صفحه قبل

روزنامه گسترش صنعت شماره ۵۵۷

صفحه بعد

روزنامه گسترش صنعت شماره 557

روزنامه گسترش صنعت شماره 557

‫رئیس مرکز‬ ‫روابط‌عمومی و‬ ‫اطالع‌رسانی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت منصوب شد‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 12‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬ربیع‌الثانی ‪1440‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال سی‌ام پیاپی ‪2530‬‬ ‫‪ 2‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 557‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫روزنامه «گس��ترش صنعت» از ‪ ۱۵‬دی ‪ ۱۳۹۷‬تا برطرف ش��دن تبعیض‌های‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در توزیع یارانه و بی‌توجهی به تقسیم آگهی‌های‬ ‫دولتی به موسس��ه‌های مطبوعاتی‪ ،‬بهبود ش��رایط اقتصادی‪ ،‬رفع کمبود کاغذ و‬ ‫گل و گیاه‬ ‫جایگزین‬ ‫درآمدهای نفتی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫آخرین شماره‬ ‫منتشر نمی‌شود‪ .‬بنا بر پیام مدیر‌مسئول‪ ،‬این روزنامه‬ ‫ساماندهی موسسه‬ ‫در طول انتشار مرتب چند‌ساله و با تیراژی چند برابر روزنامه‌هایی که از وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی یارانه دریافت می‌کنند‪ ،‬حتی یک ریال یارانه از وزارت‬ ‫ارش��اد دریافت نکرده است‪ .‬ناصربزرگمهر اعالم کرد‪ :‬با تعطیلی روزنامه‌‪ ،‬تمامی‬ ‫همکاران روزنامه «گس��ترش صنعت» به جمع کارکنان روزنامه‬ ‫افزوده‬ ‫می‌شوند و هیچ خبرنگاری بیکار نشده است اما برای کنترل هزینه‌های موسسه‪،‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از چاپ خودداری می‌شود‪ .‬الزم به توضیح است که در موسسه مطبوعاتی‬ ‫عالوه‌بر روزنامه‬ ‫‪ ،‬روزنامه‌های گس��ترش تج��ارت‪ ،‬روزگار معدن‪ ،‬روزگار‬ ‫خودرو و روزگار اقتصاد همچنان منتشر می‌شو‌ند‪.‬‬ ‫توسعه صنایع کوچک‪ ،‬تدبیر دولت برای رونق اقتصادی‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬
‫چهارشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 12‬دی ‪ 25 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 2 1440‬ژانویه ‪ 2019‬شماره ‪ 557‬پیاپی ‪2530‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحلیل شاخص‌های کیفی موثر‬ ‫در ارائه خدمات معاینه فنی‬ ‫در نح��وه ارزیاب��ی کیف��ی‬ ‫خدمات شناخت نقاط قوت و‬ ‫ضعف هر ش��بکه از مهم‌ترین‬ ‫عوامل پیش��برد اه��داف بوده‬ ‫تا بتوان با ای��ن ابزار و داده‌ها‬ ‫ب��ه تجزی��ه و تحلی��ل آن در‬ ‫راستای ارتقای سایر عوامل و‬ ‫محمدجواد شریفی‬ ‫شاخص‌ها گام برداشت‪.‬‬ ‫مشاور رئیس هیات‌مدیره‬ ‫از آنج��ا که مراک��ز معاینه‬ ‫انجمن صنفی مراکز معاینه‬ ‫فن��ی ج��زو س��ازمان‌های‬ ‫فنی خودرو‬ ‫خدمات‌محور بوده و با بررسی‬ ‫انجام‌ش��ده درباره شاخص‌ها‬ ‫و عوام��ل موثر در این حوزه به‌وی��ژه کیفیت ارائه خدمات‬ ‫معاینه فنی‪ ،‬پیش از هر چیز واژه کیفیت در خدمات مهم‬ ‫بوده که به تعریف آن می‌پردازیم‪:‬‬ ‫کیفیت خدمات‪ :‬مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مش��خصات‬ ‫است که قادر به برآوردن نیازهای صریح یا ضمنی مشتریان‬ ‫اس��ت زیرا جلب رضایت مش��تریان و برآورد خواسته‌های‬ ‫آنها مهم‌ترین مس��ئله هر س��ازمان خدمات‌محور به شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫بر اساس نظریه‌های مطرح شده کیفیت‪ ،‬اندازه و جهت‬ ‫تفاوت بین ادراک و انتظارات مش��تریان از خدماتی است‬ ‫که س��نجش رضایت مش��تریان کلیدواژه شاخص کیفیت‬ ‫شمرده می‌شود‪.‬‬ ‫به منظور این هدف مقول��ه کیفیت در خدمات معاینه‬ ‫فنی را از دو بعد مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم‪ :‬الف‌‪-‬‬ ‫بعد کارکردی ب‌‪ -‬بعد تکنیکی و فنی‬ ‫الف‌‪ -‬بعد کارکردی‌(بیانگر عملکرد و نحوه ارائه خدمات‬ ‫معاینه فنی به خودروها است)‬ ‫ش��یوه‌ای ک��ه مش��تریان خدمات دریاف��ت می‌کنند و‬ ‫معیار س��نجش این عملکرد و اثر‌بخش��ی آن در اندیش��ه‬ ‫مش��تری‌مداری می‌توان ب ‌ه دست آورد که به آن بازگشت‬ ‫مشتری به سازمان خدماتی می‌گویند و شاخص سنجش‬ ‫عملکرد آن سازمان است‪.‬‬ ‫‹ ‹منابع انسانی‬ ‫منابع انس��انی متخص��ص و ماهر یکی از ش��اخص‌های‬ ‫ارزیاب��ی مدیران ب��وده و مدیران مراک��ز معاینه فنی باید‬ ‫نس��بت به جذب و بکارگیری افراد متخصص و باتجربه در‬ ‫جایگاه‌ها و ایستگاه‌های کاری نهایت دقت را به‌کار گیرند‬ ‫زی��را این عمل در صورت نداش��تن دق��ت در جذب افراد‬ ‫با قابلیت مناس��ب موجب کارآیی نداش��تن و ایجاد ضرر‬ ‫و زی��ان و دوباره‌کاری به مراجعه‌کنندگان و تس��ت دوباره‬ ‫خودرو خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان‬ ‫ب��رای زمان انجام فرآیند معاینه فنی خودرو بر اس��اس‬ ‫آیین‌نام��ه ماده ‪ ۳‬مص��وب هیات‌وزیران زمان اس��تاندارد‬ ‫‪ ۱۸‬دقیق��ه برای انج��ام تمامی فرآینده��ای معاینه فنی‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت ک��ه ای��ن زم��ان از هنگام‬ ‫ورود خ��ودرو ب��ه مرک��ز معاینه فن��ی و از آغ��از پذیرش‬ ‫خودرو ش��روع ش��ده و س��پس مرحله‌به‌مرحله ت��ا انجام‬ ‫آزمون‌ه��ای مختلف ش��امل آالیندگی موتور و سیس��تم‬ ‫تعلیق‪ ،‬ترمز‪ ،‬روش��نایی‪ ،‬برق و وضعی��ت ظاهری خودرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب‪ -‬بعد تکنیکی‌(فنی)‬ ‫تجهی��زات معاین��ه فن��ی‪ :‬در این مقوله ن��وع و کیفیت‬ ‫ماش��ین‌آالت و تجهیزات مس��تقر در مرک��ز معاینه فنی‬ ‫مورد بررس��ی قرار می‌گیرد که در عملکرد فنی موثر بوده‬ ‫و بای��د ب��ا آخرین فناوری و ماش��ین‌آالت مورد اس��تفاده‬ ‫ی که بر‬ ‫در کش��ورهای پیش��رفته استفاده ش��ود به‌گونه‌ا ‌‬ ‫اس��اس برنامه‌ریزی‌ها اگر برنامه‌ه��ای ‪PM (Prevent‬‬ ‫‪ )Maintenance‬به‌موق��ع انجام ش��ده باش��د و به‌ویژه‬ ‫کالیبراس��یون دستگاه‌ها‪ ،‬در عملکرد و صحت پارامترهای‬ ‫خروجی دستگاه بسیار موثر هستند‪.‬‬ ‫این موضوع در زمینه دس��تگاه اندازه‌گیری آالیندگی و‬ ‫همچنین تست سه‌گانه‌(کمک فنر‪ ،‬ترمز و سیستم تعلیق)‬ ‫بای��د به‌موقع در فاصله زمانبندی ‪ ۶‬ماه و یک س��ال انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استاندارد خدمات‬ ‫اس��تاندارد معاینه فنی خودرو و آزمون‌های مرتبط برای‬ ‫صالحیت تردد وسایل نقلیه موتوری برای نخستین‌بار در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۶‬تدوین ش��د و پس از بازنگری و بررسی‌های‬ ‫انجام‌ش��ده از س��وی کارشناس��ان و مش��اوران مرتبط با‬ ‫ای��ن صنعت و تایید کمیس��یون‌های مرتبط ‪۱۳۹۰/۹/۲۰‬‬ ‫باعنوان استاندارد شماره ‪ ۹۱۸۱‬تصویب شد‪.‬‬ ‫اس��تاندارد تدوین ش��ده در این‌باره که مالک و معیار‬ ‫س��نجش هس��تند‪ ،‬ارزیابی خدمات معاینه فنی در کشور‬ ‫ب��ه ش��مار م��ی‌رود ک��ه از مهم‌تری��ن پارامتره��ا تدوین‬ ‫ش��ده در این اس��تاندارد می‌ت��وان به می��زان آالیندگی‪،‬‬ ‫ذرات معلق در گازهای خروجی‪ ،‬ش��تاب ترمز و‪ ...‬اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت خودرو‬ ‫این ش��اخص یکی از عوامل در بحث نحوه انجام معاینه‬ ‫فن��ی خودروها بوده که در این مقاله مورد بحث و ارزیابی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کیفیت خ��ودرو یکی از پارامتره��ای موثر در خرابی و‬ ‫عیوب حادث در خودرو اس��ت که این شاخص بستگی به‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی و نحوه ارائه محصوالت آن در بازار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تورم و تکانه موجود‬ ‫ریشه در بازار ندارد و‬ ‫پدیده برونزا مربوط به‬ ‫سیاست‌های پولی‪ ،‬مالی‬ ‫و بودجه‌ای و فشارهای‬ ‫مربوط به حوزه‬ ‫سیاست خارجی است‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر کشور در‬ ‫جنگ اقتصادی بزرگ‬ ‫قرار دارد و فشار‬ ‫سیاست خارجی از‬ ‫بیرون وارد شده و بازار‬ ‫را به‌هم زده است‬ ‫یک کارشناس اقتصاد مطرح کرد‬ ‫رشد ‪ ۴۰۰‬درصدی نقدینگی در یک دهه‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران‪،‬‬ ‫ابرتورم سال ‪ ۹۷‬را جزو تورم‌های کم‌نظیر در تاریخ‬ ‫اقتصاد کش��ور دانس��ته و گفته‪ :‬نه کس��ی می‌تواند‬ ‫اث��رات آن را ک��م بداند و نه توجیه کن��د‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫باید تالش کنیم تا اثرات منفی آن را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد محمدپور عمران با بیان‬ ‫اینکه افزایش لجام‌گس��یخته قیمت از نیمه نخست‬ ‫س��ال آغاز ش��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این پدی��ده منفی و‬ ‫غیرقابل قبول دارای اث��رات منفی در زندگی مردم‬ ‫اس��ت و افزایش نیافتن درآمد موجب کاهش قدرت‬ ‫خرید می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران با‬ ‫بیان اینکه سیاست‌های پولی و بانکی برای جلوگیری‬ ‫از تورم و رش��د بیش از حد آن موثر اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تورم و تکانه موجود ریش��ه در ب��ازار ندارد و پدیده‬ ‫برونزا مربوط به سیاست‌های پولی‪ ،‬مالی و بودجه‌ای‬ ‫و فش��ارهای مربوط به حوزه سیاست خارجی است‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر کش��ور در جنگ اقتصادی بزرگ قرار‬ ‫دارد و فش��ار سیاست خارجی از بیرون وارد شده و‬ ‫بازار را به‌هم زده است‪.‬‬ ‫وی افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی را از دیگر علل‬ ‫این تورم عنوان کرد و یادآور شد‪ :‬ساالنه ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫کش��ور برای اشراف بر اطالعات کامل در این زمینه‬ ‫به نقدینگی کش��ور اضافه می‌ش��ود و در طول یک‬ ‫ب��ه صورت ش��بکه باید م��ورد توجه ق��رار گیرد تا‬ ‫دهه گذش��ته این نقدینگی به بیش از ‪ ۴‬برابر یعنی‬ ‫کمبودی وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬ه��زار میلیارد به ه��زار و ‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫این مسئول با اشاره به وجود ‪ ۳۷‬هزار انبار کوچک‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫و بزرگ در استان گفت‪ :‬تمام انبارها در حال ثبت در‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران با‬ ‫سامانه جامع انبارها است‪.‬‬ ‫اشاره به اینکه بهمن عظیم نقدینگی و فشار سنگین‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران با‬ ‫خارجی از علل این ابر‌تورم است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬میزان‬ ‫اشاره به توزیع هزار و ‪ ۳۰۰‬تن گوشت قرمز منجمد‪،‬‬ ‫جهش در قیمت‌ها و سقوط ارزش پول‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬تن گوش��ت مرغ منجمد‪،‬‬ ‫ملی اثرات منفی و فش��اری بر اقش��ار‬ ‫هزار و ‪ ۱۵۰‬تن گوشت منجمد گوساله‬ ‫آس��یب‌پذیر م��ردم وارد می‌کند و در‬ ‫و ‪ ۱۷‬هزار الستیک اظهار کرد‪ :‬امسال‬ ‫این راستا‪ ،‬سیاست‌هایی از سوی دولت‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۲‬هزار م��ورد تخلف صنفی‬ ‫طراحی شده تا کاالهای اساسی کمتر‬ ‫کشف شد که ارزش پرونده‌های تخلف‬ ‫دستخوش تغییر شود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۴‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫محمدپ��ور در بخش دیگر س��خنان‬ ‫محمد‌پور در ادامه با بیان اینکه ‪۳۵۰‬‬ ‫محمد محمدپور عمران‬ ‫خود به راهبردهای مقابله اشاره کرد و‬ ‫میلی��ارد تومان ط��رح در بخش تولید‬ ‫افزود‪ :‬در‌سال جاری بیش از ‪ ۱۴۶‬هزار افزایش لجام‌گسیخته سرمایه‌گذاری شده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫قیمت از نیمه نخست‬ ‫مورد بازرسی از اصناف استان در سطح‬ ‫در ‪ ۹‬ماه امسال برای ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر‬ ‫خرده‌فروشی انجام شده است‪.‬‬ ‫سال آغاز شد‪ .‬این پدیده در طرح‌های جدید اشتغال ایجاد شد‪.‬‬ ‫منفی و غیرقابل قبول‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه شفاف‌س��ازی‬ ‫وی از واحده��ای تولی��دی به عنوان‬ ‫دارای اثرات منفی در‬ ‫تراکنش‌های مالی باید از گذش��ته در‬ ‫خط مق��دم جنگ اقتص��ادی یاد کرد‬ ‫زندگی مردم است و‬ ‫نظام اقتصاد کش��ور رخ می‌داد و نبود افزایش نیافتن درآمد و گف��ت‪ :‬اجرای��ی نش��دن نیم��ی از‬ ‫این ش��فافیت و چرخ��ش غیرقانونی‪ ،‬موجب کاهش قدرت خرید مصوبه‌‌های س��تاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫می‌شود‬ ‫ردیاب��ی موض��وع را س��خت می‌کند‪،‬‬ ‫تولید در استان یکی از مهم‌ترین موانع‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬س��اماندهی انبارهای‬ ‫واحده��ای تولی��دی مش��کل‌دار برای‬ ‫در بررسی طرح استفاده از توان تولیدی و حمایت از کاالی ایرانی تصویب شد‬ ‫تامین‌کنندگان کاال و خدمت مجاز به واگذاری مطالبات‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جریان بررسی ماده ‪ ۸‬طرح حداکثر‬ ‫استفاده از توان تولیدی و حمایت از کاالی ایرانی تصویب کردند تامین‌کنندگان‬ ‫کاال و خدم��ت مجازند با اس��تناد به ماده ‪ ۱۰‬قانون برگ��زاری مناقصات و در‬ ‫چارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری(فاکتورینگ) تمام‬ ‫یا بخشی از مطالبات قراردادی خود را واگذار کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در جلسه علنی در‬ ‫جریان بررس��ی ماده ‪ ۸‬طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور‬ ‫و حمایت از کاالی ایرانی این ماده را تصویب کردند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این ماده‪ ،‬تامین‌کنندگان کاال و خدمات مجازند با استناد به ماده‬ ‫‪ ۱۰‬قان��ون برگزاری مناقصات و در چارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از‬ ‫طریق کارگزاری(فاکتورینگ) تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق‬ ‫نشده قراردادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث(‌پذیرندگان) اعم از‬ ‫بانک‌ها یا موسسه‌های اعتباری واگذار کنند‪.‬‬ ‫در صورت��ی ک��ه تامین‌کنن��ده مطالب��ات را به ثال��ث واگذار کن��د‪ ،‬تمامی‬ ‫کارفرمای��ان موض��وع این قانون اع��م از دولتی و عمومی ی��ا تعاونی مکلف به‬ ‫رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری(فاکتورینگ) هستند‪.‬‬ ‫آیین‌نام��ه اجرای��ی این م��اده حداکثر در مدت ‪ ۴‬ماه از اب�لاغ این قانون از‬ ‫سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‬ ‫تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید‪.‬‬ ‫در تبصره یک این ماده آمده است‪ :‬نهاد‌های موضوع ماده ‪ ۲‬این قانون مجاز‬ ‫نیس��تند در قرارداد خرید کاال یا خدمات یا خدمت حق واگذاری مطالبات آن‬ ‫قرارداد را از فروش��نده کاال یا خدمت س��لب کنند و در هر صورت س��لب این‬ ‫حق نافذ نخواهد بود‪.‬‬ ‫در تبصره ‪ ۲‬این ماده آمده اس��ت که پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار‬ ‫قطعی و غیرقابل برگشت خواهد بود و تضامین ارائه شده از سوی کار فرما به‬ ‫تامین‌کنندگان به پذیرنده منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫نماین��دگان ماده ‪ ۹‬این طرح را نیز بررس��ی کرده و با ‪ ۱۶۷‬رأی موافق و ‪۴‬‬ ‫رأی مخالف آن را به تصویب رساندند‪.‬‬ ‫در م��اده ‪ ۹‬این طرح آمده اس��ت‪ :‬به منظور گس��ترش ابزارهای تضمین و‬ ‫پوشش‌های بیمه‌ای در کشور‪:‬‬ ‫ال��ف‪ -‬به منظ��ور ارائه انواع ابزاره��ای تضمین مورد نی��از بخش تولیدی و‬ ‫خدماتی کش��ور اعم از ضمانتنامه‪ ،‬ش��رکت در مناقصه‪ ،‬پیش‌پرداخت‪ ،‬حسن‬ ‫انجام کار‪ ،‬حس��ن انجام تعهدات‪ ،‬کس��ور وجه‌الضمان و سایر ضمانتنامه‌های‬ ‫تعه��دات ق��راردادی‪ ،‬بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی ایران مکلف اس��ت با‬ ‫همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و اتاق‌ها‪ ،‬ش��یوه‌نامه مربوط به نحوه تاسیس و چارچوب فعالیت موسسه‌های‬ ‫تضمی��ن را در م��دت ‪ ۴‬ماه پس از الزم‌االجرا ش��دن این قانون تهیه و پس از‬ ‫تصویب شورای‌عالی بیمه و هیات‌وزیران ابالغ کند‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های بیمه‌گر ایرانی مجازند در چارچوب آیین‌نامه پیش‌گفته‪ ،‬برای‬ ‫تاسیس موسسه‌‌های تضمین اقدام کنند‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ضمانتنامه‌های صادرش��ده از سوی موسسه‌های تضمین در زمره سایر‬ ‫ضمانتنامه‌ه��ای مج��از نهاد‌های موضوع م��اده ‪ ۲‬این قانون ق��رار می‌گیرد و‬ ‫کارفرمای��ان مجازند به عنوان جایگزین ضمانتنام ‌ه بانکی برای قبول آن اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ج‪ -‬بیمه مرکزی موظف اس��ت در مدت ‪ ۳‬ماه پس از الزم‌االجرا ش��دن این‬ ‫قانون س��ازکار ارائه انواع پوش��ش‌های بیمه‌نامه اعتب��ار صادراتی و بیمه‌نامه‬ ‫مسئولیت ناش��ی از محصول از سوی شرکت‌های بیمه داخلی را تهیه و ابالغ‬ ‫کند‪ .‬در ادامه‪ ،‬نمایندگان ماده ‪ ۱۰‬این طرح را بررس��ی کردند و با ‪ ۱۶۶‬رأی‬ ‫موافق و ‪ ۱۴‬رأی مخالف آن را به تصویب رساندند‪.‬‬ ‫بر اس��اس ماده ‪ ۱۰‬این تبصره جایگزی��ن تبصره‌های ‪ ۱‬و ‪ ۲‬ماده ‪ ۱۲‬قانون‬ ‫حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت‬ ‫آنه��ا در امر ص��ادرات و اصالح ماده ‪ ۱۰۴‬قانون مالیات‌های مس��تقیم مصوب‬ ‫‪ ۱۳۹۱‌/۵/‌۱‬می‌شود‪.‬‬ ‫تبص��ره‪ :‬س��ازمان تامین‌اجتماع��ی مکلف اس��ت به منظور بیم��ه کارکنان‬ ‫ایران��ی دارای گواهینامه ش��غلی که برای اج��رای قراردادهای صدور خدمات‬ ‫فن��ی و مهندس��ی به خارج از کش��ور اعزام می‌ش��وند با دریاف��ت حق بیمه‬ ‫قراردادها(پیمان‌ها) به صورت ریالی فقط بر اساس صورت مزد یا حقوق ماهانه‬ ‫کارکنان محاسبه‪ ،‬وصول و مفاصا‌حساب قرار‌دا ‌د یا پیمان‌ها را صادر کند‪.‬‬ ‫در ادامه ماده ‪ ۱۱‬این طرح بررس��ی ش��د که با رأی نمایندگان حذف شد‪.‬‬ ‫همچنین ماده ‪ ۱۲‬این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد‪.‬‬ ‫فعالیت بهینه یا بازگشت به مدار تولید است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران‬ ‫بخش��نامه تازه دادس��تان کل کش��ور در حمایت از‬ ‫مصوبه‌های س��تاد رف��ع موانع‪ ،‬تولید و اش��تغال را‬ ‫نسخه درمان بخشی از مشکالت واحدهای تولیدی‬ ‫مازندران دانس��ت و یادآور شد‪ :‬دادستان کل کشور‪،‬‬ ‫آبان امس��ال در راستای حمایت از مصوبه‌های ستاد‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید و مش��کالت واحدهای‬ ‫تولی��دی در بخ��ش تکمیل و راه‌ان��دازی طرح‌های‬ ‫نیمه‌تمام‪ ،‬تامی��ن مالی‪ ،‬تعیین‌تکلی��ف بدهی‌های‬ ‫مع��وق و نی��ز محدودیت‌ه��ای زیس��ت‌محیطی‪،‬‬ ‫مناب��ع طبیع��ی و‌حل موان��ع صادرات��ی از تمامی‬ ‫دادس��تان‌های عموم��ی و انقالب خواس��ته که در‬ ‫اجرایی ک��ردن مصوبه‌های س��تادهای رفع موانع و‬ ‫مشکالت واحدهای تولیدی همراهی الزم را داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬محمدپور عمران گفت‪ :‬عمده مصوب ‌هّ‌ها در‬ ‫این نشست‌ها تعیین‌تکلیف بدهی‌های معوق بانکی‬ ‫واحده��ا‪ ،‬محدودیت‌های زیس��ت‌محیطی و خارج‬ ‫کردن این واحدهای تولیدی از مصادره بانک‌ها بود‬ ‫که متاسفانه بنا بر دالیلی این مصوبه‌ها اجرایی نشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به اش��اره به جه��ش خوب صادرات‬ ‫غیرنفت��ی اس��تان اضاف��ه کرد‪ :‬امس��ال ص��ادرات‬ ‫غیر‌نفتی در مازن��دران ‪ ۱۳‬درصد افزایش یافت که‬ ‫‪ ۳۳۵‬میلیون دالر در ‪ ۹‬ماه امس��ال به نام گمرکات‬ ‫مازندران صادرات انجام شد‪.‬‬ ‫در مقایسه با شهریور‬ ‫تولید لوازم‌خانگی‬ ‫مه ‌ر امسال افزایش یافت‬ ‫بررس��ی آمارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نش��ان‌دهنده‬ ‫بهبود وضعیت و رشد تولید لوازم‌خانگی در مهر نسبت به شهریور‬ ‫امسال است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بنابر آمارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در مهر امس��ال به ترتیب ‪ ۵۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬یخچال‪۸۴ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬یخچال و فریزر‪ ۴۶ ،‬هزار و ‪ ۴۰۰‬ماش��ین لباسشویی‬ ‫و ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۹۰۰‬کولر آبی در کش��ور تولید شد‪ .‬در هفتمین ماه‬ ‫از سال‪ ،‬تولید تلویزیون با رشد ‪ ۱۸.۲‬درصدی‪ ،‬یخچال و فریزر با‬ ‫رش��د ‪ ۳۱.۵‬درصدی‪ ،‬ماشین لباسشویی با رشد ‪ ۲۹.۱‬درصدی و‬ ‫کولر آبی با رشد ‪ ۵.۶‬درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تولید لوازم‌خانگی در ‪ ۷‬ما ‌ه امسال‬ ‫با این حال‪ ،‬بررس��ی آماره��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حاکی از کاهش تولید انواع لوازم‌خانگی از آغاز امسال تا پایان مهر‬ ‫اس��ت به طوری که در این مدت تولی��د انواع تلویزیون با کاهش‬ ‫‪ ۳۲.۵‬درصدی در همسنجی با سال گذشته به ‪ ۳۹۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫دستگاه رسید‪ .‬در ‪ ۷‬ما ‌ه امسال ‪ ۵۵۳‬هزار و ‪‌‌۸۰۰‬یخچال و فریزر‬ ‫از س��وی ش��رکت‌های داخلی تولید ش��د که در مقایسه با مدت‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۱۳.۸‬درصد کاهش نشان می‌دهد‪ .‬بر پایه‬ ‫این گزارش‪ ،‬تا پایان مهر‪ ۲۹۶ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ماش��ین لباسش��ویی‬ ‫در کشور تولید ش��د که در همسنجی با سال پیش ‪ ۳۸.۲‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬همچنین در مدت یاد‌شده ‪ ۵۲۸‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫کولر آبی تولید ش��د که در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۵.۹‬درصد افت داشته است‪.‬‬
‫چهارشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 12‬دی ‪ 25 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 2 1440‬ژانویه ‪ 2019‬شماره ‪ 557‬پیاپی ‪2530‬‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫رئیس مرکز روابط‌عمومی و‬ ‫اطالع‌رسانی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت منصوب شد‬ ‫اسحاق جهانگیری‌‬ ‫به طور قطع یکی از‬ ‫مهم‌ترین آرمان‌های‬ ‫انقالب اسالمی که امام‬ ‫راحل برای این انقالب‬ ‫ترسیم و بر آن اصرار و‬ ‫تاکید داشت و هدف مهم‬ ‫انقالبیون بوده این است‬ ‫که این انقالب‪ ،‬انقالب‬ ‫مستضعفان و پا‌‌برهنگان‬ ‫و کسانی است که رنج و‬ ‫مشقت بسیار دیده و دچار‬ ‫کمبود هستند‬ ‫روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت وارد ایرانشهر شدند‬ ‫سیستان و بلوچستان میزبان دولتمردان‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ی مع��اون اول رئیس‌جمهوری‌‪،‬‬ ‫اس��حاق جهانگیر ‌‬ ‫ی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به همراه‬ ‫رض��ا رحمان ‌‬ ‫جمعی از اعضای هیات‌دولت در س��فری یک‌روزه به‬ ‫اس��تان سیستان و بلوچستان‪ ،‬صبح روز گذشته وارد‬ ‫ایرانشهر شدند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمهوری با اش��اره به ضرورت‬ ‫تالش بی‌وقفه در راس��تای رفع محرومیت از مناطق‬ ‫مح��روم و اهتم��ام مس��ئوالن برای حل مش��کالت‬ ‫طبقات ضعی��ف جامعه تاکید کرد‪ :‬باید اس��تعدادها‬ ‫و توانمندی‌های موج��ود در مناطق مختلف ایران را‬ ‫شناسایی و در راستای آبادانی و پیشرفت کشور‪ ،‬رفع‬ ‫محرومیت و توسعه اشتغال از آنها حمایت کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع‌رس��انی دولت‪ ،‬اس��حاق‬ ‫جهانگیری روز گذش��ته در آیین بهره‌برداری از ‪۸۰۰‬‬ ‫واحد مسکن روستایی مددجویی در استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان و شهرس��تان قصر قند ب��ا قدردانی از‬ ‫همه تالش��گران در راس��تای خدمت‌‌رسانی به مردم‬ ‫در مناطق محروم اظهار امیدواری کرد که مسئوالن‬ ‫بتوانن��د در زمین��ه تالش ب��رای رف��ع محرومیت از‬ ‫مناطق محروم موفق بوده و گام‌های اساسی بردارند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمهوری با اش��اره به اینکه در‬ ‫آس��تانه چهلمین س��ال پیروزی انقالب اسالمی قرار‬ ‫داری��م اظهار کرد‪ :‬ب��ه طور قطع یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫آرمان‌های انقالب اس�لامی که ام��ام راحل برای این‬ ‫انقالب ترس��یم و بر آن اصرار و تاکید داشت و هدف‬ ‫مهم انقالبیون بوده این است که این انقالب‪ ،‬انقالب‬ ‫مس��تضعفان و پا‌‌برهنگان و کس��انی است که رنج و‬ ‫مشقت بسیار دیده و دچار کمبود هستند‪.‬‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫جهانگیری‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنایع‌دستی و گردشگری و سایر مسئوالن‬ ‫ذی‌رب��ط در امور فرهنگی را ب��ه حمایت همه‌جانبه‬ ‫از تالش��گران در ای��ن عرص��ه فراخوان��د و گف��ت‪:‬‬ ‫مطمئنم اگر در زمینه صنایع‌دس��تی و استعدادهای‬ ‫گردش��گری و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫س��رمایه‌گذاری مناس��بی کنیم به طور قطع در این‬ ‫استان بیکار نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمه��وری ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫خوشبختانه در این استان استعدادهای فراوانی وجود‬ ‫دارد ک��ه باید بر آنها تمرکز کنی��م‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫نتیجه این س��فر برنامه‌ریزی و تصمیم‌های خوب در‬ ‫این حوزه برای استان سیستان و بلوچستان باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه وجود آثار تاریخ��ی و جاذبه‌های‬ ‫گردشگری همچون شهر سوخته در استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان بر ضرورت تالش برای شناساندن این‬ ‫ن گفت‪:‬‬ ‫جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی به گردش��گرا ‌‬ ‫باید در راس��تای توس��عه اش��تغالزایی تالش کنیم؛‬ ‫خوش��بختانه اعتبارات بسیار خوبی در زمینه توسعه‬ ‫اش��تغال روستایی از سوی دولت در نظر گرفته شده‬ ‫که با س��ود بس��یار کم ب��ه هر میزان که نیاز باش��د‬ ‫می‌توانیم برای مناطق محروم اختصاص‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫‌جهانگیری کش��ت محصوالت متنوع‬ ‫گرمس��یری در اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچستان را یکی از زمینه‌های اشتغال‬ ‫در این اس��تان دانس��ت و اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫دولت در راس��تای حل مشکل آب برای‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫کش��اورزان تالش ک��رده و برنامه‌ریزی‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫کارخانه بافت بلوچ‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمه��وری ادام��ه داد‪ :‬کارهای‬ ‫زیب��ای صنایع‌دس��تی که به‌دس��ت هنرمن��دان در‬ ‫مناطق مختلف تولید و در بازارهای بین‌المللی عرضه‬ ‫می‌ش��ود به این معناس��ت که از گوش��ه و کنار این‬ ‫کش��ور با همه مشکالتی که وجود دارد استعدادهای‬ ‫بی‌نظیری ش��کوفا می‌ش��ود‪ .‬هن��ر دول��ت باید این‬ ‫باش��د که زمینه‌های ظهور و بروز این اس��تعداد‌ها را‬ ‫فراه��م کرده و بازار مورد نی��از آنها را به‌وجود آورد و‬ ‫نمایشگاه‌های الزم را در مراکزی که امکان آن هست‪،‬‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمه��وری با بیان‬ ‫اینک��ه یک��ی از زمینه‌ه��ای اقتص��اد‬ ‫مقاومتی این ب��وده که مناطق مختلف‬ ‫کشور بر اساس استعداد‌هایی که دارند‬ ‫با اولویت‌بن��دی از مناطق محروم مورد‬ ‫رس��یدگی قرار بگیرن��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫نتیج��ه آن این بود ک��ه امروز می‌بینیم‬ ‫با توسعه استعدادهای هر منطقه بدون‬ ‫آنک��ه بخواهیم کارخانه‌های بزرگ را به‬ ‫مناطق مختلف منتقل کنیم می‌توانیم‬ ‫‹ ‹اس�تعدادهای بی‌نظیر در گوشه و کنار‬ ‫کشور‬ ‫در راستای پیشرفت مناطق مختلف اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بنیاد مس��تضعفان به عنوان نهادی‬ ‫که تحت امر رهبر انقالب فعالیت می‌کند با اقدام‌های‬ ‫مثب��ت در مناطق محروم این پی��ام مهم را منعکس‬ ‫می‌کند که اراده کرده تا در راس��تای توسعه مناطق‬ ‫مختلف کشور و رفع کمبودها کمک حال دولت باشد‬ ‫و امیدواریم این اقدام منشأ یک تحول جدی باشد‪.‬‬ ‫جهانگیری با قدردان��ی از تالش‌های کمیته امداد‬ ‫امام خمینی‌(ره) و س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی‬ ‫برای س��اخت مس��کن مددجویان اظهار ک��رد‪ :‬باید‬ ‫مس��کن حمایتی ب��رای مددجویان کمیت��ه امداد و‬ ‫بهزیستی در دستور کار باشد تا همه مردم در مناطق‬ ‫دور‌افتاده و محروم صاحب خانه‌های ایمن باشند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمه��وری همچنین از تالش‌ها‬ ‫و خدم��ات خانم ریگی فرمان��دار قصر قند در جهت‬ ‫رسیدگی به مس��ائل و مش��کالت مردم این منطقه‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا تصمیم دولت خانم ریگی به عنوان دومین‬ ‫سفیر زن جمهوری اس�لامی ایران منصوب خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این آیین در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری‬ ‫تفاهمنام��ه هم��کاری ط��رح پیش��رفت و آبادان��ی‬ ‫شهرس��تان قصر قند در راس��تای اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫محرومیت‌زدایی و ایجاد معیشت پایدار‬ ‫میان بنیاد مس��تضعفان و اس��تانداری‬ ‫سیستان و بلوچستان بسته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹گامی برای محرومیت‌زدایی‬ ‫درحال‌حاضر با ظرفیت‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۶۰۰‬تن‬ ‫نخ‌(‌چاپ و تکمیل ‪ ۲‬میلیون‬ ‫متر‌مربع‌) در بخش‌های‬ ‫ریسندگی و بافندگی‬ ‫فعال است‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫اشتغال این کارخانه ‪۱۲۸‬‬ ‫نفر به طور مستقیم است‬ ‫که با تکمیل شدن فرآیند‬ ‫تولید‪ ،‬میزان اشتغال‬ ‫این کارخانه تا ‪ ۴۵۰‬نفر‬ ‫افزایش پیدا خواهد کرد‬ ‫� افتت�اح س�الن مس�افربری‬ ‫فرودگاه‬ ‫عالوه‌ب��ر این‪ ،‬جهانگی��ری صبح روز‬ ‫گذش��ته در جری��ان س��فر به اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬پ��س از ورود‬ ‫به فرودگاه ایرانشهر س��الن مسافربری‬ ‫ای��ن فرودگاه را افتت��اح و از آن بازدید‬ ‫کرد‪ .‬فرودگاه ایرانشهر جزو ‪ ۱۰‬فرودگاه‬ ‫کشور اس��ت که از آنتن رادار فضایی و‬ ‫امکان تصویر‌برداری در ش��ب برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از مش��کالت این فرودگاه‬ ‫نداش��تن پایانه مس��افربری بوده است‬ ‫که با راه‌اندازی آن امکان برقراری خط‬ ‫پرواز به نقاط دیگر مانند مشهد مقدس‬ ‫و شیراز فراهم خواهد شد‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫شهرستان ایرانش��هر در ناحیه مرکزی‬ ‫بلوچستان و در فاصله ‪ ۳۴۵‬کیلومتری‬ ‫زاهدان واقع شده است‪.‬‬ ‫� بازدید از کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر‬ ‫رحمانی پس از ورود به ایرانش��هر از کارخانه بافت‬ ‫بلوچ این شهر بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫بازدی��د از این واحد تولی��دی از نزدیک روند تولید و‬ ‫فعالیت این کارخانه را بررسی و از بخش‌های مختلف‬ ‫آن دیدن ک��رد‪ .‬کارخانه بافت بل��وچ درحال‌حاضر با‬ ‫خ(‌چاپ و تکمیل ‪۲‬‬ ‫ظرفیت تولید س��االنه ‪ ۶۰۰‬تن ن ‌‬ ‫میلیون متر‌مربع‌) در بخش‌های ریسندگی و بافندگی‬ ‫فعال است‪ .‬درحال‌حاضر اش��تغال این کارخانه ‪۱۲۸‬‬ ‫نفر به طور مس��تقیم است که با تکمیل شدن فرآیند‬ ‫تولید‪ ،‬میزان اشتغال این کارخانه تا ‪ ۴۵۰‬نفر افزایش‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬تا‌کنون بی��ش از ‪ ۵‬میلیون دال ‌ر در‬ ‫این کارخانه سرمایه‌گذاری شده است و برای رسیدن‬ ‫به ظرفیت درنظر گرفته ش��ده در افق این طرح ‪۱۶۷‬‬ ‫میلیارد ریال سرمایه‌گذاری مورد نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹وجود ‪ ۹۹۸‬طرح صنعتی در حال اجرا‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت پ��س از بازدید از‬ ‫کارخانه بافت بلوچ‪ ،‬در مجتم��ع فرآورده‌های غذایی‬ ‫نخل طالیی بلوچ و ایران‌‌کوالی ایرانش��هر نیز دیدن‬ ‫کرد‪ .‬مجتمع فرآورده‌ه��ای غذایی نخل طالیی بلوچ‬ ‫ایرانش��هر در زمینه تولید انواع آب میوه غیر‌مرکبات‬ ‫از کنس��انتره(پوره) و ش��یره خرم��ا فع��ال اس��ت و‬ ‫درحال‌حاضر میزان اش��تغال مستقیم در این مجتمع‬ ‫تولیدی تعداد ‪ ۴۰‬نفر است‪.‬‬ ‫کارخانه ایران‌‌کوال ایرانش��هر نی��ز تولید‌کننده انواع‬ ‫آب میوه مرکبات از کنس��انتره‪ ،‬انواع آب آشامیدنی و‬ ‫نوش��ابه‌های گاز‌دار طعم‌دار رنگی‪ ،‬کم‌کالری و نوشابه‬ ‫گاز‌دار بدون قند است و درحال‌حاضر بر اساس اعالم‬ ‫مدیران شرکت اشتغالی افزون‌بر ‪ ۱۲۰‬نفر ایجاد کرده‬ ‫است‪ .‬گفتنی است‪ ۹۹۸ ،‬طرح صنعتی در دست اجرا‬ ‫در استان با س��رمایه‌گذاری ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال و پیش��رفت فیزیکی از صفر تا ‪ ۹۹‬درصد وجود‬ ‫دارد که با انجام این طرح‌ها زمینه اشتغال ‪ ۱۸‬هزار و‬ ‫‪ ۴۷۳‬نفر در استان ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫عمده این طرح‌های صنعتی س��یمان‪ ،‬فوالد‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫کاش��ی‪ ،‬پنل پلی‌اورتان‪ ،‬س��ردخانه‪ ،‬آجر ماش��ینی‪،‬‬ ‫پودر ش��وینده‪ ،‬ان��واع مواد غذایی‪ ،‬بس��ته‌بندی انواع‬ ‫محصوالت غذایی‪ ،‬قوطی کنسرو‪ ،‬پروفیل آلومینیوم و‬ ‫کنسانتره مس است‪.‬‬ ‫برخی دهک‌ها به عنوان خط قرمز مشخص شده‌اند‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی از تدوی��ن آیین‌نامه با‬ ‫چارچوب مش��خص برای ابالغ به استانداری‌ها خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫استانداری‌ها برای پرداخت یارانه باید بر اساس چارچوب ابالغی‬ ‫عمل کنند‪ .‬محمد شریعتمداری درباره واگذاری پرداخت یارانه‬ ‫به استانداری‌ها و نگرانی مردم از اعمال نظرهای سلیقه‌ای در این‬ ‫باره به ایلنا گفت‪ :‬این کار قرار است در چارچوب آیین‌نامه‌هایی‬ ‫که به‌زودی صادر می‌شود‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ادامه داد‪ :‬بر مبنای هماهنگی‬ ‫ب��ا وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬قرار ش��د یک آیین‌نامه‬ ‫مش��ترک تنظیم شود و استانداران بر اس��اس آن مسیر را طی‬ ‫کنند‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این آیین‌نامه امکان‬ ‫قرار گرفتن گروه‌هایی مانند مس��تمری‌بگیران‪ ،‬بازنشستگان و‪...‬‬ ‫ب��ه عنوان خط قرمز اس��تانداری‌ها وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بله‪ .‬این‬ ‫گروه‌ها مش��خص ش��ده‌اند و در قالب آیین‌نامه به استانداری‌ها‬ ‫ابالغ خواهند شد‪.‬‬ ‫در حکمی از س��وی رضا رحمانی‪،‬‬ ‫محمدرض��ا انواری به عن��وان رئیس‬ ‫مرک��ز روابط‌عمومی و اطالع‌رس��انی‬ ‫این وزارتخانه منصوب و معرفی ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در ای��ن حکم آمده‬ ‫است‪« :‬با عنایت به شایستگی‪ ،‬تعهد‪،‬‬ ‫تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی‪،‬‬ ‫به موجب این حکم به س��مت‌رئیس مرک��ز روابط‌عمومی و‬ ‫اطالع‌رس��انی منصوب می‌شوید‌‪ .‬انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی‬ ‫مناس��ب و بهره‌گی��ری از ابزارهای رس��انه‌ای و ظرفیت‌های‬ ‫اطالع‌رس��انی موجود‪ ،‬تعامل س��ازنده با رسانه‌های گروهی و‬ ‫مجازی به عنوان تالش��گران عرصه اطالع‌رس��انی و همگام با‬ ‫سیاست‌های ش��ورای اطالع‌رس��انی دولت محترم به منظور‬ ‫افزای��ش همگرایی و هم‌افزای��ی در راس��تای تحقق اهداف‪،‬‬ ‫سیاس��ت‌ها‪ ،‬اس��تراتژی‌ها و برنامه‌های تعیین‌شده و انعکاس‬ ‫به موقع و هوش��مند عملکرد و اقدام‌های اجرایی وزارتخانه و‬ ‫ع و همچنین تحکیم و تقویت حوزه ارتباطات‬ ‫سازمان‌های تاب ‌‬ ‫و اطالع‌رسانی با بخش خصوصی‪ ،‬انجمن‌ها و تشکل‌ها تالش‬ ‫کنید‪ .‬امی��دوارم ضمن هماهنگی با معاونان و مدیران وزارت‬ ‫متب��وع و رعایت اص��ول قانونمداری‪ ،‬اعتدالگرایی و منش��ور‬ ‫اخالقی دولت تدبیر و امید و ایجاد وحدت رویه اطالع‌رسانی‬ ‫روابط‌عمومی‌ه��ای زیرمجموع��ه با رویک��رد امید‌آفرینی در‬ ‫ایف��ای وظایف محول اقدام کنید‪ .‬موفقیت روز‌افزون ش��ما را‬ ‫از درگاه ایزد متعال خواس��تارم‪ ».‬گفتنی است‪ ،‬انواری دارای‬ ‫مدرک کارشناس��ی مترجمی زبان آلمانی و کارشناسی ارشد‬ ‫و دکترای عل��وم ارتباطات‪ ،‬از مدیران با‌تجربه صنعت خودرو‬ ‫در حوزه رس��انه و ارتباطات است‪ .‬ریاست اداره اطالع‌رسانی‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬دبیر شورای سیاست‌گذاری نشریات ایران‌خودرو‪،‬‬ ‫ریاس��ت اداره ارتب��اط با رس��انه‌های حوزه هن��ری‪ ،‬عضویت‬ ‫در ش��ورای سردبیری و سردبیر نش��ریات از سوابق حرفه‌ای‬ ‫وی به ش��مار می‌رود‪ .‬ان��واری همچنین م��درس د ‌رس‌های‬ ‫جامعه‌شناسی س��ازمانی‪ ،‬مبانی جامعه‌شناسی‪ ،‬افکار عمومی‬ ‫در دانشگاه آزاد تهران‪-‬مرکز و دانشکده خبر است‪.‬‬ ‫سامانه «بهین‌یاب»‬ ‫بستر مناسبی برای بانک‌هاست‬ ‫معاون ط��رح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫س��امانه بهین‌یاب با داشتن آخرین اطالعات واحدهای صنعتی‪،‬‬ ‫فرصت مغتنمی برای نظام بانکی کش��ور است‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫سعید زرندی در جلسه هماهنگی عملیاتی کردن تبصره ‪ ۱۸‬که‬ ‫با حضور مدیران بانک‌ها برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬مبنای اطالعات وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سامانه بهین‌یاب است و تمام اطالعات‪،‬‬ ‫واحدهای صنعتی از جمله فعال و غیرفعال بودن‪ ،‬میزان ظرفیت‬ ‫تولید‪ ،‬سرمایه‌گذاری‪ ،‬اشتغال و‪ ...‬در این سامانه موجود است‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬بانک‌ها برای اس��تفاده از اطالعات مورد نیاز‪ ،‬می‌توانند از‬ ‫آن بهره ببرند‪ .‬وی گفت‪ :‬اجرایی ش��دن تبصره ‪ ۱۸‬که‌به ایجاد‬ ‫اشتغال صنعتی کمک می‌کند‪ ،‬همراهی و همکاری مطلوب نظام‬ ‫بانک��ی را می‌طلب��د‪ .‬زرندی افزود‪ :‬بانک‌ها هر نظر‪ ،‬پیش��نهاد یا‬ ‫ابهام��ی در اج��رای تبصره ‪ ۱۸‬دارند را اع�لام کنند و ما قبل از‬ ‫اب�لاغ آیین‌نامه اجرای��ی تبصره ‪ ۱۸‬نظرهای هم��ه ذی‌نفعان را‬ ‫دریافت و س��پس آن را به اس��تان‌ها اب�لاغ می‌کنیم‪ .‬وی تأکید‬ ‫کرد‪ :‬به دنبال فضای جدیدی در س��رمایه‌گذاری هس��تیم و آن‬ ‫این اس��ت که سرمایه‌های جدید را به سمت طرح‌های نیمه‌تمام‬ ‫سوق دهیم‪ .‬زرندی در توضیح این مطلب گفت‪ :‬سرمایه‌گذاری از‬ ‫صفر هم زمان‌بر و هم هزینه‌بر است‪ ،‬پس بهتر است به جای آن‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری جدید را به سمت واحدهای تعطیل یا واحدهای‬ ‫نیمه‌تمام هدایت کنیم‪ .‬معاون طرح و برنامه وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تصریح کرد‪ :‬در ش��رایطی که کش��ور به لحاظ مالی و‬ ‫پولی در محدودیت است‪ ،‬این سیاست می‌تواند هم برای صنعت‬ ‫و هم برای اقتصاد کالن کش��ور مفید باشد‪ .‬وی در ادامه جلسه‬ ‫درب��اره نحوه تجهیز منابع مالی کل برنامه‌های تولید و اش��تغال‬ ‫حوزه صنعت و معدن در قالب تبصره ‪ ۱۸‬گفت‪ :‬تسهیالت ریالی‬ ‫صندوق توس��عه ملی ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬تسهیالت از محل‬ ‫منابع نظام بانکی ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬یارانه س��ود تسهیالت‬ ‫به طور یکسان برای تمام برنامه‌ها به میزان ‪ ۳‬درصد در مجموع‬ ‫معادل یک هزار میلیارد تومان و کمک‌های فنی و اعتباری برای‬ ‫توس��عه خوش��ه‌ها و خدمات کلینیکی کس��ب‌وکار ‪ ۲۶‬میلیارد‬ ‫تومان در نظر گرفته شده است‪ .‬زرندی گفت‪ :‬جمع منابع تجهیز‬ ‫ش��ده ‪ ۲۱‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬نرخ س��ود تس��هیالت در مناطق‬ ‫محروم ‪ ۱۲‬درصد و نرخ س��ود تس��هیالت در مناطق غیرمحروم‬ ‫‪ ۱۴‬درصد لحاظ شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در زمینه تولید و اش��تغال ح��وزه صنعت و معدن‬ ‫تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی‌(با پیشرفت فیزیکی‬ ‫ب��االی ‪ ۶۰‬درصد)‪ ،‬تکمی��ل ‪ ۲۰۶۶‬واحد نیمه‌تم��ام صنعتی و‬ ‫معدنی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به میزان ‪ ۱۳۰‬هزار نفر‬ ‫برنامه‌ریزی شده است‪.‬‬
‫چهارشنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 12‬دی ‪ 25 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 2 1440‬ژانویه ‪ 2019‬شماره ‪ 557‬پیاپی ‪2530‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خبر داد‬ ‫معافیت ثبت‌سفارش واردات‬ ‫برخی اقالم‬ ‫راهبرد ساپکو در زمان تحریم‌ها اعالم شد‬ ‫بومی‌سازی با فناوری روز‬ ‫برای ادامه تولید‬ ‫مدیرعامل س��اپکو گفت‪ :‬این ش��رکت برنامه‌های جامعی‬ ‫ب��رای افزایش عم��ق خودکفایی قطع��ات و مجموعه‌ها در‬ ‫زمینه طراحی و مهندسی‪ ،‬فرآیند تولید و مواد اولیه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬حس��ین نجاری حداکثر بهره‌برداری‬ ‫از مناب��ع موجود‪ ،‬تعمیق و توس��عه خودکفای��ی را از جمله‬ ‫اقدام‌های ویژه س��اپکو در مقابله ب��ا تحریم‌ها عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بازنگری در استانداردها و سیاست‌های کیفی و اصالح‬ ‫روش‌ها‪ ،‬سیستم‌ها و فرآیندها از دیگر رویکردهای ساپکو در‬ ‫این زمینه است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬میزان س��اخت داخل قطع��ات در بخش‌های‬ ‫گوناگون تولید ش��امل فرآیند تولید‪ ،‬قالب و ابزار‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫و قطعات اس��تاندارد و زیرمجموعه‌ها متفاوت اس��ت که در‬ ‫بیشتر موارد به بیش از ‪۸۰‬درصد می‌رسد‪.‬‬ ‫نج��اری تاکی��د کرد‪ :‬ب��رای افزایش عمق س��اخت داخل‬ ‫برنامه‌های��ی از جمل��ه هماهنگ��ی ب��ا س��ازندگان ب��رای‬ ‫داخلی‌س��ازی قطع��ات زیرمجموع��ه خرید خ��ارج‪ ،‬تعمیق‬ ‫س��اخت داخل و اس��تفاده از توان تولیدکنندگان مواد اولیه‬ ‫فلزی و پلیمری برای جایگزینی مواد داخلی با مواد خارجی‬ ‫در تولی��د قطعات و همچنین بومی‌س��ازی قالب و ابزارهای‬ ‫م��ورد نیاز برای تولید قطعات خودرو را در دس��تور کار قرار‬ ‫داده‌ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��اپکو خودکفای��ی قطعات خری��د خارجی‪،‬‬ ‫کاه��ش ارزبری قطع��ات و مجموعه‌های خودکفا ش��ده‪ ،‬از‬ ‫طریق افزایش عمق س��اخت داخل خودکفای��ی مواد اولیه‬ ‫و قالب‌ه��ا با منش��اء خارج��ی و ایج��اد واریانت‌های جدید‬ ‫ب��رای اس��تفاده از ظرفیت س��ازندگان موج��ود را از جمله‬ ‫اقدام‌های انجام شده ساپکو برای جبران کاهش تیراژ تولید‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی درباره اقدام‌های ساپکو برای بومی‌سازی تولید قطعات‬ ‫ب��ا فناوری‌های ب��اال و روزآمد گفت‪ :‬دس��ته‌بندی قطعات و‬ ‫مجموعه‌ه��ای خودرو به ‪۵‬بخش اصل��ی خودرو (مگاماژول)‬ ‫براساس طراحی و فناوری ساخت و تولید انجام شده است‪.‬‬ ‫نج��اری در پایان گفت‪ :‬تمام گلوگاه‌ها و مش��کالت تولید‬ ‫و تامی��ن قطعات ش��امل فرآین��د تولید‪ ،‬فناوری س��اخت‪،‬‬ ‫مواد اولیه و‪ ...‬شناس��ایی ش��ده و برای تعمیق داخلی‌سازی‬ ‫مجموعه مگاماژول‌ها و زیرسیستم‌های آنها برنامه‌ریزی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهاب علی‌عرب‬ ‫رفع مشکالت مالی و‬ ‫نقدینگی ُمسکن است‪.‬‬ ‫مشکل اساسی‪ ،‬مسئله‬ ‫قرارداد خودروسازان‬ ‫با قطعه‌سازان است که‬ ‫یک‌طرفه بسته می‌شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت گف��ت‪3 :‬ه��زار‬ ‫و‪200‬مورد م��اده اولی��ه و قطعات‬ ‫م��ورد نی��از تولید ب��رای واردات به‬ ‫مناط��ق‌‌آزاد و وی��ژه اقتص��ادی از‬ ‫ثبت‌سفارش معاف شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬فرشاد مقیمی‪،‬‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از معافیت‬ ‫ثبت‌سفارش واردات ‪3‬هزار و‪243‬مواد اولیه‪ ،‬قطعات یدکی و‬ ‫ماشین‌آالت مورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری‪-‬صنعتی‬ ‫و ویژه اقتصادی خبر داد و گفت‪ :‬در راستای تسهیل فرآیند‬ ‫تولید ملی‪ ،‬فهرس��تی از کاالهایی که نیاز به ثبت‌س��فارش‬ ‫ندارن��د ب��ه ش��ورای‌عالی مناط��ق آزاد و گم��رک ارائ��ه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به مصوب��ه اخیر هی��ات وزی��ران و اعمال‬ ‫سیاس��ت‌های حمایتی برای حفظ و صیانت از تولید گفت‪:‬‬ ‫به‌منظور تس��هیل در فرآیند تولید داخلی در کشور‪ ،‬واردات‬ ‫مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری‪-‬‬ ‫صنعت��ی و وی��ژه اقتص��ادی در چارچوب فهرس��ت اعالمی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬براساس مقررات این مناطق‬ ‫و بدون‌ثبت‌سفارش در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجاز‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫او تامی��ن مواد اولی��ه مورد نیاز صنای��ع را از دغدغه‌های‬ ‫اصلی صاحبان صنایع برشمرد و گفت‪ :‬تسهیل فرآیند تولید‬ ‫در ش��رایط کنونی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارتخانه بوده و‬ ‫در این راستا عالوه‌بر شناسایی مشکالت گمرکی واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬تدابیری برای تس��ریع در ورود مواد اولیه به کشور‬ ‫اندیشیده شد‪.‬‬ ‫مقیم��ی همچنی��ن ورود قطع��ات منفصله ب��رای تولید‬ ‫لیفت��راک به اس��تثنای دکل‌کامل‪ ،‬اکس��ل فرم��ان‪ ،‬رینگ‪،‬‬ ‫شاس��ی‪ ،‬وزنه تعادلی‪ ،‬کابین راننده ‪ ،‬بات��ری‪ ،‬رادیاتور آب‪،‬‬ ‫الس��تیک و کپس��ول مخصوص لیفتراک گازی با هر درصد‬ ‫س��اخت داخل و‪ ...‬را از دیگر محصوالتی اعالم کرد که برای‬ ‫ورود به کش��ور از طریق مناطق آزاد نیازی به ثبت‌سفارش‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫کمبود مواد اولیه‪ ،‬بازار قطعه‌سازان را کوچک کرد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بیش از خودروس��ازان‪ ،‬این قطعه‌س��ازان هستند‬ ‫که به‌ش��دت برای سرپا نگه داش��تن صنعت خودرو‬ ‫کش��ور تالش می‌کنند و می‌جنگن��د‪ ،‬زیرا در دوران‬ ‫تحریم‌ه��ا آنها باید به هر ترتیب��ی قطعات مورد نیاز‬ ‫ای��ن صنعت را تولی��د و تامین کنند‪ .‬در این راس��تا‬ ‫برخی کارشناس��ان عنوان کرده‌اند قطعه‌س��ازان در‬ ‫این ش��رایط جهادگران واقعی هس��تند ک��ه با تمام‬ ‫س��ختی‌ها تولید را ادامه داده و اجازه توقف صنعت‬ ‫خودروس��ازی کش��ور را نداده‌اند‪ .‬با تمام این‌ها برای‬ ‫ادامه راه باید مواد اولیه مورد نیاز آنها تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی به واحدهای بزرگ رسید‬ ‫ش��هاب علی‌ع��رب‪ ،‬دبیر انجمن قطعه‌س��ازان قم‪،‬‬ ‫درباره وضعیت تولید قطعه‌س��ازان قم به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬ش��رایط تولی��د در تمامی بخش‌های‬ ‫صنعت به‌ویژه در صنعت قطعه مش��کل ش��ده‪ ،‬زیرا‬ ‫شرکت‌های خودروساز توان مالی پرداخت مطالبات‬ ‫را ندارن��د و حج��م معوق��ات آنه��ا باال رفته اس��ت‪.‬‬ ‫قطعه‌ساز با چالش‌های زیادی روبه‌رو است از این‌رو‪،‬‬ ‫بخش��ی از این بدنه تعطیل شد ‌ه است و بسیاری هم‬ ‫در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در نشس��تی ک��ه درب��اره پرداخ��ت‬ ‫تس��هیالت به قطعه‌سازان در استان قم تشکیل شد‪،‬‬ ‫انجمن اعالم کرد اگر این روند ادامه پیدا کند بحران‬ ‫در واحدهای قطعه‌س��ازی ش��کل جدی‌تری خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن قطعه‌س��ازان قم یادآور ش��د‪ :‬پیش‌تر‬ ‫حدود ‪۴‬ه��زار نفر در اس��تان ق��م در صنعت قطعه‬ ‫به‌طور مستقیم فعالیت داشتند که حدود یک‌چهارم‬ ‫آنها تعدیل ش��دند‪ .‬اگر این رون��د ادامه یابد تعدیل‬ ‫هزار نفر دیگر دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫عن��وان می‌ش��ود واحده��ای صنعت��ی کوچ��ک‬ ‫تعطیل‌ش��ده و بس��یاری نیروهای خود را به حداقل‬ ‫رس��انده‌اند تا بتوانند فعالیت‌ش��ان را تا پایان س��ال‬ ‫مدیریت کنند‪ .‬علی‌ع��رب در این‌باره اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫اتف��اق ب��رای واحدهای صنعتی ب��زرگ هم در حال‬ ‫رخ دادن اس��ت‪ .‬به‌عن��وان نمونه‪ ،‬ش��رکتی که بیش‬ ‫از‪۵۰‬محص��ول الکترونیکی و پالس��تیکی برای گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو و س��ایپا تامین می‌کرد به‌تازگی‬ ‫تولی��د ای��ن مجموعه متوق��ف و تمام ماش��ین‌آالت‬ ‫خاموش شده‌اند‪.‬‬ ‫او درب��اره چرای��ی ای��ن امر گفت‪ :‬بیش��تر چالش‬ ‫مرب��وط به نقدینگ��ی و کمبود منابع مالی اس��ت و‬ ‫اینکه س��فارش خودروس��ازان هم به‌دلیل افت تیراژ‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫و اگ��ر این روند منطقی بهم بخورد‪ ،‬مش��کالت آغاز‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این امر کنار هزینه‌های سرباری است که‬ ‫خودروسازان به قطعه‌سازان تحمیل می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توقف داخلی‌سازی با نبود مواد اولیه‬ ‫محم��د منوری‪ ،‬عض��و انجم��ن مدی��ران صنایع‬ ‫خراسان رضوی و از دیگر فعاالن صنعت قطعه درباره‬ ‫وضعیت تولید به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬مشکل‬ ‫حال‌ حاضر قطعه‌س��ازی تامین مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬البته قیمت آنها هم موضوع مهمی بوده زیرا‬ ‫منجر به ایجاد بازار کاذب و سیاه شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ابتدای سال تا امروز قیمت برخی‬ ‫مواد اولیه مانند مس ‪۳‬برابر شده باید ریشه‌یابی شود‬ ‫‹ ‹نپرداختن مطالبات و تحمیل هزینه‌‬ ‫چرا این اتفاق برای مواد اولیه تولیدی کشور رخ داده‬ ‫دبیر انجمن قطعه‌س��ازان ق��م در ادامه با انتقاد از‬ ‫است؟ آیا با این شرایط می‌توان در تولید رقابت کرد‪.‬‬ ‫خودروسازان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫او که از س��ال ‪ ۶۰‬در صنع��ت قطعه فعالیت دارد‪،‬‬ ‫این مش��کالت باید ازسوی وزارتخانه پیگیری و حل‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬ما می‌توانیم به ج��ای یک نوبت کاری‪،‬‬ ‫ش��ود‪ ،‬ضمن آنکه رفع مش��کالت مال��ی و نقدینگی‬ ‫‪ ۳‬نوبت فعالیت داش��ته باشیم و نیروی انسانی خود‬ ‫ُمسکن اس��ت‪ ،‬زیرا مشکل اساسی‪ ،‬مس��ئله قرارداد‬ ‫را افزایش دهیم‪ ،‬زیرا با ممنوعیت واردات سهم بازار‬ ‫خودروسازان با قطعه‌سازان است که یک‌طرفه بسته‬ ‫قطعه‌سازان داخلی دست‌کم ‪۲‬برابر شده است‪ .‬اما در‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫این‌باره مشکل تامین مواد اولیه داریم‪.‬‬ ‫این قطعه‌س��از در این‌باره توضی��ح داد‪ :‬در قرارداد‬ ‫عضو انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی یادآور‬ ‫اع�لام می‌ش��ود قیم��ت قطع��ات ‪ ۶۰‬ی��ا ‪۱۲۰‬روزه‬ ‫شد‪ :‬درحال‌حاضر بخشی از ماشین‌آالت کارخانه‌های‬ ‫پرداخ��ت می‌ش��ود و س��پس در ادامه‬ ‫قطعه‌س��ازی به‌دلی��ل نبود م��واد اولیه‬ ‫این‌گونه نمی‌شود‪ ،‬در حالیکه قطعه‌ساز‬ ‫مورد نیاز خاموش اس��ت‪ .‬سرمایه ثابت‬ ‫هم کاری نمی‌تواند انجام دهد‪ .‬به‌عنوان‬ ‫کارخانه‌ها خوابیده به‌دلیل مش��کالتی‬ ‫نمونه‪ ،‬زمانی که پژوس��یتروئن قرار بود‬ ‫که به‌راحتی قابل رفع است‪.‬‬ ‫با قطعه‌س��ازان ایرانی در زمینه تامین‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬داخلی‌س��ازی برخی‬ ‫قطعات همکاری داش��ته باش��د‪ ،‬زمان‬ ‫قطعات در کش��ور امکان‌پذیر است اما‬ ‫پرداخت ‪ ۳۰‬یا ‪۶۰‬روزه بود ضمن آنکه‬ ‫با رفع مش��کلی‪ ،‬چالشی جدیدتر نمود‬ ‫محمد منوری‬ ‫در ق��رارداد ش��رکت خودروس��از برای‬ ‫پیدا می‌کند‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬آرمیچر‬ ‫دیرک��رد پرداخت خ��ود حتی به مدت چند قرارداد روی میز اس��تارت چینی در بازار ایران ‪۳۵۰‬هزار‬ ‫یک‌روز جریمه مالی تعیین کرده بود‪.‬‬ ‫تومان خرید و فروش می‌شود در حالی‬ ‫داریم چون قیمت در‬ ‫علی‌ع��رب در پای��ان ب��ا اش��اره ب��ه بازار نوسان زیادی دارد‪ ،‬که اگر مواد اولیه به‌دس��ت تولیدکننده‬ ‫استراتژی خودروس��ازان خارجی آن را نمی‌توانیم تصمیم‌گیری برس��د من قطعه‌س��از می‌توانم آن را با‬ ‫کنیم و قرارداد ببندیم‬ ‫منطقی دانست و گفت‪ :‬با تحویل قطعه‬ ‫کمتر از ‪۲۲۰‬هزار تومان تولید و تامین‬ ‫باید پول آن برگردد تا تولید ادامه یابد‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫نوسان‌های ارزی و بعد روانی‪ ،‬عوامل افزایش قیمت خودرو بود‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه نوسان‌های ارزی و بعد روانی باعث افزایش قیمت خودرو در چند‬ ‫ما ‌ه گذشته شده است‪ ،‬درباره سازمانی که مسئول قیمت‌گذاری خودرو‬ ‫است نیز توضیحاتی ارائه داد‪ .‬ولی ملکی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره‬ ‫به تعریف خودروسازان از خودروهای انحصاری‪ ،‬گفت‪ :‬تیپ سمند‪ ،‬پژو‪،‬‬ ‫تیبا و پراید خودروهای انحصاری هستند چراکه فقط ‪۲‬شرکت خودروساز‬ ‫مس��ئولیت تولید آنها را برعهده دارند از س��وی دیگر‪ ،‬بیش از ‪۸۰‬درصد‬ ‫خودرو مصرفی جامعه را تشکیل داده و پرتیراژ هستند‪ .‬نماینده مردم‬ ‫مشکین‌ش��هر در مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬پیش از افزایش قیمت‬ ‫خودرو قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری از سوی شورای رقابت انجام‬ ‫می‌ش��د در حالی که به‌تازگی و براس��اس مصوبه ش��ورای‌عالی اقتصاد‬ ‫قیمت‌گذارها در این حوزه در اختیار س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان و س��تاد تنظیم بازار اس��ت‪ .‬کدام خودروها مش��مول‬ ‫قیمت‌گذاری نمی‌ش��وند؟ این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد‪:‬‬ ‫به‌جز س��مند‪ ،‬پژو‪ ،‬تیبا و پراید س��ایر خودروها مشمول قیمت‌گذاری‌ها‬ ‫نیس��تند به‌عنوان نمونه‪ ،‬خودرو‪ ،۹۰L‬س��راتو و ‪ MVM‬که یک‌درصد‬ ‫بازار خودرو را در دس��ت داش��ته و مصرف عام��ل ندارند قیمت‌گذاری‬ ‫نمی‌شوند‪ .‬سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه در گذش��ته خودروهایی که کمتر از ‪۴۵‬میلیون تومان بود‬ ‫مش��مول قیمت‌گذاری قرار می‌گرفت اما درحال‌حاضر با افزایش قیمت‬ ‫خودرو این مبلغ حدود ‪ ۶۰‬میلیون در نظر گرفته می‌ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫ب��ه ب��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ح��دود یک‌میلیون ثبت‌نام برای‬ ‫خودروهای انحصاری در پیش فروش‌ها انجام شده است به همین دلیل‬ ‫خودروس��ازان موظف هس��تند ‪۸۰‬درصد تولیدات خود را برای اجرای‬ ‫این تعهدات اختصاص دهند و فقط می‌توانند ‪۲۰‬درصد باقیمانده را در‬ ‫پیش‌فروش‌های جدید به فروش رسانند‪ .‬ملکی با اشاره به‌دالیل گرانی‬ ‫خودرو در چند ماه گذش��ته‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬خودرو مجموعه‌ای از قطعاتی‬ ‫مانند موتور‪ ،‬گیربکس‪ ،‬دیفرانس��یل‪ ،‬بدنه‪ ،‬الس��تیک و‪ ...‬است به همین‬ ‫دلی��ل نمی‌توان تنها کارخانه‌های خودروس��ازی را مقصر گرانی خودرو‬ ‫دانس��ت‪ .‬ملکی تاکید کرد‪ :‬نوس��ان‌های ارزی از یک س��و و بعد روانی از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬باعث افزایش قیمت مواد پتروش��یمی‪ ،‬پالستیک‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫مواد اولیه تولید الس��تیک و‪ ...‬ش��د‪ .‬در نهایت این روند باعث باال رفتن‬ ‫قیمت قطعات و در نتیجه گرانی خودرو در کشور شد‪ .‬به گزارش خانه‬ ‫ملت‪ ،‬شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری‪ ،‬بخشنامه تنظیم‬ ‫قیمت خودروهای انحصاری را ارسال کرد تا رئیس‌جمهوری درباره آن‬ ‫تصمیم‌گیری کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫اکن��ون به‌دلیل نبود مواد اولیه واحدهای صنعتی در‬ ‫شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی تولید را کاهش‬ ‫داده و به همان نسبت تعدیل نیرو داشته‌اند و برخی‬ ‫هم به‌طور کامل تعطیل شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹کوچک شدن بازار‬ ‫منوری با بیان اینکه صنعتگر ایرانی مشکل دانش‬ ‫فنی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬نیرو کار متخصص در اختیار داریم‬ ‫اگر مدیریت شود بیشتر قطعات قابلیت داخلی‌سازی‬ ‫‪100‬درص��دی دارن��د‪ .‬ماش��ین‌آالت ب��رای افزایش‬ ‫بومی‌س��ازی وارد اما تولید معطل مواد اولیه اس��ت‪.‬‬ ‫به‌عنوان نمونه‪ ،‬برای تولید دنده‌اس��تارت و گیربکس‬ ‫اقدام کرده‌ایم قالب‌ها آماده ش��ده و می‌توانیم آنها را‬ ‫‪100‬درص��د تولید کنیم اما با مراجعه به تولیدکننده‬ ‫فوالد آلی��اژی عنوان می‌کند فع�لا نمی‌تواند تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود صادرات قطعه‌س��ازان خراسان‬ ‫رض��وی ب��ه بازارهای آس��یای میانه چال��ش تامین‬ ‫مواد اولیه س��بب شده تا مش��تریان خود را از دست‬ ‫بدهیم‪ .‬در نمایش��گاه امسال مش��تری پاکستانی ما‬ ‫برای س��فارش جدید آمده بود اما متاس��فانه برخی‬ ‫قطعات را خط زدیم چون نبود مواد اولیه تولید آنها‬ ‫را متوقف کرده است‪.‬‬ ‫عض��و انجمن مدی��ران صنایع خراس��ان رضوی با‬ ‫بی��ان اینکه ب��رای خودکفایی تمام ت�لاش صنعتگر‬ ‫افزایش عمق س��اخت داخل خودروها اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته اس��تارت‌هایی که برای خودروهای‬ ‫س��نگین در این واحد صنعتی تولید می‌ش��د حدود‬ ‫‪۱۸‬نوع بود و امس��ال به ‪ ۸۰‬نوع شامل استارت‌های‬ ‫خودروهای سنگین‪ ،‬نیمه‌سنگین و کشتی‌ها رسیده‬ ‫که ‪۸۵‬درصد آنها از طراحی گرفته تا قالب‌سازی آنها‬ ‫و‪ ...‬در داخل انجام شده است‪.‬‬ ‫منوری در پایان با اش��اره به مش��تری‌های جدید‬ ‫گفت‪ :‬چند ق��رارداد روی میز داریم چون قیمت در‬ ‫بازار نوس��ان زی��ادی دارد‪ ،‬نمی‌توانیم تصمیم‌گیری‬ ‫کنیم و قرارداد ببندیم‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان تعزیرات‪:‬‬ ‫شکایت از خودروسازان افزایش یافت‬ ‫سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان باید از خودروسازان درباره اقدام‌های اخیرشان شکایت کند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫سازمان هیچ شکایتی از خودروسازان نکرده است‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬سیدیاسر رایگانی‪،‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی درباره شکایت از خودروسازان در برنامه پایش‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس قانون‪ ،‬سازمان تعزیرات سازمانی رسیدگی‌کننده است‪ ،‬آمار پرونده‌های‬ ‫رس��یده به این س��ازمان حاکی از شکایت مردم از خودروسازان در ‪۹‬ماه نخست امسال‬ ‫نس��بت به کل س��ال گذاشته داشته اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬براس��اس آمارها این شکایت‌ها‬ ‫‪۶۰۲‬درصد افزایش داشته است‪ .‬سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود‪ :‬همچنین‬ ‫سازمان تعزیرات مستند به ماده ‪ ۷‬تعزیرات‪ ،‬در ‪3‬ماه گذشته بیش از ‪۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫نمایندگی‌های خودروهای خارجی را به‌دلیل گران‌فروش��ی جریمه کرد‪ .‬همچنین در‬ ‫‪۳‬ماه گذش��ته بیش از ‪۴‬هزار پرونده ش��کایت از خودرویی‌ها تعیین‌تکلیف شد‪ .‬رایگانی‬ ‫درباره اینکه س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید از خودروس��ازان‬ ‫درباره اقدام‌های اخیرش��ان ش��کایت کند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این س��ازمان هیچ ش��کایتی از‬ ‫خودروسازان نکرده است‪.‬‬
‫چهارشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 12‬دی ‪ 25 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 2 1440‬ژانویه ‪ 2019‬شماره ‪ 557‬پیاپی ‪2530‬‬ ‫خبر‬ ‫قدردانی از سفیر محصوالت‬ ‫ایران‌خودرو‬ ‫در جام جهانی روسیه‬ ‫قیمت‌گذاری خودرو‬ ‫براساس حاشیه بازار‬ ‫به‌تنهایی برای سامان‬ ‫آشفتگی بازار کفایت‬ ‫نمی‌کند و باید عرضه‬ ‫و تقاضا متعادل شود‪.‬‬ ‫در شرایط کنونی که‬ ‫موضوع تحریم‌های‬ ‫صنعت خودرو مطرح‬ ‫است‪ ،‬خودروسازان با‬ ‫مشکالت تولید روبه‌رو‬ ‫هستند و تولید کاهش‬ ‫یافته است‬ ‫اما و اگرهای اصالح قیمت خودرو براساس حاشیه بازار‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه خواج��ه نصیرالدین‬ ‫طوس��ی معتقد است اگرچه برای س��امان آشفتگی‬ ‫ب��ازار در ش��رایط فعل��ی راه‌ح��ل دیگ��ری غی��ر از‬ ‫قیمت‌گذاری براساس حاش��یه بازار وجود ندارد اما‬ ‫این طرح‪ ،‬الگویی مناس��ب برای شرایط عادی است‬ ‫که امکان عرضه کافی وجود داش��ته باشد و اجرای‬ ‫این طرح در شرایط فعلی با اشکاالتی همراه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫شهرام آزادی در گفت‌وگو با خبرخودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫قیمت‌گذاری خودرو براساس حاشیه بازار به‌تنهایی‬ ‫برای س��امان آش��فتگی بازار کفایت نمی‌کند و باید‬ ‫عرضه و تقاضا متعادل ش��وند‪ .‬در شرایط کنونی که‬ ‫موض��وع تحریم‌ه��ای صنعت خودرو مطرح اس��ت‪،‬‬ ‫خودروس��ازان با مشکالت تولید روبه‌رو بوده و تولید‬ ‫کاهش‌یافته و این مس��ئله موج��ب عرضه اندک در‬ ‫بازار می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگرچ��ه ممک��ن اس��ت قیمت در‬ ‫حاشیه بازار قیمت مناسبی برای خودروساز باشد اما‬ ‫زمانی که عرضه اندک باش��د طبیعی است مشتریان‬ ‫که مردم هس��تند‪ ،‬ناراضی خواهند بود‪ .‬یعنی ممکن‬ ‫اس��ت قیمت‌ها متعادل شود اما عرضه کافی موجود‬ ‫بوده و با تولید بیش��تر خودروس��از سود بیشتری از‬ ‫نباشد‪ .‬این کارشناس خودرو اظهار کرد‪ :‬نبود عرضه‬ ‫بازار خود داشت‪.‬‬ ‫مناسب موجب می‌شود سطح قیمت باال نگه داشته‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو افزود‪ :‬اگر ش��اهد‬ ‫ش��ود هرچند قیم��ت کارخانه و بازار ممکن اس��ت‬ ‫بوده‌ای��م ک��ه در مقطع��ی تولیداتی انجام ش��د اما‬ ‫فاصله اندکی داشته باشند‪.‬‬ ‫عرضه نش��د به‌دلیل قیمت‌های مصوب و دستوری و‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه خواج��ه نصیرالدین‬ ‫فروش همراه با زیان خودروس��از بوده است‪ .‬درواقع‬ ‫طوسی درباره امکان مهندسی بازار و عرضه از سوی‬ ‫خودروس��از در این شرایط تمایلی به فروش نداشته‬ ‫خودروس��ازان گفت‪ :‬این امر در صورتی که قیمت‌ها‬ ‫اما اگر قیمت‌ها مناس��ب ش��ود نتیجه به این شکل‬ ‫برای خودروس��از همراه با س��ود باشد‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫بعید اس��ت‪ .‬به عبارتی‪ ،‬اگر قیمت‌های‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه خواجه‬ ‫تعیین ش��ده برای خودروساز همراه با‬ ‫نصیرالدی��ن طوس��ی در پاس��خ به این‬ ‫سود باشد خودروساز سعی می‌کند که‬ ‫پرسش که آیا با قیمت‌گذاری براساس‬ ‫تولید را با ش��تاب و تیراژ بیش��تر ادامه‬ ‫حاش��یه بازار‪ ،‬قیمت‌ه��ا هفته به هفته‬ ‫دهد‪ ،‬زیرا تولید بیش��تر معادل با سود‬ ‫کاه��ش می‌یابند یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬این امر‬ ‫زیادتر است‪.‬‬ ‫محقق نخواهد ش��د زیرا ممکن اس��ت‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬نگه‌داش��تن و عرضه‬ ‫عرضه مناسب نباشد‪.‬‬ ‫شهرام آزادی‬ ‫�‌ عوامل کاهش تولید‬ ‫نکردن خودروها زمان��ی اتفاق می‌افتد‬ ‫اگر قیمت‌های تعیین شده‬ ‫آزادی تصری��ح ک��رد‪ :‬دو عامل باعث‬ ‫که عرضه کم و متقاضی زیاد باشد‪ ،‬اما برای خودروساز همراه‬ ‫اگر فرض کنی��م عرضه به میزان کافی با سود باشد خودروساز کاهش تولید شده که نخستین مسئله‪،‬‬ ‫باشد‪ ،‬س��ود خودروساز در تولید بیشتر سعی می‌کند تولید را با قیم��ت خ��ودرو اس��ت‪ .‬در ای��ن مدت‬ ‫خواهد بود‪ .‬این تجربه در گذش��ته نیز شتاب و تیراژ بیشتر ادامه قیمت‌ها ب��ه زیان خودروس��ازان بوده‬ ‫اتفاق افتاده‪ ،‬در سال‌های قبل در کشور دهد زیرا تولید بیشتر اس��ت‪ .‬مس��ئله دوم‪ ،‬موضوع تحریم‌ها‬ ‫معادل با سود زیادتر است‬ ‫است‪ .‬بسیاری از ش��رکت‌های خارجی‬ ‫حدود ‪۱.۵‬میلیون خودرو تولید می‌شد‬ ‫ک��ه مواد اولی��ه و قطعات ب��رای ایران‬ ‫و بر این اس��اس تولید خودرو سودآور‬ ‫ارس��ال می‌کردند اکنون حاضر به همکاری با ایران‬ ‫نبوده یا برای انتقال پول با مش��کل روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫این عوام��ل‪ ،‬موجب کاهش تولید ش��ده و بنابراین‬ ‫اصالح قیمت‌ها به تنهایی موجب دستیابی به تولید‬ ‫مناسب نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره آنچه با عنوان خ��ودرو یارانه‌ای برای‬ ‫پرای��د و پژو ‪ ۴۰۵‬مطرح می‌ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬این یک‬ ‫طرح شکس��ت خ��ورده اس��ت زیرا مس��ئله یارانه و‬ ‫حمایت دولت حتی درب��اره اقالم ضروری از جمله‬ ‫خوراک‪ ،‬ان��رژی یا دارو با اش��کاالتی روبه‌رو بوده و‬ ‫این مس��ئله درباره خودرو ک��ه آن را کاالی ضروری‬ ‫نمی‌شناسیم‪ ،‬راه‌حل خوبی نخواهد بود و بعید است‬ ‫ی که دارد بتواند ای��ن اقدام را به‬ ‫دولت با مش��کالت ‌‬ ‫سرانجام برساند‪.‬‬ ‫آزادی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه اگ��ر‬ ‫قیمت‌گذاری براس��اس حاش��یه بازار موجب کاهش‬ ‫قیمت‌ها نمی‌شود‪ ،‬راه‌حل بهتر چیست‪ ،‬گفت‪ :‬اصل‬ ‫امر درس��ت ب��وده و الگوی قیمت‌گذاری براس��اس‬ ‫حاش��یه بازار در ش��رایط عادی و نرم��ال که امکان‬ ‫عرضه کافی وجود داش��ته باش��د‪ ،‬الگوی مناس��بی‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌طور کلی‪ ،‬درحال‌حاضر راه‌حل دیگری غیر‬ ‫از قیمت‌گذاری براس��اس حاش��یه بازار وجود ندارد‬ ‫ام��ا باید بدانی��م که این امر با اش��کاالتی نیز همراه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان تایر‪ ،‬روغن‪ ،‬فیلتر‪ ،‬پنچرگیران و فیلتر‌سازان‪:‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان تای��ر‪ ،‬روغ��ن‪ ،‬فیلت��ر‪ ،‬پنچرگیران و‬ ‫فیلترس��ازان گفت‪ :‬با افزایش قیمت تایر در کارخانه بازار تایر به ثبات‬ ‫رسیده است و فعال در این بازار مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫داوود س��عادتی‌نژاد‪ ،‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان تایر‪ ،‬روغن‪ ،‬فیلتر‪،‬‬ ‫پنچرگی��ران و فیلترس��ازان در گفت‌وگو با خ��ودروکار اظهارکرد‪ :‬بازار‬ ‫تایر وضعیت مناس��بی پیدا کرده اس��ت‪ .‬اکنون قیمت ب��ازار با قیمت‬ ‫دولتی ‪۳۰‬تومان اختالف دارد‪ .‬افزایش قیمت‌ها در کارخانه سبب شده‬ ‫تا تولیدکنندگان محصوالت خ��ود را به بازار عرضه کنند و توزیع تایر‬ ‫در بازار سبب‌ش��ده تا در بازار این محصول کاهش قیمت رقم بخورد و‬ ‫اکنون هم بازار تقاضا افت داشته است‪.‬‬ ‫او نیز درباره بازار روغن موتور بیان کرد‪ :‬به‌تازگی قیمت روغن موتور‬ ‫نی��ز در بازار افزایش یافته که با هماهنگی‌هایی که با کارخانه‌ها ش��ده‬ ‫مقرر ش��د توزیع محصوالت خود به بازار را ش��روع کنند‪ .‬دلیل عرضه‬ ‫بازار تایر به ثبات رسید‬ ‫نش��دن محصوالت این ش��رکت‌ها به بازار پایین بودن قیمت آنها است‬ ‫و عرضه نش��دن محصوالت س��بب افزایش قیمت روغن در بازار شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان تای��ر‪ ،‬روغ��ن‪ ،‬فیلت��ر‪ ،‬پنچرگیران و‬ ‫فیلترس��ازان ادامه داد‪ :‬در بازار‪ ،‬قیمت روغن به‌دلیل نبود عرضه ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪۳۰‬درصد با افزایش قیمت روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره ب��ازار فیلتر خودرو نی��ز بیان کرد‪ :‬تولی��د فیلتر خودرو‬ ‫به عل��ت افزایش قیمت م��واد اولیه کاهش یافته اس��ت‪ .‬اکنون فیلتر‬ ‫خودروه��ا در ب��ازار ب��ا افزای��ش قیم��ت روبه‌رو نش��ده اما اگ��ر روند‬ ‫کاه��ش تولی��د همچن��ان ادامه پی��دا کند‪ ،‬قیم��ت آن نی��ز افزایش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫س��عادتی‌نژاد ادامه داد‪ :‬تا به امروز تولید داخل کفاف بازار را می‌داد‬ ‫و بازار کمبودی درباره فیلترهای وارداتی نداش��ته اما اگر کاغذ و مواد‬ ‫اولیه تولید فیلتر وارد شود تولید آن افزایش خواهد یافت و نیاز بازار را‬ ‫نیز تامین می‌کند و به‌طور قطع مشکالت رفع می‌شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای‌ال‌ایکس توربو‬ ‫‪42/941/000‬‬ ‫‪85/000/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪575/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس‌ال‌ایکس‬ ‫‪35/105/000‬‬ ‫‪60/200/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی‌ال‌اس‬ ‫‪389/900/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫‪108/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪610/000/000‬‬ ‫‪282/000/000‬‬ ‫کیا سراتو فول ‪201۸‬‬ ‫‪219/607/000‬‬ ‫‪370/000/000‬‬ ‫‪202/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل نیوفیس کیو ال‬ ‫‪319/000/000‬‬ ‫‪500/000/000‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪354/916/000‬‬ ‫‪840/000/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‪ ۴ /‬ایربگ‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪58/088/000‬‬ ‫‪76/700/000‬‬ ‫‪54/364/000‬‬ ‫‪125/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫‪91/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫‪42/763/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫‪251/000/000‬‬ ‫‪298/000/000‬‬ ‫‪22/390/000‬‬ ‫‪36/300/000‬‬ ‫رنو کپچر‬ ‫توقف فروش‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫‪194/000/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪31/089/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (آپشنال)‬ ‫‪196/000/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ‌وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫به زودی‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫چانگان سی‌اس‪35‬‬ ‫برلیانس کراس اتواتیک ‪+۱.۶‬مولتی‬ ‫‪71/700/000‬‬ ‫‪45/500/000‬‬ ‫کیا پیکانتو‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا اپتیما جی‌اف کامل جی‌تی ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪133/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫‪67/796/000‬‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫لکسوس تی ان‌ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف‌اسپرت‬ ‫‪203/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان‌ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪224/570/000‬‬ ‫‪250/416/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪266/583/000‬‬ ‫‪330/000/000‬‬ ‫‪465/000/000‬‬ ‫‪180/000/000‬‬ ‫‪500/000/000‬‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫‪360/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/020/000/000‬‬ ‫‪373/500/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪660/000/000‬‬ ‫‪1/020/000/000‬‬ ‫درآیینی با حضور قائم‌مقام ارشد مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران‌خ��ودرو‪ ،‬خودرو س��فیر محص��والت ایران‌خ��ودرو در‬ ‫مسابقات جام جهانی فوتبال روسیه تعویض شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬عب��اس ملکی‌تهرانی در این آیین‬ ‫ضم��ن قدردانی از اقدام مش��تری ایران‌خودرو برای س��فر‬ ‫به روس��یه با محصول پارس ایران‌خودرو گفت‪ :‬قصه س��فر‬ ‫طوالنی این مش��تری ب��ه همراه خانواده خ��ود برای دیدن‬ ‫بازی‌های جام جهانی روس��یه را شنیدیم‪ ،‬براساس تصمیم‬ ‫هیات‌مدیره ایران‌خودرو برای قدردانی از این مشتری وفادار‬ ‫تصمیم گرفته شد تا خودرو وی را با خودرویی صفر کیلومتر‬ ‫تعویض کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬پیش از آنکه به‌دنب��ال آثار این اقدام در‬ ‫راستای معرفی محصوالت ایران‌خودرو در بازار جهانی باشیم‬ ‫به‌دنبال قدرشناس��ی از یک مشتری وفادار به ایران‌خودرو و‬ ‫ایج��اد امکان تعویض خودرو وی ب��ا محصول صفر کیلومتر‬ ‫بوده‌ایم‪.‬‬ ‫قائم‌مقام ارش��د مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به شرایط‬ ‫سخت فعلی گفت‪ :‬امیدواریم با عبور سربلند از دوران تحریم‬ ‫فعلی همچنان و بیش از گذشته‪ ،‬محصوالت‌مان را متناسب‬ ‫با نیاز جامعه عرضه کنیم‪.‬‬ ‫وی از ش��کل‌گیری و ایج��اد باش��گاه مش��تریان وف��ادار‬ ‫ایران‌خودرو خبر داد و گفت‪ :‬با ایجاد این باشگاه قدرشناسی‬ ‫از مشتریان وفادار به‌طور سازمان‌یافته و منظم انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تولید خودرو‬ ‫‪ ۷۱‬درصد کاهش یافت‬ ‫براس��اس جدیدترین آمار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تولی��د انواع خودرو در آذر امس��ال‪۷۱.۲ ،‬درصد نس��بت به‬ ‫مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬در این م��دت تولید ان��واع خودرو از‬ ‫‪۱۴۶‬هزار و ‪ ۳۸۲‬خودرو در آذر س��ال گذش��ته به ‪۴۲‬هزار و‬ ‫‪ ۱۴۵‬خودروکاهش یافته است‪.‬‬ ‫تولید انواع س��واری در آذر سال ‪ ۹۷‬کاهش ‪ ۷۲‬درصدی‬ ‫داش��ته و از ‪ ۱۳۶‬هزار و ‪۸۲۸‬خودرو در آذر سال گذشته به‬ ‫‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۲۷۵‬خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫انواع ون نیز با تولید ‪ ۶۱‬خودرو در آذر امس��ال نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه در سال گذشته که ‪ ۱۳۶‬خودرو تولید داشته‪،‬‬ ‫کاهش تولید ‪ ۵۵.۱‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫تولید انواع وانت و اتوبوس نیز همچون موارد ذکر ش��ده با‬ ‫کاهش روبه‌رو ش��ده و براساس آمارها تولید وانت با ‪۲۹۴۹‬‬ ‫دس��تگاه در آذر امس��ال نس��بت به تولید ‪ ۷۶۸۵‬خودرو در‬ ‫مدت مشابه سال گذشته‪ ۶۱.۶ ،‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫تولید اتوبوس نی��ز با کاهش ‪ ۹۱.۲‬درصدی همراه بوده و‬ ‫از ‪ ۱۳۶‬خودرو در آذر س��ال گذشته به ‪ ۱۲‬دستگاه رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین کامیونت‪ ،‬کامیون و کشنده با تولید ‪۷۰۰‬‬ ‫خودرو در آذر سال ‪ ۹۷‬نسبت به تولید ‪ ۱۴۵۴‬خودرو از این‬ ‫نوع در مدت مش��ابه سال ‪ ،۹۶‬کاهش تولید ‪ ۵۱.۹‬درصدی‬ ‫را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫در مقابل تنها مینی‌بوس و میدل‌باس بوده که رشد تولید‬ ‫‪۳.۵‬درصدی داش��ته و تولید آن از ‪ ۱۴۳‬خودرو در آذر سال‬ ‫گذشته‪ ،‬به ‪ ۱۴۸‬خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫عالوه‌‌بر این آمار تجمیعی تولید خودرو در ‪ ۹‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال تا پایان آذر نیز بدین صورت است که کاهش تولید‬ ‫‪ ۳۱‬درص��دی رخ داده و می��زان تولید از یک‌میلیون و ‪۱۰۶‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۸۵‬خودرو در ‪ ۹‬ماه س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به ‪ ۷۶۳‬هزار و‬ ‫‪ ۵۱۹‬خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫واردات اتوبوس دست دوم‬ ‫خیانت است‬ ‫دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان ای��ران از احتم��ال واردات‬ ‫اتوبوس‌های دس��ت دوم از سوی ش��رکت اتوبوسرانی خبر‬ ‫داده و این کار را در شرایط فعلی خیانت به کشور خواند‪.‬‬ ‫احم��د نعمت‌بخ��ش در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس‌رانی به‌تازگی از برنامه این‬ ‫ش��رکت برای واردات اتوبوس دست دوم به علت ناتوانی در‬ ‫خرید اتوبوس‌های نو‪ ،‬خبر داده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وجود ‪ ۱۰‬شرکت اتوبوس‌ساز در کشور با‬ ‫ظرفیت تولید افزون بر ‪۴۵‬هزار خودرو از این نوع در س��ال‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در ش��رایطی که تمام کارخانه‌های اتوبوس‌سازی‬ ‫زیر ظرفیت کار می‌کنند و بعضی از آنها در آس��تانه تعطیلی‬ ‫هس��تند‪ ،‬واردات اتوبوس‌های دست دوم خارجی‪ ،‬خیانت به‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ایران با بیان اینکه بخش‌های‬ ‫گوناگون کش��ور در ش��رایط تحریم باید ب��ه یکدیگر کمک‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر استفاده از اتوبوس‌های دست دوم اقتصادی‬ ‫بود کشورهای مبدا خودشان از آ‌نها استفاده می‌کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اتوبوس‌ها استانداردهای الزم برای ورود به‬ ‫کش��ور را ندارند و خرید آنها منجر به وابستگی و مصرف ارز‬ ‫برای تعویض قطعات مستعمل خواهد شد‪.‬‬ ‫نعمت‌بخش همچنین با بیان اینکه براساس قانون حداکثر‬ ‫استفاده از توان تولید داخل‪ ،‬شرکت اتوبوسرانی حق واردات‬ ‫اتوبوس دس��ت دوم را ن��دارد‪ ،‬تصریح‌ک��رد‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ثبت‌سفارش واردات اتوبوس‌های دست دوم‬ ‫را متوقف خواهد کرد‪.‬‬
‫چهارشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 12‬دی ‪ 25 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 2 1440‬ژانویه ‪ 2019‬شماره ‪ 557‬پیاپی ‪2530‬‬ ‫خبر‬ ‫کشمکش برای دریافت آب‬ ‫بیشتر تمامی ندارد‬ ‫یک پژوهش��گر آب با بیان اینکه بیرون از بخش آب برای‬ ‫آب تصمیم‌گیری شده که روی تمام مناطق تاثیر می‌گذارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال‌حاضر چاره کار این اس��ت که سیاست‌گذاران‬ ‫واقعیت‌ها را در اختیار مردم قرار دهند‪ ،‬اطالعات شفاف ارائه‬ ‫دهند و یکی به نعل یکی به میخ نکوبند‪ .‬اینکه گفته می‌شود‬ ‫مس��ئله‌ای در زمینه آب نداریم موجب می‌ش��ود انتظارات‬ ‫زیاد ش��ود باید توقع‌ها را واقع‌بینانه ک��رد و حقیقت را هم‬ ‫به مردم و هم به نمایندگان گفت‪ .‬انوش نوری‌اس��فندیاری‬ ‫درب��اره وضعیت آب اس��تان‌های مرک��زی و واکنش برخی‬ ‫نماین��دگان به تخصیص بودجه و آب به این مناطق به ایلنا‬ ‫گف��ت‪ :‬وضعیت آب اصفهان که موضوع جدیدی نیس��ت و‬ ‫ریش��ه‌دار اس��ت‪ ،‬علت آن هم برنامه توسعه غلطی است که‬ ‫برای اس��تان در نظر گرفته‌اند‪ ،‬به دنبال آن جمعیت رش��د‬ ‫کرده و نیاز آبی خیلی باال رفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬حل مسئله‬ ‫آب با منابع و بودجه‪ ،‬راه کوتاه‌مدت است‪ ،‬مشکالت اصفهان‬ ‫درازمدت اس��ت‪ ،‬به‌تدریج ایجاد شده و یک‌ساله هم برطرف‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬نمایندگان به جای حل ریش��ه‌ای از طریق فشار‬ ‫آوردن به مباحث بودجه‌ای می‌خواهند مشکل را حل کنند‬ ‫که راه درس��تی به نظر نمی‌آید‪ .‬باید موضوع را در ش��ورای‬ ‫حوضه آبریز حل کنند اما یک گام به سمت غیر‌واقعی شدن‬ ‫موض��وع می‌روند‪ .‬این پژوهش��گر آب تصریح کرد‪ :‬تصمیم‬ ‫گرفته شد ستادی تشکیل و موضوع بین دولت و نمایندگان‬ ‫بررسی شود‪ .‬حوضه آبریز زاینده‌‌رود یک شورای برنامه‌ریزی‬ ‫دارد که ریاس��ت آن با وزیر نیرو است‪ .‬اگر آنجا مسائل را به‬ ‫شکل بنیادین حل کنند یک قدم رو به بهبود است‪ .‬اما این‬ ‫فشارهای مقطعی مثل استعفای نمایندگان مسائل اصفهان‬ ‫را که در انتخاب نوع صنعت‪ ،‬کش��اورزی یا توس��عه مس��یر‬ ‫اشتباه پیموده‌اند‪ ،‬حل نمی‌کند‪ .‬مشکل آب اصفهان مشکل‬ ‫توسعه‌ای اس��ت که بی‌رویه در این استان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مشکالت ناشی از تصمیم‌‌هایی است که بیرون‬ ‫از بخ��ش آب گرفته می‌ش��ود‪ ،‬صنایع نادرس��تی را انتخاب‬ ‫کرده‌ان��د و روی کش��اورزی تکیه کرده‌اند که باعث ش��ده‬ ‫تقاض��ا برای آب باال برود‪ .‬به ج��ای اینکه با محدودیت‌های‬ ‫اقلیمی و اکوسیستم سازگاری داشته باشند‪ ،‬سعی می‌کنند‬ ‫هر چه بیش��تر از منابع استفاده کنند‌یا از جاهای دیگر آب‬ ‫بیاورن��د‪ ،‬این روش غلط اس��ت‪ ،‬منابع هم ک��ه وجود ندارد‪.‬‬ ‫نوری اس��فندیاری تاکید کرد‪ :‬باید به سمت مدیریت تقاضا‬ ‫و مصرف برویم اما چون اینها کارهای س��خت‌تری هس��تند‬ ‫همه دنبال راه‌های آس��ان برای حل ماجرا هس��تند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه ما مشکل توسعه داریم نه منابع آبی‪ ،‬یادآور شد‪:‬‬ ‫اگر دنبال کش��مکش برای دریافت آب بیشتر باشیم مسئله‬ ‫تمامی ندارد‪ ،‬تقاضا بیشتر می‌شود‪ ،‬مثل حلقه‌های زنجیری‬ ‫اس��ت که پشت هم می‌آید‪ .‬بهتر است روشی اساسی به کار‬ ‫گرفته شود و توسعه هر منطقه‌ای متناسب با منابع طبیعی‬ ‫باشد‪ ،‬اکنون شیوه‌ای که برای استفاده از منابع طبیعی دارند‪،‬‬ ‫به منابع آب‪ ،‬خاک‪ ،‬مراتع و جنگل‌ها آس��یب می‌رساند‪ .‬این‬ ‫کارشناس حوزه آب خاطرنشان کرد‪ :‬روش توسعه‌ای باید به‬ ‫کار گرفته شود که با منابع‌مان سازگار است‪ .‬بیرون از بخش‬ ‫آب برای آب تصمیم‌گیری ش��ده که روی تمام مناطق تاثیر‬ ‫می‌گذارد‪ ،‬مناطق مرکزی کش��ور خشک هستند و به لحاظ‬ ‫کشاورزی و برخی از انواع صنعت توان زیادی ندارند‪ ،‬باید به‬ ‫سمتی بروند که توسعه کم‌آب‌بر داشته باشند‪ ،‬البته به اجبار‌‬ ‫هم به این س��مت می‌روند اما چون با برنامه نیس��ت اثرات‬ ‫س��وء گسترده‌ای داشته اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫چ��اره کار این اس��ت ک��ه سیاس��ت‌گذاران واقعیت‌ها را در‬ ‫اختی��ار مردم قرار دهند‪ ،‬اطالعات ش��فاف ارائه دهند‪ ،‬یکی‬ ‫به نعل یکی به میخ نکوبند‪ ،‬اینکه گفته می‌ش��ود مسئله‌ای‬ ‫در‌باره آب نداریم موجب می‌ش��ود انتظارات زیاد ش��ود باید‬ ‫توقع‌ه��ا را واقع‌بینانه کرد و حقیقت را هم به مردم و هم به‬ ‫نمایندگان گفت‪ .‬نوری‌اس��فندیاری افزود‪ :‬نمایندگان با هم‬ ‫در رقابتند‪ ،‬فکر می‌کنند اگر س��همی می‌توان گرفت سعی‬ ‫می‌کنند زودتر بگیرند‪ .‬این رقابت خطرناک که بنیه طبیعی‬ ‫کش��ور را به فرسایش برده و منابع مالی را هم هدر می‌دهد‬ ‫بای��د از بین برود‪ .‬وی با بیان اینک��ه انتخاب‌های غلطی که‬ ‫در گذش��ته داش��تیم امروز و آنچه امروز انجام می‌دهیم در‬ ‫فردای‌مان تاثیر دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امروز دیگر امکان انتخاب زیادی‬ ‫نداریم‪ ،‬بهتر اس��ت انتخابی کنیم ک��ه فردا وضعیت بهتری‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬این پژوهشگر آب بیان کرد‪ :‬اکنون یک عده‬ ‫به طور وسیعی در سیستان و بلوچستان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬اطراف‬ ‫ارومیه و خراسان جنوبی قربانی شده‌اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل آب منطق��ه‌ای یزد اعالم کرده یزدی‌ها ممکن‬ ‫اس��ت به‌زودی مهاجرت کنن��د‪ .‬در کوتاه‌م��دت می‌توانیم‬ ‫معض�لات را کاهش دهی��م اما انتخاب ام��روز به طور قطع‌‬ ‫ب��ر ف��ردا تاثیر می‌گ��ذارد‪ ،‬باید ب��ه این فکر کنی��م که چه‬ ‫انتخاب‌های بهتری می‌توانیم داش��ته باش��یم‪ .‬به طور قطع‬ ‫به دنبال عرضه بیش��تر آب بودن و اینک��ه وانمود کنیم که‬ ‫مش��کلی نداریم‪ ،‬راه‌حل نیس��ت‪ .‬انتق��ال آب دریای عمان‬ ‫موضوع را حل نمی‌کند زیرا زمان‌بر است و سرانجام هم پول‬ ‫ندارند و پروژه ناقص می‌ماند‪ ،‬بهتر است واقع‌بینانه گفت‌وگو‬ ‫کنی��م‪ .‬وی گفت‪ :‬باید ببینی��م اقدا‌م‌‌هایی که قول انجام آن‬ ‫را می‌دهند واقع‌بینانه اس��ت یا خیر‪ .‬از کجا قرار اس��ت آب‬ ‫بیاورند؟ کارون و دز آبی ندارند که منتقل شود‪.‬‬ ‫مجبوری��م به س��مت دریا برویم آن‌ه��م آن‌قدر پر‌هزینه‬ ‫اس��ت که هی��چ فعالیت اقتص��ادی در این زمینه س��ودآور‬ ‫نیس��ت‪ ،‬واقعیت این است که انتقال آب از دریا هم به بهانه‬ ‫تامین آب آشامیدنی مطرح می‌شود اما آب آشامیدنی بخش‬ ‫کوچکی از موضوع اس��ت‪ .‬آنچه خطرناک است انتقال برای‬ ‫غیرآشامیدنی است‪.‬‬ ‫بعد از رونمایی از‬ ‫قراردادهای جدید‬ ‫نفتی از سوی ایران‪،‬‬ ‫شرکت‌های روسی به‬ ‫مرور زمان پای میز‬ ‫مذاکره نشستند و در‬ ‫این راستا شرکت‌های‬ ‫لوک‌اویل‪ ،‬روس‌نفت‪،‬‬ ‫زاروبژنفت‪ ،‬تات‌نفت‪،‬‬ ‫گازپروم و گازپروم‬ ‫نفت با شرکت ملی نفت‬ ‫ایران‪ ،‬تفاهمنامه هم‬ ‫امضا کردند‬ ‫توسعه صنعت نفت ایران بدون حضور روس‌ها‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫شرکت‌های نفتی روسیه که در فضای پسابرجام‬ ‫با بیش��ترین مش��ارکت و مذاکره با ط��رف ایرانی‬ ‫در صدر فهرس��ت خواس��تگاران نفت و گاز ایران‬ ‫ایستادند و هرروز دریچه جدیدی برای حضور در‬ ‫این بازار باز می‌کردند‪ ،‬امروز که امریکا در پش��ت‬ ‫پرده تعامل با ایران ایستاده‪ ،‬خبری از آنها نیست‬ ‫و به ظاهر بس��اط خود را از بازار نفت ایران جمع‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بعد از رونمایی از قراردادهای‬ ‫جدید نفتی از س��وی ایران‪ ،‬ش��رکت‌های روسی‬ ‫به م��رور زمان پای می��ز مذاکره نشس��تند و در‬ ‫ای��ن راس��تا ش��رکت‌های لوک‌اوی��ل‪ ،‬روس‌نفت‪،‬‬ ‫زاروبژنف��ت‪ ،‬تات‌نف��ت‪ ،‬گازپ��روم و گازپروم نفت‬ ‫با ش��رکت ملی نفت ای��ران‪ ،‬تفاهمنامه هم امضا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫میدان‌های منص��وری‪ ،‬آب تیمور‪ ،‬کیش‪ ،‬یاران‪،‬‬ ‫م��ارون‪ ،‬الیه نفت��ی پارس جنوبی‪ ،‬کوپ��ال‪ ،‬آبان‪،‬‬ ‫اسفندیار‪ ،‬پایدار غربی‪ ،‬دهلران‪ ،‬پارس شمالی‪ ،‬آذر‪،‬‬ ‫چنگوله و چشمه‌خوش‪ ،‬از جمله میدان‌هایی بودند‬ ‫که درباره آنها با ش��رکت‌های روس مذاکره ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫البت��ه این مذاکرات بی‌نتیجه نبود و در روزهای‬ ‫پایانی س��ال ‪ ‌۱۳۹۶‬ش��اهد امضای قرارداد بهبود‬ ‫بازیافت‪ ،‬افزایش تولی��د و بهره‌برداری میدان‌های‬ ‫نفتی آب��ان و پایدار غرب بین ش��رکت ملی نفت‬ ‫ایران و شرکت‌های زاروبژنفت روسیه و دانا انرژی‬ ‫ایران بودیم‪.‬‬ ‫یکی از پایگاه‌های اینترنتی دولت روس��یه منتشر‬ ‫خرید نفت ایران از س��وی روس��یه‪ ،‬روی دیگر‬ ‫شد‪ ،‬از میانه فوریه امسال میالدی‪ ،‬روسنفت قصد‬ ‫سکه تعامالت نفتی دو کشور بود و در دیداری که‬ ‫داشته فرصت‌های اکتشاف و تولید نفت در منطقه‬ ‫بین بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت کش��ورمان و الکساندر‬ ‫زاگرس را بررس��ی کند‪ .‬حتی در س��ال گذش��ته‬ ‫نواک‪ ،‬وزیر انرژی روس��یه در پایان س��ال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫میالدی‪ ،‬روس��نفت و شرکت ملی نفت ایران برای‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬قرار ش��د نفت ایران به یک ش��رکت‬ ‫همکاری در چند پروژه راهبردی در ایران با ارزشی‬ ‫روس��ی و ب��رای مقاصد خارج از روس��یه فروخته‬ ‫تا س��قف ‪ ۳۰‬میلیارد دالر‪ ،‬به توافق اولیه دس��ت‬ ‫ش��ود و ‪ ۵۰‬درصد پ��ول فروش نفت به روس��یه‪،‬‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫به‌ص��ورت نقدی تحویل ای��ران داده و ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬صنعت نفت ایران‪ ،‬به طور تقریبی‌‌‬ ‫دیگ��ر ص��رف خری��د کاال و خدم��ات از روس��یه‬ ‫دیگر وجهی نداش��ته که روس‌ها به آن وارد نشده‬ ‫ش��ود که ای��ن موضوع نی��ز در مرحله اج��را قرار‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫از توسعه میدان‌ها گرفته تا تولید و فروش نفت‬ ‫تمایل روس‌ها برای حضور در صنعت نفت ایران‪،‬‬ ‫و‪ ...‬اما همی��ن روس‌ها با خروج ترامپ از برجام و‬ ‫غیرقابل انکار بود‌ به طوری‌ که یوری‬ ‫بعد از اینکه امریکا همه کش��ورهایی‬ ‫اوش��اکوف‪ ،‬دس��تیار رئیس‌جمهوری‬ ‫که ب��ا ایران تعامل نفتی داش��تند را‬ ‫روسیه اعالم کرد‬ ‫روسیه اعالم کرد که شرکت‌های نفت‬ ‫تهدید به تحریم ک��رد به مرور زمان‬ ‫آماده‌است تا حدود‬ ‫و گاز این کشور می‌توانند بیش از ‪۵۰‬‬ ‫و چراغ خاموش از صنعت نفت ایران‬ ‫‪ 50‬میلیارد دالر در‬ ‫‌های‬ ‫میلی��ارد دالر در توس��عه میدان‬ ‫پا‌‌پس‌کشیدند‪.‬‬ ‫صنعت نفت‬ ‫در ابت��دا و کمت��ر از ی��ک ماه بعد‬ ‫نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری داشته ایران سرمایه‌گذاری‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫از اینکه ترامپ از برجام خارج ش��د‪،‬‬ ‫کند‪ .‬با این حال‬ ‫خروج‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫ک��ه‬ ‫دیگری‬ ‫دریچه‬ ‫ش��رکت لوک‌اویل روسیه که دومین‬ ‫شرایط کنونی و‬ ‫امری��کا از برجام در تعام�لات نفتی‬ ‫تولیدکنن��ده بزرگ نفت در روس��یه‬ ‫تحریم‌های امریکا‬ ‫ای��ران و روس گش��وده ش��د‪ ،‬تمایل نشان می‌دهد روسیه اس��ت‪ ،‬اعالم کرد که درحال‌حاضر به‬ ‫نه تنها قصد ادامه‬ ‫شرکت روسنفت به سرمایه‌گذاری در‬ ‫دلیل تهدی��د تحریم‌های امریکا علیه‬ ‫همکاری با ایران را‬ ‫منطقه زاگرس بود‪.‬‬ ‫کمپانی‌ه��ا تصمیم ندارد‌ بر اس��اس‬ ‫ندارد بلکه تالش‬ ‫در این راس��تا یک س��ند رس��می‬ ‫طرح‌های توس��عه پروژه‌ه��ا در ایران‬ ‫دول��ت روس��یه نش��ان داد ش��رکت می‌کند تا همکاری‌های عمل کند و همه فعالیت‌های خود را‬ ‫روسنفت به س��رمایه‌گذاری در نفت موجود را هم به حداقل متوقف کرد‪.‬‬ ‫برساند‬ ‫و گاز منطق��ه زاگرس در ایران تمایل‬ ‫زاروبژنف��ت و روس‌نف��ت دیگ��ر‬ ‫دارد‪ .‬بر اس��اس س��ند یاد‌شده که در‬ ‫شرکت‌های روسی بودند که به دلیل‬ ‫به اندازه ‪ ۳‬فاز پارس جنوبی‬ ‫تولید خواهیم داشت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس‬ ‫رق��م تولید از میدان کیش را ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫مترمکع��ب و ب��ه ان��دازه ‪ ۳‬ف��از پارس‬ ‫جنوبی عنوان کرد‪.‬‬ ‫محم��د مش��کین‌فام درباره توس��عه‬ ‫میدان گازی کیش از سوی شرکت‌های‬ ‫داخلی یا خارج��ی‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬هنوز‬ ‫در این باره تصمیم‌گیری نش��ده؛ هم شرکت‌های داخلی و هم‬ ‫خارج��ی به ما مراجعه کرده‌اند‪ ،‬باید این مس��ئله را بررس��ی و‬ ‫خواهیم‬ ‫‌‬ ‫ب��ا وزارت نفت هماهنگ کنیم‪ ،‬س��پس تصمیم‌گیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پ��ارس افزود‪ :‬در این پروژه ما‬ ‫کارفرما هس��تیم و پیمانکاران از شرکت‌های داخلی یا خارجی‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫وی درب��اره دلیل واگ��ذاری این پروژه به نف��ت و گاز پارس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬توس��عه میدان‌ه��ای گازی خلیج‌فارس با ما بوده‪،‬‬ ‫کیش هم در عمل میدان گازی اس��ت‪ ،‬با توجه به اینکه حجم‬ ‫کاری ما کم می‌ش��ود و ظرفی��ت نیرو و دانش فنی الزم را هم‬ ‫داری��م‪ ،‬وزارت نفت تصمیم گرفت توس��عه ای��ن میدان را در‬ ‫اختیار ما قرار دهد‪.‬‬ ‫فاصله ‪ ۲۰۰‬کیلومتری میان جزیره کیش و کش��ور عمان و‬ ‫همچنین شیخ‌نش��ین دوبی‪ ،‬این جزیره را در موقعیت مناسبی‬ ‫برای صادرات گاز به کش��ورهای حاش��یه جنوبی خلیج‌فارس‪،‬‬ ‫قرار داده اس��ت‌ به‌طوری‌که کیش می‌تواند به قطب انرژی و‬ ‫صادرات گاز‪ ،‬میعانات گازی و ال‌ان‌جی به کش��ورهای جنوب‬ ‫خلیج‌فارس تبدیل شود‪.‬‬ ‫عملیات حفاری نخستین چاه توسعه‌ای میدان گازی کیش‪،‬‬ ‫‪ ۴‬بهمن‌‌‪ ۸۸‬آغاز شده بود‪.‬‬ ‫تحریم‌ه��ای امریکا بازار نفت ایران را ترک کردند‬ ‫و دیگری خبری از آن همه اش��تیاق برای تعامل‬ ‫نفتی با ایران نیست‪.‬‬ ‫روس‌ه��ا در حالی بازار نفت ایران را ترک کرده‬ ‫و پش��ت سرش��ان را هم نگاه نکردند که بسیاری‬ ‫از کارشناس��ان معتقدند روسیه جدی‌ترین رقیب‬ ‫ای��ران در نف��ت و گاز اس��ت و ت�لاش می‌کن��د‬ ‫مش��تریان نفت��ی و گازی ای��ران را در منطق��ه‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫آنه��ا اعتق��اد دارن��د روس‌ه��ا ای��ران را هرگز‬ ‫نمی‌فروش��ند اما به ه��ر قیمتی که بش��ود اجاره‬ ‫می‌دهند‪ .‬روس‌ها دل‌ش��ان می‌خواه��د ایران در‬ ‫بازار نفت کوچک شود تا سهم ما را بگیرند‪.‬‬ ‫البته بس��یاری بر ای��ن باورند که ش��رکت‌های‬ ‫روس��ی از نظر مالی و فنی نس��بت به شرکت‌های‬ ‫غرب��ی بس��یار ضعیف‌تر هس��تند و ه��دف آنها از‬ ‫س��رمایه‌گذاری در کشوری مانند ایران تمرین در‬ ‫حوزه توس��عه و افزایش توان س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫بین‌المللی است‪.‬‬ ‫پس از تصویب برجام مقامات روسیه‌ای بارها به‬ ‫ایران آمدند و به نظر می‌رسید که دو کشور مسیر‬ ‫مناسبی را در توس��عه همکاری‌های حوزه انرژی‬ ‫پیش گرفته‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع ت��ا حدی پیش رفت که روس��یه‬ ‫اعالم کرد آماده‌است تا حدود‪ 50‬میلیارد دالر در‬ ‫صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کند‪.‬‬ ‫با این حال ش��رایط کنونی و تحریم‌های امریکا‬ ‫نشان می‌دهد روسیه نه تنها قصد ادامه همکاری با‬ ‫ایران را ندارد بلکه تالش می‌کند تا همکاری‌های‬ ‫موجود را هم به حداقل برساند‪.‬‬ ‫پیش‌بینی‌های بین‌المللی از قیمت نفت نشان داد‬ ‫نفت سال آینده زیر‪ ۷۰‬دالر خواهد ماند‬ ‫نظرس��نجی رویترز نش��ان داد قیمت نفت در س��ال جدید میالدی‬ ‫پایی��ن ‪ ۷۰‬دالر در ه��ر بش��که خواهد ماند زیرا عرض��ه بیش از حد و‬ ‫کن��دی رش��د اقتصادی به تالش‌ه��ای اوپک برای تقویت ب��ازار ضربه‬ ‫می‌زند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در نظرسنجی رویترز از ‪ ۳۲‬اقتصاددان و تحلیلگر‪،‬‬ ‫میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال ‪ ۶۹.۱۳‬دالر در سال‬ ‫جدید میالدی پیش‌بینی ش��د که بی��ش از ‪ ۵‬دالر کمتر از پیش‌بینی‬ ‫ماه گذشته بود‪.‬‬ ‫میانگین قیمت نفت برنت ‪ ۷۱.۷۶‬دالر در هر بش��که در سال گذشته‬ ‫میالدی بوده است‪.‬‬ ‫اشلی پترس��ن از شرکت «اس��تراتاس ادوایزرز» اظهار کرد‪ :‬در نیمه‬ ‫نخست امسال نگرانی‌ها نسبت به مازاد عرضه بر بازار حاکم خواهد بود‪.‬‬ ‫اوپک و متحدانش ش��امل روسیه در آغاز ماه گذشته با هدف کاهش‬ ‫س��طح ذخایر جهانی و تقویت قیمت‌ها‪ ،‬موافقت کردند تولیدشان را در‬ ‫مجموع ‪ ۱.۲‬میلیون بشکه در روز کاهش دهند‪.‬‬ ‫ام��ا این کاهش ت��ا پایان ماه جاری انجام نخواهد ش��د و قیمت‌های‬ ‫نفت از زمان اعالم این تصمیم‪ ،‬بیش از ‪ ۱۵‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫کایلین بیرچ‪ ،‬تحلیلگر واحد اطالعات اکونومیس��ت در این باره گفت‪:‬‬ ‫بازار تا حد زیادی روی تجدید کاهش تولید از سوی اوپک حساب کرده‬ ‫بود‪ .‬در نتیجه ما انتظار داریم اگر اوپک یا روس��یه از سهمیه تولیدشان‬ ‫تخطی کنند قیمت‌های نفت ریزش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬م��ا انتظ��ار داری��م کاه��ش تولی��د اوپک در‬ ‫آوری��ل ک��ه ای��ن گ��روه ب��ه بازبینی سیاس��ت تولی��د خ��ود خواهد‬ ‫پرداخ��ت‪ ،‬تمدی��د ش��ود زی��را تولی��د باالت��ر از س��وی امری��کا و‬ ‫ضعی��ف ش��دن تقاضای جهان��ی ت��داوم محدودیت عرض��ه را ایجاب‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫قیمت‌ه��ای نفت به دلیل تاثیر اختالف تج��اری میان امریکا و چین‬ ‫و کندی رش��د اقتصاد جهانی و دورنم��ای تقاضای کمتر برای نفت‪ ،‬از‬ ‫اوجش در آغاز اکتبر بیش از ‪ ۴۰‬درصد کاهش پیدا کرده است‪ .‬رویداد‬ ‫دیگ��ری که مانعی برای باال رفتن قیمت‌ه��ای نفت خواهد بود‪ ،‬کندی‬ ‫رشد مصرف است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس اع�لام اداره اطالع��ات ان��رژی امری��کا‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫تحلیلگ��ران پیش‌بین��ی می‌کنند تقاضا در س��ال ج��اری اندکی بیش‬ ‫از ی��ک میلیون بش��که در روز رش��د خواهد کرد در حال��ی که تقاضا‬ ‫در س��ال گذش��ته ب��ه می��زان ‪ ۱.۵۴‬میلی��ون بش��که در روز رش��د‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬انتظار می‌رود رشد تولید نفت شیل امریکا قوی مانده و‬ ‫به میزان عرضه بیفزاید‪.‬‬ ‫امریکا امس��ال از روس��یه و عربستان س��عودی به عنوان بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکنن��دگان نفت جهان پیش��ی گرفته و تولی��دش به رکورد ‪۱۱.۷‬‬ ‫میلیون بشکه در روز رسیده است‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی رویترز‪ ،‬قیمت نفت س��بک امریکا ‪ ۶۱.۰۵‬دالر در هر‬ ‫بش��که در سال ‪ ۲۰۱۹‬پیش‌بینی شد در حالی که در نظرسنجی قبلی‬ ‫‪ ۶۷.۴۵‬دالر برآورد شده بود‪.‬‬
‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬دی ‪ 25 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 2 1440‬ژانویه ‪ 2019‬شماره ‪ 557‬پیاپی ‪2530‬‬ ‫خبر‬ ‫انتقاد امام جمعه تبریز‬ ‫از قطع درختان منطقه ارسباران‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫روسیه اصال مثل‬ ‫عراق و افغانستان‬ ‫نیست برای صادرات‬ ‫گل و گیاه به آنجا باید‬ ‫استانداردهای خاصی‬ ‫را رعایت کرد‪ .‬خاک‬ ‫گلدان به طور حتم‌‬ ‫باید صنعتی باشد؛‬ ‫بسته‌بندی باید کامل‬ ‫و استاندارد باشد و‬ ‫روی بسته‌بندی باید‬ ‫مشخصات کامل گل و‬ ‫گیاه درج شود‬ ‫سیب و پرتقال شب عید‬ ‫تامین است‬ ‫در گفت‌وگو با صادرکننده نمونه کشوری مطرح شد‬ ‫گل و گیاه جایگزین درآمدهای نفتی‬ ‫غفلت از صادرات گل و گیاه به روسیه‬ ‫مریم غالمی‪-‬سرپرست روزنامه صمت در استان مرکزی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مس��کو بهتری��ن و بزرگ‌ترین بازار ب��رای محصوالت‬ ‫کشاورزی ایران است‪ .‬کشاورزان و فعاالن در حوزه‌های‬ ‫مختلف کشاورزی معتقدند تاکنون نسبت به این بازار‬ ‫بزرگ بی‌توجه بوده‌ایم‪ .‬آنها بر این باورند که اگر بتوان‬ ‫به این بازار وارد ش��د‪ ،‬رش��د اقتصادی ایران در حوزه‬ ‫کشاورزی تصاعدی و چند برابر خواهد شد‪ .‬در روسیه‬ ‫فقط دو ماه از س��ال هوا خوب است و بقیه سال سرد‬ ‫و یخبندان اس��ت و هیچ محصولی در این کشور عمل‬ ‫نمی‌آید‪ .‬این کش��ور مجبور است تمامی نیازهای خود‬ ‫را وارد کند‪.‬‬ ‫بو‌کارهای با‬ ‫«گس��ترش صنعت» برای معرفی کس ‌‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬س��ال پیشینه به سراغ محمد‌رضا رضایی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل «گلک��ده مارانتا محالت» در شهرس��تان‬ ‫مح�لات رفت که کش��اورزی را از دوران کودکی آغاز‬ ‫کرده و این ش��غل به نوعی می��راث خانوادگی وی به‬ ‫شمار می‌رود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا رضای��ی‪ ،‬مدیرعام��ل «گلک��ده مارانتا‬ ‫محالت» در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش صنعت» از‬ ‫استان مرکزی اظهار کرد‪ :‬سامانه نیما قیمت دالر را با‬ ‫ما ‪ ۸۰۰۰‬تومان حساب می‌کند‪ ،‬بسیاری از هزینه‌های‬ ‫ما نیز بر اس��اس دالر آزاد اس��ت‪ ،‬این رویه درس��تی‬ ‫نیس��ت و باید اصالح ش��ود؛ دراین روی��ه صادرکننده‬ ‫ضرر می‌کند‪.‬‬ ‫این صادرکننده نمونه کشوری در توضیح چگونگی‬ ‫آغاز فعالیت خود تصریح کرد‪ :‬حدو ‌د ‪ ۵۰‬سال است در‬ ‫حوزه صنعت گل و گیاه فعال هستم‪ .‬پدرم کشاورز بود‬ ‫و من از دوران کودکی در این رش��ته فعالیت داش��تم‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۷۰‬این گلخانه را راه‌اندازی کردم‪ .‬عمده‬ ‫فعالیت ما در ای��ن گلخانه تولید گل‌ه��ای آپارتمانی‬ ‫اس��ت‪ .‬رضایی افزود‪ :‬حدو ‌د ‪ ۱۰‬ه��زار مترمربع فضای‬ ‫گلخانه‌ای داری��م و ‪ ۳‬هکتار فضای باز که در این فضا‬ ‫با کم��ک و همراهی ‪ ۱۷‬نفر تولید گل و گیاه را انجام‬ ‫می‌دهی��م‪ .‬صادرکننده نمونه کش��وری درباره برخی‬ ‫مش��کالت موجود در ای��ن حوزه اظهار ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫مهم‌ترین مشکالتی که درحال‌حاضر در حوزه صادرات‬ ‫گل و گیاه به وجود آمده این اس��ت که دولت دستور‬ ‫داده ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما باز‌گردانیم‪.‬‬ ‫برخی بانک‌ها به جای کمک به تولید‪ ،‬ضدتولید عمل‬ ‫خری��دار خارجی وقتی برای خرید گل و گیاه به اینجا‬ ‫می‌کنند و فقط به فکر گرفتن س��ود بیش��تر هستند‪.‬‬ ‫مراجعه می‌کند در نخس��تین اقدام ب��ا صراف تماس‬ ‫صادرکنن��ده نمونه کش��ور گفت‪ :‬از س��ال ‪ ۶۸‬تا ‪۷۸‬‬ ‫می‌گی��رد و قیمت دالر آزاد را می‌پرس��د و بر اس��اس‬ ‫ص��ادرات بس��یار خوبی ب��ه دوبی و ابوظبی داش��تیم‬ ‫هم��ان قیم��ت دالر آزاد گل و گیاه را «ب��ه ریال» از‬ ‫اما متاس��فانه به دلیل نبود حمل‌ونقل مناس��ب‪ ،‬نبود‬ ‫ما خریداری می‌کند‪ .‬س��امانه نیما قیمت دالر را با ما‬ ‫بس��ته‌بندی مناس��ب و نبود خاک صنعتی مناس��ب‬ ‫‪ ۸۰۰۰‬تومان حس��اب می‌کند‪ ،‬بسیاری از هزینه‌های‬ ‫ای��ن ب��ازار را از دس��ت دادی��م‪ .‬درحال‌حاضر «خاک‬ ‫ما نیز بر اس��اس دالر آزاد اس��ت‪ ،‬این رویه درس��تی‬ ‫صنعتی» وجود دارد اما مشکالت حمل‌ونقل نامناسب‬ ‫نیس��ت و باید اصالح ش��ود؛ در این رویه صادرکننده‬ ‫و بس��ته‌بندی همچنان وجود دارد‪ .‬مشکل بسته‌بندی‬ ‫ضرر می‌کند‪.‬‬ ‫نامناس��ب باید از سوی خود تولیدکننده برطرف شود‬ ‫رضایی ادامه داد‪ :‬مش��کل دیگر این اس��ت که برای‬ ‫اما مشکل حمل‌ونقل را دولت باید حل کند‪.‬‬ ‫ص��ادرات گل قیمت پایه تعیی��ن کرده‌اند و بر مبنای‬ ‫رضای��ی توضیح داد‪ :‬در آن زم��ان گل و گیاه ایران‬ ‫همان قیمت پایه ما باید به س��امانه نیما دالر تحویل‬ ‫از طریق لنج به دوب��ی و ابوظبی می‌رفت؛ گل و گیاه‬ ‫دهیم‪ .‬برای مثال‪ ،‬تعیین کرده‌اند که قیمت پایه برای‬ ‫را ک��ف لنج که تاریک بود می‌گذاش��تند و حمل‌ونقل‬ ‫صادرات فالن گل ‪ ۱۰‬دالر اس��ت و بر همین اس��اس‪،‬‬ ‫می‌کردن��د؛ این گل و گیاه ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬روز در تاریکی‬ ‫س��امانه نیما از ما دالر می‌خواهد‪ .‬در بسیاری از موارد‬ ‫می‌مان��د و وقتی بیرون می‌آم��د و آفتاب می‌خورد به‬ ‫قیم��ت گل و گیاهی که ما ص��ادر می‌کنیم با قیمت‬ ‫ط��ور کل از بی��ن می‌رفت‪ .‬برای ص��ادرات گل و گیاه‬ ‫پایه متفاوت و پایین‌تر اس��ت‪ .‬داد و ستد در بازارهای‬ ‫به کش��ورهای اطراف بهترین گزینه هواپیما است که‬ ‫بین‌المللی کاملا رقابتی اس��ت و نمی‌توان به مشتری‬ ‫بتواند گل و گیاه را خیلی سریع به مقصد برساند‪.‬‬ ‫اجبار کرد که باید گل را با این یا آن قیمت خریداری‬ ‫رضایی ادامه داد‪ :‬از س��ال ‪ ۷۸‬به بعد با کش��ورهای‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬گرجس��تان و عمان همکاری‌های‬ ‫مدیرعام��ل «گلکده مارانتا محالت» گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫صادراتی داش��ته‌ام؛ البته بیش��تر صادرات ما به عراق‬ ‫تولید هم مش��کالت فراوان است‌؛ سوخت بسیار گران‬ ‫انجام می‌شود‪ .‬عراقی‌ها طالب گل و گیاه ایران هستند‬ ‫شده است‪ ،‬توقع داریم وام‌های کم‌بهره و طوالنی‌مدت‬ ‫و به طور تقریب��ی همه نوع گل و گیاهی را خریداری‬ ‫در اختیارمان قرار بگیرد اما در بس��یاری از موارد این‬ ‫می‌کنند‪ .‬در سال ‪ ۷۸‬سفارش نخستین مشتری عراقی‬ ‫اتفاق نمی‌افت��د‪ .‬مهندس کارآم��د و آموزش‌دیده که‬ ‫را انجام دادم و س��پس از طریق این مش��تری با دیگر‬ ‫بتواند مش��کالت ما را حل کند بس��یار کم است و در‬ ‫مشتری‌های عراقی ارتباط برقرار کردم‪.‬‬ ‫برخ��ی موارد اصال وجود ندارد‪ .‬به طور تقریبی تمامی‬ ‫مدیرعامل «گلکده مارانت��ا محالت» اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫گلکاران خودش��ان مشکالت‌شان را حل‬ ‫س��ال گذشته یک کنسرسیوم با ‪ ۵‬واحد‬ ‫می‌کنند و بر مبنای رویه سنتی امورات‬ ‫تولیدی تشکیل دادیم و در نمایشگاه گل‬ ‫تنها درخواست ما از دولت‬ ‫خود را پیش می‌برند و هنوز علم و دانش این است که صادرات را و گیاه مس��کو ش��رکت کردیم به دلیل‬ ‫کارآمد که بتواند گلخانه‌های ما را مدرن در اولویت تمامی امور برخی مش��کالت نتوانستیم صادرات گل‬ ‫کند ب��ه صورت فراگی��ر وارد این عرصه خود قرار دهد و تمامی و گیاه به روسیه را انجام دهیم‪.‬‬ ‫مشکالت صادرات را‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫رضایی تاکید کرد‪ :‬روس��یه اصال مثل‬ ‫برطرف کند‪ .‬اگر صادرات‬ ‫رضایی تاکید ک��رد‪ :‬در حوزه دریافت‬ ‫عراق و افغانستان نیست و برای صادرات‬ ‫به کشورهای همسایه در‬ ‫وام و س��ودهای بس��یار باالیی که برخی سطحی وسیع و گسترده گل و گی��اه به آنجا باید اس��تانداردهای‬ ‫بانک‌ه��ا دریافت می‌کنند واقعا مش��کل‬ ‫خاص��ی را رعایت کرد‪ .‬خ��اک گلدان به‬ ‫شکل بگیرد ما یک‬ ‫داریم‪ .‬در این صنعت و در اینجا هر کس جوان بیکارهم در کشور طور حت ‌م باید صنعتی باشد؛ بسته‌بندی‬ ‫نخواهیم داشت‬ ‫را می‌خواهن��د نفرین کنن��د می‌گویند‬ ‫بای��د کام��ل و اس��تاندارد باش��د و روی‬ ‫«ان‌ش��ا‌اهلل گرفت��ار بان��ک ش��وی» زیرا‬ ‫بسته‌بندی باید مش��خصات کامل گل و‬ ‫گیاه درج شود‪ ،‬بهداشت خاک بای ‌د رعایت شود‪ .‬اینها‬ ‫مسائلی است که ما هنوز زیرساخت‌های آن را در ایران‬ ‫نداریم و به‌ویژه در بسته‌بندی بسیار ضعیف هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مس��کو بهتری��ن و بزرگ‌ترین بازار‬ ‫برای محصوالت کش��اورزی ایران اس��ت‪ .‬اگر بتوانیم‬ ‫به این بازار وارد ش��ویم رشد اقتصادی ایران در حوزه‬ ‫کشاورزی تصاعدی و چند برابر خواهد شد‪ .‬در روسیه‬ ‫فقط دو ماه از س��ال هوا خوب است و بقیه سال سرد‬ ‫و یخبندان اس��ت و هیچ محصولی در این کشور عمل‬ ‫نمی‌آید‪ .‬این کش��ور مجبور است تمامی نیازهای خود‬ ‫را وارد کند‪ .‬متاس��فانه ما تاکنون نس��بت به این بازار‬ ‫بزرگ بی‌توجه بوده‌ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل «گلکده مارانتا محالت» ادامه داد‪ :‬برخی‬ ‫از زیرس��اخت‌ها باید از سوی تولید‌کننده به وجود‌آید‬ ‫و برخی از سوی دولت‪.‬‬ ‫رضای��ی در بیان مثالی تصریح کرد‪ :‬کس��انی که در‬ ‫ترکی��ه کار ص��ادرات گل و گیاه را انج��ام می‌دهند از‬ ‫س��وی دولت حمایت ش��ده و می‌توانند برای صادرات‬ ‫گل و گی��اه از «چهار چرخ‌هایی» چند طبقه که عقب‬ ‫تو‌برگشت‬ ‫کانتینر قرار می‌گیرد استفاده کنند برای رف ‌‬ ‫این چهارچرخ‌ها به کشورهای دیگر هم هیچ مشکلی‬ ‫وجود ن��دارد‪ .‬اما م��ا نمی‌توانیم از ای��ن چهارچرخ‌ها‬ ‫اس��تفاده کنی��م‪ .‬اگر آنه��ا را عقب کانتین��ر بگذاریم‬ ‫برای بیرون بردن آنها از کش��ور مش��کالت بس��یاری‬ ‫داری��م و برای بازگرداندن این چهارچرخ‌ها به کش��ور‬ ‫دو هزار مش��کل و باید هزار جور س��وال و جواب پس‬ ‫بدهی��م‪ .‬رضای��ی تصریح کرد‪ :‬تنها درخواس��ت ما از‬ ‫دولت این اس��ت که صادرات را در اولویت تمامی امور‬ ‫خود قرار دهد و تمامی مش��کالت صادرات را برطرف‬ ‫کند‪ .‬اگر صادرات به کش��ورهای همسایه در سطحی‬ ‫وسیع و گسترده شکل بگیرد ما یک جوان بیکارهم در‬ ‫کشور نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫ب��ه بیانی س��اده‌تر می‌ت��وان گفت ک��ه محصوالت‬ ‫کشاورزی در اقتصاد مقاومتی جایگزین مناسبی برای‬ ‫درآم��د نفتی به ش��مار می‌رود‪ .‬اگر هر بش��که نفت را‬ ‫در ش��رایط کنونی حدود ‪ ۶۰‬دالر محاسبه کنیم یک‬ ‫دسته گل رز ‪ ۶۰‬شاخه‌ای با احتساب هر شاخه گل رز‬ ‫به قیمتی حدود یک دالر می‌توان ارزآوری مناسبی را‬ ‫برای کشور محقق کرد‪.‬‬ ‫تولید نانوسوپرجاذب از ضایعات گندم برای صنایع بهداشتی‬ ‫محققان دانش��گاه شهید بهش��تی از ضایعات گندم‬ ‫نانوس��وپرجاذبی س��نتز کردن��د که ضمن س��ازگاری‬ ‫بیش��تر با محیط‌زیس��ت قابلیت ج��ذب آب باال مانند‬ ‫سوپرجاذب‌های موجود در بازار را دارد و از آن می‌توان‬ ‫در صنایع بهداشتی استفاده کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ید رحمان جعفری پطرودی‪،‬‬ ‫عضو هیات‌علمی دانش��گاه ش��هید بهش��تی با اش��اره‬ ‫ب��ه مض��رات م��واد آل��ی اس��تفاده ش��ده در تولی��د‬ ‫س��وپرجاذب‌های موجود در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬از مش��کالت‬ ‫بهداشتی س��وپرجاذب‌های موجود در بازار می‌توان به‬ ‫ایجاد حساسیت برای نوزادان اشاره کرد که برای رفع‬ ‫این مش��کل در این مطالعات نسبت به بررسی قدرت‬ ‫نانوالیاف سلولز مشتق شده از ضایعات گندم در جذب‬ ‫و نگه��داری آب و همچنین قابلی��ت تقویت‌کنندگی‬ ‫سوپرجاذب اقدام کردیم‪.‬‬ ‫جعفری پطرودی تاکید ک��رد‪ :‬در این طرح عالوه‌بر‬ ‫به حداقل رس��اندن مش��کالت بهداشتی اس��تفاده از‬ ‫س��وپرجاذب‌ها‪ ،‬هزین��ه تولی��د آنها را نی��ز به حدود‬ ‫یک‌سوم سوپرجاذب‌های موجود در بازار کاهش دادیم‪.‬‬ ‫این محق��ق درباره س��از‌کار جذب س��وپرجاذب‌ها‬ ‫و کارآی��ی ویژه آنها در حوزه کش��اورزی‪ ،‬یادآور ش��د‪:‬‬ ‫س��وپرجاذب‌ها از پلیمره��ای آب‌دوس��ت با س��اختار‬ ‫س��ه‌بعدی تش��کیل ش��ده‌اند که می‌توانند با برقراری‬ ‫پیوند هیدروژنی ب��ا مولکول‌های آب‪ ،‬مقادیر زیادی از‬ ‫آب را در خ��ود ذخیره کنند‪ .‬از این‌رو‪ ،‬در س��ال‌های‬ ‫گذشته اس��تفاده از آنها در حوزه کش��اورزی افزایش‬ ‫یافته اس��ت چراکه سوپرجاذب‌ها با ذخیره و رهاسازی‬ ‫به‌موقع آب می‌توانند از مصرف بی‌رویه آب جلوگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫جعفری پطرودی با بیان اینکه در این پژوهش همه‬ ‫مواد اولیه برای س��نتز نانوس��وپرجاذب کاملا طبیعی‬ ‫و مش��تق ش��ده از س��لولز گیاهی بوده‌اند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ازجمله کربوکس��ی متیل س��لولز‪ ،‬اتیل س��لولز‪،‬‬ ‫نانوالیاف سلولزی و همچنین از اسیدسیتریک به‌عنوان‬ ‫عامل ایجاد اتصاالت عرضی اس��تفاده و پس از س��نتز‬ ‫نانوس��وپرجاذب از میکروسکوپ الکترونی نشر میدانی‬ ‫برای بررس��ی ریزس��اختاری استفاده ش��ده‌است‪ .‬در‬ ‫نهایت نیز میزان قابلیت جذب آب و محلول‌های نمکی‬ ‫مورد ارزیابی قرار گرفت‪.‬‬ ‫امام جمعه تبریز گفت‪ :‬جنگل‌های ارس��باران و منطقه قره‌داغ‬ ‫قلب تپنده منطقه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ید محمد آل‌هاش��م‪ ،‬امام جمعه تبریز‬ ‫در خطبه‌ه��ای نماز جمعه در واکنش ب��ه قلع‌وقمع درختان در‬ ‫منطقه ارس��باران گفت‪ :‬متاس��فانه هفته گذش��ته شاهد بودیم‬ ‫ک��ه جنگل‌های ق��ره‌داغ و ارس��باران و به تعبی��ری قلب تپنده‬ ‫آذربایجان‪ ،‬قلع‌وقمع و درختان آن قطع می‌شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در راس��تای پیگی��ری این قضیه ب��ا مدیران‌‬ ‫کل جهادکش��اورزی‪ ،‬مناب��ع طبیعی و محیط‌زیس��ت اس��تان‬ ‫صحبت‌هایی کرده‌ام‪.‬‬ ‫آل‌هاش��م تاکی��د کرد‪ :‬ب��ه مدیرکل ص��دا و س��یمای مرکز‬ ‫آذربایجان‌شرقی پیشنهاد می‌کنم به‌سرعت گفت‌وگویی با حضور‬ ‫مدیران منابع طبیعی‪ ،‬محیط‌زیست و جهادکشاورزی و همچنین‬ ‫سایر عوامل ذی‌ربط ترتیب داده و مردم را در جریان این موضوع‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫امام جمعه تبریز گفت‪ :‬آقای اس��تاندار نیز باید کمیته ویژه‌ای‬ ‫در استانداری برای این مشکل ایجاد کنند و نتیجه بررسی‌ها به‬ ‫مردم اعالم شود‪.‬‬ ‫عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد‪:‬‬ ‫نتایج به‌دست آمده از این تحقیقات حاکی از آن است‬ ‫که هر گرم از این نانوس��وپرجاذب توانایی جذب ‪۲۰۰‬‬ ‫گرم آب را دارد که در حضور ‪ ۱۰‬درصد وزنی نانو الیاف‬ ‫س��لولزی حاصل و همچنین میزان حساس��یت یونی‬ ‫این نانوس��وپرجاذب بین ‪ ۰.۷۳‬تا ‪ ۰.۹۸‬گزارش ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نتای��ج این تحقیق از س��وی س��ید رحمان جعفری‬ ‫پطرودی و اس��ماعیل رس��ولی گرم��ارودی از اعضای‬ ‫هیات‌علم��ی و ج�لال رنجب��ر دانش‌آموخت��ه مقطع‬ ‫کارشناسی ارش��د دانشگاه شهید بهشتی اجرایی و در‬ ‫مجله ‪ Carbohydrate Polymers‬با ضریب تاثیر‬ ‫‪ ۵.۱۵۸‬منتشر شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران‬ ‫با بیان اینکه بخش زیادی از ذخیره‌س��ازی میوه شب عید انجام‬ ‫ش��ده و نگرانی از میوه ش��ب عید وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬پیش‌بینی‬ ‫می‌شود قیمت پرتقال در ایام عید کیلویی کمتر از ‪ ۴‬هزار تومان‬ ‫و سیب به قیمت مناسب‌تری عرضه شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» حس��ین ش��یرزاد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پاسخ به اینکه شب عید‬ ‫نزدیک می‌ش��ود و مردم نگرانند که آیا میوه شب عید با قیمت‬ ‫مناسب دست‌ش��ان می‌رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬مردم اصال نگران نباشند‪،‬‬ ‫کمیته ملی تنظیم بازار کش��ور و کمیت��ه راهبردی ملی تنظیم‬ ‫ب��ازار میوه عید‪ ،‬ذخیره‌س��ازی ‪ ۴۰‬هزار تن پرتق��ال و ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تن س��یب را مصوب کرده و قرار اس��ت ‪ ۲۰‬درصد ذخیره‌سازی‬ ‫احتیاط��ی هم برای س��یب و پرتقال در نظر گرفته ش��ود و در‬ ‫مجموع برای خرید ‪ ۱۰۰‬هزار تن تامین اعتبار شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هی��چ نگرانی برای تامین میوه ش��ب عید‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬نزدیک به ‪ ۲۰‬هزار تن س��یب به اس��تان‌ها‬ ‫حمل و در س��ردخانه‌ها ذخیره شده و ‪ ۳۰‬هزار تن پرتقال هم از‬ ‫س��ورتینگ‌داران خریداری شده است و هیچ نگرانی در این باره‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫ش��یرزاد ادامه داد‪ :‬توان ذخیره‌سازی و توان راهبری نیروهای‬ ‫ما در استان‌ها و ارتباطات ما با شبکه‌ها نشان می‌دهد که امسال‬ ‫هیچ‌گونه نگرانی از تامین میوه شب عید وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول در پاس��خ به اینک��ه با توجه ب��ه مصوبه‬ ‫ذخیره‌س��ازی ‪ ۱۰۰‬هزار تنی‪ ،‬هنوز ‪ ۵۰‬ه��زار تن نیاز دارید که‬ ‫ذخیره‌س��ازی کنید و آیا این میزان ذخیره‌س��ازی می‌تواند نیاز‬ ‫کشور را در ایام عید تامین کند و این ذخیره‌سازی نسبت به سال‬ ‫گذشته چه میزان افزایش یا کاهش دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ذخیره‌سازی ما‬ ‫امسال نسبت به سال ‪ ،۹۶-۹۷‬میزان ذخیره در سال‌های گذشته‬ ‫که حدود ‪ ۳۰‬هزار تن سیب و ‪ ۴۰‬هزار تن پرتقال بود‪.‬‬ ‫شیرزاد در پاسخ به اینکه قرار است این میوه‌ها به چه قیمتی‬ ‫ب ‌ه دست مصرف‌کنندگان برسد‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز کمیته راهبری ملی‬ ‫قیمتی را برای میوه ش��ب عید مش��خص نکرده و قرار است این‬ ‫قیمت‌گذاری در اس��فند انجام ش��ود و ما مطمئنیم که قیمت‌ها‬ ‫پایین خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که پیش‌بینی شما از قیمت‌ها‬ ‫چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواری��م این دو میوه در ای��ام عید با حداقل‬ ‫قیمت دس��ت مردم برس��د و فکر نمی‌کنم که پرتقال از ‪ ۴‬هزار‬ ‫تومان بیشتر باش��د اما درباره سیب به دلیل اینکه این محصول‬ ‫به دلیل سرمای بهاره امسال ‪ ۴۰۰‬هزار تن کاهش تولید داشت‬ ‫و اینکه ما ش��کوفه دوم س��یب رابه دلیل ماندگاری کم در انبار‬ ‫نمی‌توانیم خریداری کنیم‪ ،‬به نظر می‌رس��د قیمت سیب اندکی‬ ‫از آنچه حدس می‌زدیم بیشتر باشد و قول می‌دهم که با قیمت‬ ‫مناسب‌تری عرضه شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران در پاس��خ به‬ ‫اینکه آیا نارنگی هم ذخیره‌سازی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬ذخیره‌سازی‬ ‫نارنگ��ی در برنامه کمیته راهبری ملی نیس��ت و ما برای این دو‬ ‫میوه که به عنوان س��بد اصلی میوه شب عید است برنامه‌ریزی‬ ‫کرده‌ایم‪.‬‬ ‫شیرزاد ادامه داد‪ :‬ما سعی می‌کنیم قیمت‌ها را پایین‌تر آوریم‬ ‫زیرا احس��اس ما این است که مردم امسال به میوه ارزان قیمت‬ ‫نیاز بیشتری دارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ق��رار بود وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مسئول ذخیره‌س��ازی میوه شب عید باشد‪ ،‬گفت‪ :‬از اردیبهشت‬ ‫که بحث تنظیم بازار میوه آغاز ش��د ت��ا ‪ ۲۰‬آذر صنف و صنوف‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت مس��ئول ذخیره‌س��ازی‬ ‫بودن��د ام��ا از ‪ ۲۰‬آذر ب��ه بعد این مس��ئولیت ب��ه وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی ابالغ ش��د و ای��ن وزارتخان��ه با محوریت س��ازمان‬ ‫مرک��زی تعاون��ی روس��تایی مکلف ب��ه تامین و ذخیره‌س��ازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پاسخ به‬ ‫اینکه این میوه‌ها به چه قیمتی از باغداران خریداری می‌ش��ود‪،‬‬ ‫ل مرداد از کشاورزان خریداری می‌شود‬ ‫گفت‪ :‬سیب به طور معمو ‌‬ ‫و م��ا در ‪ ۲۰‬آذر ب��رای س��یب مکلف به تامین و ذخیره‌س��ازی‬ ‫شدیم‪ .‬از این رو‪ ،‬مجبور هستیم از سردخانه‌ها و سورتینگ‌داران‬ ‫خری��داری کنیم و بر اس��اس کیفیت س��یب از ‪ ۵۲۰۰‬تومان تا‬ ‫‪ ۶۹۰۰‬تومان متغیر است‪.‬‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫سال سی‌ام شماره ‪ 557‬پیاپی ‪2530‬‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 12‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬ربیع‌الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫استفاده از طرح‌های تیپ صنعتی‬ ‫برای کارآفرینی‬ ‫یکی از خدمات حمایتی ارائه‌ش��ده‬ ‫از س��وی س��ازمان مبحث طرح‌های‬ ‫توجیه��ی در حوزه‌ه��ای مختل��ف‬ ‫صنع��ت برای بهره‌من��دی متقاضیان‬ ‫س��رمایه‌گذاری در این بخش اس��ت‪.‬‬ ‫اطالع��ات ارائ��ه ش��ده ب��رای افراد‬ ‫کارآفری��ن و کس��انی ک��ه ب��ه فکر‬ ‫فرشاد کهیاری‪ /‬مدیر تامین‬ ‫راه‌اندازی یا توس��عه کسب‌وکار خود‬ ‫منابع مالی و سرمایه‌گذاری‬ ‫هس��تند می‌تواند مفی��د و کاربردی‬ ‫سازمان صنایع کوچک‬ ‫واق��ع ش��ود‪ ،‬اطالعات اولی��ه که هر‬ ‫کارآفری��ن و ش��خصی ک��ه ب��ه فکر‬ ‫راه‌اندازی کسب‌وکار مستقل است باید بداند و با آنها آشنا باشد‪ .‬طرح‬ ‫توجیهی(مع��ادل واژه انگلیس��ی‪ ) Feasibility Study‬با محوریت‬ ‫بررسی امکان‌پذیری ساخت یک واحد صنعتی یا توسعه آن نیاز اولیه‬ ‫یک کارآفرین است؛ حال چه برای یک کسب‌وکار کوچک‪ ،‬چه ساخت‬ ‫یک مجتمع بزرگ صنعتی و تولیدی و عبارت اس��ت از گزارش��ی که‬ ‫توجیه‌پذی��ری یک ط��رح را از جنبه‌های مختلف ب��ازار‪ ،‬فنی‪ ،‬مالی و‬ ‫ی ش��امل‬ ‫اقتصادی مورد بررس��ی و مطالعه قرار می‌دهد‪ .‬طرح توجیه ‌‬ ‫نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کس��ب‌وکاری اس��ت که قصد‬ ‫راه‌ان��دازی آن وجود دارد‪ .‬پیش از ش��روع هر فعالیتی‪ ،‬در نظر گرفتن‬ ‫عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پیشبرد کسب‌وکار‬ ‫نقش اساسی ایفا می‌کند‪ .‬طرح توجیهی زوایای مختلف سرمایه‌گذاری‬ ‫از قبیل حدود میزان س��رمایه‌گذاری‪ ،‬وضعیت بازار و وضعیت موجود‬ ‫یک طرح را برای س��رمایه‌گذار روش��ن می‌کند تا سرمایه‌گذار بتواند‬ ‫تصمیم‌گیری راحت و درس��تی از مس��یر انتخابیش داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫خروج��ی نهایی مطالعات طرح توجیهی‪ ،‬ارائه یک مدل تصمیم‌گیری‬ ‫به ذی‌نفعان است که نشان‌دهنده دورنمایی از وضعیت تولید محصول‬ ‫مورد نظر در آینده است‪ .‬با استفاده از این مطالعات نقاط قوت و ضعف‬ ‫ایده سرمایه‌گذاری شناسایی شده و می‌توان راهکارهایی برای مقابله با‬ ‫تهدیدهای موجود در بازار اتخاذ کرد‪ .‬طرح‌های توجیهی در حوزه‌های‬ ‫مختل��ف صنعت کاملا ب��ه صورت رایگان در اختیار عموم در نش��انی‬ ‫سایت در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران‪-‬خدمات‬ ‫الکترونیکی‪-‬طرح‌ه��ای تیپ صنعتی» ق��رار دارد و هیچ وجهی برای‬ ‫اس��تفاده از آنها نباید پرداخت شود و باید بروز‌رسانی مناسب از سوی‬ ‫کارآفرین در آن به عمل آید‪ .‬برخی افراد طرح‌های توجیهی بارگذاری‬ ‫شده در سایت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی را با کمی‬ ‫تغیی��ر و ویرای��ش در بازار به فروش می‌رس��انند‪ .‬از آنجا که مطالعات‬ ‫امکان‌س��نجی را می‌توان نقطه عطف فرآیند تصمیم‌گیری در اجرای‬ ‫ت بتواند‬ ‫پروژه یا انجام سرمایه‌گذاری دانس��ت‪ ،‬امیدواریم این مطالعا ‌‬ ‫راهنمای مناسبی برای متقاضیان کارآفرین در حوزه صنعت باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اجرای ‪ ۱۸‬طرح عمرانی‬ ‫در شهرک‌های صنعتی قزوین‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی قزوین گف��ت‪ ۱۸ :‬طرح‬ ‫عمرانی و خدماتی با ‪ ۲۳۵‬میلیارد ریال اعتبار هم‌اکنون در شهرک‌ها‬ ‫و نواحی صنعتی اس��تان در حال اجرا هس��تند‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط‌عمومی ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی استان‬ ‫قزوین‪ ،‬حمیدرضا خانپور با اعالم این مطلب افزود‪ :‬بیشتر این طرح‌ها‬ ‫در ش��هرک‌های صنعتی کاسپین‪ ،‬آبیک(کاس��پین‌‪ ،)۲‬لیا‪ ،‬خرمدشت‬ ‫و حکیمی��ه در حال اجرا هس��تند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعت��ی قزوین همچنی��ن اظهار ک��رد‪ :‬این طرح‌ها که اج��رای آنها‬ ‫توسعه زیرساخت‌های عمرانی و رفاهی در شهرک‌های صنعتی استان‬ ‫را به دنبال دارد ش��امل عملیات اصالح ش��بکه آب‌رسانی و فاضالب‪،‬‬ ‫زیرسازی و آسفالت و بهسازی معابر‪ ،‬جدول‌گذاری‪ ،‬اجرای شبکه برق‪،‬‬ ‫س��اخت زهکش و تکمیل شبکه داخلی گاز هس��تند‪ .‬خانپور با بیان‬ ‫اینکه در مجموع امس��ال شاهد اجرای ‪ ۲۸‬طرح عمرانی و زیرساختی‬ ‫در ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی اس��تان بودیم‪ ،‬اظهار کرد‪ ۱۰ :‬مورد از‬ ‫این طرح‌ها با صرف ‪ ۲۵‬میلیارد ریال امس��ال تکمیل ش��دند و مورد‬ ‫بهره‌ب��رداری قرار گرفتند و ‪ ۱۸‬طرح باقی‌مانده نیز در مراحل مختلف‬ ‫اجرا قرار دارند‪.‬‬ ‫توسعه صنایع کوچک‪ ،‬تدبیر دولت برای رونق اقتصادی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنای��ع کوچ��ک ب��ا کارآفرین��ی نوی��ن و ایجاد‬ ‫فرصت‌های ش��غلی جدید چرخ‌های اقتصادی را به‬ ‫حرک��ت درمی‌آورن��د و در این مس��یر حمایت‌های‬ ‫موثر دولت تدبیر و امید‪ ،‬زمینه رش��د و گس��ترش‬ ‫ای��ن صنای��ع را در مناطق مختلف کش��ور از جمله‬ ‫آذربایجان غربی فراهم کرده است‪.‬‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی ب��ا قرار دادن ش��رکت‌های‬ ‫متع��دد تولیدکنن��ده در کن��ار هم‪ ،‬زمینه توس��عه‬ ‫صنعتی را با اس��تفاده از توان صنایع کوچک فراهم‬ ‫ک��رده و آن نیز به نوبه خود مس��یر بالندگی صنایع‬ ‫را در اس��تان مرزی آذربایجان غربی هموار س��اخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫فع��االن صنایع مس��تقر در ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫آذربایجان غربی با تمام توان برای توس��عه صنعتی‬ ‫استان و تامین نیازهای مردم در بخش‌های مختلف‬ ‫ت�لاش می‌کنند و در ح��وزه صنایع کوچک اثرگذار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اگرچه از دید برخی‌ها نب��ود صنایع بزرگ‪ ،‬نقص‬ ‫اساس��ی در آذربایجان غربی به شمار می‌رود اما در‬ ‫شرایطی که واحدهای بزرگ نیز با مشکالتی روبه‌رو‬ ‫هستند‪ ،‬شهرک‌های صنعتی به نماد توسعه صنعتی‬ ‫این استان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین نیاز حوزه درمان‬ ‫نیز گفت‪ :‬این شرکت از دو سال گذشته فعالیت خود‬ ‫را آغاز کرده و با ‪ ۵۰‬نوع محصول درصدد حضور در‬ ‫بازارهای استان و ایران است‪.‬‬ ‫جراحی اف��زود‪ :‬محصوالت تولیدی این ش��رکت‬ ‫از ابتدای امس��ال وارد بازار ش��ده و ش��بکه عرضه‬ ‫محصوالت این ش��رکت تا پایان امس��ال در س��طح‬ ‫کشور راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬ ‫این تولیدکننده با اش��اره به کیفی��ت قابل توجه‬ ‫محصوالت تولیدی این شرکت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصد مواد اولیه و بخش زیادی از ماش��ین‌آالت‬ ‫این ش��رکت تولید داخل است و نیاز بسیار کمی به‬ ‫کاالهای وارداتی دارد‪.‬‬ ‫جراح��ی با بی��ان اینکه به دنب��ال تولید محصول‬ ‫مش��ترک با ترکیه با برند احتمالی «ایش��یل پاک»‬ ‫هستیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این محصول با هدف صادرات به‬ ‫دیگر کشورها در ارومیه تولید می‌شود و با همه توان‬ ‫برای تحقق آن گام برمی‌داریم‪.‬‬ ‫این تولیدکننده از دریافت تس��هیالت ‪ ۶۶‬میلیارد‬ ‫ریالی ب��رای آغاز فرآیند تولید و توس��عه این بنگاه‬ ‫تولیدی نیز خب��ر داد و بیان کرد‪ :‬درحال‌حاضر ‪۴۲‬‬ ‫نفر در این واحد مش��غول فعالیت هستند و با وجود‬ ‫‪ ۵۰‬نمایندگی در سراس��ر کشور‪ ،‬میزان اشتغالزایی‬ ‫غیرمستقیم آن بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫حس��ن تنهای��ی‪ ،‬مدیرعامل یک واح��د تولیدی‬ ‫مستقر در شهرک صنعتی با اشاره به اینکه بیش از‬ ‫‪ ۲۴‬سال از فعالیت این مجموعه در تولید تجهیزات‬ ‫آزمایش��گاهی می‌گذرد‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬س��االنه ‪۳۵‬‬ ‫میلی��ون واحد لوله آزمایش��گاهی و ‪ ۴۰۰‬دس��تگاه‬ ‫س��انتریفیوژ مورد نیاز آزمایش��گاه‌ها در این شرکت‬ ‫تولید و روانه بازار داخل می‌شود‪.‬‬ ‫تنهایی افزود‪ :‬این شرکت ابتدا به شکل کارگاهی‬ ‫ب��ا ‪ ۱۲۰‬مترمرب��ع فضای ش��هری فعالی��ت خود را‬ ‫ش��روع کرد و درحال‌حاضر ‪ ۴۰‬نفر کارگر‪ ،‬تکنسین‬ ‫و کارشناس فعال در بیش از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع‬ ‫فضای تولید آن فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫این تولیدکننده با اشاره به تالش این شرکت برای‬ ‫توس��عه ‪ ۱۰۰۰‬مترمربعی در راستای افزایش میزان‬ ‫تولید‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬افزایش می��زان تولید لوله‌های‬ ‫آزمایش��گاهی در ط��ول ی��ک و نیم س��ال آینده با‬ ‫بهره‌برداری از فاز توسعه تا ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫واحد هدف‌گذاری شده است‪.‬‬ ‫تنهای��ی نیاز ح��وزه درمان کش��ور‬ ‫ب��ه لوله‌ه��ای آزمایش��گاهی را ‪۱۵۰‬‬ ‫میلی��ون واحد اعالم ک��رد و ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ‪ ۳۵‬ه��زار واح��د از این‬ ‫تعداد در این شرکت تولید می‌شود‪.‬‬ ‫علی عبدلی‬ ‫تنهای��ی بیان کرد‪ :‬در صورتی که فاز‬ ‫توس��عه به بهره‌برداری برس��د‪ ،‬میزان‬ ‫استفاده از فناوری‌های‬ ‫نوین‪ ،‬بهبود کیفیت‬ ‫تولید این ش��رکت به ‪ ۸۰‬میلیون واحد‬ ‫افزایش می‌یابد و افزون‌بر نیمی از نیاز محصوالت تولیدی‪ ،‬افزایش‬ ‫مزیت رقابتی تولید‌کنندگان‬ ‫کشور در این مرکز تولید می‌شود‪.‬‬ ‫و استاندارد‌سازی واحدها و‬ ‫‹ ‹تولید مشترک‬ ‫مهش��ید جراح��ی‪ ،‬مدیرعام��ل یک‬ ‫ش��رکت تولیدی مس��تقر در ش��هرک‬ ‫صنعت��ی ک��ه در ح��وزه تولی��د مواد‬ ‫بهداش��تی از جمل��ه صابون‪ ،‬ش��امپو‪،‬‬ ‫مای��ع ظرفش��ویی‪ ،‬مایع دستش��ویی‪،‬‬ ‫سفیدکننده و جرمگیر فعالیت می‌کند‌‬ ‫� توسعه بازارهای هدف‬ ‫رئی��س هیات‌مدی��ره ش��رکت «آترا‬ ‫ارتوپ��د» ک��ه در ح��وزه ایمپلنت‌های‬ ‫ارتوپ��دی در ارومی��ه مش��غول به کار‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت جزو نخستین‬ ‫تولیدکنن��دگان ایمپلنت‌های تیتانیوم‬ ‫در ایران است‪.‬‬ ‫محمدباقر حس��ین‌زاده اف��زود‪ :‬همه‬ ‫دانش��گاه‌های علوم‌پزش��کی کش��ور و‬ ‫مراک��ز درمانی فعال در ح��وزه ارتوپد‬ ‫از محصوالت این ش��رکت که تولیدات‬ ‫آن ب��ا حدود یک‌پنجم قیمت کاالهای‬ ‫تولیدات از مهم‌ترین عوامل واردات��ی توزی��ع می‌ش��ود‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫توسعه صادرات و ورود می‌کنند‪.‬‬ ‫به بازارهای بین‌المللی به‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬درحال‌حاض��ر ‪۵‬‬ ‫شمار می‌رود‬ ‫تولیدکنن��ده ایمپلنت‌های ارتوپدی در‬ ‫که باید تولید‌کنندگان‬ ‫کش��ور فعال اس��ت ک��ه ایمپلنت‌های‬ ‫به این عوامل‬ ‫تیتانیوم��ی تنه��ا در ارومیه و مش��هد‬ ‫دقت کنند‬ ‫تولید و به بازار عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به صادرات محصوالت این ش��رکت‬ ‫به جمه��وری آذربایجان و اربیل عراق بیان کرد‪ :‬در‬ ‫صدد توس��عه بازارهای هدف هستیم و این امر را با‬ ‫توسعه کمی و کیفی دنبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات‌مدیره شرکت «آترا ارتوپد» از فعالیت‬ ‫‪ ۲۸‬نف��ر کارش��ناس مهندس��ی مکانی��ک در کنار‬ ‫افزون‌بر ‪ ۴۰‬کارش��ناس و متخصص در این شرکت‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬عالوه‌بر محصوالت متعارف‪ ،‬برخی‬ ‫اختراعات از جمله ایمپلنت پاشنه پا در این مرکز به‬ ‫تولید انبوه رسیده که مایه افتخار است‪.‬‬ ‫‹ ‹به ثمر رسیدن طرح‌ها‬ ‫راه‌اندازی این نواحی صنعتی‪ ،‬زمینه به ثمر رسیدن‬ ‫طرح‌های اشتغال پایدار روس��تایی فراهم شده و از‬ ‫مهاجرت روس��تاییان به ش��هر جلوگیری می‌شود و‬ ‫حتی می‌توان��د در تحقق مهاج��رت معکوس موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عبدلی گفت‪ :‬طرح پرداخت مشوق حق انتفاع در‬ ‫راستای حمایت از تولید و اشتغال به صنایع کوچک‬ ‫نیز در استان اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی استان‬ ‫آذربایجان‌غربی افزود‪ :‬برای ترغیب س��رمایه‌گذاران‬ ‫و رف��ع موان��ع س��رمایه‌گذاری در نواح��ی صنعتی‬ ‫مشوق‌هایی برقرار شده که سرمایه‌گذاران فقط ‪۳۰‬‬ ‫درص��د قیمت حق انتفاع زمی��ن را به صورت نقدی‬ ‫می‌پردازند و بقیه در اقساط ‪ ۳۶‬ماهه گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫عبدل��ی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن ب��رای خریداران‬ ‫زمین و تولیدکنن��دگان در موقع خرید زمین برای‬ ‫ساخت‌وس��از ‪ ۱۰‬درصد تخفیف در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان‬ ‫آذربایجان‌غربی بیان کرد‪ :‬خریدارانی که تمام هزینه‬ ‫زمین را یکجا پرداخت کنند از تخفیف ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫بهره‌مند می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬استراتژی راهبردی‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز چندی‌پیش در حاش��یه سفر به آذربایجان‌غربی‬ ‫با اش��اره به اینکه مهم‌ترین راهبرد این س��ازمان در‬ ‫س��ال مزین به «حمایت از کاالی ایرانی» همراهی‬ ‫ب��ا کارآفرینان و حمایت عملی از آنها اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امس��ال مشوق‌های الزم در زمینه کارآفرینان واقعی‬ ‫اعمال می‌شود‪ .‬نجفی افزود‪ :‬سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک‌های صنعتی ایران دو وظیفه مهم فراهم‬ ‫ک��ردن زیرس��اخت‌ها و حمای��ت از صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط را بر‌عه��ده دارد و باید در این مس��یر به‬ ‫صورت جهادی عمل کند‪ .‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ادامه داد‪ :‬حمایت از فعاالن صنایع کوچک‬ ‫و کارآفرینان مورد تاکید رهبر معظم انقالب اس��ت‬ ‫زیرا این امر ش��رایط حمای��ت از کاالی ایرانی را در‬ ‫جامعه فراهم می‌کند و می‌تواند اش��تغال مناس��بی‬ ‫برای جوان��ان ایج��اد کند‪.‬نجفی بیان ک��رد‪ :‬توجه‬ ‫به بخش اش��تغال‪ ،‬باال بردن تولی��د ناخالص ملی و‬ ‫حمایت از ش��رکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها‬ ‫‪ ۳‬استراتژی مهمی است که باید مدیران و کارکنان‬ ‫این س��ازمان به آن توجه کنند‪ .‬مشاور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬فناوری بدون وجود نیروی‬ ‫انسانی کارآمد هیچ اهمیت و فایده‌ای‬ ‫ن��دارد و با همین جوان��ان و نخبگانی‬ ‫که توانس��ته‌اند با وج��ود محدودیت‌ها‬ ‫اختراعاتی را ثبت کنند‪ ،‬می‌توان رشد‬ ‫قابل توجه��ی را در اقتصاد کش��ور به‬ ‫وجود آورد‪.‬‬ ‫عل��ی عبدل��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعت��ی آذربایجان‌غرب��ی نیز با اش��اره ب��ه وجود‬ ‫یک‌هزار و ‪ ۲۷۶‬واحد تولیدی در این اس��تان گفت‪:‬‬ ‫از ای��ن تعداد ‪ ۹۴۷‬واحد تولیدی ش��امل حدود ‪۶۰‬‬ ‫درص��د فعال اس��ت‪.‬عبدلی افزود‪ :‬مش��خص کردن‬ ‫واحدهای تولیدی فعال با توجه به میزان مصرف آب‬ ‫و برق و گاز هر واحد انجام ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک‌های صنعتی آذربایجان غربی ادامه‬ ‫داد‪ ۲۲ :‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬نفر در واحدهای فعال موجود‬ ‫در این ش��هرک‌ها و نواحی مشغول به کار هستند و‬ ‫ای��ن آمار‪ ،‬جایگاه این ش��هرک‌ها در حوزه صنعت و‬ ‫تولید استان را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫عبدلی بیان کرد‪ ۳۴ :‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعتی در آذربایجان غربی وجود دارد‬ ‫که ‪ ۲۶‬مورد از این تعداد در مس��احتی‬ ‫به میزان ‪ ۶۳۱‬هکتار فعال است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان آذربایجان‌غربی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اس��تفاده از فناوری‌ه��ای نوی��ن‪،‬‬ ‫صادق نجفی‬ ‫بهب��ود کیفی��ت محص��والت تولیدی‪،‬‬ ‫حمایت از فعاالن‬ ‫افزایش مزیت رقابت��ی تولید‌کنندگان‬ ‫صنایع کوچک و‬ ‫و استاندارد‌س��ازی واحده��ا و تولیدات‬ ‫کارآفرینان‬ ‫از مهم‌ترین عوامل توس��عه صادرات و‬ ‫مورد تاکید رهبر معظم‬ ‫ورود به بازارهای بین‌المللی به ش��مار‬ ‫انقالب‬ ‫می‌رود که بای��د تولید‌کنندگان به این‬ ‫است زیرا این امر‬ ‫عوام��ل دق��ت کنند‪.‬عبدل��ی گفت‪۷ :‬‬ ‫شرایط حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی را در جامعه‬ ‫ناحیه صنعتی روستایی تا پایان امسال‬ ‫فراهم می‌کند و‬ ‫بو‌کار در روستاهای‬ ‫با هدف رونق کس ‌‬ ‫می‌تواند اشتغال مناسبی‬ ‫‌شود‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫‌اندازی‬ ‫آذربایجان‌غربی راه‬ ‫برای جوانان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫ایجاد کند‬ ‫صنعتی استان آذربایجان غربی افزود‪ :‬با‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد‌ ‬ ‫� سخن آخر‬ ‫واحده��ای تولی��دی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی‪ ،‬نم��اد «م��ا‬ ‫می‌توانیم» در آذربایجان‌‌غربی به شمار‬ ‫می‌روند و فعالیت آنها می‌تواند مشوقی‬ ‫برای دیگر واحدهای تولیدی باشد‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی که تولید داخل و‬ ‫حمایت از آن یک اصل به شمار می‌رود‪،‬‬ ‫این ش��رکت‌ها می‌توانند با توان‌افزایی‬ ‫در تولید‪ ،‬زمینه توسعه صنعتی کشور‬ ‫و آذربایج��ان غرب��ی را بی��ش از پیش‬ ‫فراه��م کنن��د و در بی‌اثرکردن هرچه‬ ‫بیشتر تحریم‌ها موثر باشند‪.‬‬ ‫آب نگار‬ ‫برگزاری انتخابات کلینیک‌های کسب‌و‌کار در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحم��د گفت‪ :‬تش��کیل تیم‌های توانمندس��از در قالب‬ ‫بو‌کار از راهکارهای رفع معضالت واحدها و‬ ‫کلنیک‌های کس ‌‬ ‫طرح‌های تولیدی کهگیلویه و بویراحمد است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط‌عمومی‬ ‫ش��رکت شهرک‌های صنعتی اس��تان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫جلس��ه انتخاب��ات کلینیک‌های کس��ب‌وکار ب��ا حضور ‪۱۲‬‬ ‫شخصیت حقوقی و حقیقی مش��اوران و نمایندگان اعضای‬ ‫شورای راهبری استان کهگیلویه و بویراحمد متشکل از اتاق‬ ‫بازرگانی و س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سیدهاشم موس��وی در این جلسه اظهار کرد‪ :‬در راستای‬ ‫اجرای بند «ح» ماده ‪ ۴۶‬قانون برنامه شش��م و سیاست‌های‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران‪ ،‬ایجاد و‬ ‫راه‌اندازی کلینیک‌های کسب‌وکار به منظور به ظرفیت‌رسانی‪،‬‬ ‫توانمندسازی‪ ،‬نوسازی و بازسازی کسب‌وکارها در استان در‬ ‫حال پیگیری و اجراست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد در ادامه با اشاره به اهداف این کلینیک‌ها تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬نهادینه کردن فرهنگ مراجعه صاحبان کس��ب وکار‬ ‫به مش��اوران و متخصص��ان برای حل مش��کالت بنگاه‌های‬ ‫ی‌‌عارضه‌یابی‪ ،‬آسیب‌شناس��ی و ارائه راه‌حل مناس��ب‬ ‫تولید ‌‬ ‫برای رفع مش��کل آنها‪ ،‬ایج��اد ارتباط نزدیک بین بنگاه‌های‬ ‫تولی��دی و مش��اوران حرف��ه‌ای و ارائه‌دهن��دگان خدمات‬ ‫کس��ب‌وکار‪ ،‬تس��هیل حضور مش��اوران حرف��ه‌ای در محل‬ ‫شهرک و نواحی صنعتی‪ ،‬افزایش ظرفیت بنگاه‌های تولیدی‪،‬‬ ‫فعال‌س��ازی واحدهای راکد و نوسازی و بازسازی آنها و‪ ...‬از‬ ‫مهم‌ترین اهداف تشکیل کلینیک‌های کسب‌وکار و تیم‌های‬ ‫توانمندس��از اس��ت و بخش خصوصی به دلیل ماهیت و نوع‬ ‫عملکرد خارج از محدودیت‌ها می‌تواند توانمند‌تر و با‌قدرت‌تر‬ ‫در گش��ایش مشکالت حوزه تولید و صنعت اقدام و راهبری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫موس��وی ادامه داد‪ :‬با برگزاری فراخوان عمومی و شرکت‬ ‫مش��اور و تش��کیل کمیته تخصص��ی و انج��ام مصاحبه‪۸ ،‬‬ ‫ش��رکت مش��اوره برای حضور در انتخابات مجمع ش��رکت‬ ‫کردند که با برگزاری انتخابات ‪ ۵‬نفر از مدیران ش��رکت‌های‬ ‫مشاوری کس��ب‌وکار با کسب بیشترین آرا به عنوان اعضای‬ ‫هیات‌مدی��ره ه��اب کلینی��ک و مرک��ز کلینی��ک انتخاب‬ ‫ش��دند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر ‪ ۱۲‬شرکت‬ ‫مش��اوره مهندس��ی در مرکز خدمات فناوری و کس��ب‌وکار‬ ‫یاسوج‌‪ ۳‬مستقر هس��تند که در زمینه‌های «بهبود کیفیت‪،‬‬ ‫دانش‌بنی��ان‪ ،‬آموزش‌ه��ای مهارتی و مدیریت��ی‪ ،‬صادرات و‬ ‫واردات‪ ،‬تدوی��ن اس��تاندارد‪ ،‬مالی‪ ،‬حس��ابداری و تبلیغات‪،‬‬ ‫برندین��گ» ب��ه واحدهای تولی��دی و صنعتی‪ ،‬آم��اده ارائه‬ ‫خدمات مشاوره مهندسی هستند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬روابط عمومی آبفا اصفهان‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

گسترش صنعت شماره 557

گسترش صنعت شماره 557

شماره : ۵۵۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
روزنامه گسترش صنعت شماره 556

روزنامه گسترش صنعت شماره 556

شماره : ۵۵۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
روزنامه گسترش صنعت شماره 555

روزنامه گسترش صنعت شماره 555

شماره : ۵۵۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
روزنامه گسترش صنعت شماره 554

روزنامه گسترش صنعت شماره 554

شماره : ۵۵۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
روزنامه گسترش صنعت شماره 553

روزنامه گسترش صنعت شماره 553

شماره : ۵۵۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
روزنامه گسترش صنعت شماره 552

روزنامه گسترش صنعت شماره 552

شماره : ۵۵۲
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!