صفحه قبل

روزنامه گسترش صنعت شماره ۵۵۳

صفحه بعد

روزنامه گسترش صنعت شماره 553

روزنامه گسترش صنعت شماره 553

‫ارزهای نفتی‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫را بی‌ثبات‬ ‫کرده‌است‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی‌ام پیاپی ‪2526‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 553‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع‌الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫مجوز سران‬ ‫قوا برای فروش‬ ‫‪3‬میلیون بشکه‬ ‫نفت در بورس‬ ‫‪6‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیران منابع انسانی‬ ‫در رویارویی با شرایط پیچیده‬ ‫مزایایتسهیالتکم‌بهرهبرایمشاغلروستاییوعشایریسببشد‬ ‫روی‌آوری سرمایه‌گذاران‬ ‫از شهرک‌ها به نواحی صنعتی‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫احمد بذلی‪ -‬قائم‌مقام مدیرعامل س�ازمان مدیریت صنعتی‪ :‬پیشرفت‬ ‫حوزه‌های مختلف به‌ویژه فناوری باعث شده محیطی رقابتی‪ ،‬پویا‪ ،‬مبهم‬ ‫و به‌شدت متغیر ایجاد شود تا جایی که توان برنامه‌ریزی مطمئن و پایدار‬ ‫را از بس��یاری از سازمان‌ها س��لب و آنها را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو‬ ‫کرده است‪ .‬از ‪ ۳‬دهه گذشته جریانی آکنده از تغییر و تحوالت پرشتاب‬ ‫در فضای کس��ب‌وکار به‌وجود آمده که از یک‌طرف سطح باالیی از نبود‬ ‫اطمین��ان را برای بنگاه‌ها ایجاد کرده و از س��ویی هزینه‌های بنگاه‌ها را‬ ‫به‌دالی��ل مختلف ازجمل��ه ضرورت حرکت در مرزهای دانش و کس��ب‬ ‫اطالعات به‌روز ‪ ،‬دس��تیابی به فناوری‌های جدید و بهره‌گیری از نیروی‬ ‫انسانی کمیاب و پرهزینه افزایش داده است‪.‬‬ ‫به‌گفته هوملت‪ ،‬یک��ی از متفکران این عرصه‪ ،‬آینده به دالیل مختلف‬ ‫ازجمل��ه تغییر ظرفی��ت تقاضا‪ ،‬تغییر هزینه‌های تولی��د‪ ،‬تغییر فناوری‪،‬‬ ‫ت دولت‌ه��ا و‪ ...‬تغییر می‌کن��د و همین عوام��ل می‌تواند باعث‬ ‫سیاس�� ‌‬ ‫ایجاد گسس��ت در اس��تراتژی و شکست آن ش��ود‪ .‬او از آن لحظه‌ها به‬ ‫عنوان لحظه‌های س��خت و پراس��ترس یاد ک��رده و تاکید می‌کند نقش‬ ‫استراتژیست‌ها در شرایط گسست معلوم می‌شود‪.‬‬ ‫بنگاه‌های کسب‌وکار برای اینکه از گردونه تغییر و تحول عقب نمانند‬ ‫و ام��کان ادامه حیات و بقا را در فضای آکنده از تغییر داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫ناگزیرند با تمام توان با رقیبان خود به رقابت بپردازند‪ .‬بدیهی اس��ت که‬ ‫این رقابت به‌سادگی میس��ر نبوده و برای بنگاه هزینه‌های زیادی درپی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫اق��دام نکردن به‌موقع و واکنش نامناس��ب به این تحوالت‪ ،‬زمینه‌های‬ ‫انحطاط و کاهش طول عمر س��ازمان‌ها را فراهم خواهد کرد‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی به‌نظر می‌رس��د یکی از اساس��ی‌ترین چالش‌ه��ای پیش‌روی‬ ‫س��ازمان‌ها افزایش نیاز ب��ه مدیران توانمند و حرف��ه‌ای در حوزه منابع‬ ‫انسانی است‪.‬‬ ‫امروزه کسب‌وکار و کسب ثروت بر پایه ایده و اندیشه قرار دارد و عنصر‬ ‫دانایی‪ ،‬محور اصلی اقتصاد اس��ت‪ .‬اقتص��اد دانایی‌محور متکی به تولید‪،‬‬ ‫توزیع و مصرف دانایی است و محرک اصلی رشد و ایجاد ثروت و اشتغال‬ ‫در تمامی رشته فعالیت‌ها‪ ،‬دانایی است‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه‪2‬‬
‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 21 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 29 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 553‬پیاپی ‪2526‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیران منابع انسانی‬ ‫در رویارویی با شرایط پیچیده‬ ‫ادامه از صفحه یک‬ ‫ب��ه عبارت دیگر در اقتصاد زمانی که دانایی به ظرفیت‬ ‫کامل خود می‌رس��د‪ ،‬ارزش اقتصادی پیدا می‌کند و آنگاه‬ ‫ارزش‌افزوده باال و ثروت‌آفرینی تصاعدی خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫ح��ال با توجه به ش��رایط محیطی پیچیده‪ ،‬این پرس��ش‬ ‫مطرح می‌ش��ود که چه تحوالتی باید در س��ازمان‌ها برای‬ ‫رویارویی با این شرایط ایجاد شود‪.‬‬ ‫پیش‌ف��رض بیش��تر تئوریس��ین‌ها این اس��ت که نبود‬ ‫اطمینان‪ ،‬ناخوش��ایند ولی اجتناب‌ناپذیر اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫به تصمیم‌گیران توصیه می‌کنند برای کاهش نا‌اطمینانی‬ ‫اقدامی سازمانی را طراحی و اجرا کنند‪.‬‬ ‫به باور نگارنده س��ازمان‌ها ابت��دا باید این پیش‌فرض را‬ ‫تغییر دهند و الگ��وی ذهنی جدیدی در مدیران خود در‬ ‫این زمینه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫به‌عنوان نمونه بهتر اس��ت این‌طور اس��تدالل کنیم که‬ ‫نبود اطمینان به‌جای ناخوش��ایند بودن‪ ،‬شکلی از شور و‬ ‫هیجان زندگی است‪.‬‬ ‫ب��ر این مبن��ا تغیی��ر آزاردهنده نیس��ت و نباید از آن‬ ‫اجتناب ک��رد‪ ،‬بلکه نوعی تجربه خوش��ایند و معمول در‬ ‫زندگی فراصنعتی اس��ت‪ .‬بدیهی اس��ت با این پیش‌فرض‬ ‫رویکرده��ای ما تغییر خواهد کرد و به جای اینکه به فکر‬ ‫کنترل رابطه س��ازمان و محیط باش��یم‪ ،‬به فکر سازمانی‬ ‫ب��دون مرز‪ ،‬س��اختارهای ش��بکه‌ای و ن��وآوری خواهیم‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رس��د مهم‌ترین نقش‪ ،‬نقش رهبری است که‬ ‫باید این پارادایم‌ها را داش��ته باش��د و بتواند چشم‌اندازی‬ ‫روش��ن بر مبنای آن برای افراد سازمان ایجاد کرده و آنها‬ ‫را برای رسیدن به آن توانمند کند‪.‬‬ ‫البته دس��تیابی ب��ه این مهم نیازمند ابزارهایی اس��ت‬ ‫که در فرصتی مناس��ب ب��ه آن خواهیم پرداخت‪ ،‬ازاین‌رو‬ ‫در این مجال به قابلیت‌های م��ورد نیاز در مدیران منابع‬ ‫انس��انی ب��رای رویارویی با ش��رایط پیچی��ده محیطی و‬ ‫سازمانی می‌پردازیم که از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نظرمی‌رس��د رهبری تحول‌آفرین و تفکر استراتژیک‬ ‫را می‌توان مهم‌ترین و اساسی‌ترین راهبرد حوزه مدیریت‬ ‫منابع انسانی برای رویارویی با شرایط پیچیده کسب وکار‬ ‫نام برد ام��ا این راهبردها رویکرده��ای جدیدی همچون‬ ‫توجه به کارآفرینی س��ازمانی‪ ،‬استعدادیابی و نوآوری باز‪،‬‬ ‫برند کارفرما و مسئولیت‌های اجتماعی و‪ ...‬را می‌طلبد‪.‬‬ ‫ب��ه باور م��ن در فضای جدی��د‪ ،‬مدیران منابع انس��انی‬ ‫بای��د دس��ت از کنترل و مدیریت س��نتی برداش��ته و به‬ ‫رهبرانی تحول‌گرا تبدیل شوند که عالوه بر نقش رهبری‪،‬‬ ‫س��بب ایجاد انگیزه برای کارکنان در نقش‌های مختلف‪،‬‬ ‫مشاوران مدیران صف‪ ،‬مباشران س��ازمان‌ها‪ ،‬تسهیلگران‬ ‫و رابطه‌س��ازان قوی در س��ازمان برای رویارویی درست و‬ ‫به‌هنگام با تغییرات باشند‪.‬‬ ‫منظور از مباش��ری سرمایه انسانی‪ ،‬ایجاد رابطه‌ای موثر‬ ‫بین س��ازمان و کارکنان اس��ت که در آن س��ازمان بدون‬ ‫ایجاد امپراتوری و تس��لط ش��دید‪ ،‬رهب��ری کند و بدون‬ ‫کنترل پیروان‪ ،‬امر تسهیل‌س��ازی را انجام دهد‪ .‬مباشری‪،‬‬ ‫امکان ایج��اد رابطه‌ای بین س��ازمان و کارکنان را فراهم‬ ‫می‌کند که در آن هرکدام سهم و نقشی مهم و مسئوالنه‬ ‫در موفقیت سازمان ایفا می‌کنند‪.‬‬ ‫مدی��ران منابع انس��انی در نقش تس��هیل‌کننده دانش‬ ‫فقط درپی اس��تخدام افراد مس��تعد و ق��راردادن آنها در‬ ‫کار نیس��تند‪ ،‬بلکه درصدد ایجاد س��ازمانی هس��تند که‬ ‫بتواند خلق دانش کرده و آن را بین کارکنان‪ ،‬مش��تریان‪،‬‬ ‫عرضه‌کنن��دگان و ش��رکت‌های تولیدکنن��ده محصوالت‬ ‫مکمل توزیع کند‪.‬‬ ‫فن��اوری پیش��رفته ب��ه کارکن��ان پایین س��ازمان این‬ ‫ام��کان را می‌دهد تا فرصت‌ه��ا را درک کرده و ایده‌های‬ ‫خارق‌العاده‌ای ارائه کنن��د‪ .‬محدودیت‌های زبانی در حال‬ ‫ازبین‌رفتن است‪.‬‬ ‫به‌زودی کارکنان مش��غول در مناط��ق مختلف جهان‬ ‫قادر خواهند بود بدون بهره‌گیری از مترجم‪ ،‬به‌طور آنالین‬ ‫با یکدیگر ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫یکی دیگ��ر از نقش‌های مهم و جدی��د مدیریت منابع‬ ‫انس��انی‪ ،‬نق��ش برقرارکننده رابطه اس��ت‪ .‬در محیط‌های‬ ‫س��ریع و متالطم‪ ،‬بر ایجاد و حف��ظ ارتباط بین کارکنان‬ ‫سازمان تاکید زیادی می‌شود‪.‬‬ ‫در ای��ن نقش‪ ،‬مدیری��ت منابع انس��انی برنامه هایی را‬ ‫تدوی��ن کرده و اقداماتی را انج��ام می‌دهد که کارکنان را‬ ‫قادر به تشویق‪ ،‬تسهیل‪ ،‬پرورش و حفظ روابط با کارکنان‬ ‫هم‌رده‪ ،‬مش��تریان‪ ،‬عرضه‌کنندگان‪ ،‬شرکت‌های فعال در‬ ‫عرصه‌های مش��ابه و حتی گاهی با رقب��ا می‌کند‪ .‬قدرت‬ ‫روابط عبارت اس��ت از ایجاد هم‌افزایی در درون س��ازمان‬ ‫و در سطح بازار‪.‬‬ ‫نقش دیگر حوزه منابع انس��انی در عصر تغییر‪ ،‬توانایی‬ ‫و تخصص در کس��ب آرایش س��ریع اس��ت‪ .‬بس��یاری از‬ ‫س��ازمان‌ها در اقتصاد دانش‌م��دار‪ ،‬عالوه بر ایجاد و حفظ‬ ‫مزی��ت رقابت��ی بلندم��دت‪ ،‬به شناس��ایی و اس��تفاده از‬ ‫تاکتیک‌های چریکی‌مانند دست می‌زنند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬نوعی از مدیریت منابع انس��انی مورد‬ ‫نیاز خواهد بود تا به‌س��رعت‪ ،‬عناصر خاص سرمایه انسانی‬ ‫را تجهیز‪ ،‬متمرکز و آماده کند تا س��ازمان را در دستیابی‬ ‫به اهداف استراتژیک یاری رساند‪.‬‬ ‫محمدباقر نوبخت‬ ‫در تبصره ‪ ۱۴‬بودجه‬ ‫سال آینده برای سیاست‬ ‫کاهش فقر مطلق ‪ ۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان درنظر‬ ‫گرفته شده است‬ ‫محمدباقر نوبخت‪:‬‬ ‫سال آینده در بودجه سازما‌ن‌ها صرفه‌جویی خواهد شد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫آخری��ن برنام��ه گفت‌وگوی ویژه خب��ری با موضوع‬ ‫بررس��ی دخل و خرج کش��ور در بودج��ه ‪ ۹۸‬با حضور‬ ‫محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابت��دای برنام��ه‪ ،‬نوبخت با اش��اره به الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۸‬اظهار کرد‪ :‬ما معتقد هستیم که درحال‌حاضر فشار‬ ‫س��نگینی بر س��بد کاالی خانوار ایجاد ش��ده است و به‬ ‫روش‌های مختلف باید این مش��کالت جبران ش��ود‪ .‬از‬ ‫این‌رو مقرر ش��ده اس��ت س��ال آینده با افزایش حقوق‪،‬‬ ‫کاهش قدرت خرید کارمندان دولت را تعدیل کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مقرر ش��د ‪ ۲۵‬کاالی اساس��ی با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬توم��ان با هزین��ه ‪ ۱۴‬میلیارد دالر برای نیازهای‬ ‫معیش��تی مردم جبران ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬موضع ما‬ ‫این‌گون��ه نیس��ت ک��ه کار فوق‌العاده‌ای ب��رای مردم و‬ ‫همکاران خ��ود در دولت انجام دادیم بلکه مقدورات ما‬ ‫برای انجام این کارها به این صورت بوده است‪.‬‬ ‫نوبخت با اش��اره به کنترل ت��ورم بیان کرد‪ :‬ما غیر از‬ ‫آنچه برای مصرف خانوارها مساعدتی لحاظ کنیم‪ ،‬باید‬ ‫نظارت خود را در این زمینه بیشتر کنیم‪ .‬از طرفی ایجاد‬ ‫نقدینگی از دالیل به وجود آمدن تورم اس��ت که دولت‬ ‫بای��د بتواند بدهی‌های خود را ب��ه نظام بانکی پرداخت‬ ‫کند‪ .‬از س��وی دیگر موظف هس��تیم ب��رای بنگاه‌های‬ ‫اقتص��ادی از طریق تبصره ‪ ۶۵(۱۸‬میلیارد تومان منابع‬ ‫برای تخصیص این امر لحاظ کردیم) بتوانیم به ش��کل‬ ‫وام‌ه��ای ارزان‌قیمت یا بالع��وض به واحدهای تولیدی‬ ‫کمک کنیم که فش��ار هزینه‌ها کاه��ش پیدا کند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دولت درتالش اس��ت انتظارات تورمی که‬ ‫س��ومین مولفه تورم در اقتصاد ایران به‌ش��مار می‌آید را‬ ‫مورد توجه قرار دهد و یکی از اهداف ما در بودجه سال‬ ‫آینده مهار تورم اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫با اش��اره ب��ه تاخیر در تقدیم الیح��ه بودجه به مجلس‬ ‫یادآور شد‪ ۱۵ :‬آذر امسال بعد از برگزاری نشست خبری‬ ‫الیحه بودجه را با پیوس��ت‌های خود به‌طور غیررسمی‬ ‫خدم��ت رئیس مجل��س تقدیم کردیم اما ب��ا توجه به‬ ‫محدودیت‌ه��ا‪ ،‬مناب��ع بودج��ه‌ای را به‌گونه‌ای طراحی‬ ‫کردیم که اگر این منابع تس��هیل نشود‪ ،‬حداقل بتوانیم‬ ‫یک‌دوازدهم به ش��کل ماهانه از ‪۳۴‬درصد ارز واریز شده‬ ‫به صندوق توسعه برداش��ت کنیم‪ ،‬به‌طوری‌که حداقل‬ ‫واریزی را به صندوق توس��عه ملی داشته باشیم که این‬ ‫عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام گفت‪ :‬ارز‬ ‫ناش��ی از نف��ت موجب بی‌ثباتی در اقتصاد ما ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به این دلی��ل که درآمد نفتی بس��یار راحت‬ ‫به‌دست می‌آید و راحت نیز هزینه می‌شود‪ ،‬دولت‌ها‬ ‫را تنب��ل بار آورده و دیگر س��راغ ای��ن نمی‌روند که‬ ‫مالیات حق را بگیرند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬غالمرض��ا مصباحی‌مقدم در‬ ‫نشس��تی با موضوع دس��تاوردهای اقتصادی انقالب‬ ‫اس�لامی و جنگ ارزی گفت‪ :‬برای توضیح تحوالت‬ ‫اقتص��ادی این ‪ ۴‬دهه بای��د آن را با پیش از پیروزی‬ ‫انق�لاب مقایس��ه کنیم‪ .‬کش��ور ما قب��ل از پیروزی‬ ‫انق�لاب از نظر اقتصادی به‌ش��دت به غ��رب به ویژه‬ ‫امریکا وابس��ته بود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬امریکایی‌ها ‪ ۵‬برنامه‬ ‫در ایران اجرا کردند اما برنامه ششم با مشکل مواجه‬ ‫و با انقالب روبه‌رو ش��د‪ .‬امریکایی‌ها برنامه‌های خود‬ ‫را به‌گون��ه‌ای طراح��ی می‌کردند که اقتص��اد ایران‬ ‫موضوع در ش��ورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ‪ ۳‬قوه هم‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه سال آینده‪ ،‬شاهد‬ ‫سال ویژه‌ای هستیم‪،‬ازاین‌رو باید کاری کنیم که در این‬ ‫شرایط سخت‪ ،‬فشاری بر کارمندان دولت به وجود نیاید‪.‬‬ ‫نوبخ��ت ادامه داد‪ :‬تاکی��دات رهبر معظم انقالب این‬ ‫بود که نگاه دولت به بودجه ‪۲‬س��اله باش��د و به‌گونه‌ای‬ ‫عمل کنیم که واریزی بیش��تری به صندوق توسعه ملی‬ ‫داش��ته باش��یم و بتوانیم از این طری��ق ذخیره‌ای برای‬ ‫س��ال‌های آینده داشته باش��یم‪ .‬رئیس سازمان برنامه و‬ ‫بودجه تصریح کرد‪ :‬بودجه س��ال ‪ ۹۸‬بر اس��اس شرایط‬ ‫تحریمی دیده شده است‪ ،‬بر این اساس ‪ ۲‬میلیون و ‪۴۱۰‬‬ ‫هزار بش��که منابع نفتی امسال‪ ،‬در بودجه سال آینده ‪۱‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار بش��که لحاظ ش��ده اس��ت‪ .‬نوبخت‬ ‫افزود‪ :‬درآمدهای نفتی بودجه امس��ال ‪ ۲۷‬میلیارد دالر‬ ‫بود که سال آینده با ‪۲۸‬درصد کاهش‪ ۲۱ ،‬میلیارد دالر‬ ‫درنظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه سال آینده‬ ‫‪ ۲۷‬هزار میلیارد تومان در بودجه س��ازمان‌‌های اجرایی‬ ‫صرفه‌جویی خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬ما برای یک برنامه ‪۲‬ساله‬ ‫و به‌منظور اصالح بودجه دولت‪ ۱۰ ،‬اصالح س��اختاری‬ ‫به عنوان نقش��ه راه لحاظ کردیم‪ .‬رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه ادامه داد‪ :‬رئیس‌جمه��وری امروز در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی به س��ازمان برنامه و بودجه ماموریت‬ ‫دادن��د نام س��ازمان‌ها و نهادهایی ک��ه از معافیت‌های‬ ‫‪ ۵۰‬ه��زار میلی��ارد تومانی برخوردار می‌ش��وند را اعالم‬ ‫کند‪ ،‬این درحالی اس��ت که ‪ ۹۳۴‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫یاران��ه پنهان و ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی‬ ‫در کش��ور وج��ود دارد‪ .‬وی گف��ت‪ :‬کمک‌های دولت به‬ ‫صندوق‌های بازنشس��تگی که پیش‌تر ‪ ۲۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بود‪ ۸۱ ،‬درصد افزایش یافته است‪ .‬نوبخت افزود‪:‬‬ ‫بودجه عمومی کش��ور ‪ ۴۷۸‬هزار میلیارد تومان بوده و‬ ‫دولت مکلف شده است ‪۵‬درصد آن را صرف تقویت بنیه‬ ‫دفاعی کش��ور کند و در ص��ورت تامین منابع درآمدی‬ ‫جدید بدون‌شک به این بودجه اضافه خواهد شد‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه گفت‪ :‬در بودجه امس��ال برای‬ ‫ایج��اد ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۳۳‬هزار فرصت ش��غلی برنامه‌ریزی‬ ‫شده بود که این تعداد سال آینده به ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۷۷‬هزار‬ ‫فرصت شغلی افزایش خواهد یافت‪ .‬نوبخت افزود‪ :‬برای‬ ‫حفظ اش��تغال موجود نیاز به برداشت ‪ ۱‬میلیارد دالر از‬ ‫صندوق ذخیره ارزی داش��تیم که رهبر معظم انقالب با‬ ‫آن موافقت کردند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در تبصره ‪ ۱۴‬بودجه س��ال آینده‬ ‫برای سیاس��ت کاهش فقر مطلق ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫درنظر گرفته شده است‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫با اشاره به اینکه در بودجه پیش‌بینی برای افزایش نرخ‬ ‫حامل‌های انرژی انجام نش��ده است بنابراین حتی یک‬ ‫ری��ال آن مربوط به افزایش حامل‌های انرژی نیس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به‌طور متوسط نرخ هر لیتر بنزین ‪ ۵۲‬تا ‪ ۵۴‬سنت‬ ‫اس��ت و ما در حد ‪ ۱۲‬س��نت عمل می‌کنیم‪ ،‬حامل‌های‬ ‫ان��رژی از ام��وال ملت اس��ت و از س��وی قاچاقچیان با‬ ‫لوله‌کش��ی یا از زیر آب به کش��ورهای همسایه می‌رود‬ ‫و در آنجا گران‌تر به فروش می‌رس��د‪ ،‬ازاین‌رو این حرف‬ ‫مردم درس��ت اس��ت که می‌گویند اگر قرار است با نرخ‬ ‫منطق��ه‌ای بنزین ما را حس��اب کنید حقوق هم باید به‬ ‫همان صورت حساب شود‪ ،‬پس این حرف مردم درست‬ ‫است و باید بپذیریم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه در بودجه حت��ی یک ریال از‬ ‫بابت مابه‌التفاوت‌ها به حامل‌های انرژی نداده‌ایم‪ ،‬اگرچه‬ ‫می‌توانی��م هزاران میلیارد تومان درآمد کس��ب کنیم‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ ۹۳۴ :‬هزار میلیارد تومان یارانه پنهان‬ ‫و ‪ ۵۰‬ه��زار میلی��ارد تومان معافی��ت مالیاتی داریم که‬ ‫می‌ش��ود هزار هزار میلیارد تومان و این عدد‪ ،‬قابل‌توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ما‬ ‫ه��ر آنچه را که خیر مردم باش��د‪ ،‬تصمیم‌گیری کرده و‬ ‫با ش��فافیت تصمیم‌ها را مط��رح می‌کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫به‌دنب��ال افزایش قیمت‪ ،‬درآمد و پول بیش��تر نیس��ت‪،‬‬ ‫م��ا نمی‌خواهی��م از جیب مردم درآمده��ا را باال ببریم‬ ‫به‌طوری‌که یک بس��ته جبرانی و حمایتی را داش��تیم و‬ ‫حتی یک ریال از بودجه در آن استفاده نکردیم‪.‬‬ ‫نوبخت با اش��اره به اینکه ارز پتروشیمی را درگذشته‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬توم��ان حس��اب می‌کردی��م اما اکن��ون آنها ارز‬ ‫خ��ود را در س��امانه نیما با ارز ‪ ۷‬ی��ا ‪۸‬هزار تومان عرضه‬ ‫می‌کنند‪ ،‬بنابراین لزومی ندارد که بخواهیم خوراک آنها‬ ‫را ب��ا نرخ ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان بدهیم‪ ،‬این مابه‌التفاوت‬ ‫را از بودج��ه نمی‌دهی��م ‪ ۲۰۰‬هزار تومان به همکاران و‬ ‫حتی برای خانوارها می‌دهیم و این ناشی از مابه‌التفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه درآمدهای مالیاتی ‪۱۲۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان اس��ت که رش��د ‪۱۱‬درصدی‬ ‫را نش��ان می‌دهد‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی می‌گوییم وابس��تگی به‬ ‫نفت را قطع کنیم به این معناس��ت که تنها چیزی که‬ ‫برای‌مان می‌ماند افزایش مالیات‌هاست‪ .‬در سیاست‌های‬ ‫اقتصاد مقاومتی بر افزایش مالیات‌ها اش��اره شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه ب��ا بیان اینکه ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همیشه‬ ‫باید نرخ تورم را به اضافه رش��د اقتصادی درنظر بگیریم‬ ‫که در نهایت به کوش��ش مالیاتی منجر می‌شود‪ .‬دولت‬ ‫رعای��ت حال تولیدکنندگان خ��ود را می‌کند‪ ،‬ما حاضر‬ ‫ارزهای نفتی اقتصاد ایران را بی‌ثبات کرده‌است‬ ‫وابس��ته به امریکا و اروپا باش��د‪ .‬ایران قبل‬ ‫از انق�لاب ‪ ۶‬میلی��ون بش��که نف��ت تولید‬ ‫می‌کرد‪ ،‬درحالی‌که جمعیت کشور حداکثر‬ ‫‪ ۳۶‬میلیون نفر بود‪ .‬ارزش دالر در مقایس��ه‬ ‫با ط�لا پیش از پیروزی انقالب نس��بت به‬ ‫اکنون بس��یار باالتر بود‪ .‬ایران صادرکننده‬ ‫ب��زرگ نفت و ش��اید دومی��ن صادرکننده‬ ‫و بی��ش از ‪۸۰‬درص��د بودجه س��االنه م��ا متکی به‬ ‫نف��ت ب��ود‪ .‬درآمده��ای ارزی به‌ط��ور عم��ده برای‬ ‫واردات کاالها هزینه می‌ش��د و ای��ن اوج صنعت ما‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مصباحی‌مقدم با بیان اینکه ما صنعت زیرس��اخت‬ ‫نداش��تیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬صنعت ما صنعتی وابسته بود‬ ‫و کسانی که از درآمد سرشار نفت متنعم‬ ‫می‌ش��دند‪ ،‬عموم ملت ایران نبودند‪ .‬قبل‬ ‫از پیروزی انقالب ح��دود ‪۴۵‬درصد ملت‬ ‫ما زیر خط فقر قرار داش��تند و ش��هرهای‬ ‫بزرگی چون تهران‪ ،‬شیراز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تبریز‬ ‫و مش��هد ش��هرهایی بودند که مقداری از‬ ‫درآمد نفت برخوردار شده بودند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تورم پدیده بسیار خطرناک‬ ‫و بیماری اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬یکی از آثار تورم این‬ ‫اس��ت که منابع را از تولید به س��مت داللی‪ ،‬قاچاق‬ ‫و فعالیت‌های��ی با س��ود بادآورده منح��رف می‌کند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر ‪۶۰‬درصد اقتصاد ما در بخش غیر مولد‬ ‫اس��ت و ‪۶۰‬درصد منابع بانکی به این سمت می‌رود‪،‬‬ ‫نمی‌ش��ویم به نرخ باال بردن درآمدها‪ ،‬مالیات را افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬امسال سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ‪۵‬و‬ ‫‪۷‬دهم درصد اس��ت که این رقم در سال آینده ‪۵‬درصد‬ ‫خواهد بود‪ .‬نوبخت با اشاره به اینکه ما باید رعایت حال‬ ‫تولیدکنندگان را در ش��رایط رکود داشته باشیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون چند سال است که سازمان امور مالیاتی به دنبال‬ ‫ق��وی و ب��ه‌روز کردن نرم‌افزارهای خود اس��ت‪ .‬ازاین‌رو‬ ‫به‌دنبال شناس��ایی کسانی هس��تیم که از دادن مالیات‬ ‫فرار می‌کنند‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به‬ ‫اینکه منابع محدود است و همه تقاضای به‌حقی دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بخشی از منابع ما نفت و بخش دیگر مالیات است‪.‬‬ ‫به هیچ وجه دولت راضی نمی‌ش��ود به افراد زحمتکشی‬ ‫که اقدام به تولید و تجارت می‌کنند‪ ،‬بیشتر از حد معین‬ ‫فشار وارد کند اما به اندازه نرخ تورم می‌توان عمل کرد‪.‬‬ ‫نوبخت با اش��اره به اینکه ما در ش��رایط رکود تورمی‬ ‫هس��تیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت س��ال گذش��ته ‪ ۲۹‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از بدهی‌هایش به بانک‌ها را تس��ویه کرد‪،‬‬ ‫تالش‌مان این است که با وجود همه مشکالت پرداخت‬ ‫بدون تاخیر و به موقع انجام شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه باید حجم نقدینگی و حجم پول‬ ‫را کاهش دهیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید اموال و دارایی‌های دولت‬ ‫را مولدزایی کنیم‪ .‬این مس��ئله یکی از روش‌هایی است‬ ‫که از طریق آن می‌توان نقدینگی را جمع کرد و جلوی‬ ‫رش��د فزاینده آن را گرفت‪ ،‬بنابراین فروش اموال مازاد‬ ‫یکی از روش‌های اصالح ساختارهاست‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه افزود‪ :‬آیا از سال ‪ ۹۲‬تا اکنون یک ریال‬ ‫کس��ری بودجه را از طریق اس��تقراض از بانک مرکزی‬ ‫تامین کرده‌ایم؟ در حوزه پولی و ارزی مشکالتی داریم‬ ‫ولی در حوزه مالی آیا یک روز شد که با همه سختی‌ها‬ ‫بگویم ببخشید امکان پرداخت حقوق نیست؟ نوبخت با‬ ‫اشاره به نگاه دولت در بودجه سال ‪ ۹۸‬برای تحقق برنامه‬ ‫ششم توسعه خاطرنشان کرد‪ :‬تبصره‌های ‪۱۹ ،۱۸ ،۱۴‬‬ ‫و ‪ ۲۰‬الیحه بودجه س��ال آینده برای تحقق بخش‌هایی‬ ‫از برنامه شش��م توسعه تدوین ش��ده است‪ .‬باید درنظر‬ ‫داشت که برنامه ششم توسعه برای شرایط غیرتحریمی‬ ‫تنظیم ش��د در حالی که در ش��رایط تحریمی هستیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��قف معافیت مالیاتی در سال‬ ‫آینده معادل امسال و ‪ ۲۷‬میلیون تومان در سال است‪.‬‬ ‫نوبخت بیان کرد‪ :‬از همه فشارها و مشکالتی که ناشی‬ ‫از مس��ائل اقتصادی بر مردم است عذرخواه هستم ولی‬ ‫هیچ‌یک ب��ه دلیل بی‌توجهی کارگزاران مردم در دولت‬ ‫نیس��ت‪ .‬همه تالش‌مان این اس��ت که از تجربه و تالش‬ ‫خود در این روزهای سخت برای مردم استفاده کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین این بخش بزرگ و بخش مولد کوچک شده‬ ‫است‪ .‬بیشترین موسسه‌های مالی اعتباری در مشهد‬ ‫ایجاد شده و نقطه شروع این شهر است که از مشهد‬ ‫به سایر شهرها رفت‪ ،‬این یعنی فعالیت‌های غیرمولد‬ ‫بس��یار س��ودآور بوده و هی��چ مالیاتی ب��ه آن تعلق‬ ‫نمی‌گیرد ک��ه این انحراف اس��ت و تولید را کاهش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫مصباحی‌مق��دم ادام��ه داد‪ :‬بازتوزیعی که تورم در‬ ‫جامع��ه به وجود م��ی‌آورد‪ ،‬تبعیض‌آمیز بوده و تورم‬ ‫در خدمت صاحبان س��رمایه‌های ثابت است که این‬ ‫س��رمایه‌ها بر اثر تورم رشد پیدا می‌کنند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫قدرت خرید افرادی که حقوق‌بگیر هس��تند‪ ،‬کاهش‬ ‫پیدا می‌کند و این موجب می‌ش��ود که ثروت بخش‬ ‫اندک��ی از افراد جامعه بهمن‌وار زیاد ش��ود و قدرت‬ ‫خرید بخش بزرگی از جامعه کاهش پیدا کند و زیر‬ ‫خط فقر روند‪.‬‬
‫اقتصاد و توسعه‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 21 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 29 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 553‬پیاپی ‪2526‬‬ ‫خبر‬ ‫نزول ‪ ۴‬رتبه‌ای ایران‬ ‫در شاخص سهولت کسب‌و‌کار‬ ‫با توجه به ثاب��ت ماندن تقریبی هزینه‌های عمرانی‬ ‫می‌توان دریافت که دولت س��عی می‌کند رشد منابع‬ ‫درآمدی را بیش��تر بر هزینه‌های جاری متمرکز کند‪.‬‬ ‫در کنار ارائه تصویر کلی از بودجه س��ال ‪ ،۹۸‬جزئیات‬ ‫منابع و مصارف دولت را به تصویر کشیده‌ایم‪.‬‬ ‫به گزارش اسکان‌نیوز‪ ،‬بررسی نقشه راه مالی دولت‬ ‫در سال ‪ ،۹۸‬نکات کلیدی را منعکس می‌کند؛ نخست‬ ‫اینکه به لحاظ اس��می بودجه از نظر منابع و مصارف‬ ‫عمومی با رش��د ‪ ۵‬درصدی روبه‌رو بوده اما بر اس��اس‬ ‫تعدیل نرخ تورم‪ ،‬بودجه س��ال آینده نسبت به امسال‬ ‫انقباضی خواهد بود‪ .‬همچنین محاسبات حاکی از آن‬ ‫است که «سرانه منابع عمومی بودجه» در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫نسبت به امسال ‪ ۴‬درصد رشد کرده است‪.‬‬ ‫نکته دیگر این اس��ت که در بودجه س��ال آینده به‬ ‫‌دلیل کاهش س��هم صندوق توس��عه مل��ی و افزایش‬ ‫نرخ تس��عیر ارز‪ ،‬پیش‌بینی شده که سهم درآمدهای‬ ‫نفتی به بیش از یک‌سوم منابع عمومی برسد‪ .‬در کنار‬ ‫این موضوع‪ ،‬دولت انتظار دارد از س��مت مالیات نیز ‪۸‬‬ ‫درصد درآمد بیشتری را نسبت به امسال کسب کند‪.‬‬ ‫در س��مت مخارج بررس��ی‌ها حاکی از آن است که‬ ‫افزایش حقوق و دستمزد باعث شده میزان هزینه‌های‬ ‫جاری رشد ‪ ۹‬درصدی را ثبت کند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که میزان منابع در نظر گرفته ش��ده برای بازپرداخت‬ ‫اوراق مالی افت ‪ ۱۸‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫با توجه به ثاب��ت ماندن تقریبی هزینه‌های عمرانی‬ ‫می‌توان دریافت که دولت س��عی می‌کند رشد منابع‬ ‫درآمدی را بیش��تر بر هزینه‌های جاری متمرکز کند‪.‬‬ ‫در کنار ارائه تصویر کلی از بودجه س��ال ‪ ،۹۸‬جزئیات‬ ‫منابع و مصارف دولت را به تصویر کشیده‌ایم‪.‬‬ ‫الیح��ه بودجه ‪ ۹۸‬نش��ان‌دهنده رویک��رد دولت در‬ ‫افزایش هزینه‌ه��ای جاری در ازای کاهش هزینه‌های‬ ‫مالی است‪ .‬دولت ترجیح داده تا در سال آینده حقوق‬ ‫کارکن��ان خ��ود را به میزان ت��ورم افزای��ش دهد اما‬ ‫پرداخت‌های عمرانی را ثابت نگ ‌ه دارد و تعهدات مالی‬ ‫خود را به تعویق بیندازد‪.‬‬ ‫درآمده��ای نفت��ی دولت در س��ال آینده نس��بت‬ ‫به امس��ال ‪ ۴۱‬درصد رش��د کرد اما این رش��د نه در‬ ‫پرداخت‌های عمرانی بلک��ه در پرداخت‌های جاری و‬ ‫پوش��ش کاهش درآمدهای مال��ی و دیگر درآمدهای‬ ‫دولت منعکس ش��ده است‪ .‬در این گزارش ارقام کالن‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۸‬بررسی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تصویر کلی بودجه‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۸‬از حیث کل منابع بودجه افزون‌بر‬ ‫‪ 1703. 2‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬ب ‌ه طور کلی منابع‬ ‫بودج��ه از دو مح��ل قابل تحصیل اس��ت‪ :‬درآمدهای‬ ‫بودجه عموم��ی و درآمده��ای ش��رکت‌های دولتی‪،‬‬ ‫بانک‌ه��ا و موسس��ه‌های انتفاع��ی‪ .‬درآمدهای بودجه‬ ‫عمومی خ��ود از دو محل «مناب��ع عمومی» و درآمد‬ ‫اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی ب ‌ه دست‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫درآم��د حاص��ل از مالیات‪ ،‬گمرک‪ ،‬ف��روش نفت و‬ ‫انتش��ار اوراق ذیل منابع عمومی دولت قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫در قان��ون بودج��ه ‪ ،۹۷‬مناب��ع کل بوج��ه مع��ادل‬ ‫‪1223‌.‌1‬هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده بود‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬در الیحه بودجه س��ال آینده‪ ،‬حجم بودجه‬ ‫به میزان‪ 39‌.‌2‬درصد منبس��ط ش��ده است‪ .‬بررسی‌ها‬ ‫حاکی از این اس��ت که بیش��ترین انبس��اط در درآمد‬ ‫ش��رکت‌های دولتی‪ ،‬موسس��ه‌های انتفاعی و بانک‌ها‬ ‫و کمترین انبس��اط در منابع عموم��ی دولت رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش درآمدهای دولت‬ ‫یک��ی از اج��زای اصل��ی مناب��ع عموم��ی بودجه‪،‬‬ ‫درآمدهای دولت است‪ .‬مهم‌ترین جزو بخش درآمدها‪،‬‬ ‫درآمدهای حاصل از مالیات اس��ت‪ .‬اما در کنار مالیات‬ ‫دولت‪ ،‬درآمدهای دیگری نیز دارد‪ :‬درآمدهای حاصل‬ ‫از مالکیت دول��ت‪ ،‬درآمدهای حاصل از فروش کاال و‬ ‫خدمات‪ ،‬درآمدهای حاصل از جریمه‌ها و خسا ‌رت‌ها و‬ ‫درآمدهای متفرقه‪ .‬مجموع درآمدهای دولت در الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۸‬نسبت به قانون بودجه ‪ ،۹۷‬بیش از ‪ ۷‬هزار‬ ‫ت اما این کاهش در‬ ‫میلی��ارد تومان کاهش یافته اس�� ‌‬ ‫درآمدهای مالیاتی رخ نداده است‪ ،‬برعکس درآمدهای‬ ‫مالیاتی برای سال آ‌ینده نسبت به امسال با ‪ ۸‌.‌۱‬درصد‬ ‫افزایش‪ ،‬معادل ‪ ۱۵۳‌.‌۵‬هزار میلیارد تومان لحاظ شده‬ ‫است‪ .‬بیشترین رویکرد کاهشی دولت در درآمدها‪ ،‬در‬ ‫«درآمده��ای حاصل از مالکیت دولت» و «درآمدهای‬ ‫حاصل از جرایم و خسارات» دیده می‌شود‪ .‬در این دو‬ ‫م��ورد‪ ،‬در الیحه بودجه ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۳۳‬درصد کاهش‬ ‫نسبت به قانون بودجه ‪ ۹۷‬رخ داده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ترجمه اعداد بودجه ‪۹۸‬‬ ‫نس��بت به امس��ال ‪ ۴۱‬درصد درآمد نفتی بیش��تری‬ ‫کسب کند‪.‬‬ ‫این اختالف بیش از هر چیز به سهم صندوق توسعه‬ ‫ملی باز‌می‌گردد‪ .‬در تبصره نخست قانون بودجه سال‬ ‫‪ ،۹۷‬سهم صندوق توس��عه ملی از صادرات نفت‪۳۲ ،‬‬ ‫درصد تعیین ش��ده بود اما در تبصره نخست امسال‪،‬‬ ‫س��هم صندوق توسعه ملی به ‪ ۲۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۲‬درصدی از س��هم صندوق توس��عه ملی و‬ ‫افزایش نرخ تس��عیر ارز‪ ،‬موجب ش��ده ت��ا درآمدهای‬ ‫ریال��ی دول��ت از فروش نف��ت و فرآورده‌ه��ای نفتی‬ ‫نس��بت به سال گذشته رشد کند‪ .‬به‌طور کلی افزایش‬ ‫درآمدهای نفتی باعث ش��ده تا بودجه سال ‪ ،۹۸‬بوی‬ ‫نفت بیشتری بدهد؛ در سال گذشته سهم درآمدهای‬ ‫نفتی از مناب��ع عمومی دولت معادل ‪ ۲۶‌.‌۱‬درصد بود‬ ‫ام‌ا امس��ال س��هم نفت به نزدیک ‪ ۳۵‬درصد رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬یک‌س��وم از منابع عمومی دولت در‬ ‫سال آ‌ینده وابسته به درآمدهای نفتی خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ ارز بودجه‬ ‫آنچه در قان��ون بودجه به‌عن��وان درآمدهای نفتی‬ ‫‹ ‹رویکرد معکوس در هزینه‌ها‬ ‫لحاظ می‌شود‪ ،‬مجموع سهم دولت و مناطق نفت‌خیز‬ ‫ام��ا برخالف کاهش��ی که در درآمده��ای دولت در‬ ‫است‪ .‬از این رو‪ ،‬سهم صندوق توسعه ملی‌(‪ ۲۰‬درصد)‬ ‫الیحه بودجه س��ال آینده دیده ش��ده‪ ،‬هزینه‌ها روند‬ ‫و س��هم ش��رکت ملی نفت و گاز ایران‌(‪ ۱۴‌.‌۵‬درصد)‬ ‫افزایش��ی پیش گرفته‌اند‪ .‬مجم��وع هزینه‌های دولت‬ ‫لحاظ نمی‌شود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬عدد درآمدهای ریالی نفتی‬ ‫برای سال آینده ‪ ۳۲۰‌.‌۶‬هزار میلیارد تومان اعالم شده‬ ‫در بودجه معادل ‪ ۶۵‌.‌۵‬درصد از کل درآمدهای حاصل‬ ‫که نس��بت به قانون بودجه امس��ال‪ ،‬بیش از ‪ ۹‬درصد‬ ‫از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی است‪.‬‬ ‫رش��د را منعک��س می‌کند‪ .‬عم��ده هزینه‌های جاری‬ ‫در این حالت کل فروش نفت کش��ور در سال آ‌ینده‬ ‫دولت‪ ،‬به حقوق کارکنان و رفاه اجتماعی باز‌می‌گردد‪.‬‬ ‫باید بیش از ‪ ۲۱۷‬هزار میلیارد تومان باش��د‪ .‬پیش‌تر‬ ‫فص��ل نخس��ت هزینه‌ها‪ ،‬عن��وان «جب��ران خدمت‬ ‫محمدباق��ر نوبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه‬ ‫کارکنان» را دارد که داللت بر حقوق کارمندان دولت‬ ‫کشور پیش‌بینی دولت از صادرات نفت در سال آ‌ینده‬ ‫دارد‪ .‬ع��ددی که برای این بخش از هزینه‌ها در الیحه‬ ‫را ‪ ۱‌.‌۵‬میلی��ون بش��که در روز با متوس��ط قیمت ‪۵۴‬‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۸‬در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬مع��ادل ‪ 95‌.‌2‬هزار‬ ‫دالر اع�لام کرده بود‪ .‬در ای��ن حال درآمد ارزی نفتی‬ ‫میلیارد تومان اس��ت‪ .‬این عدد در قانون بودجه س��ال‬ ‫بای��د در حدود ‪29‌.‌5‬میلیارد دالر باش��د‪ .‬اینکه دولت‬ ‫گذش��ته ‪ 73‌.‌3‬هزار میلیارد تومان بود‪ .‬از این رو‪ ،‬این‬ ‫ب��رای ‪29‌.‌5‬میلی��ارد دالر‪ ۲۱۷ ،‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫رقم در الیحه بودجه س��ال آینده معادل ‪ ۲۹‌.‌۲‬درصد‬ ‫درآم��د ریال��ی در نظر گرفته به این معنی اس��ت که‬ ‫رشد کرده اس��ت در حالی که پیش‌تر اعالم شده بود‬ ‫رقم متوس��ط دالر در بودجه سال آینده باید بیش از‬ ‫حق��وق کارمندان دولت مع��ادل ‪ ۲۰‬درصد در بودجه‬ ‫‪ ۷‬هزار تومان باشد‪.‬‬ ‫سال آ‌ینده افزایش یافته است‪ .‬اما بخش مهم دیگری‬ ‫این در حالی اس��ت که متوسط نرخ ارز در بودجه از‬ ‫ک��ه ذیل هزینه‌ها افزایش قاب��ل توجهی یافته‪ ،‬منابع‬ ‫سوی مس��ئوالن ‪ ۵۷۰۰‬تومان اعالم شده بود‪ .‬به نظر‬ ‫تخصیص��ی دولت بابت رفاه اجتماعی اس��ت‪ .‬این رقم‬ ‫ای��ن عدد در حالتی محقق می‌ش��ود که دولت میزان‬ ‫نس��بت به قانون بودجه امس��ال با ‪ ۲۰‬درصد افزایش‬ ‫صادرات یا قیمت متوسط نفت در سال آینده را فرای‬ ‫به ‪ 122‌.‌5‬هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است‪.‬‬ ‫پیش‌بینی‌ه��ای قبل��ی در نظر گرفته ک��ه با واقعیت‬ ‫ام��ا در برخی اقالم هزینه‌های جاری‪ ،‬دولت رویکرد‬ ‫اقتصاد جهانی چندان مطابقت ندارد‪.‬‬ ‫انقباض��ی را در پیش گرفته اس��ت‪ .‬دول��ت در الیحه‬ ‫اما اگر فرض ش��ود دولت هم��ان نرخ ‪ ۵۷۰۰‬تومان‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۸‬از هزینه‌های اس��تفاده از کاال و خدمات‪،‬‬ ‫را مالک ق��رار داده و از طری��ق افزایش فروش نفت‪،‬‬ ‫هزینه‌ه��ای اموال و دارایی و س��ایر هزینه‌ها کاس��ته‬ ‫ب��ه ‪ ۱۴۲‬ه��زار میلی��ارد تومان دس��ت‬ ‫اس��ت‪ .‬جالب توجه‌ترین کاهش مربوط‬ ‫یافت��ه‪ ،‬ن��رخ تس��عیر ارز دوم ب��ه چ��ه‬ ‫به «س��ایر هزینه‌های دولت» اس��ت که‬ ‫دولت برای جبران‬ ‫ش��کلی محاس��به می‌ش��ود؟ با توجه به‬ ‫نس��بت به قانون بودجه ‪ ،۹۷‬بیش از ‪۱۳‬‬ ‫هزینه‌های افزایش س��خنان رئیس‌جمه��وری ‪ ۱۴‬میلیارد‬ ‫هزار میلیارد تومان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫یافته‪ ،‬از هزینه‌های‬ ‫دالر ص��رف واردات کااله��ای اساس��ی‬ ‫مجموع فع��ل و انفع��االت هزینه‌ها و‬ ‫مالی خود در سال‬ ‫با ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان خواهد ش��د‪ ،‬از‬ ‫درآمده��ای دول��ت حاکی از این اس��ت آینده کاسته است‪ .‬در‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬بقی��ه درآمده��ای ارزی دولت‬ ‫که ت��راز عملیات��ی بودج��ه ‪ ۹۸‬معادل حقیقت دولت ترجیح‬ ‫منفی ‪ ۱۱۲‬ه��زار میلیارد تومان خواهد داده تا حقوق کارکنان بای��د به نرخ دیگری محاس��به ش��ود تا‬ ‫ن��رخ میانگی��ن ‪ ۵۷۰۰‬تومان ب ‌ه دس��ت‬ ‫ب��ود و این در حالی اس��ت که در س��ال‬ ‫د اما از‬ ‫افزایش یاب ‌‬ ‫آید‪.‬‬ ‫گذشته تراز عملیاتی ‪ ۷۷‌.‌۸‬هزار میلیارد‬ ‫بازپرداخت اصل‬ ‫بر اس��اس الیح��ه بودج��ه ‪ ،۹۸‬منابع‬ ‫توم��ان ب��ود‪ .‬در نتیجه در س��ال آ‌ینده‪ ،‬اوراق مالی و اعتبارات‬ ‫تراز عملیاتی دولت بر مبنای پیش‌بینی موضوع واگذاری سهام حاص��ل از نف��ت و فرآورده‌ه��ای نفتی‪،‬‬ ‫بکاهد مجموع تملک مع��ادل ‪ ۱۴۲‌.‌۵‬هزار میلی��ارد تومان در‬ ‫دولت‪ ۳۰ ،‬درصد منفی‌تر خواهد بود‪.‬‬ ‫دارایی‌های مالی در نظر گرفته ش��ده اس��ت که ‪ ۳‬درصد از‬ ‫‹ ‹طعم نفت در بودجه‬ ‫در قانون بودجه امسال‪ ،‬منابع حاصل الیحه بودجه ‪ ۹۸‬نسبت آن‌(معادل ‪ ۵.۵‬هزار میلیارد تومان) سهم‬ ‫از نفت و فرآورده‌های نفتی معادل ‪ ۱۰۱‬به قانون بودجه ‪ ۹۷‬با مناطق نفت‌خیز‪ ،‬گازخیز و کمتر توسعه‬ ‫ت اما در سال پسرفت ‪18. 6‬درصدی یافته کشور است‪ .‬آنچه برای دولت باقی‬ ‫هزار میلیارد تومان بوده اس ‌‬ ‫آینده این رقم ب��ه ‪ 142‌.‌5‬هزار میلیارد به ‪ ۲۵‬هزار میلیارد می‌ماند‪ ،‬حدو ‌د ‪ ۱۳۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تومان افزایش یافته اس��ت‪ ،‬به این معنی تومان رسیده است است‪ .‬در نتیجه دولت باید از این منابع‪،‬‬ ‫بابت واردات کاالهای اساس��ی اس��تفاده‬ ‫ک��ه دولت انتظ��ار دارد در س��ال آینده‬ ‫دولت الیحه بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬را با دو سقف‬ ‫ارائه کرده است‪ .‬سقف‬ ‫نخست منابع عمومی‬ ‫‪ 407 .7‬هزار میلیارد‬ ‫تومان و سقف دوم‪،‬‬ ‫‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫باالتر در نظر گرفته‬ ‫شده است‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دول��ت ب��رای واردات ‪ ۱۴‬میلی��ارد دالر کاال با نرخ‬ ‫‪ ،۴۲۰۰‬نیاز ب��ه ‪ ۵۸‌.‌۸‬هزار میلیارد توم��ان دارد‪ .‬اگر‬ ‫این عدد را از رقم در دسترس دولت از منابع نفتی در‬ ‫نظر گیریم‪ ۷۸‌.‌۲ ،‬هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند‪ .‬از‬ ‫طرفی‪ ،‬در طول یک ماه گذشته‪ ،‬نرخ میانگین بودجه‬ ‫از س��وی رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی حدو ‌د ‪ ۵۷۰۰‬تومان اعالم شده بود‪.‬‬ ‫اگر نرخ درآمد نفت��ی کل‌(یعنی ‪ ۱۳۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومان) را بر نرخ تس��عیر بودجه تقسیم کنیم‪ ،‬درآمد‬ ‫دالری دولت از مح��ل فروش نفت حدود ‪ ۲۴‬میلیارد‬ ‫دالر خواه��د بود ک��ه ‪ ۱۴‬میلی��ارد دالر ب��ه واردات‬ ‫کااله��ای اساس��ی اختص��اص دارد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬منابع‬ ‫دالری دولت مع��ادل ‪ ۱۰‬میلیارد دالر خواهد بود که‬ ‫بای��د معادل‪ 78‌.‌2‬ه��زار میلیارد تومان ش��ود‪ .‬در این‬ ‫حالت‪ ،‬نرخ تس��عیر دوم که در اختی��ار بانک مرکزی‬ ‫برای عرضه در سامانه نیما داده می‌شود‪ ،‬حدو ‌د ‪۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف سقف دوم‬ ‫دولت الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬را با دو س��قف ارائه‬ ‫کرده است‪ .‬سقف نخست منابع عمومی ‪ 407 .7‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان و س��قف دوم‪ ۴۰ ،‬هزار میلیارد تومان‬ ‫باالتر در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫در م��اده واحده الیحه بودج��ه ‪ ،۹۸‬به دولت اجازه‬ ‫داده ش��ده ت��ا از محل وص��ول مازاد مناب��ع عمومی‬ ‫نس��بت ب��ه ارق��ام مصوب‌(به‌وی��ژه مناب��ع حاصل از‬ ‫صادرات نفت خام‪ ،‬میعان��ات گازی و خالص صادرات‬ ‫گاز) و برداش��ت مجاز از صندوق توسعه ملی‪ ،‬مصارف‬ ‫عموم��ی را تا س��قف ‪ ۴۰‬ه��زار میلیارد توم��ان ارتقا‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ام��ا این مصارف‌‪ ،‬ص��رف چه اهدافی خواهد ش��د؟‬ ‫نیم��ی از ای��ن مبلغ‪ ،‬یعن��ی ‪ ۲۰‬هزار میلی��ارد‪ ،‬بابت‬ ‫اجرای ماده ‪ ۱۰۶‬قانون برنامه شش��م توس��عه توزیع‬ ‫می‌شود‪ .‬بر اساس این ماده قانونی‪ ،‬دولت مکلف است‬ ‫ب��ه منظور افزایش توان دفاعی کش��ور در تراز قدرت‬ ‫منطق��ه‌ای و تامی��ن منافع و امنیت مل��ی‪ ،‬حداقل ‪۵‬‬ ‫‌درصد از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی‬ ‫را به‌عنوان س��هم تقویت بنیه دفاع��ی در ردیف‌های‬ ‫تقویت بنیه دفاعی در بودجه س��االنه کشور اختصاص‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫بر ای��ن مبن��ا‪ ۲۰ ،‬هزار میلی��ارد تومان ب��ا تفاهم‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح توزیع خواهد ش��د‪ .‬اما ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫دیگر‪ ،‬صرف چه اموری خواهد ش��د؟ دولت در الیحه‬ ‫بودجه ‪ ،۹۸‬فهرس��ت بلن��دی را در قالب یک جدول‌‬ ‫تدارک دیده‪ ،‬که در صورت تحقق منابع بیشتر‪ ،‬صرف‬ ‫ای��ن امور خواهد ک��رد‪ .‬در این فهرس��ت بلند از نهاد‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری و ش��ورای نظارت بر صدا و سیما تا‬ ‫موسس��ه‌های گوناگون آموزش��ی و فرهنگی به چشم‬ ‫می‌خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹پس‌زدن در تملک دارایی‌های مالی‬ ‫دول��ت برای جب��ران هزینه‌های افزای��ش یافته‪ ،‬از‬ ‫هزینه‌های مالی خود در س��ال آینده کاس��ته اس��ت‪.‬‬ ‫در حقیق��ت دولت ترجی��ح داده تا حق��وق کارکنان‬ ‫افزای��ش یاب�� ‌د ام��ا از بازپرداخت اص��ل اوراق مالی و‬ ‫اعتب��ارات موض��وع واگذاری س��هام بکاه��د‪ .‬مجموع‬ ‫تملک دارایی‌های مالی در الیحه بودجه ‪ ۹۸‬نسبت به‬ ‫قانون بودجه ‪ ۹۷‬با پسرفت ‪18‌.‌6‬درصدی به ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رس��یده است‪ .‬اگر به ریز تعهدات مالی‬ ‫دولت بنگریم‪ ،‬بیش��ترین کاهش در بازپرداخت اصل‬ ‫اوراق مالی رخ داده اس��ت در حالی که دولت در سال‬ ‫گذشته ‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل‬ ‫اوراق مالی در نظر گرفته بود‪ ،‬این رقم در سال جاری‬ ‫به ‪19‌.‌2‬هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از تنزل‬ ‫بو‌کارها خبر داد و‬ ‫‪ ۴‬رتبه‌ای ایران در ش��اخص س��هولت کس�� ‌‬ ‫گفت‪ :‬ایران در این ش��اخص از رتبه ‪ ۱۲۴‬به ‪ ۱۲۸‬کاهش رتبه‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬منص��ور کبگانیان در حاش��یه جلس��ه‬ ‫یکص ‌دو‌س��یزدهم جلسه ش��ورای س��تاد راهبردی اجرای نقشه‬ ‫جامع علمی کش��ور در جمع خبرنگاران ارائه گزارش��ی از علم‬ ‫و فناوری را از دس��تورهای جلسه این ستاد عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫در این جلس��ه ضمن ارائه گزارش علم و فناوری‪ ،‬ش��اخص‌های‬ ‫مرتبط با «علم و فناوری» و همچنین «س��هولت کس��ب‌وکارها‬ ‫برای فارغ‌التحصیالن دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان» مورد‬ ‫ارزیابی قرار گرفت‪ .‬وی با بیان اینکه کشور در شاخص‌های علم‬ ‫نو‬ ‫و فناوری رش��د داشته است‪ ،‬از محققان‪ ،‬دانشمندان‪ ،‬استادا ‌‬ ‫دانش��جویان قدردانی کرد‪ .‬کبگانیان در عین حال خاطر‌نش��ان‬ ‫بو‌کارها‬ ‫کرد‪ :‬در مقابل‪ ،‬کش��ور در ش��اخص‌های س��هولت کس ‌‬ ‫کاه��ش رتبه یافته که این امر برای ما هش��دار اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫دبیر ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور‪ ،‬رتبه ایران‬ ‫بو‌کارها‬ ‫در سال گذش��ته میالدی در شاخص‌های سهولت کس ‌‬ ‫‪ ۱۲۴‬بوده که این عدد رتبه مناس��بی برای کشور نیست‌اما در‬ ‫سال جدید میالدی با ‪ ۴‬رتبه کاهش به رتبه ‪ ۱۲۸‬رسیده است‪.‬‬ ‫بو‌کارها را شامل مواردی‬ ‫کبگانیان ش��اخص‌های سهولت کس�� ‌‬ ‫چون س��هولت دریافت مجوز‪ ،‬سهولت تعطیل کردن شرکت‌ها‪،‬‬ ‫ورشکس��تگی ش��رکت‌ها‪ ،‬تع��داد کارکن��ان‪ ،‬مالی��ات و حقوق‬ ‫مالکیت فکری عنوان کرد و یادآور ش��د‪ :‬کشور به غیر از برخی‬ ‫ش��اخص‌های خرد در بیشتر این ش��اخص‌ها افت داشته است‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد راهبردی اجرای نقش��ه جامع علمی کشور بررسی‬ ‫اشتغال فارغ‌التحصیالن دانشگاهی را از دیگر موضوع‌های مطرح‬ ‫در این جلس��ه عنوان و اظهار کرد‪ :‬در جلسه‌های گذشته‌ستاد‬ ‫نهاد‌های مختل��ف گزارش‌های خود را در این حوزه ارائه کردند‬ ‫و در این جلسه از وزارتخان ‌ه تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و مرکز‬ ‫همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری دعوت کردیم تا‬ ‫هر کدام گزارش‌های خود را در این حوزه ارائه دهند‪ .‬کبگانیان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬بر توجه بیشتر به مشاغل مهارتی و ضرورت‬ ‫متناسب‌سازی حقوق و دستمزدها تاکید شد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫در این جلس��ه از وزارت تعاون‌‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درخواست‬ ‫ش��د تا راهبردهای خود را در این زمینه ارائه دهد‪ ،‬خاطر‌نشان‬ ‫کرد‪ :‬از سوی مرکز همکاری پیشرفت و تحول گزارشی در زمینه‬ ‫تناسب اشتغال با رش��ته تحصیلی ارائه شد که به دلیل کمبود‬ ‫وقت این گزارش در جلس��ه آینده س��تاد ارائه خواهد شد‪ .‬دبیر‬ ‫س��تاد راهبردی نقشه جامع علمی کش��ور بیان کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫گزارش ارائه ش��ده برخی از افراد تحصیلکرده در حوزه‌هایی به‬ ‫غیر از رش��ته تحصیلی خود مشغول به فعالیت هستند که این‬ ‫امر از نظر ما اتالف هزینه اس��ت‪ .‬وی بررسی آمارهای مرتبط با‬ ‫تناسب ش��غل با رشته تحصیلی را از اهداف ارائه این گزارش‌ها‬ ‫دانس��ت و یادآور شد‪ :‬با تکمیل شدن این گزارش می‌توانیم در‬ ‫این حوزه به جمع‌بندی برسیم‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری بیمه‌ها در بانک‌ها‬ ‫کاهش می‌یابد‬ ‫مدیرعام��ل بیم��ه البرز از تالش س��ندیکای بیمه‌گران و بیمه‬ ‫مرکزی برای اصالح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه به‬ ‫منظور کاهش حداقل سرمایه‌گذاری بیمه‌ها در بانک‌ها از ‪ ۳۰‬به‬ ‫‪ ۱۵‬درصد خبر داد‪ .‬بروز شرایط تورمی در اقتصاد کشور عالوه‌بر‬ ‫اثرگ��ذاری ب��ر اقالم مصرفی و گران ش��دن کااله��ا روی صنایع‬ ‫تولیدی و خدماتی اقتصاد هم تاثیر می‌گذارد‪ .‬صنعت بیمه یکی‬ ‫از این صنایع است که با شدت گرفتن تورم به ناچار باید خود را‬ ‫برای انجام تغییراتی آماده کند‪ .‬صنعت بیمه برای ایفای تعهدات‬ ‫مختلف و گاه س��نگین خود باید در حوزه‌هایی که می‌توانند در‬ ‫بلندمدت س��ودآور باشند س��رمایه‌گذاری کند‪ .‬بانک‌ها و امالک‬ ‫یکی از مطمئن‌ترین و س��ودآورترین سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌ها‬ ‫در طول س��ال‌های گذش��ته بوده است‪ .‬در س��ال‌‪ ‌۱۳۹۷‬اما بروز‬ ‫ش��رایط تورمی باعث شده تا رفته‌رفته نرخ تورم به حداکثر سود‬ ‫پرداختی بانک‌ها نزدیک شود‪ .‬در چنین شرایطی به نظر می‌رسد‬ ‫ش��رکت‌های بیمه باید به سمت س��رمایه‌گذاری در فعالیت‌های‬ ‫مولد تغییر رویه دهند‪ .‬رسول تاجدار‪ ،‬مدیرعامل بیمه البرز درباره‬ ‫ضرورت سرمایه‌گذاری مولد بیمه‌ها با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‬ ‫از سوی شرکت‌های بیمه تابع یک آیین‌نامه است‪ ،‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫در تمام دنیا هم وضعیت به همین منوال است و نهاد ناظر سعی‬ ‫دارد تا ش��رکت‌های بیمه به گونه‌ای سرمایه‌گذاری نکنند که در‬ ‫آینده نتوانند از عهده ایفای تعهدات‌شان برآیند‪ .‬مدیرعامل بیمه‬ ‫البرز درباره س��پرده‌های بانکی شرکت‌های بیمه و سودآوری آن‬ ‫در این شرایط تورمی که نرخ تورم به سود بانکی نزدیک می‌شود‬ ‫هم اظهار کرد‪ :‬صنعت بیمه صنعتی اس��ت که باید یک تعادل را‬ ‫بین میزان نقدینگی و سررس��ید ایفای تعهدات خود ایجاد کند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬اینکه گفته ش��ود چون سود بانکی به تورم نزدیک شده‬ ‫است شرکت‌های بیمه نباید در آن سرمایه‌گذاری کنند به صورت‬ ‫ت چرا‌که بیمه‌ها باید همیشه یک‌سری‬ ‫مطلق گزاره درستی نیس ‌‬ ‫وجوهی را داشته باشند که برای ایفای برخی تعهدات خود به آن‬ ‫دسترسی آنی داشته باشند‪ .‬وی با اشاره به آیین‌نامه بیمه مرکزی‬ ‫درباره سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫آیین‌نامه فعلی دس��ت‌کم ‪ ۳۰‬درصد از س��پرده‌های بیمه باید در‬ ‫بانک‌ها باش�� ‌د اما حداکثری برای آن مشخص نشده است‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬به‌تازگی اقدام‌هایی از س��وی س��ندیکای بیمه‌گران و بیمه‬ ‫مرکزی انجام ش��ده و این آیین‌نامه در حال اصالح شدن است تا‬ ‫این حداقل ‪ ۳۰‬درصد به ‪ ۱۵‬درصد کاهش پیدا کند‪.‬‬
‫شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 21 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 29 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 553‬پیاپی ‪2526‬‬ ‫یادداشت‬ ‫آینده مبهم خودروهای وارداتی‬ ‫خبر‬ ‫مدیر عملیات امداد خودرو ایران‪:‬‬ ‫‪۱۵۰۰‬اکیپ امدادخودرو ایران‬ ‫در طرح زمستانی حضور دارند‬ ‫مدی��ر عملی��ات و مناط��ق ام��داد خ��ودرو ای��ران گفت‪:‬‬ ‫‪۱۵۰۰‬اکی��پ امدادخودرو در طرح زمس��تانی حضور دارند و‬ ‫به تناس��ب طرح‪ ،‬تمام قطعات زمس��تانی خودرو‌ها در سبد‬ ‫اکیپ‌ها بروزرسانی شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خودروکار‪ ،‬رس��ول رمضانی‪ ،‬مدی��ر عملیات و‬ ‫مناطق امداد خودرو ایران درباره طرح زمستانی امداد خودرو‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬به‌دلی��ل اینکه بزرگ‌ترین ن��اوگان امدادی را در‬ ‫اختیار داریم‪ ،‬هر سال در رزمایش زمستانی پلیس‌راه شرکت‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪۱۵۰۰ :‬اکی��پ امدادخودرو در طرح زمس��تانی‬ ‫حض��ور دارند و به تناس��ب ط��رح‪ ،‬تمام قطعات زمس��تانی‬ ‫خودرو‌ها در سبد اکیپ‌ها بروزرسانی شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر عملی��ات و مناطق ام��داد خودرو ایران با اش��اره به‬ ‫ش��رایط متف��اوت محور‌ها در اس��تان تهران گف��ت‪ :‬در تمام‬ ‫‪7‬مس��یر ورودی و خروجی تهران‪۷ ،‬پایگاه ثابت ایجاد شده و‬ ‫همه این پایگاه‌ها به قطعات مرتبط به طرح زمس��تانی مجهز‬ ‫ش��دند که ب��رای تجهیز هر پایگاه به قطع��ات مورد نیاز بین‬ ‫‪۵۰۰‬تا یک‌میلیارد تومان هزینه شده است‪.‬‬ ‫رمضان��ی با بیان اینکه در داخل ش��هر ته��ران ‪۵۲۰‬اکیپ‬ ‫مجهز ش��دند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬براس��اس بیشترین تراکنشی‬ ‫که امداد در آن مس��یر‌ها انجام ش��ده‪ ،‬اکیپ‌ها مستقر شدند‬ ‫و در صورت درخواس��ت به محل‌هایی که نیاز به امداد دارند‪،‬‬ ‫حرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی میانگین زمان رس��یدن اکیپ‌های امدادی در س��طح‬ ‫کشور را ‪۲۵‬دقیقه عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدیر عملیات و مناطق امداد خودرو ایران درباره نحوه ارائه‬ ‫خدمات در زمان‌های یک‌طرفه ش��دن ج��اده چالوس افزود‪:‬‬ ‫به‌دلی��ل وجود پایگاه‌ه��ای ثابت در این مح��ور با هماهنگی‬ ‫ب��ا پلیس در زمان‌های��ی که جاده یک‌طرفه می‌ش��ود‪ ۶۰،‬تا‬ ‫‪۷۰‬درص��د اکیپ‌های امدادی در ابتدای جاده از س��متی که‬ ‫یک‌طرفه می‌ش��ود قرار می‌گیرند تا کار امدادرسانی به‌موقع‬ ‫انجام شود‪ .‬رمضانی تصریح کرد‪ :‬طرح زمستانی امداد خودرو‬ ‫که از ابتدای دی آغاز ش��ده تا ‪۲۷‬اسفند و پیش از آغاز امداد‬ ‫نوروزی ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫حسن کریمی‌سنجری‬ ‫از تولیدکننده به‌اندازه‬ ‫کافی حمایت نمی‌شود‪.‬‬ ‫رتبه کسب‌وکار ما در‬ ‫جهان ‪ ۱۲۸‬است که‬ ‫جایگاه قابل‌قبولی‬ ‫نیست‪ .‬سیاست‌های‬ ‫بانکی و پولی ما‬ ‫به‌اندازه کافی از‬ ‫شرکت‌های تولیدکننده‬ ‫حمایت نمی‌کنند‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫دول��ت ب��رای س��ال‪۹۸‬‬ ‫درآم��دی از طری��ق واردات‬ ‫خودرو در نظر نگرفته اس��ت‪.‬‬ ‫زمانی ک��ه درآمدی از طریق‬ ‫واردات ب��رای کش��ور در‬ ‫نظ��ر گرفته نش��ود‪ ،‬در عمل‬ ‫ثبت‌س��فارش خودرو در سال‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫آینده نیز بس��ته خواهد بود‪.‬‬ ‫در ای��ن میان نکت��ه‌ای وجود دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو‬ ‫دارد که دول��ت از این درآمد‬ ‫صرف‌نظ��ر ک��رده و آن را در‬ ‫الیحه بودجه‪ ۹۸‬نیاورده است‬ ‫ام��ا هر زمان که واردات باز ش��ود می‌ت��وان از طریق درآمد‬ ‫حاصل از آن کسری بودجه در بخش‌های گوناگون را جبران‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اگر واردات خودرو همچنان در س��ال آینده ممنوع باشد‪،‬‬ ‫قیمت آنها در بازار همس��ان با ن��رخ ارز افزایش پیدا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای‬ ‫وارداتی در ش��رایط مناس��بی قرار ندارد زی��را درآمد اصلی‬ ‫شرکت‌های واردکننده از طریق واردات خودرو است و زمانی‬ ‫که واردات بس��ته باشد‪ ،‬خدمات پس از فروش نیز با مشکل‬ ‫روبه‌رو خواهد شد‪ .‬اگر مسائل به همین روال ادامه پیدا کند‪،‬‬ ‫پیش‌بینی می‌شود در سال‪ ۹۸‬هیچ شرکت واردکننده‌ای در‬ ‫کشور وجود نداشته باشد‪ .‬‬ ‫همچنی��ن در بح��ث تعیین‌تکلیف خودروهای دپو ش��ده‬ ‫در گم��رک‪ ،‬با وجود گذش��ت ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬م��اه‪ ،‬تصمیمی برای‬ ‫خودروه��ای موجود در گمرک گرفته نش��ده که ناش��ی از‬ ‫بی‌تدبیری در بخش‌های گوناگون تصمیم‌گیرنده بوده است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر حدود‪۱۴‬هزار و ‪۸۰۰‬خ��ودرو در گمرک در‬ ‫حال خاک خوردن اس��ت که نه‌تنها باعث ایجاد مش��کالت‬ ‫ب��رای خری��داران و واردکنندگان ش��ده‪ ،‬بلک��ه قرارگیری‬ ‫خودروها در معرض س��رما و گرما باعث آس��یب دیدن آنها‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬چرم داش��بورد و صندلی‌ها‪ ،‬تایر‬ ‫خودرو‪ ،‬باتری خودروهای هیبرید و بس��یاری از موارد دیگر‪،‬‬ ‫در طول این مدت زمان دچار خسارت و مشکل شده است‪.‬‬ ‫در نتیجه ش��رکت‌های واردکننده پ��س از ترخیص خودرو‪،‬‬ ‫مجبور به ایجاد یک سلس��له تعمیر در این زمینه‌ها هستند‪.‬‬ ‫اما مسئول محبوس ماندن خودروها در گمرک‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫واردکننده نیس��تند و چنین هزینه‌ای نباید به آنها متحمل‬ ‫شود و باید پاسخگویی در این زمینه وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫مدل‌های جدید خودرو بومی‌سازی می‌شوند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫این روزها در صنعت خودرو و قطعه خبرهای خوب‬ ‫زیاد نیس��ت و کمبود مواد اولیه‪ ،‬کاهش س��رمایه در‬ ‫گ��ردش‪ ،‬تعدیل نیرو‪ ،‬ریزش واحده��ای صنعتی و‪...‬‬ ‫موضوع‌هایی اس��ت ک��ه این صنع��ت را درگیر خود‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اما هنوز صنعتگران با امید فعالیت خود‬ ‫را ادام��ه می‌دهند و با وج��ود تحریم‌های خارجی و‬ ‫خودتحریمی‌ها تولید محصوالت با جدیت ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعاتی صددرصد بومی‬ ‫صنع��ت خ��ودرو به‌عن��وان یک��ی از بنگاه‌ه��ای‬ ‫اقتص��ادی تاثیرگذار در صنعت و اقتصاد کش��ور نیاز‬ ‫به تح��والت بس��یاری دارد‪ .‬ورود خودروهای جدید‬ ‫یکی از تغییراتی اس��ت که می‌تواند در این راستا رخ‬ ‫دهد‪ .‬براس��اس‌اتفاق‌های س��ال‌های ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬گروه‬ ‫صنعت��ی ایران‌خ��ودرو دو م��دل ‪ ۳۰۱‬و ‪ ۲۰۰۸‬را به‬ ‫س��بد محصوالت خود اضافه کرد؛ خودروهایی که در‬ ‫ب��ازار تقاضا نیز اثر مثبت داش��ت‪ .‬البته پیش از این‬ ‫تولی��د پ��ژو ‪ ۲۰۷‬هم در انواع اتومات و دس��تی آغاز‬ ‫ش��ده بود و به لحاظ داخلی‌س��ازی جلوتر از دو مدل‬ ‫دیگر تولی��د آن ادامه دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اجباری‬ ‫ش��دن اس��تانداردهای هش��تادوپنج‌گانه از ابت��دای‬ ‫دی ورود ای��ن خودروها را به چرخ��ه تولید ضروری‬ ‫می‌کن��د‪ .‬مصطفی کاظ��م‌زاده یک��ی از تامین‌کننده‬ ‫قطعات خودروهای موردنظر در بحث داخلی‌س��ازی‬ ‫خودروها به «گسترش‌صنعت» گفت‪ :‬پژو ‪ ۳۰۱‬بیش‬ ‫از ‪۶۰‬داخلی‌س��ازی ش��ده و در این‌ب��اره پروژه‌ای که‬ ‫ایران‌خودرو برای داخلی‌س��ازی قطعات پژو ‪ ۳۰۱‬به‬ ‫شرکت ما محول کرده‪ ،‬برخی قطعات تزئینی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قالب‌س��ازی قطعات م��ورد نظر انجام و‬ ‫نمونه‌ها آماده شده است‪ .‬ضمن آنکه تمام مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز ‪ ۳۰۱‬و ‪ ۲۰۰۸‬هم از داخل تامین می‌ش��ود‬ ‫و ب ‌ه نوعی بومی‌س��ازی در این قطعات ‪100‬درصدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت قطع��ه در ادامه با اش��اره به‬ ‫نمونه‌های س��اخته و آماده شده صداگیرها و عایق‌ها‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نمونه‌ه��ا تایید‌ش��ده و ب��ا س��فارش‌گذاری‬ ‫خودروساز تولید صنعتی این قطعات آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹هر امری با حمایت‪ ،‬شدنی است‬ ‫کاظم‌زاده درباره تولید و تامین قطعات پژو ‪۲۰۰۸‬‬ ‫گفت‪ :‬شرکت ما در زمینه تریم داخلی فعالیت دارد و‬ ‫آمادگی تولید و تامین رو دری‌های هر مدل جدیدی‬ ‫را دارد‪ .‬ماشین‌آالت و قالب‌های مورد نیاز فراهم بوده‬ ‫و ظرفی��ت و توانمن��دی به لحاظ دانش��ی در اختیار‬ ‫قطعه‌ساز ایرانی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پیش‌تر محمدرضا معتمد‪ ،‬مدیرعامل شرکت ایکاپ‬ ‫در گفت‌وگ��و با «گس��ترش‌صنعت» عنوان کرده بود‬ ‫‪ ،۳۰۱‬ش��هریور ‪ ۹۸‬تجاری ش��ده و وارد بازار خودرو‬ ‫کشور می‌ش��ود‪ .‬کاظم‌زاده در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که بین س��فارش قطعه و تامین از س��وی قطعه‌ساز‬ ‫چه فاصله زمانی نیاز اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اگر امکانات تولید‬ ‫فراهم باشد ساخت قطعات زمان‌بر نیست‪ .‬برای تولید‬ ‫و تامین قطعه‌ای مانند عایق حداکثر یک هفته زمان‬ ‫نیاز داریم تا سفارش را تولید و تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه مدیرعامل ای��کاپ به‌طور قطع‪،‬‬ ‫برنامه‌ای برای تامین قطعات مورد نیاز و داخلی‌سازی‬ ‫ش��دن ای��ن خودروه��ا دارد‪ ،‬گفت‪ :‬داخلی‌س��ازی با‬ ‫جدیت دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫کاظ��م‌زاده در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه آینده‬ ‫مدل‌ه��ای جدی��د خودرویی را چگون��ه می‌بینید آیا‬ ‫‹ ‹چالش در تدوین برنامه‌های بلندمدت‬ ‫قطعه‌ساز می‌تواند تولید و تامین قطعات جدید را به‬ ‫بخش��ی از مولفه‌های توسعه مربوط به آینده‌نگری‬ ‫سرانجام برساند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر خودروسازی از سوی‬ ‫و داش��تن برنامه‌ه��ای بلندمدت اس��ت‪ .‬راز موفقیت‬ ‫دولت حمایت ش��ود‪ ،‬توان و ظرفی��ت تولید فناوری‬ ‫و پیش��رفت در برنامه‌ه��ای بلندمدتی اس��ت که هر‬ ‫قطعات وجود دارد‪ .‬همان‌گونه که در انرژی هسته‌ای‬ ‫ی��ک از صنایع ب��رای خود تدوی��ن می‌کنند‪ .‬چالش‬ ‫حرفی برای گفتن داریم یا توانسته‌ایم پهپاد بسازیم‪،‬‬ ‫خودروس��از داخلی در تدوین این برنامه‌ها چیست؟‬ ‫خ��ودرو پیچیده‌ت��ر از این صنایع نیس��ت‪ .‬به جرات‬ ‫حس��ن کریمی‌س��نجری یکی از کارشناسان خودرو‬ ‫می‌گویم قطعه‌س��ازان توان تولی��د قطعات را دارند و‬ ‫در این‌ب��اره به «گس��ترش‌صنعت» گفت‪ :‬توس��عه و‬ ‫تنها نیاز آنها حمایت است‪.‬‬ ‫داش��تن برنامه‌ه��ای بلندمدت در صنع��ت خودرو از‬ ‫وی در توضیح نوع این حمایت‌ها خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫جنبه‌های گوناگون قابل بررس��ی و بخش��ی از آنها از‬ ‫مهم‌تری��ن این حمایت‌ها‪ ،‬فرصت علمی و دانش��ی و‬ ‫سوی خودروس��ازان قابل پیگیری بوده و بخشی نیز‬ ‫نیز ایجاد انگیزه است‪ .‬تا امروز قطعه‌ساز داخلی اراده‬ ‫مربوط به سیاس��ت‌های کالن کش��وری است‪ ،‬ضمن‬ ‫تولید هر قطعه‌ای را کرده‪ ،‬توانسته آن را به سرانجام‬ ‫آنکه سیاس��ت‌های اقتصادی کش��ور هم بر این روند‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫تاثیر می‌گذارند‪.‬‬ ‫کاظم‌زاده ادامه داد‪ :‬وقتی قطعه‌ساز سرمایه‌گذاری‬ ‫وی با اشاره به سیاس��ت‌های کالن کشور‪ ،‬تصریح‬ ‫دانشی و نیروی انسانی می‌کند‪ ،‬از مراکز علمی کمک‬ ‫کرد‪ :‬توس��عه و پیش��رفت در طراح��ی و تولید و هم‬ ‫گرفته می‌ش��ود تا طرح‌ه��ا اجرا و ب��ه مرحله تولید‬ ‫فروش در مشارکت با شریکان خارجی اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫برسند؛ با وجود داخلی‌سازی می‌بینیم برخی افراد با‬ ‫باید از طریق ش��ریکان خارجی به لحاظ دانش فنی‬ ‫دور زدن قانون و با برخی ارتباط‌ها ش��روع به واردات‬ ‫و طراحی پلتفرم محص��والت جدید همکاری کنیم‪.‬‬ ‫همان قطعه می‌کنند‪ .‬این امور پروژه‌های داخلی را با‬ ‫ضم��ن آنکه در این هم��کاری می‌‌ت��وان از بازارهای‬ ‫چالش جدی روبه‌رو می‌کند‪.‬‬ ‫بین‌الملل��ی و منطقه‌ای و بازارهایی که ش��رکت‌های‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برای تولید باید برنامه داش��ت و از‬ ‫صاحب‪‎‬نام دارند‪ ،‬استفاده کرد‪.‬‬ ‫صنعتگر برنامه خواست‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تا زمانی که موضوع صادرات‬ ‫این فعال صنعت خودرو در پاس��خ به‬ ‫را در خودروسازی به‌طور جدی پیگیری‬ ‫این پرس��ش که ظرفیت صنعت خودرو‬ ‫نکنیم‪ ،‬توس��عه و پیشرفت مورد انتظار‬ ‫کش��ور برای افزودن مدل‌های جدیدتر‬ ‫محقق نمی‌ش��ود‪ .‬با صادرات اس��ت که‬ ‫ب��ه س��بد محصوالت��ش چقدر اس��ت‪،‬‬ ‫می‌توانی��م در زنجی��ره خودروس��ازی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬خودروس��از داخل��ی از نظر‬ ‫جهانی جایگاهی داشته باشیم‪.‬‬ ‫علمی‪ ،‬دانش مورد نیاز را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫� سیـاس�ـت‌هــای داخلــی‪،‬‬ ‫معتقدم برای ادامه راه و توس��عه‪ ،‬برنامه‬ ‫مصطفی کاظم‌زاده‬ ‫تولید‌محور نیست‬ ‫مناسب نداریم‪ .‬اگر این صنعت به سوی‬ ‫کریمی‌س��نجری ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫خصوصی‌س��ازی حرکت کند‪ ،‬بخشی از تمام مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز قطعات صداگیر سیاس��ت‌های اقتص��ادی تولیدمح��ور‬ ‫راه طی کرده است‪.‬‬ ‫و عایق‌ پژو ‪ ۳۰۱‬از‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از تولیدکنن��ده به‌اندازه‬ ‫وی با اش��اره ب��ه ن��وع عملکردها در‬ ‫بخ��ش خصوصی عنوان کرد‪ :‬براس��اس داخل تامین می‌شود کافی حمایت نمی‌شود‪ .‬رتبه کسب‌وکار‬ ‫تالش��ی که بخش خصوصی برای حفظ و بومی‌سازی در این م��ا در جهان ‪ ۱۲۸‬اس��ت ک��ه جایگاه‬ ‫س��رمایه خ��ود دارد‪ ،‬فعالیت‌های��ش در قطعات ‪‌‌100‬درصدی قابل‌قبول��ی نیس��ت‪ .‬سیاس��ت‌های‬ ‫است‬ ‫بانک��ی و پول��ی م��ا از ش��رکت‌های‬ ‫راستای کاهش هزینه‌های سربار بوده و‬ ‫تولیدکننده حمایت نمی‌کنند‪ .‬در حوزه‬ ‫توسعه را با جدیت بیشتر دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید بر توانمندی خودروسازان‬ ‫داخلی اظهارکرد‪ :‬خودروسازی ما به لحاظ امکانات و‬ ‫تجهیزات تفاوت چندانی با خودروس��ازان کشورهای‬ ‫دیگ��ر ن��دارد‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت باید‬ ‫مدیریت کند و براساس برنامه می‌توان قطعات مورد‬ ‫نظر را داخلی‌سازی کرد‪‌.‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬وزارت دفاع‬ ‫می‌تواند در بومی‌س��ازی قطعه‌ای مانند ایربگ کمک‬ ‫کند‪ .‬این امر شدنی است‪.‬‬ ‫کاظم‌زاده در پایان گفت‪ :‬خودروس��از توان ساخت‬ ‫مدل‌های جدید و همچنین پلتفرم را دارد و قطعه‌ساز‬ ‫ه��م می‌توان قطعات آنها را تولید و تامین کند‪ .‬فقط‬ ‫نیاز به حمایت است‪.‬‬ ‫قانون‌گذاری تولید و تجارت‪ ،‬قوانین مناس��بی تدوین‬ ‫نمی‌ش��ود و همان قوانین هم خیلی پایدار نیس��تند‪.‬‬ ‫‌به‌عنوان نمونه‪ ،‬در دولت دوازدهم‪ ،‬شاهد بودیم چقدر‬ ‫بخشنامه صادر شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پی‌ریزی سیاس��ت‌گذاری‌های اقتصادی‬ ‫نادرس��ت در ادامه منج��ر به این می‌ش��ود که برای‬ ‫جبران بخشنامه‌های متعدد صادر شود‪ .‬این عملکرد‬ ‫در عمل س��بب می‌شود تولیدکننده سردرگم شود و‬ ‫نتواند حتی برنامه میان‌مدت هم داشته باشد‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ب��ه هر ح��ال تولی��د بدون‬ ‫برنامه‌ری��زی بلندمدت و پایدار‪ ،‬نمی‌تواند ش��رایط را‬ ‫برای توس��عه ایجاد کند‪ .‬وقتی قوانین به ش��کل دائم‬ ‫تغییر می‌کند‪ ،‬فضای کس��ب‌وکار نامساعدمی‌شود و‬ ‫چالش‌های امروز رقم می‌خورد‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای رقابت‬ ‫کریمی‌س��نجری در ادامه به وظایف خودروسازان‬ ‫برای توس��عه اش��اره کرد و گفت‪ :‬شرکت‌های بزرگ‬ ‫جهان مبلغ قابل‌توجه��ی یعنی بیش از ‪ ۵‬تا ‪‌‌۶‬درصد‬ ‫درآمدهای خود را برای واحد تحقیق و توسعه هزینه‬ ‫می‌کنند‪ .‬حتی گاهی‌‌درصدی که در تحقیق و توسعه‬ ‫مص��رف می‌ش��ود از درآمده��ای س��ود عملیاتی آن‬ ‫شرکت‌ها باالتر است‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬میانگی��ن حاش��یه س��ود برای‬ ‫خودروس��ازان در جهان‪‌‌۵.۴ ،‬درصد است و هزینه‌ای‬ ‫که به‌طور میانگین ش��رکت‌های بزرگ و صاحب برند‬ ‫در حوزه تحقیق و توس��عه هزینه کرده‌اند‪‌‌۵.۳ ،‬درصد‬ ‫بوده اس��ت‪‌.‬به‌ط��ور تقریبی‪ ،‬معادل حاش��یه س��ود‬ ‫خودروسازی جهان‪ ،‬برای این امر مهم سرمایه‌گذاری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو ی��ادآور ش��د‪:‬‬ ‫خودروس��ازان کره‌ای افزون بر ‪‌‌۶‬درصد و امریکایی‌ها‬ ‫بی��ش از ‪۸‬درصد از س��ود خ��ود را ب��رای تحقیق و‬ ‫توس��عه هزینه می‌کنند ت��ا از گردون��ه رقابت عقب‬ ‫نمانند‪ .‬استراتژی صنعت دنیا مبنی بر کاهش قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده محصوالت بوده تا بتوانند قیمت نهایی را‬ ‫کاهش دهند‪ .‬از این‌رو‪ ،‬شرکت‌ها طرح‌های پژوهشی‬ ‫دارند‪ ،‬در جاهای گوناگونی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا‬ ‫قیمت خودروهای خ��ود را کاهش دهند‪ .‬در صنعت‬ ‫خودرو این یک ضرورت جدی است‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬تحقیق و توس��عه در جایی اتفاق‬ ‫می‌افت��د که بن��گاه‪ ،‬اقتصادی باش��د‪ .‬ش��رکت‌های‬ ‫خودروس��از م��ا مانند ی��ک بن��گاه اقتص��ادی اداره‬ ‫نمی‌ش��وند زیرا دخالت‌های دولت در این ش��رکت‌ها‬ ‫بیش از حمایت‪ ،‬مخرب بوده اس��ت‪ .‬کریمی‌سنجری‬ ‫در پایان گفت‪ :‬ضروری اس��ت در ‪ ۳‬حوزه کار کنیم؛‬ ‫نخست اینکه صنعت خودرو مستقل از سیاست‌های‬ ‫کالن کش��ور باش��د‪ ،‬دومین موضوع بهبود و اصالح‬ ‫سیاس��ت‌های اقتصادی کش��ور و در نهایت تغییر و‬ ‫تحول در نحوه اداره صنعت خودرو اس��ت؛ اینکه آنها‬ ‫به سوی بنگاه‌های اقتصادی سودآور هدایت شوند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای‌ال‌ایکس توربو‬ ‫‪42/941/000‬‬ ‫‪85/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس‌ال‌ایکس‬ ‫‪35/105/000‬‬ ‫‪61/000/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‪ ۴ /‬ایربگ‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫رنو کپچر‬ ‫‪58/088/000‬‬ ‫‪76/700/000‬‬ ‫‪54/364/000‬‬ ‫‪42/763/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪5‌70/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی‌ال‌اس‬ ‫‪389/900/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫‪109/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪620/000/000‬‬ ‫‪282/000/000‬‬ ‫کیا سراتو فول ‪201۸‬‬ ‫‪219/607/000‬‬ ‫‪373/000/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫‪90/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫‪71/200/000‬‬ ‫کیا پیکانتو‬ ‫‪224/570/000‬‬ ‫‪250/416/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫‪330/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬
‫شنبه‬ ‫خودرو بین‌الملل‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 21 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 29 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 553‬پیاپی ‪2526‬‬ ‫خبر‬ ‫‪۹۵‬درصد اتوبوس‌های شهری‬ ‫معاینه فنی دارند‬ ‫گروهی از شهرداران‬ ‫سی‪ ،۴۰‬جسورانه‬ ‫متعهد شدند که‬ ‫راهکارهایی برای‬ ‫کاهش آلودگی هوا‬ ‫و تغییرات اقلیمی‬ ‫بیابند‪ .‬آنها در تالش‬ ‫هستند با ایجاد‬ ‫خیابان‌های «بدون‬ ‫سوخت‌های فسیلی» از‬ ‫پس این کار برآیند‬ ‫شهر‌های «سی‪ »40‬و بیانیه‌ «خیابان‌های پاک»‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��هرهای موفق آین��ده به این دلیل ش��هر موفق‬ ‫خوان��ده خواهند ش��د که به راهکارهای��ی بهتر برای‬ ‫جابه‌جایی و کاهش آلودگی دست می‌یابند‪ .‬مسئوالن‬ ‫این شهرها خواهند توانس��ت با استفاده از مدل‌های‬ ‫حمل‌ونق��ل نوآوران��ه و اش��تراکی و نیز ش��بکه‌های‬ ‫قدرتمند به این اهداف دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫ای��ن دیدگاهی اس��ت ک��ه بنیان هم��کاری میان‬ ‫ش��هرهای موسوم به «ش��هرهای س��ی‪C ۴۰(»۴۰‬‬ ‫‪ )Cities‬و شرکت «مس��ترکارد» (‪،)Mastercard‬‬ ‫از پرچمداران خدمات پرداخت و کارت‌های اعتباری‬ ‫در جهان را می‌گذارد‪ .‬حمل‌ونقل دلیل اصلی انتش��ار‬ ‫گازهای گلخانه‌ای(‪ )GHG‬در جهان اس��ت و به‌‌طور‬ ‫میانگی��ن بیش از یک‌س��وم آالینده‌های ش��هری در‬ ‫سراسر جهان را تولید می‌کند‪ .‬همزمان با رشد نواحی‬ ‫ش��هری در جهان‪ ،‬جمعیت ش��هری نی��ز باال خواهد‬ ‫رفت و شهروندان بیش از هر موضوعی‪ ،‬وقت‌شان در‬ ‫ترافیک هدر می‌رود‪ .‬نتیجه این هدررفت وقت چیزی‬ ‫ج��ز کاهش به��ره‌وری نخواهد بود‪ .‬گذش��ته از این‪،‬‬ ‫مراکز آلوده ش��هری نیز باعث می‌شوند شهروندان در‬ ‫هوای س��می تنفس کنند که حاصل آن پایین آمدن‬ ‫سطح سالمت عمومی است‪.‬‬ ‫داده‌های تازه نش��ان می‌دهد هوای کثیف منجر به‬ ‫مرگ زودرس در س��ال در جهان می‌ش��ود و این امر‪،‬‬ ‫به‌وی��ژه در میان کودکان با بیماری‌هایی مانند آس��م‬ ‫رو به فزونی اس��ت‪ .‬درست به همین دلیل گروهی از‬ ‫شهرداران سی‪ ،۴۰‬جسورانه متعهد شدند راهکارهایی‬ ‫ب��رای کاهش آلودگی هوا و تغیی��رات اقلیمی بیابند‪.‬‬ ‫آنها در تالش هس��تند با ایج��اد خیابان‌های «بدون‬ ‫سوخت‌های فسیلی» از پس این کار برآیند‪ .‬سی‪،۴۰‬‬ ‫ش��بکه‌ای از ابرش��هرهای جهان اس��ت که متعهد به‬ ‫یافتن راهکاری برای تغییرات اقلیمی در جهان شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این نهاد از ش��هرها در راس��تای اثرگذاری در‬ ‫این روند‪ ،‬به‌اشتراک‌گذاری دانش‌های نو و اقدام‌های‬ ‫دیگر جهان از جمله نیویورک‪ ،‬س��نگاپور‪ ،‬س��یدنی و‬ ‫مهم پشتیبانی می‌کند‪ .‬در اکتبر ‪( ۲۰۱۷‬مهر ‪)۱۳۹۶‬‬ ‫مکزیکوسیتی نیز تصمیم گرفتند تجربه رفت‌وآمد در‬ ‫ش��هرداران ش��هرهای لندن‪ ،‬پاری��س‪ ،‬لس‌آنجلس‪،‬‬ ‫این شهرها را آسان‌تر‪ ،‬سریع‌تر و پایدارتر کنند‪.‬‬ ‫کپنهاگ‪ ،‬بارسلونا‪ ،‬کویتو (پایتخت اکوادور)‪ ،‬ونکوور‪،‬‬ ‫یکپارچگ��ی راه‌حل‌ه��ای دیجیت��ال و فناورانه در‬ ‫مکزیکوس��یتی‪ ،‬میالن‪ ،‬س��یاتل‪ ،‬اوکلند و کیپ‌تاون‬ ‫تمامی ش��بکه‌های حمل‌ونقل ب��ه راحت‌تر و بهینه‌تر‬ ‫پ��ای بیانی��ه پیش��گامانه‌ای را امضا ک��رده و متعهد‬ ‫شدن حمل‌ونقل عمومی کمک کرده است‪ .‬در لندن‬ ‫شدند تا س��ال ‪ )۱۴۰۳-۰۴(۲۰۲۵‬تنها اتوبوس‌هایی‬ ‫روش‌های گوناگونی برای پرداخت هزینه س��فرهای‬ ‫تولید کنند که میزان انتش��ار آالیندگی در آنها صفر‬ ‫درون‌ش��هری وج��ود دارد؛ یک��ی از آنه��ا بلیت‌های‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��هرداران همچنین در این بیانیه اطمینان‬ ‫روزانه است که نسبت به روش دیگر یعنی «پرداخت‬ ‫دادند بخش بزرگی از ش��هرهای زیرنظرشان تا سال‬ ‫همزمان با هر س��فر» برای ش��هروندان گران‌تر تمام‬ ‫‪ )۱۴۰۸-۰۹(۲۰۳۰‬عاری از هرگونه آالیندگی باشد‪.‬‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اکنون هزینه حدود نیمی از همه سفرها با‬ ‫این یک تعهد بلندپروازانه در زمینه سرمایه‌گذاری‬ ‫تاکسی‪ ،‬اتوبوس یا قطار از نوع پرداخت همزمان با هر‬ ‫و نوآوری اس��ت که این ش��هرهای بزرگ را س��بزتر‪،‬‬ ‫سفر با کارت‌های پرداخت یا گوشی‌های تلفن همراه‬ ‫س��الم‌تر و کامیاب‌ت��ر خواه��د ک��رد‪ .‬امضاکنندگان‬ ‫که همیشه همراه مس��افر هستند‪ ،‬پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن بیانی��ه آین��ده‌ای را در ذه��ن پرورانده‌ان��د که‬ ‫ای��ن روش همچنی��ن دیدگاه‌ه��ای بهت��ری درباره‬ ‫در آن پی��اده‌روی‪ ،‬دوچرخه‌س��واری و حمل‌ونق��ل‬ ‫روش‌های س��فر درون‌ش��هری‪ ،‬چه برای ش��هروندان‬ ‫اش��تراکی روش‌های غالب ش��هروندان و گردشگران‬ ‫و چ��ه بازدیدکنندگان‪ ،‬ارائه می‌دهد‪ .‬از این مس��یر‪،‬‬ ‫برای رفت‌وآمد در س��طح شهر اس��ت‪ .‬در واقع آینده‬ ‫برنامه‌ریزان ش��هری می‌توانند برنامه‌های محلی ارائه‬ ‫جابه‌جایی شهری با کاهش تردد وسایل نقلیه شهری‬ ‫کنند که س��امانه حمل‌ونقل را در رویارویی با تغییر‬ ‫در عین فراهم شدن امکان جابه‌جایی‌های بهتر برای‬ ‫مس��یر تقاضا و نیز نیازها و اولویت‌های شخصی افراد‬ ‫همه‪ ،‬دسترسی بدون مرز به حمل‌ونقل و در دسترس‬ ‫کارآمدتر و پاسخگوتر کند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در شیکاگوی‬ ‫قرار گرفتن پیش��رفته‌ترین فناوری‌ها برای داش��تن‬ ‫امری��کا‪ ،‬ش��رکت مس��ترکارد‪ ،‬ارائه‌دهن��ده خدمات‬ ‫خیابان‌های س��الم‌تر تعریف می‌ش��ود‪ .‬ب��رای تبدیل‬ ‫پرداخت‪ ،‬با ش��رکت «س��یتی تک» (‪،)City Tech‬‬ ‫چنین دیدگاه��ی به واقعیت تنها تالش ش��هرداران‬ ‫یک ش��تاب‌دهنده فناوری ش��هری‪ ،‬دست همکاری‬ ‫کافی نیس��ت‪ .‬این دیدگاه همچنین به همت دولت و‬ ‫داده تا ببینند چگونه شخصی‌سازی هدف‌گذاری‌شده‬ ‫بخش خصوصی به‌طور همزمان نیاز دارد‪ ،‬زیرا همگی‬ ‫ارتباط��ات می‌تواند ب��ر انتقال تقاضا در س��اعت اوج‬ ‫با هم باید تغییرات بنیادین در ش��یوه‬ ‫ترافیک تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫زندگی‪ ،‬کار و حرکت ش��هرهای بزرگ‬ ‫نتای��ج نش��ان می‌ده��د وقت��ی‬ ‫جهان ایجاد کنند‪.‬‬ ‫اکنون هزینه حدود نیمی س��رویس‌دهنده محل��ی حمل‌ونق��ل در‬ ‫در زم��ان حاض��ر‪ ،‬فن��اوری درحال از همه سفرها با تاکسی‪ ،‬کرایه کس��انی که زودتر یا دیرتر از پیام‬ ‫اتوبوس یا قطار از نوع‬ ‫دگرگ��ون ک��ردن رفت‌وآم��د اف��راد پرداخت همزمان با هر متن��ی فرس��تاده ش��ده درب��اره ترافیک‬ ‫در مس��یرهای درون‌ش��هری اس��ت‪ .‬سفر با کارت‌های پرداخت س��نگین س��فر خود را انج��ام می‌دادند‪،‬‬ ‫گوش��ی‌های تلفن هم��راه هم به‌عنوان یا گوشی‌های تلفن همراه تخفیف قائل شد‪۱۷/۵ ،‬درصد از رانندگان‬ ‫اب��زار جهت‌یابی و هم وس��یله‌ای برای که همیشه همراه مسافر شرکت‌کننده در این آزمایش بین ساعت‬ ‫پرداخ��ت اس��تفاده می‌ش��وند‪ .‬پس از هستند‪ ،‬پرداخت می‌شود ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬بعدازظهر مس��یر خ��ود را تغییر‬ ‫موفقیت‌ه��ای لن��دن‪ ،‬چندین ش��هر‬ ‫دادن��د‪ .‬این نتیجه نش��ان داد‪ ،‬می‌ش��ود‬ ‫ورود مجلس به موضوع افزایش قیمت الستیک‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫تاکید بر اینکه راهکارهای دولت برای کاهش قیمت‌ها ُمس��کن‬ ‫اس��ت نه درمان‪ ،‬گف��ت‪ :‬افزایش قیمت الس��تیک خودروهای‬ ‫س��واری در کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی بررسی می‌شود‪ .‬س��یده‌حمیده زرآبادی در‬ ‫گفت‌وگو با خانه ملت درباره افزایش قیمت الستیک خودروهای‬ ‫س��واری‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬نظارت نکردن بر نح��وه قیمت‌گذاری‌ها‪،‬‬ ‫قیمت بسیاری از کاالها را بدون توجه به الگوی خاص افزایش‬ ‫داد و ای��ن موضوع در مورد الس��تیک خودروهای س��واری نیز‬ ‫اتفاق افتاد‪ .‬نماینده مردم قزوین‪ ،‬آبیک‪ ،‬البرز مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬اگرچه برای حل مش��کل کامیونداران از خرداد‬ ‫ارز ‪4200‬تومان��ی برای واردات الس��تیک تخصیص پیدا کرد‪،‬‬ ‫ام��ا تولیدکنندگان داخلی برای تهیه مواد اولیه نتوانس��تند از‬ ‫این ارز استفاده کنند؛ بنابراین قیمت الستیک داخلی افزایش‬ ‫پی��دا ک��رد و تولید ب��ا قیمت قبلی به صرفه نب��ود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه نیاز کش��ور ‪۵‬میلیون الس��تیک است‪ ،‬افزود‪ :‬از این تعداد‬ ‫یک‌میلیون الس��تیک با واردات و بخش��ی نی��ز از طریق تولید‬ ‫داخلی تامین و باقی نیز از مس��یر قاچاق وارد کشور می‌شد که‬ ‫خوش��بختانه با افزایش قیمت ارز‪ ،‬قاچاق این کاال کاهش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه براساس سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت افزایش‬ ‫قیمت الس��تیک خودروهای س��واری اتفاق افت��اد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان داخلی الستیک برای تهیه مواد اولیه نتوانستند‬ ‫از ارز ‪4200‬تومانی اس��تفاده کنند و ناچار بودند عالوه‌بر تهیه‬ ‫مواد اولیه هزینه‌هایی نیز برای دستمزد پرداخت کنند؛ بنابراین‬ ‫ام��کان رقابت با کاالی وارداتی را نداش��تند‪ .‬سیاس��ت‌گذاری‬ ‫یادش��ده باعث شد قیمت الستیک خودروهای سواری افزایش‬ ‫قیمت چش��مگیری پیدا کند‪ .‬زرآبادی با اش��اره به راهکارهای‬ ‫الزم ب��رای کاه��ش قیم��ت الس��تیک خودروهای س��واری‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان‌کرد‪ :‬دولت با پیگیری راهکارهای موقتی به‌دنبال‬ ‫حل مشکالت است در حالی که این راهکارها ُمسکن هستند و‬ ‫پس از مدتی قیمت‌ها دوباره افزایش پیدا می‌کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دولت باید با راهکارهای دائمی به‌دنبال ساماندهی بازار و کنترل‬ ‫قیمت‌ها باش��د‪ .‬این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬شفاف‌سازی در چرخه تامین الستیک یعنی مراحل‬ ‫تولید‪ ،‬واردات و توزیع از رانت جلوگیری و دست دالالن را از این‬ ‫حوزه کوتاه می‌کند‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه بخش زیادی از الستیک مورد نیاز‬ ‫کشور از طریق قاچاق تامین می‌شد و خوشبختانه درحال‌حاضر‬ ‫به‌دلیل افزایش نرخ ارز این کانال غیرفعال شده و دولت باید از‬ ‫سایر کانال‌ها به‌دنبال حل این مشکالت باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نبود‬ ‫نظ��ارت باعث افزایش قیمت مواد اولیه داخلی ش��د در نتیجه‬ ‫تولید‌کنن��دگان داخلی الس��تیک نیز به‌دلیل این بی‌توجهی‌ها‬ ‫ناچار به افزایش قیمت ش��دند‪ .‬زرآبادی همچنین تصریح کرد‪:‬‬ ‫افزایش قیمت الستیک خودروهای سواری در کارگروه صنعت‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن شورای اسالمی بررسی می‌شود‪.‬‬ ‫به دیجیتالی‌س��ازی و هوش��مند ک��ردن این بخش‬ ‫امیدوار ب��ود‪ .‬این نوع مدیریت هوش��مند جابه‌جایی‬ ‫ظرفیت بزرگی برای ش��هرها ایجاد می‌کند تا بتوانند‬ ‫از زیرس��اخت‌های موجود بیشترین استفاده را ببرند‪.‬‬ ‫این درس��ت در رویارویی با سرمایه‌گذاری‌های هزینه‬ ‫روی ظرفیت‌های جدید تنها برای پوشش ساعت‌های‬ ‫به‌شدت پرترافیک است‪.‬‬ ‫همزمان با برداشته ش��دن موانع استفاده از اتوبوس‪،‬‬ ‫تراموا یا قطار‪ ،‬مردم اش��تیاق بیش��تری ب��رای انتخاب‬ ‫یکی از وس��ایل حمل‌ونقل عمومی به‌جای خودروهای‬ ‫ش��خصی و آلوده‌کنن��ده خود نش��ان می‌دهن��د‪ .‬وقتی‬ ‫خودروهای ش��خصی کمتری در خیابان‌ها باش��ند‪ ،‬هم‬ ‫کیفیت هوا بهتر می‌ش��ود و ه��م جاده‌های امن‌تری در‬ ‫دس��ترس ش��هروندان قرار خواهد گرفت‪ .‬این بی‌تردید‬ ‫مش��وق خوبی برای مردم خواهد بود ک��ه پیاده‌روی یا‬ ‫دوچرخه‌س��واری کنند؛ کاری که به س�لامت عمومی‬ ‫ش��هر بسیار کمک می‌کند‪ .‬این یکپارچگی همچنین به‬ ‫کاهش شدید انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک می‌کند؛‬ ‫اتفاقی که شهرها برای تحقق آینده کم‌کربن به آن نیاز‬ ‫ش��دید دارند‪ .‬بیانیه خیابان‌های بدون س��وخت‌های‬ ‫فسیلی سی‪ ۴۰‬مش��خص می‌کند که چگونه شهرها‬ ‫آینده جمعی ما را ش��کل می‌دهند‪ .‬هم سی‪ ۴۰‬و هم‬ ‫مسترکارت به‌طور کامل متعهد به گسترش ابتکارهایی‬ ‫هستند که شهرهای بزرگ جهان را پاکیزه‌تر‪ ،‬سبزتر‪،‬‬ ‫سالم‌تر و پایدارتر می‌کند‪ .‬در واقع شهرهای جهان با‬ ‫استفاده از ظرفیت شرکت‌های شناخته‌شده و جهانی‬ ‫و نهاده��ای اجتماعی ت�لاش می‌کنند ب��ه آینده‌ای‬ ‫فراتر از دود و دم دس��ت یابند‪ .‬رهایی از آلودگی‌های‬ ‫سرس��ام‌آور ش��هری مدیریتی محلی با تفکر جهانی‬ ‫می‌خواهد‪ .‬ش��اید نتوان به‌طوردقیق همان فرمولی را‬ ‫که در یک منطقه ش��هری اجرا شده با همان سبک‪،‬‬ ‫عمق و اندازه در ش��هری دیگر پیاده کرد اما بی‌تردید‬ ‫می‌ت��وان از چارچوب‌ه��ا و پایه‌های مش��ترک برای‬ ‫ریشه‌کنی آلودگی در همه جای جهان بهره برد‪.‬‬ ‫منبع‪Huffingtonpost :‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫صنعتگران به‌دنبال راه‌های جایگزین برای مبادالت بانکی‬ ‫یک کارش��ناس صنع��ت خودرو با بی��ان اینکه‬ ‫خودروس��ازان و قطعه‌س��ازان به‌دنب��ال راه‌ه��ای‬ ‫جایگزی��ن برای مب��ادالت بانکی هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون که وس��ط جنگ قرار داریم زمان نقد کردن‬ ‫صنع��ت خ��ودرو نیس��ت‪ .‬به گزارش خ��ودروکار‪،‬‬ ‫امیرحس��ین کاکای��ی درباره تاثی��ر قطع مبادالت‬ ‫کونلون‌بان��ک چین بر صنعت خ��ودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫این‌ب��ار تحریم‌ه��ای امری��کا س��ختگیرانه‌تر و‬ ‫هوشمندانه‌تر اس��ت و حتی افراد داخل شرکت‌ها‬ ‫را نیز رصد می‌کند‪ .‬وی افزود‪ :‬بانک چینی کونلون‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین ارتباطاتی بوده که تاکنون وجود‬ ‫داشته که اکنون ارتباط با آن به مانع برخورد کرده‬ ‫است‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو گفت‪ :‬همیشه‬ ‫در تحریم‌ه��ا‪ ،‬عده‌ای در صف نخس��ت تحریم قرار‬ ‫می‌گیرن��د و جریمه می‌ش��وند و اتف��اق جدیدی‬ ‫نیفتاده است‪ .‬کاکایی با بیان اینکه صنعت خودرو‬ ‫کش��ور درگیر چالش و از ابتدای سال با افت تولید‬ ‫روبه‌رو ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نکته مهم این است که‬ ‫خودروس��ازان و قطعه‌س��ازان در حال پیدا کردن‬ ‫جایگزین هس��تند و به‌دلیل اینکه دولت‌ها به‌ویژه‬ ‫اروپایی‌ه��ا هم��راه ایران هس��تند‪ ،‬به‌طور منطقی‬ ‫راه‌ه��ای جدید ایجاد می‌ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬راه‌های‬ ‫جایگزین کمی هزینه‌های تولید را افزایش و از نظر‬ ‫کیف��ی هم بر تولید اثرگ��ذار خواهد بود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هزینه مالی ناش��ی از مناب��ع حدود ‪۲۰‬درصد‬ ‫اس��ت و در مجموع حدود ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درصد هزینه‌ها‬ ‫را افزای��ش خواه��د داد‪ .‬کاکایی تاکید کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مواردی که موجب شده خودروسازان زیان ببینند‬ ‫اتفاقی بود که در گمرک و با دپو ش��دن مواد اولیه‬ ‫افتاد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬س��ختگیری‌های گمرک برای‬ ‫دریافت مدارک گوناگون موجب شد زمانی که کاال‬ ‫در گمرک ماه‌ها رسوب می‌کند‪ ،‬فقط هزینه انبار به‬ ‫هزینه کل اضافه نمی‌شود‪ ،‬بلکه مبلغی که در شبکه‬ ‫قفل ش��ده نیز جزو هزینه تولید به‌ش��مار می‌رود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬نکته مثبت این اس��ت که باید بتوانیم از‬ ‫این تهدیدها بیرونی استفاده و قطعات را در داخل‬ ‫کشور تولید کنیم‪ .‬عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و‬ ‫صنعت با بیان اینکه در مدت ‪3‬ماه گذشته همکاری‬ ‫با بانک کونلون سخت شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫جدی نیست و دنیا به حدی بزرگ است که به‌طور‬ ‫قطع‪ ،‬می‌توان راه‌ها و بانک‌های جدید برای کار پیدا‬ ‫ک��رد‪ .‬کاکایی تاکید کرد‪ :‬اکنون که وس��ط جنگ‬ ‫اقتصادی قرار داریم زمان نقد کردن صنعت خودرو‬ ‫نیست و باید تمرکز ما روی توسعه داخلی باشد‪ .‬اگر‬ ‫به این سمت نرویم و درگیر مسائل مالی باشیم و آن‬ ‫را نقد کنیم‪ ،‬تهدیدها عملی می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��تاد مراکز معاینه فنی ش��هر تهران از دریافت‬ ‫معاینه فنی ‪۹۵‬درصد اتوبوس‌های شهرداری تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬س��یدنواب حسینی‌منش‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ستاد معاینه فنی ش��هر تهران با بیان اینکه به مردم قول داده‬ ‫بودی��م که اگر اس��تقبال از مراک��ز معاینه فن��ی افزایش یابد‪،‬‬ ‫ظرفیت را افزایش خواهیم داد‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال گذش��ته دریافت‬ ‫معاینه فن��ی برتر برای دریافت ط��رح ترافیک با تالش معاون‬ ‫حمل‌ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران اجرایی ش��د‪ .‬از س��ال‬ ‫گذش��ته خطوط س��یار معاینه فنی را نیز راه‌اندازی کردیم‪ .‬از‬ ‫آنجایی که در تهران مش��کل زمین داری��م و در برخی مناطق‬ ‫همچون مناطق ش��مالی به‌دلی��ل قیمت ب��االی زمین امکان‬ ‫س��اخت مراکز ثابت معاینه فنی نیست‪ ،‬خطوط سیار توانستند‬ ‫مش��کل معاینه فن��ی در این مناطق را برط��رف کنند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه آبان امس��ال ‪۲۲۰‬هزار خودرو به مراکز معاینه فنی‬ ‫مراجع��ه و خدم��ات دریاف��ت کردند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این نش��ان‬ ‫می‌ده��د عملک��رد یک ماه��ه معاینه فنی در ته��ران به اندازه‬ ‫عملکرد یک‌ساله در کالنش��هرهای دیگر است‪ .‬حسینی‌منش‬ ‫با بیان اینکه معاینه فنی دس��تاوردهای زی��ادی دارد و عیوب‬ ‫خودروها را نش��ان می‌دهد‪ ،‬گفت‪ :‬با ای��ن حال صنعت خودرو‬ ‫ت نیسان با‬ ‫از این آمارها اس��تقبال نمی‌کند و می‌بینیم که وان ‌‬ ‫وجود اینکه آالیندگی زیادی دارد‪ ،‬اما هنوز هم تولید می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای نخس��تین‌بار امسال آزمون کنار جاده‌ای‬ ‫برای خودروهای س��نگین را در نظر گرفتیم‪ ،‬اظهارکرد‪۲۵۰۰ :‬‬ ‫خ��ودرو دیزلی فارغ از اینک��ه معاینه فنی دارند یا ندارند‪ ،‬مورد‬ ‫آزمای��ش قرار گرفتند که ‪۲۴‬درصد خودروها با وجود داش��تن‬ ‫معاینه فنی مردود ش��دند که این نتیجه نشان می‌دهد میزان‬ ‫آالیندگی بسیار باالس��ت‪ .‬حسینی‌منش افزود‪ :‬داشتن معاینه‬ ‫فنی را از اتوبوس و خودروهای خدمات شهری شهرداری شروع‬ ‫کردیم و بر همین اس��اس ‪۹۵‬درصد اتوبوس‌های شرکت واحد‬ ‫توانستند معاینه فنی دریافت کنند‪.‬‬ ‫شکایت‌های خودرویی‬ ‫افزایش یافت‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬تعداد ش��کایت‌های خودرویی مردم در سراس��ر کشور در‬ ‫س��ال ‪2 ،٩٦‬هزار و ‪٦٧‬مورد بود اما در ‪٩‬ماه سال جاری با رشد‬ ‫‪۳‬برابری به ‪ ٦‬هزار و ‪ ٣٦٦‬مورد رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬یداهلل صادقی با بیان اینکه س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان تهران مرجع دریافت و رس��یدگی به‬ ‫ش��کایت‌های خودرویی ش��هروندان در کل کشور است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫همه افراد ش��اکی از ش��رکت‌ها درباره روند ف��روش و تحویل‬ ‫خودروهای تولید داخلی و خارجی می‌توانند ش��کایت خود را‬ ‫برای رسیدگی به کارگروه نظارت بر تخلفات خودرویی در این‬ ‫سازمان ارجاع دهند‪.‬‬ ‫به گفته وی اگر شهروندان موضوع شکایت را به سازمان‌های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت دیگر اس��تان‌ها نیز ارائه کنند به این‬ ‫سازمان در استان تهران برای پیگیری و رسیدگی ارجاع خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫صادقی اظهارکرد‪ :‬س��ال گذش��ته با وجود انج��ام واردات و‬ ‫تولید خودرو‪ ،‬با مش��کالت کمتری در بازار خودرو همراه بودیم‬ ‫و این در حالی است که امسال با توجه به موضوع منع واردات‪،‬‬ ‫ایفانش��دن تعهدات کامل واردکنندگان و اف��ت تولید خودرو‪،‬‬ ‫شکایت خودرویی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران اعالم‬ ‫کرد که از مجموع ‪8‬هزار و ‪٤٣٣‬شکایت خودرویی سال‌های ‪٩٦‬‬ ‫و ‪4 ،٩٧‬هزار و ‪٧٠٠‬مورد به تشکیل پرونده منجر شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تبدیل ش��کایت‌ها به پرونده به این معناست‬ ‫ک��ه در فرآیند رس��یدگی‪ ،‬تخلف ش��رکت‌های خودروس��از یا‬ ‫عرضه‌کننده احراز و پرونده به تعزیرات حکومتی ارس��ال شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته صادقی هزار پرونده شکایت‌های خودرویی نیز اکنون‬ ‫در دست بررسی است که در هفته آینده به تعزیرات حکومتی‬ ‫ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬موض��وع ‪۲‬هزار و ‪٧٣٣‬پرونده ش��کایت‪ ،‬خارج از تعهدات‬ ‫ق��راردادی بین خریدار و فروش��نده تلقی و به‌دلیل وارد نبودن‬ ‫شکایت‪ ،‬این پرونده‌ها مختومه و کنار گذاشته شده‌اند‪.‬‬ ‫صادق��ی عنوان عم��ده تخلف‌های خودروی��ی را ایفا نکردن‬ ‫تعهدات و مطالبه وجه اضافه بر تعهدات شرکت‌های خودرویی‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مدت زمان پیگیری و رسیدگی به شکایت‌های‬ ‫خودرویی اظهارکرد‪ :‬از زمان ارسال شکایت‪ ،‬پیگیری‌های الزم‬ ‫از سوی مسئوالن مربوط انجام می‌شود و طی نامه‌ای به شرکت‬ ‫متعهد‪۱۰ ،‬روز فرصت داده می‌شود تا یا رضایت شاکی را جلب‬ ‫ی��ا دالیل خود را درباره روند عملکردی که داش��ته‌اند‪ ،‬گزارش‬ ‫کنند‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬پس از مهلت ‪10‬روز اگر ش��اکی رضایت داد پرونده‬ ‫مختومه اعالم می‌ش��ود‪ ،‬در غیر این صورت شکایت مورد نظر‬ ‫در کارگ��روه مرب��وط از نظ��ر مباحث حقوقی‪ ،‬فن��ی و تجاری‬ ‫مورد رس��یدگی قرار می‌گیرد‪ .‬او افزود‪ :‬در ادامه رس��یدگی و‬ ‫به‌دنب��ال صدور رای در کارگ��روه‪ ،‬پرونده به تعزیرات حکومتی‬ ‫ارسال می‌شود‪ .‬صادقی درباره مدت زمان تشکیل نشست‌های‬ ‫کارگروه رس��یدگی به ش��کایت‌های خودرویی نیز گفت‪ :‬زمان‬ ‫تشکیل نشس��ت‌های این کارگروه به میزان پرونده‌های ارسال‬ ‫ش��ده بس��تگی دارد‪ .‬در ش��رایط کنونی این کارگروه هفته‌ای‬ ‫یک‌بار نشست برگزار می‌کند‪.‬‬
‫شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 21 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 29 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 553‬پیاپی ‪2526‬‬ ‫وزیر نیرو در آیین امضای سند همکاری‌های برقی ایران و عراق‪:‬‬ ‫صادرات برق تا رفع نیاز عراقی‌ها ادامه دارد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬بر اس��اس س��ند امضا‌ش��ده بین ایران و‬ ‫عراق‪ ،‬چارچوب یک همکاری بلندمدت در زمینه بازسازی‬ ‫صنعت برق عراق ش��کل گرفته است و این توافق به عنوان‬ ‫یک روز تاریخی در صنعت برق این کشور ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش پاون‪ ،‬رضا اردکانیان در حاش��یه آیین امضای‬ ‫یادداشت تفاهم همکاری‌های دو‌جانبه میان وزارتخانه‌های‬ ‫نی��رو و برق ای��ران و عراق‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این س��فر منجر به‬ ‫امض��ای توافقنام��ه‌ای تاریخی در صنعت برق عراق ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مذاکرات «فشرده و موثر» خود با مسئوالن‬ ‫صنعت برق عراق‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬چارچوب یک‬ ‫هم��کاری بلندمدت در زمینه بازس��ازی صنع��ت برق این‬ ‫کش��ور بزرگ و مهم را در همس��ایگی خود بنا نهادیم و بر‬ ‫مبنای توافقی که به عمل آمده اس��ت س��عی خواهیم کرد‬ ‫تمامی دانش و تجربه موجود در ش��رکت‌ها و موسسه‌های‬ ‫فعال جمهوری اسالمی ایران را برای توسعه صنعت برق به‬ ‫عنوان یک بخش زیربنایی در جهت توسعه کشور عراق به‬ ‫کار بگیریم‪.‬‬ ‫اردکانی��ان تاکی��د کرد‪ :‬ای��ن مهم ش��امل کاهش قابل‬ ‫مالحظه تلفات در ش��بکه برق عراق‪ ،‬توس��عه و بازس��ازی‬ ‫نیروگاه‌های عراق‪ ،‬ش��بکه‌های مدیریت��ی‪ ،‬آموزش نیروی‬ ‫انس��انی و‪ ...‬خواه��د بود و تا زمان رفع نی��از مردم عراق به‬ ‫انرژی‪ ،‬صادرات برق ما به این کشور ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو با اش��اره به اینک��ه این تواف��ق در چارچوب‬ ‫خواسته‌های رهبران دو کشور شکل گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مهم در جریان دیدار من با نخس��ت‌وزیر و رئیس‌جمهوری‬ ‫عراق نیز مورد تایید و تاکید واقع شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امیدواریم به‌زودی با پاس��خ مثبتی که به‬ ‫دعوت اینجانب داده شده است وزیر برق عراق و مسئوالن‬ ‫صنعت برق این کشور بازدیدهای برنامه‌ریزی‌شده‌ای را در‬ ‫ایران به عمل آورن��د و برنامه تفصیلی عملیاتی کردن این‬ ‫تواف��ق را به اتفاق مرور کنیم و قرارداد جدید صادرات برق‬ ‫به کشور عراق را هم به امضا برسانیم‪.‬‬ ‫اردکانی��ان درب��اره نقش ش��رکت‌های خصوص��ی برای‬ ‫اجرایی ش��دن همکاری‌های جدید میان دو کش��ور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر بیش از ‪ ۶۵‬درصد ان��رژی مورد نیاز ایران به‬ ‫کوش��ش بخش خصوصی تولید می‌شود و بخش خصوصی‬ ‫ما نقش بس��یار مهمی در عملیاتی شدن این توافق خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو تاکی��د کرد‪ :‬توان بخ��ش خصوصی در زمینه‬ ‫س��اخت نیروگاه‪ ،‬بازس��ازی شبکه‌های برق کش��ور عراق‪،‬‬ ‫کاهش تلفات در ش��بکه توزیع و سایر شیوه‌های مدیریت‬ ‫نوین به کار گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینک ‌ه ایران در بخ��ش آب و برق بنای‬ ‫هم��کاری جدی با ش��رکت‌ها و س��ازمان‌های دولتی عراق‬ ‫دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬طبیعی اس��ت در چارچوب همکاری‌های‬ ‫جدی��د دو کش��ور صدها ش��رکت خصوصی ای��ران نیز در‬ ‫زمینه س��اخت تجهیزات و همچنین تاسیس��ات نیروگاه‌ها‬ ‫و تجهی��زات مرب��وط به توزیع آب آش��امیدنی‪ ،‬جمع‌آوری‬ ‫و تصفی��ه فاض�لاب و س��اخت نیروگاه‌ه��ای تجدیدپذیر‬ ‫خورش��یدی ب��ا همتای��ان عراقی خ��ود همکاری داش��ته‬ ‫و در ب��ازار آب و ب��رق ای��ن کش��ور حضور فعال��ی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اردکانی��ان در پای��ان اظهار امیدواری ک��رد که در آینده‬ ‫نزدیک گزارش‌های خوبی در زمینه اجرای این توافقنامه به‬ ‫استحضار دو ملت شریف عراق و ایران برساند‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری عراق نیز در دیدار وزیر نیروی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و هیات همراه وی‪ ،‬بر اهمیت گسترش روابط‬ ‫در حوزه انرژی با ایران تاکید کرد‪.‬‬ ‫مجوز سران قوا برای فروش ‪3‬میلیون بشکه نفت در بورس‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه مرحله س��وم عرضه نفت‬ ‫در بورس شاید هفته آینده انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬مجوز‬ ‫الزم از س��ران سه قوه اخذ شده تا ‪3‬میلیون بشکه‬ ‫نف��ت در بورس ب��ه صورت ‪ 100‬درص��د ریالی به‬ ‫فروش برس��د‪ .‬به گزارش خانه مل��ت‪ ،‬بیژن نامدار‬ ‫زنگن��ه با اش��اره به فروش دو مرحل��ه ای نفت در‬ ‫بورس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گ��زارش این دو مرحله فروش‬ ‫به ش��ورای عالی اقتصادی قوای س��ه گانه ارائه و‬ ‫مجوز جدید از سران س��ه قوه برای مرحله جدید‬ ‫فروش نفت در بورس اخذ ش��د‪ .‬وزیر نفت با بیان‬ ‫اینک��ه ب��ه زودی اطالعیه ای درباره مرحله س��وم‬ ‫فروش نفت در بورس منتش��ر می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این راس��تا مجوز الزم از سران سه قوه اخذ شده تا‬ ‫‪3‬میلیون بش��که نفت در بورس به صورت‬ ‫‪ 100‬درصد ریالی با نرخ ارز س��امانه س��نا‬ ‫به فروش برسد‪ .‬زنگنه بیان کرد‪ :‬اگر فردی‬ ‫به خرید ارزی نفت در بورس تمایل داشت‬ ‫نفت به صورت ارزی به این ش��خص ارائه و‬ ‫اگر فردی به خرید ریالی نفت تمایل داشت‬ ‫عرضه به صورت ریالی انجام می شود‪ .‬عضو‬ ‫کابینه دولت دوازدهم با اش��اره به وضعیت فروش‬ ‫نفت های خریداری ش��ده در بورس‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫خریداران نفت در بورس توانسته اند طالی سیاه را‬ ‫صادر کنند و مش��کلی در این زمینه وجود نداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در مرحله نخس��ت فروش‬ ‫نف��ت (‪ 6‬آبان امس��ال)‪ ،‬یک میلیون بش��که نفت‬ ‫خام عرضه شد اما ‪8‬محموله ‪ 35‬هزار‬ ‫بشکه‌ای (معادل ‪ 280‬هزار بشکه) به‬ ‫نرخ بشکه ای ‪ 74‬دالر و ‪ 85‬سنت به‬ ‫فروش رسید‪.‬‬ ‫در دومی��ن مرحله فروش نفت خام‬ ‫در بورس ان��رژی (‪ 20‬آبان) نیز ‪700‬‬ ‫هزار بشکه نفت خام به نرخ بشکه ای‬ ‫‪ 64‬دالر و ‪ 97‬سنت داد و ستد شد‪.‬‬ ‫تاکنون‪ ،‬ش��یوه فروش نفت در بورس انرژی ‪20‬‬ ‫درصد ریالی و ‪ 80‬درصد ارزی بوده‪ ،‬اما با توجه به‬ ‫درخواست ها و پیش��نهادها قرار است از این پس‬ ‫امکان خرید به صورت ‪ 100‬درصد ریالی نیز فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫موج بحران آب در پایتخت‬ ‫اگرچ��ه میزان بارش‌ه��ا در فصل پایی��ز در پایتخت مناس��ب بوده اما‬ ‫همچن��ان نگرانی‌هایی برای وضعیت مناب��ع آبی تهران وجود دارد چراکه‬ ‫فقط یک‌س��وم از س��ال آبی سپری ش��ده و بارش برف است که می‌تواند‬ ‫سرنوشت منابع آبی پایتخت را مشخص کند‪.‬‬ ‫به‌ گزارش ایسنا‪ ،‬درحال‌حاضر وضعیت منابع آبی تهران نسبت به سال‬ ‫آبی گذش��ته با ‪ ۱۲‬درصد کاهش روبه‌رو اس��ت‌ به‌گونه‌ای که بر اس��اس‬ ‫آمار موجود از وضعیت مخازن س��دها در پایان فصل پاییز‪ ،‬مجموع حجم‬ ‫کنونی ‪ ۵‬سد بزرگ مخزنی اس��تان تهران‪ ۵۴۹ ،‬میلیون مترمکعب بوده‬ ‫و این در حالی اس��ت که س��ال گذش��ته این عدد معادل با ‪ ۶۲۵‬میلیون‬ ‫مترمکعب بوده است‪.‬‬ ‫داریوش مختاری‪ ،‬کارش��ناس حوزه آب در این باره گفت‪ :‬الزم اس��ت‬ ‫تدابیری برای مدیریت مصرف آب اندیشیده شود چراکه بحران آب تمام‬ ‫اس��تان‌ها را دربرگرفت��ه و باید نگاه ویژه‌ای به این موضوع وجود داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه مصرف متوس��ط یک خان��وار تهران��ی‪ ،‬حدود ‪۲۰‬‬ ‫مترمکعب در ماه اس��ت ک��ه با کاهش ‪ ۱۰‬درصدی مص��رف آب‪ ،‬معادل‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیون مترمکعب که مصرف س��االنه دو اس��تان است‪ ،‬صرفه‌جویی‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬می‌توان با انجام اقدام‌هایی ساده از هدررفت آب‬ ‫جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫این در شرایطی است که بر اساس گفته‌های مسئو‌الن‪ ،‬متوسط نیاز آب‬ ‫آشامیدنی شهر تهران‪ ،‬یک میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون مترمکعب برنامه‌ریزی‬ ‫می‌ش��ود ک��ه با توجه به وضعیت آب و هوا‪ ،‬ب��ارش‪ ،‬ذخیره برفی و منابع‬ ‫آب زیرزمینی‪ ،‬بخش��ی از این نیاز از منابع آبی سطحی‌(سدهای پنج‌گانه‬ ‫تهران) و بخشی دیگر از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود‪.‬‬ ‫عالوه‌ب��ر این‪ ،‬درحال‌حاضر‪ ۲۲ ،‬درصد از آب مصرفی اس��تان تهران از‬ ‫سدها تامین می‌شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ۲۰‬درص��د از روان‌آب‌ها و ‪ ۵۸‬درص��د از آب‌های زیرزمینی‬ ‫تامین می‌شود و بر مبنای آمار ساالنه‪ ،‬با ‪ ۱۵۰‬میلیون متر‌مکعب کسری‬ ‫مخازن زیرزمینی روبه‌رو هس��تیم و در طول ‪ ۱۱‬س��ال سطح آب آبخوان‬ ‫تهران با افت ‪ ۱.۹‬متری روبه‌رو بوده است‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر‪ ،‬باید به این مس��ئله نیز توجه کرد ک��ه از ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫مترمکعب منابع آبی در س��ال‪ ۳۰۰ ،‬میلیارد مترمکعب‪ ،‬تبخیر و از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد مترمکعب باقیمانده‪ ۹۰ ،‬میلیارد در حوزه کشاورزی و ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫مترمکعب در حوزه آب آشامیدنی مصرف می‌شود و این در شرایطی است‬ ‫که در روزهای گرم سال و در اوج مصرف‪ ۴.۵ ،‬میلیون مترمکعب آب در‬ ‫اس��تان تهران مصرف می‌ش��ود که این رقم معادل ‪ ۵۲‬هزار لیتر بر ثانیه‪،‬‬ ‫یعن��ی مع��ادل ‪ ۵۲‬هزار بطری ی��ک لیتری در هر ثانیه اس��ت که از این‬ ‫میزان‪ ،‬مصرف ش��هر ته��ران‪ ۳ ،‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬ه��زار مترمکعب بر ثانیه‬ ‫تخمین زده ش��ده است‪ .‬به‌عبارتی‪ ،‬معادل ‪ ۳۸‬هزار بطری یک لیتری در‬ ‫ثانیه در شهر تهران آب مصرف می‌شود‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬بر اس��اس آخرین آمار منتشرش��ده از سوی وزارت نیرو‪،‬‬ ‫از آغاز س��ال آب��ی ‪ ۹۷-۹۸‬تا پای��ان آذر‪ ،‬حجم آب ورودی به س��دهای‬ ‫‌الر‌‪‌،‬طالقان‌‪ ،‬کرج‪‌،‬لتیان‌ و‌ماملو‌ ‪ ۱۷۵‬میلیون مترمکعب گزارش ش��ده و‬ ‫خروجی آب از این س��دها‪ ،‬در مقایس��ه با سال آبی ‪ ۹۶-۹۷‬از ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫کاهش برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫همچنین حجم مخزن س��د الر در مقایسه با سال گذشته‪ ،‬کاهش ‪۵۲‬‬ ‫درص��دی‪ ،‬س��د ماملو ‪ ۳۲‬درصدی و س��د لتیان از کاه��ش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫داشته و سدهای طالقان و کرج به ترتیب از ‪ ۲‬و ‪ ۴‬درصد رشد برخوردار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫برنامه مدیریت تنش آب آش��امیدنی با فرض بارندگی مشابه سال آبی‬ ‫گذش��ته و کمبود آب در تابستان سال ‪ ،۱۴۰۰‬در وزارت نیرو پیش‌بینی‬ ‫ش��ده و برای مدیریت تنش آبی ش��هرها و روستاهای کشور‪ ،‬راهکارهایی‬ ‫در قال��ب افزای��ش تامین و تولی��د آب‪ ،‬بهبود کیف��ی آب‪ ،‬افزایش توان‬ ‫ذخیره‌س��ازی آب‪ ،‬ارتقای مدیریت و بهره‌وری منابع تامین‪ ،‬تاسیس��ات و‬ ‫ش��بکه‌ها و نیز مدیریت مصرف در نظر گرفته شده است که از این طریق‬ ‫بتوان تا حد زیادی تنش آبی در کشور را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫اجرای طرح‌های وزارت نیرو با مشارکت بخش خصوصی‬ ‫مع��اون وزیر نیرو از افزای��ش همکاری‌های بخش خصوصی در‬ ‫طرح‌های آب و برق خبر داد و گفت‪ :‬بر اس��اس تبصره ‪ ۱۹‬قانون‬ ‫بودجه سال ‪ ،۱۳۹۷‬مدل مالی طرح‌های آب و برق و فاضالب در‬ ‫کارگروه واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تصویب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محس��ن بختیار با بیان اینکه وزارت نیرو برای انجام طرح‌های‬ ‫خود اقدام‌های متعددی انجام داده اس��ت‪ ،‬ب��ه ایلنا گفت‪ :‬تعداد‬ ‫زی��ادی از طرح‌ها را شناس��ایی و در کارگروه واگ��ذاری طرح‌های تملک‬ ‫دارایی‌های س��رمایه‌ای مصوب کردیم تا با ارائه فراخوان ازسوی نهادهای‬ ‫اجرایی موجب افزایش همکاری بخش خصوصی شویم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به میزان اس��تقبال بخش خصوصی از ای��ن طرح‌ها‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به تس��هیالت باالیی که در تبصره ‪ ۱۹‬دیده شده‬ ‫به‌نظر می‌رس��د که شاهد افزایش استقبال بخش خصوصی در‬ ‫این بخش باشیم‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه‌ری��زی و ام��ور اقتص��ادی وزی��ر نی��رو حجم‬ ‫س��رمایه‌گذاری مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های مصوب توسط‬ ‫بخش خصوصی را ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد ریال دانس��ت و افزود‪ :‬در‬ ‫بخش آب و فاض�لاب و نیروگاه‌های تجدیدپذیر طرح‌هایی در‬ ‫نظر گرفته شده اس��ت که امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی بتوانیم‬ ‫این طرح‌ها را اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫بختی��ار بر این باور اس��ت که با افزایش ت��وان بخش‌خصوصی می‌توان‬ ‫پروژه‌های باقی‌مانده را اجرا و به بهره‌برداری بیشتری رساند‪.‬‬ ‫بره��م صالح در این دی��دار که وزیر برق عراق و س��فیر‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در بغداد نیز حضور داشتند گفت‬ ‫که توس��عه روابط در همه زمینه‌ها به‌ویژه در بخش انرژی‬ ‫و آب به نحوی که باعث ارتقای همکاری‌ها بین دو کش��ور‬ ‫شود‪ ،‬دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫صال��ح در بخ��ش دیگری از این جلس��ه تاکی��د کرد که‬ ‫همه کش��ورهای منطقه درب��اره تثبیت اصول صلح و ثبات‬ ‫مسئو‌لیت بزرگی بر‌عهده دارند‪.‬‬ ‫بساط دالالن از بازار مواد اولیه پتروشیمی جمع شد؟‬ ‫نوسانات بازار ارز در چند ماه گذشته بر فعالیت پتروشیمی‌ها در بورس‬ ‫سایه انداخت و با توجه به اینکه این شرکت‌ها مواد اولیه را با نرخ ‪۴۲۰۰‬‬ ‫توم��ان عرضه می‌کردن��د تقاضا برای مواد اولیه به ط��رز عجیبی افزایش‬ ‫یاف��ت؛ به طوری‌ک��ه تولیدکننده واقعی امکان تهیه م��واد اولیه را با نرخ‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی نداش��ت‪ .‬در نهایت س��قف معامالت در در بورس آزاد شد‬ ‫و آخری��ن اخبار حاکی از آن اس��ت که عرضه و تقاضا ب��رای مواد اولیه و‬ ‫همچنین نرخ این مواد به تعادل رس��یده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬فعاالن‬ ‫صنعت پتروش��یمی در ماه‌های اخیر و زمانی که بازار با نوسانات ارزی رو‬ ‫به رو ش��د از وضعیت بورس کاال گله داشتند و از وجود دالالن و رانت در‬ ‫بورس کاال خبر می‌دادند‪ .‬به گفته آنها‪ ،‬تقاضا در بورس کاال از ابتدای سال‬ ‫تا ش��هریورماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۳۰۰‬برابر شد‪ ،‬درحالی‬ ‫که این تقاضا واقعی نیست و صرف تولید نمی‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه فعاالن این ح��وزه‪ ،‬تقاضا از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تا بیس��تم‬ ‫شهریورماه در بورس کاال ‪2‬میلیون و ‪ ۶۲۲‬هزار تن بوده که این میزان در‬ ‫مدت مش��ابه سال ‪ ۱۳۹۷‬به ‪7‬میلیون و ‪ ۷۰۴‬هزار و ‪ ۵۷‬تن رسیده است‪.‬‬ ‫ی می‌گفتند‪:‬‬ ‫در واقع تقاضا ‪ ۳۰۰‬برابر باال رفته اس��ت‪ .‬فعاالن پتروش��یم ‌‬ ‫میزان معامله از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تا ‪ ۲۰‬ش��هریورماه همان س��ال یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بوده که این میزان امسال به یک میلیون و ‪ ۵۳۱‬هزار‬ ‫رس��یده است‪ .‬در واقع میزان عرضه ما ‪ ۲۶‬درصد بیشتر بوده است‪ ،‬اما باز‬ ‫هم اگر مشکلی ایجاد شود می‌گویند تقصیر پتروشیمی‌ها است‪ ،‬اما کسی‬ ‫نمی‌گوید ‪ ۳۰۰‬درصد تقاضا برای چیس��ت‪ .‬در نهایت از ‪ ۲۴‬ش��هریورماه‬ ‫س��قف رقابت معامالت محصوالت پتروش��یمی در بورس کاال که حداکثر‬ ‫‪5‬درصد بود باز ش��د و این امکان ب��رای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان‬ ‫فراهم شد که در فضای رقابتی به خرید اقدام کنند‪ .‬از این تصمیم حدود‬ ‫‪3‬ماه گذش��ته و به نظر می‌رس��د بازار پتروشیمی اکنون به تعادل رسیده‬ ‫است و دالالن از این بازار خارج شده‌اند‪.‬‬
‫شنبه‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 21 1397‬ربیع‌الثانی ‪ 29 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 553‬پیاپی ‪2526‬‬ ‫در گفت‌وگوی «گسترش صنعت» با معاون وزیر جهاد کشاورزی بررسی شد‬ ‫آخرین وضعیت ذخیره‌سازی پرتقال در زمستان و تنظیم بازار نوروز‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تنظی��م بازار ش��ب عید برای کنت��رل تقاض��ا و جلوگیری‬ ‫از افزای��ش قیم��ت می��وه یک��ی از برنامه‌ه��ای وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی است که ابتدای زمس��تان با خرید سیب و پرتقال‬ ‫و س��ایر مرکبات از باغداران آغاز و برای عرضه در بازار ش��ب‬ ‫عید ذخیره‌س��ازی می‌ش��ود‪ .‬این امر از آن جهت اهمیت دارد‬ ‫که از س��ودجویی دالالن در زمینه افزایش قیمت میوه و ضرر‬ ‫باغداران در فروش ارزان میوه جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬قیمت پرتقال درجه یک در سطح شهر‬ ‫تهران در هفته س��وم آذر‌حدود ‪ ۸۱۹۰۰‬ریال بود که نس��بت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذشته بیش از ‪ ۳۸.۵‬درصد رشد داشته‬ ‫است؛ این میزان رشد با توجه به اینکه به طور تقریبی با رشد‬ ‫ش��اخص کل برابر است نش��ان می‌دهد میزان عرضه در سال‬ ‫جاری تغییر چش��مگیری نکرده اس��ت و ب��ازار حالت نرمال و‬ ‫پایداری را طی می‌کند‪.‬‬ ‫بررسی آمار‌های صادراتی این محصول تا پایان آبان نشانگر‬ ‫صادرات ‪ ۴۰۰۰‬تنی این محصول اس��ت(‌پرتقال به طور عموم‌‬ ‫در زمستان صادر می‌ش��ود)‪ .‬بنابراین‪ ،‬در طول ‪ ۳‬ماه پیش رو‬ ‫بی‌تعادلی قابل پیش‌بینی مورد انتظار نیست‪.‬‬ ‫نکت��ه قاب��ل توجه اینک��ه قیمت پرتق��ال در هفت��ه پایانی‬ ‫س��ال‌های نرمال از حیث تولید‪ ،‬به طور تقریبی با قیمت پایان‬ ‫آبان برابری می‌کند و بر پایه این فرض قیمت قابل انتظار برای‬ ‫پرتقال با‌کیفیت‌های متفاوت حدود ‪ ۸۸۰۰۰‬تا ‪ ۹۲۰۰۰‬ریال‬ ‫در س��طح شهر تهران است‪ .‬این امر ممکن است سبب افزایش‬ ‫قیمت این میوه‌ها در بازار پرتقاضای اسفند باشد‪.‬‬ ‫بررسی نوسان‌های بازار پرتقال در ‪ ۶‬ما ‌ه دوم سال موید رشد‬ ‫‪ ۶۰‬درصدی میزان تقاضای این محصول در اسفن ‌د هر سال به‬ ‫نس��بت ماه‌های قبل از آن است و این افزایش‪ ،‬در هفته پایانی‬ ‫و روزهای پایانی سال شدت بسیار محسوسی به خود می‌گیرد‪.‬‬ ‫قیمت پرتقال وضعیت بسیار آرام و طبیعی نشان می‌دهد و‬ ‫تا پایان س��ال افزایش غیر‌منتظره نرخ نخواهیم داشت‪ .‬با این‬ ‫عید باس��تانی نوروز و افزایش ش��دید میزان تقاضا‪ ،‬دستخوش‬ ‫حال‪ ،‬ادامه این بازار در ‪ ۳‬ماه پایانی امسال و تنظیم بازار میوه‬ ‫التهاب جدی ش��ده‪ ،‬به طوری که در صورت بی‌توجهی به امر‬ ‫در ن��وروز ‪ ۹۸‬را در گفت‌وگو با حس��ین ش��یرزاد‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬ش��اهد افزایش شدید قیمت‌ها و نارضایتی عموم‬ ‫جهاد کش��اورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی‬ ‫مصرف‌کنندگان خواهیم بود‪ .‬بررس��ی نوسان‌های بازار پرتقال‬ ‫کشور بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫در ‪ ۶‬ما ‌ه دوم س��ال نشانگر رش��د ‪ ۶۰‬درصدی میزان تقاضای‬ ‫€ €با توجه به پیش�نهاد مع�اون اول رئیس‌جمهوری و‬ ‫این محصول در اس��فند هر سال به نسبت ماه‌های پیش از آن‬ ‫ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی مبنی‌بر مسئولیت سازمان‬ ‫اس��ت و این افزای��ش‪ ،‬در هفته پایانی و روزهای پایانی س��ال‬ ‫مرکزی تعاون روستایی ایران در تنظیم بازار میوه‌(سیب‬ ‫شدت بسیار محسوسی به خود می‌گیرد‪.‬‬ ‫و پرتقال) عید سال ‪ ۱۳۹۸‬وضعیت کلی میوه پرتقال را‬ ‫بررس��ی اطالعات س��ازمان میادین شهرداری‬ ‫چگونه ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫تهران هم نش��ان می‌دهد که خرید پرتقال برای‬ ‫تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی در بیش��تر‬ ‫وضعیت بسیار آرام و ایام ن��وروز از روز دوم هفته پایانی اس��فند‌آغاز‬ ‫کش��ورها ب��ه عنوان یک��ی از چالش‌ه��ای مهم‬ ‫حاکمیت��ی ب��رای دولت‌ها به ش��مار رفته و این طبیعی بر بازار پرتقال می‌ش��ود و در دو روز قبل از روز عید به حداکثر‬ ‫امسال حاکم بوده و‬ ‫می��زان خود می‌رس��د و در مجم��وع در آن روز‬ ‫موضوع به‌ویژه در کش��ورهای پیشرفته به لحاظ‬ ‫تا پایان سال افزایش‬ ‫کشاورزی از اهمیت باالتری نیز برخوردار است‪ .‬غیرمنتظره قیمتی در این می��زان تقاضا برای خرید پرتق��ال حدو ‌د ‪ ۶‬تا ‪۷‬‬ ‫در کش��ور ما ب��ه طور معمول ب��ازار میوه در زمینه نخواهیم داشت برابر روز نخست هفته است‪.‬‬ ‫� وضعیت تغییرات قیمتی پرتقال در هفته‬ ‫ای��ام پایانی هر س��ال‪ ،‬ب��ا توجه به فرا رس��یدن‬ ‫نخس�ت دی در ش�هر تهران و پیش‌بینی شرایط آینده‬ ‫بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫بر اس��اس اطالعات سازمان میادین ش��هرداری تهران‪،‬‬ ‫می��زان تقاضا برای خری��د پرتقال در هفته پایانی س��ال‬ ‫حدود ‪ ۵.۵‬برابر هفته نخست اسفند‌‌ بوده‪ ،‬بررسی‌ها نشان‬ ‫می‌دهد که بیش��ترین خرید پرتقال برای ایام نوروز از روز‬ ‫دوم هفته پایانی اس��فند آغاز می‌ش��ود و در دو روز پایانی‬ ‫ل در ابتدای‬ ‫س��ال به اوج خود می‌رس��د‪ ،‬در ضمن‪ ،‬هر سا ‌‬ ‫ورود نوبران��ه پرتق��ال به بازار کش��ور‪ ،‬روند نرخ به‌ش��دت‬ ‫کاهش��ی ب��وده و در پای��ان آذر‌ به کف نرخ س��االنه خود‬ ‫می‌رسد‪ .‬سپس سیر صعودی نرخ از اواسط بهمن با شیب‬ ‫به‌نس��بت‌ ملایم آغاز می‌ش��ود و در هفته پایانی س��ال به‬ ‫باالترین حد ممکن می‌رسد‪.‬‬ ‫آمار بانک مرکزی نیز در این زمینه حاکی از آن اس��ت‬ ‫که قیمت پرتقال درجه یک در سطح شهر تهران در هفته‬ ‫سوم آذر نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از ‪۳۸.۵‬‬ ‫درصد رش��د داشته که این میزان با توجه به اینکه به طور‬ ‫تقریبی با رشد شاخص کل برابر است نشانگر ثبات عرضه‬ ‫محصول در سال جاری و وجود وضعیت نرمال و پایدار در‬ ‫بازار است‪ .‬مالحظه آمار تجارت این محصول تا پایان آبان‬ ‫ن‬ ‫نیز حاکی از صادرات ‪ ۴۰۰۰‬تنی این محصول است‪ .‬از ای ‌‬ ‫رو‪ ،‬در ‪ ۳‬م��اه پیش رو‪ ،‬وضعیت بی‌تعادلی در بازار داخلی‬ ‫پیش‌بینی نمی‌شود‪.‬‬ ‫€ €اتحادیه‌های مرکزی و ملی وابس�ته به س�ازمان‬ ‫مرکزی تعاون روس�تایی چه برنام�ه‌ای برای تنظیم‬ ‫بازار پرتقال شب عید دارند؟‬ ‫درحال‌حاضر بیش از ‪ ۸۷‬درصد محصول پرتقال ش��مال‬ ‫کش��ور برداشت شده و اتحادیه سراس��ری باغداران کشور‬ ‫و اتحادیه باغداران اس��تان مازن��دران برنامه‌ریزی دقیقی‬ ‫را ب��رای مداخله هدفمند در ب��ازار پرتقال از حدود ‪ ۲‬ماه‬ ‫گذش��ته به‌صورت آرام آغاز کرده و می��زان مکفی و قابل‬ ‫توجهی از پرتقال‌های با‌کیفیت تامسون را خریداری و پس‬ ‫از انجام مراحل شست‌وش��و‪ ،‬قارچ‌کشی‪ ،‬واکس مخصوص‪،‬‬ ‫درجه‌بندی‪ ،‬گرمخانه و جعبه‌زنی در انبارها و سردخانه‌های‬ ‫ط ذخی��ره کرده‌اند‪ .‬به طور کلی‪ ،‬در س��ال جاری‪ ،‬با‬ ‫مربو ‌‬ ‫اعتماد بیش��تر ب��ه اتحادیه‌های تخصصی کش��اورزی و بر‬ ‫مبن��ای ماده ‪ ۶‬قانون افزایش بهره‌وری بخش کش��اورزی‪،‬‬ ‫وظایف اجرایی تنظیم بازار (البته با نظارت عالیه س��ازمان‬ ‫مرکزی تعاون روس��تایی) ب��ه اتحادیه‌های ذی‌ربط واگذار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €با هم�ه این موارد پیش‌بینی ش�ما از بازار پایان‬ ‫سال چگونه است؟‬ ‫در مجموع‌‌‪ ،‬وضعیت بسیار آرام و طبیعی بر بازار پرتقال‬ ‫امس��ال حاکم بوده و تا پایان س��ال افزای��ش غیرمنتظره‬ ‫قیمتی در این زمینه نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬از هم��کاری صمیمانه هم��ه باغداران‪،‬‬ ‫سورتینگ‌داران‪ ،‬سردخانه‌داران و اعضای پر‌تالش اتحادیه‬ ‫ملی باغداران کش��ور و اتحادیه استانی باغداران مازندران‬ ‫در اجرای درس��ت ط��رح تنظیم بازار میوه امس��ال کمال‬ ‫تشکر و امتنان را دارم‪.‬‬ ‫مخالفت تولیدکنندگان با کاهش قیمت تخم‌مرغ‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغ تخم‌گذار‬ ‫گف��ت‪ :‬تولیدکنن��دگان در نام��ه‌ای ب��ه وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی و شرکت پش��تیبانی امور دام‬ ‫ممنوعیت واردات تخم‌مرغ را خواس��تار ش��دند‬ ‫تا تولید به سبب کاهش قیمت‪ ،‬آسیب نبیند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬رض��ا ترکاش��وند افزود‪ :‬در‬ ‫پی ورود ش��رکت پش��تیبانی امور دام کشور به‬ ‫موضوع عرضه تخم‌م��رغ وارداتی با قیمت‌های‬ ‫مصوب تنظیم ب��ازاری‪ ،‬قیمت این محصول در‬ ‫مرغداری‌های کش��ور به کمتر از ‪ ۷‬هزار تومان‬ ‫در هر کیلوگرم رسیده است‪.‬‬ ‫ترکاش��وند تصریح کرد‪ :‬ادامه عرضه تخم‌مرغ‬ ‫وارداتی و کاهش قیمت‪ ،‬می‌تواند تولیدکنندگان‬ ‫را در حاشیه زیان قرار دهد و با حذف گله‌های‬ ‫مرغ تخم‌گذار آسیب جدی به این صنعت وارد‬ ‫کن��د که این امر‪ ،‬موجب نگرانی تولیدکنندگان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغ تخم‌گذار‬ ‫گف��ت‪ :‬خوش��بختانه بیماری آنفلوآن��زای فوق‬ ‫حاد پرندگان کنترل شده است و در واحدهای‬ ‫تولیدی مشکلی نداریم‌ به طوری که واحدهای‬ ‫خسارت‌دیده‌ س��ال گذشته نیز به چرخه تولید‬ ‫بازگشته‌اند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با توجه ب��ه افزایش هزینه‌های‬ ‫تولید قیمت منطقی ه��ر کیلوگرم تخم‌مرغ در‬ ‫مرغداری‌های کش��ور ‪ ۷۲۰۰‬تومان اس��ت که‬ ‫برای مصرف‌کننده به ازای هر ش��انه ‪ ۳۰‬تایی‪،‬‬ ‫‪ ۱۶‬هزار تا ‪ ۱۷‬هزار تومان تمام می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزای��ش قیم��ت هر کیلوگ��رم تخم‌مرغ‬ ‫ب��ه بی��ش از ‪ ۱۰‬ه��زار توم��ان را اجح��اف به‬ ‫تولیدکنن��دگان و مصرف‌کنن��دگان دانس��ت و‬ ‫اف��زود‪ :‬در بدترین ش��رایط‪ ،‬قیمت تخم‌مرغ در‬ ‫مرغداری‌ه��ای کش��ور بی��ش از ‪ ۸۵۰۰‬تومان‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫ترکاش��وند اع�لام ک��رد‪ :‬در تفاهم��ی ب��ا‬ ‫تولیدکنن��دگان ق��رار اس��ت در ص��ورت قطع‬ ‫واردات تخم‌مرغ از س��وی ش��رکت پش��تیبانی‬ ‫امور دام کشور‪ ،‬ماهانه ‪ ۲‬هزار تن تولید داخلی‬ ‫به بازار عرضه ش��ود ت��ا تولیدکنندگان متضرر‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫س��االنه نزدیک به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن‬ ‫گوشت مرغ و ‪ ۹۳۰‬هزار تن تخم‌مرغ در کشور‬ ‫تولید می‌شود و کشور در تولید این محصوالت‬ ‫خودکفاس��ت اما س��ال گذش��ته به دلیل بروز‬ ‫بیماری آنفلوآنزای ف��وق حاد پرندگان‪ ،‬واردات‬ ‫تخم‌مرغ آغاز شد‪.‬‬ ‫چندی‌پی��ش‪ ،‬قیم��ت ه��ر ش��انه ‪ ۳۰‬تایی‬ ‫تخم‌مرغ به ‪ ۲۴‬هزار تومان رس��ید که ش��رکت‬ ‫پشتیبانی امور دام کش��ور برای تنظیم بازار به‬ ‫عرضه تخم‌مرغ‌ه��ای وارداتی با قیمت ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬توم��ان اق��دام کرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫پشتیبانی امور دام کشور‌ در این باره گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت با عرضه نامحدود تخم‌مرغ وارداتی به‬ ‫قیمت ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان توانست قیمت هر‬ ‫ش��انه ‪ ۳۰‬تایی تخم‌مرغ را به کمتر از ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫تومان در بازار برس��اند‪ .‬حمید ورناصری اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬با وجود انتق��اد تولیدکنندگان تخم‌مرغ‪،‬‬ ‫رون��د توزی��ع این محص��ول تا متعادل ش��دن‬ ‫قیمت‌ها ادامه می‌یابد‪.‬‬
‫مزایای تسهیالت کم‌بهره برای مشاغل روستایی و عشایری سبب شد‬ ‫شنبه‬ ‫سال سی‌ام شماره ‪ 553‬پیاپی ‪2526‬‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع‌الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫تامین مالی صنایع کوچک‬ ‫از بازار سرمایه‬ ‫تامین مال��ی و در اختیار داش��تن‬ ‫نقدینگی مورد نیاز هم��واره به عنوان‬ ‫چالش اصل��ی بخش صنع��ت مطرح‬ ‫بوده اس��ت ام��ا ای��ن موض��وع برای‬ ‫صنایع کوچک اولویت بیش��تری دارد‪.‬‬ ‫تا‌کنون نیز صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫برای تامین نقدینگی م��ورد نیاز خود‬ ‫احمد علی شهیدی‬ ‫وابس��ته به منابع مالی بانک‌ها بوده‌اند‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫اما صنایع بزرگ امکان فروش سهام در‬ ‫شهرک‌های صنعتی‬ ‫بازار س��رمایه و جذب نقدینگی مورد‬ ‫استان گیالن‬ ‫نی��از از طریق س��رمایه‌های مردمی را‬ ‫داش��تند‪ .‬از این رو‪ ،‬پذیرش واحدهای‬ ‫صنعتی کوچ��ک و متوس��ط در بازار‬ ‫س��رمایه مورد توجه مس��ئوالن قرار گرفت تا صا‌حبان صنایع کوچک و‬ ‫متوسط نیز بتوانند از طریق فروش س��هام به جذب نقدینگی بپردازند‪.‬‬ ‫سهولت و سرعت پذیرش‪ ،‬معرفی شرکت به یکایک افراد جامعه‪ ،‬تامین‬ ‫مالی‪ ،‬برخ��ورداری از معافیت مالیاتی‪ ،‬امکان توثیق س��هام‪ ،‬ش��فافیت‬ ‫ارتقا به بازارهای باالتر از جمله مزایای شرکت‌های‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬س��هولت ‌‌‌‬ ‫کوچک و متوس��ط برای بنگاه‌های پذیرفته ش��ده به ش��مار می‌رود‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه تا‌کنون امکان تامین مالی صنای��ع کوچک از طریق بازار‬ ‫سرمایه در کشور فراهم نبوده است‪ ،‬در یک س��ال گذشته تالش بسیار‬ ‫زیادی برای تامی��ن نقدینگی واحدهای صنعتی در بازار فرابورس ش��د‬ ‫که نتیجه آن ایجاد بازار صنایع کوچک و متوس��ط در فرابورس اس��ت‪.‬‬ ‫اکنون ش��رکت‌های متقاضی پس از دریافت ح��د نصاب‌های مورد نظر‬ ‫در فرابورس ایران پذیرفته شده و عالوه‌بر مزایای بازار سرمایه‪ ،‬مشمول‬ ‫مزایای ویژه این بازار نیز می‌ش��وند‪ .‬با توجه به اهداف اس��تراتژیک بازار‬ ‫س��رمایه درباره کمک به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی‪ ،‬س��اده‌ترین‬ ‫ش��رایط ب��رای ورود ش��رکت‌ها در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬فرابورس‬ ‫ایران نیز به عنوان دومین بورس اوراق بهادار رس��می کش��ور به منظور‬ ‫شتاب‌بخشی ب ‌ه فرآیند اجرا و تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی با همکاری‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار و س��ازمان صنایع کوچک و شهرک‌های‬ ‫صنعتی‪ ،‬بازاری ویژه به منظور فراهم کردن دسترس��ی عموم بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی کشور به‌ویژه ش��رکت‌های کوچک و متوس��ط و شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان به بازار سرمایه طراحی کرده است‪ .‬در این بازار شرکت‌های‬ ‫متقاضی پ��س از گرفتن حد نصاب‌ه��ای مورد نظر در فراب��ورس ایران‬ ‫پذیرفته ش��ده و عالوه‌ب��ر برخ��ورداری از تمامی مزایای ش��رکت‌های‬ ‫پذیرفته‌ش��ده در بازار س��رمایه‪ ،‬مش��مول مزای��ای ویژه این ب��ازار نیز‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬بنابراین‪ ،‬صاحبان صنایع برای دریافت اطالعات و چگونگی‬ ‫تامین مالی از طریق بازار سرمایه می‌توانند به معاونت صنایع کوچک در‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی استانی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صدور بیش از ‪ ۱۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫ضمانتنامه برای صنایع کوچک‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه‌گذاری صنای��ع کوچک اعالم کرد که از‬ ‫آغاز امس��ال تا پایان آذر‪ ،‬یک هزار و ‪ ۴۲۶‬میلیارد ریال ضمانتنامه‬ ‫ب��رای صنای��ع کوچک صادر و تمدید ش��د‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫صنعت ‌» این صندوق از آغاز امسال تا پایان آذ‌ر‪ ۸۴ ،‬مورد ضمانتنامه‬ ‫به ارزش ‪ ۶۵۴‬میلیارد ریال صادر و ‪ ۱۳۴‬ضمانتنامه به ارزش ‪۷۷۱‬‬ ‫میلیارد ریال تمدید کرد‪ .‬در این مدت ‪ ۲۶۸‬میلیارد ریال ضمانتنامه‬ ‫اعتب��اری برای ایجاد واحدهای صنعت��ی و ‪ ۲۶۴‬میلیارد ریال برای‬ ‫ضمانتنامه اعتباری س��رمایه در گ��ردش واحدهای صنایع کوچک‬ ‫صادر ش��ده اس��ت‪ .‬برپایه این گزارش‪ ،‬در ‪ ۹‬ماه امس��ال بانک سینا‬ ‫با ‪ ۲۷۹‬میلیارد ریال‪ ،‬پس��ت‌بانک با ‪ ۱۲۶‬میلیارد ریال و بانک سپه‬ ‫با ‪ ۵۱‬میلیارد ریال بیش��ترین ضمانتنامه را از این صندوق دریافت‬ ‫کردند‪ .‬همچنین در این مدت استان‌های کرمانشاه‪ ،‬فارس و خراسان‬ ‫جنوبی پیش��تاز دریاف��ت ضمانتنامه برای صنای��ع کوچک بوده‌اند‪.‬‬ ‫محمدحس��ین مقیس��ه‪ ،‬مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری‬ ‫صنایع کوچک درب��اره نیاز این صندوق به افزایش س��رمایه گفت‪:‬‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۶‬برابر سرمایه صندوق‪ ،‬ضمانتنامه صادر شده است‬ ‫و برای ادامه فعالیت‪ ،‬به افزایش سرمایه نیاز فوری داریم‪.‬‬ ‫روی‌آوری سرمایه‌گذاران از شهرک‌ها به نواحی صنعتی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمایه‌گذاران در ش��هرک‌های صنعتی‪ ،‬بر اساس‬ ‫قانون نمی‌توانند از تس��هیالت مش��اغل روس��تایی و‬ ‫عش��ایری بهره‌مند ش��وند اما ای��ن ممنوعیت برای‬ ‫سرمایه‌گذاران در نواحی صنعتی وجود ندارد‪ .‬همین‬ ‫امر موجب ش��ده برخ��ی از س��رمایه‌گذاران که قرار‬ ‫بود در شهرک‌های صنعتی اس��تان خراسان شمالی‬ ‫س��رمایه‌گذاری کنند اکنون سرمایه خود را به سوی‬ ‫نواحی صنعتی این استان سوق دهند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬پایین بودن نرخ تس��هیالت‬ ‫مشاغل روستایی و عشایری‪ ،‬متقاضیان سرمایه‌گذاری‬ ‫در ش��هرک‌های صنعتی خراسان شمالی را به سوی‬ ‫نواحی صنعتی سوق داده است‪.‬‬ ‫س��یاوش وحدت‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان خراس��ان ش��مالی در این ب��اره به‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» گف��ت‪ :‬اختصاص تس��هیالت‬ ‫مشاغل روس��تایی و عشایری به س��رمایه‌گذاران در‬ ‫نواحی صنعتی‪ ،‬سبب اقبال به این نواحی شده است‪.‬‬ ‫بسته شده است‪.‬‬ ‫وحدت ادامه داد‪ :‬س��ود پایین تس��هیالت مشاغل‬ ‫‹ ‹اجرای طرح صنعتی در روستا‬ ‫روس��تایی و عش��ایری س��بب ش��ده ت��ا برخ��ی از‬ ‫س��رمایه‌گذاران می‌گویند حساب «دو دو تا‪ ،‬چهار‬ ‫س��رمایه‌گذاران در شهرس��تان‌های استان طرح‌های‬ ‫تا» اس��ت و در ش��رایطی ک��ه وام با ن��رخ پایین به‬ ‫خود را از شهرک به ناحیه صنعتی ببرند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫داده نمی‌شود‪ ،‬س��وق دادن سرمایه به‬ ‫صنعتی اس��تان خراسان ش��مالی تاکید‬ ‫نواحی صنعتی‪ ،‬امری طبیعی بوده و گاه‬ ‫کرد‪ :‬البته ش��مار ای��ن طرح‌ها کم بوده‬ ‫ممکن است سرمایه‌گذاری با ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫اما با ش��رایط کنونی‪ ،‬در مجموع تمایل‬ ‫پیش��رفت هم از ادامه کار در ش��هرک‬ ‫به سرمایه‌گذاری در ناحیه‌های صنعتی‬ ‫منصرف شده و سرمایه‌اش را به نواحی‬ ‫بیشتر از شهرک‌های صنعتی شده است‪.‬‬ ‫صنعتی ببرد‪.‬‬ ‫سیاوش وحدت‬ ‫وحدت افزود‪ :‬اکنون ‪ ۵۴‬س��رمایه‌گذار‬ ‫سیدعلی میرکریمی‪ ،‬مدیرکل جذب‬ ‫برای اجرای طرح خود در نواحی صنعتی اختصاص تسهیالت مشاغل و حمایت س��رمایه‌گذاری اس��تانداری‬ ‫روستایی و عشایری به‬ ‫استان قرارداد بسته‌اند و ‪ ۲۰‬هکتار زمین‬ ‫خراس��ان ش��مالی ب��ه ایرنا گف��ت‪ :‬بر‬ ‫سرمایه‌گذاران در نواحی‬ ‫دریاف��ت کرده‌اند ک��ه ‪ ۴۰‬درصد از این‬ ‫اس��اس قان��ون‪ ،‬صنای��ع و واحده��ای‬ ‫صنعتی‪ ،‬سبب اقبال به این‬ ‫قراردادها مربوط به امسال است‪.‬‬ ‫تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی‪،‬‬ ‫نواحی شده است‪.‬‬ ‫صنعتی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های‬ ‫برخ�لاف طرح‌ه��ای نواح��ی صنعتی‪،‬‬ ‫سود پایین تسهیالت‬ ‫مشاغل روستایی و‬ ‫استان خراسان ش��مالی گفت‪ :‬سال ‪۹۵‬‬ ‫نمی‌توانند از تسهیالت مشاغل خانگی‬ ‫عشایری سبب شده تا‬ ‫فق��ط ‪ ۲‬ق��رارداد س��رمایه‌گذاری ب��ا ‪۲‬‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫برخی از سرمایه‌گذاران‬ ‫ه��زار مترمربع زمین‪ ،‬س��ال ‪ ،۹۶‬تعداد‬ ‫میرکریمی ادامه داد‪ :‬صنعتگرانی که‬ ‫در شهرستان‌های استان‬ ‫‪ ۵‬قرارداد با ‪ ۲.۵‬هکتار زمین و امس��ال طرح‌های خود را از شهرک متقاضی سرمایه‌گذاری در شهرک‌های‬ ‫‪ ۲۰‬ق��رارداد با ‪ ۷.۵‬هکت��ار زمین برای‬ ‫صنعتی بودند یا اج��رای طرح آنان در‬ ‫به ناحیه صنعتی ببرند‬ ‫سرمایه‌گذاری در نواحی صنعتی استان‬ ‫مراحل ابتدایی است‪ ،‬ترجیح می‌دهند‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان شمالی‬ ‫طرح خود را در یکی از نواحی صنعتی اجرا کرده و از‬ ‫هم گفت‪ :‬س��رمایه‌گذار ب��ه دنبال صرف��ه اقتصادی‬ ‫مزایای تسهیالت کم‌بهره مشاغل روستایی و عشایری‬ ‫کار اس��ت و به همین لح��اظ‪ ،‬با توجه به پایین بودن‬ ‫بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫نرخ تس��هیالت مش��اغل روس��تایی‪ ،‬به دنبال جذب‬ ‫مدیرکل جذب و حمایت سرمایه‌گذاری استانداری‬ ‫ای��ن منابع بوده و س��رمایه خود را برای‬ ‫خراسان شمالی افزود‪ :‬اکنون واحدهای‬ ‫اجرای طرح خود به ناحیه صنعتی سوق‬ ‫مس��تقر در ش��هرک‌های صنعت��ی‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫می‌توانند از تسهیالت منابع مختلف با‬ ‫س��یدهادی حس��ینی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫نرخ ‪ ۱۸‬درصد اس��تفاده کنند که این‬ ‫ای��ن ش��رایط‪ ،‬س��رمایه‌گذاران برخ��ی‬ ‫رقم برای ای��ن تولیدکنندگان به‌صرفه‬ ‫از صنای��ع مس��تقر در ش��هرک‌های‬ ‫نیست‪ .‬میر‌کریمی گفت‪ :‬از نمایندگان‬ ‫صنعتی‪ ،‬که پیش��رفت کمی داش��ته یا‬ ‫مجلس شورای اس�لامی انتظار می‌رود‬ ‫سیدهادی حسینی‬ ‫در مراح��ل اولیه اجرای طرح هس��تند‪،‬‬ ‫تالش کنند تا برای تسهیالت پرداختی‬ ‫ب��ه واحده��ای صنعت��ی مس��تقر در سرمایه‌گذار به دنبال انتق��ال طرح ب��ه ناحیه صنعت��ی را به‬ ‫صرفه اقتصادی کار‬ ‫صرف��ه تر دی��ده و از س��رمایه‌گذاری و‬ ‫شهرک‌های صنعتی این استان محروم‪،‬‬ ‫است و به همین لحاظ‪ ،‬با‬ ‫ادام��ه کار در ش��هرک صنعتی منصرف‬ ‫یارانه منظور شود و بخشی از مشکالت‬ ‫توجه به پایین‬ ‫بودن نرخ سود تسهیالت می‌شوند‪.‬‬ ‫مالی این تولیدکنندگان رفع شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل ج��ذب و حمای��ت مشاغل روستایی‪ ،‬به � سخن آخر‬ ‫س��رمایه‌گذاری اس��تانداری خراس��ان دنبال جذب این منابع‬ ‫خراس��ان ش��مالی دارای ‪ ۹‬شهرک و‬ ‫بوده‬ ‫‪ ۵‬ناحی��ه صنعتی اس��ت و تاکنون بیش‬ ‫ش��مالی اظهار کرد‪ :‬واحدهای صنعتی‬ ‫و سرمایه خود را برای‬ ‫از ‪ ۲۴۰‬واح��د تولیدی در ش��هرک‌های‬ ‫نیازمند تس��هیالتی ب��ا بهره‌های کمتر‬ ‫اجرای طرح خود به ناحیه‬ ‫صنعتی استان به بهره‌برداری رسیده که‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫صنعتی سوق‬ ‫‹ ‹صرفه اقتصادی در اولویت‬ ‫ب��رای آن بیش از ‪ ۲‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫می‌دهد‬ ‫رئی��س اداره طرح‌ه��ا و برنامه‌ریزی‬ ‫سرمایه‌گذاری شده است‪.‬‬ ‫در آیین امضای تفاهمنامه شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین با دانشگاه جامع علمی‌‌کاربردی این استان مطرح شد‬ ‫صنعتی بودن نیازمند آموزش مداوم نیروی انسانی‬ ‫قزوی��ن ب��ا وج��ود اینک��ه از لحاظ وس��عت جزو‬ ‫اس��تان‌های کوچک کشور اس��ت اما با دارا بودن ‪۲۰‬‬ ‫ش��هر‪ ،‬ش��هرک و ناحیه صنعتی یک��ی از قطب‌های‬ ‫صنعتی کش��ور به شمار می‌رود‪ .‬با این حال‪ ،‬صنعتی‬ ‫بودن استان‌ها نیازمندی‌هایی دارد که آموزش مداوم‬ ‫و موث��ر نیروی انس��انی یکی از آنهاس��ت‪ .‬حمیدرضا‬ ‫خانپور‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان‬ ‫قزوی��ن در گفت‌وگو با «گس��ترش صنعت» از انعقاد‬ ‫تفاهمنام��ه هم��کاری علمی‪ ،‬تحقیقاتی و آموزش��ی‬ ‫مش��ترک ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی با دانشگاه‬ ‫جام��ع علمی‌کارب��ردی خبر داد و گف��ت‪ :‬حمایت از‬ ‫پایان‌نامه‌ه��ای مرتب��ط با ح��وزه صنع��ت‪ ،‬برگزاری‬ ‫میزگرده��ای علم��ی و همایش‌های پژوهش��ی‪ ،‬تور‬ ‫بازدید برای دانشجویان به منظور کاربینی‪ ،‬کارورزی‬ ‫و کار‌آم��وزی‪ ،‬ش��رکت در نمایش��گاه‌های تخصصی‬ ‫دانش��گاه و برگ��زاری دوره‌های رویدادهای ش��تاب‪،‬‬ ‫تدوین رش��ته‌های جدید با توجه به ماموریت شرکت‬ ‫برای رفع نیازهای آموزش��ی نیروی انسانی و استفاده‬ ‫از آزمایش��گاه‌ها و تجهی��زات از مهم‌ترین اهداف این‬ ‫تفاهمنامه است‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» علی‬ ‫فتح‌طاهری‪ ،‬رئیس دانش��گاه جام��ع علمی‌کاربردی‬ ‫استان قزوین در آیین امضای تفاهمنامه با بیان اینکه‬ ‫دانش��گاه‌ها در زمینه فناوری و آموزش منابع انسانی‬ ‫می‌توانند بازوی قدرتمند صنایع باش��ند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دانش��گاه جامع علمی‌کاربردی در بین دانش��گاه‌های‬ ‫کش��ور به س��بب ماموری��ت خاص خ��ود در تربیت‬ ‫تکنسین ماهر و نیروی انسانی آشنا به کاربرد فناوری‬ ‫روز‪ ،‬ارتب��اط نزدیک‌تری با بخش صنعت دارد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬پیوند و هم‌افزایی میان این دو حوزه با س��هولت‬ ‫بیشتری برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫فتح طاهری اجرای درس��ت درس‌های کاربینی و‬ ‫کارورزی را از دغدغه‌های جدی این دانشگاه دانست‬ ‫و ابراز کرد‪ :‬اگر میان زیر‌نظام آموزش علمی‌کاربردی‬ ‫در راستای حمایت از رویداد استارت‌آپی کشت‌وکال در دانشگاه کردستان انجام شد‬ ‫و س��ایر زیرنظام‌ه��ای آموزش عالی کش��ور تمایزی‬ ‫وجود دارد یکی به دلیل نسبت میان ارائه درس‌های‬ ‫عمل��ی و کارگاهی به درس‌ه��ای نظری و دیگری به‬ ‫دلیل برگزاری درس‌های کاربینی و کارورزی است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬هدف ما در این دانش��گاه آموزش‬ ‫مهارت‌هاس��ت و ای��ن ام��ر تنها ب��ا ارائ��ه مفاهیم و‬ ‫نظریه‌ه��ای علمی میس��ر نخواهد ش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬در‬ ‫آم��وزش علمی‌کارب��ردی ب��ا پیش‌بین��ی د ‌رس‌های‬ ‫کاربینی و کارورزی تالش ش��ده است امکان آشنایی‬ ‫بی‌واسطه دانشجویان با فضای تولید و نحوه عملکرد‬ ‫نظام واقعی کسب‌وکار فراهم شود‪.‬‬ ‫آب نگار‬ ‫معرفی ‪ ۹‬ایده دانش‌بنیان به سرمایه‌گذاران‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫استان کردس��تان گفت‪ :‬این شرکت در‬ ‫راس��تای ماموریت س��ازمانی حمایت از‬ ‫کسب‌و‌کارهای استارت‌آپی و دانش‌بنیان‬ ‫از روی��داد اس��تارت‌آپی کش��ت‌و‌کال‬ ‫دانشگاه کردس��تان با موضوع کشاورزی‬ ‫حمایت کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» به‬ ‫نقل از روابط‌عمومی ش��رک شهرک‌های‬ ‫صنعتی استان کردستان‪ ،‬احمدخسروی‬ ‫در آیی��ن پایا‌ن��ی روی��داد اس��تارت‌آپی‬ ‫کشت‌و‌‌کال دانش��گاه کردستان با اشاره‬ ‫به اینکه این رویداد با محوریت دانشگاه‬ ‫کردستان و در مرکز نوآوری این دانشگاه‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در خالل این رویداد‬ ‫‪ ۲۹‬ای��ده شناس��ایی ش��د ک��ه پس از‬ ‫ارزیابی ایده‌ها ‪ ۹‬ایده در قالب ‪ ۹‬تیم در‬ ‫مدت ‪ ۴۸‬س��اعت به کار به روی ایده‌ها‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫کردس��تان افزود‪ :‬استارت‌آپ‌ها به دور از‬ ‫عملکردهای جزی��ره‌ای باید با محوریت‬ ‫دانش��گاه‌ها انجام شوند و در این فرآیند‬ ‫باید سایر دانشگاه‌ها و پارک‌های فناوری‬ ‫نی��ز درگیر ش��وند ت��ا از نتیج��ه نهایی‬ ‫رویداد‪ ،‬کس��ب‌و‌کارهایی استخراج شود‬ ‫که پایدار باشند‪.‬‬ ‫خس��روی تصری��ح کرد‪ :‬ام��روزه یکی‬ ‫از مش��کالت اصل��ی بازار کس��ب‌و‌کار و‬ ‫اش��تغال‪ ،‬نبود ارتباط بین بخش صنعت‬ ‫و دانشگاه است که متاسفانه درحد شعار‬ ‫باق��ی مانده و هیچ اقدامی در این زمینه‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫استان کردس��تان گفت‪ :‬یکی از مزایای‬ ‫برگ��زاری اس��تارت‌آپ‌ها ب��ا محوری��ت‬ ‫دانش��گاه‌ها‪ ،‬دس��تیابی به همین حلقه‬ ‫ارتب��اط صنع��ت و دانش��گاه اس��ت که‬ ‫بای��د تقویت ش��ود و در این ب��اره نتایج‬ ‫مطلوب��ی به نفع اس��تان کردس��تان که‬ ‫به لحاظ اس��تعدادهای نیروی انسانی و‬ ‫سرمایه‌های جغرافیایی و منطقه‌ای یک‬ ‫استان غنی به شمار می‌رود‪ ،‬رقم خورد‪.‬‬ ‫خس��روی اظه��ار کرد‪ :‬اس��تعدادهای‬ ‫یاد‌ش��ده در استان باید به سمت صنعت‬ ‫سوق داده شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬استفاده‬ ‫از کش��اورزی علم��ی‪ ،‬نوی��ن و مدرن به‬ ‫جای کش��اورزی س��نتی یا بهره‌وری از‬ ‫آب‌ه��ای س��طحی و زیرزمینی اس��تان‬ ‫به‌صورت فرآیندهای صنعتی درآیند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه در ش��رایط‬ ‫اقتصادی کنونی کش��ور‪ ،‬ارتباط نزدیک‬ ‫صنعت و دانش��گاه به نفع کشور خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی استان کردستان به عنوان بخش‬ ‫دولت��ی و واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی در جایگاه بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬آم��اده هرگون��ه هم��کاری‬ ‫و مس��اعدت در زمین��ه کس��ب‌و‌کار ب��ا‬ ‫دانشگاه‌ها هستند‪.‬‬ ‫خس��روی در پای��ان ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫ماموریت‌ه��ای ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی و اعالم برنامه‌های این ش��رکت‬ ‫در راس��تای حمایت‌های سخت‌افزاری و‬ ‫نرم‌اف��زاری از ش��رکت‌های دانش‌بنیان‪،‬‬ ‫اب��راز امی��دواری ک��رد ک��ه برگ��زاری‬ ‫استارت‌آپ‌های مسئله‌محور‪ ،‬حول محور‬ ‫صنایع اس��تان بتواند گره‌گشای مسائل‬ ‫پیش روی صنعت استان باشد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬روابط عمومی آبفا اصفهان‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

گسترش صنعت شماره 557

گسترش صنعت شماره 557

شماره : ۵۵۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
روزنامه گسترش صنعت شماره 557

روزنامه گسترش صنعت شماره 557

شماره : ۵۵۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
روزنامه گسترش صنعت شماره 556

روزنامه گسترش صنعت شماره 556

شماره : ۵۵۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
روزنامه گسترش صنعت شماره 555

روزنامه گسترش صنعت شماره 555

شماره : ۵۵۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
روزنامه گسترش صنعت شماره 554

روزنامه گسترش صنعت شماره 554

شماره : ۵۵۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
روزنامه گسترش صنعت شماره 552

روزنامه گسترش صنعت شماره 552

شماره : ۵۵۲
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!