عن ــوان ک ــرد و اف ــزود‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه رق ــم تخصیص ــی ب ــرای ایج ــاد اش ــتغال پای ــدار‬ ‫شهرس ــتان خمی ــن ‪ ۱۳۳‬درص ــد عملک ــرد ارزیاب ــی ش ــده و م ــی طلب ــد در ج ــذب اعتب ــار‬ ‫م ــورد نی ــاز‪ ،‬بان ــک ه ــای عام ــل و کارشناس ــان در تصوی ــب ط ــرح ه ــا بیش ــتر ت ــالش کنن ــد‪.‬‬ ‫معاون استاندار البرز‪:‬‬ ‫امسال برای ‪ 2‬هزار روستایی درالبرز‬ ‫اشتغالزاییمیشود‬ ‫مع ــاون هماهنگ ــی امورعمران ــی اس ــتاندار الب ــرز گف ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه اش ــتغال‬ ‫روســـتایی در ایـــن اســـتان درســـالجاری مدنظـــر قـــرار گرفتـــه برنامـــه ریـــزی هـــا بـــرای‬ ‫اشـــتغالزایی دو هـــزار روســـتایی متمرکـــز شـــده اســـت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا‪ ،‬خس ــرو ارتقای ــی در همای ــش روز دهی ــار و تجلی ــل از دهی ــاران نمون ــه‬ ‫الب ــرز اف ــزود‪ :‬برای ــن اس ــاس از اعتب ــارات ‪40‬میلی ــارد تومان ــی بان ــک س ــینا ‪ 38‬میلی ــارد توم ــان‬ ‫پرداخ ــت و مابق ــی درح ــال انعق ــاد اس ــت ک ــه موفقی ــت بزرگ ــی ب ــه ش ــمارمی رود‪.‬‬ ‫امنیت شغلی آنها تفاهم نامه ای امضا کردیم‪.‬‬ ‫نوراهلل زاده تصریح کرد‪ :‬افرادی که از تسهیالت‬ ‫و حمایت های صندوق امید استفاده می کنند‬ ‫از این پس می توانند بیمه اجتماعی نیز باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره‬ ‫به اینکه از سال ‪ ۹۲‬تا ‪ ۲۱۳ ،۹۶‬هزار روستایی از‬ ‫تسهیالت صندوق امید استفاده کرده و کارآفرین‬ ‫شدند و این افراد می توانند تحت‬ ‫پوشش بیمه اجتماعی صندوق‬ ‫روستائیان و عشایر قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬البته طی این مدت‬ ‫بسیاری از این روستائیان وام های‬ ‫خود را تسویه کرده اند و هدف ما‬ ‫بیشتر روستائیان و عشایری هستند‬ ‫که از سال ‪ ۹۶‬به بعد از حمایت های‬ ‫صندوق امید بهره مند شده اند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه درهمین‬ ‫ماه ‪ ۱۰۲‬درصد وصول اقساط داشته‬ ‫ایم‪ ،‬گفت‪ :‬مانده مطالبات ما در ماه‬ ‫جاری یک میلیارد و ‪ ۶۹۰‬میلیون‬ ‫تومان کاهش یافته و این موضوع‬ ‫نشان دهنده پرداخت به موقع اقساط روستائیان‬ ‫است‪.‬‬ ‫نــوراهلل زاده میــزان مبلــغ وام روســتایی را از ‪۳‬‬ ‫تــا ‪ ۵‬میلیــون تومــان بــرای کارهــای بافــت ســنتی‬ ‫عنــوان کــرد و ادامــه داد‪ :‬حداکثــر مبلــغ وام‬ ‫پرداختــی بــه روســتائیان ‪ ۶‬میلیــارد تومــان اســت‬ ‫کــه بازپرداخــت ‪ ۶‬ســاله خواهــد بــود‪.‬‬ ‫با مشخص شدن شرایط ثبت نام اعالم شد‬ ‫بزرگترین رقابت شرکت های تعاونی‬ ‫در جشنواره ملی تعاونگران برتر‬ ‫درراس ــتای ترو ی ــج وتوس ــعه فرهن ــگ تع ــاون‬ ‫و شناس ــایی ومعرف ــی کس ــب وکاره ــای تعاون ــی‬ ‫پیشتازوپیش ــران‪ ،‬س ــیزدهمین جش ــنواره مل ــی‬ ‫تعاونگ ــران برت ــر در س ــیزدهم ش ــهریورماه س ــال‬ ‫ج ــاری ب ــا حض ــور ریی ــس جمه ــور ومقام ــات‬ ‫کش ــوری واس ــتانی در ته ــران برگزارخواهدش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار‪ ،‬ثب ــت ن ــام‬ ‫تعاونگ ــران در ای ــن رقاب ــت المپی ــادی ت ــا ‪ ۱۶‬تیرم ــاه‬ ‫ادام ــه خواهدداش ــت و تعاونگ ــران واجدش ــرایط‬ ‫ب ــرای ثب ــت ن ــام درای ــن جش ــنواره ب ــه س ــایت‬ ‫‪ www.taavonibartar.ir‬مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس اع ــالم مس ــلم خان ــی‪ ،‬مدی ــر کل دفت ــر‬ ‫ترو یــج‪ ،‬آمــوزش و تحقیقــات تعاونــی وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رف ــاه اجتماع ــی‪ ،‬حداق ــل ‪ ۳‬س ــال س ــابقه‬ ‫ش ــرکت تعاون ــی‪ ،‬زیان ــده نب ــودن‪ ،‬رعای ــت اص ــول‬ ‫هفتگان ــه بی ــن الملل ــی تع ــاون‪ ،‬اج ــرای صحی ــح‬ ‫قان ــون تع ــاون‪ ،‬قان ــون کار‪ ،‬قان ــون تامی ــن اجتماع ــی‬ ‫وس ــایرقوانین ومق ــررات باالدس ــتی ونی ــز برگ ــزاری ب ــه‬ ‫موق ــع مجام ــع وارای ــه صورته ــای مال ــی از ش ــرایط‬ ‫اولی ــه ثب ــت ن ــام در جش ــنواره مل ــی تعاونگ ــران‬ ‫برتراس ــت‪.‬‬ ‫الزم ب ــه توضی ــح اس ــت ک ــه جش ــنواره مل ــی‬ ‫تعاونگــران برتــر در ‪ ۲۲‬گرایــش (صنایع‌دســتی‪ ،‬فــرش‬ ‫دس ــتباف‪ ،‬خدم ــات‪ ،‬س ــهامی ع ــام‪ ،‬مرزنش ــینان‪،‬‬ ‫کش ــاورزی‪ ،‬عش ــایر‪ ،‬صنعت ــی‪ ،‬پزش ــکی‪،‬‬ ‫دان ــش بنی ــان‪ ،‬حم ــل ونق ــل‪ ،‬اعتب ــار‪ ،‬مس ــکن‪،‬‬ ‫عمران ــی‪ ،‬زن ــان‪ ،‬دهی ــاری‪ ،‬تامی ــن نیازصن ــوف‬ ‫خدمات ــی‪ ،‬تامی ــن نیازصن ــوف توزیع ــی‪ ،‬تامی ــن‬ ‫نیازمص ــرف کنن ــدگان وتامی ــن نیازتولیدکنن ــدگان)‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫ ‬ ‫◄‬ ‫برگزارمیش ــودوعالوه برش ــرکت ه ــای تعاون ــی‪،‬‬ ‫اتحادی ــه ه ــای اس ــتانی وسراس ــری در گرای ــش ه ــای‬ ‫تولی ــدی‪ ،‬توزیع ــی وخدمات ــی نیزمیتوانن ــد در ای ــن‬ ‫جش ــنواره مه ــم مل ــی ش ــرکت نماین ــد‪.‬‬ ‫نکت ــه قاب ــل تام ــل در جش ــنواره امس ــال ک ــه‬ ‫س ــال حمای ــت از کاالی ایران ــی اس ــت ای ــن اس ــت‬ ‫ک ــه کیفی ــت ومطلوبی ــت محص ــوالت وخدم ــات‬ ‫ش ــرکت هـــای تعاون ــی ومی ــزان پاس ــخگویی آن ــان‬ ‫ب ــه مش ــتریان ازجمل ــه ش ــرایط ض ــروری والزم ب ــرای‬ ‫گزین ــش وانتخ ــاب کس ــب وکاره ــای تعاون ــی در‬ ‫مراحــل اســتانی وکشــوری جشــنواره ملــی تعاونگــران‬ ‫برت ــر میباش ــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــالم مدیــر کل دفتــر ترو یــج‪ ،‬آمــوزش‬ ‫و تحقیق ــات تعاون ــی وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماع ــی در راس ــتای صیان ــت از محی ــط زیس ــت‬ ‫و ب ــه منظ ــور توج ــه ب ــه اص ــول جهان ــی توس ــعه پای ــدار‪،‬‬ ‫انتخ ــاب و معرف ــی تعاون ــی ه ــای س ــبز (کس ــب‬ ‫وکاره ــای تعاون ــی دوس ــتدارمحیط زیس ــت) ب ــه‬ ‫عن ــوان یک ــی از بخش ــهای جنب ــی ای ــن جش ــنواره‬ ‫خواهدب ــود‪.‬‬ ‫همچنیــن منتخبیــن جشــنواره ملــی تعاونگــران‬ ‫برت ــر ع ــالوه ب ــر دریاف ــت ل ــوح تقدی ــر از ریاس ــت‬ ‫محت ــرم جمه ــور‪ ،‬در ت ــور ترویج ــی وآموزش ــی بی ــن‬ ‫الملل ــی تع ــاون وکارآفرین ــی ش ــرکت خواهن ــد نم ــود‬ ‫و ب ــه عن ــوان س ــفیران و مروج ــان تع ــاون‪« ،‬کارت‬ ‫س ــفیرتعاون«دریافت م ــی نماین ــد‪.‬‬ ‫خان ــی ادام ــه داد‪ :‬تعاونگران ــی ک ــه «کارت‬ ‫س ــفیرتعاون «رادریاف ــت نماین ــد ب ــرای مالق ــات‬ ‫ب ــا وزرا‪ ،‬اس ــتانداران و کلی ــه مقام ــات کش ــوری‬ ‫واس ــتانی ومحل ــی از اولو ی ــت و ی ــژه برخ ــوردار ب ــوده‬ ‫و خ ــارج از نوب ــت ب ــا ای ــن عزی ــزان مالق ــات نم ــوده و‬ ‫مس ــایل ومش ــکالت تعاونگ ــران را در ای ــن مالق ــات‬ ‫ه ــا پیگی ــری خواهن ــد نم ــود‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬دارن ــدگان «کارت س ــفیرتعاون»به‬ ‫عن ــوان مروج ــان فرهن ــگ تع ــاون در رس ــانه ه ــای‬ ‫دی ــداری‪ ،‬ش ــنیداری و نوش ــتاری نق ــش آفرین ــی‬ ‫نم ــوده ودر دانش ــگاه هاومراکزآم ــوزش عال ــی و در‬ ‫مــدارس وآموزشــگاه هــای کشــور‪ ،‬نوجوانــان وجوانــان‬ ‫را برفرهن ــگ واالی تعاونگ ــری وایجادوتوس ــعه‬ ‫کس ــب وکاره ــای تعاون ــی آش ــناخواهندنمود‪.‬‬ ‫موض ــوع قاب ــل توج ــه دیگ ــرآن اس ــت ک ــه‬ ‫منتخبی ــن جش ــنواره مل ــی تعاونگ ــران برت ــر در‬ ‫مراحــل اســتانی وکشــوری بــرای دریافــت تســهیالت‬ ‫وام از بان ــک توس ــعه تع ــاون وصن ــدوق کارآفرین ــی‬ ‫در اولو ی ــت و ی ــژه خواهندب ــود و از حمای ــت ه ــای‬ ‫خ ــاص صن ــدوق ضمان ــت س ــرمایه گ ــذاری تع ــاون‬ ‫نی ــز برخ ــوردار خواهندش ــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــالم مدیــر کل دفتــر ترو یــج‪ ،‬آمــوزش‬ ‫و تحقیق ــات تعاون ــی وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماع ــی‪ ،‬اس ــتفاده از ظرفی ــت ه ــای گس ــترده‬ ‫صداوس ــیمای جمه ــوری اس ــالمی ای ــران ب ــرای‬ ‫معرفــی شــرکت هــای تعاونــی برتــر اســتانی وکشــوری‬ ‫از طری ــق ش ــبکه تلویزیون ــی ای ــران کاال وسایرش ــبکه‬ ‫ه ــای تلویزیون ــی و رادیوی ــی انج ــام خواهدش ــد‪.‬‬ ‫آفتی به‌نام استخدام سفارشی در شهرداری کرج‬ ‫تحصیالت ‪ ۵۰‬نفر از مدیران ارشد شهرداری‬ ‫کرج در حد دیپلم و زیر دیپلم است‪ ،‬این موضوعی‬ ‫بود که در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حسین محمدی در هفتاد و یکمین‬ ‫جلسهعلنیشورایشهرباطرحاینسؤال کهآیاشهرداری‬ ‫کرج به لحاظ منابع انسانی به افراد فارغ‌التحصیل و‬ ‫چهره‌های علمی و دانشگاهی دسترسی ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گفت‪ :‬به همین دلیل اهتمامی برای انجام کارهای‬ ‫بزرگ مشاهده نمی‌شود‪ ،‬امروز مصوباتی مانند‬ ‫نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی که با سالمت‬ ‫عمومی جامعه و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی‬ ‫ارتباط مستقیمی دارد‪ ،‬روی زمین‌مانده و این‬ ‫ضعف‌ها ریشه در سپردن مسئولیت‌ها به دست‬ ‫افراد ضعیف است‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر بندرعباس‪:‬‬ ‫استخدام در شهرداری بندرعباس باید با نظارت‬ ‫شورای شهر باشد‬ ‫عضو شورای شهر بندرعباس گفت‪ :‬استخدام در‬ ‫شهرداری باید با نظارت شورای شهر باشد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬اسـماعیل بواشـه در نطـق پیـش‬ ‫از دسـتور شـصتمین جلسـه شـورای شـهر بندرعبـاس‬ ‫بیـان داشـت‪ :‬پیـرو طـرح سـؤال در خصـوص جـذب‬ ‫نیرو در شـهرداری بندرعباس با پیگیری‌ها مشـخص‬ ‫شـد نماینـده شـهرداری بـه اعضـای شـورای شـهر در‬ ‫ایـن خصـوص دروغ می‌گو یـد‪.‬‬ ‫بواشه عنوان کرد‪ :‬در جلسات قبل در خصوص‬ ‫ساماندهی نیروی انسانی که مطمنا بدنه و بازوان‬ ‫شهرداری به‌حساب می‌آیند سخنانی را مطرح کردم‬ ‫که در این مورد فرافکنی‌هایی صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی در ادامه تأ کید کرد‪ :‬هیچ‌گاه مخالف‬ ‫نیروهای خدماتی و کارگری نبوده‌ام و این‌ها‬ ‫صحبت‌هایی است که برخی افراد سودجو برای‬ ‫منفعت خود مطرح می‌کنند‪.‬‬ ‫اینمسئولافزود‪:‬همیشهتالش کرده‌ام کهحق‌وحقوق‬ ‫کارگرانو نیروهایخدومشهرداریبراساسقوانینرعایت‬ ‫شودو آن‌هانیزموردتقدیرقرار بگیرندامابرخیموضوعرابه‬ ‫شکلدیگریانتشارداده‌اند‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر بندرعباس اضافه کرد‪ :‬روی‬ ‫صحبت من با آقازاده‌هایی است که در راستای‬ ‫اهداف مشخص و با باندبازی و جناحی عمل کردن‬ ‫نیروهایی را جذب شهرداری کرده‌اند‪.‬‬ ‫استخدام در شهرداری باید با نظارت شورای‬ ‫شهر باشد‬ ‫بواشه در ادامه سخنان خود تصریح کرد‪:‬‬ ‫جوانان تحصیل‌کرده و کارآمد زیادی بیکار هستند‬ ‫درصورتی‌که افرادی بدون هیچ توجیهی به‌عنوان‬ ‫کارمند و نیروی شهرداری در حال کارکردن هستند‪.‬‬ ‫این عضو شورای شهر با درخواست از استاندار‬ ‫هرمزگان برای ورود به این موضوع و حل آن اذعان‬ ‫داشت‪ :‬پاسخ نماینده شهرداری به اعضای شورا و‬ ‫مردم توهین به شعور افکار عمومی بود و برای اعضای‬ ‫شورا نیز قانع‌کننده نبود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بر اساس پیگیری‌ها لیست‬ ‫‪ ۱۳۰‬نیروی جذب‌شده به شهرداری در سال گذشته‬ ‫جمع‌آور ی‌شده که در اختیار اعضای شورا برای‬ ‫بررسی بیشتر قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫ای ــن مس ــئول اع ــالم ک ــرد‪ :‬به‌کارگی ــری ای ــن نیروه ــا‬ ‫زمینهاشتغالفار غ‌التحصیالن‬ ‫رشته‌های کشاورزی‬ ‫در بخش‌های صنعتی‬ ‫پاکدشت فراهم است‬ ‫سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در تشریح سفر کمیسیون‬ ‫آموزش و تحقیقات مجلس به پاکدشت‪ ،‬گفت‪ :‬براساس آمارهای ارائه‬ ‫شده زمینه اشتغال فارغ‌التحصیالن رشته‌های کشاورزی در بخش‌های‬ ‫صنعتی پاکدشت فراهم است‪.‬‬ ‫سیدحمایت میرزاده در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت در تشریح‬ ‫سفر اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به پاکدشت با هدف‬ ‫بازدید از مراکز آموزشی و دانشگاهی در این شهرستان‪ ،‬گفت‪ :‬کمیسیون‬ ‫آموزش مانند سایر کمیسیون‌ها در کنار وظیفه قانونگذاری برای‬ ‫نظارت‌های میدانی به شهرستان‌ها و استان‌های کشور سفر می‌کند؛‬ ‫در همین راستا سفری برای بازدید از مراکز آموزشی شهرستان پا کدشت‬ ‫انجام داد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان‪:‬‬ ‫اولویت پرداخت تسهیالت‬ ‫اشتغال روستایی با طرح های‬ ‫گلخانه ای است‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت‪ :‬اولویت پرداخت‬ ‫تسهیالت اشتغال روستایی با طرح های گلخانه ای است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬عبدالرضا بازدار در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری‬ ‫لرستان در سخنانی با اشاره به پرداخت تسهیالت اشتغال به طرح‬ ‫های گلخانه ای اظهار داشت‪ :‬برای تسریع در پرداخت این تسهیالت‬ ‫جلساتی با شعب بانک کشاورزی‪ ،‬مدیران جهاد کشاورزی در‬ ‫شهرستان ها‪ ،‬کارشناسان و ‪ ...‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه اولویـــت پرداخـــت تســـهیالت اشـــتغال‬ ‫روســتایی بــا طــرح هــای گلخانــه ای اســت عنــوان کــرد‪ :‬بیشــترین تعــداد‬ ‫پرون ــده ه ــا در بان ــک ه ــا مرب ــوط ب ــه ای ــن ط ــرح ه ــا اس ــت‪.‬‬ ‫در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد‬ ‫چرامسئولیت‌هایمهمو راهبردیبایددر اختیار افرادی‬ ‫باتحصیالتپایینباشد‪،‬آیااینخیانتبهمردمو اتالف‬ ‫بیت‌المالنیست‪.‬‬ ‫محمدی با تأ کید بر اینکه پارتی‌بازی و‬ ‫انتصابات سفارشی و استخدام‌های فامیلی در‬ ‫شهرداری کرج عرصه را بر شکوفایی نیروهای‬ ‫متخصص و توانمند مسدود و محدوده کرده است‪،‬‬ ‫کوتاه و گویا‬ ‫ب ــه ای ــن ق ــرار اس ــت س ــازمان بازیاف ــت ‪ ۴۳‬نف ــر‪ ،‬ف ــاوا‬ ‫دو نف ــر‪ ،‬فرهنگ ــی ورزش ــی ی ــک نف ــر‪ ،‬بازآفرین ــی ‪۳‬‬ ‫نف ــر‪ ،‬حمل‌ونق ــل ‪ ۱۵‬نف ــر‪ ،‬س ــیما منظ ــر ش ــهری ‪ ۱۱‬نف ــر‪،‬‬ ‫آتش‌نش ــانی ‪ ۳‬نف ــر‪ ،‬منطق ــه س ــه ‪ ۸‬نف ــر‪ ،‬مرک ــزی ‪۱۸‬‬ ‫نف ــر‪ ،‬منطق ــه ی ــک ‪ ۱۷‬نف ــر‪ ،‬آرامس ــتان ‪ ۲‬نف ــر و منطق ــه‬ ‫دو جذب ــی نداش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر بندرعباس با اشاره به اینکه‬ ‫برخی از نیروهای قراردادی جذب بدنه اداری شده‌اند‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تغییر وضعیت‌هایی نیز صورت گرفته که‬ ‫به‌عکس گفته‌های نماینده شهرداری بود‪.‬‬ ‫بواشه عنوان کرد‪ :‬از تعداد افراد جذب‌شده‬ ‫یک‌سوم آن نیروی غیربومی است که این خود‬ ‫شائبه‌ی جذب ‪ ۱۰۰‬درصدی نیروی بومی در‬ ‫شهرداری را به وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫وی در پایان تصریح کرد‪ :‬با توجه مسائل‬ ‫پیش‌آمده نماینده شهرداری باید با حضور در شورا‬ ‫و در جمع خبرنگاران به دلیل عدم حقیقت‌گویی‬ ‫و پاسخگویی صحیح عذرخواهی کند در غیر این‬ ‫صورت درخواست طرح سؤال از شهردار را آماده و‬ ‫تحویل می‌دهم‪.‬‬ ‫مدیرکارآفرینی و اشتغال اداره کار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد‪:‬‬ ‫پوشش مهارت های آموزشی‬ ‫برای ‪ ۸۰‬هزار کارگر‬ ‫مدیرکارآفرینـی و اشـتغال اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫کهگیلویـه و بویراحمـد از پوشـش مهـارت هـای آموزشـی بـرای ‪ ۸۰‬هـزار‬ ‫کارگـر در اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬گودرز رحیم نژاد در نشست ساماندهی امور جوانان‬ ‫استان افزود‪ ۸۰ :‬هزار کارگر و در مجموع ‪ ۲۵۰‬هزار نفر با احتساب‬ ‫خانوارهای این حوزه‪ ،‬از خدمات آموزشی بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی بیان کرد‬ ‫ایجاد اشتغال‬ ‫‪ 200‬هزار نفری در بخش صنعت‬ ‫دبیـر خانـه صنعـت‪ ،‬معـدن و تحـارت اسـتان خراسـان رضـوی‬ ‫گفـت‪ 27 :‬قلـم کاالی اساسـی در ان اسـتان تولیـد می‌شـود‪ ،‬در ‪ 18‬قلـم‬ ‫کاال افزایـش تولیـد و در ‪ 11‬قلـم کاهـش تولیـد را داشـته‌ایم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از مشــهد‪ ،‬فیــروز ابراهیمــی در محــل‬ ‫ســال جلســات خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان رضــوی‬ ‫در خصــوص آخریــن وضعیــت صنایــع و معــادن ایــن اســتان؛ گفــت‪:‬‬ ‫خراســان رضــوی‪ 5 ،‬هــزار و ‪ 674‬واحــد تولیــدی بــا ســرمایه ‪ 15‬میلیــارد و‬ ‫‪ 200‬میلیــون تومــان دارد‪ ،‬همچنیــن در ســال ‪ 3 ،96‬هــزار و ‪ 800‬میلیــارد‬ ‫تومــان پروانــه جدیــد به‌بهره‌بــرداری رســیده داشــته‌ایم و ایــن اتفــاق‬ ‫مبارکــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫نماینده دشتی و تنگستان در مجلس‪:‬‬ ‫اشتغال در معادن‬ ‫شهرستان‌های دشتی و‬ ‫تنگستان توسعه می‌یابد‬ ‫نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫اشتغال در معادن شهرستان‌های دشتی و تنگستان توسعه می‌یابد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر‪ ،‬ســـید کمال‌الدیـــن شـــهریاری در نشســـت‬ ‫هم‌اندیشـــی بـــا روســـای شـــوراهای اســـالمی و دهیـــاران روســـتاهای‬ ‫شهرســـتان دشـــتی اظهـــار داشـــت‪ :‬توســـعه همه‌جانبـــه شهرســـتان‬ ‫دشـــتی و تنگســـتان را ه صـــورت ویـــژه مـــد نظـــر داریـــم‪.‬‬ ‫‪ ۴۳۰۰‬فرصت شغلی‬ ‫برای مددجویان استان بوشهر‬ ‫ایجاد می‌شود‬ ‫مدی ــر کل کمیت ــه ام ــداد اس ــتان بوش ــهر گف ــت‪ :‬در س ــال ج ــاری‬ ‫چه ــار ه ــزار و ‪ ۳۰۰‬فرص ــت ش ــغلی ب ــرای مددجوی ــان تح ــت حمای ــت‬ ‫ای ــن نه ــاد در اس ــتان بوش ــهر ایج ــاد می‌ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬احم ــد لطف ــی صب ــح ش ــنبه در نشس ــت توس ــعه‬ ‫اشـــتغال بـــه تالش‌هـــای صـــورت گرفتـــه بـــرای اشـــتغال مددجویـــان‬ ‫اشـــاره کـــرد و اظهـــار داشـــت‪ :‬توانمندســـازی خانوارهـــای مددجـــو از‬ ‫مهم‌تریـــن اقداماتـــی اســـت کـــه کمیتـــه امـــداد انجـــام می‌دهـــد‪.‬‬ ‫بحران مهارت کار‬ ‫همچون بحران آب جدی است‬ ‫مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان گفت‪ :‬برای رفع‬ ‫بیکاری باید بحران مهارت کار را همچون بحران آب جدی بگیریم‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا‪ ،‬س ــیدعلیرضا حس ــینی طل ــب در جلس ــه ش ــورای‬ ‫اداری شهرس ــتان آزادش ــهر اف ــزود‪ :‬م ــدرک گرای ــی ب ــالی ج ــان کش ــور‬ ‫شــده و بــه همیــن دلیــل امــروز شــاهد انبوهــی از بیکارانــی هســتیم کــه‬ ‫مهارت ــی نی ــز ندارن ــد‪.‬‬
‫ویژه‬ ‫‪5‬‬ ‫معاون رئیس جهاددانشگاهی خبر داد‪:‬‬ ‫رییس جهاد دانشگاهی در یادداشتی تاکید کرد‬ ‫ایران در حوزه‌های اقتصاد و صنعت به یک خانه‌تکانی جدی نیاز دارد‬ ‫ریی ــس جه ــاد دانش ــگاهی ب ــا اش ــاره‬ ‫ب ــه بی‌توجه ــی مدی ــران کش ــور ب ــه ت ــوان‬ ‫مهندس ــی ش ــرکت‌ها و س ــازمان‌های‬ ‫داخل ــی ب ــرای مش ــارکت ب ــا ش ــرکت‌های‬ ‫خارج ــی جه ــت انج ــام انتق ــال فن ــاوری‪،‬‬ ‫تاکی ــد ک ــرد‪ :‬از مدی ــران دولت ــی ک ــه فه ــم‬ ‫درس ــتی از اهمی ــت فن ــاوری و روش‌ه ــای‬ ‫درس ــت صاح ــب آن ش ــدن را ندارن ــد و‬ ‫خودب ــاور نیس ــتند‪ ،‬ضربه‌ه ــای ز ی ــادی‬ ‫خورده‌ای ــم؛ ل ــذا بای ــد ی ــک خانه‌تکان ــی‬ ‫ج ــدی در مدی ــران دولت ــی در حوزه‌ه ــای‬ ‫اقتص ــاد و صنع ــت انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬در یادداش ــت دکت ــر‬ ‫حمیدرض ــا طیب ــی ب ــا موض ــوع تف ــاوت‬ ‫دیــدگاه مدیــران دولتــی ایرانــی و اروپایــی‬ ‫در ب ــاره اهمی ــت قائ ــل ش ــدن ب ــرای‬ ‫فن ــاوری و ارزش آن و ض ــرورت اص ــالح‬ ‫ایــن دیدگاه‌هــا آمــده اســت‪« :‬ارزش فنــاوری و تأثیــر حیاتــی‬ ‫آن در ایجــاد اقتــدار و ثــروت بــرای کشــور در اقتصــاد دولتــی‬ ‫و نفت ــی م ــا کم ــاکان مهج ــور مان ــده و فاق ــد اهمی ــت ب ــرای‬ ‫بس ــیاری از مدی ــران و کارشناس ــان دولت ــی اس ــت‪ .‬ب ــرای‬ ‫اثب ــات ای ــن موض ــوع ب ــه چن ــد خاط ــره تأس ــف برانگی ــز در‬ ‫دی ــدگاه مدیرانم ــان اش ــاره می‌کن ــم‪.‬‬ ‫در دوران مدیر ی ــت مهن ــدس نعمـ ـت‌زاده در ش ــرکت مل ــی‬ ‫پتروش ــیمی ای ــران در دول ــت اصالح ــات‪ ،‬ایش ــان از مدی ــر‬ ‫ارشــد «زیمنــس» در بخــش نفــت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی دعــوت‬ ‫ک ــرده بودن ــد ک ــه از برخ ــی از صنای ــع کش ــور م ــا بازدی ــد کن ــد‬ ‫و ب ــه عل ــت آش ــنایی‌ مهن ــدس نعمـ ـت‌زاده از توانای ــی‬ ‫فناورانــه جهــاد دانشــگاهی علــم و صنعــت کــه مــن توفیــق‬ ‫مس ــئولیت آن را داش ــتم‪ ،‬توصی ــه ک ــرده بودن ــد ک ــه مدی ــر‬ ‫زیمن ــس از واح ــد م ــا نی ــز بازدی ــد بعم ــل آورد‪ .‬در روزی ک ــه‬ ‫ای ــن بازدی ــد انج ــام ش ــد‪ ،‬هن ــوز ‪ 20‬دقیق ــه از توضیح ــات‬ ‫م ــن نگذش ــته ب ــود ک ــه ای ــن مدی ــر رو ب ــه میزب ــان هم ــراه خ ــود‬ ‫ک ــرده و ب ــا ب ــردن ن ــام دو ش ــرکت ب ــزرگ ایران ــی گف ــت «م ــن از‬ ‫ایــن شــرکتها کــه ماشــین‌آالت ز یــاد دارنــد و فقــط مونتــاژکار‬ ‫هس ــتند ز ی ــاد دی ــده‌ام‪ .‬م ــن را اول بای ــد ب ــه اینج ــا م ـی‌آوردی‬ ‫ک ــه در زمین ــه تولی ــد فن ــاوری پیش ــرفته ایران ــی فعالی ــت‬ ‫می‌کنن ــد؛ اینه ــا ب ــرای کش ــور ش ــما ارزش می‌آفرینن ــد و ن ــه‬ ‫ش ــرکت‌های مونت ــاژکار»‪.‬‬ ‫مق ــارن ب ــا همی ــن موض ــوع‪ ،‬در پیگی ــری چرای ــی‬ ‫ع ــدم اس ــتفاده درس ــت از فناور ‌‬ ‫یه ــای تولی ــد ش ــده‬ ‫جهاددانشــگاهی در صنعــت نفــت ایــران‪ ،‬یکــی از مدیــران‬ ‫ایــن صنعــت بــه مــا گفــت «بــرای موفقیــت در ایــن صنعــت‬ ‫بای ــد ی ــک هم ــکار خارج ــی داش ــته باش ــید و ب ــا اس ــم آنه ــا‬ ‫تولی ــد کنی ــد»‪ .‬م ــا س ــراغ یک ــی از بهتری ــن ش ــرکت‌های‬ ‫اروپای ــی رفتی ــم ک ــه ب ــازار ای ــران در قب ــل از انق ــالب در‬ ‫دس ــت آن ش ــرکت ب ــود‪ .‬در بازدی ــد از ای ــن ش ــرکت متوج ــه‬ ‫ش ــدیم ای ــن ش ــرکت از ی ــک تکنول ــوژی قدیم ــی ایتالیای ــی‬ ‫اس ــتفاده می‌کن ــد و وقت ــی از فن ــاور ی‌ جدی ــد م ــا ب ــا اع ــزام‬ ‫مدی ــر فنـ ـی‌اش‌ ب ــه ته ــران مطل ــع ش ــد‪ ،‬متقاض ــی خر ی ــد‬ ‫فن ــاوری از م ــا ش ــد‪ .‬ی ــادم نمـ ـی‌رود ب ــا چ ــه ذوق ــی نام ــه آن‬ ‫شــرکت اروپایــی را نــزد مدیــر مربوطــه نفــت بــردم کــه قضیــه‬ ‫عکــس شــده و آنهــا متقاضــی خر یــد فنــاوری از مــا هســتند‬ ‫و آن مدی ــر ب ــا س ــردی گف ــت «بای ــد ی ــک اس ــم خارج ــی کن ــار‬ ‫اس ــم جه ــاد بگ ــذاری ت ــا بتوان ــی محصول ــت را ب ــه صنع ــت‬ ‫نف ــت بفروش ــی»!‬ ‫ب ــاز ه ــم در هم ــان دوران و ب ــه درخواس ــت مدی ــران فهی ــم‬ ‫وق ــت توانی ــر م ــا در جه ــاد دانش ــگاهی موف ــق ب ــه کس ــب‬ ‫فن ــاوری پیچیده‌تری ــن تکنول ــوژی در ح ــوزه انتق ــال ب ــرق‬ ‫‪ DC‬شــدیم کــه انحصــارا در اختیــار بزرگتریــن شــرکت برقــی‬ ‫اروپای ــی‪ -‬چن ــد ملیت ــی ب ــود و ب ــر اس ــاس ای ــن فن ــاوری ق ــادر‬ ‫ب ــه کس ــب فن ــاوری پیش ــرفته دیگ ــری ش ــدیم ک ــه ه ــم در‬ ‫صنع ــت نف ــت و ه ــم در صنای ــع دیگ ــر کار ب ــرد گس ــترده‌ای‬ ‫داش ــت‪ .‬مدی ــر مرتب ــط صنع ــت نف ــت ب ــرای اس ــتفاده از‬ ‫ای ــن فن ــاوری اص ــرار ک ــرد ک ــه «بای ــد ب ــا یک ــی از دو ش ــرکت‬ ‫ب ــزرگ اروپای ــی ای ــن تجهی ــزات را مش ــترک تولی ــد کنی ــد»‪.‬‬ ‫وقت ــی ه ــر دو ش ــرکت را ب ــه جهاددانش ــگاهی دع ــوت‬ ‫کردی ــم و فن ــاوری کس ــب ش ــده را بازدی ــد کردن ــد‪ ،‬بس ــیار‬ ‫جال ــب ب ــود ک ــه مدی ــران ه ــر دو تی ــم بازدیدکنن ــده گفتن ــد‬ ‫«ب ــا ش ــما کار نمی‌کنی ــم چ ــون تکنول ــوژی همی ــن اس ــت‬ ‫ک ــه ش ــما بدس ــت آورده‌ای ــد و م ــا ای ــن ش ــانس را ب ــه ش ــما‬ ‫نمی‌دهیــم کــه بــا اســم مــا وارد صنعــت ایــران شــوید و بعــد‬ ‫م ــا را کن ــار بگذار ی ــد‪ ،‬چ ــون صاح ــب دان ــش هس ــتید»‪12 .‬‬ ‫س ــال ط ــول کش ــید ت ــا صنع ــت نف ــت را ب ــا حمای ــت ی ــک‬ ‫مدی ــر دارای تفک ــر جه ــادی قان ــع کردی ــم ک ــه ای ــن تجهی ــز‬ ‫را بس ــازیم و اکنـــون ب ــا موفقی ــت آن را‬ ‫س ــاخته و نص ــب کرده‌ای ــم و در ح ــال‬ ‫بهره‌ب ــرداری اس ــت‪ .‬ح ــال ا گ ــر از ای ــن‬ ‫فن ــاوری اس ــتفاده گس ــترده نش ــود‪،‬‬ ‫بح ــث دیگ ــری اس ــت‪.‬‬ ‫در روش دیگ ــری از کس ــب فن ــاوری از‬ ‫ســال ‪ 1385‬ایــن بحــث را مطــرح کردیــم‬ ‫ک ــه ب ــازار کش ــور ب ــه ص ــورت رای ــگان در‬ ‫ی گذاشــته نشــود‪ ،‬بلکــه بــا‬ ‫اختیــار خارجـ ‌‬ ‫تجمیــع و مدیر یــت خریدهــای خارجــی‬ ‫در ازای وا گ ــذاری ب ــازار ب ــه ش ــرکتهای‬ ‫خارج ــی‪ ،‬امتی ــاز «انتق ــال فن ــاوری و‬ ‫س ــاخت داخ ــل» گرفت ــه ش ــود‪ .‬ب ــا قب ــول‬ ‫ای ــن پیش ــنهاد ب ــه وس ــیله مدیر ی ــت‬ ‫ش ــرکت م ــادر تخصص ــی حمل‌ونق ــل‬ ‫ریل ــی و اع ــالن آن ب ــه ش ــرکت‌های‬ ‫معتب ــر خارج ــی‪ ،‬یک ــی از معتبرتری ــن‬ ‫ش ــرکت‌های حمل‌ونق ــل ریل ــی دنی ــا در هم ــان ش ــرایط قب ــول‬ ‫ک ــرد ک ــه ب ــا س ــاخت ‪ 500‬وا گ ــن مت ــرو ح ــدود ‪ 83‬درص ــد‬ ‫ســاخت داخــل انجــام شــود کــه بــه علــت مشــکالت مالــی و‬ ‫ش ــدت یافت ــن تحری ‌مه ــا قرارداده ــا اجرای ــی نش ــدند‪.‬‬ ‫خوشــبختانه در دوران اخیــر نیــز بــرای قــرارداد ســاخت ‪2000‬‬ ‫دس ــتگاه وا گ ــن مت ــرو تصمی ــم ب ــه «گرفت ــن امتی ــاز انتق ــال‬ ‫فن ــاوری» ش ــده اس ــت‪ .‬ام ــا نکت ــه نگران‌کنن ــده ای ــن اس ــت‬ ‫ک ــه کارفرم ــای پ ــروژه‪ ،‬تخصص ــی در زمین ــه فن ــاوری ن ــدارد‬ ‫و مدی ــران آن نی ــز در ارزیاب ــی ش ــرکت‌ها و س ــازمان‌های‬ ‫داخل ــی ک ــه بای ــد ای ــن فن ــاوری را ج ــذب و بومی‌س ــازی‬ ‫کنن ــد‪ ،‬فق ــط ب ــه بزرگ ــی س ــالن و ماش ــین‌آالت آهنگ ــری و‬ ‫مونت ــاژ آنه ــا ن ــگاه می‌کنن ــد و ن ــه ت ــوان مهندس ــی آنه ــا در‬ ‫فه ــم و ج ــذب فن ــاوری‪ .‬ش ــرکت‌های خارج ــی ه ــم ک ــه‬ ‫می‌خواهنــد از ز یــر بــار انتقــال فنــاوری شــانه خالــی کننــد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اتفاق ــا عالق ــه ب ــه کار ب ــا ای ــن ش ــرکت‌ها دارن ــد‪ .‬ع ــالوه‬ ‫ب ــر سیاسـ ـی‌کاری مس ــئوالن ک ــه کش ــور ب ــه ش ــدت از آن‬ ‫آس ــیب دی ــده اس ــت‪ ،‬از مدی ــران دولت ــی ک ــه فه ــم درس ــتی‬ ‫از اهمی ــت فن ــاوری و روش‌ه ــای درس ــت صاح ــب آن‬ ‫ش ــدن را ندارن ــد و خودب ــاور نیس ــتند‪ ،‬ضربه‌ه ــای زیادت ــری‬ ‫خورده‌ای ــم‪ .‬قص ــه پ ــر غص ــه ع ــدم اس ــتفاده از فناور ی‌ه ــای‬ ‫تولیدشــده داخــل و خریدهــای خارجــی آن بحــث دیگــری‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫بای ــد ی ــک خانه‌تکان ــی ج ــدی در مدی ــران دولت ــی در‬ ‫حوزه‌ه ــای اقتص ــاد و صنع ــت انج ــام ش ــود‪ .‬ا گ ــر در دوران‬ ‫س ــازندگی کش ــور صاح ــب فن ــاوری‪ ،‬کار ب ــرد و ص ــادرات‬ ‫آن نش ــویم‪ ،‬پ ــس ک ــی بش ــویم‪ .‬آی ــا می‌ش ــود ی ــک محص ــول‬ ‫فناوران ــه را ب ــدون اس ــتفاده در س ــرزمین م ــادری ب ــه خ ــارج‬ ‫ص ــادر ک ــرد‪.‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫شرﻛت پیماﻧکاری‪ ،‬ﺩر حوزه ﻧفت و ﮔاز‬ ‫ایجاد ‪ ۲۰‬هزار شغل خانگی تا دو ماه دیگر‬ ‫رئی ــس س ـ ـ ــازمان‬ ‫تج ــاری س ـ ـ ـ ــازی‬ ‫فن ــاوری و اش ــتغال‬ ‫دان ــش آموخت ــگان‬ ‫جها د د ا نش ــگا هی‬ ‫از تعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫جها د د ا نش ــگا هی‬ ‫ب ــرای ایج ــاد ‪ ۲۰‬ه ــزار‬ ‫ش ــغل خانگ ــی ت ــا‬ ‫پای ــان ش ــهریور م ــاه‬ ‫س ــال ج ــاری در‬ ‫کش ــور خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪،‬‬ ‫محم ــد‬ ‫دکت ــر‬ ‫ص ــادق بیجن ــدی‬ ‫در حاش ــیه بازدی ــد‬ ‫از مش ــاغل خانگ ــی‬ ‫شهر س ــتا ن ‌ها ی‬ ‫تایب ــاد‪ ،‬ترب ــت ج ــام و فریم ــان اظه ــار ک ــرد‪ :‬متقاضی ــان می‌توانن ــد‬ ‫در ط ــرح الگ ــوی جدی ــد س ــاماندهی مش ــاغل خانگ ــی ب ــا ورود بـــه‬ ‫س ــامانه ط ــرح ب ــه نش ــانی ‪ www.inhb.ir‬در رش ــته‌های ای ــن‬ ‫س ــامانه ثب ــت ن ــام کنن ــد‪ .‬وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ت ــا کن ــون ‪ ۴۰۰۰‬نف ــر‬ ‫در ســامانه ایــن طــرح ثبــت نــام کرده‌انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬طــرح ملــی الگــوی‬ ‫نو ی ــن توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی از جمل ــه طرح‌ه ــای حمایت ــی ح ــوزه‬ ‫اش ــتغال‪ ،‬ذی ــل برنام ــه اش ــتغال فراگی ــر اس ــت ک ــه ب ــا نق ــش آفرین ــی‬ ‫جهاددانش ــگاهی ب ــه عن ــوان نه ــاد واس ــط‪ ،‬تس ــهیل‌گر و توس ــعه‌ای در‬ ‫هش ــت اس ــتان آذربایجان‌غر ب ــی‪ ،‬چهارمح ــال‌و بختی ــاری‪ ،‬خراس ــان‬ ‫جنو بــی‪ ،‬خراســان رضــوی‪ ،‬خراســان شــمالی‪ ،‬کردســتان‪ ،‬کرمانشــاه‬ ‫و لرس ــتان در ح ــال اج ــرا اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه بیجن ــدی‪ ،‬پ ــس از انج ــام مطالع ــات مقدمات ــی‪ ،‬بررس ــی‬ ‫تج ــارب دیگ ــر کش ــورها در ای ــن ح ــوزه‪ ،‬تجز ی ــه و تحلی ــل برنامه‌ه ــای‬ ‫قبل ــی اش ــتغالزایی و شناس ــایی نق ــاط ضع ــف آنه ــا از جمل ــه در‬ ‫نظ ــر نگرفت ــن مزیت‌ه ــای نس ــبی و رقابت ــی اس ــتان‌ها و مناط ــق‬ ‫جغرافیای ــی‪ ،‬نب ــود برنامه‌ه ــای توانمندس ــازی‪ ،‬آم ــوزش و مش ــاوره‪،‬‬ ‫ع ــدم پیش‌بین ــی س ــازوکار ف ــروش محص ــوالت و خدم ــات و اتص ــال‬ ‫ب ــه ب ــازار جه ــت پای ــداری ش ــغل‪ ،‬تصمی ــم گرفت ــه ش ــد ط ــرح نوی ــن ب ــا‬ ‫مرتف ‌‬ ‫عس ــازی ای ــن مش ــکالت و تاکی ــد ب ــر اتص ــال ب ــه ب ــازار عملیات ــی‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫معــاون رییــس جهاددانشــگاهی تصر یــح کــرد‪ :‬الگــوی نویــن مشــاغل‬ ‫خانگ ــی ب ــر رش ــته‌ها و مش ــاغل نو ی ــن در ح ــوزه‌ی فناور ی‌ه ــای ن ــرم‬ ‫و صنای ــع خ ــالق‪ IT ،‬و ‪ ICT‬تاکی ــد داش ــته و رش ــته فعالیت‌های ــی‬ ‫مــورد توجــه قــرار گرفته‌انــد کــه در کنــار ایجــاد ارزش افــزوده بــه ایجــاد‬ ‫اش ــتغال پای ــدار‪ ،‬عدال ــت اجتماع ــی و توج ــه ب ــه اقش ــار آس ــیب‌پذیر‪،‬‬ ‫کاه ــش فق ــر و توس ــعه اجتماع ــی کم ــک خواهن ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫شرﻛت ﺩاروﻳی پخش فرﺩوس اسﺘخداﻡ می ﻧماﻳد‪.‬‬ ‫کارشناس برآورد هزینه و تهیه پروپوزال مالی و فنی حداقل لیسانس‬ ‫مهندسی مکانیک با ساختمان ‪ ،‬دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید و‬ ‫مرتبط‪-‬تسلطبهزبانانگلیسی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫سن‬ ‫محل خدمت‬ ‫شرایط احراز‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس مطالعات‬ ‫راهبردی‬ ‫آقا‪/‬‬ ‫خانم‬ ‫حداکثر‬ ‫‪ 30‬سال‬ ‫تهران‬ ‫رشته مهندسی صنایع ‪ /‬مدیریت صنعتی‪MDA/‬‬ ‫آشنا با مفاهیم مدیریت کیفیت زنجیره‬ ‫تامین و برنامه ریزی استراتژیک حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫سابقه کار‪ ،‬آشنا با زبان انگلیسی‬ ‫‪Hr.jazb2018@gmail.com‬‬ ‫شرﻛت پیماﻧکاری‪ ،‬ﺩر حوزه ﻧفت و ﮔاز‬ ‫کارشناس مالی‪ -‬حداقل لیسانس‪ ،‬دارای حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫سابقه کار مفید در شرکتهای پیمانکاری ‪ -‬تسلط کافی به‬ ‫حسابداری پیمانکاری‪ ،‬نرم افزار همکاران سیستم و تهیه‬ ‫گزارشات مالی ‪ -‬اعتبارات و امور مالیاتی‬ ‫مسئول دفتر مدیریت‪ -‬حداقل لیسانس ‪ -‬دارای‬ ‫حداقل ‪ 8‬سال سابقه کار مفید‪ -‬تسلط به زبان انگلیسی ‪-‬‬ ‫بایگانی و مکاتبات اداری ‪Office-‬‬ ‫‪Hr.jazb2018@gmail.com‬‬ ‫با حداقل‪ 2‬سال تجربه ترجیحا آشنا به نرم افزار تدبیر با همکاران سیستم‬ ‫جهت همکاری در یک شرکت در شهرستان رباط کریم‬ ‫با سرویس ایاب و ذهاب و ناهار‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫◄ کارشناس حسابداری آقا ◄دارای ‪ 5‬سال سابقه کار مفید‬ ‫◄ لیسانس یا فوق لیسانس◄ حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫واجدین شرایط سوابق و مشخصات خود را به آدرس زیر ایمیل نمایند‪.‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک شرﻛت تولیدی ‪ -‬صنعﺘی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫کارشناس ارشد خرید داخلی‬ ‫(تدارکات)‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫لیسانس مرتبط‬ ‫مسلط به نرم افزارهای ‪ Office‬و نرم افزار‬ ‫تدارکات (آقا)‬ ‫‪f.valadkhani@damandeh.com‬‬ ‫ﻳک ﮔروه تولیدی برای ﻳکی از شرﻛﺘهای‬ ‫زﻳر مجموعه خوﺩ‬ ‫به یک نفر کارشناس حسابداری‬ ‫با سابقه کار مفید در شرکتهای تولیدی و مسلط به‬ ‫نرم افزار همکاران سیستم مخصوصا خزانه‬ ‫و حقوق نیاز دارد‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪Email:hr@zimg.ir‬‬ ‫اسﺘخداﻡ ﻛارشناس حﺴابداری‬ ‫یک شرکت مهندسی فعال در زمینه نفت و گاز در نظر دارد‬ ‫جهت دفترمرکزی خود کارشناس حسابداری‬ ‫با شرایط ذیل استخدام نماید‪.‬‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مفید و مرتبط‬ ‫مسلط به نرم افزار همکاران و راهکاران سیستم‬ ‫آشنا به کلیه امور حسابداری در شرکتهای پیمانکاریی‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪job@petropay.com‬‬ ‫لطفا رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی به آدرس زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫آدرس پست الکترونیک ‪ job@ferdowsdco.com‬یا ‪fdcojob@gmail.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫حﺴابدار خاﻧم‬ ‫‪pad.finance@outlook.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک ﮔروه تولیدی بازرﮔاﻧی‬ ‫به منظور تکمیل کادر واحد بازرگانی ‪ /‬صادرات دفتر خود در تهران کارشناس صادرات با مشخصات ذیل را به همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬لیسانس بازرگانی با رشته های مرتبط‬ ‫عالقمندان لطفا مشخصات و سوابق خود را از طریق ایمیل‬ ‫‪ap.estekhdam@gmail.com‬‬ ‫‪ -2‬مسلط به زبان عربی یا انگلیسی‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬حداقل یک سال سابقه کار مفید‬ ‫بیجنـــــــــــــــــــــــــــد ی‬ ‫اظهـــار کـــرد‪ :‬بـــا‬ ‫توجـــه بـــه تاکیـــد‬ ‫توســـعه صنعتـــی‬ ‫عم ــودی در اس ــناد‬ ‫باالدســـتی کـــه‬ ‫مبتنـــی بـــر اتصـــال‬ ‫بـــه زنجیـــره ارزش‬ ‫ملـــی‪ ،‬منطقـــه‌ای و‬ ‫جهانـــی محصـــول‬ ‫اس ــت و همچنی ــن‬ ‫اهمیـــت و تاثیـــری‬ ‫ک ــه مفه ــوم زنجی ــره‬ ‫ارزش و توســـعه‬ ‫و تکمیـــل آن در‬ ‫توســـعه صنعتـــی‬ ‫کشـــور و بـــه تبـــع‬ ‫آن اشـــتغال دارد‪،‬‬ ‫جهاددانش ــگاهی در ط ــرح مل ــی الگـــوی نویـــن توســـعه مشـــاغل‬ ‫خانگ ــی توج ــه و ی ــژه‌ای ب ــه ای ــن مفه ــوم داش ــته و در ص ــدد تدوی ــن‪،‬‬ ‫توس ــعه و تکمی ــل زنجی ــره ارزش برخ ــی از محص ــوالت اس ــتراتژیک‬ ‫کش ــور و حمای ــت از تمام ــی حلقه‌ه ــای ایـــن زنجیـــره بـــه کمـــک‬ ‫بخ ــش خصوص ــی و تعاون ــی اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه رئی ــس س ــازمان تج ــاری س ــازی فن ــاوری و اش ــتغال دان ــش‬ ‫آموختــگان جهاددانشــگاهی بــا تکمیــل ایــن زنجیــره تولیدکننــدگان‬ ‫مش ــاعل خانگ ــی ن ــه تنه ــا م ــی توانن ــد تولی ــدات خ ــود را ب ــه بازاره ــای‬ ‫داخلــی عرضــه کننــد بلکــه ایــن امــکان نیــز وجــود دارد کــه صــادرات‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه ایــن امــر ماننــد یــک عامــل درون زا‬ ‫بــرای کشــور محســوب مــی شــود مــی تــوان آن را در راســتای سیاســت‬ ‫هــای اقتصــاد مقاومتــی دانســت‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪ :‬در ای ــن الگ ــو ع ــالوه ب ــر پیش‌بین ــی مش ــوق مال ــی و‬ ‫ارائ ــه تس ــهیالت ب ــا س ــازوکاری بس ــیار متف ــاوت از قب ــل‪ ،‬برنامه‌ری ــزی‬ ‫دقیق ــی ب ــرای شناس ــایی مزیت‌ه ــای منطق ـه‌ای‪ ،‬آم ــوزش‪ ،‬مش ــاوره و‬ ‫توانمندســازی فنــی و مدیریتــی و در نهایــت شناســایی شــرایط بــازار‬ ‫ب ــه ص ــورت بس ــیار پو ی ــا انج ــام گرفت ــه اس ــت و در ط ــول اج ــرای ط ــرح‬ ‫ه ــم دنب ــال می‌ش ــود‪.‬‬ ‫بیجن ــدی تاکی ــد ک ــرد‪ :‬در ای ــن ط ــرح‪ ،‬برنامه‌ری ــزان و اجراکنن ــدگان‬ ‫الگ ــوی نوی ــن نی ــز در پیاده‌س ــازی از جزئی‌نگـــری پرهیـــز کـــرده و‬ ‫ت ــالش خواهی ــم ک ــرد ب ــا نگاه ــی کل‌نگ ــر و سیس ــتمی ب ــه دنب ــال فه ــم‬ ‫واق ــع بینان ـه‌ای از ش ــرایط موج ــود و ارائ ــه راه ــکار و طرح ــی عملیات ــی‬ ‫ب ــه منظ ــور ایج ــاد اش ــتغال پای ــدار باش ــیم‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬در ادام ــه از دو ط ــرح پش ــتیبان مش ــاغل خانگ ــی‬ ‫در رشــته هــای فــرت بافــی و خیاطــی و یــک طــرح مســتقل در رشــته‬ ‫تولی ــدات گلخان ــه ای در شهرس ــتان تایب ــاد بازدی ــد ب ــه عم ــل آم ــد‪.‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫شرﻛت مهندسی بازرﮔاﻧی‬ ‫‪info@padyab.com‬‬ ‫ﻳک ﻧفر مدﻳر بازرﮔاﻧی‬ ‫با تجربه باال در زمینه مواد غذایی با حقوق و مزایای‬ ‫کاملا مکفی نیازمندیم‪.‬‬ ‫از عالقمندان تقاضا می شود ایمیل‬ ‫‪g2279373@yahoo.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک شرﻛت تولیدی ﺩر زمینه فوالﺩ و معدن‬ ‫جهت تکمیل کادر بازاریابی و ‪ CRM‬از واجدین شرایط‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سابقه فعالیت در فروش و بازاریابی آهن آالت آشنایی‬ ‫با سیستم مدیریت ارتباط مشتریان ‪CRM‬‬ ‫ترجیحا تحصیالت بازاریابی و متالوژی‬ ‫حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫ارسال رزومه با آدرس‪:‬‬ ‫‪infotech@yazdrollingmill.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫اسﺘخداﻡ ﻧماﻳنده علمی‬ ‫یک شرکت داروسازی جهت تکمیل کادر خود نیاز به جذب‬ ‫نماینده علمی با شرایط زیر در مراکز استانهای تهران‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫آذربایجان غربی‪ ،‬استان مرکزی‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬اصفهان‪ ،‬یزد‪ ،‬خوزستان دارد‪.‬‬ ‫جهت معرفی علمی محصوالت دارویی به پزشکان و داروخانه ها‪:‬‬ ‫◄ حداقل یکسال سابقه کار نمایندگی علمی (ترجیحا در حیطه دارویی )‬ ‫◄ فارغ التحصیل رشته های مرتبط (پزشکی ‪ ،‬داروسازی‪ ،‬دامپزشکی‪،‬‬ ‫میکروبیولوژی‪ ،‬مهندسی پزشکی‪ ،‬زیست شناسی‪ ،‬پرستاری و ‪)...‬‬ ‫◄ مسلط به زبان انگلیسی واکسل ‪ -‬روابط عمومی خوب‬ ‫متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را با ذکر نام استان مربوطه‬ ‫حداکثر سه روز س از درج آگهی به آدرس ایمیل‬ ‫‪info_employe@yahoo.com‬‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫شرﻛت بازرﮔاﻧی به یک کارمند خانم جهت انجام کلیه امور اداری و پاسخگویی به مراجعین با مشخصات و تجربیات ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫‪ -1‬مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط‬ ‫‪ -2‬سابقه کاری مفید و مرتبط حداقل ‪ 7‬سال‬ ‫‪ -3‬تسلط کامل به نرم افزار دنیای پردازش تحت وب‬ ‫رزومه های فاقد تجربیات فوق به هیچ عنوان بررسی نخواهد شد‬ ‫خواهشمند است در صورت حائز شرایط بودن رزومه خود را به‬ ‫آدرس ذیل ایمیل فرمایید‪.‬‬ ‫‪infoemployment1397@gmail.com‬‬
‫فنون کار و کاریابی‬ ‫‪6‬‬ ‫چگونه در جلسه‬ ‫مصاحبه استخدام متمایز باشیم؟‬ ‫ً‬ ‫معمــوال متقاضیــان زیــادی بــرای کار در یــک موقعیــت شــغلی درخواســت‬ ‫می‌دهنــد؛ امــا چگونــه می‌تــوان عملکــرد بهتــری داشــت و نظــر مثبــت تیــم منابــع‬ ‫انســانی را جلــب کــرد؟‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اینترنتــی ‪ ،‬زومیــت حضــور در جلس ـه‌ی مصاحبــه اســتخدام‬ ‫اولیــن گام بــه ســمت آینــده اســت‪ .‬در ایــن جلســات اولیــن تأثیــری کــه روی‬ ‫طــرف مقابــل می‌گذاریــد بســیار مهــم اســت و شــاید ایــن شــانس هرگــز تکــرار‬ ‫به اطالعات رزومه ا کتفا نکنید‬ ‫جلسه‌ مــصاح ـبــه فـ ـ ــرصتـ ــی بـ ـ ــرای درخشش‬ ‫شما است‪ .‬کارمندان منابع انسانی رزومه‌های‬ ‫ارسال‌شده را مطالعه کرده‌اند و اطالعات اولیه‬ ‫مراجعه‌کنندگان را می‌دانند‪ .‬بنابراین زمانی که‬ ‫در مورد سابقه‌ی کاری سؤال می‌کنند‪ ،‬از فرصت‬ ‫استفاده کنید و جزئیات بیشتری نسبت به آنچه در‬ ‫رزومه نوشته‌اید ارائه دهید‪ .‬مهارت‌هایی که دارید‬ ‫پررنگ جلوه دهید و بیشتر در مورد دستاوردها‬ ‫صحبت کنید‪ .‬اگر برای موقعیت شغلی جدیدی‬ ‫درخواست داده‌اید‪ ،‬تجربه‌ی گذشته‌ی خود را به‬ ‫مهارت‌های موردنیاز برای شغل جدید ربط دهید‪.‬‬ ‫سؤال‌های مناسب بپرسید‬ ‫جلسه‌ مصاحبه‌ی استخدام فرصتی است تا‬ ‫هم متقاضی کار با محیط و زمینه‌ فعالیت شرکت‬ ‫آشنا شود و هم تیم منابع انسانی شناخت بهتری از‬ ‫شخص پیدا کند‪ .‬سؤال کردن نه‌تنها شناخت از‬ ‫شرکت را باال می‌برد‪ ،‬بلکه نشان می‌دهد برای کار‬ ‫در شرکت عالقه‌مند هستید؛ پس سؤال‌ها را به آخر‬ ‫موکول نکنید‪ .‬به‌عنوان مثال می‌توانید اطالعات‬ ‫بیشتری در مورد سؤال‌هایی که از شما می‌پرسند‬ ‫بخواهید و نشان بدهید تا چه اندازه به حضور در‬ ‫شرکت و یادگرفتن موضوعات جدید عالقه دارید‪.‬‬ ‫سؤال کردن احساس بهتری در مورد فرهنگ‬ ‫سازمانی شرکت می‌دهـ ــد‪ .‬از آ ‌‬ ‫نهـ ـ ــا ب ـ ـپـ ـ ــرسیــد‬ ‫چه بخشی از کار کردن در این شرکت را بیشتر‬ ‫از همه دوست دارند‪ .‬اگر واقعا به کار کردن در‬ ‫آن شرکت عالقه دارید‪ ،‬باید نشان دهید که این‬ ‫موضوع برایتان مهم است‪ .‬به‌عنوان مثال برای درک‬ ‫رابطه‌ی میان کارمندان بپرسید چگونه برای حل‬ ‫مشکالت با یکدیگر همکاری می‌کنند‪ .‬از پرسیدن‬ ‫سؤال‌هایی در مورد مزایای شغلی اجتناب کنید؛‬ ‫این مدل سؤال‌ها بهتر است در زمان مناسب‌تری‬ ‫مطرح شوند‪.‬‬ ‫نشــود‪ .‬بنابرایــن آمادگــی قبلــی در ایــن شــرایط بســیار مهــم اســت و حتــی شــاید‬ ‫آینــده‌ی فــرد بــه ایــن موضــوع بســتگی داشــته باشــد‪ .‬شــخصی کــه آمادگــی کامــل‬ ‫ً‬ ‫دارد تأثیــر مانــدگاری روی تیــم اســتخدام می‌گــذارد و مطمئنــا بــرای آغــاز همــکاری‬ ‫بــا او تمــاس گرفتــه خواهــد شــد‪ .‬امــا افــراد زیــادی بــرای یــک موقعیــت شــغلی‬ ‫درخواســت می‌دهنــد‪ .‬چگونــه می‌تــوان بیــن ایــن تعــداد افــرادی کــه بــرای‬ ‫مصاحبــه حضــور پیــدا می‌کننــد متمایــز شــد؟‬ ‫نشان دهید چه ارزشی برای شرکت خواهید داشت‬ ‫به کارمند منابع انسانی نشان دهید در صورت‬ ‫کار در شرکت چه ارزشی به آن مجموعه اضافه‬ ‫ً‬ ‫خواهید کرد‪ .‬سبک جلسات مصاحبه معموال‬ ‫سؤال و جواب‌ بدون بحث است اما اجازه ندهید‬ ‫پاسخ‌هایتان خشک و بی‌روح باشند‪ .‬سؤا‌ل‌هایی‬ ‫که پرسیده می‌شود‪ ،‬بسط بدهید‪ .‬منتظر سؤال‌هایی‬ ‫با عبارت «اگر در چنین موقعیتی قرار بگیری چه کار‬ ‫می‌کنی؟» باشید و توضیحات کامل ارائه دهید‪.‬‬ ‫با توضیحات کامل‪ ،‬از سطح پایه فراتر بروید و‬ ‫اطالعات کامل‌تریاز خودتانو مهارت‌هایتانارائهدهید‪.‬‬ ‫پیش از حضور کمی در مورد شرکت تحقیق کنید‬ ‫و پاسخ سؤال‌های فرضی را در ذهنتان مرور کنید‪.‬‬ ‫فروتنی را کنار بگذارید و با افتخار در مورد‬ ‫دستاوردهای خود صحبت کنید‪ .‬به آن‌ها بگویید‬ ‫چه ارزش‌هایی در آینده به شرکت اضافه خواهید‬ ‫کرد و اینکه با استخدام شما از چه مزایایی‬ ‫بهره‌مند خواهند شد‪ .‬فراموش نکنید آن‌ها از شما‬ ‫درخواست حضور در جلسه‌ی مصاحبه داشته‌اند‬ ‫و این یعنی رزومه‌تان مورد قبول واقع شده است‪.‬‬ ‫هر موقع احساس اضطراب و نگرانی داشتید این‬ ‫موضوع را به خودتان یادآوری کنید‪.‬‬ ‫نظر خود را به آن‌ها تحمیل نکنید‬ ‫زمـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــی کـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نـ ـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ـ ــی‬ ‫از مصاحبه‌کننده‌ها می‌خواهید حرف خاصی را به‬ ‫زبان آورند متوجه این موضوع خواهند شد‪ .‬بنابراین‬ ‫در طول جلسه‌ مصاحبه خودتان باشید‪ .‬ویژگی‌ها و‬ ‫مهارت‌هایی که دارید باعث شده به این مصاحبه‬ ‫دعوت شوید پس نیازی به تحمیل کردن نظرتان به‬ ‫شخص مقابل نیست‪ .‬از آن‌ها نخواهید در مورد‬ ‫موضوعاتی که در ذهنتان است سؤال بپرسند این‬ ‫کار باعث ایجاد نوعی احساس بی‌عالقگی و عدم‬ ‫توجه می‌شود‪.‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک شرﻛت ﺩر زمینه مواﺩ غذاﻳی در راستای تکمیل‬ ‫کادر خود از واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫مدیر برنامه ریزی تولید و انبارها‬ ‫●حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫● حداقل مدرک لیسانس‬ ‫● مسلط به فرآیندهای برنامه ریزی انبارداری و کنترل موجودی‬ ‫● آشنایی کامل با نرم افزار راهکاران و اکسل‬ ‫داوطلبان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job95job@gmail.com‬‬ ‫آماده باشید‬ ‫ا گـ ــر بـ ــرای چ ـ ـنـ ــد مـ ــوقعیت شغلی درخواست‬ ‫داده‌اید و به چند مصاحبه دعوت شده‌اید‪ ،‬باید‬ ‫حواستان را جمع کنید‪ .‬در هیچ‌کدام از جلسات‬ ‫مصاحبه در مورد سایر شرکت‌ها صحبت نکنید‪.‬‬ ‫شاید این موضوع اهمیت زیادی نداشته باشد؛ اما‬ ‫نشان می‌دهد تمرکز کافی ندارید‪ .‬فراموش نکنید‬ ‫این فرصت هرگز تکرار نخواهد شد؛ پس نهایت‬ ‫استفاده را ببرید‪.‬‬ ‫حرفه‌ای صحبت کنید‬ ‫در یک جلسه‌ی مصاحبه همه چیز در سطح‬ ‫حرفه‌ای است‪ .‬رزومه‌ای که فرستاده بودید مطمئنا‬ ‫حرفه‌ای بوده است و اکنون نیز با ظاهری آراسته در‬ ‫جلسهحضورپیدا کرده‌اید‪.‬بنابراینطرزصحبت کردننیز‬ ‫باید حرفه‌ای و سطح باال باشد‪ .‬البته سطح راحتی‬ ‫در شرکت‌های مختلف متفاوت است که باید این‬ ‫موضوع را نیز در ذهنتان داشته باشید‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مثال نحوه‌ی صحبت برای کار در استارتاپ و یک‬ ‫شرکت بزرگ کاملا متفاوت است پس بهتر است‬ ‫قبل از حضور آمادگی کامل کسب کنید‪.‬‬ ‫به زبان بدن نیز اهمیت دهید‬ ‫زبان بدن‪ ،‬وضعیت مناسب و داشتن رابط ‌ه‬ ‫چشمی در ایجاد تأثیر مناسب ضروری است‪.‬‬ ‫شاید بهترین ایده در ذهنتان وجود داشته باشد‬ ‫اما اگر نتوانید آن را به بهترین حالت بیان کنید‬ ‫هیچ فایده‌ای نخواهد داشت‪ .‬زمانی که صحبت‬ ‫می‌کنید صاف بنشید و به چشم‌های طرف مقابل‬ ‫نگاه کنید‪ .‬دست به سینه ننشینید و با انگشت‌ها‬ ‫بازی نکنید‪ .‬فراموش نکنید وضعیت بدنی مناسب‬ ‫میزان اعتمادبه‌نفس را نیز افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫بنفشه نیک‌بخت‬ ‫تأثیر اولین هفته‌ کاری‬ ‫در حفظ کارمندان تازه استخدام‬ ‫ما در مایکروسافت‬ ‫ساالنه هزاران کارمند‬ ‫را استخدام می‌کردیم‬ ‫و بااین‌حال اطالعی از‬ ‫ضرورت تجربه آفرینی‬ ‫مـثبـت ب ـ ــرای نیروهای‬ ‫جدیـ ــد ن ـ ـ ــداشتیم‪ .‬ما‬ ‫فقط تالش می‌کردیم از‬ ‫آمار و ارقام فرساینده‪،‬‬ ‫نتیجه‌گیـ ــری م ـ ــقبولی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫سرانجام در ی ـ ــک‬ ‫دوره‌ی زمـ ـ ــانی‪ ،‬بـ ــرای‬ ‫درک بـ ــهتـ ــر پدیده‌ای‬ ‫ک ـ ـ ـ ــه آن را «دل ــزدگی‬ ‫زودهنگ ـ ــام کارمندان»‬ ‫می‌نامیــدی ـ ـ ــم‪ ،‬سـ ـ ـع ــی بسیاری از شرکت‌ها گالیه می‌کنند که نیروهای‬ ‫کـردی ـ ــم به فرصت‌هایی متخصص و مستعدی که تازه استخدام‬ ‫کـ ـ ــه هـمیـ ـ ـشـ ـ ـ ــه آن‌ه ــا کرده‌اند‪ ،‬خیلی زود عالقه‌ی خود را به کار از‬ ‫را نادیـ ـ ــده می‌گرفتیم‪ ،‬دست می‌دهند‪ .‬چگونه می‌توان از این مشکل‬ ‫نگاهـ ـ ــی دو بـ ــاره داشته پیشگیری کرد؟‬ ‫ب ــاشـی ــم‪ .‬خ ــیلی ساده‪ ،‬به گزارش پایگاه اینترنتی زومیت‪ ،‬اولین‬ ‫از کـ ـ ــارمندان پ ــرسیدیم احساسی که از حضور در یک محیط کار‬ ‫که از ح ــضر ــور در این خواهید داشت‪ ،‬تأثیر بسیار مهمی در ادامه‌ی‬ ‫شرکـ ــت چ ـ ــه احساسی همکاری شما با عوامل آن شرکت دارد‪ .‬این‬ ‫دارند‪ .‬به این منظور یک موضوع مختص به کارفرمایان نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫نظرسنجی برگزار کردیم کارمندان جدید نیز تحت تأثیر همین اتفاقات‬ ‫که احساس اولیه و مراحل اولیه‪ ،‬در مورد برنامه‌ی بلندمدت خود‬ ‫تجربه‌ی کارمندان تازه مبنی بر همکاری یا ترک شرکت‪ ،‬تصمیم‌گیری‬ ‫استخدام را یک هفته می‌کنند‪ .‬اگر شرکتی حتی به‌صورت غیرعمدی‪،‬‬ ‫پس از شروع به کار آن‌ها تجربه‌ی بدی برای کارمندان فراهم کند‪ ،‬باعث‬ ‫مورد سؤال قرار می‌داد‬ ‫و پس از ‪ ۹۰‬روز‪ ،‬دوباره‬ ‫نظرسنجی تکرار می‌شد‪.‬‬ ‫پس از بررسی نتایج این نظرسنجی‪ ،‬به نتایج جالبی رسیدیم‪ .‬برای نیروهای‬ ‫تازه استخدام‪ ،‬مسائل کوچک بیش ازآنچه ما فکر می‌کردیم اهمیت داشت‪.‬‬ ‫به‌عنوان‌مثال برای آن‌ها مهم بود که از اولین روز شروع به کار‪ ،‬یک کامپیوتر شخصی‬ ‫کاری در اختیار داشته باشند و بتوانند به ساختمان‌ها‪ ،‬ایمیل و اینترانت شرکت‬ ‫ً‬ ‫سریعا دسترسی پیدا کنند‪ .‬بر همین مبنا‪ ،‬ما تعدادی از کارشناسان را از تمامی‬ ‫دپارتمان‌ها نظیر منابع انسانی‪ ،IT ،‬حقوق مهاجرت‪ ،‬امنیت‪ ،‬آموزش‪ ،‬تدارکات‬ ‫و دیگر بخش‌ها‪ ،‬روی یک هدف متمرکز کردیم‪ :‬اطمینان حاصل کردن از اینکه‬ ‫کارمندان جدید از روز اول‪ ،‬بهره‌وری باالیی خواهند داشت‪ .‬هر یک از اعضای‬ ‫تیم برای دستیابی به این هدف تالش و مشارکت کردند و درنتیجه توانستیم‬ ‫موانع سازمانی این هدف را کنار بزنیم‪ .‬حاال ما پیشرفت ماهانه را بررسی می‌کنیم‬ ‫و بازخوردها‪ ،‬ایده‌ها و نکات جدیدی را که یاد می‌گیریم با یکدیگر به اشتراک‬ ‫می‌گذاریمتاموفقیت کارمندانجدیدراتضمین کنیم‪.‬‬ ‫در سطحیعمیق‌تر‪،‬مامی‌خواستیمبدانیم کهرفتارهایاولیه‌یدپارتمان‌های‬ ‫مختلف‪ ،‬چه تأثیری در جذب سه هزار نیروی جدید سازمان دارد‪ .‬با همکاری‬ ‫بخش تحلیل محیط کار مایکروسافت‪ ،‬متا داده‌های ایمیل‌های ناشناس‬ ‫همکاران را چک کردیم‪ .‬برخی از عباراتی را که به‌عنوان نشانه‌ای از تعامالت مثبت‬ ‫می‌دیدیم عبارت بودند از‪« :‬من افتخار می‌کنم که برای مایکروسافت کار می‌کنم‪».‬‬ ‫یا «انتظار دارم که ‪ n‬سال برای مایکروسافت کار کنم‪».‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫شرﻛت آتراﻛران اﻧرژی صاﺩرﻛننده مشﺘقات ﻧفﺘی‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیاز دارد (حداکثر ‪ 33‬سال)‬ ‫‪ -۴‬کارشناس گمرکی (ترخیص کاال)‬ ‫‪ -1‬کارشناس بازاریابی (خانم)‬ ‫ترجیحا با سابقه کاری و مدرک مرتبط‬ ‫مسلط به انگلیسی (مکالمه و مکاتبه ) و حداقل یکی از زبان های‬ ‫با ترخیص و امور گمرکی آماده برای ماموریت های برون شهری‪،‬‬ ‫هندی و یا چینی‬ ‫آشنا به زبان انگلیسی و ‪Office‬‬ ‫‪ -2‬کارشناس بازرگانی (خانم)‬ ‫‪ -5‬کارشناس حسابداری و فروش‬ ‫مسلط به انگلیسی (مکالمه و مکاتبه)‬ ‫مسلط به بازرگانی فروش با ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫آشنا به برنامه های ‪Office‬‬ ‫‪ -6‬کارشناس حسابداری با ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫‪ -3‬کارشناس تحقیق و توسعه (‪)R&D‬‬ ‫ذکر عنوان شغلی در ‪ subject‬الزامیست‬ ‫کارشناس یا کارشناسی ارشد شیمی‬ ‫‪GV.ACEOIL@gmail.com‬‬ ‫با سابقه کار آزمایشگاهی (ترجیحا با صنعت نفت)‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک شرﻛت تولیدی صنعﺘی‬ ‫ﻳک شرﻛت مهندسی‬ ‫مدیر صادرات (آقا)‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫واقع در شهرحک صنعتی ایوانکی‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید‬ ‫در زمینه صادرات‬ ‫ترجیحا لوازم خانگی آشپزخانه‬ ‫با حقوق و مزایای مکفی نیازمند است‬ ‫‪resume@dateesco.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک شرﻛت بازرﮔاﻧی‬ ‫جهت تکمیل کادر مالی خود حسابدار آشنا به امور حسابداری‬ ‫فروش‪ ،‬خزانه داری‪ ،‬حقوق و دستمزد با حداقل ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫نیازمند است‪ .‬ارسال رزومه از طریق ایمیل‪:‬‬ ‫‪hr.job1397@gmail.com‬‬ ‫مامتوجهشدیم که‬ ‫برای کارمندان جدید‪،‬‬ ‫بسیار مهم است که‬ ‫در نخستین هفته‌ی‬ ‫کـــــــــــــــاری‪ ،‬دیــــداری‬ ‫رودررو بــــــا مدیر خود‬ ‫داشته باشند‪ .‬درواقع‬ ‫مطالعـــات مــــــا نشان‬ ‫مــــــی‌داد کــــــارمندانی‬ ‫که چنیــــــن تجربه‌ای‬ ‫داشتند‪ ،‬در سه حوزه‬ ‫رشـــــــــد مشــــــخص و‬ ‫واضحیداشتند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬طی ‪ ۹۰‬روز‪،‬‬ ‫شبکه‌سازی داخلی‬ ‫آن‌ها ‪ ۱۲‬درصد بیشتر‪،‬‬ ‫می‌شود بهترین استعدادهای خود را از دست و شبکه‌سازی مرکزی‬ ‫بدهد‪ .‬واقعه‌ی ناگزیری که هزینه‌ی آن‪ ،‬ممکن آن‌ها دو برابر شده بود‪.‬‬ ‫است حتی دو برابر حقوق سالیانه‌ی کارمندان این امر ازآن‌جهت مهم‬ ‫است که کارمندانی که‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بااین‌حـال سـنجش موفقیـت تالش‌هـای شبکه‌ی داخلی خود‬ ‫شـما کار آسـانی نیسـت‪ .‬اخیـرا ً داون کلینگ را رشد می‌دهند‪ ،‬بیشتر‬ ‫هافـر‪ ،‬کاندیـس یانـگ و ژو لیـو‪ ،‬مدیـران احساس می‌کنند که‬ ‫عمومی منابع انسـانی شـرکت مایکروسافت‪ ،‬به گروه خود تعلق دارند‬ ‫در مقالـه‌ای تجربیـات خـود را در ایـن زمینـه و به‌احتمال بیشتری در‬ ‫به اشـتراک گذاشـته‌اند‪ .‬مـرور ایـن مقاله که شرکت باقی می‌مانند‪.‬‬ ‫درواقـع مثالی از دنیـای واقعی در یک سـطح طبق آمار‪ ،‬کارکنانی که‬ ‫ً‬ ‫کاملا حرفـه‌ای اسـت بـه مـا کمـک می‌کند تعامالت درون‌گروهی‬ ‫اهمیـت ایـن موضـوع را بهتـر درک کنیـم و بیــــــشــــتــــــری دارنــد‪،‬‬ ‫همچنیـن از راهکارهـای توصیه‌شـده‌ی ایـن هشـــت درصــــــد بیش‬ ‫متخصصـانبهـرهبگیریـم‪.‬آن‌هـامی‌نویسـند‪ :‬از سایریــــــن بــــــه حضور‬ ‫خود در سازمان متعهد‬ ‫ً‬ ‫می‌مانند‪.‬به‌عالوهآن‌هاواقعا‬ ‫احساسمی‌کنندهمبهتیمتعلقدارندو هماعتبار شخصیخودراحفظمی‌کنند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬آن‌ها جلسات با کیفیت بیشتری برگزار می‌کردند‪ .‬جلسات باکیفیت‬ ‫به تعداد رهبران و مدیران کمتری نیاز دارد و افرادی که در آن حضور دارند‬ ‫توجه بیشتری به دستور کار جلسه دارند و از فعالیت‌های جانبی پرهیز‬ ‫می‌کنند‪ .‬به‌عالوه طول مدت این جلسات کوتاه‌تر است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬آن‌ها سه برابر بیشتر از سایرین با تیم خود همکاری می‌کردند‪.‬‬ ‫همکاری تیمی اولیه‪ ،‬از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‪ :‬افرادی که وقت بیشتری‬ ‫را صرف همکاری مؤثر تیمی می‌کنند‪ ،‬عالقه‌ی بیشتری به وظایف خود و‬ ‫اهداف تیم دارند و گزارش‌های با کیفیت‌تری از کار خود ارائه می‌دهند‪.‬‬ ‫این ادراکات به ما کمک کرد بهبود تجربه‌ی اولیه‌ی کارمندان تازه‬ ‫استخدام را در اولویت قرار دهیم‪ .‬البته کار ما در مایکروسافت تازه آغازشده‬ ‫است‪ .‬حاال ما سعی می‌کنیم روش‌های دیگری نیز بیابیم که با تمرکز بر‬ ‫شبکه‌های کارکنان جدید‪ ،‬به‌ویژه زمانی که مدیر در مکان دیگری کار‬ ‫می‌کند‪ ،‬تجربه‌ی اولیه‌ی شرکت را بهبود دهیم‪.‬‬ ‫بااین‌حال توصیه می‌کنیم اهمیت مالقات‌های رودررو و شخصی هفت ‌ه اول‬ ‫را دست‌کم نگیرید‪ .‬شاید موضوعی کلیشه‌ای به نظر برسد‪ ،‬ولی احساسی که‬ ‫کارمندان در نخستین هفته‌ی حضور خود در محیط کار تجربه می‌کنند‪ ،‬نقشی‬ ‫حیاتی در عالقه و تعهد آن‌ها به باقی ماندن در شرکت شما دارد‪.‬‬ ‫پویش پورمحمد‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫شرﻛت پخش عقاب‬ ‫فروشنده محصوالت حلوای عقاب‪ ،‬روژین‪ ،‬دراژه و‬ ‫شوینده هنگل (پریل و پرسیل) و هنکل بیوتی‬ ‫‪Eyap Schwarzkopf Henkel Beauty‬‬ ‫از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪ - 11۴‬کارشناس تامین‬ ‫‪ -‬آقا‬ ‫ لیسانس ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬‫‪ -‬سن ‪23 - 33‬‬ ‫ توانایی در تسریع جریان کار بین واحدهای تامین و فروش‬‫‪ -‬مهارت در یافتن و مذاکره باتامین کنندگان‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس زیر‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫در زمینه ‪ ITS‬از یک مسئول دفتر مدیر عامل خانم‬ ‫(درج کد شغل در رزومه الزامی است)‬ ‫‪pakhshoghab.hr@gmail.com‬‬ ‫تسلط کامل به ‪ Office‬و امور اداری‬ ‫آشنا به زبان انگلیسی‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه مفید‬ ‫ترجیحا ساکن غرب تهران‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪job@payatadbir.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫اسﺘخداﻡ ﻛارشناس بازرﮔاﻧی خارجی (وارﺩات)‬ ‫شرکت بازرگانی صنایع غذایی (حوالی ونک)‬ ‫دارای مدرک لیسانس زبان یا مرتبط‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی و امور‬ ‫واردات و ثبت سفارش با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ارسال رزومه به ‪cvtehran2016@gmail.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫اسﺘخداﻡ حﺴابرس ﺩاخلی‬ ‫شرکت مهندسی مشاور جهت بررسی امور مالی خود به یک نفر حسابرس داخلی با تحصیالت لیسانس حسابداری با حسابرسی‬ ‫از دانشگاههای معتبر با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کارمفید و آگاهی کامل از حسابداری پیمانها‪ ،‬نوه محاسبات‬ ‫صورت وضعیتها و قوانین مالیاتی و بیمه ای قراردادها نیاز دارد‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به آدرس ایمیل‪:‬‬ ‫‪accmail24@yahoo.com‬‬
‫اجتماعی‬ ‫طرح کارورزی چیست؟‬ ‫طــرح کارانــه اشــتغال (کاج) بــه عنــوان یکــی از طرح‌هــای‬ ‫اشــتغال‌زایی دولــت ذیــل برنامــه اشــتغال فراگیــر اس ـ ــت کــه‬ ‫ســه طــرح «کارورزی و یــژه فارغ‌التحصیــالن دانشــگاهی بیــکار»‪،‬‬ ‫«مهارت‌آمــوزی در محیــط کار واقعــی» و «مشــوق بیم ـه‌ای‬ ‫کارفرمایــی» را شــامل می‌شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس طــرح کارورزی‪ ،‬افــراد فارغ‌التحصیــل دانشــگاهی‬ ‫پــس از ثبت‌نــام در ســامانه کارورزی و احــراز صالحیــت‪ ،‬از ســوی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــه واحدهــای تولیــدی و‬ ‫اقتصــادی بــرای طــی دوره کارورزی معرفــی می‌شـ ــوند تـ ــا در‬ ‫دوره ‪ 4‬تــا ‪ 6‬ماهــه بــا یک‌ســوم حداقــل دســتمزد در یــک بنــگاه‬ ‫اقتصــادی مشــغول بــه کار شــوند‪ .‬امــا دولــت بــرای ترغیــب‬ ‫کارفرمایــان بــه جــذب ایــن افــراد پــس از اتمــام دوره کارورزی‬ ‫مشــوق بیم ـه‌ای بــرای کارفرمایــان در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس وزارت کار در راســتای اجــرای مــاده ‪71‬‬ ‫قانــون برنامــه ششــم توســعه و بنــد ‪ 6‬جــدول تبصــره ‪ 14‬قانــون‬ ‫بودجــه ‪ 96‬کل کشــور معافـ ـ ـ ـ ــیت کارفـ ـ ـ ــرمایان از پـ ــرداخـ ـ ــت‬ ‫حــق بیمــه ســهم کارفرمــا در قبــال به‌کارگیــری نیــروی کار جدیــد از‬ ‫بیــن دانش‌آموختــگان دانشــگاهی جــوان را در دســتور کار قــرارداد‪.‬‬ ‫در اشــتغال فارغ‌التحصیــالن نیســت افــزود‪ :‬امــا مشــغول بــه کار‬ ‫شــدن ایــن کارورزان نشــان می‌دهــد کــه ا گــر بــه ایــن موضــوع توجــه‬ ‫کنیــم درســال آینــده ایــن تعــداد را می‌توانیــم بــه ‪ 60‬هــزار نفــر و‬ ‫باال تــر افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫در همیــن رابطــه عیســی منصــوری نیــز در حاشــیه ایــن مراســم‬ ‫بــه خبرنــگار بــازارکار گفــت‪ :‬درســال جــاری نیــز تاکنــون بالــغ بــر‬ ‫‪7‬‬ ‫شرایط کارگاه‌های مشمول و کارورزان‬ ‫از زمــان مطــرح شــدن طــرح کارورزی یکــی از ســؤاالت‬ ‫کارگاه‌هــای مشــمول و شــرایط کارورزان بــود کــه در دســتور اداری‬ ‫صادرشــده از ســوی دکتــر ســید تقــی نوربخــش کلیــه شــرایط‬ ‫ذکرشــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس دســتورالعمل فــوق کلیــه کارفرمایــان کارگاه‌هــای‬ ‫دانشــگاهی هســتند‪ .‬به‌عنوان‌مثــال کارگاهــی کــه دارای ‪٤‬نفــر‬ ‫بیمه‌شــده باشــد می‌توانــد ‪2‬نفــر نیــروی کار جدیــد بــر اســاس ایــن‬ ‫دســتورالعمل جــذب کنــد‪ .‬چنانچــه تمایــل بــه جــذب یــک نفــر‬ ‫نیــروی کار جدیــد دیگــر بــا اســتفاده از مزایــای مقــرر در ایــن دســتور‬ ‫اداری داشــته باشــد‪ ،‬الزم اســت کــه ابتــدا ‪2‬نفــر دیگــر بیمه‌شــده‬ ‫جــذب کــرده و پــس از ارســال لیســت و پرداخــت حــق بیمــه آنهــا‪،‬‬ ‫بررسی ابالغ دستور اداری به واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی‬ ‫نحوه استفاده کارفرمایان‬ ‫از معافیت حق بیمه جهت استخدام کارورزان‬ ‫مشــاوره‌ای سپری‌شــده اســت‪ ،‬انتخــاب شــوند‪.‬‬ ‫حداکثــر ســن بیمه‌شــده بــرای مقطــع کارشناســی (‪)2٥‬ســال‬ ‫تمــام‪ ،‬بــرای مقطــع کارشناســی ارشــد(‪ )28‬ســال و بــرای مقطــع‬ ‫دکتــرا(‪ )٣2‬ســال اســت‪ .‬بــه حداکثــر ســن دانش‌آموختــگان‬ ‫جویــای کار پســر کــه دوره خدمــت نظام‌وظیفــه را گذرانده‌انــد‪،‬‬ ‫دو ســال اضافــه می‌شــود‪.‬‬ ‫عــدم ســابقه بیمــه تأمیــن اجتماعــی طــی یــک ســال گذشــته‬ ‫و ثبت‌نــام در مراکــز کاریابــی خصوصــی دارای مجــوز و یــا ســامانه‬ ‫کارورزی از دیگــر شــرایط بیمه‌شــدگان مشــمول ایــن دســتور‬ ‫اداری اســت‪.‬‬ ‫کارگاه مشــمول ایــن دســتور اداری نیــز بایســتی دارای کــد‬ ‫بیمــه کارگاهــی باشــد و حداقــل ‪ 2‬نفــر بیمه‌شــده تحــت پوشــش‬ ‫تأمیــن اجتماعــی داشــته باشــد‪ .‬کارگاه‌هــای جدیدالتأســیس‬ ‫در زمــان اجــرای طــرح‪ ،‬از شــمول ایــن دســتور اداری مســتثنی‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫مراحل جذب نیروی کار و استفاده از مشوق‌های بیمه‌ای‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کارفرمایــان بــرای جــذب فارغ‌التحصیــالن‬ ‫دانشــگاهی بیــکار تحــت عنــوان کارورز و اســتفاده مزایــای طــرح‬ ‫ثبت نام در‬ ‫مراکز کاریابی‬ ‫از شرایط جذب‬ ‫کارورزان است‬ ‫پیش بینی شده‬ ‫در سال جاری ‪ 105‬هزارنفر‬ ‫در طرح کارورزی‬ ‫شرکت کنند‬ ‫چه تعداد کارورز جذب می‌شوند؟‬ ‫بــر اســاس جزئیــات طــرح کارانــه اشــتغال جوانــان کــه از‬ ‫ســوی معاونــت توســعه اشــتغال و کارآفرینــی وزارت کار تدو یــن‬ ‫و تهیه‌شــده اســت‪ ،‬مطابــق چارچوب‌هــای تعریف‌شــده بــرای‬ ‫اجــرای برنامــه معافیــت بیم ـه‌ای ســهم کارفرمــا مقررشــده تــا از‬ ‫طریــق برقــراری ایــن مشــوق‪ ،‬نســبت بــه ایجــاد اشتـ ـ ـ ــغال بـ ــرای‬ ‫‪ 400‬هــزار نفــر از دانش‌آموختــگان جــوان اقــدام شــود‪ ،‬امــا در عمــل‬ ‫بــه واســطه وجــود مشــکالتی چــون تأمیــن نشــده بودجــه الزم و‬ ‫فراهــم نشــدن ظرفیــت در بخش‌هــای پذیرنــده کارورز ایــن عــدد‬ ‫محقــق نشــد و حــال وز یــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی از مشــغول‬ ‫بــه کار شــدن ‪ 30‬هــزار کارورز درســال جــاری خبــر می‌دهــد‪.‬‬ ‫ربیعــی‪ ،‬در حاشــیه افتتاحیــه دوره آموزشــی بین‌المللــی‬ ‫آ کادمــی مشــاغل ســبز بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه طــرح‬ ‫کارورزی هــم جــواب داد و ‪ ۳۰‬هــزار نفــر از کارورزان ســال گذشــته‬ ‫مشــمول حمایت‌هــای بیمـه‌ای و مشــغول بــه کار شــده اندگفــت‪:‬‬ ‫امیدوار یــم در ســال‌های آینــده تعــداد آن‌هــا افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه هرچنــد تعــداد ‪ 30‬هــزار نفــر رقــم بزرگــی‬ ‫◄ مشـغول بـه کار شـدن ‪ 3۰‬هـزار کارورز درسـال جـاری‪ ،‬خبـری بـود که‬ ‫توسـط علـی ربیعـی در حاشـیه افتتاحیـه دوره آموزشـی بینالمللی آکادمی مشـاغل ‬ ‫سـبز اعلالم شـد‪ .‬پسازاین خبر وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی‪ ،‬از سـوی دکتر‬ ‫سـید تقـی نوربخـش نیـز دسـتور اداری نحـوه اسـتفاده از معافیت حق بیمه سـهم‬ ‫کارفرمایـی در قالـب طـرح مشـوقهای اشـتغال به واحدهـای اجرایی این سـازمان‬ ‫در سراسـر کشـور صادر شد‪.‬‬ ‫ایـن دسـتور اداری مدیرعامـل سـازمان تأمیـن اجتماعـی‪ ،‬بـا توجـه بـه مصوبه‬ ‫سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی و ابالغیه معـاون اول رئیسجمهـور در خصوص‬ ‫«بسـتههای رونـق تولیـد و اشـتغال» صادرشـده اسـت و دولـت انتظـار دارد از این‬ ‫هشــت هــزار و ‪ 700‬نفــر در طــرح کارورزی ثبت‌نــام کرده‌انــد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال خبرنــگار مــا کــه ســهمیه ســال جــاری‬ ‫طــرح کارورزی چقــدر اســت؟ گفــت‪ :‬پیش‌بینی‌شــده تــا ‪105‬‬ ‫هــزار نفــر در طــرح کارورزی شــرکت کننــد‪ ،‬امــا در عمــل بایــد‬ ‫ببینیــم چقــدر ظرفیــت وجــود دارد‪.‬‬ ‫طریـق گامـی هرچنـد کوچـک در جهـت اشـتغال فارغالتحصیالن بـردارد‪.‬‬ ‫آن گونـه کـه عیسـی منصـوری‪ ،‬معـاون توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزیـر‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی در گفتوگـو بـا خبرنـگار بـازارکار اعلالم کرده اسـت‬ ‫پیشبینیشـده تـا ‪ 1۰5‬هـزار نفر طی سـال جـاری در طرح کارورزی شـرکت کنند‪،‬‬ ‫امـا همـه چیز بـه این بسـتگی دارد کـه چقدر ظرفیـت در ایـن بخش ایجاد میشـود‪.‬‬ ‫طـرح کارورزی چیسـت ؟ مراحـل جـذب نیـروی کار و اسـتفاده از مشـوقهای‬ ‫بیمـهای چگونـه اسـت؟ بر اسـاس دسـتورالعمل مشـوقهای اشـتغال بـه واحدهای‬ ‫اجرایـی تأمیـن اجتماعـی چـه کسـانی میتواننـد از ایـن معافیتها اسـتفاده کنند؟‬ ‫سـؤاالتی کـه سـعی شـده اسـت در این گـزارش بـه آنها پاسـخ داده شـود‪.‬‬ ‫مشــمول ایــن دســتور اداری در صــورت به‌کارگیــری نیــروی کار‬ ‫جدیــد از مشــوق بیم ـه‌ای (معافیــت از پرداخــت ‪2٠‬درصــد‬ ‫حــق بیمــه ســهم کارفرمــا) حداکثــر تــا پایــان ســال ‪ ٩٧‬برخــوردار‬ ‫خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫کارگاه‌هــای مشــمول ایــن طــرح‪ ،‬بــه ازای هــر دو نفــر‬ ‫بیمه‌شــده‪ ،‬مجــاز بــه اســتخدام یــک نفــر نیــروی کار دارای مــدرک‬ ‫نفــر ســوم در مــاه آتــی خواهــد توانســت از مزایــای ایــن دســتورالعمل‬ ‫برخــوردار شــود‪.‬‬ ‫بیمه‌شــدگان جدیــدی کــه بــر اســاس ایــن قانــون در‬ ‫کارگاه‌هــای تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی جــذب‬ ‫می‌شــوند بایســتی از میــان بیــکاران دارای مــدرک کارشناســی و‬ ‫باال تــر کــه حداقــل ســه مــاه از ثبت‌نــام آنهــا در مرا کــز کاریابــی و‬ ‫مشــوق‌های بیمــه‌ای ســهم کارفرمــا مراحــل زیــر را بایــد انجــام‬ ‫دهنــد‪:‬‬ ‫◄ مراجعــه کارفرمــا به کاریابی دارای مجوز از وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی یــا اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی محــل‬ ‫و جــذب نیــروی کار جــوان دانش‌آموختــه دانشــگاهی‬ ‫◄ارساللیستبیمه کارگاهبهتأمیناجتماعیمحلفعالیت‬ ‫◄ صــدور تأییدیــه به‌کارگیــری دانش‌آموختــه دانشــگاهی‬ ‫توســط بنــگاه از ســوی اداره تعــاون‪ ،‬کـــــار و رفـــــاه اجـــتمـ ــاعی‬ ‫محــل فعالیــت بنــگاه‬ ‫◄ برقــراری معافیــت از پرداخــت حــق بیمــه تأمیــن‬ ‫اجتماعــی ســهم کارفرمــا توســط شــعبه تأمیــن اجتماعــی محــل‬ ‫فعا لیــت‬ ‫شــایان‌ذکر اســت کــه کارفرمایــان و کارجویــان می‌تواننــد جهت‬ ‫ثبت‌نــام و دریافــت اطالعــات تکمیلــی بــه ســامانه اینترنتــی‬ ‫‪ https://karvarzi.mcls.gov.ir‬مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫مرﻛز مشاوره شغلی و ﻛارﻳابی بازارﻛار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از کارجویان در شهر تهران ثبتنام میکند‪.‬‬ ‫فرصت های شغلی موجوﺩ ﺩرﻛارﻳابی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫ترجیحا کارشناسی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪14‬‬ ‫اپراتور خدمات پس از فروش پروژه‬ ‫ای‬ ‫کاردانی به باال‬ ‫شهید بهشتی‬ ‫خانم و آقا‬ ‫یک فرصت عالی برای دانشجویان‪ ،‬در فصل تابستان‪ -‬ترجیحا ‪6‬‬ ‫ماه تا یکسال سابقه کار‪-‬حقوق وزارت کار و بیمه برای سه ماه‪-‬‬ ‫ظاهر و بیان خوب‬ ‫کارمند اداری‬ ‫کاردانی به باال‬ ‫فاطمی‬ ‫خانم‬ ‫کارمند اداری خانم به صورت پروژه ‪ 6‬ماهه‪-‬‬ ‫تمام وقت و حضور در شرکت‪-‬مسلط به تایپ ‪ 10‬انگشتی‪-‬فن بیان‬ ‫قوی‪ -‬ساکن تهران‪-‬حقوق توافقی‬ ‫آقا و خانم‬ ‫باسابقه یا مبتدی‪-‬آموزش درحین کار دارند‪ .‬حقوق ‪ 50 :‬درصد‬ ‫پورسانت از فروش‪-‬بیمه بعد از سه ماه‪ -‬شرایط افراد‪ :‬طالب کار‬ ‫باشد‪/‬عشق به کار‪/‬معرفت به کار‪/‬رعایت اصول حرفه‌ای کار‪-‬‬ ‫ساعت کار‪ 9:‬الی ‪20‬‬ ‫مرزداران‬ ‫خانم‬ ‫مسلط به فتوشاپ و کامپیوتر‬ ‫‪2‬‬ ‫پژوهشگر در یک پژوهشگاه معتبر کارشناسی ارشد شیمی آلی‬ ‫تهران‬ ‫آقا و خانم‬ ‫آشنا به سنتز‪ -‬کار در پژوهشگاه معتبر‪ -‬فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاههای دولتی در الویت هستند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس شبکه در مرکزی وابسته‬ ‫به بانک‬ ‫کارشناس برق و کامپیوتر‬ ‫تهران‬ ‫آقا‬ ‫مسلط به تعمیر و نگهداری شبکه ‪ ،‬چاپگر و برد‪ -‬ساکن تهران‪-‬‬ ‫معدل حداقل ‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫حسابدار حرفه ای‬ ‫کارشناسی یا باالتر الزاما‬ ‫رشته حسابداری‬ ‫نارجستان‬ ‫پاسداران‬ ‫خانم و آقا‬ ‫‪ 7‬الی ‪ 8‬سال سابقه کاری حسابداری مفید در شرکت ها الزامی‬ ‫است‪ .‬تسلط کامل به امور اظهارنامه‪ ،‬گزارش ارزش افزوده‪ ،‬حقوق‬ ‫و دستمزد‪ ،‬بیمه‪،‬خرید فصلی‪ ،‬دفاتر قانونی‪ ،‬حسابداری فروش‬ ‫و کلیه امور حسابداری‪-‬حقوق‪ :‬حداقل ‪ 2900‬و بعد از مصاحبه و‬ ‫توافق قابل افزایش نیز هست‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کارمند روابط عمومی و تبلیغات خانم‬ ‫محجبه در یک موسسه فرهنگی و‬ ‫آموزشی‬ ‫ترجیحا رشته الهیات‬ ‫محدوده انقالب‬ ‫خانم‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال‪ -‬نشانی فرد در محدوده باشد‬ ‫چادر الزامی‪-‬امکان بیمه پس از تایید کار و دوره آموزشی‪ -‬حقوق‬ ‫وزارت کار‪ -‬روابط عمومی باال‬ ‫روحیه کار گروهی‪ -‬شنبه تا ‪5‬شنبه ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪- 17‬شرح‬ ‫کار‪ :‬پاسخ گویی تلفنی و حضوری‪ -‬بارگزاری محتوا و تبلیغات در‬ ‫سایت و شبکه‌های اجتماعی‪ -‬مسلط به ورد و اکسل و تایپ سریع‬ ‫‪6‬‬ ‫کارمند بازرگانی خارجی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫روبروی پارک‬ ‫ساعی‬ ‫مسلط و دارای سابقه در امور حمل و نقل و امور گمرکی‪،‬واردات‬ ‫خانم و آقا صادرات‪،‬ترخیص و ترانزیت‪ -‬مسلط به زبان انگلیسی‪ -‬بیمه از روز‬ ‫اول بعد از یک هفته آزمایشی‪ -‬حقوق توافقی‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس فروش تلفنی‬ ‫مرتبط‬ ‫دفتر مرکزی‬ ‫‪-‬شریعتی بهشتی‬ ‫خانم‬ ‫‪ 1‬سال سابقه کار‪-‬پیگیری فروش‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناس فروش آقا‬ ‫مرتبط‬ ‫دفتر مرکزی‬ ‫‪-‬شریعتی بهشتی‬ ‫آقا‬ ‫آشنایی کامل به مکانیک خودرو‪-‬ماموریت دارد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫حسابدار‬ ‫حسابداری‬ ‫دفتر مرکزی‬ ‫‪-‬شریعتی بهشتی‬ ‫ترجیحا خانم‬ ‫حقوق ‪ 1.5‬تا ‪ 2.5‬تومن‪ -‬و‪ 3‬سال سابقه در زمینه امور بیمه و‬ ‫مالیاتی‬ ‫‪10‬‬ ‫مدیر بازرگانی آقا‬ ‫مرتبط‬ ‫انبار شرکت در‬ ‫نصیرآباد‬ ‫آقا‬ ‫با حقوق ‪ 2‬تا ‪-2.5‬سه سال سابقه کار و توانایی مدیریت‬ ‫‪11‬‬ ‫حسابدار‬ ‫کارشناسی حسابداری‬ ‫صادقیه‬ ‫‪12‬‬ ‫سالن کار‬ ‫‪---‬‬ ‫اتوبان حقانی‬ ‫نزدیک مترو‬ ‫‪13‬‬ ‫آشپزخانهمشاغل‬ ‫متقاضیان‬ ‫کارگر‬ ‫مسلط به امور حسابداری – آشنا به سپیدار – سابقه کار حسابداری‬ ‫آقا و خانم‬ ‫الزامی است‪.‬حقوق‪ 1500:‬الی ‪ 2‬میلیون‬ ‫آقا‬ ‫در دوشیفت از ساعت ‪ 10:30‬الی ‪ -23:30‬حقوق‪ 1400 :‬برای‬ ‫شروع‪ -‬هر روز هفته روز کاری است و روز تعطیل بین روزهای شنبه‬ ‫تا چهارشنبه هست و ‪5‬شنبه و جمعه روز کاری است و تعطیل نمی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کارمند مشاور امالک در ستارخان‬ ‫‪---‬‬ ‫ستارخان‬ ‫‪17‬‬ ‫اپراتور پشتیبانی تلفنی‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫هفت تیر‬ ‫خانم‬ ‫آشنا به تایپ و کامپیوتر‪ -‬بیان خوب‪ -‬سن‪ :‬الزاما ‪ 20‬الی ‪ 30‬سال‪-‬‬ ‫ساعت کار ‪ 8‬الی ‪ 17‬یا ‪ 9‬الی ‪ 18‬که تصمیم با کارفرماست‪ .‬دو روز در‬ ‫هفته تعطیل که این دو روز چرخشی است‪ .‬بیمه از ماه دو‪ 2 -‬الی ‪3‬‬ ‫هفته اول آموزشی هست و بیمه و حقوق ندارد‪ .‬و با توجه به تالش‬ ‫و استعداد فرد میتونه کمتر از ‪ 2‬هفته هم باشد‪ .‬حقوق‪1200 :‬‬ ‫زمینه فعالیت شرکت ‪ :‬پشتیبان نرم افزار و ‪...‬‬ ‫‪18‬‬ ‫مسئول دفتری و ثبت نام در‬ ‫آموزشگاه معتبر‬ ‫کارشناسی یا باالتر‬ ‫نزدیک مترو قلهک‬ ‫خانم‬ ‫آشنایی کامل به آفیس‪ -‬با سابقه کار مسئول دفتری‪ -‬ظاهر و بیان‬ ‫مناسب‪ -‬تیپ رسمی‪ -‬ساعت کاری ‪ 10‬الی ‪5 -19‬شنبه تعطیل‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫برنامه نویس سایت در یک شرکت‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫‪20‬‬ ‫طراح و گرافیست سایت‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫کارشناس عملیات فروش‬ ‫کارمند دفتری در فروشگاه‬ ‫کریمخان زند‬ ‫آقا و خانم‬ ‫آشنایی کامل به ‪ -SQL‬داشتن سابقه کار و نمونه کار‪ -‬حقوق‪:‬‬ ‫توافقی‬ ‫کریمخان زند‬ ‫آقا و خانم‬ ‫آشنایی کامل به فتوشاپ‪ -‬داشتن نمونه کار الزامی است ‪.‬ترجیحا‬ ‫دارای سابقه طراحی سایت‬ ‫مهندسی صنایع‪ ،‬مدیریت‬ ‫صنعتی و بازرگانی و سهروردی شمالی‬ ‫رشته آمار‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫فردوسی‬ ‫آقا‬ ‫ حدکثر ‪ 35‬سال‪ -‬سابقه کار در زمینه فروش و پشتیبانی الزامی‬‫است‪ -‬آشنا به گزارش گیری در اکسل و کنترل پروژه‪ -‬اضافه کار و‬ ‫ماموریت دارد‪.‬‬ ‫خانم‬ ‫ساعت کاری ‪ 10‬الی ‪ 20‬از شنبه تا ‪5‬شنبه‪-‬حقوق‪ -1200:‬بیمه بعد از‬ ‫سه ماه‪ -‬آشنایی به کامپیوتر و امور دفتری‬ ‫در یکی از دو شیفت کاری صبح و عصر ‪ 9‬الی ‪ 17:00‬یا ‪17:00‬الی‬ ‫کارگر ساده با جای خواب‪-‬شروع کار ‪ 10:30‬الی ‪ 23:30‬حقوق برای‬ ‫‪ -23‬بیمه بعد از سه ماه‬ ‫روزهای‬ ‫آدرس‪:‬تعطیل بین‬ ‫کاری است و روز‬ ‫مدارکهفته روز‬ ‫شروع ‪ -1400‬هر روز‬ ‫نمایند‪.‬بین روزهای شنبه تا‬ ‫یک روز در هفته‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کاری‬ ‫روز‬ ‫هفته‬ ‫‪7‬روز‬ ‫خانم‬ ‫فردوسی‬ ‫باال‬ ‫به‬ ‫دیپلم‬ ‫کفش‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫خانم‬ ‫صندوقدار‬ ‫‪23‬‬ ‫تعطیلخیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پالک ‪ 26‬مراجعه‬ ‫تهران‪،‬‬ ‫ذیل به‬ ‫حقانی دستآقا داشتن‬ ‫در‬ ‫اتوبانبا‬ ‫جهت ثبت نام‬ ‫فوق ‪---‬‬ ‫نزدیک مترو‬ ‫شنبه تا چهارشنبه هست و ‪5‬شنبه و جمعه روز کاری است و‬ ‫چهارشنبه تعطیل است‪.‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - 1:‬اصل و کپی شناسنامه ‪،‬کارت نمی‬ ‫ملی و‬ ‫مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس‪ ،‬مدارک مهارتی وکارت پایان خدمت (برای آقایان) حقوق ‪ 900‬الی یک میلیون‬ ‫شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8:00‬الی ‪15:30‬‬ ‫ثبت‌ﻧاﻡ ﺩر مرﻛز مشاوره شغلی و ﻛارﻳابی بازارﻛار راهی مطمئن برای اسﺘخداﻡ‬ ‫ﺩر شرﻛت‌ها و ﺩسﺘگاه‌های معﺘبر‬ ‫تلفن‪66 747 747 :‬‬ ‫آخرین فرصت های شغلی بازارکار را از پیام رسان سروش و سایت بازارکار دنبال کنید‪:‬‬ ‫‪@bazarekar_karyabi‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تذکر‪ :‬برای عضو شدن الزم است نرم افزار تلگرام به روز رسانی شود‪.‬‬
‫اقتصادی‬ ‫‪8‬‬ ‫در گام نخســت اتصــال کســب و کارهــا بــه بــازار‪ ،‬قــراردادی بیــن روســتائیان و یک شــرکت‬ ‫زعفرانــی در اســتان خراســان جنوبــی منعقــد شــد تــا محصــوالت کشــاورزان‬ ‫توســط ایــن شــرکت خر یــداری شــود؛ از ایــن طریــق محصــول کشــاورزان بــه صــورت‬ ‫اســتاندارد و خــودکار بــه بــازار متصــل مــی شــود کــه ایــن روش بازارســازی بــرای ســایر‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــه و یــژه محصــوالت باغــی اجرایــی خواهــد شــد؛ ضمــن‬ ‫اینکــه در ایــن فراینــد تولیــد اســتاندارد مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن اقــدام در راســتای برنامــه مداخــالت توســعه ای اشــتغال روســتایی در دســتور‬ ‫قــرار گرفــت و بــر اســاس مطالعــه ای کــه توســط وزارت کار در ســطح ‪ ۴۴‬هــزار روســتا‬ ‫در کشــور انجــام شــده حــدود ‪ ۵۰۰۰‬روســتا بــه عنــوان روســتای کانونی شناســایی شــد‬ ‫تــا ایــن ‪ 5‬هــزار روســتا محــور مداخلــه بــرای توســعه اشــتغال روســتایی قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس قــرار اســت‪ ،‬در هــر روســتای کانونــی بــا انتخــاب و آمــوزش تســهیل‬ ‫گــران و بــا مشــارکت مــردم مداخلــه بــرای توســعه اشــتغال پیــاده ســازی شــود کــه ایــن‬ ‫مداخــالت توســعه ای در فــاز نخســت در ‪ ۱۰۰۰‬روســتای کانونــی آغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امــا بــر اســاس آنچــه کــه در «طــرح کشــت مبتنــی بــر قــرارداد» آمــده اســت‪ ،‬یکــی از‬ ‫محورهــای اصلــی مداخلــه در ایجــاد اشــتغال پایــدار روســتایی اتصــال کســب و کار هــا‬ ‫بــه بــازار اســت‪ .‬ســاختار عمــده کشــورهای در حــال توســعه در بخــش کشــاورزی‪،‬‬ ‫ســاختاری مملــو از «بنگاههــای کوچــک بــدون اتصــال پایــدار بــه زنجیــره هــای‬ ‫ارزش و تولیــد» اســت کــه ایــن موضــوع ســبب آســیب پذیــری بــاالی بنگاههــای‬ ‫خــرد کشــاورزی در کشــورهای مختلــف شــده اســت‪.‬‬ ‫وجــود واســطه هــای چنــد ســطحی ‪ ،‬ســود آوری و بهــره وری را در بخــش کشــاورزی‬ ‫بــا چالــش مواجــه کــرده اســت و اطمینانــی بــه تولیــد بهینــه و بــا اســتاندارد کمــی و‬ ‫کیفــی بــرای محصــوالت کشــاورزی و دامــی بوجــود نیامــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن شــرکتهای بــزرگ بــه دلیــل نبــود رو یــه هــای مطمئــن در بازارهــای داخلــی‬ ‫و خارجــی از ثبــات قیمــت و حجــم تولیــد بــرای عقــد قــرارداد برخــوردار نیســتند‪.‬‬ ‫عــدم اتصــال مناســب و یــا تولیــد تحــت ســفارش و قــرارداد بــه زنجیــره هــای تولیــد‬ ‫از یــک طــرف‪ ،‬درآمــد مناســب مالــی را بــرای کشــاورز بوجــود نم ـی‌آورد و از طــرف‬ ‫دیگــر‪ ،‬اطمینــان و تــداوم ســفارش از ســوی خر یــداران و کاهــش کمیــت و کیفیــت را‬ ‫در بنگاههــای بــزرگ بوجــود آورده اســت‪.‬‬ ‫عــدم اطمینــان بــه خر یــد و تامیــن مناســب و بــه موقــع و بــا کیفیــت مطلــوب همــواره‬ ‫یکــی از مشــکالت اصلــی بنگاه‌هــای بــزرگ و صادراتــی بــوده اســت‪ .‬ایــن عــدم‬ ‫اطمینــان فشــارهای مختلفــی را از ســوی خر یــداران محصــوالت ایــن شــرکتها ‪ ،‬از‬ ‫وزیرتع ــاون ‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اع ــالم ک ــرد ‪ ۶ :‬ه ــزار میلی ــارد‬ ‫تومــان از تســهیالت اشــتغال روســتایی تــا پایــان شــهریور پرداخــت‬ ‫م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش وزارت تع ــاون ‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‪ ،‬عل ــی ربیع ــی‬ ‫درب ــاره نشس ــت کمیس ــیون تخصص ــی اش ــتغال روس ــتایی ک ــه‬ ‫ده ــم تی ــر ‪ ،‬ب ــا محور ی ــت بررس ــی عملک ــرد دس ــتگاه ه ــای مرتب ــط و‬ ‫بان ــک ه ــای مش ــارکت کنن ــده در ح ــوزه اش ــتغال روس ــتایی گف ــت‪:‬‬ ‫در ای ــن جلس ــه ب ــر زنجی ــره‌ای ش ــدن کس ــب و کاره ــای روس ــتایی و‬ ‫انتخ ــاب ش ــرکت ه ــای پیش ــران و دان ــش بنی ــان ب ــا اولو ی ــت ف ــروش‬ ‫محص ــوالت روس ــتایی و توس ــعه کس ــب و کاره ــای روس ــتایی‬ ‫درط ــرح اش ــتغال روس ــتایی تاکی ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه ‪ ۶‬ه ــزار میلی ــارد توم ــان از تس ــهیالت اش ــتغال‬ ‫روس ــتایی ت ــا پای ــان ش ــهریور پرداخ ــت م ــی ش ــود‪ ،‬اف ــزود‪ :‬براس ــاس‬ ‫تصمیم ــات ای ــن نشس ــت تخصص ــی ق ــرار ب ــر ای ــن ش ــد ب ــرای‬ ‫اس ــتان‌هایی ک ــه عملک ــرد مناس ــبی در دریاف ــت ط ــرح ه ــا و ای ــده‬ ‫ه ــای اش ــتغال روس ــتایی نداش ــتند کارگرو ‌هه ــای تخصص ــی‬ ‫اش ــتغال تش ــکیل ش ــود ت ــا ای ــن اس ــتان‌ها بتوانن ــد از تس ــهیالت و‬ ‫اعتب ــارات برنام ــه اش ــتغال روس ــتایی اس ــتفاده بیش ــتری کنن ــد‪.‬‬ ‫جزئیات طرح جدید اشتغال روستایی‬ ‫بازارسازی محصوالت کشاورزی ودامی‬ ‫طرح کشت مبتنی بر سفارش با هدف اتصال بنگاههای خرد و کوچک محلی‬ ‫به بنگاههای بزرگ صادراتی کلید خورد؛ با این طرح کشاورزان و دامداران برای‬ ‫صادرات محصول‪،‬به شرکتهای صاحب نام صادرکننده متصل می‌شوند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬برنامه توسعه اشتغال روستایی و عشایری از سال گذشته با‬ ‫هدف هدایت تسهیالت به طر ح‌های دارای مزیت اشتغال کلید خورد تا بر اساس‬ ‫این طرح معادل ریالی ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه از طریق چهار‬ ‫بانک و موسسه عامل در اختیار طرح های اشتغالزا و مورد تایید قرار گیرد‪.‬‬ ‫اما با توجه به اینکه یکی از مشکالت بنگاه های تولیدی به ویژه در بخش کشاورزی‪،‬‬ ‫عدمبرقراریارتباطواتصالپایداربینبنگاههایخردو کوچکمحلیوبنگاههایبزرگ‬ ‫صادراتیاست‪،‬طرحجدید«کشتمبتنـ ـ ــیبرقـ ـ ــرارداد»یـ ــا«کشتمبتنیبرسفارش»‬ ‫به منظور برقراری این ارتباط‪ ،‬تحت قرارداد و انتقال دانش فنی و استانداردها در‬ ‫قالب برنامه اشتغال روستایی در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫بیشترین علت بروز مشکل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی و کشاورزی عدم اتصال‬ ‫به بازار اسـت و در حال حاضر بسـیاری از کارخانجات به رغم داشـتن تکنولوژی به روز‬ ‫امـا توانایـی اتصـال بـه بـازار و فـروش محصـول خـود را ندارنـد‪ .‬بنابرایـن تقویـت بـازار‬ ‫مصرف کننده داخلی یکی از اهداف توسـعه کسـب و کارها اسـت‪.‬‬ ‫در همی ــن راس ــتا «ط ــرح کش ــت مبتن ــی ب ــر س ــفارش» در قال ــب ط ــرح اش ــتغال‬ ‫روس ــتایی رونمای ــی ش ــد ک ــه در گام اول ای ــن ط ــرح ب ــرای محص ــوالت گیاه ــان‬ ‫داروی ــی و زعف ــران در اس ــتان ه ــای خراس ــان رض ــوی‪ ،‬خراس ــان جنوب ــی و کرم ــان‬ ‫اج ــرا ش ــد‪.‬‬ ‫نظــر قیمــت‪ ،‬زمــان دسترســی‪ ،‬میــزان ســفارش و تثبیــت قیمــت ایجــاد مــی کنــد کــه‬ ‫در نهایــت باعــث کاهــش ســطح ســود آوری‪ ،‬کاهــش تــوان رقابــت پذیــری و عــدم‬ ‫توســعه مطلــوب ایــن بنگاههــا مــی شــود‪.‬‬ ‫ارتباط صادرکنندگان با کشاورزان‬ ‫طــرح کشــت مبتنــی بــر قــرارداد دو هــدف کلــی را دنبــال مــی کنــد؛ نخســت‬ ‫اینکــه‪ ،‬برقــراری ارتبــاط و اتصــال پایــدار بیــن بنگاههــای خــرد و کوچــک محلــی‬ ‫و بنگاههــای بــزرگ صادراتــی‪ ،‬تحــت قــرارداد و همچنیــن انتقــال دانــش فنــی و‬ ‫اســتانداردها اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬اصــالح ســاختار تامیــن مالــی توســط سیســتم بانکــی بــرای تامیــن بــه‬ ‫موقــع در فصــل برداشــت و در محــل خــاص (پرداخــت مســتقیم بــه کشــاورز بــه‬ ‫جــای پرداخــت بــه شــرکتها و یــا واســطه هــا ) بــا نــرخ ارزان قیمــت و پرداخــت نقــدی‬ ‫بــه کشــاورزان بــرای جلوگیــری از انحــراف منابــع بانکــی تحــت نظــارت یــک سیســتم‬ ‫نظارتــی از دیگــر اهــداف اجــرای ایــن طــرح در کشــور اســت‪.‬‬ ‫طبــق طــرح مبتنــی بــر قــرارداد‪ ،‬توســعه ایــن نــوع ارتباطــات قــراردادی عــالوه بــر‬ ‫ایجــاد شــغل و امنیــت شــغلی بــرای بهــره بــرداران خــرد بخــش کشــاورزی‪ ،‬امنیــت و‬ ‫اطمینــان کاری مناســبی را بــرای بنگاههــای فعــال در ایــن زنجیــره بوجــود خواهــد‬ ‫آورد و همزمــان موجــب توســعه کل زنجیــره ارزش مــی شــود‪.‬‬ ‫ایجــاد یــک سیســتم فراگیــر در کل زنجیــره ارزش و ایجــاد نهادهــای واســط تخصصــی‬ ‫بــرای انتقــال دانــش فنــی و اســتانداردها و افزایــش تولیــد کمــی و کیفــی از دیگــر‬ ‫اهــداف ایــن طــرح هســتند‪.‬‬ ‫توســعه ایــن روش و سیســتم هایــی کــه بتوانــد ارتبــاط پایــدار بیــن شــرکتهای بــزرگ‬ ‫تولیــدی و صادراتــی و کشــاورزان و شــبکه هــای خــرد روســتایی را ایجــاد کنــد‪،‬‬ ‫باعــث توســعه بخــش کشــاورزی‪ ،‬رشــد و بهــره وری کمــی و کیفــی محصــوالت و‬ ‫افزایــش اســتانداردهای تولیــدی و همچنیــن توســعه بــازار محصــوالت و رقابــت‬ ‫پذیــری و توســعه محصــوالت جدیــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن طــرح‪ ،‬بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار کشــاورز و بهــره بــردار بخــش دام و کشــاورزی‬ ‫تحــت پوشــش و قــرارداد بــا شــرکتهای صاحــب نــام و صادرکننــده قــرار گرفتــه‬ ‫و بیــش از ‪ ۶۰۰۰‬فرصــت شــغلی جدیــد و ‪ ۳۰‬هــزار اشــتغال ناشــی از رفــع اشــتغال‬ ‫ناقــص روســتایی و افزایــش چشــمگیر درآمــد در ایــن بخــش بوجــود می‌آیــد‪.‬‬ ‫ربیعی در کمیسیون تخصصی اشتغال اعالم کرد؛‬ ‫پرداخت ‪ ۶‬هزار میلیارد تسهیالت اشتغال روستایـی تا پایان شهریور‬ ‫وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اضاف ــه ک ــرد‪:‬‬ ‫شناســایی کارآفرینــان کارآزمــوده در تخصیــص وام هــای‬ ‫اشتغال روستایـ ـ ـ ـ ــی بسیـ ـ ـ ــار ضـ ــروری و مــهم به شمار‬ ‫م ــی رود‪.‬‬ ‫ربیع ــی در ای ــن نشس ــت دس ــتورداد ک ــه ی ــک تی ــم‬ ‫متشــکل از نماینــدگان کمیســیون تخصصــی اشــتغال‬ ‫روس ــتایی (وزرات صنع ــت ‪ -‬مع ــدن ‪ -‬تج ــارت و‬ ‫وزارت ارتباط ــات و ف ــن آوری اطالع ــات )‪ ،‬س ــازمان‬ ‫می ــراث فرهنگ ــی ‪ -‬صنای ــع دس ــتی و گردش ــگری‪،‬‬ ‫وزارت جه ــاد کش ــاورزی و وزارت تع ــاون ‪‌-‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماع ــی ب ــه اس ــتان‌ها اع ــزام ش ــوند و ب ــا تعام ــل‬ ‫ب ــا اس ــتانداران‪ ،‬بخش ــداران‪ ،‬فرمانـــداران و‬ ‫که ــای اس ــتان نس ــبت ب ــه ح ــل مس ــائل در‬ ‫بان ‌‬ ‫اس ــتان‌هایی ک ــه در زمین ــه اش ــتغال روس ــتایی‬ ‫عملکــرد پاییــن تــری داشــته انــد‪ ،‬اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی بــر انتشــار فراخــوان عمومــی بــرای شــرکت‌ها‬ ‫‪ ،‬بنگا ‌هه ــا و اف ــرادی ک ــه اید ‌هه ــا و طرح‌هـــای‬ ‫نــو در زمینههــای تکمیــل کننــده زنجیــره ارزش‬ ‫کس ــب و کار روس ــتایی ش ــامل کاال و خدم ــات‬ ‫درح ــوزه ف ــروش ‪،‬آی ت ــی و غی ــره دارن ــد‪ ،‬تاکی ــد‬ ‫ک ــرد و اف ــزود‪ :‬براس ــاس تصمیم ــات کمیس ــیون‬ ‫تخصصــی اشــتغال روســتایی قــرار شــد افــرادی‬ ‫ک ــه مای ــل هس ــتند ب ــرای اش ــتغال روس ــتایی ط ــرح و ای ــده ای ارائ ــه‬ ‫دهنــد ازطریــق فراخــوان عمومــی طــرح هــای خــود را مطــرح کننــد‪.‬‬ ‫ای ــن اف ــراد حتم ــا نبای ــد در روس ــتاها باش ــند بلک ــه ب ــه عن ــوان مث ــال‬ ‫ا گ ــر ف ــردی در ته ــران نی ــز ای ــده ای دارد م ــی توان ــد از طری ــق ای ــن‬ ‫فراخــوان کــه بــه زودی منتشــر مــی شــود ایــده خــود را مطــرح ســازد‪.‬‬ ‫ایـــن عضـــو کابینـــه دولـــت دوازدهـــم تاکیـــد کـــرد‪ :‬وام هـــا بای ــد‬ ‫متناســـب بـــا تجـــارب و دانـــش تخصصـــی بانـــک هـــا اعط ــاء‬ ‫شـــود یعنـــی بـــه عنـــوان مثـــال اولویـــت تخصیـــص وام بـــه ط ــرح‬ ‫ه ــای کش ــاورزی روس ــتایی ب ــا بان ــک کش ــاورزی‪ ،‬درح ــوزه آی ت ــی و‬ ‫گردشــگری بــا پســت بانــک و صنــدوق کارآفرینــی امیــد باشــد و در‬ ‫ح ــوزه ه ــای صنعت ــی ب ــا بان ــک توس ــعه تع ــاون اس ــت‪.‬‬ ‫گفتنـــی اســـت در ایـــن نشســـت روســـای بانـــک هـــای عام ــل‬ ‫پرداخــت تســهیالت اشــتغال روســتایی گزارشــی از اقدامــات خــود‬ ‫را تاکن ــون ارائ ــه دادن ــد‪.‬‬ ‫ای ــن نشس ــت ب ــا حض ــور حض ــور عیس ــی منص ــوری مع ــاون توس ــعه‬ ‫کارآفرینــی و اشــتغال وزیــر کار‪ ،‬حمیــد کالنتــری معــاون امــور تعــاون‬ ‫وز ی ــر کار و نماین ــدگان دس ــتگاه‌های اجرای ــی مش ــارکت کنن ــده در‬ ‫اجــرای برنامــه ملــی اشــتغال روســتایی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫متقاضيان می‌توانند برای خرید کتاب‌های مورد نياز خود از طریق سایت ‪shop.bazarekar.ir‬‬ ‫و یا در تهران به آدرس نشریه مراجعه و یا از طریق تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬
‫کارآفرینی‬ ‫از سال ‪ 67‬مشغول کار با سنگ هستم‬ ‫مهـــری یکـــی از بانـــوان شـــاغل و فعـــال در عرصـــه‬ ‫ســـنگ و قلم‌زنـــی بـــر روی آن بـــه خبرنـــگار مـــا گفـــت‪:‬‬ ‫م ــن از س ــال ‪67‬ش ــروع ب ــه ای ــن کارکردم‪.‬پی ــش از ش ــروع‬ ‫ایـــن کار‪ ،‬خانـــه‌دار بـــودم و از ایـــن زمـــان تصمیـــم بـــه‬ ‫انجـــام ایـــن کار گرفتـــم‪.‬‬ ‫وی در ادامـــه گفـــت ‪:‬معـــدن ســـنگ‌هایی کـــه مـــا روی‬ ‫آن‌ه ــا کار می‌کنی ــم در اس ــتان خراس ــان اس ــت ک ــه در ن ــوع‬ ‫خـــود منحصربه‌فـــرد اســـت و در هیـــچ جـــای دنیـــا یافـــت‬ ‫نمی‌شـــود‪.‬این ســـنگ‌ها ابتـــدا از ایـــن اســـتان بـــه محـــل‬ ‫کارگاه مـــا در کـــرج بـــه صـــورت قلوه‌ســـنگ منتقـــل‬ ‫کمیته امداد مرکز‬ ‫دائمی فروش‬ ‫در اختیار ما‬ ‫قرار داده است‬ ‫می‌شـــود و کار تراشـــکاری بـــه روی آن‌هـــا صـــورت‬ ‫می‌گیـــرد‪.‬‬ ‫ای ــن کارآفری ــن در ادام ــه ب ــه مراح ــل قلم‌زن ــی س ــنگ‬ ‫اش ــاره ک ــرد وگف ــت‪ :‬در ابت ــدا ای ــن س ــنگ‌ها را س ــمباده‬ ‫می‌زننـــد و ســـپس بـــا قلم‌مـــو رنـــگ می‌کننـــد‪ .‬مرحلـــه‬ ‫بعـــدی کار در ســـه بخـــش انجـــام می‌شـــود کـــه شـــامل‬ ‫نقاشـــی ‪،‬کنـــده‌کاری و ســـایه زنـــی اســـت‪ .‬پـــس از اتمـــام‬ ‫ایـــن فراینـــد‪ ،‬قلم‌زنـــی روی ایـــن ســـنگ‌ها توســـط‬ ‫شـــخص بنـــده انجـــام می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی درپاســـخ بـــه خبرنـــگار مـــا درمـــورد اینکـــه آیـــا‬ ‫ب ــرای نقاش ــی ب ــر روی ای ــن س ــنگ ه ــا نی ــاز ب ــه آموزش ــی‬ ‫خاص ــی اس ــت ؟گف ــت ‪ :‬نقاش ــی ب ــه روی س ــنگ نی ــاز ب ــه‬ ‫هیـــج آمـــوزش خاصـــی نـــدارد و هنرجویـــان بـــه راحتـــی‬ ‫مـــی تواننـــد بـــا کپـــی بـــرداری از طـــرح مـــورد نظـــر ‪،‬‬ ‫نق ــش را ب ــرروی س ــنگ انداخت ــه وس ــپس مراح ــل بع ــدی‬ ‫رابـــه انجـــام برســـانند‪.‬‬ ‫انواع ظروف سنگی‬ ‫را تولید می کنیم‬ ‫ایـــن بانـــوی کارآفریـــن دربـــاره تولیـــدات خـــود و‬ ‫مزایـــای ظـــروف ســـنگی خاطرنشـــان کرد‪:‬انـــواع ظـــروف‬ ‫ش ــکالت خوری‪،‬قندان‪،‬تن ــگ‪ ،‬س ــماور‪ ،‬ق ــوری‪ ،‬فنج ــان و‪...‬‬ ‫محصوالت ــی اس ــت ک ــه تولی ــد م ــی کنی ــم و ب ــا اس ــتفاده از‬ ‫داستان سی سال کسب روزی از دل سنگ‬ ‫زهـــرا مهـــری یکـــی از بانـــوان شـــاغل و فعـــال در عرصـــه قلم‌زنـــی بـــر روی‬ ‫انـــواع ســـنگ اســـت کـــه ایـــن روزهـــا طرفـــداران بســـیاری پیداکـــرده اســـت‪.‬‬ ‫ایـــن بانـــوی کارآفریـــن کـــه همســـر خـــود را در ســـال‌ها اخیـــر از دســـت داده‬ ‫توانســـته از ایـــن طریـــق بـــرای خـــود و تعـــدادی دیگـــر اشـــتغال ایجـــاد کنـــد‬ ‫و نقـــش مؤثـــری بـــرای درآمدزایـــی و توســـعه زندگـــی شـــرافتمندانه داشـــته‬ ‫باشـــد‪.‬‬ ‫کشـــورمان ایـــران معـــدن ســـنگ‌های قیمتـــی و نیمـــه قیمتـــی فراوانـــی‬ ‫اســـت و او بـــا آگاهـــی از ایـــن موضـــوع و کســـب هنـــر قلم‌زنـــی بـــر روی‬ ‫ســـنگ از طریـــق همســـر مرحومـــش توانســـته بـــه موفقیـــت برســـد و بـــه‬ ‫جایـــگاه خـــود بـــه عنـــوان کارآفریـــن دســـت‌یابد‪.‬‬ ‫او در گفت‌وگــو بــا خبرنــگار بــازارکار از کمیتــه امــداد امــام خمینــی تشــکر‬ ‫می‌کنــد کــه بــا ارائــه تســهیالت اشــتغال‌زایی و خوداتکایــی بــرای کســب‌وکار‬ ‫آن‌هــا رونــق هنــر ســنگ تراشــی تالش‌هــای زیــادی کرده‌انــد ‪ .‬بــا ایــن هنرمنــد‬ ‫گفت‌وگویــی ترتیــب دادیــم کــه ماحصــل آن درذیــل می‌آیــد ‪:‬‬ ‫ســـنگ در کارگاه مـــا ســـاخته می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی در ادامـــه گفـــت ‪ :‬ایـــن میـــزان کیفیـــت ســـنگ‌های‬ ‫مـــا قـــرار داده اســـت کـــه می‌توانیـــم محصـــوالت خـــود را‬ ‫ب ــه ص ــورت دائم ــی در آنج ــا ب ــه ف ــروش برس ــانیم‪.‬‬ ‫ایـــن هنرمنـــد در ادامـــه گفـــت ‪ :‬همچنیـــن از ادارات‬ ‫و حتــــــی اســـتان‌های دیگـــر نیـــز‬ ‫ســـفارش‌هایی دریافـــــــــت‬ ‫مـــی کنیـــم و تولیـــدات و‬ ‫محصـــوالت خـــود را‬ ‫بـــه اســــــتان‌های‬ ‫دیگــر نیــز ارســـال‬ ‫می‌کنیـــم ‪.‬‬ ‫مـــــهری‬ ‫با بیــــــا ن‬ ‫اینــــــــکه‬ ‫قلم‌ز نـــی‬ ‫سنــــــگ‬ ‫تنهــــــــا‬ ‫راه امـــرار‬ ‫معـــا ش‬ ‫مـــا اســـت‬ ‫افـــزود‪ :‬ایـــن‬ ‫کــــار تنهـــا راه‬ ‫امـــرار و معـــاش‬ ‫مــــــن و فرزندانـــم‬ ‫اســـ ــت‪ .‬ای ــن کـــ ــار ب ــه‬ ‫ص ــورت خانوادگ ــی کار م ــی کنی ــم‬ ‫و امـــورات زندگـــی خـــود و فرزندانـــم بـــا‬ ‫هنـــر قلم‌زنـــی بـــروری ســـنگ مـــی چرخـــد‪.‬‬ ‫نـــاب از ضخامـــت و تراکـــم‪ ،‬اجـــازه می‌دهـــد کـــه بـــه‬ ‫حف ــظ گرم ــا ت ــا دو براب ــر زمان ــی نس ــبت‬ ‫بـــه ســـایر وســـایل آشـــپزی‬ ‫فلـــزی معمولـــی عمـــل‬ ‫کننـــد‪ .‬و بـــه آشـــپز‬ ‫اجـــازه می‌دهـــد‬ ‫ت ــا ب ــه کاره ــای‬ ‫دیگـــر خـــود‬ ‫برســـد‪ .‬در‬ ‫حا لی‌کـــه‬ ‫ایـــن یـــک‬ ‫مز یـــت‬ ‫عمـــد ه‬ ‫برای آش ــپز‬ ‫ا ســـت ‪،‬‬ ‫همچنیـــن‬ ‫برای محیـ ــط‬ ‫‌زیســـت‪ ،‬بـــه‬ ‫عنـــوان حفـــظ‬ ‫انـــرژی و همچنیـــن‬ ‫ذخیـــره زمـــان عمـــل‬ ‫می ‌کنـــد ‪.‬‬ ‫ظروف سنگی خواص‬ ‫زیست‌محیطی دارد‬ ‫مهـــری خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬دوســـت داریـــم کـــه پیـــروز‬ ‫خـــط تولیـــد و اســـتفاده از ظـــروف ســـنگی و آشـــپزی‬ ‫ســـنگی در آشـــپزخانه‌های خودمـــان باشـــیم هرچنـــد‬ ‫نســـبت بـــه ظـــروف مســـی ســـنگین‌تر هســـتند‪ ،‬ولـــی در‬ ‫عـــوض زیباتـــر و مقاوم‌تـــر هســـتند ‪ ،‬و پخت‌وپـــز بـــا‬ ‫ظـــروف ســـنگی راحتـــی و خـــواص زیســـت‌محیطی خـــود‬ ‫را دارد و مـــا فکـــر مـــی کنیـــم شـــما آن را هماننـــد مـــا‬ ‫دوســـت داریـــد‪.‬‬ ‫ﻳک شرﻛت پیماﻧکاری فعال‬ ‫ﺩر زمینه اجرای پروژه های آب‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی از متقاضیان با سابقه مرتبط‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬مهندس عمران با سابقه اجرای تصفیه خانه‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال سابقه جهت سرپرست کارگاه‬ ‫‪ -2‬مهندس عمران یا مکانیک با سابقه اجرای تصفیه خانه‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه جهت دفتر فنی‬ ‫‪ -3‬اپراتور پمپ بتن زمینی جهت کار در گیالن‬ ‫ایمیل‪:‬‬ ‫‪job@comar-co.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫مهندس مکاﻧیک‬ ‫یک شرکت در زمینه ماشین سازی‪ ،‬تزریق پالستیک‪ ،‬بسته‬ ‫بندی و تولید اسباب بازی‪ ،‬هت تکمیل کادر فنی‪ ،‬مهندسی و‬ ‫مدیریتی خود از واجدین شرایط ذیل با حقوق و مزایای عالی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر (کلیه گرایش ها)‬ ‫‪ -2‬فارغ التحصیالن دانشکده فنی و حرفه ای انقالب اسالمی‬ ‫‪ -3‬تسلط کامل بر یکی از نرم افزارهای مدلسازی سه بعدی‬ ‫‪catla,solidworks‬‬ ‫‪ -4‬آشنایی مقدماتی یا پیشرفته با قالبسازی و ماشین سازی‬ ‫‪ -5‬ترجیحا ساکن شرق یا مرکز تهران‬ ‫‪qp2018recruitment@gmail.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ساماﻧه مدﻳرﻳت اﻳنﺘرﻧﺘی مجﺘمع های‬ ‫مﺴکوﻧی ‪ ،‬تجاری و اﺩاری پالک ‪21‬‬ ‫استخدام می کند‪:‬‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫لیسانس کامپیوتر یا فن آوری اطالعات‪ ،‬تسلط‬ ‫و نرم افزارهای آفیس‬ ‫متقاضیان محترم می توانند در صورت تمایل رزومه خود را به‬ ‫آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪vacancy@remisco.com‬‬ ‫بـــه فعالیـــت بودیـــم خاطرنشـــان کـــرد ‪:‬مـــن و همســـرم در‬ ‫منـــزل شـــخصی خـــودکار قلم‌زنـــی را انجـــام می‌دادیـــم و‬ ‫در دو نوبـــت بـــه افـــراد عالقه‌منـــد آمـــوزش می‌دادیـــم‬ ‫و در قبـــال آن هیچ‌گونـــه شـــهریه‌ای از ایـــن کارآموزهـــا‬ ‫دریاف ــت نمی‌کردی ــم ب ــه ش ــرطی ک ــه پ ــس از اتم ــام دوره‬ ‫آمـــوزش بـــرای خـــود مـــا کار کننـــد‪.‬‬ ‫ایـــن افـــراد بـــه گروه‌هایـــی تقســـیم می‌شـــدند کـــه‬ ‫هـــر یـــک یکـــی از مراحـــل کار را بـــه انجـــام می‌رســـاندند‬ ‫و محصـــول را بـــه گـــروه بعـــدی تحویـــل می‌دادنـــد‪.‬‬ ‫ایـــن کار آفریـــن در ادامـــه گفـــت ‪ :‬درحـــال حاضـــر‬ ‫گفت‌وگوی بازارکار با بانوی کارآفرینی درحوزه قلم‌زنی سنگ؛‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫کارشناس پشتیبانی مشترکین‬ ‫‪9‬‬ ‫کمیته امداد مرکز دائمی فروش‬ ‫در اختیار ما قرار داده است‬ ‫ای ــن کارآفری ــن ب ــه ارائ ــه محص ــوالت خ ــود اش ــاره ک ــرد‬ ‫وگفـــت ‪ :‬محصـــوالت خـــود را اغلـــب در نمایشـــگاه‌ها بـــه‬ ‫ف ــروش می‌رس ــانیم از ط ــرف دیگ ــر ح ــدودا ً ی ــک و نی ــم‬ ‫ســـال اســـت کـــه کمیتـــه امـــداد بازارچـــه‌ای را در اختیـــار‬ ‫من شخصا جوانانی که‬ ‫عالقمند به روزی‬ ‫و کسب حالل هستند‬ ‫به شغل قلم زنی بر روی‬ ‫سنگ ترغیب می کنم‬ ‫کار آمـــوزش انجـــام نمـــی دهـــم و بیشـــتر تمرکـــز خـــود‬ ‫را بـــرای تولیـــد وقبـــول سفارشـــات و ارائـــه محصـــوالت‬ ‫خـــود گذاشـــته‌ام ‪.‬‬ ‫سی سال عشق به کار با سنگ‬ ‫وی در ادام ــه گف ــت ‪ :‬م ــن ب ــه اف ــرادی ک ــه م ــی خواهن ــد‬ ‫ایـــن شـــغل و مـــوارد مرتبـــط بـــا آن را اختیـــار کننـــد و در‬ ‫ایـــن زمینـــه مشـــغول بـــه کار شـــوند پیشـــنهاد مـــی دهـــم‬ ‫ک ــه اگ ــر واقع ــا و قلب ــا ب ــه ای ــن کار عالقمن ــد هس ــتند وارد‬ ‫ایـــن عرصـــه شـــوند؛ چـــرا کـــه مـــن بـــا وجـــود ســـی ســـال‬ ‫فعالیـــت در ایـــن عرصـــه هنـــوز بـــا عشـــق و عالقـــه بـــه‬ ‫ایـــن کار مـــی پـــردازم و واقعـــا زیبایـــی را در ســـنگ هـــا‬ ‫می‌بینـــم‪.‬‬ ‫ایـــن بانـــوی کارآفریـــن افـــزود‪ :‬هرکســـی کـــه بـــه مـــا‬ ‫مراجعـــه می‌کنـــد ایـــن موضـــوع را متوجـــه می‌شـــود کـــه‬ ‫ایـــن کار مناســـب بانـــوان نیســـت ولـــی مـــن بـــه ایـــن کار‬ ‫عالقـــه دارم‪.‬‬ ‫مهـــری در پایـــان گفـــت ‪ :‬تنهـــا موضـــوع قابـــل توجـــه‬ ‫عشـــق و عالقـــه بـــه انجـــام ایـــن کار اســـت‪.‬من شـــخصا‬ ‫جوانان ــی ک ــه ب ــه دنب ــال ی ــک ش ــغل و کســب‌وکار ح ــال‬ ‫هســـتند را بـــه انجـــام ایـــن کار و فعالیـــت در ایـــن زمینـــه‬ ‫ک ــه ی ــک هن ــر و یک ــی از صنای ــع دس ــتی مان ــدگار اس ــت‬ ‫ترغیـــب مـــی کنـــم‪.‬‬ ‫تمرکزم را برای تولید و قبول‬ ‫سفارشات گذاشته‌ام‬ ‫وی در ادامـــه افـــزود‪ :‬بـــه مـــدت ســـی ســـال مشـــغول‬ ‫بـــه ایـــن کار بوده‌ام‪.‬تقریبـــ ًا تـــا هفـــت ســـال پیـــش مـــن‬ ‫شـــاگردان زیـــادی داشـــتم و در ایـــن زمینـــه آموزش‌هـــای‬ ‫فراوانـــی داشـــتم‪.‬‬ ‫وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه درســـال‌های‬ ‫اولیـــه بـــا همســـرم در منـــزل شـــخصی خـــود مشـــغول‬ ‫گفت وگو ‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک شرﻛت پیماﻧکاری فعال ﺩر زمینه‬ ‫اسﺘخداﻡ ﺩر شرﻛت تجهیزات پزشکی‬ ‫اجرای پروژه های آب‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی دفترمرکزی از متقاضیان‬ ‫با حداقل ‪ 10‬سال سابقه مرتبط دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬طراحی سیستم های فرآیندی تصفیه خانه های‬ ‫آب و فاضالب‬ ‫‪ -2‬طراحی سازه با تخصص سازه های آبی و هیدرولیکی‬ ‫‪ -3‬طراحی تاسیسات وتجهیزات هیدرومکانیکال پایین و‬ ‫خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضالب‬ ‫‪ -4‬طراحی تاسیسات و تجهیزات برق (قدرت)‬ ‫کنترل و ابزار دقیق‬ ‫‪ -5‬مدیریت پروژه در زمینه های تاسیسات‬ ‫آب و فاضالب و شبکه‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل زیر‪:‬‬ ‫‪job@comar-co.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫شرﻛت هلدﻳنگ‬ ‫جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود استخدام می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس مالی‪ ،‬حسابداری‬ ‫حداقل دارای ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫نیروی خدماتی آقا‬ ‫با ظاهری مناسب جهت نظافت و پذیرایی‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪hr@yasco.org‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک مرﻛز جامع شباﻧه روزی پزشکی‬ ‫واقع در مرکز شهر تهران استخدام می نماید‪.‬‬ ‫حراست و نگهبان آقا‪ :‬حداقل کاردانی‬ ‫سن بین ‪ 30‬الی ‪ 40‬سال‬ ‫ارسال رزومه‪jobkdmic@gmail.com :‬‬ ‫کارشناس برق ‪ -‬الکرتونیک‬ ‫آقا‬ ‫فارغ التحصیل برق ‪ ،‬گرایش الکترونیک ‪ -‬دارای پایان خدمت‪ -‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫فوق دیپلم برق ‪-‬‬ ‫الکترونیک‬ ‫آقا‬ ‫فارغ التحصیل برق ‪ -‬دارای پایان خدمت ‪ -‬آشنا به زبان انگلیسی‬ ‫منشی مدیر عامل‬ ‫خانم مسلط به امور اداری ‪ -‬تایپ ونرم افزار ‪ Office‬و مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪Employment96p@yahoo.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫شرﻛت مهندسی بازرﮔاﻧی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس حسابداری آقا‬ ‫ دارای ‪ 5‬سال سابقه کار مفید‬‫ لیسانس یا فوق لیسانس‬‫‪ -‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫واجدین شرایط سوابق و مشخصات خود را به آدرس‬ ‫ذیل ایمیل نمایند‪.‬‬ ‫‪info@padyab.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫شرﻛت تولیدی‬ ‫جهت تکمیل واحد حسابداری خود از افراد ذیل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫مسلط به امور مالی و مالیاتی‪ ،‬محاسبات بهای تمام شده ‪ ،‬آشنا‬ ‫به نرم افزارهای حسابداری و اکسل با ‪ 5‬سال سابقه مفید‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫مسلط به امور مالی‪ ،‬آشنا به نرم افزارهای مالی و اکسل با سه‬ ‫سال سابقه مفید کاری‬ ‫لطفا رزومه خود را به آدرس ذیل ایمیل فرمائید‪.‬‬ ‫‪companyg1340@gmail.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک شرﻛت تولیدی ‪ -‬صنعﺘی‬ ‫استخدام می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ارشد خرید خارجی‬ ‫خانم مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬مسلط به قوانین‬ ‫ثبت سفارش و ورود و ترخیص کاال‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬مسلط به‬ ‫نرم افزار ‪Office‬‬ ‫‪idealjob2222@gmail.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫شرﻛت قطران ساوه‬ ‫دارای کارخانه تولید اتصاالت الکتروفیوژن در ساوه جهت واحد‬ ‫بازاریابی و فروش خود در دفتر تهران کارمندی با‬ ‫مدرک کارشناسی بازرگانی‪ ،‬بازاریابی و با مدیریت آشنا‬ ‫به زبان انگلیسی و با سابقه کار ‪ 1 - 5‬سال نیاز دارد‪.‬‬ ‫متقاضیان سوابق و مشخصات خود را به آدرس الکترونیک‬ ‫زیر ارسال فرمائید‪.‬‬ ‫‪info@ghatran-saveh.com‬‬
‫کسب و کار‬ ‫‪10‬‬ ‫باشیم کمپانی‌های دل‪ ،‬گوگل‪ ،‬آمازون و فیسبوک که همگی‬ ‫جزو کمپانی‌های ثروتمند و برتر دنیا هستند همگی از خوابگاه‬ ‫دانشجویی شروع شده‌اند‪ .‬مارک زاکربرگ فیس‌بوک را در ‪20‬‬ ‫سالگی و در خوابگاه دانشجویی دانشگاه هاروارد بنا نهاد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کمپانی‌های نام برده شده عالوه بر تولید ثروت برای‬ ‫صاحبان و موسسان آن موجب کارآفرینی و ایجاد اشتغال و نیز‬ ‫تولید ثروت برای کشور خود(آمریکا) و نیز در دیگر کشورها شده‌اند‪.‬‬ ‫معنای ظهور تحقیقات کاربردی و نیازمحور است‪ .‬در دانشگاه‬ ‫نسل سوم حرکت دانشگاه‌‌ها به سمت کارآفرین شدن‪ ،‬تمایل‬ ‫به تجار ی‌سازی نتایج دانش فنی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان‬ ‫است‪ .‬در یک دانشگاه نسل سوم دانشجویان باید همزمان‬ ‫مجموعه‌ای از دانش‪ ،‬مدیریت دانش و مدیریت کارآفرینی را فرا‬ ‫د‪.‬‬ ‫گرفته تا اینکه بتوانند در زمینه صنعت شروع به فعالیت نماین ‌‬ ‫محمدی تصریح کرد‪ :‬تبدیل دانایی به توانایی یا به‌طور‬ ‫وضع دانش‌آموختگان سال‌های اخیر خود با خبر است‪.‬‬ ‫ایـن فعـال حـوزه در یـا بـا تاکیـد بـر اصلاح ایـن رو یـه ابـراز کـرد‪:‬‬ ‫هـر سیسـتمی بـرای ادامـه و نیـز پیشـرفت در کارکـرد‪ ،‬نیـاز بـه یـک‬ ‫مجموعـ ‌ه سـاختار منسـجم و مفیـد سـخت‌افزاری و نرم‌افـزاری‬ ‫بـا هـم دارد‪ .‬از انصـاف بـه دور اسـت ا گـر زیرسـاخت‌ها را‬ ‫نادیـده بگیر یـم‪ .‬خوشـبختانه حاکمیـت در ب ـ ـخـ ـ ــش ایـــــــــجاد‬ ‫زیرساخت‌ها به خوبی عم ـ ــل کـ ـ ــرده گرچه هنـ ـ ـ ــوز ه ـ ــم کمبودها‬ ‫و گ ـ ـ ــلایه‌هایی وجـود‬ ‫دارد و ب ـ ـ ــحث نادیـده‬ ‫گرفت ـ ــن آن‌ها نیسـت‪،‬‬ ‫امـ ـ ــا واقـ ـ ــعیت امـر‬ ‫ایـن اس ـ ـ ــت کــــــه در‬ ‫بخـش زیرسـاخت‌ها‬ ‫بـه خوبـی عمـل شـده‌‬ ‫این فعال حوزه‌ی دریایی عنوان کرد‪ :‬با نگاهی به لیست‬ ‫‪ 10‬شخص ثروتمند دنیا که هر ساله توسط مجله فوبز منتشر‬ ‫می‌شود‪ ،‬می‌توان دریافت عمده این افراد یا اهل تجارت هستند و‬ ‫یا کسانی بوده‌اند که با استفاده از علم خود و راه‌اندازی کسب‌وکار‬ ‫خود به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا کنند‌!‬ ‫محمدی با اشاره به افراد مشهوری هم چون بی ــل گیتـس‪،‬‬ ‫مارک زاکربرگ و جف بزوس اظهار کرد در صدر این فهرست‪،‬‬ ‫موسسومدیرعاملسابقمایکروسافتبیلگیتس‬ ‫قرار دارد که گاهی به شوخی می‌گویند اگر‬ ‫نگاهی به‬ ‫یک صد دالری از جیب او بیفتد‪ ،‬او به‬ ‫خودش زحمت نمی‌دهد که آن را بردارد‪،‬‬ ‫زیرا در مدت ‪ 3‬ثانیه‌ای که این عمل طول‬ ‫می‌کشد‪ ،‬مقدار ‪ 1200‬دالر (‪ 12‬برابر یک صد‬ ‫دالری) در حساب او واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه دریا خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫یکی دیگر از افراد حاضر در این لیست مارک‬ ‫زاکربرگ جوان‪ ،‬موسس کمپانی فیس‌بوک‬ ‫است که جوان‌ترین فرد این فهرست و یک‬ ‫میلیاردر زیر ‪ 40‬سال است‪ .‬محمدی افزود‪:‬‬ ‫اگر کسی او را نشناسد و چند عکس او را‬ ‫ببیند با خود می‌گوید احتماال پدرش به او‬ ‫پول نمی‌دهد که همیشه یک تیشرت به تن‬ ‫دار ‌د !‬ ‫وی با اشاره به جف بزوس‪ ،‬موسس شرکت‬ ‫آمازون‪ ،‬یکی دیگر از افراد حاضر در این لیست‬ ‫ابراز کرد‪ :‬سرمایه‌گذاری چهل و دو میلیون‬ ‫دالریجف بزوس جهت ساخت بادوام‌ترین‬ ‫ساعت جهان که قرار است ‪ 10‬هزار سال عمر‬ ‫کند و در ارتفاع ‪ 152‬متری نصب شود در این‬ ‫اواخر مورد توجه بوده‌است‪ .‬او گفته است این‬ ‫ساعت نماد «تفکر بلند مدت» خواهد بود‪.‬‬ ‫محمدی با بیان این که همگی افراد نام‬ ‫برده شده در دوران جوانی کسب‌وکار خود‬ ‫صنایــع مختلــف ایــن حــوزه می‌توانــد عــاوه بــر اشــتغال زایــی و درآمدزایــی بــرای جوانــان‬ ‫◄ ‌از مش ــکالت ج ــدی جامع ــه ام ــروز م ــا بی ــکاری اس ــت‪ .‬تقریب ــا هم ــه ب ــر ای ــن ام ــر‬ ‫اسـت‪ ،‬امـا‬ ‫را پایه‌گذاری کرده‌اند گرچه چندین سال‬ ‫و م ــردم س ــواحل و کش ــور در درازم ــدت می‌توان ــد ب ــا توج ــه ب ــه مزای ــا و پتانس ــیل‌های آن خ ــود‬ ‫متفقن ــد ک ــه دول ــت بای ــد مش ــکل اش ــتغال را ح ــل کن ــد و زمین ــه درآمدزای ــی و تولی ــد ث ــروت‬ ‫در بخـش نرم‌افـزاری‬ ‫و دهه طول کشیده است که به این ثروت‬ ‫می‌توان ــد زمینه‌س ــاز و بس ــتر توس ــعه مل ــی ق ــرار گی ــرد و کش ــور را از نف ــت مح ــوری ب ــه س ــمت‬ ‫را ب ــرای م ــردم فراه ــم آورد‪ ،‬ام ــا آی ــا ای ــن توق ــع ب ــه ای ــن معناس ــت ک ــه دول ــت چن ــد میلی ــون‬ ‫و برنام ‌ههـا و اجـرای‬ ‫دست پیدا کنند و داستان ثروتشان را به‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ـوق‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫ـعه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫تو‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫متقاض ــی ش ــغل را ب ــه اس ــتخدام خ ــود دربی ــاورد؟ ام ــروزه کش ــورها و دولت‌ه ــا جه ــت رف ــع‬ ‫برنام ‌ههـا مشـکالت‬ ‫افسانه بدل کنند‪ ،‬افزود‪ :‬نمونه‌ای دیگر از‬ ‫محم ــد محم ــدی در خص ــوص تولی ــد ث ــروت اظه ــار ک ــرد‪ :‬همـ ـه‌ م ــا باره ــا ای ــن س ــوالی‬ ‫معض ــل اش ــتغال‪ ،‬پدی ــده‌ی کارآفرین ــی و اس ــتارتاپ‌ها و مفه ــوم اقتص ــاد دانش‌بنی ــان را ک ــه‬ ‫عدیـده و عمـــــــده‌ای‬ ‫ثروتمندان جهان که شاید در سال‌های آتی‬ ‫تک ــراری و ش ــاید کلیشـ ـه‌ای‌را ش ــنیده‌ایم‪ :‬عل ــم بهت ــر اس ــت ی ــا ث ــروت؟ ! ف ــارغ از ی ــک ع ــده‌‬ ‫مبتنــی بــر کاربــردی کــردن تحقیقــات و پژوه ‌‬ ‫شهــای دانشــگاهی و آ کادمیــک اســت را دنبــال‬ ‫وج ـ ـ ـ ـ ـ ــود دارد کــــــــــــه‬ ‫او را در لیست ‪ 10‬شخص ثروتمند دنیا ببینیم‬ ‫محــدود کــه می‌گوینــد علــم بهتــر اســت‪ ،‬امــا واقعیــت امــر ایــن اســت کــه پاســخ بســیاری از مــا‬ ‫می‌کنن ــد‪.‬‬ ‫ا گـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرخ ـ ـــــواســــتــــه‬ ‫و در جوانی کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کرد؛‬ ‫ثــروت اســت‪ .‬البتــه نکتـه‌ای کــه نبایــد در ایــن بیــن نادیــده گرفتــه شــود رابطــه ایــن دو مقولــه‬ ‫ته ــا و فرصت‌ه ــا‬ ‫‌ی ــک فع ــال ح ــوزه‌ی دریای ــی در گفت‌ ‌وگ ــو ب ــا ایس ــنا ‌‪ ،‬ب ــا اش ــاره ب ــه مزی ‌‬ ‫باشی ـ ـ ـ ــم فقـــــــــط‬ ‫«الیکو دانگوت» است‪ .‬اگر از عالقه‌مندان‬ ‫ب ــا ه ــم اس ــت‪ .‬ب ــه نظ ــر بهتری ــن راه کس ــب ث ــروت‪ ،‬عل ــم اس ــت‪.‬‬ ‫و پتانس ــیل‌های دریای ــی کش ــورمان‪ ،‬گف ــت‪ :‬کش ــورمان ب ــا داش ــتن ح ــدود ‪ 5800‬کیلومت ــر‬ ‫یـک مـورد از آن را نـام‬ ‫فوتبال هستید‪ ،‬شاید نام او را شنیده باشید‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬حت ــی ا گ ــر در ج ــواب س ــوال قبل ــی اخت ــاف باش ــد قطع ــا در ی ــک چی ــز همگ ــی‬ ‫ن ــوار س ــاحلی در ش ــمال و جن ــوب و ق ــرار گرفت ــن در مج ــاورت آب ــراه ه ــای اس ــتراتژیک و‬ ‫ببر یـم برنامه‌هــــــــــــای‬ ‫که قصد خرید باشگاه آرسنال را داشت‪.‬‬ ‫مش ــترکیم‪« :‬هیچک ــس از پ ــول ب ــدش نمی‌آی ــد «‬ ‫ژئوپلیتی ــک جه ــان ی ــک کش ــور دریای ــی محس ــوب می‌ش ــود ک ــه توج ــه ب ــه توس ــعه‌ و رش ــد‬ ‫آموزشـی رشتـــــــــه‌های‬ ‫او دانش‌آموخت ‌ه رشت ‌ه مدیریت بازرگانی‬ ‫در‬ ‫مختلـف‬ ‫دانشگاه االزهر قاهره است که در ‪ 24‬سالگی‬ ‫دانـ ـ ـ ــشگاه‌های ما عمدتـ ـ ـ ــا غیر مفیدند‪ .‬بعضـ ـ ـ ــی از رشــــــــته‌ها‬ ‫واضح تر تبدیل علم به فناوری و تجاری سازی علم از مهم ترین‬ ‫این فعال دانشجویی با اشاره به سخان رئیس‌جمهور روحانی‬ ‫شرکت «گروه دانکوت» را بنا نهاد‪ .‬او اکنون ثروتمندترین فرد‬ ‫به ط ـ ـ ـ ــور کل ـ ـ ـ ــی هیچ کاربـ ـ ـ ــردی ن ـ ـ ــداشته و بعضی از رشته‌ها‬ ‫عرصه‌های «حماسه اقتصادی» است که این امر در کشورهای‬ ‫در اختتامیه جشنواره خوارزمی در اسفندماه که گفته بودند‪:‬‬ ‫آفریقایی با دارایی ‪ 25‬میلیارد دالر و رتبه ‪ 23‬در دنیا است که‬ ‫نیـز برنامـ ‌ه آموزشـی آن عمدتـا قدیمـی و بـه عبارتـی منسـوخ بـوده و‬ ‫توسعه نیافته و یا در حال توسعه به هیچ عنوان جدی گرفته‬ ‫معیار دانشگاه‌های ما‪ ،‬کارآفرینی و معیار پژوهش ما‪ ،‬صنعتی‬ ‫همگی جزو کمپانی‌های ثروتمند و برتر دنیا هستند همگی از‬ ‫اکنـون کار بـردی نـدارد‪.‬‬ ‫نمی‌شود و اگر پیشرفتی هم در زمینه علم می‌شود‪ ،‬تحقیقات‬ ‫شدن محصول و به دست آوردن بازار باید باشد‪ .‬علم باید ما را‬ ‫خوابگاه دانشجویی شروع شده‌اند‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهرشتهتحصیلیخوداضافه کرد‪:‬رشته کشتیسازی‬ ‫و نیروی انسانی این کشور‌ها به طور ارزان در اختیار کشورهای‬ ‫به خالقیت‪ ،‬تحقیق و نوآوری برساند و دانشگاه‌های ما باید‬ ‫این فعال حوزه دریا عنوان کرد‪ :‬آن چیز که فصل مشترک بین‬ ‫در سال ‪ 1376‬با هدف تامین ‪ 1000‬نفر فارغ‌التحصیل تاسیس‬ ‫توسعه یافته قرار می‌گیرند و این به معنای تسلط بیشتر کشور های‬ ‫کارآفرین باشند‪ .‬به نظر من در سال آینده باید بر مبنای کارآفرینی‬ ‫همه ثروتمندان دنیا است این است که آن‌ها برای یک شب‬ ‫شد که در سال ‪ 1394‬با یک تغییر جزیی و تغییر نام رشته به نام‬ ‫توسعه یافته بر این کشورها است‪.‬‬ ‫به دانشگاه ها بودجه اختصاص یابد‪ .‬به نظر من کشور و جوانان‬ ‫پولدار شدن از دوران جوانی کار خود را شروع کردند گرچه سال‌ها‬ ‫«مهندسی دریا» در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود‪.‬‬ ‫ما اراده و انگیزه الزم را دارند و دولت هم باید محیط مساعد را‬ ‫و دهه‌ها زمان برد تا بدین نقطه رسیدند و در حالی که ما در حال‬ ‫محمدی عنوان کرد‪ :‬نکته اینجا است که در طی این سالیان‪،‬‬ ‫فراهم کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قشر جوان ما‪ ،‬درست یا غلط اکثرا این‬ ‫گفت‌وگو هنوز هم پیش می‌روند‪.‬‬ ‫دانشکد ‌ه مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر که عنوان‬ ‫دوران زندگی‌شان را در دانشگاه (و طبعا خوابگاه دانشجویی)‬ ‫محمدی خاطرنشان کرد‪ :‬بدون شک دوران جوانی یکی از‬ ‫نخستین دانشکد ‌ه مهندسی دریا در کشور را نیز یدک می‌کشد خود‬ ‫می‌گذرانند و اکثرا دارای تحصیالت آ کادمیک دانشگاهی‬ ‫مهم‌ترین دوران‌های عمر هر انسانی است که میل به پیشرفت‬ ‫به تنهایی بیش از ‪ 1000‬دانش‌آموخته در این رشته داشته است‪.‬‬ ‫(کارشناسی‪ ،‬کارشناسی‌ارشد‪ ،‬دکتری‪ ،‬پسا دکتری و ‪) ...‬‬ ‫و رشد در او فزونی می‌یابد و جوان با قرار گرفتن در مسیر درست‬ ‫مهندسی دریا‬ ‫این درحالیست که در برنامه‌آموزشی مصوب وزارت علوم برای کل‬ ‫هستند اما نتیجه آنچه که در طی این سالیان اجرا شده‪ ،‬انبوهی‬ ‫می‌تواند پتانسیل بالقوه خود را بالفعل نماید و عالوه بر پیشرفت‬ ‫دانشگاه‌ها فقط ‪ 1000‬نفر نیاز بوده که جذب غیر منطقی دانشجویان‬ ‫از تحقیقات غیرکاربردی و افرادی با تحصیالت آ کادمیک‬ ‫خود در توسعه و رشد کشور قدم بردارد‪.‬‬ ‫طیف بزرگی از شغل‌ها را‬ ‫قطعا یکی از عوامل بیکاری انبوه دانش‌آموختگان این رشته است‪.‬‬ ‫دانشگاهی اما بیکار بوده‌است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬بدیهی است که‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬رئیس جمهور روحانی در پیام نوروزی خود‬ ‫این فعال دانشجویی با اشاره به مزیت‌ها و پتانسیل‌های‬ ‫این امر شامل همه نخواهد شد‪.‬‬ ‫با تاکید بر تغییر خواست نسل جوان امروز‪ ،‬درخواست خود را به‬ ‫در برمی‌گیرد‬ ‫بسیار دریا گفت‪ :‬شکی در این نیست که مهندسی دریا طیف‬ ‫محمدی بیان کرد‪ :‬اگر به صحبت‌های رئیس‌جمهور محترم‬ ‫عنوان رئیس دولت از جوانان به عنوان آینده‌سازان و امید جامعه‬ ‫بزرگی از شغل‌ها را در برمی‌گیرد‪ .‬بیش از ‪ 70‬درصد سطح کره‪ ‎‬زمین‬ ‫دقت کنیم متوجه خواهیم شد که ایشان هم با درک و فهم چنین‬ ‫مطرح می‌کند و همه را به کارآفرینی دعوت می‌نماید‪.‬‬ ‫را آب پوشانده است‪ .‬البته زیر دریاها را نیز نباید از یاد ببریم‪ .‬وی‬ ‫موضوعی به دنبال کارآفرین کردن دانشگاه و خدمتگزار کردن‬ ‫این فعال حوزه دریا تصریح کرد‪ :‬گفتن این نکته هم خالی از‬ ‫ادامه داد‪ :‬روند افزایش جمعیت جهان و در پی آن تامین انرژی‬ ‫ت‪.‬‬ ‫دانشگاه در برابر جامعه و صنعت اس ‌‬ ‫لطف نیست که اگر دهه شصتی‌ها را نسلی آرمان‌خواه بدانیم‪،‬‬ ‫و منابع مورد نیاز‪ ،‬ما انسان‌ها را ناگزیر به سوی استفاده از دریاها‬ ‫‌این فعال حوزه دریا در ادامه در مورد دانشگاه کارآفرین‬ ‫اکثر دهه هفتادی‌ها که اکنون در دانشگاه در حال تحصیل‬ ‫سوق خواهد داد و این یعنی قطعا آینده آبی است‪ .‬کشور مان نیز‬ ‫گفت‪ :‬اساسا دانشگاه‌ها را به سه نسل تقسیم‌بندی می‌کنند‪.‬‬ ‫هستند‪ ،‬واقع‌گرا و در عین حال بسیار جاه‌طلب هستند که با‬ ‫با داشتن مرزهای طویل آبی یک کشور دریایی محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬جالب است بدانید تا سال ‪2014‬‬ ‫نسل اول و پایه یا همان سنتی که بیشتر آموزش محور بود‪ .‬نسل‬ ‫این تفاسیر ایجاد تغییرات جهت تطبیق با این نسل و استفاده از‬ ‫و این یعنی باز یک فرصت بی‌نظیر برای استفاده‌ی ما است که‬ ‫دانش‌آموختگان دانشگاه ‪ M.I.T‬بیش از ‪ 30‬هزار بنگاه فعال و ‪4.6‬‬ ‫دوم و نسل سوم که به دانشگاه کارآفرین معروف است‪ .‬گذر از‬ ‫ظرفیت و پتانسیل‌ها انکارناپذیر است‪.‬‬ ‫نباید نادیده گرفته شده و هدر برود‪.‬‬ ‫میلیون شغل راه انداخته‌اند و حدود ‪ 1.9‬تریلیون دالر درآمد ساالنه‬ ‫نسل اول به دوم با انقالب اول یعنی ظهور تحقیقات پایه رخ داد‬ ‫محمدی با تاکید بر اینکه مشکالت بوده‪ ،‬هست و خواهد‬ ‫محمدی اظهار کرد‪:‬اصالحبرنامه‌یآموزشیرشت ‌همهندسیدریا‬ ‫داشته‌اند‪ .‬این در حالیست که در کشور ما کمتر دانشگاهی از‬ ‫و گذر از نسل دوم به سوم که به انقالب دوم معروف است به‬ ‫بود و این‌ها نباید بهانه‌ای برای ما باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به یاد داشته‬ ‫جای خالی کسب و کار در آموزش رشته‌های دریایی‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫سرپرست لجستیک‬ ‫حداقل لیسانس مدیریت بازرگانی با سایر مدارک مرتبط‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫تسلط به فرآیندهای حمل و ترخیص کاال‬ ‫تسلط به فرآیندهای بازرگانی داخلی و خارجی‬ ‫لطفا رزومه خود را با درج عنوان پست به آدرس ایمیل‬ ‫به ‪ 2‬نفر نیروی خانم‬ ‫دارای مدرک کارشناسی‬ ‫(مدیریت‪ ،‬حسابداری با سایر رشته های مرتبط)‬ ‫جهت انجام امور اداری استخدام می نماید‬ ‫متقاضیان واجد شرایط روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ‪12‬‬ ‫الی ‪ 17‬جهت مصاحبه حضوری به آدرس ذیل مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان آزادی‪ -‬اسکندری شمالی‬ ‫پالک ‪ - 33‬واحد ‪301‬‬ ‫آدرس ایمیل‪:‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫شرﻛت تولیدی‬ ‫‪jobs@iranestekhdam.com‬‬ ‫ارسال نمایید‪.‬‬ ‫شرﻛت صنعﺘی ﺩر محدوﺩه غرب تهران‬ ‫(ابتدای بزرگراه شهید لشگری) در راستای تکمیل تیم‬ ‫تخصصی خود در حوزه مالی و حسابداری اقدام به جذب‬ ‫نیروی کارشناس حسابداری با مشخصات زیر می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناس حسابداری‬ ‫‪ -2‬دارای حداقل ‪ 8‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫‪ -3‬مسلط به کلیه سیستم های مالی‬ ‫‪ -4‬مسلط به آفیس‬ ‫متقاضیان کار به صورت تمام وقت می توانند رزومه خود را‬ ‫از طریق آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr200382@gmail.com‬‬ ‫ضرورتیانکارناپذیرجهتبقاو ادامهحیاتو سپسرشدو توسعه‬ ‫و پیشرفتاینرشته‌و در نهایتاز استفادهاز پتانسیل‌هایدریااس ‌‬ ‫ت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اصالح برنام ‌ه آموزشی رشته قطعا تخصص و‬ ‫تجربه خود را می‌طلبد که از عهده او حال حاضر خارج است اما‬ ‫به عنوان یک دانشجو می‌تواند پیشنهاد خود را مطرح کند‪.‬‬ ‫محمدی خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به مواردی که گفته شد به نظر‬ ‫نگارنده یکی از مهم‌ترین دروسی که باید به برنامه آموزشی این رشته‬ ‫اضافه شود که خود می‌تواند منجر به تحول این رشته و تغییر اساسی‬ ‫برنام ‌ه آموزشی شود واحد درسی «کسب‌وکارهای دریایی» است که‬ ‫حتیمی‌توانبهدیگررشته‌هامانند«اقیانوس‌شناسی»‪«،‬حمل‌ونقل‬ ‫دریایی»‪« ،‬شیالت» و دیگر رشته‌های مربوطه اضافه شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این درس یکی از مهم‌ترین دروس مهندسی برای‬ ‫ایجادخودباوریدر دانشجویاناست کهبراینخستینبار‪،‬برایشروع‬ ‫کسب‌وکار وارددروسدانشگاهیمی‌شود‪.‬‬ ‫ایـــن فعـــال حـــوزه دریـــا اظهـــار کـــرد‪ :‬ســـر فص ــل‬ ‫و محتویـــات دروس می‌توانـــد م ــوارد‬ ‫پیشـــنهادی همچـــون ‌آشـــنایی ب ــا‬ ‫رونـــد شـــروع کســـب‌وکار دریای ــی و‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها‪ ،‬ایده‌پـــردازی و‬ ‫ایده‌پـــروری‪‌ ،‬ارزیابـــی ای ــده‪،‬‬ ‫‌ارزیابـــی محصـــول‪‌ ،‬ارزیاب ــی‬ ‫بـــازار‌‪ ،‬روش‌هـــای تامی ــن‬ ‫مالـــــــی‪ ،‬نــــــــحـــــــــــوه ثب ــت‬ ‫شـــرکت و انـــواع شـــرکت‌ها‪،‬‬ ‫‌شـــرکت‌های دانش‌بنی ــان‪،‬‬ ‫‌قوانیـــن حقوقـــی تجـــارت و‬ ‫ماکلیــــــــ ــت معن ــوی و‌ معرف ــی‬ ‫ســـازمان‌های‬ ‫مهم‌تریـــــــــــن‬ ‫مرتبـــط بـــا کســـب‌وکار دریای ــی و‬ ‫حـــوز ‌ه کاری آن‌هـــا باشـــد‪.‬‬ ‫محمدی با اشاره به وضعیت علمی‬ ‫و پژوهشی ایران در حوزه‌ی دریا گفت‪:‬‬ ‫بر طبق آمارنامه دریایی ایران چــــــــاپ ‪،1396‬‬ ‫خــــــــوشبختانه کشور ایران در سال‌های اخیر از نظر تولیدات‬ ‫علمی در زمینه مهندسی دریا رشد قابل مالحظه‌ای داشته است‬ ‫و در خاورمیانه رتبه یک و در جهان از رتبه ‪ 6‬برخوردار است و‬ ‫سومین کشور تولیدکننده مهندس دریا از حیث تعداد است که‬ ‫بسی جای تقدیر دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اما تولید صرف مقاالت علمی نشان دهنده‬ ‫رشد و توسعه فناوری در کشور نیست‪ ،‬زیرا نتایج تحقیقات‬ ‫علمی باید در جامعه به‌صورت محصول و دستاورد فنی مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫محمدی خاطرنشان کرد‪ :‬با بررسی اجمالی و کیفی وضعیت‬ ‫دانشگاه‌های کشور (نه تنها در رشته مهندسی دریا بلکه در سایر‬ ‫رشته‌ها هم) می‌توان به راحتی دریافت که اکثر مقاالت صرفا‬ ‫جنبه پژوهشی داشته و درصد کمی از آنها تبدیل به فناوری و‬ ‫محصول شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کاملا آشکار است که از نظر صنعتی و‬ ‫تولیدات فناوری و صنایع دانش‌بنیان متاسفانه آن طور که‬ ‫شایسته بوده عمل نکرده‌ایم و صنایع دریایی ما با مشکالت‬ ‫بسیاری هم‌اکنون مواجه هستند و از سویــــی تاکنــــــــون حـــ ـ ــدود‬ ‫‪ 40‬شرکت دانش بنیان مرتبط با دریا به ثبت رسیده است که البته‬ ‫با توجه به نوپا بودن و عمر کم این رشته‪ ،‬برای شروع خوب است‪.‬‬ ‫این فعال دانشجویی با اشاره به سازمان‌ها و نهادهای مرتبط‬ ‫با موضوع اصالح برنامه درسی بیان کرد‪ :‬همان طور که گفته‬ ‫شد اصالح برنام ‌ه آموزشی و گنجاندن درس «کسب و کارهای‬ ‫دریایی» در درازمدت می‌تواند بسیار تاثیرگذار بوده و اثر خود‬ ‫را نشان دهد‪ .‬لذا این اقدام (گنجاندن درس کسب و کارهای‬ ‫دریایی) می‌تواند با پیگیری و حمایت ستاد» توسع ‌ه فناور ی‌ها‬ ‫و صنایع دانش‌بنیان دریایی» معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری که انصافا با وجود عمر کوتاهی که از تشکیل آن می‌گذرد‬ ‫بسیار خوب عمل کرده و در بین سازمان‌ها و ارگان‌های دریایی‬ ‫بسیار پویا و موثر بوده و با همکاری کمیته علوم و فنون دریا‌ی‬ ‫وزارت علوم صورت پذیرد‪.‬‬ ‫وی در پایـان اظهـار کـرد‪ :‬نبـود ایـن واحـد درسـی در برنامـه‌‬ ‫آموزشـی کاملا محسـوس اسـت‪ .‬در حالی که سـاالنه بر تعداد فارغ‬ ‫التحصیلان دریایـی اضافـه و معضلـی جـدی بـه نـام اشـتغال هم‬ ‫بـرای دولـت و هـم برای شـخص ایجاد می‌شـود‪ ،‬امید اسـت با وارد‬ ‫کـردن ایـن واحـد درسـی و نگاه به تجار ی‌سـازی علم و تبدیل علم‬ ‫دانشـگاه بـه محصـول و روی آوردن بـه سـمت صنایـع دانش بنیان‬ ‫معضـل اشـتغال برطرف شـود‪■.‬‬ ‫شرﻛت صنعﺘی ﻛرﺩان‬ ‫‪f.askari1980@gmail.com‬‬ ‫ﻳک شرﻛت بازرﮔاﻧی‬ ‫نیازمند مسئول دفتر و منشی مدیر عامل‬ ‫با شرایط ذیل می باشد‬ ‫‪ -1‬مسلط به کلیه امور اداری و دفتری‬ ‫‪ -2‬مسلط به مکالمه زبان انگلیسی‬ ‫(ترجیحا مدرک لیسانس زبان انگلیسی )‬ ‫‪ -3‬ترجیحا متاهل‬ ‫‪ -4‬با ظاهری موجه و اداری‬ ‫‪info@aflakianco.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک شرﻛت پیماﻧکاری‬ ‫فعال در زمینه اجرای پروژه های آب جهت تکمیل کادر فنی از‬ ‫متقاضیان با سابقه مرتبط دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬مهندس عمران با سابقه اجرای تصفیه خانه حداقل ‪ 7‬سال سابقه‬ ‫جهت سرپرست کارگاه‬ ‫‪ -2‬مهندس عمران یا مکانیک با سابقه اجرای تصفیه خانه حداقل ‪5‬‬ ‫سال سابقه جهت دفتر فنی‬ ‫‪ -3‬اپراتور پمپ بتن زمینی جهت کار در گیالن‬ ‫ایمیل ‪:‬‬ ‫‪job@comar-co.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک شرﻛت پیماﻧکاری‬ ‫فعال در زمینه اجرای پروژه های آب جهت تکمیل کادر فنی‬ ‫دفترمرکزی از متقاضیان با حداقل ‪ 10‬سال سابقه مرتبط‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬طراحی سیستم های فرآیندی تصفیه خانه های آب و فاضالب‬ ‫‪ -2‬طراحی سازه با تخصص سازه های آبی و هیدرولیکی‬ ‫‪ -3‬طراحی تاسیسات و تجهیزات هیدرومکانتیکال ‪-‬‬ ‫پایینگ و خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضالب‬ ‫‪ -4‬طراحی تاسیسات و تجهیزات برق (قدرت) کنترل و ابزار دقیق‬ ‫‪ -5‬مدیریت پروژه در زمینه های تاسیسات آب و فاضالب و شبکه‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل زیر‪:‬‬ ‫‪job@comar.co.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫البرز‬ ‫اسﺘخداﻡ حﺴابدار خاﻧم‬ ‫شـرکت قـاب راش نوین جهت تکمیـل کادر خود در اسـتان البرز از‬ ‫افـراد واجـد شـرایط زیر دعـوت به همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‪ /‬خانم‬ ‫●مسلط به نرم افزار هلو و ‪ word‬و ‪Excel‬‬ ‫●با سابقه کاری‬ ‫●فقط محدوده مارلیک – فردیس ‪-‬شـهرک اندیشـه‪ -‬سرآسـیاب‬ ‫کارمند امور اداری‬ ‫●سابقه کار مرتبط●تسلط به امور اداری‬ ‫●آشنا به زبان انگلیسی●آشنا به نرم افزار فتوشاپ‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪cvestekhdam30@gmail.com‬‬ ‫آذرباﻳجانشرقی‬ ‫– مالرد●حقـوق و مزایـا طبـق وزارت کار‪+‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫اسـتخدام سرپرسـت کارگاه شـرکت آبنیـک با ‪ 30‬سـال سـابقه در‬ ‫●ساعت کار ‪ ۳۰/۸‬الی ‪۳۰/۱7‬‬ ‫زمینـه نصـب و راه انـدازی تصفیـه خانـه هـای آب و فاضالب جهت‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومـه خـود را بـه ایمیـل زیـر‬ ‫تکمیـل کادر خـود در آذربایجـان شـرقی از افـراد واجد شـرایط زیر‬ ‫ارسـال نمایند‬ ‫دعـوت به همـکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫‪newrash.ha@gmail.com‬‬ ‫●سرپرست کارگاه پروژه ساخت تصفیه خانه‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫●ساخت تصفیه خانه به روش ‪RO‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪vinagroupworker@gmail.com‬‬ ‫فارس‬ ‫اسﺘخداﻡ مدﺩﻛار‬ ‫در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را به ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪k.compani@yahoo.com‬‬ ‫ﻛرمان‬ ‫موسسه خیریه رفاه کودک جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫ﻳک شرﻛت تولیدی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کرمان‪،‬واقـع در شـهرک صنعتـی شـماره ‪ ۲‬کرمـان از افـراد واجـد‬ ‫استان فارس ‪ ،‬شهر داراب از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫مددکار‪:‬‬ ‫یـک شـرکت تولیدی جهـت تکمیل کادر پرسـنلی خود در اسـتان‬ ‫شـرایط زیـر دعـوت به همـکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫●لیسانس (مددکاری – پژوهشگری علوم اجتماعی – روانشناسی)‬ ‫کارشناس آزمایشگاه‪ /‬آقا‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خـود را با موضوع‬ ‫●دارای سابقه کار مفید و مرتبط با پلیمر‬ ‫●آشنا به زبان انگلیسی●حداقل ‪ ۱‬سال سابقه کار‬ ‫●لیسانس یا فوق لیسانس شیمی‬ ‫●ساکن شهر تبریز یا مناطق اطراف‬ ‫مـددکار – داراب بـه آدرس ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫یـک شـرکت جهت تکمیـل کادر خود در اسـتان البرز از افـراد واجد‬ ‫●با ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫تکنسین فنی برق‪ /‬آقا‬ ‫شـرایط زیر دعـوت به همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫●دارای سابقه کار مفید و مرتبط با برق صنعتی‬ ‫اسﺘخداﻡ معاوﻧت تولید‬ ‫معاونت تولید‪:‬‬ ‫●فوق لیسانس رشته صنایع●حداقل ‪۵‬سال سابقه کار مدیریتی‬ ‫●سابقه کار در شرکت پروتئینی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪kp.employ8@gmail.com‬‬ ‫اصفهان‬ ‫ﮔروه غذاﻳی سولیکو‬ ‫گروه صنایع غذایی سولیکو جهت تکمیل نیروی انسانی خود جهت‬ ‫بکار گیری در سازمان در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تکنسین فنی برق در زمینه برودت‬ ‫●فوق دیپلم● برق‬ ‫●‪ ۸‬سال سابقه کار در حوزه سیستم های برودتی‬ ‫●آشنایی کامل و مهارت در اجرای تاسیسات برق‬ ‫سرپرست فنی‬ ‫●لیسانس●برق و مکانیک‬ ‫●‪ ۱۰‬سال سابقه کار‬ ‫●تسلط کامل در زمینه کار برودت و سردخانه‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪motaghi@abnic.com‬‬ ‫خوزسﺘان‬ ‫ﻳک ﺩﻧداﻧپزشکی‬ ‫دندانپزشـکی زهره جهت تکمیل کادر خود در اسـتان خوزسـتان از‬ ‫افـراد واجـد شـرایط زیر دعـوت به همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫دندانپزشک‪/‬آقا‬ ‫●زیر ‪45‬سال●دریافتی باال●پانسیون مبله‬ ‫●بلیط رفت و برگشت‬ ‫متخصص ارتودنسی‬ ‫پانسیون مبله‪،‬بلیط رفت و برگشت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪sooma.roshani@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫ﻛارشناس برق‬ ‫مدیریت طرح و توسعه پیشگام هدی جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●آشـنایی کامـل با فراینـد های اجرایی سـاخت‪ ،‬عمران‪،‬تاسیسـات‬ ‫کارشناس برق‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط کـه دارای شـرایط احـراز مـی باشـند‬ ‫●حداقـل سـابقه ‪ 7‬سـال●اولویت جـذب بـا متقاضیـان بومـی‬ ‫بـرق و مکانیک‬ ‫خواهشـمندیم رزومـه خـود را با ذکر عنوان شـغلی و شـرح سـوابق‬ ‫خـود بـه آدرس ایمیـل زیـر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪p.sadeghi@bonnychow.ir‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫ﻛارپرﺩاز‬ ‫شرکت هیدرولیک صنعت اصفهان طراح و تولید کننده انواع باالبر‬ ‫●حداقل مدرک کارشناسی با گرایش برق قدرت‪ -‬الکترونیک‬ ‫شهرسـتان خرمشـهر و آبـادان مـی باشـد‬ ‫از متقاضیان واجد شـرایط خواهشـمندیم رزومه هـای کاری خود را‬ ‫بـه آدرس ایمیل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@hpmc.ir‬‬ ‫شهر ﻛرﺩ‬ ‫و جرثقیل هیدرولیکی پشت کامیونی جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫اسﺘخداﻡ ﻳک شرﻛت‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫اسـتان چهارمحـال و بختیاری‪،‬شـهرکرد از افـراد واجـد شـرایط زیر‬ ‫استان اصفهان‪،‬واقع در خمینی شهر از افراد واجد شرایط‬ ‫کارپرداز‪ 1 /‬نفر‬ ‫جهـت تکمیـل کادر خـود در واحدهـای فنـی و حراسـت و مالی در‬ ‫دعـوت به همـکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫●آشنا به مراکز خرید صنعتی اصفهان‬ ‫تکنسین تاسیسات‪/‬آقا‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫نگهبان‪/‬آقا‬ ‫‪HYDRAULICSANAT@GMAIL.COM‬‬ ‫حسابدار‪/‬آقا‬ ‫●جهت خرید و کارپردازی‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫اسﺘخداﻡ حﺴابدار‬ ‫فروشـگاه لوازم خانگی مهدیـران واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر‬ ‫خـود از افـراد واجد شـرایط ذیل دعوت به همـکاری می نماید‪:‬‬ ‫حسابدار‪ 2/‬نفر‬ ‫برنامه نواوران‬ ‫‪ 35-25‬سال سن‬ ‫دقت کامل به برنامه نوآوران داشته باشند ‪-‬تمام وقت‬ ‫خواهشـمند اسـت افرادی که تسـلط کامل بر روی نرم افزار نوآوران‬ ‫دارند تمـاس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫لطفا جهت مصاحبه به آدرس اعالم شده مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫‪mahdiranplus@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫اسﺘخداﻡ ﻛارمند امور اﺩاری‬ ‫یک شـرکت سـرمایه گذاری گردشـگری جهت تکمیل پرسنل خود در‬ ‫اسـتان اصفهـان از افراد واجد شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫دیپلم و کاردانی الکتروتکنیک و مکانیک‬ ‫دیپلم یا کاردانی کامپیوتر‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdamsherkat97@yahoo.com‬‬ ‫رشت‬ ‫اسﺘخداﻡ ﻛارمند ﺩبیرخاﻧه‬ ‫یـک شـرکت تولیـدی و صنعتی در راسـتای تکمیل نیروی انسـانی‬ ‫خود در اسـتان گیالن‪،‬شـهرک صنعتی رشـت از افراد واجد شـرایط‬ ‫زیـر دعوت بـه همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫کارمند دبیرخانه‪:‬‬ ‫●ترجیحا آشنا به اتوماسیون اداری‬ ‫●دارای ‪ ۵‬سال سابقه کاری مفید در دبیرخانه یا واحد اداری‬ ‫●تسلط کامل به مجموعه آفیس‬ ‫●آشنا به اینترنت و ایمیل‬ ‫‪Job@childf.org‬‬ ‫ﻛارشناسمکاﻧیک‬ ‫بـه کارشـناس مکانیک بـا مدرک کارشناسـی مهندسـی مکانیک با‬ ‫کاردانی یا کارشناسی برق‬ ‫●آشنا به ‪ – PLC‬کنترل دور – میکروکنترلر‪-‬ساکن کرمان‬ ‫● لیسانس به باال (زبان انگلیسی – کامپیوتر)‬ ‫●مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومـه خـود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیـر ارسـال نماینـد‪.‬‬ ‫‪hotel.kaveh@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫اسﺘخداﻡ ﻛارشناس حﺴابداری‬ ‫شـرکت زاگـرس مـس سـازان (سـهامی خـاص) جهـت تکمیـل‬ ‫نیـروی انسـانی خـود به تعـدادی نیـروی متعهـد و متخصص در‬ ‫اسـتان مرکـزی از بین جوانـان عالقمند بـه کار در محیط معدن‬ ‫دعـوت به همـکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫کارشناس حسابداری‪/‬آقا‬ ‫●حسابداری ●‪ 20‬الی ‪ 30‬سال‬ ‫دو سـال تجربـه کاری و آشـنا بـه تعمیر ماشـین آالت در گروه نوین‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫●‪ ۳‬سال مرتبط با رشته تحصیلی‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫●کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی‬ ‫خواهشـمند اسـت کـد شـغل (‪ )۱۰7‬را در قسـمت موضـوع ایمیل‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫اسﺘخداﻡ ﻛارشناس‬ ‫بـه کارشـناس با مـدرک تحصیلی ترجیحاً لیسـانس صنایـع غذایی‬ ‫آبـان فناور – شـیراز نیازمندیم‪.‬‬ ‫درج نمایید‪.‬‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobvacancy@abaninnotech.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫تکنﺴینمکاﻧیک‬ ‫کولـر هوایی آبـان جهت تکمیل کادر خود در اسـتان فـارس از افراد‬ ‫واجـد شـرایط زیر دعـوت به همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫تکنسین مکانیک‬ ‫●دیپلم‪ ،‬فوق دیپلم‪ ،‬لیسانس‬ ‫● مکانیک‪ ،‬ساخت و تولید یا رشته های مرتبط‬ ‫آشـنایی بـا هیدرولیـک‪ ،‬پنوماتیک‪ ،‬تراشـکاری و فـرزکاری و تعمیر‬ ‫ماشـین آالت صنعتی‬ ‫‪Info@vijegan-baspar.com‬‬ ‫آشـنا به نرم افزار آفیس و زبان انگلیسـی ترجیحاً با ‪ ۳‬سـال سـابقه‬ ‫کار دارای گواهینامـه پایـه دو جهت شـرکت معتبر تولیدی‬ ‫بین المللی مقیم شهر کرمان نیازمندیم‪.‬‬ ‫●عدم اشتغال به کار همزمان در سازمان یا ارگان دیگری‬ ‫●عدم اشتغال به تحصیل همزمان در دانشگاه‬ ‫●رشته تحصیلی حسابداری‬ ‫●به صورت تمام وقت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪rrashnoo60@gmail.com‬‬ ‫‪gp.recruitment@yahoo.com‬‬ ‫ﮔیالن‬ ‫اسﺘخداﻡ حﺴابدار‬ ‫شـرکت سـبز فـن آوران لوزان شـمال از شـرکت های دانـش بنیان‬ ‫مشهد‬ ‫اسﺘخداﻡ‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری گیلان جهـت تکمیـل کادر خود در اسـتان‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم درخواسـت خـود را بـا‬ ‫گیلان از افـراد واجـد شـرایط زیـر دعـوت به همـکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫سـوابق و مـدارک بـه آدرس پسـت الکترونیکی زیر ارسـال نمایند و‬ ‫در قسـمت ‪ subject‬حتمـاً عنـوان شـغل را اضافـه نمایند‪.‬‬ ‫استان خراسان رضوی‪،‬مشهد از افراد واجد شرایط‬ ‫●جهت انجام امور مالی و حسابداری‬ ‫●ترجیحا ‪ ۲‬سال مرتبط‬ ‫حسابدار‪/‬آقا‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●پاره وقت به صورت هفته ای یک روز و‬ ‫مسئول بهبود و روش ها‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫با حقوق ماهیانه ‪ ۳۰۰‬هزار تومان‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫●شـرایط حقوقـی بـا پیشـرفت و بهبـود شـرایط شـرکت افزایـش‬ ‫●حداقـل کارشناسـی در رشـته های مدیریت‪ ،‬مدیریت سیسـتم‬ ‫‪jobvacancy@abanaircooler.com‬‬ ‫شـرکت فنی مهندسـی اورنگ در شیراز جهت تکمیل کادر پرسنلی‬ ‫خـود‪ ،‬اقـدام به جذب نیرو با شـرایط زیـر می نماید‪:‬‬ ‫●یک نفر کارشناس فروش متعهد‬ ‫●با سابقه کار مرتبط‬ ‫متقاضیـان واجد شـرایط مـی توانند رزومـه کاری خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل منـدرج در آگهی ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@opp.co.ir‬‬ ‫‪●-----------------‬‬‫اسﺘخداﻡ پرسشگر میداﻧی‬ ‫یک شـرکت جهت انجـام پروژه های تحقیقاتی جهـت تکمیل کادر‬ ‫خود در اسـتان فارس شـهر شـیراز از افراد واجد شـرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫پرسشگرمیداﻧی‬ ‫●فن بیان خوب●روابط عمومی قوی‬ ‫●‪ ۲۰‬الی ‪ ۳۰‬ساله● توانایی کار با موبایل‪ ،‬تبلت و اینترنت‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪job.porseshgar@gmail.com‬‬ ‫قم‬ ‫ﻳک شرﻛت ساخﺘماﻧی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط ذیل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫نیروی حقوقی‪/‬آقا‬ ‫●مسـلط به امـور قراردادهای سـاختمانی‪ ،‬بیمه‪ ،‬حقوق و دسـتمزد‪،‬‬ ‫مالیـات هـا‪ ،‬قوانیـن تامیـن اجتماعـی‪ ،‬هیئت هـای حـل اختالف و‬ ‫امـور اداری و هـم چنین مسـلط به ورد و اکسـل‬ ‫●با حقوق و مزایای مناسب‬ ‫● به صورت تمام وقت از ساعت ‪ 8‬الی ‪ 13‬و ‪ 16‬الی ‪20‬‬ ‫خواهـد یافـت● تسـلط بـه نـرم افـزار حسـابداری هلـو‬ ‫●سابقه انجام امور حسابداری‬ ‫هـا و روش هـا‪ ،‬مدیریـت برنامه ریزی‬ ‫●دارای سابقه کار مفید در این حوزه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫کارپرداز‪:‬‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫●حداقل کاردانی مدیریت بازرگانی یا امور مالی‬ ‫‪loozanshomal@gmail.com‬‬ ‫مازﻧدران‬ ‫اسﺘخداﻡ مهندس عمران‬ ‫یک شـرکت پیمانکاری فعال در زمینه راهسـازی از متقاضیان دارای‬ ‫صالحیـت اقـدام به جذب مهندس عمـران می نماید‪.‬‬ ‫‪۲‬نفر کارشناس عمران مرد‬ ‫●‪ ۵‬سال سابقه مفید کارپردازی‬ ‫●آشنایی به حسابداری‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتوانند جهـت تکمیل فرم اسـتخدام‬ ‫و ارسـال رزومـه روی لینـک زیر کلیـک نمایند‪.‬‬ ‫درج کد آگهی و ردیف شغلی فراموش نشود‪.‬‬ ‫وبسایت‪WWW.arnarad.com/new :‬‬ ‫●عالقه مند به امور اجرایی و کارگاهی و آشنا به اتوکد‬ ‫و نقشه برداری با دوربین نیوو‬ ‫متقاضیـان بایـد دارای کارت پایـان خدمـت باشـند و افـراد دارای‬ ‫سـابقه کار و متاهـل در اولویـت هسـتند‪.‬‬ ‫لطفا روزمه خود را بـه آدرس ‪darglam@yahoo.com‬‬ ‫ایمیل نمایید‪.‬‬ ‫مرﻛزی‬ ‫اسﺘخداﻡ ﻛارمند اﺩاری‬ ‫هتـل بیـن المللی کاوه جهت تکمیل کادر خود در اسـتان مرکزی از‬ ‫افـراد واجد شـرایط زیـر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارمند اداری‪:‬‬ ‫خانم یک نفر‬ ‫●سن ‪ ۳۵‬الی ‪●۲۵‬دارای سابقه کار‬ ‫● لیسانس به باال (حسابداری – کامپیوتر)‬ ‫کارمند اداری‪:‬‬ ‫آقا یک نفر‬ ‫ﻳزﺩ‬ ‫اسﺘخداﻡ بازارﻳاب حرفه ای آقا‬ ‫یک شرکت واقع در یزد جهت تکمیل کادر خود به‬ ‫همکاری رده شغلی زیر نیازمند است‪.‬‬ ‫بازاریاب (جوان)‬ ‫آقا‬ ‫●با روابط عمومی باال●جوان و با انگیزه‬ ‫●فن بیان عالی و قدرت ارتباط با مشتری‬ ‫●آشنایی با نرم افزار های کاربردی موبایل (اندروید و ‪) ios‬‬ ‫●توانایی نصب و آموزش نرم افزار بر روی موبایل کاربران‬ ‫●با حقوق ثابت باال ‪ +‬پورسانت عالی‬ ‫‪ftakamoli@gmail.com‬‬
‫سربازی‬ ‫‪12‬‬ ‫وزیر علوم خبر داد‪:‬‬ ‫سازمان وظیفه عمومی‬ ‫مشموالن دانشگاهی وضعیت خدمتی‬ ‫خود را مشخص کنند‬ ‫سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران با صدور اطالعیه ای‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫مشموالن فارغ التحصیل دانشگاهی حداکثر یک‬ ‫سال مهلت دارند وضعیت خدمتی خود را مشخص‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ناجا‪ ،‬نیروی انتظامی در ادامه این اطالعیه‬ ‫آورده است‪ :‬دانشجویان همه مقاطع تحصیلی‪ ،‬از‬ ‫زمین ـ ـ ـ ــه مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت و‬ ‫اشتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغا ل‌زایـ ـ ــی در‬ ‫ر شتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ‌ها ی‬ ‫دانش ــگاه‌های وزارت‬ ‫عل ــوم وج ــود دارد ک ــه‬ ‫گرای ــش ه ــا نس ــبت ب ــه‬ ‫رش ــته ه ــای آن کمت ــر‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫◄بله‪ .‬البته ما نیز‬ ‫در وزارت علوم از سال‬ ‫گذشته اجرای طرحی‬ ‫را تحت عنوان توانمند‬ ‫سازی فارغ‌التحصیالن‬ ‫دانشگاهی و اشتغال‬ ‫پذیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــری آنها آغاز‬ ‫کرده‌ایم‪ .‬یعنی اینکه ما‬ ‫فارغ‌التحصیالن خودمان‬ ‫را با مهارت‌های مرتبط با‬ ‫تحصیلشان بیشتر آشنا‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫◄در دیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار اخی ــر‬ ‫مق ــام معظ ــم رهب ــری ب ــا‬ ‫اس ــاتید دانشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‍گاه‌ها‪،‬‬ ‫ب ــه ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور مش ـ ـ ـ ــخص‬ ‫یک ــی از مهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترین‬ ‫مطالب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات رهب ـ ـ ـ ــری‬ ‫ح ــل مش ــکالت کش ــور‬ ‫ب ــه دس ــت دانش ــگاهیان‬ ‫ب ــود‪ .‬درس ــت اس ــت ک ــه‬ ‫در ای ــن زمین ــه همیش ــه‬ ‫بای ــد ی ــک ارتب ــاط دو‬ ‫س ــویه بی ــن دانش ــگاهیان‬ ‫و مس ــئوالن باش ــد و‬ ‫همانط ــور ک ــه رهب ــری نی ــز‬ ‫وزیــر علــوم از طــرح جدیــد وزارت علــوم بــرای گذرانــدن ســربازی‬ ‫تأ کی ــد داش ــتند مس ــئوالن‬ ‫بای ــد ب ــه س ــراغ دانش ــگاه دانشــجویان دکتــری در صنعــت خبــر داد‪.‬‬ ‫«منصور غالمی» این خبر را در بازدید هفته گذشته خود از خبرگزاری مهر‬ ‫برون ــد و از دانش ــگاهیان‬ ‫ب ــرای ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مس ــائل اعالم کرد و درباره اقدامات صورت گرفته در راستای فرمایشات رهبری در‬ ‫مش ــاوره و کم ــک بگیرن ــد‪ ،‬دیدار با اساتید دانشگاه‪ ، ،‬طرح سربازی دانش آموختگان کارشناسی ارشد و‬ ‫ام ــا آی ــا وزارت عل ــوم نی ــز دکتری در صنعت و برخی از مسایل روز آموزش عالی توضیحاتی ارائه داد‪ .‬در‬ ‫در ای ــن زمین ــه اقداما ت ــی ادامه به بخش‌هایی از این گفت و گو اشاره می‌شود‪.‬‬ ‫◄در ح ـ ـ ـــال حـ ـ ــاضـ ـ ــر‬ ‫انج ــام داده ی ــا برنام ــه ای‬ ‫وض ـ ـ ـعـ ـ ـیـ ـ ـ ـ ـ ــت ارت ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاط دانش ــجویان و اس ــاتید ب ــا صنع ــت‬ ‫ب ــرای تس ــریع آن دارد؟‬ ‫چگون ــه اس ــت و ط ــر ح فرص ــت مطالعا ت ــی و کارورزی در صنع ــت را‬ ‫◄بح ــث تربی ــت نی ــروی انس ــانی یک ــی از مباحث ــی ب ــوده ک ــه‬ ‫ت ــا کج ــا پی ــش برده‌ای ــد؟‬ ‫وزارت عل ــوم در ش ــروع کار حوزه‌ه ــای آم ــوزش عال ــی در دانش ــگاه‌ها‪،‬‬ ‫◄کارآم ــوزی در صنع ــت ب ــرای رش ــته ه ــای فن ــی و تجر ب ــی فراه ــم‬ ‫ب ــه عن ــوان مامور ی ــت اصل ــی ب ــه آن توج ــه داش ــته و ب ــه خو ب ــی رش ــد‬ ‫ش ــده اس ــت و ب ــا وزارتخان ــه ه ــای جه ــاد کش ــاورزی و صنع ــت مع ــدن‬ ‫ک ــرده اس ــت‪ .‬جمعی ــت ف ــارغ التحصی ــالن کارشناس ــی ک ــه در بدن ــه‬ ‫تج ــارت تواف ــق های ــی در ای ــن زمین ــه ص ــورت گرفت ــه‪ .‬ط ــرح های ــی در‬ ‫مجموع ــه ه ــای اجرای ــی کار م ــی کنن ــد‪ ،‬نش ــان م ــی ده ــد ک ــه آن‬ ‫ای ــن دو وزارتخان ــه در ح ــال انج ــام اس ــت‪ .‬در صنع ــت بح ــث ای ــن‬ ‫وظیف ــه ب ــه خو ب ــی انج ــام ش ــده اس ــت‪ .‬ح ــال ش ــاید بعض ــا ب ــه دلی ــل‬ ‫اس ــت ک ــه اعض ــای هی ــات علم ــی‪ ،‬فرص ــت مطالعات ــی در صنع ــت‬ ‫تع ــداد بیش ــتر ف ــارغ التحصی ــالن نس ــبت ب ــه آنچ ــه ک ــه در ب ــازار ج ــذب‬ ‫داش ــته باش ــند و پ ــروژه ای را ب ــا صنع ــت هماهن ــگ کنن ــد و حـ ـــ ــدود‬ ‫م ــی ش ــود‪ ،‬نگاه ــی از ای ــن منظ ــر باش ــد کـــه چگون ــه م ــی ت ـ ـ ـ ـ ـ ــوان‬ ‫‪ ۶‬م ــاه ت ــا یکس ــال در خ ــارج از دانش ــگاه کار کنن ــد‪.‬‬ ‫برنام ــه ر ی ــزی و مدیر ی ــت ک ــرد‪.‬‬ ‫بحث ــی در ب ــاره گذران ــدن دوره س ــربازی دان ــش آموختـــگان‬ ‫کارشناس ــی ارش ــد و دکت ــری در صنع ــت پیش ــنهاد داده ای ــم ‪ ،‬ب ــا نظ ــام‬ ‫◄نکتــه دیگــری کــه مطــر ح اســت‪ ،‬نامتــوازن شــدن رشــته هــای‬ ‫وظیف ــه صحبتهای ــی ش ــده و وزارت صنع ــت اس ــتقبال ک ــرده اس ــت‬ ‫دانش ــگاهی اس ــت‪ .‬ای ــن موض ــوع باع ــث ش ــده گرای ــش داوطلب ــان‬ ‫کارآم ــوزی دانش ــجویان در صنع ــت را نی ــز هماهن ــگ ک ــرده ایـــم‪،‬‬ ‫ب ــه س ــمت رش ــته ه ــای درآم ــد زا بیش ــتر ش ــود همچنی ــن بیش ــتر‬ ‫طرح ــی ب ــرای ای ــن موض ــوع در صنع ــت وج ــود دارد ک ــه ای ــن طـــرح‬ ‫داوطلب ــان ا کن ــون ب ــه س ــمت رش ــته ه ــای عل ــوم تجر ب ــی گرای ــش‬ ‫نهای ــی ش ــده و در س ــامانه ای ک ــه ب ــرای ای ــن کار در نظ ــر گرفت ــه ش ــده‬ ‫پیــدا کــرده انــد و تعــداد داوطلبــان دیگــر گــروه هــا‪ ،‬ریــزش داشــته‪،‬‬ ‫دانش ــجویان ب ــا راهنمای ــی دانش ــگاه ه ــا ثب ــت ن ــام م ــی کنن ــد ای ــن‬ ‫دلی ــل ای ــن چیس ــت؟‬ ‫موض ــوع نی ــز در دانش ــگاههای مختل ــف در ح ــال گس ــترش اس ــت ‪.‬‬ ‫◄در کنک ــور سراس ــری امس ــال‪ ،‬تع ــداد داوطلب ــان کم ــی بیش ــتر‬ ‫بحث ــی ه ــم در ب ــاره گذران ــدن دوره س ــربازی دان ــش آموختـــگان‬ ‫از ی ــک میلی ــون و ‪ ۱۰۰‬ه ــزار نف ــر ب ــود ک ــه از ای ــن تع ــداد ‪ ۶۰‬درص ــد‬ ‫کارشناس ــی ارش ــد و دکت ــری در صنع ــت پیش ــنهاد ک ــرده ایـــم‪،‬‬ ‫متقاض ــی عل ــوم تجر ب ــی ب ــوده و ح ــدود ‪ ۴۰‬درص ــد نی ــز در بقی ــه‬ ‫موافقتهای ــی در ای ــن زمین ــه ص ــورت گرفت ــه اس ــت ب ــا س ــازمان نظ ــام‬ ‫رش ــته ه ــا ثب ــت ن ــام ک ــرده ان ــد‪ ،‬ی ــک دلی ــل آن ای ــن اس ــت ک ــه ای ــن‬ ‫وظیف ــه در ای ــن زمین ــه صحبتهای ــی ش ــده و وزارت صنع ــت نیـــز از‬ ‫متقاضی ــان خ ــوب هدای ــت نم ــی ش ــوند‪ ،‬ش ــاید خان ــواده ه ــا نی ــز ب ــه‬ ‫آن اس ــتقبال ک ــرده اس ــت‪ .‬ب ــا ای ــن ط ــرح‪ ،‬دانش ــجویان دکت ــری ک ــه ب ــه‬ ‫ای ــن مطل ــب کم ــک ک ــرده و فک ــر م ــی کنن ــد در عل ــوم تجر ب ــی ام ــکان‬ ‫دلی ــل محدو ی ــت و ظرفی ــت ک ــم نم ــی توانن ــد ج ــذب مرک ــز تحقیق ــات‬ ‫اش ــتغال بیش ــتری وج ــود دارد‪ ،‬در حال ــی ک ــه عل ــوم تجر ب ــی ه ــم‬ ‫دانش ــگاهی ش ــوند ب ــه صنع ــت م ــی رون ــد و ب ــه ص ــورت ی ــک دوره‬ ‫ظرفی ــت مح ــدودی دارد ‪.‬‬ ‫موق ــت آنج ــا حض ــور دارن ــد‪ ،‬ول ــی پی ــش بین ــی م ــی کنی ــم اکث ــرا ای ــن‬ ‫نگران ــی ای ــن اس ــت ک ــه در س ــال‌های آین ــده‪ ،‬دچ ــار تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورم‬ ‫دانش ــجویان بتوانن ــد ج ــای خ ــود را پی ــدا ک ــرده و مان ــدگار ش ــوند‪.‬‬ ‫ف ــارغ التحصی ــل در بخ ــش عل ــوم پزش ــکی ش ــویم‪ .‬ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد‬ ‫کار مش ــاوره ای و برنام ــه ری ــزی بیش ــتری نی ــاز اس ــت‪ ،‬از طرف ــی ه ــم‬ ‫◄ هم ــه دانش ــجویان دکت ــری م ــی توانن ــد در ای ــن ط ــر ح ش ــرکت‬ ‫داوطلب ــان ای ــن اختی ــار را دارن ــد ت ــا در ه ــر رش ــته ای ک ــه عالقمن ــد‬ ‫کنن ــد؟‬ ‫هس ــتند‪ ،‬ثب ــت ن ــام کنن ــد‪.‬‬ ‫◄ای ــن موض ــوع ب ــه صنع ــت بس ــتگی دارد مث ــل اینک ــه در صنع ــت‬ ‫خ ــودرو اع ــالم کنن ــد ک ــه ب ــه ای ــن رش ــته ه ــا نی ــاز دار ی ــم و ل ــذا زمین ــه‬ ‫◄درس ــت اس ــت ام ــا نم ــی ت ــوان نق ــش وزارت عل ــوم و زیرنظ ــام‬ ‫بکارگی ــری بای ــد فراه ــم باش ــد‪.‬‬ ‫ه ــای آن را در ای ــن زمین ــه نادی ــده گرف ــت‪ .‬ش ــاید کمبودهای ــی در‬ ‫تاریخ فراغت از تحصیل‪ ،‬ترک‪ ،‬اخراج و یا انصراف از‬ ‫تحصیل‪ ،‬حداکثر به مدت یک سال مهلت داشته تا‬ ‫وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند‪.‬‬ ‫ناج ــا در ادام ــه م ــی افزای ــد‪ :‬ب ــر همی ــن اس ــاس‪،‬‬ ‫فارغ‌التحصی ــالن دانش ــگاهی م ــی بایس ــت قب ــل از‬ ‫اتمــام مهلــت یادشــده‪ ،‬بــرای اعــزام بــه خدمــت اقــدام‬ ‫کنن ــد و در ص ــورت داش ــتن ب ــرگ آم ــاده ب ــه خدم ــت‬ ‫ب ــدون غیب ــت‪ ،‬ادام ــه تحصی ــل آن ــان در مقاط ــع‬ ‫تحصیل ــی باال ت ــر بالمان ــع اس ــت‪.‬‬ ‫در این اطالعیه آمده است؛ مشموالنی که در مهلت‬ ‫معرفی یک ساله در مقاطع تحصیلی باالتر پذیرفته‬ ‫شوند‪ ،‬در صورت داشتن سایر شرایط قانونی‪ ،‬مجاز به‬ ‫ادامه تحصیل خواهند بود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت متقاضیــان در صــورت نیــاز بــه‬ ‫اطالعــات بیشــتر مــی تواننــد از طریــق پایــگاه اطــالع‬ ‫رســانی ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا بــه نشــانی‬ ‫‪، www.vazifeh.police.ir‬ســامانه تلفــن گو یــا‬ ‫بــه شــماره‪ 096480‬از قوانیــن و مقــررات مربوطــه مطلــع‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫طرح کسری خدمت ایثارگران شامل همه‬ ‫واجدان شرایط خواهد شد‬ ‫وی با تأ کید بر اینکه منتظر جواب نهایی مجلس‬ ‫شورای اسالمی در این خصوص هستیم تصریح کرد‪:‬‬ ‫سه مؤلف ‌ه مهم و اثرگذار درخصوص تصمیم‌گیری در‬ ‫این موضوع وجود دارد و در تصمیمی که اتخاذ می‌شود‬ ‫ً‬ ‫باید به‌گونه‌ای عمل شود که اوال به تأمین نیروهای‬ ‫ً‬ ‫مسلح و آمادگی دفاعی کشور صدمه وارد نشود؛ ثانیا‬ ‫ً‬ ‫فشار به سایر سربازان در حال خدمت وارد نشود و ثالثا‬ ‫تصمیمی که گرفته می‌شود شامل همه ایثارگران شود‪.‬‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح در پاسخ به دیگر پرسش فارس درخصوص‬ ‫پیش‌بینی اعالم نتیجه مجلس گفت‪ :‬پیش‌بینی‬ ‫می‌کنیم که ان‌شاءاهلل در تیرماه‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫نظر خودش را به ستاد کل نیروهای مسلح اعالم کند؛‬ ‫در همان زمان نسبت به اعالم جزئیات طرح کسری‬ ‫خدمت ایثارگران اقدام خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک شرﻛت پخش جهت تکمیل واحد مالی خود افراد زیر را نیاز دارد‪:‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک شرﻛت پیماﻧکاری عمراﻧی‬ ‫ﻳک شرﻛت تولیدی بازرﮔاﻧی‬ ‫ردیف‬ ‫سمت‬ ‫‪1‬‬ ‫مسئول حقوق و دستمزد‬ ‫لیسانس حسابداری‪ ،‬مسلط به اکسل و قوانین کار و تامین اجتماعی‪ 5 ،‬سال سابقه کار‬ ‫‪2‬‬ ‫کمک حسابدار‬ ‫جهت صدور اسناد‪ ،‬لیسانس حسابداری‪ 2 ،‬سال سابقه مرتبط‪ ،‬مسلط به اکسل‬ ‫‪3‬‬ ‫کمک حسابدار انبار‬ ‫لیسانس حسابداری‪ 2 ،‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناس بازرگانی و خرید داخلی (‪ 2‬نفر)‬ ‫‪4‬‬ ‫اپراتور فروش‬ ‫کاردانی حسابداری‪ 2 ،‬سال سابقه مرتبط‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاردر زمینه پیمانکاری و ساختمانی‬ ‫درج شماره ردیف شغل در رزومه الزامیست ‪.‬ضمنا افراد منطقه غرب تهران در اولویت هستند‬ ‫‪shojaei@emadara.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک شرﻛت بزرگ پیماﻧکاری‬ ‫ﻳک شرﻛت تولیدی واقع ﺩر تهران‬ ‫جهت دفترمرکزی و کارگاه های خود در تخصص های‬ ‫زیر نیرو می پذیرد‪.‬‬ ‫جهت دفترمرکزی خود به تخصص ذیل‬ ‫نیازمند است‬ ‫با مدرک لیسانس حسابداری و باالتر با سابقه کار مرتبط‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در امور مدیریت مال‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫انبادار‬ ‫با مدرک لیسانس حسابداری‪ ،‬صنایع یا عمران با سابقه کار مرتبط‬ ‫ایمیل‬ ‫‪jvdssr@gmail.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک شرﻛت تولیدی صنعﺘی واقع در شهرک صنعتی ایوانکی‬ ‫مدیر صادرات (آقا)‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید‪ ،‬در زمینه صادرات ترجیحا لوازم‬ ‫خانگی با حقوق و مزایای مکفی نیازمند است‪.‬‬ ‫‪resume@dateesco.com‬‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری‬ ‫‪gholamimozhgan.yahoo.com‬‬ ‫س ــردار کریم ــی گف ــت‪ :‬قان ــون جریم ــه مش ــموالن غای ــب‬ ‫فرصتــی اســت تــا مشــموالنی کــه بیــش از ‪ ۸‬ســال غیبــت‬ ‫دارن ــد‪ ،‬بتوانن ــد وضعی ــت خدمتـــی خـــود را مشـــخص‬ ‫کنن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگاران ج ــوان؛ ســـردار ابراهیـــم کریمـــی‬ ‫جانش ــین س ــازمان وظیف ــه عمومـــی ناجـــا اظهـــار کـــرد‪:‬‬ ‫قان ــون جریم ــه مش ــموالن غایـــب فرصتـــی اســـت تـــا‬ ‫مش ــموالنی ک ــه بی ــش از ‪ ۸‬س ــال غیب ــت دارن ــد‪ ،‬بتوانن ــد‬ ‫وضعی ــت خدمت ــی خ ــود را مشـــخص کننـــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب ک ــه ب ــا اج ــرای ای ــن قان ــون در‬ ‫س ــال ج ــاری‪ ،‬تاکن ــون بی ــش از ی ــازده ه ــزار درخواس ــت‬ ‫ثب ــت ش ــده‪ ،‬اف ــزود‪ :‬مش ــموالنی کـــه تـــا پایـــان ســـال ‪۹۷‬‬ ‫بی ــش از ‪ ۸‬س ــال غیب ــت دارن ــد‪ ،‬می‌توانن ــد از طری ــق دفات ــر‬ ‫خدم ــات الکترونی ــک انتظام ــی (پلی ــس‪ )۱۰+‬و مطاب ــق ب ــا‬ ‫قان ــون جریم ــه مش ــموالن غای ــب‪ ،‬ب ــرای ثب ــت ن ــام اق ــدام‬ ‫کنن ــد‪.‬‬ ‫جانش ــین س ــازمان وظیف ــه عمومـــی ناجـــا بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫تغیی ــرات مر ب ــوط ب ــه ضواب ــط دانشـــجویان انصرافـــی در‬ ‫قان ــون جریم ــه مش ــموالن غای ــب‪ ،‬گفـــت‪ :‬دانشـــجویان‬ ‫دارای معافی ــت تحصیل ــی ک ــه تحصیـــالت خـــود را بـــه‬ ‫اتم ــام نرس ــانده و ت ــا پای ــان ش ــهریور م ــاه ‪ ۱۳۹۶‬انص ــراف‬ ‫داده و ی ــا اخ ــراج ش ــده باش ــند‪ ،‬از تاریـــخ فراغـــت از‬ ‫تحصی ــل در مقط ــع قبل ــی غای ــب محس ــوب می‌ش ــوند و‬ ‫چنانچــه غیبــت آنــان تــا پایــان ســال ‪ ۹۷‬بــه بیــش از ‪ ۸‬ســال‬ ‫برس ــد در ش ــمول ای ــن معافی ــت قـــرار می‌گیرنـــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از آنجــا کــه مشــموالن ایرانــی مقیــم خــارج‬ ‫از کشــور بــا بیــش از ‪ ۸‬ســال غیبــت‪ ،‬اجــازه تــردد بــه کشــور‬ ‫را نخواهنــد داشــت‪ ،‬لــذا بایــد بــا انجــام خدمــت ســربازی‬ ‫و ی ــا به ــره من ــدی از ای ــن امتی ــاز وضعی ــت خدمت ــی خ ــود‬ ‫را مش ــخص کنن ــد‪.‬‬ ‫س ــردار کریم ــی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬متقاضی ــان در ص ــورت‬ ‫نی ــاز ب ــه اطالع ــات بیش ــتر می‌تواننـــد از طریـــق پایـــگاه‬ ‫اط ــالع رس ــانی س ــازمان نظ ــام وظیف ــه و ی ــا س ــامانه تلف ــن‬ ‫گو یــا و پیامکــی از آخریــن اخبــار مربــوط بــه قانــون جریمــه‬ ‫مش ــموالن غای ــب مطل ــع ش ــوند‪.‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫شرایط احراز‬ ‫حسابدار‬ ‫تعیین تکلیف مشموالن‬ ‫سربازی که بیش از ‪ 8‬سال‬ ‫غیبت دارند‬ ‫سربازی دانش‌آموختگان ارشد و دکتری در صنعت‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح‪ ،‬گفت‪ :‬طبق توافقات صورت گرفته با مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬پیش بینی می‌کنیم از «تیرماه» طرح‬ ‫کسری خدمت ایثارگران شامل همه واجدان شرایط‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح در گفت‌وگو با خبرگزاری‬ ‫فارس‪ ،‬در خصوص آخرین وضعیت تعیین تکلیف‬ ‫طرح کسری خدمت فرزندان ایثارگران اظهار داشت‪ :‬با‬ ‫توجه به توافق صورت گرفته در سال ‪ 96‬قرار بود به ‪ 20‬هزار‬ ‫نفر از افرادی که باالترین امتیاز ایثارگری را دارند کسر‬ ‫خدمت تعلقبگیرد‪.‬‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طرح کسری خدمت فرزندان‬ ‫ایثارگران برای کسانی که دارای ‪ 28‬و ‪ 29‬ماه سابقه‬ ‫ایثارگری باشند از بهمن‌ماه سال ‪ 96‬شروع شده است و‬ ‫ً‬ ‫با توجه به مهلت یک ساله فعال ادامه دارد‪.‬‬ ‫سردار کمالی در پاسخ به دیگر پرسش فارس درخصوص‬ ‫وضعیتسربازیسایردارندگانسوابقایثارگریاعالم کرد‪:‬‬ ‫امسال مجلس پیشنهاد داد که به صورت نسبی توافقی‬ ‫حاصل شود و کسر خدمت نه‌تنها برای امتیازهای باال‬ ‫بلکه برای همه ایثارگران واجد شرایط تعلق گیرد که ما هم‬ ‫در پاسخنظرخودرااعالم کردیم‪.‬‬ ‫اینمقامارشدستاد کلنیروهایمسلح گفت‪:‬اینموارددر‬ ‫دو جلسهدر مجلسبررسیو درنهایتقرار شد کهموضوع‬ ‫در کمیسیونامنیتملینیزبهصورتمشورتیمطرحشده‬ ‫و نتیجهنهاییبهستاد کلاعالمشود‪.‬‬ ‫جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا خبر داد‬ ‫ﺩر شمال تهران‬ ‫در نظر دارد جهت تکمیل کادر بازرگانی خوددر دفترمرکزی‬ ‫اقدام به جذب نیروبا شرایط ذیل نماید‪:‬‬ ‫اولویت با فارغ التحصیالن دانشگاه سراسری می باشد‬ ‫‪civilco.resume@gmail.com‬‬ ‫جهت تکمیل کادر اداری خود به تخصص های زیر ساکن‬ ‫غرب تهران نیاز دارد‬ ‫‪ -1‬حسابدار آقا ‪ 5‬سال سابقه‪ ،‬لیسانس حسابداری مسلط‬ ‫به نرم افزارهای مالی و ‪Excel‬‬ ‫‪ -2‬کارمند اداری ‪ 5‬سال سابقه ‪ ،‬فوق دیپلم و باالتر‪،‬‬ ‫مسلط به ‪ Corel‬فتوشاپ ‪( Excel‬آشنا به چاپ سیلک)‬ ‫ارسال رزومه به‪.:‬‬ ‫‪Behzad.steelco@yahoo.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک شرﻛت تولیدی ﺩر حوزه صناﻳع غذاﻳی‬ ‫واقع در شهرک صنعتی شمس آباد استخدام می نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس آزمایشگاه‬ ‫‪2‬‬ ‫بازرس کنترل کیفیت‬ ‫جنسیت‬ ‫آقا‬ ‫شرایط احراز‬ ‫دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته صنایع غذایی و ‪ 2‬سال سابقه‬ ‫کاری مرتبط‬ ‫دارای مدرک تحصیلی کاردانی به کارشناسی در رشته صنایع غذایی و ‪1‬‬ ‫سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه خود را با مشخصات کامل و ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا ساکنین محدوده اسالمشهر‪ ،‬رباط کریم‪ ،‬حسن آباد شهر ری در اولویت استخدام قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‪resume.hr1396@gmail.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک ﻧفر مدﻳر بازرﮔاﻧی با تجربه باال در زمینه‬ ‫مواد غذایی با حقوق و مزایای کاملا مکفی نیازمندیم‪.‬‬ ‫از عالقمندان تقاضا می شود با ایمیل زیر مکاتبه فرمایند‪.‬‬ ‫‪g2279373@yahoo.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود‬ ‫کارشناس حسابداری (خانم)‬ ‫فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر دولتی‬ ‫استخدام می نماید‬ ‫‪kalkouhjob@gmail.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫حﺴابدار خاﻧم با حداقل ‪ 2‬سال تجربه ترجیحا آشنا به نرم افزار‬ ‫تدبیر با همکاران سیستم جهت همکاری در یک شرکت در شهرستان‬ ‫رباط کریم با سرویس ایاب و ذهاب وناهار‬ ‫‪Pad.finance@outlook.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪13‬‬ ‫کادر فنی خود به یک نفر برنامه‬ ‫نویس با شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫برنامه نویس ‪ PHP‬ترجیح ًا آشنا با‬ ‫دروپال‬ ‫●دارای روحیه کار تیمی‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس اندروید‬ ‫کارشناس شبکه جهت یک شرکت – البرز‬ ‫یک شرکت در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود در استان البرز در‬ ‫هشتگرد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس شبکه‬ ‫آقا‪/‬حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫●کاردانی به باال ●آشنا به سوئیچ ها و روترهای سیسکو و‬ ‫میکروتیک●آشنا با سیستم های مجازی سازی ‪…Vmware‬‬ ‫●آشنا به میل سرور ماکروسافت●آشنا با انواع سیستم عامل ها‬ ‫کار با روترهای نرم افزاری مانند کریو کنترل و‬ ‫فایروالهای سخت افزاری●گذراندن دوره های آموزشی‬ ‫‪CCNA،CCNP،MTCNA،+NETWORK‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪cv.jobopp@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫برنامه نویس آقا – البرز‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫آقا‬ ‫●مسلط به زبان سی شارپ و دات نت‬ ‫●مسلط به ‪●Angular js‬مسلط به زبان جاوا اسکریپت‬ ‫●آشنایی با بوت استرپ و ‪●css‬آشنایی با محیط ‪tfs‬‬ ‫عالقمند به کار گروهی‬ ‫افراد دارای رزومه و سابقه کاری در اولویت هستند‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪job@radvin.com‬‬ ‫■□■‬ ‫کارشناس نصب و راه اندازی جهت یک شرکت – البرز‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس نصب و راه اندازی‬ ‫●حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫●مسلط به سرویس های ‪ ADSL‬و ‪wireless‬‬ ‫●آشنایی با میکروتیک‬ ‫●منظم و دارای روابط عمومی قوی‬ ‫●دارای وسیله نقلیه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪mali@khorshidnet.com‬‬ ‫■□■‬ ‫طراح گرافیک و وبسایت – اصفهان‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫طراح گرافیک و وبسایت‬ ‫خانم‬ ‫●مسلط به برنامه های کاربردی طراحی عکس و فیلم‬ ‫(فوتوشاپ و… )●حرفه ای با سابقه کار‬ ‫●به صورت پاره وقت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ghadirstone@gmail.com‬‬ ‫● امکان اعزام به ماموریت شهرستان (مختص آقایان)‬ ‫شده ارسال نمایند‬ ‫‪karanet.co@gmail.com‬‬ ‫●ساعات کاری‪ ۸ :‬الی ‪ 6‬بعد از ظهر‬ ‫برنامه نویس اندروید‪-‬خراسان رضوی‬ ‫اگر عالقمند به یادگیری مفاهیم جدید هستید و همچنین‬ ‫■□■‬ ‫متقاضیان میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫‪job@arjgostar.com‬‬ ‫●منظم و متعهد●خالق و عالقه مند به یادگیری‬ ‫●ساعت کار ‪ ۸ :‬الی ‪●۱6‬حقوق ●بیمه‬ ‫●مسلط به وردپرس و افزونه ها (بخصوص ووکامرس)‬ ‫شرکت فنی و مهندسی امن پردازان کویر جهت تکمیل نیروی‬ ‫●تسلط کامل به ‪CSS‬‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫محدوده هشت بهشت نزدیک به ایستگاه ‪BRT‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪yeksaco@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫پژوهشگر خانم‪-‬اصفهان‬ ‫شرکت اعتمادسازان تجارت الکترونیک استخدام می نماید‪.‬‬ ‫پژوهشگر‬ ‫خانم‬ ‫●جهت کار در واحد پژوهش و توسعه‬ ‫●آشنایی کامل با چک لیست امنیتی وردپرس‬ ‫●خالق و ایده پرداز●دارای روحیه کار گروهی‬ ‫●سابقه کار طراحی سایت حداقل دو سال‬ ‫●مسلط به امور مدیریت سایت های وردپرس‬ ‫●مسلط به ‪●seo‬مسلط به بک لینک سازی‬ ‫●مسلط به بارگذاری محتوای سایت و بروزرسانی مطابق با‬ ‫اصول ‪●seo‬آشنا در زمینه تبلیغات اینترنتی و آگهی های تبلیغاتی‬ ‫●آشنا به ویراستاری‬ ‫■□■‬ ‫کارشناس سیستم و مستندات‪ -‬زاهدان‬ ‫انسانی خود در استان سیستان و بلوچستان از افراد واجد‬ ‫کارشناس سیستم و مستندات‬ ‫●مهندسی صنایع‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬مهندسی ‪ ، IT‬علوم کامپیوتر و‬ ‫رشت ­ه های مرتبط‬ ‫●درک مباحث سیستمی و استانداردهای مدیریتی از جمله‬ ‫سیستم مدیریت امنیت اطالعات(‪)ISO۲۷۰۰۱‬‬ ‫●توانایی مستندسازی و گزارش نویسی‬ ‫●آشنایی با مفاهیم پایه ای ‪IT‬‬ ‫‪MS Office‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫●توانایی مذاکره و تعامل تلفنی و حضوری با کارفرما‬ ‫‪parsiahesab@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Job@apk-group.ir‬‬ ‫متقاضیان محترم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫طراح گرافیک صفحات وب – اصفهان‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد‬ ‫استخدام‪-‬خراسان رضوی‬ ‫■□■‬ ‫طراح گرافیک صفحات وب‪:‬‬ ‫رشته های کامپیوتر‪ ،‬فناوری اطالعات‪ ،‬علوم کامپیوتر‬ ‫●تسلط قوی به زبان انگلیسی‬ ‫●قدرت یادگیری و مسئولیت پذیری و فعال بودن‬ ‫جز شرایط کار است‬ ‫‪bipjobapplication@gmail.com‬‬ ‫کارشناس برنامه نویس – اصفهان‬ ‫یک شرکت در حوزه فن آوری اطالعات و ارتباطات جهت‬ ‫تکمیل کادر فنی خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس برنامه نویس‬ ‫مسلط به زبان ‪PHP‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود شامل‬ ‫موارد ذیل همراه با فایل عکس ‪ ۳*۴‬را به آدرس ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫مشخصات کامل فردی ‪ ،‬سوابق تحصیلی ‪ ،‬سوابق کاری ‪ ،‬تاریخ‬ ‫و محل کار ‪ ،‬آدرس محل سکونت ‪ ،‬توانمندی های فنی ‪ ،‬و‬ ‫شماره تلفن تماس‪.‬‬ ‫‪info@pooyaandish.net‬‬ ‫■□■‬ ‫کارشناس فروش و پشتیبانی فروش‪ -‬اصفهان‬ ‫شرکت آریا گیت (نمایندگی رسمی شاتل در استان اصفهان)‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●خالقیت در تولید محتوا در فضای مجازی‬ ‫●ایجاد و بسط محتوای گرافیکی برای برنامه ها‬ ‫و رویدادها ی تبلیغاتی‬ ‫●مسلط به نرم افزارهای طراحی‬ ‫●متعهد ‪،‬با انگیزه‪ ،‬خالق‪ ،‬ایده پرداز‬ ‫●منظم و عالقه مند به کار تیمی‬ ‫●حداقل ‪ ۱‬سال سابقه کار مفید و مرتبط‬ ‫●امکان کار به صورت تمام وقت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را حاوی مشخصات‬ ‫فردی و سوابق کاری و تحصیلی حداکثر تا ‪ 5‬روز آینده به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫●آشنا با مباحث فروش ‪ ،‬اصول مشتری مداری‬ ‫●دارای اعتماد به نفس باال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم سوابق تحصیلی و کاری‬ ‫خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪M_mojiri@esfahan.shatel.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫برنامه نویس‪-‬اصفهان‬ ‫یک شرکت فعال در حوزه ‪ IT‬در استان اصفهان‪ ،‬جهت تکمیل‬ ‫●تمام وقت●پایه حقوق‪ :‬یک و نیم میلیون تومان‬ ‫●میزان تجربه کاری متوسط به باال‬ ‫● برنامه‌نویس ‪( C#‬سی شارپ) و ‪SQL‬‬ ‫سی شارپ (‪ ،)C#‬محیط ‪ ،SQL‬محیط برنامه‌نویسی‬ ‫‪Visual Studio‬‬ ‫پشتیبان‪:‬‬ ‫آقا یک نفر‬ ‫●نیمه وقت (صبحها)‬ ‫●پایه حقوق هفتصد هزار تومان‬ ‫بهمراه نمونه کار به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪bestrah@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫برنامه نویس‪-‬مشهد‬ ‫شرکت نوین پرداز جهت تکمیل کادر فنی برنامه نویسی خود‬ ‫در استان خراسان رضوی‪،‬مشهد از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس اندروید و ‪.Net‬‬ ‫●تسلط به برنامه نویسی‬ ‫●اندروید(‪)Xamarin،AndroidStudio‬‬ ‫●تسلط به بانکهای اطالعاتی (‪)SQL Server،SQLLite‬‬ ‫●تسلط به ساختارهای انتقال داده در بستر وب (‪Socket،We‬‬ ‫‪)…,bAPI،SignalR،Webservice‬‬ ‫●آشنا به برنامه نویسی ‪)WebApp (aps،mvc‬‬ ‫●بیمه●حقوق از پایه قانون کار یا باالتر (بسته به تخصص)‬ ‫●سنوات●عیدی پاداش●مرخصی‬ ‫ساعت کار‪ :‬آزاد (‪ ۸‬ساعت کاری در بازه زمانی ‪ ۸‬صبح الی ‪ ۸‬شب)‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪info@novinp.com‬‬ ‫■□■‬ ‫کارشناس فنی آقا – همدان‬ ‫شرکت اینترنت تک نت در راستای تکمیل کادر فنی خود در استان‬ ‫همدان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫آقا‬ ‫●دارای حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر‪،‬آی تی یا مخابرات‬ ‫●مسلط به شبکه (اکتیو و پسیو)‬ ‫●آشنایی با تجهیزات وایرلس و توانایی نصب و راه اندازی‬ ‫آنها(‪)…,ubnt ,mikrotik,mimosa‬‬ ‫●آشنایی با امور مخابراتی●توانایی کار در ارتفاع‬ ‫●توانایی انجام ماموریت های خارج از استان‬ ‫●دارای روحیه کار تیمی‬ ‫افراد دارای سابقه کاری مرتبط از اولویت باالتری‬ ‫برخودار هستند‪.‬‬ ‫‪noavaran.tt.hv@gmail.com‬‬ ‫●میزان تجربه کاری متوسط به باال‬ ‫برنامه نویس – اصفهان‬ ‫● کامپیوتر و نحوه تعامل با مشتری‪ ،‬آشنایی متوسط با محیط ‪SQL‬‬ ‫‪job@taknet.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد‬ ‫کارشناس فروش و پشتیبانی فروش‬ ‫سرویس های ‪ADSL‬‬ ‫●ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫برنامه نویس‬ ‫خود را برای ما ارسال نمایید‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫●مسلط به ‪ CSS‬و ‪.Javascript‬‬ ‫●دارای مدرک کارشناسی‬ ‫استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫آقا یک نفر‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط‬ ‫خانم و آقا‬ ‫شرکت کدنویسه پرداز رایان جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫●تسلط کامل به مفاهیم گرافیک ‪ ،‬تبلیغات و مفاهیم بازاریابی‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫دیجیتالی●آشنایی با طراحی گرافیک سیستمهای نرم افزاری‬ ‫●محدوده شرکت‪ :‬مالصدرا‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کامل خود را‬ ‫وردپرسکار – اصفهان‬ ‫●مسلط به شخصی سازی پوسته های آماده‬ ‫●آشنایی با ‪MVC‬‬ ‫گروه ارج گستر در خراسان رضوی به برنامه نویس اندروید‬ ‫اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●دارای روحیه کار تیمی●یک سال سابقه کار‬ ‫برنامه نویس ارشد ‪Back-end‬‬ ‫میخواهید تجربه کار در پروژه های بزرگ داشته باشید رزومه‬ ‫اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫وردپرسکار‬ ‫یک شرکت طراحی وب جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫‪Noavaran.tt.hv@gmail.com‬‬ ‫موسسه پارسیا حساب جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫برنامه نویس ارشد‪-‬فارس‬ ‫●مسلط به ‪ php:‬و ‪Laravel‬‬ ‫مسلط به ‪ api‬و ‪ native‬نیازمند است‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫■□■‬ ‫فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●دارای ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل اعالم‬ ‫‪amyar24.com@gmail.com‬‬ ‫فارغ التحصیالن رشته های کامپیوتر‪ ،‬آی تی و شبکه دارای‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫پنجشنبه ها ‪ 8‬صبح الی ‪ 13‬ظهر‬ ‫استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫●دارای کارت پایان خدمت (مختص آقایان)‬ ‫●پویایی و تالش پیوسته برای رشد توانایی ها و استعدادهای‬ ‫ساعت کاری‪ 8:‬صبح الی ‪ 17‬بعد از ظره و‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر فنی خود در‬ ‫●دارای نظم و انضباط کاری و شخصی‬ ‫●دارای روابط عمومی باال و روحیه کار تیمی‬ ‫اولویت می باشند‪.‬‬ ‫فردی●بصورت تمام وقت با بیمه و مزایا‬ ‫برنامه نویس اندروید – اصفهان‬ ‫●تمام وقت‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫‪ Java Web Programming‬و ‪Spring‬‬ ‫●معماری ‪Front End‬و ‪Back End‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪babaksoftware@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام کارشناس فروش‪-‬آذربایجان شرقی‬ ‫شرکت کاراشبکه فعال در زمینه ی شبکه های کامپیوتری جهت‬ ‫تکمیل تیم فروش کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫چند نفر ‪/‬خانم و آقا‬ ‫پشتیبان نرم‌افزار‬ ‫ارسال نمایند‬ ‫نیروی پشتیبان باید با محیط ‪ SQL‬آشنایی داشته باشد تا در‬ ‫■□■‬ ‫صورت لزوم مشکالتی که در این زمینه برای مشتری‬ ‫کارشناس شبکه‪ -‬همدان‬ ‫به وجود می‌آید را رفع نماید‪.‬‬ ‫شرکت شبکه امن راهبرد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫استان همدان از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫‪mohamadheidary@gmail.com‬‬ ‫کارشناس شبکه‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫آقا‬ ‫برنامه نویس – قم‬ ‫●تسلط به علوم مهندسی شبکه‬ ‫شرکت اندیشه پردازان سامان گستر پارس جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس‪:‬‬ ‫●مسلط به ‪Ionic۳ , Type Script , Angular۵‬‬ ‫ترجیحا آشنا به ‪Android Java Native‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫سیسکو‪ ،‬مایکروسافت ‪،‬مجازی سازی‬ ‫●آشنا به امنیت شبکه●آشنا به زبان انگلیسی‬ ‫●فوق دیپلم و باالتر●حداقل یکسال سابقه کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫بعد از بررسی رزومه دعوت به مصاحبه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫لطفا از هرگونه تماس با شماره ذکر شده خودداری فرمایید‬ ‫‪jazb.rd.academy@gmail.com‬‬ ‫قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬
‫اجتماعی‬ ‫‪14‬‬ ‫نامه تشکل های معلوالن به رئیس جمهور‬ ‫برای رفع موانع تبعیض‌آمیز آزمون استخدامی‬ ‫بیش از ‪ ۵۸‬تشکل فعال در حوزه معلوالن برای رفع موانع‬ ‫تبعیض‌آمیز آزمون استخدامی به دکتر روحانی نامه نوشتند‪.‬‬ ‫مسأله اشتغال و داشتن شغل مناسب همواره یکی از‬ ‫مهم‌ترین دغدغه‌های افراد دارای معلولیت بوده است‪ .‬از همان‬ ‫روزهای آغازین تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن‬ ‫در سال ‪ ۸۳‬که ماده هفت آن به صراحت از اختصاص ‪۳‬درصد‬ ‫سهمیه‌های استخدامی به‌معلوالن خبر می‌داد بارقه‌های امید‬ ‫در دل افراد دارای معلولیت تابیدن گرفت که مشکالت کمتر‬ ‫می‌شود و با وجود معلولیت هم می‌توان صاحب شغلی شد و…‪.‬‬ ‫اگرچه همه این دلخوشی‌ها در صحنه اجرا ناکام ماند اما امید‬ ‫افراد دارای معلولیت به یأس تبدیل نشد‪ .‬خودشان دوباره بلند‬ ‫شدند‪ ،‬کمر همت بستند و نقایص و کاستی‌های قانون جامع را‬ ‫دیدند و نسبت به اصالح آن کوشیدند و نتیجه تصویب الیحه‬ ‫حمایت از حقوق معلوالن در ماه‌های پایانی سال گذشته بود‪.‬‬ ‫درهمه این سال‌ها با هر آزمون استخدامی که برگزار شد با‬ ‫همه سختی‌ها معلوالن به صحنه آمدند‪ ،‬در آزمون ثبت‌نام‬ ‫کردند و با همه مشکالت قبول شدند اما باز هم فرهنگ‌سازی‬ ‫نکردن و نداشتن شناخت کافی از جامعه معلوالن در سطح‬ ‫عمومی جامعه موانع سختی در سر راه استخدام این افراد بود‪.‬‬ ‫بسیاری از سازمان‌ها و نهادها در سهمیه‌های استخدامی یا‬ ‫سهمیه ‪ ۳‬درصد این افراد را لحاظ نمی‌کردند یا در صورتی که‬ ‫سهمیه ‪ ۳‬درصد را در نظر می‌گرفتند با در نظر گرفتن شرایطی‬ ‫ً‬ ‫مانند داشتن سالمت جسمانی و… عمال مانع از اجرای سهمیه‬ ‫‪ ۳‬درصد می‌شدند‪ .‬همین چند سال پیش بود که وزارت آموزش‬ ‫ً‬ ‫و پرورش با گذاشتن شرط سالمت جسمانی عمال مطرح کرد‬ ‫که افراد دارای معلولیت تنها برای دبیری و معلمی در مدارس‬ ‫استثنایی پذیرش می‌شوند‪.‬‬ ‫آزمون هایی که حقوق معلوالن را دور می زنند‬ ‫امسال باز هم دفترچه آزمون استخدامی منتشر شد و قرار است‬ ‫نیروهایی جدیدی استخدام شوند اما باز هم گذاشتن شروط‬ ‫سخت سالمت جسمانی و به زعم معلوالن تبعیض‌آمیز حتی‬ ‫برای دبیری در مدارس استثنایی صدای فعاالن و تشکل‌های‬ ‫مرتبط با افراد دارای معلولیت را در آورده است و آنها دست به‬ ‫دامن عالی‌ترین مقام اجرایی کشور شده‌اند و طی ارسال نامه‌ای‬ ‫ً‬ ‫به رسانه‌ها از دکتر روحانی رئیس جمهوری خواسته‌اند که شخصا‬ ‫وارد موضوع شود و از متولیان بخواهد تا مانع برگزاری آزمون تا‬ ‫اجرای کامل شرایط برابر و رفع تبعیض شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی کشور‪:‬‬ ‫حقمان را از سهمیه های استخدامی می گیریم‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی در پاسخ به سوال خبرنگار بازارکار‬ ‫درباره اشتغال معلوالن و عدم توجه دستگاه های اجرایی‬ ‫به استخدام آنها گفت‪ :‬استخدام سه درصدی معلوالن در‬ ‫دستگاه‌های دولتی و اجرایی با قدرت و قاطعیت پیگیری می کنیم‬ ‫و حقوق آنها را در استخدام می گیریم‪.‬‬ ‫انوشیروان محسنی بندپی درباره اینکه چه تضمینی برای‬ ‫اشتغال و استخدام معلوالن از طریق آزمون های استخدامی‬ ‫رئیس و معاون سازمان بهزیستی در گفتگو با بازارکار‪:‬‬ ‫استخدام سه درصدی معلوالن در دستگاه‌های‬ ‫اجرایی را با قاطعیت پیگیری می کنیم‬ ‫هـ ـن ـ ــوز از ماجـرای خبـر اعلالم شـیوه نامـه آمـوزش و پـ ــرورش م ـبـنـ ــی ب ـ ـ ــر ایـ ـنـ ـ ـکـ ــه‬ ‫«بی دندان ها‪،‬کچل ها و لهجه داران غلیظ و ‪ ...‬نمی توانند معلم شـوند زمان زیادی نگذشـته‬ ‫اسـت کـه موجـی از اعتراضـات و انتقـادات را بویـژه از سـوی مددجویـان و معلـوالن را بـه همـراه‬ ‫داشـت ‪ .‬اعتراضـات بـه حقـی کـه تاکیـدش بـر اجـرای قانـون اسـت؛ قانون سـه درصـدی معلوالن‬ ‫که از اول انقالب وجود داشـته ولی هیچگاه اجرایی نشـده اسـت‪ .‬حتی با وجود اینکه قانون‬ ‫اشـتغال معلـوالن اسـفند مـاه سـال ‪ 96‬پـس از کـش و قـوس هـای فـراوان و بعـد از یـک دهـه بـه‬ ‫تصویـب مجلـس و تائیـد شـورای نگهبـان رسـیده هنوز دسـتگاه هـا تن به اجـرای آن نمـی دهند و‬ ‫یـا بـه گونـه ای اجـرا مـی کننـد کـه کمتریـن سـهم از حقـوق اسـتخدامی معلـوالن در نظـر گرفته شـود‪.‬‬ ‫وجود دارد گفت‪:‬‬ ‫در تماس اخیری‬ ‫که ب ـ ـ ـ ـ ـ ــا رئ ـ ـ ـی ـ ــس‬ ‫سازمان امــور اداری‬ ‫و اس ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـدام ــی‬ ‫داشتم اشتغال سه‬ ‫درصدی معلوالن در‬ ‫دستگاه‌های دولتی‬ ‫و اجرایی با قدرت و قاطعیت پیگیری خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬رئیس سازمان امور اداری و‬ ‫استخدامی در تماس تلفنی با او قول داده در هر‬ ‫صورت شرایط استخدام معلوالن و سهمیه مورد‬ ‫نظر در قانون رعایت شود‪.‬‬ ‫معاون توانخشی سازمان بهزیستی کشور‪:‬‬ ‫دستگاه های اجرایی از استخدام معلوالن شانه‬ ‫خالی می کنند‬ ‫معاون توانبخشـ ـ ـ ـ ـ ــی سازمان‬ ‫بهزیستی کشور با اشاره به اینکه‬ ‫دستگاه های اجرایی از استخدام‬ ‫معلوالن شانه خال ـ ـ ـ ــی م ـ ـ ـ ــی کنند‬ ‫گفت‪ :‬قانون اسخدام معلوالن از‬ ‫اول انقالب در کشور وجود داشته‬ ‫و تصویب هیات وزیران بوده است‬ ‫ولی چـ ــون مص ـ ـ ـ ــوبه مـ ـ ــجلس نبود‬ ‫دستگاه ها از اجرا آن شانه خالی‬ ‫کرده و استنکاف می کردند‪.‬‬ ‫دکتر حسین نحوی نژاد با تاکید بر اینکه بیش از یک‬ ‫دهه تالش بهزیستی نهایتا به تصویب قانون جامع حمایت از‬ ‫معلوالن منجر شد که بر اساس یکی از مواد آن باید استخدام‬ ‫سه درصدی معلوالن در استخدام دستگاه های اجرایی لحاظ‬ ‫شودگفت‪ :‬این قانون در اسفند سال ‪ 1396‬به تصویب مجلس‬ ‫و تایید شورای نگهبان رسید و جای هرگونه بهانه تراشی برای‬ ‫استخدام معلوالن را بست بنابراین انتظار از همه دستگاه های‬ ‫اجرایی و استخدام کننده این است که قانون را رعایت کنند‬ ‫و به آن تمکین نمایند و به استخدام سه درصدی معلوالن که‬ ‫خواسته به حق دهه ها و سالهای متمادی آنهاست تن دهند‪.‬‬ ‫تعامل جدی با همه دستگاه ها برای استخدام معلوالن‬ ‫دکتر حسین نحوی نژاد بر تعامل با همه دستگاه ها برای‬ ‫لحاظ شدن حقوق استخدامی معلوالن تاکید کرد و گفت‪ :‬به‬ ‫طور جدی پیگیر این موضوع با دستگاه ها هستیم و از همه رسانه‬ ‫ها و تشکل های حامی حقوق معلوالن انتظار داریم بهزیستی را‬ ‫برای محقق شدن قانون حمایت از معلوالن یاری نمایند‪.‬‬ ‫معلوالننبایدبهانهبهدستدستگاههایاستخدام کنندهبدهند‬ ‫مع ــاون توانبخش ـ ـ ــی س ــازمان بهزیس ــتی کش ــور ب ــا تاکی ــد‬ ‫ب ــر اینک ــه اولو ی ــت معل ــوالن بای ــد اســـتخدام‬ ‫باش ــد و آنه ــا نبای ــد بهان ــه ب ــه دس ــت دســـتگاه‬ ‫ه ــای اس ــتخدام کنن ــده بدهن ــد اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫معل ــوالن بای ــد بی ــش ه ــر زمان ــی خ ــود را توانمن ــد‬ ‫کنن ــد‪ ،‬مه ــارت ه ــای آموزش ــی را ف ــرا بگیرنـــد و‬ ‫عمــا توانمنــدی هــا و امتیــازات خــود را بــه بیــش‬ ‫از دیگ ــر اف ــراد جامع ــه برس ــانند ت ــا ای ــن امتی ــازات‬ ‫موج ــب ش ــود کارفرمای ــان (چ ــه بخ ــش دولتـــی‬ ‫و چ ــه بخ ــش خصوص ــی) ب ــرای اس ــتخدام ای ــن‬ ‫نیروه ــا راغ ــب ش ــوند‪.‬‬ ‫وی با تا کید بر اینکه همه چیز با بخشنامه و‬ ‫آئین نامه درست نمی شود گفت‪ :‬معلوالن باید‬ ‫موضوع استخدام و اشتغال را جدی بگیرند و‬ ‫به دنبال ساعات موظفی کمتر و سایر شرایط‬ ‫دیگر مثل بازنشستگی با سنوات کمتر نباشند‬ ‫چرا که در ای ــن ص ـ ــورت سایر افـ ـ ــراد ممکن‬ ‫است در اولویت استـ ـ ـ ـ ـ ــخدام دستگـــــــــاه ها‬ ‫قرار بگیرند‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام س ــازمان بهزیس ــتی کش ــور ی ــادآور شـــد‪ :‬یکـــی‬ ‫دیگ ــر از موضوع ــات مه ــم کس ــب توانمندیه ــای علمـــی و‬ ‫آموزشــی اســت و آنهــا بایــد تحصیــات دانشــگاهی و مهــارت هــای‬ ‫علم ــی و آموزش ــی خ ــود را در رش ــته ه ــای پرکارب ــرد و ب ــا ب ــازارکار‬ ‫متن ــوع انتخ ــاب و ادام ــه دهـ ـ ـ ـ ـ ــند چ ــرا ک ــه در ای ــن شـــرایط‬ ‫ش ــانس بیشت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــری ب ــرای ورود ب ــه ب ــازارکار خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواهـــــــــ ــند‬ ‫داش ــت‪.‬‬ ‫آموزش و پرورش برای استخدام جدید‬ ‫باید ‪ 600‬نیرو‪ ،‬معلول جذب کند‬ ‫مع ــاون توانبخش ــی س ــازمان بهزیس ــتی کش ــور بـــا تا کیـــد‬ ‫ب ــر اینک ــه آم ــوزش و پ ــرورش ب ــرای اس ــتخدام بی ــش از ‪ 18‬ه ــزار‬ ‫معل ــم بای ــد نزدی ــک ب ــه ‪ 600‬نف ــر از معل ــوالن را ج ــذب نمایـــد‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن زمینــه و همچنیــن اســتخدام ســایر دســتگاه هــا‬ ‫در ح ــال رایزن ــی و تعام ــل هس ــتیم‪.‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫‪Depoint‬‬ ‫‪GolAsaySarmaCo‬‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسنلی خود (صورت تمام وقت) دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫شرکت دیپوینت فعال در زمینه تولید لوازم خانگی‬ ‫برای تکمیل کادر خود به کارشناس ذیل دارای مدرک از‬ ‫دانشگاه های معتبر جهت استخدام نیاز دارد‬ ‫●کارشناس اداری و منابع انسانی‬ ‫●کارشناس مدیریت‪ ،‬صنایع ‪‌،‬منابع انسانی‬ ‫●سابقه کار مفید و مرتبط (حداقل ‪ 3‬سال)‬ ‫●حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫آدرس محل کار‪ :‬کیلومتر ‪ 50‬جاده خاوران‬ ‫شهرک صنعتی ایوانکی‬ ‫ساکنین شرق تهران برای استخدام در اولویت قرار دارند‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه کاری خود را به ایمیل‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫شرﻛت توسعه فروشگاه های زﻧجیره ای ﻛیوان‬ ‫سمت شغلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫سوابق کاری‬ ‫فروشنده لوازم خانگی‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه فروش در فروشگاه تسلط کامل به بازار و محصوالت‬ ‫حداکثر ‪ 40‬ساله ضامن معتبر‬ ‫فروشنده موبایل و لوازم جانبی‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه فروش‪ ،‬تسلط کامل به بازار همکار و نرم افزارهای موبایل‬ ‫حداکثر ‪ 35‬ساله ضامن معتبر‬ ‫فروشنده نوت بوک و تبلت‬ ‫لیسانس مرتبط‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه فروش تسلط کامل به بازار همکار مشخصات فنی و نصب سیستم عامل‬ ‫حداکثر ‪ 35‬ساله ضامن معتبر‬ ‫فروشنده صوتی و تصویری‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه فروش در فروشگاه تسلط کامل به بازار و محصوالت‬ ‫حداکثر‪ 40‬ساله ضامن معتبر‬ ‫‪product manager‬‬ ‫کارشناس کاال‬ ‫لیسانس‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه در زمینه محصوالت خانگی و دیجیتال حداکثر ‪ 32‬سال‬ ‫حسابدار‬ ‫لیسانس‬ ‫لیسانس حسابداری‪ -‬حداقل‪ 2‬سال سابقه ترجیحا در فروشگاه زنجیره ای‬ ‫صندوقدار‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫حسابداری‬ ‫آشنا با نرم افزار ‪ DAX‬ضامن معتبر حداکثر ‪ 35‬ساله‬ ‫متقاضیان محترم رزومه خود را با ذکر شغل درخواستی به آدرس ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@depoint.ir‬‬ ‫‪k1job@hotmail.com‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫شرﻛت اﻳران سوالر‬ ‫(ﺩارﻧده پرواﻧه خدمات اﻧﺘقال ﺩاﺩه از‬ ‫طرﻳق ماهواره)‬ ‫جهت انجام خدمات نصب‪ ،‬راه اندازی و پشتیبانی در‬ ‫استان های زیر از افراد حقیقی متخصص و شرکتهای مرتبط‬ ‫دعوت به عمل می آورد‪:‬‬ ‫تهران‪ ،‬قم‪ ،‬مازندران‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬کردستان‪ ،‬ایالم‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫بوشهر‪ ،‬کرمان‪ ،‬سیستان وبلوچستان‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه کاری‪ ،‬سوابق و‬ ‫مشخصات خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‬ ‫‪HRM@iransolar.ir‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت زیر مجموعه یکی از نهادهای عمومی جهت تکمیل کادر خود با مشخصات زیر استخدام می نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مقاطع تحصیلی‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫لیسانس ‪ /‬فوق لیسانس‬ ‫مسلط به صدور سند و تجزیه و تحلیل حسابها‪ ،‬مسلط به امور و قوانین مالیاتی و‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬آشنا به سیستم حقوق دستمزد و مسلط به اکسل‬ ‫مسلط به تهیه گزارشات مالی ‪ ،‬مسلط به راهکاران سیستم‬ ‫‪ 3‬تا ‪ 5‬سال سابقه مرتبط ‪ ،‬حداکثر سن ‪ 40‬سال ‪ -‬آقا‪ /‬خانم‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس اداری و‬ ‫منابع انسانی‬ ‫لیسانس ‪ /‬فوق لیسانس‬ ‫مسلط به فرایند جذب و استخدام‪ ،‬آشنا با قوانین کار وتامین اجتماعی‬ ‫مسلط به حقوق و دستمزد و امور قرارداد پرسنلی‪ ،‬مسلط به آفیس ‪،‬‬ ‫مسلط به نرم افزار حضور و غیاب وین کارت‪ 3 ،‬تا ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫حداکثر سن ‪ 40‬سال‪ -‬آقا ‪ /‬خانم‬ ‫متقاضیان محترم رزومه خود را به آدرس ‪HRMEHRTH@GMAIL.COM‬‬ ‫حتما در موضوع ایمیل ردیف و عنوان شغلی قید گردد‬ ‫اعطای وام ‪ ۲۰‬میلیون تومانی اشتغال به مددجویان بهزیستی‬ ‫در همین حال مشاور رئیس‬ ‫سازمان بهزیستی کشور در امور‬ ‫بانوان و خانواده‪ ،‬از اعطای وام ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تومانی ویژه اشتغالزایی‪ ،‬به‬ ‫مددجویان تحت پوشش خبر داد‪.‬‬ ‫فاطمه عباسی‪ ،‬مشاور رئیس‬ ‫سازمان بهزیستی کشور در امور‬ ‫بانوان و خانواده و رئیس مرکز توسعه‬ ‫پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی نیز به بازارکار‬ ‫گفت‪ :‬به تمام مددجویان دارای مهارت تحت پوشش سازمان‬ ‫بهزیستی کشور‪ ،‬وام اشتغالزایی‪ ۲۰‬میلیون تومانی اعطا می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تاکید بر ضرورت پشت سر گذاشتن فرآیند‬ ‫آماده سازی شغلی مددجویان متقاضی وام اشتغالزایی‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مددجویان فوق پس از طی فرایند آماده سازی‬ ‫شغلی‪ ،‬برای دریافت وام ‪ ۲۰‬میلیون تومانی به بانک‌های طرف‬ ‫قرارداد با سارمان بهزیستی کشور معرفی می‌شوند‪.‬‬ ‫عباسی خاطرنشان کرد‪ :‬تصمیم نهایی برای تعیین سقف مبلغ‬ ‫اعطای وام به هر یک از مددجویان متقاضی که درخواست آن‌ها به‬ ‫تایید نهایی می‌رسد‪ ،‬توسط کمیته اشتغال تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫عباسی با اشاره به ضرورت دارا بودن مهارت مورد نیاز و‬ ‫همچنین ارائه مدارک درخواستی از هر یک از مددجویان تحت‬ ‫پوشش سازمان بهزیستی که متقاضی دریافت وام اشتغال‬ ‫هستند‪ ،‬تا کید کرد‪ :‬مددجویان فوق پس از پشت سر گذاشتن‬ ‫مراحل مذکور‪ ،‬وامی با کارمزد ‪ ۱‬تا ‪ ۴‬درصد دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه یادآور شد‪ :‬به طور معمول زمان باز پرداخت وام‬ ‫اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی‪ ،‬یک‬ ‫سال پس از دریافت مبلغ به تایید رسیده‪ ،‬در نظر گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان‬ ‫بهزیستی اضافه کرد‪ :‬وام اشتغال به تمام مددجویان واجد‬ ‫شرایط‪ ،‬از جمله زنان سرپرست خانوار‪ ،‬افراد بهبود یافته معضل‬ ‫اعتیاد و سایر گروه‌های جامعه هدف‪ ،‬تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان این که پیش از این اقدامات سازمان بهزیستی‬ ‫به شکل جزیره‌ای و انتزاعی بوده است تصریح کرد‪ :‬تا پیش از‬ ‫این اقدامات به گونه‌ای بودند که فرد بهبود یافته بعد از دو ماه‬ ‫رها می شد اما سازمان بهزیستی با نگاه جدید خود وارد موضوع‬ ‫حرفه آموزی به معتادان شده است به طوری که در سال ‪، ۹۶‬‬ ‫‪ ۷‬هزار معتاد بهبود یافته اشتغال پیدا کردند و به چرخه زندگی‬ ‫عادی بازگشتند‪.‬‬ ‫و ی با تا کید بر این که سازمان بهزیستی به نقطه نظرات‬ ‫علمی تا کید زیادی دارد تصریح کرد‪ :‬بر اساس برنامه‌های‬ ‫جدید در صورتی که معتادی حرف‌های را بلد باشد با‬ ‫استفاده از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای این حرفه را ارتقاء‬ ‫می‌دهیم‪ .‬همچنین ا گر این طرح فاقد توانمندی باشد‬ ‫نسبت به حرفه آموزی اولیه اقدام می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی از اجــرای طــرح توانمندســازی و اشــتغال بهبودیافتــگان‬ ‫مــواد مخــدر خبــر داد و اعــام کــرد بــه هــر فــرد بهبــود یافتــه ‪200‬‬ ‫میلیــون ریــال معــادل ‪ 20‬میلیــون تومــان وام اشــتغال پرداخــت‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫مصاحبه‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک شرﻛت ﺩر زمینه ﻧگهداری مراﻛز ﺩاﺩه‬ ‫به تعدادی کارشناس جهت مانیتورینگ مراکز داده‬ ‫(دیتاسنتر)با شرایط ذیل نیازمند است‬ ‫آقا‬ ‫●حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫●دارای کارت پایان خدمت‬ ‫●آشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫●دارای فن بیان و روابط عمومی قوی‬ ‫●حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار پروژه های تعمیرات و نگهداری‬ ‫●آشنایی با تابلو برق و مدارات فرمانو رفع عیب‬ ‫●داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته های برق یا‬ ‫مکانیک سیاالت‬ ‫●کارشناس پشتیبانی با شرایط کاری شیفتی‬ ‫●آشنایی با اینترنت و مسلط به‬ ‫‪micosoft office‬‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به نشانی‪:‬‬ ‫‪hrm.ir.teh@gmail.com‬‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک شرﻛت ﺩر زمینه بازرﮔاﻧی قطعات ﻳدﻛی خوﺩرو‪،‬‬ ‫از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مدیر تامین‬ ‫آقا‪ ،‬دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫شناخت کامل تامین کنندگان قطعات خودروهای داخلی‬ ‫آشنا به اصول مستندسازی و امور قراردادها‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrm.mail94@gmail.com‬‬
‫اخبار آموزشی‬ ‫دکتر شریعتی نیاسر در جمع معاونان آموزشی دانشگاه‌ها خبر داد‪:‬‬ ‫رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه خبر داد‬ ‫انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزادآغاز شد‬ ‫رئیــس مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی گفــت‪:‬‬ ‫انتخــاب رشــته کارشناســی ارشــد ســال ‪ ۱۳۹۷‬دانشــگاه آزاد اســالمی از‬ ‫روز جمعــه‪ ۱۵ ،‬تیرمــاه آغــاز شــد و تــا ســاعت ‪ 24‬روز پنجشــنبه‪ 21 ،‬تیــر‬ ‫ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی‬ ‫امی ــر رض ــا ش ــاهانی ضم ــن اع ــالم ای ــن خب ــر‪ ،‬اضاف ــه ک ــرد‪ :‬داوطلب ــان‬ ‫می‌توانن ــد ب ــه م ــدت ی ــک هفت ــه ب ــا مراجع ــه ب ــه س ــایت اینترنت ــی ب ــه‬ ‫نش ــانی ‪ www.azmoon.org‬ب ــرای ثب ــت ک ــد رش ــته محل‌ه ــای‬ ‫انتخاب ــی اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه تع ــداد رش ــته محل‌ه ــای دوره کارشناس ــی ارش ــد‬ ‫امس ــال ‪ ۶‬ه ــزار و ‪ ۹۱۹‬ک ــد رش ــته مح ــل اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ظرفیت‌ه ــای‬ ‫پذی ــرش نی ــز همانن ــد س ــال گذش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز س ــنجش و پذی ــرش دانش ــگاه آزاد ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه‬ ‫دفترچ ــه راهنم ــای انتخ ــاب رش ــته نی ــز در س ــایت اینترنت ــی مرک ــز‬ ‫س ــنجش و پذی ــرش دانش ــگاه آزاد منتش ــر ش ــده اس ــت‪ ،‬تاکی ــد ک ــرد‪:‬‬ ‫ه ــر داوطل ــب می‌توان ــد ‪ ۱۰۰‬رش ــته‪ /‬مح ــل را انتخ ــاب و آن‌ه ــا را در ب ــرگ‬ ‫اینترنت ــی انتخ ــاب رش ــته ثب ــت کن ــد‪.‬‬ ‫ش ــاهانی در ب ــاره هزینه‌ه ــای انتخ ــاب رش ــته دوره کارشناس ــی ارش ــد‬ ‫دانش ــگاه آزاد گف ــت‪ :‬هزین ــه انتخ ــاب رش ــته دوره‌ه ــای کارشناس ــی‬ ‫ارش ــد دانش ــگاه آزاد ‪ ۴۶‬ه ــزار توم ــان اس ــت ک ــه ب ــا کارت‌ه ــای بان ــک‬ ‫عض ــو ش ــبکه ش ــتاب و از طری ــق س ــایت اینترنت ــی ی ــاد ش ــده قاب ــل‬ ‫پرداخ ــت اس ــت‪.‬‬ ‫‪ ،‬وی در ب ــاره زم ــان اع ــالم نتای ــج گف ــت‪ :‬نتای ــج نهای ــی ای ــن آزم ــون‬ ‫ده ــه اول ش ــهریور اع ــالم خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫زمان برگزاری مصاحبه آزمون دکتری وزارت بهداشت‬ ‫اعالم شد‬ ‫مرک ــز س ــنجش آم ــوزش پزش ــکی زم ــان برگ ــزاری و جزئی ــات مرحل ــه‬ ‫مصاحب ــه آزم ــون دکت ــری تخصص ــی و دکت ــری پژوهش ــی را اع ــالم ک ــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬مرحلــه دوم (مصاحبــه) آزمــون دکتــری تخصصــی‬ ‫(‪ )PH.D‬ب ــرای رش ــته ه ــای عل ــوم پای ــه‪ ،‬بهداش ــت و تخصص ــی و‬ ‫دندانپزش ــکی از تار ی ــخ ‪ 19‬تی ــر ت ــا اول م ــرداد ‪ 97‬ب ــرای رش ــته‌های‬ ‫داروس ــازی در تار ی ــخ ه ــای ‪ 16‬و ‪ 17‬تی ــر ‪ 97‬و ب ــرای رش ــته‌های‬ ‫پژوهش ــی از تار ی ــخ ‪ 14‬تی ــر ت ــا ‪ 7‬م ــرداد ‪ 97‬برگ ــزار م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫در گــروه رشــته‌های علــوم پایــه‪ ،‬بهداشــت و تخصصی و دندانپزشــکی‬ ‫مصاحبــه بــه صــورت ســاختارمند و در قالــب چنــد ایســتگاه مجــزا‬ ‫(شــامل تســلط بــر پایــان نامــه مقطــع قبلــی و مقالــه مســتخرج از آن‪،‬‬ ‫جســتجوی منابــع علمــی‪ ،‬توانایــی ارائــه مطالــب علمــی‪ ،‬تســلط بــر‬ ‫ز بــان انگلیس ــی و موض ــوعات تخصصــی رشــته) برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در هر یــک از ایســتگاه‌های مصاحبــه ســاختارمند‪ ،‬راهنمــای ایس ــتگاه‬ ‫مربوط ــه در اختیــار داوطلــب قــرار میگیــرد و پــس از حضــور داوطلــب‬ ‫در هــر ایســتگاه در زمــان تعییــن شــده (در حــدود ‪ 10‬دقیق ــه) ممتحنیــن‬ ‫بــا اســتفاده از چــک لیســتهای موجــود بــرای هــر ایســتگاه‪ ،‬بــه ارزیابــی‬ ‫داوطلــب خواهنــد پرداخــت‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس مصوب ــه نوزدهمی ــن جلس ــه ش ــورای عل ــوم پای ــه پزش ــکی‪،‬‬ ‫بهداش ــت و تخصص ــی‪ ،‬از س ــال تحصیل ــی ‪ 96-97‬و بـ ــه بع ــد قبول ــی‬ ‫نهای ــی در آزم ــون من ــوط ب ــه کس ــب ح ــد نص ــاب حداق ــل ‪ 30‬درص ــد از‬ ‫کل نم ــره آزم ــون مصاحب ــه‪ ،‬بـ ــا رعایـ ــت سـ ــایر ش ــرایط و مق ــررات اس ــت‪.‬‬ ‫اطالع ــات مر ب ــوط ب ــه آدرس و تار ی ــخ مصاحب ــه در ه ــر‬ ‫دانش ــگاه در س ــایت مرک ــز س ــنجش آم ــوزش پزش ــکی ب ــه آدرس‬ ‫‪ www.sanjeshp.ir‬قاب ــل مش ــاهده اس ــت و اطالعـ ــات دقیـ ـق‌تر‬ ‫در م ــورد زم ــان برگ ــزاری مصاحب ــه داوطلب ــان در س ــایت دانش ــگاه درج‬ ‫خواه ــد م ــی ش ــود بنابرای ــن بـ ــرای اطمینـ ــان از زمـ ــان دقیـ ــق مصاحب ــه‬ ‫مراجعــه بــه ســایت دانشــگاه برگــزار کننــده الزامــی اســت‪ .‬عــدم حضــور‬ ‫ب ــه موق ــع در مصاحب ــه ب ــه منزل ــه انص ــراف از آزم ــون اس ــت‪.‬‬ ‫در راستای استعدادیابی و توانمندسازی دانش‌آموزان و دانشجویان؛‬ ‫مدرسه اشتغال دانشگاه تهران‬ ‫راه‌اندازی شد‬ ‫مدرس ــه اش ــتغال ب ــه عن ــوان قوی‌تری ــن مرک ــز آم ــوزش ح ــوزه کس ـب‌وکار‬ ‫کشــور در دانشــکده مدیر یــت دانشــگاه تهــران راه‌انــدازی شــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬ای ــن مرک ــز ک ــه هم‌اکن ــون تح ــت نظ ــارت معاون ــت‬ ‫پژوهش ــی دانش ــکده مدیر ی ــت ق ــرار دارد‪ ،‬فعالی ــت خ ــود را ب ــا تمرک ــز ب ــر‬ ‫ارائ ــه خدم ــات ب ــه دانش‌آم ــوزان‪ ،‬دانش ــجویان و س ــازمان‌ها در راس ــتای‬ ‫بهب ــود ارتب ــاط صنع ــت و دانش ــگاه و آماده‌س ــازی اف ــراد ب ــرای ورود ب ــه‬ ‫ب ــازار کار از تابس ــتان ‪ 97‬آغ ــاز خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫از مهمتر ی ــن برنامه‌ه ــای ای ــن مرک ــز اس ــتعدادیابی دانش‌آم ــوزان و‬ ‫دانش ــجویان‪ ،‬برگ ــزاری دوره‌ه ــای توانمندس ــازی‪ ،‬مهارت‌آم ــوزی و‬ ‫کارآفرین ــی ب ــرای گروه‌ه ــای ه ــدف مختل ــف و کاریاب ــی و معرف ــی اف ــراد‬ ‫توانمن ــد ب ــه س ــازمان‌ها اس ــت‪.‬‬ ‫دکت ــر امی ــن‪ ،‬مس ــئول دفت ــر ارتب ــاط ب ــا صنع ــت دانش ــکده مدیر ی ــت‬ ‫دانش ــگاه ته ــران و مدرس ــه اش ــتغال‪ ،‬رس ــالت اصل ــی ای ــن مدرس ــه‬ ‫را افزای ــش روحی ــه ارزش‌آفرین ــی و کارآفرین ــی در بی ــن دانش‌آم ــوزان‪،‬‬ ‫دانش ــجویان و فارغ‌التحصی ــالن دانش ــگاه‌ها‪ ،‬شناس ــایی اس ــتعدادها‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫و توانمندی‌ه ــای آنه ــا و ارائ ــه برنامه‌ه ــای توس ــعه ف ــردی ب ــه اف ــراد در‬ ‫راس ــتای بهب ــود س ــطح معلوم ــات عموم ــی و تخصص ــی در ح ــوزه‬ ‫کسـ ـب‌وکار و کارآفرین ــی و توانمندس ــازی و توس ــعه شایس ــتگی‌های‬ ‫اف ــراد ب ــرای ورود ب ــه ب ــازار کار دانس ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬مدرس ــه اش ــتغال همچنی ــن خدم ــات ارزن ــده‌ای را ب ــه‬ ‫س ــازمان‌ها ش ــامل معرف ــی اف ــراد مس ــتعد و توانمن ــد جه ــت اس ــتخدام‬ ‫در س ــازمان‪ ،‬توانمندس ــازی اف ــراد متناس ــب ب ــا نی ــاز س ــازمان و‬ ‫ارائ ــه برنام ــه توس ــعه ف ــردی در راس ــتای بهب ــود عملک ــرد اف ــراد‪ ،‬ارائ ــه‬ ‫بس ــته‌های متن ــوع ب ــه س ــازمان‌ها در راس ــتای توانمندس ــازی و ارزیاب ــی‬ ‫کارکن ــان و ‪ ...‬ارائ ــه خواه ــد داد‪ .‬س ــازمان‌های متقاض ــی ب ــا مراجع ــه‬ ‫ب ــه س ــایت مدرس ــه اش ــتغال و ثبت‌ن ــام می‌توانن ــد از ای ــن خدم ــات‬ ‫اس ــتفاده کنن ــد‪.‬‬ ‫عالقه‌منـدان می‌تواننـد بـرای کسـب اطالعات بیشـتر و ثبت نام اولیه‬ ‫به سـایت مدرسـه اشـتغال دانشـکده مدیریت دانشـگاه تهران به آدرس‬ ‫‪ /http://tehrancareerschool.com‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ﻳک شرﻛت ﺩر صنعت بیمه در نظر دارد به منظور تکمیل کادر‬ ‫پرسنل زیر مجموعه واحد مدیریت مالی از بین متقاضیان با حداکثر‬ ‫سن ‪ 30‬سال در تهران نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از مصاحبه‬ ‫عمومی و تخصصی جذب نماید‪.‬‬ ‫شرایط الزم به شرح زیر می باشد‪:‬‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫رشته تحصیلی حسابداری‬ ‫آشنایی با نرم افزارهای مرتبط با حسابداری‬ ‫آشنایی با امور مالیاتی و قوانین مربوط به مالیت‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری ‪ ،‬حداقل مدرک لیسانس‬ ‫مهلت ارسال رزومه تا ‪97/4/21‬‬ ‫‪job.insurance.co@gmail.com‬‬ ‫تدوین «طرح جامع مهارت‌آفرینی و ارتقای توان اشتغال‌پذیری‬ ‫دانشجویان دوره کارشناسی»‬ ‫دکتــر مجتبــی شــریعتی نیاســر معــاون آموزشــی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬اشــتغال فارغ‌التحصیــالن دانشــگاهی را از مهم‌تریــن‬ ‫نکاتــی دانســت کــه امــروز در ســطح جامعــه و مدیر یــت‬ ‫آمــوزش عالــی کشــور وجــود دارد و گفــت‪ :‬در همیــن راســتا‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬طــرح جامــع مهارت‌آفرینــی و ارتقــای تــوان‬ ‫اشــتغال‌پذیری دانشــجویان دوره کارشناســی را تدو یــن‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی وزارت علـوم‪ ،‬دکتـر‬ ‫شـریعتی نیاسـر در دومیـن نشسـت معاونـان آموزشـی و‬ ‫تحصیلالت تکمیلـی دانشـگاه‌های سـطح یـک و دو کشـور‬ ‫بـا اعلالم ایـن خبـر اظهـار داشـت‪ :‬بـرای اجـرای ایـن طـرح‪،‬‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلیـارد تومـان اعتبـار مـورد نیـاز اسـت و امیدوار یـم کـه با‬ ‫تخصیـص آن از سـوی سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور بتوانیم‬ ‫گام مؤثـری در راسـتای مهـارت افزایـی و افزایـش اشـتغال‬ ‫دانـش آموختـگان دانشـگاهی بردار یـم‪.‬‬ ‫وی مهارت‌افزای ــی دانش ــجویان در دوران تحصی ــل را‬ ‫یک ــی از مهم‌تری ــن برنامه‌ه ــای دانش ــگاه‌ها در س ــال ج ــاری‬ ‫ارزیاب ــی ک ــرد و گف ــت‪ :‬در بح ــث تقو ی ــت مه ــارت افزای ــی‬ ‫دانش ــجویان بای ــد توج ــه داش ــته باش ــیم دانش ــجویان ب ــه‬ ‫صــورت چنــد وجهــی تربیــت شــوند و عــالوه بــر آموخته‌هــای‬ ‫تحصیل ــی‪ ،‬برخ ــی مهارت‌ه ــای اجتماع ــی و بین‌رش ــته‌ای و‬ ‫متناس ــب ب ــا نی ــاز ب ــازار کار را نی ــز کس ــب کنن ــد‪.‬‬ ‫معاون آموزشی وزیر علوم‪ ،‬بحث اشتغال فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاهی را یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری و‬ ‫مسئوالن نظام توصیف کرد و افزود‪ :‬عمده نگرانی‌های‬ ‫مسئوالن به این دلیل است که محصولی که از دانشگاه‌ها‬ ‫خارج می‌شود بتواند در جامعه مؤثر و مفید واقع شود‪.‬‬ ‫دکتــر شــریعتی نیاســر اظهــار داشــت‪ :‬ا گــر چــه حرکت‌هــای‬ ‫خودجوش ــی در بح ــث مهارت‌افزای ــی و اشـــتغال‌زایی‬ ‫دانش ــجویان در برخ ــی از دانش ــگاه‌ها و مرا ک ــز آم ــوزش عال ــی‬ ‫ش ــکل گرفت ــه ام ــا هم ــواره تاکی ــد می‌کنی ــم دانش ــگاه‌ها بای ــد‬ ‫فرات ــر از مأمور ی ــت متع ــارف خ ــود در ای ــن زمین ــه گام بردارن ــد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به سیاست‌های حمایتی وزارت علوم در‬ ‫حوزه اشتغال‌زایی و کارآفرینی دانشجویان اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬تا حدودی اجرای این برنامه‌ها به پشتیبانی حقوقی‬ ‫و قانونی مرتبط است که در وزارت علوم این کار در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫معــاون آموزشــی وزارت علــوم افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۹۵‬اولیــن‬ ‫بخشــنامه درخصــوص دروس اختیــاری بــه دانشــگاه‌ها ابــالغ‬ ‫شــد کــه بــر اســاس آن اختیــار دانشــگاه‌ها بــرای انتخــاب‬ ‫دروس اختیــاری بیشــتر شــد و توانســتند برخــی دروس‬ ‫اختیــاری را بــه صــورت رایــگان بــه دانشــجویان ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫دکتـــر شـــریعتی نیاســـر خاطـــر نشـــان کـــرد‪ :‬دانشـــگاه‌ها‬ ‫می‌تواننـــد بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقلیمـــی و منطقـــه‌ای ه ــر‬ ‫درســـی را کـــه می‌خواهنـــد تدویـــن و بـــه عنـــوان دروس‬ ‫اختی ــاری ب ــه دانش ــجویان ارائ ــه کنن ــد و فق ــط تا کی ــد وزارت‬ ‫عل ــوم آن اس ــت ک ــه ای ــن دروس م ــازاد ب ــر واحده ــای مج ــاز‬ ‫دانشـــجویان باشـــند و در محـــدوده ســـقف ســـنوات مج ــاز‬ ‫دانشـــجویان ارائـــه شـــوند‪.‬‬ ‫وی بـــا تا کیـــد بـــر اینکـــه برنامه‌هـــای مهارت‌افزای ــی‬ ‫دانشـــجویان در دانشـــگاه‌ها بایـــد در مقطـــع کارشناس ــی‬ ‫متمرک ــز باش ــد‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪ :‬بیش ــترین تع ــداد دانش ــجویان‬ ‫در مقطـــع کارشناســـی مشـــغول تحصیـــل هســـتند و البت ــه‬ ‫ایــن برنامــه بایــد بــا توجــه بــه ویژگــی تحصیلــی‪ ،‬توزیــع مقطــع‬ ‫تحصیل ــی‪ ،‬جنس ــیت و گروه‌ه ــای آموزش ــی ص ــورت بگی ــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در برنامه‌هــای کوتــاه مــدت بایــد بتوانیــم‬ ‫از توانمندی‌هــای موجــود بــه صــورت هم‌افــزا اســتفاده کنیــم‬ ‫و یــک هــم افزایــی بیــن مراکــز دانشــگاهی صــورت بگیــرد و‬ ‫حتــی در زمینــه اســتفاده از نیــروی انســانی کارآمــد نیــز بایــد‬ ‫میــان دانشــگاه‌ها هــم افزایــی باشــد‪.‬‬ ‫معـــاون آموزشـــی وزیـــر علـــوم در پایـــان گفـــت‪ :‬بـــه زودی‬ ‫دفت ــر مه ــارت افزای ــی دانش ــجویان در زیرمجموع ــه معاون ــت‬ ‫آموزش ــی وزارت عل ــوم تش ــکیل می‌ش ــود ت ــا ب ــه دانش ــگاه‌ها‬ ‫در ای ــن زمین ــه کم ــک کن ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی اعالم کرد‪:‬‬ ‫اجرای طرح ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان از مهرماه سال جاری‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت‪ :‬به منظور‬ ‫پاسخگویی به نیازهای اجتماعی از طریق کارآمدتر کردن‬ ‫برنامه های درسی‪« ،‬طرح جامع مهارت افزایی و ارتقای توان‬ ‫اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی» از مهرماه سال‬ ‫جاری در دانشگاههای دولتی اجرا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم‪ ،‬دکتر‬ ‫محمدرضا آهنچیان در دومین نشست معاونان آموزشی‬ ‫دانشگاه‌های سطح یک و دو کشور که امروز در سالن شهدای‬ ‫جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد؛ اظهار داشت‪ :‬تربیت‬ ‫نیروی ماهر مورد نیاز بازار کشور‪ ،‬انطباق برنامه های درسی با‬ ‫نیازهای بازار کار‪ ،‬روز آمد سازی برنامه های آموزشی و تقویت‬ ‫روحیه کارآفرینی در دانشجویان از مهمترین اهداف طرح‬ ‫جامع مهارت افزایی دانشجویان کارشناسی است‪.‬‬ ‫وی از تدوین چهار برنامه زیربنایی برای اجرای «طرح‬ ‫مهارت‌افزایی و ارتقای توان اشتغال‌زایی دانشجویان‬ ‫کارشناسی» در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت‪ :‬دانشگاه‌ها موظف‬ ‫هستند برنامه‌های ابالغی را در قالب آئین‌نامه ارتقای توان‬ ‫اشتغال‌پذیری دانشجویان در دانشگاه‌ها پیاده‌سازی کنند‪.‬‬ ‫دکتر آهنچیان گفت‪ :‬اجرای کامل و دقیق جنبه‌های عملی‬ ‫کاربردی برنامه‌های درسی در دانشگاهها از طریق به روز کردن‬ ‫برنامه‌های درسی با رویکرد مهارت‌افزایی و اشتغال‌آفرینی‪،‬‬ ‫نظارت بر حسن اجرای دروس کاربردی و پیش‌بینی منابع مالی‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻛارشناس فروش شرﻛت سیمرغ واحد خراسان‬ ‫در نظر دارد جهت تکمیل کادر بازرگانی خود از یک نفر‬ ‫کارشناسفروشبامدرکتحصیلیلیسانسبازرگانیویارشتههای‬ ‫مرتبط با حداقل دو سال سابقه کارمفید و مرتبط و مسلط‬ ‫به نرم افزار ‪ office‬و ‪ excel‬دعوت به همکاری نماید‪.‬‬ ‫لذا از متقاضیان محترم دعوت می نماید تصویر آخرین مدرک‬ ‫تحصیلی و رزومه کاری خود را حداکثر ظرف مدت ‪ 5‬روز‬ ‫از انتشار این آگهی به آدرس مشهد ‪-‬‬ ‫صندوق پستی ‪ 91735-659‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫‪15‬‬ ‫ﮔروه صناﻳع غذاﻳی سولیکو (برﻧد ﻛاله) از افراد مجرب و‬ ‫خودانگیخته با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫فروشنده حضوری‬ ‫خانم ‪ /‬آقا‪ ،‬حداقل دیپلم‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در امر فروش و‬ ‫بازاریابی‪ /‬داشتن کارت پایان خدمت‪ /‬حداکثر سن ‪ 32‬سال‬ ‫فروشنده تلفنی‬ ‫خانم ‪ ،‬حداقل دیپلم ‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در امر فروش و‬ ‫بازاریابی ‪ /‬حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫سرپرست فروش مویرگی‬ ‫خانم ‪ /‬آقا‪ ،‬فوق دیپلم به باال رشته های مدیریت و حسابداری‪ ،‬حداقل‬ ‫‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط داشتن کارت پایان خدمت‬ ‫کارشناس ‪ /‬کارشناس ارشد برنامه ریزی‬ ‫خانم ‪ /‬آقا‪ ،‬لیسانس‪ /‬فوق لیسانس مهندس صنایع‪ ،‬حداکثر سن ‪35‬‬ ‫سال‪ ،‬تسلط کامل به اکسل (فرمول نویسی) آشنا به زبان انگلیسی‬ ‫حقوقثابت‪+‬پورسانت‪+‬بیمه‬ ‫آدرس جهت مراجعه حضوری‪:‬‬ ‫میدان آزادی‪ ،‬میدان استاد معین‪ ،‬خیابان ‪ 21‬متری جی‪ ،‬مجتمع تجاری‬ ‫اداری معین مال‪ ،‬ورودی صنایع غذایی سولیکو‪ ،‬طبقه ‪ 5‬واحد ‪51‬‬ ‫تلفن تماس‪:‬‬ ‫‪ 61370000‬داخلی ‪ 3771 - 3719‬و ‪09198135275‬‬ ‫موردنیاز اولینمحور طرحمهارتافزاییدانشجویاناست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طراحی و ارائه دروس اختیاری متناسب با‬ ‫نیازهای جامعه شامل بازنگری و تدوین دروس اختیاری‬ ‫مرتبط با مهارت و فضای کسب و کار با در نظر گرفتن‬ ‫اولویت‌های محلی‪ ،‬منطقه‌ای و ملی و تعیین ساز و کارهایی‬ ‫برای کسب مجوزهای قانونی استفاده از کارشناسان زبده و‬ ‫صاحبان حرفه‌ها برای تدریس یا مشارکت در تدریس دروس‬ ‫مهارتی‪ ،‬دومین محور طرح مهارت افزایی دانشجویان است‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر برنامه‌ر یــزی آمــوزش عالــی‪ ،‬همچنیــن اجــرای‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫آموزش‌هــای فرابرنامــه‌ای بــرای آماده‌ســازی اشــتغال‌پذیری‬ ‫دانشــجویان را نیــز ســومین برنامــه زیربنایــی اجــرای طــرح‬ ‫مهارت‌افزایــی دانشــجویان اعــالم کــرد و گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫دانشــگاه اصفهــان طــرح تــم دانــش‪ ،‬دانشــگاه خوارزمــی طــرح‬ ‫‪ ۲۰‬مهــارت در ‪ ۲۰‬ســالگی‪ ،‬دانشــگاه عالمــه طباطبایــی طــرح‬ ‫مــاد و دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی طــرح «مــن» بــه معنــای‬ ‫مهــارت هــای نویــن را در راســتای ارتقــای اشــتغال پذیــری‬ ‫دانشــجویان را اجــرا کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رصد وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان هر‬ ‫کدام از رشته‌های موجود در دانشگاه‌ها به عنوان چهارمین‬ ‫برنامه زیربنایی در طرح مهارت افزایی دانشجویان محسوب‬ ‫می‌شود که دانشگاه‌ها باید در قالب این برنامه از وضعیت‬ ‫اشتغال دانش‌آموختگان خود مطلع شوند تا در نهایت‬ ‫برنامه‌ریزی‌های آموزشی متناسب با این وضعیت صورت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫دکتــر آهنچیــان اعــالم کــرد‪ :‬در ســال جــاری هیــات امنــای‬ ‫دانشــگاهها یــک الــی ســه درصــد درامــد اختصاصــی دانشــگاه‬ ‫خــودرا بــه طــرح مهــارت افزایــی اختصــاص مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد‪ :‬در بودج ــه س ــال آین ــده ‪ ۱۵۰‬ه ــزار توم ــان‬ ‫اعتب ــار ب ــرای دانش ــجویان عل ــوم انس ــانی و ‪ ۲۵۰‬ه ــزار توم ــان‬ ‫بــرای دانشــجویان ســایر رشــته هــا تحــت عنــوان طــرح مهــارت‬ ‫افزای ــی اختص ــاص خواه ــد یاف ــت‪.‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫شرﻛت آتراﮔران اﻧرژی صاﺩر ﻛننده مشﺘقات ﻧفﺘی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازد ارد (حداکثر ‪ 33‬سال)‬ ‫‪ -1‬کارشناس بازاریابی (خانم)‬ ‫مسلط به انگلیسی (مکالمه ومکاتبه ) و‬ ‫حداقل یکی از زبان های هندی و یا چینی‬ ‫‪ -2‬کارشناس بازرگانی (خانم)‬ ‫مسلط به انگلیسی (مکالمه و مکاتبه )‬ ‫آشنا به برنامه های ‪Office‬‬ ‫‪ -3‬کارشناس تحقیق و توسعه (‪)R&D‬‬ ‫کارشناس (یا کارشناسی ارشد) شیمی‬ ‫با سابقه کار آزمایشگاه (ترجیحا مرتبط با صنعت نفت)‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪ -۴‬کارشناس گمرکی (ترخیص کاال)‬ ‫ترجیحا با سابقه کاری و مدرک مرتبط‬ ‫با ترخیص و امور گمرکی آماده برای ماموریت های‬ ‫برون شهری‪ ،‬آشنا به زبان انگلیسی و ‪Office‬‬ ‫‪ -5‬کارشناس حسابداری و فروش‬ ‫مسلط به بازرگانی فروش با ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫‪ -6‬کارشناس حسابداری با ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫ذکر عنوان شغلی در ‪ subject‬الزامیست‬ ‫ارسال نمائید‪.‬‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﺩعوت به همکاری‬ ‫ﻳک شرﻛت صنعﺘی‬ ‫ﻳک شرﻛت ﺩر تهران‬ ‫‪cv.aceoil@gmail.com‬‬ ‫ﻳک شرﻛت جهت پروژه تلکاﻡ‬ ‫در سطح شهر تهران نیاز به یک پیمانکار‬ ‫با شرایط زیر دارد‬ ‫‪ -1‬مهندس طراح و ناظر برای محاسبات پایداری سازه‬ ‫جهت نصب دکل مخابراتی (‪)SFR‬‬ ‫‪ -2‬آشنایی با دکل های مخابراتی و عملیات‬ ‫‪ civil‬در ‪Telecom‬‬ ‫‪ -3‬تجربه فعالیت در پروژه تلکام‬ ‫‪ -4‬دارای پایه ‪ 2‬نظام مهندسی‬ ‫متقاضیان محترم خواهشمند است رزومه خود را به آدرس‬ ‫‪RT-FTTC@SHATEL.IR‬‬ ‫جهت تکمیل کادر فروش خود در تهران نیازمند به‬ ‫جهت تکمیل کادر واحد پشتیبانی و بازرگانی نیازمند‬ ‫به یکنفر کارشناس (آقا‪/‬خانم)‬ ‫با مشخصات ذیل می باشد‪.‬‬ ‫لیسانس بازرگانی یا سایر رشته های مرتبط‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫آشنایی کامل در امورمناقصه و مزایده و توسعه بازار‬ ‫واجدین شرایط مشخصات کامل‪ ،‬سوابق و تجربیات شغلی‬ ‫خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobvacancy1974@gmail.com‬‬ ‫‪kyarash2017@gmail.com‬‬ ‫کارشناس فروش و بازاریابی خانم‬ ‫با روابط عمومی باال‪ ،‬مسلط به کامپیوتر آشنا به‬ ‫زبان انگلیسی حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در زمینه‬ ‫فروش و بازاریابی محصوالت صنعتی‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬
‫شهادت حضرت امام صادق علیه السالم تسلیت باد‬ ‫شنبه ‪ 16‬تیر ‪ 23 -1397‬شوال ‪ 7 -1439‬جوالی ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1111‬‬ ‫معاون آموزشی دانشگاه آزاد تشریح کرد؛‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‪:‬‬ ‫آخرین خبرها از فراخوان جذب هیئت‬ ‫علمی دانشگاه آزاد‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان دیگر دغدغه تسهیالت بانکی ندارند‬ ‫معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی گفت‪ :‬چارچوب فراخوان‬ ‫جذب اعضای هیئت علمی به طور کامل آماده و تدوین شده است‪.‬‬ ‫علیرضـا رهایـی بـا اشـاره بـه زمـان اعلام فراخـوان جـذب اعضـای هیئت علمی دانشـگاه‬ ‫آزاد اسلامی‪ ،‬گفـت‪ :‬چارچـوب ایـن فراخـوان بـه طـور کامـل آمـاده و تدو یـن شـده و قـرار اسـت‬ ‫کـه در جلسـه هیئـت مرکـزی جـذب دانشـگاه در هفتـه آینـده بـه طـور نهایـی مصـوب شـود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی‪ ،‬وی افزود‪ :‬جهت گیری و تالش مجموعه‬ ‫دانشگاه آزاد اسالمی بر این است که این فراخوان از تیرماه سال جاری آغاز شود‪ ،‬اما این‬ ‫موضوع نیازمند حرکت تدریجی و مرحله به مرحله‪ ،‬کسب نیاز واحدهای دانشگاهی‪ ،‬تعداد‬ ‫مورد نیاز اعضای هیئت علمی و‪ ...‬بود که بعد از تصویب در هیئت مرکزی جذب و فعال‬ ‫شدن سایت ثبت‌نام داوطلبان‪ ،‬آغاز آن به طور رسمی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫در نوزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان تصویب شد‬ ‫جذب ‪۴۰۰‬عضو هیات علمی در دانشگاه‬ ‫فرهنگیان‬ ‫در نوزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان تغییر نام دانشگاه فرهنگیان به‬ ‫«دانشگاه تربیت‌ معلم» و جذب ‪۴۰۰‬عضو هیات علمی در این دانشگاه مصوب شد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مرک ــز اط ــاع رس ــانی و رواب ــط عموم ــی وزارت آم ــوزش و پ ــرورش‪ ،‬در نوزدهمی ــن‬ ‫جلس ــه هی ــات امن ــا دانش ــگاه فرهنگی ــان ک ــه ب ــا حض ــور وز ی ــر آم ــوزش و پ ــرورش‪ ،‬اعض ــای‬ ‫هیــات رییســه و هیــات امنــا تشــکیل شــد‪ ،‬بــه اتفــاق آراء و موافقــت ســید محمــد بطحایــی‪،‬‬ ‫تغیی ــر ن ــام دانش ــگاه فرهنگی ــان ب ــه دانش ــگاه تربی ــت معل ــم مص ــوب ش ــد‪.‬‬ ‫همچنی ــن در ای ــن جلس ــه پ ــس از بررس ـی‌های اعض ــاء‪ ،‬ج ــذب ‪۴۰۰‬عض ــو هی ــات علم ــی‬ ‫ب ــرای دانش ــگاه فرهنگی ــان م ــورد تایی ــد ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫استخدام شبانه ‪ ۳۰‬نیروی غیربومی استان‬ ‫فارس در فوالد هرمزگان تکذیب شد‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان شایعات اخیر مبنی بر «استخدام شبانه ‪ ۳۰‬نیروی غیربومی استان‬ ‫فارس در فوالد هرمزگان» را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫‌به گزارش ایسنا‪‌،‬روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به پخش‬ ‫مطلبی در فضای مجازی مبنی بر «استخدام شبانه ‪ ۳۰‬نیروی غیربومی استان فارس در فوالد‬ ‫هرمزگان» واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫در این بیانیه آمده است‪:‬‬ ‫«در پی انتشار مطالب جعلی در بعضی شبکه‌های اجتماعی با عنوان «استخدام شبانه‬ ‫‪ ۳۰‬نیروی غیربومی استان فارس در فوالد هرمزگان» به استحضار می‌رساند شرکت فوالد‬ ‫هرمزگان هیچ‌گونه استخدامی نداشته و این مطلب کذب است‪.‬‬ ‫بدیهی است هرگونه برنامه جذب نیروی انسانی در شرکت فوالد هرمزگان طبق مقررات‬ ‫و آیین‌نامه‌های استخدامی خواهد بود و اطالع‌رسانی در این خصوص از طریق پایگاه‬ ‫اطالع‌رسانی شرکت فوالد هرمزگان به آدرس ‪ www.hosco.ir‬و انتشار آ گهی استخدام در‬ ‫نشریات معتبر به اطالع عموم خواهد رسید‪».‬‬ ‫در پاسخ به دغدغه‌های دولت برای رفع مشكل بیكاری در کشور انجام گرفت‬ ‫راه‌اندازی مرکز کاریابی و توسعه اشتغال‬ ‫دانش آموختگان کشور در سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی‬ ‫«مركز كاریابی و توسعه اشتغال دانش آموختگان کشور» در سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫راه اندازی شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار‪،‬امروزه یكی از معضالت اساسی كشور باال بودن نرخ بیكاری‬ ‫به ویژه در میان جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی است‪ .‬سازمان مدیریت صنعتی با‬ ‫درك اهمیت این مساله و ضرورت تحقق مسئولیت‌ اجتماعی این سازمان و در راستای‬ ‫پاسخگویی به دغدغه های دولت اقدام به ایجاد «مركز كاریابی و توسعه اشتغال‬ ‫دانش‌آموختگان كشور» نموده است‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل سـازمان مدیر یـت صنعتـی هـدف از راه انـدازی ایـن مرکـز را یـاری رسـاندن بـه‬ ‫دولـت بـرای حـل مشـکل بیـكاری دانش‌آموختـگان دانسـت و گفـت‪ :‬ایـن مركـز در راسـتای‬ ‫کمـک بـه كاهـش نـرخ بیكاری دانش‌آموختگان دانشـگاهی در رشـته‌های وابسـته به مدیریت‬ ‫ایجـاد شـده اسـت و بـه عنـوان اهرمـی بـرای توسـعه مهارت‌هـای شـغلی مـورد نیـاز و اسـتخدام‬ ‫فـارغ التحصیلان دانشـگاهی بـه شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری در ادامه تصریح کرد‪ :‬از آنجایی که دانش‌آموختگان‬ ‫دانشگاهی از مهارت‌های الزم برای انجام وظایف محوله در فضای كسب و کار برخوردار‬ ‫نیستند‪ ،‬همین امر موجب شده كه شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تمایلی به جذب آنها‬ ‫نداشته باشند‪ ،‬از این رو‪ ،‬طراحی دوره‌های آموزشی حرفه‌ای با هدف ارتقاء مهارت‌های الزم‬ ‫به تفكیك‌ هر یك از مشاغل موجود در حوزه‌های مدیریت را در دستور کار سازمان قرار دادیم‪.‬‬ ‫به گفته‪ ،‬کیانی بختیاری ‪ ،‬این دوره‌ها تحت عنوان «دوره‌های آمادگی استخدام» به‬ ‫مخاطبین ارائه می شود و مراجعه کنندگان این دوره ها را دانش‌آموختگانی تشکیل می‌دهند‬ ‫که از سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی كشور فارغ التحصیل‬ ‫و عمدتا در رشته‌های وابسته به مدیریت تحصیل کرده اند و درصدد استخدام به عنوان‬ ‫كارشناس در شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار نمود‪ :‬با توجه به عضویت بیش از ‪ 5‬هزار نفر مدیر صنعتی در خانه‬ ‫مدیران‪ ،‬همچنین تعامل عمیق سازمان با تعداد زیادی از بنگاه های بزرگ كشور که به مدد‬ ‫جمع آوری اطالعات در مرکز رتبه‌بندی شركت‌های برتر (‪ )100-IMI‬و مرکز تعالی شركت‌های‬ ‫وابسته به این سازمان‪ ،‬به وجود آمده است‪ ،‬سازمان مدیریت صنعتی از این فرصت استفاده‬ ‫کرده و بانك اطالعاتی از شركت‌هایی كه متقاضی استخدام هستند را ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی ادامه داد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬تعامل با مدیران‬ ‫شركت‌های فوق‌الذكر‪ ،‬شركای تجاری و موسسات كاریابی‪« ،‬امکان برگزاری دوره های‬ ‫كارآموزی و استخدام» متقاضیانی كه دوره‌های «آمادگی‌ استخدام» این مركز را گذرانده‌اند را‬ ‫در شركت‌های مذكور به وجود خواهد آورد‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری با اشاره به اینکه افراد حائز شرایط جویای كار كه دوره‌های آموزشی‬ ‫«آمادگی استخدام» و فرآیند تشخیص صالحیت حرفه‌ای را طی می کنند‪ ،‬توسط این مرکز‬ ‫به شركت‌ها جهت استخدام معرفی می‌ شوند‪ ،‬گفت‪ :‬در این فرایند‪ ،‬مركز تا سه ماه پس از‬ ‫شروع اشتغال فرد معرفی شده به شركت ارتباط خود را با شركت حفظ می کند تا بازخورد‬ ‫الزم را از شركت و فرد معرفی شده دریافت کند‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه مدیر ی ــت و ج ــذب‬ ‫س ــرمایه معاون ــت علم ــی و فن ــاوری‬ ‫ریاس ــت جمه ــوری یک ــی از نیازه ــای‬ ‫اصل ــی ش ــرکت‌های دانش‌بنی ــان‪،‬‬ ‫فن ــاوران و صاحب ــان ای ــده را تأمی ــن‬ ‫مناب ــع مال ــی می‌دان ــد و اعتق ــاد دارد‬ ‫ک ــه در س ــال‌های گذش ــته یک ــی‬ ‫از نقده ــا ب ــه سیس ــتم‌های مال ــی‬ ‫کش ــور ای ــن ب ــوده ک ــه ب ــه حوزه‌ه ــای‬ ‫دانش‌بنی ــان ورود پی ــدا نکرده‌ان ــد‪،‬‬ ‫ول ــی ب ــا بسترس ــاز ی‌های انجا ‌مش ــده‪،‬‬ ‫ام ــروز در ش ــرایطی هس ــتیم ک ــه فض ــای‬ ‫رقابت ــی بی ــن بانک‌ه ــا ب ــرای حمای ــت و‬ ‫پرداخ ــت تس ــهیالت ب ــه ش ــرکت‌های‬ ‫دان ــش بنی ــان ایجادش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار‪ ،‬علیرض ــا دلی ــری‬ ‫ای ــن س ــخنان را در نشس ــت خب ــری ‪ 10‬تیرم ــاه خ ــود‬ ‫ک ــه ب ــه منظ ــور تش ــریح رون ــد افزایش ــی حمای ــت‬ ‫بانک‌ه ــا از ش ــرکت‌های دانش‌بنی ــان برگ ــزار‬ ‫ش ــد‪ ،‬بی ــان ک ــرد و در ادام ــه ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه‬ ‫ش ــرکت‌های دان ــش بنی ــان دیگ ــر دغدغ ــه دریاف ــت‬ ‫تس ــهیالت ندارن ــد‪ ،‬می ــزان اعط ــای تس ــهیالت‬ ‫بانک‌ه ــا ب ــه ش ــرکت‌های دانش‌بنی ــان در پن ــج‬ ‫س ــال گذش ــته را ‪ 12‬ه ــزار میلی ــارد توم ــان ذک ــر ک ــرد‬ ‫ک ــه ب ــه ‪ 1400‬ش ــرکت اهداش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی بابی ــان اینک ــه می ــزان تس ــهیالت در‬ ‫س ــال‌های ‪ 92‬و ‪ 93‬مح ــدود ب ــوده اس ــت‬ ‫اف ــزود‪ :‬در س ــال‌های گذش ــته یک ــی از نقده ــا‬ ‫ب ــه سیســـتم‌های مال ــی کش ــور ای ــن ب ــوده ک ــه ب ــه‬ ‫حوزه‌ه ــای دانش‌بنی ــان ورود پی ــدا نکرده‌ان ــد‪ ،‬ول ــی‬ ‫ب ــا حمایت‌ه ــای انجام‌ش ــده می ــزان پرداختی‌ه ــا‬ ‫س ــال ب ــه س ــال افزایش‌یافت ــه و ب ــا بسترس ــاز ی‌های‬ ‫انجام‌ش ــده اس ــت و ام ــروز در ش ــرایطی هس ــتیم‬ ‫ک ــه فض ــای رقابت ــی بی ــن بانک‌ه ــا ب ــرای حمای ــت و‬ ‫پرداخ ــت تس ــهیالت ب ــه ش ــرکت‌های دان ــش بنی ــان‬ ‫ایجادش ــده اس ــت و دیگ ــر ش ــرکت‌های دان ــش‬ ‫بنی ــان دغدغ ــه تس ــهیالت ندارن ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه مدیر ی ــت و ج ــذب س ــرمایه‬ ‫معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در ش ــرایطی ک ــه اقتص ــاد‬ ‫کش ــور وضعی ــت خوب ــی ن ــدارد ش ــرکت‌های‬ ‫ً‬ ‫دانش‌بنی ــان مرتب ــا رش ــد می‌کنن ــد و س ــرمایه آن‌ه ــا‬ ‫چن ــد براب ــر می‌ش ــود و ب ــه واس ــطه اش ــتغال‌زایی‬ ‫ک ــه آن‌ه ــا داش ــته‌اند بانک‌ه ــا ب ــرای‬ ‫س ــرمایه‌گذاری وارد عم ــل ش ــده‌اند‬ ‫تأ کی ــد ک ــرد‪ :‬در ح ــال حاض ــر ‪ 3‬ه ــزار‬ ‫و ‪ 600‬ش ــرکت دانش‌بنی ــان ب ــه تأیی ــد‬ ‫کارگ ــروه اح ــراز صالحی ــت معاون ــت‬ ‫علم ــی رس ــیده اس ــت و مش ــغول‬ ‫فعا لیتن ــد ‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه حمای ــت بانک‌ه ــا‬ ‫از ش ــرکت‌های دانش‌بنی ــان درس ــال‬ ‫ج ــاری‪ ،‬اف ــزود‪ :‬در س ــه م ــاه اول س ــال‬ ‫‪ 97‬مبل ــغ ه ــزار میلی ــارد توم ــان از س ــوی‬ ‫بانک‌ه ــا ب ــه ش ــرکت‌های دانش‌بنی ــان‬ ‫اعطاش ــده اس ــت و پیش‌بین ــی‬ ‫می‌ش ــود ک ــه ت ــا پای ــان س ــال ای ــن مبل ــغ‬ ‫ب ــه ‪ 5‬ه ــزار میلی ــارد توم ــان بال ــغ ش ــود‪.‬‬ ‫نح ــوه پرداخ ــت تس ــهیالت ب ــه اس ــتارت‌آپ‌ها‬ ‫از دیگ ــر م ــوارد مطرح‌ش ــده در ای ــن جلس ــه ب ــود ک ــه‬ ‫دلی ــری در پاس ــخ گف ــت‪ :‬اس ــتارت‌آپ‌هایی ک ــه‬ ‫نی ــاز ب ــه تس ــهیالت کمت ــری دارن ــد می‌توانن ــد از‬ ‫طری ــق صن ــدوق کارآفرین ــی امی ــد مناب ــع م ــورد نی ــاز‬ ‫را دریاف ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه تس ــهیالت بی ــن ‪ 100‬ت ــا ‪200‬‬ ‫میلی ــون توم ــان از س ــوی صن ــدوق کارآفرین ــی امی ــد‬ ‫پرداخ ــت می‌ش ــود اف ــزود‪ :‬س ــود ای ــن تس ــهیالت ‪4‬‬ ‫درص ــد و ب ــه ص ــورت قرض‌الحس ــنه اس ــت‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ک ــه مت ــن کام ــل ای ــن گ ــزارش‬ ‫در ش ــماره آین ــده ماهنام ــه ب ــازارکار نوی ــن منتش ــر‬ ‫می‌ش ــود‪.‬‬ ‫رئیــس انجمن تولید نرم افزار موبایل؛‬ ‫اشتغال ‪۵۰۰‬هزار نفر در صنعت اپلیکیشن ایرانی‬ ‫رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان نــرم افــزار موبایــل‪،‬‬ ‫ب ــا بی ــان اینک ــه دربخ ــش تولی ــد ن ــرم اف ــزار ومحت ــوای‬ ‫دیجیتال ــی موبای ــل‪۳۰ ،‬ه ــزار تی ــم توس ــعه دهن ــده‬ ‫درکش ــور فعالی ــت دارن ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬زمین ــه اش ــتغال‬ ‫‪۵۰۰‬هزارنف ــر فراه ــم ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر‪ ،‬س ــعید رس ــول اف‬ ‫ب ــا بی ــان اینک ــه در هم ــه دنی ــا صنع ــت تولی ــد محت ــوا‬ ‫باع ــث ایج ــاد فرصت‌ه ــای اش ــتغال ب ــا هزین ــه کمت ــر‬ ‫می‌ش ــود‪ ‌،‬گفــت‪ :‬در ایــران هــم اش ــتغال‌زایی در ایــن‬ ‫بخ ــش مناس ــب ب ــوده و براس ــاس آمارهای ــی ک ــه از‬ ‫س ــوی نهاده ــای مختل ــف منتش ــر می‌ش ــود‪ ،‬اکن ــون‬ ‫در بخ ــش تولی ــد ن ــرم اف ــزار و محت ــوای دیجیتال ــی‬ ‫ب ــرای تلف ــن هم ــراه (اپلیکیش ــن) نزدی ــک ب ــه ‪ ۳۰‬ه ــزار‬ ‫تیــم توســعه دهنــده وجــود دارد کــه کســب و کارهــای‬ ‫آنهــا زمینــه اشــتغال مســتقیم و غیــر مســتقیم حــدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه ــزار نف ــر را فراه ــم آورده اس ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ای ــن درحال ــی اس ــت ک ــه متاس ــفانه‬ ‫ب ــه دلی ــل س ــرفصل‌های درس ــی قدیم ــی ک ــه اکن ــون‬ ‫در اکث ــر دانش ــگاه‌های م ــا تدر ی ــس می‌ش ــود‪،‬‬ ‫نیروه ــای فارغ‌التحصی ــل ای ــن بخ ــش ب ــا نیازه ــای‬ ‫ب ــازار متناس ــب نیس ــتند‪ .‬همی ــن ام ــر باع ــث ش ــده‬ ‫ت ــا م ــا در ای ــن صنع ــت و در بخ ــش مناب ــع انس ــانی‬ ‫ب ــا مش ــکالت ز ی ــادی رو ب ــرو باش ــیم‪ .‬بس ــیاری از‬ ‫فارغ‌التحصی ــان و نیروه ــای حرفـ ـه‌ای عالقه‌من ــد‪،‬‬ ‫بع ــد از دانش ــگاه ب ــه دنب ــال بـ ـه‌روز ک ــردن س ــطح‬ ‫دان ــش خ ــود در مرا ک ــز آموزش ــی خصوص ــی هس ــتند‪.‬‬ ‫رئی ــس انجم ــن تولیدکنن ــدگان نرم‌اف ــزار تلف ــن‬ ‫هم ــراه ب ــه برنامه‌ه ــای توس ــعه‌ای ک ــه بس ــیاری از‬ ‫کش ــورها در ای ــن بخ ــش ب ــرای خ ــود در نظ ــر گرفته‌ان ــد‬ ‫اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪ :‬هن ــد در دو ده ــه گذش ــته ب ــازار‬ ‫نرم‌افــزار دنیــا را قبضــه کــرده اســت‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫و ب ــر اس ــاس خبره ــای منتش ــر ش ــده‪ ،‬کش ــورهای‬ ‫عر ب ــی بـــا راه‌ان ــدازی ی ــک برنام ــه جام ــع آموزش ــی‬ ‫ب ــه دنب ــال پ ــرورش و اش ــتغال ی ــک میلی ــون توس ــعه‬ ‫دهن ــده حرفـ ـه‌ای ن ــرم اف ــزار و برنامه‌ه ــای کار ب ــردی‬ ‫تحــت عنــوان ‪One Million Arab Coders‬‬ ‫در س ــال‌های آین ــده هس ــتند‪.‬‬ ‫عض ــو هی ــات نماین ــدگان ات ــاق بازرگان ــی ای ــران‪،‬‬ ‫ب ــا بی ــان اینک ــه ه ــدف ای ــن کش ــورها دستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــیابی‬ ‫بــه یــک میلیــون توســعه دهنــده حرف ـه‌ای اســت و ایــن‬ ‫کار را ب ــا تبیی ــن برنامه‌ه ــای آموزش ــی و درس ــی تح ــت‬ ‫پلتفرم‌هـــای آنالی ــن ش ــروع کرده‌ان ــد‪ ،‬خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬آن‌ه ــا ب ــا ای ــن برنام ــه‪ ،‬ه ــم ب ــه دنب ــال تولی ــد‬ ‫محتــوای عر بــی و هــم بــه دنبــال ترو یــج خــط و ز بــان‬ ‫خ ــود در فض ــای مج ــازی هس ــتند‪ .‬ای ــن درحال ــی‬ ‫اس ــت ک ــه درحال ــی ک ــه در چن ــد س ــال گذش ــته ب ــا‬ ‫رش ــد فرهن ــگ خر ی ــد ان ــواع محت ــوای دیجیتال ــی‬ ‫مانن ــد برنام ــه ه ــای کار ب ــردی‪ ،‬کتاب‌ه ــای‬ ‫الکترونیک ــی و ی ــا موس ــیقی و نی ــز فراگی ــر ش ــدن‬ ‫پیام‌رس ــان‌های موبایل ــی‪ ،‬اکوسیس ــتم محت ــوای‬ ‫دیجیتال ــی تغیی ــر پی ــدا ک ــرده و همی ــن ام ــر باع ــث‬ ‫ش ــده ت ــا مخاطب ــان ایران ــی‪ ،‬بیش ــتر ب ــه دنب ــال دانل ــود‬ ‫محت ــوای مجان ــی و رای ــگان باش ــند‪.‬‬ ‫رس ــول‌اف ب ــا انتق ــاد از نق ــض قان ــون کپی‌رای ــت‬ ‫و ارائ ــه محت ــوای تولی ــد ش ــده داخل ــی ب ــه ص ــورت‬ ‫رای ــگان در ش ــبکه‌های پیام‌رس ــان موبایل ـ ـ ـ ــی‬ ‫ب ــه عن ــوان یک ــی از مهمتر ی ــن چالش‌ه ــای ح ــوزه‬ ‫محت ــوای دیجیتال ــی‪ ،‬اف ــزود‪ :‬متاس ــفانه در کش ــورما‬ ‫ع ــاوه ب ــر نداش ــتن قوانی ــن ش ــفاف و بــه‌روز‪ ،‬اهرم‌ه ــا‬ ‫و جرای ــم پیش‌بین ــی ش ــده نی ــز آنچن ــان ک ــه بای ــد‬ ‫بازدارن ــده نیس ــتند‪ .‬از س ــوی دیگ ــر درکن ــار تصو ی ــب‬ ‫قوانی ــن و حمایت‌ه ــای قضای ــی ک ــه می‌توان ــد‬ ‫جل ــوی نق ــض قان ــون کپی‌رای ــت را بگی ــرد‪ ،‬اس ــتفاده‬ ‫شه ــای جدی ــد و ج ــذاب ف ــروش محت ــوا‬ ‫از رو ‌‬ ‫می‌توان ــد کار ب ــران را ب ــه خر ی ــد قانون ــی ترغی ــب و‬ ‫تش ــویق کن ــد‪.‬‬ ‫وی وج ــود مرا ک ــز متع ــدد تصمیم‌گی ــری در ح ــوزه‬ ‫ن ــرم اف ــزار و محت ــوا و مجوزه ــای متع ــدد و دس ــت و‬ ‫پاگی ــر و از س ــویی نب ــود ی ــک متول ــی خ ــاص در ای ــن‬ ‫ح ــوزه در کن ــار بروکراسـ ـی‌های اداری نهاده ــای‬ ‫م ــوازی و مش ــکالت موج ــود در دو ح ــوزه بیم ــه و‬ ‫مالی ــات را ب ــه عن ــوان چالش‌ه ــای پی ــش روی‬ ‫صنع ــت نرم‌افزاره ــای تلف ــن هم ــراه ن ــام ب ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه رئی ــس انجم ــن تولیدکنندگ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان‬ ‫ن ــرم اف ــزار موبای ــل‪ ،‬ام ــروزه برنامه‌ه ــای کار ب ــردی‬ ‫تلف ــن هم ــراه‪ ،‬ب ــا فراه ــم ک ــردن بس ــتر مناس ــب‬ ‫اس ــتفاده از ای ــن تکنول ــوژی‪ ،‬زمین ــه پویای ــی صن ــوف‬ ‫مختلــف را فراهــم می‌ســازد امــا متاســفانه همچنــان‬ ‫ب ــه ای ــن ح ــوزه ب ــا قوانی ــن و مق ــررات س ــنتی گذش ــته‬ ‫ن ــگاه می‌ش ــود‪ .‬ای ــن درحال ــی اس ــت ک ــه ای ــن ح ــوزه‬ ‫نیازمن ــد تغیی ــر در قوانی ــن و ب ــکار گرفت ــن قواع ــد‬ ‫جدی ــد کس ــب و کاره ــای نوی ــن اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرعامل و عضو هیات مدیره اتحادیه سراســری فرش دستباف خبر داد‬ ‫پرداخت وام ‪ ۳۰‬میلیون تومانی برای خرید فرش دستباف‬ ‫مدیرعامـل و عضـو هیـات مدیـره اتحادیـه‬ ‫سراسـری فـرش دسـتباف بـا اشـاره بـه اعطـای‬ ‫تسـهیالت ‪ ۳۰‬میلیونـی جهـت خرید فرش دسـتباف‬ ‫گفت‪:‬متقاضیـان مـی تواننـد بـرای دریافـت ایـن‬ ‫تسـهیالت بـا اتحادیـه سراسـری تمـاس برقـرار کننـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم‪ ،‬عبـداهلل بهرامـی‬ ‫‪،‬مدیرعامـل و عضـو هیـات مدیـره اتحادیـه سراسـری‬ ‫فـرش دسـتباف ایـران در بـاره قرارداد جهـت پرداخت‬ ‫تسـهیالت بـه خر یـداران فـرش دسـتباف تعاونی‌هـا‬ ‫بـا بانـک توسـعه تعـاون گفـت‪ :‬بـازار داخلـی ایـران‬ ‫بـازاری مسـتعد و بـزرگ بـرای عرضـه فـرش‬ ‫دسـتباف اسـت کـه متأسـفانه بـا غفلـت انجـام‬ ‫گرفتـه کاالهـای دیگـر در حـال جایگزینـی هسـتند ‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در سـال حمایـت از کاالی‬ ‫ایرانـی بانـک توسـعه تعـاون کشـور در راسـتای‬ ‫حمایـت هـای توسـعه ای خـود از بخـش تعـاون‬ ‫ضمـن اعطـاء و پرداخـت تسـهیالت بـرای تولیـد‬ ‫کننـدگان اعضـاء تعاونـی هـای فـرش دسـتباف‬ ‫و در راسـتای ادامـه فعالیـت هـای خـود جهـت‬ ‫تحر یـک بـازار داخلـی و ایجـاد انگیـزه بـرای خر یـد‬ ‫فرش دسـتباف تولید شـده در شـرکت های تعاونی‬ ‫بـا اتحادیـه سراسـری تعاونی‌هـای فـرش دسـتباف‬ ‫کشـور تفاهـم نامـه ای را منعقـد نمودنـد کـه بـر‬ ‫اسـاس آن بـه متقاضیـان خر یـدار فرش دسـتباف در‬ ‫اسـتان‌های اصفهـان‪ ،‬آذربایجان شـرقی‪ ،‬آذربایجان‬ ‫غر بـی ‪ ،‬البـرز ‪ ،‬مازنـدران ‪ ،‬گیلان ‪ ،‬تهـران تسـهیالتی‬ ‫تـا سـقف ‪ 300‬میلیـون ر یـال بـا اقسـاط ‪ 24‬الـی‬ ‫‪48‬ماهـه بـا نـرخ مصـوب بانـک مرکـزی پرداخـت‬ ‫می‌نماینـد و کلیـه خر یـداران متقاضـی مـی تواننـد در‬ ‫ایـن خصـوص بـا اتحادیـه سراسـری بـه شـماره تماس‬ ‫(‪ ) 02144252414‬ارتبـاط برقـرار نماینـد ‪.‬‬ ‫بهرامیاظهار داشت‪:‬قالیایرانیبرازندهزندگیایرانی‬ ‫است باید هه بانک ها و مسئوالن امر برای اعتالی و تداوم‬ ‫این تولید ملی همت بگمارند‪ .‬این تسهیالت بدون‬ ‫محدودیتو بهمنظور تحریکتقاضااست‪.‬هدفبانک‬ ‫توسعهتعاون کمکبهتحریکتقاضااست‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر نوسازی‪،‬‬ ‫تحول اداری و فناوری اطالعات سازمان خبر داد‬ ‫تبیین استخدام و تبدیل‬ ‫وضعیت ایثارگران شاغل‬ ‫در شهرداری‌‏ها‬ ‫مدی ــرکل دفت ــر نوس ــازی‪ ،‬تح ــول اداری و فنـــاوری اطالعـــات‬ ‫س ــازمان ش ــهرداری ه ــا و دهی ــای ه ــای کش ــور گف ــت‪ :‬ب ــا ص ــدور‬ ‫ابالغی ــه ای از س ــوی اداره کل نوس ــازی‪ ،‬تحـــول اداری و فنـــاوری‬ ‫اطالع ــات س ــازمان ش ــهرداری ه ــا و دهیـــاری هـــای کشـــــــور‬ ‫ب ــه اس ــتانداری ه ــای سراس ــر کش ــور ب ــه منظـــور ایجـــاد وحـــدت‬ ‫رو ی ــه قانون ــی‪ ،‬اس ــتخدام و تبدی ــل وضعیـــت ایثارگـــران شـــاغل‬ ‫ش ــهردار ی‌‏ها و خان ــواده آن ــان تبیی ــن شـــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬عب ــاس کرک ــه آبـــادی بـــا بیـــان خبـــر فـــوق‬ ‫اظهارک ــرد‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه ابهام‏‌ه ــای متعـــدد اســـتاندار ی‌‏ها و‬ ‫ش ــهردار ی‌‏های سراس ــر کش ــور پیرام ــون نح ــوه اس ــتخدام ی ــا تبدی ــل‬ ‫وضعی ــت ایثارگ ــران ش ــاغل در ش ــهردار ی‌‏ها و خانـــواده آنـــان در‬ ‫اج ــرای قوانی ــن و مق ــررات ذیر ب ــط‪ ،‬م ــوارد قانون ــی ب ــه منظ ــور ایج ــاد‬ ‫وحــدت رو یــه در اجــرا و نظــارت بــه اســتانداری هــای سراســر کشــور‬ ‫اب ــاغ ش ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬در همی ــن راس ــتا تبدی ــل وضعیـــت اســـتخدامی‬ ‫جانبــازان و فرزنــدان شــهدای دارای قــرارداد مســتقیم بــا شــهردار ی‌‏ها‬ ‫ی قطعــی در اجــرای مــاده(‪ )۸‬قانــون تســهیالت اســتخدامی‬ ‫بــه رســم ‏‌‬ ‫و اجتماعــی جانبــازان انقــاب اســامی و بنــد(ز) مــاده(‪ )۸۸‬قانــون‬ ‫برنام ــه شش ــم توس ــعه ب ــا رعای ــت مق ــررات مربوط ــه از جمل ــه گزین ــش‬ ‫و تصو ی ــب در ش ــورای اداری و اس ــتخدامی ذیرب ــط بالمان ــع اس ــت‪.‬‬ ‫کرک ــه آب ــادی همچنی ــن گف ــت‪ :‬ب ــر اس ــاس ای ــن ابالغی ــه‪ ،‬تبدی ــل‬ ‫وضعی ــت اس ــتخدامی جانب ــازان و فرزن ــدان ش ــهدای دارای ق ــرارداد‬ ‫موق ــت کارگ ــری ب ــا ش ــهردار ی‌‏ها ب ــه کارگـــری دائـــم بـــا رعایـــت‬ ‫مق ــررات مربوط ــه از جمل ــه گزین ــش‪ ،‬اجـــرای طـــرح طبقـــه بنـــدی‬ ‫مش ــاغل کارگ ــری مص ــوب ‪ ۱۳۷۰‬ام ــکان پذی ــر اس ــت‪.‬‬ ‫مدی ــرکل دفت ــر نوس ــازی‪ ،‬تح ــول اداری و فنـــاوری اطالعـــات‬ ‫س ــازمان ش ــهردار ی‌ها و دهیار ی‌ه ــای کش ــور تصری ــح ک ــرد‪ :‬تبدی ــل‬ ‫ـان ایثارگــر دارای قــرارداد موقــت یــا قــرارداد کارمعیــن‬ ‫وضعیــت کارکنـ ِ‬ ‫ی ــا مش ــخص ب ــا ش ــهردار ی‏‌ها ب ــه رس ــمی قطع ــی ب ــا رعای ــت مق ــررات‬ ‫از جمل ــه‪« :‬وج ــود س ــهمیه اس ــتخدامی»‪« ،‬وج ــود پس ــت س ــازمانی‬ ‫بالتصــدی متناســب بــا شــرایط احــراز و شــرایط عمومــی اســتخدام»‬ ‫و «تأییدی ــه گزین ــش» امکان‌پذی ــر اس ــت و در ای ــن راس ــتا ب ــر اس ــاس‬ ‫نیازس ــنجی نی ــروی انس ــانی ش ــهردار ی‌‏ها‪ ،‬موض ــوع اخ ــذ س ــهمیه‬ ‫اس ــتخدامی از س ــازمان اداری و اس ــتخدامی کش ــور در دس ــتور کار‬ ‫ق ــرار دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام ــه اف ــزود‪ :‬تبدی ــل وضعی ــت کارمنـــدان پیمانـــی یـــا‬ ‫رس ــمی آزمایش ــی ش ــهردار ی‌‏ها ک ــه یکـــی از عناویـــن ایثارگـــری‬ ‫من ــدرج در م ــاده(‪ )۲۱‬قان ــون جام ــع خدم ــات رس ــانی ب ــه ایثارگ ــران‬ ‫را دارن ــد و از مح ــل س ــهمیه اس ــتخدامی م ــاده مزب ــور و ب ــا رعای ــت‬ ‫مجوزه ــای قانون ــی اس ــتخدام ش ــده ی ــا بش ــوند پ ــس از س ــه م ــاه از‬ ‫تار ی ــخ اس ــتخدام پیمان ــی ی ــا رس ــمی آزمایش ــی ب ــه اس ــتخدام رس ــمی‬ ‫قطع ــی ب ــا رعای ــت مق ــررات مربوط ــه از جملـــه گزینـــش بالمانـــع‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫مدی ــرکل دفت ــر نوس ــازی‪ ،‬تح ــول اداری و فنـــاوری اطالعـــات‬ ‫ســازمان شــهردار ی‌ها و دهیار ی‌هــای کشــور بــا اشـــاره بــه اســتخدام‬ ‫مش ــمولین م ــاده (‪ )۴۸‬قان ــون الح ــاق مـــوادی بـــه قانـــون تنظیـــم‬ ‫بخش ــی از مق ــررات مال ــی دول ــت‪ ،‬مص ــوب ‪ ۸۴‬و تبص ــره «‪ »۲‬م ــاده‬ ‫«‪ »۲۱‬قان ــون جام ــع (یک ــی از فرزن ــدان‪ :‬ش ــهید‪ ،‬جانب ــاز ‪ ۲۵‬درص ــد‬ ‫و ب ــه ب ــاال‪ ،‬آزاده ش ــاغل ی ــا ف ــوت ش ــده ی ــا از کارافت ــاده ی ــا بازنشس ــته‬ ‫همــان شــهرداری) نیــز اظهــار داشــت‪ :‬موضــوع مذکــور نیازمنــد اخــذ‬ ‫س ــهمیه اس ــتخدامی از س ــازمان اداری واس ــتخدامی کش ــور اس ــت‬ ‫ک ــه ب ــه مح ــض اخ ــذ س ــهمیه اس ــتخدامی‪ ،‬اطـــاع رســـانی الزم‬ ‫معم ــول خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫براس ــاس گ ــزارش رواب ــط عموم ــی ســـازمان شـــهردار ی‌ها و‬ ‫دهیار ی‌هــای کشــور‪ ،‬وی افــزود‪ :‬صــدور حکــم کارگزینــی اســتخدام‬ ‫رســمی قطعــی مشــمولین مســتلزم انجــام مراحــل قانونــی همچنیــن‬ ‫ورود اطالع ــات الزم در بس ــتر س ــامانه کارمن ــد ای ــران و اخ ــذ ش ــماره‬ ‫مســتخدم (رســمی قطعــی) توســط شــهرداری و اســتانداری ذیربــط‬ ‫خواه ــد ب ــود‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار شماره 1165

هفته نامه بازار کار شماره 1165

شماره : ۱۱۶۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
هفته نامه بازار کار شماره 1164

هفته نامه بازار کار شماره 1164

شماره : ۱۱۶۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه بازار کار شماره 1163

هفته نامه بازار کار شماره 1163

شماره : ۱۱۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
هفته نامه بازار کار شماره 1162

هفته نامه بازار کار شماره 1162

شماره : ۱۱۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
هفته نامه بازار کار شماره 1161

هفته نامه بازار کار شماره 1161

شماره : ۱۱۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
هفته نامه بازار کار شماره 1160

هفته نامه بازار کار شماره 1160

شماره : ۱۱۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!