صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره ۱۰۹۴

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1094

روزنامه هنرمند شماره 1094

‫علیرضا ابراهیمی عضو هیئت رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس‬ ‫سید عباس صالحی وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی‬ ‫ﻗیمﺖ مﺤﺼﻮﻻت ﺷﺒﮑه نمایﺶ خانﮕی با‬ ‫اﻗﺘﺼاد مردم همﺨﻮانی ندارد‬ ‫رسانهها باید در جنگ رسانهای امروز‬ ‫بهحفظمنافعملیکمککنند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﯾﮑﺸــﻨﺒﻪ ‪ 12‬ﺧﺮدادﻣﺎه ‪ 1398‬ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪1094‬‬ ‫‪ 8‬ﺻﻔـــــﺤﻪ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣـــﺎن ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫»درد و ش﹊وه« و ن︟﹏‬ ‫︵﹑ی ب﹧︐ر﹬‪ ﹟‬هنرپی︪﹤ مرد‬ ‫برای »آن︐ونیو باندراس«‬ ‫‪4‬‬ ‫حمیدرضانوربخشمدیرعاملخانهموسیقیازاوضاعبد‬ ‫موسیقیدرتلویزیونمیگوید‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫فروش‪ 2‬میلیون پوندی آثار هنرمندان‬ ‫ایرانیدرحراجهایبینالمللی‬ ‫‪3‬‬ ‫سﻬﻢ ایران ازهنرخاورمیانه‬ ‫برنام﹤سازانتلو﹬︤﹬وندن︊ا﹛﹤‬ ‫رویا﹬ن︧︐ا﹎رامه︧︐ند‬ ‫‪5‬‬ ‫سعید حسنزاده‪ ،‬نوازنده در گفتگو با «هنرمند»‬ ‫پلیبکسمموسیقیپاپ‬ ‫امروز است‬ ‫‪6‬‬
‫سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و‌ارشاد اسالمی‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبــــــــــــــه ‪12‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1094‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫خبر‬ ‫علیرضا ابراهیمی عضو هیئت رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس‬ ‫قیمت محصوالت شبکه نمایش خانگی‬ ‫با اقتصاد مردم همخوانی ندارد‬ ‫نماینده مــردم در مجلس دهم با بیان اینکه قیمت محصوالت‬ ‫شــبکه نمایش خانگی با اقتصاد مــردم همخوانی ندارد‪،‬گفت‪:‬‬ ‫برخی از کارگردانان تنها به دنبال منافع مادی هستند بنابراین‬ ‫مشخص اســت که نمی‌توان انتظار داشت با این شرایط سطح‬ ‫محصوالت خانگی سینمایی را به طریق جامع ارتقا داد‪.‬‬ ‫علیرضا ابراهیمی درباره ســطح کیفــی محصوالت هنری در‬ ‫ســینما گفت‪ :‬شــبکه نمایش خانگی در جامعه هنری کشور‬ ‫بر حسب یک ضرورت فرهنگی شکل گرفته است اما متاسفانه‬ ‫ســینمای خانگی نتوانسته است‪ ،‬همســو با شرایط فرهنگی‬ ‫واقتصادی جامعه حرکت کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم رامیان در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫برخی از فیلم های ســینمایی خانگی ســنخیت مناســبی با‬ ‫فرهنــگ ایرانی ندارد تصریح کرد‪ :‬شــبکه نمایش خانگی می‬ ‫بایســت تحکیم کننــده ملزومات فرهنگــی و هنری در میان‬ ‫خانواده ها باشد‪.‬‬ ‫ابراهیمی افزود‪ :‬اساس شکل گیری سینما خانواده بر پایه بهبود‬ ‫اقتصاد سینمایی کشور پایه گذاری شده است اما نباید فیلم ها‬ ‫در ســینمای خانگی تنها برمبنای معیارهای اقتصادی تولید‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫عضو هیئت رییسه کمیســیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه‬ ‫نــرخ محصوالت ســینمای خانگی با اقتصاد مــردم همخوانی‬ ‫ندارد یادآورشد‪ :‬برخی از کارگردانان تنها به دنبال منافع مادی‬ ‫هستند و این در حالی است که برخی از فیلم ها در سینمای‬ ‫خانواده فاقد محتوای فرهنگی و اجتماعی مناسبی هستند‪.‬‬ ‫رسانه‌ها باید در جنگ رسانه‌ای امروز‬ ‫بهحفظمنافعملیکمککنند‬ ‫وزیر فرهنگ و‌ارشــاد اســامی با بیان اینکه امروز‬ ‫دشمن به دنبال تغییر رژیم سیاسی ایران نیست بلکه‬ ‫تمامیت ارضی را نشانه گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬از آنجایی‬ ‫که ایران بزرگ برای برخی کشــورهای عربی اطراف‬ ‫ما خار چشم است‪ ،‬ســعی می‌کنند ایران چند تکه‬ ‫شــود و این یک تهدید تمامیت ارضی است نه رژیم‬ ‫سیاسی‪ .‬ســید عباس صالحی در مراسم رونمایی از‬ ‫ســایت جدید خبرگزاری ایرنا با اشاره به سابقه این‬ ‫خبرگزاری از دهه‌های گذشــته تا بــه امروز اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬این خبرگزاری اتفاقات زیــادی را در طول‬ ‫قدمت خود رقم زده اســت و این رونمایی نیز گام رو‬ ‫به جلویی محسوب می‌شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما باید در‬ ‫فضای رسانه‌ای به طور عام و در ایرنا به طور خاص به‬ ‫دنبال جریان‌سازی جدیدی باشیم‪ ،‬انتظار نخست ما‬ ‫اطالع‌رسانی حرفه‌ای از سوی خبرگزاری‌ها است‪ ،‬این‬ ‫اولین وظیفه ذاتی یک خبرگزاری اســت که مولفه و‬ ‫متغیرهای خود را دارد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬یکی از مولفه‌های مهم مولد بودن است‪،‬‬ ‫اینکــه خبرگزاری چقدر به تولیــد محتوا می‌پردازد‬ ‫امری مهم اســت و درواقع رسانه باید میزان کارایی‬ ‫و تاثیرگذاری خود را در مولد بودنش نشان بدهد‪.‬‬ ‫صالحی یادآور شــد‪ :‬یکــی از مالک‌هــای مهم در‬ ‫اطالع‌رسانی این است که به مولد بودن چقدر اهمیت‬ ‫می‌دهیم‪ ،‬در عین حال باید به حقوق رسانه هم توجه‬ ‫کرد و دید که منبع‪ ،‬مخاطب و اهداف رســانه برچه‬ ‫اساسی است‪ ،‬در اصل باید دید چقدر حقو‌ق رسانه در‬ ‫این ابعاد تعریف شده و آن رسانه چقدر به این موضوع‬ ‫التزام دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬فناوری‌های امروز رســانه نیز‬ ‫باید به روز باشد زیرا رسانه که عقب ماندگی رسانه‌ای‬ ‫داشته باشد نمی‌تواند به صورت حرفه‌ای فضای الزم‬ ‫را برای مخاطب خــود فراهم کند‪ .‬ایرنا هم به خاطر‬ ‫قدمت و هم جایگاهش در نظام جمهوری اســامی‬ ‫نیازمند حرفه‌ای شدن از نظر زیرساختی و نرم افزاری‬ ‫است‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫رسانه یک نهاد اجتماعی اســت و با این نگاه رسانه‬ ‫نمی‌تواند مسئولیت ملی خود را نادیده بگیرد‪ ،‬گاهی‬ ‫در شرایط بحرانی کشــور مثل سیل و زلزله وظایف‬ ‫رســانه مشخص می‌شود و امسال هم در آغاز سال با‬ ‫وجود بحران طبیعی سیل رسانه‌ها شبیه هالل احمر‬ ‫و دیگر نهادها که به کار اجتماعی پرداختند آنها نیز‬ ‫همین نقش را ایفا کردند‪ ،‬پس رسانه نهاد پشت خط‬ ‫نیست بلکه سر خط بحران‌هاست‪.‬‬ ‫صالحــی بیــان کــرد‪ :‬در بحــث اعتیــاد‪ ،‬طالق‪،‬‬ ‫حاشیه‌نشینی و دیگر آســیب‌های اجتماعی رسانه‬ ‫یک نهاد اجتماعی است که سر خط این اتفاقات باید‬ ‫حرکت کند‪ .‬در بخش بین‌المللی نیز ممکن اســت‬ ‫گاهی کشــور با بحران‌هایی مواجه شود‪ ،‬در شرایط‬ ‫ویژه‌ای که یک کشــور می‌تواند در معرض خطرهای‬ ‫فراوان و اتفاقات تلخ باشد در همین زمان رسانه جز‬ ‫نهادهای سر خط اســت که باید تاثیرگذاری خود را‬ ‫نشــان دهد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬بحران امنیت ملی امروز‬ ‫در کشــور و تمامیت ارضی ما در حال تهدید است‬ ‫و این یک واقعیت اســت و گزاف هم نیست‪ ،‬جنگ‬ ‫اقتصادی که امروز به راه افتاده همچون جنگ هشت‬ ‫ساله است که ما شــرایط آن را نداشتیم‪ .‬این جنگ‬ ‫اقتصادی امروز قدم به قدم پیش رفته و دشــمن در‬ ‫تالش است که ما را در این بخش زمین‌گیر کند‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫شرایط نباید بگذاریم منابع تحریمی ما را تحت تاثیر‬ ‫خود قرار دهد‪ ،‬مبادالت پولی و بانکی امروز ما تحریم‬ ‫شــده و حوزه تولید ما را نیز تحت فشار گذاشتند و‬ ‫ســرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به ایران منصرف‬ ‫کردند‪ ،‬درواقع دشــمن می‌خواهــد فضای اقتصادی‬ ‫ایران را به سمت زمین‌گیر شدن ببرد‪ .‬صالحی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این چهارســال مسیر ســختی طی شده اما‬ ‫باوجود سختی‌های فراوان؛ کشور حفظ و در عین حال‬ ‫زمین‌گیر نشــده اما فراموش نکنید که این تحریم‌ها‬ ‫نسبت به گذشته خیلی متفاوت است‪ ،‬همچنین تیم‬ ‫پیشران تحریم بسیار تندرو هستند و‌مکانیزیم‌های‬ ‫تحریم هم ویژه اســت که در حال تعقیب کردن آن‬ ‫هستند‪ .‬وی ابراز داشت‪ :‬در مجموع در جنگ تحمیلی‬ ‫اقتصادی اصحاب رسانه باید به عنوان یک واقعیت این‬ ‫موضوع را ببینند که اقتصاد ما در چه وضعیتی است‪،‬‬ ‫تــورم هم به مثابه این اتفاقات رخ داده و دولت آقای‬ ‫روحانی تالش کرد این تــورم را مهار کند‪ ،‬در حوزه‬ ‫رشــد اقتصادی نیز در ســال ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۶‬در حال طی‬ ‫کردن یک شــرایط خوبی بودیم اما در سال ‪ ۹۷‬این‬ ‫رشد منفی شد‪ ،‬به هر حال در این دوره نظام و دولت‬ ‫کارهای زیادی انجام دادند تا این جنگ اقتصادی را‬ ‫گ و‌ارشــاد اسالمی گفت‪:‬‬ ‫کنترل کنیم‪ .‬وزیر فرهن ‌‬ ‫دشــمن توقع آشوب‌های گســترده در ایران داشت‬ ‫امــا نظام و دولت تــاش زیادی در این یک ســال‬ ‫داشــتند اما اصحاب رسانه و به خصوص ایرنا باید در‬ ‫این زمینه نقش آفرینی بیشتری کنند‪ ،‬گاهی اوقات‬ ‫شرایط عادی است اما گاهی نیز شرایط عادی نیست‬ ‫و امروز دقیقا در شــرایط فوق العاده مدیریت کشور‬ ‫هســتیم‪ ،‬این یک حوزه‌ای است که به عنوان جنگ‬ ‫اقتصادی باید مورد توجه باشد‪ .‬صالحی با بیان اینکه‬ ‫بحث روانی و رسانه‌ای نیز بسیار مهم است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫ماه‌های اخیر جنگ روانی علیه ایران بسیار گسترده‬ ‫شــده و اگر قرار است دشمن در رویاهای خود به ما‬ ‫لطمه بزند به دنبال تغییر رژیم سیاسی ایران نیست‬ ‫بلکه تمامیت ارضــی را مدنظر دارد زیرا ایران بزرگ‬ ‫برای برخی کشورهای عربی اطراف خار چشم است و‬ ‫سعی می‌کنند ایران چند تکه شود‪ ،‬بنابراین این یک‬ ‫تهدید تمامیت ارضی است نه رژیم سیاسی‪ .‬وی یادآور‬ ‫شد‪ :‬با این نگاه در ماه‌های اخیر و تالش‌های ترامپ‪،‬‬ ‫بولتون و اسرائیل نشان می‌دهد که دشمن به دنبال‬ ‫هدف‌گذاری است‪ ،‬سه نشست سران در فاصله زمانی‬ ‫خیلی کم یعنی یک توپخانه پر از آتش به ســمت ما‬ ‫هدف گرفته شده است‪ ،‬این یک واقعیت است و این‬ ‫موضوع را بیشتر انباشــته می‌کند تا ایران هراسی و‬ ‫انزوا را برای ما پدید بیاورند‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی بیان کرد‪ :‬جنگ روانی رسانه‌ای که به انزوای‬ ‫ما در ســطح جهان و ایجاد اختالف در داخل کمک‬ ‫می‌کند در اجزاء جنگ رسانه‌ای فعلی قرار دارد‪ .‬پس‬ ‫رسانه‌ها باید سهم ملی خودشان را بیش از پیش ایفا‬ ‫کنند‪ ،‬ایرنا در این قسمت این سابقه را داشته و ستاد‬ ‫اطالع‌رسانی جنگ در همین ایرنا صورت می‌گرفت‪،‬‬ ‫اتاق جنگ ما در هشت سال دفاع مقدس در ایرنا بود‬ ‫و چنین جایگاهی در حفاظت از منافع ملی داشت‪.‬‬ ‫صالحــی در مورد نقــش ایرنا توضیــح داد‪ :‬به نظر‬ ‫می‌آید ایرنا با این ســابقه بــا اتکا به ظرفیت موجود‬ ‫و جدید و پتانســیل فعلی به این نکته توجه مضاعف‬ ‫داشته باشد‪ ،‬به نظر می‌آید ما در این نگاه به سرمایه‬ ‫اجتماعی مردم خودمان رجوع کنیم پایداری مستمر‬ ‫در مقابل این هجمه‌ها و توطئه‌ها زمانی ممکن است‬ ‫که ســرمایه‌های اجتماعی تقویت شود‪ ،‬این سرمایه‬ ‫اجتماعی می‌تواند اعتماد مردم به مردم باشــد یعنی‬ ‫مردم نسبت به هم بیشتر کمک کنند‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در فضای سیل مردم نشان دادند چگونه به کمک‬ ‫هم آمدند پس ما باید لحظه‌های کمک‌را صی ‌د کنیم‬ ‫و این نقطه‌ها را به هــم وصل کنیم‪ .‬در یک جهاتی‬ ‫عالئمی وجود دارد که می‌توان آن را گسترش داد‪ .‬در‬ ‫سرمایه اجتماعی اعتماد مردم به مردم خیلی می‌تواند‬ ‫کمک‌کننده باشد به شکلی که مردم احساس تنهایی‬ ‫نکنند‪ .‬این موضوع به پایداری مردمی کمک شایانی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬
‫فروش‪ 2‬میلیون پوندی آثار هنرمندان ایرانی در حراج‌های بین‌المللی‬ ‫‪ 35‬درصد فروش کل هنر خاورمیانه برای ایران‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبــــــــــــــه ‪12‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1094‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تجســمی‬ ‫‪VISUAL ARTS‬‬ ‫اخبار‬ ‫روایت کیوان بیرانوند از حضور در سمپوزیوم‬ ‫بین‌المللیمجسمه‌سازیسوئیس‬ ‫فصل بهار و پائیز حراج‌هــای بین‌المللی منطقه خاورمیانه در‬ ‫حراج‌گذاری‌های بزرگ بین‌المللی برگزار می‌شوند که هر دوره از‬ ‫اینرویدادهارابهصورتجداگانهبررسیکردیم؛امادراینگزارش‬ ‫قصد داریم بررسی با تفکیک از هنرمندان حاضر‪ ،‬پرفروش‌ترین‬ ‫هنرمندایرانیحراج‌هابین‌المللیوناکامانحراجی‌هایفصلبهار‬ ‫داشته باشیم‪ .‬این سه حراج در مجموع حدود ‪ 7.730.000‬پوند‬ ‫فروش داشتند که در حدود ‪ 2.115.000‬پوند از این فروش به آثار‬ ‫هنرمندانایراناختصاصداشت‪.‬‬ ‫پرفروش‌ترینهنرمندانایرانی‬ ‫در بخــش پرفروش‌ترین هنرمندان ایرانی در حراج‌های بین‌المللی باید‬ ‫تفکیک بیشترین حضور و بیشترین فروش را برای هنرمندان قائل شویم‪.‬‬ ‫در بخش بیشترین حضور حسین زنده‌رودی با‪ 5‬اثر در سه حراج کریستیز‪،‬‬ ‫ساتبیز و بونامز که همگی آثارش با فروش خوبی همراه بودند‪ ،‬نشان داد که‬ ‫همچنان یکی از هنرمندان جدی ایران در عرصه مارکت بین‌المللی است‪.‬‬ ‫او در حراج کریستیز با سه اثر حضور داشت که فروش ‪ 450‬هزار دالری‬ ‫را در این حراج تجربه کرد‪ .‬در حراج ساتبیز یک اثر از حسین زنده‌رودی‬ ‫‪75‬هزار پوند چکش خورد و یک اثر از او نیز در حراج بونامز ‪ 8812‬پوند‬ ‫به فروش رسید تا او چهره موفق هنر ایران در حراج‌های فصل بهار باشد‪.‬‬ ‫منوچهر یکتایی دیگر هنرمند ایرانی بود که ‪ 4‬اثرش در دو حراج کریستیز‬ ‫و ساتبیز عرضه شدند و هر چهار اثر او با قیمت‌های قابل توجهی به فروش‬ ‫رسیدند‪ .‬دو اثر از این هنرمند در حراج کریستیز دوبی هر کدام به قیمت‬ ‫‪ 37.500‬دالر چکش خوردند و دو اثر از این هنرمند در ســاتبیز با ارقام‬ ‫‪ 150‬هزار پوند و ‪ 22.500‬پوند به فروش رسیدند‪.‬‬ ‫بهجت صدر نیز با ‪ 3‬اثر در دو حراج بونامز و ساتبیز حضور داشت که در‬ ‫حراج بونامز یک اثر او با قیمت ‪ 93.812‬پوند و دو اثرش در حراج ساتبیز‪،‬‬ ‫با قیمت ‪ 36‬هزار پوند و ‪ 12.500‬پوند فروش رفتند‪.‬‬ ‫بهمــن محصص دیگر هنرمند نامدار ایرانی نیز دو اثــرش در دو حراج‬ ‫کریستیز و ساتبیز عرضه شدند‪ .‬اثر او در حراج کریستیز ‪ 87.500‬هزار‬ ‫دالر و در حراج ساتبیز اثرش ‪ 150‬هزار پوند چکش خورد‪.‬‬ ‫مارکو گریگوریان نیز آثارش در دو حراج کریســتیز و بونامز ارائه شد که‬ ‫در حراج کریستیز ‪ 31.250‬دالر و بونامز ‪ 10.687‬پوند به فروش رسید‪.‬‬ ‫اما سهراب سپهری چهره این روزهای مارکت هنر ایران تنها آثارش در‬ ‫حراج بونامز ارائه شد و سه اثرش با قیمت‌های قابل توجه ‪ 187.562‬پوند‪،‬‬ ‫‪ 27.562‬پوند و‪ 15.062‬پوند به فروش رسیدند‪.‬‬ ‫چهره‌های اصلی مارکت هنر ایران‬ ‫اما از لحاظ بیشــترین رقم فروش آثار حسین زن ‌د رودی با فروش کلی‬ ‫‪ 437.600‬پوند‪ ،‬بیشترین رقم فروش آثار هنری را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪ .‬منوچهر یکتایی با رقم کلی ‪ 231.500‬پوند در جایگاه دوم و سهراب‬ ‫سپهری با رقم ‪ 230.200‬پوند در جایگاه سوم قرار دارند‪.‬‬ ‫اما چهار هنرمند دیگر ایرانی نیز فروش‌های باالی ‪ 100‬هزار پوندی را در‬ ‫حراج‌های بین‌المللی فصل بهار تجربه کردند‪ .‬بهمن محصص با فروش‬ ‫کلی ‪ 218.750‬پوندی در جایگاه چهارم مارکت بین المللی هنرمندان‬ ‫ایرانی قرار گرفت‪.‬‬ ‫پرویز تناولی یکی از چهره‌های مطرح هنر خاورمیانه ‪ 4‬اثرش در حراج‌های‬ ‫کریستیز و بونامز عرضه شد و مجسمه‌ای از این هنرمند به قیمت ‪200‬‬ ‫هزار دالر در کریستیز چکش خورد و با توجه به اینکه دو اثرش در حراج‌‬ ‫بونامز فروش نرفت اما تابلو نقاشی از این هنرمند ‪ 68.812‬پوند در بونامز‬ ‫فــروش رفت تا تناولی در فصل بهار فروش تقریبی ‪ 226‬هزار پوندی را‬ ‫تجربه و در جایگاه پنجم گران‌قیمت‌ترین هنرمندان ایرانی در مارکت بین‬ ‫المللی هنر ایران قرار بگیرد‪.‬‬ ‫فرهاد مشیری نیز با ‪ 4‬اثر در حراج‌های کریستیز و ساتبیز حضور داشت‬ ‫و با وجود آنکه یک اثر از او در کریســتیز فروش نرفت اما دو اثر مشیری‬ ‫در ایــن حراج به قیمت‌های ‪ 100‬هزار دالر و ‪ 31.250‬دالر فروش رفت‪.‬‬ ‫همچنین یک تابلو از این هنرمند نیز در ساتبیز به قیمت ‪ 81.250‬پوند به‬ ‫فروش رسید تا او با فروش کلی ‪ 185‬هزار پوند در جایگاه ششم قرار گیرد‪.‬‬ ‫بهجت صدر نیز با فروش کلی‪ 142.300‬پوندی در میان گران‌قیمت‌ترین‬ ‫هنرمندان مارکت بین‌المللی هنر ایران در فصل بهار قرار گرفت‪.‬‬ ‫ناکامان حراج‌های فصل بهار‬ ‫با توجه به حضور قدرت‌مند هنرمندان ایران در مارکت بین‌المللی هنر‬ ‫خاورمیانه اما چند چهره ناکام نیز در این حراج‌ها حضور داشــتند که با‬ ‫توجه به مارکت داخلی که این هنرمندان دارند اما نتوانستند در حراج‌های‬ ‫بین‌المللی درخشان ظاهر شــوند‪ .‬در راس این هنرمندان فرید‬ ‫الشــایی بود که با وجود اینکه دو اثر از او در حراج‌های ساتبیز و‬ ‫بونامز عرضه شد اما آثارش هیچ خریداری پیدا نکرد‪.‬‬ ‫محمــد احصایی نیز با اینکه با دو اثری که در حراج بونامز از این‬ ‫هنرمند با فروش کلی ‪ 72.625‬پوندی به ثبت رسید اما یک اثر‬ ‫او در حراج کریســتیز و یک اثر از او در حراج بونامز فروش نرفت‬ ‫تا احصایی نیز پس از سال‌ها که در جمع هنرمندان اصلی مارکت‬ ‫بین‌المللی هنر ایران قرار داشت‪ ،‬کمی از این جایگاه فاصله بگیرد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم سعیدی‪ ،‬حسین کاظمی‪ ،‬شیرین نشاط‪ ،‬کاوه گلستان و‬ ‫آزاده رزاق دوست هم هنرمندانی بودند که در فصل بهار آثارشان‬ ‫به فروش نرسید‪ .‬علی شیرازی و رضا آرامش نیز با اینکه هر کدام‬ ‫دو اثر در حراج‌های بین‌‌المللی کریستیز و بونامز داشتند‪ .‬تنها یک‬ ‫اثر از آنها فروش رفت‪.‬‬ ‫حراجکریستیزدوبی‬ ‫در حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه کریســتیز که در شهری‬ ‫دوبی برگزار شــد‪ 19 ،‬اثر از ‪ 13‬هنرمنــد ایرانی چکش خورد و‬ ‫مجموع فروش کل این دوره از حراج ســه میلیون و ‪ 719‬هزار و‬ ‫‪ 500‬دالر و مجموع فروش آثار هنرمندان ایرانی نیز یک میلیون‬ ‫و ‪ 155‬هزار دالر بود‪ .‬در این دوره از حراج کریســتیز‪ ،‬هنرمندان‬ ‫ایرانــی‪ ،‬حدود ‪ 31‬درصد از مجموع فروش ایــن دوره را به خود‬ ‫اختصاصدادند‪.‬‬ ‫در این دوره از حراج کریستیز‪ ۳ ،‬اثر از حسین زنده‌رودی فروخته‬ ‫شد؛ یکی از آثار او که سومین اثر گران قیمت حراج بود‪ ،‬با رقم ‪212‬‬ ‫هــزار و ‪ 500‬دالر فروش رفت‪ .‬دو اثر دیگر این هنرمند به ترتیب‬ ‫با رقم ‪ 175‬هزار دالر و دیگری ‪ 62‬هزار و ‪ 500‬دالر فروخته شد‪.‬‬ ‫پرویز تناولی هنرمند مجسمه‌ســاز ایران در این دوره نیز با یک‬ ‫مجسمه از مجموعه «شاعر و قفس» حضور داشت که این اثر با‬ ‫‪ 200‬هزار فروش رفت‪ .‬فرهاد مشیری در این دوره با ‪ ۳‬اثر حضور‬ ‫داشت‪ ،‬اثر اول از مجموعه کوزه‌های این هنرمند با عنوان «رفتی‬ ‫تنهای تنها ولی عشقتو نبردی» با قیمت‌گذاری بین ‪ ۱۳۰‬تا ‪۱۸۰‬‬ ‫هزار دالر پیش بینی می‌شد‪ ،‬فروخته نشد‪ .‬دومین اثر این هنرمند‬ ‫با عنوان «کوزه طالیی» ‪ 100‬هزار دالر چکش خورد و اثر سوم او‬ ‫نیز با عنوان «مغز» ‪ 31‬هزار و ‪ 250‬دالر به فروش رسید‪.‬‬ ‫دو اثر بدون عنوان از علی شیرازی در این دوره کریستیزعرضه شده‬ ‫بود که یکی از آثار این هنرمند‪ ،‬فروخته نشد و اثر دیگری وی‪11 ،‬‬ ‫هزار و ‪ 250‬دالر فروخته شد‪ .‬از محمد احصایی یک اثر در این دوره‬ ‫عرضه شده بود که ‪ 40‬تا ‪ 60‬هزار دالر برآورد قیمت شده بود و این‬ ‫اثر نیز فروخته نشد‪.‬‬ ‫دو اثر بدون عنوان از منوچهر یکتایی نیز هر یک با رقم ‪ 37‬هزار و‬ ‫‪ 500‬دالر فروش رفت‪ .‬از بهمن محصص اثری به قیمت ‪ 87‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬دالر فروش رفت‪ .‬اثر مارکو گریگوریان نیز ‪ 31‬هزار و ‪250‬‬ ‫دالر فروخته شد‪.‬‬ ‫تابلو «شکار سپیده دم» رضا درخشانی به رقم ‪ 112‬هزار و ‪500‬‬ ‫دالر در این حراج چکش خورد‪ .‬اثر ساســان بهنام بختیار در این‬ ‫حراج با قیمت ‪ 12‬هزار و ‪ 500‬دالر‪ ،‬اثر رکنی حائری زاده ‪ 15‬هزار‬ ‫دالر‪ ،‬عکسی از مجموعه «دختر شهر» شیرین علی آبادی ‪ 5‬هزار‬ ‫‪ 625‬دالر و عکسی از زندانیان فلسطینی اثر رضا آرامش نیز ‪23‬‬ ‫هزار و ‪ 125‬دالر به فروش رسید‪.‬‬ ‫حراجساتبیزلندن‬ ‫حراج آثار قرن بیستم خاورمیانه ساتبیز با فروش کلی‪3.485.000‬‬ ‫پوندی در لندن برگزار شد‪ .‬در این حراج‪ 13‬اثر از‪ 11‬هنرمند ایرانی‬ ‫عرضه شد و فروش کلی ‪ 675.000‬پوندی برای هنر ایران ثبت شد‬ ‫کــه یک پنجم از فروش کل حراج به هنر مدرن ایران اختصاص‬ ‫پیدا کرد‪ .‬در این حراج از میان ‪ 13‬اثر ارائه شده از هنرمندان ایرانی‬ ‫تنها یک اثر به فروش نرســیده و سایر آثار هنرمندان ارقام قابل‬ ‫توجهی را به ثبت رساند‪ .‬اثر بهمن محصص ‪ 150.000‬پوند؛ دو اثر‬ ‫از منوچهر یکتایی ‪ 150.000‬و ‪ 22.500‬پوند؛ اثر فرهاد مشیری‬ ‫‪ 81.250‬پوند؛ اثر حســین زنده‌رودی ‪ 75.000‬پوند‪ ،‬اثر منصور‬ ‫قندریز ‪ 75.000‬پوند؛ اثر لیلی متین دفتری ‪ 37.500‬پوند؛ دو اثر‬ ‫از بهجت صدر ‪ 35.000‬و ‪ 12.500‬پوند؛ اثر فیروز زاهدی ‪13.750‬‬ ‫پوند‪ ،‬اثر اردشیر محصص ‪ 11.850‬پوند و اثر ناصر عصار ‪10.000‬‬ ‫پوند چکش خوردند و تنها اثر فریده الشایی فروش نرفت‪.‬‬ ‫حراجبونامزلندن‬ ‫حــراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانــه بونامز نیز با فروش کلی‬ ‫‪ 1.320.000‬پوند به کار خود پایان داد و سهم آثار هنرمندان ایران‬ ‫از ایــن فروش کلی ‪ 533.931‬پوند بود‪ .‬در این دوره از حراج هنر‬ ‫مــدرن و معاصر ‪ 23‬اثر از ‪ 17‬هنرمند ایرانی چکش خورد و تنها‬ ‫‪ 13‬اثر از هنرمندان ایران فروش رفت و توانست بیش از ‪ 40‬درصد‬ ‫فروش کل حراج را به هنر ایــران اختصاص دهد‪ .‬در این دوره از‬ ‫حراج خاورمیانه بونامز اثر سهراب سپهری از مجموعه تنه درختان‬ ‫این هنرمند توانست با فروش ‪ 187.562‬پوندی در رتبه نخست‬ ‫این حراج قرار گیرد‪ .‬دو اثر دیگر از این هنرمند نیز به قیمت‌های‬ ‫‪ 27.562‬و ‪ 15.062‬در ایــن حراج فروش رفتند‪ .‬اثر بهجت صدر‬ ‫با قیمت ‪ 93,812‬پوند فروخته شــد و اثر پرویز تناولی با قیمت‬ ‫‪ 68,812‬پوند چکش خورد‪ .‬دو اثر از محمد احصایی نیز با قیمت‬ ‫‪ 47,562‬و ‪ 25,062‬پوند فروخته شــد‪ .‬اثر جعفر روحبخش با‬ ‫قیمت‪ 15,062‬پوند‪ ،‬اثر سیراک ملکونیان‪ 15,062‬پوند‪ ،‬اثر مارکو‬ ‫گرگوریان‪ 10,687‬پوند‪ ،‬اثر ژازه تباتبایی‪ 10,062‬پوند‪ ،‬اثر حسین‬ ‫زنده رودی با قیمــت ‪ 8,812‬پوند و اثر فرامرز پیالرام با قیمت‬ ‫‪ 8,812‬پوند فروخته شدند‪ .‬همچنین‪ ،‬دو مجسمه از پرویز تناولی‬ ‫و یک اثر از محمد احصایی‪ ،‬ابوالقاســم سعیدی‪ ،‬فریده الشایی‪،‬‬ ‫حسین کاظمی‪ ،‬شیرین نشاط‪ ،‬رضا آرامش‪ ،‬کاوه گلستان و آزاده‬ ‫رزاق‌دوست در حراج مدرن و معاصر بونامز به فروش نرسید‪.‬‬ ‫اثری از کیوان بیرانوند مجسمه‌ساز در بیست و پنجمین سمپوزیوم‬ ‫بین‌المللی مجسمه‌سازی سوئیس ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫بیرانونــد درباره حضور خــود در این رویداد گفــت‪ :‬موضوع این‬ ‫سمپوزیوم «طبیعت» اســت و با توجه به اینکه موضوع بسیاری‬ ‫از آثــار من نیز در ارتباط با طبیعت اســت تصمیم گرفتم در این‬ ‫رویداد شــرکت کنم‪ .‬بنابراین پس از اعالم فراخوان ســمپوزیوم‪،‬‬ ‫یکی از آثار خود را ارســال کردم که در نهایت برای اجرا انتخاب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بیرانوند ادامه داد‪ :‬از چند ســال پیش روی مجموعه‌ای با موضوع‬ ‫«درخت زندگــی» کار می‌کنم و آثار متعــددی در ارتباط با آن‬ ‫ساخته‌ام‪ .‬این موضوع در هنر و اساطیر ما سابقه زیادی دارد و من‬ ‫همان رویه را ادامه دادم‪ .‬به عقیده من امروزه در دنیای صنعتی و‬ ‫فضای کالن‌شــهرها‪ ،‬انسان نیاز دارد که به طبیعت نزدیک شود و‬ ‫ارتباط بیشتری با آن داشته باشد‪.‬‬ ‫او دربــاره اثری که به این ســمپوزیوم ارائه کرده اســت گفت‪:‬‬ ‫مجسمه «تیشه بر ریشه» از دو قسمت تشکیل شده است‪ .‬بخش‬ ‫پایینی آن نیم‌تنه انسان و از جنس سنگ است و در بخش باالیی‬ ‫آن یک تنه درخت رشــد کرده است‪ .‬ضربه‌های تیشه از پشت بر‬ ‫آن وارد شده و بافتی از زخم‌ها را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫در ایــن اثر این موضوع مطرح می‌شــود که وقتی انســان به‬ ‫طبیعت آســیب بزند در واقع به خود آســیب رســانده است‪.‬‬ ‫این مجســمه یک متر ارتفاع دارد و با توجه به اینکه در محل‬ ‫برگزاری سمپوزیوم امکان اســتفاده از فلز وجود ندارد‪ ،‬بخش‬ ‫باالیی را با شــاخه‌های درخت و چوب خواهم ساخت‪ .‬بیرانوند‬ ‫که سابقه شرکت در دوساالنه مجسمه کره جنوبی و صربستان‬ ‫را نیز دارد‪ ،‬افزود‪ :‬حدود ‪ 15‬هنرمند برای شرکت در سمپوزیوم‬ ‫مجسمه‌سازی سوئیس انتخاب شــده‌اند و آثار ساخته شده به‬ ‫فروش گذاشــته خواهد شــد‪ .‬بیســت و پنجمین سمپوزیوم‬ ‫بین‌المللی مجسمه‌سازی سوئیس ‪ 25‬تا ‪ 30‬خرداد (‪ 15‬تا ‪23‬‬ ‫ژوئن) برگزار می‌شــود و بیژن غنچه‌پــور‪ ،‬دیگر هنرمند ایرانی‬ ‫شرکت‌کننده در این سمپوزیوم است‪.‬‬ ‫کورش سرمدی‪ ،‬نقاش ایرانی‬ ‫برنده نشان ‪ licc‬رقابت‌های انگلستان‬ ‫کورش ســرمدی‪ ،‬نقاش جوان ایرانی در ســری مسابقات نقاشی‬ ‫کشور انگلستان برنده نشان ‪ licc‬این دور مسابقات شد‪.‬‬ ‫کورش ســرمدی‪ ،‬نقاش جوان ایرانی که مدت سه سال است این‬ ‫حرفه را تحت نظر نرگس سلیمان زاده در موسسه سکو آغاز کرده‬ ‫اســت‪ ،‬در تازه ترین رقابت بین‌المللی نقاشان در کشور انگلستان‬ ‫توانســته است نشان ‪ licc‬این مسابقات را بدست آورد‪ .‬این اثر از‬ ‫مجموعه «صفر و یک» بوده اســت که در تابستان ‪ ۹۷‬در گالری‬ ‫ویســتا و در نمایشگاه انفرادی کورش سرمدی به نمایش گذاشته‬ ‫شده است‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫ﯾﮑﺸﻨﺒــــــــــــــﻪ ‪12‬ﺧردادﻣاه‪ 1398‬ﺳالدوازدﻫﻢشمــاره‪1094‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینـــما‬ ‫‪CINEME‬‬ ‫»درد و ش﹊وه« و ن︟﹏ ︵﹑ی ب﹧︐ر﹬‪﹟‬‬ ‫هنرپی︪﹤مرد برای»آن︐ونیوباندراس«‬ ‫اخبار‬ ‫روایتی از آتشی که بر جان سینما «بهمن»‬ ‫شیراز افتاد‬ ‫از روزی که خیابان زند امپراطوری سینماهای شیراز شد‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۹0‬ســال می گذرد؛ از روزی که سینما هنوز ناشناخته بود و‬ ‫یکی از تماشــاچیان بعد از غرش شیر تارزان برای نجات جان‬ ‫خود و دیگران با چوب دستی‪ ،‬پرده سینما پارس را شکافت‪.‬‬ ‫مدت زمان زیادی نگذشــت کــه دالوران جنگجو و دختران‬ ‫عاشق پیشه بر پرده ســینما جان گرفتند و خیابان زند شیراز‬ ‫تا صبح بیدار میماند و با دیدن مشــتاقان هنر هفتم شــگفت‬ ‫زده میشد‪.‬‬ ‫تقویمها ورق خوردند و ســالنهای باشکوه نمایش فیلم‪ ،‬یکی‬ ‫پس از دیگری آوار شــدند‪ .‬حاال دیگر ســینماهای این خیابان‬ ‫سالخورده صف طوالنی ندارند‪ ،‬ساندویچ کالباس ندارند‪ ،‬بلیت‬ ‫چاپی و ُمهر خورده ندارند‪ ،‬پا فیلم و میان پرده ندارند‪ ،‬آنتراکت‬ ‫ندارنــد‪ ،‬رزرو صندلــی ندارند‪ ،‬آپــارات و آپاراتچی هم ندارند!‬ ‫بامــداد روز جمعه ‪ 10‬خرداد ســینما «بهمن» که پیش تر از‬ ‫سینماهای «پرســیا» و «حافظ» قفل تعطیلی را بر قواره خود‬ ‫دیده بود و در شــمایل مخروبه ای روزگار مالل آور میگذراند‪،‬‬ ‫طعمه حریق شد‪.‬‬ ‫آخرین فیلمهایی که کمتر از ‪ 10‬سال قبل در این سینما اکران‬ ‫میشد‪ ،‬حتی از فهرست ویدئو کلوپ ها هم حذف شده بودند؛‬ ‫«گروگان» یکی از آخرینها بود که از دوران خوش جمشــید‬ ‫هاشم پور و سر تراشیدهاش در اوایل دهه ‪ ۷0‬آمده بود‪ .‬چندی‬ ‫پیش‪ ،‬این ســینمای متروکه با ســینمای فروریخته «پرسیا»‬ ‫تعویﺾ و به «کریم تیموری» واگذار شد‪.‬‬ ‫سینما «مترو» سابق که با ســرمایه «رحیم ایروانی» صاحب‬ ‫کارخانه کفش ملی در سالهای دور نمایش فیلم را شروع کرده‬ ‫بود‪ ،‬حاال به تودهای سیاه در قلب خیابان زند تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ابتدا حوزه هنری قصد داشــت‪ ،‬سینما بهمن را پس از تغییر‬ ‫کاربری به بخش خصوصی واگذار کند و با ســرمایه گذاری در‬ ‫پردیس سینمایی اوضاع این سینمای قدیمی را نونوار کند‪ ،‬اما‬ ‫تصمیم آنها تغییر کرد و با ملک سینما «پرسیا» معاوضه شد‪.‬‬ ‫عصر روز پنجشــنبه گــروه پیمانکار با مجوزهــای مربوطه در‬ ‫حال تخریب ســینما بودند که قســمتی از سالن دچار حریق‬ ‫میشود‪ .‬طبق گفته «اســداﷲ بهاری» آپاراتچی سینما پرسیا‬ ‫و نگهبان فعلی ســینما بهمن که در محــل حادثه حاضر بود‪،‬‬ ‫وسعت شــعلههای آتش تا اندازهای نبوده که به خدمات اطفاء‬ ‫حریق توسط آتش نشــانان نیاز باشد و با آب آتش را خاموش‬ ‫کردند‪ .‬اما او قبل از خواب متوجه دود و بوی آتش شــده و بعد‬ ‫از گذشــت چند دقیقه توسط ماموران آتش نشان با تجهیزات‬ ‫ویژه از محل حادثه نجات داده میشود‪.‬‬ ‫در این عملیات بیش از ‪ 12‬خودرو اطفایی حضور داشــتند و‬ ‫از ســرایت آتش به منازل همجوار ســینما جلوگیری کردند و‬ ‫خوشــبختانه در این حادثه به هیچکدام از شهروندان آسیبی‬ ‫وارد نشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری‬ ‫شیراز گفت‪ :‬هنوز گزارش کارشناسی در مورد علت وقوع آتش‬ ‫سوزی اعالم نشده است‪ .‬محمدهادی قانع با بیان اینکه حریق‬ ‫ســینما بهمن‪ ،‬علی رغم وســعت‪ ،‬با تالش آتش نشانها ابتدا‬ ‫مهار و از ســرایت آن به دیگر اماکن تجاری و مسکونی مجاور‪،‬‬ ‫ممانعت شد و در نهایت به شکل کامل اطفاء شد‪.‬‬ ‫پاسﺦ قاطع مهناز افشار به شایعه فرار‬ ‫از کشور‬ ‫مهناز افشار تاکید کرد که به خانه خود (ایران) بازخواهد گشت‬ ‫و شایعه فرارش از کشور‪ ،‬خیلی مضحک است‪.‬‬ ‫مهنار افشار در توییتی به شایعه فرارش از کشور واکنش نشان‬ ‫داد و نوشــت‪« :‬ســوال از این مضحکتر که آیا مهناز افشار از‬ ‫ایران فرار کرده است؟ خیر مهناز افشار به خانه خود باز خواهد‬ ‫گشت‪».‬‬ ‫شﻬﻼ رﺳﺘمی‬ ‫جوایز ‪ ۷2‬امین فستیوال کن‪ ،‬که در روز ‪ 2۵‬مه به پایان رسید‪ ،‬امسال با‬ ‫اتفاق آرای بیشتری روبرو شد‪ .‬از جمله آنها جایزه بهترین بازیگر مرد است‬ ‫که به «آنتیونیو باندراس» برای بازی در فیلم «درد و شکوه»‪ ،‬آخرین اثر‬ ‫«پدرو آلمودوار‪ ،‬کارکردان بنام اسپانیولی داده شد‪.‬‬ ‫پدرو آلمودوار‪ ،‬که برای ششــمین بار در بخش مسابقه ای این فستیوال‬ ‫شــرکت میکرد و در ســال ‪ 201۶‬نیز رئیس هیات داوران آن بود‪ ،‬در‬ ‫این فیلم در واقع زندگی خود را میشــکافد و از زبان شــخصیت اصلی‪،‬‬ ‫«سالوادور» (آنتونیو باندراس)‪ ،‬آن حرفهائی را میزند و همان کارهائی‬ ‫را میکنــد که میخواســته بزنــد و انجام دهد‪ .‬او به گونــه ای بر همه‬ ‫زخمهای ناسور خود مرهم میگذارد ‪ :‬از مادرش (پنه لوپه کروز) پوزش‬ ‫میخواهد که فرزندی مطابق با خواســتههای وی نبوده است و با نشان‬ ‫دادن فقر خانواده ‪ ،‬بیســوادی پدرش و دوران جوانی پر جوش وخروشی‬ ‫که داشته‪ ،‬و از این رو در جامعه زیر سلطه دیکتاتوری فرانکو ‪ ،‬به ویژه در‬ ‫روستائی کوچک و سنتی‪ ،‬او را طرد میکرده‪ ،‬به شهرتی اشاره میکند که‬ ‫خوشبختی چندانی برایش به ارمغان نیاورده است‪ .‬او مشکالت جسمی‬ ‫حود را پنهان نمیســازد و همه اسرار چگونگی مبارزه با دردهای خود را‬ ‫بر مال میسازد‪.‬‬ ‫در این آخرین فیلم خود «پدرو آلمودوار»‪ ،‬که به وصیت نامه بی شباهت‬ ‫نیست‪ ،‬از همان هنرپیشههائی استفاده کرده که دوستان دیرینش هستند‬ ‫و در شــماری از فیلمهای پیشین با وی همکاری داشته اند ‪« :‬پنه لوپه‬ ‫کروز» و «آنتونیو باندراس»‪.‬‬ ‫«باندراس» در این فیلم‪ ،‬ویژه ترین نقش خود‪ ،‬یعنی نقش کارگردانی را‬ ‫ایفا میکند که در رفت و آمد به خاطرات کودکی و گذشته اش‪ ،‬منزوی‬ ‫و درگیر با دردهای خود است‪.‬‬ ‫«باندراس» در مورد سناریوی فیلم میگوید که با خواندن آن شوکه شده‬ ‫چرا که این سناریو به سناریوی هیچ کدام از فیلمهای گذشته وی شبیه‬ ‫نبــودو در آن «آلمو دورا»‪ ،‬با تلنگرهائی بــه اینجا و آنجا پیش میرفته‬ ‫است‪ .‬او این بار‪ ،‬بر خالف گذشته و بدون استفاده از ترفندهای همیشگی‪،‬‬ ‫داستانی کاملا شخصی را بیان میکرد‪.‬‬ ‫«آنتونیو باندراس» میافزاید‪« :‬در حین بازی در فیلم متوجه شده که در‬ ‫واقع دارد نفش خود کارگردان را ایفا میکند‪ .‬موهایش را شبیه آلمودوار‬ ‫آرایش کرده اند‪ ،‬آپارتمانی که در آن فیلم میگذرد‪ ،‬نمونه دفیق آپارتمان‬ ‫خود کارگردان اســت‪ .‬لباسهایش نیز همچنین‪ ...‬او میافزاید ‪ »:‬گرچه‬ ‫آلمودوار به من میگفت میتوانم از وی تفلید کنم‪ ،‬اما من بهتر میدیدم‬ ‫که این شباهت را دورنی سازم تا تبدیل به کاریکاتور وی نشوم‪ .‬آلمودوار‬ ‫میگفت چندان اهمیتی به ایفای نقش به ســبک آمریکائی‪ ،‬که من در‬ ‫آمریــکا آموخته بــودم‪ ،‬نمیدهد و میخواهد من خودم باشــم‪ .‬اما من‬ ‫مقاومت میکردم‪ .‬با این حال او توانســت آنچــه را که میخواهد از من‬ ‫بیرون بکشد و شــخصیتی را که میخواهد در بیاورد‪ .‬نتیجه کار حق را‬ ‫به او داد‪».‬‬ ‫بنابراین گفتهها‪ ،‬به دالیل بردن جایزه توســط «باندراس» پی میبریم‬ ‫که چهار دســت و پا برای گرفتن جایزه اش از پلههای ســالن خود را به‬ ‫ســوی صحنه کشــید‪ ..‬در عین حال در مییابیم که چرا کارگردانی که‬ ‫مهارتی ویژه در کار خود و در ارائه شخصیتهائی جذاب و پررنگ داردو‬ ‫بارهــا انتظار میرفت نخل طالی کن را ببــرد‪ ،‬این بار هم به این جایزه‬ ‫دست نیافت‪ .‬چون فیلم او گرچه از توانائی کارگردانش حکایت میکند اما‬ ‫ویژگــی و ناب بودن فیلمهای دیگرش را ندارد و در زمره فیلمهائی باقی‬ ‫میماند که سرنوشت سینما را تغییر نمیدهند‪.‬‬ ‫گفتنی است که بسیاری از آثار آلمودوار پیرامون شخصیت یک زن ساخته‬ ‫شدهاند‪ ،‬در حالی که فیلم «درد و شکوه»‪ ،‬علیرغم حضور پیگیر «مادر»‪،‬‬ ‫مرد محور است‪.‬‬ ‫این کارگردان اســپانیولی که در سال ‪ 1۹۹۹‬جایزه بهترین کارگردانی را‬ ‫بــرای «همه چیز درباره مادرم» در کن ربــود در حالی که همه برای او‬ ‫«نخل طال» پیش بینی میکردند‪ ،‬در ســال ‪ 2003‬جایزه اسکار بهترین‬ ‫فیلم خارجی را برای «با او حرف بزن» و شماری جوایز مهم دیگر را ربوده‬ ‫است‪ .‬توانائی «المودوار» در این است که با سکانسهای بسیار مؤثر و زیبا‬ ‫از یک داستان معمولی یک اثر هنری وجذاب میسازد که این بار چنین‬ ‫نشده اســت و فیلم‪ ،‬که به گونه ای نگاه به زندگی شخصی کارگردان از‬ ‫سوراخ کلید است‪ ،‬تنها کنجکاوی تماشاگر را ارضا مینماید‪.‬‬ ‫این فیلم هم زمان با نمایشش در فستیوال کن به روی پرده سینماهای‬ ‫فرانسه آمده است‪.‬‬ ‫»داس︐ان اس︊اببازی‪ «۴‬در ت﹑ش برای ﹬ک ر﹋ورد جد﹬د‬ ‫پیش فــروش بلیتهــای جدیدترین قســمت از‬ ‫مجموعه «داستان اســباب بازی» از فروش ‪ 100‬تا‬ ‫‪ 1۵0‬میلیون دالری این انیمیشن محبوب در هفته‬ ‫نخســت اکران حکایت دارد‪ .‬چهارمین قســمت از‬ ‫انیمیشن «داستان اسباببازی» محصول استودیو‬ ‫پیکســا ِر کمپانی دیزنی از تاریــخ ‪ 21‬ژوئن ‪201۹‬‬ ‫اکران خود را آغاز میکند و امیدوار اســت با عبور‬ ‫از فــروش ‪ 182‬میلیون دالری «شــگفتانگیزان‬ ‫‪ ،»2‬رکورد فروش آغازین انیمیشــنهای سینما را‬ ‫به نام خود ثبت کند‪« .‬داســتان اسباببازی ‪ »4‬را‬ ‫«جاش کولی» با فیلمنامهای از «ویل مککارمک»‬ ‫و «استفنی فولســوم» کارگردانی میکند‪ .‬قسمت‬ ‫جدید این انیمیشــن پس از یک وقفه ‪ ۹‬ساله و با‬ ‫گذشت بیش از ‪ 20‬سال پس از ساخت قسمت اول‬ ‫آن به ســینما خواهد آمد و «تام هنکس» و «تیم‬ ‫آلن» دوباره در نقش شخصیتهای اصلی «وودی»‬ ‫و «باز الیتیر» صدا پیشگی کردهاند‪ .‬اولین قسمت از‬ ‫انیمیشن «داســتان اسباببازی» در روز ‪ 22‬نوامبر‬ ‫‪ 1۹۹۵‬بــه کارگردانی جان لســتر و با فیلمنامهای‬ ‫از «جان لَسِ ــتر» اکران شــد و توانست به فروشی‬ ‫بالغ بــر ‪ 3۶0‬میلیون دالر دســت یابد‪ .‬داســتان‬ ‫فیلم درباره «اندی» پســربچهای ششساله بود که‬ ‫اسباببازیهایش را خیلی دوست دارد‪ ،‬اما دانستن‬ ‫این موضوع که اســباببازیها زنده میشوند کمی‬ ‫عجیب بهنظر میرسد‪« .‬وودی»‪ ،‬گاوچرانی قدیمی‬ ‫و اســباببازی مورد عالقه انــدی و رئیس تمامی‬ ‫اسباببازیها در اتاقش است‪ .‬دوستان «وودی» یک‬ ‫دایناسور‪ ،‬خوک‪ ،‬سگ و سیبزمینی هستند‪.‬‬ ‫این انیمیشــن محبوب جوایز بهترین انیمیشــن‪،‬‬ ‫بهتریــن کارگردانــی‪ ،‬بهترین موســیقی‪ ،‬بهترین‬ ‫تهیهکنندگی و بهترین نویسندگی را از جوایز «آنی»‬ ‫کسب کرد و در بخش بهترین ترانه اصلی و بهترین‬ ‫فیلمنامه نامزد جوایز اسکار شد‪« .‬جان لستر» برای‬ ‫کارگردانی این فیلم موفق به کسب جایزه دستاورد‬ ‫ویژه اســکار شد‪ .‬قسمت دوم این انیمیشن در سال‬ ‫‪ 1۹۹۹‬با کارگردانی خود «لَسِ ــتر» به سینماها آمد‬ ‫و دنباله بســیار موفقی را برای قسمت اول رقم زد‬ ‫و در نهایت به فروشی بیش از ‪ 48۵‬میلیون دالری‬ ‫دست یافت‪.‬‬ ‫قسمت ســوم «داستان اســباببازی» از ‪ 18‬ژوئن‬ ‫‪ 2010‬در ســینماها اکران خود را آغــاز کرد و در‬ ‫باز﹬﹍ر »پدرخوانده« در﹎︢شت‬ ‫«کارمن کاریدی» بازیگر قسمت دوم و سوم از ســه گانه «پدرخوانده» و اولین اخراجی آکادمی‬ ‫اسکار در سن ‪ 85‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫وی که در قسمت دوم فیلم «پدرخوانده» به کارگردانی «فرانسیس فورد کاپوال» در نقش «کارمین‬ ‫روزاتو» و در قسمت ســوم نیز در نقش «آلبرت ولﭗ» بازی کرده بود پس از چند روز بستری در‬ ‫بیمارستان به اثر ابتالء به ذاتالریه در سن ‪ 85‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫«کارمین کاریدی» در طول شــش دهه فعالیت هنری خود در در تﺌاتر برادوی‪ ،‬تلویزیون و سینما‬ ‫حضور پررنگی داشت و در آثار زیادی نقشآفرینی کرد‪ .‬وی در سال ‪ 2004‬به سبب اشتراكگذاری‬ ‫فیلمها از عضویت در آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار اخراج شد و متهم به پرداخت ‪300‬‬ ‫هزار دالر غرامت به دو اســتودیو فیلمسازی شد و بر اســاس اعالم مدیر برنامههایش تا آخرین‬ ‫روزهای عمرش نیز از این اتفاق بســیار ناراحت بود‪« .‬کاریدی» در ابتدا قرار بود در نقش «سونی‬ ‫کارلﺌونه» در فیلم «پدرخوانده» بازی کند اما «رابرت اوانس» که در آن زمان مدیر کمپانی پارامونت‬ ‫پیکﭽرز بود خواســتار تغییر بازیگر این نقش شد و در نهایت «جیمز کان» بود که در این نقش به‬ ‫مقابل دوربین رفت‪.‬‬ ‫وی همﭽنین باســابقه بازی در فیلم «شاهزاده شهر» ساخته «سیدنی لومت»‪« ،‬قمار باز» ساخته‬ ‫«کرال رایز»‪ ،‬کمدی «مانی پیت» و «باگزی» از «بری لوینستون» را نیز در کارنامه دارد‪.‬‬ ‫نهایــت به فروش خیرهکننده ‪ 1.۶3‬میلیارد دالر در‬ ‫سینماهای جهان دست یافت و عنوان پرفروشترین‬ ‫انیمیشــن تاریخ ســینما در آن زمان را به نام خود‬ ‫ثبت کرد‪« .‬داستان اســباببازی ‪ »3‬هماکنون در‬ ‫رتبــه ‪ 23‬پرفروشتریــن فیلمهای تاریخ ســینما‬ ‫قــرار دارد و با بیــش از یک میلیــارد دالر پس از‬ ‫«منجمــد»‪« ،‬شــگفتانگیزان ‪ »2‬و «مینیونها»‪،‬‬ ‫سومین انیمیشن پرفروش سینماست‪ .‬این فیلم در‬ ‫سال ‪ 2011‬در هشتاد و سومین دوره مراسم اسکار‬ ‫برنده جایزه اسکار بهترین انیمیشن و بهترین ترانه‬ ‫اصلی شــد و در ســه بخش بهترین فیلم‪ ،‬تدوین و‬ ‫بهترین فیلمنامه اقتباســی نیز نامزد کسب اسکار‬ ‫بود‪ .‬در «داستان اسباببازی ‪ »3‬به کارگردانی «لب‬ ‫آنکریچ» که عنوان بهترین فیلم سال سینمای جهان‬ ‫را در ســال ‪ 2010‬از نگاه هفتهنامه «تایم» و عنوان‬ ‫برترین انیمیشــن تاریخ سینما را به انتخاب نشریه‬ ‫سینمایی «اسکرین» یدک میکشد‪ ،‬بازیگرانی چون‬ ‫«تام هنکس»‪« ،‬تیم آلن»‪« ،‬مایکل کیتون»‪« ،‬جان‬ ‫کوزاک» و «جودی بنســون» بهعنوان صداپیشــه‬ ‫هنرنمایی کردند‪ .‬کمپانی دیزنی که امسال فیلمهای‬ ‫«انتقام جویان‪ :‬آخــر بازی» (دومین فیلم پرفروش‬ ‫تاریخ سینما با ‪ 2.۶‬میلیارد دالر) و همچنین نسخه‬ ‫سینمایی «عالءالدین» را اکران کرده امیدوارست با‬ ‫«داستان اسباب بازی ‪ »4‬به روند موفق خود در سال‬ ‫‪ 201۹‬ادامه دهد‪.‬‬
‫موسیقیدرتلویزیونمیگوید‪:‬‬ ‫حمیدرضانوربخشمدیرعاملخانهموسیقیازاوضاعبد‬ ‫ِ‬ ‫برنام﹤سازان تلو﹬︤﹬ون دن︊ا﹛﹤ روی ا﹬ن︧︐ا﹎رام ه︧︐ند‬ ‫ﯾاﺳر شﯿﺨی ﯾﮕاﻧﻪ‬ ‫مهمترین این‬ ‫هنر را رسانهها به مخاطبان معرفی میکنند‪ .‬یکی از‬ ‫ِ‬ ‫رســانهها در کشور ما تلویزیون اســت که زیر نظر سازمان صدا و‬ ‫تلویزیونی سراسری‪12 ،‬‬ ‫سیما اداره میشود‪ .‬این سازمان‪ 20 ،‬شبکه‬ ‫ِ‬ ‫شبکه برون مرزی و ‪ 33‬شبکه استانی دارد که ساعتهای بسیاری‬ ‫میلیونی تلویزیون برنامه پخش‬ ‫در طول شبانه روز برای مخاطبان‬ ‫ِ‬ ‫میکنند‪ .‬بیشــتر این برنامهها هم با موسیقی همراه هستند‪ .‬حال‬ ‫باید دید تلویزیون با این حجم باالی برنامهها و مخاطبانش‪ ،‬توانسته‬ ‫اســت در ارتقای سطح کیفی موسیقی در کشور و در نزد مخاطبان‬ ‫تاثیر بسزایی داشته باشد یا خیر‪ .‬امروز در دسترسترین رسانه در‬ ‫کشور ما تلویزیون است‪ .‬بیشک هیﭻ رسانهای در ایران به اندازهی‬ ‫تلویزیون مخاطب ندارد‪ .‬در عین حال بیشترین حجم موسیقی در‬ ‫قالب برنامههای تلویزیونی پخش میشود‪ .‬پس آنﭽه از تلویزیون چه‬ ‫در قالب برنامههای مختلف و چه در قالب برنامههای موسیقایی پخش‬ ‫میشود‪،‬بیشکتاثیربسیاریبرجامعهخواهدداشت‪.‬بسیاریازاهل‬ ‫هنر بر این باورند که تلویزیون آنگونه که بایسته و شایسته است به‬ ‫موسیقی اصیل و جدی نمیپردازد و بیشتر به پخش موسیقیهای‬ ‫سطحی مشغول است‪ .‬از سوی دیگر مدیران تلویزیون شاید این نظر‬ ‫را چندان قبول نداشته باشند‪ .‬آنها میگویند شبکههای تلویزیونی‬ ‫تعدادشان زیاد است و انوع مختلف موسیقی از این شبکهها پخش‬ ‫میشود‪ .‬بر آن شدیم تا پروندهای با عنوان «موسیقی در تلویزیون» را‬ ‫منتشرکنیمتادرآنبهبررسیاوضاعموسیقیدرتلویزیونبپردازیم‪.‬‬ ‫در ماههغای گذشته گفتوگوهایی را در این زمینه منتشر کردیم‪ .‬این‬ ‫بار اما سراغ حمیدرضا نوربخش رفتیم تا اوضاع موسیقی را از دیدگاه‬ ‫او بررسی کنیم‪ .‬نوربخش از خوانندگان مهم موسیقی ایرانی است و در‬ ‫عین حال مدیرعامل خانه موسیقی هم هست‪ .‬در ادامه متن گفتوگو‬ ‫بانوربخشرامیخوانید‪:‬‬ ‫بسیاری از اهالی موسیقی نسبت به آنﭽه به عنوان موسیقی‬ ‫در شبکههای مختلف صدا و سیما پخش میشود‪ ،‬رضایت‬ ‫ندارند‪ .‬دیدگاه شما نسبت به اوضاع کنونی موسیقی در رادیو‬ ‫وتلویزیونچیست؟‬ ‫سالهای سال است که ارتباط بخش جدی موسیقی با رادیو تلویزیون قطع‬ ‫است‪ .‬عمدهترین دلیلش این است که موسیقی در این رسانه دارای هویت و‬ ‫جایگاه مشخصی نیست‪ .‬دیگر مسائل از همین ماجرا ناشی میشود‪ .‬شان و‬ ‫منزلتی که شایسته موسیقی است‪ ،‬در تلویزیون برای این هنر رعایت نمیشود‪.‬‬ ‫نگاه غیر اصولی وقتی به این هنر در تلویزیون وجود دارد‪ ،‬هنرمندان مهم عرصه‬ ‫موسیقی به این رسانه نمیروند‪.‬‬ ‫شما به عنوان خواننده تا کنون به تلویزیون نرفتهاید؟‬ ‫من خواننده اوایل دهه شصت و اواخر دهه هفتاد هستم‪ .‬آن زمان هم خوانندگان‬ ‫زیادی روی کار نبودند‪ .‬خودم هیچ وقت به عنوان خواننده حاضر نشدم به این‬ ‫رسانه بروم‪ .‬دلیلش هم این بود که تلویزیون برای موسیقی منزلت قائل نبود و‬ ‫ساز را نشان نمیداد‪ .‬درست مانند این است که شما را به همراه خانوادهتان به‬ ‫یک مهمانی دعوت کنند و اعضای خانواده را به پستویی بفرستند و خودتان‬ ‫را به اتاق پذیرایی ببرند و باال بنشــانند‪ .‬این کاری اســت که تلویزیون با ما‬ ‫من خواننده باید به تلویزیون بروم‬ ‫خوانندگان انجام میدهند‪ .‬از سوی دیگر چرا ِ‬ ‫زدن خواننده)‬ ‫و پلیبک(پخش موسیقی از طریق دستگاه پخش کننده و لب ِ‬ ‫کنم‪ .‬از میان خوانندگان قدیم یک مورد به من نشان دهید که خوانندهای به‬ ‫تلویزیون رفته و پلی بک کرده باشــد‪ .‬قبل از انقالب کدام یک از خوانندگان‬ ‫موسیقی ایرانی پلیبک کردهاند؛ شجریان‪ ،‬شهیدی‪ ،‬بنان یا نادر گلچین پلی‬ ‫بک میکردند؟ پلیبک برای خوانندگان پاپ بوده و هست‪ .‬علتش هم این بود‬ ‫که اصال فلسفهاش متفاوت است‪ .‬ما در موسیقی سنتی چیزی به نام نمایش‬ ‫نداریم‪ .‬تلویزیون خواننده موسیقی سنتی را مجبور به پلیبک میکند‪ .‬اصال مگر‬ ‫میشــود آواز را پلیبک کرد؟ مگر آواز زمانبندی دارد؟ مگر س ِر ضرب دارد؟‬ ‫این کارها اتفاق میافتد و نتیجهاش نمایشی مضحک است‪ .‬متاسفانه برخی‬ ‫از همکاران ما هم میپذیرند که در این نمایش مضحک شرکت کنند‪ .‬البته‬ ‫هر هنرمندی خودش مختار است‪ .‬برنامهای مشخص و جدی در تلویزیون با‬ ‫موضوع موسیقی نداریم‪ .‬موسیقی سنتی ابدا در تلویزیون وجود ندارد‪ .‬اگر هم‬ ‫وجود دارد به همین شکلی است که برایتان شرح دادم و به نظرم بهتر است‬ ‫که اصال وجود نداشته باشد‪ .‬درباره آموزش موسیقی هیچ برنامهای در تلویزیون‬ ‫نداریم‪ .‬درباره آشپزی و همه چیز آموزش داریم اال درباره موسیقی‪.‬‬ ‫در حال حاضر حدود سی شبکه تلویزیونی داخلی داریم که‬ ‫برخیازآنهادرساعاتشبانهروزقطعههاییازموسیقیسنتی‬ ‫را پخش میکنند‪ .‬همﭽنین چند برنامه با موضوع موسیقی هم‬ ‫در شبکههای مختلف روی آنتن میروند؟‬ ‫گاهیبرنامههاییخاصدرقالبگفتوگوشکلمیگیردکهکمکیبهموسیقی‬ ‫نمیکند‪ .‬برنامهها باید به گونهای باشند که به ارتقاع سطح فرهنگ موسیقایی‬ ‫جامعه کمک کند‪ .‬اگر برنامهای گفتوگویی و تحلیلی در تلویزیون اجرا شد‬ ‫موزیسین خاص هم حضور داشتند‪ ،‬چنین برنامهای تنها برای‬ ‫که در آن چند‬ ‫ِ‬ ‫موزیســینها جذاب است و خیلی به درد عموم مردم نمیخورد‪ .‬باید پرسید‬ ‫برای ارتقای ذائقه شــنیداری مردم چه کردهاید؟ ذائقه موسیقایی مردم باید‬ ‫تربیت شود‪ .‬یکی از رسالتهای تلویزیون ارتقای سطح فرهنگ عمومی است‬ ‫که در اساســنامهاش هم آمده است‪ .‬بخشی از این فرهنگ عمومی سلیقه و‬ ‫ذائقه شنیداریِ مردم است‪ .‬اگر امروز ذائقه شنیداری جامعه ما چندان مناسب‬ ‫نیست دلیلش پخش آثاری سخیف‪ ،‬بیهویت و بیارزش از رسانه ملی است‪.‬‬ ‫مردم مجبورند که این نوع موسیقیها را بپذیرند چرا که رسانه این آثار را به‬ ‫خوردشان میدهد‪ .‬کدام یک از برنامههای پربیننده تا کنون موزیسینی درجه‬ ‫یک و ممتاز‪ ،‬فرهیخته و بادانش دعوت کرده است‪ .‬معموال خوانندگانی دعوت‬ ‫میشوند که در برنامههای تلویزیونی یک شبه مشهور میشوند و در ادامه باز‬ ‫هم به همان برنامهها دعوت میشوند‪ .‬در نوروز ما در هر شبکه برنامههایی ویژه‬ ‫داریم‪ .‬مهمانان ویژهی این برنامهها در چند سال اخیر را بررسی کنید‪ .‬از کدام‬ ‫چهرهی ارزشمند موسیقی ایران دعوت شده است؟‪.‬‬ ‫نوروزی سیما‪ ،‬خوانندهای‬ ‫امسال در یکی از ویﮋهبرنامههای‬ ‫ِ‬ ‫دعوت کردند که یک آلبوم رسمی هم در کارنامهاش نداشت‬ ‫و کل فعالیت جدیاش در عرصه موســیقی به یک سال هم‬ ‫نمیرسید؟‬ ‫چرا این اتفاق میافتد؟ فضای مجازی را بررسی میکنند و براساس موجهایی که‬ ‫در شبکههای اجتماعی ایجاد شده‪ ،‬مهمانان را انتخاب میکنند‪ .‬یعنی تلویزیون‬ ‫به اتفاقهای شبکههای مجازی دامن میزند و بالفاصله شبکههای مجازی به‬ ‫اتفاقهای تلویزیونی دامن میزند‪ .‬این یک دور باطل است‪ .‬تلویزیون به نوعی‬ ‫دنباله روی شبکههای مجازیمانند اینستاگرام است‪ .‬کسی که ویدیواش در رادیو‬ ‫جوان الیکهای زیادی خورده است‪ ،‬فردا مهمان یکی از برنامههای تلویزیونی‬ ‫میشود‪ .‬به نظرم هیچ آدم منصفی نمیتواند این ضعفرا نادیده بگیرد‪ .‬مدیران‬ ‫بسیاری با سالیق مختلف آمدهاند و رفتهاند و هیچ اتفاقی هم نیافتاده است‪.‬‬ ‫متاسفانه نگاهشان پرکردن آنتن است و نگاه فرهنگی ندارند‪.‬‬ ‫وقتی به آقای معلم مدیر سابﻖ مرکز موسیقی و سرود صدا و‬ ‫سیما گفتم که در برنامههای تلویزیونی موسیقی جدی کمتر‬ ‫پخش میشود و بیشتر از همه موسیقیهای سطحی را پخش‬ ‫میکنند؛ او این حرف را قبول نداشت و استداللش این بود‬ ‫که موسیقی مانند غذا است و به همه نوع غذایی نیاز است‪.‬‬ ‫مثال برخی به فســتفود و برخی هم به غذاهای سنتی نیاز‬ ‫دارند؟استداللدیگرآقایمعلماینبودکهموسیقیهایجدی‬ ‫در ساعات مختلف شبانهروز از تلویزیون پخش میشوند؟‪.‬‬ ‫من نگاه انحصارگرایانه ندارم‪ .‬موسیقی پاپ را به هیچ وجه رد نمیکنم‪ .‬اصال‬ ‫درست نیست که بگوییم همه اقشار مردم باید موسیقی ایرانی بشنوند‪ .‬مگر‬ ‫خو ِد ما که هنرمند موسیقی سنتی هستیم‪ ،‬در همه ایام و ساعات سال‪ ،‬فقط‬ ‫موسیقی سنتی گوش میکنیم‪ .‬مگر ما همیشه حرف جدی میزنیم‪ .‬ولی ما‬ ‫میگوییمهرچیزیجایخودش‪.‬موسیقیسنتیماجایشکجاست‪.‬تلویزیون‬ ‫در طول شبانهروز باید سی شبکه را تغذیه کنید‪ .‬از این میان شبکههای استانی‬ ‫ماجرای متفاوتی دارنــد که در جای خودش جای بحث دارد‪ .‬ولی در همین‬ ‫شبکههای رسمی در طول شبانهروز آیا ما دو ساعت حقمان هست یا نه! آن‬ ‫هم البته در ساعت پربینندهی تلویزیون‪ .‬نه در ساعتی که شبکههای تلویزیونی‬ ‫کمترین میزان مخاطب را دارند‪ .‬از سوی دیگر دفتر موسیقی سازمان صدا و‬ ‫سیما نقشی در پخش موسیقی سازمان ندارد‪ .‬دفتر موسیقی آثاری را تولید‬ ‫میکند و اگر مسئوالن شبکههای مختلف صالح ندانند‪ ،‬اصال پخش نمیشوند‪.‬‬ ‫ما با مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما طرف نیستیم‪ .‬این مرکز آثار خوبی هم‬ ‫تولید میکند‪ .‬در آرشیو این مرکز آثار ارزشمندی وجود دارد‪.‬چند سال پیش‬ ‫که آقای صوفی مدیر مرکز موسیقی سازمان بودند‪ ،‬با سازمان مذاکره کردیم تا‬ ‫حدود ‪ 100‬اثر را با برند خانه موسیقی تولید کنیم‪ .‬آخرش به این رسیدیم که‬ ‫تضمین پخش نداریم‪ .‬تولید میشد اما تضمین پخش نداشت‪ .‬ما شرط تضمین‬ ‫پخش را وسط کشیدیم و در نهایت به نتیجه نرسیدیم‪ .‬البته صرفِ تولید آثار‬ ‫خوب بود اما در نهایت وقتی پخش نمیشد فایدهای نداشت‪ .‬فکر میکنید برای‬ ‫تولید تیتراژ یک سریال از دفتر موسیقی اجازه میگیرند؟ به هیچ وجه‪ .‬شبکهها‬ ‫در این باره مستقل عمل میکنند‪ .‬به نظرم باید مجوز رسانه های خصوصی را‬ ‫بدهند‪ .‬در قانون ما رسانه باید در انحصار حاکمیت باشد و از سوی دیگر هم‬ ‫محدودیتهای بسیاری وجود دارد‪ .‬در همه جای دنیا تلویزیون دولتی هست و‬ ‫در کنارش شبکههای تلویزیونی خصوصی هم فعالیت میکنند‪.‬‬ ‫مخاطبی که عالقهمند به موســیقی ایرانی است نمیتواند‬ ‫موسیقیمحبوبشرادرمیانشبکههایمختلفپیداکند؟‬ ‫االن شما به من بگویید که پخش موسیقی سنتی یا هر موسیقی جدی دیگری‬ ‫در شبکههای تلویزیونی کشور چه ساعتی است‪ .‬این که به طور تصادفی هم‬ ‫ممکن است اثر خوبی پخش شود که فایده ندارد‪ .‬االن میدانیم که فالن سریال‬ ‫یا فالن برنامه خانواده یا فالن برنامه آشپزی درست چه ساعتی پخش میشوند‪.‬‬ ‫نظرتان درباره برخی برنامههایی که با موضوع موسیقی و با‬ ‫محوریت گفتوگو روی آنتن میرود چیست؟‬ ‫اینها برنامهها جدی نیستند‪ .‬برنامههایی سرگرمی برای پرداختن به موسیقی‬ ‫روز جامعه هستند‪ .‬این برنامهها در ارتقای سطح فرهنگ موسیقایی جامعه‬ ‫کمکینمیکنند‪.‬البتهدرجایگاهخودشانبرنامههایمناسبیهستنداماهدف‬ ‫ما چنین برنامههایی نیست‪ .‬در گذشته برنامهای مانند «هفت شهر عشق»‬ ‫پخش میشد‪ .‬آرشیو این برنامه از شاهکارهای موسیقی ماست و منبعی برای‬ ‫پژوهش به حساب میآیند‪« .‬گلچین هفته» برنامهای درجه یک بود‪ .‬در رادیو‬ ‫و تلویزیون از اینگونه برنامههای ماندگار داشتیم‪ .‬به هر حال برنامههای خوبی‬ ‫هم در این زمینه ساخته شده اما این برنامهها مقطعی و حاصل سلیقه مدیرانی‬ ‫خاص بوده است‪ .‬نگرانی اصلی ما این است که مردم برنامهی موسیقی جدی‬ ‫نمیبینند‪ .‬اگر هم برنامهای جدی در این زمینه پخش میشود‪ ،‬زمانش مشخص‬ ‫نیست و مخاطب باید به طور تصادفی آن را پیدا کند‪ .‬در همین برنامههایی که‬ ‫گهگاهی در تلویزیون و به طور تصادفی پخش میشود هم ایراداتی وجود دارد‪.‬‬ ‫آیا این برنامهها حق کپیرایت را رعایت میکنند‪ .‬وقتی رســانهای میخواهد‬ ‫اثری از یک هنرمند پخش کند‪ ،‬باید حقوق مادی و معنوی آن را پرداخت کند‪.‬‬ ‫حق عدم تفسی ِر اثر است‪.‬‬ ‫حقوق مادی که مشخص است و حقوق معنوی هم ِ‬ ‫اثر یک هنرمند را نباید تفسیر کرد و این فقط خو ِد هنرمند و البته مخاطب است‬ ‫که میتواند یک اثر را تفسیر کند‪.‬‬ ‫پیش آمده که اثری از شما در یکی از شبکههای تلویزیونی یا‬ ‫ِ‬ ‫شرکت منتشر‬ ‫رادیویی پخش شود و از شما و از آهنگساز یا‬ ‫کنندهاجازهنگرفتهباشند؟‬ ‫بله‪ .‬مگر تا االن از کسی اجازه گرفتهاند‪.‬‬ ‫آخرین باری که اثری از شما پخش شده و خودتان شنیدهاید‬ ‫کی بوده اســت‪ .‬اثری که نه از آهنگسازش و نه از شما و نه از‬ ‫شرکتمنتشرکنندهاجازهپخششرانگرفتهباشند؟‬ ‫بیشتر در رادیو شــنیدهام‪ .‬در تلویزیون هم شاید همین چند‬ ‫ماه پیش بود که اثری با صدای من و خوانندگی سهراب‬ ‫پورناظری پخش کردند‪ .‬چندی پیش هم اثری با صدای‬ ‫من و آهنگســازی داریوش پیرنیاکان پخش کردند‪.‬‬ ‫شــاید بگویند فالن اثر مال شرکت «سروش» است‬ ‫و متعلق به صدا و سیما است‪ .‬اما با این حال به این‬ ‫راحتی هم نیســت‪ .‬من این اثر را برای قرار دادن‬ ‫در ســیدی و فروش از راه سیدی خواندهام‪.‬‬ ‫«ســروش» حق ندارد این اثــر را از رادیو و‬ ‫تلویزیون پخــش کند‪ .‬تلویزیون آنتنش را‬ ‫برای پخش تبلیغات ثانیهای میفروشد‪ .‬اما‬ ‫برای پخش آثار هنرمندان همه چیز رایگان‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫شمامدیرعاملخانهموسیقی‬ ‫هســتید‪ .‬با دیدگاه اهالی‬ ‫موسیقی که خیلیهایشان‬ ‫اعضای خانه موسیقی هستند‬ ‫آشنایید‪ .‬اهالی موسیقی هم‬ ‫همین گالیهها را دارند؟‬ ‫بله‪ .‬ســال گذشته ما کمپین تشکیل دادیم تا حقوق‬ ‫هنرمندان را در صدا و ســیما پیگیری کنیم‪ .‬خیلی از‬ ‫هنرمندان به ما وکالت دادند‪.‬‬ ‫پیگیریهابهکجارسید؟‬ ‫مذاکراتی با مسئوالن صدا و سیما داشتیم اما متاسفانه‬ ‫به جایی نرسید‪.‬‬ ‫پیگیری‬ ‫ممکن است به شــکایت و‬ ‫ِ‬ ‫حقوقیبیانجامد؟‬ ‫بله‪ .‬ممکن است‪ .‬ما دوســت داریم با تعامل این‬ ‫مسائل را حل کنیم‪ .‬البته گاهی برخی هنرمندان‬ ‫دوســت دارند آثارشان از تلویزیون پخش شود‪،‬‬ ‫چرا که معتقدند این کار نوعی تبلیغ برایشان محسوب میشود‪ .‬این هنرمندان‬ ‫دیدگاه متفاوتی دارند و قابل احترام است‪ .‬اما کسی مانند شهرام ناظری همیشه‬ ‫به پخش آثارش از شبکههای تلویزیونی اعتراض داشته است‪ .‬موسیقی سنتی‬ ‫ما سالهاســت که در معرض خطر است‪ .‬نگاه ما سیاسی نیست‪ .‬ما به نگاه و‬ ‫جهتگیری رسانه کاری نداریم‪ .‬حرف ما این است که برای این موسیقی بیش‬ ‫از اینها باید شان و منزلت قائل باشید‪ .‬این هنر مخاطب را به تفکر وادار میکند‪.‬‬ ‫این هنر فرهیخته اســت‪ .‬از هر نظر که نگاه کنیم موسیقی جدی آدمی را از‬ ‫ابتذال دور میکند‪ .‬موسیقیهای بد در رفتار آدمها تاثیر میگذارد‪ .‬موسیقی‬ ‫سنتی بسیار پاک است‪ .‬پرداختن به این موسیقی یعنی پرداختن به سعدی‪،‬‬ ‫موالنا‪ ،‬حافظ و عطار‪ .‬متاســفانه هم اکنون زنگ خطر جدی درباره موسیقی‬ ‫سنتی به صدا در آمده است‪.‬‬ ‫این زنگ خطر کجا خودش را نشان میدهد؟‬ ‫موسیقی که از کشورهای دیگر میآید با خودش تیپ‪ ،‬رفتار‪ ،‬ادبیات‪ ،‬ناهنجاری‬ ‫و تربیت خاص خودش را میآورد‪ .‬در جهت مخالفش موسیقی سنتی با خودش‬ ‫منش و تربیت فرهیختگی میآورد‪ .‬واکنش مخاطبان کنسرتهای خارج از‬ ‫کشور را با مخاطبان موسیقی سنتی قیاس کنید‪ .‬نوع حرف زدن و نوع لباس‬ ‫پوشیدنشان با هم فرق میکند‪ .‬کسی که موسیقی سنتی گوش میدهد اهل‬ ‫اندیشه‪ ،‬مطالعه‪ ،‬تفکر و شعر است‪ .‬نگاه این آدم متفاوت است‪ .‬در یک خانواده‬ ‫دو بچه را با هم مقایسه کنید؛ بچهای که ساز سنتی مینوازد با بچهای که باری‬ ‫به هر جهت زندگی میکند‪ .‬تفاوت این دو با هم بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫چندی پیش مصاحبهای با آقای کیوان ســاکت داشتم و او‬ ‫میگفتکهمابهشبکهایاختصاصیبرایموسیقینیازداریم؟‬ ‫بله‪ .‬کاملا درســت است‪ .‬من انتظار را پایینتر آوردم‪ .‬از صدا و سیما خواستم‬ ‫به موسیقی زمان بدهد‪ .‬ساعتی مشخص برای موسیقی اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫فکرکنیدبرنامهایمیخواهدباموضوعموسیقیساختهشود‪.‬‬ ‫چنینبرنامهایچهویﮋگیهاییبایدداشتهباشد؟‬ ‫در برنامه موســیقی باید مخاطب عام در نظر گرفته شود‪ ،‬پس باید جذابیت‬ ‫داشته باشد‪ .‬پخش موسیقی مهمترین عامل در چنین برنامههایی است‪ .‬تصویر‬ ‫موسیقی یعنی مثال پخش یک کنسرت موسیقی‪ .‬فقط حرف زدن و گفتوگو‬ ‫کافی نیست‪ .‬در عین حال باید دقت شود که حرفها باید برای مخاطب عام‬ ‫باشد‪ .‬آنالیز یک اثر از ویژگیهای مهم یک برنامه تلویزیونی است‪ .‬مهمترش‬ ‫این اســت که ما با مخاطب عام سخن میگوییم و مخاطب ما فقط خواص‬ ‫نیستند‪ .‬شرط اولش اما پخش موسیقی و نشان دادن ساز است‪ .‬االن جوانان‬ ‫ما سازهای موسیقی ایرانی را نمیشناسند‪ .‬اما همان جوانها کیبورد‪ ،‬گیتار و‬ ‫درام را میشناســند‪ .‬عناصر فرهنگی ایران را که بخشی از آنها همین سازها‬ ‫هستند‪ ،‬در تلویزیون خودمان نمیبینیم و در عین حال در بیش از ‪ 100‬کانال‬ ‫ماهوارهایِ فارسی زبان هم نمیبینیم‪ .‬یعنی تمام این حرفهایی که زدیم در‬ ‫شــبکههای ماهوارهایِ فارسی زبان هم نیست‪ .‬یعنی تلویزیون در مواجهه با‬ ‫فرهنگ موسیقایی ما همان کاری را میکند که شبکههای ماهوارهای انجام‬ ‫میدهند‪ .‬تیغ سانسور صدا و سیما دامن موسیقی جدی را گرفته است‪ .‬چرا که‬ ‫موسیقی پاپ کار خودش را انجام میدهد‪.‬‬ ‫نکتهآخر؟‬ ‫ما دوست داریم که مبانی فرهنگی‪ ،‬هنری و هویتیمان تقویت شود‪ .‬ما از رسانه‬ ‫انتظار داریم‪ .‬بحث انتقاد نیست‪ .‬از روی دلسوزی میگوییم‪ .‬مسئوالن رسانه باید‬ ‫به این مسائل فکر کنند‪ .‬ما دلمان میسوزد و میدانیم که راهی که االن میروند‬ ‫ثمرات بدی دارد‪ .‬همهی حرفهای امروز را هم به عنوان یک خواننده و هم به‬ ‫عنوان مدیر صنف گفتم‪ .‬برنامهای باید باشد‪ .‬در میان همهی این شبکهها‪ ،‬یک‬ ‫من خواننده در برنامههای تلویزیون‬ ‫برنامه موسیقی هم باید باشد‪ .‬عدم حضور ِ‬ ‫بهدلیلهمینکملطفیهاست‪.‬بارسانهمخالفتکردنمعناندارد‪.‬مشکلاستاد‬ ‫شجریان هم همین بود‪ .‬شجریان خودش چندین بار گفته که بحث رعایت‬ ‫نکردن احترام هنرمندان است‪.‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫ﯾﮑﺸﻨﺒــــــــــــــﻪ ‪12‬ﺧردادﻣاه‪ 1398‬ﺳالدوازدﻫﻢشمــاره‪1094‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادﯾو و تﻠوﯾﺰﯾون‬ ‫‪RADIO & TV‬‬ ‫اخبار‬ ‫مستند پرتره مهوش افشاری عید فطر پخش‬ ‫میشود‬ ‫مســتند «صدای ماه» پرترهای از مهوش افشــاری به تهیهکنندگی و‬ ‫کارگردانی ابوالفضل توکلی چهارشنبه ‪ 1۵‬خرداد به مناسبت عید سعید‬ ‫فطر روی آنتن شبکه مستند میرود‪.‬‬ ‫«صدای ماه» دهمین قســمت از مجموعه مستندهای «پیشکسوتان‬ ‫دوبله و صدا» اســت و به زندگی حرفهای مهوش افشاری مدیر دوبالژ‬ ‫پیشکسوت سیما و صداپیشه انیمیشنهای «پسر شجاع»‪« ،‬جیمبو» و‬ ‫«بچههای مدرسه والت» میپردازد‪.‬‬ ‫این مســتند با همراهی غالمعلی افشاریه‪ ،‬مهین برزویی‪ ،‬فریبا رمضان‬ ‫پور‪ ،‬علی همت مومیوند‪ ،‬سعید شیخزاده و افشین زی نوری تولیدشده و‬ ‫از عوامل تولید آن میتوان به تصویربردار‪ :‬محمد ورزنده‪ ،‬صدابردار‪ :‬مجید‬ ‫آئینه‪ ،‬تدوین‪ :‬ابوالفضل توکلی‪ ،‬سازنده آنوس‪ :‬محمدحسین آئینه و مدیر‬ ‫تولید‪ :‬علیرضا سلیمانی اشاره کرد‪.‬‬ ‫این مستند چهارشــنبه ‪ 1۵‬خرداد ساعت ‪ 21‬از شبکه مستند پخش‬ ‫میشــود و بازپخش آن روزهای پنجشــنبه ‪ 1۶‬خرداد تصویربرداری‬ ‫«سرباز» در خوزستان تمام شد‪.‬‬ ‫تصویربرداری «‪#‬سرباز» در خوزستان‬ ‫تمام شد‬ ‫چندی پیش عوامل سریال «سرباز» به کارگردانی هادی مقدم دوست و‬ ‫تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی برای تصویربرداری بخشهایی از قصه‬ ‫این ســریال و ضبط سکانس هایی مربوط به وقوع سیل در ایران راهی‬ ‫مناطق سیلزده استان خوزستان شدند و به تازگی پس از گذشت دو‬ ‫ماه‪ ،‬تصویربرداری بخشهای مورد نظر در این اســتان به پایان رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه به وقوع ســیل در شــهرهای مختلف ایران فیلمنامه سریال‬ ‫«‪#‬سرباز» نوشته حمید نعمتاله و هادی مقدم دوست دچار تغییرات‬ ‫شد و به منظور همدردی با مردم و در جهت به روز شدن هر چه بیشتر‬ ‫قصه‪ ،‬سکانس های مربوط به مناطق زلزله زده این فیلمنامه به مناطق‬ ‫سیل زده تغییر پیدا کرد‪.‬‬ ‫آرش مجیدی‪ ،‬الیکا عبدالرزاقی‪ ،‬رویا تیموریان‪ ،‬جمال اجاللی‪ ،‬اسماعیل‬ ‫محرابی‪ ،‬کوروش تهامی‪ ،‬نیما شعبان نژاد‪ ،‬سیاوش خیرابی‪ ،‬علی هاشمی‪،‬‬ ‫افسانه کمالی‪ ،‬فرحناز منافی ظاهر‪ ،‬جواد خواجوی‪ ،‬کاوه آهنگر‪ ،‬مهتاب‬ ‫ثروتی‪ ،‬محبوبه صادقی‪ ،‬مهدی مستبصری‪ ،‬محمدطاهر مقدم دوست‪،‬‬ ‫دریا بخشنده و‪ ...‬از بازیگران این مجموعه هستند‪.‬‬ ‫«سرباز» عاشقانه ای حماسی اســت که در ‪ ۵0‬قسمت ‪ 4۵‬دقیقه ای‬ ‫تولید می شود‪.‬ساعت ‪ 10‬و جمعه ‪ 1۷‬خرداد ساعت ‪ 8‬خواهد بود‪.‬‬ ‫انتصاب مشاور‬ ‫مدیر شبکه قرآن و معارف سیما‬ ‫مصطفی آجرلو به عنوان مشاور مدیر شبکه قرآن و معارف سیما منصوب‬ ‫شد‪ .‬حجت االسالم والمسلمین محسن عرفاتی‪ ،‬طی حکمی مصطفی‬ ‫آجرلو را به عنوان مشاور شبکه قرآن و معارف سیما منصوب کرد‪.‬‬ ‫در بخشی از این حکم آمده است‪:‬‬ ‫«نظر به مراتب دانش‪ ،‬تعهد تخصص و تجارب موثر شــما در رســانه‪،‬‬ ‫جنابعالی را به عنوان مشــاور اینجانب در شــبکه قرآن و معارف سیما‬ ‫منصوب می نمایم‪.‬‬ ‫افزایش توان ارتباطی شبکه با سایر نهادها و سازمان ها‪ ،‬بهره مندی از‬ ‫ظرفیت های رسانه ای و فضای مجازی‪ ،‬شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیت‬ ‫های محتوایی در امور تولید برنامه ها از جمله وظایفی است که انتظار‬ ‫می رود با اهتمام ویژه جنابعالی محقق گردد‪.‬‬ ‫از مدیران محترم بخش های مختلف شبکه انتظار می رود در راستای‬ ‫اجرای ماموریت های محوله به جنابعالی همکاری الزم را داشته باشند‪».‬‬ ‫مصطفی آجرلو‪ ،‬فارغ التحصیل دانشــگاه صدا و سیما‪ ،‬دانش آموخته‬ ‫دکتــرای فرهنگ و ارتباطات و مدرس حوزه ارتباطات و روابط عمومی‬ ‫در دانشــگاه است که سردبیری و مدیریت در رسانه های مختلف را در‬ ‫کارنامه خــود دارد‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل خبرگزاری بین المللی قرآن‪،‬‬ ‫ایکنا و مدیرکل ارتباطات و تبلیغات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم‬ ‫حسنی (ع) از جمله سوابق وی بشمار می رود‪.‬‬ ‫فصل دوم «نون‪.‬خ» رمضانی شد‬ ‫مهدی فرجی تهیهکننده سریال «نون‪.‬خ» گفت که این سریال را برای‬ ‫پخش در رمضان ‪ ۹۹‬آماده میکنند‪.‬‬ ‫مهدی فرجی درباره ســاخت ســریال «نون‪.‬خ» که نوروز امســال به‬ ‫کارگردانی سعید آقاخانی روی آنتن شبکه یک سیما رفت و با استقبال‬ ‫مخاطبان همراه شد‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر با امیر وفایی نویسنده سریال‬ ‫برای نگارش فصل دوم قرارداد بســتهایم و او فع ً‬ ‫ال به تنهایی سریال را‬ ‫مینویســد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قرار است این سریال به کارگردانی آقاخانی‬ ‫برای رمضان سال آینده آماده شود و در ‪ 2۵‬قسمت تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫فرجی درباره اینکه چرا ســریال را برای نوروز نمیسازند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫شبکه یک نوروز ‪ ۹۹‬سریال «پایتخت» را خواهد داشت و سریال ما قرار‬ ‫است برای رمضان آماده شود که در مرداد ماه پیش تولید کار را شروع‬ ‫میکنیم‪ .‬سریال «نون‪.‬خ» با بازی خود سعید آقاخانی در نقش نورالدین‬ ‫خانزاده که کاراکتری از مناطق کردنشین را برعهده داشت نوروز امسال‬ ‫روی آنتن شبکه یک رفت‪.‬‬ ‫همچنین حمیدرضا آذرنگ‪ ،‬علی صادقی‪ ،‬فریده ســپاه منصور‪ ،‬هومن‬ ‫حاج عبدالهی‪ ،‬نعیمه نظام دوست‪ ،‬سیروس میمنت‪ ،‬علی صالحی‪ ،‬پاشا‬ ‫جمالی‪ ،‬نسرین مرادی‪ ،‬هدیه بازوند‪ ،‬ندا قاسمی‪ ،‬علیرضا ابراهیمی‪ ،‬صبا‬ ‫ایزدپناه‪ ،‬شیدا یوسفی‪ ،‬وحید قاضی زاهد‪ ،‬سیروس سپری‪ ،‬صابر ناصری‪،‬‬ ‫علیرضا حنیفی‪ ،‬وریــا امینی‪ ،‬عابدین رضایی‪ ،‬رضا پشــابادی‪ ،‬کیوان‬ ‫شیخ احمدی‪ ،‬افشین ملکی‪ ،‬کاظم نوربخش‪ ،‬حسین مرادی‪ ،‬بهاالدین‬ ‫عزیززاده‪ ،‬سیدحسین موسوی‪ ،‬محمد زارع زاده‪ ،‬حسین بوربوری‪ ،‬پرویز‬ ‫کولیوند‪ ،‬رضا رشــیدی‪ ،‬ماشااﷲ بروایی و‪ ...‬از دیگر بازیگران این سریال‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫«نون‪.‬خ» جزو اولین سریالهایی است که کاراکترهای آن را مردمانی از‬ ‫مناطق کردنشین تشکیل دادهاند و با اقبال در زمان پخش مواجه شد‪.‬‬
‫سعید حسن‌زاده‪ ،‬نوازنده در گفتگو با «هنرمند»‬ ‫‪6‬‬ ‫پلی‌بکسمموسیقیپاپامروزاست‬ ‫یکشنبــــــــــــــه ‪12‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1094‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اخبار‬ ‫مسیح تحویلداری نوازنده و آهنگساز ایرانی؛‬ ‫روایتموسیقاییازاولینشاهشاهنامه‬ ‫مسیح تحویلداری نوازنده و آهنگساز شناخت موسیقی ایرانی ضمن اعالم این‬ ‫خبر افزود‪ :‬همان‌طور که عالقه مندان به ادبیات و شاهنامه می‌دانند‪ ،‬کیومرث‬ ‫در شاهنامه فردوسی نخستین پادشاه ایران است که از داستانی جالب توجه‬ ‫برخوردار است‪ .‬همین شخصیت برای من دستاویز ارائه طرحی موسیقایی شد‬ ‫که به زودی مراحل تولید آن را در قالب یک آلبوم آغاز خواهم کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬داســتان کیومرث به نوعی اولین داستان شاهنامه است که من‬ ‫تالش دارم برای موسیقی آن شرایطی را فراهم کنم که طیف گسترده‌تری از‬ ‫مخاطبان با مفاهیم عمیق آن آشنایی پیدا کنند‪ .‬فضایی که این بار یک راوی در‬ ‫کنار خواننده‪ ،‬داستانی از شاهنامه را روایت می‌کنند‪ .‬تصور می‌کنم این اثر هم در‬ ‫وجوه موسیقایی و هم در وجوه معنایی می‌تواند برای مخاطبان دارای تفاوت‌های‬ ‫زیادی باشــد‪ .‬این نوازنده تار که در کارنامه کاری خود همکاری با بسیاری از‬ ‫آهنگسازانوهنرمندان صاحبنام موسیقیکشورمانرابه ثبترسانده‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬طی سال‌های اخیر آثار زیادی در حوزه شاهنامه تولید شده اما باید بپذیریم‬ ‫که بسیاری از این آثار در شرایطی به مخاطبان ارائه می‌شوند که شاید فهم آن‌ها‬ ‫کار دشواری باشد‪ .‬اتفاقاً به همین انگیزه بود که تالش کردم با استفاده از یک‬ ‫آنسامبل از سازهای ایرانی و ضرب زورخانه شرایط اجرا را به سمتی هدایت کنم‬ ‫که شنونده در مواجهه با این گونه آثار بتواند از اول تا آخر‪ ،‬داستان را با هیجان‬ ‫و لذت پیگیری کند‪ .‬این فضای فکری در حوزه موســیقایی کار نیز به دقت‬ ‫سنجیده شده است‪ .‬یعنی ما با در نظر گرفتن یک ارکستر متشکل از سازهای‬ ‫ایرانی و بهره‌مندی از جاذبه‌های موسیقایی کار را در چارچوبی قرار دادیم که‬ ‫امیدوارم بتواند موردتوجه شنوندگان قرار گیرد‪ .‬تحویلداری افزود‪ :‬در این پروژه‬ ‫که مراحل پیش تولید آن آغاز شده‪ ،‬حسین علیشاپور به‌عنوان خواننده حضور‬ ‫دارد‪ .‬این در حالی اســت که ما برای روایت پروژه با گزینه‌های متعددی وارد‬ ‫گفتگو شدیم که هنوز قطعی نشده‌اند‪ .‬البته برنامه‌ریزی‌هایی هم شده که در‬ ‫صورت فراهم شدن امکانات‪ ،‬بتوانیم عالوه بر تولید آلبوم‪ ،‬در اجرای زنده یک‬ ‫ترکیب نمایشی هم داشته باشیم که هنوز جزئیات آن مشخص نیست‪ .‬به هر‬ ‫صورت من بر این باورم سازهای ایرانی قابلیت باالیی در انتقال حس به مخاطبان‬ ‫را دارند به همین جهت تالش کرده‌ام که در این فضا روایتی از شاهنامه را ارائه‬ ‫کنم که این بار برای مخاطب قابل فهم تر بوده و شنونده داستان را گم نکند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬ما باید بتوانیم در معرفی هرچه بهتر گنجینه‌های ادبیات سرزمین ایران‬ ‫با زبان موسیقی‪ ،‬پیچیده‌ترین مفاهیم را با ساده‌ترین شکل ممکن به مخاطب‬ ‫القا کنیم‪ .‬موضوعی که متأسفانه در سال‌های اخیر کمتر به آن پرداخته شده‬ ‫و امید می‌رود که هنرمندان تالشگر موسیقی ایرانی بتوانند در این راه گام‌های‬ ‫مؤثریبردارند‪.‬‬ ‫ساختنماهنگ«طوفانیشو»بامحوریتمقاومت‬ ‫مردمفلسطین‬ ‫امیرحسین رضائیان تهیه کننده نماهنگ «طوفانی شو» درباره تولید این اثر‬ ‫گفت‪« :‬طوفانی شو» روایت مردمان یک دهکده نمادین است که تحت ظلم و‬ ‫ستم رژیم صهیونیستی هستند‪ .‬خفقان بر جامعه حکم فرماست تا آنکه صبر‬ ‫مردم تمام می شود و قیامی شکل می گیرد تا طاغوت سرنگون شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این نماهنگ داستانی با تکیه با روایت و موسیقی حماسی بیان گر مقاومت‪ ،‬اراده‬ ‫و خواست مردمی برای پیروزی و حذف رژیم اشغالگر قدس است‪ .‬این تهیه‬ ‫کننده جوان در رابطه با موسیقی کار و سرود فارسی آن اظهار کرد‪ :‬سرود فارسی‬ ‫کار توسط نیلوفر شادمهری آماده شده است و موسیقی اثر برگرفته از قطعه‬ ‫«میدان پولی یوشکا» است که توسط امید روشن بین تنظیم شده و قسمت‬ ‫کرال فارسی و عربی توسط گروه کر محراب انجام شده است‪ .‬رضائیان در پایان‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه خانه تولیدات جوان صدا و سیما این روزها پیشتاز تولیدات‬ ‫نوین چه به شکل محتوایی و چه به شکل فرم اجرایی است و نماهنگ «طوفانی‬ ‫شو» اتفاقی تازه در تولید آثار با محوریت مقاومت است‪ .‬از طرف دیگر عوامل این‬ ‫اثر نیز همه از جوانان فعال متخصص و متعهد هستند که این خود بیانگر نگاه‬ ‫ارزشمند دفتر موسیقی و سرود صدا و سیما و خانه تولیدات جوان صدا و سیما‬ ‫است‪ .‬دیگر عوامل نماهنگ «طوفانی شو» عبارتند از‪ :‬شاعر نلیوفر شادمهری‪،‬‬ ‫موسیقی امید روشن بین‪ ،‬اجرای سرود گروه محراب‪ ،‬بازیگران‪ :‬فاطمه موسایی‪،‬‬ ‫حمید قندیان‪ ،‬مصطفی قندیان‪ ،‬رضا قدرتی‪ ،‬محســن باقریان‪ ،‬امیرحسین‬ ‫جباری‪ ،‬محمد نجاری‪ ،‬سیدامیر ابوترابی‪ ،‬امیر شاهسوارانی‪ ،‬محمودرضا بهرامی‪،‬‬ ‫علیرضا ناطقی‪ ،‬پویا مرادی‪ ،‬آرمین علیزاده‪ ،‬محمدرضا علیپور‪ ،‬علی محمدی‪،‬‬ ‫محمدمتین پشم فروش‪ ،‬رضا احمدی‪ ،‬بازیگران خردسال‪ :‬محسن کربالیی‪،‬‬ ‫امیرعلی غفاری‪ ،‬هستی اســماعیلی‪ ،‬گروه بدلکاران‪ :‬محمدرضا شجاع‪ ،‬علی‬ ‫میرعلم زاده‪ ،‬مسعود محبی‪ ،‬محمد مرتضوی‪ ،‬قادر عزیززاده محمودآباد‪ ،‬فریبرز‬ ‫باستانی‪ ،‬سیدسعید جدیری‪ ،‬پویا باقری‪ ،‬ناصر سلیمانی‪ ،‬بهنام مرادی‪ ،‬مجری‬ ‫طرح موسســه فرهنگی هنری نمامان آبرنگ‪ ،‬مدیر فیلمبرداری سیدمهران‬ ‫علوی‪ ،‬نوازنده گیتار فراز فراهانی‪ ،‬دستیاران کارگردان رضا ملکی‪ ،‬محمد امیدی‪،‬‬ ‫داریوش کشاورز‪ ،‬علی افشاری‪ ،‬محمدامین افشاری‪ ،‬نورپرداز علی نصرتی‪ ،‬جلوه‬ ‫های ویژه بصری احسان فانیان‪ ،‬رسول آزاد‪ ،‬محمد کرمی‪ ،‬دستیار اول صحنه‬ ‫وحیدجعفری‪،‬دستیارانصحنهحسینحبیبی‪،‬میالدامامی‪،‬دستیارلباسالهه‬ ‫منصف‪،‬هلیشاتایمانراد‪،‬تدارکاتابوالفضلمجیدی‪.‬نماهنگ«طوفانیشو»‬ ‫کاری از دفتر موسیقی و سرود صدا و سیما و خانه تولیدات جوان صدا و سیما که‬ ‫به مناسبت روز قدس از شبکه سه سیما پخش می‌شود‪.‬‬ ‫جزییاتتازه‌ترینکنسرتاحسانخواجه‌امیری‬ ‫اعالم شد‬ ‫احسان خواجه امیری از خوانندگان مطرح و با سابقه موسیقی پاپ کشورمان‬ ‫پــس از مدت‌ها دوری از اجراهای زنده تازه‌ترین کنســرت خود را به رهبری‬ ‫بهرنگ بهادرزاده در سئانس‌های ‪ ۱۹:۱۵‬و ‪ ۲۲:۱۵‬روز ‪ ۲۱‬خرداد ماه در سالن‬ ‫میالد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫این خواننده در اولین واکنش درباره برگزاری دور تازه اجراهای زنده خود توضیح‬ ‫داده اســت‪« :‬این کنســرت اولین همکاری ما با کمپانی ققنوس به مدیریت‬ ‫هنرمندخوبجنابآقایحسینتوتونچیانهست‪.‬خیلیخوشحالموامیدوارم‬ ‫اتفاق های تازه و خوبی بیفته‪ .‬داریم تالش می‌کنیم عالوه بر اجرای قطعه های‬ ‫جدید که اجرا نکرده بودیم تا امروز‪ ،‬یه قطعه جدید هم به کنسرت برسونیم و‬ ‫قبل از انتشار برای اولین بار تو کنسرت با شما بخونیمش‪»....‬‬ ‫احسان خواجه امیری که چندی پیش آلبوم «شهر دیوونه» را منتشر کرده بود‪،‬‬ ‫از فروردین ماه سال جاری در شهرهای بابلسر‪ ،‬نوشهر‪ ،‬چالوس‪ ،‬قزوین‪ ،‬رشت‪،‬‬ ‫اصفهان و تعدادی دیگر از شهرهای کشور نیز به اجرای برنامه پرداخت‪.‬‬ ‫فرشاد اعظمی‬ ‫«‪ »play back‬پخش موسیقی یا یک قطعه سروده ضبط شده در‬ ‫کنسرت به جای اجرای و نواختن زنده است‪ .‬البته این اتفاق شدت‬ ‫و نوع مختلف و گوناگونی دارد و ممکن است در یک کنسرت این‬ ‫موضوع به صورت موردی و متفاوت رخ بدهد‪ »play back« .‬این‬ ‫روزها به یک چالش و دردسر بزرگ در دنیای موسیقی پاپ بدل شده‬ ‫است‪.‬ماجراازجاییحساسشدکهدرچندکنسرتعدمهماهنگی‬ ‫خواننده با موزیک کار دست گروه داد و با دست به دست شدن فیلم‬ ‫آن کنسرت‪ ،‬موضوع جنجالی شد‪ .‬البته هنوز برخی اعتقاد دارند‬ ‫که « ‪ play back‬ضرورتا به معنای بی هنری و به استعدادی گروه‬ ‫موسیقی یا خواننده نیست‪ .‬بلکه آنان اجرا را به صورت زنده انجام‬ ‫نداده‌اند و اتفاقا نمونه این موضوع بعضا در کنسرت‌های خارجی نیز‬ ‫یوآهنگسازوعضو‬ ‫مشهوداست»‪.‬سعیدحسن‌زادهمدرسموسیق ‌‬ ‫گروه موسیقی «»‪ »«play back،seven‬را یک تقلب هنری می‌داند‬ ‫و از آن به عنوان یک سم در دنیای موسیقی یاد می‌کند‪ .‬این مدرس‬ ‫موسیقی اعتقاد بر آن دارد که ماهیت کنسرت و انتظار مخاطبان و‬ ‫طرفداران از کنسرت متفاوت از آن چیزی است که ما شنوندگان در‬ ‫کارهای استودیویی دارند‪ .‬به گفته این آهنگساز‪ play back ،‬طی‬ ‫سالیان اخیر آسیب‌های جدی را به موسیقی وارد کرده است و این‬ ‫تاحدودی باعث شده تا سطح کنسرت‌های داخلی به لحاظ فنی و‬ ‫هنریتحتتاثیرقراربگیرد‪.‬‬ ‫یک بحثی که جدیدا از سوی اهالی موسیقی مطرح می‌شود‪،‬‬ ‫مساله ‪ play back‬در کنسرت‌ها و اجراهای زنده است‪ .‬این‬ ‫موضوع چقدر جدی است؟‬ ‫امــروز می‌توان اذعان داشــت که اجرای زنده بــه آن معنا و مفهومی که‬ ‫می‌شناســیم که هم گروه و هم خواننده به صورت زنده اجرا کنند‪ ،‬از بین‬ ‫رفته است‪ .‬البته این موضوع غالبا مشمول کنسرت‌ها و اجرای ‪ pop‬می‌شود‪.‬‬ ‫چراکه در موسیقی سنتی شرایط بهتر از ‪ pop‬است‪.‬‬ ‫چرا باید نسبت به این مساله نگران بود و دغدغه داشت؟‬ ‫من علت این نگرانی و دغدغه را هم فنی و هم قانونی و هم اخالقی می‌دانم‪.‬‬ ‫اول آنکه ‪ play back‬با مقوله اخالق منافات دارد‪ .‬چراکه یک شهروند و یا‬ ‫یک طرفدار با عالقه هزینه بلیط یک کنسرت ولو گران را تهیه می‌کند تا‬ ‫موســیقی یا آواز مورد عالقه خود را از گروه یا خواننده محبوبش به صورت‬ ‫زنده بشنود یا ببیند‪ .‬اما زمانی که متوجه شود این اجرا همان اجرای ضبط‬ ‫شده در استودیو است‪ ،‬دلسرد می‌شود‪ .‬من البته می‌خواهم این نکته را اضافه‬ ‫کنم که اگر آن طرفدار یا مخاطب هم متوجه اجرای ‪ play back‬نشــود‪،‬‬ ‫باز هم ما مرتکب یک کار غیراخالقی شده‌ایم‪ .‬نکته دوم این است که اجرای‬ ‫زنده یک محل آزمون و خطا برای نوازندگان و خوانندگان است‪ .‬اجرای زنده‬ ‫محلی برای آن است که عیار گروه موسیقی و خواننده مشخص شود‪ .‬شما‬ ‫فکر کنید که یک قطعه موسیقی در اجرای زنده بی کیفیت یا ضعیف باشد‪،‬‬ ‫کمااینکه ما نمونه‌هایی از این اتفاق را درباره برخی افراد شاهد بودیم‪ ،‬همین‬ ‫موضوع باعث شد تا افرادی که به لحاظ فنی و هنری توانایی الزم را نداشتند‬ ‫از رقابت کنار بروند‪ .‬مساله سوم نیز بحث قانونی ماجراست‪ .‬اینکه اگر شما در‬ ‫یک کشور دیگر باشید و مشخص شود که اجرای شما ‪ play back‬بوده‬ ‫است‪ ،‬شما تحت برخورد قانونی قرار می‌گیرید و مهمتر آنکه اعتبار سابق را در‬ ‫دنیایموسیقینخواهیدداشت‪.‬‬ ‫اما برخی اعتقاد دارند که اجرای ‪ play back‬در کشورهای‬ ‫خارجینیزانجاممی‌شود‪.‬‬ ‫بله شما می‌توانید از قبالعالم کنید که این کنسرت به صورت ‪play back‬‬ ‫انجام می‌شود و یا یک ‪ dj‬برای اجرای تمامی قطعه‌ها کافیست و نوازندگان‬ ‫هم بدون آنکه قطعه‌ای را بنوازند‪ ،‬صرفا با سازهای خود ژست بگیرند تا اجرا‬ ‫حرارت خودش را از دســت ندهد‪ .‬ما مصداق این مساله را ویدئو موزیک‌ها‬ ‫می‌بینیم که اتفاقا بیننده هم توقعی ندارد که شما در ‪ clip‬نمایشی حتما‬ ‫به صورت زنده بنوازید یا بخوانید‪ .‬افزون بر اینکه مخاطب و بیننده هزینه‌ای‬ ‫را برای تماشــای آن موزیک ویدئو یــا ‪ clip‬پرداخت نکرده که از این بابت‬ ‫انتظاری داشته باشد‪ .‬بحث اجرای زنده بیشتر اشاره به آن دارد که یک طرفدار‬ ‫می‌خواهد نواختن ســاز یا خوانندگی یک فرد یا گروه را به صورت زنده و‬ ‫مستقیم ببیند‪ .‬وگرنه چنانچه اجرای زنده هم رعایت نشود و ‪play back‬‬ ‫باشد تفاوت کنسرت با یک اجرای ضبط شده در استودیو چیست‪.‬‬ ‫ماجرای ‪ play back‬از زمانی داغ شد که در چند کنسرت‬ ‫لب خوانی خوانندگان لو رفت‪ .‬آیا ‪ play back‬صرفا مربوط‬ ‫بهخوانندگانمی‌شود؟‬ ‫شاید از آنجایی که در کنسرت‌ها خواننده بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد‪،‬‬ ‫اذهان عمومی این موضوع را نیز بیشتر به خواننده ربط بدهند ولی واقعیت‬ ‫این است که هر کدام از اعضای باند می‌توانند ‪ play back‬کنند‪ .‬این بدان‬ ‫معناســت که گاهی امکان دارد تمام اجرا از خواننده تا تک تک نوازندگان‬ ‫‪ play back‬کنند و گاهی ممکن است این مساله صرفا در چند ساز یا فقط‬ ‫خواننده خالصه شــود‪ .‬البته گاهی ممکن است که آهنگ‌ها ‪play back‬‬ ‫می‌شوند‪ ،‬یعنی یک گروه چند آهنگ را به صورت زنده اجرا کرده و تعدادی‬ ‫را ‪ play back‬می‌کنند‪.‬‬ ‫چرا گروه‌ها به ‪ play back‬روی می‌آورند و اینکه اگر گروهی‬ ‫امکان اجرای زنده را ندارد‪ ،‬چرا اصرار بر این کار دارد؟‬ ‫اینکه چرا گروه‌ها به ‪ play back‬روی می‌آورند چند علت متفاوت دارد‪ .‬اولین دلیل‬ ‫این است که از هزینه‌های زیاد جلوگیری کنند‪ .‬شما تصور کنید که یک گروهی به‬ ‫عنوان مثال اجرای گیتار یا گیتار باس یا درام را به صورت ‪ play back‬انجام بدهد‪.‬‬ ‫طبیعتا در این صورت نیازی به حضور نوازنده حرفه‌ای خود ندارد و صرفا با یک فردی‬ ‫که آشنایی با گیتار دارد – آن هم برای یک نمایش در کنسرت‪ -‬اجرا را پیش می‌برد‪.‬‬ ‫دلیل دوم این اســت که اجرا زنده در کنســرت به مراتب سخت‌تر از اجرای ضبط‬ ‫شده در استودیو اســت‪ .‬شما در استودیو فرصت خطا دارید ولی در کنسرت شما‬ ‫باید بهترین کیفیت و اجرای خودتان را برای طرفداران‪ play‬کنید‪ .‬دلیل بعدی نیز‬ ‫به کیفیت سالن‌ها مربوط می‌شود‪ .‬متاسفانه کیفیت اکثر قریب به اتفاق سالن‌ها برای‬ ‫برخی سازها و اجراها مناسب نیست و همین مساله باعث می‌شود که اجرا و صدایی‬ ‫که به گوش مخاطب می‌رســد مناسب و باکیفیت الزم نباشد‪ .‬بنابراین در چنین‬ ‫کنسرت‌هایی سازهایی که با این مشکل مواجه هستند را ‪ play back‬می‌کنند‪.‬‬ ‫دلیل بعدی نیز این است که شما برای اجرای زنده نیازمند یک تمرین دقیق و جدی‬ ‫قبل از برگزاری کنسرت هستند که طی آن باید هماهنگی گروه شکل گرفته و سازها‬ ‫سطح‌بندی شوند‪ .‬ولی زمانی که شما ‪ play back‬می‌کنید‪ ،‬نیازی به این تمرین و‬ ‫هماهنگی پیش از اجرا ندارید‪ .‬اما در پاسخ به این سوال شما که چرا برخی گروه‌ها‬ ‫همچنان اصرار به اجرای کنسرت دارند‪ ،‬دلیل مشخصی دارد‪ .‬اوال اینکه کنسرت پلی‬ ‫برای جذب مخاطبان بیشتر است‪ .‬کنسرت مانند یک ویترین برای کارهای شماست‬ ‫و البته جنبه درآمدزایی دارد‪ .‬بنابراین بدیهی است که گروه‌های موسیقی اصرار به‬ ‫برگزاریکنسرتداشتهباشند‪.‬‬ ‫شما به بحث هزینه و تخصص گروه‌های موسیقی و ارتباط مستقیم‬ ‫آن با موضوع ‪ play back‬اشاره کردید‪ .‬از این موضوع چنین به نظر‬ ‫می‌رسد که در این ماجرا به نحوی کیفیت و هنر در سایه منافع و‬ ‫منابعاقتصادیقرارمی‌گیرد؟‬ ‫دقیقا‪ .‬مساله‌ای که باعث می‌شــود تا بگوییم که ‪ play back‬برای موسیقی سم‬ ‫است‪ ،‬اشاره به همین نکته دارد‪ .‬متاسفانه بیشتر سرمایه‌گذاران در دنیای موسیقی‪،‬‬ ‫شناخت کمی از این حوزه دارند‪ .‬سرمایه‌گذاران در طول سال بعضا متوجه می‌شوند‬ ‫که فالن خواننده جدید یک کار تازه بیرون داده که از اتفاق مورد اســتقبال مردم‬ ‫قرار گرفته است و به سرعت روی آن خواننده سرمایه‌گذاری می‌کنند‪ .‬طبعا وقتی‬ ‫چنین دیدگاهی بر موسیقی حاکم شود‪ ،‬فرد سرمایه‌گذار اهمیتی نخواهد داد که‬ ‫تعهد هنری و اخالقی گروه موسیقی و خواننده در کنسرت نسبت به طرفداران چه‬ ‫می‌شــود و حرف اصلی را در چیدمان و نحوه اجرای کنسرت منافع و منابع مالی‬ ‫می‌زند‪ .‬بنابراین وقتی این نگاه در موسیقی شکل بگیرد‪ ،‬رفته رفته به سایر گروه‌ها‬ ‫و خوانندگان نیز سرایت خواهد کرد و طولی نمی‌کشد که در آینده سایر سبک‌ها و‬ ‫رشته‌ها حتی سنتی و کالسیک را نیز درگیر کند‪ .‬البته این یک طرف ماجراست و‬ ‫در طرف دیگر این نوازندگان و خوانندگان هستند که به سبب این نگاه مادی‌گرایانه و‬ ‫ی‪‎‬بینند‪ .‬چراکه رفته رفته اجراها به جای آنکه بر محور هنرمندان‬ ‫غیرحرفه‌ای آسیب م ‌‬ ‫بچرخد‪ ،‬بر یک لب‌تاپ و یک نمایش صوری از نواختن سازها منحصر می‌شود و به‬ ‫مرور نوازندگان از میدان کنار می‌روند و سطح و جایگاه خودشان را از دست می‌دهند‬ ‫که این سرانجام ذائقه هنری مخاطب را تغییر می‌دهد‪.‬‬ ‫تغییر ذائقه هنری راچگونهتعریفمی‌کنید؟‬ ‫بخشــی از این تغییر ذائقه به شرایط محیطی مربوط می‌شود‪ .‬این بدان معناست‬ ‫که وقتی ما نتوانیم فرصت‌های برابر و شرایط یکسان را در رقابت بین نوازندگان و‬ ‫خوانندگان فراهم کنیم‪ ،‬خواه ناخواه بخشی از این جریان آسیب می‌بیند که این اتفاق‬ ‫در ادامه باعث آن شده که گروه‌ها و یا نوازندگان یا خوانندگانی که توان مالی بهتری‬ ‫دارند در رقابت بمانند و همین مســاله تاحدودی مهارت و توان هنری را تضعیف‬ ‫می‌کند‪ .‬طبعا در چنین روندی اثر هنری خلق شده احتماال کیفیت‌پایین‌تری نیز‬ ‫داشته باشد و طبعا وقتی مخاطب و هواداران کارهای ضعیف‌تری را دریافت کنند‪ ،‬به‬ ‫مرور خودشان را با این ضعف وفق خواهند داد‪ .‬البته این شرط یک طرفه نیست و‬ ‫از طرف دیگر وجود رقابت بین اهالی هنر الزم است و در کنار آن باید هنرمندان به‬ ‫روز و مطابق با ذائقه مخاطبان و طرفداران و تحوالت دنیای موسیقی حرکت کنند‪.‬‬ ‫اگــر به همان بحث ابتدایی برگردیم‪ ،‬فکر می‌کنید اینکه یک‬ ‫کنسرتی به صورت زنده اجرا نشــود و ‪ play back‬باشد‪ .‬این‬ ‫اتفاق چه تاثیری بر هنر و مخاطبان دارد؟‬ ‫اجرای زنده بخش شــیرین و جذاب هنر است‪ .‬شما نمی‌تواند این بخش را از هنر‬ ‫جدا کنید‪ .‬اگرچه موسیقی ضبط شده در استودیو و تنظیم آن چیزی از ارزش کار‬ ‫هنری کم نمی‌کند‪ .‬ولی اگر بخواهیم مقایسه بین این دو داشته باشیم‪ ،‬من از مثال‬ ‫تئاتر و سینما استفاده می‌کنم‪ .‬مردم هم سینما و هم تئاتر را دوست دارند‪ .‬هیچکسی‬ ‫نمی‌تواند با حمایت از یکی‪ ،‬دیگر را نفی کند‪ ،‬چون هر دو ارزشمند و مهم هستند‪.‬‬ ‫ولی بحث ما این است همان طور که نمی‌توان در سالن تئاتر نمایشگر نصب کرد و‬ ‫فیلم را به نام تئاتر به مردم نشان داد‪ ،‬ما نمی‌توانیم به دروغ در اجرای زنده‪ ،‬قطعه ضبط‬ ‫شده در استودیو را پخش کنیم‪ .‬اجرای زنده مانند تئاتر یک آزمون و خطای مهم برای‬ ‫هنرمند است و امکان دارد که در این اجرا همان طور که بازیگر در لحظه‌ای نا به جا‬ ‫می‌خندد‪ ،‬نوازنده نیز در لحظه‌ای هرچند کوتاه نت را ناهماهنگ بنوازد ولی همه این‬ ‫ی کند و مخاطب و طرفدار تمامی این‬ ‫اتفاقات چیزی را از ارزش اجرای زنده کم نم ‌‬ ‫اشتباهات را پذیرفته است‪ .‬من تصور می‌کنم که ما باید صادق باشیم‪ .‬ما باید در تئاتر‪،‬‬ ‫به مخاطب نمایش‪ ،‬در سینما‪ ،‬فیلم و در کنسرت‪ ،‬اجرای زنده ارایه کنیم‪.‬‬
‫‪7‬‬ ‫یکشنبــــــــــــــه ‪12‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1094‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫خبر‬ ‫درخواست گردشگران داخلی و خارجی؛‬ ‫کولر موزه‌ها را روشن کنید!‬ ‫نتایج بررسی تورهای داخلی و خارجی در «تعطیالت خرداد»‬ ‫رشدچندبرابرینرختورهایخروجی‬ ‫تعطیالت خرداد در حالی پیش‌رو اســت که بررسی‌ها نشان می‌دهد‬ ‫قیمت تورهای داخلی و خارجی نســبت به مدت مشــابه ســال قبل‬ ‫افزایش قابل توجهی داشته است؛ افزایشی که به دلیل رشد نرخ ارز و‬ ‫قیمت بلیت هواپیما به‌خصوص در تورهای خارجی بسیار محسوس‌تر‬ ‫اســت‪ .‬از سال گذشــته تا به امروز قیمت پروازها و نرخ ارز به شکل‬ ‫بی‌سابقه‌ای باال رفته است و همین موضوع باعث شده تا آمار سفرهای‬ ‫خروجی نیز در مقایسه با سال قبل و سال قبل‌تر از آن کاهش داشته‬ ‫باشــد؛ تاجایی که بررسی نرخ تورها در سایت‌های گوناگون نیز نشان‬ ‫می‌دهــد درحالی که اکثر ظرفیت تورهای داخلی تکمیل شــده‪ ،‬اما‬ ‫تورهای خارجی با استقبال بسیار کمتر از همیشه مواجه بوده است‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬بررسی مقصدهای داخلی تورهای گردشگری نیز حکایت‬ ‫از آن دارد که مقاصد جدید داخلی وارد لیســت آژانس‌های مسافرتی‬ ‫شده است‪ .‬از جمله این مقاصد لرستان و کردستان هستند که تاکنون‬ ‫با استقبال خوبی از سوی گردشگران همراه شده‌اند‪.‬‬ ‫مقاصد جدید تورهای داخلی‬ ‫براســاس بررســی‌ها اکثر تورهای داخلــی با اســتقبال بهتری مواجه‬ ‫شده‌اند‪ .‬در این گزارش‪ ،‬تنها به چند مورد از قیمت تورهای داخلی طی‬ ‫بررســی‌های انجام‌شده اشاره خواهد شد‪ .‬استان لرستان به رغم آنکه در‬ ‫ســیل فروردین‌ماه دچار آسیب‌های جدی شد اما از جمله این مقصدها‬ ‫اســت‪ .‬برای یک سفر ‪ ۳‬روزه به این اســتان از ‪ ۵۰۰‬هزار تومان تا یک‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان باید هزینه کرد‪ .‬همچنین هزینه تور برای سفر‬ ‫‪ ۳‬روزه به ترکمن‌صحرا با جاذبه‌های گردشگری طبیعی و فرهنگی‌اش‪،‬‬ ‫از ‪ ۵۰۰‬هزار تومان تا یک میلیون تومان برآورد شــده اســت‪ .‬در همین‬ ‫حال‪ ،‬در تعطیالت پیش روی نیمه خردادماه سفر ‪ ۴‬روزه به کردستان از‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار تومان تا یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان رسیده است‪ .‬از جمله‬ ‫مسیرهای جذاب فصل بهار برای طبیعت‌گردی از دریاچه نئور به سوباتان‬ ‫اســت که هزینه رفتن به این مقصد با آژانس‌های گردشگری در مدت ‪۴‬‬ ‫روز از ‪ ۸۰۰‬هزار تومان تا یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان متغیر اســت‪.‬‬ ‫تفاوت کف و سقف قیمت‌ها در این تورهای داخلی به دالیل مختلفی از‬ ‫جمله وسیله نقلیه‪ ،‬محل اقامت‪ ،‬وعده‌های غذایی که تور متقبل می‌شود‬ ‫و دیگر خدمات است‪.‬‬ ‫افت استقبال از تورهای خارجی‬ ‫در همین حال‪ ،‬بررســی هزینه چند مورد تورهای خروجی پرطرفدار‬ ‫نشــان می‌دهد با وجود آنکه سفر به اســتانبول در تعطیالت خرداد‬ ‫ماه سال گذشــته برای ‪ ۶‬شــب اقامت از حدود یک میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزارتومان شروع می‌شد‪ ،‬امسال کف قیمتی تورها به این مقصد به ‪۴‬‬ ‫میلیون تومان رسیده است‪ .‬آنتالیا نیز سال گذشته در خردادماه از ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان اقامت ‪۶‬شــب شروع می‌شد که امسال به‬ ‫‪ ۵‬میلیون تومان به باال رســیده است‪ .‬روسیه نیز در تعطیالت خرداد‬ ‫امسال شاهد افزایش قیمت چشمگیری بوده؛ به‌طوری که امسال برای‬ ‫‪ ۷‬شب سفر به روسیه قیمت‌های آژانس‌ها از حدود ‪ ۱۰‬میلیون تومان‬ ‫شروع می‌شــود‪ .‬در حالی که سال گذشته در همین مدت زمان‪ ،‬یک‬ ‫تور روسیه (مسکو) به ‪۵‬میلیون تومان می‌رسید‪ .‬گرجستان (تفلیس)‬ ‫نیز که تا سال گذشــته به‌عنوان مقصد ارزان شناخته می‌شد و سال‬ ‫گذشته در تعطیالت خردادماه یک گردشگر می‌توانست برای ‪ ۷‬شب‬ ‫حــدود یک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان در ایــن مقصد هزینه کند‪،‬‬ ‫در حــال حاضر بایــد از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومــان تا ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تومان به باال هزینه کند‪ .‬ســفر به تایلند نیز از این قاعده مســتثنی‬ ‫نیســت و در تعطیالت خرداد ماه ســال جاری‪ ،‬تورهای تایلند برای‬ ‫‪ ۷‬شــب اقامت بســته به خدمات و کیفیت هتل از ‪ ۵‬میلیون تومان‬ ‫شــروع و تا ‪۱۰‬میلیون تومان و باالتر نیز می‌رســد؛ در حالی که سال‬ ‫گذشــته این قیمت‌هــا از ‪ ۳‬میلیون تا ‪۵‬میلیــون تومان و در صورت‬ ‫درخواست خدمات باالتر و رفتن به شهرهای بیشتر به رقم‌های باالتر‬ ‫نیز می‌رسید‪.‬‬ ‫«بعضی موزه‌ها غیرقابل تحمل شده‌اند» این را یک گردشگر خانم می‌گوید که‬ ‫ترجیح داده بود تعطیالت آخر هفته را در یکی از موزه‌ها سپری کند اما شدت‬ ‫گرما تحمل فضای بسته موزه را غیرممکن کرده بود و بیشتر گردشگران را فراری‬ ‫داد‪ .‬ورودی موزه برای گردشــگران خارجی ‪ ١۵‬هزار تومان و برای بازدیدکننده‬ ‫ایرانی ‪ ۲,۵۰۰‬تومان است‪ .‬یک بازدیدکننده ایرانی از این موزه می‌گوید‪ :‬قطعاً این‬ ‫مبلغ برای تأمین امکانات و زیرساخت رفاهی بیشتر در موزه‌ها کم است اما به نظر‬ ‫می‌رسد همین مقدار اندک هم یا به موزه‌ها نمی‌رسد‪ ،‬یا در جای درست هزینه‬ ‫نمی‌شود‪ .‬بیشتر موزه‌ها مثل همین آبگینه سیستم سرمایشی ندارند‪ ،‬نمی‌شود‬ ‫یک لحظه در آن‌ها طاقت آورد‪ .‬یک راهنمای گردشــگری که روز پنجشنبه به‬ ‫همراه تعدادی گردشــگر از موزه بازدید می‌کرد به ایسنا می‌گوید‪ :‬شاهد حضور‬ ‫یک گروه گردشگر خارجی از این موزه بودیم که از شدت گرما چند دقیقه بیشتر‬ ‫نتوانستند فضای بسته موزه را تحمل کنند و خیلی زود آن را ترک کردند‪ .‬برای‬ ‫صنعت گردشگری کشوری که به موزه و آثار تاریخی و فرهنگی وابسته است و‬ ‫انتظار می‌رود در ازای پولی که دریافت می‌کند‪ ،‬خدمات حداقلی را ارائه دهد‪ ،‬این‬ ‫اتفاق اص ً‬ ‫ال خوب نیست‪ .‬یکی از گردشگران خارجی از شدت گرما می‌خواست‬ ‫مانتــوی خود را درآورد اما در نهایت ترجیح داد با گروه همراهش از دیدن موزه‬ ‫صرف نظر کند و از آن خارج شود‪ .‬یک بازدیدکننده خانم که به ضعف امکانات‬ ‫در برخی موزه‌ها معترض بود نیز به ایسنا می‌گوید‪ :‬برخی موزه‌ها روزهای داغی را‬ ‫می‌گذرانند‪ ،‬که واقعاً غیرقابل تحمل است‪ .‬اص ً‬ ‫ال نمی‌توان ایستاد و آثار را با حوصله‬ ‫دید‪ .‬به مسؤول موزه هم اطالع دادیم‪ ،‬گفتند خودشان هم معترض‌اند اما تجهیز‬ ‫موزه به سیستم سرمایشی حدود ‪ ۲۰‬میلیون تومان هزینه دارد که بودجه آن را‬ ‫ندارند‪ .‬فکر نمی‌کنم تأمین این مبلغ خیلی هم سخت باشد‪ .‬این وضعیت در حالی‬ ‫برقرار است که آبان‌ماه سال گذشته معاون میراث فرهنگی استان تهران از تعطیلی‬ ‫یک ماهه این موزه برای مرمت و انجام تعمیرات ساختمانی و تکمیل حفاظت‬ ‫الکترونیک موزه‌ای خبر داده بود‪ .‬این در حالی است که سرویس‌های بهداشتی‬ ‫مناسب‪ ،‬بروشورهای اطالعاتی و راهنمای صوتی یا حضور راهنماهای فعال‪ ،‬از‬ ‫الزمه‌های صنعت موزه‌داری هر کشوری است‪.‬‬
‫بعد از ‪ 2‬سال دوری از تﺌاتر؛‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫ﺷﻤﺎره‪ • 1094‬ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ‪ 12‬ﺧﺮداد ﻣﺎه‪ • 1398‬ﺳﺎل دوازدﻫﻢ •‪ 8‬ﺻﻔـــﺤﻪ‬ ‫ﺻاﺣﺐ اﻣﺘﯿاز‪ :‬شـرﮐﺖ ﺟﻬان ﺳﺒﺰ‬ ‫ﻣـﺪﯾر عاﻣـــﻞ‪ :‬ﺣﺴـﯿﻦ اﺣـمـﺪى‬ ‫ﻣﺪﯾر ﻣﺴﻮول‪ :‬ﻣﻬﺪى اﺣمﺪى‬ ‫زﯾـر ﻧظــر شــﻮراى ﺳــردﺑﯿـــرى‬ ‫ﭼاپ‪ :‬ﮔﻞ آذﯾﻦ‬ ‫ﺳازﻣان آﮔﻬی ﻫا‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫ﻧﺸاﻧی‪ :‬ﺗﻬران‪ ،‬ﺧﯿاﺑان ﻣﻄﻬرى‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﺧﯿاﺑان ﺳﻠﯿمان ﺧاﻃر‬ ‫ﺧﯿاﺑان اوراﻣان‪ ،‬ﭘﻠاك ‪ ،43‬واﺣﺪ‪2‬‬ ‫ﺗﻠﻔﮑﺲ‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ‪ :‬ﻧﺸرﮔﺴﺘر اﻣروز‬ ‫منشور اخالق حرفهای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢﻣﺪﯾرﯾﺖﮐﯿﻔﯿﺖ‪-‬رﺿاﯾﺘمﻨﺪىﻣﺸﺘرى‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾرﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫ﺑﻪ وﻗﺖ تﻬران‬ ‫‪13:02‬‬ ‫غروب آفتاب‬ ‫‪20:12‬‬ ‫اذان مغرب‬ ‫‪20:32‬‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع آفتاب فردا‬ ‫نمایش «الیزابت باتوری» به کارگردانی حســام منظور که زندگی یک‬ ‫کنتس خون آشــام قرن هفدهم میالدی را روایت میکند مردادماه به‬ ‫صحنه خواهد رفت‪ .‬حسام منظور بازیگر تئاتر و تلویزیون که این روزها‬ ‫سریال «برادرجان» را روی آنتن دارد درباره فعالیتهای اخیرش در تئاتر‬ ‫گفــت‪ :‬قصد دارم بعد از ‪ 2‬ســال دوری از فضای تئاتر نمایش «الیزابت‬ ‫باتوری» را مرداد ماه در پردیس تئاتر شــهرزاد به صحنه ببرم‪ .‬الیزابت‬ ‫باتوری کنتس خون آشــام مجارستان در قرن هفدهم است که زندگی‬ ‫او تا کنون چندین بار مورد اقتباس آثار سینمایی قرار گرفته است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬تمرینهای این نمایش از فروردین ماه آغاز شده است و طبق‬ ‫هماهنگی و برنامهریزیهای انجام شــده قرار است از اول مرداد ماه در‬ ‫پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه بــرود‪ .‬این نمایش را با اعضای گروه‬ ‫خودم روی صحنه میبرم چون سالها در کنار هم کار کرده و به خوبی‬ ‫نسبت به سبک و سیاق هم آشنا هستیم‪.‬‬ ‫بازیگر نمایش «هملت» در پایان یادآور شد‪ :‬در «الیزابت باتوری» عالوه‬ ‫‪04:06‬‬ ‫‪05:51‬‬ ‫گنﺞ سﺨﻦ‬ ‫اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻘﺪس را ﻫﻔﺪه ﻣﺎه ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﭘﺲ از‬ ‫رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﯿﺖ‬ ‫ّ‬ ‫آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫سردبیر میگفت قحطی مطلب و خبر آمده‪ ،‬اخبار فقط شده سیاسی و اقتصادی‪ ،‬صبح تا‬ ‫شب شاهد نوسان قیمتها و تصمیمات خلعالساعه مسئولین هستیم که غالبا موجبات‬ ‫بینظمی را در بازار فراهم میکنند‪ .‬متاســفانه این روزها شــاهد تعطیلی روزنامهها و‬ ‫کوچ اجباریشــان به فضای مجازی هستیم‪ ،‬از گوشــه کنار هر روز خبر تعطیلی برخی‬ ‫روزنامهها و نشــریات همکار را میشنویم وقتی رســانههای گردن کلفت کاسه چکنم‬ ‫چکنم دستشان گرفتند وای به حال خردهپاها! البته رئیس میگفت اتفاقا احتمال باقی‬ ‫ماندن خردها بیشــتر هست چون از اول روی پای خودشان بودند و با حداقلها روزگار‬ ‫گذراندن‪ ،‬دانه درشــتها بیشتر سیاهی لشکر محور هستند و برای رسیدن مقرریها از‬ ‫چپ و راست مجبور بودند بریز و بپاش کنند حاال که عرصه برایشان تنگ شده و عادت‬ ‫به قناعت هم ندارند صدایشان بلند شده‪ ،‬آنوقت که خر را با بارش میخورند یه آب هم‬ ‫روش خفهخــوان گرفته بودند؛ باید منتظر ماند و دید باالخره چه برســرمان میآید به‬ ‫مرگ طبیعی میمریم یا غیرطبیعی! از من نشنیده بگیریدسهمیه بندی کاغذ مطبوعات‬ ‫هم شوخی بیش نیست مثل همیشه!‬ ‫محمدعلی رجبی‬ ‫ﭘنﺪﺑﺰرگان‬ ‫ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻋﻤﻞ اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﮐﺎر‬ ‫ﺗﺎزه اى اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫آﻟﺒﺮت اﻧﯿﺸﺘﻦ‬ ‫ﺣافﻈاﻧﻪ‬ ‫ﺷﻨﯿﺪهام ﺳﺨﻨﻰ ﺧﻮش ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﮐﻨﻌﺎن ﮔﻔﺖ‬ ‫ﻓﺮاق ﯾﺎر ﻧﻪ آن ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ‬ ‫ﺣﺪﯾﺚ ﻫﻮل ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ واﻋﻆ ﺷﻬﺮ‬ ‫ﮐﻨﺎﯾﺘﯿﺴﺖ ﮐﻪ از روزﮔﺎر ﻫﺠﺮان ﮔﻔﺖ‬ ‫بر خودم‪ ،‬امین طباطبایی‪ ،‬نســیم میرزاده‪ ،‬رامین یحیی زاده‪ ،‬پیام امیر‬ ‫عبدالهیــان‪ ،‬هدیه رضایی‪،‬هانیه مهری‪ ،‬بردیا رحمتی‪ ،‬مهدی حیدریان‪،‬‬ ‫پریسا اسدالهی‪ ،‬آتنا قیدی‪ ،‬ارغوان یاراحمدی به ایفای نقش میپردازند‪.‬‬ ‫همچنیــن آرمین خیردان به عنوان آهنگســاز و عرفان ناظر به عنوان‬ ‫مشــاور در این نمایش با گروه همکاری میکنند‪ .‬حسام منظور دانش‬ ‫آموخته تئاتر است و تا ســال گذشته بیشتر در تئاتر فعال بود‪ .‬او بازی‬ ‫در نمایشهایی چون «هملت»‪« ،‬اودیسه»‪« ،‬کالون و قیام کاستلیون»‪،‬‬ ‫«مکبــث»‪« ،‬خداحافظی نکــن» و‪ ...‬را در کارنامه خود دارد اما با ایفای‬ ‫نقش در سریال «بانوی عمارت» به کارگردانی عزیزاﷲ حمیدنژاد در نقش‬ ‫شازده ارسالن میرزای قوانلوی قاجار نزد عامه مردم نیز به شهرت رسید و‬ ‫این روزها در نقش چاوش در سریال «برادرجان» به کارگردانی محمدرضا‬ ‫آهنج نیز در قاب تلویزیون دیده میشــود‪ .‬آخرین بازی منظور در تئاتر‬ ‫به بازتولید نمایش «هملت» بــه کارگردانی آرش دادگر بازمیگردد که‬ ‫فروردین ‪ ۹۶‬در تاالر اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت‪.‬‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺻﺤنﻪ‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫اوﻗات شــرﻋی‬ ‫اذان ﻇهر‬ ‫حسام منظور «الیزابت باتوری» را به صحنه میبرد‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫شاﻋرﺑاشی‬ ‫عمده کسانی که‬ ‫نسبت به خرید سکه‬ ‫و دالر اقدام میکنند‪،‬‬ ‫تجربه این بازار را‬ ‫نداشته و با نواسات‬ ‫قمیتها سریع‬ ‫واکنش نشان داده و‬ ‫سرمایه اندک خود را‬ ‫از دست میدهند!‬ ‫ﻃرح روز‬ ‫ﺻﺤنﻪ‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫ﻣﻨا ﺻﻔرى‬ ‫قاصدکی در دست بادم‬ ‫عاشق اما اسیر‬ ‫عاشق نسیم تند که مرا به رقص می آورد‬ ‫و اسیر به دستش‬ ‫که مرا جز او یار دگر نیست‬ ‫آن زمان که در دستانش مرا می رقصاند‬ ‫ضربه می خورم ‪ ،‬آسیب می بینم‬ ‫گاه می شکنم و از بین می روم‬ ‫خوش با هم بودن‬ ‫حال‬ ‫اما آن ِ‬ ‫ِ‬ ‫می ارزد به نابودی در دست یار‬ ‫این یار من است‬ ‫چه خار‪ ،‬چه بار‪ ،‬چه تند و سبک بال!‬ ‫توسط استودیو جیبلی؛‬ ‫ﻧگاه ﻧو‬ ‫میازا﹋یدرژاپ‪﹟‬پارکمو︲و︻یانی﹝ی︪‪﹟‬میسازد‬ ‫استودیو جیبلی متعلق به هایائو میازاکی چهره شاخص انیمیشن‬ ‫ژاپن‪ ،‬پارک موضوعی با تمرکز بر انیمیشــنهای این اســتودیو‬ ‫میسازد‪.‬‬ ‫اســتودیو جیبلی که بهعنوان خانه تولید انیمیشن در جهان از‬ ‫اعتبار بسیار برخوردار اســت با همکاری شرکای داخلی اولین‬ ‫پــارک موضوعی خــودش را بنا میکند‪ .‬دولت اســتان آیچی‬ ‫و روزنامه چونیچی شیمبون از شــرکایی خواهند بود که برای‬ ‫ســاخت این پارک موضوعی وارد عمل شده است‪ .‬این پارک در‬ ‫محل اکسپو ‪ 200۵‬استان آیچی بنا میشود‪.‬‬ ‫در این مکان در سال ‪ 200۵‬یک نمایشگاه جهانی به مدت ‪18۵‬‬ ‫روز دایر شده بود و بیش از ‪ 22‬میلیون نفر بازدیدکننده را به این‬ ‫فضای بزرگ ‪ 4۶0‬هکتاری جلب کرد‪ .‬استودیو جیبلی دیروز با‬ ‫انتشار این خبر در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد قرار است‬ ‫این پارک در پاییز ‪ 2022‬افتتاح و ظرف یک سال بعد جاذبههای‬ ‫دیگری به آن افزوده شود‪ .‬چیزی درباره مبلغ بودجهای که برای‬ ‫این کار در نظر گرفته شده اعالم نشد‪.‬‬ ‫جیبلی بخش خالقانه این پروژه را در اختیار دارد و قرار اســت‬ ‫آن را در محوطــهای با پنج موضوع مختلف بر مبنای فیلمهای‬ ‫مشــهورش از جمله «قصر متحرک هاول» و «شــاهزاده خانم‬ ‫مونونوکه» بسازد‪ .‬در این کنفرانس خبری به شوخی گفته شد‬ ‫میازاکی که اکنون در حال کار برای ساخت یک انیمیشن بلند‬ ‫جدید اســت نیز عمیقاً به ساخت این پارک عالقهمند است‪ ،‬اما‬ ‫از آنجــا که او نمیتواند هیچ کاری را به دیگران واگذار کند‪ ،‬در‬ ‫جریان کارها هســت و میگوید که چه کار انجام شــود و چه‬ ‫نشود‪ .‬در عین حال پسر وی با جدیت به ساخت پارک موضوعی‬ ‫کمک میکند‪ .‬یکی دو هفته پیش اعالم شــده بود که یکی از‬ ‫انیمیشنهای قدیمی و به یادماندنی میازاکی مجوز نمایش در‬ ‫چین را پس از ‪ 18‬سال اکران آن در سراسر دنیا به دست آورده‬ ‫است‪ .‬میازاکی کارگردان ‪ ۷8‬ساله در عین حال طراح‪ ،‬گرافیست‪،‬‬ ‫فیلمنامهنویس و تهیهکننده فیلمهای پویانمایی است و همراه‬ ‫ایسائو تاکاهاتا‪ ،‬استودیوی پویانمایی جیبلی را بنا نهاد‪.‬‬ ‫اخبار دﯾﺪﻧی‬ ‫سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان امروز شنبه با حجت االسالم و المسلمین حسن‬ ‫روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفتگو کرد‪ /‬احمد معینی جم‬ ‫نمایش «مده آ» به کارگردانی علی اصغر راسﺦراد در سالن قشقایی تﺌاتر شهر تا آخر خرداد ماه در‬ ‫حالاجرااست‪/‬نیلوفرجوانشیر‬ ‫برداشت گل محمدی و گالب گیری از «دهکده گل» در روستای خداقلی‬ ‫شهرستان بجنورد از اواخر اردیبهشت ماه آغاز و تا اواسط خرداد ماه ادامه دارد‪.‬‬ ‫در استان خراسان شمالی‪ 350‬هکتار باغ گل محمدی وجود دارد‪ /‬سعید طلوعی‬ ‫مراسم جشن فیلم «ما همه با هم هستیم» به کارگردانی کمال تبریزی و تهیهکنندگی رضا میرکریمی جمعه دهم‬ ‫خردادماه در هتل اسپیناس پاالس برگزار شد‪ /‬رامونا میریان‬ ‫ساالنه قریب به‪ 45‬هزار تن توت فرنگی در کردستان روانه بازار میشود که‪75‬درصد تولید توتفرنگی کل‬ ‫کشور را شامل می شود‪ .‬استان کردستان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و بارندگی مناسب‪ ،‬یکی از مستعدترین‬ ‫استانهای کشور است ‪ /‬محمد لطیف حسینی نسب‬ ‫الكپشتهایپوزهعقابیهمزمانباآغازفصلبهاردرساحلجزیرهکیشتخمگذاریمیکنند‪.‬اکنونپسازگذشتدو‬ ‫ماهازتخمگذاری‪،‬الكپشتهایمتولدشدهزندگیجدیدشانرادرآبهایاقیانوسآغازخواهندکرد‪/‬محمودخاکباز‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند شماره 1142

روزنامه هنرمند شماره 1142

شماره : ۱۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه هنرمند شماره 1141

روزنامه هنرمند شماره 1141

شماره : ۱۱۴۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه هنرمند شماره 1140

روزنامه هنرمند شماره 1140

شماره : ۱۱۴۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه هنرمند شماره 1139

روزنامه هنرمند شماره 1139

شماره : ۱۱۳۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
روزنامه هنرمند شماره 1138

روزنامه هنرمند شماره 1138

شماره : ۱۱۳۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
روزنامه هنرمند شماره 1137

روزنامه هنرمند شماره 1137

شماره : ۱۱۳۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!