صفحه قبل

سال نامه کالای سلامت ایران شماره ۲

صفحه بعد

سال نامه کالای سلامت ایران شماره 2

سال نامه کالای سلامت ایران شماره 2

Hospital Engineering Magazine
‫محل برگزاري‬ ‫نام نمايشگاه‬ ‫نمايشگاه سﻼمت بريتانيا‬ ‫‪Health GB‬‬ ‫نمايشگاه پزشكي قزاقستان‬ ‫‪KIHE‬‬ ‫نمايشگاه پزشكي آفريقا هلث‬ ‫‪Africa Health‬‬ ‫نمايشگاه پزشكي سﻼمت هند‬ ‫‪Medicall- Chennai‬‬ ‫نمايشگاه پزشكي‪ ،‬دارويي‪ ،‬آزمايشگاهي و دندانپزشكي‬ ‫‪MedicalPhil‬‬ ‫نمايشگاه پزشكي سﻼمت هند‬ ‫‪Medicall- New Delhi‬‬ ‫نمايشگاه آرايشي و بهداشتي لهستان‬ ‫‪Beauty Days‬‬ ‫نمايشگاه پزشكي شرق افريقا‬ ‫‪Medic East Africa‬‬ ‫نمايشگاه پزشكي سﻼمت اكراين‬ ‫‪Public Health‬‬ ‫نمايشگاه پزشكي‪ ،‬دارويي‪ ،‬آزمايشگاهي و دندانپزشكي‬ ‫‪Medical Myanmar‬‬ ‫نمايشگاه پزشكي سﻼمت باكو‬ ‫‪BIHE‬‬ ‫نمايشگاه آرايشي بهداشتي افريقا‬ ‫‪Beauty West Africa‬‬ ‫نمايشگاه هلث توريسم آفريقا‬ ‫‪The Patient Show‬‬ ‫نمايشگاه دارويي روسيه‬ ‫‪Pharmtech‬‬ ‫نمايشگاه منسوجات لهستان‬ ‫‪Fast Textile‬‬ ‫نمايشگاه عرب هلث‬ ‫ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ‪ -‬انگلﺴﺘان‬ ‫آلماتي‪ -‬قزاقﺴﺘان‬ ‫ژوهانﺴبورگ‪ -‬افﺮيقاي جﻨوبي‬ ‫چﻨاي‪ -‬هﻨﺪ‬ ‫ﻣانيل‪ -‬فيليپين‬ ‫دهلي نو‪ -‬هﻨﺪ‬ ‫ورشو‪ -‬لهﺴﺘان‬ ‫نايﺮوبي‪ -‬كﻨيا‬ ‫كي يف‪ -‬اكﺮاين‬ ‫يانگون‪ -‬ﻣيانمار‬ ‫باكو‪ -‬آذربايجان‬ ‫ﻻگوس‪ -‬نيجﺮيه‬ ‫ﻻگوس‪ -‬نيجﺮيه‬ ‫ﻣﺴكو‪ -‬روﺳيه‬ ‫ورشو‪ -‬لهﺴﺘان‬ ‫دبي‪ -‬اﻣارات‬ ‫‪Arab Health‬‬ ‫نمايشگاه آزمايشگاهي مد لب‬ ‫‪MEDLAB‬‬ ‫نمايشگاه پزشكي و دارويي شرق آسيا‬ ‫‪SE-Asian Healthcare & Pharma‬‬ ‫دبي‪ -‬اﻣارات‬ ‫كواﻻﻻﻣپور‪ -‬ﻣالزي‬ ‫تاريخ برگزاري‬ ‫‪ ٣٠‬آوريل تا ‪ ٢‬ﻣي ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ١٠-١٢‬ارديبهشت ‪٩٧‬‬ ‫‪ ١٨-١٦‬ﻣي ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ٢٨-٢٦‬ارديبهشت ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢٩-٣١‬ﻣي ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ١٠-٨‬خﺮداد ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢٧-٢٩‬جوﻻي ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ٥-٧‬ﻣﺮداد ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٤-٦‬ﺳپﺘاﻣبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ١٣-١٥‬شهﺮيور ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢١-٢٣‬ﺳپﺘاﻣبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ٣٠‬شهﺮيور تا ‪ ١‬ﻣهﺮ ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢١-٢٣‬ﺳپﺘاﻣبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ٣٠‬شهﺮيور تا ‪ ١‬ﻣهﺮ ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢٧-٢٥‬ﺳپﺘاﻣبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ٥-٣‬ﻣهﺮ ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٥-٣‬اكﺘبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ١٣-١١‬ﻣهﺮ ‪٩٧‬‬ ‫‪ ١٢-١٠‬اكﺘبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ٢٠-١٨‬ﻣهﺮ ‪٩٧‬‬ ‫‪ ١-٣‬نواﻣبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ١٠-١٢‬آبان ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢١-٢٣‬نواﻣبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ٣٠‬آبان تا ‪ ٢‬آذر ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢١-٢٢‬نواﻣبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ٣٠‬آبان تا ‪ ١‬آذر ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢٠-٢٣‬نواﻣبﺮ ‪2018‬‬ ‫‪ ٢٩‬آبان تا ‪ ٢‬آذر ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢٢-٢٤‬نواﻣبﺮ ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪ ١-٣‬آذر ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٢٨-٣١‬ژانويه ‪2019‬‬ ‫‪١١‬ـ‪ ٨‬بهمن ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٤-٧‬فوريه ‪٢٠١٩‬‬ ‫‪ ١٥-١٨‬بهمن ‪٩٧‬‬ ‫‪ ٩-١١‬آوريل ‪٢٠١٩‬‬ ‫‪ ٢٠-٢٢‬فﺮوردين ‪٩٨‬‬ ‫براي حضور در بازارهاي صادرات به كشورهاي فوق و تهيه غرفه‪ ،‬با دفتر نمايندگي نمايشگاه در ايران‪،‬‬ ‫شركت آرپكس تماس حاصل نماييد‪.‬‬
24th 1 - 3 NOVEMBER 2018
‫کاالی‬ ‫سالمت‬ ‫ایران‬ ‫‪1‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫شناسنامه‬ ‫نشریه کاالی سالمت ایران‬ ‫شماره مجوز ‪76968‬‬ ‫ترتیب انتشار‪ :‬سالیانه‬ ‫شماره دوم‪ ،‬بهمن ‪96‬‬ ‫(چاپ دوم‪ ،‬خرداد ‪)97‬‬ ‫تعداد صفحات‪284 :‬‬ ‫قیمت‪ 30000 :‬تومان‬ ‫مدیر مسئول و صاحب امتیاز‪ :‬مهندس یحیی رضوی‬ ‫امور بازرگانی و آگهی‪ :‬مونا هرشچی (فاطمی)‬ ‫امور صفحه آرایی و گرافیک‪ :‬میترا حدادی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬میدان فاطمی‪ ،‬فلسطین شمالی‪ ،‬نبش زرتشت‪ ،‬شماره ‪ ،562‬واحد ‪7‬‬ ‫تلفن‪88982100 :‬‬ ‫فاکس‪88982098 :‬‬ ‫ایمیل‪info.arpex@gmail.com :‬‬ ‫وب سایت‪www.arpexhibitions.com :‬‬ ‫چاپخانه‪:‬سبزآرنگ‪ :‬نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان سپهبد قرنی‪ ،‬نرسیده به خیابان سمیه‪ ،‬کوچه شهید اسماعیل‬ ‫محمدی‪ ،‬پالک ‪6‬‬ ‫منبع‪ :‬اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت‪ ،‬با تشکر ویژه از واحد تحقیق و توسعه‬ ‫سایت اداره کل تجهیزات پزشکی به نشانی ‪ imed.ir‬بر مبنای اطالعات مندرج در پاییز ‪.96‬‬ ‫‪2‬‬
‫فهرست‬ ‫فصل‪:1‬‬ ‫ ‬ ‫انی‬ ‫مشخصات کامل تولیدکنندگان کاالی سالمت ایر ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ (شامل نام‪ ،‬تلفن‪ ،‬فاکس‪ ،‬آدرس‪ ،‬لیست تولیدات)‬ ‫فصل‪:2‬‬ ‫ ‬ ‫‪7‬‬ ‫تولیدکننده آن ‬ ‫ ‬ ‫فهرست کامل الفبایی کاالهای ساخت ایران و نام شرکت های‬ ‫‪25‬‬ ‫ ‬ ‫‪43‬‬ ‫فصل‪:3‬‬ ‫ ‬ ‫فصل‪:4‬‬ ‫خارجی‬ ‫مشخصات کامل شرکت های واردکننده کاالی سالمت ‬ ‫ ‬ ‫(شامل نام‪ ،‬تلفن‪ ،‬فاکس‪ ،‬ایمیل‪ ،‬لیست کاالهای وارداتی‪ ،‬نام کمپانی مادر‪ ،‬کشور سازنده)‬ ‫فهرست کامل الفبایی کاالهای سالمت خارجی و نام شرکت های واردکننده آن ‬ ‫‪159‬‬ ‫فهرست الفبایی کمپانی های خارجی و نام شرکت های نمایندگی آن ها در ایران ‬ ‫‪229‬‬ ‫فصل‪:5‬‬ ‫توجه‪ :‬اطالعات مندرج در این نشریه‪ ،‬بر مبنای آخرین نسخه اطالعات وب‬ ‫سایت اداره کل تجهیزات پزشکی (به نشانی ‪ )imed.ir‬در پاییز ‪ 96‬تهیه‬ ‫شده است‪ .‬بدیهی است تغییراتی نسبت به زمان استخراج داده ها در طول‬ ‫یک سال انتشار این سالنامه ایجاد می شود و نمایندگی بعضی کمپانی های‬ ‫خارجی ممکن است منقضی یا افزوده شود‪ .‬یا محصوالت بعضی شرکت های‬ ‫تولیدکننده تغییراتی کند‪.‬‬ ‫تغییرات و اطالعات جدید‪ ،‬در شماره بعدی چاپ و منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬
4
‫سخناول‬ ‫نشریه سالیانه کاالی سالمت ایران بنا به خواست گروهی از مخاطبان که در بخش های مختلف حوزه سالمت فعالیت دارند‬ ‫چندین سال است منتشر می شود‪ .‬امسال با توجه به عالقمندی مخاطبان گرامی‪ ،‬این نشریه با رویکرد جدیدی منتشر شده‬ ‫و با مشاوره ی صاحب نظران‪ ،‬اطالعاتی را که هنوز در نشریات موجود به آن پرداخته نشده و جای خالی آن دیده می شد‪،‬‬ ‫در اختیار متقاضیان عزیز قرار داده است‪.‬‬ ‫دست یابی به اطالعات مورد نیاز‪ ،‬اولین گام در شروع هر کسب و کاری است‪ .‬این اطالعات را در حوزه کاالی سالمت از‬ ‫منابع گوناگونی می شود دریافت کرد‪ .‬وب سایت ها‪ ،‬فضای مجازی‪ ،‬مجالت و کتاب هایی در این زمینه وجود دارد که بسته‬ ‫به نوع مخاطب‪ ،‬اطالعات مفیدی را ارایه می دهند‪ .‬این نشریه با نیاز سنجی دقیقی که انجام داده سعی کرده است تا خال‬ ‫موجود را شناسایی و در جهت رفع آن گام بردارد‪.‬‬ ‫امسال سالنامه کاالی سالمت ایران دارای پنج بخش اصلی است که به صورت دایرکتوری و کتاب مرجع چاپ می‬ ‫شود‪ .‬مخاطبان اصلی این نشریه‪ ،‬استفاده کنندگان کاالهای سالمت چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی اعم از‬ ‫مراکز درمانی‪ ،‬دانشگاههای علوم پزشکی کشور‪ ،‬آزمایشگاه ها‪ ،‬بیمارستان ها و کلینیک های سراسر کشور و‪....‬هستند‪ .‬به‬ ‫طور خالصه‪ ،‬در این نشریه دسترسی به فهرست کامل کاالهای تولید داخل و وارداتی‪ ،‬نام و مشخصات تولیدکنندگان و‬ ‫واردکنندگان این کاالها و نیز نام کمپانی های خارجی و محصوالت و نمایندگان آن ها در ایران فراهم شده است‪.‬‬ ‫ ‬ ‫شایان توجه اینکه‪ ،‬این اطالعات از آخرین نسخه به روز داده های مندرج در وب سایت اداره کل تجهیزات پزشکی در پاییز‬ ‫‪ 96‬برگرفته شده است‪ .‬بدیهی است زمانی که نشریه به دستتان می رسد‪ ،‬تغییراتی نسبت به آن تاریخ ایجاد شده است‪ .‬لذا‬ ‫احتمال دارد بعضی نمایندگی کمپانیهای خارجی منقضی شده باشد و یا بعضی شرکتهای تولیدکننده یا واردکننده‪ ،‬فعالیت‬ ‫جدیدی را شروع کرده باشند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫همین علت سبب شده تا ما هر سال نشریه کاالی سالمت ایران را به روز کرده و با جدیدترین اطالعات در اختیار مخاطبان‬ ‫قرار دهیم تا حداکثر بهره مندی را از مراجعه به آن ببرند‪.‬‬ ‫در فصل های پنج گانه نشریه این موارد را می توانید ببینید‪:‬‬ ‫فصل یک‪ :‬مشخصات کامل تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‪ .‬شامل نام‪ ،‬تلفن‪ ،‬فاکس‪ ،‬آدرس‪ ،‬لیست تولیدات‪.‬‬ ‫فصل دو‪ :‬فهرست کامل الفبایی کاالهای ساخت ایران و اینکه چه شرکت هایی این کاالها را تولید می کنند‪.‬‬ ‫فصل سه‪ :‬مشخصات کامل شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‪ .‬شامل نام‪ ،‬تلفن‪ ،‬فاکس‪ ،‬ایمیل‪ ،‬لیست کاالهای‬ ‫وارداتی‪ ،‬نام کمپانی مادر‪ ،‬کشور سازنده‪.‬‬ ‫فصل چهار‪ :‬فهرست کامل الفبایی کاالهای سالمت خارجی و اینکه چه شرکت هایی واردات این کاالها را انجام می دهند‪.‬‬ ‫فصل پنج‪ :‬فهرست الفبایی کمپانی های خارجی و اینکه چه شرکت هایی نمایندگی آن ها را در ایران به عهده دارند‪.‬‬ ‫البته قصد داریم برای شماره بعدی‪ ،‬فصل های مورد نیاز دیگری را بنا به خواست مخاطبان گرامی به این نشریه سالیانه‬ ‫بیافزاییم و یقین داریم تنها با هم فکری شما مخاطبان عزیز با اقبال روبرو خواهد شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬
6
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫ان‬ ‫نندگ انی‬ ‫یدک تایر س‪،‬‬ ‫لتول الم آدر ت)‬ ‫کام یس س‪ ،‬یدا‬ ‫ت ال فاک تول‬ ‫صا کا ن‪ ،‬ت‬ ‫لف یس‬ ‫شخ‬ ‫ل‬ ‫م‪،‬ت‬ ‫م‬ ‫لنا‬ ‫شام‬ ‫(‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫آبتين مبتكران قرن‬ ‫آدرس‪ :‬تهران یوسف آباد خیابان جهان آرا کوچه ‪ 39‬پالک ‪ /38‬نام کاال‪:‬‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان سوكت‬ ‫آپادانا ترمیم‬ ‫آدرس‪ :‬اوقاف خ شهید سعید واالئیان ک ‪12‬متری دوم طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /1‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /9122042206 :‬نام کاال‪ :‬اسپاكلوم واژينال‬ ‫آتا طب سان پوریا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬میدان پونک‪ ،‬خیابان میرزابابایی‪ ،‬بعد از چهارراه عدل‪ ،‬پالک ‪،1‬‬ ‫ساختمان اسپیناس‪ ،‬طبقه دوم شرقی‪ /‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬‬ ‫راد تیتانیوم‪ ،‬میلگرد ‪ ،UHMWPE Crosslinked‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫قالب المینار‪ ،‬بخش فمورال ریخته گری شده پروتز مفصل زانو‪ ،‬بخش تیبیال ریخته‬ ‫گری شده پروتز مفصل زانو‪ ،‬پالك الكينگ سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫جایگزین جسم مهره ای ثابت‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره‬ ‫ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج گردني قدامي‪،‬‬ ‫پروفیل تیتانیوم‪ ،‬پالك الكينگ سنگين چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونیم‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬استم اكستنشن زانوي سيماني‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬پيچ‬ ‫كورتيكال الكينگ سه و نیم‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال چهارونیم‪ ،‬فيكسيشن تاندون رباط‬ ‫زانو‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال‬ ‫بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج كمري خلفی کناری (‪ ،)PLIF/TLIF‬میلگرد‬ ‫‪ ،PEEK‬سطح مفصلي اينسرت توتال زانو‪ ،‬میلگرد کروم کبالت‪ ،‬كامپوننت فمورال زانوي‬ ‫سيماني توتال‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬متعلقات جسم مهره‌اي بازشونده‪،‬‬ ‫كامپوننت تيبيال زانوي سيماني توتال‪ ،‬بدنه اصلي جسم مهره‌اي بازشونده‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات قالب پدیکل‬ ‫آترا ارتوپد ارومیه‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک صنعتی ‪ -‬فاز ‪ -2‬خیابان صنعتگران ‪ 2‬خیابان پانزدهم شرکت آترا‬ ‫ارتوپد ارومیه‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /4433744730 :‬نام کاال‪ :‬پيچ كنسلوس سه و نیم‬ ‫و‪ ،4‬پالك سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالك باريك سبك چهارونیم‪ ،‬پالك پهن سنگين‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ سنگين چهارونیم‪ ،‬پالك‬ ‫تي تي باترس ال شكل چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا الترال چهارونیم‪،‬‬ ‫پالك یک سوم توبوالر ناوداني سه و نیم‪ ،‬شنز اسكرو‪ ،‬پلیت پاشنه پا‪ ،‬پالك دی سی‬ ‫اس‪ ،‬پالك الكينگ دی سی اس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ سه و نیم‪ ،‬پيچ الكينگ كنسلوس چهارونیم و‪ 5‬تا شش و نیم‪ ،‬پيچ كورتيكال سه‬ ‫و نیم‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سرمته‪ ،‬پالك بازسازي‪ ،‬پالك بازسازي چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪ ،‬پالك الكينگ فيبوال سه و‬ ‫نیم‪ ،‬پالك الكينگ دی اچ اس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر‬ ‫مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر‬ ‫مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند‪ ،‬پيچ كورتيكال الكينگ سه و نیم‪ ،‬پيچ كانوله‪ ،‬پالك‬ ‫توبوالر ناوداني چهارونیم‪ ،‬پين‪ ،‬پالك ناوداني یک سوم توبوالر الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك‬ ‫دی اچ اس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پالک گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬پيچ مالئوالر چهارونیم‪،‬‬ ‫پيچ كنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پيچ كورتيكال چهارونیم‪ ،‬پالك برگ شبدري‬ ‫واي تي ال سه و نیم‪ ،‬پالك ديستال راديوس سه و نیم‪ ،‬واشر‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ ديستال فمور چهارونیم‪ ،‬پيچ كنسلوس الكينگ سه و نیم و‬ ‫‪ ،4‬فيكساتورهاي خارجي استخوان شانز یک و سه دهم رزوه‪ ،‬پالك كنديالر چهارونیم‪،‬‬ ‫پالك الكينگ پروكسيمال فمور چهارونیم‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ مديال سه و‬ ‫نیم‪ ،‬پالك بازسازي الكينگ‪ ،‬پالك پروكسيمال هومروس الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك‬ ‫ديستال راديوس الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ الترال سه و نیم‪ ،‬نیل‬ ‫دی اچ اس الکینگ بلید دی اچ اس نیل‪ ،‬پيچ كامپرشن دی اچ اس‪ ،‬پالك الكينگ‬ ‫ديستال تيبيا مديال چهارونیم‪ ،‬پالك كالويكل ترقوه‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان‬ ‫راد تيوبيوالر‪ ،‬پالك ديستال هومروس الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك زائده آرنج الكينگ‬ ‫اولكرانون سه و نیم‬ ‫آتیال ارتوپد‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬بزرگراه کردستان ‪ -‬خیابان ‪ 64‬شرقی ‪ -‬پالک ‪ /12‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188066666‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب ترنسورس‪ ،‬میلگرد‬ ‫استیل ‪ ،316LVM‬پالك تي تي باترس ال شكل چهارونیم‪ ،‬پالك برگ شبدري واي‬ ‫تي ال سه و نیم‪ ،‬پالك الكينگ دی اچ اس‪ ،‬پيچ كنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪،‬‬ ‫پيچ ای سي ال پي سي ال غیرجذبی استخوان تاندون استخوان‪ ،‬پالك بازسازي‪،‬‬ ‫پالك پهن سنگين چهارونیم‪ ،‬پالك كم تماس سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬پروفیل استیل ‪،316LVM‬‬ ‫‪8‬‬ ‫میلگرد تیتانیوم‪ ،‬پيچ كورتيكال سه و نیم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال راد‬ ‫به راد‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب المینار‪ ،‬پين‪ ،‬پالك باريك سبك‬ ‫چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک سینه ای‪ ،‬پالك الكينگ سبك‬ ‫چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب پدیکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پالک مهره ای کمری‪ ،‬پيچ مالئوالر چهارونیم‪ ،‬پيچ كنسلوس سه و نیم‬ ‫و‪ ،4‬پيچ الكينگ كورتيكال چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک گردنی‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب زاويه راست‪ ،‬پالك الكينگ سه و نیم‪ ،‬ورق‬ ‫تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای سینه ای‪ ،‬پالك‬ ‫دی اچ اس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو‬ ‫اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب زاويه چپ‪ ،‬پالك یک سوم توبوالر‬ ‫ناوداني سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پالک کمری‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای‬ ‫گردنی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬واشر‪ ،‬پيچ كورتيكال الكينگ سه‬ ‫و نیم‪ ،‬پالك دی سی اس‪ ،‬نیل دی اچ اس بلید دی اچ اس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات مش کیج‪ ،‬پيچ كامپرشن دی اچ اس‪ ،‬بدنه‬ ‫اصلي جسم مهره‌اي بازشونده‪ ،‬پيچ كورتيكال چهارونیم‪ ،‬پالك سه و نیم دی سی پی‪،‬‬ ‫پالك بازسازي چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ سنگين چهارونیم‬ ‫آرمان تندرست‬ ‫آدرس‪ :‬امانیه‪ ،‬خیابان منصفی‪ ،‬پالک ‪ /18‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166959111 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫دستگاه سنگ شکن درون اندامی پنومانتیک‬ ‫آرمان ماسک‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان امام خمینی‪-‬روبرو بیمارستان سینا‪-‬کوچه جهانگردی‪-‬پالک ‪/17‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166725325 :‬نام کاال‪ :‬ماسك جراحي‬ ‫آرنیکا فام پرند‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک صنعتی پرند‪-‬میدان فناوری خیابان فناوری جنوبی خیابان الله پالک‬ ‫‪ 10‬قطعه ‪ /68D‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2177347711 :‬نام کاال‪ :‬پروفیل تیتانیوم‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ ديستال فمور چهارونیم‪ ،‬پالک کالکانئال الکینگ سه و نیم‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫فك و صورت و جمجمه پيچ جنرال خود قالويز‪ ،‬پيچ كانوله‪ ،‬پيچ كورتيكال چهارونیم‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت دبل واي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫فك و صورت و جمجمه پليت واي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه‬ ‫پليت اربيتال با ميله‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت تي شكل‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم با ميله‪ ،‬پين‪ ،‬كريشنر واير‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت ال شكل‪ ،‬پالك الكينگ بازسازي‬ ‫ريكانستركشن چهارونیم‪ ،‬ورق تیتانیوم‪ ،‬پالك بازسازي‪ ،‬پالك دی سی اس‪ ،‬پيچ‬ ‫كنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ‬ ‫جنرال خود دريل‪ ،‬پيچ كامپرشن دی اچ اس‪ ،‬نيل اينترالك ريم تيبيال‪ ،‬واشر‪ ،‬پالك یک‬ ‫سوم توبوالر ناوداني سه و نیم‪ ،‬پالك باريك سبك چهارونیم‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك‬ ‫و صورت و جمجمه پليت اچ شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت‬ ‫بار هول‪ ،‬پالك سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالك پروكسيمال هومروس سه و نیم‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ سنگين چهارونیم‪ ،‬پالك بازسازي چهارونیم‪ ،‬پالك تي تي باترس ال شكل‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالك ناوداني یک سوم توبوالر الكينگ سه و نیم‪ ،‬پيچ كورتيكال سه و نیم‪،‬‬ ‫لوازم جانبی دریل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم بدون ميله‪،‬‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان كالمپ‪ ،‬میلگرد تیتانیوم‪ ،‬پالك پهن سنگين چهارونیم‪،‬‬ ‫پالك توبوالر ناوداني چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال فمور چهارونیم‪ ،‬پيچ‬ ‫كنسلوس سه و نیم و‪ ،4‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت اربيتال بدون‬ ‫ميله‪ ،‬پيچ مالئوالر چهارونیم‪ ،‬میلگرد ‪ ،PEEK‬پالك الكينگ سه و نیم‪ ،‬پيچ الكينگ‬ ‫كورتيكال چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬نیل دی اچ اس بلید دی اچ اس‪ ،‬پالك كالويكل‬ ‫ترقوه‪ ،‬پالك پروكسيمال تيبيا الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك پروكسيمال هومروس الكينگ‬ ‫سه و نیم‪ ،‬پالك ديستال راديوس سه و نیم‪ ،‬درپوش انتهای نیل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك‬ ‫و صورت و جمجمه پليت آي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج كمري خلفی‬ ‫کناری (‪ ،)PLIF/TLIF‬پالك دی اچ اس‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ مديال سه و‬ ‫نیم‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان راد تيوبيوالر‪ ،‬شنز اسكرو‪ ،‬پالك كم تماس سه و‬ ‫نیم‪ ،‬پالك ديستال راديوس الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا الترال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پيچ الكينگ كامپرشن دی اچ اس‪ ،‬پالك الكينگ ديستال تيبيا الترال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالك ديستال هومروس سه و نیم‪ ،‬پالك ترقوه الكينگ‪ ،‬پالك كال‌كانئال‬ ‫پاشنه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال‬ ‫بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬پالك الكينگ دی اچ اس‪ ،‬پالک‬ ‫الکینگ تی و تی باترس و ال باترس چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال‬ ‫عرضی‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونیم‪ ،‬نیل دی اچ اس الکینگ بلید دی اچ اس‬ ‫نیل‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ الترال سه و نیم‪ ،‬پيچ كورتيكال الكينگ سه و نیم‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪،‬‬
‫تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‬ ‫پالك الكينگ دی سی اس‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت ايكس‬ ‫شكل‪ ،‬پالك توبوالر ناوداني الكينگ چهارونیم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج‬ ‫گردني قدامي‪ ،‬پالك بازسازي الكينگ‪ ،‬پالك ديستال هومروس الكينگ سه و نیم‪،‬‬ ‫نيل اينترالك ريم پروكسيمال فمور مولتي فانكشنال‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند‬ ‫آروند فن پارس‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک قدس خ شهید پاک نژاد بل دریا طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188562132‬نام کاال‪ :‬مواد اولیه فيلم و كاغذ بسته بندي‬ ‫آروین آذر طب‬ ‫آدرس‪ :‬تبریز خیابان طالقانی شمالی نرسیده به تقاطع ‪17‬شهریور ساختمان سهند طبقه‬ ‫‪ 4‬پالک ‪ /195‬تلفن‪ -‬فکس‪ /4135552518 :‬نام کاال‪ :‬مش پليمريك‬ ‫آريا طب سورن‬ ‫آدرس‪ :‬شهر ک صنعتی طوس ‪ -‬فاز ‪ -1‬بلوار تالش شمالی تالش ‪ 5‬صنعتگران ‪6‬‬ ‫شماره ‪ /615‬نام کاال‪ :‬پك هاي جراحي‪ ،‬گان جراح‪ ،‬دستگاه همودياليز‬ ‫آریا طب فیروز‬ ‫آدرس‪ :‬کیلومتر ‪20‬جاده دماوند‪ -‬پارک فناوری پردیس ‪-‬خیابان نوآوری‪ -8‬پالک ‪/86‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2176250786 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه همودياليز‬ ‫آریا مبنا تشخیص‬ ‫آدرس‪ :‬توحید خ رودکی شمالی ک صائب طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166433236‬نام کاال‪ :‬مواد اولیه انواع معرف ایمنی شناسی‬ ‫آریان سرنگ‬ ‫آدرس‪ :‬کرمانشاه‪ -‬شهرک صنعتی فرامان ‪،‬بلواربیستون‪ ،‬خیابان پنجم‪،‬کدپستی‬ ‫‪ /6744131700‬نام کاال‪ :‬سرنگ سوزن متحرك لوئراسليپ‬ ‫آسیاجراح پیشرو‬ ‫آدرس‪ :‬بلوار کشاورز ‪ -‬خیابان شهید شوریده ‪ -‬پالک ‪ - 3‬واحد ‪ /14‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188989711‬نام کاال‪ :‬تامپون مغز و اعصاب راديو اپك پنبه دم دار‪ ،‬مش پليمريك‪،‬‬ ‫سر ساکشن‪ ،‬کاور ‪ ،c-arm‬پينات راديو اپك‪ ،‬مش واژينال‪ ،‬مش بيني‪ ،‬پد لوزه راديو‬ ‫اپك تامپون لوزه‪ ،‬كاور دسته چراغ اتاق عمل‪ ،‬كاور ميكروسكوپ‪ ،‬كاور دوربين‪ ،‬كاور‬ ‫پروب سونوگرافي‪ ،‬ست يكبارمصرف پانسمان‬ ‫آفتاب فروزان آریا‬ ‫آدرس‪ :‬تخت طاووس خ ولی عصر خ ناهید طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188107070‬نام کاال‪ :‬دستگاه میکرودرم ابریژن‬ ‫آوا تجهيز ايرانيان‬ ‫نام کاال‪ :‬دستگاه تشک بستری‬ ‫آوان طب‬ ‫آدرس‪ :‬فلکه دوم صادقیه‪-‬ابتدای اشرفی اصفهانی خ مرودشت پالک ‪ -1‬طبقه سوم‬ ‫واحد ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2144299362 :‬نام کاال‪ :‬پك هاي جراحي‪ ،‬گان جراح‪،‬‬ ‫ژنراتور مونوپالر باي پالر‬ ‫آوان طب معتبر‬ ‫آدرس‪ :‬شهرستان قم شهرك صنعتی شكوهیه فاز ‪ 2‬بلوار شهید همت فرعی ‪ 3‬پالك‬ ‫‪ /FN216‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2533346389 :‬نام کاال‪ :‬پك هاي جراحي‪ ،‬گان جراح‬ ‫آیسان آرکا ویژن‬ ‫آدرس‪ :‬جمالزاده شمالی ک نادر ک پروین طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166907470‬نام کاال‪ :‬لوله‌های سانتریفوژ‪ ،‬لوازم مصرفی آناالیزرهای بیوشیمی‪،‬‬ ‫ظروف نمونه ادرار‪ ،‬انواع لوله آزمايش بدون ماده ضد انعقاد‪ ،‬انواع پتری دیش‌ها‪ ،‬قالب‬ ‫نگهداري بافت (تيشو كاست)‪ ،‬ظرف نمونه برداري مدفوع‪ ،‬سرسمپلرها‬ ‫ابزار پزشکی اسوه آسیا‬ ‫آدرس‪ :‬كیلومتر ‪27 -‬جاده قوچان ‪ -‬شهرك صنعتی فن آوریهای برتر ‪ -‬خیابان صنعت‬ ‫پالك ‪ /139‬تلفن‪ -‬فکس‪ /5132400859 :‬نام کاال‪ :‬نيل اينترالك ريم تيبيال‪،‬‬ ‫بدنه اصلي جسم مهره‌اي بازشونده‪ ،‬پالك سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالك باريك سبك‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالك پهن سنگين چهارونیم‪ ،‬پالك دی سی اس‪ ،‬پالك ترقوه الكينگ‪ ،‬پيچ‬ ‫كورتيكال الكينگ سه و نیم‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ سه و‬ ‫نیم‪ ،‬پالك الكينگ سنگين چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونیم‪ ،‬پالك بازسازي‬ ‫الكينگ‪ ،‬پيچ نيل اينترالك‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر‬ ‫مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر‬ ‫مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪ ،‬پالك یک سوم توبوالر ناوداني سه و نیم‪ ،‬پالک‬ ‫استئوتومی الکینگ چهارونیم‪ ،‬پالك بازسازي‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های‬ ‫پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬اشتين من پين‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬پالك تي تي باترس ال شكل چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پالک گردنی‪ ،‬پيچ كنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پيچ كورتيكال سه‬ ‫و نیم‪ ،‬پيچ كورتيكال چهارونیم‪ ،‬پالك دی اچ اس‪ ،‬متعلقات جسم مهره‌اي بازشونده‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪،‬‬ ‫پالك بازسازي چهارونیم‪ ،‬پالك توبوالر ناوداني چهارونیم‪ ،‬پيچ كانوله‪ ،‬پالک کالکانئال‬ ‫الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالك الكينگ دی اچ اس‪ ،‬پالك ديستال هومروس الكينگ سه و‬ ‫نیم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا مديال چهارونیم‪ ،‬نيل اينترالك ريم پروكسيمال‬ ‫فمور گاما‪ ،‬پالك پروكسيمال تيبيا الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك الكينگ دی سی اس‪،‬‬ ‫پالك الكينگ ديستال تيبيا الترال چهارونیم‪ ،‬پالك پروكسيمال هومروس الكينگ سه‬ ‫و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬میلگرد استیل ‪ ،316LVM‬میلگرد تیتانیوم‪،‬‬ ‫پالك زائده آرنج الكينگ اولكرانون سه و نیم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا الترال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ ديستال فمور چهارونیم‪ ،‬پالك ديستال راديوس الكينگ سه‬ ‫و نیم‪ ،‬نيل اينترالك ريم فمور آنتي گريد‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های‬ ‫پالک مهره ای گردنی‪ ،‬پيچ مالئوالر چهارونیم‪ ،‬پالک استئوتومی اطفال الکینگ سه و‬ ‫نیم‪ ،‬نیل دی اچ اس الکینگ بلید دی اچ اس نیل‪ ،‬درپوش انتهای نیل‪ ،‬پالك كالويكل‬ ‫ترقوه‪ ،‬اکسترنال فیکساتور دست‪ ،‬اجزاء و قطعات سرنگ‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پالک پس سری‪ ،‬پالك ديستال راديوس سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات اتصال عرضی‪ ،‬صفحه انتهايي جسم مهره‌اي بازشونده‪ ،‬پالک الکینگ تی و تی‬ ‫باترس و ال باترس چهارونیم‪ ،‬پيچ كامپرشن دی اچ اس‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ‬ ‫مديال سه و نیم‪ ،‬پالك كال‌كانئال پاشنه‪ ،‬واشر‬ ‫ابزار جراحی پارس مدال‬ ‫آدرس‪ :‬شهر صنعتي كاوه خ ‪ 22‬قطعه دوم جنوبي‪ /‬نام کاال‪ :‬ابزار جراحی نیمه ساخته‪،‬‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور استخوان‪ ،‬کلمپ‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬اسپاچوال‪،‬‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪،‬‬ ‫استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی ارتوپدی‪-‬نگهدارنده استخوان‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬الویتور دایسکتور‪،‬‬ ‫رترکتور دستی‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬کاتر استخوان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬لور‪ ،‬پنست‬ ‫آتروماتیک‪ ،‬انبردست و دم باریک‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬پنست گرسپینگ‪ ،‬کلمپ آتروماتیک‪،‬‬ ‫ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬پانچ‪ ،‬تيغه‬ ‫الرينگوسكوپ‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪ ،‬دیالتورها‪،‬‬ ‫کانوالی ساکشن‪ ،‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬نیدل هلدر میکروسرجیکال‪ ،‬پروب‪ ،‬سیم گیر‪،‬‬ ‫ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬رترکتور‪ ،‬قیچی دایسکتیگ‪ ،‬قیچی لیگاتور و بخیه‪،‬‬ ‫کورت گوش و حلق و بینی‪ ،‬کورت ارتوپدی‪ ،‬کورت زنان‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و‬ ‫بینی‪-‬اسپاچوال‪ ،‬رترکتور بازکننده دنده‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬الویتور‪ ،‬پنست بی دندانه‪،‬‬ ‫اسکالپل هندل‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪،‬‬ ‫هوک میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬دسته الرینگوسکوپ‪ ،‬ابزار جراحی گوش و‬ ‫حلق و بینی‪-‬اسنیر‪ ،‬قیچی لباس و نوار زخم‪ ،‬تراکستومی (فوالد زنگ نزن)‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬پین کاتر‪ ،‬تروکار‪ ،‬وایر کاتر‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سوهان‪،‬‬ ‫دستگاه الرينگوسكوپ‪ ،‬چاقو میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬ابزار جراحی مغز‬ ‫و اعصاب‪-‬اسپریدر‪ ،‬پنست میکروسرجیکال‪ ،‬سایر قطعات یدکی الرینگوسکوپ‪ ،‬پانچ‬ ‫میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬کورت مغز و اعصاب‪ ،‬ابزارهای اندازه گیری‬ ‫ابزار درمان‬ ‫آدرس‪ :‬شهید بهشتی خ سینک خ سهروردی شمالی طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /6‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188746270 :‬نام کاال‪ :‬آتل گچي‪ ،‬باند طبي كناربافت‪ ،‬باند سوختگي‪،‬‬ ‫باند گچی‪ ،‬بانداژها باندكشي‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‪ ،‬گاز طبي‬ ‫غيراستريل با بافت ساده‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬تثبیت کننده زانو‪ ،‬كمربند طبی‪ ،‬باند طبي چسب‬ ‫دار‪ ،‬ژل اولتراسونیک‪ ،‬ژل لوبریکانت‪ ،‬گاز طبي سوختگي وازلينه‪ ،‬باند سرجي‌فيكس‪،‬‬ ‫تثبیت کننده آرنج‪ ،‬باند کشی لوله اي‪ ،‬ساق بند پا‪ ،‬ژل الكترود الکتروکاردیوگرافی‪ ،‬مچ‬ ‫بند دست‪ ،‬ژل تاخیری‪ ،‬كتف بند‪ ،‬گرمکن کلیه‪ ،‬تثبيت كننده كمر‪ ،‬گردن بند‪ ،‬جوراب‬ ‫واریس و آنتی آمبولیسم‪ ،‬قوزك بند‬ ‫ابزار سازان درمانگر‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک صنعتی جاده سنندج بلوار پرفسور حسابی بعد از میدان شرکت‬ ‫ابزارسازان درمانگر‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /8334284137 :‬نام کاال‪ :‬اسپاكلوم واژينال‬ ‫ابزار طب پویا‬ ‫آدرس‪ :‬یوسف آباد خیابان دوم پالک ‪ 18‬واحد ‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188987030 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬رینگ کپسول چشم‪ ،‬مواد اولیه خط تولید‪ ،‬چاقوی چشمی‪ ،‬اجزاء و قطعات چاقوي‬ ‫چشمي‪ ،‬اجزاء و قطعات اينجكتور كارتريج‪ ،‬آفاکیا محفظه خلفی‪ ،‬اینجکتور کاتریج‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه اسپونژ چشمی پلی وینیل الکل‪ ،‬مواد اوليه لنز داخل چشمي‪ ،‬اسپونژ چشمی‬ ‫‪9‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫احسان طب پارسیان‬ ‫آدرس‪ :‬ب مدرس‪ -‬روبروی بیمارستان تامین اجتماعی‪ -‬جنب بیمه سامان ‪-‬كدپستی‬ ‫‪ /8915876836‬نام کاال‪ :‬پك هاي جراحي‪ ،‬گان جراح‬ ‫احسان طب سپاهان‬ ‫آدرس‪ :‬اصفهان‪ -‬شهرک صنعتی جی‪-‬خیابان یکم‪-‬پالک‪ /92‬نام کاال‪ :‬باند طبي‬ ‫كناربافت‪ ،‬باند طبي با بافت ساده‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با بافت ساده‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬گاز‬ ‫طبي غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‪ ،‬گاز طبي استريل‬ ‫احیا نوزاد قرن‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬سی متری جی ‪ -‬خ سادات ‪ -‬خ رجبی ‪ -‬واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9127155300‬نام کاال‪ :‬دستگاه تخت نوزاد‪ ،‬دستگاه فتوتراپي نوزاد‪ ،‬دستگاه هود‬ ‫اكسيژن‬ ‫ارم کوشا‬ ‫آدرس‪ :‬شیراز خیابان وصال جنوبی کوچه ‪ 4‬پالک ‪ /128‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /7132352700‬نام کاال‪ :‬دستكش جراحي التكس‪ ،‬دستكش معاينه التكس‬ ‫ارکان آرا تجارت البرز‬ ‫آدرس‪ :‬ویال خ شهید سپهبد قرنی خ اراک طبقه ‪ 1‬واحد شرقی‪ /‬نام کاال‪ :‬دستگاه‬ ‫الكتروكارديوگرافي‬ ‫اسطوره تجهیز درمان‬ ‫آدرس‪ :‬اصفهان شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی ‪ 8‬غربی پالك ‪ 39‬كدپستی‬ ‫‪ /8314885893‬تلفن‪ -‬فکس‪ /3145274709 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه فتال داپلر‬ ‫اشاورز (سهامی خاص)‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬سیدخندان‪ ،‬ابتدای سهروردی شمالی‪ ،‬کوچه شهید سلطانی (قرقاول)‬ ‫پالک ‪ ،81‬طبقه سوم‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /88505244-88505236 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫تیوب های یکپارچه آلومینیومی برای بسته بندی انواع پمادها‪ ،‬کرم ها و سایر نیمه‬ ‫جامدات از حجم ‪ 15‬تا ‪ 120‬میلی لیتر با سی سال سابقه‪ ،‬مناسب برای بسته بندی‬ ‫محصوالت دارویی‪ ،‬آرایشی و بهداشتی و غذایی مانند رنگ مو‪ ،‬کرم شکالت و‪/...‬‬ ‫وب سایت‪ /www.ashavarz.com :‬ایمیل‪info@ashavarz.com :‬‬ ‫اطهران جراح شرق‬ ‫آدرس‪ :‬تبریز ‪ 17 -‬شهریور جدید ‪ -‬ساختمان پزشکی خاتم‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9141158010‬نام کاال‪ :‬میکروست‪ ،‬گرانول ‪ PVC‬با گريد پزشكي‪ ،‬اجزاء و قطعات‬ ‫ست خون‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬سه راهي تزريق‪ ،‬چست باتل‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪،‬‬ ‫اجزاء و قطعات ميكروست‪ ،‬ست خون‪ ،‬لوله ساکشن‬ ‫افق صنعت مدیسا‬ ‫آدرس‪ :‬ونک خ آرارات خ آفتاب س پزشکان طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /7‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188625570‬نام کاال‪ :‬دستگاه چراغ سيالتيك ثابت ‪ 2‬قمره‪ ،‬سایر قطعات ساخت‬ ‫دستگاه فشار سنج دیجیتال بازویی‪ ،‬فشارسنج ديجيتال بازويي‬ ‫اكسير فارمد پارسيان‬ ‫آدرس‪ :‬تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی ‪ ،‬اول خیابان گلستان شرقی ‪ ،‬پالک ‪ 7‬مجتمع‬ ‫امید و آرزو طبقه ‪ 5‬واحد ‪ /28‬تلفن‪ -‬فکس‪ /214443292 :‬نام کاال‪HCG RT :‬‬ ‫الهام طب‬ ‫آدرس‪ :‬توحید خ فرصت شیرازی خ اسکندری شمالی طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /9‬نام کاال‪:‬‬ ‫پك هاي جراحي‪ ،‬ماسك جراحي‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬گان جراح‬ ‫الکترو پرتو علم و صنعت‬ ‫آدرس‪ :‬تهران – میدان رسالت – خیابان فرجام – نرسیده به چهارراه خاور – خیابان‬ ‫شهید حسینعلی – پالك ‪ – 9‬مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه علم و صنعت ایران‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /77497788 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه وريدياب‬ ‫الکترومدپرشین توس‬ ‫آدرس‪ :‬کیلومتر ‪ 12‬جاده قوچان پارک علم و فناوری خراسان رضوی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /5135425484‬نام کاال‪Stabilizer :‬‬ ‫الکترونیک هسته ای‬ ‫نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال‪ ،‬ژنراتور دستگاه‬ ‫رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬تیوب دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪،‬‬ ‫ژنراتور دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال(قطعه ساخت)‬ ‫‪10‬‬ ‫امواج نگار سپاهان‬ ‫آدرس‪ :‬خمینی شهر بلوار دانشگاه صنعتی شهرک علمی و تحقیقاتی پارک فن آوری‬ ‫ساختمان فن آفرینی یک شماره ‪ /127‬تلفن‪ -‬فکس‪ /3133932377 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫سایر قطعات ساخت ‪ECG‬‬ ‫انجیر طالیی‬ ‫نام کاال‪ :‬مواد اوليه كاندوم‪ ،‬كاندوم ها مردان‬ ‫اندیش کاران صنعت یاسمین‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان طالقانی غربی ‪ -‬خیابان فریمان ‪ -‬كوچه آفتاب ‪ -‬پالك‪2‬‬ ‫ طبقه‪ 1‬كد پستی ‪ /1416873145‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت دماسنج دیجیتال‬‫انستیتو پاستور ایران‬ ‫آدرس‪ :‬میدان پاستور‪ -‬خیابان پاستور‪ -‬خیابان ‪ 12‬فروردین جنوبی‪ -‬پ ‪ /75‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس ‪ /2188559639 :‬نام کاال‪Brucella species Micro� ،Reagents :‬‬ ‫‪biology Reagents‬‬ ‫ايمن ابتكار سالمت‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خیابان بهشتی‪ -‬خیابان اندیشه اندیشه نهم‪ -‬پالک ‪ 13‬واحد ‪ /6‬نام‬ ‫کاال‪ :‬الکترود خنثی ضد سوختگی الکتروکوتر‬ ‫ایده آل اندیشان سعادت‬ ‫آدرس‪ :‬مهر شهر‪-‬بلوار شهرداري خيابان ‪-306‬پالك‪-223‬واحد‪ /9‬نام کاال‪ :‬ماسک‬ ‫اکسیژن ساده‪ ،‬نازال کانوال‪ ،‬اروفارنژیال ايروي‪ ،‬لوله رابط اکسیژن‪ ،‬اسپاكلوم واژينال‪،‬‬ ‫یورین بگ اطفال کیسه ادرار اطفال‬ ‫ایده سالمت دانش‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان ولیعصر پایین تر از جمهوری کوچه نظام پالک ‪ 24‬واحد‪ /2‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166419826 :‬نام کاال‪ :‬کیف کمکهای اولیه‪ ،‬دستگاه برانكارد‬ ‫ایران هاسکو‬ ‫آدرس‪ :‬فلسطین خ آیت اله طالقانی خ فریمان طبقه ‪ 6‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬دستكش‬ ‫معاينه التكس‬ ‫ایرانیان شفا سازه‬ ‫آدرس‪ :‬اتوبان شهید محالتی بزرگراه امام علی كوچه مظلومی پ‪ 19‬واحد ‪ /1‬نام‬ ‫کاال‪ :‬دستگاه رگوالتور گاز فشار باال‪ ،‬دستگاه ساكشن‬ ‫ایالم سرنگ‬ ‫آدرس‪ :‬بلوار شهید بهشتی‪ /‬نام کاال‪ :‬اجزاء و قطعات سرنگ‬ ‫ایمن ایجاز‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان ولیعصر نرسیده به تقاطع فاطمی مجتمع اداری كامران طبقه ‪ 5‬واحد‬ ‫‪ 14‬پالك ‪ /770/3‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9121775484 :‬نام کاال‪ :‬ابزار جراحی نیمه‬ ‫ساخته‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم براي بازسازي‬ ‫منديبل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت تي شكل‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫گوش و حلق و بینی‪-‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪،‬‬ ‫رترکتور دستی‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم با ميله‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت واي شكل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات نات‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه مش هگزاگونال‪ ،‬پالك باريك‬ ‫سبك چهارونیم‪ ،‬پروفیل استیل ‪ ،316LVM‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور استخوان‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت دبل واي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫فك و صورت و جمجمه پليت لفورت‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت‬ ‫سه بعدی مربع و مستطيل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ جنرال‬ ‫ساده غير جذبي‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫فك و صورت و جمجمه مش مثلثي‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫ارتوپدی‪-‬سوهان‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم بدون ميله‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت ال شكل‪ ،‬پالك الكينگ سه و نیم‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬میلگرد تیتانیوم‪ ،‬پالك تي شكل ميني‪،‬‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه‬ ‫پليت اچ شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت اربيتال بدون ميله‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت انگل براي بازسازي منديبل‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه پليت دبل انگل براي بازسازي منديبل‪ ،‬پالك‬ ‫پهن سنگين چهارونیم‪ ،‬پالك توبوالر ناوداني چهارونیم‪ ،‬کانوالی ساکشن‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه پليت آي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت‬ ‫و جمجمه پليت اربيتال با ميله‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت‬ ‫ديناميك كامپرشن‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت بار هول‪ ،‬ايمپلنت‬
‫تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ جنرال خود دريل‪ ،‬پالك بازسازي چهارونیم‪،‬‬ ‫قیچی عمومی استاندارد‪ ،‬کلمپ‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه مش‬ ‫دايروي‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه ميكرو مش‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫فك و صورت و جمجمه پليت ايكس شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و‬ ‫جمجمه پليت زي شكل‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬هوک میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت ميني بار هول‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬کاتر استخوان‪،‬‬ ‫وایر کاتر‪ ،‬پالك یک سوم توبوالر ناوداني سه و نیم‪ ،‬نیدل هلدر میکروسرجیکال‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت چانه‪ ،‬پالک کالکانئال الکینگ سه و‬ ‫نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال‬ ‫کوتاه‪ ،‬ایمپلنت های استخوانی قفسه سینه پالک دنده‪ ،‬الویتور میکروسرجیکال گوش‬ ‫و حلق و بینی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونیم‪ ،‬ورق‬ ‫تیتانیوم‪ ،‬اسکالپل هندل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت انگوالر‬ ‫بنیان آتیه درمان‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خیابان شریعتی خیابان قدوسی خیابان امجدی منش كوچه زمانی‬ ‫پالك ‪ 12‬واحد‪ /38‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9125435684 :‬نام کاال‪ :‬پنست بی دندانه‪،‬‬ ‫رترکتور دستی‪ ،‬کانوالی ساکشن‪ ،‬کلمپ‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬تروکار‪ ،‬ابزار جراحی مغز‬ ‫و اعصاب‪-‬اسپاچوال‪ ،‬پنست آتروماتیک‪ ،‬رترکتور بازکننده دنده‪ ،‬ابزار جراحی مغز و‬ ‫اعصاب‪-‬الویتور دایسکتور‪ ،‬چاقو میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬قیچی عمومی‬ ‫استاندارد‪ ،‬تراکستومی (فوالد زنگ نزن)‪ ،‬اسکالپل هندل‪ ،‬نیدل هلدر میکروسرجیکال‪،‬‬ ‫کاتر استخوان‪ ،‬پنست بیوپسی‪ ،‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬پین کاتر‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫گوش و حلق و بینی‪-‬اسنیر‪ ،‬سیم گیر‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬نگهدارنده استخوان‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی مغز و اعصاب‪-‬اسپریدر‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و‬ ‫رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور استخوان‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪،‬‬ ‫وایر کاتر‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬پانچ‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬الویتور‪ ،‬انبردست‬ ‫و دم باریک‬ ‫ایمن پرتو کار‬ ‫آدرس‪ :‬امیرآباد شمالی خ شانزدهم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ساختمان شماره‬ ‫‪ 2‬واحد ‪ 105‬شرکت ایمن پرتوکار‪ /‬نام کاال‪ :‬گارد دهانی‪H pylori RT ،‬‬ ‫به پوشان سالمت بخش‬ ‫آدرس‪ :‬سنندج شهرك صنعتی شماره یك خیابان تعاون جنب شركت پوشش طب‬ ‫مانی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /8733384253 :‬نام کاال‪ :‬پك هاي جراحي‬ ‫ایکس ری ایران‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان انقالب‪-‬خیابان ابوریحان‪-‬روبروی خانه کارگر‪-‬پالک ‪ /59‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166966787 :‬نام کاال‪ :‬مواد ظهور و ثبوت فيلم راديولوژي دندانپزشکی‪،‬‬ ‫دستگاه پروسسور فيلم راديولوژي‪ ،‬مواد اولیه داروی ظهور و ثبوت‬ ‫به سو شفا‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان بیمه ‪ 5‬نبش کوچه یاس شرقی پالک‪ /35‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2144631592‬نام کاال‪ :‬باند فایبر گالس‬ ‫باران بسپار قم‬ ‫آدرس‪ :‬قم شهرك صنعتی شكوهیه ‪ -‬فاز ‪ -2‬خیابان فكوری ‪ -‬كوچه ‪ -10‬پالک‬ ‫‪ /1402‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2533343741 :‬نام کاال‪ :‬كاندوم ها مردان‪ ،‬التكس با گريد‬ ‫پزشكي‬ ‫بازرگانی امیر طب گستر آسیا‬ ‫نام کاال‪ :‬پیچ ساده‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان هاف رينگ پنج و هشت دهم‪،‬‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان هينج ماسوالين‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان پليت‬ ‫كانكشن كوتاه‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان كوپل‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان‬ ‫راد با رزوه‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان مهره‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان واشر‬ ‫كروي‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان ساپورت ماسوالر اند‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي‬ ‫استخوان كالمپ‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان واشر ساده‬ ‫بازرگانی وتولیدی فیروز طب زمان‬ ‫نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت یونیت دندانپزشکی‬ ‫باند طبی شمال‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان شریعتی خیابان ظفر پالک ‪ 22‬واحد ‪ /6‬تلفن‪ -‬فکس‪/2122920244 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬باند طبي با بافت ساده‪ ،‬گاز طبي استريل‪ ،‬باند طبي كناربافت‪ ،‬بانداژها‬ ‫باندكشي‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با بافت‬ ‫ساده‪ ،‬النگ گاز‬ ‫باند و گاز افرند‬ ‫آدرس‪ :‬خرم آباد ‪ -‬شهرك صنعتی شماره ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪ /6633426545 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬باند طبي با بافت ساده‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‪ ،‬بانداژها‬ ‫باندكشي‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬باند طبي كناربافت‪ ،‬گاز طبي استريل‬ ‫باند و گاز و پنبه کاوه‬ ‫آدرس‪ :‬آفریقا خ ولیعصر خ شهیدفیض اله عاطفی س کیمیا طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /13‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2122050301 :‬نام کاال‪ :‬باند طبي با بافت ساده‪ ،‬گاز طبي استريل‪ ،‬گاز طبي‬ ‫غيراستريل با بافت ساده‪ ،‬گاز طبي سوختگي وازلينه‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬باند طبي كناربافت‪،‬‬ ‫گاز توپي‪ ،‬بانداژها باندكشي‪ ،‬باند سوختگي‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‬ ‫بسیم رویان طب‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان سئول شهرک سئول ک نسترن ک نرگس پالک ‪ 20‬طبقه ‪ /1‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188032387 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه فلش المپ‬ ‫بنیان آتیه جراح‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان میرزای شیرازی ‪-‬پالک ‪-83‬طبقه اول‪-‬واحد‪ /A3‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /982188348959‬نام کاال‪ :‬ابزار جراحی نیمه ساخته‪ ،‬دستگاه الرينگوسكوپ‪ ،‬متزنبام‪،‬‬ ‫کلمپ‪ ،‬لیستون|‪ ،Liston&gt‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور‬ ‫استخوان‪ ،‬کرو‪18‬سانت‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬پین کاتر‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور‬ ‫و پانچ‬ ‫بهار آردین‬ ‫آدرس‪ :‬تخت طاووس خ شهید روح اله عبادی خ شهید محمد حسن مقدم طبقه ‪4‬‬ ‫واحد غربی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9121133892 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه پري اپيكال دی سی‬ ‫بهزیست طب دامون شرق‬ ‫آدرس‪ :‬مشهد کیلومتر ‪ 27‬جاده مشهد قوچان ‪ -‬شهرك ماشین سازی فناوریهای‬ ‫برتر ‪ -‬صنعت ‪ - 1‬پالك ‪ /459‬تلفن‪ -‬فکس‪ /5132400016 :‬نام کاال‪ :‬پك هاي‬ ‫جراحي‪ ،‬گان جراح‬ ‫بهنوار ایران‬ ‫آدرس‪ :‬ونک بلوار میرداماد غربی کوچه دفینه پالک ‪ 4‬طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /3‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188783286 :‬نام کاال‪ :‬چسب زخم‪ ،‬چسب زينك اكسايد‬ ‫بهیار صنعت سپاهان‬ ‫آدرس‪ :‬بلوار دانشگاه صنعتی‪ ،‬شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان‪ ،‬میدان فوالد‪ ،‬خیابان ‪6‬‬ ‫کد پستی ‪ /8415683121‬نام کاال‪ :‬دستگاه برانكارد‪ ،‬دستگاه تخت اطفال الكتريكي‪،‬‬ ‫دستگاه چراغ سيالتيك ثابت ‪ 1‬قمره‪ ،‬دستگاه چراغ سيالتيك پرتابل‪ ،‬دستگاه تخت‬ ‫‪ ICC/CCU‬الکتریکی‪ ،‬دستگاه چراغ سيالتيك ثابت ‪ 3‬قمره‪ ،‬دستگاه تخت (صندلي)‬ ‫دياليز‪ ،‬تخت الكترومكانيكي اتاق عمل‪ ،‬دستگاه تخت بستري الكتريكي‪ ،‬دستگاه چراغ‬ ‫سيالتيك ثابت ‪ 2‬قمره‬ ‫بهین پژوهان ماندگار‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ ،‬كیلومتر ‪ 16‬بزرگراه شهرری قرچك ‪ ،‬نرسیده به ایستگاه راه آهن بهرام‬ ‫‪ ،‬شهرك صنعتی ولی عصر (عج) بلوك ‪ 1001‬شماره ‪ /A55‬نام کاال‪ :‬نوار ادراری چند‬ ‫پارامتری‪ ،‬مواد و فرآورده های آزمایشگاهی تحقیقاتی‬ ‫بوشهر پالست کار‬ ‫آدرس‪ :‬بوشهر‪ ،‬بعد از میدان برج ‪،‬اول جاده بوشهر‪ -‬برازجان‪ -‬جنب پمپ بنزین‪-‬‬ ‫گروه صنعتی پلیمر بوشهر‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /7733443700 :‬نام کاال‪ :‬مواد اوليه انواع‬ ‫چسب‪ ،‬چسب زخم‬ ‫بینا ساز ابزار‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ کلهر تقاطع اسکندری پالک ‪ 180‬قدیم ‪ 170‬جدید طبقه همکف‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166901407 :‬نام کاال‪ :‬رترکتور دستی‪ ،‬کانتینر‪ ،‬کورت چشمی‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی چشمی‪-‬اسپاچوال‪ ،‬هوک چشمی‪ ،‬کانوال چشمی‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپکلوم‪،‬‬ ‫فیکسیشن رینگ چشمی‪ ،‬مارکر چشمی‪ ،‬آچار تيپ فيكو قدامي‪ ،‬دپرسور چشمی‪ ،‬ابزارهای‬ ‫برشی‪-‬میکروسرجیکال‪ ،‬ابزارهای اندازه گیری‪ ،‬استئوتوم چیزل گوژ چشمی‪ ،‬چکش‬ ‫چشمی‪ ،‬محافظ صلبیه‪ ،‬پالگ اسکلرا‪ ،‬دیالتورها‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬سوزن‪ ،‬پروب‬ ‫بیونیک‬ ‫آدرس‪ :‬كيلومتر ‪ 18‬جاده مخصوص كرج خ داروپخش‪ /‬نام کاال‪،Triglycerides :‬‬ ‫‪،Creatinine ،C Reactive Protein ،Gamma Glutamyltransferase‬‬ ‫‪ ،Blood Urea Nitrogenn‬مواد اولیه انواع معرف ایمونوشیمی‪As� ،Glucose ،‬‬ ‫‪Alanine Amino Trans� ،Uric Acid ،partate Amino Transferasee‬‬ ‫‪Anti Streptolysin O quantita� ،Rheumatoid Factors ،ferasee‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫‪High Density Lipoprotein Cholesterol ،Cholesterol ،tive‬‬ ‫بیکران ابی‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان ولیعصر باالتر از جامی خیابان آذربایجان کوچه بوذرجمهر پالک ‪ /2‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166411054 :‬نام کاال‪ :‬کانوالی ساکشن‪ ،‬رترکتور دستی‪ ،‬ابزار جراحی واژینال‬ ‫و رکتوم‪-‬رترکتور‪ ،‬هوک میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‬ ‫گوش و حلق و بینی‪ ،‬اسکالپل هندل‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬پنست‬ ‫گرسپینگ‪ ،‬کورت گوش و حلق و بینی‪ ،‬کلمپ‪ ،‬الویتور میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪،‬‬ ‫رترکتور خودکار‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬نگهدارنده استخوان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪ ،‬نیدل‬ ‫هلدر معمولی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور استخوان‪ ،‬انبردست و دم باریک‪ ،‬پنست بی‬ ‫دندانه‪ ،‬نیدل هلدر میکروسرجیکال‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪،‬‬ ‫ابزار جراحی نیمه ساخته‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سوهان‪ ،‬پانچ‬ ‫میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫واژینال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ ،‬کورت ارتوپدی‪ ،‬قیچی لباس و نوار زخم‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‪،‬‬ ‫ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬الویتور دایسکتور‪ ،‬پروب‪ ،‬قیچی عمومی استاندارد‪ ،‬چاقو‪،‬‬ ‫فشارسنج عقربه ای‪ ،‬ابزار گوش و حلق و بینی‪-‬سوهان‪ ،‬کورت چشمی‪ ،‬پنست بادندانه‪،‬‬ ‫کورت زنان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬پانچ‪ ،‬کورت مغز‬ ‫و اعصاب‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬اسپاچوال‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬چکش‬ ‫عمومی‪ ،‬سیم گیر‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬ایمپکتور‪ ،‬قیچی لیگاتور و بخیه‪ ،‬گاید اره ژیگلی‪،‬‬ ‫پین کاتر‪ ،‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬الویتور‬ ‫پادتن علم‬ ‫نام کاال‪Human Growth ،Urine Albumin Microalbuminuria :‬‬ ‫‪Prostatic Specific ،Phenylalanine ،Alphafetoprotein ،Hormone‬‬ ‫‪Micro� Beta2 ،Carcinoembryonic Antigen ،Prolactin ،Antigenn‬‬ ‫‪Neonatal ،Thyroxine ،Thyroid Stimulating Hormone ،globulin‬‬ ‫‪Beta ،H pylorie Antibody IgA ،Thyroid Stimulating Hormone‬‬ ‫‪،H pylorie Antibody IgG ،Human Chorionic Gonadotropin‬‬ ‫‪،125 Cancer Antigen ،Immunoglobulin E Total ،Triiodothyronine‬‬ ‫‪Follicle Stimulating Hormone ،Luteinising Hormone ،Ferritin‬‬ ‫پارمدیک‬ ‫آدرس‪ :‬رباط كريم شهرك صنعتي پرند خ صنعتگران روبروي خ كيميا گران‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫تخت ‪ ،C-Arm‬دستگاه چراغ سيالتيك ثابت ‪ 3‬قمره‪ ،‬دستگاه تخت (صندلي) دياليز‪،‬‬ ‫دستگاه تخت بستري مكانيكي‪ ،‬دستگاه چراغ سيالتيك ثابت ‪ 2‬قمره‪ ،‬دستگاه برانكارد‪،‬‬ ‫دستگاه تخت زايمان الكتريكي‪ ،‬دستگاه چراغ سيالتيك پرتابل‪ ،‬دستگاه چراغ سيالتيك‬ ‫ثابت ‪ 1‬قمره‪ ،‬تخت الكترومكانيكي اتاق عمل‪ ،‬دستگاه تخت ‪ ICC/CCU‬الکتریکی‬ ‫پاالیش و پژوهش خون‬ ‫آدرس‪ :‬بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری تقاطع شهید همت جنب برج میالد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2143690000 :‬نام کاال‪ :‬معرف تشخیصی آنتی ژن ‪ ،D‬آنتی بادی تشخیصی‬ ‫سیستم گروه خونی ‪ ،Hanks Solution ،ABO‬کمپلمان خرگوش‪ ،‬آلبومین سرم‬ ‫گاوی‪ ،‬آنتی هیومن گلوبولین چند ظرفیتی‬ ‫پالیز طب شفق‬ ‫آدرس‪ :‬شهید بهشتی خ پاکستان‪ .‬ک شهیدعباس ساوجی نیا (هشتم ) طبقه ‪2‬‬ ‫واحد ‪ /4‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188732070 :‬نام کاال‪ :‬ژل اولتراسونیک‪ ،‬دیالتورها‪ ،‬ژل‬ ‫الكترود الکتروکاردیوگرافی ‪ ........................‬باند سوختگي‪ ،‬باند طبي كناربافت‪ ،‬باند طبي‬ ‫با بافت ساده‪ ،‬گاز طبي استريل‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با بافت ساده‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬گاز طبي‬ ‫غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‬ ‫پانسمان بهگاز کرمان‬ ‫آدرس‪ :‬جاده باغین‪ -‬شهرک صنعتی شماره ‪(2‬خضرا)‪ -‬جنب اداره مخابرات‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /3433386256 :‬نام کاال‪ :‬باند سوختگي‪ ،‬باند طبي كناربافت‪ ،‬باند طبي با‬ ‫بافت ساده‪ ،‬گاز طبي استريل‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با بافت ساده‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬گاز طبي‬ ‫غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‬ ‫پدیده سالمت پارس‬ ‫آدرس‪ :‬خ مالصدرا بعد از تقاطع شیراز روبروی بانك سپه پ ‪ 107‬ط دوم واحد‬ ‫‪ /21‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‬ ‫پادیاب طب‬ ‫آدرس‪ :‬اشتهارد شهرك صنعتي اشتهارد انتهاي بلوار غزالي غربي الدن ‪ /2‬نام‬ ‫کاال‪ :‬مواد اولیه انواع معرف ایمونوشیمی‪Tricyclic ،Amphetamines RT ،‬‬ ‫‪ ،Antidepressants RT‬مواد اولیه انواع معرف ایمنی شناسی‪Follicle ،‬‬ ‫‪Cocaine and Cocaine Metabolites ،Stimulating Hormone‬‬ ‫‪Hep� ،Free Thyroxine ،Morphine RT ،Cannabinoids RT ،RTT‬‬ ‫‪،Fecal Occult Blood IC ،Prolactin ،atitis B Surface Antigen‬‬ ‫‪Thyroid ،Methamphetamine RT ،HCG RT ،Methadone RT‬‬ ‫‪ ،Barbiturates RT ،Free PSA ،Stimulating Hormone‬کیت سنجش‬ ‫سریع ترامادول ‪Beta Human Cho� ،Benzodiazepines RT ،Ferritin ،‬‬ ‫‪ ،rionic Gonadotropin‬کیت سنجش سریع بوپرنورفین‪Free ،T Uptake ،‬‬ ‫‪HCV Anti ،Thyroxine ،Triiodothyronine ،Triiodothyroninee‬‬ ‫‪،HIV Multiple Antibody ،Luteinising Hormone ،body Total‬‬ ‫‪3،4Methlene ،Phencyclidine RT ،Prostatic Specific Antigen‬‬ ‫‪Dioxy Methamphetamine‬‬ ‫پزشکی طبیب صبا افزار‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان شریعتی روبروی ملک ساختمان باغ صبا پالک ‪ 483‬طبقه سوم واحد‬ ‫پنجم‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2177510444 :‬نام کاال‪ :‬آتل های فايبرگالس‪ ،‬آتل گچي‪،‬‬ ‫باند طبي كناربافت‪ ،‬باند زیر گچ‪ ،‬بانداژها باندكشي‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬آتل رگ گیری اطفال‪،‬‬ ‫باند فایبر گالس‪ ،‬باند گچی‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‪ ،‬باند سوختگي‪،‬‬ ‫گاز طبي استريل‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با بافت ساده‬ ‫پارس آزمون‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ دكترفاطمي روبروي وزارت كشور خ سوم شماره‪9‬ط‪ /3‬نام کاال‪:‬‬ ‫‪ ،Lactate Dehydrogenase‬مواد اولیه انواع معرف بیوشیمی بالینی‬ ‫پويندگان دانش سيستمهاي توان افزاي پاسارگاد‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خیابان انقالب خیابان خارک پالک ‪ /11‬نام کاال‪ :‬دستگاه رباتهای‬ ‫توانبخشی درمانی‬ ‫پارس بهداد سالمت‬ ‫آدرس‪ :‬بلوار نلسون ماندال(آفریقا) خیابان گلخانه پالک ‪ 11‬واحد هشتم شرقی‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2126203958 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تخت زايمان الكتريكي‪ ،‬دستگاه تخت‬ ‫پویندگان پزشکی پردیس‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ ،‬عباس آباد ‪ ،‬خیابان شهید بهشتی ‪ ،‬خیابان پاكستان ‪ ،‬كوچه دوم ‪،‬‬ ‫پالك ‪ ، 22‬واحد ‪ ، 3‬كدپستی ‪ /1531613615 :‬تلفن‪ -‬فکس‪/2188736933 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬پالك پهن سنگين چهارونیم‪ ،‬پالك دی سی اس‪ ،‬پالك تي تي باترس ال‬ ‫شكل چهارونیم‪ ،‬پالك باريك سبك چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ سنگين چهارونیم‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ سبك چهارونیم‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال چهارونیم‪ ،‬میلگرد استیل ‪،316LVM‬‬ ‫نيل اينترالك ريم تيبيال‪ ،‬پالك بازسازي‪ ،‬پالك یک سوم توبوالر ناوداني سه و نیم‪ ،‬پيچ‬ ‫كورتيكال الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك برگ شبدري واي تي ال سه و نیم‪ ،‬پالك توبوالر‬ ‫ناوداني چهارونیم‪ ،‬پيچ كانوله‪ ،‬پيچ كنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پيچ كنسلوس‬ ‫سه و نیم و‪ ،4‬پالك سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالك دی اچ اس‪ ،‬نيل اينترالك آنريم‬ ‫هومروس‪ ،‬پروفیل استیل ‪ ،316LVM‬پالك الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك كم تماس سه‬ ‫و نیم‪ ،‬نيل اينترالك ريم فمور آنتي گريد‪ ،‬نيل اينترالك آنريم فمور آنتي گريد‪ ،‬پيچ‬ ‫مالئوالر چهارونیم‪ ،‬پيچ كامپرشن دی اچ اس‪ ،‬پالك الكينگ دی اچ اس‪ ،‬نيل اينترالك‬ ‫آنريم تيبيال‪ ،‬ورق استیل ‪ ،316LVM‬پالك بازسازي چهارونیم‪ ،‬درپوش انتهای نیل‪،‬‬ ‫پيچ كورتيكال سه و نیم‪ ،‬پيچ نيل اينترالك‪ ،‬پيچ كورتيكال چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ‬ ‫ديستال تيبيا مديال چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ ديستال فمور چهارونیم‪ ،‬نیل دی اچ اس‬ ‫پارس دیدگان‬ ‫آدرس‪ :‬سیدخندان خ دکتر علی شریعتی بن خندان طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122858002‬نام کاال‪ :‬منسوج نبافته لمینیت شده‬ ‫پارس سینوهه پاد‬ ‫آدرس‪ :‬سیدخندان خ جلفا ک پاکروان پالک ‪ 20‬طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122883390‬نام کاال‪ :‬دستگاه بي خطرساز زباله بيمارستاني به روش حرارت‬ ‫خشك‪ ،‬دستگاه استرياليزر بخار اتوكالو‪ ،‬دستگاه استرياليزر پالسما‪ ،‬کاست استریالیزر‬ ‫پالسما‪ ،‬سایر قطعات ساخت بی خطر ساز بیمارستانی به روش حرارت خشک‬ ‫پارسیان طب پژوهش‬ ‫آدرس‪ :‬شهید بهشتی خ شهید عبدالمجید صابونچی ک هشتم پالک ‪ 3‬طبقه ‪/1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188528362 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه پالس‌اكسي متر روميزي‪ ،‬دستگاه‬ ‫کپنوگراف‪ ،‬دستگاه پالس اكسي‌متر دستي‬ ‫پرشين سيلك‬ ‫آدرس‪ :‬کیان شهر خ صالحی پالک ‪ /172‬نام کاال‪ :‬پك هاي جراحي‪ ،‬گان جراح‬ ‫پرشیا سمعک نیوشان کیش‬ ‫آدرس‪ :‬تهران کارگر شمالی نصرت نرسیده به جمالزاده کوچه بنده ای (امینیان)پ‪2‬‬ ‫واحد ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166591810 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی سمعک‬
‫تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‬ ‫الکینگ بلید دی اچ اس نیل‪ ،‬نيل اينترالك ريم هومروس‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال‬ ‫تيبيا الترال چهارونیم‪ ،‬پالك پروكسيمال هومروس الكينگ سه و نیم‬ ‫پویندگان راه سعادت‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان رسالت‪ -‬خیابان هنگام‪ -‬خیابان دانشگاه علم و صنعت ‪-‬‬ ‫ساختمان شماره ‪ /48‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2177180630 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت‬ ‫مانیتور بیمار کنار تخت خوابی و پرتابل‪ ،‬دستگاه الكتروكارديوگرافي‪ ،‬دستگاه مانيتور بيمار‬ ‫كنار تخت خوابي و پرتابل‪ ،‬دستگاه مانيتور بيمار سيستم سانترال‬ ‫پویندگان فنون پزشکی آریا دی‬ ‫آدرس‪ :‬کیلومتر ‪ 20‬جاده دماوند ‪ ،‬پارک فناوری پردیس کوچه نو آوری ‪ ،14‬پالک‬ ‫‪ /142‬نام کاال‪ :‬تخت الكترومكانيكي اتاق عمل‬ ‫پیاوار‬ ‫آدرس‪ :‬فردوس خ شهید علیرضا خانبابایی خ شهید علی اکبر سلیمی جهرمی طبقه‬ ‫‪ 1‬واحد ‪ /1‬نام کاال‪ :‬دستگاه تخت بستري مكانيكي‪ ،‬دستگاه برانكارد‪ ،‬دستگاه تخت‬ ‫بستري الكتريكي‪ ،‬دستگاه تخت اطفال الكتريكي‪ ،‬دستگاه تخت ‪ ICC/CCU‬الکتریکی‬ ‫پیشتاز طب زمان‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬شهرک گلستان‪ ،‬بلوار گلها‪ ،‬خیابان یاس سوم‪ ،‬نبش ‪ 18‬متری یاسمن‬ ‫جنوبی‪ ،‬پال ک ‪ /،1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2142197000 :‬نام کاال‪Free Triiodothy� :‬‬ ‫‪ ،ronine‬مواد اولیه انواع معرف ژنتیک مولکولی‪ ،‬مواد اولیه انواع معرف ایمنی شناسی‪،‬‬ ‫‪Low Density Lipoprotein ،Aspartate Amino Transferase‬‬ ‫‪،HIV Multiple Ag Ab Test ،Triiodothyronine ،Cholesterol‬‬ ‫‪Brucella melitensis ،Free Thyroxine ،Thyroxine ،CMV IgM‬‬ ‫‪Glycosylated or Glycated Haemo� ،Antibody Assays IgMM‬‬ ‫‪ ،Immunoglobulin E Total ،globin CC‬مواد اولیه پلیت آزمایشگاهی‪،‬‬ ‫‪،T Uptake ،Hepatitis B Surface Antigen ،Serum Albumin CC‬‬ ‫‪Car� ،Free PSA ،H pylorie Antibody IgG ،Calcium Electrolytee‬‬ ‫‪Alanine ،Uric Acid ،IgG 2+HSV1 ،cinoembryonic Antigen‬‬ ‫‪Creatine ،Alkaline Phosphatase Total ،Amino Transferase‬‬ ‫‪Beta Human ،Luteinising Hormone ، Kinase Isoenzymes‬‬ ‫‪ ،HCV Antibody Total ،Chorionic Gonadotropin‬مواد اولیه انواع‬ ‫معرف بیوشیمی بالینی‪،Phosphate Dehydrogenase 6 Glucose ،‬‬ ‫‪،Magnesium Electrolyte ،Lactate Dehydrogenase ،Iron‬‬ ‫‪Prostatic ،Phosphorus Inorganic Phosphate Electrolyte‬‬ ‫‪Thyroid Stimulating ،Prolactin ،CMV IgG ،Specific Antigen‬‬ ‫‪Amy� ،Glucose ،Creatinine ،Blood Urea Nitrogen ،Hormonee‬‬ ‫‪،IgM 2+HSV1 ،Fasciola hepatica Antibodies Total ،lase Total‬‬ ‫‪C Re� ،Follicle Stimulating Hormone ،Serum Total Proteinn‬‬ ‫‪Choles� ،Urine Total Protein ،Triglycerides ،active Proteinn‬‬ ‫‪Brucella melitensis ،Gamma Glutamyltransferase ،terol‬‬ ‫‪Toxoplasma ،Toxoplasma gondii IgG ،Antibody Assays IgG‬‬ ‫‪ ،gondii IgMM‬معرف اندازه گیری ‪ 25‬هیدروکسی ویتامین ‪Alphafetopro� ،D‬‬ ‫‪،H pylorie Antibody IgA ،Creatine Kinase Total ،Ferritin ،tein‬‬ ‫‪High Density Lipoprotein Cholesterol‬‬ ‫پیشروان امداد درمان پارس‬ ‫آدرس‪ :‬مجیدیه شمالی خ شهید استاد حسن بنا خ شهید برادران ابوالحسنی س پردیس‬ ‫طبقه ‪ 5‬واحد ‪ /16‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122333428 :‬نام کاال‪ :‬آتل رگ گیری اطفال‪،‬‬ ‫آتل گچي‪ ،‬باند گچی‬ ‫پیشگام ایده آل خاورمیانه‬ ‫آدرس‪ :‬فلسطین شمالی خ فریمان ک شهید محمدشمس طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫یورین بگ کیسه ادرار‪ ،‬سه راهي تزريق‪ ،‬کتترهای متناوب بدون پوشش (نالتون)‪،‬‬ ‫‪ ،Closed Wound Drainage‬اجزاء و قطعات ميكروست‪ ،‬لوله ساکشن‪ ،‬اجزاء و‬ ‫قطعات ست سرم‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬ماسک اکسیژن ساده‪ ،‬میکروست‪ ،‬کاتتر‬ ‫ساکشن مسیر بسته‪ ،‬اروفارنژیال ايروي‪ ،‬چست تيوب‪ ،‬نازو گاستريك كاتتر‪ ،‬هپارین الک‬ ‫پیشگامان سنجش ایساتیس‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک غرب‪ ،‬بلوار فرحزادی‪ ،‬گلستان سوم پالک ‪ ،86‬طبقه اول‪ ،‬واحد ‪/3‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2122086551 :‬نام کاال‪ :‬معرف اندازه گیری ‪ 25‬هیدروکسی ویتامین‬ ‫‪H pylorie ،Thyroxine ،T Uptake ،H pylorie Antibody IgG ،D‬‬ ‫‪،Luteinising Hormone ،Triiodothyronine ،Antibody IgA‬‬ ‫‪،Follicle Stimulating Hormone ،Prostatic Specific Antigen‬‬ ‫‪Free Triiodothy� ،Thyroid Stimulating Hormone ،Prolactinn‬‬ ‫‪Free Thyroxine ،Ferritin ،ronine‬‬ ‫تابان سار‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک قدس خ شهید پاک نژاد خ فروردین طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬دتکتور‬ ‫دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دستگاه راديوگرافي ديجيتال‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫ساخت دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬ژنراتور دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪،‬‬ ‫تیوب دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‬ ‫تجهیزات اوحد‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان مطهری ‪ ،‬مقابل میرعماد ‪ ،‬پالک ‪ /242‬تلفن‪ -‬فکس‪/2188840722 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬آتلت‪ ،‬دستگاه ستون سقفي‪ ،‬دستگاه کنسول باالي تخت‪ ،‬دستگاه فلومتر‬ ‫اكسيژن‪ ،‬دستگاه ساكشن ديواري‬ ‫تجهیزات پزشکی آریانا تشخیص ابزار‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان اسدآبادی‪ ،‬تقاطع فتحی شقاقی‪ ،‬پالک ‪ 22‬ط ‪ 2‬واحد ‪ /4‬نام کاال‪:‬‬ ‫دستگاه تشک بستری‬ ‫تجهیزات پزشکی افق طب‬ ‫آدرس‪ :‬میرداماد ک شمشک (ک هدیه ) خ رودبار شرقی نبش بن بست لشگرک‬ ‫پالک ‪ 19‬طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122900842 :‬نام کاال‪ :‬مواد اولیه سوزن‬ ‫بیوپسی بن مارو( ‪ ،) I / J‬مواد اولیه دسته درن ‪ -‬ماندرن‬ ‫تجهیزات پزشکی التیام گستر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خیابان پیروزی خیابان مقداد كوچه كالله جو پالك ‪ /25‬نام کاال‪:‬‬ ‫بانداژها باندكشي‬ ‫تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد‬ ‫آدرس‪ :‬جاده مشهد قوچان ‪ -‬نرسیده به پیچ ساغروان‪ -‬شهرک صنعتی فناوری های‬ ‫برتر ‪ -‬صنعت ‪ -1‬بلوار اول سمت راست ‪ -‬واحد ‪ /455‬نام کاال‪ :‬آتل های فايبرگالس‪،‬‬ ‫باند فایبر گالس‬ ‫تجهیزات پزشکی رئوف شفا‬ ‫آدرس‪ :‬نیلوفر م شهید محمدرضا عشقیار (نیلوفر) خ شهید مجید حیدرنژاد (هفتم)‬ ‫س رئوف طبقه ‪ 5‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188759015 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات‬ ‫یدکی اکسیژن ساز بیمارستانی‪ ،‬سایر قطعات ساخت دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪،‬‬ ‫سایر قطعات ساخت اکسیژن ساز بیمارستانی‪ ،‬دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی‪ ،‬دتکتور‬ ‫دستگاه ماموگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دستگاه استرياليزر بخار اتوكالو‪ ،‬مونو بالک‬ ‫دستگاه ‪ C ARM‬عمومی(قطعه ساخت)‪ ،‬سایر قطعات ساخت دستگاه ‪C ARM‬‬ ‫عمومی‪ ،‬تیوب دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دتکتور دستگاه رادیوگرافی‬ ‫دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬سیستم وکیوم مرکزی بیمارستان‪ ،‬دستگاه سی آرم عمومي‪،‬‬ ‫دتكتور ماموگرافي ديجيتال‪ ،‬ژنراتور ماموگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬ژنراتور دستگاه‬ ‫رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دستگاه راديوگرافي ديجيتال‬ ‫تجهیزات پزشکی رایت آرین فارمد‬ ‫آدرس‪ :‬یوسف آباد خ یازدهم نبش خ شهید ابوالفضل فراهانی پور پالک ‪12‬طبقه ‪ 4‬واحد‬ ‫شمالی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188701635 :‬نام کاال‪ :‬جوراب واریس و آنتی آمبولیسم‬ ‫تجهیزات پزشکی مرهم رازی‬ ‫آدرس‪ :‬توانیر ولیعصر خیابان نظامی گنجوی پالک ‪ 13‬واحد ‪ /54‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188871981‬نام کاال‪ :‬باند طبي كناربافت‪ ،‬باند سوختگي‪ ،‬بانداژها باندكشي‪ ،‬باند‬ ‫طبي با بافت ساده‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با بافت ساده‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬گاز طبي استريل‪ ،‬گاز‬ ‫طبي غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‬ ‫تجهیزات پزشکی مهران طب شیراز‬ ‫آدرس‪ :‬شیراز خیابان برق کوچه ‪ 7‬پالک ‪ /21‬تلفن‪ -‬فکس‪ /7132320415 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬دستگاه راديوگرافي ديجيتال‪،‬‬ ‫تیوپ دستگاه رادیوگرافی موبایل دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬ژنراتور دستگاه رادیوگرافی‬ ‫دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دتکتور دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬تیوپ‬ ‫دستگاه رادیوگرافی آنالوگ(قطعه ساخت)‪ ،‬دستگاه راديوگرافي موبايل ديجيتال‪ ،‬تیوب‬ ‫دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دستگاه فلوروسكوپي ديجيتال‪ ،‬دتکتور‬ ‫دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬ژنراتور دستگاه رادیوگرافی موبایل‬ ‫دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬تیوپ دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال(قطعه ساخت)‬ ‫تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫آدرس‪ :‬کیلومتر ‪ 52‬جاده تهران قزوین ‪ -‬نرسیده به پل کردان‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2692108615‬نام کاال‪ :‬سرنگ سوزن متحرك لوئراسليپ‪ ،‬اجزاء و قطعات ست لوله‬ ‫هاي رابط دياليز‪ ،‬آنژیوکت‪ ،‬اجزاء و قطعات سرنگ‪ ،‬پلي كربنات با گريد پزشكي‪ ،‬گسكت‪،‬‬ ‫اجزاء و قطعات سوزن فيستوال‪ ،‬هالوفايبر پلي سولفان با سرعت جريان متوسط‪ ،‬مواد اوليه‬ ‫‪13‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫انواع سوزن‪ ،‬اجزاء و قطعات ست خون‪ ،‬سوزنهاي فيستوال وريدي شرياني‪ ،‬ست لوله رابط‬ ‫همودياليز‪ ،‬اجزاء و قطعات سوزن هاي زيرجلدي‪ ،‬فيلتر همودياليز ‪ ،‬هالوفايبر پلي سولفان‬ ‫با سرعت جريان كم‪ ،‬سر سوزن دندانپزشكي‪ ،‬یورین بگ کیسه ادرار‪ ،‬اورينگ‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫فيلم و كاغذ بسته بندي‪ ،‬گرانول ‪ PVC‬با گريد پزشكي‪ ،‬چسب ايزوسيانات‪ ،‬ست خون‪،‬‬ ‫مواد اوليه انواع چسب‪ ،‬چسب پلي يول‪ ،‬هالوفايبر پلي سولفان با سرعت جريان زياد‪،‬‬ ‫میکروست‪ ،Stabilizer ،‬سرنگ انسولين سوزن ثابت‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪،‬‬ ‫سوزنهاي زيرجلدي‬ ‫تجهیزات پیشرفته درمان‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک ژاندارمری(انقالب) خ ایثار ک ابراهیمیان طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /7‬نام کاال‪:‬‬ ‫سایر قطعات ساخت الکتروشوک دستی‬ ‫تجهیزات مراقبت پزشکی الکترونیک برتر‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان زرتشت غربی خیابان سوم ساختمان کیان قسمت اداری طبقه سوم‬ ‫واحد ‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188982612 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه ماشین بیهوشی‬ ‫تجیهزات پزشکی ارسک یکتا تجهیز‬ ‫آدرس‪ :‬سجادیه ‪ 8‬بلوک ‪ 1‬پالک ‪ /105‬تلفن‪ -‬فکس‪ /5135425489 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫سر مته شیور آرتروسکوپی‬ ‫تحرک فن آور رباتیک‬ ‫آدرس‪ :‬کارگر شمالی‪-‬خیابان گردآفرید‪-‬نبش خیابان هیئت پالک ‪ 15‬پارک علم و‬ ‫فناوری مدرس واحد ‪ /301‬نام کاال‪ :‬دستگاه ربات آموزش گام برداری‬ ‫تحقیقاتی و تولیدی سیناژن‬ ‫آدرس‪ :‬کرج پل فردیس جاده مالرد سه راه انبار نفت به سمت شهریار شهرک صنعتی‬ ‫سیمین دشت نبش میدان سوم پالک ‪ /72‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2636670335 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫مواد اولیه معرف های محیط کشت میکروبی‪ ،‬مواد اولیه انواع معرف ایمونوشیمی‬ ‫تدبیر طب پارسیان‬ ‫آدرس‪15 :‬خرداد ك ‪15‬خرداد ‪ 48‬طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬چسب زخم‬ ‫توس درمان طب‬ ‫آدرس‪ :‬جاده سنتو‪ ،‬پارک علم و فناوری استان خراسان ‪ ،‬بلوک ‪ /22‬نام کاال‪:‬‬ ‫تولید قطعات تزریقی پالستیکی لمس الرستان‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک صنعتی ‪ -‬فاز ‪ 2‬بلوک و ‪ -‬بلوار گلهای صنعت‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /7152341420‬نام کاال‪ :‬سرنگ سوزن متحرك لوئرالك‬ ‫تولید لوازم پزشکی یکبار مصرف سرمددرمان‬ ‫آدرس‪ :‬امیر آباد شمالی خ شهیدمحمدشیخلر(ششم ) خ دکتر سید حسین فاطمی‬ ‫س تهران طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /17‬نام کاال‪ :‬لوله ساکشن‪ ،‬کتترهای متناوب بدون پوشش‬ ‫(نالتون)‪ ،‬چست باتل‪ ،‬لوله های درناژ‬ ‫تولیدی الوند شیمی تویسرکان‬ ‫آدرس‪ :‬تویسرکان‪ -‬شهرک صنعتی فرسفج‪-‬شماره ‪ 31‬و ‪- 32‬تولیدی الوند شیمی‬ ‫تویسرکان‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /213394460 :‬نام کاال‪ :‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‬ ‫تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‬ ‫آدرس‪ :‬میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر کوچه دهم غربی پ ‪ /16‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9191146897‬نام کاال‪ :‬مواد اولیه ویال بطری آزمایشگاهی‪ ،‬مواد اولیه انواع معرف‬ ‫ایمونوشیمی‪ ،Free Thyroxine ،‬مواد اولیه انواع معرف بیوشیمی بالینی‪ ،‬معرف‬ ‫اندازه گیر ی ‪ 25‬هیدروکسی ویتامین ‪Proges� ،Potassium Electrolyte ،D‬‬ ‫‪،T Uptake ،Thyroxine ،Prostatic Specific Antigen ،terone‬‬ ‫‪H pylorie ،Triiodothyronine ،Carcinoembryonic Antigen‬‬ ‫‪AFP and ،17OH Progesterone ،Calcitonin ،Antibody IgG‬‬ ‫‪Dehydro ،Testosterone Dehydro and Total ،Prolactin ،CEA‬‬ ‫‪،epiandrosterone Sulphate and Dehydro epiandrosterone‬‬ ‫‪،Ferritin ،Luteinising Hormone ،H pylori Antigen Detection‬‬ ‫‪Thyroid Stimulating ،Beta Human Chorionic Gonadotropin‬‬ ‫‪Free Triiodothy� ،Follicle Stimulating Hormone ،Hormonee‬‬ ‫‪Adreno� ،Estradiol ،Parathyroid Hormone intact ،roninee‬‬ ‫‪High ،Cortisol ،Alphafetoprotein ،cortiotropic Hormone‬‬ ‫‪Low Density Lipoprotein ،Density Lipoprotein Cholesterol‬‬ ‫‪Sodium Electrolyte ،Cholesterol‬‬ ‫توس نگاه‬ ‫آدرس‪ :‬مشهد‪ -‬شهرک صنعتی توس ‪ -‬فاز‪-2‬اندیشه‪-3‬قطعه ‪ /426‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /5135411240‬نام کاال‪ :‬پك هاي جراحي‪ ،‬مواد اولیه تولید چسب برش جراحی‪ ،‬پد‬ ‫چشمی‪ ،‬گان جراح‪ ،‬نوار چشم فلورسين‬ ‫تولیدی بازرگانی ملورین‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ ازادي مقابل دانشكده دامپزشكي ساختمان كاوه پ‪8‬ط‪2‬واحد‪/10‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9111111111 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه يونيت دندانپزشكي‪ ،‬سایر قطعات‬ ‫ساخت یونیت دندانپزشکی‬ ‫توسعه درمان فرتاک‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان هفت تیر ‪ -‬بین کوچه ‪ 23‬و ‪ - 25‬پالک ‪ /274‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2536610684‬نام کاال‪ :‬دستگاه تصفيه آب ‪ RO‬غير پرتابل‬ ‫تولیدی بافته‬ ‫آدرس‪ :‬شهرك صنعتی سنگتاب قائم شهر خ جاده كیاكال طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫النگ گاز‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با بافت‬ ‫ساده‪ ،‬باند طبي با بافت ساده‬ ‫توسعه صنايع تصوير برداري پرتو نگار پرشيا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪-‬انتهای بلوار کشاورز ‪-‬مجتمع بیمارستان امام خمینی‪-‬جنب بانک پیوند‬ ‫اعضا ‪-‬ساختمان کابلی‪-‬شرکت پرتونگار پرشیا‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /216690753 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬دستگاه گاما پروب‬ ‫توسعه صنایع پزشکی ماد‬ ‫آدرس‪ :‬فلسطین شمالی ک شهیدعلیرضاقزوینی (‪ ) 6‬خ شهید سعید کبکانیان س‬ ‫مهسا طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /19‬نام کاال‪ :‬باند گچی‪ ،‬نخ کت گوت پلین‪ ،‬میکروست‪ ،‬اسپاكلوم‬ ‫واژينال‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬چسب زينك اكسايد‪ ،‬نخ سيلك چند رشته اي‪ ،‬چست باتل‪ ،‬نخ‬ ‫پلي گاليكوليك اسيد چند رشته اي‪ ،‬نخ پلي گليكاپرون‪ ،‬نخ کت گوت كروميك‪ ،‬لوله‬ ‫ساکشن‪ ،‬نخ نايلون‪ ،‬ست خون‪ ،‬نخ پلي پروپيلن‪ ،‬سه راهي تزريق‬ ‫توسعه طب همراد‬ ‫آدرس‪ :‬بهار شمالی خ جهان خ شهید جواد کارگر طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /6‬نام کاال‪ :‬دستگاه‬ ‫کنسول باالي تخت‬ ‫تولید باند و گاز سبز شمال‬ ‫آدرس‪ :‬گيالن فومن خ شهيد اندرز گو پ ‪ /7‬نام کاال‪ :‬باند طبي كناربافت‪ ،‬بانداژها‬ ‫باندكشي‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‪ ،‬گاز طبي استريل‪ ،‬گاز طبي‬ ‫غيراستريل با بافت ساده‪ ،‬دستگاه فتوتراپي نوزاد‪ ،‬دستگاه گرمكن ريكاوري نوزاد‪ ،‬دستگاه‬ ‫انكوباتور ثابت نوزاد‪ ،‬دستگاه فتوتراپي خانگي نوزاد‪ ،‬دستگاه تخت احیاء نوزاد‪ ،‬دستگاه‬ ‫وارمر نوزاد‬ ‫‪14‬‬ ‫تولید سیستمهای احیا نوزاد‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪-‬سعادت آباد‪-‬میدان سرو‪-‬عالمه شمال‪-‬ساختمان چهل ستون‪-‬طبقه‬ ‫اول جنوبی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122097416 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه فتوتراپي نوزاد‬ ‫تولیدی باند و گاز صفا طب‬ ‫آدرس‪ :‬سجاد خ شهید شیخ عباس خلیلی بن بکتاش طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬باند‬ ‫سوختگي‪ ،‬بانداژها باندكشي‪ ،‬باند طبي كناربافت‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬گاز طبي استريل‪ ،‬گاز طبي‬ ‫غيراستريل با بافت ساده‪ ،‬باند طبي با بافت ساده‪ ،‬گاز طبی استریل با نخ حاجب باریم دار‪،‬‬ ‫گاز توپي‪ ،‬پد چشمی‪ ،‬گاز طبي سوختگي وازلينه‪ ،‬ماسك جراحي‪ ،‬گاز طبي غيراستريل‬ ‫با نخ حاجب باريم دار‬ ‫تولیدی باندهای پزشکی ایران‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان نلسون ماندال‪ -‬خیابان کیش‪ -‬بن بست کیش‪ -‬پالک ‪ -1‬طبقه‬ ‫‪ /4‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188885002 :‬نام کاال‪ :‬مواد اولیه تولید باند فایبرگالس‪ ،‬آتل‬ ‫رگ گیری اطفال‪ ،‬آتل های فايبرگالس‪ ،‬باند طبي كناربافت‪،‬باند طبي كناربافت‪ ،‬بانداژها‬ ‫باندكشي‪ ،‬باند سوختگي‪ ،‬باند گچی‪ ،‬اتیلن وینیل استات‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با بافت‬ ‫ساده‪ ،‬مواد اولیه تولید باند گچی‪ ،‬باند سوختگي‪ ،‬آتل گچي‪ ،‬گاز طبي استريل‪ ،‬باند فایبر‬ ‫گالس‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‪ ،‬باند گچی‪ ،‬مواد اوليه پانسمان‬ ‫بانداژهاي چسبنده‬ ‫تولیدی پایدار فرد‬ ‫آدرس‪ :‬بزرگراه فتح بعد از میدان شیر پاستوریزه خ فتح ‪ 15‬پالک ‪ /22‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166808818‬نام کاال‪ :‬چسب زخم‪ ،‬مواد اوليه انواع چسب‬ ‫تولیدی دستکش حریر ایران‬ ‫آدرس‪ :‬فلسطین شمالی‪ -‬باالتر از بلوار کشاورز‪ -‬کوچه غزائی عتیق‪ -‬پالک ‪/19‬‬
‫تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188916436 :‬نام کاال‪ :‬دستكش معاينه نيتريل‪ ،‬دستكش جراحي‬ ‫التكس‪ ،‬دستكش معاينه التكس‪ ،‬دستكش معاينه وينيل‪ ،‬کاغذ بسته بندی‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫دستکش جراحی التکس‪ ،‬مواد اولیه دستکش جراحی ضدحساسیت‬ ‫تولیدی صنعتی آرمان جاوید سلمان‬ ‫آدرس‪ :‬اصفهان‪ -‬اتوبان شهید احمد كاظمی ‪-‬بلوار شفق‪-‬خیابان نیروگاه‪-‬روبروی‬ ‫معاونت بهره برداری‪ /‬نام کاال‪ :‬دستگاه برانكارد‬ ‫تولیدی صنعتی توان جم‬ ‫آدرس‪ :‬اصفهان ‪ -‬جاده شيراز ‪ -‬بعد از پل راه آهن ‪ -‬جنب اداره هواشناسي ‪ -‬كوي‬ ‫بوستان ‪ -‬پالك ‪ /6‬نام کاال‪ :‬دستگاه فلومتر اكسيژن‬ ‫تولیدی طبی مادران‬ ‫آدرس‪ :‬پونک جنوبی ب شهید آیت اله اشرفی اصفهانی خ گلزار یکم شهید حسن هفت‬ ‫لنگ طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬باند سرجي‌فيكس‪ ،‬ماسك جراحي‬ ‫تولیدی فارمد بهین آزما‬ ‫آدرس‪ :‬توحید خ شهید یوسف جعفر قلی خ خوش شمالی طبقه ‪ 4‬واحد جنوبی‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166427924 :‬نام کاال‪ ،Methamphetamine RT :‬مواد اوليه كيت‬ ‫تشخيص سريع مت آمفتامين‪ ،‬مواد اولیه معرف تشخیصی سوء مصرف دارو‪ ،‬مواد اوليه‬ ‫كيت تشخيص سريع آمفتامين‪ ،‬مواد اوليه كيت تشخيص سريع كوكايين‪ ،‬مواد اوليه كيت‬ ‫تشخيص سريع اكستازي‪ ،‬مواد اولیه انواع معرف بیوشیمی بالینی‪،Morphine RT ،‬‬ ‫مواد اوليه كيت تشخيص سريع باربيتورات‪ ،‬مواد اوليه كيت تشخيص سريع ترامادول‪،‬‬ ‫مواد اوليه كيت تشخيص سريع بوپرونرفين‪ ،‬مواد اوليه كيت تشخيص سريع مورفين‪،‬‬ ‫مواد اوليه كيت تشخيص سريع حشيش‪ ،‬مواد اوليه كيت تشخيص سريع متادون ‪Am� ،‬‬ ‫‪phetamines RT‬‬ ‫تولیدی فن آوری تجهیزات پزشکی عطا طب نوین‬ ‫آدرس‪ :‬آفریقا ب شهیدحقانی ب آفریقا طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188781216‬نام کاال‪ :‬پك هاي جراحي‪ ،‬گان جراح‪ ،‬منسوج نبافته‬ ‫تولیدی لنز دیدار‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪-‬مطهری ‪ -‬مفتح شمالی ‪-‬کوچه بخشی موقر ‪-‬پالک ‪- 40‬واحد ‪/3‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188844355 :‬نام کاال‪ :‬آفاکیا محفظه قدامی‪ ،‬مواد اوليه لنز داخل‬ ‫چشمي‪ ،‬آفاکیا محفظه خلفی‪ ،‬اینجکتور کاتریج‪ ،‬رینگ کپسول چشم‪ ،‬اجزاء و قطعات‬ ‫اينجكتور كارتريج‬ ‫تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‬ ‫آدرس‪ :‬کوی نصر خ شهید محمود یوسفی (‪ )27‬خ نصر طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /16‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188486070 :‬نام کاال‪ :‬اجزاء و قطعات استنت حالب‪ ،‬اجزاء و قطعات‬ ‫گايدواير‪ ،‬چست تيوب‪ ،‬رابط فشار قوي‪ ،‬اجزاء و قطعات ست تزریق داروهای شیمی‬ ‫درمانی‪ ،‬کاتترهای ادراری حالب‪ ،‬گرانول ‪ PVC‬با گريد پزشكي‪ ،‬اجزاء و قطعات چست‬ ‫تیوب‪ ،‬اجزاء و قطعات سه راهي تزريق‪ ،‬مواد اوليه انواع سوزن‪ ،‬اجزاء و قطعات رابط فشار‬ ‫قوی‪ ،‬مواد اولیه تولید کیت آنژیوگرافی‬ ‫تولیدی مهندسی بهساز طب‬ ‫آدرس‪ :‬میدان آرژانتین ـ انتهای خ الوند ‪ -‬نبش کوچه سیاوش پالک ‪ 17‬واحد ‪20‬‬ ‫طبقه زیر همکف‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9123409540 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه راديوگرافي‬ ‫موبايل آنالوگ‪ ،‬تیوپ دستگاه رادیوگرافی موبایل آنالوگ(قطعه ساخت)‬ ‫تولیدی مهندسی کوشا فن پارس‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک قدس خ شهید محمد مهدی فرحزادی خ سپهر طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188364940 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه اتوكالو روميزي‬ ‫تولیدی و بازرگانی عادل نوین سپاهان‬ ‫آدرس‪ :‬مرکزی منطقه صنعتی سروشبادران خ سروشبادران خ شهرک فاز دوم طبقه‬ ‫‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬باند طبي با بافت ساده‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬باند طبي كناربافت‪ ،‬گاز طبي‬ ‫غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با بافت ساده‪ ،‬گاز طبي استريل‪،‬‬ ‫آتل گچي‪ ،‬باند گچی‬ ‫تولیدی و صنعتی و تجاری پاک گستر‬ ‫آدرس‪ :‬بروجن ‪ -‬شهرک صنعتی خادم القرانی ‪ -‬خیابان کار آفرین‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /3834227330‬نام کاال‪ :‬آتل گچي‬ ‫ثمين طب باربد‬ ‫نام کاال‪ :‬باند طبي با بافت ساده‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‪ ،‬گاز طبي غيراستريل‬ ‫با بافت ساده‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬باند طبي كناربافت‪ ،‬باند زیر گچ‪ ،‬بانداژها باندكشي‪ ،‬گاز طبي استريل‬ ‫ثمین طب مهر‬ ‫آدرس‪ :‬میدان هفت تیر خیابان سنایی کوچه ‪ 22‬پالک ‪ /13‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188826264‬نام کاال‪ :‬اجزاء و قطعات ميكروست‪ ،‬اسپاكلوم واژينال‪ ،‬رابط هاي‬ ‫تزريق‪ ،‬ماسک اکسیژن ساده‪ ،‬کتترهای متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬لوله ساکشن‪،‬‬ ‫اجزاء و قطعات ست خون‪ ،‬چسب نان وون‬ ‫حبیب تابان‬ ‫آدرس‪ :‬پل كریمخان خیابان سنایی كوچه اول پالك ‪ 3‬واحد همكف شرقی‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /218839695 :‬نام کاال‪ :‬لنز تماسی‬ ‫حریر نوین سپاهان‬ ‫آدرس‪ :‬شهرك صنعتی جی خیابان یك فرعی ‪ 9‬پالك ‪ /156‬نام کاال‪ :‬باند طبي‬ ‫كناربافت‪ ،‬باند طبي با بافت ساده‪ ،‬باند سوختگي‪ ،‬گاز طبي استريل‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬بانداژها‬ ‫باندكشي‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با بافت ساده‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‬ ‫حنان طب پارس‬ ‫نام کاال‪ :‬نوار ادراری چند پارامتری‪ ،Morphine RT ،‬کیت سنجش سریع ترامادول‪،‬‬ ‫‪،3،4Methlene Dioxy Methamphetamine ،Cannabinoids RT‬‬ ‫‪ ،Barbiturates RT ،Methadone RT‬مواد اولیه انواع معرف بیوشیمی بالینی‪،‬‬ ‫‪ ،Benzodiazepines RT‬کیت سنجش سریع بوپرنورفین‪Cocaine and ،‬‬ ‫‪Amphet� ،Methamphetamine RT ،Cocaine Metabolites RTT‬‬ ‫‪Multiple Drugs of Abuse Toxicology ،amines RT‬‬ ‫خدمات و ماشين آالت شفا درد‬ ‫آدرس‪ :‬شرکت خدمات و ماشین االت پزشکی تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان‬ ‫خرمشهر خیابان عربعلی خیابان هفتم پالک‪ /24‬تلفن‪ -‬فکس‪ /88759016 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬دستگاه بي خطرساز زباله بيمارستاني به روش بخار‪ ،‬دستگاه بي خطرساز زباله‬ ‫بيمارستاني به روش حرارت خشك‬ ‫دارو سازی طب ایران‬ ‫آدرس‪ :‬مشهد شهرك صنعتي مشهد خيابان كوشش جنوبي پالك ‪ /93‬نام کاال‪:‬‬ ‫ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬لوله ساکشن‪ ،‬میکروست‪ ،‬چست باتل‪ ،‬اجزاء و قطعات‬ ‫ميكروست‬ ‫داروساحل میرود‬ ‫آدرس‪ :‬بهنمیر شهرک صنعتی خ شهرک صنعتی خ اصلی طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬باند‬ ‫فایبر گالس‪ ،‬مواد اولیه تولید باند فایبرگالس‬ ‫داریا دانش بارثاوا‬ ‫آدرس‪ :‬مشهد‪ -‬کیلومتر ‪ 12‬جاده قوچان ‪ -‬پارک علم و فناوری ‪ -‬ساختمان موسسات‬ ‫فناور ‪ -‬اتاق ‪ /201‬تلفن‪ -‬فکس‪ /5135425538 :‬نام کاال‪ :‬تروکار اندوسکوپی‪،‬‬ ‫دستگاه وارمر سرم‬ ‫دانش بنیان تکوین‬ ‫آدرس‪ :‬تهران جاده آبعلی پارک فناوری پردیس ساختمان سراج واحد ‪ /134‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2176250075 :‬نام کاال‪ :‬آسپيراسيون و جمع آوري تخمك‪ ،‬كاتتر ‪ ،IUI‬مواد‬ ‫اوليه انواع سوزن‪ ،‬سیستم های فیلتراسیون اسپرم‬ ‫دانش بنیان مایا اسلیم آریا‬ ‫آدرس‪ :‬ظفر خ شهیدعلی اصغرگوی آبادی خ شهیدمحمد علی راجیان طبقه ‪ 3‬واحد‪/‬‬ ‫نام کاال‪ :‬دستگاه میکرودرم ابریژن‪ ،‬دستگاه اولتراسوند متمركز شده شدت باال‬ ‫دانش پژوهش فجر‬ ‫آدرس‪ :‬گرگان شهرک صنعتی آق قال ابتدای بلوار سازندگی نبش صنعت یکم‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس ‪ /1734533270 :‬نام کاال‪ :‬انکوباتور دارای شیکر‪Culture Media Pre� ،‬‬ ‫‪ ،parators Analysers‬فریزرهای چندمنظوره اتاقکی آزمایشگاهی‪ ،‬شیکرهای‬ ‫آزمایشگاهی‪ ،‬یخچال‌های چندمنظوره اتاقکی آزمایشگاهی‬ ‫دانش طب امروز‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ سیدجمال الدین اسدآبادی خیابان سی و چهارم پالك‪23‬‬ ‫كدپستی‪ /1431943591:‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188930927 :‬نام کاال‪ :‬آمالگام سپریتور‬ ‫دایموند ابزار تجهیز‬ ‫آدرس‪ :‬انقالب اسالمی ک پیام آوران خ نصرت م البرزدانش طبقه ‪ 1-‬واحد‪ /‬نام‬ ‫کاال‪ :‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬قیچی عمومی‬ ‫استاندارد‪ ،‬کلمپ‬ ‫‪15‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫درمان آفرين نو انديش آفاق‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان انقالب‪ ،‬خیابان قدس‪ ،‬روبروی خیابان ایتالیا‪ ،‬درب دانشکده دندانپزشکی‬ ‫علوم پزشکی تهران‪ ،‬مرکز رشد مواد و تجهیزات دندانپزشکی‪ ،‬طبقه همکف‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت بار هول‬ ‫روناس تجهیز طب‬ ‫آدرس‪ :‬تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اله کاشانی خیابان اعتمادیان پشت‬ ‫بیمارستان ابن سینا پال‪ 36‬طبقه اول‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /44052055 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه‬ ‫وسیله کشنده کورپورا‪ ،‬دستگاه پمپ وکیوم‬ ‫درمان پویش طلوع‬ ‫آدرس‪ :‬یزد بلوار جمهوری جنب بانك صادرات صنعتی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /3532633102‬نام کاال‪ :‬نخ نايلون‪ ،‬نخ سيلك چند رشته اي‪ ،‬مواد اولیه سوزن بخیه‪،‬‬ ‫نخ پلي گليكاپرون‪ ،‬نخ جراحی پی وی دی اف‪ ،‬نخ پلي گاليكوليك اسيد چند رشته‬ ‫اي‪ ،‬نخ پلي پروپيلن‪ ،‬نخ کت گوت كروميك‪ ،‬نخ کت گوت پلین‪ ،‬نخ پلي بوتستر چند‬ ‫رشته اي‬ ‫روناک تجهیز آرا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران فردوس شرق خیابان ولیعصر خیابان اعتمادیان پالك‪ 46‬واحد ‪/6‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2144972173 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه راديو فركانسي‪ ،‬دستگاه فلش المپ‬ ‫درمان تجهیز آفرید‬ ‫آدرس‪ :‬خ مفتح شمالی نبش ك دوست محمدی پ ‪ 366‬واحد ‪ /11‬نام کاال‪ :‬ابزار‬ ‫جراحی نیمه ساخته‬ ‫ریحان تن آرا مد‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ نیاوران خ صادقی قمی خ بوکان پالک‪ /56‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2533343299‬نام کاال‪ :‬پك هاي جراحي‪ ،‬گان جراح‬ ‫درمانگر‬ ‫آدرس‪ :‬ولی عصر خ ولی عصر ک جاوید طبقه ‪ 0‬واحد ‪ /1‬نام کاال‪ :‬ست سرم تحت‬ ‫سیستم جاذبه‪ ،‬لوله ساکشن‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬دستگاه تخت (صندلي) دياليز‪ ،‬دستگاه‬ ‫تخت نوزاد‪ ،‬میکروست‬ ‫زرین طب کاال‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک صنعتی رفسنجان خ نیلوفر بل شمشاد طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬آتل‬ ‫پلي استر‬ ‫دنیز دارو درمان‬ ‫آدرس‪ :‬تقاطع خ ولیعصر وطالقانی پ‪ 480‬ساختمان اطمینان ط ‪ 7‬واحد ‪ /33‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166401756 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه راديوگرافي ديجيتال‬ ‫رازان پرداز تهران‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ آزادی خ شهیدان برج زیتون ط ‪ 8‬واحد ‪ /a2‬نام کاال‪ :‬دستگاه‬ ‫برانكارد‪ ،‬دستگاه تخت بستري الكتريكي‪ ،‬دستگاه تخت ‪ ICC/CCU‬مكانيكي‪ ،‬دستگاه‬ ‫تخت بستري مكانيكي‪ ،‬دستگاه تخت (صندلي) دياليز‪ ،‬دستگاه تخت ‪ICC/CCU‬‬ ‫الکتریکی‪ ،‬دستگاه تخت معاينه مكانيكي‪ ،‬دستگاه تخت اطفال مكانيكي‪ ،‬دستگاه تخت‬ ‫احیاء (‪ ،)CPR‬دستگاه تخت‍ژينكولوژي‪ ،‬دستگاه تخت زايمان الكتريكي‬ ‫رازان طب‬ ‫آدرس‪ :‬شهید بهشتی خ شهید عبدالمجید صابونچی خ هویزه غربی پالک ‪/159‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /989121111352 :‬نام کاال‪ :‬آفاکیا محفظه خلفی‪ ،‬اینجکتور کاتریج‬ ‫راهبانان سازندگی‬ ‫آدرس‪ :‬استان البرز كرج كمالشهر جاده بهشت سكينه قطب صنعتي بهارستان گلستان‬ ‫ششم غربي پالك ‪ /137‬نام کاال‪ :‬دستگاه تخت معاينه مكانيكي‪ ،‬فشارسنج عقربه ای‪،‬‬ ‫فشارسنج جیوه ای‪ ،‬دستگاه اتوسكوپ‪ ،‬افتالموسكوپ‬ ‫راهیان طب صبا‬ ‫آدرس‪ :‬سعادت آباد‪ -‬خیابان ‪- 37‬پالک ‪ -48‬واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188681297‬نام کاال‪ :‬کاتر استخوان‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سوهان‪ ،‬قیچی عمومی‬ ‫استاندارد‪ ،‬کلمپ‪ ،‬ضربه‪ ،‬قیچی میکروسرجیکال‪ ،‬دیالتورها‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬‬ ‫الویتور‪ ،‬پانچ میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬کورت‬ ‫ارتوپدی‪ ،‬چاقو‪ ،‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬الویتور دایسکتور‪،‬‬ ‫نیدل هلدر معمولی‪ ،‬انبردست و دم باریک‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬نگهدارنده استخوان‪،‬‬ ‫پروب‪ ،‬رترکتور دستی‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق‬ ‫و بینی‪-‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬پنست بی دندانه‪ ،‬ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬کلمپ‬ ‫آتروماتیک‪ ،‬ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور‬ ‫استخوان‬ ‫رمز آسا‬ ‫آدرس‪ :‬خ جمهوری اسالمی نبش اسكندری پ‪ 1363 ( 713‬جدید )‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2161047‬نام کاال‪ :‬دستگاه ساکشن‬ ‫ره گستر آبتاب آتیه‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪-‬خیابان قائم مقام فراهانی‪-‬خیابان مشاهیر‪ -‬پالک ‪- 30‬واحد‪/2‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188323201 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه بي خطرساز زباله بيمارستاني به‬ ‫روش بخار‪ ،‬دستگاه بي خطرساز زباله بيمارستاني به روش حرارت خشك‬ ‫روشن تجارت سهند‬ ‫نام کاال‪ :‬ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ ،‬قیچی عمومی استاندارد‪ ،‬ابزار گوش و‬ ‫حلق و بینی‪-‬سوهان‪ ،‬کلمپ آتروماتیک‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬نیدل هلدر معمولی‪ ،‬رترکتور دستی‬ ‫‪16‬‬ ‫روشن رای سپاهان‬ ‫آدرس‪ :‬سروش ک اهلل اکبر ک شهید محسن امامی دوست طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫گارد دهانی‬ ‫زيست آزمون پليمر‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان مرزداران ‪ -‬خیابان سرسبزجنوبی ‪ -‬خ گلدیس ‪ 8‬پ‪ 3‬ط‪ /5‬نام کاال‪:‬‬ ‫انواع پتری دیش‌ها‪ ،‬ظروف نمونه ادرار‬ ‫زیست تجهیز شریف‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان آزادی خیابان حبیب اهلل خیابان قاسمی کوچه گلستان پالک‪ /4‬نام‬ ‫کاال‪ :‬دستگاه اکسیژن ساز خانگی یا پرتابل‬ ‫زیست شیمی‬ ‫نام کاال‪Uric ،Serum Albumin CC ،Alanine Amino Transferase :‬‬ ‫‪،Chloride Electrolyte ،Iron Binding Capacity Total CC ،Acid‬‬ ‫‪Blood Urea Nitro� ،Haemoglobin determinations Total Hbb‬‬ ‫‪Aspartate Amino Transfer� ،Magnesium Electrolyte ،genn‬‬ ‫‪،Serum Total Protein ،Creatinine ،Calcium Electrolyte ،ase‬‬ ‫‪Phosphorus ،Acid Phosphatase Prostatic ،Iron ،Cholesterol‬‬ ‫‪Gamma ،Direct Bilirubin ،Inorganic Phosphate Electrolyte‬‬ ‫‪High Density Lipoprotein ،Glucose ،Glutamyltransferase‬‬ ‫‪Alkaline Phosphatase Total ،Triglycerides ،Cholesterol‬‬ ‫زیست کار پیرا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ستارخان خ كوثردوم ك امینی پ ‪ /21‬تلفن‪ -‬فکس‪/2166569184 :‬‬ ‫نام کاال‪T ،Luteinising Hormone ،Prostatic Specific Antigen :‬‬ ‫‪ ،Thyroid Stimulating Hormone ،Uptake‬نوار ادراری چند پارامتری‪،‬‬ ‫‪،Ferritin ،Prolactin ،Beta Human Chorionic Gonadotropin‬‬ ‫‪،Follicle Stimulating Hormone ،Free Thyroxine ،Thyroxine‬‬ ‫‪Triiodothyronine ،Free Triiodothyronine‬‬ ‫ژیوان طب آسیا‬ ‫آدرس‪ :‬بلوار پاسداران پایین تر از بیمارستان قدس‪ ،‬دانشگاه علوم پزشكی كردستان‪/‬‬ ‫نام کاال‪ :‬مواد اولیه انواع معرف خون شناسی بافت شناسی سلول شناسی‬ ‫ساتراپ طب مد‬ ‫آدرس‪ :‬تبریز ‪-‬شهرک صنعتی شهید رجائی‪،‬ضلع جنوبی‪ 20،‬متری پنجم غربی‪،‬پالک‬ ‫‪ /14‬تلفن‪ -‬فکس‪ /4134200650 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تخت بستري مكانيكي‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪ ،‬دریل برقی‬ ‫ساخت وسایل پزشکی ایران «سوپا”‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سردار جنگل‪ -‬چهارراه میرزابابائی‪-‬بین بهشت ‪ 2‬و ‪-3‬پالک ‪/1‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2144422280 :‬نام کاال‪ :‬سرنگ سوزن متحرك لوئراسليپ‪ ،‬اجزاء و‬ ‫قطعات ست لوله هاي رابط دياليز‪ ،‬نازوفارنژیال ايروي‪ ،‬لوله های درناژ‪ ،‬میکروست‪ ،‬ست سرم‬ ‫تحت سیستم جاذبه‪ ،‬ست کتتر فولی‪ ،‬ظروف نمونه ادرار‪ ،‬اجزاء و قطعات كاتتر (سوند) فولي‪،‬‬ ‫انواع پتری دیش‌ها‪ ،CVP Ruler ،‬نخ سيلك چند رشته اي‪ ،‬کاتتر ساکشن لوله تراشه‪،‬‬ ‫سوزنهاي فيستوال وريدي شرياني‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬اجزاء و قطعات ميكروست‪ ،‬اسكالپ‬ ‫وين‪ ،‬لوله تراشه بدون کاف‪ ،‬کتترهای متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬نخ نايلون‪ ،‬نخ پلي‬ ‫گاليكوليك اسيد چند رشته اي‪ ،‬رابط هاي تزريق‪ ،‬لوله ساکشن‪ ،‬ظرف نمونه برداري مدفوع‪،‬‬ ‫نازو گاستريك كاتتر‪ ،‬لوله رابط اکسیژن‪ ،‬یورین بگ اطفال کیسه ادرار اطفال‪ ،‬اروفارنژیال‬
‫تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‬ ‫ايروي‪ ،‬اجزاء و قطعات سرنگ‪ ،‬پیپت‌ها‪ ،‬كاتتر فولي دو راه‪ ،‬مکونیوم آسپیراتور‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫نخ بخيه سیلک‪ ،‬وسيله شستشوي زخم‪ ،‬نخ کت گوت كروميك‪ ،‬تيوب مقعدي ركتال‬ ‫تيوب‪ ،‬ست خون‪ ،‬سرنگ انسولين سوزن متحرك لوئراسليپ‪ ،‬ست لوله رابط همودياليز‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه سوزن بخیه‪ ،‬ست يكبارمصرف پانسمان‪ ،‬هپارین الک‪ ،‬تيوب ايريگيشن ميكروموتور‬ ‫جراحي‪ ،‬کاتترهای ادراری خارجی کاندوم شیت‪ ،‬آتل رگ گیری اطفال‪ ،‬كيسه استومي‪،‬‬ ‫كلمپ بندناف‪ ،‬مواد اولیه نخ بخیه پلی گالیکولیک‪ ،‬لوله تراکئوستومی کافدار‪ ،‬نازال کانوال‪،‬‬ ‫مواد اولیه نخ بخيه پی وی دی اف‪ ،‬نخ جراحی پی وی دی اف‪ ،‬سر ساکشن‪ ،‬سه راهي‬ ‫تزريق‪ ،‬مواد اولیه نخ بخيه نایلون‪ ،‬چست تيوب‪ ،‬فيدينگ تيوب‬ ‫سازگر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران جاده شهريار ايستگاه قره تپه جنب پمپ اب پ‪ /457‬نام کاال‪ :‬دستگاه‬ ‫استرياليزر بخار اتوكالو‪ ،‬دستگاه بي خطرساز زباله بيمارستاني به روش بخار‪ ،‬دستگاه‬ ‫استرياليزر اتيلن اكسايد‬ ‫سامان داروی هشتم‬ ‫آدرس‪ :‬مشهد‪ ،‬جاده قوچان‪ ،‬بعد از تقاطع فردوسی‪ ،‬پارک علم و فناوری‪ ،‬ساختمان‬ ‫مرکزی‪ ،‬طبقه همکف‪ ،‬واحد ‪ /511‬تلفن‪ -‬فکس‪ /5135421990 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫انکوباتور دارای شیکر‬ ‫سپاهان بهبود پارسا‬ ‫آدرس‪ :‬اصفهان‪-‬شهرک صنعتی جی‪-‬خیابان یکم‪-‬فرعی نهم‪-‬پالک‪ /127‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /35723435 :‬نام کاال‪ :‬باند طبي كناربافت‪ ،‬باند سوختگي‪ ،‬گاز طبی استریل‬ ‫با نخ حاجب باریم دار‪ ،‬گاز توپي‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با بافت ساده‪ ،‬گاز طبي سوختگي‬ ‫وازلينه‪ ،‬باند طبي با بافت ساده‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬بانداژها باندكشي‪ ،‬گاز طبي استريل‪ ،‬گاز طبي‬ ‫غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‬ ‫سرآمد طب پارایه‬ ‫آدرس‪ :‬خ شریعتی خ قبا پ ‪ 12‬واحد ‪ /16‬نام کاال‪ :‬مدار بیهوشی‪ ،‬مدار تنفسي‬ ‫ونتيالتور‪ ،‬ماسک ونچوری‪ ،‬دستگاه ماشین بیهوشی‪ ،‬گرانول ‪ PVC‬با گريد پزشكي‪،‬‬ ‫ماسک اکسیژن ساده‪ ،‬ماسک اکسیژن غیرقابل تنفس مجدد‪ ،‬مبدل گرما و رطوبت‬ ‫فيلتر دار‬ ‫سالمت صنعت بو علی‬ ‫آدرس‪ :‬قم‪-‬شهرک صنعتی شوهیه‪-‬میدان شهید همت‪-‬خیابان شهید کالهدوز ‪ -‬نبش‬ ‫کالهدوز ‪ 13‬شماره ‪ /546‬نام کاال‪ :‬دستگاه استرياليزر بخار اتوكالو‬ ‫سها طب ابزار‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خیابان آزادی ‪ ،‬جنب ایران فیلم ‪ ،‬خیابان میرقاسمی ‪ ،‬پالك ‪ 44‬طبقه‬ ‫سوم واحد ‪ /5‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166015265 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تخت ‪ICC/CCU‬‬ ‫الکتریکی‪ ،‬دستگاه تخت ‍ژينكولوژي‪ ،‬تخت الكترومكانيكي اتاق عمل‪ ،‬دستگاه تخت‬ ‫زايمان الكتريكي‬ ‫سهل گستران درمان‬ ‫آدرس‪ :‬اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد بلوار دکتر حسابی غربی سوسن ‪ 2‬سنبل ‪2‬‬ ‫شماره ‪ /3892‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2637778657 :‬نام کاال‪ :‬اجزاء و قطعات ست سرم‪،‬‬ ‫مواد اولیه دستکش جراحی التکس‪ ،‬اجزاء و قطعات ميكروست‪ ،‬مواد اولیه دستكش‬ ‫معاينه وينيل غير استريل‪ ،‬دستكش معاينه وينيل‪ ،‬لوله ساکشن‪ ،‬دستكش جراحي‬ ‫التكس‪ ،‬دستكش معاينه التكس‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬میکروست‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫دستکش معاینه التکس غیر استریل‪ ،‬اجزاء و قطعات آنژيوكت‬ ‫سهند بهامين طب‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان مطهری‪ -‬خیابان ترکمنستان‪ -‬پالک ‪ -4‬طبقه ‪ -1‬واحد ‪ /1‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /88498075 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تشک بستری‬ ‫سورنا طب کیان‬ ‫آدرس‪ :‬میدان ولیعصر‪-‬ابتدای خیابان کریمخان زند‪-‬ساختمان کیمیا‪-‬طبقه پنجم‪-‬‬ ‫واحد ‪ /54‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188924622 :‬نام کاال‪ :‬پك هاي جراحي‪ ،‬گان جراح‬ ‫سیما طب مهر ایرانیان‬ ‫آدرس‪ :‬میدان نماز‪ -‬بلوار شهدای مخابرات خیابان پارسیان پالك ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9123997915‬نام کاال‪ :‬دستگاه تخت بستري الكتريكي‪ ،‬دستگاه تخت (صندلي)‬ ‫دياليز‪ ،‬دستگاه تخت زايمان الكتريكي‬ ‫شایا طب ایرانیان‬ ‫آدرس‪ :‬خ بهشتی خ سرافراز ك ‪ 5‬پ ‪ 9‬واحد ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪/2188520344 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬كاتتر فولي دو راه‬ ‫شایان تجارت ایساتیس‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک صنعتی ایوانکی انتهای صنعت ‪ 5‬پالک ‪ 57‬کارخانه شایان تجارت‬ ‫ایساتیس‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2334584138 :‬نام کاال‪ :‬پك هاي جراحي‪ ،‬دريپ‬ ‫آنژيوگرافي‪ ،‬گان جراح‪ ،‬دريپ جراحي‬ ‫شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫آدرس‪ :‬میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر کوچه دهم غربی پ ‪ /16‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /91911468977‬نام کاال‪Low Density Lipoprotein Cho� ،Ferritin :‬‬ ‫‪Parathyroid Hor� ،Follicle Stimulating Hormone ،lesteroll‬‬ ‫‪H ،Estradiol ،Testosterone Dehydro and Total ،mone intact‬‬ ‫‪Beta Human Chorionic Gonadotro� ،pylorie Antibody IgGG‬‬ ‫‪ ،pinn‬معرف اندازه گیری ‪ 25‬هیدروکسی ویتامین ‪Dehydro epiandros� ،D‬‬ ‫‪،T Uptake ،terone Sulphate and Dehydro epiandrosterone‬‬ ‫‪High Density Lipo� ،Alphafetoprotein ،17OH Progesteronee‬‬ ‫‪،Cortisol ،Carcinoembryonic Antigen ،protein Cholesterol‬‬ ‫‪Free ،Calcitonin ،Prostatic Specific Antigen ،Progesterone‬‬ ‫‪Triiodothy� ،Potassium Electrolyte ،Thyroxine ،Thyroxinee‬‬ ‫‪،H pylori Antigen Detection ،Free Triiodothyronine ،ronine‬‬ ‫‪So� ،Thyroid Stimulating Hormone ،Luteinising Hormonee‬‬ ‫‪Adrenocortiotropic Hor� ،AFP and CEA ،dium Electrolytee‬‬ ‫‪Prolactin ،mone‬‬ ‫شرق مرهم توس‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک صنعتی مشهد ( جاده کالت ) تالش جنوبی ‪ 5‬قطعه ‪ /387‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /5132454056 :‬نام کاال‪ :‬باند طبي با بافت ساده‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با بافت‬ ‫ساده‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‪ ،‬گاز طبي استريل‬ ‫شرکت تعاونی ‪ 233‬تولید باند و گاز پزشکی‬ ‫آدرس‪ :‬میاندواب‪-‬کیلومتر‪9‬جاده شاهیندژ‪-‬شهرک صنعتی میاندواب‪-‬خیابان صنعتگران‬ ‫پالک‪ /20‬تلفن‪ -‬فکس‪ /4445357253 :‬نام کاال‪ :‬باند طبي كناربافت‪ ،‬گاز طبي‬‫غيراستريل با بافت ساده‪ ،‬باند طبي با بافت ساده‪ ،‬بانداژها باندكشي‪ ،‬گاز طبي غيراستريل‬ ‫با نخ حاجب باريم دار‬ ‫شرکت تولیدی و صنعتی مه شکن سازه‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان شهید مطهری‪ -‬خیابان فجر‪ -‬خیابان غفاری‪ -‬پالک ‪ /47‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188848777 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه برانكارد‪ ،‬دستگاه ونتيالتور ترانسپورت‬ ‫شهاب باند‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک صنعتی چناران فاز ‪ ۲‬میدان اول سمت چپ قطعه ‪ /۱۶۲۵‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /9153166302 :‬نام کاال‪ :‬باند طبي با بافت ساده‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با نخ‬ ‫حاجب باريم دار‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با بافت ساده‬ ‫شهاب طب اورانوس‬ ‫آدرس‪ :‬مشهد‪ -‬شهرک صنعتی توس‪ -‬شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی‪-‬‬ ‫واحد‪ /303‬تلفن‪ -‬فکس‪ /5135424355 :‬نام کاال‪ :‬پالك ديستال تييال الكينگ‬ ‫مديال سه و نیم‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان پست فميناين اند‪ ،‬میلگرد استیل‬ ‫‪ ،316LVM‬فیکساتورهای خارجی استخوان راد تيوبيوالر‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي‬ ‫استخوان كانوليتد بولت‪ ،‬پالك پهن سنگين چهارونیم‪ ،‬پيچ كورتيكال چهارونیم‪ ،‬پالک‬ ‫سبک کم تماس چهارونیم‪ ،‬پيچ كانوله‪ ،‬كريشنر واير‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال چهارونیم‪،‬‬ ‫پالك سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالك باريك سبك چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ سه و‬ ‫نیم‪ ،‬پالك بازسازي الكينگ‪ ،‬پيچ كورتيكال سه و نیم‪ ،‬پالك پروكسيمال هومروس‬ ‫الكينگ سه و نیم‪ ،‬پيچ كورتيكال الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك الكينگ ديستال فمور‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالك بازسازي‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان راد با رزوه‪ ،‬فیکساتورهای‬ ‫خارجی استخوان هاف رينگ یک و دو دهم‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونیم‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ سنگين چهارونیم‪ ،‬پيچ كنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬فیکساتورهای‬ ‫خارجی استخوان فول رينگ‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان واير ساده‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ پروكسيمال تيبيا الترال چهارونیم‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان كالمپ‪،‬‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان پليت كانكشن بلند‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان‬ ‫اسالتد بولت‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان هينج ماسوالين‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي‬ ‫استخوان پليت كانكشن كوتاه‪ ،‬میلگرد تیتانیوم‪ ،‬پيچ كنسلوس سه و نیم و‪4‬‬ ‫شیماپرتو‬ ‫آدرس‪ :‬هفت تیر ک نگین خ قائم مقام فراهانی طبقه ‪ 1-‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188314156‬نام کاال‪ :‬دستگاه سی آرم عمومي‪ ،‬دستگاه راديوگرافي موبايل آنالوگ‪،‬‬ ‫دستگاه راديوگرافي ديجيتال‪ ،‬دستگاه راديوگرافي موبايل ديجيتال‬ ‫‪17‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫شیک طب پرشیا‬ ‫آدرس‪ :‬آزادی خ سردارشهید یداله کلهر خ شهید رسول زارع م دندان بان مرکز تجارت‬ ‫و تجهیزات طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /24‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9124266176 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات‬ ‫ساخت یونیت دندانپزشکی‪ ،‬دستگاه يونيت دندانپزشكي‬ ‫صانع طب‬ ‫آدرس‪ :‬قزوين سبزه ميدان اول خيابان نادري ساختمان روزبه پالك ‪ 16‬طبقه دوم‪/‬‬ ‫نام کاال‪ :‬باند طبي با بافت ساده‪ ،‬بانداژها باندكشي‪ ،‬پك هاي جراحي‪ ،‬دريپ جراحي‪،‬‬ ‫گاز طبي استريل‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با بافت ساده‪ ،‬باند طبي كناربافت‪ ،‬گاز طبي‬ ‫سوختگي وازلينه‪ ،‬باند سوختگي‪ ،‬النگ گاز‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با نخ حاجب باريم‬ ‫دار‪ ،‬گان جراح‬ ‫صفا بهبود مهر آیین‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک صنعتی سروش فاز ‪/2‬بن بست نسیم ‪/‬پالک‪ /81‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /3138553315‬نام کاال‪ :‬باند طبي كناربافت‪ ،‬باند طبي با بافت ساده‪ ،‬گاز توپي‪ ،‬النگ‬ ‫گاز‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با بافت ساده‪ ،‬بانداژها باندكشي‪ ،‬باند سوختگي‪ ،‬گاز طبي‬ ‫غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‪ ،‬گاز طبي استريل‬ ‫صنایع ارتوپدی پارس‬ ‫آدرس‪ :‬مشهد شهرك صنعتي طوس‪ /‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های‬ ‫پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های‬ ‫پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال‬ ‫عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‬ ‫صنایع ازمایشگاهی وداروئی انیسان‬ ‫آدرس‪ :‬تهران کریمخان خردمند جنوبی پالک ‪ 43‬ط ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /21888263411‬نام کاال‪C Re� ،Anti Streptolysin O quantitative :‬‬ ‫‪Syphilis ،Morphine RT ،Rheumatoid Factors ،active Protein‬‬ ‫‪Amphetamines ،Cannabinoids RT ،Antigen Antibody Tests‬‬ ‫‪ ،LH RT ،Methamphetamine RT ،HCG RT ،RT‬مواد اولیه انواع معرف‬ ‫ایمنی شناسی‬ ‫صنایع الکترو اپتیک صا ایران‬ ‫آدرس‪ :‬اقدسیه خ صنایع خ شهید حاج حسین لنگری طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬میلگرد‬ ‫تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ورق تیتانیوم‪EEG ،‬‬ ‫‪ ،Unit‬دستگاه ساکشن‪ ،‬دستگاه تله مانیتورینگ ‪ ،ECG‬دستگاه مانيتور عمق بيهوشي‪،‬‬ ‫میلگرد ‪ ،PEEK‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات جایگزین دیسک بین مهره ای کمری‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات جایگزین دیسک بین مهره ای گردنی‬ ‫صنایع پایامد الکترونیک‬ ‫آدرس‪ :‬میدان آرژانتین خ الوند پ‪ /48‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188781074 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬تیوب دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬سایر قطعات ساخت دستگاه‬ ‫رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬دتکتور دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دستگاه‬ ‫راديوگرافي ديجيتال‪ ،‬دتکتور دستگاه ماموگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دستگاه‬ ‫ماموگرافي ديجيتال‪ ،‬ژنراتور دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دستگاه‬ ‫راديوگرافي موبايل ديجيتال‪ ،‬تیوپ دستگاه ماموگرافی آنالوگ(قطعه ساخت)‪ ،‬تیوپ‬ ‫دستگاه ماموگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬دستگاه ماموگرافي آنالوگ‬ ‫صنایع پزشکی آرمان تجهیز اطلس‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان مالصدرا پالک ‪ 200‬طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /11‬تلفن‪ -‬فکس‪/2188619108 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬دستگاه تخت ‪ ICC/CCU‬مكانيكي‪ ،‬دستگاه برانكارد‪ ،‬دستگاه تشک بستری‪،‬‬ ‫دستگاه تخت معاينه مكانيكي‪ ،‬دستگاه تخت احیاء (‪ ،)CPR‬دستگاه تخت اطفال‬ ‫الكتريكي‪ ،‬دستگاه تخت ‍ژينكولوژي‪ ،‬دستگاه تخت بستري مكانيكي‪ ،‬دستگاه تخت‬ ‫‪ ICC/CCU‬الکتریکی‪ ،‬دستگاه تخت بستري الكتريكي‪ ،‬دستگاه تخت زايمان الكتريكي‬ ‫صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر‬ ‫آدرس‪ :‬نارمك خيابان آيت نرسيده به تهران نو خيابان رجب بلوكات پالك ‪/17‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2177907396 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه استرياليزر بخار اتوكالو‬ ‫صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫آدرس‪ :‬خ ولیعصر ‪ -‬پایین تراز چهارراه جمهوری ساختمان علومی ط ‪ 3‬واحد ‪ /48‬نام کاال‪:‬‬ ‫پيچ الكينگ كورتيكال چهارونیم‪ ،‬پالك كال‌كانئال پاشنه‪ ،‬پيچ كامپرشن دی سی اس‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ ديستال فمور چهارونیم‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم‬ ‫‪18‬‬ ‫با ميله‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت ال شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك‬ ‫و صورت و جمجمه پليت تي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت چانه‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت زي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و‬ ‫صورت و جمجمه پليت مستقيم براي بازسازي منديبل‪ ،‬پالك كم تماس سه و نیم‪ ،‬پالك‬ ‫برگ شبدري واي تي ال سه و نیم‪ ،‬واشر‪ ،‬پالک سنگین کم تماس چهارونیم‪ ،‬پالک سبک‬ ‫کم تماس چهارونیم‪ ،‬پيچ كانوله‪ ،‬پروفیل استیل ‪ ،316LVM‬پالك سه و نیم دی سی پی‪،‬‬ ‫پالك ترقوه الكينگ‪ ،‬پالك بازسازي‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت اچ‬ ‫شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت واي شكل‪ ،‬پالك الكينگ سنگين‬ ‫چهارونیم‪ ،‬میلگرد استیل ‪ ،316LVM‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت بار‬ ‫هول‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت انگل براي بازسازي منديبل‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ سبك چهارونیم‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم بدون‬ ‫ميله‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت ايكس شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك‬ ‫و صورت و جمجمه آرچ بار‪ ،‬پيچ كنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پالك ناوداني یک سوم‬ ‫توبوالر الكينگ سه و نیم‪ ،‬پين‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ جنرال‬ ‫خود قالويز‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ جنرال خود دريل‪ ،‬ورق استیل‬ ‫‪ ،316LVM‬پالك الكينگ دی اچ اس‪ ،‬پالك توبوالر ناوداني الكينگ چهارونیم‪ ،‬پالك‬ ‫بازسازي چهارونیم‪ ،‬پالك باريك سبك چهارونیم‪ ،‬پالک کالکانئال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پيچ‬ ‫كورتيكال الكينگ سه و نیم‪ ،‬شنز اسكرو‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت‬ ‫اربيتال بدون ميله‪ ،‬پالك كالويكل ترقوه‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا الترال چهارونیم‪،‬‬ ‫پالك دی اچ اس‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ مديال سه و نیم‪ ،‬نيل دی سی اس‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ سه و نیم‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت اربيتال با ميله‪ ،‬پالك‬ ‫توبوالر ناوداني چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ دی سی اس‪ ،‬پيچ كنسلوس سه و نیم و‪ ،4‬پالک‬ ‫استئوتومی الکینگ چهارونیم‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ آي ام اف‪،‬‬ ‫پيچ كورتيكال چهارونیم‪ ،‬پالك پهن سنگين چهارونیم‪ ،‬پالك یک سوم توبوالر ناوداني سه‬ ‫و نیم‪ ،‬پيچ كورتيكال سه و نیم‬ ‫صنایع پزشکی پزشکیاران امین راه سالمت‬ ‫آدرس‪ :‬اشتهارد ‪ -‬شهرک صنعتی اشتهارد بلوار غزالی غربی گلریز دوم گلچین‬ ‫دوم پالک ‪ /1467‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2637777240 :‬نام کاال‪ :‬نخ نايلون‪ ،‬نخ پلي‬ ‫گاليكوليك اسيد چند رشته اي‪ ،‬مواد اولیه نخ بخيه سیلک‪ ،‬مواد اولیه سوزن بخیه‪ ،‬نخ‬ ‫پلي گليكاپرون‪ ،‬نخ کت گوت پلین‪ ،‬نخ کت گوت كروميك‪ ،‬نخ پلي دياكسانون‪ ،‬نخ پلي‬ ‫پروپيلن‪ ،‬نخ جراحی پی وی دی اف‪ ،‬نخ سيلك چند رشته اي‬ ‫صنایع پزشکی تایان طب خاورمیانه‬ ‫آدرس‪ :‬بستان آباد – بعداز پلیس راه تبریز‪ -‬میانه – شهرك صنعتی عالی نسب – خ‬ ‫صنعت ‪ – 2‬آخرین قطعه سمت راست‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /4136309328 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫پك هاي جراحي‪ ،‬گان جراح‬ ‫صنایع پزشکی رحیمی پارس مهر و شرکا‬ ‫آدرس‪ :‬خ خاوران شهرك مشیریه خ ‪ 30‬متری صالحی ك مهر شرقی پ‪ 52‬ط‬ ‫همكف‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2133471113 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تخت بستري مكانيكي‬ ‫صنایع پزشکی سلیم طب‬ ‫آدرس‪ :‬بهار شمالی خ بهار شمالی خ شهید جواد کارگر طبقه ‪ 3‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9121386180‬نام کاال‪ :‬دستكش معاينه وينيل‬ ‫صنایع پزشکی فارمد‬ ‫آدرس‪ :‬سعادت آباد‪ ،‬پایین تر از میدان کاج‪ ،‬نبش خیابان شهید میرزایی‪ ،‬پالک ‪،44‬‬ ‫طبقه ‪ /5‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9128128218 :‬نام کاال‪ :‬اجزاء و قطعات ست لوله هاي‬ ‫رابط دياليز‪ ،‬اجزا و قطعات کيسه خون‪ ،‬اجزاء و قطعات سوزن فيستوال‪ ،‬کیسه جمع آوری‬ ‫خون اهدایی‪ ،‬كاتتر همودياليز وريد مركزي دوراه‪ ،‬سوزنهاي فيستوال وريدي شرياني‪،‬‬ ‫گرانول ‪ PVC‬با گريد پزشكي‪ ،‬ست لوله رابط همودياليز‪ ،‬هموفیلتر بزرگسال جراحی‬ ‫قلب‪ ،‬کیسه فصد خون‪ ،‬مواد اولیه هموفیلتر بزرگسال جراحی قلب‬ ‫صنایع پزشکی مهرگان طب رازی‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک صنعتی اشتهارد ‪ -‬خیابان سعدی شرقی ‪ -‬نخلستان اول ‪ -‬پالک ‪/234‬‬ ‫نام کاال‪ :‬گوتا پركا‪ ،‬كن كاغذي‪ ،‬مواد پاك كننده دندان مصنوعي‪ ،‬مواد اولیه تولید چسب‬ ‫دندان مصنوعی‪ ،‬چسب اتصال دندان مصنوعي‪ ،‬چسب میخچه‪ ،‬فرز الماسه‪ ،‬فايل دستي‬ ‫صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک صنعتی اشتهارد‪ ،‬بلوار غزالی غربی‪ ،‬گلریز دوم‪ ،‬گلچین دوم‪ ،‬پالک‬ ‫‪ /2/1467‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2637774013 :‬نام کاال‪ :‬نخ پلي پروپيلن‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫نخ بخيه پلی پروپیلن‪ ،‬مواد اولیه نخ بخیه پلی گالیکولیک‪ ،‬مواد اولیه نخ بخيه پلی‬ ‫گلیکاپرون‪ ،‬مواد اولیه سوزن بخیه‪ ،‬نخ نايلون‪ ،‬نخ پلي دياكسانون‪ ،‬مواد اولیه نخ بخيه‬ ‫پی وی دی اف‪ ،‬مواد اولیه نخ بخيه پلی دیاکسانون‪ ،‬نخ جراحی پی وی دی اف‪ ،‬نخ پلي‬ ‫گاليكوليك اسيد چند رشته اي‪ ،‬نخ سيلك چند رشته اي‪ ،‬نخ کت گوت پلین‪ ،‬نخ کت‬ ‫گوت كروميك‪ ،‬نخ پلي گليكاپرون‬
‫تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‬ ‫صنایع پزشکی و بازرگانی مدد بخش‬ ‫آدرس‪ :‬فلسطین ک شهید اسداله دستخوش خ فریمان س مجید طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /D‬نام‬ ‫کاال‪ :‬میکروست‪ ،‬ست خون‬ ‫صنایع پزشکی وبهداشتی گل ارکیده خراسان‬ ‫نام کاال‪ :‬باند زیر گچ‬ ‫صنایع پویان طب هگمتانه‬ ‫نام کاال‪ :‬پيچ كورتيكال چهارونیم‬ ‫صنایع دندانپزشکی نوید اکباتان‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان ازادی خ زارع پ‪17‬و‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166583219 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫پيچ كورتيكال چهارونیم‪ ،‬پالك پهن سنگين چهارونیم‪ ،‬پالك باريك سبك چهارونیم‪،‬‬ ‫پالك كم تماس سه و نیم‪ ،‬پالک سبک کم تماس چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ سه و نیم‪،‬‬ ‫پيچ كنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پالك بازسازي الكينگ‪ ،‬پالك سه و نیم دی سی‬ ‫پی‪ ،‬پالك الكينگ سنگين چهارونیم‪ ،‬پيچ كورتيكال الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك بازسازي‪،‬‬ ‫پيچ كنسلوس سه و نیم و‪ ،4‬پالک سنگین کم تماس چهارونیم‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونیم‪ ،‬پيچ كورتيكال سه و نیم‬ ‫صنعتی وبازرگانی دندان توس تهران‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان آزادی ‪ -‬مقابل دانشکده دامپزشکی ‪ -‬مجتمع بزرگ تجاری‬ ‫کاوه ‪ -‬شماره ‪ /24‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166429866 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت‬ ‫یونیت دندانپزشکی‪ ،‬دستگاه تخت (صندلي) دياليز‪ ،‬صندلی یونیت دندانپزشکی‬ ‫طاهر تاج پارس‬ ‫آدرس‪ :‬تهران میدان ولیعصر بلوار کشاورز خ کبکانیان ک فرگاه پ ‪ /7‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188992017‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت فلش المپ‪ ،‬دستگاه ليزر دايود‬ ‫طب تجهیز قرن‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خیابان انقالب خ بهار برج بهار ط ‪ 5‬واحد ‪ /608‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2177504390‬نام کاال‪ :‬پك هاي جراحي‪ ،‬اینجکتور کاتریج‪ ،‬آفاکیا محفظه خلفی‪،‬‬ ‫رینگ کپسول چشم‪ ،‬آفاکیا محفظه قدامی‬ ‫طب گستران حیان ایرانیان‬ ‫آدرس‪ :‬خ آزادی ابتدای خ آذربایجان پ ‪ 1058‬ط ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪/9127331862 :‬‬ ‫نام کاال‪،Blood Urea Nitrogen ،Triglycerides ،Cholesterol :‬‬ ‫‪Iron Binding Ca� ،Total Bilirubin ،Direct Bilirubin ،Uric Acidd‬‬ ‫‪Glucose ،Creatinine ،pacity Total CC‬‬ ‫ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫آدرس‪ :‬فیض خ آپادانااول بن مهدی طبقه ‪ 3‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬انواع لوله آزمايش‬ ‫بدون ماده ضد انعقاد‪ ،‬ظروف نمونه ادرار‪ ،‬انواع پتری دیش‌ها‪ ،‬انواع درب‌های لوله‬ ‫آزمایش‪ ،‬اسپاكلوم واژينال‪ ،‬وسایل چند بار مصرف آزمایشگاهی‪ ،‬سيتو براش‪ ،‬دستگاه‬ ‫آسپیراتورهای بینی‪ ،‬كاتتر ‪ ،IUI‬وسایل یکبار مصرف آزمایشگاهی‪ ،‬كلمپ بندناف‪ ،‬قالب‬ ‫نگهداري بافت (تيشو كاست)‪ ،‬آمنيو هوك يا قالب آمنيوتومي‪ ،‬كاور پروب سونوگرافي‬ ‫ظفر تجهیزتهران‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ ،‬خيابان يوسف آباد ‪ ،‬خيابان فتحي شقاقي پالك ‪ 5‬طبقه ‪ 5‬واحد ‪/15‬‬ ‫نام کاال‪ :‬دستكش معاينه نيتريل‬ ‫عاج پالس طب تک‬ ‫آدرس‪ :‬بزرگراه نواب صفوی ‪ -‬بین پل کمیل و مرتضوی‪ -‬مرکز مواد و تجهیزات‬ ‫دندانپزشکی ایران دنتال سنتر ‪ -‬پالک ‪ /56‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166859760 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬دستگاه آمالگاماتور كپسولي‬ ‫عالی پیام‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان خرمشهر خیابان عشقیار کوچه یکم پالک ‪ 25‬طبقه اول‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188745925 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه فيكو قدامي‬ ‫عرشیا طب رازی‬ ‫آدرس‪ :‬توحید ک بهروز خ کوثر اول طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪/2166921146 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬دستكش معاينه وينيل‬ ‫عصر صنعت آتبین‬ ‫آدرس‪ :‬خ شهید بهشتی خ پاكستان ك ‪ 8‬پ‪ 20‬ط ‪ /2‬نام کاال‪ :‬دستگاه استرياليزر‬ ‫بخار اتوكالو‪ ،‬دستگاه اتوكالو روميزي‪ ،‬دستگاه بي خطرساز زباله بيمارستاني به روش بخار‬ ‫فخر سینا‬ ‫آدرس‪ :‬آزادی خ سردارشهید یداله کلهر خ شهید رسول زارع س برجساز طبقه ‪ 3‬واحد‬ ‫‪ /12‬تلفن‪ -‬فکس‪ /66912351 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت یونیت دندانپزشکی‪،‬‬ ‫سایر قطعات ساخت اتوکالو رومیزی‪ ،‬دستگاه يونيت دندانپزشكي‪ ،‬دستگاه اتوكالو‬ ‫روميزي‪ ،‬هندپيس دوربين داخل دهاني‪ ،‬موتور صندلي یونیت دندانپزشکی‬ ‫فراز گستر فرهام‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان ولی عصر خیابان فتحی شقاقی بین جهان مهر و میدان سلماس پالک‬ ‫‪ 100‬واحد ‪ /3‬نام کاال‪ :‬گرمکن کلیه‪ ،‬بازو بند‪ ،‬مچ بند دست‪ ،‬شکم بند‪ ،‬بند آويز دست‪،‬‬ ‫كتف بند‪ ،‬كمربند طبی‪ ،‬گردن بند‬ ‫فرایند پیشرفته آینده ایرانیان‬ ‫آدرس‪ :‬شهرآرا خ شهید مازیار منصوری ب جالل آل احمد طبقه ‪ 1-‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫مدار بیهوشی‪ ،‬مدار تنفسي ونتيالتور‬ ‫فرزانه آرمان‬ ‫آدرس‪ :‬اصفهان ‪ -‬نجف آباد ‪ -‬شهرک صنعتی نجف آباد ‪ - 2‬خیابان رازی ‪ -‬پالک ‪/1‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /3142695550 :‬نام کاال‪ :‬لوله هاي خونگيري بدون خالء‬ ‫فن آوری ایرانیان همگام مهر‬ ‫آدرس‪ :‬توحید بل فرزانه خ باقرخان پالک ‪65‬طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166910360‬نام کاال‪ :‬دستگاه تشک بستری‪ ،‬دستگاه تشك مواج‪ ،‬دستگاه برانكارد‬ ‫فن آوری روز آزمون‬ ‫آدرس‪ :‬میدان انقالب خیابان کارگرشمالی نرسیده به بلوار کشاورز خیابان قدر پالک‬ ‫‪ 6‬طبقه ‪ /3‬نام کاال‪ :‬خون کنترل‪CBC Reagents Cleaning Diluting ،‬‬ ‫‪Lysing Sheatfluids‬‬ ‫فن اذرخش‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪-‬خیابان گاندی‪ -‬خیابان پانزدهم‪-‬پالك ‪-23‬طبقه دوم‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188648080 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی سمعک‬ ‫فني و مهندسي كامپوزيت گستر سپاهان‬ ‫آدرس‪ :‬خ شیخ صدوق شمالی‪ -‬ساختمان عرفان‪ -‬طبقه ‪ 6‬واحد ‪ /603‬نام کاال‪ :‬اندام‬ ‫مصنوعي تحتاني‬ ‫فنی مهندسی توسعه مدار هیرو‬ ‫آدرس‪ :‬تهران اتوبان شهید نواب صفوی خیابان دامپزشكی پالك ‪ 537‬برج گردون‬ ‫طبقه ‪ 13‬واحد ‪ /1301‬نام کاال‪ :‬دستگاه ليزر دايود‬ ‫فنی و مهندسی اطلس فناور گیتی‬ ‫آدرس‪ :‬تهران يوسف آباد ميدان سلماس خيابان فتحي شقاقي پالك ‪133‬واحد‪ /4‬نام‬ ‫کاال‪ :‬دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی‬ ‫فنی و مهندسی هوشمند پژوه‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬بلوار شهران ‪ ،‬باالتر از میدان دوم ‪ ،‬ساختمان بانک پاسارگاد‪ ،‬طبقه‬ ‫سوم واحد ‪ /16‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2144329808 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه شیکر کیسه خون‬ ‫فهم الکترونیک‬ ‫آدرس‪ :‬تهران کیلومتر ‪ 6‬جاده مخصوص کرج بلوار گلها خ مرداد ب ‪ 15‬واحد ‪/3‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2144565372 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه ویلچر پله رو‬ ‫کاوشگر گستر طب‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬بین خیابان ویال و سپهبد قرنی ‪ -‬کوچه صف شکن‬ ‫ پالک ‪- 2‬طبقه ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188899330 :‬نام کاال‪ :‬لوازم جانبی تثبیت‬‫کننده ها‪ ،‬شکم بند‪ ،‬ساپورت ران و لگن و زانو‪ ،‬جوراب واریس و آنتی آمبولیسم‪ ،‬كمربند‬ ‫طبی‪ ،‬بند آويز دست‪ ،‬گرمکن کلیه‪ ،‬مچ بند دست‪ ،‬قوزك بند‬ ‫کاووش دیان آزما‬ ‫آدرس‪ :‬تهران نارمک‪-‬خیابان دماوند‪-‬ایستگاه آیت‪-‬خیابان دین محمدی‪-‬پالک ‪-67‬طبقه‬ ‫اول ‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /77907104 - 77900302:‬ایمیل‪info@kavooshmega.ir :‬‬ ‫‪/‬نام کاال‪ :‬دستگاه استرياليزر بخار اتوكالو‬ ‫کهن درمان سالم‬ ‫آدرس‪. :‬اصفهان‪ -‬كیلومتر ‪6‬جاده فرودگاه –خیابان پارس بتون –فرعی دوم –كارخانه‬ ‫نساجی البافت‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /3135581000 :‬نام کاال‪ :‬باند طبي با بافت ساده‪ ،‬گاز‬ ‫طبي استريل‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با بافت ساده‪ ،‬گاز طبي غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‬ ‫‪19‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫کیان طب کاسپین‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک صنعتی نقره ده ‪ ،‬یاس ‪ /4‬تلفن‪ -‬فکس‪ /1342850515 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬نخ نايلون‪ ،‬کاتتر ساکشن لوله تراشه‪ ،‬نازو گاستريك كاتتر‪ ،‬لوله ساکشن‪ ،‬کتترهای‬ ‫متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬نخ سيلك چند رشته اي‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪،‬‬ ‫فيدينگ تيوب‬ ‫کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫آدرس‪ :‬سمیه خ بهار جنوبی خ سمیه س خاقانی طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /11‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188835083‬نام کاال‪ :‬تامپون بینی‪ ،‬مواد اولیه پانسمان های ترمیم زخم‪ ،‬ساير‬ ‫پانسمانها‪ ،‬دستگاه تزريق بدون سوزن (زيرجلدي)‪ ،‬پانسمان ترمیم کننده زخم های‬ ‫غیرفعال حفره ای‪ ،‬پوشش هموستاتیک‪ ،‬پانسمانهاي زخم هاي عميق‪ ،‬گاز طبي‬ ‫سوختگي وازلينه‪ ،‬پانسمان فوم بندآورنده خون‪ ،‬کیف کمکهای اولیه‪ ،‬باند اورژانسی‪ ،‬همو‬ ‫گاز‪ ،‬پانسمان جاذب ترشحات زخم‪ ،‬فوم ترمیم کننده زخم‪ ،‬باند طبي چسب دار‪ ،‬تامپون‬ ‫دندانی‪ ،‬پانسمان جاذب ترشحات و بوی بد زخم‪ ،‬منسوج نبافته‪ ،‬ژل ترمیم کننده زخم‪،‬‬ ‫فوم ها‪ ،‬پد پانسمان حذف بافت نکروزه‬ ‫کیمیا فناوران پردیس‬ ‫آدرس‪ :‬کیلومتر ‪ 20‬جاده دماوند‪ ،‬پارک فناوری پردیس‪ ،‬خیابان نوآوری ‪،7‬شماره ‪/73‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /76250696 :‬نام کاال‪ :‬الكترود يكبارمصرف الکتروکاردیوگرافی‪ ،‬مواد‬ ‫اوليه الكترود يكبارمصرف الكتروكارديوگرافي‬ ‫کیهان بد‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان ولیعصر‪ ،‬باالتر از میرداماد‪ ،‬ساختمان پیروز‪ ،‬طبقه ‪ ،4‬واحد ‪ /405‬نام‬ ‫کاال‪ :‬كاندوم ها مردان‪ ،‬مواد اوليه كاندوم‪ ،‬دستكش جراحي التكس‪ ،‬مواد اولیه خط تولید‬ ‫گار نی ریز پرداز‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهروردی شمالی‪ -‬باالتر از چهارراه عباس آباد‪ -‬کوچه افشار‬ ‫جوان‪ -‬پالک ‪ /2‬نام کاال‪،Microplate Washer ،Microplate Reader :‬‬ ‫شیکر اوربیتالی‬ ‫گازهای طبی ایران‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ وصال شيرازي بين بزرگمهر و طالقاني ساختمان وصال پالک ‪49‬‬ ‫طبقه اول‪ /‬نام کاال‪ :‬دستگاه کنسول باالي تخت‪ ،‬دستگاه فلومتر اكسيژن‪ ،‬آتلت‪،‬‬ ‫دستگاه ساكشن ديواري‬ ‫گازهای طبی ره پویان و توسعه تهران‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪-‬بلوارکشاورز‪-‬مابین فلسطین ونادری‪-‬جنب هتل اسپیناس‪-‬‬ ‫پالک‪(132‬ساختمان صدف)طبقه دوم‪-‬واحد‪ /303‬تلفن‪ -‬فکس‪ /88975232 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬آتلت‪ ،‬دستگاه کنسول باالي تخت‪ ،‬دستگاه ساكشن ديواري‬ ‫گروه آوا پزشک‬ ‫آدرس‪ :‬خ ‪ 24‬متری سعادت آباد خ یکم شرقی خ شب بو شرقی پال ‪ /17‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2126417275 :‬نام کاال‪ :‬سرنگ خود تخريب‪ ،‬اسكالپ وين‪ ،‬سرنگ انسولين‬ ‫سوزن ثابت‪ ،‬لوله‌های خون‌گیری خالء‪ ،‬سرنگ محافظ دار نيدل استيك لوئرالك‪،‬‬ ‫سوزنهاي زيرجلدي‪ ،‬سرنگ سوزن متحرك لوئرالك‪ ،‬سوزن النست‪ ،‬سرنگ سوزن‬ ‫متحرك لوئراسليپ‬ ‫گروه تولیدی پزشکی ورید‬ ‫آدرس‪ :‬کیلومتر ‪ 14‬جاده قوچان‪ ،‬کوچه مصطفی حسینی‪ ،‬گروه تولید پزشکی ورید‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /5135422283 :‬نام کاال‪ :‬مواد اولیه خط تولید‪ ،‬كاتتر فولي دو راه‪،‬‬ ‫اجزاء و قطعات سرنگ‪ ،‬سرنگ سوزن متحرك لوئراسليپ‪ ،‬کاتترهای ادراری شستشو‬ ‫فولي سه راه‪ ،‬گارد دهانی‪ ،‬لوله ساکشن‪ ،‬اجزاء و قطعات ست سرم‪ ،‬دستكش معاينه‬ ‫وينيل‪ ،‬سوزنهاي زيرجلدي‪ ،‬سرنگ انسولين سوزن متحرك لوئراسليپ‪ ،‬سرنگ كارتريج‬ ‫مواد بي حسي بدون محافظ‪ ،‬کتترهای متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬اجزاء و قطعات‬ ‫ميكروست‪ ،‬میکروست‪ ،‬سرنگ خود تخريب‪ ،‬سرنگ سوزن متحرك لوئرالك‪ ،‬سرنگ‬ ‫گاواژ‪ ،‬اجزاء و قطعات سرنگ انسولين‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‬ ‫گسترش پرتو پارس‬ ‫آدرس‪ :‬خ استاد نجات الهی ‪ -‬خ سمیه ‪ -‬خ پورموسی نبش کوچه شیرین پ ‪18‬‬ ‫واحد‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188805719 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت دستگاه تخت‬ ‫‪ ICC/CCU‬الکتریکی‬ ‫گلچای‬ ‫آدرس‪ :‬اتوبان کرج‪-‬قزوین‪ ،‬شهرک کردان‪ ،‬جاده برغان‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪/44693414 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬پانسمان‪ ،‬كلسيم هيدروكسايد‪ ،‬مواد قالبگيري آلژينات‪ ،‬خمير پروفيالكسي‪،‬‬ ‫سمان زينك اكسايد اوژنول‬ ‫‪20‬‬ ‫الب ترون‬ ‫آدرس‪ :‬هشتگرد (شهرک صنعتی ) خیابان ‪ 21‬شرکت الب ترون‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2644225865‬نام کاال‪ :‬کانتر هماتولوژی‪ ،‬رولر میکسر‬ ‫ماد طب غرب‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک صنعتی شماره یک ‪ .‬روبروی کارخانه شیر ‪ .‬خیابان یکم‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫لوله هاي خونگيري بدون خالء‬ ‫مازوطب‬ ‫آدرس‪ :‬استان تهران‪-‬کیلومتر ‪ 35‬اتوبان تهران قم‪-‬شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫گلبن‪ 17‬پالک ‪ 24‬شرکت بهسازپلیمرآریا پدیده‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪/2156231931 :‬‬‫نام کاال‪ :‬لوله ساکشن‪ ،‬اسپاكلوم واژينال‬ ‫ماهان طب آرمان‬ ‫آدرس‪ :‬فردوس خ شهید مجید قبادی بل فردوس طبقه ‪ 2‬واحد شمالی‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان واشر كروي‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان مهره‪،‬‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان فول رينگ‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان واير ساده‪،‬‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان كالمپ‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان پليت قوس دار‪،‬‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان رينگ آرك با سوراخ‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان‬ ‫واشر ساده‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان پليت كانكشن با انتهاي رزوه‪ ،‬فيكساتورهاي‬ ‫خارجي استخوان كوپل‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان هاف رينگ یک و دو دهم‪،‬‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان اسالتد بولت‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان ساپورت‬ ‫ماسوالر اند‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان راد تيوبيوالر‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي‬ ‫استخوان پليت پيچشي‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان اسالتد واشر‪ ،‬فيكساتورهاي‬ ‫خارجي استخوان راد با رزوه‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان سوكت‪ ،‬فیکساتورهای‬ ‫خارجی استخوان واير با استاپر‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان پليت كانكشن بلند‪،‬‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان پست فميناين اند‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان‬ ‫كانوليتد بولت‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان هاف رينگ پنج و هشت دهم‪،‬‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان هينج ماسوالين‬ ‫مبتکران پارسیان درمان‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان مهرشهر فرودگاه پیام خیابان شهید عباس بابایی خیابان شهید شیرودی‬ ‫بلوك ‪ 27‬قطعه ‪ /3‬نام کاال‪ :‬پالك ناوداني یک سوم توبوالر الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك‬ ‫پهن سنگين چهارونیم‪ ،‬پالك دی اچ اس‪ ،‬پالك دی سی اس‪ ،‬پالك الكينگ دی اچ‬ ‫اس‪ ،‬پالك تي تي باترس ال شكل چهارونیم‪ ،‬پالك برگ شبدري واي تي ال سه و نیم‪،‬‬ ‫پالك ترقوه الكينگ‪ ،‬پالك بازسازي‪ ،‬پالك الكينگ سنگين چهارونیم‪ ،‬پيچ الكينگ‬ ‫كورتيكال چهارونیم‪ ،‬میلگرد استیل ‪ ،316LVM‬نيل اينترالك ريم تيبيال‪ ،‬نيل اينترالك‬ ‫ريم فمور آنتي گريد‪ ،‬ورق استیل ‪ ،316LVM‬پيچ الكينگ كنسلوس چهارونیم و‪ 5‬تا‬ ‫شش و نیم‪ ،‬پيچ كنسلوس سه و نیم و‪ ،4‬پيچ كورتيكال الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك یک‬ ‫سوم توبوالر ناوداني سه و نیم‪ ،‬پالك الكينگ سه و نیم‪ ،‬پروفیل استیل ‪،316LVM‬‬ ‫پالك سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالك باريك سبك چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ بازسازي‬ ‫ريكانستركشن چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونیم‪ ،‬پيچ كنسلوس الكينگ سه‬ ‫و نیم و ‪ ،4‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو‬ ‫اکسیال بلند‪ ،‬پيچ نيل اينترالك‪ ،‬پيچ كانوله‪ ،‬پيچ كورتيكال چهارونیم‪ ،‬پين‪ ،‬پيچ كنسلوس‬ ‫چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پالك كالويكل ترقوه‪ ،‬پالك بازسازي الكينگ‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای نات اسلیو کلمپ پیچ پدیکوالر‪،‬‬ ‫ورق تیتانیوم‪ ،‬پالك كال‌كانئال پاشنه‪ ،‬پالك پروكسيمال هومروس الكينگ سه و نیم‪،‬‬ ‫پيچ دبل تريدد اچ سی اس‪ ،‬واشر‪ ،‬پيچ كورتيكال سه و نیم‪ ،‬پالك بازسازي چهارونیم‪،‬‬ ‫پيچ مالئوالر چهارونیم‪ ،‬پيچ كامپرشن دی اچ اس‪ ،‬درپوش انتهای نیل‪ ،‬استيپل‪ ،‬سيم‬ ‫ارتوپدي‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی‬ ‫اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو‬ ‫اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬میلگرد تیتانیوم‪ ،‬پالک کالکانئال‬ ‫الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ مديال سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬سایر متعلقات نیل‪ ،‬نیل دی اچ اس الکینگ بلید دی اچ‬ ‫اس نیل‪ ،‬نیل دی اچ اس بلید دی اچ اس‪ ،‬پالك الكينگ ديستال فمور چهارونیم‪،‬‬ ‫پالك الكينگ دی سی اس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره‬ ‫ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬پالك ديستال راديوس الكينگ سه و نیم‪ ،‬نیل اینترالک‬ ‫ریجید تن ایندرنیل‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا الترال چهارونیم‪ ،‬پيچ الكينگ‬ ‫كامپرشن دی اچ اس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‬ ‫مبتکران دنیای فردا‬ ‫نام کاال‪ :‬دستگاه ليزر دايود‪ ،‬سایر قطعات ساخت فلش المپ‪ ،‬دستگاه راديو فركانسي‪،‬‬ ‫دستگاه فلش المپ‪ ،‬دستگاه میکرودرم ابریژن‪ ،‬دستگاه محصوالت تركيبي زيبايي‪،‬‬ ‫دستگاه ميكرونيدل‪ ،‬دستگاه اولتراسوند متمركز شده شدت باال‬
‫تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‬ ‫مدار سالمت‬ ‫آدرس‪ :‬آذربایجان ک بوذرجمهر ک لقمان الدوله ادهم س بهروز طبقه ‪ 4‬واحد ‪/10‬‬ ‫نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت تشک مواج‪ ،‬دستگاه تشك مواج‬ ‫مدی تک سیس‬ ‫آدرس‪ :‬سعادت آباد‪ ،‬پایین تر از میدان کاج‪ ،‬نبش خیابان شهید میرزایی‪ ،‬پالک ‪،44‬‬ ‫طبقه ‪ /5‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9128128218 :‬نام کاال‪ :‬هالوفايبر پلي سولفان با سرعت‬ ‫جريان كم‪ ،‬فيلتر همودياليز‪ ،‬اورينگ‪ ،‬هالوفايبر پلي اترسولفان با سرعت جريان زياد‪،‬‬ ‫پلي كربنات با گريد پزشكي‪ ،‬سوزنهاي فيستوال وريدي شرياني‪ ،‬هالوفايبر پلي سولفان‬ ‫با سرعت جريان زياد‪ ،‬هالوفايبر پلي اترسولفان با سرعت جريان كم‪ ،‬ست لوله رابط‬ ‫همودياليز‪ ،‬پلي اوره تان با گريد پزشكي‪ ،‬هوزینگ دیالیز‪ ،‬چسب ايزوسيانات‬ ‫مدیا کاوش‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان شهید دکتر بهشتی خیابان شهید مفتح شمالی پالک ‪ 358‬طبقه پنجم‬ ‫جنوبی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /88521207 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه نبواليزر اولتراسونيك‪ ،‬دستگاه‬ ‫پمپ سرنگ‬ ‫مدیریت سامان احیاء‬ ‫آدرس‪ :‬ستارخان – خیابان باقرخان غربی – پالك‪ 116‬واحد‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9123402505‬نام کاال‪ :‬مواد اوليه پانسمان بانداژهاي چسبنده‬ ‫من‬ ‫آدرس‪ :‬بلوار کشاورز ‪ -‬نبش خیابان قدس ‪ -‬ساختمان اکوچنگ ‪ -‬پالک ‪ - 41‬طبقه‬ ‫پنجم ‪ /‬نام کاال‪ ،Glucose :‬مواد اولیه انواع معرف بیوشیمی بالینی‪Glycosylat� ،‬‬ ‫‪CBC Reagents Cleaning ،ed or Glycated Haemoglobin CC‬‬ ‫‪،Serum Calibrators or Standards ،Diluting Lysing Sheatfluids‬‬ ‫‪Urine ،Uric Acid ،Triglycerides ،Lactate Dehydrogenase ،Iron‬‬ ‫‪Alkaline Phospha� ،Alanine Amino Transferase ،Total Proteinn‬‬ ‫‪Ammonia ،Chloride Electrolyte ،Amylase Total ،tase Total‬‬ ‫‪Creatine ،Low Density Lipoprotein Cholesterol ،Electrolyte‬‬ ‫‪Creatine Kinase Muscle Brain ،Total Bilirubin ،Kinase Total‬‬ ‫‪Urine Albumin Microalbumin� ،Calcium Electrolyte ،Activityy‬‬ ‫‪،Aspartate Amino Transferase ،Blood Urea Nitrogen ،uria‬‬ ‫‪High Density Li� ،Serum Abnormal Controls ،Direct Bilirubinn‬‬ ‫‪Serum Normal ،Serum Total Protein ،poprotein Cholesterol‬‬ ‫‪ ،Cholesterol ،Creatinine ،Controls‬خون کنترل‪Urine ،Lactate ،‬‬ ‫‪Phosphate Dehydroge� 6 Glucose ،Calibrators or Standardss‬‬ ‫‪Adenos� ،Magnesium Electrolyte ،Serum Albumin CC ،nasee‬‬ ‫‪Phosphorus Inorganic Phos� ،ine Deaminase (ADA) Test Kitt‬‬ ‫‪H pylori Microbiology Reagents ،phate Electrolyte‬‬ ‫مهر طب ماکو‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان مطهری ‪ -‬خیابان میر عماد ‪-‬نبش کوچه چهارم ‪-‬ساختمان ‪-280‬واحد‬ ‫‪ /19‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188531095 :‬نام کاال‪ :‬اجزاء و قطعات آنژيوكت‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫تولید کاتتر ساکشن لوله تراشه‪ ،‬لوله ساکشن‪ ،‬كاور دوربين‪ ،‬آنژیوکت‪ ،‬مواد اولیه تولید‬ ‫ساکشن ایریگیشن‪ ،‬کتترهای متناوب بدون پوشش (نالتون)‬ ‫مهران طب مد‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪-‬بزرگراه فتح ‪-‬خیابان فتح ‪-7‬پالك ‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /21668081834‬نام کاال‪ :‬دستگاه تخت بستري الكتريكي‪ ،‬دستگاه تخت ‪ICC/‬‬ ‫‪ CCU‬الکتریکی‪ ،‬دستگاه برانكارد‪ ،‬دستگاه تخت بستري مكانيكي‬ ‫مهرپویان بهداشت‬ ‫آدرس‪ :‬تهران كريمخان زند خ ابان جنوبي نبش ش صارمي پ‪96‬ط‪ /2‬نام کاال‪:‬‬ ‫دستگاه تخت معاينه مكانيكي‪ ،‬دستگاه تخت بستري الكتريكي‪ ،‬دستگاه تخت بستري‬ ‫مكانيكي‪ ،‬دستگاه تخت اطفال الكتريكي‬ ‫مهرداور‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬شهرک غرب‪ -‬خ فالمک ‪ -‬خ درخشان‪ -‬پالک ‪ /1468‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188092641 :‬نام کاال‪ :‬مواد اوليه لنز داخل چشمي‪ ،‬آفاکیا محفظه خلفی‪،‬‬ ‫کاشتنی های حلقوی درون قرنیه‪ ،‬اصالح عیوب انکساری‪ ،‬آفاکیا فیکساسیون عنبیه‬ ‫مهندسي پارسيان طب زمان‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان سعدی شمالی‪-‬خیابان شهید برادران قائدی‪-‬پالک ‪-239‬واحد‪ /1‬نام‬ ‫کاال‪Bilirubin ،Erythrocyte Sedimentation Rate Analyser :‬‬ ‫‪Luminometer ،Analyser‬‬ ‫مهندسی آرین درمان پژوه‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک استقالل‪-‬خ جالل‪ -‬انتهای کوچه رضا‪ -‬پ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2144528329‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات یدکی رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬دستگاه راديوگرافي‬ ‫موبايل آنالوگ‪ ،‬دتكتور راديوگرافي موبايل ديجيتال‪ ،‬دتکتور دستگاه رادیوگرافی‬ ‫دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬تیوپ دستگاه رادیوگرافی موبایل دیجیتال(قطعه ساخت)‪،‬‬ ‫دستگاه راديوگرافي ديجيتال‪ ،‬سایر قطعات ساخت رادیوگرافی موبایل دیجیتال‪ ،‬سایر‬ ‫قطعات ساخت دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬ژنراتور دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه‬ ‫ساخت)‪ ،‬تيوب اشعه ايكس راديوگرافي موبايل ديجيتال‪ ،‬دستگاه راديوگرافي موبايل‬ ‫ديجيتال‪ ،‬دستگاه سی آرم عمومي‪ ،‬ژنراتور اشعه ايكس راديوگرافي موبايل ديجيتال‪،‬‬ ‫دستگاه راديوگرافي آنالوگ‪ ،‬تيوب اشعه ايكس راديوگرافي موبايل آنالوگ‪ ،‬دستگاه‬ ‫فلوروسكوپي ديجيتال‪ ،‬تیوب دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬ژنراتور اشعه‬ ‫ايكس راديوگرافي موبايل آنالوگ‬ ‫مهندسی بازرگانی فنون طب نقش جهان‬ ‫آدرس‪ :‬اصفهان دروازه دولت خ باب الرحمه بن بست فیروزه پ ‪ /21/1‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /3132219840 :‬نام کاال‪ :‬سيتو براش‪ ،‬دستگاه فتال مانيتور‪ ،‬دستگاه فتال داپلر‬ ‫مهندسی بسپار صنعت فاخر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران به آدرس تهران –خ مطهری –خیابان سلیمان خاطر‪ -‬كوچه اسالمی –‬ ‫پالك‪ 41‬كدپستی‪ /1578637911‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188861173 :‬نام کاال‪ :‬سرنگ‬ ‫انسولين سوزن متحرك لوئرالك‪ ،‬اجزاء و قطعات ميكروست‪ ،‬سرنگ انسولين سوزن‬ ‫متحرك لوئراسليپ‪ ،‬اجزاء و قطعات ست تزریق داروهای شیمی درمانی‪ ،‬سرنگ انسولين‬ ‫سوزن ثابت‪ ،‬اجزاء و قطعات ست سرم‪ ،‬ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ ،‬اجزاء و قطعات‬ ‫سرنگ انسولين‪ ،‬اسكالپ وين‪ ،‬مواد اولیه اسکالپ وین‪ ،‬مواد اولیه یورین بگ کیسه ادرار‬ ‫مهندسی پزشکی آرطی طب‬ ‫آدرس‪ :‬فردوس خ رامین شمالی ب آیت اله کاشانی طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2144022303‬نام کاال‪CBC Reagents Cleaning Diluting Lysing :‬‬ ‫‪Sheatfluids‬‬ ‫مهندسی پزشکی توسن تجهیز‬ ‫آدرس‪ :‬میدان هروی ‪ -‬بلوار گلزار ‪ -‬خیابان امیر کیانوش ‪ -‬پالک ‪ /23‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2126317186 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه بي خطرساز زباله بيمارستاني به روش بخار‪،‬‬ ‫دستگاه شستشو ضدعفوني‪ ،‬دستگاه شستشوی ابزار جراحی‪ ،‬دستگاه اتوكالو روميزي‪،‬‬ ‫کالس شش‪ ،emulator-‬دستگاه بي خطرساز زباله بيمارستاني به روش شيميايي‪،‬‬ ‫دستگاه شستشو جراحی‪ ،‬دستگاه اندوسكوپ شوي‪ ،‬دستگاه تخت شستشوي بيمار‪،‬‬ ‫دستگاه استرياليزر بخار اتوكالو‬ ‫مهندسی پزشکی طب ابزار‬ ‫آدرس‪ :‬استان مرکزی ‪ -‬شهرستان محالت‪ -‬انتهای خیابان انقالب جنب میدان‬ ‫شهرداری ‪ -‬شرکت طب ابزار‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /1852- :‬نام کاال‪ :‬فشارسنج عقربه‬ ‫ای‪ ،‬فشارسنج ديجيتال بازويي‪ ،‬سایر قطعات ساخت دستگاه فشار سنج عقربه ای‪ ،‬سایر‬ ‫قطعات ساخت دستگاه فشار سنج دیجیتال بازویی‬ ‫مهندسی پزشکی فنون طب فرتاک‬ ‫آدرس‪ :‬ستارخان‪ ،‬نرسیده به میدان توحید‪ ،‬خ کوثر یکم‪ ،‬بن بست صالحی‪ ،‬پالک‬ ‫‪ /5‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت تشک مواج‪ ،‬دستگاه تشك مواج‪ ،‬دستگاه ساکشن‬ ‫مهندسی پزشکی هلث فن‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬تقاطع طالقانی و ولیعصر‪ ،‬مجتمع نور تهران‪ ،‬پالک ‪ ،1574‬طبقه ‪10‬‬ ‫اداری‪ ،‬واحد ‪ /2203‬نام کاال‪ :‬دستگاه راديوگرافي ديجيتال‪ ،‬سایر قطعات ساخت دستگاه‬ ‫رادیوگرافی دیجیتال‪ ،‬دتکتور دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬ژنراتور دستگاه‬ ‫رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ ،‬تیوب دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‬ ‫مهندسی تجهیزات پزشکی سندس طب‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪-‬خ طالقانی غربی‪-‬خ فریمان‪-‬پالک‪-30‬طبقه ‪ /5‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166490390‬نام کاال‪CBC Reagents Cleaning Diluting Lysing :‬‬ ‫‪ ،Sheatfluids‬دستگاه فتال داپلر‬ ‫مهندسی رایین صنعت‬ ‫آدرس‪ :‬بلوار دهکده المپیک خ شهید مهدی یعقوبی (خیابان ‪ )15‬پالک ‪ 22‬طبقه‪/1‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2144761765 :‬نام کاال‪ :‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪ ،‬دریل برقی‪،‬‬ ‫دستگاه تورنيكت‬ ‫مهندسی سازگان گستر‬ ‫آدرس‪ :‬خ ظفر شرقی خ آقازاده فرد خ پانزدهم پ‪ /40‬تلفن‪ -‬فکس‪/9123256891 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت مانیتور بیمار کنار تخت خوابی و پرتابل‪ ،‬دستگاه مانيتور‬ ‫‪21‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫بيمار كنار تخت خوابي و پرتابل‪ ،‬دستگاه مانيتور بيمار سيستم سانترال‬ ‫دوم – واحد ‪ /206‬تلفن‪ -‬فکس‪ /5135425484 :‬نام کاال‪ :‬كاور دوربين‬ ‫مهندسی سالمت یار حکیم‬ ‫آدرس‪ :‬اصفهان ‪ ،‬میدان آزادی ‪ ،‬خیابان سعادت آباد ‪ ،‬خیابان فرایبورگ ‪ ،‬چهارراه رسالت‬ ‫آزادی ‪ ،‬پالك ‪ ، 23‬ساختمان پورسینای حكیم ‪ ،‬طبقه همكف كد پستی ‪/8168773113‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /3136686302 :‬نام کاال‪ :‬گارد دهانی‬ ‫نوین باند اصفهان‬ ‫آدرس‪ :‬اصفهان شهرک صنعتی رازی خ چهارم پالک ‪ /465‬نام کاال‪ :‬چسب نان‬ ‫وون‪ ،‬چسب زخم‪ ،‬چسب زينك اكسايد‪ ،‬چسب كاغذي‪ ،‬مواد اوليه انواع چسب‬ ‫مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین‬ ‫آدرس‪ :‬چهار باغ باال خ شریعتی خ چهار باغ باال م تجاری پارسیان طبقه ‪ 3‬واحد‬ ‫‪ /510‬نام کاال‪ :‬دستگاه اولتراسوند تراپي‪ ،‬دستگاه ليزرتراپي‪ ،‬دستگاه تركشن‪ ،‬دستگاه‬ ‫مگنتوتراپي‬ ‫مهندسی طب تصویر‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان کریمخان زند ‪ -‬خیابان به آفرین ‪ -‬پالک ‪ - 4‬طبقه اول ‪ -‬واحد ‪/3‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188936989 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه اسپيرومتر تشخیصی‬ ‫مهندسی فراد تجهیز سپنتا‬ ‫آدرس‪ :‬اصفهان خیابان توحید میانی كوی شماره بیست پالك ‪ /30‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /3195015567‬نام کاال‪ :‬دستگاه رگوالتور گاز فشار باال‪ ،‬دستگاه فلومتر اكسيژن‪،‬‬ ‫دستگاه ساكشن ديواري‬ ‫مهندسی فرسارتجارت‬ ‫آدرس‪ :‬سعادت آباد‪-‬میدان کاج ‪-‬سروغربی‪-‬خیابان صدف‪-‬خیابان سپیدار‪-‬پالک‬ ‫‪-31‬ساختمان فرسار‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2124517 :‬نام کاال‪ :‬سیستم وکیوم مرکزی‬ ‫بیمارستان‪ ،‬دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی‪ ،‬دستگاه ساكشن ديواري‪ ،‬سیستم هوای‬ ‫مدیکال بیمارستانی‪ ،‬دستگاه چراغ سيالتيك پرتابل‪ ،‬دستگاه کنسول باالي تخت‪ ،‬دستگاه‬ ‫فلومتر اكسيژن‪ ،‬دستگاه چراغ سيالتيك ثابت ‪ 2‬قمره‪ ،‬دستگاه چراغ سيالتيك ثابت ‪1‬‬ ‫قمره‪ ،‬آتلت‪ ،‬دستگاه ستون سقفي‬ ‫مهندسی فن آور پویا سپاهان‬ ‫آدرس‪ :‬اصفهان ‪ -‬خیابان كشاورزی ‪ -‬جنب اداره دارائی ‪ -‬مجتمع اداری پاسارگاد ‪-‬‬ ‫طبقه سوم ‪ -‬واحد ‪ /17‬تلفن‪ -‬فکس‪ /3137759042 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت‬ ‫دستگاه میکرونیدل‪ ،‬دستگاه ميكرونيدل‪ ،‬دستگاه میکروپگمنتیشن‪ ،‬سایر قطعات ساخت‬ ‫دستگاه میکروپگمنتیشن‪ ،‬دستگاه میکرودرم ابریژن‬ ‫مهندسی کاوندیش سیستم‬ ‫آدرس‪ :‬سهروردی شمالی ‪ -‬خیابان هویزه شرقی ‪ -‬خیابان سهند ‪ -‬کوچه متحیری‬ ‫شرقی ‪ -‬پالک ‪ 26‬واحد‪ /4‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188531318 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه مکش‬ ‫دود‬ ‫نادر طب گستران جنوب‬ ‫آدرس‪ :‬جهرم‪ -‬کیلومتر‪ 4‬جاده جهرم شیراز‪-‬شهرک صنعتی جهرم‪ -‬بلوار سرمایه ‪-‬‬ ‫خیابان اقتصاد جنوبی‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /7154484395 :‬نام کاال‪ :‬پك هاي جراحي‪،‬‬ ‫گان جراح‬ ‫نانوپوش طب‬ ‫آدرس‪ :‬سیدخندان خ دکتر علی شریعتی بن خندان طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122858002‬نام کاال‪ :‬پك هاي جراحي‬ ‫نفس یار طب‬ ‫آدرس‪ :‬مالصدرا خ شیراز جنوبی خ برزیل غربی س سلمان فارسی طبقه ‪ 0‬واحد‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188602049 :‬نام کاال‪ :‬سایر قطعات ساخت اکسیژن ساز خانگی یا‬ ‫پرتابل‪ ،‬دستگاه اکسیژن ساز خانگی یا پرتابل‬ ‫‪22‬‬ ‫نیک آوا پیشرو‬ ‫آدرس‪ :‬شهريار مارليك فاز يك كوچه مهتاب بلوار شهداي هفت تير مارليك ساختمان‬ ‫آرين پالك ‪ 492‬طبقه دوم واحد ‪ /7‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2165151622 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫‪ ،EMG EP Unit‬الكترود يكبار مصرف الكترومايوگراف‬ ‫نیک رهنماکار‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬م جمهوری ابتدای بزرگراه نواب ‪-‬نبش آذربایجان شرقی ‪ -‬برج‬ ‫گردون ‪-‬ط ‪- 9‬واحد ‪ /901‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166383111 :‬نام کاال‪ :‬سوزن النست‪،‬‬ ‫سر سوزن دندانپزشكي‪ ،‬سوزنهاي فيستوال وريدي شرياني‪ ،‬النست ایمنی‪ ،‬اجزاء و‬ ‫قطعات سوزن فيستوال‪ ،‬اجزاء و قطعات ست لوله هاي رابط دياليز‪ ،‬ست لوله رابط‬ ‫همودياليز‪ ،‬دستگاه کاتر سرسوزن‬ ‫نیکجو ابزار طب‬ ‫آدرس‪ :‬م فلسطین ك فتحی پ‪ 3‬واحد ‪ /1‬نام کاال‪ :‬پالك تي شكل ميني‪ ،‬پالك‬ ‫زائده آرنج الكينگ اولكرانون سه و نیم‪ ،‬پالك كالويكل ترقوه‪ ،‬پالك ترقوه الكينگ‪،‬‬ ‫پيچ كنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬نيل اينترالك ريم فمور آنتي گريد‪ ،‬پالك ديستال‬ ‫تييال الكينگ مديال سه و نیم‪ ،‬پالك ديستال هومروس الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك تي‬ ‫شكل الكينگ ميني‪ ،‬پالك پروكسيمال هومروس الكينگ سه و نیم‬ ‫هپا سکو‬ ‫آدرس‪ :‬دفتر مرکزی ‪ :‬تهران ‪ ،‬خ مطهری ‪ ،‬خ قائم مقام فراهانی ‪ ،‬ک ‪ ،26‬پ ‪ - 4‬ط‬ ‫‪ - 5‬واحد ‪ /15‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188811045 :‬نام کاال‪ :‬پالك سه و نیم دی سی‬ ‫پی‪ ،‬پالك الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك الكينگ سنگين چهارونیم‪ ،‬پيچ الكينگ كنسلوس‬ ‫چهارونیم و‪ 5‬تا شش و نیم‪ ،‬پيچ كورتيكال چهارونیم‪ ،‬پيچ كورتيكال سه و نیم‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ ديستال تيبيا مديال چهارونیم‪ ،‬پالك كال‌كانئال پاشنه‪ ،‬پالک استئوتومی‬ ‫الکینگ چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ ديستال فمور چهارونیم‪ ،‬پالك باريك سبك‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونیم‪ ،‬پالك بازسازي الكينگ‪ ،‬پيچ كورتيكال‬ ‫الكينگ سه و نیم‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ تی و تی باترس و‬ ‫ال باترس چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال فمور چهارونیم‪ ،‬پالك بازسازي‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ پروكسيمال تيبيا الترال چهارونیم‪ ،‬ورق استیل ‪ ،316LVM‬پروفیل استیل‬ ‫‪ ،316LVM‬نيل اينترالك ريم تيبيال‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان كالمپ‪ ،‬پيچ نيل‬ ‫اينترالك‪ ،‬شنز اسكرو‪ ،‬پالك تي تي باترس ال شكل چهارونیم‪ ،‬پيچ كانوله‪ ،‬پين‪ ،‬پالک‬ ‫کالکانئال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پيچ دبل تريدد اچ سی اس‪ ،‬میلگرد استیل ‪،316LVM‬‬ ‫پالك یک سوم توبوالر ناوداني سه و نیم‪ ،‬وایرمونت‪ ،‬پيچ مالئوالر چهارونیم‪ ،‬درپوش‬ ‫انتهای نیل‪ ،‬مینی اکسترنال فیکساتور دست‪ ،‬اکسترنال فیکساتور دست‬ ‫هما سرنگ خوزستان‬ ‫آدرس‪ :‬خوزستان‪-‬اهواز‪-‬کیلومتر ‪ 8‬حاده اهواز ماهشهر ‪-‬کمر بندی ابادان‪-‬شهرک‬ ‫صنعتی اهواز ‪-3‬خیابان سازندگی ‪-2‬بین اندیشه ‪ 3‬و ‪ /4‬تلفن‪ -‬فکس‪/6134427625 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬سرنگ سوزن متحرك لوئراسليپ‪ ،‬اجزاء و قطعات سوزن تزريق‬ ‫همانند ساز بافت کیش‬ ‫آدرس‪ :‬سعادت آباد بلوار دریا خیابان صرفهای جنوبی کوچه نوزدهم جنوبی شرقی‬ ‫پالک ‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188690071 :‬نام کاال‪ :‬گرانول بیو مواد استخوانی‬ ‫پرکننده استخوانی آلو گرافت با منشا انسانی‪ ،‬قطعه بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی‬ ‫آلو گرافت با منشا انسانی‪ ،‬آلوگرفت پوست‪ ،‬پودر بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی‬ ‫آلو گرافت با منشا انسانی‪ ،‬بافتهاي مصرفي آلوگرافت تاندون‪ ،‬دريچه‌هاي بيولوژيكي‬ ‫قلب‪ ،‬آلوگرفت فاشیا‬ ‫نوا تیس طب‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خیابان سعادت آباد نبش كوچه شهید میرزایی پالك ‪ 44‬طبقه چهارم‬ ‫كدپستی ‪ /1998836791‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122074001 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تصفيه‬ ‫آب ‪ RO‬پرتابل‪ ،‬دستگاه تصفيه آب ‪ RO‬غير پرتابل‪ ،‬دستگاه تخت (صندلي) دياليز‪ ،‬سایر‬ ‫قطعات ساخت تخت دیالیز‪ ،‬سایرقطعات ساخت تصفیه آب ‪ RO‬غیرپرتابل‬ ‫هيراب طب عرشيا‬ ‫آدرس‪ :‬میدان پاستور‪ -‬خیابان پاستور‪ -‬خیابان ‪ 12‬فروردین جنوبی‪ -‬پ ‪ /75‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس ‪ /64112805 :‬نام کاال‪Semi automated Coagulation Sys� :‬‬ ‫‪ ،tem‬دستگاه سیتولوژی فاز مایع‬ ‫نوا طب پارس‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خیابان ولیعصر باالتر از پارک ساعی جنب بیمارستان مهرگان بن بست‬ ‫مهرگان ساختمان مهرگان پالک ‪ 4‬طبقه سوم واحد ‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪/2188850309 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬ژل بيليچينگ‬ ‫ویرا طب تجهیز ویژن‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان شهید آیت اهلل مدنی ‪ ،‬خیابان شهید احمد مرادبک‪ ،‬مجتمع‬ ‫تجاری مسعود ‪ ،‬پالک ‪ ، 26‬واحد‪ /204‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2177032594 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫‪Microplate Washer‬‬ ‫نوين سازان سالمت پاسارگاد‬ ‫آدرس‪ :‬مشهد – میدان دکتر شریعتی – مجتمع تجاری مسکونی زیست خاور – طبقه‬ ‫ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان سمیه‪ ،‬بین مفتح و رامسر‪ ،‬پالک‪ ،132‬طبقه‪ ،5‬واحد‪ /53‬تلفن‪-‬‬
‫تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‬ ‫فکس‪ /2188594191 :‬نام کاال‪ :‬مواد اولیه معرف تشخیصی سوء مصرف دارو‪،‬‬ ‫‪ ،Cannabinoids RT‬کیت سنجش سریع بوپرنورفین‪،Amphetamines RT ،‬‬ ‫مواد اوليه كيت تشخيص سريع ترامادول ‪3،4Methlene Dioxy Metham� ،‬‬ ‫‪ ،phetamine‬مواد اوليه كيت تشخيص سريع اكستازي‪ ،‬مواد اوليه كيت تشخيص‬ ‫سريع آمفتامين‪ ،‬مواد اوليه كيت تشخيص سريع مورفين‪ ،‬مواد اوليه كيت تشخيص سريع‬ ‫متادون‪ ،Benzodiazepines RT ،‬مواد اوليه كيت تشخيص سريع بوپرونرفين‪،‬‬ ‫‪ ،Morphine RT‬مواد اوليه كيت تشخيص سريع باربيتورات‪Cocaine and ،‬‬ ‫‪ ،Methadone RT ،Cocaine Metabolites RT‬مواد اوليه كيت تشخيص‬ ‫سريع حشيش‪ ،Barbiturates RT ،‬کیت سنجش سریع ترامادول‪ ،‬مواد اوليه كيت‬ ‫تشخيص سريع مت آمفتامين‪ ،Methamphetamine RT ،‬مواد اوليه كيت‬ ‫تشخيص سريع كوكايين‪Multiple ،Tricyclic Antidepressants RT ،‬‬ ‫‪Drugs of Abuse Toxicology‬‬ ‫ویستا طب آرنیکا‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان مطهری ‪،‬خیابان علی اکبری‪ ،‬خیابان نقدی‪ ،‬پالک ‪، 17‬طبقه همکف‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188508107 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه اندوسكوپ شوي‪ ،‬دستگاه ستون‬ ‫سقفي‪ ،‬دستگاه کنسول باالي تخت‬ ‫یزد سرنگ‬ ‫آدرس‪ :‬خیابان جردن‪ ،‬تقاطع ظفر‪ ،‬طبقه اول‪ ،‬واحد‪ ، 2‬پالک ‪ /93‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188780706‬نام کاال‪ :‬سرنگ گاواژ‪ ،‬سرنگ سوزن متحرك لوئراسليپ‪ ،‬اجزاء‬ ‫و قطعات سرنگ‪ ،‬اجزاء و قطعات سرنگ انسولين‪ ،‬سرنگ انسولين سوزن متحرك‬ ‫لوئراسليپ‪ ،‬سرنگ سوزن متحرك لوئرالك‪ ،‬سرنگ خود تخريب‪ ،‬سرنگ كارتريج مواد‬ ‫بي حسي با محافظ سوزن‬ ‫‪23‬‬
Health Products Directory of Iran 24
‫تولیدکنندگان کاالی سالمت ایرانی‬ ‫الفب نو‬ ‫امل تایرا آن‬ ‫ده‬ ‫تک‬ ‫خ‬ ‫ا کنن‬ ‫هرس یس ید‬ ‫ف ها تول‬ ‫ال ی‬ ‫کا ها‬ ‫ت ‬ ‫رک‬ ‫مش‬ ‫نا‬ ‫ایی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫‪ :17OH Progesterone‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی‬ ‫سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Carcinoembryonic Antigen‬پادتن علم‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬تولیدی ایده آل‬ ‫تشخیص آتیه‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :3،4Methlene Dioxy Methamphetamine‬پادیاب طب‪ ،‬حنان طب‬ ‫پارس‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪ :CBC Reagents Cleaning Diluting Lysing Sheatfluids‬فن آوری‬ ‫روز آزمون‪ ،‬من‪ ،‬مهندسی پزشکی آرطی طب‪ ،‬مهندسی تجهیزات پزشکی سندس طب‬ ‫‪ :Acid Phosphatase Prostatic‬زیست شیمی‬ ‫‪ :Chloride Electrolyte‬زیست شیمی‪ ،‬من‬ ‫‪ :Adenosine Deaminase (ADA) Test Kit‬من‬ ‫‪ :Cholesterol‬بیونیک‪ ،‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬طب گستران‬ ‫حیان ایرانیان‪ ،‬من‬ ‫‪ :Adrenocortiotropic Hormone‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬شبکه‬ ‫تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :AFP and CEA‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان‬ ‫تجهیز نور‬ ‫‪ :Closed Wound Drainage‬پیشگام ایده آل خاورمیانه‬ ‫‪ :CMV IgG‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :Alanine Amino Transferase‬بیونیک‪ ،‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست‬ ‫شیمی‪ ،‬من‬ ‫‪ :CMV IgM‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :Alkaline Phosphatase Total‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪،‬‬ ‫من‬ ‫‪ :Cocaine and Cocaine Metabolites RT‬پادیاب طب‪ ،‬حنان طب پارس‪،‬‬ ‫ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪ :Alphafetoprotein‬پادتن علم‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪،‬‬ ‫شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Cortisol‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Ammonia Electrolyte‬من‬ ‫‪ :Amphetamines RT‬پادیاب طب‪ ،‬تولیدی فارمد بهین آزما‪ ،‬حنان طب پارس‪،‬‬ ‫صنایع ازمایشگاهی وداروئی انیسان‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪ :Amylase Total‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬من‬ ‫‪ :Anti Streptolysin O quantitative‬بیونیک‪ ،‬صنایع ازمایشگاهی وداروئی‬ ‫انیسان‬ ‫‪ :Creatine Kinase Isoenzymes‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پارس آزمون‪ ،‬من‬ ‫‪ :Creatine Kinase Total‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پارس آزمون‪ ،‬من‬ ‫‪ :Creatinine‬بیونیک‪ ،‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬طب گستران‬ ‫حیان ایرانیان‪ ،‬من‬ ‫‪ :Culture Media Preparators Analysers‬دانش پژوهش فجر‬ ‫‪ :CVP Ruler‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬شبکه‬ ‫تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Aspartate Amino Transferase‬بیونیک‪ ،‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪،‬‬ ‫زیست شیمی‪ ،‬من‬ ‫‪ :Direct Bilirubin‬پارس آزمون‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬طب گستران حیان ایرانیان‪ ،‬من‬ ‫‪ :Barbiturates RT‬پادیاب طب‪ ،‬حنان طب پارس‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪ :EEG Unit‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‬ ‫‪ :Benzodiazepines RT‬پادیاب طب‪ ،‬حنان طب پارس‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪ :EMG EP Unit‬نیک آوا پیشرو‪ ،‬مهندسي پارسيان طب زمان‬ ‫‪ :Beta Human Chorionic Gonadotropin‬پادتن علم‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز‬ ‫طب زمان‪ ،‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی‬ ‫سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Estradiol‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز‬ ‫نور‬ ‫‪ :Beta2 Microglobulin‬پادتن علم‬ ‫‪ :Bilirubin Analyser‬مهندسي پارسيان طب زمان‬ ‫‪ :Blood Urea Nitrogen‬بیونیک‪ ،‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪،‬‬ ‫طب گستران حیان ایرانیان‪ ،‬من‬ ‫‪ :Brucella melitensis Antibody Assays IgG‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشتاز‬ ‫طب زمان‬ ‫‪ :Brucella species Microbiology Reagents‬انستیتو پاستور ایران‬ ‫‪ :C Reactive Protein‬بیونیک‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬صنایع ازمایشگاهی وداروئی‬ ‫انیسان‬ ‫‪ :Calcitonin‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز‬ ‫نور‬ ‫‪ :Calcium Electrolyte‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬من‬ ‫‪ :Cancer Antigen 125‬پادتن علم‬ ‫‪ :Cannabinoids RT‬پادیاب طب‪ ،‬حنان طب پارس‪ ،‬صنایع ازمایشگاهی وداروئی‬ ‫انیسان‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ :Cholinesterase‬پارس آزمون‬ ‫‪ :Fasciola hepatica Antibodies Total‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :Fecal Occult Blood IC‬پادیاب طب‬ ‫‪ :Ferritin‬پادتن علم‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش ایساتیس‪،‬‬ ‫تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز‬ ‫نور‬ ‫‪ :Follicle Stimulating Hormone‬پادتن علم‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب‬ ‫زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش ایساتیس‪ ،‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه‬ ‫تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Free PSA‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :Free Thyroxine‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش ایساتیس‪،‬‬ ‫تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز‬ ‫نور‬ ‫‪ :Free Triiodothyronine‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش‬ ‫ایساتیس‪ ،‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی‬ ‫سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Gamma Glutamyltransferase‬بیونیک‪ ،‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪،‬‬ ‫زیست شیمی‬ ‫‪ :Glucose‬بیونیک‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬طب گستران حیان ایرانیان‪ ،‬من‬
‫کاالهای ساخت ایران و تولیدکنندگان آن‬ ‫‪ :Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬من‬ ‫‪ :Glycosylated or Glycated Haemoglobin CC‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬من‬ ‫‪ :H pylori Antigen Detection‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬شبکه تشخیص‬ ‫آزمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :H pylori Microbiology Reagents‬من‬ ‫‪ :Microplate Reader‬گار نی ریز پرداز‬ ‫‪ :Microplate Washer‬گار نی ریز پرداز‪ ،‬ویرا طب تجهیز ویژن‬ ‫‪ :Morphine RT‬پادیاب طب‪ ،‬تولیدی فارمد بهین آزما‪ ،‬حنان طب پارس‪ ،‬صنایع‬ ‫ازمایشگاهی وداروئی انیسان‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪ :Multiple Drugs of Abuse Toxicology‬حنان طب پارس‪ ،‬ویرا نوین طب‬ ‫زاگرس‬ ‫‪ :H pylori RT‬ایمن پرتو کار‬ ‫‪ :Neonatal Thyroid Stimulating Hormone‬پادتن علم‬ ‫‪ :H pylorie Antibody IgA‬پادتن علم‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش‬ ‫ایساتیس‬ ‫‪ :.p.a‬پارس آزمون‬ ‫‪ :H pylorie Antibody IgG‬پادتن علم‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش‬ ‫ایساتیس‪ ،‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Haemoglobin determinations Total Hb‬زیست شیمی‬ ‫‪ :Hanks Solution‬پاالیش و پژوهش خون‬ ‫‪ :HCG RT‬اكسير فارمد پارسيان‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬صنایع ازمایشگاهی وداروئی انیسان‬ ‫‪ :HCV Antibody Total‬آریا مبنا تشخیص‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :Hepatitis B Surface Antigen‬آریا مبنا تشخیص‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب‬ ‫زمان‬ ‫‪ :High Density Lipoprotein Cholesterol‬بیونیک‪ ،‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز‬ ‫طب زمان‪ ،‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی‬ ‫سامان تجهیز نور‪ ،‬من‬ ‫‪ :HIV Multiple Ag Ab Test‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :HIV Multiple Antibody‬آریا مبنا تشخیص‪ ،‬پادیاب طب‬ ‫‪ :HSV1+2 IgG‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :HSV1+2 IgM‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :Human Growth Hormone‬پادتن علم‬ ‫‪ :Immunoglobulin E Total‬پادتن علم‪ ،‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :Iron‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬من‬ ‫‪ :Iron Binding Capacity Total CC‬زیست شیمی‪ ،‬طب گستران حیان ایرانیان‬ ‫‪ :Lactate‬پارس آزمون‪ ،‬من‬ ‫‪ :Lactate Dehydrogenase‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬من‬ ‫‪ :LH RT‬صنایع ازمایشگاهی وداروئی انیسان‬ ‫‪ :Low Density Lipoprotein Cholesterol‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪،‬‬ ‫تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور‪ ،‬من‬ ‫‪ :Luminometer‬مهندسي پارسيان طب زمان‬ ‫‪ :Parathyroid Hormone intact‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬شبکه‬ ‫تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Phencyclidine RT‬پادیاب طب‬ ‫‪ :Phenylalanine‬پادتن علم‬ ‫‪ :Phosphorus Inorganic Phosphate Electrolyte‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز‬ ‫طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬من‬ ‫‪ :Potassium Electrolyte‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬شبکه تشخیص‬ ‫آزمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Progesterone‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان‬ ‫تجهیز نور‬ ‫‪ :Prolactin‬پادتن علم‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش ایساتیس‪،‬‬ ‫تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز‬ ‫نور‬ ‫‪ :Prostatic Specific Antigen‬پادتن علم‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪،‬‬ ‫پیشگامان سنجش ایساتیس‪ ،‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه‬ ‫تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Rheumatoid Factors‬بیونیک‪ ،‬صنایع ازمایشگاهی وداروئی انیسان‬ ‫‪ :Salmonella species Microbiology Reagents‬انستیتو پاستور ایران‬ ‫‪ :Semi automated Coagulation System‬هيراب طب عرشيا‬ ‫‪ :Serum Abnormal Controls‬من‬ ‫‪ :Serum Albumin CC‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬من‬ ‫‪ :Serum Calibrators or Standards‬پارس آزمون‪ ،‬من‬ ‫‪ :Serum Normal Controls‬من‬ ‫‪ :Serum Total Protein‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪،‬زیست شیمی‪ ،‬من‬ ‫‪ :Sodium Electrolyte‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی‬ ‫سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Stabilizer‬الکترومدپرشین توس‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫‪ :Syphilis Antigen Antibody Tests‬صنایع ازمایشگاهی وداروئی انیسان‬ ‫‪ :Luteinising Hormone‬پادتن علم‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان‬ ‫سنجش ایساتیس‪ ،‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه تشخیص‬ ‫آزمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :T Uptake‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش ایساتیس‪ ،‬تولیدی ایده آل‬ ‫تشخیص آتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Magnesium Electrolyte‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬من‬ ‫‪ :Testosterone Dehydro and Total‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬شبکه‬ ‫تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪ :Methadone RT‬پادیاب طب‪ ،‬حنان طب پارس‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪ :Methamphetamine RT‬پادیاب طب‪ ،‬تولیدی فارمد بهین آزما‪ ،‬حنان طب‬ ‫پارس‪ ،‬صنایع ازمایشگاهی وداروئی انیسان‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪ :Thyroid Stimulating Hormone‬پادتن علم‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب‬ ‫زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش ایساتیس‪ ،‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه‬ ‫تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور‬ ‫‪27‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫‪ :Thyroxine‬پادتن علم‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش ایساتیس‪،‬‬ ‫تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز‬ ‫نور‬ ‫‪ :Total Bilirubin‬پارس آزمون‪ ،‬طب گستران حیان ایرانیان‪ ،‬من‬ ‫‪ :Toxoplasma gondii IgG‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :Toxoplasma gondii IgM‬پیشتاز طب زمان‬ ‫‪ :Tricyclic Antidepressants RT‬پادیاب طب‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫‪ :Triglycerides‬بیونیک‪ ،‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬طب گستران‬ ‫حیان ایرانیان‪ ،‬من‬ ‫ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬الویتور دایسکتور‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه‬ ‫درمان‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪،‬‬ ‫بنیان آتیه جراح‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫ابزار جراحی نیمه ساخته‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان آتیه جراح‪،‬‬ ‫بیکران ابی‪ ،‬درمان تجهیز آفرید‬ ‫ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪،‬‬ ‫بیکران ابی‪ ،‬روشن تجارت سهند‬ ‫‪ :Triiodothyronine‬پادتن علم‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان سنجش‬ ‫ایساتیس‪ ،‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬زیست کار پیرا‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی‬ ‫سامان تجهیز نور‬ ‫ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬پانچ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪،‬‬ ‫بیکران ابی‬ ‫‪ :UIBC‬پارس آزمون‬ ‫ابزار جراحی واژینال و رکتوم‪-‬رترکتور‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫‪ :Uric Acid‬بیونیک‪ ،‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬زیست شیمی‪ ،‬طب گستران حیان‬ ‫ایرانیان‪ ،‬من‬ ‫ابزار گوش و حلق و بینی‪-‬سوهان‪ :‬بیکران ابی‪ ،‬روشن تجارت سهند‬ ‫‪ :Urine Albumin Microalbuminuria‬پادتن علم‪ ،‬من‬ ‫‪ :Urine Calibrators or Standards‬من‬ ‫‪ :Urine Total Protein‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬من‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪ :‬بیکران ابی‪ ،‬ساتراپ طب مد‪ ،‬مهندسی رایین صنعت‬ ‫ابزارهای اندازه گیری‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بینا ساز ابزار‬ ‫ابزارهای برشی‪-‬میکروسرجیکال‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫اتیلن وینیل استات‪ :‬تولیدی باندهای پزشکی ایران‬ ‫اجزا و قطعات کيسه خون‪ :‬صنایع پزشکی فارمد‬ ‫اجزاء و قطعات استنت حالب‪ :‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬الویتور‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪ ،‬بیکران‬ ‫ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫اجزاء و قطعات اينجكتور كارتريج‪ :‬ابزار طب پویا‪ ،‬تولیدی لنز دیدار‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬ایمپکتور‪ :‬بیکران ابی‬ ‫اجزاء و قطعات آنژيوكت‪ :‬سهل گستران درمان‪ ،‬مهر طب ماکو‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬راهیان‬ ‫طب صبا‬ ‫اجزاء و قطعات چاقوي چشمي‪ :‬ابزار طب پویا‬ ‫اجزاء و قطعات چست تیوب‪ :‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان آتیه‬ ‫درمان‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫اجزاء و قطعات رابط فشار قوی‪ :‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬رانژور استخوان‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان‬ ‫آتیه جراح‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫اجزاء و قطعات ست تزریق داروهای شیمی درمانی‪ :‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر‬ ‫شفا‪ ،‬مهندسی بسپار صنعت فاخر‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سرمته‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‬ ‫اجزاء و قطعات ست خون‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬ثمین‬ ‫طب مهر‪ ،‬پیشگام ایده آل خاورمیانه‪ ،‬سهل گستران درمان‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی ورید‪،‬‬ ‫مهندسی بسپار صنعت فاخر‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سوهان‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بیکران ابی‪،‬‬ ‫راهیان طب صبا‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬لور‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‬ ‫اجزاء و قطعات ست لوله هاي رابط دياليز‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬ساخت‬ ‫وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬صنایع پزشکی فارمد‪ ،‬نیک رهنماکار‬ ‫ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬نگهدارنده استخوان‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه‬ ‫درمان‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫اجزاء و قطعات سرنگ‪ :‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬ایالم سرنگ‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل‬ ‫ایران‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬یزد سرنگ‬ ‫ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپاچوال‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫اجزاء و قطعات سرنگ انسولين‪ :‬گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬مهندسی بسپار صنعت‬ ‫فاخر‪ ،‬یزد سرنگ‬ ‫ابزار جراحی چشمی‪-‬اسپکلوم‪ :‬بینا ساز ابزار‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫ابزار جراحی چشمی‪-‬سوزن‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپاچوال‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسپکلوم‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪،‬‬ ‫بیکران ابی‪ ،‬دایموند ابزار تجهیز‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫‪28‬‬ ‫ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬اسپاچوال‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪،‬‬ ‫بیکران ابی‪ ،‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه درمان‬ ‫اجزاء و قطعات سه راهي تزريق‪ :‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‬ ‫اجزاء و قطعات سوزن تزريق‪ :‬هما سرنگ خوزستان‬ ‫اجزاء و قطعات سوزن فيستوال‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬صنایع پزشکی فارمد‪،‬‬ ‫نیک رهنماکار‬ ‫اجزاء و قطعات سوزن هاي زيرجلدي‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ :‬ابزار جراحی پارس‬ ‫مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫اجزاء و قطعات كاتتر (سوند) فولي‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫ابزار جراحی گوش و حلق و بینی‪-‬اسنیر‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه درمان‬ ‫اجزاء و قطعات گايدواير‪ :‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‬
‫کاالهای ساخت ایران و تولیدکنندگان آن‬ ‫اجزاء و قطعات ميكروست‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬پیشگام ایده آل خاورمیانه‪ ،‬ثمین طب‬ ‫مهر‪ ،‬دارو سازی طب ایران‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬سهل گستران درمان‪،‬‬ ‫گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬مهندسی بسپار صنعت فاخر‬ ‫اروفارنژیال ايروي‪ :‬ایده آل اندیشان سعادت‪ ،‬پیشگام ایده آل خاورمیانه‪ ،‬ساخت وسایل‬ ‫پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫اسپاكلوم واژينال‪ :‬آپادانا ترمیم‪ ،‬ابزار سازان درمانگر‪ ،‬ایده آل اندیشان سعادت‪ ،‬توسعه‬ ‫صنایع پزشکی ماد‪ ،‬ثمین طب مهر‪ ،‬ظریف پلیمر سپاهان‪ ،‬مازوطب‬ ‫اسپونژ چشمی‪ :‬ابزار طب پویا‬ ‫استم اكستنشن زانوي سيماني‪ :‬آتا طب سان پوریا‬ ‫استيپل‪ :‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫استئوتوم چیزل گوژ چشمی‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت اربيتال بدون ميله‪ :‬آرنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت ال شكل‪ :‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ایمن‬ ‫ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت انگل براي بازسازي‬ ‫منديبل‪ :‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت انگوالر‪ :‬ایمن ایجاز‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت ايكس شكل‪ :‬آرنیکا فام پرند‪،‬‬ ‫ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت آي شكل‪ :‬آرنیکا فام پرند‪،‬‬ ‫ایمن ایجاز‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت بار هول‪ :‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ایمن‬ ‫ایجاز‪ ،‬درمان آفرين نو انديش آفاق‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫اسكالپ وين‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬گروه آوا پزشک‪ ،‬مهندسی بسپار‬ ‫صنعت فاخر‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت تي شكل‪ :‬آرنیکا فام پرند‪،‬‬ ‫ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫اسکالپل هندل‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت چانه‪ :‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی پرشین توحید‬ ‫اصالح عیوب انکساری‪ :‬مهرداور‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت دبل انگل براي بازسازي‬ ‫منديبل‪ :‬ایمن ایجاز‬ ‫اشتين من پين‪ :‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‬ ‫اکسترنال فیکساتور دست‪ :‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫الكترود يكبار مصرف الكترومايوگراف‪ :‬نیک آوا پیشرو‬ ‫الكترود يكبارمصرف الکتروکاردیوگرافی‪ :‬کیمیا فناوران پردیس‬ ‫الکترود خنثی ضد سوختگی الکتروکوتر‪ :‬ايمن ابتكار سالمت‬ ‫الویتور میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ :‬ایمن ایجاز‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫انبردست و دم باریک‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان‬ ‫طب صبا‬ ‫اندام مصنوعي تحتاني‪ :‬فني و مهندسي كامپوزيت گستر سپاهان‬ ‫انکوباتور دارای شیکر‪ :‬دانش پژوهش فجر‪ ،‬سامان داروی هشتم‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت دبل واي شكل‪ :‬آرنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬ایمن ایجاز‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت ديناميك كامپرشن‪ :‬ایمن‬ ‫ایجاز‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت زي شكل‪ :‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی پرشین توحید‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت سه بعدی مربع و مستطيل‪:‬‬ ‫ایمن ایجاز‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت لفورت‪ :‬ایمن ایجاز‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم با ميله‪ :‬آرنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫انواع پتری دیش‌ها‪ :‬آیسان آرکا ویژن‪ ،‬زيست آزمون پليمر‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران‬ ‫"سوپا"‪ ،‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم بدون ميله‪ :‬آرنیکا‬ ‫فام پرند‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫انواع درب‌های لوله آزمایش‪ :‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم براي بازسازي‬ ‫منديبل‪ :‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫انواع لوله آزمايش بدون ماده ضد انعقاد‪ :‬آیسان آرکا ویژن‪ ،‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫اورينگ‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬مدی تک سیس‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت ميني بار هول‪ :‬ایمن ایجاز‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال راد به راد‪ :‬آتیال ارتوپد‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت واي شكل‪ :‬آرنیکا فام پرند‪،‬‬ ‫ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج كمري خلفی کناری (‪ :)PLIF/TLIF‬آتا‬ ‫طب سان پوریا‪ ،‬آرنیکا فام پرند‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ جنرال خود دريل‪ :‬آرنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج گردني قدامي‪ :‬آتا طب سان پوریا‪ ،‬آرنیکا‬ ‫فام پرند‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ جنرال خود قالويز‪ :‬آرنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه آرچ بار‪ :‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ جنرال ساده غير جذبي‪:‬‬ ‫ایمن ایجاز‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت اچ شكل‪ :‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ایمن‬ ‫ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت اربيتال با ميله‪ :‬آرنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه مش دايروي‪ :‬ایمن ایجاز‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه مش مثلثي‪ :‬ایمن ایجاز‬ ‫‪29‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه مش هگزاگونال‪ :‬ایمن ایجاز‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه ميكرو مش‪ :‬ایمن ایجاز‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ :‬آتا طب سان پوریا‪ ،‬آترا ارتوپد‬ ‫ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬پدیده سالمت‬ ‫پارس‪ ،‬صنایع ارتوپدی پارس‪ ،‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ :‬آتا طب سان پوریا‪ ،‬آترا ارتوپد‬ ‫ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع ارتوپدی‬ ‫پارس‪ ،‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک پس سری‪ :‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک سینه ای‪ :‬آتیال ارتوپد‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک کمری‪ :‬آتیال ارتوپد‬ ‫ایمپلنت های استخوانی قفسه سینه پالک دنده‪ :‬ایمن ایجاز‬ ‫اینجکتور کاتریج‪ :‬ابزار طب پویا‪ ،‬تولیدی لنز دیدار‪ ،‬رازان طب‪ ،‬طب تجهیز قرن‬ ‫آتل پلي استر‪ :‬زرین طب کاال‬ ‫آتل رگ گیری اطفال‪ :‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬پیشروان امداد درمان پارس‪ ،‬تولیدی‬ ‫باندهای پزشکی ایران‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫آتل گچي‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬پیشروان امداد درمان پارس‪ ،‬تولیدی‬ ‫باندهای پزشکی ایران‪ ،‬تولیدی و صنعتی و تجاری پاک گستر‬ ‫آتل های فايبرگالس‪ :‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد‪،‬‬ ‫تولیدی باندهای پزشکی ایران‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک گردنی‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪،‬‬ ‫ابزار پزشکی اسوه آسیا‬ ‫آتلت‪ :‬تجهیزات اوحد‪ ،‬گازهای طبی ایران‪ ،‬گازهای طبی ره پویان و توسعه تهران‪،‬‬ ‫مهندسی فرسارتجارت‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی‬ ‫اکسیال بلند‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬ایمن‬ ‫ایجاز‪ ،‬صنایع ارتوپدی پارس‪ ،‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫آچار تيپ فيكو قدامي‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی‬ ‫اکسیال کوتاه‪ :‬آتا طب سان پوریا‪ ،‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع ارتوپدی پارس‪ ،‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‪،‬‬ ‫مبتکران پارسیان درمان‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو‬ ‫اکسیال بلند‪ :‬آتا طب سان پوریا‪ ،‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه‬ ‫آسیا‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو‬ ‫اکسیال کوتاه‪ :‬آتا طب سان پوریا‪ ،‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای نات اسلیو‬ ‫کلمپ پیچ پدیکوالر‪ :‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫آسپيراسيون و جمع آوري تخمك‪ :‬دانش بنیان تکوین‬ ‫آفاکیا فیکساسیون عنبیه‪ :‬مهرداور‬ ‫آفاکیا محفظه خلفی‪ :‬ابزار طب پویا‪ ،‬تولیدی لنز دیدار‪ ،‬رازان طب‪ ،‬طب تجهیز قرن‪،‬‬ ‫مهرداور‬ ‫آلبومین سرم گاوی‪ :‬پاالیش و پژوهش خون‬ ‫آلوگرفت پوست‪ :‬همانند ساز بافت کیش‬ ‫آلوگرفت فاشیا‪ :‬همانند ساز بافت کیش‬ ‫آمالگام سپریتور‪ :‬دانش طب امروز‬ ‫آمنيو هوك يا قالب آمنيوتومي‪ :‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫آنتی بادی تشخیصی سیستم گروه خونی ‪ :ABO‬پاالیش و پژوهش خون‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای سینه ای‪ :‬آتیال‬ ‫ارتوپد‬ ‫آنتی هیومن گلوبولین چند ظرفیتی‪ :‬پاالیش و پژوهش خون‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای کمری‪ :‬آتیال ارتوپد‬ ‫آنژیوکت‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬مهر طب ماکو‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪ :‬آترا ارتوپد‬ ‫ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‬ ‫بازکننده دهان و ابزار زبان‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات جایگزین جسم مهره ای ثابت‪ :‬آتا طب‬ ‫سان پوریا‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات جایگزین دیسک بین مهره ای کمری‪:‬‬ ‫صنایع الکترو اپتیک صا ایران‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات جایگزین دیسک بین مهره ای گردنی‪:‬‬ ‫صنایع الکترو اپتیک صا ایران‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب پدیکل‪ :‬آتا طب سان پوریا‪ ،‬آتیال ارتوپد‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب ترنسورس‪ :‬آتیال ارتوپد‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب زاويه چپ‪ :‬آتیال ارتوپد‬ ‫بازو بند‪ :‬فراز گستر فرهام‬ ‫بافت هاي مصرفي آلوگرافت تاندون‪ :‬همانند ساز بافت کیش‬ ‫باند اورژانسی‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫باند زیر گچ‪ :‬باند طبی شمال‪ ،‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬ثمين طب باربد‪ ،‬صنایع پزشکی‬ ‫وبهداشتی گل ارکیده خراسان‬ ‫باند سرجي‌فيكس‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬تولیدی طبی مادران‬ ‫باند سوختگي‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬باند و گاز و پنبه کاوه‪ ،‬پانسمان بهگاز کرمان‪ ،‬پزشکی طبیب‬ ‫صبا افزار‪ ،‬تجهیزات پزشکی مرهم رازی‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا طب‪ ،‬تولیدی باندهای‬ ‫پزشکی ایران‪ ،‬حریر نوین سپاهان‪ ،‬سپاهان بهبود پارسا‪ ،‬صانع طب‪ ،‬صفا بهبود مهر آیین‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب المینار‪ :‬آتا طب سان پوریا‪ ،‬آتیال ارتوپد‬ ‫باند طبي با بافت ساده‪ :‬احسان طب سپاهان‪ ،‬باند و گاز افرند‪ ،‬باند و گاز و پنبه کاوه‪،‬‬ ‫پانسمان بهگاز کرمان‪ ،‬تجهیزات پزشکی مرهم رازی‪ ،‬تولیدی بافته‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا‬ ‫طب‪ ،‬تولیدی و بازرگانی عادل نوین سپاهان‪ ،‬ثمين طب باربد‪ ،‬حریر نوین سپاهان‪ ،‬سپاهان‬ ‫بهبود پارسا‪ ،‬شرق مرهم توس‪ ،‬شرکت تع‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات مش کیج‪ :‬آتیال ارتوپد‬ ‫باند طبي چسب دار‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ :‬آتا طب سان پوریا‪ ،‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال‬ ‫باند طبي كناربافت‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬احسان طب سپاهان‪ ،‬باند و گاز افرند‪ ،‬باند و گاز و پنبه‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب زاويه راست‪ :‬آتیال ارتوپد‬ ‫‪30‬‬ ‫ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع ارتوپدی پارس‪ ،‬صنایع‬ ‫الکترو اپتیک صا ایران‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬
‫کاالهای ساخت ایران و تولیدکنندگان آن‬ ‫کاوه‪ ،‬پانسمان بهگاز کرمان‪ ،‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬تجهیزات پزشکی مرهم رازی‪ ،‬تولید‬ ‫باند و گاز سبز شمال‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا طب‪ ،‬تولیدی باندهای پزشکی ایران‪ ،‬تولیدی‬ ‫و بازرگانی عادل نوین سپاهان‬ ‫باند فایبر گالس‪ :‬به سو شفا‪ ،‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬تجهیزات پزشکی پارسیان طب‬ ‫بهزاد‪ ،‬داروساحل میرود‪ ،‬زرین طب کاال‪ ،‬ابزار درمان‬ ‫باند گچی‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬پیشروان امداد درمان پارس‪ ،‬توسعه‬ ‫صنایع پزشکی ماد‪ ،‬تولیدی باندهای پزشکی ایران‪ ،‬تولیدی و صنعتی و تجاری پاک گستر‬ ‫بانداژها باندكشي‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬باند و گاز افرند‪ ،‬باند و گاز و پنبه کاوه‪ ،‬پزشکی طبیب‬ ‫صبا افزار‪ ،‬تجهیزات پزشکی التیام گستر‪ ،‬تجهیزات پزشکی مرهم رازی‪ ،‬تولید باند و گاز‬ ‫سبز شمال‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا طب‪ ،‬ثمين طب باربد‪ ،‬حریر نوین سپاهان‪ ،‬سپاهان بهبود‬ ‫پارسا‪ ،‬شرکت تعاونی ‪ 233‬تولی‬ ‫بخش تیبیال ریخته گری شده پروتز مفصل زانو‪ :‬آتا طب سان پوریا‬ ‫شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالك برگ شبدري واي تي ال سه و نیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬پویندگان‬ ‫پزشکی پردیس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪،‬‬ ‫ابزار پزشکی اسوه آسیا‬ ‫پالك پروكسيمال هومروس سه و نیم‪ :‬آرنیکا فام پرند‬ ‫پالك پروكسيمال هومروس الكينگ سه و نیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪،‬‬ ‫ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬مبتکران پارسیان‬ ‫درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالك پهن سنگين چهارونیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫بخش فمورال ریخته گری شده پروتز مفصل زانو‪ :‬آتا طب سان پوریا‬ ‫پالك ترقوه الكينگ‪ :‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین‬ ‫توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫بدنه اصلي جسم مهره‌اي بازشونده‪ :‬آتا طب سان پوریا‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬ابزار پزشکی‬ ‫اسوه آسیا‬ ‫پالك توبوالر ناوداني چهارونیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه‬ ‫آسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫بند آويز دست‪ :‬فراز گستر فرهام‪ ،‬کاوشگر گستر طب‬ ‫پالك توبوالر ناوداني الكينگ چهارونیم‪ :‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین‬ ‫توحید‬ ‫پانچ میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‪،‬‬ ‫راهیان طب صبا‬ ‫پانسمان‪ :‬گلچای‬ ‫پالك تي تي باترس ال شكل چهارونیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو‬ ‫ابزار طب‬ ‫پانسمان ترمیم کننده زخم های غیرفعال حفره ای‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫پالك تي شكل الكينگ ميني‪ :‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پانسمان جاذب ترشحات زخم‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫پالك تي شكل ميني‪ :‬ایمن ایجاز‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پانسمان جاذب ترشحات و بوی بد زخم‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫پالك ديستال تييال الكينگ الترال سه و نیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا فام پرند‬ ‫پانسمان فوم بندآورنده خون‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫پالك ديستال تييال الكينگ مديال سه و نیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪،‬‬ ‫ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران‬ ‫پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پد پانسمان حذف بافت نکروزه‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫پالك ديستال راديوس سه و نیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی‬ ‫اسوه آسیا‬ ‫پانسمانهاي زخم هاي عميق‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫پد چشمی‪ :‬توس نگاه‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا طب‬ ‫پد لوزه راديو اپك تامپون لوزه‪ :‬آسیاجراح پیشرو‬ ‫پالك ديستال راديوس الكينگ سه و نیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پروب‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بینا ساز ابزار‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫پالك ديستال هومروس سه و نیم‪ :‬آرنیکا فام پرند‬ ‫پروفیل استیل ‪ :316LVM‬آتیال ارتوپد‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالك ديستال هومروس الكينگ سه و نیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پروفیل تیتانیوم‪ :‬آتا طب سان پوریا‪ ،‬آرنیکا فام پرند‬ ‫پالك دی اچ اس‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪،‬‬ ‫پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پك هاي جراحي‪ :‬آريا طب سورن‪ ،‬آوان طب‪ ،‬آوان طب معتبر‪ ،‬احسان طب پارسیان‪،‬‬ ‫الهام طب‪ ،‬به پوشان سالمت بخش‪ ،‬بهزیست طب دامون شرق‪ ،‬پرشين سيلك‪ ،‬توس‬ ‫درمان طب‪ ،‬توس نگاه‪ ،‬تولیدی فن آوری تجهیزات پزشکی عطا طب نوین‪ ،‬ریحان تن آرا‬ ‫مد‪ ،‬سورنا طب کیان‪ ،‬شایان تجارت ایساتیس‪ ،‬صانع طب‪ ،‬صنایع پز‬ ‫پالك باريك سبك چهارونیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار‬ ‫طب‬ ‫پالك بازسازي‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪،‬‬ ‫پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان‬ ‫طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالك بازسازي چهارونیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی‬ ‫اسوه آسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران‬ ‫پارسیان درمان‬ ‫پالك بازسازي الكينگ‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪،‬‬ ‫پالك دی سی اس‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه‬ ‫آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پالك زائده آرنج الكينگ اولكرانون سه و نیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه‬ ‫آسیا‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالك سه و نیم دی سی پی‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین‬ ‫توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالك كال‌كانئال پاشنه‪ :‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین‬ ‫توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالك كالويكل ترقوه‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالك كم تماس سه و نیم‪ :‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‬ ‫‪31‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫پالك كنديالر چهارونیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‬ ‫پلیت پاشنه پا‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‬ ‫پالك الكينگ بازسازي ريكانستركشن چهارونیم‪ :‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬مبتکران‬ ‫پارسیان درمان‪ ،‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی‬ ‫پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪،‬‬ ‫نیکجو ابزار طب‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‬ ‫پنست آتروماتیک‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه درمان‬ ‫پنست بادندانه‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‪،‬‬ ‫روشن تجارت سهند‬ ‫پالك الكينگ پروكسيمال فمور چهارونیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬نیکجو‬ ‫ابزار طب‬ ‫پنست بی دندانه‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب‬ ‫صبا‬ ‫پالك الكينگ ديستال تيبيا الترال چهارونیم‪ :‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه‬ ‫آسیا‬ ‫پنست بیوپسی‪ :‬بنیان آتیه درمان‬ ‫پالك الكينگ ديستال تيبيا مديال چهارونیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬پویندگان پزشکی‬ ‫پردیس‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالك الكينگ ديستال فمور چهارونیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین‬ ‫توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالك الكينگ دی اچ اس‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی‬ ‫اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پالك الكينگ دی سی اس‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پالك الكينگ سبك چهارونیم‪ :‬آتا طب سان پوریا‪ ،‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪،‬‬ ‫آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب‬ ‫طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان‬ ‫درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالك الكينگ سنگين چهارونیم‪ :‬آتا طب سان پوریا‪ ،‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪،‬‬ ‫آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو‬ ‫ابزار طب‬ ‫پالك الكينگ سه و نیم‪ :‬آتا طب سان پوریا‪ ،‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو‬ ‫ابزار طب‬ ‫پالك الكينگ فيبوال سه و نیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‬ ‫پنست میکروسرجیکال‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‬ ‫پودر بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی آلو گرافت با منشا انسانی‪ :‬همانند‬ ‫ساز بافت کیش‬ ‫پوشش هموستاتیک‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫پيچ ای سي ال پي سي ال غیرجذبی استخوان تاندون استخوان‪ :‬آتیال ارتوپد‬ ‫پيچ دبل تريدد اچ سی اس‪ :‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پيچ كامپرشن دی اچ اس‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی‬ ‫اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پيچ كامپرشن دی سی اس‪ :‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا‬ ‫فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پيچ كنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی‬ ‫پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پيچ كنسلوس سه و نیم و‪ :4‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬پویندگان‬ ‫پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب‬ ‫هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پيچ كنسلوس الكينگ سه و نیم و ‪ :4‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پالك ناوداني یک سوم توبوالر الكينگ سه و نیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پيچ كورتيكال چهارونیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی‬ ‫اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪،‬‬ ‫صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالك یک سوم توبوالر ناوداني سه و نیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام‬ ‫پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین‬ ‫توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پيچ كورتيكال سه و نیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی‬ ‫اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪،‬‬ ‫صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالک استئوتومی اطفال الکینگ سه و نیم‪ :‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‬ ‫پيچ كورتيكال الكينگ سه و نیم‪ :‬آتا طب سان پوریا‪ ،‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪،‬‬ ‫آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو‬ ‫ابزار طب‬ ‫پالک استئوتومی الکینگ چهارونیم‪ :‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین‬ ‫توحید‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالک سبک کم تماس چهارونیم‪ :‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین‬ ‫توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‬ ‫پالک سنگین کم تماس چهارونیم‪ :‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان‬ ‫طب هگمتانه‬ ‫پالک کالکانئال الکینگ سه و نیم‪ :‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالک الکینگ تی و تی باترس و ال باترس چهارونیم‪ :‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پالگ اسکلرا‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫پلي اوره تان با گريد پزشكي‪ :‬مدی تک سیس‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫‪32‬‬ ‫پنست گرسپینگ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫پيچ الكينگ كامپرشن دی اچ اس‪ :‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫پيچ الكينگ كنسلوس چهارونیم و‪ 5‬تا شش و نیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬مبتکران‬ ‫پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پيچ الكينگ كورتيكال چهارونیم‪ :‬آتا طب سان پوریا‪ ،‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪،‬‬ ‫آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬صنایع پویان طب هگمتانه‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو‬ ‫ابزار طب‬ ‫پيچ مالئوالر چهارونیم‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه‬ ‫آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پيچ نيل اينترالك‪ :‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬مبتکران پارسیان‬ ‫درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬
‫کاالهای ساخت ایران و تولیدکنندگان آن‬ ‫پين‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران‬ ‫پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫پينات راديو اپك‪ :‬آسیاجراح پیشرو‬ ‫پیپت‌ها‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫پیچ ساده‪ :‬بازرگانی امیر طب گستر آسیا‬ ‫چاقوی چشمی‪ :‬ابزار طب پویا‬ ‫چسب اتصال دندان مصنوعي‪ :‬صنایع پزشکی مهرگان طب رازی‬ ‫چسب ايزوسيانات‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬مدی تک سیس‬ ‫چسب پلي يول‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫پین کاتر‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه جراح‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫چسب زخم‪ :‬بهنوار ایران‪ ،‬بوشهر پالست کار‪ ،‬تدبیر طب پارسیان‪ ،‬تولیدی پایدار فرد‪،‬‬ ‫نوین باند اصفهان‬ ‫تامپون بینی‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫چسب زينك اكسايد‪ :‬بهنوار ایران‪ ،‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬نوین باند اصفهان‬ ‫تامپون دندانی‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫چسب كاغذي‪ :‬نوین باند اصفهان‬ ‫تامپون مغز و اعصاب راديو اپك پنبه دم دار‪ :‬آسیاجراح پیشرو‬ ‫چسب میخچه‪ :‬صنایع پزشکی مهرگان طب رازی‬ ‫تثبيت كننده كمر‪ :‬ابزار درمان‬ ‫چسب نان وون‪ :‬الهام طب‪ ،‬ثمین طب مهر‪ ،‬درمانگر‪ ،‬نوین باند اصفهان‬ ‫تثبیت کننده آرنج‪ :‬ابزار درمان‬ ‫چست باتل‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬تولید لوازم پزشکی یکبار‬ ‫مصرف سرمددرمان‪ ،‬دارو سازی طب ایران‬ ‫تثبیت کننده زانو‪ :‬ابزار درمان‬ ‫تخت ‪ :C-Arm‬پارمدیک‬ ‫تخت الكترومكانيكي اتاق عمل‪ :‬بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬پارمدیک‪ ،‬پویندگان فنون‬ ‫پزشکی آریا دی‪ ،‬سها طب ابزار‬ ‫تراکستومی (فوالد زنگ نزن)‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه درمان‬ ‫تروکار‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه درمان‬ ‫تروکار اندوسکوپی‪ :‬داریا دانش بارثاوا‬ ‫تيغه الرينگوسكوپ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‬ ‫تيوب اشعه ايكس راديوگرافي موبايل آنالوگ‪ :‬مهندسی آرین درمان پژوه‬ ‫تيوب اشعه ايكس راديوگرافي موبايل ديجيتال‪ :‬مهندسی آرین درمان پژوه‬ ‫تيوب ايريگيشن ميكروموتور جراحي‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫تيوب مقعدي ركتال تيوب‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫تیوب دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬الکترونیک هسته ای‪ ،‬تابان‬ ‫سار‪ ،‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‪ ،‬تجهیزات پزشکی مهران طب شیراز‪ ،‬صنایع پایامد‬ ‫الکترونیک‪ ،‬مهندسی آرین درمان پژوه‪ ،‬مهندسی پزشکی هلث فن‬ ‫تیوپ دستگاه رادیوگرافی آنالوگ(قطعه ساخت)‪ :‬تجهیزات پزشکی مهران طب‬ ‫شیراز‬ ‫تیوپ دستگاه رادیوگرافی موبایل آنالوگ(قطعه ساخت)‪ :‬تولیدی مهندسی‬ ‫بهساز طب‬ ‫تیوپ دستگاه رادیوگرافی موبایل دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬تجهیزات پزشکی‬ ‫مهران طب شیراز‪ ،‬مهندسی آرین درمان پژوه‬ ‫تیوپ دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬تجهیزات پزشکی مهران‬ ‫طب شیراز‬ ‫تیوپ دستگاه ماموگرافی آنالوگ(قطعه ساخت)‪ :‬صنایع پایامد الکترونیک‬ ‫تیوپ دستگاه ماموگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬صنایع پایامد الکترونیک‬ ‫جوراب واریس و آنتی آمبولیسم‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬تجهیزات پزشکی رایت آرین فارمد‪،‬‬ ‫کاوشگر گستر طب‬ ‫چاقو‪ :‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫چاقو میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه درمان‬ ‫چست تيوب‪ :‬پیشگام ایده آل خاورمیانه‪ ،‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‪ ،‬ساخت وسایل‬ ‫پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫چکش چشمی‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫چکش عمومی‪ :‬بیکران ابی‬ ‫خمير پروفيالكسي‪ :‬گلچای‬ ‫خون کنترل‪ :‬فن آوری روز آزمون‪ ،‬من‬ ‫دپرسور چشمی‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫دتكتور راديوگرافي موبايل ديجيتال‪ :‬مهندسی آرین درمان پژوه‬ ‫دتكتور ماموگرافي ديجيتال‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‬ ‫دتکتور دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬تابان سار‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پزشکی رئوف شفا‪ ،‬تجهیزات پزشکی مهران طب شیراز‪ ،‬صنایع پایامد الکترونیک‪ ،‬مهندسی‬ ‫آرین درمان پژوه‪ ،‬مهندسی پزشکی هلث فن‬ ‫دتکتور دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬تجهیزات پزشکی مهران‬ ‫طب شیراز‬ ‫دتکتور دستگاه ماموگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‪،‬‬ ‫صنایع پایامد الکترونیک‬ ‫درپوش انتهای نیل‪ :‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪،‬‬ ‫مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫دريپ آنژيوگرافي‪ :‬شایان تجارت ایساتیس‬ ‫دريپ جراحي‪ :‬شایان تجارت ایساتیس‪ ،‬صانع طب‬ ‫دريچه‌هاي بيولوژيكي قلب‪ :‬همانند ساز بافت کیش‬ ‫دریل برقی‪ :‬ساتراپ طب مد‪ ،‬مهندسی رایین صنعت‬ ‫دستكش جراحي التكس‪ :‬ارم کوشا‪ ،‬تولیدی دستکش حریر ایران‪ ،‬سهل گستران‬ ‫درمان‪ ،‬کیهان بد‬ ‫دستكش معاينه التكس‪ :‬ارم کوشا‪ ،‬ایران هاسکو‪ ،‬تولیدی دستکش حریر ایران‪ ،‬سهل‬ ‫گستران درمان‬ ‫دستكش معاينه نيتريل‪ :‬تولیدی دستکش حریر ایران‪ ،‬ظفر تجهیزتهران‬ ‫دستكش معاينه وينيل‪ :‬تولیدی دستکش حریر ایران‪ ،‬سهل گستران درمان‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی سلیم طب‪ ،‬عرشیا طب رازی‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی ورید‬ ‫‪33‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫دستگاه اتوسكوپ‪ ،‬افتالموسكوپ‪ :‬راهبانان سازندگی‬ ‫دستگاه تخت احیاء (‪ :)CPR‬رازان پرداز تهران‪ ،‬صنایع پزشکی آرمان تجهیز اطلس‬ ‫دستگاه اتوكالو روميزي‪ :‬تولیدی مهندسی کوشا فن پارس‪ ،‬عصر صنعت آتبین‪ ،‬فخر‬ ‫سینا‪ ،‬مهندسی پزشکی توسن تجهیز‬ ‫دستگاه تخت احیاء نوزاد‪ :‬تولید سیستمهای احیا نوزاد‬ ‫دستگاه اسپيرومتر تشخیصی‪ :‬مهندسی طب تصویر‬ ‫دستگاه استرياليزر اتيلن اكسايد‪ :‬سازگر‬ ‫دستگاه تخت اطفال مكانيكي‪ :‬رازان پرداز تهران‬ ‫دستگاه استرياليزر بخار اتوكالو‪ :‬پارس سینوهه پاد‪ ،‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‪،‬‬ ‫سازگر‪ ،‬سالمت صنعت بو علی‪ ،‬صنایع پزشکی ایران تولید پالش گستر‪ ،‬عصر صنعت آتبین‪،‬‬ ‫مهندسی پزشکی توسن تجهیز‪ ،‬کاووش دیان آزما‬ ‫دستگاه تخت بستري الكتريكي‪ :‬بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬پیاوار‪ ،‬رازان پرداز تهران‪،‬‬ ‫سیما طب مهر ایرانیان‪ ،‬صنایع پزشکی آرمان تجهیز اطلس‪ ،‬مهران طب مد‪ ،‬مهرپویان‬ ‫بهداشت‬ ‫دستگاه استرياليزر پالسما‪ :‬پارس سینوهه پاد‬ ‫دستگاه تخت بستري مكانيكي‪ :‬پارمدیک‪ ،‬پیاوار‪ ،‬رازان پرداز تهران‪ ،‬ساتراپ طب مد‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی آرمان تجهیز اطلس‪ ،‬صنایع پزشکی رحیمی پارس مهر و شرکا‪ ،‬مهران طب‬ ‫مد‪ ،‬مهرپویان بهداشت‬ ‫دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‪ ،‬فنی و مهندسی‬ ‫اطلس فناور گیتی‪ ،‬مهندسی فرسارتجارت‬ ‫دستگاه اکسیژن ساز خانگی یا پرتابل‪ :‬زیست تجهیز شریف‪ ،‬نفس یار طب‬ ‫دستگاه تخت زايمان الكتريكي‪ :‬پارس بهداد سالمت‪ ،‬پارمدیک‪ ،‬رازان پرداز تهران‪،‬‬ ‫سها طب ابزار‪ ،‬سیما طب مهر ایرانیان‪ ،‬صنایع پزشکی آرمان تجهیز اطلس‬ ‫دستگاه الكتروكارديوگرافي‪ :‬ارکان آرا تجارت البرز‪ ،‬امواج نگار سپاهان‪ ،‬پویندگان‬ ‫راه سعادت‬ ‫دستگاه تخت‍ژينكولوژي‪ :‬رازان پرداز تهران‪ ،‬سها طب ابزار‪ ،‬صنایع پزشکی آرمان‬ ‫تجهیز اطلس‬ ‫دستگاه اندوسكوپ شوي‪ :‬مهندسی پزشکی توسن تجهیز‪ ،‬ویستا طب آرنیکا‬ ‫دستگاه تخت شستشوي بيمار‪ :‬مهندسی پزشکی توسن تجهیز‬ ‫دستگاه انكوباتور ثابت نوزاد‪ :‬تولید سیستمهای احیا نوزاد‬ ‫دستگاه تخت معاينه مكانيكي‪ :‬رازان پرداز تهران‪ ،‬راهبانان سازندگی‪ ،‬صنایع پزشکی‬ ‫آرمان تجهیز اطلس‪ ،‬مهرپویان بهداشت‬ ‫دستگاه اولتراسوند تراپي‪ :‬مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین‬ ‫دستگاه تخت نوزاد‪ :‬احیا نوزاد قرن‪ ،‬درمانگر‬ ‫دستگاه اولتراسوند متمركز شده شدت باال‪ :‬دانش بنیان مایا اسلیم آریا‪ ،‬مبتکران‬ ‫دنیای فردا‬ ‫دستگاه تركشن‪ :‬مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین‬ ‫دستگاه آسپیراتورهای بینی‪ :‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫دستگاه تزريق بدون سوزن (زيرجلدي)‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫دستگاه آمالگاماتور كپسولي‪ :‬عاج پالس طب تک‬ ‫دستگاه تشك مواج‪ :‬فن آوری ایرانیان همگام مهر‪ ،‬مدار سالمت‪ ،‬مهندسی پزشکی‬ ‫فنون طب فرتاک‬ ‫دستگاه برانكارد‪ :‬ایده سالمت دانش‪ ،‬بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬پارمدیک‪ ،‬پیاوار‪ ،‬تولیدی‬ ‫صنعتی آرمان جاوید سلمان‪ ،‬رازان پرداز تهران‪ ،‬شرکت تولیدی و صنعتی مه شکن سازه‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی آرمان تجهیز اطلس‪ ،‬فن آوری ایرانیان همگام مهر‪ ،‬مهران طب مد‬ ‫دستگاه بي خطرساز زباله بيمارستاني به روش بخار‪ :‬خدمات و ماشين آالت‬ ‫شفا درد‪ ،‬ره گستر آبتاب آتیه‪ ،‬سازگر‪ ،‬عصر صنعت آتبین‪ ،‬مهندسی پزشکی توسن تجهیز‬ ‫دستگاه بي خطرساز زباله بيمارستاني به روش حرارت خشك‪ :‬پارس سینوهه‬ ‫پاد‪ ،‬خدمات و ماشين آالت شفا درد‪ ،‬ره گستر آبتاب آتیه‬ ‫دستگاه بي خطرساز زباله بيمارستاني به روش شيميايي‪ :‬مهندسی پزشکی‬ ‫توسن تجهیز‬ ‫دستگاه پالس اكسي‌متر دستي‪ :‬پارسیان طب پژوهش‬ ‫دستگاه پالس‌اكسي متر روميزي‪ :‬پارسیان طب پژوهش‬ ‫دستگاه پروسسور فيلم راديولوژي‪ :‬ایکس ری ایران‬ ‫دستگاه پري اپيكال ای سی‪ :‬بهار آردین‬ ‫دستگاه پمپ سرنگ‪ :‬مدیا کاوش‬ ‫دستگاه پمپ وکیوم‪ :‬روناس تجهیز طب‬ ‫دستگاه تخت (صندلي) دياليز‪ :‬بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬پارمدیک‪ ،‬درمانگر‪ ،‬رازان پرداز‬ ‫تهران‪ ،‬سیما طب مهر ایرانیان‪ ،‬صنعتی وبازرگانی دندان توس تهران‪ ،‬نوا تیس طب‬ ‫دستگاه تخت ‪ ICC/CCU‬الکتریکی‪ :‬بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬پارس بهداد سالمت‪،‬‬ ‫پارمدیک‪ ،‬پیاوار‪ ،‬رازان پرداز تهران‪ ،‬سها طب ابزار‪ ،‬صنایع پزشکی آرمان تجهیز اطلس‪،‬‬ ‫مهران طب مد‬ ‫دستگاه تخت ‪ ICC/CCU‬مكانيكي‪ :‬رازان پرداز تهران‪ ،‬صنایع پزشکی آرمان تجهیز‬ ‫اطلس‬ ‫‪34‬‬ ‫دستگاه تخت اطفال الكتريكي‪ :‬بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬پیاوار‪ ،‬صنایع پزشکی آرمان‬ ‫تجهیز اطلس‪ ،‬مهرپویان بهداشت‬ ‫دستگاه تشک بستری‪ :‬آوا تجهيز ايرانيان‪ ،‬تجهیزات پزشکی آریانا تشخیص ابزار‪،‬‬ ‫سهند بهامين طب‪ ،‬صنایع پزشکی آرمان تجهیز اطلس‪ ،‬فن آوری ایرانیان همگام مهر‬ ‫دستگاه تصفيه آب ‪ RO‬پرتابل‪ :‬نوا تیس طب‬ ‫دستگاه تصفيه آب ‪ RO‬غير پرتابل‪ :‬توسعه درمان فرتاک‪ ،‬نوا تیس طب‬ ‫دستگاه تله مانیتورینگ ‪ :ECG‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‬ ‫دستگاه تورنيكت‪ :‬مهندسی رایین صنعت‬ ‫دستگاه چراغ سيالتيك پرتابل‪ :‬بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬پارمدیک‪ ،‬مهندسی فرسارتجارت‬ ‫دستگاه چراغ سيالتيك ثابت ‪ 1‬قمره‪ :‬بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬پارمدیک‪ ،‬مهندسی‬ ‫فرسارتجارت‬ ‫دستگاه چراغ سيالتيك ثابت ‪ 2‬قمره‪ :‬افق صنعت مدیسا‪ ،‬بهیار صنعت سپاهان‪،‬‬ ‫پارمدیک‪ ،‬مهندسی فرسارتجارت‬ ‫دستگاه چراغ سيالتيك ثابت ‪ 3‬قمره‪ :‬بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬پارمدیک‬ ‫دستگاه راديو فركانسي‪ :‬روناک تجهیز آرا‪ ،‬مبتکران دنیای فردا‬ ‫دستگاه راديوگرافي آنالوگ‪ :‬مهندسی آرین درمان پژوه‬ ‫دستگاه راديوگرافي ديجيتال‪ :‬تابان سار‪ ،‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پزشکی مهران طب شیراز‪ ،‬دنیز دارو درمان‪ ،‬شیماپرتو‪ ،‬صنایع پایامد الکترونیک‪ ،‬مهندسی‬ ‫آرین درمان پژوه‪ ،‬مهندسی پزشکی هلث فن‬ ‫دستگاه راديوگرافي موبايل آنالوگ‪ :‬تولیدی مهندسی بهساز طب‪ ،‬شیماپرتو‪ ،‬مهندسی‬ ‫آرین درمان پژوه‬ ‫دستگاه راديوگرافي موبايل ديجيتال‪ :‬تجهیزات پزشکی مهران طب شیراز‪ ،‬شیماپرتو‪،‬‬
‫کاالهای ساخت ایران و تولیدکنندگان آن‬ ‫صنایع پایامد الکترونیک‪ ،‬مهندسی آرین درمان پژوه‬ ‫دستگاه ماموگرافي ديجيتال‪ :‬صنایع پایامد الکترونیک‬ ‫دستگاه ربات آموزش گام برداری‪ :‬تحرک فن آور رباتیک‬ ‫دستگاه مانيتور بيمار سيستم سانترال‪ :‬پویندگان راه سعادت‪ ،‬مهندسی سازگان‬ ‫گستر‬ ‫دستگاه رباتهای توانبخشی درمانی‪ :‬پويندگان دانش سيستمهاي توان افزاي‬ ‫پاسارگاد‬ ‫دستگاه رگوالتور گاز فشار باال‪ :‬ایرانیان شفا سازه‪ ،‬مهندسی فراد تجهیز سپنتا‬ ‫دستگاه ساكشن‪ :‬ایرانیان شفا سازه‪ ،‬تجهیزات اوحد‪ ،‬گازهای طبی ایران‪ ،‬گازهای طبی‬ ‫ره پویان و توسعه تهران‪ ،‬مهندسی فراد تجهیز سپنتا‪ ،‬مهندسی فرسارتجارت‬ ‫دستگاه ساکشن‪ :‬رمز آسا‪ ،‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‪ ،‬مهندسی پزشکی فنون طب‬ ‫فرتاک‬ ‫دستگاه ستون سقفي‪ :‬تجهیزات اوحد‪ ،‬مهندسی فرسارتجارت‪ ،‬ویستا طب آرنیکا‬ ‫دستگاه سنگ شکن درون اندامی پنومانتیک‪ :‬آرمان تندرست‬ ‫دستگاه سی آرم عمومي‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‪ ،‬شیماپرتو‪ ،‬مهندسی آرین درمان‬ ‫پژوه‬ ‫دستگاه سیتولوژی فاز مایع‪ :‬هيراب طب عرشيا‬ ‫دستگاه شستشو جراحی‪ :‬مهندسی پزشکی توسن تجهیز‬ ‫دستگاه شستشو ضدعفوني‪ :‬مهندسی پزشکی توسن تجهیز‬ ‫دستگاه شستشوی ابزار جراحی‪ :‬مهندسی پزشکی توسن تجهیز‬ ‫دستگاه شیکر کیسه خون‪ :‬فنی و مهندسی هوشمند پژوه‬ ‫دستگاه مانيتور بيمار كنار تخت خوابي و پرتابل‪ :‬پویندگان راه سعادت‪ ،‬مهندسی‬ ‫سازگان گستر‬ ‫دستگاه مانيتور عمق بيهوشي‪ :‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‬ ‫دستگاه محصوالت تركيبي زيبايي‪ :‬مبتکران دنیای فردا‬ ‫دستگاه مکش دود‪ :‬مهندسی کاوندیش سیستم‬ ‫دستگاه مگنتوتراپي‪ :‬مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین‬ ‫دستگاه ميكرونيدل‪ :‬مبتکران دنیای فردا‪ ،‬مهندسی فن آور پویا سپاهان‬ ‫دستگاه میکروپگمنتیشن‪ :‬مهندسی فن آور پویا سپاهان‬ ‫دستگاه میکرودرم ابریژن‪ :‬آفتاب فروزان آریا‪ ،‬دانش بنیان مایا اسلیم آریا‪ ،‬مبتکران‬ ‫دنیای فردا‪ ،‬مهندسی فن آور پویا سپاهان‬ ‫دستگاه نبواليزر اولتراسونيك‪ :‬مدیا کاوش‬ ‫دستگاه همودياليز‪ :‬آریا طب فیروز‬ ‫دستگاه هود اكسيژن‪ :‬احیا نوزاد قرن‬ ‫دستگاه وارمر سرم‪ :‬داریا دانش بارثاوا‬ ‫دستگاه وارمر نوزاد‪ :‬تولید سیستمهای احیا نوزاد‬ ‫دستگاه فتال داپلر‪ :‬اسطوره تجهیز درمان‪ ،‬مهندسی بازرگانی فنون طب نقش جهان‪،‬‬ ‫مهندسی تجهیزات پزشکی سندس طب‬ ‫دستگاه وريدياب‪ :‬الکترو پرتو علم و صنعت‬ ‫دستگاه فتال مانيتور‪ :‬مهندسی بازرگانی فنون طب نقش جهان‬ ‫دستگاه وسیله کشنده کورپورا‪ :‬روناس تجهیز طب‬ ‫دستگاه فتوتراپي خانگي نوزاد‪ :‬تولید سیستمهای احیا نوزاد‪ ،‬احیا نوزاد قرن‬ ‫دستگاه ونتيالتور ترانسپورت‪ :‬شرکت تولیدی و صنعتی مه شکن سازه‬ ‫دستگاه فلش المپ‪ :‬بسیم رویان طب‪ ،‬روناک تجهیز آرا‪ ،‬مبتکران دنیای فردا‬ ‫دستگاه ویلچر پله رو‪ :‬فهم الکترونیک‬ ‫دستگاه فلوروسكوپي ديجيتال‪ :‬تجهیزات پزشکی مهران طب شیراز‪ ،‬مهندسی آرین‬ ‫درمان پژوه‬ ‫دستگاه يونيت دندانپزشكي‪ :‬تولیدی بازرگانی ملورین‪ ،‬شیک طب پرشیا‪ ،‬فخر سینا‬ ‫دسته الرینگوسکوپ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‬ ‫دستگاه فلومتر اكسيژن‪ :‬تجهیزات اوحد‪ ،‬تولیدی صنعتی توان جم‪ ،‬گازهای طبی ایران‪،‬‬ ‫مهندسی فراد تجهیز سپنتا‪ ،‬مهندسی فرسارتجارت‬ ‫دیالتورها‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بینا ساز ابزار‪ ،‬پالیز طب شفق‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫دستگاه فيكو قدامي‪ :‬عالی پیام‬ ‫رابط فشار قوي‪ :‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‬ ‫دستگاه کاتر سرسوزن‪ :‬نیک رهنماکار‬ ‫رابط هاي تزريق‪ :‬ثمین طب مهر‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫دستگاه کپنوگراف‪ :‬پارسیان طب پژوهش‬ ‫رترکتور بازکننده دنده‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه جراح‬ ‫دستگاه کنسول باالي تخت‪ :‬تجهیزات اوحد‪ ،‬توسعه طب همراد‪ ،‬گازهای طبی ایران‪،‬‬ ‫گازهای طبی ره پویان و توسعه تهران‪ ،‬مهندسی فرسارتجارت‪ ،‬ویستا طب آرنیکا‬ ‫رترکتور خودکار‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪ ، ،‬بنیان آتیه درمان‪ ،‬بیکران‬ ‫ابی‬ ‫دستگاه گاما پروب‪ :‬توسعه صنايع تصوير برداري پرتو نگار پرشيا‬ ‫رترکتور دستی‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪ ،‬بینا ساز ابزار‪،‬‬ ‫بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‪ ،‬روشن تجارت سهند‬ ‫دستگاه گرمكن ريكاوري نوزاد‪ :‬تولید سیستمهای احیا نوزاد‬ ‫دستگاه الرينگوسكوپ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه جراح‬ ‫رولر میکسر‪ :‬الب ترون‬ ‫رینگ کپسول چشم‪ :‬ابزار طب پویا‪ ،‬تولیدی لنز دیدار‪ ،‬طب تجهیز قرن‬ ‫دستگاه ليزر دايود‪ :‬طاهر تاج پارس‪ ،‬فنی مهندسی توسعه مدار هیرو‪ ،‬مبتکران دنیای‬ ‫فردا‬ ‫ژل الكترود الکتروکاردیوگرافی‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬پالیز طب شفق‬ ‫دستگاه ليزرتراپي‪ :‬مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین‬ ‫ژل اولتراسونیک‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬پالیز طب شفق‬ ‫دستگاه ماشین بیهوشی‪ :‬تجهیزات مراقبت پزشکی الکترونیک برتر‪ ،‬سرآمد طب پارایه‬ ‫ژل بيليچينگ‪ :‬نوا طب پارس‬ ‫دستگاه ماموگرافي آنالوگ‪ :‬صنایع پایامد الکترونیک‬ ‫ژل تاخیری‪ :‬ابزار درمان‬ ‫‪35‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫ژل ترمیم کننده زخم‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫ژل لوبریکانت‪ :‬ابزار درمان‬ ‫ژنراتور اشعه ايكس راديوگرافي موبايل آنالوگ‪ :‬مهندسی آرین درمان پژوه‬ ‫ژنراتور اشعه ايكس راديوگرافي موبايل ديجيتال‪ :‬مهندسی آرین درمان پژوه‬ ‫ژنراتور دستگاه رادیوگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬الکترونیک هسته ای‪،‬‬ ‫تابان سار‪ ،‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‪ ،‬تجهیزات پزشکی مهران طب شیراز‪ ،‬صنایع پایامد‬ ‫الکترونیک‪ ،‬مهندسی آرین درمان پژوه‪ ،‬مهندسی پزشکی هلث فن‬ ‫سایر قطعات یدکی اکسیژن ساز بیمارستانی‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‬ ‫سایر قطعات یدکی رادیوگرافی دیجیتال‪ :‬مهندسی آرین درمان پژوه‬ ‫سایر قطعات یدکی سمعک‪ :‬پرشیا سمعک نیوشان کیش‪ ،‬فن اذرخش‬ ‫سایر قطعات یدکی الرینگوسکوپ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‬ ‫ژنراتور دستگاه رادیوگرافی موبایل دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬تجهیزات پزشکی‬ ‫مهران طب شیراز‬ ‫سایر متعلقات نیل‪ :‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫ژنراتور دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬الکترونیک هسته ای‬ ‫سایرقطعات ساخت تصفیه آب ‪ RO‬غیرپرتابل‪ :‬نوا تیس طب‬ ‫ژنراتور ماموگرافی دیجیتال(قطعه ساخت)‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‬ ‫ست خون‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪،‬‬ ‫ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬صنایع پزشکی و بازرگانی مدد بخش‬ ‫ساپورت ران و لگن و زانو‪ :‬کاوشگر گستر طب‬ ‫ست سرم تحت سیستم جاذبه‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬پیشگام ایده آل خاورمیانه‪،‬‬ ‫تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬تولیدی الوند شیمی تویسرکان‪ ،‬دارو سازی طب ایران‪،‬‬ ‫درمانگر‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬سهل گستران درمان‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی‬ ‫ورید‪ ،‬مهندسی بسپار صنعت فاخر‪ ،‬کیان طب کاسپین‬ ‫ساير پانسمانها‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫ست کتتر فولی‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫سایر قطعات ساخت ‪ :ECG‬امواج نگار سپاهان‬ ‫ست لوله رابط همودياليز‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران‬ ‫"سوپا"‪ ،‬صنایع پزشکی فارمد‪ ،‬مدی تک سیس‪ ،‬نیک رهنماکار‬ ‫ژنراتور مونوپالر باي پالر‪ :‬آوان طب‬ ‫ساق بند پا‪ :‬ابزار درمان‬ ‫سایر قطعات ساخت اتوکالو رومیزی‪ :‬فخر سینا‬ ‫سایر قطعات ساخت اکسیژن ساز بیمارستانی‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‬ ‫سایر قطعات ساخت اکسیژن ساز خانگی یا پرتابل‪ :‬نفس یار طب‬ ‫سایر قطعات ساخت الکتروشوک دستی‪ :‬تجهیزات پیشرفته درمان‬ ‫ست يكبارمصرف پانسمان‪ :‬آسیاجراح پیشرو‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫سر ساکشن‪ :‬آسیاجراح پیشرو‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪،‬‬ ‫سر سوزن دندانپزشكي‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬نیک رهنماکار‬ ‫سر مته شیور آرتروسکوپی‪ :‬تجیهزات پزشکی ارسک یکتا تجهیز‬ ‫سایر قطعات ساخت بی خطر ساز بیمارستانی به روش حرارت خشک‪:‬‬ ‫پارس سینوهه پاد‬ ‫سرسمپلرها‪ :‬آیسان آرکا ویژن‬ ‫سایر قطعات ساخت تخت دیالیز‪ :‬نوا تیس طب‬ ‫سرنگ انسولين سوزن ثابت‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬گروه آوا پزشک‪،‬‬ ‫مهندسی بسپار صنعت فاخر‬ ‫سایر قطعات ساخت تشک مواج‪ :‬مدار سالمت‬ ‫سایر قطعات ساخت دستگاه ‪ C ARM‬عمومی‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‬ ‫سرنگ انسولين سوزن متحرك لوئراسليپ‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪،‬‬ ‫گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬مهندسی بسپار صنعت فاخر‪ ،‬یزد سرنگ‬ ‫سایر قطعات ساخت دستگاه تخت ‪ ICC/CCU‬الکتریکی‪ :‬گسترش پرتو پارس‬ ‫سرنگ انسولين سوزن متحرك لوئرالك‪ :‬مهندسی بسپار صنعت فاخر‬ ‫سایر قطعات ساخت دستگاه رادیوگرافی دیجیتال‪ :‬تابان سار‪ ،‬تجهیزات پزشکی‬ ‫رئوف شفا‪ ،‬تجهیزات پزشکی مهران طب شیراز‪ ،‬صنایع پایامد الکترونیک‪ ،‬مهندسی آرین‬ ‫درمان پژوه‪ ،‬مهندسی پزشکی هلث فن‬ ‫سرنگ خود تخريب‪ :‬گروه آوا پزشک‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬یزد سرنگ‬ ‫سایر قطعات ساخت دستگاه فشار سنج دیجیتال بازویی‪ :‬افق صنعت مدیسا‪،‬‬ ‫مهندسی پزشکی طب ابزار‬ ‫سایر قطعات ساخت دستگاه فشار سنج عقربه ای‪ :‬مهندسی پزشکی طب ابزار‬ ‫‪36‬‬ ‫سایر قطعات ساخت یونیت دندانپزشکی‪ :‬بازرگانی وتولیدی فیروز طب زمان‪،‬‬ ‫تولیدی بازرگانی ملورین‪ ،‬شیک طب پرشیا‪ ،‬صنایع دندانپزشکی نوید اکباتان‪ ،‬صنعتی‬ ‫وبازرگانی دندان توس تهران‪ ،‬فخر سینا‬ ‫سرنگ سوزن متحرك لوئراسليپ‪ :‬آریان سرنگ‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪،‬‬ ‫ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬گروه آوا پزشک‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬هما‬ ‫سرنگ خوزستان‪ ،‬یزد سرنگ‬ ‫سرنگ سوزن متحرك لوئرالك‪ :‬تولید قطعات تزریقی پالستیکی لمس الرستان‪،‬‬ ‫گروه آوا پزشک‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬یزد سرنگ‬ ‫سایر قطعات ساخت دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال‪ :‬الکترونیک هسته ای‬ ‫سرنگ كارتريج مواد بي حسي با محافظ سوزن‪ :‬یزد سرنگ‬ ‫سایر قطعات ساخت دستگاه میکروپگمنتیشن‪ :‬مهندسی فن آور پویا سپاهان‬ ‫سرنگ كارتريج مواد بي حسي بدون محافظ‪ :‬گروه تولیدی پزشکی ورید‬ ‫سایر قطعات ساخت دستگاه میکرونیدل‪ :‬مهندسی فن آور پویا سپاهان‬ ‫سرنگ گاواژ‪ :‬گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬یزد سرنگ‬ ‫سایر قطعات ساخت دماسنج دیجیتال‪ :‬اندیش کاران صنعت یاسمین‬ ‫سرنگ محافظ دار نيدل استيك لوئرالك‪ :‬گروه آوا پزشک‬ ‫سایر قطعات ساخت رادیوگرافی موبایل دیجیتال‪ :‬مهندسی آرین درمان پژوه‬ ‫سطح مفصلي اينسرت توتال زانو‪ :‬آتا طب سان پوریا‬ ‫سایر قطعات ساخت فلش المپ‪ :‬طاهر تاج پارس‪ ،‬مبتکران دنیای فردا‬ ‫سمان زينك اكسايد اوژنول‪ :‬گلچای‬ ‫سایر قطعات ساخت مانیتور بیمار کنار تخت خوابی و پرتابل‪ :‬پویندگان راه‬ ‫سعادت‪ ،‬مهندسی سازگان گستر‬ ‫سه راهي تزريق‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬پیشگام ایده آل خاورمیانه‪ ،‬توسعه صنایع پزشکی‬ ‫ماد‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬
‫کاالهای ساخت ایران و تولیدکنندگان آن‬ ‫سوزن النست‪ :‬گروه آوا پزشک‪ ،‬نیک رهنماکار‬ ‫سوزنهاي زيرجلدي‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬گروه آوا پزشک‪ ،‬گروه تولیدی‬ ‫پزشکی ورید‬ ‫سوزنهاي فيستوال وريدي شرياني‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬ساخت وسایل‬ ‫پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬صنایع پزشکی فارمد‪ ،‬مدی تک سیس‪ ،‬نیک رهنماکار‬ ‫سيتو براش‪ :‬ظریف پلیمر سپاهان‪ ،‬مهندسی بازرگانی فنون طب نقش جهان‬ ‫سيم ارتوپدي‪ :‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان پليت كانكشن با انتهاي رزوه‪ :‬ماهان طب‬ ‫آرمان‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان پليت كانكشن بلند‪ :‬ماهان طب آرمان‪ ،‬شهاب‬ ‫طب اورانوس‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان پليت كانكشن كوتاه‪ :‬بازرگانی امیر طب گستر‬ ‫آسیا‪ ،‬شهاب طب اورانوس‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان راد با رزوه‪ :‬بازرگانی امیر طب گستر آسیا‪ ،‬شهاب‬ ‫طب اورانوس‪ ،‬ماهان طب آرمان‬ ‫سیستم های فیلتراسیون اسپرم‪ :‬دانش بنیان تکوین‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان رينگ آرك با سوراخ‪ :‬ماهان طب آرمان‬ ‫سیستم هوای مدیکال بیمارستانی‪ :‬مهندسی فرسارتجارت‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان ساپورت ماسوالر اند‪ :‬بازرگانی امیر طب گستر‬ ‫آسیا‪ ،‬ماهان طب آرمان‬ ‫سیستم وکیوم مرکزی بیمارستان‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‪ ،‬مهندسی‬ ‫فرسارتجارت‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان سوكت‪ :‬آبتين مبتكران قرن‪ ،‬ماهان طب آرمان‬ ‫سیم گیر‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان شانز یک و سه دهم رزوه‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‬ ‫شکم بند‪ :‬فراز گستر فرهام‪ ،‬کاوشگر گستر طب‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان كانوليتد بولت‪ :‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬ماهان طب‬ ‫آرمان‬ ‫شنز اسكرو‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬نیکجو‬ ‫ابزار طب‬ ‫شیکر اوربیتالی‪ :‬گار نی ریز پرداز‬ ‫شیکرهای آزمایشگاهی‪ :‬دانش پژوهش فجر‬ ‫صفحه انتهايي جسم مهره‌اي بازشونده‪ :‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‬ ‫صندلی یونیت دندانپزشکی‪ :‬صنعتی وبازرگانی دندان توس تهران‬ ‫ضربه‪ :‬راهیان طب صبا‬ ‫ظرف نمونه برداري مدفوع‪ :‬آیسان آرکا ویژن‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫ظروف نمونه ادرار‪ :‬آیسان آرکا ویژن‪ ،‬زيست آزمون پليمر‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران‬ ‫"سوپا"‪ ،‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫فايل دستي‪ :‬صنایع پزشکی مهرگان طب رازی‬ ‫فرز الماسه‪ :‬صنایع پزشکی مهرگان طب رازی‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان كالمپ‪ :‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬بازرگانی امیر طب گستر‬ ‫آسیا‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬ماهان طب آرمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان كوپل‪ :‬بازرگانی امیر طب گستر آسیا‪ ،‬ماهان طب‬ ‫آرمان‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان مهره‪ :‬بازرگانی امیر طب گستر آسیا‪ ،‬ماهان طب‬ ‫آرمان‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان هاف رينگ پنج و هشت دهم‪ :‬بازرگانی امیر‬ ‫طب گستر آسیا‪ ،‬ماهان طب آرمان‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان هينج ماسوالين‪ :‬بازرگانی امیر طب گستر آسیا‪،‬‬ ‫شهاب طب اورانوس‪ ،‬ماهان طب آرمان‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان واشر ساده‪ :‬بازرگانی امیر طب گستر آسیا‪ ،‬ماهان‬ ‫طب آرمان‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان واشر كروي‪ :‬بازرگانی امیر طب گستر آسیا‪ ،‬ماهان‬ ‫طب آرمان‬ ‫فریزرهای چندمنظوره اتاقکی آزمایشگاهی‪ :‬دانش پژوهش فجر‬ ‫فيكسيشن تاندون رباط زانو‪ :‬آتا طب سان پوریا‬ ‫فشارسنج جیوه ای‪ :‬راهبانان سازندگی‬ ‫فيلتر همودياليز‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬مدی تک سیس‬ ‫فشارسنج ديجيتال بازويي‪ :‬افق صنعت مدیسا‪ ،‬مهندسی پزشکی طب ابزار‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان راد تيوبيوالر‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪،‬‬ ‫شهاب طب اورانوس‪ ،‬ماهان طب آرمان‬ ‫فشارسنج عقربه ای‪ :‬بیکران ابی‪ ،‬راهبانان سازندگی‪ ،‬مهندسی پزشکی طب ابزار‬ ‫فوم ترمیم کننده زخم‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫فوم ها‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫فيدينگ تيوب‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬کیان طب کاسپین‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان اسالتد بولت‪ :‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬ماهان طب‬ ‫آرمان‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان اسالتد واشر‪ :‬ماهان طب آرمان‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان پست فميناين اند‪ :‬ماهان طب آرمان‪ ،‬شهاب‬ ‫طب اورانوس‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان پليت پيچشي‪ :‬ماهان طب آرمان‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان پليت قوس دار‪ :‬ماهان طب آرمان‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان فول رينگ‪ :‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬ماهان طب‬ ‫آرمان‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان هاف رينگ یک و دو دهم‪ :‬شهاب طب‬ ‫اورانوس‪ ،‬ماهان طب آرمان‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان واير با استاپر‪ :‬ماهان طب آرمان‬ ‫فیکساتورهای خارجی استخوان واير ساده‪ :‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬ماهان طب‬ ‫آرمان‬ ‫فیکسیشن رینگ چشمی‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫قالب نگهداري بافت (تيشو كاست)‪ :‬آیسان آرکا ویژن‪ ،‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫قطعه بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی آلو گرافت با منشا انسانی‪:‬‬ ‫همانند ساز بافت کیش‬ ‫‪37‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫قوزك بند‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬کاوشگر گستر طب‬ ‫قیچی دایسکتیگ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‬ ‫قیچی عمومی استاندارد‪ :‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬دایموند ابزار‬ ‫تجهیز‪ ،‬راهیان طب صبا‪ ،‬روشن تجارت سهند‬ ‫کانوالی ساکشن‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫کاور ‪ :c-arm‬آسیاجراح پیشرو‬ ‫قیچی لباس و نوار زخم‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫کتترهای متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ :‬پیشگام ایده آل خاورمیانه‪ ،‬تولید لوازم‬ ‫پزشکی یکبار مصرف سرمددرمان‪ ،‬ثمین طب مهر‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪،‬‬ ‫گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬مهر طب ماکو‪ ،‬کیان طب کاسپین‬ ‫قیچی میکروسرجیکال‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫کرو‪18‬سانت‪ :‬بنیان آتیه جراح‬ ‫قیچی میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫کالس شش‪ :emulator-‬مهندسی پزشکی توسن تجهیز‬ ‫كاتتر ‪ :IUI‬دانش بنیان تکوین‪ ،‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫کلمپ‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان آتیه جراح‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪ ،‬بیکران‬ ‫ابی‪ ،‬دایموند ابزار تجهیز‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫قیچی لیگاتور و بخیه‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫كاتتر فولي دو راه‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬شایا طب ایرانیان‪ ،‬گروه تولیدی‬ ‫پزشکی ورید‬ ‫کلمپ آتروماتیک‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬راهیان طب صبا‪ ،‬روشن تجارت سهند‬ ‫كاتتر همودياليز وريد مركزي دوراه‪ :‬صنایع پزشکی فارمد‬ ‫کمپلمان خرگوش‪ :‬پاالیش و پژوهش خون‬ ‫كامپوننت تيبيال زانوي سيماني توتال‪ :‬آتا طب سان پوریا‬ ‫کورت ارتوپدی‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫كامپوننت فمورال زانوي سيماني توتال‪ :‬آتا طب سان پوریا‬ ‫کورت چشمی‪ :‬بینا ساز ابزار‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫كاندوم ها مردان‪ :‬انجیر طالیی‪ ،‬باران بسپار قم‪ ،‬کیهان بد‬ ‫کورت زنان‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫كاور پروب سونوگرافي‪ :‬آسیاجراح پیشرو‪ ،‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫کورت گوش و حلق و بینی‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫كاور دسته چراغ اتاق عمل‪ :‬آسیاجراح پیشرو‬ ‫کورت مغز و اعصاب‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بیکران ابی‬ ‫كاور دوربين‪ :‬آسیاجراح پیشرو‪ ،‬مهر طب ماکو‪ ،‬نوين سازان سالمت پاسارگاد‬ ‫کیت سنجش سریع بوپرنورفین‪ :‬پادیاب طب‪ ،‬حنان طب پارس‪ ،‬ویرا نوین طب‬ ‫زاگرس‬ ‫كاور ميكروسكوپ‪ :‬آسیاجراح پیشرو‬ ‫كتف بند‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬فراز گستر فرهام‬ ‫كريشنر واير‪ :‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬شهاب طب اورانوس‬ ‫كلسيم هيدروكسايد‪ :‬گلچای‬ ‫كلمپ بندناف‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫كمربند طبی‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬فراز گستر فرهام‪ ،‬کاوشگر گستر طب‬ ‫كن كاغذي‪ :‬صنایع پزشکی مهرگان طب رازی‬ ‫كيسه استومي‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫کاتتر ساکشن مسیر بسته‪ :‬پیشگام ایده آل خاورمیانه‬ ‫کاتتر ساکشن لوله تراشه‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬کیان طب کاسپین‬ ‫کاتترهای ادراری حالب‪ :‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‬ ‫کاتترهای ادراری خارجی کاندوم شیت‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫کاتترهای ادراری شستشو فولي سه راه‪ :‬گروه تولیدی پزشکی ورید‬ ‫کیت سنجش سریع ترامادول‪ :‬پادیاب طب‪ ،‬حنان طب پارس‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫کیسه جمع آوری خون اهدایی‪ :‬صنایع پزشکی فارمد‬ ‫کیسه فصد خون‪ :‬صنایع پزشکی فارمد‬ ‫کیف کمکهای اولیه‪ :‬ایده سالمت دانش‪ ،‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫گارد دهانی‪ :‬ایمن پرتو کار‪ ،‬روشن رای سپاهان‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬مهندسی‬ ‫سالمت یار حکیم‪ ،‬نوين سازان سالمت پاسارگاد‬ ‫گاز توپي‪ :‬باند و گاز و پنبه کاوه‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا طب‪ ،‬سپاهان بهبود پارسا‪ ،‬صفا‬ ‫بهبود مهر آیین‬ ‫گاز طبي استريل‪ :‬احسان طب سپاهان‪ ،‬باند و گاز افرند‪ ،‬باند و گاز و پنبه کاوه‪ ،‬پانسمان‬ ‫بهگاز کرمان‪ ،‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬تجهیزات پزشکی مرهم رازی‪ ،‬تولید باند و گاز سبز‬ ‫شمال‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا طب‪ ،‬تولیدی و بازرگانی عادل نوین سپاهان‪ ،‬ثمين طب باربد‪،‬‬ ‫حریر نوین سپاهان‪ ،‬سپاهان‬ ‫گاز طبي غيراستريل با بافت ساده‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬احسان طب سپاهان‪ ،‬باند و گاز افرند‪،‬‬ ‫باند و گاز و پنبه کاوه‪ ،‬پانسمان بهگاز کرمان‪ ،‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬تجهیزات پزشکی‬ ‫مرهم رازی‪ ،‬تولید باند و گاز سبز شمال‪ ،‬تولیدی بافته‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا طب‪ ،‬تولیدی‬ ‫باندهای پزشکی ایران‪ ،‬تولیدی و بازرگانی عا‬ ‫کاتر استخوان‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪ ،‬راهیان طب صبا‬ ‫گاز طبي غيراستريل با نخ حاجب باريم دار‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬احسان طب سپاهان‪ ،‬باند‬ ‫و گاز افرند‪ ،‬باند و گاز و پنبه کاوه‪ ،‬پانسمان بهگاز کرمان‪ ،‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پزشکی مرهم رازی‪ ،‬تولید باند و گاز سبز شمال‪ ،‬تولیدی بافته‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا طب‪،‬‬ ‫تولیدی باندهای پزشکی ایران‪ ،‬تولیدی و بازرگانی عا‬ ‫کاشتنی های حلقوی درون قرنیه‪ :‬مهرداور‬ ‫گاز طبی استریل با نخ حاجب باریم دار‪ :‬تولیدی باند و گاز صفا طب‪ ،‬سپاهان‬ ‫بهبود پارسا‬ ‫کاست استریالیزر پالسما‪ :‬پارس سینوهه پاد‬ ‫کاغذ بسته بندی‪ :‬تولیدی دستکش حریر ایران‬ ‫کانتر هماتولوژی‪ :‬الب ترون‬ ‫کانتینر‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫‪38‬‬ ‫کانوال چشمی‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫گان جراح‪ :‬آريا طب سورن‪ ،‬آوان طب‪ ،‬آوان طب معتبر‪ ،‬احسان طب پارسیان‪ ،‬الهام طب‪،‬‬ ‫بهزیست طب دامون شرق‪ ،‬پرشين سيلك‪ ،‬توس نگاه‪ ،‬تولیدی فن آوری تجهیزات پزشکی‬ ‫عطا طب نوین‪ ،‬ریحان تن آرا مد‪ ،‬سورنا طب کیان‪ ،‬شایان تجارت ایساتیس‪ ،‬صانع طب‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی تایان طب خاورمیانه‪ ،‬نادر طب گس‬
‫کاالهای ساخت ایران و تولیدکنندگان آن‬ ‫گاید اره ژیگلی‪ :‬بیکران ابی‬ ‫گرانول ‪ PVC‬با گريد پزشكي‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪،‬‬ ‫تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‪ ،‬سرآمد طب پارایه‪ ،‬صنایع پزشکی فارمد‬ ‫گرانول بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی آلو گرافت با منشا انسانی‪:‬‬ ‫همانند ساز بافت کیش‬ ‫گردن بند‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬فراز گستر فرهام‬ ‫گرمکن کلیه‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬فراز گستر فرهام‪ ،‬کاوشگر گستر طب‬ ‫گسكت‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫گوتا پركا‪ :‬صنایع پزشکی مهرگان طب رازی‬ ‫التكس با گريد پزشكي‪ :‬باران بسپار قم‬ ‫النست ایمنی‪ :‬نیک رهنماکار‬ ‫النگ گاز‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬احسان طب سپاهان‪ ،‬باند و گاز افرند‪ ،‬باند و گاز و پنبه کاوه‪،‬‬ ‫پانسمان بهگاز کرمان‪ ،‬پزشکی طبیب صبا افزار‪ ،‬تجهیزات پزشکی مرهم رازی‪ ،‬تولیدی‬ ‫بافته‪ ،‬تولیدی باند و گاز صفا طب‪ ،‬تولیدی و بازرگانی عادل نوین سپاهان‪ ،‬ثمين طب باربد‪،‬‬ ‫حریر نوین سپاهان‪ ،‬سپاهان‬ ‫لنز تماسی‪ :‬حبیب تابان‬ ‫لوازم جانبی تثبیت کننده ها‪ :‬کاوشگر گستر طب‬ ‫لوازم جانبی دریل‪ :‬آرنیکا فام پرند‬ ‫لوازم مصرفی آناالیزرهای بیوشیمی‪ :‬آیسان آرکا ویژن‬ ‫متزنبام‪ :‬بنیان آتیه جراح‬ ‫متعلقات جسم مهره‌اي بازشونده‪ :‬آتا طب سان پوریا‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‬ ‫مچ بند دست‪ :‬ابزار درمان‪ ،‬فراز گستر فرهام‪ ،‬کاوشگر گستر طب‬ ‫محافظ صلبیه‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫مدار بیهوشی‪ :‬سرآمد طب پارایه‪ ،‬فرایند پیشرفته آینده ایرانیان‬ ‫مدار تنفسي ونتيالتور‪ :‬سرآمد طب پارایه‪ ،‬فرایند پیشرفته آینده ایرانیان‬ ‫مش بيني‪ :‬آسیاجراح پیشرو‬ ‫مش پليمريك‪ :‬آروین آذر طب‪ ،‬آسیاجراح پیشرو‬ ‫مش واژينال‪ :‬آسیاجراح پیشرو‬ ‫معرف اندازه گیری ‪ 25‬هیدروکسی ویتامین ‪ :D‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬پیشگامان‬ ‫سنجش ایساتیس‪ ،‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‪ ،‬شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان‬ ‫تجهیز نور‬ ‫معرف تشخیصی آنتی ژن ‪ :D‬پاالیش و پژوهش خون‬ ‫مکونیوم آسپیراتور‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫منسوج نبافته‪ :‬تولیدی فن آوری تجهیزات پزشکی عطا طب نوین‪ ،‬کیفیت تولید‬ ‫تکاپو(کیتوتک)‬ ‫منسوج نبافته لمینیت شده‪ :‬پارس دیدگان‬ ‫مواد اوليه الكترود يكبارمصرف الكتروكارديوگرافي‪ :‬کیمیا فناوران پردیس‬ ‫لوله تراشه بدون کاف‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫مواد اوليه انواع چسب‪ :‬بوشهر پالست کار‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬تولیدی‬ ‫پایدار فرد‪ ،‬نوین باند اصفهان‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر‬ ‫شفا‪ ،‬دانش بنیان تکوین‬ ‫لوله تراکئوستومی کافدار‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫مواد اوليه پانسمان بانداژهاي چسبنده‪ :‬تولیدی باندهای پزشکی ایران‪ ،‬مدیریت‬ ‫سامان احیاء‬ ‫لوله رابط اکسیژن‪ :‬ایده آل اندیشان سعادت‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫مواد اوليه كاندوم‪ :‬انجیر طالیی‪ ،‬کیهان بد‬ ‫لوله ساکشن‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬پیشگام ایده آل خاورمیانه‪ ،‬توسعه صنایع پزشکی‬ ‫ماد‪ ،‬تولید لوازم پزشکی یکبار مصرف سرمددرمان‪ ،‬ثمین طب مهر‪ ،‬دارو سازی طب ایران‪،‬‬ ‫درمانگر‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬سهل گستران درمان‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی‬ ‫ورید‪ ،‬مازوطب‪ ،‬مهر طب ماکو‬ ‫مواد اوليه كيت تشخيص سريع اكستازي‪ :‬تولیدی فارمد بهین آزما‪ ،‬ویرا نوین‬ ‫طب زاگرس‬ ‫لوله تراشه کافدار‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫لوله هاي خونگيري بدون خالء‪ :‬فرزانه آرمان‪ ،‬ماد طب غرب‬ ‫لوله های درناژ‪ :‬تولید لوازم پزشکی یکبار مصرف سرمددرمان‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی‬ ‫ایران "سوپا"‬ ‫لوله‌های خون‌گیری خالء‪ :‬گروه آوا پزشک‬ ‫لوله‌های سانتریفوژ‪ :‬آیسان آرکا ویژن‬ ‫لیستون|‪ :Liston&gt‬بنیان آتیه جراح‬ ‫مارکر چشمی‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫ماسك جراحي‪ :‬آرمان ماسک‬ ‫ماسک اکسیژن ساده‪ :‬ایده آل اندیشان سعادت‪ ،‬پیشگام ایده آل خاورمیانه‪ ،‬ثمین طب‬ ‫مهر‪ ،‬سرآمد طب پارایه‬ ‫ماسک اکسیژن غیرقابل تنفس مجدد‪ :‬سرآمد طب پارایه‬ ‫ماسک ونچوری‪ :‬سرآمد طب پارایه‬ ‫مبدل گرما و رطوبت فيلتر دار‪ :‬سرآمد طب پارایه‬ ‫مواد اوليه كيت تشخيص سريع آمفتامين‪ :‬تولیدی فارمد بهین آزما‪ ،‬ویرا نوین‬ ‫طب زاگرس‬ ‫مواد اوليه كيت تشخيص سريع باربيتورات‪ :‬تولیدی فارمد بهین آزما‪ ،‬ویرا نوین‬ ‫طب زاگرس‬ ‫مواد اوليه كيت تشخيص سريع بوپرونرفين‪ :‬تولیدی فارمد بهین آزما‪ ،‬ویرا نوین‬ ‫طب زاگرس‬ ‫مواد اوليه كيت تشخيص سريع ترامادول‪ :‬تولیدی فارمد بهین آزما‪ ،‬ویرا نوین‬ ‫طب زاگرس‬ ‫مواد اوليه كيت تشخيص سريع حشيش‪ :‬تولیدی فارمد بهین آزما‪ ،‬ویرا نوین‬ ‫طب زاگرس‬ ‫مواد اوليه كيت تشخيص سريع كوكايين‪ :‬تولیدی فارمد بهین آزما‪ ،‬ویرا نوین‬ ‫طب زاگرس‬ ‫مواد اوليه كيت تشخيص سريع مت آمفتامين‪ :‬تولیدی فارمد بهین آزما‪ ،‬ویرا‬ ‫نوین طب زاگرس‬ ‫مواد اوليه كيت تشخيص سريع متادون‪ :‬تولیدی فارمد بهین آزما‪ ،‬ویرا نوین طب زاگرس‬ ‫مواد اوليه كيت تشخيص سريع مورفين‪ :‬تولیدی فارمد بهین آزما‪ ،‬ویرا نوین طب‬ ‫زاگرس‬ ‫‪39‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫مواد اوليه لنز داخل چشمي‪ :‬ابزار طب پویا‪ ،‬تولیدی لنز دیدار‪ ،‬مهرداور‬ ‫مواد اولیه اسپونژ چشمی پلی وینیل الکل‪ :‬ابزار طب پویا‬ ‫مواد اولیه اسکالپ وین‪ :‬مهندسی بسپار صنعت فاخر‬ ‫مواد اولیه انواع معرف ایمنی شناسی‪ :‬آریا مبنا تشخیص‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬پیشتاز طب‬ ‫زمان‪ ،‬صنایع ازمایشگاهی وداروئی انیسان‬ ‫مواد اولیه انواع معرف ایمونوشیمی‪ :‬بیونیک‪ ،‬پادیاب طب‪ ،‬تحقیقاتی و تولیدی‬ ‫سیناژن‪ ،‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‬ ‫مواد اولیه انواع معرف بیوشیمی بالینی‪ :‬پارس آزمون‪ ،‬پیشتاز طب زمان‪ ،‬تولیدی ایده‬ ‫آل تشخیص آتیه‪ ،‬تولیدی فارمد بهین آزما‪ ،‬حنان طب پارس‪ ،‬من‬ ‫مواد اولیه انواع معرف خون شناسی بافت شناسی سلول شناسی‪ :‬ژیوان‬ ‫طب آسیا‬ ‫مواد اولیه انواع معرف ژنتیک مولکولی‪ :‬پیشتاز طب زمان‬ ‫مواد اولیه پانسمان های ترمیم زخم‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫مواد اولیه پلیت آزمایشگاهی‪ :‬پیشتاز طب زمان‬ ‫مواد اولیه تولید باند فایبرگالس‪ :‬تولیدی باندهای پزشکی ایران‪ ،‬داروساحل میرود‬ ‫مواد اولیه تولید باند گچی‪ :‬تولیدی باندهای پزشکی ایران‬ ‫مواد اولیه تولید چسب برش جراحی‪ :‬توس نگاه‬ ‫مواد اولیه نخ بخيه سیلک‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬صنایع پزشکی‬ ‫پزشکیاران امین راه سالمت‬ ‫مواد اولیه نخ بخيه نایلون‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫مواد اولیه نخ بخیه پلی گالیکولیک‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫مواد اولیه هموفیلتر بزرگسال جراحی قلب‪ :‬صنایع پزشکی فارمد‬ ‫مواد اولیه ویال بطری آزمایشگاهی‪ :‬تولیدی ایده آل تشخیص آتیه‬ ‫مواد اولیه یورین بگ کیسه ادرار‪ :‬مهندسی بسپار صنعت فاخر‬ ‫مواد پاك كننده دندان مصنوعي‪ :‬صنایع پزشکی مهرگان طب رازی‬ ‫مواد ظهور و ثبوت فيلم راديولوژي دندانپزشکی‪ :‬ایکس ری ایران‬ ‫مواد قالبگيري آلژينات‪ :‬گلچای‬ ‫مواد و فرآورده های آزمایشگاهی تحقیقاتی‪ :‬بهین پژوهان ماندگار‬ ‫موتور صندلي یونیت دندانپزشکی‪ :‬فخر سینا‬ ‫مونو بالک دستگاه ‪ C ARM‬عمومی(قطعه ساخت)‪ :‬تجهیزات پزشکی رئوف شفا‬ ‫مواد اولیه تولید چسب دندان مصنوعی‪ :‬صنایع پزشکی مهرگان طب رازی‬ ‫میکروست‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬پیشگام ایده آل خاورمیانه‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل‬ ‫ایران‪ ،‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬دارو سازی طب ایران‪ ،‬درمانگر‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی‬ ‫ایران "سوپا"‪ ،‬سهل گستران درمان‪ ،‬صنایع پزشکی و بازرگانی مدد بخش‪ ،‬گروه تولیدی‬ ‫پزشکی ورید‬ ‫مواد اولیه تولید کاتتر ساکشن لوله تراشه‪ :‬مهر طب ماکو‬ ‫میلگرد ‪ :PEEK‬آتا طب سان پوریا‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‬ ‫مواد اولیه تولید کیت آنژیوگرافی‪ :‬تولیدی لوازم پزشکی گوهر شفا‬ ‫میلگرد ‪ :UHMWPE Crosslinked‬آتا طب سان پوریا‬ ‫مواد اولیه خط تولید‪ :‬ابزار طب پویا‪ ،‬گروه تولیدی پزشکی ورید‪ ،‬کیهان بد‬ ‫میلگرد استیل ‪ :316LVM‬آتیال ارتوپد‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی‬ ‫پردیس‪ ،‬شهاب طب اورانوس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪،‬‬ ‫نیکجو ابزار طب‬ ‫مواد اولیه دستكش معاينه وينيل غير استريل‪ :‬سهل گستران درمان‬ ‫میلگرد تیتانیوم‪ :‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬شهاب‬ ‫طب اورانوس‪ ،‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫مواد اولیه تولید ساکشن ایریگیشن‪ :‬مهر طب ماکو‬ ‫مواد اولیه داروی ظهور و ثبوت‪ :‬ایکس ری ایران‬ ‫مواد اولیه دستکش جراحی ضدحساسیت‪ :‬تولیدی دستکش حریر ایران‬ ‫میلگرد کروم کبالت‪ :‬آتا طب سان پوریا‬ ‫مواد اولیه دستکش جراحی التکس‪ :‬تولیدی دستکش حریر ایران‪ ،‬سهل گستران‬ ‫درمان‬ ‫مینی اکسترنال فیکساتور دست‪ :‬نیکجو ابزار طب‬ ‫مواد اولیه دستکش معاینه التکس غیر استریل‪ :‬سهل گستران درمان‬ ‫نازال کانوال‪ :‬ایده آل اندیشان سعادت‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫مواد اولیه دسته درن ‪ -‬ماندرن‪ :‬تجهیزات پزشکی افق طب‬ ‫نازو گاستريك كاتتر‪ :‬پیشگام ایده آل خاورمیانه‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪،‬‬ ‫کیان طب کاسپین‬ ‫مواد اولیه سوزن بخیه‪ :‬درمان پویش طلوع‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی پزشکیاران امین راه سالمت‪ ،‬صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫مواد اولیه سوزن بیوپسی بن مارو( ‪ :) I / J‬تجهیزات پزشکی افق طب‬ ‫مواد اولیه فيلم و كاغذ بسته بندي‪ :‬آروند فن پارس‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫مواد اولیه معرف تشخیصی سوء مصرف دارو‪ :‬تولیدی فارمد بهین آزما‪ ،‬ویرا نوین‬ ‫طب زاگرس‬ ‫مواد اولیه معرف های محیط کشت میکروبی‪ :‬تحقیقاتی و تولیدی سیناژن‬ ‫مواد اولیه نخ بخيه پلی پروپیلن‪ :‬صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫مواد اولیه نخ بخيه پلی دیاکسانون‪ :‬صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫مواد اولیه نخ بخيه پلی گلیکاپرون‪ :‬صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫‪40‬‬ ‫مواد اولیه نخ بخيه پی وی دی اف‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬صنایع‬ ‫پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫نازوفارنژیال ايروي‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬درمان پویش طلوع‬ ‫نخ پلي پروپيلن‪ :‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬درمان پویش طلوع‪ ،‬صنایع پزشکی‬ ‫پزشکیاران امین راه سالمت‪ ،‬صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫نخ پلي دياكسانون‪ :‬صنایع پزشکی پزشکیاران امین راه سالمت‪ ،‬صنایع پزشکی نسج‬ ‫طب کیهان‬ ‫نخ پلي گاليكوليك اسيد چند رشته اي‪ :‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬درمان پویش‬ ‫طلوع‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬صنایع پزشکی پزشکیاران امین راه سالمت‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫نخ پلي گليكاپرون‪ :‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬درمان پویش طلوع‪ ،‬صنایع پزشکی‬ ‫پزشکیاران امین راه سالمت‪ ،‬صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫نخ جراحی پی وی دی اف‪ :‬درمان پویش طلوع‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‪،‬‬ ‫صنایع پزشکی پزشکیاران امین راه سالمت‪ ،‬صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬
‫کاالهای ساخت ایران و تولیدکنندگان آن‬ ‫نخ سيلك چند رشته اي‪ :‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬درمان پویش طلوع‪ ،‬ساخت وسایل‬ ‫پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬صنایع پزشکی پزشکیاران امین راه سالمت‪ ،‬صنایع پزشکی نسج‬ ‫طب کیهان‪ ،‬کیان طب کاسپین‬ ‫نخ کت گوت پلین‪ :‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬درمان پویش طلوع‪ ،‬صنایع پزشکی‬ ‫پزشکیاران امین راه سالمت‪ ،‬صنایع پزشکی نسج طب کیهان‬ ‫نخ کت گوت كروميك‪ :‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬درمان پویش طلوع‪ ،‬ساخت وسایل‬ ‫پزشکی ایران "سوپا"‪ ،‬صنایع پزشکی پزشکیاران امین راه سالمت‪ ،‬صنایع پزشکی نسج‬ ‫طب کیهان‬ ‫نخ نايلون‪ :‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪ ،‬درمان پویش طلوع‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی ایران‬ ‫"سوپا"‪ ،‬صنایع پزشکی پزشکیاران امین راه سالمت‪ ،‬صنایع پزشکی نسج طب کیهان‪،‬‬ ‫کیان طب کاسپین‬ ‫نوار ادراری چند پارامتری‪ :‬بهین پژوهان ماندگار‪ ،‬حنان طب پارس‪ ،‬زیست کار پیرا‬ ‫نوار چشم فلورسين‪ :‬توس نگاه‬ ‫نيل اينترالك آنريم تيبيال‪ :‬پویندگان پزشکی پردیس‬ ‫نيل اينترالك آنريم فمور آنتي گريد‪ :‬پویندگان پزشکی پردیس‬ ‫نيل اينترالك آنريم هومروس‪ :‬پویندگان پزشکی پردیس‬ ‫نيل اينترالك ريم پروكسيمال فمور گاما‪ :‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‬ ‫نيل اينترالك ريم پروكسيمال فمور مولتي فانكشنال‪ :‬آرنیکا فام پرند‬ ‫نيل اينترالك ريم تيبيال‪ :‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی‬ ‫پردیس‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫نيل اينترالك ريم فمور آنتي گريد‪ :‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪،‬‬ ‫مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫هندپيس دوربين داخل دهاني‪ :‬فخر سینا‬ ‫هوزینگ دیالیز‪ :‬مدی تک سیس‬ ‫هوک چشمی‪ :‬بینا ساز ابزار‬ ‫هوک میکروسرجیکال گوش و حلق و بینی‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪،‬‬ ‫بیکران ابی‬ ‫واشر‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬صنایع پزشکی‬ ‫پرشین توحید‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫وایر کاتر‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫ورق استیل ‪ :316LVM‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬صنایع پزشکی پرشین توحید‪،‬‬ ‫مبتکران پارسیان درمان‪ ،‬نیکجو ابزار طب‬ ‫ورق تیتانیوم‪ :‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬صنایع الکترو اپتیک صا ایران‪،‬‬ ‫مبتکران پارسیان درمان‬ ‫وسایل چند بار مصرف آزمایشگاهی‪ :‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫وسایل یکبار مصرف آزمایشگاهی‪ :‬ظریف پلیمر سپاهان‬ ‫وسيله شستشوي زخم‪ :‬ساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"‬ ‫یخچال‌های چندمنظوره اتاقکی آزمایشگاهی‪ :‬دانش پژوهش فجر‬ ‫یورین بگ اطفال کیسه ادرار اطفال‪ :‬ایده آل اندیشان سعادت‪ ،‬ساخت وسایل پزشکی‬ ‫ایران "سوپا"‬ ‫یورین بگ کیسه ادرار‪ :‬پیشگام ایده آل خاورمیانه‪ ،‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫نيل اينترالك ريم هومروس‪ :‬پویندگان پزشکی پردیس‬ ‫نيل دی سی اس‪ :‬صنایع پزشکی پرشین توحید‬ ‫نیدل هلدر معمولی‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬بنیان آتیه جراح‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪ ،‬بیکران‬ ‫ابی‪ ،‬دایموند ابزار تجهیز‪ ،‬راهیان طب صبا‪ ،‬روشن تجارت سهند‬ ‫نیدل هلدر میکروسرجیکال‪ :‬ابزار جراحی پارس مدال‪ ،‬ایمن ایجاز‪ ،‬بنیان آتیه درمان‪،‬‬ ‫بیکران ابی‬ ‫نیل اینترالک ریجید تن ایندرنیل‪ :‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫نیل دی اچ اس بلید دی اچ اس‪ :‬آتیال ارتوپد‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫نیل دی اچ اس الکینگ بلید دی اچ اس نیل‪ :‬آترا ارتوپد ارومیه‪ ،‬آرنیکا فام پرند‪ ،‬ابزار‬ ‫پزشکی اسوه آسیا‪ ،‬پویندگان پزشکی پردیس‪ ،‬مبتکران پارسیان درمان‬ ‫هالوفايبر پلي اترسولفان با سرعت جريان زياد‪ :‬مدی تک سیس‬ ‫هالوفايبر پلي اترسولفان با سرعت جريان كم‪ :‬مدی تک سیس‬ ‫هالوفايبر پلي سولفان با سرعت جريان زياد‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪،‬‬ ‫مدی تک سیس‬ ‫هالوفايبر پلي سولفان با سرعت جريان كم‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‪ ،‬مدی‬ ‫تک سیس‬ ‫هالوفايبر پلي سولفان با سرعت جريان متوسط‪ :‬تجهیزات پزشکی هالل ایران‬ ‫هپارین الک‪ :‬اطهران جراح شرق‪ ،‬پیشگام ایده آل خاورمیانه‪ ،‬توسعه صنایع پزشکی ماد‪،‬‬ ‫ساخت وسایل پزشکی ایران"سوپا"‬ ‫همو گاز‪ :‬کیفیت تولید تکاپو(کیتوتک)‬ ‫هموفیلتر بزرگسال جراحی قلب‪ :‬صنایع پزشکی فارمد‬ ‫‪41‬‬
42
‫شا‬ ‫(‬ ‫ی‬ ‫ت ها جی‬ ‫ر ی‬ ‫شرک خا الها ده)‬ ‫ت تکا سازن‬ ‫ل‬ ‫کام‬ ‫الم یس شور‬ ‫ل‬ ‫ت یس ل‪ ،‬ر‪،‬ک‬ ‫یمی ماد‬ ‫صا اال س‪،‬ا انی‬ ‫شخ‬ ‫هک اک مپ‬ ‫د ‪،‬ف مک‬ ‫م‬ ‫نن ن ی‪،‬نا‬ ‫ف‬ ‫دک ‪،‬تل ردات‬ ‫وار لنام وا‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫آبادگران سايه گستر آسماني‬ ‫ايميل‪ /majid-marzban@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬کلمپ آتروماتيک‪ ،‬کلمپ‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحي مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬پنست بي دندانه‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬رترکتور دستي‪،‬‬ ‫ابزار جراحي‪-‬سوزن‪ ،‬رترکتور بازکننده دنده‪ ،‬هوک ميکروسرجيکال گوش و حلق‬ ‫و بيني‪ ،‬ديالتورها‪ ،‬ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬اسپکلوم‪ ،‬قيچي لباس و نوار‬ ‫زخم‪ ،‬رترکتور متصل به تخت‪ ،‬قيچي عمومي استاندارد‪ ،‬نيدل هلدر معمولي‪ ،‬رترکتور‬ ‫خودکار‪ ،‬واير کاتر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪REBSTOCK INSTRUMENTS GMBH (Germany‬‬ ‫آباديس طب امروز‬ ‫تهاي‬ ‫ايميل‪ /padideh85@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬فايل دستي‪ ،‬پس ‌‬ ‫دندانپزشكي‪ ،‬اسپيريدر‪ ،‬دستگاه اولتراسونيك كلينر‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬دستگاه اير‬ ‫فلو‪ ،‬باندينگ‪ ،‬دستگاه توربين‪ ،‬دستگاه آمالگاماتور كپسولي‪ ،‬دستگاه آنگل اندو متصل‬ ‫شونده به ايرموتور‪ ،‬عينك محافظ با ذره بين‪ ،‬دستگاه اليت كيور‪ ،‬دستگاه ايرموتور‪،‬‬ ‫هندپيس اندو‪ ،‬ماتريس بند‪ ،‬دستگاه دوربين داخل دهاني‪ ،‬مواد قالبگيري آلژينات‪،‬‬ ‫دستگاه واترپيك‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DEI ITALIA S.R.L. (Italy)، Delma Medical Instruments (Guangzhou) Co.‬‬ ‫‪ltd (China)، DENMAT HOLDINGS LLC (United States)، Waterpik Inc‬‬ ‫)‪(China‬‬ ‫آبتين کنترل شرق‬ ‫آدرس‪ :‬سجاد خ مرجان خ گويا‪( 6‬مرجان ‪ )5‬طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬اينسافليتور‬ ‫ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬كيبورد اندوسكوپي‪ ،‬ترالي ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬مانيتور ويدئو‬ ‫الپاراسكوپ‪ ،‬كمرا هد ويدئو الپاراسكوپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Vims ) France‬‬ ‫آبگينه کاوش پاسارگاد‬ ‫آدرس‪ :‬حافظ خ شهيد محمود صارمي خ شهيد دکتر حسن عضدي طبقه ‪ 6‬واحد‬ ‫غربي‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188903347 :‬ايميل‪mehdisarafiang@gmail. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬چمبر يکبار مصرف هيومديفاير نوزاد‪ ،‬تيوب شكمي استومك تيوب‪،‬‬ ‫الرنژيال ماسک‪ ،‬مدار تنفسي ونتيالتور‪ ،‬کاتتر ساکشن مسير بسته‪ ،‬لوله برونشيال‪،‬‬ ‫ماسک هاي مديريت آئروسل درماني اکسيژن هوا‪ ،‬بگ بيهوشي تنفسي‪ ،‬احياء كننده‬ ‫( آمبوبگ ) ريوي ‪ ،‬دستي ‪ ،‬يک بار مصرف‪ ،‬تروکار‪ ،‬نازوفارنژيال ايروي‪ ،‬ماسک هاي‬ ‫مديريت آئروسل درماني اکسيژن هوا‪ ،‬الرنژيال ماسک‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬لوله تراشه‬ ‫بدون کاف‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Da Chung Medical Co., Ltd (Taiwan)، SUMI (Poland)، Armstrong‬‬ ‫‪medical Ltd (Ireland)، BESMED HEALTH BUSINESS CORP. (Taiwan)،‬‬ ‫)‪SEJONGMEDICAL Co., Ltd (Korea, South‬‬ ‫آبنوس نکوپرداز‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان وصال شيرازي كوچه نايبي پالك ‪ 19‬واحد ‪ /11‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166580851‬نام کاال‪ :‬آرسي پرپ‪ ،‬اچينگ‪ ،‬باندينگ‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬سيلر‪،‬‬ ‫سمان زينك اكسايد اوژنول‪ ،‬مواد ظهور و ثبوت فيلم راديولوژي دندانپزشکي‪ ،‬دستگاه‬ ‫دوربين داخل دهاني‪ ،‬دستگاه اليت كيور‪ ،‬دستگاه موتور اندو‪ ،‬فايل روتاري‪ ،‬پانسمان‪،‬‬ ‫كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬دستگاه آمالگاماتور كپسولي‪ ،‬دستگاه اپكس فايندر‪ ،‬سرنگ‬ ‫كارتريج مواد بي حسي با محافظ سوزن‪ ،‬سر سوزن دندانپزشكي‪ ،‬فيلمهاي دستي پري‬ ‫اپتيكال‪ ،‬نگهدارنده فيلم جهت دستگاه راديوگرافي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDICLUS CO,.LTD (Korea, South)، TURKUAZ MEDICAL KOZMETIK VE‬‬ ‫‪DIS TICARET LTD (Turkey)، GOOD DOCTORS CO., LTD (Korea, South)،‬‬ ‫‪GLOBAL TOP INC (Korea, South)، MADESPA S.A (Spain)، KMG CO.,LTD‬‬ ‫‪(Korea, South)، C-K DENTAL IND.CO.,LTD (Korea, South)، FLOW X-RAY‬‬ ‫)‪CORPORATION (United States‬‬ ‫آپادانا تابناک سيستم‬ ‫آدرس‪ :‬اتوبان همت غرب ‪،‬شهرک راه آهن‪ ،‬بلوار گلها‪ ،‬انتهاي ياس سوم نبش‬ ‫‪ 18‬متري ياسمن جنوبي پالک‪ 1‬کد پستي‪ 1494734463‬واحد ‪ 2‬شمالي‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فک‪:‬س‪ /218851032 :‬ايميل‪ /assistantdepart@gmail.com :‬نام کاال‪Che� :‬‬ ‫‪/Clinical Chemistry Immunoassay Analysers ،miluminescent Analyser‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Paramax Diagnostics Inc (United States)، Gold Standard Diagnostics‬‬ ‫)‪CORP (United States‬‬ ‫ ‬ ‫‪44‬‬ ‫آپادانا ترميم‬ ‫آدرس‪ :‬اوقاف خ شهيد سعيد واالئيان ک ‪12‬متري دوم طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /1‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /9122042206 :‬نام کاال‪ :‬ميکروست‪ ،‬پانسمان بانداژهاي چسبنده‪ ،‬چسب‬ ‫نان وون‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬هپارين الک‪ ،‬سه راهي تزريق‪ ،‬پانسمان پروانه اي‪ ،‬ماسک‬ ‫اکسيژن ساده‪ ،‬چسب بخيه‪ ،‬فرز الماسه‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬هپارين الک‪ ،‬هپارين‬ ‫الک‪ ،‬تيغه‪ ،‬پانسمان عمومي‪ ،‬كاتتر فولي دو راه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Xuyi Webest Medical Product Co.,Ltd (China) ،HANGZHOU YONINER‬‬ ‫‪PHARMACEUTICAL CO.,LTD (China) ،Romsons International (India)،‬‬ ‫‪GCMEDICA ENTERPRISE LTD. (WUXI) (China) ،DFS-DIAMON GmbH‬‬ ‫‪(Germany) ،CHILECOM MEDICAL DEVICES CO,.LTD. (China) ،HUAIAN‬‬ ‫‪TIANDA MEDICAL INSTRUMENTS CO,LTD. (China‬‬ ‫آپادانا تک‬ ‫آدرس‪ :‬دانشگاه تهران ک فردانش خ قدس طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188972447‬ايميل‪ /apadana@apadanatak.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه اير‬ ‫فلو‪ ،‬سيلر‪ ،‬پودر بي کربنات سديم دستگاه اير فلو‪ ،‬بندهاي االستيك‪ ،‬دستگاه توربين‪،‬‬ ‫دستگاه آنگل معمولي با سرعت ثابت‪ ،‬پانسمان جراحي‪ ،‬دستگاه ايرموتور‪ ،‬دستگاه‬ ‫يونيت دندانپزشكي‪ ،‬سمان ام تي اي‪ ،‬دستگاه اولتراسونيك كلينر‪ ،‬دستگاه اولتراسونيك‬ ‫كلينر‪ ،‬بلوك كدكم‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬آرسي پرپ‪ ،‬براكت ارتودنسي‪ ،‬چسب مواد‬ ‫قالبگيري دندان‪ ،‬كامپوزيت كيت‪ ،‬گامپري كپ‪Scalers Dental ،Scalers Adaptor ،‬‬ ‫‪ ،Ultrasonic Cord‬دستگاه دوربين داخل دهاني‪ ،‬ميكرو براش‪ ،‬تيوب ايريگيشن‬ ‫ميكروموتور جراحي‪ ،‬بندهاي االستيك‪ ،EDTA ،‬سيم ارتودنسي‪ ،‬ژل تامپ‪ ،‬سيلر‪ ،‬فايل‬ ‫روتاري‪ ،‬فايل روتاري‪ ،‬موم‪ ،‬رابردم‪ ،‬گوتا پركا‪ ،OPG Without Ceph Unit ،‬دستگاه‬ ‫ميكروموتور جراحي‪ ،Scalers Tipe ،‬خمير ضد حساسيت و پوسيدگي‪ ،‬مواد قالبگيري‬ ‫سيليكوني‪ ،‬ابزار دستي ارتودنتيك‪ ،‬دستگاه اتوكالو روميزي‪ ،‬ساير قطعات ساخت‬ ‫اتوکالو روميزي‪ ،‬ميكرو براش‪ ،‬بند ارتودنسي‪ ،‬سمان ارتودنسي‪ ،‬سيم ارتودنسي‪،‬‬ ‫اسپري اكلوژن‪ ،‬باندينگ‪ ،‬نازل دستگاه اير فلو‪ ،‬دستگاه پيزوسرجري‪ ،‬مواد قالبگيري‬ ‫آلژينات‪ ،‬نخ زير لثه‪ ،‬سرساكشن جراحي‪ ،‬كوپلينگ توربين‪ ،‬دستگاه پري اپيكال دي‬ ‫سي‪ ،‬سر سوزن دندانپزشكي‪ ،‬اسپري روغن كاري‪ ،Scalers Hand Pice ،‬دستگاه‬ ‫اليت كيور‪ ،‬نوار پرداخت‪ ،‬صندلي يونيت دندانپزشکي‪ ،‬ساير قطعات يدکي يونيت‬ ‫دندانپزشکي‪ ،‬تابلت يونيت دندانپزشکي‪ ،‬بازوي تابلت يونيت دندانپزشکي‪ ،‬ديسكهاي‬ ‫ساينده‪ ،‬اچينگ‪ ،‬سمان ارتودنسي‪ ،‬براكت ارتودنسي‪ ،‬تيوپ ارتودنسي‪ ،‬دستگاه آر وي‬ ‫جي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA (Switzerland)، SEPTODONT‬‬ ‫‪(France)، EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA (Germany)، 3M‬‬ ‫‪UNITEK (United States)، W&H DENTALWERK BURMOOS (Austria)،‬‬ ‫‪CEFLA SC (Italy)، Coltene/Whaledent AG (Switzerland)، Coltene/‬‬ ‫‪Whaledent AG (United States)، Coltene/Whaledent AG (Germany)،‬‬ ‫‪EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA (France)، Denbur,Inc (United‬‬ ‫‪States)، 3M UNITEK (Germany)، Coltene/Whaledent AG (France)،‬‬ ‫‪Coltene/Whaledent AG (Malaysia)، W&H STERILIZATION (Italy)،‬‬ ‫‪HUANGHUA PROMISEE DENTAL CO.,LTD (China)، 3M UNITEK (Mex‬‬‫‪ico)، SEPTODONT (India)، Coltene/Whaledent AG (Korea, South)،‬‬ ‫‪RITTER CONCEPT GMBH (Germany)،‬‬ ‫آتا سنجش طب‬ ‫ايميل ‪ /aast.medical@gmail.com :‬نام کاال‪Double Pressure Transduc� :‬‬ ‫‪ ،Single Pressure Transducer ،er‬الرنژيال ماسک‪ ،‬كاتتر وريد مركزي سي وي‬ ‫سي‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬لوله تراشه بدون کاف‪ ،‬تيغه الرينگوسكوپ‪ ،‬بازکننده دهان و‬ ‫ابزار زبان‪ ،‬دسته الرينگوسکوپ‪ ،‬كاتتر وريد مركزي سي وي سي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Metko MEDIKAL VE TIBBI CIHAZLAR DIS TICARET LTD.STI. (Turkey)،‬‬ ‫‪Anji Jenston Medical Technology Co.,Ltd (China)، ISOMed s.a.r.l‬‬ ‫‪(France)، SURU INTERNATIONAL PVT. LTD (India)، Swantia Medi‬‬‫)‪cal(pvt)Limited (Pakistan)، AlfaMed (Italy‬‬ ‫آتا طب سان پوريا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬ميدان پونک‪ ،‬خيابان ميرزابابايي‪ ،‬بعد از چهارراه عدل‪ ،‬پالک ‪،1‬‬ ‫ساختمان اسپيناس‪ ،‬طبقه دوم شرقي‪ /‬نام کاال‪ :‬ست ابزار جايگذاري پروتز زانو‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪(TIPSAN (Turkey‬‬ ‫آتي نيک پيشرو‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خيابان طالقاني غربي ‪ ،‬چهارراه فريمان ‪ ،‬جنب بانك ملت ‪ ،‬پالك‬ ‫‪، 548‬ساختمان ‪ ، 118‬طبقه ‪ ، 4‬واحد ‪ /12‬ايميل‪ /elahiamin@gmail.com :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬نخ پلي تترافلورو اتيلن‪ ،‬دريچ ‌ههاي بيولوژيكي قلب‪/Patch ،‬‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪GORE MEDICAL (United States) ،Auto tissue Berlin GmbH (Germany‬‬ ‫آتيان طب ايرانيان‬ ‫ايميل‪ /atlmedical.co@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬الرنژيال ماسک‪ ،‬لوله‬ ‫تراکئوستومي کافدار‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪NANCHANG KAIMED MEDICAL APPARATUS CO.,LTD (China‬‬ ‫آتيال ارتوپد‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬بزرگراه کردستان ‪ -‬خيابان ‪ 64‬شرقي ‪ -‬پالک ‪ /12‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188066666 :‬نام کاال‪ :‬بيو مواد استخواني پرکننده استخواني سنتزي‬ ‫گرانول‪ ،‬بيو مواد استخواني پرکننده استخواني سنتزي قطعه‪ ،‬ست ابزار جايگذاري ست‬ ‫جايگذاري ستون فقرات‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج كمري خلفي کناري‬ ‫(‪ ،)PLIF/TLIF‬ست ابزار جايگذاري ست جايگذاري ستون فقرات‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات كيج گردني قدامي‪ ،‬ست ابزار جايگذاري ست جايگذاري ستون فقرات‪،‬‬ ‫بدنه اصلي اينتراسپاينوس‪ ،‬ست ابزار جايگذاري ست کايفوپالستي‪ ،‬بيو مواد استخواني‬ ‫سيمان استخواني سيمان ستون فقرات‪ ،‬بيو مواد استخواني سيمان استخواني سيمان‬ ‫ستون فقرات‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات قالب ترنسورس‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات قالب المينار‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات قالب پديکل‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال عرضي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد‬ ‫تيتانيوم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي منو‬ ‫اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال راد به راد‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات نات‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ‬ ‫هاي پلي اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات قالب زاويه راست‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات قالب زاويه چپ‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد‬ ‫تيتانيوم‪ ،‬پروب مانيتور اعصاب حين عمل‪ ،‬الکترود مانيتور اعصاب حين عمل‪ ،‬دستگاه‬ ‫مانيتور اعصاب حين عمل‪ ،‬پين کاتر‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال راد‬ ‫به راد‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پالک مهره اي گردني‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات پيچ هاي پالک مهره اي گردني‪ ،‬ست ابزار جايگذاري ست‬ ‫جايگذاري ستون فقرات‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پالک پس سري‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات پيچ هاي پالک مهره اي گردني‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات پالک گردني‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDTRONIC Inc (Germany) ،MEDTRONIC Inc (United States)،‬‬ ‫‪MEDTRONIC Inc (China) ،MEDTRONIC Inc (France) ،MEDTRONIC Inc‬‬ ‫‪(Switzerland) ،MEDTRONIC Inc (Italy) ،SMT Schilling Metalltechnik‬‬ ‫)‪GmbH (Germany) ،MEDTRONIC Inc (Puerto Rico‬‬ ‫آداک راد‬ ‫آدرس‪ :‬پاسداران خ پاسداران ک نارنجستان سوم س هوديان طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2122802348 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تراش كدكم‪ ،‬ماده پاليش‪ ،‬دستگاه كد‬ ‫كم‪ ،‬بلوك كدكم‪ ،‬بلوك كدكم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪AMANN GIRRBACH AG (Austria) ،AMANN GIRRBACH (Austria‬‬ ‫آدلي هوفر‬ ‫آدرس‪ :‬درب دوم خ شهيد مهندس محمد ميرزاپور خ شهيد محمد رضا قلندري‬ ‫پالک ‪ 6‬طبقه ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9122025616 :‬نام کاال‪ :‬قوزك بند‪ ،‬تثبيت‬ ‫کننده مچ پا‪ ،‬تثبيت کننده زانو‪ ،‬تثبيت کننده آرنج‪ ،‬مچ بند دست‪ ،‬تثبيت کننده مچ‬ ‫دست‪ ،‬ساق بند پا‪ ،‬ساپورت ران و لگن و زانو‪ ،‬فتق بند‪ ،‬گن بعد از جراحي‪ ،‬تثبيت‬ ‫كننده كمر‪ ،‬كمربند طبي‪ ،‬تثبيت كننده شانه‪ ،‬جوراب واريس و آنتي آمبوليسم‪ ،‬تثبيت‬ ‫كننده تمام بدن‪ ،‬بند آويز دست‪ ،‬اورتز مچ دست‪ ،‬تثبيت كننده گردن‪ ،‬گردن بند‪،‬‬ ‫تفکيک کننده انگشت پا‪ ،‬دستگاه پدهاي حرارتي الكتريكي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪OPPO MEDICAL CORP (Taiwan) ،BESMED HEALTH BUSINESS CORP.‬‬ ‫)‪(Taiwan‬‬ ‫آدينه تجارت راما ايرانيان‬ ‫آدرس‪ :‬ولي عصر خ انقالب اسالمي خ ولي عصر م کامپيوتر ابريشم طبقه ‪ 7‬واحد‬ ‫‪ /701‬ايميل‪ /ramagroup.sale@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬ست سرم تحت سيستم‬ ‫جاذبه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫ ‬ ‫)‪HUAIAN CITY HENGCHUN MEDICAL PRODUCT CO.,LTD (China‬‬ ‫آذر برزين راستين‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ميدان فاطمي خيابان فلسطين شمالي كوچه ميرهادي غربي ساختمان‬ ‫‪ 644‬طبقه اول واحد شمالي‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188946477 :‬ايميل‪alirezaharir� :‬‬ ‫‪ /chii@gmail.com‬نام کاال‪ :‬مدار تنفسي ونتيالتور‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪GCMEDICA ENTERPRISE LTD. (WUXI) (China‬‬ ‫آذر بهبود پرتو‬ ‫آدرس‪ :‬وليعصر خ فلسطين شمالي خ دمشق طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9120252028‬نام کاال‪ :‬پالك ديستال فمور چهارونيم‪ ،‬پالك ديستال تيبيا‬ ‫مديال چهارونيم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج كمري خلفي کناري (‪PLIF/‬‬ ‫‪ ،)TLIF‬بيو مواد استخواني سيمان استخواني سيمان آرتروپالستي با جنتا مايسين‪ ،‬بيو‬ ‫مواد استخواني سيمان استخواني سيمان آرتروپالستي بدون جنتا مايسين‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات اتصال عرضي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج گردني‬ ‫قدامي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج گردني قدامي‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات پيچ هاي پالک مهره اي گردني‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‬ ‫پالک گردني‪ ،‬بيو مواد استخواني پرکننده استخواني سنتزي پودر‪ ،‬پالك پهن سنگين‬ ‫چهارونيم‪ ،‬پيچ كنسلوس چهارونيم و شش و نيم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‬ ‫پالک گردني‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پالک مهره اي گردني‪ ،‬پيچ‬ ‫كورتيكال چهارونيم‪ ،‬پيچ كورتيكال سه و نيم‪ ،‬نيل دي اچ اس الکينگ بليد دي اچ‬ ‫اس نيل‪ ،‬پالك پروكسيمال تيبيا الترال چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ سنگين چهارونيم‪،‬‬ ‫پالک کالکانئال الکينگ سه و نيم‪ ،‬پيچ كنسلوس الكينگ سه و نيم و ‪ ،4‬پالك‬ ‫ترقوه الكينگ‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال چهارونيم‪ ،‬پيچ كورتيكال الكينگ سه و نيم‪،‬‬ ‫پالك الكينگ دي سي اس‪ ،‬پالك الكينگ دي اچ اس‪ ،‬پالك الكينگ ديستال‬ ‫فمور چهارونيم‪ ،‬پالك ديستال هومروس الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ ديستال‬ ‫تيبيا مديال چهارونيم‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ الترال سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ‬ ‫ديستال تيبيا الترال چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا الترال چهارونيم‪،‬‬ ‫پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا مديال چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونيم‪،‬‬ ‫پالك زائده آرنج الكينگ اولكرانون سه و نيم‪ ،‬پالك ناوداني يک سوم توبوالر‬ ‫الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال فمور چهارونيم‪ ،‬پالك پروكسيمال‬ ‫هومروس الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك بازسازي الكينگ‪ ،‬پالك الكينگ سه و نيم‪،‬‬ ‫پالك ديستال راديوس الكينگ سه و نيم‪ ،‬پيچ مالئوالر چهارونيم‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي منو اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال بلند‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال‬ ‫عرضي‪ ،‬پالك يک سوم توبوالر ناوداني سه و نيم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‬ ‫پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال بلند‪ ،‬پالك پروكسيمال تيبيا‬ ‫مديال چهارونيم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات نات‪ ،‬پيچ كنسلوس سه و نيم و‪ ،4‬ست ابزار جايگذاري ست جايگذاري‬ ‫ستون فقرات‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TIPMED (Turkey) ،SPINEWAY (France) ،SYNIMED (France) ،KYERON‬‬ ‫)‪(Netherlands‬‬ ‫آذر سينا مد‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ وليعصر باالتر از جامي روبروي ك مهر پ ‪ 8‬ط دوم واحد ‪ /15‬نام‬ ‫کاال‪ :‬اسكالپ وين‪ ،‬ميکروست‪ ،‬يورين بگ کيسه ادرار‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Shanghai Channelmed Import & Export CO., LTD. (Channelmed‬‬ ‫‪Group) (China)، CHANGZHOU SHUANGMA MEDICAL DEVICES CO LTD‬‬ ‫)‪(China‬‬ ‫آذر مهر نويد‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خيابان استاد نجات اللهي باالتر از سپند كوچه خسرو پالك ‪ 58‬واحد‬ ‫‪ /3‬نام کاال‪ :‬لنز تماسي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪E.O.S Co.,Ltd (Korea, South‬‬ ‫آذر نبض تبريز‬ ‫آدرس‪ :‬ماراالن ک شهيد پارسا بل آزادي م پزشکي آزادي طبقه ‪ 1-‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /9809126793499 :‬ايميل‪ /yahoo.com@far-mog71 :‬نام کاال‪ :‬کتتر‬ ‫مکش لخته‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SCHWAGER MEDICA (Switzerland‬‬ ‫آذرمديک‬ ‫آدرس‪ :‬کريم خان زند خ ايرانشهر ک بهرام چوبيني طبقه ‪ 6‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫كاتتر همودياليز وريد مركزي دوراه‪ ،‬كاتتر وريد مركزي سي وي سي‪ ،‬لوازم جانبي‬ ‫‪45‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫اينفيوژن و اينجکشن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪KIMAL International Healthcare FZE (United Kingdom‬‬ ‫آذين طب آراد‬ ‫آدرس‪ :‬ميدان پونک ‪ ،‬بلوار شهيد فالح زاده (هميال) ‪ ،‬خ شهيد برادران اورک ‪ ،‬خ‬ ‫چهارم ‪ ،‬پالک ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2144431904 :‬نام کاال‪ :‬کلمپ‪ ،‬هندل به‬ ‫همراه كارتريج استپلر خطي برشي جراحي باز‪ ،‬كاتريج استپلر خطي برشي جراحي باز‪،‬‬ ‫استپلر حلقوي جراحي‪ ،‬ابزارهاي اندوسکوپي و اندوسرجري با قابليت اتصال الکتريکي‪،‬‬ ‫گرسپينگ فورسپس يكبارمصرف‪ ،‬بگ اندوسکوپي‪ ،‬هندل بدون كارتريج استپلر‬ ‫الپاروسكوپي خطي برشي‪ ،‬كارتريج استپلر الپاراسكوپي‪ ،‬سوزن ورس‪ ،‬هندل به همراه‬ ‫كارتريج استپلر خطي جراحي باز‪ ،‬كاتريج استپلر خطي جراحي باز‪ ،‬استپلر حلقوي‬ ‫هموروئيد‪ ،‬تيوب ساکشن ايريگيشن اندوسکوپي‪ ،‬تروکار‪ ،‬رترکتور اندوسکوپي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TOUCHSTONE INTERNATIONAL MEDICAL SCIENCE CO.,LTD., (China)،‬‬ ‫)‪LAGIS Enterprise Co., Ltd (Taiwan‬‬ ‫آذين واردات آسيا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ميدان بهارستان خيابان ايران خيابان فياض بخش كوچه زارع نژاد‬ ‫پال ك ‪ 6‬طبقه ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9128491792 :‬ايميل‪bazargany.aminza� :‬‬ ‫‪ /deh@gmail.com‬نام کاال‪ :‬دستكش معاينه التكس‪ ،‬دستكش معاينه وينيل‪،‬‬ ‫ست سرم تحت سيستم جاذبه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD (Malaysia) ،Suqian‬‬ ‫‪Green Glove Co., Ltd (China) ،JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIP‬‬‫)‪MENT GROUP LTD. (China‬‬ ‫آرا تجهيز اليزه‬ ‫آدرس‪ :‬خ آزادي مقابل دانشكده دامپزشكي ساختمان هاي كاوه برجساز‬ ‫بلوك آ ط ‪ 8‬شماره ‪ /38‬نام کاال‪ :‬فشارسنج ديجيتال بازويي‪ ،‬دستگاه دماسنج‬ ‫يمتر انگشتي‪ ،‬دستگاه نبواليزر‬ ‫ديجيتال مادون قرمز پوست‪ ،‬دستگاه پالس اكس ‌‬ ‫اولتراسونيك‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Medisana AG (China) ،Medisana AG (Taiwan‬‬ ‫آرا صبا طب‬ ‫آدرس‪ :‬ميدان ونک خ مالصدرا خ شيراز شمالي جنب بانک کشاورزي پ ‪ 154‬طبقه‬ ‫‪ /6‬نام کاال‪ :‬مواد قالبگيري سيليكوني‪ ،‬دستگاه ليزر دايود جراحي‪ ،‬ژل لوبريکانت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Kulzer GmbH (Germany‬‬ ‫آرا مد داتک‬ ‫نبست هرمزان‪ ،‬پالك ‪/،14‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان توانير‪ ،‬خيابان رستگاران‪ ،‬ب ‌‬ ‫ايميل‪ /alaveh@medidatec.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه ليزر دايود جراحي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ENDOTEQ Medizinische Laser Deutschland GmbH (Germany)، Far‬‬‫)‪co-Pharma GmbH (Germany‬‬ ‫آراد تجهيز آزما‬ ‫ايميل‪ /gmail.com@a.habibzadeh2010 :‬نام کاال‪ :‬معرف اندازه گيري ‪25‬‬ ‫هيدروکسي ويتامين ‪ ،D‬معرف اندازه گيري ‪ 25‬هيدروکسي ويتامين ‪/Gastrin ،D‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪RD-RatioDiagnostics GmbH (Germany) ،Biohit Oyj (Finland‬‬ ‫آراد لوتوس فارمد‬ ‫ايميل‪ /sjsajkj@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬بالن گاستريک‪ ،‬دستگاه استخراج کننده‬ ‫هاي مکشي زايماني‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪HELIOSCOPIE (France) ،CLINICAL INNOVATIONS LLC (United States‬‬ ‫آراد مهر تيام‬ ‫ايميل‪ /mohammad.saffari@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬کاتترهاي اسپاينال‬ ‫اپيدورال‪ ،‬سوزن اسپاينال‪ ،‬کيتهاي بيهوشي اپيدورال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪UNISIS CORP (Japan‬‬ ‫آراد هيوا طب‬ ‫آدرس‪ :‬امير آباد شمالي خ شهيد عليرضا دائمي خ دکتر سيد حسين فاطمي طبقه ‪6‬‬ ‫‪46‬‬ ‫واحد ‪ /12‬نام کاال‪ ،DVT Foot Cuff :‬دستگاه تسهيل كننده گردش خون‪ ،‬دستگاه تست‬ ‫ورزش‪ ،ECG Holter Recorder Unit ،‬دستگاه هولتر فشار خون‪ ،‬دستگاه چراغ سيالتيك‬ ‫ثابت ‪ 2‬قمره‪ ،‬دستگاه فلومتر قلب و عروق‪ ،‬ساير قطعات يدکي فلومتر قلب و عروق‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DAESUNG MAREF Co., Ltd (Korea, South) ،LABTECH Kft (Hungary)،‬‬ ‫)‪SURGIRIS SAS (France) ،PERIMED AB (Sweden‬‬ ‫آراميس تجهيز سالمت‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان آزادي ابتداي خ زارع روبروي پاركينگ كاوه پ ‪ 40‬واحد ‪/25‬‬ ‫ايميل‪ /sara-ahmadbeygi@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬واير کاتر‪ ،‬واير کاتر‪ ،‬لوازم‬ ‫جانبي دريل‪ ،‬لوازم جانبي دريل‪ ،‬دريل دستي‪ ،‬دريل دستي‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬پيچ‬ ‫گوشتي‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬پيچ گوشتي‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬پيچ گوشتي‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحي ارتوپدي‪-‬پيچ گوشتي‪ ،‬کانتينر‪ ،‬کانتينر‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و‬ ‫جمجمه پليت دبل واي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت دبل‬ ‫واي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت ايكس شكل‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه پليت ايكس شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و‬ ‫صورت و جمجمه مش هگزاگونال‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه‬ ‫مش هگزاگونال‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ جنرال خود دريل‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ جنرال خود دريل‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫فك و صورت و جمجمه پيچ جنرال خود قالويز‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت‬ ‫و جمجمه پيچ جنرال خود قالويز‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه مش‬ ‫دايروي‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه مش دايروي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪OSTEONIC CO., LTD (Korea, South) ،OSTEONIC CO., LTD (Korea,‬‬ ‫)‪North‬‬ ‫آراميس طب تجهيز‬ ‫آدرس‪ :‬جمالزاده شمالي خ سين دخت خ هما طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /5‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166948005‬نام کاال‪ :‬پانسمانهاي مسدود كننده‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي‬ ‫استخوان ساپورت ماسوالر اند‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان مهره‪ ،‬فيکساتورهاي‬ ‫خارجي استخوان واير ساده‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان كانوليتد بولت با رزوه‪،‬‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان بوش‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان واشر كروي‪،‬‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان رينگ آرك با سوراخ‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي‬ ‫استخوان كانوليتد بولت‪ ،‬فيکساتورهاي خارجي استخوان هاف رينگ يک و دو‬ ‫دهم‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان هاف رينگ پنج و هشت دهم‪ ،‬فيكساتورهاي‬ ‫خارجي استخوان پست فميناين اند‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان هينج ماسوالين‪،‬‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان واشر ساده‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان پليت‬ ‫قوس دار‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان پليت كانكشن كوتاه‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي‬ ‫استخوان پليت پيچشي‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان راد تلسكوپي‪ ،‬فيكساتورهاي‬ ‫خارجي استخوان راد با رزوه‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان سوكت‪ ،‬فيكساتورهاي‬ ‫خارجي استخوان امگا رينگ‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان اسالتد واشر‪،‬‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان اسالتد بولت‪ ،‬فيکساتورهاي خارجي استخوان واير با‬ ‫استاپر‪ ،‬فوم ها‪ ،‬چسب بخيه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪OSNovation Systems, Inc (United States) ،S.H. PITKAR ORTHOTOOLS‬‬ ‫‪PVT LTD (India) ،GENADYNE Biotechnolgies Inc (United States)،‬‬ ‫)‪ZipLine Medical, Inc (United States‬‬ ‫آران تدبير نيکان‬ ‫آدرس‪ :‬جمالزاده شمالي ک معين خ دکتر محمد قريب طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /12‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166572675 :‬نام کاال‪ :‬ست ابزار جايگذاري ست کايفوپالستي‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات كيج گردني قدامي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج‬ ‫گردني قدامي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پالک گردني‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات اتصال عرضي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬كيج كمري قدامي(‪ ،)ALIF‬فيكسيشن تاندون‬ ‫رباط زانو‪ ،‬پيچ اي سي ال پي سي ال جذبي‪ ،‬ايمپلنت طب ورزشي استيپر‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات اتصال عرضي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي‬ ‫پديکوالر مهره اي پيچ هاي منو اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال‬ ‫راد به راد‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات نات‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات قالب المينار‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات قالب زاويه راست‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات نات‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات كيج كمري خلفي کناري (‪ ،)PLIF/TLIF‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‬ ‫كيج كمري خلفي کناري (‪ ،)PLIF/TLIF‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال‬ ‫عرضي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي منو‬ ‫اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي‬ ‫منو اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ‬ ‫هاي پلي اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫پيچ هاي پلي اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات نات‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج كمري خلفي‬ ‫کناري (‪ ،)PLIF/TLIF‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي‬ ‫پيچ هاي پلي اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال عرضي‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي منو اکسيال بلند‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال‬ ‫بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‬ ‫نات‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪HANCHANG CO., Ltd (Korea, South) ،CREASPINE (France) ،L&K‬‬ ‫‪BIOMED Co.,Ltd (Korea, South) ،YellowSteps (France) ،EVOLUTIS‬‬ ‫‪(France) ،ORTHO TECH (Korea, South) ،KYUNGWON MEDICAL‬‬ ‫)‪Co.,Ltd (Korea, South‬‬ ‫آران دندان طب‬ ‫ايميل‪ /ymail.com@alisaedi82 :‬نام کاال‪ :‬پين هاي نگهدارنده دنداني داخل‬ ‫عاج‪ ،‬فايل دستي‪ ،‬كامپوزيت كيت‪ ،‬اسيد اچ پرسلن‪ ،‬آرسي پرپ‪ ،‬پين هاي نگهدارنده‬ ‫دنداني داخل عاج‪ ،‬فرز تنگستن كاربايدي‪ ،‬باندينگ‪ ،‬ژل بي حسي‪ ،‬ژل بيليچينگ‪،‬‬ ‫مواد ظهور و ثبوت فيلم راديولوژي دندانپزشکي‪ ،‬رول پنبه‪ ،‬ژل فلورايد‪ ،‬مواد قالبگيري‬ ‫سيليكوني‪ ،‬گوتا پركا‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬كن كاغذي‪ ،‬دستكش معاينه التكس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DENTAL WORLD S.R.L. (Italy) ،FRANK DENTAL GmbH (Germany) ،DFL‬‬ ‫‪INDUSTRIA E COMERICO SA (Brazil) ،Guangzhou Lingchen Trading‬‬ ‫)‪Co.,Ltd (China) ،MARCON RUBBER INDUSTRY SDN. BHD. (Malaysia‬‬ ‫آران طب آدنا‬ ‫آدرس‪ :‬خ فرصت شيرازي ‪ -‬بين جمالزاده شمالي و واعصر ‪ -‬پالک ‪ - 94‬طبقه‬ ‫‪ - 2‬واحد ‪ /5‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166120073 :‬ايميل‪info@arantebadena. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي منو اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات قالب المينار‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات نات‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات قالب زاويه چپ‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال‬ ‫عرضي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي‬ ‫اکسيال بلند‪ ،‬ست ابزار جايگذاري ست جايگذاري ستون فقرات‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات قالب پديکل‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات قالب زاويه راست‪ ،‬بدنه‬ ‫اصلي جسم مهر ‌هاي بازشونده‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MAHE MEDICAL GmbH (Germany) ،Norm Tibbi Urunler Ithalat Ihra‬‬‫)‪cat San. ve Tic. Ltd. Sti (Turkey‬‬ ‫آرايه زيستي پيشرفته‬ ‫آدرس‪ :‬خ شهيد بهشتي خ قنبرزاده خ ‪ 16‬پالک ‪ 24‬ط اول‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188761885‬نام کاال‪ :‬دستگاه ونتيالتور مراقبت ويژه نوزاد‪ ،‬دستگاه ونتيالتور‬ ‫مراقبت ويژه بزرگسال‪ ،‬دستگاه سونوگرافي‪ ،‬دستگاه اكوكارديوگرافي‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي سونوگرافي‪ ،‬ساير قطعات يدکي استرياليزر بخار اتوکالو‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪IMTMEDICAL AG (Switzerland) ،SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL‬‬ ‫)‪ELECTRONICS CO., LTD (China) ،CISA PRODUCTION SRL (Italy‬‬ ‫آرتا پار سيس‬ ‫ايميل‪ /sahar-d1981t@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه سونوگرافي‪ ،‬دستگاه‬ ‫تمرين تنفسي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪ECM (France) ،MEDINET S.r.l (Italy‬‬ ‫آرتمن سپيد آريا‬ ‫آدرس‪ :‬خ وليعصر باالتر از پارک ملت خ پروين پالک ‪ 3‬طبقه ‪ 3‬واحد شرقي‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2126204814 :‬نام کاال‪Closed ،Closed Wound Drainage :‬‬ ‫‪ ،Wound Drainage‬رابط هاي تزريق‪ ،‬كاشتنيهاي برجست ‌هسازي ساق پا‪Closed ،‬‬ ‫‪ ،Wound Drainage‬لوله هاي درناژ‪ ،Closed Wound Drainage ،‬كاشتنيهاي‬ ‫برجست ‌هسازي چانه فك‪ ،‬كاشتنيهاي برجست ‌هسازي باسن‪ ،‬كاشتنيهاي برجست ‌هسازي‬ ‫گونه‪ ،‬پانسمان سيليكون شيت‪ ،‬كاشتنيهاي برجست ‌هسازي بيني‪ ،‬كاشتنيهاي‬ ‫برجست ‌هسازي ماهيچه‪ ،‬تيغه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SHANDONG BRANDEN MEDICAL DEVICE CO., LTD (China) ،SHAN‬‬‫‪DONG BRANDEN MEDICAL DEVICE CO., LTD (Chile) ،PERFECT‬‬ ‫‪MEDICAL INDUSTRY CO.,Ltd (Viet Nam) ،Hanson Medical Inc (United‬‬ ‫‪States) ،SURU INTERNATIONAL PVT. LTD (India) ،MEDINORM‬‬ ‫‪MEDIZINTECHNIK GMBH (Germany) ،Medical Z S.A.S (France) ،PARA‬‬‫)‪MOUNT SURGIMED LTD (India‬‬ ‫آرتمن مديا طب‬ ‫آدرس‪ :‬ميرداماد خ شنگرف بل ميرداماد طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬اباتمنت ايمپلنت‪،‬‬ ‫اباتمنت ايمپلنت‪ ،‬فيکسچر‪ ،‬فيکسچر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪RITTER IMPLANTS GMBH & CO. KG (Germany) ،Sterngold (United‬‬ ‫)‪States‬‬ ‫آردين‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ـ بلوار نلسون ماندال (آفريقا) ـ خيابان سعيدي ـ تقاطع مهرشاد‬ ‫ـ پالك ‪ 64‬ـ طبقه ‪ 4‬ـ واحد ‪ /12‬تلفن‪ -‬فکس‪ /982126202924 :‬ايميل‪:‬‬ ‫‪ /reihaneh.moghaddam@gmail.com‬نام کاال‪ :‬دستگاه ميكروسكوپ‬ ‫دندانپزشكي‪ ،‬دستگاه يونيت دندانپزشكي‪ ،‬الواتور‪ ،‬فورسپس دندانپزشكي‪ ،‬دستگاه‬ ‫يونيت دندانپزشكي‪ ،‬دستگاه پري اپيكال دي سي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Alltion (Guangxi) Instrument Co., Ltd (China) ،TAKARA BELMONT‬‬ ‫‪CORPORATION (Japan) ،SURGIMAX INSTRUMENTS (Pakistan) ،TAKA‬‬‫)‪RA BELMONT CORPORATION (Viet Nam‬‬ ‫آرسين سالمت ايرانيان‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد بهشتي خ شهيد جواد سرافراز خ دوم(ب) طبقه ‪ 4‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫کالس چهار‪ ،Test Pack ،‬کالس شش‪ ،emulator-‬کالس يک چسب اتوکالو‪،‬‬ ‫کالس پنج‪ ،Strip PCD ،‬شيشه اي ويال‪ ،‬تروکار اندوسکوپي‪ ،‬تروکار اندوسکوپي‪ ،‬كاور‬ ‫ميكروسكوپ‪ ،Clips ،‬کليپ اپالير‪ ،‬بگ اندوسکوپي‪ ،‬کاغذ کرپ‪ ،‬بگ اندوسکوپي‪،‬‬ ‫‪ ،Clips‬کاغذ کرپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Propper Manufacturing Company, Inc (United States) ،GUANGZHOU‬‬ ‫‪T.K MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD. (China) ،BNR Co. Ltd (Korea,‬‬ ‫‪South) ،GRUP A MEDIKAL TEKS. TIBBI MALZ. IKLIMLENDRIME SAN.‬‬ ‫‪TIC. LTD. STI (Turkey) ،M-D-D MEDICAL DEVICE DEVELOPMENT‬‬ ‫‪GMBH (Germany) ،WIPAK OY (Finland) ،QINGDAO KINGSTON‬‬ ‫‪MEDICAL DEVICES LTD (China) ،SHANGHAI JIANZHONG MEDICAL‬‬ ‫)‪PACKAGING CO. LTD (China‬‬ ‫آرش طب پارسيان‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان ستارخان خيابان کوثر دوم کوچه اميني پالک ‪ 8‬واحد ‪ /1‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166569716 :‬نام کاال‪ :‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا مديال چهارونيم‪،‬‬ ‫پالك يک سوم توبوالر ناوداني سه و نيم‪ ،‬ست ابزار جايگذاري پروتز لگن‪ ،‬كيج و‬ ‫رينگ‪ ،‬پالك پهن سنگين چهارونيم‪ ،‬استم غيرسيماني‪ ،‬پيچ كنسلوس الكينگ سه و‬ ‫نيم و ‪ ،4‬پيچ كانوله‪ ،‬پيچ الكينگ كنسلوس چهارونيم و‪ 5‬تا شش و نيم‪ ،‬محدودكننده‬ ‫پالگ‪ ،‬كاپ سيماني‪ ،‬سيم ارتوپدي‪ ،‬استم سيماني‪ ،‬ست ابزار جايگذاري ست تزريق‬ ‫سيمان‪ ،‬پيچ كامپرشن دي اچ اس‪ ،‬پالك دي سي اس‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات اتصال عرضي‪ ،‬پالك دي اچ اس‪ ،‬نيل دي اچ اس الکينگ بليد دي اچ اس‬ ‫نيل‪ ،‬درپوش انتهاي نيل‪ ،‬هد‪ ،‬پيچ كنسلوس چهارونيم و شش و نيم‪ ،‬پيچ كنسلوس‬ ‫سه و نيم و‪ ،4‬پين‪ ،‬پالك تي تي باترس ال شكل چهارونيم‪ ،‬كاپ باي پوالر‪ ،‬پيچ‪ ،‬پيچ‬ ‫نيل اينترالك‪ ،‬پيچ كورتيكال الكينگ سه و نيم‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال چهارونيم‪،‬‬ ‫پالك الكينگ دي سي اس‪ ،‬پالك الكينگ دي اچ اس‪ ،‬پالك ديستال راديوس‬ ‫الكينگ سه و نيم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ‬ ‫هاي پلي اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي‬ ‫پيچ هاي منو اکسيال بلند‪ ،‬پيچ مالئوالر چهارونيم‪ ،‬استم اكستنشن زانوي سيماني‪،‬‬ ‫آگمنت تيبيال زانو‪ ،‬كامپوننت تيبيال زانوي سيماني توتال‪ ،‬كامپوننت فمورال زانوي‬ ‫سيماني توتال‪ ،‬كشكك‪ ،‬سطح مفصلي اينسرت توتال زانو‪ ،‬ست ابزار جايگذاري پروتز‬ ‫زانو‪ ،‬پالك باريك سبك چهارونيم‪ ،‬پالك بازسازي چهارونيم‪ ،‬نيل اينترالك آنريم‬ ‫فمور رتروگريد‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪ ،‬پيچ كورتيكال سه و‬ ‫نيم‪ ،‬پيچ كورتيكال چهارونيم‪ ،‬پالك توبوالر ناوداني چهارونيم‪ ،‬كاپ غيرسيماني‪،‬‬ ‫الينر‪ ،‬بيو مواد استخواني سيمان استخواني سيمان آرتروپالستي بدون جنتا مايسين‪،‬‬ ‫بيو مواد استخواني سيمان استخواني سيمان آرتروپالستي با جنتا مايسين‪ ،‬نيل‬ ‫اينترالك آنريم فمور آنتي گريد‪ ،‬نيل اينترالك آنريم تيبيال‪ ،‬واشر‪ ،‬پالك برگ‬ ‫شبدري واي تي ال سه و نيم‪ ،‬پالك بازسازي الكينگ‪ ،‬پالك الكينگ بازسازي‬ ‫ريكانستركشن چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونيم‪،‬‬ ‫پالك الكينگ سنگين چهارونيم‪ ،‬پالك پروكسيمال هومروس الكينگ سه و نيم‪،‬‬ ‫پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا الترال چهارونيم‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ‬ ‫مديال سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ ديستال فمور چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ ديستال تيبيا‬ ‫مديال چهارونيم‪ ،‬پالك سه و نيم دي سي پي‪ ،‬پالك ديستال هومروس الكينگ‬ ‫سه و نيم‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ الترال سه و نيم‪ ،‬پالك زائده آرنج الكينگ‬ ‫اولكرانون سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال فمور چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ‬ ‫فيبوال سه و نيم‪ ،‬پالك ترقوه الكينگ‪ ،‬پالك كالويكل ترقوه‪/‬‬ ‫‪47‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDIMETAL LTD (Hungary) ،LimaCorporat S.P.A (Italy) ،OTIS BIOTECH‬‬ ‫)‪CO.,Ltd (Korea, South) ،SYNIMED (France‬‬ ‫آرشام طب آزما‬ ‫ايميل‪ /Vida.azarioun@yahoo.com :‬نام کاال‪،Newborn screening Tests :‬‬ ‫‪/Phenylalanine‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Labsystems Diagnostics Oy (Finland‬‬ ‫آرمان بهبود آريا‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان طيب ‪ -‬كوچه مهدوي ‪ -‬مجتمع آرمان ‪ -‬واحد ‪ /108‬تلفن‪-‬‬ ‫فک‪:‬س‪ /2188470289 :‬نام کاال‪ :‬كاتتر همودياليز وريد مركزي دوراه‪Proce� ،‬‬ ‫‪ ،dure Kit‬كاتتر همودياليز وريد مركزي دوراه‪ ،‬دستگاه هايپرترميا پريتونئال‪ ،‬كاتتر‬ ‫همودياليز وريد مركزي دوراه‪ ،‬کيت هاي بيهوشي اسپاينال‪ ،‬پمپ تزريق يکبار مصرف‬ ‫االستومريک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CARDIOMED SUPPLIES INC. (Canada) ،ThermaSolutions Inc (United‬‬ ‫‪States) ،SHENZHEN SHUNMEI MEDICAL TECHNOLOGY CO ,LTD‬‬ ‫‪(China) ،ARGON MEDICAL DEVICES INC. (United States) ،Epimed‬‬ ‫‪International Inc (United States) ،ROYAL FORNIA MEDICAL EQUIP‬‬‫)‪MENT CO., LTD (China‬‬ ‫آرمان بهبود کام انديش‬ ‫آدرس‪ :‬ستارخان خ ستارخان خ بهبودي طبقه ‪ 1‬واحد جنوبي‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166505337‬نام کاال‪ :‬لنز تماسي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪)ISIS VISION (Korea, South‬‬ ‫آرمان پويش طب‬ ‫آدرس‪ :‬توحيد خ توحيد ک شهيد ابوالفضل حاج رضائي طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /989121577174 :‬نام کاال‪ ،Biopsy Box :‬کيت ‪/PRP‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Tecnobilife S.r.l (Italy) ،SEAWON MEDITECH CO., LTD (Korea, South‬‬ ‫آرمان تجارت پارس‬ ‫آدرس‪ :‬سيدخندان‪-‬ابتداي سهروردي شمالي‪-‬کوچه حاج حسني‪-‬پالک ‪-5‬واحد‪/7‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188530418 :‬ايميل‪ /armantp@gmail.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫فشارسنج عقربه اي‪ ،‬فشارسنج ديجيتال بازويي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Dongguan Mars Medical Products Co., Ltd (China‬‬ ‫آرمان تجهيز مديسا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران سعادت آباد خيابان سرو غربي خيابان رياضي بخشايش كوچه سبز‬ ‫پالك ‪ 22‬واحد ‪ /11‬ايميل‪ /a.mahnama@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه اسكنر‬ ‫فشاري كف‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MEDICAPTEURS France S.A.S (France‬‬ ‫آرمان تندرست‬ ‫آدرس‪ :‬امانيه‪ ،‬خيابان منصفي‪ ،‬پالک ‪ /18‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166959111 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬کاتتر بسکت‪ ،‬ساير قطعات يدکي تخت الکترومکانيکي‪ ،‬ساير قطعات يدکي‬ ‫انکوباتور ثابت نوزاد‪ ،‬هندپيس سنگ شکن درون اندامي پنوماتيک‪ ،‬دستگاه سنگ‬ ‫شکن درون اندامي ليزر‪ ،‬دستگاه شاک ويوتراپي فيزيوتراپي و توانبخشي‪ ،‬ساير‬ ‫قطعات يدکي ميکروسکوپ مغز و اعصاب‪ ،‬ابزارهاي اندوسکوپي و اندوسرجري با‬ ‫قابليت اتصال الکتريکي‪ ،‬آداپتور اندوسكوپي‪ ،‬ساير قطعات يدکي سنگ شکن درون‬ ‫يها‪ ،‬كاتتر فولي دو راه‪ ،‬ساير قطعات يدکي‬ ‫لها و اكسسور ‌‬ ‫اندامي پنوماتيک‪ ،‬كاب ‌‬ ‫شاک ويوتراپي فيزيوتراپي و توانبخشي‪ ،‬کاتترهاي ادراري شستشو فولي سه راه‪ ،‬ساير‬ ‫قطعات يدکي سنگ شکن درون اندامي پنوماتيک‪ ،‬دستگاه ماشين بيهوشي‪ ،‬دستگاه‬ ‫پمپ سرنگ‪ ،‬دستگاه پمپ سرم‪ ،‬ساير قطعات يدکي وارمر نوزاد‪ ،‬دستگاه فتوتراپي‬ ‫نوزاد‪ ،‬کلمپ‪Lithotripter Laser Fiber ،Lithotripter Laser Fiber Stripper ،‬‬ ‫‪ ،Cutter‬ساير قطعات يدکي سنگ شکن درون اندامي ليزر‪ ،‬عينک ايمني سنگ‬ ‫شکن درون اندامي ليزر‪ ،‬ساير قطعات يدکي درون اندامي سنگ شکن درون اندامي‬ ‫اولتراسونيک‪ ،‬پروب‪ ،‬کاتتر بسکت‪ ،‬ساير فيبرهاي سنگ شکن درون اندامي ليزر‪،‬‬ ‫دستگاه سنگ شکن درون اندامي پنومانتيک‪ ،‬دستگاه انكوباتور ثابت نوزاد‪ ،‬يورين‬ ‫بگ کيسه ادرار‪ ،‬دستگاه ميكروسكوپ گوش و حلق و بيني‪ ،‬دستگاه ميكروسكوپ‬ ‫مغز و اعصاب‪ ،‬دستگاه مگنتوتراپي‪ ،‬دستگاه سنگ شكن برون اندامي‪ ،‬دستگاه ليزر‬ ‫دي اكسيدكربن جراحي‪ ،‬دستگاه ونتيالتور مراقبت ويژه نوزاد‪ ،‬دستگاه شاک ويوتراپي‬ ‫‪48‬‬ ‫فيزيوتراپي و توانبخشي‪ ،‬دستگاه سنگ شکن درون اندامي اولتراسونيک‪ ،‬لوازم جانبي‬ ‫کتتر گذاري‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Endosmart Gesellschaft fur Medizintechnik mbH (Germany)،‬‬ ‫‪SCHMITZ u.Sohne GmbH & Co.KG (Germany) ،FANEM LTDA (Brazil)،‬‬ ‫‪EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA (Switzerland) ،LISA LASER‬‬ ‫‪PRODUCTS OHG (Germany) ،Iskra medical d.o.o (Slovenia) ،LEICA‬‬ ‫‪MIKROSYSTEME VERTRIEB GMBH (Germany) ،RICHARD WOLF GMBH‬‬ ‫‪(Germany) ،COLOPLAST A/S (France) ،Fritz Stephan GmbH (Germa‬‬‫‪ny) ،CODAN ARGUS AG (Switzerland) ،Pro Med Instruments GmbH‬‬ ‫‪(Germany) ،EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA (Germany) ،OP‬‬‫‪TIMUM MEDICAL SOLUTIONS (United Kingdom) ،LEICA MIKROSYS‬‬‫)‪TEME VERTRIEB GMBH (Singapore‬‬ ‫آرمان تندرست مد‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ .‬تقاطع طالقاني ‪ -‬وليعصر ‪ .‬پالک ‪ . 480‬ساختمان اطمينان ‪ .‬طبقه‬ ‫سوم ‪ .‬واحد ‪ /12‬تلفن‪ -‬فکس‪ /66959111 :‬ايميل‪technical.supervisor@ :‬‬ ‫‪ /atmedical.ir‬نام کاال‪ :‬ساير قطعات يدکي ساکشن‪ ،‬دستگاه ماشين بيهوشي‪،‬‬ ‫دستگاه پمپ سرنگ‪ ،‬دستگاه ساکشن‪ ،‬دستگاه پمپ سرم‪ ،‬وسيله نگهدارنده و حالت‬ ‫دهنده جمجمه‪ ،‬دستگاه ونتيالتور مراقبت ويژه نوزاد‪ ،‬ساير قطعات يدکي مراقبت ويژه‬ ‫نوزاد‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDELA AG (Switzerland) ،Fritz Stephan GmbH (Germany) ،CODAN‬‬ ‫)‪ARGUS AG (Switzerland) ،Pro Med Instruments GmbH (Germany‬‬ ‫آرمان دارو پيشرو فارس‬ ‫آدرس‪ :‬درکي بل سفير خ صاحب االمر طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /7136462563‬ايميل‪ /armandaroo@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬کيت گوش‬ ‫سوراخ کن‪ ،‬ابزار گوش سوراخ کن‪ ،‬مصرفي گوش سوراخ کن‪ ،‬دستكش معاينه‬ ‫التكس‪ ،‬باند فايبر گالس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Caflon Ltd (United Kingdom) ،KOON SENG SDN.BHD.CO (Malaysia)،‬‬ ‫)‪ALTOCHEM CO.,LTD (Korea, South‬‬ ‫آرمان درمان پارسيان‬ ‫آدرس‪ :‬آزادي خ شهيد رسول زارع خ آزادي س برجسازبلوک ‪ C C‬طبقه ‪ 2‬واحد‬ ‫‪ /126‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166581286 :‬نام کاال‪ :‬سمان پلي كربوكسيالت‪ ،‬سمان‬ ‫پلي كربوكسيالت‪ ،‬اچينگ‪ ،‬اچينگ‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪،‬‬ ‫سمان كامپوزيت رزيني‪ ،‬سمان كامپوزيت رزيني‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬كامپوزيت تک‬ ‫تيوپ‪ ،‬فايل دستي‪ ،‬فايل دستي‪ ،‬سيلر‪ ،‬سيلر‪ ،‬باندينگ‪ ،‬باندينگ‪ ،‬ميكرو براش‪ ،‬ميكرو‬ ‫براش‪ ،‬ماده ضد عفوني کننده کانال‪ ،‬ماده ضد عفوني کننده کانال‪ ،‬اسيد اچ پرسلن‪،‬‬ ‫اسيد اچ پرسلن‪ ،‬وارنيش‪ ،‬وارنيش‪ ،‬ژل فلورايد‪ ،‬ژل فلورايد‪ ،‬ژل تامپ‪ ،‬ژل تامپ‪ ،‬مواد‬ ‫قالبگيري سيليكوني‪ ،‬مواد قالبگيري سيليكوني‪ ،‬باندينگ‪ ،‬باندينگ‪ ،‬كامپوزيت كيت‪،‬‬ ‫كامپوزيت كيت‪ ،‬رابردم‪ ،‬رابردم‪ ،‬كامپوزيت كيت‪ ،‬كامپوزيت كيت‪ ،‬سمان ارتودنسي‪،‬‬ ‫سمان ارتودنسي‪ ،‬باربورچ‪ ،‬باربورچ‪ ،‬نخ زير لثه‪ ،‬نخ زير لثه‪ ،‬سايلن‪ ،‬سايلن‪ ،‬باندينگ‪،‬‬ ‫سها‪،‬‬ ‫باندينگ‪ ،‬سمان زينك اكسايد اوژنول‪ ،‬سمان زينك اكسايد اوژنول‪ ،‬بر ‌‬ ‫سها‪ ،‬كلسيم هيدروكسايد‪ ،‬كلسيم هيدروكسايد‪ ،‬آرسي پرپ‪ ،‬آرسي پرپ‪ ،‬سر سوزن‬ ‫بر ‌‬ ‫دندانپزشكي‪ ،‬سر سوزن دندانپزشكي‪ ،‬پانسمان‪ ،‬پانسمان‪ ،‬سمان زينك فسفات‪ ،‬سمان‬ ‫تهاي دندانپزشكي‪ ،‬ژل بيليچينگ‪ ،‬ژل‬ ‫تهاي دندانپزشكي‪ ،‬پس ‌‬ ‫زينك فسفات‪ ،‬پس ‌‬ ‫بيليچينگ‪ ،‬خمير پروفيالكسي‪ ،‬خمير پروفيالكسي‪ ،‬دهان باز كن‪ ،‬دهان باز كن‪،‬‬ ‫ديسكهاي ساينده‪ ،‬ديسكهاي ساينده‪ ،‬سمان كامپوزيت رزيني‪ ،‬سمان كامپوزيت‬ ‫رزيني‪ ،‬سمان گالس آينومر‪ ،‬سمان گالس آينومر‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬كامپوزيت‬ ‫تک تيوپ‪ ،‬كامپوزيت فيشو ‌رسيالنت‪ ،‬كامپوزيت فيشو ‌رسيالنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TECHNICAL & GENERAL LTD. (United Kingdom) ،DENTSCARE LTDA‬‬ ‫‪(Brazil) ،DMG CHEMISCH- PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH (Ger‬‬‫)‪many‬‬ ‫آرمان راهبرد توسعه ايرانيان‬ ‫آدرس‪ :‬تهران – كارگر شمالي – خيابان دوم اميرآباد – پالك ‪ – 40‬طبقه ‪/1‬‬ ‫ايميل‪ /gmail.com@commercialdep1 :‬نام کاال‪ :‬دستكش جراحي التكس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia‬‬ ‫آرمان شفا تدبير‬ ‫آدرس‪ :‬آذربايجان ک لقمان الدوله ادهم خ ولي عصر طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫دستگاه اکسيژن ساز خانگي يا پرتابل‪/‬‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪GBA Oxy-tech Co., Ltd (China‬‬ ‫آرمان طب مشرق زمين‬ ‫ايميل‪ /armanteb.company@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه فركشنال‬ ‫ميكرونيدل‪ ،‬دستگا ‌ههاي تركيبي با ان دي يگ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BIOTEC ITALIA S.r.l (Italy‬‬ ‫آرمان طب نيوساد‬ ‫آدرس‪ :‬باالتر از ميدان وليعصر ‪ -‬کوچه ناصر ‪ -‬پالک ‪ 18‬واحد ‪ /1‬نام کاال‪:‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال‬ ‫بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي‬ ‫اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي‬ ‫منو اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ‬ ‫هاي منو اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره‬ ‫اي پيچ هاي پلي اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر‬ ‫مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج‬ ‫كمري خلفي کناري (‪ ،)PLIF/TLIF‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج كمري خلفي‬ ‫کناري (‪/)PLIF/TLIF‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪ORANGE SPINE (Germany‬‬ ‫آرمان طبيعت سبز پويا‬ ‫ايميل‪ /commercial.dep@atspco.com :‬نام کاال‪ :‬اباتمنت ايمپلنت‪ ،‬فيکسچر‪،‬‬ ‫كيت جراحي ايمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Medimecca Co.,Ltd (Korea, South‬‬ ‫آرمان طاليي ايرانيان‬ ‫آدرس‪ :‬محموديه خ وليعصر بن توتيا طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9120209657‬ايميل‪ /info@armantai.com :‬نام کاال‪ :‬سوزن طب سوزني‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SMC (Korea, South‬‬ ‫آرمان عصر سالمت‬ ‫آدرس‪ :‬دزاشيب خ دکتر علي شريعتي بن مهنا‪1‬‬ ‫‪ /arasmedical.com‬نام کاال‪ :‬سه راهي تزريق‪ ،‬گايدواير آنژيوگرافي پي تي اف‬ ‫اي‪ ،‬شيت فمورال استاندارد‪ ،‬شيت فمورال بلند‪ ،‬اينفليتور‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬دستكش‬ ‫معاينه التكس‪ ،‬دستكش معاينه نيتريل‪ ،‬دستكش جراحي التكس‪ ،‬دستكش جراحي‬ ‫التكس‪ ،‬شيت راديال استاندارد‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫پالک ‪ /3‬ايميل‪tilekoo@ :‬‬ ‫‪lifeline Services pvt.ltd (India) ،BALTON SP. Z O O. (Poland) ،AYRA‬‬ ‫‪MEDIKAL YATIRIMLAR LIMITED SIRKETI (Turkey) ،WELLMED IN‬‬‫‪TERNATIONAL INDUSTRIES PVT. LTD (India) ،SUPERMAX LATEX PROD‬‬‫)‪UCTS SDN.BHD (Malaysia) ،TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia‬‬ ‫آرمان فارمد دارو‬ ‫آدرس‪ :‬خ آفريقا خ پيروز پ ‪ 3‬ط همکف‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪/2188480489 :‬‬ ‫ايميل‪ /hamidreza.jalili@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬هيالورونيک اسيد‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Laboratoires Genevrier S.A. (France‬‬ ‫آرمان مديريت سالمت‬ ‫آدرس‪ :‬کوي نصر خ شهيد اکبر ملکي (‪ )36‬خ نصر طبقه ‪ 1‬واحد جنوب غربي‪/‬‬ ‫نام کاال‪ :‬ساير قطعات يدکي ام آر آي‪ ،‬دستگاه ام آر آي‪ ،‬ويدئو الرنگوسكوپ‪ ،‬ويدئو‬ ‫الرنگوسكوپ‪ ،‬دستگاه سي تي اسکن‪ ،‬آنژيوکت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ALLTECH MEDICAL SYSTEMS,LLC (China) ،AllTech Medical Systems‬‬ ‫‪America Inc. (United States) ،HUGER MEDICAL INSTRUMENTS CO.,‬‬ ‫‪LTD (China) ،Verathon Medical (Canada) ULC (Canada) ،Shanghai‬‬ ‫‪United Imaging Healthcare Co., Ltd (China) ،DISPOSAFE HEALTH AND‬‬ ‫)‪LIFE CARE LIMITED (India‬‬ ‫آرمان نوين شفا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ سهروردي شمالي خ شهيدكاووسي فر ساختمان سپيدار پ ‪81‬‬ ‫ط‪ 3‬واحد‪ /11‬نام کاال‪،Cryostat Microtome Spare Parts ،Cover slipper :‬‬ ‫‪Tissue ،Rotary Microtom Spare Parts ،Rotary Microtom Spare Parts‬‬ ‫‪Cover Slipper ،Tissue processor Spare parts ،processor Spare parts‬‬ ‫‪cytological Centrifuge Non ،Tissue processor Spare parts ،Spare parts‬‬ ‫‪ ،Blade Microtome ،refrigerated Consumables‬دستگاه ميکروتوم روتاري‪،‬‬ ‫‪Rotary ،Tissue processor Spare parts ،Tissue Embedding Equipments‬‬ ‫‪ ،Microtom Spare Parts‬دستگاه ميکروتوم کرايو‪cytological Centrifuge Non ،‬‬ ‫‪،Cytological Centrifuge Non refrigerated ،refrigerated Accessories‬‬ ‫‪Cryostat Microtome ،Tissue processor ،Tissue Processor Accessories‬‬ ‫‪Tissue ،Slide Stainers Histology ،Slide Stainers Histology ،Consumbles‬‬ ‫‪Rotary Microtom ،Cover Slipper Consumable ،Embedding Equipments‬‬ ‫‪ ،Spare Parts‬دستگاه ميکروتوم روتاري‪،Package sealers ،Tissue processor ،‬‬ ‫قالب بلوك گيري بافت ‪Tissue Proces� ،Tissue Processore Consumables ،‬‬ ‫پهاي نوري زمينه روشن‬ ‫‪ ،sore Consumables‬دستگاه ميکروتوم کرايو‪ ،‬ميکروسکو ‌‬ ‫آزمايشگاهي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Sakura Seiki Co., Ltd (Japan) ،Sakura Finetek U.S.A. Inc (United‬‬ ‫‪States) ،Sakura Finetek U.S.A. Inc (Germany) ،Sakura Seiki Co., Ltd‬‬ ‫‪(Germany) ،MILESTONE S.R.L (France) ،MILESTONE S.R.L (Japan)،‬‬ ‫‪Sakura Finetek U.S.A. Inc (Switzerland) ،MILESTONE S.R.L (Italy)،‬‬ ‫‪SAKURA FINETEK EUROPE BV (Netherlands) ،Sakura Finetek U.S.A.‬‬ ‫‪Inc (Japan) ،Sakura Finetek U.S.A. Inc (China) ،SAKURA FINETEK‬‬ ‫)‪EUROPE BV (United Kingdom‬‬ ‫آرميتا پرتو‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک قدس خ گلستان خ گلبرگ ‪ 3‬شرقي س چهل چشمه طبقه ‪ 3‬واحد‪/‬‬ ‫نام کاال‪ :‬دستگاه سونوگرافي‪ ،‬دستگاه فتال داپلر‪ ،‬دستگاه فتال مانيتور‪ ،‬دستگاه‬ ‫يوروفالمتر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Shantou Institute of Ultrasonic Instrument Co., Ltd (China) ،BISTOS‬‬ ‫‪CO.,Ltd (Korea, South) ،TIC MEDIZINTECHNIK GMBH & CO. KG‬‬ ‫)‪(Germany‬‬ ‫آرميتا طب نوين‬ ‫آدرس‪ :‬سيدخندان خ پنجم ک چهاردهم شرقي طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122888386‬نام کاال‪ :‬دستگاه آفرزيس خون اهدايي پالسما‪ ،‬سانتريفوژهاي‬ ‫روميزي سرعت پايين بدون يخچال‪ ،‬ست پالسما فرز‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SICHUAN NIGALE BIOTECHNOLOGY CO., LTD (China) ،MTC INVITRO‬‬ ‫)‪DIAGNOSTICS AG (Germany‬‬ ‫آرنا درمان هگمتانه‬ ‫ايميل‪ /yahoo.com@pouyafar.mostafa58 :‬نام کاال‪ :‬کابل الکترود‬ ‫الکتروکارديوگرافي‪ ،‬كابل پروب پالس اكسي متر روميزي‪ ،‬دستگاه وريدياب‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Medical Cables, S.L (Spain) ،Novarix Ltd (United Kingdom‬‬ ‫آرنا کارا پزشک‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد بهشتي خ ولي عصر ک نادر طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /13‬نام کاال‪ :‬نازال‬ ‫پرونگ ان سي پپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪DEAS S.R.L (Italy‬‬ ‫آرنيکا تجارت دانش روز‬ ‫نام کاال‪ :‬سيستم دوزيمتري‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪IBA Dosimetry GmbH (Germany‬‬ ‫آرنيکا فام پرند‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک صنعتي پرند‪-‬ميدان فناوري خيابان فناوري جنوبي خيابان الله پالک‬ ‫‪ 10‬قطعه ‪ /68D‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2177347711 :‬ايميل‪arnicafam@yahoo. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬ست ابزار جايگذاري نيل درون استخواني‪ ،‬ست ابزار جايگذاري ست‬ ‫جايگذاري ستون فقرات‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪CHANGZHOU YONGHUA MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD (China‬‬ ‫آروند فن پارس‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک قدس خ شهيد پاک نژاد بل دريا طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188562132‬نام کاال‪ :‬دستگاه استرياليزر پالسما‪ ،‬سوزن بيوپسي بن مرو‪ ،‬سوزن‬ ‫‪49‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫نشانه گذاري پستان‪ ،‬دستگاه شستشو ضدعفوني‪ ،‬دستگاه اتوكالو روميزي‪ ،‬سوزن‬ ‫بيوپسي بافت نرم‪ ،Strip PCD ،‬کالس چهار‪ ،‬کالس شش‪ ،emulator-‬کالس‬ ‫يک چسب اتوکالو‪ ،‬مواد اوليه فيلم و كاغذ بسته بندي‪ ،‬خارج كننده بزاق‪ ،‬دستگاه‬ ‫استرياليزر بخار اتوكالو‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪STERIFAST-Sterilization & Disinfection Systems, Lda (Portugal)،‬‬ ‫‪TSUNAMI S.R.L (Italy) ،STEELCO SPA (Italy) ،EURONDA SPA (Italy)،‬‬ ‫‪INTERSTER INTERNATIONAL (Netherlands) ،ARJOWIGGINS HEALTH‬‬‫)‪CARE SAS (France‬‬ ‫آروين طب آريا‬ ‫آدرس‪ :‬خ دانشگاه س تجاري اداري پرديس ‪ ، 1‬بلوک جنوبي طبقه ‪ 2‬واحد ‪/124‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /3136295971 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه ليزر دايود‪ ،‬هندپيس ليزر دايود‬ ‫پوست‪ ،‬عينك محافظ ليزر دايود پوست‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BEIJING SYNTECH LASER CO.,LTD (China‬‬ ‫آروين طب ثمين‬ ‫آدرس‪ :‬تهرانپارس خ اتحاد خ پانزدهم غربي طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬لوله هاي‬ ‫خونگيري بدون خالء‪ ،‬سرسمپلرها‪ ،‬سوزن خونگيري‪ ،‬تورنيکت‪ ،‬نگهدارند ‌ههاي لوله‬ ‫نگيري خالء‪/‬‬ ‫يها)‪ ،‬لول ‌ههاي خو ‌‬ ‫نگيري (جالول ‌ها ‌‬ ‫خو ‌‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEUS SRL (Italy) ،ROLL s.a.s (Italy) ،KIMETEC GMBH (Germany)،‬‬ ‫)‪VACUTEST KIMA SRL (Italy‬‬ ‫آريا طب پديده‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ شريعتي سه راه طالقاني خ خواجه نصير نبش خ مقدم پ‪/294‬‬ ‫نام کاال‪ :‬پيچ اي سي ال پي سي ال جذبي‪ ،‬كيج و رينگ‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات پالک گردني‪ ،‬محدودكننده پالگ‪ ،‬استم سيماني‪ ،‬استم غيرسيماني‪ ،‬كاپ‬ ‫باي پوالر‪ ،‬پيچ‪ ،‬فيكسيشن تاندون رباط زانو‪ ،‬بيو مواد استخواني سيمان استخواني‬ ‫سيمان آرتروپالستي با جنتا مايسين‪ ،‬بيو مواد استخواني سيمان استخواني سيمان‬ ‫آرتروپالستي بدون جنتا مايسين‪ ،‬كاپ سيماني‪ ،‬پوشش هموستاتيک‪ ،‬هد‪ ،‬كاپ‬ ‫غيرسيماني‪ ،‬استم غيرسيماني‪ ،‬پيچ كورتيكال الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك پروكسيمال‬ ‫هومروس الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ سنگين چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ‬ ‫سه و نيم‪ ،‬پالك ترقوه الكينگ‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا الترال چهارونيم‪،‬‬ ‫پالك الكينگ ديستال فمور چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونيم‪ ،‬پيچ الكينگ‬ ‫كنسلوس چهارونيم و‪ 5‬تا شش و نيم‪ ،‬پالك بازسازي الكينگ‪ ،‬پيچ كنسلوس‬ ‫الكينگ سه و نيم و ‪ ،4‬پيچ الكينگ كورتيكال چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ ديستال‬ ‫تيبيا مديال چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونيم‪ ،‬پيچ كورتيكال الكينگ سه‬ ‫و نيم‪ ،‬پالك الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك پروكسيمال هومروس الكينگ سه و نيم‪،‬‬ ‫پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا مديال چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال فمور‬ ‫چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ ديستال تيبيا الترال چهارونيم‪ ،‬پالك زائده آرنج الكينگ‬ ‫اولكرانون سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ ديستال فمور چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ سنگين‬ ‫چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا الترال چهارونيم‪ ،‬پالك ديستال تييال‬ ‫الكينگ مديال سه و نيم‪ ،‬پالك ديستال هومروس الكينگ سه و نيم‪ ،‬پيچ الكينگ‬ ‫كورتيكال چهارونيم‪ ،‬پالك ناوداني يک سوم توبوالر الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك‬ ‫ترقوه الكينگ‪ ،‬پالك ديستال راديوس الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ دي اچ‬ ‫اس‪ ،‬پالك الكينگ دي سي اس‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال راد به‬ ‫راد‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات نات‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي‬ ‫پديکوالر مهره اي پيچ هاي منو اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد‬ ‫تيتانيوم‪ ،‬كشكك‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال عرضي‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال بلند‪ ،‬كامپوننت‬ ‫تيبيال زانوي سيماني توتال‪ ،‬كامپوننت فمورال زانوي سيماني توتال‪ ،‬سطح مفصلي‬ ‫اينسرت توتال زانو‪ ،‬استم اكستنشن زانوي سيماني‪ ،‬آگمنت تيبيال زانو‪ ،‬آگمنت فمورال‬ ‫زانو‪ ،‬اکسسوري پروتز زانو‪ ،‬هد‪ ،‬كاپ غيرسيماني‪ ،‬پيچ‪ ،‬الينر‪ ،‬محدودكننده پالگ‪،‬‬ ‫الينر‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج كمري خلفي کناري (‪ ،)PLIF/TLIF‬دستگاه‬ ‫شستشو جراحي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پالک مهره اي گردني‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج گردني قدامي‪ ،‬استم سيماني‪ ،‬پيچ كورتيكال‬ ‫سه و نيم‪ ،‬پيچ كورتيكال چهارونيم‪ ،‬پالك دي اچ اس‪ ،‬كاپ باي پوالر‪ ،‬ست ابزار‬ ‫جايگذاري ست کايفوپالستي‪ ،‬نيل اينترالك آنريم فمور آنتي گريد‪ ،‬نيل اينترالك ريم‬ ‫فمور آنتي گريد‪ ،‬نيل اينترالك آنريم تيبيال‪ ،‬پيچ نيل اينترالك‪ ،‬نيل اينترالك ريم‬ ‫هومروس‪ ،‬نيل اينترالك ريم تيبيال‪ ،‬پالك يک سوم توبوالر ناوداني سه و نيم‪ ،‬پيچ‬ ‫كورتيكال چهارونيم‪ ،‬پيچ كورتيكال سه و نيم‪ ،‬بيو مواد استخواني سيمان استخواني‬ ‫سيمان ستون فقرات‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ /MEDICAL BIOMAT‬کشور‪France :‬‬ ‫‪50‬‬ ‫آريا اکسير پويا‬ ‫آدرس‪ :‬کريم خان زند خ شهيد مصطفي حسيني بل کريم خان زند طبقه ‪ 1‬واحد‪/‬‬ ‫نگيري خالء‪ ،‬سوزن خونگيري‪ ،‬لوله هاي خونگيري بدون‬ ‫نام کاال‪ :‬لول ‌ههاي خو ‌‬ ‫خالء‪/Nucleic Acid Extraction Kits ،‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫& ‪MEDICAL BIOMAT (France) ،MERETE (Germany) ،ORTHOPAEDIC‬‬ ‫‪SPINE DEVELOPMENT (OSD) (France) ،CORENTEC CO., LTD (Korea,‬‬ ‫‪South) ،SYNIMED (France) ،RESORBA (Germany) ،K-IMPLANT GMBH‬‬ ‫‪(Germany) ،K-IMPLANT GMBH (China) ،IRENE (China) ،Ningbo Five‬‬ ‫‪Continents Medical Instrument Co., Ltd (China) ،Imedicom Co., Ltd‬‬ ‫)‪(Korea, South‬‬ ‫آريا پادمهر آذين‬ ‫آدرس‪ :‬پيچ شميران خ انقالب اسالمي خ بهار جنوبي ب بهار طبقه ‪ 3‬واحد ‪/551‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9123041037 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه شستشو جراحي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Ningbo Five Continents Medical Instrument Co., Ltd (China‬‬ ‫آريا پرديس درمان‬ ‫آدرس‪ :‬کوي نصر ک سيزدهم ب شهيدچمران طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188484812‬نام کاال‪ :‬دستگاه پري اپيكال دي سي‪ ،‬دستگاه پري اپيكال دي‬ ‫سي‪،OPG With Ceph Double Sensor Unit ،OPG Without Ceph Unit ،‬‬ ‫‪ ،Dental CBCT Unit‬دستگاه فسفور پليت‪ ،‬فيلمهاي دستي پري اپتيكال‪ ،‬دستگاه آر‬ ‫وي جي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CARESTREAM HEALTH SA (France) ،CARESTREAM HEALTH, INC‬‬ ‫)‪(France) ،CARESTREAM HEALTH, INC (United States‬‬ ‫آريا پيشرو طب آزما‬ ‫آدرس‪ :‬تهران شهرک غرب بولوار فرحزاد خ طاهرخاني خ باران ک يکم طبقه‬ ‫‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122124862 :‬نام کاال‪،Electrophoresis Buffer :‬‬‫‪Automated ،Anti Streptolysin O quantitative ،Nephlometer Accessories‬‬ ‫‪Comple� ،Semi automated Coagulation System ،Electrophoresis Spare partss‬‬ ‫‪Comple� ،C3c/Complement Component C3 ،Inhibitor ment Component C1‬‬ ‫‪Apolipo� ،C Reactive Protein ،Haemoglobin Controls ،ment Component C4‬‬ ‫‪،Urine Albumin Microalbuminuria ،Lambda chain ،Kappa chain ،protein A I‬‬ ‫‪،Haptoglobin ،HbC HbF HbS etc excl HbA1 Haemoglobin subtypes HbA2‬‬ ‫‪Haemoglobin ،HbC HbF HbS etc excl HbA1 Haemoglobin subtypes HbA2‬‬ ‫‪Pre ،Immunoglobulin G ،Immunoglobulin M ،Immunoglobulin A ،Controls‬‬ ‫‪/Antitrypsin Protease inhibitor Alpha1 ،albumin or Transthyretin‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪HELENA BIOSCIENCE (United Kingdom) ،GOLDSITE DIAGNOSTICS‬‬ ‫)‪INC. (China‬‬ ‫آريا تشخيص پارس‬ ‫آدرس‪ :‬فلسطين شمالي خ شهيد سيد حسن دانش کيان خ فلسطين شمالي طبقه ‪3‬‬ ‫نگيري خالء‪،‬‬ ‫واحد غربي‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188919643 :‬نام کاال‪ :‬لول ‌ههاي خو ‌‬ ‫‪ ،CBC Reagents Cleaning Diluting Lysing Sheatfluids‬لوله هاي خونگيري‬ ‫بدون خالء‪ ،‬سوزن خونگيري‪/Swab Speciment Collection ،‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD (China)،‬‬ ‫)‪LABNOVATION TECHNOLOGIES, INC (China) ،Deltalab S.L (Spain‬‬ ‫آريا جام جهان‬ ‫آدرس‪ :‬فلسطين شمالي ک شهيد مرتضي اميني خ فلسطين شمالي طبقه ‪ 2‬واحد‬ ‫جنوبي‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188993343 :‬نام کاال‪ :‬نوار تست قند خون‪ ،‬سر سوزن‬ ‫قلم انسولين‪ ،‬دستگاه تست قند خون خانگي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪IME-DC GMBH (Germany‬‬ ‫آريا جهان مکمل‬ ‫ايميل‪ /pedramnafarieh@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬كامپوزيت فيشو ‌رسيالنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪OrthoSource,Incorporated (United States‬‬ ‫آريا حکيم پارس‬ ‫آدرس‪ :‬جمالزاده شمالي ک پروين خ دکتر سيد حسين فاطمي طبقه ‪ 0‬واحد‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9121128776 :‬ايميل‪ /g.foroutan@ahpmed.com :‬نام‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫کاال‪ :‬پالك زائده آرنج الكينگ اولكرانون سه و نيم‪ ،‬كاپ باي پوالر‪ ،‬پيچ كنسلوس‬ ‫سه و نيم و‪ ،4‬پيچ كنسلوس چهارونيم و شش و نيم‪ ،‬پيچ كانوله‪ ،‬كريشنر واير‪،‬‬ ‫پيچ كورتيكال ميني‪ ،‬پيچ كورتيكال سه و نيم‪ ،‬پيچ كورتيكال چهارونيم‪ ،‬كشكك‪،‬‬ ‫كامپوننت تيبيال زانوي سيماني توتال‪ ،‬كامپوننت فمورال زانوي سيماني توتال‪ ،‬سطح‬ ‫مفصلي اينسرت توتال زانو‪ ،‬پالك ناوداني يک سوم توبوالر الكينگ سه و نيم‪،‬‬ ‫پالك ترقوه الكينگ‪ ،‬پيچ كورتيكال الكينگ سه و نيم‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال‬ ‫چهارونيم‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال ميني‪ ،‬ديستال راديوس الكينگ ميني ال شكل‪،‬‬ ‫ديستال راديوس الكينگ ميني آناتوميكال‪ ،‬بيو مواد استخواني سيمان استخواني‬ ‫سيمان آرتروپالستي بدون جنتا مايسين‪ ،‬بيو مواد استخواني سيمان استخواني سيمان‬ ‫آرتروپالستي با جنتا مايسين‪ ،‬بيو مواد استخواني سيمان استخواني سيمان ستون‬ ‫فقرات‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ الترال سه و نيم‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ‬ ‫مديال سه و نيم‪ ،‬پالك پروكسيمال تيبيا الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك پروكسيمال‬ ‫مديال تيبيا الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا الترال چهارونيم‪،‬‬ ‫پالک مستقيم الکينگ ميني‪ ،‬پالك يک سوم توبوالر ناوداني سه و نيم‪ ،‬پالك سه‬ ‫و نيم دي سي پي‪ ،‬پالك الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك باريك سبك چهارونيم‪ ،‬پالك‬ ‫پهن سنگين چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ سنگين‬ ‫چهارونيم‪ ،‬پالك پروكسيمال هومروس الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك ديستال هومروس‬ ‫الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك ال شكل الكينگ ميني‪ ،‬ديستال راديوس ميني ال شكل‪،‬‬ ‫پالک استئوتومي الکينگ چهارونيم‪ ،‬پالك بازسازي‪ ،‬پالك بازسازي الكينگ‪،‬‬ ‫پالك تي شكل الكينگ ميني‪ ،‬پالك ديستال راديوس سه و نيم‪ ،‬پالك تي تي‬ ‫باترس ال شكل چهارونيم‪ ،‬پالك دي سي اس‪ ،‬پالك دي اچ اس‪ ،‬پالك ديستال‬ ‫راديوس الكينگ سه و نيم‪ ،‬ديستال راديوس ميني آناتوميكال‪ ،‬پيچ كنسلوس الكينگ‬ ‫سه و نيم و ‪ ،4‬واشر‪ ،‬نيل دي اچ اس بليد دي اچ اس‪ ،‬قطعات يدکي دريل‪ ،‬كاپ‬ ‫غيرسيماني‪ ،‬محدودكننده پالگ‪ ،‬استم سيماني‪ ،‬استم غيرسيماني‪ ،‬كاپ سيماني‪ ،‬هد‪،‬‬ ‫پيچ‪ ،‬الينر‪ ،‬ست ابزار جايگذاري ست ورتروپالستي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪AAP IMPLANTATE AG (Germany‬‬ ‫آريا درمان گستر بهنود‬ ‫آدرس‪ :‬تهران – خيابان نامجو – خيابان يزدي – پالك ‪ /96‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188982479‬ايميل‪ /yahoo.com@naser.naderi78 :‬نام کاال‪ :‬سيستم هاي‬ ‫فيکس کننده بيمار‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪KLARITY MEDICAL & EQUIPMENT CO , LTD (China‬‬ ‫آريا درمان گلسار‬ ‫ايميل‪ /adg-medical@outlook.com :‬نام کاال‪ :‬اينفليتور‪ ،‬رابط فشار قوي‪،‬‬ ‫شيت فمورال استاندارد‪ ،‬شيت راديال بلند‪ ،‬گايدواير آنژيوگرافي هيدروفيليك‪ ،‬گايدواير‬ ‫آنژيوگرافي پي تي اف اي‪ ،‬راديال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SCW MEDICATH LTD (China‬‬ ‫آريا رويان طب‬ ‫آدرس‪ :‬ميدان ونک خ نيلو (ش ابراهيم شمس الهيجاني) ک هشتم طبقه ‪ 1‬واحد‬ ‫طهاي کشت و‬ ‫‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /219125330740 :‬نام کاال‪ ،ICSI Pipet :‬محي ‌‬ ‫يهاي محيط کشت ‪/Holding Pipet ،IVF/IUI‬‬ ‫افزودن ‌‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪ORIGIO a/s (Denmark‬‬ ‫آريا سان تهران‬ ‫آدرس‪ :‬آرژانتين خ شهيد عماد مغنيه ( بهاران ) خ زاگرس طبقه ‪ 3‬واحد شمال‬ ‫غربي‪ /‬نام کاال‪ :‬اسنير يكبارمصرف الكتروسرجيكال‪ ،‬ست استاندارد فيدينگ تيوب‬ ‫اندوسكوپي‪ ،Injection Needle For Reusable Metal Sheath ،‬ست كامل‬ ‫فيدينگ تيوب اندوسكوپي‪ ،‬بسكت يكبارمصرف گرسپينگ‪،Guardus Overtube ،‬‬ ‫اسنير يکبار مصرف الکتروسرجيکال به همراه اينجکشن نيدل‪Injection Needle ،‬‬ ‫‪ ،For Reusable Metal Sheath‬گرسپينگ فورسپس يكبارمصرف‪ ،‬فورسپس‬ ‫بيوپسي يكبارمصرف بدون سوزن‪ ،‬فورسپس بيوپسي يكبارمصرف با سوزن‪،‬‬ ‫اسفنكتروتوم يكبارمصرف تريپل لومن‪ ،‬گايدواير يكبارمصرف بيلياري‪ ،‬هموكليپس‪،‬‬ ‫اسنير يكبارمصرف الكتروسرجيكال‪ ،‬بسكت خروج سنگ يكبارمصرف‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪US ENDOSCOPY (United States) ،MICRO-TECH (NANJING) CO, LTD (China‬‬ ‫آريا سپاهان ثنان‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ميدان چيذر خيابان پارس كوچه فيروزه پالك ‪ /12‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166582631‬ايميل‪ /ymail.com@alisaedi82 :‬نام کاال‪ :‬قطعات پروتزي‪،‬‬ ‫فيکسچر‪ ،‬كيت جراحي ايمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪I-RES Sagl (Switzerland‬‬ ‫آريا شايان ويرا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان شهيد دكتر بهشتي‪ ،‬خيابان پاكستان‪ ،‬كوچه دوم‪ ،‬پالك‬ ‫شش‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188544046 :‬ايميل‪mostafahasankhani@yahoo. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬فورسپس بيوپسي يكبارمصرف بدون سوزن‪ ،‬بسكت خروج سنگ‬ ‫يكبارمصرف‪ ،‬اسنير يكبارمصرف الكتروسرجيكال‪ ،‬فورسپس بيوپسي يكبارمصرف‬ ‫بدون سوزن‪ ،‬فورسپس بيوپسي يكبارمصرف با سوزن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CHANGZHOU LOOKMED MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD (China)،‬‬ ‫)‪Zhuji Pengtian Medical Instrument Co.,Ltd (China‬‬ ‫آريا طب گادزا‬ ‫آدرس‪ :‬جردن بل آفريقا بن بابک مرکزي طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /10‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188202494‬ايميل‪ /m.ameli@godza.ir :‬نام کاال‪ :‬دستگاه ايرموتور‪ ،‬دستگاه‬ ‫دوربين داخل دهاني‪ ،‬دستگاه توربين‪ ،‬ساير قطعات يدکي يونيت دندانپزشکي‪ ،‬هنديس‬ ‫ميكروموتور جراحي‪ ،‬بدنه آنگل معمولي با سرعت ثابت‪ ،‬دستگاه آنگل معمولي با‬ ‫سرعت ثابت‪ ،‬عينك محافظ با ذره بين‪ ،‬دستگاه انداز ‌هگيري ديجيتال طول پاكت‪،‬‬ ‫كوپلينگ توربين‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MK-DENT (Germany) ،orangedental GmbH & Co. KG (Germany‬‬ ‫آريا طلوع شرق‬ ‫آدرس‪ :‬باغ فيض خ گلبرگ خ شهيد وحيد خجسته پور (باهنر) م مسکوني باران‬ ‫بلوک ‪ 1‬طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /14‬نام کاال‪ :‬کانوالي بالنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Soft Medical Aesthetic s.a.s (France‬‬ ‫آريا فر درمان ويرا‬ ‫آدرس‪ :‬يوسف آباد خ سيدجمال الدين اسد آبادي خ ششم طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /9126181986 :‬ايميل‪ /p.mirkhan@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬ليد پيس‬ ‫ميكر داخلي دو حفره اي‪ ،‬لوازم اکسترکشن ليد آي سي دي‪ ،‬ساير قطعات يدکي پمپ‬ ‫سرم‪ ،‬دستگاه مانيتور کاشتني قلبي‪ ،‬دستگاه تله مانيتورينگ ‪ ،ECG‬ليد آي سي دي‬ ‫سه حفره اي‪ ،‬دستگاه پيس ميكر داخلي دو حفره اي‪ ،‬دستگاه پيس ميكر داخلي تك‬ ‫حفره اي‪ ،‬دستگاه پيس ميكر داخلي سه حفره اي‪ ،‬دستگاه آي سي دي دو حفره اي‪،‬‬ ‫دستگاه آي سي دي سه حفره اي‪ ،‬دستگاه آي سي دي تك حفره اي‪ ،‬ليد آي سي‬ ‫دي دو حفره اي‪ ،‬ليد آي سي دي تك حفره اي‪ ،‬پروگرمر آي سي دي تك حفره اي‪،‬‬ ‫پروب پالس اکسي متر سازگار با ام آر اي‪ ،‬اينتروديوسر آي سي دي سه حفره اي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BIOTRONIK SE & CO. KG (Germany) ،PLC Medical Systems INC (Unit‬‬‫)‪ed States) ،Shenzhen Caremed Medical Technology Co.,Ltd (China‬‬ ‫آريا مبنا تشخيص‬ ‫آدرس‪ :‬توحيد خ رودکي شمالي ک صائب طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166433236‬نام کاال‪ :‬سر سوزن قلم انسولين‪ ،‬قلم انسولين‪ ،‬النست ايمني‪،‬‬ ‫‪ ،HIV Multiple Ag Ab Rapid Test ،HCV Antibody Rapid Test‬لول ‌ههاي‬ ‫نگيري خالء‪/‬‬ ‫خو ‌‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪HTL-STREFA S.A. (Poland) ،COPERNICUS Sp. z o.o (Poland) ،OraSure‬‬ ‫)‪Technologies, Inc (United States) ،GREINER BIO ONE GmbH (Austria‬‬ ‫آريا مريک کيميا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ آفريقا باالتر از بلواراسفنديار ك رحيمي پ‪ 3‬ط‪ 2‬واحد‪4‬و‪5‬و‪6‬‬ ‫كدپستي ‪ /1967936193‬نام کاال‪ :‬هندل به همراه كارتريج استپلر خطي برشي‬ ‫جراحي باز‪ ،‬استپلر حلقوي جراحي‪ ،‬هندل بدون كارتريج استپلر الپاروسكوپي خطي‬ ‫برشي‪ ،‬كارتريج استپلر الپاراسكوپي‪ ،‬كاتريج استپلر خطي برشي جراحي باز‪ ،‬كاتريج‬ ‫استپلر خطي جراحي باز‪ ،‬هندل به همراه كارتريج استپلر خطي جراحي باز‪ ،‬استپلر‬ ‫حلقوي هموروئيد‪ ،‬هندپيس رابط اولتراسونيک‪ ،‬دستگاه الکتروسرجيکال اولتراسونيک‪،‬‬ ‫پروب اولتراسونيک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪REACH SURGICAL, INC. (China‬‬ ‫آريا نور درمان‬ ‫ايميل‪ /arianoordarmaan@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬پودر استخوان حيواني‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Chiyewon Co., Ltd (Korea, South‬‬ ‫آريا نويد پايا‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد بهشتي ک هيجدهم خ شهيد احمد قصير س طال ‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪51‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫‪ /9121398760‬نام کاال‪ :‬هد گير‪ ،‬ابزار دستي ارتودنتيك‪ ،‬براكت ارتودنسي‪ ،‬پيچ‬ ‫ارتودنسي‪ ،‬سيم ارتودنسي‪ ،‬پيچ ارتودنسي‪ ،‬ابزار دستي ارتودنتيك‪ ،‬بندهاي االستيك‪،‬‬ ‫بندهاي االستيك‪ ،‬سمان ارتودنسي‪ ،‬ابزار دستي ارتودنتيك‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ORTHODONTIC MANUFACTURER SIA S.r.l (Italy) ،BERNHARD FOR‬‬‫‪STER GMBH (Germany) ،ORTHOLUTION CO., LTD (Korea, South)،‬‬ ‫)‪HANGZHOU YAMEI DENTAL MEDICAL EQUIPMENT FACTORY (China‬‬ ‫آريا هوشمند آزما‬ ‫ايميل ‪ /ariahooshmandazma@gmail.com :‬نام کاال‪Enzyme Immu� :‬‬ ‫‪،5Part Differential Automated Cell Counters ،noassay Spare parts‬‬ ‫‪Enzyme ،Enzyme Immunoassay Spare parts ،Microplate Washer‬‬ ‫‪،Enzyme Immunoassay Spare parts ،Immunoassay Consumables‬‬ ‫‪Enzyme Immunoassay ،3Part Differential Automated Cell Counters/2‬‬ ‫‪Enzyme Immunoassay ،Enzyme Immunoassay Analysers ،Spare parts‬‬ ‫‪Enzyme Immunoassay ،Enzyme Immunoassay Analysers ،Analysers‬‬ ‫‪Enzyme Immunoassay ،Enzyme Immunoassay Spare parts ،Spare parts‬‬ ‫‪،Hemoglobin POC ،Semi automated Coagulation System ،Spare parts‬‬ ‫‪Anti ،Anti Cardiolipin Antibodies ،ANA Screening ،Microplate Reader‬‬ ‫‪،dsDNA Antibodies ،Gliadin Antibodies ،Cyclic Citrullinated Peptide‬‬ ‫‪PR3 ،Anti Phosphatidylserin Antibodies ،MPO ANCA ،ENA Screening‬‬ ‫‪،Thyroid Peroxidase Antibodies ،Thyroglobulin Autoantibody ،ANCA‬‬ ‫‪،Enzyme Immunoassay Spare parts ،Enzyme Immunoassay Spare parts‬‬ ‫‪Enzyme Immu�،Enzyme Immunoassay Spare parts ،Discrete Analyserr‬‬ ‫‪/noassay Spare parts‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH (Malay‬‬‫‪sia) ،DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. (China) ،HUMAN Gesellschaft für‬‬ ‫‪Biochemica und Diagnostica mbH (China) ،HUMAN Gesellschaft‬‬ ‫‪für Biochemica und Diagnostica mbH (United States) ،HUMAN Ge‬‬‫‪sellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH (Germany) ،HUMAN‬‬ ‫‪Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH (Austria) ،HUMAN‬‬ ‫‪Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH (Switzerland) ،HU‬‬‫‪MAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH (Denmark)،‬‬ ‫‪HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH (Czech‬‬ ‫‪Republic) ،HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica‬‬ ‫‪mbH (Hungary) ،HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diag‬‬‫‪nostica mbH (Sweden) ،HUMAN Gesellschaft für Biochemica und‬‬ ‫‪Diagnostica mbH (Italy) ،AMS S.p.A (Italy) ،HUMAN Gesellschaft‬‬ ‫‪für Biochemica und Diagnostica mbH (United Kingdom) ،HUMAN‬‬ ‫)‪Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH (Australia‬‬ ‫آريا وجد‬ ‫آدرس‪ :‬خيايان ستارخان ابتداي خيابان باقرخان پالك ‪ 129‬طبقه چهارم‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166903721 :‬ايميل‪ /aryavajdco@neda.net :‬نام کاال‪:‬‬ ‫‪،Basic Culture Media ،Manual M Analysers ،Differential Culture Media‬‬ ‫‪/Selective Culture Media‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Merck KGaA (Germany‬‬ ‫آريا کوروش تجهيز‬ ‫آدرس‪ :‬ميدان امام حسين (ع ) خ دماوند ک ايران طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬كپسول‬ ‫اندوسكوپي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Capsovision, Inc (United States‬‬ ‫آريان تندرست‬ ‫آدرس‪ :‬امانيه خ منصفي ک کياني طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪/2166959111 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬اينسافليتور ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬منبع نور ويدئو‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪RICHARD WOLF GMBH (Germany) ،MIELE & CIE. KG (Germany)،‬‬ ‫)‪MIELE & CIE. KG (Austria‬‬ ‫آريان تندرست طب‬ ‫آدرس‪ :‬امانيه خ منصفي ک کياني طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166959111‬ايميل‪ /maryam.kabki@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬تيغه‪،‬‬ ‫اسکالپل هندل‪ ،‬چاقو‪ ،‬قيچي عمومي استاندارد‪ ،‬قيچي دايسکتيگ‪ ،‬قيچي‬ ‫ميکروسرجيکال‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬پنست آتروماتيک‪ ،‬پنست گرسپينگ‪ ،‬پنست‬ ‫‪52‬‬ ‫بي دندانه‪ ،‬پنست ميکروسرجيکال‪ ،‬پروب‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬الويتور‬ ‫دايسکتور‪ ،‬ابزار جراحي‪-‬سوزن‪ ،‬کانوالي ساکشن‪ ،‬نيدل هلدر معمولي‪ ،‬نيدل هلدر‬ ‫يها‪ ،‬قيچي ليگاتور و بخيه‪ ،‬واير کاتر‪ ،‬کلمپ‬ ‫لها و اكسسور ‌‬ ‫ميکروسرجيکال‪ ،‬كاب ‌‬ ‫آتروماتيک‪ ،‬کلمپ‪ ،‬شيت اندوسکوپي‪ ،‬رترکتور دستي‪ ،‬هوک ميکروسرجيکال‬ ‫گوش و حلق و بيني‪ ،‬ساير قطعات يدکي اندوسکوپي‪ ،‬ابزار جراحي گوش و حلق و‬ ‫بيني‪-‬اسپاچوال‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬اسپاچوال‪ ،‬سيستم آسپيريشن و ايريگشن‬ ‫اندوسكوپي‪ ،‬آرتروسكوپ‪ ،‬فوت پدال کنسل شيور آرتروسکوپي‪ ،‬هيستروسكوپ‪،‬‬ ‫اينسافليتور ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬دستگاه کنسول شيور آرتروسکوپي‪ ،‬کانتينر‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحي ارتوپدي‪-‬سوهان‪ ،‬کورت گوش و حلق و بيني‪ ،‬ابزار گوش و حلق و‬ ‫بيني‪-‬سوهان‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪ -‬سوهان‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬چکش‪،‬‬ ‫ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬استئوتوم‪-‬چيزل‪-‬گوژ‪ ،‬استئوتوم‪-‬چيزل‪-‬گوژ‪،‬‬ ‫کورت ارتوپدي‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬رانژور استخوان‪ ،‬کاتر استخوان‪ ،‬دستگاه‬ ‫هاي گچ بر‪ ،‬قيچي لباس و نوار زخم‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬اره‪ ،‬لوازم جانبي دريل‪،‬‬ ‫ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬تيغ اره‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬اسپريدر‪ ،‬تيوب ساکشن‬ ‫ايريگيشن اندوسکوپي‪ ،‬ابزارهاي اندازه گيري‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪ ،‬کانوالي‬ ‫اندوسکوپي‪ ،‬ابزارهاي اندوسکوپي و اندوسرجري با قابليت اتصال الکتريکي‪ ،‬سر مته‬ ‫شيور آرتروسکوپي‪ ،‬ابزار جراحي واژينال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ ،‬پروكتوسكوپ‪ ،‬منبع نور‬ ‫اندوسكوپي‪ ،‬منبع نور ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬ديالتورها‪ ،‬کورت زنان‪ ،‬ابزار جراحي مغز‬ ‫و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬بوژي‪ ،‬ويدئو پروسسور اندوسكوپي‪ ،‬کورت مغز و اعصاب‪،‬‬ ‫ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحي چشمي‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحي چشمي‪-‬اسپاچوال‪ ،‬کورت چشمي‪ ،‬ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬اسنير‪،‬‬ ‫چاقو ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬پانچ ميکروسرجيکال گوش و حلق‬ ‫و بيني‪ ،‬سرمته کنسول جراحي‪ ،‬ساير قطعات يدکي کنسول جراحي‪ ،‬درماتوم‪،‬‬ ‫ست ابزار جايگذاري پيچ استخواني‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬ايمپکتور‪ ،‬ابزار جراحي‬ ‫ارتوپدي‪-‬الويتور‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬پيچ گوشتي‪ ،‬پين کاتر‪ ،‬دريل دستي‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحي ارتوپدي‪-‬لور‪ ،‬کانکتور اندوسکوپي‪ ،‬كابل انتقال نور سرد ويدئو الپاراسكوپ‪،‬‬ ‫هندل اندوسکوپي‪ ،‬کانوالي ساکشن‪ ،‬گرسپينك فورسپس چندبارمصرف‪ ،‬پنست‬ ‫بي دندانه‪ ،‬اينسرت گرسپر الپاروسکوپي‪ ،‬قيچي اندوسکوپي‪ ،‬پانچ ميکروسرجيکال‬ ‫گوش و حلق و بيني‪ ،‬کورت گوش و حلق و بيني‪ ،‬چاقوي اندوسکوپي‪ ،‬پروب‪ ،‬آداپتور‬ ‫اندوسكوپي‪ ،‬ست کامل گرسپر الپاروسکوپي‪،seal for laparoscopy trocar ،‬‬ ‫قالب اندوسکوپي‪ ،‬هندل گرسپر الپاروسکوپي‪ ،‬سوزنگيراندوسکوپي‪ ،‬شفت گرسپر‬ ‫الپاروسکوپي‪ ،‬پانچ اندوسکوپي‪ ،‬كمرا هد ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬کاتر استخوان‪ ،‬پنست‬ ‫گرسپينگ‪ ،‬قيچي ميکروسرجيکال‪ ،Obturators ،‬تلسكوپ ويدئو الپاراسكوپ‪،‬‬ ‫يها‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬چکش‪ ،‬تروکار‬ ‫لها و اكسسور ‌‬ ‫پنست بادندانه‪ ،‬كاب ‌‬ ‫اندوسکوپي‪ ،‬کلمپ اندوسکوپي‪ ،‬تروکار اندوسکوپي‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬‬ ‫الويتور دايسکتور‪ ،‬هندپيس کنسول شيور آرتروسکوپي‪ ،‬رزکتور‪ ،‬هندپيس کنسول‬ ‫جراحي‪ ،‬دستگاه کنسول جراحي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDICON (Germany) ،RICHARD WOLF GMBH (Germany) ،RICHARD‬‬ ‫)‪WOLF GMBH (Ecuador‬‬ ‫آريان سناء‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد بهشتي خ قائم مقام فراهاني ک آزادگان طبقه ‪ 5‬واحد ‪ /25‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188102240 :‬نام کاال‪ :‬باند فايبر گالس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MIKA MEDICAL CO. (Korea, South‬‬ ‫آريان طب آرامش‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬بزرگراه نواب ( جنوب به شمال )‪ ،‬نرسيده به پل کميل‪ ،‬مجتمع‬ ‫افرا‪ ،‬طبقه چهارم‪ ،‬واحد ‪ /409‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2155439541 :‬نام کاال‪ :‬كابل‬ ‫الکتروکارديوگرافي‪ ،‬پروب پالس اكسي متر روميزي‪ ،‬كابل پروب پالس اكسي متر‬ ‫روميزي‪ ،‬کاف فشار سنج‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SHENZHEN MED-LINK ELECTRONICS TECH CO., LTD (China‬‬ ‫آريانا حکيم آتيه‬ ‫آدرس ‪ :‬خ فاطمي غربي‪ ،‬نرسيده به خ جمالزاده‪ ،‬پ ‪ ،246‬ط ‪ /2‬ايميل‪A.nikoom� :‬‬ ‫‪ /azhab@arianahaakim.com‬نام کاال‪ :‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات جايگزين‬ ‫ديسک بين مهره اي گردني‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره‬ ‫اي پيچ هاي پلي اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال عرضي‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات پالک خاجي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات قالب پديکل‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات قالب‬ ‫ترنسورس‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات قالب المينار‪ ،‬ست ابزار جايگذاري ست‬ ‫کايفوپالستي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي نات‬ ‫اسليو کلمپ پيچ پديکوالر‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات نات‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات ‪ -‬راد (ساير)‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پالک مهره اي‬ ‫گردني‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال راد به راد‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات كيج گردني قدامي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج كمري خلفي کناري‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫(‪ ،)PLIF/TLIF‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پالک گردني‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDICREA INTERNATIONAL S.A (France) ،Pan Medical Ltd (United‬‬ ‫)‪Kingdom‬‬ ‫آرين تيام طب‬ ‫ايميل‪ /tiamtebco@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬کلمپ‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬ابزار جراحي‬ ‫واژينال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬اسنير‪ ،‬ابزار جراحي‬ ‫گوش و حلق و بيني‪-‬اسپکلوم‪ ،‬کورت گوش و حلق و بيني‪ ،‬پنست بي دندانه‪ ،‬رترکتور‬ ‫خودکار‪ ،‬رترکتور دستي‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬لور‪ ،‬استئوتوم‪-‬چيزل‪-‬گوژ‪ ،‬قيچي‬ ‫عمومي استاندارد‪ ،‬ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬سرنگ‪ ،‬قيچي ليگاتور و بخيه‪،‬‬ ‫کانوالي ساکشن‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬رترکتور متصل به تخت‪،‬‬ ‫نيدل هلدر معمولي‪ ،‬پين کاتر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪PRAISE CORPORATION (Pakistan‬‬ ‫آرين مدجوي‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد بهشتي خ ني ريزي ک شهيدعلي پيماني(يازدهم) طبقه ‪ 1‬واحد ‪/4‬‬ ‫ايميل‪ /info@arianmedjoy.com :‬نام کاال‪ :‬پك هاي جراحي‪ ،‬پك هاي جراحي‪،‬‬ ‫پك هاي جراحي‪ ،‬پك هاي جراحي‪ ،‬دريپ جراحي‪ ،‬دريپ جراحي‪ ،‬دريپ جراحي‪،‬‬ ‫دريپ جراحي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Molnlycke Health Care AB (Thailand) ،Molnlycke Health Care AB‬‬ ‫)‪(Belgium) ،Molnlycke Health Care AB (Czech Republic‬‬ ‫آرينا حيات دانش‬ ‫ايميل ‪ /info@arinahayat.com :‬نام کاال‪Multiple Chromosomal Anoma� :‬‬ ‫‪/lies Detection Test‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪premaitha Health (United Kingdom‬‬ ‫آرينا طب جاويد‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬همايون شهر – خيابان كاشاني پور – كوچه طاهري – پالك‬ ‫‪ -59‬واحد ‪ /2‬ايميل‪ /afsharradmehdi@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬اپليكاتور‬ ‫اولتراسوند تراپي‪ ،‬كابل اپليكاتور‪ ،‬اولتراسوند تراپي‪ ،Electrode Straps ،‬دستگاه‬ ‫مگنتوتراپي‪ ،‬دستگاه شاک ويوتراپي فيزيوتراپي و توانبخشي‪ ،‬دستگاه ليزرتراپي‪،‬‬ ‫دستگاه الكتروتراپي‪ ،‬دستگاه شورت ويو دياترمي‪ ،‬دستگاه اولتراسوند تراپي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪EMILDUE S.R.L (Italy‬‬ ‫آريو برزن سپاهان‬ ‫آدرس‪ :‬چهار باغ باال خ چهار باغ باال بن ابن سينا س اداري سينا طبقه ‪ 0‬واحد ‪/1‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /3136643743 :‬نام کاال‪ :‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات قالب‬ ‫المينار‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات كيج كمري خلفي کناري (‪ ،)PLIF/TLIF‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال‬ ‫عرضي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال عرضي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ‬ ‫هاي پلي اکسيال بلند‪ ، ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي‬ ‫پيچ هاي پلي اکسيال کوتاه‪ ، ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات قالب پديکل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪TI-TAMED (South Africa) ،ELITE SURGICAL PTY LTD (South Africa‬‬ ‫آزاد تجارت پارس پرنيان‬ ‫آدرس‪ :‬فاطمي خ شهيد سرتيپ فکوري خ کاج طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬كن‬ ‫كاغذي‪ ،‬گوتا پركا‪ ،‬باندينگ‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬سمان ام تي اي‪ ،‬اباتمنت ايمپلنت‪،‬‬ ‫الينر حفره‪ ،‬دستگاه اليت كيور‪ ،‬دستگاه موتور اندو‪ ،‬دستگاه تزريق گوتا پرکاي‬ ‫حرارتي‪ ،‬دستگاه اليت كيور‪ ،‬مواد قالبگيري سيليكوني‪ ،‬آرسي پرپ‪ ،‬باندينگ‪ ،‬سمان‬ ‫كامپوزيت رزيني‪ ،‬كامپوزيت كيت‪ ،‬دستگاه اپكس فايندر‪ ،‬كامپوزيت كيت‪ ،‬فيکسچر‪،‬‬ ‫اسيد اچ پرسلن‪ ،‬پانسمان‪ ،‬سيلر‪ ،‬كلسيم هيدروكسايد‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Meta Biomed Co., Ltd (Korea, South) ،SPIDENT Co., Ltd (Korea,‬‬ ‫‪South) ،BIOMTA (Korea, South) ،OSSTEM IMPLANT CO.,LTD (Korea,‬‬ ‫)‪South) ،DXM Co., Ltd (Korea, South‬‬ ‫آزاد طب درمان‬ ‫آدرس‪ :‬هفت تير ک سپيدان خ فجر طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /11‬نام کاال‪ :‬پولينگ بگ‪ ،‬ست‬ ‫مصرفي دستگاه کاهنده پاتوژن در خون‪ ،‬ست پالكت فرز‪ ،‬ست پالسما فرز‪ ،‬ساير‬ ‫قطعات يدکي شتابدهنده خطي‪ ،‬دستگاه کاهنده پاتوژن در خون‪ ،‬دستگاه آفرزيس‬ ‫درماني‪ ،‬دستگاه آفرزيس خون اهدايي پالكت‪ ،‬ساير قطعات يدکي آفرزيس درماني‪،‬‬ ‫کيت مصرفي دستگاه تابش پرتو ‪ ،UVA‬دستگاه شتابدهنده خطي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TERUMOBCT EUROPE N.V (United ،)TERUMOBCT EUROPE N.V (Japan‬‬ ‫‪SHANDONG XINHUA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD (Chi� ،)Statess‬‬ ‫‪)Med Tech Solutions GmbH (Italy ،)na‬‬ ‫آژند آزما طب‬ ‫نگيري خالء‪ ،‬سوزن‬ ‫ايميل‪ /ajandmedical@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬لول ‌ههاي خو ‌‬ ‫خونگيري‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Chengdu Rich Science Industry Co., Ltd (China‬‬ ‫آسا اونيک‬ ‫آدرس‪ :‬ونک خ وليعصر خ شهيد برادران شريفي ب خشايار طبقه ‪ 4‬واحد ‪/401‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9121868410 :‬نام کاال‪ :‬قطعات پروتزي‪ ،‬اباتمنت ايمپلنت‪،‬‬ ‫ابزارهاي جايگذاري پروتز ايمپلنت‪ ،‬غشاء جراحي‪ ،‬پودر استخوان حيواني‪ ،‬كيت جراحي‬ ‫ايمپلنت‪ ،‬فيکسچر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪JDENTALCARE S.r.l (Italy) ،TECNOSS S.r.l (Italy‬‬ ‫آسا دندان پارس گستر طب‬ ‫آدرس‪ :‬آزادي خ سردارشهيد يداله کلهر خ شهيد رسول زارع م دندان بان طبقه ‪0‬‬ ‫واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166583281 :‬نام کاال‪ :‬قيچي دندانپزشكي‪ ،‬ابزار دستي‬ ‫جراحي‪ ،‬انبرك‪ ،‬پروپ دهاني‪ ،‬جعبه ابزار اندودنتيك‪ ،‬حمل كننده آمالگام‪ ،‬چيزل‪ ،‬آينه‬ ‫ها‪ ،‬دستكش معاينه التكس‪ ،‬دستكش معاينه نيتريل‪ ،‬ابزار دستي ارتودنتيك‪ ،‬ظرف‬ ‫استريليزاسيون‪ ،‬سوندها‪ ،‬كلمپ رابردم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪ASA DENTAL S.P.A (Italy) ،ASA DENTAL S.P.A (Malaysia‬‬ ‫آسا فارمد سينا‬ ‫ايميل‪ /asafarmed@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬مواد پاك كننده دندان مصنوعي‪،‬‬ ‫چسب اتصال دندان مصنوعي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BONYF AG (Switzerland‬‬ ‫آسان تجارت تجهيز فرتاک‬ ‫آدرس‪ :‬سعادت آباد‪-‬باالتر از ميدان كاج‪ -‬خيابان يكم ‪ -‬برج ارم ‪ -‬طبقه ‪ - 10‬واحد‬ ‫‪ /1‬ايميل‪ /keikha.saeed@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬باندينگ‪ ،‬كامپوزيت تک‬ ‫تيوپ‪ ،‬كامپوزيت كيت‪ ،‬اچينگ‪ ،‬كامپوزيت فيشو ‌رسيالنت‪ ،‬وارنيش‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪PERFECTION PLUS LTD (United Kingdom‬‬ ‫آسان تجهيز ايرانيان‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان مطهري‪ ،‬بعد از سهروردي‪ ،‬پالک ‪ ،42‬واحد ‪ /6‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188450124‬ايميل‪ /gmail.com@nazarpour82 :‬نام کاال‪ :‬ست ابزار‬ ‫جايگذاري ست کايفوپالستي‪ ،‬ست ابزار جايگذاري ست کايفوپالستي‪ ،‬استنت دارويي‪،‬‬ ‫استنت دارويي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BM KOREA CO., LTD. (Korea, South) ،BOSTON SCIENTIFIC CORPORA‬‬‫)‪TION (Ireland‬‬ ‫آسانا نوين طب‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد بهشتي خ ولي عصر بن شهيد حسين کوزه گر طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬نام‬ ‫کاال‪ :‬كشكك‪ ،‬كامپوننت فمورال زانوي سيماني توتال‪ ،‬سطح مفصلي اينسرت توتال‬ ‫زانو‪ ،‬كامپوننت تيبيال زانوي سيماني توتال‪ ،‬كاپ باي پوالر‪ ،‬پيچ‪ ،‬استم غيرسيماني‪،‬‬ ‫استم سيماني‪ ،‬كاپ سيماني‪ ،‬كيج و رينگ‪ ،‬بيو مواد استخواني سيمان استخواني‬ ‫سيمان آرتروپالستي با جنتا مايسين‪ ،‬هد‪ ،‬كاپ غيرسيماني‪ ،‬الينر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MATHYS (Switzerland‬‬ ‫آسپيان گستران ايرانيان‬ ‫آدرس‪ :‬رسالت خ شهداي هفتم آذر (آزادگان) خ شهيد حسن حقيقي طبقه ‪1‬‬ ‫واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9357209606 :‬نام کاال‪ :‬سوزن طب سوزني‪ ،‬دستگاه‬ ‫محرك طب سوزني‪ ،‬سوزن طب سوزني‪ ،‬سوزن طب سوزني‪ ،‬سوزن طب سوزني‪،‬‬ ‫دستگاه محرك طب سوزني‪ ،‬دستگاه محرك طب سوزني‪ ،‬سوزن طب سوزني‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪sedatelec (France) ،Hansol Medical (Korea, South) ،SUZHOU HUANQIU‬‬ ‫‪53‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫‪ACUPUNCTURE MEDICAL APPLIANCE CO.,LTD. (China) ،Seirin Corpora‬‬‫‪tion (Japan) ،WUJIN GREATWALL MEDICAL DEVICE CO.,LTD.CHANG‬‬‫)‪ZHOU (China) ،SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY (China‬‬ ‫آسمان آبي طب‬ ‫آدرس‪ :‬خ آفريقا بين پل مير داماد وجهان كودك جنب پارك خشايار برج افرا واحد‬ ‫‪ /428‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188881075 :‬نام کاال‪ :‬فيکسچر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Blue Sky Bio, LLC (United States‬‬ ‫آسمان دندان پارس‬ ‫آدرس‪ :‬شيراز چهارراه ستارخان ساختمان خضرادو طبقه چهارم پالك چهل و چهار‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /7136494374 :‬ايميل‪ /RASSAFIANI@ITI.CO.IR :‬نام کاال‪:‬‬ ‫اباتمنت ايمپلنت‪ ،‬سمان زينك اكسايد اوژنول‪ ،‬فيکسچر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Alpha Dent Implants Ltd (Germany‬‬ ‫آسيا شيمي فارمد‬ ‫ايميل‪ /kamranbnh@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬آلژينات‪ ،‬فوم ها‪ ،‬هيدروکلوئيد‪،‬‬ ‫هيدروژل‪ ،‬پانسمان سيليكون شيت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪T&L Co., Ltd (Korea, South‬‬ ‫آسياگلدمن‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خيابان ميرزاي شيرازي خيابان نژادكي پالك ‪ /17‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188833095‬ايميل‪ /info@r-pd.ir :‬نام کاال‪ :‬لوله هاي درناژ‪Percutaneous ،‬‬ ‫‪ ،Drainage Set‬لوازم جانبي اورتزها‪ ،‬اورتز مچ دست‪ ،‬شانت مغزي‪ ،‬اورتز پشت‪،‬‬ ‫پوشش هموستاتيک‪ ،Closed Wound Drainage ،‬ماركر پوستي‪ ،‬تثبيت كننده كمر‪،‬‬ ‫مش پليمريك‪ ،‬وسايل نگهدارنده پروتز سينه خارجي‪ ،‬پروتز سينه خارجي‪ ،‬اسپيلنت‬ ‫داخلي‪ ،Grommet ،‬پروتز استخوانچه هاي گوش مياني‪/T Tube ،‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪REDAX S.P.A (Italy) ،ORFIT INDUSTRIES (Belgium) ،SOPHYSA (France)،‬‬ ‫‪MASCIA BRUNELLI S.p.A (Italy) ،DeRoyal Industries Inc (United‬‬ ‫‪States) ،COUSIN BIOTECH s.a.s (France) ،TRULIFE (Canada) ،TRULIFE‬‬ ‫)‪(Ireland) ،NETWORK MEDICAL PRODUCTS LTD (United Kingdom‬‬ ‫آسيا شيمي طب‬ ‫آدرس‪ :‬وليعصر خ وليعصر خ شهيد مهندس سعيد ناصري م ابن سينا طبقه ‪ 0‬واحد‬ ‫‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188646030 :‬ايميل‪ /asiachemitebco@gmail.com :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬مواد قالبگيري سيليكوني‪ ،‬رول پنبه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Coltene/Whaledent AG (Switzerland) ،Coltene/Whaledent AG‬‬ ‫)‪(Germany‬‬ ‫آسيا طب دندان‬ ‫آدرس‪ :‬توحيد خ فرزين خ باقرخان طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬كامپوزيت تک تيوپ‪،‬‬ ‫سها‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬سمان‬ ‫خمير پروفيالكسي‪ ،‬ماتريس بند‪ ،‬باندينگ‪ ،‬بر ‌‬ ‫كامپوزيت رزيني‪ ،‬وج بندهاي دنداني‪ ،‬باندينگ‪ ،‬اچينگ‪ ،‬كيت ترميمي پرسلن‪،‬‬ ‫تهاي دندانپزشكي‪ ،‬كامپوزيت فيشو ‌رسيالنت‪ ،‬دستگاه موم ذوب كن‪ ،‬كامپوزيت‬ ‫پس ‌‬ ‫كيت‪ ،‬خمير ضد حساسيت و پوسيدگي‪ ،‬ژل بيليچينگ‪ ،‬سمان كامپوزيت رزيني‪ ،‬خمير‬ ‫پروفيالكسي‪ ،‬اسيد اچ پرسلن‪ ،‬نگهدارنده ماتريس‪ ،‬كامپوزيت كيت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MICERIUM S.P.A (Italy) ،COSMEDENT,INC. (United States‬‬ ‫آسياجراح پيشرو‬ ‫آدرس‪ :‬بلوار کشاورز ‪ -‬خيابان شهيد شوريده ‪ -‬پالک ‪ - 3‬واحد ‪ /14‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188989711 :‬ايميل‪ /Md-ahmadi@hotmail.com :‬نام کاال‪ :‬پليت‬ ‫يكبار مصرف دو لبه‪ ،‬پليت يكبار مصرف يك لبه‪ ،‬ماركر پوستي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪TELIC S.A.U (Spain) ،MEDPLUS INC (China‬‬ ‫آفاق سالمت بهينا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خيابان آفريقا باالتر از ظفر بن بست بابك مركزي پالك ‪ 5‬واحد ‪/17‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2186080626 :‬ايميل‪ /gmail.com@yaser1353 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬پنست ميکروسرجيکال‪ ،‬هوک چشمي‪ ،‬مارکر‬ ‫چشمي‪ ،‬ابزارهاي اندازه گيري‪ ،‬ابزارهاي برشي‪-‬ميکروسرجيکال‪ ،‬کانتينر‪ ،‬فيکسيشن‬ ‫رينگ چشمي‪ ،‬پروب‪ ،‬دستكش معاينه نيتريل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD. (China) ،MAIS‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪INDIA MEDICAL DEVICES PVT.LTD (India) ،KERATOCONUS SOLUTIONS‬‬ ‫)‪S.A (Spain) ،Microtrack (India) ،Hartalega NGC Sdn. Bhd (Malaysia‬‬ ‫آفتاب فروزان آريا‬ ‫آدرس‪ :‬تخت طاووس خ ولي عصر خ ناهيد طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188107070‬نام کاال‪ :‬دستگاه ليپوساکشن‪ ،‬دستگاه وكيوم تراپي‪ ،‬دستگاه ليزر‬ ‫كيوسوئيچ ان دي يگ‪ ،‬دستگاه ليزر دي اکسيدکربن‪ ،‬دستگاه ليزر النگ پالس ان دي‬ ‫يگ‪ ،‬دستگاه ليزر النگ پالس الكساندرايت‪ ،‬دستگاه ليزر تركيبي الكساندرايت و ان‬ ‫دي يگ‪ ،‬سيستم خنك كننده دي اكسيدكربن پوست‪ ،‬دستگاه راديو فركانسي‪ ،‬کاتريج‬ ‫اولتراسوند متمرکز شده شدت باال‪ ،‬ژنراتور مونوپالر باي پالر‪ ،‬دستگاه فركشنال‬ ‫ميكرونيدل‪ ،‬دستگاه ليزر كيوسوئيچ ان دي يگ‪ ،‬دستگاه ليزر تركيبي الكساندرايت‬ ‫و ان دي يگ‪ ،‬دستگاه ليزر النگ پالس ان دي يگ‪ ،‬گن بعد از جراحي‪ ،‬دستگاه‬ ‫راديو فركانسي‪ ،‬دستگاه ليزر دايود‪ ،‬دستگاه فركشنال ميكرونيدل‪ ،‬ساير قطعات يدکي‬ ‫فرکشنال ميکرونيدل ‪ ،RF‬ساير قطعات يدکي فلش المپ‪ ،‬ساير قطعات يدکي ليزر‬ ‫ترکيبي الکساندرايت و ان دي يگ‪ ،‬ساير قطعات يدکي ليزر دي اکسيد کربن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪EUROMI S.A. (Belgium) ،I-Tech Industries S.R.L (Italy) ،Bison Medical‬‬ ‫‪Co.,Ltd (Korea, South) ،cutera (United States) ،ZIMMER MEDIZIN‬‬‫‪SYSTEME GmbH (Germany) ،CHUNGWOO CO., LTD (Korea, South)،‬‬ ‫‪HIRONIC CO.,Ltd (Korea, South) ،LED SPA (Italy) ،Eto Garments Aps‬‬ ‫‪(Denmark) ،Senbitec Co.,Ltd (Korea, South) ،VIOL.co .,Ltd (Korea,‬‬ ‫)‪South) ،SHANGHAI APOLO MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD (China‬‬ ‫آفتاب گستران البرز‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان سهروردي شمالي كوچه مهاجر پالك ‪ 34‬طبقه ‪ 4‬واحد ‪/8‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188517268 :‬ايميل‪ /ali@aga.co.ir :‬نام کاال‪ :‬کلمپ‪،‬‬ ‫يها‪ ،‬سيم‬ ‫لها و اكسسور ‌‬ ‫ابزارهاي اندازه گيري‪ ،‬ساير قطعات يدکي اندوسکوپي‪ ،‬كاب ‌‬ ‫رابط ابزارهاي جانبي باي پالر‪ ،‬شيت اندوسکوپي‪ ،‬تروکار اندوسکوپي‪ ،‬آرتروسكوپ‪،‬‬ ‫پانچ بيوپسي‪-‬يکبار مصرف‪ ،‬کانتينر‪ ،‬کانکتور اندوسکوپي‪ ،‬آداپتور اندوسكوپي‪ ،‬پنست‬ ‫بيوپسي‪ ،‬سيستوسكوپ‪ ،Obturators ،‬سينوسكوپ‪ ،‬تروکار‪ ،‬اسليو‪ ،‬هيستروسكوپ‪،‬‬ ‫سيم رابط ابزارهاي جانبي مونوپالر‪ ،‬ابزارهاي اندوسکوپي و اندوسرجري با قابليت‬ ‫اتصال الکتريکي‪ ،‬قلم باي پالر‪ ،‬كابل انتقال نور سرد ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬پروسسور‬ ‫سازگار ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬كمرا هد ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬منبع نور اندوسكوپي‪،‬‬ ‫منبع نور ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬دستگاه ديجيتايزر فيلم‪ ،‬ترالي اندوسكوپي‪ ،‬سيستم‬ ‫مستندسازي اندوسكوپي‪ ،‬دستگاه ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬تلسكوپ ويدئو الپاراسكوپ‪،‬‬ ‫کانوالي اندوسکوپي‪ ،‬سوزن ورس‪ ،‬تيوب ساکشن ايريگيشن اندوسکوپي‪ ،‬گايد واير‬ ‫ريوي‪ ،‬هندل اندوسکوپي‪ ،‬الکترود الکتروسرجيکال‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬الويتور‪،‬‬ ‫سوزنگيراندوسکوپي‪ ،‬کليپ اپالير‪ ،‬سيستم آسپيريشن و ايريگشن اندوسكوپي‪،‬‬ ‫اينسافليتور ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬رزکتور‪ ،‬ساير قطعات يدکي الرينگوسکوپ‪ ،‬سرنگ‬ ‫اندوسکوپي‪ ،‬فورسپس بيوپسي چندبارمصرف با سوزن‪ ،‬اينسرت گرسپر الپاروسکوپي‪،‬‬ ‫هوک ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬قيچي عمومي استاندارد‪ ،‬قيچي‬ ‫دايسکتيگ‪ ،‬قيچي ميکروسرجيکال‪ ،‬قيچي ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪،‬‬ ‫قيچي ليگاتور و بخيه‪ ،‬قيچي اندوسکوپي‪ ،‬ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬اسنير‪،‬‬ ‫پنست بي دندانه‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬فورسپس چندبارمصرف هموستاتيك‪ ،‬کلمپ‬ ‫اندوسکوپي‪ ،‬پنست گرسپينگ‪ ،‬اپالير عروقي‪ ،‬اپالير مغز و اعصاب‪ ،‬کليپس مغز و‬ ‫اعصاب‪ ،‬انبردست و دم باريک‪ ،‬پنست ميکروسرجيکال‪ ،‬رترکتور دستي‪ ،‬رترکتور‬ ‫اندوسکوپي‪ ،‬قالب اندوسکوپي‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬اسپاچوال‪ ،‬ابزار جراحي‪-‬‬ ‫سوزن‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬لوازم جانبي رترکتور‪ ،‬اسکالپل هندل‪ ،‬برش پوست‪ ،‬تيغه‪،‬‬ ‫پروب‪ ،‬کانوالي ساکشن‪ ،‬ويدئو الرنگوسكوپ‪ ،‬تيغه الرينگوسكوپ‪ ،‬استئوتوم‪-‬چيزل‪-‬‬ ‫گوژ‪ ،‬کورت ارتوپدي‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬سوهان‪ ،‬الويتور ميکروسرجيکال گوش و‬ ‫حلق و بيني‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬لور‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬نگهدارنده استخوان‪،‬‬ ‫ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬رانژور استخوان‪ ،‬کاتر استخوان‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬سرمته‪،‬‬ ‫سيم گير‪ ،‬واير کاتر‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬چکش‪ ،‬نيدل هلدر ميکروسرجيکال‪ ،‬نيدل‬ ‫هلدر معمولي‪ ،‬نيدل هلدر معمولي‪ ،‬ديالتورها‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬اره‪ ،‬ابزار جراحي‬ ‫مغز و اعصاب‪-‬الويتور دايسکتور‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬اسپريدر‪ ،‬ابزار جراحي مغز‬ ‫و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬پنست آتروماتيک‪ ،‬گرسپينك فورسپس چندبارمصرف‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحي واژينال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحي واژينال و رکتوم‪-‬پانچ‪ ،‬کورت زنان‪،‬‬ ‫رترکتور بازکننده دنده‪ ،‬کلمپ آتروماتيک‪ ،‬ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬اسپکلوم‪،‬‬ ‫ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬اسپاچوال‪ ،‬پانچ ميکروسرجيکال گوش و حلق و‬ ‫بيني‪ ،‬کورت گوش و حلق و بيني‪ ،‬چاقو ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬ابزار‬ ‫گوش و حلق و بيني‪-‬سوهان‪ ،‬ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬استئوتوم‪-‬چيزل‪-‬‬ ‫گوژ‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪ ،‬چاقو‪ ،‬ابزارهاي برشي‪-‬ميکروسرجيکال‪ ،‬ابزار جراحي‬ ‫مغز و اعصاب‪-‬الويتور دايسکتور‪ ،‬کورت مغز و اعصاب‪ ،‬استپلر حلقوي جراحي‪ ،‬استپلر‬ ‫حلقوي هموروئيد‪ ،‬هندل به همراه كارتريج استپلر خطي برشي جراحي باز‪ ،‬كاتريج‬ ‫استپلر خطي برشي جراحي باز‪ ،‬هندل به همراه كارتريج استپلر خطي جراحي باز‪،‬‬ ‫كاتريج استپلر خطي جراحي باز‪ ،‬دستگاه ميكروسكوپ گوش و حلق و بيني‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪RUDOLF Medical GmbH + Co. KG (Germany) ،RUDOLF Medical‬‬ ‫‪GmbH + Co. KG (Georgia) ،RUDOLF Medical GmbH + Co. KG (Domini-‬‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫‪ca) ،SUZHOU BEINUO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. (China) ،KARL‬‬ ‫)‪KAPS GMBH & CO.KG (Germany‬‬ ‫آلتون شنوا‬ ‫آدرس‪ :‬بلوار كشاورز بين بيمارستان ساسان و پارس ك شهيد شوريده پ‪15‬‬ ‫واحد‪ /18‬نام کاال‪ ،ABR Unit :‬دستگاه اوديومتر‪ ،‬دستگاه سمعك‪ ،‬دستگاه‬ ‫تمپانومتري‪ ،‬ساير قطعات يدکي اوديومتر‪ ،‬ساير قطعات يدکي سمعک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪INTERACOUSTICS A/S (Denmark) ،OTICON A/S (Denmark‬‬ ‫آلتون طب پويا‬ ‫ايميل‪ /altonteb@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬انديكاتور استريليزاسيون‪ ،‬کالس يک‬ ‫چسب اتوکالو‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪INC. (United States‬‬ ‫‪(STERITEC PRODUCTS‬‬ ‫آلتون کاران پارسيان‬ ‫آدرس‪ :‬زعفرانيه ‪ -‬خ مقدس اردبيلي ‪ -‬پ ‪ - 35‬واحد ‪ /4‬ايميل‪atlmedical. :‬‬ ‫‪ /co@gmail.com‬نام کاال‪ :‬دستكش معاينه نيتريل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Shandong Intco Medical Products Co., Ltd (China‬‬ ‫آلتين مديا طب‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ ،‬خيابان آفريقا ‪ ،‬باالتر ظفر ‪ ،‬كوچه بابك مركزي ‪ ،‬پالك ‪ ، 5‬واحد‬ ‫‪ /11‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9122007890 :‬ايميل‪/vahidgoodarzi@altinteb.com :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬هيالورونيک اسيد‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Anika Therapeutics S.R.L (Italy‬‬ ‫آمون طب تجهيز‬ ‫آدرس‪ :‬سهروردي شمالي كوچه آزادي پالك ‪ /38‬نام کاال‪ :‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات اتصال عرضي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر‬ ‫مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي‬ ‫پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد‬ ‫تيتانيوم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BK MEDITECH Co.LTD (Korea, South‬‬ ‫آميتيس تجارت گسترخاورميانه‬ ‫ايميل‪ /maryamhakimipour@gmail.com :‬نام کاال‪/LH RT :‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪NANOREPRO AG (Germany‬‬ ‫آناليز‬ ‫آدرس‪ :‬ميدان آرژانتين ابتداي بلوار آفريق پالك ‪ 12‬واحد ‪ /14‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188641265‬نام کاال‪Haemoglobin subtypes ،Serum Normal Controls :‬‬ ‫‪Hepatitis B ،HIV Multiple Ag Ab Test ،HbC HbF HbS etc excl HbA1 HbA2‬‬ ‫‪/Surface Antigen‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BIO - RAD (United States) ،BIO - RAD (France‬‬ ‫آنکو دارو‬ ‫آدرس‪ :‬ميدان فاطمي‪ -‬خيابان شهيد گمنام‪ -‬نبش خيابان ‪ -2.1‬پالک ‪ -85 -‬طبقه‬ ‫‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188979430 :‬ايميل‪/s.khoshkhoo@oncodarou.com :‬‬ ‫نام کاال‪/Faeces Occult Blood HT :‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BIOMERICA,INC (United States‬‬ ‫آوا درمان آريا‬ ‫آدرس‪ :‬آزادي خ شهيد رسول زارع خ آزادي س برجسازبلوک ‪ C C‬طبقه ‪ 4‬واحد‬ ‫‪ /139‬ايميل‪ /avadarman@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬سيلر‪ ،‬دستگاه اليت كيور‪،‬‬ ‫كلسيم هيدروكسايد‪ ،‬ماده ضد عفوني کننده کانال‪ ،‬دستگاه اپكس فايندر‪ ،‬دستگاه ضد‬ ‫عفوني كننده كانال‪ ،‬رزين دندان مصنوعي سلف كيور‪ ،‬فايل دستي‪ ،‬فايل روتاري‪،‬‬ ‫سيلر‪ ،‬وارنيش‪ ،‬فايل روتاري‪ ،‬دستگاه آمالگاماتور كپسولي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Humanchemie GmbH (Germany) ،PREMIUM PLUS INTERNATIONAL‬‬ ‫‪LIMITED (China) ،DEM Dental Equipment Manufacturer Limited (Unit‬‬‫‪ed Kingdom) ،Reliance Dental Mfg. Inc (United States) ،US Endodon‬‬‫‪tics (United States) ،MARUCHI CO (Korea, South) ،Pascal Company, Inc‬‬ ‫)‪(United States) ،NEOLIX SAS (France) ،ATS Dental S.r.l (Italy‬‬ ‫آوا طب آسيا‬ ‫ايميل‪ /amin.kiany.nejad@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬دستكش جراحي التكس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia‬‬ ‫آوا طب برنا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران – خيابان آزادي –چهارراه اسكندري – پاساژ آزادي – طبقه دوم –‬ ‫واحد ‪ /79‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166928454 :‬ايميل‪/e.baratinia@gmail.com :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬دندان مصنوعي‪ ،‬دندان مصنوعي‪ ،‬پودر پرسلن‪ ،‬پودر پرسلن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SHOFU INC (Japan‬‬ ‫آوا طب رازي‬ ‫آدرس‪ :‬چهار باغ باال خ بوستان ملت خ چهار باغ باال م تجاري کوثر ورودي‬ ‫آخر طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /338‬تلفن‪ -‬فکس‪ /3136204615 :‬نام کاال‪ :‬بدنه اصلي‬ ‫اينتراسپاينوس‪ ،‬متعلقات اينتراسپاينوس‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال‬ ‫عرضي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي‬ ‫اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي‬ ‫منو اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪PARADIGM SPINE GmbH (Germany) ،COLIGNE AG (Switzerland‬‬ ‫آوا گستر سبحان‬ ‫آدرس‪ :‬يوسف آباد خ بوعلي سينا شرقي خ چهلستون س چهلستون طبقه ‪ 8‬واحد‬ ‫‪ /802‬تلفن‪ -‬فکس‪ /982188994666 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه سمعك‪،ABR Unit ،‬‬ ‫دستگاه اوديومتر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪INTERTON A/S (Denmark) ،PILOT BLANKENFELDE MEDIZ‬‬‫‪INISCH-ELEKTRONISCHE GERATE GMBH (Germany) ،AUDITDATA A/S‬‬ ‫)‪(Denmark‬‬ ‫آوا نيکا آيتک‬ ‫آدرس‪ :‬مالصدرا ک بهزادي (اول) خ باغ سرا طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /12‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188662727‬نام کاال‪ ،Denudation Pipet :‬آسپيراسيون و جمع آوري تخمك‪،‬‬ ‫طهاي‬ ‫ني انجماد و نگهداري ايمن جنين‪ ،‬وسايل يکبار مصرف آزمايشگاهي‪ ،‬محي ‌‬ ‫يهاي محيط کشت ‪ ،Fertility Test for Men ،IVF/IUI‬کاتترهاي‬ ‫کشت و افزودن ‌‬ ‫انتقال جنين‪ ،‬كاتتر ‪/Semen Analyser ،semen Analyser Accessories ،IUI‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪GYNETICS MEDICAL PRODUCTS N.V. (Belgium) ،CRYOLOGIC PTY. LTD‬‬ ‫‪(Australia) ،WEST MEDICA PRODUKTIONS - UND HANDELS-GMBH‬‬ ‫)‪(Austria) ،FERTIPRO N.V (Belgium‬‬ ‫آوان نوش دارو‬ ‫آدرس‪ :‬ويال خ شهيد سپهبد قرني ک خسرو پالک ‪ 25‬طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /9‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /9126068059 :‬نام کاال‪ :‬پانسمان پروانه اي‪ ،‬ست سرم تحت سيستم‬ ‫جاذبه‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬سه راهي تزريق‪ ،‬رابط فشار قوي‪ ،‬کتترهاي متناوب‬ ‫بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬ميکروست‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬هپارين الک‪ ،‬دستكش جراحي‬ ‫التكس‪ ،‬چسب پي اي‪ ،‬يورين بگ کيسه ادرار‪ ،‬يورين بگ کيسه ادرار‪ ،‬كاتتر فولي دو‬ ‫راه‪ ،‬سوزن اسپاينال‪ ،‬هپارين الک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD. (China) ،JIANGSU WEBEST‬‬ ‫‪MEDICAL PRODUCT CO.,LTD (China) ،VITROMED HEALTHCARE (In‬‬‫)‪dia) ،Ishwari Healthcare pvt.ltd (India‬‬ ‫آويژه طب پارسين‬ ‫آدرس‪ :‬گاندي خ گاندي جنوبي خ هفدهم طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /14‬نام کاال‪ :‬لوازم جانبي‬ ‫ابزارهاي آماده سازي پوستي‪ ،‬لوازم جانبي ابزارهاي آماده سازي پوستي‪ ،‬درماتوم‪،‬‬ ‫درماتوم‪ ،‬دستگاه گرم كننده بيمار‪ ،‬دستگاه گرم كننده بيمار‪ ،‬دستگاه ليزر داپلر‪ ،‬دستگاه‬ ‫ليزر داپلر‪ ،‬مش گرفت پوستي‪ ،‬مش گرفت پوستي‪ ،‬هموستاتيک مديا‪ ،‬هموستاتيک‬ ‫مديا‪ ،‬كاشتنيهاي دورا‪ ،‬كاشتنيهاي دورا‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪AYGUN SURGICAL INSTRUMENT (Turkey) ،THE SURGICAL COMPANY‬‬ ‫‪INTERNATIONAL B.V (Netherlands) ،Moor Instruments Ltd (United‬‬ ‫‪Kingdom)3 ،D Matrix Europe SAS (France) ،MBP,MEDICAL BIOMATE‬‬‫)‪RIAL PRODUCTS GMBH (Germany‬‬ ‫‪55‬‬
Health Products Directory of Iran AngioDynamics Incorporated (United States) :‫کمپانی سازنده‬ ‫ابزار پزشکي اسوه آسيا‬ ‫ خيابان‬- ‫ شهرك صنعتي فن آوريهاي برتر‬- ‫جاده قوچان‬27 - ‫ كيلومتر‬:‫آدرس‬ ‫ ايمپلنت استخواني‬:‫ نام کاال‬/5132400859 :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/139 ‫صنعت پالك‬ /‫ستون فقرات اتصال عرضي‬ :‫کمپانی سازنده‬ )IRAN( ‫ابزار پزشکی اسوه آسیا‬ ‫ابزار درمان پرشيا‬ ‫ کيسه يکبار‬:‫ نام کاال‬/NAZARIAN.IRANPHARMIS@GMAIL.COM :‫ايميل‬ ‫ ساير قطعات‬،Collection Canisters ،‫مصرف ساکشن جراحي همراه با پودر جاذب‬ /‫يدکي ساکشن‬ :‫کمپانی سازنده‬ DAIKEN MEDICAL CO., LTD (Thailand) ،DAIKEN MEDICAL CO., LTD (Japan ‫ابزار طب آسمان‬ -‫ تلفن‬/1 ‫ طبقه‬4 ‫ خيابان شيخ بهايي جنوبي بن بست اعظم پالك‬:‫آدرس‬ OPG . :‫ نام کاال‬/pahlavan@abteb.com :‫ ايميل‬/2188613920 :‫فکس‬ OPG ،OPG With Ceph Single Sensor Unit ،With Ceph Single Sensor Unit OPG With Ceph Single Sensor ،With Ceph Single Sensor Spare parts ‫ دستگاه‬،‫ ساير قطعات يدکي اسپکت‬،‫ ساير قطعات يدکي اسپکت‬،Spare parts ‫ دستگاه راديوگرافي‬،‫ دستگاه راديوگرافي موبايل آنالوگ‬،‫ دستگاه اسپکت‬،‫اسپکت‬ ‫ دستگاه سي آرم‬،‫ دستگاه سي آرم عمومي‬،‫ دستگاه سي آرم عمومي‬،‫موبايل آنالوگ‬ OPG Without Ceph ،OPG Without Ceph Unit ،‫ دستگاه سي آرم آنژيو‬،‫آنژيو‬ /‫ دستگاه پري اپيكال اي سي‬،‫ دستگاه پري اپيكال اي سي‬،Unit :‫کمپانی سازنده‬ J. MORITA MFG CORP (Japan) ،Mediso Ltd (Hungary) ،Intermedical s.r.l (Italy) ‫ابزار طب پويا‬ /2188987030 :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/8 ‫ واحد‬18 ‫ يوسف آباد خيابان دوم پالک‬:‫آدرس‬ /‫ چاقوي چشمي‬،‫ آفاکيا محفظه خلفي‬:‫نام کاال‬ :‫کمپانی سازنده‬ CRISTALENS INDUSTRIE (France) ،SURGISTAR INC (United States) ‫ابزار طب روز‬ :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/9 ‫ بلوار کشاورز خيابان وصال شيرازي کوچه بهنام پالک‬:‫آدرس‬ ‫ دستگاه تست‬:‫ نام کاال‬/abzartebrooz@gmail.com :‫ ايميل‬/2188464116 ‫ نوار تست قند‬،‫ نوار تست قند خون‬،‫ دستگاه تست قند خون خانگي‬،‫قند خون خانگي‬ /‫خون‬ :‫کمپانی سازنده‬ GLUCOPLUS INC. (Taiwan) ‫ابطحي طب‬ :‫ نام کاال‬/2 ‫ واحد‬0 ‫ شهيد بهشتي خ شهيد احمد قصير خ يازدهم طبقه‬:‫آدرس‬ Auto ،Auto Refractometer Unit ،Lensometr Unit ،Fundus Camera Unit ‫ دستگاه اسپکوالر‬،‫ آفاکيا محفظه خلفي‬،‫ اينجکتور کاتريج‬،Ref Keratometer Unit Auto ،‫ دستگاه فيكو قدامي‬،‫ دستگاه فيكو قدامي خلفي‬،Chart Unit ،‫ميکروسکوپ‬ ‫ دستگاه ليزر ان دي ياگ فرکانس‬،‫ دستگاه توپوگرافي‬،Ref Keratometer Unit ‫ دستگاه‬،Tonometer Unit ،‫ دستگاه ليزر دايود چشم‬،Lensometr Unit ،‫دوبل شده‬ ‫ پک مصرفي‬،Ophthalmic Workstation ‫ ساير قطعات يدکي‬،‫بيومتري چشم‬ A B ،Slit Lamp Unit ،‫ دستگاه اتو رفرکتور‬،OCT‫ دستگاه توموگرافي چشمي‬،‫چشمي‬ ‫ دستگاه‬،‫ دستگاه ليزر ان دي ياگ چشم‬،‫ دستگاه ليزر ان دي ياگ چشم‬،Scan Unit /‫ لنز تماسي‬،‫ لنز تماسي‬،‫ليزر فمتو سکند‬ :‫کمپانی سازنده‬ Nidek Co.,Ltd (Japan) ،RODENSTOCK INSTRUMENTS (Japan) ،Rayner Intraocular Lenses Limited (United Kingdom) ،SIS LTD.,Surgical Instrument Systems (Switzerland) ،RODENSTOCK INSTRUMENTS (Germany) ،SIE AG , Surgical Instrument Engineering (Switzerland)، NIDEK MEDICAL PRODUCTS,INC (Japan) ،COOPERVISION (United Kingdom) ،EYEMED TECHNOLOGIES S.r.l (Italy) ‫اترف‬ /‫ لنز تماسي‬:‫ نام کاال‬/shams@atraf.co.ir :‫ايميل‬ :‫کمپانی سازنده‬ ‫آويژه درمان متين پارس برتر‬ /1 ‫ طيقه منفي‬266 ‫خيابان دستگردي شرقي(ظفر شرقي) پالک‬،‫ تهران‬:‫آدرس‬ ،‫ پنست گرسپينگ‬،‫ پنست گرسپينگ‬:‫ نام کاال‬/2126705476 :‫ فکس‬-‫تلفن‬ ،‫ لوله هاي درناژ‬،‫ قيچي عمومي استاندارد‬،‫ قيچي عمومي استاندارد‬،‫پنست آتروماتيک‬ ،‫ هندل به همراه كارتريج استپلر پوستي‬،‫ نيدل هلدر معمولي‬،‫قلم مونوپالر يكبارمصرف‬ /‫دستگاه وريدياب‬ :‫کمپانی سازنده‬ GERATI HEALTHCARE (Pvt.) Ltd (Pakistan) ،INTELLIGENT MEDICAL INNOVATIONS (Pakistan) ،A.M.I. AGENCY FOR MEDICAL INNOVATIONS GMBH (Austria) ،MSB MEDICAL (WUHAN) CO., LTD (China)، CHANGZHOU LOOKMED MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD (China) ‫آيبک طب پارس‬ -‫ تلفن‬/‫ واحد‬2 ‫ شهيد بهشتي خ شهيد خالد اسالمبولي خ سوم طبقه‬:‫آدرس‬ ،‫ قيچي ميکروسرجيکال‬،‫ قيچي عمومي استاندارد‬:‫ نام کاال‬/2188102023 :‫فکس‬ ،‫ کلمپ‬،‫ پنست ميکروسرجيکال‬،‫ پنست بادندانه‬،‫ پنست بي دندانه‬،‫آفاکيا محفظه خلفي‬ ،‫ ديالتورها‬،‫اسپاچوال‬-‫ ابزار جراحي چشمي‬،‫ چاقوي چشمي‬،‫نيدل هلدر معمولي‬ ‫ کانوالي‬،‫ هندپيس آسپيريشن قدامي خلفي‬،‫ پنست گرسپينگ‬،‫تريفانيهاي پيوند قرينه‬ /‫ رترکتور دستي‬،‫ ابزارهاي اندازه گيري‬،‫ درپوشهاي مجراي اشکي‬،‫ساکشن‬ :‫کمپانی سازنده‬ DUCKWORTH & KENT LTD (United Kingdom) ،HOYA CORPORATION (Singapore) ،EAGLE VISION, INC (United States) ‫آيتک ويژن ايرانيان‬ ‫ نام‬/‫ واحد غربي‬3 ‫ ونک بل آفريقا خ شهيد مصطفي والي نژاد طبقه‬:‫آدرس‬ Fun� ،Slit Lamp Table ،Auto Refractometer Unit ،‫ عينک تنبلي چشم‬:‫ال‬:‫کا‬ Ophthalmic ،Fundus Camera Unit ،‫ دستگاه اتو رفرکتور‬،dus Camera Unit ،Lensometr Unit ،‫ دستگاه پريمتر‬،Fundus Camera Unit ،Workstation Unit ،Slit Lamp Unit ،Ophthalmic Workstation Unit ،Chart ‫ پايه‬،Chart Unit Ophthalmic Workstation ،Auto Ref Keratometer Unit ،Tonometer Unit /Tonometer Unit ،Unit :‫کمپانی سازنده‬ ADAPTICA S.R.L (Italy) ،CHONGQING SUNKINGDOM MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD (China) ،MEDIMAGING INTEGRATED SOLUTION, INC. (Taiwan) ،MEDIZS INC (Korea, South) ،CENTERVUE (Italy)، MDT SP ZO.O (Poland) ،Crystalvue Medical Corporation (Taiwan)، TAIYUAN XINYUAN HIGH-TECH. CENTER, NORTH UNIVERSITY OF CHINA (China) ،FRASTEMA S.R.L (Italy) ،OPTILASA S.L. (Spain) ،RODEK CO. LTD (Korea, South) ‫آيسان آرکا ويژن‬ :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/2 ‫ واحد‬1 ‫ جمالزاده شمالي ک نادر ک پروين طبقه‬:‫آدرس‬ Toxoplasma gondii ،Toxoplasma gondii IgG :‫ نام کاال‬/2166907470 H ،CMV IgM ،CMV IgG ،Rubella Virus IgM ،Rubella Virus IgG ،IgM ،Alphafetoprotein ،H pylorie Antibody IgG ،pylori Antigen Detection ،Thyroxine ،Thyroid Stimulating Hormone ،Carcinoembryonic Antigen Luteinising ،Beta Human Chorionic Gonadotropin ،Triiodothyronine ،‫ ال ‌مهاي ميکروسکوپي‬،Prolactin ،Follicle Stimulating Hormone ،Hormone Faecal Occult Blood ،D ‫ هيدروکسي ويتامين‬25 ‫ معرف اندازه گيري‬،H pylori RT Enterobacteriaceae ،‫ وسايل يکبار مصرف آزمايشگاهي‬،‫ سرسمپلرها‬،Strips E coli Antigen ،Salmonella Antigen Detection ،Microbiology Reagents Urine ،‫ نوار ادراري چند پارامتري‬،Urine Calibrators or Standards ،Detection /Single Tests Strips :‫کمپانی سازنده‬ ACON BIOTECH(HANGZHU) CO.,LTD (China) ،YANCHENG MINGSHENG GLASS INSTRUMENTS FACTORY (China) ،Hangzhou Biotest Biotech Co. Ltd. (China) ،ImmunDiagnostik AG (Germany) ،HONGKONG SERVEND LIMITED (China) ،Sifin diagnostics GmbH (Germany) ‫آيسان طب تجهيز‬ /2188520344 :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/3 ‫ واحد‬9 ‫ پ‬5 ‫ خ بهشتي خ سرافراز ك‬:‫آدرس‬ /Single Pressure Transducer ،Double Pressure Transducer :‫نام کاال‬ :‫کمپانی سازنده‬ BIOSENSORS INTERNATIONALPte.Ltd (Singapore) ‫ابريشم تجهيز دارو‬ ‫ كاتتر همودياليز‬:‫ نام کاال‬/‫ واحد‬0 ‫ کوچه حنا بل منتظر قائم بن نخل طبقه‬:‫آدرس‬ /‫عروقي‬ 56
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫)‪WOHLK contactLinsen Gmbh (Germany) ،SOLEKO S.P.A (Italy‬‬ ‫احيا درمان پيشرفته‬ ‫آدرس‪ :‬ميرداماد ک سوم خ رودبارغربي طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122250555‬نام کاال‪ :‬ماسك دهان و بيني سي پپ‪ ،‬ساير قطعات يدکي فشار‬ ‫هواي مثبت پيوسته سي پپ‪ ،‬دستگاه فشار هواي مثبت پيوسته سي پپ‪ ،‬دستگاه‬ ‫ونتيالتور ترانسپورت‪ ،‬ساير قطعات يدکي ونتيالتور ترانسپورت‪ ،‬تيوب ‪،CT Scan‬‬ ‫‪ ،PSG Unit ،PSG Unit‬ژنراتور سي تي اسکن‪ ،‬دستگاه فشار هواي مثبت دوسطحي‬ ‫باي پپ‪ ،‬ساير قطعات يدکي فشار هواي مثبت دو سطحي باي پپ‪ ،‬دستگاه سي تي‬ ‫اسکن‪ ،‬دستگاه ونتيالتور ترانسپورت‪ ،‬نازال ماسك سي پپ‪ ،‬ويدئو الرنگوسكوپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ResMed Limited (Australia) ،Neusoft Medical Devices Co., Ltd‬‬ ‫‪(United States) ،NATUS MEDICAL INCORPORATED (United States)،‬‬ ‫‪NATUS MEDICAL INCORPORATED (United Kingdom) ،Neusoft Med‬‬‫‪ical Devices Co., Ltd (China) ،AIRON CORPORATION (United States)،‬‬ ‫)‪intubrite (United States‬‬ ‫احياگران سالمت جهان‬ ‫آدرس‪ :‬فلسطين شمالي ک ارژنگ خ فرشيد طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬چسب پي‬ ‫اي‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬چسب زينك اكسايد‪ ،‬دستكش جراحي التكس‪ ،‬هپارين الک‪،‬‬ ‫ميکروست‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬سه راهي تزريق‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ZHEJIANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO,LTD (China) ،Yangzhong‬‬ ‫‪Jinxiang Emulsion Products Co.Ltd (China) ،Xuyi Webest Medical‬‬ ‫)‪Product Co.,Ltd (China‬‬ ‫اراسيماي تهران‬ ‫آدرس‪ :‬خ وليعصر نرسيده به ميدان ونك خ ‪ 16‬گاندي پ‪ 11‬واحد ‪ /4‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188662202 :‬نام کاال‪ :‬گن بعد از جراحي‪ ،‬كاشتنيهاي برجست ‌هسازي‬ ‫گونه‪ ،‬كاشتنيهاي برجست ‌هسازي چانه فك‪ ،‬پمپ تزريق يکبار مصرف االستومريک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DESIGN VERONIQUE (United States) ،SURGICAL TECHNOLOGY LABO‬‬‫)‪RATORIES INC (United States) ،LEVENTON S.A.U (Spain‬‬ ‫ارب دارو درمان‬ ‫آدرس‪ :‬ونک ‪ -‬مالصدرا ‪ -‬بن بست صدر ‪ -‬پالک ‪ - 10‬واحد ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188671949‬نام کاال‪ :‬دستگاه درمان حرارتي تومورها‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Pyrexar Medical Corporation (United States‬‬ ‫ارسان درمان انديش‬ ‫آدرس‪ :‬يوسف آباد خ ابن سينا خ بيست و پنجم پالک ‪ ،11‬واحد ‪ /2‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188554037 :‬نام کاال‪ :‬چسب زينك اكسايد‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬چسب پي‬ ‫اي‪ ،‬نخ پلي گالكيتن‪ ،‬نخ پلي گاليكوليك اسيد چند رشته اي‪ ،‬نخ پلي گليكاپرون‪ ،‬نخ‬ ‫پلي دياكسانون‪ ،‬پانسمان پروانه اي‪ ،‬نخ پلي بوتستر چند رشته اي‪ ،‬نخ پلي پروپيلن‪ ،‬نخ‬ ‫نايلون‪ ،‬نخ سيلك چند رشته اي‪ ،‬آنژيوکت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SEYITLER KIMYA A. S (Turkey) ،GENKO MED GROUP S.A. (Romania)،‬‬ ‫)‪AXEL S.R.L. (Tunisia‬‬ ‫ارشان آريا مد‬ ‫آدرس‪ :‬پارک ساعي خ شهيد خالد اسالمبولي خ سي و دوم م ياس طبقه ‪ 5‬واحد‬ ‫‪ /503‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188881191 :‬نام کاال‪ :‬اسپانچ هموستاتيک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪GELITA MEDICAL GmbH (Germany‬‬ ‫ارشن طب آريا‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک قدس خ شهيد پاک نژاد خ ‪ 12‬متري خرداد طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /7‬ايميل‪:‬‬ ‫‪ /babakhajilou@yahoo.com‬نام کاال‪ :‬پمپ تزريق يکبار مصرف االستومريک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪S&S MED Co., Ltd (Korea, South‬‬ ‫ارمان ايده گسترپارس‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خيابان نلسون ماندال كوچه گلخانه پالك ‪ 5‬واحد ‪ /404‬نام کاال‪:‬‬ ‫‪ ،non Covered Maligment non TTS Esophageal Metal Stent2‬ست كامل‬ ‫فيدينگ تيوب اندوسكوپي‪ ،‬كاتتر همودياليز عروقي‪ ،‬بالون آشاالزي‪ ،‬اسفنكتروتوم‬ ‫يكبارمصرف تريپل لومن‪،TTS Colonic ،)non TTS Removable(fully covered ،‬‬ ‫فورسپس بيوپسي يكبارمصرف بدون سوزن‪ ،‬گرسپينگ فورسپس يكبارمصرف‪ ،‬سوزن‬ ‫اسكلروتراپي‪ ،‬بالون خروج سنگ‪ ،‬كاتتر همودياليز عروقي‪ ،‬گايدواير يكبارمصرف‬ ‫بيلياري‪ ،Gastrostomy Replacement Tube ،‬سوزن اسكلروتراپي‪ ،‬اسنير‬ ‫يكبارمصرف الكتروسرجيكال‪ ،‬ست كامل فيدينگ تيوب اندوسكوپي‪،Duodenal ،‬‬ ‫‪ ،Removable(fully covered) TTS Biliary Metal Stent‬اسنير يكبارمصرف‬ ‫الكتروسرجيكال‪ ،‬فورسپس بيوپسي يكبارمصرف با سوزن‪Covered Maligment ،‬‬ ‫‪non Covered Maligment TTS Biliary Metal ،TTS Biliary Metal Stent‬‬ ‫‪ ،Stent‬اسنير يكبارمصرف الكتروسرجيكال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪M.I.TECH CO., LTD (Korea, South) ،Halyard Health, Inc (United‬‬ ‫‪States) ،ARGON MEDICAL DEVICES INC. (United States) ،Hobbs‬‬ ‫‪Medical, Inc (United States) ،CONMED (United States) ،Jiangsu‬‬ ‫‪VedKang Medical Science and Technology Co., Ltd (China) ،CONMED‬‬ ‫‪CORPORATION (United States) ،AngioDynamics Incorporated (United‬‬ ‫)‪States) ،Kimberly Clark (Mexico‬‬ ‫ارمغان سالمت کيش‬ ‫ايميل‪ /trading@arsak.co :‬نام کاال‪ :‬لوله تراکئوستومي کافدار‪ ،‬کيت ‪ ،PRP‬جذب‬ ‫کننده هاي ليپوپلي ساکاريد و توکسين‪ ،‬سيستم جمع آوري و کنترل مدفوع‪ ،‬پروب‬ ‫يک بار مصرف اکسي متر مغزي‪ ،‬دستگاه تصفيه خون‪ ،‬لوله تراکئوستومي بدون کاف‪،‬‬ ‫دستگاه اکسي متر مغزي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (Germany) ،REGENLAB‬‬ ‫‪(Switzerland) ،Cytosorbents, Inc (United States) ،Nonin Medical Inc‬‬ ‫)‪(United States) ،Infomed SA (Switzerland‬‬ ‫ارنيکا پارسيان پديده‬ ‫آدرس‪ :‬جمالزاده شمالي خ دکتر محمد قريب بل کشاورز طبقه ‪ 0‬واحد ‪ /1‬نام کاال‪:‬‬ ‫هد‪ ،‬كيج و رينگ‪ ،‬پيچ‪ ،‬كاپ سيماني‪ ،‬الينر‪ ،‬كاپ غيرسيماني‪ ،‬كاپ باي پوالر‪ ،‬استم‬ ‫غيرسيماني‪ ،‬استم سيماني‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪EVOLUTIS (France‬‬ ‫اروم تجهيز افق‬ ‫نگيري خالء‪/‬‬ ‫آدرس‪ :‬بلوار رسالت‪ ،‬کوي ‪ ،15‬پالک ‪ /113‬نام کاال‪ :‬لول ‌ههاي خو ‌‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Ayset Tibbi Urunler ve Plastik Tekstil Elektronik Gida Temizlik Mad‬‬‫)‪deleri San. A.S (Turkey‬‬ ‫ارکان آرا تجارت البرز‬ ‫آدرس‪ :‬ويال خ شهيد سپهبد قرني خ اراک طبقه ‪ 1‬واحد شرقي‪ /‬نام کاال‪ :‬تردميل‬ ‫تست ورزش‪ ،‬پروب دستگاه سونوگرافي‪ ،‬ساير قطعات يدکي ‪ ،ECG‬دستگاه فتال‬ ‫مانيتور‪ ،‬دستگاه فتال داپلر‪ ،‬پروب فتال مانيتور‪ ،‬ساير قطعات يدکي اسپيرومتري‪،‬‬ ‫دستگاه اكوكارديوگرافي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDISOFT GROUP (Belgium) ،ZONARE MEDICAL SYSTEMS, Inc‬‬ ‫‪(United States) ،Bionet Co., Ltd (Korea, South) ،WALLACH SURGICAL‬‬ ‫)‪DEVICES (United States‬‬ ‫ارکان درمان‬ ‫آدرس‪ :‬ويال خ شهيد استاد نجات الهي خ سپندشرقي پالک ‪ 36‬طبقه ‪ 6‬واحد‬ ‫جنوبي‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /982188907234 :‬ايميل‪anourmohammadi@ :‬‬ ‫‪ /arkandarman.com‬نام کاال‪ :‬ست ابزار جايگذاري نيل درون استخواني‪ ،‬ست‬ ‫ابزار جايگذاري نيل درون استخواني‪ ،‬آنتي ميکروبيال نقره‪ ،‬آنتي ميکروبيال نقره‪،‬‬ ‫پانسمانهاي سوختگي‪ ،‬پانسمانهاي سوختگي‪ ،‬لوازم جانبي دريل‪ ،‬لوازم جانبي دريل‪،‬‬ ‫نيل اينترالك ريم پروكسيمال فمور مولتي فانكشنال‪ ،‬نيل اينترالك ريم پروكسيمال‬ ‫فمور مولتي فانكشنال‪ ،‬آنتي ميکروبيال يد‪ ،‬آنتي ميکروبيال يد‪ ،‬پيچ نيل اينترالك‪،‬‬ ‫پيچ نيل اينترالك‪ ،‬پروب دستگاه ابليشن کنترل شده(کوبليشن)‪ ،‬پروب دستگاه ابليشن‬ ‫کنترل شده(کوبليشن)‪ ،‬ايمپلنت طب ورزشي ترميم تاندون بدون سوزن‪ ،‬ايمپلنت طب‬ ‫ورزشي ترميم تاندون بدون سوزن‪ ،‬سطح مفصلي اينسرت توتال زانو‪ ،‬سطح مفصلي‬ ‫اينسرت توتال زانو‪ ،‬فوم ها‪ ،‬فوم ها‪ ،‬فيلم شفاف‪ ،‬فيلم شفاف‪ ،‬دريل در عمل شانه‪،‬‬ ‫دريل در عمل شانه‪ ،‬ابزار عبور دهنده نخ در عمل شانه‪ ،‬ابزار عبور دهنده نخ در عمل‬ ‫شانه‪ ،‬گايد تيبا اي سي ال‪ ،‬گايد تيبا اي سي ال‪ ،‬دريل اي سي ال پي سي ال‪ ،‬دريل‬ ‫اي سي ال پي سي ال‪ ،‬سر مته شيور آرتروسکوپي‪ ،‬سر مته شيور آرتروسکوپي‪ ،‬گايد‬ ‫تيبيا پي سي ال‪ ،‬گايد تيبيا پي سي ال‪ ،‬فيكسيشن تاندون رباط زانو‪ ،‬فيكسيشن تاندون‬ ‫رباط زانو‪ ،‬فوم ها‪ ،‬فوم ها‪ ،‬انكورها قالب هاي رباط مصنوعي غيرجذبي بن كارت‪،‬‬ ‫انكورها قالب هاي رباط مصنوعي غيرجذبي بن كارت‪ ،‬پيچ گوشتي اي سي ال پي‬ ‫سي ال‪ ،‬پيچ گوشتي اي سي ال پي سي ال‪ ،‬پيچ اي سي ال پي سي ال جذبي‪ ،‬پيچ‬ ‫اي سي ال پي سي ال جذبي‪ ،‬پيچ اي سي ال پي سي ال غيرجذبي بافت نرم‪ ،‬پيچ اي‬ ‫‪57‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫سي ال پي سي ال غيرجذبي بافت نرم‪ ،‬سوهان اي سي ال پي سي ال‪ ،‬سوهان اي‬ ‫سي ال پي سي ال‪ ،‬پانسمان سيليكون شيت‪ ،‬پانسمان سيليكون شيت‪ ،‬کانوال درناژ‬ ‫آرتروسکوپي‪ ،‬کانوال درناژ آرتروسکوپي‪ ،‬ابزار کارگذاري کانوال در عمل شانه‪ ،‬ابزار‬ ‫کارگذاري کانوال در عمل شانه‪ ،‬استم غيرسيماني‪ ،‬استم غيرسيماني‪ ،‬ابزار هل دادن‬ ‫گره در عمل شانه‪ ،‬ابزار هل دادن گره در عمل شانه‪ ،‬آگمنت فمورال زانو‪ ،‬آگمنت‬ ‫فمورال زانو‪ ،‬اکسسوري پروتز زانو‪ ،‬اکسسوري پروتز زانو‪ ،‬پين اي سي ال پي سي‬ ‫ال‪ ،‬پين اي سي ال پي سي ال‪ ،‬تيوب ساکشن ايريگيشن اندوسکوپي‪ ،‬تيوب ساکشن‬ ‫ايريگيشن اندوسکوپي‪ ،‬پانسمان پروانه اي‪ ،‬پانسمان پروانه اي‪ ،‬ابزار جداسازي بافت در‬ ‫عمل شانه‪ ،‬ابزار جداسازي بافت در عمل شانه‪ ،‬ابزار کارگذاري سوچر انکور در عمل‬ ‫شانه‪ ،‬ابزار کارگذاري سوچر انکور در عمل شانه‪ ،‬ابزار آماده سازي گرفت اي سي پي‬ ‫سي ال‪ ،‬ابزار آماده سازي گرفت اي سي پي سي ال‪ ،‬فيكسيشن مينيسك سريع‪،‬‬ ‫فيكسيشن مينيسك سريع‪ ،‬ابزار بريدن گره در عمل شانه‪ ،‬ابزار بريدن گره در عمل‬ ‫شانه‪ ،‬استم اكستنشن زانوي غير سيماني‪ ،‬استم اكستنشن زانوي غير سيماني‪ ،‬انكورها‬ ‫قالب هاي رباط مصنوعي بدون گره‪ ،‬انكورها قالب هاي رباط مصنوعي بدون گره‪،‬‬ ‫كامپوننت فمورال زانوي سيماني توتال‪ ،‬كامپوننت فمورال زانوي سيماني توتال‪،‬‬ ‫كامپوننت تيبيال زانوي سيماني توتال‪ ،‬كامپوننت تيبيال زانوي سيماني توتال‪ ،‬ست‬ ‫ابزار جايگذاري پروتز زانو‪ ،‬ست ابزار جايگذاري پروتز زانو‪ ،‬كشكك‪ ،‬كشكك‪ ،‬آگمنت‬ ‫تيبيال زانو‪ ،‬آگمنت تيبيال زانو‪ ،‬انكورها قالب هاي رباط مصنوعي غيرجذبي روتيتور‬ ‫کاف‪ ،‬انكورها قالب هاي رباط مصنوعي غيرجذبي روتيتور کاف‪ ،‬ابزار گيرنده نخ‬ ‫درعمل شانه‪ ،‬ابزار گيرنده نخ درعمل شانه‪ ،‬انكورها قالب هاي رباط مصنوعي جذبي‬ ‫روتيتور کاف‪ ،‬انكورها قالب هاي رباط مصنوعي جذبي روتيتور کاف‪ ،‬سطح مفصلي‬ ‫اينسرت توتال زانو‪ ،‬سطح مفصلي اينسرت توتال زانو‪ ،‬كامپوننت تيبيال زانوي سيماني‬ ‫توتال‪ ،‬كامپوننت تيبيال زانوي سيماني توتال‪ ،‬اکسسوري پروتز زانو‪ ،‬اکسسوري پروتز‬ ‫زانو‪ ،‬استم اكستنشن زانوي سيماني‪ ،‬استم اكستنشن زانوي سيماني‪ ،‬آگمنت فمورال‬ ‫زانو‪ ،‬آگمنت فمورال زانو‪ ،‬استم اكستنشن زانوي غير سيماني‪ ،‬استم اكستنشن زانوي‬ ‫غير سيماني‪ ،‬هيدروکلوئيد‪ ،‬هيدروکلوئيد‪ ،‬هيدروژل‪ ،‬هيدروژل‪ ،‬پانسمان پروانه اي‪،‬‬ ‫پانسمان پروانه اي‪ ،‬كاپ سيماني‪ ،‬كاپ سيماني‪ ،‬پانسمانهاي غير چسبنده‪ ،‬پانسمانهاي‬ ‫غير چسبنده‪ ،‬فيكسيشن مينيسك دوخت جزئي‪ ،‬فيكسيشن مينيسك دوخت جزئي‪،‬‬ ‫نيل اينترالك ريم تيبيال‪ ،‬نيل اينترالك ريم تيبيال‪ ،‬درپوش انتهاي نيل‪ ،‬درپوش‬ ‫انتهاي نيل‪ ،‬فيلم شفاف‪ ،‬فيلم شفاف‪ ،‬ساير پانسمانها‪ ،‬ساير پانسمانها‪ ،‬ساير پانسمانها‪،‬‬ ‫ساير پانسمانها‪ ،‬پانسمانهاي آئروسل‪ ،‬پانسمانهاي آئروسل‪ ،‬انکورها قالب هاي رباط‬ ‫مصنوعي جذبي بن کارت‪ ،‬انکورها قالب هاي رباط مصنوعي جذبي بن کارت‪،‬‬ ‫كامپوننت تيبيال زانوي سيماني توتال‪ ،‬كامپوننت تيبيال زانوي سيماني توتال‪ ،‬آگمنت‬ ‫تيبيال زانو‪ ،‬آگمنت تيبيال زانو‪ ،‬كامپوننت فمورال زانوي سيماني توتال‪ ،‬كامپوننت‬ ‫فمورال زانوي سيماني توتال‪ ،‬سطح مفصلي اينسرت توتال زانو‪ ،‬سطح مفصلي‬ ‫اينسرت توتال زانو‪ ،‬كشكك‪ ،‬كشكك‪ ،‬استم اكستنشن زانوي سيماني‪ ،‬استم اكستنشن‬ ‫زانوي سيماني‪ ،‬پانسمانهاي زخم هاي عميق‪ ،‬پانسمانهاي زخم هاي عميق‪ ،‬دستگاه‬ ‫وکيوم تراپي زخم‪ ،‬دستگاه وکيوم تراپي زخم‪ ،‬فوم وکيوم تراپي زخم‪ ،‬فوم وکيوم‬ ‫تراپي زخم‪ ،‬جار وکيوم تراپي زخم‪ ،‬جار وکيوم تراپي زخم‪ ،‬کيت وکيوم تراپي زخم‪،‬‬ ‫کيت وکيوم تراپي زخم‪ ،‬کاپ وکيوم تراپي زخم‪ ،‬کاپ وکيوم تراپي زخم‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي وکيوم تراپي زخم‪ ،‬ساير قطعات يدکي وکيوم تراپي زخم‪ ،‬كامپوننت فمورال‬ ‫زانوي سيماني توتال‪ ،‬كامپوننت فمورال زانوي سيماني توتال‪ ،‬نيل اينترالك ريم‬ ‫فمور آنتي گريد‪ ،‬نيل اينترالك ريم فمور آنتي گريد‪ ،‬استريپر اي سي ال پي سي ال‬ ‫باز‪ ،‬استريپر اي سي ال پي سي ال باز‪ ،‬استريپر اي سي ال پي سي ال بسته‪ ،‬استريپر‬ ‫اي سي ال پي سي ال بسته‪ ،‬انكورها قالب هاي رباط مصنوعي جذبي روتيتور‬ ‫کاف‪ ،‬انكورها قالب هاي رباط مصنوعي جذبي روتيتور کاف‪ ،‬بيو مواد استخواني‬ ‫سيمان استخواني سيمان آرتروپالستي با جنتا مايسين‪ ،‬بيو مواد استخواني سيمان‬ ‫استخواني سيمان آرتروپالستي با جنتا مايسين‪ ،‬بيو مواد استخواني سيمان استخواني‬ ‫سيمان آرتروپالستي بدون جنتا مايسين‪ ،‬بيو مواد استخواني سيمان استخواني سيمان‬ ‫آرتروپالستي بدون جنتا مايسين‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Smith & Nephew Inc (United States)، Smith & Nephew Inc (United‬‬ ‫& ‪Kingdom)، Smith & Nephew Inc (United Arab Emirates)، Smith‬‬ ‫& ‪Nephew Inc (Sweden)، Smith & Nephew Inc (India)، JOHNSON‬‬ ‫‪JOHNSON PROFESSIONAL EXPORT (United States)، Smith & Nephew‬‬ ‫)‪Inc (Switzerland)، Smith & Nephew Inc (China‬‬ ‫اريس مهر درمان پويا‬ ‫آدرس‪ :‬توانير خ وليعصر خ شهيد دکتر عباسپور طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /16‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188884094‬نام کاال‪ :‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات قالب المينار‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات نات‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال بلند‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال‬ ‫کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال عرضي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات پيچ هاي پالک مهره اي گردني‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پالک‬ ‫گردني‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج گردني قدامي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪LIFE SPINE (United States‬‬ ‫‪58‬‬ ‫اسپادان طب کام گستر‬ ‫آدرس‪ :‬اصفهان خيابان مير ابتداي خيابان مصلي نبش كاخ سعادت آباد شرقي‬ ‫مجتمع پارسيان طبقه پنجم واحد ‪ /53‬ايميل‪ /m-moazzen@hotmail.com :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬شيت فمورال استاندارد‪ ،‬شيت راديال استاندارد‪ ،‬شيت فمورال بلند‪ ،‬کتتر مکش‬ ‫لخته‪ ،SC Balloon ،‬دستگاه استيموليتور نخاعي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Oscor Incorporated (United States) ،AMG INTERNATIONAL GMBH‬‬ ‫)‪(Germany) ،Stimwave Technologies, Inc (United States‬‬ ‫اسپرلوس الکترونيک‬ ‫آدرس‪ :‬کوي نصر خ سيزدهم ک ورزش پالک ‪ /10‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188230560‬ايميل‪ /setareh@zeroandone.com :‬نام کاال‪ :‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات كيج گردني قدامي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج‬ ‫كمري خلفي کناري (‪ ،)PLIF/TLIF‬کورت مغز و اعصاب‪ ،‬پنست گرسپينگ‪ ،‬قيچي‬ ‫عمومي استاندارد‪ ،‬نفروسكوپ‪ ،‬سيستوسكوپ‪ ،‬هيستروسكوپ‪ ،‬نازوفارنگوسکوپ‪،‬‬ ‫الرنگواستروبوسكوپ‪ ،‬ابزارهاي اندوسکوپي و اندوسرجري با قابليت اتصال الکتريکي‪،‬‬ ‫منبع نور اندوسكوپي‪ ،‬ويدئو پروسسور اندوسكوپي‪ ،‬ست ابزار جايگذاري ست‬ ‫جايگذاري ستون فقرات‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پالک مهره‬ ‫اي گردني‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬رانژور استخوان‪ ،‬پودر بيو مواد استخواني پرکننده‬ ‫استخواني زنو گرافت با منشا حيواني‪ ،‬الکترود راديوفرکانسي درمان سرطان‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات متعلقات كيج گردني‪ ،‬پي ‌چهاي كيج پي ‌چدار گردني‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات كيج گردني پيچ دار‪ ،‬کلمپ‪ ،‬پروب دستگاه سونوگرافي‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال عرضي‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬الويتور‬ ‫دايسکتور‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج كمري باز شونده‪ ،‬ست ابزار‬ ‫جايگذاري ست جايگذاري ستون فقرات‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬پنست بي دندانه‪ ،‬رترکتور‬ ‫دستي‪ ،‬چاقو‪ ،‬فايبر ليزر پالسما‪ ،‬دستگاه راديوفرکانسي درمان سرطان‪ ،‬ابزارهاي اندازه‬ ‫گيري‪ ،‬قيچي ميکروسرجيکال‪ ،‬پنست ميکروسرجيکال‪ ،‬نيدل هلدر ميکروسرجيکال‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي منو اکسيال‬ ‫کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي منو‬ ‫اکسيال بلند‪ ،‬نيدل هلدر معمولي‪ ،‬استئوتوم‪-‬چيزل‪-‬گوژ‪ ،‬پين کاتر‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال بلند‪،‬‬ ‫پروب‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پالک گردني‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬‬ ‫اره‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬سوهان‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬اسپاچوال‪ ،‬ابزار جراحي‬ ‫مغز و اعصاب‪-‬اسپريدر‪ ،‬کانوالي ساکشن‪ ،‬واير کاتر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SEOHANCARE CO., LTD (Korea, South) ،ELCON Medical Instruments‬‬ ‫‪GMBH (Germany) ،DIO MEDICAL CO.,LTD (Korea, South) ،Meta‬‬ ‫‪Biomed Co., Ltd (Korea, South) ،RF MEDICAL CO., LTD (Korea, South)،‬‬ ‫)‪REV-MED, INC. (Korea, South‬‬ ‫اسطوره تجهيز درمان‬ ‫آدرس‪ :‬اصفهان شاهين شهر خيابان فردوسي فرعي ‪ 8‬غربي پالك ‪ 39‬كدپستي‬ ‫‪ /8314885893‬تلفن‪ -‬فکس‪ /3145274709 :‬ايميل‪@amin-amin2316 :‬‬ ‫‪ /yahoo.com‬نام کاال‪ :‬ساير قطعات يدکي فتال مانيتور‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SHENZHEN LUCKCOME TECHNOLOGY INC. LTD. (China‬‬ ‫اسطوره طب پارس‬ ‫آدرس‪ :‬يوسف آباد ب کردستان خ پنجاه و سوم طبقه ‪ 0‬واحد شمالي‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫قيچي دايسکتيگ‪ ،‬مارکر چشمي‪ ،‬نيدل هلدر معمولي‪ ،‬ابزارهاي اندازه گيري‪ ،‬کانوال‬ ‫چشمي‪ ،‬قيچي ميکروسرجيکال‪ ،‬پنست ميکروسرجيکال‪ ،‬ابزارهاي برشي‪-‬‬ ‫ميکروسرجيکال‪ ،‬ابزار جراحي چشمي‪-‬اسپاچوال‪ ،‬فيکسيشن رينگ چشمي‪ ،‬ديالتورها‪،‬‬ ‫هوک چشمي‪ ،‬آفاکيا محفظه خلفي‪ ،‬استئوتوم چيزل گوژ چشمي‪ ،‬پانچ چشمي‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحي چشمي‪-‬اسپکلوم‪ ،‬پروب‪ ،‬چکش چشمي‪ ،‬تريفانيهاي پيوند قرينه‪ ،‬هوک‬ ‫چشمي‪ ،‬نيدل هلدر ميکروسرجيکال‪ ،‬دپرسور چشمي‪ ،‬رترکتور دستي‪ ،‬محافظ صلبيه‪،‬‬ ‫محافظ صلبيه‪ ،‬ابزار جراحي چشمي‪-‬سوزن‪ ،‬کورت چشمي‪ ،‬اسکالپل هندل‪ ،‬کانتينر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ALBERT HEISS GMBH & CO. KG (Germany) ،MEDIPHACOS ltda (Bra‬‬‫)‪zil) ،ALBERT HEISS GMBH & CO. KG (Georgia‬‬ ‫اسکان طب آسيا‬ ‫ايميل‪ /info@eskantebasia.com :‬نام کاال‪flow Cytometer Without :‬‬ ‫‪Flow Cytometer without Cell Sorter Single ،Cell Sorter Spare parts‬‬ ‫‪،Colorectal cancer Panel ،n ras ،k ras ،EGFR Mutation Test ،BRAF ،Laser‬‬ ‫‪/Molecular Analyser‬‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫افق دارو پارس‬ :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/‫ واحد‬5 ‫ سعادت آباد ک آريا بل سرو غربي طبقه‬:‫آدرس‬ ‫ تثبيت‬،‫ مچ بند دست‬:‫ نام کاال‬/info@ofoghdarou.com :‫ ايميل‬/2122062512 /‫ لوازم جانبي تثبيت کننده ها‬،‫ ساپورت ران و لگن و زانو‬،‫کننده مچ دست‬ :‫کمپانی سازنده‬ 3M HEALTH CARE (United States) ‫اقليم دانش‬ Blood Gas pH :‫ نام کاال‬/2166962131 :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/‫ تهران‬:‫آدرس‬ ،Blood Gas pH Calibrators or Standards ،Calibrators or Standards Blood Gas Pluse Electrolyte ،Blood Gas Pluse Electrolyte Spare parts Blood Gas ،Blood Gas Electrodes ،Blood Gas Electrodes ،Spare parts Blood Gas Pluse Electrolyte ،Blood Gas pH Electrodes ،pH Electrodes blood gas ،Blood Gas Pluse Electrolyte Consumables ،Consumables ،‫ باندينگ‬،‫ كامپوزيت تک تيوپ‬،‫ كامپوزيت تک تيوپ‬،blood gas and PH ،and PH Blood ،Blood Gas plus Electrolyte Analyser ،‫ اچينگ‬،‫ اچينگ‬،‫باندينگ‬ Blood Gas pH ،Blood Gas pH Controls ،Gas plus Electrolyte Analyser Blood ،Electrodes Blood Gas CO2 ،Electrodes Blood Gas CO2 ،Controls ‫ فرز‬،‫ فرز الماسه‬،‫ فرز الماسه‬،Electrodes Blood Gas O2 ،Electrodes Gas O2 /‫ فرز تنگستن كاربايدي‬،‫تنگستن كاربايدي‬ :‫کمپانی سازنده‬ TECHNO MEDICA Co.,Ltd (Japan) ،SAREMCO Dental AG (Switzerland) ،Vanetti SA (Switzerland) ‫اكبريه‬ :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/100 ‫ دانشگاه تهران ک اسکو خ بزرگمهر پالک‬:‫آدرس‬ Histology Slide Stainers Consum� ،Amylase Total :‫ نام کاال‬/21884641166 Glycosylated or Glycated Haemo� ،Gamma Glutamyltransferase ،abless Acid ،Toxicology Calibrators ،Acetaminophene Paracetamol ،globin CC Adrenocortio� ،Endocrine Hormone Calibrators ،Phosphatase Prostaticc Alphafe� ،Continuous Flow Analayser Consumables ،tropic Hormonee Urine Albumin Microalbumin� ،Tumour Markers Calibrators ،toproteinn Anti Mullerian ،Alkaline Phosphatase Total ،Serum Albumin CC ،uria ،a-Amylase Pancreatic ،Amphetamines Group ،Amikacin ،Hormone HAV Antibody ،HAV Antibody IgM ،Anti Cyclic Citrullinated Peptide ،Hepatitis B Core Antibody IgM ،Hepatitis B Core Antibody Total ،Total ،Histology cytology Antisera ،HCV Antibody Total ،HEV Antibody Total Thrombin Antithrombin ،Thyroglobulin Autoantibody ،AID Calibrators ،TSH Receptor Antibodies ،Thyroid Peroxidase Antibodies ،III Complex ‫ لوازم جانبي‬،Streptococcal Antibody Assay streptolysin O ،Lipoprotein Chemiluminescent ،Total Bilirubin ،Direct Bilirubin ،‫اينفيوژن و اينجکشن‬ Serum Calibrators or ،Benzodiazepines ،Analysers Consumables Urine ،Serum Albumin Controls ،Cardiac Marker Calibrators ،Standards Cancer An� ،C3c/Complement Component C3 ،Calibrators or Standardss Cancer Antigen ،9 19 Cancer Antigen ،3 15 Cancer Antigen ،125 tigen ،Carcinoembryonic Antigen ،Carbamazepine ،Calcium Electrolyte ،4 72 Creatine ،Cholesterol ،Cholinesterase ،Genetic Analyser Consumables Enzyme Calibrators ،Creatine Kinase Muscle Brain Activity ،Kinase Total Auto� ،Carbon Dioxide Electrolyte ،CMV IgM ،CMV IgG ،or Standardss Microbiology Reagent ،HPV NAT Reagents DNA ،mated Urine Analyser Microbiology Molecular Analyser ،Infectious Immunology Control Blood Gas ،Clinical Chemistry Immunoassay Analysers ،Consumables ،Continuous flow Analyser ،plus Electrolyte plus Metabolite Analyser Automated ،Chemiluminescent Analyser ،Nucleic Acid Extraction Kits Cocaine Cocaine ،‫ نوار ادراري چند پارامتري‬،Urine Analyzer Consumable ،Drugs of Abuse Controls ،Complement Component C4 ،Metabolites Diabetes ،Cortisol ،Microbiology Molecular Analyser Consumables Immunology ،Creatinine ،C Reactive Protein ،C Peptide ،Calibrators Immunochemistry Reagents TDM Drug ،Reagents Cyclosporine Specific ،Haemostasis Controls ،Cystatin C ،Cyclosporine Specific ،Calibrators Dehydro epiandrosterone Sulphate ،D Dimer ،Haemostasis Calibratiors Hepatitis ،EGFR Mutation Test ،Digoxin ،and Dehydro epiandrosterone ،Ferritin ،Everolimus ،Ethanol Alcohol ،B Surface Antibody Total Free ،Prostatic Specific Antigen ،Fructose ،Folate ،Anaemia Calibrators Thyroid ،Follicle Stimulating Hormone ،Beta HCG prenatal Screening Gentami� ،Free Thyroxine ،Free Triiodothyronine ،Hormone Calibratorss ،Hepatitis B Surface Antigen Confirmatory ،Haptoglobin ،Glucose ،cin ،Beta Human Chorionic Gonadotropin ،Hepatitis B Surface Antigen 59 :‫کمپانی سازنده‬ SYSMEX EUROPE GmbH (Germany) ،Biocartis NV (Belgium) ،Biocartis NV (United Kingdom) ‫اشترومن خاورميانه‬ ‫ ابزارهاي جايگذاري پروتز‬:‫ نام کاال‬/nazanin.adibi@straumann.com :‫ايميل‬ /‫ فيکسچر‬،‫ اباتمنت ايمپلنت‬،‫ كيت جراحي ايمپلنت‬،‫ قطعات پروتزي‬،‫ايمپلنت‬ :‫کمپانی سازنده‬ Institut Straumann AG (Switzerland) ‫اشتود کار‬ ‫ واحد‬-4 ‫ طبقه‬-3 ‫ پالک‬-‫ بلوار گلشهر‬-)‫ خ نلسون ماندال شمالي(آفريقا‬:‫آدرس‬ ،‫ پدل اكسترنال الكتروشوك دستي‬:‫ نام کاال‬/2122040199 :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/7 ‫ دستگاه احياء كننده مكانيكال‬،‫كابل مانيتورينگالکتروکارديوگرافي الكتروشوك دستي‬ ‫ باطري الكتروشوك‬،‫ دستگاه الكتروشوك دستي‬،‫ پد الكتروشوك دستي‬،‫قلبي ريوي‬ ‫ كابل پالس‬،‫ دستگاه الكتروكارديوگرافي‬،‫ ساير قطعات يدکي تشک مواج‬،‫دستي‬ ،‫ كابل فشار خون غيرتهاجمي الكتروشوك دستي‬،‫اکسيمتر الكتروشوك دستي‬ ‫ دستگاه ونتيالتور‬،‫ پدل اينترنال الكتروشوك دستي‬،‫ساكسي متر روميزي‬ ‌ ‫دستگاه پال‬ /‫ترانسپورت‬ :‫کمپانی سازنده‬ GS Elektromedizinische Gerate G. Stemple GmbH (Germany) ،SUZRIC ENTERPRICE CO.LTD (Taiwan) ،MEDIANA CO .,LTD (Korea, South)، Medlab Medizinische Diagnosegerate GmbH (Germany) ،SPENCER ITALIA S.R.L (Italy) ‫اطلس اروپا ارس‬ /PRP ‫ کيت‬:‫ نام کاال‬/afsharradmehdi@yahoo.com :‫ايميل‬ :‫کمپانی سازنده‬ Rhein Device GmbH (Germany) ‫اطلس طب نور‬ 176 ‫ پالك‬، ‫ خيابان استاد نجات الهي‬، ‫ خيابان كريم خان زند‬- ‫ تهران‬:‫آدرس‬ ‫ دستگاه‬:‫ نام کاال‬/atlasteb.noor@gmail.com :‫ ايميل‬/6‫ واحد‬، ‫ طبقه دوم‬، /‫ويلچر مكانيكي‬ :‫کمپانی سازنده‬ FOSHAN DONGFANG MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTORY Ltd (China) ‫اطلسين‬ ‫ پالک‬- ‫ خيابان هفدهم‬- ‫ خيابان احمد قصير‬- ‫ ميدان آرژانتين‬- ‫ تهران‬:‫آدرس‬ /houtan.alamshahi@atlasin.ir :‫ ايميل‬/2188725434 :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/22 ‫ ساير قطعات‬،‫ دستگاه فشار هواي مثبت دوسطحي باي پپ‬،PSG Unit :‫نام کاال‬ /‫ ماسك دهان و بيني سي پپ‬،‫يدکي فشار هواي مثبت دو سطحي باي پپ‬ :‫کمپانی سازنده‬ HEINEN + LOWENSTEIN Medizine-Elektronik GmbH (Germany)، Lowenstein Medical Technology GmbH + Co. KG (Germany) ‫اعتماد منصور‬ -‫ تلفن‬/‫ واحد‬0 ‫ سهروردي شمالي خ سيبويه شمالي خ قرقاول طبقه‬:‫آدرس‬ /‫ پودر استخوان حيواني‬:‫ نام کاال‬/9122079848 :‫فکس‬ :‫کمپانی سازنده‬ Botiss biomaterials GmbH (Germany) ‫افرا طب تندرست‬ 3 ‫ بلوار شهيد سيد حسن مدرس خيابان شقايق پنجم پالك‬1 ‫ انديشه فاز‬:‫آدرس‬ ‫ قلم مونوپالر‬:‫ نام کاال‬/atlmedical.co@gmail.com :‫ ايميل‬/1 ‫طبقه اول واحد‬ /‫ پليت يكبار مصرف يك لبه‬،‫يكبارمصرف‬ :‫کمپانی سازنده‬ ZHEJIANG JINHUA HUATONG MEDICAL APPLIANCE CO.,LTD (China) ‫افرند اطلس‬ :‫ نام کاال‬/4 ‫ ط‬231‫ خ مطهري بعداز سرافراز ساختمان سيتي زن ش‬:‫آدرس‬ /‫ فيکسچر‬،‫ مواد قالبگيري سيليكوني‬،‫اباتمنت ايمپلنت‬ :‫کمپانی سازنده‬ DIO CORPORATION (Korea, South) ،Crown Delta Corporation (United States)
Health Products Directory of Iran /3Part Differential Automated Cell Counters/2 :‫کمپانی سازنده‬ DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. (China) ،SYSMEX EUROPE GmbH (Japan)، SYSMEX EUROPE GmbH (Germany) ،SYSMEX EUROPE GmbH (United States) ،SYSMEX EUROPE GmbH (China) ،HAMILTON MEDICAL AG (Switzerland) ،SYSMEX EUROPE GmbH (Mexico) ،SYSMEX EUROPE GmbH (Korea, South) ‫اليا آويد راد‬ -‫ تلفن‬/4 ‫ واحد‬18 ‫ پنجم شرقي پ‬1 ‫ استان البرز كرج رجائي شهر فاز‬:‫آدرس‬ ‫ دستگاه‬:‫ نام کاال‬/m.mahooti@gmail.com :‫ ايميل‬/2634465624 :‫فکس‬ /‫ليزر دايود جراحي‬ :‫کمپانی سازنده‬ WUHAN GIGAA OPTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD (China) ‫اميد بازرگاني توان بخشي‬ ‫ دستگاه‬:‫ نام کاال‬/64 ‫ واحد‬6 ‫ وليعصر خ دمشق خ فلسطين شمالي طبقه‬:‫آدرس‬ /‫ويلچر مكانيكي‬ :‫کمپانی سازنده‬ Sunrise Medical GMBH (Germany) ‫اميدطب پارس‬ /107 ‫ واحد‬1 ‫ انقالب اسالمي خ قدر خ کارگر شمالي س سامان طبقه‬:‫آدرس‬ ‫ چسب اتصال دندان‬،‫ پيچ ارتودنسي‬:‫ نام کاال‬/info@omidtebpars.org :‫ايميل‬ ‫ ژل‬،‫ الينر حفره‬،‫ مواد پاك كننده دندان مصنوعي‬،‫تهاي دندانپزشكي‬ ‌ ‫ پس‬،‫مصنوعي‬ /‫ پودر پرسلن‬،‫ پودر پرسلن‬،‫ تري‬،‫ اسپري اكلوژن‬،‫بيليچينگ‬ :‫کمپانی سازنده‬ LEWA DENTAL (Germany) ،HELAGO PHARMA GMBH (Germany)، AXIS DENTAL SARL (Switzerland) ،WILLMANN & PEIN GMBH (Germany) ،Dentaco Gmbh & Co (Germany) ،WOHLWEND AG (Liechtenstein) ،WOHLWEND AG (Switzerland) ‫اميران پزشکي پارس‬ ‫ ابزار‬،‫ پنست بادندانه‬:‫ نام کاال‬/m.qarigozli@boqratmedicals.com :‫ايميل‬ ‫ ابزار جراحي‬،‫اسپاچوال‬-‫ ابزار جراحي چشمي‬،‫ رترکتور دستي‬،‫اسپکلوم‬-‫جراحي چشمي‬ ،‫ پروب‬،‫ کورت چشمي‬،‫الويتور دايسکتور‬-‫ ابزار جراحي مغز و اعصاب‬،‫سوزن‬-‫چشمي‬ ‫ نيدل هلدر‬،‫ پنست ميکروسرجيکال‬،‫رانژور استخوان‬-‫ ابزار جراحي ارتوپدي‬،‫ديالتورها‬ ‫ هوک‬،‫ کانوال چشمي‬،‫ قيچي عمومي استاندارد‬،‫ کانوالي ساکشن‬،‫ميکروسرجيکال‬ /‫ قيچي ميکروسرجيکال‬،‫ فيکسيشن رينگ چشمي‬،‫چشمي‬ :‫کمپانی سازنده‬ CARL TEUFEL GMBH & CO.KG (Germany) ‫اميران راد تجهيز‬ ‫ دستگاه ليزر تركيبي الكساندرايت‬:‫ نام کاال‬/amir@amiranradtech.com :‫ايميل‬ ‫ سيستم‬،‫ دستگاه محصوالت تركيبي زيبايي‬،‫ دستگاه راديو فركانسي‬،‫و ان دي يگ‬ ‫ دستگاه ليزر فرکشنال دي‬،‫خنك كننده ليزر تركيبي الكساندرايت و ان دي يگ‬ /‫اکسيدکربن‬ :‫کمپانی سازنده‬ BIOS SRL (Italy) ،H & O EQUIPMENTS (Belgium) ،ZIMMER MEDIZINSYSTEME GmbH (Germany) ‫اميران طب ايرانيان‬ ‫ چهارباغ عباسي ک عالم آرا خ شمس آبادي س عالم آرا س عالم آرا طبقه‬:‫آدرس‬ ‫ پمپ تزريق يکبار مصرف‬:‫ نام کاال‬/3132242679 :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/203 ‫ واحد‬2 /‫االستومريک‬ :‫کمپانی سازنده‬ Henan Tuoren Medical Device Co.,Ltd (China) ‫اميرحسين شاه بين و شريک‬ /25 ‫ خيابان آزادي خيابان اسكندري شمالي پاساژ آزادي طبقه اول واحد‬:‫آدرس‬ :‫ نام کاال‬/Amir-dental@yahoo.com :‫ ايميل‬/2166572407 :‫ فکس‬-‫تلفن‬ /‫ انديكاتور استريليزاسيون‬،‫خارج كننده بزاق‬ :‫کمپانی سازنده‬ E.LINE S.r.l (Italy) ‫امين طب کيان‬ ‫ نخ‬،‫ نخ پلي تترافلورو اتيلن‬:‫ نام کاال‬/gmail.com@aminmanesh96 :‫ايميل‬ Rigid Otoscope ،‫ افتالموسكوپ‬،‫ دستگاه اتوسكوپ‬،‫ نخ پلي دياكسانون‬،‫پلي بوتستر‬ Human Epididymis Protein ،Slide Stainers Histology ،Homocysteine HIV Multiple Ag Ab ،Antigen HIV P24 ،Human Growth Hormone ،4 ،IgG 1-HSV ،Cardiac Marker Controls ،Cardiac Marker Calibrators ،Test Immunoglobulin ،Allergy Calibrators ،Immunoglobulin A ،IgG 2-HSV Cytokines ،Cytokines ،Immunoglobulin M ،Immunoglobulin G ،E Total Continuous Flow Analayser Consum� ،Insulin ،Chemokines Calibratorss ،Electrolyte Calibrators or Standards ،Electrolyte Buffers ،Iron ،ables Low Density Lipoprotein Choles� ،Lactate Dehydrogenase ،Lactatee Magnesium ،Lipase ،Lithium Electrolyte ،Luteinising Hormone ،terol Microbiology Molecular Analyser ،Methadone incl EDDP ،Electrolyte ،Phenytion ،Phenobarbital ،Procalcitonin ،Myoglobin ،Consumables ،Serum Normal Controls ،Phosphorus Inorganic Phosphate Electrolyte Tumour Markers ،Serum Abnormal Controls ،Cardiac Marker Controls Lipid ،Microbiology Reagent Infectious Immunology Control ،Controls ،Thyroid Hormone Controls ،Endocrine Hormone Controls ،Controls Brain Natriuretic Pepetide ،Drugs of Abuse Calibrators ،Urine Controls ،Gastrin-Releasing Peptide ،Progesterone ،Procainamide ،BNP proBNP Histology Slide Stainers Acces� ،Parathyroid Hormone intact ،Prolactinn 100 Protein S ،Rubella Virus IgM ،Rubella Virus IgG ،Troponin T ،sories ،Sex Hormone Binding Globulin ،Squamous Cell Carcinoma Antigen ،B ،Sodium Electrolyte ،Immunology Reagents Rapamycin Sirolimus Immunochemistry Reagents ،Tacrolimus ،Thyroxine ،Triiodothyronine ،Thyroglobulin ،Testosterone Dehydro and Total ،TDM Drug Controls Serum Total ،Antitrypsin or Elastase Trypsin Alpha1 ،Cannabinoids Urine Total ،Toxoplasma gondii IgM ،Toxoplasma gondii IgG ،Protein T ،Thyroid Stimulating Hormone ،Troponin I ،Transferrin ،Protein Vitamin ،Vitamin B12 ،Blood Urea Nitrogen ،UIBC ،Uric Acid ،Uptake Cross Linked ،Microglobulin Beta2 ،‫ کلي کلسيفرول‬D ‫ ويتامين‬،Calibrators /C Telopeptides :‫کمپانی سازنده‬ Roche Diagnostics GmbH (Germany) ،Roche Diagnostics GmbH (United States) ،H & B ELECTRONIC GMBH & Co. KG (Germany)، Roche Diagnostics GmbH (Hungary) ،Roche Diagnostics GmbH (Japan) ،Roche Diagnostics GmbH (Switzerland) ،Roche Diagnostics GmbH (United Kingdom) ‫الماس دندان ايرانيان‬ ،‫ فيکسچر‬،‫ اباتمنت ايمپلنت‬:‫ نام کاال‬/drhassani.omfs@gmail.com :‫ايميل‬ /‫سيستم ايمپلنت‬ :‫کمپانی سازنده‬ MOZO-GRAU S.A (Spain) ‫الماس رويان پارس‬ /8 ‫ واحد‬2 ‫ پارک ساعي خ ولي عصر بن مهرگان م پزشکان صدرا طبقه‬:‫آدرس‬ ،‫ غشاء جراحي‬،‫ نخ پلي تترافلورو اتيلن‬:‫ نام کاال‬/2188193970 :‫ فکس‬-‫تلفن‬ ،‫ دستگاه آنگل اندو متصل شونده به ايرموتور‬،‫ سمان گالس آينومر‬،‫اباتمنت ايمپلنت‬ ،‫ كيت جراحي ايمپلنت‬،‫ مواد قالبگيري سيليكوني‬،‫ سمان پلي کريستالين‬،‫فيکسچر‬ ‫ دستگاه ليزر اربيوم ياگ‬،‫ پودر استخوان حيواني‬،‫دستگاه ليزر دايود دندانپزشكي‬ /‫ دستگاه ليزر دايود دندانپزشكي‬،‫دندانپزشکي‬ :‫کمپانی سازنده‬ OSTEOGENICS BIOMEDICAL, INC (United States) ،INTRA-LOCK INTERNATIONAL, INC. (United States) ،Doxa Dental AB (Sweden)، DENJOY DENTAL CO.LTD (China) ،DRM Research Laboratories Inc (United States) ،BUKWANG Inc (Korea, South) ،Konftec Corporation (Taiwan) ،NIBEC Co., Ltd (Korea, South) ،LAMBDA SpA (Italy) ‫الکترونيک پزشکي پيشرفته‬ Discrete :‫ نام کاال‬/‫ ط ششم‬130 ‫ خيابان قائم مقام فراهاني شماره‬:‫آدرس‬ Discrete Analyser spareُ ،Automated Cell Counter Spare part ،Analyser Automated Coagulation ،Automated Cell Counter Spare part ،parts CBC Reagents Clean� ،Automated Cell Counter Consumables ،Systemm ‫ خون‬،‫ لوازم مصرفي آنااليزرهاي بيوشيمي‬،ing Diluting Lysing Sheatfluids ‫ دستگاه ونتيالتور مراقبت ويژه‬،Automated Cell Counter Spare part ،‫کنترل‬ Automated Cell ،‫ ساير قطعات يدکي ونتيالتور مراقبت ويژه بزرگسال‬،‫بزرگسال‬ Automated Coagula� ،Whole Blood Standard ،Counter Spare partt Whole ،Specific Reticulocyte Reagents ،tion System Consumables Automated ،Automated Cell Counter Spare part ،Blood Calibrators ،5Part Differential Automated Cell Counters ،Cell Counter Spare part 60
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫‪ ،Video Otascope Unit ،Unit‬نخ پلي پروپيلن‪ ،‬تيغه‪ ،‬نخ پلي گليكاپرون‪ ،‬نخ نايلون‪،‬‬ ‫نخ پلي گالكيتن‪ ،‬نخ پلي گاليكوليك اسيد چند رشته اي‪ ،‬نخ سيلك چند رشته اي‪،‬‬ ‫نخ استيل ضد زنگ چند رشته اي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Sutures Limited (United Kingdom) ،SPENGLER SAS (France‬‬ ‫اميکو يسنا پارس‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان شريعتي شماره ‪ 1643‬طبقه ششم‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪/2122645870 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬تيپ فيكو قدامي‪ ،‬دستگاه ليزر النگ پالس الكساندرايت‪ ،‬اينجکتور کاتريج‪،‬‬ ‫فوت پدال قدامي‪ ،‬لنز تماسي‪ ،‬لنز تماسي‪ ،‬لنز تماسي‪ ،‬ساير قطعات يدکي ليزر ترکيبي‬ ‫الکساندرايت و ان دي يگ‪ ،Lensometr Unit ،‬پنست بادندانه‪ ،‬كاست يكبار مصرف‬ ‫فيكو قدامي‪ ،‬دستگاه ليزر رنگي پالسي‪ ،‬كابل دياترمي قدامي‪ ،‬تيپ فيكو يكبار مصرف‬ ‫فيكو قدامي‪ ،‬هندپيس آسپيريشن قدامي‪ ،‬هندپيس ايرگشن قدامي‪ ،‬دستگاه ليزر‬ ‫تركيبي الكساندرايت و ان دي يگ‪ ،‬هندپيس اولتراسونيك قدامي‪ ،‬لنز تماسي‪ ،‬کيت‬ ‫فيلتر آب‪ ،‬پروب‪ ،‬کورت چشمي‪ ،‬پنست گرسپينگ‪ ،‬قيچي ميکروسرجيکال‪ ،‬پنست‬ ‫ميکروسرجيکال‪Auto Ref Keratometer ،Ophthalmic Workstation Unit ،‬‬ ‫‪ ،Tonometer Unit ،Unit‬ساير قطعات يدکي ‪Auto ،Ophthalmic Workstation‬‬ ‫‪ ،Slit Lamp Unit ،Refractometer Unit‬هندپيس ايريگيشن آسپيريشن قدامي‪،‬‬ ‫دستگاه ليزر كيوسوئيچ ان دي يگ‪ ،‬دستگاه فيكو قدامي‪ ،‬آچار تيپ فيكو قدامي‪ ،‬قلم‬ ‫دياترمي قدامي‪ ،‬اسليو سيليكوني قدامي‪ ،‬اورينگ‪ ،‬دستگاه آنژيوگرافي چشم‪ ،‬دستگاه‬ ‫ليزر دايود‪ ،‬دستگاه ليزر فركشنال الكساندرايت‪ ،‬يو اس بي ارتقا سيستم‪ ،‬دستگاه ليزر‬ ‫اربيوم يگ‪ ،‬دستگاه ليپوليزر‪ ،‬آفاکيا محفظه خلفي‪ ،‬دستگاه راديو فركانسي‪ ،‬تست چمبر‬ ‫قدامي‪ ،‬هندپيس ويتركتومي فيكو قدامي‪ ،Slit Lamp Unit ،‬دستگاه فيكو قدامي‪،‬‬ ‫آفاکيا محفظه خلفي‪ ،‬لنز تماسي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ABBOTT MEDICAL OPTICS,LTD (United States) ،CYNOSURE (United‬‬ ‫‪States) ،ALCON PHARMACEUTICALS LTD., (Malaysia) ،ALCON PHAR‬‬‫‪MACEUTICALS LTD., (Indonesia) ،ALCON PHARMACEUTICALS LTD.,‬‬ ‫‪(United States) ،Huvitz Co., Ltd (Korea, South) ،GEUDER AG (Germa‬‬‫‪ny) ،ALCON PHARMACEUTICALS LTD., (Germany) ،SCITON (United‬‬ ‫‪States) ،OPTOS PLC (United Kingdom) ،LUNEAU S.A.S. (France)،‬‬ ‫‪ABBOTT MEDICAL OPTICS,LTD (Netherlands) ،ALCON PHARMACEU‬‬‫)‪TICALS LTD., (Switzerland‬‬ ‫انجير درسا استهبان‬ ‫آدرس‪ :‬استهبان فارس خيابان اسلمان روبروي اداره اوقاف قديم‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /7153223936‬ايميل‪ /dorsafig@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬پروب‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SIDAPHARM GREECE (Greece‬‬ ‫انديشه سازان جام جم اصفهان‬ ‫ايميل‪ /behnam.nael@jamejammedical.com :‬نام کاال‪ :‬تروکار‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪STERIMEDIX LTD (United Kingdom‬‬ ‫انديشه گران بهداشت و درمان ابد‬ ‫ايميل‪ /abadmedical.com@import1 :‬نام کاال‪،Extra Stiff ،SuperStiff :‬‬ ‫استنت كاروتيد‪ ،SC Balloon ،14Guide Wire Compatible ،Work Horse ،‬اس‬ ‫اف اي‪ ،‬ايلياك‪ ،‬رنال‪،Carotid Protection Device ،NC Balloon ،SC Balloon ،‬‬ ‫كاردياك فمورال‪ ،‬گايدينگ كتتر ‪Non Compliant Endovas� ،IVUS Catheter ،‬‬ ‫‪ ،cular‬استنت غيردارويي‪ ،14Guide Wire Compatible ،IVUS Catheter ،‬استنت‬ ‫دارويي‪ ،NC Balloon ،Work Horse ،‬کاتتر آترکتومي‪ ،‬گايدينگ كتتر‪18Guide ،‬‬ ‫‪ ،Wire Compatible‬گايدواير آنژيوپالستي هجده هزارم‪ ،‬ونوس‪Semi Compliant ،‬‬ ‫‪/35 Hydrophilic ،Endovascular‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION (United States) ،BOSTON SCIEN‬‬‫‪TIFIC CORPORATION (Ireland) ،BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION‬‬ ‫)‪(Costa Rica) ،BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION (Mexico‬‬ ‫انديشگران هيراد طب‬ ‫آدرس‪ :‬پارک ساعي خ ولي عصر ک سي و ششم م ولي عصر‪ 2‬طبقه ‪ 1‬واحد ‪/211‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9122722064 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه بازتواني قلبي‪ECG Holter ،‬‬ ‫‪ ،Recorder Unit‬پروب دستگاه سونوگرافي‪ ،‬دستگاه سونوگرافي‪ ،‬دستگاه فتال داپلر‪،‬‬ ‫دستگاه سونوگرافي‪ ،‬دستگاه اكوكارديوگرافي‪ ،‬دستگاه الكتروكارديوگرافي‪ ،‬دستگاه‬ ‫هولتر فشار خون‪ ،‬دستگاه تست ورزش‪ ،‬دستگاه فتال مانيتور‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪LODE B.V. (Netherlands) ،CARDIOLINE SPA (Italy) ،VINNO TECHNOLO‬‬‫‪GY (SUZHOU) CO., LTD (China) ،HUNTLEIGH HEALTHCARE Ltd (United‬‬ ‫‪ ،GEOMED MEDIZIN-TECHNIK GMBH & CO. KG‬اندیشمند پرداز‪Kingdom) ،‬‬ ‫)‪(Germany) ،SCHAERER MEDICAL AG (Swaziland‬‬ ‫انديشمند پرداز‬ ‫آدرس‪ :‬امانيه خ شهيد سيد ابراهيم مهري خ مشيري طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬ايميل‪:‬‬ ‫‪ /a-rafiei@andishmanpardaz.com.com‬نام کاال‪ :‬قيچي ميکروسرجيکال‪،‬‬ ‫قيچي ميکروسرجيکال‪ ،‬رترکتور دستي‪ ،‬رترکتور دستي‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬پنست‬ ‫بادندانه‪ ،‬پنست گرسپينگ‪ ،‬پنست گرسپينگ‪ ،‬پنست بي دندانه‪ ،‬پنست بي دندانه‪،‬‬ ‫پنست ميکروسرجيکال‪ ،‬پنست ميکروسرجيکال‪ ،‬نيدل هلدر معمولي‪ ،‬نيدل هلدر‬ ‫معمولي‪ ،‬نيدل هلدر ميکروسرجيکال‪ ،‬نيدل هلدر ميکروسرجيکال‪ ،‬ابزارهاي‬ ‫برشي‪-‬ميکروسرجيکال‪ ،‬ابزارهاي برشي‪-‬ميکروسرجيکال‪ ،‬کانوالي ساکشن‪ ،‬کانوالي‬ ‫ساکشن‪ ،‬پروب‪ ،‬پروب‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬هوک ميکروسرجيکال گوش‬ ‫و حلق و بيني‪ ،‬هوک ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬قيچي عمومي استاندارد‪،‬‬ ‫قيچي عمومي استاندارد‪ ،‬ابزار جراحي واژينال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحي واژينال‬ ‫و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ديالتورها‪ ،‬ديالتورها‪ ،‬کورت زنان‪ ،‬کورت زنان‪ ،‬رترکتور بازکننده‬ ‫دنده‪ ،‬رترکتور بازکننده دنده‪ ،‬کلمپ آتروماتيک‪ ،‬کلمپ آتروماتيک‪ ،‬ابزار جراحي مغز و‬ ‫اعصاب‪-‬الويتور دايسکتور‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬الويتور دايسکتور‪ ،‬استئوتوم‪-‬‬ ‫چيزل‪-‬گوژ‪ ،‬استئوتوم‪-‬چيزل‪-‬گوژ‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬الويتور‪ ،‬ابزار جراحي‬ ‫ارتوپدي‪-‬الويتور‪ ،‬کورت ارتوپدي‪ ،‬کورت ارتوپدي‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬سوهان‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحي ارتوپدي‪-‬سوهان‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬اره‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬اره‪ ،‬کاتر‬ ‫استخوان‪ ،‬کاتر استخوان‪ ،‬کانتينر‪ ،‬کانتينر‪ ،‬ساير قطعات يدکي تخت الکترومکانيکي‪،‬‬ ‫ساير قطعات يدکي تخت الکترومکانيکي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MEUS SRL (Italy) ،ROLL s.a.s (Italy) ،VACUTEST KIMA SRL (Italy‬‬ ‫انديشه داران ساعي پارس‬ ‫آدرس‪ :‬مهران بل اباذر ب آيت اله کاشاني طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /24‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9128236208‬نام کاال‪ :‬لوله هاي خونگيري بدون خالء‪ ،‬سوزن خونگيري‪،‬‬ ‫يها)‪/‬‬ ‫نگيري (جالول ‌ها ‌‬ ‫نگيري خالء‪ ،‬نگهدارند ‌ههاي لوله خو ‌‬ ‫سرسمپلرها‪ ،‬لول ‌ههاي خو ‌‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MEUS SRL (Italy) ،ROLL s.a.s (Italy) ،VACUTEST KIMA SRL (Italy‬‬ ‫انديشه ودرمان‬ ‫ايميل‪ /khatamih@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬ساير قطعات يدکي ‪EMG EP ،EEG‬‬ ‫‪ ،Unit‬ساير قطعات يدکي ‪/EEG Unit ،EMG EP‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪NIHON KOHDEN CORPORATION (Japan‬‬ ‫انديشه ياران قلب‬ ‫آدرس‪ :‬آذربايجان ک بوذرجمهر ک لقمان الدوله ادهم طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫سوزن النست‪ ،‬هموفيلتر اطفال جراحي قلب‪ ،‬هموفيلتر بزرگسال جراحي قلب‪ ،‬الكترود‬ ‫يكبارمصرف الکتروکارديوگرافي‪ ،‬قلم النست‪ ،‬آرتريال فيلتر بزرگسال‪ ،‬فشارسنج‬ ‫ديجيتال بازويي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDICA ،)BEIJING RUICHENG MEDICAL SUPPLIES CO.LTD (China‬‬ ‫‪SASAN MEDICAL DISPOSABLE ،)CERACARTA S.P.A (Italy ،)S.P.A (Italy‬‬ ‫‪SHENZHEN URION TECHNOLOGY CO., LTD ،)PRODUCTS S.A. (Italy‬‬ ‫‪ ،)(China‬اوزان‪)DEMOPHORIUS Limited (China ،‬‬ ‫اوزان‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان نجات الهي پائين تر از کريم خان زند شماره ‪ /277‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188804690‬نام کاال‪ :‬کيسه جمع آوري خون اهدايي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ /DEMOPHORIUS Limited‬کشور‪China :‬‬ ‫اوشن طب دانش‬ ‫آدرس‪ :‬سيدخندان خ سيمرغ پالک ‪ 2‬واحد ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪/9121013950 :‬‬ ‫ايميل‪ /info@oceanteb.com :‬نام کاال‪ :‬ابزار استريو تاكسي‪ ،‬استنت الرنژيال‪،‬‬ ‫لوله تراشه بدون کاف‪ ،‬تراشئو برونشيال استنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ELEKTA INSTRUMENT AB (Sweden) ،BOSTON MEDICAL PRODUCTS‬‬ ‫)‪INC. (United States) ،NOVATECH SA (France‬‬ ‫اوکسين بين الملل شيمي‬ ‫آدرس‪ :‬جردن خيابان رحيمي پالك ‪ 19‬واحد ‪ /7‬نام کاال‪ :‬پروكتوسكوپ‪ ،‬نخ پلي‬ ‫گاليكوليك اسيد چند رشته اي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Angiologica B.M S.r.l (Italy) ،Catgut GmbH (Germany‬‬ ‫‪61‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫ايران ممكو‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬خيابان وليعصر ‪ -‬خيابان بزرگمهر ‪ -‬پالک ‪ - 44‬طبقه دوم‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9126156722 :‬ايميل‪ /mmco@mftmail.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫‪ ،Slit Lamp Unit ،Slit Lamp Unit‬دستگاه توموگرافي چشمي‪Lensometr ،OCT‬‬ ‫‪ ،Unit‬ساير قطعات يدکي ميکروسکوپ چشم پزشکي‪Auto Ref Keratometer ،‬‬ ‫‪ ،Tonometer Unit ،Unit‬دستگاه اسپکوالر ميکروسکوپ‪ ،‬دستگاه اوسي تي آنژيو‪،‬‬ ‫‪ ،Fundus Camera Unit‬دستگاه ميكروسكوپ چشم پزشکي‪ ،‬دستگاه ليزر دايود‬ ‫چشم‪ ،Slit Lamp Unit ،‬دستگاه آنژيوگرافي چشم‪ ،‬ساير قطعات يدکي آنژيوگرافي‬ ‫چشم‪ ،‬دستگاه لنزهاي تشخيصي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪C.S.O. SRL (Italy) ،Haag Streit AG (Switzerland) ،TOPCON CORPO‬‬‫‪RATION (Japan) ،TOPCON CORPORATION (United States) ،VOLK‬‬ ‫)‪OPTICAL, INC. (United States‬‬ ‫اکسون دي الکتريک‬ ‫آدرس‪ :‬وليعصر خ شناسا خ وليعصر س صورتي طبقه ‪ 5‬واحد ‪ /38‬نام کاال‪:‬‬ ‫دستگاه پري اپيكال دي سي‪OPG With Ceph ،OPG Without Ceph Unit ،‬‬ ‫‪/Double Sensor Unit‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪TRIDENT S.R.L (Italy‬‬ ‫اکسير دانش ابزار نوين‬ ‫آدرس‪ :‬پارک ساعي خ ولي عصر ک سي و ششم م ولي عصر‪ 2‬طبقه ‪ 1‬واحد ‪/211‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9122722064 :‬ايميل‪/khosro.eftekhari@hiradmed.com :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬دستگاه سونوگرافي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Edan Instruments, Inc (China‬‬ ‫اکسير ردکا‬ ‫آدرس‪ :‬دروس م هدايت خ سعيدي پالک‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪/2122783487 :‬‬ ‫نام کاال‪/Histology cytology Antisera :‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BioGenex Laboratories Inc (United States‬‬ ‫اکسير طب مداوا‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان ولي عصر پاييت تر از جمهوري ساختمان سينوهه پالک ‪2807‬‬ ‫طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /E405‬ايميل‪ /info@etmrecoo.com :‬نام کاال‪ :‬پانسمان عمومي‪،‬‬ ‫پد چشمي‪ ،‬هپارين الک‪ ،‬دستكش معاينه وينيل‪ ،‬پانسمان پروانه اي‪ ،‬چسب نان وون‪،‬‬ ‫چسب پي اي‪ ،‬چسب زينك اكسايد‪ ،‬پانسمان بانداژهاي چسبنده‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CHANGZHOU HUALIAN HEALTH DRESSING CO. LTD. (China) ،Shang‬‬‫)‪hai Channelmed Import & Export CO., LTD. (Channelmed Group‬‬ ‫)‪(China) ،Shandong Intco Medical Products Co., Ltd (China‬‬ ‫اکسيس بينا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬خيابان وليعصر پالک ‪ 2115‬کدپستي ‪ /1511713514‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188726406 :‬نام کاال‪ :‬كاشتنيهاي برجست ‌هسازي گونه‪ ،‬پروب‪ ،‬صفحات‬ ‫بازسازي جراحي پالستيک‪ ،‬صفحات بازسازي جراحي پالستيک‪ ،‬كاشتنيهاي‬ ‫برجست ‌هسازي چانه فك‪ ،‬كاشتنيهاي كف كاسه چشم‪ ،‬کاشتني هاي کره چشم‪،‬‬ ‫كاشتنيهاي برجست ‌هسازي گونه‪ ،‬كاشتنيهاي ديواره حدقه چشم‪ ،‬اينجکتور کاتريج‪،‬‬ ‫كاشتنيهاي كف كاسه چشم‪ ،‬كاشتنيهاي برجست ‌هسازي چانه فك‪ ،‬كاشتنيهاي‬ ‫برجست ‌هسازي بيني‪ ،‬كاشتنيهاي ديواره حدقه چشم‪ ،‬کاشتني هاي کره چشم‪،‬‬ ‫كاشتنيهاي برجست ‌هسازي بيني‪ ،‬تروکار‪ ،‬تيشواکسپندر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Stryker Leibinger GmbH & CO.KG (United States) ،OSMED GMBH‬‬ ‫‪(Germany) ،Stryker Leibinger GmbH & CO.KG (Germany) ،Poriferous‬‬ ‫)‪LLC (United States) ،MEDICEL AG (Switzerland‬‬ ‫اکسين آزما جاويد‬ ‫آدرس‪ :‬آزادي خ آزادي ک امير اسماعيل ساماني طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /7‬نام کاال‪ :‬ست‬ ‫سرم تحت سيستم جاذبه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD. (China‬‬ ‫ايده برترکيوان‬ ‫آدرس‪ :‬به همان نشاني قبلي‪ /‬نام کاال‪ :‬تيوپ ارتودنسي‪ ،‬واير‪ ،‬هنديس ميكروموتور‬ ‫جراحي‪ ،‬دستگاه ميكروموتور جراحي‪ ،‬دستگاه اپكس فايندر‪ ،‬اباتمنت ايمپلنت‪ ،‬سيم‬ ‫‪62‬‬ ‫ارتودنسي‪ ،‬براكت ارتودنسي‪ ،‬بند ارتودنسي‪ ،‬ابزار دستي ارتودنتيك‪ ،‬بندهاي االستيك‪،‬‬ ‫ابزار دستي ارتودنتيك‪ ،‬ابزار دستي ارتودنتيك‪ ،‬روكش موقت‪ ،‬براكت ارتودنسي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Hangzhou DTC Medical Apparatus Co., Ltd (China) ،M.I.B SASU (Unit‬‬‫‪ed States) ،M.I.B SASU (France) ،TBR GROUP (France) ،Shinhung‬‬ ‫)‪Company Ltd (Korea, South‬‬ ‫ايده پزشکي آرتيمان‬ ‫آدرس‪ :‬ونک خ زاينده رود شرقي خ پرديس س پرديس طبقه ‪ 5‬واحد ‪/21‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188665828 :‬نام کاال‪ :‬ميكرونيدل فركشنال ميكرونيدل‪،‬‬ ‫دستگاه فركشنال ميكرونيدل‪ ،‬سيستم انتقال ليزر فيبراپتيك دايود پوست‪ ،‬دستگاه ليزر‬ ‫دي اکسيدکربن‪ ،‬دستگاه ليزر دي اكسيدكربن جراحي‪ ،‬دستگاه کرايوليپوليز‪ ،‬پد آنتي‬ ‫فريز راديو فرکانسي‪ ،‬هندپيس کرايوليپوليز‪ ،‬هندپيس ليزر دايود پوست‪ ،‬دستگاه فلش‬ ‫المپ‪ ،‬دستگاه ليزر دايود‪ ،‬هندپيس فلش المپ‪ ،‬هندپيس راديوفركانسي بدن‪ ،‬دستگاه‬ ‫آنااليزر تركيبات بدن‪ ،‬دستگاه فلش المپ‪ ،‬دستگاه ليزر فرکشنال دي اکسيدکربن‪،‬‬ ‫دستگاه راديو فركانسي‪ ،‬دستگاه ليزر دايود‪ ،‬دستگاه ليزر دايود‪ ،‬دستگاه ليزر كيوسوئيچ‬ ‫ان دي يگ‪ ،‬دستگاه ليزر النگ پالس ان دي يگ‪ ،‬دستگاه فلش المپ‪ ،‬دستگاه راديو‬ ‫فركانسي‪ ،‬دستگاه ليزر تركيبي الكساندرايت و ان دي يگ‪ ،‬دستگاه ليزر كيوسوئيچ‬ ‫الكساندرايت‪ ،‬ميكرومنيپوالتور ليزر دي اکسيدکربن جراحي‪ ،‬دستگاه ليزر دايود‪،‬‬ ‫دستگاه راديو فركانسي‪ ،‬دستگاه ليزر فرکشنال دي اکسيدکربن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪IDS Ltd (Korea, South) ،A.R.C. LASER GMBH (Germany) ،BIOS SRL‬‬ ‫‪(Italy) ،High Technology Products S.L(CoCoon Medical) (Spain) ،EUN‬‬‫‪SUNG GLOBAL CORP (Korea, South) ،AHWON MEDI-INSTRUMENT‬‬ ‫‪CO. (Korea, South) ،InBody Co., Ltd (Korea, South) ،Novavision Group‬‬ ‫‪S.p.a (Italy) ،livetec Ingenieurburo GmbH (Germany) ،Erchonia‬‬ ‫‪Lasers Limited (United States) ،LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS Ind. e‬‬ ‫)‪COM. Ltda (Brazil) ،QUANTA SYSTEM S.P.A (Italy‬‬ ‫ايده سازان سالمت‬ ‫ايميل‪ /gmail.com@mohsenm59 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه شستشو جراحي‪،‬‬ ‫سانتريفوژهاي روميزي سرعت پايين بدون يخچال‪ ،‬دستگاه ميکس سيمان ارتوپدي‬ ‫تحت خال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Dongguan Kaiser Technology Co (China) ،B.T.I. Biotechnology Insti‬‬‫)‪tute S.L (Spain‬‬ ‫ايده سالمت دانش‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان وليعصر پايين تر از جمهوري کوچه نظام پالک ‪ 24‬واحد‪ /2‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166419826 :‬ايميل‪ /ebrahimdalirkhoo@yahoo.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫يمتر انگشتي‪ ،‬فشارسنج ديجيتال‬ ‫دستگاه الكتروكارديوگرافي‪ ،‬دستگاه پالس اكس ‌‬ ‫بازويي‪ ،‬دستگاه ساكشن‪ ،‬فشارسنج عقربه اي‪ ،‬دستگاه دماسنج ديجيتال مادون قرمز‬ ‫پوست‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co., Ltd (China) ،SHENZHEN‬‬ ‫‪AEON TECHNOLOGY CO.,LTD (China) ،AViTA Corporation (Taiwan)،‬‬ ‫‪3A HEALTH CARE S.R.L. (Italy) ،DANYANG JIANLING MEDICAL APPLI‬‬‫)‪ANCE CO.,LTD (China‬‬ ‫ايده گستر قدرت‬ ‫آدرس‪ :‬ميرداماد رودبار شرقي پ ‪ 19‬و‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2126412172 :‬ايميل‪:‬‬ ‫‪ /d.golkaran@yahoo.com‬نام کاال‪ :‬ويدئو الرنگوسكوپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Vecmedical SPAIN S.L (Spain‬‬ ‫ايدول تجهيزات ارس‬ ‫آدرس‪ :‬منطقه آزاد ارس ‪ -‬جلفا ميدان امام حسين پاساژ شمس طبقه همكف‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /4136690143 :‬ايميل‪ /yahoo.com@farnam88 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫کيسه نگهدارنده محلول جهت تزريق وريدي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Valmed srl (Italy‬‬ ‫ايران ايرون‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ ازادي مقابل دانشكده دامپزشكي بازار بزرگ كاوه بلوك ‪ c‬ط‪ 7‬ش‬ ‫‪ /155‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9121186086 :‬ايميل‪ /h-sharifirad@yahoo.com :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬كلسيم هيدروكسايد‪ ،‬آرسي پرپ‪ ،‬كامپوزيت كيت‪ ،‬دستگاه اتوكالو روميزي‪،‬‬ ‫سرقلم جرم گير اولتراسونيک‪ ،‬سر سوزن دندانپزشكي‪ ،‬سمان كامپوزيت رزيني‪،‬‬ ‫پانسمان‪ ،‬آرسي پرپ‪ ،‬مواد قالبگيري سيليكوني‪ ،‬مواد قالبگيري آلژينات‪ ،‬باندينگ‪،‬‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫تهاي دندانپزشكي‪ ،‬كلسيم هيدروكسايد‪ ،‬عينك‬ ‫اچينگ‪ ،‬سرساكشن جراحي‪ ،‬پس ‌‬ ‫محافظ با ذره بين‪ ،‬نگهدارنده ماتريس‪ ،‬ماتريس بند‪ ،‬پانسمان‪ ،‬ديسكهاي ساينده‪،‬‬ ‫مواد قالبگيري سيليكوني‪ ،‬وارنيش‪ ،‬فرز تنگستن كاربايدي‪ ،‬گوتا پركا‪ ،‬ماده ضد عفوني‬ ‫کننده کانال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Vericom Co., Ltd (Korea, South) ،PREMIER DENTAL PRODUCTS COM‬‬‫‪PANY (United States) ،BMS Dental (Italy) ،TECNOFAR S.P.A. (Italy)،‬‬ ‫‪TEMREX Corporation Copalite jr Rand (United States) ،EMIL LANGE‬‬ ‫)‪Zahnbohrer Fabrik e.k. (ELA) (Germany‬‬ ‫ايران بات‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد بهشتي خ ني ريزي ک شهيدعلي پيماني(يازدهم) طبقه ‪ 1‬واحد‬ ‫‪ /4‬ايميل‪ /info@iranbat.co :‬نام کاال‪ :‬پورت تزريق‪ ،‬سوزن پورت‪40cm< ،‬‬ ‫‪،Non Compliant Endovascular ،Non Compliant Endovascular ،Normal‬‬ ‫‪ ،Peripheral Stent Graft‬سوزن بيوپسي بافت نرم‪ ،‬سوزن نشانه گذاري پستان‪،‬‬ ‫اس اف اي‪ ،Patch ،‬كاتتر همودياليز عروقي‪ ،‬كاتتر همودياليز عروقي‪ ،‬هماچوري‪،‬‬ ‫هماچوري‪ ،‬اينفليتور‪ ،‬سوزن نشانه گذاري پستان‪ ،‬سوزن بيوپسي بافت نرم‪ ،‬گان‬ ‫بيوپسي اتوماتيك برش كناري‪ ،‬سوزن بيوپسي داخل استخواني‪ ،‬سوزن بيوپسي‬ ‫داخل استخواني‪ ،‬فلت‪ ،‬نخ پلي تترافلورو اتيلن‪ ،‬پلجت‪ ،‬کاتترهاي ادراري سوپراپوبيک‪،‬‬ ‫کاتترهاي ادراري سوپراپوبيک‪ ،‬ماركر اشعه ايكس ‪Semi Compliant Endovas� ،‬‬ ‫‪ ،14Guide Wire Compatible ،cular‬ايلياك‪50cm ،40cm Normal< <25cm ،‬‬ ‫‪ ،> Non Supported Coated‬ونوس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪C.R. BARD GMBH (Mexico) ،C.R. BARD GMBH (United States) ،C.R.‬‬ ‫‪BARD GMBH (Germany) ،C.R. BARD GMBH (Malaysia) ،C.R. BARD‬‬ ‫)‪GMBH (China) ،C.R. BARD GMBH (Ireland‬‬ ‫ايران بهداشت‬ ‫آدرس‪ :‬خيبابان طالقاني غربي بين وصال و ميدان فلسطين خ فريمان س مجيد‬ ‫پالک ‪ 45‬طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166494347 :‬نام کاال‪ :‬کتتر کرايو‬ ‫ابليشن قلبي‪ ،Aortic Root ،‬هندپيس کنسول جراحي‪ ،‬دستگاه آي سي دي دو حفره‬ ‫اي‪ ،Intracoronary Shunt ،‬کابل رابط الکترود دستگاه تحريک مغز‪ ،‬دستگاه آي‬ ‫سي دي تك حفره اي‪ ،‬رترکتور دستي‪ ،‬دستگاه ثبت ميکروالکترود‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي استيموليتور نخاعي‪ ،‬ابزار استريو تاكسي‪ ،administration set ،‬شانت مغزي‪،‬‬ ‫‪ ،Flexible‬دريچ ‌ههاي بيولوژيكي قلب‪ ،‬سرمته کنسول جراحي‪ ،‬اسپيلنت داخلي‪،‬‬ ‫ساير قطعات يدکي کنسول شيور‪ ،‬فوت پدال کنسول شيور‪ ،‬سرمته کنسول شيور‪،‬‬ ‫سرمته کنسول شيور‪ ،‬دستگاه کنسول شيور‪ ،‬هندپيس کنسول شيور‪ ،‬دستگاه تحريک‬ ‫مغناطيسي مغز‪ ،‬ليد پيس ميكر داخلي تك حفره اي‪ ،‬کاتتر مغز و اعصاب‪ ،‬دريچه‬ ‫ميترال‪ ،‬دريچه آئورتيك‪ ،‬شيت فمورال استاندارد‪،Self Inflate ،Malleabale ،‬‬ ‫اكسيژناتور بزرگسال بدون فيلتر‪ ،‬کابل پمپ کاهش درد ‪ ،Handle ،PCA‬فوت پدال‬ ‫کنسول جراحي‪ ،‬ساير قطعات يدکي کنسول جراحي‪ ،Sizer ،‬کابل کرايو ابليشن قلبي‪،‬‬ ‫کتتر کرايو ابليشن قلبي‪،Activated Clotting Time POC ،ACT Cartridge POC ،‬‬ ‫دستگاه تحريک مغناطيسي مغز‪ ،‬دستگاه تحريک مغناطيسي مغز‪ ،‬دستگاه پيس‬ ‫ميكر داخلي دو حفره اي‪ ،Costum Pack ،‬کتتر مکش لخته‪ ،‬آرتريال فيلتر بزرگسال‪،‬‬ ‫‪ ،14Guide Wire Compatible‬دستگاه هولتر فشار خون‪ ،‬دستگاه آي سي دي سه‬ ‫حفره اي‪ ،‬ساير قطعات يدکي پيس ميکر سه حفره اي‪ ،‬بالن کرايو ابليشن قلبي‪ ،‬ساير‬ ‫قطعات يدکي کرايو ابليشن قلبي‪ ،Non Reinforced Curved Tip ،‬ايلياك‪ ،‬اتچمنت‬ ‫کنسول جراحي‪ ،‬ليد پيس ميكر داخلي دو حفره اي‪ ،‬پانچ ميکروسرجيکال گوش و‬ ‫حلق و بيني‪ ،‬اكسيژناتور بزرگسال همراه با فيلتر‪ ،‬ابزار گوش و حلق و بيني‪-‬سوهان‪،‬‬ ‫پنست ميکروسرجيکال‪ ،‬دستگاه گوشي پزشكي مكانيكي‪ ،‬دكاپوالر ثابت‪ ،‬تك جهته‪،‬‬ ‫لوازم اکسترکشن ليد آي سي دي‪ ،‬کليپس مغز و اعصاب‪ ،SuperStiff ،‬دستگاه‬ ‫کنسول جراحي‪ ،‬استنت كاروتيد‪ ،‬دستگاه کرايو ابليشن قلبي‪ ،‬کورت گوش و حلق و‬ ‫بيني‪ ،Reinforced Curved Tip ،‬الکترود دستگاه تحريک مغز‪ ،‬دريچه هاي گفتاري‪،‬‬ ‫مصرفي استريوتاکسي‪ ،‬سرمته کنسول جراحي‪ ،‬دستگاه پيس ميكر خارجي دو حفره‬ ‫اي‪ ،‬كاردياك فمورال‪ ،‬كتتر تشخيصي راديال‪ ،‬الکترود مانيتور اعصاب حين عمل‪ ،‬چاقو‬ ‫ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬چاقو ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪،‬‬ ‫دستگاه الكتروكارديوگرافي‪ ،‬کابل رابط بيمار مانيتور اعصاب حين عمل‪ECG Holter ،‬‬ ‫‪ ،Sensor ،Recorder Unit‬دستگاه پيس ميكر داخلي تك حفره اي‪ ،‬ست درناژ‬ ‫بطني‪ ،‬كانوالي شرياني فمورال‪ ،‬شيت کرايو ابليشن قلبي‪ ،‬پنست ميکروسرجيکال‪،‬‬ ‫‪ ،Onnuloplasty Ring‬ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬استئوتوم‪-‬چيزل‪-‬گوژ‪،‬‬ ‫ساير قطعات يدکي ماشين پمپ قلب و ريه‪ ،Coronary Ostial Perfusion ،‬هولدر‬ ‫اکسيژناتور‪ ،‬هوک ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬رنال‪ ،‬ابزار جراحي گوش‬ ‫و حلق و بيني‪-‬اسنير‪ ،‬اينتروديوسر آي سي دي سه حفره اي‪ ،‬استنت غيردارويي‪،‬‬ ‫گايدواير آنژيوگرافي هيدروفيليك‪ ،‬گايدينگ كتتر‪ ،‬ليد آي سي دي سه حفره اي‪،‬‬ ‫ليد آي سي دي دو حفره اي‪ ،‬الکترود دستگاه تحريک مغز‪ ،Two Stage ،‬ابزارهاي‬ ‫اندازه گيري‪ ،‬استنت دارويي‪ ،‬دستگاه پمپ تزريق انسولين‪NC ،Manualy Inflate ،‬‬ ‫‪ ،Balloon‬پروب مانيتور اعصاب حين عمل‪ ،‬کابل محرک عصب مانيتور اعصاب حين‬ ‫عمل‪ ،‬دستگاه مانيتور اعصاب حين عمل‪ ،‬پروگرمر پمپ کاهش در د ‪Stabi� ،PCA‬‬ ‫‪ ،lizer‬ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬استئوتوم‪-‬چيزل‪-‬گوژ‪ ،‬كابل ارتباطي پيس‬ ‫ميكر خارجي تك حفره اي‪ ،18Guide Wire Compatible ،‬بالون دارويي‪ ،‬اكسيژناتور‬ ‫اطفال بدون فيلتر‪ ،‬سي دي نرم افزار پمپ کاهش درد ‪ ،PCA‬پروگرمر پيس ميكر‬ ‫داخلي سه حفره اي‪ ،‬پروتز استخوانچه هاي گوش مياني‪Non ،reservoir syringe ،‬‬ ‫‪ ،Compliant Endovascular‬دستگاه پمپ قلب و ريه پرتابل‪ ،‬اس اف اي‪ ،‬قيچي‬ ‫ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬قيچي ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪،‬‬ ‫فيکس کننده جمجمه‪ ،Grommet ،‬ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬اسپکلوم‪،‬‬ ‫‪ ،SC Balloon‬دستگاه استيموليتور نخاعي‪ ،‬ابزار گوش و حلق و بيني‪-‬سوهان‪Non ،‬‬ ‫‪ ،Reinforced Straight Tip‬کانوالي ساکشن‪ ،‬دستگاه پمپ کاهش درد ‪،PCA‬‬ ‫كوآدروپوالر‪ ،‬کانتينر‪ ،‬دستگاه تست ورزش‪ ،T Tube ،‬دستگاه تحريک مغناطيسي مغز‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDTRONIC Inc (Canada) ،MEDTRONIC Inc (United States)،‬‬ ‫‪MEDTRONIC Inc (Switzerland) ،Integra York PA, Inc (France)،‬‬ ‫‪MEDTRONIC Inc (Denmark) ،Integra York PA, Inc (United States)،‬‬ ‫‪MEDTRONIC Inc (Puerto Rico) ،MEDTRONIC Inc (Mexico) ،INVATEC‬‬ ‫‪S.R.L (Italy) ،MORTARA INSTRUMENT, Inc (United States) ،Integra‬‬ ‫‪York PA, Inc (Germany) ،MEDTRONIC Inc (Netherlands)3 ،M (United‬‬ ‫‪States) ،MEDTRONIC Inc (Germany) ،MEDTRONIC Inc (Brazil)،‬‬ ‫‪MEDTRONIC Inc (Malaysia) ،Sorin Group Deutshland GmbH (Germa‬‬‫)‪ny) ،MEDTRONIC Inc (Ireland) ،INVATEC S.R.L (Ireland‬‬ ‫ايران فارميس‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد مطهري خ شهيد محمدحسين علي اکبري خ شهيد محمد صحاف‬ ‫زاده طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬ايميل‪ /gmail.com@mojtaba100169 :‬نام کاال‪ :‬كاتتر‬ ‫وريد مركزي سي وي سي‪ ،‬سوزن بيوپسي بن مرو‪ ،‬هندل به همراه كارتريج استپلر‬ ‫خطي جراحي باز‪ ،‬كاتتر همودياليز عروقي‪ ،‬سوزن بيوپسي داخل استخواني‪ ،‬كاتتر‬ ‫همودياليز عروقي‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬ست نرو بالک‪ ،‬استنت حالب‪ ،‬تروکار‪ ،‬گايدينگ‬ ‫شيت فمورال‪ ،‬ساير پانسمانها‪ ،‬كيت بيوپسي بن مرو‪ ،‬كاتتر همودياليز وريد مركزي‬ ‫دوراه‪ ،‬دستكش جراحي التكس‪ ،‬فيلم شفاف‪ ،‬آلژينات‪ ،‬استنت حالب‪ ،‬دستكش جراحي‬ ‫التكس‪ ،‬نازوفارنژيال ايروي‪ ،‬كاتتر وريد مركزي سي وي سي‪ ،‬كيت تراكئوستومي‪،‬‬ ‫کليپ اپالير‪ ،‬آرتريال كتتر‪ ،‬استپلر حلقوي هموروئيد‪ ،‬ست نفروستومي‪ ،‬کاتترهاي‬ ‫ادراري سوپراپوبيک‪ ،‬استنت حالب‪ ،‬پانسمان عمومي‪ ،‬پانسمان بانداژهاي چسبنده‪،‬‬ ‫کليپ اپالير‪ ،‬هماچوري‪ ،‬هيدروژل‪ ،Access window ،‬ست نرو بالک‪ ،‬دستگاه بالن‬ ‫پمپ آئورتي‪ ،‬شيت فمورال استاندارد‪ ،‬سوزن تزريق درون استخواني‪Percutaneous ،‬‬ ‫‪ ،Drainage Set‬آنتي ميکروبيال نقره‪ ،‬كتتر مونت‪ ،‬كيسه استومي‪ ،‬پانسمان پروانه اي‪،‬‬ ‫تيوپ داخلي(کانوال) لوله تراکئوستومي‪ ،‬لوله برونشيال‪ ،‬سوزن اسپاينال‪ ،‬خمير استومي‪،‬‬ ‫پانسمان محافظ استومي‪ ،‬كتتر امبولكتومي‪ ،‬کيتهاي بيهوشي اپيدورال‪ ،‬گايد ارولوژي‪،‬‬ ‫استايلت لوله تراشه‪ ،‬مبدل گرما و رطوبت فيلتر دار‪ ،‬فيلتر ضد باكتري ويروسي‪ ،‬ساير‬ ‫پانسمانها‪ ،‬هيدروکلوئيد‪ ،‬پانسمان عمومي‪ ،‬هيدروژل‪ ،‬چسب بخيه‪ ،‬دستكش جراحي‬ ‫التكس‪ ،‬فوم ها‪ ،‬اپالير عروقي‪ ،Clips ،‬ماسک اکسيژن غيرقابل تنفس مجدد‪ ،‬اپالير‬ ‫قلبي‪ ،‬کاتتر بالن پمپ آئورتي‪ ،‬دستگاه تمرين تنفسي‪ ،‬آرتريال كتتر‪ ،‬ميکروست‪،‬‬ ‫چسب كاغذي‪ ،‬تيوب ساکشن ايريگيشن اندوسکوپي‪ ،‬الرنژيال ماسک‪ ،‬لوله تراشه‬ ‫مقاوم به ليزر‪ ،‬كاتريج استپلر خطي برشي جراحي باز‪ ،‬كاتريج استپلر خطي جراحي‬ ‫باز‪ ،‬الرنژيال ماسک‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬اتمايزر‪ ،‬الرنژيال ماسک‪،‬‬ ‫ست جراحي ترانسفورمينال‪ ،‬ست کامل گرسپر يکبارمصرف الپاروسکوپي‪ ،‬ابزارهاي‬ ‫اندوسکوپي و اندوسرجري با قابليت اتصال الکتريکي‪ ،‬کاتتر بسکت‪ ،‬دستكش معاينه‬ ‫نيتريل‪ ،‬ابزارهاي اندوسکوپي و اندوسرجري با قابليت اتصال الکتريکي‪ ،‬سوزن ورس‪،‬‬ ‫پانچ آئورت‪ ،‬لوله تراکئوستومي بدون کاف‪ ،‬لوله تراکئوستومي کافدار‪ ،‬هندل به همراه‬ ‫كارتريج استپلر خطي برشي جراحي باز‪ ،‬ست نفروستومي‪ ،‬بگ اندوسکوپي‪ ،‬كاتتر فولي‬ ‫دو راه‪ ،‬کاتترهاي ادراري شستشو فولي سه راه‪ ،‬لوله تراکئوستومي کافدار‪ ،‬دستگاه‬ ‫مانيتور فشار مسير هواي تنفسي‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬هماچوري‪ ،‬كاتتر فولي دو راه‪،‬‬ ‫کاتتر بسکت‪ ،‬لوله هاي درناژ‪ ،‬آلژينات‪ ،‬منگنه بازكن استپلر پوستي‪ ،‬گايد ارولوژي‪،‬‬ ‫استپلر حلقوي جراحي‪ ،‬هندل بدون كارتريج استپلر الپاروسكوپي خطي برشي‪،‬‬ ‫كارتريج استپلر الپاراسكوپي‪ ،‬ست نفروستومي‪ ،‬کاتترهاي ادراري حالب‪ ،‬کاتترهاي‬ ‫ادراري سوپراپوبيک‪ ،‬لوله تراکئوستومي کافدار‪ ،‬کاتترهاي ادراري حالب‪ ،‬هندل به‬ ‫همراه كارتريج استپلر پوستي‪ ،‬هموكليپس‪ ،‬دستگاه يکبارمصرف بخيه اتوماتيک‪،‬‬ ‫پدهاي پانسمان‪ ،‬کليپ اپالير‪ ،‬دريپ جراحي‪ ،‬دريپ جراحي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Teleflex Medical (Mexico) ،Teleflex Medical (United States) ،STAPLE‬‬‫‪LINE MEDIZINTECHNIK GMBH (Germany) ،Teleflex Medical (Czech‬‬ ‫‪Republic) ،DERMA SCIENCES INC. (Canada) ،ANSELL S.A (Sri Lanka)،‬‬ ‫‪PAUL HARTMANN AG (Germany) ،Teleflex Medical (Germany) ،AN‬‬‫‪SELL S.A (Malaysia) ،Teleflex Medical (Malaysia) ،Urotech (Germa‬‬‫‪ny) ،PAUL HARTMANN AG (Spain) ،TG Eakin Ltd (Ireland) ،DR. JAPAN‬‬ ‫‪CO. LTD. (China) ،Teleflex Medical (Denmark) ،PAUL HARTMANN AG‬‬ ‫‪(Switzerland) ،PAUL HARTMANN AG (Malaysia) ،ZHEJIANG KINDLY‬‬ ‫‪MEDICAL DEVICES CO., LTD (China) ،NITTO DENKO CORPORATION‬‬ ‫‪(Japan) ،Teleflex Medical (China) ،Teleflex Medical (United King-‬‬ ‫‪63‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫‪dom) ،Teleflex Medical Ireland (United Kingdom) ،Teleflex Medical‬‬ ‫‪Ireland (United States) ،Hoogland Spine Products GmbH (Germany)،‬‬ ‫‪Teleflex Medical Ireland (Malaysia) ،PAUL HARTMANN AG (France)،‬‬ ‫)‪PAUL HARTMANN AG (China) ،PAUL HARTMANN AG (Czech Republic‬‬ ‫ايران هاسکو‬ ‫آدرس‪ :‬فلسطين خ آيت اله طالقاني خ فريمان طبقه ‪ 6‬واحد‪ /‬نام کاال‪،EEG Unit :‬‬ ‫کويل خنک کننده دستگاه تحريک مغناطيسي مغز‪ ،‬دستكش جراحي التكس‪EMG ،‬‬ ‫‪ ،EP Unit‬دستگاه تحريک مغناطيسي مغز‪ ،‬دستگاه نروفيدبك‪ ،‬ژل الكترود ‪،EMG EP‬‬ ‫الكترود ‪ ،EMG EP‬الكترود ‪/EMG EP‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪EB NEURO S.P.A (Italy) ،TERANG NUSA SDN BHD (Malaysia) ،TMS IN‬‬‫‪TERNATIONAL B.V. (Netherlands) ،WEAVER AND COMPANY (United‬‬ ‫)‪States) ،Bionen S.a.s (Italy‬‬ ‫ايرانيان مد سينا‬ ‫آدرس‪ :‬امانيه خ شهيد سيد ابراهيم مهري خ مشيري طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫هوک ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬ابزارهاي اندازه گيري‪ ،‬کانوالي‬ ‫ساکشن‪ ،‬اسکالپل هندل‪ ،‬تيغه‪ ،‬قيچي عمومي استاندارد‪ ،‬قيچي دايسکتيگ‪ ،‬قيچي‬ ‫ميکروسرجيکال‪ ،‬پنست بي دندانه‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬پنست ميکروسرجيکال‪ ،‬پنست‬ ‫آتروماتيک‪ ،‬کلمپ آتروماتيک‪ ،‬پنست گرسپينگ‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬پروب‪ ،‬نيدل هلدر‬ ‫معمولي‪ ،‬نيدل هلدر ميکروسرجيکال‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬رانژور استخوان‪ ،‬کاتر‬ ‫استخوان‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬نگهدارنده استخوان‪ ،‬کورت ارتوپدي‪ ،‬استئوتوم‪-‬‬ ‫چيزل‪-‬گوژ‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬چکش‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬الويتور‪ ،‬ابزار جراحي‬ ‫ارتوپدي‪-‬لور‪ ،‬ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬اسپکلوم‪ ،‬انبردست و دم باريک‪ ،‬چاقو‬ ‫ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬استئوتوم‪-‬‬ ‫چيزل‪-‬گوژ‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪ ،‬ابزار جراحي واژينال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪،‬‬ ‫کلمپ‪ ،‬ديالتورها‪ ،‬پنست بيوپسي‪ ،‬کورت زنان‪ ،‬کورت ارتوپدي‪ ،‬ابزار جراحي مغز و‬ ‫اعصاب‪-‬اسپاچوال‪ ،‬ست ابزار جايگذاري پيچ استخواني‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬ريمر‪،‬‬ ‫کانتينر‪ ،‬ابزار سفارشي راهنماي جراحي‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬ايمپکتور‪ ،‬پيچ نيل‬ ‫اينترالك‪ ،‬ابزار گوش و حلق و بيني‪-‬سوهان‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪ -‬سوهان‪،‬‬ ‫رترکتور دستي‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬اره‪ ،‬دستگاه چراغ سيالتيك ثابت ‪ 2‬قمره‪،‬‬ ‫دستگاه چراغ سيالتيك ثابت ‪ 1‬قمره‪ ،‬ساير قطعات يدکي چراغ سيالتيک ثابت‪ ،‬نيل‬ ‫اينترالك ريم تيبيال‪ ،‬نيل اينترالك آنريم فمور رتروگريد‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪REDA INSTRUMENTE GMBH (Germany) ،REDA INSTRUMENTE GMBH‬‬ ‫‪(Georgia) ،TRAUMED GmbH (Germany) ،S.I.M.E.O.N MEDICAL‬‬ ‫)‪GMBH & CO.KG (Germany‬‬ ‫ايرمان تجهيز پارت‬ ‫ايميل‪ /farhang.parham@irmanmed.ir :‬نام کاال‪ :‬هندل به همراه كارتريج‬ ‫استپلر خطي جراحي باز‪ ،‬استپلر حلقوي هموروئيد‪ ،‬هندل به همراه كارتريج استپلر‬ ‫خطي برشي جراحي باز‪ ،‬استپلر حلقوي جراحي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪STAPLELINE MEDIZINTECHNIK GMBH (Germany‬‬ ‫ايساتيس درمان ايرانيان‬ ‫آدرس‪ :‬نواب خ شهيد داود محبوب مجاز ب نواب صفوي س اقاقياي ‪ 6‬تجاري‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ /104‬نام کاال‪ :‬قيچي اندوسکوپي‪ ،‬سيستوسكوپ‪ ،‬ابزارهاي اندوسکوپي‬ ‫و اندوسرجري با قابليت اتصال الکتريکي‪ ،‬تيوب ساکشن ايريگيشن اندوسکوپي‪،‬‬ ‫تروکار اندوسکوپي‪ ،‬شيت اندوسکوپي‪ ،‬كابل انتقال نور سرد ويدئو الپاراسكوپ‪،‬‬ ‫کليپ اپالير‪ ،‬تلسكوپ ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬يورتروسكوپ‪ ،‬کانوالي اندوسکوپي‪ ،‬برس‬ ‫شستشو‪ ،‬پانچ اندوسکوپي‪ ،‬سوزن ورس‪ ،‬ديالتورها‪ ،‬سوزنگيراندوسکوپي‪ ،‬سرنگ‬ ‫يها‪Obtura� ،‬‬ ‫لها و اكسسور ‌‬ ‫اندوسکوپي‪ ،‬کانتينر‪ ،‬بوژي‪ ،‬قالب اندوسکوپي‪ ،‬كالب ‌‬ ‫‪ ،tors‬نفروسكوپ‪ ،‬كاتتر فولي دو راه‪ ،‬کاتترهاي ادراري شستشو فولي سه راه‪ ،‬هندل‬ ‫اندوسکوپي‪ ،‬آداپتور اندوسكوپي‪ ،‬کلمپ آتروماتيک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪RZ MEDIZINTECHNIK GMBH (Germany) ،SEWOON MEDICAL CO LTD‬‬ ‫)‪(Korea, South‬‬ ‫ايليا درمان‬ ‫آدرس‪ :‬تهران – خيابان شهيد فياضي – خيابان الهيه – ساختمان اداري مجتمع‬ ‫مدرن الهيه – طبقه ‪ 4‬اداري – واحد ‪ /24‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122656570 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬آنتي ميکروبيال نقره‪ ،‬ساير پانسمانها‪ ،‬فوم ها‪ ،‬آلژينات‪ ،‬آنتي ميکروبيال نقره‪،‬‬ ‫ساير پانسمانها‪ ،‬هيدروکلوئيد‪ ،‬هيدروژل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪COLOPLAST A/S (Hungary) ،COLOPLAST A/S (United States) ،COL‬‬‫)‪OPLAST A/S (United Kingdom) ،COLOPLAST A/S (Norway‬‬ ‫‪64‬‬ ‫ايليا طب آپادانا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران – بزرگراه نواب – جنب پل كميل – پاساژ ابريشم – واحد‪/31‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166380410 :‬ايميل‪ /gmail.com@alphadent2014 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬دستكش معاينه التكس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD (Malaysia‬‬ ‫ايليا طب فردوسي‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ميدان فردوسي به سمت ويال نبش كوچه شاهرود پالك‪ 631‬طبقه‬ ‫اول واحد‪ /3‬ايميل‪ /hoseinjahrani@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تست قند‬ ‫خون خانگي‪ ،‬نوار تست قند خون‪ ،‬نوار تست قند خون‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪LOBECK MEDICAL AG (Taiwan) ،LOBECK MEDICAL AG (Switzerland‬‬ ‫ايماطب متين‬ ‫ايميل‪ /imatebmed@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تمرين تنفسي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪LEVENTON S.A.U (Spain‬‬ ‫ايمان داروپارس‬ ‫ايميل‪ /info@idp-co.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه همودياليز‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Germany‬‬ ‫ايمن ايجاز‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان وليعصر نرسيده به تقاطع فاطمي مجتمع اداري كامران طبقه ‪ 5‬واحد‬ ‫‪ 14‬پالك ‪ /770/3‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9121775484 :‬نام کاال‪ :‬ايمپلنت استخواني‬ ‫فك و صورت و جمجمه پليت ال شكل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫ایمن ایجاز (‪)Iran‬‬ ‫ايمن پرتو کار‬ ‫آدرس‪ :‬اميرآباد شمالي خ شانزدهم پارک علم و فناوري دانشگاه تهران ساختمان‬ ‫شماره ‪ 2‬واحد ‪ 105‬شرکت ايمن پرتوکار‪ /‬ايميل‪/dehghandar@ipkxray.com :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬گايدواير آنژيوگرافي پي تي اف اي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪NEWTECH MEDICAL DEVICES (India‬‬ ‫ايمن ياران مداوا نگر‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان فلسطين نبش خيابان بزرگمهر پالک ‪ 354‬طبقه دوم‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166463002 :‬نام کاال‪ :‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬دستكش معاينه‬ ‫وينيل‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬دستكش جراحي التكس‪ ،‬سه راهي تزريق‪ ،‬سه راهي‬ ‫تزريق‪ ،‬هپارين الک‪ ،‬ميکروست‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD. (China) ،ZIBO‬‬ ‫‪INTCO MEDICAL PRODUCTS CO.LTD (China) ،La-med Healthcare Pvt.‬‬ ‫‪ltd (India) ،LARS MEDICARE PVT. LTD (India) ،HEBEI GUOHUA LATEX‬‬ ‫)‪PRODUCTS CO., LTD (China‬‬ ‫ايکس ري ايران‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان انقالب‪-‬خيابان ابوريحان‪-‬روبروي خانه کارگر‪-‬پالک ‪ /59‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166966787 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه يونيت گوش و حلق و بيني‪ ،‬دوربين‬ ‫يونيت گوش و حلق و بيني‪ ،‬دستگاه ميكروسكوپ گوش و حلق و بيني‪ ،‬منبع نور‬ ‫يونيت گوش و حلق و بيني‪ ،‬ساير قطعات يدکي مونوپالر باي پالر الکتروسرجيکال‪،‬‬ ‫اندواستربوسکوپ يونيت گوش و حلق و بيني‪ ،‬ژنراتور مونوپالر باي پالر‪ ،‬سيم رابط‬ ‫ابزارهاي جانبي باي پالر‪ ،‬ساير قطعات يدکي يونيت ‪ ،ENT‬پدال باي پالر‪ ،‬المپ‬ ‫پيشاني يونيت گوش و حلق و بيني‪ ،‬دستگاه الرينگوسكوپ‪ ،‬فيلم ماموگرافي‪،‬‬ ‫مانيتور يونيت گوش و حلق و بيني‪ ،‬پانوركس او پي جي‪ ،‬فيلم راديولوژي معمولي‪،‬‬ ‫فيلم كمري‪ ،‬داروي بسته بندي ظهور و ثبوت فيلم راديولوژي‪ ،‬ساير قطعات يدکي‬ ‫الرينگوسکوپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ATMOS MEDIZINTECHNIK GmbH & CO.KG (Germany) ،Agfa Health‬‬‫)‪care NV (Belgium) ،TETENAL EUROPE GMBH (Germany‬‬ ‫بازرگاني پيشتاز تجارت طب آسيا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خيابان مطهري خيابان سليمان خاطر پالك ‪ 116‬برج دلتا طبقه‬ ‫چهارم واحد ‪ 410‬كد پستي ‪ /1575918118‬ايميل‪pishtaztebasia@gmail. :‬‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬قلم مونوپالر يكبارمصرف‪ ،‬پليت يكبار مصرف يك لبه‪ ،‬پليت يكبار‬ ‫مصرف دو لبه‪ ،‬سه راهي تزريق‪ ،‬آنژيوکت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ZHEJIANG JINHUA HUATONG MEDICAL APPLIANCE CO.,LTD (China)،‬‬ ‫)‪ILIFE MEDICAL DEVICES PVT. LTD (India‬‬ ‫بازرگاني پيشرو زرتاب كيان مهر‬ ‫ايميل‪ /gmail.com@commercialdep1 :‬نام کاال‪ :‬كلسيم هيدروكسايد‪ ،‬سمان‬ ‫ام تي اي‪ ،‬ماده ضد عفوني کننده کانال‪ ،‬خمير ضد حساسيت و پوسيدگي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪OCO Praparat GmbH OCO Praparat GmbH (Germany‬‬ ‫بازرگاني توليدي ماندگار حسين محمدي راد‬ ‫ايميل‪ /mohammaditrading-inc@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬پدهاي پانسمان‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪CEDERROTH DISTREX.S.A.U. (Spain‬‬ ‫بازرگاني آرمان دارو پارس‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک صدف ‪ -‬ارغوان ‪ -‬پالک ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪ /4433382996 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬آنژيوکت‪ ،‬سه راهي تزريق‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬سه راهي تزريق‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ILIFE MEDICAL DEVICES PVT. LTD (India) ،WELLMED INTERNATIONAL‬‬ ‫)‪INDUSTRIES PVT. LTD (India‬‬ ‫بازرگاني افراترنج‬ ‫ايميل‪ /info@afratorange.com :‬نام کاال‪ :‬کالس يک چسب اتوکالو‪ ،‬غالف‬ ‫پالستيکي‪ ،‬کالس شش‪ ،emulator-‬کالس سه‪ ،‬ابزار خوانش انديکاتور‪،Test Pack ،‬‬ ‫‪ ،Sheet‬کالس چهار‪ ،‬کالس پنج‪ ،‬کالس پنج‪ ،‬نواري‪ ،‬ابزار خوانش انديکاتور‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Albert Browne Limited (United Kingdom) ،Albert Browne Limited‬‬ ‫)‪(United States‬‬ ‫بازرگاني افق طب دنيا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬جاده مخصوص کرج ‪ -‬شهرک دانشگاه تهران ‪ -‬فاز ‪ 3‬بلوک‬ ‫‪ 34‬شرقي طبقه اول شرقي‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9121547692 :‬نام کاال‪ :‬دستكش‬ ‫جراحي التكس‪ ،‬دريپ جراحي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TERANG NUSA SDN BHD (Malaysia) ،Startip Tibbi Malzemeler ith.ihr.‬‬ ‫)‪San.Ve Tic.Ltd.Sti (Turkey‬‬ ‫بازرگاني اکسير طب صبا‬ ‫آدرس‪ :‬پارک ساعي خ سي و دوم خ اشکاني طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /6‬نام کاال‪ :‬نخ پلي‬ ‫دياكسانون‪ ،‬نخ استيل ضد زنگ‪ ،‬نخ پلي پروپيلن‪ ،‬مش پليمريك‪ ،‬نخ پلي بوتستر چند‬ ‫رشته اي‪ ،‬نخ پلي گاليكوليك اسيد چند رشته اي‪ ،‬نخ پلي گالكيتن‪ ،‬نخ سيلك چند‬ ‫رشته اي‪ ،‬نخ پلي گليكاپرون‪ ،‬نخ نايلون‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SMI A.G. (Belgium‬‬ ‫بازرگاني بهساز گسترعلم و صنعت‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ميدان وليعصر كوچه ولدي ‪ -‬پالك ‪69‬واحد ‪ /2‬نام کاال‪ :‬دستگاه‬ ‫ليزر اگزايمر‪ ،‬دستگاه ليزر اگزايمر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪OPTOSYSTEMS LTD (Russian Federation‬‬ ‫بازرگاني بين المللي طب ارديبهشت پارسيان‬ ‫آدرس‪ :‬خ وليعصر‪ ،‬پايينتر از خ جمهوري‪ ،‬کوچه لقمان‪ ،‬پالک ‪ ،10‬بلوک بي‪ ،‬طبقه‬ ‫‪ ،4‬واحد ‪ /45‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2126603614 :‬نام کاال‪ :‬سوزن طب سوزني‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY (China‬‬ ‫بازرگاني پارسيان طب حکيم‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬خيابان پيروزي‪ -‬بعد از چهارراه كوكاكوال ‪ -‬خيابان افراسيابي ‪ -‬بعد‬ ‫از چهار راه ائمه اطهار ‪ -‬كوچه محمد اسماعيل سماواتي ( دي سابق ) ‪ -‬پالك ‪10‬‬ ‫‪ /‬نام کاال‪ :‬نخ پلي پروپيلن‪ ،‬نخ پلي گاليكوليك اسيد چند رشته اي‪ ،‬نخ نايلون‪ ،‬نخ‬‫سيلك چند رشته اي‪ ،‬مش پليمريك‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪FSSB Chirurgische Nadeln GmbH (Germany) ،PETERS SURGICAL‬‬ ‫)‪(France‬‬ ‫بازرگاني پارسيان گيتي ايرانيان‬ ‫آدرس‪ :‬ونک خ گاندي شمالي خ شهيد محمد صانعي طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /5‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /989122029548 :‬نام کاال‪ :‬ماسك جراحي‪ ،LH RT ،HCG RT ،‬آنژيوکت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪HUBEI WANLI PROTECTIVE PRODUCTS CO.,LTD. (China) ،HANGZHOU‬‬ ‫‪CLONGENE BIOTECH CO ., LTD. (China) ،WELLMED INTERNATIONAL‬‬ ‫)‪INDUSTRIES PVT. LTD (India‬‬ ‫بازرگاني پايدار تجهيز يزدان‬ ‫ايميل‪ /naghmeh.saligheh@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬قيچي عمومي استاندارد‪،‬‬ ‫ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬اره‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Avellanus med GmbH (Germany‬‬ ‫بازرگاني پرسا طب‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ قائم مقام فراهاني خ‪26‬پ‪4‬ط‪1‬واحدشماره‪ /3‬نام کاال‪ :‬دستگاه‬ ‫برانكارد‪ ،‬دستگاه فتال داپلر‪ ،‬ساير قطعات يدکي فتال داپلر‪ ،‬دستگاه تشك مواج‪،‬‬ ‫دستگاه فتال مانيتور‪ ،‬ساير قطعات يدکي فتال مانيتور‪ ،‬دستگاه اکسيژن ساز خانگي‬ ‫يا پرتابل‪ ،‬احياء كننده ( آمبوبگ ) ريوي ‪ ،‬دستي ‪ ،‬يک بار مصرف‪ ،‬ماسک‪ ،‬دهان به‬ ‫ماسک سي پي آر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ZHANGJIAGANG XIEHE MEDICAL APPARATUS & INSTRUMENTS CO.,‬‬ ‫‪LTD (China) ،TOITU CO., LTD. (Japan) ،HADECO,INC. (Japan) ،GRAND‬‬ ‫‪HEALTHCARE CO., LTD. (Taiwan) ،KUNSHAN DYNMED MEDICAL‬‬ ‫)‪TECHNOLOGY (China) ،XIAMEN WINNER TRADE CO., LTD (China‬‬ ‫بازرگاني پرشين ارسا‬ ‫آدرس‪ :‬پونک جنوبي بل عدل خ شهيد حسن عليقلي نژاد طبقه ‪ 1-‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188372567 :‬نام کاال‪ :‬ميکروست‪ ،‬هموكليپس‪ ،‬قيچي اندوسکوپي‪،‬‬ ‫ابزارهاي اندوسکوپي و اندوسرجري با قابليت اتصال الکتريکي‪ ،‬ابزارهاي اندوسکوپي‬ ‫و اندوسرجري با قابليت اتصال الکتريکي‪ ،‬کاتتر ساکشن مسير بسته‪ ،‬تروکار‬ ‫اندوسکوپي‪ ،‬پليت يكبار مصرف يك لبه‪ ،‬پليت يكبار مصرف دو لبه‪ ،‬گرسپينگ‬ ‫فورسپس يكبارمصرف‪ ،‬پنست گرسپينگ‪ ،‬پد چشمي‪ ،‬پنست آتروماتيک‪ ،‬ابزارهاي‬ ‫اندوسکوپي و اندوسرجري با قابليت اتصال الکتريکي‪ ،‬تروکار‪ ،‬کانوالي اندوسکوپي‪،‬‬ ‫قيچي اندوسکوپي‪ ،‬اسپانچ هموستاتيک‪ ،‬پودر هموستاتيک‪ ،‬تروکار اندوسکوپي‪ ،‬كليپس‬ ‫اپالير‪ ،‬هموكليپس‪ ،‬قلم مونوپالر يكبارمصرف‪ ،‬سيم رابط ابزارهاي جانبي مونوپالر‪،‬‬ ‫پليت يكبار مصرف دو لبه‪ ،‬پليت يكبار مصرف يك لبه‪ ،‬سوزن ورس‪ ،‬سوزن ورس‪،‬‬ ‫ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬دستكش معاينه‬ ‫التكس‪ ،‬پانسمان عمومي‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬کاتتر ساکشن مسير بسته‪،‬‬ ‫هپارين الک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪JIANGSU WEBEST MEDICAL PRODUCT CO.,LTD (China) ،HANGZHOU‬‬ ‫‪KANGJI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD (China) ،Changzhou Xin‬‬ ‫‪Neng Yuan Medical Stapler Co., Ltd (China) ،Tianjin Plastics Research‬‬ ‫‪Institute Co., Ltd (China) ،BIO PROTECH INC (Korea, South) ،GERATI‬‬ ‫‪HEALTHCARE (Pvt.) Ltd (Pakistan) ،CHANGZHOU HUALIAN HEALTH‬‬ ‫‪DRESSING CO. LTD. (China) ،CHANGZHOU ANKANG MEDICAL‬‬ ‫‪INSTRUMENTS CO,LTD (China) ،CuraMedical B.V (Netherlands)،‬‬ ‫‪H&SURGICAL CO., LTD (Korea, South) ،ZHEJIAN JINHUA HUATONG‬‬ ‫‪MEDICAL APPLIANCE CO.LTD (China) ،SHANDONG ZIBO SHANCHUAN‬‬ ‫‪MEDICAL INSRUMENT CO LTD (China) ،HUAIANCITY HENGCHUN‬‬ ‫‪MEDICAL PRODUCT CO.,LTD (China) ،TAN SIN LIAN INDUSTRIES SDN.‬‬ ‫)‪BHD (Malaysia) ،PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO., LTD (Taiwan‬‬ ‫بازرگاني پرشين پليمر ساساني‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان پامنار ک پامنار ک شهيد حق پرست (‪ )1‬طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188930478 :‬نام کاال‪ ،Grommet :‬آرتريال فيلتر بزرگسال‪ ،‬هموفيلتر‬ ‫بزرگسال جراحي قلب‪ ،‬سوزن آنژيوگرافي‪ ،‬سوزن آنژيوگرافي‪ ،‬كاتتر وريد مركزي سي‬ ‫وي سي‪ ،Stabilizer ،CTO Balloon ،SC Balloon ،‬آرتريال فيلتر اطفال‪ ،‬آرتريال‬ ‫فيلتر بزرگسال‪ ،‬هموفيلتر اطفال جراحي قلب‪ ،‬هموفيلتر بزرگسال جراحي قلب‪،‬‬ ‫اسپونژ چشمي‪ ،‬شيت فمورال استاندارد‪ ،‬گايدواير آنژيوگرافي پي تي اف اي‪ ،‬گايدواير‬ ‫آنژيوگرافي پي تي اف اي‪ ،35 Hydrophilic ،‬گايدواير آنژيوگرافي هيدروفيليك‪،‬‬ ‫كاتتر همودياليز وريد مركزي دوراه‪ ،‬رابط فشار قوي‪ ،‬رابط فشار قوي‪ ،‬ماركر پوستي‪،‬‬ ‫اينفليتور‪ ،‬اينفليتور‪ ،‬شيت فمورال استاندارد‪ ،‬كيت آنژيو‪ ،‬آرتريال فيلتر اطفال‪ ،‬هموفيلتر‬ ‫اطفال جراحي قلب‪ ،‬راديال‪ ،‬اسپونژ چشمي‪ ،‬تامپون بيني‪ ،‬شيت راديال استاندارد‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪AD MEDIKAL UR. IC VE DIS TIC. SAN. LTD. STI (Turkey) ،SHANDONG‬‬ ‫‪65‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫‪WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO.,LTD (China) ،DR.SURGICAL‬‬ ‫‪(India) ،B.L. LIFESCIENCES PVT. LTD. (India) ،CONIC VASCULAR TECH‬‬‫‪NOLOGY S.A, (Switzerland) ،Huizhou Foryou Medical Devices Co.LTD‬‬ ‫)‪(China) ،SHANGHAI MULTI –MED UNION CO LTD (China‬‬ ‫بازرگاني پويان تجهيز طب‬ ‫آدرس‪ :‬سهروردي شمالي خ سهروردي شمالي بن جهانگيري طبقه ‪ 2‬واحد ‪/6‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188506176 :‬نام کاال‪ :‬نخ پلي پروپيلن‪ ،‬رابط فشار قوي‪ ،‬نخ‬ ‫پلي بوتستر‪ ،‬كاتتر وريد مركزي سي وي سي‪ ،‬نخ پلي تترافلورو اتيلن‪ ،‬نخ استيل ضد‬ ‫زنگ‪ ،‬پلجت‪ ،‬شيت فمورال استاندارد‪ ،‬گايدواير آنژيوگرافي پي تي اف اي‪ ،‬گايدواير‬ ‫آنژيوگرافي هيدروفيليك‪ ،‬كيت آنژيو‪ ،‬اينفليتور‪ ،‬سوزن آنژيوگرافي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SANTEC MEDICALPRODUKTE GMBH (Germany) ،VASCARD MEDICAL‬‬ ‫‪INC (Canada) ،Intra special catheters GmbH (Germany) ،GORE MED‬‬‫)‪ICAL (United States‬‬ ‫بازرگاني تبيان جراح‬ ‫آدرس‪ :‬امير آباد شمالي ب کردستان خ بيست و دوم طبقه ‪ 6‬واحد ‪ /16‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188005103 :‬ايميل‪ /yahoo.com@ali-f1979 :‬نام کاال‪،Specialty :‬‬ ‫گايدواير آنژيوگرافي هيدروفيليك‪ ،‬گايدواير آنژيوگرافي پي تي اف اي‪ ،‬رابط فشار‬ ‫قوي‪ ،‬سوزن آنژيوگرافي‪ ،‬كيت آنژيو‪ ،‬اينفليتور‪ ،‬راديال‪ ،35 Hydrophilic ،‬فمورال‬ ‫غيرقابل جذب‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SUNNY MEDICAL DEVICE(shenzhen) CO., LTD (China‬‬ ‫بازرگاني توليدي بينا ساز پژوهش‬ ‫ايميل‪ /hbina@bsp-co.com :‬نام کاال‪ :‬معرف اندازه گيري ‪ 25‬هيدروکسي‬ ‫ويتامي ن ‪Dehydro epiandrosterone Sulphate and Dehydro epiandros� ،D‬‬ ‫‪،Cortisol ،Androstenedione ،Aldosterone ،Testosterone Free ،terone‬‬ ‫‪،Follicle Stimulating Hormone ،Ferritin ،Estradiol ،Dihydrotestosterone‬‬ ‫‪Luteinising ،Leptin ،C Reactive Protein ،Human Growth Hormone‬‬ ‫‪Sex ،Procalcitonin ،Progesterone ،Plasma Renine Activity ،Hormone‬‬ ‫‪Thyrox� ،Testosterone Dehydro and Total ،Hormone Binding Globulinn‬‬ ‫‪/Microglobulin Beta2 ،Triiodothyronine ،ine‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪DIAGNOSTIC BIOCHEM CANADA INC. (Canada‬‬ ‫بازرگاني توليدي مروا بن‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ ازادي مقابل دانشكده دامپزشكي بازار بزرگ كاوه بلوك ‪ c‬ط‪7‬‬ ‫ش ‪ /155‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9121186086 :‬نام کاال‪ :‬سمان زينك فسفات‪،‬‬ ‫ژل بيليچينگ‪ ،‬تري كروزول فرمالين‪ ،‬سمان زينك اكسايد اوژنول‪ ،‬آرسي پرپ‪،‬‬ ‫كامپوزيت سلف كيور‪ ،‬سايلن‪ ،‬ژل بي حسي‪ ،‬سمان ارتودنسي‪ ،‬خمير پروفيالكسي‪،‬‬ ‫پانسمان‪ ،‬ماده پاليش‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬كلسيم هيدروكسايد‪ ،‬ژل فلورايد‪،‬‬ ‫كامپوزيت فيشو ‌رسيالنت‪ ،‬الينر حفره‪ ،‬سمان گالس آينومر‪ ،EDTA ،‬خمير ضد‬ ‫حساسيت و پوسيدگي‪ ،‬باندينگ‪ ،‬سمان كامپوزيت رزيني‪ ،‬دستگاه فسفور پليت‪،‬‬ ‫باربورچ‪ ،‬نگهدارنده ماتريس‪ ،‬دستگاه موتور اندو‪ ،‬ژل بيليچينگ‪ ،‬سرقلم جرم گير‬ ‫اولتراسونيک‪ ،‬اسپيريدر‪ ،‬فايل روتاري‪ ،‬گيتس‪ ،‬فايل دستي‪ ،‬مارپيچ لنتولو‪ ،‬وارنيش‪،‬‬ ‫دستگاه اليت كيور‪ ،‬پيزو‪ ،‬سمان پلي كربوكسيالت‪ ،‬سيلر‪ ،‬دستگاه جرم گير پيزو‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DENTONICS, INC (United States) ،APIXIA CORPORATION (Taiwan)،‬‬ ‫‪F.F.D.M PNEUMAT (France) ،TOR VM (Russian Federation) ،DENTAM‬‬‫)‪ERICA INC (Taiwan‬‬ ‫بازرگاني چشم انداز کاال‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188983048 :‬نام کاال‪ :‬ساير قطعات يدکي سي‬ ‫آر‪ ،‬دستگاه سي آر‪ ،‬دستگاه راديوگرافي ديجيتال‪ ،‬دستگاه ايميجر‪ ،‬فيلم هاي ديجيتال‬ ‫خشك‪ ،‬فيلم ماموگرافي‪ ،‬پانوركس او پي جي‪ ،‬فيلم راديولوژي معمولي‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي ايميجر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Agfa Healthcare NV (Germany) ،Agfa Healthcare NV (Belgium) ،Agfa‬‬ ‫)‪Healthcare NV (Japan‬‬ ‫بازرگاني حسيني تجارت پارسيان‬ ‫آدرس‪ :‬آزادي خ سردارشهيد يداله کلهر خ شهيد رسول زارع س برجساز طبقه ‪0‬‬ ‫واحد ‪ /68‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166439731 :‬ايميل‪hosseinitejarateparsian@ :‬‬ ‫‪ /yahoo.com‬نام کاال‪ :‬دستگاه توربين‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬فرز الماسه‪ ،‬كامپوزيت‬ ‫تک تيوپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪FOSHAN SOCO PRECISION INSTRUMENT CO LTD (China) ،HeyDent‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪GmbH (Germany) ،Medical Burs Industria e Comercio de Produtos‬‬ ‫)‪Abrasivos Ltda (Brazil) ،NEXOBIO CO., LTD (Korea, South‬‬ ‫بازرگاني خسرو مديسا طب‬ ‫آدرس‪ :‬ونک خ سئول خ آرارات خ آفتاب پالک ‪ /34‬تلفن‪ -‬فکس‪/2182430 :‬‬ ‫ايميل‪ /mona.merati@kmtmed.ir :‬نام کاال‪ :‬لوازم جانبي تثبيت کننده ها‪،‬‬ ‫دستگاه شورت ويو دياترمي‪ ،‬دستگاه استرياليزر بخار اتوكالو‪ ،‬ساير قطعات يدکي‬ ‫اولتراسوندتراپي والکتراپي و ليزرتراپي‪ ،‬دستگاه ماشين بيهوشي‪ ،‬دستگاه ماشين‬ ‫بيهوشي‪ ،‬دستگاه ونتيالتور مراقبت ويژه بزرگسال‪ ،‬دستگاه تست ورزش‪ ،‬پانسمان‬ ‫سيليكون شيت‪ ،‬دستگاه کرايوليپوليز‪ ،‬کيت تزريق درون استخواني‪ ،‬رول پنبه‪،‬‬ ‫دستگاه اولتراسوندتراپي و الكتروتراپي‪ ،‬دستگاه اولتراسوند تراپي‪ ،‬ساير قطعات يدکي‬ ‫اولتراسوندتراپي و الکتروتراپي‪ ،‬دستگاه چراغ سيالتيك پرتابل‪ ،‬دستگاه چراغ سيالتيك‬ ‫ثابت ‪ 1‬قمره‪ ،‬دستگاه چراغ سيالتيك ثابت ‪ 2‬قمره‪ ،‬تورنيکت‪ ،‬وسيله نگهدارنده و‬ ‫حالت دهنده جمجمه‪ ،‬آينه ها‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬دستگاه اولتراسوند متمركز شده‬ ‫شدت باال‪ ،‬دستگاه اندوسكوپ شوي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Pyng Medical Corporation (Dominican Republic) ،DJO LLC (Germa‬‬‫‪ny) ،Belimed AG (Switzerland) ،DJO LLC (United States) ،GE Medical‬‬ ‫‪Systems (China) Co., Ltd (China) ،Datex-Ohmeda, Inc (United States)،‬‬ ‫‪GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES, INC (United‬‬ ‫‪States) ،Merz Pharmaceuticals GmbH (Germany) ،ZELTIQ Austetics,‬‬ ‫‪Inc (United States) ،Pyng Medical Corporation (Canada) ،Plura‬‬‫‪dent AG & Co KG (Germany) ،DJO LLC (Mexico) ،DJO LLC (France)،‬‬ ‫‪Dr.Mach GmbH & Co.KG (Germany) ،INTEGRA LIFE SCIENCES CORPO‬‬‫)‪RATION (United States) ،Ulthera, Inc (United States‬‬ ‫بازرگاني دانشمند نوين پارس‬ ‫آدرس‪ :‬بلوار کشاورز خيابان وصال شيرازي کوچه بهنام پالک ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188464116‬نام کاال‪ :‬مش پليمريك‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪HERNIAMESH SRL (Italy‬‬ ‫بازرگاني ره طب پويان‬ ‫آدرس‪ :‬ميدان توحيد‪ .‬خيابان نصرت غربي پالک ‪ 54‬واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166921340‬نام کاال‪ :‬پيچ اي سي ال پي سي ال جذبي‪ ،‬فيكسيشن تاندون‬ ‫رباط زانو‪ ،‬سطح مفصلي اينسرت توتال زانو‪ ،‬ست ابزار جايگذاري پروتز زانو‪ ،‬كاپ باي‬ ‫پوالر‪ ،‬هد‪ ،‬كامپوننت فمورال زانوي سيماني توتال‪ ،‬كامپوننت تيبيال زانوي سيماني‬ ‫توتال‪ ،‬كاپ سيماني‪ ،‬الينر‪ ،‬پيچ‪ ،‬استم غيرسيماني‪ ،‬استم سيماني‪ ،‬كاپ غيرسيماني‪،‬‬ ‫كشكك‪ ،‬آگمنت تيبيال زانو‪ ،‬آگمنت فمورال زانو‪ ،‬استم اكستنشن زانوي سيماني‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج كمري خلفي کناري (‪ ،)PLIF/TLIF‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي منو اکسيال کوتاه‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال عرضي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‬ ‫پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪ ،‬بيو مواد استخواني سيمان استخواني سيمان آرتروپالستي‬ ‫با جنتا مايسين‪ ،‬بيو مواد استخواني سيمان استخواني سيمان آرتروپالستي بدون جنتا‬ ‫مايسين‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SCIENCE APPLICATIONS INDUSTRIES (France) ،MEDICAL BIOMAT‬‬ ‫‪(France) ،SURGIVAL COMPANY (Spain) ،SURGIVAL COMPANY (Neth‬‬‫)‪erlands‬‬ ‫بازرگاني ژرف خرد‬ ‫آدرس‪ :‬تهران بزرگراه كردستان خيابان ادريس حسين پور (سي و سوم) پالك ‪/42‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /989121163006 :‬ايميل‪ /farshchi-habib@yahoo.com :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬سيستم هاي فيلتراسيون اسپرم‪ ،‬ساير قطعات يدکي مراقبت ويژه نوزاد‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪NIDACON INTERNATIONAL AB (Sweden) ،SECHRIST (United States‬‬ ‫بازرگاني شايان صباي اميد‬ ‫آدرس‪ :‬فلسطين شمالي خ وليعصر ک شهيد نجف غزايي عتيق پالک ‪ 17‬طبقه ‪3‬‬ ‫واحد ‪ /7‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188915594 :‬نام کاال‪ :‬پالك مستقيم ميني‪ ،‬ست ابزار‬ ‫جايگذاري پالک استخواني‪ ،‬پالك كنديالر چهارونيم‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬سرمته‪،‬‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان كالمپ‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان كالمپ‪ ،‬پيچ‬ ‫كورتيكال ميني‪ ،‬پالك بازسازي‪ ،‬نيل اينترالک ريجيد تن ايندرنيل‪ ،‬شنز اسكرو‪ ،‬ست‬ ‫ابزار جايگذاري نيل درون استخواني‪ ،‬كريشنر واير‪ ،‬پيچ كانوله‪ ،‬پيچ نيل اينترالك‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحي ارتوپدي‪-‬سرمته‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬سرمته‪ ،‬ست ابزار جايگذاري پالک‬ ‫استخواني‪ ،‬ست ابزار جايگذاري پالک استخواني‪ ،‬پالك پروكسيمال تيبيا الترال‬ ‫چهارونيم‪ ،‬شنز اسكرو‪ ،‬ست ابزار جايگذاري پيچ استخواني‪ ،‬ست ابزار جايگذاري پيچ‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫استخواني‪ ،‬ست ابزار جايگذاري پيچ استخواني‪ ،‬اشتين من پين‪ ،‬نيل اينترالك آنريم‬ ‫تيبيال‪ ،‬فيکساتورهاي خارجي استخوان راد تيوبيوالر‪ ،‬فيکساتورهاي خارجي استخوان‬ ‫راد تيوبيوالر‪ ،‬واشر‪ ،‬استيپل‪ ،‬پين‪ ،‬پالك پروكسيمال هومروس الكينگ سه و نيم‪،‬‬ ‫پالك الكينگ دي سي اس‪ ،‬پالك الكينگ ديستال تيبيا الترال چهارونيم‪ ،‬پالك‬ ‫سه و نيم دي سي پي‪ ،‬پالك دي سي اس‪ ،‬پالك دي اچ اس‪ ،‬پالك ديستال تييال‬ ‫الكينگ الترال سه و نيم‪ ،‬پالك تي تي باترس ال شكل چهارونيم‪ ،‬پالك زائده‬ ‫آرنج الكينگ اولكرانون سه و نيم‪ ،‬پالك باريك سبك چهارونيم‪ ،‬پالك بازسازي‬ ‫چهارونيم‪ ،‬پالك بازسازي الكينگ‪ ،‬پالك كا ‌لكانئال پاشنه‪ ،‬پالک کالکانئال الکينگ‬ ‫سه و نيم‪ ،‬پالك پروكسيمال تيبيا الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال‬ ‫تيبيا الترال چهارونيم‪ ،‬پالك پروكسيمال مديال تيبيا الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك پهن‬ ‫سنگين چهارونيم‪ ،‬پالك ترقوه الكينگ‪ ،‬پالك ديستال راديوس الكينگ سه و نيم‪،‬‬ ‫پالك برگ شبدري واي تي ال سه و نيم‪ ،‬پالك ديستال تيبيا مديال چهارونيم‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ ديستال تيبيا مديال چهارونيم‪ ،‬پالك ديستال هومروس الكينگ سه و نيم‪،‬‬ ‫پالك ديستال فمور چهارونيم‪ ،‬پالك ديستال تيبيا الترال چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ‬ ‫سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ دي اچ اس‪ ،‬پالك تي تي باترس ال شكل چهارونيم‪،‬‬ ‫پالك الكينگ سبك چهارونيم‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ مديال سه و نيم‪،‬‬ ‫پالك الكينگ پروكسيمال فمور چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ سنگين چهارونيم‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ ديستال فمور چهارونيم‪ ،‬پالک فيوژن مچ دست الکينگ‪ ،‬پالك يک سوم‬ ‫توبوالر ناوداني سه و نيم‪ ،‬پالك توبوالر ناوداني چهارونيم‪ ،‬پيچ الكينگ كامپرشن‬ ‫دي اچ اس‪ ،‬پيچ دبل تريدد اچ سي اس‪ ،‬پيچ دبل تريدد اچ سي اس‪ ،‬پيچ الكينگ‬ ‫كورتيكال ميني‪ ،‬پيچ كورتيكال الكينگ سه و نيم‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال چهارونيم‪،‬‬ ‫پيچ الكينگ كنسلوس چهارونيم و‪ 5‬تا شش و نيم‪ ،‬پيچ مالئوالر چهارونيم‪ ،‬پيچ كانوله‪،‬‬ ‫پيچ كامپرشن دي اچ اس‪ ،‬پيچ كنسلوس سه و نيم و‪ ،4‬پيچ كنسلوس چهارونيم و‬ ‫شش و نيم‪ ،‬پيچ كنسلوس چهارونيم و شش و نيم‪ ،‬پيچ كنسلوس الكينگ سه و نيم‬ ‫و ‪ ،4‬پيچ كورتيكال سه و نيم‪ ،‬پيچ كورتيكال سه و نيم‪ ،‬پيچ كورتيكال چهارونيم‪ ،‬پيچ‬ ‫كورتيكال چهارونيم‪ ،‬نيل دي اچ اس الکينگ بليد دي اچ اس نيل‪ ،‬نيل اينترالك‬ ‫آنريم فمور آنتي گريد‪ ،‬نيل اينترالك آنريم هومروس‪ ،‬نيل اينترالك ريم تيبيال‪،‬‬ ‫نيل اينترالك ريم فمور رتروگريد‪ ،‬نيل اينترالك ريم فمور آنتي گريد‪ ،‬نيل اينترالك‬ ‫ريم پروكسيمال فمور مولتي فانكشنال‪ ،‬نيل دي اچ اس بليد دي اچ اس‪ ،‬واشر‪ ،‬سيم‬ ‫ارتوپدي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SIORA SURGICALS PVT. LTD (India) ،ORTHO CARE (India) ،AUXEIN‬‬ ‫)‪MEDICAL PRIVATE LIMITED (India‬‬ ‫بازرگاني شکوه شايگان‬ ‫آدرس‪ :‬آزادي خ سردارشهيد يداله کلهر خ شهيد رسول زارع م دندان بان طبقه ‪0‬‬ ‫واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166583281 :‬نام کاال‪ :‬پودر پرسلن‪ ،‬دندان مصنوعي‪،‬‬ ‫رزين دندان مصنوعي هيت كيور‪ ،‬آلياژ غيرگرانبها‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ALPHADENT (Korea, South) ،SCHOTTLANDER (United Kingdom)،‬‬ ‫‪shandong huge dental material corporation (China) ،MESA di sala‬‬ ‫)‪giacomo & c.s.n.c (Italy‬‬ ‫بازرگاني صوفيا طب‬ ‫آدرس‪ :‬مطهري‪ -‬ميرعماد‪ -‬کوچه ‪ -12‬پالک ‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2143048 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬كاست فيكو قدامي‪ ،‬هندپيس ايريگيشن آسپيريشن قدامي‪ ،‬پروب ويتركتومي‬ ‫قدامي‪ ،‬تيپ فرگماتوم فيکو قدامي خلفي‪ ،‬كاست يكبار مصرف فيكو قدامي‪ ،‬قلم‬ ‫دياترمي قدامي خلفي‪ ،‬قلم دياترمي قدامي خلفي‪ ،‬كابل دياترمي قدامي‪ ،‬كابل دياترمي‬ ‫قدامي خلفي‪ ،‬كاست يكبار مصرف فيكو قدامي خلفي‪ ،‬هندپيس فرگمنتيشن فيكو‬ ‫قدامي خلفي‪ ،‬تيپ فيكو قدامي‪ ،‬كاست فيكو قدامي خلفي‪ ،‬فوت پدال قدامي خلفي‪،‬‬ ‫پروب ويتركتومي خلفي‪ ،‬ساير قطعات يدکي بيومتري چشم‪ ،‬ايريگيشن آسپيريشن‬ ‫تيوبينگ ست قدامي‪ ،‬پروب سيليكوني قدامي خلفي‪ ،‬هندپيس اولتراسونيك قدامي‪،‬‬ ‫اسليو سيليكوني قدامي‪ ،‬اسليو سيليكوني قدامي خلفي‪ ،‬ساير قطعات يدکي فيکو‬ ‫قدامي‪ ،‬هندپيس اولتراسونيك قدامي خلفي‪ ،‬پروب نور سرد قدامي خلفي‪ ،‬تروكار‬ ‫يكبارمصرف‪ ،‬اينفلو فيکو قدامي خلفي‪ ،‬تيپ فيكو قدامي خلفي‪ ،‬دستگاه فيكو قدامي‪،‬‬ ‫ست تزريق گاز و مايع‪ ،‬ايريگيشن آسپيريشن تيوبينگ ست قدامي خلفي‪ ،‬ست سرم‬ ‫فيکو قدامي خلفي‪ ،‬پروب اندو ليزر ان دي ياگ چشم فرکانس دوبل شده‪ ،‬فيلتر‬ ‫محافظ چشم ليزر ان دي ياگ چشم فرکانس دوبل شده‪ ،‬دستگاه فيكو قدامي خلفي‪،‬‬ ‫تروكار‪ ،‬تيپ فيكو يكبار مصرف فيكو قدامي‪ ،‬رابط فيلتر هوا فيکو قدامي خلفي‪،‬‬ ‫چاقوي چشمي‪ ،‬اينجکتور چند بار مصرف‪ ،‬اينجکتور کاتريج‪ ،‬دستگاه توپوگرافي‪ ،‬پک‬ ‫مصرفي چشمي‪ ،‬دستگاه توپوگرافي‪ ،‬سيستتم تصويربرداري سه بعدي‪ ،‬آفاکيا محفظه‬ ‫خلفي‪ ،‬ميز فيکو قدامي خلفي‪ ،‬دستگاه ليزر ان دي ياگ فرکانس دوبل شده‪ ،‬بگ‬ ‫تخليه فيکو قدامي‪ ،‬قيچي عمومي استاندارد‪ ،‬قيچي ميکروسرجيکال‪ ،‬ابزار جراحي‬ ‫چشمي‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحي چشمي‪-‬اسپاچوال‪ ،‬پروب‪ ،‬کانوالي ساکشن‪ ،‬مارکر‬ ‫چشمي‪ ،‬کلمپ‪ ،‬پنست ميکروسرجيکال‪ ،‬ابزار جراحي چشمي‪-‬سوزن‪ ،‬نيدل هلدر‬ ‫ميکروسرجيکال‪ ،‬دپرسور چشمي‪ ،‬کانتينر‪ ،‬نخ نايلون‪ ،‬دستگاه بيومتري چشم‪ ،‬دستگاه‬ ‫ليزر اگزايمر‪ ،‬دستگاه پكيمتر‪ ،‬ساير قطعات يدکي ليزر اگزايمر چشم‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي فيکو قدامي خلفي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ALCON PHARMACEUTICALS LTD., (United States) ،ALCON PHARMA‬‬‫‪CEUTICALS LTD., (Switzerland) ،ALCON PHARMACEUTICALS LTD.,‬‬ ‫)‪(Germany) ،E. JANACH S.r.l (Italy‬‬ ‫بازرگاني فرآوران همگام‬ ‫آدرس‪ :‬بلوار کشاورز خيابان وصال شيرازي کوچه بهنام پالک ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188464116‬نام کاال‪ :‬كاتتر همودياليز عروقي‪ ،‬كاتتر همودياليز وريد مركزي‬ ‫دوراه‪ ،‬اسپکلوم کولون هيدروتراپي‪ ،‬دستگاه کولون هيدوتراپي‪ ،‬دستگاه ونتيالتور‬ ‫ترانسپورت‪ ،‬كاتتر وريد مركزي سي وي سي‪ ،‬سوزن پورت‪ ،‬کاتتر دياليز صفاقي‪ ،‬پورت‬ ‫تزريق‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDCOMP (United States) ،PPHIC (PRIME PACIFIC HEALTH INNO‬‬‫‪VATIONS CORPORATION) (Canada) ،S.I.E.M. SRL (Italy) ،FB MEDICAL‬‬ ‫)‪(France‬‬ ‫بازرگاني فرشاد پاداش ستوده‬ ‫آدرس‪ :‬سعادت اباد خيابان بخشايش کوچه هفدهم پالک‪ 54‬برج اداري و تجاري‬ ‫عرفان ط دوم پالک‪ /209‬ايميل‪ /f.sotoodeh@fpsiran.com :‬نام کاال‪ :‬چسب‬ ‫ميخچه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪EUROSIREL SPA (Italy‬‬ ‫بازرگاني ماوراي فنون عصر‬ ‫آدرس‪ :‬داوديه خ دکتر شريعتي ک شهيد حبيب اله شواري طبقه ‪ 4‬واحد‪ /‬نام‬ ‫کاال‪ :‬کاتتر جراحي اندوسکوپي‪/‬اندوسرجري‪ ،‬فورسپس بيوپسي يكبارمصرف بدون‬ ‫سوزن‪ ،‬دستگاه بالون کنترلر‪ ،‬هموكليپس‪ ،‬پروتز کاشتني در آلت‪ ،‬بسكت خروج‬ ‫سنگ يكبارمصرف‪ ،‬دستگاه ويدئو كلونوسكوپ‪،Single Stent ،Access sheet ،‬‬ ‫‪ ،Gastrostomy Replacement Tube‬ابزار جانبي پروتز آلت‪ ،‬بالون آشاالزي‪،‬‬ ‫‪ ،Preassembled Kit‬کاتتر جراحي اندوسکوپي‪/‬اندوسرجري‪ ،‬هندل بالون اينفليتور‬ ‫پمپ بالون‪ ،‬سرنگ بالون اينفليتور پمپ بالون‪ ،‬گايد ارولوژي‪ ،‬كاتتر ديالتور كليه‪،‬‬ ‫شيت نفرستومي آمپالتس شيت‪ ،‬پروتز اسفنکتر مجراي ادراري‪ ،‬دستگاه سنگ شکن‬ ‫درون اندامي ليزر‪ ،‬بالون بيلياري صفراوي‪ ،‬فورسپس بيوپسي يكبارمصرف با سوزن‪،‬‬ ‫منبع نور اندوسكوپي‪ ،‬نخ پلي گاليكوليك اسيد چند رشته اي‪ ،‬دستگاه يکبارمصرف‬ ‫بخيه اتوماتيک‪ ،‬دستگاه اندو ليزر‪ ،‬برونکوفايبرسکوپ‪ ،‬كانوالي يكبارمصرف بيلياري‪،‬‬ ‫بالون ازوفاژيال مري‪ ،Lithotripter Laser Fiber Cutter ،‬کاتترهاي ادراري‬ ‫حالب‪ ،‬ويدئو برونكوسكوپ‪ ،‬ويدئو دئودنوسكوپ‪ ،‬دستگاه سونوگرافي‪ ،‬دستگاه ويدئو‬ ‫گاستروسكوپ‪ ،‬ويدئو اينترسكوپ‪ ،‬کاتتر بسکت‪ ،FNA ،‬دستگاه ونتيالتور مراقبت‬ ‫ويژه بزرگسال‪ ،Lithotripter Laser Fiber Stripper ،‬گايدواير يكبارمصرف بيلياري‪،‬‬ ‫هيت پروب‪ ،‬بندليگاتور مري يكبارمصرف‪ ،‬نشت آزما اندوسكوپي‪ ،‬ژنراتور مونوپالر‪،‬‬ ‫‪Covered Malig� ،non Covered Maligment TTS Biliary Metal Stentt‬‬ ‫‪ ،ment TTS Biliary Metal Stent‬دستگاه ونتيالتور ترانسپورت‪Pusher and ،‬‬ ‫‪ ،Delivery Systems‬بالون ديالتور كليه‪ ،Pancreatic ،‬بالون ديالتور حالب‪ ،‬ست‬ ‫كامل فيدينگ تيوب اندوسكوپي‪ ،‬استنت حالب‪ ،‬پانكچرنيدل شيبانيدل‪ ،‬پانكچرنيدل‬ ‫شيبانيدل‪ ،‬ست نفروستومي‪ ،‬اسفنكتروتوم يكبارمصرف تريپل لومن‪Double ،‬‬ ‫‪ ،Pigtail Stent‬نخ پلي بوتستر چند رشته اي‪ ،‬مش پليمريك‪ ،‬اسنير يكبارمصرف‬ ‫الكتروسرجيكال‪ ،‬نخ پلي پروپيلن‪ ،‬سيتولوژي براش اندوسكوپي‪ ،‬هولدر اندوسکوپي‪،‬‬ ‫‪ ،Removable(fully covered) TTS Biliary Metal Stent‬سوزن اسكلروتراپي‪،‬‬ ‫سرنگ ايريگيشن اندوسکوپي‪ ،‬اسفنكتروتوم يكبارمصرف تريپل لومن‪ ،‬کاتتر‬ ‫کوالنژيوسکوپ‪ ،‬کوالنژيوسکوپي‪ ،‬بالون خروج سنگ‪ ،‬ويدئو پروسسور اندوسكوپي‪،‬‬ ‫‪non Covered ،Covered Maligment non TTS Esophageal Metal Stent‬‬ ‫‪ ،Maligment non TTS Esophageal Metal Stent2‬كاتتر ديالتور حالب‪non ،‬‬ ‫‪ ،)non TTS Removable(fully covered ،Duodenal ،TTS Colonic‬ساير قطعات‬ ‫يدکي سونوگرافي‪ ،‬ساير قطعات يدکي سنگ شکن درون اندامي ليزر‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي اندوسکوپي‪ ،‬ساير قطعات يدکي ونتيالتور مراقبت ويژه بزرگسال‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي ونتيالتور ترانسپورت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Mederi Therapeutics INC (United States) ،BOSTON SCIENTIFIC‬‬ ‫‪CORPORATION (United States) ،FUJIFILM CORPORATION (Japan)،‬‬ ‫‪AMERICAN MEDICAL SYSYTEMS, INC (United States) ،Xeridiem‬‬ ‫‪Medical Devices (United States) ،BOSTON SCIENTIFIC CORPORA‬‬‫‪TION (Ireland) ،StarmedTec GmbH (Germany) ،BOSTON SCIENTIFIC‬‬ ‫‪CORPORATION (Costa Rica) ،MAUNA KEA TECHNOLOGIES (France)،‬‬ ‫‪FUJIFILM Sonosite, Inc (United States) ،AIR LIQUIDE MEDICAL SYS‬‬‫)‪TEMS S.A (France‬‬ ‫بازرگاني نيشام آريانا‬ ‫آدرس‪ :‬حسينيه ارشاد ک آذر خ قبا طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /8‬نام کاال‪ :‬اباتمنت ايمپلنت‪،‬‬ ‫‪67‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫ساير قطعات يدکي ليزر دايود دندانپزشکي‪ ،‬پودر استخوان مصنوعي‪ ،‬دستگاه كد‬ ‫كم‪ ،‬ساير قطعات يدکي ليزر اربيوم ياگ‪ ،‬بلوك كدكم‪ ،‬هد هندپيس دوربين داخل‬ ‫دهاني‪ ،‬دستگاه ليزر دايود دندانپزشكي‪ ،‬پودر استخوان حيواني‪ ،‬هندپيس ليزر دايود‬ ‫دندانپزشکي‪ ،‬دستگاه ليزر دايود دندانپزشكي‪ ،‬فايبر ليزر دايود دندانپزشکي‪ ،‬دستگاه كد‬ ‫كم‪ ،‬فايبر ليزر اربيوم ياگ دندانپزشکي‪ ،‬فيکسچر‪ ،‬كيت جراحي ايمپلنت‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي دستگاه کد کم‪ ،‬اسكنر كدكم‪ ،‬اسكنر كدكم‪ ،‬دستگاه دوربين داخل دهاني‪،‬‬ ‫دستگاه ليزر اربيوم ياگ دندانپزشکي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DENTEGRIS DEUTCHLAND GMBH (Germany) ،BIOLASE TECHNOLO‬‬‫‪GY, INC. (United States) ،MEDICAL BIOMETRIAL PRODUCTS GMBH‬‬ ‫‪(Germany) ،imes-icore GmbH (Germany) ،Qinhuangdao Aidite‬‬ ‫‪High-technical Ceramics co., Ltd (China) ،DURR DENTAL AG (Germa‬‬‫‪ny) ،WUHAN GIGAA OPTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD (China) ،BI‬‬‫‪OLASE TECHNOLOGY, INC. (Germany)3 ،Shape TRIOS A/S (Denmark)،‬‬ ‫)‪BIOLASE TECHNOLOGY, INC. (Denmark‬‬ ‫بازرگاني نيک بين طب آريا‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد بهشتي خ مير عماد ک شانزدهم طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /16‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188738212‬نام کاال‪ :‬آفاکيا محفظه خلفي‪ ،‬کاشتني هاي حلقوي درون قرنيه‪،‬‬ ‫دستگاه تابش اشعه ماوراء بنفش ‪ ،UV‬اينجکتور کاتريج‪ ،‬دستگاه پكيمتر‪A B Scan ،‬‬ ‫‪ ،Unit‬آفاکيا محفظه خلفي‪ ،‬ابزارهاي برشي‪-‬ميکروسرجيکال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDENNIUM, INC (United States) ،MEDIPHACOS ltda (Brazil)،‬‬ ‫‪MLASE AG (Germany) ،RET Inc (Korea, South) ،DGH Technology,Inc‬‬ ‫)‪(United States) ،EYEKON MEDICAL ,INC (United States‬‬ ‫بازرگاني و تجهيزات پزشکي هماز برنا‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد بهشتي خ پاکستان ک چهارم س گياه طبقه ‪ 3‬واحد جنوبي‪ /‬نام‬ ‫کاال‪ :‬آنژيوکت‪ ،‬دستكش جراحي التكس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪WELLMED INTERNATIONAL INDUSTRIES PVT. LTD (India) ،TG MEDI‬‬‫)‪CAL SDN .BHD. (Malaysia‬‬ ‫بازرگاني و فناوري آروين پژوهان نور‬ ‫آدرس‪ :‬يوسف آباد خ شهيد ابوالفضل فراهاني پور خ يکم (‪ )1/19‬طبقه ‪ 0‬واحد ‪/1‬‬ ‫تلفن‪ -‬فک‪:‬س‪ /2188704116 :‬نام کاال‪Ac� ،Prothrombin time Quick Test :‬‬ ‫‪Thrombin ،Haemostasis Controls ،tivated Partial Thromboplastin Time‬‬ ‫‪Lupus Anticoagu� ،Haemostasis Calibratiors ،Antithrombin III Complexx‬‬ ‫‪/Protein S Activity ،Protein C ،Hepatitis B Surface Antigen ،lant‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪HYPHEN BIOMED (Germany) ،HYPHEN BIOMED (France) ،GENERAL‬‬ ‫)‪BIOLOGICALS CORPORATION (Taiwan‬‬ ‫بازرگاني وتجهيزات پزشکي ارمين درمان تهران‬ ‫ايميل‪ /armin-darman@yahoo.de :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تست قند خون خانگي‪،‬‬ ‫نوار تست قند خون‪ ،‬فشارسنج ديجيتال بازويي‪ ،‬دستگاه دماسنج ديجيتال‪ ،‬کاف فشار‬ ‫سنج‪ ،‬دستگاه دماسنج مادون قرمز گوش‪ ،‬ساير قطعات يدکي دماسنج مادون قرمز‬ ‫يمتر انگشتي‪/‬‬ ‫گوش‪ ،‬دستگاه دماسنج ديجيتال مادون قرمز پوست‪ ،‬دستگاه پالس اكس ‌‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Beurer GmbH (Taiwan) ،Beurer GmbH (China‬‬ ‫بازرگاني وتوليدي فيروز طب زمان‬ ‫ايميل‪ /firoozdental@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬ساير قطعات ساخت يونيت‬ ‫دندانپزشکي‪ ،‬دستگاه جرم گير اولتراسونيك‪ ،‬دستگاه پري اپيكال دي سي‪ ،‬دستگاه‬ ‫اپكس فايندر‪ ،‬دستگاه آنگل معمولي با سرعت ثابت‪ ،‬دستگاه اليت كيور‪ ،‬دستگاه آر‬ ‫وي جي‪ ،‬دستگاه پري اپيكال اي سي‪ ،‬دستگاه يونيت دندانپزشکي اطفال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ZHUHAI SIGER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD (China) ،GUILIN‬‬ ‫‪WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD (China) ،CEFLA SC‬‬ ‫)‪(Italy) ،HUNAN JINME DENTAL HANDPIECE CO.,LTD (China‬‬ ‫بازرگاني کاردان اکسير‬ ‫آدرس‪ :‬انقالب خ فلسطين خ شهيد وحيد نظري طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166971814‬نام کاال‪ :‬ديالتور سرويكال‪/ROM RT ،Preterm Delivery ،‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDICEM TECNOLOGY S.R.O (Czech Republic) ،Parsagen Diagnostics‬‬ ‫)‪Inc (United States) ،AMNISURE INTERNATIONAL LLC (United States‬‬ ‫‪68‬‬ ‫بازرگاني کاظميني و شرکا‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان سميه مابين بهار و مفتح شماره ‪ 83‬ساختمان خاقاني طبقه ششم‬ ‫غربي واحد ‪ /45‬نام کاال‪ :‬دستگاه آمالگاماتور كپسولي‪ ،‬اچينگ‪ ،‬باندينگ‪ ،‬ژل‬ ‫بيليچينگ‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬دستگاه اليت كيور‪ ،‬سمان كامپوزيت رزيني‪ ،‬سمان‬ ‫گالس آينومر‪ ،‬كامپوزيت فيشو ‌رسيالنت‪ ،‬كامپوزيت كيت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪)SDI Limited (Australia‬‬ ‫بازرگاني کيهان مهر آرام‬ ‫آدرس‪ :‬مال محسن فيض کاشاني ک شهيد حسين الماسي بن شهيدجواد تمنائي‬ ‫دوم طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬آنژيوکت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪HI-TECH MEDICARE DEVICES PVT.LTD (India‬‬ ‫باال ديد پيشرو‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪،‬پايين تر از ميدان كتابي‪ ،‬ابتداي جلفا‪،‬كوچه درنا‪،‬پالك ‪،10‬واحد ‪/7‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9123320958 :‬ايميل‪/bazargany.aminzadeh@gmail.com :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬لنز تماسي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪DK MEDIVISION Co., Ltd (Korea, South‬‬ ‫بانيان اكسين زايا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان قايم مقام فراهاني‪ -‬پايين تر از خيابان مطهري‪ -‬كوچه‬ ‫الوند‪ -‬پالك ‪ 11‬واحد ‪ /7‬نام کاال‪ :‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر‬ ‫مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر‬ ‫مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات ‪ -‬راد (سایر)‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب‬ ‫پدیکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪ ،‬تروکار‪ ،‬ست‬ ‫ابزار جایگذاری نیل درون استخوانی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ست ورتروپالستی‪ ،‬فورسپس‬ ‫بيوپسي چندبارمصرف بدون سوزن‪ ،‬درپوش انتهای نیل‪ ،‬پيچ كنسلوس چهارونیم و‬ ‫شش و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی‬ ‫اکسیال کوتاه‪ ،‬دستگاه ‪ Navigation‬جراحي‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های‬ ‫پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬پيچ كانوله‪ ،‬نیل اینترالک ریجید تن‬ ‫ایندرنیل‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج گردني بازشونده‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پالک گردنی‪ ،‬آرتروسكوپ‪ ،‬کانتینر‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬تیوب‬ ‫ساکشن ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج گردني قدامي‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج كمري خلفی کناری (‪ ،)PLIF/TLIF‬پروب‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات کانکتور‪ ،‬پالك سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالك دی سی اس‪،‬‬ ‫نيل اينترالك ريم فمور رتروگريد‪ ،‬پيچ كورتيكال ميني‪ ،‬پيچ كورتيكال سه و نیم‪ ،‬پيچ‬ ‫كورتيكال چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬قالب اندوسکوپی‪،‬‬ ‫پيچ نيل اينترالك‪ ،‬ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬الویتور دایسکتور‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬‬ ‫سرمته‪ ،‬پانچ اندوسکوپی‪ ،‬هندل اندوسکوپی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ست جایگذاری ستون‬ ‫فقرات‪ ،‬نيل اينترالك ريم فمور آنتي گريد‪ ،‬نيل اينترالك ريم هومروس‪ ،‬نيل اينترالك‬ ‫ريم پروكسيمال فمور گاما‪ ،‬بسكت چندبار مصرف گرسپينگ(‪ ،)Handle+Basket‬ابزار‬ ‫جراحی ارتوپدی‪-‬ریمر‪ ،‬بوژی‪ ،‬قیچی اندوسکوپی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ‬ ‫کانکتور‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک خاجی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پیچ های پالک خاجی‪ ،‬فيكسيشن تاندون رباط زانو‪ ،‬پيچ ای سي ال پي سي ال جذبی‪،‬‬ ‫هولدر اندوسکوپی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ست جایگذاری ایمپلنت های فک و صورت‪ ،‬بیو‬ ‫مواد استخوانی پرکننده استخوانی سنتزی پودر‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب‬ ‫المینار‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب زاويه چپ‪ ،‬پالك بازسازي الكينگ‪،‬‬ ‫پالك الكينگ سبك چهارونیم‪ ،‬پيچ كورتيكال الكينگ سه و نیم‪ ،‬پيچ الكينگ‬ ‫كورتيكال ميني‪ ،‬پالك الكينگ ديستال فمور چهارونیم‪ ،‬پالك ناوداني یک سوم‬ ‫توبوالر الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا الترال چهارونیم‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات كيج كمري باز شونده‪ ،‬پالك یک سوم توبوالر ناوداني سه و نیم‪ ،‬كابل ارتوپدي‪،‬‬ ‫پالک استئوتومی پا الکینگ مینی‪ ،‬پالك كال‌كانئال پاشنه‪ ،‬پالک کالکانئال الکینگ‬ ‫سه و نیم‪ ،‬پالك بازسازي‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب زاويه راست‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫کایفوپالستی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری ایمپلنت کایفوپالستی‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات اتصال راد به راد‪ ،‬پالك تي تي باترس ال شكل چهارونیم‪ ،‬برس شستشو‪ ،‬نيل‬ ‫اينترالك ريم تيبيال‪ ،‬نيل اينترالك آنريم تيبيال‪ ،‬پالك برگ شبدري واي تي ال سه و‬ ‫نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب ترنسورس‪ ،‬پنست بی دندانه‪ ،‬نيل اينترالك‬ ‫آنريم فمور آنتي گريد‪ ،‬نيل اينترالك ريم راديوس‪ ،‬پالك ترقوه الكينگ‪ ،‬پالك‬ ‫پروكسيمال هومروس الكينگ سه و نیم‪ ،‬ديستال راديوس الكينگ ميني آناتوميكال‪،‬‬ ‫پالك ديستال راديوس الكينگ سه و نیم‪ ،‬بدنه اصلی فیوژن اینتراسپاینوس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH (Germany) ،FRADIS MED‬‬‫‪ICAL (France) ،SYNIMED (France) ،joimax GmbH (Germany) ،TREU‬‬ ‫‪INSTRUMENTE GMBH (Germany) ،VEXIM SA (France) ،SpineGuard‬‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫‪S.A (France) ،SMART SPINE (France) ،Inion Oy (Finland) ،Vertebral‬‬ ‫‪Technologies, Inc (United States) ،KASIOS SAS (France) ،Mikron Maki‬‬‫)‪na sanayi Ticaret limited sirketi (Turkey) ،Aurora Spine (United States‬‬ ‫بانيان آريا بيتا‬ ‫آدرس‪ :‬فردوس خ شهيد علي اکبر سليمي جهرمي بل فردوس س ارکيده طبقه‬ ‫‪ 5‬واحد ‪ /14‬ايميل‪ /kolahyan@yahoo.com :‬نام کاال‪Creatine Kinase :‬‬ ‫‪ ،Muscle Brain Activity (CKMB) RT & POCT‬ژل الكترود الکتروکارديوگرافي‪ ،‬ژل‬ ‫الكترو د ‪Strepto� ،Myoglobin RT ،LH RT ،Fluorometric Analysers ،EMG EP‬‬ ‫‪،Troponin I RT ،H pylori RT ،Faeces Occult Blood HT ،cocci A Rapid Test‬‬ ‫ژل اولتراسونيک‪ ،‬نوار ادراري چند پارامتري‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TURKLAB TIBBI MALZEMELER SAN.TIC.A.S (Turkey) ،TURKUAZ SAGLIK‬‬ ‫‪HIZMETLERI MEDIKAL TEMIZLIK KIMYASAL URUNLER SANAYII VE TIC‬‬ ‫)‪LTD. STI (Turkey‬‬ ‫بانيان تندرستي آرين‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان قايم مقام فراهاني‪ -‬پايين تر از خيابان مطهري‪ -‬كوچه الوند‪-‬‬ ‫پالك ‪ 11‬واحد ‪ /7‬ايميل‪ /boxmed@outlook.com :‬نام کاال‪ :‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات ‪ -‬راد (سایر)‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت واي‬ ‫شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ جنرال خود قالويز‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم براي بازسازي منديبل‪ ،‬کانتینر‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ آي ام اف‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك‬ ‫و صورت و جمجمه پليت ال شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه‬ ‫پليت انگل براي بازسازي منديبل‪ ،‬اپالیر ارتوپدی‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت‬ ‫و جمجمه پيچ جنرال خود دريل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت‬ ‫لفورت‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم بدون ميله‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت زي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫فك و صورت و جمجمه پليت دبل واي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و‬ ‫جمجمه پليت اربيتال بدون ميله‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت‬ ‫چانه‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت سه بعدی مربع و مستطيل‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال‬ ‫بلند‪ ،‬پین کاتر‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج كمري خلفی کناری (‪PLIF/‬‬ ‫‪ ،)TLIF‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال‬ ‫عرضی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک کمری‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و‬ ‫صورت و جمجمه پليت تي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت‬ ‫بار هول‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه ميكرو مش‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Genesys Spine (United States) ،STEMA Medizintechnik GmbH‬‬ ‫‪(Germany) ،KASIOS SAS (France) ،ITEM (France) ،Dieter Marquardt‬‬ ‫)‪Medizintechnik GmbH (Germany‬‬ ‫بانيان راه توسعه و رشد برتر‬ ‫آدرس‪ :‬فلسطين شمالي خ بزرگمهر خ شهيد عباس سرپرست طبقه ‪ 1‬واحد‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166419093 :‬نام کاال‪ :‬لوازم جانبي ابزارهاي آماده سازي پوستي‪،‬‬ ‫لوله برونشيال‪ ،‬پانسمانهاي تراكئوستومي‪ ،‬مبدل گرما و رطوبت فيلتر دار‪ ،‬استايلت لوله‬ ‫تراشه‪ ،‬آنتي ميکروبيال نقره‪ ،‬كاتتر فولي دو راه‪ ،‬کاتترهاي ادراري خارجي کاندوم شيت‪،‬‬ ‫ماسک اکسيژن ساده‪ ،‬ماسک ونچوري‪ ،‬كيسه استومي‪ ،‬کاتتر بسکت‪ ،‬استنت حالب‪ ،‬لوله‬ ‫تراشه کافدار‪ ،‬بالون ديالتور كليه‪ ،‬بالون ديالتور حالب‪ ،‬کاتترهاي ادراري سوپراپوبيک‪،‬‬ ‫گايد ارولوژي‪ ،‬گايد ارولوژي‪ ،‬کتترهاي متناوب پوشش دار‪ ،‬کتترهاي متناوب پوشش‬ ‫دار‪ ،‬الرنژيال ماسک‪ ،‬سه راهي تزريق‪ ،‬ماسک بيهوشي‪ ،‬چسب پايه‪ ،‬شيت نفرستومي‬ ‫آمپالتس شيت‪ ،‬مش پليمريك‪ ،‬ست شستشوي كلون‪ ،‬كمربند استومي‪ ،‬گرفت‬ ‫بيولوژيک پوست‪ ،‬گان بيوپسي اتوماتيك برش انتهايي‪ ،‬كرم محافظ استومي‪ ،‬ساير‬ ‫پانسمانها‪ ،‬ديالتورها‪ ،‬پانكچرنيدل شيبانيدل‪ ،‬هيدروکلوئيد‪ ،‬گيره استومي‪ ،‬خمير استومي‪،‬‬ ‫ساير پانسمانها‪ ،‬پانسمان محافظ استومي‪ ،‬يورين بگ کيسه ادرار‪ ،‬کاتترهاي ادراري‬ ‫سوپراپوبيک‪ ،‬ست نفروستومي‪ ،‬تيوب ساکشن ايريگيشن اندوسکوپي‪ ،‬استنت حالب‪،‬‬ ‫کتترهاي متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬نوار تست قند خون‪ ،‬لوله تراشه بدون کاف‪،‬‬ ‫پد چشمي‪ ،‬لوازم جانبي کتتر گذاري‪ ،‬كاتتر فولي دو راه‪ ،‬ابزارهاي اندازه گيري‪ ،‬رترکتور‬ ‫دستي‪ ،‬ست لوله رابط همودياليز‪ ،‬هپارين الک‪ ،‬بالون ديالتور كليه‪ ،‬قلم مونوپالر‬ ‫يكبارمصرف‪ ،‬کاتترهاي ادراري شستشو فولي سه راه‪ ،‬کاتترهاي ادراري شستشو‬ ‫فولي سه راه‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬پانسمان پروانه اي‪ ،‬چسب برش جراحي‪ ،‬سيستوسكوپ‪ ،‬تيغه‪،‬‬ ‫کاتترهاي ادراري شستشو فولي سه راه‪ ،‬كاتتر سيستوستومي‪ ،‬پروتز کاشتني در آلت‪،‬‬ ‫فيلتر ضد باكتري ويروسي‪ ،‬دستگاه تست قند خون خانگي‪ ،‬درماتوم‪ ،‬نازال کانوال‪،‬‬ ‫استنشاق کننده ها آئروسل‪ ،‬سوزن تزريق در مثانه‪ ،‬سوزن تزريق در مثانه‪ ،‬کتترهاي‬ ‫متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬ترميم کننده عصب‪ ،‬ماسک اکسيژن غيرقابل تنفس‬ ‫مجدد‪ ،‬پودر استومي‪ ،‬كيسه استومي‪ ،‬آلژينات‪ ،‬كاتتر ديالتور كليه‪ ،‬پانسمان بانداژهاي‬ ‫چسبنده‪ ،‬پانسمان عمومي‪ ،‬چسب بخيه‪ ،‬هماچوري‪ ،‬هماچوري‪ ،Access sheet ،‬كاتتر‬ ‫فولي دو راه‪ ،‬گان بيوپسي اتوماتيك برش انتهايي‪ ،‬سوزن اسپاينال‪ ،‬لوازم جانبي کتتر‬ ‫گذاري‪ ،‬فوم ها‪ ،‬لوله تراکئوستومي کافدار‪ ،‬کاتترهاي ادراري حالب‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪INTEGRA LIFE SCIENCES CORPORATION (United States) ،WELL LEAD‬‬ ‫‪MEDICAL CO .,Ltd (China) ،PHARMAPLAST S.A.E (Egypt) ،COLOPLAST‬‬ ‫‪A/S (Denmark) ،COLOPLAST A/S (France) ،COLOPLAST A/S (Hun‬‬‫‪gary) ،BIOMED HEALTHCARE PRODUCTS PVT. LTD (India) ،COL‬‬‫‪OPLAST A/S (United States) ،EPS BIO TECHNOLOGY CORP (Taiwan)،‬‬ ‫‪COLOPLAST A/S (Malaysia) ،WUHAN CFHD INDUSTRIAL (China)،‬‬ ‫‪ZHEJIANG JINHUA HUATONG MEDICAL APPLIANCE CO.,LTD (China)،‬‬ ‫‪SUZHOU RIYUEXING PLASTIC (China) ،ZHEJIANG KINDLY MEDICAL‬‬ ‫)‪DEVICES CO., LTD (China‬‬ ‫باهرمهد‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ بزرگمهر بن بست حكمت پ ‪ 1‬ط ‪ /5‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166480797‬نام کاال‪ :‬ساير قطعات يدکي ليزر اگزايمر چشم‪ ،‬ساير قطعات يدکي‬ ‫فيکو قدامي خلفي‪ ،‬عينک محافظ چشم ليزر دايود چشم‪ ،‬دستگاه ليزر اگزايمر‪ ،‬اسليت‬ ‫المپ ليزر دايود چشم‪ ،‬ساير قطعات يدکي ليزر دايود چشم‪ ،‬كاست يكبار مصرف فيكو‬ ‫قدامي‪ ،‬دستگاه فيكو قدامي‪ ،‬دستگاه فيكو قدامي خلفي‪ ،‬فوت پدال قدامي‪ ،‬هندپيس‬ ‫اولتراسونيك قدامي‪ ،‬كاست يكبار مصرف فيكو قدامي خلفي‪ ،‬پروب ويتركتومي قدامي‪،‬‬ ‫پروب ويتركتومي خلفي‪ ،‬پروب نور سرد قدامي خلفي‪ ،‬پروب سيليكوني قدامي خلفي‪،‬‬ ‫تروکار يکبارمصرف‪ ،‬كابل دياترمي قدامي‪ ،‬دستگاه ليزر دايود چشم‪ ،‬پروب اندو ليزر‬ ‫دايود چشم‪ ،‬تيپ فيكو قدامي‪ ،‬ساير قطعات يدکي فيکو قدامي‪ ،‬قلم دياترمي قدامي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫& ‪SCHWIND eye-tech-solutions GmbH & Co.KG (Germany) ،Bausch‬‬ ‫‪Lomb Incorporated (United States) ،IRIDEX CORPORATION (United‬‬ ‫)‪States) ،Bausch & Lomb Incorporated (Germany‬‬ ‫بايا طب تابان‬ ‫آدرس‪ :‬ميرداماد خ رودبار غربي بن آذر طبقه ‪ 4‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122916050‬نام کاال‪ :‬استم سيماني‪ ،‬استم غيرسيماني‪ ،‬كاپ باي پوالر‪ ،‬پيچ‪،‬‬ ‫الينر‪ ،‬محدودكننده پالگ‪ ،‬هد‪ ،‬كاپ سيماني‪ ،‬كاپ غيرسيماني‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪COVISION MEDICAL TECHNOLOGIES (United Kingdom‬‬ ‫بايودنتا ايرانيان‬ ‫آدرس‪ :‬ونک خ نسترن خ سوم غربي طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬قطعات پروتزي‪،‬‬ ‫اباتمنت ايمپلنت‪ ،‬كيت جراحي ايمپلنت‪ ،‬فيکسچر‪ ،‬ايمپريشن‪ ،‬اتچمنت‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي دستگاه کد کم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BIODENTA (Switzerland‬‬ ‫بردر تجهیز صنعت و آزمایشگاه‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان پاسداران‪ ،‬خیابان هروی‪ ،‬ابتدای بلوار پناهی نیا (گلزار) جنب‬ ‫بانک کوثر‪ ،‬پالک ‪ ،174‬طبقه ‪ ،4‬واحد ‪ / 11‬تلفن‪ -‬فکس‪ / 22977939 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫دستگاه های تجهیزات آنالیز آزمایشگاهی‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SGE (Australia) ،RAYLEIGH ،BERL‬‬ ‫برديا طب آريا‬ ‫آدرس‪ :‬اسالم آباد ک (حسيني ) خ شريعتي(‪20‬متري) طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /9123628085 :‬ايميل‪ /bardia.teb.aria@gmail.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫آلژينات‪ ،‬هيدروژل‪ ،‬پانسمان بانداژهاي چسبنده‪ ،‬چسب زينك اكسايد‪ ،‬فوم ها‪،‬‬ ‫هيدروکلوئيد‪ ،‬پانسمان سيليكون شيت‪ ،‬آنتي ميکروبيال نقره‪ ،‬فيلم شفاف‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪FARMAC - ZABBAN S.P.A. (Italy‬‬ ‫برسيان طب پارس‬ ‫آدرس‪ :‬سعادت آباد خ عالمه طباطبائي شمالي خ شهيد حميد اقبال ملي طبقه ‪2‬‬ ‫واحد‪ /‬نام کاال‪ ،Work Horse :‬استنت دارويي‪/SC Balloon ،‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ABBOTT VASCULAR (Ireland) ،BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP‬‬ ‫‪LTD (Singapore) ،CONIC VASCULAR TECHNOLOGY S.A, (Switzerland)،‬‬ ‫)‪BOSTON SCIENTIFIC (United States) ،MEDTRONIC (Ireland‬‬ ‫برنا تجهيز ابدان‬ ‫آدرس‪ :‬فلسطين شمالي خ فلسطين شمالي ک راد س راد طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /6‬نام‬ ‫کاال‪ :‬سيم رابط ابزارهاي جانبي باي پالر‪ ،‬قلم مونوپالر يكبارمصرف‪ ،‬پليت يكبار‬ ‫‪69‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫مصرف يك لبه‪ ،‬پليت يكبار مصرف دو لبه‪ ،‬سيم رابط ابزارهاي جانبي مونوپالر‪،‬‬ ‫گايدواير آنژيوگرافي پي تي اف اي‪ ،‬اينفليتور‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ABBOTT VASCULAR (Ireland) ،BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP‬‬ ‫‪LTD (Singapore) ،CONIC VASCULAR TECHNOLOGY S.A, (Switzerland)،‬‬ ‫)‪BOSTON SCIENTIFIC (United States) ،MEDTRONIC (Ireland‬‬ ‫برنا تندرست‬ ‫ايميل‪ /info@bornatandorost.com :‬نام کاال‪ :‬کاتترهاي نمونه برداري‬ ‫آندومتر‪ ،‬كلپوسكوپ‪ ،‬كاتتر ‪ ،Cytology Brush ،IUI‬ژنراتور مونوپالر‪ ،‬هيستروسكوپ‪،‬‬ ‫هيستروسالپينگوگرافي‪ ،‬ابزار جراحي واژينال و رکتوم‪-‬پانچ‪ ،‬ديالتور سرويكال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MedGyn Products Inc (United States‬‬ ‫برنا فن شنوا‬ ‫نام کاال‪ :‬دستگاه سمعك‪ ،‬ساير قطعات يدکي سمعک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Bernafon AG (Switzerland‬‬ ‫برنا قلب دنا‬ ‫آدرس‪ :‬پيچ شميران خ دکتر علي شريعتي خ شهيد حميد صديق طبقه ‪ 0‬واحد‪/2‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2177539277 :‬نام کاال‪ :‬پروب پالس اكسي متر روميزي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪shenzhen UpnMed Equipment co.,Ltd (China‬‬ ‫بسيم رويان طب‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان سئول شهرک سئول ک نسترن ک نرگس پالک ‪ 20‬طبقه ‪/1‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188032387 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه وكيوم تراپي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BIONIX S.R.L (Italy‬‬ ‫بقراط گيتي‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ وليعصر باالتر از جامي ك اردشير كاظم پ ‪ 1/6‬ط ‪ 3‬واحد ‪ /5‬نام‬ ‫کاال‪ :‬فشارسنج عقربه اي‪ ،‬قلم مونوپالر يكبارمصرف‪ ،‬پليت يكبار مصرف يك لبه‪،‬‬ ‫دستگاه گوشي پزشكي مكانيكي‪ ،‬ميکروست‪ ،‬دستگاه ويلچر مكانيكي‪ ،‬ترمومتر دهاني‪،‬‬ ‫ترمومتر مقعدي‪ ،‬هپارين الک‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬اسكالپ وين‪ ،‬پانسمان پروانه‬ ‫اي‪ ،‬پليت يكبار مصرف دو لبه‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬دستكش جراحي التكس‪ ،‬دستكش‬ ‫معاينه وينيل‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬سه راهي‬ ‫تزريق‪ ،‬كاتتر فولي دو راه‪ ،‬لوله تراشه بدون کاف‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬ميکروست‪ ،‬يورين‬ ‫بگ کيسه ادرار‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪WUXI MEDICAL INSTRUMENT FACTORY (China) ،ZHEJIAN JINHUA‬‬ ‫‪HUATONG MEDICAL APPLIANCE CO.LTD (China) ،SHANDONG ZIBO‬‬ ‫‪SHANCHUAN MEDICAL INSRUMENT CO LTD (China) ،GUANGDONG‬‬ ‫‪KAIYANG MEDICAL TECHNOLOGY GROUP Co .,Ltd (China) ،WUXI‬‬ ‫‪HONGGUANG MEDICAL EQUIPMENT CO.LTD (China) ،Shanghai‬‬ ‫‪Channelmed Import & Export CO., LTD. (Channelmed Group) (China)،‬‬ ‫‪ILIFE MEDICAL DEVICES PVT. LTD (India) ،Romsons International‬‬ ‫‪(India) ،CHANGZHOU HUALIAN HEALTH DRESSING CO. LTD. (China)،‬‬ ‫‪TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia) ،WEIFANG HUAXING MEDICAL‬‬ ‫‪INSTRUMENT CO.LTD (China) ،FUZHOU KANGLITE MEDICAL APPARA‬‬‫)‪TUS CO.,LTD (China‬‬ ‫بلور دندان اسپادان‬ ‫ايميل‪ /yahoo.com@farnam2008 :‬نام کاال‪ :‬حمل كننده آمالگام‪ ،‬باندينگ‪،‬‬ ‫ماتريس بند‪ ،‬وج بندهاي دنداني‪ ،‬نوار پرداخت‪ ،‬روكش موقت‪ ،‬كاغذ آرتيكوالتور‪ ،‬فريم‬ ‫رابردم‪ ،‬اسپيريدر‪ ،‬گيتس‪ ،‬پيزو‪ ،‬كلمپ رابردم‪ ،‬فورسپس كلمپ رابردم‪ ،‬پانچ رابردم‪،‬‬ ‫گها‬ ‫مواد پاك كننده دندان مصنوعي‪ ،‬آينه ها‪ ،‬پين دوقلو‪ ،‬ابزار دستي جراحي‪ ،‬رن ‌‬ ‫آشكارساز پوسيدگي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Astek Innovations Limited (United Kingdom) ،SVENSKA DENTORAMA‬‬ ‫)‪AB (Sweden‬‬ ‫بن آفرين پيوند‬ ‫آدرس‪ :‬جهان کودک خ نلسون ماندال (آفريقا) خ کيش طبقه ‪ 1-‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫فيکسچر‪ ،‬اباتمنت ايمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BIOGENESIS (Korea, South‬‬ ‫‪70‬‬ ‫بن تاژ پارس‬ ‫آدرس‪ :‬تهران بلوار ميرداماد م مادر خ بهروز ك‪ 4‬پ‪6‬ط‪ /3‬نام کاال‪ :‬اباتمنت‬ ‫ايمپلنت‪ ،‬قطعات پروتزي‪ ،‬چسب مايع‪ ،‬ابزار دستي جراحي‪ ،‬اباتمنت ايمپلنت‪ ،‬فيکسچر‪،‬‬ ‫ابزارهاي جايگذاري پروتز ايمپلنت‪ ،‬ابزارهاي جايگذاري پروتز ايمپلنت‪ ،‬فيکسچر‪،‬‬ ‫كيت جراحي ايمپلنت‪ ،‬كورت‪ ،‬تري قالب گيري‪ ،‬الواتور‪ ،‬كيت جراحي ايمپلنت‪ ،‬اباتمنت‬ ‫ايمپلنت‪ ،‬قطعات پروتزي‪ ،‬قطعات پروتزي‪ ،‬كيت جراحي ايمپلنت‪ ،‬پودر استخوان‬ ‫حيواني‪ ،‬پودر استخوان مصنوعي‪ ،‬پودر استخوان حيواني‪ ،‬بيو مواد استخواني پرکننده‬ ‫استخواني سنتزي پودر‪ ،‬بيو مواد استخواني پرکننده استخواني سنتزي پودر‪ ،‬فورسپس‬ ‫دندانپزشكي‪ ،‬بيو مواد استخواني پرکننده استخواني سنتزي پودر‪ ،‬غشاء جراحي‪ ،‬چسب‬ ‫مايع‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SIC INVENT AG (Switzerland) ،glustitch inc (Canada) ،HELMUT ZEPF‬‬ ‫‪MEDIZNTECHNIK GMBH (Germany) ،SIC INVENT AG (Germany)،‬‬ ‫‪THOMMEN MEDICAL (Switzerland) ،ARTOSS GmbH (Germany)،‬‬ ‫)‪TIGRAN Technologies AB (Sweden) ،Regedent AG (Switzerland‬‬ ‫بنيان تجارت تجر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران کريم خان خيابان ويال‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188911033 :‬ايميل‪:‬‬ ‫يمتر انگشتي‪/‬‬ ‫‪ /ah.sharifi@gmail.com‬نام کاال‪ :‬دستگاه پالس اكس ‌‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO.,LTD (China‬‬ ‫بنيان درمان‬ ‫آدرس‪ :‬يوسف آباد ک پله سوم خ وليعصر ب نگين ساعي طبقه ‪ 8‬واحد ‪/4‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188703050 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه اتوكالو روميزي‪Glycosylated ،‬‬ ‫‪ ،Glycated Haemoglobin A1C RT‬ساير قطعات يدکي اتو کالو روميز‪ ،‬دستگاه‬ ‫تشك مواج‪ ،Activated Partial Thromboplastin Time ،‬دستگاه تست ورزش‪،‬‬ ‫دستگاه اسپيرومتر تشخيصي‪ ،Buffers Coagulation ،‬دستگاه ارگو اسپيرومتري‪،‬‬ ‫دستگاه تست قند خون خانگي‪ ،‬نوار تست قند خون‪،Haemostasis Calibratiors ،‬‬ ‫‪Prothrombin ،Cholesterol Test Strips RT ،Fibrinogen Assays Factor I‬‬ ‫‪/Glycated Hemoglobin POC ،time Quick Test‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Cominox SRL (Italy) ،SD BIOSENSOR, INC (Korea, South) ،NOVACARE‬‬ ‫‪GMBH (Taiwan) ،ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG (Germany)،‬‬ ‫‪BTL INDUSTRIES LTD (Bulgaria) ،BTL INDUSTRIES LTD (Hungary) ،SD‬‬ ‫)‪BIOSENSOR, INC (Japan‬‬ ‫بنيان دندان ايرانيان‬ ‫آدرس‪ :‬امير آباد شمالي خ اشکان خ هفتم طبقه ‪ 3‬واحد‪ /‬ايميل‪mrkarimip@ :‬‬ ‫‪ /hotmail.com‬نام کاال‪ :‬قطعات پروتزي‪ ،‬اباتمنت ايمپلنت‪ ،‬فيکسچر‪ ،‬دستگاه‬ ‫ميكروموتور جراحي‪ ،‬دستگاه موتور اندو‪ ،‬كيت جراحي ايمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Shinhung MST Co., Ltd (Korea, South‬‬ ‫به داروي تهران‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ مالصدرا ساختمان مالصدرا پ ‪ 256‬اپارتمان ‪ /14‬نام کاال‪:‬‬ ‫يها)‪ ،‬سه راهي‬ ‫نگيري (جالول ‌ها ‌‬ ‫سرنگ خود تخريب‪ ،‬نگهدارند ‌ههاي لوله خو ‌‬ ‫تزريق‪ ،‬سرنگ سوزن متحرك لوئرالك‪ ،‬سرنگ انسولين سوزن ثابت‪ ،‬سر سوزن‬ ‫قلم انسولين‪ ،‬سر سوزن قلم انسولين‪ ،‬سوزنهاي زيرجلدي‪ ،‬سوزنهاي زيرجلدي‪،‬‬ ‫النست ايمني‪ ،‬سرنگ سوزن متحرك لوئرالك‪ ،‬سرنگ سوزن متحرك لوئرالك‪،‬‬ ‫نگيري خالء‪ ،‬نگهدارند ‌ههاي لوله‬ ‫هپارين الک‪ ،‬سوزن اسپاينال‪ ،‬لول ‌ههاي خو ‌‬ ‫نگيري‬ ‫يها)‪ ،‬سوزن خونگيري‪ ،‬سوزن خونگيري‪ ،‬لول ‌ههاي خو ‌‬ ‫نگيري (جالول ‌ها ‌‬ ‫خو ‌‬ ‫نگيري خالء‪،‬‬ ‫يها)‪ ،‬لول ‌ههاي خو ‌‬ ‫نگيري (جالول ‌ها ‌‬ ‫خالء‪ ،‬نگهدارند ‌ههاي لوله خو ‌‬ ‫يها)‪ ،‬پانسمان پروانه اي‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬آنژيوکت‪/‬‬ ‫نگيري (جالول ‌ها ‌‬ ‫نگهدارند ‌ههاي لوله خو ‌‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BECTON, DICKINSON AND COMPANY (Belgium) ،BECTON, DICKIN‬‬‫‪SON AND COMPANY (United Kingdom) ،BECTON, DICKINSON AND‬‬ ‫‪COMPANY (Mexico) ،BECTON, DICKINSON AND COMPANY (Ireland)،‬‬ ‫‪BECTON, DICKINSON AND COMPANY (Spain) ،BECTON, DICKIN‬‬‫‪SON AND COMPANY (United States) ،BECTON, DICKINSON AND‬‬ ‫‪COMPANY (Germany) ،BECTON, DICKINSON AND COMPANY (Japan)،‬‬ ‫‪BECTON, DICKINSON AND COMPANY (Sweden) ،BECTON, DICKIN‬‬‫‪SON AND COMPANY (India) ،BECTON, DICKINSON AND COMPANY‬‬ ‫)‪(Singapore‬‬ ‫بهار آردين‬ ‫آدرس‪ :‬تخت طاووس خ شهيد روح اله عبادي خ شهيد محمد حسن مقدم طبقه ‪4‬‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫واحد غربي‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9121133892 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه اتوكالو روميزي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Melag Medizintechnik OHG (Germany‬‬ ‫بهار طب ماهان‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان آزادي خيابان اسكندري شمالي پاساژ آزادي طبقه اول واحد ‪/25‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166572407 :‬ايميل‪ /nikteb-co@yahoo.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫فرز تنگستن كاربايدي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪VERDENT SP. Z O.O (Poland‬‬ ‫بهان سالمت طب‬ ‫آدرس‪ :‬خ شريعتي ‪ -‬خ ظفر ‪ -‬پ ‪ /6‬نام کاال‪ :‬دستكش معاينه التكس‪ ،‬ست‬ ‫سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬دستكش جراحي التكس‪،‬‬ ‫دستكش جراحي التكس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD (Malaysia)،‬‬ ‫‪HUAIANCITY HENGCHUN MEDICAL PRODUCT CO.,LTD (China)،‬‬ ‫‪SHANDONG KANGLILAI MEDICAL APPARATUS CO. LTD (China) ،SU‬‬‫)‪PERMAX LATEX PRODUCTS SDN.BHD (Malaysia‬‬ ‫بهبود آرا کيش‬ ‫آدرس‪ :‬جزيره كيش ـ برج صدف ـ طبقه ‪ 3‬ـ واحد ‪ 301‬ـ صندوق پستي ‪/. 212‬‬ ‫ايميل‪ /ceo@behboodara.com :‬نام کاال‪ :‬جوراب واريس و آنتي آمبوليسم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪)CALZIFICIO PINELLI S.R.L. (Italy‬‬ ‫بهبود برتر بالين‬ ‫آدرس‪ :‬اتوبان آهنگ خ ميثم خ اهلل اكبر پ‪ 3‬زنگ ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166485617‬ايميل‪ /yahoo.com@smmardani55 :‬نام کاال‪ :‬ست سرم‬ ‫تحت سيستم جاذبه‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬دستگاه تست قند خون خانگي‪،‬‬ ‫دستگاه تست قند خون خانگي‪ ،‬نوار تست قند خون‪ ،‬نوار تست قند خون‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Applied Medical Resources Corporation (United States) ،Sferamed‬‬ ‫‪- Medical Supplier Lda (Portugal) ،AngioDynamics Incorporated‬‬ ‫‪(United States) ،OCCLUTECH International AB (Germany) ،OCCLU‬‬‫)‪TECH International AB (Turkey‬‬ ‫بهترين هاي پزشکي پارس‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان نلسون ماندال‪ -‬خيابان کيش‪ -‬بن بست کيش‪ -‬پالک‬ ‫‪ -1‬طبقه ‪ /4‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188885002 :‬نام کاال‪ :‬الكترود يكبارمصرف‬ ‫الکتروکارديوگرافي‪ ،‬دستكش جراحي التكس‪ ،‬سه راهي تزريق‪ ،‬آنژيوکت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BIO PROTECH INC (Korea, South) ،TOP GLOVE SDN.BHD (Malaysia)،‬‬ ‫)‪MEDIPLUS (INDIA) LIMITED (India‬‬ ‫بهراد طب بيدار‬ ‫آدرس‪ :‬چهارراه استانبول خ فردوسي بن صمصام س بازار بزرگ فردوسي بازارچه‬ ‫جديد طبقه ‪ 1-‬واحد ‪ /108‬نام کاال‪ :‬ساير قطعات يدکي ويلچر مکانيکي‪ ،‬دستگاه‬ ‫باالبر بيمار‪ ،‬دستگاه ويلچر مكانيكي‪ ،‬تشکچه ويلچر مکانيکي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪FOSHAN DONGFANG MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTORY Ltd‬‬ ‫)‪(China) ،shenzhen saien gel product co.ltd (China‬‬ ‫بهروز گلبندي وشرکاء‬ ‫آدرس‪ :‬تهران شهرك غرب خيابان فالمك خيابان درخشان پالك ‪ /1468‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188092641 :‬ايميل‪ /bgolbandi@apadana.com :‬نام کاال‪ :‬محلول‬ ‫شستشو لنزهاي تماسي‪ ،‬مواد قالبگيري سيليكوني‪ ،‬باندينگ‪ ،‬سمان زينك فسفات‪،‬‬ ‫اچينگ‪ ،‬سمان كامپوزيت رزيني‪ ،‬سمان گالس آينومر‪ ،‬سمان ام تي اي‪ ،‬سمان پلي‬ ‫كربوكسيالت‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬كامپوزيت كيت‪ ،‬سمان زينك اكسايد اوژنول‪،‬‬ ‫چسب مواد قالبگيري دندان‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪LAPIS LAZULI INTERNATIONAL NV (Netherlands) ،HARVARD DENTAL‬‬ ‫)‪INTERNATIONAL GMBH (Germany‬‬ ‫‪CHIPING YIGUANG MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD (China) ،OK‬‬ ‫)‪BIOTECH CO. LTD (Taiwan‬‬ ‫بهستان بهداشت‬ ‫آدرس‪ :‬ونک خ زاينده رود شرقي خ پرديس س ثريا پالک ‪ /12‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188879766‬ايميل‪ /h.shokoohi@behestan-chc.com :‬نام کاال‪ :‬لنز‬ ‫تماسي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪OKODENT PREUSSER OHG (Germany‬‬ ‫بهستان دارو‬ ‫آدرس‪ :‬م ونک‪-‬خ مالصدرا‪-‬خ پرديس‪-‬پ‪(-10‬ساختمان ثريا)‪-‬ط‪-4‬واحد‪/41‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188464116 :‬ايميل‪/a-salarian@behestandarou.com :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬ساير قطعات يدکي آفرزيس خون اهدايي پالسما‪ ،‬دستگاه آفرزيس خون‬ ‫اهدايي پالسما‪ ،‬ست پالسما فرز‪ ،‬ست پالسما فرز‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫بهبود پيروز‬ ‫آدرس‪ :‬تهرانپارس ‪ -‬خ ‪ -174‬غربي ‪ -‬پ‪ -90‬واحد ‪ -4‬ط‪ /-2‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9125034249‬ايميل‪ /drhrka@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬فرز الماسه‪ ،‬فرز تنگستن‬ ‫كاربايدي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫بهبود سالمت ايکاد‬ ‫آدرس‪ :‬تهرانپارس خ جشنواره خ زهدي کوچه امام جعفر صادق پالک ‪ 6‬ط‪1‬‬ ‫‪ /1657687761‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166858151 :‬ايميل‪a.bahmanove@ :‬‬ ‫‪ /bsekad.com‬نام کاال‪ :‬فورسپس بيوپسي يكبارمصرف بدون سوزن‪ ،‬اسنير‬ ‫يكبارمصرف الكتروسرجيكال‪ ،‬هندل به همراه كارتريج استپلر پوستي‪ ،‬بالون خروج‬ ‫سنگ‪ ،‬بسكت خروج سنگ يكبارمصرف‪ ،‬سيتولوژي براش اندوسكوپي‪ ،‬بالون پيلور‪،‬‬ ‫گرسپينگ فورسپس يكبارمصرف‪non Covered Maligment TTS ،TTS Colonic ،‬‬ ‫‪Covered Maligment non TTS Esophageal Metal ،Biliary Metal Stent‬‬ ‫‪ ،Stent‬منگنه بازكن استپلر پوستي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CHANGZHOU JIUHONG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. (China)،‬‬ ‫‪SINOLINKS MEDICAL INNOVATION ,INC (China) ،CHANGZHOU CITY‬‬ ‫)‪ZHIYE MEDICAL DEVICE INSTITUTE (China‬‬ ‫بهبود صنعت درمان‬ ‫آدرس‪ :‬ونک ک تالش خ شهيد مصطفي والي نژاد طبقه ‪ 5‬واحد جنوبي‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188203230 :‬نام کاال‪ :‬تروکار اندوسکوپي‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬استپلر‬ ‫حلقوي جراحي‪ ،‬کانوالي اندوسکوپي‪ ،‬رترکتور اندوسکوپي‪ ،‬فمورال پريفرال‪ ،‬هندل به‬ ‫همراه كارتريج استپلر خطي برشي جراحي باز‪ ،‬كاتتر همودياليز عروقي‪ ،‬هندل بدون‬ ‫كارتريج استپلر الپاروسكوپي خطي برشي‪ ،ASD ،PFO ،‬ابزار جراحي واژينال و رکتوم‪-‬‬ ‫رترکتور‪ ،‬استپلر حلقوي هموروئيد‪ ،‬بگ اندوسکوپي‪ ،‬قيچي دايسکتيگ‪ ،‬اينفليتور‪،‬‬ ‫گايدواير آنژيوگرافي پي تي اف اي‪،Plug Types ،Muscular ،Occluder Delivery ،‬‬ ‫‪ ،Sizing Balloon‬هندل به همراه كارتريج استپلر خطي جراحي باز‪ ،‬كاتريج استپلر‬ ‫خطي برشي جراحي باز‪ ،‬كارتريج استپلر الپاراسكوپي‪ ،‬كاتريج استپلر خطي جراحي باز‪،‬‬ ‫پورت تزريق‪ ،‬تيوب ساکشن ايريگيشن اندوسکوپي‪ ،‬اينفيوژن كتتر‪/‬‬ ‫‪Bausch & Lomb Incorporated (Ireland) ،Bausch & Lomb Incorporated‬‬ ‫)‪(United States) ،Bausch & Lomb Incorporated (Brazil‬‬ ‫‪Fresenius Kabi AG (Germany) ،SICHUAN NIGALE BIOTECHNOLOGY‬‬ ‫)‪CO., LTD (China‬‬ ‫بهگام توان آراي سپاهان‬ ‫آدرس‪ :‬احمد آباد ک شهيدمصطفي حکمت پور خ شهيد مفتح م تجاري بزرگمهر‬ ‫طبقه ‪ 4‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬اندام مصنوعي تحتاني‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MAND k TRADING CO (Italy‬‬ ‫بهکاران عرصه‬ ‫آدرس‪ :‬کريم خان زند خ شهيد مصطفي حسيني بل کريم خان زند طبقه ‪ 4‬واحد‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9122054950 :‬نام کاال‪ :‬الكترود يكبار مصرف الكترومايوگراف‪،‬‬ ‫دستگاه سمعك‪ ،‬دستگاه اوديومتر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪AMBU A/S (Malaysia) ،UNITRON HEARING GMBH (Canada) ،MRS‬‬ ‫)‪SRL (Italy‬‬ ‫بهين ايجاز افق‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک آزمايش خ ‪ 12‬متري اول ک مهدي اول طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬پالک‪/213‬‬ ‫بهاي لوله آزمايش‪،‬‬ ‫نام کاال‪ :‬انواع لوله آزمايش بدون ماده ضد انعقاد‪ ،‬انواع در ‌‬ ‫ظروف ذخير ‌هسازي کرايوژنيک‪/‬‬ ‫‪71‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Micronic Europe B.V (Netherlands‬‬ ‫بهين ايده آرمان‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک صدف ‪ -‬ارغوان ‪ -‬پالک ‪ /3‬ايميل‪/sale@behinortho.com :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬فيکسچر‪ ،‬اباتمنت ايمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪HUMAN TECH GERMANY GMBH (Germany‬‬ ‫بهين ايده ارتوپد‬ ‫آدرس‪ :‬نارمک خ شهيد حميد عالم نجف آبادي خ شهيد آيت اله مدني س البرز‬ ‫طبقه ‪ 5‬واحد ‪ /22‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9123382799 :‬نام کاال‪ :‬ايمپلنت استخواني‬ ‫فك و صورت و جمجمه پليت تي شكل‪ ،‬اباتمنت ايمپلنت‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك‬ ‫و صورت و جمجمه پليت ال شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه آرچ‬ ‫بار‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت بار هول‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫فك و صورت و جمجمه پيچ آي ام اف‪ ،‬فيکسچر‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت‬ ‫و جمجمه پليت مستقيم براي بازسازي منديبل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت‬ ‫و جمجمه مفصل كندايل بدون پليت بازسازي‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت‬ ‫و جمجمه پليت انگل براي بازسازي منديبل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و‬ ‫جمجمه پليت سه بعدي مربع و مستطيل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه‬ ‫پليت اربيتال بدون ميله‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم با‬ ‫ميله‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت واي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫فك و صورت و جمجمه پيچ جنرال خود دريل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و‬ ‫جمجمه پليت چانه‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت لفورت‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم بدون ميله‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫فك و صورت و جمجمه پليت ايكس شكل‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬پيچ گوشتي‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت دبل انگل براي بازسازي منديبل‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه ميكرو مش‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و‬ ‫صورت و جمجمه مش دايروي‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه مش‬ ‫مثلثي‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ جنرال خود قالويز‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه واير‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪General Implants GmbH Deutschland (Germany) ،HUMAN TECH‬‬ ‫)‪GERMANY GMBH (Germany‬‬ ‫بهين درمان اسيا‬ ‫آدرس‪ :‬مشهد‪ ،‬خيابان راهنمايي‪ ،‬نبش چهارراه سلمان فارسي‪ ،‬برج تجاري و اداري‬ ‫سلمان‪ ،‬طبقه پنجم‪ ،‬واحد دوم‪ /.‬ايميل‪ /info@bda.ir :‬نام کاال‪ :‬كاتتر همودياليز‬ ‫وريد مركزي دوراه‪ ،‬كاتتر وريد مركزي سي وي سي‪ ،‬سه راهي تزريق‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫& ‪GEBRUDER MARTIN GMBH & CO.KG (Germany) ،JOHNSON‬‬ ‫‪JOHNSON (MIDDLE EAST) Inc (United States) ،MASIMO Corporation‬‬ ‫‪(United States) ،SECA GMBH & CO .KG (Germany) ،SEMPERIT TECH‬‬‫)‪NISCHE PRODUKTE GMBH (Austria‬‬ ‫بيتا دندان تهران‬ ‫ايميل‪ /bitadentco@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬رزين دندان مصنوعي هيت كيور‪،‬‬ ‫بلوك كدكم‪ ،‬آستر دندان مصنوعي سخت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Intra special catheters GmbH (Germany‬‬ ‫)‪BREDENT (Germany‬‬ ‫بهين درمان طب‬ ‫تاللهي (ويال) کوچه خسرو پالک ‪23‬‬ ‫مخان زند خيابان استاد نجا ‌‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان کري ‌‬ ‫طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /5‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188911114 :‬نام کاال‪ :‬پيچ پروتز تومور بازو و‬ ‫شانه‪ ،‬تومور اتچمنت تيوپ زانو و فمور‪ ،‬کانکتور تومور زانو و فمور‪ ،‬کامپوننت ديستال‬ ‫فمور تومور‪ ،‬استم هومرال شانه تومور‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬پيچ گوشتي‪ ،‬اکستنشن‬ ‫تومور‪ ،‬شانه تومور گلنوئيد‪ ،‬گلنوسفرشانه تومور‪ ،‬کاپ شانه تومور‪ ،‬کانکتور تومور بازو‬ ‫و شانه‪ ،‬اکستنشن تومور بازو و شانه‪ ،‬هد شانه تومور‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬ايمپکتور‪،‬‬ ‫ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬پين‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬سرمته‪ ،‬اينسرت تومور‪ ،‬کامپوننت‬ ‫فمورال پروکسيمال تومور‪ ،‬کامپوننت پروکسيمال تيبيال تومور‪ ،‬پروکسيمال اولنا تومور‪،‬‬ ‫ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬سوهان‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬ريمر‪ ،‬پيچ پروتز تومور زانو و‬ ‫فمور‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬چکش‪ ،‬پالگ تومور بازو و شانه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫بيتا طب پرگاس‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬دهكده المپيك ‪ -‬بلوار دهكده ‪ -‬خيابان بيست و سوم ‪ -‬پالك‬ ‫‪ - 12‬واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9123469131 :‬ايميل‪ /info@bitateb.com :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬دستگاه تست قند خون خانگي‪ ،‬نوار تست قند خون‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪IMPLANTCAST GMBH (Germany‬‬ ‫بوژان نوين پارسه آرمان‬ ‫آدرس‪ :‬ستارخان ک شکور خ دستبند غربي طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2144240672‬ايميل‪ /yahoo.com@Amin-r6627 :‬نام کاال‪Ion Selective :‬‬ ‫‪/Electrolyte Analyser‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SHENZHEN GENIUS ELECTRONICS CO.LTD (China‬‬ ‫بي ان ام‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد بهشتي خ بيهقي خ بخارست(هشتم ‪ )8 -‬پالک ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188734856‬نام کاال‪ :‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ جنرال‬ ‫خود قالويز‪ ،‬سيستم ساكشن دود‪ ،‬سطح مفصلي اينسرت توتال زانو‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه ميكرو مش‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت‬ ‫‪72‬‬ ‫و جمجمه آرچ بار‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت چانه‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه پليت لفورت‪ ،‬هد‪ ،‬كاپ باي پوالر‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فک و صورت و جمجمه ديسترکتور منديبل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك‬ ‫و صورت و جمجمه مش دايروي‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه‬ ‫پليت ميني بار هول‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت بار هول‪،‬‬ ‫محدودكننده پالگ‪ ،‬استم سيماني‪ ،‬استم غيرسيماني‪ ،‬دستگاه چراغ سيالتيك ثابت‬ ‫‪ 3‬قمره‪ ،‬دستگاه چراغ سيالتيك ثابت ‪ 2‬قمره‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت‬ ‫و جمجمه پليت انگل براي بازسازي منديبل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و‬ ‫جمجمه پليت مستقيم براي بازسازي منديبل‪ ،‬پروب پالس اكسي متر روميزي‪ ،‬الينر‪،‬‬ ‫كاپ سيماني‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ جنرال خود دريل‪،‬‬ ‫دستگاه آنااليزر تركيبات بدن‪ ،‬ژنراتور مونوپالر‪ ،‬ژنراتور مونوپالر باي پالر‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه پليت واي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت‬ ‫و جمجمه پليت مستقيم بدون ميله‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت‬ ‫دبل واي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت تي شكل‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه پليت اچ شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت‬ ‫و جمجمه پليت ال شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت اربيتال‬ ‫بدون ميله‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت ايكس شكل‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم با ميله‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و‬ ‫صورت و جمجمه پليت زي شكل‪ ،‬استم اكستنشن زانوي غير سيماني‪ ،‬كامپوننت‬ ‫تيبيال زانوي سيماني توتال‪ ،‬آگمنت فمورال زانو‪ ،‬كامپوننت فمورال زانوي سيماني‬ ‫ساكسي متر‬ ‫يمتر دستي‪ ،‬دستگاه پال ‌‬ ‫توتال‪ ،‬پيچ‪ ،‬كاپ غيرسيماني‪ ،‬دستگاه پالس اكس ‌‬ ‫روميزي‪ ،‬ايمپلنت استخواني فک و صورت و جمجمه ديسترکتور ماکزيال‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه پليت دبل انگل براي بازسازي منديبل‪ ،‬كابل‬ ‫پروب پالس اكسي متر روميزي‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت سه‬ ‫بعدي مربع و مستطيل‪ ،‬دستكش جراحي التكس‪ ،‬كشكك‪ ،‬بيو مواد استخواني سيمان‬ ‫استخواني سيمان آرتروپالستي بدون جنتا مايسين‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت‬ ‫و جمجمه واير‪ ،‬استم اكستنشن زانوي سيماني‪ ،‬آگمنت تيبيال زانو‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫فک و صورت و جمجمه ديسترکتور منديبل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فک و صورت و‬ ‫جمجمه ديسترکتور منديبل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فک و صورت و جمجمه ديسترکتور‬ ‫منديبل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فک و صورت و جمجمه ديسترکتور منديبل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪All Medicus Co.,Ltd (Korea, South‬‬ ‫بيدار تابان آريا‬ ‫آدرس‪ :‬خ کارگر شمالي‪ -‬باالتر از بيمارستان قلب‪ -‬ساختمان شماره ‪-1831‬د‬ ‫طبقه ‪ - 5‬واحد ‪ /36‬ايميل‪ /gmail.com@rira.ganji2915 :‬نام کاال‪ :‬اسنير‬ ‫يكبارمصرف الكتروسرجيكال‪،Urea Breath Analysers POC Consumables ،‬‬ ‫فورسپس بيوپسي يكبارمصرف بدون سوزن‪ ،‬فورسپس بيوپسي يكبارمصرف با سوزن‪،‬‬ ‫فورسپس بيوپسي يكبارمصرف با سوزن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪G-FLEX EUROPE Sprl (Belgium) ،KIBION AB (Sweden) ،HANGZHOU‬‬ ‫)‪KANGSHENG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD (China‬‬ ‫بين المللي ايران مواد‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد مطهري خ کوه نور خ هفتم پالك ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9121254890‬ايميل‪ /iranmavad@neda.net :‬نام کاال‪ :‬هموفيلتر بزرگسال‬ ‫جراحي قلب‪ ،‬دستگاه کولون هيدوتراپي‪ ،‬اكسيژناتور بزرگسال بدون فيلتر ‪Cardiople� ،‬‬ ‫‪ ،gia Heat Exchangers‬آرتريال فيلتر بزرگسال‪ ،‬هموفيلتر اطفال جراحي قلب‪ ،‬هولدر‬ ‫آرتريال فيلتر‪ ،‬اكسيژناتور نوزاد بدون فيلتر‪ ،‬اکسيژناتور اکمو اطفال‪ ،‬هولدر هموفيلتر‪،‬‬ ‫اكسيژناتور اطفال بدون فيلتر‪ ،‬اكسيژناتور بزرگسال همراه با فيلتر‪ ،‬هولدر اکسيژناتور‪،‬‬ ‫ست درناژ بطني‪ ،‬دستگاه ماشين پمپ قلب و ريه‪ ،‬اسپکلوم کولون هيدروتراپي‪ ،‬ست‬ ‫مصرفي اتوترانسفيوژن پروسس خون‪ ،‬شانت مغزي‪/‬‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Sorin Group Italia srl (Italy) ،CLEAN COLON ITALY S.r.l (Italy) ،FUJI‬‬ ‫)‪SYSTEMS CORPORATION (Japan‬‬ ‫بين المللي پيمان پيشبرد آريانا‬ ‫آدرس‪ :‬سيدخندان خ تيسفون ک ايروان شرقي پالک ‪ 62‬طبقه ‪ /2‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188039332 :‬نام کاال‪OPG With ،OPG Without Ceph Unit :‬‬ ‫‪/Dental CBCT Unit ،Ceph Single Sensor Unit‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Yoshida Dental Mfg Co (Japan‬‬ ‫بين المللي ديانا طب فردا‬ ‫ايميل‪ /r.malmir@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬سري پوار آب و هوا‪ ،‬حمل كننده‬ ‫آمالگام‪ ،‬دهان باز كن‪ ،‬تري قالب گيري‪ ،‬ميكرو براش‪ ،‬رول پنبه‪ ،‬خارج كننده بزاق‪،‬‬ ‫مواد ظهور و ثبوت فيلم راديولوژي دندانپزشکي‪ ،‬فيلمهاي دستي پري اپتيكال‪،‬‬ ‫سرساكشن جراحي‪ ،‬وج بندهاي دنداني‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪HUANGHUA PROMISEE DENTAL CO.,LTD (China) ،LIANYUNGANG‬‬ ‫‪BAISHUM MEDICAL TREATMENT ARTICLES CO.LTD (China) ،DISPO‬‬‫)‪TECH S.R.L (Italy) ،FOMA BOHEMIA SPOL. S R.O. (Czech Republic‬‬ ‫بين المللي راسم‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک قدس خ شهيد پاک نژاد بل دريا طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188562132‬نام کاال‪ :‬دستگاه اتوكالو روميزي‪ ،‬ست نفروستومي‪ ،‬گايد ارولوژي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪TECNO-GAZ S.p.A (Italy) ،GALLINI S.r.l (Italy‬‬ ‫بين المللي مديا دنيا‬ ‫آدرس‪ :‬يوسف آباد ک پله سوم خ وليعصر ب نگين ساعي طبقه ‪ 11‬واحد ‪ /9‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188100143 :‬نام کاال‪/Basic Culture Media :‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪HIMEDIA LABORATORIES PVT.LTD (India‬‬ ‫بين المللي همگام بهداشت‬ ‫آدرس‪ :‬ميدان هفت تير خيابان سنايي کوچه ‪ 22‬پالک ‪ /13‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188826264‬ايميل‪ /hamgambehdasht@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬ماسک‬ ‫بيهوشي‪ ،‬الرنژيال ماسک‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬لوله تراشه بدون کاف‪ ،‬سه راهي تزريق‪،‬‬ ‫هپارين الک‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬يورين بگ کيسه ادرار‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬نازال کانوال‪ ،‬اسكالپ وين‪ ،‬تيغه‪،‬‬ ‫پانسمان پروانه اي‪ ،‬پانسمان پروانه اي‪ ،‬چسب پي اي‪ ،‬پانسمان بانداژهاي چسبنده‪ ،‬چسب‬ ‫زينك اكسايد‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬دستكش جراحي التكس‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪،‬‬ ‫كاتتر فولي دو راه‪ ،‬كاتتر فولي دو راه‪ ،‬کتترهاي متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬ميکروست‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Shanghai Channelmed Import & Export CO., LTD. (Channelmed‬‬ ‫‪Group) (China) ،JIANGSU KAISHOU MEDICAL APPARATUS CO.,LTD‬‬ ‫‪(China) ،DISPOSAFE HEALTH AND LIFE CARE LIMITED (India)،‬‬ ‫‪WELLMED INTERNATIONAL INDUSTRIES PVT. LTD (India) ،GCMEDICA‬‬ ‫‪ENTERPRISE LTD. (WUXI) (China) ،ANHUI HONGYU WUZHOU MED‬‬‫‪ICAL MANUFACTURER CO.,LTD (China) ،Jiangxi 3L Medical Products‬‬ ‫‪Group Co., Ltd (China) ،TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia) ،Sichuan‬‬ ‫)‪Kangany Medical Products Co.,Ltd (China‬‬ ‫بينا گستر نو آوران‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان جهموري بعد از پل حافظ کوچه شاهرخ بزرگان اپتيک ط ‪ 3‬واحد‬ ‫‪ /240‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9125234291 :‬ايميل‪ /bina-lens@yahoo.com :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬لنز تماسي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪I-SEE VISION TECHNOLOGY INC. (Taiwan) ،DREAMCON CO.,LTD‬‬ ‫)‪(Korea, South‬‬ ‫بينا مد‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان سهروردي شمالي خيابان خرمشهر خيابان عربعلي كوچه سوم شماره‬ ‫‪ 5‬طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /50‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9191241609 :‬ايميل‪binamed.compa� :‬‬ ‫‪ /ny@gmail.com‬نام کاال‪ :‬دستگاه اتو رفرکتور‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪PLUSOPTIX GmbH (Germany‬‬ ‫بيو دارو‬ ‫آدرس‪ :‬فلسطين شمالي خ بزرگمهر خ شهيد عباس سرپرست طبقه ‪ 1‬واحد‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166419093 :‬ايميل‪/managingdirector@biodarou.com :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬ست پالسما فرز‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BIOTEQUE CORPORATION (Taiwan) ،SHANGHAI DAHUA medical‬‬ ‫)‪apparatus co.,ltd (China‬‬ ‫بيکران ابي‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان وليعصر باالتر از جامي خيابان آذربايجان کوچه بوذرجمهر پالک ‪/2‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166411054 :‬نام کاال‪ :‬قيچي ميکروسرجيکال‪ ،‬کورت ارتوپدي‪،‬‬ ‫پنست بادندانه‪ ،‬پروب‪ ،‬پانچ ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬قيچي اندوسکوپي‪،‬‬ ‫رترکتور دستي‪ ،‬پنست بي دندانه‪ ،‬رترکتور دستي‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬تروکار اندوسکوپي‪،‬‬ ‫سرنگ اندوسکوپي‪ ،‬ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬سرنگ‪ ،‬قيچي ميکروسرجيکال‪،‬‬ ‫پنست گرسپينگ‪ ،‬کلمپ‪ ،‬هوک ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬ابزار جراحي‬ ‫واژينال و رکتوم‪-‬رترکتور‪ ،‬هوک ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬قيچي‬ ‫ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬ابزار جراحي واژينال و رکتوم‪-‬رترکتور‪ ،‬رترکتور‬ ‫دستي‪ ،‬پانچ ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬پنست بي دندانه‪ ،‬شيت اندوسکوپي‪،‬‬ ‫ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬استئوتوم‪-‬چيزل‪-‬گوژ‪ ،‬ابزار جراحي گوش و حلق و‬ ‫بيني‪-‬استئوتوم‪-‬چيزل‪-‬گوژ‪ ،‬نيدل هلدر معمولي‪ ،‬نيدل هلدر معمولي‪ ،‬قيچي عمومي‬ ‫استاندارد‪ ،‬نيدل هلدر ميکروسرجيکال‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪ ،‬قيچي لباس و نوار‬ ‫زخم‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬اره‪ ،‬انبردست و دم باريک‪ ،‬چاقو‪ ،‬نيدل‬ ‫هلدر ميکروسرجيکال‪ ،‬ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬اسپکلوم‪ ،‬کورت گوش و‬ ‫حلق و بيني‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬رانژور استخوان‪ ،‬چاقو‪ ،‬قيچي عمومي استاندارد‪،‬‬ ‫تيوب ساکشن ايريگيشن اندوسکوپي‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬نگهدارنده استخوان‪،‬‬ ‫ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬اسپريدر‪ ،‬کورت ارتوپدي‪ ،‬سيم گير‪ ،‬قيچي لباس و نوار‬ ‫زخم‪ ،‬قيچي ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬واير کاتر‪ ،‬کورت گوش و حلق و‬ ‫بيني‪ ،‬ابزار جراحي واژينال و رکتوم‪-‬اسپکلوم‪ ،‬پنست ميکروسرجيکال‪ ،‬سوزن ورس‪،‬‬ ‫ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬چکش‪ ،‬قيچي دايسکتيگ‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬رانژور‬ ‫و پانچ‪ ،‬ابزار گوش و حلق و بيني‪-‬سوهان‪ ،‬کانوالي ساکشن‪ ،‬چاقو ميکروسرجيکال‬ ‫گوش و حلق و بيني‪ ،‬انبردست و دم باريک‪ ،‬کلمپ آتروماتيک‪ ،‬پانچ اندوسکوپي‪،‬‬ ‫کورت مغز و اعصاب‪ ،‬ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬اسنير‪ ،‬کانکتور اندوسکوپي‪،‬‬ ‫يها‪ ،‬ساير‬ ‫لها و اكسسور ‌‬ ‫دستگاه اتوسكوپ‪ ،‬افتالموسكوپ‪ ،‬هولدر اندوسکوپي‪ ،‬كاب ‌‬ ‫قطعات يدکي اندوسکوپي‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬پنست بيوپسي‪،‬‬ ‫چاقو ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬سوزنگيراندوسکوپي‪ ،‬ابزار جراحي گوش‬ ‫و حلق و بيني‪-‬اسپکلوم‪ ،‬کلمپ‪ ،‬کانوالي ساکشن‪ ،‬پروب‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬بازکننده‬ ‫دهان و ابزار زبان‪ ،‬پنست گرسپينگ‪ ،‬ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬سرنگ‪ ،‬کلمپ‬ ‫آتروماتيک‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬نگهدارنده استخوان‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬رانژور‬ ‫استخوان‪ ،‬ابزار جراحي چشمي‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحي چشمي‪-‬اسپاچوال‪ ،‬ابزار گوش و‬ ‫حلق و بيني‪-‬سوهان‪ ،‬قيچي اندوسکوپي‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪ ،‬سوزن بيوپسي‬ ‫بافت نرم‪ ،‬سوزن بيوپسي بن مرو‪ ،‬ابزارهاي اندوسکوپي و اندوسرجري با قابليت اتصال‬ ‫الکتريکي‪ ،‬گان بيوپسي اتوماتيك برش انتهايي‪ ،‬گان بيوپسي نيمه اتوماتيك‪ ،‬اسکالپل‬ ‫هندل‪ ،‬ابزار جراحي چشمي‪-‬سوزن‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬الويتور دايسکتور‪ ،‬تيغه‬ ‫‪Ophthalmoscope‬الرينگوسكوپ‪ ،‬دستگاه الرينگوسكوپ‪ ،‬دسته الرينگوسکوپ‪،‬‬ ‫‪ ،‬ساير قطعات يدکي اتوسكوپ‪ ،‬افتالموسكوپ‪ ،‬ابزار‪Unit ،Rigid Otoscope Unit‬‬ ‫جراحي ارتوپدي‪-‬اره‪ ،‬آداپتورهاي اسليت المپ‪ ،‬کورت زنان‪ ،‬دستگاه گوشي پزشكي‬ ‫‪ELMED INSTRUMENT (Pvt) LTD (Pakistan) ،LAWTON GMBH‬مكانيكي‪/‬‬ ‫‪CO. KG (Germany) ،LAWTON GMBH CO. KG (Pakistan) ،MEDICAL‬‬ ‫‪DEVICES (PVT) LTD. (Pakistan) ،GERMAN MEDICAL TECHNOLOGY‬‬ ‫‪(China) ،NINGBO FREE TRADE ZONE TENSO MEDICAL INSTRUMENTS‬‬ ‫)‪CO.,LTD. (China‬‬ ‫پائيزان تجارت مهر‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان سهروردي شمالي‪ ،‬خيابان خرمشهر‪ ،‬پالك ‪ ،18‬طبقه ‪ /3‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188761056 :‬ايميل‪ /armin.ghaedi@gmail.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫‪/Percutaneous Drainage Set ،Pneumothorax Drainage Systems‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪ROCKET MEDICAL (United Kingdom‬‬ ‫پاد انديشه درمان‬ ‫آدرس‪ :‬مالصدرا ک بهزادي (اول) خ باغ سرا طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /6‬نام کاال‪ :‬ابزار‬ ‫جراحي ارتوپدي‪-‬پيچ گوشتي‪ ،‬پين‪ ،‬پيچ اي سي ال پي سي ال جذبي‪ ،‬بيو مواد‬ ‫استخواني پرکننده استخواني سنتزي قطعه‪ ،‬ست ابزار جايگذاري پالک استخواني‪ ،‬پيچ‬ ‫الكينگ كورتيكال چهارونيم‪ ،‬پالک استئوتومي الکينگ چهارونيم‪ ،‬فيكسيشن تاندون‬ ‫رباط زانو‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SCIENCE FOR BIO MATERIALS,SBM S.A.S (France‬‬ ‫پاد پژوهش آزما‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک قدس خ شهيدبراردان کريمي رامشه خ توحيد دوم طبقه ‪ 0‬واحد‪/‬‬ ‫‪73‬‬
Health Products Directory of Iran APTEC DIAGNOSTICS NV (Belgium) :‫کمپانی سازنده‬ ‫پادير تجهيز نوين‬ /Tubes Agar Media :‫ نام کاال‬/dastyafteh@gmail.com :‫ايميل‬ :‫کمپانی سازنده‬ BIOSIGMA S.R.L (Italy) ‫پادينا تشخيص ايرانيان‬ ‫ نام‬/2171386 :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/3‫ ط‬12‫ شريعتي کوچه محسني پالک‬:‫آدرس‬ Fol� ،Thyroid Peroxidase Antibodies ،Chemiluminescent Analyser :‫ال‬:‫کا‬ Lu� ،Beta Human Chorionic Gonadotropin ،licle Stimulating Hormonee Alphafeto� ،D ‫ هيدروکسي ويتامين‬25 ‫ معرف اندازه گيري‬،teinising Hormonee 19 Cancer Antigen ،3 15 Cancer Antigen ،125 Cancer Antigen ،protein Dehydro ،Cortisol ،CMV IgM ،CMV IgG ،Carcinoembryonic Antigen ،9 Fo� ،Estradiol ،epiandrosterone Sulphate and Dehydro epiandrosteronee Free ،Free Triiodothyronine ،Testosterone Free ،Free PSA ،Ferritin ،late Insu� ،IgM 2+HSV1 ،IgG 2+HSV1 ،Human Growth Hormone ،Thyroxinee Parathyroid Hormone ،Insulin ،lin like Growth Factor I Somatomedin C Rubella ،Prolactin ،Chemiluminescent Analysers Consumables ،intact Testosterone ،Thyroxine ،Triiodothyronine ،Rubella Virus IgM ،Virus IgG ،Toxoplasma gondii IgG ،Prostatic Specific Antigen ،Dehydro and Total /Vitamin B12 ،Thyroid Stimulating Hormone ،Toxoplasma gondii IgM :‫کمپانی سازنده‬ SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING Co.,ltd (China) ‫پارت ايمن طب‬ ‫خ ايوانك خ فالمك جنوبي مجتمع‬5‫ تهران شهرك قدس فاز‬:‫آدرس‬ paraffin :‫ نام کاال‬/tjahadi@gmail.com :‫ ايميل‬/8‫واحد‬40‫صداوسيمابلوك‬ /wax :‫کمپانی سازنده‬ CellPath Ltd (United Kingdom) ،FEATHER SAFETY RAZOR CO.,LTD (Japan) ‫پارس آباديس تجارت‬ :‫ فکس‬-‫ تلفن‬/18‫ لويزان خ شهيد حسن شاهرضائي خ شيان پنجم پالک‬:‫آدرس‬ ‫ فيل ‌مهاي‬:‫ نام کاال‬/gmail.com@alireza.salami3 :‫ ايميل‬/9121259089 /‫جلوگيري از چسبندگي پس از جراحي‬ :‫کمپانی سازنده‬ BIOM’UP S.A (France) ‫پارس آزمون‬ :‫ ايميل‬/3‫ط‬9‫ تهران خ دكترفاطمي روبروي وزارت كشور خ سوم شماره‬:‫آدرس‬ High Density Lipoprotein :‫ نام کاال‬/f.noorizasdeh@parsazmun.com Serum Calibrators or ،Protein Calibrators ،Glucose ،Lipase ،Cholesterol Serum Abnormal ،Serum Normal Controls ،Protein Controls ،Standards /Lipid Controls ،Controls :‫کمپانی سازنده‬ (Iran ،)DiaSys Diagnostic Systems GmbH (Germany) ‫پارس التيام کاال‬ /4 ‫ واحد‬3 ‫ تهران خيابان ميرزاي شيرازي كوچه عزيزالهي ( هشتم )پالك‬:‫آدرس‬ ‫ تنظيم نسبت هواو‬،‫ ساير قطعات يدکي فشار هواي مثبت نازال ان سي پپ‬:‫نام کاال‬ ،‫ دستگاه وارمر نوزاد‬،‫ تنظيم نسبت هواو اكسيژن ان سي پپ‬،‫اكسيژن ان سي پپ‬ ،‫ دستگاه فشار هواي مثبت نازال ان سي پپ‬،‫دستگاه مانيتورينگ عملکرد مغزي‬ ‫ ست مدار تنفسي ان سي‬،Hemoglobin POC ،Hemoglobin POC Consumable ،‫ رابط بين لوله و نازال(ژنراتور) ان سي پپ‬،‫ چمبر يکبار مصرف هيومديفاير نوزاد‬،‫پپ‬ ‫ كاله ان‬،‫ نازال كانوال ان سي پپ‬،‫ نازال پرونگ ان سي پپ‬،‫نازال ماسك ان سي پپ‬ /‫ دستگاه سرد کننده نوزاد‬،‫سي پپ‬ :‫کمپانی سازنده‬ MEDIN MEDICAL INNOVATIONS GMBH (Germany) ،MEDIN MEDICAL INNOVATIONS GMBH (United States) ،KANMED AB (Sweden) ،EMS Handels Gesellschaft m.b.H (Austria) ،HEMOCUE AB (Sweden)، INSPIRATION HEALTHCARE Limited (United Kingdom) ‫پارس بهداد سالمت‬ /‫ واحد هشتم شرقي‬11 ‫ بلوار نلسون ماندال(آفريقا) خيابان گلخانه پالک‬:‫آدرس‬ Glycated Haemoglobin HbA1C :‫ نام کاال‬/2188361624 :‫ فکس‬-‫تلفن‬ ،High Density Lipoprotein Cholesterol ،C Reactive Protein ،Analyser ،Low Density Lipoprotein Cholesterol ،Anti Streptolysin O quantitative /Syphilis Microbiology Reagents ،Rheumatoid Factors QCA Quimica Clinica Aplicada S.A (Spain) :‫کمپانی سازنده‬ ‫پاد تن دانش‬ 3 ‫ جنت آباد جنوبي م عالمه محمد تقي جعفري خ مطهري س سپهر طبقه‬:‫آدرس‬ Varicella ،Rubella Virus IgM ،EBV VCA IgM ،Calcitonin :‫ نام کاال‬/8 ‫واحد‬ ‫ هيدروکسي‬25 ‫ معرف اندازه گيري‬،17OH Progesterone ،Zoster Virus IgG ،Renine Direct ،Vitamin B12 ،Metanephrine ،Adrenalin ،D ‫ويتامين‬ Anti Mitochondrial ،Aldosterone ،Aldosterone ،Alphafetoprotein Andro� ،Androstenedione ،ANA Screening ،ANA Screening ،Antibodiess Anti Cardiolipin An� ،Glycoprotein I Antibodies Anti Beta2 ،stenedionee ،Anti Cyclic Citrullinated Peptide ،Anti Cardiolipin Antibodies ،tibodies ،dsDNA Antibodies ،Gliadin Antibodies ،Anti Cyclic Citrullinated Peptide Tissue Transglutaminase ،ANCA PR3 ،MPO ANCA ،dsDNA Antibodies Anti Cyclic Citrullinated ،Thyroid Peroxidase Antibodies ،Antibodies Anti Phos� ،MPO ANCA ،Tissue Transglutaminase Antibodies ،Peptidee ،Anti Striated Muscles Antibodies ،ANCA PR3 ،phatidylserin Antibodies ،Beta Human Chorionic Gonadotropin ،Anti Streptolysin O quantitative Brucella Antibody Assays ،Other Brucella species Antibody Assays IgG Cancer Antigen ،Other Brucella species Antibody Assays IgM ،Total ،Calprotectin ،Calprotectin ،Calcitonin ،9 19 Cancer Antigen ،3 15 ،Antibodies to Endomysial Autoantigenes ،Carcinoembryonic Antigen Chlamydia trachomatis Antibody ،Total Complement Activity CH50 ،C3c/Complement Component C3 ،Complement Component C1q ،IgG ،C Peptide ،Coxiella burnetii Antibody Assays Total ،Cortisol ،CMV IgG Dehydro epiandrosterone Sulphate ،D Dimer ،CMV IgM ،CMV IgG ،Testosterone Dehydro and Total ،and Dehydro epiandrosterone ،Estradiol ،Entamoeba histolytica IgG ،Echinococcus Antibody Total Estriol Unconjugated ،Estriol Unconjugated or free ،‫ کيت فتويئن‬،Ferritin Testosterone ،Testosterone Free ،Free Thyroxine ،Free PSA ،or free Human ،Giardia lamblia Antigen ،Follicle Stimulating Hormone ،Free H ،Diabetes Calibrators ،H pylori Antibody Assays ،Growth Hormone Human Growth ،Antibodies Total 2+HSV1 ،pylori Antigen Detection ،C Reactive Protein ،Homocysteine ،Neuron Specific Enolase ،Hormone Chemiluminescent ،Echinococcus Antibody Total ،C Reactive Protein ،Aldosterone ،17OH Progesterone ،1.25Dihydroxyvitamin D ،Analyser Insulin like Growth ،Human Growth Hormone ،Testosterone Free ،Insulin like Growth Factor I Somatomedin C ،3 Factor Binding Protein Insulin like Growth ،Immunoglobulin A ،Parathyroid Hormone intact Insulin like Growth Factor I Somatomedin ،Factor I Somatomedin C ،Parathyroid Hormone intact ،Parathyroid Hormone intact ،Insulin ،C Leptospira species ،Leptin ،Chemiluminescent Analysers Accessory ،MV IgM ،Leptospira species Antibody Assays IgM ،Antibody Assays IgG Mycoplasma pneumoniae ،Mumps Parotitis Virus Antibodies Total Pregnancy Associated Plasma Pro� ،Noradrenalin ،Antibody Assays IgGG ،5HIAA ،Prolactin ،Progesterone ،Plasma Renine Activity ،tein A Downs Serotonin ،Rubella Virus IgG ،Rheumatoid Factors ،Renine Direct ،Triiodothyronine ،Strongyloides stercoralis IgG Ab ،Uptake Platelets ،Immunoglobulin E Total ،Estriol ،Testosterone Dehydro and Total Thyroid Stimulating ،Toxoplasma gondii IgG ،Prostatic Specific Antigen /Varicella Zoster Virus IgG ،TSH Receptor Antibodies ،Hormone :‫کمپانی سازنده‬ BIOMERICA,INC (United States) ،VIRCELL, S.L (Spain) ،NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH (Germany) ،Diametra Srl (Italy) ،ImmunoDiagnostic Systems (United Kingdom) ،LDN LABOR DIAGNOSTIKA NORD (Germany) ،Axis -Shield PoC AS (United Kingdom) ،GA GENERIC ASSAYS GMBH (Germany) ،NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH (Norway) ،ImmunoDiagnostic Systems (France) ،ImmunoDiagnostic Systems (Belgium) ‫پاد گستر آزما‬ BAHRAMRAGH@ :‫ ايميل‬/1 ‫ واحد‬1 ‫ توحيد ک يوسف خ نصرت طبقه‬:‫آدرس‬ Glyco� ،Diabetes Calibrators ،Diabetes Controls :‫ نام کاال‬/GMAIL.COMM /sylated or Glycated Haemoglobin IC 74
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2126203958 :‬ايميل‪ /arrokni@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬لوازم‬ ‫جانبي اينفيوژن و اينجکشن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪YUKON MEDICAL, LLC (United States‬‬ ‫پارس بهزي دارو‬ ‫آدرس‪ :‬گلسار ‪-‬خيابان ‪- 142‬ساختمان اکباتان‪ -‬واحد ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9113306373‬نام کاال‪ :‬اسكالپ وين‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD. (China‬‬ ‫پارس تنفس‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان استاد نجات الهي باالتر از چهارراه طالقاني روبروي خيابان اراک‬ ‫کوچه شش پالک ‪ 5‬واحد ‪ /10‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9123958862 :‬ايميل‪info@ :‬‬ ‫‪ /parstanafos.com‬نام کاال‪ :‬دستگاه ونتيالتور مراقبت ويژه نوزاد‪ ،‬دستگاه‬ ‫ونتيالتور مراقبت ويژه بزرگسال‪ ،‬دستگاه ونتيالتور ترانسپورت‪ ،‬ساير قطعات يدکي‬ ‫ونتيالتور مراقبت ويژه بزرگسال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪CAREFUSION (United States‬‬ ‫پارس تک ژن‬ ‫ايميل ‪ /info@ptgene.com :‬نام کاال‪Immunosup� ،MV NAT Reagents :‬‬ ‫‪Mumps ،CNS infectious panel NAT ،pressed pathogen panel NAT‬‬ ‫‪،Respiratory infectious panel NAT ،Parotitis virus NAT Reagents RNA‬‬ ‫‪Tropical ،causing rash and fever and childhood infectious panel NAT‬‬ ‫‪Respiratory Gastrointestinal causing rash ،fever infectious panel NAT‬‬ ‫‪sexually transmitted infec� ،CCHF NAT Reagents ،infectious panel NATT‬‬ ‫‪/tious panel NAT‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪FAST - TRACK DIAGNOSTICS (Luxembourg‬‬ ‫پارس داروي پاسارگاد‬ ‫آدرس‪ :‬فالح خ شهيد داود آقاجاني ک شهيد محمدرضا عباسي طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام‬ ‫کاال‪ :‬آنژيوکت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDIPLUS (INDIA) LIMITED (India) ،WELLMED INTERNATIONAL‬‬ ‫)‪INDUSTRIES PVT. LTD (India‬‬ ‫پارس ديدگان‬ ‫آدرس‪ :‬سيدخندان خ دکتر علي شريعتي بن خندان طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122858002‬نام کاال‪ :‬بالون ازوفاژيال مري‪ ،‬بالون خروج سنگ‪ ،‬اسنير‬ ‫يكبارمصرف الكتروسرجيكال‪ ،‬اسفنكتروتوم يكبارمصرف تريپل لومن‪ ،‬فورسپس‬ ‫بيوپسي يكبارمصرف بدون سوزن‪ ،‬فورسپس بيوپسي يكبارمصرف با سوزن‪ ،‬فورسپس‬ ‫بيوپسي چندبارمصرف بدون سوزن‪ ،‬فورسپس بيوپسي چندبارمصرف با سوزن‪ ،‬پروب‬ ‫اندو ليزر ان دي ياگ چشم فرکانس دوبل شده‪ ،‬آفاکيا محفظه خلفي‪ ،‬دستگاه ليزر‬ ‫دايود چشم‪ ،‬دستگاه تابش اشعه ماوراء بنفش ‪ ،UV‬گان بيوپسي اتوماتيك برش‬ ‫انتهايي‪ ،‬گان بيوپسي اتوماتيك برش كناري‪ ،‬سوزن نشانه گذاري پستان‪ ،‬سوزن‬ ‫بيوپسي بن مرو‪ ،‬سوزن بيوپسي بافت نرم‪ ،‬دستگاه ليزر ان دي ياگ چشم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Telemed Systems Inc (United States) ،Emtron Elektronik ve Mekanik‬‬ ‫‪San. ve Tic. Ltd. Sti (Turkey) ،SAV-IOL SA (Switzerland) ،LIGHTMED‬‬ ‫‪CORPORATION (Taiwan) ،LIGHTMED CORPORATION (United States)،‬‬ ‫‪Matek MEDIKAL AYGITLAR TEKNOLOJI SAN.VE TIC .LTD .STI (Turkey)،‬‬ ‫)‪Medax Srl Unipersonale (Italy‬‬ ‫پارس سينوهه پاد‬ ‫آدرس‪ :‬سيدخندان خ جلفا ک پاکروان پالک ‪ 20‬طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122883390‬ايميل‪ /a.almasi@psptrade.com :‬نام کاال‪ :‬کاست استرياليزر‬ ‫پالسما‪ ،‬دستگاه شتابدهنده خطي‪ ،‬دستگاه استرياليزر بخار اتوكالو‪ ،‬دستگاه شستشو‬ ‫ضدعفوني‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪RENOSEM CO.,LTD (Korea, South) ،SORDINA S.P.A (Italy) ،BMM‬‬ ‫)‪WESTON (United Kingdom) ،SMEG S.P.A (Italy‬‬ ‫پارس طب پاسارگاد‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان فاطمي خ چهارم كوچه رامين پالك ‪ 26‬طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /6‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188993104 :‬نام کاال‪ :‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات ‪ -‬راد (سایر)‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات مش کیج‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال بلند‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات نات‪ ،‬پالك یک سوم توبوالر ناوداني سه و نیم‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات كيج كمري باز شونده‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‬ ‫كيج كمري خلفی کناری (‪ ،)PLIF/TLIF‬انكورها قالب هاي رباط مصنوعي جذبي‬ ‫شانه‪ ،‬فيكسيشن مينيسك سریع‪ ،‬فيكسيشن تاندون رباط زانو‪ ،‬ست ابزار جایگذاری‬ ‫ست کایفوپالستی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬پالك الكينگ‬ ‫سنگين چهارونیم‪ ،‬ریمر ای سی ال پی سی ال‪ ،‬كامپوننت فمورال زانوي سيماني‬ ‫توتال‪ ،‬كامپوننت تيبيال زانوي سيماني توتال‪ ،‬فيكسيشن تاندون رباط انگشتان‬ ‫دست و پا‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پروتز زانو‪ ،‬ابزار آماده سازی گرفت ای سی پی سی‬ ‫ال‪ ،‬بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی سنتزی قطعه‪ ،‬بیو مواد استخوانی پرکننده‬ ‫استخوانی سنتزی پودر‪ ،‬بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی سنتزی گرانول‪،‬‬ ‫انكورها قالب هاي رباط مصنوعي غيرجذبي شانه‪ ،‬پيچ ای سي ال پي سي ال‬ ‫جذبی‪ ،‬كشكك‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی سیمان ستون فقرات‪ ،‬پالك‬ ‫برگ شبدري واي تي ال سه و نیم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج گردني‬ ‫قدامي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال راد به راد‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات قالب ترنسورس‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب المینار‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪،‬‬ ‫ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک پس سری‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫قالب پدیکل‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬پیچ اتصال تاندون استخوان‪،‬‬ ‫انكورها قالب هاي رباط مصنوعي غيرجذبي مفاصل کوچک‪ ،‬استم اكستنشن‬ ‫زانوي سيماني‪ ،‬سطح مفصلي اينسرت توتال زانو‪ ،‬پيچ كورتيكال ميني‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ دی سی اس‪ ،‬پالک اچ شکل مینی‪ ،‬پيچ الكينگ كنسلوس ميني‪ ،‬پالك‬ ‫تي شكل الكينگ ميني‪ ،‬پالك واي شكل الكينگ ميني‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پالک گردنی‪ ،‬اسليو‪ ،‬استيپل‪ ،‬پالك ترقوه الكينگ‪ ،‬پالك الكينگ‬ ‫فيبوال سه و نیم‪ ،‬پالك ديستال هومروس الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك پروكسيمال‬ ‫هومروس الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك فيبوال سه و نیم‪ ،‬كابل ارتوپدي‪ ،‬پالك كابلي‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پيچ الكينگ كنسلوس چهارونیم و‪ 5‬تا شش و نیم‪ ،‬پيچ كنسلوس سه‬ ‫و نیم و‪ ،4‬پيچ كنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پيچ كانوله‪ ،‬پيچ كامپرشن دی‬ ‫اچ اس‪ ،‬پيچ كورتيكال الكينگ سه و نیم‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال چهارونیم‪ ،‬پيچ‬ ‫كورتيكال سه و نیم‪ ،‬پيچ كورتيكال چهارونیم‪ ،‬پالك مستقيم الكينگ ميني‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك الكينگ دی اچ اس‪ ،‬پالك الكينگ ديستال فمور‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ ديستال تيبيا الترال چهارونیم‪ ،‬پيچ دبل تريدد اچ سی‬ ‫اس‪ ،‬پيچ ای سي ال پي سي ال غیرجذبی استخوان تاندون استخوان‪ ،‬پالك تي‬ ‫تي باترس ال شكل چهارونیم‪ ،‬نیل دی اچ اس بلید دی اچ اس‪ ،‬پالك بازسازي‬ ‫الكينگ‪ ،‬پالک کالکانئال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پيچ كنسلوس الكينگ سه و نیم‬ ‫و ‪ ،4‬پالک فیوژن مچ دست الکینگ‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات قالب زاويه چپ‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب‬ ‫زاويه راست‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا الترال چهارونیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫ستون فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪ ،‬واشر‪ ،‬پالك دی سی اس‪ ،‬پالك‬ ‫ناوداني یک سوم توبوالر الكينگ سه و نیم‪ ،‬کیس ابزار ای سی ال پی سی ال‪،‬‬ ‫نگهدارنده ای سی ال پی سی ال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫ ‬ ‫‪MEDYSSEY CO.LTD (Korea, South) ،S14 BIOSPINE IMPLANTS‬‬ ‫‪(France) ،A-SPINE ASIA CO (Taiwan) ،FUTURE SPINE ELOS MEDICAL‬‬ ‫‪AB (Sweden) ،TDM CO (Korea, South) ،KYUNGWON MEDICAL Co.,Ltd‬‬ ‫‪(Korea, South) ،ORTHOMED SAS (France) ،CERAVER -LES LABORA‬‬‫‪TOIRES OSTEAL MEDICAL (France) ،BIOMATLANTE (France) ،AD‬‬‫‪VANCED MEDICAL TECHNOLOGIES AG (Germany) ،X-SPINE Systems‬‬ ‫)‪Inc (United States‬‬ ‫پارس طب دانا‬ ‫آدرس‪ :‬طرشت ک جعفري خ پارس طبقه ‪ 1-‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬پروتز استخوانچه‬ ‫هاي گوش مياني‪ ،Grommet ،‬دستكش جراحي التكس‪ ،‬رترکتور دستي‪ ،‬دستگاه‬ ‫اندوسكوپ گوش و حلق و بيني‪ ،‬قيچي ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬دريچه‬ ‫هاي گفتاري‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪ ،‬چاقو ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪،‬‬ ‫‪/Grommet‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Heinz Kurz GmbH Medizintechnik (Germany) ،ATOS MEDICAL AB‬‬ ‫‪(Sweden) ،TERANG NUSA SDN BHD (Malaysia) ،Fentex Medical‬‬ ‫)‪GmbH (Germany‬‬ ‫پارس طب مبين‬ ‫آدرس‪ :‬سعادت آباد خ شهيد برادران صرافها خ سي و هفتم طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188681032 :‬نام کاال‪ :‬سر مته شيور آرتروسکوپي‪ ،‬پيچ اي سي ال پي‬ ‫سي ال غيرجذبي استخوان تاندون استخوان‪ ،‬فيكسيشن تاندون رباط زانو‪ ،‬انكورها‬ ‫‪75‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫قالب هاي رباط مصنوعي غيرجذبي شانه‪ ،‬انكورها قالب هاي رباط مصنوعي بدون‬ ‫گره‪ ،‬قيچي اندوسکوپي‪ ،‬قيچي ميکروسرجيکال‪ ،‬پنست گرسپينگ‪ ،‬پانچ اندوسکوپي‪،‬‬ ‫ابزارهاي برشي‪-‬ميکروسرجيکال‪ ،‬تيغه‪ ،‬پروب‪ ،‬تروکار‪ ،‬ايمپلنت طب ورزشي نخ ترميم‬ ‫تاندون با سوزن‪ ،‬شيت اندوسکوپي‪ ،Obturators ،‬سرقلم مونوپالر‪ ،‬ست کامل گرسپر‬ ‫الپاروسکوپي‪ ،‬اپالير مغز و اعصاب‪ ،‬قلم باي پالر‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬رانژور و‬ ‫پانچ‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬پين‪ ،‬پيچ اي سي ال پي سي ال جذبي‪ ،‬پيچ اتصال تاندون‬ ‫استخوان‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬پيچ گوشتي‪ ،‬سر مته شيور آرتروسکوپي‪ ،‬کليپس مغز‬ ‫و اعصاب‪ ،‬کليپس مغز و اعصاب‪ ،‬تيوب ساکشن ايريگيشن اندوسکوپي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DR MEDICAL AG (Switzerland) ،PARCUS MEDICAL LLC (United‬‬ ‫‪States) ،REMA MEDIZINTECHNIK (Germany) ،PETER LAZIC GMBH‬‬ ‫‪(Germany) ،BIORETEC LTD (Finland) ،NEOS SURGERY (Spain) ،VIMEX‬‬ ‫)‪SP z o.o. (Poland‬‬ ‫پارس فرما شيمي‬ ‫آدرس‪ :‬شهرآرا پالك ‪ 142‬واحد‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188285066 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫ميكرو كتتر‪ ،Particle ،‬گايدواير آنژيوپالستي هجده هزارم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MERIT MEDICAL SYSTEM, INC (United States) ،MERIT MEDICAL‬‬ ‫)‪SYSTEM, INC (France‬‬ ‫پارس مهام تيراژه‬ ‫ايميل‪ /farhad@heshmati.org :‬نام کاال‪ :‬کيت مصرفي دستگاه تابش پرتو‬ ‫‪/UVA‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Macopharma (France‬‬ ‫پارس نيك تابان‬ ‫ايميل‪ /kianiali@hotmail.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه محصوالت تركيبي زيبايي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪LLC “LasMedTech” (Russian Federation‬‬ ‫پارس نيک تاش‬ ‫آدرس‪ :‬دولت خ فتح بن ياس طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /16‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫نگيري خالء‪Serum Normal ،‬‬ ‫‪ /2122638089‬نام کاال‪ :‬لول ‌ههاي خو ‌‬ ‫‪C Reactive ،Fluorometric Analysers ،Haemostasis Controls ،Controls‬‬ ‫‪Automated Elec� ،Haemostasis Calibratiors ،Prolactin ،Proteinn‬‬ ‫‪Automated ،Serum Calibrators or Standards ،trophoresis System‬‬ ‫‪coagulation Analysers POC ،Electrophoresis System Consumables‬‬ ‫‪،Semi Automated Coagulation System Consumable ،Consumables‬‬ ‫‪Coagulation factor ،Coagulation factor V ،Coagulation factor IX‬‬ ‫‪Fibrinogen ،Coagulation factor VII ،Coagulation factor XI ،VIII‬‬ ‫‪،Hemoglobin POC ،Thromboelastometry reagents ،Assays Factor I‬‬ ‫‪Urine ،Fluorometric Analysers Accessoriesّ ،Haemoglobin Controls‬‬ ‫‪Glycosylated or Glycated Haemoglobin ،Albumin Microalbuminuria‬‬ ‫‪Carcinoembry� ،Cardiac Marker Controls ،Alphafetoprotein ،CCC‬‬ ‫‪،Fecal Occult Blood IC ،Ferritin ،D Dimer ،Cortisol ،onic Antigen‬‬ ‫‪Human Chorionic Gonadotropin ،Follicle Stimulating Hormone‬‬ ‫‪Rheuma� ،Prostatic Specific Antigen ،Luteinising Hormone ،Totall‬‬ ‫‪Thyroid ،Troponin I ،Testosterone Free ،Thyroxine ،toid Factors‬‬ ‫‪Haemostasis ،thromboelastometry analyzer ،Stimulating Hormone‬‬ ‫‪13 ADAMTS ،Antigen 13 ADAMTS ،Coagulation factor XIII ،Controls‬‬ ‫‪Automated Coagulation ،Thrombin Time ،Activity 13 ADAMTS ،INH‬‬ ‫‪ ،Semi automated Coagulation System ،System‬نوار ادراري چند پارامتري‪،‬‬ ‫‪/Discrete Analyser spare parts،ُ Semi Automated Urine Analyser‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DEMOPHORIUS Limited (Cyprus) ،BODITECH MED INC (Korea,‬‬ ‫‪South) ،TECHNOCLONE GmbH (Austria) ،CELL-START PROJECT‬‬ ‫‪SAS (Italy) ،Tem Innovations GmbH (Germany) ،KOMMANDITGE‬‬‫‪SELLSCHAFT BEHNK ELEKTRONIK GmbH & CO (Germany) ،URIT‬‬ ‫‪MEDICAL ELECTRONIC CO. LTD (China)،‬‬ ‫پارسا فن آزمون‬ ‫آدرس‪ :‬نظام آباد جنوبي خ شهيد اصغر قجاوند خ شهيد آيت اله مدني طبقه‬ ‫‪ 3‬واحد ‪ /6‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9122097196 :‬نام کاال‪،ISE Consumable :‬‬ ‫‪،Ion Selective Electrolyte Analyser ،Automated Cell Counter Spare part‬‬ ‫‪/Discrete Analyser ،Electrolyte Calibrators or Standards‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪BPC Biosed Srl (Italy) ،JOKOH CO.,LTD (Japan) ،DIRUI INDUSTRIAL‬‬ ‫)‪CO.,LTD. (China‬‬ ‫پارسان درمان پاد‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان آفريقا‪-‬خيابان تور‪-‬پالک ‪-72‬طبقه اول‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122655100‬نام کاال‪ :‬چسب مايع‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪GEM S.R.L (Italy‬‬ ‫پارسان طب گستر رهاورد‬ ‫آدرس‪ :‬خ وليعصر باالتر از پارک ساعي خيابان شهيد پرويز مردوخي پالک ‪19‬‬ ‫طبقه ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188658783 :‬نام کاال‪Angiotensin Converting :‬‬ ‫‪ ،Pyruvate ،Oxalate ،Citrate ،Aldolase ،Enzyme‬نوار ادراري چند پارامتري‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BEN S.r.l (Italy) ،AMEDA LABORDIAGNOSTIK GMBH (Austria‬‬ ‫پارسه اتکال‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ مطهري خ ميرعماد ك ‪13‬پ‪12‬واحد‪ /4‬نام کاال‪ :‬اباتمنت‬ ‫ايمپلنت‪ ،‬مواد قالبگيري سيليكوني‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬فرز تنگستن كاربايدي‪،‬‬ ‫چيزل‪ ،‬كورت‪ ،‬فرز الماسه‪ ،‬فرز الماسه‪ ،‬الواتور‪ ،‬دستگاه اپكس فايندر‪ ،‬اچينگ‪ ،‬ژل‬ ‫فلورايد‪ ،‬فورسپس دندانپزشكي‪ ،‬دستگاه جرم گير اولتراسونيك‪ ،‬كامپوزيت كيت‪ ،‬ماده‬ ‫پاليش‪ ،‬خمير پروفيالكسي‪ ،‬سرنگ كارتريج مواد بي حسي با محافظ سوزن‪ ،‬قيچي‬ ‫دندانپزشكي‪ ،‬باندينگ‪ ،‬ابزار دستي جراحي‪ ،‬فيکسچر‪ ،‬دستگاه فسفور پليت‪ ،‬دستگاه‬ ‫پري اپيكال دي سي‪OPG Without ،OPG With Ceph Double Sensor Unit ،‬‬ ‫‪/Ceph Unit‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DENTAURUM DENTAL (Germany) ،DMP LTD (Greece) ،BUSCH GMBH‬‬ ‫‪(Germany) ،HU-FRIEDY MFG.CO.,LLC (United States) ،INTENSIV‬‬ ‫‪SA (Switzerland) ،Schlumbohm Gmbh & Co.KG (Germany) ،DURR‬‬ ‫‪DENTAL AG (Germany) ،DENTAL HI TEC (France) ،DURR DENTAL AG‬‬ ‫)‪(Korea, South‬‬ ‫پارسه طب اليت‬ ‫ايميل‪ /afsharradmehdi@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬تروکار اندوسکوپي‪ ،‬تيوب‬ ‫ساکشن ايريگيشن اندوسکوپي‪ ،‬تروکار‪ ،‬تروکار اندوسکوپي‪ ،‬هندل اندوسکوپي‪،‬‬ ‫گرسپينك فورسپس چندبارمصرف‪ ،‬ابزارهاي اندوسکوپي و اندوسرجري با قابليت‬ ‫اتصال الکتريکي‪ ،‬قيچي اندوسکوپي‪ ،‬سوزن ورس‪ ،‬كليپس اپالير‪ ،‬کلمپ اندوسکوپي‪،‬‬ ‫قيچي اندوسکوپي‪ ،‬كاتريج استپلر خطي برشي جراحي باز‪ ،‬هولدر اندوسکوپي‪،‬‬ ‫تروکار اندوسکوپي‪ ،‬سوزن ورس‪ ،‬تيوب ساکشن ايريگيشن اندوسکوپي‪ ،‬تيوب‬ ‫ساکشن ايريگيشن اندوسکوپي‪ ،‬استپلر الپاروسكوپي حلقوي‪ ،‬بگ اندوسکوپي‪،‬‬ ‫تروکار اندوسکوپي‪ ،‬تروکار اندوسکوپي‪ ،‬تروکار اندوسکوپي‪ ،‬تيوب ساکشن ايريگيشن‬ ‫اندوسکوپي‪ ،‬سوزن ورس‪ ،‬سوزن ورس‪ ،‬قيچي اندوسکوپي‪ ،‬كارتريج استپلر‬ ‫الپاراسكوپي‪ ،‬گرسپينگ فورسپس يكبارمصرف‪ ،‬کليپ اپالير‪ ،‬کليپ اپالير‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪WISAP Medical Technology GmbH (Germany) ،MEDI LINE SRL (Italy)،‬‬ ‫‪HANGZHOU TONGLU SHIKONGHOU MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD‬‬ ‫‪(China) ،SINOLINKS MEDICAL INNOVATION ,INC (China) ،AHM‬‬ ‫‪GROUP YASAM TEKNOLOJILERI (Turkey) ،Tonglu Qianyan Medtech‬‬ ‫)‪Co., Ltd (China) ،Beijing Zksk Technology Co.,Ltd (China‬‬ ‫پارسيان پرتو تجهيز‬ ‫آدرس‪ :‬بجنورد‪ ،‬بلوار استقالل‪ ،‬کوچه ندا‪ ،‬پالک ‪ /4‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9123335160‬نام کاال‪ :‬دستگاه اسپكت سي تي‪ ،‬دستگاه گاما کمرا دوال هد‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MEDX, INC (United States‬‬ ‫پارسيان طب موفقيت‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬ستارخان‪ ،‬خيابان پاك شمالي‪ ،‬ابتداي خيابان اطاعتي‪ ،‬خيابان مهدي‬ ‫اول‪ ،‬پالك ‪ ،53‬طبقه دوم‪ ،‬واحد ‪ /21‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188262064 :‬ايميل‪:‬‬ ‫‪ /pars-tebmova@yahoo.com‬نام کاال‪ :‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و‬ ‫جمجمه پليت مستقيم بدون ميله‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ‬ ‫لگ اسكرو‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬ريمر‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬سرمته‪ ،‬ابزار جراحي‬ ‫ارتوپدي‪-‬پيچ گوشتي‪ ،‬ايمپلنت استخواني فک و صورت و جمجمه پليت جذبي‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فک و صورت و جمجمه مش جذبي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Inion Oy (Finland‬‬ ‫پارسين شکوفا درمان‬ ‫آدرس‪ :‬جمهوري خ ولي عصر بن صفاري طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /15‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫‪ /9123887885‬نام کاال‪ :‬دستگاه دماسنج ديجيتال‪ ،‬فشارسنج عقربه اي‪ ،‬دستگاه‬ ‫گوشي پزشكي مكانيكي‪ ،‬فشارسنج ديجيتال بازويي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪FUDAKANG INDUSTRIAL CO. LTD (China) ،HONSUN (NANTONG) CO.,‬‬ ‫)‪LTD (China) ،SHENZHEN PANGO ELECTRONIC Co.,Ltd (China‬‬ ‫پارميس طب سالمت‬ ‫آدرس‪ :‬فرمانيه ک رامين ک شهيمحمدتقي تيموري طبقه ‪ 1-‬واحد‪ /‬نام کاال‪:‬‬ ‫گايدواير آنژيوگرافي پي تي اف اي‪ ،‬سوزن آنژيوگرافي‪ ،‬كيت آنژيو‪14Guide Wire ،‬‬ ‫‪،Semi Compliant Endovascular ،18Guide Wire Compatible ،Compatible‬‬ ‫‪ ،SC Balloon ،NC Balloon ،CTO Balloon‬شيت فمورال استاندارد‪،NC Balloon ،‬‬ ‫‪/SC Balloon‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪NAKLET TEKNOLOJIK TIBBI URUNLER TICARET VE SANAYI LIMITED‬‬ ‫‪SIRKETI (Turkey) ،NATEC MEDICAL LTD (Mauritius) ،SIMEKS TIBBI‬‬ ‫)‪URUNLER SAN. VE TIC. LTD. STI (Turkey‬‬ ‫پاسارگاد طب ايرسا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران کريم خان زند ‪ -‬قائم مقام فراهاني‪ -‬کوي فريور ‪ -‬پالک ‪ - 72‬طبقه‬ ‫‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188835233 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه اسپيرومتر تشخيصي‪ ،‬دستگاه‬ ‫بادي پلتيسموگراف‪ ،‬دستگاه اسپيرومتر تشخيصي‪ ،‬دستگاه ارگو اسپيرومتري‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CareFusion Germany 234 GmbH (Germany) ،CareFusion UK 232 Ltd‬‬ ‫)‪(Germany‬‬ ‫پاسارگاد طب پيشرو‬ ‫آدرس‪ :‬خ شهيد بهشتي بين انديشه و سهروردي كوچه داريوش پ ‪ 4‬طبقه دوم‬ ‫واحد ‪ /4‬نام کاال‪ :‬شيت اندوسکوپي‪ ،‬سيستم آسپيريشن و ايريگشن اندوسكوپي‪،‬‬ ‫سيستوسكوپ‪ ،‬يورتروسكوپ‪ ،‬ساير قطعات يدکي اندوسکوپي‪ ،‬قيچي اندوسکوپي‪،‬‬ ‫يها‪ ،‬ابزارهاي اندوسکوپي و اندوسرجري با قابليت اتصال‬ ‫لها و اكسسور ‌‬ ‫كاب ‌‬ ‫الکتريکي‪ ،‬رزکتور‪ ،Obturators ،‬چاقوي اندوسکوپي‪ ،‬سرنگ اندوسکوپي‪ ،‬منبع نور‬ ‫اندوسكوپي‪ ،‬اينسافليتور ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬هندل اندوسکوپي‪ ،‬پنست گرسپينگ‪ ،‬پانچ‬ ‫اندوسکوپي‪ ،‬هولدر اندوسکوپي‪ ،‬سوزنگيراندوسکوپي‪ ،‬سوزن ورس‪ ،‬تيوب ساکشن‬ ‫ايريگيشن اندوسکوپي‪ ،‬رترکتور اندوسکوپي‪ ،SC Balloon ،‬پنست بيوپسي‪ ،‬پروب‪ ،‬کتتر‬ ‫مکش لخته‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪STEMA Medizintechnik GmbH (Germany) ،IBERHOSPITEX S.A. (Spain‬‬ ‫پاليز تجهيز آرين‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد قندي ک سيزدهم خ شهيد دکتر قندي طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188747308 :‬نام کاال‪ :‬کاتترهاي ادراري شستشو فولي سه راه‪،‬‬ ‫‪ ،MUCUS Extractor‬كاتتر فولي دو راه‪ ،‬دستگاه پمپ تزريق انسولين‪ ،‬كيسه استومي‪،‬‬ ‫ساير قطعات يدکي اسپيرومتري‪ ،‬پالک استئوتومي پا الکينگ ميني‪ ،‬آنتي ميکروبيال‬ ‫نقره‪ ،‬کانوال درناژ آرتروسکوپي‪ ،‬پالک فيوژن مچ پا‪ ،‬سيتو براش‪Adhesive ،‬‬ ‫‪ ،Remover‬پانسمان محافظ استومي‪ ،‬گيره استومي‪ ،‬كيسه استومي‪ ،‬هيدروکلوئيد‪،‬‬ ‫هيدروکلوئيد‪ ،‬هيدروژل‪ ،‬چسب پايه‪ ،‬کاتترهاي نمونه برداري آندومتر‪ ،‬گارد دهاني‪ ،‬لوله‬ ‫تراشه کافدار‪ ،‬پروتز مفصل سر استخوان راديال‪ ،‬پيچ كنسلوس ميني‪ ،‬سيستم جمع‬ ‫آوري و کنترل مدفوع‪ ،‬کيسه جمع آوري مدفوع‪ ،‬استايلت لوله تراشه‪ ،‬پيچ الكينگ‬ ‫كورتيكال ميني‪ ،‬سيتو براش‪ ،‬پيچ الكينگ كنسلوس ميني‪ ،‬پودر استومي‪ ،‬لوله تراشه‬ ‫بدون کاف‪ ،‬كمربند استومي‪ ،‬فيلتر اسپيرومتر‪ ،‬خمير استومي‪ ،‬پروتز مفصل انگشت‬ ‫شصت‪ ،‬ماركر پوستي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪IDEAL HEALTHCARE Sdn. Bhd (Malaysia) ،Medbar Tibbi Malzemeler‬‬ ‫‪Turizm San Ve Tic. A.S (Turkey) ،SHINMYUNG MEDIYES CO., LTD‬‬ ‫‪(Korea, South) ،ConvaTec Limited (Dominican Republic) ،MADA‬‬ ‫‪Spirometry Filters S.R.L (Italy) ،WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY,‬‬ ‫‪INC (United States) ،ConvaTec Limited (United Kingdom) ،SGS INC‬‬ ‫)‪(Korea, South‬‬ ‫پايوران پيشگامان كوشا‬ ‫آدرس‪ : :‬تهران خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي كوچه سيزدهم پالك ‪ 37‬برج‬ ‫پرشيا طبقه ‪ 7‬واحد ‪ 75‬كدپستي ‪ /1433673119‬ايميل‪hfahmadi@yahoo. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬دستگاه ترکيب مداليتي هاي تصويربرداري اولتراسوند و ام آر اي‪،‬‬ ‫دستگاه ترکيب مداليتي هاي تصويربرداري اولتراسوند و ام آر اي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Eigen (United States‬‬ ‫پايا آزمون پرشين‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خيابان شهيد دكتر مفتح كوچه چهاردهم پالك‪ 3‬طبقه همكف‬ ‫واحد ‪ /2‬ايميل‪ /payaazmoonpersian@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه پالس‬ ‫يمتر دستي‪ ،‬دستگاه مانيتور بيمار كنار تخت خوابي و پرتابل‪/‬‬ ‫اكس ‌‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪CHARM CARE CO.,LTD (Korea, South‬‬ ‫پايا دندان پيشرو‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان مالصدرا خيابان شهيد عباس شيرازي جنوبي بن بست اميني‬ ‫پالک ‪ 18‬طبقه سوم واحد ‪ /6‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188608711 :‬نام کاال‪ :‬اباتمنت‬ ‫ايمپلنت‪ ،‬سيستم ايمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ZIMMER (United States) ،ZIMMER DENTAL INC. (United States)،‬‬ ‫پايا زيست آرايه‬ ‫آدرس‪ :‬توحيد خ شهيد يوسف جعفر قلي خ خوش شمالي طبقه ‪ 4‬واحد شمالي‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166426547 :‬نام کاال‪Multi Paramiter Electrolyte Blood :‬‬ ‫‪ISE ،Ion Selective Electrodes ،Blood Gas pH Controls ،Gas Metabolite‬‬ ‫‪،Blood Gas plus Electrolyte Analyser ،Blood Gas Analyser ،Consumable‬‬ ‫‪Blood Gas Plus Electrolyte Plus ،Ion Selective Electrolyte Analyser‬‬ ‫‪،Other ISE Accessories ،Blood Gas Electrodes ،Metabolite Consumables‬‬ ‫‪ ،Multi Analytes‬دستگاه وارمر خون‪ ،‬دستگاه پمپ تزريق قابل حمل‪ ،‬ست مصرفي‬ ‫وارمر خون‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDICA CORPORATION (United States) ،Belmont Instrument Corpo‬‬‫)‪ration (United States‬‬ ‫پايا مد آوا‬ ‫آدرس‪ :‬ميرداماد خ شهيد آلن آبکار شاه نظري خ دوم طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /5‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2126411338 :‬نام کاال‪ :‬نخ پلي اتيلن چند رشته اي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪FOOSIN MEDICAL SUPPLIES INC. LTD (China‬‬ ‫پايا مهر تجهيز‬ ‫آدرس‪ :‬بهار شمالي خ دکتر علي شريعتي خ نقدي م رازي طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /8‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2177512398 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه ليزرتراپي‪ ،‬دستگاه الكتروتراپي‪ ،‬دستگاه‬ ‫اولتراسوند تراپي‪ ،‬دستگاه کرايوتراپي‪ ،‬دستگاه کرايوتراپي‪ ،‬دستگاه سي پي ام‪ ،‬دستگاه‬ ‫مگنتوتراپي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪NEW AGE ITALIA S.R.L. (Italy) ،MECOTEC GMBH (Germany‬‬ ‫پايکاربنيان طب‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪-‬شهيد خالد اسالمبولي روبروي خيابان ‪ 35‬ام‪ -‬پ ‪/102‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2182441296 :‬نام کاال‪ :‬ساير قطعات يدکي فشارسنج‪ ،‬ساير‬ ‫قطعات يدکي فشارسنج‪ ،‬ساير قطعات يدکي الرينگوسکوپ‪ ،‬فشارسنج عقربه اي‪،‬‬ ‫يمتر انگشتي‪،‬‬ ‫فشارسنج عقربه اي‪ ،‬فشارسنج ديجيتال بازويي‪ ،‬دستگاه پالس اكس ‌‬ ‫يمتر انگشتي‪ ،‬دستگاه اتوسكوپ‪ ،‬افتالموسكوپ‪ ،‬دستگاه اتوسكوپ‪،‬‬ ‫دستگاه پالس اكس ‌‬ ‫افتالموسكوپ‪ ،‬دستگاه رتينوسکوپ‪ ،‬دستگاه رتينوسکوپ‪ ،‬دستگاه يونيت گوش و حلق‬ ‫و بيني‪ ،‬دستگاه يونيت گوش و حلق و بيني‪ ،‬هد گوشي پزشكي مكانيكي‪ ،‬هد گوشي‬ ‫پزشكي مكانيكي‪ ،‬دستگاه منبع نور‪ ،‬دستگاه منبع نور‪ ،‬دستگاه الرينگوسكوپ‪ ،‬دستگاه‬ ‫الرينگوسكوپ‪ ،‬ساير قطعات يدکي فشارسنج‪ ،‬ساير قطعات يدکي فشارسنج‪ ،‬ساير‬ ‫قطعات يدکي دستگاه نبواليزر کمپرسور هواي فشرده‪ ،‬ساير قطعات يدکي دستگاه‬ ‫نبواليزر کمپرسور هواي فشرده‪ ،‬دستگاه گوشي پزشكي مكانيكي‪ ،‬دستگاه دماسنج‬ ‫ديجيتال‪ ،‬دستگاه دماسنج مادون قرمز گوش‪ ،‬دستگاه دماسنج مادون قرمز گوش‪،‬‬ ‫دستگاه دماسنج ديجيتال مادون قرمز پوست‪ ،‬دستگاه دماسنج ديجيتال مادون قرمز‬ ‫پوست‪ ،‬دستگاه نبواليزر كمپرسور هواي فشرده‪ ،‬تورنيکت‪ ،‬هيستروسالپينگوگرافي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Rudolf Riester GmbH (Germany) ،OMRON Healthcare Europe B.V.‬‬ ‫‪(Philippines) ،OMRON Healthcare Europe B.V. (China) ،OMRON‬‬ ‫‪Healthcare Europe B.V. (Viet Nam) ،OMRON Healthcare Europe B.V.‬‬ ‫)‪(Italy) ،OMRON Healthcare Europe B.V. (Japan‬‬ ‫پخش پزشکي بهين جاودان‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک صدف ‪ -‬ارغوان ‪ -‬پالک ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9144435108 :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬دستكش جراحي التكس‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬دستكش معاينه التكس‪ ،‬هپارين الک‪،‬‬ ‫ميکروست‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia) ،HINDUSTAN SYRINGES & MED-‬‬ ‫‪77‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫‪ICAL DEVICES LIMITED (India) ،TAN SIN LIAN INDUSTRIES SDN. BHD‬‬ ‫)‪(Malaysia) ،Xuyi Webest Medical Product Co.,Ltd (China‬‬ ‫پخش تجهيزگران بهداشت نوين‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ استادنجات الهي خ سپندشرقي پ‪ 50‬ط‪4‬شمال‪ /‬نام کاال‪ :‬سه‬ ‫راهي تزريق‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪،‬‬ ‫آنژيوکت‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬چسب پي اي‪ ،‬دستكش معاينه وينيل‪ ،‬كاتتر فولي دو راه‪،‬‬ ‫هپارين الک‪ ،‬هپارين الک‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬ميکروست‪ ،‬کتترهاي‬ ‫متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬پانسمان پروانه اي‪ ،‬دستكش جراحي التكس‪ ،‬اسكالپ‬ ‫وين‪ ،‬يورين بگ کيسه ادرار‪ ،‬چسب زينك اكسايد‪ ،‬چسب زينك اكسايد‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪La-med Healthcare Pvt.ltd (India) ،JINHUA JINGDI MEDICAL SUPPLIES‬‬ ‫‪CO.,LTD (China) ،JIANGSU ZHIYU MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.‬‬ ‫‪(China) ،Hospital & Homecare Imp.& Exp.Co.,Ltd.Nanjing (China)،‬‬ ‫‪CHANGZHOU HUALIAN HEALTH DRESSING CO. LTD. (China) ،JIANGSU‬‬ ‫‪WEBEST MEDICAL PRODUCT CO.,LTD (China) ،Yangzhong Jinxiang‬‬ ‫)‪Emulsion Products Co.Ltd (China‬‬ ‫پخش كاال داران‬ ‫ايميل‪ /gmail.com@ashkangudarzi65 :‬نام کاال‪/Fecal Occult Blood IC :‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Acro biotech Inc (United States‬‬ ‫پخش کران سام رويان‬ ‫آدرس‪ :‬نونهاالن خ شهيدمحمددليري ک جهاندوست طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188248902 :‬ايميل‪ /yahoo.com@61-Karaneh :‬نام کاال‪ :‬الرنژيال‬ ‫ماسک‪ ،‬تيغه‪ ،‬دستگاه گرم کننده باند گچي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪P.J.DAHLHAUSEN & CO.GMBH (Germany) ،onbone oy (Finland‬‬ ‫پدرام درمان حيات گستر شيراز‬ ‫آدرس‪ :‬مالصدرا خ مالصدرا بن ‪ 7‬شهيدنجابت پور س ‪ 210‬طبقه ‪ 4‬واحد ‪/7‬‬ ‫ايميل‪ /pedramdarman@yahoo.com :‬نام کاال‪/Collection Canisters :‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪VACSAX Limited UK (United Kingdom‬‬ ‫پديده توانبخش آريا‬ ‫آدرس‪ :‬انقالب خ شهداي ژاندارمري خ عبدالرضا منيري جاويد ساختمان ‪253‬‬ ‫طبقه ‪ 5‬واحد ‪ /504‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166176045 :‬نام کاال‪Self Adhesive :‬‬ ‫‪ ،Electrodes‬سيستم شاك ويو تراپي زيبايي‪ ،‬دستگاه اولتراسوندتراپي و الكتروتراپي‪،‬‬ ‫دستگاه الكتروتراپي‪ ،Rubber Electrodes ،‬دستگاه اولتراسوند تراپي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Shenzhen Dongdixin Technology CO., LTD (China) ،EME Srl (Italy‬‬ ‫پديده درمان تکسان‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خيابان شريعتي باالتر از چهارراه سميه ساختمان جواهري طبقه سوم‬ ‫واحد ‪ /32‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2177625061 :‬ايميل‪Bijan@padidehdarman. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ ،Reinforced Curved Tip :‬كانوالي شرياني فمورال‪،Flexible ،‬‬ ‫‪/Aortic Root ،Three Stage ،Two Stage‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪FREE LIFE MEDICAL GMBH (Germany‬‬ ‫پديده سالمت پارس‬ ‫آدرس‪ :‬خ مالصدرا بعد از تقاطع شيراز روبروي بانك سپه پ ‪ 107‬ط دوم‬ ‫واحد ‪ /21‬ايميل‪ /info@padidehsalamat.com :‬نام کاال‪ ، :‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات كيج كمري خلفي کناري (‪ ،)PLIF/TLIF‬ست ابزار جايگذاري ست‬ ‫جايگذاري ستون فقرات‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پالک مهره اي‬ ‫گردني‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات ‪ -‬راد (ساير)‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات اتصال عرضي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات جايگزين ديسک بين مهره‬ ‫اي گردني‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج كمري خلفي کناري (‪،)PLIF/TLIF‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال‬ ‫بلند‪ ،‬بدنه اصلي اينتراسپاينوس‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج گردني قدامي‪،‬‬ ‫پي ‌چهاي كيج پي ‌چدار گردني‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج گردني پيچ دار‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات نات‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پالک گردني‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پالک مهره اي گردني‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪ ،‬رترکتور متصل به تخت‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‬ ‫پالک گردني‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات کيج گردني پالک دار‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي منو اکسيال بلند‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال‬ ‫‪78‬‬ ‫بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي‬ ‫اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Spineart (Switzerland) ،SCIENTX (France) ،CONDOR GMBH (Germany‬‬ ‫پرتو پرداز اريا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ميدان فلسطين خ طالقاني خ شهيدسرپرست جنوبي ك پارس پ‪/55‬‬ ‫نام کاال‪ ،Enzyme Immunoassay Analysers :‬دستگاه گاما كمرا تک هد‪ ،‬دستگاه‬ ‫گاما کمرا دوال هد‪Automated ،Automated Urine Analyzer Consumable ،‬‬ ‫‪ ،Urine Analyser‬نوار ادراري چند پارامتري‪/Semi Automated Urine Analyser ،‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DAS SRL (Italy) ،MiE MEDICAL IMAGING ELECTRONICS GmbH (Ger‬‬‫)‪many) ،DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. (China‬‬ ‫پرتو تصوير درمان‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان وليعصر ساختمان شيرين پالك ‪ 2959‬واحد ‪ 203‬ط ‪ /2‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2122650881 :‬ايميل‪ /Imaging.partotasvir@gmail.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫اباتمنت ايمپلنت‪ ،‬فيکسچر‪ ،‬دستگاه پري اپيكال دي سي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪LEADER ITALIA (Italy) ،CSN INDUSTRIE SRL (Italy‬‬ ‫پرتو درمان صميمي‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد مطهري خ يکم خ شهيد جواد سرافراز ب موج طبقه ‪ 9‬واحد ‪ /38‬نام‬ ‫کا‪:‬ال‪ :‬ايلياك‪ ،‬رنال‪ ،‬گايدواير آنژيوگرافي هيدروفيليك‪14Guide Wire Compati ،‬‬ ‫‪ ،Non Coated ،CTO ،Covered Self Expandable ،ble‬استنت غيردارويي‪ ،‬ساير‬ ‫قطعات يدکي هولتر فشار خون‪ ،‬ساير قطعات يدکي ليزر اربيوم ياگ‪ ،‬ميكرو كتتر‪ ،‬اس‬ ‫اف اي‪ ،Semi Compliant Endovascular ،‬استنت دارويي‪ ،‬سيستم خنك كننده‬ ‫ليزر اربيوم يگ‪ ،‬ساپورت كتتر‪ ،‬هندپيس ليزر اربيوم ياگ دندانپزشکي‪،SuperStiff ،‬‬ ‫شيت فمورال بلند‪Mounted ،SC Balloon ،> 50cm Supported Coated ،‬‬ ‫‪ ،Stent‬دستگاه ليزر النگ پالس الكساندرايت‪ ،‬هندپيس ليزر تركيبي با ان دي يگ‪،‬‬ ‫فمورال پريفرال‪ ،‬هندپيس اربيوم يگ‪Coated ،Aortic Knitted ،Coil Types ،‬‬ ‫‪ ،Woven‬دستگاه ليزر اربيوم ياگ دندانپزشکي‪ ،SuperStiff ،‬شيت فمورال استاندارد‪،‬‬ ‫ساير قطعات يدکي ليزر ترکيبي با ان دي يگ‪ ،‬گايدواير آنژيوگرافي هيدروفيليك‪،‬‬ ‫دستگا ‌ههاي تركيبي با ان دي يگ‪ ،‬ساير قطعات يدکي ليزر النگ پالس الکساندرايت‪،‬‬ ‫ساير قطعات يدکي ليزر ترکيبي الکساندرايت و ان دي يگ‪ ،‬ساير قطعات يدکي ليزر‬ ‫کيوسوئيچ ان دي يگ‪ ،‬ساير قطعات يدکي ليزر رنگ‪ ،Transeptal Needle ،‬اسنر‪،‬‬ ‫‪Peripheral Stent ،Peripheral Stent Graft ،50cm< Supported Coated‬‬ ‫‪/Mounted Stent ،Peripheral Stent Graft ،Graft‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CID S.P.A (Italy) ،COOK MEDICAL (United States) ،William Cook‬‬ ‫‪Europe Aps (United States) ،GETINGE GROUP (United States) ،Sorin‬‬ ‫‪Group Italia srl (Italy) ،FOTONA D.O.O (Slovenia) ،ZIMMER MEDIZ‬‬‫‪INSYSTEME GmbH (Germany) ،William Cook Europe Aps (Denmark)،‬‬ ‫‪CANDELA CORPORATION (United States) ،GETINGE GROUP (France)،‬‬ ‫‪William Cook Europe Aps (Australia) ،William Cook Europe Aps‬‬ ‫)‪(Ireland‬‬ ‫پرتو سيستم درمان‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان طالقاني‪ ،‬تقاطع فريمان‪ ،‬ساختمان ‪( 118‬پالک ‪ ،)548‬طبقه ‪ 5‬واحد‬ ‫‪ /15‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166954281 :‬ايميل‪ /n-hajebi@yahoo.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫کاف کرايوتراپي‪ ،‬دستگاه کرايوتراپي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪HILOTHERM GMBH (Germany‬‬ ‫پرتو طب کارمانيا‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان وصال شيرازي‪ ،‬کوچه شمس‪ ،‬پالک ‪ ،32‬طبقه سوم‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166407055 :‬نام کاال‪OPG With ،OPG Without Ceph Unit :‬‬ ‫‪ ،Ceph Single Sensor Unit‬دستگاه آر وي جي‪ ،‬دستگاه فسفور پليت‪ ،‬دستگاه پري‬ ‫اپيكال دي سي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪OWANDY RADIOLOGY SAS (France)،‬‬ ‫پرشيا ايده پارس‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬صادقيه‪-‬بلوار فردوس‪-‬پالک‪-239‬مجتمع ابشار‪-‬ط‪-2‬واحد‪/2f‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2144049500 :‬ايميل‪ /omid-z13@yahoo.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫سر سوزن دندانپزشكي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SOFIC (France‬‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫پرشيا مهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران بزرگراه جالل آل احمد ك پروانه پ ‪ 4‬ط ‪ 3‬واحد ‪ /25‬نام کاال‪:‬‬ ‫بالون جهت اندازه گيري حجم معده‪ ،‬باند گاستروپالستي‪ ،‬نزديک کننده لبه زخم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDICAL INNOVATION DEVELOPPEMENT (France)،‬‬ ‫پرشين ايده آل سيستم‬ ‫آدرس‪ :‬وليعصر ک مدير خ شهيد علي يزدان پناه طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /2‬نام کاال‪:‬‬ ‫دستگاه اکسيژن ساز خانگي يا پرتابل‪ ،‬دستگاه فشار هواي مثبت پيوسته سي پپ‪،‬‬ ‫دستگاه فشار هواي مثبت دوسطحي باي پپ‪ ،‬نازال ماسك سي پپ‪ ،‬ماسك دهان‬ ‫و بيني سي پپ‪ ،‬دستگاه اکسيژن ساز خانگي يا پرتابل‪ ،‬دستگاه فشار هواي مثبت‬ ‫پيوسته سي پپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪FISHER ،)SEFAM (France ،)Gas Control Equipment Ltd (United States‬‬ ‫‪KARE MEDICAL AND ،)& PAYKEL HEALTHCARE Ltd (New Zealand‬‬ ‫‪)ANALYTICAL DEVICES LIMITED COMPANY (Turkey‬‬ ‫پرشين مد ديبا‬ ‫آدرس‪ :‬باغ فيض خ بهاران ک مريم طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /101‬نام کاال‪ :‬سوزن تزريق در‬ ‫مثانه‪ ،‬مش پليمريك‪ ،‬كاشتنيهاي بيضه‪ ،‬عامل حجم دهنده بافت اورولوژيک‪ ،‬پروتز‬ ‫کاشتني در آلت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪PROMEDON S.A PROMEDON S.A (Argentina‬‬ ‫پرگاس آرمان سالمت‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان وليعصر‪ ،‬باالتر از خيابان بهشتي‪ ،‬کوچه پرديس‪ ،‬پالک ‪ ،3‬واحد ‪/1‬‬ ‫نام کاال‪ :‬آنژيوکت‪ ،‬هپارين الک‪ ،‬قلم مونوپالر يكبارمصرف‪ ،‬پليت يكبار مصرف‬ ‫يك لبه‪ ،‬پليت يكبار مصرف دو لبه‪ ،‬ميکروست‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬سه راهي تزريق‪ ،‬ست سرم‬ ‫تحت سيستم جاذبه‪ ،‬پك هاي جراحي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDIPLUS (INDIA) LIMITED (India) ،ZHEJIAN JINHUA HUATONG MED‬‬‫‪ICAL APPLIANCE CO.LTD (China) ،HUAIAN CITY HENGCHUN MEDICAL‬‬ ‫‪PRODUCT CO.,LTD (China) ،MAIS INDIA MEDICAL DEVICES PVT.LTD‬‬ ‫)‪(India) ،NURTEKS TEKSTIL NAKIS SAN .VE TIC.LTD. STI (Turkey‬‬ ‫پرنيان پويش سالمت پارس‬ ‫ايميل‪ /omid.rp@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬فيكساتورهاي خارجي استخوان بوش‪،‬‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان كانوليتد بولت با رزوه‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان‬ ‫واشر كروي‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان راد تلسكوپي‪ ،‬فيکساتورهاي خارجي‬ ‫استخوان هاف رينگ يک و دو دهم‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان هينج ماسوالين‪،‬‬ ‫فيکساتورهاي خارجي استخوان واير ساده‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان رينگ‬ ‫آرك با سوراخ‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان اسالتد بولت‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي‬ ‫استخوان مهره‪ ،‬فيکساتورهاي خارجي استخوان واير با استاپر‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي‬ ‫استخوان پست فميناين اند‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان ساپورت ماسوالر اند‪،‬‬ ‫فيكساتورهاي خارجي استخوان پليت كانكشن كوتاه‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان‬ ‫راد با رزوه‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان پليت پيچشي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SIORA SURGICALS PVT. LTD (India‬‬ ‫پرنيان مهر پرديس‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ ،‬خيابان وليعصر ‪ ،‬نرسيده به خيابان مطهري ‪ ،‬كوچه افتخار ‪ ،‬پالك‬ ‫‪ /48‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9125397047 :‬ايميل‪parnianmehrpardis@gmail. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬سوزن طب سوزني‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MAANSHAN BOND MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD (China‬‬ ‫پزشكي تهران قلب‬ ‫آدرس‪ :‬ميرداماد خ نفت شمالي بل ميرداماد شماره ‪ 221‬طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /1‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2122255421 :‬نام کاال‪ :‬کاتترهاي ادراري سوپراپوبيک‪ ،‬کاتترهاي ادراري‬ ‫سوپراپوبيک‪ ،‬استنت حالب‪ ،‬استنت حالب‪ ،‬دايالتور‪ ،‬دايالتور‪ ،‬فمورال غيرقابل جذب‪،‬‬ ‫فمورال غيرقابل جذب‪ ،‬كاتتر فولي دو راه‪ ،‬كاتتر فولي دو راه‪ ،‬کاتترهاي ادراري‬ ‫شستشو فولي سه راه‪ ،‬کاتترهاي ادراري شستشو فولي سه راه‪ ،‬گايد واير اسپيرال‪،‬‬ ‫گايد واير اسپيرال‪ ،Mitral Balloon ،Mitral Balloon ،‬گايد ارولوژي‪ ،‬گايد ارولوژي‪،‬‬ ‫استرچينگ تيوب بالون اينويي‪ ،‬استرچينگ تيوب بالون اينويي ‪External Counter� ،‬‬ ‫‪،External Counterpulsation System ECP Unit ،pulsation System ECP Unit‬‬ ‫دستگاه انژكتور ماده حاجب آنژيوگرافي‪ ،‬دستگاه انژكتور ماده حاجب آنژيوگرافي‪،‬‬ ‫‪ ،PET Infusion Unit ،PET Infusion Unit‬دستگاه انژكتور ماده حاجب ‪ ،CT‬دستگاه‬ ‫انژكتور ماده حاجب ‪ ،CT‬دستگاه انژكتور ماده حاجب ‪ ،MRI‬دستگاه انژكتور ماده‬ ‫حاجب ‪ ،MRI‬دستگاه انژكتور ماده حاجب ‪ ،CT‬دستگاه انژكتور ماده حاجب ‪ ،CT‬ست‬ ‫نفروستومي‪ ،‬ست نفروستومي‪ ،‬راديال‪ ،‬راديال‪ ،‬استايلت‪ ،‬استايلت‪ ،‬کاتترهاي ادراري‬ ‫حالب‪ ،‬کاتترهاي ادراري حالب‪ ،‬دستگاه تخت استرس اکو‪ ،‬دستگاه تخت استرس اکو‪،‬‬ ‫دستگاه بازتواني قلبي‪ ،‬دستگاه بازتواني قلبي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪AMECATH ( AMECO MEDICAL INDUSTRIES ) (Egypt) ،TORAY IN‬‬‫‪DUSTRIES,INC (Japan) ،BENQ MATERIALS CORPORATION (Taiwan)،‬‬ ‫‪VASOMEDICAL Inc (United States) ،Bayer Medical Care INC (United‬‬ ‫& ‪States) ،Bayer Medical Care INC (Australia) ،ERGO - FIT GmbH‬‬ ‫)‪CO.KG (Germany‬‬ ‫پزشک ابزار پيشگام‬ ‫آدرس‪ :‬توانير خ وليعصر خ نظامي گنجوي طبقه ‪ 2‬واحد شمالي‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188208953‬نام کاال‪ :‬ميکروست‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬ست سرم تحت‬ ‫سيستم جاذبه‪ ،‬ميکروست‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬هپارين الک‪ ،‬سه راهي‬ ‫تزريق‪ ،‬سه راهي تزريق‪ ،‬سه راهي تزريق‪ ،‬دستكش معاينه وينيل‪ ،‬هپارين الک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪WEIFANG KAWA MEDICAL PRODUCTS CO. ,LTD (China) ،DISPOSAFE‬‬ ‫‪HEALTH AND LIFE CARE LIMITED (India) ،ANGIPLAST PRIVATE LIM‬‬‫‪ITED (India) ،ILIFE MEDICAL DEVICES PVT. LTD (India) ،Suqian Green‬‬ ‫)‪Glove Co., Ltd (China) ،Shree Umiya Surgical pvt.ltd (India‬‬ ‫پزشک ابزار مسعود‬ ‫آدرس‪ :‬شيراز ‪ -‬خيابان نادر طبقه فوقاني چلوكباب ملي‪ /‬نام کاال‪ :‬تلسكوپ‬ ‫ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬کانوالي اندوسکوپي‪ ،‬تروکار اندوسکوپي‪ ،‬ابزارهاي اندوسکوپي و‬ ‫اندوسرجري با قابليت اتصال الکتريکي‪ ،‬اينسرت گرسپر الپاروسکوپي‪ ،‬سيستوسكوپ‪،‬‬ ‫سينوسكوپ‪ ،‬تيوب ساکشن ايريگيشن اندوسکوپي‪ ،‬فورسپس بيوپسي چندبارمصرف‬ ‫بدون سوزن‪ ،‬اينسرت گرسپر‪ ،‬کليپ اپالير‪ ،‬رزكتوسكوپ‪ ،‬بسكت چندبار مصرف‬ ‫گرسپينگ(‪ ،)Basket‬رترکتور اندوسکوپي‪ ،‬گرسپينك فورسپس چندبارمصرف‪ ،‬بسكت‬ ‫چندبار مصرف گرسپينگ(‪ ،)Handle‬ساير قطعات يدکي اندوسکوپي‪ ،‬شفت گرسپر‪،‬‬ ‫يها‪ ،‬سوزنگيراندوسکوپي‪ ،‬يورتروسكوپ‪ ،‬سوزن‬ ‫لها و اكسسور ‌‬ ‫قيچي اندوسکوپي‪ ،‬كاب ‌‬ ‫ورس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MAHE MEDICAL GmbH (Germany‬‬ ‫پزشکي ازمايشگاهي پيشرو پژوهان فردا‬ ‫آدرس‪ :‬ملک ک ياسمين خ ترکمنستان م ‪ 2‬طبقه ‪ 5‬واحد ‪ /504‬نام کاال‪:‬‬ ‫‪ ،Prothrombin time Quick Test‬نوار ادراري چند پارامتري‪Activated Partial ،‬‬ ‫‪،Activated Partial Thromboplastin Time ،Thromboplastin Time‬‬ ‫‪،Discrete Analyser ،Haemoglobin Controls ،Haemostasis Calibratiors‬‬ ‫‪/Prothrombin time Quick Test‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BIOLABO SAS (France) ،DFI CO LTD (Korea, South) ،Abliance (France‬‬ ‫پزشکي ايران تومل‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد بهشتي خ ولي عصر بن شهيد حسين کوزه گر طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام‬ ‫کاال‪ :‬پالك پهن سنگين چهارونيم‪ ،‬پيچ كورتيكال چهارونيم‪ ،‬پالك سه و نيم‬ ‫دي سي پي‪ ،‬پالك الكينگ دي سي اس‪ ،‬پالك الكينگ دي اچ اس‪ ،‬پالك دي‬ ‫اچ اس‪ ،‬پالك ديستال فمور چهارونيم‪ ،‬پالك ديستال تيبيا الترال چهارونيم‪ ،‬پيچ‬ ‫نيل اينترالك‪ ،‬پالك ناوداني يک سوم توبوالر الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ‬ ‫سنگين چهارونيم‪ ،‬پالك ترقوه الكينگ‪ ،‬پالك الكينگ ديستال فمور چهارونيم‪،‬‬ ‫پالك ديستال راديوس الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ ديستال تيبيا الترال‬ ‫چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونيم‪ ،‬پالك زائده آرنج الكينگ اولكرانون سه‬ ‫و نيم‪ ،‬پالك الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال فمور چهارونيم‪ ،‬پالك‬ ‫پروكسيمال هومروس الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا الترال‬ ‫چهارونيم‪ ،‬پالك بازسازي الكينگ‪ ،‬پالك الكينگ بازسازي ريكانستركشن چهارونيم‪،‬‬ ‫پيچ كورتيكال الكينگ سه و نيم‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال چهارونيم‪ ،‬پالك باريك‬ ‫سبك چهارونيم‪ ،‬پالك پروكسيمال فمور چهارونيم‪ ،‬پالك پروكسيمال تيبيا الترال‬ ‫چهارونيم‪ ،‬پالك بازسازي چهارونيم‪ ،‬نيل اينترالك ريم تيبيال‪ ،‬پالك توبوالر ناوداني‬ ‫چهارونيم‪ ،‬نيل اينترالك آنريم فمور آنتي گريد‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SANATMETAL LTD (Hungary‬‬ ‫پزشکي بينا چشم تهران‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬يوسف آباد‪ ،‬خ جهان آرا‪ ،‬خ شهيد حسين پور سي و سوم‪ ،‬پالک‬ ‫‪ ،36‬طبقه اول‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /88007744 :‬ايميل‪delaram.mirahmadi@ :‬‬ ‫‪ /gmail.com‬نام کاال‪ :‬كاست فيكو قدامي‪ ،‬ساير قطعات يدکي فيکو قدامي‪ ،‬فوت‬ ‫‪79‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫پدال قدامي‪ ،‬دستگاه فيكو قدامي خلفي‪ ،‬ست تزريق گاز و مايع‪ ،‬عنبيه مصنوعي‪،‬‬ ‫هندپيس آسپيريشن قدامي خلفي‪ ،‬هندپيس ايريگشن قدامي خلفي‪ ،‬كابل دياترمي‬ ‫قدامي‪ ،‬بگ تخليه فيکو قدامي‪ ،‬اينجکتور کاتريج‪ ،‬تيوبينگ تزريق روغن سيليکون‪،‬‬ ‫ابزارهاي اندوسکوپي و اندوسرجري با قابليت اتصال الکتريکي‪ ،‬پروب ويتركتومي‬ ‫خلفي‪ ،‬ايريگيشن آسپيريشن تيوبينگ ست قدامي‪ ،‬هندپيس ايريگيشن آسپيريشن‬ ‫قدامي‪ ،‬ست سرم فيکو قدامي‪ ،‬پروب نور سرد قدامي خلفي‪ ،‬آفاکيا محفظه خلفي‪،‬‬ ‫آداپتور تزريق روغن سيليکون‪ ،‬هندپيس اولتراسونيك قدامي‪ ،‬تيپ فيكو قدامي‪ ،‬تيپ‬ ‫فيكو قدامي خلفي‪ ،‬تيپ فرگماتوم فيکو قدامي خلفي‪ ،‬آچار تيپ فيكو قدامي‪ ،‬فيلتر‬ ‫نور دستگاه منبع نور‪ ،‬دستگاه فيكو قدامي‪ ،‬ساير قطعات ساخت فيکو قدامي‪ ،‬تروكار‬ ‫يكبارمصرف‪ ،‬اسليو سيليكوني قدامي‪ ،‬اسليو سيليكوني قدامي خلفي‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي فيکو قدامي خلفي‪ ،‬پروب ويتركتومي خلفي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪FRITZ RUCK OPHTHALMOLGISCHE SYSTEME GMBH (Germany) ،HU‬‬‫‪MAN OPTICS AG (Germany) ،RET Inc (Korea, South) ،Kirwan Surgical‬‬ ‫‪Products llc (United States) ،MICROVISION INC. (United States)،‬‬ ‫)‪STERIMEDIX LTD (United Kingdom) ،Midlabs Inc (United States‬‬ ‫پزشکي تجهيزگران طب نوين‬ ‫آدرس‪ :‬فلسطين شمالي خ بزرگمهر خ شهيد عباس سرپرست طبقه ‪ 1‬واحد‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166419093 :‬نام کاال‪ :‬چسب بخيه‪ ،‬اينفيوژن كتتر‪ ،‬كاتتر وريد‬ ‫مركزي سي وي سي‪ ،‬دستگاه گوشي پزشكي مكانيكي‪ ،PICC ،‬ست نرو بالک‪،‬‬ ‫آرتريال كتتر‪ ،‬لوازم جانبي اينفيوژن و اينجکشن‪ ،‬پانسمان محافظ استومي‪ ،‬اسپري‬ ‫سرد‪ ،‬ست خون‪ ،‬دستكش جراحي التكس‪ ،‬آرتريال كتتر‪ ،‬دستگاه گوشي پزشكي‬ ‫الكترونيكي‪ ،‬سوزنهاي داخل عروقي‪ ،‬دستگاه دماسنج ديجيتال‪ ،‬رابط هاي تزريق‪ ،‬پك‬ ‫هاي جراحي‪ ،‬دستگاه عصب ياب‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬چسب پي اي‪ ،‬پانسمانهاي غير‬ ‫چسبنده‪ ،‬پانسمان پروانه اي‪ ،‬پانسمانهاي ضد باكتري‪ ،‬فيلم شفاف‪ ،‬فيلم شفاف‪ ،‬فيلم‬ ‫شفاف‪ ،‬چسب پي اي‪ ،‬اينفيوژن كتتر‪ ،‬کيتهاي بيهوشي اپيدورال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪3M HEALTH CARE (United States) ،VYGON S.A (France) ،VYGON S.A‬‬ ‫‪(Germany)3 ،M HEALTH CARE (United Kingdom) ،DISPOTECH S.R.L‬‬ ‫‪(Italy) ،ANSELL S.A (Malaysia) ،MEDICAL INDICATOR (United States)،‬‬ ‫‪VYGON S.A (Italy)3 ،M Deutschland GmbH (Germany)3 ،M HEALTH‬‬ ‫)‪CARE (Germany) ،VYGON S.A (Belgium‬‬ ‫پزشکي سامان تابش اميد‬ ‫آدرس‪ :‬فلسطين شمالي خ شهيد عباسقلي عليزاده(پنجم) ک رامين طبقه ‪ 4‬واحد‬ ‫جنوبي‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188991219 :‬نام کاال‪ :‬سيستم دوزيمتري‪ ،‬مارکرها‪،‬‬ ‫دستگاه برش شيلد‪ ،‬سيستم دوزيمتري‪ ،‬چشمه راديواكتيو‪ ،‬سيستم دوزيمتري‪ ،‬ليزر‬ ‫‪ ،Positioning‬دوزيمتري‪ ،‬سيستم طراحي درمانتي پي اس‪ ،‬اپليکاتورهاي براکي‬ ‫تراپي‪ ،‬پانسمانهاي سوختگي‪ ،‬دستگاه براكي تراپي‪ ،‬سيستم طراحي درمان‪Portal ،‬‬ ‫‪/Imaging‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪computerized imaging reference systems, Inc (United States)،‬‬ ‫‪Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (Germany) ،PAR SCIEN‬‬‫‪TIFIC A/S (Denmark) ،Standard Imaging Inc (United States) ،ECKERT‬‬ ‫‪& ZIEGLER BEBIG GMBH (Germany) ،ScandiDos AB (Sweden) ،LAP‬‬ ‫‪GmbH Laser Applikationen (Germany) ،DOSISOFT S.A (France)،‬‬ ‫‪Water-Jel Technologies LLC (United States) ،Cablon Medical BV‬‬ ‫)‪(Netherlands‬‬ ‫پزشکي طبيب صبا افزار‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان شريعتي روبروي ملک ساختمان باغ صبا پالک ‪ 483‬طبقه سوم واحد‬ ‫پنجم‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2177510444 :‬نام کاال‪ :‬آنژيوکت‪ ،‬ست سرم تحت سيستم‬ ‫جاذبه‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬اسكالپ وين‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪POLYBOND INDIA PVT , LTD (India) ،SHANDONG ZIBO SHANCHUAN‬‬ ‫‪MEDICAL INSRUMENT CO LTD (China) ،DISPOSAFE HEALTH AND LIFE‬‬ ‫‪CARE LIMITED (India) ،Xuyi Webest Medical Product Co.,Ltd (China)،‬‬ ‫)‪Changzhou Major Medical Products Co.,Ltd (China‬‬ ‫پژواک پارس نيوشا‬ ‫آدرس‪ :‬خ شهيد بهشتي خ صابونچي (مهناز) پ ‪ 4‬واحد ‪ /7‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188521521‬نام کاال‪ :‬آنژيوکت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪ILIFE MEDICAL DEVICES PVT. LTD (India‬‬ ‫پژوهشهاي صنعتي پيروز‬ ‫ايميل‪ /behzad.sohi@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬باندينگ‪ ،‬اچينگ‪ ،‬سمان گالس‬ ‫‪80‬‬ ‫آينومر‪ ،‬ژل بيليچينگ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Swiss MediTec GmbH (Switzerland‬‬ ‫پژوهشي و توليدي ارم طب نور‬ ‫آدرس‪ :‬تهران جالل آل احمد خ پروانه پ ‪ 4‬ط ‪ 4‬واحد ‪ /33‬نام کاال‪Blood Gas :‬‬ ‫‪Multi Paramiter Electrolyte ،pH Electrolyte Metabolite POC Analysers‬‬ ‫‪ ،22 Nuclear Matrix Protein ،Blood Gas Metabolite‬نوار تست قند خون‪،‬‬ ‫دستگاه تست قند خون خانگي‪/HIV Multiple Ag Ab Rapid Test ،‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Epocal Inc (Canada) ،ALERE SCARBOROUGH, INC (United States)،‬‬ ‫‪ACON BIOTECH(HANGZHU) CO.,LTD (China) ،STANDARD DIAGNOS‬‬‫)‪TICS, INC (Korea, South‬‬ ‫پل سالمت ايرانيان‬ ‫آدرس‪ 45 :‬متري گلشهر خ پونه شرقي ساختمان سهند طبقه ‪ 6‬واحد ‪/11‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2634642868 :‬نام کاال‪ :‬پيچ كنسلوس چهارونيم و شش و نيم‪،‬‬ ‫پيچ كورتيكال الكينگ سه و نيم‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال چهارونيم‪ ،‬پيچ الكينگ‬ ‫كنسلوس چهارونيم و‪ 5‬تا شش و نيم‪ ،‬پيچ كانوله‪ ،‬نيل اينترالك آنريم هومروس‪،‬‬ ‫درپوش انتهاي نيل‪ ،‬پيچ كنسلوس سه و نيم و‪ ،4‬پيچ كنسلوس الكينگ سه و نيم‬ ‫و ‪ ،4‬فيكساتورهاي خارجي استخوان كانوليتد بولت‪ ،‬پيچ كورتيكال چهارونيم‪ ،‬پيچ‬ ‫نيل اينترالك‪ ،‬پيچ كورتيكال سه و نيم‪ ،‬پالك ديستال هومروس الكينگ سه و‬ ‫نيم‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان راد تلسكوپي‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان‬ ‫كالمپ‪ ،‬پالك ترقوه الكينگ‪ ،‬پالك ديستال راديوس الكينگ سه و نيم‪ ،‬پيچ نيل‬ ‫اينترالك‪ ،‬درپوش انتهاي نيل‪ ،‬پيچ دبل تريدد اچ سي اس‪ ،‬ساير متعلقات نيل‪ ،‬نيل‬ ‫اينترالک ريجيد تن ايندرنيل‪ ،‬پالك ناوداني يک سوم توبوالر الكينگ سه و نيم‪،‬‬ ‫پالك ايكس شكل الكينگ ميني‪ ،‬پالك مستقيم الكينگ ميني‪ ،‬پالک کنديالر‬ ‫الکينگ ميني‪ ،‬پالك واي شكل الكينگ ميني‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال ميني‪ ،‬پيچ‬ ‫كورتيكال ميني‪ ،‬پالك ال شكل الكينگ ميني‪ 8 ،‬پليت‪ ،‬پالك الكينگ دي اچ اس‪،‬‬ ‫پالك ديستال تييال الكينگ الترال سه و نيم‪ ،‬نيل اينترالك آنريم پروكسيمال فمور‬ ‫گاما‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان رينگ آرك با سوراخ‪ ،‬نيل دي اچ اس الکينگ‬ ‫بليد دي اچ اس نيل‪ ،‬پالک الکينگ تروکانتر چهارونيم‪ ،‬پالک کالکانئال الکينگ‬ ‫سه و نيم‪ ،‬پالك پروكسيمال هومروس الكينگ سه و نيم‪ ،‬پيچ الكينگ كامپرشن‬ ‫دي اچ اس‪ ،‬نيل اينترالك آنريم فمور رتروگريد‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان‬ ‫واشر كروي‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان پليت كانكشن كوتاه‪ ،‬فيکساتورهاي‬ ‫خارجي استخوان هاف رينگ يک و دو دهم‪ ،‬پالك الكينگ سنگين چهارونيم‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ دي سي اس‪ ،‬پالك الكينگ ديستال فمور چهارونيم‪ ،‬پالک استئوتومي‬ ‫الکينگ چهارونيم‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت تي شكل‪ ،‬هندل‬ ‫به همراه كارتريج استپلر پوستي‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان پست فميناين اند‪،‬‬ ‫نيل اينترالك آنريم فمور آنتي گريد‪ ،‬فيکساتورهاي خارجي استخوان راد تيوبيوالر‪،‬‬ ‫پالك الكينگ فيبوال سه و نيم‪ ،‬پالک فيوژن مچ دست الکينگ‪ ،‬نيل اينترالك ريم‬ ‫هومروس‪ ،‬پالك الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونيم‪ ،‬پالك بازسازي‬ ‫الكينگ‪ ،‬پالك الكينگ بازسازي ريكانستركشن چهارونيم‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي‬ ‫استخوان كانوليتد بولت با رزوه‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان ساپورت ماسوالر‬ ‫اند‪ ،‬پيچ مالئوالر چهارونيم‪ ،‬ديستال راديوس الكينگ ميني آناتوميكال‪ ،‬نيل اينترالك‬ ‫ريم پروكسيمال فمور مولتي فانكشنال‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان مهره‪ ،‬پالك‬ ‫زائده آرنج الكينگ اولكرانون سه و نيم‪ ،‬فيکساتورهاي خارجي استخوان واير با‬ ‫استاپر‪ ،‬پالک استئوتومي اطفال الکينگ سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال فمور‬ ‫چهارونيم‪ ،‬پالك پروكسيمال راديوس الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال‬ ‫تيبيا الترال چهارونيم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا مديال چهارونيم‪ ،‬نيل‬ ‫اينترالك آنريم راديوس‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان اسالتد واشر‪ ،‬فيكساتورهاي‬ ‫خارجي استخوان اسالتد بولت‪ ،‬ديستال راديوس الكينگ ميني ال شكل‪ ،‬ديستال‬ ‫راديوس الكينگ ميني تي شكل‪ ،‬نيل اينترالك ريم فمور آنتي گريد‪ ،‬فيكساتورهاي‬ ‫خارجي استخوان راد با رزوه‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان پليت كانكشن با انتهاي‬ ‫رزوه‪ ،‬نيل اينترالك آنريم تيبيال‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ مديال سه و نيم‪،‬‬ ‫نيل اينترالك ريم تيبيال‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان شانز يک و سه دهم رزوه‪،‬‬ ‫فيکساتورهاي خارجي استخوان واير ساده‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان پليت‬ ‫پيچشي‪ ،‬نيل اينترالك آنريم فمور آنتي گريد‪ ،‬نيل اينترالك آنريم پروكسيمال فمور‬ ‫مولتي فانكشنال‪ ،‬نيل اينترالك آنريم تيبيال‪ ،‬نيل اينترالك آنريم اولنا‪ ،‬فيكساتورهاي‬ ‫خارجي استخوان واشر ساده‪ ،‬واشر‪ ،‬پالك ديستال اولنا الكينگ سه و نيم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TST RAKOR ve TIBBI ALETLER SAN.ve TIC . LTD . STI (Turkey) ،ORTHO‬‬ ‫‪MEDICAL GmbH IMPLANTS (Germany) ،XI AN KAYDEE MEDICAL‬‬ ‫‪ ،BROADGENESIS MEDITECH‬پل طالئی آسیا‪APPLIANCE CO.LTD (China) ،‬‬ ‫‪(QINGDAO) LIMITED (China) ،Shenzhen Yuantai Medical Equipment‬‬ ‫‪Co.,Ltd (China) ،MEDCOME MEDICAL SUPPLIES LTD.china (China)،‬‬ ‫‪zhejiang runqiang medical instruments co.ltd (China)،‬‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫پل طالئي آسيا‬ ‫ايميل‪ /MD@AGBTRADE.COM :‬نام کاال‪ :‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬رابط‬ ‫هاي تزريق‪ ،‬ماسک بيهوشي‪ ،‬ست خون‪ ،‬بگ بيهوشي تنفسي‪ ،‬مدار تنفسي ونتيالتور‪،‬‬ ‫كتتر مونت‪ ،‬مبدل گرما و رطوبت فيلتر دار‪ ،‬ميکروست‪ ،‬اسكالپ وين‪ ،‬ست سرم‬ ‫تحت سيستم جاذبه‪ ،‬پمپ تزريق يکبار مصرف االستومريک‪ ،‬ميکروست‪ ،‬لوازم جانبي‬ ‫اينفيوژن و اينجکشن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪PAKUMED MEDICAL PRODUCTS GMBH (Germany) ،DIROS TECHNOL‬‬‫)‪OGY INC (Canada) ،ZHEJIANG FERT MEDICAL DEVICE CO., LTD (China‬‬ ‫پويان تجهيز طب آسيا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خيابان وليعصر کوچه فرشيد پالک‪ 13‬طبقه ‪ 2‬کد پستي‬ ‫‪ /1415844149‬تلفن‪ -‬فکس‪ /88801025 :‬ايميل‪mhpooyande@gmail. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬پورت تزريق‪ ،‬پورت تزريق‪ ،‬ابزار جراحي‪-‬سوزن‪ ،‬ابزار جراحي‪-‬‬ ‫سوزن‪ ،‬سوزن پورت‪ ،‬سوزن پورت‪ ،‬پمپ تزريق يکبار مصرف االستومريک‪ ،‬پمپ‬ ‫تزريق يکبار مصرف االستومريک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪PAKUMED MEDICAL PRODUCTS GMBH (Germany) ،DIROS TECHNOL‬‬‫)‪OGY INC (Canada) ،ZHEJIANG FERT MEDICAL DEVICE CO., LTD (China‬‬ ‫پويه تجارت اميد ايرانيان‬ ‫آدرس‪ :‬انقالب خ جمالزاده جنوبي ک دانشور س ‪ 36‬طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /7‬نام کاال‪:‬‬ ‫ماتريس بند‪ ،‬پنست آتروماتيک‪ ،‬فشارسنج ديجيتال بازويي‪ ،‬دستگاه تشك مواج‪ ،‬ظرف‬ ‫استريليزاسيون‪ ،‬فشارسنج ديجيتال بازويي‪ ،‬فشارسنج ديجيتال مچي‪ ،‬رترکتور خودکار‪،‬‬ ‫ابزار دستي جراحي‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬چکش‪ ،‬کليپر جراحي‪ ،‬پنست بيوپسي‪،‬‬ ‫قيچي عمومي استاندارد‪ ،‬پروب‪ ،‬قيچي دايسکتيگ‪ ،‬دستگاه گوشي پزشكي مكانيكي‪،‬‬ ‫آينه ها‪ ،‬فشارسنج عقربه اي‪ ،‬دستگاه دماسنج ديجيتال‪ ،‬ابزار جراحي چشمي‪-‬اسپاچوال‪،‬‬ ‫سمان پلي كربوكسيالت‪ ،‬سمان زينك فسفات‪ ،‬وارنيش‪ ،‬سمان كامپوزيت رزيني‪،‬‬ ‫قيچي لباس و نوار زخم‪ ،‬نيدل هلدر معمولي‪ ،‬نگهدارنده ماتريس‪ ،‬چاقو‪ ،‬نيدل هلدر‬ ‫معمولي‪ ،‬قيچي عمومي استاندارد‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬رترکتور‬ ‫دستي‪ ،‬قيچي ميکروسرجيکال‪ ،‬اسکالپل هندل‪ ،‬دستگاه دماسنج ديجيتال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪E.HAHNENKRATT GMBH (Germany) ،Moeen Corporation PVT Ltd‬‬ ‫‪(Pakistan) ،ROSSMAX INTERNATIONAL LTD. (Switzerland) ،ROSSMAX‬‬ ‫‪INTERNATIONAL LTD. (Taiwan) ،ECO INSTRUMENTS CO (Pakistan)،‬‬ ‫)‪HOFFMANN DENTAL MANUFACTUR GMBH (Germany‬‬ ‫پويا طب برابران‬ ‫آدرس‪ :‬تهران صادقيه خيابان شهيد گالب پالك ‪ /85‬نام کاال‪ :‬ايمپلنت استخواني‬ ‫فك و صورت و جمجمه پليت ال شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و‬ ‫جمجمه پليت چانه‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت قوس‌دار‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت اربيتال بدون ميله‪ ،‬ریمر ای سی‬ ‫ال پی سی ال‪ ،‬اينسافليتور ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬انكورها قالب هاي رباط مصنوعي‬ ‫غيرجذبي روتیتور کاف‪ ،‬ابزار کارگذاری سوچر انکور در عمل شانه‪ ،‬پالك الكينگ‬ ‫سنگين چهارونیم‪ ،‬مانيتور ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ مديال‬ ‫سه و نیم‪ ،‬منبع نور ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬کانوالی ساکشن‪ ،‬عبور دهنده نخ ای‬ ‫سی ال پی سی ال‪ ،PICC ،‬ابزارهای اندوسکوپی و اندوسرجری با قابلیت اتصال‬ ‫الکتریکی‪ ،‬ابزار بریدن گره در عمل شانه‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال ميني‪ ،‬سيستم‬ ‫آسپيريشن و ايريگشن اندوسكوپي‪ ،‬تیوب ساکشن ایریگیشن اندوسکوپی‪ ،‬لوازم‬ ‫جانبی دریل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم بدون‬ ‫ميله‪ ،‬كمرا هد ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬پروسسور سازگار ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه پليت انگل براي بازسازي منديبل‪ ،‬ابزارهای‬ ‫اندازه گیری‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت دبل انگل براي‬ ‫بازسازي منديبل‪ ،‬سوهان ای سی ال پی سی ال‪ ،‬پيچ دبل تريدد اچ سی اس‪،‬‬ ‫کورت ای سی ال پی سی ال‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت‬ ‫آي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت سه بعدی مربع و‬ ‫مستطيل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت زي شكل‪ ،‬تیغه‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت ايكس شكل‪ ،‬ابزار جداسازی‬ ‫بافت در عمل شانه‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت يو شكل‬ ‫براي بازسازي منديبل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت دبل‬ ‫واي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت اچ شكل‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه پليت بيني‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت‬ ‫و جمجمه پليت واي شكل‪ ،‬پيچ كانوله‪ ،‬كابل انتقال نور سرد ويدئو الپاراسكوپ‪،‬‬ ‫گاید فمور ای سی ال‪ ،‬گاید تیبا ای سی ال‪ ،‬کیس ابزار ای سی ال پی سی ال‪،‬‬ ‫ژنراتور باي پالر‪ ،‬قلم باي پالر‪ ،‬پدال باي پالر‪ ،‬پالك ال شكل ميني‪ ،‬سیستم‬ ‫پوزیشنینگ شانه‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ جنرال خود‬ ‫دريل‪ ،‬انكورها قالب هاي رباط مصنوعي جذبي شانه‪ ،‬پيچ ای سي ال پي سي ال‬ ‫جذبی‪ ،‬پیچ گوشتی ای سی ال پی سی ال‪ ،‬ناچر ای سی ال پی سی ال‪ ،‬پالک‬ ‫کالکانئال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالك كال‌كانئال پاشنه‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و‬ ‫صورت و جمجمه پليت ميني بار هول‪ ،‬پيچ كنسلوس سه و نیم و‪ ،4‬پيچ كنسلوس‬ ‫چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬پالك ترقوه الكينگ‪ ،‬پالك كالويكل ترقوه‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه پليت ديناميك كامپرشن‪ ،‬ابزار آماده سازی‬ ‫گرفت ای سی پی سی ال‪ ،‬ايمپلنت طب ورزشي ترمیم تاندون بدون سوزن‪،‬‬ ‫ابزار گیرنده نخ درعمل شانه‪ ،‬پيچ كورتيكال ميني‪ ،‬پيچ كورتيكال سه و نیم‪ ،‬پيچ‬ ‫كورتيكال چهارونیم‪ ،‬سر مته شیور آرتروسکوپی‪ ،‬پالك دی اچ اس‪ ،‬پيچ الكينگ‬ ‫كامپرشن دی اچ اس‪ ،‬نیل دی اچ اس بلید دی اچ اس‪ ،‬نیل دی اچ اس الکینگ‬ ‫بلید دی اچ اس نیل‪ ،‬دستگاه کنسول شیور آرتروسکوپی‪ ،‬كابل‌ها و اكسسوري‌ها‪،‬‬ ‫هندپیس کنسول شیور آرتروسکوپی‪ ،‬سایر قطعات یدکی دستگاه کنسول شیور‬ ‫آرتروسکوپی‪ ،‬پالك دی سی اس‪ ،‬پالك ديستال هومروس الكينگ سه و نیم‪،‬‬ ‫پالك ديستال راديوس سه و نیم‪ ،‬ديستال راديوس ميني ال شكل‪ ،‬ديستال‬ ‫راديوس الكينگ ميني ال شكل‪ ،‬پالك ديستال راديوس الكينگ سه و نیم‪،‬‬ ‫ديستال راديوس الكينگ ميني تي شكل‪ ،‬پالك الكينگ ديستال فمور چهارونیم‪،‬‬ ‫پالك الكينگ ديستال تيبيا الترال چهارونیم‪ ،‬پالك ديستال فمور چهارونیم‪،‬‬ ‫ديستال راديوس الكينگ ميني آناتوميكال‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬سرمته‪ ،‬انكورها‬ ‫قالب هاي رباط مصنوعي جذبي روتیتور کاف‪ ،‬پالك سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالك‬ ‫پهن سنگين چهارونیم‪ ،‬پالك باريك سبك چهارونیم‪ ،‬نيل اينترالك ريم فمور‬ ‫آنتي گريد‪ ،‬فيكسيشن تاندون رباط زانو‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬اره‪ ،‬تلسكوپ ويدئو‬ ‫الپاراسكوپ‪ ،‬ست ابزار جایگذاری نیل درون استخوانی‪ ،‬ايمپلنت طب ورزشي نخ‬ ‫ترمیم تاندون با سوزن‪ ،‬پالک اچ شکل مینی‪ ،‬دستگاه ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬وایر کاتر‪،‬‬ ‫پالک استئوتومی الکینگ چهارونیم‪ ،‬پالك تي تي باترس ال شكل چهارونیم‪،‬‬ ‫پالك تي شكل الكينگ ميني‪ ،‬پالك واي شكل الكينگ ميني‪ ،‬پالك كم تماس‬ ‫سه و نیم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا مديال چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ سه و‬ ‫نیم‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونیم‪ ،‬پالک الکینگ تی و تی باترس و ال باترس‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالک کندیالر الکینگ مینی‪ ،‬پالك الكينگ دی سی اس‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ دی اچ اس‪ ،‬پيچ كورتيكال الكينگ سه و نیم‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ فيبوال سه و نیم‪ ،‬پالك مستقيم الكينگ ميني‪ ،‬پيچ‬ ‫نيل اينترالك‪ ،‬پالك تي شكل ميني‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه‬ ‫پيچ جنرال خود قالويز‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری‬ ‫ست جایگذاری ایمپلنت های فک و صورت‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و‬ ‫جمجمه ميكرو مش‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت لفورت‪،‬‬ ‫انكورها قالب هاي رباط مصنوعي غيرجذبي شانه‪ ،‬ديستال راديوس ميني تي‬ ‫شكل‪ ،‬درپوش انتهای نیل‪ ،‬نيل اينترالك ريم پروكسيمال فمور گاما‪ ،‬سایر متعلقات‬ ‫نیل‪ ،‬نيل اينترالك ريم تيبيال‪ ،‬پالك زائده آرنج الكينگ اولكرانون سه و نیم‪،‬‬ ‫پالك زائده آرنج اولكرانون‪ ،‬پالك یک سوم توبوالر ناوداني سه و نیم‪ ،‬فوت پدال‬ ‫کنسل شیور آرتروسکوپی‪ ،‬انكورها قالب هاي رباط مصنوعي بدون گره‪ ،‬دریل‬ ‫برقی‪ ،‬پالك پروكسيمال هومروس الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال‬ ‫فمور چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا الترال چهارونیم‪ ،‬پالك بازسازي‬ ‫الكينگ‪ ،‬پالك الكينگ بازسازي ريكانستركشن چهارونیم‪ ،‬پالك بازسازي‪ ،‬ابزار‬ ‫عبور دهنده نخ در عمل شانه‪ ،‬فيكسيشن مينيسك سریع‪ ،‬کیس ابزار در عمل شانه‪،‬‬ ‫ترالي ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم‬ ‫با ميله‪ ،‬پالك مستقيم ميني‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت‬ ‫مستقيم براي بازسازي منديبل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت‬ ‫تي شكل‪ ،‬پين‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پالک استخوانی‪ ،‬استریپر ای سی ال پی سی‬ ‫ال بسته‪ ،‬واشر‪ ،‬ديستال راديوس ميني آناتوميكال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪JEIL MEDICAL CORPORATION (Korea, South) ،CONMED LINVATEC‬‬ ‫‪(United States) ،CONTACT CO. (Ukraine) ،Medtronic Kanghui (China)،‬‬ ‫‪Medical Components Inc (United States) ،CONMED LINVATEC (Mexi‬‬‫)‪co) ،CONMED LINVATEC (Germany‬‬ ‫پويا طب زکريا‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان رسالت غرب‪ ،‬ابتداي خيابان استاد حسن بناي شمالي‪ ،‬کوچه مرادي‪،‬‬ ‫پالک ‪ 2‬واحد ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9123141248 :‬ايميل‪m.abasalta@yahoo. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬ماسک بيهوشي‪ ،‬ماسک بيهوشي‪ ،‬ماسک اکسيژن ساده‪ ،‬ماسک‬ ‫اکسيژن ساده‪ ،‬ساير قطعات يدکي محفظه جمع آوري دستگاه آسپيراتور‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي محفظه جمع آوري دستگاه آسپيراتور‪ ،‬کيسه يکبار مصرف ساکشن جراحي‬ ‫همراه با پودر جاذب‪ ،‬کيسه يکبار مصرف ساکشن جراحي همراه با پودر جاذب‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SANAYI VE TICARET LTD STI‬‬ ‫)‪(Turkey‬‬ ‫پويا فارمد فام‬ ‫آدرس‪ :‬تهران كوي نصر نبش خيابان شهيد احمدي ( سي و هشتم ) پالك ‪241‬‬ ‫طبقه سوم واح د ‪ /12‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9122708520 :‬ايميل‪sahand.m@pha� :‬‬ ‫‪ /medical.com‬نام کاال‪ :‬ساير قطعات يدکي راديوفرکانسي درمان سرطان‪ ،‬تيوب‬ ‫ساکشن ايريگيشن اندوسکوپي‪ ،‬گرسپينگ فورسپس يكبارمصرف‪ ،‬تروکار اندوسکوپي‪،‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫گرسپينگ فورسپس يكبارمصرف‪ ،‬سوزنگيراندوسکوپي‪ ،‬قيچي اندوسکوپي‪seal ،‬‬ ‫‪ ،for laparoscopy trocar‬بگ اندوسکوپي‪laparoscopic smoke evacuation ،‬‬ ‫‪ ،system‬ابزارهاي اندوسکوپي و اندوسرجري با قابليت اتصال الکتريکي‪ ،‬هندل به‬ ‫همراه كارتريج استپلر پوستي‪ ،‬بگ اندوسکوپي‪ ،‬تروکار اندوسکوپي‪ ،‬قيچي اندوسکوپي‪،‬‬ ‫بگ اندوسکوپي‪ ،‬دستگاه نبواليزر اولتراسونيك‪ ،‬هندل اندوسکوپي‪ ،‬تروکار اندوسکوپي‪،‬‬ ‫قالب اندوسکوپي‪ ،‬دستگاه وريدياب‪ ،‬دستگاه راديوفرکانسي درمان سرطان‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪STARmed Co., Ltd (Korea, South) ،LaproSurge Limited (United King‬‬‫‪dom) ،Hunan Handlike Minimally Invasive Surgery Co., Ltd (China)،‬‬ ‫‪CHANGZHOU LOOKMED MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD (China)،‬‬ ‫& ‪KTMED INC (Korea, South) ،Shenzhen Vivolight Medical Device‬‬ ‫)‪Technology Co., Ltd (China‬‬ ‫پويان عاج‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ جمالزلده شمالي باالتر از فرصت شيرازي پ ‪ 205‬ط ‪ 3‬واحد ‪/5‬‬ ‫ايميل‪ /info@pouyanag.com :‬نام کاال‪ :‬سيستم ايمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪B&B DENTAL SRL (Italy‬‬ ‫پويش طب آتيه آرکا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ ،‬خيابان آزادي ‪ ،‬تقاطع اسكندري شمالي ‪ ،‬بازار بزرگ آزادي ‪ ،‬طبقه‬ ‫اول ‪ ،‬واحد ‪ /34‬ايميل‪ /ahmad.mogoei@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬سمان گالس‬ ‫آينومر‪ ،‬پانسمان‪ ،‬كلسيم هيدروكسايد‪ ،‬سمان زينك اكسايد اوژنول‪ ،‬سمان ام تي اي‪،‬‬ ‫اسيد اچ پرسلن‪ ،‬وازلين دندانپزشکي‪ ،‬ژل بيليچينگ‪ ،‬خمير پروفيالكسي‪ ،‬نخ زير لثه‪،‬‬ ‫گها آشكارساز پوسيدگي‪ ،‬باندينگ‪ ،‬ژل فلورايد‪ ،EDTA ،‬ماده ضد‬ ‫سمان ارتودنسي‪ ،‬رن ‌‬ ‫عفوني کننده کانال‪ ،‬آرسي پرپ‪ ،‬وارنيش‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬خمير ضد حساسيت‬ ‫و پوسيدگي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA (Brazil‬‬ ‫پويندگان پزشکي پرديس‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ ،‬عباس آباد ‪ ،‬خيابان شهيد بهشتي ‪ ،‬خيابان پاكستان ‪ ،‬كوچه دوم ‪،‬‬ ‫پالك ‪ ، 22‬واحد ‪ ، 3‬كدپستي ‪ /1531613615 :‬تلفن‪ -‬فکس‪/2188736933 :‬‬ ‫نام کاال‪)Biohit Oyj (Finland :‬‬ ‫پويندگان طب کاوه‬ ‫آدرس‪ :‬بلوار کشاورز خيابان وصال شيرازي کوچه بهنام پالک ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188464116‬ايميل‪ /yahoo.com@ali-dental2 :‬نام کاال‪ :‬دستكش معاينه‬ ‫التكس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia‬‬ ‫پوينده طب آرکا‬ ‫آدرس‪ :‬سعادت آباد خ شهيدصرافهاي جنوبي خ سي و هفتم طبقه ‪ 4‬واحد ‪/6‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188692087 :‬نام کاال‪ :‬كاتتر وريد مركزي سي وي سي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪)AMECO MEDICAL INDUSTRIES (Egypt‬‬ ‫پي نگار سينا‬ ‫آدرس‪ :‬ميدان فردوسي خيابان رامسر کوچه نوروزي پالک ‪ 4‬واحد ‪ /4‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188594083 :‬ايميل‪ /siamakalizadehmd@gmail.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫دستگاه مانيتور اعصاب حين عمل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪DR. LANGER MEDICAL GMBH (Germany‬‬ ‫پيام طب حيات‬ ‫آدرس‪ :‬انقالب اسالمي خ قدر خ جمالزاده شمالي س کارگر طبقه ‪ 0‬واحد ‪/1‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2166573318 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه تست سيكل قاعدگي‪ ،‬سوزن‬ ‫نشانه گذاري پستان‪ ،‬سوزن بيوپسي بن مرو‪ ،‬سوزن بيوپسي بافت نرم‪ ،‬کاتترهاي‬ ‫نمونه برداري آندومتر‪ ،‬گان بيوپسي اتوماتيك برش انتهايي‪ ،‬هيستروسونوگرافي‪،‬‬ ‫پساري‪ ،‬كورت آندومتريوم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Panpac Medical corporation (Taiwan) ،GTA S.R.L (Italy‬‬ ‫پيام کيهان طب‬ ‫آدرس‪ :‬آزادي ‪ -‬بعد از وزارت کار ‪ -‬پالک ‪ 241‬واحد ‪ /3‬نام کاال‪ :‬لوله تراشه بدون‬ ‫کاف‪ ،‬اينفليتور‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬الرنژيال ماسک‪ ،‬شيت فمورال استاندارد‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪Hangzhou Bever Medical Device Co,Ltd (China) ،COPPER MEDICAL‬‬ ‫‪TECHNOLOGY CO,LTD (China) ،ROYAL FORNIA MEDICAL EQUIPMENT‬‬ ‫)‪CO., LTD (China‬‬ ‫پيش گامان تندرستي ايرانيان‬ ‫آدرس‪ :‬هفت تير خ شهيد مهندس زيرک زاده خ وراويني طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /8‬نام‬ ‫کاال‪ :‬آي يو دي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪PREGNA INTERNATIONAL LTD. (India‬‬ ‫پيشتاز طب زمان‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬شهرک گلستان‪ ،‬بلوار گلها‪ ،‬خيابان ياس سوم‪ ،‬نبش ‪ 18‬متري‬ ‫ياسمن جنوبي‪ ،‬پالک ‪ /،1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2142197000 :‬نام کاال‪Insulin like :‬‬ ‫‪ ،1 Growth Factor Binding Protein‬آنتي بادي تشخيصي سيستم گروه خوني‬ ‫‪Other ،Monospecific Anti human Serum ،Rhesus Phenotypes ،ABO‬‬ ‫‪ ،Blood Group‬معرف تشخيصي آنتي ژن ‪ ،D‬آلبومين سرم گاوي‪،ROM RT ،‬‬ ‫ُ‪/Discrete Analyser spare parts‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Oy Medix Biochemica Ab (Finland) ،Lorne Laboratories Ltd (United‬‬ ‫)‪Kingdom) ،FURUNO (Japan‬‬ ‫پيشرفت درمان‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ شهيد بهشتي خ شهيد قنبر زاده خ ‪ 12‬پ ‪ 25‬ط ‪ /2‬نام کاال‪:‬‬ ‫ساير قطعات يدکي ‪ ،ABR‬ساير قطعات يدکي ‪ ،ABR‬دستگاه سمعك‪ ،‬پروب آرگون‬ ‫پالسما‪ ،‬دستگاه آرگون پالسما‪ ،Tonometer Unit ،‬ساير قطعات يدکي اوديومتر‪،‬‬ ‫دستگاه فيتينگ سمعک‪ ،‬دستگاه بيومتري چشم‪ ،‬ساير قطعات يدکي بيومتري‬ ‫چشم‪ ،Slit Lamp Unit ،‬دستگاه سمعك‪،OAE Unit ،ABR Unit ،OAE Unit ،‬‬ ‫ساير قطعات يدکي ميکروسکوپ گوش و حلق و بيني‪ ،‬پليت يكبار مصرف دو‬ ‫لبه‪ ،‬دستگاه کرايوسرجيکال تنفسي‪ ،‬دستگاه کرايوسرجيکال چشمي‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي کرايوسرجيکال چشمي‪ ،‬ساير قطعات يدکي فيدينگ سمعک‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي ميکروسکوپ چشم پزشکي‪ ،‬دستگاه ميكروسكوپ مغز و اعصاب‪ ،‬دستگاه‬ ‫ميكروسكوپ چشم پزشکي‪ ،‬دستگاه ميكروسكوپ گوش و حلق و بيني‪ ،‬دستگاه‬ ‫تست تعادل‪ ،‬سرقلم مونوپالر‪ ،‬دستگاه اوديومتر‪ ،‬دستگاه تمپانومتري‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي ميکروسکوپ مغز و اعصاب‪ ،‬ساير قطعات يدکي ‪ ،OAE‬ساير قطعات يدکي‬ ‫‪ ،OAE‬دستگاه پريمتر‪ ،‬ساير قطعات يدکي پريمتر‪ ،ABR Unit ،‬ساير قطعات يدکي ‪Slit‬‬ ‫‪ ،Lamp‬دستگاه اوديومتر‪ ،‬دستگاه تمپانومتري‪ ،‬ساير قطعات يدکي تمپانومتري‪ ،‬ژنراتور‬ ‫مونوپالر‪ ،‬پدال مونوپالر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Path medical GmbH (Germany) ،GN Otometrics A/S (Denmark) ،GN‬‬ ‫‪ReSound A/S (Denmark) ،Erbe Elektromedizin GmbH (Germany)،‬‬ ‫‪Haag Streit AG (Switzerland) ،Beltone A/S (Denmark) ،Moller-Wedel‬‬ ‫)‪GmbH &Co.KG (Germany) ،INMEDICO A/S (Denmark‬‬ ‫پيشرفت مستند دندانپزشکي‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188516740 :‬نام کاال‪ :‬اباتمنت ايمپلنت‪ ،‬فيکسچر‪ ،‬سيستم‬ ‫ايمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪s&s biomat (United Kingdom‬‬ ‫پيشرو افزار شفابخش پارسيان‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد بهشتي خ شهيد برادران کاووسي فر خ شهيد حسين ميرزائي زينالي‬ ‫س کيهان طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188735783 :‬نام کاال‪Pusher :‬‬ ‫‪ ،and Delivery Systems‬بسكت خروج سنگ يكبارمصرف‪ ،‬بالون آشاالزي‪،‬‬ ‫‪Covered ،Single Stent ،Covered Maligment TTS Biliary Metal Stent‬‬ ‫‪ ،Maligment TTS Esophageal Metal Stent‬گايدواير يكبارمصرف بيلياري‪،‬‬ ‫كانوالي يكبارمصرف بيلياري‪ ،‬بالون ازوفاژيال مري‪ ،‬سوزن جراحي اندوسکوپي ‪Pan� ،‬‬ ‫‪ ،creatic‬بالون خروج سنگ‪ ،‬اسنير يكبارمصرف الكتروسرجيكال‪ ،‬فورسپس بيوپسي‬ ‫يكبارمصرف با سوزن‪ ،‬فورسپس بيوپسي يكبارمصرف بدون سوزن‪ ،‬اسفنكتروتوم‬ ‫يكبارمصرف تريپل لومن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Medi-Globe GmbH (Germany) ،BCM Co., Ltd (Korea, South‬‬ ‫پيشرو ايمن پژوه‬ ‫آدرس‪ :‬شهران شمالي خ شهيد حسين اسحاقي بن دوم طبقه ‪ 1‬واحد غربي‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2144328639 :‬نام کاال‪،Antibiogram Disk/Manual Test :‬‬ ‫‪/Antibiogram Disk/Manual Test ،Patch Test ،MIC Test Strip‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪LIOFILCHEM S.R.L (Italy) ،CHEMOTECHNIQUE MB DIAGNOSTIC AB‬‬ ‫)‪(Sweden‬‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫پيشرو تشخيص‬ ‫آدرس‪ :‬دکترعلي شريعتي خ خواجه نصير طوسي ک شهيد محمد مفيدي م‬ ‫مفيد طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /19‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2177650008 :‬نام کاال‪،Aldolase :‬‬ ‫‪ ،Antibiogram Disk/Manual Test‬خون کنترل‪Angiotensin Converting ،‬‬ ‫‪Basic Culture ،Reagents microbiology chemical identification ،Enzyme‬‬ ‫‪،Selective Culture Media ،Citrate ،Whole Blood Calibrators ،Media‬‬ ‫‪،Copper ،Serum Abnormal Controls ،Oxalate ،Serum Normal Controls‬‬ ‫‪/Zinc ،Skin Test Allergy‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Biomaxima (Poland‬‬ ‫پيشرو تجارت رادان‬ ‫آدرس‪ :‬نواب صفوي خ کميل ک فرهنگيان س بلوک ‪ 5‬نرگس ‪ 14 2‬طبقه ‪ 1‬واحد‬ ‫‪ /13‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9127273468 :‬نام کاال‪ :‬رترکتور دستي‪ ،‬تنظيم کننده جريان‬ ‫ورودي درون وريدي‪ ،‬ست تزريق شيمي درماني‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪NELIS (Korea, South) ،MEINNTECH CO. LTD. (Korea, South) ،YILES‬‬ ‫)‪MEDICAL CO., LTD (China‬‬ ‫پيشرو طب پرشيا‬ ‫آدرس‪ :‬جمالزاده شمالي ک پروين بن (کوچه نادر) س نيلوفر طبقه ‪ 3‬واحد ‪/17‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /216657400 :‬نام کاال‪ :‬سيستم نوردرماني فرابنفش‪ ،‬سيستم‬ ‫خنك كننده ليزر النگ پالس الكساندرايت‪ ،‬دستگاه ليزر دايود‪ ،‬ساير قطعات يدکي‬ ‫ليزر النگ پالس الکساندرايت‪ ،‬دستگاه فركشنال ميكرونيدل‪ ،‬ميكرونيدل فركشنال‬ ‫ميكرونيدل‪ ،‬دستگاه ليزر النگ پالس الكساندرايت‪ ،‬دستگاه ليزر دايود‪ ،‬دستگاه فلش‬ ‫المپ‪ ،‬ساير قطعات يدکي فلش المپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Dr. Honle Medizintechnik GmbH (Germany) ،ZIMMER MEDIZINSYS‬‬‫‪TEME GmbH (Germany) ،ILOODA CO., LTD (Korea, South) ،FINEMEC‬‬ ‫‪CO., LTD. (Korea, South) ،Beijing Sincoheren Science and Technology‬‬ ‫)‪Development Co., Ltd (China‬‬ ‫پيشرو طب حکيم ايرانيان‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خيابان گاندي جنوبي جنب بيمارستان گاندي پالك ‪ 132‬طبقه ‪6‬‬ ‫واحد ‪ /26‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188192395 :‬ايميل‪ /contact@cardio.ir :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬استنت دارويي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BOSTON SCIENTIFIC (Ireland‬‬ ‫پيشرو کارا تجهيز‬ ‫آدرس‪ :‬يوسف آباد ک پله سوم خ وليعصر س سپهر ساعي طبقه ‪ 9‬واحد ‪ /6‬نام‬ ‫کاال‪ :‬پمپ تزريق يکبار مصرف االستومريک‪ ،‬پمپ تزريق يکبار مصرف پيستوني‪،‬‬ ‫پورت تزريق‪ ،‬مش پليمريك‪ ،‬لوله هاي درناژ‪ ،‬لوازم جانبي سيستم هاي درناژ‪ ،‬سوزن‬ ‫پورت‪ ،‬كاتتر همودياليز عروقي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DAIKEN MEDICAL CO., LTD (Japan) ،DISTRICLASS MEDICAL SA‬‬ ‫‪(France) ،FEG TEXTILTECHNIK MBH (Germany) ،Intra special cath‬‬‫& ‪eters GmbH (Germany) ،STERYLAB S.R.L (Italy) ،JOLINE GmbH‬‬ ‫)‪CO.KG (Germany‬‬ ‫پيشرو کاسپين سالمت‬ ‫آدرس‪ :‬توحيد خ فرزين خ باقرخان طبقه ‪ 1‬واحد شمالي‪ /‬نام کاال‪ :‬پانسمان پروانه‬ ‫اي‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬دستكش جراحي‬ ‫التكس‪ ،‬چسب پي اي‪ ،‬يورين بگ کيسه ادرار‪ ،‬يورين بگ کيسه ادرار‪ ،‬چسب زينك‬ ‫اكسايد‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬سه راهي تزريق‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬چسب پي اي‪ ،‬پانسمان پروانه‬ ‫اي‪ ،‬اسكالپ وين‪ ،‬اسكالپ وين‪ ،‬چسب زينك اكسايد‪ ،‬دستگاه تست قند خون خانگي‪،‬‬ ‫نوار تست قند خون‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬ست سرم تحت سيستم‬ ‫جاذبه‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬ميکروست‪،‬‬ ‫ميکروست‪ ،‬ميکروست‪ ،‬سه راهي تزريق‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬اسكالپ وين‪ ،‬هپارين الک‪،‬‬ ‫هپارين الک‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CHANGZHOU HUALIAN HEALTH DRESSING CO. LTD. (China) ،TIANJIN‬‬ ‫‪MEDIC MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD (China) ،SHANDONG PROTOS‬‬ ‫‪MEDICAL (China) ،TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia) ،CHANGZHOU‬‬ ‫‪HULIAN HEALTH DRESSING CO. LTD (China) ،JIANGSU WEBEST‬‬ ‫‪MEDICAL PRODUCT CO.,LTD (China) ،Changzhou Yuekang Medical‬‬ ‫‪Appliance Co.,Ltd (China) ،Changzhou Major Medical Products‬‬ ‫‪Co.,Ltd (China) ،DISPOSAFE HEALTH AND LIFE CARE LIMITED (India)،‬‬ ‫‪YUE QING LONGTERM MEDICAL TECHNOLOGY CO ,LTD (China)،‬‬ ‫‪SHANDONG ZIBO SHANCHUAN MEDICAL INSRUMENT CO LTD (Chi‬‬‫‪na) ،JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD. (China)،‬‬ ‫‪TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATON (Taiwan) ،LARS MEDICARE PVT.‬‬ ‫‪LTD (India) ،Shanghai Channelmed Import & Export CO., LTD. (Chan‬‬‫‪nelmed Group) (China) ،CHANGZHOU CORNWALL MEDICAL DEVICES‬‬ ‫)‪CO., LTD. (China‬‬ ‫پيشگام پرتو اسپادانا‬ ‫آدرس‪ :‬شريف واقفي خ ملک خ هشت بهشت غربي س روژين طبقه ‪ 1‬واحد‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /3132736969 :‬ايميل‪ /adabju@yahoo.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫هيستروسالپينگوگرافي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Titus Medical, LLC (United States‬‬ ‫پيشگام تجارت مبنا‬ ‫آدرس‪ :‬وليعصر خ شهيد برادران مظفر خ آيت اله طالقاني س اطمينان طبقه ‪ 2‬واحد‬ ‫‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166968503 :‬ايميل‪ /ptmeslami@neda.net :‬نام کاال‪:‬‬ ‫دستكش جراحي التكس‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬چسب زينك اكسايد‪ ،‬ست سرم تحت‬ ‫سيستم جاذبه‪ ،‬كاتتر فولي دو راه‪ ،‬هپارين الک‪ ،‬کاتترهاي ادراري شستشو فولي سه‬ ‫راه‪ ،‬ميکروست‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪KANAM LATEX INDUSTRIES PVT. LTD (India) ،Hospital & Homecare‬‬ ‫‪Imp.& Exp.Co.,Ltd.Nanjing (China) ،JIANGSU WEBEST MEDICAL‬‬ ‫)‪PRODUCT CO.,LTD (China‬‬ ‫پيشگام تجهيزات پزشکي ايرانيان‬ ‫آدرس‪ :‬وليعصر بل آفريقا خ شهيد سيدرضا سعيدي طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /5‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188881394 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه ليزر دايود‪ ،‬دستگاه فلش المپ‪ ،‬دستگاه‬ ‫فركشنال ميكرونيدل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪blue moon s.r.l (Italy) ،BEIJING KES BIOLOGY TECHNOLOGY CO.,LTD‬‬ ‫)‪(China) ،SHENB Co., Ltd (Korea, South‬‬ ‫پيشگام طب تابان‬ ‫آدرس‪ :‬تهران – خيابان مطهري – نبش كوچه مرجان – پالك ‪ – 394‬واحد‬ ‫زير همكف‪ /‬ايميل‪ /info@medscientists.com :‬نام کاال‪Anti Mullerian :‬‬ ‫‪ ،Hormone‬معرف اندازه گيري ‪ 25‬هيدروکسي ويتامين ‪/Inhibin A ، D‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Ansh Labs LLC (United States) ،RD-RatioDiagnostics GmbH (Germa‬‬‫)‪ny‬‬ ‫پيشگام طب سرمد‬ ‫آدرس‪ :‬اميريه ک فرد تميز خ مسعود مدرس طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2155481457‬نام کاال‪ :‬دستكش معاينه وينيل‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪،‬‬ ‫دستكش معاينه التكس‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬اسكالپ وين‪ ،‬دستكش‬ ‫جراحي التكس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Suqian Green Glove Co., Ltd (China) ،JIANGXI HONGDA MEDICAL‬‬ ‫‪EQUIPMENT GROUP LTD. (China) ،PREMIER OUTLOOK SDN BHD‬‬ ‫‪(Malaysia) ،TIANJIN MEDIC MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD (China)،‬‬ ‫)‪ST.MARY’S RUBBERS PVT.LTD (India‬‬ ‫پيشگامان پرتو سپاهان‬ ‫آدرس‪ :‬کاشاني ک شهيد نعمتي خ آيت اله کاشاني م تجاري زرافشان ‪ 1-3‬طبقه ‪1‬‬ ‫واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /3133932276 :‬نام کاال‪ :‬سيستم دوزيمتري‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SUN NUCLEAR CORPORATION (United States‬‬ ‫پيشگامان توسعه درمان‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان دولت‪ -‬خيابان شهيد برادران رحماني‪ -‬كوچه دلدار‪ -‬پالك ‪-25‬‬ ‫طبقه دوم‪ /‬ايميل‪ /gmail.com@commercialdep1 :‬نام کاال‪ :‬اباتمنت ايمپلنت‪،‬‬ ‫فيکسچر‪ ،‬قطعات پروتزي‪ ،‬كيت جراحي ايمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BIOTEC SRL (Italy)،‬‬ ‫پيشگامان صنعت تايماز‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد بهشتي خ شهيد احمد قصير خ نهم ب بخارست طبقه ‪ 6‬واحد ‪/21‬‬ ‫‪83‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /218838282038 :‬نام کاال‪ :‬ساير قطعات يدکي آنژيوگرافي‪،‬‬ ‫دستگاه شستشو ضدعفوني‪ ،PSG Unit ،PSG Unit ،‬دستگاه آنژيوگرافي‪ ،‬آفاکيا‬ ‫پهاي‬ ‫پهاي نوري معکوس آزمايشگاهي‪ ،‬ميکروسکو ‌‬ ‫محفظه خلفي‪ ،‬ميکروسکو ‌‬ ‫نوري آزمايشگاهي استريو‪ ،‬ساير قطعات يدکي ونتيالتور ترانسپورت‪ ،‬دستگاه فشار‬ ‫هواي مثبت دوسطحي باي پپ‪ ،‬ساير قطعات يدکي فشار هواي مثبت دو سطحي‬ ‫باي پپ‪ ،‬دستگاه سي تي اسکن‪ ،‬دستگاه سي آرم عمومي‪ ،‬دستگاه فلوروسكوپي‬ ‫ديجيتال‪ ،‬نازال ماسك سي پپ‪ ،cough assist ،IVUS Unit ،‬آفاکيا محفظه خلفي‪،‬‬ ‫دستگاه راديوگرافي ديجيتال‪ ،‬دستگاه فشار هواي مثبت پيوسته سي پپ‪ ،‬دستگاه‬ ‫راديوگرافي ديجيتال‪ ،‬ساير قطعات يدکي اکسيژن ساز خانگي يا پرتال‪ ،‬دتكتور‬ ‫راديوگرافي ديجيتال‪ ،‬ماسك دهان و بيني سي پپ‪ ،‬دستگاه ام آر آي‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي ام آر آي‪ ،‬دستگاه نبواليزر كمپرسور هواي فشرده‪ ،‬دستگاه ليزر اگزايمر‪ ،‬دستگاه‬ ‫پهاي‬ ‫ماموگرافي ديجيتال‪ ،‬تيوب ‪ ،CT Scan‬دستگاه سي تي اسکن‪ ،‬ميکروسکو ‌‬ ‫پهاي نوري معکوس آزمايشگاهي‪ ،‬ساير‬ ‫نوري زمينه روشن آزمايشگاهي‪ ،‬ميکروسکو ‌‬ ‫قطعات يدکي فشار هواي مثبت پيوسته سي پپ‪ ،‬دستگاه استرياليزر بخار اتوكالو‪،‬‬ ‫كويل ام آر آي‪ ،‬دستگاه ماشين بيهوشي‪ ،‬ساير قطعات يدکي ‪ ،CT Scan‬ساير قطعات‬ ‫يدکي ماموگرافي ديجيتال‪ ،‬ساير قطعات يدکي راديوگرافي ديجيتال‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي راديوگرافي موبايل ديجيتال‪ ،‬ساير قطعات يدکي آنژيوگرافي‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي ام آر آي‪ ،‬دستگاه استرياليزر بخار اتوكالو‪ ،‬پک مصرفي چشمي‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي ونتيالتور ترانسپورت‪ ،‬دستگاه ونتيالتور ترانسپورت‪ ،‬دستگاه ليزر فمتو سکند‪،‬‬ ‫تيوب آنژيوگرافي‪ ،‬تيوب ماموگرافي ديجيتال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (United States) ،MMM Munchener‬‬ ‫‪Medizin Mechanik GmbH (Germany) ،PHILIPS MEDICAL SYSTEMS‬‬ ‫‪(Netherlands) ،CARL ZEISS MEDITEC AG (Germany) ،CARL ZEISS‬‬ ‫‪MICROSCOPY GMBH (Germany) ،PHILIPS HEALTHCARE (United‬‬ ‫‪States) ،PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (Germany) ،CARL ZEISS MEDITEC‬‬ ‫‪AG (United States) ،PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (China) ،PHILIPS‬‬ ‫‪MEDICAL SYSTEMS (France) ،PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (Unit‬‬‫‪ed Kingdom) ،PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (Sweden) ،CARL ZEISS‬‬ ‫‪MICROSCOPY GMBH (China) ،MMM Munchener Medizin Mechanik‬‬ ‫)‪GmbH (Czech Republic) ،DAMECA A/S (Denmark‬‬ ‫تابان ابزار آزما‬ ‫آدرس‪ :‬خ شريعتي ‪ -‬خ دولت ‪ -‬قبل از بلوار کاوه ‪ -‬نبش کوچه تراب ‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 354‬واخد ‪ /4‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122577060 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه فيكو قدامي‪،‬‬ ‫فوت پدال قدامي‪ ،‬هندپيس اولتراسونيك قدامي‪ ،‬تيپ فيكو قدامي‪ ،‬اسليو سيليكوني‬ ‫قدامي‪ ،‬آچار تيپ فيكو قدامي‪ ،‬هندپيس ايريگيشن آسپيريشن قدامي‪ ،‬كابل دياترمي‬ ‫قدامي‪ ،‬قلم دياترمي قدامي‪ ،‬ايريگيشن آسپيريشن تيوبينگ ست قدامي‪ ،‬دستگاه‬ ‫کرايوسرجيکال چشمي‪ ،‬كاست فيكو قدامي‪ ،‬كاست يكبار مصرف فيكو قدامي‪ ،‬پروب‬ ‫ويتركتومي قدامي‪ ،‬هندپيس ايريگيشن آسپيريشن قدامي‪ ،‬هندپيس آسپيريشن قدامي‪،‬‬ ‫هندپيس ايرگشن قدامي‪ ،‬تست چمبر قدامي‪ ،‬ساير قطعات يدکي فيکو قدامي‪ ،‬تيپ‬ ‫فيكو قدامي‪ ،‬اسليو سيليكوني قدامي‪ ،‬آچار تيپ فيكو قدامي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪OPTIKON 2000 SPA (Italy) ،MICRO SURGICAL TECHNOLOGY (United‬‬ ‫)‪States‬‬ ‫تابان تصوير ميهن‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان مطهري‪ -‬خيابان جم‪ -‬پ ‪ -32‬ط ‪ -3‬واحد ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9121017152‬ايميل‪ /info@tabantasvir.com :‬نام کاال‪ :‬ساير قطعات يدکي‬ ‫شتابدهنده خطي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪SHANDONG XINHUA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD (China‬‬ ‫تابان مداوا طب آريا‬ ‫آدرس‪ :‬چهارراه عزيزخان خ حافظ بن ايرانيان طبقه ‪ 4‬واحد غربي‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166756142‬ايميل‪ /hassani@aryamodava.com :‬نام کاال‪ :‬مبدل گرما‬ ‫و رطوبت‪ ،‬مبدل گرما و رطوبت فيلتر دار‪ ،‬ماسک ونچوري‪ ،‬فيلتر ضد باكتري‬ ‫ويروسي‪ ،‬ماسک هاي مديريت آئروسل درماني اکسيژن هوا‪ ،‬ماسک بيهوشي‪ ،‬تيغه‬ ‫الرنگوسكوپ يكبار مصرف‪ ،‬الرنژيال ماسک‪ ،‬الرنژيال ماسک‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬ست‬ ‫الرينگوسکوپ ريجيد‪ ،‬ماسک‪ ،‬دهان به ماسک سي پي آر‪ ،‬لوله تراشه بدون کاف‪،‬‬ ‫لوله تراشه کافدار‪ ،‬سه راهي تزريق‪ ،‬رابط هاي تزريق‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Kung shin plastics co., ltd (Taiwan) ،HEADSTAR MEDICAL PRODUCTS‬‬ ‫‪CO., LTD (Taiwan) ،HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO.‬‬ ‫‪LTD. (China) ،Tianjin Plastics Research Institute Co., Ltd (China)،‬‬ ‫)‪United Medicare (India‬‬ ‫‪84‬‬ ‫تابش گستر مهياد‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان شهيد بهشتي‪ ،‬خيابان پاکستان‪ ،‬کوچه دوازدهم‪ ،‬پالک ‪ ،14‬طبقه‬ ‫اول‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188532083 :‬ايميل‪ /tgm@tabeshgostar.com :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬نخ ليفت ‪/PLA‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Silhouette Lift Inc (United States‬‬ ‫تپاک‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬خ دکترعلي شريعتي ‪-‬خ نيرو ‪ -‬ساختمان تپاک ‪-‬پ‪ /16‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /9121045126 :‬نام کاال‪ :‬كيت ارتقاء آنالوگ به ديجيتال راديوگرافي‬ ‫آنالوگ‪ ،‬ساير قطعات يدکي سي آر‪ ،‬دستگاه سي آر‪ ،‬دستگاه ايميجر‪ ،‬کاست سي آر‪،‬‬ ‫فيلم هاي ديجيتال خشك‪ ،‬دستگاه سونوگرافي‪ ،‬دستگاه سونوگرافي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪KONICA MINOLTA, INC (Japan) ،KONICA MINOLTA, INC (Australia‬‬ ‫تپش نگار شرق‬ ‫آدرس‪ :‬مشهد ‪4‬راه دكترا ابن سينا مجتمع پزشكان كيميا قطعه ‪ /3‬نام کاال‪NC :‬‬ ‫‪ ،Work Horse ،18Guide Wire Compatible ،SC Balloon ،Balloon‬گايدواير‬ ‫آنژيوگرافي هيدروفيليك‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪INSITU TECHNOLOGIES INC (United States) ،LAKE REGION MEDICAL‬‬ ‫)‪(Ireland‬‬ ‫تجارت بين الملل موج‬ ‫ايميل‪ /gmail.com@om75059 :‬نام کاال‪ :‬تخت الكترومكانيكي اتاق عمل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪BRUMABA GmbH & Co.KG (Germany‬‬ ‫تجارت درمان سالمت‬ ‫آدرس‪ :‬آزادي خ اسکندري شمالي خ آزادي س ‪ 241‬طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /65‬نام کاال‪:‬‬ ‫كاتتر فولي دو راه‪ ،‬کتترهاي متناوب بدون پوشش (نالتون)‪ ،‬کاتترهاي ادراري شستشو‬ ‫فولي سه راه‪ ،‬الرنژيال ماسک‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬لوله تراشه بدون کاف‪ ،‬كاتتر فولي‬ ‫دو راه‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬ماسك جراحي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Shanghai Channelmed Import & Export CO., LTD. (Channelmed‬‬ ‫‪Group) (China) ،URO TECHNOLOGY SDN BHD (Malaysia) ،HAIYAN‬‬ ‫‪KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD. (China) ،LARS MEDI‬‬‫‪CARE PVT. LTD (India) ،SWORD XIANTAO DISPOSABLE PROTECTIVE‬‬ ‫)‪PRODUCTS FACTORY(SWORD WUHAN CO.,LTD) (China‬‬ ‫تجارت ديبا پاسارگاد‬ ‫آدرس‪ :‬آزادي خ شهيد رسول زارع خ آزادي س برجسازبلوک دوم ‪ B‬دوم طبقه ‪1‬‬ ‫واحد ‪ /66‬تلفن‪ -‬فکس‪ /982166420274 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه اليت كيور‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪PREMIUM PLUS INTERNATIONAL LIMITED (China‬‬ ‫تجارت گستر برازمان‬ ‫ايميل‪ /hosseinipars@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬جوراب واريس و آنتي آمبوليسم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪GIBAUD (France‬‬ ‫تجارت و مديريت ارمغان سالمت‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان وليعصر ‪ -‬باالتر از ميدان وليعصر ‪ -‬كوچه فرشيد ‪ -‬پالك ‪ - 8‬واحد‬ ‫‪ /7‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188926607 :‬ايميل‪armaghansalamatco@yahoo. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬چسب زينك اكسايد‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ZHEJIANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO,LTD (China) ،KEHR SUR‬‬‫)‪GICAL PRIVATE LIMITED (India‬‬ ‫تجارتي امرافر‬ ‫آدرس‪ :‬م ارژانتين خ احمد قصير (بخارست) نبش ك نهم برج بخارست پ‪ 1‬ط‪4‬‬ ‫واحد جنوب شرقي‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188721109 :‬نام کاال‪Class I B Loci :‬‬ ‫‪/B27‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TBG Biotechnology Corp (Taiwan) ،Fujirebio europe NV (Belgium)،‬‬ ‫)‪Zinexts Life Science Corp (Taiwan‬‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫تجارتي تافان‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد بهشتي خ شهيد خالد اسالمبولي خ شهيد بهزاد شفق (هفدهم ) طبقه‬ ‫‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /9121469033 :‬ايميل‪ /tafanco@tafanco.com :‬نام‬ ‫کاال‪NA Extractors Spare ،HPV NAT Reagents DNA ،Class I B Loci B27 :‬‬ ‫‪Semi Automated Immunoblot ،Class I II Combined Molecular ،Parts‬‬ ‫‪Class II ،Class I ،Nucleic Acid Extraction Kits ،NA Extractors ،Analayzer‬‬ ‫‪Class ،Nucleic Acid Extraction Kits ،HCV Antibody Total ،Class II ،DQ Loci‬‬ ‫‪ ،I C Loci‬آفاکيا محفظه خلفي‪ ،‬چاقوي چشمي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪CROMA GMBH (Austria) ،Tecfen Medical (United States‬‬ ‫تجارتي و ساختماني ايران تومل‬ ‫آدرس‪ :‬توانير خ وليعصر ک شروان طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪/9123966636 :‬‬ ‫ايميل‪ /m.torab@irantomel.ir :‬نام کاال‪ :‬كامپوننت تيبيال زانوي سيماني توتال‪،‬‬ ‫نيل اينترالك آنريم تيبيال‪ ،‬ست ابزار جايگذاري نيل درون استخواني‪ ،‬پالك الكينگ‬ ‫سه و نيم‪ ،‬پيچ كورتيكال الكينگ سه و نيم‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال چهارونيم‪،‬‬ ‫پالك دي اچ اس‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬پين‪ ،‬پين کاتر‪ ،‬كامپوننت فمورال زانوي‬ ‫سيماني توتال‪ ،‬سطح مفصلي اينسرت توتال زانو‪ ،‬كاپ باي پوالر‪ ،‬پالك پهن سنگين‬ ‫چهارونيم‪ ،‬نيل دي اچ اس الکينگ بليد دي اچ اس نيل‪ ،‬پالك ترقوه الكينگ‪ ،‬ست‬ ‫ابزار جايگذاري پيچ استخواني‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا الترال چهارونيم‪،‬‬ ‫پيچ كورتيكال ميني‪ ،‬كاپ سيماني‪ ،‬پالك الكينگ ديستال فمور چهارونيم‪ ،‬پالك‬ ‫ديستال تييال الكينگ مديال سه و نيم‪ ،‬پالك ديستال راديوس الكينگ سه و نيم‪،‬‬ ‫درپوش انتهاي نيل‪ ،‬هد‪ ،‬پالك پروكسيمال هومروس الكينگ سه و نيم‪ ،‬پيچ نيل‬ ‫اينترالك‪ ،‬الينر‪ ،‬ست ابزار جايگذاري پالک استخواني‪ ،‬كابل ارتوپدي‪ ،‬پالك باريك‬ ‫سبك چهارونيم‪ ،‬استم سيماني‪ ،‬استم غيرسيماني‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال فمور‬ ‫چهارونيم‪ ،‬پالك بازسازي الكينگ‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬پيچ گوشتي‪ ،‬پيچ‪ ،‬پالك‬ ‫سه و نيم دي سي پي‪ ،‬نيل اينترالك آنريم پروكسيمال فمور گاما‪ ،‬نيل اينترالك ريم‬ ‫پروكسيمال فمور گاما‪ ،‬پالك مستقيم ميني‪ ،‬پالک الکينگ تي و تي باترس و ال‬ ‫باترس چهارونيم‪ ،‬ساير متعلقات نيل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MATHYS (Switzerland) ،SANATMETAL LTD (Hungary) ،MATHYS‬‬ ‫)‪(Swaziland‬‬ ‫تجارتي وخدماتي تهران ارکاک‬ ‫آدرس ‪ :‬تهران خ وليعصر خ توانير خ نظامي گنجوي پ‪ /80‬ايميل‪info@tehra� :‬‬ ‫‪ /nArkak.net‬نام کاال‪ :‬پالك زائده آرنج الكينگ اولكرانون سه و نیم‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه پليت اربيتال بدون ميله‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم بدون ميله‪ ،Stabilizer ،‬پالك ترقوه‬ ‫الكينگ‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ مديال سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات پیچ های پالک مهره ای گردنی‪ ،‬لوازم جانبی دریل‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالك كنديالر چهارونیم‪ ،‬پيچ كانوله‪ ،‬پالك پروكسيمال مديال تيبيا‬ ‫الكينگ سه و نیم‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پیچ گوشتی‪ ،‬کانتینر‪ ،‬اپالیر ارتوپدی‪ ،‬ست‬ ‫ابزار جایگذاری پروتز زانو‪ ،‬پيچ كورتيكال سه و نیم‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫نات‪ ،‬پالك تي تي باترس ال شكل چهارونیم‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و‬ ‫جمجمه پليت بار هول‪ ،‬پيچ ای سي ال پي سي ال جذبی‪ ،‬استم اكستنشن زانوي‬ ‫سيماني‪ ،‬كامپوننت تيبيال زانوي سيماني توتال‪ ،‬آگمنت فمورال زانو‪ ،‬آگمنت تيبيال‬ ‫زانو‪ ،‬اکسسوری پروتز زانو‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی سیمان آرتروپالستي‬ ‫با جنتا مایسین‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج كمري خلفی کناری (‪PLIF/‬‬ ‫‪ ،)TLIF‬استم اكستنشن زانوي غير سيماني‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ الترال‬ ‫سه و نیم‪ ،‬پالك پروكسيمال تيبيا الكينگ سه و نیم‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و‬ ‫صورت و جمجمه پليت اچ شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه مش‬ ‫دايروي‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات جایگزین دیسک بین مهره ای گردنی‪،‬‬ ‫پالک الکینگ تی و تی باترس و ال باترس چهارونیم‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و‬ ‫صورت و جمجمه پيچ جنرال ساده غير جذبي‪ ،‬پيچ كنسلوس سه و نیم و‪ ،4‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه پليت دبل واي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك‬ ‫و صورت و جمجمه پليت انگل براي بازسازي منديبل‪ ،‬متعلقات جسم مهره‌اي‬ ‫بازشونده‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت مستقيم با ميله‪ ،‬واشر‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پيچ جنرال خود قالويز‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه مفصل كندايل با پليت بازسازي‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه پليت انگوالر‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‬ ‫اتصال راد به راد‪ ،‬بدنه اصلي جسم مهره‌اي بازشونده‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات كيج كمري پيچ دار‪ ،‬پالك الكينگ فيبوال سه و نیم‪ ،‬پین کاتر‪ ،‬پیچ الکینگ‬ ‫برای پالک اتچمنت‪ ،‬پالک اتچمنت الکینگ سه و نیم‪ ،‬بیو مواد استخوانی سیمان‬ ‫استخوانی سیمان ستون فقرات‪ ،‬پيچ كورتيكال الكينگ سه و نیم‪ ،‬پيچ كورتيكال‬ ‫چهارونیم‪ ،‬وایرمونت‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پروتز لگن‪ ،‬اشتين من پين‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫ارتوپدی‪-‬نگهدارنده استخوان‪ ،‬پالك الكينگ سنگين چهارونیم‪ ،‬پالك الكينگ‬ ‫پروكسيمال تيبيا الترال چهارونیم‪ ،‬پالك كالويكل ترقوه‪ ،‬پالك ديستال هومروس‬ ‫الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك پروكسيمال هومروس الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك مستقيم‬ ‫الكينگ ميني‪ ،‬پالك تي شكل الكينگ ميني‪ ،‬پالك واي شكل الكينگ ميني‪،‬‬ ‫ديستال راديوس الكينگ ميني تي شكل‪ ،‬پالک کندیالر الکینگ مینی‪ ،‬پالك دی‬ ‫اچ اس‪ ،‬پالک تروکانتر چهارونیم‪ ،‬پالك دی سی اس‪ ،‬كريشنر واير‪ ،‬اپالیر مغز و‬ ‫اعصاب‪ ،‬كابل ارتوپدي‪ ،‬ست ابزار جایگذاری نیل درون استخوانی‪ ،‬هد‪ ،‬ست ابزار‬ ‫جایگذاری ست جایگذاری ستون فقرات‪ ،‬ابزارهای اندازه گیری‪ ،‬رترکتور دستی‪،‬‬ ‫ست ابزار جایگذاری پالک استخوانی‪ ،‬ست ابزار جایگذاری پیچ استخوانی‪ ،‬ست‬ ‫ابزار جایگذاری ست جایگذاری ایمپلنت های فک و صورت‪ ،‬كاپ باي پوالر‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی ارتوپدی‪-‬ایمپکتور‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر‬ ‫مهره ای پیچ های پلی اکسیال کوتاه‪ ،‬محدودكننده پالگ‪ ،‬پيچ‌هاي كيج پيچ‌دار‬ ‫گردني‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت چانه‪ ،‬ابزار جراحی‬ ‫ارتوپدی‪-‬سرمته‪ ،‬دریل برقی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‪-‬راد تیتانیوم‪ ،‬استم‬ ‫غيرسيماني‪ ،‬استم سيماني‪ ،‬پيچ كورتيكال ميني‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬پین‪ ،‬نیدل‬ ‫هلدر معمولی‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های‬ ‫پلی اکسیال بلند‪ ،‬فيكسيشن تاندون رباط زانو‪ ،‬انبردست و دم باریک‪ ،‬پين‪ ،‬ابزار‬ ‫جراحی ارتوپدی‪-‬چکش‪ ،‬پيچ دبل تريدد اچ سی اس‪ ،‬بدنه اصلي اينتراسپاينوس‪،‬‬ ‫ابزار جراحی مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬پالك كم تماس سه و نیم‪ ،‬پيچ‌هاي‬ ‫كيج پيچ‌دار كمري‪ ،‬پالك ناوداني یک سوم توبوالر الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالک‬ ‫استئوتومی اطفال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالک استئوتومی الکینگ چهارونیم‪ ،‬پالك‬ ‫الكينگ بازسازي ريكانستركشن چهارونیم‪ ،‬ابزار جراحی ارتوپدی‪-‬ریمر‪ ،‬الينر‪،‬‬ ‫كاپ سيماني‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات اتصال عرضی‪ ،‬پالک استئوتومی‬ ‫پا الکینگ مینی‪ ،‬كامپوننت فمورال زانوي سيماني توتال‪ ،‬سطح مفصلي اينسرت‬ ‫توتال زانو‪ ،‬كشكك‪ ،‬كاپ غيرسيماني‪ ،‬پيچ‪ ،‬پالك بازسازي چهارونیم‪ ،‬بیو مواد‬ ‫استخوانی سیمان استخوانی سیمان آرتروپالستي بدون جنتا مایسین‪ ،‬پالك‬ ‫پروكسيمال تيبيا الترال چهارونیم‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال ميني‪ ،‬پالك الكينگ‬ ‫ديستال فمور چهارونیم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج گردني پیچ دار‪ ،‬نيل‬ ‫اينترالك آنريم تيبيال‪ ،‬نيل اينترالك آنريم فمور آنتي گريد‪ ،‬نيل اينترالك آنريم‬ ‫هومروس‪ ،‬سایر متعلقات نیل‪ ،‬استيپل‪ ،‬نیل اینترالک ریجید تن ایندرنیل‪ ،‬درپوش‬ ‫انتهای نیل‪ ،‬پالك پروكسيمال فمور چهارونیم‪ ،‬استئوتوم‪-‬چیزل‪-‬گوژ‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات پالک پس سری‪ ،‬نیل دی اچ اس الکینگ بلید دی اچ‬ ‫اس نیل‪ ،‬نيل اينترالك آنريم پروكسيمال فمور مولتي فانكشنال‪ ،‬پالك یک سوم‬ ‫توبوالر ناوداني سه و نیم‪ ،‬پالك ناوداني ميني‪ ،‬پالك باريك سبك چهارونیم‪،‬‬ ‫پالك پهن سنگين چهارونیم‪ ،‬پالك توبوالر ناوداني چهارونیم‪ ،‬پالك ديستال فمور‬ ‫چهارونیم‪ ،‬پالك سه و نیم دی سی پی‪ ،‬پالک روتیشن کورکشن الکینگ مینی‪،‬‬ ‫پالک مستقیم الکینگ مینی‪ ،‬پالك مستقيم ميني‪ ،‬پالک اچ شکل مینی‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني فك و صورت و جمجمه پليت ال شكل‪ ،‬پالك ال شكل ميني‪ ،‬پالك‬ ‫استئوتومي اطفال سه و نیم‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت‬ ‫ايكس شكل‪ ،‬پالك پروكسيمال راديوس الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك ديستال راديوس‬ ‫سه و نیم‪ ،‬پالك ديستال راديوس الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال‬ ‫تيبيا مديال چهارونیم‪ ،‬پالك بازسازي‪ ،‬پالك بازسازي الكينگ‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫فك و صورت و جمجمه پليت زي شكل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک‬ ‫گردنی‪ ،‬پالك الكينگ دی اچ اس‪ ،‬ديستال راديوس الكينگ ميني آناتوميكال‪،‬‬ ‫پالك الكينگ سه و نیم‪ ،‬پالک کالکانئال الکینگ سه و نیم‪ ،‬پالك الكينگ‬ ‫پروكسيمال فمور چهارونیم‪ ،‬پالك ايكس شكل الكينگ ميني‪ ،‬ديستال راديوس‬ ‫الكينگ ميني ال شكل‪ ،‬پالك الكينگ سبك چهارونیم‪ ،‬پالک فیوژن مچ دست‬ ‫الکینگ‪ ،‬پالك ديستال اولنا الكينگ سه و نیم‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت‬ ‫و جمجمه پليت سه بعدی مربع و مستطيل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و‬ ‫جمجمه پليت واي شكل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه پليت تي‬ ‫شكل‪ ،‬پالك استئوتومي چهارونیم‪ ،‬پالك كال‌كانئال پاشنه‪ ،‬پالك برگ شبدري‬ ‫واي تي ال سه و نیم‪ ،‬پالک کندیالر مینی‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و‬ ‫جمجمه پليت دبل انگل براي بازسازي منديبل‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت‬ ‫و جمجمه پيچ آي ام اف‪ ،‬پيچ نيل اينترالك‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات‬ ‫پیچ های پدیکوالر مهره ای پیچ های منو اکسیال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و‬ ‫صورت و جمجمه پيچ جنرال خود دريل‪ ،‬پيچ مالئوالر چهارونیم‪ ،‬پيچ كامپرشن دی‬ ‫اچ اس‪ ،‬پيچ كنسلوس چهارونیم و شش و نیم‪ ،‬فیکساتورهای خارجی استخوان راد‬ ‫تيوبيوالر‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان مهره‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان‬ ‫كالمپ‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پالک کمری‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي‬ ‫استخوان راد با رزوه‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه مفصل كندايل‬ ‫بدون پليت بازسازي‪ ،‬سيم ارتوپدي‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه‬ ‫مش مثلثي‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه ميكرو مش‪ ،‬فيكساتورهاي‬ ‫خارجي استخوان شانز یک و سه دهم رزوه‪ ،‬بیو مواد استخوانی پرکننده استخوانی‬ ‫سنتزی گرانول‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب المینار‪ ،‬ایمپلنت استخوانی‬ ‫فک و صورت و جمجمه دیسترکتور مندیبل‪ ،‬نیل دی اچ اس بلید دی اچ اس‪ ،‬نيل‬ ‫اينترالك ريم تيبيال‪ ،‬نيل اينترالك ريم فمور آنتي گريد‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون‬ ‫فقرات قالب پدیکل‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب ترنسورس‪ ،‬ایمپلنت‬ ‫استخوانی ستون فقرات قالب زاويه چپ‪ ،‬ایمپلنت استخوانی ستون فقرات قالب‬ ‫زاويه راست‪ ،‬فيكساتورهاي خارجي استخوان هينج ماسوالين‪ ،‬بیو مواد استخوانی‬ ‫پرکننده استخوانی سنتزی قطعه‪ ،‬ايمپلنت استخواني فك و صورت و جمجمه واير‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج گردني قدامي ‪/‬‬ ‫‪85‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SYNTHES (Switzerland) ،JOHNSON & JOHNSON (Switzerland) ،JOHN‬‬‫‪SON & JOHNSON (United States) ،JOHNSON & JOHNSON (United‬‬ ‫‪Kingdom) ،JOHNSON & JOHNSON (China) ،SYNTHES (Swaziland)،‬‬ ‫‪SYNTHES (Germany) ،JOHNSON & JOHNSON (Ireland) ،SYNTHES‬‬ ‫‪(Hungary) ،SYNTHES (United States) ،SYNTHES (Austria) ،JOHNSON‬‬ ‫)‪& JOHNSON (France) ،SYNTHES (China) ،TEKNIMED SAS (France‬‬ ‫تجارتي وستا‬ ‫آدرس‪ :‬يوسف آباد خ ابن سينا خ بيست و پنجم پالک ‪ ،11‬واحد ‪ /2‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188554037 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه داپلر عروق مغز‪ ،‬پمپ تزريق يکبار‬ ‫مصرف االستومريک‪ ،‬دستگاه پمپ سرنگ‪ ،‬دستگاه تحريک مغناطيسي مغز‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪CJ-OPTIK GMBH & CO.KG (Germany‬‬ ‫تجهيز طب بارمان‬ ‫ايميل‪ /ttb.co@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬ژل لوبريکانت‪ ،‬پانسمان عمومي‪ ،‬نيدل‬ ‫هلدر معمولي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪OPTIMUM MEDICAL SOLUTIONS (United Kingdom) ،ZHEJIANG‬‬ ‫‪HONGYU MEDICAL COMMODITY CO,. LTD (China) ،Garana Industries‬‬ ‫)‪(Pvt) ltd (Pakistan‬‬ ‫تجهيزات پزشكي و دارويي پورا طب‬ ‫آدرس‪ :‬جردن بل آفريقا بن پيروز طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪/2188676543 :‬‬ ‫ايميل‪ /Vahidreza.beheshti@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬ست پالسما فرز‪ ،‬ست‬ ‫پالسما فرز‪ ،‬هيدروژل‪ ،‬هيدروژل‪ ،‬ابزارهاي جايگذاري پروتز ايمپلنت‪ ،‬ابزارهاي‬ ‫جايگذاري پروتز ايمپلنت‪ ،‬اباتمنت ايمپلنت‪ ،‬اباتمنت ايمپلنت‪ ،‬قطعات پروتزي‪ ،‬قطعات‬ ‫پروتزي‪ ،‬فيکسچر‪ ،‬فيکسچر‪ ،‬دستگاه آفرزيس خون اهدايي پالسما‪ ،‬دستگاه آفرزيس‬ ‫خون اهدايي پالسما‪ ،‬كيت جراحي ايمپلنت‪ ،‬كيت جراحي ايمپلنت‪ ،‬استنت دارويي‪،‬‬ ‫استنت دارويي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫تجهيز طب حافظ‬ ‫آدرس‪ :‬فلسطين شمالي خ وصال شيرازي ک شهيد رضا نايبي طبقه ‪ 5‬واحد‬ ‫‪ /13‬نام کاال‪ :‬ابزار جراحي چشمي‪-‬اسپکلوم‪ ،‬پنست ميکروسرجيکال‪ ،‬نيدل هلدر‬ ‫ميکروسرجيکال‪ ،‬ديالتورها‪ ،‬کورت چشمي‪ ،‬قيچي ميکروسرجيکال‪ ،‬ابزار جراحي‬ ‫چشمي‪-‬اسپاچوال‪ ،‬رترکتور دستي‪ ،‬ابزار جراحي چشمي‪-‬سوزن‪ ،‬کلمپ‪ ،‬ديالتورها‪،‬‬ ‫قيچي دايسکتيگ‪ ،‬پانچ ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬قيچي ميکروسرجيکال‬ ‫گوش و حلق و بيني‪ ،‬چاقو ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪ ،‬ابزار جراحي‪-‬سوزن‪،‬‬ ‫ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬اسپکلوم‪ ،‬ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬سرنگ‪،‬‬ ‫ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬سرنگ‪ ،‬کورت گوش و حلق و بيني‪ ،‬بازکننده‬ ‫دهان و ابزار زبان‪ ،‬دستگاه الرينگوسكوپ‪ ،‬دستگاه الرينگوسكوپ‪ ،‬واير کاتر‪ ،‬رترکتور‬ ‫خودکار‪ ،‬رترکتور دستي‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬ابزار جراحي مغز و‬ ‫اعصاب‪-‬الويتور دايسکتور‪ ،‬دريل دستي‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬ابزار جراحي گوش و حلق‬ ‫و بيني‪-‬اسنير‪ ،‬پنست بي دندانه‪ ،‬ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬اسپکلوم‪ ،‬چاقو‪،‬‬ ‫ابزار جراحي گوش و حلق و بيني‪-‬استئوتوم‪-‬چيزل‪-‬گوژ‪ ،‬قيچي ميکروسرجيکال‬ ‫گوش و حلق و بيني‪ ،‬بازکننده دهان و ابزار زبان‪ ،‬پروب‪ ،‬کانوالي ساکشن‪ ،‬قيچي‬ ‫لباس و نوار زخم‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬کلمپ آتروماتيک‪ ،‬نيدل هلدر معمولي‪ ،‬نيدل هلدر‬ ‫ميکروسرجيکال‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬چکش‪ ،‬ابزار جراحي واژينال و رکتوم‪-‬‬ ‫اسپکلوم‪ ،‬کورت زنان‪ ،‬ابزار جراحي واژينال و رکتوم‪-‬رترکتور‪ ،‬ابزارهاي اندازه گيري‪،‬‬ ‫ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬الويتور‪ ،‬کاتر استخوان‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬نگهدارنده‬ ‫استخوان‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬پيچ گوشتي‪ ،‬کورت ارتوپدي‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬‬ ‫رانژور استخوان‪ ،‬هوک ميکروسرجيکال گوش و حلق و بيني‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫تجهيز پرتو ايرانيان‬ ‫آدرس‪ :‬بلوار کشاورز خيابان وصال شيرازي کوچه بهنام پالک ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188464116‬نام کاال‪ :‬فشارسنج ديجيتال بازويي‪ ،‬دستگاه تست قند خون خانگي‪،‬‬ ‫نوار تست قند خون‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫تجهيز طب شريان‬ ‫آدرس‪ :‬رسالت خ ‪18‬متري فجر خ اقبال آذر طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /4133359472‬نام کاال‪ :‬لوله هاي درناژ‪ ،‬سوزن بيوپسي بافت نرم‪ ،‬سوزن بيوپسي‬ ‫بن مرو‪ ،‬سيستمهاي هموپرفيوژن‪Percutaneous ،Percutaneous Drainage Set ،‬‬ ‫‪ ،Drainage Set‬سوزن اسكلروتراپي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Compumedics Germany GmbH (Germany) ،ADRIA.MED. SRL (Italy)،‬‬ ‫‪MICREL Medical Devices SA (Greece) ،NEUROSOFT Ltd (Russian‬‬ ‫)‪Federation‬‬ ‫تجاري زيتون سبزپارسيان‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪،‬خيابان وصال شيرازي‪ ،‬کوچه شهيد نايبي‪ ،‬پالک‪ ،19‬واحد‪ /6‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166956517 :‬ايميل‪ /zeytoun-sabz@yahoo.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫الرنژيال ماسک‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬لوله تراشه بدون کاف‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD. (China‬‬ ‫‪Scinomed Limited (China) ،LEVTRADE INTERNATIONAL (PTY) LTD‬‬ ‫‪(South Africa) ،TRI DENTAL IMPLANTS INT. AG (Switzerland) ،STEN‬‬‫)‪TYS (France‬‬ ‫‪SHENZHEN PUMP MEDICAL SYSTEM CO. LTD. (China) ،APEX BIO‬‬‫)‪TECHNOLOGY ‍CORP (Taiwan‬‬ ‫تجهيز تجارت چکاد‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد مطهري خ کوه نور خ دوم طبقه ‪ 4‬واحد ‪ /8‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2186030213‬نام کاال‪ :‬ساير قطعات يدکي اکسيژن ساز خانگي يا پرتال‪،‬‬ ‫هيومديفاير سي پپ‪ ،‬دستگاه فشار هواي مثبت پيوسته سي پپ‪ ،‬دستگاه اکسيژن ساز‬ ‫خانگي يا پرتابل‪ ،‬دستگاه فشار هواي مثبت دوسطحي باي پپ‪/PSG Unit ،‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DeVilbiss Healthcare LLC (United States) ،SOMNOMEDICS GMBH‬‬ ‫)‪(Germany‬‬ ‫تجهيز دارو زنوزي‬ ‫آدرس‪ :‬سعادت آباد خ دوم شمالي خ بهزاد طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /6‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122146530‬نام کاال‪ :‬كاپ باي پوالر‪ ،‬استم سيماني‪ ،‬هد‪ ،‬ست ابزار جايگذاري‬ ‫پروتز لگن‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي‬ ‫پلي اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ‬ ‫هاي منو اکسيال کوتاه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Brazil‬‬ ‫تجهيز طب اثر‬ ‫آدرس‪ :‬امير آباد شمالي خ شهيد کيومرث شکراله خ کارگر شمالي طبقه ‪ 2‬واحد ‪/9‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188021458 :‬نام کاال‪ :‬اباتمنت ايمپلنت‪ ،‬دستگاه ميكروسكوپ‬ ‫دندانپزشكي‪ ،‬قطعات پروتزي‪ ،‬ابزارهاي جايگذاري پروتز ايمپلنت‪ ،‬فيکسچر‪ ،‬كيت‬ ‫‪86‬‬ ‫جراحي ايمپلنت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DAUD JEE MFG CO (Pakistan) ،PROFESSIONAL HOSPITAL FURNISHERS‬‬ ‫)‪(Pakistan‬‬ ‫‪CHIMED S.R.L (Italy) ،Thiebaud SAS (France) ،Jafron Biomedical Co.,‬‬ ‫)‪Ltd (China) ،MEDI SURG GMBH (Germany‬‬ ‫تجهيز طب فن آوران‬ ‫بهاي‬ ‫ايميل‪ /info@ttf-med.ir :‬نام کاال‪ :‬سوآب جاذب گوش و حلق و بيني‪ ،‬سوا ‌‬ ‫نمون ‌هبرداري و انتقال نمونه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪COPAN Italia S.p.A (Italy‬‬ ‫تجهيز گران پزشکي نوين پويا‬ ‫آدرس‪ :‬خ طالقاني غربي خ فريمان پالک ‪ /61‬تلفن‪ -‬فکس‪/2166418442 :‬‬ ‫نام کاال‪ :‬الكترود يكبارمصرف الکتروکارديوگرافي‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬سرنگ انسولين سوزن‬ ‫متحرك لوئرالك‪ ،‬يورين بگ کيسه ادرار‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDICO ELECTRODES INTERNATIONAL LTD (India) ،HINDUSTAN‬‬ ‫‪SYRINGES & MEDICAL DEVICES LIMITED (India) ،CHANGZHOU‬‬ ‫)‪HUANKANG MEDICAL DEVICE CO-LTD (China‬‬ ‫تجهيز گران پوران صفا‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان فلسطين نبش خيابان بزرگمهر پالک ‪ 354‬طبقه دوم‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166463002 :‬نام کاال‪ :‬دستكش معاينه وينيل‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬آنژيوکت‪،‬‬ ‫آنژيوکت‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬ميکروست‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪،‬‬ ‫دستكش جراحي التكس‪ ،‬هپارين الک‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬دستكش معاينه التكس‪،‬‬ ‫دستكش معاينه نيتريل‪ ،‬سه راهي تزريق‪ ،‬سه راهي تزريق‪ ،‬يورين بگ کيسه ادرار‪،‬‬ ‫چسب زينك اكسايد‪/‬‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Zibo Hengchang Plastic & Rubber Products CO., LTD (China) ،MAIS‬‬ ‫‪INDIA MEDICAL DEVICES PVT.LTD (India) ،Ishwari Healthcare pvt.‬‬ ‫‪ltd (India) ،ILIFE MEDICAL DEVICES PVT. LTD (India) ،TIANJIN MEDIC‬‬ ‫‪MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD (China) ،JIANGSU WEBEST MEDICAL‬‬ ‫‪PRODUCT CO.,LTD (China) ،TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia)،‬‬ ‫‪ZHEJIANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CO,LTD (China) ،MULTISAFE‬‬ ‫‪SDN. BHD. (Malaysia) ،CHANGZHOU CORNWALL MEDICAL DEVICES‬‬ ‫)‪CO., LTD. (China‬‬ ‫تجهيز گستر آباديس‬ ‫نام کاال‪ :‬اسپري سرما دندانپزشکي‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬اسپري روغن كاري‪،‬‬ ‫باندينگ‪ ،‬كلسيم هيدروكسايد‪ ،‬سمان زينك اكسايد اوژنول‪ ،‬ماده ضد عفوني کننده‬ ‫کانال‪ ،EDTA ،‬كامپوزيت كيت‪ ،‬خمير پروفيالكسي‪ ،‬سمان گالس آينومر‪ ،‬اچينگ‪،‬‬ ‫ژل تامپ‪ ،‬الينر حفره‪ ،‬سمان زينك فسفات‪ ،‬پانسمان‪ ،‬سمان پلي كربوكسيالت‪،‬‬ ‫كامپوزيت فيشو ‌رسيالنت‪ ،‬ژل بيليچينگ‪ ،‬ژل بيليچينگ‪ ،‬پين هاي نگهدارنده دنداني‬ ‫داخل عاج‪ ،‬فرز الماسه‪ ،‬فرز تنگستن كاربايدي‪ ،‬فرز فوالدي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪FRIEDRICH HUBER AERONOVA GMBH&CO. (Germany) ،Medicinos‬‬ ‫‪linija, UAB (Lithuania) ،BIO COSMETICS S.L. (Spain) ،NTI-KAHLA‬‬ ‫)‪GMBH (Germany‬‬ ‫تجهيز گستر تامين سالمت پارس‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان بهشتي چهارراه انديشه خيابان سهند ساختمان فراز پلک ‪ 10‬طبقه‬ ‫‪ /8‬ايميل‪ /r.barati@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬دريپ جراحي‪ ،‬سوزن اسپاينال‪ ،‬چسب‬ ‫نان وون‪ ،‬دريپ آنژيوگرافي‪ ،‬الكترود يكبارمصرف الکتروکارديوگرافي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Startip Tibbi Malzemeler ith.ihr.San.Ve Tic.Ltd.Sti (Turkey) ،DR. JAPAN‬‬ ‫‪CO. LTD. (China) ،NITTO DENKO CORPORATION (Japan) ،LEONHARD‬‬ ‫)‪LANG GMBH (Austria‬‬ ‫تجهيز گسترش سينا‬ ‫نام کاال‪ :‬دستگاه الكتروشوك نيمه اتوماتيك‪ ،Blood Gas pH Controls ،‬ساير‬ ‫قطعات يدکي الکتروشوک نيمه اتوماتيک‪ ،‬كابل مانيتورينگالکتروکارديوگرافي‬ ‫الكتروشوك دستي‪،Blood Gas pH Electrolyte Metabolite POC Analysers ،‬‬ ‫‪blood gas ،Blood Gas PH Electrolyte Metabolite POC Spare parts‬‬ ‫‪ ،Blood Gas plus Electrolyte plus Metabolite Analyser ،and PH‬دستگاه‬ ‫اكوكارديوگرافي‪ ،‬دستگاه سونوگرافي‪ ،‬ساير قطعات يدکي فتال مانيتور‪ ،‬پروب فتال‬ ‫مانيتور‪ ،‬دستگاه فتال مانيتور‪ ،‬دستگاه فتال مانيتور‪Blood Gas pH Electrolyte ،‬‬ ‫‪ ،Metabolite POC Consumables‬ساير قطعات يدکي دستگاه تحريک مغناطيسي‬ ‫مغز‪ ،‬کويل خنک کننده دستگاه تحريک مغناطيسي مغز‪ ،‬ساير قطعات يدکي‬ ‫الکتروشوک نيمه اتوماتيک‪ ،‬ساير قطعات يدکي الکتروشوک دستي‪ECG Holter ،‬‬ ‫‪ ،EEG Unit ،Recorder Unit‬كارتريج استپلر الپاراسكوپي‪ ،‬پروب دما‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي الکتروشوک نيمه اتوماتيک‪ ،‬دستگاه الكتروشوك دستي‪ ،‬ساير قطعات يدکي‬ ‫الکتروشوک نيمه اتوماتيک‪ ،‬دستگاه مانيتور بيمار سيستم سانترال‪ ،‬ساير قطعات يدکي‬ ‫مانيتور کنارتخت خوابي و پرتابل‪ ،‬دستگاه مانيتور بيمار كنار تخت خوابي و پرتابل‪،‬‬ ‫پدل اينترنال الكتروشوك دستي‪ ،EMG EP Unit ،‬باطري الكتروشوك دستي‪ ،‬دستگاه‬ ‫تحريک مغناطيسي مغز‪ ،‬دستگاه تحريک مغناطيسي مغز‪ ،‬الكترود يكبار مصرف‬ ‫الكترومايوگراف‪ ،‬پد الكتروشوك دستي‪ ،‬استپلر حلقوي هموروئيد‪ ،‬استپلر حلقوي‬ ‫جراحي‪ ،‬كابل پالس اکسيمتر الكتروشوك دستي‪ ،‬كاتريج استپلر خطي برشي جراحي‬ ‫باز‪ ،‬هندل به همراه كارتريج استپلر خطي برشي جراحي باز‪ ،‬كاتريج استپلر خطي‬ ‫جراحي باز‪ ،‬هندل به همراه كارتريج استپلر خطي جراحي باز‪Multi Paramiter ،‬‬ ‫‪ ،Electrolyte Blood Gas Metabolite‬دستگاه تست ورزش‪ ،‬ساير قطعات يدکي‬ ‫اکوکارديوگرافي‪ ،‬پدل اكسترنال الكتروشوك دستي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (United States) ،RADIOMETER MEDICAL‬‬ ‫‪APS (Denmark) ،PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (Germany) ،PHILIPS‬‬ ‫‪HEALTHCARE (United States) ،RADIOMETER MEDICAL APS (United‬‬ ‫‪States) ،MAGVENTURE (Denmark) ،NATUS MEDICAL INCORPORAT‬‬‫‪ED (Canada) ،REACH SURGICAL, INC. (China) ،PHILIPS MEDICAL‬‬ ‫‪SYSTEMS (Malaysia) ،PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (Taiwan) ،NATUS‬‬ ‫‪MEDICAL INCORPORATED (Denmark) ،TONICA ELECTRONICS A/S‬‬ ‫)‪(Denmark) ،NATUS MEDICAL INCORPORATED (Ireland‬‬ ‫تجهيز گسترش کاوه‬ ‫آدرس‪ :‬بزرگراه شهيدچمران خ جيم ک يکم طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /9121759883‬نام کاال‪ :‬کورت مغز و اعصاب‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬رانژور‬ ‫استخوان‪ ،‬ابزار جراحي مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬قيچي عمومي استاندارد‪ ،‬ساير‬ ‫قطعات يدکي کرايوسرجيکال زنان و زايمان و نازايي‪ ،‬نيدل هلدر معمولي‪ ،‬رترکتور‬ ‫دستي‪ ،‬سرمته کنسول جراحي‪ ،‬رترکتور دستي‪ ،‬سرمته کنسول جراحي‪ ،‬نيدل هلدر‬ ‫معمولي‪ ،‬دستگاه کنسول جراحي‪ ،‬قيچي عمومي استاندارد‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬اره‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪HONER MEDIZIN TECHNIK (Germany) ،NOUVAG AG (Switzerland)،‬‬ ‫‪TONTARRA Medizintechnik GMBH (Germany) ،ADEOR MEDICAL AG‬‬ ‫)‪(Germany‬‬ ‫تجهيزات آزمايشگاهي هرمز پژوهان‬ ‫آدرس‪ :‬تهران م ونك پ ‪ 48‬آپارتمان ‪ /105‬نام کاال‪Mycobacteria species :‬‬ ‫‪Mycobacteria species Antigen Antibody ،Antigen Antibody Tests‬‬ ‫‪ ،Anti Mullerian Hormone ،Interferons α β ɣ ،Tests‬معرف اندازه گيري ‪25‬‬ ‫هيدروکسي ويتامين ‪/Inhibin A ،D‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪QIAGEN GmbH (Austria) ،QIAGEN GmbH (Australia) ،QIAGEN GmbH‬‬ ‫)‪(United States) ،BIOACTIVA DIAGNOSTICA (United States‬‬ ‫تجهيزات آسا توانبخش‬ ‫ايميل‪ /mmoayedi@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬هموفيلتر بزرگسال جراحي قلب‪،‬‬ ‫هموفيلتر بزرگسال جراحي قلب‪ ،‬اكسيژناتور بزرگسال بدون فيلتر‪ ،‬دستكش جراحي‬ ‫التكس‪ ،‬کاتترهاي ادراري خارجي کاندوم شيت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪FREE LIFE MEDICAL GMBH (Germany) ،MEDOS CARDIOPULMONARY‬‬ ‫‪SOLUTIONS (Germany) ،SANGER (Germany) ،MANFRED SAUER‬‬ ‫)‪GMBH (Germany‬‬ ‫تجهيزات ايران سپتا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ جمهوري بين چهارراه ابوريحان و فلسطين ساختمان ‪107‬ط‪4‬غربي‬ ‫ش ‪ /46‬نام کاال‪ :‬سولنوئيد اپليكاتور‪ ،‬دستگاه شورت ويو دياترمي‪ ،‬دستگاه پرشر‬ ‫تراپي‪ ،‬دستگاه الكتروتراپي‪ ،‬دستگاه اولتراسوندتراپي و الكتروتراپي‪ ،‬دستگاه ليزرتراپي‪،‬‬ ‫دستگاه مگنتوتراپي‪ ،‬دستگاه اولتراسوند تراپي‪ ،‬دستگاه ليزرتراپي‪ ،‬دستگاه وكيوم تراپي‪،‬‬ ‫دستگاه تركشن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BIOMAG-KAREL HRNCIR (Czech Republic) ،ITO CO.,LTD. (Japan)،‬‬ ‫‪DAESUNG MAREF Co., Ltd (Korea, South) ،STRATEK CO.LTD (Korea,‬‬ ‫)‪South‬‬ ‫تجهيزات پزشکي آرمان طب سبحان‬ ‫آدرس‪ :‬فلسطين شمالي ک سياوش خ يکم طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات اتصال عرضي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي‬ ‫پديکوالر مهره اي پيچ هاي منو اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ‬ ‫هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي منو اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‬ ‫پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪OTIS BIOTECH CO.,Ltd (Korea, South‬‬ ‫تجهيزات پزشکي آريا حکيم‬ ‫آدرس‪ :‬جمالزاده خ بعثت خ دکتر سيد حسين فاطمي س آريا طبقه ‪ 1‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166592272 :‬نام کاال‪ :‬پوشش هموستاتيک‪ ،‬شيت فمورال استاندارد‪،‬‬ ‫گايدينگ كتتر‪،Work Horse ،35 Hydrophilic ،Carotid Protection Device ،‬‬ ‫شيت راديال استاندارد‪ ،14Guide Wire Compatible ،‬شيت فمورال بلند‪ ،‬پروتز‬ ‫سينه كاشتني‪ ،‬رابط فشار قوي‪ ،‬كاردياك فمورال‪ ،‬گايدواير آنژيوگرافي پي تي اف اي‪،‬‬ ‫‪ ،Semi Compliant Endovascular ،NC Balloon ،SC Balloon‬فمورال پريفرال‪،‬‬ ‫سوزن آنژيوگرافي‪ ،IVC ،IVC ،‬رنال‪ ،‬ايلياك‪Non Compliant ،Unmounted Stent ،‬‬ ‫‪ ،Semi Compliant Endovascular ،Endovascular‬استنت كاروتيد‪18Guide ،‬‬ ‫‪ ،18Guide Wire Compatible ،Wire Compatible‬تيشواکسپندر‪ ،‬سايزرهاي پروتز‬ ‫سينه‪ ،14Guide Wire Compatible ،‬اس اف اي‪،Biopsy Forceps Catheter ،‬‬ ‫سايزرهاي پروتز سينه‪ ،‬گايدواير آنژيوپالستي هجده هزارم‪ ،‬گايدينگ شيت فمورال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪JOHNSON & JOHNSON PROFESSIONAL EXPORT (United States)،‬‬ ‫‪Cordis Corporation (Mexico) ،Cordis Corporation (United States)،‬‬ ‫‪JOHNSON & JOHNSON PROFESSIONAL EXPORT (Costa Rica) ،Cordis‬‬ ‫‪Corporation (Ireland) ،Cordis Cashel (Mexico) ،Mentor Medical‬‬ ‫‪Systems B.V (Netherlands) ،CREGANNA TACTX MEDICAL (Singapore)،‬‬ ‫‪Cordis Cashel (Japan) ،Cordis Cashel (United States) ،Clearstream‬‬ ‫)‪Technologies Ltd (Ireland) ،MENTOR (United States‬‬ ‫‪87‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫تجهيزات پزشکي آريانا تشخيص ابزار‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان اسدآبادي‪ ،‬تقاطع فتحي شقاقي‪ ،‬پالک ‪ 22‬ط ‪ 2‬واحد ‪ /4‬ايميل‪:‬‬ ‫‪ /info@arianamed.com‬نام کاال‪ :‬پد پوزيشن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪)CLEARVIEW HEALTHCARE PRODUCTS Inc (Korea, South‬‬ ‫تجهيزات پزشکي آرين مواد‬ ‫آدرس‪ :‬ميرداماد ميدان مادر خيابان شاه نظري پالك ‪ 28‬طبقه ‪ /6‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2122275318‬ايميل‪ /arianmed@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬كاشتنيهاي برجست ‌هسازي‬ ‫باسن‪ ،‬كاشتنيهاي برجست ‌هسازي چانه فك‪ ،‬پروتز سينه كاشتني‪ ،‬تيشواکسپندر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪POLYTECH HEALTH & AESTHETICS GMBH (Germany‬‬ ‫تجهيزات پزشکي اذردرمان گستر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خيابان استاد مطهري‪ ،‬خيابان سليمان خاطر پالك‪ 78‬طبقه زيرين‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188846514 :‬ايميل‪ /adg.med.co@gmail.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫رترکتور متصل به تخت‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪CM INSTRUMENTE GMBH (Germany‬‬ ‫تجهيزات پزشکي ارمين طب کارون‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک قدس ک گل افشان ‪ 3‬خ شهيد دکتر رحمان دادمان طبقه ‪ 3‬واحد‬ ‫شرقي‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /989198880564 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه شستشو ضدعفوني‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Belimed Sauter AG (Swaziland‬‬ ‫تجهيزات پزشکي افق طب‬ ‫آدرس‪ :‬ميرداماد ک شمشک (ک هديه ) خ رودبار شرقي نبش بن بست لشگرک‬ ‫پالک ‪ 19‬طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122900842 :‬ايميل‪info@ :‬‬ ‫‪ /ofoghteb-otc.com‬نام کاال‪ :‬سوزن بيوپسي بافت نرم‪ ،‬سه راهي تزريق‪،‬‬ ‫سوزن بيوپسي آمينوسنتز‪ ،‬سوزن بيوپسي بن مرو‪ ،‬سوزن نشانه گذاري پستان‪ ،‬كتتر‬ ‫امبولكتومي‪ ،‬ماسک بيهوشي‪ ،‬دستگاه تمرين تنفسي‪ ،‬احياء كننده ( آمبوبگ ) ريوي ‪،‬‬ ‫دستي ‪ ،‬يک بار مصرف‪ ،‬كاتتر فولي دو راه‪ ،‬هماچوري‪ ،‬احياء كننده ( آمبوبگ ) ريوي‬ ‫‪ ،‬دستي ‪ ،‬چند بار مصرف‪ ،‬كاتتر فولي دو راه‪ ،‬کاتترهاي ادراري شستشو فولي سه راه‪،‬‬ ‫ابزارهاي برشي‪-‬ميکروسرجيکال‪ ،‬گايد ارولوژي‪ ،‬رزکتور‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TSK LABORATORY JAPAN (Japan) ،George Philips Medical Engineering‬‬ ‫‪Pvt.Ltd (India) ،ISOMED s.r.l (France) ،BESMED HEALTH BUSINESS‬‬ ‫‪CORP. (Taiwan) ،FORTUNE MEDICAL INSTRUMENT Corp (Taiwan) ،RIB‬‬‫)‪BEL INTERNATIONAL LTD (India) ،BIORAD MEDISYS PVT. LTD (India‬‬ ‫تجهيزات پزشکي الکتريکي وفن اوري اطالعات وارتباطات پزشکي‬ ‫تک تام‬ ‫آدرس‪ :‬آزادي خ شهيد رسول زارع خ آزادي س برجساز بلوک ‪ A‬طبقه ‪ 5‬واحد ‪/21‬‬ ‫تلفن‪ -‬فک‪:‬س‪ /2166593745 :‬ايميل‪ /info@taktam.com :‬نام کاال‪Immu� :‬‬ ‫‪ ،nohaematology Control Kits‬آنتي هيومن گلوبولين چند ظرفيتي‪Red Blood ،‬‬ ‫‪ ،Cell Storage Solution‬آنتي بادي تشخيصي سيستم گروه خوني ‪Rhesus ،ABO‬‬ ‫‪ ،Phenotypess‬معرف تشخيصي آنتي ژن ‪Monospecif� ،Other Blood Group ،D‬‬ ‫‪ ،Other Blood Group ،ic Anti human Serum‬آلبومين سرم گاوي‪ ،‬آلبومين سرم‬ ‫گاوي ‪Au� ،Immunohaematology Control Kits ،Coombs Control Cells ،‬‬ ‫‪،Enhancement Media Enzymes ،tomated Blood Grouping Instrument‬‬ ‫‪،Enhancement Media Low Ionic ،Antibody Identification Cell Panels‬‬ ‫معرف تشخيصي آنتي ژن ‪Automated ،Enhancement Media Low Ionic ،D‬‬ ‫‪Immunohaematology ،ABO grouping cells ،Blood Grouping Instrument‬‬ ‫‪/Coombs Control Cells ،Control Kits‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪IMMUCOR MEDIZINISCHE DIAGNOSTIK GmbH (Germany) ،CE-Im‬‬‫‪mundiagnostika GmbH (Germany) ،IMMUCOR MEDIZINISCHE‬‬ ‫)‪DIAGNOSTIK GmbH (United States‬‬ ‫تجهيزات پزشکي بهکوش‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ آفريقا بلوار گلشهر پ‪4‬ط‪ /1‬نام کاال‪17OH ،Estradiol :‬‬ ‫‪Activated Partial ،Aminoasid Analyser Consumable ،Progesterone‬‬ ‫‪Androstenedi� ،Aldosterone ،Alphafetoprotein ،Thromboplastin Timee‬‬ ‫‪Cancer ،125 Cancer Antigen ،Free Beta HCG prenatal Screening ،one‬‬ ‫‪Total ،Carcinoembryonic Antigen ،9 19 Cancer Antigen ،3 15 Antigen‬‬ ‫‪،Cortisol ،Semi Automated Urine Analyser ،Complement Activity CH50‬‬ ‫‪Dehydro epiandrosterone Sulphate and Dehydro epiandros� ،C Peptidee‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪،Free Triiodothyronine ،Estriol Unconjugated or free ،Ferritin ،terone‬‬ ‫‪Haemostasis ،Follicle Stimulating Hormone ،Testosterone Free‬‬ ‫‪،Luteinising Hormone ،Insulin ،Prothrombin time Quick Test ،Controls‬‬ ‫‪Testosterone Dehydro ،Prolactin ،Progesterone ،Micro Array Scanners‬‬ ‫‪Thyroid Stimulating ،Thyroxine ،Triiodothyronine ،Estriol ،and Total‬‬ ‫‪/Free Thyroxine ،Hormone‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH (Italy) ،PMA Purification‬‬ ‫‪Membrans Analytics GmbH (Germany) ،BIOMEDICA DIAGNOSTIC‬‬ ‫‪INC (Canada) ،High Technology Inc (United States) ،EUROIMMUN‬‬ ‫‪Medizinische Labordiagnostika AG (Germany) ،NOVATEC IMMUNDI‬‬‫)‪AGNOSTICA GMBH (Germany‬‬ ‫تجهيزات پزشکي پارس‬ ‫آدرس‪ :‬الوند خ زاگرس خ سي و سوم طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188198445‬نام کاال‪ :‬دستگاه سونوگرافي‪ ،‬ساير قطعات يدکي سي آرم آنژيو‪،‬‬ ‫ساير قطعات يدکي ‪ ،CT Scan‬تيوب ‪ ،CT Scan‬دستگاه سي تي اسکن‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي سونوگرافي‪ ،‬تيوب ‪ ،CT Scan‬دستگاه سونوگرافي‪ ،‬ژنراتور سي تي اسکن‪،‬‬ ‫دستگاه ام آر آي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japan) ،TOSHIBA MEDICAL‬‬ ‫‪SYSTEMS CORPORATION (Korea, South) ،TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS‬‬ ‫‪CORPORATION (United States) ،TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORA‬‬‫)‪TION (China) ،TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Mexico‬‬ ‫تجهيزات پزشکي پارس حکيم‬ ‫آدرس‪ :‬تهران شهر تهران‪-‬آذربايجان‪-‬كوچه بوذرجمهر‪-‬كوچه لقمان الدوله ادهم‪-‬‬ ‫پالك ‪-14‬طبقه سوم‪ /--‬نام کاال‪ :‬کورت مغز و اعصاب‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬اره‪،‬‬ ‫پنست ميکروسرجيکال‪ ،‬لوازم جانبي دريل‪ ،‬هوک چشمي‪ ،‬پين کاتر‪ ،‬ابزار جراحي‬ ‫مغز و اعصاب‪-‬رانژور و پانچ‪ ،‬رترکتور خودکار‪ ،‬تيغه‪ ،‬دريل برقي‪ ،‬ابزار جراحي مغز و‬ ‫اعصاب‪-‬اسپاچوال‪ ،‬ابزار جراحي ارتوپدي‪-‬رانژور استخوان‪ ،‬رترکتور دستي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ASANUS MEDIZINTECHNIK GmbH (Germany) ،MST - INSTRUMENTE‬‬ ‫‪GMBH (Germany) ،ScienceMedic Co.,Ltd (Korea, South) ،HEINZ‬‬ ‫‪HERENZ MEDIZINALBEDARF GMBH (Germany) ،WELMED INSTRU‬‬‫)‪MENTS CO (Pakistan‬‬ ‫تجهيزات پزشکي پارس معراج مهدي‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان شهيد بهشتي‪ -‬خيابان ميرعماد‪-‬کوچه ‪ -9‬پالک ‪ -13‬طبقه‬ ‫‪-2‬واحد ‪ /10‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2141951 :‬ايميل‪ /info@parsmearaj.com :‬نام‬ ‫کاال‪ :‬مدار تنفسي ونتيالتور‪ ،‬مدار بيهوشي‪ ،‬چمبر يکبار مصرف هيومديفاير نوزاد‪،‬‬ ‫الرنژيال ماسک‪ ،‬لوله تراکئوستومي کافدار‪ ،‬مدار تنفسي ونتيالتور‪ ،‬مبدل گرما و‬ ‫رطوبت فيلتر دار‪ ،‬نازال کانوال‪ ،‬مدار بيهوشي‪ ،‬کيت هاي بيهوشي اسپاينال‪ ،‬ماسک‬ ‫بيهوشي‪ ،‬گان بيوپسي نيمه اتوماتيك‪ ،‬سوزن بيوپسي بافت نرم‪ ،‬مدار تنفسي ونتيالتور‪،‬‬ ‫چمبر يکبار مصرف هيومديفاير بزرگسال‪ ،‬مدار بيهوشي‪ ،‬ماسک بيهوشي‪ ،‬فيلتر ضد‬ ‫باكتري ويروسي‪ ،‬كتتر مونت‪ ،‬كتتر مونت‪ ،‬كتتر مونت‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬ماسک‬ ‫اکسيژن ساده‪ ،‬لوله تراشه کافدار‪ ،‬الرنژيال ماسک‪ ،‬سوزن اپيدورال‪ ،‬کيتهاي بيهوشي‬ ‫اپيدورال‪ ،‬مبدل گرما و رطوبت فيلتر دار‪ ،‬مبدل گرما و رطوبت فيلتر دار‪ ،‬الرنژيال‬ ‫ماسک‪ ،‬لوله برونشيال‪ ،‬مدار بيهوشي‪ ،‬ماسک اکسيژن غيرقابل تنفس مجدد‪ ،‬ماسک‬ ‫هاي مديريت آئروسل درماني اکسيژن هوا‪ ،‬مدار تنفسي ونتيالتور‪ ،‬ماسک بيهوشي‪،‬‬ ‫احياء كننده ( آمبوبگ ) ريوي ‪ ،‬دستي ‪ ،‬چند بار مصرف‪ ،‬سوزن اسپاينال‪ ،‬لوله‬ ‫تراکئوستومي کافدار‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪NINGBO HUAKUN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD (China) ،Zhejiang‬‬ ‫‪Haisheng Medical Device CO., Ltd (China) ،VADI MEDICAL TECH‬‬‫‪NOLOGY CO.,LTD (Taiwan) ،Nanjing Hong An Medical Appliance Co.,‬‬ ‫‪LTD (China) ،TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELERI SAN. TIC. LTD. STI‬‬ ‫)‪(Turkey) ،R Vent Medikal Üretim A.S (Turkey) ،DEAS S.R.L (Italy‬‬ ‫تجهيزات پزشکي پردازش رايان طب‬ ‫آدرس‪ :‬ازگل خ گلچين شمالي خ شهيد سيدامين صدر نژاد س اجالس طبقه ‪6‬‬ ‫واحد ‪ /62‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122198159 :‬نام کاال‪ :‬پروب دستگاه سونوگرافي‪،‬‬ ‫دستگاه سي آر‪ ،‬دستگاه ايميجر‪ ،‬فيلم هاي ديجيتال خشك‪ ،‬دستگاه راديوگرافي‬ ‫ديجيتال‪ ،‬دستگاه راديوگرافي موبايل ديجيتال‪ ،‬دستگاه راديوگرافي موبايل ديجيتال‪،‬‬ ‫فيلم راديولوژي معمولي‪ ،‬دستگاه ‪ ،CBCT‬دستگاه سونوگرافي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CARESTREAM HEALTH, INC (United States) ،CARESTREAM HEALTH,‬‬ ‫‪INC (China) ،SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD. (Korea, South) ،SAM‬‬‫)‪SUNG ELECTRONICS CO.,LTD. (Spain‬‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫تجهيزات پزشکي پور مهر طب‬ ‫آدرس‪ :‬وليعصر ک نظام ک شهيدسيداردشيرناظم س پاسارگاد طبقه ‪ 3‬واحد‪/‬‬ ‫ايميل‪ /hamid.hesaraki@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬فشارسنج عقربه اي‪ ،‬دستگاه‬ ‫گوشي پزشكي مكانيكي‪ ،‬دستگاه دماسنج جيو ‌هاي دهاني‪ ،‬دستگاه دماسنج جيو ‌هاي‬ ‫ركتال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪WENZHOU BOKANG INSTRUMENTS CO., LTD. (China) ،WUXI HONG‬‬‫)‪GUANG MEDICAL EQUIPMENT CO.LTD (China‬‬ ‫تجهيزات پزشکي پويان طب نور‬ ‫آدرس‪ :‬بلوار کشاورز خيابان وصال شيرازي کوچه بهنام پالک ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188464116‬نام کاال‪ :‬اسيد اچ پرسلن‪ ،‬براكت ارتودنسي‪ ،‬ابزار دستي ارتودنتيك‪،‬‬ ‫براكت ارتودنسي‪ ،‬سمان گالس آينومر‪ ،‬كامپوزيت كيت‪ ،‬ابزار دستي ارتودنتيك‪ ،‬بند‬ ‫ارتودنسي‪ ،‬تيوپ ارتودنسي‪ ،‬عينك محافظ با ذره بين‪ ،‬بندهاي االستيك‪ ،‬سيم ارتودنسي‪،‬‬ ‫هد گير‪ ،‬آرسي پرپ‪ ،‬تري‪ ،‬سمان ارتودنسي‪ ،‬فيس بو‪ ،‬فيس بو‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪،‬‬ ‫آينه ها‪ ،‬ابزار دستي ارتودنتيك‪ ،‬ابزار دستي ارتودنتيك‪ ،‬بندهاي االستيك‪ ،‬ديسكهاي‬ ‫ساينده‪ ،‬فرز تنگستن كاربايدي‪ ،‬فيس ماسک ارتودنسي‪ ،‬تري‪ ،‬تري‪ ،‬تيوپ ارتودنسي‪،‬‬ ‫ماده ضد عفوني کننده کانال‪ ،‬اسيد اچ پرسلن‪ ،‬براكت ارتودنسي‪ ،‬براكت ارتودنسي‪ ،‬نوار‬ ‫پرداخت‪ ،‬باندينگ‪ ،‬سرنگ كارتريج مواد بي حسي با محافظ سوزن‪ ،‬سيلر‪ ،‬بند ارتودنسي‪،‬‬ ‫بندهاي االستيك‪ ،‬بندهاي االستيك‪ ،‬ديسكهاي ساينده‪ ،‬رابردم‪ ،‬سيم ارتودنسي‪ ،‬اسيد‬ ‫اچ پرسلن‪ ،‬سمان ارتودنسي‪ ،‬سيم ارتودنسي‪ ،‬كلسيم هيدروكسايد‪ ،‬باندينگ‪ ،‬كلسيم‬ ‫هيدروكسايد‪ ،‬براكت ارتودنسي‪ ،‬واير‪ ،‬اسيد اچ پرسلن‪ ،‬بندهاي االستيك‪ ،‬دهان باز كن‪،‬‬ ‫سرنگ كارتريج مواد بي حسي با محافظ سوزن‪ ،‬ابزار دستي ارتودنتيك‪ ،‬بند ارتودنسي‪،‬‬ ‫بند ارتودنسي‪ ،‬بندهاي االستيك‪ ،‬تيوپ ارتودنسي‪ ،‬رابردم‪ ،‬نوار پرداخت‪ ،‬بند ارتودنسي‪،‬‬ ‫فيس بو‪ ،‬كامپوزيت كيت‪ ،‬نوار پرداخت‪ ،‬براكت ارتودنسي‪ ،‬سيم ارتودنسي‪ ،EDTA ،‬تري‪،‬‬ ‫تري‪ ،EDTA ،‬آينه ها‪ ،‬ابزار دستي ارتودنتيك‪ ،‬ابزار دستي ارتودنتيك‪ ،‬سمان گالس آينومر‪،‬‬ ‫فرز تنگستن كاربايدي‪ ،‬فيس بو‪ ،‬هد گير‪ ،‬تري‪ ،‬سمان ام تي اي‪ ،‬سيم ارتودنسي‪ ،‬سيم‬ ‫ارتودنسي‪ ،‬عينك محافظ با ذره بين‪ ،‬فيس بو‪ ،‬سيم ارتودنسي‪ ،‬فيس ماسک ارتودنسي‪،‬‬ ‫نوار پرداخت‪ ،‬دهان باز كن‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬براكت ارتودنسي‪ ،‬سيلر‪ ،‬سيم ارتودنسي‪،‬‬ ‫واير‪ ،‬فيس بو‪ ،‬فيس بو‪ ،‬سمان ام تي اي‪ ،‬سيم ارتودنسي‪ ،‬كامپوزيت كيت‪ ،‬آرسي پرپ‪،‬‬ ‫بند ارتودنسي‪ ،‬تيوپ ارتودنسي‪ ،‬فيس بو‪ ،‬كامپوزيت كيت‪ ،‬ابزار دستي ارتودنتيك‪ ،‬براكت‬ ‫ارتودنسي‪ ،‬سيم ارتودنسي‪ ،‬ماده ضد عفوني کننده کانال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪PPH CERKAMED WOJCIECH PAWLOWSKI (Poland) ،ZHEJIANG PROTECT‬‬ ‫‪MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD (China) ،ORTHO ORGANIZERS INC (Unit‬‬‫‪ed States) ،G & H WIRE COMPANY (United States) ،AMERICAN ORTHO-‬‬ ‫)‪DONTICS (United States) ،HIGHLAND METALS Inc (United States‬‬ ‫تجهيزات پزشکي دوستکام‬ ‫آدرس‪ :‬پيچ شميران ک طباطبائي مقدم ک شهيد حميد صديق طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬نام‬ ‫کاال‪ :‬باربورچ‪ ،‬اباتمنت ايمپلنت‪ ،‬دستگاه روغن کاري هندپيس‪ ،‬دستگاه ايرموتور‪ ،‬دستگاه‬ ‫توربين‪ ،‬دستگاه اپكس فايندر‪ ،‬دستگاه آنگل معمولي با سرعت ثابت‪ ،‬دستگاه آنگل اندو‬ ‫متصل شونده به ايرموتور‪ ،‬تيپس پيزوسرجري‪ ،‬هنديس ميكروموتور جراحي‪ ،‬دستگاه‬ ‫موتور اندو‪ ،‬دستگاه ميكروموتور جراحي‪ ،‬دستگاه جرم گير اولتراسونيك‪ ،‬دستگاه اير فلو‪،‬‬ ‫دستگاه پيزوسرجري‪ ،‬فايل روتاري‪ ،‬سيستم ايمپلنت‪ ،‬اسپيريدر‪ ،‬پودر بي کربنات سديم‬ ‫دستگاه اير فلو‪ ،‬گيتس‪ ،‬فيکسچر‪ ،‬فايل دستي‪ ،‬ابزار دستي جراحي‪ ،‬ابزارهاي جايگذاري‬ ‫پروتز ايمپلنت‪ ،‬فايل روتاري‪ ،‬فايل دستي‪ ،‬پيزو‪ ،‬فايل روتاري‪ ،‬فرز تنگستن كاربايدي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDIN a.s (Czech Republic) ،Dr. Ihde Dental AG (Switzerland) ،NA‬‬‫)‪KANISHI INC (Japan) ،MANI INC (Viet Nam) ،MANI INC (Japan‬‬ ‫تجهيزات پزشکي رئوف شفا‬ ‫آدرس‪ :‬نيلوفر م شهيد محمدرضا عشقيار (نيلوفر) خ شهيد مجيد حيدرنژاد (هفتم) س‬ ‫رئوف طبقه ‪ 5‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188759015 :‬ايميل‪necrapolis@gmail. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬تلسكوپ ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬دستكش جراحي التكس‪ ،‬سه راهي تزريق‪،‬‬ ‫سوزن اسپاينال‪ ،‬دستگاه فلوروسكوپي ديجيتال‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬اسكالپ‬ ‫وين‪ ،‬فورسپس بيوپسي چندبارمصرف با سوزن‪ ،‬قيچي اندوسکوپي‪ ،‬گرسپينك فورسپس‬ ‫چندبارمصرف‪ ،‬سوزنگيراندوسکوپي‪ ،‬رترکتور اندوسکوپي‪ ،‬استنت دارويي‪ ،‬هيستروسكوپ‪،‬‬ ‫ابزارهاي اندوسکوپي و اندوسرجري با قابليت اتصال الکتريکي‪ ،‬ست سرم تحت سيستم‬ ‫جاذبه‪ ،‬كاتتر همودياليز وريد مركزي دوراه‪ ،‬دستكش معاينه التكس‪ ،‬دستكش معاينه وينيل‪،‬‬ ‫کانکتور اندوسکوپي‪ ،‬دستكش معاينه نيتريل‪ ،‬كاتتر وريد مركزي سي وي سي‪ ،‬لوله تراشه‬ ‫کافدار‪ ،‬لوله تراشه بدون کاف‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬پانسمان پروانه اي‪ ،‬تيغه‪ ،‬هپارين الک‪ ،‬ميکروست‪،‬‬ ‫چسب پي اي‪ ،‬الكترود يكبارمصرف الکتروکارديوگرافي‪ ،‬ساير قطعات يدکي اندوسکوپي‪،‬‬ ‫کاتترهاي ادراري شستشو فولي سه راه‪ ،‬كاتتر فولي دو راه‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪،‬‬ ‫سه راهي تزريق‪ ،‬هپارين الک‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬يورين بگ کيسه ادرار‪ ،‬دستكش جراحي التكس‪،‬‬ ‫سيستم هواي مديکال بيمارستاني‪Semi Compliant ،SC Balloon ،NC Balloon ،‬‬ ‫‪ ،Endovascular‬سيم رابط پليت‪ ،‬استنت غيردارويي‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬هپارين الک‪ ،‬سه راهي‬ ‫تزريق‪ ،‬دستگاه راديوگرافي موبايل ديجيتال‪ ،‬ست استاندارد فيدينگ تيوب اندوسكوپي‪ ،‬پليت‬ ‫يكبار مصرف يك لبه‪ ،‬پليت يكبار مصرف دو لبه‪ ،‬مانيتور ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬كمرا هد ويدئو‬ ‫الپاراسكوپ‪ ،‬پروسسور سازگار ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬منبع نور ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬اينسافليتور‬ ‫ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬اسكالپ وين‪ ،‬کانتينر‪ ،‬دستگاه سنجش تراكم استخوان‪ ،‬فيلم هاي‬ ‫ديجيتال خشك‪OPG With Ceph ،OPG Without Ceph Unit ،Dental CBCT Unit ،‬‬ ‫‪ ،Double Sensor Unit‬پانسمان پروانه اي‪ ،‬چسب پي اي‪ ،‬نخ پلي گالكيتن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SOPRO (Germany) ،WRP ASIA PACIFIC SDN BHD (Malaysia) ،EXELINT‬‬ ‫‪INTERNATIONAL CO (India) ،APELEM SAS (France) ،POLY MEDICURE‬‬ ‫‪Limited (India) ،MERIL LIFE SCIENCES LTD (India) ،ANHUI EASYWAY‬‬ ‫‪MEDICAL SUPPLIES CO. LTD (China) ،SOPRO (France) ،EXEL INTERNA‬‬‫‪TIONAL CO (India) ،LEONHARD LANG GMBH (Austria) ،HARSORIA‬‬ ‫‪HEALTHCARE PVT. LTD (India) ،CONOD MEDICAL CO., LIMITED‬‬ ‫‪(China) ،YANGZHOUNG JINXIANG EMULSION PRODUCTS CO.,‬‬ ‫‪LTD (China) ،Atlas Copco Airpower NV (Belgium) ،DMS‬‬ ‫‪(France) ،SONY PROFESSIONAL SOLUTIONS MIDDLE‬‬ ‫‪EAST (Japan) ،de Götzen S.r.l. - ACTEON Group (Italy)،‬‬ ‫)‪EXELINT INTERNATIONAL CO (United States‬‬ ‫تجهيزات پزشکي رايت آرين فارمد‬ ‫آدرس‪ :‬يوسف آباد خ يازدهم نبش خ شهيد ابوالفضل‬ ‫فراهاني پور پالک ‪12‬طبقه ‪ 4‬واحد شمالي‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188701635‬ايميل‪mnickhou@rightarianfarmed. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬کاغذ کرپ‪ ،‬کاغذ کرپ‪ ،‬جوراب واريس و آنتي‬ ‫آمبوليسم‪ ،‬جوراب واريس و آنتي آمبوليسم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪WESTFIELD MEDICAL LIMITED (United Kingdom)،‬‬ ‫)‪Maxis a.s (Czech Republic‬‬ ‫تجهيزات پزشکي رستاک طب پارسه‬ ‫آدرس‪ :‬امير آباد شمالي خ دوم ( انتصاريه ) خ کارگر شمالي‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /15‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188354258 :‬نام کاال‪:‬‬ ‫گايدواير آنژيوگرافي هيدروفيليك‪ ،‬گايدواير آنژيوگرافي پي تي اف‬ ‫اي‪ ،‬اينفليتور‪ ،‬كيت آنژيو‪ ،‬اينفليتور‪ ،‬كاور پروب اكوكارديوگرافي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MEDpro Medical B.V (Netherlands) ،NEWTECH MEDICAL‬‬ ‫‪DEVICES (India) ،GEMED SAGLIK URUNLERI SAN VE TIC.LTD‬‬ ‫‪(Turkey) ،Palmedic B.V (Netherlands‬‬ ‫‪89‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫تجهيزات پزشکي فراز انديش طب‬ ‫يمتر‬ ‫ايميل‪ /e.marashi@famcomed.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه پالس اكس ‌‬ ‫ساكسي متر روميزي‪ ،‬دستگاه پالس اکسي متر سازگار با ام آر اي‪،‬‬ ‫دستي‪ ،‬دستگاه پال ‌‬ ‫يمتر انگشتي‪ ،‬دستگاه‬ ‫پروب پالس اکسي متر سازگار با ام آر اي‪ ،‬دستگاه پالس اكس ‌‬ ‫کپنوگراف‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Nonin Medical Inc (United States‬‬ ‫تجهيزات پزشکي ماني صفا‬ ‫آدرس‪ :‬جنت آباد جنوبي خ ‪ 22‬بهمن خ جنت آباد س بانک ملي طبقه ‪ 3‬واحد‬ ‫‪ /13‬نام کاال‪ :‬پنست بي دندانه‪ ،‬پنست بادندانه‪ ،‬پنست ميکروسرجيکال‪ ،‬کلمپ‪،‬‬ ‫ابزار جراحي چشمي‪-‬اسپاچوال‪ ،‬نيدل هلدر ميکروسرجيکال‪ ،‬قيچي ميکروسرجيکال‪،‬‬ ‫هوک چشمي‪ ،‬رترکتور دستي‪ ،‬محافظ صلبيه‪ ،‬ابزارهاي برشي‪-‬ميکروسرجيکال‪،‬‬ ‫کورت چشمي‪ ،‬ابزار جراحي چشمي‪-‬اسپکلوم‪ ،‬اسکالپل هندل‪ ،‬ابزارهاي اندازه گيري‪،‬‬ ‫ديالتورها‪ ،‬پروب‪ ،‬مارکر چشمي‪ ،‬کانوال چشمي‪ ،‬کانتينر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪HUAIAN TISURG MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD (China‬‬ ‫تجهيزات پزشکي نارين‬ ‫آدرس‪ :‬خ جالل آل احمد نرسيده به شهر آرا پالك ‪ 101‬واحد ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2186015735‬ايميل‪ /info@narinmed.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه محفظه جمع‬ ‫آوري دستگاه آسپيراتور‪ ،‬دستگاه نبواليزر كمپرسور هواي فشرده‪ ،‬دستگاه ليپوساکشن‪،‬‬ ‫يمتر انگشتي‪/‬‬ ‫دستگاه پالس اكس ‌‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪FLOW METER S.P.A. (Italy) ،CA-MI S.R.L (Italy‬‬ ‫تجهيزات پزشکي هالل ايران‬ ‫آدرس‪ :‬کيلومتر ‪ 52‬جاده تهران قزوين ‪ -‬نرسيده به پل کردان‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2692108615‬ايميل‪ /ir.rahmani@soha1 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه همودياليز‪،‬‬ ‫دستگاه همودياليز‪ ،‬ست لوله رابط همودياليز‪ ،‬ست لوله رابط همودياليز‪ ،‬فيلتر همودياليز‬ ‫اطفال‪ ،‬فيلتر همودياليز اطفال‪ ،‬ساير قطعات يدکي همودياليز‪ ،‬ساير قطعات يدکي‬ ‫همودياليز‪ ،‬ميکروست‪ ،‬ميکروست‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Germany) ،Fresenius Medi‬‬‫)‪ ،Iran‬تولیدی تجهیزات پزشکی هالل ایران ()‪cal Care AG & Co. KGaA (Italy‬‬ ‫تجهيزات چشم پزشکي لردگان‬ ‫آدرس‪ :‬يوسف آباد خ وليعصر خ بوعلي سينا شرقي س بوعلي سينا طبقه ‪ 2‬واحد‬ ‫‪ /10‬ايميل‪ /skmeftah@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬آفاکيا محفظه خلفي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪AAREN Scientific Inc (United States) ،LENSTEC (United States)،‬‬ ‫تجهيزات درمان رونقي‬ ‫ايميل‪ /yahoo.com@farnam88 :‬نام کاال‪ :‬فرز تنگستن كاربايدي‪ ،‬فرز الماسه‪،‬‬ ‫فايل دستي‪ ،‬فرز تنگستن كاربايدي‪ ،‬فايل روتاري‪ ،‬سرنگ تزريق مواد به داخل کانال‪،‬‬ ‫تهاي دندانپزشكي‪ ،‬فرز الماسه‪/‬‬ ‫سيلر‪ ،‬پس ‌‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪GEBR. BRASSELER GMBH & CO. KG (Denmark) ،GEBR. BRASSELER‬‬ ‫)‪GMBH & CO. KG (Germany‬‬ ‫تجهيزات دندانپزشکي کوشا طب پيوند‬ ‫آدرس‪ :‬خ آزادي ‪ -‬روبروي دانشکده دامپزشکي ‪ -‬بازار کاوه ‪ -‬طبقه همکف ‪-‬‬ ‫راهروي دوم ‪ /45 -‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166420287 :‬ايميل‪talaie@ktp-dental. :‬‬ ‫‪ /com‬نام کاال‪ :‬فيلمهاي دستي پري اپتيكال‪ ،‬مواد قالبگيري آلژينات‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Kulzer GmbH (Belgium) ،Kulzer GmbH (Netherlands‬‬ ‫تجهيزات مغز و اعصاب فناوران فکرت طب‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ ،‬خيابان سهروردي شمالي ‪ ،‬خيابان خرمشهر ‪ ،‬كوچه گلشن ‪،‬‬ ‫كوچه يكم ‪ ،‬پالك ‪ ، 10‬واحد ‪ ، 3‬كدپستي ‪ /1554814774‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188731418‬ايميل‪ /info@fekratteb.com :‬نام کاال‪ :‬کاتتر مغز و اعصاب‪،‬‬ ‫كاشتنيهاي دورا‪ ،‬شانت مغزي‪ ،‬کاتتر مغز و اعصاب‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪INTEGRA LIFE SCIENCES CORPORATION (United States) ،INTEGRA‬‬ ‫)‪LIFE SCIENCES CORPORATION (France‬‬ ‫تجهيزجراح خاورميانه‬ ‫ايميل‪ /sahar.darvishian@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬وسيله نگهدارنده و حالت‬ ‫‪90‬‬ ‫دهنده جمجمه‪ ،‬کانتينر‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Aygun cerrahi Aletler Sanayi Ve Ticaret a.s (Turkey‬‬ ‫تجهيزگران پوياي اميد سالمت‬ ‫آدرس‪ :‬مشهد‪ -‬ابتداي بلوار مدرس‪،‬روبه روي بنياد شهيد‪،‬ساختمان مسکن‪،‬طبقه‬ ‫‪،4‬واحد‪ /44‬تلفن‪ -‬فکس‪ /5132280204 :‬ايميل‪ammedical.pooyafar@ :‬‬ ‫‪ /gmail.com‬نام کاال‪ :‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Sonic Innovations, Inc (United States) ،MedRx, Inc (United States)،‬‬ ‫‪AURICA LTD (Russian Federation) ،BIOMED JENA GMBH (Germany)،‬‬ ‫‪NEUROSOFT Ltd (Russian Federation) ،Varibel Innovations B.V (Neth‬‬‫)‪erlands) ،ORL VISION (Germany‬‬ ‫تحقيقات توليدي رهاورد مبين نيک‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد بهشتي خ قائم مقام فراهاني خ عرفان طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /1‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188706990 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه سمعك‪ ،‬دستگاه فيتينگ سمعک‪ ،‬ساير‬ ‫قطعات يدکي سمعک‪ ،ABR Unit ،ABR Unit ،VNG Unit ،‬دستگاه اوديومتر‪OAE ،‬‬ ‫‪ ،Unit‬ويدئو اتوسكوپ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Sonic Innovations, Inc (United States) ،MedRx, Inc (United States)،‬‬ ‫‪AURICA LTD (Russian Federation) ،BIOMED JENA GMBH (Germany)،‬‬ ‫‪NEUROSOFT Ltd (Russian Federation) ،Varibel Innovations B.V (Neth‬‬‫)‪erlands) ،ORL VISION (Germany‬‬ ‫تحقيقاتي توليدي فارمد آوران سبز‬ ‫ايميل‪ /khosravi@phasco.com :‬نام کاال‪،Anti Cardiolipin Antibodies :‬‬ ‫‪،Thyroxine ،Prostatic Specific Antigen ،Progesterone ،dsDNA Antibodies‬‬ ‫‪،Free Thyroxine ،Estriol Unconjugated or free ،1.25Dihydroxyvitamin D‬‬ ‫‪Parathyroid Hormone ،Estradiol ،ANA Screening ،Free Triiodothyronine‬‬ ‫‪Folli� ،Ferritin ،Thyroid Stimulating Hormone ،Testosterone Free ،intactt‬‬ ‫‪Triiodothy� ،Testosterone Dehydro and Total ،cle Stimulating Hormonee‬‬ ‫‪/Prolactin ،Luteinising Hormone ،ronine‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪CALBIOTECH INC. (United States‬‬ ‫تحليل سيستم پرتو‬ ‫ايميل‪ /ali.namavari@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬دستگاه راديوگرافي ديجيتال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪DK MEDICAL SYSTEMS (Korea, South‬‬ ‫تداركات درمان التيام بخش ساوه‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان شريعتي پايين تر از بهار شيراز کوي نيرو پالک ‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2177654222‬نام کاال‪ :‬سه راهي تزريق‪ ،‬سه راهي تزريق‪ ،‬کيسه جمع آوري خون‬ ‫اهدايي‪ ،‬کيسه جمع آوري خون اهدايي‪ ،‬دستگاه حمام ‪ ،CO2‬دستگاه حمام ‪،CO2‬‬ ‫فيلتر همودياليز‪ ،‬آنژيوکت‪ ،‬کيسه خون بند ناف‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬پودر بيکربنات‪ ،‬پودر‬ ‫بيکربنات‪ ،‬هپارين الک‪ ،‬هپارين الک‪ ،‬دستگاه پمپ سرم‪ ،‬كاندوم ها مردان‪ ،‬دستگاه‬ ‫همودياليز‪ ،‬دستگاه پمپ سرنگ‪ ،‬ساير قطعات يدکي پمپ سرنگ‪ ،‬ساير قطعات يدکي‬ ‫همودياليز‪ ،‬ويپورايزر دستگاه بيهوشي‪ ،‬ويپورايزر دستگاه بيهوشي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Neotec Medical Industries Pte Ltd (Singapore) ،JMS SINGAPORE PTE‬‬ ‫‪LTD (Singapore) ،MITSUBISHI RAYON CLEANSUI CO., LTD (Japan)،‬‬ ‫‪SAFIL TIBBI URUNLER ULUSLAR ARASI NAKLIYAT SAN. VETIC.A.S‬‬ ‫‪(Turkey) ،JMS CO LTD (Japan) ،Sera Yatrim San. ve Tic. A.S (Turkey)،‬‬ ‫‪SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO.,LTD (Malaysia) ،Beijing Aeonmed‬‬ ‫)‪Co., Ltd (China‬‬ ‫تدارکات پزشکي آريا قلب پيشرو‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان مالصدرا بعد از خوارزمي ساختمان فردوس طبقه ‪ 4‬واحد ‪/14‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2188060850 :‬نام کاال‪ :‬مش پليمريك‪NC ،CTO Balloon ،‬‬ ‫‪ ،NC Balloon ،Balloon‬روانداز دستگاه گرم کننده خنک کننده‪ ،‬دستگاه گرم‬ ‫کننده خنک کننده بيمار‪ ،‬هموستاتيک قابل جذب‪ ،SC Balloon ،‬گان بيوپسي نيمه‬ ‫اتوماتيك‪ ،‬وسيله تثبيت کننده مش جراحي‪،Semi Compliant Endovascular ،‬‬ ‫مش پليمريك پي جي اي‪ ،‬لوازم جانبي سيستم بيوپسي پستان ماموگرافي ديجيتال‪،‬‬ ‫دستگاه نمونه برداري از پستان‪ ،14Guide Wire Compatible ،‬بالون دارويي‪ ،‬ميكرو‬ ‫كتتر‪ ،‬اينفليتور‪ ،‬هموستاتيک مديا‪ ،‬كيت آنژيو‪ ،‬لوازم مصرفي سيستم بيوپسي پستان‬ ‫ماموگرافي ديجيتال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪C.R. BARD GMBH (United States) ،ACROSTAK (SCHWEIZ) AG‬‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫‪(Switzerland) ،Brosmed Medical Co., Ltd (China) ،BARD(Medivance‬‬ ‫‪Inc) (United States) ،Clearstream Technologies Ltd (Ireland) ،Bard/‬‬ ‫‪SENORX,INC (Thailand) ،Bard/SENORX,INC (United States) ،BARD/‬‬ ‫)‪LUTONIX, Inc (United States) ،SUNNY MEDICAL DEVICE(shenzhen‬‬ ‫)‪CO., LTD (China‬‬ ‫تدارکات پزشکي ماوراء بحار‬ ‫آدرس‪ :‬يوسف آباد خ سيدجمال الدين اسد آبادي خ شصت و چهارم طبقه ‪ 2‬واحد‪/‬‬ ‫نام کاال‪ ،Sizer ،Onnuloplasty Ring ،SuperStiff ،Costum Pack :‬ميکرو‬ ‫کتتر‪ ،Extra Stiff ،‬دريچه آئورتيك‪ ،‬اكسيژناتور بزرگسال همراه با فيلتر‪ ،‬اكسيژناتور‬ ‫بزرگسال بدون فيلتر‪ ،‬اكسيژناتور نوزاد بدون فيلتر‪ ،‬اكسيژناتور اطفال بدون فيلتر‪،‬‬ ‫دريچه ميترال‪ ،‬استنت كاروتيد‪SC ،14Guide Wire Compatible ،Work Horse ،‬‬ ‫‪ ،Balloon‬اس اف اي‪ ،‬ايلياك‪ ،‬رنال‪،PTA Balloon ،Carotid Protection Device ،‬‬ ‫کويل‪ ،‬کاتتر مغز و اعصاب‪ ،‬كاردياك فمورال‪ ،‬کويل‪ ،‬کويل‪ ،‬گايدينگ كتتر‪IVUS ،‬‬ ‫‪ ،Catheter‬دريچ ‌ههاي بيولوژيكي قلب‪ ،Non Compliant Endovascular ،‬استنت‬ ‫غيردارويي‪ ،14Guide Wire Compatible ،IVUS Catheter ،‬استنت دارويي‪NC ،‬‬ ‫‪ ،Balloon‬کاتتر آترکتومي‪ ،‬گايدينگ كتتر‪18Guide Wire ،Intracoronary Shunt ،‬‬ ‫‪ ،Compatible‬استنت مغزواعصاب‪ ،‬اكسيژناتور بزرگسال بدون فيلتر‪ ،‬ميکرو گايدواير‪،‬‬ ‫گايدواير آنژيوپالستي هجده هزارم‪ ،‬ونوس‪،Semi Compliant Endovascular ،‬‬ ‫‪/35 Hydrophilic‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪TERUMO CORPORATION (Singapore) ،BOSTON SCIENTIFIC CORPORA‬‬‫‪TION (United States) ،Sorin Group Italia srl (Italy) ،Stryker Neurovas‬‬‫‪cular (Ireland) ،TERUMO CORPORATION (Japan) ،BOSTON SCIENTIFIC‬‬ ‫‪CORPORATION (Ireland) ،BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION (Costa‬‬ ‫‪Rica) ،Stryker Neurovascular (United States) ،Stryker Neurovascular‬‬ ‫‪(Mexico) ،BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION (Mexico) ،Chase Medi‬‬‫)‪cal LP (United States) ،TERUMO CORPORATION (United States‬‬ ‫تدارکات صنعتي و پزشکي نيک جويان‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خ ميرداماد خ شنگرف ك يكم ساختمان سبز ط‪1‬جنوبي‪ /‬نام‬ ‫کاال‪ :‬بدنه آنگل معمولي با سرعت ثابت‪ ،‬بلوك كدكم‪ ،‬دستگاه توربين‪ ،‬اسكنر‬ ‫سها‪،‬‬ ‫كدكم‪ ،‬دستگاه اپكس فايندر‪ ،‬تشخيص رنگ دندان‪ ،‬اپليكاتور دندانپزشكي‪ ،‬بر ‌‬ ‫دستگاه اليت كيور‪ ،‬كامپوزيت سلف كيور‪ ،‬دستگاه جرم گير اولتراسونيك‪ ،‬كيت‬ ‫تشخيص پوسيدگي‪ ،‬دستگاه آنگل معمولي با سرعت ثابت‪ ،‬بلوك كدكم‪ ،‬كامپوزيت‬ ‫كيت‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬باندينگ‪ ،‬پودر پرسلن‪ ،‬بلوك كدكم‪ ،‬بلوك كدكم‪ ،‬پودر‬ ‫پرسلن‪ ،‬مواد پلي کريستالين البراتواري‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬پودر پرسلن‪ ،‬ماده‬ ‫جدا كننده‪ ،‬رزين دندان مصنوعي هيت كيور‪ ،‬رزين دندان مصنوعي سلف كيور‪ ،‬مواد‬ ‫پاك كننده دندان مصنوعي‪ ،‬اليت گايت‪ ،‬دستگاه ايرموتور‪ ،‬سايلن‪ ،‬سمان كامپوزيت‬ ‫رزيني‪ ،‬اچينگ‪ ،‬ماده پاليش‪ ،‬دهان باز كن‪ ،‬ديسكهاي ساينده‪ ،‬اپليكاتور دندانپزشكي‪،‬‬ ‫اپليكاتور دندانپزشكي‪ ،‬اپليكاتور دندانپزشكي‪ ،‬ماده پاليش‪ ،‬رزين دندان مصنوعي سلف‬ ‫كيور‪ ،‬رزين دندان مصنوعي هيت كيور‪ ،‬دندان مصنوعي‪ ،‬بلوك كدكم‪ ،‬فيس بو‪ ،‬ژل‬ ‫بيليچينگ‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Beyes Dental Canada Inc (Canada) ،IVOCLAR VIVADENT AG (Swit‬‬‫‪zerland) ،IVOCLAR VIVADENT AG (Poland) ،IVOCLAR VIVADENT‬‬ ‫‪AG (Liechtenstein) ،IVOCLAR VIVADENT AG (Philippines) ،IVOCLAR‬‬ ‫‪VIVADENT AG (Austria) ،IVOCLAR VIVADENT AG (United States)،‬‬ ‫‪Beyes Dental Canada Inc (Switzerland) ،IVOCLAR VIVADENT AG‬‬ ‫‪(Swaziland) ،IVOCLAR VIVADENT AG (Italy) ،Beyes Dental Canada Inc‬‬ ‫)‪(Germany) ،IVOCLAR VIVADENT AG (Germany‬‬ ‫تدارکات طب و بهداشت عظيم‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان طيب جنب پمپ بنزين ساختمان نقش جهان طبقه‪ 4‬واحد ‪/7‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /3132207341 :‬ايميل‪ /info@azimteb.com :‬نام کاال‪ :‬فرز‬ ‫تنگستن كاربايدي‪ ،‬فرز الماسه‪ ،‬روكش موقت‪ ،‬دستگاه آمالگاماتور كپسولي‪ ،‬دستگاه‬ ‫اليت كيور‪ ،‬فرز تنگستن كاربايدي‪ ،‬فرز الماسه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪IQDENT Sp. z o.o (Poland) ،PENG LIM ENTERPRISE CO. , LTD (Taiwan)،‬‬ ‫)‪G & Z INSTRUMENT GMBH (Austria‬‬ ‫تداوي گستر سالمت‬ ‫آدرس‪ :‬داوديه خ دکتر شريعتي ک احمديه يکم طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /103‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2122895993 :‬ايميل‪ /tadavi-gostar@yahoo.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫ميکروست‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬اسكالپ وين‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Shengguang Medical Instrument Co,Ltd (China‬‬ ‫تدبير پژوه شمس‬ ‫آدرس‪ :‬يوسف آباد ک دوم الف خ شهيد مصطفي جهانمهر طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /4‬نام‬ ‫کاال‪ :‬کاست استرياليزر پالسما‪ ،‬دستگاه کرايوتراپي‪ ،‬دستگاه استرياليزر پالسما‪،‬‬ ‫دستگاه الكتروتراپي‪ ،‬دستگاه شاک ويوتراپي فيزيوتراپي و توانبخشي‪ ،‬دستگاه وكيوم‬ ‫تراپي‪ ،‬دستگاه ميكروويو دياترمي‪ ،‬دستگاه اولتراسوند تراپي‪ ،‬دستگاه اولتراسوندتراپي‬ ‫و الكتروتراپي‪ ،‬دستگاه ساير محصوالت تركيبي فيزيوتراپي‪ ،‬دستگاه تركشن‪ ،‬دستگاه‬ ‫شورت ويو دياترمي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪LOWTEM CO.,LTD (Korea, South) ،GBO MEDIZINTECHNIK AG (Germa‬‬‫)‪ny) ،Likamed GmbH (Germany‬‬ ‫تدبير طب پارسيان‬ ‫آدرس‪15 :‬خرداد ك ‪15‬خرداد ‪ 48‬طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬ست سرم تحت‬ ‫سيستم جاذبه‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪ANHUI EASYWAY MEDICAL SUPPLIES CO. LTD (China‬‬ ‫تدبير گستر درمان ايرانيان‬ ‫آدرس‪ :‬خليج شمالي ک مهر خ بهشتي طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2166491947‬نام کاال‪ :‬چسب زينك اكسايد‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬ميکروست‪،‬‬ ‫آنژيوکت‪ ،‬پانسمان پروانه اي‪ ،‬دستكش معاينه وينيل‪ ،‬چسب زينك اكسايد‪ ،‬پانسمان‬ ‫پروانه اي‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬ست سرم‬ ‫تحت سيستم جاذبه‪ ،‬پانسمان بانداژهاي چسبنده‪ ،‬پانسمان عمومي‪ ،‬چسب نان وون‪،‬‬ ‫پد چشمي‪ ،‬پانسمان پروانه اي‪ ،‬چسب نان وون‪ ،‬چسب پي اي‪ ،‬دستكش جراحي‬ ‫التكس‪ ،‬اسكالپ وين‪ ،‬اسكالپ وين‪ ،‬ست سرم تحت سيستم جاذبه‪ ،‬يورين بگ کيسه‬ ‫ادرار‪ ،‬چسب زينك اكسايد‪ ،‬ماسك جراحي‪ ،‬ميکروست‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CHANGZHOU HUALIAN HEALTH DRESSING CO. LTD. (China) ،JIANGSU‬‬ ‫‪WEBEST MEDICAL PRODUCT CO.,LTD (China) ،SURU INTERNATIONAL‬‬ ‫‪PVT. LTD (India) ،Suqian Green Glove Co., Ltd (China) ،Changzhou‬‬ ‫‪Major Medical Products Co.,Ltd (China) ،ZHEJIANG BANGLI MEDICAL‬‬ ‫‪PRODUCTS CO,LTD (China) ،JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT‬‬ ‫‪GROUP LTD. (China) ،ANHUI TIANKANG MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD‬‬ ‫‪(China) ،TG MEDICAL SDN .BHD. (Malaysia) ،HUAIAN CITY HENGC‬‬‫‪HUN MEDICAL PRODUCT CO.,LTD (China) ،HUBEI HAIXIN PROTEC‬‬‫)‪TIVE PRODUCTS GROUP CO., LTD (China‬‬ ‫تدبير نگاران زاگرس‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ ،‬خيابان نياوران خيابان ياسر ‪،‬خيابان فرخ ‪،‬كوچه ارجي پالك ‪ 6‬واحد‬ ‫‪ /1‬نام کاال‪ :‬فشارسنج ديجيتال بازويي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪A&D COMPANY, LIMITED (Japan) ،A&D COMPANY, LIMITED (China‬‬ ‫تدبير کيميا اکسير‬ ‫آدرس‪ :‬جاده لشگرک ب ارتش خ شهيد حسن عرب حلوائي طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬ايميل‪:‬‬ ‫‪ /aghasian-azar@yahoo.com‬نام کاال‪ :‬استنت دارويي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION (Ireland) ،MEDTRONIC Inc‬‬ ‫)‪(Ireland‬‬ ‫ترنج طب تجهيز‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد مطهري خ اورامان خ شهيد استاد مطهري طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /6‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188320563 :‬نام کاال‪ :‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي‬ ‫پديکوالر مهره اي پيچ هاي منو اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ‬ ‫هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‬ ‫پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي منو اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات اتصال عرضي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج كمري خلفي‬ ‫کناري (‪ ،)PLIF/TLIF‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج گردني تيغه دار‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات كيج كمري پيچ دار‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات كيج‬ ‫گردني قدامي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ‬ ‫هاي پلي اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي‬ ‫پيچ هاي پلي اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال عرضي‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات كيج كمري پيچ دار‪/PK M2 ،Calprotectin ،‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Norm Tibbi Urunler Ithalat Ihracat San. ve Tic. Ltd. Sti (Turkey) ،REB‬‬‫)‪STOCK INSTRUMENTS GMBH (Germany) ،EUROSPINE S.A.R.L (France‬‬ ‫‪91‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫تروند سينا تجهيز‬ ‫آدرس‪ :‬يزد‪ -‬سراه تعاون‪ -‬مرکز زيست فناوري پارک علم و فناوري يزد‪ -‬طبقه‬ ‫دوم‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /3538254933 :‬ايميل‪ /info@tstlab.com :‬نام کاال‪:‬‬ ‫‪/Calprotectin‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BUHLMAN LABORATORIES AG (Switzerland) ،schebo biotech AG‬‬ ‫)‪(Germany‬‬ ‫تروند طب‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک ژاندارمري خ سپهر خ سپهر ‪ 9‬طبقه ‪ 1‬واحد جنوبي‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2144273158 :‬نام کاال‪ :‬سوزن بيوپسي بافت نرم‪ ،‬سوزن بيوپسي پستان‪،‬‬ ‫‪non TTS Remov� ،Removable(fully covered) TTS Biliary Metal Stentt‬‬ ‫‪ ،)able(fully covered‬سوزن بيوپسي بن مرو‪ ،‬سوزن نشانه گذاري پستان‪ ،‬گان‬ ‫بيوپسي اتوماتيك برش كناري‪ ،‬گان بيوپسي اتوماتيك برش انتهايي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Medax Srl Unipersonale (Italy) ،SEWOON MEDICAL CO LTD (Korea,‬‬ ‫)‪South‬‬ ‫تري مد‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان انقالب‪-‬خيابان ابوريحان‪-‬روبروي خانه کارگر‪-‬پالک ‪ /59‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2166966787 :‬نام کاال‪ :‬فيلم راديولوژي معمولي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Agfa Healthcare NV (Belgium‬‬ ‫تسنيم بهبود آرمان‬ ‫آدرس‪ :‬قيطريه ک شهيدعلي ثابتي خ شهيداميرحسين کريمي س گلزار طبقه‬ ‫‪ 1‬واحد ‪ /1‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2122691140 :‬نام کاال‪ :‬پساري‪Self Adhesive ،‬‬ ‫‪ ،Electrodes‬كاتتر فولي دو راه‪ ،‬دستگاه يورو دايناميك‪ ،‬رترکتور دستي‪ ،‬رزكتوسكوپ‪،‬‬ ‫مانيتور ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬كمرا هد ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬تروکار اندوسکوپي‪ ،‬سيستم‬ ‫آسپيريشن و ايريگشن اندوسكوپي‪ ،‬دستگاه ابليشن‪ ،‬كلپوسكوپ‪ ،‬قالب اندوسکوپي‪،‬‬ ‫كتتر يورو دايناميك‪ ،‬دستگاه فتال داپلر‪ ،‬كلپوسكوپ‪ ،‬كلپوسكوپ‪ ،‬سيستم مستندسازي‬ ‫اندوسكوپي‪ ،‬هيستروسالپينگوگرافي‪ ،‬پروسسور سازگار ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬دستگاه‬ ‫فتال مانيتور‪ ،‬كابل انتقال نور سرد ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬تلسكوپ ويدئو الپاراسكوپ‪،‬‬ ‫هيستروسكوپ‪ ،‬دستگاه روبات جراحي‪ ،‬منبع نور ويدئو الپاراسكوپ‪ ،‬ژنراتور مونوپالر‪،‬‬ ‫ابزار جراحي واژينال و رکتوم‪-‬رترکتور‪ ،‬لوازم جانبي رترکتور‪ ،‬دستگاه استخراج کننده‬ ‫يمتر دستي‪،‬‬ ‫هاي مکشي زايماني‪ ،‬کاتترهاي نمونه برداري آندومتر‪ ،‬دستگاه پالس اكس ‌‬ ‫‪ ،manipulate‬دستگاه فتال داپلر‪ ،‬دستگاه مکش دود‪ ،‬اينسافليتور ويدئو الپاراسكوپ‪،‬‬ ‫دستگاه ابليشن‪ ،‬کتتر ابليشن‪ ،‬دستگاه راديو فركانسي‪ ،‬پانچ اندوسکوپي‪ ،‬ديالتور‬ ‫واژينال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CooperSurgical, INC (United States) ،BODY CLOCK HEALTH CARE LIM‬‬‫‪ITED (China) ،Andromeda medizinische Systeme GmbH (Germany)،‬‬ ‫‪WISAP Medical Technology GmbH (Germany) ،Edan Instruments,‬‬ ‫‪Inc (China) ،ATMOS MEDIZINTECHNIK GmbH & CO.KG (Germany)،‬‬ ‫‪Ecleris SRL (Argentina) ،ENDOCONTROL (France) ،Idoman Teoranta‬‬ ‫)‪(Ireland) ،GENERAL PROJECT S.r.l (Italy‬‬ ‫تسنيم گستر‬ ‫آدرس‪ :‬خ سهروردي شمالي ‪ -‬خ خرمشهر ‪ -‬خ مرغاب ‪ -‬کوچه ايازي پالک‬ ‫‪ 19‬واحد ‪ /18‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188503551 :‬نام کاال‪ :‬دستگاه فتال مانيتور‪،‬‬ ‫دستگاه ترمال بالن ابليشن داخل رحمي‪ ،‬کاتتر ترمال ابليشن داخل رحمي‪ ،‬دستگاه‬ ‫سونوگرافي‪ ،‬دستگاه سيتولوژي فاز مايع‪ ،‬کيت سيتولوژي فاز مايع‪ ،‬دستگاه فتال‬ ‫مانيتور‪ ،‬سيتو براش‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BISTOS CO.,Ltd (Korea, South) ،Veldana Medical SA (Switzerland)،‬‬ ‫‪Promed Group Co., Ltd (China) ،LGM INTERNATIONAL INC (United‬‬ ‫)‪States) ،ROVERS MEDICAL DEVICES BV (Netherlands‬‬ ‫تشخيص بافت آرا ژن‬ ‫ايميل‪ /INFO@TBA-INC.COM :‬نام کاال‪،Histology cytology Antisera :‬‬ ‫‪Monoclonal Antibody Flow ،Basic Culture Media ،Other Solution Stain‬‬ ‫‪Molecular Assay ،paraffin wax ،Cytometery Immunoflourescence‬‬ ‫‪/Reagents‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪DAKO DENMARK A/S (Denmark) ،DDK-Diagnostic Diffusion Kits S.r.l (Italy)،‬‬ ‫)‪THERMO FISHER SCIENTIFIC (United States) ،ZYTOVISION GMBH (Germany‬‬ ‫‪92‬‬ ‫تصوير طب آسيا‬ ‫ايميل‪ /tasvirteb.com@iman1 :‬نام کاال‪ :‬الكترود يكبارمصرف‬ ‫الکتروکارديوگرافي‪ ،‬الكترود يكبارمصرف الکتروکارديوگرافي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪FARUM S.A (Poland) ،HUREV CO., LTD (Korea, South‬‬ ‫تصوير طب هامرز‬ ‫آدرس‪ :‬کاشانک خ شهيد مجيد خداوردي ک آراسته طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2126118990‬نام کاال‪ :‬دستگاه سي آر‪ ،‬دستگاه راديوگرافي ديجيتال‪ ،‬فيلم هاي‬ ‫ديجيتال خشك‪ ،‬سنسور فسفورپليت‪ ،‬دستگاه فسفور پليت‪ ،‬دستگاه آر وي جي‪،‬‬ ‫دستگاه دوربين داخل دهاني‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Agfa Healthcare NV (Germany) ،Agfa Healthcare NV (Belgium)،‬‬ ‫)‪SOPRO-ACTEON GROUP (France‬‬ ‫تضامني نيازي و شرکا‬ ‫آدرس‪ :‬نواب خ کميل ب نواب صفوي م دندانپزشکي ايران دنتال سنتر طبقه ‪0‬‬ ‫واحد ‪ /34‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2155434276 :‬نام کاال‪ :‬سطح مفصلي اينسرت توتال‬ ‫زانو‪ ،‬كامپوننت فمورال زانوي سيماني توتال‪ ،‬كامپوننت تيبيال زانوي سيماني توتال‪،‬‬ ‫الينر‪ ،‬كاپ غيرسيماني‪ ،‬هد‪ ،‬استم غيرسيماني‪ ،‬استم سيماني‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪C2F IMPLANTS (France‬‬ ‫تعليم‬ ‫ايميل‪ /elahiamin@gmail.com :‬نام کاال‪ :‬سيم قلبي پيس ميكر خارجي تك‬ ‫حفره اي‪ ،‬ليد قلبي پيس موقت تك حفره اي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪MEDICAL CONCEPTS EUROPE B.V (Netherlands‬‬ ‫تکاپو طب‬ ‫آدرس‪ :‬خ کريمخان زند‪-‬خ خردمندجنوبي‪-‬شماره ‪- 43‬طبقه ‪ /4‬نام کاال‪BCM :‬‬ ‫‪ ،Automated Tests‬سيستم بيوپسي پستان ماموگرافي ديجيتال‪Monoclonal ،‬‬ ‫‪HPV High Risk Type ،Antibody Flow Cytometery Immunoflourescence‬‬ ‫‪ ،NAT Reagents DNA‬لوازم جانبي سيستم بيوپسي پستان ماموگرافي ديجيتال‪ ،‬لوازم‬ ‫مصرفي سيستم بيوپسي پستان ماموگرافي ديجيتال‪Automated Blood Culture ،‬‬ ‫‪Monoclonal Antibody Flow Cytometery Immunofloures� ،Analyserr‬‬ ‫‪MIC Test ،Flow Cytometer without Cell Sorter - Multi Laser ،cence‬‬ ‫‪ ،Antibiogram Disk/Manual Test ،Automatic M Analysers ،Strip‬دستگاه‬ ‫سنجش تراكم استخوان‪Microbiology Molecular ،Manual M Analysers ،‬‬ ‫‪ ،Analyser‬کيت سيتولوژي فاز مايع‪ ،‬تيوب سنجش تراكم استخوان‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي ماموگرافي ديجيتال‪ ،‬دستگاه ماموگرافي ديجيتال‪ ،‬دستگاه سيتولوژي فاز مايع‪،‬‬ ‫ماركر اشعه ايكس‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪BECTON, DICKINSON AND COMPANY (United States) ،HOLOGIC n.v.‬‬ ‫)‪(United States) ،BECTON, DICKINSON AND COMPANY (Netherlands‬‬ ‫تکوين طب‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان آپادانا پالک‪ /32‬نام کاال‪ :‬ساير قطعات يدکي سونوگرافي‪ ،‬دتكتور‬ ‫راديوگرافي ديجيتال‪ ،‬دستگاه سونوگرافي‪ ،‬دستگاه الكتروشوك نيمه اتوماتيك‪،‬‬ ‫دستگاه مانيتور بيمار كنار تخت خوابي و پرتابل‪OPG ،OPG Without Ceph Unit ،‬‬ ‫‪،OPG With Ceph Double Sensor Unit ،With Ceph Single Sensor Unit‬‬ ‫‪ ،Dental CBCT Unit‬دستگاه راديوگرافي ديجيتال‪ ،‬پروب دستگاه سونوگرافي‪ ،‬ژنراتور‬ ‫اشعه ايكس راديوگرافي ديجيتال‪ ،‬ساير قطعات يدکي الکتروشوک دستي‪ ،‬دستگاه‬ ‫اكوكارديوگرافي‪ ،‬دستگاه الكتروشوك دستي‪ ،‬ساير قطعات يدکي ‪ ،ECG‬ساير قطعات‬ ‫يدکي راديوگرافي ديجيتال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪SAMSUNG MEDISON CO., LTD (Korea, South) ،DRGEM CORPORA‬‬‫‪TION (United States) ،NIHON KOHDEN CORPORATION (Japan) ،HDX‬‬ ‫‪WILL CORP (Korea, South) ،DRGEM CORPORATION (Korea, South)،‬‬ ‫)‪NIHON KOHDEN CORPORATION (China‬‬ ‫تكوين درمان طب‬ ‫ايميل‪ /Afsharradmehdi@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬تروکار اندوسکوپي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Hangzhou Valued Medtech Co.,ltd (China‬‬
‫شرکت های واردکننده کاالی سالمت خارجی‬ ‫تکوين طب پيما‬ ‫آدرس‪ :‬جمالزاده شمالي خ جمالزاده شمالي خ شهيدغالمرضا طوسي طبقه ‪1‬‬ ‫واحد‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2166565027 :‬ايميل‪/takvinteb@takvinteb.com :‬‬ ‫نام کاال‪Blood ،CBC Reagents Cleaning Diluting Lysing Sheatfluids :‬‬ ‫‪CBC ،Ion Selective Electrolyte Analyser ،Gas plus Electrolyte Analyser‬‬ ‫‪ ،Reagents Cleaning Diluting Lysing Sheatfluids‬نوار ادراري چند پارامتري‪،‬‬ ‫‪ ،5Part Differential Automated Cell Counters‬دستگاه تست قند خون خانگي‪،‬‬ ‫نوار تست قند خون‪blood gas and ،Blood Gas pH Calibrators or Standards ،‬‬ ‫‪/PH‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CONVERGENT Technologies GmbH & CO.KG (Hungary) ،CONVER‬‬‫‪GENT Technologies GmbH & CO.KG (Germany) ،CONVERGENT‬‬ ‫)‪Technologies GmbH & CO.KG (Taiwan‬‬ ‫تکين تجارت ويرا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران انتهاي اتوبان رسالت ‪ -‬بعد از اتوبان باقري ‪ -‬خ رشيد شمالي ‪-‬‬ ‫ساختمان اشکان ‪ -‬پالک ‪ - 10‬واحد ‪ /11‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2177722236 :‬ايميل‪:‬‬ ‫‪ /ladanirani.ttv@gmail.com‬نام کاال‪ :‬اسلينگ‪ ،‬كتتر يورو دايناميك‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪CL MEDICAL (France) ،PRINCE MEDICAL (France‬‬ ‫تمهيد طب‬ ‫آدرس‪ :‬آزادي خ شهيد رسول زارع خ آزادي پاساژ کاوه‪ -‬پالک ‪ /6‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫سها‪ ،‬سيلر‪ ،‬نوار‬ ‫‪ /2166439193‬نام کاال‪ :‬كاغذ آرتيكوالتور‪ ،‬اسپاتول سمان‪ ،‬بر ‌‬ ‫پرداخت‪ ،‬چسب اتصال دندان مصنوعي‪ ،‬فيلمهاي دستي پري اپتيكال‪ ،‬باندينگ‪ ،‬فرز‬ ‫الماسه‪ ،‬سمان پلي کريستالين‪ ،‬اچينگ‪ ،‬پانسمان جراحي‪ ،‬پانسمان‪ ،‬كامپوزيت كيت‪،‬‬ ‫سمان ارتودنسي‪ ،‬خمير پروفيالكسي‪ ،‬مواد پاك كننده دندان مصنوعي‪ ،‬كامپوزيت‬ ‫تک تيوپ‪ ،‬ابزار دستي ارتودنتيك‪ ،‬ابزار دستي ارتودنتيك‪ ،‬سمان پلي كربوكسيالت‪،‬‬ ‫كامپوزيت فيشو ‌رسيالنت‪ ،‬ديسكهاي ساينده‪ ،‬خمير پروفيالكسي‪ ،‬فرز تنگستن‬ ‫كاربايدي‪ ،‬ابزار دستي جراحي‪ ،‬ابزار دستي جراحي‪ ،‬برنيش ‌رها‪ ،‬مواد پاك كننده دندان‬ ‫مصنوعي‪ ،‬ژل بي حسي‪ ،‬پانسمان‪ ،‬سمان زينك فسفات‪ ،‬الينر حفره‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ALFRED BECHT GMBH (Germany) ،Best Health Care (Pakistan)،‬‬ ‫‪STODDARD Manufacturing Co.Ltd (United Kingdom) ،CONAMCO‬‬ ‫‪S.A. C.V (Mexico) ،ASSOCIATED DENTAL PRODUCTS LTD (United‬‬ ‫‪Kingdom) ،SKYDENT a.s. (Slovakia) ،TOWNE BROTHERS (PVT) LTD‬‬ ‫)‪(Pakistan) ،Medisporex (PVT) Ltd (Pakistan‬‬ ‫تميم آزماي چم‬ ‫آدرس‪ :‬سالم خ امام رضا‪( 19‬نيک اختر) ک امام رضا طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬نام کاال‪H :‬‬ ‫يمتر‬ ‫يمتر انگشتي‪ ،‬دستگاه پالس اكس ‌‬ ‫‪ ،pylorie Antibody IgA‬دستگاه پالس اكس ‌‬ ‫دستي ‪VZV Microbiol� ،H pylorie Antibody IgM ،H pylorie Antibody IgG ،‬‬ ‫‪/ogy Tests‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Institut Virion\Serion GmbH (Germany) ،CONTEC MEDICAL SYSTEM‬‬ ‫)‪CO. LTD (China‬‬ ‫تن آسا طب نوين‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خيابان خرمشهر ( آپادانا) خيابان عربعلي ( نوبخت ) خيابان ششم‬ ‫پال ك ‪ 66‬طبقه اول‪ /‬تلفن‪ -‬فکس‪ /2188501344 :‬ايميل‪INFO@TANA� :‬‬ ‫‪ /SATEB.COM‬نام کاال‪ :‬دستگاه سونوگرافي‪ ،‬پروب دستگاه سونوگرافي‪ ،‬دستگاه‬ ‫سونوگرافي‪ ،‬پروب دستگاه سونوگرافي‪ ،‬ساير قطعات يدکي سونوگرافي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Teratech Corporation (United States) ،SUPERSONIC IMAGINE‬‬ ‫)‪(France‬‬ ‫تنديس پارس کيميا‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خيابان شريعتي باالتر از ميرداماد كوچه فلسفي پالك ‪ 2‬واحد ‪/3‬‬ ‫ايميل‪ /yahoo.co.uk@aria24933 :‬نام کاال‪ :‬لنز تماسي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪NEW BIO CO.,LTD. (Korea, South‬‬ ‫تهران آئورت‬ ‫آدرس ‪ :‬شهيد مطهري ک دوم خ مير عماد س ‪ 280‬طبقه ‪ 2‬واحد ‪ /9‬ايميل‪ami� :‬‬ ‫‪ /ni@tehranaort.com‬نام کاال‪ :‬ماسک اکسيژن ساده‪ ،‬ماسک اکسيژن غيرقابل‬ ‫تنفس مجدد‪ ،‬ماسک هاي مديريت آئروسل درماني اکسيژن هوا‪ ،‬مبدل گرما و رطوبت‬ ‫فيلتر دار‪ ،‬مدار بيهوشي‪ ،‬فيلتر ضد باكتري ويروسي‪ ،‬كتتر مونت‪ ،‬ماسک بيهوشي‪ ،‬مدار‬ ‫تنفسي ونتيالتور‪ ،‬ماسک ونچوري‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪)ALTERA TIBBI MALZEME SAN. Ve Tic.A.S (Turkey‬‬ ‫تهران اتکال‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان مطهري‪ ،‬خيابان ميرعماد‪ ،‬کوچه ‪ 13‬جنتي ‪ ،‬پالک‪ ، 12‬واحد‬ ‫‪ /3‬تلفن‪ -‬فکس‪ /88738565 :‬نام کاال‪ :‬سمان كامپوزيت رزيني‪ ،‬قلم پك‬ ‫كننده گوتا پركا‪ ،‬اكسكويتور‪ ،‬نگهدارنده سوزن‪ ،‬فورسپس دندانپزشكي‪ ،‬ابزار دستي‬ ‫گها آشكارساز پوسيدگي‪ ،‬قيچي دندانپزشكي‪ ،‬مالت‪،‬‬ ‫جراحي‪ ،‬الواتور‪ ،‬آينه ها‪ ،‬رن ‌‬ ‫كورت‪ ،‬رتركتورها‪ ،‬نگهدارنده ماتريس‪ ،‬ظرف استريليزاسيون‪ ،‬سرنگ كارتريج مواد‬ ‫قالبگيري‪ ،‬سرنگ كارتريج مواد بي حسي بدون محافظ‪ ،‬برنيش ‌رها‪ ،‬سرنگ كارتريج‬ ‫مواد بي حسي بدون محافظ‪ ،‬كامپوزيت تک تيوپ‪ ،‬كامپوزيت كيت‪ ،‬ماتريس بند‪ ،‬فرز‬ ‫تهاي دندانپزشكي‪ ،‬فورسپس‬ ‫الماسه‪ ،‬آداپتور اپكس فايندر‪ ،‬سرساكشن جراحي‪ ،‬پس ‌‬ ‫دندانپزشكي‪ ،‬دستگاه اتوكالو روميزي‪ ،‬سرنگ كارتريج مواد قالبگيري‪ ،‬دستگاه موتور‬ ‫اندو‪ ،‬دستگاه اليت كيور‪ ،‬مواد قالبگيري سيليكوني‪ ،‬دستگاه اپكس فايندر‪ ،‬باندينگ‪،‬‬ ‫دستگاه توربين‪ ،‬ماده پاليش‪ ،‬سايلن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪KURARAY NORITAKE DENTAL INC. (Japan) ،OTTO LEIBINGER GMBH‬‬ ‫‪(Germany) ،GARRISON DENTAL SOLUTIONS L.L.C. (United States)،‬‬ ‫‪KETTENBACH GMBH & CO.KG. (Germany) ،RONVIG DENTAL MFG.‬‬ ‫‪A/S (Denmark) ،J. MORITA MFG CORP (Japan) ،STEIN S.R.L. (Italy)،‬‬ ‫‪NEWMED SRL (Italy) ،Ritter GmbH (Germany) ،EVE Ernst Vetter‬‬ ‫)‪GmbH (Germany‬‬ ‫تهران ارتو‬ ‫آدرس‪ :‬فلسطين شمالي خ جويبار خ شهيد بهرام مصيري طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /9121043204 :‬ايميل‪ /armeshki@yahoo.com :‬نام کاال‪ :‬مبدل‬ ‫گرما و رطوبت فيلتر دار‪ ،‬فيلتر ضد باكتري ويروسي‪ ،‬مدار تنفسي ونتيالتور‪ ،‬پانسمان‬ ‫بانداژهاي چسبنده‪ ،‬كاور ميكروسكوپ‪ ،‬تيوب ساکشن ايريگيشن اندوسکوپي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪MORTON MEDICAL SANAYI Ve TICARET ANONIM SIRKETI (Turkey)،‬‬ ‫)‪BETASAN Bant Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Turkey‬‬ ‫تهران بوران‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد مطهري خ قائم مقام فراهاني پالک ‪ /117‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188312781‬ايميل‪ /m.bootorabi@tehranbouran.co.ir :‬نام کاال‪ :‬چسب‬ ‫اتصال دندان مصنوعي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING GmbH (Germany‬‬ ‫تهران دنتال‬ ‫آدرس‪ :‬خيابان خرمشهر ‪ -‬خيابان عشقيار ‪ -‬کوچه سيزدهم ‪ -‬پالک ‪ /30‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188514894 :‬ايميل‪ /km@tehrandental.com :‬نام کاال‪ :‬پودر‬ ‫پرسلن‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪KLEMA Dentalprodukte GmbH (Austria‬‬ ‫تهران ستورز‬ ‫آدرس‪ :‬تهران خيابان كريمخان زند خيابان به آفرين پالك ‪ 24‬طبقه همكف‪/‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /9123707122 :‬نام کاال‪ :‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ‬ ‫هاي پالک مهره اي کمري‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات قالب زاويه چپ‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات قالب زاويه راست‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‬ ‫قالب المينار‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات اتصال راد به راد‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي منو اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت‬ ‫استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي نات اسليو کلمپ پيچ پديکوالر‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات‪-‬راد تيتانيوم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات نات‪،‬‬ ‫ايمپلنت استخواني ستون فقرات قالب پديکل‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات‬ ‫اتصال عرضي‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ‬ ‫هاي پلي اکسيال کوتاه‪ ،‬پيچ كورتيكال ميني‪ ،‬پالک اچ شکل ميني‪ ،‬پالك ناوداني‬ ‫يک سوم توبوالر الكينگ سه و نيم‪ ،‬بيو مواد استخواني سيمان استخواني سيمان‬ ‫آرتروپالستي بدون جنتا مايسين‪ ،‬پالک اچ شکل ميني‪ ،‬پالك ال شكل ميني‪ ،‬پالك‬ ‫مستقيم ميني‪ ،‬پالك تي شكل ميني‪ ،‬پين‪ ،‬بيو مواد استخواني سيمان استخواني‬ ‫سيمان آرتروپالستي با جنتا مايسين‪ ،‬پالك الكينگ سه و نيم‪ ،‬پيچ كانوله‪ ،‬پالك‬ ‫سه و نيم دي سي پي‪ ،‬پالك برگ شبدري واي تي ال سه و نيم‪ ،‬پيچ كنسلوس‬ ‫سه و نيم و‪ ،4‬پالك تي تي باترس ال شكل چهارونيم‪ ،‬پيچ مالئوالر چهارونيم‪ ،‬پيچ‬ ‫كنسلوس چهارونيم و شش و نيم‪ ،‬كاپ سيماني‪ ،‬كشكك‪ ،‬انكورها قالب هاي رباط‬ ‫مصنوعي غيرجذبي شانه‪ ،‬محدودكننده پالگ‪ ،‬انكورها قالب هاي رباط مصنوعي‬ ‫غيرجذبي روتيتور کاف‪ ،‬الينر(اينلي پروتز شانه)‪ ،‬هد پروتز شانه‪ ،‬گلنوئيد غير سيماني‬ ‫پروتز شانه‪ ،‬استم پروتز شانه‪ ،‬کاپ پروتز شانه‪ ،‬گلنوئيد سيماني پروتز شانه‪ ،‬پيچ پروتز‬ ‫‪93‬‬
‫‪Health Products Directory of Iran‬‬ ‫شانه‪ ،‬آگمنت فمورال زانو‪ ،‬ابزار کارگذاري کانوال در عمل شانه‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات كيج كمري خلفي کناري (‪ ،)PLIF/TLIF‬ابزار تزريق سيمان ارتوپدي‪،‬‬ ‫كاپ باي پوالر‪ ،‬الينر‪ ،‬كيج و رينگ‪ ،‬سيم ارتوپدي‪ ،‬پالك كابلي چهارونيم‪ ،‬پيچ‪ ،‬هد‪،‬‬ ‫استم غيرسيماني‪ ،‬پيچ اي سي ال پي سي ال جذبي‪ ،‬پيچ اي سي ال پي سي ال‬ ‫جذبي‪ ،‬پيچ كامپرشن دي سي اس‪ ،‬كاپ غيرسيماني‪ ،‬ابزار آماده سازي گرفت اي سي‬ ‫پي سي ال‪ ،‬استم سيماني‪ ،‬سنترااليزر متمركزكننده‪ ،‬كامپوننت فمورال زانوي سيماني‬ ‫توتال‪ ،‬سطح مفصلي اينسرت توتال زانو‪ ،‬پالك دي اچ اس‪ ،‬نيل دي اچ اس بليد دي‬ ‫اچ اس‪ ،‬پالك الكينگ ديستال فمور چهارونيم‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ الترال‬ ‫سه و نيم‪ ،‬پالك ديستال تييال الكينگ مديال سه و نيم‪ ،‬ايمپلنت طب ورزشي نخ‬ ‫ترميم تاندون با سوزن‪ ،‬ابزار عبور دهنده نخ در عمل شانه‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون‬ ‫فقرات كيج گردني قدامي‪ ،‬پين اي سي ال پي سي ال‪ ،‬كامپوننت فمورال پرتوتال‬ ‫زانو‪ ،‬سطح مفصلي اينسرت پرتوتال زانو‪ ،‬كامپوننت تيبيال پرتوتال زانو‪ ،‬ساير قطعات‬ ‫يدکي شستشو جراحي‪ ،‬فوت پدال کنسل شيور آرتروسکوپي‪ ،‬آگمنت تيبيال زانو‪ ،‬دريل‬ ‫برقي‪ ،‬لوازم جانبي دريل‪ ،‬هندپيس کنسول شيور آرتروسکوپي‪ ،‬ست ابزار جايگذاري‬ ‫پروتز لگن‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي‬ ‫پلي اکسيال بلند‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات قالب ترنسورس‪ ،‬پيچ اي سي‬ ‫ال پي سي ال غيرجذبي بافت نرم‪ ،‬انكورها قالب هاي رباط مصنوعي غيرجذبي‬ ‫بن كارت‪ ،‬انكورها قالب هاي رباط مصنوعي غيرجذبي مفاصل کوچک‪ ،‬ست ابزار‬ ‫جايگذاري پروتز زانو‪ ،‬انكورها قالب هاي رباط مصنوعي بدون گره‪ ،‬كامپوننت فمورال‬ ‫زانوي سيماني توتال‪ ،‬پيچ نيل اينترالك‪ ،‬نيل اينترالك ريم فمور آنتي گريد‪ ،‬درپوش‬ ‫انتهاي نيل‪ ،‬نيل اينترالك ريم تيبيال‪ ،‬واشر‪ ،‬پالك الكينگ پروكسيمال تيبيا الترال‬ ‫چهارونيم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پيچ هاي پديکوالر مهره اي پيچ هاي پلي‬ ‫اکسيال کوتاه‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پالک پس سري‪ ،‬ايمپلنت استخواني‬ ‫ستون فقرات پيچ هاي پالک مهره اي گردني‪ ،‬پالك ناوداني ميني‪ ،‬ابزار جراحي‬ ‫ارتوپدي‪-‬تيغ اره‪ ،‬آداپتور تومور زانو و فمور‪ ،‬اکستنشن تومور‪ ،‬کامپوننت ديستال فمور‬ ‫تومور‪ ،‬ساير تومور زانو و فمور‪ ،‬کامپوننت فمورال پروکسيمال تومور‪ ،‬اکستنشن تومور‬ ‫زانو و فمور‪ ،‬اينسرت تومور‪ ،‬پيچ پروتز تومور زانو و فمور‪ ،‬کامپوننت پروکسيمال تيبيال‬ ‫تومور‪ ،‬پيچ كورتيكال الكينگ سه و نيم‪ ،‬پالك پروكسيمال هومروس الكينگ سه‬ ‫و نيم‪ ،‬پيچ الكينگ كورتيكال چهارونيم‪ ،‬استم اكستنشن زانوي سيماني‪ ،‬كامپوننت‬ ‫تيبيال زانوي سيماني توتال‪ ،‬دستگاه شستشو جراحي‪ ،‬استم اكستنشن زانوي غير‬ ‫سيماني‪ ،‬ساير قطعات يدکي دستگاه کنسول شيور آرتروسکوپي‪ ،‬سر مته شيور‬ ‫آرتروسکوپي‪ ،‬دستگاه کنسول شيور آرتروسکوپي‪ ،‬ست ابزار جايگذاري پروتز شانه‪،‬‬ ‫ست ابزار جايگذاري ست جايگذاري ستون فقرات‪ ،‬آگمنت‪ ،‬فيكسيشن تاندون رباط‬ ‫زانو‪ ،‬ست ابزار جايگذاري نيل درون استخواني‪ ،‬ست ابزار جايگذاري پالک استخواني‪،‬‬ ‫ست ابزار جايگذاري پيچ استخواني‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات پالک گردني‪،‬‬ ‫پيچ كورتيكال سه و نيم‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات سيم كابل‪ ،‬بدنه اصلي‬ ‫اينتراسپاينوس‪ ،‬ايمپلنت استخواني ستون فقرات جايگزين جسم مهره اي ثابت‪ ،‬پالك‬ ‫دي سي اس‪ ،‬پيچ كامپرشن دي اچ اس‪ ،‬فيكسيشن تاندون رباط شانه‪ ،‬اتصال ‪ AC‬در‬ ‫عمل شانه‪ ،‬پالك بازسازي‪ ،‬پالك يک سوم توبوالر ناوداني سه و نيم‪ ،‬پيچ كورتيكال‬ ‫چهارونيم‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪ZIMMER GmbH (United States) ،AAP BIOMATERIALS GMBH (Ger‬‬‫‪many) ،ZIMMER GmbH (France) ،ZIMMER GmbH (Switzerland)،‬‬ ‫)‪ZIMMER GmbH (Germany‬‬ ‫تهران شيذر مد‬ ‫آدرس‪ :‬بهار شمالي خ جهان خ شهيد جواد کارگر طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /2‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2177647603‬نام کاال‪ :‬پانسمانهاي ضد باكتري‪ ،‬دستكش جراحي التكس‪ ،‬ساير‬ ‫پانسمانها‪ ،‬دستكش جراحي ضد حساسيت‪ ،‬دستکش جراحي کاهنده بار ويروسي‪،‬‬ ‫دستكش جراحي التكس‪ ،‬دستكش جراحي ضد حساسيت‪ ،‬دستكش معاينه التكس‪،‬‬ ‫دستكش معاينه نيتريل‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Principelle B.V (Netherlands) ،TERANG NUSA SDN BHD (Malaysia)،‬‬ ‫‪ADVENTA HEALTH SDN BHD (Malaysia) ،Primus Gloves PVT Limited‬‬ ‫)‪(India‬‬ ‫تهران فوکا‬ ‫آدرس‪ :‬ميرداماد خ دوم خ کجور طبقه ‪ 2‬واحد‪ /‬نام کاال‪ :‬دستگاه ماموگرافي‬ ‫ديجيتال‪ ،‬ساير قطعات يدکي راديوگرافي ديجيتال‪ ،‬فيلم هاي ديجيتال خشك‪ ،‬دستگاه‬ ‫ايميجر‪ ،‬دستگاه سي آر‪ ،‬دستگاه راديوگرافي ديجيتال‪ ،‬ساير قطعات يدکي ماموگرافي‬ ‫ديجيتال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪FUJIFILM CORPORATION (Japan) ،FUJIFILM CORPORATION (China)،‬‬ ‫)‪FUJIFILM CORPORATION (Korea, South‬‬ ‫تهران ماهور کاو‬ ‫آدرس‪ :‬بلوار ميرداماد ‪ ،‬پالک ‪ ، 94‬ساختمان آرش ‪ ،‬طبقه چهارم ‪ ،‬واحد ‪/15‬‬ ‫تلفن‪ -‬فکس‪ /2122259665 :‬نام کاال‪ :‬تيغه‪ ،‬اسکالپل هندل‪ ،‬ابزارهاي برشي‪-‬‬ ‫‪94‬‬ ‫ميکروسرجيکال‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪Swann Morton Ltd (United Kingdom‬‬ ‫توان افزا بهبود‬ ‫آدرس‪ :‬شهرآرا خ کوکب ک شهيد حميد سيامکي طبقه ‪ 0‬واحد‪ /‬ايميل‪moini@ :‬‬ ‫‪ /tavanafza.com‬نام کاال‪ :‬دستگاه اولتراسوند تراپي‪ ،‬دستگاه ميكروويو دياترمي‪،‬‬ ‫‪ ،Standing Frames Unit‬دستگاه الكتروتراپي‪ ،‬دستگاه مگنتوتراپي‪ ،‬دستگاه‬ ‫اولتراسوند تراپي‪ ،Shortwave Diathermy Induction Cable ،‬دستگاه شورت ويو‬ ‫دياترمي‪ ،Capacitive Applicators ،‬دستگاه ليزرتراپي‪ ،‬الكترود رابر الكتروتراپي‪،‬‬ ‫دستگاه اولتراسوندتراپي و الكتروتراپي‪ ،‬پروب اولتراسوندتراپي‪ ،‬ژل الكتروسوندتراپي‪،‬‬ ‫كابل الكترود الكتروتراپي‪ ،‬اسفنج الكترود الكتروتراپي‪ ،‬باند الكترود الكتروتراپي‪،‬‬ ‫كابل اپليكاتور اولتراسوندتراپي‪ ،‬دستگاه الكتروتراپي‪Rubber ،Electrode Straps ،‬‬ ‫‪ ،Sponge Electrodes ،Electrode Cable ،Electrodes‬دستگاه اولتراسوند تراپي‪،‬‬ ‫اپليكاتور اولتراسوند تراپي‪ ،‬ژل اولتراسوند تراپي‪ ،‬دستگاه ليزرتراپي‪ ،‬ساير قطعات يدکي‬ ‫وکيوم تراپي‪ ،‬دستگاه وكيوم تراپي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪CHUNGWOO CO., LTD (Korea, South) ،DOMINO S.R.L (Italy) ،MDH‬‬ ‫‪SP.ZO.O (Poland) ،EMS Physio LTD (United Kingdom‬‬ ‫توان طب پيشرو‬ ‫آدرس‪ :‬کوي نصر بين خ سيزدهم و خ پانزدهم پ ‪ 218‬طبقه ‪ 3‬واحد ‪ /31‬تلفن‪-‬‬ ‫فکس‪ /2188270359 :‬ايميل‪ /a.shafiabadi@ttpmed.com :‬نام کاال‪ :‬لوله‬ ‫تراکئوستومي کافدار‪ ،‬كيت تراكئوستومي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫)‪TRACOE MEDICAL GMBH (Germany‬‬ ‫توانا آبنوس تابان شرق‬ ‫نام کاال‪ :‬دستگاه ويلچر الكتريكي‪ ،‬دستگاه ويلچر مكانيكي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪FOSHAN DONGFANG MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTORY Ltd‬‬ ‫)‪(China‬‬ ‫تواناابزار پرتو‬ ‫آدرس‪ :‬بلوار کشاورز خيابان وصال شيرازي کوچه بهنام پالک ‪ /9‬تلفن‪ -‬فکس‪:‬‬ ‫‪ /2188464116‬نام کاال‪ :‬دستگاه لنزهاي تشخيصي‪ ،‬اصالح عيوب انکساري‪ ،‬آفاکيا‬ ‫فيکساسيون عنبيه‪ ،‬تيغه‪ ،‬چاقو‪ ،‬ساير قطعات يدکي ميکروسکوپ چشم پزشکي‪Auto ،‬‬ ‫‪ ،Tonometer Unit ،Ref Keratometer Unit‬چاقوي چشمي‪ ،‬کاشتني هاي حلقوي‬ ‫درون قرنيه‪ ،‬پانچ بيوپسي‪-‬يکبار مصرف‪ ،‬تروكار يكبارمصرف‪ ،‬دستگاه اسپکوالر‬ ‫ميکروسکوپ‪ ،‬دستگاه فيكو قدامي خلفي‪ ،‬دستگاه توپوگرافي‪ ،‬دستگاه تابش اشعه‬ ‫ماوراء بنفش ‪ ،UV‬دستگاه بيومتري چشم‪ ،‬آفاکيا محفظه خلفي‪ ،‬کورت پوستي‪-‬يکبار‬ ‫مصرف‪ ،‬ابزار جراحي چشمي‪-‬اسپاچوال‪ ،‬ابزار جراحي چشمي‪-‬سوزن‪ ،‬آفاکيا محفظه‬ ‫خلفي‪ ،‬رينگ کپسول چشم‪ ،‬قلم دياترمي قدامي‪ ،‬ساير قطعات يدکي فيکو قدامي‪،‬‬ ‫هندپيس ايريگيشن آسپيريشن قدامي‪ ،‬آچار تيپ فيكو قدامي‪ ،‬پروب ويتركتومي‬ ‫قدامي‪ ،‬اسليو سيليكوني قدامي‪ ،‬كاست فيكو قدامي‪ ،‬هندپيس اولتراسونيك قدامي‪،‬‬ ‫تيپ فيكو قدامي‪ ،‬تست چمبر قدامي‪/‬‬ ‫کمپانی سازنده‪:‬‬ ‫‪Ocular Instruments, Inc (United States) ،OPHTEC BV (Netherlands)،‬‬ ‫‪KAI INDUSTRIES CO.LTD (Japan) ،OCULUS OPTIKGERATE GMBH‬‬ ‫‪(Germany) ،AJL Ophthalmic, SA (Spain) ،OERTLI INSTRUMENTS AG‬‬ ‫‪(Switzerland) ،KONAN MEDICAL INC. (Japan) ،Avedro Inc (United‬‬ ‫)‪States) ،SONOMED INC (United States) ،PHYSIOL S.A (Belgium‬‬ ‫توانبخش کاالگستر‬ ‫آدرس‪ :‬شهيد بهشتي خ مير عماد ک دهم طبقه ‪ 1‬واحد ‪ /4‬نام کاال‪ :‬وسايل‬ ‫كاردرماني‪ ،‬دستگاه اولتراسوندتراپي و الكتروتراپي‪ ،‬دستگاه اولتراسوندتراپي و‬ ‫الکتروتراپي و ليزرتراپي‪ ،‬دستگاه الكتروتراپي‪ ،‬دستگ