صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره ۱۰۸۳

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1083

روزنامه هنرمند شماره 1083

‫سیدمحمد مجتبی حسینی‬ ‫معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﮑﺲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻧﯿﺎوران‬ ‫ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى ﻫﻤﺪﻟﻰ اﺳﺖ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ‪ 25‬اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه‪ 1398‬ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺷﻤﺎره‪1083‬‬ ‫‪ 8‬ﺻﻔـــــﺤﻪ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣـــﺎن ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫عبور از خ︳ ﹇رم︤ها‬ ‫فرمولی برای بر﹎شت سرما﹬ه‬ ‫فیلمهای ﹋﹝دی!‬ ‫اعتراضمتهم‪107‬میلیاردیوسرمایهگذار‬ ‫پروژههایسینماییبهدیگربدهکارانکالنبانکی‬ ‫چون پرده درافتد‬ ‫نه تو مانی و نه من!‬ ‫‪4‬‬ ‫نگاهی به برنامههای رمضانی تلویزیون؛‬ ‫جایخالی«ماهعسل»‬ ‫‪7‬‬ ‫محمدهادی رضوی در نخستین دادگاه رسیدگی به جرایم اخالل گران و مفسدان اقتصادی‬ ‫امین ﺟﻼﻟی‬ ‫‪2‬‬ ‫با امضای وزیر ارشاد صورت گرفت؛‬ ‫︮دور﹎واهی﹠امهدرجه﹬﹉‬ ‫آواز برای ه﹝ا﹬ون ︫︖ر﹬ان‬ ‫‪7‬‬
‫اعتراضمتهم‪ 107‬میلیاردیوسرمایه‌گذارپروژههایسینمایی بهدیگربدهکارانکالنبانکی‬ ‫‪2‬‬ ‫‌چهارشنبـه ‪ 25‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره ‪1083‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫نگاه‬ ‫خانواده‌هاقبلازفرزنداندیجیتالیشوند‬ ‫محمد ســلطانی‌فر با بیان اینکه «ما نیاز به شــکل‌گیری خانواده‌های‬ ‫دیجیتال داریم»‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬اولین موضوعی که در این زمینه‬ ‫باید مورد توجه قرار بگیرد این اســت کــه خانواده‌ها قبل از فرزندان‬ ‫دیجیتالی شوند‪ .‬اگر این فرآیند برعکس باشد و فرزندان زودتر از پدر‬ ‫و مادرهایشــان دیجیتالی شوند‪ ،‬این نســل از نسل بعدی خود عقب‬ ‫خواهد ماند و فضای ســخت‌تری را تجربه خواهد کرد‪ .‬اولین نشست‬ ‫از سلســله نشســت‌های علمی «نقش خانواده در گذر ایمن از فضای‬ ‫مجازی»‪ ،‬سه‌شنبه (‪ ۲۴‬اردیبهشت ماه) با حضور محمد سلطانی‌فر و‬ ‫علی گرانمایه‌پور در پژوهشکده مطالعات اجتماعی برگزار شد‪ .‬محمد‬ ‫ســلطانی‌فر‪ ،‬اســتاد علوم ارتباطات و معاون سابق امور مطبوعاتی در‬ ‫این نشســت از افزایش شکاف میان نسل‌ها به واسطه گسترش فضای‬ ‫مجازی و رسانه‌های نوین سخن گفت؛ او اظهار کرد‪ :‬به واسطه فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬شــکاف و فاصله‌ای میــان پدر مادرها و فرزندانشــان ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬پیشــتر شکاف میان نســل‌ها هر ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬سال یک بار‬ ‫رخ می‌داد‪ ،‬اما امروز این شــکاف به هر پنج ســال یک بار رســیده و‬ ‫حتی ممکن اســت به سه سال نیز برســد‪ .‬در واقع هر پنج سال ما با‬ ‫یک نســل جدیدی مواجه هستیم که خصوصیات و ویژگی‌های آن با‬ ‫نســل گذشته متفاوت است‪ .‬او با اشــاره به نقش خانواده در مدیریت‬ ‫حضور فرزندان در فضای مجازی‪ ،‬با بیان اینکه «ما نیاز به شکل‌گیری‬ ‫خانواده‌های دیجیتال داریم»‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اولین موضوعی که در‬ ‫ایــن زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این اســت که خانواده‌ها قبل‬ ‫از فرزندان دیجیتالی شــوند‪ .‬اگر این فرآیند برعکس باشد و فرزندان‬ ‫زودتر از پدر و مادرهایشــان دیجیتالی شوند‪ ،‬این نسل از نسل بعدی‬ ‫خود عقب خواهد ماند و فضای ســخت‌تری را تجربه خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫استاد دانشگاه همچنین به نقش آموزشی سواد رسانه‌ای در دانشگاه‌ها‬ ‫اشــاره و اظهار کرد‪ :‬ما در دانشــگاه رشته‌های مختلف سواد رسانه‌ای‬ ‫را ایجــاد کردیم‪ ،‬اما برای اینکه بخواهیــم دروس مدرن‌تری همانند‬ ‫گوگل‌شناســی را به چارت دانشــگاهی اضافه کنیم بسیار با ما مقابله‬ ‫شد‪ .‬او با تاکید بر پرهیز از ایجاد حس رسانه‌هراسی در میان کودکان‬ ‫و نوجوانان‪ ،‬یادآور شد‪ :‬ما نباید در میان افراد حس مدیاگریزی ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬اما کتاب ســواد رسانه‌ای که در مدرسه تدریس می‌شود‪ ،‬بسیار‬ ‫رسانه‌هراســی ایجاد می‌کند‪ .‬این در حالی است که با رسانه‌هراسی نه‬ ‫تنها نمی‌توان با کودکان ارتباط برقرار کرد‪ ،‬بلکه کنترل را هم دســت‬ ‫پدر و مادرها خارج می‌کند‪ .‬سلطانی‌فر همچنین درباره نقش آموزش‬ ‫و پرورش در ارتقای ســواد رســانه‌ای دانش‌آموزان‪ ،‬گفت‪ :‬آموزش و‬ ‫پرورش می‌تواند نقطه بســیار خوبی برای آغاز این حرکت باشد؛ نه به‬ ‫لحاظ ساختار آموزشی خوبی که دارد‪ ،‬بلکه به خاطر اینکه کودکان و‬ ‫نوجوانــان بیش از نیمی از وقت خود را در این محیط می‌گذرانند‪ .‬به‬ ‫همین خاطر هم اگر بتوانیم از این فضا اســتفاده کنیم‪ ،‬بسیار در این‬ ‫حوزه تأثیرگذار خواهیم بود‪ .‬امروز اگر برای افزایش ســواد رسانه‌ای از‬ ‫نهادهای دیگر درخواســت همکاری می‌کنیم‪ ،‬به این دلیل اســت که‬ ‫آموزش و پرورش کار خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهد‪.‬‬ ‫ارزان‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین اعتیاد‪ ،‬اینترنت است‬ ‫همچنیــن علی گرانمایه‌پور‪ ،‬اســتاد علوم ارتباطات نیز در ســخنانی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امروز نسلی در ایران پرورش پیدا می‌کند که نمی‌داند‬ ‫باید به حریم شخصی افراد احترام بگذارد و به همین خاطر هم بدون‬ ‫اجــازه صدای دیگران ضبط می‌کند و از آنها عکس می‌گیرد‪ .‬او ضمن‬ ‫مروری بر جریان‌شناســی مصرف رسانه‌ای خانواده‌های ایرانی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در دهه‌های ‪ ۵۰‬تا ‪ ،۶۰‬مصرف رســانه‌ای خانواده‌هــای ایرانی عمدتاً‬ ‫بــه تلویزیون و رادیو ویدئو خالصه می‌شــد‪ .‬اواخر دهه ‪ ۶۰‬تلویزیون‬ ‫تنوع شــبکه‌ای پیدا کرد و آغاز ورود سی‌دی و کامپیوتر بود‪ .‬دهه ‪۷۰‬‬ ‫وبالگ‌نویسی‪ ،‬کامپیوتر و موبایل آمد و به دنبال آن نیز سرگرمی‌های‬ ‫جدیدی ایجاد شــد‪ .‬در دهه هشــتاد این فرآیند با ســرعت بیشتری‬ ‫همراه شد و در دهه ‪ ۹۰‬با گسترش شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها‬ ‫اعتیاد به اینترنت به وجود آمد‪ .‬این استاد علوم ارتباطات با بیان اینکه‬ ‫«ما در حال حاضر در حوزه دیجیتال‪ ،‬سیاســت‌ها و قوانین مشخص‬ ‫نداریم»‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬کسانی که امروز متولی صداوسیما‪ ،‬شورای‬ ‫عالی فضای مجازی و سایر نهادهای مرتبط با این حوزه هستند بدانند‬ ‫که ذائقه رســانه‌ای ایرانی‌ها به واسطه گسترش فضای مجازی تغییر‬ ‫کرده است‪ .‬گرانمایه‌پور با بیان اینکه «ارزان‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین‬ ‫اعتیاد‪ ،‬اینترنت اســت»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با این وجود اص ً‬ ‫ال اعتقادی ندارم‬ ‫که فضای مجازی یک تهدید محسوب می‌شود‪ .‬این خانواده‌ها هستند‬ ‫که باید بتوانند فضا مجازی را مدیریت کنند‪ .‬درست همانند افراد که‬ ‫از ظرفیت‌های فضای مجازی در حوزه اقتصاد بهره می‌برند‪ .‬این استاد‬ ‫علــوم ارتباطات ارتباط با افراد گمنــام و دور از خانواده‪ ،‬نقش فضای‬ ‫مجــازی در تبادالت علمی‪ ،‬تغییر الگوی مصرف رســانه‌ای و افزایش‬ ‫ســرگرمی‌ها را از جمله ویژگی‌های فضای مجازی و رسانه‌های نوین‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬اما در عین حال فضای مجازی مشکالتی هم دارد؛‬ ‫بــه عنوان مثال اعتیاد پدر و مادر همزمان با اعتیاد فرزندان به فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬ســردی روابط پدر و مادر با یکدیگر و سرایت آن به فرزندان‬ ‫از جمله این موارد است‪ ،‬بلوغ زودرس‪ ،‬مرجعیت فکری فضای مجازی‬ ‫و ایجــاد توهم دانایی‪ ،‬کاهش مهارت‌های فردی و تمرکز ذهنی و افت‬ ‫تحصیلی از جمله این موارد اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬به طور کلی آنچه ما‬ ‫از دنیای اطرافمان یاد می‌گیریم بر مهارت و دانش اســت‪ .‬اما آنچه از‬ ‫فضای مجازی یاد می‌گیرم بیشــتر بر پایه ارتقای مهارت اســت و نه‬ ‫دانــش‪ .‬خانواده ایرانی در مواجهه با فضای مجازی مهارت خوبی پیدا‬ ‫کرده اســت‪ ،‬ولی آیا دانش این را هم دارد که چه تصاویر و مطالبی را‬ ‫باید به اشــتراک بگذارد؟ خانواده ایرانی زمانی می‌تواند از بستر ایمن‬ ‫فضای مجازی عبور کند که ســه پیش‌شــرط وجود بستر آرام‪ ،‬وجود‬ ‫ســرگرمی و تفریحات متعدد برای جایگزینی فضای مجازی و ارتقای‬ ‫سواد فضای مجازی افراد خانواده فراهم شده باشد‪.‬‬ ‫گرانمایه‌پور خاطرنشان کرد‪ :‬توصیه‌ام به خانواده‌های ایرانی این است‬ ‫که همپای فرزندانشان به سراغ یاد گرفتن مهارت‌های اجتماعی بروند‪.‬‬ ‫در پروتکل اینســتاگرام ورود افراد زیر ‪ ۱۳‬سال ممنوع است‪ ،‬اما چون‬ ‫پدر و مادرها از این موضوع آگاهی ندارند‪ ،‬بسیاری از نوجوانان زیر ‪۱۳‬‬ ‫سال در اینستاگرام فعال هستند‪ .‬متأسفانه باید بگویم که پدر و مادرها‬ ‫با قطع امید از برخی متولیان که رسانه‌هراسی را ترویج می‌کنند‪ ،‬باید‬ ‫خودشان این فضا را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫چون پرده درافتد نه تو مانی و نه من!‬ ‫به گــزارش هنرمند بــه نقل از فارس‪ ،‬اولین جلســه‬ ‫محاکمه متهم ردیف اول محمــد هادی رضوی و ‪30‬‬ ‫نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه صبح دیروز با حضور‬ ‫متهمان‪ ،‬وکالی مدافع‪ ،‬مستشــاران‪ ،‬نماینده دادستان‬ ‫تهران و اصحاب رسانه به ریاست قاضی مسعودی مقام‬ ‫در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرائم‬ ‫اقتصادی به صورت علنی آغاز شد‪.‬‬ ‫پس از اعالم کیفرخواست متهم سید هادی رضوی‪ ،‬رئیس‬ ‫دادگاه اعالم کرد که وی به مشــارکت در اخالل در نظام‬ ‫بانکی از طریق کسب تسهیالت مال نامشروع در قالب ‪۵‬‬ ‫فقره به مبلغ‪ ۱۰۷‬میلیارد و‪ ۵۰۰‬میلیون تومان متهم است‪.‬‬ ‫قهرمانی نماینده دادستان در بخشی از کیفر خواست اشاره‬ ‫کرد‪ :‬یکی از دریافت کنندگان تسهیالت از بانک سرمایه‬ ‫آقای ســید محمد هادی رضوی است که موفق شده از‬ ‫طریق شرکت‌های آینده‌ســازان و ره‌پویان کوثر ‪ ۶۰‬و ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه‬ ‫تسهیالت دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت‬ ‫آتیه با‪ ۳‬فقره ضمانت‌نامه‪ ۲۷‬میلیارد و‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به‬ ‫خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران‬ ‫کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با‬ ‫چالش جدی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین ســید محمد هادی رضوی اقدام به‬ ‫خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده اســت‬ ‫که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ‪۱۹‬‬ ‫میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه سال ‪۹۴‬‬ ‫قصد داشته تا از طریق گران‌نمایی به مبلغ ‪ ۱۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان بدهی خود را به بانک ســرمایه تســویه کند و در‬ ‫این خصوص از شــخصی به نام محسن پارسائیان کمک‬ ‫می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزانی بیش‬ ‫از ‪ ۴‬برابر ارزش واقعــی ملک یعنی ‪ ۱۲۵‬میلیارد تومان‬ ‫ارزیابی می‌کنند در حالیکه چند ماه پیش از ارزیابی از قبال‬ ‫تسهیالت بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و‬ ‫برای خوش خدمتی محسن پارسائیان‪ ۳۰۰‬میلیون تومان‬ ‫پاداش پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬متهم ســید هادی رضوی ‪ ۱۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی‬ ‫ملک مذکور به مبلغ ‪ ۱۲۵‬میلیارد تومان از بانک سرمایه‬ ‫‪ ۵‬میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب‬ ‫خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری‬ ‫ارائه کرده است‪ .‬قهرمانی گفت‪ :‬متهم سید هادی رضوی از‬ ‫طریق شرکت آینده سازان‪ ۳‬فقره ضمانت‌نامه به میزان‪۶۰‬‬ ‫میلیارد تومان‪ ،‬ره‌پویان کوثر یک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد تومان‪ ،‬شایگان تجارت آتیه‪ ۳‬فقره ضمانت‌نامه‬ ‫به مبلغ‪ ۲۷‬میلیارد و‪ ۵۰۰‬میلیون تومان و مجموعاً با توجه‬ ‫به مراتب فوق ‪ ۱۰۷‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان از بانک‬ ‫سرمایه تسهیالت و ضمانت‌نامه دریافت کرده است‪.‬‬ ‫نماینده دادســتان اظهار کرد‪ :‬در خصوص ملک صبا در‬ ‫خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده اســت این ملک‬ ‫حسب ارجاع بازپرس ناحیه ‪ ۳۶‬تهران به مبلغ ‪ ۷۱‬میلیارد‬ ‫تومان ارزیابی شده و هیأت کارشناسی سازمان بازرسی و‬ ‫کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را به ‪ ۲۶‬میلیارد و‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند‪.‬‬ ‫رئیس دادگاه‪ ،‬متهم هادی رضوی را به جایگاه فراخواند و به‬ ‫او تفهیم اتهام کرد و گفت‪« :‬آیا اتهام خود را قبول دارید؟»‬ ‫که وی گفت‪« :‬خیر قبول ندارم»‪.‬‬ ‫متهم ردیف اول بانک سرمایه افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‪ :‬خیلی خوشحال هستم‬ ‫که این دادگاه به صورت علنی برگزار شــد تا بسیاری از‬ ‫حقایق بدون ترس و لرز گفته شود‪ ،‬آیا اجازه بازگویی این‬ ‫حقایق را به من می‌دهید؟‬ ‫رئیس دادگاه پاسخ داد‪ :‬بله‪.‬‬ ‫هادی رضوی ادامه داد‪ :‬اتفاقات عجیبی رخ داده است شاید‬ ‫احساس کنید بازگو کردن آنها پرداختن به حواشی است‪،‬‬ ‫اما این مطالبه من کمک می‌کند و شــاید در برائتم مؤثر‬ ‫باشد‪ .‬وی با بیان این‌که بهتر است از بحث اخالل در نظام‬ ‫بانکی دفاعیات خود را آغاز کنم‪ ،‬گفت‪ :‬یک نامه از دادسرا به‬ ‫بانک مرکزی داده شده و در آن اشاره شده است که اخالل‬ ‫رخ داده است‪ ،‬من در اینجا می‌خواهم همانند فینال برنامه‬ ‫عصر جدید از نظرات منفی به مثبت برسم و از یک انسان‬ ‫فاسد و خائن به یک سیر سفید‪.‬‬ ‫متهم ردیف اول بانک ســرمایه گفت‪ :‬نامه‌ای به معاونت‬ ‫نظام بانک مرکزی فرستاده و جوابیه آن را در رابطه با بند‬ ‫«هـ» که مشموالن تصمیم‌گیرنده را در آن نشان می‌دهد‪،‬‬ ‫دریافت کردم که در آن تاکید شده است وجوه کالن صرفا‬ ‫به اشخاص داده می‌شود که من از آنها خواستم واژه صرفا‬ ‫را تعریف کنند و بانک مرکزی صراحتا اعالم می‌کند بند هـ‬ ‫مشمولتسهیل‌گیرندگاننمی‌شود‌‪،‬اماسوالاینجاستچرا‬ ‫این نامه به دادگاه فرستاده نمی‌شود‪ .‬من خواستم بفرستند‬ ‫و در کیفرخواست من بیاید اما نیامده است‪ ،‬اگر نماینده‬ ‫دادستان‪ ،‬نمی‌خواهد هادی رضوی را اذیت کند پاسخ دهد‬ ‫چرا این نامه را به دادگاه نفرستاده‌اید؟‬ ‫وی همچنین نامه‌ای قرائت کرد و گفت‪ :‬در کیفرخواست‬ ‫بنده آمده جهت مخفی‌کاری از امور شرکت‌ها‪ ،‬تسهیالت‬ ‫گرفتــه‌ام‪ .‬بنده به صراحت می‌گویم در ســه شــرکت‬ ‫آینده‌سازان فاطمی نوین مدیرعامل بوده‌ام و ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫تسهیالت گرفته شده است چه‌طور می‌توانم آن را پنهان‬ ‫کنم‪ .‬در شرکت ره‌جویان کوثر ضامن بوده‌ام و در شرکت‬ ‫شــایگان تجارت آتیه مدیرعامل بوده‌ام و پنهان‌کاری رخ‬ ‫نداده و صراحتا بارها گفته‌ام ذی‌نفع واحدم‪.‬‬ ‫تصریح کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‪ :‬حتی طی‬ ‫‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‬ ‫متهم ردیف اول بانک سرمایه‬ ‫نامه‌ای به بانک سرمایه گفته‌ام من اعضای هیأت مدیره‬ ‫را تعییــن کرده و گذاشــته‌ام و هر جرمی اتفاق بیفتد‬ ‫متوجه بنده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برخی‌ها می‌گویند داماد شریعتمداری هستم و‬ ‫فضای رسانه‌ای ایجاد می‌کنند که این ظلم است‪ .‬بنده داماد این قرارها اعتراضی ندارد‪.‬‬ ‫نتانیاهو که نیستم‪ .‬از دادگاه می‌خواهم مرا خارج از منصب متهم ردیف اول افزود‪ :‬البته آقای قهرمانی نسبت به این‬ ‫دامادی محاکمه کنند و با زبان روزه می‌خواهم حرف بزنم‪ .‬قرارهای منع تعقیب گویا اعتراض دارند که بنده می‌گویم‬ ‫وی گفت‪ ۸۰ :‬میلیارد تومان ســقف اعتباری بوده است در خدمت شما هستم و جایی نرفته‌ام و نمی‌دانم چرا از ارائه‬ ‫که در کیفرخواســت بنده آمده پرداخت نشده است؛ این دادن اسناد توسط بنده ناراحت می‌شوند‪.‬‬ ‫درحالی است که ‪ ۱۰‬درصد سپرد‌ه مرا بانک سرمایه نگه وی در رابطــه با این قراردادها گفت‪ :‬بنده پس از مطلع‬ ‫داشــته که خالف قانون بوده و شاید محاکمه این دادگاه شدن از این موضوع به دادگاه صدر رفتم که بگویم اص ً‬ ‫ال‬ ‫راهی برای مبارزه با نزول‌خواری باشد‪ .‬بنابراین ‪ ۱۰‬درصد از قراردادهایی که بنده به بانک داده‌ام کجاســت و اص ً‬ ‫ال‬ ‫مال و اعتبارات دست بانک ماند که به صورت خرد خرد و بدهی من به شــما چقدر اســت که توانستم از دادگاه‬ ‫حکم بگیرم و ثابت کنم که قراردادهای ارائه شــده به‬ ‫کارت به کارت به من برگردانده شد‪.‬‬ ‫متهم ردیف اول بانک ســرمایه افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‪ ۲۲ :‬میلیارد تومان بانک سرمایه سفید بوده است‪.‬‬ ‫نقدی پول پرداختم؛ یعنی ‪ ۸۰‬میلیارد تومان با سود آن‪ .‬وی افزود‪ :‬بنده در دادخواســتی کــه در دادگاه صدر ارائه‬ ‫چرا کذب بگویم؟ اشکالی ندارد‪ ،‬من و آقای قهرمانی نماینده دادم از بانک سرمایه شکایت کردم‪ .‬در این شکایت اعالم‬ ‫کردم که بانک باید موضوع قراردادهای من را‬ ‫دادستانی هر دو در مقام دادگاه باید تقوا را‬ ‫برخی‌ها اعالم کند و گفتم که اگر شما قرارداد سفید‬ ‫رعایتکنیم‪.‬گفتهشدهصرفاباچکوسفته‬ ‫می‌گویند داماد را خودتان پُر کنید به اتهام جعل از شــما‬ ‫تسهیالت گرفته‌ام‪ .‬چه‌طور ممکن است‪۴۰‬‬ ‫شکایت می‌کنم که بانک سرمایه پس از این‬ ‫درصد وثیقه نقدی داده‪ ۲۲ ،‬میلیارد تومان‬ ‫شریعتمداری‬ ‫شکایت اقداماتش را متوقف کرد‪ .‬چون من به‬ ‫از من گرفته شده و حدود ‪ ۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫هستم و فضای بانکسرمایهمجددا ًاعالمکردمکهتسهیالت‬ ‫ملکداشت ‌هباشید‪.‬‬ ‫رسانه‌ای ایجاد دریافتی بنده باید در امور جاری باشد اما بانک‬ ‫این متهم افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‪ :‬همچنین گفتید رضوی‬ ‫می‌کنند که این به من تسهیالت با موضوع مشارکت مدنی‬ ‫بدون رعایت اصول تسهیالت‪ ،‬تسهیالت‬ ‫داده اســت و در ازایش از من قرارداد سفید‬ ‫گرفته و این تســهیالت صورت‌های مالی‬ ‫ظلم است‪ .‬بنده امضاء اخذ کرده است‪.‬‬ ‫ندارد‪ .‬درحالی‌که بانک به ســازمان دارایی‬ ‫داماد نتانیاهو که متهم رضوی خطاب به ریاست دادگاه گفت‪:‬‬ ‫نامه می‌زند و جواب آن را می‌گیرد‪ .‬این نامه‬ ‫نیستم‪ .‬از دادگاه آقای مسعودی‌مقام‪ ،‬بانک سرمایه‪ 31‬بدهکار‬ ‫نیز موجود است‪ ،‬اما جالب است که این نامه‬ ‫کالن دارد که بدهی‌هایشان ‪ 300‬میلیارد‪،‬‬ ‫در پرونده نیست‪ .‬وقتی جویای آن می‌شوم‬ ‫می‌خواهم مرا‬ ‫‪ 400‬میلیارد و ‪ 1000‬میلیارد است‪ ،‬بدهی‬ ‫هم جوابی نمی‌دهند و این عجیب است که‬ ‫خارج از منصب من کجای ایــن ارقام قرار دارد؟! لیســت‬ ‫چرا برخی نامه‌ها نیست و من به این متهم‬ ‫دامادی محاکمه اسامی این ‪ 31‬بدهکار توسط هیأت تحقیق‬ ‫می‌شوم که صورت‌های مالی اشتباه داده‌ام‪.‬‬ ‫کنند و با زبان و تفحص مجلس اعالم شده است که اص ً‬ ‫ال‬ ‫متهم گفت‪ :‬نماینده دادستان گفته است در‬ ‫اسم من در آنجا نیست‪ .‬مگر بدهی من چقدر‬ ‫تسهیالت ماده ‪ 186‬ندارد در حالی که در‬ ‫روزه می‌خواهم‬ ‫بوده است‪ ،‬حدود ‪ 80‬میلیارد تومان‪.‬‬ ‫نامه دارایی صراحتاً و در نامه بانک به دارایی‬ ‫حرف بزنم وی خطاب بــه نماینده دادســتان گفت‪:‬‬ ‫این موضوع بیان شده است‪ .‬اقای قهرمانی‬ ‫آقای قهرمانی شــما می‌گوئید که بنده با‬ ‫این موضوع را از پرونده بیرون کشیده اند‪.‬‬ ‫شما یک قسمت ماده ‪ 186‬را از پرونده بیرون کشیدید اما مدیران بانکــی تبانی کرده‌ام خب اگــر من تبانی کرده‬ ‫بودم می‌توانســتیم تسهیالت بســیار بیشتری بگیرم و‬ ‫همه آن را که نمی توان بیرون آورد‪.‬‬ ‫متهم رضوی گفت‪ :‬لذا براســاس ارائه ماده ‪ 186‬توســط گران‌نمایی‌های باالتری هم داشته باشم‪.‬‬ ‫دارایی‪ ،‬بنده مجاز به دریافت تسهیالت بوده‌ام و دارایی این ایــن متهم در رابطه با گران‌نمایــی خانه واقع در خیابان‬ ‫اندرزگو گفت‪ :‬در ابتدا الزم است از آقای مسعودی‌مقام بابت‬ ‫موضوع را صراحتاً به بانک اعالم کرد‌ه است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در جایی از کیفرخواست ادعا شده که بنده به حوصله و سعه‌صبرشان تشکر کنم که به حرف‌های من با‬ ‫بانک قراردادهای جعلی ارائه داده‌ام اما من اعالم کرده‌ام که حوصله گوش می‌کنند چون من ک ً‬ ‫ال آدم عصبی مزاجی‬ ‫اگر قراردادهایم جعلی بوده است پس چطور دارایی به من هستم و از خداوند خواسته‌ام که به من کمک کند بتوانم‬ ‫با حوصله از خود دفاع کنم یا دائم دعا می‌کردم که مبادا‬ ‫ماده ‪ 186‬را ارائه داده است‪.‬‬ ‫متهــم ردیــف اول ادامــه داد‪ :‬بنده بــرای دریافت آقای قهرمانی چیزی بگوید و من را عصبانی کند و من از‬ ‫تسهیالت به بانک سرمایه اعالم کردم که تسهیالت عدل خارج شوم‪ ،‬اما درباره خانه خیابان اندرزگو باید بگویم‬ ‫با موضوع سرمایه گردش در امور جاری می‌خواهم اما که بنده بیش از ‪ 5‬ماه با مدیران بانکی نامه‌نگاری کردم که‬ ‫بانک به من می گفت که فرمول پرداخت تســهیالت بیایید این ملــک را ارزیابی کنید و به عنوان وثیقه آن را‬ ‫تعیین تکلیف کنید و پس از ‪ 5‬ماه باالخره هیأت مدیره‬ ‫من مشارکت مدنی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همانطور که آقای قهرمانی گفته‌اند برخی افراد در اعــام کرد که ما این ملک را ارزیابی می‌کنیم‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫یک روز حساب باز می‌کردند و ‪ 2‬روز بعد تسهیالت خود را آقای قاضی‪ ،‬بدهی من در سال ‪ 93‬حدود ‪ 80-70‬میلیارد‬ ‫دریافت می‌کرده‌اند اما من حداقل زمان از افتتاح حساب تا تومان بوده است که حدود ‪ 22‬میلیارد آن را نقدا ً در حساب‬ ‫بانک پرداخت کرده بودم‪.‬‬ ‫دریافت تسهیالتم ‪ 3‬ماه تا یکسال بوده است‪.‬‬ ‫متهم هادی رضوی گفت‪ :‬نمی‌دانم چگونه شده که یکسری رضوی اضافه کرد‪ :‬بنده کارم تولید سالن‌های آمفی‌تئاتر و‬ ‫قراردادها با یکسری شرکت‌ها با سربرگ من و امضاء من سالن‌های کنفرانس رسانه‌ای است و تصمیم داشتم این‬ ‫به پرونده‌ام اضافه شــده است که من اصال در جریان آنها ملک را به (بانک سنتر) و بیمه تبدیل کنم‪ ،‬این ملک یک‬ ‫نبوده‌ام و وقتی از بازپرس پرونده این موضوع را می‌پرسم ملک بی ارزش نبوده است که مث ً‬ ‫ال بگویم در جهرم یک‬ ‫می‌گوید بروید از دارایی ماده ‪ 186‬بگیرید تا مشخص شود‪ .‬ملک را به عنوان وثیقه معرفــی کرده‌ام بلکه وثیقه من‬ ‫وی گفت‪ :‬من نســبت به این پرونده‌ها اعتراض کرده‌ام و ب َ ِر خیابان اندرزگو که یکی از خیابان‌های شــلوغ و جزء‬ ‫حتی خواســتار وصول دریافت قراردادها شدم تا بفهمم خیابان‌های پولداری تهران بوده‪ ،‬واقع شده است‪.‬‬ ‫ازسرمایه‌گذاری‬ ‫موضوع قراردادها چیست‪ .‬من نســبت به این قراردادها‬ ‫درسریالشهرزاد اص ً‬ ‫ال پشیماننیستم‬ ‫اعتراض کرده‌ام که خوشبختانه برای من قرار منع تعقیب‬ ‫صادر شد‪ .‬در این لحظه قهرمانی نماینده دادستان اظهار در ادامه جلسه دادگاه‪ ،‬متهم رضوی با اشاره به موضوع‬ ‫کرد که «قرارهای منع تعقیب شما نقض شده بوده است» الشه‌های پول‌های کثیف در سینما‪ ،‬گفت‪ :‬نزدیک به ‪۸‬‬ ‫میلیارد تومان در سریال شهرزاد سرمایه گذاری انجام‬ ‫که متهم گفت‪ :‬خیر‪ ،‬تمامی آنها قطعی بوده است‪.‬‬ ‫متهم رضوی گفت‪ :‬سوال من این است که چرا باید پرونده شده است و اص ً‬ ‫ال پشیمان نیستم اما آقای امامی هنوز‬ ‫ام از یک شعبه بازپرسی به یک شعبه دیگر برود و در روند به ما بدهکارند و هنوز اصل پول را برنگردانده‌اندو در این‬ ‫خصوص شکایت کردم ‪ ۵۰.‬درصد شهرزاد یک مال من‬ ‫آن مشکل ایجاد بشود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنده ‪ 1.5‬سال است که به بانک می‌گویم بود اما در شهرزاد دو دیدم که ما نیستیم که این موضوع‬ ‫شما قرارداد ســفید امضاء از من گرفته‌اید در حالیکه به خاطر اختالفات سیاسی بوده است‪ ۵۰ .‬درصد آن را‬ ‫من برای امور جاری تسهیالت گرفته‌ام‪ ،‬کار من تولید‪ ،‬داشتند ‪ ۱۵‬میلیارد تومان می‌فروختند که گفتم مالک‬ ‫بازرگانی و ساخت سالن‌ها و مراکز رسانه‌ای و کنفرانسی آن ‪ ۵۰‬درصد من هستم و افتخار دارم اگر وامی گرفتم‬ ‫اســت اما در قرارداد سفید امضای من موضوع دوربین کاری در ازای آن ارائه کردم‪ .‬در شــهرزاد یک فقط من‬ ‫و ســعید ملکان تهیه کننده ویالیی‌ها و تنگه ابوغریب‬ ‫مداربسته نوشته شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با این حال معاونت حقوقی بانک سرمایه در رابطه بودیم‪ .‬هر ماه ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬میلیون تومان به سوپراستارها‬ ‫با قراردادهای جعلی که به پرونده وارد شــده است اعالم می‌دادیم که معقول بــوده و خبری از پول‌های کثیف‬ ‫می‌کند که قرارهای منع تعقیب را قبول دارد و نسبت به نبوده است‪ .‬عجیب اســت که از بانک سرمایه مصوبه‬ ‫بیرون می کشــند و این خیانت در امانتی اســت که‬ ‫مدیران فعلی بانک سرمایه در حال انجام آن هستند‪.‬‬ ‫متهــم ردیف اول گفت‪ :‬من برای این ملک ‪ 7‬طبقه جواز‬ ‫تجاری گرفته بودم که ‪ 2‬هزار متــر مربع میزان آن بود‪.‬‬ ‫بانک برای اینکه این ملک را ارزیابی کند ‪ 3‬نفر کارشناس‬ ‫مشخص کرد که آن را ‪ 125‬میلیارد تومان ارزیابی کردند‬ ‫اما این را هم باید بگویم که قرار شده بود که این ملک را به‬ ‫جای بدهی خود بردارند و من هم این روش را قبول نداشتم‬ ‫چون می‌دانستم در این صورت هرچه ارزش ملک باالتر رود‬ ‫بدهی من بیشتر می‌شود و از این امر ناراضی بودم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نهایتاً در تاریخ ‪ 95.12.20‬به ما ابالغ شــد که‬ ‫آقای رضوی بیا و بدهی‌ات را مشخص کن که همان ‪80‬‬ ‫میلیارد تومان را قبــول داریم‪ .‬یکی از مدیران وقت بانک‬ ‫سرمایه (حیدرآبادی) به من گفت که بیا ما ملک تو را ‪120‬‬ ‫میلیارد ارزیابی می‌کنیم که ‪ 80‬میلیارد بدهی تو را تسویه‬ ‫می‌کند و ‪ 50-40‬میلیارد هم به تو داده می‌شود اما تو باید‬ ‫‪ 5‬میلیارد تومان نقد به من بدهی و یک ملک را هم بدهی‬ ‫تا حسابت تسویه شود که من این موضوع را قبول نکردم و‬ ‫نمی‌دانم که چرا این آقا از (اسپانیا) سر در آوردند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬آقای قهرمانی گفته‌اند که این ملک ‪ 30‬میلیارد‬ ‫تومان مــی‌ارزد‪ ،‬در این خصوص باید بگویم که در برج ‪5‬‬ ‫سال ‪ 95‬اکیپی از آگاهی عملیات ویژه و فردی به نام آقای‬ ‫فرجی نزد من مراجعه کردند و من را به داخل خودرویی‬ ‫بدون پــاک بردند و گفتند که بیا تا تکلیف بدهی تو را‬ ‫مشــخص کنیم و من را نزد فردی به نام شادان بردند که‬ ‫اخراجی قوه قضاییه بود‪.‬‬ ‫متهم رضوی اضافه کرد‪ :‬اینها رابط ‪ ....‬با یکسری از بدهکاران‬ ‫کالن بانکــی بودند که به من گفتنــد چقدر می‌دهی تا‬ ‫پرونده‌ات را زودتر تمام کنیم؟ آنها تا برج ‪ 10‬من را بازی‬ ‫دادند و باالخره در این ماه من را احضار کردند‪ .‬در آنجا آقای‬ ‫‪ ....‬به من گفت که من تو را در تاریخ ‪ 95.10.13‬به دادسرا‬ ‫می‌برم و کسی هم تو را نمی‌بیند و همین هم شد! یعنی در‬ ‫تاریخ ‪ 95.12.3‬من را دوباره احضار کردند و دیدم بازجویی‬ ‫تاریخ ‪ 95.12.3‬را به تاریخ ‪ 95.10.13‬ثبت کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬آنها به من گفتند که باید پول را پس بدهی و من‬ ‫را نزد شخصی به اسم آقای ‪ ......‬بردند‪.‬‬ ‫رضوی خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت‪ :‬آقای قاضی‪،‬‬ ‫من استرس دارم که مبادا برای من اتفاقی بیفتد و حتی در‬ ‫چندین نوبت این مطلب را هم اعالم کرده‌ام چون دائماً به‬ ‫من می‌گفتند که مبادا بخواهی چیزی را بگویی‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنده از ‪ 95.12.3‬تا ‪ 95.12.20‬با افراد خاصی به‬ ‫دفترم می‌رفتم و می‌آمدم و در تاریخ ‪ 95.12.20‬بازپرس‬ ‫شــاه‌بختی پرونده‌ام را گرفت و هر بالیی خواست سر من‬ ‫آورد و نهایتاً در تاریخ ‪ 95.12.26‬با قرار کفالت آزاد شدم‪ .‬در‬ ‫تاریخ ‪ 96.1.16‬وقتی به بازپرسی مراجعه کردم آقای ‪ .....‬به‬ ‫من گفت که من ‪ 3‬کارشناس برای شما تعیین می‌کنم که‬ ‫ملک را ارزیابی کند در حالیکه قرار بود من یک کارشناس‪،‬‬ ‫دادسرا یک کارشناس و بانک سرمایه هم یک کارشناس‬ ‫معرفی کند ولی هر ‪ 3‬کارشناس را آقای پسندیده تعیین‬ ‫کرد و جلوی خود من به آنها گفت که ملک دیگر باال نیاید و‬ ‫نهایتاً این ملک را ‪ 30‬میلیارد تومان ارزیابی کردند‪ .‬خالصه‬ ‫اینکه تا برج ‪ 6‬برای من و پرونده‌ام اتفاقات عجیب و غریبی‬ ‫افتــاد‪ .‬متهم رضوی در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫شهریور ســال ‪ 96‬بازپرس وقت من را به خاطر حرکات‬ ‫سیاسی که می‌خواستند انجام بدهم بازداشت می‌کند‪ .‬من‬ ‫در دادگاه انتظامی قضات در حال شکایت بودم که این اتفاق‬ ‫افتاد و قرار من به ‪ 100‬میلیارد تومان وثیقه تبدیل شــد‪.‬‬ ‫بازپرس عوض شد و آقای سادات‌نژاد بازپرس شد و مطالب‬ ‫را مطالعه کردند‪ .‬از من مصوبه بانک سرمایه را خواستند اما‬ ‫من مصوبه‌ای که بانک سرمایه صادر کرده بود را نداشتم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در تاریــخ ‪ 96.1‬آقای ‪ ....‬نامه‌ای به آقای خانی‬ ‫می‌زنند تا محاسبات بدهی من انجام شود و محاسبه در‬ ‫می‌آید و بدهی طبق قوانین بانک مرکزی‪ 67‬میلیارد تومان‬ ‫تومان بود اما آقای ‪ ....‬این را به بانک ارائه نمی‌کنند‪.‬‬ ‫ی آن را به شما‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این نامه اکنون نیست‪ ،‬من کپ ‌‬ ‫می‌دهم‪ .‬سال ‪ 95‬برج ‪ 9‬در سمت مدیرعاملی بانک آقای‬ ‫خانی شخصی را به عنوان مدیر وصول مطالبات بانک به‬ ‫نامآقایعلی‌محمدیمعرفیمی‌کنندوآقایعلی‌محمدی‬ ‫یک روز من را در کوچه پایینی بانک خواســت و ایشان‬ ‫تقاضــای ‪ 7‬درصد کرد و گفت پرونــده را اص ً‬ ‫ال مطرح‬ ‫نکنید و در ادامه همسر خانم شیخی موضوع ‪ 10‬درصد‬ ‫را مطرح کرد‪ .‬پس از این موضوع پیش دکتر خانی رفتم‬ ‫و گفتم که همچنین جریانی در حال رخ دادن است که‬ ‫ایشــان صراحتاً گفت «هرکسی که گفته‪ ،‬غلط کرده»‪.‬‬ ‫گفتم آقای علی‌محمــدی را در اتاق بخواهید و صدای‬ ‫وی را ضبط کنید‪ .‬آقای علی‌محمدی وارد اتاق شد و آقای‬ ‫دکتر خانی گفت آقای علی‌محمدی مگر من خودم ُچالق‬ ‫هستم که بگیرم؟ آقای علی‌محمدی گفت که اص ً‬ ‫ال صحت‬ ‫ندارد و دروغ می‌گوید‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه امیدوارم بقیه متهمان شجاعت‬ ‫داشته باشند و این مسئله را بگویند‪ ،‬گفت‪ :‬من فایل صوتی‬ ‫شوهر خانم شــیخی را که به کارمند من زنگ می‌زند و‬ ‫می‌گوید چرا رضوی با من نمی‌بنند را ارائه می‌کنم‪.‬‬ ‫متهم ردیف اول اضافه کرد‪ :‬خبرگزاری ‪ ....‬در مورد تصدیق‬ ‫حرف‌های من در خصوص شوهر خانم شیخی گزارشی‬ ‫دارد‪ .‬من یک خائن فاســد رانت‌خوار هستم‪ ،‬من از آقای‬ ‫قهرمانی ترس دارم‪ 8 ،‬ماه پیش به دادســرا نامه زدم که‬ ‫ایشان دائم من را تهدید می‌کند‪ ،‬در مورد آقای علی‌محمدی‬ ‫به آقای خانی گفتم من و شما با هم هستیم‪ 2 ،‬هفته زنگ‬ ‫می‌زدم به آقای خانی از دو هفته به بعد قضیه بدتر شد و‬ ‫شــاخ و شانه ها بیشتر شد‪ .‬من به خانی زنگ زدم گفتم‬ ‫چرا جواب ندادید که گفت درگیر بودم و گفتم چرا اینها‬ ‫را برکنار نکردید گفتم یا شما دزدی یا اگر با اینها نیستی‬ ‫باید اقدام عاجل کنید‪ .‬من فایل صوتی را به شما می دهم ‪.‬‬
‫نگاهی به‪ 4‬نمایشگاه در پایتخت؛‬ ‫انساندردلطبیعت‪،‬تغییراتزمینوآتشفشانتابلوها‬ ‫‪3‬‬ ‫‌چهارشنبـه ‪ 25‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره ‪1083‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تجســمی‬ ‫‪VISUAL ARTS‬‬ ‫خبر‬ ‫سیدمحمد مجتبی حسینی‬ ‫معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫نمایشگاهعکسافغانستاندرنیاوران‬ ‫بسترمناسبیبرایهمدلیاست‬ ‫مریم درویش‬ ‫نمایشگاه نقاشی زهرا نوری‌زنوز با نام «ابتدای منظره» در گالری دلگشا‪،‬‬ ‫نمایشــگاه نقاشــی علیرضا نکویی با نام «خطــوط» در گالری اعتماد‬ ‫نگارستان‪ ،‬نمایشگاه نقاشی سمیرا کربالیی با نام «بیم و امید» در گالری‬ ‫ا ُ و نمایشــگاه آثار منصور نصرت نظامی با نام «آتش‌فشــان» در گالری‬ ‫سیحون سوژه‌های این هفته گالری‌گردی هستند‪.‬‬ ‫آغاز انسان در پیوند با طبیعت‬ ‫نمایشگاه نقاشی زهرا نوری‌زنوز با نام «ابتدای منظره» در گالری دلگشا‬ ‫برپاســت‪ .‬همانطور که از نام نمایشــگاه برمی‌آید مخاطب در این آثار با‬ ‫مناظر طبیعی‪ ،‬گل‌ها و گیاهان وحشی مواجه می‌شود‪ .‬رنگ‌های رقیق با‬ ‫فرم‌های آزاد برگ‌ها و شــاخه‌ها‪ ،‬حس رهایی و آزادی طبیعت را تداعی‬ ‫می‌کند‪ ،‬اما در اغلب تابلوها انبوه شاخ و برگ‌های غول پیکر بر روی زمینه‬ ‫سیاه دیده می‌شــوند و به این ترتیب حالتی غیرطبیعی یا رازآلود پیدا‬ ‫می‌کنند‪ .‬اما نکته قابل توجه در این مناظر‪ ،‬پیکره‌هایی است که گاه در‬ ‫میان شاخ و برگ‌ها به چشم می‌آید‪ .‬فیگورهای انسانی در حالتی بدوی و‬ ‫بدون پوشش در میان مناظر طبیعی دیده می‌شوند‪ ،‬اما آنها ابعادی بسیار‬ ‫کوچک‌تر از گیاهان دارند و به این ترتیب سلطه و برتری طبیعت بر آنها‬ ‫محسوس است‪ .‬این پیکره‌ها‪ ،‬نه موجودی مستقل و دارای هوش و اراده‬ ‫که جزیی از طبیعت هستند و حتی رنگ بدن آنان نیز با گیاهان اطراف‬ ‫آنها یکسان است‪.‬‬ ‫نمایشگاه نقاشی زهرا نوری‌زنوز در گالری دلگشا‬ ‫آدم‌ها جایگاهی باالتر از گیاه ندارند و نه تنها با آن در یک سطح هستند‪،‬‬ ‫که گاه به نظر می‌رســد در مقابل قدرت آن ضعیف‌تر نیز هستند‪ .‬با این‬ ‫حال آنها معموال در دســته‌های دو یا ســه‌تایی دیده می‌شوند و گهگاه‬ ‫نشانی از معاشرت کردن یا تالش برای انجام کاری‪ ،‬در آنها مشهود است‬ ‫و شاید این نخستین رفتارهایی است که انسان را از طبیعت جدا کرده و‬ ‫جایگاهی متفاوت به او می‌بخشد‪ .‬نقاش در این آثار از رنگ‌های متنوعی‬ ‫اســتفاده کرده است‪ .‬در تعدادی از تابلوها رنگ‌های گرم و زنده در کنار‬ ‫سبزها قرار گرفته‌اند و در بعضی دیگر تنها تنالیته‌های سبز هستند که‬ ‫سراسر فضای تابلو را می‌پوشانند‪.‬‬ ‫نمایشگاه نقاشی زهرا نوری‌زنوز با نام «ابتدای منظره» تا ‪ 31‬اردیبهشت‬ ‫در گالری دلگشــا واقع در خیابان کریم‌خان‪ ،‬خیابان ایرانشــهر‪ ،‬کوچه‬ ‫مهاجر‪ ،‬پالک ‪ 30‬میزبان هنردوستان است‪.‬‬ ‫نمایشــگاه نقاشــی علیرضا نکویی با نام «خطــوط» در گالری اعتماد‬ ‫نگارستان برپاست‪ .‬موضوع تابلوهای این مجموعه‪ ،‬ساخت و سازها‪ ،‬کند‬ ‫و کاوها‪ ،‬اضافه کردن‌ها و کم کردن‌هایی اســت که انسان بر روی زمین‬ ‫انجام می‌دهد‪ .‬در این تابلوها شاهد المان‌های طبیعی و مصنوعی متعددی‬ ‫هســتیم که در کنار هم قرار گرفته و فضایی غریب و در عین حال آشنا‬ ‫را به وجود آورده‌اند‪ .‬انســان شهرنشــین در محیط اطراف خود دائما با‬ ‫ساخت و سازهایی مواجه است که چهره شهر را تغییر می‌دهند و دیگر‬ ‫تصویری از زمین و شــکل اصلی آن باقی نمی‌مانــد‪ .‬گاه در این تابلوها‬ ‫الیه‌های مختلف را شاهد هستیم و مانند تصاویر زمین‌شناسی‪ ،‬برشی بر‬ ‫روی زمین‪ ،‬الیه‌های زیرین آن را نشان می‌دهد‪ .‬در کنار آن انواع دیوارها‬ ‫و حصارها‪ ،‬چنان حضور مســتحکمی دارند که به جزیی از زمین تبدیل‬ ‫شــده‌اند‪ ،‬اما به گونه‌ای حیات طبیعی آن را بر هم می‌زنند که در ساز و‬ ‫کار معمول آن خلل ایجاد می‌کنند‪.‬‬ ‫نمایشگاه نقاشی علیرضا نکویی در گالری اعتماد نگارستان‬ ‫اگرچه در این تابلوها اثری از انسان دیده نمی‌شود اما حضور او به عنوان‬ ‫عامل این ساخت و سازها و تغییراتی که اصلی‌ترین دلیل برهم زننده نظم‬ ‫طبیعت محسوب می‌شــود‪ ،‬کاملا محسوس است‪ .‬در میان این ساخت‬ ‫و ســازها‪ ،‬تالش طبیعت برای بقا همچنان به چشم می‌آید‪ .‬شاخه‌های‬ ‫درختــی که دیوارها را خراب کرده و به رشــد خــود ادامه می‌دهند‪ ،‬یا‬ ‫سبزه‌هایی که بر سطح سیمانی روییده‌اند‪ ،‬نمونه‌هایی از تالش طبیعت‬ ‫برای بقا هستند‪ .‬اما در بیشتر تابلوها آنچه دیده می‌شود فضایی است که‬ ‫به نظر می‌رسد با نگاهی از باال‪ ،‬دیده شده است‪ .‬گویی نقاش پا را از این‬ ‫سیاره بیرون گذاشته و از فضا نگاهی به زمین دارد و آنچه دیده می‌شود‬ ‫مانند تونلی به اعماق زمین اســت که ابزار ساخت و ساز در آن به چشم‬ ‫می‌آید‪ .‬در این میان یک عنصر نامتناســب با فضا‪ ،‬جلب توجه می‌کند‪.‬‬ ‫پارچه‌های رنگینی که مانند یک پرچم در فضا معلق هستند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫نمادی از مالکیت و انحصاری باشــند که افــراد مختلف بر زمین دارند‪.‬‬ ‫نمایشــگاه نقاشی علیرضا نکویی تا ‪ 7‬خرداد در گالری اعتماد نگارستان‬ ‫به نشــانی‪ ،‬میدان بهارســتان‪ ،‬خیابان دانشســرا‪ ،‬باغ نگارستان میزبان‬ ‫عالقمندان است‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫نمایشگاه نقاشی سمیرا کربالیی با نام «بیم و امید» در گالری ا برپاست‪.‬‬ ‫آثار این مجموعه نقاشی‌های سیاه و سفیدی هستند که به موضوع انسان‬ ‫و محیط اطــراف او پرداخته‌اند و نقاش فارغ از جذابیت رنگ به مطالعه‬ ‫فرم‌ها پرداخته اســت‪ .‬در این تابلوها حضور فیگورهای انســانی و اغلب‬ ‫مردانی دیده می‌شود که فرم کلی بدن آنها با خطوط ساده شکل گرفته و‬ ‫تنالیته خاکستری‌ها به ایجاد حجم در آنها کمک کرده است‪.‬‬ ‫فیگورها در حالت‌های مختلفی دیده می‌شــوند که از کار تا استراحت را‬ ‫دربر می‌گیرد‪ .‬این افراد در محیطی ناشــناخته حضور دارند که محل و‬ ‫جغرافیای خاصی را به مخاطب معرفی نمی‌کند‪ .‬حجم‌های تیره و روشن‬ ‫که در کنار هم قرار گرفته‌اند می‌توانند محیط داخلی یک ســاختمان‬ ‫یا فضای خارجی را تداعی کنند‪ ،‬اما نقاش هیچ تالشــی برای پرداخت‬ ‫جزییات یا بازنمایی محیطی خاص نداشــته است‪ .‬در این میان می‌توان‬ ‫لوازمی مانند میز و صندلی یا پله‌ها و پنجره‌های ساختمان را تشخیص‬ ‫داد‪.‬‬ ‫محدود کردن تصاویر به خاکستری‌ها باعث شده نقاش از امکانات سطح‪،‬‬ ‫بیشــترین اســتفاده را بکند‪ .‬تمام اجزای تصویر با اندک تفاوت تنالیته‬ ‫به وجود آمده و ســطوح مختلف توانسته‌اند حجم‌ها را شکل دهند‪ .‬این‬ ‫تصاویر نشــان دهنده وضعیت انسان معاصر و شرایط زندگی او در شهر‬ ‫است و زندگی او را در فضایی بی‌رنگ و آشفته نمایش می‌دهد‪.‬‬ ‫نمایشگاه نقاشی سمیرا کربالیی تا ‪ 1‬خرداد در گالری ا ُ به نشانی خیابان‬ ‫سنایی‪ ،‬خیابان شاهین (خدری)‪ ،‬پالک ‪ ،18‬طبقه اول برپاست‪.‬‬ ‫نمایشــگاه آثار منصور نصرت نظامی با نام «آتش فشــان» در گالری‬ ‫سیحون برپاست‪ .‬نظامی آثار خود را با کالژی از مواد مختلف طبیعی‬ ‫و مصنوعــی به وجود می‌آورد و با چســباندن آنها روی بوم‪ ،‬تابلویی‬ ‫ســه بعدی را ایجاد می‌کند‪ .‬نخ‪ ،‬پارچه‪ ،‬طناب و‪ ...‬موادی هستند که‬ ‫بیشــترین کاربرد را در این آثار دارند‪ .‬طناب‌های کنفی که دور یک‬ ‫محور پیچیده شــده و فرم مخروطی را ایجاد کرده است‪ ،‬واضح‌ترین‬ ‫فــرم کوه آتش‌فشــان را ایجاد می‌کند‪ .‬ایــن مخروط‌های کوچک و‬ ‫بزرگ بر ســطح زمینی متخلخل‪ ،‬تجمعی از آتش‌فشان‌های خاموش‬ ‫را بــه وجود می‌آورد‪ .‬اما بخش دیگری از آثار به درون آتشفشــان یا‬ ‫گدازه‌های خارج شــده از آن می‌پردازد‪ .‬نظامی گاه از تکه سنگ‌های‬ ‫طبیعی استفاده کرده تا کوه آتشفشان را بسازد‪ ،‬اما گداخته‌های آن را‬ ‫با گره‌های پارچه‌ای ایجاد کرده است‪ .‬در اثری دیگر فرم قرار گرفتن‬ ‫ســنگ‌ریزه‌ها بر روی بوم‪ ،‬یادآور گدازه‌هایی اســت که از درون کوه‬ ‫بیرون آمده و در فضا پراکنده می‌شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه آثار منصور نصرت نظامی در گالری سیحون‬ ‫در بخــش دیگری از آثار اســتفاده از مواد قابــل بازیافتی مانند کاغذ و‬ ‫پالســتیک در کنار مواد طبیعی مانند ســنگ و هسته میوه تابلوهایی‬ ‫رنگارنگ را به وجود آورده اســت‪ .‬او با کنار هم قرار دادن مواد طبیعی و‬ ‫مصنوعی ترکیباتی ایجاد کرده که فرم‌های گوناگون هندســی و سطوح‬ ‫رنگی در آنها دیده می‌شود و در نهایت مانند تابلوی آبستره‌ای رنگارنگ‬ ‫به چشم می‌آیند‪ .‬نقاشی‌های نظامی از سطح دو بعدی بوم گذر کرده و با‬ ‫استفاده از مواد آماده و رنگ‌زدن آنها به ایجاد ترکیب‌بندی‌هایی متفاوت‬ ‫منجر شده است‪.‬‬ ‫نمایشــگاه آثار منصور نصرت نظامی با نام «آتش فشان» تا ‪ 1‬خرداد در‬ ‫گالری سیحون به نشانی خیابان وزرا‪ ،‬خیابان چهارم‪ ،‬پالک ‪ 1‬برپاست‪..‬‬ ‫در بازدید ســیدمحمد مجتبی حسینی‪ ،‬معاون امور هنری وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی با همراهی سید عباس سجادی مدیر عامل‬ ‫بنیاد آفرینش های هنری نیاوران محمدموســی اکبری و فاطمه‬ ‫اکبری هنرمندان عکاس افغانستانی توضیحاتی را در خصوص این‬ ‫نمایشــگاه ارائه دادند‪ .‬حسینی در پایان این بازدید در گفتگویی با‬ ‫ذکر این مطلب که نمایشــگاه عکس افغانستان نمایشگاه مربوط‬ ‫به فرهنگ و مردمان دوســت و برادر ما افغانستان به ویژه در ماه‬ ‫مبارک رمضان است خاطر نشان کرد‪ :‬این نمایشگاه یک‌ مجموعه‬ ‫کامل از آداب‪ ،‬سنت‪‎‬ها و حاالت انسانی در یکی از مهمترین ماه‌های‬ ‫ســال است که تمام مســلمانان با نگاه ویژه‌ای به آن توجه دارند‪.‬‬ ‫بی‪‎‬آالیشی‪ ،‬تنوع و در عین حال صحنه‪‎‬های متنوعی که از حاالت‬ ‫مختلف زندگی در این نمایشگاه بود می‪‎‬تواند دل‪‎‬های ما را به هم‬ ‫نزدیک کند چرا که مشترکات فراوانی در فرهنگ و آداب ما هست‪.‬‬ ‫معاون هنری وزیر ارشــاد درباره مشکالت سیاسی موجود و اظهار‬ ‫نظرهایــی در خصوص حضور مردم افغانســتان در ایران‪ ،‬ارتباط‬ ‫میان هنرمندان دو کشــور را بسیار مستحکم عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫«هنر و هنرمندان مثل نســیم هستند و آثار‪‎‬شان به روانی نسیم از‬ ‫مــرزی به مرز دیگر می‪‎‬رود و چشــم‪‎‬ها و دل‪‎‬ها را مهمان می‌کند‪.‬‬ ‫تمام مســوالن بر این باورند که مشکالتی که در عرصه اقتصادی‬ ‫پیش آمده مشکالت کوتاه مدتی هستند و انشاهلل مرتفع می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫ما همیشــه در طول تاریخ به زبان هنر ســخن گفته‪‎‬ایم‪ ،‬در آینده‬ ‫نیز از این منظــر دلپذیر با جهان صحبت خواهیم کرد و مکارم و‬ ‫بزرگی‪‎‬هــای فرهنگ خودمان را به دنیا نشــان خواهیم داد‪ .‬البته‬ ‫جذابیت‪‎‬های که در اقصی نقاط دنیا هســت و رشته‪‎‬های الفتی که‬ ‫میان ملت‪‎‬های مختلف وجود دارد از دریچه هنر قابل بررسی است‬ ‫و فکر می‌کنم این نمایشــگاه‪‎‬ها‪ ،‬کنسرت‪‎‬ها و نمایش‪‎‬ها می‪‎‬توانند‬ ‫بســتر فوق‌العاده‪‎‬ای برای همدلی‪‎‬ها و اشتراکات باشند‪ .‬نمایشگاه‬ ‫«افغانستان‪ ،‬فرهنگ و زندگی در رمضان» دربرگیرنده عکس‪‎‬های‬ ‫محمدموســی اکبری و فاطمه اکبری‪ ،‬از هنرمندان افغانستان‪ ،‬از‬ ‫‪ 20‬تا ‪ 31‬اردیبهشــت در گالری شــماره ‪ 2‬فرهنگسرای نیاوران‬ ‫برپاســت‪ .‬عالقمندان می‪‎‬توانند جهت بازدید از این نمایشگاه همه‬ ‫روزه از ساعت ‪ 16‬تا ‪ 22:30‬به فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند‪.‬‬
‫‪۴‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒـه ‪ 25‬اردیﺒﻬﺸﺖمﺎه‪ 1398‬سﺎلدوازدﻫم ﺷﻤــﺎره ‪1083‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫ﺳﯿنما‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫اخبار‬ ‫حسین انتظامی خبر از اصالح نظامنامه اکران داد‬ ‫حســین انتظامی رییس سازمان سینمایی ضمن تشکر از منتقدان‪ ،‬از تشکیل‬ ‫کارگروهی جهت اصالح نظامنامه اکران خبر داد‪ .‬حسین انتظامی رئیس سازمان‬ ‫سینمایی در پیامی در حساب شخصی خود در توئیتر درباره درجهبندی سنی‬ ‫فیلمهای سینمایی نوشت‪ :‬یک شورا با تخصصهای مکمل‪ ،‬درجهبندی سنی‬ ‫فیلمها را از تابستان آغاز میکند‪ .‬نتظامی همچنین تأکید کرده است‪ :‬نظامنامه‬ ‫اکران هم اصالح میشود و چنین فیلمهایی محدودیت اکران خواهند داشت‪ .‬از‬ ‫منتقدان هم به خاطر نکات مهمی که مطرح کردند ممنونیم‪.‬‬ ‫آخرین مهلت ارسال آثار بخش مسابقه اقالم‬ ‫تبلیغاتیسینمایایران‬ ‫دبیرخانههفتمینجشنوارهبینالمللی«فیلمشهر»آخرینمهلتثبتناموارسال‬ ‫آثار به بخش «مسابقه اقالم تبلیغاتی سینمای ایران» و بخش فیلم «محله» را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬صاحبان آثار در بخش اقالم تبلیغاتی سینمای ایران اعم از عکس‪ ،‬پوستر‪،‬‬ ‫لوگو‪ ،‬آنونس و عنوان بندی و همچنین مسابقه فیلم محله تا پایان اردیبهشت‬ ‫ماه فرصت دارند که آثار خود را برای شرکت در بخش مسابقه ثبت نام کرده و به‬ ‫دبیرخانه تحویل دهند‪ .‬در این دوره از جشنواره آثار کوتاه و نیمه بلند نیز میتوانند‬ ‫پوستر فیلم خود را در بخش مسابقه شرکت دهند‪ .‬بدیهی است آثار در این بخش‬ ‫به طور مجزا داوری میشود‪ .‬هفتمین جشنواره بین المللی «فیلم شهر» توسط‬ ‫مؤسسه تصویر شهر و به دبیری هاشم میرزاخانی تابستان سال جاری در شهر‬ ‫تهران برگزار میشود‪.‬‬ ‫مهاجرتاجباریزنان‬ ‫به هنگام جنﮓ انیمیشن می شود‬ ‫انیمیشن «مرز» به کارگردانی هاجر آقایی و محمدعلی عباس به موضوع مهاجرت‬ ‫اجباری زنان‪ ،‬دختران و کودکان به هنگام جنگ میپردازد‪ .‬انیمیشن «مرز» به‬ ‫کارگردانی هاجر آقایی و محمدعلی عباس که در مرکز گسترش سینمای مستند و‬ ‫تجربی تهیه میشود به موضوع مهاجرت اجباری زنان‪ ،‬دختران و کودکان به هنگام‬ ‫جنگ میپردازد‪ .‬در خالصه داستان انیمیشن کوتاه «مرز» آمده است‪« :‬دختری‬ ‫به اجبار جنگ قصد عبور از مرز را دارد اما سربازی که دلبسته اوست بر حسب‬ ‫انجام وظیفه مانع رفتن او میشود ‪ ».‬هاجر آقایی با بیان اینکه «مرز» با تکنیک ‪2‬‬ ‫بُعدی ساخته میشود‪ ،‬درباره مراحل تولید آن اظهار کرد‪ :‬طراحی بکگراندهای‬ ‫این انیمیشن کامل شده اما هنوز انیمیت کار شروع نشده چرا که به خواست مرکز‬ ‫گسترشسینمایمستندوتجربیممکناستتغییراتیدرفیلمنامهداشتهباشیم‬ ‫و اگر انجام این تغییرات در شورای انیمیشن مرکز تصویب شود‪ ،‬مدت زمان تولید‬ ‫«مرز» یک سال افزایش خواهد یافت‪ .‬وی درباره دلیل انتخاب این موضوع توضیح‬ ‫داد‪ :‬محمدعلی عباس کارگردان دیگر فیلم خود درگیر جنگ و شاهد مشکالت‬ ‫زنان به هنگام مهاجرت اجباری بود و به همین دلیل تصمیم گرفتیم این سوژه را‬ ‫به انیمیشن تبدیل کنیم‪ .‬آقایی در پایان درباره عوامل تولید انیمیشن «مرز» گفت‪:‬‬ ‫لیآوت کار را رامین شرفی انجام داده و اجرای بکگراند برعهده محسن ملکوتی‬ ‫بوده است‪ ،‬اما هنوز دیگر عوامل تولید این انیمیشن قطعی نیستند‪.‬‬ ‫ﻋﺒﻮر از ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮﻟﻰﺑﺮاىﺑﺮﮔﺸﺖﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻓﯿﻠﻢﻫﺎىﮐﻤﺪى!‬ ‫ســینمای کمدی در جهان برای ارزشهای جامعه احترام قائل است و‬ ‫شوخیهایش را با عرف همان جامعه تطابق میدهد‪ .‬اما سینمای کمدی‬ ‫به این نتیجه رسیده که با عبور از خط قرمزها میتواند مطمئن باشد که‬ ‫سرمایهاش با درصدی سود برمیگردد‪.‬‬ ‫همواره نیمی از فیلمهای در حال اکران در ژانر کمدی هستند که نشان‬ ‫می دهد طیف زیادی از کارگردانها تمایل به ســاخت فیلمهای کمدی‬ ‫دارند و از طرفی حضور همیشگی فیلمهای کمدی در صدر جدول فروش‬ ‫فیلمها‪ ،‬نشانه عالقه مخاطب به این دسته از فیلمها است‪ .‬دلیل استقبال‬ ‫فیلمسازان و تماشاگران از ژانر کمدی چیست؟‬ ‫مسعود اطیابی کارگردان دوگانه «تگزاس» درباره عالقه مردم به فیلمهای‬ ‫کمدی‪ ،‬گفته اســت‪« :‬مردم ما به شــدت نیاز به شادی دارند‪ .‬نمونه آن‬ ‫مسابقات جام جهانی است‪ .‬در شرایطی که باید به خاطر باخت تیم ملی‬ ‫مقابل اسپانیا‪ ،‬مردم ناراحت باشند‪ ،‬به خیابان آمده و پایکوبی کردند‪ ،‬یعنی‬ ‫افتتاح‪ 7‬پروژه سینمایی جدید در پایتخت‬ ‫محمدرضا فرجی مدیرکل اداره ســینمای حرفهای معاونت ارزشیابی و نظارت‬ ‫سازمان سینمایی ضمن اشاره به رونق سالنسازی در کشور تازهترین آمار در زمینه‬ ‫پروژههای سینمایی را اعالم کرد‪ .‬محمدرضا فرجی مدیرکل اداره سینمای حرفهای‬ ‫معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با بیان اینکه در سالهای اخیر رونق‬ ‫اقتصادی سینما باعث شده که ساخت و ساز سینما افزایش فزایندهای داشته باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬احداث حداقل ‪ ۱۹‬پروژه فرهنگی سینمایی و تجاری در استان بیانگر این‬ ‫واقعیت است که پردیس و مجتمعها با امکانات مدرن و استاندارد نمایشی و رفاهی‬ ‫دارای بیشترین درصد استقبال مخاطبان هستند‪ .‬فرجی ادامه داد‪ :‬رشد روزافزون‬ ‫ساخت و ساز این پردیسها باعث رونق اقتصادی و شکوفایی هنر سینما شده است‪.‬‬ ‫به طور کلی در سراسر کشور متقاضیان زیادی برای احداث سینما وجود دارد که‬ ‫در لیست مربوطه بعد از استان تهران استانهای خراسان رضوی و اصفهان دارای‬ ‫بیشتریندرخواستهستند‪.‬‬ ‫تنهاتهیهکنندهراضیازاکرانفیلمم‬ ‫دررمضان هستم‬ ‫محسن علیاکبری تهیهکننده فیلم سینمایی «وکیل مدافع» با اعالم اینکه از‬ ‫فروش فیلمش راضی است‪ ،‬عنوان کرد که ماه رمضان زمان مناسبی برای اکران‬ ‫این اثر بوده است‪ .‬محسن علیاکبری تهیهکننده فیلم سینمایی «وکیل مدافع» به‬ ‫کارگردانی مشترک سلمی بابائی و ونداد دوشن درباره نحوه اکران این فیلم گفت‪:‬‬ ‫یکی از بهترین زمانهای اکران مربوط به ماه رمضان میشود چون مردم به دلیل‬ ‫گرمای هوا بیشتر شبها خارج از منزل هستند و به تماشای فیلمها مینشینند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر ما فکر کردیم «وکیل مدافع» با حال و هوای ماه رمضان همسو است‬ ‫و آن سالمتی که مردم در آثار سینمایی به دنبالش هستند در این فیلم جاری‬ ‫اســت و با آسایش خیال میتوانند در کنار اعضای خانواده به تماشای این فیلم‬ ‫بنشینند‪ .‬وی افزود‪ :‬هرچند برخی عنوان میکنند این بازه زمانی‪ ،‬فصل مناسبی‬ ‫برای نمایش آثار نیست و ممکن است به چنین فیلمهایی لطمه بخورد ولی من‬ ‫تجربه فروش خوب یکی از فیلمهایم را در ماه رمضان داشتهام اتفاقاً به نظرم ماه‬ ‫مبارک رمضان زمان مناسب برای اکران فیلمهایی مثل «وکیل مدافع» است چون‬ ‫در این زمان انسان به خدا نزدیک میشود و این موضوع با فضای فیلم ما تطابق‬ ‫دارد‪ .‬علیاکبری با اشاره به فروش «وکیل مدافع» اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه فیلم‬ ‫ما در هفته اول اکران است فروش «وکیل مدافع» طبق پیشبینیهای ما بوده و‬ ‫ما از این فروش راضی هستیم و امیدواریم در هفته دوم بتوانیم به فروش خوبی‬ ‫برسیم‪ .‬این تهیهکننده اظهار کرد‪« :‬وکیل مدافع» فیلم گیشه نیست ضمن اینکه‬ ‫ما فیلم مبتذل نساختیم و دوست نداشتیم به هر قیمتی پول درآوریم و این پول‬ ‫را به داخل خانوادههایمان ببریم‪ .‬قرار نیست به هر قیمتی مردم را بخندانیم و نباید‬ ‫برای این منظور به بی غیرتی برسیم و مسیر را اشتباه برویم‪ .‬وی تأکید کرد‪ :‬من‬ ‫عاشق سینمای طنز هستم اما سینمای طنز من «کتاب قانون» یا «همیشه پای‬ ‫یک زن در میان است» است‪ .‬بنابراین نباید به هر قیمتی هر جمله سخیفی را در‬ ‫سینما ترویج کنیم همین امر باعث میشود در آینده مطالب دیگری از ما طلب‬ ‫شود‪ ،‬آیا ما میتوانیم ادامه این جملههای سخیف و خندههای ناشی از آن را هم‬ ‫تأمین کنیم؟ علیاکبری در پایان تصریح کرد‪ :‬فکر میکنم من تنها تهیهکنندهای‬ ‫هستم که از اکران فیلمم در این بازه زمانی راضی هستم‪ .‬با آغاز پخش تیزرهای‬ ‫تلویزیونی امیدوارم بتوانیم به فروش بهتری هم برسیم‪.‬‬ ‫فرقی نمیکرد بازی را ببریم یا مساوی کنیم یا ببازیم‪ ،‬مردم برای اینکه‬ ‫نیاز به شادی داشتند به خیابان میآمدند‪».‬‬ ‫علی عطشــانی کارگردان فیلم «کاتیوشــا» درباره ساخت فیلمهایی با‬ ‫محتوای نامناســب بیان کرده است‪«:‬میشــود فیلمی ساخت و در آن‬ ‫شــوخی جنسی نکرد و باعث خجالت کسانی نشد که با فرزندانشان به‬ ‫سینما میروند‪ .‬باید به این موضوع پرداخت که چرا هر چه شوخی جنسی‬ ‫در فیلمها بیشــتر میشــود فروش آن باالتر میرود‪ ».‬در واقع مردم به‬ ‫سینمای کمدی نیاز دارند و ساخت فیلمهای کمدی میتواند به شادی‬ ‫جامعه کمک کند‪ .‬پرسشــی که به وجود میآید این است که فیلمهای‬ ‫کمدی حال حاضر سینمای ایران در چارچوب استاندارد فیلم کمدی قرار‬ ‫میگیرند؟ و میشود این دسته از فیلمها را در ژانر کمدی قرار داد یا صرفا‬ ‫فرمولی است برای کسب سرمایه بیشتر در سینما؟‬ ‫محمد تقی فهیم منتقد سینما درباره فیلمهای کمدی‪ ،‬اظهار کرده است‪:‬‬ ‫«ســینمای کمدی در دنیا تعریفی دارد‪ .‬همه کســانی که در سینمای‬ ‫کمدی فعالیت کردند عموما برای خودشان رسالتی قائل بودند‪ .‬کمدی در‬ ‫جهان‪ ،‬بازنما و منتقد‪ ،‬جامعه و شرایط اجتماعی است و در کنار مردم قرار‬ ‫دارد‪ .‬برای ارزشهای جامعه اهمیت قائل است و سعی میکند که آنها را‬ ‫به تصویر بکشد‪ .‬بنابراین از بین فیلمهای اکران شده بجز سه یا چهار فیلم‪،‬‬ ‫نمیتوانیم اسم سینمای کمدی را روی سایر فیلمها بگذاریم‪».‬‬ ‫کاظم راســت گفتار کارگردان ســینما درباره فیلمهای کمدی ساخته‬ ‫شده در بخش مستقل سینما‪ ،‬گفته اســت‪«:‬فرمولی در سینمای ایران‬ ‫برای ساخت فیلم کمدی باب شده است‪ .‬سینمای کمدی با این فرمول‬ ‫میتواند مطمئن باشد که سرمایهاش با درصدی سود برگشت دارد‪ .‬اصلی‬ ‫ترین عنصر این فرمول عبور از خط قرمزهای وزارت ارشــاد و اخالقیات‬ ‫جامعه است‪».‬‬ ‫یکی از دالیل ســاخت چنین فیلمهایی عدم توجه دقیق ســازمانهای‬ ‫نظارتی بر محتوای اینگونه فیلمها است‪ .‬سینمای کمدی در جهان برای‬ ‫ارزشهای جامعه احترام قائل اســت و شــوخیهایش را با عرف همان‬ ‫جامعه تطابق میدهد‪ .‬اما ســینمای کمدی به این نتیجه رسیده که با‬ ‫عبور از خط قرمزها میتواند مطمئن باشد که سرمایهاش با درصدی سود‬ ‫برمیگردد این نتیجه نگاه سرمایهمحور در حوزه فرهنگی است‪.‬‬ ‫ابراهیم اصغری تهیه کننده ســینما‪ ،‬درباره این موضوع گفته اســت‪:‬‬ ‫«در طول چند ســال اخیر بحث مادیات در سینما بیشتر مطرح بوده‬ ‫و هر اثری به اســم فیلم و سینما اگر سوددهی مادی داشته باشد می‬ ‫تواند تولید‪ ،‬عرضه و اکران شــود‪ ،‬بدون توجه بــه اینکه چه تأثیری‬ ‫روی مسائل مختلف فرهنگی کشــور میگذارد‪ .‬مثبت و منفی بودن‬ ‫محتوای آثار برای مســئوالن خالی از هر اهمیتی شــده و به همین‬ ‫علــت به هر اثر نازل و پیش پا افتادهای اجازه ســاخت و تولید داده‬ ‫میشــود‪ ».‬وی همچنین ادامه داد‪« :‬شــرایط کلی ســینمای کشور‬ ‫این روزها نیاز به ســاماندهی دارد؛ مهمتر از هر مسألهای ساماندهی‬ ‫محتوایی و مفهومی آثار ســینمایی است‪ .‬به عقیده بنده رســالت‬ ‫اصلی مســئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان سینمایی‬ ‫است که به محتوای آثار توجه داشته باشند‪».‬‬ ‫کمبود مطالعه نیز از دیگر دالیل اصلی ساخت فیلمهای ضعیف و سطحی‬ ‫اســت فیلمســازان با عدم مطالعه بر کاری که انجام میدهند شناختی‬ ‫ندارند‪ .‬محتوای نامناسب و ساختار نادرست فیلمها از نتایج کمبود مطالعه‬ ‫و تحقیق فیلمسازان است‪.‬‬ ‫مریم پوریامین کارشــناس ســینما درباره این موضوع بیان کرده است‪:‬‬ ‫«مطالعه آثار سینمایی و کتاب و فنون فیلمنامه نویسی و ادبیات داستانی‬ ‫کمک میکند اثری درخور برای مخاطب تولید شــود‪ .‬اثری ماندگار که‬ ‫نفعی برای جامعه و کشور به همراه داشته باشد‪ .‬من نمیدانم تولید این‬ ‫همه آثار ضعیف و نازل چه نفعی برای سینمای کشور و حوزه فرهنگ و‬ ‫هنر در پی دارد که مرتباً شاهد تولیدشان هستیم؟»‬ ‫عباس کریمی منتقد سینما درباره فقدان مطالعه در سینما توضیح داده‬ ‫است‪«:‬افراد باید راجع به حیطه کاری خود مطالعه کنند؛ ما نباید فراموش‬ ‫کنیم که ســینما یک صنعت است و به صورت سرســام آوری در حال‬ ‫رشــد است و هر روز جدیدتر از قبل میشود از این رو یک سینماگر اگر‬ ‫بخواهد موفق باشد باید جدا از مسائل محتوایی در مورد مسائل تکنیکی‬ ‫و چگونگی برخورد با آن نیز مطالعه کند‪ .‬همچنین فیلمســازان باید در‬ ‫مــورد ژانری که می خواهند در آن مبــادرت به تولید اثر کنند مطالعه‬ ‫جدی داشته باشند‪ ،‬در غیر این صورت فیلم های شان محکوم به شکست‬ ‫میشود‪».‬‬
‫نگاهی به نمایش «چیزی شبیه زندگی» به کارگردانی امیرکلهری پور؛‬ ‫تفاوتبین‬ ‫نیهیلیسممخربوسازنده‬ ‫سید علی تدین صدوقی‬ ‫یاد حسین پناهی عزیزبه خیر‪ ،‬زمانی که پس از دیدن نمایش‬ ‫چیزی شبیه زندگی با هم به بحث می‌نشستیم‪ ،‬او به دفتر من‬ ‫می‌آمد و من برای آخرین باری که دیدمش به آپارتمان ساده‬ ‫و کوچکش رفتم‪ .‬اکنون پس از ســال‌ها دوباره نمایش چیزی‬ ‫شــبیه زندگی را به نظاره نشستم و تمام ان لحظات در ذهنم‬ ‫تکرار گردید‪ .‬روح حسین پناهی شاد و یادش هماره گرامی و‬ ‫زنده باد‪.‬‬ ‫اما نمایش چیزی شبیه به زندگی‪.‬‬ ‫نمایشــنامه البته کوتاه شده است؛ شــاید نزدیک به نیمی از آن برای‬ ‫رســیدن به اجرایی حدودا هفتاد دقیقه‌ای کوتاه شده‪ ،‬اگر درست یادم‬ ‫باشد نمایشی که حسین پناهی در تاالر اصلی تئاتر شهر روی صحنه برد‬ ‫حداقل دو ســاعت بود‪ .‬با کوتاه شدن متن اتفاقی که افتاده نوعی به هم‬ ‫ریختگی‪ ،‬عدم انسجام‪ ،‬ربط و توالی دراماتیک است که در سراسر و متن‬ ‫و خرده روایت‌های آن خود را نشــان می‌دهد؛ در واقع نوعی شکاف در‬ ‫متن احساس می‌شود‪.‬‬ ‫هر چند که این کار ریتم متن را ســریع تر کرده و زمان آن را کوتاه تر؛‬ ‫اما به نوعی متن الکن شده است و می‌بایست یک دراماتورژی حرفه‌ای بر‬ ‫روی متن صورت می‌پذیرفت‪.‬‬ ‫از این‌ها که بگذریم نمایش چیزی شبیه زندگی در واقع نوعی نیهیلیسم‬ ‫را در الیه‌های روئین و زیرین متن با خود به همراه دارد‪ .‬همان موقع هم‬ ‫یکی از بحث‌های من با حسین پناهی بر سر همین بود؛ او عقیده داشت‬ ‫که این پوچی در زندگی هســت و من مخالف بودم چون به واقع شاید‬ ‫خود او به یک پوچی در زندگی رسیده بود و این دلیل نمی‌شود که کل‬ ‫زندگی پوچ و بی ثمر است‪.‬‬ ‫اتفاقیکه به واسطه کوتاه کردن متن‪ ،‬در این اجرا افتاده به نوعی کمرنگ‌تر‬ ‫شــدن نیهیلیسم جاری و ساری در آن است و شاید یکی از خصوصیات‬ ‫این اجرا که نقطه قوت آن نیز به حســاب می‌آید همین باشــد؛ این که‬ ‫زندگی صدر درصد پوچ نیست‪.‬‬ ‫حتی بر سر پوچی نیز با حسین پناهی بحث داشتیم؛ او عقیده داشت که‬ ‫در نهایت همه چیز به پوچی خواهد رسید‪ ،‬اما من بر این عقیده بودم که‬ ‫اوال همه چیز به پوچی نمی‌رسد و ثانیا پوچی و نیهیلیسم دو نوع است؛‬ ‫و این تفاوت بر ســر نیهیلیسم و انواع آن یکی دیگر از مباحث ما بود؛‬ ‫هرچند که در آخر هیچ یک نتوانستیم آن یکی را قانع کنیم اما جدای‬ ‫همه این بحث‌ها دوست بودیم‪.‬‬ ‫من عقیده داشــتم و هنوز هم بر سر این عقیده ام هستم که ما دو نوع‬ ‫نیهیلیسم دارم؛ نیهیلیسم مخرب و نیهیلیسم سازنده‪ .‬نیهیلیسم مخرب‬ ‫آن اســت که تو همه چیز را پوچ بدانی و رو به نیستی‪ ،‬اینگونه زندگی‬ ‫برایت معنای خود را از دســت می‌دهد و خــود و زندگی و آینده ات را‬ ‫بی ثمر می‌بینی و در گوشــه‌ای منتظر مرگ می‌نشینی‪ ،‬این نیهلیسم‬ ‫بســیار خطرناک و مخرب است که هماره تو را به سوی یاس و ناامیدی‬ ‫و بی‌معنایی می‌برد و همین تفکر است که در نهایت شخص را به سوی‬ ‫نابودی و نیستی و خودکشی می‌کشاند‪.‬‬ ‫اما نیهیلیسم دوم یعنی نیهیلیسم سازنده ابتدا پوچی زندگی را نشانت‬ ‫می‌دهد وسپس به تو می‌فهماند که این جهان هیچی است و نه پوچی و‬ ‫تو هیچی را می‌فهمی‪ ،‬هیچی بسیار متفاوت تر از پوچی است‪ .‬اگر با این‬ ‫نگاه به سوی نیهیلیسم بروی هیچی را به تو می‌شناساند و تو را به نقطه‬ ‫اما رهنمون می‌شود‪.‬‬ ‫نقطه اما نقطه‌ای است که عرفا و بزرگان و اولیاء بدان می‌رسند که به جز‬ ‫وجود حضرت حق هیچ چیز دیگری نیســت و وجود او در همه متبلور‬ ‫شــده است همانگونه که عطار نیشابوری در منطق الطیر سیر مرغان را‬ ‫بدانجا می‌کشاند که هیچ چیز نمی‌بینند و جز خودشان مرغان ابتدا به‬ ‫هیچی می‌رسند و سپس وجود سیمرغ را درک می‌کنند؛ سیمرغ هم در‬ ‫خودشان است و هم بیرون از خودشان‪.‬‬ ‫هیچی در واقع گذشــتن از ظواهر دنیاست‪ .‬هیچی به تو می‌فهماند که‬ ‫به جز او هیچ چیزی نیســت و منشــا همه چیز اوست و زمانی که به‬ ‫او برســی دیگر به پوچی فکر نمی‌کنــی او را در درونت خواهی یافت و‬ ‫زندگی ات سرشــار از امید و سر زندگی و شادی می‌شود؛ به قول موالنا‬ ‫تو می‌فهمی که همه اندیشه‌ای و مابقی خود استخوان و ریشه‌ای وباز به‬ ‫قول او می‌توانی به آن سوی حس بروی ‪.‬‬ ‫این در واقع عرفان است؛ عرفانی که تو را از پوچی و پوچ بودن و همه چیز‬ ‫را پوچ انگاشتن ابتدا به هیچی می‌رساند و سپس به حضرت حق جل و‬ ‫اعالء‪ ،‬و به این می‌گویند نیهیلیسم سازنده‪ ،‬البته اگر چنانچه آن را درک‬ ‫کنی و در نیهیلیسم مخرب نمانی و خود را به نابودی نکشانی‪.‬‬ ‫این مبحث بسیار پیچیده و طوالنی است که در حوصله این مجال اندک‬ ‫نمی‌گنجد‪ .‬در نهایت در همان اجرای اول از نمایش چیزی شبیه زندگی‬ ‫این یاس و ناامیدی خود را نشان می‌داد؛ هرچند که در آن دوره به لحاظ‬ ‫تغییرهای سیاسی و فرهنگی و هنری نوعی سر زندگی و نشاط و امید بر‬ ‫جامعه و در نزد جوانان حکمفرما بود‪.‬‬ ‫با کوتاه شــدن نمایش چیزی شــبیه زندگی در این اجرا که توســط‬ ‫امیرکلهری پور در مقام کارگردان صورت پذیرفته؛ کمی زهر این پوچی و‬ ‫یاس و ناامیدی گرفته شده است اما همچنان موضوع غالب بر نمایشنامه‬ ‫است‪.‬‬ ‫از متن که بگذریم باید گفــت کارگردانی و هدایت بازیگران و چیدمان‬ ‫میزان و حرکات با درایت صورت پذیرفته؛ هرچند که می‌توانســت با‬ ‫یک دراماتورژی همه جانبه بهتر از اینها نیز بشود‪ .‬اما از حرکات اضافه و‬ ‫بی مورد خبری نیســت‪ ،‬از لوده بازی‌های نامانوس خبری نیست و طنز‬ ‫و کمــدی نمایش به جا و در حــد لزوم صورت پذیرفته که این از نکات‬ ‫قوت نمایش است‪.‬‬ ‫بازی‌های نسا یوسفی‪ ،‬ســحرناز عباس زاده‪ ،‬سحر آقاسی و حمید رضا‬ ‫معدن کن‪ ،‬روان و قابل قبول و با حس و ریتمی درست صورت پذیرفته‬ ‫بود دیگر بازیگران نیز نســبتا روان بــازی کردند‪ .‬تاثیر علیرضا مهران و‬ ‫ایده‌هایش به عنوان مشاور در کل کار مشهود است‪.‬‬ ‫در نهایت باید گفت شاهد نمایشی قابل تامل بودیم که وجوه دراماتیک‬ ‫قابل قبولی را به همراه داشــت لذا به کارگردان و تمامی گروه خســته‬ ‫نباشید میگویم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‌چهارشنبـه ‪ 25‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره ‪1083‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫خبر‬ ‫آمار فروش تماشاخانه‌های اداره کل هنرهای‬ ‫نمایشیدرسومینهفتهاردیبهشت‪۹۸‬‬ ‫آمار فروش مجموعه تئاتر شهر‪ ،‬سنگلج و تاالر هنر تا روز جمعه ‪ ۲۰‬اردیبهشت‬ ‫مشخصشد‪.‬‬ ‫بر این اساس مجموعه تئاتر شهر آمار تفکیکی اطالعات فروش و تعداد تماشاگر دو‬ ‫نمایش خود را به شرح زیر اعالم کرد‪:‬‬ ‫نمایش «مده‌آ» به نویسندگی مسعود سمیعی و طراحی و کارگردانی علی‌اصغر‬ ‫راسخ‌راد اجرای خود را از جمعه ‪ ۲۰‬اردیبهشت در سالن قشقایی با ظرفیت ‪۹۶‬‬ ‫نفر آغاز کرد‪ .‬این نمایش در طول ‪ ۱‬اجرا‪ ،‬میزبان ‪ ۴۷‬نفر شد‪ .‬از این ‪ ۴۷‬نفر‪ ،‬در‬ ‫غیاب بلیت نیم‌بها و تخفیف‌دار‪ ۱۲،‬نفر با بلیت تمام‌بها و‪ ۳۵‬نفر با بلیت مهمان به‬ ‫تماشای این اثر نشستند‪ .‬به این ترتیب «مده‌آ» با قیمت بلیت ‪ ۳۰۰‬هزار ریال‪ ،‬در‬ ‫گیشه به رقم ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار ریال دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫نمایش «النه خرگوش» به نویسندگی دیوید لیندزی ابر با دراماتورژی و کارگردانی‬ ‫مهدی صباغی از پنجشنبه ‪ ۱۹‬اردیبهشت در سالن سایه با ظرفیت ‪ ۷۲‬نفر روی‬ ‫صحنه رفت‪ .‬این نمایش در طول ‪ ۲‬اجرا‪ ،‬میزبان ‪ ۱۰۶‬نفر شــد‪ .‬این ‪ ۱۰۶‬نفر‪،‬‬ ‫در غیاب بلیت نیم‌بها‪ ۹ ،‬بلیت تمام‌بها‪ ۳۴ ،‬بلیت تخفیف‌دار و ‪ ۶۳‬بلیت مهمان‬ ‫خریدند‪ .‬به این ترتیب «النه خرگوش» با بهای بلیت ‪ ۳۰۰‬هزار ریال‪ ،‬در طول ‪۲‬‬ ‫اجرا در گیشه به رقم ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۸۶۰‬هزار ریال دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫تماشاخانه سنگلج نیز آمار تفکیکی اطالعات فروش و تعداد تماشاگر دو نمایش‬ ‫«بیلــه دیگ بیله چغندر» و «راز نقل آخر» را با احتســاب این که هر دو اثر از‬ ‫هشتم تا پانزدهم اردیبهشت به مناسبت شانزدهمین دوره هفته بزرگداشت تئاتر‬ ‫به صورت رایگان روی صحنه رفتند‪ ،‬این گونه اعالم کرد‪:‬‬ ‫نمایش «بیله دیگ بیله چغندر» به نویسندگی داود فتحعلی‌بیگی و کارگردانی‬ ‫منیژه داوری از پنجشنبه ‪ ۵‬اردیبهشت در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ‪ ۲۳۵‬نفر‬ ‫روی صحنه رفت‪ .‬این نمایش در طول ‪ ۳۵‬اجرا تا جمعه ‪ ۲۰‬اردیبهشت‪ ،‬میزبان‬ ‫‪ ۶۲۵‬نفر شــد‪ .‬این ‪ ۶۲۵‬نفر در غیاب بلیت تخفیف‌دار‪ ۴۶ ،‬بلیت تمام‌بها و ‪۴۴‬‬ ‫بلیت نیم‌بها خریدند و ‪ ۵۳۵‬نفرشان مهمان بودند‪ .‬به این ترتیب «بیله دیگ بیله‬ ‫چغندر» با بهای بلیت ‪ ۳۰۰‬هزار ریال در گیشه به رقم ‪ ۲۰‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫ریال دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫نمایش «راز نقل آخر» به نویسندگی و کارگردانی حسین تفنگدار از دوشنبه ‪۹‬‬ ‫اردیبهشت در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفت‪ .‬این اثر طی ‪ ۱۱‬اجرا تا جمعه‬ ‫‪ ۲۰‬اردیبهشت میزبان ‪ ۵۳۲‬نفر شد‪ .‬از ‪ ۵۳۲‬نفر‪ ،‬در غیاب بلیت تخفیف‌دار‪۶۵ ،‬‬ ‫نفر با بلیت تمام‌بها‪ ۴۷ ،‬نفر با بلیت نیم‌بها و ‪ ۴۲۰‬نفر با بلیت مهمان به تماشای‬ ‫این اثر نشستند‪ .‬به این ترتیب «راز نقل آخر» با بهای بلیت ‪ ۳۰۰‬هزار ریال‪ ،‬در‬ ‫گیشه به رقم ‪ ۲۶‬میلیون و ‪ ۵۵۰‬هزار ریال دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫تــاالر هنر نیز آمار دو نمایش «جادوگر درخت انجیر هندی» و «غول بابا» را تا‬ ‫جمعه ‪ ۲۰‬اردیبهشت به شرح زیر ارائه داد‪:‬‬ ‫نمایش «جادوگر درخت انجیر هندی» به نویســندگی و کارگردانی احســان‬ ‫مجیدی که از یکشنبه اول اردیبهشــت در تاالر هنر با ظرفیت ‪ ۲۴۰‬نفر روی‬ ‫صحنه رفت تا جمعه ‪ ۲۰‬اردیبهشت‪ ،‬طی ‪ ۱۸‬اجرا میزبان ‪ ۶۹۸‬تماشاگر شد‪ .‬از‬ ‫این‪ ۶۹۸‬تماشاگر‪ ۲۹۴،‬نفر با بلیت تمام‌بها‪ ۳۰۸،‬نفر با بلیت نیم‌بها‪ ۹،‬نفر با بلیت‬ ‫تخفیف‌دار و ‪ ۸۷‬نفر با بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫«جادوگر درخت انجیر هندی» با بهای بلیت ‪ ۲۰۰‬هزار ریال در گیشه به رقم ‪۹۰‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۵۰‬هزار ریال دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫نمایش «غول بابا» به نویسندگی مهدی سیم‌ریز و کارگردانی محبوبه پاداش و‬ ‫مهدی سیم‌ریز از یکشنبه ‪ ۱۵‬اردیبهشت در تاالر هنر با ظرفیت ‪ ۲۴۰‬نفر روی‬ ‫صحنه رفت‪ .‬این نمایش طی ‪ ۶‬اجرا‪ ،‬میزبان ‪ ۳۱۴‬تماشاگر شد‪ .‬از این ‪ ۳۱۴‬نفر‪ ،‬در‬ ‫غیاب بلیت تخفیف‌دار‪ ۱۱۸،‬نفر با بلیت تمام‌بها‪ ۱۵۹،‬نفر با بلیت نیم‌بها و‪ ۳۷‬نفر‬ ‫با بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند‪ .‬به این ترتیب «غول بابا» با قیمت بلیت‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار ریال‪ ،‬در گیشه به رقم ‪ ۳۹‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار ریال دست پیدا کرد‪.‬‬
‫با حضور تعدادی از هنرمندان؛‬ ‫‪۶‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒـه ‪ 25‬اردیﺒﻬﺸﺖمﺎه‪ 1398‬سﺎلدوازدﻫم ﺷﻤــﺎره ‪1083‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫ﻣوﺳﯿﻘی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اخبار‬ ‫کنسرتهای پرواز همای آغاز میشود‬ ‫پرواز همای خواننده موسیقی ایرانی به همراه گروه «مستان نو» از روز پنجشنبه‬ ‫شانزدهم خرداد ماه مجموعه کنســرتهای خود را در تاالر وحدت تهران آغاز‬ ‫میکند‪ .‬البته برگزاری این کنسرتها در شرایطی است که وی در سال گذشته‬ ‫اجراهای زنده خود را با نام گروه «مستان» پیش روی مخاطبان قرار میداد اما گویا‬ ‫به نظر میآید با تغییر نام این گروه از «مستان» به «مستان نو» وی تصمیم دارد با‬ ‫ترکیب متفاوتی از نوازندگان روی صحنه حاضر شود‪ .‬این خواننده موسیقی ایرانی‬ ‫که در سال گذشته عمده فعالیتهای خود را بر اجرای اپرای «حالج» در تهران‬ ‫و شهرهای مختلف و اجراهای زنده در خارج از کشور متمرکز کرده بود روزهای‬ ‫پنجشنبه شانزدهم‪ ،‬جمعه هفدهم و شنبه هجدهم خردادماه کنسرتهایی را در‬ ‫تاالر وحدت تهران برگزار خواهد کرد‪ .‬همای در ماههای اخیر مجموعه برنامههایی‬ ‫را در شــهرهای بجنورد‪ ،‬کرمان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬ساری‪ ،‬ســقز برگزار کرده بود که این‬ ‫کنسرتها نیز با استقبال مخاطبان مواجه شد‪ .‬قیمت بلیت کنسرتهای پرواز‬ ‫همای که به نظر میرســد همچون سایر اجراهای زنده افزایش نسبی داشته از‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تومان در بالکن سوم تا ‪ ۱۶۰‬هزار تومان در ردیفهای جلو تاالر وحدت‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫دومین آلبوم داماهی در راه انتشار‬ ‫دارا دارایی نوازنده و سرپرســت گروه داماهی در تشریح برنامههای گروه خود‬ ‫به هنرآنالین گفت‪ :‬دومین آلبوم گروه ما «در من برو شــکار» نام دارد که به‬ ‫احتمال خیلی قوی تا آخر فصل بهار منتشر میشود‪ .‬این آلبوم با همراهی قنبر‬ ‫راستگو ساخته شده است و ابراهیم منصفی‪ ،‬احسان گودرزی و محمود طلوعی‬ ‫شاعران کار هستند دارایی ادامه داد‪ :‬بجز اعضای گروه داماهی شامل رضا کولغانی‬ ‫خواننده‪ ،‬خودم به عنوان نوازنده گیتار باس‪ ،‬حمزه یگانه نوازنده پیانو و کیبورد‬ ‫و ابراهیم علوی نوازنده عود‪ ،‬تعدادی هنرمند مهمان از جمله آرش پژندمقدم‪،‬‬ ‫آرش فتحی‪ ،‬هومن نامداری‪ ،‬همایون نصیری‪ ،‬محسن خاش‪ ،‬مجید ساالری‪،‬‬ ‫محمدعلی ذاکری قشمی‪ ،‬مجید نصیری‪ ،‬مرتضی عزیززاده و آرش رئیسی در‬ ‫ساخت آلبوم «در من برو شکار» با ما همکاری کرده اند‪ .‬دارایی اضافه کرد‪ :‬تا به‬ ‫امروز دو قطعه از این آلبوم منتشر و در فضای مجازی پخش شده است‪ .‬یکی‬ ‫از قطعات که «هومبا» نام دارد با همراهی خالو قنبر راستگو ساخته شده است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬قطعه دیگر به نام «بیامان» با شعری از احسان گودرزی به تازگی‬ ‫منتشر شده است‪ .‬موسیقی این قطعه را خودم ساختم‪ .‬فضای کلی از المانهای‬ ‫موسیقی پاپیوالر پیروی میکند‪ .‬ساز عود هم با نوازندگی ابراهیم علوی که گاهی‬ ‫ملودی وکال را دنبال میکند‪ ،‬مثل همیشه امضای داماهی را دارد‪ .‬تمام سعیام‬ ‫را کردم که آسیبی به یکدست بودن قطعه وارد نشود‪ .‬یکی از ویژگیهای این‬ ‫قطعه در کنار ملودی روانش‪ ،‬طعم گس ترانه عاشقانه آن است که از خاورمیانه‬ ‫میگوید و در واقع کاراکتر اصلی قطعه است‪.‬‬ ‫آ︾از«︫︉هایموسی﹆ی»استانتهران‬ ‫عضوهیات مدیره انجمن موســیقی اســتان تهران ضمن ارائه گزارشی‬ ‫از مراســم افتتاحیه فعالیتهای این مجموعه در سال ‪ ۹۸‬از آغاز پروژه‬ ‫«شبهای موسیقی تهران» خبر داد‪.‬‬ ‫امیرعباس ستایشگر عضو هیأت مدیره انجمن موسیقی استان تهران‬ ‫توضیح داد‪ :‬مراســم افتتاحیه دور تازه فعالیتهای انجمن موســیقی‬ ‫اســتان تهران دوشنبه شــب ‪ 2۳‬اردیبهشــت ماه با حضور تعدادی‬ ‫از هنرمندان صاحبنام موســیقی کشــورمان در قالب «نخســتین‬ ‫اردیبهشت موســیقی اســتان تهران» در تاالر اجتماعات هنرستان‬ ‫موســیقی برگزار شــد‪ .‬در ابتدای این مراسم شــهرام صارمی مدیر‬ ‫انجمن موسیقی استان تهران ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیتهای‬ ‫هیأتمدیره جدید انجمن به عمده فعالیتهای اصلی انجمن اشــاره‬ ‫کرد که از آن جمله میتوان به برگزاری کنسرتهای ماهانه در قالب‬ ‫عنوان «شــبهای موسیقی استان تهران» اشاره کرد این برنامهها در‬ ‫‪ ۱۵‬شهرستان استان تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برگزاری مســترکالسها و کارگاههای آموزشی را برای افراد‬ ‫مستعد و هنرمندانی که امکان حضور در محضر استادان موسیقی تهران‬ ‫را ندارند هم یکی دیگر از نکاتی بود که آقای صارمی در این جلســه به‬ ‫آن اشاره کرد‪.‬‬ ‫ستایشــگر ادامه داد‪ :‬پس از صحبتهای مدیر انجمن موسیقی تهران‪،‬‬ ‫ما مراســم اهدای حکم نمایندگان انجمن موســیقی استان تهران در‬ ‫شهرستانهای تابعه را داشتیم که در این راستا نمایندگانی از شهرهای‬ ‫پیشــوا‪ ،‬قرچک‪ ،‬ورامین‪ ،‬پاکدشت و تعدادی دیگر از شهرها احکام خود‬ ‫را دریافت کردند‪.‬‬ ‫عضو هیأتمدیره انجمن موســیقی استان تهران در پایان گفت‪ :‬اجرای‬ ‫زنده موسیقی سنتی توسط مهیار شــادروان و علی خشتینژاد‪ ،‬اجرای‬ ‫چند قطعه توســط گروه موســیقی «قاصدک» ورامین‪ ،‬اجرای تعدادی‬ ‫یلدا عباسی در آلمان؛‬ ‫با امضای وزیر ارشاد صورت گرفت؛‬ ‫︮دور ﹎واهی﹠امه درجه ﹬﹉ آواز‬ ‫برایه﹝ا﹬ون︫︖ر﹬ان‬ ‫درخش︩دوتارنوازخراسانیدر﹋﹠سرتهای«︫یلر»‬ ‫هنرمنــد دوتــار نــواز خراســان در‬ ‫کنسرتهای «آرنا تور» گروه موسیقی‬ ‫«شیلر» که با اجرای آلبوم «صبح دم»‬ ‫همراه بود‪ ،‬به عنــوان یکی نوازندگان‬ ‫حضــور پیدا کــرد‪ .‬گروه موســیقی‬ ‫«شیلر» که فروردین امسال جدیدترین‬ ‫آلبومش با نام «صبح دم» را با همکاری‬ ‫هنرمندان ایرانی در سطح بینالمللی به‬ ‫انتشار رساند‪ ،‬در حالی تور کنسرت این‬ ‫آلبوم را آغاز کرد که یلدا عباســی نوازنده دوتار خراسان نیز‬ ‫آنها را در این اجراها همراهی میکند‪ .‬یلدا عباسی نوازنده‬ ‫دوتار خراســان که در قطعه «دروازه طالیی» با کریستوفر‬ ‫فون دایلن سرپرست و آهنگساز گروه همکاری کرده‪ ،‬در تور‬ ‫کنسرت این گروه با عنوان آرنا تور (‪ )Arena Tour‬حضور‬ ‫دارد‪ .‬آرنا تور عنوان تازهترین تور کنسرتهای گروه مطرح‬ ‫شیلر است که از تاریخ ‪ ۸‬می ‪ ۱۸( 2۰۱۹‬اردیبهشت ‪)۱۳۹۸‬‬ ‫در آلمان آغاز شده و تا امروز‪ ،‬پنج کنسرت از این تور کنسرت‪،‬‬ ‫در شــهرهای درســدن‪ ،‬الیپزیگ‪ ،‬فرانکفورت‪ ،‬نورنبرگ و‬ ‫بیلفلد با حضور یلدا عباسی برگزارشده است‪ .‬این هنرمند‬ ‫ایرانی قرار اســت تا روز ‪ 2۵‬می در ‪۱۰‬‬ ‫کنسرت دیگر این گروه که در شهرهای‬ ‫ارفورت‪،‬هانوفر‪،‬کلن‪،‬اوبرهاوزن‪،‬منهایم‪،‬‬ ‫اشــتوتگارت‪ ،‬مونیخ‪ ،‬برمن‪ ،‬هامبورگ‬ ‫و برلیــن برگزار میشــود نیز حضور‬ ‫داشته باشد‪ .‬مصطفی کبیری نماینده‬ ‫و تهیهکننده گروه شیلر در ایران ضمن‬ ‫اعالم خبر استقبال مخاطبان آلمانی از‬ ‫حضور یلدا عباسی در آرنا تور‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫طبق صحبتی که با کریستوفر فون دایلن‪ ،‬سرپرست گروه‬ ‫داشتم‪ ،‬وی با توجه به استقبال تماشاگران‪ ،‬مخاطبان آلمانی‬ ‫و دیگر اعضای گروه از همراهی یلدا عباســی در آرنا تور‪ ،‬در‬ ‫تالش است تا یلدا عباسی بتواند در تورها و اجراهای آینده‬ ‫نیز گروه را همراهی کند‪ .‬البته با توجه به گســتره روابط با‬ ‫هنرمندان مطرح و شناخته شده بینالمللی‪ ،‬این افتخار را‬ ‫داشتم تا زمینهساز همکاری بین هنرمندان کشورم در این‬ ‫رخدادهــای مهم بوده و ازاینپس هم تالش خواهم کرد تا‬ ‫حامی ارتباط بین هنرمندان داخلی و بینالمللی باشم‪ ،‬هدفی‬ ‫که از آغاز به کار در این عرصه مدنظر داشته و دارم‪.‬‬ ‫از دانشجویان دانشــگاه هنر در قالب گروه موسیقی «فرناد»‪ ،‬سخنرانی‬ ‫احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان تهران‪ ،‬مناجات‬ ‫خوانی استاد قاسم رفعتی و رونمایی از پوستر شبهای موسیقی با حضور‬ ‫اعضای هیأتمدیره انجمن موســیقی استان تهران‪ ،‬علی ترابی مدیرکل‬ ‫دفتر موسیقی وزارت ارشاد‪ ،‬حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی‬ ‫و هوشنگ کامکار و ضیافت افطار بخشهای دیگر این مراسم را تشکیل‬ ‫میداد‪.‬‬ ‫محمد سریر‪ ،‬میالد کیایی‪ ،‬هوشنگ کامکار‪ ،‬حمیدرضا نوربخش‪ ،‬سوسن‬ ‫اصالنی‪ ،‬شــهرام صارمی‪ ،‬قاسم رفعتی‪ ،‬مهیار شــادروان‪ ،‬داود فیاضی‪،‬‬ ‫ابوالفضل صادقی نژاد‪ ،‬احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی‬ ‫استان تهران‪ ،‬محمد اللهیاری مدیرکل دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای‬ ‫هنری‪ ،‬علی ترابی مدیرکل دفتر موسیقی‪ ،‬علی ثابت نیا مدیرعامل انجمن‬ ‫موسیقی ایران‪ ،‬مرتضی باقرنژاد معاون دفتر موسیقی‪ ،‬حمیدرضا نوربخش‬ ‫مدیرعامل خانه موســیقی ایران‪ ،‬حمیدرضا عاطفی مدیر اجرایی خانه‬ ‫موسیقی‪ ،‬محمد حسین اسماعیلی معاون هنری سینمایی استان تهران‪،‬‬ ‫علیرضا زند وکیلی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران‪،‬‬ ‫بابک ربوخه مدیر امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران‪،‬‬ ‫اعضای هیئت مدیره انجمن موسیقی تهران از جمله افرادی بودند که در‬ ‫این مراسم حضور داشتند‪.‬‬ ‫همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی که‬ ‫پیش از این توسط شورای ارزشیابی هنرمندان‪،‬‬ ‫نویســندگان و شاعران کشــور حائز شرایط‬ ‫دریافت گواهینامه درجه یک هنری شناخته‬ ‫شده بود‪ ،‬اسفندماه سال گذشته مدرکش را از‬ ‫سوی این نهاد دریافت کرده است‪.‬‬ ‫گواهینامه درجه یک هنــری (معادل مدرک‬ ‫تحصیلی دکتری) توسط شــورای ارزشیابی‬ ‫هنرمندان‪ ،‬نویسندگان و شــاعران کشور در‬ ‫رشــته «آواز» به همایون شجریان داده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این گواهینامه هنری یکی از مدارکی است که‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به هنرمندان‬ ‫اعطا میکند که ایــن درجه هنری جایگزین‬ ‫مدرک علمی یک هنرمند است‪.‬‬ ‫در متن این مدرک که ‪ 2۷‬اسفندماه سال ‪۹۷‬‬ ‫به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رسیده‪،‬‬ ‫آمده است‪« :‬آثار هنری آقای همایون شجریان‬ ‫در جلســه ‪ 2۶۷‬به تاریخ ‪ ۱2‬مــرداد ‪۱۳۹۳‬‬ ‫در شورای ارزشــیابی هنرمندان‪ ،‬نویسندگان‬ ‫و شــاعران کشور بررســی و به استناد متمم‬ ‫آئیننامه مصوب جلســه ‪ ۵۶۹‬مورخ دوازدهم‬ ‫مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار شورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی گواهینامه درجه یک در‬ ‫رشته موسیقی (آواز) به ایشان اعطا گردید‪».‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان رئیس‬ ‫شــورای ارزشــیابی هنرمندان‪ ،‬نویسندگان و‬ ‫شاعران کشور‪ ،‬دبیر شورای ارزشیابی‪ ،‬نماینده‬ ‫معاونت توســعه مدیریت و نظــارت راهبری‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬نماینده وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری و نماینده فرهنگســتان هنر اعضای‬ ‫حقوقی هستند که متن گواهینامه درجه یک‬ ‫هنری شورای ارزشیابی هنرمندان‪ ،‬نویسندگان‬ ‫و شاعران کشور را امضا میکنند‪.‬‬ ‫‪Hoodis Pars‬‬ ‫‪Printing Complex‬‬ ‫︗ــ︀ده ﹞︟︭‪﹢‬ص ﹋ـــ︣ج‪﹫︋ ،‬ـ‪︐﹞﹢﹚﹫﹋ ﹟‬ـــ︣ ‪ 15‬و ‪︠ ،16‬ـ﹫︀︋ـ︀ن‬ ‫︎﹠︖ـــ︀ه و دوم‪︊﹡ ،‬ـــ︩ ﹋ــــ‪︐︪﹨ ﹤︚﹢‬ـ﹜ ︫ـــ︣﹇‪︎ ،﹩‬ــ﹑ک ‪3‬‬ ‫︑﹚﹀ــ‪﹋︀﹁ | 44 18 49 36 - 40 :﹟‬ــ︦‪44 19 4006 :‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪WHEN QUALITY MATTERS‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧️ دوور﹇‪︕﹠︎ ﹩‬ر﹡﹌ ︋︀ ‪﹐‬ک وا︑︣︋﹫︦ ‪Roland 200 HiPrint‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧ـــ️ دوور﹇ـــ‪﹠︎ ﹩‬ـــ︕ ر﹡ـــ﹌ )‪︪︠ (Roland 200‬ـــ﹉﹋‪IR ﹟‬‬ ‫﹛﹫︐‪︣﹎﹢‬ا﹁‪︨ | ﹩‬ـــ﹚﹀‪﹢‬ن ﹋︪ـــ‪ |﹩‬دا﹬﹊︀ت ﹁ـــ‪﹢‬ل ا︑‪﹫︑︀﹞﹢‬ـــ﹉ ‪﹩﹠﹋︀︑ | 100×70‬‬ ‫﹛︐︣︎ـــ︣س | ︗︺︊﹤ ︚︧ـــ︊︀﹡‪ | ﹩‬ا﹞︊ـــ︀س | آ︑﹚﹫ـــ﹤ ︵︣ا︝‪︨︀﹊︻ | ﹩‬ـــ‪﹩‬‬ ‫︮﹠︺︐ـــ‪︊﹝﹚﹫﹁ | ﹩‬ـــ︣داری ︮﹠︺︐ـــ‪ ﹩‬و ︨ـــ︀︠️ ︑﹫︤ر ﹨ـــ︀ی ︑︊﹚﹫︽︀︑ـــ‪﹩‬‬ ‫گ‬
‫نگاهیبهبرنامه‌هایرمضانیتلویزیون؛‬ ‫جایخالی «ماه عسل»‬ ‫عطیه موذن‬ ‫به نظر می‌رســد یکی از رازهای موفقیت برنامه رمضانی «ماه عســل»‬ ‫در یک دهه گذشــته این بود که مردم هر شب رمضان پای این برنامه‬ ‫می‌نشســتند تا ببینند احسان علیخانی هر بار میزبان چه کسی خواهد‬ ‫بود و چه قصه غیرمنتظره‌ای را بــرای مخاطبانش تعریف خواهد کرد‪.‬‬ ‫برجسته کردن مردمان عادی‪ ،‬چهره کردن و قهرمان‌سازی از میان آنان‬ ‫و حتی پررنگ کردن دغدغه‌هایشان شاید مهمترین ویژگی برنامه «ماه‬ ‫عسل» بود که علیخانی توانسته بود طی یک دهه با سناریوهایی که در‬ ‫ذهن داشت تا حدودی به آن دست پیدا کند‪.‬‬ ‫علیخانــی و تیــم همراهــش یک اتفــاق و ســوژه را در چنین قالبی‬ ‫می‌پرداختند و شاید در مواردی نقدی هم که به این برنامه وارد می‌شد‬ ‫این بود که چرا این ســوژه‌ها با ســاختاری بیش‌ازاندازه قصه‌گونه و با‬ ‫افــزودن التهاب و تلخی و غم و اندوه اضافه‪ ،‬تحویل مخاطب می‌شــد‪.‬‬ ‫حتی بسیاری از شوخی‌هایی که در این چند سال با این برنامه می‌شد و‬ ‫کنایه‌هایی که به بغض و اشکی که حین تماشا نصیب مخاطبان می‌کرد‬ ‫نیز نشــان می‌داد منتقدان و مخالفان این برنامــه باز هم نمی‌توانند از‬ ‫دیدن آن چشم‌پوشی کنند‪.‬‬ ‫حاال و در رمضان ســال ‪« ،۹۸‬ماه عســل» بعد از ‪ ۱۱‬سال تعطیل شده‬ ‫و دیگر روی آنتن نیســت‪ ،‬اما انگار روح «ماه عسل» به برنامه‌های دیگر‬ ‫رســوخ کرده و این برنامه در چندین و چند قالب مشــابه دیگر تکثیر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نکته اینجاســت که با همه نقدهایی که بســیاری به «ماه عسل» وارد‬ ‫می‌دانســتند‪ ،‬نکاتی مانند پرداخت بیش از حد به حوادث غم‌انگیز در‬ ‫لحظه افطــار‪ ،‬تخریب مهمان و تحقیر او با اعتــراف به بدبختی‌ها و یا‬ ‫کندوکاو در حســرت‌ها و کمبودها و سختی‌های افراد به جای خوبی‌ها‬ ‫و موفقیت‌ها‪ ،‬که به‌عنوان نقاط ضعف این برنامه فهرســت می‌شد‪ ،‬حاال‬ ‫به‌عنوان نقطه قوت در دســتورکار برنامه‌سازان رمضان ‪ ۹۸‬قرار گرفته‬ ‫و همه تالش کرده‌اند بخشــی یا همه این ویژگی‌های را ذیل نامی تازه‬ ‫بازتولید کنند‪.‬‬ ‫برنامه‌های مناسبتی رمضان که بیشترین شاخص‪ ،‬معیار و استاندارد را‬ ‫باید در تولید و برنامه‌ســازی رعایت کنند انگار حتی از تعریف حداقلی‬ ‫برای اینکه چه هدف و رویکردی دارند بی‌بهره‌اند‪ .‬امســال این برنامه‌ها‬ ‫انگار در نبود «ماه عســل» هر یک دوســت دارند «ماه عسل» تازه‌ای‬ ‫باشــند تا مخاطبان برنامه‌ای را که پرونده‌اش دیگر بســته شــده را به‬ ‫ســمت خود جذب کنند‪ .‬این میان البته برخی از این برنامه‌ها جذاب‌تر‬ ‫و برخی کســل‌کننده‌تر‪ ،‬برخی خالق‌تر و برخی بدون هیچ الگو و اتفاق‬ ‫جدیدی این رویه را پیش گرفته‌اند اما همه در یک ویژگی مشــترک‌اند‬ ‫و آن «اصیل نبودن» است‪.‬‬ ‫شبکه یک؛ دعوتی برای خوب بودن‬ ‫یک روحانی کــه نقش مجری برنامه را برعهــده دارد از مهمانان خود‬ ‫می‌پرسد کی و کجا عروسی کرده‌اند‪ ،‬عروس و داماد پاسخ می‌دهند که‬ ‫یک ماه پیش روی ســیالب؛ این ابتدای گفتگوی برنامه «دعوت» است‬ ‫که حجت‌االســام محمد برمایی با صمیمیت و مهربانی و گرمی آن را‬ ‫اجرا می‌کند و البته بعد از شنیدن پاسخ به دوربین نگاه می‌کند و لبخند‬ ‫می‌زند و می‌گوید «روی سیالب»‪.‬‬ ‫برنامه «دعوت» به تهیه‌کنندگی مجتبی کشــاورز چندین ســال است‬ ‫که در ماه رمضان از شــبکه یک ســیما روی آنتن می‌رود‪ .‬این برنامه با‬ ‫اجرای نیما کرمی روی آنتن می‌رفت که در فصل‌های جدید همســرش‬ ‫هم به وی اضافه شــده بــود‪« .‬دعوت» در فصل‌هــای پیش چهره‌ها و‬ ‫هنرمندان را دعوت می‌کرد و آیتمی برای اجرای موســیقی داشــت و‬ ‫برنامه هم در فضایی اجرا می‌شد که تعداد زیادی از مردم در آن حضور‬ ‫داشتند اما امســال این برنامه با یک تغییر رویکرد ‪ ۱۸۰‬درجه‌ای روی‬ ‫آنتن رفته اســت و به جای مجریان قبلی‪ ،‬حجت‌االسالم محمد برمایی‬ ‫مســئولیت اجرا را بر عهده گرفته که در مقابل مهمانان دعوت شــده‬ ‫برنامه می‌نشیند و با آن‌ها به گفتگو می‌پردازد‪.‬‬ ‫جنس این گفتگوها اما با هر سال متفاوت شده است؛ برنامه مهمانانی را‬ ‫دعوت می‌کند تا ساعتی قبل از افطار درباره چگونگی زندگی و تجربیات‬ ‫شخصی‌شان گفتگو کنند و از ازدواج و نحوه آشنایی و قصه‌هایی که در‬ ‫طول ازدواج با آن روبرو شــده‌اند بگویند‪ .‬مث ً‬ ‫ال در یکی از شب‌ها زوجی‬ ‫دعوت می‌شــوند که در شرایط سخت سیل و زلزله و اسکان در کانکس‬ ‫با هم آشنا شده‌اند یا در شبی دیگر زوجی از خوزستان دعوت می‌شوند‬ ‫که وقتی روحانی از آنها می‌پرسد کی و کجا عروسی کرده‌اند‪ ،‬عروس و‬ ‫داماد پاسخ می‌دهند که یک ماه پیش روی سیالب‪.‬‬ ‫ایــن گفتگوها به نحوی پیش می‌رود که روحانی همان ابتدا از مهمانان‬ ‫خود می‌خواهد قصه خــود را بگویند مهمانانی هم که حاال انگار بعد از‬ ‫دیدن چهره‌شده‌های «ماه عسل» دیگر از خود گفتن و روایت تلخی‌های‬ ‫زندگی‪ ،‬سختی‌ای برایشان ندارد سفره دلشان را باز می‌کنند‪.‬‬ ‫برمایی از آنجا که کارشناس دینی است و احتماالً وجه مذهبی بودن بر‬ ‫او غالب است‪ ،‬ســعی می‌کند گاهی در گفتگوها وارد مسایل مذهبی و‬ ‫نتیجه‌گیری هایی برای یک ســبک زندگی اسالمی و دینی هم بشود و‬ ‫البته از آنجایی که بدون خط کشــی‌ها و اتوکشی‌های غالب گفتگوهای‬ ‫روحانیون وارد این گپ می‌شود مخاطب بهتر می‌تواند پذیرای او شود‪.‬‬ ‫با این حال تم اصلی این گفتگو همان ورود به قصه پردازی‌هایی اســت‬ ‫که البته کمتر به تلخی و غم نزدیک می‌شود‪.‬‬ ‫شبکه دو؛ متن «هزار راه نرفته» زیر سایه حاشیه‬ ‫«هزار راه نرفته» از جمله ویژه‌برنامه‌های افطار رمضان امســال است که‬ ‫بیشــتر رویکردی اجتماعی و آسیب شناسانه به مقوله ازدواج دارد‪ .‬این‬ ‫برنامه بعد از حدود ‪ ۱۰‬ســال دوباره به آنتن بازگشته است و به بررسی‬ ‫مســایل زوج‌ها می‌پردازد‪ .‬در این چند روز نیز زوج‌های مختلفی سوژه‬ ‫برنامه بودند که با مشــکالت و معضالت اجتماعی مواجه بودند‪ .‬بخشی‬ ‫از برنامــه به گفتگو با این زوج‌ها و بخشــی نیز به گفتگوی مشــاوران‬ ‫اختصاص داشت‪.‬‬ ‫انتخــاب این برنامه برای باکس پیش از افطار شــبکه دو از همان ابتدا‬ ‫تکلیف مخاطب را با آنچه قرار است با آن مواجه شود روشن کرده است‬ ‫چه اینکه اینجا هم قرار است تجربه‌های شخصی مهمانانی گمنام مرور‬ ‫شود و این همان فرمول آشنای «ماه عسل» است‪.‬‬ ‫«هــزار راه نرفته» که به صورت تولیدی روی آنتن می‌رود در همین‬ ‫ابتدای پخش با یک حاشــیه رو به رو شــد که ســر و صدای زیادی‬ ‫در شــبکه‌های اجتماعی به پا کرد‪ .‬در یکی از قسمت‌های برنامه که‬ ‫روزهــای گذشــته روی آنتن رفت زوجی دعوت شــدند که پیش از‬ ‫این در شــبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام فعالیت زیادی داشتند‬ ‫و همین باعث شــده بــود که زندگی آنها با اختالل رو به رو شــود‪.‬‬ ‫ایــن زوج در برنامه ادعا می‌کنند با کنار گذاشــتن فضای مجازی و‬ ‫انتخاب حجاب توانســته‌اند زندگی بهتری کنار هم داشته باشند‪ .‬اما‬ ‫درســت بعد از برنامه در حالی که دسترســی به صفحه مجازی این‬ ‫زوج در اینســتاگرام برای همه امکانپذیــر بود تصاویر و فیلم‌هایی از‬ ‫یک مهمانی مختلط پخش شــد و همه چیز زیر ســایه این حاشــیه‬ ‫قرار گرفت‪ .‬حاشــیه‌ای که تذکر مدیر شــبکه به عوامل برنامه را نیز‬ ‫به همراه داشت‪.‬‬ ‫نکته مهم درباره این حاشــیه این بود که فراتر از متن برنامه توانســت‬ ‫توجه مخاطبان ســیما را بــه خود جلب کند و ایــن احتماالً می‌تواند‬ ‫شــاخص مناســبی برای قضاوت دربــاره توفیق ایــن برنامه در جذب‬ ‫مخاطبان رمضانی سیما باشد‪.‬‬ ‫شبکه چهار؛ راهی به سوی «معنای زندگی»‬ ‫در میان برنامه‌های افطاری ماه رمضان تلویزیون شاید از معدود‬ ‫برنامه‌هایی که در خلوت به کار خود مشــغول است و توجهی به‬ ‫جریان غالب برنامه‌ســازان برای دیده شدن به‌واسطه بهره‌گیری‬ ‫از فرمول موفقیت «ماه عسل» ندارد برنامه «معنای زندگی» در‬ ‫شبکه چهار سیماست‪.‬‬ ‫برنامه‌ای کوتاه که در هر قســمت مجــری میزبان یکی از اهل‬ ‫فرهنــگ و دانش می‌شــود و دربــاره «معنای زندگــی» که به‬ ‫فلســفه و عرفان و مذهب می‌زند گفتگــو می‌کنند‪ .‬گفتگوهایی‬ ‫که مضمون معرفتی آن‌ها پررنگ است و هر مخاطبی با هر ایده‬ ‫و عقیده‌ای می‌تواند در ماه مبارک رمضان با آن‌ها همراه شود‪.‬‬ ‫مباحث معرفت شناســی و خودشناســی اگرچه ممکن اســت‬ ‫مخاطب عام نداشته باشد اما مخاطب این مباحث را جذب خود‬ ‫می‌کند و در ســاختار شــبکه چهار که بیشتر روی فرهیختگی‬ ‫تمرکز دارد در تناسب است‪.‬‬ ‫محســن کرمی تهیه‌کننده این برنامه اســت و گفتگوها توسط‬ ‫دکتر محمدتقی ابطحی به عنوان مجری برنامه صورت می‌گیرد‬ ‫که خودش استاد دانشگاه است و در حوزه فلسفه علم تحصیالت‬ ‫دارد و هر بار با یکی از محققان‪ ،‬پژوهشگران و استادان دانشگاه‬ ‫با رویکردی علمی به گفتگو می‌پردازد‪.‬‬ ‫شبکه پنج؛ «ماه عسل» ترین برنامه رمضان ‪!۹۸‬‬ ‫در فهرســت برنامه‌های رمضان ‪ ۹۸‬تلویزیون اما می‌توان صفت‬ ‫«ماه عســلی ترین برنامه» را به «اختیاریــه» داد؛ برنامه‌ای که‬ ‫احتماالً امید می‌رفته بیشتر مخاطبان برنامه احسان علیخانی با‬ ‫این نگاه جذب آن شوند‪.‬‬ ‫«اختیاریه» با اجرای سیدمرتضی فاطمی پیش از ماه رمضان تنها‬ ‫یک برنامه چالشی در تلویزیون بود که هر بار یکی از چهره‌های‬ ‫هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی و‪ ...‬به استودیو دعوت می‌کرد و مجری‬ ‫برنامه بــا این دیالوگ که «صریح‌تر صحبت کنیم» مهمان را به‬ ‫صحبت‌هایی غیر محافظه‌کارانه فرامی‌خواند‪.‬‬ ‫«اختیاریه» اما با شروع ماه رمضان تغییراتی در رویکرد‪ ،‬ساختار‬ ‫و حتی دکور خود داشــت‪ .‬دکور این برنامه گویی از استودیو به‬ ‫یــک کارگاه رفته اســت و مجری و مهمانــان دور میز کوچکی‬ ‫می‌نشینند که بیشتر از خود میز بک گراند این دکور و ابزارآالت‬ ‫پشــت آن برای مخاطب خودنمایی می‌کند‪ .‬صحنه شلوغی که‬ ‫بیشتر یک کارگاه نجاری یا انباری را تداعی می‌کند و می‌توانست‬ ‫برای دکور یک برنامه علمی مناســب باشد تا برنامه‌ای مناسبتی‬ ‫در ساعت منتهی به افطار!‬ ‫رویکرد برنامه نیز با ماه رمضان تغییر کرد‪ .‬فاطمی در هر قسمت‬ ‫به جای یک چهره شناخته‌شــده میزبان چند مهمان می‌شود و‬ ‫یک هنرمند هم به عنوان شــاهد ماجــرا در برنامه حضور پیدا‬ ‫می‌کند که در پایان برنامه نیز مامور می‌شــود تا ناظر رســیدن‬ ‫کمک‌های برنامه که با حمایت هالل احمر جمع‌آوری شــده به‬ ‫مردم سیل زده در استان‌های مختلف کشور باشد‪.‬‬ ‫می‌توان گفت در چند شــب گذشــته از ماه رمضان سوژه‌ها و‬ ‫مهمانان این برنامه بیشتر از شبکه‌های دیگر در فضای مجازی و‬ ‫رسانه‌ها دیده شدند و بیشتر مورد توجه مخاطبان هم قرار گرفته‬ ‫اســت‪ .‬این برنامه در اولین قسمت سراغ چند خانم واسطه‌گر در‬ ‫امر ازدواج رفت و از همان شــب اول سوژه شبکه‌های اجتماعی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫انتخاب ســوژه‌های جذاب‪ ،‬وجه تمایــز «اختیاریه» در قیاس با‬ ‫برنامه‌های دیگر رمضان امســال اســت اما روایت داستانی این‬ ‫‪7‬‬ ‫‌چهارشنبـه ‪ 25‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره ‪1083‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیو و تلویزیون‬ ‫‪RADIO & TV‬‬ ‫اخبار‬ ‫افشین عزیزی برای «گاندو» می نوازد‬ ‫سریال «گاندو» که فروردین ماه کار تصویربرداری خود را در کشور چین‬ ‫به پایان رســانده بود این روزها در حال انجام آخرین مراحل فنی خود‬ ‫اســت و افشین عزیزی آهنگساز سریال های «آنام»‪« ،‬پریا» و فیلم های‬ ‫سینمایی «آباجان»‪« ،‬کوچه بی نام» و‪ ...‬مشغول آخرین مراحل آهنگسازی‬ ‫این سریال است‪ .‬داستان این مجموعه امنیتی به کارگردانی جواد افشار‪،‬‬ ‫تهیه کنندگی مجتبی امینی و قلم آرش قادری به نگارش درآمده است‬ ‫و برای پخش از شبکه سوم سیما آماده می شود‪ .‬وحید رهبانی‪ ،‬داریوش‬ ‫فرهنگ‪ ،‬پیام دهکردی‪ ،‬لیال اوتادی‪ ،‬سارا خویینی‌ها‪ ،‬علیرام نورایی‪ ،‬آزیتا‬ ‫ترکاشوند‪ ،‬نگار عابدی‪ ،‬خسرو شهراز‪ ،‬پندار اکبری‪ ،‬عرفان ابراهیمی‪ ،‬مجید‬ ‫نوروزی‪ ،‬علی افشــار‪ ،‬اتابک نادری‪ ،‬نیلوفر شهیدی‪ ،‬محمدجواد طاهری‪،‬‬ ‫جمشــید جهانزاده‪ ،‬بهزاد رحیم خانی‪ ،‬فلیپ ساپرکین‪ ،‬فرشته آلوسی‪،‬‬ ‫سارا محمدی‪ ،‬میثم ولیخانی‪ ،‬مصطفی سلطانی‪ ،‬یاسمین پیداودی‪ ،‬آیدا‬ ‫جعفری‪ ،‬ناره گرگوریان‪ ،‬بهامین تورانی از جمله بازیگرانی هستند که در‬ ‫این سریال به ایفای نقش پرداختند‪ .‬همچنین «گاندو» با حضور کامبیز‬ ‫دیرباز‪ ،‬محمدرضا شــریفی‌نیا‪ ،‬سید مهرداد ضیایی‪ ،‬رضا توکلی‪ ،‬نسرین‬ ‫نکیسا‪ ،‬سوگل طهماسبی‪ ،‬کمند امیرسلیمانی‪ ،‬صالح میرزا آقایی و فرهاد‬ ‫قائمیان تصویربرداری شــده اســت و جمع زیادی از بازیگران خارجی و‬ ‫ایرانی که در بخش تولید خارج از کشور به این مجموعه اضافه شدند‪.‬‬ ‫مدیررسانه‌هاینوینمعاونتسیمامنصوبشد‬ ‫با حکم مرتضی میرباقری معاون سیما و هماهنگی های به عمل آمده با‬ ‫معاون فضای مجازی ســازمان صدا و سیما و با توجه به جایگاه و نقش‬ ‫مهم رسانه های نوین‪ ،‬رضا شکرالهی فر به سمت مدیر رسانه های نوین‬ ‫معاونت سیما منصوب شد‪ .‬مدیریت متمرکز تولید محتوای اختصاصی‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬نظارت بر نحوه بازنشر محتوای تولید شبکه ها در فضای‬ ‫مجازی و همکاری با مرکز طرح‪ ،‬برنامه و ارزیابی سیما در خصوص تدوین‬ ‫سیاســت های محتوایی فضای مجازی سیما و نظارت بر حسن اجرای‬ ‫آن از مواردی اســت که در این حکم بر آن تاکید شــده است‪ .‬یکپارچه‬ ‫ســازی بسترها و ســاختارهای اطالع رســانی و ارائه محتوای معاونت‬ ‫ســیما در فضای مجازی‪ ،‬هماهنگی و ارتباط با معاونت فضای مجازی و‬ ‫معاونت توسعه و فناوری رسانه در حوزه های محتوا و زیرساخت و ایجاد‬ ‫و مدیریت بسترهای متمرکز تعاملی با مخاطبان سیما‪ ،‬تدوین سیاست‬ ‫های معاونت فضای مجازی به منظور شناسایی و بهره مندی از نیازها و‬ ‫سالئق مخاطبان در جهت برنامه ریزی تولیدات فضای مجازی معاونت‬ ‫مواردی است که در این حکم آمده است‪ .‬همچنین نظارت بر ثبت دقیق‬ ‫و کیفیت اطالعات راهنمای الکترونیک برنامه در سطح شبکه های سیما‪،‬‬ ‫و بررسی مستمر فرصت ها و تردیدهای فضای مجازی شبکه های سیما‬ ‫در راستای حضور مطلوب معاونت سیما در فضای مجازی از دیگر مواردی‬ ‫است که در این حکم به آن اشاره شده است‪.‬‬ ‫گفتگوی رادیو صبا با یک قاضی طنزپرداز‬ ‫برنامه «نقل نقلستان» با رویکرد معرفی چهره‌های طنزپرداز و گفتگویی‬ ‫طنزآمیز با آنها‪ ،‬روزهای شنبه‪ ،‬دوشنبه و چهارشنبه ساعت ‪ ۱۴:۳۰‬روی‬ ‫آنتن رادیو صبا می‌رود‪ .‬در این برنامه روز چهارشــنبه ‪ ۲۵‬اردیبهشت با‬ ‫امین تویسرکانی طنزپرداز گفتگو می‌شود‪ .‬کتاب خاطرات طنز یک قاضی‬ ‫دادگســتری با عنوان «از پشــت میز عدلیه» از جمله آثار اوست‪ .‬برنامه‬ ‫«نقل نقلستان» به تهیه کنندگی مژده آقامحمدی با اجرای مهدی فرج‬ ‫اللهی و با بازی امین ضیایــی روی موج اف ام ردیف ‪ ۱۰۵,۵‬مگاهرتز از‬ ‫رادیو صبا پخش می‌شود‪.‬‬ ‫ســوژه‌ها که مثل باقــی برنامه‌ها فضای احساســی بر آن غالب‬ ‫می‌شــود تبدیل به پاشنه آشیل آن شده اســت‪ .‬فضایی که در‬ ‫مواردی حتی خود مجری هم به آن اشــاره مستقیم می‌کند تا‬ ‫شاید مخاطبش را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫فاطمی پیش از این در شبکه افق برنامه «‪ ۱۸۰‬درجه» را داشته‬ ‫است که گفتگوهایی جدی و چالشی را رقم زد و حتی چهره‌هایی‬ ‫را به تلویزیون آورد که شــاید ورودشان خط قرمز بود اما آنها را‬ ‫در مسیر تخصصی خود وارد بحث کرد و حتی به چالش کشید‪.‬‬ ‫او در «اختیاریه» باز هم گفتگوهای جدیدی را با چهره‌ها رقم زد‬ ‫اما در تجربه رمضانی این برنامه هنوز نتوانسته‌اســت از زیر سایه‬ ‫برنامه احسان علیخانی خود را برهاند‪.‬‬ ‫شبکه نسیم؛ هزار داستانی که یکی شده‌اند!‬ ‫از زمانــی که مریم نوابی‌نژاد ســوژه‌یاب برنامه «ماه عســل» از‬ ‫این برنامه جدا شد «هزار داســتان» در شبکه نسیم متولد شد‬ ‫که البته با تفاوت‌هایی ســعی در ایجاد حال خوب برپایه همان‬ ‫جنس ســوژه‌های خاص را داشت‪ .‬فصل‌های اول این مجموعه با‬ ‫کارگردانی فواد صفاریان‌پور پیش رفت و حاال دو ســال است که‬ ‫خود مریم نوابی‌نژاد کارگردانی برنامه را هم بر عهده گرفته است‪.‬‬ ‫این فصل از «هزار داســتان» به‌عنوان ویژه‌برنامه رمضانی شبکه‬ ‫نسیم تا به اینجا به گفتگو با افرادی پرداخته است که توانستند‬ ‫از پس یک بیماری یا اتفاق تلخ بربیایند‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال جوانی که دچار اختالل طیفی اوتیسم شده بود اما توانسته‬ ‫بود بــر آن غلبه کند و حتی به تدریس زبــان می‌پرداخت و یا‬ ‫دختر و پســری که درگیر ســرطان شــده بودند و با آن مبارزه‬ ‫کــرده بودند به این برنامه آمدند و تجربیات خود را با مخاطبان‬ ‫به اشتراک گذاشتند‪.‬‬ ‫مبــارزه با ســختی‌ها و بیماری‌ها به طور ذاتــی برای مخاطب‬ ‫جذاب اســت اما شــاید دعوت از چنین افرادی و تعریف کردن‬ ‫ســاده و ســطحی اینکه چه پروســه‌ای طی شــده تــا فرد بر‬ ‫بیماری و ســختی‌های زندگی خود فائق آمده اســت برای یک‬ ‫گفتگــوی معمولــی در یک برنامــه زنده هم امکانپذیر باشــد‪.‬‬ ‫ماهیــت برنامه‌هایی چون «هزار داســتان» بیشــتر می‌تواند به‬ ‫ســناریوپردازی و آب و تاب دادن به قصــه بپردازد و اگرچه که‬ ‫هــر بار یک هنرمند یا چهره هنری میزبان این برنامه اســت اما‬ ‫نقش نویسنده و کارگردانی که بتواند به این روایت‌ها آب و تاب‬ ‫و جذابیت بیشتری ببخشد خالی است‪.‬‬ ‫جزییات سریال بهروز افخمی برای نوروز‪۹۹‬‬ ‫بهروز افخمی کارگردان سینما و تلویزیون که از قصد خود برای ساخت‬ ‫یک سریال تلویزیونی درباره سیل‌های اخیر خبر داده بود‪ ،‬جزییاتی تازه‬ ‫از این مجموعه با نام «رعد و برق» را تشــریح کرد‪ .‬بهروز افخمی درباره‬ ‫ســریال خود که با محور سیل قرار اســت آن را بسازد به خبرنگار مهر‬ ‫گفت‪ :‬این روزها درگیر تحقیق و نگارش ســریالی درباره سیل‌های اخیر‬ ‫هســتم که قرار است برای نوروز ‪ ۹۹‬آن را آماده کنم‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫دیگر جزئیات این ســریال که نام «رعد و بــرق» را برای آن انتخاب‬ ‫کرده اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ســفرهایی به اهواز و دیگر مناطق سیل‌زده‬ ‫داشــته‌ام و در این ســریال قصد دارم به سیل سراسر کشور بپردازم‪.‬‬ ‫این مجموعه قرار اســت پس از تولید از شــبکه پنج سیما روی آنتن‬ ‫برود‪ .‬این کارگردان درباره فضای این ســریال با توجه به حوادث تلخ‬ ‫ســیالب اخیر نیز اظهار کرد‪ :‬این ســریال فضایی کمدی ‪ -‬حادثه‌ای‬ ‫دارد کمااینکه خود ســیالب‌های اخیر هم برای خیلی‌ها بیشتر نوعی‬ ‫ماجراجویی بــود‪ .‬افخمی درباره ترکیب بازیگــران این مجموعه نیز‬ ‫یادآور شــد‪ :‬به نظرم این ســریال حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬شــخصیت اصلی‬ ‫و بیش از صد شــخصیت فرعی با داستان‌های فرعی دارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫داســتان‌های این ســریال رگه‌هایی درهم پیچیده دارد‪ ،‬همانطور که‬ ‫سیل هم به صورت سراسری در تمام کشور از شمال تا جنوب را درگیر‬ ‫کرده بود‪ .‬این کارگردان توضیح داد‪ :‬شــاید بتوان گفت ساختار داستانی‬ ‫این ســریال به برخی از فیلم‌های فلینی و یا رابرت آلتمن شبیه است از‬ ‫این حیث که شــخصیت‌های زیاد با نقش‌های کوتاه دارد‪ .‬وی در پایان‬ ‫بیان کرد که این سریال را به تهیه‌کنندگی داوود هاشمی خواهد ساخت‪.‬‬ ‫رئیس ستاد رونق تولید معاونت امور استان‌های‬ ‫صداوسیمامشخصشد‬ ‫علی دارابی معاون امور استان‌های صدا و سیما در حکمی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫شریفی را به عنوان رئیس ستاد رونق تولید این معاونت منصوب کرد‪.‬‬ ‫در حکم معاون امور اســتان‌های صدا و ســیما آمده است‪ :‬مهمترین‬ ‫وظایف و مأموریت‌های این ســتاد شامل تشــکیل ستاد در معاونت‪،‬‬ ‫پیگیری تشکیل ستاد در مراکز استان‌ها‪ ،‬حضور و ارتباط فعال و موثر‬ ‫با ستاد مرکزی در ســازمان و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه‬ ‫مهندسی پیام برای تحقق اهداف شعار سال است‪ .‬در ادامه این حکم‬ ‫تصریح شده اســت‪ :‬الزم است در راستای تحقق شــعار سال‪ ،‬تولید‬ ‫برنامه‌های مؤثر و جریان ســاز برای رونق تولید در اقصی نقاط کشور‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬
‫︝﹝ا﹬ت ︾رفه آل﹝ان از مهاجران در دوسا‪﹐‬نه ونی︤‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫ﺷﻤﺎره‪•1083‬ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ‪25‬اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه‪•1398‬ﺳﺎلدوازدﻫﻢ•‪8‬ﺻﻔـــﺤﻪ‬ ‫صﺎﺣﺐ امﺘیﺎز‪ :‬ﺷـرﮐﺖ ﺟﻬﺎن سﺒﺰ‬ ‫مـدیر عﺎمـــﻞ‪ :‬ﺣﺴـین اﺣـﻤـدى‬ ‫مدیر مﺴوول‪ :‬مﻬدى اﺣﻤدى‬ ‫زیـر ﻧﻈــر ﺷــوراى ســردﺑیـــرى‬ ‫ﭼﺎپ‪ :‬ﮔﻞ آذین‬ ‫سﺎزمﺎن آﮔﻬی ﻫﺎ‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧی‪ :‬تﻬران‪ ،‬ﺧیﺎﺑﺎن مطﻬرى‪ ،‬ﺑﻌد از ﺧیﺎﺑﺎن سلیﻤﺎن ﺧﺎﻃر‬ ‫ﺧیﺎﺑﺎن اورامﺎن‪ ،‬ﭘلﺎك ‪ ،43‬واﺣد‪2‬‬ ‫تلﻔﮑﺲ‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیﻊ‪ :‬ﻧﺸرﮔﺴﺘر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفهای روزنامه هنرمند‬ ‫غرفه آلمان در دوســاالنه ونیز امسال تمرکزش را بر مساله پناهندگان و‬ ‫برخورد اروپا در این میان گذاشته است‪.‬‬ ‫ناتاشا سودر‪-‬هاپلمن هنرمند در یکی از اتاقهای غرفه دوساالنه آلمان در‬ ‫ونیز مجسمهای ســاخته که پر از جعبههای سبزیجات است‪ .‬یک تبلیغ‬ ‫گوجهفرنگی هم آنجا آویزان اســت‪ .‬این در حالی است که در اتاق کناری‬ ‫یک نمایش هنری دیگر برای اشاره به روش سوت زدن مهاجران قرار داده‬ ‫شده که ســعی میکنند در هنگام ورود پلیس برای دیپورت کردنشان‪،‬‬ ‫به همدیگر اطالعرســانی کنند‪ .‬پیغام این هنرمند واضح است‪ :‬اروپا دارد‬ ‫درهایش را میبندد‪ .‬این غرفه نمادی برای انزوا و مسلماً یک بیانیه سیاسی‬ ‫است‪ ،‬آن هم مخصوصاً در کشــور میزبان یعنی ایتالیای پوپولیستی‪ .‬در‬ ‫حالی که این هنرمند داشت سوالهای روزنامهنگاران را با بیانیهای از پیش‬ ‫آماده شده پاسخ میداد‪ ،‬صورتش را با یک ماسک سنگی پنهان کرده بود‪.‬‬ ‫ماههاســت که مشخص شده ســودر‪-‬هاپلمن میخواهد از وقت خود در‬ ‫دوساالنه آلمان برای افزایش آگاهی درباره مهاجرت استفاده کند‪ .‬پیش از‬ ‫این نمایش او چند ویدئو در وبسایت غرفه آلمان قرار داده بود‪.‬‬ ‫یکی از ویدئوها این هنرمند را در حالی نشان میداد که با همان ماسک در‬ ‫خیابانهای باواریا و بادن‪-‬ورتمبرگ راه میرود و به مراکز مختص دیپورت‬ ‫نگاه میکند که از سال ‪ 2۰۱۸‬راه افتادهاند تا پناهجویان را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫در یک ویدئوی دیگر‪ ،‬او از میان مزارع گوجه فرنگی بزرگی راه میرود که‬ ‫در آنها مهاجران اهل آفریقا در تابســتان تحت شرایطی بسیار سخت و‬ ‫برای حقوقی بســیار پایین کار میکنند‪ .‬ویدئوی سوم او درباره یک نبرد‬ ‫قانونی سر کشتی مهاجران آلمانی است که در یکی از بنادر ایتالیا مصادره‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این هنرمند برای نقشآفرینی خود در دوساالنه یک اسم فانتزی برای خود‬ ‫انتخاب کرده است‪ :‬به جای اسم اصلیاش که ناتاشا صدر حقیقیان است‪،‬‬ ‫او خودش را ناتاشا سودر‪-‬هاپلمن میخواند چون میگوید این اسم «به نظر‬ ‫آلمانی میرسد» اما او در اصل ایرانی است و در حال حاضر در دانشگاه هنر‬ ‫برمن مجسمهسازی درس میدهد‪.‬‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیﺴﺘممدیریﺖﮐیﻔیﺖ‪-‬رﺿﺎیﺘﻤﻨدىمﺸﺘرى‬ ‫سیﺴﺘم مدیریﺖ ﮐیﻔیﺖ‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺻﺤنﻪ‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوﻗات ﺷــرﻋی‬ ‫ﺑﻪ وﻗﺖ تﻬران‬ ‫‪13:01‬‬ ‫اذان ﻇهر‬ ‫‪20:02‬‬ ‫غروب آفتاب‬ ‫‪20:21‬‬ ‫اذان مغرب‬ ‫اذان صبﺢ فردا‬ ‫طلوع آفتاب فردا‬ ‫‪04:20‬‬ ‫‪06:00‬‬ ‫ﮔنﺞ ﺳﺨﻦ‬ ‫رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ‪:‬‬ ‫ﮔﺮﯾﻪ از ﺗﺮس ﺧﺪا‬ ‫ﻣﺎﯾﻪ ﻧﺠﺎت از دوزخ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫چند روزی هست که هرکجا پیش کسی که چهار تا پیراهن بیشتر پاره کرده میروم توصیه به‬ ‫آرامش و توکل بخدا میکند‪ ،‬اینکه بزودی همه چیز درســت میشود و اوضاع اینطور نمیماند!‬ ‫معتقد هستند کمی از فشارهای اجتماعی و بگیر و ببندها میکاهند به قولی فضا را باز میکنند‬ ‫و وضعیت نابسامان و افسارگسیخته ارز و سکه هم نهایت تا پایان تابستان روبراه میشود‪ ،‬البته‬ ‫که قیمتها مثل قبل نمیشود ولی به تندی حال حاضر هم نمیماند!‬ ‫تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به حجاب و انفجار کشتیها در فجیره سوژه دیروز‬ ‫تحریریه بود‪ ،‬اینقدر بچهها بحث و جدل میکردند که پاک رشته افکارم بهم ریخت سردبیر هم‬ ‫دائم غر میزند که «چرا پشت صحنه را دیر میرسانی چهار تا خط دری وری میخواهی بنویسی‬ ‫میکشی خودتو»‬ ‫هفته آینده به شرط حیات تغییراتی در پشت صحنه خواهم داد بلکه رئیس و سردبیر بیخیال‬ ‫به قول خودشــان چهار خط پشت صحنه شوند؛ جلســه دادگاه سیدهادی رضوی متهم ‪۱۰۷‬‬ ‫میلیاردی و ســرمایه گذار در حوزه فرهنگ و سینما ســوژه روزنامه امروزه که برای کارشدن و‬ ‫نشدن گزارش دادگاه حاشیههایی در دفتر پیش آمد که از شرح آن معذورم‪ .‬کال تیتر و مطالب‬ ‫امروز طوری هست که به قول سردبیر کنایه فهمها میگیرن قضیه چیه!‬ ‫تسنیم‬ ‫ﭘنﺪﺑزرﮔان‬ ‫ﺣﮑﺎﯾﺖ درﺧﺖ‪ ،‬ﺧﻮاب دﯾﺪم ﻣﺎ را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ‪ ،‬و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﭼﻮب ﺑﺮى ﺑﺮدﻧﺪ‪ ،‬آﻧﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد ﭘﻨﺠﺮه ﺷﺪ‪ ،‬آﻧﮑﻪ ﺑﻰ رﺣﻢ‪،‬‬ ‫ﭼﻮﺑﻪ ى دار‪ ،‬از ﻣﻦ اﻣﺎ‪ ،‬درى ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﺮاى ﮔﺬﺷﺘﻦ‪...‬‬ ‫ﭘﻞ اﻟﻮار‬ ‫ﺣافﻈانﻪ‬ ‫ﺑﺎغ ﻣﺮا ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺳﺮو و ﺻﻨﻮﺑﺮ اﺳﺖ‬ ‫ﺷﻤﺸﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮور ﻣﺎ از ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ‬ ‫اى ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪاى‬ ‫ﮐﺖ ﺧﻮن ﻣﺎ ﺣﻼﻟﺘﺮ از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر اﺳﺖ‬ ‫روی ریل افزایش‬ ‫قیمت!!‬ ‫ﻃرح روز‬ ‫ﺻﺤنﻪ‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫انتشاراتپیدایشمنتشرکرد؛‬ ‫نگاه نو‬ ‫رمانیعا︫﹆انهدربارهدخترمبت﹑بهوسواسجبری‬ ‫رمان «تا چشم کار میکند الکپشت» نوشته جان گرین بهتازگی با‬ ‫ترجمه شهره نورصالحی توسط انتشارات پیدایش منتشر و راهی بازار‬ ‫نشر شده است‪ .‬جان گرین نویسنده این کتاب‪ ،‬متولد سال ‪ ۱۹۷۷‬در‬ ‫«ایندیانا پلیس» در آمریکاســت‪ .‬او بهطور همزمان در دو رشته زبان‬ ‫انگلیســی و علوم دینی تحصیل کرد تا کشیش شود‪ ۵ .‬ماه را هم به‬ ‫عنوان کشیش مستقر در بیمارستان فعالیت کرد اما در نهایت تصمیم‬ ‫گرفت نویسنده شود‪ .‬کتاب «خطای ستارگان بخت ما» از این نویسنده‬ ‫که پرفروشترین رمان فهرست نیویورکتایمز بوده و مدال پرینتس را‬ ‫برای این نویسنده به ارمغان آورده‪ ،‬پیشتر با ترجمه میالد بابانژاد و الهه‬ ‫مرادی توسط انتشارات پیدایش چاپ شده است‪.‬‬ ‫داستان رمان «تا چشم کار میکند الکپشت»‪ ،‬درباره دختری ‪ ۱۶‬ساله‬ ‫بهنام آزا اســت که با دختر دیگری به نام دِیزی دوســتی دارد‪ .‬این دو‬ ‫متوجه میشوند که پلیس برای پیدا کردن یک میلیاردر فراری به اسم‬ ‫راسل پیکت‪ ،‬جایزه ‪ ۱۰۰‬هزار دالری تعیین کرده است‪.‬‬ ‫دو دختر نوجوان برای به دام انداختن آقای پیکت‪ ،‬تصمیم میگیرند‬ ‫به پســرش دیویس نزدیک شوند‪ .‬این تصمیم باعث میشود در ادامه‬ ‫داستان‪ ،‬آزا و دیویس عاشق یکدیگر شوند‪ .‬اما مشکلی وجود دارد و آن‪،‬‬ ‫بیماری آزا است که ارتباط او و دیویس را دچار اختالل میکند‪ .‬آزا باید‬ ‫بیماریاش را درمان کند اما نمیداند چگونه!‬ ‫بیماری آزا‪ ،‬اختالل وســواس جبری است که بهطور مخفف ‪OCD‬‬ ‫خوانده میشود‪ .‬این بیماری‪ ،‬نوعی اختالل روانی است که مبتالیان به‬ ‫آن‪ ،‬درگیر و تسلیم افکار وسواسی نگرانکننده و ناخواستهای میشوند‬ ‫که زندگیشــان را تحت تأثیر قرار میدهد‪ .‬وحشت از انواع خطرها و‬ ‫بهویژه آلودگی و مبتالشدن به بیماریها‪ ،‬آرامش را از این افراد میگیرد‬ ‫و زندگی روزانه‪ ،‬شخصی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬تحصیلی و شغلیشان را مختل‬ ‫میکند‪ .‬جان گرین خودش از دوران کودکی مبتال به این بیماری بوده‬ ‫و یکبار از ترس مسمومشدن‪ 22 ،‬روز غذا نخورده که این اتفاق موجب‬ ‫بستریشدنش در بیمارستان شده است‪ .‬این نویسنده خواسته با نوشتن‬ ‫این کتاب‪ ،‬بهنوعــی خودش را بیرون بریزد و بهقول خودش‪ ،‬بهعنوان‬ ‫ناظر از بیرون به این بیماری نگاه کند‪ .‬زیرا حرفزدن درباره این وسواس‬ ‫همیشه برایش دشوار بوده است‪ .‬در قسمتی از این رمان میخوانیم‪:‬‬ ‫در راه مدرسه و پشت فرمان‪ ،‬سرم از بیخوابی بنگبنگ میکوبید و در‬ ‫ضمن به بچگیام فکر میکردم که از هیوال میترسیدم‪ .‬همان موقع هم‬ ‫میدانستم هیوالها واقعی نیستند‪ ،‬اما این را هم میدانستم که موجودات‬ ‫ساخته ذهن مهم هســتند و میتوانند آدم را بکشند‪ .‬بعد از خواندن‬ ‫داستانهای دیزی دوباره همان حس به سراغم آمد‪ ،‬اینکه چیزی نامرئی‬ ‫برای بُردنم آمده است‪ .‬انتظار داشتم دیدن قیافه دیزی عصبانیام کند‪،‬‬ ‫اما وقتی دیدم روی پلههای مدرسه نشسته و خودش را از سرما گلوله‬ ‫ِ‬ ‫دســت دستکشپوشش را برایم تکان میدهد‪ ،‬حس کردم _‬ ‫کرده و‬ ‫حس کردم استحقاقش را دارم‪ ،‬واقعاً‪ .‬انگار دیزی برای اینکه بتواند با من‬ ‫زندگی کند‪ ،‬باید آیاال را خلق میکرد‪ .‬جلوتر که رفتم‪ ،‬از جایش بلند شد‬ ‫و پرسید‪« :‬خوبی؟» سر تکان دادم‪ .‬نمیتوانستم چیزی بگویم‪ .‬راه گلویم‬ ‫تنگ شده بود‪ ،‬انگار میخواستم بزنم زیر گریه‪.‬‬ ‫پرسید‪« :‬چی شده؟»‬ ‫«خستهام‪».‬‬ ‫ِ‬ ‫برداشــت بد نکنی‪ ،‬ولی قیافهات مثل کسیه که‬ ‫«هولمزی‪ ،‬یه وقت‬ ‫شــغلش اینه توی یه خونه جنزده نقش روح خبیث رو بازی کنه و‬ ‫حاال از س ِر کارش برگشته و توی یه پارکینگ این در و اون در میزنه‬ ‫مواد جور کنه‪».‬‬ ‫«سعی میکنم بد برداشت نکنم‪».‬‬ ‫این کتاب با ‪ ۳2۰‬صفحه‪ ،‬شمارگان ‪ ۵۰۰‬نسخه و قیمت ‪ ۳۹‬هزار تومان‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫اخبار دیﺪنی‬ ‫نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و‪ 30‬متهم دیگر پرونده بانک سرمایه‪ ،‬صبﺢ سه شنبه‬ ‫به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویﮋه رسیدگی به جرایم اخالل گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی‬ ‫مسعودی مقام برگزار شد‪ /‬مهر‬ ‫نمایشگاه آثار سروژ بارسقیان با نام « امواج « تا ‪ 3‬خرداد ماه در گالری دستان‪ 2+‬برقرار است‬ ‫‪/‬هنرآنالین‬ ‫دکتر روحانی رئیس جمهوری شامگاه دوشنبه در جمﻊ علماء و فرهیختگان اهل‬ ‫سنت سراسر کشور گفت‪ :‬انقالب اسالمی ایران مربوط به مذهﺐ خاصی نیست‬ ‫و همه مردم ایران و همه مذاهﺐ در صحنه انقالب حضور و مشارکت فعال و‬ ‫گسترده داشتند و همه اینها صاحﺐ کشور و انقالب هستند‪ /‬ایرنا‬ ‫تصویر حضور علمای شرکت کننده در جلسه شورای اسالمی شهر تهران به ریاست محسن هاشمی برگزار شد‬ ‫‪ /‬ایرنا‬ ‫در شﺐهای ماه مبارك رمضان مراسم مناجات خوانی در مسجد ارگ تهران و سحری خوردن در‬ ‫فالفل فروشها‪ ،‬حاشیه هر شﺐ بازار تهران است‪ /‬مهر‬ ‫وضعیت رانش زمین در روستای قلعه قافه باﻻ در شهرستان مینودشت پس از گذشت بیش از‪45‬‬ ‫روز درحال تخریﺐ بیش از‪ 200‬خانه در این منﻄقه است‪.‬نبود زمین برای کوچ اهالی روستای قلعه‬ ‫قافه‪ ،‬یکی از مشکالت در این منﻄقه است‪ /‬ایرنا‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند شماره 1146

روزنامه هنرمند شماره 1146

شماره : ۱۱۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه هنرمند شماره 1145

روزنامه هنرمند شماره 1145

شماره : ۱۱۴۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه هنرمند شماره 1144

روزنامه هنرمند شماره 1144

شماره : ۱۱۴۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه هنرمند شماره 1143

روزنامه هنرمند شماره 1143

شماره : ۱۱۴۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه هنرمند شماره 1142

روزنامه هنرمند شماره 1142

شماره : ۱۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه هنرمند شماره 1141

روزنامه هنرمند شماره 1141

شماره : ۱۱۴۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!