صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۲۷

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 27

روزنامه صمت شماره 27

‫تعطیلی ‪ 60‬درصد‬ ‫واحدهای تولیدی صحت ندارد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫اجرای ‪7‬طرح توسعه‬ ‫معادن زغال‌سنگ‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 11‬شهریور ‪1393‬‬ ‫‪ 6‬ذی‌القعده ‪1435‬‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫سال هفتم دوره جدید شماره ‪ 27‬پیاپی ‪ 32 1345‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رییس‌جمهوری در اجالس روزجهانی مساجد‪:‬‬ ‫تصادف‌ها ‪ 5/8‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی را می بلعد‬ ‫تجارت جهانی گیاهان دارویی‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫از تجار حمایت می‌کنیم‬ ‫نمی‌توان دروازه‌های دنیا را به روی نسل جوان بست‬ ‫‪15‬‬ ‫شفادهنده‌های پرسود‬ ‫‪3‬‬ ‫‪25‬‬ ‫رفع چالش تولیدکنندگان‬ ‫با روش ال سی داخلی‬ ‫سایه سنگین تبلیغات‬ ‫بر منافع ملی‬ ‫‪11‬‬ ‫طیب‌نیا خبر داد‬ ‫‪8‬‬ ‫نظام بانکی تغییرمی‌کند‬ ‫کار خانگی‪ ،‬حلقه مفقوده‬ ‫محاسبات ملی‬ ‫‪31‬‬ ‫سرعت و دقت‬ ‫‪ 2‬اصل در امور گمرکی‬ ‫زنگ اخطار برای‬ ‫کسری بودجه بیشتر‬ ‫بهروز احمدی‬ ‫مدرس اقتصاد‬ ‫ساختار نهادي اقتصاد‬ ‫عليه توليد است‬ ‫فرشاد مومني‬ ‫محمد حسین برخوردار‬ ‫‪5‬‬ ‫رییس مجمع واردات‬ ‫‪7‬‬ ‫استاد دانشگاه عالمه طباطبايي‬ ‫نقش سرمایه‌گذاری در‬ ‫توسعه صنایع معدنی‬ ‫راه ساده موفقیت‬ ‫در نمایشگاه‌ها‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫سیدحسین میرظفرجویان‬ ‫کارشناس و مدرس امور نمایشگاهی‬ ‫ایرج ندیمی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪26‬‬
‫خبر‬ ‫نعمت‌زاده‪:‬‬ ‫تعطیلی ‪ 60‬درصد واحدهای‬ ‫تولیدی صحت ندارد‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درب��اره آمار اعالم‬ ‫شده توس��ط یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه ‪60‬‬ ‫درصد واحدهای تولیدی تعطیل است‪ ،‬گفت‪ :‬چنین‬ ‫آماری کذب است و صحت ندارد ‪ ،‬توصیه بنده این‬ ‫است که به چنین آمارهایی توجهی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدرضا نعمت‌زاده عصر دوشنبه‬ ‫در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور درجمع‬ ‫خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از‬ ‫نمایندگان مجلس تعطیلی واحدهای تولیدی را ‪60‬‬ ‫درصد اعالم کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بنده در مراسم روز‬ ‫خبرنگار نیز اع�لام کردم که به صحبت و آمارهای‬ ‫غیر واقعی توجهی نداشته باشید و آمار تعطیلی ‪60‬‬ ‫درصد واحدهای تولیدی را تکذیب می کنم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ح��ال حاضر ‪ 90‬ه��زار واحد‬ ‫تولیدی در کش��ور وجود دارد ک��ه حدود ‪ 15‬هزار‬ ‫واحد که آن هم واحدهای کوچک هس��تند تعطیل‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده درپاس��خ به س��وال دیگ��ری درباره‬ ‫اینکه تولید کش��ور حرفی ب��رای گفتن ندارد و این‬ ‫یکی از عوامل رکود اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تالش می‌کنیم که مشکالت واحدهای تولیدی که‬ ‫مهم‌ترین آن سرمایه در گردش و نقدینگی است را‬ ‫رفع کنیم تا اقتصاد و تولید کشور بهبود یابد‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درب��اره کاالهای وارداتی‬ ‫کشور گفت‪ :‬درحال حاضر بیشتر کاالهای وارداتی‬ ‫مواد اولیه اس��ت که وارد صنعت و تولید می‌ش��ود‪،‬‬ ‫ضمن اینکه ت�لاش ما جلوگیری از واردات بی‌رویه‬ ‫است‪ .‬وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی‌ها‬ ‫ب��ه بهانه کمبود ‪ 400‬هزار ت��ن برنج ‪ 2‬میلیون تن‬ ‫برنج وارد کرده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬میزان واردات در گذش��ته‬ ‫باال بوده است‪ ،‬البته بیشترین واردات برنج در سال‬ ‫‪ 92‬صورت گرفته است‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده یادآور شد‪ :‬البته در کشور ما اسراف در‬ ‫بعضی کاالها از جمله برنج زیاد است که خوب این‬ ‫امر موجب واردات می ش��ود‪ .‬وزیر صنعت ‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در ادامه به نشس��ت خود با اس��تانداران‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در این نشست که به ابتکار وزیر‬ ‫کشور برپاشده بود عمده مس��ائل درباره مشکالت‬ ‫اقتصادی در س��طح اس��ت‌ان‌ها بود ک��ه تقریبا ‪80‬‬ ‫درصد اس��تانداران نظرات و مشکالت خود را اعالم‬ ‫کردند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این نشست همه به دنبال‬ ‫این بودن��د که با ارائه راه‌حل‌های مناس��ب بتوانیم‬ ‫ش��رایط رکود را با برنامه‌های صحیح پش��ت س��ر‬ ‫بگذاریم‪ .‬نعمت‌زاده روند نشس��ت با اس��تانداران را‬ ‫مثب��ت ارزیابی کرد و گف��ت‪ :‬امیدواریم که بتوانیم‬ ‫با کمک همه در بخش اقتصادی‪ ،‬کش��ور را به ویژه‬ ‫در شاخه پولی و بانکی هرچه زودتر از شرایط رکود‬ ‫بیرون بیاوریم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یادآور‬ ‫شد‪ :‬بنابر آماری که از واحدهای صنعتی گردآوری‬ ‫شده است‪ ،‬این آمار نشان می‌دهد که روند صنعت‬ ‫رو‌به مثبت است البته بیاید بگویم با توجه به اینکه‬ ‫دو س��ال گذش��ته روند منفی زیادی داشتیم باید‬ ‫زیاد خوشحال به بعضی از حرکت‌ها باشیم‪ .‬وی ابراز‬ ‫امی��دواری کرد که با تصوی��ب الیحه خروج از رکود‬ ‫دولت توس��ط مجلس و همچنین مصوبه ‪ 18‬بندی‬ ‫خود دولت که به دستگاه ابالغ شده است موانع تولید‬ ‫رفع ش��ود و به تدریج شاهد تغییر در روند پیشرفت‬ ‫اقتصاد باش��یم و اشتغال‪ ،‬تولید و صادرات رونق پیدا‬ ‫کند‪ .‬نعمت‌زاده عمده ترین مش��کالت مطرح ش��ده‬ ‫توسط اس��تانداران را نقدینگی واحدهای صنعتی و‬ ‫معادن عنوان کرد و گفت‪ :‬البته مش��کالت در کشور‬ ‫زیاد است و سعی ما این است که بتوانیم با کمک به‬ ‫بخش اقتصاد مشکالت و موانع را رفع کنیم‪.‬‬ ‫‌استیضاح وزیر ارتباطات‬ ‫مطرح نیست‬ ‫مه�ر‪ :‬نایب‌ریی��س مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫گفت‪ :‬اس��تیضاح وزی��ر ارتباطات مطرح نیس��ت‪.‬‬ ‫محمدحس��ن ابوترابی‌فرد درخصوص مطرح شدن‬ ‫طرح استیضاح وزیر ارتباطات تاکید کرد‪ :‬صحبتی‬ ‫در این راس��تا مطرح نیس��ت و مجلس نیز در ایام‬ ‫تعطیالت اس��ت‪ .‬وی درخصوص تحریم‌های جدید‬ ‫علیه کش��ور یادآور ش��د‪ :‬نباید فرام��وش کرد که‬ ‫امری��کا در س��وریه و عراق شکس��ت خ��ورده و به‬ ‫گونه‌ای می‌خواهد جبران کند‪ .‬نایب‌رییس مجلس‬ ‫شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬البته اینگونه حرکت‌ها‬ ‫بر روند مذاکرات تاثیر منفی خواهد داشت و به‌طور‬ ‫حت��م تیم مذاکره‌کننده ایرانی پاس��خ این حرکت‬ ‫امریکایی‌ها را می‌دهند‪ .‬حجت‌االسالم ابوترابی‌فرد‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ش��اهد شکست اس��رائیل از مردم غزه‬ ‫بودی��م و زمانی‌که امریکا چنین شکس��تی را دید‬ ‫می‌خواهد ب��ا تحریم ایران عقده‌ه��ای خود را کم‬ ‫کند‪ .‬وی در ادامه س��خنان خود در پاسخ به سوال‬ ‫خبرن��گاری درخص��وص عملک��رد فرهنگی دولت‬ ‫طی ‪1‬س��ال گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بخواهیم عملکرد‬ ‫فرهنگی را از محصول کارمان ارزیابی کنیم‪ ،‬یعنی‬ ‫ارتقای سطح اخالق دینداری و پیوند اجتماعی‪ ،‬به‬ ‫گمانم دست‌اندرکاران اداره کشور قدم‌های بلندی‬ ‫را برنداشته‌اند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫خبر داخلی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نشست معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با خبرنگاران‬ ‫رشد اقتصادی به مثبت نیم درصد رسید‬ ‫‪40‬هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها گفت‪ :‬بخشی‬ ‫از این بدهی را می‌توانیم با استفاده از بودجه دولت و بخشی‬ ‫دیگر را از طریق قانون پولی و بانکی تهیه کرده و بپردازیم‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و نظ��ارت راهبردی رییس‌جمهوری‬ ‫روز گذش��ته در نشستی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی‬ ‫ب��رای خروج از رک��ود گفت‪ :‬آخرین آماره��ای مرکز آمار‬ ‫بیانگ��ر افزایش رش��د اقتصادی به نیم درص��د و خروج از‬ ‫رش�� ‌د اقتصادی منفی سال گذشته است‪ .‬به گزارش ایسنا‬ ‫محمدباقر نوبخت افزود‪ :‬پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان ‪6‬ماهه‬ ‫ابتدای سال‌جاری رشد اقتصادی به مثبت یک درصد و تا‬ ‫پایان سال به حدود ‪ 2‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹هیچ سازمانی موازی دستگاه رسمی کار نمی‌کند‬ ‫‹ ‹تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‬ ‫حداکثر تا ماه آینده‬ ‫نوبخت در مورد احیای س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه اصل‪ 126‬قانون اساسی این اختیار‬ ‫را به رییس‌جمهوری می‌دهد که خود مسئولیت ‪ 2‬معاونت‬ ‫برنامه‌ریزی و توسعه را برعهده داشته باشد‪ ،‬آقای روحانی‬ ‫نیز این مسئولیت را به شخص من واگذار کرده است‪ .‬معاون‬ ‫برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری ادامه داد‪ :‬با‬ ‫تدابیری که اندیش��یده‌ایم و با استفاده از نظر کارشناسان‪،‬‬ ‫به نظر می‌رس��د حداکثر تا یک ماه آینده بتوانیم سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه‌ریزی را دوباره احیاء کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست‌های کلی پیش‌نویس برنامه ششم آماده شد‬ ‫نوبخت همچنین به پایان تدوین پیش‌نویس سیاست‌های‬ ‫کلی برنامه ششم اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬این پیش‌نویس را‬ ‫همراه با ‪ 14‬پیوست به مقام معظم رهبری تقدیم کردیم و‬ ‫تاکنون مشکلی در این مورد نداشتیم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬برنامه‬ ‫ششم توسعه مبنای تدوین بودجه سال ‪ 1395‬خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین برنامه اضطراری برای مقابله با تحریم‌ها‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در‬ ‫مورد اینکه آیا برنامه ششم تمامی مسائل مربوط به تشدید‬ ‫تحریم‌ها را نیز دربرمی‌گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬ما در س��ال گذش��ته‬ ‫همان‌طور که قبال هم اعالم شد برنامه‌ای را تدوین کردیم‬ ‫که تمامی جوانب تحریم‌ها در آن بررسی و در نظر گرفته‬ ‫شد و می‌توان از آن به‌عنوان برنامه اضطراری نام برد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارجحیت هزینه منابع صندوق توسعه ملی‬ ‫در طرح‌های عمرانی‬ ‫نوبخت در مورد تصویب برداشت از صندوق توسعه ملی‬ ‫برای هزینه در وام ازدواج از سوی مجلس گفت‪ :‬ما چندان‬ ‫موافقتی با این موضوع نداریم‪ ،‬چراکه معتقدیم بهتر است‬ ‫منابع صندوق توس��عه ملی را در توسعه طرح‌های عمرانی‬ ‫و زیربنایی کش��ور هزین��ه کنیم‪ ،‬بنابرای��ن همان‌طور که‬ ‫وع��ده داده بودیم بعد از عید فطر پرداخت وام ازدواج را با‬ ‫تمهیداتی ک��ه در نظر گرفتیم‪ ،‬آغاز کردیم‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫در صورتی که مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی برای‬ ‫پرداخت وام ازدواج از سوی مقام معظم رهبری صادر شود‪،‬‬ ‫بحث دیگری است‪ ،‬چراکه ایشان با در نظر گرفتن تمامی‬ ‫جوانب این مسئله را مطرح می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونگی پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها‬ ‫وی در مورد اش��اره بس��ته خروج از رکود ب��رای پرداخت‬ ‫محسنی اژه‌ای خبر داد‪:‬‬ ‫‪ 3‬قاضی دستگیر‪ 7 ،‬دالل و ‪ 21‬وکیل تحت تعقیب‬ ‫س��خنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور حکم دادگاه‬ ‫ب��دوی در پرونده م‪.‬ر‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل اینکه حکم قطعی‬ ‫نیس��ت از بیان جزییات آن معذورم‪ ،‬اما در حکم صادره‬ ‫برای وی حبس و جزای نقدی وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬غالمحس��ین محس��نی‌اژه‌ای در‬ ‫نشس��ت خبری با اهالی رسانه با اش��اره به صدور رای‬ ‫پرون��ده م‪.‬ر گفت ک��ه همان طور که قب�لا گفته بودم‬ ‫از بی��ان جزییات یک حکم تا زمانی که قطعی نش��ده‬ ‫است‪ ،‬معذورم‪.‬‬ ‫محس��نی‌اژه‌ای در ادامه با اش��اره ب��ه پرونده معروف‬ ‫نفتی گف��ت‪ :‬از بیان جزییات این پرون��ده معذورم‪ ،‬اما‬ ‫مطالبی که در گذش��ته گفته‌ام اعم از بازداش��ت مدیر‬ ‫نفت��ی و بقیه افراد همچنان ادام��ه دارد و این افراد در‬ ‫بازداشت هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مورد رسیدن پرونده به وجوه نقدی که‬ ‫این متهم در داخل و خارج دارد‪ ،‬مطلب جدیدی ندارم‬ ‫و اکنون دسترس��ی به وجوه وی در خارج از کشور پیدا‬ ‫نشده است و در مورد سایر اموال وی در حال شناسایی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫س��خنگوی قوه قضاییه گف��ت که در پرونده فس��اد‬ ‫ب��زرگ بانکی‪ ،‬مهرگان امیرخس��روی ( برادر مه آفرید)‬ ‫به صورت غیابی محاکمه و حکمش قطعی شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اموال وی شناسایی و کارشناسی شده‬ ‫است و در آینده اموال وی برای پرداخت دیون بانک‌ها‬ ‫و طلبکاران به مزایده گذاشته می‌شود‪.‬‬ ‫وی درباره فردی که توس��ط عوامل شهرداری به قتل‬ ‫رسیده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شد‬ ‫و مشخص شد که پیمانکار شهرداری مقصر بوده است‪.‬‬ ‫درباره جمع‌آوری ضایعات بین افراد پیمانکار و آن فرد‬ ‫دعوایی رخ داده و ضاربان دستگیر شده‌اند که اکنون ‪3‬‬ ‫نفر در بازداشت هستند‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده تحقیق و تفحص‬ ‫از س��ازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬در دفعات گذش��ته‬ ‫هم گفتم که در مورد این پرونده تحقیق ش��ده و امروز‬ ‫الیحه مربوطه اخذ شده است‪.‬‬ ‫محس��نی اژه‌ای درباره وجود روغ��ن پالم در لبنیات‬ ‫گفت‪ :‬از دادستان تهران این موضوع را پرسیدم و ایشان‬ ‫گفتند که هنوز گزارش رس��می یا ش��کایتی از وزارت‬ ‫بهداشت تحویل قوه قضاییه نشده است‪.‬‬ ‫محسنی‌اژه‌ای درباره س��قوط هواپیمایی که منجر به‬ ‫کش��ته و مصدوم ش��دن تعدادی از هموطنان‌مان شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این زمینه پرونده‌ای در دادس��رای تهران‬ ‫تش��کیل شد‪ ،‬کارشناس��ان مربوطه را فرستادند که در‬ ‫حال رس��یدگی موضوع هس��تند‪ ،‬همچنین مس��ئوالن‬ ‫ذی‌ربط در دولت نیز در حال بررسی موضوع هستند‪.‬‬ ‫س��خنگوی قوه قضاییه درب��اره افرادی ک��ه با جعل‬ ‫عن��وان وکی��ل تخلفات��ی را انجام می‌دهن��د گفت‪ :‬در‬ ‫جلسات گذش��ته گفته بودم که باید توجه بیشتری به‬ ‫آغاز دیدار دو جانبه ظریف و اشتون‬ ‫مهر‌‪ :‬س��خنگوی کاترین اشتون اعالم کرد‪ :‬دیدار محمد جواد ظریف و‬ ‫کاترین اشتون در بروکسل برگزار شد‪.‬‬ ‫مایکل مان‪ ،‬سخنگوی کاترین اشتون در صفحه توییتر خود اعالم کرد‪:‬‬ ‫گفت‌‌وگوهای کاترین اش��تون و محمدجواد ظریف در بروکسل آغاز شد‪.‬‬ ‫محمد جواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه کشورمان صبح دیروز وارد بروکسل‬ ‫ش��د‪ .‬پ��س از تمدید مذاکرات ای��ران و ‪ 5+1‬تا ‪ 24‬نوامب��ر‪ ،‬دیدار دیروز‬ ‫نخستین دیدار اشتون و ظریف است‪.‬‬ ‫ظریف پیش از این گفته بود که فکر نمی‌کنم در این دیدار وارد مسائل‬ ‫محتوایی شویم و هدف برنامه‌ریزی برای دیدارهای آینده است‪.‬‬ ‫افرادی که با واس��طه یا بی‌واس��طه در دستگاه قضایی‬ ‫مرتکب جرمی می‌شوند‪ ،‬شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر مواردی که در جلسات قبل گفتم‬ ‫‪ 3‬قاضی دیگر در این زمینه تحت تعقیب قرار گرفتند‪،‬‬ ‫‪ 7‬دالل و ‪ 21‬وکی��ل نیز تحت تعقیب ق��رار گرفتند و‬ ‫دستگیر شدند‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬به عنوان مثال موردی داش��تیم که‬ ‫فردی خود را به عنوان بازپرس دادس��تان کل کش��ور‬ ‫معرفی کرده و این عنوان جعلی را س��اخته اس��ت‪ ،‬در‬ ‫صورتی که دادس��تانی کل کشور اصال بازپرسی ندارد و‬ ‫مش��خص ش��د که بیش از ‪ 50‬مورد در این زمینه مهر‬ ‫جعل کرده‌اند‪.‬‬ ‫محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد‪ :‬بنای دولت و حتی شهرداری‬ ‫این اس��ت که کارهای‌شان را برون سپاری کنند و بهتر‬ ‫است ش��هرداری بتواند از طریق پیمانکاران آزاد کارها‬ ‫را انجام دهد‪ .‬متاس��فانه افرادی که در شهرداری به کار‬ ‫گرفته می‌شوند گزینش نمی‌شوند‪.‬‬ ‫خبرن��گاری س��وال خ��ود را اینگونه مط��رح کرد که‬ ‫ش��نیده شده ‪ 36‬روزنامه‌نگار‪ ،‬فیلم ساز و وبالگ نویس‬ ‫احضار و دس��تگیر شده‌اند و خواستار توضیح سخنگوی‬ ‫دس��تگاه قضایی شد که وی گفت‪ :‬ش��نیده شما دروغ‬ ‫است‪.‬‬ ‫محس��نی اژه‌ای در ادامه در پاس��خ به سوال یکی از‬ ‫خبرنگاران درباره‌ کانون نویسندگان پاسخ داد‪ :‬هرچه‬ ‫ک��ه به حکم قانون تعطیل ش��ود اگر در زمانی که این‬ ‫محدودیت ایجاد ش��ده خالفش را عمل کند دادستان‬ ‫متعرض می‌ش��ود‪ .‬در حال حاضر نمی‌دانم که به طور‬ ‫کلی این کانون منحل ش��ده اس��ت یا خیر؟ و حضور‬ ‫ذهن ن��دارم که حکم زمان دار بوده یا زمان دار نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نوبخ��ت همچنین در مورد برخ��ی اظهارات مبنی بر‬ ‫اینکه س��تاد اقتصادی دولت در امور دستگاه‌های دیگر‬ ‫دخالت داش��ته و تصمیم‌گیری می‌کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫به هیچ‌وجه این‌گونه نیس��ت و با جلساتی که هر هفته‬ ‫تمامی دستگاه‌ها با رییس‌جمهوری دارند مسائل به طور‬ ‫دقیق و جداگانه بررس��ی و هماهنگی‌ه��ای الزم انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هیچ س��ازمانی موازی با دستگاه‌های‬ ‫رس��می ایجاد نش��ده و کار نمی‌کند و س��تاد اقتصادی‬ ‫دولت نیز چنین نقشی برعهده ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قدرت خرید مردم در حال افزایش است‬ ‫مع��اون برنامه‌ریزی و نظ��ارت راهبردی رییس‌جمهوری‬ ‫در پاس��خ به س��وال خبرنگاری مبنی بر اینکه همزمان با‬ ‫کاهش تورم که از س��وی دولت م��ورد تاکید قرار می‌گیرد‬ ‫قدرت خرید مردم کاهش یافته اس��ت‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬قدرت‬ ‫خرید مردم در دو صورت کاهش می‌یابد‪ ،‬اول اینکه ارزش‬ ‫پول ملی به شدت کاهش یافته و دیگر اینکه نرخ تورم باال‬ ‫باش��د‪ ،‬اما اکنون نوس��انات نرخ ارز نسبت به سال گذشته‬ ‫کنترل ش��ده و از شدت کاهش ارزش پول ملی کم شد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر تورم نیز کنترل شده و کاهش یافته که هر دو‬ ‫این موارد موجب تقویت قدرت خرید مردم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 15‬سال طول می‌کشد تا طرح‬ ‫پزشک خانواده اجرایی شود‬ ‫فارس‪ :‬وزیر بهداش��ت‪‌،‬در حاش��یه هفتاد و هشتمین‬ ‫اجالس روس��ای دانش��گاه علوم پزشکی کش��ور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��اخص‌ها در وزارت بهداشت موجود است که بر اساس‬ ‫آن گروه‌های تخصصی اندازه‌گیری و ارزیابی می‌ش��وند با‬ ‫این وجود از همه تش��کر می‌‌کنم که در این فرصت کوتاه‬ ‫و مشکالت موجود که هنوز بسیاری از آنها بر زمین مانده‬ ‫کار کرده‌اند که باعث رضایت عموم مردم ش��ده‌ هر چند‬ ‫که اشکاالت زیادی هنوز وجود دارد‪.‬‬ ‫س��ید حس��ن هاش��می تصری��ح ک��رد‪ 2 ‌:‬ه��زار خانه‬ ‫بهداش��ت نیاز به تعمیرات دارند که بازس��ازی می‌شوند‪،‬‬ ‫همچنین مکمل‌های غذایی به خانواده‌ها داده می‌ش��ود‬ ‫به خصوص زنان باردار و ش��یرخواران در اولویت دریافت‬ ‫ای��ن مکمل‌ه��ا ق��رار دارند‪ .‬هاش��می اف��زود‪ :‬همچنین‬ ‫‪ 2‬واکس��ن از آبان وارد ش��بکه بهداش��ت می‌شود که به‬ ‫تدریج سایر واکسن‌ها نیز اضافه خواهد شد‪ .‬او در رابطه با‬ ‫رضایتمندی مردم بر اجرای طرح تحول گفت‪ :‬به صورت‬ ‫نس��بی و قطعی ‪ 73‬درص��د مردم رضایت داش��ته‌اند به‬ ‫طوری که ‪ 32‬درصد آنها بسیار راضی بوده و سایر موارد‬ ‫رضایت نس��بی داشته‌اند‪ .‬وزیر بهداشت گفت‌‪ 90 :‬درصد‬ ‫در برخی بیمارستان‌ها اش��غال تخت وجود دارد و وضع‬ ‫برخی بیمارستان‌ها بسیار ناجور است که باید اصالح شود‬ ‫حتی می‌بینی��م که‪ ‬تخت را در راهروها گذاش��ته‌اند که‬ ‫باید این تخت‌ها تغییر کنند و به تاسیسات بیمارستان‌ها‬ ‫توجه شود‪.‬‬ ‫وزیر بهداش��ت درباره زمان‌بندی ب��رای اجرای برنامه‬ ‫پزشک خانواده‪ ‌،‬گفت‪ :‬پیش‌بینی می‌کنیم که همان ‪10‬‬ ‫تا ‪ 15‬س��الی که قبال اعالم کردند اجرای پزشک خانواده‬ ‫زمان می‌ب��رد‪ ،‬همان میزان زمان الزم اس��ت‪ ،‬البته باید‬ ‫ببینیم که جامعه پزش��کی از این برنامه چگونه استقبال‬ ‫می‌کند و به قول سیاسی‌ها نیروهایی که در اختیار داریم‬ ‫آیا حرکت ژله‌ای دارند یعنی از منطقه‌ای به منطقه دیگر‬ ‫می‌روند یا خیر‪.‬‬
‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫رییس‌جمهوری در اجالس روزجهانی مساجد‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نمی‌تواندروازه‌هایدنیارابهروینسلجوانبست‬ ‫رییس‌جمهوری رس��الت امروز روحانیت را س��خت و‬ ‫س��نگین توصیف کرد و گفت‪ :‬اگر روحانیت از یک س��و‬ ‫ب��ه قرآن و از س��وی دیگر به مردم متص��ل نبودند‪ ،‬امروز‬ ‫نمی‌توانس��تیم در برابر توطئه اس��تکبار جهانی بایستیم‬ ‫و مقاومت کنیم‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬حجت‌االس�لام حس��ن‬ ‫روحانی در اجالس روز جهانی مس��اجد افزود‪ :‬روز مسجد‬ ‫روز تجلیل از مکان عبادت مومنان و مخلصان و بزرگداشت‬ ‫از مکانی اس��ت ک��ه همواره مرکز عبادت مردم و ش��روع‬ ‫حرکت‌ه��ای مردمی‪ ،‬نهضت‌ها و انقالب‌ها به نفع مردم و‬ ‫جامعه بوده است‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری یادآور ش��د‪ :‬در این روز ضروری اس��ت‬ ‫که از قبله‌گاه اول مسلمین و مسجداالقصی یاد کنیم که‬ ‫متاسفانه زیر سلطه شروران و تجاوزگران است‪.‬‬ ‫وی مس��جد و روحانیت را هم��واره ‪ 2‬عنوان و مفهومی‬ ‫دانس��ت که در کنار هم دیده شده و می‌شوند و ادامه داد‪:‬‬ ‫کدام مسجد بدون روحانی و عالم می‌تواند کارکرد خود را‬ ‫داشته باشد و کدام عالم و روحانی است که بدون مسجد‬ ‫جایگاه مناسب برای بیان سخن حق داشته باشد؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باید نس��ل جوان را از آب وهوای مس��موم‬ ‫برحذر داشت اما چه کنیم که هوا آنچنان آلوده است که‬ ‫تنها با قدرت می‌توان در برابر آلودگی‌ها ایستاد‪ .‬نسل جوان‬ ‫ما به قدرت ایستادگی و توان نیاز دارد‪.‬‬ ‫رییس دول��ت یازدهم تاکید کرد‪ :‬برای حل معضل این‬ ‫آلودگی نس��ل جوان نیاز به آگاهی دارد‪ .‬در دنیای دیروز‬ ‫اگر کس��ی در خانه رادیویی داشت در کمد می‌گذاشت تا‬ ‫در س��اعات دیگر خانواده از آن استفاده نکنند اما در حال‬ ‫حاضر ما دیگ��ر از آن دوره عبور کردیم و دیگر نه کمدی‬ ‫وجود داردو نه قفلی‪ .‬وی با بیان اینکه دنیای امروز شرایط‬ ‫جدیدی را پیش روی ما گذاش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬اگر امروز‬ ‫به سمت نسل سوم تلفن همراه نرویم‪ ،‬فرداخواهیم رفت‪.‬‬ ‫امروز ش��رط ورود در دانشگاه‌های خارج از کشور استفاده‬ ‫قوی ودرس��ت از اینترنت اس��ت و اگر افراد به این مهارت‬ ‫نرسند دانشجو هم نمی‌شوند چه برسد به عالم و فرهیخته‪.‬‬ ‫رییس دولت یازده��م ادامه داد‪ :‬مگر می‌توان در دنیای‬ ‫امروز این ابزار را کنار بگذاریم ضمن این که این ابزار امروز‬ ‫نیاز به هدایت نس��ل جوان م��ا دارد‪ .‬البته دولت درعرصه‬ ‫فرهن��گ وظایف��ی دارد اما ب��ار اصلی فرهن��گ بر عهده‬ ‫روحانیون و فرهیختگان است‪ .‬دولت هم حتما آنها را یاری‬ ‫می‌کند اما قطعا دولت در فهم مسائل دینی و فرهنگی به‬ ‫اندازه عالمان وروحانیت آشنایی ندارد و در موازین دینی‬ ‫نیز باید از حوزه و مراجع استفاده کند‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری خاطر نش��ان کرد‪ :‬هر گاه ما به یاد امام‬ ‫می‌افتیم‪ ،‬یاد انقالب امام هستیم اما هیچ گاه نمی‌گوییم‬ ‫فقه و بینش امام‪ .‬امام در این عرصه‌ها برای ما ارمغان‌های‬ ‫بزرگی آورد که یکی از آنها ارمغان زمان ومکان در اجتهاد‬ ‫ب��ود‪ .‬امروز بار س��نگینی بر دوش ماس��ت‪ .‬در ش��رایط و‬ ‫فضای ارتباطی دنیای امروز دشمن به ما هجمه می‌کند و‬ ‫می‌خواهد قبل از تسلط به سرزمین ما به افکار ما و به ویژه‬ ‫نسل جوان ما تسلط پیدا کند‪ .‬دراین راستا روحانیت باید‬ ‫همیشه در صف مقدم جهاد و ایستادگی باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توقع جامعه ونسل ما از روحانیت مساجد‬ ‫تنها خواندن نماز نیس��ت‪ ،‬گرچه نام مسجد است و محل‬ ‫سجده اما مس��جد جای تفقه‪‌،‬تعلم و تعلیم است‪ .‬همان‬ ‫تعلیم��ی که پیامب��ر(ص) آن را از س��الیان دراز از نماز و‬ ‫عب��ادت باالتر می‌داند‪ .‬روحانی با تاکید بر اینکه ما باید به‬ ‫عمارت مس��جد بپردازیم گفت‪ :‬در دهه ‪ 40‬درمحله‌های‬ ‫تهران چند مس��جد وامام جماعت بود که برخی از آنها پر‬ ‫از جوانان بود اما در برخی از مس��اجد کمتر نس��ل جوان‬ ‫مش��اهده می‌ش��د‪ .‬آن روزها روزهایی نبود که در مسجد‬ ‫کوپنی بدهند که بگوییم مردم برای آن به مسجد می‌روند‪.‬‬ ‫پیش از انقالب فشارها زیاد بود و همه برای خدا به مسجد‬ ‫می‌آمدند‪ .‬وی با بیان اینکه این عالم وامام مسجد است که‬ ‫می‌تواند آن مسجد را پرجاذبه‌تر کند‪ ،‬یادآور شد‪ :‬البته که‬ ‫همه باید به مسجد بیایند و باید درب مسجد به روی همه‬ ‫از فقیر و غنی و هر تفکری باز باشد‪ .‬در مقابل درب مسجد‬ ‫کسی از ما نمی‌پرسد که برای کدام جناح وحزب هستید‬ ‫واز کدام خانه آمده‌اید چرا که درب مس��جد به روی همه‬ ‫عالقه‌مندان از هر جناح‪‌،‬حزب و تفکری باز است‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری با تاکید براینکه ما باید به س��مت خانه‬ ‫خدا و به س��وی مس��جد همواره در حرکت باشیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این جاذبه را شما ائمه جماعات باید به وجود بیاورید ودر‬ ‫این جاذبه تفاوتی وجود ندارد‪ .‬شرایط خاص و بار رسالتی‬ ‫خاصی بردوش همه ماست‪.‬‬ ‫روحان��ی با اش��اره به اینکه منطقه ما امروز مش��کالت‬ ‫ومس��ائل خاص خود را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬امروز اس�لام در همه‬ ‫مک‌ان‌ها از همه روزها قوی‌تر است‪ .‬امروز به نام اسالم مردم‬ ‫می‌کشند و مسجد تخریب می‌کنند‪ ،‬کودک می‌کشند و‬ ‫زنان را به اس��ارت می‌گیرند‪ .‬یک مش��ت وحشی نادان و‬ ‫سران‌شان که مزدور هس��تند با استفاده از نام اسالم چه‬ ‫کارها که نمی‌کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مسیر اسالم هراسی که‬ ‫استکبار امروز آن را مورد هدف قرار داده توسط جاهالن و‬ ‫وابستگان آنها تقویت می‌شود‪ .‬آنها مسجد و کلیسا را خراب‬ ‫می‌کنند و در این می��ان به هیچ چیزی رحم نمی‌کنند‪.‬‬ ‫امروز بار رس��الت روحانیت س��نگین‌تر اس��ت آن هم در‬ ‫کشوری که ام‌القرا و مرکزی است که پرچم اسالم خواهی‬ ‫و عدالت خواهی در آن به اهتزاز در آمده است‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری اظهار کرد‪ :‬دراین کشور همه باید دست‬ ‫به دست هم بدهیم‪ .‬امروز شرایط سختی داریم که در این‬ ‫ش��رایط روحانیت باید بار مسئولیت را به دوش گیرند‪ .‬ما‬ ‫نیاز به تولید وتوسعه داریم و سال ما سال فرهنگ واقتصاد‬ ‫اس��ت و اقتصاد بدون فرهنگ سامان نمی‌یابد و از سوی‬ ‫دیگر فرهنگ نیز بدون بیان شما ائمه جماعات رونق پیدا‬ ‫نمی‌کند‪ .‬وی خطاب به ائمه جماعات استان تهران خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬شما باید نسل جوان ما را تشویق کنید تا نسل‬ ‫جوان دعوت به کار و تالش شود‪ .‬امروز ما نیاز به وحدت و‬ ‫اتحاد داریم‪ .‬شما باید شکاف‌ها را بردارید‪ .‬نسل جوان ما را‬ ‫شما باید به یکدیگر نزدیک کنید‪ .‬این دولت‪ ،‬دولت شما و‬ ‫مردم است و افتخارش خدمت به مردم است‪.‬‬ ‫روحانی در ادامه صحبت‌های خود در اجالس روز جهانی‬ ‫مسجد که در س��الن همایش‌های برج میالد برگزار شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باتالش کارگزاران نظام بر حمایت مردم و روحانیت‬ ‫و هدایت رهب��ری کارهای بزرگی تا امروز انجام ش��ده و‬ ‫در عرصه سیاس��ت خارجی و داخل��ی‪ ،‬اقتصاد و فرهنگ‬ ‫قدم‌های بلندی برداشته‌ایم‪ .‬گرچه تا مقصد راه دراز است‬ ‫اما ما تالش‌های خود را ادامه می‌دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوش��حالیم که ام��روز می‌گوییم بزرگترین‬ ‫معضل کش��ور ما که از روز اول این دولت رکود اقتصادی‬ ‫بود به ش��کل نسبی رفع ش��ده و می‌توانیم ادعا کنیم که‬ ‫هم‌اکنون در حال عبور از رکود هس��تیم‪ .‬آم��ار و ارقام و‬ ‫پیش‌بینی در ‪3‬ماهه اول امس��ال به ما می‌گوید که کشور‬ ‫درحال عبور از رکود است و این بزرگترین موفقیت برای‬ ‫دولتی است که دولت شما است و امیدواریم که بتوانیم تا‬ ‫پایان امسال تورم را به زیر ‪ 20‬درصد برسانیم که خواهیم‬ ‫رس��اند‪ .‬رییس‌جمهور ادامه داد‪ :‬اگر بتوانیم از رکود عبور‬ ‫کنیم و به نخستین قدم‌های رونق برسیم‪ ،‬به این معناست‬ ‫که ظرف حدود ‪ 1/5‬سال خادمان مردم کاری انجام داده‌اند‬ ‫که در تاریخ کشورهای دنیا در دوران تحریم بی‌نظیر است‬ ‫واین تنها در سایه تالش و اتحاد مردم ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی باتاکید براین که دول��ت به تنهایی نمی‌تواندکاری‬ ‫را انجام دهد‪ ،‬گفت‪ :‬ش��ما باید مردم را تش��ویق به کار و‬ ‫تالش کنید تا به حماسه اقتصادی مد نظر رهبری دست‬ ‫پیدا کنیم‪ .‬البته ما هنوز تا حماسه فاصله داریم و قدم‌های‬ ‫اولیه را بر‌می‌داریم تا به مقصد برس��یم‪ .‬مس��اجد باید در‬ ‫سیاست‌سازی وسیاس��ت‌گذاری حضور یابند واین سخن‬ ‫درس��تی است‪ .‬رییس‌جمهوری با اش��اره به اینکه ما باید‬ ‫از افکار همه اس��تفاده کنیم افزود‪ :‬در این راستا باید ساز‬ ‫وکاری پیش‌بینی کرد‪ .‬امام جماعتی که شبانه‌روز با صدها‬ ‫نفر مواجه اس��ت و مشکل آنها را حل می‌کند و معضالت‬ ‫جامعه را از نزدیک احس��اس می‌کند به راحتی می‌تواند‬ ‫مش��کالت آنها را بیان کند و راه‌حل مورد پیشنهاد خود‬ ‫را تبیین کند‪ .‬در این راستا بایددست به دست هم دهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز چیزی به نام دولت نداریم‪ ،‬بلکه همه‬ ‫ما در کنار یکدیگر هستیم وهر کسی باید برای رسیدن به‬ ‫هدف نهایی تالش کند‪ .‬با کمک خدا دولت تمام وعده‌هایی‬ ‫که در عرصه اقتصاد‪ ،‬فرهنگ ومسائل سیاسی به مردم داده‬ ‫اس��ت دنبال کرده و می‌کند‪ .‬روحانی خاطر نشان کرد‪ :‬در‬ ‫عرصه سیاست خارجی امروز دنیایی که می‌گفت مسلمانان‬ ‫و ایران به دنبال خشونت هستند با طرح نماینده ایران در‬ ‫سازمان ملل برای مبارزه با افراطی‌گری مواجه شد و طی‬ ‫چندماه این طرح با اجماع در مجمع عمومی سازمان ملل‬ ‫به تصویب رسیدو چند کشور مخالف ایران حتی جرات رد‬ ‫این طرح را نکردند‪.‬‬ ‫ابوطالبی درباره مصاحبه مطبوعاتی رییس‌جمهوری نظر داد‪:‬‬ ‫روحانی مصداق اعتدال است‬ ‫ایس�نا‪ :‬معاون سیاس��ی دفتر رییس‌جمهوری درباره سیاس��ت خارجی‬ ‫دول��ت گف��ت‪ :‬این حوزه‪ ،‬ح��وزه منافع ملی ودیپلماس��ی دکت��ر روحانی‬ ‫مصداق اعتدال اس��ت؛ سیاس��ت خارجی را عرصه منازعات داخلی نکنیم‪.‬‬ ‫حمی��د ابوطالبی در صفحه توییتر خود با اش��اره ب��ه مصاحبه مطبوعاتی‬ ‫رییس‌جمهوری در هفته دولت‪ ،‬آن را دارای ‪2‬نکته بس��یارمهم دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬این ‪ 2‬نکته عبارت است از قانون‌گرایی و تبعیت ازقانون در سیاست‬ ‫داخلی و حاکمیت منافع ملی در عرصه سیاست خارجی‪.‬‬ ‫او با اش��اره به بخش‌هایی از س��خنان رییس‌جمهور درخصوص موضوع‬ ‫امری��کا مبنی‌ب��ر اینکه ب��رای دیدار با اوبام��ا برنامه‌ای ن��دارد و امریکا در‬ ‫مذاکرات هسته‌ای مشکل اصلی ماست‪ ،‬امریکا در مبارزه با تروریسم جدی‬ ‫نیس��ت و امریکا در اعمال تحریم‌های غیرقانونی و خالف حقوق بش��ر به‬ ‫ملت ایران ظلم می‌کند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این محورها نش��ان داد که در‬ ‫زمینه ‪2‬جانبه‪ ،‬هس��ته‌ای‪ ،‬منطقه‌‌ای‪ ،‬بین‌المللی‪ ،‬تالش‌های دو طرف برای‬ ‫اعتمادسازی چندان موفق نبوده و هنوز راه‌درازی در پیش است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ابوطالبی‪ ،‬این ‪ 4‬محور نش��ان داد که برای اعتمادس��ازی باید‬ ‫گام‌های دیگری را هم برداش��ت‪ ،‬و از اروپا تا روس��یه و چین را به گونه‌ای‬ ‫جدی‌تر مدنظر قرارداد‪ .‬ابوطالبی ادامه داد‪ :‬روحانی که خود سکان هدایت‬ ‫دیپلماس��ی را دراین دریای توفانی در دس��ت دارد‪ ،‬می‌بایست گاهی تند‬ ‫براند و زمانی کند؛ تا کش��تی ازاین امواج س��همگین عبور نماید‪ ،‬بنابراین‬ ‫در جایی که هدایت رهبری و س��کان‌داری رییس‌جمهوری و حمایت ملت‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نه مذاکره با امریکا عده‌ای را دلواپس کند ونه پرخاش به امریکا‬ ‫کسی را دالور‪.‬‬ ‫او در ادام��ه گف��ت‪ :‬در این خصوص برداش��ت‌ها ونظ��رات گوناگونی از‬ ‫سیاسیون ومتفکرین در رسانه‌ها ارائه شده که ارزشمند است‪ ،‬از جمله این‬ ‫نظرات اعالم نقض و شکس��ت تفاهم ژنو‪ ،‬همچنین ابهام در سیاست دولت‬ ‫تدبیروامید اس��ت‪ .‬ابوطالبی در پایان افزود‪ :‬سیاس��ت خارجی حوزه منافع‬ ‫ملی ودیپلماس��ی دکتر روحانی مصداق اعتدال است؛ سیاست خارجی را‬ ‫عرصه منازعات داخلی نکنیم‪.‬‬ ‫رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار وزیر امور خارجه فنالند‬ ‫تحریم‌های اخیر امریکا‪ ،‬فضای کشور را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد‬ ‫ایس�نا‪ :‬آیت‌اهلل هاشمی رفسنجانی‪ ،‬در دیدار وزیر امور خارجه فنالند‪،‬‬ ‫سفر مقامات سیاس��ی را برای تحول روابط کشورها مهم خواند و گفت‪:‬‬ ‫ظرفیت‌های دو کش��ور ایران و فنالند کش��ش همکاری‌های دوجانبه در‬ ‫همه ابعاد را دارد‪ .‬او مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای ‪ 5+1‬را صفحه‬ ‫جدیدی در فضای سیاس��ی ایران و غرب دانس��ت و افزود‪ :‬تحریم وسیع‬ ‫امریکا در آس��تانه دور جدید مذاکرات‪ ،‬فضای کشور را تحت تاثیر منفی‬ ‫قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫هاشمی رفس��نجانی با تشریح اشتباهات سیاست‌های غرب در منطقه‬ ‫ک��ه منجر به خلق گروه‌های تروریس��تی چون داعش ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اشتباه فعلی آنان حمایت نکردن جدی از مردم و دفاع همه‌جانبه از عراق‬ ‫در مقابل تروریست‌هایی است که به سالح‌های پیشرفته تجهیز شده‌اند‬ ‫و خطری برای همگان هس��تند‪ .‬رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام‪،‬‬ ‫تایید امریکا نسبت به حمله اسرائیل به غزه و جنایاتی که علیه مردم به‬ ‫خصوص زنان و کودکان غزه داشت را اشتباه دیگر دولت امریکا خواند و‬ ‫افزود‪ :‬هر انسان آزاده و دولت منصفی می‌دید که اسرائیل در هیأت یک‬ ‫تروریست دولتی‪ ،‬مردم بی‌گناه را به خاک و خون می‌کشد‪.‬‬ ‫وی همچنین دسترس��ی داعش به مواد هسته‌ای و سالح شیمیایی در‬ ‫عراق را تهدید انس��انیت در منطقه و تهدیدی برای‬ ‫انسان‌های عاقل و معتدل در همه جای دنیا دانست‬ ‫و خاطر نش��ان کرد‪ :‬اینکه عالوه بر عراق و س��وریه‪،‬‬ ‫در بعضی کشورهای دیگر عقبه دارند‪ ،‬خطری بالقوه‬ ‫برای اروپاس��ت‪ ،‬چون از سراس��ر اروپا هم کسانی به‬ ‫این گروه پیوستند‪.‬‬ ‫هاش��می رفس��نجانی با تاکی��د بر اینک��ه اعمال‬ ‫تحریم‌های جدید علیه ایران نش��انه‌ای از سردرگمی‬ ‫امری��کا در سیاس��ت خارج��ی و به‌وی��ژه در نگاه به‬ ‫جمهوری اس�لامی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از عق�لای جهانی‬ ‫و از کش��ورهای معت��دل اتحادیه اروپا انتظار می‌رود ک��ه عواقب بد این‬ ‫سیاست‌ها را به امریکا یادآوری نمایند‪ .‬رییس مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام‪ ،‬مانع‌تراش��ی‌ها در مسیر مذاکرات هس��ته‌ای را بهانه‌های سیاسی‬ ‫خوان��د و ادامه داد‪ :‬ایران بارها اعالم کرد که س�لاح هس��ته‌ای را حرام‬ ‫می‌داند و این تصمیم در سیاست‌های ایران اصول روشنی دارد‪ ،‬اما گویا‬ ‫بعضی از طرف‌های مذاکره میلی به حل مس��ئله ندارند‪.‬اگر واقعا مشکل‬ ‫غرب نبود اعتماد اس��ت‪ ،‬می‌توانند شرایطی را فراهم کنند که به موازات‬ ‫رفع تحریم‌ه��ا علیه ایران و پذیرفتن پیوس��ت الحاقی‬ ‫توسط ایران‪ ،‬اعتماد دو طرف تامین شود‪.‬‬ ‫ارکی توئومیویا‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه فنالند نیز با بیان‬ ‫اهداف س��فر خویش ب��ه ایران‪ ،‬به مذاکرات هس��ته‌ای‬ ‫ایران با طرف‌های غربی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬مطمئنم‬ ‫اگر این مس��ئله به سرانجام برسد‪ ،‬تحوالت گسترده‌ای‬ ‫در روابط ایران با کش��ورهای اروپای��ی و به‌ویژه فنالند‬ ‫ایجاد می‌ش��ود‪ .‬او با تأکید بر اهمی��ت توجه به اوضاع‬ ‫ن��اآرام بعضی از کش��ورهای جهان افزود‪ :‬بای��د با اراده‬ ‫جمعی علیه تروریس��م مقابله کنی��م که تهدیدی برای‬ ‫همگان اس��ت‪ .‬ارکی توئومیویا‪ ،‬با اش��اره به اتفاقات عراق‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در‬ ‫اتحادیه تصمیم گرفتیم که اگر دولت عراق بخواهد‪ ،‬کشورهای ناتو راسا‬ ‫وارد می‌ش��وند و حمایت می‌کنند‪ .‬وی با بیان تفاوت‌های سیاس��ت‌های‬ ‫اتحادیه اروپا و امریکا در غزه گفت‪ :‬ما از وجود دو کشور مستقل حمایت‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬البته در اتحادیه اروپا بحث شد که اگر نسبت به اشغال کریمه‬ ‫توسط روسیه ناراحتیم‪ ،‬چرا نسبت به نیم قرن اشغالگری صهیونیست‌ها‬ ‫سکوت کرده‌ایم؟‬ ‫خبر‬ ‫وزیر کشور‪ :‬در دفاع از مرزها‬ ‫آمادگی کامل وجود دارد‬ ‫وزیر کش��ور در رابطه خطر تهدید مرزها از سوی‬ ‫داع��ش گف��ت‪ :‬چنین تهدی��دی وجود ن��دارد و ما‬ ‫آمادگ��ی کام��ل در مرزهای‌مان داری��م‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬رحمان��ی فضل��ی در س��ومین گردهمایی‬ ‫اس��تانداران سراس��ر کش��ور که در وزارت کش��ور‬ ‫برگزار‌ش��د در جمع خبرن��گاران در رابطه با معرفی‬ ‫معاون سیاس��ی گفت‪ :‬دنبال گزینه مورد نظر برای‬ ‫معاونت سیاس��ی وزارت کشور هستیم و من پیگیر‬ ‫این مسئله هس��تم و ان‌ش��اءاهلل این گزینه هر چه‬ ‫زودتر معرفی خواهد ش��د‪ .‬وی همچنین در پاس��خ‬ ‫به این س��وال ک��ه نمایندگان مجل��س گفته بودند‬ ‫کمیس��یون وم��اده ‪ 10‬احزاب تا زمان��ی که معاون‬ ‫سیاسی معرفی نشود‪ ،‬تشکیل نخواهد شد گفت‪‌:‬خیر‬ ‫چون دوره حضور نمایندگان مجلس در کمیسیون‬ ‫ماده ‪ 10‬احزاب تمام ش��ده است و آنها هم باید دو‬ ‫نفر نماینده جدید خود را انتخاب و معرفی کنند‪.‬‬ ‫بررسی الیحه خروج از رکود‬ ‫در کمیسیون مشترک‬ ‫سخنگوی کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی و‬ ‫نظارت بر اجرای سیاس��ت‌های کلی اصل ‪ ،44‬از آغاز‬ ‫به کار جلس��ات کارگروه مشترک رسیدگی به الیحه‬ ‫خروج از رکود در پایان هفته جاری خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬اسماعیل جلیلی اظهار کرد‪ :‬کارگروه مشترکی‬ ‫ب��ا حضور اعضای کمیس��یون‌های صنایع‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫عمران‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬برنامه و بودجه و کمیسیون حمایت‬ ‫از تولید ملی برای بررسی الیحه خروج از رکود تشکیل‬ ‫ش��ده که جلس��ات آن از جمعه هفته ج��اری برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬این کمیسیون مشترک به مدت‬ ‫یک هفته الیحه خروج از رکود را که از س��وی دولت‬ ‫ارائه شده مورد بررسی قرار می‌دهد و جمع‌بندی‌های‬ ‫الزم را انجام خواهد داد تا ان‌ش��اءاهلل این الیحه بعد از‬ ‫تعطیالت سه هفته‌ای مجلس در صحن علنی مطرح‬ ‫شود‪ .‬سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته نباید برای بررسی این الیحه‬ ‫تعجیل صورت گیرد بلکه باید با دقت کافی و از همه‬ ‫جوانب این الیحه را مورد رسیدگی قرار داد و نظرات‬ ‫مرکز پژوهش‌ها‪ ،‬دیوان محاسبات و اتاق بازرگانی هم‬ ‫گرفته شود‪ .‬جلیلی در پایان گفت‪ :‬امیدواریم با نگاهی‬ ‫که مجلس و دولت دارند الیحه خوب و مناس��بی به‬ ‫صحن علنی ارائه شود که بتواند کمکی به برون‌رفت از‬ ‫شرایط فعلی و خروج وضعیت اقتصادی از رکود باشد‪.‬‬ ‫نرخ رشد گروه صنعت و معدن‬ ‫به ‪ 0/8‬درصد رسید‬ ‫در حال��ی چند روز پیش معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تازه‌ترین نرخ رش��د صنعت کشور را ‪ 2‬درصد‬ ‫اع�لام کرد که وزیر امور اقتص��ادی و دارایی نیز اعالم‬ ‫کرده که براساس آخرین آمارها نرخ ارزش‌افزوده گروه‬ ‫صنعت و معدن در زمس��تان س��ال قب��ل ‪ 0/8‬درصد‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علی طیب‌نیا وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی در تازه‌ترین اظهارات خود اعالم کرد‬ ‫که رش��د ارزش‌افزوده بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پ��س از ‪7‬فصل کاهش در زمس��تان س��ال ‪ 1392‬به‬ ‫‪ 0/8‬درص��د مثبت رس��ید‪ .‬به گفت��ه وی ارزش‌افزوده‬ ‫سرمایه‌گذاری در زمستان سال قبل نیز برای نخستین‬ ‫بار پس از ‪ 7‬فصل کاهش‪ ،‬مثبت و در حدود ‪ 3.8‬درصد‬ ‫بود‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین نرخ رش��د‬ ‫اقتصادی کش��ور را در سال ‪ 1392‬معادل ‪ 10.9‬درصد‬ ‫منفی اعالم کرد که نس��بت به رش��د منفی اقتصادی‬ ‫‪6/8‬درصدی سال ‪ 1391‬بهبود زیادی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫اما طیب‌نیا در حالی تازه‌ترین نرخ رشد صنعت و معدن‬ ‫کش��ور را معادل ‪ 0.8‬درصد اعالم کرده است که چند‬ ‫روز پیش جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از رشد ‪ 2‬درصدی بخش صنعت کشور خبر داد‪.‬‬ ‫پیشتر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفته بود در سال‬ ‫‪ 1391‬نرخ رش��د صنعت به منفی ‪ 9.5‬درصد رسیده‬ ‫است‪ .‬این در حالی بود که بانک مرکزی هم در آخرین‬ ‫گزارش خود رش��د ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن‬ ‫ایران را در س��ال ‪ 1391‬رقم بسیار ضعیف منفی ‪9.5‬‬ ‫درص��د اعالم کرد ‪ .‬بر اس��اس این گزارش در ‪ 8‬س��ال‬ ‫گذشته نرخ رشد بخش صنعت فراز و نشیب‌های زیادی‬ ‫را تجربه کرد و در بیش��تر مواقع نیز روند نزولی داشته‬ ‫است‪ .‬براساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد صنعت در‬ ‫سال‪ 1384‬معادل ‪ 7/8‬درصد بود که این رقم در سال‬ ‫‪ 1389‬به ‪ 6‬درصد کاهش یافت‪ .‬رش��د بخش صنعت‬ ‫در س��ال‌های ‪ 1385‬تا ‪ 1388‬هم ب��ه ترتیب ‪،7/9 ،9‬‬ ‫‪ 5‬و ‪ 5.6‬درصد بود‪ .‬از س��وی دیگر براساس آمار بانک‬ ‫مرکزی نرخ رشد صنعت در سال ‪ 1384‬معادل ‪13/6‬‬ ‫درص��د بود که این رقم در س��ال ‪ 1389‬به ‪ 10‬درصد‬ ‫کاهش یافت‪ .‬بعد از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن‬ ‫و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫سال ‪ 1390‬نیز رشد صنعتی کشور روند نزولی داشته‬ ‫اس��ت؛ به‌طوری که از نرخ رش��د ‪ 10‬درصدی در سال‬ ‫‪ 1389‬به ‪4/9‬درصد در ‪ 9‬ماهه ‪ 1390‬رس��ید‪ .‬رش��د‬ ‫بخ��ش صنعت در س��ال‌های ‪ 1385‬ت��ا ‪ 1388‬نیز به‬ ‫ترتی��ب ‪ 2/4 ،0/7 ،10/7‬و ‪5/3‬درصد بود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫در ‪ 9‬ماهه ‪ 1390‬نرخ رش��د صنعت براساس اطالعات‬ ‫بانک مرکزی مرکزی تنها ‪4/9‬درصد بود‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫رییس‌جمهوری در پیام تقدیر از وزیر نفت‬ ‫به عنوان یکی از ‪ ۳‬وزیر برتر در س��ال نخس��ت‬ ‫دول��ت یازده��م‪ ،‬براس��تمرار ت�لاش و تکاپوی‬ ‫ویژه در س��ال اقتصاد و فرهن��گ با عزم ملی و‬ ‫مدیری��ت جهادی تاکید کرد‪ .‬بی��ژن زنگنه نیز‬ ‫با صدور بیانیه‌ای قدردان��ی رییس‌جمهوری از‬ ‫وزیر نفت را محص��ول کار و تالش و متعلق به‬ ‫عم��وم کارکنان صنعت نفت دانس��ت و از آنان‬ ‫قدردانی کرد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬بیژن زنگنه‬ ‫وزیر نفت به عنوان یک��ی از ‪ 3‬وزیر برتر دولت‬ ‫یازده��م‪ ،‬همزمان با هفته دول��ت و در جریان‬ ‫جش��نواره ش��هید رجایی‪ ،‬از سوی دکتر حسن‬ ‫روحانی‪ ،‬رییس‌جمهوری تقدیر شد‪.‬‬ ‫امید شاکری مدیر پژوهش و فناوری شرکت‬ ‫بهینه‌سازی مصرف سوخت با بیان اینکه تدوین‬ ‫آیین‌نامه مرب��وط به ‪۳‬ماده قانون اصالح الگوی‬ ‫مصرف به شورای راهبردی توسعه فناوری‌های‬ ‫انرژی کارآمد صنعت نفت محول ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در قان��ون اص�لاح الگوی مص��رف‪١٢ ،‬‬ ‫م��اده به تدوین آیین‌نام��ه اجرایی نیاز دارد که‬ ‫در این میان‪ ،‬تدوی��ن آیین‌نامه اجرایی ‪ ۳‬ماده‬ ‫ش��امل م��واد ‪ ٧ ،٤‬و ‪ ٥٢‬به ش��ورای راهبردی‬ ‫توس��عه فناوری‌های انرژی کارآمد‪ ،‬تجدیدپذیر‬ ‫و محیط‌زیس��ت صنعت نفت محول شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ماده ‪ ٤‬این قانون از مواد مهم‬ ‫قان��ون اصالح الگوی مص��رف و مرتبط با نظام‬ ‫تحقیق و توس��عه اس��ت که راهکارهای اجرایی‬ ‫مناسب در باره بکارگیری فناوری‌های جدید در‬ ‫آن مورد تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫عب��اس کاظم��ی مدیرعامل ش��رکت ملی‬ ‫پاالیش و پخ��ش فرآورده‌های نفتی اعالم کرد‪:‬‬ ‫با توجه به سیاست‌های اصل‪ ٤٤‬قانون اساسی و‬ ‫منع سرمایه‌گذاری دولت در ساخت پاالیشگاه‪،‬‬ ‫پیگیری برای ساخت پاالیشگاه آناهیتا از سوی‬ ‫وزارت نفت و شرکت ملی پاالیش و پخش ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه هم‌اکن��ون اقدام‌ه��ای‬ ‫مهندس��ی و طراحی پایه ساخت این پاالیشگاه‬ ‫تم��ام ش��ده‪ ،‬دانش‌های فنی اخ��ذ و زمین نیز‬ ‫اس��تحصال شده است‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس اصل‪٤٤‬‬ ‫قانون اساس��ی‪ ،‬به منظور فرصت‌دهی به بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬دولت از س��رمایه‌گذاری در س��اخت‬ ‫پاالیشگاه منع شده است و شرکت ملی پاالیش‬ ‫و پخ��ش و وزارت نفت با برگزاری جلس��ه‌های‬ ‫مختل��ف با س��رمایه‌گذاران این پ��روژه‪ ،‬پیگیر‬ ‫ساخت پاالیشگاه آناهیتا هستند‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا تش��یعی مع��اون نظ��ارت ب��ر‬ ‫بهره‌برداری ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب‬ ‫کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬با مجموعه اقدام‌ها و برنامه‌ها در‬ ‫‪ ۱۲‬کالنش��هر مواجه با تنش آبی در ش��هرهای‬ ‫اراک‪ ،‬بندرعب��اس‪ ،‬قزوین‪ ،‬قم‪ ،‬کرج‪ ،‬مش��هد و‬ ‫همدان به وضعیت پایدار رس��یده‌ایم و در زمان‬ ‫حاضر فقط در اصفه��ان و کرمان نیاز به اتخاذ‬ ‫تدابیر ویژه داریم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تش��کیل کمیت��ه ویژه پایش‬ ‫وضعی��ت تامی��ن آب کالنش��هرها در ابت��دای‬ ‫امس��ال‪ ،‬افزود‪ :‬این کمیته با دس��تور وزیر نیرو‬ ‫و به ریاست ستار محمودی قائم‌مقام وزیر نیرو‬ ‫تشکیل ش��د و در نشست‌های اردیبهشت برای‬ ‫مجموع��ه عملکردها و فعالیت‌ه��ای مورد نیاز‬ ‫تامین آب این ش��هرها تصمیم‌های��ی اتخاذ و‬ ‫اجرایی شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫انرژی و نفت‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید و تصفیه گاز افزوده می‌شود‬ ‫دستور وزیر نفت برای راه‌اندازی فازهای اولویت‌دار پارس جنوبی‬ ‫‪ ۵‬ف��از اولویت‌دار میدان مش��ترک پ��ارس جنوبی با‬ ‫هدف تولی��د روزان��ه ‪ ۱۹۷/۲‬میلی��ون مترمکعب گاز‪،‬‬ ‫به‌طور میانگین در یک سال گذشته کمتر از یک درصد‬ ‫پیشرفت داشته‌اند‪.‬‬ ‫بی��ژن نامدار زنگنه در برنامه‌ای که برای کس��ب رای‬ ‫اعتماد از‌نمایندگان مجلس ارائه داد‪« ،‬قائل شدن اولویت‬ ‫برای افزایش برداشت گاز از میدان پارس جنوبی با حل‬ ‫مشکالت و تسریع در راه‌اندازی و عملیاتی کردن واقعی‬ ‫فازهای با پیش��رفت فیزیکی باالتر» را به‌عنوان یکی از‬ ‫برنامه‌های کوتاه‌مدت خود عنوان کرده بود‪.‬‬ ‫وی بعد از انتصاب به سمت وزارت نفت‪ ،‬از ‪ ۱۷‬فاز در‬ ‫حال توس��عه‪ 5 ،‬فاز را که پیش��رفتی بیش از ‪۹۰‬درصد‬ ‫داشتند در اولویت کاری شرکت ملی نفت قرار داد‪ .‬البته‬ ‫به‌جز فاز ‪ ۱۷ ،۱۲‬و ‪ ۱۸‬پارس‌جنوبی که پیشرفتی بیش‬ ‫از ‪۹۰‬درصد داش��تند‪ ،‬دو فاز ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬نیز با پیش��رفت‬ ‫بیش از ‪۸۰‬درصد هم جزو طرح‌های اولویت‌دار صنعت‬ ‫نفت محسوب شد‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ 5‬فاز مورد نظر که طبق وعده زنگنه باید تا‬ ‫زمستان امس��ال حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون متر مکعب گاز از‬ ‫آنها برداشت شود‪ ،‬از شهریور سال ‪ ۱۳۹۲‬تاکنون برای‬ ‫ف��از ‪ ۱۲‬پارس جنوب��ی ‪ ۲/۶۷‬درصد و برای ‪ 4‬فاز دیگر‬ ‫این میدان مش��ترک گازی با قط��ر کمتر از یک درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫پیشرفت فازهای ‪ ۱۵ ،۱۲‬و ‪ ۱۷ ،۱۶‬و ‪ ۱۸‬در شهریور‬ ‫ماه سال ‪ ۱۳۹۲‬به‌ترتیب ‪ ۹۲ ،۹۲/۱۳‬و ‪ ۸۱‬درصد بود‪.‬‬ ‫بعد از گذش��ت یک سال پیشرفت فاز ‪ ۱۲‬به ‪ ،۹۴/۸‬فاز‬ ‫‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬به ‪ ۹۲/۱‬و فاز ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬به ‪ ۸۱/۷‬رسیده است‪.‬‬ ‫پیش��رفت ‪۵‬ف��از پارس جنوب��ی در حالی اس��ت که‬ ‫در س��ال گذش��ته تنها ‪۲/۳‬میلیارد دالر در این بخش‬ ‫س��رمایه‌گذاری شد و بودجه‌ای که امسال برای فازهای‬ ‫‪ ۱۶ ،۱۲‬تا ‪ ۱۸‬پارس‌جنوبی تعیین شده ‪ ۹‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت‪ ،‬از س��وی دیگر وزیر نفت بارها اعالم کرده است‬ ‫که توس��عه تمامی فازهای پارس‌جنوبی تا سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫تکمیل می‌شود‪.‬‬ ‫از زمان آغاز طرح توس��عه پارس‌جنوبی در ‪ ۱۵‬س��ال‬ ‫گذشته‪ ۲۴ ،‬فاز در بخش ایرانی میدان مشترک پارس‬ ‫جنوب��ی به‌منظور بهره‌برداری از منابع گازی این میدان‬ ‫تعریف ش��ده ک��ه تاکنون ‪ ۱۰‬فاز آن به‌ط��ور کامل در‬ ‫مدار بهره‌برداری قرار گرفته و برای تکمیل سایر فازهای‬ ‫می��دان گازی پارس جنوبی حدود ‪۲۰‬میلیارد دالر نیاز‬ ‫اس��ت تا تولید ‪ ۸۰۰‬میلیون مترمکع��ب گاز در روز از‬ ‫این میدان مش��ترک محقق شود‪ .‬الزم به ذکر است که‬ ‫در ‪‌1‬س��الگی دولت یازدهم‪ ،‬وزیر نفت به‌عنوان یکی از‬ ‫‪3‬وزیر برتر دولت به‌لحاظ عملکرد انتخاب شده بود‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال مدیرعامل س��ازمان منطق��ه ویژه‬ ‫اقتصادی انرژی پارس از دس��تور وزیر نفت برای بسیج‬ ‫همه امکانات برای راه‌اندازی این فازها خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی یوسف با اشاره به اینکه رسالت سازمان منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی انرژی پ��ارس پش��تیبانی از طرح‌های‬ ‫توس��عه‌ای پارس‌جنوبی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با تدابیر صورت‬ ‫گرفته از س��وی وزیر نفت و بر اس��اس گزارشاتی که از‬ ‫ش��رکت‌های مرتبط با پروژه‌ها دریافت می‌ش��ود‪ ،‬همه‬ ‫امکانات برای راه‌اندازی فازهای دارای اولویت نخس��ت‬ ‫بسیج شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه پیشرفت پروژه‌ها براساس‬ ‫برنامه‌ریزی قبلی در حال انجام است و به لطف خداوند‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰۰‬میلی��ون مترمکعب به ظرفی��ت تولید و‬ ‫تصفیه گاز در منطقه افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫ص�ادرات ‪ ۸/۶‬میلی�ارد دالر میعان�ات گازی‬ ‫‹‹ ‌‬ ‫در سال ‪۹۲‬‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‬ ‫همچنین از صادرات میعان��ات گازی و محصوالت غیر‬ ‫نفت��ی به ارزش ‪ ۱۴‬میلیارد و ‪ ۳۵۷‬میلیون و ‪ ۳۳۸‬هزار‬ ‫و ‪ 3‬دالر در س��ال گذشته از گمرک منطقه ویژه پارس‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬از این رقم ارزش ص��ادرات میعانات‬ ‫مدیر ام��ور بین‌الملل ش��رکت ملی نفت تحریم‌ه��ای جدید علیه‬ ‫ایران را خالف توافق ژنو دانست و گفت‪ :‬هم‌اکنون ‪ ۲‬شرکت به‌دلیل‬ ‫همکاری با ایران در زمینه فروش میعانات گازی به فهرست تحریم‌ها‬ ‫افزوده شدند‪.‬‬ ‫س��ید محسن قمصری با اشاره به اینکه شرکت «فایالکا پترولیوم»‬ ‫در هفته گذش��ته ایران را در جریان فش��ارهای امریکا قرار داده بود‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬با تحریم این ش��رکت‪ ،‬امریکا توافق ژنو را رس��ما نقض‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی با یادآوری اینکه میعانات گازی ایران پیشتر نیز در‬ ‫تحریم‌های‬ ‫جدید خالف‬ ‫توافق ژنو است‬ ‫مجاز به تضمین تسهیالت بخش‌خصوصی نیستیم‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫ایران گفت‪ :‬از س��ال‪ ۹۱‬ب��ا مصوبه مجلس‪،‬‬ ‫ما دیگر مجاز ب��ه تضمین بخش خصوصی‬ ‫ب��رای اعط��ای تس��هیالت نیس��تیم‪ ،‬ام��ا‬ ‫تضامینی که پیش از آن‪ ،‬از س��وی ‪NPC‬‬ ‫ب��رای دیگر ش��رکت‌ها به موسس��ات مالی‬ ‫داخلی و خارجی داده ش��ده؛ باقی اس��ت‪.‬‬ ‫عباس ش��عری‌مقدم ب��ا بی��ان اینکه یکی‬ ‫از چالش‌ه��ای بخ��ش خصوص��ی ب��رای‬ ‫سرمایه‌گذاری‪ ،‬تضامین مورد درخواست موسسات مالی و بانک‌های داخلی و خارجی‬ ‫برای گرفتن تس��هیالت اس��ت‪‌،‬افزود‪ :‬شرکت ملی صنایع پتروش��یمی ایران در طول‬ ‫س��ال‌های گذشته با برند معتبر «‪ »NPC‬اقدام به ضمانت شرکت‌های پتروشیمی و‬ ‫سرمایه‌گذاران می‌کرد که این مس��ئله در دریافت تسهیالت به‌خصوص از موسسات‬ ‫مالی و بانک‌های خارجی بس��یار راهگش��ا بود اما امروزه هم برن��د «‪ »NPC‬اعتبار‬ ‫گذش��ته را ندارد و هم دیگر مجاز به تضمین بخش خصوصی نیس��تیم‪.‬وی گفت‪ :‬از‬ ‫س��ال ‪ ۹۱‬با مصوبه مجلس‪ ،‬ما دیگر مجاز به تضمی��ن بخش خصوصی برای اعطای‬ ‫تسهیالت نیستیم‪ ،‬اما تضامینی که پیش از آن‪ ،‬از سوی ‪ NPC‬برای دیگر شرکت‌ها‬ ‫به موسسات مالی داخلی و خارجی داده شده‪ ،‬باقی است‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز ‪258347‬‬ ‫آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران جهت مناقصه عمومی یک مرحله‌ای‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران در نظر دارد‪ ،‬اقالم مورد نیاز خود را از شرکت‌های واجد صالحیت طبق معیارهای‬ ‫قانون مناقصات مندرج در اسناد ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و از طریق مناقصه عمومی با مشخصات جدول‬ ‫ذیل تامین نماید‪:‬‬ ‫الف‪ :‬حداقل امتیاز کیفی قابل قبول جهت تحویل اسناد مناقصه ‪ 60‬امتیاز می‌باشد‪.‬‬ ‫ب ‪ :‬مناقصه‌گران می‌توانند اسناد ارزیابی کیفی را با مراجعه حضوری به آدرس‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اهواز ـ منطقه صنعتی کارون ـ بعد از پمپ بنزین زیباشهر ـ مدیریت تدارکات و امور کاالی شرکت ملی‬ ‫حفاری ایران ـ اداره تدارکات داخلی کاال ـ تلفن‪ 4142381 :‬ـ ‪0611‬‬ ‫‪2‬ـ تهران ـ خیابان جمهوری اسالمی ـ کوچه یغما ـ مرکزی هشتم شرکت ملی نفت ایران ـ اتاق ‪ 431‬ـ تلفن‪:‬‬ ‫‪ 66700249‬ـ ‪ 021‬دریافت نمایند‪.‬‬ ‫ج‪ :‬کلیه مناقصه‌گران می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ‪ 14‬روز نسبت به تکمیل و تحویل‬ ‫مدارک ارزیابی کیفی به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت ملی حفاری ایران اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫برآورد (ریال)‬ ‫ضمانتنمه (ریال)‬ ‫کد فراخوان‬ ‫‪1‬‬ ‫خ د ع ‪ 90 /‬ـ ‪ / 4‬ات ‪93 /‬‬ ‫‪9009248011‬‬ ‫کاروان ‪ 3‬مت��ری با‬ ‫لوازمات‬ ‫‪1846450000‬‬ ‫‪92333000‬‬ ‫‪1372348‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خ د ع ‪ 89‬ـ ‪ / 4‬ت ‪93 /‬‬ ‫‪9306048001‬‬ ‫قایق نجات بشکه‌ای‬ ‫‪3600000000‬‬ ‫‪180000000‬‬ ‫‪1372346‬‬ ‫فهرس��ت تحریم بوده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ایران طب��ق روال معمول به کار‬ ‫خ��ود در زمینه فروش نفت و میعان��ات گازی ادامه می‌دهد‪ ،‬اگرچه‬ ‫کمی با مش��کل مواجه می‌ش��ود‪ .‬مدیر امور بین‌الملل ش��رکت ملی‬ ‫نفت ایران درباره کاهش صادرات نفت خام به ژاپن نیز گفت‪ :‬میزان‬ ‫صادرات نفت ایران به کشورهای متقاضی در فصل‌های مختلف سال‬ ‫با توجه به ش��رایط آب و هوایی (هر یک از کش��ورهای واردکننده)‬ ‫متفاوت اس��ت و بر این اس��اس پاالیش��گرها مقادی��ر مختلفی برای‬ ‫صادرات نفت از ایران تقاضا می‌کنند‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت برق منطقه ای فارس‬ ‫نظر به اینکه شرکت برق منطقه‌ای فارس درصدد احداث خط انتقال‬ ‫نیروی برق ‪ 132‬کیلوولت حد فاصل ایستگاه‌های اهرم و پشتکوه‬ ‫می‌باشد‪ .‬لذا به منظور اطالع صاحبان اراضی و امالک واقع در‬ ‫مسیر و حریم خط آتی‌االحداث فوق‌الذکر که بر روی نقشه‬ ‫ترسیمی پیوست مشخص گردیده است طبق مقررات جهت اطالع‬ ‫عموم آگهی می‌نماید و حریم خط مذکور بدین شرح اعالم می‌گردد‪.‬‬ ‫حریم درجه یک خط فوق‌الذکر به میزان ‪ 15‬متر از تصویر قائم‬ ‫سیم‌های کناری در طرفین آن بر روی زمین می‌باشد و اقدام به‬ ‫هرگونه عملیات ساختمانی و ایجاد تاسیسات مسکونی‪ ،‬دامداری‪ ،‬باغ‪،‬‬ ‫درختکاری و انبارداری تا هر ارتفاع در آن ممنوع و ایجاد زراعت فصلی‬ ‫و سطحی و راهسازی‪ ،‬کارهای کشاورزی‪ ،‬شبکه آبیاری‪ ،‬عبور و حمل‬ ‫بار و ماشین‌آالت و نظایر آن مشروط بر اینکه سبب ورود خسارت به‬ ‫تاسیسات خط نگردد‪ ،‬بالمانع است‪ .‬در این خصوص به‌منظور جلوگیری‬ ‫از بروز خطرات جانی و ورود خسارت مالی باید اصول حفاظتی رعایت‬ ‫شود و در مورد حفر چاه و قنات و راهسازی قبال از شرکت برق‬ ‫منطقه‌ای فارس اجازه کتبی اخذ گردد‪.‬‬ ‫حریم درجه دو خط یاد شده در هر طرف به فاصله ‪ 30‬متر از محور‬ ‫خط می‌باشد و ایجاد هرگونه تاسیسات ساختمان‪ ،‬دیوار و‪ ...‬تا هر ارتفاع‬ ‫در آن ممنوع خواهد بود‪ .‬حریم درجه دو در خارج از محدوده شهر‬ ‫اعمال می‌گردد‪.‬‬ ‫این آگهی به فاصله پانزده روز در دو نوبت به اطالع عموم خواهد رسید‪.‬‬ ‫چنانچه سازمان‌ها‪ ،‬شرکت‌ها‪ ،‬موسسات‪ ،‬ادارات‪ ،‬ارگان‌ها‪ ،‬نهادها و سایر‬ ‫اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی دارای مالکیت و یا در مسیر خط‬ ‫مورد نظر منسوبات و یا طرح‌هایی جهت اجرا دارند حداکثر تا بیست‬ ‫روز پس از درج آگهی نوبت دوم به منظور اقدامات الزم به آدرس‬ ‫شیراز‪ ،‬خیابان زند‪ ،‬نبش خیابان فلسطین‪ ،‬شرکت برق منطقه‌ای فارس‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است پس از انقضای مهلت اعالم شده‪ ،‬عملیات احداث خط‬ ‫فوق‌الذکر شروع می‌گردد و هیچ‌گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد‪.‬‬ ‫معاون طرح و توسعه‬ ‫شرکت برق منطقه‌ای فارس‬ ‫گازی ‪۸‬میلیارد و ‪ ۵۹۷‬میلیون و ‪۴۱۳‬هزار و ‪ ۵۵۳‬دالر‬ ‫و ارزش ص��ادرات غیرنفتی ‪۵‬میلی��ارد و ‪۷۵۹‬میلیون و‬ ‫‪۹۲۴‬هزار و ‪ ۴۵۰‬دالر بود‪ .‬یوسفی همچنین با اشاره به‬ ‫میزان صادرات میعانات گازی و محصوالت غیرنفتی در‬ ‫‪ ۵‬ماه نخست امسال گفت‪ :‬در مدت یاد شده محصوالت‬ ‫غیرنفت��ی و میعانات گازی ب��ه ارزش ‪6‬میلیارد و ‪۹۵۳‬‬ ‫میلی��ون و ‪۹۲۲‬ه��زار و ‪ ۳۵۹‬دالر به خارج از کش��ور‬ ‫صادر ش��ده که نسبت به مدت مش��ابه سال قبل رشد‬ ‫‪۱۹‬درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫طرح تحول نظام بانکی در انتظار تصویب‬ ‫نبود نقدینگی بورس را زمین زد‬ ‫امید رینگ صنعتی به رونق معامالت‬ ‫‪5‬‬ ‫ارزیابی صمت از عملکرد اقتصادی دولت‬ ‫اقتصادگامبهگامازبحرانفاصلهمی‌گیرد‬ ‫مهدیه انوش�ه ‪ -‬مرداد سال گذشته بود‬ ‫که دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید روی‬ ‫کار آمد تا ش��اید با راهکارهایی که مطرح‬ ‫کرده بود‪ ،‬بتواند بیمار در حال احتضار اقتصاد را نجات‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫در آن روزگار نه‌چن��دان دور ت��ورم باالی ‪ 45‬درصد‬ ‫و گرانی سرس��ام‌آور توانایی خرید کاالهای اساس��ی را‬ ‫از بخ��ش قابل‌توجهی از عامه مردم به خصوص قش��ر‬ ‫متوس��ط گرفت��ه بود‪ .‬در کن��ار این‪ ،‬رش��د بی‌محابای‬ ‫قیمت مس��کن که توازن عرضه و تقاض��ا را به هم‌زده‬ ‫و نرخ اجاره‌بها را سرس��ام‌آور کرده ب��ود‪ ،‬زندگی را بر‬ ‫عامه مردم به خصوص قش��ر ضعیف و متوسط جامعه‬ ‫سخت کرد‪ .‬همچنین با ایجاد تحریم‌های ظالمانه غرب‬ ‫ایران به جزیره‌ای یکه و تنها در میان کشورهای جهان‬ ‫تبدیل ش��ده بود‪ .‬در آن روزهای سخت دولت روحانی‬ ‫روی کار آمد‪.‬‬ ‫دولت��ی که در قدم نخس��ت تالش کرد ب��ا برنامه‌ای‬ ‫‪ 100‬روزه ب��رای بهبود وضعیت معیش��تی و اقتصادی‬ ‫مردم راهکارهایی اجرایی کند‪ .‬شاید برنامه ‪ 100‬روزه‬ ‫نخستین امتیاز منفی مردم به دولت یازدهم بود‪ ،‬چراکه‬ ‫به‌طور قطع ویرانه اقتصادی بازمانده از دولت‌های نهم و‬ ‫دهم در ‪ 100‬روز آباد نمی‌شد و با این برنامه هم نشد‪.‬‬ ‫اما آنچه مهم اس��ت تالش دولت برای رفع بخش��ی‬ ‫از مش��کالت عمده اقتصادی ب��ود‪ .‬در وهله اول‪ ،‬حذف‬ ‫بس��اط دالالن از ب��ازار ارز و س��که بود‪ .‬ب��ازاری که به‬ ‫تنهایی ش��وکی غیرقابل جبران به اقتصاد کش��ور وارد‬ ‫کرد و باعث ش��د تا ن��رخ ارز در دوره کوتاه و غیرقابل‬ ‫تص��وری بی��ش از ‪ 400‬درص��د افزایش یاب��د و تمام‬ ‫معادالت اقتصادی کشور را به هم بریزد‪.‬‬ ‫رش��د بی‌محابای نرخ ارز باعث ش��د ت��ا در دوره‌ای‬ ‫اقتصاد با معضل چند نرخی ش��دن ارز مواجه شود‪ .‬در‬ ‫آن دوران ک��ه از دل راهکارهای اقتصادی دولت وقت‪،‬‬ ‫مرکز مبادالت ارزی زاییده ش��د‪ 3 ،‬نرخ ارز در اقتصاد‬ ‫بلبشویی ایجاد کرده بود‪ .‬عالوه بر این اقتصاد کشور در‬ ‫سال‌های گذش��ته هرچند بیشترین درآمد نفتی را در‬ ‫تاریخ ایران ثبت کرد اما هدایت این درآمدها به سمت‬ ‫واردات بی‌روی��ه کاالهای بنجل چینی‪ ،‬تولید و صنعت‬ ‫کشور را نیز زمین‌گیر کرد‪.‬‬ ‫در کنار اینها اجرای غلط طرحی که می‌توانس��ت به‬ ‫بهترین ش��کل ممکن اقتصاد کشور را متحول کند‪ ،‬از‬ ‫دیگر اتفاق‌هایی بود که گره کور کالف اقتصاد را کورتر‬ ‫کرد‪ .‬اجرای اشتباه طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت‬ ‫ماهانه ‪45‬هزار تومان به همه مردم عالوه بر هدر دادن‬ ‫بخش قابل‌توجهی از س��رمایه‌های کشور‪ ،‬هیچ دردی‬ ‫از م��ردم دوا نک��رد‪ .‬اگر امروز در می��ان مردم کوچه و‬ ‫بازار بروی��د اکثر قریب به اتفاق آنه��ا معتقدند‪ ،‬دولت‬ ‫‪45‬ه��زار توم��ان یارانه را قطع کند ام��ا قیمت‌ها را به‬ ‫گذشته بازگرداند که البته بازگشت نرخ‌ها به قبل قطعا‬ ‫در اقتصاد کشور ما امکان‌پذیر نیست‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر پس از بی‌اهمیت دانست تحریم‌های‬ ‫بین‌الملل��ی از س��وی ریی��س دولت نه��م و دهم که‬ ‫بخش��ی از اقتصاد کشور و تبادالت تجاری را فلج کرد‪،‬‬ ‫دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای و لغو و کاهش بخشی‬ ‫از تحریم‌ه��ا در کنار دریافت اقس��اطی س��رمایه‌های‬ ‫بلوکه‌شده ایران یکی از دستاوردهای مهم و قابل دفاع‬ ‫دولت یازدهم در همان ماه‌های ابتدایی آغاز به کار بود‪.‬‬ ‫در مجم��وع می‌توان گفت میراث ‪ 2‬دولت قبل برای‬ ‫دولت یازدهم بار مس��ئولیت سنگینی به همراه داشته‬ ‫که کم��ر دولتم��ردان را هم خم کرده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط متهم کردن قوه مجریه به ک��م‌کاری‪ ،‬ناتوانی‬ ‫برای حل مشکالت و شکست در اجرایی کردن وعده‌ها‬ ‫بی‌انصافی است‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین دستاوردها‬ ‫نزدیک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا حجم نقدینگی رشد کرد؟‬ ‫افزای��ش ‪ 8‬برابری حجم نقدینگی نس��بت به س��ال‬ ‫در نگاه��ی اجمالی به ج��رات می‌ت��وان اعالم کرد‪،‬‬ ‫کاه��ش نرخ تورم‪ ،‬بهبود نرخ رش��د اقتصادی و وجهه ‪ 84‬نیز از دیگر ش��اخص‌های منفی ناش��ی از عملکرد‬ ‫بین‌الملل��ی‪ ،‬رفع بخش��ی از تحریم‌ها‪ ،‬تس��هیل روند نامناس��ب دولت‌های نهم و دهم اس��ت‪ .‬س��رعت رشد‬ ‫واردات و صادرات‪ ،‬افزایش نس��بی قدرت خرید مردم‪ ،‬نقدینگی در این س��ال‌ها به گونه‌ای بود که براس��اس‬ ‫برقراری آرامش در حوزه‌های س��که‪ ،‬ارز و مس��کن از برخی آمارها تا س��ال گذشته در هر ماه ‪ 8‬هزار و ‪589‬‬ ‫جمله ش��اخص‌های مهم اقتصادی کش��ور هستند که میلیارد تومان بر میزان نقدینگی کشور افزوده می‌شد‪.‬‬ ‫هرچند بر اس��اس آمارها رش��د نقدینگ��ی در دولت‬ ‫در طول یک س��ال فعالیت دول��ت تدبیر و امید بهبود‬ ‫یافته‌اند و این امر حکایت از برنامه‌های مناس��ب دولت یازدهم هم وج��ود دارد‪ .‬بانک مرکزی حجم نقدینگی‬ ‫را در خرداد ماه گذشته ‪617‬هزار میلیارد تومان اعالم‬ ‫در این زمینه دارد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس بر آن ش��دیم‪ ،‬در روزنامه صمت با کرد که این رقم حاکی از آن اس��ت که حجم نقدینگی‬ ‫بررسی اعداد و ارقام ش��اخص‌های اقتصادی‪ ،‬عملکرد ط��ی ‪12‬ماه منتهی به خ��رداد ‪ 93‬بیش از ‪ 30‬درصد‬ ‫معادل ‪137‬هزار و ‪ 997‬میلیارد تومان رش��د داش��ته‬ ‫یک ساله دولت را ارزیابی کنیم‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬اما با توجه به اینکه دول��ت یازدهم یک دولت‬ ‫‹ ‹نگاهی به نرخ تورم‬ ‫نوپاست‪ ،‬بنابراین انتظار کاهش‬ ‫در قدم نخس��ت نگاهی ب��ه نرخ تورم‬ ‫همه شاخص‌های اقتصادی آن‬ ‫به عن��وان یک��ی از ش��اخص‌های مهم در دولت‌های نهم و دهم‬ ‫هم تنها در مدت زمان ‪ 1‬سال‬ ‫اقتصادی می‌اندازیم‪.‬‬ ‫به خصوص در دولت‬ ‫کمی زیاد و دور از انصاف است‪.‬‬ ‫درحال��ی ک��ه ن��رخ ت��ورم یک��ی از‬ ‫دهم به دالیلی همچون‬ ‫ام��ا درخص��وص اینک��ه چرا‬ ‫مش��خصه‌های مهم در اقتصاد اس��ت و‬ ‫اجرای ناقص قانون‬ ‫حج��م نقدینگ��ی رش��د کرد‪،‬‬ ‫همزمان با آغ��از فعالیت دولت‌های نهم‬ ‫عوامل متعددی دست به دست‬ ‫و ده��م نرخ تورم در کش��ور حدود ‪15‬‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها‪،‬‬ ‫درص��د بود ای��ن نرخ در پایان ‪ 8‬س��ال افزایش هزینه‌های تولید هم دادند تا این عاضه اقتصادی‬ ‫اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫فعالی��ت به ب��االی ‪ 45‬درصد رس��ید‪،‬‬ ‫به‌طوری که س��یر صعودی ن��رخ تورم در بخش‌های گوناگون‪،‬‬ ‫اج��رای نادرس��ت قان��ون‬ ‫مشکالت واردات مواد‬ ‫هدفمن��دی یارانه‌ه��ا در دولت‬ ‫و گرانی‪ ،‬تاثیر بس��یار مخربی بر اوضاع‬ ‫اولیه‪ ،‬تحریم‌ها و‬ ‫قبلی یکی از علت‌های افزایش‬ ‫اقتصادی کشور گذاش��ت‪ .‬نرخ تورم اما‬ ‫نقدینگی در کشور است‪ .‬طبق‬ ‫همزمان با آغاز فعالی��ت دولت تدبیر و‬ ‫نوسانات قیمت ارز‬ ‫امی��د روبه کاهش گذاش��ت‪ .‬براس��اس به‌شدت تولید کاهش یافت این قانون‪ ،‬بن��ا نبود یارانه‌های‬ ‫نق��دی در اختیار تمام اقش��ار‬ ‫آمار‌ه��ای موجود اعمال سیاس��ت‌های‬ ‫جامع��ه ق��رار بگی��رد‪ ،‬چ��ون‬ ‫مناس��ب اقتصادی در یک سال گذشته‬ ‫یاران��ه‌ای ک��ه به اف��راد دارای‬ ‫سبب ش��د نرخ تورم س��االنه در مرداد‬ ‫‪ 23/2‬درص��د و نرخ تورم نقطه ب��ه نقطه ‪14/7‬درصد ت��وان ب��االی اقتص��ادی پرداخت می‌ش��ود‪ ،‬نقدینگی‬ ‫ایجاد می‌کند‪ .‬قرار ب��ود درآمد حاصل از اجرای قانون‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها صرف امور زیربنایی شود اما چنین‬ ‫‹ ‹رشد اقتصادی‬ ‫آمار رشد اقتصادی کشور از ‪ 3.5‬درصد در سال‌های اقدامی صورت نگرفت و مباحث کالنی چون اش��تغال‪،‬‬ ‫گذشته به منفی ‪ 5/8‬درصد در پایان دولت دهم رسید‪ .‬بیمه‌ه��ای تامی��ن اجتماعی و س�لامت از هدفمندی‬ ‫به ای��ن ترتیب دولت روحانی در ش��رایطی کش��ور را عایدی نداشتند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬بانک‌ها می‌توانستند‬ ‫نقدینگی پخش ش��ده میان مردم را ج��ذب کنند اما‬ ‫تحویل گرفت که رشد اقتصادی نیز منفی بود‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت ک��ه دول��ت یازدهم ب��ا اعمال با پایین آوردن س��ود بانکی‪ ،‬عمال نقدینگی از بانک‌ها‬ ‫سیاست‌های مناسب با هدف کنترل تورم توانسته این به س��مت جامعه روانه شد‪ .‬افزایش نرخ تورم نیز باعث‬ ‫نرخ را در طول یک س��ال گذش��ته به منفی ‪ 3‬درصد کم‌اثرتر ش��دن وظیفه بانک‌ها در جمع‌آوری نقدینگی‬ ‫‪ 2‬شرط دولت برای حذف یارانه‬ ‫پردرآمدها‬ ‫وزیر اقتصاد ‪ 2‬ش��رط دولت برای حذف یارانه پردرآمدها را اعالم کرد‪.‬‬ ‫عل��ی طیب‌نیا ضمن بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه دولت هیچ وقت‬ ‫قصد نداشته‪ ،‬افراد کم‌درآمد و محروم جامعه را که روی این پول حساب باز کرده‌اند را از دریافت یارانه‬ ‫محروم کند‪ ،‬افزود‪ :‬در این زمینه‪ ،‬دولت س��عی ک��رده که منطقی رفتار کند‪ ،‬یعنی درآمدی که در این‬ ‫مرحله از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دس��ت آمد‪ ،‬بخش��ی از آن در حوزه سالمت هزینه شد که‬ ‫تاکنون نتایج خیلی مثبتی داشته و عموم مردم هم راضی هستند‪.‬‬ ‫وی درب��اره حذف پردرآمدها گفت‪ :‬دولت در این زمینه مایل اس��ت به تکلیف قانونی و عقالنی عمل‬ ‫کند‪ ،‬اما این کار باید به صورت کاملا عاقالنه‪ ،‬س��نجیده و دقیق صورت گیرد‪ .‬او با اش��اره به اینکه اقدام‬ ‫ش��تابزده در حذف بخشی از افراد جامعه از دریافت یارانه باعث افزایش مشکالت می‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در ص��ورت موفقیت دولت در دس��تیابی به یک بانک اطالعاتی از کارب��ران و تغییر فرهنگی در به باور‬ ‫رس��یدن بخش بزرگ و غیرنیازمند مردم جهت نگرفتن یارانه‪ ،‬دولت می‌تواند چاره‌ای برای س��اماندهی‬ ‫طرح هدفمندی یارانه بیابد‪.‬‬ ‫شد‪ ،‬مردم می‌دیدند که به جای اینکه سود با سقف ‪17‬‬ ‫درصد را از بانک‌ها بگیرند‪ ،‬می‌توانند س��که یا مس��کن‬ ‫بخرند و به سودی ‪50‬درصدی برسند‪،‬بنابراین پول‌های‬ ‫خود را از بانک‌ها بیرون کشیدند‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از دالیل افزایش نقدینگی در س��ال‌های‬ ‫اخیر‪ ،‬به اضافه برداش��ت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی‬ ‫مرب��وط بوده اس��ت‪ .‬همچنین در این س��ال‌ها همواره‬ ‫ارتباط بودجه دولت و میزان نقدینگی ناس��الم بوده و‬ ‫اس��تقراض بیش از حد دولت از بانک مرکزی در عمل‬ ‫نقدینگی را زیاد کرده است‪.‬‬ ‫درآمدهای سرش��ار نفتی در سال‌های دولت گذشته‬ ‫نیز به افزایش نقدینگی کمک کرده است‪ .‬سیاست‌های‬ ‫انبس��اطی بودجه‌ای بدون در نظ��ر گرفتن ظرفیت‌ها‬ ‫و بسترهای رش��د اقتصادی کش��ور‪ ،‬اعطای دستوری‬ ‫تس��هیالت بانكی به ویژه به بخش دولتی برای جبران‬ ‫نقدینگ��ی آنه��ا‪ ،‬ناتمام مان��دن طرح‌ه��ای عمرانی و‬ ‫س��نگین‌تر ش��دن كفه تقاضا در برابر عرضه‪ ،‬ابهام در‬ ‫به��ره‌‌وری و مدیری��ت بنگاه��داری دولت��ی و جبران‬ ‫كاس��تی‌های آنها ب��ا ابزارهای پول��ی و خلق نقدینگی‬ ‫توس��ط موسس��ه‌‌های اعتباری خ��ارج از نظارت بانك‬ ‫مرك��زی نی��ز از جمله عوام��ل دیگر افزایش ش��دید‬ ‫نقدینگی در ‪ 8‬سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا تولید زمین‌گیر شد؟‬ ‫از دیگر لطمه‌های سال‌های گذشته به پیکره اقتصاد‬ ‫کشور‪ ،‬زمین‌گیر شدن صنعت و تولید بود‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها‬ ‫در اقتصاد برای س��نجش میزان رونق اقتصادی در هر‬ ‫کشوری شرایط تولید است که در سال‌های گذشته در‬ ‫ایران روندی به شدت نزولی داشت‪ .‬در دولت‌های نهم‬ ‫و ده��م به خصوص در دول��ت دهم به دالیلی همچون‬ ‫اج��رای ناقص قان��ون هدفمن��دی یارانه ه��ا‪ ،‬افزایش‬ ‫هزینه‌های تولی��د در بخش‌های گوناگون‪ ،‬مش��کالت‬ ‫واردات م��واد اولی��ه‪ ،‬تحریم‌ها و نوس��انات قیمت ارز‬ ‫به‌شدت تولید کاهش یافت و بسیاری از مراکز تولیدی‬ ‫تعطیل شدند یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند‪ .‬همین‬ ‫موضوع باعث ش��ده که رش��د اقتصادی هم در کشور‬ ‫منفی شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این افزای��ش واردات کااله��ای بی‌کیفیت‬ ‫چینی در چند س��ال گذش��ته تولید کشور را به ورطه‬ ‫نابودی کشاند و بازار را از انواع کاال‌های مصرفی اشباع‬ ‫ک��رد‪ .‬عدم توجه به تولید در این س��ال‌ها بس��یاری از‬ ‫بنگاه‌های تولیدی را ورشکست کرد و از بین برد‪.‬‬ ‫افزایش دالرهای نفتی معلق ایران‬ ‫به ‪ 4‬میلیارد دالر‬ ‫پایگاه خبری بیزینس‌الین در گزارش��ی با اش��اره به افزایش روپیه‌های‬ ‫یا ُ نوش��ت‪ ،‬از آنجایی که‬ ‫نفتی ایران معادل ‪ 4‬میلیارد دالر در بانک یو‌س�� ‌‬ ‫به روپیه‌ها سود تعلق نمی‌گیرد‪ ،‬هر چه این موجودی افزایش می‌یابد‪ ،‬ایران بیشتر متضرر می‌شود‪.‬‬ ‫یک مقام دولتی هند در این‌باره گفت‪ :‬صادرات کاالهای هندی به ایران در ‪ 3‬ماهه نخست سال مالی‬ ‫‪ 10‬درصد کاهش یافته که بیش��تر به علت کاهش صادرات برنج بوده اس��ت‪ .‬این امر سبب بروز نگرانی‬ ‫ش��ده‪ ،‬چراکه دوطرف از افزایش صادرات برای ایجاد توازن در حس��اب روپیه ایران استفاده می‌کردند‪.‬‬ ‫یا ُ به عنوان بخشی از (حدود ‪45‬‬ ‫موجودی روپیه س��پرده‌گذاری ش��ده در حساب ایران در بانک یو‌س�� ‌‬ ‫درص��د) پرداخت‌های پول نفت خریداری ش��ده هند از ایران به بیش از ‪ 4‬میلی��ارد دالر افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬اگرچه هند از این پول برای تس��ویه پول کاالهای صادراتی خود به ایران استفاده می‌کرد اما این‬ ‫مکانیزم موجبات رضایت ایران را فراهم نکرده اس��ت‪ .‬به نوشته این گزارش‪ ،‬یک هیات از مقامات ارشد‬ ‫دولت ایران و برخی از تجار سرشناس این کشور به منظور یافتن راه‌هایی برای افزایش واردات از هند‪،‬‬ ‫ماه آینده به این کشور سفر خواهند کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫زنگ اخطار‬ ‫برای کسری‬ ‫بودجه بیشتر‬ ‫بهروز احمدی‬ ‫مدرس اقتصاد‬ ‫بودجه س��ال ‪ 1393‬کشور بر مبنای صادرات‬ ‫روزانه ‪ 1/3‬میلیون بش��که نفت خام و میعانات‬ ‫گازی ب��ا قیمت متوس��ط ‪ 100‬دالر به ازای هر‬ ‫بشکه تدوین شده اس��ت‪ .‬این حجم از صادرات‬ ‫درآم��دی در حدود ‪ 51/5‬میلی��ارد دالر نصیب‬ ‫کش��ور خواهد کرد‪ .‬براساس قانون بودجه سال‬ ‫‪ 93‬س��هم ش��رکت ملی نفت و صندوق توسعه‬ ‫ملی از این درآمد به ترتیب ‪ 7/5‬و ‪14/7‬میلیارد‬ ‫دالر خواه��د بود‪ 29/3 .‬میلی��ارد دالر نیز برای‬ ‫تامین س��ایر مخارج دولت در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما بای��د گفت که روند کاهش��ی قیمت نفت‬ ‫در روزه��ای اخیر و تداوم آن به س��متی پیش‬ ‫ی تواند در کش��ور بحران کس��ری‬ ‫ی رود که م ­‬ ‫م ­‬ ‫بودجه ایجاد کند‪ .‬طی ‪ 10‬روز گذش��ته قیمت‬ ‫نف��ت خ��ام در بازارهای جهانی رون��دی نزولی‬ ‫داشته است‪ .‬قیمت سبد نفت اوپک برای اولین‬ ‫بار در طول ‪ 4‬سال گذشته به کمتر از ‪ 100‬دالر‬ ‫در هر بشکه رسیده و حداقل قیمت ‪ 99/4‬دالر‬ ‫را ثبت کرده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به م��وارد فوق ادامه روند کاهش��ی‬ ‫قیم��ت نفت خام (که چندان ه��م دور از ذهن‬ ‫به نظر نمی­‌رسد) می‌تواند منجر به تامین نشدن‬ ‫درآمده��ای دولت در س��ال ‪ 93‬و ی��ا به عبارت‬ ‫دیگر افزایش کسری بودجه دولت گردد‪ .‬تجربه‬ ‫نش��ان داده­اس��ت که دولت­های مختلف برای‬ ‫جب��ران کس��ری بودجه ناش��ی از کاهش بهای‬ ‫نف��ت‪ ،‬اق��دام به کاه��ش بودجه­ه��ای عمرانی‬ ‫ی کنن��د و به عنوان راه��کاری برای کاهش‬ ‫م ­‬ ‫کس��ری بودجه خود‪ ،‬برداشت از منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی و یا افزایش بدهی به بانک مرکزی را‬ ‫در دستور کار قرار داد ­ه اند‪ .‬اما با توجه به اینکه‬ ‫دولت یازدهم و مجلس عزم جدی برای مقابله با‬ ‫رکود اقتصادی دارد‪ ،‬کاهش بودجه­های عمرانی‬ ‫یا برداش��ت از منابع صندوق توس��عه ملی برای‬ ‫مخ��ارج جاری دولت‪ ،‬موارد گفته ش��ده‪ ،‬گزینه‬ ‫مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست‪.‬‬ ‫درب��ار ­ه راه��کار دیگر‪ ،‬که اق��دام دولت جهت‬ ‫اس��تقراض از بانک مرکزی است‪ ،‬نیز باید گفت‬ ‫ای��ن راهکار منجر ب��ه افزایش پای��ه پولی و به‬ ‫تبع آن افزایش نقدینگی خواهد ش��د‪ ،‬بنابراین‌‬ ‫استقراض از بانک مرکزی می‌­تواند روند کاهشی‬ ‫نرخ تورم را که دولت در یک س��ال گذش��ته به‬ ‫دنبال آن بوده است متوقف یا حداقل با اختالل‬ ‫مواجه کند‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه مطالب فوق به نظر می‌­رس��د در‬ ‫ص��ورت ت��داوم روند کاهش��ی قیم��ت نفت در‬ ‫ماه­‌ه��ای آتی‪ ،‬احتمال عمیق­تر ش��دن رکود در‬ ‫اقتصاد ایران وجود دارد‪ .‬بر این اس��اس دولت و‬ ‫مجلس باید در تدوین بس��ته سیاستی خروج از‬ ‫رکود کاهش به��ای نفت در آینده نزدیک را در‬ ‫محاسبات خود وارد کرده و با احتیاط بیشتری‬ ‫نس��بت به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی‬ ‫و درآمدهای ناشی از صادرات نفت‪ ،‬برنامه‌­ریزی‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫اقتصاد محاوره‌ای‬ ‫هلدینگ یا «شرکت مادر»‬ ‫چیست؟‬ ‫تعابیر مختلف��ی از ‪ Holding Company‬یا‬ ‫‪ Parent Company‬آمد ­ه است که از آن جمله‬ ‫می­‌توان به ش��رکت مادر‪ ،‬ش��رکت دارنده‪ ،‬شرکت‬ ‫کنترل‌کننده‪ ،‬ش��رکت مالک‪ ،‬شرکت صاحب سهم‬ ‫و شرکت اصلی اش��اره کرد‪ .‬شرکت مادر یا شرکت‬ ‫هلدینگی‪ ،‬شرکتی است که از طریق داشتن مالکیت‬ ‫سهام‪ ،‬فعالیت‌های شرکت دیگر را کنترل می‌کند‪.‬‬ ‫در واقع هر ش��رکتی که س��هام ش��رکت دیگری را‬ ‫جهت اعم��ال مدیریت در آن خری��داری می‌کند‪،‬‬ ‫یک شرکت هلدینگ است‪ .‬سهام مدیریتی تعاریف‬ ‫متفاوت��ی دارد اما معموال بی��ن ‪ 16‬تا ‪ 50‬درصد و‬ ‫غالبا بیش از ‪ 33‬درصد را سهام مدیریتی می‌دانند‪.‬‬ ‫اکث��ر ش��رکت‌های س��رمایه‌گذاری ک��ه در ایران‬ ‫تاسیس ش��ده‌اند مانند س��رمایه‌­گذاری ملی ایران‪،‬‬ ‫س��رمایه‌‌‌گذاری صنع��ت و معدن‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫صنای��ع پتروش��یمی‪ ،‬س��رمایه‌­گذاری بان��ک ملی‪،‬‬ ‫سرمایه­‌گذاری غدیر‪ ،‬سرمایه‌­گذاری معادن و فلزات‬ ‫و ‪ ...‬در بخشی از سرمایه‌­گذاری‌­های خود به عنوان‬ ‫هلدینگ عمل می‌کنند‪.‬‬ ‫هلدین��گ ب��ودن ابعاد منف��ی و مثب��ت زیادی‬ ‫دارد برای مثال از لحاظ خرید س��هام ش��رکت‌های‬ ‫هلدینگی باید گفت‪ ،‬این نوع ش��رکت‌ها نس��بت به‬ ‫ش��رکت‌های غیرهلدینگ��ی از س��ود‌آوری کمتری‬ ‫برخوردار هس��تند‪ ،‬بنابراین سهام آنها کم‌طرفدارتر‬ ‫است اما از آن لحاظ که سبدی از سهام شرکت‌های‬ ‫مختل��ف را در دارایی خود دارند ریس��ک کمتری‬ ‫داش��ته‪ ،‬بنابراین می­‌توانند از جذابیت باالتری برای‬ ‫خرید برخوردار باشند‪.‬‬
‫پیشخوان خبر‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن‪:‬‬ ‫از تجار حمایت می‌کنیم‬ ‫مدیر عامل بانک صنعت و معدن گفت‪ :‬وظیفه‬ ‫م��ا حمایت از تجار در چارچوب قوانین اس��ت تا‬ ‫صادرات به راحتی صورت گیرد‪.‬‬ ‫علی اش��رف افخم��ی ضمن بی��ان این مطلب‬ ‫و با بیان اینکه رش��د اقتصادی کش��ور به بهبود‬ ‫روابط و تنش‌زدایی با کش��ورهای جهان وابسته‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬باید برای ایجاد کار و شرایط بهتر‬ ‫تجارت برای صنعتگران و تاجران در کش��ورهای‬ ‫همس��ایه تالش کنیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬می‌توان‬ ‫از طریق مذاکره‪ ،‬تفاهمنامه و آگاهی‌بخش��ی به‬ ‫تجار و بازرگانان زمینه س��رمایه‌گذاری در چنین‬ ‫کشورهایی را فراهم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته افخم��ی‪ ،‬اولویت‌های ما کش��ورهای‬ ‫همس��ایه است که حجم بیش��تری از صادرات را‬ ‫ب��ه خود اختصاص می‌دهد و درصددیم بازارهای‬ ‫گس��ترده‌تری در اختیار تاج��ران قرار دهیم‪ .‬وی‬ ‫به صندوق حمای��ت از صادرات به منظور کمک‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری اش��اره کرد و افزود‪ :‬وظیفه‬ ‫ماحمای��ت از تجار در چارچوب قوانین اس��ت تا‬ ‫صادرات به راحتی صورت گیرد‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫صنعت و مع��دن درباره سیاس��ت‌های دولت در‬ ‫زمینه صادرات و ارتباط با کش��ورهای همسایه و‬ ‫بازارهای هدف‪ ،‬گفت‪ :‬دولت سعی بر تنش‌زدایی‬ ‫دارد‪ ،‬چراکه در سایه آن می‌تواند روابط تنگاتنگ‬ ‫با بازارهای هدف داش��ته باشد و با انجام این کار‬ ‫صادرات افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫برگشت‪ 18‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫سند بانکیدراتاق پایاپای‬ ‫در ‪ 4‬م��اه ابتدایی امس��ال بالغ ب��ر ‪ 387‬هزار‬ ‫میلیارد تومان سند بانکی در اتاق پایاپای تهران‬ ‫مبادله شد که حدود ‪ 18‬هزار میلیارد تومان سند‬ ‫برگشت داده شده است‪.‬‬ ‫از ابتدای امسال تا تیرماه حدود ‪ 15/3‬میلیون‬ ‫برگ س��ند به مبلغی بالغ ب��ر ‪ 387‬هزار و ‪300‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان در ات��اق پایاپای اس��ناد بانکی‬ ‫تهران مبادله شد‪ .‬این درحالی است که متوسط‬ ‫ش��اخص تعداد اسناد مبادله ش��ده در تیرماه با‬ ‫رشد ‪ 6/4‬درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل‬ ‫همراه بوده و تورم نقطه به نقطه قیمت‌ها در این‬ ‫اس��ناد نیز ب��ه ‪ 14/5‬درصد رس��ید‪ .‬اما در ‪ 4‬ماه‬ ‫ابتدایی س��ال ‪ 1393‬بالغ ب��ر ‪ 1/8‬میلیون برگ‬ ‫س��ند به مبلغی معادل ‪ 17‬هزار و ‪ 800‬میلیارد‬ ‫تومان در اتاق پایاپای اس��ناد بانکی برگشت داده‬ ‫ش��ده که حاکی از رشد ‪ 18/7‬درصدی نسبت به‬ ‫ماه مشابه سال قبل از نظر تعداد و تورم نقطه به‬ ‫نقطه ‪ 17/8‬درصدی از لحاظ مبلغ است‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬در تیرماه سال جاری در اتاق‬ ‫پایاپای اس��ناد بانکی تهران ح��دود ‪ 4/2‬میلیون‬ ‫برگ سند به مبلغی نزدیک به ‪ 109‬هزار و ‪300‬‬ ‫میلیارد تومان مبادله ش��د‪ .‬در این ماه ش��اخص‬ ‫تعداد اسناد بانکی به ‪97/8‬رسید که بیانگر تورم‬ ‫ماهانه ‪ 2/4‬درصدی و تورم نقطه به نقطه (تغییر‬ ‫نسبت به ماه مش��ابه سال قبل)‪ 5/5‬درصدی در‬ ‫این بخش است‪.‬‬ ‫ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی‬ ‫در ایران‪ 7 ،‬درصد‬ ‫مدیر عامل ش��رکت بیمه ایران معین با انتقاد‬ ‫از ضری��ب نف��وذ بیمه‌ه��ای زندگی در کش��ور‬ ‫گف��ت‪ :‬ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در کش��ور‬ ‫‪ 7‬درصد اس��ت که ما در مقایس��ه با کشورهای‬ ‫توسعه یافته که این رقم ‪ 56‬درصد است‪ ،‬فاصله‬ ‫زیادی داریم‪.‬‬ ‫ابراهیم حمیدی در جریان رونمایی از تازه‌ترین‬ ‫ط��رح بیم��ه‌ای بیمه ای��ران تحت عن��وان بیمه‬ ‫«مان ‌» با بیان اینکه در آس��یا نی��ز ضریب نفوذ‬ ‫بیمه‌های زندگی بیش از ‪ 70‬درصد است‪ ،‬افزود‪‌:‬‬ ‫در ح��ال حاضر ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در‬ ‫ایران در مقایس��ه با سایر کش��ورها بسیار پایین‬ ‫اس��ت و ما درصدد هستیم با ارائه تازه‌ترین طرح‬ ‫خ��ود این ضری��ب را در کش��ور افزایش دهیم و‬ ‫به اس��تانداردهای جهانی نزدیک‌تر ش��ویم‪ .‬وی‬ ‫درخص��وص ویژگی‌ه��ای این طرح به نداش��تن‬ ‫محدودی��ت س��نی در ای��ن بیمه نامه اش��اره و‬ ‫تصریح کرد‌‪ :‬معتقدیم با برداشتن این محدودیت‬ ‫می‌توانیم ضریب نفوذ بیمه را به طرز گسترده‌ای‬ ‫افزایش دهیم؛ زیرا مش��تریان بیش��تری دربازار‬ ‫ه��دف قرار گرفت��ه و برای خرید ای��ن بیمه‌نامه‬ ‫اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫طیب‌نیا در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسالمی خبرداد‪:‬‬ ‫نظام بانکی تغییر می‌کند‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬عملکرد سیس��تم بانکی در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته انتقادات بس��یاری را با خود همراه کرده است‪.‬‬ ‫صاحب‌نظ��ران حوزه اقتصاد از مهم‌تری��ن دلیل به وجود‬ ‫آمدن این انتقادات را به روز نبودن قوانین بانکی با شرایط‬ ‫روز اقتصاد می‌دانند که موجب دور زدن قوانین از س��وی‬ ‫بانک‌ها شده است‪ .‬دراین راستا بازنگری در قانون بانکداری‬ ‫بدون ربا که ‪ 30‬س��ال از عمر آن می‌گذرد‪ ،‬پیش��نهادی‬ ‫است که از س��وی مراجع عظام تقلید‪ ،‬کارشناسان دینی‬ ‫و اقتصادی مطرح می‌ش��ود تا از این طریق ش��رایط برای‬ ‫پیاده س��ازی بانکداری اس�لامی به شکل کامل در کشور‬ ‫فراهم ش��ود‪ ،‬هدفی که به ش��دت از سوی بانک مرکزی‬ ‫پیگیری می‌شود‪.‬‬ ‫به همین بهانه هم‪ ،‬روزگذشته بیست و پنجمین همایش‬ ‫بانکداری اسالمی با عنوان ( نقد و بررسی ‪ 3‬دهه بانکداری‬ ‫بدون ربا در ای��ران و جهان) در مرکز همایش‌های صدا و‬ ‫س��یما با حضور وزیر امور اقتص��ادی و دارایی‪ ،‬رییس کل‬ ‫بانک مرکزی و کارشناسان این حوزه برگزار شد تا از این‬ ‫طری��ق‪ ،‬با ارائه راهکارهایی در جهت اجرای صحیح قانون‬ ‫عملیات بانکی ب��دون ربا و فراهم کردن کامل زمینه‌های‬ ‫پیاده‌س��ازی آن ب��ا اس��تفاده از ابزارها و بهره‌ب��رداری از‬ ‫محص��والت و خدمات بانکی گام برداند تا این امر موجب‬ ‫تحولی عظیم در شبکه بانکی شود ‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای تحول در نظام بانکی‬ ‫قابل توجهی دهد‪ ،‬دولت تغییر در نظام بانکی را به‌عنوان‬ ‫راهبرد اصلی در برنامه راهبردی خود قرار داده و بنا دارد با‬ ‫مشارکت تمام دستگاه‌های مرتبط طرح تحول نظام بانکی‬ ‫را تدوین و تصویب کند‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی تحول نظام بانکی را نیازمند‬ ‫تحول در ‪ 4‬محور دانس��ت و گفت‪ :‬تحول نخست باید در‬ ‫نظام پولی کش��ور انجام ش��ود و باید نقش مقام پولی در‬ ‫سیاست‌های پولی تقویت شود و اثر بخشی این سیاست‌ها‬ ‫ارتقا یابد‪.‬‬ ‫طیب‌نیا ش��رط الزم استقالل مقام پولی را پاسخگویی‬ ‫در مقابل این سیاست‌ها برشمرد و تصریح کرد‪ :‬تحول در‬ ‫عملیات‌های بانکی محور دیگر تحول در نظام بانکی است‬ ‫چ��ون بانک‌ها باید در فعالیت‌ه��ای بانکی به صورت ویژه‬ ‫عملیات داشته باش��ند‪ ،‬و نرخ‌های سود بانکی به گونه‌ای‬ ‫اصالح شود که فرآیند‌های بانکداری سود آور شود‪.‬‬ ‫این عضو کابینه دولت یازدهم تحول س��وم نظام بانکی‬ ‫را تحول ساختاری و نهادی عنوان کرد و افزود‪ :‬بازار پولی‬ ‫کشور باید رقابتی شود و تحت نظارت موثر بانک مرکزی‬ ‫س��اختار مالکیتی و مدیریتی بانک‌ها باید اصالح ش��ود و‬ ‫قوانین و مقرارت بانکی نیز به همین منظور اصالح ش��ود‪.‬‬ ‫استقرار سیستم یکپارچه بانکی از دیگر محورهای تحول‬ ‫بانکی اس��ت که وزیر اقتصاد از آن در بیس��ت و پنجمین‬ ‫همایش بانکداری اس�لامی نام ب��رد و ادامه داد‪ :‬دولت در‬ ‫بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود نشان داد که نگاه‬ ‫دولت به نظام بانکی یک سویه و منفی نیست‪ .‬طیب‌نیا در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬در ماه‌های اخیر مرتبا در مقابل این سوال قرار‬ ‫گرفته‌ایم که اگر توان بانک‌ها در اعطای تسهیالت افزایش‬ ‫یاب��د چه تضمینی دارد این ت��وان در خدمت بخش مولد‬ ‫اقتصاد قرار گیرد این نیازمند همکاری مدیران بانک‌هاست‬ ‫و اینک��ه تالش خود را انجام دهند تا منابع به بخش مولد‬ ‫هدایت شود‪.‬‬ ‫کل بانک مرکزی در این همایش خطاب به بانک‌ها تاکید‬ ‫کرد که به کار بانکداری بپردازند‪.‬‬ ‫ولی‌اله سیف با اشاره به اینکه بانک‌ها باید به کار بانکداری‬ ‫خود بپردازند و این موضوع در بس��ته خروج غیرتورمی از‬ ‫رکود نیز مورد تاکید قرار گرفته اس��ت‪ .‬به توقعات از نظام‬ ‫بانکی که بسیار جدی شکل گرفته اشاره کرد‪ ،‬افزود‪ :‬البته‬ ‫این توقعات یک تفاوت اساس��ی با گذش��ته دارد‪ ،‬چراکه‬ ‫توقعات به سمتی می‌رود که از نظام بانکی واقعی باشد‪.‬‬ ‫ریی��س کل بان��ک مرک��زی ضمن اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫نظ��ام بانک��ی به س��مت نقش اصل��ی خ��ود در تحقق‬ ‫رش��د اقتص��ادی و رون��ق درح��ال حرک��ت هس��تند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بانک‌ها باید به کار بانکداری‬ ‫در مقطع فعلی بازبینی خود بپردازن��د و این در بس��ته خروج‬ ‫غیرتورمی از رکود به صورت جدی مورد‬ ‫و بازنگری در قانون‬ ‫تاکید قرار گرفته اس��ت و برای همین‬ ‫یک‬ ‫بانکداری بدون ربا‬ ‫منظور نیز زمان‌بندی ‪ 3‬س��اله در نظر‬ ‫ضرورت انکار ناپذیر‬ ‫گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫علی طیب‌نیا وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی با حضور در‬ ‫این همایش با بیان اینکه نظام بانکی هنوز با نظام بانکداری‬ ‫اس�لامی فاصله زیادی دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬دولت یازدهم‬ ‫مصمم اس��ت به این مطالبه عمومی پاس��خ قابل توجهی‬ ‫دهد‪ ،‬دولت تغییر در نظام بانکی را به‌عنوان راهبرد اصلی‬ ‫در برنام��ه راهبردی خود قرار داده و بنا دارد با مش��ارکت‬ ‫تمام دستگاه‌های مرتبط طرح تحول نظام بانکی را تدوین‬ ‫و تصویب کند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که واقعیت این است که در حال حاضر‬ ‫تح��ول در نظام بانکی به ی��ک مطالبه عمومی و ضرورت‬ ‫امکان‌پذی��ر تبدیل ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬تحوالت‬ ‫گس��ترده در صنعت بانک��داری جهانی ض��رورت تحول‬ ‫نظام بانکی داخلی را پر اهمیت کرده اس��ت‪ ،‬این موضوع‬ ‫باعث ش��ده در مقایسه با گذشته هزینه‌های مبادله‌ای در‬ ‫بانک‌های جهان به ش��کل معنا داری کاهش یابد و زمینه‬ ‫رشد و توسعه بانک‌های اسالمی را فراهم کند‪.‬‬ ‫طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه نظام بانکی در کشور باید‬ ‫در اختی��ار بخش مولد قرار گی��رد‪ ،‬پیش نیازهای عملی‬ ‫شدن این سیاست را حذف ربا‪ ،‬تقویت بخش مولد‪ ،‬ثبات و‬ ‫پایداری اقتصاد و ‪ ...‬دانست و در ادامه تحول در نظام بانکی‬ ‫را خواس��ت اصلی مقام معظم رهب��ری‪ ،‬رییس‌جمهوری‪،‬‬ ‫مدیران عام��ل بانک‌ها و فعاالن اقتص��ادی عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬اصالح و تقویت همه جانبه اقتصاد ملی و ایجاد ثبات‬ ‫در اقتصاد و پیش��گامی در تقویت بخش واقعی و تولید از‬ ‫مهم‌ترین برنامه‌ها برای نظام بانکی است‪.‬‬ ‫او با بیان این که وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم‬ ‫نیس��ت یادآورشد‪ :‬وضعیت فعلی نظام بانکی در کشور‪ ،‬با‬ ‫تحوالت صورت گرفته در دنیا نامتناسب است و با نیازهای‬ ‫رو به رشد و انتظارات در حال گسترش سیاست‌گذاران نیز‬ ‫همخوانی ندارد‪ .‬وزیر اقتصاد با بیان این‌که نظام بانکی هنوز‬ ‫با نظام بانکداری اسالمی فاصله زیادی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫دولت یازدهم مصمم اس��ت به این مطالبه عمومی پاسخ‬ ‫وی فراهم کردن ش��رایط اقتصاد‬ ‫کالن و نح��وه تعیی��ن نرخ‌ه��ای‬ ‫کلیدی را از مهم‌ترین دالیل ایجاد‬ ‫تنگنا ب��رای فعالیت‌های اقتصادی است پیش‌نویس قانون ‹ ‹اولویت بندی تسهیالت‬ ‫در گذش��ته برشمرد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫اولویت بندی پرداخت تس��هیالت در‬ ‫بانکداری بدون ربا‬ ‫اما دولت تم��ام تالش خود را برای‬ ‫نظام بانکی از دیگر نکاتی است که سیف‬ ‫مشتمل بر چند بند و‬ ‫حفظ ثب��ات اقتص��اد کالن به کار‬ ‫از آن به‌عن��وان راهب��رد جدید بانک‌ها‬ ‫گرفت و در گام نخست نرخ تورم را‬ ‫الیحه در بانک مرکزی ب��رای خروج از رکود نام برد و ادامه داد‪:‬‬ ‫آماده شده است‬ ‫مدیریت کرد‪ ،‬چون با تورم باال تمام‬ ‫بانک مرکزی البته در کنار این اقدامات‬ ‫شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله‬ ‫باید ساماندهی موسس��ات غیرمجاز را‬ ‫نرخ سود و نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫به‌صورت جدی اجرایی کند‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی با اش��اره به کاهش معنا دار‬ ‫سیف به وجود ‪ 2‬دیدگاه درباره بانکداری اسالمی اشاره‬ ‫ن��رخ تورم گفت‪ :‬همین کاهش نرخ تورم بود که ش��رایط و تصریح کرد‪ :‬براساس دیدگاه نخست‪ ،‬بخش قابل توجهی‬ ‫ساماندهی نرخ سود بانکی را فراهم کرد‪ ،‬با کاهش مستمر از بانکداری متعارف منافاتی با تعالیم اسالمی ندارد اما در‬ ‫نرخ تورم و امیدواری جدی که به‌وجود آمده در سال جاری دیدگاه دوم‪ ،‬بخشی از فعالیت‌ها مانند ربا و ‪ ...‬با بانکداری‬ ‫به نرخ زیر ‪ 20‬درصد خواهیم رسید و شرایط تجدید نظر اس�لامی تناقض ج��دی دارد‪ .‬ریی��س کل بانک مرکزی‬ ‫جدی برای بازنگری در نرخ سود سپرده و تسهیالت بانکی حذف ربا را به عنوان نقطه بارز بانکداری اسالمی برشمرد‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫و گفت‪ :‬ش��رط ورود به بانکداری اسالمی حذف رباست و‬ ‫‹ ‹بانک‌ها‪ ،‬بانکداری کنند‬ ‫بانک‌هایی که قصد ورود به این رقابت را دارند باید ربا را‬ ‫یکی دیگر از موضوعاتی که این روزها انتقادات زیادی به ب��ه صورت کلی و جزئی از فعالیت‌های خود حذف کنند‪.‬‬ ‫عملکرد بانک‌ها وارد کرده است‪ ،‬حرکت بانک‌ها به سمت وی به تفاوت‌های اساسی برخی دیدگاه‌های اندیشمندان‬ ‫بنگاه داری و دور شدن از نقش اصلی شان است که رییس درباره بانکداری اس�لامی اش��اره و تصریح کرد‪ :‬در مقطع‬ ‫گ�روه اقتصاد‌‪ :‬دیروز در بازار ط�لای تهران افت قیمت‬ ‫دالر تا حدودی از ارزش هر مثقال و گرم طال کاس��ت‪ .‬البته‬ ‫این در ش��رایطی بود که اونس جهانی طال رش��د نسبی را‬ ‫تجربه کرد‪ .‬گفتنی است که قیمت جهانی طال دیروز پس از‬ ‫انتشار گزارش مربوط به شاخص تولیدات صنعتی در چین و‬ ‫احتمال اعمال تحریم‌های جدید اقتصادی اروپا علیه روسیه‬ ‫با افزایش روبه‌رو شده است‪ ،‬قیمت هر اونس طال روز گذشته‬ ‫به ‪ 1289‬دالر و ‪ 10‬سنت رسید‪ .‬موسسه مالی اچ‌اس‌بی‌سی‬ ‫در تازه‌تری��ن گزارش خود اعالم کرد که ش��اخص تولیدات‬ ‫‪97‬هزار و ‪ 220‬تومان به فروش رس��ید که نس��بت به روز‬ ‫گذشته کمی افت را نشان می‌دهد‪ .‬بازار سکه هم همزمان‬ ‫با افت دالر و افزایش نسبی اونس‪ ،‬کمی به ارزش سکه طرح‬ ‫امام��ی افزود که با بهای ‪ 949‬هزارتومان در معامالت دیروز‬ ‫بازار تهران به فروش رسید‪ .‬البته سکه طرح بهار آزادی بدون‬ ‫تغییر در همان نرخ روز یکشنبه‪ ،‬یعنی ‪948‬هزار تومان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬ارزش هر قطعه نیم سکه و ربع سکه هم دیروز ‪477‬‬ ‫و ‪270‬ه��زار تومان بود که افت ‪ 1‬و ‪2‬هزار تومانی را نش��ان‬ ‫می‌دهد‪ .‬آن‌طور که تحلیلگران بازار می‌گویند‪ :‬در آس��تانه‬ ‫برگزاری نشس��ت بانک مرکزی اروپا برای بررسی اقداماتی‬ ‫به‌منظ��ور مقابله با تورم ضعیف در منطقه یورو‪ ،‬ارزش یورو‬ ‫در برابر دالر امریکا روز دوش��نبه در بازار معامالت آس��یا به‬ ‫کمترین حد خود در یک سال گذشته رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹زمین�ه تغیی�ر ن�رخ س�ود‬ ‫فراهم شد‬ ‫کاهش بهای طال برخالف بازارهای جهانی‬ ‫صنعتی چین طی ماه اوت به بیش از ‪ 51/1‬واحد رس��یده‬ ‫است که این مسئله نشانگر بهبود نسبی وضعیت چین در‬ ‫ماه گذشته بوده است‪ .‬به هر ترتیب‪ ،‬قیمت جهانی طال روز‬ ‫گذشته در‌حالی با رشد همراه شد که قیمت‌ها در بازار داخل‬ ‫برخالف جهت افت کرد و قیمت سکه هم متاثر از این جریان‬ ‫با تغییر همراه شد‪ .‬برهمین اساس در معامالت دیروز بازار‪،‬‬ ‫به‌دنبال دالر ‪ 3144‬تومانی‪ 500 ،‬تومان از ارزش هر مثقال‬ ‫طالی ‪17‬عیار کاس��ت و بهای این فلز طالیی بر ‪421‬هزار‬ ‫تومان قرار گرفت‪ .‬همچنین هر گرم طالی ‪18‬عیار با بهای‬ ‫نوع ارز‬ ‫خرید (ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪31360‬‬ ‫‪31460‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪41450‬‬ ‫‪41570‬‬ ‫ربع سکه‬ ‫‪2,630,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪52110‬‬ ‫‪52280‬‬ ‫نیم سکه‬ ‫‪4,720,000‬‬ ‫‪4,770,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪34100‬‬ ‫‪34380‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,460,000‬‬ ‫‪9,490,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14700‬‬ ‫‪14830‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,430,000‬‬ ‫‪9,480,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫یک گرم طال‬ ‫‪954,400‬‬ ‫‪972,200‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9730‬‬ ‫‪9880‬‬ ‫یک مثقال طال‬ ‫‪4,190,000‬‬ ‫‪4,210,000‬‬ ‫فعلی بازبینی و بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا یک‬ ‫ضرورت انکار ناپذیر اس��ت که در این راس��تا پیش‌نویس‬ ‫قانون بانکداری بدون ربا مش��تمل بر چند بند و الیحه در‬ ‫بانک مرکزی آماده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۲‬ایراد قانون بانکداری بدون ربا‬ ‫غالمرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس‬ ‫نیز به عنوان یکی دیگر از س��خنرانان این همایش با بیان‬ ‫این که شایس��ته اس��ت قانون بانکداری ب��دون ربا مورد‬ ‫بازنگ��ری قرار گیرد و به همین منظور اصالح نظام بانکی‬ ‫باید م��ورد توجه قرار گیرد تصریح ک��رد‪ :‬قانون عملیات‬ ‫بانک��داری بدون ربا در س��ال ‪ 63‬به تصویب رس��ید و از‬ ‫آنجایی که بیش از ‪ 30‬سال از تصویب این قانون می‌گذرد‬ ‫و باتوجه به پیش��رفت بانکداری در دنیا و مشکالت قانون‬ ‫فعلی بای��د این قانون بازنگری ش��ود‪ .‬مصباحی مقدم به‬ ‫بیان ‪ 12‬ای��راد قانون فعلی بانکداری ب��دون ربا پرداخت‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬ایرادهای این قانون عبارتند از نا آش��نایی‬ ‫غالب کارکن��ان نظام بانکی با بانکداری ب��دون ربا‪ ،‬اعالم‬ ‫سود س��پرده‌ها به صورت علی‌الحس��اب و تضمین شده‪،‬‬ ‫پیچیدگی متن قراردادها شفافیت نداشتن بندهای آنها‪،‬‬ ‫اکتفا به دریافت پیش فاکتور خرید کاال از مشتری در عقود‬ ‫مبادله‌ای‪ ،‬اعالم نرخ سود تسهیالت مشارکتی‪ ،‬تعیین نرخ‬ ‫سود یکس��ان برای انواع کاالها و خدمات‪ ،‬تفکیک نبودن‬ ‫وجوه قرض الحسنه از سایر وجوه بانکی‪ ،‬اعالم نشدن حق‬ ‫الوکاله بانک‌ها‪ ،‬نظارت نداشتن بر مصرف وجوه‪ ،‬استفاده‬ ‫نکردن از ابزارهای نوین بانکداری و استفاده از حسابداری‬ ‫بانکداری ربوی‪ .‬مصباحی مقدم ضمن اشاره به اینکه برخی‬ ‫موسسات مالی و اعتباری هستند که باالی ‪ 35‬درصد بابت‬ ‫تسهیالت از مشتریان سود دریافت می‌کنند که این یک‬ ‫آسیب جدی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اعالم نرخ سود مشارکتی‬ ‫خروج از عقود مشارکتی و صوری بودن آنهاست‪ .‬همچنین‬ ‫تعیین نرخ س��ود یکس��ان از سوی ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫آنه��م غالبا کمتر از نرخ تورم موجب آس��یب جدی برای‬ ‫س��پرده‌گذاران می‌شود‪ .‬این نماینده مجلس همچنین به‬ ‫آس��یب‌های نرخ سود به بخش تولید اشاره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫س��ود پول برای تولید‌کنندگان هزینه اضافی است و این‬ ‫خود عامل تورم است‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫مدیرعامل بانک س��په از راه‌اندازی‬ ‫سیس��تم بانکداری جامع ت��ا پایان‬ ‫ش��هریورو بخش سپرده‌ها در برخی‬ ‫شعب این بانک خبر داد‪.‬‬ ‫قرعه‌کش��ی پنجمی��ن دوره ‪ 2‬ماهه‬ ‫اجرای طرح ف��راز در حوزه خدمات‬ ‫غیرحضوری بانک ملت برگزار شد و‬ ‫برندگان خوش‌ش��انس ‪ 2‬میلیارد ریال جوایز این‬ ‫دوره مشخص شدند‪.‬‬ ‫بانک سینا برای نخستین بار به‌عنوان‬ ‫حامی اقتص��اد فرهن��گ در دومین‬ ‫نمایش��گاه فن��اوری اطالع��ات و‬ ‫رسانه‌های دیجیتال حضور دارد‪.‬‬ ‫نوب��ت دوم مجمع عمومی فوق‌العاده‬ ‫ش��رکت بان��ک ای��ران زمی��ن‬ ‫(سهامی عام) جهت تغییر اساسنامه‪،‬‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫همزم��ان ب��ا برگ��زاری بیس��ت و‬ ‫پنجمین کنفرانس بانکداری اسالمی‬ ‫در نمایشگاه جانبی آن محصوالت و‬ ‫خدم��ات جدی��د بان��ک دی معرفی و تش��ریح‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬طرح‌های بانکی مسکن‌س��ازان با‬ ‫ش��عار «ف��ردا س��اختنی اس��ت» و مش��اغل و‬ ‫متخصص��ان با ش��عار «ه��م قدم با ه��ر قدم»‬ ‫‪ 2‬طرح��ی هس��تند ک��ه هفته گذش��ته از آنها‬ ‫رونمایی ش��ده و همزمان با برگزاری نمایشگاه‬ ‫بانکداری اسالمی جزئیات آنها از سوی مدیران‬ ‫ارشد بانک تشریح خواهد شد‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫سرعت و دقت‬ ‫‪ 2‬اصل در امور گمرکی‬ ‫دریچه‬ ‫محمد حسین برخوردار‬ ‫رییس مجمع واردات‬ ‫به لحاظ اهمیت نقش تجارت خارجی در اقتصاد ملی و‬ ‫به منظور جلوگیری از هزینه‌های پنهان ناش��ی از معطلی‬ ‫کاال در مب��ادی ورودی وخروج��ی و حس��ب تجربه‌های‬ ‫مجام��ع بین‌المللی مرتبط در خص��وص مقابله با پدیده‬ ‫ش��وم قاچاق‪ ،‬تش��ریفات گمرک��ی باید آس��ان‪ ،‬روان و با‬ ‫سرعت انجام ش��ود‪ .‬امنیت در زنجیره تجارت بین‌المللی‬ ‫و مصون داش��تن آن از سوء اس��تفاده‌های احتمالی نیز به‬ ‫همان میزان از حساس��یت و اولویت برخوردار اس��ت و بر‬ ‫این اساس برای آش��تی دادن این ‪ 2‬الزام متبین (سرعت‬ ‫ودقت در امور گمرک) باید راهکارهای اجرایی متناس��ب‬ ‫مورد اهتمام مس��ئوالن قرار گیرد‪ .‬از سویی دیگر‪ ،‬پنجره‬ ‫واحد تج��اری به‌عنوان یک رویک��رد مثبت و ضروری در‬ ‫گمرکات کش��ور تلقی می‌ش��ود که در برخی از شهرهای‬ ‫گمرک��ی به اجرا در آمده و می‌تواند تعامل مناس��بی بین‬ ‫تمام دس��تگاه‌هایی که در فرآین��د مجوزدهی‪ ،‬نظارت و‬ ‫بازرسی‪ ،‬حمل‌ونقل‪ ،‬بانک و بیمه در حوزه تجارت خارجی‬ ‫نق��ش دارند‪ ،‬ایجاد کند و مس��لما ارائه خدمات به صورت‬ ‫متمرک��ز به صاحبان کاال در مرزهای گمرکی دس��تیابی‬ ‫به اهداف تس��هیل‪ ،‬تس��ریع و دقت را در عملیات گمرکی‬ ‫س��هل‌الوصول‌تر خواهد ساخت‪ .‬تجهیز گمرکات اجرایی‬ ‫ب��ه فناوری‌های نوین‪ ،‬اطالع‌رس��انی به موق��ع به تجار و‬ ‫بازرگانان درباره هرگون��ه تغییر در مقررات ورود و خروج‬ ‫کاال از ط��رف مراجع ذی‌ربط در کن��ار بهبود فرآیندهای‬ ‫مربوط به تش��ریفات قانونی ورود و اظهار کاال و در نهایت‬ ‫ایجاد خط سبز گمرکی برای واردکنندگان شناسنامه‌دار‬ ‫و خوشنام می‌تواند راه‌حل‌های دیگری برای ارتقای سطح‬ ‫س��رعت و دقت گمرک باش��د‪ .‬همچنین تخصصی شدن‬ ‫واردات نیز می‌تواند نظم خاصی دراین بخش ایجاد کند و‬ ‫زمینه مناس��بی را برای کنترل و نظارت بیشتر در گمرک‬ ‫فراهم س��ازد‪ .‬پیام کلی اصل ‪۴۴‬قانون اساسی نیز حرکت‬ ‫به س��مت یک اقتصاد رقابتی و عادالنه است‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫بخش خصوصی ب��رای ایفای نقش خ��ود به‌عنوان موتور‬ ‫محرکه اقتصاد کش��ور مطالبات��ی از گمرک دارد و مجمع‬ ‫واردات آمادگی خود را برای انتقال تجربیات واردکنندگان‬ ‫شناسنامه‌دار به گمرک بارها اعالم داشته است‪.‬‬ ‫*باشگاه خبرنگاران‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫ایرنا‪ -‬برای تسهیل در مبادالت تجاری ‪ 2‬کشور‪،‬‬ ‫ایران و روس��یه تفاهمنامه گمرک��ی امضا خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬محمدحس��ین ش��مس‌فرد‪ ،‬ریی��س‬ ‫اتحادی��ه صادرکنندگان خش��کبار ای��ران گفت‪:‬‬ ‫امس��ال محصوالت پسته و کش��مش در مقایسه با‬ ‫سال گذشته بیشتر شده و پیش‌بینی می‌شود میزان‬ ‫ص��ادرات آن نی��ز افزایش یابد‪ .‬امس��ال پیش‌بینی‬ ‫می‌شود ‪۲۰۰‬تا‪۲۲۰‬هزار تن محصول پسته داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬محمدعلی اصل س��عیدی‌پور‪ ،‬سرپرست‬ ‫معاون��ت بندری و منطق��ه وی��ژه اداره کل بنادر و‬ ‫دریان��وردی هرمزگان از پیگیری‌ها برای ایجاد یک‬ ‫شهر لجستیکی قوی در حاشیه بندر شهید رجایی‬ ‫بندرعباس به عن��وان بزرگترین بندر تجاری ایران‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رض��ا عباس��قلی‪ ،‬مدی��رکل دفتر امور‬ ‫نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت ایران گفت‪:‬‬ ‫تا پایان امسال ‪ ۳۰‬شعبه نمایندگی این سازمان در‬ ‫کشورهای مختلف راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مرحل��ه نخس��ت پایان��ه صادراتی مرز‬ ‫بین‌الملل��ی مهران در همس��ایگی ع��راق با حضور‬ ‫اس��تاندار‪ ،‬نماین��دگان ای�لام در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی و مسئوالن محلی به بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫سازمان منطقه آزاد انزلی‪ -‬منطقه آزاد انزلی‬ ‫ب��ا انعقاد تفاهمنام��ه‌ای با موسس��ه حالل جهانی‬ ‫به‌عن��وان پایلوت طرح گردش��گری حالل انتخاب‬ ‫ش��د‪ .‬تفاهمنامه هم��کاری میان موسس��ه حالل‬ ‫جهان��ی و منطقه آزاد انزلی در ش��ش ماده با هدف‬ ‫افزای��ش فعالیت‌های اقتصادی از طریق همکاری و‬ ‫تعامل با سایر بخش‌های بازرگانی کشور و به منظور‬ ‫نیل به ایجاد شرایط آرمانی برای صادرات و واردات‬ ‫انواع خدمات و محصوالت حالل به همراه اس��تقرار‬ ‫استاندارد گردشگری حالل میان دو سازمان منعقد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ -‬رییس سازمان غذا و دارو با تبیین‬ ‫سیاست‌های این سازمان برای واردات مکمل‌های‬ ‫غذای��ی گفت‪ :‬فرآیند بازنگری مجوزهای واردات‬ ‫در حال انجام اس��ت و تاکنون تع��داد زیادی از‬ ‫مکمل‌های معتبر‪ ،‬مجوز واردات دریافت کرده‌اند‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سایه سنگین تبلیغات بر منافع ملی‬ ‫شفا دهنده‌های پرسود‬ ‫بزرگترین‌ها دور هم!‬ ‫‪7‬‬ ‫به بهانه شایعه موج گرانی در بازار‬ ‫از توصیه تا توطئه‬ ‫گروه تج�ارت‪ :‬چند هفته‌ای می‌ش��ود‬ ‫ک��ه زمزمه‌ه��ای کن��ار کش��یدن دولت از‬ ‫قیمت‌گذاری به راه افتاده اس��ت‪ .‬اتفاقی که‬ ‫به گفته برخی از کارشناسان اقتصاد را رونق‬ ‫می‌بخشد و به اعتقاد برخی دیگر غیراجرایی‬ ‫است‪ .‬هرچند دولت و وزارتخانه‌های مرتبط‬ ‫هنوز این خبر را نه تایید کرده‌اند و نه تکذیب‬ ‫‪،‬ام��ا دیروز برخی از خبرگزاری‌ها از موافقت‬ ‫دول��ت درب��اره افزای��ش قیمت ان��واع مواد‬ ‫پروتئین��ی و برنج خبر داده‌ان��د؛ خبری که‬ ‫اگر از س��وی س��تاد تنظیم بازار تایید شود‪،‬‬ ‫مش��خص خواهد ش��د که تصمی��م دولت‬ ‫همچنان بر قیمت‌گذاری کاالهاست‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش یکی از خبرگزاری‌های‬ ‫رسمی‪ ،‬دولت در جلسه س��تاد تنظیم بازار‬ ‫قیمت ه��ر کیلوگرم برن��ج وارداتی اروگوئه‬ ‫را ‪ ۲۶۰۰‬تومان‪ ،‬گوش��ت منجمد گوس��اله‬ ‫واردات��ی ‪ ۱۶۷۰۰‬تومان‪ ،‬گوش��ت منجمد‬ ‫گوس��اله داخل��ی ‪ ۱۵۵۰۰‬توم��ان‪ ،‬م��رغ‬ ‫منجم��د ‪ ۵۸۰۰‬توم��ان و م��رغ کامل پاک‬ ‫ش��ده تنظیم بازاری را ‪ ۷۳۶۰‬تومان تعیین‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این ادعا در حالی مطرح ش��ده‬ ‫که حتی روس��ای اتحادی��ه کاالهای مذکور‬ ‫در تایید این خبر اتف��اق نظر ندارند! محمد‬ ‫یوسفی‪ ،‬رییس هیات مدیره انجمن پرورش‬ ‫دهندگان مرغ گوش��تی کشور در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا صمت اعالم کرد ک��ه افزایش قیمت مرغ‬ ‫در این ستاد تصویب شده است اما مشخص‬ ‫نیس��ت که چ��ه زمانی ای��ن افزایش قیمت‬ ‫اجرای��ی می‌ش��ود‪ .‬او گفت‪ :‬س��تاد تنظیم‬ ‫بازار قیم��ت هر کیلو م��رغ را ‪ ۷‬هزار تومان‬ ‫تصوی��ب کرد اما قیمت ای��ن محصول هنوز‬ ‫در میادی��ن میوه و تره‌ب��ار افزایش نیافته و‬ ‫‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۱۵۰‬توم��ان به فروش می‌رس��د‪.‬‬ ‫یوس��فی می‌گوید که قرار اس��ت ش��رکت‬ ‫پش��تیبانی امور دام‪ ،‬م��رغ را کیلویی ‪۷‬هزار‬ ‫توم��ان از مرغداران بخرد ک��ه قبل از این به‬ ‫قیمت ‪ ۶۵۰۰‬تومان خریداری می‌ش��د‪ .‬اما‬ ‫جالب اینجاس��ت که وی می‌گوید‪ :‬افزایش‬ ‫قیمت��ی در بازار نخواهیم داش��ت اما دولت‬ ‫باید تدابیری بیندیش��د که تولید‌کننده نیز‬ ‫آس��یب نبیند! این گفته‌ها در حالی مطرح‬ ‫است که به گفته رییس هیات مدیره انجمن‬ ‫پ��رورش دهن��دگان مرغ گوش��تی‪ ،‬منتظر‬ ‫ش��روع خرید گوش��ت مرغ توس��ط شرکت‬ ‫پش��تیبانی امور دام هس��تیم چ��ون تحقق‬ ‫قیمت ‪ ۷‬هزار تومانی گوش��ت مرغ بستگی‬ ‫به خرید ش��رکت پش��تیبانی امور دام دارد‪،‬‬ ‫در حالیکه هنوز این ش��رکت اقدام به خرید‬ ‫مرغ نکرده اس��ت! یوسفی افزود‪ :‬قیمت بازار‬ ‫را عرض��ه و تقاضا تعیین می‌کن��د و این در‬ ‫حالی اس��ت که عرضه مازاد بر تقاضاس��ت و‬ ‫شرکت پشتیبانی امور دام نیز باید این مازاد‬ ‫را از تولیدکننده بخرد تا با ضرر مواجه نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گوشت گوس�فندی افزایش‬ ‫نیافته است‬ ‫ام��ا علی‌اصغ��ر ملک��ی‪ ،‬ریی��س اتحادیه‬ ‫گوشت گوس��فندی با قاطعیت می‌گوید که‬ ‫جلس��ه س��تاد تنظیم ب��ازار در هفته جاری‬ ‫برگزار نشده است!‬ ‫او با اش��اره به مباحث مطرح شده در مورد‬ ‫گرانی گوشت قرمز در برخی رسانه‌ها‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این هفته جلس��ه س��تاد تنظیم بازار برگزار‬ ‫نش��د‪ ،‬چرا که در صورت برگزاری این جلسه‬ ‫حتما ما نیز به شرکت در آن دعوت می‌شدیم‪.‬‬ ‫اگر که چنین تصمیمی گرفته شده ما در آن‬ ‫جلسه حضور نداشتیم و نمی‌دانم کجا و این‬ ‫تصمیم گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫قیمت گوشت گوس��فندی حدود یک سال‬ ‫اس��ت بدون افزایش قیمت ارائه شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قیمت هر کیلو ش��قه ب��دون دنبه در‬ ‫سطح ش��هر بین ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬ملکی در پایان گفت که هنوز‬ ‫جلس��ه‌ای درب��اره افزایش قیمت گوش��ت‬ ‫گوسفندی در ستاد تنظیم بازار برگزار نشده‬ ‫و اگر قرار اس��ت در این هفته برگزار ش��ود‪،‬‬ ‫هنوز خبری به او اعالم نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برن�ج واردات�ی را کس�ی قیم�ت‌‬ ‫گذاری نمی‌کند‬ ‫از س��وی دیگر جمی��ل علیزاده ش��ایق‪،‬‬ ‫دبیر انجمن برنج کش��ور بعد از اطالع از این‬ ‫گ��زارش گفت که دول��ت برنج‌های وارداتی‬ ‫را قیمت‌گ��ذاری نمی‌کن��د‪ :‬دول��ت قیمت‬ ‫برنج‌های وارداتی دولتی را اعالم کرده یعنی‬ ‫برنج‌های��ی که خود دول��ت آنها را وارد کرده‬ ‫است‪ .‬او نیز معتقد است که ستاد تنظیم بازار‬ ‫و دول��ت دخالتی در تعیین قیمت برنج‌های‬ ‫واردات��ی نمی‌کنن��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬قیم��ت‬ ‫برنج‌ه��ای وارداتی را ب��ازار (عرضه و تقاضا)‬ ‫تعیین می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹در آخر ‪...‬‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیم��ی نای��ب رییس‬ ‫و ابراهی��م نک��و دبیر کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجل��س نیز در گفت‌وگو ب��ا خبرنگار صمت‬ ‫از این اقدام دولت در راستای افزایش قیمت‬ ‫محص��والت گوش��ت‪ ،‬مرغ و برن��ج وارداتی‬ ‫اظهار بی‌اطالعی کردند‪.‬‬ ‫یزدان سیف‪ ،‬قائم مقام وزیر کشاورزی در‬ ‫گفت‌وگ��و با صمت دخالت دولت در افزایش‬ ‫ی��ا کاهش قیمت را رد کرد و افزود‪« :‬قیمت‪،‬‬ ‫مرغ‪ ،‬گوش��ت و برنج در ب��ازار عرضه و تقاضا‬ ‫تعیین می‌ش��ود و به صورت روزانه اس��ت؛‬ ‫یعنی دول��ت راجع به قیمت ها خصوصا این‬ ‫دسته از اجناس هیچ وقت تصمیمی نگرفته‬ ‫اس��ت که بخواهد تصویب کند‪ ».‬او در ادامه‬ ‫با اش��اره به نوسانات قیمت این دست از کاال‬ ‫ه��ا که به دلیل میزان عرض��ه و تقاضا تغییر‬ ‫می کند‪ ،‬گف��ت‪« :‬به دلیل فضای رقابتی که‬ ‫در بازار وج��ود دارد‪ ،‬مرغ هر روز یک قیمت‬ ‫دارد و ثابت نیس��ت‪ .‬ستاد تنظیم بازار تالش‬ ‫م��ی کند در جهت ثب��ات روند عرضه برنامه‬ ‫ریزی کند‪» .‬‬ ‫س��یف در ادامه اف��زود‪ « :‬قیمت مرغی‬ ‫که ح��اال راجع ب��ه آن صحبت می کنند‬ ‫‪ 18‬م��اه پیش برنامه‌ریزی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫یعنی طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته‬ ‫بای��د در این ‪ 18‬ماه از قیمت آن مراقبت‬ ‫امضای تفاهمنامه همکاری اتاق ایران و گمرک برای اجرای سند تیر‬ ‫سیستم حمل‌و نقل متحول می‌شود‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫ای��ران و گمرک جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫دی��روز تفاهمنامه‌ای را به امضا رس��اندند‬ ‫که براس��اس آن س��ند تیرپ�لاس جهت‬ ‫افزایش بیش��تر س��طح تضمین��ات مورد‬ ‫اس��تفاده ق��رار می‌گیرد‪ .‬ای��ن تفاهمنامه‬ ‫طی مراسمی به امضای مسعود کرباسیان‬ ‫رییس گمرک جمهوری اس�لامی ایران و‬ ‫غالمحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران رس��ید‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه می‌توان��د نقش موثری در‬ ‫ایمنی حمل‌ونقل و افزایش سطح ترانزیت‬ ‫در سطح کشور به عنوان کریدور کشورهای‬ ‫آس��یای میانه به غرب و ش��مال به جنوب‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬براس��اس این تفاهمنامه در‬ ‫ارتباط با س��ند تیرپالس طرفین بر اجرای‬ ‫تغیی��رات الزم طب��ق قوانین رای��ج و رویه‬ ‫اجرایی پیش‌بینی شده در قرارداد تضمین‬ ‫که ش��امل رویه بررس��ی دعاوی مربوط به‬ ‫کارنه تیر همراه است‪ ،‬موافقت کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌اندازی سیستم هوشمند‬ ‫ترانزیت‬ ‫رییس کل گمرک ای��ران گفت‪ :‬افزایش‬ ‫س��طح تضمین��ات عبور کاالی��ی به روش‬ ‫تیر از جمل��ه زمینه‌های فعالیت با اتحادیه‬ ‫بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای (ایرو) است‪.‬‬ ‫مسعود کرباس��یان افزود‪ :‬با امضای این‬ ‫تفاهمنامه که سطح تضمینات پیش از این‬ ‫‪ ۵۰‬هزار دالر بود که ‪ ۱۰۰‬هزار دالر افزایش‬ ‫یافت و به سطح ‪ ۱۵۰‬هزار دالر رسید‪.‬‬ ‫وی از راه‌ان��دازی سیس��تم هوش��مند‬ ‫ترانزی��ت در گمرکات کش��ور خب��ر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬این سیس��تم بی��ش از ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫حمل‌ونقل ترانزیتی کشور را تحت پوشش‬ ‫قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫کرباس��یان تصریح کرد‪ :‬جایگاه ایران در‬ ‫منطقه به لحاظ حمل‌ونقل بس��یار مهم و‬ ‫تاثیرگذار اس��ت و کریدورهای ش��مال ‪-‬‬ ‫جنوب و ش��رق ‪ -‬غرب بیانگر اهمیت نقش‬ ‫اصلی ایران در ترانزیت منطقه است‪.‬‬ ‫ریی��س کل گمرک ایران با بیان اینکه در‬ ‫سال گذش��ته بیش از ‪ ۱۲‬میلیون تن کاال‬ ‫از کش��ور ترانزیت شده است‪ ،‬گفت‪ :‬حجم‬ ‫ترانزیت کاال نیز در ‪ 5‬ماهه نخس��ت امسال‬ ‫‪ ۵‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ش��رایط فعل��ی ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫حجم ترانزیت کش��ور تحت پوشش کارنه‬ ‫تیر ب��وده و با امضای توافقنامه‌ای که امروز‬ ‫به امضای اتاق ایران و گمرک رس��ید‪ ،‬این‬ ‫میزان به ‪ ۳۰‬درصد افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫کرباس��یان به حذف پروان��ه کاغذی در‬ ‫حمل‌ونقل جاده‌ای اش��اره کرد و گفت‪ :‬از‬ ‫این به بعد این پروانه به صورت الکترونیکی‬ ‫و از طری��ق پیامک اعالم می‌ش��ود ضمن‬ ‫اینکه این کار از طریق پیامک قابل پیگیری‬ ‫و کنترل است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از افزایش سقف‬ ‫تضمینات کارنه تیر‬ ‫رییس اتاق بازرگان��ی ایران گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫تح��ول در ابزارهای الزم برای حمل‌ونقل و‬ ‫ترانزیت باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫غالمرضا شافعی افزود‪ :‬گمرک به عنوان‬ ‫یک موسس��ه پیش��رو‪ ،‬در ش��رایط جدید‬ ‫به‌س��وی الکترونیکی ک��ردن فعالیت‌های‬ ‫گمرکی پیش رفته که باید سرعت و دقت را‬ ‫در امر ترانزیت مورد توجه قرار دهد‪.‬‬ ‫می‌ش��د‪ .‬مراقبت برای جلوگیری از ایجاد‬ ‫ب��ی نظمی‪ .‬بدین معنا که اگر ‪ 6‬ماه پیش‬ ‫اخت�لال در یک مرغداری بوجود می آمد‬ ‫با برنامه ریزی و پشتیبانی جلوی افزایش‬ ‫قیم��ت و بهم خوردن تع��ادل بازار را می‬ ‫گرفتیم ‪» .‬‬ ‫او در ادام��ه گفت‪ « :‬این صحبت ها در‬ ‫ش��رایطی مطرح اس��ت ک��ه برخالف باال‬ ‫رفت��ن نجومی قیمت ها و خصوصا قیمت‬ ‫م��رغ که در س��ال ‪ 90 ،89‬قیمت تا مرز‬ ‫‪ 10‬هزار تومان هم رس��ید‪ ،‬بازار همچنان‬ ‫ثابت مانده است و هر کیلو حدود ‪6800‬‬ ‫تا ‪ 7000‬تومان بفروش می رسد‪.‬‬ ‫س��یف در ادامه با حمایت از تصمیمات‬ ‫دولت در بخش تولی��دات داخل گفت‪« :‬‬ ‫بای��د این نکات را ه��م در نظر گرفت که‬ ‫مرغ��دار در ش��رایطی مجبور اس��ت که‬ ‫کاالی��ش را ب��ا ای��ن قیمت بفروش��د که‬ ‫هم دس��تمزد کارگرانش ‪ 25‬درصد رشد‬ ‫داش��ته و هم با اجرایی شدن هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها‪ ،‬قیمت حامل های انرژی هم باال‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬به عبارتی این افزایش قیمت‬ ‫محدود به واس��طه جریان مطبوع تامین‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��ویی دیگر ما باید صنعت را‬ ‫حمایت و پش��تیبانی کنیم‪ .‬دولت وظیفه‬ ‫دارد از صنعتگر و تولید کننده پشتیبانی‬ ‫کن��د و اجازه ندهد صنعتگر هم با کاهش‬ ‫و ثابت نگه داشتن قیمت‌ها ضرر کند‪ ».‬او‬ ‫در پایان افزود‪ « :‬به هر حال باز هم تاکید‬ ‫م��ی کنم افزایش قیمت مرغ‪ ،‬گوش��ت و‬ ‫برنج هی��چ ربطی به دولت ن��دارد قیمت‬ ‫ای��ن ‪ 2‬کاال را بازار عرض��ه و تقاضا تعین‬ ‫می کند‪».‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬با توجه به آینده اقتصاد‬ ‫منطق��ه بای��د پیش‌بینی‌ه��ای الزم برای‬ ‫افزایش حجم قاب��ل توجه ترانزیت صورت‬ ‫گیرد‪ .‬گم��رک در این زمین��ه برنامه‌های‬ ‫خوب��ی را تدوین کرده و هم��کاری با اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران می‌تواند تس��ریع‌کننده‬ ‫این برنامه‌ها باش��د‪.‬رییس اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران گفت‪ :‬این‬ ‫اتاق از افزایش س��قف تضمینات کارنه تیر‬ ‫گم��رک از ‪ ۵۰‬هزار دالر ب��ه ‪ ۶۰‬هزار یورو‬ ‫حمای��ت می‌کن��د‪.‬وی افزود‪ :‬بس��یاری از‬ ‫کش��ورهایی که به اندازه ای��ران کارنه تیر‬ ‫صادر یا مورد پذیرش قرار نمی‌دهند دارای‬ ‫تضمین ‪ ۶۰‬هزار یورویی هس��تند که این‬ ‫امر از نظر وجهه ملی و تس��هیالت بیش��تر‬ ‫حمل‌ونقلی و گمرکی حایز اهمیت است‪.‬‬ ‫ش��افعی اضافه ک��رد‪ :‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫در بخش زیرس��اختارها همچون توس��عه‬ ‫تیرپ��ارک ه��ا‪ ،‬ترمینال‌ه��ای م��رزی‪،‬‬ ‫مجه��ز کردن گم��رکات به‌دس��تگاه‌های‬ ‫ایک��س ری (‪ )X-Ray‬ثاب��ت و متحرک‪،‬‬ ‫باس��کول‪ ،‬تعمی��رگاه‪ ،‬انباره��ای محصور‬ ‫شده‪ ،‬فروش��گاه و مراکز رفاهی در اولویت‬ ‫برنامه‌های بخش خصوصی قرار دارد‪.‬‬ ‫کارنه تیر (‪ )TIR carnet‬سندی است‬ ‫گمرکی که برای ترانزیت بین‌المللی کاال در‬ ‫چارچوب کنوانسیون تیر (‪ )TIR‬در کشور‬ ‫مبدا صادر می‌ش��ود و به موجب آن کاال در‬ ‫وس��یله نقلیه جاده‌ای به طور پلمب ش��ده‬ ‫از خاک کش��ورهای بین راه عبور می‌کند و‬ ‫تا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمرکی‬ ‫مرب��وط به ترانزیت در مرزه��ای ورودی و‬ ‫خروجی این کش��ورها طبق قوانین داخلی‬ ‫آنها نخواهد بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش مصرف‌کننده در تولید‬ ‫غالمعلی رموی‪ :‬ساختارهای اقتصادی کشور در‬ ‫حل موضوعاتی مانند تش��ویق افزایش رقابت‪ ،‬رشد‬ ‫تولید‪ ،‬کاه��ش هزینه‪ ،‬جلوگیری از انحصار‪ ،‬احترام‬ ‫ب��ه حقوق مصرف‌کنن��ده و مش��تری‌مداری‪ ،‬رونق‬ ‫فضای کسب‌وکار و اموری از این دست که می‌تواند‬ ‫تولید و اقتصاد کش��ور را به شرایط مطلوب و مولد‬ ‫س��وق دهد؛ در مسیر مناس��بی قرار ندارد و به‌نظر‬ ‫می‌رسد ش��رایط حاکم بر ساختار برخی شرکت‌ها‬ ‫و تولیدات داخلی به س��مت و سوی رقابت و بهینه‬ ‫شدن در تولید و نیاز مشتری در حرکت نیست‪.‬‬ ‫این در حالی است که حمایت از صنعت داخلی و‬ ‫حرکت به سمت خودکفایی در ارکان مختلف تولید‬ ‫یک��ی از آمال‌های انقالب بوده اما آنچه باید مدنظر‬ ‫ق��رار گیرد‪ ،‬این اس��ت که آیا بنگاه‌ه��ای اقتصادی‬ ‫می‌توانن��د با ش��یوه‌های انحصارطلبانه به س��مت‬ ‫خودکفایی و توس��عه صنعت��ی حرکت کنند؟ برای‬ ‫پاس��خ به این سوال الزم است نگاهی داشته باشیم‬ ‫به ش��رایط اقتصادی کشور طی سال‌های ‪ ۱۳۹۱‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬در شرایطی که تصور می‌شد برخی از صنایع‬ ‫به مرز خودکفایی رس��یده است‪ ،‬با افزایش ناگهانی‬ ‫قیمت ارز و نابس��امانی بازار‪ ،‬سونامی ناگوار افزایش‬ ‫در کش��ور تمام مردم و کارشناس��ان را شگفت‌زده‬ ‫کرد‪ .‬رسیدن به یک اقتصاد پویا و هدفمند مستلزم‬ ‫ایجاد ش��رایط برابر برای افراد و گروه‌های اقتصادی‬ ‫اس��ت تا بتوانند در یک فضای رقابتی سالم فعالیت‬ ‫و تولید کنند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬وجود امکاناتی برای‬ ‫انتخ��اب مصرف‌کننده در بازار ش��رایطی را فراهم‬ ‫خواهد کرد تا تولید‌کنندگان برای رسیدن به رشد‬ ‫مطلوب و س��ود بیشتر به س��مت کاهش هزینه‌ها‪،‬‬ ‫مدیریت تولید مطابق با س�لایق مش��تریان و‪ ...‬را‬ ‫اجرا کنند‪.‬‬ ‫با این مقدمه تولیدات داخلی باید از س��وی مردم‬ ‫و تش��کل‌های مردمی مورد ارزیابی و پایش مستمر‬ ‫قرار گیرد تا ضمن اطالع‌رس��انی به تولید‌کنندگان‬ ‫و مصرف‌کنن��دگان فض��ا ب��رای تولی��د متناس��ب‬ ‫با مص��رف فراه��م آی��د‪ ،‬بنابراین ض��رورت وجود‬ ‫تشکل‌هایی که بتوانند در این بخش فعالیت کنند‪،‬‬ ‫احساس می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع یعنی فراه��م کردن بس��ترهای‬ ‫الزم جهت فعالی��ت تش��کل‌های مردم‌نهاد حامی‬ ‫حقوق مصرف‌کننده‪ .‬این س��من‌ها می‌توانند بدون‬ ‫ملاحظات سیاس��ی و گرایش‌های حزبی و گروهی‬ ‫موج��ود در دولت‌ه��ا از حق��وق مصرف‌کنن��دگان‬ ‫حمایت کرده و تولید‌کنن��دگان را وادار به تمکین‬ ‫مطابق ب��ا نیاز مردم کنند‪ .‬البت��ه نتیجه بلندمدت‬ ‫این نظارت توس��ط مردم باعث رش��د تولید توسعه‬ ‫صنع��ت و گس��ترش فناوری خواهد ش��د که همه‬ ‫ای��ن موضوعات کش��ور را ب��ه س��مت خوداتکایی‬ ‫و خودکفای��ی در تولی��د و رف��ع نیازه��ا هدای��ت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی کشور‪ ،‬روال به این گونه است که‬ ‫ب��ا ورود موضوعات و بحران‌ه��ای افزایش قیمت‌ها‪،‬‬ ‫دولت وارد عرصه ش��ده تا ش��رایط را به شکلی که‬ ‫هم رضایت تولیدکننده را در پی داش��ته باشد و هم‬ ‫صدای مصرف‌کننده را اعمال کنند‪ .‬این در شرایطی‬ ‫است که نماینده مصرف‌کننده در این فرآیند حاضر‬ ‫نیس��ت‪ .‬اگرچه مطابق قانون‪ ،‬دولت و سازمان‌های‬ ‫دولت��ی مانن��د س��ازمان حمای��ت مصرف‌کننده و‬ ‫تولید‌کنن��ده‪ ،‬ش��ورای رقابت و‪ ...‬به‌عن��وان حامیان‬ ‫م��ردم ش��ناخته می‌ش��وند ول��ی در فرآیندی که‬ ‫جریان‌ها و تشکل‌های حامی تولید‪ ،‬توزیع و خدمات‬ ‫درخصوص استیفای حقوق بنگاه‌های خود به‌شدت‬ ‫در ح��ال تالش و تکاپو هس��تند‪ ،‬اث��ری از نماینده‬ ‫مصرف‌کننده مشاهده نمی‌شود‪ .‬در ایران با تصویب‬ ‫و اب�لاغ قان��ون حمایت در اواخر س��ال ‪ ۱۳۸۸‬این‬ ‫موضوع به‌عنوان ی��ک مطالبه قانونی مردم از دولت‬ ‫مطرح شد‪.‬‬ ‫در فص��ل س��وم قان��ون حمای��ت‪ ،‬پیش‌بین��ی‬ ‫ش��ده اس��ت که انجمن‌های مردم‌نه��اد حمایت از‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان (س��من) در س��طوح ملی‪،‬‬ ‫استانی و شهرستانی وظیفه آگاه‌‌سازی و ارائه نظرات‬ ‫مش��ورتی و همچنین پیگیری حقوقی شکوایه‌های‬ ‫مصرف‌کنن��دگان را برعهده داش��ته باش��ند‪ .‬با این‬ ‫اقدام��ات‪ ،‬امی��د آن می‌رف��ت ت��ا در آینده ش��اهد‬ ‫توجه بیش��تر و عملی‌تر موض��وع حمایت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان باشیم‪.‬‬ ‫ط��رح این مفهوم زمینه پررنگ‌تر ش��دن حضور‬ ‫س��ازمان‌های مردم��ی در عرصه حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��ده را نوید می‌داد ول��ی عمال این اتفاق‬ ‫نیفتاد و این موضوع بار دیگر مطرح ش��د که اساسا‬ ‫موض��وع حمایت از حقوق مصرف‌کنن��ده به معنا و‬ ‫مفهومی ک��ه از آن در س��اختارهای اقتصادی دنیا‬ ‫اس��تنباط می‌ش��ود‪ ،‬در ای��ران به دالی��ل متعددی‬ ‫نمی‌تواند مطرح باش��د و اصوال س��اختار اقتصادی‬ ‫کش��ور و تقس��یم وظایف موجود اختیاراتی را برای‬ ‫این تش��کل‌ها قائل نشده است‪ .‬براساس این بینش‬ ‫حمایت و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان از وظایف‬ ‫اساس��ی دولت‌هاس��ت که از بع��د حاکمیتی قابل‬ ‫پذیرش بوده اس��ت‪ .‬ام��ا در این بین نقش و جایگاه‬ ‫سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب مجلس را‬ ‫در این فرآیند چگونه می‌توان تعریف کرد؟‬ ‫کارشناس اقتصادی‬
‫گپ و گفت‬ ‫رسانه ملی نباید فقط به دنبال‬ ‫درآمدزایی باشد‬ ‫مدت‌هاس��ت ک��ه گالیه‌های‬ ‫تولیدکننده‌ه��ای داخل��ی از‬ ‫صداوس��یما رس��انه‌ای ش��ده‬ ‫است‪ .‬بس��یاری از آنها معتقدند‬ ‫که رس��انه ملی با پخش تبلیغ‬ ‫محص��والت و اق�لام خارج��ی‬ ‫تنها به دنبال منافع س��ازمانی‬ ‫اس��ت و هیچ توجهی به اوضاع نابس��امان تولیدات‬ ‫داخلی ن��دارد‪ .‬یعنی تلویزیون ب��ا پخش تیزرهای‬ ‫تبلیغات��ی کاالهای وارداتی‪ ،‬بازار تولیدات داخلی را‬ ‫کس��اد می‌کند؛ چراکه فرهن��گ جامعه بیش از هر‬ ‫چیز دیگر متاثر از رس��انه ملی اس��ت و تبلیغ اقالم‬ ‫خارجی باعث می‌ش��ود ک��ه جامعه برای خرید این‬ ‫دس��ته از کاالها رغبت بیشتری نسبت به تولیدات‬ ‫داخلی نشان دهد‪ .‬سيدمحمدحسين ميرمحمدي‪،‬‬ ‫عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی هم معتقد اس��ت که رفتار صداوس��یما با‬ ‫جایگاه��ش مغای��رت دارد و منافع کالن کش��ور را‬ ‫فراموش کرده است‪.‬‬ ‫€ €چند س�الی می‌ش�ود ک�ه تبلی�غ اجناس‬ ‫خارج�ی از رس�انه ملی بدون هی�چ ممانعتی‬ ‫پخ�ش می‌ش�ود‪ .‬بس�یاری از فع�االن و‬ ‫تولید‌کننده‌های داخلی از این موضوع گله‌مند‬ ‫هستند و معتقدند این امر به تولیدات داخلی‬ ‫ضربه می‌زند‪ .‬نظر شما چیست؟‬ ‫متاس��فانه همین‌طور است و همه این را می‌دانند‬ ‫تاثیر تلویزیون بر افکار عمومی بسیار گسترده است‪.‬‬ ‫در برخی موارد مش��اهده شده راهی که صداوسیما‬ ‫برای تبلیغات طی می‌کند‪ ،‬بر اس��اس منافع کالن‬ ‫کشور نیست و بیشتر منافع سازمانی و کسب درآمد‬ ‫در نظر گرفته می‌شود‪ .‬اما نکته اینجاست که برای‬ ‫کس��ب درآمد نباید به هر شیوه‌ای عمل کرد‪ .‬وقتی‬ ‫سیاس��ت‌های اقتصادی (اقتصاد مقاومتی) توس��ط‬ ‫باالتری��ن رک��ن جامعه یعنی مق��ام معظم رهبری‬ ‫ابالغ می‌ش��ود و شاه‌بیت سیاست اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫حمایت از تولید داخلی اس��ت باید همه در راستای‬ ‫حمای��ت و رونق و مصرف تولید ملی حرکت کنند‪.‬‬ ‫تلویزیون هم به خاطر فراگیر و دانش��گاهی بودنش‬ ‫باید از این امر اطاعت کند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به حساس�یت‌ها و مش�کالت به‬ ‫وج�ود آمده‪ ،‬فکر می‌کنید دلی�ل اینکه هنوز‬ ‫هی�چ اقدامی ب�رای جلوگیری و س�اماندهی‬ ‫تبلیغات صورت نگرفته است‪ ،‬چیست؟‬ ‫م��ن معتقدم که رس��انه‌ها باید اف��کار عمومی را‬ ‫آماده و فرهنگ‌سازی کنند‪ .‬جلوگیری از تبلیغات و‬ ‫تشویق برای خرید تولیدات داخلی به عهده سازمان‬ ‫مربوطه و سایر رسانه‌هاس��ت‪ .‬باید دید موانع برای‬ ‫حذف این مشکل چیست‪.‬‬ ‫€ €از نظ�ر ش�ما ک�دام نه�اد و ارگان‌ دولتی‬ ‫مسولیت نظارت و جلوگیری دارند؟‬ ‫در ابتدا رییس س��ازمان صد‌او‌س��یما که منتصب‬ ‫رهبر معظم انقالب اس��ت باید نظارت درس��تی به‬ ‫تبلیغات داش��ته باش��د‪ .‬در کنار او ش��واری نظارت‬ ‫ب��ر صد‌او‌س��یما‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫کمیس��یون فرهنگی و ‪ ...‬باید دس��ت به دست هم‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫کوتاه از بازار‬ ‫تس�نیم‪ :‬ناصر نبی‌پور‪ ،‬رییس هیات‌مدیره اتحادیه‬ ‫م��رغ تخم‌گ��ذار تهران با بی��ان اینکه ت��وان رقابت با‬ ‫کشورهایی مانند ترکیه‪ ،‬اوکراین و هند را در صادرات‬ ‫تخم‌م��رغ نداریم‪ ،‬افزود‪ :‬س��ال گذش��ته ‪۳۴‬هزار تن‬ ‫تخم‌مرغ ص��ادر کردیم اما ص��ادرات ترکیه در همان‬ ‫مدت ‪۱۳۲‬ه��زار تن بوده اس��ت‪ .‬او در مورد مباحث‬ ‫مطرح ش��ده از سوی برخی مس��ئوالن مبنی‌بر اینکه‬ ‫روس��یه بازار جدید ص��ادرات تخم‌مرغ ایرانی اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ای��ن ب��ازار هنوز برای ما ناش��ناخته اس��ت و‬ ‫مش��خص نیس��ت بازار هدف ما باشد یا خیر‪ .‬مباحثی‬ ‫مطرح شده که چون اتحادیه اروپا این کشور را تحریم‬ ‫کرده ممکن است روسیه تخم‌مرغ مورد نیاز خود را از‬ ‫ایران وارد کند اما تا این صادرات انجام نشود نمی‌توان‬ ‫آن را قطعی دانست‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬حسین مهاجران‪ ،‬رییس اتحادیه فروشندگان‬ ‫میوه و س��بزی تهران از ارزان ش��دن قیمت آناناس و‬ ‫ادام��ه‌دار بودن گرانی خیار خب��ر داد و گفت‪ :‬آناناس‬ ‫وارداتی اس��ت و بسته به میزان تقاضا قیمت آن تغییر‬ ‫می‌کند اما خیار در س��ال‌های گذش��ته در این فصل‬ ‫از نهاوند‪ ،‬کرج‪ ،‬دماوند و گلخانه‌های سراس��ر کش��ور‬ ‫ب��ه تهران می‌آمد‪ ،‬بنابراین امس��ال فق��ط از دماوند و‬ ‫گلخانه‌ها وارد شده‪ ،‬به همین دلیل قیمت آن افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬ظاهرا در سال‌های گذشته به دلیل وفور‬ ‫خیار قیم��ت آن کاهش یافته و امس��ال بعضی جاها‬ ‫تصمیم گرفتند که خی��ار تولید نکنند‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫قیمت هر کیلو خیار ‪ 2800‬تا‪3500‬تومان و هر بسته‬ ‫‪ 6‬تای��ی آناناس ‪ 70‬تا‪90‬هزار تومان به فروش می‌رود‪.‬‬ ‫مهاج��ران با بی��ان اینکه قیمت س��یب‌زمینی حدود‬ ‫‪15‬درصد کاهش داشته است‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر هر‬ ‫کیلو سیب‌زمینی ‪ 600‬تا‪ 1000‬تومان‪ ،‬هندوانه ‪500‬‬ ‫تا ‪550‬تومان و خربزه مشهدی‪1100‬تا‪1500‬تومان به‬ ‫فروش می‌رود و قیمت خربزه و طالبی ریز هم حدود‬ ‫‪600‬تومان است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫صمت نقش رسانه ملی در «تجارت داخلی» را بررسی می‌کند‬ ‫سایه سنگین تبلیغات‬ ‫بر منافع ملی‬ ‫ن�گار خس�روی‪ -‬گ�روه تج�ارت‪:‬‬ ‫«واردات زیادو تولیدات داخلی کم اس��ت‪،‬‬ ‫بازار و تولید و صنعت ایران حال خوش��ی‬ ‫ندارد‪ ،»...‬روزی نیس��ت که این جمالت را‬ ‫نش��نویم‪ .‬آنقدر که دیگر جزو جدانشدنی‬ ‫گفته‌های کارشناسانی است که از اقتصاد‬ ‫بدون نفت حرف می‌زنند‪.‬‬ ‫بعد از انقالب‪ ،‬بح��ران جنگ بر اقتصاد‬ ‫ایران سیطره انداخته بود؛ باال رفتن قیمت‬ ‫تمام اقالم خوراکی‪ ،‬کاهش ش��دید قیمت‬ ‫نفت و هزاران اتفاق دیگر اوضاع اقتصادی‬ ‫کش��ور را به ش��دت تحت تاثیر قرار داده‬ ‫بودن��د و هزینه‌ه��ای امرار مع��اش هم به‬ ‫س��ختی تامین می‌شد‪ .‬در آن روزها حرف‬ ‫زدن از تولی��دات داخل��ی و رها ش��دن از‬ ‫اقتصاد نفت بیش��تر شبیه ش��وخی بود و‬ ‫همه می‌دانستند حتی نفت هم نمی‌تواند‬ ‫به راحتی بحران اقتصادی ایران را از بین‬ ‫ببرد چه برس��د به اتکا کردن به تولیدات‬ ‫داخلی‪.‬‬ ‫اوضاع اقتصاد ایران در ‪ 8‬سال پس از آن‬ ‫هم خوب نبود‪ .‬دولت سازندگی به شدت‬ ‫تحت تاثیر کاهش قیمت نفت بود و برای‬ ‫جبران کس��ری بودجه مجبور به گرفتن‬ ‫وام‌های متعدد از کش��ورهای توسعه‌یافته‬ ‫ش��ده بود‪ .‬برای همین تنها رخداد خوب‬ ‫صنع��ت در ای��ن دول��ت‪ ،‬پایه‌گ��ذاری و‬ ‫ش��روع ب��ه کار بعض��ی از کارخانه‌ه��ای‬ ‫تولید داخلی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�روع دولت اصالحات با کاهش‬ ‫بهای نفت‬ ‫با ش��روع کار دولت اصالحات بار دیگر‬ ‫قیمت نفت به ش��دت افت ک��رد و حتی‬ ‫به ‪ 13‬دالر (هر بش��که) رس��ید‪ .‬خاتمی‪،‬‬ ‫رییس‌جمه��وری وقت ب��ا اجرایی کردن‬ ‫برنامه‌های��ی از جمل��ه تاس��یس صندوق‬ ‫ذخی��ره ارز و تصویب س��ند چش��م‌انداز‬ ‫‪20‬س��اله‪ ،‬تم��ام تالش��ش را ک��رد که تا‬ ‫حدی اوضاع نابس��امان را بهبود بخشد و‬ ‫وابستگی به نفت را که هرچند غیرممکن‬ ‫به نظر می‌رس��ید تا ح��دی ممکن کند‪.‬‬ ‫در ‪ 4‬س��ال دوم دولتش ت��ا حدی موفق‬ ‫به انج��ام این کار ش��د و صنعت ایران را‬ ‫متحول کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹واکاوی‬ ‫نوع داخلی!‬ ‫از‬ ‫پرده اول‪ :‬مدیریت‬ ‫‹ ‹‌دول�ت نه�م و بی‌توجه�ی ب�ه‬ ‫تولید داخلی‬ ‫در ای��ران حرف آخر‬ ‫ب��ا ش��روع دولت نه��م و ش��روع روند را می‌زن��د و حت��ی‬ ‫صعودی قیم��ت نفت‪ ،‬ب��ار دیگر صنعت گاه��ی درکل حرف‬ ‫و تولی��دات داخلی با مان��ع بزرگی مواجه نمی‌زن��د! گل��ه اغلب‬ ‫ش��دند؛ «بی‌توجهی به تولیدات داخلی»‪ .‬تولیدکننده‌ها همین‬ ‫حضور ‪8‬س��اله دولت نهم و دهم این مانع اس��ت‪ .‬آنها می‌گویند‬ ‫را بیش��تر از قبل بزرگ کرد و با باال رفتن مدی��ر تولی��دی که س��ر‬ ‫قیم��ت دالر (آن هم ‪ 3‬براب��ر)‪ ،‬صنعت و کار اس��ت ‪،‬ن��ه آگاه��ی دارد و نه‬ ‫تولید ایران دیگر توان نفس کش��یدن هم حت��ی تجربه‪ .‬همین نب��ود آگاهی‬ ‫و بی‌تجربگ��ی اس��ت ک��ه باعث می‌ش��ود‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹شعار اول‪ ،‬حمایت از تولید داخل محصوالت و تولیدات داخلی دیده نشوند‪.‬‬ ‫عنایت‌اهلل بیابانی‪ ،‬قائم‌مقام خانه کشاورز‬ ‫ام��ا ح��اال ب��ا روی کار آم��دن دول��ت‬ ‫یازدهم‪ ،‬صنعتی‌ها ب��از هم منتظر کمک یکی از کس��انی اس��ت که معتقد اس��ت‪،‬‬ ‫دولت هس��تند‪ ،‬چراکه یکی از شعار‌های مدیریت اش��تباه س��االنه میزان زیادی از‬ ‫ای��ن دولت حمای��ت از تولی��دات داخلی محصوالت را از بین می‌برد‪ .‬او در گفت‌وگو‬ ‫با صم��ت اظهار کرد‪:‬‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬حت��ی با در‬ ‫«مش��کل اصلی این‬ ‫نظ��ر گرفت��ن ش��رایطی‬ ‫فشار اقتصادی به‬ ‫موضوع به نبود دانش‬ ‫ک��ه دولت‌ه��ای بع��د از‬ ‫انقالب داش��ته‌اند باز هم صداوسیما که بودجه‬ ‫فن��ی تولیدکنندگان‬ ‫واردکنن��دگان‬ ‫بای��د گفت ک��ه تولیدات خود را از دولت دریافت و‬ ‫می‌کند‪ ،‬بسیار افزایش برمی‌گردد‪ .‬متاسفانه‬ ‫کم اس��ت‪ .‬توجی��ه برای‬ ‫کسانی که در این کار‬ ‫ای��ن پدیده‪ ،‬زیاد اس��ت‪.‬‬ ‫گاه��ی دلیل ای��ن امر را یافته است‪ ،‬این سیستم‬ ‫دستی دارند‪ ،‬تخصص‬ ‫عریض و طویل برای‬ ‫کاف��ی ندارن��د‪ .‬چند‬ ‫نبود توان رقابت تولیدات‬ ‫جبران هزینه‌های خود سال گذشته به خاطر‬ ‫داخلی با اق�لام وارداتی‬ ‫مدیری��ت نادرس��ت‬ ‫می‌دانند و گاهی افزایش‬ ‫مجبور شده که هر‬ ‫در کش��ور‪ ،‬حج��م‬ ‫می��زان واردات را دلیلی‬ ‫کاالیی را تبلیغ کند‬ ‫گس��ترده‌ای از ای��ن‬ ‫ب��ر بی‌میل��ی صنعتی‌ها‬ ‫محص��والت داخل��ی‬ ‫قلمداد می‌کنند‪ .‬اما آنچه‬ ‫در انبارها دپو شدند‪.‬‬ ‫مسلم است نبود حمایت‬ ‫نداشتن دانش فنی سبب شد که همه آنها‬ ‫کافی از تولیدکنندگان داخلی است‪.‬‬ ‫ای��ن مهم آنق��در قابل لمس اس��ت که از بین بروند‪ ،‬در حالی که می‌توانس��تند با‬ ‫سال ‪ 91‬را به نام حمایت از تولید داخلی به کار گرفت��ن تکنیک‌های خاص‪ ،‬از هدر‬ ‫نامگ��ذاری کردند اما متاس��فانه ش��رایط رفتن آنها جلوگیری کنند‪».‬‬ ‫تولیدات داخلی آن‌ط��ور که باید مطلوب‬ ‫پرده دوم‪ :‬نیاز داخلی زیاد اس��ت‪« .‬زیاد‬ ‫نیس��ت‪ .‬هر چند که مردان دولت یازدهم ب��ودن» نی��از را می‌ش��ود ب��ه عرض��ه کم‬ ‫برای حمایت از تولی��د داخل کمر همت محص��والت داخلی نس��بت داد‪ .‬براس��اس‬ ‫بس��ته‌اند و رون��ق تج��ارت را در اولویت اص��ل همیش��گی «نیاز ب��اال و عرضه کم»‬ ‫برنامه‌ها قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫اوضاع ب��ازار را به‌هم می‌ریزد‪ .‬قیمت‌ها باال‬ ‫می‌روند و دول��ت نمی‌تواند اصناف را برای‬ ‫پایین نگه داش��تن تولیداتشان راضی کند؛‬ ‫تنها می‌ماند یک راه؛ «واردات»‬ ‫برای مثال نیاز به برنج‪ ،‬چای‪ ،‬گوش��ت و‬ ‫بس��یاری دیگر از کااله��ای خوراکی بیش‬ ‫از حدی اس��ت که محصوالت داخلی توان‬ ‫تامین آن را دارند؛ دولت حاال مجبور است‬ ‫که واردات محص��والت را بیش از قبل باال‬ ‫ببرد و این آغازی اس��ت برای چرخه‌ای که‬ ‫کارش معیوب کردن تولیدات داخلی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تبلیغ کاالی خارجی برای جبران‬ ‫هزینه‬ ‫تلویزیون‪ :‬می‌گویند هر درخواستی که‬ ‫برای تبلیغ به آنها بشود را رد نمی‌کنند!‬ ‫برایشان هم فرقی نمی‌کند که کاالیی که‬ ‫تبلیغ می‌کنند خارجی است یا ایرانی‪ .‬به‬ ‫گفته بسیاری از کارشناسان‪ ،‬صداوسیما‬ ‫بیش��تر به فکر جبران هزینه‌های خودش‬ ‫است و هیچ مدیریتی در رابطه با کاالیی‬ ‫که از طریق آنها تبلیغ می‌ش��وند‪ ،‬وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مجیدرض��ا حری��ری‪ ،‬عض��و هی��ات‬ ‫نماین��دگان اتاق بازرگانی تهران هم جزو‬ ‫کارشناس��انی اس��ت که همین عقیده را‬ ‫دارد‪ .‬او می‌گوی��د‪ :‬فش��ار اقتص��ادی به‬ ‫صداوس��یما که بودجه خ��ود را از دولت‬ ‫دریاف��ت می‌کند‪ ،‬بس��یار افزای��ش یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬این سیستم عریض و طویل برای‬ ‫جبران هزینه‌های خود مجبور ش��ده که‬ ‫هر کاالیی را تبلیغ کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاالی ایرانی اولویت تبلیغ باشد‬ ‫محس��ن احتش��ام‪ ،‬عض��و کمیس��یون‬ ‫کش��اورزی ات��اق بازرگانی ای��ران نیز در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا صمت ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫تبلیغ و برندسازی محصوالت داخلی باید‬ ‫اولویت اول رسانه‌های جمعی باشد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«رس��انه‌ها باید مراقب باش��ند ناخواسته‬ ‫فریب ش��یوه‌های تبلیغات و برندس��ازی‬ ‫محصوالت خارجی را نخورند‪ .‬شرکت‌های‬ ‫تولیدی از شیوه‌های مختلف برای معروف‬ ‫ش��دن اس��تفاده می‌کنند‪ ،‬بنابراین انتظار‬ ‫ما این اس��ت که رس��انه‌ها به ابزاری برای‬ ‫تبلیغات و برندس��ازی محصوالت خارجی‬ ‫تبدی��ل نش��وند‪ .‬ایران محصوالت بس��یار‬ ‫خوب��ی از لح��اظ کم��ی و کیف��ی تولید‬ ‫می‌کند اما به‌دلیل ناش��ناخته ماندن این‬ ‫ظرفیت‪ ،‬دیگر کشورها‪ ،‬محصوالت ایرانی‬ ‫را به نام کش��ور خود با بسته‌بندی جدید‬ ‫در جهان توزیع می‌کنند‪.‬‬ ‫ام��ا بس��یاری دیگ��ر از کارشناس��ان‬ ‫معتقدن��د که حضور کااله��ای خارجی و‬ ‫رسانه‌ای ش��دن ویژگی‌های آنها می‌تواند‬ ‫ب��ه صنعت کمک کند‪ .‬یعن��ی حضور آنها‬ ‫در ب��ازار‪ ،‬س��بب ایجاد رقابت می‌ش��ود و‬ ‫تولیدکنندگان داخلی برای ماندن در بازار‬ ‫ایران‪ ،‬مجبور هس��تند محصوالت‌شان را‬ ‫ارتقا بدهند‪ .‬ب��ه هرحال برای این معضل‬ ‫دالیل بسیار زیادی وجود دارد که گردش‬ ‫چرخ‌های اقتصادی رسانه ملی را می‌شود‬ ‫مهم‌ترین دلیل آن دانست‪.‬‬ ‫يادداشت‬ ‫ساختار نهادي اقتصاد ايران عليه توليد است‬ ‫فرشاد مومني‬ ‫استاد دانشگاه عالمه طباطبايي‬ ‫با توجه به اينکه س��اختار نه��ادي اقتصاد بر توليد‬ ‫اتکا نداشته و عليه توليد کار مي‌کند‪ ،‬در نتيجه کسي‬ ‫به دنبال تولي��د نمي‌رود و واس��طه‌گري جاي توليد‬ ‫را گرفته اس��ت‪ .‬با اين تعبير مي‌توان گفت ؛س��اختار‬ ‫نه��ادي کش��ور يک وضعي��ت خ��اص دارد و اقتصاد‬ ‫ايران به گونه‌اي س��اختار نهادي را شکل مي‌دهد که‬ ‫توليد با مش��کل جدي روبه رو شده است‪ .‬سابقه اين‬ ‫مشکل به قبل از اکتشاف نفت در ايران باز مي‌گردد‪.‬‬ ‫بازسازي س��اختار نهادي و آسيب‌شناسي اين مسئله‬ ‫ي��ک ضرورت ج��دي پيش‌روي مس��ئوالن اقتصادي‬ ‫ايران است‪.‬‬ ‫يکي ديگر از مش��کالت س��اختار نه��ادي ايران در‬ ‫بخ��ش تولي��د هزينه‌هاي ب��االي مبادله اس��ت‪ .‬اين‬ ‫هزينه‌ها بايد حاشيه سود را به حدي باال ببرد تا افراد‬ ‫رغبت به توليد داش��ته باشند؛ اين در حالي است که‬ ‫مطالعات نشان مي‌دهد‪ ،‬سود‌آوري بخش واسطه‌گري‬ ‫در بخ��ش کش��اورزي ‪ 8‬برابر توليد کش��اورزي و در‬ ‫بخ��ش صنعت ‪ 5‬براب��ر بخش توليد صنعتي اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراي��ن مي‌توان گفت‪ ،‬با يک معضل بنيادي در اين‬ ‫حوزه مواجه هس��تيم و الزم است مسئوالن اقتصادي‬ ‫کشور در اين خصوص ارزيابي جامعي داشته باشند‪.‬‬ ‫مالحظ��ات اقتصاد سياس��ي مش��کل ديگر بخش‬ ‫تولي��د اس��ت‪ .‬ذي‌نفع��ان‪ ،‬رويکردها و انديش��ه‌هاي‬ ‫مختلف��ي در خص��وص تولي��د دارند؛ ح��ال آنکه راه‬ ‫نجات کش��ور خروج از خام‌فروشي و حرکت به سمت‬ ‫تولي��د کاالهاي با ارزش افزوده باالس��ت‪ .‬با اس��تناد‬ ‫به جمله‌اي از «فردريک ليس��ت» مي‌توان خواس��تار‬ ‫تف��اوت ميان مقول��ه رونق‌بخش به تج��ارت در برابر‬ ‫مس��ئله رونق‌بخش به زندگي تاجران ش��د‪ .‬اگر قرار‬ ‫اس��ت تجارت رونق بگيرد باي��د قيدهاي توليدگرا در‬ ‫مس��ير اقدامات تجار قرار داده ش��ود‪ ،‬چرا که در اين‬ ‫حالت شاهد رونق‌بخشي به زندگي تجار هم خواهيم‬ ‫بود‪ ،‬اما اگر مسئله زندگي بازرگانان را در اولويت اول‬ ‫قرار دهيم آن وقت تجارت هم از بين خواهد رفت‪.‬‬ ‫در نهاي��ت مي‌توان گفت‪ ،‬رم��ز موفقيت در تجارت‬ ‫عالقه و گرايش توليدي است‪ .‬وجود افراد توليدگرا در‬ ‫راس سازمان توس��عه تجارت‪ ،‬اتاق بازرگاني‪ ،‬صنايع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزي و همچنين شوراي اصناف کشور‬ ‫امتياز بزرگي است‪ .‬خوشبختانه مي‌توان گفت‪ ،‬امروز‬ ‫در سه بخش از نهادهاي سرنوشت‌ساز در امر توسعه‪،‬‬ ‫افرادي ق��رار گرفته‌اند ک��ه عاليق تولي��دي دارند و‬ ‫همين امر موجب رواج انديشه توليدمحوري مي‌شود‪.‬‬ ‫مرکبات تا شب عید تمام می شود‬ ‫ایلن�ا‪ :‬تولی��د مرکبات در ش��مال کش��ور نگران‌کننده اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫سرمازدگی خسارت قابل‌توجهی به این بخش وارد کرده و این امر موجب‬ ‫کاهش بار درختان شده است‪.‬‬ ‫س��رمازدگی باغات مرکبات به‌خصوص در ش��مال کشور‪ ،‬موجب از بین‬ ‫رفتن بخش عظیمی از محصوالت باغداران در سال‌جاری شده که با وجود‬ ‫اعالم باغداران و اتحادی��ه تاکنون تصمیم‌گیری خاصی از جانب نهادهای‬ ‫مس��ئول برای کنترل بازار به خصوص بازار ش��ب عید اتخاذ نشده است‪.‬‬ ‫نورای��ی‪ ،‬عضو اتحادیه می��وه و تره‌بار در رابطه با میزان خس��ارت‌دیدگی‬ ‫باغات در س��ال‌جاری می‌گوید‪ :‬تولید سال‌جاری مرکبات در شمال کشور‬ ‫نگران‌کننده اس��ت‪ ،‬چراکه سرمازدگی خسارت قابل توجهی به این بخش‬ ‫وارد کرده و این امر موجب کاهش بار درختان شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه در میزان تولید نارنگی مش��کل خاصی گزارش‬ ‫نشده است‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬نارنگی در مقایسه با پرتقال اوضاع مناسب‌تری دارد‬ ‫و در سرمازدگی دوام آورده است و مشکل کمبود نارنگی را در سال‌جاری‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی درخصوص اینکه آیا پرتقال جنوب می‌تواند کمبود را در بازار جبران‬ ‫کندیا خیر‪ ،‬بیان می‌دارد‪ :‬برداشت پرتقال جنوب که از گزند سرما در امان‬ ‫مانده اس��ت از ماه مهر آغاز می‌ش��ود؛ اما میزان تولید و شرایط ماندگاری‬ ‫آن طوری نیس��ت که تا ش��ب عید دوام بیاورد؛ بنابرای��ن باز هم نگاه‌مان‬ ‫به پرتقال ش��مال اس��ت که متاسفانه در س��ال‌جاری تولید آن به صورت‬ ‫چشمگیر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ام��ا باید به این نکته مهم اش��اره کرد که باغداران در س��ال‪ ،۹۲‬س��ال‬ ‫پ��ر محصول��ی داش��ته‌اند‪ ،‬به‌طوری‌ک��ه بخ��ش قاب��ل توجه��ی از‬ ‫محصوالت ش��ان تا مدت‌ها در انبار مانده که همین مسئله موجب پایین‬ ‫آم��دن ناعادالنه قیمت مرکبات و ضرردیدگی باغدار ش��ده اس��ت؛ حال‬ ‫مسئله اصلی خسارت‌دیدگی باغات در سال‌جاری است که موجب نگرانی‬ ‫باغداران ش��ده است‪ ،‬تا جایی که باغداران قادر به تامین هزینه‌های اولیه‬ ‫باغات خود نیستند‪.‬‬ ‫محمد کیازاده‪ ،‬تولید‌کننده مرکبات در ش��مال کش��ور در این رابطه به‬ ‫ایلنا می‌گوید‪ :‬تولید منطقه نوشهر و شهسوار به مراتب کمتر از باغات بابل‪،‬‬ ‫س��اری و بهشهر اس��ت‪ .‬اگر بخواهیم به صورت جمع‌بندی شده در رابطه‬ ‫با مقدار تولید س��ال‌جاری مرکبات آماری اعالم کنیم باید بگوییم حدود‬ ‫‪۸۰‬درصد کاهش تولید نسبت به سال گذشته خواهیم داشت که این رقم‬ ‫نسبت به سال‪ ۹۱‬حدود‪۴۰‬درصد کاهش تولید است‪.‬‬ ‫بح��ث خس��ارت‌دیدگی باغ��ات مرکبات در ش��مال کش��ور در ش��رق‬ ‫مازندران نگران‌کننده‌تر از غرب مازندران اس��ت‪ ،‬به طوری‌که طبق گفته‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬باغات در ش��رق مازن��دران به گونه‌ای آس��یب دیده که‬ ‫یک دهم محصول س��ال گذش��ته هم مرکبات ندارد‪ ،‬صرف‌نظر از میزان‬ ‫خس��ارت‌دیدگی باغات ش��مال کش��ور که امری نگران‌کننده درخصوص‬ ‫تامی��ن هزینه‌ه��ای اولیه زندگ��ی باغداران اس��ت‪ ،‬کمب��ود مرکبات در‬ ‫س��ال‌جاری نیز مستلزم برنامه‌ای کامل برای کنترل بازار است که تاکنون‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی در این رابطه به‌طور دقیق و شفاف گزارشی ارائه‬ ‫نداده اس��ت که ای��ن امر موجب نگرانی درخصوص کمب��ود پرتقال و باال‬ ‫رفتن ناگهانی قیمت آن در بازار در زمستان آتی شود که روشن است در‬ ‫آخر مصرف‌کننده همچون سال‌های گذشته با مشکل مواجه خواهد شد‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رقابت در بازار های جهانی با ورود فناوری های جدید‬ ‫آسیایی پا طالیی‬ ‫یک صنعت قابل رقابت‪ ،‬اما ضعیف‬ ‫قانون بخشودگی سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی اجرایی نشد‬ ‫معافیت مالیاتی در شهرک‌های صنعتی‬ ‫در انتظار تحقق یک تفاهم‬ ‫صنای��ع انتقالی به ش��هرک‏های صنعت��ی گفت‪ :‬طبق‬ ‫بند ب ماده ‪ 6‬قانون تنظیم بخش��ی از مقررات تسهیل‬ ‫نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده (‪ )113‬قانون برنامه‬ ‫سوم توسعه‌کارخانه‌های واقع در شعاع ‪120‬کیلومتری‬ ‫تهران و حوزه استحفاظی‌شهرهای بزرگ شامل مشهد‪،‬‬ ‫تبریز‪ ،‬اهواز‪ ،‬اراک‪ ،‬ش��یراز و اصفهان که تاسیسات خود‬ ‫را به‌طورکل��ی به‌ش��هرک‏های صنعتی مص��وب انتقال‬ ‫دهن��د‪ ،‬از تاری��خ بهره‌برداری در مح��ل جدید از نصف‬ ‫ت معافی��ت مالیاتی موضوع این تبص��ره برخوردار‬ ‫م��د ‌‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫جاللی در ادامه افزود‌‪ :‬در اس��فند ‪ ،1392‬تفاهمنامه‏ای‬ ‫بی��ن وزی��ر اقتصاد و دارای��ی و وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مبادله ش��د‪ .‬براساس این تفاهمنامه صنعتگران‬ ‫ب��رای برخورداری از معافیت موضوع تبصره‪3‬ماده ‪138‬‬ ‫تا تاریخ ‪9‬مرداد‪ 1393‬فرصت داشتند با تسلیم مدارک‬ ‫الزم مرات��ب انتقال خود را به امور مالیاتی مربوط اعالم‬ ‫کنند اما س��وال اینجاس��ت ک��ه اگر معافی��ت مالیاتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬چرا باید زمان داشته باش��د؟ وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫طو‬ ‫دس��تورالعملی که در سال‪ 82‬نوش��تند آنقدر شر ‏‬ ‫ش��روط برای صنعتگر گذاش��ته‏اند که به‌جا آوردن آنها‬ ‫ب��رای صنعتگ��ر امکان‏پذیر نیس��ت‪ .‬درنتیجه صنعتگر‬ ‫نمی‏تواند از معافیت مالیاتی استفاده کند‪ .‬به‌عقیده من‪،‬‬ ‫هدف س��ازمان امور مالیاتی اخذ مالیات است نه ایجاد‬ ‫تس��هیل برای صنعتگ��ر‪ .‬به این خاطر ب��ا اینکه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت پیگی��ر واحدهای صنعتی که‬ ‫به ش��هرک‏های صنعتی منتقل ش��ده‏اند‪ ،‬است‪ ،‬اما این‬ ‫همکاری از سوی سازمان امور مالیاتی دیده نمی‏شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد تمدید یک‌ساله برای ارائه مدارک‬ ‫شکوفه حبیب‏زاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬یکی از راهکارهای‬ ‫تشویقی صنعتگران برای انتقال به شهرک‏های صنعتی و‬ ‫تجمیع واحدهای تولیدی در کشور‪ ،‬معافیت‏های مالیاتی‬ ‫ب��رای آنهاس��ت‪ .‬در این راس��تا قانونی در ده��ه ‪ 80‬برای‬ ‫بخش��ودگی واحده��ای انتقالی به ش��هرک‏های صنعتی‬ ‫ک��ه در ش��عاع ‪ 120‬کیلومتری تهران و حوزه ش��هرهای‬ ‫ب��زرگ (اصفهان‪ ،‬مش��هد‪ ،‬تبری��ز‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬اراک و اهواز)‬ ‫قرار داش��تند‪ ،‬در نظر گرفته شد که به‏موجب آن اگر این‬ ‫واحدها تاسیس��ات خود را به شهرک‏های صنعتی انتقال‬ ‫دهند از تاریخ بهره‏برداری به‏مدت ‪ 5‬س��ال از بخش��ودگی‬ ‫مالیاتی برخوردار می‏شوند‪ .‬اما این قانون به سبب همکاری‬ ‫نکردن س��ازمان امور مالیاتی کش��ور به اجرا درنیامد‪ .‬این‬ ‫امر س��بب شد تا بس��یاری از صنعتگرانی که به‏خاطر این‬ ‫مشوق مالیاتی به شهرک‏های صنعتی منتقل شدند‪ ،‬عالوه‬ ‫بر اینکه مش��مول ای��ن قانون نش��دند‪ ،‬هزینه‏های زیادی‬ ‫هم برای نب��ود امکانات اولیه در برخی از این ش��هرک‏ها‬ ‫متحمل ش��دند‪ .‬اما در اس��فند ‪ ،1392‬تفاهمنامه‏ای بین‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و وزارت اقتصاد و امور‬ ‫دارایی برای اجرای این دس��تور‏العمل ب��ه امضا درآمد اما‬ ‫به‏دلیل اجرایی نشدن قانون پیشین این نگرانی وجود دارد‬ ‫که این وعده نیز عملیاتی نش��ود‪ .‬از سویی براساس قانون‬ ‫مالیات‏ها‪ ،‬واحدهای صنعتی متناس��ب با محل استقرار از‬ ‫برخ��ی معافیت‏ها بهره‏مند می‏ش��وند‪ .‬ای��ن معافیت‏ها در‬ ‫مناط��ق کمتر توس��عه‏یافته به مدت ‪ 10‬س��ال و به‏میزان‬ ‫‪ 100‬درصد‪ ،‬در سایر نقاط کشور به‏مدت ‪ 4‬سال و به‏میزان‬ ‫‪ 80‬درصد اس��ت که البته واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫اطراف ش��هرهای بزرگ ش��عاع ‪ 120‬کیلومتری تهران و‬ ‫‪ 50‬کیلومتری اصفهان از معافیت فوق مس��تثنی هستند‪.‬‬ ‫این در حالی‏است که در روزهای اخیر‪ ،‬علی‌طیب‌نیا‪ ،‬وزیر‬ ‫امور اقتصادی و دارایی در نامه‏ای به محمدرضا نعمت‏زاده‌‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬دستورالعمل اصالح بخشی‬ ‫از قان��ون مالیات‌های مس��تقیم را ابالغ و اع�لام کرد که‬ ‫تمامی مشموالن ماده ‪ 169‬این قانون که خریدهایی را در‬ ‫ارتباط با فعالیت‏های ذکر شده در این بند انجام می‏دهند‪،‬‬ ‫نیازی به دریافت ش��ماره اقتصادی یا شماره ملی نداشته‬ ‫و می‏توانن��د اطالعات معامالت خرید خ��ود را به صورت‬ ‫تجمیعی برای هر فصل اعالم کنند‪ .‬که این امر نوید تازه‏ای‬ ‫برای صنعتگران محسوب می‏شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط و شروط سازمان امور مالیاتی برای صنعتگران‬ ‫غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬معاون سازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک‏های‬ ‫صنعتی در گفت‏وگو با صمت در این‬ ‫رابطه با اص�لاح روند اخذ مالیات از‬ ‫واحده��ای صنعتی و بخش��ودگی‬ ‫واحده��ای انتقال��ی ب��ه درون‬ ‫ش��هرک‏های صنعتی گفت‪ :‬س��ازمان امور مالیاتی کش��ور‬ ‫باوج��ود اینکه بناب��ر قانون باید معافی��ت مالیاتی را اعمال‬ ‫می‏کرد‪ ،‬اما چنین امری را نمی‏پذیرفت‪ .‬بدین س��بب وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مکاتباتی را با وزیر اقتصاد داشت و‬ ‫در این راستا نیز جلسه‏ای با سازمان امور مالیاتی برگزار شد‬ ‫که طبق آن‪ ،‬این سازمان پذیرفت که معافیت را اعمال کند‪،‬‬ ‫اما متاسفانه این سازمان در اجرا زیر بار این معافیت نرفت‪.‬‬ ‫س��لیمانی با اشاره به س��نگ‏اندازی‏ها و ممیزی‏هایی که‬ ‫سازمان امور مالیاتی برای واحدهای صنعتی ایجاد می‏کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬متاسفانه این سازمان در اجرا آنقدر سنگ‏اندازی کرده‬ ‫و ممیزی می‏گذارند تا اینکه عمال این مالیات ش��امل حال‬ ‫کسی نمی‏شود‪ .‬وی با اشاره به شروطی که این سازمان برای‬ ‫واحدهای صنعتی مشمل معافیت مالیاتی در نظر می‏گیرد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از ش��روط این بود که تا قبل از س��ال ‪92‬‬ ‫این انتقال به شهرک‏های صنعتی انجام گیرد و همین‌طور‬ ‫صورت‏های مالی به س��ازمان امور دارایی ارس��ال ش��ود و‬ ‫بدهی‏های صورت‏های مالی قبلی نیز شفاف‏س��ازی ش��ده‬ ‫باشد‪ .‬در واقع تکلیف صورت‏های مالی این واحدها مشخص‬ ‫شده باشد و آن را تحویل سازمان امور مالیاتی داده باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹وعده‏هایی برای بازگشت معافیت‏های مالیاتی‬ ‫فرشاد مقیمی‪ ،‬معاون برنامه‏ریزی‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫شهرک‏های صنعتی ایران نیز در‬ ‫گفت‏وگویی که با صمت داشت در‬ ‫این رابطه گفت‪ :‬براساس تبصره‪3‬‬ ‫ماده ‪ 138‬قانون مالیات مستقیم‬ ‫برای اینکه صنعتگران داخل ش��هرها انگیزه پیدا کنند‪،‬‬ ‫سازمان امور مالیاتی‬ ‫در اجرا سنگ‌اندازی‬ ‫کرده و ممیزی می‌گذارد‪،‬‬ ‫به نحوی که این‬ ‫مالیات شامل حال هیچ‬ ‫صنعتگری نمی‌شود‪.‬‬ ‫قانونگذار تسهیالتی را پیش‏بینی کرده بود تا واحدهای‬ ‫صنعتی مستقر در شهر‏ها در صورتی که به شهرک‏های‬ ‫صنعتی منتقل ش��وند بتوانند از ‪5‬سال معافیت مالیاتی‬ ‫برخوردار باشند‪ .‬این قانون از دهه ‪ 80‬وجود داشت اما به‬ ‫اج��را درنمی‏آمد زی��را با فرآیندهایی که س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی تنظیم کرده بود‪ ،‬هیچ صنعتگری نتوانسته بود از‬ ‫این تسهیالت اس��تفاده کند‪ .‬وی افزود‪ :‬با پیگیری‏های‬ ‫مهن��دس نعم��ت‏زاده و س��ازمان صنای��ع کوچ��ک‪،‬‬ ‫تفاهم‏نامه‏ای بین وزیر اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت منعقد ش��د که بر اساس این تفاهم‏نامه‬ ‫‪5‬م��اه به همه صنعتگران فرصت داده ش��د تا با تحویل‬ ‫اسناد و مدارکی که در آن تفاهم‏نامه تعیین شده بود به‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی مراجعه و جویای حق خود شوند‪.‬‬ ‫به این ترتیب سازمان امور مالیاتی موظف شد تا ‪5‬سال‬ ‫تخفیف مالیاتی که در این س��ال‏ها به صنعتگران تعلق‬ ‫نگرفته بود را به‏عنوان دیون برای تخفیف‏های بعدی به‬ ‫آنه��ا ارائه دهد‪ .‬این مورد مختص افرادی بوده که تا ‪28‬‬ ‫اس��فندماه ‪ 91‬نتوانس��ت ‏ه بودند از تخفیف‏های ‪5‬س��اله‬ ‫مالیات مستقیم استفاده کنند‪.‬‬ ‫همچنین باقی صنعتگرانی ک��ه از اول فروردین ‪1392‬‬ ‫به‌بعد دس��ت به این عمل بزنند‪ ،‬باید با همان ش��رایط‬ ‫قبل��ی به س��ازمان امور مالیاتی مراجع��ه کنند و از این‬ ‫تخفیف‏ها بهره ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقاد به زمان سررسید برای بخشودگی‬ ‫رض��ا جاللی‪ ،‬مدیرعامل مجتمع سراس��ری هیات‌های‬ ‫امن��ای ش��هرک‏های صنعت��ی اس��تان ته��ران نیز در‬ ‫گفت‏وگو ب��ا صمت در رابطه با معافی��ت مالیاتی برای‬ ‫مدیرعام��ل مجتم��ع سراس��ری هیات‌ه��ای امنای‬ ‫ش��هرک‏های صنعتی اس��تان تهران با ارائه پیشنهادی‬ ‫اظهار ک��رد‌‪ :‬تقریبا ‪2‬ماه پیش به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درخواس��تی نوشتیم که یا سررسیدی که برای‬ ‫معافیت مالیاتی گذاشته‏اید را بردارید یا اگر برنمی‏دارید‬ ‫حداقل به یک‌س��ال دیگر تمدید کنید‪ .‬درخواس��ت ما‬ ‫این اس��ت که مدت ‪6‬ماه تعیین ش��ده ب��رای مراجعه‬ ‫واحدهای تولیدی به س��ازمان ام��ور مالیاتی برای ارائه‬ ‫مدارک تا پایان س��ال تمدید ش��ود‪ .‬جالل��ی از ایجاد‬ ‫شبهه از عملکرد ماموران سازمان امور مالیاتی خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬به نظر می‏رس��د که درصدی از وصول مالیات‬ ‫از واحدهای صنعتی به کارکنان مالیاتی اختصاص داده‬ ‫می‏ش��ود که این کارکنان تنها به‏دنبال دریافت مالیات‬ ‫هستند‪ ،‬زیرا اصل ‪ 51‬قانون اساسی می‏گوید مالیات ب ‏ه‬ ‫موجب قانون دریافت می‏شود‪.‬‬ ‫این بدین معناس��ت که معافیت مالیاتی نیز به‏موجب‬ ‫قان��ون بوده و اگ��ر قانون می‏گوید نباید دریافت ش��ود‬ ‫باید به آن عمل ش��ود‪ .‬وی در گفت‏وگویی که با ایسنا‬ ‫داش��ت‪ ،‬گفته بود‪ :‬در حال حاضر واحدهای تولیدی که‬ ‫در مناط��ق آزاد تجاری و صنعتی راه‌اندازی می‌ش��وند‬ ‫از معافیت مالیاتی ‪15‬س��اله برخوردارند که امیدواریم‬ ‫ای��ن قانون به واحدهای تولیدی فعال در ش��هرک‏های‬ ‫صنعتی نیز تسری پیدا کند‪ .‬جاللی افزود‪ :‬مشکل دیگر‬ ‫این اس��ت که سازمان مالیاتی به دالیل مختلف مالیات‬ ‫ش��رکت‌های تولیدی فعال در ش��هرک‏های صنعتی را‬ ‫به‏صورت علی‌الراس تعیین می‏کند که این مشکل‏س��از‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫باید به سمتی برویم که سهم خوداظهاری در سیستم‬ ‫مالیاتی کش��ور به دس��ت‏کم ‪ 50‬درصد برسد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬پیش��نهاد ما این اس��ت ک��ه ‪ 50‬درصد از درآمد‬ ‫ناش��ی از اخ��ذ مالیات بر ارزش‌اف��زوده صرف عمران و‬ ‫توسعه زیرساخت شهرک‏های صنعتی شود‪.‬‬ ‫نگارش ای��ن گزارش در حالی ص��ورت گرفت که در‬ ‫پی تماس‏های مکرر با مس��ئوالن سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور‪ ،‬هیچ مسئولی حاضر به پاسخگویی در این زمینه‬ ‫نشد‪ .‬روزنامه صمت آمادگی چاپ پاسخ این سازمان را‬ ‫در برابر انتقادهای مطرح‌شده دارد‪.‬‬ ‫جای خالی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در الیحه حمایت از تولید‬ ‫صمت‪ -‬الیحه حمایت از تولید که بخشی از سیاست‏های اقتصادی دولت‬ ‫یازدهم برای خروج غیرتورمی از رکود را در برمی‏گیرد‪ ،‬ش��امل ‪30‬ماده است‬ ‫که ‪19‬مرداد ‪ 1393‬از س��وی دولت به مجلس ارائه شد‪ .‬زمانی که این الیحه‬ ‫از سوی دولت و با نظرات کارشناسان و صنعتگران تدوین می‏شد‪ ،‬مجلس نیز‬ ‫مش��غول نگارش طرحی در راستای حمایت از تولید بود‪ .‬حال که این الیحه‬ ‫ب��ه مجلس رفته‪ ،‬نمایندگان قصد دارن��د برای تکمیل آن‪ ،‬الیحه و طرح را با‬ ‫یکدیگر ادغام کنند‪ .‬در نخستین بررسی‏های این الیحه‪ ،‬انتقاداتی بر آن وارد‬ ‫ش��د که از آن میان می‏توان به انتقاد مبنی‌بر شفاف نبودن سیاست‏های آن‬ ‫برای تحقق اقتصاد مقاومتی یاد کرد‪.‬‬ ‫یک عضو کمیس��یون بودجه مجلس با تش��ریح نواقص الیحه ‪ ۳۰‬ماده‏ای‬ ‫حمایت از تولید دولت در گفت‌وگو با تس��نیم‪ ،‬گفت‪ :‬توقع داشتیم در الیحه‬ ‫پیش��نهادی دولت سیاست‌ها برای رس��یدن به اقتصاد مقاومتی در کشور به‬ ‫روش��نی اعالم شود‪ .‬بسته سیاس��تی دولت یازدهم برای خروج غیرتورمی از‬ ‫رکود که اخیرا به تصویب دولت رس��یده است‪ ،‬دارای ‪ 3‬بخش است؛ نخست‬ ‫ی��ک الیحه ‪ 30‬ماده‌ای که به مجلس ارائه ش��ده و دوم مصوبه دولت که در‬ ‫قالب ‪ 18‬بند به تصویب هیات دولت رس��یده اس��ت و سوم یکسری تکالیفی‬ ‫برای دس��تگاه‌های مختلف نیز تعریف شده و به تمام وزارتخانه‏ها ابالغ شده‬ ‫است‪ .‬عزت‏اهلل یوسفیان‌مال به‏عنوان یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫مجل��س در رابطه با نقاط قوت و ضعف الیحه ‪ 30‬ماده‏ای دولت به تس��نیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کلیت ارائه این الیحه برای حل مش��کالت بخش تولید بس��یار مثبت‬ ‫است اما این الیحه نقاط ضعفی را هم دارد که باید توسط نمایندگان مجلس‬ ‫با چکش‌کاری‏هایی همراه شود‪ .‬وی با بیان اینکه سیاست دولت برای افزایش‬ ‫ظرفیت تولید واحد‌های تولیدی در الیحه مذکور به‏روشنی عنوان نشده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در الیحه دولت خبری از بس��ته‌های تشویقی برای بخش تولید نیست‬ ‫که مجلس باید در این رابطه تدبیر مناسب را به کار گیرد‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه توقع داشتیم‬ ‫در الیحه پیش��نهادی دولت سیاس��ت‌ها برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی در‬ ‫کش��ور به روشنی اعالم ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع چگونگی بازپرداخت مطالبات‬ ‫پیمان‌کارانی که برای بخش دولت کار کردند نیز در الیحه مطرح نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مجلس انتظار داشت تا در الیحه فوق میزان وابستگی کشور‬ ‫به درآمد‌های ناشی از فروش نفت کاهش پیدا کند اما متاسفانه عالوه بر این‬ ‫موضوع بسیاری از موارد به نتایج مذاکرات ‪ 5+1‬گره خورده است‪.‬‬ ‫یوس��فیان‏مال با اش��اره به اینک��ه دولت بای��د در الیحه ‪30‬م��اده‌ای خود‬ ‫بانک‌ه��ا را مل��زم می‌کرد تا اموال م��ازاد خود را به فروش برس��انند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حتی درخصوص چگونگی بازپرداخت مطالبات معوق واحد‌های تولیدی‬ ‫نیز راهکار‌هایی اعالم نش��ده اس��ت که در مجموع به اعتقاد بنده اگر الیحه‬ ‫‪ 30‬ماده‌ای دولت بدون هیچ اصالحاتی به تصویب برس��د‪ ،‬هیچ مش��کلی از‬ ‫واحد‌های تولیدی برطرف نخواهد شد‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫اجرای سلیقه‌ای قانون‬ ‫از سوی مجریان‬ ‫بنفش�ه بینش‪ -‬پراکندگی‬ ‫واحده��ای صنعتی در ش��عاع‬ ‫‪ 120‬کیلومتری اس��تان تهران‬ ‫س��بب ش��د تا دول��ت تصمیم‬ ‫بگی��رد ب��رای تجمی��ع ای��ن‬ ‫واحدها‪ ،‬مشوق‏هایی را در نظر‬ ‫بگیرد‪ .‬در این میان بخشودگی‬ ‫مالیاتی برای واحدهای صنعتی که به ش��هرک‏های‬ ‫صنعتی منتقل می‏ش��وند یکی از م��واردی بود که‬ ‫بسیار از صنعتگران را به سوی این شهرک‏ها سوق‬ ‫داد‪ .‬با وجود قانونی در این راس��تا اما سازمان امور‬ ‫مالیاتی کش��ور از اجرای بخش��ودگی مالیاتی برای‬ ‫واحدهای صنعتی سر باز زد‪ .‬بسیاری از صنعتگران‬ ‫و کارشناسان معتقدند که این عمل کاملا سلیقه‏ای‬ ‫بوده و کارشکنی در اجرای قانون محسوب می‏شود‪.‬‬ ‫در این راس��تا با علی صدری‪ ،‬رییس خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت جوانان گفت‏وگویی کوتاه داش��تیم‬ ‫که در ادامه می‏خوانید‪:‬‬ ‫€ €بخشودگی مالیاتی برای واحدهای صنعتی‬ ‫در چه بخشی اعمال می‏شود؟‬ ‫معافیت مالیات��ی برای واحدهای صنعتی‪ ،‬مصوبه‬ ‫هی��ات دولت اس��ت ک��ه براس��اس آن واحدهای‬ ‫صنعتی تش��ویق شده تا از ش��عاع ‪ 120‬کیلومتری‬ ‫کالنش��هرها خارج ش��ده و در فضایی ب��ا امکانات‬ ‫مناسب مستقر ش��وند تا بتوانند از مزایای آن بهره‬ ‫ببرند‪ .‬در س��ال‏های اخیر بنا ب��ر این مصوبه برخی‬ ‫از واحده��ای صنعتی ب��رای دریافت ای��ن مزایا به‬ ‫ش��هرک‏های صنعتی منتقل ش��دند‪ .‬ای��ن واحدها‬ ‫با وجود اینکه در ش��هرک‏ها نی��ز از امکانات اولی ‏ه‬ ‫به‏خوبی بهره نبرده و مش��کالت عدیده‏ای را تحمل‬ ‫می‏کردند تا بتوانند از این معافیت برخوردار شوند‪،‬‬ ‫از هی��چ مزایای معافیتی برخوردار نش��دند‪ .‬یکی از‬ ‫فرآیندهای انتقال این بود که واحدهای صنعتی از‬ ‫یک‌سری مزایا به‏ویژه معافیت‏های مالیاتی استفاده‬ ‫کنند و این مسئله برگ تشویقی برای آنها باشد اما‬ ‫این اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما علت اجرایی نشدن این قانون‬ ‫چه بود؟‬ ‫ب��ه عقی��ده م��ن اجرایی نش��دن این قان��ون به‬ ‫سازمان امور مالیاتی و اجرا نشدن صحیح قانون در‬ ‫دولت‏های گذشته بازمی‏گشت که سبب شد خیلی‬ ‫از واحده��ای صنعتی از این امکانات بهره نبرند که‬ ‫البت��ه امیدواریم پس از ‪1‬س��ال ک��ه از عمر دولت‬ ‫یازدهم می‏گذرد‪ ،‬این روند اصالح شده و واحدهای‬ ‫صنعتی بتواند از این مزایا بهره‏مند شوند‪.‬‬ ‫€ €برخ�ی از صنعتگ�ران می‏گویند س�ازمان‬ ‫امور مالیاتی با برخی از شرط‏وشروط‏ها امکان‬ ‫بهره ب�ردن آنها از این قانون را از بین می‏برد‪.‬‬ ‫چه شرط‏وشروط‏هایی برای واحدهای صنعتی‬ ‫وجود داشت که موجب نگرفتن این واحدها از‬ ‫بخشودگی مالیاتی می‏شد؟‬ ‫شرط‏وش��روطی به‏صورت رس��می وجود نداشت‪،‬‬ ‫بلکه موضوع این بود که مصوبه هیات دولت که در‬ ‫دولت‏های قبل برای اجرای معافیت‏ها تصویب شده‬ ‫بود‪ ،‬از سوی سازمان امور مالیاتی اعمال نمی‏شد و‬ ‫اعمال نش��دن آن نیز به این بازمی‏گشت که برخی‬ ‫از مدیران به‏صورت سلیقه‏ای عمل می‏کردند‪ .‬وقتی‬ ‫یک مس��ئله‏ای که ب��ه قانون مبدل ش��ده اجرایی‬ ‫نمی‏ش��ود‪ ،‬به این معناس��ت که قانون‌گذار مشکلی‬ ‫ن��دارد بلکه مجری قانون س��لیقه‏ای عمل می‏کند‪.‬‬ ‫اما اخی��را تفاهمنامه‏ای در ای��ن زمینه بین وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن تج��ارت و وزارت ام��ور اقتصادی‬ ‫و دارایی امضا ش��ده که تفاهمنامه خوبی اس��ت و‬ ‫امیدواریم در عمل درس��ت به اجرا درآیند و طوری‬ ‫نباشد که تفاهمنامه‏ها تنها یک موافقت‌نامه ضمنی‬ ‫بوده ولی در اجرا به مشکل بربخورد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شاتا‪ -‬معاون آموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با تاکید بر س��رعت‌دهی‬ ‫ب��ه انجام تحقیق��ات و پژوهش در پیش��برد اهداف‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری کشور افزود‪ :‬بدون پشتوانه‬ ‫علمی و تحقیقاتی نمی‌توان به اهداف تعیین ش��ده‬ ‫دست یافت‪ .‬علی‌اصغر توفیق در نشست هم‌اندیشی‬ ‫با مراکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی تصریح کرد‪:‬‬ ‫تالش می‌کنیم تا با برگزاری چنین نشست‌هایی در‬ ‫راستای تامین پشتوانه فکری در حوزه‌های آموزش‪،‬‬ ‫پژوهش و فناوری از دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات فعاالن‬ ‫در این عرصه آگاه شویم‪.‬‬ ‫ش�اتا‪ ۳ -‬واح��د صنعت��ی در اس��تان البرز با‬ ‫حضور معاون امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت افتتاح ش��د‪ .‬محس��ن صالحی‌نیا در حاشیه‬ ‫بهره‌برداری از این واحدها‪ ،‬خروج از رکود در فرآیند‬ ‫تولی��د را از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برش��مرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬خ��روج از رکود و بهب��ود فرآین��د تولید از‬ ‫مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه صنعت اس��ت‬ ‫که در دس��تور کار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قرار دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬افزایش ‪۲۵‬درصدی از س��قف‬ ‫س��رمایه در گردش و اختصاص آن به حوزه صنعت‬ ‫ازجمله تدابیری اس��ت که نق��ش قابل توجهی در‬ ‫اشتغال‌زایی داشته و خواهد داشت‪.‬‬
‫گپ و گفت‬ ‫روند معکوس تعامل بانک‌ها‬ ‫با تولید‌کننده‬ ‫دانی�ال دروی�ش‪ :‬اگر چه‬ ‫فضای تولید و صنعت کشور بعد‬ ‫از تحوالت سیاسی و بین‌المللی‬ ‫دچار طراوت و دگرگونی ش��د‬ ‫اما نمی‌توان انتظار داش��ت که‬ ‫رون��د فرسایش��ی اقتص��ادی و‬ ‫صنعتی که در ‪ 8‬س��ال گذشته‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬یک ش��به درمان و به ثبات گذشته‬ ‫خود بازگردد‪.‬در این میان بودند تولیدکنندگانی که‬ ‫در این نابس��امانی یا از چرخه تولید خارج شده یا‬ ‫همچنان با وجود مشکالت زیاد در این چرخه باقی‬ ‫ماندند‪ .‬س��ازندگان قطعات خودرو که بیشترین بار‬ ‫تولید یک خودرو را به دوش می‌کشند‪ ،‬در سال‌های‬ ‫اخیر با مشکالتی مواجه بودند که اگر چه توانستند‬ ‫از آن گذر کنند اما به نظر می‌رس��د پس لرزه‌های‬ ‫آن همچنان باقی اس��ت‪ .‬در این خصوص خبرنگار‬ ‫صم��ت پیرامون مش��کالت کنونی قطعه‌س��ازان با‬ ‫فرهاد به‌نی��ا ‪،‬عضو هیات‌مدیره انجمن س��ازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرو به گفت‌وگو نشست ‌ه‬ ‫که آن را با هم می‌خوانیم‪.‬‬ ‫€ €در حال حاض�ر بی‌تحرکی بازار خودرو تا چه‬ ‫اندازه بر روند تولید قطعه‌سازان تاثیر می‌گذارد؟‬ ‫می‌دانیم که ‪ 80‬درصد قیمت تمام شده یک خودرو‬ ‫مرب��وط به قطع��ات آن اس��ت‪ ،‬بنابراین هر چ��ه بازار‬ ‫خودرو راکد بوده و عرضه و تقاضا در آن انجام نش��ود‬ ‫و برگش��ت نقدینگی به خودروسازان و قطعه‌سازان به‬ ‫کندی صورت گیرد‪ ،‬اثرات نامطلوب آن بیشتر متوجه‬ ‫مبدع تولید یا همان قطعه‌ساز خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €در حال حاضر موانع پیش روی قطعه‌س�ازان‬ ‫که بیشتر به‌چشم می‌آید‪ ،‬چیست؟‬ ‫افزای��ش قیمت مواد اولیه مش��کل ش��ماره ‪ 1‬برای‬ ‫تولیدکننده محسوب می‌شود‪ .‬از سوی دیگر فشارهای‬ ‫س��نگین امور مالیاتی به تولید‌کننده اس��ت‪ .‬از طرفی‬ ‫دیگ��ر م��واد اولیه ای که ب��رای تولی��د در بورس کاال‬ ‫عرضه می‌ش��ود با توج��ه به اینکه چندین دس��ت در‬ ‫بازار بورس می‌چرخد و با قیمت بیش��تری به دس��ت‬ ‫تولید‌کننده می‌رسد‪ ،‬بنابراین افزایش قیمت مواد اولیه‬ ‫ما را ناگزیر به افزایش قیمت تمام شده خودرو می‌کند‬ ‫ک��ه مصرف‌کننده آن را کاملا لم��س می‌کند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که ما در مذاکرات گذش��ته و حال حاضر‬ ‫با ش��ورای رقاب��ت بارها به این نکته اش��اره کردیم که‬ ‫در قیمت‌گ��ذاری خودرو‪ ،‬هزینه مواد اولیه هم باید در‬ ‫نظر گرفته ش��ود که تاکنون به درستی به آن پرداخته‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫€ €رون�د پرداخ�ت بده�ی خودروس�ازان ب�ه‬ ‫قطعه‌سازان چگونه است؟‬ ‫در حال حاضر این روند بهبود یافته اما هنوز با نقطه‬ ‫مطلوب فاصله معناداری داردو‪ ،‬چرا که پرداخت‌ها باید‬ ‫‪ 45‬روزه انجام بگیرد که درحال حاضر این فرآیند ‪ 4‬تا‬ ‫‪ 5‬ماه زمان می‌برد‪.‬‬ ‫€ €مناب�ع س�رمایه‌گذاری بنگاه‌ه�ای تولیدی و‬ ‫قطعه‌سازی باید از چه کانالی تامین شوند؟‬ ‫در همه جای دنیا مرس��وم اس��ت ‪ 80‬ت��ا ‪ 90‬درصد‬ ‫س��رمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی توس��ط بانک‌ها‬ ‫تامین می‌ش��ود اما متاس��فانه در حال حاضر سیستم‬ ‫بانک��ی ما کاملا رون��دی معک��وس را در پیش گرفته‪،‬‬ ‫همچنین نرخ بهره‌ها نیز بسیار باال بوده که باید براساس‬ ‫آخرین مصوبه ش��ورای پول و اعتب��ار ‪ 14‬تا ‪ 15‬درصد‬ ‫باش��د که بانک‌ها این ارقام را ‪ 30‬تا ‪ 36‬درصد دریافت‬ ‫می‌کنند‪ .‬بنابراین قطعه‌سازان در تامین منابع مالی برای‬ ‫تولید با مشکل روبه‌رو هستند که در تعامل با خودروساز‬ ‫نیز با مشکل مواجه می‌شوند‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫قیمت خودرو در هفته جاری تغییری نس��بت به‬ ‫نرخ آنها در روزهای گذش��ته نش��ان نمی‌دهد و به‬ ‫گفته فع��االن بازار خودرو با توجه به رکود ش��کل‬ ‫گرفته در بازار‪ ،‬ثبات قیمت این محصوالت همچنان‬ ‫ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫قیمت برخی خودروهای داخلی‬ ‫پژو ‪ GLX 405‬یورو ‪2 ،4‬ایربگ‪،‬‬ ‫‪29‬میلیون و ‪ 500‬هزار تومان‬ ‫پژو پارس سال یورو‪2 ،4‬ایربگ‪،‬‬ ‫‪ 37‬میلیون و ‪ 700‬هزار تومان‬ ‫داشبورد جدید‬ ‫داشبورد جدید‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪5‬‬ ‫‪36‬میلیون و ‪ 500‬هزار تومان‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار ‪V8‬‬ ‫‪ 36‬میلیون و ‪ 800‬هزار تومان‬ ‫رانا ‪LX‬‬ ‫‪ 31‬میلیون و ‪ 900‬هزار تومان‬ ‫تندر ال ‪ 90‬ایران‌خودرو‬ ‫‪ 38‬میلیون تومان‬ ‫سایپا ‪SE 132‬‬ ‫‪19‬میلیون و ‪ 400‬هزار تومان‬ ‫سایپا ‪SE 111‬‬ ‫‪ 20‬میلیون و ‪ 300‬هزار تومان‬ ‫تیبا ‪ SX‬یورو‪4‬‬ ‫‪24‬میلیون و ‪ 300‬هزار تومان‬ ‫لیفان ‪X60‬‬ ‫‪ 64‬میلیون و ‪ 600‬هزار تومان‬ ‫مزدا‪ 3‬تیپ ‪ 4‬صندوقدار‬ ‫‪ 126‬میلیون تومان‬ ‫قیمت برخی خودروهای خارجی‬ ‫هیوندای ‪2015 i20‬‬ ‫‪ 88‬میلیون تومان‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2014‬دوایربگ‬ ‫‪ 126‬میلیون تومان‬ ‫کیا اسپورتج فول‬ ‫‪ 154‬میلیون تومان‬ ‫پیکانتو‬ ‫‪ 72‬میلیون تومان‬ ‫‪10‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫قطعه‌سازان بر لزوم سرمایه‌گذاری‌های جدید تاکید کردند‬ ‫رقابتدربازارهایجهانیباورودفناوریهایجدید‬ ‫حسین علیزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬با نگاهی گذرا به یک خودرو می‌توان پی برد ساختار درونی و بیرونی‬ ‫آن با وجود هماهنگی و یکپارچگی که خروجی آن محصول با مش��خصات خاص خود اس��ت‌‪ ،‬از اجزایی‬ ‫تشکیل شده که شامل قطعاتی ساده و پیچیده در کنار هم است‪ .‬خودروسازان ما اگر چه در بحث تامین‬ ‫قطعات برخی خودروها همچنان به کش��ور مرجع وابسته هس��تند‪ ،‬اما شاهد بودیم درسال‌های گذشته با فعالیت و‬ ‫خالقیت قطعه‌سازان در حوزه بومی‌سازی قطعات‪ ،‬تولید بیشتر قطعات خودرو‪ ،‬داخلی‌سازی شد‪ .‬اگر چه درچند سال‬ ‫گذشته نیز بحث تامین قطعات از سوی قطعه‌سازان در قالب واردات مطرح بود اما آنچه مورد نظر است توان اجرایی‬ ‫تولیدکنندگان بخش قطعه خودرو در کش��ور است که با ظرفیت باالی تولید همچنان شانه به شانه خودروسازان با‬ ‫وجود مشکالت فراوان در حال حرکت رو به جلو هستند‪ .‬با این وجود این بخش صنعتی نیز همانند دیگر بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی در سال‌های گذشته به‌دلیل رکود اقتصادی و مشکالت ناشی از تحریم با چالش‌هایی روبه‌رو شد که برخی‬ ‫از این واحدها به دلیل نابس��امانی در بخش اقتصاد مجبور به ترک تولید و تمرکز به واردات قطعات ش��دند‪ .‬اما آنچه‬ ‫در حال حاضر مورد توجه اس��ت آش��تی دوباره این صنعتگران با س��اختار تولید بوده که می‌توان آن را نقطه عطفی‬ ‫برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی دراین سال‌ها دانست‪ .‬اما باید گفت ‪،‬این بازگشت خوشبینانه در صورت رفتارهای‬ ‫غیرکارشناسی و غیرمنطقی و دستوری با تولیدکننده تا اندازه‌ای شکننده خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹توان‌سرمایه‌گذاری‌جدید وجود ندارد‬ ‫با ای��ن حال باید در نظر داش��ت رس��یدن به اهداف‬ ‫کالن تولید در صنعت قطعه‌سازی با توجه به رفع موانع‬ ‫تولید نیازمند تمرکز س��رمایه‌گذاری در این حوزه است‬ ‫ک��ه عضو انجمن قطعه‌س��ازان معتقد اس��ت‪ :‬امکانات و‬ ‫تجهیزات صنعت خودروسازی فرسوده شده است و برای‬ ‫رقابت در بازارهای جهانی نیازمند س��رمایه‌گذاری روی‬ ‫خطوط و فناوری‌های جدید اس��ت‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫این صنعت فرسوده بعد از مدتی از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫محسن رزم‌خواه افزود‪ :‬هدایت صنعت خودروسازی به‬ ‫سمت بازارهای جهانی نیازمند رشد صنعت قطعه‌سازی‬ ‫اس��ت‪.‬در صورتی می‌توان ادعا کرد که صنعت خودروی‬ ‫قابل قبولی داریم که صنعت قطعه‌س��ازی پیش��رفته‌ای‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬در حال حاضر متاسفانه شرایط مناسب‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری تولید قطعات خودرو وجود ندارد‪،‬‬ ‫زی��را تولید‌کنندگان داخلی در ح��ال حاضر توان فعلی‬ ‫الزم برای اداره کردن واحدهای خود را ندارند پس توان‬ ‫سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آالت و فناوری‌‌های جدید را‬ ‫نیز نخواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اطمینان از بازگشت سرمایه‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬س��رمایه‌گذاری در ه��ر بخش��ی‬ ‫مس��یرها و موان��ع خاص خود را دارد ک��ه دبیر انجمن‬ ‫قطعه‌س��ازان ای��ران با اش��اره به ظرفیت ب��االی تولید‬ ‫واحدهای قطعه‌سازی در ایران به خبرنگارصمت گفت‪:‬‬ ‫در ح��ال حاضر آنچ��ه این صنعت را ب��ا چالش روبه‌رو‬ ‫کرده نابس��امانی بازار خودرو است که با توجه به بحث‬ ‫قیمت‌گذاری و بالتکلیفی خودروس��از و مصرف‌کننده‪،‬‬ ‫قطعه‌ساز نیز در این چرخه متضرر خواهد شد‪.‬‬ ‫ساس��ان قربانی با بیان اینکه ع�لاوه بر ظرفیت باالی‬ ‫تولی��د قطعه در ای��ران‪ ،‬حمایت از ای��ن بخش در قالب‬ ‫س��رمایه‌گذاری نی��ز باید ص��ورت گی��رد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری در این حوزه مسیرهای مشخص خود را‬ ‫دارد که در قالب آورده خود س��هامدار یا سرمایه‌گذاری‬ ‫اس��ت که از مح��ل درآمد ف��روش ص��ورت می‌گیرد یا‬ ‫اینکه با فروش اموال آن ش��رکت ص��ورت می‌گیرد‪ .‬اما‬ ‫مهم‌تر از همه تس��هیالتی اس��ت ک��ه دریافت می‌کند و‬ ‫باید دید ش��رایط آن ب��ه چه‌گونه‌ای ب��رای تولیدکننده‬ ‫فراهم خواهد ش��د‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫زمان��ی بازدهی خوبی خواهد داش��ت که س��رمایه‌گذار‬ ‫اطمینان کامل از بازگش��ت س��رمایه خود داشته باشد‪.‬‬ ‫تا زمانی که برگش��ت سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد‪،‬‬ ‫تمرکز منابع مالی به این بخش جذابیت خود را از دست‬ ‫می‌دهد‪ .‬از آنجا که صنعت خودروس��ازی ما با ش��رایط‬ ‫کنونی‪ ،‬صنعتی فعال نیس��ت و در حال ضرردهی است‬ ‫به همان اندازه نیز قطعه‌س��از زیر فش��ار است که به‌طور‬ ‫طبیعی میزان س��رمایه‌گذاری در این بخش کاهش پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬قربانی با اش��اره به این مطل��ب که ما اگر‬ ‫بخواهیم س��طح فناوری را باال ببریم و کیفیت را افزایش‬ ‫بدهیم نیاز به سرمایه‌گذاری در این بخش داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ای��ن خصوص س��رمایه‌گذاری خارجی نی��ز می‌تواند‬ ‫راهگشا باشد‪ ،‬اما باید توجه داشت نیاز به بسترساز قوی‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬در این خصوص رف��ع تحریم‌ها در کنار‬ ‫امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند به موازات همکاری بانک‌ها‬ ‫نیز درخصوص انتقال پول و س��رمایه تاثیر دوچندانی در‬ ‫این بخش داشته باشد‪ .‬دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران با‬ ‫بی��ان اینکه روند پرداخت بدهی خودروس��ازان به قطعه‬ ‫سازان در سال ‪ 93‬نس��بت به سال‌های قبل بهتر است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬عمده‌ترین مش��کل قطعه‌س��ازان بی‌برنامگی در‬ ‫حوزه خودروس��ازی اس��ت که در حال حاض��ر با تعامل‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬قطعه‌س��ازان و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در حال پیگیری و رفع مش��کالت آن هس��تیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر بحث کمبود نقدینگی اس��ت که باید با‬ ‫توج��ه به مناب��ع موجود و س��وق دادن آن به کانال‌های‬ ‫تولید مس��یر را برای تولیدکننده هم��وار کرد‪ .‬اما آنچه‬ ‫مس��لم است تاثیر ش��رایط اقتصادی یا موانعی است که‬ ‫گاه و ب��ی‌گاه صنع��ت خ��ودرو را آزار می‌دهد و با توجه‬ ‫به تاثیرپذیری زیرمجموعه‌های خودروس��ازی که همان‬ ‫بخش قطعه‌سازی است‌‪ ،‬باید در نظر داشت شرایط را به‬ ‫گونه‌ای به‌وجود آورده که با وجود مسائلی همچون بحث‬ ‫قیمت‌گذاری و کاهش عرضه و تقاضا در بازار‪ ،‬روند تولید‬ ‫همچنان مسیر طبیعی خود را طی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹صدمه قطعه‌ساز با بی‌تحرکی بازار‬ ‫در همین حال عضو انجمن قطعه‌س��ازان ایران بر این باور‬ ‫اس��ت که با شرایط فعلی خودروس��ازان‪ ،‬مسئوالن به جای‬ ‫اینک��ه تحرک در ب��ازار خودرو را افزای��ش دهند با توجه به‬ ‫بح��ث قیمت‌گذاری خ��ودرو عمال به رکود ای��ن بازار دامن‬ ‫زدند که این امر به بدنه قطعه‌س��ازی نیز صدمه خواهد زد‪.‬‬ ‫با ای��ن حال با توجه به اینکه این روند قرار اس��ت خروجی‬ ‫استقبال بازار از شورولت کوروت‬ ‫خبرخودرو‪ -‬تعداد خودروهای تولید شده نسل جدید شورولت‬ ‫کوروت م��دل ‪ 2014‬از عدد ‪ 37‬هزار دس��تگاه عبور کرد‪.‬می‌توان‬ ‫گفت فراخوان‌های مکرر جنرال موتور میزان تقاضای نس��ل جدید‬ ‫کوروت را تحت تاثیر قرار ن��داده به‌طوری که تاکنون تولید آن به‬ ‫‪ 37288‬دس��تگاه رسیده اس��ت‪ .‬در این میان حدود ‪ 56‬درصد از‬ ‫کوروت‌های جدید خریداری ش��ده مدل ‪ Z51S‬بوده و تنها حدود‬ ‫‪ 37‬درصد از مشتریان آن جعبه دنده ‪ 7‬سرعته دستی را به نمونه‬ ‫‪ 6‬سرعته خودکار آن ترجیح داده‌اند‪ .‬همچنین نسخه کروک ‪Z51‬‬ ‫بالغ بر ‪ 5‬هزار دستگاه فروش داشته و فروش نسخه کوپه ‪ Z57‬به‬ ‫حدود ‪ 30‬درصد یا ‪ 11134‬دس��تگاه رسیده است‪ .‬به عالوه مورد‬ ‫پسندترین رنگ این خودروی اسپرت امریکایی قرمز بوده و بیشتر‬ ‫مشتریان از تودوزی مشکی رنگ چرم برای آن استقبال کرده‌اند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مه�ر‪ -‬رییس کل گمرک ای��ران از ورود ‪ ۴۸‬هزار خودروی وارداتی در ‪ ۵‬ماهه امس��ال‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬واردات خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی همچنان ممنوع اس��ت و تنها آن‬ ‫دس��ته از خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌سی وارد کشور شده است که تا قبل از اردیبهشت ماه‬ ‫س��ال ‪ ،۹۲‬ثبت سفارش شده باشند‪ .‬مسعود کرباسیان افزود‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر‬ ‫‪ ۴۷‬هزار دستگاه خودرو با حجم موتور کمتر از ‪ ۲۵۰۰‬سی‌سی وارد کشور شده‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که واردات خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌سی همچنان ممنوع است و تنها آن دسته از‬ ‫خودروهایی وارد ش��ده‌اند که تا قبل از اردیبهشت ماه سال ‪ ۹۲‬ثبت سفارش شده باشند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خودروهای زیر ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی در طبقه متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرد و‬ ‫به طور قطع‪ ،‬تمام خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌سی که اجازه ورود به کشور داشتند‪ ،‬تاکنون‬ ‫وارد ش��ده‌اند و چیزی در گمرکات باقی نمانده است‪ ،‬چراکه مدل‌‌های آنها قدیمی می‌‌شود و‬ ‫بازار مصرف خود را ممکن است از دست بدهند‪.‬‬ ‫خبر خودرو‪ -‬حجت‌‌اهلل بهروز‪ ،‬قائم‌مقام معاونت حمل‌‌ونقل ترافیک شهرداری تهران‬ ‫با بیان این که مدیریت ش��هری به دنبال خودروهای لوکس و مدل باال نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از برنامه‌‌های ش��هرداری تهران در جهت کاهش معضل آلودگ��ی هوا و ارائه خدمات بهتر به‬ ‫جای خالی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو‬ ‫کارشناس��ان انتقاداتی را نس��بت به کیفیت خدمات ارائه شده در حوزه فروش‬ ‫و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی و وارداتی مطرح می‌کنند‪ .‬براس��اس‬ ‫قان��ون حمای��ت از حقوق مصرف‌کنندگان خ��ودرو و آیین‌نامه‌ه��ای اجرایی آن‬ ‫تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان خ��ودرو موظف ب��ه رعایت حق��وق خریداران‬ ‫محصوالت خود هس��تند‪ .‬علی خاکس��اری با بیان اینکه حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫خودرو از س��وی برخ��ی از تولیدکنندگان و واردکنن��دگان این محصوالت نقض‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان می‌کن��د‪‌:‬به طور معم��ول مصرف‌کنن��دگان خودروهای‬ ‫خریداری شده را در زمانی دیرتر از موعد وعده داده شده‪ ،‬دریافت می‌کنند‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه می‌دهد‪ :‬عالوه بر آن کیفیت خدم��ات پس از فروش خودروهای داخلی و‬ ‫وارداتی عرضه ش��ده در بازار ایران مناسب نیست و مصرف‌کنندگان برای تعمیر‬ ‫خودروی خود با مش��کالت زیادی در زمینه مراجعه ب��ه نمایندگی‪ ،‬رفع عیب و‬ ‫تامین قطعه مواجه هس��تند‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه در این‬ ‫زمینه نظا ‌رت‌ها باید تشدید شود‪ ،‬تصریح می‌کند‪ :‬امیدواریم نهادهای مربوطه به‬ ‫وظایف خود در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو عمل کنند‪.‬‬ ‫شهروندان را نوسازی ناوگان تا‌کسیرانی و ورود ‪ ۱۰‬هزار خودرو هیبریدی است اما متاسفانه‬ ‫تاکنون هیچ یک از خودروهای هیبر‌یدی در فهرس��ت واردات قرار نگرفته‌اند‪ .‬وی مهم‌ترین‬ ‫مس��ئله در وارد نکردن خودروهای هیبریدی و به‌کارگیری آن در ناوگان تاکسیرانی را تأیید‬ ‫نکردن فهرست خودروهای ارائه شده شهرداری تهران از سوی وزارت صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬این در حالی است که مدیریت شهری به دنبال خودروهای لوکس و مدل‬ ‫باال نیست و موارد درخواستی شامل خودروهای در حد متوسط است که امروز در بسیاری از‬ ‫کشورهای دنیا به عنوان تاکسی در حال استفاده است‪.‬‬ ‫خبر خودرو‪ -‬عیس��ی امامی‪ ،‬عضو کمیس��یون برنامه و بودجه و محاس��بات مجلس‬ ‫درخص��وص کاه��ش ‪ ۳‬درصدی نرخ خودرو از س��وی خودروس��ازان‪ ،‬گفت‪ :‬تنه��ا راه چاره‬ ‫شفاف‌س��ازی در خصوص هزینه‌های تولید در شرکت‌های خودروساز است‪ ،‬چراکه بر اساس‬ ‫بررسی‌های به عمل آمده در گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس‪ ،‬انحرافاتی در این ارتباط‬ ‫صورت گرفته که موجب ایجاد هزینه‌های س��ربار ش��ده که در نهایت به مصرف‌کننده انتقال‬ ‫یافته که این مشکل باید از طریق نشست ‪۳‬جانبه‌کننده عالی دولت‪ ،‬شورای رقابت و مجلس‬ ‫حل شود‪.‬‬ ‫چرا خودروسازان ‪ ۷۷۰‬میلیارد تومان زیان دادند؟‬ ‫اقتصادنیوز‪ -‬خودروس��ازان در سال گذشته حدود ‪۷۷۰‬میلیارد تومان زیان‬ ‫دادن��د ک��ه در مورد علل آن فع��االن این صنعت هرکدام به مواردی اش��اره‬ ‫می‌کنند‪ .‬روند س��ودآوری صنایع و ش��رکت‌های بورس نشان می‌دهد که از‬ ‫میان صنایع حاضر در بورس تنها صنعت خودروس��ازی با زیان مواجه ش��ده‬ ‫اس��ت؛ به‌طوری‌که ‪ ۲۸‬ش��رکت حاضر در بورس در سال گذشته در مجموع‬ ‫‪۷۷۰‬میلیارد تومان زیان کرده‌اند‪ .‬در حالی ش��اهد زیان خودروسازان هستیم‬ ‫که چند ماه اس��ت تحریم خودروسازی ایران به حالت تعلیق درآمده و دولت‬ ‫برنام��ه افزایش تولید خودرو تا ‪1‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار خودرو را دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن قطعه‌س��ازان درباره زیان‌دهی خودروس��ازان اظهار کرد‪ :‬میزان‬ ‫تولید خودرو کاهش یافته و دلیل اصلی زیان خودروسازان همین است‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی‌منش ادامه داد‪ :‬عالوه بر آن‪ ،‬موضوع قیمت‌گذاری خودرو‬ ‫هم مطرح اس��ت که به دلیل دس��توری بودن آن به خودروس��ازان ضرر وارد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬قیمت تمام‌شده تولید خودرو افزایش یافته و قیمت‌گذاری‌های‬ ‫دستوری روی آن موجب زیان‌دهی صنعت خودرو شده است‪.‬‬ ‫مش��خصی را در بر داشته باشد‪ ،‬امید است که بازار به حالت‬ ‫اولی��ه خود بازگردد و چرخه تولی��د نیز حالت طبیعی خود‬ ‫را بازیاب��د‪ .‬محمدرضا نجفی‌من��ش در گفت‌وگو با صمت با‬ ‫اش��اره به اینکه هر چ��ه بتوان عمر قطعات س��اخت داخل‬ ‫را افزایش داد ‪ ،‬اس��تقبال از قطعات داخلی بیش��تر خواهد‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬مش��کل اصلی قطعه‌س��ازان مش��کالت گذشته‬ ‫یعن��ی بحث نقدینگی و هم��کاری نکردن بانک‌هاس��ت‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر بحث گش��ایش اعتبار اس��ت که در گذش��ته‬ ‫‪ 10‬درصد بوده اما در حال حاضر به ‪ 30‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین تامین مواد اولیه از خارج یا داخل بورس کاال نیز از‬ ‫دیگر موارد مورد بحث است ضمن آنکه اختصاص ارز مبادله‌ای‬ ‫برای تامین مواد اولیه نیز از دیگر موضوعات مطروحه است‪.‬‬ ‫نجفی‌منش درخص��وص تامین منابع مالی قطعه‌س��ازان از‬ ‫سوی بخش خصوصی عنوان کرد‪ :‬در هر حال تامین اعتبار و‬ ‫تسهیالت بخش خصوصی از بانک‌ها صورت می‌گیرد که به‬ ‫همان اندازه موانع این اعتباردهی نیز می‌تواند روند تولید را‬ ‫دچار مشکل کند‪ .‬باید توجه داشت هرچه مسیر تولیدکننده‬ ‫هموارت��ر باش��د محصول نهای��ی با کیفیت بهت��ر و قیمت‬ ‫تمام ش��ده کمتر به بازار عرضه خواهد ش��د‪ .‬روندی که در‬ ‫سال‌های گذشته و پیش از مشکالت فعلی این صنعت شاهد‬ ‫آن بودیم و آن را لمس کردیم‪ .‬اما نباید فراموش کرد با توجه‬ ‫به ظرفیت‌های موجود تمرکز ب��ه این بخش باید به‌گونه‌ای‬ ‫باشد که محصوالت نهایی قطعه‌سازان و خودروسازان فاصله‬ ‫زیادی با بازارهای جهانی نداش��ته باش��د تا در کنار پوشش‬ ‫بازارهای داخلی نیم‌نگاهی هم به بازارهای خارجی داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫مقررات‌زدایی‬ ‫در حوزه تولید خودرو‬ ‫بهرام رضایی ‪-‬کارشناس خودرو‪ :‬اگر چه صنعت‬ ‫خ��ودرو با چالش‌ه��ای مختلفی در ح��وزه تولید و‬ ‫تامین منابع روبه‌رو اس��ت اما باید در نظر داش��ت‬ ‫قوانین دس��ت‌وپاگیر در این صنعت مسیر تولید را‬ ‫س��خت و رون��د آن را کند کرده که بای��د به‌دنبال‬ ‫مقررات‌زدایی و تسهیل امور بود‪ .‬شاهدیم که بانک‌ها‬ ‫در تعامل با تولیدکننده به گونه‌ای برخورد می‌کنند‬ ‫که همس��ویی با تولید ندارد و متاسفانه نظام بانکی‬ ‫کش��ور متناسب با رش��د صنایع در ایران پیشرفتی‬ ‫نداشته و بانک‌ها در ارائه تسهیالت به خودروسازان‬ ‫موف��ق نبوده‌اند‪ .‬از طرف دیگر باید مقررات‌زدایی را‬ ‫در دستورکار قرار داد‪ ،‬چرا که تسهیل‌سازی فضای‬ ‫کس��ب‌وکار دیگر چالش پیش روی خودروس��ازان‬ ‫اس��ت‪ .‬می‌دانیم ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی‪،‬‬ ‫پایین بودن هزینه انرژی و دس��تمزد نیروی انسانی‬ ‫دارای جای��گاه وی��ژه‌ای برای انج��ام همکاری‌های‬ ‫مش��ترک است اما هنوز زیرس��اخت‌های الزم برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری مش��ترک ب��ا ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫بین‌المللی فراهم نشده است‪ .‬با این حال در صورت‬ ‫ایج��اد این س��رمایه‌گذاری مش��ترک به‌طور قطع‬ ‫صنعت خودروس��ازی کش��ور می‌تواند با استفاده از‬ ‫تولید و دانش و تجربه خودروسازان بزرگ خارجی‬ ‫با رش��د و پیش��رفت مواجه ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫ه��ر گون��ه بی‌تحرکی و رک��ود در بازار خ��ودرو بر‬ ‫وضعیت واحدهای تولیدی و قطعه‌س��ازی نیز تاثیر‬ ‫گذاشته و تولید در این شرکت‌ها را با مشکل مواجه‬ ‫خواهد کرد‪ .‬بر این اساس هر چه میزان بازار خودرو‬ ‫خراب‌تر ش��ود به‌طور قطع همان اثر را بر واحدهای‬ ‫قطعه‌س��ازی خواهد گذاش��ت‪ .‬با این وجود زنجیره‬ ‫تولید در حوزه خودرو به اندازه‌ای گس��ترده اس��ت‬ ‫که اگر بخش‌های باالدس��ت تولید دچار مشکل در‬ ‫بحث تامین منابع مالی و قوانین دست و پاگیر ارائه‬ ‫تس��هیالت بانکی شوند‪ ،‬ش��الوده بخش‌های وسیع‬ ‫پایین دست یعنی قطعه‌سازان از هم خواهد پاشید‪.‬‬ ‫با نگاهی به گذش��ته و رصد س��ال‌های قبل دیدیم‬ ‫بسیاری از قطعه‌سازان با این شرایط از چرخه تولید‬ ‫حذف و به واردات قطعاتی دست زدند که به مراتب‬ ‫از کیفی��ت پایین‌تری از تولی��دات داخلی برخوردار‬ ‫بودند‪.‬‬
‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫سهم ‪ 8‬درصدی تعاونی‌ها از تولیدات معدنی کشور‬ ‫آذری ها حاکمان بازار معدنی کردستان عراق‬ ‫حرف اول در تولید فسفات منطقه‬ ‫‪11‬‬ ‫در دیدار نعمت‌زاده با وزیر صنایع و فناوری‌های نوین قزاقستان مطرح شد‪:‬‬ ‫تدوین پیش‌نویس همکاری‌های تجاری‬ ‫در دی��دار معاون نخس��ت وزیر و وزیر صنای��ع و فناوری‌های نوین‬ ‫جمه��وری قزاقس��تان با وزی��ر صنعت‪،‬معدن و تجارت کش��ورمان بر‬ ‫گسترش روابط و همکاری‌های فی‌مابین و افزایش تبادالت اقتصادی‬ ‫و تجاری در زمینه‌های مختلف تاکید ش��د و ‪ 2‬طرف آمادگی خود را‬ ‫برای هرگونه کمک به گس��ترش روابط در حوزه‌های تجاری‪ ،‬صنعتی‬ ‫و معدنی اعالم کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬ایسکش��وف در این دیدار خواس��تار همکاری در‬ ‫زمینه‌های معدنی‪ ،‬صنایع معدنی ش��یمیایی‪ ،‬شیش��ه‪ ،‬فوالد‪ ،‬احداث‬ ‫خطوط تولی��د و نیز همکاری‌های متقابل در زمینه زمین‌شناس��ی و‬ ‫اکتشاف شد‪.‬‬ ‫استفاده از فناوری و علوم جدید صنایع نوین جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در قزاقس��تان‪ ،‬تبادالت کاالیی و تشکیل کارگروه مشترک به منظور‬ ‫تس��هیل در روند امور تجاری میان ‪ 2‬کش��ور با رعایت استانداردهای‬ ‫مورد قب��ول طرفین و همچنین انتقال دانش فنی و تولید محصوالت‬ ‫صنعت��ی از دیگ��ر زمینه‌های مش��ترک همکاری بود ک��ه محمدرضا‬ ‫نعمت‌زاده و ایسکشوف در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫در این دیدار با اش��اره به تدوی��ن پیش‌نویس همکاری‌های تجاری‬ ‫بی��ن ‪ 2‬ط��رف در آینده نزدیک‪ ،‬درباره بهره‌گی��ری از ظرفیت بخش‬ ‫خصوصی جمهوری اس�لامی ایران به منظ��ور افزایش توان تجاری و‬ ‫تولیدی در کشور قزاقستان بحث و تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫گفتنی است که تفاهمنامه همکاری بین جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫جمهوری قزاقستان در آینده نزدیک با حضور روسای جمهور ‪ 2‬کشور‬ ‫در شهر آستانه به امضا خواهد رسید‪.‬‬ ‫گس��ترش تعام�لات صنعت��ی‪ ،‬تج��اری و معدن��ی در کنار س��ایر‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های نفتی‪ ،‬پتروش��یمی و کشاورزی از‬ ‫عمده نتایج امضای این تفاهمنامه خواهد بود‪.‬‬ ‫گزارش صمت از سیاست بانک‌ها در قبال بدهکاری معادن و صنایع معدنی‬ ‫رفع چالش تولیدکنندگان با روش ال سی داخلی‬ ‫حامدشایگان‪ :‬اعطای تسهیالت بانکی به تولید‌کنندگان یکی از برنامه‌های دولت در الیحه ضدر رکودی‪ ،‬برای‬ ‫تقویت تولید به عنوان تکی ­ه گاه صادرات بود‪ .‬موضوعی که اجرای آن با چالش تولیدکنندگان بدهکار همراه بود‪،‬‬ ‫زیرا براساس قوانین بانکی افرادی که در بازپرداخت اقساط خود به بانک‌ها جریمه دارند نمی­توانند تسهیالت‬ ‫مجدد اخذ کنند‪ .‬گرچه پیش‌تر‪ ،‬رییس‌جمهوری از بانک‌ها خواسته بود که با فروش دارایی جانبی خود منابع‬ ‫اعتباری الزم برای تولیدکنندگان فراهم کنند‪ ،‬همچنین محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز تدبیر دولت برای پرداخت تسهیالت بانکی مجدد به تولیدی‌های بدهکار را تعیین تکلیف‬ ‫ی داند‪ .‬این موضوع در معادن‬ ‫بدهی با بخشودگی جرایم یا پرداخت بخشی از بدهی‌ها توسط تولیدکنندگان م ­‬ ‫گرچه تا حدی متفاوت است و پرداخت تسهیالت بانکی این بخش از سوی صندوق بیمه معادن تضمین می‌شود‬ ‫اما تسهیالتی را که از سوی صندوق توسعه ملی برای صنایع معدنی به جهت اولویت دولت در توسعه فرآوری‬ ‫اعطا می‌شود در بر می‌گیرد‪ .‬از این رو برخی کارشناسان معتقدند‪ ،‬نگاه به معادن نیز باید رویکردی تولیدی با‬ ‫دستور العمل‌های نظارتی دولت همراه شود‪ .‬از این رو در بخش معادن و صنایع وابسته نیاز به یک قانون ثابت‬ ‫همچون ماده ‪ 56‬است تا شروط برای معدنکاران معین و اجرا شود و با معضل معادن غیرفعال یا نیمه فعال‬ ‫روبه‌رو نشویم‪ ،‬همچنین با راه‌اندازی ال‌سی داخلی تسهیالت برای تامین مواد اولیه یا تجهیزات معادن و صنایع‬ ‫به طور مستقیم در اختیار شرکت تامین‌کننده قرار گیرد‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم تخصیص تس��هیالت بانک��ی به معادن و‬ ‫صنایع وابسته را بررسی کنیم با ‪ 2‬رویکرد متفاوت روبه‌رو‬ ‫خواهیم بود‪ ،‬زیرا در بخش معدن پروانه‌های اکتش��اف و‬ ‫استخراج از نظر بانک‌ها به عنوان وثیقه بانکی قابل قبول‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در این خصوص‪ ،‬جعفرصادقی پناه‬ ‫عضو هیات رییسه خانه معدن نیز با‬ ‫تایید این موضوع به صمت می‌گوید‪:‬‬ ‫پروان��ه اکتش��اف یا بهره ب��رداری‬ ‫معادن از سوی صندوق بیمه معادن‬ ‫برای اخذ تسهیالت بانکی تضمین‬ ‫می‌ش��ود تا در صورتی که معدنکار نتوانس��ت اقس��اط را‬ ‫پرداخت کند‪ ،‬این صندوق اعتبار الزم را تامین کند‪ ،‬اما در‬ ‫مورد وام‌های دریافتی از سوی صندوق توسعه ملی شرایط‬ ‫مانند س��ایر تولیدکنندگان اعمال می‌شود‪ ،‬گرچه بیشتر‬ ‫ی کنند‪.‬‬ ‫صنایع معدنی از تسهیالت این بخش استفاده م ­‬ ‫‹ ‹تدوین قانون مشابه ماده ‪ 56‬در معادن‬ ‫یک عض��و کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجل��س در خص��وص بدهکاری‬ ‫تولیدکنن��دگان صنایع معدنی به‬ ‫سیس��تم بانکی به صمت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مشکل اصلی تس��هیالت بانکی و‬ ‫تولیدکنندگان نبود نگاه منطقی‬ ‫به منابع تامین اعتبار اس��ت‪ ،‬چراک��ه دولت قصد دارد‬ ‫مش��کل بخش خصوصی برای اخذ تسهیالت از بانک‌ها‬ ‫برطرف شود ‪،‬از سوی دیگر بانک‌ها به عنوان یک بنگاه‬ ‫اقتصادی باید درآمدزایی کنند تا جوابگوی س��پرده‌ها‬ ‫باشند‪ .‬گرچه خیلی از بانک‌ها با روش سخت‌گیرانه‌ای با‬ ‫تولیدکنن��دگان برخ��ورد می‌کنند با این ح��ال نیاز به‬ ‫تعامل تمام بخش‌هاست‪ ،‬به طوری که گارگروه‌های به‬ ‫ریاست استانداری ها‪ ،‬نماینده سازمان صنعت و معدن‪،‬‬ ‫نماین��دگان بانک‌ها و تولیدکنندگان می‌تواند مس��ائل‬ ‫پیش آمده را حل کند‪.‬‬ ‫برای جدا کردن‬ ‫تولیدکنندگان واقعی که‬ ‫در جهت اشتغالزایی گام‬ ‫برداشته‌اند باید اقدام به‬ ‫راه اندازی ال سی داخلی‬ ‫کرد‪ ،‬به گونه‌ای که ارائه‬ ‫تسهیالت به صنایع در‬ ‫تامین مواد اولیه به طور‬ ‫مستقیم پس از تحویل‬ ‫اقالم به حساب شرکت‬ ‫فروشنده واریز شود‬ ‫عطاءاله حکیمی در ادامه با نگاهی به تخلفات برخی‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬افزود‪ :‬تعدادی از تولیدکنندگان حق‌شان‬ ‫نیست که با روش‌های تس��هیلی دوباره اعتبار دریافت‬ ‫کنند ‪،‬چراکه آنها از این اعتبارات برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫در بخش‌ه��ای دیگر اس��تفاده کرده‌اند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫ب��رای جلوگیری از نقدینگی بیش��تر بازار و از س��وی‬ ‫دیگر جدا ک��ردن تولیدکنندگان واقع��ی که در جهت‬ ‫اشتغالزایی گام برداش��ته‌اند باید اقدام به راه اندازی ال‬ ‫سی داخلی کرد‪ ،‬به گونه‌ای که ارائه تسهیالت به صنایع‬ ‫در تامین مواد اولیه به طور مستقیم پس از تحویل اقالم‬ ‫به حساب شرکت فروشنده واریز شود‪.‬‬ ‫او همچنین با اش��اره به اینکه تعداد زیادی از معادن و‬ ‫ی کنند‪،‬‬ ‫صنایع وابس��ته با تمام ظرفیت تولید فعالیت نم ­‬ ‫ادامه داد‪ :‬برخی معدنکاران بدون تخصص و توانایی مالی‬ ‫کس��ب مجوز بهرب��رداری کرده‌اند و همین باعث ش��ده‬ ‫تولی��د در معادن و صنایع وابس��ته به می��زان واقعی آن‬ ‫نرس��د که دولت باید در این راس��تا‪ ،‬قانونی همچون ماده‬ ‫‪ 56‬برای تدوین اس��تراتژی ثاب��ت در معادن وضع کند و‬ ‫همه متقاضیان مطابق آن مشمول تسهیالت بانکی شوند‬ ‫تا ش��اهد حضور افراد بی‌صالحیت در این حوزه نباشیم‪،‬‬ ‫زیرا در گذش��ته خیلی از افراد تنه��ا برای خرید و فروش‬ ‫پروانه‌های بهره برداری وارد این حوزه شده بودند‪ .‬بنابرین‬ ‫دولت با ارائه یک برنامه میان مدت در پرداخت تسهیالت‬ ‫بانکی و اعطای مجوزهای بهره‌برداری برای معادن و صنایع‬ ‫وابسته عالوه بر اینکه تولید را شتاب می‌بخشد از مشکالت‬ ‫آتی در بازگشت اقساط تسهیالت جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫حکم��ی در رابطه با اینکه بانک‌ه��ا از قبول پروانه‌های‬ ‫بهره‌­برداری معادن به عنوان وثیق��ه خودداری می‌کنند‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به اینک��ه پروانه‌های به��ره برداری‬ ‫مدت‌دار هس��تند و برخی از آنها برای مدت زمان کوتاهی‬ ‫اعتبار دارند و در مقابل بازگشت تسهیالت بانکی نیازمند‬ ‫زمان طوالنی‌تری اس��ت‪ ،‬از این رو پروانه اکتشاف و بهره‬ ‫برداری از نظر بانک‌ها نمی­توانند تضمین مناس��بی برای‬ ‫بازپرداخت تسهیالت در نظر گرفته شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه تولیدی بانک‌ها به معادن و صنایع وابسته‬ ‫ابراهیم نکو دیگر عضو کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس در مورد سیاست‬ ‫بانک‌ه��ا در قبال مع��ادن و صنایع‬ ‫وابسته به صمت می‌گوید‪ :‬بانک‌ها‬ ‫به معادن نگاهی تولیدی ندارند‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که معادن در توسعه‬ ‫صادرات نقش موثری ایفا می‌کنند‪ .‬از این رو آنها باید تولید‬ ‫را جزئی از خود بدانند و با فراهم کردن فرصت بازس��ازی‬ ‫برای صنایع و معادن از راه ارائه تسهیالت مجدد عالوه بر‬ ‫رونق تولید بازگشت اعتبارات از دست رفته را ممکن کنند‬ ‫زیرا بانک‌ها با توقیف اموال تولیدکنندگان نه تنها با تاخیر‬ ‫تسهیالت را دریافت می‌کنند بلکه ظرفیت‌های تولیدی را‬ ‫از بین خواهند برد‪.‬او در رابطه با رویکرد بانک‌ها با دیرکرد‬ ‫اقساط تولید‌کنندگان افزود‪ :‬بانک باید در حمایت از تولید‬ ‫حداقل اقس��اط را بدون سود مجدد تقسیط کنند تا آنها‬ ‫بتوانند بار دیگر روی پای خود بایستند‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای ‪7‬طرح توسعه معادن زغال‌سنگ‬ ‫معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو از تدوین ‪7‬طرح توسعه معادن‬ ‫زغال‌سنگ كك شو برای اجرا خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ای��ران‪ ،‬مهدی كرباس��یان با بیان ای��ن مطلب گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ای صورت‌گرفته در طرح جامع زغال‌س��نگ‪ ،‬برای تولید ‪8‬‬ ‫میلیون تن‌فوالد خام به روش كوره بلندی تا س��ال ‪ ،1398‬نیازسنجی‌های‬ ‫الزم برای تامین مواد اولیه این میزان فوالد صورت گرفت كه براساس آن‪،‬‬ ‫‪ 4.2‬میلیون تن كك نیاز خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای تولید این می��زان كك‪ ،‬به ‪ 5‬میلی��ون و‪ 800‬هزار تن‬ ‫زغال‌س��نگ كنسانتره نیاز اس��ت كه ‪4/6‬میلیون تن آن در داخل كشور و‬ ‫‪ 1.2‬میلیون تن از طریق واردات تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو با اش��اره به ایجاد ظرفیت ‪ 2‬میلیون و ‪450‬‬ ‫هزار تن كنسانتره زغال‌س��نگ در قالب ‪ 7‬طرح توسعه معادن زغال‌سنگ‬ ‫كك ش��و‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬این طرح‌ها ش��امل تجهیز مع��دن خمرود كرمان‬ ‫(باظرفی��ت‪ 450‬هزارت��ن)‪ ،‬تجهیز معدن پروده ‪ 4‬طب��س (‪ 450‬هزارتن)‪،‬‬ ‫تجهیز معدن پروده ش��رقی (با ظرفیت ‪ 600‬هزارتن)‪ ،‬تجهیز معادن پروده‬ ‫‪ 2‬و ‪ 3‬و بلوك‌های مستقل طبس (با ظرفیت ‪ 500‬هزارتن) و تجهیز معدن‬ ‫كردآباد سوادكوه (‪ 150‬هزارتن) است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین‪ 2 ،‬طرح دیگر شامل تجهیز معدن تخت و وطن‬ ‫البرز ش��رقی (‪ 150‬هزارتن) و توس��عه معادن هش��ونی و پابدانای كرمان‬ ‫(‪ 150‬هزارتن) است كه بر اساس اصل ‪ 44‬قانون اساسی واگذار شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تصریح كرد‪ :‬برای شست‌وش��وی‬ ‫زغال‌س��نگ تولی��دی مع��ادن یاد ش��ده‪6 ،‬ط��رح اح��داث كارخانه‌های‬ ‫زغال‌ش��ویی ب��ه ظرفی��ت ‪ 2‬میلی��ون و ‪ 750‬ه��زار ت��ن تدوی��ن ش��ده‬ ‫ك��ه همزم��ان ب��ا اج��رای طرح‌ه��ای تجهیز معادن زغال‌س��نگ ش��روع‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شاخص‌های اقتصادی‬ ‫با تاکید بر معادن‬ ‫اثرگذار است‬ ‫رضا اشرف سمنانی‬ ‫رییس اتحادیه حفاران غیرنفتی‬ ‫یک��ی از برنامه‌های دولت��ی در الیحه ضدرکودی‬ ‫حمای��ت از بخش معدنی اس��ت‪ ،‬چراکه این بخش‬ ‫عالوه ب��ر ارزش افزوده‪ ،‬اش��تغالزایی را گس��ترش‬ ‫می­‌دهد‪ .‬به همین دلیل می‌توان توسعه اکتشاف را‬ ‫پیشگامی در پویایی اقتصاد معادن دانست‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر این محدوده‌های معدنی در مناطق محروم و‬ ‫دورافتاده واقع شده‌اند‪ ،‬از این‌رو اهمیت ویژه‌ای در‬ ‫اقتصاد کشور پیدا می­‌کنند‪ .‬بررسی اهمیت معادنی‬ ‫از نگاه صادراتی نیز اثرات مثبت س��رمایه‌گذاری در‬ ‫این بخش را نشان می‌دهد‪ ،‬در واقع بهبود ظرفیت‬ ‫صادراتی بر مبنای محصوالت معدنی بازدهی باالیی‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬زیرا پس از اینکه یک ماده معدنی‬ ‫استخراج ش��ود واحدهای فرآوری فعال می‌شوند و‬ ‫این زنجیره تولید توان اقتصادی را به همراه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اینک��ه گفته می‌ش��ود در بخش اکتش��اف چون‬ ‫تولیدی وجود ندارد‪ ،‬تس��هیالت بانکی اثری تورمی‬ ‫دارد‪ ،‬کاملا درست است اما باید اول هزینه اکتشاف‬ ‫را بررسی کرد که در شرایط کنونی خیلی باال نیست‬ ‫و نمی‌توان آن را با سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها‬ ‫مقایسه کرد‪ .‬از سوی دیگر پس از اکتشاف‪ ،‬بازدهی‬ ‫باالی مواد کش��ف شده هزینه انجام شده را جبران‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬به همین دلیل می‌توان اس��تخراج را‬ ‫تضمین تسهیالت بانکی دانست‪.‬‬ ‫ح��ال اگر بخواهی��م در نگاه جامع‌ت��ر به معادن‪،‬‬ ‫حفاری و اکتشاف را در اعماق باالتر در نظر بگیریم‬ ‫در مقایس��ه با حفاری‌ه��ای نفتی ع�لاوه بر مدت‬ ‫زمان کوتاه‌تر به هزینه کمت��ری نیاز داریم‪ ،‬گرچه‬ ‫در حفاری‌ه��ا با عمق باال به تجهیزات پیش��رفته‌تر‬ ‫نیاز اس��ت‪ ،‬با این وجود رقم س��رمایه‌گذاری خیلی‬ ‫کالن نیست و نمی‌توانیم این مسئله را چالشی برای‬ ‫بازگشت نرخ تسهیالت بانکی بدانیم‪.‬‬ ‫البته این که گفته می‌ش��ود‪ ،‬اکتش��اف در معادن‬ ‫با ریس��ک باالیی همراه اس��ت و ممکن اس��ت در‬ ‫یک محدوده هیچ نوع ماده‌ای یافت نش��ود‪ ،‬درست‬ ‫است اما افرادی که به‌صورت تخصصی وارد حفاری‬ ‫محدوده‌های می‌شوند در آن واحد چند محدوده را‬ ‫مورد اکتشاف قرار می‌دهند و به طور قطع احتمال‬ ‫شناسایی ذخایر باال می‌رود و درصد ریسک کاهش‬ ‫می‌یابد‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬بهره‌برداری از یک محدوده‬ ‫ثروت فراوانی را به ارمغان می‌آورد که می‌تواند حتی‬ ‫هزینه اکتش��افاتی که با شکست مواجهه شده‌اند را‬ ‫جبران کنند‪ .‬بنابراین تسهیالت معمولی که به سایر‬ ‫بخش‌های تولیدی داده می‌شود در بخش معدن نیز‬ ‫کارساز است‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫معاونت مالی و اداری ایمیدرو‪:‬‬ ‫افزایش بهره‌وری شرکت‌های‬ ‫تابعه در اولویت قرار دارد‬ ‫معاون مالی و اداری ایمیدرو گفت‪ :‬ایمیدرو روی‬ ‫افزایش بهره‌وری طرح‌ها و شرکت‌های تابعه تمرکز‬ ‫زی��ادی دارد و به آن اهمیت زی��ادی می‌دهد‪ .‬به‬ ‫گزارش دنیای معدن‪ ،‬عبدالرضا قاسمی در نشستی‬ ‫ک��ه با حض��ور مدیران عامل ش��رکت‌ها و مجریان‬ ‫طرح‌ه��ای معدن��ی و صنایع معدنی برگزار ش��د‪،‬‬ ‫ضم��ن بیان ای��ن مطلب افزود‪ :‬تحق��ق برنامه‌های‬ ‫تولید و فروش محصوالت معدنی و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫از جمله اهداف ایمیدرو اس��ت که برای دس��تیابی‬ ‫به آن‪ ،‬دستورالعمل‌های الزم جهت افزایش انگیزه‬ ‫در میان عوامل تولید‪ ،‬تدوین و ابالغ ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه به مطل��وب بودن نتایج اجرای‬ ‫مدل بهره‌وری در یکی از ش��رکت‌های ایمیدرو که‬ ‫به صورت پایلوت انجام شده (براساس میزان تولید‬ ‫واقعی فروش بوده و در آن ضریب ش��یفت‪ ،‬ضریب‬ ‫حساسیت پست و نیز غیبت کارکنان دیده شده)‪،‬‬ ‫شرکت‌ها می‌توانند از این مدل پیروی کنند‪ .‬برای‬ ‫طرح‌ها نیز ‪ 3‬نمونه ش��امل عملک��رد مالی طرح و‬ ‫پیش��رفت فیزیکی‪ ،‬حقوق و مزایای کارکنان و نیز‬ ‫ضریب ریالی تعریف شده سازمان تهیه شده است‪.‬‬ ‫مع��اون مال��ی و اداری ایمیدرو با اش��اره به اینکه‬ ‫ط��ی ماه‌های ابتدایی دولت جدی��د‪ ،‬ایجاد آرامش‬ ‫و اعتماد‌س��ازی بین ایمیدرو و ش��رکت‌های تابعه‬ ‫مط��رح بود‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬در س��ال‌جاری‪ ،‬اجرای‬ ‫دقی��ق برنام��ه عملیات��ی و اجرایی مدنظر اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬نگرش جدیدتری نس��بت ب��ه عملکرد‬ ‫اف��راد و واحده��ا خواهیم داش��ت و آنه��ا را مورد‬ ‫ارزیابی قرار می‌دهیم‪ .‬قاس��می به خصوصیت‌های‬ ‫یک مدیر مطلوب اش��اره کرد و گفت‪ :‬صریح سخن‬ ‫گفت��ن‪ ،‬حرمت‌گذار بودن‪ ،‬ش��فاف عم��ل کردن‪،‬‬ ‫وفاداری‪ ،‬پذیرش واقعیت‪ ،‬انتظارات روشن‪ ،‬متعهد‬ ‫ب��ودن‪ ،‬اعتماد کردن و گ��وش دادن‪ ،‬از جمله این‬ ‫خصوصیت‌ها اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬معتقد هستیم‬ ‫که اعتماد س��ازی ‪ 2‬طرفه اس��ت و با اعتماد بین‬ ‫افراد می‌توان استراتژی خوب را به نحو بهتری اجرا‬ ‫کرد اما با بی‌اعتمادی‪،‬حتی با استراتژی خوب‪ ،‬هم‬ ‫نمی‌توان به نتایج مطلوب رسید‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫طفره تولیدکنندگان شمش‬ ‫آلومینیوم از تامین‬ ‫‪ 40‬درصدی نیاز داخل‬ ‫رییس مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران (دانشگاه‬ ‫عل��م و صنع��ت) گف��ت‪ :‬تولیدکنندگان ش��مش‬ ‫آلومینیوم کشور با توجیه تامین ارز‪ ،‬ازپوشش نیاز‬ ‫ح��دود ‪ 40‬درصدی بازار داخل طفره می‌روند و بر‬ ‫صادرات ش��مش اصرار دارند‪ .‬محمدتقی صالحی‬ ‫گفت‪ :‬واحده��ای ایرالکو و المه��دی (هرمزال) به‬ ‫عن��وان تولیدکنن��دگان اصلی ش��مش آلومینیوم‬ ‫کشور‪ ،‬بیش��تر درجهت برطرف ساختن مشکالت‬ ‫خود با تکیه بر صادرات حرکت می‌کنند‪ ،‬در حالی‬ ‫که انبوه ش��رکت‌های پایین دستی به دلیل تامین‬ ‫نش��دن شمش مورد نیاز با خطر تعطیلی و بیکاری‬ ‫نیروی انس��انی مواجه هستند‪ .‬وی با یادآوری رشد‬ ‫قیمت ‪ 11‬تا ‪ 12‬درصدی آلومینیوم در نخس��تین‬ ‫روز کاری هفته ج��اری در بورس کاال‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫افزایش قیمت پدید آمده‪ ،‬ناش��ی از عرضه نش��دن‬ ‫به موقع ش��مش برای بازار مصرف به بهانه افزایش‬ ‫قیم��ت (‪ )LME‬اس��ت‪ .‬صالح��ی اف��زود‪ :‬قیمت‬ ‫آلومینیوم در بورس فلزات لندن (‪ )LME‬افزایش‬ ‫داشته‪ ،‬اما این امر نباید بالفاصله به تولیدات ایران‬ ‫اثر کند‪ ،‬زیرا رابطه مس��تقیمی وج��ود ندارد‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬آنچه همواره در رش��د قیمت کاالها‬ ‫در داخل کش��ور تاثیر خود را نشان می‌دهد‪ ،‬نبود‬ ‫عرضه کاال از س��وی تولید‌کنندگان است و در این‬ ‫ارتب��اط همواره نرخ ش��مش آلومینیوم تحت تاثیر‬ ‫ای��ن مس��ئله ق��رار دارد‪ .‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت چندی پیش میزان تولید شمش آلومینیوم‬ ‫در ‪ 3‬ماهه نخس��ت سال جاری را ‪ 89‬هزار و ‪400‬‬ ‫تن اعالم کرد‪.‬‬ ‫‪19‬معدن شن و ماسه در جاده‬ ‫هراز مجوز سنگ شکن ندارند‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت مازندران گفت‪:‬‬ ‫از ‪ 43‬واحد معدنی فعال در زمینه برداش��ت شن و‬ ‫ماس��ه در مس��یر جاده هراز شهرستان آمل‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ 19‬معدن بدون داش��تن مجوزهای س��نگ شکن‬ ‫فعالیت می‌کنند‪ .‬ناصر مهردادی در حاشیه بازدید‬ ‫ریی��س کل دادگس��تری مازندران از معادن ش��ن‬ ‫و ماس��ه جاده ه��راز آمل‪ ،‬به خبرن��گار ایرنا گفت‪:‬‬ ‫سنگ ش��کن وسیله‌ای اس��ت که در فرآوری مواد‬ ‫معدنی برای خرد کردن مواد اولیه اس��تخراج شده‬ ‫از معدن مورد اس��تفاده قرار می‌گیرد تا حدی که‬ ‫بتوان از آنها برای مراحل بعدی تولید استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از میان معادنی که در جاده هراز مجوز‬ ‫استفاده سنگ‌شکن را ندارند‪ ،‬تعداد ‪ 5‬مورد دارای‬ ‫مش��کالت زی��ادی بودند که با دس��تور رییس کل‬ ‫دادگس��تری مازندران و الزاماتی که محیط زیست‬ ‫مازندران از س��وی دادس��تانی آمل به آنان اعالم و‬ ‫ابالغ می‌کند‪ ،‬نس��بت به برطرف کردن مشکالت و‬ ‫رعایت کردن موازین زیست محیطی اقدام خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدی��ر کل حفاظ��ت محی��ط زیس��ت مازندران‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬ای��ن اداره کل مانند م��ردم دغدغه‬ ‫حفظ س�لامت کامل رودخانه هراز و شفاف شدن‬ ‫ای��ن رودخانه را دارد‪ ،‬ب��ه همین خاطر رییس کل‬ ‫دادگس��تری مازندران برای ای��ن بازدید از معادن‬ ‫فعال در حاش��یه رودخانه به این منطقه سفر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬مهردادی در این بازدید خاطر نش��ان کرد‪:‬‬ ‫ت�لاش خواهیم کرد ت��ا آبزیان و ش��فافیت آب را‬ ‫دوب��اره به رودخانه ه��راز برگردانیم‪ .‬رودخانه هراز‬ ‫آمل یک��ی از رودخانه های پرآب مازندران اس��ت‬ ‫ک��ه از ارتفاعات قله دماوند سرچش��مه می‌گیرد و‬ ‫پس از عبور حدود ‪180‬کیلومتری از داخل ش��هر‬ ‫آمل به ساحل دریای خزر می‌ریزد‪ .‬فعالیت معادن‬ ‫غیرمجاز و برخی معادن فعال بدون در نظر گرفتن‬ ‫موازین حفاظت محیط زیس��ت‪ ،‬سالمت رودخانه‬ ‫ه��راز را در س��ال‌های اخیر به ط��ور جدی تهدید‬ ‫کرده اس��ت ب��ه طوری ک��ه اکنون هی��چ اثری از‬ ‫ش��فافیت آب و آبزیان در قسمت‌های انتهایی این‬ ‫رودخانه مشاهده نمی‌شود‪.‬‬ ‫استخراج بیش از ‪ 10‬میلیون و‬ ‫‪700‬هزارتن سنگ‌آهن‬ ‫در ‪ 4‬ماه��ه منته��ی ب��ه تی��ر ماه س��ال جاری‬ ‫اس��تخراج س��نگ آهن به مرز ‪ 10‬میلیون و ‪787‬‬ ‫هزار تن رس��یده اس��ت‪ .‬به گزارش دنیای معدن؛‬ ‫در این مدت تولید کنس��انتره زغال‌س��نگ با رشد‬ ‫‪ 10/4‬درص��دی به ‪ 346‬هزار و ‪ 200‬تن رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر پایه ای��ن گزارش؛ طی ‪ 4‬ماهه نخس��ت‬ ‫امس��ال به حجم ‪ 5‬میلی��ون و ‪ 583‬هزار تن فوالد‬ ‫خام در کش��ور تولید شد که نسبت به مدت مشابه‬ ‫خود در س��ال ‪ 92‬رش��د ‪ 8/7‬درصد داشته است‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی است؛ طی ‪ 4‬ماهه نخست سال‬ ‫‪ 92‬می��زان تولی��د فوالد خام بالغ ب��ر ‪ 5‬میلیون و‬ ‫‪ 137‬ه��زار و ‪ 900‬ت��ن ب��وده اس��ت‪ .‬برپایه این‬ ‫گ��زارش؛ در دوره مورد بررس��ی تولید محصوالت‬ ‫فوالدی با رشد ‪2/5‬درصدی نسبت به مدت مشابه‬ ‫خود در سال گذش��ته به ‪ 5‬میلیون و ‪ 779‬هزار و‬ ‫‪ 800‬تن رسیده است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫پای کدام رقیب در میان است؟‬ ‫سهم ‪ 8‬درصدی تعاونی‌ها از تولیدات معدنی کشور‬ ‫محبوبه ناطق‪ -‬گروه معدن‪ :‬تعاونی‌های معدنی از سال ‪ 63‬بر اساس قانون معادن آغاز به کار کردند و تاکنون نوسانات زیادی به خود‬ ‫دیده‌اند‪ .‬نقش تعاونی‌های معدنی در پیشبرد اهداف تعریف شده در قانون توسعه و چشم‌انداز ‪ 20‬ساله‪ ،‬در کنار مشکالت این تعاونی‌ها‬ ‫و بررسی راه حل‌های مبتنی بر ایجاد بستر مناسب انتقال مدیریت‪،‬گزیده سخنانی است که در گفت‌‌وگوی صمت با البرز محمدی مدیر‬ ‫کل دفتر تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون‪ ،‬کار ورفاه اجتماعی به آن رسیده‌ایم‪ .‬ماحصل این گفت‌‌وگو را در ذیل می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €چ�ه تع�داد تعاونی‌ه�ای فع�ال و‬ ‫غیرفع�ال در زمین�ه مع�دن وج�ود‬ ‫دارد و بیش�تر در چ�ه زمین�ه‌ای کار‬ ‫می‌کنند؟‬ ‫در مجموع تعداد ‪ 2716‬تعاونی معدنی‬ ‫ب��ا عضویت ‪79‬ه��زار و‪ 276‬نف��ر و تعداد‬ ‫‪26‬هزار و ‪ 374‬نفر فرصت شغلی تشکیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از این تع��داد ‪ 46.6‬درصد تعاونی‌ها در‬ ‫حال بهره‌برداری یا در دست اجرا هستند‬ ‫که در مجم��وع ‪ 1267‬تعاونی با عضویت‬ ‫‪ 60780‬نف��ر و ایجاد ‪16‬ه��زار و‪ 215‬نفر‬ ‫فرصت شغلی را تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫ای��ن ب��دان معنا اس��ت ک��ه از مجموع‬ ‫تعاونی‌های تش��کیل ش��ده معدنی تعداد‬ ‫‪ 1364‬تعاون��ی با عضویت ‪17‬هزار و ‪631‬‬ ‫نف��ر با ام��کان ‪ 9698‬نفر فرصت ش��غلی‬ ‫به وجود آمده است‪.‬‬ ‫از ای��ن تع��داد تعاون��ی ‪ 2454‬تعاونی‬ ‫معدن��ی با عضوی��ت ‪76‬ه��زار و‪ 388‬نفر‬ ‫و تع��داد ‪21‬ه��زار و ‪ 663‬نف��ر در زمینه‬ ‫غیرفلزی وجود دارند و تعداد ‪ 241‬تعاونی‬ ‫ب��ا عضویت ‪ 2619‬نفر و تعداد ‪ 4238‬نفر‬ ‫فرصت شغلی نیز در زمینه فلزی تشکیل‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫€ €رش�د تعاونی‌های معدنی در دهه‬ ‫گذش�ته چگونه بوده و دالیل رشد یا‬ ‫توقف توسعه آن چیست؟‬ ‫در فاصل��ه س��ال‌های ‪ 82-92‬که یک‬ ‫دوره ‪ 10‬س��اله اس��ت ‪ 927‬تعاون��ی ب��ا‬ ‫‪12‬ه��زار و‪ 337‬نفر فرصت ش��غلی ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنین تع��داد تعاونی‌های تش��کیل‬ ‫ش��ده برای دوره ‪ 72-82‬به ‪ 989‬تعاونی‬ ‫با عضویت ‪ 18602‬نفر و تعداد‪ 8128‬نفر‬ ‫فرصت شغلی می‌رسد‪.‬‬ ‫لذا از نظ��ر تعداد تعاونی‌های تش��کیل‬ ‫ش��ده تفاوت معناداری مشاهده نمی‌شود‬ ‫اما از نظر جذب اعضا ش��اهد رش��د ‪187‬‬ ‫درص��دی و از نظر ایجاد فرصت ش��غلی‬ ‫رشد ‪ 52‬درصدی را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫البته تش��کیل تعاونی‌ه��ای معدنی در‬ ‫سال‌های مختلف نوس��اناتی داشته است‪.‬‬ ‫در ابت��دای تش��کیل وزارت تعاون‪ ،‬قانون‬ ‫معادن به تصویب رس��ید که بر اساس آن‬ ‫تنها صدور مج��وز معادن به نام تعاونی‌ها‬ ‫ام��کان پذیر بود اما پ��س از اصالح قانون‬ ‫معادن در س��ال ‪ 77‬ک��ه بخش خصوصی‬ ‫نی��ز اجازه کار و بهره‌ب��رداری از معادن را‬ ‫پی��دا کردند تش��کیل تعاونی‌های معدنی‬ ‫با کاهش مواجه ش��دند و به همین دلیل‬ ‫اکنون رش��د تعداد تعاونی‌های معدنی با‬ ‫شیب ملایم ادامه دارد‪.‬‬ ‫البته در س��ال ‪ 90‬نیز اصالحیه دیگری‬ ‫بر قانون معادن خ��ورد که به دلیل تمایز‬ ‫نداشتن تعاونی‌ها از سایر بخش‌ها (دولتی‬ ‫و خصوص��ی) در قانون جدید و همچنین‬ ‫قائل نشدن تسهیالت خاص برای توسعه‬ ‫یا حف��ظ فعالیت‌های معدن��ی در بخش‬ ‫تع��اون با کاه��ش اس��تقبال بهره‌برداران‬ ‫روبه‌رو بودیم‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر سیس��تم بانک��ی نیز با‬ ‫ندادن تس��هیالت به کاه��ش جاذبه‌های‬ ‫ای��ن بخ��ش اف��زود‪ .‬تناس��ب نداش��تن‬ ‫قوانین و‪ ‬مقررات و دس��تورالعمل‌ اعطای‬ ‫تسهیالت بانکی با ش��رایط معدنکاری به‬ ‫ویژه‪ ‬در بخ��ش تامین وثایق و بخش‌های‬ ‫م��ورد نیاز س��رمایه‌گذاری و نبود کارآیی‬ ‫صندوق‌های بیمه س��رمایه‌گذاری معدنی‬ ‫و ضمانت س��رمایه‌گذاری بخش تعاون در‬ ‫تامین تضمینات مورد نیاز معادن کوچک‬ ‫است‪.‬‬ ‫تخصیص نیافتن یا وجود منابع اعتباری‬ ‫در سال ‪ 91‬از‬ ‫‪ 8607‬میلیاردریال‬ ‫سرمایه‌گذاریانجامشده‬ ‫در بخش معدن‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 3‬درصدآن یعنیمبلغی‬ ‫حدود‪ 288‬میلیاردریال‬ ‫توسطبخشتعاون‬ ‫هزینهشدهاست‬ ‫و تس��هیالت بانکی خاص و متناس��ب با‬ ‫ش��رایط فعالیت‌های معدن��ی خصوصا در‬ ‫بخش پذی��رش پروان��ه بهره‌ب��رداری به‬ ‫عن��وان وثیقه یا اعطای تس��هیالت برای‬ ‫خری��د ماش��ین‌آالت بارگی��ری و حم��ل‬ ‫م��واد معدن��ی‪ ،‬ح��ذف اولوی��ت قانونی‬ ‫تعاونی‌ها در برگ��زاری مناقصات و انجام‬ ‫فعالیت‌ه��ای پیمان��کاری مع��ادن بزرگ‬ ‫دولت��ی وهمچنین تعدد مراجع نظارتی و‬ ‫اعم��ال محدودیت‌های مختلف بر فعالیت‬ ‫تعاونی‌ه��ای معدنی از دیگر مش��کالت و‬ ‫عوامل کاهش رشد این بخش بوده است‪.‬‬ ‫اختصاص نیافتن منابع مالی متناس��ب‬ ‫ب��ا حوزه معدن در بخ��ش تعاون با توجه‬ ‫به نیاز به توان مالی باال و ریس��ک‌پذیری‬ ‫ب��االی س��رمایه‌گذاری و همچنین حذف‬ ‫مزایای قانونی تعاونی‌ها و دریافت مالیات‬ ‫و عوارض مضاع��ف از تعاونی‌های معدنی‬ ‫در مقایس��ه ب��ا بهره‌ب��رداران خصوصی و‬ ‫دولتی‪ ‬از دیگر مشکالت این بخش است‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه مالکیت اکث��ر معادن بزرگ‬ ‫فلزی کش��ور‪ ‬به عهده دولت‪ ‬اس��ت و به‬ ‫دلیل نیاز این ن��وع معادن‪ ‬به توان مالی‪،‬‬ ‫دانش زیاد و بازگش��ت س��رمایه طوالنی‬ ‫در بخش اکتشاف‪ ،‬بهره‌برداری و فرآوری‬ ‫از معادن فلزی‪ ،‬تعاونی‌ها س��هم ناچیزی‬ ‫در‪ ‬این نوع فعالیت‌ها دارد‪.‬‬ ‫€ €چه حجم از سرمایه‌گذاری در این‬ ‫تعاونی‌ها صورت گرفته و بیش�تر در‬ ‫کدام بخش از معادن؟‬ ‫در س��ال ‪ 91‬از کل مبل��غ ‪8607‬‬ ‫میلیارد ریال س��رمایه‌گذاری انجام ش��ده‬ ‫در بخ��ش مع��دن‪ ،‬ح��دود ‪ 3‬درصد آن‬ ‫یعن��ی مبلغی ح��دود ‪ 288‬میلیارد ریال‬ ‫توس��ط بخش تعاون هزینه ش��ده است‪.‬‬ ‫سرانه سرمایه‌گذاری ش��اغالن معادن در‬ ‫حال بهره برداری کش��ور در شرکت‌های‬ ‫خصوصی ‪ 70‬میلیون ریال‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫تعاون��ی ‪ 46‬میلیون ریال و بخش عمومی‬ ‫‪ 192‬میلیون ریال بوده است‪.‬‬ ‫€ €سهم تعاونی‌های معدنی در تولید‬ ‫محص�والت معدنی چقدر اس�ت و در‬ ‫برنامه پنجم توسعه باید به چه میزان‬ ‫باشد؟‬ ‫ب��ا توجه به نی��از روز اف��زون صنایع و‬ ‫بخش مس��کن به م��واد معدن��ی فلزی و‬ ‫مصالح س��اختمانی و مزیت باالی بخش‬ ‫معدنی در ایجاد ارزش افزوده و ارز‌آوری‪،‬‬ ‫همگام ب��ا سیاس��ت‌های کالن اقتصادی‬ ‫کشور توسعه ش��رکت‌های تعاونی معدنی‬ ‫دربخش معدن و اسناد باالدستی پیگیری‬ ‫و اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫بر اساس آمارگیری انجام شده در سال‬ ‫‪ 91‬توس��ط مرکز آمار ای��ران‪ ،‬از مجموع‬ ‫‪ 5316‬معدن در حال فعالیت کشور تعداد‬ ‫‪ 560‬واحد(‪11‬درصد) تعاونی می‌باش��ند‪.‬‬ ‫‪ 87‬درص��د از تعاونی‌ه��ای معدن��ی در‬ ‫زمینه اس��تخراج سنگ و ش��ن و ماسه و‬ ‫‪ 4‬درصد نیز در زمینه اس��تخراج س��نگ‬ ‫و ‪ 4/3‬درص��د نی��ز در زمینه اس��تخراج‬ ‫س��ایر مواد معدنی فعالی��ت می‌کنند‪26 .‬‬ ‫درصد معادن اس��تخراج نمک کشور نیز‬ ‫مربوط به تعاونی‌ها هس��تند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫آم��ار حدود ‪ 27‬میلی��ون تن ماده معدنی‬ ‫ب��ه ارزش ‪ 2979‬میلی��ارد ریال از معادن‬ ‫زیرپوش��ش بخش تع��اون در این س��ال‬ ‫اس��تخراج شده اس��ت که این مقادیر در‬ ‫مقایسه با کل تولیدات معادن کشور سهم‬ ‫‪ 8‬درصدی بخش تع��اون از کل تولیدات‬ ‫معادن کش��ور را نشان می‌دهد‪ .‬همچنین‬ ‫براساس گزارش‌های تهیه شده از عملکرد‬ ‫ش��رکت‌های تعاونی معدنی در سال ‪،90‬‬ ‫در گ��روه مصال��ح س��اختمانی‪ ،‬تعاونی‌ها‬ ‫موفق به استخراج بیش از ‪16‬هزار و‪689‬‬ ‫هزارتن‪ ،‬مع��ادل ‪ 8‬درص��د کل تولیدات‬ ‫کش��ور ش��ده‌اند که این میزان حدود ‪76‬‬ ‫درص��دکل تولیدات معدن��ی تعاونی‌ها را‬ ‫تش��کیل می‌ده��د‪ .‬اس��تخراج ‪ 40‬درصد‬ ‫س��نگ گچ‪ 22 ،‬درصد سنگ الشه و ‪11‬‬ ‫درصد س��نگ چینی و ‪ 10‬درصد س��نگ‬ ‫آهک کشور برعهده تعاونی‌ها بوده است‪.‬‬ ‫در گ��روه کانی‌ه��ای غیرفل��زی و‬ ‫پیمان��کاری نی��ز تعاونی‌ها در س��ال ‪90‬‬ ‫موف��ق به تولی��د ‪ 4929‬هزارت��ن معادل‬ ‫‪23‬درص��د کل تولی��دات کش��ور در این‬ ‫بخش شده‌اند‪ .‬ش��رکت‌های تعاونی با در‬ ‫اختیار داشتن استخراج ‪84‬درصد فیروزه‪،‬‬ ‫‪ 58‬درصد سیلس��تین‪ 53 ،‬درصد تالک و‬ ‫تالک شیس��ت‪ 34 ،‬درصد سنگ نمک و‬ ‫نمک آبی‪19 ،‬درصد سیلیس و ‪ 17‬درصد‬ ‫باریت جایگاه خوبی در تولیدات کشور در‬ ‫گروه کانی‌ه��ای غیرفلزی و پیمانکاری را‬ ‫دارا هستند‪.‬‬ ‫ب��ا افزایش نق��ش تعاونی‌ه��ای معدنی‬ ‫در تولی��دات مواد معدنی فلزی در س��ال‬ ‫‪ 1390‬شاهد استخراج بیش از ‪267‬هزارو‬ ‫‪ 670‬تن م��اده معدنی فل��زی در معادن‬ ‫س��نگ‌آهن‪ ،‬مس‪ ،‬کرومیت‪ ،‬سرب و روی‬ ‫و بوکس��یت هس��تیم که این میزان ‪157‬‬ ‫درص��د افزای��ش تولید تعاونی‌ه��ا در این‬ ‫گروه را نس��بت به س��ال گذش��ته نشان‬ ‫می‌دهد اما با توجه به وجود معادن بزرگ‬ ‫دولت��ی در ای��ن بخش‪ ،‬می��زان تولیدات‬ ‫تعاونی‌ه��ا در این گروه ح��دود ‪ 1‬درصد‬ ‫تولیدات معادن فلزی کشور است‪.‬‬ ‫€ €چ�ه راهکارهای�ی ب�رای افزایش‬ ‫نقش تعاونی‌ه�ای معدنی پیش�نهاد‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫ایجاد بس��تر مناس��ب انتق��ال مدیریت و‬ ‫بهره‌برداری معادن ب��زرگ به بخش تعاون‬ ‫در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و منطقه‌ای‬ ‫بر اس��اس اصل ‪ 44‬قانون اساسی‪ ،‬تشکیل‬ ‫تعاونی‌های متش��کل از‪ ‬کارکنان شاغل در‬ ‫مجتمع‌های معدنی بزرگ دولتی و واگذاری‬ ‫فعالیت‌ه��ای معدن��ی به ای��ن تعاونی‌ها به‬ ‫صورت اس��تخراج‪ ،‬ف��روش و پیمانکاری از‬ ‫جمله این راهکارهاس��ت‪ .‬همچنین افزایش‬ ‫نقش اتحادیه‌ه��ا و تعاونی‌ها در تامین نیاز‬ ‫مالی و حقوق��ی بهره‌ب��رداران تعاونی‌های‬ ‫معدن��ی متناس��ب ب��ا ش��رایط مع��دن و‬ ‫معدن��کاری از‪ ‬دیگ��ر راهکاره��ای ارتقای‬ ‫وضعی��ت تعاونی‌های معدنی اس��ت‪.‬الیحه‬ ‫حمایت از تولی��د‪ ،‬آیین‌نامه اجرایی اصالح‬ ‫مواد ‪4‬و ‪ 8‬قانون معادن‪ ،‬تصویب‌نامه بهبود‬ ‫محی��ط کس��ب و کار‪ ،‬الیحه جام��ع منابع‬ ‫طبیع��ی‪ ،‬تصویب‌نام��ه مجاز ک��ردن ورود‬ ‫ماش��ین‌آالت معدنی و راهسازی مستعمل‬ ‫ب��ا قدمت بیش از ‪ 5‬س��ال از جمله طرح‌ها‬ ‫و لوایح در دست‪ ‬بررسی و اقدام برای بهبود‬ ‫امور تعاونی‌های معدنی است‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫دیکته نانوشته بخش خصوصی در معادن غلط ندارد‬ ‫دکتر محمدمهدی ساالری‌راد‬ ‫استاد دانشگاه امیرکبیر‬ ‫خصوصی‌سازی شرکت‌های صنعتی و معدنی دولتی فرآیندی بود که پس از‬ ‫ی در‬ ‫ابالغ اجرای سیاست‌های اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی توسط مقام معظم رهبر ‌‬ ‫ت قرار گرفت؛ با این حال در ادامه اجرای این قانون به صورت‬ ‫دستور کار دول ‌‬ ‫ناقص صورت گرفت‪.‬‬ ‫از عمده‌ترین عوامل ناقص اجرا شدن این واگذاری‌ها و موانع خصوصی‌سازی‬ ‫در ایران‪ ،‬تحوالت اقتصادی‪ ،‬وابس��تگی مس��تمر دولت به درآمدهای نفتی‪،‬‬ ‫مش��کالت مربوط به جذب س��رمایه‌گذاری خارجی‪ ،‬دخالت انحصارگرایانه‬ ‫دولت در کسب درآمد‪ ،‬متنوع نبودن روش‌های واگذاری و مقاومت مدیران و‬ ‫کارکنان دولتی ازجمله در کشور بودند و البته هستند‪.‬‬ ‫در زمینه خصوصی‌س��ازی در معادن نیز ب ‌ه آن صورت کاری انجام نشده و‬ ‫در حقیقت ‪ 70‬تا ‪80‬درصد آنچه که تحت عنوان خصوصی‌س��ازی در معادن‬ ‫برون‌س��پاری ش��ده و به دیگر بخش‌ها داده ش��ده‪ ،‬نمی‌ت��وان اطالق بخش‬ ‫خصوصی به آنها کرد‪ ،‬بلکه این واگذاری‌ها بیش��تر به بخش‌های شبه‌دولتی‬ ‫برون‌سپاری شده است‪.‬‬ ‫این شرکت‌ها و مجموعه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که اداره و مالکیت معادن‬ ‫به آنها س��پرده شده در اکثر موارد زمینه کارشان معدنی نبوده و تنها از بعد‬ ‫اقتصادی توان خرید معادن را داشتند‪ .‬چنانچه در برخی واگذاری‌ها مشاهده‬ ‫می‌کنی��م در عمل این واگذاری‪ ،‬فرصت اصل‪ 44‬قانون اساس��ی را تبدیل به‬ ‫تهدی��د کرده و باعث ش��ده این اصل عملکردی ضد خ��ودش پیدا کند و در‬ ‫عمل کاری از پیش نبرد‪ .‬از دیگر مشکالت و موانع خصوصی‌سازی مخالفت‬ ‫گروه‌های ذی‌نفع است که در برخی موارد از تاثیر زیادی نیز برخوردارند‪ .‬این‬ ‫گروه‌ها با خط‌مشی‌های خصوصی‌سازی و گسترش مشارکت بخش خصوصی‬ ‫در فعالیت‌های اقتصادی با توجه منافع خود به شدت مخالفت می‌کنند‪ .‬این‬ ‫مخالفت‌ها در سطح مدیران باالیی بیشتر و در سطح مدیران میانی و کارکنان‬ ‫تنزل پیدا می‌کند‪ .‬عمدتا دولت‌هایی که سیاست‌های اقتصادی‌شان را بر نفت‬ ‫بس��ته‌اند دوست دارند تمام منابع را در اختیار داشته باشند و از باال مدیریت‬ ‫کنند‪ .‬ضمن اینکه مقاومت مدیران و کارکنان در پی تهدید تجدید س��اختار‬ ‫بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از آن بعد از خصوصی‌سازی ناگزیر است‪ ،‬از‬ ‫دیگر موانع و مش��کالت خصوصی‌سازی است‪ .‬تعلیق و بیکاری باالی نیروی‬ ‫انس��انی در پی اجرای این سیاست‪ ،‬کارکنان ش��رکت‌های دولتی را به صف‬ ‫مخالفان اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشورها اضافه کرده است‪.‬‬ ‫اما هیچ کدام از این موانع به پای موانع حقوقی و قانونی و مشکالت اجرایی‬ ‫و مدیریتی نمی‌رسد و از این مهم به‌عنوان بزرگ‌ترین این موانع یاد می‌شود‪.‬‬ ‫تحوالت اقتصادی‪ ،‬نوس��انات ارزی‪ ،‬وابس��تگی مس��تمر درآمدهای دولت‬ ‫به درآمدهای نفتی‪ ،‬تعدد و تنوع سیاس��ت‌های ارزی‪ ،‬مش��کالت مربوط به‬ ‫جذب سرمایه‌گذاری خارجی‪ ،‬وابس��تگی فرآیندهای تولیدی به ارز‪ ،‬دخالت‬ ‫انحصارگرایانه دولت در کسب درآمد و تخصیص آن‪ ،‬متنوع نبودن روش‌های‬ ‫واگذاری و مقاومت مدیران و کارکنان دولتی زیرمجموعه این مشکالت قرار‬ ‫می‌گیرند و در عمل قدرتمندتر از هر عامل دیگری هس��تند‪ .‬شاید به بخش‬ ‫دیگری از خصوصی‌سازی که در رده‌های پایین فعالیت‌های معدنی قرار دارند‬ ‫و طی سال‌های گذشته در قالب محدوده‌های مشخص معدنی کار می‌کنند و‬ ‫از این دست شرکت‌ها زیاد داریم که به‌عنوان خصوصی‌سازی اطالق شوند اما‬ ‫نمی‌توان بر اساس عملکرد این معادن‪ ،‬درباره بخش خصوصی قضاوت کنیم و‬ ‫با خصوصی سازی مخالفت نماییم‪ .‬البته باید انصاف را رعایت کنیم که بخش‬ ‫خصوصی ما هم این توان‪ ،‬ظرفیت و آمادگی را برای پذیرش مس��ئولیت‌های‬ ‫سنگین در حوزه معادن دارد یا نه و بعد بررسی کنیم که سیستم دولتی در‬ ‫اجرای اصل‪ 44‬عدول کرده اس��ت یا خیر‪ .‬معادن بزرگ و اصلی یا در دس��ت‬ ‫دولت است یا شرکت‌هایی که ماهیت نیمه‌دولتی دارند‪ .‬البته قضاوت بر اینکه‬ ‫بخش خصوصی آیا توان دارد یا خیر مثل نمره دادن به دیکته‌ای اس��ت که‬ ‫نوشته نش��ده و لذا قابل قضاوت نیست و نمی‌شود شاهد مثال و مصادیق از‬ ‫بخش خصوصی آورد که این بخش ضعیف اس��ت و نمی‌تواند و این دالیل را‬ ‫مالک قرار داد و معادن را به این بخش واگذار نکرد‪ .‬مثال بس��یاری عملکرد‬ ‫بخش خصوصی در معادن شن و ماسه را مالک قرار می‌دهند که چگونه در‬ ‫این معادن سوءاستفاده کردند و چه خرابی‌های زیست‌محیطی به بار آورده‌اند‪.‬‬ ‫قطعا بخش خصوصی که در تعاریف بین‌المللی بگنجد و بتوان به آن بخش‬ ‫خصوصی بزرگ و قدرتمند اطالق کرد س��ازوکاری برای قبول مسئولیت هم‬ ‫دارد‪ .‬ضم��ن اینکه یکی از وظایف حاکمیت توانمندس��ازی بخش خصوصی‬ ‫اس��ت؛ باید بخش دولتی نخس��ت بگوید در این زمینه چه کرده آن‌وقت از‬ ‫بخش خصوصی توقع مسئولیت کنیم‪ .‬همچنین باید بررسی شود شرکت‌های‬ ‫نیمه‌دولتی که معادن به آنها واگذار ش��ده چه عملکردی داشتند و چگونه از‬ ‫پس مس��ئولیت خود بر آمده‌اند‪ .‬باید دید آیا این شرکت‌ها براساس نهادهای‬ ‫قدرت شکل گرفته‌اند یا خیر و آیا از ابزار علمی و مدیریت صحیح برخوردار‬ ‫هستند ؟ درکل می‌توانیم بگوییم خصوصی‌سازی در بخش معادن رخ نداده‬ ‫که بخواهیم در مورد روند آن قضاوت کنیم و باید بپذیریم نتوانستیم درست‬ ‫از اصل طالیی ‪ 44‬قانون اساسی استفاده کنیم‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫بازار پول و سرمایه‪ ،‬خواب و بیداری اقتصاد جمعی‬ ‫موسسات خیریه‪ ،‬بازوان اقتصاد یا مسئله‌سازان آن؟!‬ ‫شمع‌هایی که در پرتو چراغ‌های برق‪ ،‬آب شدند‬ ‫بازنگری در مدیریت درآمد های نفتی‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬مدل اقتصاد متناسب با نظام‬ ‫درآمد‌های حاصل از منابع طبیعی در مقایسه با سایر درآمدها دارای این ویژگی هستند که‬ ‫ارزش آنها به شکل قابل توجهی از ارزش کاری که عامالن اقتصادی برای تولید آن انجام‬ ‫داده‌اند بیشتر است و از این رو به درآمد‌های ناشی از آنها‪ ،‬محصوالت رانت منابع طبیعی‬ ‫اطالق می‌شود‪ .‬استخراج منابع طبیعی و فروش آن در بازار‌های جهانی برای صاحبان‬ ‫این کاالها درآمد‌هایی فراوانی را ایجاد کرده که عموما بر مبنای ارز‌های خارجی هستند‪.‬‬ ‫ورود مستقیم این درآمدها به درون اقتصاد آثار منفی به جا گذاشته است‪ .‬برای ر‌هایی‬ ‫از آثار مزبور و ورود مستقیم درآمد‌های ارزی حاصل از منابع طبیعی‪ ،‬کشور‌های مختلف‬ ‫راهکار‌هایی گوناگونی را اتخاذ کرده‌اند‪ .‬در کشور ایران نیز درآمد‌های نفتی جزء حساسترین‬ ‫بخش اقتصادی و سیاسی بوده و الزم است سیاست‌‌های گذشته در ارتباط با مدیریت این‬ ‫درآمدها‪ ،‬مورد بازنگری قرار بگیرد‪ .‬در این مقاله با بررسی روش‌‌های مختلف استفاده از نفت‬ ‫به دنبال بررسی این موضوع هستیم که در شرایط حاضر توسعه کشور در ارتباط با مسئله‬ ‫درآمد‌های نفتی در کدام مسیر بهینه می‌باشد‪.‬‬ ‫با مطالعه مس��تندات موجود در کشور‌های‬ ‫صاحب نفت چ��ون ونزوئال‪ ،‬ن��روژ‪ ،‬کویت و‬ ‫عربس��تان‪ ،‬نحوه مدیری��ت منابع نفتی در ‪5‬‬ ‫بخش‪ :‬میزان نسبی ورود مستقیم درآمد‌های‬ ‫نفت در بودجه‪ ،‬سرمایه‌گذاری در کشور‌های‬ ‫دیگر‪ ،‬ذخی��ره ارزی درآمد‌های نفتی‪ ،‬میزان‬ ‫توج��ه به پاالیش��گاه و پتروش��یمی و نقش‬ ‫دول��ت در صنعت نف��ت و همچنین مطالعه‬ ‫پیشینه تحقیق و بررس��ی مقاالت داخلی و‬ ‫خارجی می‌ت��وان راه‌‌های مختلف مواجهه با‬ ‫درآمد‌های نفتی را به صورت زیر بیان کرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ورود نف��ت به بودجه دولت‪ -2 ،‬تبدیل‬ ‫نفت خام به فرآورده و توس��عه زنجیره ارزش‬ ‫اف��زوده‪ -3 ،‬ذخیره‌س��ازی نف��ت خ��ام‪-4 ،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی‪ -5 ،‬تهاتر نفت با کاال‪،‬‬ ‫‪ -6‬تهاتر نفت با طال‪ -7 ،‬اس��تفاده از درآمد‬ ‫نفتی برای پوشش ریسک‬ ‫‹ ‹ورود نفت به بودجه‬ ‫با ف��رض مصرف ارز‌ه��ای خارجی حاصل‬ ‫از درآم��د نفت در درون اقتص��اد‪ ،‬ورود این‬ ‫ارز‌های خارجی از چند وجه خارج نیس��ت‪،‬‬ ‫ورود این ارزها به بودجه بدین معنی اس��ت‬ ‫که سیاست‌های کش��ور به گونه‌ای می‌باشد‬ ‫که ارز خارج��ی در اختیار دول��ت‪ ،‬به بانک‬ ‫مرک��زی فروخته ش��ده و بان��ک مرکزی در‬ ‫قب��ال آن‪ ،‬ارز داخلی در اختی��ار دولت قرار‬ ‫می‌دهد‪ ،‬بان��ک مرکزی این ارز‌های دریافتی‬ ‫را به عنوان جزیی از دارایی‌های خارجی نزد‬ ‫خود نگهداری کرده و یا اینکه آنها را در بازار‬ ‫می‌فروشد‪.‬‬ ‫در حال��ت اول دارایی‌ه��ای خارجی بانک‬ ‫مرکزی به عنوان جزیی از پایه پولی افزایش‬ ‫پی��دا خواهد ک��رد‪ ،‬این افزایش ب��ه افزایش‬ ‫نقدینگی منجر ش��ده و در نتیجه باعث تورم‬ ‫خواهد شد‪ .‬حالت دوم‪ ،‬یعنی فروش ارز‌های‬ ‫خارجی در داخل سیس��تم اقتصادی کشور‪،‬‬ ‫نی��ز موجب گس��ترش واردات و کاهش نرخ‬ ‫ارز می‌گ��ردد‪ .‬مجم��وع ای��ن ‪ 2‬عامل یعنی‬ ‫فش��ار بر نرخ ارز از طریق عرضه و نیز ایجاد‬ ‫ت��ورم به نوبه خود به کاهش نرخ ارز حقیقی‬ ‫و کاهش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی‬ ‫می‌انجامند‪.‬‬ ‫بی‌ثباتی و نوسانات شدید قیمت‌های نفتی‪،‬‬ ‫استفاده از مکانیسم‌هایی را برای کشور الزم‬ ‫می‌داند تا بتوان بر مبنای آن ریسک کاهش‬ ‫قیم��ت نف��ت در آینده را پوش��ش بدهد‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر وابس��تگی بودجه به درآمد‌های‬ ‫نفت��ی ع�لاوه بر تاثیرگ��ذاری‪ ،‬بر سیس��تم‬ ‫اقتصادی کش��ور به همراه خطرات نوس��ان‬ ‫قیمت و در نتیجه کاهش ش��دید درآمد‌های‬ ‫نفتی و س��هم آن در بودجه‪ ،‬موجب اختالل‬ ‫در برنامه‌‌های دولت و اعمال فشار بر جامعه‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹تبدیل نفت خام به فرآورده و توسعه‬ ‫زنجیره ارزش افزوده‬ ‫تبدیل نفت خام به فرآورده و توسعه زنجیره‬ ‫ارزش اف��زوده نیز میتوان��د مزایایی همچون‬ ‫اشتغال‌زایی‪ ،‬حمل و نقل آسان فرآورده‌‌های‬ ‫نفتی با کاهش حجم و توجه به حمل و نقل‬ ‫ترانزیت‪ ،‬بر طرف نمودن نیاز‌های داخلی‪ ،‬نیاز‬ ‫فراوان کشور‌های همسایه به این فرآورده‌ها و‬ ‫وابسته کردن بازار‌های همسایگان با افزایش‬ ‫میزان تعامالت سیاسی و اقتصادی دو طرف‬ ‫را داش��ته باش��د که در مجموع افزایش این‬ ‫روند در کش��ور موجب بهبود اوضاع نس��بی‬ ‫کشور در منطقه و جهان خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخیره‌سازی نفت خام‬ ‫با ص��رف نظر از هزینه‌‌های جاری کش��ور‬ ‫و ب��ا نگاه س��رمایه‌گذاری ب��رای آینده نظام‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران ذخیره نفت خام به‬ ‫اس��تثنای چاه‌‌های مشترک در گذشت زمان‬ ‫می‌تواند به مرور زمان منافع بیشتری چه از‬ ‫نظ��ر آفندی و چه پدافندی برای کش��ور به‬ ‫ارمغان آورد ‪.‬‬ ‫با توجه به روند رو به رشد مصرف نفت در‬ ‫جهان می‌توان پیش‌بینی کرد در س��ال‌‌های‬ ‫آینده با کاهش چشم گیر منابع نفتی‪ ،‬قیمت‬ ‫نف��ت به عن��وان کاالیی ض��روری و کمیاب‬ ‫همچ��ون س��ال ‪1960‬ب��ه باالتری��ن قیمت‬ ‫خود خواهد رس��ید و کش��ور‌هایی که هنوز‬ ‫دارای نف��ت خام می‌باش��ند بتوانندبه عنوان‬ ‫قدرت‌‌های بین‌المللی با باالترین قدرت چانه‬ ‫زنی درآمد‌های کالنی را نصیب خود کنند‪.‬‬ ‫نکت��ه قاب��ل توج��ه اینکه چاه‌‌ه��ای نفت‬ ‫اش��تراکی ایران به گونه‌ای است که بایستی‬ ‫در حداقل زمان و بیشترین توان و همچنین‬ ‫ب��ا نظ��ر گرفت��ن برداش��ت بهین��ه نفت در‬ ‫استخراج چاه‌‌‌های اشتراکی کوشید و رویکرد‬ ‫مذاک��ره با طرف مقابل برای تولید صیانتی و‬ ‫افزایش میزان بهره‌برداری از این منابع را نیز‬ ‫دنبال نمود‪.‬‬ ‫وارداتی کشور باید چنان هوشمندانه انتخاب‬ ‫کرد که عالوه بر پیش��گیری از ضربه زدن به‬ ‫تولیدات داخلی موجبات تس��ریع روند رو به‬ ‫رش��د را فراهم آورد‪ .‬در صورتی که این تهاتر‬ ‫در خدماتی همچون انتقال فناوری‪ ،‬سپردن‬ ‫پروژه‌‌ه��ای خاص به ص��ورت پیمانکاری به‬ ‫ش��رکت‌های خصوصی خارجی در راس��تای‬ ‫انتق��ال علم و فن آوری به درون کش��ور و ‪...‬‬ ‫باش��د با جهت دهی درست و کنترل شده‌ی‬ ‫آن می‌ت��وان عالوه بر افزای��ش توان داخلی‪،‬‬ ‫زیرساخت‌‌های کشور را در زمینه‌‌های انسانی‪،‬‬ ‫عمرانی‪ ،‬تولیدی و‪ ...‬بهبود بخش��ید و چنان‬ ‫چه این تهات��ر به صورت کاال‌های مش��هود‬ ‫باش��د باید عالوه بر پوشش نیاز‌های اساسی‬ ‫کش��ور‪ ،‬به تولیدات داخلی آس��یب نرساند و‬ ‫زمینه اخالل در بازار‌های رقابتی را به وجود‬ ‫نیاورد مانند کاال‌های که با وجود نیاز کشور‬ ‫توانایی س��اخت آن را نداش��ته و واردات آن‬ ‫عالوه بر رفع نیاز برای کشور صرفه اقتصادی‬ ‫نیز به هم��راه دارد‪ .‬نکته قاب��ل توجه اینکه‬ ‫نبای��د وارداتی ک��ه مس��تقیما از درآمد‌های‬ ‫نفتی ناشی می‌شود دولت‌ها را از آینده‌نگری‬ ‫بازدارد و به س��مت اقتصادی وابسته هدایت‬ ‫کند‪ ،‬هرچند تجربه کشور‌هایی چون ونزوئال‬ ‫و مکزیک و‪ ...‬حاکی از دلبس��تگی دولت‌‌های‬ ‫نفتی ب��ه این درآمدها اس��ت ک��ه غفلت از‬ ‫آینده‌نگری می‌باش��د لذا باید قوانین سخت‬ ‫گیرانه در این راستا وضع کرد تا با نظارت بر‬ ‫دولت از این امر جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تهاتر نفت با کاال‬ ‫‹ ‹استفاده از درآمد نفتی برای پوشش‬ ‫ریسک‬ ‫در ای��ن حال��ت دالر‌ه��ای نفت��ی در نزد‬ ‫صاحب��ان پروژه‌‌ه��ای ش��رکت‌های خارجی‬ ‫نگه��داری می‌ش��ود تا به عنوان قس��متی از‬ ‫هزینه‌‌های پروژه‪ ،‬غرامت‌‌های ناش��ی از ملی‬ ‫ش��دن و سلب مالکیت‪ ،‬جبران زیان ناشی از‬ ‫ممنوعی��ت و یا توقف اجرای موافقتنامه‌‌های‬ ‫مالی به عنوان تضمین توسط صاحبان پروژه‬ ‫نگهداری می‌شود‪ .‬در این سرمایه‌گذاری‌ها بر‬ ‫‹ ‹سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫سرمایه‌گذاری در کشور‌های دیگر عالوه بر‬ ‫وارد نشدن دالر‌های نفتی به درون سیستم‬ ‫کش��ور و برهم زدن روند ارزش‌گذاری پول‬ ‫مل��ی می‌توان��د موجبات افزای��ش اعتماد و‬ ‫تعامالت دو طرفه را نیز به همراه بیآورد‪ .‬این‬ ‫رویه در کش��ور‌هایی چون نروژ و چین برای‬ ‫کنترل و جهت دهی به درآمد‌های دالری به‬ ‫وفور به چشم می‌خورد و از این طریق عالوه‬ ‫بر کس��ب منافع اقتصادی بهره برداری‌‌های‬ ‫سیاسی بس��یاری در عرصه‌‌های بین‌المللی‬ ‫استفاده از فناوری‌‌های روز دنیا؛ افزایش رفاه و رضایت عمومی‪،‬‬ ‫ایجاد فضای رقابتی کنترل شده برای افزایش کیفیت خدمات داخلی‬ ‫را توسعه خواهد داد‬ ‫‹ ‹تهاتر نفت با طال‬ ‫این نوع مبادله مدتی است در کشور ایران‬ ‫نی��ز رواج پیدا کرده اس��ت و برای ادامه این‬ ‫روند بایستی به دنبال مزیت‌‌های طال نسبت‬ ‫ب��ه دالر و یا نفت خام بود ت��ا بتوان در این‬ ‫رابطه تصمیمی درست و منطقی گرفت‪ .‬در‬ ‫شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها‬ ‫و دش��منی‌‌های موجود علیه نظام جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و از منظ��ر هزینه‌‌های جاری‬ ‫دولت‪ ،‬در بازار‌های جهانی دالر رواج بیشتری‬ ‫نباید وارداتی که مستقیما از درآمد‌های نفتی ناشی می‌شود‬ ‫دولت‌ها را از آینده‌نگری بازدارد و به سمت اقتصادی‬ ‫وابسته هدایت کند‬ ‫این مبادالت مس��تلزم تجارت کاال به کاال‬ ‫اس��ت که در وهل��ه اول نیازمن��د چیدمان‬ ‫ساختاری مناس��ب برای فراهم کردن بستر‬ ‫ای��ن مبادل��ه می‌باش��د همچنی��ن نیاز‌های‬ ‫وجود می‌آورد‪ ،‬سرمایه‌‌های طال در کشور که‬ ‫تعیین قیمت آن به صورت جهانی و مستقل‬ ‫از ی��ک قدرت خاص بوده نس��بت به دالر از‬ ‫ریسک کمتری برخوردار است‪ ،‬به عالو ‌ه طال‬ ‫وابس��تگی کش��ور به دالر را که ابزار قدرت‬ ‫امریکا نیز محسوب می‌شود کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫داخل��ی را کم رونق و یا ورشکس��ت کند و‬ ‫با کاهش تولی��دات داخلی و رش��د نکردن‬ ‫ش��رکت‌های خصوصی همراه ش��ود اما در‬ ‫صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌توان وابستگی‬ ‫هر چه بیشتر به بیگانگان را کاهش داد‪.‬‬ ‫داشته و در نتیجه می‌توان آسان‌تر دالر را به‬ ‫کاال‌های دلخواه تبدی��ل نمود اما با برقراری‬ ‫محدودیت‌‌های بانک مرکزی‪ ،‬طال در چرخه‬ ‫نقد‌ش��وندگی و مبادالت��ی مش��کالتی را به‬ ‫اثر وضع قان��ون و یا تصمیمات دولت‪ ،‬خرید‬ ‫کاال و خدمات تولیدی این طرح‌ها در مواردی‬ ‫که دس��تگاه دولتی خریــدار انحصـــاری و‬ ‫یا عرضه‌کننده کــاال و خدمــات تولیــدی‬ ‫به قیمت رایانه‌‌های هس��تند‪ ،‬توس��ط دولت‬ ‫تضمی��ن ش��ده و در نتیجه س��رمایه‌گذاران‬ ‫خارجی با اطمینان بیشتری نسبت به قوانین‬ ‫دولت��ی و اتفاقات غیرمترقبه ممکن اقدام به‬ ‫حضور در کشور می‌کنند‪.‬‬ ‫در مجم��وع ای��ن ارزها مقدم��ات حضور‬ ‫شرکت‌های خارجی در درون کشور را برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری و انجام پروژه‌‌های خاص را‬ ‫فراهم م��ی‌آورد و می‌توان��د فوایدی چون‬ ‫ش نیروی‌‬ ‫ی جدی��د‪ ،‬آموز ‌‬ ‫ش فن ‌‬ ‫ل دان ‌‬ ‫انتق��ا ‌‬ ‫كار‪ ،‬ارائ��ه کاال با کیفیت ب��اال را به ارمغان‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫اس��تفاده از فناوری‌‌های روز دنیا؛ افزایش‬ ‫رف��اه و رضایت عمومی‪ ،‬ایجاد فضای رقابتی‬ ‫کنترل ش��ده برای افزایش کیفیت خدمات‬ ‫داخل��ی را توس��عه خواه��د داد؛ از دیگ��ر‬ ‫مزایای این حضور ایجاد اش��تغال با استفاده‬ ‫از س��رمایه‌گذاران خارج��ی‪ ،‬دسترس��ی به‬ ‫بازار‌های جهانی حصول درآمد از مالیات‌‌های‬ ‫دریافتی ش��رکت‌های خارجی را برای دولت‬ ‫و نظام جمهوری اسالمی به همراه می‌آورد‪.‬‬ ‫ه��ر چن��د در کن��ار تبع��ات مثب��ت این‬ ‫س��رمایه‌گذاری ضعف آین��ده نگری دولت و‬ ‫برنامه‌ریزی نادرست ممکن است شرکت‌های‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫بنابراین با بررس��ی رویکرد‌ه��ای مرتبط‬ ‫ب��ا درآمد‌ه��ای نفت��ی و با در نظ��ر گرفتن‬ ‫اقتص��اد مقاومتی به عن��وان مدل اقتصادی‬ ‫متناسب با نظام جمهوری اسالمی می‌توان‬ ‫اظه��ار ک��رد که با حف��ظ ضدیت ب��ا نظام‬ ‫س��لطه نمی‌ت��وان راه��کار س��رمایه‌گذاری‬ ‫در بورس‌ه��ای بین‌الملل��ی زیرقیومی��ت‬ ‫کش��ور‌های متخاص��م را تجوی��ز ک��رد‪ .‬اما‬ ‫می‌توان از نفت به عن��وان ابزاری در جهت‬ ‫وابسته‌سازی کشور‌های منطقه و کشور‌های‬ ‫همس��و و تعریف همکاری‌های اقتصادی در‬ ‫پروژه‌های پربازده و بااولویت در کش��ور‌های‬ ‫هدف بهره برد‪ .‬از این رو از طرفی می‌توان‬ ‫ب��ا تمرکز ب��ر منابع نفتی مش��ترک از هدر‬ ‫رفت بخش عظیمی از س��رمایه‌‌های کشور‬ ‫جلوگی��ری ک��رد و در کن��ار آن با توس��عه‬ ‫صنایع پاالیش��گاهی و پتروشیمی‌ از مزایای‬ ‫آن بهره برداری کند به عالوه در بلند مدت‬ ‫با افزایش تعامالت با کش��ور‌های دیگر و به‬ ‫خصوص کشور‌های منطقه این سرمایه‌ها را‬ ‫به س��مت س��رمایه‌گذاری خارجی از طریق‬ ‫اجرای پروژه‌‌های آموزش��ی‪ ،‬پزش��کی‪ ،‬نرم‬ ‫افزاری‪ ،‬سدسازی‪ ،‬س��اخت نیروگاه و ‪ ...‬که‬ ‫ج��زو توانمندی‌‌ه��ای بالفعل کش��ور ایران‬ ‫می‌باشد سوق داد‪.‬‬ ‫ایمان اعیانی ثانی‬ ‫بهزاد بابازاده خراسانی‬ ‫نگاه روز‬ ‫اجرای سیاست اقتصاد‬ ‫مقاومتی در بخش کشاورزی‬ ‫محمدرضا سنجابی ‪ -‬رییس پژوهشکده کشاورزی‬ ‫سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به پایگاه‬ ‫خبری‪-‬تحلیل��ی اقتص��اد مقاومتی گف��ت‪ :‬افزایش‬ ‫توانمندی‪ ،‬تداوم رشد و پیدا کردن نقاط آسیب‌پذیر‬ ‫تولی��د و عرضه بهین��ه‪ ،‬راهکارهایی در جهت اجرای‬ ‫سیاست اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه مدیریت مص��رف در بخش‬ ‫کش��اورزی اهمی��ت دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬کارشناس��ان و‬ ‫دس��ت‌اندرکاران بخش کش��اورزی باید راهکارهایی‬ ‫را در جه��ت فرآوری‪ ،‬بس��ته‌بندی‪ ،‬مدیریت مصرف‪،‬‬ ‫فرهنگ صرفه‌جویی‪ ،‬کاهش ضایعات و ‪ ...‬ارائه دهند‪.‬‬ ‫بای��د مصرف تولی��دات داخلی را هدای��ت و مردم‬ ‫را ب��ه اس��تفاده از محصوالت داخلی تش��ویق کنیم‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان داخلی نیز باید تالش خود را در جهت‬ ‫افزایش کیفیت محصوالت به کار بگیرند‪.‬‬ ‫همچنین این کارش��ناس کش��اورزی گس��ترش‬ ‫فناوری‌های پس از تولید را ضروری دانست‪.‬‬ ‫سنجابی با اشاره به اینکه باید توانمندی‌های داخلی‬ ‫در راستای اس��تفاده حداکثری از ظرفیت‌ها هدایت‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬باید مشکالت واحدهای تولیدی برطرف‬ ‫و تس��هیالت و تجهیزات مورد نیاز واحدها در جهت‬ ‫ارتقای توانمندی‌هایشان ارائه شود‪.‬‬ ‫وی بکارگیری قانون استفاده حداکثری از توانمندی‬ ‫داخلی را مهم دانست و تاکید کرد‪ :‬وظیفه نظارت بر‬ ‫این قانون به عهده سازمان پژوهش‌های صنعتی ایران‬ ‫بود که این وظیفه از این س��ازمان گرفته شد و البته‬ ‫اقدام صحیحی نبود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس کش��اورزی تصریح کرد‪ :‬این قانون‬ ‫بیان می‌کند که دستگاه‌های دولتی در خرید کاالها‬ ‫و تجهیزات مورد نیاز خود باید تولیدکنندگان داخلی‬ ‫را در اولوی��ت خرید خود قرار دهند و در صورت نبود‬ ‫تولید داخلی‪ ،‬آن کاال را از خارج تامین کنند‪.‬‬ ‫سنجابی با بیان اینکه تجاری‌سازی نتایج تحقیقات‪،‬‬ ‫علم را به ثروت تبدیل می‌کند‪ ،‬حمایت از شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان را در این خصوص ضروری دانست‪.‬‬ ‫همچنی��ن ایجاد یک س��ایت متمرک��ز در وزارت‬ ‫جه��اد کش��اورزی ب��رای اطالع‌رس��انی از نیازه��ا و‬ ‫توانمندی‌های تکنولوژیکی را کمک خوبی در تامین‬ ‫و ارائه دستاوردهای علمی و فناوری بخش کشاورزی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس کشاورزی‪ ،‬صنایع کوچک‬ ‫و متوسط به دلیل وابستگی کمتر به خارج از کشور‪،‬‬ ‫انعطاف‌پذیری و اشتغال‌زایی گسترده‪ ،‬حرف اول را در‬ ‫اقتصاد مقاومتی می‌زنند‪.‬‬ ‫س��نجابی تصریح کرد‪ :‬اقتصاد مقاومتی بر اس��اس‬ ‫اصل ‪ 44‬واگذاری امور به بخش خصوصی اس��ت که‬ ‫در این خصوص باید روند اقتصادی رو به رشد کشور‬ ‫حفظ و در عین حال آسیب‌پذیری آن کم شود‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫حذفهزینه‌هاومخارج‬ ‫غیرضروری‬ ‫پای��گاه خبری‪ ،‬تحلیلی اقتصاد مقاومتی‪ ،‬علی اکبر‬ ‫نیکو اقبال با بیان آنکه توجه به مناسبات اقتصادی با‬ ‫دنیا‪ ،‬هنری اس��ت که مانع از هدرروی امکانات دولت‬ ‫و اقتصاد کشور می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬با درک بهتر مناسبات‬ ‫سیاسی و اقتصادی‪ ،‬قادر خواهیم بود‪ ،‬دشمنان را به‬ ‫دوس��ت تبدیل کرده و از امکانات آنها به نفع قابلیت‬ ‫کارکرد نظام اقتصادی بهره گیری کنیم‪.‬‬ ‫وی از تن��ش زدایی به عنوان اهرم مهم سیاس��ت‬ ‫در مدیریت اقتصاد مقاومتی نام برد و افزود‪ :‬با اتخاذ‬ ‫سیاس��ت‌های روش��ن و هماهنگی با اقتصاد جهانی‬ ‫می‌توان به تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک کرد‬ ‫و از مولفه تنش زدایی برای گذر از فشار‌های خارجی‬ ‫و حتی جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ارزآوری برای‬ ‫کشور بهره گرفت‪.‬‬ ‫این اقتصاددان‪ ،‬جلب سرمایه‌گذار خارجی را یکی‬ ‫از راه‌های تسریع در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال‬ ‫در کشور دانست و افزود‪ :‬جلب سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫می‌توان��د موج��ب اصالح نظ��ام مدیریت��ی و تبادل‬ ‫تجربیات اقتصادی و انتقال دانش نوین و تکنولوژی و‬ ‫فناوری جدید باشد‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬در شرایطی که کشور ما با تحریم‌های‬ ‫اقتصادی و فش��ارهای داخلی و خارجی مواجه است‪،‬‬ ‫دولت به عنوان متولی سیاس��ت‌های اقتصادی کشور‬ ‫می‌تواند با خالقیت و اتخاذ سیاس��ت‌های روشن به‬ ‫راه��کاری عملی برای مقابله ب��ا تهدیدهای خارجی‬ ‫دس��ت یابد و در تصمیم گیری‌های بی��ن المللی با‬ ‫اقتدار و براساس منافع ملی تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫نیک��و اقبال اف��زود‪ :‬ایجاد اس��تقالل و خودکفایی‬ ‫اقتص��ادی مس��تلزم ای��ن اس��ت که اص��ول اقتصاد‬ ‫مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده با‬ ‫کارشناسی و برنامه‌ریزی عملیاتی و در بخش اجرا‪ ،‬به‬ ‫صورت یکپارچه عمل شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬مفهوم اقتصاد مقاومتی با واژگانی‬ ‫مانن��د حمایت از تولی��د ملی‪ ،‬اتخاذ سیاس��ت‌های‬ ‫مناسب پولی و ارزی‪ ،‬اصالح الگوهای تولید و مصرف‪،‬‬ ‫اصالح سیاس��ت‌های گمرکی‪ ،‬مالیات��ی و بازرگانی و‬ ‫رهایی از اقتصاد تک‌محصولی معنای عملیاتی خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫داشتن یا نداشتن‪،‬‬ ‫مسئله‌ای نیست‬ ‫محمدعلی عرفی‌نژاد‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫بازارپولوسرمایه‪،‬خوابوبیداریاقتصادجمعی‬ ‫محمد عارف – گروه گزارش‪ :‬یک روز وس��ط هفته‬ ‫است‪ ،‬بس��یاری از افراد صاحب س��هم از شرکت‌های‬ ‫گوناگ��ون در داخل ت��االر بورس و یا بی��رون از آنجا‬ ‫چندتا چندتا نشس��ته و ایستاده دارند حرف می‌زنند‪،‬‬ ‫فک��ر می‌کنند و ب��از مثل همه روزه��ای دیگر بهار و‬ ‫تابس��تان چیزی دستگیرشان نمی‌شود‪ ‌،‬مرد میانسال‬ ‫خوش برو رویی کناری ایستاده و در حال نگاه کردن‬ ‫به س��هامداران اس��ت ولی به طور منظ��م و گویی در‬ ‫ح��ال خواندن یک متن نمایش��ی باش��د مرتبا حرف‬ ‫می‌زند‪ ،‬حرف‌هایش چندان قابل درک و فهم نیس��ت‬ ‫گویا فقط وظیفه دارد بگوید و هیچ نش��نود‪‌،‬دیگران‬ ‫هم در حالی‌که گه‌گاه به او خیره می‌شوند‪‌،‬از حالتش‬ ‫که نش��ان از گرفتاری و نوعی بیماری ناشناخته دارد‬ ‫بعض��ی تعجب زده نگاه��ش می‌کنند و بعضی فقط با‬ ‫خن��ده و نگاه درباره‌اش حرف می‌زنند و برعکس همه‬ ‫آنها‪ ،‬آن مرد کماکان با حرکتی یکنواخت جلوی تاالر‬ ‫قدم می‌زند‪ ‌،‬به هم��ه نگاه می‌کند و گویا هیچ‌کس را‬ ‫نمی‌بیند‪ .‬گهگاه هم س��یگاری را که فیلترش جویده‬ ‫ش��ده از جیبش درمی‌آورد‪ .‬به لب می‌گذارد یکی دو‬ ‫گاز می‌زن��د‪ ،‬می‌خندد و در جی��ب قرار می‌دهد مثل‬ ‫اینکه به آن یک نخ سیگار می‌گوید‪:‬‬ ‫ فکر کردی دودت نمی‌کنم‪‌،‬س��رت را گول می‌زنم‪،‬‬‫مگر خودم‌گول نخوردم‪.‬‬ ‫قیافه‌اش بدجوری توی هم می‌رود‪ .‬پس��ر جوانی که‬ ‫به میل��ه کنار جوی تکیه داده و ب��ه کارهایش خیره‬ ‫است وقتی می‌بیند‪ ،‬یکسره دارم نگاه می‌کنم‪ ‌،‬با نوعی‬ ‫غم در صدا می‌گوید‪:‬‬ ‫خیلی‌ها اینجا او را می‌شناسند‪ ‌،‬معموال پنجشنبه‌ها‬ ‫می‌آید‪ ‌،‬می‌رود تو‪ ‌،‬می‌آید بیرون‪ ،‬یک پوش��ه نایلونی‬ ‫دارد که داخلش چند برگ کاغذ چاپی است‪ ،‬آن را در‬ ‫می‌آورد نگاه می‌کند و دوباره می‌گذارد توی کیف‪...‬‬ ‫می‌گویم‪:‬‬ ‫ باالخ��ره مش��کلی دارد حتم��ا گرفت��اری دارد‪‌،‬‬‫وگرن��ه به قیاف��ه‌اش نمی‌آید مش��کل روانی داش��ته را با یک تکان بکشم تا سبد کبوتر حیران را اسیر کند‬ ‫باش��د‪ ‌،‬موق��ر اس��ت‪ .‬بلد اس��ت خوب بپوش��د‪ ،‬پس و می‌کشم‪ ...‬با لبخندی به استقبالش می‌روم‪ ‌،‬منتظر‬ ‫ایستاده است‪.‬‬ ‫نمی‌تواند‪...‬‬ ‫ متوج��ه منظورت��ون نش��دم‪‌،‬جریان زنجیر چیه؟‬‫مرد جوان سری تکان می‌دهد و آرام می‌گوید‪:‬‬ ‫این بنده خدا هم دی��ر آمده که زود برود‪‌،‬اما در تار خنده فاصله می‌گیرد و خیلی جدی می‌گوید‪:‬‬ ‫ م��ن همه پ��ول و نقدینگی که خودم و همس��رم‬‫و پ��ود این تاالر گرفتار ش��ده‪ ،‬من قص��ه‌اش را خوب‬ ‫داش��تیم به س��فارش و همراهی دوس��تانی که حاال‬ ‫می‌دانم‪ ‌،‬اما دیگر خسته شده‌ام از تکرار‪...‬‬ ‫اصرار نمی‌کنم‪ ،‬اما منتظر هم به مرد خیره می‌شوم فکر می‌کنم چندان هم دوس��ت نبودن دادم و زنجیر‬ ‫خریدم و دادم به یه آدم غریبه که‬ ‫و هم گاه به گاه به جوان و برخالف‬ ‫در یک ش��رکت غریبه‪ ،‬مدیر بود‪،‬‬ ‫همه ک��ه لبخندی به ل��ب دارند‪ ،‬وقتی این سهم روخریدم‪،‬‬ ‫ریی��س بود‪ ،‬خیلی ماش��ین خوبی‬ ‫عکس‌العمل خاصی بروز نمی‌دهم‪،‬‬ ‫قیمت سکه بهار آزادی‬ ‫هم داشت تا به پاهام ببنده‪.‬‬ ‫بع��د از بیش��تر از ‪ 40‬س��ال کار و‬ ‫‪ 200‬تومن بود‪ ،‬حاال‬ ‫ که چی بشه؟‬‫ح��رف زدن با وزی��ر و وکیل و آدم‬ ‫ که هر ماه یه س��ودی بهم بده‪،‬‬‫عادی و حت��ی آدم‌های خل و چل شده یه میلیون تومن‪...‬‬ ‫منم اون سودهارو بگذارم به عنوان‬ ‫دیگ��ر ی��اد گرفته‌ام چگون��ه زمان‬ ‫من سکه فروختم ‪200‬‬ ‫سپرده تو یه بانک و باز سودش رو‬ ‫را مدیری��ت کنم تا ط��رف مقابل‬ ‫هزار تومان‪ ،‬بعد دادم‬ ‫بگیرم و وقتی کار و بارم حس��ابی‬ ‫خودش به حرف بیاید‪.‬‬ ‫سهم خریدم‪ .‬سهمی‬ ‫گرفت‪ ،‬برای پسر بزرگم زن بگیرم‪،‬‬ ‫‹ ‹روزگار بدی است برادر‪...‬‬ ‫ای��ن ب��ار ک��ه نیم‌س��اعتی از ‪ 275‬تومان حاال اون به‬ ‫برای پس��ر کوچکم یه خونه نقلی‬ ‫بخ��رم و آخر عم��ری نفس راحتی‬ ‫کنار‪ 10 ...‬سال از اون‬ ‫حض��ورم مقاب��ل ت��االر گذش��ته‬ ‫احس��اس می‌کن��م تی��ر ح��رف و روز گذشته تازه به پول بکشم و همسرم رو خوشحال کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹پرنده اسیر شده بود‬ ‫سؤال برای جواب گرفتن به هدف اونوقت شدم یر به یر‪...‬‬ ‫حاال احس��اس می‌ک��ردم پرنده‬ ‫دارد می‌نش��یند‪ .‬آق��ای موق��ر که‬ ‫جلد شده‪ ،‬خودش تسلیم و مهربان‬ ‫هن��وز ه��م دارد با خ��ودش حرف‬ ‫می‌زند‪ .‬چش��م در چش��م من و کمی کنجکاو و مثل برایم قصه می‌گوید‪ ...‬گفتم‪:‬‬ ‫این��ا که هم��ه‌ش خوب بود‪ ،‬باید ش��اد و س��رحال‬ ‫کس��ی که بعد از س��ال‌ها دوس��ت دوران مدرسه‌اش‬ ‫را یافت��ه با لبخن��د کمی که روی صورتش نشس��ته باشی‪ ...‬اما انگار قضیه فرق کرده‪...‬‬ ‫باز می‌خندد‪...‬‬ ‫جل��و و جلوتر می‌آید من هنوز فقط ب��ه او و به همه‬ ‫ـ یکی از آن رفیق‌هایی که تشویقم کرد‪ ،‬با سرمایه‌ای‬ ‫آدم‌ه��ای اطراف نگاه می‌کنم که صدایش در گوش��م‬ ‫که از بورس و بازار س��رمایه گیرآورده بود‪ ،‬طرف‌های‬ ‫می‌پیچد‪:‬‬ ‫خیابان فاطمی یک ساختمان ‪ 12‬طبقه خریده و کلی‬ ‫شما هم به پایتان زنجیر دارید؟‬ ‫ چرا؟‬‫ برای اینکه وقتی این سهم روخریدم‪ ،‬قیمت سکه‬‫به��ار آزادی ‪ 200‬توم��ن بود‪ ،‬حاال ش��ده یه میلیون‬ ‫تومان‪ ...‬من سکه فروختم ‪ 200‬هزار تومان‪ ،‬بعد دادم‬ ‫سهم خریدم‪ .‬س��همی ‪ 275‬تومان حاال اون به کنار‪...‬‬ ‫‪ 10‬سال از اون روز گذشته تازه به پول اونوقت شدم یر‬ ‫ب��ه یر‪ ...‬حاال می‌خوای حتی با خودم هم حرف نزنم‪...‬‬ ‫هفته‌ای یه روز میام اینجا هی حرف می‌زنم‪ ...‬هی راه‬ ‫میرم‪ ،‬هی حرف می‌زنم که شب وقتی این جوون منو‬ ‫به خونه می‌رس��ونه آنقدر خسته باشم که به مادرش‬ ‫ناچار نباش��م جواب بدم و بگم به قول مش‌قاسم قصه‬ ‫دایی جان‪...‬‬ ‫پنداری دود شد و رفت هوا‪...‬‬ ‫و احساس کردم دلم هوس کرده هی راه برم و هی‪،‬‬ ‫ب��ا خودم حرف بزنم‪ ...‬ه��ی حرف بزنم و هی با خودم‬ ‫راه برم‪...‬‬ ‫‹ ‹بورس اومد و نیومد داره!‬ ‫با خوش��حالی روز موعود خودم را به محل مربوطه‬ ‫رس��اندم‪ .‬بعد از کلی معطلی ‪ 70‬هزار تومان تقدیمم‬ ‫کردن��د‪ .‬عرق ک��رده بودم‪ ،‬گفتم حتم��ا در دفعه‌های‬ ‫بعد‪‌،‬جبران می‌کنن‪.‬‬ ‫ جبران شد؟‬‫باز می‌خندد و به جوان نگاه می کند‪ .‬عجیب اس��ت‬ ‫که پس��ر جوان هم حالت غمزده‌ای دارد‪ .‬و مرد ادامه‬ ‫می‌دهد‪:‬‬ ‫فاطیما خوشبویی‬ ‫در نبود ش��غل و درآمد مس��تمر از نظر انجام‬ ‫وظیف��ه در بخش خصوصی یا دولتی‪ ،‬بس��یاری‬ ‫از افراد جامعه که مقداری س��رمایه و نقدینگی‬ ‫از قب��ل فراهم کرده بودند و ق��رار بوده به یک‬ ‫کار تولی��دی از قبل ورودکنن��د دنبال راهکاری‬ ‫بوده‌اند تا با حفظ س��رمایه ش��خصی‪ ،‬به س��ود‬ ‫متعادل آن دس��ت یابند‪ ،‬اتفاقی که در بسیاری‬ ‫از کش��ور‌های در حال توسعه یا حتی پیشرفته‬ ‫از نظ��ر اقتص��ادی افتاده و می‌افت��د‪ .‬بنا به این‬ ‫نتیجه‌گیری که به سبب آن اقتصاد جامعه نیز‬ ‫دستخوش تغییراتی خواهد شد‪ ،‬همان ماجرای‬ ‫همیش��گی که دامنگیر بعض��ی جوامع در حال‬ ‫توس��عه شده‪ ،‬قابل رویت اس��ت‪ .‬در این جوامع‬ ‫به دلیل کمبود فضا برای ایجاد اش��تغال فردی‬ ‫یا جمعی‪ ،‬هر کس با در اختیار گرفتن س��رمایه‬ ‫ان��دک یا قابل‌توجهش‪ ،‬تنه��ا با فکر نجات خود‬ ‫و س��رمایه خود برای آینده برنامه‌ریزی می‌کند‬ ‫و چنین ش��رایطی اس��ت که به‌کارگیری افراد‬ ‫نیازمن��د و نیرو‌های آماده و بیکار به فراموش��ی‬ ‫س��پرده می شوند و هر کس س��عی می‌کند به‬ ‫قول معروف جل خود از آب بکش��د و به رهایی‬ ‫پول و سرمایه خود بیندیشد‪...‬‬ ‫حدود ‪ 3‬دهه قبل بود که تعدادی از افراد جامعه‬ ‫که شناخت و خبرگی در کار پول‌سازی یا ایجاد‬ ‫حرفه‌های تجربه نش��ده داش��تند‪ ،‬با راه‌اندازی‬ ‫دفت��ر و دس��تکی و به‌کارگیری بعض��ی آدم‌ها‬ ‫اهل تبلیغ و دارای روابط‌عمومی بازارشناس‪ ،‬از‬ ‫دیگرانی که سرمایه‌های خوابیده داشتند دعوت‬ ‫کردند در ازای س��پردن سرمایه‌هایشان به این‬ ‫ش��خص و دفتر ب��رای هر ‪ 1‬میلی��ون تومان در‬ ‫ماه ‪ 50‬هزار تومان س��ود دریاف��ت کنند‪ ،‬این‬ ‫مثال سرمایه‌دار‌ها هم که دیدند در برابر هر ‪10‬‬ ‫میلی��ون تومان در ماه ‪ 500‬هزار تومان س��ود‬ ‫دریافت می‌کنند‪ ،‬داش��ته‌ها و نداشته‌هایش��ان‬ ‫را ب��ه وی س��پردند و کار به جایی کش��ید که‬ ‫بس��یاری باید منتظ��ر می‌ماندند ت��ا برای پول‬ ‫سپاری و دریافت س��ود بتوانند اقدام الزم را به‬ ‫عمل آورند‪.‬‬ ‫چنین تجمیع س��رمایه‌هایی باعث شد تا هر‬ ‫کس دیگری با نام‌هایی دهان پرکن نس��بت به‬ ‫راه‌اندازی چنین دفاتری برنامه‌ریزی کند که در‬ ‫این میان مثال یک س��ازنده و تولیدکننده ترازو‬ ‫با پرداخ��ت ‪40‬هزار‌تومان برای ه��ر ‪ 1‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬اقدام به جمع‌آوری سرمایه کند و جالب‬ ‫اینکه کارمندان نقدی این ترازوس��از که فریب‬ ‫اسم و رس��م صاحب کارش��ان را خورده بودند‬ ‫س��رمایه‌های کم و زیاد افراد فامیل و آشناهای‬ ‫دیگرش��ان را در مقابل ‪ 1‬ب��رگ چک در اختیار‬ ‫وی گذاش��تند و کار به جایی رسید که در شهر‬ ‫اهواز ش��رکتی راه افت��اد با پرداخ��ت ‪ 80‬هزار‬ ‫تومان س��ود در ماه که خیلی از مردم با فروش‬ ‫خانه و س��که و النگو‌های همسران‌ش��ان به این‬ ‫شرکت پول واریز کردند‪.‬‬ ‫ب��ا این اتف��اق از هم س��بقت می‌گرفتند تا با‬ ‫ورشکس��ت ش��دن یک��ی از این ش��رکت‌ها که‬ ‫کارش مدادسازی بود‪ ،‬مردم کمی نگران شدند‪،‬‬ ‫پس از بررسی از س��وی پلیس و مراجع قانونی‬ ‫و دادگاه‌ه��ا‪ ،‬رقم مخارج دفتری این مدادس��از‬ ‫به‌طور نجومی چش��م‌ها را خیره کرد‪ 4 ،‬پسر و‬ ‫‪ 1‬دخت��ر او هر کدام یک بنز آخرین مدل زیر پا‬ ‫داش��تند و پول‌های مردم را در کارخانه‌س��ازی‬ ‫و خری��د آپارتمان‌ه��ا و برج‌ها س��رمایه‌گذاری‬ ‫کردن��د که صدای شکس��ت دومین و س��ومین‬ ‫سرمایه‌پذیر هم درآمد و نتیجه اینکه هر روز در‬ ‫مقابل دادگاه‌ها و کالنتری‌ها جمعیت مال‌باخته‬ ‫جمع ش��ده و فریادش��ان به هوا بود و آخر کار‬ ‫فقط ش��اهد بودند که گیرندگان س��رمایه‌ها در‬ ‫زندان هس��تند‪ ،‬اما چه سود که اصل پول‌ها در‬ ‫جایی پنهان یا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری‬ ‫ش��ده و افراد شکست‌خورده هیچ راهی جز صبر‬ ‫نداش��تند تا شاید روزی برسد که اصل پول‌شان‬ ‫برگردد‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان بانک‌ه��ا و ش��عبه‌‌های بانکی‬ ‫به‌عن��وان امی��ن مردم ب��ا همان س��ود معمول‬ ‫نش��ان دادند که الاقل اصل پول سپرده‌ها حفظ‬ ‫می‌ش��ود و در این میان سرمایه‌گذاری و خرید‬ ‫س��هام ش��رکت‌ها و کارخانه‌‌های در بازار پول و‬ ‫س��رمایه «بورس» نیز بخش��ی از س��رمایه‌های‬ ‫مردمی را برای پیش��برد فعالیت‌های اقتصادی‬ ‫در اختیار گرفتند که در س��ال‌های نخس��ت در‬ ‫افزایش سرمایه‌های بعضی‌ها! مثمرثمر بود‪.‬‬ ‫ام��ا چون این ب��ازار نیز با باال و پایین ش��دن‬ ‫بهای سهام ناچار به تحمل مشکالتی شد‪ ،‬مردم‬ ‫صاحب سهام در خوف و رجاء برگشت سرمایه و‬ ‫افزایش ارزش پولی درماندند که امروز نتیجه‌اش‬ ‫در قبول انتظار و پذیرش و شایدهاخالصه شده!‬ ‫داش��تن یا نداش��تن به هر حال مس��ئله‌ این‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫فقط نگاه��ش می‌کنم‪ ،‬ام��ا با نوعی ب��ه کارگیری‬ ‫احت��رام منتظر جواب اس��ت‪‌،‬به هدف��م دارم نزدیک‬ ‫می‌ش��وم مثل پرنده‌ای که دارد به دانه و دام نزدیک‬ ‫می‌شود کمی به عقب و لختی به جلو می‌آید‪:‬‬ ‫ متوجه منظورم نشده‌اید؟‬‫احساس می‌کنم باید نخ بسته شده به چوب زیرسبد‬ ‫حال می‌کرد‪ ،‬ش��ده بود آیینه خوش��بختی من‪ ،‬وقتی‬ ‫ورقه س��هم رو از یک کارگزار بورس گرفتم چه حالی‬ ‫داش��تم‪ ،‬ش��وخی که نبود‪ ،‬قدم‌های اول رو برداشته‬ ‫بودم‪ ،‬دیگر غمی نبود‪ ...‬دردسرتون نمی‌دم‪ 3 ،‬ماه بعد‬ ‫با کلی سروصدا تو روزنامه‌ها اعالم کردن سود سهام‬ ‫را طبق برنامه روز و ساعت و هفته تحویل بگیرم‪...‬‬ ‫محس��ن نورجمش��یدی‪‌،‬خودش را به عن��وان یک‬ ‫دس��تیار کارگزار ب��ورس معرفی می‌کن��د‪ ،‬پرونده‌ای‬ ‫در دس��ت دارد و ب��رای ا نجام کار به ت��االر آمده‪ ،‬با‬ ‫س�لام گرمی که به همان دوست مستاصل بورس باز‬ ‫می‌دهد‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫ هنوزم داری استخاره می‌کنی‪...‬؟‬‫مرد می‌خندد پسرش می‌آید جلو و می‌گوید‪:‬‬ ‫ آقای جمشیدی شما که از همه‌چی اطالع داری‪،‬‬‫ما هم که زمین خورده ‪ 10‬س��اله بورس هس��تیم‪ ،‬یه‬ ‫برنام��ه به‌همون بده‪ ،‬یه راهنمایی بکن که چه جوری‬ ‫می‌تونیم با خرید س��هم جدید‪ ،‬ضرر قبلی رو جبران‬ ‫کنیم؟ جدی می‌گم!‬ ‫آقای جمش��یدی یک دفعه از خنده می‌ایس��تد و با‬ ‫کمی عصبانیت جواب می‌دهد‪:‬‬ ‫ آخه بنده خدا‪ ،‬من اگه می‌دونس��تم تو کار بورس‬‫چه خب��ره‪ ،‬که پادوی کارگزاری نمی‌ش��دم و بیاوبرو‬ ‫نمی‌ک��ردم‪ ،‬ب��ه قول اون بن��ده خدای صدا و س��یما‬ ‫ک��ه می‌گف��ت‪ ،‬با چن��د تا بش��ین و پاش��و‪ ،‬از پل رد‬ ‫می‌ش��یم‪ ،‬منم رد می‌ش��دم‪ ،‬می‌دونی حرفت یه نوع‬ ‫توهینه؟‬ ‫پس��ر جوان صورتش تقریبا س��رخ و داغ ش��ده و با‬ ‫همان عصبانیت می‌گوید‪:‬‬ ‫ اوال که شما خودت وارد بحث شدی‪ ،‬بعد هم کال‬‫چه توهینی شده! این همه آدم که صبح پنجشنبه‌ای‬ ‫ بع��د از اون یکدفع��ه‪ ،‬دیگر هیچ س��ودی به من اینجا جمع ش��دن‪ ،‬دنبال سود یکش��نبه که نیستن‪،‬‬‫ن��دادن‪ ،‬یعنی به ما ندادن‪ .‬هر ش��ب به س��تون اعالم اوم��دن مثل هم��ه جای دیگه این دنیا پول‌ش��ون رو‬ ‫ش��ده بورس تو همشهری سر می‌زدم‪ ،‬عالمت می‌زدم بذارن ت��و کار بورس‪‌،‬هم کارخانجات و ش��رکت‌های‬ ‫و در کم��ال تعجب می‌دیدم قیمت س��هامم هی داره تولیدی از نظر اقتصادی وضعش��ون بهتر بش��ه و هم‬ ‫می��اد پایین‪ .‬گفتن ب��ازار چه می‌دونم حبابی ش��ده‪ ،‬افرادی که نقدینگی و س��رمایه بیکار دارن یه س��ود‬ ‫بدون حباب شده‪ ،‬پر شده‪ ،‬خالی شده ‪...‬‬ ‫حالل گیرشون بیاد‪ ،‬اما هیچ‌جا دیده نشده آدمی بیاد‬ ‫قیمت سهم خریداری ش��ده من هی می‌آمد پایین س��هم یه ش��رکت رو بخره‪ ،‬یه بار س��ود بخور و نمیر‬ ‫حاال از آن روزهای پر از امید و عشق و خاطره فاصله بگیره و بعد ‪ 10‬سال بشینه به انتظار تا به همون پول‬ ‫گرفتم‪.‬‬ ‫اولش برس��ه‪‌،‬البته ی��ک پنجم اون‬ ‫می‌پرسم‪ :‬االن در چه وضعیتیه؟‬ ‫من همه پول و نقدینگی که پول رو بخوان بهش بدن‪ ،‬بعدش��م‬ ‫ب��ه مرگ بگیرن ک��ه به تب راضی‬ ‫باز به پس��ر جوان نگاه می‌کند و خودم و همسرم داشتیم‬ ‫آرام می‌گوید‪:‬‬ ‫بشه‪.‬‬ ‫به سفارش و همراهی‬ ‫یه مدتیه رش��د ک��رده‪ ،‬می‌خوام‬ ‫‹ ‹از حباب تا سود سرمایه‬ ‫دوستانی که حاال فکر‬ ‫بفروشم‪ ،‬می‌گن تو که صبر کردی‬ ‫در گذر از حرف این و آن و باالتر‬ ‫بازم صبر کن‪ .‬یه وقت دیدی تکونی‬ ‫می‌کنم چندان هم دوست از هم��ه قبول ش��رایط در وضعیت‬ ‫خورد و به آرزوهات رسیدی‪.‬‬ ‫اقتص��ادی ام��روز حاالنوبت به این‬ ‫نبودن دادم و زنجیر‬ ‫حاال من شده‌ام پرنده زنجیربه پا‪‌،‬‬ ‫رسیده که مدیران بخش اقتصادی‬ ‫خریدم و دادم به یه آدم‬ ‫دلم می‌خواهد طناب را بکش��د‪ ...‬و‬ ‫و کارشناس��ان بورس به یک پاسخ‬ ‫شرکت‬ ‫غریبه که در یک‬ ‫می‌کشد‪.‬‬ ‫واقعی برای جمع صاحبان س��هام‬ ‫غریبه‪ ،‬مدیر بود‪ ،‬رییس‬ ‫می‌گویم‪:‬‬ ‫برس��ند‪ ،‬اینکه الاق��ل در این بازه‬ ‫حاال کال چند وقت��ه پولت برای‬ ‫بود‪ ،‬خیلی ماشین خوبی ‪ 10‬س��اله چگونه س��پرده‌هایی که‬ ‫سهم مونده؟‬ ‫هم داشت تا به پاهام ببنده می‌توانس��ت ماهانه سودی متعادل‬ ‫باخنده می‌گوید‪:‬‬ ‫به س��پرده‌گذاران برس��اند‪ ،‬درکار‬ ‫االن برگشته به همون روزی که‬ ‫خری��د س��هام‪ ،‬خری��داران س��هم‬ ‫سهم خریدم‪ ،‬ش��ده همون سهمی ‪ 2750‬تومان‪ ...‬نه را دس��ت از پ��ا درازتر به امید آینده بنش��انند و هیچ‬ ‫ضرر کردم نه منفعت‪ .‬می‌خندم‪:‬‬ ‫راهکاری هم در تعامل با صاحبان سهام نشان ندهند‪.‬‬ ‫ این که خوبه‪ ...‬کال چند وقته که سهم خریدی؟‬‫بازار پول و سرمایه قصه‌هایی بلندتر از این دارد که‬ ‫حاال بلندتر می‌خندد‪:‬‬ ‫به طور طبیعی به آن خواهیم رسید‪...‬‬ ‫ آخه اگه بگم که خیلی بد می‌شه؟‬‫واقعیت این است‪.‬‬
‫سه‌شنبه‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫آینـه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫آب کارون سرگردان وعده‌های ضد و نقیض‬ ‫امتناع شهرداری تهران از ترک پارک مادر‬ ‫خالقیت و پویایی دو دهه بعد‬ ‫‪15‬‬ ‫تصادف‌ها ‪ 5/8‬درصد تولید ناخالص داخلی را می بلعد‬ ‫سرش��ماره‌های ‪ 4‬و ‪ 5‬رقم��ی مخابرات‬ ‫ک��ه به‌دلی��ل تع��داد محدودش��ان جزو‬ ‫س��رمایه‌های ملی کش��ور تلقی می‌شوند‪،‬‬ ‫ای��ن روزها در ب��ازار آزاد چندصد میلیون‬ ‫تومان به فروش می‌رس��ند و تاکنون هیچ‬ ‫نه��اد نظارتی و س��ازمان مس��ئولی برای‬ ‫ساماندهی این خطوط اقدام نکرده است‪.‬‬ ‫سرش��ماره‌های ‪ 4‬و ‪5‬رقم��ی مخابراتی‬ ‫در کش��ور به کدهای دورش��وال شناخته‬ ‫می‌شوند که بر بس��تر ‪ E1‬ارائه می‌شوند‪.‬‬ ‫با وجود اینکه مالک این خطوط س��ازمان‬ ‫تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و شرکت‬ ‫مخاب��رات ایران هس��تند و طب��ق مصوبه‬ ‫کمیس��یون تنظیم مقررات ارزش��ی چند‬ ‫میلیونی دارند‪ ،‬اما به‌دلیل نظارت نداشتن‬ ‫نهادهای مسئول در بازار آزاد به چند برابر‬ ‫قیمت اصل��ی خود به ف��روش می‌روند و‬ ‫در مقابل ب��ه راحتی نیز امکان خرید آنها‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرشماره‌های چند میلیونی‬ ‫آخری��ن نرخ‌های سرش��ماره‌های ‪ 4‬و ‪5‬‬ ‫رقمی مخابراتی مربوط به جلس��ه شماره‬ ‫‪ 176‬کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات‬ ‫اس��ت که در مهر س��ال گذش��ته مصوب‬ ‫شده و براساس آن سرشماره‌های استانی‬ ‫و کش��وری با قیمت پایه نرخ‌گذاری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬سرش��ماره‌های کشوری‪،‬‬ ‫ش��ماره‌هایی با قال��ب ‪ 30XX‬و ‪20XX‬‬ ‫هستند که بدون نیاز به کد بین‌شهری در‬ ‫سطح کشور قابل شماره‌گیری خواهند بود‬ ‫جمعيت کنوني جهان‬ ‫‪7.257.672.447‬‬ ‫متولدين امسال‬ ‫‪92.708.883‬‬ ‫متولدين امروز‬ ‫‪167.414‬‬ ‫گو‌مير امسال‬ ‫مر ‌‬ ‫‪38.252.797‬‬ ‫گو‌مير امروز‬ ‫مر ‌‬ ‫‪69.077‬‬ ‫رشد جمعيت در سال جاري‬ ‫‪54.456.085‬‬ ‫هزينه‌هاي بهداشت و درمان توسط‬ ‫‪$ 4.636.109.638‬‬ ‫کشورهاي جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫هزينه‌هاي آموزش توسط کشورهاي‬ ‫‪$ 4.103.338.984‬‬ ‫جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫هزينه‌هاي نظامي توسط کشورهاي‬ ‫جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪$ 2.107.977.863‬‬ ‫توليد امسال خودرو‬ ‫‪45.171.528‬‬ ‫توليد امسال دوچرخه‬ ‫‪93.121.062‬‬ ‫رايانه‌هاي فروخته شده در اين سال‬ ‫‪235.125.372‬‬ ‫جامعه و رسانه‬ ‫کتاب‌هاي جديد منتشر شده امسال‬ ‫‪1.662.860‬‬ ‫روزنامه‌هاي منتشر شده امروز‬ ‫‪220.531.171‬‬ ‫گيرنده‌هاي تلويزيون فروخته‬ ‫شده امروز‬ ‫‪288.411‬‬ ‫تلفن‌هاي همراه فروخته شده امسال‬ ‫‪2.251.086‬‬ ‫هزينه صرف شده براي بازي‌هاي‬ ‫رايانه‌اي براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪$ 81.918.651‬‬ ‫کاربران اينترنت در جهان‬ ‫‪2.962.679.913‬‬ ‫تعداد نامه الکترونيکي ارسال‬ ‫شده امروز‬ ‫‪92.010.737.766‬‬ ‫مطالب افزوده شده به وبالگ‌ها‬ ‫براي امروز‬ ‫‪1.576.717‬‬ ‫تويت امروز‬ ‫‪288.401.766‬‬ ‫جستجو هاي انجام شده امروز‬ ‫در گوگل‬ ‫‪1.721.911.150‬‬ ‫محيط زيست‬ ‫س��االنه بیش از ‪ 50‬هزار میلیارد خس��ارت روی دست‬ ‫شهروندان بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪25‬درصد تصادفات مربوط به موتورسواران‬ ‫مس��ئله مهمی که در س��ال‌های اخیر مقامات پلیس‬ ‫روی آن تاکی��د کرده‌اند‪ ،‬حجم باالی تصادفات در میان‬ ‫موتورسواران است‪ .‬سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم‬ ‫کرده اس��ت‪ :‬بیش از ‪ ۲۵‬درصد تلفات حوادث رانندگی‬ ‫مربوط به موتورسواران است‪ .‬براساس اعالم این سازمان‪،‬‬ ‫ضربه به سر و شکس��تگی‌های متعدد علت بیش از ‪80‬‬ ‫درصد مرگ‌های موتورسیکلت‌سواران است‪ ،‬بیش از ‪60‬‬ ‫درصد کش��ته‌های موتورسیکلت‌س��واران‪ ،‬زیر ‪ 30‬سال‬ ‫هس��تند‪ 46 ،‬درصد کش��ته‌های موتورسیکلت‌س��وارها‬ ‫در جاده‌های برون ش��هری جان می‌بازن��د و اینها همه‬ ‫واقعیت‌های تلخی هس��تند که در آمار سازمان پزشکی‬ ‫قانون��ی کش��ور به چش��م می‌خورن��د‪ .‬امنی��ت پایین‬ ‫موتورسیکلت‌سواران و اس��تفاده نکردن از کاله ایمنی‪،‬‬ ‫جدی نگرفتن مقررات راهنمایی و رانندگی توسط آنها‪،‬‬ ‫تردد در جاده‌های برون ش��هری و دالیل دیگر دس��ت‬ ‫به دس��ت هم داده‌اند تا یک‌چهارم کش��ته‌های حوادث‬ ‫رانندگی هر سال را موتورسیکلت‌سواران تشکیل دهند‪.‬‬ ‫بر اساس بررسی‌های واحد آمار سازمان پزشکی قانونی‬ ‫کش��ور بخش قابل توجهی از تلفات حوادث رانندگی در‬ ‫هر سال‪ ،‬مربوط به موتورسیکلت‌سواران است‪ ،‬به‌نحوی‬ ‫که مطابق آمارهای موجود در فاصله سال‌های ‪ 1385‬تا‬ ‫‪‌30 ،1389‬هزار و ‪‌901‬نفر موتورسیکلت‌سوار در حوادث‬ ‫رانندگی جان خود را از دس��ت دادند که این رقم ‪25/7‬‬ ‫درصد از کل قربانیان حوادث رانندگی را در برمی‌گیرد‪.‬‬ ‫از کل ‪ 120‬ه��زار و ‪ 70‬کش��ته ناش��ی از تصادف��ات‬ ‫رانندگی در سال‌های ‪ 1385‬تا ‪ 30 ،1389‬هزار و ‪901‬‬ ‫نفر موتورسیکلت‌سوار بودند که این رقم ‪25/7‬درصد از‬ ‫کل قربانیان حوادث رانندگی را در برمی‌گیرد‪ .‬همچنین‬ ‫این رقم بعد از قربانیان تصادفات خودروهای سواری که‬ ‫‪ 34.6‬درصد تلفات را ش��امل می‌شود‪ ،‬دومین جایگاه را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫اگر رقم ‪ 25‬درصد را در نظر بگیریم از حدود ‪‌18‬هزار‬ ‫کشته ش��ده حوادث رانندگی در سال گذشته ‪‌4‬هزار و‬ ‫‪ 500‬نفر موتورس��وار بوده‌اند‪ .‬بر این اساس خسارتی که‬ ‫گو‌میر‬ ‫موتورسواران ساالنه به بار می‌آوردند تنها اگر مر ‌‬ ‫ناشی از تصادفات موتورسواران را در نظر بگیریم‪‌4 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬میلیارد خسارت به بار می‌آید‪.‬‬ ‫مس��ئوالن در س��ال‌های اخیر همواره تالش کرده‌اند‬ ‫می��زان تصادفات رانندگ��ی را پایین بیاورند‪ .‬ش��اید در‬ ‫اولویت قرار دادن س��اماندهی موتورسواران بتواند تا حد‬ ‫زیادی به این مسئله کمک کند‪.‬‬ ‫شماره‌های ‪ 4‬رقمی تلفن در بازار سیاه خرید و فروش می‌شود‬ ‫چند ‪ 100‬میلیون برای ‪ 4‬رقم‬ ‫و سرشماره‌های استانی نیاز به گرفتن کد‬ ‫بین شهری دارند‪.‬‬ ‫در این راستا براساس مصوبه کمیسیون‬ ‫تنظی��م مقررات ارتباطات هزینه س��االنه‬ ‫واگذاری این سرشماره‌ها بر اساس قیمت‬ ‫پایه ضرب��در ضریب ن��وع ارتباط‪ ،‬ضریب‬ ‫کارب��ری‪ ،‬ضری��ب رن��د ب��ودن و ضریب‬ ‫توس��عه‌یافتگی هر اس��تان قیمت‌گذاری‬ ‫می‌شود به این معنی که قیمت پایه کدهای‬ ‫‪4‬رقمی استانی ‪10‬میلیون ریال و ‪ 4‬رقمی‬ ‫کشوری ‪80‬میلیون ریال است و نیز قیمت‬ ‫پایه کدهای ‪5‬رقمی استانی ‪1‬میلیون ریال‬ ‫و ‪ 5‬رقمی کشوری ‪8‬میلیون ریال در نظر‬ ‫گرفته شده اس��ت که این رقم در ضریب‬ ‫نوع ارتباط خطوط که می‌تواند یک‌طرفه و‬ ‫دوطرفه باشد‪ ،‬ضریب کاربری که می‌تواند‬ ‫برای بانک ها‪ ،‬موسس��ات اعتباری و مالی‪،‬‬ ‫فعالیت‌ه��ای تجاری‪ ،‬نیروه��ای انتظامی‪،‬‬ ‫نظام��ی و فعالیت‌های خدمات��ی‪ ،‬دولتی‬ ‫تعریف ش��ود‪ ،‬ضرب می‌ش��ود‪ .‬در قیمت‬ ‫این ش��ماره‌ها ضریب رندی نیز تاثیرگذار‬ ‫است و شماره‌های طالیی‪ ،‬نقره‌ای‪ ،‬برنزی‬ ‫و معمول��ی هر یک قیم��ت خاص خود را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫برای سرشماره‌های استانی‪ ،‬استان‌های‬ ‫تهران و اصفهان ضریب باالتری را به خود‬ ‫اختصاص می‌دهند و پس از آن استان‌های‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬فارس‪ ،‬البرز‪ ،‬آذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬خوزستان‪ ،‬قزوین‪ ،‬قم‪ ،‬مازندران و‬ ‫گیالن ضریب توس��عه یافتگی بعدی را در‬ ‫این قیمت‌ها دارند‪ .‬برای مثال شماره‌های‬ ‫جمعيت جهان‬ ‫حکومت و اقتصاد‬ ‫ایران همچنان در تصادفات رانندگی حائز رتبه است‬ ‫گروه آین�ه‪ :‬آمارهای رس��می نش��ان می‌دهد‪ ،‬نرخ ‪ 440‬نفر و تهران با ‪ 433‬نفر بیشترین و استان‌های ایالم‬ ‫تصادفات و به تبع آن کشته و مصدوم شدن شهروندان ب��ا ‪40‬نفر‪ ،‬کهگیلویه و بویراحم��د با ‪ 53‬نفر و اردبیل با‬ ‫به دلی��ل حوادث ج��اده‌ای در س��ال‌های اخیر کاهش ‪ 63‬نفر کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی را داشته‌اند‪.‬‬ ‫چش��مگیری در ای��ران داش��ته اس��ت‪ ،‬اما بررس��ی‌ها براس��اس این گزارش‪ ،‬از تلفات حوادث رانندگی ‪4‬ماهه‬ ‫نش��ان‌دهنده این اس��ت که کش��ور ما در ای��ن زمینه امسال ‪3‬هزار و ‪ 736‬نفر در حواث برون‌شهری‪1 ،‬هزار و‬ ‫همچنان حائز رتبه برتر است‪.‬‬ ‫‪ 548‬نفر در حوادث درون‌شهری‪ 495 ،‬نفر در محورهای‬ ‫در ایران به ازای هر ‪۱۰‬هزار وسیله نقلیه‪ ۱۲۰ ،‬سانحه روستایی و ‪ 22‬نفر در سایر محورها جان خود را از دست‬ ‫رانندگی اتفاق می‌افتد؛ در حالی‌که این رقم در فرانس��ه داده‌ان��د‪ .‬در این مدت ‪ 106‬هزار و ‪ 106‬مصدوم حوادث‬ ‫و ژاپ��ن ‪ ۱۲‬تصادف اس��ت‪ .‬گزارش‌های س��ازمان‌های رانندگ��ی نیز به مراکز پزش��کی قانونی کش��ور مراجعه‬ ‫بین‌المللی نش��ان از این دارد که ایران همچنان جزو ‪ 5‬کردن��د که ‪75‬هزار و ‪897‬نفر از آن��ان مرد و ‪30‬هزار و‬ ‫کشور اول دنیا از نظر تصادفات جاده‌ای است‪ .‬آمارها در ‪209‬نفر زن بودن��د‪ .‬آمار مصدومان حوادث رانندگی در‬ ‫ای��ن زمینه اغلب تناقض‌آمیز بوده اس��ت و در یکی‪ ،‬دو مقایسه با مدت مشابه سال قبل ‪5/6‬درصد کاهش یافته‬ ‫س��ال اخیر که مسئوالن پزشکی قانونی و پلیس بر این اس��ت‪ .‬تیر س��ال جاری آمار تلفات و مصدومان حوادث‬ ‫امر تاکید کرده‌اند که میزان تصادفات جاده‌ای به صورت رانندگ��ی که به مراکز پزش��کی قانونی کش��ور مراجعه‬ ‫چش��مگیری کاهش یافته اس��ت‪ ،‬هم��واره مباحثی در کردن��د به ترتی��ب ‪9/8‬و ‪ 9/14‬درصد کاهش یافت‪  .‬در‬ ‫این‌باره مطرح شده است که معیار‌هایی که با آن میزان تیر س��ال‌جاری ‪1‬هزار و ‪ 419‬نفر (‪1‬هزار و ‪ 123‬مرد و‬ ‫تلفات جاده‌ای س��نجیده و محاسبه‬ ‫‪ 296‬زن) در ح��وادث رانندگی جان‬ ‫حداقل‬ ‫می‌ش��ود اغلب نادرس��ت یا‬ ‫باختند‪ ،‬این در حالی اس��ت که آمار‬ ‫بخش قابل توجهی از‬ ‫غلط‌انداز اس��ت‪ .‬انتقادات بیشتر در‬ ‫تلفات ح��وادث رانندگ��ی در مدت‬ ‫این زمین��ه مطرح می‌ش��ود که در تلفات حوادث رانندگی‬ ‫مشابه س��ال قبل ‪1‬هزار و ‪ 558‬نفر‬ ‫در هر سال مربوط به‬ ‫مواردی تنها تعداد کشته‌شدگان سر‬ ‫ب��ود‪ .‬در این م��دت ‪ 27‬هزار و ‪154‬‬ ‫مصدوم ح��وادث رانندگی به مراکز‬ ‫صحنه تصادفات رانندگی محاس��به موتورسیکلت‌سواران‬ ‫می‌شود‪ .‬همین تناقض‌ها باعث شده است‪ ،‬به‌نحوی که مطابق پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند‬ ‫است که حتی امس��ال در حالی که‬ ‫که نس��بت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫آمارهای موجود در‬ ‫پلیس تعداد کشته شدگان تصادفات‬ ‫با کاهش ‪ 9/14‬درصدی مواجه بوده‬ ‫رانندگی در س��ال گذش��ته را کمی فاصله سال‌های ‪ 1385‬تا است‪.‬‬ ‫کمت��ر از ‪ 18‬هزار نف��ر اعالم کرده ‪‌30 ،1389‬هزار و ‪‌901‬نفر‬ ‫همچنین چن��د روز پیش علیرضا‬ ‫است‪ ،‬مس��ئوالن وزارت بهداشت از‬ ‫اس��ماعیلی عضو مرک��ز تحقیقات و‬ ‫موتورسیکلت‌سوار‬ ‫بیش از ‪ 27‬هزار کش��ته در سال بر‬ ‫در حوادث رانندگی جان پیشگیری از مصدومیت‌های دانشگاه‬ ‫اثر تصادفات رانندگی خبر می‌دهند‪.‬‬ ‫ش��هید بهش��تی عنوان کرده است‪:‬‬ ‫خود را از دست دادند‬ ‫کاهش تصادفات در ‪ 4‬ماهه امسال‬ ‫روزان��ه ‪ 55‬ایرانی بر اث��ر تصادفات‬ ‫در تازه‌ترین اعالم رسمی‪ ،‬سازمان‬ ‫رانندگ��ی ج��ان خ��ود را از دس��ت‬ ‫پزش��کی قانونی چند روز پیش آمار مرگ‌ومیر ناشی از می‌دهند‪ .‬برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد‪ ،‬تصادفات‬ ‫تصادفات رانندگی در ‪4‬ماهه اول امس��ال را منتشر کرد‪ .‬رانندگی ‪ 5.8‬درصد تولی��د ناخالص داخلی را می‌بلعد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم این س��ازمان در ‪4‬ماهه نخس��ت سال آن‌طور که مسئوالن می‌گویند کشته شدن هر شهروند‬ ‫جاری ‪5‬هزار و ‪ 801‬نفر در تلفات حوادث رانندگی جان ‪1‬میلیارد خس��ارت بر جا می‌گ��ذارد‪ .‬تنها اگر بخواهیم‬ ‫خود را از دس��ت دادن��د‪ ،‬این رقم در مقایس��ه با مدت همین خسارت را محاسبه کنیم‪ .‬کشته شدن نزدیک به‬ ‫مشابه سال قبل که آمار تلفات حوادث رانندگی ‪6‬هزار و ‪18‬هزار نفر در حوادث جاده‌ای در سال گذشته ‪18‬هزار‬ ‫‪ 80‬نفر بود‪ 4/6 ،‬درصد کاهش یافته است‪ .‬از کل تلفات میلیارد خسارت بر جا گذاش��ته است‪2 .‬یا حتی ‪3‬برابر‬ ‫حوادث رانندگی در چهارماهه ابتدایی امس��ال ‪4‬هزار و این هزینه بر اثر مصدوم و معلول ش��دن ش��هروندان و‬ ‫‪ 491‬نفر م��رد و ‪1‬هزار و ‪ 310‬نف��ر زن بودند‪  .‬در این همچنی��ن زیان‌های اقتصادی ناش��ی از تصادف‪ ،‬ایجاد‬ ‫مدت اس��تان‌های فارس با ‪ 522‬نفر‪ ،‬خراسان رضوی با می‌ش��ود‪ ،‬بنابراین بعید نیس��ت که تص��ادف در ایران‬ ‫نگاه روز‬ ‫تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و‬ ‫نه مخابرات‪ ،‬بالغ بر ‪‌1‬میلیارد تومان قیمت‬ ‫دارد و ب��ه همی��ن راحتی دس��ت‌یافتنی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری سرشماره‌های تلفنی‬ ‫‪ 2020‬و ‪ 3030‬و ‪ 3131‬جزو شماره‌های‬ ‫طالیی به حس��اب می‌آیند و شماره هایی‬ ‫مانند ‪ 2033‬در جمع ش��ماره‌های نقره‌ای‬ ‫و ‪ 1535‬شماره برنزی هستند‪.‬‬ ‫براس��اس این تعاریف‪ ،‬شرکت مخابرات‬ ‫ای��ران می‌تواند ش��ماره‌های ‪ 4‬و ‪ 5‬رقمی‬ ‫خود را با احتس��اب این م��وارد به فروش‬ ‫برساند که براساس برآوردهای انجام شده‬ ‫هر شماره بسته به رند بودن آن حدود ‪10‬‬ ‫تا ‪ 50‬میلیون توم��ان قابل فروش خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار سیاه شماره‌های ‪ 4‬و ‪ 5‬رقمی‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬هم‌اکنون شماره‌های ‪4‬‬ ‫و ‪ 5‬رقمی مخابرات در بازار آزاد با چندین‬ ‫براب��ر قیمتی که مخابرات ب��ه متقاضیان‬ ‫فروخته است‪ ،‬خرید و فروش می‌شود‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود پی��ش از این‪ ،‬ش��رکت‬ ‫مخابرات ایران به هر نوع درخواستی برای‬ ‫دریافت این شماره‌ها پاسخ مثبت داده بود‬ ‫و به همین دلیل این ش��ماره‌ها هم‌اکنون‬ ‫در اختیار هر فرد و هر نوع کس��ب‌وکاری‬ ‫ق��رار دارد و افراد می‌توانند به‌عنوان اموال‬ ‫شخصی این خطوط را به فروش بگذارند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬این شماره‌ها هم‌اکنون در‬ ‫ب��ازار آزاد قیمت هایی چند ‪100‬میلیونی‬ ‫دارند و در اختیار افرادی هستند که شاید‬ ‫با چن��د میلیون توم��ان صاحب آن خط‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال گفت��ه می‌ش��ود‪ ،‬در‬ ‫ش��ماره‌هایی با کد‪ 1‬که مالک آن سازمان‬ ‫مع��اون حقوقی ش��رکت مخابرات ایران‬ ‫درباره وضعی��ت به‌وجود آمده برای خرید‬ ‫و ف��روش سرش��ماره‌های تلفنی گفت‪ :‬در‬ ‫مخاب��رات دو چی��ز به‌عن��وان منبع تلقی‬ ‫می‌ش��ود که س��رمایه‌های ملی کشورمان‬ ‫ب��وده و مخابرات متعهد ب��ه مدیریت این‬ ‫منابع است‪.‬‬ ‫علی س��پهری‌راد ادام��ه داد‪ :‬فرکانس و‬ ‫شماره‪ ،‬س��رمایه‌های ملی تلقی می‌شوند‬ ‫که نباید به اشتباه هدر بروند‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینک��ه هم‌اکن��ون مخابرات‬ ‫درص��دد مدیری��ت کده��ای مخابرات��ی‬ ‫به‌عنوان سرمایه و منابع ملی کشور است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هر یک از شماره‌های ‪ 4‬رقمی‬ ‫منبع با ارزشی برای کشور به حساب می‌آید‬ ‫که اس��تفاده بهینه از آن ج��زو تکالیف ما‬ ‫محسوب می‌شود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬مخابرات‬ ‫در راستای مسئولیت اجتماعی خود امکان‬ ‫واگذاری این شماره‌ها را به راحتی ممکن‬ ‫نکرده و این ش��ماره‌های محدود هم‌اکنون‬ ‫فقط به س��ازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نیاز‬ ‫به این شماره‌ها دارند‪ ،‬واگذار می‌شود این‬ ‫در حالی اس��ت که پی��ش از این برخی از‬ ‫این ش��ماره‌ها به متقاضیانی که نیازی به‬ ‫شماره‌های رند نداشتند‪ ،‬واگذار می‌شد‪.‬‬ ‫منبع مهر‬ ‫جنگل‌هاي از دست رفته امسال (هکتار)‬ ‫‪3.467.777‬‬ ‫زمين‌هاي زراعي از بين رفته به دليل‬ ‫فرسايش خاک امسال (هکتار)‬ ‫‪4.668.566‬‬ ‫دي‌اکسيدکربن متصاعد شده امسال (تن) ‪23.493.157.402‬‬ ‫کويرزايي امسال (هکتار)‬ ‫‪8.001.753‬‬ ‫مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا‬ ‫و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن)‬ ‫‪6.529.683‬‬ ‫افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر‬ ‫‪888.205.186‬‬ ‫افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر‬ ‫‪1.596.312.237‬‬ ‫افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر‬ ‫‪532.104.079‬‬ ‫غذا‬ ‫مرگ و مير ناشي از گرسنگي امروز‬ ‫‪13.466‬‬ ‫هزينه صرف شده براي بيماري‌هاي ناشي از‬ ‫چاقي در امریکا براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪$ 209.547.573‬‬ ‫هزينه صرف شده براي کم کردن وزن در‬ ‫امریکا براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪$ 83.241.805‬‬ ‫مصرف آب اين سال (ميليارد ليتر‌)‬ ‫‪3.305.849‬‬ ‫مرگ و مير ناشي از بيماري‌هاي مرتبط با‬ ‫آب در اين سال‬ ‫‪1.200.789‬‬ ‫افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم‬ ‫‪728.056.216‬‬ ‫آب‬ ‫انرژي‬ ‫مصرف امروز انرژي در‬ ‫جهان (کيلو وات‌) از ‪:‬‬ ‫‪172.483.704‬‬ ‫ـ‌ منابع غيرقابل تجديد‬ ‫(کيلو وات‌)‬ ‫‪139.711.040‬‬ ‫ـ منابع قابل تجديد‬ ‫(کيلو وات‌)‬ ‫‪32.772.663‬‬ ‫انرژي خورشيدي دريافتي‬ ‫امروز زمين (کيلو وات‌)‬ ‫‪1.287.812.281.149‬‬ ‫نفت استخراج شده‬ ‫امروز‬ ‫‪36.911.968‬‬ ‫نفت باقيمانده (بشکه‌)‬ ‫‪1.204.462.055.201‬‬ ‫زمان اتمام نفت (روز‌)‬ ‫‪14.339‬‬ ‫گاز باقيمانده (واحد‌)‬ ‫‪1.135.528.448.708‬‬ ‫زمان اتمام گاز (روز‌)‬ ‫‪59.765‬‬ ‫زغال‌سنگ باقيمانده‬ ‫(واحد‌)‬ ‫‪4.377.097.994.390‬‬ ‫زمان اتمام زغال‌سنگ (روز‌)‬ ‫‪150.934‬‬ ‫سالمت‬ ‫گو‌مير در اثر بيماري‌هاي‬ ‫مر ‌‬ ‫واگيردار‬ ‫‪8.655.773‬‬ ‫گو‌مير کودکان زير ‪5‬‬ ‫مر ‌‬ ‫سال‬ ‫‪5.068.128‬‬ ‫سقط جنين امسال‬ ‫‪28.011.394‬‬ ‫گو‌مير مادران هنگام‬ ‫مر ‌‬ ‫زايمان در اين سال‬ ‫‪229.222‬‬ ‫افراد مبتال به ايدز‬ ‫‪36.534.366‬‬ ‫گو‌مير ناشي از ايدز‬ ‫مر ‌‬ ‫امسال‬ ‫‪1.120.876‬‬ ‫گو‌مير ناشي از سرطان‬ ‫مر ‌‬ ‫امسال‬ ‫‪5.476.101‬‬ ‫گو‌مير ناشي از ماالريا‬ ‫مر ‌‬ ‫امسال‬ ‫‪654.020‬‬ ‫سيگار‌هاي مصرف شده امروز‬ ‫‪6.665.192.592‬‬ ‫گو‌مير ناشي از استعمال‬ ‫مر ‌‬ ‫سيگار‬ ‫‪3.333.188‬‬ ‫گو‌مير ناشي از مصرف‬ ‫مر ‌‬ ‫الکل‬ ‫‪1.667.645‬‬ ‫خودکشي‌هاي امسال‬ ‫هزينه صرف شده براي مواد‬ ‫مخدر غيرقانوني (دالر امریکا)‬ ‫تلفات ناشي از تصادفات‬ ‫جاده‌اي امسال‬ ‫‪715.006‬‬ ‫‪$ 266.739.132.801‬‬ ‫‪900.066‬‬
‫خبر‬ ‫تاریخ حیات‌وحش ایران را‬ ‫با مطالعه آثار باستانی‬ ‫می‌توان مشخص کرد‬ ‫رییس سازمان محیط‌زیست گفت‪ :‬تاریخ حیات‬ ‫وح��ش ایران را می‌ت��وان از طری��ق مطالعه آثار‬ ‫باستانی موجود در موزه‌های ایران مشخص کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ف��ارس‪ ،‬معصوم��ه ابت��کار‪ ،‬معاون‬ ‫رییس‌جمهوری و رییس سازمان محیط‌زیست در‬ ‫بازدید از نمایشگاه نشانه‌‌هایی از ‪ 200‬هزار سال‬ ‫همبودی انس��ان و جانوران در ایران زمین که در‬ ‫موزه ملی برگزار ش��ده است‪ ،‬با بیان اینکه تاریخ‬ ‫حی��ات وحش ایران را می‌ت��وان از طریق مطالعه‬ ‫آثار باس��تانی موجود در موزه‌‌های ایران مشخص‬ ‫کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با بازس��ازی این اطالعات می‌توان‬ ‫شرایط زیست‌محیطی و تکامل گونه حیوانات در‬ ‫ایران را به درستی مشخص کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قدم��ت و تاریخ حض��ور حیوانات و‬ ‫طبیعت در تاریخ‪ ،‬فرهنگ و تمدن ایران باس��تان‬ ‫بس��یار ارزنده و قابل تامل است و به واسطه تنوع‬ ‫زیس��تی‪ ،‬گیاهی و جانوری که در این آثار وجود‬ ‫دارد می‌توان به اهمیت تاثیر حیوانات در زندگی‬ ‫انسان‌ها از گذشته تا امروز پی برد‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان محیط‌زیس��ت بی��ان ک��رد‪:‬‬ ‫اشتراکات زیادی میان س��ازمان میراث فرهنگی‬ ‫و س��ازمان محیط‌زیست وجود دارد که می‌توانیم‬ ‫براس��اس آن یک همکاری ج��دی و برنامه کاری‬ ‫مشترک تعریف و ارائه کنیم‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ‪ 200‬هزار س��ال همبودی انسان و‬ ‫جان��وران در ایران از تاریخ ‪ 8‬ش��هریور تا ‪ 8‬مهر‬ ‫در موزه ملی ای��ران میزبان عالقه‌مندان به تاریخ‬ ‫حیات وحش است‪.‬‬ ‫مشاهده ‪ ۳‬قالده خرس‬ ‫قهوه‌ای در ارتفاعات‬ ‫فیروزکوه‬ ‫رییس اداره حفاظت محیط‌زیس��ت شهرستان‬ ‫فیروزک��وه از مش��اهده ‪ ۳‬قالده خ��رس قهوه‌ای‬ ‫در ارتفاع��ات این شهرس��تان در گش��ت ش��بانه‬ ‫محیط‌بانان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬رضا کرمی اظهار کرد‪ :‬ماموران‬ ‫اجرایی یگان حفاظت محیط‌زیس��ت شهرس��تان‬ ‫فیروزکوه درحین گشت و کنترل شبانه ارتفاعات‬ ‫فیروزکوه‪ ،‬حوالی نیمه شب متوجه صدای ریزش‬ ‫سنگ از ارتفاعات می‌شوند‪.‬‬ ‫رییس اداره حفاظت محیط‌زیس��ت شهرستان‬ ‫فیروزک��وه افزود‪ :‬ماموران ب��ا انداختن نور برروی‬ ‫صخره‌ه��ا متوجه حضور یک قالده خرس ماده به‬ ‫همراه ‪ ۲‬توله‌اش شدند‪.‬‬ ‫کرم��ی با بی��ان اینک��ه محیط‌بان��ان موفق به‬ ‫تصویرب��رداری از این حیوانات ش��دند‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫همچنین در روزهای گذشته از خسارت‌هایی که‬ ‫به کندوه��ای یکی از زنبورداران منطقه توس��ط‬ ‫خرس وارد شده بود‪ ،‬تصویربرداری شد‪.‬‬ ‫شورای عالی حمایت از حقوق‬ ‫کودک تشکیل می‌شود‬ ‫عضو کمیس��یون قضای��ی و حقوق��ی مجلس‪،‬‬ ‫در تش��ریح جزئیات الیحه حمای��ت از کودک و‬ ‫نوجوان��ان‪ ،‬گفت‪ :‬این الیحه در راس��تای حمایت‬ ‫از کودکانی اس��ت که از حقوق خود آگاه نیستند‬ ‫و بر این اس��اس با تشکیل شورای‌عالی حمایت از‬ ‫ک��ودک‪ ،‬حقوق کودکان و نوجوانان درنظر گرفته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خانه مل��ت‪ ،‬محمدعلی اس��فنانی‬ ‫با یادآوری بررس��ی الیحه حمای��ت از کودکان و‬ ‫نوجوانان در کارگروه حقوق خصوصی کمیسیون‬ ‫قضای��ی و حقوق��ی مجلس‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن الیحه از‬ ‫س��وی قوه قضائیه ب��ه هیات دولت ارس��ال و از‬ ‫س��وی هیات دولت نیز به مجلس ارائه ش��د‪ ،‬در‬ ‫این می��ان ابتدا در کمیس��یون قضایی و حقوقی‬ ‫مجل��س مط��رح و س��پس ب��ه کارگ��روه حقوق‬ ‫خصوصی این کمیس��یون برای بررس��ی دقیق‌تر‬ ‫ارجاع شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم فریدن‪ ،‬فریدونشهر و چادگان در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تاکنون این‬ ‫کارگروه جلسات متعددی را با کارشناسان انجام‬ ‫داده و بخش��ی از مواد آن تصویب شده و تعدادی‬ ‫از آن هنوز باقی مانده است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس نهم‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫بررسی این الیحه تا‪ 2‬ماه آینده در کمیته حقوق‬ ‫خصوصی به اتمام می‌رس��د‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬امید‬ ‫اس��ت بعد از بررس��ی این الیحه در کمیس��یون‬ ‫قضای��ی و حقوقی‌ تا آخر س��ال در دس��تور کار‬ ‫صحن قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫گالب ‪ 2‬و بهشت آباد حتی صرفه اقتصادی هم ندارد‬ ‫آب کارون‪ ،‬سرگردان وعده‌های ضد و نقیض‬ ‫ح انتقال‬ ‫بنفشه رنجی‪ :‬گویا داستان طر ‌‬ ‫آب گالب ‪ 2‬و بهش��ت‌آباد از اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختیاری به اصفهان تمامی‬ ‫ندارد روزی یک مس��ئول از توقف طرح و روز دیگر‬ ‫مسئولی دیگر از اجرایی شدن طرح سخن می‌گوید‪.‬‬ ‫رییس جمهوردر سفرهای استانی خود به خوزستان‬ ‫و چهارمحال و بختیاری نس��بت ب��ه احیای کارون‬ ‫وع��ده داده و گفته بود ک��ه تنها فقط برای مصارف ‹ ‹تولید برق هم دچار مشکل می‌شود‬ ‫ی��ک فع��ال محیط‌زیس��ت اس��تان چهارمحال و‬ ‫آش��امیدنی از سرش��اخه‌های کارون آب برداش��ت‬ ‫خواهد شد و انتقال آب از کارون برای مصارف دیگر بختی��اری در گفت‌وگ��و با صم��ت در ای��ن رابطه‬ ‫متوقف می‌ش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬اس��حاق جهانگیری‪ ،‬می‌گوی��د‪ :‬به‌ج��ای اینکه هم��ه نگاه‌ها ب��ا ذهنیت‬ ‫معاون اول رییس‌جمهوری‪ ،‬در س��فر هفته گذشته محیط‌زیس��تی به این مس��ئله ن��گاه کنند برخی‌ها‬ ‫خود به اصفهان از آغاز نزدیک این ‪2‬پروژه خبر داد‪ .‬صرف��ا به‌دنب��ال نگاه‌های مکانیکی و س��ودمحورانه‬ ‫مخالفان اجرایی شدن پروژه‌های این ‪ 2‬سد نداشتن هستند‪.‬‬ ‫حس��ین فرهادی باب��ادی معتقد اس��ت عده‌ای‬ ‫مجوز زیست‌محیطی این ‪ 2‬طرح را مهم‌ترین عامل‬ ‫مخالف��ت خود می‌دانند‪ ،‬چراکه پش��ت غیاب مجوز دنبال سود اقتصادی و عده‌ای به فکر محیط‌زیست‬ ‫زیست‌محیطی و پافشاری بر این ‪ 2‬پروژه سودهای هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬طی��ف اصفهان با توج��ه به منفعت‬ ‫اقتص��ادی نهفته اس��ت ک��ه به تبع آن مش��کالت‬ ‫زیس��ت‌محیطی برای مردم منطق��ه و رودخانه‌های اقتص��ادی در بحث انتقال آب این قضیه را پیگیری‬ ‫می‌کند‪ ،‬اما واقعیت این است که‬ ‫کارون و زاینده‌رود و اس��تان‌های‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬خوزستان سد کارون برق کل کشور با وجود آنچه گفته می‌ش��ود این‬ ‫انتقال آب برای مصارف آشامیدن‬ ‫و اصفه��ان ایج��اد خواه��د کرد‪ .‬را تامین می‌کند‪ ،‬انتقال آب‬ ‫اس��ت‪ ،‬چنین نیست و انتقال آب‬ ‫تاکید بر این اس��ت که طبق ماده‬ ‫‪ 215‬قان��ون توس��عه پروژه‌های باعث می‌شود آب پشت‬ ‫برای مص��ارف صنعتی مثل ذوب‬ ‫ش��امل ردیف اعتب��ار در بودجه سدها کاهش پیدا کند و به آهن اس��ت‪ .‬اما عده‌ای نمی‌توانند‬ ‫کش��ور باید مجوز زیست‌محیطی همان میزان تولید برق هم به مردم اصفهان به صورت علنی‬ ‫بگیرن��د‪ ،‬در غی��ر ای��ن ص��ورت دچار مشکل شود‪ .‬با توجه بگوین��د که این انتق��ال آب برای‬ ‫چیس��ت و به همی��ن دلیل آن را‬ ‫غیرقانونی تلقی می‌شوند‪ .‬فعاالن به کمبود برق در کشور‬ ‫زیر پوش��ش آب آشامیدنی دنبال‬ ‫محیط‌زیس��تی بر ای��ن باورند که‬ ‫انتقال آب به اصفهان‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫برخالف وعده‌های داده ش��ده که‬ ‫می‌تواند تولید برق‬ ‫فرهادی باب��ادی ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫گفته می‌شود انتقال آب از طریق‬ ‫این ‪ 2‬طرح برای تامین آب شرب کشور را با بحران اساسی طب��ق بن��د «ال��ف» م��اده ‪192‬‬ ‫قان��ون برنامه پنجم توس��عه‪ ،‬این‬ ‫اس��ت‪ ،‬این آب قرار اس��ت برای‬ ‫روبه‌رو کند‬ ‫پروژه‌ها ارزیابی زیس��ت‌محیطی‬ ‫مصارف صنعتی به کار برده شود‪،‬‬ ‫باید داشته باش��ند‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫چراک��ه ب��رای انتقال آب ش��رب‬ ‫نیازی به تش��کیالت و دستگاه‌های سنگین نیست‪ .‬رویه‌ای در گذشته بوده که اکنون نیز در حال ادامه‬ ‫یک عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز پیرامون این پیدا کردن اس��ت‪ .‬چنین اس��ت که در این پروژه‌ها‬ ‫مسئله گفته بود‪‌:‬انتقال آب برای مصرف آشامیدنی اول کلن��گ می‌زنند و هزینه‌ها را انجام می‌دهند‪ ،‬تا‬ ‫مس��ئوالن را در عمل انجام‌شده قرار دهند و مجوز‬ ‫راهکار دارد و با لوله هم امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫امیرعب��اس س��لطانی عن��وان ک��رده ب��ود‪ :‬تونل زیست‌محیطی نیز به اجبار بگیرند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال محیط‌زیس��تی‪ ،‬عن��وان می‌کند‪ :‬برای‬ ‫بهش��ت‌آباد و گالب س��ند ناب��ودی چهارمح��ال و‬ ‫بختیاری اس��ت و با این طرح کل جلگه خوزستان مث��ال در پروژه س��د گتوند با وج��ود اینکه مجوز‬ ‫زیس��ت‌محیطی نداش��ت‪ ،‬س��د روی معادن نمک‬ ‫نیز نابود و این استان کویری می‌شود‪.‬‬ ‫ن آب‬ ‫به گفته نماینده چهارمحال و بختیاری در مجلس‪ ،‬ساخته شد و این مس��ئله باعث شوری بهتری ‌‬ ‫می‌گویند مصرف س��رانه آب در اصفهان ‪ 300‬لیتر‬ ‫اس��ت‪ ،‬درصورتی که در واقع تنها ‪ 100‬لیتر اس��ت‬ ‫و بقیه مصارف برای صنایع اس��ت‪ .‬س��لطانی معتقد‬ ‫است که حفر این تونل‌ها توجیه فنی ندارد‪ ،‬سازمان‬ ‫محیط‌زیست کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز‬ ‫اعالم کرده‌اند که حفر این تونل‌ها غیرکارشناس��ی‪،‬‬ ‫غیرفنی و غیراقتصادی است‪.‬‬ ‫گزارش تصویری از کمبود آب در خراسان‬ ‫با توجه به خشکسالی‌های اخیر و کمبود شدید آب شرب و آشامیدنی‬ ‫‪ 420‬روستا از روستاهای خراسان جنوبی با تانکر حمل آب سیار آبرسانی می‌شود‪.‬‬ ‫زاگرس ایرانی شده است و این منطقه را به شوره‌زار‬ ‫تبدیل کردند‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬توجیه برای احداث س��د گتوند این‬ ‫بوده اس��ت که برقی که از این سد به دست می‌آید‬ ‫توجیه اقتص��ادی‌اش به پیامد زیس��ت‌محیطی آن‬ ‫می‌صرفد‪.‬‬ ‫فرهادی بابادی بر این عقیده اس��ت که در چنین‬ ‫پروژه‌هایی قضیه آن‌طور ک��ه برخی‌ها می‌خواهند‬ ‫ادام��ه پی��دا نمی‌کند چراک��ه آگاهی‌بخش��ی‌های‬ ‫نهاده��ای زیس��ت‌محیطی که در ای��ن دوره انجام‬ ‫دادند حساس��یت‌های مردم را افزایش داده و مردم‬ ‫به صورت خودانگیخته در مقابل توس��عه یک‌سونگر‬ ‫مبتنی بر سود مقاومت می‌کنند‪.‬‬ ‫او ادام��ه می‌دهد‪ :‬یک��ی دیگ��ر از پیامدهای این‬ ‫تونل‌ها این اس��ت که برخ��ی در حوزه آبی دولت را‬ ‫تحت فش��ار قرار می‌دهند و می‌گویند آب کم است‬ ‫و باید منتقل شود اما روی کارون ‪ 4‬یا ‪ 5‬سد ساخته‬ ‫ش��ده که هر کدام برق ش��بکه را تولید می‌کنند و‬ ‫نیازی به این پروژه‌ها نیست‪.‬‬ ‫به گفته فرهادی بابادی‪ ،‬از آنجایی که سد کارون‬ ‫برق کل کش��ور را تامی��ن می‌کند‪ ،‬انتقال آب باعث‬ ‫می‌شود آب پشت سدها کاهش پیدا کند و به همان‬ ‫میزان تولید برق هم دچار مش��کل شود‪ .‬با توجه به‬ ‫گرمای خوزستان و کمبود برق در کشور انتقال آب‬ ‫به اصفه��ان می‌تواند تولید برق کش��ور را با بحران‬ ‫اساسی روبه‌رو کند‪.‬‬ ‫او می‌افزاید‪ :‬س��دهایی که برای تولید برق ساخته‬ ‫می‌ش��وند باید به حداکثر بهره‌وری برسند‪ ،‬استفاده‬ ‫نک��ردن از ظرفیت کامل س��دها ب��ه اقتصاد ضربه‬ ‫می‌زند‪.‬‬ ‫این فعال محیط‌زیس��تی با تاکید ب��ر اینکه نباید‬ ‫در رابطه با این مس��ئله نگاه قومیتی داشت‪ ،‬اظهار‬ ‫می‌کند‪ :‬راهکار این است که با توجه به خشکسالی‬ ‫که وجود دارد‪ ،‬باید به س��مت تقس��یم عادالنه بین‬ ‫مصرف‌کننده‌ها باش��یم و ای��ن احتیاج دارد که یک‬ ‫نهاد کارشناسی شکل گیرد‪.‬‬ ‫فره��ادی باب��ادی راه��کار را در ای��ن می‌دان��د‬ ‫ک��ه س��اختاری تعریف ش��ود که اف��راد متخصص‬ ‫ط��ی یک انتخ��اب از جان��ب مردم ف��ارغ از منافع‬ ‫اقتصادی و سیاسی در مورد مسائل زیست‌محیطی‬ ‫تصمیم‌گیری کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ش��ورای‌عالی آب ب��ا توجه به اینکه‬ ‫دولتی اس��ت و مالحظ��ات سیاس��ی و اقتصادی و‬ ‫امنیت��ی را در نظ��ر می‌گیرد‪ ،‬مرجع��ی صالح برای‬ ‫تصمیم‌گیری در حوزه‌های این‌چنینی نیست و وقت‬ ‫آن رسیده اس��ت با توجه به خسارات محیط‌زیست‬ ‫منتج از بی‌توجهی‌ها‪ ،‬این مسئله به صورت جدی‌تر‬ ‫دنبال شود‪.‬‬
‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫پارک ‪7‬هزار متری در آستانه تجاری‌سازی قرار گرفت‬ ‫‪17‬‬ ‫امتناع شهرداری تهران از ترک پارک مادر‬ ‫لیدا ایاز‪ :‬این‌بار یک پارک چالش شهرداری با دولت جدید شده است؛ پارکی در شرق تهران‪ .‬شهرداری تهران‬ ‫که در ‪ 8‬سال دولت نهم و دهم پیوسته با دولت چالش داشت‪ ،‬این‌بار بر سر ساختمان‌سازی در پارکی با دولت‬ ‫وارد اختالف شده است‪ .‬مناقشه بر سر زمینی ‪‌7‬هکتاری است در منطقه ‪ 5‬تهران که قرار بود پارکی شود به اسم‬ ‫مادر‪ ،‬اما شهرداری تهران قراردادش را پیش از این با ارگان دیگری منقعد کرده و از فروش زمین ‪ 7‬هزار متری‬ ‫تو‌ساز در زمین‌هایی که کاربری فضای سبز دارند‬ ‫‪ 470‬میلیارد تومان گرفته است‪ .‬براساس قانون هرگونه ساخ ‌‬ ‫ممنوع است و این نکته در طرح تفصیلی شهر تهران نیز قید شده‪ ،‬همان طرحی که شهردار تهران بارها مدعی‬ ‫اجرای بی‌چون و چرای آن شده است‪.‬‬ ‫از سویی دیگر آمارها حاکی است که مساحت فضای‬ ‫س��بز در ش��هر تهران تنها ‪ 10‬درصد از کل مساحت‬ ‫شهر را تشکیل می‌دهد‪ .‬با توجه به پیش‌بینی جمعیت‬ ‫در س��ال ‪ 1395‬جمعیت پایتخت به ‪ 8987124‬نفر‬ ‫می‌رسد و با در نظر گرفتن ‪ 12‬متر مربع سرانه فضای‬ ‫سبز در س��ال ‪ 1395‬وضع موجود ‪ 72378865‬متر‬ ‫مربع اس��ت ـ باید به ‪ 107845488‬متر مربع فضای‬ ‫سبز برسد تا بتوان به سرانه استاندارد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرداری حاضر به عقب‌نشینی نیست‬ ‫حاال اما ش��هرداری تهران با ارس��ال نامه‌ای رسمی‬ ‫به دبیر ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری موضع‬ ‫خود را اعالم کرده‪ :‬ساخت وساز در پروژه نور(بوستان‬ ‫م��ادر) مطابق با قانون و دارای پروانه س��اختمانی از‬ ‫سوی کمیسیون ماده ‪ 5‬اس��ت‪ .‬از آنجا که منطقه ‪5‬‬ ‫ش��هرداری تهران از نظر تامین س��رانه فضای سبز با‬ ‫کسری مواجه نیست‪ ،‬ساخت‌وس��از در این محدوده‬ ‫نیز با منع مواجه نیست‪.‬‬ ‫معاون ش��هردار تهران در ای��ن نامه تاکید کرده در‬ ‫صورتی که کارشناس��ان ش��ورای‌عالی شهرس��ازی و‬ ‫معماری کشور نسبت به این امر ایراد شکلی و ماهوی‬ ‫دارند‪ ،‬شهرداری تهران آمادگی الزم را برای رسیدگی‬ ‫و تطبیق و تدقیق موضوع را داشته و در صورت لزوم‬ ‫و بنا به نیاز جلس��ات کارشناسی حسب نظریه شورا‬ ‫نس��بت به تامین سرانه فضای سبز مازاد در محدوده‬ ‫منطقه را تا س��قف ‪ 7/1‬هکتار مع��ادل عرصه زمین‬ ‫مورد اشاره‪ ،‬اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫ش��هرداری تهران مدعی است که ساخت و ساز در‬ ‫این منطقه به دس��تور ش��ورای عالی معماری بوده و‬ ‫حاضر به عقب‌نش��ینی در احداث مجتمع تجاری در‬ ‫آن نیس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که گفته می‌شود در‬ ‫صورت اصرار از سوی شورای عالی شهرسازی‪ ،‬معادل‬ ‫مس��احت پروژه نور(بوستان‬ ‫مادر) را در محدوده دیگری‬ ‫از منطق��ه ‪ 5‬تامی��ن خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪ )R‬بدون طی اقدامات قانونی و‬ ‫پیرو جلسات مورخ ‪۱۳۹۳/۳/۵‬‬ ‫و ‪ ۱۳۹۳/۳/۱۹‬ش��ورای عالی شهرسازی و معماری و‬ ‫اعالم مصوبه مبنی بر توقف پروژه س��اخت و س��از و‬ ‫درخواست مدارک و مستندات قانونی و پس از بازدید‬ ‫نمایندگان شورا و ارائه گزارش مبنی بر ادامه فعالیت‬ ‫س��اختمانی در حجم وس��یع‪ ،‬این موضوع دوباره در‬ ‫دس��تور کار شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۳/۴/۲۳‬قرار گرفت و مقرر شد‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ تمام��ی فعالیت‌های س��اختمانی در محل مورد‬ ‫بحث باید بالفاصله پس از اعالم مصوبات پیشین شورا‬ ‫تعطیل و گزارش رسمی مبنی بر تعطیلی کار از جانب‬ ‫شهرداری تهران به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی‬ ‫و معماری ارسال می‌شد که تاکنون صورت نگرفته و‬ ‫مسئولیت عواقب آن بر‌عهده شهرداری است‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری دوباره بر‬ ‫تثبی��ت کاربری زمین مورد بح��ث به کاربری فضای‬ ‫سبز تاکید کرده و مس��ئول هرگونه تخلف از ضوابط‬ ‫مذکور‪ ،‬همچنان شهرداری تهران خواهد بود‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ موض��وع تخل��ف ش��هرداری از اج��رای مصوبه‬ ‫ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری مبنی بر توقف‬ ‫فعالیت س��اختمانی در صورت اصرار بر تخلف‪ ،‬برای‬ ‫پیگیری حقوقی از طریق دبیرخانه ش��ورای عالی به‬ ‫مراجع نظارتی ارجاع می‌شود‪.‬‬ ‫اقدامات اخیر شهرداری تهران اعضای شورای شهر‬ ‫را نیز س��ردرگم ک��رده و چند نف��ر از اعضا از جمله‬ ‫رییس کمیته فضای س��بز ش��ورای ‪ 15‬نفره تهران‬ ‫نس��بت به این اقدام واکنش نش��ان دادن��د‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رس��د جوابی س��خت در مقابل این پرسش پیش‬ ‫روی اعضای ش��ورا قرار گرفته اس��ت‪ .‬آیا شهرداری‬ ‫تهران یکه‌تاز شده و شورای شهر پشت سر شهرداری‬ ‫برای رفع و رجوع این اقدامات خودسرانه می‌دود؟‬ ‫صنعت کفش؛ ساالنه ‪ 100‬میلیون جفت‪ 5 ،‬هزار شغل‬ ‫استان قم در زمینه تولید دمپایی و کفش‬ ‫ماش��ینی رتب��ه اول را در کش��ور دارد ولی‬ ‫متاسفانه طی س��ال‌های اخیر بی‌توجهی به‬ ‫ای��ن صنعت موجب ایجاد رکود و دلس��ردی‬ ‫تولیدکنندگان شده است‪.‬‬ ‫اس��تان قم قط��ب تولید کف��ش و دمپایی‬ ‫ماش��ینی در کشور است‪ ،‬تولیدکنندگان این‬ ‫اس��تان در س��ال ‪ 92‬افزون ب��ر ‪ 45‬میلیون‬ ‫دالر ص��ادرات ای��ن محص��ول به خ��ارج از‬ ‫کش��ور را تنها از گمرک استان قم داشتند و‬ ‫‪‌50‬میلیون دالر نیز از گمرک سایر استان‌ها‬ ‫به خارج از کشور صادر شده است‪.‬‬ ‫این صنعت با تولید س��االنه افزون بر ‪100‬‬ ‫میلیون جفت کفش ماش��ینی توانسته ‪ 3‬تا‬ ‫‪5‬هزار اش��تغالزایی مس��تقیم و افزون بر ‪20‬‬ ‫هزار اش��تغالزایی خانگی را در اس��تان ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نزدیک به ‪ 250‬واحد تولیدی در این زمینه‬ ‫در قم وجود دارد که نزدیک به ‪ 80‬درصد این‬ ‫واحد‌ه��ا در حال حاضر اقدام به تولید کفش‬ ‫و دمپایی ماشینی می‌کنند‪ .‬عمده محصوالت‬ ‫تولیدی نیز به کش��ورهای عراق‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫ترکمنستان و آذربایجان صادر می‌شود‪.‬‬ ‫متاس��فانه با توجه به تحوالت اخیر منطقه‬ ‫به‌خصوص در کشور عراق و از سویی دیگر باال‬ ‫بودن هزینه تبلیغات برای بازاریابی و معرفی‬ ‫محصوالت ب��ه بازارهای جدی��د و همچنین‬ ‫عدم توجه مس��ئوالن به تولید‌کنندگان این‬ ‫صنعت طی چند س��ال اخی��ر بازار راکدی را‬ ‫تجربه می‌کن��د‪ ،‬بازاری که موجب ش��ده تا‬ ‫برخی از تولیدکنندگان ن��ه تنها تولیدات را‬ ‫کاه��ش دهند‪ ،‬بلکه برخ��ی از آنان با فروش‬ ‫دس��تگاه‌ها و تجهیزات راه خروج از تولید را‬ ‫انتخاب کرده‌اند‪ ،‬این در حالی اس��ت که رقم‬ ‫صادرات این محصول نشان می‌دهد که توجه‬ ‫به آن می‌تواند ارزآوری خوبی را برای کشور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید کفش صنعت اول قم است‬ ‫محسن انارکی یکی از تولید‌کنندگان کفش‬ ‫ماش��ینی و دمپایی در قم اس��ت که به گفته‬ ‫خودش ‪ 20‬س��ال است که در فروشندگی و‬ ‫تولید کفش فعالیت می‌کند‪ .‬وی در گفت‌‌وگو‬ ‫با مهر‪ ،‬تولید کفش ماشینی را صنعت اول قم‬ ‫معرفی و می‌گوید‪ :‬بازار این صنعت این روز‌ها‬ ‫دچار رکود است‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده کاهش ق��درت خرید در‬ ‫داخل کش��ور‪ ،‬همچنین افزایش هزینه‌های‬ ‫تولید را از جمل��ه عواملی عنوان کرد که در‬ ‫رکود صنعت کفش قم تاثیرات منفی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ه نب��ود اختصاص یاران��ه به صنعت‬ ‫تولید کفش ماش��ینی اش��اره کرد و در عین‬ ‫ح��ال از افزایش قیم��ت حامل‌های انرژی به‬ ‫چند برابر قیمت‌های گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫انارک��ی در ای��ن گفت‌‌وگو با بی��ان اینکه‬ ‫هزینه‌های تولی��د پس از هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫بی��ش از ‪ 200‬درص��د افزای��ش یافته با ذکر‬ ‫مثال��ی در ای��ن زمینه توضیح داد‪ :‬در س��ال‬ ‫‪ 90‬مزد کارگ��ران روزانه ‪ 17‬هزار تومان بود‬ ‫که این رقم در سال‌جاری به روزانه ‪ 50‬هزار‬ ‫تومان افزایش یافته و از س��وی دیگر افزایش‬ ‫قیم��ت اجاره‪ ،‬آب‪ ،‬ب��رق و گاز را نیز باید در‬ ‫نظر گرفت که ای��ن امر موجب افزایش چند‬ ‫برابری هزینه‌های تولید و ایجاد مشکل برای‬ ‫تولیدکنندگان شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی از تولید‌کنندگان طی‬ ‫س��ال‌های اخیر با توجه ب��ه وضعیت موجود‬ ‫اقدام به فروش دس��تگاه‌های خود کرده و از‬ ‫این صنعت خداحافظی کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ترکیه توانسته قسمتی از بازار کفش‬ ‫ایران را در اختیار بگیرد‬ ‫عب��اس انارکی نی��ز در تولی��د و صادرات‬ ‫دمپایی و کفش ماشینی فعال است‪ ،‬وی نیز‬ ‫مانند همکار خود از رکود بازار کفش س��خن‬ ‫می‌گوید‪.‬‬ ‫وی که در زمینه صادرات نیز فعالیت دارد‬ ‫به از دس��ت رفتن برخ��ی از بازارهای هدف‬ ‫خارج از کشور سخن می‌گوید‪.‬‬ ‫وی ورود برخ��ی از کش��ورهای همچ��ون‬ ‫ترکیه به ب��ازار دمپایی و کفش ماش��ینی و‬ ‫برخی از تحوالت اخی��ر منطقه را تاثیر‌گذار‬ ‫بر کاهش صادرات توصیف می‌کند‪.‬‬ ‫انارک��ی در ای��ن زمینه می‌گوید‪ :‬کش��ور‬ ‫ترکی��ه گرچه از لحاظ کیفیت قادر به رقابت‬ ‫با محصوالت ایرانی نیس��ت اما به دلیل تنوع‬ ‫فراوانی که در تولید دمپایی و کفش ماشینی‬ ‫ثبت‌نام هنرستان‌ها‬ ‫الکترونیکی شد‬ ‫اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران از متقاضیان‬ ‫ادامه تحصیل در هنرستان‌ها بدون مراجعه حضوری‬ ‫ثبت‌ن��ام می‌کند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬در راس��تای ایجاد‬ ‫تس��هیالت برای خانواده‌ها و دانش‌آم��وزان تهرانی‪،‬‬ ‫اداره کل آموزش و پرورش ش��هر تهران در نظر دارد‬ ‫در شهریور ماه سال‌جاری از متقاضیان ادامه تحصیل‬ ‫در هنرس��تان‌ها بدون مراجعه حض��وری ثبت‌نام به‬ ‫عمل آورد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است؛ خانواده‌های تهرانی می‌توانند از‬ ‫‪۱۵‬تا‪ 22‬شهریور جاری با مراجعه به دبیرستان محل‬ ‫تحصی��ل خ��ود و دریافت کد کارب��ری و مراجعه به‬ ‫سایت ‪ www. fahak. tedu. ir‬و مشاهده شرایط‬ ‫ثبت‌نام‪ ،‬نس��بت به ادامه تحصیل در هنرستان‌ها به‬ ‫انتخاب رش��ته و هنرستان محل تحصیل خود اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫ساماندهی خدمات‬ ‫«پرستاری در منزل» به زودی‬ ‫‹ ‹تخلف محرز است‬ ‫ام��ا در تی��ر ماه گذش��ته‬ ‫ش��ورای عالی شهرس��ازی و‬ ‫معم��اری ای��ران درخصوص‬ ‫تغییر کاربری بوس��تان مادر‬ ‫(پروژه ن��ور) مصوب��ه‌اش را‬ ‫در خص��وص نظ��ر نهای��ی‬ ‫درباره پ��روژه نور صادر کرد‪.‬‬ ‫ای��ن مصوبه که به دس��تور‬ ‫پی��روز حناچی‪ ،‬معاون معماری و شهرس��ازی و دبیر‬ ‫ش��ورای عالی معماری و شهرسازی صادر شده است‬ ‫به اجرای بند ‪ ۵‬ماده ‪ ۴‬قانون تاس��یس شورای عالی‬ ‫شهرس��ازی و معماری ایران‪ ،‬ماده ‪ ۴۲‬آیین‌نامه نحوه‬ ‫بررس��ی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی‪،‬‬ ‫ناحی��ه‌ای‪ ،‬منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرس��ازی و‬ ‫معماری کش��ور مصوب ‪ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲‬هیات محترم‬ ‫وزی��ران اش��اره می‌کند‪ .‬در متن مصوبه آمده اس��ت‪:‬‬ ‫به اس��تحضار می‌رساند‪ ،‬ش��ورای عالی شهرسازی و‬ ‫معم��اری در جلس��ه م��ورخ ‪ ۱۳۹۳/۴/۲۳‬مقرر کرد‪:‬‬ ‫نظ��ر به طرح تغییر کاربری بوس��تان مادر در منطقه‬ ‫‪ ۵‬ش��هرداری تهران (پروژه نور) به کاربری خدماتی و‬ ‫مس��کونی (تغییر پهنه ‪ G‬در خیابان آیت‌اهلل کاشانی‬ ‫جنب ساختمان ش��هرداری منطقه ‪ ،۵‬به پهنه ‪ M‬و‬ ‫اخبار‬ ‫دارد‪ ،‬توانس��ته قس��متی از بازار را در اختیار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکنن��ده ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه‬ ‫تولیدکنندگان داخل کش��ور باید به شناخت‬ ‫بازار‌های هدف و ب��ه روزآوری تولیدات خود‬ ‫توجه کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تولیدکنندگان ترکیه‬ ‫برخی از مواقع هر ‪ 10‬روز مدل تولیدات خود‬ ‫را تغییر می‌دهند‪.‬‬ ‫وی ترکمنس��تان‪ ،‬جمه��وری آذربایجان‪،‬‬ ‫عراق و افغانستان را از جمله بازار محصوالت‬ ‫دمپای��ی و کف��ش ماش��ینی ای��ران معرفی‬ ‫می‌کند و می‌گوید‪ :‬به علت مش��کالت اخیر‬ ‫که در کش��ور ع��راق رخ داده و ورود برخی‬ ‫از تولید‌کنندگان افغانس��تان به تولید کفش‬ ‫بازار این ‪ 2‬کش��ور نی��ز روی تولیدات ایرانی‬ ‫تاثیر گذاشته و بازاریابی و تبلیغات نیز یکی‬ ‫از مسائل عمده است که مورد غفلت برخی از‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹باید به بازار افریقا توجه کنیم‬ ‫انارک��ی با بیان اینکه م��ا باید به بازارهایی‬ ‫فرا‌ت��ر از منطق��ه همچ��ون ب��ازار افریقا نیز‬ ‫توج��ه کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه این امر مورد‬ ‫بی‌توجهی واقع ش��ده و بازار کفش و دمپایی‬ ‫ماش��ینی ب��ا توجه به مش��کالت پیش رو به‬ ‫رکود رفته است‪.‬‬ ‫وی در عین ح��ال کم توجهی‌های داخلی‬ ‫را نیز از دیگر دالی��ل رکود بازار این صنعت‬ ‫می‌دان��د‪ .‬وی در این‌باره می‌گوید‪ :‬چند برابر‬ ‫ش��دن هزینه‌ه��ای تولید و از س��ویی دیگر‬ ‫افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و پرداخت نش��دن‬ ‫یارانه به بخش تولی��د موجب ضربه خوردن‬ ‫به این صنعت شده است‪.‬‬ ‫انارکی که ‪ 2‬س��ال به عن��وان صادر‌کننده‬ ‫نمونه استان قم انتخاب شده است‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫برای دریافت یارانه تالش��ی نکرده است‪ ،‬زیرا‬ ‫تجربه دیگ��ر هم‌صنف‌ه��ا و تولیدکنندگان‬ ‫نش��ان داده که رفتن به دنب��ال دریافت آن‬ ‫تالش��ی بیهوده بوده و تنها وقت وی در این‬ ‫زمینه تلف می‌شده است‪.‬‬ ‫وی نیز از دست کشیدن برخی از همکاران‬ ‫خ��ود از تولید خبر می‌دهد ک��ه به علت به‬ ‫صرفه نبودن و مش��کالت پی��ش رو ترجیح‬ ‫داده‌ان��د تولید ‌‌را رها و با فروش دس��تگاه‌ها‬ ‫معاون پرس��تاری وزیر بهداش��ت درب��اره آخرین‬ ‫اقدام��ات انجام ش��ده جه��ت س��اماندهی خدمات‬ ‫«مراقبت در منزل» پرستاری‪ ،‬گفت‪ :‬مباحث مربوط‬ ‫به این موضوع در وزارت بهداشت جمع‌بندی و نهایی‬ ‫شده و بخشنامه مربوطه در حال ابالغ است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در این باره افزود‪ :‬البته باید گفت‬ ‫ک��ه در این زمینه یک بخش از کار‪ ،‬خود مردم‪ ،‬یک‬ ‫بخش پرس��تاران و یک بخش وزارت بهداشت است‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت وظیفه قانونی خود را در قبال مردم‬ ‫و پرس��تاران انج��ام داد؛ به‌طوری ک��ه اکنون مبنا و‬ ‫جاده‌ای شفاف به این منظور تعریف شده است‪.‬‬ ‫میرزابیگ��ی ادام��ه داد‪ :‬اکن��ون بابت س��اماندهی‬ ‫خدمات «مراقبت در منزل» پرستاری زیرساخت‌های‬ ‫الزم تعریف شده و با ابالغ بخشنامه مربوطه‪ ،‬جامعه‬ ‫پرس��تاری از محملی قانونی جهت ارائه این خدمات‬ ‫برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬پس از ابالغ بخش��نامه خدمات‬ ‫«مراقب��ت از منزل»‪ ،‬م��ردم نیز باید توجه داش��ته‬ ‫باشند که براساس آن چارچوب از افراد واجد شرایط‬ ‫اس��تفاده کنند و سوءاس��تفاده‌گران احتمالی از این‬ ‫موض��وع را نیز به وزارت بهداش��ت گزارش دهند تا‬ ‫برخوردهای الزم با متخلفان صورت گیرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر بهداش��ت گف��ت‪ :‬به مح��ض ابالغ‬ ‫بخشنامه‪ ،‬قطعا برای ارائه‌دهندگان خدمات مراقبت‬ ‫در منزل ابزار شناس��ایی تعری��ف خواهیم کرد و به‬ ‫این ترتیب هر کس��ی نمی‌تواند ادعای ارائه خدمات‬ ‫پرستاری در منزل داشته یا به این منظور دفتر کاری‬ ‫تاسیس کند‪ .‬جهت ارائه این خدمات‪ ،‬قطعا فرد باید‬ ‫از معیاره��ای الزم برخوردار باش��د‪ .‬مردم نیز هنگام‬ ‫اس��تفاده از ای��ن خدمات‪ ،‬ابتدا ابزاره��ا و معیارهای‬ ‫اعالمی وزارت بهداشت را از فرد مربوطه طلب کنند‪.‬‬ ‫غیرسیاسیبودنشورایچهارمبه‬ ‫دلیلعملکردهیاترییساست‬ ‫سرمایه خودر ا در محلی دیگر هزینه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف جایزه صادراتی‬ ‫نایب رییس انجمن کفش ماشینی قم درد‬ ‫دل‌های فراوانی را بازگو می‌کند‪ .‬نکته‌ای که‬ ‫بار‌ها در گفته‌های خود بدان اش��اره داش��ته‬ ‫و می‌گوی��د‪ :‬س��خنانی برای نب��ود توجه به‬ ‫تولیدکنن��دگان این صنع��ت دارد که گفتن‬ ‫آن شاید زمان بسیاری زیادی را الزم داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مصطفی کرمانی که به گفته خودش هنوز‬ ‫جای��زه صادراتی س��ال ‪ 89‬خ��ود را دریافت‬ ‫نکرده اس��ت‪ ،‬حذف جایزه صادراتی را ضربه‬ ‫بزرگی به این صنعت دانست و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به طرح هدفمن��دی یارانه‌ها و نبود پرداخت‬ ‫یاران��ه به بخش تولی��د و چند برابر ش��دن‬ ‫هزینه‌های تولید جایزه صادراتی می‌توانست‬ ‫حداق��ل بخش��ی از این هزینه‌ه��ا را جبران‬ ‫کند که متاس��فانه حذف ش��د‪ ،‬در حالی که‬ ‫کشور ترکیه که طی سال‌های اخیر وارد بازار‬ ‫رقابت ش��ده جوایز صادرات��ی خوبی را برای‬ ‫تولیدکنندگان خود در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫وی مالیات بر ارزش افزوده و دریافت آن از‬ ‫بخش تولید را یکی دیگر از مشکالت عنوان‬ ‫می‌کند‪ .‬کرمانی در این زمینه می‌گوید‪ :‬باید‬ ‫در رون��د تولیدات خود و هنگام��ی که وارد‬ ‫مرحله فروش نش��ده اس��ت‪ ،‬مالی��ات ارزش‬ ‫افزوده را پرداخت کند‪ ،‬این درحالی است که‬ ‫هنوز وارد بازار فروش نشده و هزینه‌ای است‬ ‫که بر بخش تولید تحمیل می‌شود‪.‬‬ ‫وی که به ‪ 3‬برابر ش��دن هزینه‌های تولید‬ ‫و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز اش��اره‬ ‫ک��رده و از پرداخ��ت نکردن یاران��ه گله‌مند‬ ‫است‪ ،‬می‌گوید‪ :‬چند برابر شدن چرخه تولید‬ ‫در حالی اس��ت که افزای��ش قیمت دمپایی‬ ‫و کفش ماش��ینی در بازار ب��ه اندازه افزایش‬ ‫قیمت چرخه تولید نبوده است‪.‬‬ ‫کرمانی ادامه داد‪ :‬از ابتدای س��ال تاکنون‬ ‫مواد پتروش��یمی که س��اخت داخل است با‬ ‫‪ 30‬درصد افزایش قیمت مواجه شده‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که برخی از موادی را که از خارج‬ ‫وارد می‌کند طی ‪2‬سال اخیر با قیمتی ثابت‬ ‫خریداری کرده و برای وی بسیار تعجب انگیز‬ ‫اس��ت که چرا روند افزای��ش قیمت تولیدات‬ ‫پتروش��یمی داخل کشور با چنین سرعتی با‬ ‫افزایش قیمت‌ها مواجه است‪.‬‬ ‫وی نی��ز یافت��ن بازار‌های جدی��د و توجه‬ ‫مس��ئوالن به این صنع��ت را راه نجاتی برای‬ ‫خروج از رکود در این صنعت می‌داند‪.‬‬ ‫یک عضو ش��ورای ش��هر تهران گفت‪ :‬در مدت‬ ‫ریاست احمد مسجدجامعی بر شورای شهر تهران‬ ‫شاهد نبود انحراف شورا به سمت کارهای سیاسی‬ ‫بودیم‪ .‬ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬محمد س��االری عملکرد‬ ‫هیات رییس ش��ورای چهارم به‌ویژه رییس ش��ورا‬ ‫را بس��یار مثبت ارزیابی کرد و گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫عملکرد مثبت هیات رییس ش��ورای چهارم اعم از‬ ‫تشکل‌های مردم نهاد و «سمن‌» های مختلفی که‬ ‫ترتی��ب داده و همچنین تعامل خوبی که با دولت‬ ‫یازدهم داشته اس��ت‪ ،‬امیدواریم هیات رییس این‬ ‫ش��ورا به همین ترتی��ب باقی بمان��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه تهران به عنوان پایتخت کشور از همه لحاظ‬ ‫الگویی برای سایر شهرها محسوب می‌شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عملک��رد هیات رییس و به ویژه عملکرد ش��خص‬ ‫احمد مس��جدجامعی در این م��دت باعث ارتقای‬ ‫شورای شهر تهران در تمام زمینه‌ها شده است‪.‬‬ ‫س��االری با اش��اره به اینکه در این مدت شورا از‬ ‫س��مت کارهای سیاس��ی فاصله گرفته بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عملکرد هیات رییس به گونه‌ای بود که شورا را به‬ ‫سمت کارهایی غیرسیاسی سوق داد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا بیان اینکه در مدت ریاس��ت‬ ‫مسجد جامعی بر ش��ورای شهر تهران شاهد نبود‬ ‫انحراف ش��ورا به س��مت کارهای سیاسی بودیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به رغ��م اینکه تعداد اعضای ش��ورا ‪ 2‬برابر‬ ‫ش��ورای قبل بود‪ ،‬اما هیات رییس شورا به دور از‬ ‫سیاس��ی‌کاری موفق به پیش��برد کارها در مسیر‬ ‫اجتماعی ش��د‪ .‬س��االری با اعالم اینک��ه رای من‬ ‫در روز انتخاب��ات هی��ات رییس ش��ورا مش��خص‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خواهان پابرجا ماندن همین ترکیب‬ ‫هی��ات ریی��س کنونی به ریاس��ت احمدمس��جد‬ ‫جامعی هس��تم و امیدوارم ترتیبی اتخاذ شود که‬ ‫ای��ن ترکیب تغییری نکند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫چهارمین دوره ش��ورای ش��هر نسبت به شوراهای‬ ‫قبل بیشتر توانست شورا را به مسیر اصلی اهداف‬ ‫خود س��وق دهد‪ ،‬افزود‪ :‬ب ‌ه نظر می‌رسد تداوم این‬ ‫روند به نفع شهروندان است و نخستین کسانی که‬ ‫از نبود تغییر در ترکیب هیات رییس ش��ورا سود‬ ‫می‌برند‪ ،‬شهروندان هستند‪.‬‬
‫خبر‬ ‫جزئیات تصمیمات تازه درباره بیمه بیکاری‬ ‫دریافت حقوق بیکاری‬ ‫سخت می‌شود‬ ‫کارگروه‌هایی به دنبال نهایی‌کردن شیوه‌نامه جدید‬ ‫عملک��رد صندوق بیم��ه بیکاری و س��خت‌تر کردن‬ ‫شرایط استفاده نیروهای اخراجی بنگاه‌ها از منابع این‬ ‫صندوق و جبران کس��ری منابع آن هستند‪ .‬پذیرش‬ ‫اجباری مشاغلی که صندوق معرفی می‌کند بدون در‬ ‫نظر گرفتن بُعد مسافت و همچنین هم عرضی آن با‬ ‫ش��غل قبلی از جمله این موارد بوده که قرار است به‬ ‫عنوان ش��روط جدید استفاده از منابع صندوق بیمه‬ ‫بیکاری مطرح شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬قانون برای روز مبادای کارگران و در‬ ‫زمان بیکار شدن غیرارادی آنها صندوقی را پیش‌بینی‬ ‫کرده که هر ماهه منابعی از طریق کارفرمایان و خود‬ ‫کارگران به آن صندوق ریخته می‌شود تا در زمان نیاز‬ ‫بتوان از ذخیره آن برای پرداخت به کارگران تا زمان‬ ‫پیدا شدن کار جدید استفاده کرد‪ .‬همچنین سهمی‬ ‫نیز برای دولت‌ها پیش‌بینی شده تا از این طریق بتوان‬ ‫منابع این صن��دوق را تقویت ک��رد و امکان بهتری‬ ‫برای حمایت از مش��موالن قانون کار در زمان بیکار‬ ‫شدن اجباری و یا اصطالحا اخراج‪ ،‬در جهت پرداخت‬ ‫دستمزد اضطراری استفاده کرد‪.‬‬ ‫تا به اینجا مشکلی وجود ندارد و کار بسیار مناسب‬ ‫و تصمیم هم بس��یار درست است اما مسئله از جایی‬ ‫شروع ش��د که دولت‌ها نخواس��تند یا نتوانستند به‬ ‫تعهدات خود در قب��ال کمک مالی به صندوق بیمه‬ ‫بیکاری عمل کنند‪ .‬همچنین سوء‌استفاده‌هایی نیز از‬ ‫سوی برخی افراد صورت گرفت و با پرونده‌سازی‌های‬ ‫صوری و ب��ه اصطالح زد و بند بین کارگر و کارفرما‪،‬‬ ‫اخراج هماهنگ ش��ده صورت گرفت و افرادی از این‬ ‫طریق توانستند منافعی را از این صندوق ببرند!‬ ‫‹ ‹پرونده‌سازی برای دریافت حقوق‬ ‫طبق آخرین اعالم مس��ئوالن وزارت کار‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر ح��دود ‪ 200‬هزارنفر از اف��راد از طریق این‬ ‫صندوق تحت پوش��ش قرار دارن��د و در هر ماه به‬ ‫نس��بت‌های متفاوتی حقوق دریاف��ت می‌کنند‪ .‬در‬ ‫س��ال‌های گذش��ته نیز وعده‌ها و اظهارات فراوانی‬ ‫درباره ل��زوم تقویت منابع این صندوق داده ش��ده‬ ‫است‪ .‬حاال خبر می‌رسد در وزارت کار کارگروه‌هایی‬ ‫با حضور نمایندگان��ی از کارگران‪ ،‬تامین اجتماعی و‬ ‫وزارت کار تشکیل ش��ده و قرار است شیوه نامه‌های‬ ‫جدی��د درباره عملکرد این صندوق ارائه ش��ود که به‬ ‫گفته کارشناس��ان بازار کار‪ ،‬در صورت نهایی ش��دن‬ ‫ش��رایط جدید؛ اس��تفاده از منابع این صندوق برای‬ ‫کارگران و مش��موالن قانون کار به مراتب دش��وارتر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به تازگی نیز برخی مسئوالن کارگری‬ ‫از حذف نمایندگان کارگری از کارگروه‌های تشکیل‬ ‫ش��ده در این‌باره سخن گفته‌اند و عنوان شد‪ :‬از ابتدا‬ ‫نماین��ده‌ای از کارفرمایان در ای��ن کارگروه‌ها حضور‬ ‫نداش��ته اس��ت و تصمیم‌گی��ری یک‌جانب��ه تامین‬ ‫اجتماع��ی و وزارت کار منجر به مخدوش ش��دن ‪3‬‬ ‫جانبه گرایی در تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل فتح‌الله��ی اعالم ک��رد‪ :‬در قالب اجرای‬ ‫تبصره ‪ 1‬م��اده ‪ 6‬قانون بیمه بیکاری‪ ،‬کارگروهی در‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه تش��کیل شده که در مراحل‬ ‫ابتدایی کار‪ ،‬شیوه‌نامه‌ای بدون نظرخواهی از کارگران‬ ‫و کارفرمایان تهیه شد‪.‬‬ ‫نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران‬ ‫ایران اظهارداش��ت‪ :‬البته در ‪ 2‬جلس��ه اول کارگروه‪،‬‬ ‫نمایندگان کارگران حضور داشتند ولی از کارفرمایان‬ ‫دعوتی به عمل نیامده اس��ت‪ .‬نماین��دگان کارگران‬ ‫نی��ز در راس��تای صیانت از منافع جامع��ه کارگری‪،‬‬ ‫مخالفت‌هایی با شیوه نامه جدید داشته‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف آرام نمایندگان کارگران‬ ‫فتح‌اللهی با اش��اره به حذف نمایندگان کارگران‬ ‫و کارفرمای��ان از حضور در جلس��ات تصمیم‌گیری‬ ‫ادامه داد‪ :‬ایجاد ش��رایط جدید درباره بیمه بیکاری‬ ‫می‌توان��د محدودیت‌های��ی را ب��رای اف��راد جهت‬ ‫استفاده از صندوق بیمه بیکاری ایجاد کند‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول کارگری کش��ور تاکید کرد‪:‬‬ ‫به نظر می‌رس��د ایجاد ش��رایط جدید استفاده از‬ ‫بیمه بیکاری که البته هنوز قطعی نش��ده با هدف‬ ‫کمک به منابع تامین اجتماعی و از س��ویی شائبه‬ ‫آمارس��ازی صورت می‌گیرد به‌نحوی که با اشتغال‬ ‫اجباری کارگرانی که از منابع این صندوق استفاده‬ ‫می‌کنند‪ ،‬می‌توان عنوان کرد اشتغال جدید ایجاد‬ ‫شده و آمار نادرست ارائه داد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اس��اس کار صندوق بیمه‬ ‫بی��کاری این اس��ت که منابعی از س��وی کارگران‬ ‫و کارفرمای��ان هر ماهه به ای��ن صندوق برود و در‬ ‫زمان نی��از‪ ،‬افرادی که به‌صورت ناخواس��ته بیکار‬ ‫ش��ده‌اند بتوانن��د از مناب��ع این صن��دوق تا زمان‬ ‫یافتن ش��غلی مناس��ب و حداقل هم‌عرض شغلی‬ ‫که داش��تند‪ ،‬اس��تفاده کنند‪ .‬نای��ب رییس کانون‬ ‫عال��ی انجمن‌های صنفی کارگ��ران ایران افزود‪ :‬با‬ ‫قوانین فعلی‪ ،‬افرادی که یک‌س��ال س��ابقه فعالیت‬ ‫در بنگاهی داش��ته باش��ند و به صورت ناخواسته‬ ‫بی��کار ش��وند می‌توانن��د از منابع صن��دوق بیمه‬ ‫بیکاری اس��تفاده کنن��د که حاال ش��رایط جدید‬ ‫می‌گوی��د کس��ری مناب��ع صندوق باعث ش��ده تا‬ ‫تامین اجتماع��ی از محل‌های دیگری تامین مالی‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫خالقیتوپویایی‬ ‫‪ 2‬دهه بعد‬ ‫س��ال ‪ 69‬جن��گ ب��ه اتم��ام رس��ید و‬ ‫رییس‌جمهوری‪ ،‬هاش��می رفسنجانی طرح‬ ‫خود موسوم به س��ازندگی را در دستور کار‬ ‫قرار داد‪ ،‬در آن س��ال بحث‌های عمیقی در‬ ‫م��ورد مدل‌های توس��عه درگرف��ت‪ .‬اقتصاد‬ ‫متمرک��ز زم��ان جنگ ک��ه ناگزی��ر نیاز به‬ ‫ن��وآوری داش��ت‪ .‬خرابی‌های ناش��ی از این‬ ‫جنگ نی��از به بودجه و توجه ویژه داش��ت‪،‬‬ ‫همه با خود می‌اندیش��یدند چه باید کرد که‬ ‫از ای��ن تنگنا خالصی یافت‪ ،‬اولین س��مینار‬ ‫«علم‪ ،‬تکنولوژی و توسعه» به همت دانشگاه‬ ‫امیر کبیر با مدیریت محمد حسین سلیمی‬ ‫که به دلیل سرطان در میان ما نیست برگزار‬ ‫و سخنرانی‌های مهمی در این سمینار انجام‬ ‫شد که امروز بعد از گذشت بیش از سه دهه‬ ‫از آن روز می‌تواند نس��بت به آنچه کرده‌ایم‬ ‫و آنچ��ه باید انجام دهیم ب��ه ما خودآگاهی‬ ‫الزم را بدهد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری‪ ،‬هاش��می رفسنجانی در‬ ‫پیامی به این س��مینار خط��اب به حاضران‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬باید یک تحول عظیم فرهنگی‬ ‫در زمینه عل��وم و تکنول��وژی به‌وجود آید‪،‬‬ ‫ب��ه این منظور باید مراک��ز علمی و صنعتی‬ ‫کش��ور به س��مت خالقیت‪ ،‬پویایی‪ ،‬ابتکار و‬ ‫نوآوری حرکت کنن��د و جایگاه تحقیقات و‬ ‫فعالیت‌های پژوهشی مشخص شود‪ ،‬تاسیس‬ ‫مراکز تحقیق و توس��عه و تاسیس دوره‌های‬ ‫ف��وق لیس��انس و دکتر و همچنی��ن فراهم‬ ‫س��اختن تجهیزات پیش��رفته آزمایشگاهی‪،‬‬ ‫به‌عنوان یکی از اقدامات اساس��ی و بنیادی‬ ‫در دوران بازس��ازی‪ ،‬بای��د ب��ه ایجاد فضای‬ ‫علمی و پژوهشی در کشور پرداخته شود و با‬ ‫تالش در جهت بهبود وضع رفاهی محققان‪،‬‬ ‫شرایط مطلوبی برای آوردن پژوهشگران به‬ ‫فعالیت‌های تحقیقاتی به‌وجود آید‪.‬‬ ‫بعد از ‪ 24‬س��ال امروز باید دید این برنامه‬ ‫که از س��وی عالی‌ترین مقام اجرایی کش��ور‬ ‫مطرح ش��د در عم��ل چگونه محقق ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬هنوز س��هم این تحقیق��ات از تولید‬ ‫ناخالص ملی به نیم درصد هم نرسیده است‬ ‫و ما نتوانس��تیم از طریق تحقیق و توس��عه‬ ‫وارد صنعتی شدن بشویم و مراکز تحقیقاتی‬ ‫در غیاب تعام��ل همه جانبه با دانش��گاه‌ها‬ ‫نتوانس��ته‌اند در بس��ط فن��اوری در کش��ور‬ ‫س��هم در خور بیابند‪ .‬در حالی که بر اساس‬ ‫بر آوردها به طور کلی‪ ،‬می‌توان گفت بودجه‬ ‫تحقیقاتی به نس��بت تولید ناخـالص ملـی‪،‬‬ ‫معیـار اصلی تقس��یم‌بندی کش��ورها از نظر‬ ‫پیشرفت‪ ،‬تلقی می‌شود‪:‬‬ ‫‪ .١‬اعتبــ��ارات تحقیقــات��ی کمت��ر‬ ‫از‪0/5‬درص��د از تولی��د ناخال��ص ملی بــه‬ ‫کشورهای عقب افتاده اختصاص دارد‪.‬‬ ‫‪ .٢‬س��هم اعتبارات تحقیقاتی بین ‪0/5‬تـا‬ ‫‪٢‬درصـد بـرای کش��ـورهای در حال توسعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -3‬س��هم اعتب��ارات تحقیقات��ی بیش از‬ ‫‪3‬درصد برای کشورهای پیشرفته است‪.‬‬ ‫متاس��فانه س��ه دهه قبل ما می‌دانستیم‬ ‫ب��دون افزایش س��هم تحقیق��ات در تولید‬ ‫ناخالص ملی نخواهیم توانست راه به توسعه‬ ‫بکش��یم ولی چرا نتوانس��تیم براین کاستی‬ ‫غلبه کنیم ‪ .‬مشکل در کجاست ؟!‬ ‫در بخش دیگ��ری از پیام رییس‌جمهوری‬ ‫وقت آمده اس��ت‪ :‬س��مینار بای��د الگوهای‬ ‫قبلی توس��عه صنعتی ایران را مورد بررسی‬ ‫ق��رار دهد و به منظور بازنگری در برنامه ها‪،‬‬ ‫اس��تراتژی نوینی را که با ش��رایط سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی کشور تناسب‬ ‫و مطابقت کامل داشته باشد پیشنهاد نماید‪،‬‬ ‫به ای��ن منظور‪ ،‬بای��د نقش فن��اوری ملی‪،‬‬ ‫سیاس��ت‌های س��رمایه‌گذاری‪ ،‬برنامه‌ریزی‬ ‫تحقیقاتی‪ ،‬برنامه‌ری��زی برای تربیت نیروی‬ ‫انس��انی‪ ،‬واحدهای طراحی و مهندسی و از‬ ‫همه مهم‌تر مثلث ارتباطی دانشگاه‪ ،‬صنعت‬ ‫و دولت در توس��عه فناوری‪ ،‬م��ورد ارزیابی‬ ‫کامل قرار گیرد ‪ .‬کش��ور ما باید به‌جای اتکا‬ ‫به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی‪،‬‬ ‫ب��ه درآمده��ای حاصل از ف��روش تولیدات‬ ‫صنعتی تکیه کند و بتواند با برنامه‌ریزی‌های‬ ‫حساب ش��ده وارد مرحله رقابت با تولیدات‬ ‫مشابه صنعتی در س��طح بین‌المللی گردد‪.‬‬ ‫تغییر ماهوی ساختار صنایع موجود و تبدیل‬ ‫آنها به صنایع مستقل و پویا کاری ضروری و‬ ‫در همان س��ال مهندس نعمت زاده که وزیر صنعت بود و امروز وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ ،‬در سخنانی یاد‬ ‫آور ش��د توسعه‪ ،‬مولود خلف توانمندی تکنولوژی و توان اقتصادی خواهد بود‪ ،‬بعضی از اصول پیشنهادی ایشان در‬ ‫عمل تحقق یافته اس��ت ‪ ،‬هر چند راه بر نقادی چگونگی تحقق آن باز اس��ت ‪ .‬به نظر می‌توان با بعضی از بازنگری‬ ‫ها این اصول را تدوین و به اجرا گذاشت ‪.‬وی در جهت این توسعه موارد زیر را به نظام اجرایی پیشنهاد می‌کند‪:‬‬ ‫‪-1‬برنامه‌ریزی توسعه و گسترش تحقیقات علمی در کشور‪ ،‬با توجه به سیر تحوالت علمی در جهان‬ ‫‪-2‬اصالح نظام آموزشی موجود مبتنی برمحفوظات به نظام مبتنی بر ارتقای خالقیت و تفکر‬ ‫‪-3‬توسعه آموزش عالی از لحاظ کمی و کیفی‬ ‫‪-4‬توجه و تاکید بیشتر به تحقیقات به‌عنوان وظیفه جاری و آموزشی دانشگاه‌های کشور‬ ‫‪ -5‬ارتباط هر چه بیشتر علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها‪ ،‬مراکز تحقیقاتی و مراکز صنعتی کشور‬ ‫‪ -6‬ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در اغلب صنایع کشور‬ ‫‪ -7‬ایجاد واحدهای مهندسی و طراحی در اکثر صنایع کشور‬ ‫‪-8‬تش��کیل انجمن‌های علمی و تخصصی در رش��ته‌های مختلف به‌عنوان کانونی برای تشکیل دانش‌پژوهان‪ ،‬متخصصان و کارشناسان برای‬ ‫تبادل نظر‬ ‫‪ -9‬برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و تخصصی با مشارکت دانشمندان و محققان و کارشناسان کشور و همچنین دعوت از محققان‬ ‫و کارشناسان سایر کشورها‬ ‫‪ -10‬ارتباط با بانک‌های جهانی اطالعاتی در زمینه‌های مختلف علمی و فنی‬ ‫‪ -11‬انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک با مراکز تحقیقاتی در سایر کشورها‬ ‫‪-12‬طراحی مشترک محصول با مراکز صنعتی خارجی در زمینه‌هایی که توان کافی برای این کار در کشور موجود نیست‬ ‫‪ -13‬ایجاد نظام منسجم و فراگیر اطالعاتی که بتواند دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی دانشگاه‌ها‪ ،‬مراکز تحقیقاتی و مهندسی و همچنین‬ ‫مراکز صنعتی کشور را به‌طور یکپارچه در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهد‬ ‫‪ -14‬ارائه دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی جامعه از طریق وسایل ارتباط جمعی به‌گونه‌ای که فرهنگ تحقیق و نوآوری در بین آحاد مردم‬ ‫کشورمان نهادینه شود‪.‬‬ ‫اجتناب‌ناپذیر است‬ ‫امروز وضع صنعت در غیاب یک استراتژی‬ ‫مدون به‌گونه‌ای صورت‌بندی ش��ده است که‬ ‫نه تنها نتوانسته جایگزین درآمدها شود بلکه‬ ‫به دلیل ‪ 8‬س��ال بی‌برنامگی و بی‌اعتنایی به‬ ‫تجارب و دس��تاوردهای انباش��ت ش��ده در‬ ‫س��ال‌های قبل این بخش به ش��دت چش��م‬ ‫به بخش��ی از یارانه‌ه��ا دارد که از رکود فعلی‬ ‫خ�لاص ش��ود‪ .‬در حقیقت بعد از ‪ 30‬س��ال‬ ‫تغییر مداوم برنامه‌ها و یک اس��تهالک سطح‬ ‫ب��اال در صنای��ع نیاز داریم از ن��و به امکانات‪،‬‬ ‫فرصت‌ه��ا و کمبودهای خ��ود دقت کنیم تا‬ ‫بفهمی��م کدام اس��تراتژی می‌تواند مفری در‬ ‫جه��ان بی‌مفر ب��رای ما فراهم کن��د‪ .‬بیش‬ ‫از ‪ 30‬س��ال پیش ما می‌دانس��تیم و از زبان‬ ‫دبیر س��مینار ش��نیدیم که ع��زم ملی برای‬ ‫جهاد علمی و تکنولوژی��ک یک ضرورت تام‬ ‫اس��ت و در این جهاد‪ ،‬علوم و تکنولوژی چه‬ ‫نق��ش پراهمیتی دارد و رهایی از وابس��تگی‬ ‫به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی‬ ‫کشور‪ ،‬صنعتی شدن است‪ .‬درهمان روزاعالم‬ ‫ش��د فقدان س��اختار نیرومند و منسجم در‬ ‫سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در علوم و فناوری‬ ‫فرصت توس��عه را فراهم نمی‌کند و به همین‬ ‫دلیل تغییرساختاراقتصادی آن به نفع علوم و‬ ‫فناوری ضروری اس��ت‪ .‬این طرح‌ها هنوز هم‬ ‫نیاز مبرم جامعه اس��ت و باید با بازنگری در‬ ‫راهی که آمدیم راهی نو دراندازیم‪.‬‬ ‫این نوشته ادامه می‌یابد‪.‬‬ ‫معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه جزو صنایع سبز نیست اما آالینده هم نیست‬ ‫آالینده بودن صنعت فوالدمبارکه موضوعی‬ ‫اس��ت که م��ورد اخت�لاف برخی مس��ئوالن‬ ‫اصفهانی قرار گرفته اس��ت و در حالی که اداره‬ ‫محیط‌زیست اصفهان و شرکت فوالدمبارکه بر‬ ‫پاک بودن این صنعت و پایین بودن آالیندگی‬ ‫این کارخانه اصرار می‌ورزند برخی کارشناسان‬ ‫محیط‌زیست و از جمله نماینده فوالد مبارکه با‬ ‫جدیت این مسئله را رد می‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬در همین زمینه قاس��می‪،‬‬ ‫مع��اون فنی اداره کل حفاظت محیط‌زیس��ت‬ ‫استان اصفهان اظهار کرد‪ :‬مجتمع فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان در سال گذشته جزو صنایع سبز نبوده‪،‬‬ ‫اما جزو صنایع آالینده هم نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه میان صنعت سبز و صنعت‬ ‫غیرآالین��ده تفاوت‌هایی وجود دارد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫مطابق لیستی که بهمن هر سال اعالم می‌شود‬ ‫مجتمع فوالد مبارکه در س��ال گذش��ته جزو‬ ‫صنایع سبز نبوده اما آالینده هم نیست‪ .‬معاون‬ ‫فنی اداره کل حفاظت محیط‌زیس��ت اس��تان‬ ‫اصفه��ان تاکید کرد‪ :‬اس��امی صنایع آالینده و‬ ‫صنعت س��بز پس از اعالم در س��ایت سازمان‬ ‫موجود بوده و مطابق قانون ‪ 1‬درصد از فروش‬ ‫صنایع آالینده به عنوان مالیات ارزش بر افزوده‬ ‫سهم پرداختی صنایع آالینده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه آی��ا‬ ‫اس��تانداردهای آالیندگی در تمام نقاط کشور‬ ‫می‌تواند یکسان باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬استانداردهای‬ ‫آلودگی در سرتاسر کشور یکسان و ملی است‬ ‫و منطقه‌ای نیست چون این مسئله در کشور‬ ‫ما به این شکل تصویب نشده است و ما مطابق‬ ‫استانداردهای کشوری که به ما اعالم شده عمل‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫قاس��می افزود‪ :‬مطابق قانون اگر آالیندگی‬ ‫واحد صنعتی استاندارد از حد مجاز بیشتر باشد‬ ‫ما به عنوان مجری قانون وارد عمل می‌شویم تا‬ ‫از این کار پیشگیری کنیم‪.‬‬ ‫معاون حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از س��ال ‪ 87‬صنایع فوالد با نصب‬ ‫فیلترهایی می��زان آالیندگی خ��ود را به حد‬ ‫استاندارد رسانده‌اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از س��وی دیگر خروجی‌های‬ ‫فوالد از س��ال ‪ 87‬تاکنون به‌طور مداوم توسط‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط‌زیس��ت اندازه‌گیری‬ ‫شده و به میزان استاندارد بوده است‪ .‬در همین‬ ‫ارتباط سبحانی مدیرعامل فوالدمبارکه نیز در‬ ‫پاسخ به این پرس��ش که آیا خشکی درختان‬ ‫اطراف کارخانه فوالد نشانه‌ای از آالیندگی این‬ ‫کارخانه است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تا محدوده شهر ورزنه‬ ‫درختان همین وضعیت را دارند‪ ،‬بنابراین مسئله‬ ‫را باید ناش��ی از ش��رایط اقلیمی و کمبود آب‬ ‫دانس��ت‪ ،‬ضمن اینکه از اثرات صنایع فوالد بر‬ ‫کشاورزی تا شعاع ‪ 50‬کیلومتری هیچ گزارشی‬ ‫ارائه نشده است‪.‬‬ ‫علی ایرانپور‪ ،‬عضو کمیسیون کشاورزی‪ ،‬آب‬ ‫و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در این‬ ‫ارتباط اظهار کرد‪ :‬اتحادیه اروپا یعنی کشورهایی‬ ‫که خودشان این صنعت را در ابتدا ایجاد کردند‬ ‫صنایع فوالد را به عنوان صنایع غیرپاک معرفی‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬وی افزود‪ :‬با کم��ی تحقیق متوجه‬ ‫این نکته می‌ش��ویم ک��ه در حال حاضر عمده‬ ‫صنایع فوالد در کش��ورهای جهان س��وم قرار‬ ‫دارد و اروپایی‌ها نیز به دنبال سرمایه‌گذاری و‬ ‫ایجاد این کارخان ‌ه در کشورهای آسیای میانه‬ ‫هستند که این موضوع نشانگر غیرپاک بودن و‬ ‫آالینده‌بودن این صنعت است‪ .‬ایرانپور با توجه‬ ‫به اینکه مدیر عامل فوالد مبارکه این صنعت را‬ ‫پاک دانسته و شائبه‌های آالیندگی این کارخانه‬ ‫را رد کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما از صنعتی صحبت‬ ‫می‌کنیم که ‪ 9‬میلیون مترمکعب گاز استفاده‬ ‫می‌کند که معادل مصرف س��االنه یک استان‬ ‫است و می‌توان به کمک آن چند استان کشور‬ ‫را پوشش داد بنابراین این سوال پیش می‌آید‌‬ ‫که دود ناش��ی از سوختن این همه گاز به کجا‬ ‫می‌رود و آیا در حد استاندارد است یا خیر؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در طول س��ال‌های گذش��ته‬ ‫تمامی باغات مجاور کارخانه فوالدمبارکه نابود‬ ‫شدند و کارشناسان کمیسیون کشاورزی این‬ ‫نکت��ه را تایید کردند که آلودگی عامل از میان‬ ‫رفتن این درختان بوده اس��ت بنابراین س��وال‬ ‫پیش می‌آید که اگر صنعتی پاک باش��د دلیل‬ ‫این امر چیس��ت‪ .‬نماین��ده مبارکه در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با تاکید بر این موضوع که‬ ‫مردم اصفهان آگاه‌تر از این هس��تند که بتوان‬ ‫امری را به اش��تباه بر آنها مش��تبه کرد‪ ،‬اذعان‬ ‫کرد‪ :‬من به س��خنان خود آقای سبحانی مدیر‬ ‫عامل فوالدمبارکه اس��تناد می‌کنم که در روز‬ ‫معارفه خود بیان داش��ته بود که یک ش��مع و‬ ‫یک موتورس��یکلت نیز آالینده است اما اینکه‬ ‫بر استاندارد بودن این آالیندگی تاکید می‌کند‬ ‫به نوعی ب��ه اعالم محیط‌زیس��ت برمی‌گردد‪.‬‬ ‫ایرانپور گفت‪ :‬مش��کل دیگری که در ارتباط با‬ ‫بازدیدهای محیط‌زیست از فوالدمبارکه وجود‬ ‫دارد این است که این اداره زمان بازدید خود را‬ ‫به این کارخانه اطالع می‌دهند و فوالد در این‬ ‫زمان تولید را پایین می‌آورد و میزان آالیندگی‬ ‫آن از حد استاندارد کمتر می‌شود‪.‬‬ ‫نماینده مبارکه درباره اعالم آالیندگی مبارکه‬ ‫در پایین‌تر از حد استاندارد نیز اظهار کرد‪ :‬من‬ ‫به عنوان کارشناس کشاورزی و محیط‌زیست‬ ‫می‌گوی��م مواردی ک��ه اداره مربوطه به عنوان‬ ‫استاندارد مد نظر قرار داده است مربوط به ده‌ها‬ ‫سال گذشته و در کشورهای دیگر بوده است و‬ ‫ارتباطی با ایران ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬این س��ازمان‬ ‫آلودگی را تنها به خروجی کوره‌ها مختص کرده‬ ‫و این در حالی است که در تمام دنیا آلودگی کوره‬ ‫تنها یکی از شاخص‌هاست و آلودگی آب‪ ،‬خاک‬ ‫و مواردی چنین نیز در نظر گرفته می‌شود اما‬ ‫متاسفانه محیط‌زیست از هیچ کدام از آیتم‌های‬ ‫جهانی برای س��نجش این موضوع اس��تفاده‬ ‫نم��ی کنند‪ .‬ایرانپور ابراز کرد‪ :‬چطور می‌توانیم‬ ‫بپذیریم که بزرگ‌ترین واحد صنعتی کش��ور‬ ‫و بیش��ترین تولید واحد صنعت��ی تولید فوالد‬ ‫خاورمیان��ه آالین��ده نیس��ت‪ ،‬در حال��ی که‬ ‫مدیرعامل آن خ��ودش در صحبت‌هایی که با‬ ‫من داش��ت این مسئله را تایید کرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این مس��ئله موضوعی اس��ت که کارشناسان‬ ‫متبحر نیز آن را تایید کرده‌اند؛ چندی پیش ‪5‬‬ ‫کارشناس زبده مجلس از کمیسیون کشاورزی‬ ‫ب��ه اصفه��ان آمدن��د و ب��ر آالیندگ��ی فوالد‬ ‫صحه گذاشتند‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪19‬‬ ‫موسسات خیریه‪ ،‬بازوان اقتصاد یا مسئله‌سازان آن؟!‬ ‫مهری ساحلی ‪ -‬گروه گزارش‪ :‬دریک بعدازظهر‬ ‫گرم تابس��تانی‪ ،‬روزی تعطیل درخانه نشسته‌ای‪ ،‬کارهای عقب‌مانده خانه‪،‬‬ ‫انبوه ظرف‌های نشس��ته‪ ،‬کتاب‌ها و جزوه‌هایی که روی‌هم در گوشه و کنار‬ ‫تلنبار ش��ده‌اند‪ .‬لباس‌هایی که نیاز به شستن دارند! گردگیری از قفسه‌های‬ ‫کتاب‌ه��ا‪ ،‬یک لحظ��ه از ذهنت می‌گذرد چه روز تعطیل پ��رکاری! در این‬ ‫فکر هس��تی که صدای زنگ با شدت هرچه بیشتر در آپارتمان طنین‌انداز‬ ‫می‌شود‪ ،‬کیست؟ نه حوصله میهمان ناخوانده را داری و نه ‪ ...‬تا بیایی گوشی‬ ‫آیفون را برداری‪ ،‬یک نفر با ش��دت هر چه تمام‌تر به در آپارتمان می‌کوبد‬ ‫ای��ن روزه��ا و درهمه جای ای��ران انواع و‬ ‫اقسام موسس��ات خیریه شکل گرفته‌اند که‬ ‫نه تعداد آنها به‌طور دقیق مش��خص است و‬ ‫نه اینکه این بررس��ی در م��ورد فعالیت آنها‬ ‫انجام ش��ده که عملکرد آنها چه تاثیری در‬ ‫کاهش فقر و نیازمندی‌های مردم مس��تمند‬ ‫یا برق��راری نوعی عدال��ت در توزیع درآمد‬ ‫اجتماعی دارد‪ .‬اش��اره به ی��ک نمونه دیگر‬ ‫ش��اید ابعاد بس��یار گس��ترده فعالیت پولی!‬ ‫موسسات خیریه را در جامعه آشکار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹موسسه خیریه اتوبوسی!‬ ‫س��اعت ‪ 22‬یا ‪ 10‬ش��ب اس��ت اتوبوس با‬ ‫س��رعتی معمول��ی و تقریب��ا آرام در اتوبان‬ ‫تهران ‪ -‬اصفهان به س��مت اصفهان می‌تازد‪.‬‬ ‫گاه سرعتش اوج می‌گیرد اما یک‌دفعه بدون‬ ‫اینکه س��رعت خود را کم کند در برابر دفتر‬ ‫پلیس‌راه و کارت‌زنی اتوبوس‌ها می‌ایس��تد و‬ ‫در ی��ک لحظه پس از توق��ف‪ ،‬چند نفر وارد‬ ‫اتوبوس می‌شوند‪ .‬یک نفر میوه‌فروش است‪،‬‬ ‫دیگ��ری پف��ک و چیپس‌فروش‪ ،‬و س��ومی‪،‬‬ ‫دختر جوانی اس��ت ک��ه چندی��ن برگه در‬ ‫دست دارد‪ ،‬تو در بین خواب و بیداری توقف‬ ‫ناگهانی اتوبوس‪ ،‬صحبت‌هایش را می‌شنوی‪:‬‬ ‫برادر و خواهر گرامی‪ ،‬شب بخیر‪ ،‬از موسسه‬ ‫خیریه ‪ ...‬که برای کمک به ناشنوایان ایجاد‬ ‫ش��ده هستم‪ ،‬هر قدر وس��ع و کرمتان باشد‬ ‫کمک کنید‪ ،‬هر برگه ‪200‬تومان اما بیش��تر‬ ‫هم می‌توانید بخرید‪ .‬خسته‌تر و بی‌حوصله‌تر‬ ‫از آن هس��تی که فکر کنی موسس��ه خیریه‬ ‫اتوبوس��ی دیگ��ر چه صیغه‌ای اس��ت‪ .‬دختر‬ ‫ج��وان ب��ه طرفت می‌آی��د ت��و ‪ 200‬تومان‬ ‫حاضر کرده‌ای و این مبلغ را به او می‌دهی و‬ ‫برگه‌ای را تحویل می‌گیری!‬ ‫در جاده به س��مت اصفهان حرکت کرده‬ ‫و در بین راه فکر می‌کنی که سیس��تم پول‬ ‫بگیری! صندوق‌های خیریه چقدر گس��ترده‬ ‫کار می‌کند و‪...‬‬ ‫‹ ‹‪ 70‬هزار موسسه قانونی و غیرقانونی‬ ‫وجود ‪70‬هزار موسسه قانونی و غیرقانونی‬ ‫خیریه در کشور رقمی عجیب و غریب است‬ ‫گویی اف��راد بیکار زیادی به امر خیریه روی‬ ‫آورده‌اند و در حقیقت این تجارت آس��ان را‬ ‫پیشه خویش ساخته‌اند‪ .‬واقعا مردمی که کار‬ ‫خیری��ه انجام می‌دهند یعنی به موسس��ات‬ ‫ب��زرگ و کوچک خیریه‪ ،‬پول واریز می‌کنند‬ ‫از سرانجام پولشان اطالع دارند یا نه؟ بدیهی‬ ‫است که با این‌همه گرفتاری‌های زندگی که‬ ‫وجود دارد‪ ،‬مردم نمی‌دانند رقم‌های کوچک‬ ‫و بزرگ��ی ک��ه به حس��اب‌های صندوق‌های‬ ‫خیریه می‌رسند یا اینکه وارد این صندوق‌ها‬ ‫می‌کنند چه می‌شود؟‬ ‫یک بانوی نسبتا مس��ن می‌گوید‪ :‬یک‌روز‬ ‫در می��دان تجریش در حال رفت��ن به بازار‬ ‫تجریش بودم که یک خانم که س��ر و وضع‬ ‫کاملا مناسب و واقعا آراسته‌ای داشت جلوی‬ ‫حتی زنگ آپارتمان را هم نمی‌فشارد‪ :‬ای بابا حتما مدیر ساختمان است چه‬ ‫عجله‌ای هم دارد! در را باز می‌کنی بانوی جوانی اس��ت چادر به سر‪ ،‬قبل از‬ ‫آنکه بپرسی‪ :‬شما؟ خودش به سخن درمی‌آید‪ :‬سالم‪ ،‬از یک موسسه خیریه‬ ‫هستم‪ ،‬آمده‌ام که کمک‌های شما را برای صندوق خیریه این موسسه به نفع‬ ‫مستمندان جمع‌آوری کنم ‪...‬می‌خواهی بپرسی‪ :‬خانم کی شما را به داخل‬ ‫ساختمان راه داده که ‪ ...‬باز هم فرصت نمی‌دهد‪ :‬این صندوق صدقات مال‬ ‫شما‪ ،‬این را در خانه نگاه دارید و کمک‌های خیریه‌تان را در آن بریزید و ‪...‬‬ ‫این دفعه پیشدستی می‌کنی‪ :‬این صندوقچه را چه کار کنم؟!!‬ ‫م��ن را گرفت و گفت‪ :‬خان��م محترم ما یک‬ ‫موسس��ه خیریه داری��م که ب��رای کودکان‬ ‫پرورش��گاهی پ��ول جم��ع‌آوری می‌کند‪ ،‬او‬ ‫ی��ک برگه را ب��ه من نش��ان داد و گفت هر‬ ‫ق��در بخواهید می‌توانید در این زمینه کمک‬ ‫کنید و ثواب اس��ت‪ .‬من هم که همیش��ه بر‬ ‫این باورم که باید به موسس��ه خیریه کمک‬ ‫ک��رد مبل��غ ‪ 200‬هزارتوم��ان ب��ه آن خانم‬ ‫دادم و راه��م را کش��یدم و رفت��م‪ ،‬به برگه‬ ‫ه��م توجهی نکردم‪ .‬ح��دود ‪ 2‬هفته بعد بار‬ ‫دیگر از همان منطقه می‌گذشتم که باردیگر‬ ‫همان خان��م را با ظاهر آراس��ته دیدم‪ ،‬من‬ ‫چهره او را کاملا به یاد داش��تم در حالی که‬ ‫او نمی‌دانس��ت ‪ 2‬هفته قبل از من ‪200‬هزار‬ ‫تومان گرفته است این خانم دوباره به طرف‬ ‫من آمد و این‌بار با زبانی دیگر و درخواستی‬ ‫دیگر گفت‪ :‬خانم من همین االن از ش��هری‬ ‫دور ب��ه ته��ران آم��دم و االن در این میدان‬ ‫کیف پولم را دزدیده‌اند اگر می‌توانید خیلی‬ ‫لط��ف می‌کنی��د و مبلغی به م��ن به‌عنوان‬ ‫کم��ک بدهی��د و آدرس‌تان را ه��م بدهید‬ ‫که من س��ریعا برایتان مبلغ درخواس��تی را‬ ‫ارس��ال کنم من با ص��دای بلند گفتم‪ :‬خب‬ ‫پس موسس��ه‌های خیریه هم در این کشور‬ ‫گاهی یک راه کالهبرداری هستند‪.‬‬ ‫یک ش��هروند دیگر هم می‌گوید‪ :‬یکبار در‬ ‫خانه‌م��ان بودم که یک نفر با ش��دت هرچه‬ ‫تمام‌ت��ر زنگ خان��ه ما را به ص��دا درآورد و‬ ‫گف��ت لطفا دم در بیایید‪ .‬من س��ریعا دم در‬ ‫رفتم و فکر کردم برای کسی مشکلی ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬دم در یک دختر جوان بود و‬ ‫گف��ت‪ :‬مادرم که برای یک موسس��ه خیریه‬ ‫کار می‌کند می‌خواهد هزینه راه‌اندازی یک‬ ‫سفره نذری را فراهم کند به نفع مددجویان‬ ‫بهزیستی! لطفا کمک کنید‪!.‬‬ ‫‹ ‹نبود نظارت در کار خیریه‌ها‬ ‫مس��ئوالن برخی از خیریه‌هایی که دستی‬ ‫بر آتش دارند از نبود نظارت در کار خیریه‌ها‬ ‫س��خن می‌گویند و اینکه مفاهیم خیریه در‬ ‫کشور ما اساسا عوض شده و به نوعی تجارت‬ ‫آسان بدل شده است‪ .‬در این ارتباط یکی از‬ ‫مسئوالن خیریه‌ها که حاضر به ذکر نام خود‬ ‫نیس��ت می‌گوید‪ :‬سال‌های طوالنی است که‬ ‫در امر خیریه فعالیت دارم و تاکنون ندیده‌ام‬ ‫ک��ه هیچ‌گونه نظارتی از طرف س��ازمان‌ها و‬ ‫نهاد‌ه��ای صدور مج��وز در این موسس��ات‬ ‫وجود داش��ته باشد‪ .‬س��وال این است که آیا‬ ‫‪70‬هزار موسس��ه خیریه قانونی و غیرقانونی‬ ‫بدون صدور مجوز همه کاملا درس��ت عمل‬ ‫می‌کنند و محلی برای کالهبرداری نیستند‪.‬‬ ‫در ای��ن ارتب��اط مدیر یکی از موسس��ات‬ ‫خیریه قدیم��ی می‌گوید‪ :‬نواق��ص قانونی و‬ ‫مش��خص نبودن مراجع صدور مجوز و ناظر‬ ‫بر عملکرد و فعالیت ‪70‬هزار موسسه خیریه‬ ‫قانون��ی و غیرقانونی منجر به سوءاس��تفاده‬ ‫برخ��ی از ای��ن موسس��ه‌ها و بدنام��ی برای‬ ‫خیریه‌های توانمند و معتبر شده است‪.‬‬ ‫او می‌افزاید‪ :‬به مدت ‪ 10‬سال است که در‬ ‫یک موسس��ه خیریه کار می‌کنم و هیچ‌گونه‬ ‫نظارتی از طرف سازمان‌ها و نهادهای صدور‬ ‫مجوز مشاهده نکردم‪.‬‬ ‫از او می‌پرس��م‪ :‬علت این مسئله را در چه‬ ‫می‌دانید؟‬ ‫ج��واب می‌ده��د‪ :‬علت اصلی آن اش��راف‬ ‫نداش��تن مراجع صدور مجوز ب��ر عملکرد و‬ ‫فعالیت‌های خیریه‌هاس��ت ک��ه این موضوع‬ ‫موج��ب سوءاس��تفاده برخ��ی از مدی��ران‬ ‫موسسات خیریه کشور شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش اقتصادی خیریه‌ها‬ ‫در همه جای دنیا موسس��ات خیریه نقش‬ ‫مه��م اقتصادی در توزی��ع عادالنه درآمدها‪،‬‬ ‫اس��تفاده از درآمده��ای زی��اد ثروتمن��دان‬ ‫برای خدمات اجتماع��ی دارند و راهی برای‬ ‫جذب نقدینگی به س��مت ام��ور اقتصادی‪-‬‬ ‫اجتماعی هستند‪ .‬از طریق موسسات خیریه‬ ‫کمک‌های آنها می‌توان ام��ور عام‌المنفعه و‬ ‫تاسیس��ات مهمی نظیر مدرس��ه‪ ،‬مس��جد‪،‬‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬بیمارس��تان‪ ،‬باش��گاه ورزشی و‪...‬‬ ‫ساخت‪.‬‬ ‫س��ازمان‌های خیری��ه همانن��د ی��ک‬ ‫س��رمایه‌گذاری مطمئن محسوب می‌شوند‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬آنه��ا ب��ه مدیری��ت حرف��ه‌ای و‬ ‫سازماندهی اداری نیازمند هستند‪.‬‬ ‫به گفت��ه یک کارش��ناس ‪ 3‬تعهد اصلی‬ ‫مس��ئولیت اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی و اجتماعی‪،‬‬ ‫سازمان‌های خیریه را ملزم می‌کند تا همانند‬ ‫ش��رکت‌های خصوصی از ارزیابی عملکرد و‬ ‫نحوه مدیریت‪ ،‬میزان پاسخگویی و شفافیت‬ ‫در همه فعالیت‌ها برخوردار باشند‪.‬‬ ‫نق��ش دیگ��ر اقتص��ادی موسس��ات‬ ‫خیری��ه واقع��ی ای��ن اس��ت که با مس��ائل‬ ‫اقتص��ادی‪ -‬اجتماعی نظیر فق��ر‪ ،‬بیکاری‪،‬‬ ‫مب��ارزه ب��ا موادمخدر و اعتی��اد و‪ ...‬برخورد‬ ‫می‌کنند‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬نقش موسسات خیریه‬ ‫در برخی از کشورها به لحاظ اقتصادی آنقدر‬ ‫قوی اس��ت که تعهدات مالی این موسسات‬ ‫به دولت بسیار س��نگین است و در بسیاری‬ ‫از زمینه‌های اقتصادی‪ ،‬موسس��ات خیریه به‬ ‫دولت‌ها کمک می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 6‬سازمان متولی مجوز!‬ ‫‪ 6‬س��ازمان در کل کشور که شامل وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬وزارت کش��ور‪ ،‬س��ازمان بهزیس��تی‪،‬‬ ‫وزارت ارش��اد‪ ،‬وزارت ورزش و جوان��ان و‬ ‫نیروی انتظامی اس��ت متول��ی صدور مجوز‬ ‫ب��رای س��ازمان‌های مردم نهاد یا س��من‌ها‬ ‫هستند که بیشتر این سازمان‌های مردمی را‬ ‫موسسات خیریه تشکیل می‌دهند ‪.‬‬ ‫در برنامه‌ه��ای س��وم و چه��ارم توس��عه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬وزارت کشور موظف شده بود که‬ ‫از سازمان‌ها و نهادهای مردمی حمایت کند‪.‬‬ ‫بان��و توضیح می‌دهد‪ :‬گفتم ک��ه خانم‪ ،‬این را (صندوقچ��ه) در خانه‌تان‬ ‫ن��گاه داری��د و در آن پول‌هایتان منظور پول‌های خردت��ان را بریزید و من‬ ‫یا همکارانم ماه دیگر می‌آییم و محتویات آن را خالی می‌کنیم!! می‌خواهم‬ ‫بگویم‪ :‬تا به حال کمک خیریه اجباری! ندیده بودیم اما حرفی نمی‌زنم و بانو‬ ‫مثل اینکه عجله دارد می‌گوید‪ :‬خب ماه دیگر برای جمع‌آوری کمک‌هایتان‬ ‫می‌آیی��م‪ .‬من فق��ط کلمه عجب را به دنبال این بان��و روان می‌کنم و در را‬ ‫می‌بندم و‪ ...‬یک پرسش بر ذهنم سایه می‌اندازد موسسات خیریه چه نقشی‬ ‫در اقتصاد دارند؟‬ ‫در همان حال هرکدام از این س��ازمان‌ها‬ ‫بر اس��اس اهداف خود وظایف مشخصی را‬ ‫برای س��من‌های ایجاد ش��ده خ��ود تعریف‬ ‫می‌کنن��د که به قول معروف این کار‪ ،‬ضرب‬ ‫المثل معروف‪ ،‬آفتابه و لگن هفت دس��ت ‪/‬‬ ‫شام و ناهار هیچی را به یاد می‌آورد!!‬ ‫درده��ه ‪ ،70‬آم��ار نهاده��ا و انجمن‌های‬ ‫صنف��ی مردمی افزایش یافت‪ ،‬گس��تردگی‬ ‫و تعدد این س��ازمان‌ها‪ ،‬موجب ش��د که در‬ ‫وزارت کش��ور‪ ،‬در س��ال ‪ ،1386‬اداره کل‬ ‫س��ازمان‌های مردم نهاد را با عنوان س��من‬ ‫تاسیس کند‪ .‬با تش��کیل این اداره در سال‬ ‫‪ ،1387‬آم��ار واقعی س��من‌های کش��ور به‬ ‫دس��ت آمد‪ 70 .‬س��من ملی و ‪ 950‬سمن‬ ‫غیرفعال که این آمار تنها برای س��من‌هایی‬ ‫اس��ت که توس��ط وزارت کش��ور ثبت شده‬ ‫است‪ .‬به گفته دست‌اندرکاران وزارت کشور‬ ‫به‌عن��وان یک��ی از متولیان ص��دور مجوز و‬ ‫ناظر تمامی س��ازمان‌های م��ردم نهاد تا آن‬ ‫روز هیچ‌گونه آمار دقیقی از «س��من»‌های‬ ‫تحت نظارت خود نداشت و همین امر سبب‬ ‫فعالی��ت غیرقانونی برخی خیریه‌ها را فراهم‬ ‫کرده بود‬ ‫‹ ‹مدیریت سنتی موسسات خیریه‬ ‫مدیریت س��نتی موسس��ات خیریه یکی‬ ‫از دالیل ناکارآم��دی آنها و همچنین عامل‬ ‫اصلی سوءاس��تفاده مالی اس��ت که در آنها‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬در دورانی که س��بک‌ها و‬ ‫ادبی��ات مختل��ف مدیریت��ی چ��ه مدیریت‬ ‫کالس��یک‪ ،‬چ��ه مدیریت روابط انس��انی و‬ ‫چه مدیریت‌ه��ای جدیدتر نظی��ر مدیریت‬ ‫سیس��تمی دگرگون شده اس��ت موسسات‬ ‫خیریه با ش��کلی که به لحاظ س��نتی اداره‬ ‫می‌ش��وند می‌توانن��د عامل��ی ب��رای انواع‬ ‫سوءاس��تفاده‌های مالی و حتی کالهبرداری‬ ‫باش��ند‪ .‬در ح��ال حاض��ر همه موسس��ات‬ ‫خصوصی نه‌تنها با بهره‌گیری از علم پیشرو‬ ‫مدیری��ت بلک��ه با اس��تفاده از عل��م روابط‬ ‫عمومی وفناوری اطالعات و علوم اجتماعی‬ ‫پیش��رفته می‌توانند مدیریت سنتی خود را‬ ‫ب��ه مدیریت‌های پیش��رو تبدی��ل کنند‪ .‬اما‬ ‫اداره این موسس��ات این‌گونه نیس��ت و این‬ ‫موسس��ات با هیات امنا و هیات‌رییس��ه‌ای‬ ‫بر مبن��ای مدیریت س��نتی و قدیمی خود‬ ‫امور خیریه را در دس��ت گرفت��ه و فعالیت‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬در مدیریت س��نتی موسس��ات‬ ‫خیری��ه نرم‌افزارهای تخصص��ی مالی برای‬ ‫محاس��به صدقات‪ ،‬خم��س‪ ،‬زکات و حقوق‬ ‫کارکن��ان و مس��تمری مددجوی��ان تعریف‬ ‫نش��ده اس��ت و خیری��ه بر مبنای ش��خص‬ ‫مح��وری (مدیرعام��ل) اداره می‌ش��ود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بر این اعتقادن��د که مدیریت‬ ‫س��نتی نمی‌تواند اس��ناد و مدارک شفافی‬ ‫را ب��ه ناظران و بازرس��ان ارائه کند و گاهی‬ ‫پیش می‌‌آید که س��ازمان‌های صدور مجوز‬ ‫با تصور اینکه مدی��ر مربوطه از معتمدان و‬ ‫بازاریان ش��هر اس��ت نظارتی را بر موسسه‬ ‫خیری��ه اعم��ال نمی‌کنند‪ .‬درحال��ی که به‬ ‫اعتقاد کارشناس��ان دوره مدیریت س��نتی‬ ‫به سر آمده است‪.‬‬ ‫یک کارش��ناس در مورد وج��ود مدیریت‬ ‫س��نتی در موسس��ات خیریه معتقد است‪:‬‬ ‫این عامل به اضافه عوامل دیگری که بیشتر‬ ‫منفی هس��تند مانند س��وءمدیریت و فساد‬ ‫مالی فضای تردید‪ ،‬نبود مشروعیت و هراس‬ ‫را نس��بت به برخ��ی س��ازمان‌های خیریه‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬وی می‌گوید‪ :‬جانبداری‬ ‫از اش��خاصی خاص یا دیگر جنبه‌های فساد‬ ‫اداری همگ��ی می‌توانند ذهنیت افرادی که‬ ‫قصد اعطای کمک مالی یا انجام فعالیت‌های‬ ‫داوطلبان��ه را دارن��د‪ ،‬مخدوش کن��د و در‬ ‫نهایت موجب کاهش اعتماد نس��بت به این‬ ‫قبیل سازمان‌ها شود‪ .‬از این رو‪ ،‬همواره باید‬ ‫بررسی دقیقی درباره شرایط و نحوه فعالیت‬ ‫خیریه‌ها صورت بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به تاریخچه موسسات خیریه‬ ‫نگاه��ی به تاریخچه ش��کل‌گیری رس��می‬ ‫و قانون��ی موسس��ات خیریه نش��ان می‌دهد‬ ‫که وزارت عدلیه س��ابق یا دادگس��تری فعلی‬ ‫ب��ا اجازه‌نام��ه ش��هربانی وق��ت در مردادماه‬ ‫س��ال‪ 1337‬به‌عن��وان مرج��ع صدورمج��وز‬ ‫تاس��یس موسس��ات خیریه و س��ازمان‌های‬ ‫مردم نهاد انتخاب ش��د‪ .‬ای��ن قانون هنوز هم‬ ‫پابرجاست و براساس آن پلیس امنیت نیروی‬ ‫انتظام��ی می‌توان��د مجوز تاس��یس یا حذف‬ ‫فعالیت موسس��ات خیریه را در سراسر کشور‬ ‫صادر کن��د‪ .‬پس از پیروزی انقالب اس�لامی‬ ‫وزارتخانه‌ها‪ ،‬س��ازمان‌ها و نهادهای مختلفی‬ ‫مانند سازمان اوقاف و امورخیریه‪ ،‬کمیته امداد‬ ‫امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در زمینه‬ ‫احراز سرپرس��تی موسس��ه‌های خیریه اقدام‬ ‫کردند‪ .‬این روند ادامه یافت و در تاریخ هشتم‬ ‫مرداد س��ال ‪ 1384‬ماده ‪ 32‬آیین‌نامه اجرایی‬ ‫فعالیت س��ازمان‌های غیردولت��ی به تصویب‬ ‫هیات دولت رس��ید که طی آن سازمان‌هایی‬ ‫اع��م از س��ازمان بهزیس��تی‪ ،‬وزارت ارش��اد‪،‬‬ ‫وزارت علوم و هیات بازرس��ی وزارت کش��ور‬ ‫بر اس��اس ضوابط و آیین‌نامه‌های س��ازمانی‬ ‫مجاز به صدور مجوز س��ازمان‌های غیردولتی‬ ‫شدند‪ .‬گفتنی است که وزارت کشور به‌عنوان‬ ‫یک��ی از متولیان صدور مج��وز و ناظر تمامی‬ ‫س��ازمان‌های مردم نهاد ت��ا آن روز هیچ‌گونه‬ ‫آمار دقیقی از «سمن»‌های تحت نظارت خود‬ ‫نداش��ت و همین امر سبب فعالیت غیرقانونی‬ ‫برخی خیریه‌ها را فراهم کرده بود‪.‬‬ ‫به هر ش��کل هنوز هم موسس��ات خیریه‬ ‫با نظارت‌ه��ای قانونی روبه‌رو نیس��تند و به‬ ‫ج��ای اینکه نق��ش مثبت��ی در فعالیت‌های‬ ‫ اجتماعی داش��ته باش��ند گاهی در لباس‬‫نیروهای مخرب ظاهر می‌شوند‪.‬‬ ‫یک خاطره‬ ‫موسساتی که بار برنمی‌دارند‬ ‫کاله می‌گذارند!‬ ‫گروه گ�زارش ـ نزدیک ظهر ب��ود که به حومه‬ ‫پاری��س جای��ی که گل‌ه��ای بس��یار‪ ،‬ب��وی عطر‬ ‫چمنزارها‪ ،‬درختچه‌های سرس��بز‪ ،‬همه طراوت یک‬ ‫محیط سرس��بز را نوید می‌داد رس��یدیم‪ .‬درب یک‬ ‫ویالی نس��بتا بزرگ و قدیمی باز ب��ود و گروهی از‬ ‫مردم با نظم بس��یار وارد ویال می‌ش��دند‪ .‬همراهان‬ ‫گفتند اینجا موسس��ه بزرگ خیریه در کل فرانس��ه‬ ‫است که شعبه‌های مختلف دارد و به وسیله گروهی‬ ‫از اف��راد خیر اداره می‌ش��ود که البت��ه پایه‌گذار آن‬ ‫مردی سالخورده است که اینک ‪ 90‬سال دارد ‪...‬‬ ‫این یک ویالی بزرگ ‪ 2‬طبقه بود و حیاط نس��بتا‬ ‫بزرگی داشت که در آن انواع و اقسام کاالهای دست‬ ‫دوم‪ ،‬مستعمل و اجناس مورد استفاده خانگی را در‬ ‫حیاط و طبقات اول و دوم چیده بودند‪ .‬گفتند همه‬ ‫این اجناس خانگی مردم ش��هرک‌های حومه پارس‬ ‫بعد از س��ال‌ها اس��تفاده از آن به اینج��ا آورده‌اند و‬ ‫برخ��ی از این اجناس چون بس��یار قدیمی و عتیقه‬ ‫هستند با برچس��ب‌های قیمت مش��خص فروخته‬ ‫می‌ش��وند و‌درآمدی که از آن به دس��ت می‌آید به‬ ‫مصرف امور خیریه می‌رس��د‪ ،‬کم��ک به نیازمندان‪،‬‬ ‫ایت��ام‪ ،‬اف��راد بیمار و بس��یار س��الخورده‪ ،‬کودکان‬ ‫بی‌سرپرست و ‪...‬‬ ‫نگاه ک��ه کردم از دیدن این هم��ه کاالی خانگی‬ ‫حت��ی اس��تکان‪ ،‬فنجان و نعلبکی‌ه��ای قدیمی که‬ ‫هرک��دام یک اتیکت قیمت داش��تند ش��گفت زده‬ ‫ش��دم با چه نظمی و با چه فرهنگی‪ ،‬خود مردم در‬ ‫امر خیریه مش��ارکت می‌کنند و هیچکس در صدد‬ ‫کاله‌گ��ذاری و خالی کردن جیب دیگری نیس��ت و‬ ‫آنچ��ه که در معرض فروش اس��ت درآمد آن صرف‬ ‫امور خیریه شده و مشکل اقتصادی جامعه هم حل‬ ‫می‌گردد‪.‬‬ ‫هیچ‌گاه شیفته فرهنگ غربی نبوده‌ام اما دلبسته‬ ‫نظم‪ ،‬قانون‪ ،‬هماهنگی‪ ،‬انضباط ومدیریت توانمند و‬ ‫قوی بوده ام‪ .‬موسس��ه خیری��ه‌ای که در همه جای‬ ‫فرانسه شعبه دارد و خود مردم آن را اداره می‌کنند‬ ‫ب��ا مش��ارکت و مدیریتی ق��وی و ما چ��را اینگونه‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫موسس��ه خیریه در جامعه ما موسسه‌ای است که‬ ‫به وس��یله مدیریت س��نتی یک نفر اداره می‌شود و‬ ‫تنها وظیفه اش پ��ول گرفتن از مردم و ظاهرا برای‬ ‫مخارج خیریه اس��ت اما نه حساب و کتابی دارد که‬ ‫م��ردم بدانند و نه همان کس��انی ک��ه در کار خیر‬ ‫مشارکت می‌کنند با خبر هستند که چه میزان پول‬ ‫گرفته شده و به چه مصرفی رسیده است و ‪...‬‬ ‫م��ی گویند مدیریت در جامعه ما‪ ،‬مدیریت فردی‬ ‫اس��ت و ما یاد نگرفته‌ایم که کار جمعی یا مدیریت‬ ‫تعاونی یا مش��ارکتی داشته باشیم و روح استبدادی‬ ‫حاک��م بر مدیری��ت در جامعه م��ا را از هر حرکت‬ ‫جمعی باز داشته است‪ .‬بدون تردید مدیریت امروز‪،‬‬ ‫مدیریت مکتب روابط انس��انی ب��ا تلفیقی از نظریه‬ ‫سیس��تم‌ها و فرآیند‌ها اس��ت که این نوع مدیریت‬ ‫قطعا باید بر موسس��ات خیریه ه��م تفوق و برتری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫موسس��ه خیریه‌ای که گاه بی��گاه‪ ،‬افرادی را که‬ ‫استخدام کرده در خیابان در برابرت ظاهر می‌شوند‬ ‫و از تو پول طلب می‌کنند بیش��تر به صیغه مبالغه!‬ ‫در دستور زبان فارسی شبیه است‪.‬‬ ‫موسسه خیریه‌ای که کارمندانش را به در خانه‌ها‬ ‫می‌فرس��تد که از مردم پول بگیرد تا پول به دس��ت‬ ‫آمده را صرف امور خیریه و نگهداری ایتام کند‪ ،‬باید‬ ‫حس��اب و کتابش برای اف��رادی که کمک می‌کنند‬ ‫مشخص باشد‪ ،‬این بدیهی‌ترین خواست فردی است‬ ‫که قرار اس��ت به موسسه‌ای کمک کند که کار خیر‬ ‫انج��ام دهند‪ .‬موسس��ه خیریه‌ای که آنق��در درآمد‬ ‫دارد که اسپانس��ر یک برنامه تلویزیونی می‌ش��ود با‬ ‫پول‌های کالنی که س��یما برای تبلیغات مختلف و‬ ‫این روزها نمایش برنامه‌های مختلف می‌گیرد واقعا‬ ‫ک��دام بیالن درآمدی و دخ��ل و خرج و هزینه‌های‬ ‫مربوط به خدمت رسانی خود را به مردم اعالم کرده‬ ‫است‪.‬به راستی این با کدام منطق اقتصادی تطبیق‬ ‫دارد ک��ه پولی را از تو بگیرند و نگویند که این پول‬ ‫صرف چه شده است با هر اسمی که می‌خواهد باشد‬ ‫‪.‬آری م��ردم ما نیکوکار و خیر هس��تند اما گاهی به‬ ‫قول معروف از در دروازه وارد نمی‌شوند اما گاهی از‬ ‫سوراخ سوزن رد می‌شوند!!! بسیار دیده‌ایم که برای‬ ‫یک ‪500‬تومنی ی��ا حتی ‪ 200‬تومنی ناقابل با یک‬ ‫راننده زحمتکش تاکسی به جروبحث ایستاده‌ایم و‬ ‫یا اینکه حتی دع��وا و مرافعه هم راه انداخته‌ایم اما‬ ‫هرگز از خود نپرس��یده‌ایم که پول��ی که برای امور‬ ‫خیری��ه به موسس��ات ریز و درش��ت می‌دهیم چه‬ ‫می‌شود و از طبیعی‌ترین حق خود گذر کرده‌ایم!‬
‫نگاه روز‬ ‫دوستی با شمع‬ ‫‪20‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫مروری بر خاطرات کارخانه‌های قدیمی شمع‌سازی‬ ‫شمع‌هایی که در پرتو چراغ‌های برق‪،‬‬ ‫با خواندن مس��ائل مختلف درب��اره نحوه تولید‬ ‫ش��مع می‌توان دریافت که چه‌قدر درباره ش��مع‬ ‫اطالع��ات اولیه‌تان کم اس��ت و نمی‌دانید که با‬ ‫ش��مع‌ها چگونه می‌توان دوست شد‪ .‬البته حریم‬ ‫دوستی با ش��مع‌ها را ش��اعران زیادی به انسان‬ ‫گوشزد کرده‌اند آن هم با مثال‌های زیادی که از‬ ‫پروانه‌های عاشق که دور شمع ها می‌گردند و از‬ ‫سر شیفتگی و دوس��ت داشتن شعله‌های زیبای‬ ‫شمع ناگهان بال‌شان می‌سوزد و ‪...‬‬ ‫اگر به تاریخ ادبیات و اش��عار شاعران کالسیک‬ ‫زبان مروری س��طحی هم داش��ته باش��ید قصه‬ ‫س��وزناک روابط ش��مع و پروانه را بارها و بارها و‬ ‫از زوایای مختل��ف از زبان آنها خواهید خواند‪ .‬با‬ ‫این حال ما به ش��ما پیش��نهاد می‌کنیم که اگر‬ ‫می‌توانید درباه شمع‌ها مطالعات خود را گسترش‬ ‫دهی��د و به نکاتی که محققانی چون پل مارکو ـ‬ ‫و دبی دیویس نوش��ته‌اند و رض��وان دزفولی آنها‬ ‫را ترجم��ه ک��رده‪ ،‬دقت کنی��د در بخش‌هایی از‬ ‫این پروژه تحقیقاتی آمده اس��ت‪ :‬شمع‌های اولیه‬ ‫ش��باهت چندانی به ش��مع‌های امروزی نداشته‬ ‫و بیشتر مش��عل‌هایی بودند متشکل از یک تکه‬ ‫ن��ی و پیه حیوان��ات و بعدها رومی‌ها توانس��تند‬ ‫پیشرفت‌هایی در شمع‌سازی به وجود آورند‪.‬‬ ‫آنها که در ابتدا از مشعل‌های مشابه مشعل‌های‬ ‫مصری��ان اس��تفاده می‌کردند‪ ،‬بعدها نخس��تین‬ ‫ش��مع‌های فیتیله‌ای را س��اختند‪ .‬از این شمع‌ها‬ ‫ابت��دا فق��ط در معابد و پرستش��گاه‌ها اس��تفاده‬ ‫می‌ش��د اما بعدها به خانه ثروتمندان راه یافت و‬ ‫مصارف خانگی پیدا کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است شمع‌های پیه‌سوز نوری ضعیف و‬ ‫بویی تند و زننده داشتند و دود می‌کردند‪ .‬از این‬ ‫رو زمانی که در قرون وس��طی شمع‌هایی از موم‬ ‫عس��ل ساخته ش��د‪ ،‬گامی بزرگ در شمع‌سازی‬ ‫به ش��مار آمد‪ .‬این ش��مع‌ها با ن��وری یکنواخت‬ ‫می‌س��وختند و ب��وی ن��ا مطبوعی نداش��تند اما‬ ‫متاس��فانه تهیه آنها کار س��ختی بود و تنها اغنیا‬ ‫قادر به خریدشان بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹شمع‌های حشره‌ای‬ ‫در سراس��ر جهان شمع‌ها تقریبا به شکل‌هایی‬ ‫یکس��ان (با اندک تفاوتی) ب��ه کار می‌رفتند‪ .‬در‬ ‫میان انواع ش��یوه‌های ساخت شمع‪ ،‬شیوه ژاپنی‬ ‫متف��اوت و ن��ه چن��دان خوش��ایند ب��ود‪ .‬آنها با‬ ‫جوشاندن حشرات‪ ،‬موم به دست می‌آوردند و از‬ ‫آن شمع می‌ساختند‪.‬‬ ‫در کش��ورهای مدیترانه‌ای‪ ،‬روغن زیتون ماده‬ ‫اصلی ش��مع‌ها را تشکیل می‌داد‪ .‬در قاره امریکا‪،‬‬ ‫موم شمع‌سازی را از جوشاندن دانه‌های وحشی‬ ‫به دس��ت می‌آوردند اما تاب��ش نامنظم و قیمت‬ ‫ب��االی این ش��مع از عیوب بزرگ آنه��ا بود و در‬ ‫قرن نوزدهم‪ ،‬یک فرانس��وی با بکارگیری فیتیله‬ ‫در شمع‪ ،‬مشکل نامنظم سوختن آنها را حل کرد‬ ‫و استفاده از شمع آسانتر شد‪ .‬البته چون ساخت‬ ‫شمع با دست صورت می‌گرفت‪ ،‬تولید آن بسیار‬ ‫محدود بود‪.‬‬ ‫‹ ‹شمع در انقالب صنعتی‬ ‫شمع‌س��ازی مانن��د بس��یاری از حرفه‌ه��ا در‬ ‫کش��اکش انقالب صنعتی دستخوش تحول شد‬ ‫و در سال ‪1834‬میالدی‪ ،‬مخترعی به نام «ژوزف‬ ‫مورگان» ماش��ینی س��اخت که قادر بود در یک‬ ‫ساعت ‪ 1500‬شمع تولید کند‪ .‬از آن پس‪ ،‬شمع‬ ‫با سرعت به عنوان وس��یله‌ای برای روشنایی در‬ ‫خانه‌ها کاربرد یافت‪.‬‬ ‫ای��ن اختراع اگرچه جالب توج��ه بود‪ ،‬اما تهیه‬ ‫شمع زمانی دستخوش تحول جدی شد که ماده‬ ‫اولی��ه آن از موم به پارافین ـ یکی از مش��تقات‬ ‫نف��ت خام ـ تغییر یاف��ت‪ .‬پارافین نیز مانند موم‬ ‫عسل شعله‌ای یکنواخت داش��ت و فاقد هرگونه‬ ‫ب��وی زننده بود‪ .‬اگرچه اس��تفاده از ش��مع‌های‬ ‫پارافین��ی ب��ه دلیل قیمت پایین آنها نس��بت به‬ ‫شمع‌های مومی رواج بیشتری یافت اما با اختراع‬ ‫برق نیاز به ش��مع به صورت چشمگیری کاهش‬ ‫یاف��ت و تنها در نقاط دور افتاده و محروم به کار‬ ‫گرفته شد‪.‬‬ ‫با این حال حتی امروزه نیز که کاملا به نیروی‬ ‫برق وابسته شده‌ایم‪ ،‬کمتر خانه‌ای یافت می‌شود‬ ‫که در گوش��ه‌ای از آن تعدادی ش��مع برای روز‬ ‫مب��ادا و زمان قطع برق نگهداری نش��ده باش��د‪،‬‬ ‫برای همین منابع موجود ش��مع نقش بزرگی در‬ ‫ادبیات جهان داش��ته است‪ .‬از شکسپیر گرفته تا‬ ‫حاف��ظ همگی جمالت و اش��عاری زیبا در وصف‬ ‫شمع سروده و نوشته‌اند‪.‬‬ ‫حسن فرازمند ـ گروه‬ ‫گزارش‪ :‬داستان نخستین‬ ‫کارخانه شمع‌سازی در ایران از‬ ‫آن داستان‌های شیرین و خواندنی است‬ ‫که در ورق‌هایی از روزنامه قدیمی «دولت‬ ‫علیه ایران» خبرهای جالبی درباره آن‬ ‫آمده است‪.‬‬ ‫در این گزارش بخش‌‌هایی از آن‬ ‫گزارش‌ها و اخبار را در مورد آن کارخانه‬ ‫می‌آورم و سپس شما را با صنعت و سنت‬ ‫شمع‌سازی آشنا می‌کنم‪.‬‬ ‫اینک این شما و این داستان نخستین‬ ‫کارخانه شمع‌سازی در ایران‪.‬‬ ‫پی��ش از ش��یوع اس��تفاده از گازو برق در از صفحه نمودن س��رب واتصال به یکدیگر و‬ ‫تامین روش��نایی‪ ،‬ش��مع ندیم ش��ب بود و ساختن اتاق سربی وکشیدن جوهر گوگرد و‬ ‫ظلمت زدای شب‌های مردم تهران‪ .‬نخستین ترتیب اس��باب و سوار کردن دیگ وانداختن‬ ‫کارخانه شمع‌س��ازی تهران در سال ‪ 1278‬پی��ه و پرداخت��ن لوله‌ها و س��رانجام قالب‌ها‬ ‫هجری قم��ری با تعلیمات موس��یو فوکتی برآمده که به تصدیق اس��تادان فرنگی‪ ،‬تهیه‬ ‫ایتالیای��ی معل��م فیزیک‬ ‫ه��ر یک از آنها در اش��کال‬ ‫وشیمی دارالفنون وتوسط‬ ‫بوده و بجز مشارالیه از قوه‬ ‫بنابهنوشتهومتون‬ ‫شاگردش باقرخان تاسیس‬ ‫دیگری به عم��ل نمی‌آمد‪.‬‬ ‫قدیمیاستفادهاز‬ ‫ش��د‪ .‬در (روزنام��ه دولت‬ ‫ای��ن روز‌ه��ا ک��ه نمونه‌ای‬ ‫روشناییشمع‌ها‬ ‫علی��ه ای��ران) می‌خوانیم‪:‬‬ ‫شمع از کارخانه بیرون آمد‬ ‫به‪ 5000‬سال قبل‬ ‫«در م��اه ذیحج��ه‪1278‬‬ ‫در نهایت امتیاز بود سر کار‬ ‫هج��ری قم��ری ق��رارداد برمی‌گردد‪،‬زمانیکه‬ ‫اعلیحضرت به جهت تفرج‬ ‫استخدام فوکنی به سرآمد‪ ،‬انسان‌هابراینخستین به کارخانه مزبور تش��ریف‬ ‫لکن چ��ون بعضی از عمل بار از آن برای روشنایی‪ ،‬فرما ش��ده ریختن شمع و‬ ‫کارخانه ش��ما ناقص مانده‬ ‫وضع کارخانه در نظر کیمیا‬ ‫تزئینجشن‌هاو‬ ‫بود و به ط��ور اتم و اکمل‬ ‫اث��ر مطب��وع و پس��ندیده‬ ‫آیین‌هایخود‬ ‫به شاگردان خود نیاموخته‬ ‫افت��اده وزی��ر عل��وم مورد‬ ‫بهرهگرفتند‬ ‫بود با وجود انقضای‪ ،‬مدت‬ ‫ش��مول مراح��م گردید و‬ ‫خدمت ‪ 2‬ماه دیگر نیز در‬ ‫باقرخان رییس کارخانجات‬ ‫دارالخالف��ه الباهره ماند ک��ه عمل کارخانه که متصدی این امر بوده به منصب سرهنگی‬ ‫ش��ماعی را بالتمام به باقرخان شاگرد خود س��ر افراز گردید و از ش��هر جم��ادی االخر‬ ‫آموخت��ه پس از انجام ای��ن خدمت اخیر به هر روز پنج��اه من ش��مع از کارخانه بیرون‬ ‫ایتالیا معاودت نماید‪ ».‬داس��تان تاس��یس و خواهد آمد‪.‬‬ ‫اخبار این کارخانه را همپای «روزنامه دولت‬ ‫ایض��ا هم��ان روزنامه ش��ماره ‪ 535‬مورخ‬ ‫علیه ایران ‌» تعقیب می‌کنیم که در ش��ماره هفدهم رج��ب ‪ 1279‬هجری قمری اطالع‬ ‫‪ 525‬م��ورخ پنجش��نبه ‪ 12‬مح��رم ‪ 1279‬می‌دهد کارخانه ش��ماعی از وفور اهتمامات‬ ‫هجری قمری‪ ،‬نوشته است‪:‬‬ ‫«کارخانه شماعی ‪ ...‬قریب به اتمام است و‬ ‫از قراری که برآورد ش��ده است‪ ،‬پس از دایر‬ ‫شدن شمع آن‪ ،‬که هیچ فرقی با شمع روسی‬ ‫نخواهد داشت‪ ،‬کفایت ایران را خواهد کرد و‬ ‫احتیاج به آوردن از والیت خارج نخواهد بود‪.‬‬ ‫برای صفحه و لحیم کردن سرب که به جهت‬ ‫کارخانه مزبور به کار می‌رود‪ .‬باقرخان‪ ،‬رییس‬ ‫کارخانجات‪ ،‬متکفل این خدمت گش��ته‪ ،‬در‬ ‫کم��ال خوبی از عهده برآمده و روزی تقریبا‬ ‫دو خروار س��رب را با چرخ و منگنه‪ ،‬صفحه‬ ‫و لحیم نموده تحویل می‌دهد و‪ ،‬انش��اءاهلل‪،‬‬ ‫ع��ن قریب کارخان��ه مزبوره ص��ورت انجام‬ ‫خواهد یافت!»‬ ‫البت��ه در خب��ر دیگ��ری در همین زمینه‬ ‫درباره کارخانه شمع‌سازی می‌خوانیم‪:‬‬ ‫«صفح��ه س��رب و لحیم ک��ردن کارخانه‬ ‫قریب به اتمام بود ک��ه باقرخان به تب نوبه‬ ‫مبتال ش��د و این کارقدری ب��ه تعویق افتاد‬ ‫اما باقرخ��ان که به تجویز اطب��اء با مصرف‬ ‫گنه گن��ه بهبود یاف��ت کا رکارخان��ه از نو‬ ‫به جریان افتاد»‪.‬‬ ‫ش��ماره ‪ 533‬آن روزنامه مورخ پنجش��نبه‬ ‫چهارم جمادی االخ��ر ‪ 1279‬هجری قمری‬ ‫گزارش می‌دهد که کارخانه شماعی که انجام‬ ‫واتمام ان کمال اش��کال داشت این اوقات از‬ ‫ُحس��ن مراقب��ت و اهتمام اعتضاد الس��لطنه‬ ‫وزی��ر علوم و باقرخان ریی��س کارخانجات از‬ ‫عهده تمامی کار‌های مشکله کارخانه مزبوره‬ ‫وزیر علوم این روزها ب��ه راه افتاده باقرخان‬ ‫ریی��س کارخانجات چند قس��م ش��مع در‬ ‫کارخان��ه مزبور ریخته که ه��ر یک در مقام‬ ‫خ��ود کمال خوبی و امتی��از دارد و از جمله‬ ‫یک قسم از موم ریخته شده است که سابقا‬ ‫از فرنگستان آورده مسمی به شمع کافوری‬ ‫و ی��ک من ‪ 4‬تومان می‌فروختند و حاال یک‬ ‫من ‪ 2‬توم��ان و ‪ 5‬هزار دین��ار قیمت آن را‬ ‫داده‪ ،‬هیچ فرقی با آن شمع‌های قدیم ندارد‪.‬‬ ‫قسم دیگر گچی است و آن نیز هیچ تفاوتی‬ ‫با این ش��مع‌ها ندارد ک��ه می‌آورند یک من‬ ‫و ‪ 7000‬دین��ار به فروش می‌رس��د‪ .‬قس��م‬ ‫دیگر از مخترعات خود باقرخان اس��ت‪ ،‬بدل‬ ‫گچی اس��ت که چندان فرقی با شمع اصلی‬ ‫در ریخت��ن و پراندن فیتیل��ه و دوام نداردو‬ ‫قری��ب ‪ 15‬س��اعت می‌س��وزد و از قرار یک‬ ‫م��ن و ‪ 4000‬دینار می‌فروش��ند و همه این‬ ‫اقسام در نزد حاجی علی‌اکبر تاجر تهرانی و‬ ‫امین معاونست که در میدان اتاق مخصوصی‬ ‫ق��رار داده و ب��ه همین قیمت‌ها که س��مت‬ ‫تحریر یافت می‌فروش��د هرکس طالب باشد‬ ‫از مش��ارالیه بگیرد کارکارخانه همیش��ه به‬ ‫همین س��ان بروفق مراد نبود و گاه می‌شد‬ ‫که به اش��کال برمی‌خ��ورد یک روز تب نوبه‬ ‫باقرخان موج��ب تعویق می‌ش��د روز دیگر‬ ‫کمبود ریسمان کارخانه ریسمان‌ریسی اگر‬ ‫تعلل می‌کرد واویال بود و کارخانه ش��ماعی‬ ‫معط��ل می‌ماند و رفع این معضالت همه در‬ ‫گرو همت باقرخان بود که دس��تی باال زده‬ ‫کار را س��امان بخش��د‪ .‬این هم یک نمونه از‬ ‫آن معض�لات و همت باقرخ��ان در رفع آن‪:‬‬ ‫کارخان��ه ریسمان‌ریس��ی به واس��طه اینکه‬ ‫دیگ بخار آن معیوب شده بود کار نمی‌کرد‬ ‫این اوقات ش��وال ‪ 1279‬هج��ری قمری به‬ ‫جهت نبودن ریسمان فیتیله شمع کارخانه‬ ‫شماعی هم کمتر کار می‌کرد باقرخان رییس‬ ‫کارخانجات خود به کارخانه ریسمان‌ریسی‬ ‫رفته همان دیگ بخار معیوب را یک طوری‬ ‫مرم��ت ک��رده کارخانه را ب��ه راه انداخت و‬ ‫قدری ریسمان به جهت فیتیله شمع رشته‬ ‫ش��د‪ .‬ان‌ش��اءاهلل تعالی بع��د از آوردن دیگ‬ ‫جدی��د ابتیاعی از پطرز ب��ورغ که عن‌قریب‬ ‫وارد خواهد گردید کارخانه ریس��مان ریسی‬ ‫ب��ه کار خواهد افتاد و اس��تمرارا مش��غول‬ ‫ریشتن ریسمان خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�مع و شمع‌س�ازی در تاری�خ و‬ ‫ادبیات‬ ‫ب��ا آنک��ه ش��مع‌ها از نخس��تین وس��ایل‬ ‫روش��نایی محفل و خانه و کاش��انه انسان‌ها‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬اما امروزه فق��ط گاهی یاد آنها‬ ‫می‌کنیم و به سراغ آنها می‌رویم‪ ،‬آن هم اگر‬ ‫زمانی برق شهر یا محله‌مان قطع شده باشد‬ ‫یا این‌که از این س��ال به آن س��ال بخواهیم‬ ‫جشن تولدی برای خودمان یا اطرافیان‌مان‬ ‫بگیریم‪ .‬آن وقت می‌رویم و شمع‌ها را روشن‬ ‫می‌کنیم‪ .‬شمع‌هایی که دیگر نه گل در کنار‬ ‫آنهاست و نه پروانه‌هایی دور آنها می‌چرخند‬ ‫و بدین‌س��ان کم‌ک��م قصه «ش��مع و گل و‬ ‫پروانه» از یادها م��ی‌رود و از صفحه روزگار‬ ‫پاک می‌شود‪.‬‬ ‫به‌راس��تی ما با عجین شدن با تکنولوژی‪،‬‬ ‫داریم بر س��ر گذش��ته‌ها‪ ،‬س��نت‌ها‪ ،‬آداب و‬ ‫رسوم و یادگاری تاریخی‌مان چه می‌آوریم؟!‬ ‫و آی��ا فک��ر کرده‌ایم اگر گذش��ته‌ها نبودند‪،‬‬ ‫امروز ه��م نبود؟! آیا فکر کرده‌اید به این که‬ ‫همی��ن المپ‌ها و روش��نایی‌های امروزه در‬ ‫سایه روشنایی شمع‌ها ساخته شده‌اند؟‬ ‫برای دقایقی هم ش��ده به روش��نایی‌های‬ ‫گذش��ته‌مان برویم و به شمع‌ها فکر کنیم و‬ ‫این که آنها چگونه به دنیا آمدند و حاال دارند‬ ‫چگونه در کنار ما زندگی می‌کنند!‬ ‫‹ ‹شمع‌ها و روشنایی‌ها‬ ‫بنا ب��ه نوش��ته و متون قدیمی اس��تفاده‬ ‫از روش��نایی ش��مع‌ها به ‪ 5000‬س��ال قبل‬ ‫برمی‌گردد‪ ،‬زمانی که انسان‌ها برای نخستین‬ ‫بار از آن برای روش��نایی‪ ،‬تزئین جش��ن‌ها و‬ ‫آیین‌های خود بهره گرفتند‪.‬‬ ‫در زمینه س��اخت نخستین ش��مع‌ها‪ ،‬از‬ ‫طریق خیساندن مغز نی در چربی آب شده‬ ‫حیوانات‪ ،‬توسط مصریان باستان سرنخ‌هایی‬ ‫ب��ه دس��ت آمده اس��ت‪ .‬البت��ه مانن��د این‬ ‫شمع‌های امروزی فتیله نداشتند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از ش��مع‌های فتیله‌دار توس��ط‬ ‫مصریان به ‪ 3000‬س��ال قب��ل از میالد باز‬ ‫می‌گ��ردد‪ ،‬اما رومیان باس��تان قب��ل از این‬ ‫زمان‪ ،‬اقدام به س��اخت ش��مع‌های فتیله‌دار‬ ‫ک��رده بودند‪ .‬آنها «پاپی��روس» یا کاغذهای‬ ‫رول ش��ده را چندی��ن بار در پی��ه نهنگ یا‬ ‫«موم عس��ل» فرو می‌بردند و از ش��مع‌های‬ ‫آب‬ ‫شدند‬ ‫تولید ش��ده‪ ،‬در روشنایی خانه‌ها‪ ،‬راهنمایی‬ ‫مس��افران در ش��ب و آیین‌ه��ای مذهب��ی‬ ‫استفاده می‌کردند‪.‬‬ ‫براساس این س��وابق و یافته‌ها‪ ،‬شمع‌های‬ ‫فتیله‌دار اولیه‪ ،‬با استفاده از موم بدست آمده‬ ‫از گیاهان ساخته می‌شدند و گفته می‌شود‬ ‫چینی‌ها برای س��اخت نخستین شمع‌ها از‬ ‫لوله‌های کاغذی قالب‌گیری شده و نیز الیاف‬ ‫گیاه برنج به عنوان فتیله استفاده می‌کردند‪.‬‬ ‫در ژاپن‪ ،‬ش��مع با اس��تفاده از صمغ بدست‬ ‫آمده از درختان س��اخته می‌شده است و در‬ ‫هند موم ش��مع را از جوشاندن میوه درخت‬ ‫دارچین بدست می‌آوردند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت نفت و شمع‌سازی‬ ‫در نیم��ه اول ق��رن بیس��تم همزم��ان با‬ ‫رش��د صنعت نفت‪ ،‬مصرف ش��مع به‌صورت‬ ‫فزاینده‌ای افزایش یاف��ت‪ .‬این محبوبیت تا‬ ‫اواسط سال ‪ 1980‬میالدی‪ ،‬زمانی که عالقه‬ ‫به ش��مع به عنوان ی��ک کاالی تزیینی‪ ،‬روز‬ ‫به روز بیش��تر می‌ش��د‪ ،‬پایدار ماند‪ .‬در این‬ ‫زم��ان ش��مع‌ها در طیف وس��یعی از طرح‪،‬‬ ‫ابعاد‪ ،‬رنگ و اس��انس‌های متنوع تولید شد‬ ‫و تا امروز ش��مع‌ها مس��یر طول و درازی را‬ ‫از زمان مصرف اولیه خود پیموده‌اند‪ .‬اگرچه‬ ‫دیگر به عنوان منبع اصلی نور برای بش��ر به‬ ‫کارگرفته نمی‌شوند‪ ،‬اما محبوبیت و مصرف‬ ‫آنها افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹شمع‌های ماندگار‬ ‫‹ ‹علت سوسو زدن شمع‬ ‫دود کردن و سوس��و زدن ش��مع‌ها زمانی‬ ‫اتفاق می‌افتد که ظاهر اشک مانند شعله به‬ ‫هم بری��زد‪ .‬این عمل اجازه می‌دهد تا مقدار‬ ‫کمی از ذرات کربن که وارد واکنش نشده‌اند‬ ‫به ش��کل حلقه‌ه��ای دود از اطراف ش��عله‬ ‫بگریزند‪ .‬ظاهر ش��عله زمانی به��م می‌ریزد‬ ‫ک��ه مقدار بیش از ح��د زیاد(یا بیش از حد‬ ‫کم) هوا به شعله برسد که برای جلوگیری از‬ ‫این موضوع‪ ،‬همیش��ه باید شمع را در جایی‬ ‫روش��ن کرد که دارای تهویه مناسب است و‬ ‫از جریانات هوای قوی بدور باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹زبانه کشیدن شعله‬ ‫فتیله بسیار بلند سبب می‌شود تا شعله به‬ ‫مقدار زیادی‪ ،‬افزایش پیدا کند و زبانه بکشد‪.‬‬ ‫ب��رای جلوگی��ری از این مش��کل‪ ،‬این نکته‬ ‫مهم را باید در نظر داش��ت که قبل از هر بار‬ ‫روش��ن کردن شمع‪ ،‬طول فتیله را به حدود‬ ‫‪ 6‬میلیمت��ر‪ ،‬کاهش داد و باید دقت داش��ت‬ ‫که در حوضچه پارافین مایعی که در اطراف‬ ‫شعله تشکیل می‌شود‪ ،‬اضافات فیتیله یا هر‬ ‫جس��می که امکان شعله ور شدن در تماس‬ ‫با شعله شمع را دارد‪ ،‬وجود نداشته باشد‪ .‬در‬ ‫ص��ورت تمایل به در کنار هم قراردادن چند‬ ‫شمع‪ ،‬بهتر اس��ت که در زمان روشن بودن‪،‬‬ ‫ب��ه اندازه ‪ 3‬اینچ یا حدود ‪ 8‬س��انتیمتر بین‬ ‫ش��مع‌ها فاصله ایجاد کرد‪ .‬شمع‌هایی که با‬ ‫فاصله خیلی نزدیک از هم روش��ن می‌شوند‬ ‫ممکن اس��ت باعث تخریب و شعله ور شدن‬ ‫یکدیگر شوند‪.‬‬ ‫طب��ق تحقیق��ات انجام ش��ده در ایاالت‬ ‫متحده نتایج جالبی به دس��ت آمده اس��ت‪،‬‬ ‫ب��ه ط��ور مث��ال‪ :‬ام��روزه مصرف‌کنندگان‪‹ ‹ ،‬رعایت نکات ایمنی شمع‌ها‬ ‫عموما ش��مع را ب��رای اس��تفاده در تزیین‬ ‫باید به یاد داش��ت که یک ش��مع روشن‪،‬‬ ‫منازل‪ ،‬کسب آرامش و کاهش استرس بکار یک ش��عله بالقوه خطرناک است و همیشه‬ ‫می‌گیرند و این‌که عطر و اسانس شمع یکی باید قوانی��ن پایه و اصول ایمنی ش��مع در‬ ‫از اصلی‌ترین ویژگی‌های تاثیر‌گذار در خرید زم��ان مصرف را رعایت کرد و هیچ‌گاه نباید‬ ‫شمع است‪ ،‬به‌طوری که سه‌چهارم خریداران یک شمع را بدون مراقبت رها کرد‪ .‬همیشه‬ ‫ش��مع گفته‌اند مهم‌ترین فاکتور در انتخاب باید ش��مع را در مقابل دید قرار داد و هیچ‬ ‫آنها‪ ،‬بوی شمع است‪.‬‬ ‫گاه نباید ش��مع را در مجاورت اجسامی که‬ ‫بیشتر خریداران‪ ،‬شمع‌ها‬ ‫احتمال آتش گرفتن دارند‪،‬‬ ‫را در ع��رض ی��ک هفت��ه‬ ‫قرار داد و باید همواره شمع‬ ‫باآنکهشمع‌هااز‬ ‫پ��س از خری��د‪ ،‬مص��رف‬ ‫را دور از دسترس کودکان‬ ‫نخستینوسایل‬ ‫می‌کنند‪ 9 .‬نف��ر از ‪ 10‬نفر‬ ‫و حیوانات خانگی قرار داد‬ ‫مصرف‌کننده شمع گفته‌اند روشناییمحفلوخانه و نیز بهتر اس��ت همواره از‬ ‫که آنها شمع را برای ایجاد وکاشانهانسان‌هابوده جاش��معی‌های مناسب و‬ ‫ی��ک محی��ط آرام و دنج‪،‬‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬استفاده کرد و‬ ‫است‪ ،‬اما امروزه فقط‬ ‫مورد اس��تفاده قرار دادند‪ .‬گاهییادآنهامی‌کنیمو آنها را در س��طوح پایدار و‬ ‫مصرف‌کنن��دگان ش��مع‬ ‫مقاوم به حرارت قرار داد‪.‬‬ ‫همچنین گفته‌اند که بیشتر بهسراغآنهامی‌رویم‪،‬‬ ‫همیش��ه بای��د قب��ل از‬ ‫آن هم اگر زمانی برق‬ ‫از شمع در اتاق نشیمن(‪42‬‬ ‫بکارگی��ری ش��مع‪ ،‬ب��ه‬ ‫درصد) و سپس آشپزخانه شهریامحله‌مانقطع‬ ‫برچس��ب نص��ب ش��ده‬ ‫(‪18‬درص��د) و ات��اق‬ ‫توس��ط تولید‌کنن��ده آن‬ ‫شدهباشد‬ ‫خواب(‪13‬درصد) اس��تفاده‬ ‫دقت و دس��تورالعمل‌های‬ ‫کرده‌ان��د و هم زنان و هم مردان‪ ،‬ش��مع را به مرب��وط ب��ه ن��کات ایمن��ی رعای��ت کرد و‬ ‫عنوان یک کادو‪ ،‬مناس��ب و قابل قبول برای قب��ل از ه��ر ب��ار مصرف ط��ول فتیل��ه را‬ ‫زمان‌های مختلف می‌دانند‪.‬‬ ‫کاه��ش داد و نی��ز باید ش��مع را در فضایی‬ ‫‹ ‹قصه زیبا سوختن شمع‬ ‫روش��ن کرد که دارای تهویه مناس��ب است‬ ‫اما نکاتی وجود دارد که ش��عله ش��مع را و از جریانات هوای قوی(بادها) بدور باش��د‪.‬‬ ‫ج��ذاب و آرامش بخش می‌کند‪ .‬در حقیقت زمانی که شمع دود می‌کند‪ ،‬یا سوسو می‌زند‬ ‫سوختن ش��مع بصورتی که هم زیبا باشد و و یا ش��عله آن بیش از ح��د معمول افزایش‬ ‫هم ایمن‪ ،‬یک هنر اس��ت‪ .‬تشخیص این که پیدا کرده‪ ،‬باید آنرا خاموش کرد و اجازه داد‬ ‫یک شمع درست می‌سوزد‪ ،‬با نگاه کردن به که شمع سرد شود‪ .‬سپس با مرتب ساختن‬ ‫آن است‪ ،‬کافی اس��ت شما به شمع با دقت فیتیله‪ ،‬مجددا آنرا روشن کرد‪.‬‬ ‫ن��گاه کنید‪ ،‬زمان��ی که ش��عله آرام و پایدار‬ ‫نباید اجازه داد که شعله شمع بیش از حد‬ ‫اس��ت به این معنی است که فرآیند سوخت به نگه دارنده شمع نزدیک شود‪.‬‬ ‫در تعادل قرار دارد‪ .‬فتیله میزان مناس��بی از‬ ‫هیچ گاه نباید یک شمع روشن را جابه‌جا‬ ‫پارافین را به‌س��مت باال کش��یده که توسط ک��رد‪ .‬بویژه ش��مع‌های با قطر زی��اد یا نگه‬ ‫ش��عله مصرف و بخار آب و دی‌اکسید‌کربن دارنده‌های��ی که در آنها پارافین به ش��کل‬ ‫تولید کرده است‪.‬‬ ‫مذاب درآمده است‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫آذری‌ها حاکمان بازار معدنی کردستان عراق‬ ‫نرگس قیصری ‪ -‬گروه معدن‪ :‬استان‬ ‫آذربایجان‌غربی با داشتن ذخایر فراوان از‬ ‫مواد معدنی و کش��ف بیش از ‪75‬درصد‬ ‫از ان��واع مواد معدنی‪ ،‬به‌عنوان س��ومین‬ ‫استان معدنی کشور ش��ناخته شده و از‬ ‫قطب‌های معدنی کش��ور به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫همچنین س��اختار زمین‌شناسی مناسب‬ ‫این استان و وجود کوهپایه‌ها و تغییرات‬ ‫ژئوفیزیکی موجب پیدایش معادن سرشار‬ ‫از مواد معدنی شده که ازجمله مهم ترین‬ ‫آنها می‌توان به سنگ‌های تزیینی اشاره‬ ‫ک��رد که بیش از ‪ 50‬نوع از آن در معادن‬ ‫آذربایجان‌غربی یافت ش��ده است‪ .‬شایان‬ ‫ذکر اس��ت که بیش��ترین می��زان تولید‬ ‫سنگ‌های گرانیتی متعلق به این استان‬ ‫ب��وده و بخ��ش عم��ده از آن نی��ز صادر‬ ‫می‌شود‪ .‬آذربایجان‌غربی برای پیشرفت و‬ ‫توسعه معادن خود از نیروهای متخصص‬ ‫و فن��ی بهره‌مند بوده و ای��ن افراد نقش‬ ‫مهم و بسزایی در توسعه معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایفا می‌کنن��د‪ .‬فعالیت این گروه‬ ‫از کارشناسان در معادن آذربایجان‌غربی‬ ‫باع��ث پیش��رفت در ح��وزه اکتش��اف و‬ ‫بهره‌ب��رداری از معادن ش��ده و ظرفیت‬ ‫الزم را برای انتقال نیروهای متخصص به‬ ‫کشورهای دیگر فراهم کرده است‪.‬‬ ‫در مقاب��ل کش��ور ع��راق نی��ز از این‬ ‫ث��روت خ��دادادی بی‌بهره نمان��ده و از‬ ‫ای��ن منابع طبیع��ی بهره‌مند اس��ت اما‬ ‫به‌دلی��ل تحریم‌ه��ای اقتص��ادی حاکم‬ ‫بر این کش��ور طی س��ال‌های گذش��ته‬ ‫از تجهی��زات و فناوری‌ه��ای روز دنیا و‬ ‫نیروه��ای متخص��ص و فنی ک��ه نقش‬ ‫مهمی در بحث اکتش��اف و بهره برداری‬ ‫از مع��ادن ایفا می‌کنن��د بی‌نصیب مانده‬ ‫و همین امر موجب ش��ده اس��ت تاکنون‬ ‫نس��بت به بهره‌برداری از معادن اقدامی‬ ‫ص��ورت نگی��رد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫آگاه��ی از قابلیت‌های معدنی آذربایجان‬ ‫غربی باعث شده تا کردهای عراقی تمایل‬ ‫‪21‬‬ ‫‹ ‹‹احداث کارخانه با تکیه بر‬ ‫دانش ایرانی‬ ‫خود را برای همکاری و س��رمایه‌گذاری‬ ‫مش��ترک با این س��ازمان اع�لام کنند‪.‬‬ ‫عبادال��ه اکبری‪ ،‬رییس س��ابق س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آذربایجان‌غربی‬ ‫ک��ه در مدت زمان فعالی��ت خود در این‬ ‫سازمان توانسته زمینه برقراری مبادالت‬ ‫تج��اری در بخش معدن را بین اس��تان‬ ‫آذربایجان‌غربی و کردستان عراق فراهم‬ ‫کند به صمت می‌گوید‪ :‬در س��ال گذشته‬ ‫رایزنی‌هایی در ح��وزه اقتصادی‪ ،‬صنعت‬ ‫و مع��دن بین اس��تان آذربایجان‌غربی و‬ ‫کردستان عراق صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی به وجود ذخایر معدنی در کردستان‬ ‫عراق اش��اره کرد و افزود‪ :‬این اس��تان از‬ ‫ذخای��ر معدن��ی فراوانی برخ��وردار بوده‬ ‫اما به‌دلیل در اختیار نداش��تن نیروهای‬ ‫متخص��ص و همچنی��ن س��رمایه‌گذاری‬ ‫در بخ��ش اکتش��اف تاکن��ون هیچ‌گونه‬ ‫بهره‌برداری از این معادن صورت نگرفته‬ ‫و این ذخایر به‌صورت بکر و دست نخورده‬ ‫باقی مانده اس��ت‪ .‬رییس سابق سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آذربایجان غربی‬ ‫وجود نیروهای‬ ‫متخصص و کارشناس‬ ‫فعال و عملکرد مثبت در‬ ‫صنایع معدنی استان‬ ‫آذربایجان دلیل اصلی‬ ‫تمایل عراقی‌ها برای‬ ‫همکاری با ایران است‬ ‫ضمن اینکه کردستان‬ ‫عراق از شهرهای معدنی‬ ‫این کشور محسوب‬ ‫می‌شود‬ ‫وجود نیروهای متخصص و کارش��ناس‬ ‫فعال و عملکرد مثبت در صنایع معدنی‬ ‫این استان را دلیل اصلی تمایل عراقی‌ها‬ ‫برای همکاری با ایران دانس��ت و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه کردس��تان عراق‬ ‫از ش��هرهای معدنی این کشور به‌شمار‬ ‫می‌آی��د و بهره‌ب��رداری از این ذخایر به‬ ‫رشد و توسعه اقتصادی این کشور کمک‬ ‫ک��رده و ارزش‌افزوده به هم��راه خواهد‬ ‫داش��ت از این‌رو مس��ئوالن ذی‌ربط در‬ ‫اقلیم کردس��تان تصمی��م گرفتند تا با‬ ‫به‌کارگیری دانش و تخصص کارشناسان‬ ‫ایرانی در زمینه اکتش��اف و اس��تخراج‬ ‫روند توسعه را تسریع بخشند‪.‬‬ ‫اکب��ری در ادامه ب��ه تصمیمات گرفته‬ ‫ش��ده درخصوص ایجاد همکاری با اقلیم‬ ‫کردس��تان اش��اره کرد و افزود‪ :‬س��اخت‬ ‫ش��هرک صنعتی برای تولید س��نگ‌های‬ ‫تزیینی در حد فاصل ‪ 2‬ش��هر پیرانشهر‬ ‫و چوم��ان باع��ث احیا ش��دن حدود ‪43‬‬ ‫مع��دن س��نگ تزیینی در ای��ن مناطق‬ ‫ش��ده و به این ترتیب راه را برای توسعه‬ ‫و س��رمایه‌گذاری در معادن کردس��تان‬ ‫عراق هموار کرده است‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫ک��ه آذربایجان‌غربی رتبه پنجم در تولید‬ ‫س��نگ‌های تزیینی یا هم��ان گرانیتی را‬ ‫داشته و بخش عمده‌ای از این محصوالت‬ ‫نیز ساالنه صادر می‌شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از س��اخت کارخان��ه‬ ‫فرآوری س��نگ‌های معدنی در کردستان‬ ‫عراق به‌عنوان یکی از سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫مش��ترک خبر داد و افزود‪ :‬در تفاهمنامه‬ ‫منعقد ش��ده بین طرفین ایرانی و عراقی‬ ‫تصمیم گرفته ش��د تا با ساخت کارخانه‬ ‫ف��رآوری و تکی��ه بر دانش کارشناس��ان‬ ‫ایران��ی زمینه تولید کنس��انتره را فراهم‬ ‫ک��رده و به این طری��ق نیاز ای��ن اقلیم‬ ‫ب��ه کنس��انتره توس��ط آذربایجان‌غربی‬ ‫تامین ش��ود‪ .‬چراکه در حال حاضر عراق‬ ‫کنس��انتره مصرفی خود را از کشورهای‬ ‫دیگ��ر همچون چی��ن وارد می‌کند‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر اس��ت که در ای��ن تفاهمنامه ‪11‬‬ ‫بند تعریف ش��ده و ‪ 2‬بند از آن معدن و‬ ‫صنایع معدنی را دربر می‌گیرد‪.‬‬ ‫اکب��ری مبنای ایج��اد ارتباط در حوزه‬ ‫صنایع معدنی را رسیدن به ‪ 2‬اصل مهم‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬برای به‌دس��ت آوردن‬ ‫بازار مواد معدنی عراق نخس��ت توس��عه‬ ‫و بهب��ود روابط در اولوی��ت قرار گرفته و‬ ‫پس از آن س��رمایه‌گذاری‌های مشترک‬ ‫دومی��ن هدف در ایجاد ای��ن روابط بوده‬ ‫اس��ت چرا که در ای��ن راه عراق به‌عنوان‬ ‫ی��ک طرف ق��رارداد ذی‌نفع به حس��اب‬ ‫آمده و س��ود سرش��اری نصیب طرفین‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬وی در ادام��ه یکی دیگر‬ ‫از مزیت‌های س��رمایه‌گذاری مشترک و‬ ‫س��اخت شهرک صنعتی را ایجاد اشتغال‬ ‫برای مرزنشینان منطقه دانست و گفت‪:‬‬ ‫از سرگیری فعالیت معادن در این منطقه‬ ‫عالوه بر ایجاد اش��تغال منجر به توسعه‬ ‫و رشد اقتصادی این استان خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه اکب��ری و ب��ا توج��ه ب��ه‬ ‫ظرفیت معدنی آذربایجان‌غربی اس��تان‬ ‫اربی��ل ع��راق نی��ز تمایل خ��ود را برای‬ ‫هم��کاری در صنای��ع معدن��ی اع�لام‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫در کنفرانس بین‌المللی باکو بررسی می‌شود‬ ‫چشم انداز فوالد ایران‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران در کنفران��س بین‌المللی‬ ‫متال اکس��پورت (‪ )Metal Export‬باکو (جمهوری‌‬ ‫آذربایجان) مشارکت خواهد کرد و موضوع این نشست‬ ‫چشم‌انداز فوالد ایران اعالم شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی ش��رکت ملی فوالد‬ ‫ایران‪ ،‬کنفرانس یادش��ده ‪ 24‬شهریورماه جاری برابر با‬ ‫‪15‬سپتامبر ‪ 2014‬در شهر باکو برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫قرار اس��ت محمد خانداداش‌پور مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ملی فوالد ایران به عنوان یکی از س��خنرانان اصلی در‬ ‫این کنفرانس حاضر شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬درخصوص توس��عه و س��رمایه‌گذاری در فوالد‬ ‫ایران در کنفرانس سخنرانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬کنفرانس مزب��ور باحضور‬ ‫ش��رکت‌های معتبر ف��والد اروپ��ا‪ ،CIS ،‬ترکیه‪ ،‬خلیج‬ ‫فارس و غیره برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ران از س��ال ‪( 1385‬دوره دولت نه��م) اجرای ‪7‬‬ ‫طرح فوالدی را در برنامه دارد که ظرفیت هریک ‪800‬‬ ‫هزار تن پیش‌بینی ش��ده و قابل افزایش به میزان یک‬ ‫میلیون تن است‪.‬‬ ‫ای��ن طرح‌های فوالدی در سپیددش��ت (چهارمحال‬ ‫و بختی��اری)‪ ،‬س��بزوار (خراس��ان رضوی)‪ ،‬ش��ادگان‬ ‫(خوزستان) نی‌ریز (فارس)‪ ،‬میانه (آذربایجان شرقی)‪،‬‬ ‫قائنات (خراس��ان جنوبی) و بافت (کرمان) واقع ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیش از این مهدی کرباس��یان مع��اون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفته بود‪ ،‬ش��رکت چینی ام‪.‬سی‪.‬سی‬ ‫برای تامی��ن مالی ‪ 7‬طرح فوالدی مبلغ یک میلیارد و‬ ‫‪ 800‬میلیون یورو براساس قرارداد متعهد شده است‪.‬‬ ‫محم��د خانداداش‌پور مدیرعامل ش��رکت ملی فوالد‬ ‫ای��ران چندی پی��ش گفت‪ :‬انتظار جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران از چین بکارگیری تجهیزات با کیفیت بسیار باال‬ ‫در طرح‌های هفتگانه فوالدی است و بر آن تاکید دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران گفته بود‪ ،‬صنعت‬ ‫فوالد ایران در بخش سخت و نرم افزار از استانداردهای‬ ‫اروپایی باالیی برخوردار اس��ت و انتظار می‌رود شرکت‬ ‫چینی در ارتباط با ‪ 7‬طرح فوالدی اس��تانی‪ ،‬نگرش��ی‬ ‫فراتر از قراردادهای متداول تجاری داشته باشد‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت به دلیل نداش��تن‬ ‫بودج��ه کافی ب��رای ادامه اجرای این طرح‌ها امس��ال‬ ‫اعالم کرد ‪ 65‬درصد از س��هام این پروژه‌ها را به بخش‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش سرمایه‌گذاری‬ ‫مشترک در توسعه‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫ایرج ندیمی‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫صنایع معدنی ایران به عنوان یک س��رمایه ملی به‬ ‫شمار آمده و الزم است تا نسبت به توسعه و گسترش‬ ‫فعالیت‌ه��ای آن اق��دام ک��رد‪ .‬با وجود اینک��ه ایران‬ ‫از ذخای��ر معدنی فراوانی برخ��وردار بوده اما تاکنون‬ ‫تنه��ا ‪ 7‬درصد از این محدوده‌ها مورد اکتش��اف قرار‬ ‫گرفته‌ان��د و بخش عمده‌ای از ای��ن ذخایر به صورت‬ ‫بک��ر و دس��ت‌نخورده باق��ی مانده و نیاز اس��ت تا با‬ ‫س��رمایه‌گذاری و به‌کارگیری دانش و فناوری روز در‬ ‫بحث اکتشاف و اس��تخراج مواد معدنی از این ثروت‬ ‫خ��دادادی بهره برد‪ .‬درح��ال حاضر بخش عمده‌ای‬ ‫از درآمد کش��ور از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی‬ ‫تامین می‌ش��ود اما باید توجه داش��ت ک��ه این ماده‬ ‫روزی تمام خواهد ش��د‪ .‬در این راس��تا مواد معدنی‬ ‫می‌تواند به‌عنوان یک جانش��ین مناسب برای طالی‬ ‫سیاه انتخاب ش��ود‪ .‬چراکه بهره‌برداری از این منابع‬ ‫و ایج��اد کارخانجات فرآوری م��واد معدنی می‌تواند‬ ‫ای��ران را به یکی از تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫ب��زرگ دنی��ا تبدیل کن��د‪ .‬البته باید توجه داش��ت‬ ‫که رس��یدن به ای��ن مهم نیازمند س��رمایه‌گذاری و‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ای بلندمدت بوده و هم‌اکنون در ایران‬ ‫ش��اهد س��رمایه‌گذاری بخش خصوص��ی در صنایع‬ ‫معدنی هس��تیم‪ .‬اما با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری‬ ‫در معادن ریس��ک باالیی داش��ته و عده کمی حاضر‬ ‫به پذیرش ریس��ک کار هستند از این‌رو الزم است تا‬ ‫رویک��رد دولت در این خصوص تغییر کرده و با ایجاد‬ ‫اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران داخلی موجبات‬ ‫افزایش س��رمایه‌گذاری را فراهم کند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫ج��ذب س��رمایه‌گذاری‌های مش��ترک بی��ن ایران و‬ ‫کش��ورهای درخواست‌کننده در حوزه صنایع معدنی‬ ‫از انتق��ال فن��اوری و تجهیزات تا س��رمایه مالی‪ ،‬به‬ ‫بهره‌برداری از معادن منجر ش��ده و باعث اشتغالزایی‬ ‫در کشور خواهد ش��د‪ .‬صنایع معدنی ایران با توجه‬ ‫به ظرفیت باالیی که دارد در صورت توس��عه به رشد‬ ‫اقتص��اد ملی و ایجاد ارزش افزوده خواهد انجامید اما‬ ‫برای رس��یدن به این مهم شرایط خاصی را می‌طلبد‬ ‫که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به این نکات اشاره‬ ‫کرد‪ :‬واگذاری مح��دوده معدنی در مقیاس کوچک‪،‬‬ ‫چراک��ه واگذاری محدوده‌ه��ای معدنی در واحدهای‬ ‫چن��د هکتاری روند توس��عه را کند ک��رده و در این‬ ‫صورت در واقع یک نس��ل را درگیر خود خواهد کرد‪.‬‬ ‫اما اگ��ر محدوده‌های معدنی در مقیاس‌های کوچک‬ ‫به افراد واگذار ش��ود عالوه‌ب��ر صرفه‌جویی در زمان‪،‬‬ ‫فرصت را برای س��رمایه‌گذاری عده بیش��تری فراهم‬ ‫خواه��د ک��رد‪ .‬نکته دیگ��ر اینکه بای��د درخصوص‬ ‫مباحث حقوقی و ق��راردادی تجدیدنظر کرد و راه را‬ ‫برای فعاالن عرصه هموار نمود‪ .‬چراکه معادن ایران از‬ ‫ذخایر غنی برخوردار بوده و با فرآوری آنها می‌توان از‬ ‫خام‌فروشی جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫بیزنس مانیتور گزارش داد‪:‬‬ ‫دورنمای بخش فلزات ایران‬ ‫بهبود یافت‬ ‫خصوص��ی واگذار می‌کن��د تا از طریق مش��ارکت این‬ ‫بخش‪ ،‬بتواند آنها را تکمیل کند‪.‬‬ ‫قرار است براساس س��ند چشم انداز ‪ 1404‬ظرفیت‬ ‫تولید فوالد ایران به ‪ 55‬میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫می��زان تولی��د ف��والد خ��ام ای��ران در پایان س��ال‬ ‫گذش��ته با رش��د ‪ 8/8‬درصدی نس��بت به س��ال ‪91‬‬ ‫به رق��م بی��ش از ‪ 15.6‬میلیون تن رس��ید و مجموع‬ ‫محص��والت ف��والدی تولی��د ش��ده کش��ورمان در‬ ‫پایان س��ال گذش��ته به اف��زون ب��ر ‪ 16.5‬میلیون تن‬ ‫بالغ شد‪.‬‬ ‫پیش بینی ش��ده ظرفیت تولید فوالد ایران تا پایان‬ ‫‪ 1393‬به رقم ‪ 34‬میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫آمارها نش��ان می‌دهد‪ ،‬میزان ذخایر سنگ‌آهن ایران‬ ‫(ماده اصلی تولید فوالد) بالغ بر ‪5/1‬میلیارد تن اس��ت‬ ‫ک��ه از این رقم ‪ 2/8‬میلیارد ت��ن ذخیره قطعی و بقیه‬ ‫احتمالی است‪.‬‬ ‫تازه‌های بین‌الملل‬ ‫ثبات قیمت ورق تخت در ترکیه‬ ‫سکوت در بازار بیلت جنوب شرق آسیا‬ ‫روش کودلکو در تولید مس‬ ‫قیمت ورق تخت در بازار داخلی ترکیه‬ ‫از اواس��ط آگوس��ت در ثبات بوده که به‬ ‫لط��ف پیش‌بین��ی بهب��ود تقاض��ا در ماه‬ ‫س��پتامبر به ویژه در بخش ساخت‌وس��از‬ ‫و ماشین‌آالت بوده است‪ .‬از طرفی هزینه‬ ‫تولید و قیمت‌ه��ای وارداتی نیز باال رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در ماه آگوس��ت تقاض��ای فصلی‬ ‫پایی��ن بوده ولی کارخانه‌ه��ا قیمت را در‬ ‫‪ 595‬ت��ا ‪ 610‬دالر در هر تن درب کارخانه بدون ‪18‬درصد مالیات بر‬ ‫ارزش‌افزوده ثابت نگه داشتند‪ .‬از طرفی قیمت پیشنهادی ورق تخت‬ ‫س��ی‌آی‌اس به ترکیه باال رفته و با توجه به کاهش عرضه اوکراین به‬ ‫دلیل درگیری‌های نظامی با ‪ 19‬دالر رش��د ‪ 560‬تا ‪ 580‬دالر در هر‬ ‫تن سی‌اف‌آر ثبت شده است‪.‬‬ ‫واردکننده‌های بیلت در جنوب شرق آسیا‬ ‫هفته گذشته در بازار فعالیتی نداشتند چون‬ ‫قیمت سنگ‌آهن نزولی بود‪ .‬بیلت صادراتی‬ ‫چین ‪ 490‬تا ‪ 495‬دالر در هر تن سی‌اف‌آر‬ ‫اس��ت که ‪ 5‬دالر نس��بت به نیمه نخست‬ ‫آگوس��ت افت داشته است‪ .‬برخی معتقدند‬ ‫می‌توانند بیلت چین را ارزان‌تر از ‪ 490‬دالر‬ ‫هر تن س��ی‌اف‌آر خری��داری کنند‪ .‬میلگرد‬ ‫چین در سنگاپور ‪ 445‬دالر در هر تن سی‌اف‌آر است که ‪ 5‬دالر از اواسط‬ ‫آگوست تاکنون افت داشته است‪ .‬در تایلند قیمت درخواستی خریداران‬ ‫بیل��ت ‪ 515‬تا ‪ 520‬دالر در هر تن س��ی‌اف‌آر اس��ت و هفته گذش��ته‬ ‫پیشنهادی از بیلت چین نداشتند برخی معتقدند قیمت پیشنهادی بیلت‬ ‫چین ‪ 490‬تا ‪ 500‬دالر در هر تن سی‌اف‌آر است‪.‬‬ ‫ش��رکت کودلکوی ش��یلی با استفاده از‬ ‫فناوری بیولیچینگ ک��ه درآن از باکتری‬ ‫برای اس��تخراج مس از سنگ‌های کم‌عیار‬ ‫اس��تفاده می‌ش��ود‪ ،‬ت�لاش می‌کن��د به‬ ‫سودآوری دست پیدا کند‪ .‬انتظار می‌رود‬ ‫این اقدام تولید کودلک��و را که بزرگترین‬ ‫معدنکار مس جهان اس��ت‪ ،‬افزایش دهد‪.‬‬ ‫بیوسیگما که سرمایه‌گذاری مشترک میان‬ ‫شرکت دولتی کودلکو و جی‌ایکس نیپون ماینینگ‌اند متالز ژاپن است‪،‬‬ ‫در یک دهه گذش��ته س��رگرم طراحی این فناوری بوده است‪ .‬کاهش‬ ‫عیار سنگ‌های استخراج شده و فرسودگی معادن باعث شده کودلکو‬ ‫برای حفظ سطح تولید با دشواری روبه‌رو شود اما با استفاده از فناوری‬ ‫بیولیچینگ این شرکت می‌تواند سطح تولیدش را حفظ کند‪.‬‬ ‫موسس��ه تحقیقاتی بیزن��س مانیتور اینترنش��نال‬ ‫(‪ )BMI‬در گزارش��ی از بهبود دورنمای بخش فلزات‬ ‫ایران برای نخستین بار در چند سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش این موسسه‪ ،‬دورنمای بخش فلزات‬ ‫ایران در پی مذاکرات هس��ته‌ای ای��ران با قدرت‌های‬ ‫غربی و تس��هیل ش��ماری از تحریم‌ها برای نخستین‬ ‫بار در چند س��ال گذشته بهبود یافته است با این‌همه‬ ‫ای��ن خوش بینی با توجه به دورنم��ای بدبینانه برای‬ ‫قیمت‌های فوالد و این حقیقت که هر گونه توافق غرب‬ ‫با ایران تاثیر قابل توجه در کوتاه مدت نخواهد داشت‪،‬‬ ‫محتاطانه مانده اس��ت‪ .‬ایران قصد دارد ظرفیت تولید‬ ‫‪ 20‬میلیون تن فوالد در سال را به ‪ 55‬میلیون تن در‬ ‫س��ال ‪ 2025‬افزایش دهد و ظرفیت تولید آلومینیوم‬ ‫را نیز س��ه براب��ر کرده و به ‪ 1/5‬میلیون تن در س��ال‬ ‫برساند‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬اگرچه کاهش تجارت‬ ‫خارجی بر صنعت فوالد تاثیر منفی گذاشته با این همه‬ ‫این وضع محدودیت واردات را نیز تضمین کرده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر کمبودهای صنعتی داخلی در برخی از‬ ‫بخش‌های بازار به معنای آن اس��ت که ایران با وجود‬ ‫کاهش مصرف‪ ،‬برای تامین نیازهای خود با دش��واری‬ ‫روبه‌رو خواهد بود‪ .‬بیزنس مانیتور اینترنشنال در بخش‬ ‫دیگ��ری از ای��ن گزارش که خالص��ه آن در دیجیتال‬ ‫ژورنال منتشر شده خاطرنشان کرد تولید فوالد ایران‬ ‫بر مبنای س��االنه ‪11/1‬درصد در ‪ 11‬ماهه اول س��ال‬ ‫‪ 2013‬رش��د کرد و به ‪ 13/27‬میلیون تن رس��ید که‬ ‫یک��ی از قوی‌ترین نرخ‌های رش��د تولید در جهان بود‬ ‫و با ترکیه رقابت داشت‪ .‬با این‌همه به دلیل مشکالت‬ ‫زیرس��اختی و نبود ظرفی��ت بیلت و میلگ��رد‪ ،‬ایران‬ ‫همچنان برای تامین نیاز بازار به واردات متکی اس��ت‬ ‫ک��ه به طور عمده از ترکیه انجام می‌گیرد‪ .‬در این بین‬ ‫رشد تولید محصوالت فوالدی به میزان قابل توجهی‬ ‫کند ش��ده و ظرفیت کنونی فوالد خام قادر به تامین‬ ‫کافی نیازهای صنایع پایین دس��تی نیست و بنابراین‬ ‫اتکای ایران به تامین وارداتی افزایش داشته است‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫‪4‬ماه اول ‪ 93‬تحقق یافت‬ ‫تولید بیش از ‪ 5/5‬میلیون‌تن‬ ‫فوالد خام‬ ‫‪22‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫در گفت‌وگوی صمت با کارشناسان مطرح شد‬ ‫حرف اول در تولید فسفات منطقه‬ ‫حس�ن س�اعدی‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬فس��فات از جمله مواد‬ ‫معدنی اس��ت که فراوانی کاربرد آن در بیشتر صنایع به‌ویژه‬ ‫صنایع غذایی آن را در ردیف مواد و محصوالت اس��تراتژیک‬ ‫قرار داده اس��ت‪ ،‬در حالی که افزایش بی‌رویه مصرف فسفات هم‌اکنون‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اع�لام کرد‪:‬‬ ‫تولی��د فوالد خام در دوره ‪4‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫به ‪5‬میلیون و ‪583‬هزار تن رس��ید که رش��د ‪7/8‬‬ ‫درصدی را در مقایسه با مدت مشابه در سال ‪92‬‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ف��والد نی��وز‪ ،‬محص��والت فوالدی‬ ‫تولیدی در دوره این گزارش با رش��د ‪5/2‬درصدی‬ ‫در مقایسه با ‪ 4‬ماه اول سال ‪ 92‬به رقم ‪5‬میلیون‬ ‫و ‪ 779‬هزار و ‪ 800‬تن رسید‪.‬‬ ‫در عین حال در ‪4‬ماه نخست سال گذشته تولید‬ ‫فوالد خام کشور ‪5‬میلیون و ‪137‬هزار و ‪ 900‬تن‬ ‫ثبت شده بود‪.‬‬ ‫اکن��ون ظرفیت تولید فوالد کش��ور ‪24‬میلیون‬ ‫تن اس��ت و انتظار می‌رود تا اف��ق ‪ 1404‬به رقم‬ ‫‪55‬میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫مجموع تولی��د فوالد خام کش��ور در حالی که‬ ‫س��ال ‪ 1391‬افزون بر ‪14‬میلی��ون و ‪6/375‬هزار‬ ‫تن بود در س��ال ‪ 92‬با رشد ‪ 8/8‬درصدی به رقم‬ ‫‪15‬میلیون و ‪ 2/640‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫همچنین مجموع محصوالت فوالدی س��ال ‪91‬‬ ‫به میزان ‪ 17‬میلیون و ‪5/445‬هزار تن ثبت شده‬ ‫بود که در س��ال گذشته با افت ‪5‬درصدی به رقم‬ ‫‪16‬میلیون و ‪ 7/566‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫گزارش‌های غیررس��می حاکی اس��ت‪ ،‬س��االنه‬ ‫‪ 7‬تا ‪9‬میلیون تن محصوالت فوالدی وارد کش��ور‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ایران در بین فوالدسازان جهانی رتبه ‪ 15‬را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫دول��ت یازدهم به منظور تامین نیاز بازار داخلی‬ ‫اج��رای ‪ 7‬ط��رح فوالدی اس��تانی را که از س��ال‬ ‫‪ 1385‬کلنگ زنی ش��ده بود‪ ،‬در دس��تور کار قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫هر ی��ک از ‪ 7‬طرح ف��والدی ظرفیت ‪800‬هزار‬ ‫تنی دارند که قابلیت افزایش تا س��طح ‪1‬میلیون‬ ‫تن را دارند‪.‬‬ ‫طرح‌ه��ای فوالدی اس��تانی در س��پید دش��ت‬ ‫(چهارمحال و بختی��اری)‪ ،‬نی‌ریز(فارس)‪ ،‬قائنات‬ ‫(خراس��ان‌جنوبی)‪ ،‬س��بزوار (خراس��ان‌رضوی)‪،‬‬ ‫بافت (کرم��ان)‪ ،‬ش��ادگان (خوزس��تان) و میانه‬ ‫(آذربایجان‌شرقی) واقع است‪.‬‬ ‫دریافت عوارض صادراتی‬ ‫گندله و کنستانتره‬ ‫گمرک ایران در بخشنامه‌ای اعالم کرد عوارض‬ ‫صادراتی س��نگ‌آهن بهم فش��رده و کنس��تانتره‬ ‫سنگ‌آهن همچنان برقرار است‪.‬‬ ‫به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران گم��رک ایران‬ ‫در بخش��نامه‌ای اع�لام ک��رد ع��وارض صادراتی‬ ‫س��نگ‌آهن به هم فشرده و کنستانتره سنگ‌آهن‬ ‫همچنان برقرار است‪.‬‬ ‫در مت��ن این بخش��نامه آمده اس��ت‪ :‬پیرو مفاد‬ ‫بخشنامه ردیف ‪ 84‬مورخ ‪(30/2/93‬مبنی براعالم‬ ‫ضوابط و مقررات ممنوعی��ت‪ ،‬محدودیت و اقالم‬ ‫عوارض��ی صادراتی) به پیوس��ت تصوی��ر جوابیه‬ ‫اس��تعالم مورخ ‪ 18/5/93‬دفت��ر مقررات صادرات‬ ‫و واردات س��ازمان توس��عه تجارت ایران ارسال و‬ ‫اعالم می‌دارد‪:‬‬ ‫باعنایت ب��ه مفاد نامه مذک��ور مبنی بر وصول‬ ‫نک��ردن مصوب��ه‌ای دال ب��ر لغو مصوبه ش��ماره‬ ‫‪/165504‬ت‪45527‬ک م��ورخ ‪29/8/89‬‬ ‫کمیس��یون موضوع اصل‪ 138‬قانون اساس��ی لذا‬ ‫ع��وارض صادرات��ی من��درج در ردیف‌های ‪1‬و‪10‬‬ ‫ج��دول ش��ماره ‪ 2‬منض��م ب��ه بخش��نامه ردیف‬ ‫‪301‬مورخ ‪ 1/7/92‬برای س��نگ‌آهن بهم فشرده‬ ‫(گندله) مش��مول تعرفه ‪ 26011200‬و کنسانتره‬ ‫س��نگ‌آهن با کد تعرف��ه ‪ 26011190‬به میزان‬ ‫‪30‬درصد کماکان برقرار می‌باشد ‪.‬‬ ‫الزم است پس از تاریخ ابالغ بخشنامه ردیف ‪84‬‬ ‫م��ورخ ‪ 30/2/93‬تاکنون چنانچه برای محموالت‬ ‫صادراتی ب��ا کد تعرفه‌ه��ای فوق‌الذک��ر عوارض‬ ‫صادراتی یادش��ده اخذ نش��ده باش��د قید فوریت‬ ‫نس��بت به صدور مطالبه نامه بابت عوارض مذکور‬ ‫اقدام الزم معمول شود‪.‬‬ ‫خواهش��مند اس��ت دس��تور فرمایی��د وف��ق‬ ‫دس��تورالعمل ‪ 322795/822/4/51‬م��ورخ‬ ‫‪ 28/11/85‬مراتب را به تمامی واحدها و گمرکات‬ ‫اجرایی تابعه ابالغ و بر حس��ن اجرای آن نظارت‬ ‫مستمر معمول دارند‪.‬‬ ‫گفت‌وگوی معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫موجب��ات افزایش قیمت و کاهش عیار ذخایر این ماده معدنی را فراهم‬ ‫آورده است‪.‬‬ ‫در ایران نیز معادن و ذخایر فسفات در برخی از مناطق وجود دارند که‬ ‫مهم‌ترین و تنهاترین معدن فسفات آذرین که در واقع باکیفیت‌ترین نوع‬ ‫جواد فتوحی مدیر مجتمع فسفات اسفوردی بافق‪:‬‬ ‫تولید فسفات با عیار ‪ 36/5‬درصد‬ ‫فس��فات اسفوردی بافق یزد تنهاترین و مهم‌ترین معدن فسفات‬ ‫آذرین کش��ور را تشکیل داده که با تولید ساالنه حدود ‪ 70‬هزار تن‬ ‫کنستانتره فسفات به عنوان باکیفیت‌ترین تولید‌کننده فسفات در‬ ‫منطقه محس��وب می‌شود‪ .‬این درحالی است که با برنامه‌ریزی‌های‬ ‫صورت‌گرفت��ه امکان افزایش تولی��د و صادرات این محصول مهم و‬ ‫اس��تراتژیک نیز فراهم اس��ت که می‌توان زمینه ارزی‌آوری را برای‬ ‫کشور به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €پراکندگی معادن فسفات در ایران چگونه است؟‬ ‫فسفات تنها ماده معدنی است که نمی‌توان هیچ جایگزینی برای‬ ‫آن در نظ��ر گرف��ت‪ ،‬چراکه وجود این ماده معدنی بیش��تر با تامین‬ ‫زنجیره غذایی بش��ر گر ‌ه خورده اس��ت‪ .‬با توجه به اهمیت موضوع‬ ‫امنیت غذایی کش��ورها وجود ذخایر غنی فس��فات می‌تواند تاثیر‬ ‫بس��زایی در ارتقای جایگاه هر کش��وری داشته باش��د که از لحاظ‬ ‫ذخای��ر معدنی در کل دنی��ا برای ‪ 50‬تا ‪ 60‬س��ال آینده می‌توان از‬ ‫ذخایر فس��فات بهره ب��رد‪ .‬در حال حاضر تنها مع��دن‌دارای ذخایر‬ ‫فس��فات آذرین‪ ،‬معدن فسفات اس��فوردی بافق یزد با فسفات عیار‬ ‫‪ 36/5‬درصد اس��ت‪ ،‬البته معادن دیگری نیز وجود دارد که رسوبی‬ ‫بوده و عیار پایینی از فس��فات را دارا هس��تند که معادن فس��فات‬ ‫شمشک‪ ،‬الر و چادرملو از جمله آنهاست‪.‬‬ ‫€ €درباره میزان و نحوه تولید فسفات توضیح دهید؟‬ ‫معدن فس��فات اس��فوردی از جمله معادنی اس��ت ک��ه عالوه بر‬ ‫اس��تخراج فسفات در آن ذخایر س��نگ‌آهن نیز وجود دارد‪ ،‬این در‬ ‫حالی که در جوار این معدن كارخانه فراوری احداث شده كه میزان‬ ‫خوراك آن در س��ال ‪ 360‬تا ‪ 400‬هزار تن خاک معدنی اس��ت که‬ ‫فس��فات در جهان اس��ت نیز در منطقه اسفوردی بافق واقع شده است‪،‬‬ ‫معدنی که به واسطه در اختیار داشتن ذخایر عظیم و بالقوه ضمن تامین‬ ‫نیاز داخل امکان کس��ب بازارهای صادراتی را نیز داراس��ت‪ .‬گفت‌وگوی‬ ‫صمت با کارشناسان این حوزه را در زیر می‌خوانید‪.‬‬ ‫مریم کارگر عضو هیات علمی دانشگاه ‪:‬‬ ‫اتمام ذخایر فسفات در ‪ 100‬سال آینده‬ ‫اهمیت ماده معدنی فسفات و گسترش کاربرد‬ ‫از این میزان ‪70‬هزار تن كنس��انتره فس��فات با عیار ‪ 36/5‬درصد و‬ ‫آن در صنایع مختلف باعث شده که شاهد افزایش‬ ‫‪ 129‬هزار تن كنس��انتره س��نگ‌آهن با عیار ‪ 28‬درصد استحصال‬ ‫مصرف این ماده معدنی باش��یم‪ ،‬ب��ه گونه‌ای که‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ذخیره اولیه معدن فس��فات اس��فوردی ‪ 16/5‬میلیون‬ ‫هم‌اکن��ون نه‌تنه��ا افزای��ش قیم��ت چن��د صد‬ ‫ت��ن بوده که با توجه به اس��تخراج‌های صورت‌گرفته در س��ال‌های‬ ‫درصدی را در ان شاهد هستیم‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ذخیره احتمالی باقیمانده ‪ 12‬میلیون‬ ‫فسفاتتنهامادهمعدنی‬ ‫تن برآورد می‌شود‪ .‬البته باید توجه داشت که در‬ ‫بلک��ه مش��کل اتم��ام ذخایر‬ ‫استکهنمی‌توانهیچ‬ ‫ح��ال حاضر میزان نیاز داخل به این ماده معدنی‬ ‫معدن��ی فس��فات در دهه‌های‬ ‫حداقل ‪ 1‬میلیون تن در سال است که با توجه به‬ ‫جایگزینی برای آن در نظر آینده از هم‌اکنون نگرانی‌هایی‬ ‫گرفت و این ماده معدنی‬ ‫میزان ذخایر موجود امکان افزایش تولید وجود‬ ‫را برای کارشناس��ان به‌وجود‬ ‫بیشترباتامینزنجیره‬ ‫داش��ته و در این راستا افزایش اکتشافات‪ ،‬عیار و‬ ‫اورده اس��ت‪ ،‬موضوع��ی‬ ‫راندمان تولید را با همکاری شرکت تهیه و تولید‬ ‫ک��ه فراه��م نب��ودن ام��کان‬ ‫غذایی بشرگر ‌هخورده‬ ‫مواد معدنی در دستورکار قرار داده تا با شناسایی‬ ‫جایگزین��ی ب��ا س��ایر م��واد‬ ‫است‪ ،‬در حال حاضر تنها‬ ‫دیگر ذخایر نهفته فس��فات در منطقه به میزان‬ ‫معدن‌دارایذخایرفسفات معدنی بر ای��ن نگرانی‌ها دامن‬ ‫تولید کنسانتره فسفات در کشور افزوده شود‪.‬‬ ‫زده است‪.‬‬ ‫آذرین‪،‬معدنفسفات‬ ‫€لطفا درباره اهمیت‬ ‫چ�ه‬ ‫€ €بیش�ترین کارب�رد فس�فات در‬ ‫€‬ ‫اسفوردی بافق یزد با‬ ‫وج�ود فس�فات توضی�ح‬ ‫صنایعی است؟‬ ‫فسفاتعیار‪ 36/5‬درصد‬ ‫دهید؟‬ ‫بیش��ترین موارد کارب��رد فس��فات در زمینه‬ ‫است‬ ‫فس��فات ب��ه عن��وان منبع‬ ‫تهی��ه اسید‌فس��فریک صنعت��ی و خوراک��ی‪،‬‬ ‫غذایی مهم در تغذیه و سالمت‬ ‫کلس��یم فس��فات (خوراک دام و طی��ور)‪ ،‬تولید‬ ‫جامعه محسوب ش��ده‪ ،‬به طوری که بیش از ‪90‬‬ ‫کودهای فس��فاته‪ ،‬صنای��ع دفاع برای تهیه مهم��ات‪ ،‬صنایع رنگ‬ ‫درصد از فس��فات تولی��د در جهان در تامین مواد‬ ‫و کبریت‌س��ازی اس��ت‪ .‬البته هدف اصلی در تولید فس��فات تامین‬ ‫غذایی اس��تفاده می‌ش��ود‪ ،‬در حالی که افزایش‬ ‫نیاز داخل برای اس��تفاده در تولید صنایع کودهای شیمیایی است‪،‬‬ ‫روزانه مصرف فس��فات باعث ش��ده تا ذخایر این‬ ‫ضمن آنکه امکان صادرات فسفات وجود داشته و کشورهای هند و‬ ‫ماده معدنی رو به کاهش گذاش��ته‪ ،‬به گونه‌ای که‬ ‫پاکستان بیشترین تقاضای خرید را دارند‪.‬‬ ‫در ‪ 100‬س��ال آینده ذخایر معدنی فسفات جهان‬ ‫اتمام خواهد ش��د و برای تشکیل مجدد آن به ‪10‬‬ ‫تا ‪ 15‬میلیون س��ال زمان نیاز اس��ت‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫برخالف سایر منابع معدنی و انرژی همچون نفت و‬ ‫گاز امکان جایگزینی ماده دیگری به جای فسفات‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫€ €درخص�وص تاریخچ�ه به‌کارگی�ری و‬ ‫استخراج فسفات توضیح دهید؟‬ ‫تاریخچه و اس��تخراج فس��فات به سال ‪1847‬‬ ‫در انگلس��تان برمی‌گ��ردد ک��ه به ص��ورت روباز‬ ‫انجام گرفته اس��ت‪ ،‬البته هم‌اکنون ذخایر اصلی‬ ‫فس��فات در امری��کا‪ ،‬روس��یه‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬برزیل‪،‬‬ ‫کان��ادا‪ ،‬مص��ر‪ ،‬اس��رائیل‪ ،‬اردن‪ ،‬مراکش‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫س��وریه‪ ،‬افریقای‌جنوبی‪ ،‬هندوستان و گینه قرار‬ ‫دارد‪ .‬در ایران نیز فس��فات برای نخس��تین‌بار در‬ ‫منطقه اس��فوردی در سال ‪ 1345‬شناسایی شد‪،‬‬ ‫اما به دلیل مش��کالت موجود عملیات استخراج‬ ‫آن ب��ه س��ال‌های ‪ 1361‬تا ‪ 1371‬موکول ش��د‪.‬‬ ‫متداول‌ترین محصول فس��فات‪ ،‬اسیدفسفریک‬ ‫ش تر و حرارتی تهیه می‌ش��ود‪.‬‬ ‫اس��ت که به ‪ 2‬رو ‌‬ ‫بنابراین با وجود چنین کاربردی فس��فات‌ها را به‬ ‫عنوان منابع اس��تراتژیک و اس��ید فسفریک را به‬ ‫عنوان ماده ش��یمیایی استراتژیک در دنیا تعریف‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫آسیای جنوب‌شرقی قطب مصرف فوالد می‌ماند‬ ‫با رش��د مصرف فوالد آس��یای جنوب‌ش��رقی در‬ ‫سال‌های آینده و پیش‌بینی رشد پرشتاب اقتصادی‪،‬‬ ‫احتماال آس��یای جنوب‌شرقی در س��ال‌های آینده‬ ‫همچنان قط��ب مصرف فوالد جهان��ی باقی بماند‪.‬‬ ‫سازمان همكاری‌های اقتصادی و توسعه (‪)OECD‬‬ ‫پیش‌بین��ی می‌كند كه رش��د واقع��ی اقتصادی در‬ ‫كش��ورهایی با اقتصاد نوظهور در س��ال‌های آینده‬ ‫آهن��گ معتدل��ی داش��ته باش��د اما همچن��ان در‬ ‫دوره ‪ 2018 – 2018‬ق��وی باق��ی خواه��د مان��د‪.‬‬ ‫به ط��ور كلی انتظار می‌رود كه اقتصادهای نوظهور‬ ‫در آس��یا س��االنه ‪ 6.9‬درصد بین سال‌های ‪2014‬‬ ‫تا ‪ 2018‬رشد داشته باش��ند‪ .‬این میزان رشد رقم‬ ‫مطلوبی اس��ت كه البته كمتر از ‪ 8.9‬درصد به ثبت‬ ‫رس��یده‪ ،‬در س��ال‌های ‪ 2000‬تا ‪ 2007‬یعنی قبل‬ ‫از بح��ران مالی جهانی اس��ت‪ .‬در منطقه آس��یای‬ ‫جنوب‌ش��رقی رش��د در میان‌م��دت باالس��ت‪ ،‬به‬ ‫طوری‌كه ش��دت آن قابل مقایسه با قبل از بحران‬ ‫مالی جهانی خواهد بود‪.‬‬ ‫رش��د اقتصاد اندونزی در ‪ 3‬ماه نخس��ت امسال‬ ‫ب��ه دلیل قیمت‌ه��ای پایی��ن كاال و تحریم موقتی‬ ‫صادرات مواد معدنی خاص آن به ‪ 5/2‬درصد كاهش‬ ‫یافت و روند بهبود صادرات خالص آن كندتر ش��د‪.‬‬ ‫تحلیلگران قبال هش��دار داده بودند كه رشد اقتصاد‬ ‫اندونزی (بزرگترین اقتصاد منطقه) پس از انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری آن كشور كه مدت‌ها پیرامون آن‬ ‫اختالف‌نظر و مجادله وجود داش��ت كاهش یافته و‬ ‫به پایین‌ترین سطح در ‪4‬سال گذشته می‌رسد‪.‬‬ ‫همچنین رش��د اقتصادی در تایلند در ‪ 3‬ماه اول‬ ‫امس��ال به دلیل مشكالت سیاس��ی به ‪ 0/6‬درصد‬ ‫كاهش پی��دا كرده و بر تقاض��ای داخلی و صنعت‬ ‫حیاتی توریسم آن ضربه وارد می‌آورد‪.‬‬ ‫در گزارش بانك مذكور آمده است كه رشد تولید‬ ‫ناخالص داخلی در آسیا (شامل ‪ 45‬كشور) تغییری‬ ‫نداش��ته و در س��ال‌جاری به ‪6/2‬درصد و در سال‬ ‫‪ 2015‬به ‪6/4‬درصد برس��د‪ .‬چشم‌انداز رشد در این‬ ‫منطقه باثبات بوده و رش��د آرام و یكنواختی برای‬ ‫آن پیش‌بینی می‌ش��ود‪ .‬گزارش اضافه می‌كند كه‬ ‫افت رشد اقتصادی در آسیای مركزی جنوب‌شرقی‬ ‫آسیا و حوزه پاسیفیك (اقیانوس آرام) با پیش‌بینی‬ ‫افزایش رش��د در جنوب آس��یا مت��وازن و متعادل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ پیش‌بینی رشد مصرف فوالد‬ ‫سرعت شهرسازی از آسیا گرفته تا افریقا به شدت‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬خیل عظیمی از روستانشینان‬ ‫به س��مت شهرنش��ینی روی آورده‌اند ك��ه نیازمند‬ ‫توجه ب��اال ب��رای ایجاد امكان��ات زیربنای��ی برای‬ ‫حمایت و پشتیبانی از این جمعیت مهاجر است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این مطالعات نش��ان می‌دهد كه طبقه‬ ‫متوس��ط یا طبقه ‪ 3‬اجتماعی حدود نیم تا دوسوم‬ ‫جمعیت و در حوزه آسیا – اقیانوس آرام تا دوسوم‬ ‫جمعیت جهانی را تش��كیل خواهد داد كه باالتر از‬ ‫یك سوم كنونی را در برخواهد گرفت‪.‬‬ ‫طبقه متوسط از ثروت بیشتر و تقاضای افزون‌تری‬ ‫نس��بت به گذش��ته برای مس��كن و زیرساخت‌ها و‬ ‫اقالم یا لوازم خانگی پردوام برخوردار خواهد ش��د‪.‬‬ ‫عالوه‌بر این افزایش طبقه متوسط منتهی به تغییر‬ ‫وضعیت جمعیتی از جنبه درآمد متوس��ط و س��ن‬ ‫خان��وار و متعاق��ب آن افزایش تقاضا برای س��رانه‬ ‫فضای مسكونی خواهد شد‪.‬‬ ‫بخش ساختمانی در راستای ایجاد اقتصاد شهری‬ ‫یا شهرنشینی بیش��ترین نیاز را در مراحل اولیه به‬ ‫فوالد خواهد داشت؛ زیرا باید بهترین زیرساخت‌ها را‬ ‫برای بهبود ارتباطات‪ ،‬مصرف كارآمدتر و اقتصادی‌تر‬ ‫منابع طبیعی و مراكز حمل‌ونقل پیشرفته ایجاد كرد‪.‬‬ ‫افزایش فش��ردگی جمعیت ب��ه معنی و مفهوم نیاز‬ ‫به ساختمان‌ها یا آپارتمان‌های بلندمرتبه است كه‬ ‫بای��د برای آنها فوالدهای كیف��ی تولید كرد‪ .‬تقاضا‬ ‫برای فوالد از طرف س��اختمان‌های غیرمس��كونی‬ ‫نی��ز افزای��ش خواهد یافت كه آهس��ته‌تر از رش��د‬ ‫ساخت‌وساز مسكن خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹وابستگی به واردات‬ ‫بی��ش از ‪ 70‬درص��د مص��رف ف��والد آس��یای‬ ‫جنوب‌ش��رقی از طریق واردات تامین می‌ش��ود؛ اما‬ ‫ب��ا توجه به اینكه بس��یاری از ش��ركت‌های چینی‬ ‫عالقه‌من��د به احداث پروژه‌های جدیدی در منطقه‬ ‫(به‌دلیل س��ودآوری مطلوب صنعت) هستند‪ ،‬بدون‬ ‫شك آس��یای جنوب‌شرقی در س��ال‌های آینده از‬ ‫تولید فوالد بیش��تری در منطق��ه برخوردار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬ای��ن منطقه ش��اهد ظهور چندی��ن كارخانه‬ ‫فوالدس��ازی در چند سال گذشته بوده تا بتواند هر‬ ‫چه بیش��تر از میزان واردات��ش بكاهد‪ .‬عالوه بر این‬ ‫مالزی احتماال شاهد شروع بهره‌برداری از ‪2‬كارخانه‬ ‫جدید فوالدسازی در ‪ 3‬ماه سوم سال ‪ 2014‬باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ترازنامه فوالد‬ ‫كارخانه فوالدس��ازی ایسترن مالزی ‪ 1‬كوره بلند‬ ‫كوچك اس��ت که با ظرفی��ت ‪ 700‬هزار تن كالف‬ ‫ن��ورد گ��رم ی��ا ورق گرم تولی��د می‌كن��د‪ .‬یكی از‬ ‫مهم‌ترین پروژه‌های فوالدسازی كه هنوز راه‌اندازی‬ ‫نش��ده‪ ،‬مجتمع فوالدسازی «فورماس��اهاتینه» در‬ ‫ویتنام اس��ت كه بزرگترین پروژه جدید در منطقه‬ ‫محسوب می‌شود‪ .‬كوره بلند شماره ‪ 1‬آن با ظرفیت‬ ‫تولید ‪ 3/5‬میلیون تن در سال قرار است در اواسط‬ ‫‪ 2015‬راه‌اندازی ش��ود و در نخس��تین فاز توسعه‬ ‫ظرفیت آن تا اواس��ط ‪ 2017‬ب��ه ‪10/5‬میلیون تن‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬در س��ال ‪ 2013‬بی��ش از ‪ 10‬مورد‬ ‫اقدامات تجاری ضددامپینگ اتخاذ ش��د كه به‌طور‬ ‫عمده علیه محصوالت فوالدی از چین بوده است‪.‬‬ ‫مترجم‪ :‬علی غفوری‪ /‬منبع‪ :‬متال بولتن‬
‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫مقایسه مرسدس‏ بنز ‪ AMG CLA45‬و ب‌‏ام‌و‪ M235i‬در برابر سوبارو ‪WRX‬‬ ‫‪23‬‬ ‫آسیـایـی پا طـالیی‬ ‫مبارز آس��یایی که به‌تازگی روانه بازار شده‪ ،‬با لباس یک‌دست آبی و‬ ‫رینگ‌های طالیی‌رنگش‪ ،‬گویی همیشه آماده مسابقه است‪.‬‬ ‫به نظر میانه‌ای با افراد شیک‌پوش ندارد و آماده است تا قدرت ‪305‬‬ ‫اسب بخار را چاشنی هندلینگ فوق‌العاده‌اش کند و جاده را به تسخیر‬ ‫خود درآورد؛ قدرتی که یک قلب با آرایش تخت سیلندرها و مجهز به‬ ‫توربوشارژر برایش فراهم کرده است‪ ،‬قلبی که از سال ‪ 2008‬در سینه‬ ‫‪ WRX‬می‌تپد‪ .‬اما ‪ 2‬رقیب دیگر اگرچه تقابل‌ش��ان همانند دورتموند‬ ‫و بایرن مونیخ ریش��ه‌دار است اما در لباس ژرمن‌ها مایل نیستند هیچ‬ ‫مسابقه‌ای را واگذار کنند‪ .‬برای اینکه اتحادشان را بیش از پیش به رخ‬ ‫حریف بکشانند هر ‪2‬با لباسی قرمز‌رنگ برای نبرد حاضر شدند‌‪.‬‬ ‫همانند فوتبالیس��ت‌های اروپایی‌‪ ،‬روی کاغذ این دو هم قیمت‌شان‬ ‫بیشتر است و هم قدرت‌شان‌‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه سوم‌‪:‬‬ ‫‹ ‹‪AMG Mercedes-Benz CLA45‬‬ ‫اگرچ��ه برادر بزرگ‌ترش ‪ CLS‬تحس��ین بس��یاری‬ ‫را برانگیخ��ت و ج��زو یک��ی از محبوب‌ترین مدل‌های‬ ‫مرس��دس بنز به ش��مار می‌رود‌‪ ،‬اما گوی��ی همه ابهت‬ ‫و ش��کوه س��دان‌های کوپه به بدنه عریض آنهاس��ت و‬ ‫این خودروی کوچک نتوانس��ته چهره‌ای کاریزماتیک‬ ‫را از خ��ود در ذه��ن مخاطبان ثبت کن��د‪ .‬از این نظر‬ ‫بی‌ش��باهت به اوزیل‪ ،‬س��تاره تیم ملی آلمان و باشگاه‬ ‫آرس��نال انگلیس نیس��ت‌‪ .‬با این ح��ال ‪ AMG‬برای‬ ‫نس��خه مورد آزمایش ‪ 12‬هزار دالر پول بیش��تر خرج‬ ‫کرده است و سعی داشته با امکانات رفاهی بیشتر نظر‬ ‫طرفداران را جلب کند‪.‬‬ ‫‪ 177‬کیلومتربرس��اعت‌‪ ،‬آن را ب��ه س��ریع‌ترین حریف‬ ‫تبدی��ل کرده اس��ت‌‪ .‬پس دعا می‌کند تا ب��رای مبارزه‬ ‫به مس��یری مستقیم دعوت ش��ود‌‪ .‬فعال‌شدن خودکار‬ ‫سیس��تم ‪4‬چرخ متحرک در س��ر پیچ‌ها‌‪ ،‬اگرچه باعث‬ ‫ش��ده بدون س��روصدا پیچ‌ها را پشت س��ر بگذارید اما‬ ‫توزیع وزن ‪ 60‬به ‪ ،‌40‬در س��ر پیچ‌ها به شما اطمینان‬ ‫الزم ب��رای مانورهای س��ریع را نمی‌ده��د‪ .‬با این حال‬ ‫در جاده‌ه��ای پ��ر پیچ و خم به لطف سیس��تم تعلیق‬ ‫فوق‌العاده‌اش‪ ،‬سواری دلنشینی را ارائه می‌دهد‌‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه دوم‌‪:‬‬ ‫‹ ‹‪BMW M235i‬‬ ‫بازیکن��ی پرورش‌یافته زیر نظر باش��گاه فوق‌حرفه‌ای‬ ‫‪ .MPower‬ش��رایط ‪ M235i‬م��ورد بررس��ی‌‪ ،‬بدون‬ ‫رادیو ماهواره‌ای‌‪ ،‬دوربین دیدعقب‌‪ ،‬سیس��تم ناوبری و‬ ‫نش��انگر دمای روغن را می‌توان با کرامر بازیکن جوان‬ ‫س��تاره س��رخ‌پوش قلبی کوچ��ک ام��ا قدرتمند به‬ ‫ظرفی��ت ‪2‬لیتر دارد که با همراهی ‪ 4‬توربو‌‪ ،‬عملکردی‬ ‫بی‌نق��ص را ارائه می‌کند و با ‪ 355‬اس��ب بخار قدرت‌‪،‬‬ ‫ب��ه او اعتمادبه‌نفس��ی مضاعف می‌ده��د؛ قلبی که در‬ ‫س��ینه ‪ AMG CLA45‬می‌تپ��د قوی‌تری��ن قلب ‪4‬‬ ‫سیلندر تمام دنیاست؛ قلبی که هنر ساخت آن را تنها‬ ‫مرسدس بنز در اختیار دارد‪.‬‬ ‫همانن��د فوتبالیس��ت‌ها ک��ه از جدیدترین کفش‌ها‬ ‫اس��تفاده می‌کنند ت��ا بتوانند به زیبای��ی دریبل بزنند‬ ‫و با تس��لط کارهای تاکتیک��ی را در زمین اجرا کنند‪،‬‬ ‫‪ AMG‬نیز برای این بازیکن ظریفش از الستیک‌های‬ ‫‪ Sport Maxx RT‬ش��رکت دانلوپ اس��تفاده کرده‬ ‫تا تمام ‪‌450‬نیوتن‌متر گش��تاور را ب��ه خوبی به زمین‬ ‫منتقل کند و با غرش��ی گیرا وارد زمین مس��ابقه شود‪.‬‬ ‫وارد کابین که می‌شوید صندلی‌های ریکارو و غربیلک‬ ‫زیبا رغبت شما را بیشتر می‌کند اما استفاده از ‪2‬کالچ‬ ‫نش��انه خوبی نیس��ت و نباید عملکردی ج��ذاب را از‬ ‫آن انتظار داش��ت‪ .‬ب��رای انتقال قدرت ب��ه چهارچرخ‪،‬‬ ‫جعبه‌دنده‌ای ‪ 7‬س��رعته استفاده ش��ده که در تعویض‬ ‫تم��ام دنده‌ها وقفه‌ای غیرقابل توضیح ایجاد می‌ش��ود‌‪.‬‬ ‫این وقفه نشانه‌ای اس��ت از یک ‪ AMG‬کالسیک که‬ ‫دس��تیابی به حداکثر سرعت در دور موتور ‪ 6250‬دور‬ ‫در دقیق��ه تجربه‌ای همانند رانندگ��ی با ‪530 ،SL63‬‬ ‫اس��ب بخار را در اختیار شما قرار می‌دهد‌‪ .‬شتاب صفر‬ ‫تا ‪100‬کیلومتر برساعت نزدیک به ‪‌4.2‬ثانیه و پیمودن‬ ‫مس��افت ‪ 400‬متر در مدت زمان ‪ 12.7‬ثانیه با سرعت‬ ‫گیربکس ‪ 8‬سرعته اتوماتیک‌‪ ،‬گشتاور ‪ 447‬نیوتن‌متری‬ ‫قلب ‪ 3‬لیتری ‪ 6‬سیلندرش‌‪ ،‬چرخ‌های عقب را دیوانه‌وار‬ ‫به چرخ��ش در‌می‌آورد و الس��تیک‌های میش��لین را‬ ‫همچون رنده‌ای صاف می‌کند‌‪ .‬اگرچه فرمان آن کمی‬ ‫س��نگین اس��ت اما توزیع وزن فوق‌الع��اده‌اش‌‪ ،‬قدرت‬ ‫مانوری ویران‌کننده به او داده اس��ت‪ .‬مش��خصه‌هایی‬ ‫همچ��ون ش��تاب صفرت��ا‪ 100‬نزدیک ب��ه ‪ 4/4‬ثانیه‬ ‫و پیم��ودن مس��افت ‪ 400‬متر در ‪ 13‬ثانیه با س��رعت‬ ‫‪171/5‬کیلومتربرس��اعت‌‪ ،‬س��بب ش��ده تا دیگر کمتر‬ ‫طرفداری به خاطر بازنشسته‌ش��دن ستاره باواریایی‌ها‌‪،‬‬ ‫‪M 1‬غصه بخورد‌‪ .‬اگ��ر بخواهید با یک توقف ناگهانی‬ ‫همه حریفان را س��ردرگم کنی��د‌‪ ،‬او گزینه‌ای ایده‌آل‬ ‫اس��ت؛ چراکه با مس��افت توقف ‪31‬متر در تست ترمز‬ ‫‪ 100‬ت��ا صفر‪ ،‬بهترین عملک��رد را در میان حریفانش‬ ‫نشان داد‌‪ .‬در مقایسه با ‪ 2‬رقیب دیگر فنرهای نرم‌تری‬ ‫دارد ک��ه البته نمی‌توان آن را نقطه ضعف دانس��ت و‬ ‫چه بس��ا باعث جذب طرفداران بیش��تر ش��ود‌‪ .‬با تمام‬ ‫این حرف‌ها و خودنمایی‌ها این س��تاره زیاد در آسمان‬ ‫ب‌ام‌و خودنمای��ی نخواهد کرد؛ چرا‌که تا ‪1‬س��ال دیگر‬ ‫بازیکن��ی بهتر با ن��ام ‪ M2‬در ترکیب اصلی جای او را‬ ‫خواهد گرفت‌‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه اول‌‪:‬‬ ‫‹ ‹‪Subaru WRX STI Launch Edition‬‬ ‫آلمان‌ه��ا مش��ابه دانس��ت‌‪ .‬در حالی‌که کس��ی انتظار‬ ‫ب��ازی وی را نداش��ت‪ ،‬در میان انبوهی از س��تارگان با‬ ‫مصدومیت خدیرا شانس حضور در فینال را پیدا کرد‪،‬‬ ‫اما با برخ��وردی ناگهانی مصدوم و در دقیقه ‪ 31‬بازی‬ ‫از زمین خارج ش��د‌‪ .‬ش��اید اگر یک بازیکن حرفه‌ای‌تر‬ ‫بود‪ ،‬در زمین دوام می‌آورد‌‪ .‬به هرحال او یک باواریایی‬ ‫اس��ت و می‌توان��د مش��خصه‌های متمایز‌کننده زیادی‬ ‫کس��ب کند‌‪ ،‬به قدری که هر فردی نتواند برای خرید‬ ‫او اقدام کند‪ .‬به‌عنوان مثال کابین اسپرتش که با چرم‬ ‫داکوتا پوشیده شده است‌‪ .‬اما شاید یک طرفدار واقعی‌‪،‬‬ ‫خودرویی با امکانات رفاهی متعدد را مش��ابه بازیکنی‬ ‫بداند که همه جای بدنش را خالکوبی کرده است‌‪ .‬اصل‬ ‫جوهره است‌!‬ ‫چهره عضالنی‌اش خصوصا در نمای جلو و ترمزهای‬ ‫‪4‬پیستونه یک نشانه است‪ ،‬ش��ما با بازیکنی قدرتمند‬ ‫طرف هستید‌‪ .‬تنها یک اشاره کوچک به پدال گاز کافی‬ ‫است تا با حرکاتش شما را به وجد آورد‌‪ .‬با درگیرکردن‬ ‫معرفی خودرویی جدید از آتالنتا‬ ‫خبرخ�ودرو‪ -‬برند احیا ش��ده انگلیس��ی آتالنتا موت��ورز پس از ‪75‬‬ ‫س��ال اولین م��دل جدی��د خ��ود را در ‪Hampton Court Palace‬‬ ‫‪ Concours of Elegance‬هفت��ه آینده معرف��ی خواهد کرد‪ .‬آتالنتا‬ ‫اس��پرتز تورر برای اولین بار در ‪ 5‬مارس سال ‪ 1937‬برای عموم معرفی‬ ‫شد‪ .‬تا قبل از آغاز جنگ جهانی دوم در سال ‪1939‬که منجر به تعطیلی‬ ‫این خودروس��ازی ش��د‪ ،‬تنها ‪ 21‬دس��تگاه از این خودرو تولید شده بود‪.‬‬ ‫در سال ‪ ،2012‬آتالنتا توس��ط مارتین کورفیلد‪ ،‬عالقمند خودروی اهل‬ ‫‪ Staffordshire‬احیا شد‪.‬این مدل مدرن اسپرتز تورر از ترکیب فلسفه‬ ‫اصلی آتالنتا در دهه ‪ 1930‬و ویژگی‌های ایمنی مدرن بهره می‌برد‪.‬‬ ‫برعک��س فوتب��ال‌‪ ،‬خودروس��ازی آس��یا س��تارگان‬ ‫بی‌شماری را به بازار جهانی معرفی کرده است‪ .‬سوبارو‬ ‫اگرچه ش��هرتش به پای خودروسازانی همچون تویوتا‬ ‫و هون��دا نمی‌رس��د ام��ا‬ ‫آنه��ا فرمول پی��روزی بر‬ ‫ب��زرگان را سال‌هاس��ت‬ ‫کش��ف کرده‌اند؛ ‪4‬چرخ‬ ‫متح��رک به‌ع�لاوه یک‬ ‫قلب ب��ا آرای��ش تخت‬ ‫س��یلندرها‌‪ .‬بازیک��ن‬ ‫جدی��د س��وبارو ضمن‬ ‫حفظ این مش��خصه‌ها‬ ‫با ظاه��ر عضالنی‌اش‌‪،‬‬ ‫کی��ت آیرودینامیکی‬ ‫ک��ه ب��ر ت��ن ک��رده‬ ‫چس��بندگی‬ ‫و‬ ‫فوق‌الع��اده‌ای ک��ه‬ ‫الستیک‌های دانلوپ‬ ‫برای��ش ب��ه ارمغ��ان‬ ‫رونمایی از آستون مارتین الگوندا‬ ‫اقتصادآنالین‪ -‬خودروساز بریتانیایی از آستون مارتین الگوندا در‬ ‫خاورمیانه و در کشور عمان رونمایی کرد‪.‬‬ ‫آستون مارتین قصد دارد ضمن محک زدن خودروی خود در گرمای‬ ‫طاقت‌فرس��ای عمان‪ ،‬آن را از طریق چند نمایندگی خاص در اختیار‬ ‫شیوخ عرب قرار دهد‪.‬‬ ‫الگوندا که بر اس��اس پلتفرم ‪ Rapide‬بنا ش��ده اس��ت به صورت‬ ‫اختصاصی توس��ط بخش ‪ Q special‬توس��عه یافته است که در زیر‬ ‫ه��ود خود دارای یک موتور ‪5/9‬لیتری ‪ V12‬با قدرت پیش��رانه ‪۵۵۰‬‬ ‫اسب بخار و ‪ ۴۵۷‬پوند بر فوت نیروی گشتاور است‪.‬‬ ‫آورده‌اند‌‪ ،‬نشان‌دهنده سبک جدیدی در خودروسازی‬ ‫آسیاست‌؛ س��بکی که چندان موردپسند شیک‌پوشان‬ ‫و افرادی که اعتبار برند همه چیزش��ان است‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫فض��ای کاف��ی ب��رای سرنش��ینان عقب نس��بت به ‪2‬‬ ‫مدل دیگر س��بب می‌ش��ود تا افراد بیشتری را شریک‬ ‫دیوانه‌بازی‌هایتان کنید‪ .‬س��تون‌های فورج‌کاری‌ش��ده‬ ‫از جنس آلومینیوم و آنتی‌رول‌های ضخیم‌تر‌‪ ،‬شاس��ی‬ ‫آن را همچون صخره محکم کرده اس��ت‌‪ .‬ضریب پاسخ‬ ‫فرم��ان هیدرولیک��ی‌اش بهب��ود یافته ت��ا هندلینگی‬ ‫به‌مرات��ب بهتر ارائ��ه دهد‌‪ .‬همچون نس��ل قبل فرمت‬ ‫‪ 3‬دیفرانس��یل حفظ و گش��تاور به طور مس��اوی بین‬ ‫محورها تقسیم شده است‌‪.‬‬ ‫به منظور بهره‌گیری از تمام ‪ 393‬نیوتن‌متر گشتاور‬ ‫در دور موتور باالی ‪ 4000‬دور در دقیقه الزم اس��ت تا‬ ‫تمام حواستان را به جعبه‌دنده ‪ 6‬سرعته دستی بدهید‬ ‫چرا ک��ه فاصله زمانی تعویض دنده‌ها کوتاه‌تر از حالت‬ ‫عادی است‌‪ .‬با توزیع وزن متناسب‪ ،‬بخش عقب خودرو‬ ‫هیچ گونه تمایلی به انحراف از خود نش��ان نمی‌دهد تا‬ ‫ش��ما بتوانید سخت‌ترین پیچ‌ها را با سرعت زیاد پشت‬ ‫س��ر بگذارید‪ .‬برخالف رانندگ��ی هیجان‌انگیزی که با‬ ‫آن تجربه می‌کنید‪ ،‬توقفش به لطف دیس��ک‌های ‪13‬‬ ‫اینچی سیستم ترمز برمبو بدون استرس است‪.‬‬ ‫با شتاب صفر تا ‪ 100‬نزدیک به ‪ 4.6‬ثانیه و پیمودن‬ ‫‪ 400‬متر در ‪ 13.1‬ثانیه برخالف مسیرهای کوهستانی‌‪،‬‬ ‫در مسابقات درگ ‪400‬متر علیرغم رقابتی پایاپای‪ ،‬اما‬ ‫ضعیف‌تر از ‪ 2‬حریف دیگر نشان می‌دهد‌‪ .‬اما مهم‌تر از‬ ‫اعداد و ارقام‪ ،‬روحی اس��ت ک��ه در این خودرو دمیده‬ ‫شده و به آن شخصیتی جنگجو بخشیده است‌‪.‬‬ ‫کافی اس��ت تنها ش��ما هم یک بار رانندگی با آن را‬ ‫تجربه کنید تا چنین ش��خصیتی پیدا کنید‌‪ .‬اما اگر از‬ ‫آن دس��ت آدم‌ها هس��تید که به خ��ودرو دید مصرفی‬ ‫صرف دارید‪ ،‬باید گفت عملکرد مشابه‪ ،‬امکانات بیشتر‬ ‫و قیمتی کمتر از ‪2‬آلمانی پر‌مدعا‪ ،‬در بردن کفش طال‬ ‫توسط پسر کفش‌طالیی بی‌تاثیر نبوده است‌‪.‬‬ ‫نسخه جدید مارکوپولو‬ ‫خبرخودرو‪ -‬به خط تولید ون مخصوص کمپ مرسدس بنز مارکوپولوی‬ ‫جدید نسخه‌ای مقرون به صرفه به نام مارکوپولو اکتیویتی اضافه شده است‪.‬‬ ‫این مدل مخصوص ماجراجویی بر اس��اس نس��ل جدید ون مرسدس ویتو‬ ‫س��اخته ش��ده و دارای س��قفی ‪ pop-top‬به همراه یک تخت است‪ .‬یک‬ ‫تخت دوم نیز در صندلی نیمکتی پش��ت این خودرو قرار دارد که می‌تواند‬ ‫به س��مت جلو کشیده شود‪ .‬مرسدس بنز ادعا می‌کند مارکوپولو ‪ 5‬جایگاه‬ ‫خواب دارد‪ .‬فضای اصلی اتاق این خودرو دارای میز غذاخوری تاشو و پرده‬ ‫پنجره‌ها اس��ت‪ .‬برخالف مارکوپولو کالس ‪ V‬که تجهیزاتی لوکس‌تر دارد‪،‬‬ ‫بخش کمد کناری‪ ،‬یخچال یا سینک در این خودرو تعبیه نشده است‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به‬ ‫اظهارنظرهای غیرکارشناسی خبرداد‪:‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫در انتظار روزهای بهتر‬ ‫خب�ر خ�ودرو‪ -‬رش��د ‪۷۳‬‬ ‫درص��دی صنع��ت خ��ودرو در‬ ‫‪۵‬ماه امس��ال که ب��ه تازگی از‬ ‫س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اع�لام ش��ده‪ ،‬نوید‬ ‫روزه��ای روش��نی در ای��ن‬ ‫صنعت می‌دهد که نخس��تین‬ ‫اثر آن اش��تغال تعداد زیادی از نیروهای انسانی در‬ ‫بخش قطعه‌س��ازی بود‪ .‬هر چند که اتفاقاتی نظیر‬ ‫قیمت‌گ��ذاری در این حوزه‌‪ ،‬بازار خودرو را به رکود‬ ‫کش��انده اما عزم جدی خودروسازان و قطعه‌سازان‬ ‫بر افزایش تولید است‪ .‬اما فعاالن این حوزه معتقدند‬ ‫اظهارنظره��ای غیرکارشناس��ی در این حوزه باعث‬ ‫شده که رکود در این صنعت عمیق شده و همه در‬ ‫انتظار روزهای بهتری باشند که همین امر رکود این‬ ‫صنعت را عمیق‌تر کرده است‪ .‬در همین حال دبیر‬ ‫انجمن قطعه‌سازان با اشاره به رشد تولید خودرو در‬ ‫امسال گفت‪ :‬در ‪ 4‬ماه امسال نسبت به مدت زمان‬ ‫مشابه سال گذشته حدود ‪ ۷۵‬درصد افزایش تولید‬ ‫خودرو در کش��ور داشتیم که این میزان با توجه به‬ ‫برنامه‌ریزی‌هایی که توسط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و خودروس��ازان صورت گرفته به طور قطع‬ ‫رقم قابل قبولی است‪.‬‬ ‫ساس��ان قربان��ی افزود‪ :‬برای تحق��ق این مهم به‬ ‫اذعان ش��رکت‌های خودروس��ازی‪ ،‬قطعه‌س��ازان با‬ ‫وجود مش��کل وصول به موق��ع مطالبات‪ ،‬همراهی‬ ‫بس��یار خوبی را ب��ا خودروس��ازان در زمینه تامین‬ ‫قطعات داش��تند؛ به طوری که همکاری مش��ترک‬ ‫ش��رکت‌های خودروس��از و قطع��ه س��از منجر به‬ ‫افزای��ش تولید قطعه و ج��ذب حدود ‪ ۲۰‬هزار نیرو‬ ‫در واحدهای قطعه‌سازی شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بیکاری حدود ‪ ۱۰۰‬هزار نیروی‬ ‫ش��اغل در واحدهای قطعه‌سازی کشور در حدود ‪۳‬‬ ‫سال گذشته تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه با رشد تولید‬ ‫در واحدهای خودروس��از و قطعه‌س��از‪ ،‬تعداد قابل‬ ‫توجهی نیروی انسانی به صنعت قطعه‌سازی کشور‬ ‫بازگش��تند که به طور قطع حرکت بس��یار مثبتی‬ ‫تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫قربان��ی اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه از اواس��ط تیرماه‬ ‫امسال دوباره این صنعت با افت تولید و رکود ناشی‬ ‫از بالتکلیف��ی در قیمت‌ها مواجه ش��ده اس��ت که‬ ‫مسلما ناش��ی از اظهارنظرهای متعدد در خصوص‬ ‫قیمت خودرو در رس��انه‌ها اس��ت‪ ،‬جمالتی چون‪:‬‬ ‫خودرو نخرید‪ ،‬ارزان می‌ش��ود یا خ��ودرو به زودی‬ ‫ارزان می‌شود؛ یعنی ایجاد رکود در بازار‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬هم‌اکنون ش��رکت‌های خودروس��ازی‬ ‫ک��ه در وضعیت تولید زیان‌ده هس��تند برای تحمل‬ ‫زی��ان و اداره بنگاه به ف��روش اموال روی آوردند که‬ ‫به طور قطع خبر خوبی برای صنعت خودرو کشور‬ ‫نیست‪ ،‬زیرا فروش دارایی‌ها هنگامی منطقی است‬ ‫که شرکت‌ها درصدد ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری یا‬ ‫توسعه محصول باشند و نه گذران روزمره‪ .‬به راستی‬ ‫از نابودی صنعت خودروی کش��ور چه کسانی سود‬ ‫می‌برند؟! آیا بستر با این روش‌ها برای واردات فراهم‬ ‫نمی‌شود؟! نباید فراموش کنیم صدمه به تولید ملی‬ ‫با هر روشی هزینه جبران ناپذیری را به کل اقتصاد‬ ‫و جامعه تحمیل می‌کند که باید در فرصتی مناسب‬ ‫هزینه‌های ناش��ی از توقف تولید را که مس��تقیم و‬ ‫غیرمستقیم به اقتصاد تحمیل می‌شود محاسبه کرد‪.‬‬ ‫این رقم ده‌ها برابر حجم گردش نقدینگی در صنعت‬ ‫خودرو است‪ ،‬چراکه بدترین تولید نسبت به واردات‬ ‫کور و رانتی ش��رف دارد‪.‬قربانی افزود‪ :‬همه می‌دانند‬ ‫فروش دارایی برای بقا‪ ،‬آن هم برای هزینه‌های جاری‬ ‫شرکت‌ها حرکت مناس��بی در بنگاهداری محسوب‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬اما این اتفاق در حال رخ دادن است‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که بخش عمده‌ای از مش��کالتی که‬ ‫صنعت خودرو با آن روبه‌رو اس��ت به صورت طبیعی‬ ‫به صنعت قطعه‌سازی کشور منتقل می‌شود‪ ،‬چراکه‬ ‫‪ ۸۰‬درصد یک خودرو توس��ط قطعه‌س��ازان تامین‬ ‫می‌شود‪ .‬این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور در ادامه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬متاس��فانه اقدامات آگاهان��ه یا ناآگاهانه‬ ‫اخیر در کش��ور موجب رک��ود دوباره صنعت خودرو‬ ‫و همچنی��ن تعدیل نیرو‪ ،‬کاهش س��فارش‌گذاری و‬ ‫افت تولید در واحدهای قطعه‌س��از شده است که در‬ ‫شرایط کنونی این مسئله بزرگترین فشار به صنعت‬ ‫قطعه‌سازی کشور محسوب می‌شود زیرا شرکت‌های‬ ‫قطعه‌سازی به خاطر افت تولید‪ ،‬اقدام به تعدیل نیرو‬ ‫می‌کنند‪.‬قربانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اکنون که صنعت‬ ‫خودروس��ازی کش��ور هدف و برنامه جامعی تدوین‬ ‫کرده‪ ،‬هر فرد در هر جایگاهی نباید به خودش اجازه‬ ‫دهد که برای این صنعت تصمیم‌گیری کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه تخریب صنعت خودرو و قطعه‌س��ازی‬ ‫در س��ال‌های اخیر ب��ه حدی بوده اس��ت که دیگر‬ ‫س��رمایه‌گذاری در قطعه‌س��ازی صورت نمی‌گیرد و‬ ‫متاس��فانه قطعه‌س��ازان موجود نیز به مرور درحال‬ ‫خروج از این صنعت هس��تند‪ ،‬تعدادی ورشکس��ته‬ ‫ش��ده‌اند و این عمده مش��کل قطعه س��ازان اس��ت‬ ‫که با مش��کل نقدینگ��ی همراه ش��ده و همه اینها‬ ‫نگران‌کننده است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫برنامه‌ریزی دقیق‬ ‫راه برون رفت از مشکالت تولید‬ ‫یادداش��ت پیش‌رو ترجمه‌ای از تحقیق و بررس��ی‬ ‫وضعیت کنونی صنعت مبلمان و کابینت آش��پزخانه‬ ‫در کش��ور ترکیه است که توس��ط محققان و اساتید‬ ‫صنایع چوب دانشگاه‌های مختلف کشور ترکیه انجام‬ ‫شده است‪ ،‬در این تحقیق جامع‪ ،‬در حدود ‪ ۶۸۰‬واحد‬ ‫از ‪ ۲۲۵۰‬واحد تولیدی فعال در کش��ور ترکیه تحت‬ ‫پوشش مطالعه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫صنعت فرآورده‌های جنگلی در حدود ‪ ۲۲‬درصد از‬ ‫کل واحده��ای تولیدی و در حدود ‪ ۹‬درصد از س��هم‬ ‫اشتغال نیروی انسانی کش��ور ترکیه را دربرمی‌گیرد‪.‬‬ ‫این واحدهای صنعتی را می‌توان بر‌اساس فاکتورهای‬ ‫مختلف ب��ه ‪ 3‬گروه مختل��ف و اصلی تقس��یم کرد‪:‬‬ ‫واحدهای کوچک تولیدی (تع��داد کارگران بین ‪۱۰‬‬ ‫نف��ر و کمت��ر)‪ ،‬واحده��ای تولیدی متوس��ط (تعداد‬ ‫کارگ��ران بین ‪ ۱۱‬ت��ا ‪ ۴۹‬نف��ر) و واحدهای تولیدی‬ ‫بزرگ (تعداد کارگران بیش��تر از ‪100‬نفر)‪ .‬نباید این‬ ‫نکته را از نظر دور داشت که این صنعت نیز در ترکیه‬ ‫با مش��کالت متعددی چون مشکالت مالی‪ ،‬مشکالت‬ ‫بازاریابی‪ ،‬مش��کالت تولید و مدیریتی دست و پنجه‬ ‫نرم می‌کند‪ .‬هرچند که در خالل ‪ 2‬دهه گذشته تا حد‬ ‫زیادی بر تعداد واحدهای تولیدی متوسط مصنوعات‬ ‫چوب کشور ترکیه افزوده شده است‪ ،‬ولی با این وجود‬ ‫هنوز هم واحدهای تولیدی کوچک بخش عمده‌ای از‬ ‫واحدهای تولیدی کش��ور ترکیه را تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫بر‌اساس آمار‪ ،‬امروزه در حدود ‪ 45‬هزار واحد تولیدی‬ ‫کوچک و متوس��ط مصنوعات چوب در کش��ورترکیه‬ ‫وجود دارند که در صورت ثبت‌نام س��ایر واحدهای در‬ ‫نظر گرفته نشده در سازمان تجارت کشور ترکیه‪ ،‬این‬ ‫تعداد بالغ بر ‪ 60‬واحد خواهد شد‪ .‬در میان واحدهای‬ ‫تولیدی موجود‪ ،‬در حدود ‪ ۹‬شرکت با سرمایه‌گذاری‬ ‫شرکای خارجی ترکیه (در حدود ‪ ۷۵‬درصد از سهام)‬ ‫تاسیس ش��ده‌اند‪ .‬بر‌اساس آمار ثبت شده موجود‪ ،‬در‬ ‫خالل س��ال‌های ‪ ۱۹۹۵‬الی ‪ ۲۰۰۰‬میالدی‪ ،‬میزان و‬ ‫ظرفیت تجارت در حدود ‪ ۲/۵‬برابر و واردات و صادرات‬ ‫به‌ترتیب در ح��دود ‪ ۲/۴‬و ‪ ۲/۷‬برابر افزایش یافته‌اند‪.‬‬ ‫ظرفیت صادرات در بخش مبلمان از مبلغ ‪ 75‬میلیون‬ ‫دالر به مبلغ ‪ 180‬میلیون دالر افزایش داش��ته است‬ ‫(رش��د ‪ ۱۳۹‬درصدی)‪ .‬این درحالی است که ظرفیت‬ ‫واردات مبلمان ترکیه با رش��دی ‪ ۱۷۶‬درصدی‪ ،‬فراتر‬ ‫از میزان صادرات آن است‪.‬‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی بی‌ثب��ات تركیه و ت��ورم باالی‬ ‫قیمت‌ه��ا در ‪ 2‬دهه گذش��ته‪ ،‬باع��ث افزایش قیمت‬ ‫م��واد اولیه مورد نیاز صنایع چوب تركیه ش��د‪ .‬اغلب‬ ‫ش��ركت‌های مورد مطالعه برای ش��ركت و معامله با‬ ‫بازارهای خارجی از توانایی‌های كافی برخوردار نبودند‪.‬‬ ‫از طرفی اغلب تولید‌كنندگان مصنوعات چوبی كشور‬ ‫تركی��ه مجبورند كه مواد اولی��ه را با قیمت حاكم بر‬ ‫بازار تهیه كنند و برای این مس��ئله جایگزین دیگری‬ ‫نداش��تند‪ .‬اگرچه هیچ کشوری نیست که صنایع آن‬ ‫در ابتدا با چالش مواجه نبوده باشد‪ ،‬اما باید توجه کرد‬ ‫که برنامه‌ریزی دقیق ب��رای برون رفت از چالش‌های‬ ‫صنعت می‌تواند یک کش��ور را در مدت کوتاه از یک‬ ‫کشور وابسته به یک کشور خودکفا تبدیل کند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫افزایش وام مسکن روستایی‬ ‫مهر‪ :‬هیات دولت با افزایش وام مس��کن روستایی‬ ‫از ‪ 12.5‬به ‪15‬میلیون تومان موافقت کرد‪ .‬در جلس��ه‬ ‫هیات وزیران‪ ،‬بنیاد مس��کن گزارشی درباره وضعیت‬ ‫مس��كن روستایی به دولت ارائه کرد که بر این اساس‬ ‫هیات وزیران جهت نوسازی و بهسازی ‪۲۰۰‬هزار واحد‬ ‫روستایی در سال ‪ ،۹۳‬با اختصاص سقف ‪۱۵۰‬میلیون‬ ‫ریال تسهیالت بانكی برای هر واحد موافقت كرد‪.‬‬ ‫همچنین در این جلس��ه دولت ب��ا اختصاص مبلغ‬ ‫‪۶۵۱‬میلی��ارد ری��ال اعتبار جهت بازس��ازی و جبران‬ ‫خس��ارت و كمك به بازس��ازی واحدهای مس��كونی‬ ‫ش��هری و روس��تایی و تامی��ن لوازم خس��ارت دیده‬ ‫ناش��ی از زلزله اخیر در اس��تان ای�لام موافقت كرد و‬ ‫همچنین با تصمیم دولت مبلغ ‪1‬هزار و ‪۶۵۷‬میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت بانكی ارزان‌قیمت نیز به آسیب‌دیدگان‬ ‫ناشی از این زلزله اختصاص یافت‪.‬‬ ‫‪100‬میلیون دالر‬ ‫برای ارتقای بندر چابهار‬ ‫ایسنا‪ :‬شیدا محمد عبدالی‪ ،‬فرستاده افغانستان به‬ ‫هند از اختصاص ‪100‬میلیون دالر از سوی دولت هند‬ ‫ب��رای ارتقای بندر چابهار ایران با هدف بهبود تجارت‬ ‫این کشور با افغانستان و کشورهای دیگر آسیای میانه‬ ‫خبر داد‪ .‬به گفته وی بندر چابهار‪ ،‬آس��یای مرکزی را‬ ‫به جنوب آس��یا متصل می‌کند و هند در حال حاضر‬ ‫‪100‬میلیون دالر برای ارتقای این بندر متعهد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این پ��ول اکنون در انتظار کمیته فنی اس��ت‬ ‫ت��ا به موضوع��ات حقوقی رس��یدگی کن��د‪ .‬نماینده‬ ‫افغانس��تان افزود‪ :‬به‌دلیل مش��کالت مربوط به بنادر‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬هند و افغانس��تان تصمیم گرفتند از بندر‬ ‫چابهار برای واردات و صادرات کاال اس��تفاده کنند‪ .‬از‬ ‫این‌رو افغانستان به همکاری با دولت هند پرداخته و‬ ‫‪ 3‬طرف توافق کردند که بندر چابهار ارتقا داده ش��ود‬ ‫و ‪ 2‬کش��ور هند و افغانستان بتوانند در ایران فعالیت‬ ‫کرده و همچنین با این کشور تجارت داشته باشند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫زیربنایی‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫فعاالن صنعت کابینت‌سازی‪ ،‬تولید و صادرات این محصول را به‌صرفه نمی‌دانند‬ ‫یک صنعت قابل رقابت‪ ،‬اما ضعیف‬ ‫زهرافریدزادگان‪-‬گروه صنعت‪ :‬ورود فناوری‌های نوین به کشور و به دنبال آن تغییر سبک‬ ‫زندگی مردم در سال‌های اخیر‪ ،‬لزوم ایجاد صنایع جدید را در صنعت‪ ،‬دو چندان کرد؛ صنایعی‬ ‫که شاید چندان به چشم نمی‌آیند‪ ،‬اما وقتی در ارتباط تنگاتنگ با یک صنعت دیگر قرار‬ ‫می‌گیرند‪ ،‬وجود آن بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌شود‪ .‬یکی از انواع این صنایع‪ ،‬صنعت کابینت‌سازی‬ ‫است که جزء جدانشدنی از صنعت ساخت‌وساز محسوب می‌شود‪ .‬پس از آنکه جایی به نام آشپزخانه‪،‬‬ ‫جای مطبخ‌های قدیم را در خانه گرفت و مکانی مجزا برای پخت‌وپز در نظر گرفته شد‪ ،‬فضایی نیاز بود تا‬ ‫ظروف غذاخوری و خوردنی‌های خشک در آن قرار داده شود‪ .‬بی‌شک‪ ،‬پستوهای قدیمی دیگر برازنده‬ ‫آشپزخانه جدید نبود‪ ،‬عالوه بر اینکه وجود مکانی مرتب و منظم برای چینش وسایل آشپزخانه و‬ ‫خوراکی‌ها بر زیبایی آن می‌افزود‪ .‬از این‌رو بود که پای کمدهای دیواری یا همان کابینت به خانه‌ها باز‬ ‫شد‪ .‬ابتدا کمدهای کوچک چوبی آمد‪ ،‬اما خیلی زود جای خود را به کمدهای فلزی داد‪ ،‬چرا که چوب‬ ‫توان مقاومت در برابر رطوبت را نداشت و خیلی زود در معرض آسیب قرار می‌گرفت‪ .‬سال‌های زیادی‬ ‫کابینت‌های فلزی‪ ،‬آن هم در چند رنگ خاص‪ ،‬بدون تنوع در طراحی خالصه می‌شد‪ .‬کم‌کم و با باز شدن‬ ‫درهای فناوری و ورود نوآوری‌های روز دنیا به کشور‪ ،‬خالقیت طراحان و هنرمندان ایرانی نیز شکوفا شد‬ ‫و کابینت‌سازی که حاال یک صنعت را به خود اختصاص داده بود‪ ،‬وارد مرحله جدیدی از تنوع و کیفیت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تقریبی بیان می‌کند و می‌گوید‪ :‬انتخاب نوع کابینت‬ ‫‹ ‹صادرات ضعیف‬ ‫نوید سلطانی‪ ،‬مدیر فروش بخش کابینت کلینیک تاثیر چندانی روی قیمت تمام‌شده ساختمان ندارد‪.‬‬ ‫ساختمانی نیک‌افرا‪ ،‬با بیان اینکه بخشی از نیاز بازار‪ ،‬برای مثال اگر قیمت یک آپارتمان متری ‪ ۹‬میلیون‬ ‫در داخل و بخش عمده آن به صورت وارداتی تامین باشد و قیمت تمام‌ش��ده کابینت‌های آن ‪ ۸‬میلیون‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬می‌گوی��د‪ :‬درحال‌حاضر قس��مت داخلی توم��ان برآورد ش��ود‪ ،‬در ی��ک واح��د ‪ ۱۱۰‬متری‪،‬‬ ‫کابینت به صورت کامل در کارگاه‌ها و کارخانه‌های هزینه‌ه��ای مربوط به کابین��ت‪ ،‬حتی به قیمت یک‬ ‫متر از آپارتمان هم نیست‪ .‬در هر‬ ‫داخل تولی��د و درهای کابینت از‬ ‫میزان اشتغالزایی‬ ‫ح��ال نوع کابینت مورد اس��تفاده‬ ‫کشورهای ترکیه‪ ،‬آلمان‪ ،‬اتریش و‬ ‫در آپارتمان بس��تگی به انتخاب و‬ ‫روسیه وارد می‌شود‪.‬‬ ‫در این صنعت‬ ‫سلیقه افراد دارد‪.‬‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫ای��ران‬ ‫به گفت��ه وی‪،‬‬ ‫وابسته به ظرفیت‬ ‫‹ ‹کالهب�رداری ب�ه ج�ای‬ ‫و ص��ادرات در بخ��ش صنع��ت‬ ‫تولید و میزان‬ ‫قاچاق‬ ‫کابینت‌سازی چندان توان رقابت با‬ ‫‌گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬کابینت‌س��ازی‬ ‫کشورهای اروپایی‪ ،‬یا حتی ترکیه‬ ‫برای راه‌اندازی یک‬ ‫معم��وال با معضل قاچ��اق مواجه‬ ‫را ندارد؛ اگرچه اکنون کارگاه‌ها و‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما ارائه کااله��ای ایرانی‬ ‫کارخانه‌های بی‌شماری در استان‬ ‫کارگاه تولیدی‬ ‫ب��ه اس��م کاالی ترک‪ ،‬ی��ا فروش‬ ‫ته��ران در زمینه تولی��د کابینت‬ ‫است و این تعداد‬ ‫کاالهای ترک به اس��م محصوالت‬ ‫فعالیت می‌کنن��د‪ ،‬اما هزینه‌های‬ ‫حمل‌ونق��ل و مش��کالت تولی��د‪ ،‬می‌تواند از ‪ ۵‬تا ‪۱۰۰۰‬‬ ‫اتریش��ی‪ ،‬یک ن��وع کالهبرداری‬ ‫نفر باشد‬ ‫اس��ت که به وف��ور در این صنف‬ ‫س��رمایه‌گذاری در این صنعت را‬ ‫رخ می‌دهد‪.‬‬ ‫چندان به صرفه نمی‌کند‪.‬‬ ‫س��لطانی می��زان اش��تغالزایی در ای��ن صنعت را‬ ‫«درحال‌حاض��ر هزینه نصب کابینت‌های ایرانی به‬ ‫ازای ه��ر متر ‪ ۴۰۰‬هزار توم��ان‪ ،‬کابینت‌های ترک وابسته به ظرفیت تولید و میزان سرمایه‌گذاری برای‬ ‫‪ ۴۸۰‬هزار توم��ان و محصوالت اتری��ش ‪ ۵۵۰‬هزار راه‌اندازی یک کارگاه تولیدی می‌داند و این تعداد را‬ ‫تومان است»؛ این آماری است که سلطانی به صورت از ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰۰۰‬نفر تخمین می‌زند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬مش��کالت اصلی در ای��ن صنعت‬ ‫همانند صنایع تولیدی دیگر اس��ت‪ .‬به واسطه اینکه‬ ‫تجهی��زات مورد نی��از در این صنعت از کش��ورهای‬ ‫دیگر وارد می‌ش��ود‪ ،‬مش��کالت گمرکی و ترخیص‬ ‫دیرهنگام کاال در بسیاری از مواقع موجب کم شدن‬ ‫اجناس در بازار و در نتیجه گرانی آن می‌شود‪.‬‬ ‫از آنجای��ی که معموال بانوان وقت بیش��تری را در‬ ‫آش��پزخانه ص��رف می‌کنند‪ ،‬تن��وع در رنگ و طرح‬ ‫کابینت‌ها باید با س��لیقه آنها مطابقت داشته باشد‪.‬‬ ‫ش��اید به همین دلیل است که در س��ال‌های اخیر‬ ‫بازار این کاال با انواع و اقس��ام طرح و رنگ‌ها مواجه‬ ‫شده است‪ .‬ساخت و عرضه کابینت موجب شده که‬ ‫تنها در تهران بیش از ‪۲۰۰۰‬واحد صنفی به ساخت‬ ‫و فروش کابینت مش��غول باش��ند‪ .‬همچنین تا چند‬ ‫س��ال پیش عمده کابینت‌های موجود در بازار فلزی‬ ‫بودن��د‪ ،‬اما با حضور چوب‌های��ی مانند راش و ملچ‪،‬‬ ‫بازار کابینت هم به سمت چوب گرایش پیدا کرده و‬ ‫امروز نمونه‌های چوبی مانند ام‪.‬دی‪.‬اف و اچ‪.‬دی‪.‬اف‬ ‫و‪ ...‬بازار را قرق کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار ضعیف رقابت‬ ‫مهرداد گلس��تانه‪ ،‬معاون ش��رکت درخت س��بز‪،‬‬ ‫تولیدکنن��ده مصنوعات چوبی در گفت‌وگو با صمت‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬س��رمایه‌گذاری در این صنع��ت در چند‬ ‫س��ال اخیر رش��د قابل توجهی داشته‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که بس��یاری از افرادی که به این صنعت وارد‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬نه علم به تولی��د دارند و نه توانایی کافی‬ ‫برای ورود به آن‪ ،‬به همین دلیل اس��ت که در مدت‬ ‫کوتاهی از گردونه تولید و رقابت خارج می‌شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬ص��ادرات این محص��ول برای ایران‬ ‫چندان به صرفه نیست‪ .‬چرا که ایران در بازار رقابت‬ ‫با ترکیه ضعیف اس��ت‪ .‬از سوی دیگر کشورهایی که‬ ‫می‌توانند بازار هدف ایران باش��ند‪ ،‬از جمله عراق و‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬نیاز خود را ب��ا واردات از ترکیه تامین‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬چرا ک��ه ترکیه بزرگ‌تری��ن صادرکننده‬ ‫مصنوعات چوبی در کش��ورهای منطقه است و تجار‬ ‫و ش��رکت‌های عراق و افغانس��تان ترجیح می‌دهند‬ ‫از ترکی��ه خریداری کنند‪.‬تا چند س��ال پیش عمده‬ ‫کابینت‌های موجود در بازار فلزی بودند اما با حضور‬ ‫چوب‌های��ی مانند راش و ملچ ب��ازار کابینت هم به‬ ‫س��مت چوب گرایش پیدا ک��رده و امروز نمونه‌های‬ ‫چوب��ی مانن��د ام‪.‬دی‪.‬اف و اچ‪.‬دی‪.‬اف و غیره بازار را‬ ‫قرق کرده‌اند‪ .‬س��اخت و عرضه کابینت باعث شده‬ ‫ک��ه تنها در ته��ران بی��ش از ‪۲۰۰۰‬واحد صنفی به‬ ‫ساخت و فروش کابینت مشغول باشند‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫تقویت صادرات‪ ،‬واردات را ضعیف می‌کند‬ ‫بهروز فتاحی‪ -‬گروه صنعت‪ :‬دغدغه اصلی تمامی افرادی که در‬ ‫صنعت کش��ور مشغول فعالیت هس��تند‪ ،‬در تولید و موارد مربوط به‬ ‫آن خالصه می‌ش��ود‪ .‬هر صنف و صنعتی مشکالت خاص خود را در‬ ‫بخش تولید دارد که به یقین رفع آن توسط ارگان‌های مربوط‪ ،‬بخش‬ ‫عظیمی از نگرانی و دغدغه فعاالن آن را کاهش می‌دهد‪ .‬به واس��طه‬ ‫تهیه گزارش��ی در زمینه صنعت کابینت‌سازی در کشور‪ ،‬از مشکالت‬ ‫این صنف آگاه ش��دیم که در این زمینه با س��یدهادی‌ حسینی عضو‬ ‫کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی گفت‌وگو کردیم‪.‬‬ ‫€ €فع�االن صنعت کابینت‌س�ازی معتقدند که کش�ور در این‬ ‫صنعت وابستگی زیادی به کش�ورهای دیگر دارد و در حدود‬ ‫‪90‬درصد از مواد مورد نیاز این صنعت از خارج وارد می‌ش�ود‪.‬‬ ‫از س�وی دیگر صادرات کابینت و تجهیزات آن بسیار ضعیف‬ ‫اس�ت‪ .‬با توجه به اینکه زمینه تولید در این بخش در کش�ور‬ ‫فراهم اس�ت‪ ،‬چه باید کرد که وابستگی به کشورهای خارجی‬ ‫کاهش پیدا کند؟‬ ‫در ابت��دا باید‪ ،‬صن��وف و اتحادیه‌ها صنایعی را که در کش��ور قابل‬ ‫رشد هستند مورد بررسی و تحقیق قرار دهند؛ از سوی دیگر تنوع و‬ ‫سلیقه مردم سنجیده و میزان نیاز کشور اندازه‌گیری شود‪ .‬به اعتقاد‬ ‫من یکی از دالیل عمده‌ای که وابس��تگی ایران را به صادرات بیش��تر‬ ‫می‌کند این اس��ت که تولیدات داخل با سلیقه مردم همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫در واقع این یک اش��کال بزرگ در صنعت اس��ت که باید رفع ش��ود‪.‬‬ ‫کابینت‌سازی صنعت چندان پیشرفته‌ای نیست و با ظرفیت تولیدی‬ ‫که در کش��ور وجود دارد‪ ،‬به راحتی می‌توان این صنعت را از واردات‬ ‫بی‌نیاز کرد‪.‬‬ ‫€ €تولیدکنندگان مشکل اصلی در صادرات این کاال را تعرفه‬ ‫باال و هزینه‌های حمل‌ونقل می‌دانند که مانعی برای صادرات و‬ ‫در نتیجه غیررقابتی بودن است‪ .‬در این زمینه توضیح دهید‪.‬‬ ‫مش��کل‪ ،‬تعرفه نیس��ت‪ .‬برای تولید و صادرات باید برنامه داش��ت‪،‬‬ ‫ت��ا وقتی که واردات تقویت می‌ش��ود و قدمی برای رقابت و صادرات‬ ‫برداش��ته نمی‌شود‪ ،‬عنوان کردن تعرفه باال و هزینه‌های حمل و نقل‬ ‫تنها یک بهانه اس��ت‪ .‬حتی اگر مس��ئله تعرفه هم حل ش��ود‪ ،‬اما اگر‬ ‫برای سرمایه‌گذاری‪ ،‬تولید و صادرات برنامه‌ریزی نداشته باشیم هرگز‬ ‫نمی‌توان انتظار داش��ت که وابس��تگی ب��ه واردات کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫وقتی زمینه تولید فراهم است و می‌توانیم نیاز کشور را پاسخ دهیم‪،‬‬ ‫بی‌ش��ک موضوع تعرفه هم قابل بررس��ی و کاهش است‪ .‬به نظر من‬ ‫فعاالن این صنعت باید مشکالت خود را به کمیسیون صنایع مجلس‬ ‫اعالم کنند‪ ،‬تا اعضای کمیسیون پس از بررسی آن‪ ،‬در صورت نیاز از‬ ‫توانایی مدیران دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه برای حل این مشکل‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫€ €یکی دیگر از مش�کالت این صنعت‪ ،‬نبود س�رمایه‌گذاران‬ ‫مطل�ع و آگاه اس�ت ک�ه باع�ث ش�ده ع�ده‌ای ب�دون عل�م‬ ‫و آگاه�ی در ای�ن صنع�ت س�رمایه‌گذاری کنن�د و پ�س از‬ ‫مدت�ی از گردون�ه رقاب�ت خ�ارج ش�وند‪ .‬در ای�ن زمینه چه‬ ‫بای�د کرد ت�ا س�رمایه‌گذاران واقعی پ�ا به می�دان بگذارند؟‬ ‫اکنون شرایط سرمایه‌گذاری‬ ‫به خوب��ی فراهم اس��ت و‬ ‫س��رمایه‌گذاران می‌توانن��د‬ ‫ب��ا دریاف��ت وام از صندوق‬ ‫توس��عه ملی در این صنعت‬ ‫فعالی��ت کنند‪ .‬عالوه بر این‬ ‫نیروهای متخصص به میزان‬ ‫کافی در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫دولت نیز ظرفیت‌های الزم‬ ‫را ب��رای تولی��د ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن توجیهی‬ ‫ب��رای رد این موضوع وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫€ €برخی کارشناس�ان معتقدند که سرمایه‌گذاری در صنایع‬ ‫کوچک مانند صنعت کابینت‌س�ازی به اندازه س�رمایه‌گذاری‬ ‫در صنایع مادر‪ ،‬مفید فایده نیس�ت‪‌.‬آیا ش�ما ب�ا این عقیده‬ ‫موافقید؟‬ ‫به اعتقاد من هر کدام جای خود را دارد‪ .‬صنایع بزرگ‪ ،‬س��رمایه‌بر‬ ‫اس��ت عالوه بر اینکه اف��راد باید توان ورود به این بخش را داش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬اما صنایع کوچک نیاز به سرمایه زیادی ندارند عالوه بر اینکه‬ ‫امکان موفقیت در آن بیش��تر اس��ت‪ .‬به هر حال هر کدام در جایگاه‬ ‫خود قابل تامل و بررسی است‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫مه�ر‪ :‬س��عید چلن��دری‪ ،‬مدی��رکل ف��رودگاه‬ ‫امام‌خمینی(ره) با بیان اینک��ه ترمینال زیارتی این‬ ‫فرودگاه ظرفیت پذیرش همزمان ‪ 2‬هواپیما را دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در صورتی که تعداد پروازها بیش��تر باش��د و‬ ‫ظرفیت س��الن زیارتی جوابگوی مسافران حج تمتع‬ ‫نباش��د‪ ،‬از ترمینال مس��افری داخل ف��رودگاه برای‬ ‫خدمات‌رس��انی به این مس��افران استفاده می‌کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل فرودگاه امام‌خمینی‌(ره) با اش��اره به اینکه‬ ‫ساخت این سالن در سال‪‌‌88‬آغاز شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪30‬درص��د از س��اخت س��الن باقیمانده ب��ود که در‬ ‫چندماه گذشته با س��رعت بیشتری پیگیری شد تا‬ ‫برای پروازهای حج مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬عباس نظ��ری‪ ،‬مدیرکل امور بین‌الملل‬ ‫راه‌آه��ن ب��ا بیان اینک��ه در اکتب��ر ‪ ۲۰۱۴‬از طریق‬ ‫خط آه��ن ‪ ۹۰۰‬کیلومتری ‪ ،‬ایران به ترکمنس��تان‬ ‫و قزاقستان در ش��رق خزر متصل می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫تکمیل خط آهن بصره مس��یر ریلی ایران به عتبات‬ ‫عالیات تقریبا تکمیل می‌شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی در حال حاضر خ��ط راه‌آهن تا مرز‬ ‫ع��راق وجود دارد عالوه بر اینکه خط آهن بصره نیز‬ ‫در حال تکمیل اس��ت‪ .‬اتصال ریلی به کشور عراق و‬ ‫عتبات عالیات با هدف تردد آسان زائران از ایران به‬ ‫عتبات عالیات از طریق قطار در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪:‬حام��د قادرمرزی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون عمران مجلس با بیان اینکه تمام تالش‬ ‫دول��ت براین اس��ت که تمام پروژه‌ه��ای نیمه‌تمام‬ ‫مس��کن مهر دولت دهم تا پایان س��ال‪ 93‬به اتمام‬ ‫برس��د و در اختیار متقاضیان قرار بگیرد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫هفته دولت طرح مسکن مشارکتی و زمان اجرای آن‬ ‫اعالم خواهد شد‪ .‬به گفته وی طرح مسکن اجتماعی‬ ‫به‌عنوان طرح ویژه دولت یازدهم جایگزین مس��کن‬ ‫مهر در زمینه حمایت از اقشار نیازمند تدوین خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود برنام��ه اولی��ه دول��ت و وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی در ‪1‬سال گذش��ته تالش برای تکمیل‬ ‫فعالیت‌های خرد در عرضه پروژه‌های مس��کن مهر‬ ‫نیمه‌تمام بوده و مسکن اجتماعی با توجه به شرایط‬ ‫و مقتضی��ات اجتماعی و اقتص��ادی می‌تواند الگوی‬ ‫مناسب و راهگشای حل برخی از دغدغه‌های تامین‬ ‫مسکن اقشار مختلف مردم باشد‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬محمدجعف��ر علی��زاده‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫س��ازمان مجری س��اختمان‌ها و تاسیسات دولتی و‬ ‫عمومی از هدف‌گذاری برای افتتاح ‪ ۲۸‬بیمارس��تان‬ ‫در س��ال ‪ ۹۳‬خبر داد و گفت‪ :‬دولت قول داده است‬ ‫اعتبارات مورد نیاز برای افتتاح این بیمارس��تان‌ها را‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫به گفته وی برای امسال ‪ 28‬بیمارستان با ‪2460‬‬ ‫تخت را ب��رای افتتاح هدف‌گذاری کرده‌ایم که این‬ ‫می��زان در ن��وع خود ی��ک رک��ورد در وزارت راه و‬ ‫شهرسازی محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫وی؛ ب��ا بی��ان اینک��ه تاکن��ون ‪501‬میلی��ارد‬ ‫توم��ان ب��رای ‪ 28‬بیمارس��تان هزین��ه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصری��ح کرد‌‪ :‬همچنی��ن افتت��اح ندامتگاه‬ ‫ب��زرگ مرک��زی ته��ران را هدف‌گ��ذاری کرده‌ایم‬ ‫ت��ا در نیم��ه دوم امس��ال م��ورد بهره‌ب��رداری‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪25‬‬ ‫صمت تجارت جهانی گیاهان دارویی را بررسی می‌کند‬ ‫شفادهنده‌های پرسود‬ ‫فرانک میرزایی‪-‬گروه تجارت‪ :‬امنیت بهداشتی و لزوم توجه به سالمت بدن‪ ،‬سبب شده است تا جوامع نسبت به استفاده‬ ‫از داروهای گیاهی که در مقایسه با داروهای شیمیایی از سالمت باالیی برخوردار هستند‪ ،‬مشتاق شوند‪ .‬قدمت این نوع از‬ ‫منابع طبیعی به قدمت بشر می‌رسد که در تمام دوران‪ ،‬یکی از مهم‌ترین منابع تامین غذایی و دارویی به‌حساب می‌آیند‪.‬‬ ‫همین امر سبب شد تا تجارت گیاهان دارویی‪ ،‬به تجارتی پرارزش در جهان تبدیل شود‪ .‬تا جایی که در بعضی آمارها ارزش‬ ‫تجارت جهانی گیاهان دارویی حدود ‪43‬میلیارد دالر در سال برآورد شده است‪ .‬گرایش عمومی جامعه به استفاده از داروها و‬ ‫درمان‌های گیاهی و به‌طور کلی فرآورده‌های طبیعی به‌ویژه طی سال‌های اخیر روبه افزایش بوده و مهم‌ترین علل آن‪ ،‬اثبات‬ ‫اثرات مخرب و جانبی داروهای شیمیایی از یک طرف و ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی از سوی دیگر بوده است‪.‬‬ ‫بانک جهانی هم در گزارشی که امسال منتشر کرده‬ ‫است اعالم کرده که میزان مصرف داروهای گیاهی به‬ ‫بیش از ‪100‬میلیارد دالر رس��یده اس��ت‪ .‬این رقم در‬ ‫حالی مطرح است که براساس گزارش همین نهاد‪ ،‬بازار‬ ‫تولید و مصرف گیاهان دارویی جهان طی ‪ 3‬دهه اخیر‬ ‫کمتر از ‪5‬میلیارد دالر بوده است‪ .‬این امر نشان می‌دهد‬ ‫که طی چند سال اخیر تجارت این دسته از داروهای‬ ‫گیاهی رشد چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫پیش��رفت دانش در حوزه خ��واص دارویی گیاهی‪،‬‬ ‫س��بب ش��ده تا این دس��ته از دارو‌ها بین کشورهای‬ ‫اروپایی مورد توجه قرار بگیرد‪ .‬براس��اس آمار‪ ،‬بیش از‬ ‫‪60‬درصد مردم آلمان و بلژیک و ‪74‬درصد انگلیسی‌ها‬ ‫تمایل به استفاده از درمان‌های طبیعی گیاهی دارند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه طبق آمار س��ازمان بهداشت جهانی بالغ‬ ‫بر ‪80‬درصد مردم جهان به‌ویژه در کشورهای درحال‬ ‫توس��عه و نواحی فقیر و دورافتاده عمده‌ترین نیازهای‬ ‫درمان��ی خ��ود را از تج��ارت گیاه��ان دارویی تامین‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫آلمان یکی از کش��ورهای اروپایی است که توانسته‬ ‫ب��ازار تج��ارت گیاه��ان داروی��ی را دردس��ت بگیرد‪.‬‬ ‫محمدباقر رضایی‪ ،‬رییس انجم��ن گیاهان دارویی در‬ ‫گفتوگو با صمت در این رابطه می‌گوید‪ :‬کش��ورهایی‬ ‫ک��ه توانایی ایجاد زمین‌های زراعی با قابلیت کش��ت‬ ‫گیاه��ان دارویی ارگانی��ک دارن��د‪ ،‬از روابط تجاری با‬ ‫کش��ورهای بزرگ تولیدکننده داروهای گیاهی‬ ‫ازجمله آلمان می‌توانند سود زیادی به‌دست بیاورند‪.‬‬ ‫او می‌افزای��د‪ :‬آلم��ان محصوالت کش��اورزی را که‬ ‫کشورهای مختلف در زمین‌های خود پرورش داده‌اند‬ ‫را بعد از خری��د‪ ،‬آزمایش کرده و به کشورش��ان وارد‬ ‫می‌کنند‪ .‬رضایی اضافه می‌کند‪ :‬این محصوالت پس از‬ ‫تبدیل شدن به داروهای گیاهی‌‪ ،‬بسته‌بندی و به تمام‬ ‫کشورهای جهان صادر می‌شود‪.‬‬ ‫آلمان بخش زیادی از مواد اولیه الزم را از کشورهای‬ ‫دیگ��ر وارد و با آنها روابط تجاری برقرار می‌کند‪ .‬البته‬ ‫در تولید برخی محصوالت از جمله نعناع توانس��ته در‬ ‫کشورش خودکفا شود‪ .‬رضایی در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه آلمان تا چه ح��د تولیدات داروی��ی‌اش را از مواد‬ ‫اولیه کش��ور خودش تامین می‌کند‪ ،‬می‌گوید‪ :‬اگرچه‬ ‫آلمان بزرگترین صادرکننده داروهای گیاهی است اما‬ ‫این به این معنا نیست که بزرگترین تولید‌کننده مواد‬ ‫اولیه هم باشد‪ .‬این کشور حجم زیادی از تجارت مواد‬ ‫اولیه‌اش را وارد می‌کند‪ .‬برای مثال شرکت بنز متعلق‬ ‫به کش��ور آلمان است‪ .‬این بدین معنا نیست که تمام‬ ‫قطعات آن در این کشور تولید می‌شود‪ ،‬بلکه سفارش‬ ‫ساخت قطعات به کشورهای دیگر داده می‌شود و بعد‬ ‫در آلمان قطعات در کنار هم قرار می‌گیرند و بنز تولید‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در مورد گیاهان دارویی نیز به همین شکل‬ ‫اس��ت‪ .‬این کش��ور‪ ،‬محصوالت مورد نی��از برای تولید‬ ‫داروهای گیاهی را در کش��ورهای دارای اقلیم مناسب‬ ‫زیر نظر کارشناس��ان خودش کشت می‌دهد و‬ ‫برای تولید وارد کشور می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته‌بندی؛ کلید موفقیت تجاری‬ ‫تولی��د داروهای گیاهی مانند تمام صنعت تولیدی‪،‬‬ ‫سبب کارآفرینی نیرو‌های زیاد انسانی می‌شود‪ .‬آلمان‬ ‫هم جز آن‌دس��ته از کش��ورهایی اس��ت که عالوه بر‬ ‫کارآفرینی برای نیروهای انس��انی خ��ود‪ ،‬به تجارت و‬ ‫اقتصاد کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند‪ .‬این‬ ‫امر باعث می‌شود که تجارت تولیدات گیاهی از این بعد‬ ‫هم تاثیر‌گذار باشد‪.‬‬ ‫رضای��ی ب��ا بیان اینک��ه آلمان با توس��ل به همین‬ ‫نیروهای کار کش��ور‌های در حال توسعه‪ ،‬به صادرات‬ ‫برتر دس��ت می‌یابد‪ ،‬بیان می‌کند‪ :‬دلیل این موفقیت‪،‬‬ ‫توانایی‌های برگرفته از تخصص‪ ،‬تکنولوژی و تجهیزاتی‬ ‫است که در این کشور وجود دارد و سبب می‌شود تا به‬ ‫بزرگترین صادرکننده تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬فرآوری بس��ته‌بندی و عرضه مناسب‬ ‫رم��ز موفقی��ت تج��ارت داروه��ای گیاهی از س��وی‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته اس��ت‪ .‬این بدین معناست‬ ‫که آلمان بعد از تولید این دس��ته از داروها‪ ،‬در کشور‬ ‫خودش و با فناوری‌های نوین‪ ،‬آنها را به بهترین شکل‬ ‫بسته‌بندی می‌کند‪ .‬این اقدام نه تنها مربوط به کشور‬ ‫آلمان بلکه مربوط به تمام کش��ورهای توس��عه یافته‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬چرا که هزینه‌های تمام شده برای این‬ ‫کشورها بسیار کمتر می‌شود‪ .‬رییس انجمن گیاهان‬ ‫دارویی می‌گوید‪ :‬نمونه دیگر‌‪ ،‬کش��ور امریکاست‪ .‬این‬ ‫کش��ور بخش زیادی از محص��والت آلوئه ورای مورد‬ ‫نیاز خود برای فرآوری را از کش��ور مکزیک می‌گیرد‪.‬‬ ‫مکزیک محصوالت الزم را براس��اس اس��تانداردهای‬ ‫امریکا کش��ت می‌کند و به آن کش��ور صادر می‌کند‪.‬‬ ‫امری��کا ه��م با تکی��ه بر دان��ش و تکنول��وژی خود‬ ‫محصوالت فرآوری ش��ده با ارزش‌افزوده را به جهان‬ ‫صادر می‌کند‪.‬‬ ‫رضایی علت این امر که چرا کشورهای مانند آلمان‬ ‫و امری��کا مواد اولیه برای تولی��د داروهای گیاهی در‬ ‫کشور خود را کشت نمی‌کند را اینگونه ذکر می‌کند‪:‬‬ ‫دلیل اول این اس��ت که برای کش��ت هر محصول‬ ‫نیاز به آب و هوا و اقلیم مناس��ب است که به دلیل‬ ‫نداشتن این ش��رط‪ ،‬برای تامین آن نیاز به فراهم‬ ‫کردن ش��رایط خاص دارند تا محصول رشد کند‬ ‫در این شرایط‪ ،‬هزینه باالیی برای کشور به همراه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬او اضافه می‌کند‪ :‬مسئله دیگر ارزان‬ ‫بودن نیروی کار در کشورهای درحال توسعه است‪.‬‬ ‫از آنجا که در کش��ورهای توس��عه یافته هزینه‌های‬ ‫تولید باالس��ت‪ ،‬این کشورها به تولید مواد اولیه خود‬ ‫در کشورهای ارزان قیمت روی می‌آورند و مواد را به‬ ‫ارزان‌ترین قیمت ممک��ن از آنها خریداری می‌کنند‪.‬‬ ‫همین امر تجارت این کش��ورها را بیش از قبل رونق‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردسازی؛ ناجی رونق‌تجاری‬ ‫بخ��ش کش��اورزی یک��ی از مهم‌تری��ن حوزه‌های‬ ‫تولیدی اس��ت که می‌تواند رونق زی��ادی به تجارت‬ ‫کش��ورهای مختل��ف دهد‪ .‬ای��ن بخ��ش از ظرفیت‬ ‫مختلف��ی برخوردار اس��ت که گیاه��ان دارویی یکی‬ ‫از این مزیت‌هاست‪ ،‬س��وال اینجاست که این مزیت‬ ‫چقدر در رشد اقتصادی و تجاری می‌تواند تاثیرگذار‬ ‫تجارت جهان در یک نگاه‬ ‫برزیل وارد رکود اقتصادی شد‬ ‫س��ازمان جغرافیا و آمار برزیل ضمن اشاره به رشد منفی‬ ‫اقتصاد برزیل اعالم کرد که این کش��ور وارد رکود اقتصادی‬ ‫ش��ده است‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬سازمان جغرافیا و آمار برزیل‬ ‫اعالم کرد که اقتصاد این کش��ور در ‪ 6‬ماهه نخس��ت سال‬ ‫رش��د منفی داش��ته و به همین عل��ت برزی��ل وارد رکود‬ ‫اقتصادی بی‌س��ابقه‌ای شده است‪ .‬خبرگزاری برزیل در این‬ ‫خصوص نوش��ت‪ :‬آمار ارائه شده از س��ازمان جغرافیا و آمار‬ ‫برزیل نش��ان‌دهنده این موضوع اس��ت که تولید ناخالص‬ ‫ملی نخس��تین اقتص��اد امریکای التی��ن در دومین ‪3‬ماهه‬ ‫س��ال در مقایس��ه با ‪3‬ماه نخس��ت ‪0/6‬درصد کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪.‬طبق نظر بس��یاری از تحلیلگران ای��ن خبر می‌تواند‬ ‫انتخاب مجدد «دیلما روسف» رییس‌جمهوری فعلی برزیل‬ ‫را به‌عن��وان رییس‌جمهوری آینده کش��ور به خطر بیندازد‪،‬‬ ‫زیرا ام��کان دارد تع��داد آرای وی را در انتخابات ماه اکتبر‬ ‫س��ال‌جاری (مهر ‪ )93‬تحت تاثیر ق��رار دهد‪« .‬رابرت وود»‬ ‫تحلیلگ��ر واحد اطالعات اقتص��ادی برزیل در این خصوص‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬رقبای «روس��ف» احتم��اال از آمار تولید‬ ‫ناخالص ملی در مبارزه انتخاباتی استفاده می‌کنند تا بدین‬ ‫وس��یله کاهش رش��د اقتص��ادی و تورم را به اب��زاری برای‬ ‫شکس��ت دادن وی تبدیل کنند‪« .‬مارینا سیلوا» اصلی‌ترین‬ ‫رقیب رییس‌جمهوری کنونی محس��وب می‌شود‪ ،‬طبق یک‬ ‫نظرس��نجی در صورتی ک��ه انتخابات به دور دوم کش��یده‬ ‫ش��ود وی می‌تواند پیروز میدان باشد‪« .‬گیدو مانتگا» وزیر‬ ‫مسکن برزیل نیز اعالم کرد که فضای خارجی و بین‌المللی‪،‬‬ ‫خشکس��الی و همچنی��ن تعطیالت جام جهان��ی فوتبال بر‬ ‫عملکرد اقتصاد غول امریکای التین تاثیر منفی گذاشته‌اند‪.‬‬ ‫باشد؟‬ ‫ریی��س انجم��ن‬ ‫گیاهان داروی��ی می‌گوید‪:‬‬ ‫در هر کشور استانداردس��ازی بر اساس قوانین خود‬ ‫آن کش��ور صورت می‌گیرد‪ .‬زمانی که محصولی وارد‬ ‫کش��وری می‌شود‪ ،‬کش��ور مقصد به اس��تانداردهای‬ ‫جهانی توجه نکرده بلکه به استانداردهای کشور خود‬ ‫اتکا می‌کند‪ .‬بعضی از کش��ورها استانداردهای خاص‬ ‫خود را ب��رای ورود محصول به داخل کش��ور دارند‪.‬‬ ‫بعضی از کشورها نیز تابع هستند‪ ،‬از جمله کشورهای‬ ‫اتحادی��ه اروپا که قوانین مش��ترکی برای خود وضع‬ ‫کرده‌اند و همه براساس آن عمل می‌کنند‪.‬‬ ‫او ادامه می‌دهد‪ :‬ایران نتوانسته است استانداردهای‬ ‫قانونمن��دی در مورد محصوالت گیاهی به کار ببرد تا‬ ‫قابل تعمیم با استانداردهای بین‌المللی باشد و بتواند‬ ‫محصوالت استانداردی س��اخته و صادر کند‪ .‬رضایی‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که بس��ته‌بندی چه تاثیری‬ ‫بر تجارت گیاهان دارویی گذاشته است‪ ،‬بیان‌می‌کند‪:‬‬ ‫نخستین رمز موفقیت هر محصول بسته‌بندی آن است‬ ‫چراکه جاذبه هر محصول در گرو بسته‌بندی زیباست‪.‬‬ ‫پس از آن کیفیت و داشتن استانداردهای الزم اهمیت‬ ‫خاص پیدا می‌کند‪ .‬به گفته کارشناس��ان کشاورزی‪،‬‬ ‫ایران س��االنه ظرفیت زیادی برای ص��ادرات گیاهان‬ ‫دارویی دارد که برای رس��یدن به این امر باید تصفیه‬ ‫و بس��ته‌بندی دقیق گیاهان دارویی را تقویت کرده و‬ ‫استانداردسازی این محصوالت را افزایش دهیم‪ .‬ایران‬ ‫پنجمین تولیدکننده و صادرکنن��ده گیاهان دارویی‬ ‫است‪ ،‬لذا تنوع گونه‌ای گیاهان دارویی در ایران بسیار‬ ‫زیاد است و ظرفیت بالقوه‌ای در کشت و صادرات این‬ ‫محصوالت وج��ود دارد‪ .‬رقم مبادالت گیاهان دارویی‬ ‫در جهان به حدود ‪۱۰۰‬میلیارد دالر می‌رس��د که در‬ ‫این بین ایران سهم در حدود ‪۱۰۰‬میلیون دالری دارد‬ ‫و ع�لاوه بر این حجم صادرات‪ ،‬بخ��ش قابل توجهی‬ ‫از ای��ن محصوالت ب��ه صورت قاچاق به کش��ورهای‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬عراق و پاکس��تان می‌رود‪ .‬اما نکته حائز‬ ‫اهمیت این اس��ت که با وجود س��هم بزرگ ایران در‬ ‫تجارت گیاهان دارویی‪ ،‬متاس��فانه به‌دلیل نداش��تن‬ ‫فناوری‌های بسته‌بندی‌های سود زیادی از تجارت این‬ ‫محصوالت را از دست می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه‌گذاری جهانی‬ ‫تاکید سازمان بهداشت جهانی در جایگزینی تدریجی‬ ‫م��واد طبیعی به جای مواد ش��یمیایی موجب ش��ده تا‬ ‫کش��ورهای مختلف جهان نس��بت به س��رمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی کشت و تولید انبوه گیاهان دارویی در سطوح‬ ‫صنعتی و اس��تفاده از آن در صنایع دارویی‪ ،‬بهداش��تی‬ ‫و غذای��ی اقدام کنند‪ .‬درنهای��ت می‌توان چنین نتیجه‬ ‫گرفت که سرمایه‌گذاری در این زمینه سودآوری کالنی‬ ‫داش��ته و زمان کوتاه بازدهی محصول موجب می‌ش��ود‬ ‫ارزش فعلی سودآوری آتی توجیه اقتصادی پیداکند‪ .‬لذا‬ ‫راهکارها و راهبردهای همه‌جانبه و پیشنهاداتی علمی‪-‬‬ ‫عملی به صورت مطالب زیر تدوین شده است که تحقق‬ ‫بخش قابل توجهی از این چشم‌انداز را در مورد گیاهان‬ ‫دارویی و طب ایرانی میس��ر می‌کند و امید اس��ت مورد‬ ‫استفاده محققان امر واقع شده و برای عملی شدن این‬ ‫سرمایه‌گذاری زمینه مناسبی را ایجاد کند‪.‬‬ ‫سهم ایران از تجارت بین‌المللی گیاهان دارویی‬ ‫متکی بودن اقتص��اد ایران بر درآمدهای نفتی و‬ ‫تاثیرپذیری درآمدها از مسائل سیاسی و اقتصادی‪،‬‬ ‫آس��یب‌پذیری اقتصاد کشور را موجب شده است‪.‬‬ ‫یک��ی از راه‌ه��ای مقابله ب��ا این چالش‪ ،‬توس��عه‬ ‫تولیداتی است که ضمن بهبود وضع اقتصاد داخلی‬ ‫س��بب افزایش صادرات غیرنفتی می‌شود‪ .‬ارزش‬ ‫دارویی‪ ،‬تقاضای بازار و سطح فرآوری از مهم‌ترین‬ ‫شاخص‌های س��نجش اقتصادی یک گیاه دارویی‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش س��ازمان خواربار جهانی‪ ،‬ارزش‬ ‫تجارت جهانی گیاهان دارویی که درحال حاضر‬ ‫حدود ‪100‬ملیارد دالر در س��ال است‪ ،‬در سال‬ ‫‪ 2050‬می�لادی به رق��م ‪5‬تریلیون دالر خواهد‬ ‫رسید‪ .‬کش��ور ایران با داشتن شرایط اقلیمی و‬ ‫تنوع گیاه��ی به مراتب بهت��ر از اروپا‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر تنه��ا ‪ 60‬تا ‪ 90‬میلی��ون دالر از تجارت‬ ‫جهان��ی گیاه��ان دارویی را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬خوش��بختانه ب��ا روی آوردن دنیا‪،‬‬ ‫به‌خصوص کش��ورهای پیش��رفته به استفاده از‬ ‫فرآورده‌های گیاه��ی و مصرف روزافزون آن در‬ ‫جهان‪ ،‬چه در صنعت داروسازی و چه در صنایع‬ ‫غذایی و آرایشی – بهداشتی و با توجه به تنوع‬ ‫آب و هوایی کشور و امکان رویش اکثر گیاهان‬ ‫در آن‪ ،‬فرصتی طالیی نصیب ایران ش��ده است‬ ‫تا از آن به بهترین نحو ممکن اس��تفاده کرده و‬ ‫حضور خود را در بازارهای جهانی بیش از پیش‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫تجارتداروهایگیاهی‬ ‫در دست ژرمن‌ها‬ ‫در حال حاض��ر حجم تجارت گیاه��ان دارویی بیش‬ ‫از ‪70‬میلیارد دالر اس��ت و پیش‌بینی می‌ش��ود در سال‬ ‫‪ 2050‬به ‪ 5‬تریلیون برس��د‪ .‬ایران اما با داش��تن حدود‬ ‫‪8‬هزار گونه گیاه��ی که ‪3‬هزار گون��ه آن دارای خواص‬ ‫دارویی اس��ت‪ ،‬نتوانسته سهم خوبی از تجارت آن داشته‬ ‫باش��د‪ .‬محمد رس��ول شکراهلل زاده‪ ،‬کارش��ناس تولید و‬ ‫بهره‌ب��رداری از گیاه��ان دارویی و معط��ر درگفت‌وگوبا‬ ‫صم��ت ب��ه این موض��وع پرداخته اس��ت ک��ه در ادامه‬ ‫می خوانید‬ ‫€ €در دنیای�ی ک�ه برای تم�ام بیماری‌ه�ا داروی‬ ‫ش�یمیایی مربوط به آن تولید ش�ده اس�ت‪ ،‬چرا‬ ‫گیاهان دارویی دوباره مورد توجه قرار گرفتند؟‬ ‫هرچه دانش پزش��کی وسیع‌تر می‌ش��ود‪ ،‬آگاهی آنها‬ ‫نس��بت به عوارض ناخوشایند داروهای شیمیایی بیشتر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این آگاهی در میان عموم مردم نیز گسترش‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬از این‌رو مردم تمایل بسیاری به استفاده‬ ‫از داروهای که از دل طبیعت ساخته شده باشد و عوارض‬ ‫خطرناکی به دنبال نداش��ته باشد‪ ،‬می‌گردند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬آن دسته از گیاهان دارویی که از سالیان دور‪ ،‬مورد‬ ‫اس��تفاده درمانی قرار می‌گرفتند‪ ،‬بار دیگر در اواخر قرن‬ ‫بیستم به شکل قابل توجهی احیا و در صنایع داروسازی‪،‬‬ ‫آرایشی‪ -‬بهداشتی و‪ ...‬بهره‌برداری شدند‪.‬‬ ‫€ €تج�ارت داروهای گیاهی در حال حاضر به چه‬ ‫شکل است؟‬ ‫تج��ارت جهان��ی داروهای گیاهی در ح��ال حاضر در‬ ‫دنیا رو به گس��ترش است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬خرید و فروش‬ ‫گیاهان دارویی در اقتصاد کش��ورها نقش بسیار مهمی‬ ‫را ایفا می‌کند‪ .‬پیش‌بینی می‌ش��ود کل جمعیت جهان‬ ‫در ‪ 100‬س��ال آینده ب��ه ‪12‬میلیارد نف��ر یعنی حدود‬ ‫‪2‬برابر جمعیت فعلی برسد‪ .‬برای تامین نیازهای دارویی‬ ‫جمعی��ت ‪12‬میلیارد نفری در این س��ال‪ ،‬نیاز به رش��د‬ ‫ساالنه ‪3‬درصد تولیدات است‪.‬‬ ‫€ €پیشینه این داروها به چه زمانی بازمی‌گردد؟‬ ‫از زمانی که پول اختراع ش��د‪ ،‬تجارت داروهای گیاهی‬ ‫در مناط��ق ح��وزه مدیترانه و بین‌النهری��ن رواج یافت‪.‬‬ ‫بیماری‌های متعددی به‌دلیل نبود راه‌های درمانی موجب‬ ‫هالکت می‌ش��د و مردم به‌دنبال راهی برای این مشکل‬ ‫بودن��د تا طبیبان دوران موفق به تولید داروهایی با بهره‬ ‫از گیاهان شدند‪ .‬این اتفاق خوشایند سبب شد تا تجارت‬ ‫داروهای گیاهی در زمان خیلی کوتاه گسترش یابد‪.‬‬ ‫€ €هم‌اکن�ون س�ردمداران ای�ن تج�ارت ک�دام‬ ‫کشورها هستند؟‬ ‫کش��ور آلم��ان بزرگترین تولید‌کنن��ده و صادرکننده‬ ‫داروهای گیاهی در جهان است‪ .‬بعد از آن‪ ،‬ایاالت متحده‬ ‫و پس از آن چین س��هم بس��یاری از این تجارت دارند‪.‬‬ ‫بسیاری از کشورها هم هستند که گیاهان خاص کشور‬ ‫خود را دارند که فقط در آن کشور کشت می‌شوند‪ .‬نمونه‬ ‫آن کشور بوتان است‪ .‬این کشور تمام اقتصاد خود را از راه‬ ‫صادرات گیاهان دارویی می‌گرداند‪ .‬البته در حال حاضر‬ ‫به دلیل توجه خاصی که کشورها و مردم دنیا به این نوع‬ ‫از گیاهان و داروهای حاصل از آن دارند‪ ،‬تولید و صادرات‬ ‫آن به تمام کشورها سرایت کرده است‪ .‬تمام کشورها در‬ ‫حد توان خود اقدام به کش��ت گیاهان دارویی و صادرات‬ ‫آن می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €پس چرا کشور آلمان و امریکا مطرح هستند؟‬ ‫بس��یاری از کش��ورهایی که اقدام به کشت و صادرات‬ ‫گیاهان دارویی می‌کنند‪ ،‬به‌خصوص کش��ورهای درحال‬ ‫توس��عه و توس��عه‌نیافته‪ ،‬دانش و تجهی��زات الزم برای‬ ‫تولید داروهای گیاهی را ندارند‪ .‬به همین علت‪ ،‬گیاهان‬ ‫به‌صورت خام به کش��ورهایی که دانش ساخت داروهای‬ ‫گیاه��ی را دارند‪ ،‬صادر می‌ش��ود و پ��س از تولید در آن‬ ‫کش��ورها از جمله آلمان به کش��ورها باز صادر می‌شود‪.‬‬ ‫البته با این تفاوت که گیاهان به داروهایی با ارزش افزوده‬ ‫باال تبدیل شده‌اند که سود بسیار خوبی برای کشورهای‬ ‫تولید‌کننده دارد‪ .‬در حوزه داروهای تولید شده از گیاهان‪،‬‬ ‫آلمان و امریکا سرآمدند‪.‬‬ ‫€ €ایران دارای گونه‌های گیاهی زیادی اس�ت‪ ،‬آیا‬ ‫تجارت آن نیز به همین حجم است؟‬ ‫متاس��فانه ایران نیز همانند بس��یاری از کش��ورهای‬ ‫توس��عه‌یافته خام‌فروش��ی می‌کند‪ .‬به همین دلیل سود‬ ‫حاصل از صادرات خام گیاهان بس��یار کم است‪ .‬از آنجا‬ ‫که تکنول��وژی و دانش الزم در ای��ن زمینه وجود ندارد‬ ‫و تحریم‌ه��ا هم اجازه ورود دس��تگاه‌های پیش��رفته به‬ ‫کشور را نمی‌دهد‪ ،‬ایران محصوالت خود را به کشورهای‬ ‫توس��عه یافته صادر می‌کنند و داروهای تولید شده را به‬ ‫کشور با هزینه‌های افزوده شده وارد می‌کنند‪ .‬حجم این‬ ‫واردات نزدیک به ‪90‬درصد از داروهای گیاهی داخل بازار‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €تجارت گیاهان دارویی ارگانیک به چه ش�کل‬ ‫است؟‬ ‫آلم��ان بزرگترین تولیدکنن��ده و صادرکننده گیاهان‬ ‫داروی��ی ارگانی��ک جه��ان اس��ت‪ .‬ازجمل��ه بزرگترین‬ ‫ش��رکت‌های تولیدکننده این کشور‪ ،‬شرکت سی‌دی‌اس‬ ‫آلمان اس��ت‪ .‬فعالیت این شرکت به این شکل است که‬ ‫هر کش��وری که خواهان تولید گیاهان دارویی ارگانیک‬ ‫باشد‪ ،‬خاک‪ ،‬کود‪ ،‬آب‌وهوا و در کل همه شرایط را بررسی‬ ‫می‌کنند و بعد دستورالعمل الزم برای کشت محصول را‬ ‫به کشور مقصد می‌دهد‪ .‬پس از آن‪ ،‬محصول را از کشور‬ ‫مربوطه خریداری می‌کند و به آلمان می‌برند‪ .‬گیاهان در‬ ‫آزمایشگاه‌های این شرکت به داروهای گیاهی ارگانیک‬ ‫تبدیل و بعد به تمام جهان صادرات می‌شوند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫راه ساده موفقیت‬ ‫در نمایشگاه‌ها‬ ‫‪26‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫سیدحسین میرظفرجویان‬ ‫کارشناس و مدرس امور نمایشگاهی‬ ‫اصول اساس��ی ب��رای یك نمایش��گاه موفق س��اده‬ ‫هس��تند‪ .‬نمایش��گاه موفق در قدم اول اطالعات بسیار‬ ‫با ارزش به همه بخش‌های شركت‌كننده می‌دهد (مانند‬ ‫خریداران‪ ،‬فروش��ندگان‪ ،‬آنهایی كه در جس��ت‌وجوی‬ ‫توسعه ش��غلی هس��تند‪ ،‬عناصر متفق بازار كار) و در‬ ‫ق��دم دوم محیط و فضای��ی ارائه می‌ده��د كه فعل و‬ ‫انفع��االت فردی را برای تبادل موثر اطالعات تقویت و‬ ‫ترویج می‌كند‪.‬‬ ‫در حالی كه این اصول هدایت‌كننده بس��یار س��اده‬ ‫می‌رس��ند اما ب��ا این وجود برگزاری نمایش��گاه موفق‬ ‫باز هم راه پیچیده‌ای دارد‪ .‬اطالعات اش��كال مختلفی‬ ‫دارد (مانن��د اطالعات خرید‪ ،‬گرایش‌ها‪ ،‬اطالعات بازار‪،‬‬ ‫پیش��رفت ش��غلی) و اطالعات به روش‌ه��ای متفاوت‬ ‫ارائه می‌شوند‪ .‬برخی از آنها تحت كنترل برگزار‌كننده‬ ‫هس��تند (مانند برنامه‌های آموزشی‪ ،‬س��خنرانی‌ها) و‬ ‫برخ��ی از آنها خ��ارج از كنترل برگزاركنن��ده (مانند‬ ‫فعالیت‌های غرفه داران در داخل و خارج از نمایشگاه)‪.‬‬ ‫ب��ا نگاهی رو ب��ه آینده می‌توان گفت‪ ،‬نمایش��گاه‌های‬ ‫موفق آنهایی خواهند بود كه این دو اصل هدایت‌كننده‬ ‫را دنبال می‌كنند‪.‬‬ ‫تحقیق��ات اخیر اثبات می‌كنند كه همه ش��كل‌های‬ ‫بازاریابی امروزه ازجمله نمایش��گاه‌ها‪ ،‬بازاریابی سیال‪،‬‬ ‫تماس‌های ش��خصی برای فروش و‪ ...‬بیش از گذشته با‬ ‫اهمیت شده‌اند‪ .‬از نظر من خالف آنچه که در رابطه با‬ ‫تاثی��ر اینترنت و فاکس و‪ ...‬می‌گویند‪ ،‬حقیقت امر این‬ ‫است كه هم خریداران و هم فروشندگان هنوز به فعل‬ ‫و انفعاالت رودررو بسیار اهمیت می‌دهند‪.‬‬ ‫چالش واقعی ب��رای صنعت نمایش��گاهی در آینده‬ ‫این است كه چگونه نمایش��گاه‌ها را یكی از موثرترین‬ ‫و اقتصادی‌ترین روش‌ها ب��رای فعل و انفعاالت فردی‬ ‫بس��ازند‪ .‬اما آیا در س��ال‌های اخی��ر برگزاركنندگان و‬ ‫مشاركت‌كنندگان فضایی را به‌وجود آورده‌اند كه تبادل‬ ‫موثر اطالعات را در فرآیندی رودررو هدایت كند؟‬ ‫اگر بخواهیم نمایشگاه‌ها را از نظر ابعاد و دیدگاه‌های‬ ‫ی کنیم به بخش تقسیم می‌شوند‪:‬‬ ‫گوناگون طبقه‌بند ‌‬ ‫الف ـ از نظر هدف برگزاری‬ ‫نمایش��گاه تجاری‪ :‬نمایش��گاهی اس��ت که با هدف‬ ‫نمایش‪ ،‬تبلی��غ و فروش محصوالت برگزار می‌ش��ود‪.‬‬ ‫مانند تمام نمایش��گاه‌هایی که تج��ار و تولیدکنندگان‬ ‫برای نمایش محصوالت و به‌دس��ت آوردن سهم بازار و‬ ‫انعقاد قراردادهای تجاری مشارکت می‌کنند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه غیرتجاری‪ :‬نمایش��گاهی است که هدف‬ ‫اصلی آن مس��ائلی غیر از کسب س��ود و درآمد است‪.‬‬ ‫مواردی مانند شناس��اندن مس��ائل فرهنگی‪ ،‬سیاسی‬ ‫و حمایت��ی ازجمل��ه اه��داف آن اس��ت‪ .‬مانن��د تمام‬ ‫نمایشگاه‌هایی که تجار و تولیدکنندگان برای نمایش‬ ‫حضور و به‌دست آوردن سهم بازار و انعقاد قراردادهای‬ ‫تجاری مشارکت می‌کنند‪.‬‬ ‫ب ـ از نظر جغرافیایی محل برگزاری‬ ‫نمایش��گاه داخلی‪ :‬نمایشگاهی اس��ت که در داخل‬ ‫یک کش��ور برگزار می‌گردد‪( .‬البته از س��ایر کشورها‪،‬‬ ‫مشارکت‌کننده و بازدیدکننده هم می‌تواند داشته باشد)‬ ‫در این نمایش��گاه‌ها معموال تولیدات داخلی به معرض‬ ‫تماشا گذاشته می‌ش��ود‪( .‬اگر مشارکت‌کننده خارجی‬ ‫باش��د ممکن است کاال و یا خدمات ارائه نماید) مانند‪:‬‬ ‫نمایش��گاه‌هایی که توسط تولیدکنندگان و هنرمندان‬ ‫داخلی برای معرفی کاالها و آثار هنری برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه خارجی‪ :‬نمایشگاهی اس��ت که یک کشور‬ ‫دیگر به‌طور اختصاصی برگزار می‌کند یا در نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی آن کشور مشارکت می‌نماید و هدف آن نیز‬ ‫شناساندن کاالها و خدمات و پیشرفت‌های یک کشور‬ ‫به شرکت‌ها و مردم سایر کشورهاست‪.‬‬ ‫نمایش��گاه جهانی‪ :‬نمایشگاهی است که با مشارکت‬ ‫چندین کشور در س��طح جهانی برگزار می‌گردد‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه‌ها معموال با موضوعات خ��اص‪ ،‬با دعوت از‬ ‫کش��ورهای داوطلب و‪ ...‬در یکی از شهرهای مهم دنیا‬ ‫تش��کیل می‌شود‪ .‬هدف عمده آن نیز گسترش مسائل‬ ‫فرهنگی اجتماعی و بازرگانی بین‌المللی است‪.‬‬ ‫ج ـ از نظر مدت زمان برگزاری‬ ‫نمایشگاه موقت‪ :‬این نمایشگاه برای مدت محدودی‬ ‫برگزار می‌ش��وند و پ��س از پایان مدت تعیین ش��ده‪،‬‬ ‫تعطیل می‌گردند‪ .‬بیش��تر نمایش��گاه‌ها از این گروه به‬ ‫حس��اب می‌آیند‪ .‬مدت تقریبی این نمایشگ‌اه‌ها ‪ 4‬روز‬ ‫تا ‪ 6‬ماه است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه دائمی‪ :‬این نمایشگاه برای نمایش دائم و‬ ‫فروش کاال و خدمات ش��کل می‌گیرد‪ .‬اگرچه احتماال‬ ‫در ش��کل ظاهری یا در نوع کاالهای آن‪ ،‬ممکن است‬ ‫تغییراتی ایجاد شود‪.‬‬ ‫د ـ از نظر تنوع کاال‬ ‫نمایش��گاه عمومی‪ :‬نمایشگاهی است که در آن انواع‬ ‫کااله��ا و خدمات به عرضه گذاش��ته می‌ش��ود‪ .‬مانند‪:‬‬ ‫نمایش��گاه‌های تولی��دات صنعت��ی و صنایع‌دس��تی‪-‬‬ ‫بین‌المللی بازرگانی و‪. ...‬‬ ‫نمایشگاه تخصصی‪ :‬نمایشگاهی است که اختصاص‬ ‫به‌نمایش یک نوع یا یک‌س��ری از کاالها داشته باشد‪.‬‬ ‫مانند‪ :‬نمایش��گاه‌های مبلمان‪ ،‬قطعات و ماش��ین‌آالت‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬س��اختمان‪ ،‬خدمات فنی و مهندس��ی‪ ،‬انواع‬ ‫منسوجات و‪. ...‬‬ ‫میلاد محمدی‪ -‬گروه تج�ارت‪ :‬یکی از‬ ‫راه‌های رشد و توس��عه صنعت نمایشگاهی‬ ‫هر کش��وری‪ ،‬ش��ناخت دقیق و همه‌جانبه‬ ‫این صنعت در کش��ورهای دیگر و به تعبیر‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬مح��ک زدن رقبای صنعتی اس��ت‪.‬‬ ‫بدون ش��ک تحلیل و بررسی ابعاد مختلف‬ ‫این صنع��ت از جمله شناس��ایی مهم‌ترین‬ ‫سایت‌های نمایشگاهی یک کشور‪ ،‬چگونگی‬ ‫حمایت‌های دولت��ی و غیردولتی از صنعت‬ ‫نمایش��گاهی‪ ،‬می��زان توجه ب��ه ظاهر یک‬ ‫نمایش��گاه و دیگر موضوعات مرتبط با این‬ ‫تج��ارت عظیم‪ ،‬ش��رایط مطلوب��ی را برای‬ ‫شناس��ایی نقاط ضع��ف و در نتیجه تالش‬ ‫برای رفع آنها به وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫در گزارش‌های قبلی‪ ،‬صنعت نمایشگاهی‬ ‫کش��ور آلم��ان را از ابع��اد مختل��ف و ب��ا‬ ‫نظرخواه��ی از کارشناس��ان و مس��ئوالن‬ ‫صنعت نمایش��گاهی‪ ،‬مورد تحلیل و بررسی‬ ‫ق��رار دادیم‪ .‬در این گزارش نمایش��گاه‌های‬ ‫ام��ارات متح��ده عربی که طب��ق آمارهای‬ ‫منتش��ره‪ ،‬یک��ی از قدرتمندتری��ن صنایع‬ ‫نمایش��گاهی را در خاورمیانه دارند بررسی‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹میزبانان نمایشگاه‌ها‬ ‫امارات متحده عربی طی س��ال‌های اخیر‬ ‫پیشرفت چشمگیری در صنعت نمایشگاهی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬به طوری که بر اساس آمار‬ ‫من��درج در گ��زارش یوفی ‪ UFI‬در س��ال‬ ‫‪ 2011‬این کش��ور با اش��غال ‪ 31‬درصد از‬ ‫کل مس��احت نمایشگاه‌های برگزار شده در‬ ‫خاورمیانه و افریقا‪ ،‬رتبه اول را در این زمینه‬ ‫به خود اختصاص داده است‪ .‬نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی ام��ارات متح��ده عرب��ی در ‪3‬‬ ‫ش��هر امیرنش��ین ابوظبی‪ ،‬دوبی و شارجه‬ ‫برگزار می‌ش��وند‪ .‬گرچه این آمار در س��ال‬ ‫‪ 2013‬ب��ا افت کوچک امارات متحده تغییر‬ ‫ن‪‎‬ه��ای صنعت‬ ‫ک��رد اما همچن��ان مهم‌تری ‌‬ ‫نمایشگاه‌‌ها در ‪ 3‬شهر مذکور برپا می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرکز نمایشگاهی ملی ابوظبی‬ ‫مرکز نمایشگاهی امیرنشین ابوظبی که در‬ ‫آن نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار می‌شود‪،‬‬ ‫«مرکز نمایشگاه‌های ملی ابوظبی» نام دارد‪.‬‬ ‫این مرکز تح��ت مالکیت گروه ‪ADNEC‬‬ ‫(ش��رکت بزرگ تجاری زیرنظر دولت) است‬ ‫که در زمینه توس��عه مکان‌ه��ای برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی و مدیریت کسب‬ ‫و کار فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫صمت‪ ،‬صنعت نمایشگاهی امارات متحده عربی را بررسی می‌کند‬ ‫بزرگترین‌ها دور هم!‬ ‫مرک��ز نمایش��گاه مل��ی ابوظب��ی دارای‬ ‫‪ 73000‬متر مربع فضای نمایشگاهی بوده و‬ ‫پذیرای بیش از ‪ 100‬نمایشگاه و بالغ بر ‪1/8‬‬ ‫میلیون بازدید‌کننده در سال است‪ .‬در سال‬ ‫‪ 2009‬مرک��ز نمایش��گاه‌های ملی ابوظبی‪،‬‬ ‫ف��از اول مرکز مارینا را ک��ه محل برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌های کشتی‌ها و قایق‌های شخصی‬ ‫می‌باشد به اتمام رسانید‪.‬‬ ‫مرک��ز نمایش��گاهی مل��ی ابوظب��ی در‬ ‫زمینه اجاره س��الن‌های نمایشگاهی و اداره‬ ‫رویدادهای��ی که در این مرکز نمایش��گاهی‬ ‫برگ��زار می‌ش��وند‪ ،‬فعالی��ت می‌کن��د‪ .‬این‬ ‫فضاها عمدت��ا به فضایی بیش��تر از ‪1000‬‬ ‫متر مربع دارند‪ ،‬ضمن این که نمایشگاه‌های‬ ‫برگزار ش��ده در مرکز نمایش��گاه‌های ملی‬ ‫ابوظبی‪ ،‬نیاز ب��ه اخذ مجوز از مقام مربوطه‬ ‫در دول��ت محل��ی‪ ،‬تح��ت عن��وان هی��ات‬ ‫گردشگری و فرهنگ ابوظبی دارند‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی ای��ن منطقه تجاری‪ ،‬ضمن‬ ‫نمایندگ��ی بخش خصوصی‪ ،‬یک س��ازمان‬ ‫دولت��ی محس��وب می‌ش��ود که ع�لاوه بر‬ ‫برگزاری سمینار‌های تجاری در محل اتاق‪،‬‬ ‫بعضا ب��ه برگ��زاری و حمای��ت از برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌های تجاری در مراکز نمایشگاهی‬ ‫امارات می‌پردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرکز نمایشگاهی دوبی‬ ‫دوب��ی یکی از امیرنش��ین‌های هفت‌گانه‬ ‫و از معروف‌ترین ش��هرهای امارات متحده‬ ‫عربی محسوب می‌شود‪ .‬این شهر بیشترین‬ ‫جمعی��ت را در میان هفت ش��هر کش��ور‬ ‫امارات دارد و با وجود اینکه مساحت دوبی‬ ‫مرکز نمایشگاهی‬ ‫شارجه در نقش بازوی‬ ‫اجرایی اتاق شارجه‬ ‫در زمینه صنعت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫عمل می‌کند‪ .‬مرکز‬ ‫اکسپو شارجه تنها‬ ‫به اجاره سالن‌های‬ ‫نمایشگاهی و همچنین‬ ‫اداره رویدادهای برگزار‬ ‫شده در آن می‌پردازد‬ ‫کمتر از ‪5‬درص��د کل خاک امارات متحده‬ ‫عربی اس��ت‪ ،‬اما دومین شهر بزرگ بعد از‬ ‫ابوظبی است‪.‬‬ ‫مرکز نمایش��گاه‌ها و همایش‌های دوبی‬ ‫و نمایش��گاه فرودگاه این شهر ساالنه بیش‬ ‫از ‪ 1/1‬میلیون بازدید‌کننده را پذیراس��ت‪.‬‬ ‫امکاناتی چون هتل‌های متنوع سالن شیخ‬ ‫س��عید که شامل ‪ 4‬س��الن کوچکتر است‪،‬‬ ‫(دارای سقف ‪ 14‬متری و ‪ 9000‬متر مربع‬ ‫فضای مفید) توان پذیرایی بازدید‌کنندگان‬ ‫و تماشاچیان بسیاری را دارد‪.‬‬ ‫دوبی‌یکی از مهم‌ترین مراکز نمایشگاهی‬ ‫کشور امارات را با نام «مرکز تجارت جهانی‬ ‫دوبی» در اختیار دارد‪ .‬این مرکز نمایشگاهی‬ ‫نقش مهمی در صنعت نمایشگاهی منطقه‬ ‫‹ ‹مرکز اکسپو شارجه‬ ‫ایف��ا می‌کند ت��ا جایی که نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌المللی بزرگ��ی چون جی تکس در آن‬ ‫برگزار می‌ش��وند‪ .‬این مرکز نمایش��گاهی‬ ‫تحت مالکیت شرکت دولتی سرمایه‌گذاری‬ ‫دوبی قرار دارد‪ .‬مرکز تجارت جهانی دوبی‬ ‫عالوه بر اجاره س��الن‌های نمایش��گاهی و‬ ‫اداره رویدادهای برگزار ش��ده در این مرکز‬ ‫ب��ه برگ��زاری نمایش��گاه‌ها‌‪ ،‬کنفرانس‌ها و‬ ‫همایش‌ه��ای بین‌الملل��ی نی��ز می‌پردازد‪.‬‬ ‫ب��رای برگ��زاری نمایش��گاه در دوب��ی اگر‬ ‫مح��ل آن مرک��ز تج��ارت جهان��ی دوبی‬ ‫باش��د‪ ،‬برگزار‌کننده موظف است مستقیما‬ ‫از ای��ن مرکز اخذ مجوز کن��د‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت اخ��ذ مجوز از دپارتم��ان بازاریابی‬ ‫گردش��گری و تج��ارت این ش��هر ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬اتاق بازرگانی و صنع��ت دوبی نیز‬ ‫مطابق قانونی که دارد‪ ،‬س��ازمان خصوصی‬ ‫غی��ر انتفاعی تعریف ش��ده اس��ت‪ ،‬اما این‬ ‫اتاق نی��ز مانند س��ایر اتاق‌ه��ای بازرگانی‬ ‫امیرنش��ین‌های م��ورد مطالع��ه در واق��ع‬ ‫نه��ادی دولتی محس��وب می‌ش��ود که به‬ ‫دس��تور حاکم وقت تاس��یس و مامور شده‬ ‫ک��ه به ایفای وظیفه خود در زمینه حمایت‬ ‫از اقتص��اد ملی بپ��ردازد‪ .‬ای��ن نهاد ضمن‬ ‫اینک��ه مطابق قانون‪ ،‬خود مجاز به برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌های تجاری است‪ ،‬ساالنه از طریق‬ ‫برگزاری جلساتی در حاشیه نمایشگاه‌های‬ ‫مهم تجاری برگزار ش��ده در مرکز تجارت‬ ‫جهان��ی دوبی‪ ،‬اقدام به ایج��اد فرصت‌های‬ ‫بازاریاب��ی داخلی و خارجی برای اعضا خود‬ ‫می‌نمایند‪.‬‬ ‫از دیگ��ر مراکز نمایش��گاهی این کش��ور‬ ‫مرکز اکس��پو ش��ارجه‪ ،‬تحت مالکیت اتاق‬ ‫بازرگانی و صنعت ش��ارجه است که اولین‬ ‫مرکز نمایشگاه تجاری این کشور محسوب‬ ‫می‌شود‪ .‬این مرکز در شهرک اکسپو شارجه‬ ‫واقع ش��ده که به دستور حاکم شارجه و در‬ ‫راس��تای توسعه سر مایه‌گذاری و تجارت و‬ ‫افزایش س��هم این ش��هر از صادرات مجدد‬ ‫احداث شده است‪.‬‬ ‫پروژه س��اخت این ش��هرک توسط اتاق‬ ‫بازرگان��ی و صنع��ت ش��ارجه اغ��از به کار‬ ‫کرده اس��ت و در ادام��ه راه از حمایت‌های‬ ‫بی‌ش��ائبه دولت محل��ی دولت س��ود برد‪.‬‬ ‫این مرک��ز در نقش ب��ازوی اجرای��ی اتاق‬ ‫ش��ارجه در زمین��ه صنع��ت نمایش��گاهی‬ ‫عمل می‌کند‪ .‬مرکز اکس��پو شارجه تنها به‬ ‫اجاره س��الن‌های نمایش��گاهی و همچنین‬ ‫اداره رویداده��ای برگ��زار ش��ده در آن‬ ‫می‌پردازد و برگزار‌کننده رویدادها نیس��ت‪.‬‬ ‫اما ش��رکت‌های برگزار‌کننده بزرگ منطقه‬ ‫و جه��ان به برگ��زاری رویداده��ای جهانی‬ ‫در آن می‌پردازن��د‪ .‬ب��رای برگزاری هرگونه‬ ‫نمایشگاه تجاری در این سایت‌‪ ،‬اخذ مجوز‬ ‫از دپارتمان توس��عه اقتصادی دولت محلی‬ ‫شارجه ضروری است‪.‬‬ ‫در ساختار فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و‬ ‫صنعت امارات متحده که به عنوان نماینده‬ ‫بخ��ش خصوصی در این کش��ور به فعالیت‬ ‫می‌پ��ردازد‪ ،‬کمیته‌ای تح��ت عنوان کمیته‬ ‫مش��ترک مراکز نمایشگاهی وجود دارد که‬ ‫عمدت��ا در زمین��ه ایج��اد هماهنگی میان‬ ‫مراکز نمایش��گاهی این کشور‌‪ ،‬همکاری در‬ ‫زمینه جذب شرکت‌کننده در نمایشگاه‌های‬ ‫امارات متحده عربی و مشارکت در تسهیل‬ ‫اخذ مجوز برگزاری نمایش��گاه در خارج از‬ ‫این کشور فعالیت می‌نماید‪ .‬این فدراسیون‬ ‫مطابق قانون‪ ،‬وظیف��ه نمایندگی اتاق‌های‬ ‫بازرگانی و صنعت امارات متحده عربی را در‬ ‫نمایش��گاه‌های تجاری داخلی و بین‌المللی‬ ‫برگزار شده در این کشور را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن این فدراس��یون ضم��ن مجاز‬ ‫ب��ودن در برگزاری نمایش��گاه‌های تجاری‬ ‫در داخل و خارج از این کش��ور به حمایت‬ ‫از برخ��ی نمایش��گاه‌های بین‌المللی که در‬ ‫ام��ارات متحده عرب��ی برگزار می‌ش��وند‪،‬‬ ‫می‌پردازد‪.‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫ثبت‌نام ‪100‬رسانه برای حضور‬ ‫در بیستمین نمایشگاه مطبوعات‬ ‫ایرنا – با نزدیک شدن به بیستمین نمایشگاه مطبوعات‬ ‫بیش از ‪ 100‬نش��ریه‪ ،‬خبرگزاری‪ ،‬پایگاه اطالع‌رس��انی و‬ ‫موسس��ه مطبوعاتی برای حضور در این دوره از نمایشگاه‬ ‫در ‪4‬روز نخس��ت مهل��ت ثبت‌ن��ام رس��انه‌ها در س��امانه‬ ‫الکترونیکی‪ perssexpo.ir‬ثبت‌نام کردند‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ 13‬روزنام��ه‪ 11 ،‬هفته‌نامه‪ 6 ،‬دوهفته‌نامه‪22 ،‬‬ ‫ماهنامه‪ 4 ،‬فصلنامه‪ 7 ،‬خبرگزاری‪ 17 ،‬پایگاه خبری‪10 ،‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی و ‪ 13‬متقاضی از بخش صنایع‪ ،‬خدمات‬ ‫و تجهیزات مرتبط با مطبوعات ثبت‌نام اولیه کرده‌اند‪.‬‬ ‫تمام��ی رس��انه‌های مکت��وب و مج��ازی دارای مجوز‬ ‫و متقاضی��ان حض��ور در نمایش��گاه مطبوع��ات تنه��ا تا‬ ‫‪ 20‬ش��هریور فرص��ت دارن��د‪ .‬در این دوره از نمایش��گاه‬ ‫مطبوعات‪ ،‬حداقل مت��راژ ‪ 12‬متر بوده و با همین ضریب‬ ‫افزای��ش می‌یابد و برای متراژهای م��ازاد بر ‪ 24‬متر برای‬ ‫رسانه‌های بخش خصوصی ‪50‬درصد تخفیف در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بناب��ر اعالم رواب��ط عمومی معاون��ت مطبوعاتی وزارت‬ ‫ارشاد امسال متقاضیان شرکت در نمایشگاه مطبوعات به‬ ‫‪ 4‬دسته اصلی تقسیم شده‌اند‪.‬‬ ‫مطبوعات (روزنامه‪ ،‬هفته‌نام��ه‪ ،‬دو هفته‌نامه‪ ،‬ماهنامه‪،‬‬ ‫دوماهنامه و فصلنام��ه)‪ ،‬خبرگزاری‌ها‪ ،‬پایگاه‌های خبری‬ ‫و اطالع‌رس��انی‪ ،‬موسس��ه‌های مطبوعات��ی‪ ،‬انجمن‌ه��ا و‬ ‫تش��کل‌های صنفی‪ ،‬روابط عمومی دس��تگاه‌ها و صنایع‪،‬‬ ‫خدم��ات و تجهیزات مرتب��ط مطبوعاتی (چ��اپ‪ ،‬کاغذ‪،‬‬ ‫توزیع‪ ،‬فناوری ش��بکه و اطالعات‪ ،‬موسسه‌های بازرگانی‬ ‫و دس��ت‌اندرکار در زمین��ه آگهی‌های رس��انه‌ای و‪ )...‬این‬ ‫‪4‬دسته به‌شمار می‌آیند‪ .‬بیستمین نمایشگاه مطبوعات و‬ ‫خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطالع‌رس��انی از ‪ 18‬تا ‪ 24‬آبان‬ ‫امسال توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با مشارکت‬ ‫شورای هماهنگی تش��کل‌های مدیریتی مطبوعات کشور‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫شهرداری نمایشگاه عرضه‬ ‫محصوالت فرهنگی را تعطیل کرد‬ ‫مهر ‪ -‬براس��اس برنامه‌ری��زی صورت‌گرفته ق��رار بود‬ ‫نمایش��گاه عرضه محصوالت فرهنگی توسط حوزه هنری‬ ‫اس��تان زنجان در محل س��ابق س��ینما قدس زنجان که‬ ‫متعل��ق به حوزه هنری اس��ت‪ ،‬برگزار ش��ود اما با حضور‬ ‫مام��وران واحد اجرائیات ش��هرداری زنج��ان از برگزاری‬ ‫ای��ن نمایش��گاه فرهنگی به دلیل س��د معب��ر جلوگیری‬ ‫ش��د‪ .‬هفته گذش��ته تعدادی از هنرمن��دان حوزه هنری‬ ‫زنجان برای نصب و آماده‌س��ازی غرفه‌های نمایش��گاه در‬ ‫محل زمین س��ینما قدس س��ابق حضور پیدا کرده بودند‬ ‫ک��ه در اقدامی غیرمنتظره حدود ‪ 20‬نفر از ماموران واحد‬ ‫اجرائیات ش��هرداری زنج��ان که در نقاط مختلف ش��هر‬ ‫شیفت بودند در یک ساعت مشخص به این محل آمده و‬ ‫بخش��ی از اموال حوزه هنری زنجان را بدون هیچ مجوزی‬ ‫به واحد اجرائیات منتقل کردند‪ .‬در این خصوص با وجود‬ ‫تماس‌های مکرر با شهردار زنجان‪ ،‬این نهاد از پاسخگویی‬ ‫به تماس‌ها خودداری کرده اما سرپرست معاونت فرهنگی‬ ‫ش��هرداری زنجان در گفت‌وگو با مهر افزوده است‪ :‬حوزه‬ ‫هنری برای برگزاری نمایشگاه فرهنگی باید از شهرداری‬ ‫یا مجمع امور صنفی مجوز می‌گرفت و این نمایشگاه هیچ‬ ‫یک از مجوزها را نداشت‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینک��ه طبق قانون هر نه��ادی حتی در‬ ‫ملک ش��خصی خود اق��دام به برپایی نمایش��گاه می‌کند‬ ‫بای��د از ش��هرداری یا مجم��ع امور صنفی مج��وز بگیرد‪،‬‬ ‫ادامه می‌دهد‪ :‬هیچ تعامل و مکاتبه‌ای با شهرداری زنجان‬ ‫در این خصوص صورت نگرفته و ما از عوامل و ماهیت این‬ ‫نمایشگاه خبر نداشتیم‪.‬‬ ‫م��رادی در حال��ی از برگ��زاری نمایش��گاه فرهنگی در‬ ‫زمین خالی س��ینما قدس توس��ط حوزه هنری به عنوان‬ ‫«س��د معبر» نام می‌برد که این نمایشگاه در محدوده‌ای‬ ‫برگزار می‌ش��د که به هیچ‌وجه در مس��یر ت��ردد مردم و‬ ‫وسایل نقلیه قرار نداشته است‪.‬‬ ‫بیست و پنجمین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی بانکداری اسالمی‬ ‫برگزار شد‬ ‫«برنامه‌ریزی بانکداری اسالمی برای آینده» است‪.‬‬ ‫موضوعات��ی نظیر موانع نظام بانک��ی طی ‪ 3‬دهه اخیر‪،‬‬ ‫آسیب‌شناس��ی قانون عملیات بانکی ب��دون ربا از دیدگاه‬ ‫قانون و فقه اس�لامی‪ ،‬نگرش سیس��تمی به عملکرد نظام‬ ‫بانکی کش��ور طی ‪ 3‬دهه اخیر‪ ،‬تبیین فلس��فه اس�لامی‬ ‫بانکداری اسالمی‪ ،‬نقش اقتصاد مقاومتی در طراحی نظام‬ ‫بانکداری اسالمی‪ ،‬تدوین نقشه راه برای بانکداری اسالمی‬ ‫در ای��ران‪ ،‬تدوین نظام برنامه‌ریزی سیس��تمی بانکداری‬ ‫اسالمی ازجمله محورهای پیشنهادی مورد بررسی در این‬ ‫همایش است‪.‬‬ ‫در این همایش‪ ،‬مقامات ارش��د اقتصادی و بانکی کشور‬ ‫قانون عملیات بانکی بدون ربا را از دیدگاه علمی و نظری‬ ‫مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار خواهند داد‪ .‬این همایش‬ ‫از دیروز برگزار و تا امروز ادامه دارد‪ .‬در مرکز همایش‌های‬ ‫بین‌الملل��ی ص��دا و س��یمای جمه��وری اس�لامی ایران‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫برگزارینمایشگاهبین‌المللی‬ ‫خودرو در مشهد‬ ‫تو‌پنجمین همایش بین‌المللی بانکداری‬ ‫ایرنا – بیس�� ‌‬ ‫اس�لامی با حضور هیاتی از بانک توس��عه اس�لامی‪ ،‬علی‬ ‫طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬ولی‌اهلل سیف رییس‬ ‫کل بانک مرکزی و استادان حوزه و دانشگاه و تنی چند از‬ ‫صاحب‌نظران و اندیشمندان در مرکز همایش‌های صدا و‬ ‫سیما آغاز به کار کرد‪ .‬موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته‬ ‫به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬بیست‌وپنجمین‬ ‫همایش بانکداری اس�لامی را با عنوان «نقد و بررس��ی ‪3‬‬ ‫دهه بانکداری بدون ربا در ایران و جهان» برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫محوره��ای اصلی ای��ن همایش «آسیب‌شناس��ی تجربه‬ ‫‪ 3‬ده��ه اج��رای قان��ون عملی��ات بانک��ی ب��دون رب��ا»‪،‬‬ ‫«راهکاره��ای بهب��ود عملی��ات بانک��داری ب��دون ربا» و‬ ‫ایس�نا‪ -‬چهاردهمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی خودرو‪،‬‬ ‫قطعات و صنایع وابس��ته با زمینه فعالیت تولیدکنندگان‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬واردکنندگان خ��ودرو‪ ،‬تولیدکنن��دگان قطعات‬ ‫و ل��وازم جانب��ی‪ ،‬واردکنندگان قطعات و ل��وازم جانبی از‬ ‫امروز یازدهم ش��هریور در نمایش��گاه بین‌المللی مش��هد‬ ‫آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫مجری این دوره از نمایشگاه شرکت مدیریت پروژه‌های‬ ‫نمایش��گاهی اس��ت و با حضور ‪ 150‬شرکت داخلی و ‪75‬‬ ‫ش��رکت و نمایندگی خارجی از کش��ورهای کره‌جنوبی‪،‬‬ ‫ژاپ��ن‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬آلمان‪ ،‬انگلس��تان‪ ،‬ایتالیا و‬ ‫اس��تان‌های تهران‪ ،‬آذربایجان‌ش��رقی و غرب��ی‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫ف��ارس‪ ،‬یزد‪ ،‬مرکزی‪ ،‬گیالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬خراسان‌ش��مالی‪،‬‬ ‫جنوب��ی و رضوی در مس��احت ‪ 25000‬مترمربع به ارائه‬ ‫ی‌پردازند‪.‬‬ ‫دستاوردهای خود م ‪‎‬‬
‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫نبود نقدینگی بورس را زمین زد‬ ‫سقوط ‪ 1200‬واحدی شاخص کل در ‪ 3‬روز‬ ‫گروه اقتصاد ‪ -‬در جریان معامالت ‪ 3‬روز گذش��ته‬ ‫بازار س��رمایه‪ ،‬حرکت ش��اخص بورس ب��ا افت ‪۱۱۹۹‬‬ ‫واح��دی همراه ب��وده اس��ت‪ .‬هرچند مس��ئوالن بازار‬ ‫سرمایه در ماه گذشته تالش کردند به هر ترتیبی شده‬ ‫مانع سقوط پر س��رعت بازار شوند اما با اعالم فهرست‬ ‫جدیدی از ش��رکت‌ها و افراد تحریم شده توسط امریکا‬ ‫در روز جمعه‪ ،‬گویی سد مقابل شاخص کل نیز شکست‬ ‫و سیل تاثیر‌این خبر منفی س��قوط ادامه‌دار بازار را به‬ ‫دنبال داش��ت‪ .‬کمبود نقدینگی نیز‌ای��ن روزها یکی از‬ ‫مهم‌ترین معضالت بازار س��هام است چراکه سهامداران‬ ‫ترجی��ح می‌دهند س��رمایه‌های خود را خ��ارج از تاالر‬ ‫حافظ حفظ کنند تا ش��اهد آب ش��دن روز به روز آن‬ ‫نباش��ند‪ .‬به گ��زارش خبرنگار صمت از ت��االر حافظ‌؛‬ ‫معامالت دیروز بازار س��رمایه همچون ‪ 2‬روز گذش��ته‬ ‫کم‌حجم و منفی بود‪ .‬به‌این ترتیب دیروز با دادوس��تد‬ ‫‪ 457‬میلیون س��هم و حق تقدم به ارزش ‪ 116‬میلیارد‬ ‫تومان در ‪ 40‬هزار نوبت معامالتی‪ ،‬شاخص بورس ‪438‬‬ ‫واح��د افت کرد و تا ارتفاع ‪ 72‬هزار و ‪ 339‬واحد عقب‬ ‫نشس��ت و ارزش کل بازار سرمایه نیز به رقم ‪ 327‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ب��ا افت ‪ 438‬واحدی ش��اخص در روز‬ ‫گذشته‪ ،‬شاخص بورس در چهار روز متوالی افت ‪1199‬‬ ‫واحدی را به خود دیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع قرمزپوش شدند‬ ‫رون��د نزولی ادامه‌دار در بازار س��رمایه‌این روزها اکثر‬ ‫سهامداران را نگران کرده است‪‌.‬این روزها فضای حاکم‬ ‫بر بازار س��رمایه در همه صنایع یکس��ان اس��ت و بازار‬ ‫ش��اهد افتی دسته جمعی است‪ .‬روز گذشته نیز به جز‬ ‫چند گروه معدود مانند حمل و نقل‪ ،‬غذایی‪،‬الستیک و‬ ‫پالس��تیک‪ ،‬ساختمانی و زغال سنگ که با رونق نسبی‬ ‫مواجه بودند‪ ،‬سایر بخش‌ها فضای مبهم یا رو به افولی‬ ‫را تجرب��ه کردند‪.‬در‌ای��ن معامالت نماده��ای منفی به‬ ‫ویژه در بخش پتروش��یمی‪ ،‬مخابرات‪ ،‬معدنی و فلزی‪،‬‬ ‫بانکی‪ ،‬چند رش��ته‌ای صنعتی و فنی مهندسی در افت‬ ‫شاخص‌ها تاثیر ویژه‌ای داشتند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت روز گذشته س��رانجام پس ازچند ماه‪،‬‬ ‫شاهد عرضه اولیه سهام یک شرکت در فرابورس بودیم‪.‬‬ ‫بر‌این اساس ‪ 20‬میلیون س��هم شرکت سرمایه‌گذاری‬ ‫مس��کن زاینده رود در بازار اول فرابورس عرضه شد که‬ ‫‪27‬‬ ‫نیمی از‌این میزان سهام در فرآیند کشف قیمت معامله‬ ‫شد و هر سهم‌این شرکت در فرآیند مذکور ‪ 310‬تومان‬ ‫قیمت خورد‪ .‬باقیمانده س��هام شرکت نیز به مشتریان‬ ‫آنالین تخصیص یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار روزانه‬ ‫در نگاهی آماری به روند معامالت‪ ،‬دیروز شاخص‌های‬ ‫منتخب بازار سهام همگی با کاهش روبه‌رو بودند‪ .‬بر‌این‬ ‫اساس شاخص صنعت ‪ 438‬واحد‪ ،‬شاخص ‪ 50‬شرکت‬ ‫فعال‌تر ‪ 22‬واحد‪ ،‬شاخص آزاد شناور ‪ 287‬واحد‪ ،‬شاخص‬ ‫‪ 30‬ش��رکت بزرگ ‪ 14.4‬واحد‪ ،‬شاخص بازار اول ‪121‬‬ ‫واحد و ش��اخص بازار دوم ‪ 2‬هزار و ‪ 114‬واحد کاهش‬ ‫یافتند‪ .‬این گزارش حاکی است در جریان معامالت روز‬ ‫دوشنبه بازار سرمایه نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج‬ ‫فارس ب��ا ‪ 318‬واحد مخابرات با ‪ 15‬واحد‪ ،‬صنایع ملی‬ ‫مس با ‪ 11.5‬واحد‪ ،‬نفت و گاز و پتروش��یمی تامین با‬ ‫‪ 10‬واحد‪ ،‬گسترش نفت و گاز پارسیان و توسعه معادن‬ ‫و فلزات با ‪ 9‬واحد بیش��ترین تاثیر منفی را در شاخص‬ ‫کل بر جای گذاش��تند‪ .‬ش��اخص نقدی بازار فرابورس‬ ‫نی��ز با کاه��ش ‪ 2/9‬واحدی روبه‌رو بود و پتروش��یمی‬ ‫جم‪ ،‬پتروش��یمی مارون‪ ،‬بانک گردش��گری‪ ،‬ذوب‌آهن‪‌،‬‬ ‫بانک‌ایران‌زمین و بانک خاورمیانه بیشترین تاثیر منفی‬ ‫را در شاخص فرابورس‌ایران داشتند‪ .‬تداوم روند نزولی‬ ‫قیمت سهام در بازار سرمایه‪ ،‬تمایل و انگیزه سهامداران‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری در بازار را با کاهش همراه ساخته‬ ‫به‌طوری که س��رمایه‌گذار به دلیل وجود ریس��ک‌های‬ ‫سیستماتیک و همچنین بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های‬ ‫مربوط��ه ترجیح می‌دهد در ش��رایط کنونی‪ ،‬نقدینگی‬ ‫خود را وارد بازار سرمایه نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه کارشناسان‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬مصطفی حاجی‌حسینی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫کارگزاری بانک پاس��ارگاد با اش��اره به‌اینکه پیش‌بینی‬ ‫روند بازار س��رمایه در مقطع فعلی دشوار است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اما به نظر می‌رسد شاهد صعود خاصی در قیمت سهام‬ ‫نخواهیم بود به‌ط��وری که احتمال می‌رود روند قیمت‬ ‫سهام در حالت خنثی به سر برد‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت ت��ا زمان مش��خص ش��دن نتایج‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای‪ ،‬نمی‌توان انتظار کاهش و یا رش��د‬ ‫محسوسی را در قیمت سهام داشت‪‌.‬این در حالی است‬ ‫که حتی در صورت رش��د یا کاهش قیمت س��هام‪‌،‬این‬ ‫‹ رییس سازمان‬ ‫بورس خبر داد‬ ‫نوس��انات مقطعی خواهد بود و برآیند ب��ازار در انتظار‬ ‫خبر عمومی در خصوص مذاکرات می‌باشد‪.‬‬ ‫مدی��ر عام��ل کارگزاری بانک پاس��ارگاد بی��ان کرد‪:‬‬ ‫اگرچه کمبود نقدینگی یکی از مش��کالت کنونی بازار‬ ‫سرمایه اس��ت اما در حقیقت وجود ‪ 2‬عامل اساسی بر‬ ‫روند واقعی بازار تاثیرگذار اس��ت‪‌.‬این عوامل مربوط به‬ ‫روند داخلی و روند خارجی می‌باش��د‪ .‬عامل داخلی به‬ ‫سیاس��ت‌های دول��ت و روند خارجی ب��ه نتیجه نهایی‬ ‫مذاکرات هسته‌ای اشاره دارد که در مجموع‌این عوامل‬ ‫می‌توانند تعیین‌کننده روند بازار س��رمایه باش��ند‌‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که وضعیت ب��ورس در مقطع فعلی در‬ ‫وضعیت ابهام در خصوص روند مذاکرات و سیاست‌های‬ ‫دولت به س��ر می‌ب��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬به اعتق��اد بنده روند‬ ‫دستوری و دخالت‌های مصنوعی در خصوص روند بازار‬ ‫س��رمایه اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند شوک مثبتی بر‬ ‫روند بازار داشته باش��د اما‌این شوک مثبت‪ ،‬به صورت‬ ‫مقطعی خواهد بود لذا به نظر می‌رس��د بهترین کمک‬ ‫در جهت بازار‪ ،‬رفع ابهامات موجود است‪.‬‬ ‫اما‌این روزها نوس��ان‌گیران و س��فته‌بازان از احوال بد‬ ‫بازار س��رمایه بیشتر از همیش��ه سود می‌برند‪‌.‬این گروه‬ ‫با شایعه‌س��ازی و صف‌س��ازی در نمادهای کوچک به‬ ‫س��ود می‌رسند اما گروهی از س��هامداران غیرحرفه‌ای‬ ‫را متضرر می‌کنند‪.‬‬ ‫در همین رابطه یک کارش��ناس بازار س��رمایه ضمن‬ ‫هشدار به دالالن تاالر حافظ گفت‪ :‬در روزهای اخیر به‬ ‫دلیل جو منفی بازار‪ ،‬نوسان‌گیرها با‌ایجاد یک شایعه در‬ ‫رابطه با سهم‌های کوچک موجب مثبت شدن آنها برای‬ ‫چند روز متوالی می‌شوند‪.‬‬ ‫حسین صالحی ‪ ،‬مدیر معامالت کارگزاری آگاه گفت‪:‬‬ ‫با نزدیک ش��دن به زمان گزارش‌های ‪ 6‬ماهه و با توجه‬ ‫به‌ای��ن که بعید اس��ت‌این گزارش‌ها انتظ��ارات بازار را‬ ‫برآورده کند‪ ،‬ریسک نوسان‌گیری در سهم‌های کوچک‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه به جو عمومی بازار‪ ،‬اگر ش��رکتی‬ ‫برگ برنده‌ای هم برای عملکرد ‪ 6‬ماهه داش��ته باش��د‬ ‫در‌این بازار آن را نشان نمی‌دهد و برای گزارش‌های بعد‬ ‫نگه می‌دارد‪ .‬بنابراین می‌توان گفت که روزهای پیش‌رو‬ ‫آخرین موج‌های رش��د‌این‌گونه سهم‌ها است و با ارائه‬ ‫گزارش‌های ش��ش ماهه ممکن اس��ت پول‌های زیادی‬ ‫در‌این سهم‌ها گیر بیفتند‪.‬‬ ‫رشد اقتصادی در راه است‬ ‫گروه اقتصاد ‪-‬نشست خبری رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دیروز در‬ ‫ساختمان اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد‪ .‬در این نشست که به‬ ‫مناسبت هفته دولت برگزار شد‪ ،‬آماری از عملکرد بازار سرمایه در ‪1‬سال گذشته‬ ‫و برنامه‌های پیش روی این سازمان ارائه شد‪.‬‬ ‫به گزارش صمت‪ ،‬این روزها بازار س��هام ش��اهد افت ادامه‌داری است که به‬ ‫عقیده س��کاندار این بازار مهم‌ترین دلیل این س��قوط ادامه دار‪ ،‬رکود حاکم بر‬ ‫اقتصاد است‪ .‬علی صالح‌آبادی در این خصوص و در بررسی بورس اوراق بهادار‬ ‫و فرابورس به ‪ 3‬منظر اش��اره کرد و گفت‪ :‬مباحث اقتصادی‪ ،‬صنایع مختلف و‬ ‫ساختار بازار سرمایه موضوعات کلی اثر‌گذار بر بازار سرمایه هستند‪.‬‬ ‫صالح‌آبادی ابراز کرد‪ :‬در بحث کالن اقتصادی یکی از موضوعاتی که امروز در‬ ‫فضای اقتصاد کش��ور وجود دارد‪ ،‬بحث رکودی است که بر اقتصاد حاکم شده‬ ‫است‪ .‬همچنین تنگنای اعتباری که بنگاه‌ها با آن مواجه شده‌اند‪ ،‬موجب شده‬ ‫تا نقدینگی بنگاه‌ها کاهش یابد‪ .‬البته دولت به درستی بر موضوع رکود متمرکز‬ ‫شده است و در همین راستا هم جلساتی تشکیل و الیحه‌ای به مجلس تقدیم‬ ‫شد تا کشور از رکود خارج شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه رشد مثبت اقتصادی برای‬ ‫بازار س��رمایه خبر مثبتی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وضعیت کلی بازار‪ ،‬متاثر از فضای‬ ‫رکودی حاکم بر اقتصاد اس��ت و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده مشکالت ایجاد‬ ‫شده برطرف خواهد شد‪ .‬رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به صنایع حاکم بر‬ ‫بازار اشاره کرد و گفت‪ :‬تالش شده تا مشکالت صنایع موجود در بازار سرمایه‬ ‫برطرف شود‪ .‬در همین راستا‪ ،‬آزادسازی قیمت محصوالت پتروشیمی انجام شد‬ ‫و بعد از اجرای این سیاس��ت‪ ،‬شاهد رشد در شرکت‌های این صنعت بودیم‪ .‬به‬ ‫عالوه یکی دیگر از اقداماتی که دنبال شد‪ ،‬بحث سوخت پتروشیمی‌ها بود که با‬ ‫رایزنی‌های انجام شده‪ ،‬قیمت سوخت این شرکت‌ها همانند صنعت فوالد یعنی‬ ‫‪ 132‬تومان تعیین شد‪ .‬رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با اشاره‬ ‫به نهایی شدن دیپلم بورس در شورای عالی آموزش و پرورش‪ ،‬گفت‪ :‬راه‌اندازی‬ ‫رشته تحصیلی بورس در شاخه کارودانش هفته گذشته در شورای عالی آموزش‬ ‫و پرورش نهایی شد و تنها منتظر ابالغ آن هستیم‪.‬‬ ‫‪ .‬به گفته وی‪ ،‬س��ند راهبردی بورس برای ارائه‬ ‫نظرات کارشناسان منتشر شده است و همچنین‬ ‫براس��اس تصمیمات جدید‪ ،‬امکان اصالح س��ند‬ ‫راهبردی سازمان بورس در مقاطع ‪ 6‬ماهه فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬صالح‌آبادی در ادامه ب��ا بیان اینکه‬ ‫تبصره‌های تعیین نرخ خوراک گاز دائمی ش��ده و‬ ‫بر مبنای فرمول بلندمدت تعیین می‌شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در مورد سنگ‌آهن‪ ،‬بهره مالکانه در طرح نمایندگان‪ ،‬حقوق دولتی تلقی شده و‬ ‫چیزی به‌عنوان بهره مالکانه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ 70‬درصدی تامین مالی در بازار سرمایه‬ ‫صالح‌آبادی با بیان اینکه در حوزه تامین مالی‪ ،‬افزایش سرمایه و مجوز انتشار‬ ‫اوراق بهادار شاهد رشد ‪70‬درصدی هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬امسال ‪11‬هزار میلیارد تومان‬ ‫مجوز انتشار اوراق بهادار و افزایش سرمایه صادر شده که در دوره مشابه سال‬ ‫گذشته این میزان ‪6500‬میلیارد تومان بود‪ .‬وی درباره امکان معامالت آنالین به‬ ‫صورت گروهی در کارگزاری‌ها گفت‪ :‬از این پس معامله‌گران به جای سیستم‬ ‫نامک یا پم می‌توانند از سیستم‌های آنالین استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نقش در تامین مالی بازار مسکن‬ ‫صالح‌آبادی با بیان اینکه روز ش��نبه نخستین صندوق زمین و ساختمان در‬ ‫فرابورس راه‌اندازی شد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم در حوزه تامین مالی بازار مسکن نقش‬ ‫بیش��تری داشته باشیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬از این پس امکان تشکیل صندوق‌های‬ ‫زمین و ساختمان برای توسعه این بازار وجود دارد و در این خصوص تقاضاهایی‬ ‫به س��ازمان ارسال شده اس��ت‪ .‬صالح‌آبادی در خصوص نقش بازار سرمایه در‬ ‫تامین مالی و اقدامات انجام شده در بورس کاالی ایران گفت‪ :‬عرضه اوراق سلف‬ ‫سنگ‌آهن برای نخستین بار با ارزش بیش از ‪80‬میلیارد تومان آغاز و معامالت‬ ‫ثانویه آن نیز شروع شده است‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹افزایش حجم عرضه‌ها‬ ‫صالح‌آبادی با بیان اینک��ه یکی از اقدامات موثر در‬ ‫روند عرضه و تقاضای محصوالت پتروشیمی در بورس‬ ‫کاال‪ ،‬آزادسازی قیمت‌ها بود‪ ،‬گفت‪ :‬با آزادسازی قیمت‬ ‫محص��والت بس��یاری از ش��رکت‌ها عرضه‌های خود‬ ‫را افزای��ش داده و به تقاضای موجود در بازار پاس��خ‬ ‫داده‌اند‪ .‬رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین‬ ‫درباره راه‌اندازی سامانه پس از معامالت‪ ،‬سپرده‌گذاری‬ ‫مرکزی‪ ،‬تسویه وجوه و اوراق بهادار تاکید کرد‪ :‬این سامانه از اواخر مهرماه افتتاح‬ ‫خواهد شد؛ هم‌اکنون سامانه پس از معامالت سپرده‌گذاری مرکزی مربوط به‬ ‫سال ‪ 73‬است که پس از تغییر سیستم معامالت‪ ،‬تغییراتی نداشته و این سامانه‬ ‫به‌طور کامل از ابتدای سال ‪ 94‬فعالیت خواهد کرد‪ .‬وی با اشاره به آخرین اخبار‬ ‫در حوزه بازار س��رمایه گفت‪ :‬افزایش اعتبار ماهانه معامالت برق به ‪50‬میلیارد‬ ‫توم��ان‪ ،‬امکان صدور گواهی ظرفیت با هماهنگی وزارت نیرو‪ ،‬گواهی س��پرده‬ ‫کاالیی بورس کاالی ایران‪ ،‬معامالت آنالین در بورس کاال‪ ،‬انتشار شاخص‌های‬ ‫جدید در بورس اوراق بهادار تهران‪ ،‬اس��تفاده از ابزار جدید اوراق بهادار رهنی‬ ‫مسکن با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬ایجاد تامین سرمایه‌های تخصصی‬ ‫مسکن و سامانه جدید الکترونیک دریافت ناهنجاری‌های بازار سرمایه ازجمله‬ ‫آخرین اخبار مهم بازار س��رمایه است‪ .‬صالح‌آبادی با اشاره به طرح اولیه تغییر‬ ‫دامنه نوس��ان و حجم مبنا در نهاده‌های بورس اوراق بهادار گفت‪ :‬این طرح در‬ ‫سازمان بورس مطرح شده که درخصوص تغییرات آن در حال بحث و تبادل‌نظر‬ ‫هستیم؛ همچنین تاکنون ‪ 639‬شکایت به سازمان بورس ارسال شده که به این‬ ‫ش��کایات پاسخ داده شده است‪ .‬وی با اشاره به شاخص‌های جدید در بورس و‬ ‫ص وزنی‪ ،‬بدون وزن‪ ،‬ش��ناور آزاد‪ ،‬شرکت‌های کوچک‪،‬‬ ‫فرابورس‪ ،‬گفت‪ :‬ش��اخ ‌‬ ‫شرکت‌های متوسط‪ ،‬شرکت‌های بزرگ‪ ،‬بازار اول‪ ،‬بازار دوم و کل بازار را طراحی‬ ‫کردیم که به مرور و از اواخر شهریور شاهد عرضه آنها به بازار خواهیم بود‪.‬‬ ‫اطالعات سود و زیان شرکت‌ها‬ ‫نام شرکت‬ ‫‌آخرین سرمایه‬ ‫ (میلیون ریال)‬ ‫سال مالی‬ ‫دوره‬ ‫آخرین پیش بینی هر سهم‬ ‫(ریال)‬ ‫میزان پوشش دوره (ریال)‬ ‫درصد پوشش‬ ‫گلوکوزان‬ ‫‪38000‬‬ ‫‪1394/06/31‬‬ ‫‪12‬ماهه‬ ‫‪5234‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ایران تایر‬ ‫‪286469‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫‪3‬ماهه‬ ‫‪482‬‬ ‫(‪)42‬‬ ‫‪-‬‬ ‫سامان گستر اصفهان‬ ‫‪221941‬‬ ‫‪1394/06/31‬‬ ‫‪12‬ماهه‬ ‫‪234‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صندوق‌های زمین‬ ‫و ساختمان‪ ،‬فرصت‬ ‫خوب تامین مالی‬ ‫ولی نادی‌قمی‬ ‫مدیرعامل تامین سرمایه نوین‬ ‫صندوق زمین و ساختمان؛ یک تامین مالی مبتنی‬ ‫بر س��رمایه است و روحیه ریسک‌پذیری را در جامعه‬ ‫تقوی��ت می‌کند‪ .‬امیدوارم این ش��یوه تامین مالی در‬ ‫جامعه رواج بیش��تری پیدا کند ت��ا تنها روش تامین‬ ‫مالی‪ ،‬شیوه‌های مبتنی بر بدهی نباشد‪.‬‬ ‫صندوق زمین و ساختمان‪ ،‬نهاد مالی جدیدی است‬ ‫که می‌تواند با توجه به گردش مالی بسیار باالی بخش‬ ‫مس��کن و همچنین نیاز این بخش ب��ه تامین مالی‪،‬‬ ‫پیونددهنده ‪ 2‬بازاری باش��د که هم��واره از هم جدا‬ ‫بوده‌اند‪.‬‬ ‫بازار مس��کن یک بازار خصوصی است و هر مالکی‬ ‫قیمتی را روی ساختمان خود اعالم می‌کند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل صندوق‌ها باید ش��فافیت زیادی داشته باشند‪،‬‬ ‫چراکه به بازار س��رمایه که شفافیت از ویژگی‌های آن‬ ‫است‪ ،‬وارد شده‌اند‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران در ای��ران تمایل زی��ادی به تزریق‬ ‫نقدینگی‌های خود در ملک و مستغالت دارند‪ .‬افزایش‬ ‫ریسک نگهداری دارایی‌های مالی‪ ،‬پایین بودن عمق‬ ‫مالی کش��ور و مزیت‌های مالیاتی این حوزه‪ ،‬س��بب‬ ‫گرایش بیشتر س��رمایه‌گذاران به نگهداری امالک و‬ ‫مستغالت شده است‪.‬‬ ‫صنعت ساختمان یک صنعت زیربنایی است‪ ،‬با رشد‬ ‫و رونق این صنعت‪ ،‬عالوه بر ش��رکت‌های ساختمانی‬ ‫فعال در بازار سرمایه‪ ،‬صنایع مرتبط با ساختمان مانند‬ ‫سیمان‪ ،‬فوالد و کاشی رشد خواهند داشت‪.‬‬ ‫متاس��فانه نظام تامین مالی صنعت س��اختمان به‬ ‫طور عمده سنتی و مبتنی بر قراردادهای مشارکتی‪،‬‬ ‫استقراض از بانک‌ها و پیش فروش بنا شده است‪ ،‬اما با‬ ‫ورود صندوق‌های زمین و ساختمان‪ ،‬روش‌های مدرن‬ ‫تامین مالی وارد این صنعت می‌شود‪ .‬به عالوه‪ ،‬می‌توان‬ ‫از روش‌هایی مانند عرضه اولیه س��هام یک ش��رکت‬ ‫س��اختمانی‪ ،‬انتشار اوراق مش��ارکت‪ ،‬صکوک اجاره‪،‬‬ ‫گواهی س��پرده خاص و تشکیل صندوق‌های زمین و‬ ‫ساختمان شرایط را برای جذب سرمایه‌ها از طریق این‬ ‫بازار برای صنعت مسکن فراهم کرد‪.‬‬ ‫صندوق‌های زمین و ساختمان (‪Construction‬‬ ‫‪ )Funds‬از جمله صندوق‌های پروژه‌محور (‪Project‬‬ ‫‪ )Funds‬هستند‪ ،‬این صندوق‌ها با هدف جمع‌آوری‬ ‫وجوه از س��رمایه‌گذاران و اختصاص آن به پروژه‌های‬ ‫ساختمانی (تامین هزینه‌های ساخت پروژه) تشکیل‬ ‫می‌شوند‪ .‬در این روش‪ ،‬به جای استقراض و پرداخت‬ ‫ماهان��ه یا فصلی س��ود‪ ،‬اق��دام به انتش��ار واحدهای‬ ‫سرمایه‌گذاری صندوق و تامین سرمایه مورد نیاز برای‬ ‫س��اخت پروژه ساختمانی می‌شود؛ بنابراین ریسک و‬ ‫س��ود پروژه بین دارندگان واحدهای س��رمایه‌گذاری‬ ‫ازجمله مالک زمین و پروانه ساخت تقسیم می‌شود‪.‬‬ ‫در واقع پس از ساخت پروژه ساختمانی‪ ،‬این پروژه از‬ ‫طریق مزایده به باالترین قیمت فروخته شده و عواید‬ ‫حاصل از فروش بین س��رمایه‌گذاران صندوق تقسیم‬ ‫می‌شود‪ ،‬بدین ترتیب قدرت خرید سرمایه‌گذاران در‬ ‫برابر افزایش قیمت زمین و ساختمان حفظ می‌شود‪.‬‬ ‫به ویژه برای افرادی که به لحاظ توانگری مالی امکان‬ ‫خرید یک واحد ساختمانی را ندارند‪ ،‬مناسب ارزیابی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬با تبدیل یک زمین یا پروژه ساختمانی به‬ ‫اوراق به��ادار (واحده��ای صندوق) ای��ن امکان برای‬ ‫مالکان پروژه فراهم می‌شود که در صورت نیاز‪ ،‬بخشی‬ ‫از آن را فروخته و تبدیل به نقد کنند‪.‬‬ ‫در دنی��ا و نزدیک به ‪ 5‬دهه پی��ش با هدف ارتباط‬ ‫نزدی��ک بازار س��رمایه با بازار مس��کن‪ ،‬صندوق‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری امالک و مستغالت (‪ )REITs‬معرفی‬ ‫شدند؛ این صندوق‌ها که در حال حاضر در ‪ 30‬کشور‬ ‫دنیا اجرایی ش��ده‌اند با هدف خری��د و فروش امالک‬ ‫و مس��تغالت‪ ،‬اجاره‌داری و گاه��ی اوقات تامین مالی‬ ‫س��اخت پروژه‌های ساختمانی و تقس��یم عواید این‬ ‫فعالیت‌ها بین سرمایه‌گذاران تشکیل می‌شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تامین س��رمایه نوین ادامه داد‪:‬‬ ‫در ح��ال حاضر حج��م این صندوق‌ه��ا در دنیا بین‬ ‫‪ 1000‬تا ‪1300‬میلیارد دالر برآورد شده و نزدیک به‬ ‫‪ 20‬درص��د حج��م معامالت مس��کن توس��ط این‬ ‫صندوق‌ها صورت می‌گیرد‪ .‬وی‪REIT‬ها را به لحاظ‬ ‫ترکیب دارایی‌ها به ‪ 3‬دسته تقسیم کرد که دسته اول‬ ‫شامل صندوق‌هایی هستند که در بخش واقعی امالک‬ ‫و مستغالت سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ در دسته دوم نیز‬ ‫صندوق‌هایی قرار می‌گیرند که در بخش دارایی‌های‬ ‫مالی امالک و مستغالت نظیر ‪MBS‬ها وارد می‌شوند‪.‬‬ ‫دسته سوم هم شامل صندوق‌های ترکیبی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ بازار مسکن یک بازار خصوصی است‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه بازار مس��کن ی��ک بازار‬ ‫خصوصی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این ب��ازار قیمت‌گذاری‬ ‫اس��تاندارد وجود ندارد و مال��کان دو خانه کنار هم‪،‬‬ ‫خانه‌ها را با قیمت‌های متفاوتی به فروش می‌رسانند‪.‬‬ ‫این در حالی است که راه‌اندازی صندوق‌های زمین و‬ ‫ساختمان فرصت مناسبی را برای تامین مالی فراهم‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫نادی‌قمی از محصوالت ناهمگن و غیرش��فاف آمار‬ ‫و معامالت به‌عنوان ویژگی‌های بازار مسکن یاد کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بازار سرمایه یک بازار شفاف و خالق برای تامین‬ ‫مالی و معامالت ثانویه اوراق بهادار است‪.‬‬
‫نظرگاه‬ ‫کمبودها با واردات‬ ‫جبران می‌شود‬ ‫معاونت عملی��ات و نظارت ب��ورس کاالی ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬در عرضه برخی محصوالت پتروش��یمی با‬ ‫کمب��ود مواجهیم ک��ه امکان تامی��ن آن از طریق‬ ‫واردات وجود دارد‪.‬‬ ‫مهرزاد نام��داری در گفت‌وگو با ف��ارس‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه بورس کاالی ایران به طور مس��تمر در تالش‬ ‫اس��ت که عناصر مکانیس��م کش��ف نرخ منطقی و‬ ‫ش��فاف را به بهترین نحو پی��اده کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫یکی از این موارد بحث آزادسازی قیمت‌هاست‪ .‬این‬ ‫موضوع مس��تلزم این است‪ ،‬تاجایی که امکان دارد‬ ‫و قانون اجازه می‌دهد محدودیت‌های دامنه نوسان‬ ‫قیمتی برداشته شود و اجازه داده شود که عرضه و‬ ‫تقاضای بازار تعیین‌کننده قیمت باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبیعی اس��ت ک��ه محدودیت دامنه‬ ‫قیمتی موجب ش��کاف بین قیمت بورس و قیمت‬ ‫بازار می‌ش��ود و این موضوع داللی‌های ناکارآمد را‬ ‫دامن می‌زند‪ .‬بنابراین دولت و دستگاه‌های مسئول‬ ‫و متولی از طریق بس��ترهای بورس کاال وارد عمل‬ ‫ش��ده‌اند و بح��ث آزادس��ازی قیم��ت محصوالت‬ ‫را متناس��ب ب��ا ش��رایط کش��ور و ن��وع محصول‬ ‫آغاز کرده‌اند‪.‬‬ ‫معاونت عملی��ات و نظارت ب��ورس کاالی ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬هم‌اکن��ون کاالهایی چون کربنات س��دیم‬ ‫س��بک و س��نگین‪ ،‬جوش ش��یرین‪ ،‬منومر وینیل‬ ‫اس��تات‪ ،‬دی اتی��ل هگزان��ول‪ ،‬س��ود کاس��تیک‪،‬‬ ‫اسید سولفوریک‪ ،‬اس��ید کلریدریک‪ ،‬فوالد‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫آلومینی��وم‪ ،‬طال‪ ،‬کنس��انتره‪ ،‬س��ولفور مولیبدن و‬ ‫کک بدون در نظر گرفتن محدوده نوس��ان قیمت‬ ‫مجاز م��ورد معامله ق��رار می‌گیرند ک��ه محدوده‬ ‫نوس��ان قیمت پایه این محصوالت براساس قیمت‬ ‫بورس‌های منطقه‌ای و جهانی‪ ،‬هزینه‌های مترتبه و‬ ‫ارز متقاضی تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫نامداری با اش��اره به اینکه عرض��ه برخی از این‬ ‫محص��والت کمت��ر از تقاضاس��ت‪ ،‬اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫حذف محدوده نوسان یک ضرورت بود که صورت‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬متولیان و مس��ئوالن هم‌اکنون باید‬ ‫برنامه‌ریزی کنند که میزان کمبود از طریق واردات‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫معاونت عملی��ات و نظارت ب��ورس کاالی ایران‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬البت��ه بعض��ی از گروه‌ه��ای کاالیی‬ ‫به خاطر ش��کل خاصشان‪ ،‬شرایط خاص نگهداری‬ ‫و تاریخ انقضا‪ ،‬نیاز به هماهنگی‌های بیش��تری بین‬ ‫واردکنن��دگان این محص��والت و مصرف‌کنندگان‬ ‫دارند که هم‌اکنون دفتر برنامه‌ریزی تامین‪ ،‬توزیع و‬ ‫تنظیم بازار با کمک شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫و شرکت بازرگانی پتروشیمی این هماهنگی‌ها در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم‌اکنون جلساتی در خصوص وضعیت‬ ‫تامین محصوالت منومر وینیل اس��تات‪ ،‬دی اتیل‬ ‫هگزان��ول‪ ،‬اس��تایرن منومر و پارازایلین از س��وی‬ ‫دفتر برنامه‌ریزی تامین‪ ،‬توزیع و تنظیم بازار برای‬ ‫رفع مش��کالت موجود با بهره‌گیری از تشکل‌های‬ ‫مربوط��ه و واردکنندگان ب��رای واردات محصوالت‬ ‫مذکور آغاز ش��ده که امیدواریم این جلسات برای‬ ‫محصوالت مورد نیاز دیگر نیز ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نفتا انرژی را‬ ‫‪ 100‬میلیارد تومانی کرد‬ ‫دی��روز در تابلوی فیزیکی‬ ‫ب��ورس ان��رژی از مجم��وع‬ ‫‪11‬عرضه فق��ط یک عرضه‬ ‫صورت گرفت که این عرضه‬ ‫به تنهایی توانس��ت تابلوی‬ ‫فیزیک��ی ب��ورس ان��رژی را‬ ‫‪100‬میلیارد تومانی کند‪.‬‬ ‫به گزارش سنا‪ ،‬دیروز نفتای سنگین پاالیش نفت‬ ‫بندرعباس در رینگ بین‌الملل معامله شد‪.‬‬ ‫در این معامله ‪ 35‬هزار تن نفتای سنگین پاالیش‬ ‫نفت بندرعباس به ارزش هر تن ‪0/5‬درصد پرمیوم‬ ‫فروخته شد تا ارزش کل معامالت تابلوی فیزیکی‬ ‫ب��ه رق��م ‪ 1‬ه��زار و ‪ 10‬میلی��ارد و ‪ 729‬میلیون‬ ‫ریال برسد‪.‬‬ ‫بدین ترتیب تمام عرضه‌های انجام گرفته در روز‬ ‫دوشنبه به زیر سایه این معامله رفت‪.‬‬ ‫اما ب��ازار برق هم دیروز پررونق ب��ود‪ .‬در جریان‬ ‫معام�لات دی��روز ب��ورس انرژی ط��ی ‪ 109‬نوبت‬ ‫معامالت��ی ‪ 4‬ه��زار و‪ 266‬ق��رارداد س��لف موازی‬ ‫استاندارد برق معامله شد‪.‬‬ ‫بدین ترتیب روز دوش��نبه بازار مش��تقه ش��اهد‬ ‫معامل��ه ‪ 102‬هزار و ‪ 384‬مگاوات س��اعت برق در‬ ‫نم��اد بار پایه روزانه ب��ه ارزش ‪ 52‬میلیارد و ‪878‬‬ ‫میلیون ریال بود‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫با اجرای سیاست‌های خروج از رکود دولت‬ ‫امید رینگ صنعتی به رونق معامالت‬ ‫سمانه گالب ‪ -‬نگاهی به آمار‬ ‫معامالت رینگ فلزات کشور در‬ ‫‪5‬ماه نخس��ت س��ال ‪ 93‬نشان‬ ‫می‌دهد که این رینگ حال و روز خوش��ی‬ ‫ندارد و معامالت در آن به نس��بت گذشته‬ ‫کم رونق ش��ده است‪ .‬این کاهش در میزان‬ ‫معام�لات به‌ویژه در ‪ 3‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫بسیار مشهودتر بود و حتی فعاالن این بازار‬ ‫را تاحدی نسبت به آینده این تاالر دلسرد‬ ‫کرد‪ .‬در همان زمان کارشناس��ان دودلیل‬ ‫عمده را ب��رای کاهش میزان معامالت این‬ ‫رین��گ عن��وان می‌کردند‪ .‬دلیل نخس��ت‬ ‫کاهش اعتبارات عمرانی دولت بود و دلیل‬ ‫دوم نیز به رکود بخش مس��کن در س��ال‬ ‫گذشته و امسال اشاره داشت‪.‬‬ ‫نگاه��ی به آمار مربوط ب��ه این دو بخش‬ ‫نشان می‌دهد تاکید کارشناسان بر این دو‬ ‫موضوع کاملا بجا و صحیح اس��ت‪ .‬در مورد‬ ‫بخش س��اختمان اگر آمار پروانه‌های صادر‬ ‫شده در این بخش را مورد توجه قرار دهیم‪،‬‬ ‫می‌بینی��م رکود در آن بس��یار چش��مگیر‬ ‫اس��ت‪ .‬مراجعه به آمار بانک مرکزی نشان‬ ‫می‌دهد از ‪3‬ماه سوم سال ‪91‬به بعد تعداد‬ ‫پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق‬ ‫ش��هری روند نزولی داش��ته و از ‪40‬هزار و‬ ‫‪ 94‬پرونده در ای��ن مدت به ‪34‬هزار و ‪19‬‬ ‫پرونده در ‪3‬ماهه س��وم س��ال ‪92‬رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬اطالعات بازار نشان می‌دهد که این‬ ‫روند نزولی در س��ال ‪‌92‬نیز ادامه داشته و‬ ‫رکود بخش مسکن را تشدید کرده است‪.‬‬ ‫اما مرور آمار مربوط به پروژه‌های دولتی‬ ‫در سال ‪ 93‬چهره رکود حاکم بر بخش‌های‬ ‫عمرانی را بهتر به تصویر می‌کش��د‪ .‬زمانی‬ ‫ک��ه دول��ت یازده��م بودجه س��ال‪ 93‬را‬ ‫ب��ه مجلس تقدی��م کرد‪ ،‬موض��وع کاهش‬ ‫پروژه‌های عمرانی مورد توجه کارشناسان‬ ‫اقتصادی قرار گرف��ت‪ .‬دولت دلیل کاهش‬ ‫این بخش از اعتبارات‪ ،‬را کمبود منابع بیان‬ ‫ک��رد و توضیح داد که ب��ا توجه به همین‬ ‫موض��وع و البت��ه حجم ب��االی پروژه‌های‬ ‫نیمه‌تم��ام که از دولت قبل به یادگار مانده‬ ‫بود‪ ،‬تصمی��م دارد اولویت کاری خود را بر‬ ‫اتمام پروژه‌هایی با پیش��رفت ‪80‬درصد به‬ ‫ب��اال بگذارد‪ .‬طبیعی اس��ت هرچه پروژه‌ها‬ ‫به مرحله نهایی نزدیک می‌ش��وند نیاز آنها‬ ‫به مصال��ح ابتدایی مانند میلگ��رد‪ ،‬ورق و‬ ‫دیگر محصوالت فلزی ک��ه در بورس کاال‬ ‫‹ ‹فروش‌ها به صورت اعتباری باشد‬ ‫ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا‬ ‫بورس کاال نیز می‌تواند با برخی سیاست‌ها‬ ‫به رونق معامالت فلزات کمک کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخ��ی سیاس��ت‌ها مانند کاه��ش مالیات‬ ‫می‌تواند در این روند موثر باش��د اما تعیین‬ ‫یا تغییر آنها در اختیار بورس کاال نیس��ت‪.‬‬ ‫وی سیاس��ت فروش اعتباری در بورس را‬ ‫نیز بر رونق معامالت موثر دانست و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر ش��رایط ایجاد شود و محصوالت‬ ‫در رین��گ صنعتی به ص��ورت اعتباری به‬ ‫فروش برس��ند‪ ،‬و خریدار ‪20‬درصد قیمت‬ ‫را ابت��دا بپردازد و در بلندمدت بقیه هزینه‬ ‫را پرداخ��ت کند‪ ،‬حجم معام�لات در بازار‬ ‫ب��اال م��ی‌رود‪ .‬ابراهیمی تاکی��د کرد البته‬ ‫این سیاست نیز در حیطه اختیارت بورس‬ ‫نیس��ت چراکه این نهاد تنها یک واس��طه‬ ‫معامالت اس��ت و تنها می‌تواند ش��رایط را‬ ‫برای انجام این معامالت تسهیل کند‪.‬‬ ‫مورد معامله قرار می‌گیرند‪ ،‬کاهش می‌یابد‬ ‫و در نتیج��ه از این طری��ق تقاضای اصلی‬ ‫مربوط به محصوالت فل��زی که همواره از‬ ‫طرف دولت به بازار تزریق می‌ش��د‪ ،‬از بازار‬ ‫جمع می شوند‪.‬‬ ‫موضوع به همین جا ختم نش��د و زمانی‬ ‫که آمار مربوط به عملکرد بودجه دولت در‬ ‫‪3‬ماه نخس��ت سال انتش��ار یافت مشخص‬ ‫ش��د همین اعتب��ارات کاه��ش یافته نیز‬ ‫در عم��ل تخصیص پیدا نک��رده و در ‪3‬ماه‬ ‫ابتدای��ی س��ال ک��ه به‌طور طبیع��ی دوره‬ ‫رونق فعالیت‌های عمرانی اس��ت‪ ،‬کمتر از‬ ‫‪ 0/7‬درص��د اعتبارات به پروژه‌ها تخصیص‬ ‫یافته است‪ .‬این موضوع نشان می‌داد رکود‬ ‫در پروژه‌های عمرانی بس��یار بیش��تر از آن‬ ‫چیزی است که در برنامه‌ها اعالم شده بود‪.‬‬ ‫تشکیل صندوق زمین و ساختمان بود که‬ ‫به منظور تامین مالی پروژه‌های مس��کن‬ ‫در دس��تور کار قرار گرفت‪ .‬این سیاست‌ها‬ ‫تاحدی امید را به بازار برگردانده اس��ت اما‬ ‫در حال حاضر ما تاثیر‬ ‫اجرای سیاست‌های خروج‬ ‫از رکود دولت را بر بازار‬ ‫می‌بینیم و در هفته‌های‬ ‫اخیر هم حجم معامالت در‬ ‫تاالر صنعتی به نسبت‬ ‫ماه‌های ابتدایی سال باال‬ ‫رفته است؛ این افزایش‬ ‫حجم معامالت به‌ویژه در‬ ‫مورد میلگرد به‌خوبی قابل‬ ‫تشخیص است‬ ‫‹ ‹دول�ت در اج�رای سیاس�ت‌ها‬ ‫موفق است‬ ‫البته رکود حاکم بر بخش‌های اقتصادی‬ ‫موضوعی نبود که از چشم دولت دور بماند‬ ‫و ب��ه همین منظ��ور نیز سیاس��ت خروج‬ ‫غیرتورمی از رکود در دستور کار دولت قرار‬ ‫گرفت‪ .‬عالوه بر این سیاست‌های مختلفی‬ ‫از ط��رف بانک‌ها‪ ،‬وزارت را ‌ه و شهرس��ازی‬ ‫و بازار س��رمایه اعمال شد تا در نتیجه آن‬ ‫بخش مسکن نیز از رکود فعلی خارج شود‪.‬‬ ‫آخرین اق��دام در این زمینه نیز مربوط به‬ ‫بای��د دید می‌تواند در نهایت به خروج بازار‬ ‫فل��زات از رکود نیز کمک کند یا خیر‪ .‬این‬ ‫موضوعی بود که آن را با کارشناسان بورس‬ ‫کاال در میان گذاشتیم‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬نیز مدیرعامل کارگزاری‬ ‫س��پهر باستان سیاس��ت‌های پیش گرفته‬ ‫شده از سمت دولت را موثر خواند و گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر ما تاثیر اجرای سیاست‌های‬ ‫خروج از رک��ود دولت را بر بازار می‌بینیم‬ ‫و در هفته‌ه��ای اخیر ه��م حجم معامالت‬ ‫در تاالر صنعتی به نسبت ماه‌های ابتدایی‬ ‫س��ال باال رفته اس��ت‪ ،‬این افزایش حجم‬ ‫معام�لات به‌ویژه در مورد میلگرد به‌خوبی‬ ‫قابل تشخیص است‪.‬‬ ‫محمدحس��ن ابراهیم��ی س��روعلیا در‬ ‫گفت‌وگو با صم��ت تصریح کرد‪ :‬البته باید‬ ‫دید در عمل جهت سیاس��ت‌گذاری دولت‬ ‫ب��ه کدام س��مت اس��ت و آی��ا پروژه‌های‬ ‫عمرانی در اولویت کاری دولت قرار خواهد‬ ‫داشت یا خیر‪.‬‬ ‫وی ثبات سیاسی را مهم‌ترین عامل رونق‬ ‫در بازار دانس��ت و افزود‪ :‬اگر ثبات سیاسی‬ ‫برقرار باشد به‌طور طبیعی سرمایه‌ها نیز به‬ ‫بازار خواهن��د آمد و فعالیت‌های اقتصادی‬ ‫رون��ق می‌گیرند که در نتیج��ه آن رینگ‬ ‫فلزات نیز از رکود فعلی بیرون می‌آید‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار شرایط معامالت در‬ ‫نیمه دوم سال را به نسبت نیمه ابتدایی آن‬ ‫بهتر پیش‌بینی کرد و ادامه داد‪ :‬دولت ثابت‬ ‫ک��رده که در اجرای برنامه‌های خود موفق‬ ‫اس��ت و بر همین روال اگر بسته خروج از‬ ‫رک��ود نیز با همه ضعف‌ها و نکات قوت آن‬ ‫در عمل اجرایی ش��ود‪ ،‬آثار خوبی بر بازار‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹عرض�ه‬ ‫حرکت کنند‬ ‫و‬ ‫تقاض�ا‬ ‫هم‌راس�تا‬ ‫مدیر کاالیی کارگزاری مفید نیز تاسیس‬ ‫صندوق توسعه مسکن و ساختمان را به‌طور‬ ‫غیرمستقیم بر معامالت تاالر صنعتی موثر‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬این سیاس��ت بازار‬ ‫سرمایه را تحت تاثیر قرار داده و اگر از این‬ ‫طریق پول به بازار سرمایه تزریق شود و به‬ ‫س��مت تولید حرکت کند‪ ،‬به خارج شدن‬ ‫معامالت از رکود کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫علی‌اصغر بهرام��ی در گفت‌وگو با صمت‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در حال حاض��ر تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت فلزی با ‪ 30‬تا ‪50‬درصد ظرفیت‬ ‫کار می‌کنند ک��ه اگر تزریق مالی از طریق‬ ‫بورس بتواند ظرفیت‌های تولید را باال ببرد‪،‬‬ ‫در جری��ان معام�لات نیز اثرگ��ذار خواهد‬ ‫بود‪ .‬وی با اش��اره به اینکه البته در صورت‬ ‫اجرایی شدن این سیاست‌ها تاثیر آن را بر‬ ‫ب��ازار در ‪ 1‬تا ‪ 2‬ماه آینده نمود پیدا خواهد‬ ‫کرد ‪،‬گفت‪ :‬اگ��ر دولت اعتبارات پروژه‌های‬ ‫عمران��ی را افزایش دهد و آنها را ابالغ کند‬ ‫تاثیر آن بر بازار چشمگیرتر خواهد بود‪.‬‬ ‫بهرامی تاکید کرد‪ :‬در کنار هر سیاس��تی‬ ‫که برای افزایش تقاضای محصوالت فلزی‬ ‫اعمال می‌ش��ود باید سیاست‌های افزایش‬ ‫عرضه نیز دنبال ش��ود‪ ،‬در غیراین صورت‬ ‫بازار با مش��کل روبه‌رو خواهد شد و اهداف‬ ‫مورد نظر تحقق نخواهد یافت‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫در عرضه‌های دیروز بورس کاال رقم خورد؛‬ ‫«ورق»‪ ،‬برگ برنده تاالر‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ -‬روز گذش��ته طبق روال همیش��گی‬ ‫دوش��نبه‪ ،‬بورس کاالی ای��ران در س��اعات کاری صبح‬ ‫میزبان عرضه‌های فوالد مبارکه اصفهان بود‪ .‬در این روز‬ ‫فوالد مبارکه با ‪28‬هزار تن ورق گرم‪ B‬و ‪40‬هزار تن ورق‬ ‫گرم‪ C‬در بازار حاضر ش��د‪1000 .‬تن ورق سرد ‪ B‬نیز از‬ ‫دیگر عرضه‌های فوالد در این روز بود‪ .‬حجم کل معامالت‬ ‫انجام ش��ده در این تاالر با احتساب معامالت مچینگ به‬ ‫‪74‬هزار تن رسید که ارزش ‪ 1‬هزار و ‪298‬میلیارد ریالی‬ ‫را برای بازار در پی داش��ت‪ .‬ای��ن میزان ‪66‬درصد ارزش‬ ‫معامالت دیروز را پوشش داد‪.‬‬ ‫در این روز و در تاالر فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نیز‬ ‫انواع مواد پلیمری مجتمع‌های پتروشیمی مارون‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫جم‪ ،‬ش��ازند و نوید زرش��یمی عرضه ش��د‪ .‬اما مهم‌ترین‬ ‫اتف��اق در این تاالر مربوط به عرضه ‪2000‬تنی پلی‌اتیلن‬ ‫سنگین تزریقی پتروشیمی جم بود که برای آن تقاضای‬ ‫نام کاال‬ ‫ورق گرم ‪B‬‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫‪16707‬‬ ‫‪ 1670‬تنی وجود داشت و در قیمت پایه معامله شد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که هفته گذشته با وجود تقاضای ‪14‬هزار‬ ‫و ‪ 600‬تن��ی بر ای این محصول‪ ،‬پتروش��یمی جم فقط‬ ‫‪ 330‬تن عرضه انجام شد و به همین دلیل این کاال مورد‬ ‫رقابت قرار گرفت و در حداکثر افزایش قیمت نس��بت به‬ ‫قیم��ت پایه مورد معامله ق��رار گرفت‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫شد کسانی که هفته گذش��ته این محصول را خریداری‬ ‫کردند با ضرر مواجه شوند‪ .‬باید دید دلیل کاهش عرضه‬ ‫هفته گذشته این محصول چه بوده است‪.‬‬ ‫اتف��اق دیگری که دیروز ب��ازار را دچار تغییر کرد خبر‬ ‫مربوط ب��ه کاهش قیم��ت ‪200‬تومان��ی پلی‌اتیلن‌های‬ ‫نس��اجی بود‪ .‬این کاه��ش قیمت در حال��ی اتفاق افتاد‬ ‫که اوایل ماه اعالم ش��د؛ قیمت محصوالت پتروشیمی تا‬ ‫آخر شهریور ثابت خواهد ماند‪ .‬اگرچه این کاهش قیمت‬ ‫برای ش��رکت‌های نس��اجی خبر خوبی به شمار می‌رود‬ ‫ام��ا باید توجه کرد که نوس��انات دائم��ی قیمت‌ها نوعی‬ ‫نااطمینان��ی را به بازار تزری��ق می‌کند که می‌تواند نقطه‬ ‫ضعف معامالت بورس��ی تلقی شود‪ .‬با این تغییر قیمت‪،‬‬ ‫کسانی که هفته گذشته از بازار خرید انجام داده‌اند زیان‬ ‫به نسبت باالیی را متحمل شده‌اند‪.‬‬ ‫دی��روز اما بعد از مدت‌ها طلس��م رینگ کش��اورزی با‬ ‫عرض��ه محصوالت خارجی شکس��ته ش��د و ‪ 2‬محصول‬ ‫نام کاال‬ ‫پلی‌اتیلن سنگین فیلم ‪EX5‬‬ ‫عرضه ش��ده در این تاالر یعنی ذرت دانه‌ای برزیل و جو‬ ‫دامی روس��یه م��ورد معامله قرار گرفتن��د‪ .‬این در حالی‬ ‫ب��ود هزار تن گندم دورم کهگیلوی��ه و بویراحمد و ‪500‬‬ ‫تن قند کارخانه قند بردس��یر کرمان بدون تقاضا ماندند‬ ‫و معامل��ه نش��دند‪ .‬در مجموع دیروز و ت��ا لحظه تنظیم‬ ‫گزارش‪109‬هزار تن کاال به ارزش یک هزار و ‪ 940‬مورد‬ ‫معامله قرار گرفت‪.‬‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫‪44655‬‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫‪726‬‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫شرکت پتروشیمی مارون‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫‪37660‬‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫‪48144‬‬ ‫‪200‬‬ ‫پتروشیمی تبریز‬ ‫‪51321‬‬ ‫‪200‬‬ ‫پتروشیمی تبریز‬ ‫ورق گرم ‪C‬‬ ‫‪17077‬‬ ‫‪30030‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫پلی‌اتیلن سنگین تزریقی ‪SA 5030‬‬ ‫ورق سرد ‪B‬‬ ‫‪20200‬‬ ‫‪5040‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫پلی‌اتیلن سنگین دورانی ‪UA 3840‬‬ ‫‪51601‬‬ ‫‪170‬‬ ‫پتروشیمی تبریز‬ ‫‪55478‬‬ ‫‪750‬‬ ‫پتروشیمی تبریز‬ ‫ورق گالوانیزه ‪G‬‬ ‫‪21952‬‬ ‫‪600‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫پلی‌استایرن معمولی ‪1540‬‬ ‫ورق قلع اندود‬ ‫‪29150‬‬ ‫‪650‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫پلی‌استایرن مقاوم ‪7240‬‬ ‫‪120‬‬ ‫پتروشیمی تبریز‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪220778‬‬ ‫‪100‬‬ ‫گروه صنایع کابلسازی افق البرز‬ ‫پلی‌استایرن انبساطی ‪300‬‬ ‫‪56494‬‬ ‫شرکت صنعتی نوید زر شیمی‬ ‫جو دامی‬ ‫‪9580‬‬ ‫‪90‬‬ ‫تجارت ماهان ابریشم‬ ‫پلی‌پروپیلن فیلم ‪ZH525J‬‬ ‫‪45268‬‬ ‫‪1554‬‬ ‫ذرت دانه ای‬ ‫‪10060‬‬ ‫‪205‬‬ ‫تجارت ماهان ابریشم‬ ‫پلی‌پروپیلن شیمیایی ‪ZB332L‬‬ ‫‪50854‬‬ ‫‪105‬‬ ‫شرکت صنعتی نوید زر شیمی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13736‬‬ ‫‪1047‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫پلی‌پروپیلن شیمیایی ‪ZR230C‬‬ ‫‪52665‬‬ ‫‪525‬‬ ‫شرکت صنعتی نوید زر شیمی‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪13736‬‬ ‫‪1484‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫پلی پروپیلن نساجی ‪ZH510L‬‬ ‫‪45230‬‬ ‫‪504‬‬ ‫شرکت صنعتی نوید زر شیمی‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪14514‬‬ ‫‪500‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11401‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت شیراز‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13737‬‬ ‫‪500‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11401‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪13737‬‬ ‫‪270‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11484‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫گوگرد کلوخه‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫لوب کات سنگین‬ ‫‪16579‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫گوگرد گرانوله‬ ‫‪3667‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران‬ ‫لوب کات سنگین‬ ‫‪16579‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬
‫آمار بورس‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي و اندازهگیري‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫‪12266‬‬ ‫‪-3.37‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫افست‬ ‫‪251,531‬‬ ‫‪3085209947‬‬ ‫‪244‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫اپتیكي و اندازهگیري ‪73,812‬‬ ‫‪ 12686‬ابزارپزشكي‪3.96 ،‬‬ ‫‪936369628‬‬ ‫‪41‬‬ ‫بانكها و ‪-3.37‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫‪251,531‬‬ ‫‪3085209947‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪938673‬‬ ‫‪12266‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪29‬‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫استخراج‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪39,154‬‬ ‫‪36752798018‬‬ ‫‪2505‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪3937‬‬ ‫‪2.98‬‬ ‫‪252,368‬‬ ‫‪993471010‬‬ ‫‪72‬‬ ‫طبس‬ ‫نگین‬ ‫ذغالسنگ‬ ‫ایران‬ ‫صادرات‬ ‫بانك‬ ‫‪3937‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪2.98‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪252,368‬‬ ‫‪23,332,058‬‬ ‫‪993471010‬‬ ‫‪17973608552‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1683‬‬ ‫صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود‬ ‫‪10012‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪9,017‬‬ ‫‪90275883‬‬ ‫‪15‬‬ ‫معدني شمال شرق شاهرود‬ ‫صنعتي و‬ ‫گردشگري‬ ‫بانك‬ ‫‪10012‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-5.22‬‬ ‫‪9,017‬‬ ‫‪10,022,638‬‬ ‫‪90275883‬‬ ‫‪13472012861‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪973‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪1005‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫استخراج‪0.00‬‬ ‫‪15,324,233‬‬ ‫‪15393609124‬‬ ‫‪678‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫‪6813‬‬ ‫‪6813‬‬ ‫‪941175‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪-2.21‬‬ ‫‪137,218‬‬ ‫‪7,439‬‬ ‫‪934850652‬‬ ‫‪7001399642‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪137,218‬‬ ‫‪934850652‬‬ ‫‪41‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫ریختهگري‬ ‫امتیاز ماسه‬ ‫تامین‬ ‫مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪-0.15‬هاي فلزي‬ ‫استخراج کانه‬ ‫‪22,943,238‬‬ ‫‪45670429139‬‬ ‫‪500‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪2727‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪1,815,691‬‬ ‫‪4874658253‬‬ ‫‪389‬‬ ‫وفلزات‬ ‫توسعهمعادن‬ ‫مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪2727‬‬ ‫‪938238‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪-2.99‬‬ ‫‪1,815,691‬‬ ‫‪4,017‬‬ ‫‪4874658253‬‬ ‫‪3768903072‬‬ ‫‪389‬‬ ‫‪296‬‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪1,202,247‬‬ ‫‪2871753036‬‬ ‫‪313‬‬ ‫روي‬ ‫توسعه معادن‬ ‫ایرانبهمنماه ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪933534‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪1,202,247‬‬ ‫‪1,966‬‬ ‫‪2871753036‬‬ ‫‪1835328028‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪261‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪4185‬‬ ‫‪-3.55‬‬ ‫‪427,080‬‬ ‫‪1787364069‬‬ ‫‪157‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪4185‬‬ ‫‪939850‬‬ ‫‪-3.55‬‬ ‫‪-1.54‬‬ ‫‪427,080‬‬ ‫‪2,484‬‬ ‫‪1787364069‬‬ ‫‪2334588476‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪238‬‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫‪5920‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪75,886‬‬ ‫‪436519939‬‬ ‫‪111‬‬ ‫تسهیالتچادرملو‬ ‫معدنيوصنعتي‬ ‫مسكن فروردین ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪5920‬‬ ‫‪938515‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-2.01‬‬ ‫‪75,886‬‬ ‫‪1,395‬‬ ‫‪436519939‬‬ ‫‪1309228501‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪169‬‬ ‫ح توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪64,489‬‬ ‫‪260445022‬‬ ‫‪53‬‬ ‫صبانور‬ ‫صنعتي‬ ‫توسعه‬ ‫ح‬ ‫‪92‬‬ ‫دي ماه‬ ‫معدني ومسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪934273‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪64,489‬‬ ‫‪1,416‬‬ ‫‪260445022‬‬ ‫‪1322929994‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪169‬‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫‪5276‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪80,616‬‬ ‫‪417913145‬‬ ‫‪53‬‬ ‫صنعتي گل‬ ‫معدني و‬ ‫گهرمرداد ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪5276‬‬ ‫‪934302‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪80,616‬‬ ‫‪1,237‬‬ ‫‪417913145‬‬ ‫‪1155732011‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪156‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪5925‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪43,808‬‬ ‫‪260294197‬‬ ‫‪52‬‬ ‫معادن‬ ‫منگنزایرانمسكن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪5925‬‬ ‫‪931701‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪43,808‬‬ ‫‪1,639‬‬ ‫‪260294197‬‬ ‫‪1527057330‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪145‬‬ ‫باما‬ ‫‪10349‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪68,525‬‬ ‫‪698993010‬‬ ‫‪34‬‬ ‫باما‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اسفندماه‪92‬‬ ‫‪10349‬‬ ‫‪935171‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪68,525‬‬ ‫‪1,316‬‬ ‫‪698993010‬‬ ‫‪1230685066‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪142‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫‪6073‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪10,773‬‬ ‫‪62840009‬‬ ‫‪8‬‬ ‫توسعه معدني‬ ‫صبانور ‪91‬‬ ‫صنعتيدي ماه‬ ‫امتیازتسهیالتو مسكن‬ ‫‪6073‬‬ ‫‪934715‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-1.86‬‬ ‫‪10,773‬‬ ‫‪1,431‬‬ ‫‪62840009‬‬ ‫‪1337577612‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪142‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫حفاري شمال‬ ‫‪4987‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪182,495‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪92‬‬ ‫‪889353596‬‬ ‫‪64‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪210.00‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪62000000000‬‬ ‫‪20611‬‬ ‫خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪808‬‬ ‫استخراج نفت گاز و ‪-0.91‬‬ ‫‪937246‬‬ ‫‪757295171‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪4987‬‬ ‫‪2751‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪182,495‬‬ ‫‪745,229‬‬ ‫‪889353596‬‬ ‫‪2038072166‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪105‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪937752‬‬ ‫امالك و مستغالت‬ ‫انبوه سازي‪-2.15،‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪677057185‬‬ ‫‪104‬‬ ‫امتیازتسهیالتمسكن‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫زایندهماهرود‪92‬‬ ‫مسكن آذر‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪937826‬‬ ‫‪210.00‬‬ ‫‪-1.59‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪62000000000‬‬ ‫‪900312821‬‬ ‫‪20611‬‬ ‫‪101‬‬ ‫شمال‬ ‫حفاري‬ ‫پارسیان‬ ‫بانك‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪4,218,965‬‬ ‫‪10085674951‬‬ ‫‪954‬‬ ‫امتیازتسهیالتمسكن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫تهرانماه ‪91‬‬ ‫مسكن آبان‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪926885‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪4,218,965‬‬ ‫‪636‬‬ ‫‪10085674951‬‬ ‫‪589499023‬‬ ‫‪954‬‬ ‫‪96‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1670‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫‪3,105,414‬‬ ‫‪5186828893‬‬ ‫‪387‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬‬ ‫امتیازپتسهیالت مسكن تیرماه ‪92‬‬ ‫‪1670‬‬ ‫‪934914‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪3,105,414‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪5186828893‬‬ ‫‪588995727‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪95‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫‪2261‬‬ ‫‪1.94‬‬ ‫‪1,445,538‬‬ ‫‪3268494932‬‬ ‫‪362‬‬ ‫امتیازسازي و‬ ‫شهر‬ ‫باغمیشه‪92‬‬ ‫سازيشهریور‬ ‫خانهمسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪2261‬‬ ‫‪938287‬‬ ‫‪1.94‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪1,445,538‬‬ ‫‪1,103‬‬ ‫‪3268494932‬‬ ‫‪1034930591‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪94‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪1864‬‬ ‫‪2.36‬‬ ‫‪2,529,963‬‬ ‫‪4716472417‬‬ ‫‪318‬‬ ‫مسكنشمال شرق‬ ‫امتیازتسهیالتمسكن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫اردیبهشت ‪92‬‬ ‫‪1864‬‬ ‫‪932097‬‬ ‫‪2.36‬‬ ‫‪-2.24‬‬ ‫‪2,529,963‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪4716472417‬‬ ‫‪834226839‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪91‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫‪2043‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪1,539,303‬‬ ‫‪3144772315‬‬ ‫‪197‬‬ ‫امتیازتسهیالتشاهد‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫مسكن آذر ماه ‪91‬‬ ‫‪2043‬‬ ‫‪933689‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪1,539,303‬‬ ‫‪701‬‬ ‫‪3144772315‬‬ ‫‪654516358‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪90‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫‪2841‬‬ ‫‪2.67‬‬ ‫‪819,658‬‬ ‫‪2328342677‬‬ ‫‪168‬‬ ‫شمالغرب‬ ‫مسكنمسكن‬ ‫امتیازتسهیالتگذاري‬ ‫شرکت سرمایه‬ ‫شهریورماه‪91‬‬ ‫‪2841‬‬ ‫‪929885‬‬ ‫‪2.67‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪819,658‬‬ ‫‪859‬‬ ‫‪2328342677‬‬ ‫‪798770940‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪89‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪3582‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪1,060,606‬‬ ‫‪3799188220‬‬ ‫‪162‬‬ ‫فارس‬ ‫عمرانوتوسعه‬ ‫مسكن خرداد ‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪3582‬‬ ‫‪935626‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪1,060,606‬‬ ‫‪752‬‬ ‫‪3799188220‬‬ ‫‪703590890‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪88‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪550,537‬‬ ‫‪947277988‬‬ ‫‪133‬‬ ‫تسهیالتمسكن‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫مسكن مردادماه‪91‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪929781‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪550,537‬‬ ‫‪794‬‬ ‫‪947277988‬‬ ‫‪738246302‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪88‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪295,290‬‬ ‫‪605338128‬‬ ‫‪78‬‬ ‫سیناتوسعه شاهد‬ ‫عمران و‬ ‫بانك‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪1870‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪295,290‬‬ ‫‪962,813‬‬ ‫‪605338128‬‬ ‫‪1787381621‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪88‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪2076‬‬ ‫‪2.67‬‬ ‫‪294,811‬‬ ‫‪612027278‬‬ ‫‪64‬‬ ‫آذربایجان‬ ‫امتیازتسهیالتتوسعه‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫فروردین ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫‪2076‬‬ ‫‪931826‬‬ ‫‪2.67‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪294,811‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪612027278‬‬ ‫‪687687948‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪86‬‬ ‫نوسازيوساختمانتهران‬ ‫‪3122‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪139,665‬‬ ‫‪428907222‬‬ ‫‪55‬‬ ‫وساختمان‬ ‫نوسازي‬ ‫تهراناسفندماه‪91‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪3122‬‬ ‫‪931071‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪139,665‬‬ ‫‪910‬‬ ‫‪428907222‬‬ ‫‪847274479‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪86‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1659‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪110,320‬‬ ‫‪183645103‬‬ ‫‪25‬‬ ‫گستراصفهان‬ ‫ساماناقتصادنوین‬ ‫بانك‬ ‫‪1659‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪110,320‬‬ ‫‪89,946,045‬‬ ‫‪183645103‬‬ ‫‪2.03256E+11‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪66‬‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪96,662‬‬ ‫‪292481832‬‬ ‫‪22‬‬ ‫توس‬ ‫توسعهشهري‬ ‫گسترمهرماه‪90‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪918807‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪96,662‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪292481832‬‬ ‫‪619275743‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪61‬‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫‪1877‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪63,748‬‬ ‫‪119093985‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ایران‬ ‫آبادگران‬ ‫ورفاهي‬ ‫توریستي‬ ‫مهرماه‪91‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪1877‬‬ ‫‪929712‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪-2.31‬‬ ‫‪63,748‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪119093985‬‬ ‫‪368166045‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪4513‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪10,430‬‬ ‫‪46572000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫تسهیالت مسكن بهمن ماه‪90‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪4513‬‬ ‫‪923908‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-2.14‬‬ ‫‪10,430‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪46572000‬‬ ‫‪330759190‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪939011‬‬ ‫‪ -2.30‬و تكثیر‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫‪321‬‬ ‫‪301422680‬‬ ‫‪37‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه‪91‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن آذر‪90‬‬ ‫‪929680‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪284482141‬‬ ‫‪33‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن آبان ‪90‬‬ ‫‪932699‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪272348166‬‬ ‫‪33‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اسفندماه‪90‬‬ ‫‪929798‬‬ ‫‪-2.31‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪167363703‬‬ ‫‪25‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خرداد ‪91‬‬ ‫‪936189‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪188173963‬‬ ‫‪24‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه‪90‬‬ ‫‪938097‬‬ ‫‪-1.05‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪126643110‬‬ ‫‪17‬‬ ‫بانك ایران زمین‬ ‫‪1468‬‬ ‫‪-2.78‬‬ ‫‪56,340‬‬ ‫‪82732720‬‬ ‫‪12‬‬ ‫بانك کارآفرین‬ ‫‪2342‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪12,975‬‬ ‫‪29286975‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي‬ ‫بیمه البرز‬ ‫‪1147‬‬ ‫‪1.96‬‬ ‫‪3,646,514‬‬ ‫‪4183868864‬‬ ‫‪322‬‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪1437‬‬ ‫‪3.38‬‬ ‫‪3,391,949‬‬ ‫‪4875024355‬‬ ‫‪318‬‬ ‫بیمه آسیا‬ ‫‪1257‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪1,196,768‬‬ ‫‪1503859918‬‬ ‫‪115‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪254,660‬‬ ‫‪523777669‬‬ ‫‪68‬‬ ‫بیمه میهن‬ ‫‪1545‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪252,485‬‬ ‫‪390158568‬‬ ‫‪44‬‬ ‫بیمه سامان‬ ‫‪1883‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪277,021‬‬ ‫‪521584662‬‬ ‫‪42‬‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫‪2267‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪226,029‬‬ ‫‪512966609‬‬ ‫‪28‬‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫‪3765‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪32,838‬‬ ‫‪123635070‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مهندسي ساختمان تاسیسات راه آهن‬ ‫‪9952‬‬ ‫کشتیراني دریاي خزر‬ ‫‪5365‬‬ ‫توسعه خدمات دریایي وبندري سینا‬ ‫‪44437‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫پیمانكاري صنعتي‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪110,993‬‬ ‫‪1104548390‬‬ ‫‪111‬‬ ‫حمل و نقل آبي‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن فروردین ‪91‬‬ ‫‪931778‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪419300028‬‬ ‫‪43‬‬ ‫گروهبهمن‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪1,925,669‬‬ ‫‪2886519070‬‬ ‫‪283‬‬ ‫ریختهگري تراکتورسازي ایران‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪2,138,143‬‬ ‫‪4247402876‬‬ ‫‪276‬‬ ‫ایران خودرودیزل‬ ‫‪723‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪2,832,548‬‬ ‫‪2049274069‬‬ ‫‪272‬‬ ‫آهنگري تراکتورسازي ایران‬ ‫‪2130‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫‪1,010,251‬‬ ‫‪2151445494‬‬ ‫‪193‬‬ ‫رینگسازيمشهد‬ ‫‪2751‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪859,366‬‬ ‫‪2364051323‬‬ ‫‪173‬‬ ‫ح ‪ .‬الكتریك خودرو شرق‬ ‫‪778‬‬ ‫‪-4.54‬‬ ‫‪978,279‬‬ ‫‪761088597‬‬ ‫‪145‬‬ ‫سرمایه گذاري اعتبار ایران‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪951,705‬‬ ‫‪2046188196‬‬ ‫‪141‬‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫‪1869‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪867,130‬‬ ‫‪1621068908‬‬ ‫‪119‬‬ ‫سایپا‬ ‫‪1230‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪5,195,083‬‬ ‫‪6389369896‬‬ ‫‪119‬‬ ‫موتورسازانتراکتورسازيایران‬ ‫‪2271‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪403,615‬‬ ‫‪916805664‬‬ ‫‪114‬‬ ‫الكتریك خودرو شرق‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪417,649‬‬ ‫‪847145400‬‬ ‫‪113‬‬ ‫ح ‪ .‬فنرسازيزر‬ ‫‪707‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪955,864‬‬ ‫‪675348863‬‬ ‫‪112‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫‪744‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪4,603,742‬‬ ‫‪3426949129‬‬ ‫‪109‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪1892‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪333,029‬‬ ‫‪630128705‬‬ ‫‪95‬‬ ‫ح ‪ .‬نیرو محرکه‬ ‫‪849‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪434,684‬‬ ‫‪369252416‬‬ ‫‪93‬‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫‪4819‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪672,473‬‬ ‫‪3240356803‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مهندسي صنعتي روان فن آور‬ ‫‪6693‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪81,723‬‬ ‫‪547009588‬‬ ‫‪86‬‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫‪3280‬‬ ‫‪3.54‬‬ ‫‪215,957‬‬ ‫‪708421232‬‬ ‫‪80‬‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪429,791‬‬ ‫‪778836805‬‬ ‫‪77‬‬ ‫محورسازانایرانخودرو‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪232,383‬‬ ‫‪499703105‬‬ ‫‪63‬‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫‪2322‬‬ ‫‪-1.90‬‬ ‫‪236,223‬‬ ‫‪539133839‬‬ ‫‪54‬‬ ‫کمكفنرایندامین‬ ‫‪2066‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪150,931‬‬ ‫‪311887258‬‬ ‫‪42‬‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫‪4703‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪216,794‬‬ ‫‪1019581623‬‬ ‫‪40‬‬ ‫سایپاآذین‬ ‫‪2803‬‬ ‫‪-2.57‬‬ ‫‪159,116‬‬ ‫‪445982552‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫‪2560‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪32,603‬‬ ‫‪82895261‬‬ ‫‪22‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪1683‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪110,990‬‬ ‫‪191679730‬‬ ‫‪20‬‬ ‫صنایعریختهگريایران‬ ‫‪1928‬‬ ‫‪-2.92‬‬ ‫‪33,677‬‬ ‫‪64567213‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1,192,766‬‬ ‫‪8142788866‬‬ ‫‪648‬‬ ‫فنرسازيخاور‬ ‫‪2770‬‬ ‫‪1.99‬‬ ‫‪40,054‬‬ ‫‪113112496‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪249,261‬‬ ‫‪2743347382‬‬ ‫‪165‬‬ ‫سازه پویش‬ ‫‪19497‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪2,610‬‬ ‫‪49015070‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مهندسينصیرماشین‬ ‫‪4928‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪28,778‬‬ ‫‪142492942‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ایران خودرو‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪8,410,525‬‬ ‫‪21026312500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪535,610‬‬ ‫‪2873427002‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪206,356‬‬ ‫‪9169794331‬‬ ‫‪858‬‬ ‫ح‪ .‬خدمات دریایي وبندري سینا‬ ‫‪40740‬‬ ‫‪0.62‬‬ ‫‪94,381‬‬ ‫‪3845083874‬‬ ‫‪388‬‬ ‫حملونقلتوکا‬ ‫‪3142‬‬ ‫‪3.49‬‬ ‫‪2,073,376‬‬ ‫‪6514213257‬‬ ‫‪353‬‬ ‫توکاریل‬ ‫‪7557‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪681,693‬‬ ‫‪5151484120‬‬ ‫‪327‬‬ ‫حمل و نقل بین المللي خلیج فارس‬ ‫‪1919‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫‪1,439,206‬‬ ‫‪2761578461‬‬ ‫‪229‬‬ ‫کشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬ ‫‪4693‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪742,838‬‬ ‫‪3492107659‬‬ ‫‪126‬‬ ‫حمل و نقل پتروشیمي( سهامي عام‬ ‫‪2754‬‬ ‫‪3.38‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪1321951207‬‬ ‫‪106‬‬ ‫گروه مپنا (سهامي عام)‬ ‫‪6878‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫کنترلخوردگيتكینکو‬ ‫‪11006‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اردیبهشت‪91‬‬ ‫‪934054‬‬ ‫‪-2.36‬و تكثیر‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫‪443‬‬ ‫‪413785962‬‬ ‫‪47‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬انبارداري و ارتباطات‬ ‫خدمات فني و مهندسي‬ ‫خودرو و ساخت قطعات‬ ‫ایران خودرو‬ ‫‪2469‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪7,750,429‬‬ ‫‪19132271500‬‬ ‫‪865‬‬ ‫گسترشسرمایهگذاريایرانخودرو‬ ‫‪3236‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪2,563,041‬‬ ‫‪8294317920‬‬ ‫‪396‬‬ ‫زامیاد‬ ‫‪1144‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪3,199,124‬‬ ‫‪3661249537‬‬ ‫‪353‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪745‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪3,260,478‬‬ ‫‪2428292302‬‬ ‫‪329‬‬ ‫سرمایهگذاري رنا(هلدینگ‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,500,045‬‬ ‫‪2723447664‬‬ ‫‪300‬‬ ‫دباغي‪ ،‬پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش‬ ‫گروه صنعتي ملي (هلدینگ‬ ‫‪5523‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪61,758‬‬ ‫‪331647292‬‬ ‫‪14‬‬ ‫رایانه و فعالیتهاي وابسته به آن‬ ‫دادهپردازيایران‬ ‫‪2253‬‬ ‫‪-1.92‬‬ ‫‪1,739,437‬‬ ‫‪3918951472‬‬ ‫‪418‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪5883‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪300,776‬‬ ‫‪1769374928‬‬ ‫‪207‬‬ ‫همكاران سیستم‬ ‫‪4765‬‬ ‫‪-2.10‬‬ ‫‪378,553‬‬ ‫‪1803918000‬‬ ‫‪185‬‬ ‫خدماتانفورماتیك‬ ‫‪10290‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪300,018‬‬ ‫‪3069115828‬‬ ‫‪103‬‬
‫‪30‬‬ ‫آمار بورس‬ ‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫اپتیكي و اندازهگیري‪1,042,343‬‬ ‫ابزارپزشكي‪-0.47 ،‬‬ ‫‪664833840‬‬ ‫‪160‬‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمي‬ ‫پردیس‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫ایران‬ ‫کنتورسازي‬ ‫‪1148‬‬ ‫‪12266‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪-3.37‬‬ ‫‪680,345‬‬ ‫‪251,531‬‬ ‫‪780765329‬‬ ‫‪3085209947‬‬ ‫سرمایهگذاري سپه‬ ‫‪2386‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫استخراج‬ ‫‪737,667‬‬ ‫‪1755714173‬‬ ‫پردیس‬ ‫ح‪.‬‬ ‫گذاريطبس‬ ‫سرمایه نگین‬ ‫ذغالسنگ‬ ‫‪286‬‬ ‫‪3937‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪2.98‬‬ ‫‪843,465‬‬ ‫‪252,368‬‬ ‫‪241177259‬‬ ‫‪993471010‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪72‬‬ ‫ایرانیان‬ ‫شاهرود‬ ‫گذاريشرق‬ ‫سرمایه شمال‬ ‫گسترشو معدني‬ ‫صنعتي‬ ‫‪1435‬‬ ‫‪10012‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪247,026‬‬ ‫‪9,017‬‬ ‫‪374,235‬‬ ‫‪354552134‬‬ ‫‪90275883‬‬ ‫‪798048183‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سرمایهگذاري مليایران‬ ‫‪1781‬‬ ‫‪340,717‬‬ ‫‪588889214‬‬ ‫‪74‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪5029‬‬ ‫‪175,950‬‬ ‫‪884866342‬‬ ‫‪71‬‬ ‫سرمایهگذاريملت‬ ‫سرمایه گذاري صنعت ومعدن‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫‪638‬‬ ‫‪2143‬‬ ‫‪6813‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫گروهصنایعبهشهرایران‬ ‫‪2127‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهصنعتيایران‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫سرمایهگذارينیرو‬ ‫معادن بافق‬ ‫ح ‪ .‬گروهصنایعبهشهرایران‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫سرمایهگذاريبوعلي‬ ‫ح توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫سیمانغرب‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪4185‬‬ ‫‪-3.55‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫ایرانارقام‬ ‫‪12266‬‬ ‫‪2584‬‬ ‫‪-3.37‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪251,531‬‬ ‫‪52,930‬‬ ‫‪115‬‬ ‫تجارت الكترونیك پارسیان‬ ‫‪8458‬‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫استخراج‪-0.01‬‬ ‫‪37,855‬‬ ‫‪319494976‬‬ ‫‪22‬‬ ‫افرانت‬ ‫ح‪.‬‬ ‫سنگ نگین طبس‬ ‫ذغال‬ ‫‪3931‬‬ ‫‪3937‬‬ ‫‪-3.30‬‬ ‫‪2.98‬‬ ‫‪23,459‬‬ ‫‪252,368‬‬ ‫‪92219812‬‬ ‫‪993471010‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪72‬‬ ‫صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود‬ ‫‪10012‬‬ ‫خدمات وابسته‬ ‫زراعت و ‪0.17‬‬ ‫‪9,017‬‬ ‫‪90275883‬‬ ‫‪15‬‬ ‫کشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫‪27560‬‬ ‫استخراج‪0.54‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫‪25,053‬‬ ‫‪690458986‬‬ ‫‪28‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫‪ 6813‬ساخت دستگاهها و‬ ‫‪-2.59‬وسایل ارتباطي ‪137,218‬‬ ‫‪934850652‬‬ ‫‪41‬‬ ‫پارس الكتریك‬ ‫‪3844‬‬ ‫‪3.98‬هاي فلزي‬ ‫استخراج کانه‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪922560000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪4874658253‬‬ ‫‪389‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪2727‬‬ ‫محصوالت فلزي‬ ‫ساخت ‪-0.94‬‬ ‫‪1,815,691‬‬ ‫‪4874658253‬‬ ‫‪389‬‬ ‫المیرانمعادن روي ایران‬ ‫توسعه‬ ‫‪2788‬‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪352,860‬‬ ‫‪1,202,247‬‬ ‫‪983782236‬‬ ‫‪2871753036‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪934850652‬‬ ‫‪5,246,327‬‬ ‫‪43,357‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1,202,247‬‬ ‫‪2871753036‬‬ ‫‪427,080‬‬ ‫‪1787364069‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪5920‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪75,886‬‬ ‫‪436519939‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪64,489‬‬ ‫‪260445022‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪5276‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪5925‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫ح توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫فرآوردههاي نسوز پارس‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫فرآوردههاينسوزآذر‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫باما‬ ‫فراورده هاي نسوزایران‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫صنایعخاكچینيایران‬ ‫‪1425‬‬ ‫‪994‬‬ ‫‪4.63‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪18,454‬‬ ‫‪22,898‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫سیمان‪ ،‬آهك و گچ‬ ‫‪80,616‬‬ ‫‪-3.12‬‬ ‫‪1,612,220‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪235102412‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18341168‬‬ ‫‪47379429‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪417913145‬‬ ‫‪4338233144‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪10349‬‬ ‫‪1683‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪43,808‬‬ ‫‪1,423,834‬‬ ‫‪68,525‬‬ ‫‪1,317,099‬‬ ‫‪260294197‬‬ ‫‪2837886728‬‬ ‫‪6073‬‬ ‫‪3742‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-1.45‬‬ ‫‪10,773‬‬ ‫‪1,751,156‬‬ ‫‪62840009‬‬ ‫‪6552834525‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪698993010‬‬ ‫‪2216768429‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪159‬‬ ‫خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪278,122‬‬ ‫استخراج نفت گاز و‪-0.82‬‬ ‫‪5055‬‬ ‫‪1405988106‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪142,601‬‬ ‫‪182,495‬‬ ‫‪705710641‬‬ ‫‪889353596‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪5069‬‬ ‫‪4987‬‬ ‫سیمان داراب‬ ‫‪2284‬‬ ‫امالك و مستغالت ‪134,863‬‬ ‫انبوه سازي‪-0.61،‬‬ ‫‪302965299‬‬ ‫‪65‬‬ ‫سرمایه کارون‬ ‫سیمان‬ ‫گذاري مسكن زاینده رود‬ ‫‪5971‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪210.00‬‬ ‫‪234,365‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪1399415910‬‬ ‫‪62000000000‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪20611‬‬ ‫سیمان‬ ‫شاهرود مسكن تهران‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪4795‬‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪43,506‬‬ ‫‪4,218,965‬‬ ‫‪213289149‬‬ ‫‪10085674951‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪954‬‬ ‫‪27555‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪3,982‬‬ ‫‪107306904‬‬ ‫‪35186‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪16,194‬‬ ‫‪2887‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪38,961‬‬ ‫‪5305‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪24,951‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪2,150‬‬ ‫‪3.01‬‬ ‫‪140,700‬‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫‪1670‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫‪2261‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪1864‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫‪2043‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫‪2841‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪3582‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪2050‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪2076‬‬ ‫‪3122‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫سیمان قائن‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫سیمان شمال‬ ‫سیمان خزر‬ ‫سیمان سفیدنيریز‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪8514‬‬ ‫‪24,850‬‬ ‫‪3,105,414‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫‪1.94‬‬ ‫‪2.36‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪2.67‬‬ ‫‪20410‬‬ ‫‪211077961‬‬ ‫‪5186828893‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪1,445,538‬‬ ‫‪3268494932‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪2,529,963‬‬ ‫‪4716472417‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪1,539,303‬‬ ‫‪3144772315‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪819,658‬‬ ‫‪2328342677‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪1,060,606‬‬ ‫‪3799188220‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪550,537‬‬ ‫‪947277988‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪127774071‬‬ ‫‪43752810‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫لیزینگصنعتومعدن‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫لیزینگخودروغدیر‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪-3.55‬‬ ‫‪33,248‬‬ ‫‪427,080‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫سایر محصوالت کاني غیرفلزي‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪75,886‬‬ ‫‪3582‬‬ ‫‪2189‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪1,060,606‬‬ ‫‪934,578‬‬ ‫‪295,290‬‬ ‫‪605338128‬‬ ‫‪78‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪294,811‬‬ ‫‪612027278‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫گذاریها‬ ‫سرمایه‬ ‫‪295,290‬‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫نوسازي‬ ‫سیمانارومیه‬ ‫‪5956‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪139,665‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪428907222‬‬ ‫‪590000‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سیمانفارس‬ ‫سیمان کردستان‬ ‫سیمانخاش‬ ‫‪6907‬‬ ‫‪4666‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪11,225‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪2,486‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪2.67‬‬ ‫‪981101100‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫لیزینگ رایان سایپا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪50377800‬‬ ‫گذاري مسكن‬ ‫سرمایه‬ ‫لیزینگایران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪16780500‬‬ ‫‪153034844‬‬ ‫‪1787364069‬‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪39014440‬‬ ‫‪436519939‬‬ ‫‪64,489‬‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪4,310,728‬‬ ‫‪-3.40‬‬ ‫‪4880‬‬ ‫‪80,616‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪5276‬‬ ‫‪1,127,764‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪6058‬‬ ‫‪43,808‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪5925‬‬ ‫‪278,122‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪5567‬‬ ‫‪68,525‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪10349‬‬ ‫‪86,232‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪15458‬‬ ‫‪10,773‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪6073‬‬ ‫‪64,928‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪12481‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪154,743‬‬ ‫‪-1.81‬‬ ‫‪7318‬‬ ‫‪182,495‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪4987‬‬ ‫‪209,038‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪3493‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪8,415‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪6204‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪210.00‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪58,500‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪2490‬‬ ‫‪4,218,965‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪11,247‬‬ ‫‪-1.24‬‬ ‫‪7319‬‬ ‫‪3,105,414‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫‪1670‬‬ ‫‪4,029‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪5610‬‬ ‫‪1,445,538‬‬ ‫‪1.94‬‬ ‫‪2261‬‬ ‫‪102,525‬‬ ‫‪-2.18‬‬ ‫‪5888‬‬ ‫‪2,529,963‬‬ ‫‪2.36‬‬ ‫‪1864‬‬ ‫سایر واسطه گریهاي مالي‬ ‫‪1,539,303‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪2043‬‬ ‫‪2,600,170‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪2206‬‬ ‫‪819,658‬‬ ‫‪2.67‬‬ ‫‪2841‬‬ ‫‪2,328,767‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪1897‬‬ ‫بازرگاني و تولیدي مرجان کار‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫سایپاشیشه‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫پارس سرام‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫پشمشیشهایران‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪16‬‬ ‫‪111069362‬‬ ‫‪12805‬‬ ‫‪5920‬‬ ‫شیشه همدان‬ ‫حفاري شمال‬ ‫کارخانجاتتولیديشیشهرازي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪570210886‬‬ ‫‪4763‬‬ ‫‪4185‬‬ ‫جامدارو‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫‪10‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫اپتیكي و اندازهگیري ‪63,824‬‬ ‫ابزارپزشكي‪-0.31 ،‬‬ ‫‪388502715‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪3085209947‬‬ ‫‪134186507‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪6087‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪244‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪77019008‬‬ ‫‪165,957‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪156‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪11161469662‬‬ ‫‪1,815,691‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫سازي اراك‬ ‫ماشینبافق‬ ‫معادن‬ ‫باما‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫هگمتان‬ ‫سیمان شمال‬ ‫حفاري‬ ‫‪137,218‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪2727‬‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫معدني و صنعتي صبانور‬ ‫توسعه‬ ‫سیمان تهران‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪2701‬‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫سیمان شرق‬ ‫درصد تغییر‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪1775‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫‪550,537‬‬ ‫‪316,809‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪260445022‬‬ ‫‪21037545559‬‬ ‫‪417913145‬‬ ‫‪6832205463‬‬ ‫‪260294197‬‬ ‫‪1548273721‬‬ ‫‪698993010‬‬ ‫‪1330872085‬‬ ‫‪62840009‬‬ ‫‪810390461‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪673‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1122226792‬‬ ‫‪889353596‬‬ ‫‪730074066‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪52207717‬‬ ‫‪62000000000‬‬ ‫‪145694200‬‬ ‫‪10085674951‬‬ ‫‪81141590‬‬ ‫‪5186828893‬‬ ‫‪21805485‬‬ ‫‪3268494932‬‬ ‫‪603697377‬‬ ‫‪4716472417‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪20611‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪954‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪3144772315‬‬ ‫‪5735965141‬‬ ‫‪2328342677‬‬ ‫‪4417608061‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪3799188220‬‬ ‫‪2045576302‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪947277988‬‬ ‫‪624488619‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪605338128‬‬ ‫آذربایجان‬ ‫گذاريتوسعه‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫خوارزمي‬ ‫‪2076‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪2.67‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪294,811‬‬ ‫‪8,837,454‬‬ ‫‪612027278‬‬ ‫‪12358554778‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪25‬‬ ‫تهران‬ ‫وساختمان‬ ‫بیمه‬ ‫صنعت‬ ‫نوسازي گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪3122‬‬ ‫‪1484‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪3.13‬‬ ‫‪139,665‬‬ ‫‪7,322,209‬‬ ‫‪428907222‬‬ ‫‪10867461169‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1060‬‬ ‫گستراصفهان میراث فرهنگي‬ ‫سامانسرمایه گذاري‬ ‫گروه‬ ‫‪1659‬‬ ‫‪5677‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪110,320‬‬ ‫‪7,064,121‬‬ ‫‪183645103‬‬ ‫‪40102824176‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪657‬‬ ‫گستر‬ ‫گذاريتوس‬ ‫سرمایهشهري‬ ‫توسعه‬ ‫توسعه ملي‬ ‫گروه‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪4581‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪96,662‬‬ ‫‪6,014,913‬‬ ‫‪292481832‬‬ ‫‪27554680854‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪450‬‬ ‫گستر‬ ‫گذاريتوس‬ ‫سرمایهشهري‬ ‫توسعه‬ ‫سایپا‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪1081‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪96,662‬‬ ‫‪4,703,904‬‬ ‫‪292481832‬‬ ‫‪5082959284‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪471‬‬ ‫هلدینگایران‬ ‫آبادگران‬ ‫ورفاهي‬ ‫توریستي‬ ‫غدیر(‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1877‬‬ ‫‪6828‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪63,748‬‬ ‫‪450,339‬‬ ‫‪119093985‬‬ ‫‪2997284009‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪241‬‬ ‫آبادگران ایران‬ ‫سرمایهورفاهي‬ ‫توریستي‬ ‫فرهنگي‬ ‫گذاري میراث‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪1877‬‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪63,748‬‬ ‫‪5,069,880‬‬ ‫‪119093985‬‬ ‫‪21719358118‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪291‬‬ ‫سرمایهآژند‬ ‫سخت‬ ‫گذاريصندوقبازنشستگي‬ ‫‪4513‬‬ ‫‪3935‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪10,430‬‬ ‫‪348,201‬‬ ‫‪46572000‬‬ ‫‪1321153669‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪85‬‬ ‫سخت‬ ‫گذاريتوسعه‬ ‫سرمایه‬ ‫ملينمادها‬ ‫‌ترین‬ ‫آژنده‬ ‫پرمعامل‬ ‫‪4513‬‬ ‫‪3091‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪3554‬‬ ‫‪ -0.62‬و تكثیر‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫‪46572000‬‬ ‫‪10,430‬‬ ‫‪2497187149‬‬ ‫‪810,235‬‬ ‫بازار‬ ‫بیشترین ارزش‬ ‫صنایع سیمان دشتستان‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪3165‬‬ ‫‪1659‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫رشته اي صنعتي ‪110,320‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫شرکتهاي چند‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3039000‬‬ ‫‪183645103‬‬ ‫سرمایه گذاري آتیه دماوند‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪6578.2‬‬ ‫‪0.539516117‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪1064.9‬‬ ‫‪2.978435354‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪692.2‬‬ ‫‪-0.374208405‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪16470.5‬‬ ‫‪-0.242270071‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪-2.58973194‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪0.008237911‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪1320364623‬‬ ‫‪372,300‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫بانك اقتصاد نوين‬ ‫‪89946045‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪23332058‬‬ ‫‪770‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪22943238‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن زاينده رود‬ ‫‪20000000‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫هلدينگ پتروشيمي خليج فارس‬ ‫ت‪-‬بانك پاسارگاد‬ ‫‪17871005‬‬ ‫‪587‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪15324233‬‬ ‫‪1005‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫‪10022638‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه توسعه ملي‬ ‫قيمت پاياني درصد تغيير‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪695.9‬‬ ‫‪-1.234743117‬‬ ‫ت‪-‬پتروشيمي آبادان‬ ‫‪2993‬‬ ‫‪-55.33‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪26430‬‬ ‫‪3.971204343‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪10488.5‬‬ ‫‪0.003813846‬‬ ‫ت‪-‬خوراك دام پارس‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪-5.22‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪47180.6‬‬ ‫‪3.957060419‬‬ ‫هلدينگ پتروشيمي خليج فارس‬ ‫‪778‬‬ ‫‪-4.54‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪296625.9‬‬ ‫‪0.034196163‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪17546.1‬‬ ‫‪0.651656389‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪33941.1‬‬ ‫‪-0.249808235‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪16453.9‬‬ ‫‪-0.044346706‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪9633.4‬‬ ‫‪0.414859907‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪230914.8‬‬ ‫‪-0.364343681‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪1900.4‬‬ ‫‪3.971988183‬‬ ‫ت‪-‬بانك پاسارگاد‬ ‫ت‪-‬الكتريك خودرو شرق‬ ‫صنايع جوشكاب يزد‬ ‫‪3909‬‬ ‫‪14198‬‬ ‫‪12313‬‬ ‫نمای بازار‬ ‫‪184‬‬ ‫قيمت پاياني ارزش معامله‬ ‫بانك اقتصاد نوين‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪203256210342‬‬ ‫پذيره نويسي اوراق اجاره شرکت واسط مالي فروردين‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪108510000000‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن زاينده رود‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪62000000000‬‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪5677‬‬ ‫‪14198‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪4581‬‬ ‫‪104070027780‬‬ ‫‪45670429139‬‬ ‫‪40102824176‬‬ ‫‪27554680854‬‬ ‫بیشترین درصد افزایش‬ ‫بیشترین درصد کاهش‬ ‫‪587‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪12‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪-5.32‬‬ ‫‪-5.19‬‬ ‫‪-3.93‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫ت‪-‬توليدي ايران تاير‬ ‫‪3234‬‬ ‫‪323300‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن زاينده رود‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪210‬‬ ‫ت‪-‬گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪5677‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫صنايع غدايي مينو شرق‬ ‫‪6447‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪994‬‬ ‫‪4.63‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1670‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫شاخص کل‬
‫اقتصاد خانه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫کار خانگی‪ ،‬حلقه مفقوده محاسبات ملی‬ ‫مریم نظری‪ :‬از صبح تا شب می‌شوید‬ ‫و می‌روب��د‪ .‬صبحانه بچه‌ه��ا را می‌دهد‪،‬‬ ‫ظرف‌ها را می‌شوید‪ ،‬خانه را گردگیری و‬ ‫جارو می‌کند‪ ،‬لباس‌های خش��ک شده را‬ ‫جمع می‌کند و اتو می‌کش��د‪ ،‬برای ناهار‬ ‫غذا می‌پزد‪ .‬بچه‌ها که از مدرسه می‌آیند‬ ‫به درس و مشق‌ش��ان می‌رس��د و ‪ ...‬این‬ ‫توصیف س��اعاتی از روز است و کارهایی‬ ‫که ی��ک زن خانه‌دار ه��ر روز به تنهایی‬ ‫انجام می‌دهد‪ .‬هرچند حاال دیگر ماشین‬ ‫لباسشویی لباس‌ها را می‌شوید و ماشین‬ ‫ظرفش��ویی ظرف‌ه��ا را‪ ،‬ام��ا هن��وز هم‬ ‫هیچکس نمی‌تواند منکر نقشی شود که‬ ‫نه‌تنها ‪19‬میلیون زن خانه‌دار در کش��ور‬ ‫در خانه‌های‌شان ایفا می‌کنند بلکه زنان‬ ‫ش��اغل نیز در کنار وظای��ف کاری خود‪،‬‬ ‫درست مثل زنان خانه‌دار‪ ،‬روزانه بسیاری‬ ‫از آن فعالیت‌ه��ا را انجام می‌دهند‪ .‬تصور‬ ‫کنید تنها ‪ 1‬هفته هیچ زنی هیچ کدام از‬ ‫این کارها را به گردن نگیرد‪.‬‬ ‫آن وق��ت م��رد ب��رای تهیه ه��ر وعده‬ ‫غذا بی��رون از خانه ب��رای ‪ 4‬نفر حداقل‬ ‫بای��د ‪ 28‬هزار توم��ان بپ��ردازد‪ .‬هزینه‬ ‫گ��رد و گی��ری و رف��ت و روب خانه در‬ ‫ی��ک روز از ‪ 8‬صبح تا ‪ 5‬بعدازظهر حدود‬ ‫‪100‬هزار تومان می‌شود‪ .‬هزینه اتوکشی‬ ‫لباس‌ها در خشکشویی را نیز به این ارقام‬ ‫اضافه کنید‪ .‬حساب دودوتا چهارتاست و‬ ‫با احتس��اب می��زان حقوق و دس��تمزد‬ ‫می‌ش��ود گفت که هن��وز چند روز از ماه‬ ‫نگذشته چیزی از حقوق پدرخانواده باقی‬ ‫نمی‌مان��د‪ .‬این در حالی اس��ت که هیچ‬ ‫ی��ک از خدماتی ک��ه از بیرون خریداری‬ ‫می‌ش��ود ب��ا عش��ق همس��ری و محبت‬ ‫مادری آمیخته نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹خانه‌داری شغل است یا نه؟‬ ‫بس��یاری از افراد خانه‌داری را ش��غل‬ ‫نمی‌دانن��د چراک��ه براس��اس تعری��ف‬ ‫ش��غلفعالیتی درآمدزا تعریف می‌شود‪ .‬به‬ ‫این ترتی��ب فعالیت داش��تن و درآمدزا‬ ‫ب��ودن ‪ 2‬عنص��ر اساس��ی ب��رای تعریف‬ ‫شغل به‌شمار می‌آید‪ .‬بر پایه این تعریف‪،‬‬ ‫اقشاری مانند دانش‌آموزان و دانشجویان‬ ‫که فعالیت بدون درآمد داشته و کسانی‬ ‫که درآمدی بدون فعالی��ت دارند‪ ،‬مانند‬ ‫افرادی که سود حساب پس‌انداز خود را‬ ‫ماهانه دریافت می‌کنند‪ ،‬ش��اغل به شمار‬ ‫نمی‌روند‪.‬‬ ‫هرچن��د در برنامه‌ه��ای رییس دولت‬ ‫یازده��م خانه‌داری به‌عنوان ش��غل دیده‬ ‫شده اس��ت اما تفاوت خانه‌داری با سایر‬ ‫مش��اغل در تصمیم‌گیری‌ه��ای کالن‬ ‫بسیاری از کشورها اعم از توسعه یافته و‬ ‫توس��عه نیافته اثر گذاشته و موجب شده‬ ‫که زن��ان خانه‌دار با وجود حساس��یت و‬ ‫سنگینی مس��ئولیتی که به عهده دارند‪،‬‬ ‫از دایره افراد ش��اغل حذف و از بسیاری‬ ‫مزای��ا محروم ش��وند‪ .‬در حالی که با یک‬ ‫حس��اب و کتاب س��اده می‌توان پی برد‬ ‫ک��ه گرچه خان��ه‌داری‪ ،‬به خ��ودی خود‬ ‫کاری درآمدزا نیس��ت‪ ،‬اما انجام کارهای‬ ‫خانه توس��ط زن‪ ،‬موجب صرفه‌جویی در‬ ‫بسیاری هزینه‌هاست‪.‬‬ ‫کار بی‌مزد خانگی در اقتصاد جامعه از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است‪ .‬کار خانگی‬ ‫با ارائ��ه خدمات رایگان که بس��یاری از‬ ‫جمعیت ش��اغل به آن وابس��ته هستند‪،‬‬ ‫پایه‌ه��ای اقتص��ادی جامع��ه را تقویت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش‌گذاری مانع اشتغال کاذب‬ ‫از دی��دگاه برخ��ی صاحب‌نظ��ران‬ ‫اقتص��ادی و اجتماع��ی‪ ،‬کار خانگی بین‬ ‫‪ 25‬ت��ا ‪40‬درصد ثروت ایجاد ش��ده در‬ ‫کش��ورهای صنعت��ی را دربرمی‌گی��رد‪.‬‬ ‫چن��دی پیش عش��رت ش��ایق نماینده‬ ‫مجل��س هفتم ب��ه فارس گف��ت که «با‬ ‫ارزش‌گذاری کار خانه‌داری بخش زیادی‬ ‫از زنان��ی ک��ه ب��ه اش��تغال کاذب روی‬ ‫آورده‌ان��د‪ ،‬دیگ��ر به این ش��غل‌ها جذب‬ ‫نمی‌شوند و آسیب‌های اجتماعی به‌طور‬ ‫چش��مگیری کاهش می‌یابد اجرای طرح‬ ‫ارزش گ��ذاری کار خان��ه‌داری نیازمن��د‬ ‫دق��ت و باورمندی بیش��تری اس��ت‪ ».‬او‬ ‫با اش��اره به پژوهش مرک��ز پژوهش‌های‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در س��ال ‪۸۴‬‬ ‫ب��ا موضوع ارزش‌گ��ذاری اقتصادی زنان‬ ‫خانه‌دار و تامین آتیه آنها نیز گفت‪« :‬در‬ ‫این پژوهش مش��خص شد ‪17‬میلیون و‬ ‫‪998‬ه��زار خانوار در کش��ور وجود دارند‬ ‫که ارزش کار خان��ه‌‌داری زنان ‪336‬هزار‬ ‫میلیارد ریال در س��ال است و سهم زنان‬ ‫در تولید ناخالص ملی ‪16‬درصد بود‪ .‬این‬ ‫گزارش نشان می‌‌داد زنان خانه‌دار در‌آمد‬ ‫پنهان��ی دارند که اگربه ص��ورت آمار در‬ ‫آی��د می‌توان از آنها حمای��ت و پایه‌های‬ ‫خانواده را تحکیم کرد‪».‬‬ ‫‪ 3‬س��ال پیش بود که نتای��ج تحقیقی‬ ‫از س��وی دانش��گاه تربیت معلم که روی‬ ‫‪ 2000‬زن خان��ه‌دار تهرانی انجام ش��د‪،‬‬ ‫نشان داد که در سال ‪ 90‬هر زن خانه‌دار‪،‬‬ ‫هفت��ه‌ای ‪ ۱۶۰‬هزار تومان و هر ماه ‪۶۴۰‬‬ ‫هزار تومان ارزش افزوده اقتصادی تولید‬ ‫ب��ه اهمی��ت و ارزش کار خان��ه‌داری وقتی می‌ت��وان به‌طور‬ ‫ملموس‌ت��ری پی ب��رد که با قیمت‌های بازار س��نجیده ش��ود‪.‬‬ ‫سال ‪ ،1987‬یک ش��رکت بیمه عمر‪ ،‬ارزش کار خانگی زنان را‬ ‫‪ 19/253‬پوند در سال تخمین زد‪ .‬شرکت نامبرده با نمونه‌گیری‬ ‫رایانه‌ای‪ ،‬ش��رایط یک زن ‪37‬س��اله‪ ،‬به نام «روزا لیند هاریس»‬ ‫را ک��ه مادر ‪ 2‬فرزند بود‪ ،‬بررس��ی کرد‪ .‬کار این زن از س��اعت‬ ‫‪7‬صبح روز دوش��نبه با تهیه صبحانه شروع می‌شد و ساعت ‪21‬‬ ‫همان روز به پایان می‌رس��ید‪ ،‬یعنی با ‪ 14‬ساعت کار روزانه در‬ ‫طول هفته او در مقام مامور خرید‪ ،‬شیش��ه‌پاک‌کن‪ ،‬پرس��تار‪،‬‬ ‫راننده‪ ،‬نظافتچی‪ ،‬آش��پز و پرس��تار بچه انجام وظیفه می‌کرد‪.‬‬ ‫هفته کاری او در مجموع بدون احتس��اب زمان کشیک هنگام‬ ‫خواب بچه‌ها‪ 92 ،‬س��اعت بود‪( .‬به نقل از روزنامه ساندی تایمز‪،‬‬ ‫‪ 29‬مارس ‪)1987‬‬ ‫یک عم��ر کار کرده‌اند‪ .‬مرد در بی��رون خانه و زن در خانه‪.‬‬ ‫بچه‌ها بزرگ ش��ده‌اند‪ .‬ازدواج کرده‌اند و رفته‌اند س��ر زندگی‬ ‫خودش��ان‪ .‬حاال مرد بازنشسته و مستمری‌بگیر شده است‪ .‬اما‬ ‫زن هنوز هم هر روز بی‌هیچ مزد و منتی کارهای خانه را انجام‬ ‫می‌دهد‪ .‬برای او بازنشستگی در کار هرگز به وقوع نمی‌پیوندد‬ ‫و ش��اید تا روز مرگش همچنان کارهای خانه را به عهده دارد‪.‬‬ ‫دکتر زهرا افشاری مدیرگروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) که مطالعه‌ای‬ ‫کیفی درباره نفش کار خانگی در جامعه انجام داده اس��ت در گفت‌وگو‬ ‫با صمت بخش��ی از کار خانگی را به دلیل ارزش��مندی باالی آن قابل‬ ‫ارزش‌گذاری نمی‌داند‪.‬‬ ‫€ €یعن�ی بخش�ی از کار زن را اصلا نمی‌ت�وان‬ ‫ارزش‌گذاری کرد؟‬ ‫دقیق��ا‌! زن در خان��ه کاالهایی تولید می‌کن��د که به ‪ 2‬بخش‬ ‫قابل تقسیم است قابل جایگزینی و غیرقابل جایگزینی‪ .‬به هیچ‬ ‫عنوان و با هیچ شرایطی نمی‌توان تربیت فرزندان را ارزش‌گذاری‬ ‫ک��رد‪ .‬حاال که خطر کمبود جمعیت در ‪ 50‬س��ال آینده جامعه‬ ‫ایران��ی را تهدید می‌کند اهمیت کارخانگی بیش��تر خودش را نش��ان‬ ‫می‌دهد‪ .‬چگونه می‌توان محبتی که زن منش��ا ‌ء آن در خانواده اس��ت‬ ‫را ارزش‌گذاری کنیم؟ روابط عاطفی مادر و فرزند چگونه ارزش‌گذاری‬ ‫می‌شود؟‬ ‫€ €سهم کار خانگی در اقتصاد ایران چیست؟‬ ‫در روش محاس��باتی تولید ناخالص داخلی در ایران و برخی‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر ارزش کار خانگی درنظر گرفته نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫حقیقت متدول��وژی محاس��بات ملی‪ ،‬فاق��د ارزش کارخانگی‬ ‫اس��ت‪ .‬بس��یاری از اقتصاددان‌ها وقتی تولید ناخالص داخلی ما‬ ‫را در مقام در مقایس��ه قرار می‌دهند با کش��ورهایی که ارزش‬ ‫کارخانگی را در محاسبات ملی خود به حساب آورده‌اند به این‬ ‫نتیجه می‌رسند که الزم است ارزش کار خانگی محاسبه شود‪.‬‬ ‫€ €ارزش کار خانگی چقدر است؟‬ ‫ببینی��د‪ ،‬خانواده یک واحد تولیدی بس��یار مه��م در جامعه‬ ‫محس��وب می‌ش��ود که کاالهایی را تولید می‌کن��د‪ .‬مهم‌ترین‬ ‫کاالی��ی که تولید می‌کند‪ ،‬فرزند اس��ت‪ .‬چراک��ه فرزند نیروی‬ ‫انسانی است که یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در اقتصاد جامعه‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین هرکدام از اعضای خانواده به‌عنوان نیروی کار‬ ‫در جامعه مش��غول هس��تند‪ .‬برای به ثمر رس��یدن نیروی کار‬ ‫و برای ت��داوم وجود نیروی کار‪ ،‬از طری��ق کارخانگی کاالها و‬ ‫خدمات��ی تولید می‌ش��ود‪ .‬مثل غذاپختن‪ .‬که اگ��ر زن در خانه‬ ‫غ��ذا نپزد‪ ،‬باید از بیرون تهیه ش��ود‪ .‬کااله��ای اینچنینی قابل‬ ‫جایگزینی هس��تند یعنی می‌توان آن را از بیرون تهیه کرد اما‬ ‫کاالهایی هم هس��تند که قابل جایگزینی نیستند‪ .‬مثل تربیت‬ ‫فرزندان‪ .‬مثل محبت به فرزندان‪.‬‬ ‫€ €پس تاکیدها ب�رای وارد کردن ارزش کارخانگی به اقتصاد‬ ‫روی بخش اول است؟‬ ‫بل��ه‪ ‌،‬حرف ما هم این اس��ت که کارهای غیرقاب��ل جایگزین را که‬ ‫نمی‌ت��وان ارزش‌گذاری کرد‪ .‬حداقل بخش قاب��ل جایگزین مثل غذا‬ ‫پختن و اتو کشیدن و جارو کردن و‪ ...‬را وارد محاسبات ملی کنند‪.‬‬ ‫€ €وارد کردن آن چه تاثیری دارد؟‬ ‫تولید را افزایش می‌دهد‪ .‬حداقل ‪20‬درصد از تولید در اقتصاد کشور‬ ‫به کار زن اختصاص می‌یابد‪.‬‬ ‫€ €آیا باید به کار زن مزد تعلق بگیرد؟‬ ‫واقعیت این است که برای آنکه چرخ زندگی مشترک بچرخد‪ ،‬کارهای‬ ‫خانه با زن اس��ت و کارهای بیرون از خانه با مرد‪ .‬یعنی تقس��یم کاری‬ ‫انجام شده و با مش��ارکت هم زندگی می‌گذرد‪ .‬نمی‌گوییم بیایید مثل‬ ‫یک کارمند به زن دس��تمزد بدهید اما باالخره زن هم نیاز دارد که در‬ ‫برابر وقایع احتمالی مثل مرگ همسر و طالق و‪ ...‬حقوقش حفظ شود‪.‬‬ ‫€ €االن قوانینی در این موارد وجود دارد‪ .‬آیا به نظر شما کافی‬ ‫نیستند؟‬ ‫ببینید اینکه بیاییم ارزش مادری را با این بسنجیم که به فرزند شیر‬ ‫مادر داده یا شیرخشک‪ ،‬در حقیقت نادیده گرفتن ارزش مادری است‪.‬‬ ‫به نظر من آنچه حاصل زندگی مشترک است به پدر و مادر تعلق دارد‪.‬‬ ‫مثل فرزند‪ .‬آیا می‌توانیم بگوییم فرزند فقط بچه مادر است یا فقط بچه‬ ‫پدر؟ حاصل زندگی مشترک هر چه هست به هر ‪ 2‬نفر تعلق دارد‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫می‌کن��د که برای آن برنامه‌ریزی نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نتایج این تحقیق س��ر و صدای زیادی‬ ‫به پا کرد‪ .‬در این پژوهش کار خانه‌داری‬ ‫ارزش��یابی اقتصادی و اجتماعی ش��ده و‬ ‫بررسی شده بود که برای فعالیت زنان در‬ ‫خان��ه حداقل چه میزان حقوق را در ماه‬ ‫می‌توان تعیین کرد؟‬ ‫شهال باقری استاد دانشگاه تربیت معلم‬ ‫و مش��اور وزیر کار در دولت دهم در آن‬ ‫زمان اع�لام کرد که «زن��ان خانه‌دار به‬ ‫لح��اظ آماری جزو جمعیت بیکار قلمداد‬ ‫شده و در شمار جمعیت فعال اقتصادی‬ ‫محسوب نمی‌شوند؛ اگر یک زن خانه‌دار‬ ‫وظای��ف خ��ود را در داخل من��زل انجام‬ ‫ندهن��د‪ ،‬مرد مجبور اس��ت تا برای انجام‬ ‫این کارها فردی را آورده و هزینه‌ای برای‬ ‫انج��ام این کارها به او پرداخت کند‪ ».‬به‬ ‫گفته او زنان خانه‌دار جزو جمعیت فعال‬ ‫جامعه هستند که مشکالت آنها باید حل‬ ‫ش��ود و نظام تامین اجتماع��ی و رفاهی‬ ‫مناس��ب برای زنان خان��ه‌دار مورد توجه‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫بای��د بر اس��اس بررس��ی‌های دقیق و‬ ‫علمی ب��رآوردی از قیمت کار خانه‌داری‬ ‫زن��ان در اقتصاد خان��واده و اقتصاد ملی‬ ‫داش��ته باش��یم؛ برای هر ش��غلی میزان‬ ‫ارزش اف��زوده تولی��د ش��ده توس��ط آن‬ ‫بررسی می‌ش��ود اما برای کار خانه‌داری‬ ‫با وج��ود اینکه به لحاظ اس��تانداردهای‬ ‫وزارت کار ویژگی‌های ش��غل را داراست‬ ‫این محاسبات را انجام نمی‌دهیم‪.‬‬ ‫این تنها زنان شهرنش��ین نیس��تند که‬ ‫کار خانگی آنها ارزش‌گذاری نشده است‪.‬‬ ‫در روس��تاها نیز نه قالیبافی زنان ش��غل‬ ‫محسوب می‌ش��ود و نه س��وزن‌دوزی و‬ ‫سایر فعالیت‌های آنان‪.‬‬ ‫س��هیال جلودارزاده مشاور وزیر صنعت‬ ‫‪،‬معدن و تج��ارت و رییس اتحادیه زنان‬ ‫کارگ��ر نیز در این باره معتقد اس��ت در‬ ‫تعیی��ن نرخ بی��کاری زن��ان‪« ،‬هم‌اکنون‬ ‫ش��اغالن در بخش کش��اورزی بیشتر از‬ ‫رقم‌های اعالم ش��ده اس��ت اما چون در‬ ‫بخش‌ه��ای خانگی بوده دیگر این رقم را‬ ‫اعالم نمی‌کنند یا مثال در میوه‌ چیدن و‬ ‫قالیبافی دختران کمک می‌کنند که اصال‬ ‫این گونه اقدامات آمار نمی‌شوند‪».‬‬ ‫او ادام��ه می‌دهد‪«:‬در ای��ن بخش اگر‬ ‫تعاونی‌های زنان روس��تایی شکل بگیرد‬ ‫آن وقت س��هم آنه��ا از درآم��د افزایش‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬امروز زن��ان در روس��تاها کار‬ ‫می‌کنند اما سهمی از این درآمد ندارند‪.‬‬ ‫شما وقتی به‌طور کلی بخواهید مشکل را‬ ‫از ریش��ه حل کنید به این می‌رسید که‬ ‫سهم زنان از درآمد س��رانه کشور بسیار‬ ‫اندک اس��ت و حساب نمی‌ش��ود‪ .‬وقتی‬ ‫زن در خان��ه کار می‌کن��د ارزش‌افزوده‬ ‫ایج��اد می‌کن��د‪ .‬درآمده��ای مل��ی را‬ ‫ب��اال می‌ب��رد اما ای��ن هیچ‌جا محاس��به‬ ‫نمی‌شود‪».‬‬ ‫او تاکی��د می‌کن��د‪« :‬در برنام��ه دکتر‬ ‫روحانی محاس��به خان��ه‌داری به عنوان‬ ‫شغل بوده است‪ .‬در دنیا هم‌اکنون خیلی‬ ‫روی این موضوع تاکید می‌کنند‪.‬‬ ‫در کش��ورهایی که جمعیت آنها رش��د‬ ‫منف��ی دارد و می‌خواهن��د خان��واده را‬ ‫ای��ن ط��وری ارج بنهن��د می‌بینی��م که‬ ‫تشکل‌های زنان آنها این موضوع را طلب‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫در کش��ور س��وئیس یک بار همه زنان‬ ‫سوئیس��ی جاروه��ای خ��ود را از پنجره‬ ‫آوی��زان ک��رده بودند ک��ه بگویند ما هم‬ ‫خانه‌دار هس��تیم و داریم کار می‌کنیم و‬ ‫ارزش اف��زوده ایجاد می‌کنیم که این در‬ ‫رفاه به دولت کمک می‌کند‪.‬‬ ‫به‌خص��وص امروز اگ��ر ارزش کار یک‬ ‫خانم را اعم از پخت‌وپز و بچه نگه‌داشتن‬ ‫محاس��به کنید‪ ،‬می‌بینید که چه کمکی‬ ‫به درآمد خانوار می‌کند‪».‬‬ ‫او می‌گوید‪«:‬ای��ن کار ب��ه کاه��ش‬ ‫هزینه‌ه��ای دولت کمک می‌کند‪ .‬ش��ما‬ ‫کش��ور تایلن��د را در نظ��ر بگیری��د که‬ ‫خانه‌های آن آش��پزخانه ندارد و از همه‬ ‫نیروهای کار خود اس��تفاده می‌کند‪ .‬اگر‬ ‫ای��ن کار زنان محاس��به ش��ود می‌بینید‬ ‫که زن��ان خانه‌دار چقدر دارند مفید واقع‬ ‫می‌شوند‪».‬‬ ‫گپ‬ ‫داستان دنباله‌دار‬ ‫زنان خانه‌دار و بیمه‬ ‫برخی از کارشناسان اقتصادی‬ ‫می‌گویند چون ارزش کارخانگی‬ ‫در تولی��د داخل��ی محاس��به‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬طرح‌های��ی مث��ل‬ ‫طرح بیمه زن��ان خانه‌دار عنوان‬ ‫می‌ش��ود تا زنانی که همه توان‬ ‫خود را برای آرام زیستن همسر‬ ‫و فرزن��دان ص��رف می‌کنن��د‪ ،‬از اقدام��ی حمایتی‬ ‫برخوردار شوند‪ .‬طرح بیم ‌ه زنان خانه‌دار نخستین‌بار‬ ‫در سال ‪ 80‬با اجرای آزمایشی در ‪5‬شهر کشور آغاز‬ ‫شد‪ .‬طرحی که تنها پس از ‪ 5‬سال از آغاز آزمایشی‬ ‫آن‪ ،‬متوقف شد‪ .‬دولت نهم اعالم کرد که فقط زنانی‬ ‫را تح��ت پوش��ش بیمه اجتماعی ق��رار می‌دهد که‬ ‫بی‌سرپرست و بد‌سرپرست باشند‪ .‬با روی کارآمدن‬ ‫دولت یازدهم هنوز زنان خانه دار منتظر الیحه‌ای از‬ ‫س��وی دولت هستند که بتواند مهر تصویب مجلس‬ ‫نهم را ب��ر خود درج کند‪ .‬در س��ال ‪92‬هم با اینکه‬ ‫دولت ‪100‬میلیارد تومان ب��رای بیمه زنان خانه‌دار‬ ‫سرپرس��ت خانوار در نظر گرفت اما هرگز نتوانست‬ ‫منابع مالی ای��ن تصمیم را واقعی کند و حتی بیمه‬ ‫زنان‌خانه‌دار سرپرست خانواری را هم که کلید زده‬ ‫ب��ود در ابت��دای راه متوقف کرد‪ .‬دول��ت بیمه زنان‬ ‫خانه‌دار را با بودجه ‪15‬میلیارد تومان در الیحه بودجه‬ ‫گنجان��ده بود و نمایندگان مجلس نیز این رقم را به‬ ‫‪100‬میلیارد تومان افزایش داده و تصویب کردند اما‬ ‫ل بار مالی با آن مخالفت کرد‪.‬‬ ‫شورای نگهبان به‌دلی ‌‬ ‫پس از این امر قرار ش��د دولت بیمه زنان خانه‌دار را‬ ‫به‌ص��ورت یک قانون دائمی تدوین کند‪ ،‬برای انجام‬ ‫ای��ن کار باید دولت الیحه‌ای به مجلس بفرس��تد تا‬ ‫در مجلس نیز بررس��ی و تصویب شود‪ ،‬پس از آنکه‬ ‫به تصویب ش��ورای نگهبان رس��ید به‌صورت قانون‬ ‫الزم‌االج��را می‌ش��ود‪ ،‬اما دولت هن��وز این الیحه را‬ ‫به مجلس نفرس��تاده است‪ .‬ش��هیندخت موالوردی‬ ‫معاون رییس‌جمه��ور و رییس مرکز زنان و خانواده‬ ‫ریاست‌جمهوری چندی پیش اعالم کرد که «دولت‬ ‫الیح��ه‌ای را در این خصوص آماده کرد‪ ،‬ولی دیدیم‬ ‫اگر به هیات دولت برود ممکن اس��ت به سرنوشت‬ ‫طرح‌های گذشته مبتال شود؛ به همین‌خاطر تصمیم‬ ‫گرفتیم با رایزنی سازمان تأمین اجتماعی‪ ،‬الیحه‌ای‬ ‫را در چارچ��وب بیمه فراگیر اجتماعی تدوین کنیم‬ ‫تا قابلیت اجرایی‌ش��دن داش��ته باشد‪ .‬این نوع بیمه‬ ‫مربوط به کسانی است که کارفرمای خاصی ندارند؛‬ ‫مثل عش��ایر و روس��تاییان که وضعیت شان مشابه‬ ‫وضعیت زنان خانه‌دار اس��ت‪ ».‬حاال عباس صالحی‪،‬‬ ‫نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی می‌گوید‬ ‫که مجلس در این زمینه دست به کار شده است‪.‬‬ ‫€ €آقای صالحی‪ ،‬ماج�رای بیمه زنان خانه‌دار‬ ‫چرا این‌قدر به درازا کشیده است؟‬ ‫این طرح ‪ 3-4‬س��ال پیش مطرح ش��د‪ .‬قرار بود‬ ‫ش��هرداری متول��ی باش��د‪ .‬در ابت��دای کار برای ‪2‬‬ ‫میلیون نفر بیمه زنان‌خانه‌دار عملیاتی ش��د اما‪ ،‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬طرح نیمه‌تمام و بالتکلیف باقی ماند‪.‬‬ ‫€ €مشکل چه بود؟‬ ‫زن��ان خان��ه‌دار در کش��ور ح��دود ‪ 15‬میلی��ون‬ ‫تا ‪ 20‬میلیون نفر هس��تند‪ .‬برخ��ی از آنها ازطریق‬ ‫همسرانش��ان بیمه شده‌اند‪ .‬باید این تفکیک صورت‬ ‫بگیرد‪ .‬دومین مشکل هم تامین اعتبار است‪.‬‬ ‫€ €برخی می‌گویند ظاهرا این طرح در اولویت‬ ‫نیست‪ .‬وگرنه طرح‌های اولویت‌دار اعتبارشان‬ ‫را هم با خود می‌آورند‪.‬‬ ‫این بس��تگی به ش��رایط دارد‪ .‬اتفاقا م��ا در مورد‬ ‫این ط��رح همواره اولویت را در نظر داش��ته‌ایم‪ .‬در‬ ‫نظرداش��تیم آنهایی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای‬ ‫نیستند بر اساس اولویت بیمه شوند‪ .‬افراد در معرض‬ ‫آسیب‌های اجتماعی‪ ،‬معلوالن و ‪ ...‬اما موضوع تامین‬ ‫اعتبار به همین س��ادگی نیس��ت‪ .‬االن در شرایطی‬ ‫هس��تیم که در حوزه سالمت تحولی به وجود آمده‬ ‫اس��ت‪ .‬موضوع بیمه همگانی ایرانیان مطرح اس��ت‪.‬‬ ‫ما بیمه اقش��ار دیگری مثل قشر بافندگان را داریم‪.‬‬ ‫باید تفکیک صورت گی��رد‪ .‬موضوع حمایت دولتی‬ ‫اس��ت وگرنه هر زن خان��ه داری می‌تواند به صورت‬ ‫خویش فرما بیمه شود‪.‬‬ ‫€ €بعض�ی از نمایندگان می‌گویند تعلل دولت‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به هیچ وجه اینطور نیس��ت‪ .‬نمی‌توانیم به دولت‬ ‫فش��ار مضاعف بیاوری��م‪ .‬ببینید قانون��ی دارد اجرا‬ ‫می‌ش��ود که بر مبنای آن آنهایی که ‪ 10‬سال حق‬ ‫بیمه تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند‪ ،‬مس��تمری‬ ‫دریافت کنن��د‪ .‬تقاضای بازنشس��تگی افزایش پیدا‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬در زمین��ه صن��دوق بیمه عش��ایر و‬ ‫روس��تاییان نیز چالش‌هایی ایجاد ش��ده است‪ .‬االن‬ ‫صندوق تامین اجتماعی و بازنشس��تگی درگیر این‬ ‫موضوعات هستند‪ .‬نمی‌توانیم از دولت انتظارداشته‬ ‫باش��یم در مدتی کوتاه به همه این موارد رسیدگی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ €کمیس�یون اجتماع�ی در این‌ب�اره چ�ه‬ ‫پیگیری‌هایی داشته است؟‬ ‫ما از طری��ق نماین��دگان پیگیر ماجرا هس��تیم‪.‬‬ ‫می‌خواهیم فوریت طرحی پخته و کارشناسی شده‬ ‫را به تصویب برسانیم و بعد کمیسیون در اسرع وقت‬ ‫به آن رسیدگی کند‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 6 - 1393‬ذی‌القعده ‪ 2 -1435‬سپتامبر ‪2014‬‬ ‫‪88105304‬‬ ‫الو وزیر‬ ‫اعالم ش��ده بود که دولت برای جبران کاهش‬ ‫قدرت خرید متقاضیان محصوالت پتروشیمی در نظر‬ ‫دارد تنخواه��ی را برای این گروه از تولیدکنندگان در‬ ‫نظر بگیرد تا از این طریق بخشی از مشکالت واحدهای‬ ‫پایین‌دستی صنعتی حل ش��ود اما تاکنون اقدامی در‬ ‫این زمینه نشده است‪ .‬این در حالی است که در همان‬ ‫زمان کارشناس��ان اعالم کردند این سیاس��ت از نظر‬ ‫اجرایی قابل تحقق نیست و دولت منابع درآمدی الزم‬ ‫برای اختصاص به تنخواه را در اختیار ندارد‪ .‬پاسخ وزیر‬ ‫به این موضوع چیست؟‬ ‫باتوجه به اینکه ورود بخش خصوصی به معادن‬ ‫یکی از راهکار‌های خروج از رکود اقتصادی عنوان شده‬ ‫اس��ت و از سوی دیگر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای فعال کردن این بخش در معادن و صنایع وابسته‪،‬‬ ‫اقدامات قابل توجهی در غنای الیحه ضد رکودی انجام‬ ‫داده اس��ت آیا هم‌اکنون معادن ای��ران قابلیت جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری باال را دارد؟ در مورد س��رمایه‌گذاران‬ ‫خارجی شرایط چگونه فراهم شده است؟‬ ‫طنز‬ ‫کذب محض‬ ‫ساعد مرتضوی به ‪720‬‬ ‫سال حبس محکوم شد‬ ‫محمد جواد صابری‬ ‫طنزنویس‬ ‫روز گذش��ته س��اعد مرتضوی که برای پرونده‌های‬ ‫تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی‪ ،‬ش��کایت فاضل‬ ‫الریجان��ی و وکالی عباس پالی��زدار در دادگاه حاضر‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬پس از ‪ 11/5‬ساعت محاکمه‪ ،‬به ‪ 720‬سال‬ ‫حبس که حداقل ‪ 121‬س��ال آن را باید در مناطق بد‬ ‫آب و هوا بگذراند‪ ،‬محکوم شد‪.‬‬ ‫این محکومیت موجی از شادی را در میان خبرنگاران‬ ‫حاض��ر در دادگاه به وجود آورد‪ ،‬به گونه‌ای که یکی از‬ ‫ای��ن خبرنگاران که ظاه��را در دوره‌های خیلی خیلی‬ ‫قب��ل مورد عنای��ت مرتضوی قرار گرفت��ه بود از جگر‬ ‫فریاد برکشید و گفت‪« :‬آخی!» یک خبرنگار دیگر که‬ ‫البت��ه آن زمان‌های خیلی خیل��ی دور مرتضوی را به‬ ‫یاد نمی‌آورد‪ ،‬ام��ا واقعا دیگر از اینکه هی برود دادگاه‬ ‫خس��ته شده بود‪ ،‬با خوشحالی گفت‪« :‬آقای مرتضوی‬ ‫مدالت��ان را گرفتید باالخره!» مرتض��وی درباره اینکه‬ ‫مدعی شده باید به وی مدال بدهند‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬این‬ ‫موضوع در واقع نگارش ژورنالیستی بود و مطالب من‬ ‫از سوی مطبوعات تحریف ش��ده و این موضوع باعث‬ ‫ش��ده که من برای مصاحبه با هر رس��انه‌ای ابا داشته‬ ‫باشیم‪».‬‬ ‫همزمان رییس‌جمهوری گفت‪« :‬دوران مخفی کردن‬ ‫رادیو در کمد قفل گذشته است‪».‬‬ ‫این اظهارنظر حسن روحانی در نشست خبری هفته‬ ‫دولت با واکنش یک روزنامه معلوم الحال روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫نویسنده سر مقاله این روزنامه نوشت‪ :‬رییس‌جمهوری‬ ‫اظهارات��ی مطرح می‌کند که ن��ه تنها ربطی به دادگاه‬ ‫ساعد مرتضوی ندارد که در حوزه وظایف او هم نیست‪.‬‬ ‫روحانی در پاس��خ به این اظهارات عنوان کرد‪« :‬من‬ ‫حقوق‌دان هستم و می‌دانم‪».‬‬ ‫آن روزنام��ه فردایش ب��ه نق��ل از رییس‌جمهوری‬ ‫نوشت‪« :‬بروید به جهنم!»‬ ‫روزنامه‌ه��ای طی��ف مخالف روزنامه معل��وم الحال‬ ‫این رفتار رس��انه‌ای را حمل بر جوسازی روزنامه‌های‬ ‫معلوم‌الحال گذاشتند‪ .‬آنها موضوع را به انتخاب رییس‬ ‫شورای ش��هر تهران ربط دادند و گفتند‪« :‬رسانه‌های‬ ‫معل��وم الحال به دنبال این هس��تند ک��ه یک عنصر‬ ‫مشکوک به ریاست شورا برسد‪».‬‬ ‫انتخابات رییس شورای شهر که برگزار شد و «ا‪ .‬ر»‬ ‫به ریاس��ت این نهاد مردمی رسید مشخص شد طیف‬ ‫مخال��ف روزنامه‌های معلوم‌الح��ال چندان هم بی‌ربط‬ ‫حرف نزده‌اند‪.‬‬ ‫این مس��ائل البته باعث نش��د امیر قلعه نوعی دیگر‬ ‫درباره ماندن یا رفتن کارلوس کی روش حرف نزند‪ .‬او‬ ‫که قبال گفته بود‪« :‬قرارداد کی‌روش نباید ترکمانچای‬ ‫باش��د‪ ».‬بعدا ه��م گفت‪« :‬ق��رارداد ک��ی‌روش نباید‬ ‫ترکمانچای باشد‪».‬‬ ‫این باعث ش��د خبرنگاران بروند س��راغ مشاور علی‬ ‫کفاشیان ببینند توانسته‌اند قرارداد گلستان را جایگزین‬ ‫قرارداد ترکمانچای کنند که عباس ترابیان گفت‪« :‬خبر‬ ‫جدیدی از کی‌روش ندارم‪ .‬علی کفاش��یان با سرمربی‬ ‫تیم ملی در ارتباط اس��ت‪ .‬کی‌روش فقط کفاش��یان را‬ ‫می‌شناسد و با هیچکس دیگری در ارتباط نیست‪».‬‬ ‫خبرن��گاران دویدند و رفتند س��راغ کفاش��یان تا از‬ ‫کم و کیف قرارداد آگاه شوند‪ .‬کفاشیان سخن نگفت‪،‬‬ ‫گل داد و مژده داد زمستان شکست و رفت‪.‬‬ ‫با وجود این و در حالی که جلسه مجلس از رسمیت‬ ‫افت��اده ب��ود‪ 2 ،‬نماینده مجل��س‪« ،‬ح‪ .‬ر» و «م‪ .‬ک»‪،‬‬ ‫آبستراکسیون کردند و گفتند‪« :‬تا زمانی که مجلس به‬ ‫آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ 1‬کارت‬ ‫زرد دیگر ندهد به آبستراکسیون خود ادامه می‌دهیم‪».‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی و بازرگانی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه عمومی‪ :‬محمد آقازاده‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه عکاسی‪ :‬شیرین برناستی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫درباره شرایط نشر کتاب‬ ‫ممیزی‪ ،‬اقتصاد کتاب را نابود می‌کند‬ ‫شرایط نامناس��ب نشر و ممیزی کتاب‬ ‫موجب شد ‌ه بعضی شاعران و نویسندگان‬ ‫و مترجم��ان عط��ای انتش��ار رس��می‬ ‫کتاب‌شان را به لقای آن ببخشند‪.‬‬ ‫ای��ن افراد ترجی��ح داده‌اند ی��ا مجبور‬ ‫شده‌اند آثارش��ان را در فضای مجازی یا‬ ‫کشورهای خارجی منتش��ر کنند یا آنها‬ ‫را روی کاغذ‪ ،‬ولی به صورت غیررس��می‬ ‫و ب��دون مج��وز و اصطالحا ب��ه صورت‬ ‫زیرزمینی به چاپ برسانند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬یونس تراکمه یکی از‬ ‫این نویس��نده‌هایی است که معتقد است‬ ‫انتشار کتاب در کش��ورهای فارسی‌زبان‬ ‫همج��وار‪ ،‬مثل افغانس��تان راهی اس��ت‬ ‫برای مبارزه ب��ا ممیزی‪« :‬یکی از راه‌های‬ ‫مبارزه‪ ،‬انتشار کتاب در افغانستان است‪.‬‬ ‫ناشران رسمی افغانستان ممیزی ندارند‪،‬‬ ‫کتاب‌های‌ش��ان هم باالخره از ایران سر‬ ‫درمی‌آورد‪».‬‬ ‫او تاکید می‌کند‪« :‬کتابم را برای کسب‬ ‫مجوز نمی‌دهم‪ ،‬چ��ون اوضاع را می‌دانم‪.‬‬ ‫فک��ر می‌کنم ضرورت��ی ن��دارد کتابم را‬ ‫بدهم‪ ،‬بعد بروم چانه بزنم‪ .‬معتقدم نباید‬ ‫به سانس��ور تن داد‪ .‬یک��ی از راه‌هایی که‬ ‫ما داریم چاپ کتاب در افغانس��تان است‪.‬‬ ‫چ��اپ کت��اب با تی��راژ کم و ب��ه صورت‬ ‫ریس��وگراف هم یکی از راهکارهاس��ت و‬ ‫عملی اس��ت‪ .‬وقتی اثری در افغانس��تان‬ ‫منتش��ر ش��ود‪ ،‬هم فروش جهانی دارد و‬ ‫هم اینکه باالخره کتاب در کش��وری که‬ ‫زبانش فارس��ی اس��ت‪ ،‬به شکل رسمی و‬ ‫حرفه‌ای چاپ شده است‪».‬‬ ‫‹ ‹وقتی قانون زیر پا گذاشته می‌شود‪...‬‬ ‫محمدرضا رستم‌بگلو هم شاعری است‬ ‫که آثارش را به صورت غیررس��می و در‬ ‫فضای مجازی منتش��ر می‌کند‪ .‬او درباره‬ ‫علت روی آوردنش به انتش��ار غیررسمی‬ ‫شعر می‌گوید‪« :‬متأسفانه برمبنای مسائل‬ ‫غیرکارشناس��ی انج��ام می‌ش��ود‪ .‬وقتی‬ ‫در کاری ک��ه دغدغه فرمالیس��تی دارد‪،‬‬ ‫حذف غیرکارشناسی رخ می‌دهد‪ ،‬ظاهرا‬ ‫سطری حذف می‌شود‪ ،‬اما در باطن تمام‬ ‫ارکان فرمی به هم می‌ریزد‪ .‬جالب است‬ ‫کتاب من به خاطر شعرهایی رد شد که‬ ‫همان ش��عرها در کتابی دیگ��ر با عنوان‬ ‫بهترین غزل‌ه��ا یا بهترین عاش��قانه‌ها‪،‬‬ ‫بدون سانس��ور چاپ شدند‪ ،‬چون کسی‬ ‫ک��ه آن کتاب را ارائه ک��رد‪ ،‬فردی بود از‬ ‫حوزه هنری با موقعیت ارتباطی دیگر‪».‬‬ ‫‹ ‹انتخاب نکرده‌ام‬ ‫محم��د زارع��ی‪ ،‬نویس��نده جوانی که‬ ‫آث��ارش را در فض��ای مج��ازی منتش��ر‬ ‫می‌کند‪ ،‬درب��اره دلیل انتخاب این روش‬ ‫ب��رای ارائ��ه کارهایش می‌گوی��د‪« :‬من‬ ‫ت��ا به حال دس��ت به انتخاب ن��زده‌ام و‬ ‫انتش��ار نوش��ته‌هایم در فض��ای مجازی‬ ‫ناگزیر اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬کار من به این‬ ‫ترتی��ب بوده که نوش��ته‌ای را در وبالگم‬ ‫گذاش��ته‌ام‪ ،‬بع��د در جاه��ای مختل��ف‬ ‫منتشر شده و از سایتی تماس گرفته‌اند‬ ‫و اجازه گرفته‌اند کارم را منتش��ر کنند‪.‬‬ ‫افراد دیگری هم بوده‌اند که همین اتفاق‬ ‫برای‌ش��ان افتاده اس��ت؛ کس��انی که یا‬ ‫کتاب‌ش��ان مجوز نگرفته یا آن‌قدر برای‬ ‫‪ 27‬درصد تهرانی‌ها‬ ‫اصال مطالعه نمی‌کنند‬ ‫براس��اس نتای��ج طرح پژوهش��ی «بررس��ی می��زان مطالعه‬ ‫ش��هروندان تهرانی» ‪27/4‬درصد پاسخگویان اظهار کرده‌اند که‬ ‫اصال اهل مطالعه نیستند‪ 40/4 ،‬درصد در حد «کم یا خیلی‌کم» و تنها ‪ 32/2‬درصد‬ ‫در حد «زیاد یا خیلی‌زیاد» اهل مطالعه هس��تند‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬چکیده طرح‬ ‫پژوهشی «بررسی میزان مطالعه شهروندان تهرانی» از سوی مرکز افکارسنجی و رصد‬ ‫فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ‪ ،‬هنر و ارتباطات منتشر شد‪.‬‬ ‫میانگین مدت زمان مطالعه پاس��خگویان از منابع مختلف ‪ 137‬دقیقه (‪ 2‬ساعت و‬ ‫‪ 17‬دقیقه) است‪ .‬میانگین مطالعه منابع گوناگون در شبان ‌ه روز به ترتیب عبارت‌اند از‪:‬‬ ‫منابع مکتوب اینترنتی ‪ 26‬دقیقه‪ ،‬انواع کتاب‌های غیردرسی ‪ 24‬دقیقه‪ ،‬انواع کتاب‌های‬ ‫درس��ی و کمک درسی ‪ 23‬دقیقه‪ ،‬روزنامه ‪ 13‬دقیقه‪ ،‬انواع نشریه و مجله ‪ 12‬دقیقه‪،‬‬ ‫کتاب‌های دینی (قرآن‪ ،‬ادعیه و ‪ 12 )...‬دقیقه‪ ،‬مطالعات کاری و شغلی ‪ 12‬دقیقه‪ ،‬منابع‬ ‫کامپیوتری (کتاب‌های الکترونیک و ‪ 11 )...‬دقیقه است‪.‬‬ ‫تأثیر رحمانی بر کیمیایی‬ ‫گرفتن مجوز معطل شده‌اند که بی‌خیال‬ ‫شده‌اند‪ .‬شاید هم خیلی‌ها مثل من فقط‬ ‫می‌خواس��ته‌اند اول آش��نایان اثرشان را‬ ‫بخوانند‪ ،‬اما بعد کارش��ان در همین فضا‬ ‫منتشر شده است‪».‬‬ ‫او ی��ک بار برای انتش��ار قانونی آثارش‬ ‫اق��دام ک��رده اس��ت‪« :‬س��ال ‪ 87‬برای‬ ‫انتش��ار کتابم اقدام کردم‪ .‬اثرم ‪ 5‬س��ال‬ ‫مان��د‪ .‬ایرادهای مختلفی گرفتند‪ ،‬گفتند‬ ‫‪ 2‬داس��تانت را حذف کن و‪ ...‬من با همه‬ ‫اصالحات کن��ار آمدم‪ ،‬اما ب��ا وجود این‬ ‫اصالح��ات نمی‌دانم در نهایت چه ش��د‬ ‫که این کتاب هیچ وقت به چاپ نرسید‪.‬‬ ‫البت��ه همه داس��تان‌های ای��ن کتاب در‬ ‫فضای مجازی منتشر شده است‪».‬‬ ‫‹ ‹شرح پشیمانی‬ ‫در راه انتش��ار رس��می کتاب عالوه بر‬ ‫ممیزی‪ ،‬موانع بس��یار دیگری هم وجود‬ ‫دارد؛ مشکالتی که ممکن است شاعران‬ ‫و نویس��ندگان را بیش��تر ب��ه حضور در‬ ‫فضای غیررسمی ترغیب کند‪ .‬محمدرضا‬ ‫رس��تم‌بگلو اخی��را کتاب��ی را به ش��کل‬ ‫رس��می منتش��ر کرده‌‪ ،‬اما از انتشار این‬ ‫کتاب ناراضی اس��ت‪ :‬یک کتاب با عنوان‬ ‫«اتاق کنار باران» چاپ کردم‪ .‬خیلی هم‬ ‫پشیمانم‪.‬‬ ‫او در ش��رح ای��ن پش��یمانی می‌گوید‪:‬‬ ‫«کسانی که کتاب‌شان باالی یکی – دو‬ ‫بار چاپ می‌شود‪ ،‬اثرشان درواقع در ‪200‬‬ ‫یا ‪ 300‬نسخه منتشر می‌شود‪ ،‬نه ‪1100‬‬ ‫نسخه که در کتاب‌ها درج می‌شود‪ .‬موقع‬ ‫انتشار کتابم به من هم چنین پیشنهادی‬ ‫ش��د‪ .‬گفتم من از این کار‌ه��ا نمی‌کنم‪.‬‬ ‫بعد از چاپ‪ ،‬ناش��ر می‌گفت هنوز ‪1100‬‬ ‫نس��خه کتاب فروخته نشده‪ ،‬در حالی‌که‬ ‫خ��ود م��ن ‪ 2500‬نس��خه از آن را در‬ ‫نمایشگاه کتاب امضا کرده بودم‪ .‬به خاطر‬ ‫این مسائل از انتشار کتابم پشیمانم‪.‬‬ ‫بدون ش��ک چنی��ن ش��رایطی باعث‬ ‫می‌ش��ود که اقتص��اد کتاب دچ��ار افت‬ ‫ش��دید ش��ده و از این ناحی��ه صدمات‬ ‫جبران‌ناپذیری خورده شود‪.‬‬ ‫فتوای آیت‌اهلل صافی گلپایگانی‬ ‫درباره عضویت در فیس‌بوک‬ ‫آیت‌اهلل صافی‌گلپایگانی در پاس��خ به اس��تفتایی نظر خود را‬ ‫درباره عضویت در شبکه‌های مجازی نظیر فیس‌بوک اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬متن پاسخ این مرجع تقلید به شرح زیر است‪:‬‬ ‫به‌طور کلی استفاده از فضاهای مجازی برای جهات مشروع و صحیح که موجب فساد‬ ‫عقیده و اخالق نش��ود‪ ،‬بلکه بتوان از آن در جهت تبلیغ و ترویج معارف دینی استفاده‬ ‫کرد‪‌،‬مانعی ندارد‪ ،‬بلکه مطلوب اس��ت‪ ،‬اما رفتن در س��ایت‌هایی که باعث سست‌شدن‬ ‫عقیده و فساد اخالق و یا ترویج باطل باشد‪ ،‬حرام است‪.‬‬ ‫مومنی��ن باید در چنین فضاهایی ک��ه افراد با اهداف متع��ددی فعالیت می‌کنند و‬ ‫اندیشه‌های گمراه‌کننده خود را تبلیغ و ترویج می‌نمایند‪ ،‬با همین وسایل و همین فضا‪،‬‬ ‫به شبهات آنها پاسخ دهند و احکام اسالم و معارف اهل بیت علیهم‌‌السالم را به همگان‪،‬‬ ‫ابالغ نمایند و در این خصوص از علمای‌اعالم و اهل تخصص در کالم کمک بگیرند‪.‬‬ ‫انشاءاهلل موفق و موید باشید‪.‬‬ ‫عکس نوشته‬ ‫فی��ض ش��ریفی از انتش��ار کتابی با ن��ام «کیمیای‬ ‫رحمانی» خبر داد که به نقد تطبیقی شعرهای نصرت‬ ‫رحمانی و س��ینمای مس��عود کیمیایی می‌پردازد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬این منتقد ادبی گفت‪ :‬مسعود کیمیایی همیشه به این موضوع اشاره داشته‬ ‫که س��ینمایش متاثر از ش��عر نصرت رحمانی است و من چند س��الی درباره خط و ربط‬ ‫سینمای کیمیایی با شعر زنده و خیابانی رحمانی تحقیق کرده‌ام‪ .‬سینمای ایران معموال‬ ‫متاثر از ادبیات بوده‪ ،‬در این س��ینما بر اس��اس رمان‌های «شازده احتجاب»‪« ،‬اوسنه بابا‬ ‫سبحان»‪« ،‬بوف کور» و «شوهر آهوخانم» فیلم ساخته شده‪ ،‬اما برای نخستین‌بار است‬ ‫که شعر روی سینمای کارگردانی چون کیمیایی اثر داشته است‪ .‬این تاثیر در واقع یک‬ ‫جامعه نرینه‌س��االر را نش��ان می‪‎‬دهد‪ .‬در فیلم‌های کیمیایی‪ ،‬از «قیصر» تا «گوزن‌ها» و‬ ‫«غزل» این را می‌توان دید که یک زن در جامعه فدا می‌شود‪.‬‬ ‫ایستگاه‬ ‫در ستایش‬ ‫خویشتنداری‬ ‫محمد آقازاده‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫س��ال‌ها پی��ش همس��ر هم��کاری ک��ه خود‬ ‫روزنامه‌ن��گار بود ب��ر اثر س��وءتفاهمی علیه من‬ ‫مطلبی قلم کرد‪.‬‬ ‫الاقل در آن روز من برای او کاری بزرگ انجام‬ ‫داده ب��ودم و خیلی بعد خود متوجه اش��تباه‌اش‬ ‫شد و عذرخواهی کرد‪ ،‬ولی ترجیح دادم واکنشی‬ ‫نشان ندهم‪.‬‬ ‫وقتی با من روبه‌رو ش��د اول خواستم اعتراضی‬ ‫بکنم ولی احساس��ی که در چه��ره‌اش دیدم مرا‬ ‫منصرف کرد‪ ،‬س��فری در پیش داش��تم‪ ،‬رفتم و‬ ‫هنگام برگشتن با خبر ش��دم بر اثر بیماری این‬ ‫همکار عزیز چشم از جهان بست و برای همیشه‬ ‫فرصت دیدن‌اش از من دریغ ش��د و سال‌هاست‬ ‫به آن خویش��تنداری می‌اندیشم و خوشحالم که‬ ‫اج��ازه ندادم ای��ن آخرین دیدار با ای��ن بزرگوار‬ ‫خاطره تلخی شود بر شانه‌های عاطفه من‪.‬‬ ‫گاهی یک خویشتنداری می‌تواند تمام زندگی‬ ‫ما را نش��انه‌دار کند‪ .‬کاش همیش��ه خویشتندار‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫پیاده رو‬ ‫آیس پک‬ ‫لیدا ایاز‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫در پی��اده‌رو راه می‌روید‪ ،‬ناخودآگاه صدای‬ ‫گفت‌‌وگوی رهگذرانی را می‌شنوید که در آن‬ ‫لحظه بی‌اختیار ش��نونده بخش��ی از داستان‬ ‫آنها ش��ده‌اید‪ .‬ستون پیاده‌رو راوی جمله‌های‬ ‫ناتمام یا ش��اید داس��تان رهگذران این شهر‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��رش را پایین انداخته یک پا دو پا می‌کند‪،‬‬ ‫کنار همان باجه آشنا ایستاده که قبال سبز رنگ‬ ‫بود و حاال ش��هرداری رنگ زرد پاشیده روی آن‪.‬‬ ‫عینک‌اش را که پایین آمده روی بینی‌اش صاف‬ ‫می‌کند و س��رش را باال می‌گی��رد؟ «تو بگو چی‬ ‫کار کن��م؟ نمی‌دونم‪ .‬نمی‌تون��م تصمیم بگیرم»‬ ‫گوش��ی موبایل‌اش را چس��بانده ب��ه گوش‌اش‪.‬‬ ‫نگاهش می‌افتد روی آگهی کاغذی که پای باجه‬ ‫چس��بانده ش��ده و جوهرش انگار همین لحظه‬ ‫خشک شده و چسب‌اش روی ستون باجه تلفن‬ ‫جان گرفته‪« .‬به یک تراکت زن خانم نیازمندیم»‬ ‫زن دس��تش را چس��بانده به کیسه پالستیکی‬ ‫که در دس��ت گرفته و با دست دیگرش روسری‬ ‫س��اتن‌اش را جلو می‌کش��د‪ .‬دخت��ر جوان‌تر که‬ ‫کنارش راه می‌رود نگاه بی‌میلی گرفته به سمت‬ ‫زن‪« .‬ح��رف نمی‌زن��م یعن��ی چ��ی؟ آدم می‌ره‬ ‫مهمونی که حرف بزنه!»‬ ‫بدرود‬ ‫زیگرید لطفی درگذشت‬ ‫رد استعفای مرضیه برومند‬ ‫عل��ی مرادخانی‪ ،‬معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی‪ ،‬استعفای مرضیه برومند‪ ،‬دبیر پانزدهمین جشنواره‬ ‫تئاتر عروسکی را نپذیرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پس از انتشار نام ‌ه مرضیه برومند خطاب به معاون امور هنری‬ ‫مبنی بر وجود ناهماهنگی‌هایی در روند برگزاری جشنواره تئاتر عروسکی‪ ،‬جلسه‌ای‬ ‫مش��ترک با حضور علی مرادخانی‌‪ ،‬حسین طاهری (مدیرکل هنرهای نمایشی) و‬ ‫دبیر جش��نواره برگزار ش��د‪ .‬معاون امور هنری وزیر ارش��اد ضمن اشاره به بازدید‬ ‫خود از دبیرخانه جش��نواره عروس��کی‪ ،‬تالش‌های اعضای دبیرخانه و ابراز رضایت‬ ‫هنرمندان این عرصه از حضور مرضیه برومند‪ ،‬گفت‪ :‬حضور خانم برومند برای تئاتر‬ ‫عروسکی کشور بسیار مغتنم و برای مجموعه تئاتر فرصت ممتازی است‪.‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهان�ی‪ ،‬کوچه آزادگان‬ ‫شماره ‪ 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫تنهایی ناگزیر در ماسوله‪. ..‬‬ ‫ ‬ ‫بنفشه رنجی‬ ‫ایسنا‪ :‬زیگرید لطفی؛ مترجم «کلیدر» و چند‬ ‫اثر داستانی ایرانی دیگر درگذشت‪.‬‬ ‫زیگرید لطفی که همس��ر زنده‌یاد محمدحسن‬ ‫لطفی (مترجم آثار فلس��فی) بود‪ ،‬روز یکشنبه‪،‬‬ ‫‪ 9‬ش��هریور‪ ،‬در تهران از دنیا رفت و بهشت زهرا‬ ‫(س) مدفن اوست‪.‬‬ ‫او ک��ه آلمانی ب��ود و دکترای زب��ان و ادبیات‬ ‫روس��ی داش��ت‪« ،‬کلی��در» و «ج��ای خال��ی‬ ‫س��لوچ» محم��ود دولت‌آب��ادی‪« ،‬همس��ایه‌ها»‬ ‫اث��ر احم��د محم��ود و چن��د داس��تان کوت��اه‬ ‫زویا پیرزاد را به آلمانی ترجمه کرده بود‪.‬‬ ‫زیگرید لطفی که ‪ 80‬و چند سال سن داشت‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 60‬س��ال پیش با مرحوم محمدحس��ن‬ ‫لطفی در آلمان ازدواج کرد‪.‬‬ ‫آنها فرزندی نداش��تند و او که به ایران عش��ق‬ ‫می‌ورزید پس از درگذش��ت همس��رش در سال‬ ‫‪ 78‬در ایران ماند‪.‬‬ ‫مجل��س یادبود زیگرید لطفی روز پنجش��نبه‪،‬‬ ‫‪ 13‬ش��هریور‪ ،‬از س��اعت ‪ 16‬ت��ا ‪ 18‬در منزل او‬ ‫واق��ع در زعفرانیه‪ ،‬خیابان ش��یرکوه‪ ،‬پالک ‪۲۳‬‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!