صفحه قبل

ماهنامه دنیای بچه ها شماره ۲

صفحه بعد

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 2

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 2

1
‫سخن سردبیر‬ ‫من شایلین‪ ،‬اولین سردبیر ‪ 8‬ساله دنیا‬ ‫یک خبر خوش!‬ ‫یــک مجلــه بــا نــام «دنیــای بچه‌هــا» بــرای بچه‌هــا بــه‬ ‫خانــواده نشــریه‌های کــودک اضافــه شــد‪ .‬امــا یــک‬ ‫فــرق بــا تمــام مجله‌هــای دیگــه داره‪ .‬ایــن مجلــه بــه‬ ‫دســت خــود بچه‌هــا اداره میشــه‪.‬‬ ‫مــن شــایلین هســتم و هشــت ســال دارم کــه ســردبیر‬ ‫ایــن مجلــه شــدم‪ .‬خواهــر کوچکتــرم شــاینا هــم بــه من‬ ‫کمــک می‌کنــه‪.‬‬ ‫شــما هــم می‌تونیــد بــه مــا تــو تهیــه مطالــب کمــک‬ ‫کنیــد‪ .‬مــا قصــد داریــم تــو هــر شــماره نقاشــی‌های‬ ‫قشــنگ شــما رو بــه بقیــه دوســتامون نشــون بدیــم‪.‬‬ ‫یــه عالمــه مطالــب مفیــد تــو موضوعــات مختلــف مثــل‬ ‫مصاحبــه بــا آدم‌هــای موفــق و دانــش آمــوزان نخبــه‪،‬‬ ‫معرفــی مــدارس برتــر تهــران و ایــران بــرای چــاپ تــو‬ ‫مجلــه در نظــر گرفتیــم‪.‬‬ ‫بخــش هایــی هــم داریــم کــه مطمئنــم همــه بچــه هــا از‬ ‫خواندنــش لــذت می‌برنــد‪ .‬مثــل معرفــی بــازی هــای‬ ‫ماهنامه دنیای بچه‌ها‬ ‫سال اول‪ ،‬شماره دوم‪ ،‬تیر ‪1397‬‬ ‫شماره مجوز‪81563 :‬‬ ‫مدیر مسئول و صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‪ :‬شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫تحریریه‪:‬‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‪ -‬سمیه عبدالمحمدی ‪ -‬پروانه فیروزی‬ ‫حسین شیردل ‪ -‬کبری تبریزیان‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان نامجو‪ -‬خیابان یزدی ‪-‬کوچه اسالمی‪ -‬پالک ‪1‬‬ ‫کدپستی‪1615863111 :‬‬ ‫تلفن تماس ‪( 77579917 - 77630096 :‬داخلی ‪)2‬‬ ‫رایانــه‌ای‪ ،‬معرفــی کارتون‌هــای دیدنــی و برنامه‌هــای‬ ‫تلویزیونــی مخصــوص بچه‌هــا و یــا معرفــی کتــاب‪ .‬بــرای‬ ‫پــدرو مادرهــای عزیــز هــم مطالــب ویــژه ای داریــم ماننــد‬ ‫معرفــی غذاهــای مفیــد بــرای بچه‌هــا و یــا روانشناســی‬ ‫کــودک‪.‬‬ ‫از طــرف خــودم و همــه کســانی کــه در انتشــار ایــن مجلــه‬ ‫نقــش دارنــد از شــما دوســتانم می‌خواهــم بــا نشــریه مــا‬ ‫در ارتبــاط باشــید‪ .‬نظــرات و پیشــنهادات و مطالــب خــوب‬ ‫خودتــون رو بــرای چــاپ و اســتفاده بچه‌هــا بــرای مــا‬ ‫بفر ستید ‪.‬‬ ‫دنیــای بچه‌هــا برای همــه کــودکان و دانــش آمــوزان ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫مربایشیرین‬ ‫‪3‬‬ ‫ماداگاسکار‬ ‫بازی‌های رایانه‌ای‬ ‫‪4‬‬ ‫نبرد ایران و روم‬ ‫تغذیهسالم‬ ‫‪5‬‬ ‫آشنایی با پیانو‬ ‫حقوق کودک‬ ‫‪6‬‬ ‫شعر‬ ‫آموزش زبان‬ ‫‪7‬‬ ‫دانستنی‌ها‬ ‫قصه‬ ‫‪8‬‬ ‫ورزش کبدی‬ ‫قهرمانان دفاع مقدس ‪10‬‬ ‫تکنولوژی‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫شهرشناسی‬ ‫‪12‬‬ ‫سالمت‬ ‫مشاهیرایران‬ ‫‪14‬‬ ‫کشورشناسی‬ ‫‪16‬‬ ‫خاطره‌هایمدرسه ‪30‬‬ ‫شغلپرستاری‬ ‫حیات وحش‬ ‫‪18‬‬ ‫گفتگو‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬ریحان ‪65607917‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬
‫معرفی کتاب‬ ‫مربای شیرین‬ ‫خالصه داستان‬ ‫جــال نوجــوان ‪ 13‬ســاله‪ ،‬هــر چــه ســعی مــی کنــد نمــی توانــد د ِر‬ ‫شیشــه مربــا را بــاز کنــد‪ ،‬از همــه کمــک می‌خواهــد امــا هیــچ کــس‬ ‫قــادر بــه بــاز کــردن آن نیســت و ســرانجام مشــخص مــی شــود تمــام‬ ‫شیشــه هــای کارخانــه مرباســازی همیــن شــکل را دارنــد‪ .‬جــال بعــد‬ ‫ازبرخــورد توهیــن آمیزعوامــل کارخانــه از آن هــا شــکایت مــی کنــد‬ ‫ولــی مســئوالن کارخانــه بــه جــای حــل مشــکل‪،‬‬ ‫مســابقه ای بــا موضــوع بــاز کــردن در شیشــه‬ ‫مربــا برگــزار مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن راه حــل فریــب کارانــه باعــث فــروش‬ ‫بیشــتر مرباهــا مــی شــود‪ ،‬امــا جــال حیلــه‬ ‫مدیــران کارخانــه را مشــخص می‌کنــد و باعــث‬ ‫هوشــیاری و اعتــراض مــردم مــی شــود و‬ ‫کارخانــه هــم در اثــر شــکایت جــال در آســتانه‬ ‫تعطیلــی قــرار مــی گیــرد ولــی مســئوالن کارخانه‬ ‫بــا تطمیــع و رشــوه دوبــاره فعالیــت خــود را‬ ‫شــروع می‌کننــد و بــا طراحــی شیشــه هــای‬ ‫جدیــد بــه عرضــه محصوالتشــان مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫در پایــان جــال و دوســتانش بــه کارخانــه‬ ‫می‌رونــد و از مدیــر آن مــی خواهنــد کــه از‬ ‫آن‌هــا عذرخواهــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کتاب‪،‬کتــاب برگزیــده ســال ‪1999‬‬ ‫میــادی از ســوی کتابخانــه بیــن المللــی مونیــخ‬ ‫آلمــان شــده اســت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معرفی نویسنده‬ ‫هوشــنگ‌مرادی کرمانــی‬ ‫نویســنده کتــاب «قصه‌هــای‬ ‫نویســنده‌ای‬ ‫مجیــد»‬ ‫کرمانــی اســت کــه از کودکــی بــدون پــدر و‬ ‫مــادر و در فقــر زندگــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫دوره دبیرســتان خــود را در کرمــان‬ ‫گذرانــد و بعــد بــرای تحصیــل در دانشــکده‬ ‫هنرهــای دراماتیــک بــه تهــران آمــد‪ .‬قبــل از‬ ‫قصه‌هــای مجیــد‪ ،‬بخاطــر داســتان «بچه‌هــای‬ ‫قالیبافخانــه» از ســوی شــورای کتــاب لــوح‬ ‫تقدیــر دریافــت کــرد ‪ .‬بعــد هــم نامــزد‬ ‫دریافــت جایــزه ی هانــس کریســتین اندرســن‬ ‫شــد‪ .‬ازمعروف‌تریــن آثــار او عبارتنــد از‪:‬‬ ‫چکمــه‪ ،‬کیســه برنــج‪ ،‬قصــه هــای مجیــد‪،‬‬ ‫مربــای شــیرین‪ ،‬مهمــان مامــان‪.‬‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬
‫پارسا قاسملو‬ ‫بازی‌های‬ ‫رایانه‌ای‬ ‫گب کب‬ ‫گشــت و گــذار در شــهر و کمــک بــه مــردم رو‬ ‫دوســت داری؟ در بــازی قشــنگ گــب کــب ســوار‬ ‫بــر تاکســی زرد رنگــت شــو و بــا گشــتن تــو شــهر‬ ‫مســافران منتظــر رو ســوار کــن‪ .‬در طــول بــازی بــه‬ ‫‪ 8‬شــهر در نقــاط مختلــف ســفر مــی کنــی‪ .‬هنــگام‬ ‫رســیدن بــه مقصــد از مســافرت پــول دریافــت‬ ‫می‌کنــی و بــا کمــک ایــن پــول وســایل تاکســی را‬ ‫تــازه و نــو می‌کنــی تــا میــزان مســافرین بیشــتر‬ ‫شــه در نتیجــه درآمــد تــو هــم بیشــتر میشــه‪.‬‬ ‫الک پشت‬ ‫قهرمان‬ ‫در بــازی معمایــی الک پشــت‬ ‫قهرمــان همراهــی کــردن الک‬ ‫پشــت ســبز در هــر لحظــه‬ ‫ممکنــه براتــون ماجراجویــی‬ ‫جذابــی درســت کنــه‪.‬‬ ‫بــا قهرمــان کوچــک داســتان‬ ‫کــه شــخصیت خنــده داری داره‬ ‫همــراه شــوید تــا بــا پیــدا کــردن‬ ‫دوســتان جدیــد و‌ جمــع آوری‬ ‫ســتاره هــای زرد امتیازتــون رو‬ ‫را بــاال ببریــد‪ .‬بــا پیــدا کــردن دوســتان جدیــد بــه ایــن قهرمــان بازیگــوش بــرای عبــور از ‪60‬‬ ‫مرحلــه کمــک کنیــد تــا بتونیــد بچــه الک پشــت هــا را نجــات بدیــد‪ .‬فضــای ســه بعــدی و زیبــا‬ ‫و رنگانــگ در ایــن بــازی زمــان شــادی براتــون می‌ســازه‪.‬‬ ‫‪41‬‬
‫تغذیه سالم‬ ‫پانیذ اکبری‬ ‫ماهی‬ ‫از افســردگی جلوگیــری کــرده و‬ ‫قلــب را ســالم نگــه مــی دارد‪.‬‬ ‫ماهــی مثــل ســالمون و تــن بــرای‬ ‫کــودکان بهتریــن هســتند‪.‬‬ ‫بــه کــودکان کوســه ماهــی و‬ ‫نیــزه ماهــی کــه جیــوه زیــادی‬ ‫دارد ندهیــد‪ ،‬چــون ممکــن اســت‬ ‫تاثیــر منفــی بــر سیســتم عصبــی‬ ‫در کــودک داشــته باشــد‪.‬‬ ‫شــما مــی توانیــد بــه کــودک‬ ‫کــودکان در حــال رشــد بایــد حداقــل دو وعــده ماهــی در‬ ‫ســاندویچ ماهــی‪ ،‬ســاالد ماهــی‬ ‫هــر هفتــه بخورنــد‪ .‬چــون سرشــار از پروتئیــن‪ ،‬چربــی‬ ‫و یــا ســوپ ماهــی و یــا ماهــی‬ ‫کــم و سرشــار از ویتامیــن «بــی» و مــواد معدنــی گــران بهــا‬ ‫پختــه و کبابــی بدهیــد‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬ماهــی بــه راحتــی توســط کــودکان هضــم مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه عــاوه‪ ،‬ماهــی داری اســیدهای چــرب امــگا ‪ 3‬اســت کــه‬ ‫رشــد مغــز را افزایــش داده‪ ،‬بینایــی را بهبــود مــی بخشــد‪.‬‬ ‫لوبیا‬ ‫لوبیــا فــوق العــاده مغــذی و بــرای‬ ‫کــودکان در حــال رشــد مفیــد اســت‪.‬‬ ‫بــه غیــر از آنتــی اکســیدان بــاال‪،‬‬ ‫لوبیــا همچنیــن حــاوی مقــدار خوبــی‬ ‫از پروتئیــن‪ ،‬کلســیم‪ ،‬فیبــر‪ ،‬آهــن و‬ ‫ویتامیــن «بــی» اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬لوبیــا چربــی‪ ،‬کالــری و نمــک‬ ‫کمــی دارد ‪ .‬خــوردن لوبیــا بــه طــور منظــم کــودکان را پــر انــرژی خواهــد کــرد‪ ،‬خلــق و‬ ‫خــوی را بهتــر مــی کنــد‪ ،‬قلــب را ســالم نگــه داشــته و وزن را کنتــرل می‌کنــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫حقوق کودک‬ ‫کودکان کار‬ ‫بــر اســاس آمــار ســازمان جهانــی کار‪ ،‬ســاالنه ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیــون کــودک ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۴‬ســاله در جهــان از کودکــی‬ ‫محــروم می‌شــوند‪.‬کودکانی کــه وظیفــه دارنــد بخشــی‬ ‫از زندگــی پــر مصیبــت خانــواده را بچرخاننــد‪.‬‬ ‫مــاده ‪ 32‬پیمــان جهانــی حقــوق کــودک می‌گویــد‪:‬‬ ‫کــودک بایــد در برابــر هــر کاری کــه رشــد و ســامت‬ ‫او را تهدیــد می‌کنــد حمایــت شــود و دولت‌هــا بایــد‬ ‫حداقــل ســن کار و شــرایط کار کــودکان را مشــخص‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫امــا عمــده تعریفــی کــه از کــودکان کار شــامل بیشــتر‬ ‫کشــورهای جهــان از جملــه ایــران می‌شــود‪ ،‬اشــتغال‬ ‫کــودکان زیــر ‪ 15‬ســال اســت‪.‬‬ ‫کــودکان کار بــه کــودکان کارگــری گفتــه می‌شــود‬ ‫کــه بــه صــورت مــداوم و پایــدار بــه خدمــت گرفتــه‬ ‫می‌شــوند‪ ،‬کار کــودک نــزد بســیاری از کشــورها و‬ ‫ســازمان‌های بین‌المللــی فعالیتــی اســتثماری تلقــی‬ ‫می‌شــود‪.‬‬ ‫در ایــران مــاد‏ه‏‌ ‪ 79‬قانــون کار‪ ،‬اشــتغال بــه کار کــودکان زیــر ‪ 15‬ســال را ممنــوع دانســته اســت البتــه‬ ‫کارگــران شــاغل در کارگاه‌هــای خانوادگــی کــه کارفرمــای آن‌هــا‪ ،‬همســر یــا بســتگان و خویشــاوندان‬ ‫نســبی درجــه‏ یــک باشــند‪ ،‬مشــمول قانــون کار نیســتند‪ .‬بــر اســاس قانــون کار اگــر یــک کارفرمــا‬ ‫کــودک زیــر ‪15‬ســال را بــه کار بگیــرد‪ ،‬متخلــف خواهــد بــود و بــرای نخســتین بــار مجــازات نقــدی‪،‬‬ ‫بــار دوم مجــازات نقــدی و حبــس و بــار ســوم عــاوه بــر ایــن مــوارد‪ ،‬کارخانــه یــا کارگاه پلمــپ و‬ ‫پروانــه کار فــرد متخلــف ابطــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه آمارهــا و گزارش‌هــای موجــود حمایــت از کــودکان کار بــه عنــوان قشــری آســیب‌پذیر‬ ‫امــری ضــروری اســت هــر چنــد کــه فعالیت‌هــا و تال‌ش‌هــای بســیاری بــرای ســاماندهی کــودکان‬ ‫کار در کشــور صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬امــا آنچــه مســلم اســت تمــام انــواع کار کــودک بــه خصــوص‬ ‫بد‌تریــن اشــکال آن بایــد ریشــه‌کن شــود چــرا كــه کار کــودک نــه تنهــا بنیــان طبیعــی و حقوقــی‬ ‫انســانی را پایمــال می‌کنــد بلکــه تهدیــدی جــدی بــرای آینــده اجتماعــی و رشــد و پیشــرفت اقتصــادی‬ ‫محســوب می‌شــود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬
‫آموزش زبان‬ ‫مانند سرمشق حرف ‪ B‬را بنویسید‪.‬‬ ‫‪B‬‬ ‫مانند سرمشق حرف ‪ b‬را بنویسید‪.‬‬ ‫‪Banana‬‬ ‫‪Banana‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪Balloon‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تصاویر را رنگ کنید و برای ما بفرستید تا جایزه ببرید‪.‬‬
‫ملینا محمدی‬ ‫قصه‬ ‫میمون بی ادب‬ ‫داســتان کوتــاه میمــون بــی ادب‬ ‫داســتانی جالــب و زیبــا اســت و ایــن‬ ‫قصــه کوتــاه بــرای کــودکان در رده‬ ‫ســنی پیــش دبســتانی و مهــد کــودک‬ ‫اســت کــه امیدواریــم کــودکان عزیز‬ ‫از شــنیدن ایــن داســتان جالــب‬ ‫نهایــت لــذت را ببرنــد‪.‬‬ ‫یکــی بــود یکــی نبــود دریــک جنــگل‬ ‫بــزرگ چنــد تــا میمــون وســط‬ ‫درخت‌هــا زندگــی می‌کردنــد در‬ ‫بیــن آنهــا میمــون کوچکــی بــود بــه‬ ‫نــام قهــوه ای کــه خیلــی بــی ادب‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫همیشــه روی شــاخه ای مــی نشســت و‬ ‫بــه یــک نفــر اشــاره می‌کــرد و باخنــده‬ ‫می‌گفــت‪ :‬اینــو ببیــن چــه دم درازی داره‬ ‫اون یکــی رو چــه پشــمالو و زشــته و بعــد‬ ‫قــاه قــاه میخندیــد‪.‬‬ ‫هــر چــه مــادرش او رانصیحــت میکــرد‬ ‫فایــده ای نداشــت‪ .‬تــا اینکــه یــک روز‬ ‫در حــال مســخره کــردن بــود کــه شــاخه‬ ‫شکســت و قهــوه ای روی زمیــن افتــاد‪.‬‬ ‫مــادرش او را پیــش دکتــر یعنــی میمــون‬ ‫پیــر بــرد‪.‬‬ ‫‪81‬‬
‫قصه‬ ‫دکتــر او را معاینــه‬ ‫کــرد و گفت دســتت‬ ‫آســیب دیــده و تــو‬ ‫بایــد شــیر نارگیــل‬ ‫بخــوری تــا خــوب‬ ‫شــوی‪.‬‬ ‫چنــد دقیقــه بعــد قهــوه ای بقیــه میمون‌هــا را دیــد کــه‬ ‫برایــش شــیر نارگیــل آورده بودنــد او خیلــی خجالــت‬ ‫کشــید و شــرمنده شــد و فهمیــد کــه ظاهــر و قیافــه اصــا‬ ‫مهــم نیســت بلکــه ایــن قلــب مهربونــه کــه اهمیــت داره‪،‬‬ ‫بــرای همیــن ازآن هــا معــذرت خواهــی کــرد و هیچوقــت‬ ‫دیگــران را مســخره نکــرد‪.‬‬ ‫از ایــن قصــه زیبــا بایــد یــاد بگیریــم کــه هرگــز کســی‬ ‫را بــه دلیلــی ظاهــرش نبایــد مســخره و یــا قضــاوت‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وقتــی بــا همــه مهربــان باشــیم و بــه دوســتانمون در‬ ‫مواقــع ســختی کمــک کنیــم دوســتان بیشــتری پیــدا‬ ‫مــی کنیــم کــه هیچوقــت مــارو تنهــا نمی‌گذارنــد‪.‬‬ ‫‪19‬‬
‫قهرمانان‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫حسین فهمیده‬ ‫حســین فهمیــده ‪ ۱۶‬اردیبهشــت ســال‬ ‫‪ ۱۳۴۶‬در قــم بــه دنیــا آمــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۳۵۲‬بــه مدرســه رفــت‬ ‫و کالس اول تــا چهــارم ابتدایــی را بــا‬ ‫یــک معلــم روحانــی طــی کــرد‪ .‬ســال‬ ‫پنجــم ابتدایــی و اول و دوم راهنمایــی‬ ‫را بــه دلیــل انتقــال خانــواده اش بــه‬ ‫کــرج در دو مدرســه درایــن شــهر‬ ‫گذرانــد و بــا پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫در ســال ‪1357‬بــا امــام خمینــی (ره )‬ ‫و فرهنــگ انقالبــی بیشــتر آشــنا شــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قهرمانان‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫درهمــان روزهــای نخســت جنــگ تحمیلــی ‪ ،‬محمــد‬ ‫حســین تصمیــم مــی گیــرد کــه بــه جبهــه بــرود وبــا‬ ‫متجــاوزان بعثــی بجنگــد ‪ .‬امــا بــه علــت ســن کــم‬ ‫خانــواده بــا رفتــن او موافــق نیســت‪.‬‬ ‫یــک روزکــه بــه بهانــه خریــد نــان از منــزل خــارج‬ ‫شــده بــود‪ ،‬از طریــق یکــی از دوســتانش تصمیــم‬ ‫خــود را بــرای رفتــن بــه جبهــه بــه خانــواده اطــاع‬ ‫می‌دهــد‪.‬‬ ‫در تهــران بــا گروهــی از دانشــجویان انقالبــی‬ ‫دانشــکده افســری برخــورد کــرد و بــه نــزد‬ ‫فرمانــده آنــان مــی رود و از او مــی خواهــد کــه وی‬ ‫را بــا خــود ببرنــد‪ .‬فرمانــده قبــول نمی‌کنــد‪ ،‬امــا‬ ‫شــهید فهمیــده آنقــدر اصــرار مــی کنــد تــا فرمانــده‬ ‫را متقاعــد مــی کنــد کــه بــرای یــک هفتــه او را‬ ‫همــراه خــود بــه خرمشــهر ببــرد‪.‬‬
‫قهرمانان‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫در جبهــه بــه فرمانــده مــی گویــد‪ :‬مــن بــه‬ ‫شــما ثابــت مــی کنــم کــه مــی توانــم بــه خــط‬ ‫بــروم ولیاقــت آن را دارم‪ .‬او بــرای اثبــات‬ ‫لیاقــت خــود یــک بــار بــه تنهایــی بــه میــان‬ ‫عراقی‌هــا رفتــه ولبــاس و اســلحه ای از‬ ‫عراقــی هــا بــه دســت مــی آورد و در لبــاس‬ ‫یــک عراقــی بــه نیروهــای خــودی نزدیــک‬ ‫مــی شــود‪ ،‬بــه طــوری کــه رزمنــدگان‬ ‫مشــاهده مــی کننــد کــه یــک عراقــی کوچــک‬ ‫بــه طــرف آنــان مــی آیــد! مــی خواهنــد بــه او‬ ‫شــلیک کننــد‪ ،‬کــه یکــی از آنــان مــی گویــد‪،‬‬ ‫صبرکنیــد بــا پــای خــودش بیایــد تــا اســیرش‬ ‫کنیــم ‪ .‬هنگامــی کــه نزدیــک مــی شــود‪،‬‬ ‫می‌بیننــد حســین اســت‪.‬‬ ‫در روز شــهادتش رادیــو بــا قطــع برنامــه هــای خــود اعــام مــی کنــد‬ ‫کــه نوجوانــی ســیزده ســاله بــا فــداکاری زیــر تانــک عراقــی رفتــه آن را‬ ‫منفجــر کــرده و خــود نیــز بــه شــهادت رســیده اســت ‪ .‬امــام خمینــی(ره)‬ ‫در پیامــی‪ ،‬جمــات معــروف خــود را پیرامــون او مــی فرماینــد‪ :‬رهبــر‬ ‫مــاآن طفــل ســیزده ســاله ای اســت کــه بــا قلــب کوچــک خــود کــه‬ ‫ارزشــش از صدهــا زبــان و قلــم بــزرگ تــر اســت‪ ،‬بــا نارنجــک ‪ ،‬خــود‬ ‫را زیــر تانــک دشــمن انداخــت وآن را منهــدم نمــود و خــود نیــز شــربت‬ ‫شــهادت نوشــید‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫علی اسدآبادی‬ ‫کرمانشاهی‬
‫شهرشناسی‬ ‫آنیتا شهبازی‬ ‫شهر یزد‬ ‫یــزد مرکــز اســتان و شهرســتان یــزد در مرکــز‬ ‫ایــران اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر بیــن رشــته‌های شــیرکوه و خرانــق و‬ ‫در دره‌ای وســیع قــرار گرفته‌اســت‪ .‬آبادانــی یــزد‬ ‫از قــرن پنجــم هجــری بــه بعــد بــوده و اتابــکان‬ ‫فــارس از مهم‌تریــن عوامــل پیشــرفت ایــن شــهر‬ ‫در ســده‌های گذشــته به‌شــمار می‌روند‪.‬یــزد در‬ ‫منطقــه جنــوب شــرق ایــران واقــع شده‌اســت‪.‬‬ ‫واژهٔ یــزد در لغــت بــه معنــای‬ ‫مقــدس و پــاک بــوده و معنــی‬ ‫نــام ایــن شــهر‪ ،‬ســرزمین‬ ‫مقــدس و شــهر خــدا اســت‪.‬‬ ‫یــزد پناهــگاه بســیاری از‬ ‫دانشــمندان و بزرگانــی بــوده‬ ‫کــه در زمــان حملــهٔ مغــوالن‬ ‫بــه ایــران در ســده‌های هفتــم‬ ‫و هشــتم هجــری‪ ،‬ایــن شــهر‬ ‫را ســکونتگاه و محــل زندگــی‬ ‫خــود قــرار داده بودنــد‪.‬‬ ‫شــهر یــزد القــاب بســیاری را در طــول تاریــخ بــه‬ ‫دســت آورده کــه هرکــدام دارای بــار معنایــی‬ ‫باالیــی اســت همچــون‪:‬‬ ‫«شــهر بادگیرهــا»‪« ،‬دارالعبــاده»‪« ،‬دارالعلــم و‬ ‫دارالعمــل»‪« ،‬حســینیه ایــران»‪« ،‬شــهر دوچرخه‌هــا»‪،‬‬ ‫«شــهر شــیرینی» ‪« ،‬شــهر قنــات و قنــوت و قناعــت»‬ ‫و «شــهر آتــش و آفتــاب»‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬
‫شهرشناسی‬ ‫یــزد دومیــن شــهر تاریخــی جهــان‪ ،‬برتریــن جاذبــه هــای گردشــگری‪،‬‬ ‫تاریخــی و میــراث فرهنگــی زیــادی دارد کــه هــر کــدام از آنهــا می‌تواند‬ ‫بــه تنهایــی جاذبــه ای منحصــر بــه فــرد بــرای بازدیــد گردشــگران و‬ ‫دوســتداران میــراث فرهنگــی و تاریــخ ایــران و جهــان باشــد‪.‬‬ ‫مناطق دیدنی شهر‬ ‫مسجد امیرچخماق یزد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مسجد جامع کبیر‬ ‫خانه رسولیان‬
‫مشاهیر ایران‬ ‫ابن سینا‬ ‫ابوعلــی ســینا از بــزرگ تریــن اندیشــمندان و دانشــمندان پزشــکی‪ ،‬فلســفه و‬ ‫نویســنده کتــاب «شــفا»‪ ،‬مشــهورترین دانشــمند تاریــخ ایــران اســت‪.‬‬ ‫ابــن ســینا بــا نــام حســین در اطــراف شــهر بخــارا و در روستای«افشــانه» بــه دنیــا‬ ‫آمــد‪ .‬پــدرش اهــل بلــخ بــود و در دوران جوانــی بــه بخــارا آمــد او بــا دختــری از‬ ‫بــه نام«ســتاره» ازدواج کــرد و حســین در ســال ‪ 370‬هجــری قمــری متولــد شــد‪.‬‬ ‫کمــی پــس از تولــد حســین‪ ،‬پــدر بــه بخــارا منتقــل شــد و کــودک فرصــت یافــت‬ ‫تــا بــه تحصیــل بپــردازد‪ .‬تــا جایــی کــه تــا قبــل از ‪ 10‬ســالگی مهــارت او در قــرآن‬ ‫و ادبیــات موجــب حیــرت معلمــان خــود شــد‪.‬‬ ‫ابــن ســینا کــم کــم بــه یادگیــری علــوم‬ ‫دینــی‪ ،‬علــوم طبیعــی و پزشــکی و فلســفه‬ ‫پرداخــت و تــا ‪ 17‬ســالگی در ایــن علــوم‬ ‫نیــز ســرآمد عصــر خــود شــد طــوری کــه‬ ‫در ‪ 18‬ســالگی موفــق بــه درمــان بیمــاری‬ ‫حاکــم بخــارا شــد و بــه همیــن دلیــل اجــازه‬ ‫گرفــت کــه در کتابخانــه شــخصی او بــه‬ ‫مطالعــه بپــردازد‪.‬‬ ‫بعــد از درگذشــت پــدرش شــهر را تــرک‬ ‫کــرد‪ .‬مدتــی در خــوارزم بــود و ســپس‬ ‫عــازم گــرگان شــد‪ .‬در ســال ‪ 402‬هجــری‬ ‫عــازم گــرگان شــد تــا دوســتش«قابوس بن‬ ‫وشــمگیر» فرمانــروای دیلمیــان را مالقــات‬ ‫کنــد‪ .‬امــا دوســتش از دنیــا رفتــه بــود‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬
‫مشاهیر ایران‬ ‫ابوعلــی ســینا در ســال ‪ 404‬هجــری بــه‬ ‫شــهر ری رفــت و در ایــن شــهر«مجدالدوله»‬ ‫فرمانــروای آل بویــه را نیــز درمــان کــرد‪.‬‬ ‫یــک ســال بعــد بــه همــدان رفــت و در ایــن‬ ‫شــهر‪ ،‬وزیر«شــمس الدولــه» فرمانــروای‬ ‫دیلمیــان شــد‪ .‬ابــن ســینا ده ســال در همــدان‬ ‫مانــد‪ .‬امــا بــا مــرگ فرمانــروا و روی کار‬ ‫آمــدن پســرش‪ ،‬پورســینا را بــرای چهــار‬ ‫مــاه بــه زنــدان فرســتادند‪ .‬ابوعلــی ســینا در‬ ‫حبــس هــم بیــکار نمانــد و ‪ 3‬کتــاب نوشــت!‬ ‫تــا ایــن کــه عــاء الدولــه همــدان را تصــرف‬ ‫کــرد و او را نجــات داد‪.‬‬ ‫ابــن ســینا تخصــص فراوانــی در درمــان‬ ‫بیمــاری «قولنــج» داشــت‪ .‬امــا در ســال‬ ‫‪ 428‬هجــری در ســفری کــه بــه همــراه‬ ‫عالءالدولــه بــه همــدان داشــت‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫بیمــاری دچــار شــد و از دنیــا رفــت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ 130‬کتــاب از آثــار ابــن ســینا بــر‬ ‫جــای مانــده اســت‪ .‬همچنیــن بیــش تــر از‬ ‫‪ 100‬کتــاب را بــه او نســبت می دهند‪ .‬بیشــتر‬ ‫ایــن کتاب‌هــا بــه زبــان عربــی نوشــته شــده‬ ‫اســت و حــدود ‪ 20‬کتــاب وی نیــز بــه زبــان‬ ‫فارســی اســت‪ .‬از مشــهورترین کتاب‌هــای او‬ ‫مــی تــوان اثــر ‪ 18‬جلدی«شــفا»‪ ،‬را نــام بــرد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬
‫کشور شناسی‬ ‫آلما یوسفی‬ ‫مالزی‬ ‫مالــزی یکــی از پیشــرفته تریــن کشــورهای‬ ‫آســیای جنــوب شــرقی از نظــر اقتصــادی اســت‬ ‫کــه تنــوع فرهنگــی زیــادی دارد‪.‬‬ ‫ایــن کشــور بــا کشــورهای تایلنــد‪ ،‬اندونــزی‪،‬‬ ‫ســنگاپور‪ ،‬برونئــی و فیلیپیــن همســایه اســت و در‬ ‫نزدیکــی خــط اســتوا واقــع شــده اســت بــه همیــن‬ ‫دلیــل آب و هــوای اســتوایی دارد و پوشــیده از‬ ‫جنگل‌هــای انبــوه اســت‪.‬‬ ‫مالــزی اســتقالل خــود را از بریتانیــا در ســال‬ ‫‪ 1957‬میــادی بــه دســت آورد‪.‬‬ ‫کشــور مالــزی تحــت نظــر «یانــگ دی‪-‬پرچــوان‬ ‫اگونــگ» کــه بــه معنــی قانونگــذار اعظــم اســت‬ ‫اداره می‌شــود کــه خیلــی وقت‌هــا از او بــا نــام‬ ‫شــاه مالــزی یــاد می‌شــود‪.‬‬ ‫قانونگــذار اعظــم مالــزی بــرای دوره‌ای پنــج‬ ‫ســاله از میــان ســاطین ‪ 9‬ایالــت ایــن کشــور‬ ‫انتخــاب می‌شــود‪.‬‬ ‫جمعیــت مالــزی حــدود ‪ 26‬میلیــون نفــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نیمــی ازمــردم ایــن کشــور از قــوم مالــی و‬ ‫ســایر مــردم چینــی‪ ،‬اندونزیایــی و هنــدی‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫زبــان رســمی کشــور‪ ،‬مالزیایــی اســت و‬ ‫زبان‌هــای انگلیســی‪ ،‬چینــی و تامیــل هــم‬ ‫در آن رواج دارد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬
‫کشور شناسی‬ ‫کواالالمپور پایتخت مالزی‬ ‫پایتخــت مالــزی پــر جمعیت‌تریــن شــهر ایــن کشــور اســت کــه در عــرض ‪ ۱۵۰‬ســال از‬ ‫یــک روســتای کوچــک بــه شــهری بــزرگ بــا جمعیتــی در حــدود ‪ 7‬میلیــون نفــر تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫معنــای کلمــه « کواالالمپــور » در زبــان مالزیایــی بــه معنی“محــل تالقــی رودخانــه هــای‬ ‫گل آلــود” اســت و علــت ایــن انتخــاب تالقــی دو رودخانــه کالنــگ و گمبــاک در نزدیکــی‬ ‫ایــن شــهر اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر یکــی از شــهرهای موفــق‬ ‫در صنعــت گردشــگری و خریــد‬ ‫بــوده و هفتمیــن شــهر پربازدیــد‬ ‫و توریســت‌پذیر جهــان محســوب‬ ‫می‌شــود‪ .‬همچنیــن ســه مــورد از‬ ‫‪ ۱۰‬مرکــز خریــد بــزرگ جهــان در‬ ‫کواالالمپــور واقــع شــده‌اند‪.‬‬ ‫شــهر کواالالمپــور از نظــر دینــی و مذهبــی‬ ‫تنــوع زیــادی دارد‪ .‬دیــن اســام بــا حضــور‬ ‫مــردم مالزیایــی و هنــدی مســلمان‬ ‫بیشــترین جمعیــت را در کواالالمپــوردارد‪.‬‬ ‫طبــق آمارهــا در ســال ‪ ۲۰۱۰‬حــدود‬ ‫نیمــی از کواالالمپــور مســلمان و بقیــه پیــرو‬ ‫مذاهــب دیگــری مثــل مســیحیت و بودایی‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬
‫حیات وحش‬ ‫نگار جوادی‬ ‫فیل‬ ‫فیــل جانــوری اســت بــزرگ و عظیــم الجثــه کــه‬ ‫از ســال‌های بســیار دور در کــره زمیــن زندگــی‬ ‫می‌کــرده اســت‪.‬‬ ‫در دوران باســتان از ایــن جانــوران بــرای مقاصــد‬ ‫نظامــی و بــه عنــوان ســواره نظــام ســنگین مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار می‌گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫فیــل آســیایی کوچکتریــن فیــل در میــان‬ ‫فیــل هــا اســت کــه از گــوش و خرطــوم‬ ‫کوچکتــری نیــز برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫فیــل جنگلــی آفریقایــی نســبت بــه‬ ‫ســایرین از عــاج هــای بزرگتــری‬ ‫برخــوردار اســت کــه در خطــی‬ ‫مســتقیم‌تر قــرار دارد‪ .‬متاســفانه هــر ســه‬ ‫ایــن گونه‌هــا در خطــر انقــراض هســتند‪.‬‬ ‫پاهای فیل‬ ‫هــر کــدام از پاهــای فیــل ‪ 5‬تــن وزن‬ ‫دارد‪ .‬اســتخوان‌های موجــود در‬ ‫پــای فیــل از جملــه نیرومنــد تریــن‬ ‫اســتخوان‌ها در بیــن جانــوران اســت‬ ‫کــه مــی توانــد وزن زیــاد فیــل را‬ ‫تحمــل کنــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬
‫حیات وحش‬ ‫دندان و عاج های فیل‬ ‫همــان گونــه کــه انســان بــدون دنــدان‬ ‫متولــد مــی شــود و در طــول عمــر خــود‬ ‫ابتــدا صاحــب دنــدان هــای شــیری شــده‬ ‫و ســپس دنــدان هــای دائمــی آن رشــد‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬فیــل نیــز از چنیــن روشــی‬ ‫پیــروی مــی کنــد‪ .‬آن‌هــا در ابتــدا دارای‬ ‫عــاج هــای شــیری هســتند کــه پــس‬ ‫از مدتــی افتــاده و عــاج هــای اصلــی‬ ‫جایگزیــن آن مــی شــوند‪ .‬معمــوال هــر‬ ‫فیــل در طــول زندگــی خــود ‪ 6‬یــا ‪ 7‬بــار‬ ‫دنــدان هــای خــود را تعویــض مــی کنــد‬ ‫و آن هــم بــه دلیــل اســتفاده بســیار زیــاد‬ ‫از دنــدان اســت‪.‬‬ ‫خرطوم‬ ‫گذشــته از انــدازه فیل‌هــا و عــاج خرطــوم فیــل هــم از اجــزای خــاص بــدن‬ ‫ایــن جانــور اســت‪ .‬خرطــوم اســتخوان نــدارد ولــی ماهیچـه‌ای اســت‪ .‬فیل‌هــا‬ ‫از خرطــوم بــرای نفــس کشــیدن و آب خــوردن اســتفاده می‌کننــد‪.‬‬ ‫خرطــوم فیــل مثــل دســت نیــز عمــل می‌کنــد‪ .‬هــم آنقــدر قــوی اســت کــه‬ ‫می‌توانــد شــاخه‌های پربــرگ را بــا آن‌هــا بشــکند و هــم آنقــدر دقیــق کــه‬ ‫می‌توانــد میــوه‌ای بــه کوچکــی تمشــک را بــا آن بــردارد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬
‫تلویزیون‬ ‫هلیا افشار‬ ‫ماداگاسکار‬ ‫انیمیشــن ماداگاســکار ‪ 1‬در یــک شــهر بــزرگ شــروع میشــه‪ .‬ایــن شــهر‬ ‫یــک خاصیــت جالــب داره و در ایــن شــهر دشــمنان ســابق تبدیــل بــه‬ ‫دوســتان صمیمــی می‌شــوند‪ .‬مثــل آقــا شــیره کــه همیشــه دشــمن و‬ ‫شــکارچی گورخرهــا بــوده و اینجــا تبدیــل شــده بــه بهتریــن دوســتش!‬ ‫مارتــی گورخــر تــوی بــاغ وحــش مرکــزی‬ ‫شــهر جشــن تولــد ده ســالگیش رو بــا بقیــه‬ ‫دوســت‌هاش داره برگــذار میکنــه ولــی‬ ‫راســتش رو بخواهیــد حالــش خیلــی خــوب‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫بیشــتر وقتهــا حوصلــه اش ســر میــره و‬ ‫زندگیــش بنظــر روزمــره و بــی حــال میــاد‪ .‬یک‬ ‫گورخــر حتمــن دلــش میخــواد تــوی دشــت‬ ‫و صحــرا بــدوه و جفتــک بنــدازه و هیجــان و‬ ‫ماجراجویــی داشــته باشــه امــا در بــاغ وحــش‬ ‫هیــچ خبــری از ایــن چیزهــا نیســت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬
‫تلویزیون‬ ‫در عــوض آلکس شـ ِ‬ ‫ـیر بــا همیــن زندگی‬ ‫بــاغ وحشــی و اینکــه جلــوی مــردم نعــره‬ ‫میکشــه و نمایــش میــده حــال میکنــه و‬ ‫خوشــحال هســت‪ ،‬بــه اون لقــب پادشــاه‬ ‫نیویــورک رو دادن‪.‬‬ ‫بهتریــن دوســت همینجــا بــه درد‬ ‫میخــوره‪ ،‬آلکــس ســعی میکنــه‬ ‫دوســتش رو ســر حــال بیــاره و از مزایــای‬ ‫زندگــی در بــاغ وحــش بــراش بگــه ولــی‬ ‫مارتــی بــا ایــن چیزها ســرحال نمیــاد‪ ،‬اون‬ ‫واقعــن دلــش جنــگل و دشــت و زندگــی‬ ‫وحشــی و آب خــوردن از چشــمه هــا رو‬ ‫میخــواد‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــه پنگوئن‌هــای‬ ‫ماداگاســکار رو داریــم کــه زرنگ‌تریــن‬ ‫پنگوئــن هــای دنیــا هســتند‪ ،‬مبــارزه‬ ‫شــخصی بلدنــد و میتونــن قفــل هــا رو‬ ‫بــاز کنــن و نقشــه بکشــن و اجــراش‬ ‫کنــن‪ .‬حــاال هــم نقشــه دارن کــه از بــاغ‬ ‫وحــش فــرار کنــن‪.‬‬ ‫حــاال وســط همیــن نقشــه فرارشــون‬ ‫اتفاقاتــی میفتــه و چهــار تــا دوســت مــا‬ ‫هــم ناخواســته همراهشــون میشــن و‬ ‫یــک ســفر پرماجــرا و عجیــب غریــب‬ ‫بــرای همــه شــروع میشــه‪ ،‬ســفری بــه‬ ‫دل طبیعــت وحشــی‪ ،‬خیلــی وحشــی!!‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬
‫تاریخ‬ ‫نبرد ایران و روم‬ ‫در ســال ‪ 40‬پيــش از ميــاد ارتــش ايــران با‬ ‫در هــم شكســتن ارتش روم‪ ،‬ســوريه را پس‬ ‫گرفــت ‪ .‬واحدهــاي نظامــي ايــران ســپس به‬ ‫پيشــروي خــود ادامــه داده و فلســطين را هم‬ ‫تمامــا تصــرف کردنــد‪.‬‬ ‫ســناي روم كــه چنيــن ديــد‪ ،‬بــه ايــران‬ ‫اعــان جنــگ داد و ســه ســال طــول كشــيد‬ ‫تــا تــدارك ايــن جنــگ كــه بــراي آن‬ ‫لژيونرهــاي رومــي از سراســر متصرفــات‬ ‫ايــن امپراتــوري‪ ،‬از انگلســتان و فرانســه و‬ ‫اســپانيا و آلمــان گرفتــه تــا شــمال آفريقــا‪،‬‬ ‫ايلريــا (يوگســاوي) و يونــان احضــار شــده‬ ‫بودنــد فراهــم شــود ‪.‬حملــه بــه ايــران در‬ ‫ســال ‪ 36‬پيــش از ميــاد بــا ‪ 113‬هــزار‬ ‫ســرباز زبــده بــه فرماندهــي ماركــوس‬ ‫آنتونيــوس آغــاز شــد‪.‬‬ ‫ايــن بزرگتريــن لشكركشــي غــرب بــه شــرق‬ ‫در طــول تاريــخ بــود‪.‬‬ ‫امپراتــور روم خواهــان پــس دادن پرچــم هــاي‬ ‫ســربازان شكســت خــورده رومــي در جنــگ‬ ‫حــران در ســال ‪ 53‬پيــش از ميــاد شــده بــود‬ ‫کــه ایــران بــا ان موافقــت نکــرد‪ .‬در جنــگ‬ ‫حــران هفــت لشــكر رومــي نابــود شــده بودنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده نيروهــاي ايــران در آن جنــگ «ســورنا»‬ ‫بــود كــه جنــگ افزارهــاي تــازه بــه ميــدان‬ ‫آورده بــود و تاكتيــك بــي ســابقه اي را بــه كار‬ ‫بســته بــود‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬
‫تاریخ‬ ‫ماركــوس نيــز ماننــد كراســوس يكــي از ســه‬ ‫عضــو شــوراي عالــي امپراتــوري روم بــود‪ .‬در‬ ‫جنــگ تــازه‪ ،‬نيروهــاي ايرانــي بــه فرماندهــي‬ ‫فرهادچهــارم (شــاه انتخابي وقــت) از تاكتيك‬ ‫حمــات ســريع و مكــرر ســواره نظــام ســبك‬ ‫اســلحه و كشــاندن دشــمن بــه ميدانــي كــه‬ ‫از پيــش تهيــه شــده بــود و رهــا كــردن آن‬ ‫در چنــگ واحدهــاي اصلــي اســتفاده كردنــد‬ ‫و ايــن ارتــش عظيــم را متالشــي ســاختند و‬ ‫اســيران رومــي بــه منطقــه اي كــه امــروز‬ ‫شــهر اروميــه اســت جهــت پرداختــن بــه كار‬ ‫كشــاورزي فرســتاده شــدند‪.‬‬ ‫نويســندگاني كــه خــود شــاهد صحنــه هــاي جنــگ‬ ‫ماركــوس و فرهــاد چهــارم بودنــد نوشــته انــد‪:‬‬ ‫ماركــوس كــه زيــر ضربــات ســواره نظــام ايــران‬ ‫قــرار داشــت پــس از آخريــن عقــب نشــيني كــه بــه‬ ‫او اجــازه داده شــد از راه دريــاي ســياه بــه قلمــرو‬ ‫روم بازگــردد از فــرط ناراحتــي و بــا مشــاهده وضــع‬ ‫آشــفته ســربازان خســته و گرســنه رومــي بــه گريــه‬ ‫كــردن و اشــك ريختــن افتــاده بــود‪.‬‬ ‫دو ابرقــدرت زمــان‪ ،‬ايــران و روم‪ ،‬بعدهــا اختالفــات‬ ‫خــود را بــر ســر ارمنســتان كــه پادشــاه آن بايــد يــك‬ ‫شــاهزاده ايرانــي مــي بــود حــل كردنــد و تــا ‪ 71‬ســال‬ ‫ميــان دو امپراتــوري جنگــی رخ نــداد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫کبری تبریزیان‬
‫شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫موسیقی‬ ‫آشنایی با ساز پیانو‬ ‫پیانــو جعبــه بســیار بزرگــی اســت کــه بــر روی‬ ‫سـه‌پایه قطــور قــرار گرفتــه اســت و ســیم‌های‬ ‫آن روی جعبــه کشــیده شــده و چکش‌هــا از‬ ‫زیــر بــه ایــن ســیم‌ها برخــورد می‌کننــد‪ .‬بــرای‬ ‫تولیــد صــدا در پیانــو بــا لمــس کلیدهــای ایــن‬ ‫ســاز بــا انگشــت چکــش عقــب رفتــه تــا مانــع‬ ‫از ادامـه‌ ارتعــاش ســیم نشــود‪.‬‬ ‫وقتــی نوازنــده انگشــت خــود را از روی کلیــد‬ ‫ســاز بــردارد‪ ،‬لــرزش ســیم قطــع می‌شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن بــرای تولیــد صــدای زیــر‪ ،‬چکــش‬ ‫بــر روی ســه ســیم هم‌کــوک‪ ،‬بــرای تولیــد‬ ‫صــدای بــم‪ ،‬چکــش بــر روی‪ 2‬ســیم هم‌کــوک‬ ‫و بــرای ایجــاد صــدای خیلــی بــم‪ ،‬چکــش بــر‬ ‫روی یــک ســیم ضخیــم می‌کوبــد‪.‬‬ ‫‪24‬‬
‫رها قدیری‬ ‫یک روز در اتاقم‬ ‫تنها نشسته بودم‬ ‫بی حال و کم حوصله ‪،‬‬ ‫غمگین و خسته بودم‬ ‫برادرم به من داد ‪،‬‬ ‫چند کتاب قصه‬ ‫گفت بخوان ای خواهر‬ ‫دوری بکن ز غصه‬ ‫من آن کتابها را‬ ‫خوشحال و شاد خواندم‬ ‫با قصه غصه ها را‬ ‫از قلب خویش راندم‬ ‫شد باز در به رویم ‪،‬‬ ‫درهای روشنایی‬ ‫می یافتم از آن پس‬ ‫رفیق آشنایی‬ ‫‪25‬‬ ‫شعر‬
‫دانستنی‌ها‬ ‫الیانا گازر‬ ‫* آیا می دانستید که مخترع عینک ناشناخته است!‬ ‫* بچه دلفین‌ها تا سه سال پس از تولد در کنار مادر خود می مانند‪.‬‬ ‫* شتر مرغ ها سریع تر از اسب هستند‪.‬‬ ‫* با پاشیدن نمک در مسیر مورچه ها می توانید از شر آنها خالص شوید!‬ ‫* آیا می دانستید که فیل ها تنها جانورانی هستند که نمی توانند بپرند!‬ ‫* سرعت صوت در آب سه برابر بیشتر از سرعت صوت در هوا است‪.‬‬ ‫* قرمز‪ ،‬زرد و نارنجی رنگ هایی هستند که گرسنگی را تحریک می کنند‪.‬‬ ‫* در روزگاران قدیم غذا خوردن با چنگال غیر اخالقی و خجالت آور بود‪.‬‬ ‫* در جزیره اوکیناوا ‪ 500‬نفر با عمری باالی ‪ 100‬سال زندگی می کنند‪.‬‬ ‫* خرس‌ها موجوداتی چپ دست هستند‪.‬‬ ‫* پروانه ها با پای خود مزه را احساس می کنند ‪.‬‬ ‫* زنبور عسل دو معده دارد‪ :‬یکی برای انبار کردن عسل ویکی برای غذا‪.‬‬ ‫* در انگلیسی هیچ کلمه هم قافیه با کلمات پرتغال‪ ،‬ماه‪ ،‬بنفش و نقره پیدا نمی‌شود‪.‬‬ ‫* یک میلیون کره به اندازه زمین در خورشید جای می گیرد‪.‬‬ ‫* خون میگوها آبی رنگ است‪ ،‬عنکبوت ها خونی روشن و شفاف دارند‪.‬‬ ‫‪26‬‬
‫ورزش‬ ‫کبدی‬ ‫کبــدی همــان «زو» یــک بــازی ایرانــی اســت‪ .‬اصــل و منشــاء‬ ‫ایــن بــازی بومــی و محلــی اســت و ایــن بــازی نیــاز بــه قــدرت و‬ ‫مهــارت داشــته و کامـاً ســاده و کــم خــرج مــی باشــد و نیــازی‬ ‫بــه محوطــه بــزرگ و وســایل بــازی نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن بــازی در تمــام نقــاط ایــران معــروف و مشــهور اســت و مســابقات کبــدی بــه‬ ‫طــور عــادی برگــزار مــی شــوند‪ .‬قوانیــن ایــن بــازی بــا گذشــت زمــان تغییــر و اصــاح‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬کبــدی از مســابقات آســیایی ســال ‪ 1982‬بــه صــورت نمایشــی و پــس‬ ‫از آن جــز ‌ء مســابقات رســمی بــازی هــای آســیایی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه گفتــه شــدکبدی در اصــل یــک‬ ‫بــازی ایرانــی اســت و بــه اســامی مختلــف گفتــه‬ ‫مــی شــود‪ .‬بــه ایــن بــازی (در گیــان شــیرین‬ ‫دودو) ‪( ،‬در خراســان‪ ،‬گلســتان و مازنــدران زو)‬ ‫و (در سیســتان و بلوچســتان کبــدی) می‌گوینــد‪.‬‬ ‫کبــدی یــک بــازی کــم خــرج و پرتحــرک اســت‪.‬‬ ‫بــرای گرفتــن مهاجــم یــا فــرار از دســت حریــف‬ ‫در ایــن بــازی بــه ســرعت و حضــور ذهــن و‬ ‫جــرأت نیــاز اســت‪.‬‬ ‫قوانین و مقررات بازی‬ ‫‪ -1‬هــر تیــم شــامل ‪ 12‬بازیکــن (‪ 7‬نفــر بازیکــن اصلــی و ‪5‬‬ ‫نفــر بازیکــن ذخیــره) اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬در این بازی تعداد تعویض به دلخواه است‪.‬‬ ‫‪ -3‬وقــت بــازی ‪ 2‬نیمــه ‪ 20‬دقیق ـه‌ای اســت‪ .‬و در صــورت‬ ‫تســاوی دو تیــم در پایــان وقــت قانونــی پنــج حمله از ســوی‬ ‫دو تیــم و اگــر بــاز هــم مســاوی شــدند حملــه یــک بــه یــک‬ ‫پیگیــری مــی شــود‪ ،‬تــا تیــم برنــده مشــخص گــردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬وقت استراحت بین دو نیمه‪ 5 ،‬دقیقه می باشد‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫حسین شیردل‬
‫تکنولوژی‬ ‫مهسان جمشیدی‬ ‫امــروزه تکنولــوژی نقــش زیــادی در کمــک بــه والدیــن بــرای محافظــت از بچه‌هــا ایفــا می‌کنــد‪.‬‬ ‫نقشــی کــه روز بــه روز نیــز پررنــگ تــر می‌شــود‪ .‬در ادامــه ایــن مطلــب برخــی از ایــن فناوری‌هــای‬ ‫جدیــد را معرفــی خواهیــم کرد‪.‬‬ ‫اســمارت واچ فیلیــپ ‪ 2‬بــرای کــودکان رده ی ســنی ‪ 4‬تــا ‪11‬‬ ‫ســال طراحــی گردیــده اســت‪ .‬بــا اســتفاده از ایــن دســتگاه‬ ‫والدیــن مــی تواننــد در هــر زمانــی‪ ،‬بــا کــودک خــود تمــاس‬ ‫برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫اگرچــه بــه نظــر مــی رســد کــه وزن ایــن اســمارت واچ کمــی‬ ‫زیــاد باشــد‪ ،‬ا ّمــا بایــد توجــه کــرد کــه کــودک‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫راحتــی هــا ایــن تلفــن هوشــمند را گــم نخواهــد کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫دســتگاه دارای دو دکمــه ی بــزرگ اســت کــه هــر کــدام از‬ ‫آن هــا مــی توانــد یــک سیســتم مــکان یابــی را فعــال ســازد‬ ‫و بــه شــماره موبایــل متصــل بــه ایــن دســتگاه (شــماره ی‬ ‫والدیــن) پیامــک ارســال کــرده و یــا حتــی تمــاس بگیــرد‪.‬‬ ‫در اســمارت واچ فیلیــپ ‪ 2‬قابلیتــی تحــت عنــوان منطقــه‬ ‫امــن وجــود دارد کــه اگــر کــودک شــما ایــن منطقــه را تــرک‬ ‫کنــد‪ ،‬اخطــاری بــه والدیــن ارســال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دوربین وی‪-‬تک کیدی زوم‬ ‫‪28‬‬ ‫اسمارت واچ فلیپ‪2‬‬ ‫برخــی دســتگاه‌های ویــژه کــودکان نیــز فقــط جنبــه‬ ‫ســرگرمی دارنــد‪ .‬از جملــه ی ایــن گجــت هــا مــی تــوان بــه‬ ‫دوربیــن وی‪-‬تــک کیــدی زوم اشــاره کــرد‪ .‬ایــن دوربیــن را‬ ‫مــی تــوان بــه لبــاس‪ ،‬دوچرخــه‪ ،‬اســکیت بــورد یا وســیله‌های‬ ‫مشــابه متصــل کــرد‪ .‬از ایــن دوربیــن بــرای گرفتــن عکــس و‬ ‫ویدئــو اســتفاده مــی شــو‪.‬‬ ‫ایــن دوربیــن ضــد آب و ضــد ضربــه مــی باشــد‪ ،‬بــازی هــای‬ ‫ســرگرم کننــده ای هــم در خــود جــای داده اســت‪.‬‬
‫سالمت‬ ‫غزل فراهانی‬ ‫رشد مناسب قد در کودک‬ ‫هرچنــد ارث نقــش اصلــی در میــزان رشــد افــراد دارد ولــی‬ ‫عوامــل زیــاد دیگــری نیــز در آن تاثیــر مــی گــذارد‪ .‬بــه کار‬ ‫بســتن توصیــه هــای زیــر در رشــد بیشــتر قــد در دوران کودکــی‬ ‫و نوجوانــی بســیار موثــر خواهــد بــود‪ .‬البتــه الزم بــه ذکــر اســت‬ ‫کــه دســتورالعمل هــای زیــر بایســتی مســتمر و در تمامــی دوران‬ ‫کودکــی و نوجوانــی رعایــت شــوند‪.‬‬ ‫رژیم غذایی‬ ‫در رژیــم غذایــی کــودک و نوجــوان اســتفاده از ســبزیجات و میــوه جــات‬ ‫تــازه ‪ ،‬شــیر یــا ماســت‪ ،‬ماهــی‪ ،‬گوشــت قرمــز و حبوبــات بســیار مفیــد و‬ ‫کمــک کننــده اســت‪.‬‬ ‫فعالیت بدنی‬ ‫یکــی از عوامــل موثــر در ترشــح بســیاری از هورمــون هــا فعالیــت بدنــی‬ ‫و ورزش اســت‪ .‬توصیــه مــی شــود کــودکان روزانــه حداقــل چنــد ســاعت‬ ‫فعالیــت بدنــی داشــته باشــند و در ســنین باالتــر (نوجوانــی) یــک فعالیــت‬ ‫ورزشــی مناســب روزانــه انجــام دهنــد‪ .‬بایســتی از ورزش‌هایــی کــه فشــار‬ ‫زیــاد بــه بــدن وارد مــی کننــد (نظیــر وزنــه بــرداری ‪ ،‬ورزش های اســتقامتی)‬ ‫خــودداری شــود‪.‬‬ ‫خواب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬ ‫یکــی از مهــم تریــن عوامــل محــرک در ترشــح هورمــون رشــد‪ ،‬خــواب‬ ‫(خصوصــا خــواب شــبانه) اســت‪ .‬مقــدار خــواب مــورد نیــاز در هــر فــرد‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬فــردی ممکــن اســت ‪ 8‬ســاعت خــواب برایــش کافــی باشــد‬ ‫و دیگــری حداقــل بــه ‪ 12‬ســاعت خــواب نیــاز داشــته باشــد‪ .‬بطــور کلــی‬ ‫زمانــی مقــدار خــواب کافــی تلقــی مــی شــود کــه فــرد در طــول روز احســاس‬ ‫خــواب آلودگــی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫شبنم عبدالمحمدی‬
‫ستایش اهلل یار‬ ‫خاطره‌های‬ ‫مدرسه‬ ‫ســال دوم دبیرســتان بودیــم‪ .‬نیمکــت آخــر کالس لــق بــود و مثــل گهــواره جلــو‬ ‫و عقــب مــی رفــت و همیــن بهانــه خوبــی بــود تــا معلــم اســتراحت مــی داد‪ ،‬بــا‬ ‫همکالســیها عقــب کالس جاخــوش کنیــم و بــا نیمکــت بیچــاره تاب‌بــازی کنیــم‪.‬‬ ‫آنقــدر بــا ایــن نیکمــت رفتیــم و برگشــتیم کــه باالخــره دفعــه آخــر رفتیــم و دیگــه‬ ‫برنگشــتیم! حــاال از یــک طــرف از خنــده روده‌بــر شــدیم‪ ،‬از یــک طــرف ولــو شــده‬ ‫بودیــم روی زمیــن و تــوان بلنــد شــدن جلــوی معلــم رو نداشــتیم‪ .‬زهرا‬ ‫دوران تحصیــل پــر از خاطــره اســت امــا‬ ‫میخــوام یــادی کنــم از روزهــای خــوب ســال‬ ‫چهــارم دبیرســتانم‪ ...‬مدرســه مــا یــک مدیــر‬ ‫داشــت بــه نــام آقــای جعفــری و یــک ناظــم‬ ‫بــه نــام آقــای محــب‪ ،‬امیــدوارم هرجایــی‬ ‫هســتند ســامت و موفــق باشــند زیــرا هــر‬ ‫دوی آنهــا بــا محبــت و توجــه ویــژه ای کــه‬ ‫بــه بچــه هــای مدرســه داشــتند‪ ،‬باعــث شــدند‬ ‫روزهــای پــر از موفقیــت و سرشــار از خاطــره‬ ‫بــرای همــه مــا باقــی بمانــد‪...‬‬ ‫صادق‬ ‫دبســتان بودم‪،‬مامانمــو صــدا زده بــودن‬ ‫کــه خیلــی دختــرت خیلــی شــلوغه‪،‬مامانمم‬ ‫هــی منکــر میشــده‪،‬بعد منــو صــدا میزنــن و‬ ‫پیــدام نمیکنن‪،‬بعــد ناظــم میگــه‪ ،‬اوناهــاش‬ ‫بــاالی درختــه‪ ،‬هیچــی دیگــه باعــث‬ ‫شرمســاری مــادرم شــدم‪.‬‬ ‫ثریا‬ ‫‪30‬‬
‫معرفی یک شغل‬ ‫موژان ذوالفقاری‬ ‫پرستار‬ ‫پرســتار فــردی اســت کــه در زمینــه درمــان و‬ ‫مراقبــت بیمــاران تحصیــل کــرده و در آن مهــارت‬ ‫دارد‪ .‬پرســتار بــه پزشــکان در بیمارســتان‌ها‬ ‫بــرای درمــان بیمــاران کمــک می‌کنــد‪ .‬در قدیــم‬ ‫شــاید داشــتن تحصیــات دانشــگاهی بــرای‬ ‫پرســتار واجــب نبــود‪ ،‬ولــی امــروزه پرســتاران‬ ‫بایــد مــدرک دانشــگاهی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫پرســتار بایــد خــوش اخــاق‪ ،‬صبــور و خــوش‬ ‫رفتــار باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بایــد بتوانــد فشــارهای کاری را‬ ‫تحمــل کــرده و آرامــش خــود را تحــت‬ ‫هــر شــرایطی حفــظ کنــد‪ .‬بایــد دلســوز و‬ ‫مهربــان بــوده و بــا بیمــاران هــم دردی کنــد‪.‬‬ ‫ســاعت کاری پرســتار به‌صــورت تمام‌وقــت‬ ‫اســت‪ .‬البتــه گاهــی بایــد به‌صــورت شــیفتی‬ ‫در ش ـب‌ها و روزهــای تعطیــل هــم ســرکار‬ ‫باشــد‪ .‬محــل کار او نیــز در بیمارســتان‌ها‪،‬‬ ‫کلینیک‌هــا و مراکــز درمانــی اســت‪.‬‬ ‫چند وظیفه مهم پرستار‬ ‫نوشــتن اطالعــات بیمــاری و گزارشــات‬ ‫پرســتاری‪.‬‬ ‫کنتــرل دمــای بــدن‪ ،‬فشــارخون و وضعیــت‬ ‫جســمی بیمــار بــه طــور مرتــب‪.‬‬ ‫کمک به پزشکان ‪.‬‬ ‫دادن داروی بیماران ‪.‬‬ ‫انجام تزریقات و پانسمان زخم‌ها‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬
‫گفتگو‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫گفتگو با دکترعلیرضا مظاهری‬ ‫لطفا خودتون رو برای خوانندگان ما معرفی کنید‪.‬‬ ‫مــن علیرضــا مظاهــری هســتم متولــد ســال ‪ 1356‬در چنــد زمینــه از‬ ‫جملــه مطبوعــات‪ ،‬فیلمســازی و تدریــس در دانشــگاه فعالیــت دارم‪ .‬البته‬ ‫تحصیالتــم در رابطــه بــا مهندســی ژنتیــک‪ ،‬حقــوق‪ ،‬ســینما و همچنیــن‬ ‫اقتصــاد اســت و در ایــن زمینه‌هــا آثــار و کتاب‌هایــی نیــز نوشــتم‪.‬‬ ‫از زمان کودکی و مدرسه برای ما بگید‪.‬‬ ‫مــن در محلــه سیدهاشــم میــدان بهارســتان شــهرتهران کودکیــم رو گذرونــدم در اونزمــان‬ ‫مثــل االن وســایل بــازی و ســرگرمی مثــل گوشــی موبایــل کامپیوتــر و پلــی استیشــن نبــود و‬ ‫همــه مــا در دورانــی کــه مدرســه تعطیــل بــود مثــل تابســتون‪ ،‬صبــح تــا شــب تــو کوچه‌هــا‬ ‫مشــغول بــازی بودیــم‪ .‬مدرســه هــم معمــوال تکالیــف زیــادی بــه مــا میگفتــن کــه بــا شــیطنت‬ ‫مــا ســازگاری نداشــت‪ .‬بــا اینکــه درســخون بــودم امــا خیلــی هــم بازیگوشــی می‌کــردم‪.‬‬ ‫چطور ما میتونیم همزمان چند تخصص داشته باشیم و فعالیت کنیم؟‬ ‫همــه چیــز بــا برنامــه ریــزی و تــاش امــکان پذیــر اســت‪ .‬وقــت بــرای اســتراحت همیشــه‬ ‫هســت و تــا وقتــی انــرژی بــرای کار کــردن‪ ،‬تــاش و یادگرفتــن وجــود داره نبایــد دســت‬ ‫از تــاش کــردن برداشــت‪ .‬بایــد بدونیــم بــرای یــک زندگــی خــوب و ســالم نیــاز بــه‬ ‫مهارت‌هــای زیــادی هســت کــه هرکســی درحــد توانــش بایــد بــه دنبــال یادگیــری اون‬ ‫مهارت‌هــا باشــه‪.‬‬ ‫برای بچه هایی که به خبرنگاری عالقه دارند چه صحبتی دارید؟‬ ‫در ایــن کار دقیــق بــودن و بــه روز بــودن بســیار مهــم اســت و ایــن چیزهــارو میشــه بــا‬ ‫مطالعــه بــه دســت آورد‪ .‬عالقــه زیــاد در نوشــتن و انتقــال مطالــب بــه مــردم خیلــی مهــم‬ ‫اســت‪ .‬کار مطبوعاتــی در همــه جــای دنیــا کار بســیار ســختیه و همــه کســانی کــه در ایــن کار‬ ‫هســتند بــه دلیــل عشــق و عالقــه‪ ،‬وارد ایــن حرفــه شــدند‪ .‬صداقــت و راســتگویی مهم‌تریــن‬ ‫ابــزار یــک خبرنــگار خــوب و موفــق اســت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪32‬‬

آخرین شماره های ماهنامه دنیای بچه ها

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 7

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 7

شماره : ۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 6

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 6

شماره : ۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 5

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 5

شماره : ۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 4

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 4

شماره : ۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 3

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 3

شماره : ۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 1

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 1

شماره : ۱
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!