صفحه قبل

روزنامه گسترش تجارت شماره ۶۱۴

صفحه بعد

روزنامه گسترش تجارت شماره 614

روزنامه گسترش تجارت شماره 614

‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪ 26‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬جمادی‌االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 16‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‪http://Telegram.me/Tejaratdaily‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫سال سوم شماره ‪ 614‬پیاپی‌‪763‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪1000 :‬تومان‬ ‫در اجالس هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران پیشنهاد شد‬ ‫«فروش‌فوق‌العاده» منسجم وگسترده‬ ‫در خرده‌‌فروشی‌ها‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬
‫خبر‬ ‫در نشستی با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهوری‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /614‬پیاپی‌‌‪763‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چگونه می‌توان‬ ‫فرصت‌های کارآفرینی را‬ ‫تشخیص داد؟‬ ‫کارآفری��ن فق��ط ب��ه‬ ‫اف��رادی اط�لاق نمی‌ش��ود‬ ‫ک��ه ی��ک کس��ب‌و‌کار‬ ‫راه‌ان��دازی می‌کنن��د بلک��ه‬ ‫کارآفرینان افرادی هس��تند‬ ‫ک��ه فرصت‌ه��ای مختل��ف‬ ‫امیرحسین‬ ‫را مطالع��ه و در بی��ن آنه��ا‬ ‫هنجنی‌باقری‬ ‫فرصت‌ه��ای س��ودآور را‬ ‫دانشجوی کارشناسی‬ ‫کش��ف می‌کنند و به نتیجه‬ ‫ارشد کارآفرینی‬ ‫می‌رسانند‪.‬‬ ‫ت��ا چند س��ال گذش��ته‬ ‫کارآفرینان بیش��تر روی تولید محصوالت جدید‬ ‫تمرک��ز کرده بودن��د‪ ،‬در صورتی‌ک��ه با معرفی‬ ‫فناوری‌ه��ای جدی��د اف��راد به س��مت خدمات‬ ‫جدید س��وق پیدا کردند‪ .‬عالوه‌ب��ر آن‪ ،‬قوانینی‬ ‫که دولت‌ها در کشورهای مختلف وضع می‌کنند‬ ‫گاه باعث ایجاد فرصت‌های جدید می‌شود‪.‬‬ ‫ب��رای نمون��ه‪ ،‬زمانی ک��ه س��ایت یوتیوب در‬ ‫ایران فیلتر ش��د‪ ،‬س��ایت آپارات به‌وجود آمد و‬ ‫مخاطبان زیادی را به خود جلب کرد یا به علت‬ ‫سرویس‌دهی س��خت س��ایت آمازون به کشور‬ ‫ایران‪ ،‬دیجی‌‌کاال توانست از محبوبیت زیادی در‬ ‫بین ایرانیان برخوردار شود‪.‬‬ ‫‌کارآفری��ن می‌توان��د فرصت‌ه��ای نهفت��ه در‬ ‫برخی محصوالت یا خدمات را شناس��ایی و آنها‬ ‫را تبدی��ل به محصول ی��ا خدمتی جدید کند یا‬ ‫نقاطی که از لحاظ اقتصادی بازدهی پایین دارند‬ ‫را بررسی کرده و با کشف بعضی فرصت‌ها شاید‬ ‫بتواند اقتصاد یک جامعه را تغییر دهد‪.‬‬ ‫در واق��ع کارآفرین��ی بد‌ین منظ��ور به‌وجود‬ ‫می‌آید که افراد مختلف یک جامعه دیدگاه‌های‬ ‫مختلفی نسبت به ارزش یک محصول دارند‪ .‬اگر‬ ‫چند کارآفرین در یک حوزه ارزش یکسانی برای‬ ‫یک محصول یا خدمت قائل باش��ند و روی یک‬ ‫محصول یا خدمت به ش��کل مش��ابه کار کنند‪،‬‬ ‫فقط در حال رقابت مستقیم هستند و سود بین‬ ‫آنها تقسیم می‌شود‪.‬‬ ‫از ویژگی‌ه��ای ف��ردی‌ای ک��ه ب��ر ش��ناخت‬ ‫فرصت‌های کارآفرینی تاثیر می‌گذارند می‌توان‬ ‫اطالع��ات عمومی و تخصص��ی منحصر به فرد‪،‬‬ ‫شرایط محل زندگی‪ ،‬تجربه کاری‪ ،‬شرایط مالی‪،‬‬ ‫روحیات و ویژگی‌های ش��خصیتی آنها را نام برد‬ ‫که باعث می‌شود فقط بعضی افراد از فرصت‌های‬ ‫پنهان در جامعه آگاه شوند‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه‪ ،‬در آغاز س��ال‌های ورود اینترنت‬ ‫بعضی از افراد با اس��تفاده از آن کارآفرینی کرده‬ ‫و نتایج خوبی کسب کردند در صورتی که خیلی‬ ‫از افراد هنوز نمی‌دانستند اینترنت چیست و چه‬ ‫کمکی برای بهره‌برداری از یک فرصت می‌کند‪.‬‬ ‫موض��وع دیگر در زمین��ه فرصت‌ها‪ ،‬ماهیت و‬ ‫ارزش ی��ک فرصت کارآفرینی اس��ت که به آن‬ ‫اعتبار می‌بخشد‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬پیدا کردن روش��ی ب��رای درمان‬ ‫س��رطان ریه ارزش بیشتری نس��بت به راه‌حل‬ ‫نیازهای دانش‌آم��وزان درباره خ��وراک آنها در‬ ‫مدرسه دارد‪.‬‬ ‫کارآفرین باید بر این باور باش��د که ارزش کار‬ ‫او به اندازه‌ای بزرگ اس��ت که بتواند هزینه‌های‬ ‫دیگر(مث��ل از دس��ت دادن اوقات‌فراغت‪ ،‬از بین‬ ‫رفتن سرمایه‌ مالی‪ ،‬زمانی و‪ )...‬را جبران کند‪.‬‬ ‫در فعالیت‌های کارآفرینی به طور معمول نفر‬ ‫اولی که در یک زمینه فرصتی را کشف می‌کند‪،‬‬ ‫در ابتدا می‌تواند س��ود خوبی داش��ته باش��د اما‬ ‫بعد از مدتی‪ ،‬رقیبان ب��ه صحنه می‌آیند و وارد‬ ‫همان حوز ‌ه کس��ب‌و‌کار ش��ده و باعث می‌شوند‬ ‫به مرور بازار اش��باع ش��ود‪ ،‬در این زمان س��ود‬ ‫کل��ی بین تمامی این افراد تقس��یم ش��ده و آن‬ ‫محصول یا خدمت ارزش اولیه خود را از دس��ت‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬نکته قابل توجه این اس��ت که هر‬ ‫فرصت��ی تاریخ انقضای��ی دارد و در هر زمان اگر‬ ‫فرصت س��ودآوری را کش��ف کردید و به دنبال‬ ‫به نتیجه رس��اندن آن هس��تید این نکته را در‬ ‫نظر داش��ته باش��ید که تمامی فرصت‌هایی که‬ ‫آنها را ب��ه نتیجه خواهید رس��اند لزوما نباید تا‬ ‫پایان برای ش��ما باقی بمانند و در بیشتر اوقات‬ ‫باید استراتژی خروج داشته باشید به این معنی‬ ‫که کسب‌‌و‌کار ش��کل گرفته از آن فرصت را در‬ ‫مقطعی یا به طور کل به فرد یا ش��رکت دیگری‬ ‫واگذار کنید و به س��راغ کشف فرصت‌های تازه‬ ‫بروید‪.‬‬ ‫بو‌کارهای اینترنتی بررسی شد‬ ‫مشکالت کس ‌‬ ‫بو‌کارهای اینترنتی در نشست «بررسی‬ ‫مدیران کس ‌‬ ‫بو‌کارهای‬ ‫راهکاره��ای حل مش��کالت حقوقی کس�� ‌‬ ‫دانش‌بنیان و مج��ازی» مهم‌ترین چالش‌های حقوقی‬ ‫خ��ود را با مع��اون حقوقی رئیس‌جمه��وری در میان‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این نشس��ت با حضور‌لعیا جنیدی‌‬ ‫معاون حقوقی رئیس‌جمهوری‪‌،‬حس��ین س�لاح‌ورزی‌‬ ‫نایب‌رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫و مدیران کس��ب‌و‌کارهای اینترنت��ی در اتاق بازرگانی‬ ‫ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫معاون حقوقی رئیس‌جمه��وری درباره رویکردهای‬ ‫بو‌کارهای‬ ‫دول��ت دوازده��م در زمینه تس��هیل کس�� ‌‬ ‫اینترنت��ی اظهار ک��رد‪ :‬دنیا به این س��مت می‌رود که‬ ‫کس��ب‌و‌کارهای کوچ��ک و متوس��ط را تقویت کند؛‬ ‫بو‌کارها منش��أ ش��کوفایی‪ ،‬رونق و اشتغال‬ ‫این کس�� ‌‬ ‫هس��تند و در شرایط خاص کنونی کشور‪ ،‬کارکرد این‬ ‫کس��ب‌و‌کارها مضاعف است زیرا کسب‌و‌کارهای بزرگ‬ ‫در شرایط کنونی با مشکالتی بزرگ‌تر روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫جنی��دی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه معاون��ت حقوقی‬ ‫رئیس‌جمه��وری اراده‌ای راس��خ ب��رای‬ ‫بو‌کارهای نوی��ن دارد‪،‬‬ ‫صیانت از کس�� ‌‬ ‫گفت‪ :‬در ای��ن معاونت تاکنون قدم‌هایی‬ ‫در حد توان برداشته‌ایم و همواره تاکید‬ ‫دنیا‬ ‫کرده‌ای��م که در زمینه کس��ب‌وکارهای‬ ‫به این سمت‬ ‫کوچک و متوس��ط‪ ،‬نخس��تین هدف ما‬ ‫حفظ این کسب‌وکارهاست‪.‬‬ ‫می‌رود که‬ ‫‹ ‹پاسخگویی به نهاد‌های مختلف‬ ‫کسب‌و‌کارهای‬ ‫کوچک و متوسط‬ ‫را تقویت‬ ‫کند؛ این‬ ‫کسب‌و‌کارها‬ ‫منشأ‬ ‫شکوفایی‪،‬‬ ‫رونق و‬ ‫اشتغال‬ ‫هستند‬ ‫‌محمدرض��ا نصرالله��ی‪ ،‬مدیر حقوقی‬ ‫اتحادی��ه کس��ب‌وکارهای اینترنتی نیز‬ ‫ب��ه موضوع تعدد نهاد‌ه��ا در زمان طرح‬ ‫شکایت اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اف��رادی ک��ه می‌خواهند‬ ‫از کس��ب‌وکارهای اینترنت��ی ش��کایت‬ ‫کنند‪ ،‬ش��کایت خود را به «نماد اعتماد‬ ‫ملی»‪« ،‬دادس��راها»‪« ،‬سازمان تعزیرات‬ ‫حکومت��ی» و «پلی��س فت��ا» تقدی��م‬ ‫می‌کنند و به این ترتیب‪ ،‬آن کسب‌وکار‬ ‫برای یک مسئله کوچک باید گاهی به ‪۶‬‬ ‫نهاد مختلف پاسخ بدهد‪.‬‬ ‫نصراللهی پیشنهاد کرد برای حل این‬ ‫مس��ئله‪ ،‬پنجره‌ای واحد برای رسیدگی‬ ‫به ش��کایت از کس��ب‌وکارهای اینترنتی‬ ‫تشکیل ش��ود تا فعاالن اقتصادی مجبور‬ ‫نباش��ند برای یک موضوع به نهادهای مختلف پاس��خ‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مس��دودی حس��اب‌های بانکی را یکی دیگر از‬ ‫چالش‌ه��ای این کس��ب‌وکارها بیان ک��رد و گفت‪ :‬به‬ ‫مح��ض اینک��ه کوچک‌تری��ن مس��ئله‌ای در ارتباط با‬ ‫کس��ب‌وکارهای اینترنت��ی رخ می‌دهد‪ ،‬ب��دون احضار‬ ‫فعال اقتصادی و منتظر حقیقت ماندن‪ ،‬حساب بانکی‬ ‫آن کسب‌وکار مسدود می‌شود که این مسئله مشکالتی‬ ‫را ب��رای فعاالن این بخ��ش ایجاد کرده اس��ت‪ .‬مدیر‬ ‫وی با گفتن این پرس��ش که «مگر من چه قانون یا‬ ‫مقررات��ی را رعایت نکرده‌ام که مس��تحق این مجازات‬ ‫هس��تم؟» افزود‪ :‬هیچ عدالتی در این روند وجود ندارد‬ ‫و وقتی گالیه می‌کنیم پاس��خ می‌دهن��د «همینه که‬ ‫هست»‪.‬‬ ‫‹ ‹مسدود شدن حساب بانکی‬ ‫حقوقی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی‬ ‫در بخش دیگری از سخنان خود خواستار‬ ‫تفکیک آموزش کسب‌وکارهای آنالین در‬ ‫اصناف ش��د و گفت‪ :‬برای گذراندن دوره‬ ‫آموزشی الزامی‪ ،‬فعاالن این بخش باید ‪۳‬‬ ‫روز نزد صنف‌های س��نتی آموزش ببینند‬ ‫در حالی که این آموزش‌ها هیچ ربطی به‬ ‫کس��ب‌وکارهای اینترنتی ندارد و به هیچ‬ ‫وجه برای آنها کاربردی نیست‪.‬‬ ‫� بی توجهی به حریم خصوصی‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت‪ ،‬نماین��ده‬ ‫مجموعه‌ه��ای «دی��وار و کافه‌ب��ازار» به‬ ‫موض��وع رعایت نش��دن حریم خصوصی‬ ‫کسب‌وکارهای اینترنتی پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫در کسب‌وکارهای آنالین‪ ،‬قوانینی درباره‬ ‫حریم خصوصی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪‌:‬به‌تازگی نامه‌ای دریافت‬ ‫کرده‌ایم که بر اس��اس آن باید دسترسی‬ ‫آنالی��ن به بانک اطالعاتی فروش��گاه‌های‬ ‫اینترنت��ی‪ ،‬ش��رکت‌های بازاریاب��ی‬ ‫ش��بکه‌ای‪ ،‬بان��ک اطالع��ات نرم‌افزاری و‬ ‫پای��گاه داده‌(دیتابیس) ش��رکت‌ها برای‬ ‫پلیس نظارت بر اماک��ن عمومی را ایجاد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬این نامه نش��ان می‌ده��د که هیچ‬ ‫قانونی برای حریم خصوصی کس��ب‌وکارهای اینترنتی‬ ‫وج��ود ن��دارد و از این واضح‌ت��ر نمی‌ت��وان به حریم‬ ‫خصوصی یک شرکت وارد شد‪.‬‬ ‫� حذف بوم‌گردی و خانه مسافر‬ ‫نماینده ش��رکت «علی‌بابا» که در زمینه گردشگری‬ ‫فعالیت می‌کند نیز در این نشست به تشریح بخشی از‬ ‫مسائل و مشکالت کس��ب‌وکارهای اینترنتی پرداخت‪.‬‬ ‫نماینده مجموعه «تخفیفان» در نشس��ت بررس��ی‬ ‫راهکاره��ای حل مش��کالت حقوقی کس��ب‌وکارهای‬ ‫دانش‌بنیان نیز از مش��خص نبودن استانداردها درباره‬ ‫کسب‌وکارهای اینترنتی سخن گفت‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬کس��ب‌وکارهای اینترنت��ی ب��ه‬ ‫دلی��ل انتش��ار برخ��ی محتواه��ا‪ ،‬از ط��رف نهادهای‬ ‫مختل��ف مجازات می‌ش��ون ‌د در حالی ک��ه این نهادها‬ ‫اس��تانداردهای خ��ود را به م��ا اع�لام نمی‌کنند تا ما‬ ‫قب��ل از مج��ازات‪ ،‬از انتش��ار آن محتواه��ا جلوگیری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫این فع��ال بخش خصوصی یکی دیگر از مش��کالت‬ ‫کس��ب‌وکارهای اینترنتی را مسدود کردن حساب‌های‬ ‫بانکی از س��وی دادس��راها بیان ک��رد و گفت‪ :‬یک بار‬ ‫به دلیل ش��کایت یک فرد‪-‬ک��ه موضوع‬ ‫ش��کایت ‪ ۵۰۰‬هزار تومان بود‪ -‬حس��اب‬ ‫بانکی ما به طور کل بسته شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬به‌تازگ��ی س��ازمان می��راث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری در‬ ‫تماسی به ما اعالم کرده است که بخشی‬ ‫� مناسب نبودن زیرساخت‬ ‫از خدم��ات مرب��وط به «بوم‌گ��ردی» و به محض اینکه‬ ‫ش��هرام ش��اهکار‪ ،‬نایب‌رئیس اتحادیه‬ ‫کوچک‌ترین‬ ‫«خانه مس��افر» را از خدمات خود حذف‬ ‫کش��وری کس��ب‌وکارهای مجازی نیز در‬ ‫کنیم؛ در پاس��خ به چرایی این دس��تور‪،‬‬ ‫این نشس��ت به مناسب نبودن زیرساخت‬ ‫مسئله‌ای‬ ‫اع�لام کرده‌اند که ای��ن بخش به صورت‬ ‫نهادهای نظارتی کس��ب‌وکارهای آنالین‬ ‫در ارتباط با‬ ‫انحص��اری ب��ه یک مجموعه اعطا ش��ده‬ ‫اعت��راض ک��رد و گفت‪ :‬زیرس��اخت‌های‬ ‫کسب‌وکارهای‬ ‫است‪.‬‬ ‫نهاد‌ه��ای نظارت��ی کس��ب‌وکارهای‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پ��س از پیگیری‌ه��ای‬ ‫اینترنتی رخ‬ ‫آنالین(‌‌ب��ه ط��ور مش��خص‌ پلی��س فتا)‬ ‫متناسب با رشد کسب‌وکارهای اینترنتی‬ ‫ب��ه عم��ل آم��ده‪ ،‬از ش��دت عم��ل آنها می‌دهد‪ ،‬بدون‬ ‫کاس��ته ش��د اما اعالم کردن��د که فعال‬ ‫رشد نکرده است‪.‬‬ ‫احضار فعال‬ ‫ای��ن خدم��ات را متوق��ف نکنی��د ام��ا‬ ‫وی گف��ت‪ :‬مص��داق ای��ن مس��ئله‬ ‫اقتصادی و‬ ‫به‌زودی آیین‌نام��ه‌ای تهیه خواهیم کرد‬ ‫ای��ن اس��ت که حت��ی رایان��ه و اینترنت‬ ‫که مجبور ب��ه توقف ارائ��ه این خدمات منتظر حقیقت‬ ‫مناس��ب در اختیار این نهادهای نظارتی‬ ‫شوید‪.‬‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ماندن‪ ،‬حساب‬ ‫نماین��ده ش��رکت علی‌باب��ا در ادام��ه‬ ‫ش��اهکار‪ ،‬بزرگ‌تری��ن مش��کل‬ ‫بانکی آن‬ ‫سخنان خود به فعالیت‌های غیرقانونی و‬ ‫کس��ب‌وکارهای اینترنت��ی را تخص��ص‬ ‫بدون مجوز در فض��ای مجازی پرداخت مسدود می‌شود نداشتن دادسراها بیان کرد و گفت‪ :‬حوزه‬ ‫و گف��ت‪ :‬ش��رکت‌های مج��وزدار بای��د‬ ‫کسب‌وکار آنالین بس��یار تخصصی است‬ ‫هم��ه قوانین و مق��ررات را رعایت کنند‬ ‫و دادس��راها‪-‬با اینکه نام‌شان دادسراهای‬ ‫و کوچک‌تری��ن خط��ا به مج��ازات این‬ ‫تخصص��ی ای��ن بخ��ش اس��ت‪ -‬دان��ش‬ ‫کسب‌وکارها منتج می‌شود اما در مقابل‪،‬‬ ‫متناسب با ماهیت کسب‌وکارهای آنالین‬ ‫برخی‌ها ب��دون مجوز و بدون الزام ب��ه رعایت قوانین‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫و مقررات گوناگون س��ازمان‌ها ب��ه فعالیت خود ادامه‬ ‫در پایان این نشست‪ ،‬معاون حقوقی رئیس‌جمهوری‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫از فع��االن بخش خصوصی در زمینه کس��ب‌وکارهای‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬مس��ئله دیگری که کس��ب‌وکارهای‬ ‫اینترنتی خواست که مجموع مسائل و چالش‌های خود‬ ‫اینترنتی با آن روبه‌رو هس��تند‪ ،‬زمانی خود را نش��ان‬ ‫را دس��ته‌بندی ک��رده و به همراه مس��تندات و تعیین‬ ‫می‌ده��د که فردی ب��ا اطالعات به‌س��رقت‌رفته کارت‬ ‫اولویت‌ه��ا‪ ،‬از طریق اتاق بازرگانی ای��ران به کارگروه‬ ‫بانکی از ما خرید می‌کند؛ در این ش��رایط ابتدا دادسرا‬ ‫کاهش موانع کس��ب‌وکارهای مجازی‌ به عنوان یکی از‬ ‫حساب بانکی ما را مسدود‪ ،‬سپس با فشار ما را مجبور‬ ‫زیرمجموعه‌های معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری‌ ارسال‬ ‫به بازگرداندن وجه می‌کند‪.‬‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران به رئیس‌کل بانک مرکزی نامه نوشت‬ ‫برگزاری کنفرانس «فرصت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در ایران»‬ ‫درخواست برای تسویه تعهدات ارزی بنگاه‌ها به نرخ رسمی‬ ‫سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت ایران از‬ ‫برگزاری کنفرانس «فرصت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫جس��ورانه در ایران» در ‪ ۷‬و ‪ ۸‬بهمن امس��ال‬ ‫در تهران خبر داد و گف��ت‪ :‬در این کنفرانس‪،‬‬ ‫چهره‌های برتر حوزه دیجیتال‌مارکتینگ‪ ،‬پول‬ ‫مجازی‪ ،‬اس��تارت‌آپ و س��رمایه‌گذاران حضور‬ ‫خواهند داش��ت و تالش می‌کنیم از طریق این رویداد‪،‬‬ ‫میان فعاالن این حوزه‌ها ارتباط برقرار کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‌ش��اتا‌‪ ،‬محمدرضا مودودی اف��زود‪ :‬برای‬ ‫این کنفران��س از چند چهره بین‌المللی دعوت ش��ده‬ ‫اس��ت که از نخبگان حوزه‌های پول دیجیتال و‌‌‌ آی‌تی‬ ‫هس��تند و س��عی می‌ش��ود به حوزه ارزهای دیجیتال‬ ‫بیشتر پرداخته شود چراکه این ارزها در تجارت آینده‬ ‫نقش غیرقابل انکاری دارند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اس��تفاده امری��کا از دالر ب��ه عنوان‬ ‫اهرم فش��ار به دیگر کش��ورها‪ ،‬درباره چرایی پرداختن‬ ‫ب��ه این ارزه��ا در کنفران��س بهمن‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه ب��ه ش��رایط بین‌المللی و ورود جدی کش��ورها‬ ‫به ح��وزه ارز دیجیتال‪ ،‬اگر م��ا به‌موقع به این‬ ‫تح��والت ورود نکنی��م‪ ،‬متضرر می‌ش��ویم‌ در‬ ‫حالی ک��ه می‌توانی��م در این حوزه پیش��گام‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه و تجارت پرداختن‬ ‫به «برندین��گ» محصول را از دیگر برنامه‌های‬ ‫کنفرانس «فرصت‌های س��رمایه‌گذاری جس��ورانه در‬ ‫ایران» عنوان کرد و افزود‪ :‬بیش��ترین س��ود در بخش‬ ‫طراحی و برندینگ محصول اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در ای��ران از ‪ ۳‬مرحله تولید‪،‬‬ ‫طراحی و برندینگ محصول‪ ،‬بیش��تر ب��ه تولید توجه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫او همچنین درباره اس��تفاده از واژه «جس��ورانه» در‬ ‫عن��وان کنفرانس توضی��ح داد‪ :‬به س��رمایه‌گذاری در‬ ‫ایده‌هایی که مش��ابه ندارد‪ ،‬س��رمایه‌گذاری جسورانه‬ ‫گفته می‌ش��ود چراکه این نوع س��رمایه‌گذاری ریسک‬ ‫باالیی دارد و کس��انی در آن موفق می‌شوند که هوش‬ ‫تجاری باالیی داشته باشند‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫س کل‬ ‫کش��اورزی ته��ران در نامه‌ای ب��ه رئی ‌‬ ‫بانک مرکزی با اش��اره به بحران توقف تولید و‬ ‫تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های بخش‌خصوصی‪،‬‬ ‫خواس��تار تجدیدنظ��ر این نهاد پول��ی و مالی‬ ‫کشور در موضوع تسویه دیون و تعهدات ارزی‬ ‫واحدهای تولیدی به نرخ رسمی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عموم��ی ات��اق تهران‪ ،‬مس��عود‬ ‫خوانس��اری در نامه خود به عبدالناصر همتی با اشاره‬ ‫به اینکه موضوع تس��ویه اعتبارات یوزانس س��ال‌های‬ ‫قبل با نرخ نیما‪ ،‬تبدیل به معضل بزرگی برای صنایعی‬ ‫که اقدام به تامین م��واد اولیه و قطعات تولید خود به‬ ‫روش یوزانس کرده‌اند‌‪ ،‬ش��ده اس��ت‪ ،‬خواستار شد که‬ ‫ترتیبی اتخاذ ش��ود تا تسویه‌حساب ارزی برای آنها به‬ ‫نرخ رسمی امکان‌پذیر شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق تهران در این نامه آورده است‪« :‬پر واضح‬ ‫است که ادامه حیات برای فعاالن اقتصادی که در سال‬ ‫گذش��ته اقدام به تولید و فروش کرده و در سال جاری‬ ‫مکلف به تس��ویه دی��ون و تعهدات خود با نرخ‬ ‫نیما باش��ند‪ ،‬بس��یار بعید بوده و این وضعیت‬ ‫ب��ار مالی س��نگینی به فعاالن اقتص��ادی وارد‬ ‫می‌کند که تحمل آن برای هیچ سیستم مالی‬ ‫امکان‌پذیر نیست»‪.‬‬ ‫وی در نام��ه خود به رئیس‌کل بانک مرکزی‬ ‫به این نکته اشاره کرده است که بانک‌ها نیز از تحویل‬ ‫اس��ناد مواد اولی��ه موج��ود در گمرکات خ��ودداری‬ ‫می‌کنند که این نیز مشکالت صنعت را مضاعف کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در نام��ه رئیس اتاق تهران آمده اس��ت‪« :‬با توجه به‬ ‫موارد عنوان شده‪ ،‬خواهشمند است ضمن تجدیدنظر‬ ‫در موض��وع تس��ویه دیون و تعه��دات ارزی واحدهای‬ ‫تولیدی که در س��ال قبل از اعتب��ارات مدت‌دار ارزی‬ ‫اس��تفاده ک��رده و کاال و محصوالت را ب��ا قیمت‌های‬ ‫قبل��ی به ف��روش رس��انده‌اند‪ ،‬ترتیبی اتخاذ ش��ود تا‬ ‫تسویه‌حساب ارزی برای آنان به نرخ رسمی امکان‌پذیر‬ ‫شود»‪.‬‬ ‫ترانزیت زمینی و آبی ‪ ۷‬میلیون تن کاال در ‪ ۹‬ماه امسال‬ ‫مدیرکل دفت��ر ترانزی��ت و حمل‌ونق��ل بین‌المللی‬ ‫س��ازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعالم کرد‪ :‬در‬ ‫‪ ۹‬م��اه امس��ال ‪ ۷‬میلی��ون و ‪ ۶۵‬هزار ت��ن کاال از ‪۳۲‬‬ ‫مرز فعال زمینی و آبی کش��ور ترانزیت شد که نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۴‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش تارنمای س��ازمان راه��داری و حمل‌ونقل‬ ‫ج��اده‌ای‪ ،‬رضا نفیس��ی اف��زود‪ :‬از مجم��وع کاالهای‬ ‫ترانزیت‌ش��ده ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۶۳۷‬هزار ت��ن مربوط به‬ ‫م��واد نفت��ی و ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۴۲۷‬هزار تن ش��امل مواد‬ ‫غیرنفتی بود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬عمده مواد غیرنفتی شامل‬ ‫مواد س��وختی‪ ،‬قطعات یدکی‪ ،‬ان��واع پنبه‪ ،‬محصوالت‬ ‫کشاورزی و مواد غذایی می‌شد‪.‬‬ ‫نفیس��ی گفت‪ :‬در این م��دت‪ ،‬بندر ش��هید رجایی‬ ‫ب��ا ترانزی��ت ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۶۷‬ه��زار ت��ن‪ ۲۹ ،‬درصد‬ ‫مجموع کاالهای جابه‌جا ش��ده را ب��ه خود اختصاص‬ ‫داد و فعال‌ترین مرز به ش��مار م��ی‌رود که پس از آن‬ ‫م��رز پرویزخان ب��ا ‪ ۲۲‬درصد و بازرگان و باش��ماق با‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د ق��رار دارند‪ .‬وی بیش��ترین حج��م تردد‬ ‫کامیون‌ه��ای حامل ب��ار ترانزیت��ی را از مبدأ عراق به‬ ‫مقصد امارات اعالم کرد و افزود‪ :‬بیش��ترین تردد کاال‬ ‫در ‪ ۹‬ماه‌ امس��ال از پرویزخان ب��ه بندر امام‌‌(ره)‪ ،‬بندر‬ ‫ش��هید رجایی به مرز باشماق و بندر شهید رجایی به‬ ‫مرز دوغارون بود‪.‬‬ ‫این مس��ئو‌‌ل گفت‪ :‬در این مدت ‪ ۷۳‬درصد ترانزیت‬ ‫کاال به وسیله ناوگان داخلی انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حجم بار ترانزیت‌شده از مرز زمینی‬ ‫و آبی در نیمه نخس��ت امسال ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۹۴۹‬هزار‬ ‫تن کاال بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬در فصل پاییز بیش از ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تن به این رقم اضافه شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬دی‌ امسال نیز مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعالم‬ ‫کرد‪ :‬حجم کاالهای صادراتی از مرز زمینی کش��ور در‬ ‫‪ ۹‬ماه امس��ال به ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۵۳۷‬هزار تن رس��ید که‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته ‪ ۱۱‬درصد رشد‬ ‫دارد‪.‬‬
‫سازمان استاندارد و اتاق بازرگانی تهران تفاهمنامه همکاری امضا کردند‬ ‫تدوین بسته حمایتی «استاندارد» برای تاجران‬ ‫چهل‌وشش��مین نشس��ت هی��ات‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬نمایندگان اتاق بازرگانی دیروز مهمان‬ ‫ویژه‌ای داش��ت که در نهایت منجر به‬ ‫امضای تفاهمنامه همکاری شد‪ .‬نیره‬ ‫پیروزبخت در حالی دیروز در جمع فعاالن اقتصادی حضور‬ ‫یافت که س��ازمان ملی اس��تاندارد و ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫تفاهمنامه‌ای با هدف ایجاد بس��تری مناس��ب برای هموار‬ ‫کردن مسیر رشد‪ ،‬توسعه کیفیت‪ ،‬استانداردسازی و نهادینه‬ ‫ک��ردن حمایت از فع��االن اقتصادی در حوزه اس��تاندارد و‬ ‫کیفی��ت‪ ،‬امض��ا کردند‪ .‬ای��ن تفاهمنامه با حضور رئیس��ان‬ ‫سازمان ملی استاندارد و اتاق بازرگانی تهران‌ازسوی «بهمن‬ ‫عش��قی» دبیرکل ات��اق بازرگان��ی ته��ران و «محمودرضا‬ ‫طاهری» مدیرکل س��ازمان استاندارد استان تهران به امضا‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫هم��کاری در زمینه حمایت از تولید‪ ،‬ص��ادرات‪ ،‬واردات‪،‬‬ ‫ش و تدوین اس��تانداردهای مربوط‬ ‫توزی��ع کاال‪ ،‬انجام پژوه ‌‬ ‫به محصوالت از طریق تش��کل‌های تخصصی وابسته به اتاق‬ ‫بازرگانی و همکاری با تش��کل‌های وابسته به این اتاق برای‬ ‫توس��عه‪ ،‬ترویج و تقویت استانداردسازی از مهم‌ترین اهداف‬ ‫این تفاهمنامه اعالم شده است‪.‬‬ ‫براس��اس این تفاهمنامه‪ ،‬اتاق بازرگانی تهران و اداره کل‬ ‫اس��تاندارد اس��تان تهران در زمینه برگزاری نمایشگاه‌های‬ ‫کاالهای دارای اس��تاندارد و س��مینارهای علمی‪ ،‬همکاری‬ ‫و نشست‌های آموزش��ی نیز به‌‌طور مشترک برگزار خواهند‬ ‫کرد‪ .‬بررسی امکان‌س��نجی اعمال استانداردهای اجباری با‬ ‫توجه به ش��رایط و فضای مالی کس��ب‌وکار کش��ور و تالش‬ ‫ب��رای تهیه پیش��نهادها ب��رای اصالح یا تعویق بخش��ی از‬ ‫استاندارد‌ها به رئیس سازمان ملی استاندارد از دیگر اهداف‬ ‫این تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫همچنین در حاش��یه این نشس��ت‪ ،‬رئیس س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد از تدوین بسته حمایتی برای تولید داخل‪ ،‬واردات‬ ‫و ص��ادرات خب��ر داد و گفت‪ :‬ب��ا این بس��ته کار تاجران و‬ ‫بازرگانان راحت خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹«واردات بدون انتقال ارز» احیا شود‬ ‫مس��عود خوانس��اری‪ ،‬رئی��س ات��اق بازرگانی ته��ران به‬ ‫چالش‌ه��ای اصلی که فعاالن بخش خصوصی با آنها روبه‌رو‬ ‫هستند و وزارتخانه‌های اقتصادی باید راهکارهایی برای آنها‬ ‫بیندیش��ند‪ ،‬اش��اره‌کرد و گفت‪ :‬گردش ثبت‌سفارش اکنون‬ ‫چالش‌ه��ای بس��یاری را ایجاد کرده و یک��ی از موانع اصلی‬ ‫پیش‌روی تولیدکنندگان ش��ده و پیشنهاد ما این است که‬ ‫مدت زم��ان اعتبار این ثبت‌س��فارش‌ها افزایش پیدا کند و‬ ‫به ‪۶‬ماه برس��د و قابل تمدید تا ‪۳‬ماه باشد تا در چرخه‌های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اف��راد مدت زمان کمتری‬ ‫معطل شوند‪.‬‬ ‫او در نشس��ت هیات نماین��دگان اتاق بازرگان��ی تهران‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مش��کل دیگر باقی ماندن مواد اولیه و ماش��ین‌آالت‬ ‫در گمرکات کشور اس��ت که به‌دلیل ثبت‌سفارش‌ها و‪ ...‬در‬ ‫آنجا انبار ش��ده‌اند‪ .‬در این زمینه درخواست ما این است که‬ ‫هرچه سریع‌تر وضعیت آنها تعیین‌تکلیف و مجوز خروج آنها‬ ‫صادر شود تا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بتوانند کارشان‬ ‫را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬بحث دیگر موضوع واردات از محل بدون‬ ‫انتقال ارز است‪ .‬بسیاری از واحدهای تولیدی نیاز دارند مواد‬ ‫اولیه یا واس��طه‌ای خودش��ان را وارد کنند و اگر قرار است‬ ‫در پیچ‌وخم ثبت‌س��فارش‪ ،‬نیما و‪ ...‬بروند دست‌کم ‪۳‬تا ‪۴‬ماه‬ ‫زمان الزم است و در این زمینه هم پیشنهاد ما این است که‬ ‫روند کارها تسریع ش��ود تا واحدها بتوانند به کارشان ادامه‬ ‫دهند و بدون انتقال ارز مواد اولیه را وارد کنند‪.‬‬ ‫به گفته خوانس��اری‪ ،‬مش��کل بعدی به س��ختگیری‌های‬ ‫سازمان‌های اس��تاندارد و محیط‌زیست بازمی‌گردد که شاید‬ ‫همیش��ه وجود داش��ته‌اند اما در شرایط حس��اس و بحرانی‬ ‫کنونی باید این موارد آس��ان‌تر شوند تا چرخه تولید متوقف‬ ‫نشود‪ .‬ورود موقت کاال به‌ویژه برای واحدهای تولیدی موضوع‬ ‫بعدی اس��ت که باید آزاد شود و اجازه بدهند این‌ها سریع‌تر‬ ‫وارد و تبدیل به کاال شوند‪.‬‬ ‫در ارتب��اط با مناط��ق آزاد دولت مج��وزی را صادر کرد‬ ‫که براس��اس آن امکان ورود ‪۲۰۰‬قلم کاال فراهم ش��د‪ .‬این‬ ‫حرکت خوبی اس��ت و فکر می‌کنم متممی نیاز دارد که این‬ ‫موارد بتوانن��د برای واحدهای تولیدی به داخل کش��ور هم‬ ‫وارد شوند‪ .‬من هفته گذشته در ارتباط با همین مشکالت و‬ ‫پیشنهادهای اتاق بازرگانی‪ ،‬نامه‌ای را به آقای رحمانی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارس��ال کردم‪ .‬همچنین درخواستم‬ ‫از نماین��دگان وزارتخانه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬جهاد‬ ‫کش��اورزی و‪ ...‬که در اتاق بازرگانی حضور دارند‪ ،‬این اس��ت‬ ‫که چالش‌های بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی را منتقل‬ ‫کنن��د تا راهکارهایی برای آنها اندیش��یده ش��ود‪ .‬باید قبول‬ ‫کنیم مشکل و بحران زیاد است و روزبه‌روز شرایط پیچیده‌تر‬ ‫می‌ش��ود و اگر اقدامی انجام ندهیم‪ ،‬گره‌ها سخت‌تر خواهد‬ ‫شد و به‌دست خودمان حتی گره‌ای به گره‌های قبلی افزوده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 26‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /614‬پیاپی‌‌‪763‬‬ ‫تجارت‬ ‫کالن‬ ‫‹ ‹در ش�رایط دش�وار کنون�ی از اس�تانداردها‬ ‫کوتاه نمی‌آییم‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد گفت‪ :‬در ش��رایط دشوار‬ ‫کنون��ی از اس��تانداردها کوت��اه نمی‌آییم اما برای تس��هیل‬ ‫فرآیندها‪ ،‬تغییراتی در روال کارها داده‌ایم تا کارها س��اده‌تر‬ ‫انجام شود‪« .‬نیره پیروزبخت» در حاشیه این نشست افزود‪:‬‬ ‫شرایط سختگیرانه استاندارد فقط برای یک موقعیت سخت‬ ‫و ویژه نیست؛ استاندارد ویژگی قابل‌قبولی است که در همه‬ ‫شرایط باید رعایت و سالمت و ایمنی مردم تضمین شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در این ارتباط‪ ،‬بس��ته حمایتی مناسبی‬ ‫برای تولید داخل‪ ،‬واردات و صادرات تدوین کرده‌ایم که کار‬ ‫تاجران و بازرگانان را آس��ان می‌کن��د‪ .‬از این‌رو‪ ،‬بحث ثبت‬ ‫کاال و برند مطرح شده است‪ .‬اگر یک واردکننده ‪۲‬بار از یک‬ ‫گمرک مش��خص کاال وارد کرده و براساس استاندارد باشد‪،‬‬ ‫به او تسهیالت ارائه می‌دهیم و دفعات بعد کمتر ماندگاری‬ ‫در گمرک خواهد داشت‪ .‬پیروزبخت در ارتباط با تسهیالتی‬ ‫که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی‬ ‫واح��د تولیدی‪ ،‬مواد اولیه و کاالی واس��طه‌ای وارد می‌کند‪،‬‬ ‫می‌توان��د با اظه��ار انطباق و تعه��د‪ ،‬کاال را ترخیص کند و‬ ‫پس از آن سازمان استاندارد کنترل‌ها را هنگام تولید انجام‬ ‫دهد‪ .‬این فرآیند شامل خودروسازی‌ها برای واردات قطعات‬ ‫خودرو نیز می‌ش��ود‪ .‬رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره‬ ‫به تدوین ‪۳۲‬هزار و ‪۵۰۰‬اس��تاندارد در کش��ور‪ ،‬افزود‪ :‬همه‬ ‫اس��تانداردهایی که برای بخش‌های صنعت و خدمات حائز‬ ‫اهمیت اس��ت‪ ،‬تدوین‌ش��ده و از امروز تاکید خ��ود را روی‬ ‫تجدیدنظر اس��تانداردها می‌گذاریم و ب��ر کیفیت و روزآمد‬ ‫کردن این استانداردها متمرکز می‌شویم‪ .‬با توجه به شرایط‬ ‫کنونی اقتصاد کشور‪ ،‬بسیاری از استانداردها باید با وضعیت‬ ‫کنونی متناسب شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت صادراتی‬ ‫در ای��ن نشس��ت‪ ،‬اس��داهلل عس��گراوالدی‪ ،‬عض��و هیات‬ ‫نماین��دگان ات��اق بازرگان��ی تهران ب��ا بیان اینک��ه پس از‬ ‫‪۶۴‬س��ال فعالیت در حوزه صادرات‪۲ ،‬ماه اس��ت که دس��ت‬ ‫از صادرات کاالهای ایرانی کش��یده‌ام‪ ،‬گفت‪ :‬صادرکنندگان‬ ‫مشکالت بسیاری با سامانه نیما دارند‪ .‬وی در نشست هیات‬ ‫نمایندگان اظهارکرد‪ :‬صادرکنندگان امروز مشکالت بسیاری‬ ‫را برای صادرات کاالهای خود و فروش ارز حاصل از صادرات‬ ‫دارند‪ ،‬این در حالی اس��ت که آنه��ا نمی‌توانند ارز حاصل از‬ ‫صادرات خود را به س��امانه نیما بیاورن��د‪ ،‬چراکه خریداران‬ ‫خارج��ی نیما را نمی‌شناس��ند‪ .‬عس��گراوالدی تصریح کرد‪:‬‬ ‫خریداران خارجی از صادرکنندگان درخواست می‌کنند یک‬ ‫بانک را برای واریز وجه حاصل از خرید کاالی ایرانی به آنها‬ ‫معرفی کنیم تا مورد تایید باش��د‪ ،‬در حالی‌که س��امانه نیما‬ ‫یک بانک نیست و تنها تشکیالت صرافی بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫صادرات در حال حرکت به سمت تعطیلی است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬پیش‌بینی ما این اس��ت که بهار ‪ ۹۸‬یک‬ ‫فصل بس��یار س��خت برای اقتصاد ایران خواه��د بود‪ .‬بانک‬ ‫مرکزی به صادرکنندگان بگوید که س��امانه نیما چیست و‬ ‫ی��ک صادرکننده باید چگونه ب��ا آن کار کند‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که کار کردن با نیما امکان ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹داستان جدید کونلون‪ ،‬بانک چینی‬ ‫فریال مستوفی‪ ،‬رئیس کمیس��یون سرمایه‌گذاری اتاق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران نیز در این نشس��ت با بی��ان اینکه به‬ ‫کونلون‌بانک تکلیف‌شده همکاری خود با ایران را متوقف‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬تمام ال‌س��ی‌هایی ک��ه از بانک‌های تحریمی‬ ‫گشایش ش��ده‪ ،‬ازس��وی این بانک چینی رد می‌شود‪ .‬او‬ ‫در ادام��ه اظهار کرد‪ :‬براس��اس نشس��ت‌هایی که پس از‬ ‫خروج امریکا از برجام در اروپا ش��رکت ک��رده‌ام‪ ،‬باید به‬ ‫صراحت گف��ت که درباره ‪ SPV‬اتفاق��ی رخ نخواهد داد‬ ‫و همه چیز درباره این موضوع یعنی هیچ! هیچ کش��وری‬ ‫در اتحادیه اروپا‪ ،‬هنوز میزبانی ‪ SPV‬را نپذیرفته است و‬ ‫هیچ کشوری هم هنوز نمی‌داند که با چه مکانیسمی باید‬ ‫‪ SPV‬را اجرایی کند‪ .‬همه شرکت‌های بزرگ اروپایی هم‬ ‫می‌دانن��د که نمی‌توانند با ایران کار کنند؛ بنابراین ‪SPV‬‬ ‫یعنی هیچ!‬ ‫مس��توفی درباره همکاری کونلون بانک نیز خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬س��فر به چین و هنگ‌کنگ داش��ته و در نشس��تی که‬ ‫تمام بانک‌های چینی و نیز شرکت بیمه چین‪ ،‬سایناشور در‬ ‫آن حضور داش��تند‪ ،‬شرکت کردم‪ .‬کونلون‌بانک‪ ،‬بانکی است‬ ‫که خود در تحریم اس��ت؛ اگرچه بیش از ‪۷۰‬درصد س��هام‬ ‫آن‪ ،‬متعل��ق به یک ش��رکت نفت چینی اس��ت و ‪۶۰‬درصد‬ ‫فعالیت‌های پولی آن به دالر انجام می‌شود و البته به همین‬ ‫دلیل هم به بانک کونلون‪ ،‬تکلیف شده با ایران کار نکند‪.‬‬ ‫مس��توفی افزود‪ :‬تنها م��وردی که کونلون‌بان��ک با ایران‬ ‫همکاری خواهد کرد آن اس��ت که تمام معامالتی که تا ‪۳۰‬‬ ‫اکتبر با این بانک انجام ش��ده‪ ،‬ادامه یافته و تمام ش��ود‪ .‬اما‬ ‫این نکته را هم باید در نظر گرفته ش��ود که اگر ال‌س��ی باز‬ ‫ش��ده از بانک‌های تحریمی بوده باش��د‪ ،‬کونلون آن را انجام‬ ‫نمی‌دهد و باید ال‌سی را تغییر دهند و از ‪۱۵‬بانک دیگر که‬ ‫مورد قبول است‪ ،‬کار باید انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون س��رمایه‌گذاری ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬پ��س از این هم‪ ،‬کونل��ون تمام پروژه‌ه��ای فوالد و‬ ‫پتروشیمی را متوقف خواهد کرد و قرار است این بانک تنها‬ ‫درباره مسائل بشردوستانه یعنی دارو و غذا‪ ،‬همکاری با ایران‬ ‫را ادامه دهد‪ .‬وضعیت چین نیز این‌گونه اس��ت و هنگ‌کنگ‬ ‫نیز به‌طور کامل معامالت خود با ایران را متوقف کرده است‪.‬‬
‫بانک و‬ ‫بیمه‬ ‫فعاالن عرصه صنعت و معدن خواستار شدند‌‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /614‬پیاپی‌‌‪763‬‬ ‫‪4‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹صدور نخس�تین بیمه‌نام�ه «طرح جامع‬ ‫منازل مسکونی» بیمه سامان‬ ‫نخستین بیمه‌نامه «طرح جامع منازل مسکونی»‬ ‫ش��رکت بیم��ه س��امان ص��ادر ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫روابط‌عمومی شرکت بیمه سامان‪ ،‬برای نخستین‌‌بار‬ ‫در ایران بیمه‌نامه «جامع منازل مسکونی» منطبق‬ ‫با جدیدترین اس��تانداردهای جهانی بیمه‪ ،‬در بیمه‬ ‫سامان صادر شد‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬در راستای اهداف استراتژیک‬ ‫ش��رکت بیمه س��امان که تامین حداکثر آرامش و‬ ‫اطمینان برای بیمه‌گذاران است‪ ،‬جامع‌ترین پوشش‬ ‫بیمه منازل مس��کونی و ساکنان آن در این شرکت‬ ‫طراح��ی و به ب��ازار بیمه عرضه ش��د‪ .‬این بیمه‌نامه‬ ‫که بر اس��اس تحقیقات و بررس��ی‌های گسترده در‬ ‫بازارهای داخلی و خارجی تدوین شده است‪ ،‬حاوی‬ ‫پوشش‌های مناسبی برای ساختمان منزل مسکونی‪،‬‬ ‫اثاث منزل‪ ،‬ملحقات و تاسیسات منزل‪ ،‬پوشش بیمه‬ ‫حادثه برای س��اکنان منزل همچنین پوشش بیمه‬ ‫مس��ئولیت مالک و ساکنان منزل مسکونی در قبال‬ ‫خدم ‌ه و اشخاص ثالث است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬هموطنان‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‬ ‫‪ ،۰۲۱-۸۹۴۳‬مدیریت بیمه‌های آتش‌س��وزی بیمه‬ ‫سامان تماس بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹همراهی بانک کشاورزی با کشاورزان‬ ‫خسارت‌دیده در زمینه وصول مطالبات‬ ‫رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی از‬ ‫همراهی و مدارا با کشاورزان خسارت‌دیده در زمینه‬ ‫وصول مطالبات خب��ر داد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی‬ ‫بان��ک کش��اورزی‪ ،‬خدارحمی با اع�لام این مطلب‬ ‫به امهال ‪ ۳‬س��ال بدهی کش��اورزان خسارت‌دیده و‬ ‫اجرای مصوبه دولت اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬بند «خ»‬ ‫ماده ‪ ۳۳‬قانون برنامه شش��م به‌زودی در شعب این‬ ‫بانک آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬متناسب با میزان اعتبار تخصیص‬ ‫یافته‪ ،‬بدهی کشاورزان خسارت‌دیده مشمول مصوبه‬ ‫دولت را به‌تدریج و به مدت ‪ ۳‬س��ال امهال خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک کشاورزی اضافه کرد‪ :‬دستورهای‬ ‫الزم به ش��عب این بانک در سراسر کشور ابالغ شده‬ ‫اس��ت تا پیگیری‌ه��ای معمول درب��اره بدهی‌های‬ ‫کش��اورزان خس��ارت‌دیده مش��مول این مصوبه را‬ ‫متوقف کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹«موبایلت» بروزرسانی شد‬ ‫نسخه جدید اپلیکیش��ن «موبایلت» با امکانات و‬ ‫خدمات جدید در دس��ترس هموطنان قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌عموم��ی بانک س��امان‪ ،‬کاربران‬ ‫در نس��خه جدید موبایل��ت می‌توانند ش��ماره‌های‬ ‫تلفن‌همراه پرمراجعه خود را در خرید شارژ و بسته‬ ‫اینترنتی ذخیره و استفاده کنند‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬از ای��ن پ��س ام��کان‬ ‫جست‌وجوی تراکنش‌ها در تب داشبورد اپلیکیشن‬ ‫و تشخیص اتوماتیک شماره سپرده ایجاد شده است‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی است‪ ،‬تشخیص و درج اتوماتیک‬ ‫شناس��ه قبض و شناس��ه پرداخت از متون و بهبود‬ ‫تجربه کاربری مش��تریان از جمله بروزرس��انی‌های‬ ‫جدید «موبایلت» است‪.‬‬ ‫همچنین تغییر محل تش��خیص اثر انگش��ت در‬ ‫سیس��تم‌های اندرویدی و خروج کاربر پس از قفل‬ ‫ش��دن صفحه نمایش دس��تگاه در سیس��تم‌هامل‬ ‫‪ iOS‬از دیگر امکانات جدید این اپلیکیش��ن اس��ت‪.‬‬ ‫عالقه‌من��دان برای دانلود این اپلیکیش��ن به منوی‬ ‫«موبایل��ت» در وب‌س��ایت بان��ک س��امان مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫هموطنان برای کس��ب اطالعات بیش��تر در این‬ ‫زمینه و سایر خدمات بانک سامان می‌توانند با مرکز‬ ‫سامان ارتباط به شماره ‪ ۰۲۱-۶۴۲۲‬تماس بگیرند‬ ‫یا به شعب بانک در سراسر کشور مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تایی�د صالحی�ت اعض�ای هیات‌مدیره‬ ‫بیمه آرمان‬ ‫بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی ایران صالحیت‬ ‫حرف��ه‌ای تمامی اعضای هیات‌مدیره ش��رکت بیمه‬ ‫آرمان را تایید کرد‪ .‬به گ��زارش روابط‌عمومی بیمه‬ ‫آرم��ان‪ ،‬بیمه مرک��زی صالحیت حرف��ه‌ای علیرضا‬ ‫بیانی��ان‪ ،‬کامبی��ز پیکارجو‪ ،‬س��یدمحمد آقامیری‪،‬‬ ‫مجی��د قلی‌پور و رضا آقابابای��ی را به عنوان اعضای‬ ‫جدید هیات‌مدیره بیمه آرمان تایید و بالمانع اعالم‬ ‫کرد‪ .‬در نامه بیمه مرکزی آمده است به استناد ماده‬ ‫‪ ۶‬دس��تور کار بررس��ی صالحیت حرفه‌ای کارکنان‬ ‫کلی��دی موسس��ه‌های بیم��ه و نظر ب��ه تصمیمات‬ ‫متخ��ذه در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده‬ ‫‪ ۱۵‬دی ‪ ۱۳۹۷‬بیم��ه آرمان‪ ،‬حس��ب بررس��ی‌های‬ ‫ب��ه عمل آمده انتصاب افراد معرفی ش��ده به عنوان‬ ‫اعضای هیات‌مدیره ش��رکت بیمه آرمان برای مدت‬ ‫حداکثر ‪ ۲‬سال از تاریخ برگزاری این مجمع‪ ،‬از نظر‬ ‫این سازمان بالمانع است‪.‬‬ ‫افزایش شعب بانک صنعت و معدن در گیالن‬ ‫تولیدکنن��دگان و فعاالن عرصه صنعت و‬ ‫معدن گیالن‪ ،‬خواستار راه‌اندازی شعبه‌های‬ ‫دیگری از بانک صنعت و معدن در اس��تان‬ ‫به‌ویژه شهر رشت هستند‪.‬‬ ‫صنعتگ��ران و تولید‌کنن��دگان گی�لان‪،‬‬ ‫استقرار تنها شعبه بانک صنعت و معدن در‬ ‫ن هم در داخل‬ ‫خارج از کالنش��هر رش��ت آ ‌‬ ‫محدوده ش��هر صنعتی را ناکافی دانس��ته و‬ ‫می‌گوین��د‪ :‬با توجه به پراکندگی ‪ ۳۵‬ناحیه‬ ‫و شهرک صنعتی در بیش از ‪ ۱۷‬شهرستان‬ ‫اس��تان‪ ،‬تنها شعبه بانک صنعت و معدن در‬ ‫فاصله ‪ ۳۰‬کیلومتر خارج از کالنشهر رشت‬ ‫در داخل شهر صنعتی رشت استقرار دارد و‬ ‫این موضوع در حالی است که بانک صنعت‬ ‫و معدن هیچ ش��عبه‌ای در هیچ جای دیگر‬ ‫گی�لان ندارد‪ .‬یک��ی از صنعتگ��ران با بیان‬ ‫اینکه ش��عبه بانک صنعت و معدن در شهر‬ ‫رش��ت به عنوان مرکز اس��تان گیالن وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ایر اس��تان‌ها این بانک‬ ‫چندین ش��عبه برای س��هولت دسترسی و‬ ‫ارائه خدمات به مش��تریان تاس��یس کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در گیالن از ش��عبه‌های این‬ ‫بان��ک محروم هس��تیم و فق��ط ‪ ۳۰۰‬واحد‬ ‫صنعتی مس��تقر در ش��هر صنعتی رش��ت‬ ‫از آن اس��تفاده می‌کنند‪ .‬ی��ک تولیدکننده‬ ‫ب��زرگ قطع��ات خودرویی نی��ز اظهار کرد‪:‬‬ ‫تمامی موسسه‌ها و بانک‌های تازه‌ساخت در‬ ‫ش��هرهای مختلف گیالن دارای شعبه‌های‬ ‫گوناگ��ون ب��رای خدمت‌رس��انی بهین��ه به‬ ‫مش��تریان خود هس��تند اما بانک صنعت و‬ ‫معدن در مرکز استان هیچ شعبه‌ای ندارد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گی�لان در همی��ن زمین��ه به ایرن��ا گفت‪:‬‬ ‫در جلس��ه‌های مختل��ف و نشس��ت‌های‬ ‫هم‌اندیش��ی با مدیران واحده��ای صنعتی‬ ‫و معدنی اس��تان‪ ،‬این دغدغه را ش��نیده‌ایم‬ ‫و موض��وع را به مدیران ارش��د بانک منتقل‬ ‫کرده‌ایم‪.‬‬ ‫فرهاد دلق‌پوش با تاکید بر اینکه در سفر‬ ‫اخیر حسین مهری‪ ،‬مدیرعامل بانک صنعت‬ ‫و مع��دن به گی�لان این موضوع از س��وی‬ ‫استاندار مطرح شد‪ ،‬افزود‪ :‬مدیرعامل بانک‬ ‫صنع��ت و مع��دن ضمن پذی��رش موضوع‪،‬‬ ‫وعده داد در نخستین فرصت با ایجاد شعبه‬ ‫در داخل ش��هر رش��ت برای جبران و رفع‬ ‫کاس��تی‌های موجود اقدام کند‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به فعالی��ت بیش از ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬واحد صنعتی و ‪ ۱۱۲‬معدن در گیالن‪،‬‬ ‫تاسیس شعبه‌های گوناگون بانک صنعت و‬ ‫معدن به‌ویژه در شهر رشت ضروری است‪.‬‬ ‫در همین باره بهنام رزین‪ ،‬سرپرست بانک‬ ‫صنعت و معدن گیالن نیز گفت‪ :‬برای ایجاد‬ ‫امکانات زیربنایی همچون افزایش شعبه‌ها‪،‬‬ ‫باید از طریق س��طوح ملی انجام شود و در‬ ‫حیطه اختیارات شعبه استانی نیست‪.‬‬ ‫بان��ک صنع��ت و معدن پ��س از پیروزی‬ ‫انق�لاب اس�لامی ب��ه موجب مصوب��ه مهر‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬مجم��ع عموم��ی بانک‌ه��ا از ادغام‬ ‫بانک‌های اعتبارات صنعتی‪-‬توسعه صنعتی‬ ‫و معدنی ایران‪ -‬توس��عه و س��رمایه‌گذاری‬ ‫ایران و ش��رکت س��رمایه‌گذاری بانک‌های‬ ‫ایران��ی‪ -‬صندوق ضمانت صنعتی و صندوق‬ ‫معادن تشکیل شد‪.‬‬ ‫بان��ک صنعت و مع��دن به عن��وان یکی‬ ‫از بانک‌ه��ای تخصص��ی با ه��دف حمایت‬ ‫از توس��عه صنایع و معادن و تس��هیل‌گری‬ ‫حرف��ه‌ای در ارائه خدم��ات مالی و بانکی و‬ ‫مش��اوره‌ای به طرح‌های بزرگ زیرساختی‬ ‫کش��ور با اولویت بخش خصوصی در توسعه‬ ‫پایدار مانن��د بهبود ارزش‌افزوده و بهره‌وری‬ ‫صنایع و معادن و افزایش اش��تغال تاسیس‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بخش��ی از رس��الت بانک این است که با‬ ‫تعامل ویژه زمینه مناسب برای ایجاد شبکه‬ ‫ارتباطات و ش��عبه‌‌های متعدد در سراس��ر‬ ‫کشور را فراهم و شرایط مناسب تامین مالی‬ ‫و تخصیص بهینه منابع و خدمات مطلوب‌تر‬ ‫را نسبت به سایر بانک‌های غیرتخصصی به‬ ‫بخش صنعت و معدن ارائه کند‪.‬‬ ‫بانک توسعه تعاون با گذشته‪ ،‬قابل قیاس نیست‬ ‫رئی��س هیات‌مدی��ره و مدیرعامل بانک توس��عه تعاون‬ ‫در جلس��ه نشس��ت هم‌افزایی ب��ا هیات‌مدی��ره اتحادیه‬ ‫سراسری ش��رکت‌های تعاونی تخصصی فوالد و معدن و‬ ‫اعضای زیرمجموعه شرکت کرد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی‬ ‫بانک توس��عه تعاون‪ ،‬در پی سلس��له نشست تخصصی و‬ ‫کاربردی رئی��س هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک توس��عه‬ ‫تعاون‪ ،‬اعضاء هیات‌مدی��ره و مدیران این بانک با اعضای‬ ‫هیات‌مدی��ره اتحادیه‌های ش��رکت‌های تعاونی‪ ،‬حجت‌اله‬ ‫مهدی��ان رئی��س هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک توس��عه‬ ‫تعاون در جلسه نشست هم‌افزایی با هیات‌مدیره اتحادیه‬ ‫سراسری ش��رکت‌های تعاونی تخصصی فوالد و معدن و‬ ‫اعضاء زیرمجموعه که در محل این اتحادیه برگزار ش��د‪،‬‬ ‫شرکت کرد‪.‬‬ ‫عزیزاله طالوری رئیس هیات‌مدیره اتحادیه شرکت‌های‬ ‫تعاون��ی تخصصی ف��والد و معدن و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫تعاون��ی حمایت فوالدس��ازان معین با بی��ان اینکه بانک‬ ‫توسعه تعاون سال‌به‌سال چابک‌تر و اتخاذ تصمیم در این‬ ‫بانک سریع‌تر شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سرعت تصمیم‌گیری و‬ ‫خدمات‌رسانی بانک توس��عه‌ای و تخصصی توسعه تعاون‬ ‫قابل قیاس با گذش��ته نیس��ت و این بانک به عنوان یک‬ ‫بانک ج��وان به همان می��زان که از س��ابقه فعالیتی آن‬ ‫می‌گذرد در ارائه خدمات کیفی‌تر ش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫اقبال کم‌نظیر سهامداران به سهام بانک‌پاسارگاد‬ ‫بانک‌پاس��ارگاد پس از برگزاری موفقیت‌آمیز مجمع‬ ‫عمومی س��الیانه و بازگش��ت به بورس‪ ،‬مورد استقبال‬ ‫کم‌نظیر فع��االن بازار س��رمایه و س��رمایه‌گذاران قرار‬ ‫گرفت‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک‌پاس��ارگاد‪ ،‬خسرو‬ ‫رفیعی مش��اور مدیرعام��ل و مدی��ر روابط‌عمومی این‬ ‫بان��ک ضمن اعالم این خبر گفت‪ :‬نماد بانک‌پاس��ارگاد‬ ‫از لحظه بازگش��ایی باعث رونق بسیار در بورس و ایجاد‬ ‫هیجان بس��یار در بین س��رمایه‌گذاران شده‌اس��ت‪ .‬به‬ ‫طوری که در مدت ‪ ۹‬روز از زمان بازگش��ایی‪ ،‬تعداد ‪۴‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۳۸۷‬میلیون و ‪ ۷۴۴‬هزار س��هم این بانک در‬ ‫بورس معامله شده‌اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بانک‌پاسارگاد‬ ‫با توجه به پیش��ینه فعالیت و همچنین جایگاه بس��یار‬ ‫ارزشمندی که در شبکه بانکی کشور و جهان داراست‪،‬‬ ‫آین��ده بس��یار درخش��ان و موفقی را پی��ش‌رو خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬عملک��رد موفق و ش��فاف‪ ،‬مدیری��ت باثبات‪،‬‬ ‫استقبال سایر کش��ورها برای همکاری بانکی‪ ،‬تأسیس‬ ‫ش��عبه‌ها در خارج و‪ ...‬بانک‌پاس��ارگاد را بیش از پیش‬ ‫به س��مت یکه‌تازی در عرصه‌ه��ای بانکی و مالی پیش‬ ‫خواهد برد‪ .‬رفیعی در پایان تاکید کرد‪ :‬بانک‌پاس��ارگاد‬ ‫ضم��ن رعایت تمام��ی قوانین و مقررات وضع‌ش��ده از‬ ‫س��وی نهادهای نظارتی با گام‌هایی استوار و برنامه‌های‬ ‫گس��ترده برای توس��عه و رش��د‪ ،‬در جهت حفظ منافع‬ ‫س��هامداران و س��ایر ذی‌نفعان خود می‌کوشد و در این‬ ‫مسیر ثابت‌قدم و قاطع است‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه همامی مدیرعامل اتحادیه س��را س��ری‬ ‫ش��رکت‌های تعاونی تخصصی فوالد و معدن با اش��اره به‬ ‫اینکه ای��ن اتحادیه با ‪ ۱۷‬ش��رکت تعاون��ی زیرمجموعه‬ ‫ازجمله اتحادیه‌های ب��زرگ و فعال بخش تعاون به ویژه‬ ‫در حوزه تخصصی فوالد و معدن به‌حساب می‌آیند گفت‬ ‫هریک از شرکت‌‌های تعاونی عضو این اتحادیه دارای ‪۴۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬شرکت زیرمجموعه هستند که با احتساب جمعیت‬ ‫حقیق��ی و حقوقی عضو این اتحادی��ه‪ ،‬به یک گروه فعال‬ ‫ایجادکننده حلقه تامین‪ ،‬تولید و توزیع در حوزه تخصصی‬ ‫صنعت و معدن تبدیل‌شده است‪ .‬همامی توسعه و افزایش‬ ‫س��هم بخش تعاون و ارتقاء س��طح کمی و کیفی فعالیت‬ ‫تعاونگران را بر ح��ول ایجاد حلقه ارتباط بین همه اجزاء‬ ‫بخش تعاون دانست و نقش بانک توسعه تعاون را در این‬ ‫امر مهم بسیار اثربخش تلقی کرد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد ریال تسهیالت ازدواج ازسوی بانک ملی‬ ‫بان��ک ملی ای��ران در دولت یازده��م و دوازدهم با هدف‬ ‫کمک ب��ه ازدواج جوانان‪ ،‬بیش از یک میلیون و ‪ ۳۸۸‬هزار‬ ‫مورد تسهیالت قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده است‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط‌عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬این بانک همواره در‬ ‫راستای سیاست‌های دولت و در راستای کمک به ازدواج و‬ ‫معیشت جوانان گام برداشته و از آغاز سال ‪ ۹۲‬تا پایان آذر‬ ‫امس��ال بیش از ‪ ۱۰۰‬ه��زار و ‪ ۱۵۳‬میلیارد و ‪ ۱۴۸‬میلیون‬ ‫ریال تسهیالت ازدواج پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس‪ ،‬در این مدت‪ ،‬یک میلی��ون و ‪۳۸۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۷۸‬نفر با تسهیالت قرض‌الحسنه ازدواج بانک ملی‬ ‫ای��ران به خانه بخت رفته‌اند‪ .‬بان��ک ملی ایران همچنین از‬ ‫ت‬ ‫آغاز امس��ال تا پایان آذر ‪ ۲۱۶‬هزار و ‪ ۳۴۶‬مورد تسهیال ‌‬ ‫قرض‌الحس��نه ازدواج به ارزش ‪ ۳۳‬ه��زار و ‪ ۸۴۴‬میلیارد و‬ ‫‪ ۳۷۳‬میلیون ریال تخصیص داده است‪.‬‬ ‫ب��ه ه��ر ی��ک از متقاضی��ان فقط ی��ک بار تس��هیالت‬ ‫قرض‌الحس��نه ازدواج تعلق می‌گی��رد و متقاضیان به مدت‬ ‫دو سال‌(‪ ۲۴‬ماه) از تاریخ عقد‪ ،‬می‌توانند برای دریافت این‬ ‫تسهیالت اقدام کنند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬به منظ��ور حمای��ت از ازدواج جوانان و بر‬ ‫اساس ابالغ بانک مرکزی‪ ،‬س��قف تسهیالت قرض‌الحسنه‬ ‫ازدواج به ‪ ۱۵‬میلیون تومان برای هر یک از زوجین و دوره‬ ‫بازپرداخ��ت آن ب��ه ‪ ۶۰‬ماه با همان ن��رخ ‪ ۴‬درصد کارمزد‬ ‫افزایش یافت که پرداخت این تسهیالت بالفاصله در تمامی‬ ‫شعب بانک ملی ایران نیز کلید خورد‪.‬‬ ‫زیرساخت‌های قدرتمند بانک صادرات پل عبور از محدودیت‌ها‬ ‫حجت‌اله صیدی با بیان اینکه زیرساخت‌های قدرتمند‬ ‫بانک صادرات ایران‪ ،‬ارزشمندترین دارایی این بانک است‪،‬‬ ‫در گفت‌وگو با نشریه بین‌المللی بیزینس‌یر(‪BUSINESS‬‬ ‫‪ )YEAR‬تاکید کر ‌د که بانک صادرات ایران با بکارگیری‬ ‫اس��تراتژی‌های جدید برای افزایش سهم از بازار‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه‌ها و جذب سپرده‌های ارزان‌قیمت‪ ،‬در مسیر توسعه‬ ‫بیش��تر قرار گرفته و از محدودیت‌های موجود با سالمت‬ ‫عبور خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی بان��ک صادرات ای��ران‪ ،‬به‬ ‫نق��ل از این نش��ریه‪ ،‬مدیرعامل بانک ص��ادرات ایران در‬ ‫ای��ن گفت‌وگو با برش��مردن ظرفیت‌ها و پیش��رفت‌های‬ ‫حاصل‌شده در یک سال گذشته‪ ،‬افزود‪ :‬نشانه‌های مثبت‬ ‫در تولید ناخالص داخلی‪ ،‬ترکیب و ویژگی‌های جمعیتی‬ ‫و فرهن��گ تج��اری موجود در کش��ور‪ ،‬من را نس��بت به‬ ‫آین��ده اقتصاد ملی بیش از پی��ش امیدوار کرده و کاهش‬ ‫وابس��تگی اقتصاد ملی به نفت‪ ،‬تمرکز بر سایر بخش‌های‬ ‫اقتصادی را بیش��تر کرده که در س��ال‌های آینده شرایط‬ ‫متفاوت��ی را ش��اهد خواهیم ب��ود و نظام بانکی کش��ور‬ ‫تغییرات مبنایی را که دارای کارآیی و بهره‌وری بیشتری‬ ‫اس��ت‪ ،‬خواهد داش��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬نظام بانک��داری ایران‬ ‫و بازار س��رمایه بع��د از امضای برجام از یک دوره رش��د‬ ‫برخ��وردار ب��وده و بانک صادرات ایران نی��ز از این قاعده‬ ‫مس��تثنا نبوده اس��ت‪ .‬به هر حال ب ‌ه دلیل بعضی مسائل‬ ‫فنی ما با توجه به اس��تانداردهای گزارش مالی یک زیان‬ ‫عملیاتی را در صورت‌های مالی و حساب سود و زیان‌مان‬ ‫شناسایی کردیم‪ .‬ما در جست‌وجوی ریشه زیان‌های مالی‬ ‫بودیم و معایب خاصی در س��اختار مال��ی بانک‌مان پیدا‬ ‫کردی��م‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬اصالح این معای��ب در عملیات‌های‬ ‫بانکداری و ارتقای س��اختار مال��ی در اولویت کارها قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات ایران خاطرنشان کرد‪ :‬در این‬ ‫می��ان‪ ،‬مطالبات غیرجاری از جمله چالش‌هایی هس��تند‬ ‫که تمامی بانک‌ها‌مانند ما در سر‌اس��ر جهان با آن روبه‌رو‬ ‫بوده‌اند‪ .‬ما به‌سختی تالش کردیم تا این معضل را به‌مرور‬ ‫اص�لاح کنیم و در پی آن به س��ودهای عملیاتی دس��ت‬ ‫یافتیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال مالی‪ ،‬شاهد کاهش‬ ‫‪ ۲۰‬درصدی زیان‌های عملیاتی در مقایسه با سال گذشته‬ ‫بودیم که خبر خیلی خوبی برای مش��تریان و سهامداران‬ ‫بانک ما بود‪ .‬ما هرگز قصد بلندپروازی نداش��ته‌ایم چراکه‬ ‫این کار فشار زیادی بر بخش مالی وارد می‌کند‪ .‬در عوض‪،‬‬ ‫به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین بانک‌ها در کشور‪ ،‬توانسته‌ایم‬ ‫ب��ه ظرفیت واقعی خود نزدیک ش��ویم‪ .‬خوش��بختانه ما‬ ‫ط��وری برنامه‌ری��زی کرده‌ایم تا منابع‌م��ان را حدود ‪۱۵‬‬ ‫درصد افزایش دهیم‪ ،‬مقداری که برای بانکی مانند بانک‬ ‫صادرات ایران یک پیشرفت قابل توجه به شمار می‌رود‪ .‬ما‬ ‫با اتحادیه اروپا درباره برخی محدودیت‌ها مذاکره داشته و‬ ‫توانس��ته‌ایم بانک را از فهرست تحریم‌ها خارج کنیم‪ .‬این‬ ‫دس��تاوردی باارزش برای بانک صادرات ایران است که ما‬ ‫را قادر می‌س��ازد تا فعالیت‌های بانکداری بین‌المللی را در‬ ‫اروپا ادامه دهیم‪.‬‬ ‫صیدی س��اختار قدرتمند این بانک را نیز مورد اش��اره‬ ‫ق��رار داد و در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه چگونه بانک‬ ‫صادرات توانست به‌عنوان یک برند مشهور ایرانی معرفی‬ ‫ش��ود‌‪ ،‬گفت‪ :‬جایگاه حال حاضر ما تنها به دلیل رشد در‬ ‫یک حوزه خاص نیست‪.‬‬ ‫در واق��ع زیرس��اخت‌های قدرتمن��د بان��ک صادرات‬ ‫باارزش‌ترین دارایی آن اس��ت و ما در راستای تقویت آن‪،‬‬ ‫آموزش کارکنان با محوریت خدمت به مردم با موثرترین‬ ‫ش��یوه را در دس��تور کار قرار داده‌ایم‪ .‬با زیرس��اخت‌های‬ ‫در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬حجم گس��ترده‌ای از موضوع‌ها‪ ،‬از‬ ‫راه‌حل‌های حوزه ‪ IT‬گرفته تا فرهنگ سازمانی در بانک‬ ‫مد نظر است و توانسته به‌صورت متواتر از نسل‌های قبلی‬ ‫بانک به نسل حاضر انتقال یابد‪ .‬ما درحال‌حاضر دارای ‪۳۰‬‬ ‫هزار کارمند ش��اغل و به همین تعداد بازنشسته هستیم‬ ‫که گاه وظای��ف خاصی به آنها محول می‌ش��ود‪ .‬عالوه‌بر‬ ‫این‪ ،‬هرگاه این افراد باس��ابقه و دارای تجربه در سیستم‬ ‫نقصی مشاهده کنند‪ ،‬توجه ما را به‌سمت آن نقیصه جلب‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫نسل حاضر و قبلی کارکنان بانک صادرات ایران مانند‬ ‫ی��ک جامعه و اتحادیه هس��تند‪ .‬همچنین‪ ،‬با وجود اینکه‬ ‫به‌واسطه عصر دیجیتال و ش��بکه بانکداری الکترونیکی‪،‬‬ ‫امکان ح��ذف بعضی از ش��عبه‌ها و کاه��ش هزینه‌ها در‬ ‫ش��هرهای کوچک وجود دارد ام‌ا حض��ور فیزیکی در هر‬ ‫اس��تان‪ ،‬شهرستان و ش��هر نیز برای ما از اهمیت زیادی‬ ‫برخوردار است‪ .‬بسیاری از شهرداران‪ ،‬نمایندگان مجلس‬ ‫و ش��ورای ش��هر از سوی س��اکنان آنجا‪ ،‬نزد من آمدند و‬ ‫درخواس��ت کردن��د ت��ا شعبه‌های‌ش��ان پابرج��ا بمانند‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع موی��د محبوبیت بانک ص��ادرات نزد مردم‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��ا وج��ود رقابت‌های ش��دید در‬ ‫می��ان قطب‌های مالی در اروپ��ا و خاورمیانه مانند دوبی‪،‬‬ ‫فرانکف��ورت‪ ،‬پاریس و لندن ما تمامی تالش خود را برای‬ ‫باال بردن س��طح حضور بین‌المللی به کار خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫در گذشته‪ ،‬شعبه‌های خارجی ما اساسا تجارت بین ایران‬ ‫و کش��ورهای میزبان را تس��هیل کرده بود و به‌ندرت در‬ ‫مناطق محلی فعالیت داش��ت‪ .‬به‌هر حال‪ ،‬ما اکنون قصد‬ ‫داریم تا خدمات بانکداری فرامرزی خود را به‌خوبی عرضه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫شعبه‌های بین‌المللی ما چه در بریتانیا و چه در امارات‪،‬‬ ‫ب��ه همان اندازه ک��ه با احترام به ایرانیان خدمت‌رس��انی‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬ب��ه همان اندازه نی��ز به مردم کش��ور میزبان‬ ‫خدمت خواهند کرد‪.‬‬ ‫صی��دی خدمت ب��ه ‪ ۴۶‬میلیون مش��تری بانک را یک‬ ‫آن گفت‪ :‬تالش‬ ‫ظرفیت بزرگ ارزیابی کرد و در تش��ریح ‌‌‬ ‫می‌کنیم که در بین مشتریان‌مان یک توازن برقرار سازیم‬ ‫و توجه��ی برابر به بانک��داری خرد‪ ،‬تجارت‌های کوچک و‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ داشته باشی ‌م ب ‌ه دلیل حضور گسترده‬ ‫ش��عب ما در سراسر کش��ور‪ ،‬به تعداد زیادی از مشتریان‬ ‫ش��خصی و انف��رادی خدمت بانک��ی ارائ��ه می‌کنیم‪ .‬در‬ ‫مقایسه با ش��رکت‌های تجاری بزرگ‪ ،‬مشتریان انفرادی‬ ‫تعهد بیش��تری نس��بت به بازپرداخت وام‌های‌ش��ان در‬ ‫موع��د مقرر دارند و کار با آنها ریس��ک خیلی کمی برای‬ ‫بانک دارد‪ .‬بر اس��اس اصول اقتصادی‪ ،‬داشتن ‪ ۴۶‬میلیون‬ ‫مش��تری در سر‌اسر ایران‪ ،‬نشانه سود زیاد بانکداری خرد‬ ‫برای بانک صادرات ایران است‪.‬‬ ‫چنی��ن حج��م زیادی از مش��تریان در ای��ران تضمین‬ ‫می‌کند که س��رمایه‌گذاری‌های م��ا هرگز محدود به یک‬ ‫موضوع نخواهد شد‪ .‬به‌عالوه کارمزد تراکنش‌های کوچک‬ ‫در بانک��داری خرد‌(بین ‪ ۵‬هزار تا ‪ ۱۰‬ه��زار ریال معادل‬ ‫حدود ‪ ۱۱‬س��نت امریکا) حجم خیلی زیادی از درآمد را‬ ‫برای بانک به ارمغان می‌آورد‪.‬‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار متش�کل معامالت ارزی با هدف رفع دغدغه بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز‬ ‫گسترش تجارت و پاس�خگویی به نیازهای م�ردم‪ ،‬با مش�ارکت بانک‌ها‪ ،‬صرافی‌های مج�از‪ ،‬ارکان بازار‬ ‫‪trade@tejaratdaily.com‬‬ ‫س�رمایه و نظارت و بازیگردانی بانک مرکزی در حالی قرار است به‌زودی راه‌اندازی شود‬ ‫که با راه‌اندازی ش�رکت مدیریت بازار متش�کل معامالت ارز و مش�خص ش�دن ترکیب‬ ‫هیات‌موسس‪ ،‬این بازار در مسیر اجرا قرار گرفته است‪ .‬دوشنبه عصر در حالی جلسه مجمع موسس شرکت‬ ‫بازار متش�کل معامالت ارز به منظور بررسی راهکارهای عملیاتی کردن این بازار در بانک مرکزی برگزار شد‬ ‫و راهکارهای عملیاتی کردن بازار ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مجمع موسس درباره ترکیب سهام‬ ‫موسس�ان‪ ،‬سرمایه شرکت‪ ،‬اساس�نامه و فرآیندها و مکانیس�م‌های عملیاتی کردن بازار متشکل معامالت‬ ‫ارزی‪ ،‬مباحث فنی و ساختاری نیز بحث و بر گسترش بازار متشکل معامالت ارز و مدیریت خود انتظام منطبق‬ ‫با شیوه‌نامه‌‌های بانک مرکزی تاکید کردند‪.‬‬ ‫اضافه برداشت بانک‌ها‬ ‫به دلیل ناتوانی مالی‬ ‫شرکت بازار متشکل معامالت ارز تاسیس شد‬ ‫گام جدید بانک مرکزی برای راه‌اندازی بورس ارز‬ ‫بر اس��اس مصوبه ش��ورای پول و اعتبار «بازار متشکل‬ ‫معامالت ارزی» برای س��اماندهی و توس��عه بازار شفاف‪،‬‬ ‫منصفانه و کارا‪ ،‬تش��کیل خواهد ش��د تا ارزها در آن به‬ ‫صورت نقد بر مبنای مقررات این مصوبه و سایر مقررات‬ ‫مرتبط با آن در بس��تر الکترونیکی معامله شود‪ .‬ساختار‬ ‫این بازار‪ ،‬براس��اس مطالعات و بررس��ی‌های انجام‌ش��ده‬ ‫در بانک مرکزی و جلس��ه‌های کارشناس��ی با بانک‌ها و‬ ‫صرافی‌ه��ا تهیه و مجمع موس��س این ش��رکت‪ ،‬بر پایه‬ ‫مصوبه ش��ورای پ��ول و اعتب��ار در تاری��خ ‪ ۱۸‬دی آغاز‬ ‫به کار کرده اس��ت‪ .‬م��دل کلی بازار ب��ه نحوی طراحی‬ ‫ش��ده که در فاز نخس��ت‪ ،‬معامالت نقدی ارز‌(اسکناس)‬ ‫راه‌اندازی و س��ایر روش‌های معام�لات ارزی در مراحل‬ ‫بعد گسترش می‌یابد‪ .‬بازار‪ ،‬کارگزارمحور بوده و عملیات‬ ‫مدیریت بازار از سوی تشکلی خود‌انتظام انجام شده و بر‬ ‫اساس شیو‌‌ه‌نامه‌‌های مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬همچنین نظ��ام س��فارش‌‌ها و معامله‌‌ها(‪Order‬‬ ‫‪ )Driven‬مبتنی‌بر سفارش خواهد بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس ارزیابی‌ه��ای فنی‪ ،‬س��امانه معامالت ‪ICE‬‬ ‫که یکی از زیرس��اخت‌های اس��تاندارد در چارچوب‌های‬ ‫معامالتی اس��ت ب��رای اس��تفاده به عنوان زیرس��اخت‬ ‫معامالتی تعیین ش��ده و زیرس��اخت س��خت‌افزاری نیز‬ ‫انتخاب و نهایی ش��ده است‪ .‬در جلس��ه مجمع موسس‬ ‫شرکت بازار متشکل معامالت ارز رئیس کانون بانک‌های‬ ‫خصوصی‪ ،‬نماینده ش��ورای هماهنگی بانک‌های دولتی‪،‬‬ ‫دبیرکل کانون صرافان ایرانیان‪ ،‬نماینده شرکت فرابورس‬ ‫ای��ران و نماینده ش��رکت ملی انفورماتی��ک‪ ،‬نمایندگان‬ ‫حوزه‌های ارزی‪ ،‬نظ��ارت و حقوقی بانک مرکزی حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید و فروش نقدی ارز شفاف می‌شود‬ ‫ک��وروش پرویزیان‪ ،‬رئی��س کانون‬ ‫بانک‌ه��ا و موسس��ات اعتب��اری‬ ‫خصوصی درباره جزئیات این جلسه‬ ‫گفت‪ :‬در جلسه ‪ ۱۸‬دی شورای پول‬ ‫و اعتب��ار مصوب��ه موض��وع «ب��ازار‬ ‫متشکل معامالت ارزی»‪ ،‬مطرح شد‬ ‫و مورد تصویب قرار گرفت‪ .‬بر همین اس��اس روز ‪ ۲۴‬دی‬ ‫جلسه هیات‌موسس برگزار شد که در این جلسه مجمع‬ ‫موسس مواردی همچون ترکیب سهام موسسان‪ ،‬سرمایه‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ ۲۰‬درصدی فرابورس‬ ‫در پی مصوبه جلس��ه هیات‌موسس��ان‪ ،‬ش��رکت فرابورس ایران در ‪ ۲۰‬درصد سهام شرکت سهامی‬ ‫مدیریت بازار متشکل معامالت ارزی سرمایه‌گذاری خواهد کرد‪ .‬در پی مصوبه شورای پول و اعتبار بر‬ ‫اساس صورتجلسه شماره ‪ ۱۲۶۴‬مورخ ‪ ۱۸‬دی ‪ ۹۷‬که برای ساماندهی و توسعه بازار شفاف منصفانه و‬ ‫کارا با راه‌اندازی بازار متشکل معامالت ارزی به عنوان بازاری خود انتظام موافقت کرده بود‪ ،‬فرابورس‬ ‫ایران به عنوان یکی از موسسان آن از سرمایه‌گذاری ‪ ۲۰‬درصدی در این شرکت خبر داده است‪ .‬امیر‬ ‫هامونی‪ ،‬مدیرعامل فرابورس ایران در این باره خبر داده با توجه به مصوبه‌های جلسه هیات‌موسس در‌‬ ‫‪ ۲۴‬دی ‪ ۱۳۹۷‬میزان س��رمایه‌گذاری شرکت فرابورس ایران در شرکت سهامی مدیریت بازار متشکل‬ ‫معامالت ارزی حداکثر ‪ ۲۰‬درصد تعیین شده است‪.‬‬ ‫شرکت‪ ،‬اساسنامه و فرآیند عملیاتی کردن بازار متشکل‬ ‫معامالت ارزی‪ ،‬از جمله مباحث فنی و س��اختاری مورد‬ ‫بحث و بررس��ی قرار گرفت‪ .‬پرویزی��ان با تاکید بر اینکه‬ ‫تاسیس این شرکت یک قدم رو به جلو برای شفاف‌سازی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬آغاز به کار بازار متش��کل معامالت ارزی‪،‬‬ ‫امکان بیشتری برای خرید و فروش ارز از سوی صرافی‌ها‬ ‫و عوام��ل موثر در بازار ایجاد خواهد کرد و خوش��بختانه‬ ‫این ش��رکت مصوبه مجامع نظارتی عالی کشور و شورای‬ ‫پول و اعتبار را دارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره تاثی��ر آغاز به کار بازار متش��کل معامالت‬ ‫ارزی در بازار نقدی ارز‪ ،‬توضیح داد‪ :‬آغاز به کار این بازار‬ ‫عاملی برای ش��فافیت و افزایش دقت در خرید و فروش‬ ‫نقدی ارز نس��بت به گذشته است در این بازار افرادی که‬ ‫نیاز به ارز اس��کناس نقدی دارن��د راحت‌تر می‌توانند به‬ ‫ب��ازار ورود کرده و با کارمزد پایین ب��رای رفع نیاز خود‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک پارس��یان در ادام��ه گفت‪ :‬اکنون این‬ ‫بازار در مرحله تاس��یس و آموزش فع��االن در این بازار‬ ‫اس��ت تا بتوان��د در کنار بازارهای قبل��ی فعالیت خود را‬ ‫آغاز کند‪.‬‬ ‫پرویزی��ان در پای��ان تاکی��د کرد‪ :‬به دلی��ل اینکه این‬ ‫شرکت در بازار پولی کشور شکل می‌گیرد‪ ،‬بخش نظارتی‬ ‫این بازار برعهده بانک مرکزی اس��ت و کار ویژه‌ای است‬ ‫که به واس��طه این س��اختار در حال انجام است‪ .‬فعالیت‬ ‫‪ 26‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /614‬پیاپی‌‌‪763‬‬ ‫بازار‬ ‫مالی‬ ‫این بازار در فضا و بس��تر الکترونیکی و مبتنی‌بر سفارش‬ ‫شکل گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹معامالت ارزی در فضای شفاف‬ ‫فرهاد رمضان‪ ،‬کارشناس بازار پول و‬ ‫س��رمایه هم درباره راه‌ان��دازی بازار‬ ‫متش��کل ارزی درگفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫«گسترش تجارت» بیان کرد‪ :‬پاسخ‬ ‫دادن ب��ه تقاضاهای ارزی در بازاری‬ ‫که بر اساس مکانیسم بازار و عرضه‬ ‫و تقاضا فعالیت می‌کند می‌تواند این معامالت بازار ارز را‬ ‫مدیریت و از نوسان‌ها و حباب قیمتی کم کند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ایجاد بازار متش��کل ارزی اقدام بسیار خوبی است که در‬ ‫حال محقق شدن است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این بازار انجام معامالت ارز را در یک‬ ‫فضای ش��فاف ممکن و در نهای��ت باعث ایجاد تعادل در‬ ‫عرضه و تقاضا می‌ش��ود‪ ،‬یادآور شد‪ :‬هر اقدامی که بتواند‬ ‫تقاضای باالی ارز را در کشور پوشش دهد‪ ،‬مثبت است و‬ ‫راه‌اندازی بازار متشکل ارز هم از این دست اقدام‌ها است‬ ‫که می‌تواند جلوی التهاب‌های ارزی را بگیرد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬در ماه‌های گذش��ته ب��ه دلیل التها‌ب‌‌های‬ ‫ایجاد‌ش��ده در اقتص��اد کش��ور‪ ،‬ش��اهد تش��دید فضای‬ ‫س��فته‌بازی و س��وداگری در بازاره��ا بودی��م و این امر‬ ‫تقاضای ارز را هم به‌شدت افزایش داد و وضعیت را بدتر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬به نظر می‌رسد وجود یک بازار متشکل‬ ‫ارزی می‌تواند از ایجاد ش��دن چنین فضاهایی جلوگیری‬ ‫و عرضه و تقاضا را متعادل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار متشکل ارز و پوشش ریسک‌ ‬ ‫غالمرض��ا س�لامی‪ ،‬عض��و جامع��ه‬ ‫حس��ابداران رس��می ای��ران نیز در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا ایس��نا درب��اره بازار‬ ‫متش��کل ارزی ک��ه مدت��ی اس��ت‬ ‫موضوع راه‌اندازی‌اش مطرح ش��ده‪،‬‬ ‫معتقد است‪ :‬در بسیاری از کشورها‬ ‫بازار ارز وجود دارد اما نه برای معامالت فوری بلکه برای‬ ‫معامالت آتی‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در دنیا برای پوشش ریسک‌های موجود‬ ‫بازار متش��کل ارز وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این بازارها‬ ‫صادرکنندگان و واردکنندگان ارز خود را خرید و فروش‬ ‫می‌کنند و این خری��د و فروش به بازار قیمت می‌دهد و‬ ‫نوعی سازکار مفید است‪.‬‬ ‫ای��ن عضو جامعه حس��ابداران رس��می ادام��ه داد‪ :‬اما‬ ‫اینکه جایی در بورس باشد که مردم هر لحظه خواستند‬ ‫ارز را خری��د و فروش کنند درس��ت نیس��ت‪ ،‬بلکه این‪،‬‬ ‫کار‌ صرافی‌ه��ا و بانک‌هاس��ت و نی��ازی به ب��ازار جدید‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با بیان اینکه بان��ک مرکزی در ماه‌های‬ ‫اخیر توانس��ته بازار ارز را به خوبی کنترل کند اما زمانی‬ ‫این بانک در سیاست‌های ارزی خود به موفقیت می‌رسد‬ ‫ک��ه نرخ ارز در ب��ازار آزاد به نرخ نیمایی نزدیک ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نتیجه عملکرد بانک مرکزی درباره کنترل ارز بد‬ ‫نب��وده و در مدت اخیر با توجه به اختیاراتی که به بانک‬ ‫مرکزی دادند نتیجه مثبت است‪.‬‬ ‫در ای��ن م��دت تب ش��دید ب��ازار ارز فروک��ش کرد و‬ ‫اکنون روی این ارقام س��اکن ش��ده اس��ت اما وقتی این‬ ‫قیمت ب��ه ارز نیمایی نزدیک ش��ود آن موق��ع می‌توان‬ ‫گف��ت ک��ه سیاس��ت‌های بان��ک مرک��زی موف��ق بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن عضو جامع��ه حس��ابداران رس��می تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر فاصله قیمتی بین ب��ازار آزاد و ارز نیمایی‬ ‫زیاد است‪ .‬این اتفاق مستلزم این است که مردم در مسیر‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های مولد پیش روند‪.‬‬ ‫عملک��رد برخ��ی از بانک‌ها‬ ‫و موسس��ه‌های اعتب��اری در‬ ‫س��ال‌های گذش��ته نش��ان‬ ‫از افزای��ش نات��رازی آنه��ا در‬ ‫مدیریت منابع و مصارف دارد‌‬ ‫ب��ه نحوی ک��ه مانده‌‌حس��اب‬ ‫امیرحسین امین‌آزاد‬ ‫جاری آنها را نزد بانک مرکزی‬ ‫کارشناس‬ ‫حوزه بانک‬ ‫منفی کرده است‪ .‬این موضوع‬ ‫ک��ه با اه��داف بان��ک مرکزی‬ ‫و سیاس��ت‌های کنت��رل تورم‬ ‫در تضاد اس��ت به نظر می‌رس��د ناشی از مشکالت‬ ‫نقدینگ��ی و ناتوانی مالی باش��د ک��ه بانک‌ها با آن‬ ‫روبه‌رو هس��تند‪ .‬مدیریت نادرست منابع و مصارف‬ ‫بانک‌ها س��بب ش��ده ت��ا بانک‌ها در ص��ورت لزوم‬ ‫و کس��ری منابع‪ ،‬به س��راغ بانک مرک��زی رفته و از‬ ‫منابع پرقدرت بانک مرکزی برداش��ت کنند که این‬ ‫برداش��ت بی‌رویه اینک به یکی از دغدغه‌های اصلی‬ ‫بانک مرکزی تبدیل شده است‪ .‬به هرحال‪ ،‬با توجه‬ ‫ب��ه پیامدهای منف��ی که اضافه‌برداش��ت بانک‌ها از‬ ‫بان��ک مرکزی با خود به همراه دارد‪ ،‬همین موضوع‬ ‫رفع این مش��کل را در ش��رایط فعلی اقتصاد به یک‬ ‫امر ضروری تبدیل کرده اس��ت‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬نیاز‬ ‫اس��ت هر چه سریع‌تر مشکل نقدینگی بانک‌ها رفع‬ ‫و برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی کمتر شود‪.‬‬ ‫یک��ی از راهکاره��ای موث��ر در ای��ن زمینه هم‬ ‫بهره‌گی��ری از ابزارهای پولی بانک مرکزی همچون‬ ‫نرخ تنزیل مجدد اس��ت ک��ه می‌تواند در این زمینه‬ ‫بس��یار راهگشا باشد‪ .‬نرخ تنزیل مجدد‪ ،‬نرخی است‬ ‫ک��ه بانک‌ها باید ب��رای دریافت اعتب��ارات از بانک‬ ‫مرک��زی به این بانک بپردازن��د و بانک مرکزی این‬ ‫اعتب��ارات را از طریق تنزیل مج��دد اوراق بهادار به‬ ‫بانک‌ها پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫بهره‌گیری از این ابزار می‌تواند در رفع مش��کالت‬ ‫نقدینگ��ی بانک‌ه��ا و جلوگیری از ب��ه وجود آمدن‬ ‫مش��کالت دیگر موثر باش��د و این ابزاری است که‬ ‫بانک‌های مرکزی در دنیا برای مدیریت نقدینگی و‬ ‫تورم از آن استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫ضروری اس��ت که بان��ک با اس��تفاده از ابزارهای‬ ‫سیاس��ت‌های پولی که در اختیار دارد اقدام به رفع‬ ‫مشکالت بخش پولی و بانکی کشور کند‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫تیتر‬ ‫صندوق قرض‌الحسنه‬ ‫مهر ایثارگران فاقد مجوز‬ ‫فعالیت است‬ ‫تامین نیاز ارزی کشور با ارز صادرات غیرنفتی‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت‪ :‬میزان صادرات‬ ‫محص��والت غیر‌نفتی ب��ه طور تقریبی با می��زان واردات‬ ‫برابر اس��ت به طوری که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی‬ ‫می‌تواند نیاز کشور به ارز را تامین کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌عمومی بانک توس��عه صادرات‪ ،‬علی‬ ‫صالح‌آب��ادی در برنام��ه «روی خط ب��ازار» رادیو اقتصاد‬ ‫افزود‪ :‬منابع ارزی حاصل از صادرات محصوالت غیرنفتی‬ ‫باید به چرخه اقتصادی کش��ور برگ��ردد تا ارز مورد نیاز‬ ‫کشور تامین شود‪ .‬وی با اعالم این مطلب که ارز حاصل‬ ‫از ص��ادرات محصوالت غیرنفتی باید ب��رای واردات کاال‬ ‫صرف شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صادرکننده می‌تواند ارز صادراتی‬ ‫خ��ود را به واردکننده دیگری بفروش��د یا اینکه خود به‬ ‫ط��ور مس��تقیم کاال برای ش��رکت خودش وارد کش��ور‬ ‫کند‪ .‬مدیرعامل بانک توس��عه ص��ادرات ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫بر اس��اس ش��یوه‌نامه جدید روش‌های مختلفی که یک‬ ‫صادر‌کنن��ده می‌توان��د ارز صادرات��ی خ��ود را به چرخه‬ ‫تجاری کش��ور برگرداند‪ ،‬احصا شده و نحوه رهگیری آن‬ ‫متناس��ب با ش��یوه‌نامه‌های بانک مرکزی مشخص شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پیگیری بازگشت ارز حاصل صادرات از‬ ‫س��وی بانک مرکزی پیگیری ادامه داد‪ :‬این الزام مصوبه‬ ‫هیات‌وزیران است که شرکت‌های صادرکننده در طول ‪۳‬‬ ‫ماه ارز خود را وارد س��امانه کنند و البته می‌توانند حدود‬ ‫‪ ۵‬درصد از این ارز را صرف هزینه‌های جاری و امور دفتر‬ ‫خود در خارج از کشور کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬میزان صادرات غیرنفتی بیش از ‪۴۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر بوده و حدود ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۴۰‬درصد آن متعلق‬ ‫به پتروشیمی‌هاس��ت که بخش عمده ارز مربوط به این‬ ‫بخش به کش��ور بازگش��ته و بقیه ارز نیز مربوط به سایر‬ ‫کاالهاست‪.‬‬ ‫صالح‌آب��ادی با تاکی��د بر اینک��ه در تم��ام دنیا نحوه‬ ‫بازگش��ت ارز صادرات��ی به داخل رصد می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫خروج س��رمایه در برخی کشورها آزاد است و سرمایه به‬ ‫هر میزان می‌تواند از کشور خارج شود‌ اما در برخی دیگر‬ ‫از کش��ورها این امر کنترل می‌شود‪ .‬در کشور ما اهمیت‬ ‫بازگشت ارز صادراتی به داخل نسبت به کشورهای دیگر‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشاره به مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های‬ ‫کشور برای صادرات یادآور شد‪ :‬صادرات زمانی ارزشمند‬ ‫اس��ت که ارز حاصل از آن تبدیل به واردات ش��و ‌د و به‬ ‫چرخه تجاری برگردد یا حتی بخش��ی از وجوه حاصل از‬ ‫صادرات پس از تبدیل به اسکناس ارزی‪ ،‬نیازهای کشور‬ ‫را تامین کند‪.‬‬ ‫افزایش سقف وام مسکن فعال منتفی است‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن اعالم کرد‪ :‬افزایش سقف وام‬ ‫مس��کن فعال منتفی اس��ت‪ .‬به گزارش ایبنا‪ ،‬ابوالقاس��م‬ ‫رحیمی‌انارکی در نشس��ت خبری نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫مس��کن‪ ،‬شهرسازی و بازآفرینی ش��هری درباره صندوق‬ ‫پس‌ان��داز مس��کن یکم اظهار ک��رد‪ :‬تعداد س��پرده‌های‬ ‫افتتاح��ی صن��دوق تاکنون ‪ ۵۰۴‬هزار واح��د بوده که به‬ ‫‪ ۱۷۰‬هزار س��پرده اکنون زنده است و متقاضی تسهیالت‬ ‫هس��تند‪ .‬وی با بیان اینکه مانده س��پرده‌ها به ‪ ۶۵‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪ ،‬گفت‪ ۹۰ :‬هزار‬ ‫واحد تاکنون تسهیالت گرفته‌اند که در مجمو ‌ع ‪ ۶۸‬هزار‬ ‫میلیارد ریال ب��وده و از این میزان ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬واحد‬ ‫متعلق ب��ه زوج‌ها بوده اس��ت‪ .‬رحیمی‌انارکی با تاکید بر‬ ‫اینکه منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم ب ‌ه طور تقریبی‬ ‫مصرف ش��ده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬صندوق اکنون متکی به‬ ‫منابع بازپرداخت تسهیالت مسکن مهر است و با توجه به‬ ‫اینکه اقساط مسکن مهر تا سال ‪ ۱۴۰۵‬برای بانک مسکن‬ ‫امهال شده است از این محل تامین می‌شود‪.‬‬ ‫رحیمی‌انارکی درباره افزایش س��قف تسهیالت مسکن‬ ‫یک��م خاطرنش��ان کرد‪ :‬مناب��ع صندوق مس��کن یکم به‬ ‫اتمام رس��یده و اگر بخواهیم افزایش سقف داشته باشیم‬ ‫باید برای آن منابع پیش‌بینی ش��ود که پیشنهادی برای‬ ‫اختصاص منابع صندوق توس��عه ملی داده‌ایم اما اتفاقی‬ ‫نیفتاده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه بدون افزای��ش منابع افزایش‬ ‫س��قف تسهیالت در دستور کار نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به دنبال‬ ‫راهکارهای دیگری هس��تیم مانند هدف‌گذاری در طرح‬ ‫بازآفرینی ش��هری تا از این طرق بتوانیم قیمت تمام‌شده‬ ‫مس��کن را پایین آوریم‪ .‬وی با اش��اره به تفاهمنامه بانک‬ ‫مسکن و بنیاد مس��کن در طرح بازآفرینی شهری افزود‪:‬‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د منابع در اختیار بانک مس��کن قرار می‌گیرد‬ ‫و بانک مس��کن نیز معادل آن مناب��ع در نظر می‌گیرد تا‬ ‫با نرخ س��ود ‪ ۹‬درصد تس��هیالت برای س��اخت در بافت‬ ‫فرسوده ارائه کند‪.‬‬ ‫رحیمی‌انارکی در پاس��خ به این پرسش که آیا افزایش‬ ‫سقف تسهیالت مسکن منجر به افزایش قیمت می‌شود‪،‬‬ ‫ی��ا خیر گفت‪ :‬تحقیقات نش��ان داده که افزایش س��قف‬ ‫تس��هیالت منجر به افزایش قیمت می‌شود اما اینکه این‬ ‫افزایش س��قف در چه دوره‌ای از سیکل رکودی و تورمی‬ ‫اتفاق افتد مهم است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در دوره رونق افزایش تس��هیالت موجب‬ ‫افزایش بیش��تر قیمت مسکن می‌ش��ود اما اگر این اقدام‬ ‫در دوره رک��ود در کف قیمتی انجام ش��ود کمترین تاثیر‬ ‫را خواهد داش��ت‪ .‬وی درباره تعداد انصرافی‌های صندوق‬ ‫پس‌انداز مسکن یکم گفت‪ ۶۰ :‬هزار نفر از سپرده‌گذاران‬ ‫از ادامه سپرده‌گذاری منصرف شدند که بیش از ‪ ۳۴‬هزار‬ ‫مورد امس��ال اتف��اق افتاده که دلی��ل آن افزایش قیمت‬ ‫مس��کن بوده اس��ت‪ .‬رحیمی‌انارکی افزود‪ :‬مانده صندوق‬ ‫سال گذشته باالی ‪ ۷۰‬هزار میلیارد ریال بوده که اکنون‬ ‫به ‪ ۶۵‬هزار میلیارد ریال رس��یده و تعداد افتتاح حس��اب‬ ‫متوس��ط روزانه در س��ال گذشته ‪ ۸۰۰‬حس��اب بود که‬ ‫اکن��ون به کمتر از ‪ ۶۰۰‬مورد رس��یده اس��ت‪ .‬وی درباره‬ ‫کاهش نرخ سود تسهیالت نیز گفت‪ :‬نرخ سود تسهیالت‬ ‫مس��کن کمترین نرخ س��ود در ش��بکه بانکی با میانگین‬ ‫‪ ۱۳.۷۴‬درصد اس��ت و کاهش بیشتر سود نیاز به کاهش‬ ‫قیمت تمام‌ش��ده پول دارد که در ش��رایط فعلی در توان‬ ‫بانک نیست‪.‬‬ ‫تشکیالت موس��وم به صندوق قرض‌الحسنه مهر‬ ‫ایثارگران(موسسه حمایت ایثارگران) فاقد هرگونه‬ ‫مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بوده‬ ‫و فعالیت آن غیرقانونی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عموم��ی بان��ک مرک��زی‪،‬‬ ‫بدی��ن وس��یله ب��ه اط�لاع هموطنان می‌رس��اند‪،‬‬ ‫تش��کیالتی موس��وم ب��ه صن��دوق قرض‌الحس��نه‬ ‫مهر ایثارگران(موسس��ه حمایت ایثارگ��ران) فاقد‬ ‫هرگون��ه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران ب��وده و فعالی��ت آن ب��ا عن��وان صن��دوق‬ ‫قرض‌الحسنه و شماره ثبت مجعول ‪ ۸۱۶‬غیرقانونی‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری‬ ‫انتش��ار‌یافته از س��وی نهاد مورد اشاره که همراه با‬ ‫درج عبارت جعلی «این صندوق تحت نظارت بانک‬ ‫مرکزی می‌باشد» فاقد هرگونه اعتبار و ارزش بوده‬ ‫و مغایر با قوانین و مقررات است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬ضروری اس��ت‪ ،‬هموطنان به منظور‬ ‫جلوگیری از به مخاطره افتادن س��رمایه‌های خود‬ ‫از هرگونه ارتباط با موسس��ه جعلی مورد اشاره اعم‬ ‫از سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیالت جدا ً خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در پایان خاطرنش��ان می‌شود‪ ،‬موضوع جلوگیری‬ ‫از ادامه فعالیت صندوق غیرمجاز یادش��ده از طریق‬ ‫نیروی انتظامی و طرح ش��کایت علیه آن نزد مرجع‬ ‫قضایی‪ ،‬در مرحله اجرا قرار دارد‪‌.‬‬
‫بازار و‬ ‫اصناف‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 26‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /614‬پیاپی‌‌‪763‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عضو هیات رئیس��ه اتاق اصن��اف ایران و رئیس اتاق‬ ‫اصن��اف مش��هد گف��ت‪ :‬اصالحیه قانون نظ��ام صنفی‬ ‫مصوب سال‪ ۱۳۹۲‬با دیدگاه‌هایی نوشته و مصوب شد‬ ‫و موانعی را برای واحده��ای صنفی ایجاد کرد‪ ،‬که در‬ ‫بعضی موارد ظرفیت‌های آن به‌طور درس��ت شناسایی‬ ‫نشده و به‌درستی اجرا نمی‌شود‪.‬‬ ‫محم��ود بنان��ژاد در گفت‌وگو با پای��گاه خبری اتاق‬ ‫اصن��اف ایران افزود‪ :‬معتقدی��م قانون نظام صنفی باید‬ ‫در چارچوب اقتصاد مقاومتی نوش��ته شود و بتواند در‬ ‫چارچوب چابک‌س��ازی مدیریت صنف��ی اتحادیه‌ها و‬ ‫اتاق‌های اصناف تاثیر بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان این نکته که ظرفیت‌های صنفی بس��یار‬ ‫موثری وج��ود دارد که در قانون نظ��ام صنفی به‌طور‬ ‫مش��خص از آنها صحبتی به می��ان نیامده و به همین‬ ‫دلیل نیاز به تغییراتی کلی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در همین‬ ‫راس��تا در دیدار با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی‪ ،‬خواس��تار تغییر قانون نظام صنفی‬ ‫در راستای چابک‌س��ازی قانون‪ ،‬هماهنگی و همراهی‬ ‫ب��ا اقتصاد مقاومت��ی در تولی��دات داخل��ی و تقویت‬ ‫رقابت‌پذی��ری اقتصاد‪ ،‬ایجاد بس��تر رقابت بین مناطق‬ ‫و استان‌ها‪ ،‬بکارگیری ظرفیت‌ها و‪ ...‬شدیم‪.‬‬ ‫خزانه‌دار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬بر همین اس��اس مقرر شد پیش��نهادها در زمینه‬ ‫قان��ون نظام صنفی در مدت یک‌م��اه آماده و در قالب‬ ‫طرح در مجلس مطرح شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به این موضوع که‬ ‫گاه حت��ی فرد صنفی برای حض��ور فرزندش به‌عنوان‬ ‫کارگ��ر در ح��وزه کاری خود از پیامده��ای بعدی آن‬ ‫ه��راس دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما مدعی هس��تیم در‬ ‫ح��وزه اصناف حدود ‪۳‬میلی��ون واحد صنفی داریم که‬ ‫به‌ط��ور قطع‪ ،‬احتیاج به نی��روی کار دارند‪ ،‬نیروی کار‬ ‫ماهر‪ ،‬نیمه‌ماهر یا حتی تازه‌کار‪ ،‬اما متاس��فانه مشکل‬ ‫قانون کار مانع از پذیرش این قشر از افراد در حوزه‌های‬ ‫تولید و توزیع ش��ده اس��ت‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬نیاز است‬ ‫دولت و مجلس ش��ورای اسالمی با تغییر در قانون کار‬ ‫زمین��ه توافق بین کارگ��ر و کارفرما را ایجاد کرده تا با‬ ‫تواف��ق هر دو طرف حقوق و ق��رارداد کتبی به‌گونه‌ای‬ ‫نوش��ته ش��ود که از نظر اداری قابل‌قبول باشد‪ ،‬به این‬ ‫ترتیب بخش��ی از معضل بیکاری که جامعه ی ما با آن‬ ‫دس��ت و پنجه نرم می‌کند‪ ،‬به س��رعت از بین خواهد‬ ‫رفت‪ ،‬چراکه هر واحد صنفی به‌طور متوسط یک نفر را‬ ‫مشغول به کار کرده و دست‌کم ‪۳‬میلیون نفر از بیکاران‬ ‫در سطح کشور کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫کاهش ‪۵۰‬درصدی فروش‬ ‫مواد آرایشی و بهداشتی‬ ‫عضو انجمن آرایشی و بهداشتی ایران گفت‪ :‬فروش‬ ‫ریالی مواد آرایش��ی و بهداش��تی بی��ش از ‪۵۰‬درصد‬ ‫کاهش داش��ته است؛ زیرا خط چشم‪ ،‬رژلب و کرم‌پودر‬ ‫و حتی کرم‌های ضدآفتاب و دست و صورت جزو سبد‬ ‫کاالی اساس��ی مردم نیست و شاهد کاهش چشمگیر‬ ‫ف��روش آنها بودیم‪ .‬علی‌رضا کیانی در گفت‌وگو با ایلنا‪،‬‬ ‫درباره کمبود مواد اولیه محصوالت ش��وینده و آرایشی‬ ‫و بهداش��تی اظهارکرد‪ :‬با توجه به نوسان‌های نرخ ارز‬ ‫ما ش��اهد کاهش م��واد اولیه در ای��ن حوزه‌ها بودیم‪،‬‬ ‫به‌گونه‌ای که در بخش شوینده‌ها ‪۸۰‬درصد مواد اولیه‬ ‫در داخل کشور وجود دارد‪ .‬برخی شرکت‌ها برای اینکه‬ ‫محصوالت‌ش��ان کیفیت بهتری داش��ته باش��د از نوع‬ ‫خارجی اس��تفاده می‌کنند اما اکنون با مشکالت ارزی‬ ‫سراغ مواد اولیه داخلی رفتند و این مسئله باعث شده‬ ‫فش��ار به این واحدها بیش��تر ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫در بخش آرایش��ی و بهداش��تی ‪۸۰‬درصد م��واد اولیه‬ ‫وارداتی اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬خألهایی که در حوزه‬ ‫ثبت‌س��فارش و تامی��ن نقدینگی به‌وج��ود آمده عمل‬ ‫باعث‌ش��ده توان واحدهای تولیدی ب��رای خرید مواد‬ ‫اولیه کاهش یابد‪ .‬عضو انجمن آرایش��ی و بهداش��تی‬ ‫ایران یادآور ش��د‪ :‬تا پی��ش از این ما به‌طور اعتباری یا‬ ‫ال‌سی هم می‌توانس��تیم کاالی مورد نیاز را خریداری‬ ‫کنی��م‪ ،‬ضمن آنکه دالر ‪۳‬ه��زار تومان بود اما اکنون با‬ ‫سامانه نیما باید تمام بهای کاال را پرداخت کنیم و باید‬ ‫‪۴‬م��اه منتظر بمانیم تا نوبت‌مان ش��ود‪ ،‬پس از آن هم‬ ‫باید منتظر بمانیم آیا صرافی دالر دارد یا خیر‪ .‬اگر هم‬ ‫بخواهیم برای بهبود اوضاع و جواب دادن نیاز مشتری‬ ‫از ب��ازار آزاد دالر تهیه کنیم‪ ،‬باید ‪۱۲‬هزار تومان برای‬ ‫هر دالر پول بدهیم‪ .‬ضمن آنکه واحدهای تولیدی که‬ ‫در مناطق آزاد قرار دارند‪ ،‬باید از ارز آزاد استفاده کنند‬ ‫و اصال به آنها ارز نیمایی تعلق نمی‌گیرد‪ .‬عضو انجمن‬ ‫آرایش��ی و بهداشتی ایران یادآور شد‪ :‬نرخ خارجی این‬ ‫مواد بسیار گران است و مشتری در عمل این کاال را از‬ ‫سبد خرید خود حذف کرده است‪ .‬اما در بخش فروش‬ ‫ارزی شاهد رشد چشمگیری بودیم که آن هم به‌دلیل‬ ‫کاهش ارزش پول ملی ما است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬کانال خبری اتاق اصناف تهران‬ ‫قانون نظام صنفی در راستای‬ ‫اقتصاد مقاومتی باشد‬ ‫دومین نشس�ت هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصن�اف ایران با حضور‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران و نمایندگان اصناف از سراس�ر کش�ور روز سه‌شنبه‬ ‫‪۲۵‬دی‪ ،۹۷‬در محل هتل فردوسی تهران برگزار شد‪ .‬خبرنگاران از اواسط این‬ ‫مژد ‌ه پورزکی‬ ‫نشس�ت حق حضور در نشست را یافتند‪ .‬در این نشست که هر ‪۷‬عضو هیات‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬رئیس�ه جدید اتاق اصناف ایران بر صدر مجلس نشس�ته بودند‪ ،‬پر کار ظاهر‬ ‫شدند و از همدلی میان خود خبر دادند‪ .‬این نشست‪ ،‬با نشاط باالیی در حضور‬ ‫‪۱۲۱‬نماینده اتاق‌های شهرس�تان در اتاق اصناف ایران‪ ،‬برگزار شد‪ .‬برخی از این نمایندگان‪ ،‬جای‬ ‫خالی هیات رئیسه پیشین را گرامی داشته و تبریکات کالمی خود را بار دیگر تقدیم هیات رئیسه‬ ‫جدی�د کردن�د‪ .‬در این نشس�ت موارد مهمی به بحث گذاش�ته ش�د که جزئی�ات آن را در ادامه‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫در اجالس هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران پیشنهاد شد‬ ‫«فروش‌فوق‌العاده» منسجم و گسترده در خرد ‌ه‌فروشی‌ها‬ ‫به گزارش خبرنگار «گسترش‌تجارت»‪ ،‬در دومین نشست‬ ‫تعیی��ن اعضای کمیس��یون‌ها برگزار کنی��م‪ .‬پیش‌بینی این‬ ‫هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف گزارشی از سوی‬ ‫کار ه��م کرده بودیم اوراق دریاف��ت رای هم تدارک دیدیم‪.‬‬ ‫س��عید ممبینی‪ ،‬رئیس اتاق اصناف ای��ران درباره عملکرد و‬ ‫با وجود این نظره��ای گوناگونی وجود دارد‪ .‬می‌توانس��تیم‬ ‫برنامه‌های اتاق اصناف ایران ارائه شد‪.‬‬ ‫انتخاب��ات اعض��ای کمیس��یون‌ها را بین خودش��ان برگزار‬ ‫در این نشس��ت بحث ارائه بودجه پیشنهادی سال‪۱۳۹۸‬‬ ‫کنیم‪ ،‬اما به نظر می‌رس��د بهتر است که از ظرفیت نشست‬ ‫اتاق اصناف ایران‪ ،‬ارائه برنامه‌های پیش‌رو درباره تنظیم بازار‬ ‫اس��تفاده بیش��تری کنیم و از این‌رو‪ ،‬انتخابات کمیسیون‌ها‬ ‫ش��ب عید و موضوع تشکیل کمیسیون‌های‬ ‫را به نشس��ت بعدی موکول می‌کنیم‪ .‬رئیس‬ ‫اتاق اصناف ایران در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫اتاق اصناف ای��ران بیان کرد‪ :‬بنابراین ثبت‌نام‬ ‫‹ ‹اصلاح اتوماس�یون اداری و‬ ‫نامزدهای کمیس��یون‌ها انجام ش��ده است و‬ ‫سایت اصناف‬ ‫رزومه آنها تهیه خواهد ش��د تا س��واد فنی و‬ ‫فراخوانی‬ ‫رئی��س اتاق اصناف ایران در این نشس��ت‬ ‫تخصص آنها را برای رای‌دهندگان محرز شود‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬اصالح س��امانه اتوماسیون اتاق اصناف‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬اهمیت ایجاد کمیس��یون‌های‬ ‫خواهیم‬ ‫ایران در راس��تای برق��راری ام��کان ارتباط‬ ‫اختصاص��ی زیاد اس��ت و هیات رئیس��ه اتاق‬ ‫داد تا اصناف‬ ‫ات��اق اصناف ایران و س��ایر اتاق‌ها به ش��کل‬ ‫اصن��اف ایران نیاز به نظره��ای تخصصی آنها‬ ‫در طرح‬ ‫الکترونیک و افزایش سرعت تبادل مکاتبات‬ ‫دارد ت��ا در تصمیم‌گیری‌ها مد نظر قرار دهد‪.‬‬ ‫فروش‬ ‫و اطالعات در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫برخی از موضوع‌ها باید به کمیسیون‌ها ارجاع‬ ‫س��ایت اتاق اصناف ایران ظ��رف چند هفته‬ ‫داده ش��ود و آنها اطالع��ات الزم را در اختیار‬ ‫فوق‌العاده‬ ‫هیات رئیس��ه اتاق اصناف ای��ران بگذارند‪ .‬با‬ ‫آینده مورد بازنگری قرار می‌گیرد و محتوای در آستانه عید‬ ‫سایت ارتقا خواهد یافت‪.‬‬ ‫وجود این‪ ،‬به علت اینکه در سال‌های گذشته‬ ‫س��عید ممبین��ی اظهارک��رد‪ :‬در بح��ث نوروز‪ ،‬مشارکت کمیس��یون‌های چندانی در اتاق اصناف ایران‬ ‫تنظی��م بازار در بح��ث کاال و خدمات‪ ،‬وقتی ویژه‌ای داشته‬ ‫تش��کیل نشده اس��ت‪ ،‬س��اختار آنها نیز باید‬ ‫می‌خواهی��م تصمیم‌گیری کنیم مجبوریم به‬ ‫تعیین شود‪.‬‬ ‫باشند‬ ‫� تشویق اصناف به کنترل بازار عید‬ ‫قیمت‌هایی که س��ایر نهادها اعالم می‌شوند‪،‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران درباره تنظیم بازار‬ ‫مراجع��ه کنی��م‪ .‬م��ا معتقدیم س��ایت اتاق‬ ‫به‌ویژه تنظیم بازار ش��ب عید گفت‪ :‬ش��رایط‬ ‫اصن��اف ای��ران باید مرجع اع�لام نرخ کاال و‬ ‫فعلی اقتصادی که متخصصان از آن به جنگ‬ ‫خدمات باشد‪ .‬این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه‬ ‫اقتص��ادی تعبی��ر می‌کنند‪ ،‬عالوه بر اینکه فش��ارهایی را بر‬ ‫کارگروه‌ه��ای تخصصی ش��کل بگیرد و قیمت‌ه��ا از طریق‬ ‫اصناف تحمیل کرده‪ ،‬مردم را نیز با مضیقه و مشکل روبه‌رو‬ ‫استان‌ها و شهرستان‌ها به این کارگروه‌ها اعالم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دقت در تعیین اعضای کمیسیون‌ها باال رفت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اصناف از قدیم در کنار مردم و نظام بوده‌اند و‬ ‫ممبین��ی در ادامه بیان کرد‪ :‬در دس��تور نشس��ت بعدی‬ ‫امروز هم ش��اهد هس��تیم که اصناف و اتحادیه‌ها برای رفع‬ ‫اصناف بحث تشکیل کمیسیون‌ها قرار خواهد گرفت‪ .‬هیات‬ ‫مشکالت موجود‪ ،‬تالشی جدی و پررنگ دارند‪.‬‬ ‫رئیسه جدید به وظیفه خود عمل کرد و در نخستین نشست‬ ‫ممبینی ادامه داد‪ :‬هر س��ال در آستانه عید نوروز‪ ،‬شرایط‬ ‫به موضوع کمیس��یون‌های تخصص��ی ورود پیدا کرد‪ .‬پیش‬ ‫ویژه‌ای درب��اره تنظیم بازار پیش می‌آید که در این راس��تا‬ ‫از ای��ن نشس��ت‪ ،‬فراخوان دادیم و تع��دادی از افراد ثبت‌نام‬ ‫برای رفع مشکالت به‌طور معمول برگزاری فروش فوق‌العاده‪،‬‬ ‫کردن��د اما با توجه به تعداد متقاضی��ان باید انتخاباتی برای‬ ‫نمایشگاه‌های عرضه مستقیم‪ ،‬تخفیف‌های ویژه و برنامه‌هایی‬ ‫از این دست پیشنهاد می‌شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬نمایشگاه‌های‬ ‫عرضه مس��تقیم در ش��رایط فعلی بازار به صالح نیست و در‬ ‫این‌ب��اره با وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت هم صحبت و‬ ‫مخالفت‌مان را با این نمایش��گاه‌ها اعالم کرده‌ایم و خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬با این حال باید پیش��نهاد جایگزینی داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫پیش‌بین��ی می‌کنیم‪ ،‬فروش فوق‌العاده به ش��کل منس��جم‬ ‫کمک‌کننده باش��د‪ .‬در این راستا طرحی داریم که اگر هیات‬ ‫نمایندگان اصناف موافق آن باش��ند‪ ،‬فراخوانی خواهیم داد‬ ‫ت��ا اصناف در طرح فروش فوق‌العاده در آس��تانه عید نوروز‪،‬‬ ‫مش��ارکت ویژه‌ای داش��ته باش��ند‪ .‬البته بعضی مسائلی که‬ ‫گریبانگیر بازار شده به‌دست اصناف برطرف نمی‌شود‪ .‬بحث‬ ‫گرانی ناش��ی از افزایش نرخ ارز به‌ویژه ب��رای برخی کاالها‬ ‫که تحت‌تاثیر واردات مواد اولیه اس��ت‪ ،‬به‌دست اصناف رفع‬ ‫نمی‌ش��ود اما می‌طلبد که اصناف در تمامی شهرستان‌ها با‬ ‫فروش فوق‌العاده و ارائه تخفیف‌هایی به بازار کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتماد به اصناف در توزیع کاالهای اساسی‬ ‫رئیس ات��اق اصناف ایران درباره توزیع کاالهای اساس��ی‬ ‫نیز تصریح کرد‪ :‬ش��اهد هس��تیم که دولت‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬مرغ‪،‬‬ ‫برن��ج و‪ ...‬را توزی��ع می‌کند که ممکن اس��ت به نحو موثری‬ ‫توزیع نشود و به‌دس��ت مصرف‌کننده واقعی نرسد‪ .‬در چند‬ ‫اس��تان‪ ،‬اتاق‌های اصناف حضور پررنگی در توزیع این کاالها‬ ‫داشته‌اند اما در بعضی شهرس��تان‌ها این‌گونه نیست‪ .‬اینکه‬ ‫این اقالم از سوی تعاونی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع‬ ‫شود‪ ،‬کافی نیست‪ .‬واحد‌های سنتی اصناف نیز در این میدان‬ ‫باید باشند و مشارکت کنند‪ .‬در چند استان بازرسی اصناف‬ ‫تضمی��ن را به مس��ئوالن دولتی داده که نظ��ارت دقیقی بر‬ ‫نحوه توزیع کاالهای اساسی داشته باشند و با کنترل شماره‬ ‫مل��ی مصرف‌کنن��ده روند توزیع را کنت��رل کرده‌اند‪ .‬در این‬ ‫زمینه اگر هی��ات نمایندگان تجربه‌ای دارن��د این تجربه را‬ ‫در اختیار هیات‌رئیس��ه اتاق اصن��اف ایران بگذارد تا بتوانیم‬ ‫نقش اصناف س��ایر شهرس��تان‌ها را در توزیع کاالهایی که‬ ‫ب��ا ارز ‪۴۲۰۰‬تومان وارد می‌ش��ود‪ ،‬افزایش دهیم‪ .‬با این کار‬ ‫کاالها به نحو بهتر و س��الم‌تری به‌دس��ت اصناف می‌رسد و‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬واحد‌های س��نتی اصناف نیز بهره‌ای از این‬ ‫بازار خواهند برد‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه اصناف تصویب شد‬ ‫ابراهی��م درس��تی‪ ،‬نماینده وزیر در هیات رئیس��ه اتاق‬ ‫اصن��اف ایران در حاش��یه ای��ن نشس��ت در گفت‌وگو با‬ ‫خبرنگار «گس��ترش‌تجارت» اظهارک��رد‪ :‬بودجه اتاق در‬ ‫موعد مقرر مصوب شده است‪ .‬بودجه مصوب در سال ‪۹۶‬‬ ‫و ‪ ۹۷‬نداش��تیم اما این هیات رئیس��ه تنها چند روز پس‬ ‫از رس��می شدن آغاز به‌کارش��ان بودجه را مصوب کردند‪.‬‬ ‫ای��ن بودجه بیش از ‪۴۵‬میلیارد تومان و براس��اس تورمی‬ ‫که پیش آمده‪ ،‬پیش بینی ش��ده اس��ت و س��رفصل‌ها را‬ ‫تعیین کردیم‪.‬‬ ‫جالل‌الدین‌محم��د ش��کریه‪ ،‬نایب رئیس ات��اق اصناف‬ ‫ای��ران نیز درب��اره بودجه‌ای که تصویب ش��د به خبرنگار‬ ‫«گس��ترش‌تجارت» حاضر در این نشس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬محل‬ ‫درآمد‌ه��ای اتاق اصن��اف ایران‪ ،‬از محل ص��دور و پروانه‬ ‫کس��ب و ‪۳‬درصد درآمد‌های اتاق‌های اصناف است‪ .‬عالوه‬ ‫بر این براس��اس م��اده ‪ ۷۲‬قانون نظام صنفی‪ ،‬یک‌س��وم‬ ‫درآمدهای حاصل از محل جرایمی که ما کشف می‌کنیم‬ ‫باید ب��ه اتاق اصناف ایران تعلق بگیرد که در چند س��ال‬ ‫گذش��ته بودجه‌ای در این زمینه اختصاص نیافته اس��ت‪.‬‬ ‫دستمزد کارکنان در بودجه‌ای که در این نشست تصویب‬ ‫ش��د‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬این در حالی است که منابع درآمدی‬ ‫ما افزایش نیافته است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬اگرچه آماده بودیم که در این نشس��ت‬ ‫تکلیف کمیس��یون‌ها را مشخص کنیم اما بهتر دیدیم که‬ ‫نمایندگان با پیش��ینه کاری و تحصیلی نامزدها آش��نایی‬ ‫بیش��تری پیدا کنند و درنشست بعدی‪ ،‬این کمیسیون‌ها‬ ‫تعیین‌تکلیف شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫پ��س از اظه��ارات رئیس اتاق اصناف‪ ،‬تع��داد زیادی از‬ ‫نماین��دگان اصناف اجازه س��خنرانی یافتن��د و نظرهای‬ ‫خ��ود را به‌ط��ور کامل بی��ان کردند‪ .‬هیات رئیس��ه نیز با‬ ‫دق��ت به نظرهای آنها گوش داده و پاس��خ‌هایی مناس��ب‬ ‫به درخواست‌های آنها دادند‪ .‬به‌طور کلی‪ ،‬به‌نظر می‌رسد‪،‬‬ ‫مدیری��ت اصناف پ��س از برگ��زاری انتخاباتی س��خت و‬ ‫پرحاشیه حاال دوباره روندی رو به توسعه را دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫احتمال ورود ساعت قاچاق به بازار ایران زیاد شد‬ ‫رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان و سازندگان ساعت‬ ‫گف��ت‪ :‬هیچ‌گونه تولیدی در س��اعت مچ��ی نداریم و در‬ ‫حال حاضر آنچه به‌فروش می‌رس��د موجودی واحدهای‬ ‫صنفی در انبارها است؛ بنابراین نیاز به واردات ساعت در‬ ‫کشور به‌شدت احساس می‌شود اما از ورود آنها جلوگیری‬ ‫می‌کنند‪ ،‬در حالیکه کاالهایی که مش��ابه آن در کش��ور‬ ‫تولید می‌شود‪ ،‬باید مشمول این موضوع شود‪ .‬عبدالرحیم‬ ‫احم��دی در گفت‌وگو با پایگاه اطالع‌رس��انی اتاق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬افزود‪ :‬وارد نش��دن قانون��ی این کاالی مهم باعث‬ ‫ورود کااله��ای تقلب��ی می‌ش��ود‪ ،‬بنابراین از مس��ئوالن‬ ‫می‌خواهیم با تجدیدنظر و توجه به نیاز کشور راه واردات‬ ‫س��اعت را باز بگذارند‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬س��اعت مچی‬ ‫به‌دلیل حجم کم برای مسافران به‌راحتی قابل حمل‌ونقل‬ ‫بوده و بسیاری از افراد زمان ورود به کشور تعداد زیادی از‬ ‫این کاال را با خود به‌طور قاچاق وارد می‌کنند‪ .‬اتحادیه تا‬ ‫حد امکان از فروش این نوع واردات در صنوف جلوگیری‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬اما مگر چقدر توان برخورد با گس��تردگی این‬ ‫کاال در س��طح شهر را دارد که بتواند آن را کامل کنترل‬ ‫سومین مرحله توزیع پارچه انجام شد‬ ‫سومین مرحله توزیع پارچه ازسوی‬ ‫کارگ��روه تامین مواد اولیه پوش��اک با‬ ‫حض��ور ابراهیم درس��تی نماینده وزیر‬ ‫و عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران‪،‬‬ ‫ابولقاس��م ش��یرازی رئی��س اتحادیه‬ ‫صنف پوش��اک تهران‪ ،‬س��عید حیاتی‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صنف چرم‌فروش��ان‬ ‫ته��ران‪ ،‬توکل��ی دبی��ر کارگ��روه و‬ ‫نمایندگان��ی از اتحادیه‌های خیاطان و‬ ‫پیراهن‌دوزان دوشنبه ‪۲۴‬دی در محل‬ ‫دفت��ر کارگروه انجام ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع‌رسانی اتاق اصناف تهران‪،‬‬ ‫در این مرحله براساس تفاهمنامه بین‬ ‫کارگروه با ش��رکت «پرجین» مبنی بر‬ ‫توزی��ع ماهانه ‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪۵۰۰‬هزار متر‬ ‫پارچ��ه با قیم��ت ‪۱۰‬درص��د پایین‌تر‬ ‫از ک��ف بازار بی��ن متقاضیان‪ ،‬فقط در‬ ‫مدت‪۴۵‬دقیق��ه ‪۱۵۰‬ه��زار متر حواله‬ ‫پارچه توزیع ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت پس‬ ‫از اعالم توزیع پارچه ازس��وی کارگروه‬ ‫ب��ه واحدهای صنف��ی‪ ،‬تمامی دالالن‬ ‫پارچه ب��ه محض اط�لاع‪ ،‬پارچه‌های‬ ‫دپ��و کرده خود را از انبارها خارج و در‬ ‫س��طح شهر توزیع کردند که این عمل‬ ‫باعث ش��د امکان بلوک��ه کردن پارچه‬ ‫و امید به گران‌تر ش��دن و س��ودآوری‬ ‫بیشتر ازسوی دالالن برای سال جدید‬ ‫ناممکن ش��ود و قیمت پارچه نیز سیر‬ ‫نزولی به خود بگیرد‪.‬‬ ‫کند‪ .‬وی با اش��اره به س��اخت انواع س��اعت‌های دیواری‬ ‫در کش��ور بی��ان کرد‪ :‬در کش��ور س��اعت‪‎‬های دیواری با‬ ‫موتورهای ژاپنی و چینی س��اخته می‌شود که ‪۸۰‬درصد‬ ‫نیاز کشور را برطرف می‌کند و تعرفه واردات این ساعت‌ها‬ ‫نیز بسیار باالست‪ .‬این ساعت‌ها به کشورهای افغانستان‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬عراق و برخی کشورهای عربی صادر می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان و س��ازندگان ساعت‬ ‫درباره مالیات ادامه داد‪ :‬سازمان امور مالیانی به‌هیچ وجه‬ ‫نظ��ر اصناف را نمی‌پذیرد‪ ،‬اگر به اصناف اعتماد کند این‬ ‫اعتم��اد به‌طور متقابل به وجود می‌آید و باعث ایجاد یک‬ ‫جریان مثبت می‌شود‪ ،‬همین امر به مرور همه را قانونمند‬ ‫می‌کند‪ .‬اما س��ازمان امور مالیاتی ب��ه هر نحوی خواهان‬ ‫مطالبه مالیات اس��ت و توجهی به درآمد یا کس��ادی کار‬ ‫اصناف ن��دارد‪ ،‬صنفی که درآمد ن��دارد چگونه می‌تواند‬ ‫مالیات‌های گزاف پرداخ��ت کند‪ .‬اتحادیه‌ها اعضای خود‬ ‫را می‌شناس��ند‪ ،‬س��ازمان از اطالع��ات هیات‌مدیره‌های‬ ‫اتحادیه‌ها اس��تفاده کند تا هم راحت‌تر و هم منصفانه‌تر‬ ‫برای دریافت مالیات اقدام کند‪.‬‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ۲۵‬سال با «مد و پوشاک» پاریس‬ ‫پاریس س��ال جدی��د میالدی را با میزبان��ی از رویداد‬ ‫غواصی آغاز کرد و در ادامه قصد دارد میزبان یک رویداد‬ ‫مهم و پرطرفدار شود‪.‬‬ ‫این ش��هر از جمع��ه ‪ ۲۸‬دی‌ به م��دت ‪ ۴‬روز میزبان‬ ‫نمایش��گاه مد و پوشاک می‌شود که مهم‌ترین رویداد مد‬ ‫اروپا به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫نمایشگاه مد و پوش��اک پاریس (‪ )Who’s Next‬از‬ ‫‪ ۲۵‬سال گذشته تاکنون به شکل ساالنه برگزار می‌شود‬ ‫و در ه��ر دوره برپایی پذیرای ‪ ۵۰‬ه��زار بازدیدکننده و‬ ‫‪ ۸۰۰‬تولیدکنن��ده بین‌المللی پوش��اک از یکصد کش��ور‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫‹ ‹اینجا مد فصل تغییر می‌کند‬ ‫مهم‌ترین نکته درباره نمایش��گاه ‪۴‬روزه مد و پوش��اک‬ ‫پاریس آن است که به لطف حضور همه برندها‪ ،‬مد فصل‬ ‫بعد در این رویداد تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل طرفداران دنیای مد و پوش��اک برای‬ ‫حضور در آن اشتیاق زیادی از خود نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫یکی از اهداف این نمایش��گاه تج��اری‪ ،‬کمک به افراد‬ ‫حرف��ه‌ای برای درک پیش��رفت‌های نوی��ن این صنعت‪،‬‬ ‫از طری��ق اجالس‌ها و خدمات تخصصی خرده‌فروش��ی‬ ‫اختصاصی برای خریداران است‪.‬‬ ‫هرس��ال در نمایشگاه مد و پوش��اک پاریس‪ ،‬برندهای‬ ‫پوش��اک در ‪ ۵‬حوزه شهرت‪ ،‬اختصاصی‪ ،‬مد روز‪ ،‬شهری‬ ‫و استودیو گردهم جمع می‌شوند‪.‬‬ ‫ش�هرت‪ :‬بیش از یک دهه اس��ت که بخش ش��هرت‬ ‫در نمایش��گاه مد و پوش��اک پاریس میزبان مجموعه‌ای‬ ‫از اس��تعدادهای جوان و همچنی��ن طراحان لباس زنانه‬ ‫است‪ .‬س��االنه حدود ‪ ۲۰۰‬نش��ان تجاری در این بخش‬ ‫حضور می‌یابند‪.‬‬ ‫اختصاص�ی‪ :‬در این بخش مجموع��ه‌ای از برندهای‬ ‫مع��روف و نوآوران��ه بین‌المللی زنانه ب��ا ظرفیت تجاری‬ ‫بس��یار ارائه می‌شود‪ .‬در این بخش نیز ‪ ۲۰۰‬برند حضور‬ ‫می‌یابند‪.‬‬ ‫م�د روز‪ :‬حدود ‪ ۱۰۰‬برند در ای��ن بخش محصوالت‬ ‫موجود با نرخ مناس��ب از برندهای مد پوشاک زنانه را به‬ ‫نمایش می‌گذارند‪.‬‬ ‫ش�هری‪ :‬در بخش ش��هری حدود ‪ ۱۰۰‬برند ترکیبی‬ ‫از برنده��ای پوش��اک زنانه و مردانه از پوش��اک جین و‬ ‫لباس‌های مناسب روزمره را ارائه می‌دهند‪.‬‬ ‫اس�تودیو‪ :‬در ای��ن بخ��ش ‪ ۲۰۰‬برن��د مجموعه‌ای‬ ‫از پوش��اک روزم��ره زنان��ه را ب��ه عالقه‌من��دان نش��ان‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫باوج��ود آنک��ه نمایش��گاه م��د و پوش��اک پاریس از‬ ‫جذابیت‌ه��ای منحصربه‌فردی برخوردار اس��ت اما آنچه‬ ‫این روی��داد را برای بازدیدکنن��دگان جذاب‌تر می‌کند‪،‬‬ ‫برنامه‌ه��ای جانب��ی آن مانن��د نمایش تازه‌ه��ای مد و‬ ‫زیورآالت است‪.‬‬ ‫به‌طورمعم��ول در برنامه‌هایی مانن��د نمایش تازه‌های‬ ‫‪ 26‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /614‬پیاپی‌‌‪763‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫صنع�ت م�د و پوش�اک یک�ی از صنایع بس�یار پولس�از جه�ان به‌ش�مار می‌آید‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر هزاران نفر به‌طور رس�می و غیررسمی در این صنعت فعالیت دارند و‬ ‫به همین دلیل مد فصل‌به‌فصل‪ ،‬روزبه‌روز و حتی لحظه‌به‌لحظه در حال تغییر است‪.‬‬ ‫سارا رشادی‌زاده ش�هرهای زیادی به‌عنوان مهد مد جهان شناخته می‌شوند؛ شهرهایی که فهرست‬ ‫‪ expo@tejaratdaily.com‬آنها از هنگ‌کنگ در ش�رق آس�یا تا نیویورک در امریکا ادامه دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬در‬ ‫میان تمام این ش�هرها پاریس از گذش�ته تاکنون پیشگام صنعت مد است‪ .‬پاریس‬ ‫س�االنه میزبان رویدادهای مهمی مانند نمایشگاه مد و پوشاک می‌شود و در مدت‬ ‫‪ ۴‬روز مس�یر م�د و پوش�اک فصل را تغیی�ر می‌دهد‪ .‬اهمیت این رویداد به اندازه‌ای اس�ت که س�االنه‬ ‫بازدیدکنندگان از یکصد کشور جهان برای مشاهده آنچه در این نمایشگاه می‌گذرد‪ ،‬به پاریس می‌روند‪.‬‬ ‫م��د‪ ،‬طراح��ان لباس ب��ا طراحی‌ه��ای هوش��مندانه و‬ ‫توانس��ته‌اند مخاطبان و برندهای دنیای مد را به س��وی‬ ‫منحصربه‌فرد خود س��عی می‌کنند پیامی را به مخاطبان‬ ‫خود جلب کنند‪.‬‬ ‫برسانند‪ .‬پیام‌هایی که گاهی حاوی هشدار درباره سبک‬ ‫نمایش��گاه مد و پوشاک مس��کو دو بار در سال برگزار‬ ‫زندگی م��ردم‪ ،‬لزوم توجه به حیوانات یا وضعیت آب در‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این رویداد بزرگ‌ترین نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫م��د اروپای ش��رقی به‌ش��مار می‌آید و یک��ی از معدود‬ ‫بخ��ش زیورآالت نیز یکی دیگ��ر از رویدادهای جانبی‬ ‫نمایش��گاه‌هایی اس��ت که تم��ام طیف م��د را در مدت‬ ‫و ج��ذاب نمایش��گاه م��د و پوش��اک پاریس به‌ش��مار‬ ‫‪ ۴‬روز ارائه می‌کند‪.‬‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫پوشاک بانوان‪ ،‬آقایان و کودکان و همچنین‬ ‫در این بخش هرس��ال برنده��ای مختلف‬ ‫لوازم جانبی مانند کفش و لباس ش��نا دو بار‬ ‫ل��وازم جانب��ی پوش��اک و زی��ورآالت‬ ‫در س��ال ازس��وی طراحان ی��ا برندها در این‬ ‫شهرت کهدارد‪،‬به مهم‌ترین نکته‬ ‫داش��تن مجموعه‌ای انحصاری‬ ‫نمایشگاه ارائه می‌شوند‪.‬‬ ‫برنده��ا و طراح��ان جواهرات‪ ،‬ان��واع کفش‪ ،‬درباره رویداد‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۵۰‬برن��د بین‌الملل��ی در فضای‬ ‫مصنوع��ات چرمی و زی��ورآالت را به نمایش مد و پوشاک‬ ‫‪ ۴۵‬ه��زار مترمربعی نمایش��گاه ب��ه نمایش‬ ‫می‌گذارند‪.‬‬ ‫محصوالت خود می‌پردازند‪.‬‬ ‫پاریس آن‬ ‫زی��ورآالت و محصوالتی که در این بخش‬ ‫ای�ن نمایش�گاه تج�اری ب�ه ‪ ۳‬بخش‬ ‫به نمایش درمی‌آیند‪ ،‬باید ‪ ۳‬ویژگی نوآوری‪ ،‬است که در‬ ‫تقسیم‌شده است‪:‬‬ ‫مدت برپایی‬ ‫سبک و اصالت را داشته باشند‪.‬‬ ‫محص�والت ممت�از‪ :‬ای��ن بخ��ش‪ ،‬مواد‬ ‫‹ ‹از مسکو تا سائوپائولو‬ ‫نمایشگاه‬ ‫این‬ ‫باکیفیت عالی و منسوجات ظریف و زیبا را به‬ ‫پاریس‬ ‫ب��ه‬ ‫تنها‬ ‫نمایش��گاه مد و پوش��اک‬ ‫نمایش می‌گذارد‪.‬‬ ‫‪‌۴‬روزه‪ ،‬مد‬ ‫محدود نمی‌شود و شهرهای مختلفی ساالنه‬ ‫بخش محص��والت ممتاز ب��رای خریداران‬ ‫فصل بعد‬ ‫میزب��ان سلس��له‌رویدادهای مد و پوش��اک‬ ‫طراحی ‌ش��ده و به‌عنوان منبعی الهام‌بخش‪،‬‬ ‫‌شود‬ ‫تعیین می‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫ایده‌های بس��یاری ب��رای ارائه‌ه��ای انفرادی‬ ‫در ای��ن می��ان نمایش��گاه مد و پوش��اک‬ ‫فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫مسکو و س��ائوپائولو بیش از س��ایر رویدادها‬ ‫ل�وازم جانبی‪ :‬ناگفته پیداس��ت که مد و‬ ‫نمایشگاه‬ ‫لوازم جانبی پوش��اک از گل سینه تا دستکش و روسری‬ ‫به یکدیگر پیوند خورده‌اند‪.‬‬ ‫مد چیزی فراتر از لباس پوشیدن است و لوازم جانبی‬ ‫می‌توان��د به بهترین ش��کل مد را ب��رای مخاطبان خود‬ ‫تفسیر کند‪.‬‬ ‫کودکان‪ :‬نمایش��گاه مد و پوش��اک مس��کو در بخش‬ ‫ک��ودکان بازارهای فروش جدی��دی را در منطقه اروپای‬ ‫ش��رقی ب��ه تولیدکنن��دگان بین‌المللی بخش پوش��اک‬ ‫کودکان ارائه می‌کند‪.‬‬ ‫عالوه بر مس��کو ش��هر س��ائوپائولو در برزی��ل نیز هر‬ ‫س��ال میزبان یک رویداد مهم در حوزه مد می‌شود‪ .‬این‬ ‫رویداد از ‪ ۲۴‬دی‌ آغاز ش��ده و تا پنجش��نبه نیز میزبان‬ ‫عالقه‌مندان حوزه مد و پوشاک است‪.‬‬ ‫نمایشگاه مد و پوشاک سائوپائولو‪ ،‬مهم‌ترین نمایشگاه‬ ‫تجاری امریکای جنوبی برای ارائه اولیه پوش��اک و لوازم‬ ‫تزئینی به بازار است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه مد و پوش��اک برزیل جایگاه مالقاتی برای‬ ‫افراد فعال در این صنعت به‌ش��مار می‌آید و خریداران از‬ ‫‪ ۳۰‬کشور دنیا را به‌سوی خود جلب می‌کند‪.‬‬ ‫این رویداد نمایش��گاهی ب��رای عرضه مد و همچنین‬ ‫توس��عه کس��ب‌وکار در صنع��ت مد و پوش��اک اس��ت‪.‬‬ ‫نمایشگاه مد سائوپائولو ویترین کلکسیون محصوالت مد‬ ‫و پوش��اک در نیمه نخست سال و مرکز مالقات تاجران‪،‬‬ ‫خریداران و متخصصان این صنعت است‪.‬‬ ‫بازدیدکنن��دگان از این نمایش��گاه می‌توانند در مدت‬ ‫‪ 4‬روز م��رور کاملی بر تنوع و کیفیت محصوالت برزیلی‬ ‫داش��ته باش��ند و به‌طور مس��تقیم با تصمیم‌گیرندگان‬ ‫کلیدی حوزه مد و تجارت تعامل برقرار کنند‪.‬‬ ‫خریداران همچنین می‌توانند کلکس��یون‌های مناسب‬ ‫ب��رای همه گروه‌ه��ای مصرف‌کننده و تم��ام فصل‌ها را‬ ‫ببینند‪.‬‬ ‫این محصوالت از کاالهای��ی با قیمت‌های معمولی تا‬ ‫محصوالت بسیار گران‌قیمت را دربرمی‌گیرند‪.‬‬ ‫البته در ایران نی��ز رویدادی با عنوان «ایران مد» برپا‬ ‫می‌شود که ماه گذشته جشن ‪ ۶‬سالگی خود را پشت‌سر‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫مد ای��ران محفلی برای آش��نایی ب��ا بهترین طراحان‬ ‫لب��اس بانوان و آقایان و تماش��ای لباس‌های دس��ت‌دوز‬ ‫فاخر با طرح‌های ایرانی است‪.‬‬
‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 26‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬جمادی‌االول ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 614‬پیاپی ‪763‬‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫ ‪www.tejaratdaily.com‬‬ ‫‪www.tejaratdaily.com/about.html‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com http://telegram.me/tejaratdaily‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر ویژه‬ ‫دستاورد صنعت گردشگری‬ ‫گلستان از میزبانی دولت چه بود؟‬ ‫همزمان با سفر کاروان تدبیر و امید به استان‪ ،‬آیین گشایش و‬ ‫شروع عملیات اجرایی متمرکز پروژه‌های ‪۳‬حوزه میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دستی و گردشگری استان گلستان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش میراث‌آریا‪ ،‬آیین گش��ایش و شروع عملیات اجرایی‬ ‫متمرک��ز پروژه‌ه��ای ‪۳‬ح��وزه میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردشگری دوشنبه ‪24‬دی همزمان با سفر کاروان تدبیر و امید‬ ‫به اس��تان گلستان‪ ،‬با دستور حس��ن روحانی رئیس‌جمهوری از‬ ‫طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری در این‌‌آیین با اشاره به جاذبه‌‌‌ها و ظرفیت‌های‬ ‫استان گلستان گفت‪ :‬هر ‪۳‬حوزه میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و‬ ‫گردشگری در حوزه اشتغالزایی بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جای خوش��حالی دارد ک��ه ‪1986‬پروژه در این‬ ‫بخش با سرمایه‌گذاری ‪120‬هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی‬ ‫و حمای��ت دولت ‪ ،‬در دولت تدبیر و امید در حال انجام اس��ت‪،‬‬ ‫همچنی��ن در دولت یازده��م و دوازدهم ‪11‬هت��ل به هتل‌های‬ ‫استان گلستان اضافه شده که ‪9‬هتل در دولت دوازدهم ساخته‬ ‫ش��ده است و این رقم رش��د ‪94‬درصدی در این بخش را نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫علی‌اصغر مونس��ان‪ ،‬معاون رئیس‌جمهوری و رئیس س��ازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری پیش از دس��تور‬ ‫رئیس‌جمه��وری ب��رای گش��ایش و ش��روع عملی��ات اجرایی‬ ‫ای��ن پروژه‌‌‌ها با ارائه گزارش��ی‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تان گلس��تان دارای‬ ‫ظرفیت‌های بزرگ گردشگری‪ ،‬آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی‬ ‫و صنایع‌دس��تی فاخر اس��ت‪ .‬عناوینی مانند کانون اکوتوریس��م‬ ‫ایران‪ ،‬س��رزمین دش��ت‌ها و آبش��ارها و مهد وحدت اقوام ایران‬ ‫زمین نشان از ظرفیت‌‌‌ها و نقش‌آفرینی‌های ملی این استان دارد‪.‬‬ ‫مونسان گفت‪ :‬هم اکنون ‪۱۶۰‬پروژه در سطح استان گلستان با‬ ‫حجم کل سرمایه گذاری ‪۲۵۰۰‬میلیارد تومان در دست ساخت‬ ‫است که از این پروژه‌‌‌ها ‪۳۴‬پروژه هتل بوده که حدود هزارمیلیارد‬ ‫تومان از حجم کل سرمایه‌گذاری پروژهای گردشگری استان را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫معاون رئیس‌جمهوری تصریح کرد‪ :‬پیش‌بینی می‌شود بیشتر‬ ‫پروژه‌‌‌ها ت��ا پایان دولت تدبیر و امید به بهره‌برداری برس��ند‪ ،‬با‬ ‫بهره‌برداری این ‪۱۶۰‬پروژه‪ ،‬تعداد ‪۷۸۵۳‬تخت به ظرفیت اقامت‬ ‫اس��تان اضافه خواهد ش��د و کل ظرفیت تخت‌های اس��تان به‬ ‫‪ ۱۳۱۷۱‬تخت خواهد رسید و شاهد رشد ‪۱۴۷‬درصدی ظرفیت‬ ‫اقامت��ی اس��تان خواهیم ب��ود‪ ،‬همچنین با بهره‌ب��رداری از این‬ ‫پروژه‌‌‌ها پیش‌بینی می‌ش��ود برای ‪ 5712‬نفر اش��تغال مستقیم‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬رئیس س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردشگری افزود‪ :‬هتل‌های ساخته‌شده تا پیش از دولت یازدهم‬ ‫‪۱۷‬هت��ل بوده که فقط در دول��ت یازدهم و دوازدهم ‪۱۱‬هتل به‬ ‫بهره‌برداری رس��یده و از این تعداد ‪۴‬هتل در دولت دوازدهم به‬ ‫بهره‌برداری رس��یده اس��ت‪ ،‬با راه‌اندازی ‪۵‬هتل امروز تعداد کل‬ ‫هتل‌های استان گلستان به ‪۳۳‬هتل خواهد رسید و این به معنی‬ ‫رشد ‪۹۴‬درصدی ایجاد هتل‌‌‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم است‪.‬‬ ‫مونس��ان گفت‪ :‬امروز با حضور کاروان تدبیر و امید و دس��تور‬ ‫رئیس‌جمه��وری‪ ،‬به‌طور متمرکز ‪۱۳‬عنوان پروژه گردش��گری و‬ ‫میراثی با حجم س��رمایه گذاری ‪۱۶۰‬میلیارد تومان ش��امل یک‬ ‫هت��ل ‪۴‬س��تاره‪۲ ،‬هتل ‪۳‬س��تاره و ‪۲‬هتل آپارتم��ان ‪۷۰ ،‬واحد‬ ‫بوم‌گ��ردی و ‪۷۰‬خان��ه مس��افر‪ ،‬تکمی��ل‪ ،‬ایجاد و آماده‌س��ازی‬ ‫زیرساخت‌های گردشگری در ‪۹‬منطقه نمونه و محور گردشگری‬ ‫و سایر پروژه‌های اقامتی و پذیرایی و رونمایی از ‪۷۰‬اثر ثبتی آثار‬ ‫و حریم‌های تاریخی گشایش خواهد شد‪.‬‬ ‫«گسترش‌تجارت» از ضرورت توجه به اقامتگاه‌های متنوع گزارش می‌دهد‬ ‫نیاز ایران به «هاستل»‌ به‌شرط ایجاد زیرساخت‌های قانونی‬ ‫مژد ‌ه پورزکی‬ ‫اگ��ر چرخی در ته��ران بزنید‪ ،‬با‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬هاستل‌هایی‌روبه‌رو می‌شوید که‬ ‫البته کمتر ش��ناخته شده‌اند‪ .‬از‬ ‫آنجایی که در ایران هاستل‌های‬ ‫کم��ی وج��ود دارد‪ ،‬بهتری��ن جای��ی ک��ه بخواهیم با‬ ‫هاستل‌ها مقایس ‌ه کنیم‪ ،‬خوابگاه‌‌های دانشجویی است‪.‬‬ ‫ب��ا وجود این‪ ،‬خوابگاه کلمه مترادفی برای هاس��تل‌ها‬ ‫نیست چراکه در هاس��تل‌ها‪ ،‬خدمات گردشگری ارائه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش‌تجارت»‪ ،‬هاستل‌ها‪ ،‬اقامتگاه‌های‬ ‫دس��ته‌جمعی هس��تند‪ .‬اتاقی با چندی��ن تخت برای‬ ‫افرادی که نس��بت خانوادگی و دوس��تی با هم ندارند‪.‬‬ ‫این هاس��تل‌ها‪ ،‬آش��پزخانه و س��رویس‌های بهداشتی‬ ‫و حمام مش��ترکی دارند که مس��افران به نوبت از آنها‬ ‫استفاده می‌کنند‪ .‬در هاس��تل هر کسی برای خودش‬ ‫آشپزی می‌کند و لوازم آش��پزی در آشپزخانه موجود‬ ‫اس��ت اما زحمت خرید مواد غذایی و آش��پزی با خود‬ ‫گردشگران است‪.‬‬ ‫کسی که در هاستل‌ها کار پذیرش را انجام می‌دهد هم‬ ‫قصه جالبی دارد‪ .‬به‌طور معمول افرادی که در هاستل‬ ‫کار می‌کنن��د جوان و خود آنها مس��افرهایی هس��تند‬ ‫ک��ه در ازای دریافت مکان خ��واب رایگان مدتی را در‬ ‫هاس��تل کار می‌کنند‪ .‬این افراد با رسپشن و کارمندان‬ ‫هتل ک��ه خیلی رس��می ات��اق را تحوی��ل می‌دهند‪،‬‬ ‫فرق دارند‪ .‬بس��یار خون‌گرم‌تر هس��تند و تقریبا به هر‬ ‫پرسشی که مسافران داش��ته باشند‪ ،‬جواب می‌دهند‪.‬‬ ‫رس��م بر این است که زمان ورود و پذیرش نقشه شهر‬ ‫را به گردش��گران می‌دهند و تمامی نقاط دیدنی شهر‬ ‫به‌عالوه سوپرمارکت و رس��توران‌های خوب و مناسب‬ ‫اطراف هاستل را برای‌شان عالمت می‌زنند‪.‬‬ ‫در واقع هاستل‌ها‪ ،‬اقامتگاه‌های ارزان‌قیمتی هستند که‬ ‫به‌طور معمول در وس��ط ش��هر‌های بزرگ قرار دارند و‬ ‫بعضی از گردشگران خارجی با ورود به ایران‪ ،‬به‌دنبال‬ ‫این نوع از اقامتگاه‌ها هستند‪.‬‬ ‫هاستل‌ها می‌توانند دو تخت تا ‪۳۰‬تخت و حتی بیشتر‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬ممکن است تخت‌های دو طبقه داشته‬ ‫باش��ند و شبیه به سربازخانه‌ها شوند‪ .‬طبیعی است که‬ ‫هرچه تعداد تخت‌های یک هاس��تل کمتر باش��د‪ ،‬نرخ‬ ‫آن باالت��ر اس��ت‪ .‬خدمات ه��ر کدام از آنه��ا هم برای‬ ‫گردش��گران متفاوت است‪ .‬در تهران مدتی است چند‬ ‫خانه قدیمی که به‌دس��ت فعاالن گردشگری مدیریت‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬خود را هاس��تل معرفی می‌کنند اما به نظر‬ ‫می‌رسد فعالیت آنها هنوز غیرقانونی باشد‪ .‬در واقع آنها‬ ‫از س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری‬ ‫مجوز «اقامتگاه سنتی» دریافت می‌کنند اما با کاربری‬ ‫هاستل فعال هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹هاستل‌ها مغایرتی با کار هتل‌ها ندارند‬ ‫رئی��س جامعه هت��ل‌داران ایران با اع�لام اینکه هنوز‬ ‫فعالیت هاس��تل‌ها قانونمند نش��ده‪ ،‬به این پرسش که‬ ‫ساخت هاس��تل‌ها در تقابل با منفعت هتلداران است‪،‬‬ ‫این‌گونه پاسخ داد‪ :‬هاستل تعریف خاص خود را دارند‬ ‫و هتل‌ه��ا به نوع دیگ��ری تعریف می‌ش��وند‪ ،‬ایران به‬ ‫اقامتگاه‌ه��ای گوناگون��ی از جمله هتل‪ ،‬مس��افرخانه‪،‬‬ ‫اقامت��گاه بوم‌گردی و هاس��تل نیاز دارد‪ .‬ه��ر کدام از‬ ‫این اقامتگاه‌ها‪ ،‬کارب��ردی جداگانه دارند و برای نوعی‬ ‫از مس��افران مناسب هستند؛ بنابراین‪ ،‬اینها در تضاد با‬ ‫یکدیگر قرار نمی‌گیرند‪.‬‬ ‫جمشید حمزه‌زاده در گفت‌وگو‬ ‫با خبرنگار «گس��ترش‌تجارت»‬ ‫اظهارکرد‪ :‬درحال‌حاضر ضوابط‬ ‫ایج��اد هاس��تل‌ها در ای��ران‬ ‫مشخص نیست و استانداردهای‬ ‫ایجاد هاس��تل در ای��ران ایجاد‬ ‫نشده است اما مش��کل بزرگ‌تری که ما داریم‪ ،‬درباره‬ ‫خانه‌های شخصی است که به‌طور قارچ‌گونه‌ای در حال‬ ‫رشد هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هتلداران از ایجاد ضابطه برای هاستل‌ها‬ ‫و گس��ترش آنها در چارچوب قان��ون حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫هاس��تل نوعی از اقامتگاه اس��ت که در جهان تعریف‬ ‫ش��ده و می‌توان برای آن اس��تاندارد‌ها و قوانینی را در‬ ‫نظر گرفت‪.‬‬ ‫حمزه‌زاده گفت‪ :‬هاس��تل‌ها به مراتب بهتر از خانه‌های‬ ‫ش��خصی ک��ه ب��رای چن��د روز و چند س��اعت اجاره‬ ‫می‌شوند‪ ،‬هستند‪ .‬در خانه‌های شخصی که به مسافران‬ ‫اجاره داده می‌ش��ود‪ ،‬بهداشت و خدمات مناسبی ارائه‬ ‫نمی‌شود و ده‌ها مشکل برای مسافران ایجاد می‌کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اگر هاس��تل‌ها هدفمند و زیر‬ ‫نظر نهادها ایجاد شوند‪ ،‬مشکلی برای گردشگران پیش‬ ‫نمی‌آید‪.‬‬ ‫با وجود اینکه حمزه‌زاده مخالف خانه‌های شخصی است‬ ‫اما سازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری‬ ‫خانه‌های را برای اقامت گردشگران در نظر گرفته است‬ ‫و به آنها مج��وز می‌دهد‪ .‬این طرح با نام خانه‌مس��افر‬ ‫خوانده می‌ش��وند‪ .‬خانه‌مس��افر‪ ،‬واحده��ای اقامتی با‬ ‫مالکی��ت خصوصی هس��تند ک��ه مالکان آنه��ا مجوز‬ ‫س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری را‬ ‫دریافت می‌کنند تا بتوانند واحد مس��کونی خود را در‬ ‫اختیار مهمانان و مس��افران شهر خود قرار بدهند‪ .‬این‬ ‫واحد‌های اقامتی شامل ویال‪ ،‬آپارتمان‪ ،‬خانه و سوئیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حال اینکه برخی اس��تان‌های ای��ران به دنبال افزایش‬ ‫خانه‌های مس��افر هس��تند و این امر نشان می‌دهد که‬ ‫قدرت نظارت بر آنها را دارند‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬خانه‌های مسافر از گذشته در سراسر جهان وجود‬ ‫داش��ته و با توسعه صنعت گردشگری نیز روز به روز بر‬ ‫تعداد آنها افزوده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش خانه‌های مسافر‬ ‫مدی��رکل میراث‌فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردش��گری‬ ‫لرستان گفت‪ :‬برای ساماندهی‬ ‫مکان‌های اقامتی در ایام حضور‬ ‫مس��افر در اس��تان خانه‌ه��ای‬ ‫مسافری راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬ ‫سیدامین قاس��می افزود‪ :‬با پیگیری‌های انجام شده و‬ ‫با هدف س��اماندهی مکان‌های اقامتی و فراهم‌س��ازی‬ ‫بس��تر سفر ارزان قیمت‪ ،‬اس��تان لرستان هم به جمع‬ ‫اس��تان‌های دارای مجوز راه‌اندازی خانه‌های مسافری‬ ‫پیوست‪ .‬وی هدف از این طرح را ساماندهی خانه‌های‬ ‫مس��افری در روزهای پر تردد مسافران در استان بیان‬ ‫و اظهارک��رد‪ :‬در نخس��تین گام از راه‌اندازی این طرح‬ ‫ب��ا فراخ��وان عمومی‪ ،‬متقاضی��ان ایجاد ای��ن خانه‌ها‬ ‫شناسایی می‌ش��وند‪ .‬مدیرکل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دس��تی و گردشگری لرس��تان افزود‪ :‬در مرحله بعد با‬ ‫احراز ش��رایط متقاضیان‪ ،‬ازسوی این اداره کل نسبت‬ ‫به درجه‌بن��دی‪ ،‬نرخ‌گذاری و ثبت در س��امانه برخط‬ ‫رزرواس��یون در نظر گرفته شده‪ ،‬اقدام خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در مرحله نخس��ت‪ ،‬این طرح در ش��هرهای‬ ‫خرم‌آب��اد‪ ،‬بروج��رد و دورود اج��را می‌ش��ود و پروانه‬ ‫بهره‌برداری صادر ش��ده ازس��وی اداره کل موقت بوده‬ ‫و فقط برای روزهای اوج مس��افرت‌ها به استان خواهد‬ ‫بود‪ .‬قاسمی اظهارکرد‪۱۴۲ :‬واحد اقامتی از جمله هتل‪،‬‬ ‫مهمانپذیر‪ ،‬اقامتگاه بوم‌گردی سفره‌خانه‌های سنتی و‬ ‫مجتمع‌ه��ای خدماتی بین‌راهی در این اس��تان وجود‬ ‫دارد که به مسافران خدمات الزم را ارائه می‌دهند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫توجه به نیاز گردش��گران خارجی مهم اس��ت‪.‬‬ ‫آنها نیاز به اقامتگاه‌های متفاوتی دارند‪ .‬هاستل‪،‬‬ ‫خانه‌مس��افر‪ ،‬اقامتگاه بوم‌گردی‪ ،‬مس��افرخانه یا‬ ‫هتل‌های چند ستاره همه این‌ها باید در صنعت‬ ‫گردش��گری دیده ش��وند تا بتوانیم گردشگران‬ ‫بیشتری را در ایران پذیرا باشیم‪.‬‬ ‫«کتابخانه گردشگری یزد » گامی برای توسعه گردشگری علمی‬ ‫کتابخان��ه گردش��گری ی��زد‪ ،‬تنه��ا کتابخان��ه ثاب��ت‬ ‫گردشگری جهان اس��ت که درون بنایی تاریخی موسوم‬ ‫به «بام ی��زد» واقع در مرکزی‌تری��ن نقط ‌ه بافت جهانی‬ ‫این ش��هر قرار گرفته اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در میان‌‬ ‫کوچه‌‌پس‌کوچه‌ه��ای بافت تاریخی و ثبت جهانی‌ش��ده‬ ‫یزد و در مجاورت بوس��تان شاه‌‌ابوالقاس��م‪ ،‬خان ‌ه تاریخی‬ ‫رفیعیان رخ‌نمایی می‌کند‪ ،‬بنایی ارزشمند که به بام یزد‬ ‫نیز شهره است‪ .‬قدمتش به اواخر دور ‌ه زندیه و اوایل دوره‌‬ ‫قاجار بازمی‌گردد و در س��ال‪ 1394‬به شماره‪ 31285‬در‬ ‫فهرس��ت آثار ملی ایران ثبت شده و با قدمتی ‪250‬ساله‬ ‫معرف معماری سنتی ایران است‪.‬‬ ‫این بنا که هم اکنون با رویکرد مرمت س��بکی‪ ،‬مرمت‬ ‫و نوسازی ش��ده به‌عنوان کتابخانه گردشگری‪ ،‬تجربه‌ای‬ ‫جدی��د و فعالیت��ی منحصر به فرد را برای ش��هر جهانی‬ ‫ی��زد رقم زده اس��ت و در آن‪ ،‬کتاب‌ها و منابع دیداری و‬ ‫ش��نیداری پیرامون فرهنگ‪ ،‬هنر‪ ،‬معماری و تمدن ایران‬ ‫زمین به زبان‌های زنده جهان در معرض دید گردشگران‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬محمدحسین میرجانی‪ ،‬مدیر داخلی و‬ ‫راهنمای این کتابخانه گردشگری در گفت‌و گو با ایسنا با‬ ‫اشاره به وجود بیش از ‪1500‬جلد کتاب در این کتابخانه‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬هر چند هنوز آثار ای��ن کتابخانه به‌طور نظام‌مند‬ ‫پایش نش��ده اما حدود ‪1500‬جلد کتاب که قدیمی‌ترین‬ ‫آن‌ها متعلق به زمان پهلوی اول است‪ ،‬در مخزن کتابخانه‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬کتاب‌های این کتابخانه در‬ ‫زبان‌های گوناگون آلمانی‪ ،‬ایتالیایی‪ ،‬روس��ی‪ ،‬انگلیس��ی‪،‬‬ ‫چینی‪ ،‬اس��پانیایی‪ ،‬لهستانی‪ ،‬پرتغالی و زبان‌های دیگری‬ ‫هستند که بیشتر موضوع‌های آنها مربوط به موضوع‌های‬ ‫مختلف ایرانشناس��ی‪ ،‬تاریخ‪ ،‬فرهنگ و صنایع‌دستی یزد‬ ‫است‪ .‬میرجانی با بیان اینکه کتابخانه گردشگر یزد ثبت‬ ‫ملی نیز شده‪ ،‬می‌گوید‪ :‬براس��اس جست‌وجوهای انجام‬ ‫شده‪ ،‬این کتابخانه تنها کتابخانه ثابت گردشگری کشور‬ ‫و دنیا و سومین کتابخانه گردشگری جهان است چراکه‬ ‫یکی از آنها در ترن ژاپن و دیگری در یک کشتی ایتالیایی‌‬ ‫اس��ت‪ .‬وی که معتقد اس��ت این کتابخانه باید بیش��تر‬ ‫شناخته شود‪ ،‬تصریح می‌کند‪ :‬در صورتی که گردشگران‬ ‫داخل��ی و خارجی و همچنین بازدیدکنندگان با محوطه‬ ‫کتابخانه روبرو ش��وند‪ ،‬بسیار از آن استقبال خواهند کرد‬ ‫اما بیشتر افراد که از این کتابخانه هیچ اطالعاتی ندارند‪،‬‬ ‫آن را مانند کتابخانه‌های معمولی تصور می‌کنند بنابراین‬ ‫رغبتی برای ورود به آن نش��ان نمی‌دهند‪ .‬مدیر داخلی‬ ‫نخس��تین کتابخانه گردش��گری ایران ادامه می‌دهد‪ :‬هر‬ ‫چند به‌تازگی نسبت به اطالع‌رسانی و تبلیغات این محل‬ ‫اق��دام کرده‌ایم اما بنرهای این کتابخانه در س��ایت‌های‬ ‫گوناگون گردشگری مانند س��ایت «‪»Trip Advisor‬‬ ‫وجود دارد و گردش��گران بس��یاری از این طریق به این‬ ‫محل رهنمود می‌ش��وند‪ .‬اگر حمایت شویم می‌توانیم در‬ ‫رونق هر چه بیشتر گردشگری علمی و فرهنگی شهرمان‬ ‫تاثیر بگذاریم‪ .‬میرجانی‪ ،‬اس��تفاده از ظرفیت این محل‬ ‫در برگ��زاری برنامه‌های فرهنگ��ی را از دیگر مزیت‌های‬ ‫کتابخانه گردش��گر دانس��ت و گفت‪ :‬برخی دورهمی‌ها و‬ ‫نشست‌های تخصصی اس��تادان دانشگاهی و تشکل‌های‬ ‫دانشجویی در محل این کتابخانه برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«خودسازه‌ها» فرصتی برای کارآفرینی و توسعه‌ گردشگری‬ ‫اعظم روشن‌علی‪ -‬دانشجوی کارشناسی‌ارشد‬ ‫کارآفرینی گردش�گری دانش�گاه تهران‪ :‬هرگاه از‬ ‫کارآفرینی س��خن به‌میان می‌آید‪ ،‬بای��د آن را به‌عنوان‬ ‫دانش��ی نوین هم��راه با مهارت فرض کنی��م تا بتوانیم‬ ‫در درک درس��ت آن و عملیاتی کردن این واژه به یک‬ ‫زبان مش��ترک دست یابیم‪ .‬در این مقاله کوتاه به‌دنبال‬ ‫تعریف‌های بس��یاری که درباره این واژه تاکنون شده‪،‬‬ ‫نیس��تیم و به همین تعریف کوتاه بسنده می‌کنیم که‬ ‫کارآفرینی در لغت به معنای متعهدشدن و در واژه‌نامه‌‬ ‫وبس��تر‪ ،‬به کسی گفته می‌شود که خود را متعهد کرده‬ ‫یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی‪ ،‬اداره و تقبل کند‪.‬‬ ‫ش��ومپیتر‪ ،‬کارآفرین را یک مدی��ر صاحب فکر و نوآور‬ ‫دانس��ته که همراه ب��ا خالقیت‪‌،‬خطرپذی��ری‪ ،‬هوش‪،‬‬ ‫اندیشه و گس��تر ‌ه دید‪ ،‬فرصت‌های طالیی می‌آفریند؛‬ ‫بنابراین تعری��ف‪ ،‬مهم‌تری��ن و اصلی‌ترین ویژگی یک‬ ‫کارآفرین‪ ،‬تشخیص فرصت است تا به‌وسیل ‌ه آن بتواند‬ ‫نوآوری‌هایی بس��ازد تا یک واحد تولیدی‪ ،‬ش��رکت یا‬ ‫سازمان را از زیان به سود برساند‪.‬‬ ‫ضمن اینک��ه کارآفرینی ب��ا اش��تغالزایی در معنای‬ ‫خاص خود بسیار متفاوت است‪ .‬در واقع در اشتغالزایی‬ ‫بارورش��دن خالقیت‌ه��ا‪ ،‬ترغیب به ن��وآوری‪ ،‬باالبردن‬ ‫اعتم��اد ب��ه نف��س‪ ،‬امی��د ب��ه آین��ده‪ ،‬ایجاد‬ ‫فناوری‌های نوین و توس��ع ‌ه آنها در پیدایش و‬ ‫گسترش فناوری‌های جدید و کارآمد‪ ،‬افزایش‬ ‫رفاه عمومی با تولید ثروت و خدمات‌رسانی‌های‬ ‫مناس��ب و شایس��ته ی��ک جامع ‌ه انس��انی و‬ ‫مؤلفه‌های بس��یار دیگ��ر ناپیدا اس��ت‪ .‬حال‬ ‫اینکه فرصت‌های کارآفرینی در کاروکسب‌های خانگی‬ ‫زنان روس��تایی در حیطه گردشگری روستایی یکی از‬ ‫جاذبه‌های صنعت گردش��گری است‪ .‬دست‌ساخته‌های‬ ‫روس��تایی بیش از هزاران س��ده که از فرهنگ غنی و‬ ‫سرش��ار زنان روس��تایی و عش��ایر ای��ن مر ‌زو‌بوم کهن‬ ‫رونمایی کرده است و همین امر خود یکی از عامل‌های‬ ‫مه��م در ایج��اد ارزش اقتص��ادی روس��تاها و جامعه‌‬ ‫پرتالش عش��ایر ما به‌ش��مار آید‪ .‬زنان ای��ن مرز و بوم‬ ‫از دیرباز با تش��خیص فرصت‌ه��ای کارآفرینان ‌ه متکی‬ ‫ب��ر آموزه‌ها و باوره��ای دینی به ایده‌پ��روری پرداخته‬ ‫و ب��ا مجموع ‌ه آیین‌ها‪ ،‬رس��وم‪ ،‬آداب و ش��عایر به خلق‬ ‫دست‌س��اخته‌ها و خودس��ازه‌هایی دس��ت زده‌اند‪ ،‬اما‬ ‫این آثار امروزه متاس��فانه کم‌کم در جامع ‌ه ش��هری و‬ ‫شهرنش��ینی رنگ خود را در مقاب��ل کاالهای پرتزویر‬ ‫عصر جدید باخته‌اند و از س��وی دیگر‪ ،‬این تش��خیص‬ ‫فرصت را دیگران از ما ربوده‌اند و با نامی جدید‬ ‫یعنی واژه‌ی «بری��کالژ» (‪ )Bricolage‬آن را‬ ‫به جامع ‌ه امروزی ارائ��ه کرده‌اند‪ .‬این واژه که‬ ‫در طول ده ‌ه ‪۱۹۶۰‬میالدی (‪)۱۳۴۸ -۱۳۳۸‬‬ ‫از زبان فرانس��ه به زبان انگلیسی وارد شده‪ ،‬در‬ ‫دو حوز ‌ه هنر و ادبیات کاربرد داشته است و به‬ ‫معنی ساخت‌وس��از یا ایجاد طیف��ی متنوع از چیزهای‬ ‫در دسترس به کار برده می‌شده اما درحال‌حاضر برای‬ ‫اس��تفاده خالقانه از باقی‌مانده‌های هرچیزی (اشیا) تا‬ ‫جمع‌ش��دن قطعه‌های متفرقه رایانه‪ ،‬نامیده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن گ��روه ب��ا هوش��یاری کارآفرینانه‪ ،‬توانس��تند در‬ ‫تبدیل این هنر دیرین ایرانی با س��اخت واژه‌ای جدید‬ ‫(‪ )Bricolage‬ن��وآوری در صنعت دست‌س��ازه‌ها را به‬ ‫خود نسبت دهند‪ .‬آردیچویلی و همکاران با ارائ ‌ه مدلی‪،‬‬ ‫هوش��یاری کارآفرینانه را به‌عنوان عاملی بسیار مهم در‬ ‫تشخیص فرصت مطرح کردند‪ .‬آنها ‪3‬مولف ‌ه ویژگی‌های‬ ‫ش��خصیتی کارآفرین‪ ،‬ش��بکه‌های اجتماع��ی و دانش‬ ‫پیشین را پیش‌درآمدهای هوشیاری کارآفرینانه و آن را‬ ‫ش��رط الزم برای موفقیت تشخیص فرصت دانستند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر؛ شین (‪ )۱۳۷۸( )۲۰۰۰‬با ارائ ‌ه مدلی تاثیر‬ ‫دانش پیشین را بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه به‬ ‫تصویر کش��یده اس��ت‪ .‬با وجود این در ایران و با توجه‬ ‫به تنوع جاذبه‌های ‪۱۱۳‬روس��تا که با هدف گردشگری‬ ‫مش��خص ش��ده‌اند (خبرگزاری ایلنا‪)۱۳۸۵/۰۲/۰۳ ،‬‬ ‫تاکنون به جایگاه شایس��ت ‌ه صنعت گردش��گری دست‬ ‫نیافته‌ای��م‪ .‬ح��ال اینکه صنعت گردش��گری و در کنار‬ ‫آن صنع��ت خودس��ازه‌ها (‪ )Bricolage‬یک��ی از‬ ‫ص‌های رشد کاروکسب است و در رشد و توسعه‌‬ ‫ش��اخ ‪‎‬‬ ‫اقتصادی کش��ورها و عالوه بر آن در توسعه و گسترش‬ ‫فرصت‌های ش��غلی برای روستاییان و عش��ایر‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫زن��ان‪ ،‬بس��یار موثر اس��ت‪ .‬الزم به توضیح اس��ت که‬ ‫براس��اس داده‌های س��ازمان جهانی جهانگردی ‪۲۰۰۳‬‬ ‫(‪ )۱۳۸۱‬در س��طح بین‌الملل��ی بی��ش از ‪۶۹۴‬میلیون‬ ‫گردش��گر وجود داشتند که درآمد به‌دست آمده از این‬ ‫صنع��ت به بیش از ‪۶۰۰‬میلیارد دالر رس��ید‪ .‬البته این‬ ‫رقم به نظر می‌رسد که بدون محاسب ‌ه درآمدهای ناشی‬ ‫از صنعت خودس��ازه‌ها (‪ )Bricolage‬بوده اس��ت‪ .‬به‬ ‫امید روزی که مدیران ارشد مرتبط‪ ،‬مستند به ماد ‌ه ‪۹۸‬‬ ‫قانون برنامه پنج‌س��اله ششم توس��عه نسبت به توسعه‌‬ ‫این صنعت چند بعدی نقش موثر خود را در شناساندن‬ ‫فرهنگ ایرانی‪-‬اسالمی به گردشگران جهان و توسعه و‬ ‫بالندگی بیش از پیش این دو صنعت به‌خوبی ایفا کنند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش تجارت

گسترش تجارت شماره 619

گسترش تجارت شماره 619

شماره : ۶۱۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
روزنامه گسترش تجارت شماره 619

روزنامه گسترش تجارت شماره 619

شماره : ۶۱۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
روزنامه گسترش تجارت شماره 618

روزنامه گسترش تجارت شماره 618

شماره : ۶۱۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
روزنامه گسترش تجارت شماره 617

روزنامه گسترش تجارت شماره 617

شماره : ۶۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
روزنامه گسترش تجارت شماره 616

روزنامه گسترش تجارت شماره 616

شماره : ۶۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
روزنامه گسترش تجارت شماره 613

روزنامه گسترش تجارت شماره 613

شماره : ۶۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!