صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۸۱

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 181

روزنامه صمت شماره 181

‫همزمان با کاهش قیمت طال و ارز‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫بورس زودتر از موعد‬ ‫بهاری شد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬اسفند ‪1393‬‬ ‫‪ 24‬جمادی االول‪1436‬‬ ‫‪ 15‬مارس‪2015‬‬ ‫سال بیست‌وپنجم دوره جدید شماره ‪ 181‬پیاپی ‪ 32 1499‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫موانع کسب‌وکار کرمانشاه‬ ‫برطرف مي‌شود‬ ‫خريد و فروش مجوزهاي‬ ‫معدنيکاهشيافتهاست‬ ‫بخشنامه در گاوصندوق‬ ‫تولید‌کنندگان در انتظار‬ ‫رنگ اميد‬ ‫در مسير اقتصاد هنر‬ ‫سفر به‬ ‫جنگل وارونه‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫پس از گذشت یک س��ال‪ ،‬تاالر شیشه‌ای با حال و هوای‬ ‫خوش به اس��تقبال بهار می‌رود‪ .‬بازار سرمایه که در سال‬ ‫‪ ۹۳‬همواره س��رد و یخ زده بود‪ ،‬این ب��ار همزمان با آغاز‬ ‫به��ار‪ ،‬روزهای خوبی را س��پری می‌کند ک��ه نویدبخش‬ ‫سالی خوب برای بازار س��رمایه خواهد بود‪ .‬حال و هوای‬ ‫ب��ورس تهران بعد از ماه‌ها رکود به یکباره تغییر پیدا کرد‬ ‫و متغیرهای مهم بازار در نخس��تین روز معامالتی آخرین‬ ‫هفته سال ‪ ۹۳‬با افزایش روبه‌رو شدند‪...‬‬ ‫‪14‬و‪20‬‬ ‫رییس جمهور در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی تاکید کرد‬ ‫اصالح نرخ سود تسهیالت صنعت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اصالح نرخ سود متناسب با شرایط اقتصاد کالن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چرخ‌های صنعت را با ارز ارزان بچرخانیم‬ ‫‪29‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ 2‬پیشنهاد جدید‬ ‫برای بهبود معیشت کارگران‬ ‫‪26‬‬ ‫کلید کاهش کلک‌های کلیکی‬ ‫‪7‬‬ ‫وقتی که آمارها‬ ‫نامهربانند‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪2‬‬ ‫ایران‌خودرو‬ ‫در زنجیره صادرات پژو‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو از نهایی ش��دن‬ ‫ق��رارداد جدید همکاری پژوی فرانس��ه با ایران خبر‬ ‫داده و اعالم کرده که این قرارداد نهایی شده و‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫افزايش ‪ ۱۰۰‬درصدي‬ ‫صادرات سايپا در سال ‪۹۴‬‬ ‫مديرعامل گروه خودروسازي سايپا‬ ‫عضواتاقبازرگانیبندرعباس‬ ‫تعديل نرخ سود‬ ‫راهکارورود به بازار‬ ‫محمد امين صباغي‌زاده‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرعامل ایران‌خودرو گفت‪ :‬هرگز برای کشورهایی که‬ ‫در س��ال‌های اخیر رفتار‪ ،‬گفتار و عملکرد دوستانه‌ای‬ ‫نداشته و در مسیر بحران‌سازی تصنعی علیه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران گام برداش��ته و تغییری در رفتارشان‬ ‫مش��اهده نمی‌شود‪ ،‬فرش قرمز پهن‬ ‫نخواهیم کرد‪ .‬بنابراین در حوزه‬ ‫همکاری با شرکت‌های خارجی‬ ‫در کن��ار مالحظ��ات اقتصادی‬ ‫و فن��ی‪ ،‬مهم‌تری��ن اولوی��ت‬ ‫اطمین��ان از پایداری‬ ‫هم��کاری و اخذ‬ ‫تضمین است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ضرورت تکريم‬ ‫سرمايه‌گذار‬ ‫سعيد مدني‬ ‫برای بحران‌سازان‬ ‫فرش قرمز پهن نمی‌کنیم‬ ‫ضرورت نظارت بر صادرات‬ ‫محصوالت صنايع شوينده‬ ‫مصطفي رناسي‬ ‫‪10‬‬ ‫نايب‌رييسکميسيونصنايعاتاقبازرگانیايران‬ ‫‪29‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی‬ ‫(فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای)‬ ‫(با ارزیابی کیفی)‬ ‫رجوع به صفحه‪28‬‬ ‫هوشنگ باالزاده‬ ‫عضو انجمن صنايع شوينده‬ ‫‪30‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫م الف‪4531:‬‬
‫یادداشت‬ ‫وقتی که آمارها‬ ‫(‪)2‬‬ ‫نامهربانند‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫مشاوروزیرصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫«رش��د اشتغال صنعتی» شاخصی اقتصادی است که‬ ‫از نرخ رش��د منفی ‪ 36‬درصدی در سال‌های آغازین دهه‬ ‫‪ 90‬برخوردار بوده است؛ که البته با توجه به اینکه در این‬ ‫مدت‪ ،‬س��رمایه‌گذاری مناسبی در این حوزه نشده است‬ ‫و ترجیح س��رمایه‌گذاران‪ ،‬ورود ب��ه عرصه‌های اقتصادی‬ ‫غیرمولد بوده‪ ،‬طبیعی است که نمی‌توان انتظار رشدی را‬ ‫در نرخ «اشتغال صنعتی» و میزان کاهش «نرخ بیکاری»‬ ‫داش��ت‪ .‬شاخص «ارزش افزوده بخش صنعت» نیز که از‬ ‫س��ال ‪ 82‬تا ‪ ،85‬پیوسته رش��دی ‪ 10‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده بود؛ در طول سال‌های ‪ 86‬تا ‪( 91‬به استثنای سال‬ ‫‪ )89‬مدام در سراش��یبی سقوط قرار داشته به طوری که‬ ‫این میزان در س��ال ‪ 91‬به ع��دد ناامیدکننده منفی ‪9/5‬‬ ‫درصد تنزل یافته است‪.‬‬ ‫این وضعیت‪ ،‬زمانی دلس��ردکننده‌تر و نگران‌کننده‌تر‬ ‫می‌نمای��د که مالحظه می‌کنیم یک‌دهه گذش��ته‪ ،‬دوره‬ ‫پررونق��ی برای درآمدهای نفتی بوده و با باالرفتن قیمت‬ ‫نفت خام در بازار بورس جهانی‪ ،‬به نحو بی‌سابقه‌ای‪ ،‬خزانه‬ ‫کش��ور از دالرهای نفتی آکنده و لبریز شده بود و می‌شد‬ ‫در پناه همین افزایش درآمد‪ ،‬فضای کسب‌وکار داخلی را‬ ‫رنگی از رونق زد و خون تازه‌ای از پویایی و نشاط را درون‬ ‫رگ‌های نظام اقتصادی‌اش ریخت؛ که البته دولتهای نهم‬ ‫و ده��م از آزم��ون این وفور‪ ،‬ناموفق بیرون آمدند و بخش‬ ‫عمده‌ای از این درآمد‪ ،‬تنها صرف تش��دید واردات ش��د و‬ ‫به تولید و اشتغال داخلی ضربه وارد کرد‪ .‬واردات کاالیی‬ ‫ایران در سال‌های ‪ 1383‬تا ‪ 1389‬در حدود دو برابر شد‬ ‫و از ‪ 38‬میلی��ارد دالر در س��ال ‪ 83‬ب��ه ‪ 75‬میلیارد دالر‬ ‫واردات در س��ال ‪ 1389‬رس��ید و البته رویکرد تهاجمی‬ ‫سیاس��ت‌های خارجی ایران در این س��الها نیز به ایجاد‬ ‫هیجان و تنش در روابط خارجی منجر شد که تبعات آن‬ ‫در عرصه اقتصاد داخلی‪ ،‬وابس��ته‌تر شدن تولید و مصرف‬ ‫به واردات ناشی از ارز ارزان بود که میزان واردات کشور را‬ ‫با اتکا به درآمدهای نفتی‪ ،‬افزایشی جهشی داد و در نتیجه‬ ‫رونق درآمدهای نفتی‪ ،‬فقط وابستگی بیشتر سبد خانوار‬ ‫ایرانی به کاالهای خارجی را به ارمغان داش��ت و بی‌آنکه‬ ‫«ش��غلی» ایجاد شود و «رش��دی» صورت گیرد‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ای��ران دچار تکانه‌های آس��یب‌زننده‌ای ش��د که حاصل‬ ‫آن اُفت باالی ش��اخص‌های کالنش در س��ال ‪ 1391‬بود‪.‬‬ ‫درواقع سیاس��ت‌های وارداتی دولت‪ ،‬در سال‌های ‪ 84‬تا‬ ‫‪ ،90‬کشور را در شرایطی قرار داد که غرب بتواند با ایجاد‬ ‫موانع برای فروش نفت و مبادالت بانکی‪ ،‬بیشترین لطمه‬ ‫را به اقتصاد ایران وارد کند‪ .‬تحریم نفتی کشور‪ ،‬ارز مورد‬ ‫نی��از برای تامی��ن واردات را محدود کرد و تحریم بانکی‪،‬‬ ‫فعاالن اقتصادی و بدنه تولید را برای تامین نیازهای تولید‬ ‫در مضیقه سنگین قرار داد‪.‬‬ ‫اقتصاد مبتال به رکود تورمی کشور در سال‌های آغازین‬ ‫دهه ‪ 90‬بی‌سابقه بود و بروز همزمان رکود و تورم در دو‬ ‫سال متوالی ‪ 90‬و ‪ 91‬در تاریخ اقتصادی کشور‪ ،‬بی‌نظیر و‬ ‫منحصر به‌فرد اعالم شده است و علت و عامل اصلی آن نیز‬ ‫چیزی جز «س��وء‌تدبیر و مدیریت» و «رشد باالی حجم‬ ‫نقدینگی» نمی‌توانس��ت باشد؛ چراکه حجم نقدینگی از‬ ‫حدود ‪ 68‬هزار میلیارد تومان در س��ال ‪ 83‬به رقم ‪473‬‬ ‫هزار میلیارد تومان در س��ال ‪ 92‬رسید که نشانگر حدود‬ ‫‪ 7‬برابرشدن آن طی این دوره است و عامل اصلی آن نیز‬ ‫رش��د باالی بدهی بانک‌ها به‌ویژه بانک مس��کن به بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬ناش��ی از ارائه خطوط اعتباری طرح مسکن‌مهر‬ ‫ب��ود؛ و البته عامل دیگر‪ ،‬کس��ری بودجه ناش��ی از طرح‬ ‫هدفمندسازی یارانه‌ها بود که دولت را مجبور کرد در هر‬ ‫ماه حدود ‪ 3500‬میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز‬ ‫کن��د که نزدیک به هزارمیلیارد تومان آن از محل بودجه‬ ‫عمومی کشور بود و هنوز هم هست!‬ ‫در ح��وزه خصوصی‌س��ازی نیز (وفق اص��ل ‪ 44‬قانون‬ ‫اساس��ی)‪ ،‬منهای س��هام واگذارش��ده «عدالت»‪ ،‬سهام‬ ‫فروخت��ه ش��ده بخش صنع��ت و معدن در س��ال ‪ 91‬در‬ ‫حدود ‪ 112‬هزار میلیارد ریال برآورد ش��ده که به لحاظ‬ ‫درصدی‪ ،‬جهش��ی ناگهانی داشته است (از ‪ 2/9‬درصد در‬ ‫س��ال ‪ 90‬به ‪ 65/5‬درصد در س��ال ‪ )! 91‬که همین امر‪،‬‬ ‫ام��ا و اگرها و ابهامات و س��واالت زیادی را در حوزه‌های‬ ‫بازرس��ی و نظارتی نس��بت به دولت وقت برانگیخته که‬ ‫حت��ی اتهامات��ی از جمله «فس��اد» و قضاوت‌هایی چون‬ ‫«شکس��ت خصوصی‌س��ازی» را در پی داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫در عم��ل نی��ز آمارهای واقعی نش��ان می‌دهن��د که این‬ ‫واگذاری‌ها‪ ،‬هیچ کدام از اهداف سیاس��ت‌های کلی اصل‬ ‫‪ 44‬را که اصالح ساختارهای تولید‪ ،‬تقویت بنیه اقتصادی‪،‬‬ ‫گسترش مالکیت‌های عمومی‪ ،‬افزایش بهره‌وری و ارتقای‬ ‫کارآیی و رقابت‌پذیری و باالخره افزایش س��طح عمومی‬ ‫اش��تغال و ایجاد ارزش افزوده بیشتر بوده‪ ،‬در این سال‌ها‬ ‫محقق نکرده و بنابراین دور از انصاف نیس��ت اگر نتیجه‬ ‫بگیریم که «یا بخش‌خصوصی ما ضعیف‌تر از بخش دولتی‬ ‫اس��ت یا واگذاری‌ها زیر نق��اب بخش‌خصوصی‪ ،‬به افراد‬ ‫حقیقی یا حقوقی «خاص» انجام شده که هدف آنها لزوما‬ ‫تحقق سیاست‌های اصل ‪ 44‬نبوده است!»‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رییس‌جمهور تاکید کرد‬ ‫اصالح نرخ سود تسهیالت در بخش صنعت و کشاورزی‬ ‫در جلس��ه هیات امنای صندوق توس��عه ملی که به‬ ‫ریاس��ت رییس‌جمهور تشکیل شد‪ ،‬با س��رمایه‌گذاری‬ ‫‪۱۰‬میلیارد دالری در بخش نفت و گاز موافقت شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگ��زاری صداوس��یما؛ روحانی در این‬ ‫جلس��ه با اش��اره به رعایت توازن منطق��ه‌ای در توزیع‬ ‫اعتبارات صندوق درجهت کمک به رونق هرچه بیشتر‬ ‫تولی��د ملی‪ ،‬بر اصالح نرخ س��ود تس��هیالت در بخش‬ ‫صنعت و کش��اورزی و تعدی��ل آن در طرح‌های مربوط‬ ‫به مناطق محروم و شرکت‌های دانش بنیان تاکید کرد‪.‬‬ ‫در این جلس��ه صفدر حس��ینی‪ ،‬رییس هیات عامل‬ ‫صندوق توس��عه ملی گزارش��ی از وضع این صندوق و‬ ‫پیش‌بینی منابع و مصارف آن در سال ‪ 94‬ارائه کرد‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬برنام��ه و اولوی��ت صن��دوق برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش‌ه��ای زیربنایی در س��ال‪94‬‬ ‫در زمین��ه آب ‪5‬میلی��ارد و ‪ 400‬میلی��ون دالر‪ ،‬نفت و‬ ‫گاز ح��دود ‪10‬میلیارد دالر‪ ،‬پتروش��یمی و پاالیش��گاه‬ ‫‪6‬میلی��ارد و ‪200‬میلی��ون دالر‪ ،‬کش��اورزی و تصفیه و‬ ‫انتقال آب یک‌میلی��ارد دالر‪ ،‬طرح‌های ریلی ‪2‬میلیارد‬ ‫و ‪600‬میلی��ون دالر‪ ،‬نیروگاه‌ها ‪3‬میلیارد و‪300‬میلیون‬ ‫دالر و برای چرخه ف��والد ‪3‬میلیارد و‪200‬میلیون دالر‬ ‫به تصویب رسید‪.‬‬ ‫همچنین یک میلیارد دالر به صورت ریالی در بخش‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬کشاورزی و بهره‌وری آب‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫بر مبنای گزارش رییس هیات عامل صندوق توس��عه‬ ‫مل��ی‪ ،‬ای��ن صندوق در س��ال ‪ 93‬جمع��ا ‪ 3120‬طرح‬ ‫ریالی را تامین مالی کرده که ‪ 3100‬میلیارد تومان آن‬ ‫پرداخت شد و مابقی نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫مجموع گشایش‌های اعتباری صندوق از ابتدا تا پایان‬ ‫س��ال ‪ 93‬نیز ‪10‬میلیارد و ‪500‬میلی��ون دالر بوده که‬ ‫‪2‬میلی��ارد و ‪500‬میلیون دالر آن مربوط به س��ال ‪93‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این جلس��ه حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع‬ ‫صن��دوق به‌ص��ورت س��پرده‌گذاری‌های ارزی و ریالی‬ ‫تصویب شد‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری همچنین در مراسم افتتاح فازهای ‪۵‬‬ ‫و ‪ ۶‬تصفیه‌خانه فاضالب جنوب تهران گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر هر خان��واده ایران��ی ‪۱۰‬درص��د در مصرف آب‬ ‫صرفه‌جوی��ی کند‪ ،‬این امکان وجود دارد که مش��کالت‬ ‫موجود در زمینه تامین آب برطرف شود‪.‬‬ ‫رییس‌جمه��وری ضمن اعالم این مطلب گفت‪ :‬دولت‬ ‫با وجود خشکس��الی‪ ،‬تمام طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های‬ ‫الزم را انجام خواهد داد تا مردم تهران در تابستان دچار‬ ‫مش��کل نش��وند‪ ،‬اگر چه ضرورت دارد مردم در مصرف‬ ‫آب صرفه‌جویی کنند‪.‬‬ ‫روحان��ی دی��روز در آیی��ن افتتاح واحده��ای ‪ ۵‬و ‪۶‬‬ ‫تصفیه‌خان��ه فاض�لاب و آغاز عملی��ات اجرایی ‪ ۶‬طرح‬ ‫ب��زرگ زیربنایی فاض�لاب تهران‪ ،‬ب��ا قدردانی از همه‬ ‫دس��ت‌اندرکاران اج��رای این طرح ب��زرگ‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫واحده��ای قبلی ای��ن تصفیه‌خانه با کم��ک خارجی‌ها‬ ‫به بهره‌برداری رس��یده بود و اهمی��ت واحدهای ‪ ۵‬و ‪۶‬‬ ‫در این اس��ت که همه بخش‌های آن به‌صورت کامل و‬ ‫صددرصد به‌وسیله متخصصان و کارشناسان کشورمان‬ ‫س��اخته شده است و این نش��ان می‌دهد که کشورمان‬ ‫گام به گام به سمت خودکفایی حرکت می‌کند‪.‬‬ ‫رییس‌جمه��وری ب��ا اش��اره به ض��رورت اح��داث و‬ ‫افتت��اح تصفیه‌خانه‌های فاضالب گف��ت‪ :‬امروز از لحاظ‬ ‫محیط‌زیس��ت ضرورت دارد که فاضالب‌ها به مرکزی با‬ ‫عنوان تصفیه‌خانه هدایت شوند‪.‬‬ ‫روحانی اف��زود‪ :‬با افتتاح ای��ن تصفیه‌خانه ‪۵۵‬درصد‬ ‫جمعیت س��اکن تهران زیر پوش��ش خدم��ات آن قرار‬ ‫می‌گیرن��د و در مجموع باید تالش ش��ود تا در نهایت‬ ‫کل جمعیت تهران زیر پوشش این خدمات قرار بگیرد‪.‬‬ ‫رییس‌جمه��وری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬افتت��اح ای��ن‬ ‫تصفیه‌خان��ه هم از لحاظ محیط‌زیس��تی و هم از لحاظ‬ ‫تامین آب کش��اورزی دارای اهمیت فراوانی است و این‬ ‫موضوع خبر خوش��ی ه��م برای مردم ته��ران از لحاظ‬ ‫زیس��ت‌محیطی و هم خب��ری خوش��حال‌کننده برای‬ ‫کش��اورزان جنوب تهران و منطقه ورامین و ش��هرری‬ ‫محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫به خوبی به تعهدات‌مان‬ ‫در زمینه حقوق بشر واقفیم‬ ‫امروز با دور جدید‬ ‫مذاکرات‬ ‫باید امنیت پایدار‬ ‫عملیاتی شود‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫کش��ورمان گف��ت‪ :‬ای��ران ب��ه‬ ‫عملک��رد غیرمنصفان��ه و‬ ‫غیرعلمی گزارشگر ویژه حقوق‬ ‫بشر جمهوری اسالمی ایران به‬ ‫لح��اظ رعایت نک��ردن اصول و موازی��ن بین‌المللی با‬ ‫تردی��د جدی می‌نگرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫وزارت ام��ور خارجه کش��ورمان درباره س��خنان اخیر‬ ‫گزارش��گر ویژه حقوق بش��ر جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��خنان وی و بخش‌هایی از گزارش که‬ ‫مورد اش��اره قرار گرفته به صورت یک‌جانبه به دور از‬ ‫واقعی��ات و ب��دون رعایت مقررات وظای��ف مربوط به‬ ‫مامورین از جانب ش��ورای حقوق بشر ارائه شده است‪.‬‬ ‫مرضیه افخم با بیان اینکه متاس��فانه روشن شده است‬ ‫اراده‌ای فراتر و خارج از س��ازوکارهای حقوق بش��ری‬ ‫ملل‌متحد در تهیه گزارش ایران دخیل اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایران به عملکرد غیرمنصفانه و غیرعلمی گزارشگر ویژه‬ ‫به لحاظ رعایت نکردن اص��ول و موازین بین‌المللی با‬ ‫تردید جدی می‌نگرد‪.‬‬ ‫همچنین هی��ات امنای صندوق توس��عه ملی ضمن‬ ‫تعیی��ن و تصویب طرح‌های اولوی��ت‌دار ارزی و ریالی‪،‬‬ ‫برخی موارد نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت‬ ‫ارزی را تصویب کرد‪.‬‬ ‫بودجه ستاد صندوق توس��عه ملی نیز در این جلسه‬ ‫مورد تصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه‌جویی ‪ 10‬درصدی هر خانواده‬ ‫جان ک��ری وزیر ام��ور خارجه‬ ‫امریکا امروز ب��ه منظور دیدار و‬ ‫گفت‌وگو با همتای ایرانی‌اش در‬ ‫چارچوب مذاکرات هسته‌ای به‬ ‫لوزان سوئیس می‌رود‪.‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬ک��ری و ظریف دور تازه‌ای از‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای را آغاز می‌کنند که ممکن است تا‬ ‫روز جمعه یعنی ش��ب عید و س��ال جدید ایرانی ادامه‬ ‫یابد‪.‬ظری��ف روز دوش��نبه به دعوت فدری��کا موگرینی‬ ‫مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا‪ ،‬به منظور دیدار و‬ ‫گفت‌وگو با وزیران امور خارجه فرانسه‪ ،‬انگلیس و آلمان‬ ‫به بروکسل‪ ،‬پایتخت بلژیک می‌رود‪.‬هیات‌های ‪ 6‬کشور‬ ‫بزرگ مذاکره‌کننده با ایران‪ ،‬از روز س��ه ش��نبه مذاکره‬ ‫با ایران را در ش��هر لوزان برای دستیابی به توافق ادامه‬ ‫خواهن��د داد‪.‬دور تازه مذاکرات هس��ته‌ای ایران و گروه‬ ‫موسوم به ‪( 5+1‬امریکا‪ ،‬روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانسه و‬ ‫آلمان) ‪ 15‬مارس (‪ 24‬اسفند) در حالی در سوئیس آغاز‬ ‫می‌ش��ود که با نزدیک ش��دن به ضرب‌االجلی که برای‬ ‫رس��یدن به چارچوب توافق تعیین شده‪ ،‬گفت‌وگوها بار‬ ‫دیگر اهمیت دوچندانی یافته است‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور گفت‪ :‬هم��ه باید‬ ‫امنیت پایدار را در نظام مقدس‬ ‫جمه��وری اس�لامی عملیاتی‬ ‫کنی��م ب��ه گون��ه‌ای ک��ه هیچ‬ ‫دشمن خارجی و معاند داخلی‬ ‫و فرصت‌طل��ب و مجرم و قانون‌گریز احس��اس امنیت‬ ‫نکند و هوس و طمعی به انقالب و نظام نداشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگ��زاری صداوس��یما‪ ،‬رحمانی‌فضلی‬ ‫در مراس��م تودیع و معارفه فرماندهان نیروی انتظامی‬ ‫افزود‪ :‬فرمان��ده جدید نیروی انتظام��ی فردی مومن‪،‬‬ ‫عاقل‪ ،‬والیتمدار و دارای اندیشه‌های راهبردی و مورد‬ ‫قب��ول همه آح��اد و نیروهای انتظامی‪ ،‬ارتش‪ ،‬س��پاه‪،‬‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح‪ ،‬دولت و وزارت کشور است‪.‬‬ ‫رحمانی‌فضلی گفت‪ :‬س��ردار احمدی‌مقدم نیز که از‬ ‫یک‌س��ال و نیم پیش از زمان آغاز دولت با او همکاری‬ ‫کردی��م در هم��ه مقاطع مختلف مش��تاقانه و از س��ر‬ ‫احساس تکلیف‪ ،‬وظیفه خود را انجام داد که امیدواریم‬ ‫ذخیره آخرت او باش��د‪.‬وی گف��ت‪ :‬توجه به آموزش و‬ ‫ق��درت پیش‌بینی‌کنندگی و اقدامات ب��ه‌روز می‌تواند‬ ‫رشد روزافزون ناجا را شتابان‪ ،‬مقبول و موفق‌تر کند‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫جنجالی که نخس��ت‌وزیر رژیم صهیونیس��تی با ارائه‬ ‫الیحه نژادپرس��تانه «دولت یهودی» ب ‌ه پا کرد‪ ،‬در نهایت‬ ‫به سقوط کابینه ائتالفی او منجر شد و برگزاری انتخابات‬ ‫زودهنگام را رقم زد‪.‬‬ ‫جان ک��ری‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه امری��کا گفت‪ :‬دولت‬ ‫امریکا همچنان به راه‌حل دو دولت برای منازعه اسرائیل‬ ‫و فلسطینیان‪ ،‬پایبند است‪.‬‬ ‫عضو تیم دفاع از دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین گفت‪:‬‬ ‫هیات دفاع از ش��یخ علی س��لمان بیش از ‪ 3‬هفته اجازه‬ ‫مالقات با ایشان را نیافته‌اند‪.‬‬ ‫پاکس��تان قصد دارد برای ایجاد ت��وان پاتک اتمی از‬ ‫دریا‪ ،‬ناوگان زیردریایی خود را گسترش دهد‪.‬‬ ‫تروریس��ت‌های داع��ش ‪ 5‬معل��م س��وری را به دلیل‬ ‫تدریس خصوصی در ش��هر معدان اس��تان رقه در شرق‬ ‫سوریه شالق زدند‪.‬‬ ‫مجل��ه دیپلم��ات در گزارش��ی با اش��اره ب��ه ناتوانی‬ ‫سعودی‌ها در اس��تفاده از سالح‌های پیشرفته خریداری‬ ‫ش��ده عربس��تان س��عودی‪ ،‬نوش��ت‪ :‬ریاض از اسالم‌آباد‬ ‫خواس��ته است که آموزش نظامیان این کشور را برعهده‬ ‫بگیرد و در امور دفاعی به عربستان کمک کند‪.‬‬ ‫رس��انه‌های لبنانی اع�لام کردند ک��ه در «العبودیه»‬ ‫منطقه مرزی ش��مال لبنان با س��وریه ی��ک بمب آماده‬ ‫انفجار به وزن ‪ 100‬کیلوگرم کشف شد‪.‬‬ ‫رییس هی��ات اجرایی افغانس��تان می‌گوید‪ :‬چین در‬ ‫ماه‌های گذشته چند دور گفت‌وگو با طالبان برگزار کرده‬ ‫و از آنان خواس��ته اس��ت که با دولت کابل وارد مذاکره‬ ‫مستقیم شوند‪.‬‬ ‫نق��ش امریکا در عملیات ش��هر ماماس��اپانو اس��تان‬ ‫ماگوایندانائ��و در جنوب فیلیپین که براثر آن ‪ 44‬کماندو‬ ‫پلیس فیلیپین کشته شدند‪ ،‬افشا شد‪ .‬سفیر واشنگتن در‬ ‫مانیل‪ ،‬نقش کاخ سفید در این عملیات را رد کرده بود‪.‬‬ ‫منابع جنبش انصاراهلل شایعه نامزدی احمدعلی صالح‪،‬‬ ‫پسر علی عبداهلل صالح‪ ،‬رییس‌جمهوری سابق یمن برای‬ ‫ریاست‌جمهوری این کشور را رویای پدر وی خواندند‪.‬‬ ‫ارت��ش پاکس��تان اعالم ک��رد در حمل��ه روز جمعه‬ ‫جنگنده‌های نیروی هوایی این کش��ور به مواضع ش��به‬ ‫نظامیان در مناطق قبایلی شمال غرب‪ ،‬دست‌کم ‪ 48‬نفر‬ ‫از شبه نظامیان و افراد مظنون به تروریست کشته شدند‪.‬‬ ‫ارت��ش نیجری��ه ی��ک کارگاه تولید بم��ب متعلق به‬ ‫تروریست‌های بوکوحرام را در ایالت ناآرام یوب شناسایی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پای��گاه خبری نهرین ن��ت گ��زارش داد‪ :‬از انبارهای‬ ‫س�لاح تروریست‌های داعش موش��ک‌های ضد هواپیما‬ ‫کشف شد‪.‬‬ ‫در حالی که وزیر دفاع عراق از کنترل کامل نیروهای‬ ‫عراق��ی بر ش��هر تکریت خب��ر داد‪ ،‬برخ��ی منابع اعالم‬ ‫کردن��د‪ :‬نیروهای عراقی در ‪ ۷۲‬س��اعت آینده تکریت را‬ ‫آزاد خواهند کرد‪.‬‬ ‫چی��ن در اعت��راض به وقای��ع اخیر در نق��اط مرزی‬ ‫مش��ترک با میانمار‪ ،‬چند فروند هواپیمای جنگی خود‬ ‫را بر فراز این کشور به پرواز در آورد‪.‬‬ ‫روحان��ی در بخش دیگری از س��خنان خود ضرورت‬ ‫صرفه‌جوی��ی در مصرف آب را مورد تاکی��د قرار داد و‬ ‫خطاب به مردم کشور به‌ویژه ساکنان تهران اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر چه در روزهای اخیر نزوالت آسمانی و رحمت الهی‬ ‫شامل حال مردم کشور شده اما نسبت به روند نزوالت‬ ‫در بلندمدت هنوز ‪۲۰‬درصد کاهش وجود دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫همچنان در مسیر خشکسالی قرار داریم‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری گفت‪ :‬امسال سالی نیست که ذخیره‬ ‫آبی باالیی داشته باشیم و سدهای اطراف تهران دارای‬ ‫ذخیره مناسبی نیستند و در مجموع ‪۴۰‬درصد ظرفیت‬ ‫ای��ن س��دها آب دارد‪ ،‬بنابراین ض��رورت دارد مردم در‬ ‫زمینه مصرف آب صرفه‌جویی کنند‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬دولت از چند ماه‬ ‫قب��ل پیش‌بینی‌ها و طراحی‌ه��ای الزم را انجام داده تا‬ ‫مردم تهران در تابس��تان امس��ال در زمین��ه آب دچار‬ ‫مشکل نشوند‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری با حضور در منطقه شهرری واحدهای‬ ‫‪ ۵‬و ‪ ۶‬تصفیه‌خان��ه فاضالب جنوب ته��ران را به‌عنوان‬ ‫بزرگتری��ن پروژه زیس��ت‌محیطی کش��ور افتت��اح و از‬ ‫بخش‌های مختلف آن بازدید کرده و با توضیحات وزیر‬ ‫نیرو و دس��ت‌اندرکاران پروژه در جریان روند تکمیل و‬ ‫مزیت‌های این طرح بزرگ زیست‌محیطی قرار گرفت‪.‬‬ ‫این پروژه افتتاح ش��ده یک‌میلی��ون و ‪50‬هزار نفر را‬ ‫زیر پوش��ش قرار می‌دهد‪۸۲ .‬میلیون مترمکعب پساب‬ ‫تولیدی در س��ال و تولید س��االنه ‪۱۶‬هزار مگاوات برق‪،‬‬ ‫از جمله مزیت‌های این پروژه اس��ت‪.‬همزمان با افتتاح‬ ‫واحده��ای ‪ ۵‬و ‪ ۶‬تصفیه‌خانه فاض�لاب‪ ۶ ،‬پروژه بزرگ‬ ‫ط��رح فاضالب ته��ران نیز با اعتباری اف��زون بر ‪۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان افتتاح شد‪.‬طرح فاضالب تهران برای افق‬ ‫‪ ۱۴۱۰‬جمعیتی افزون بر ‪۱۱‬میلیون نفر را زیر پوشش‬ ‫ق��رار می‌دهد که در ‪ ۱۲‬نقطه جغرافیایی ش��هر تهران‪،‬‬ ‫‪ ۲۲‬واحد تصفیه‌خانه ساخته خواهد شد که تصفیه‌خانه‬ ‫فاض�لاب جن��وب ته��ران در ‪ ۸‬فاز یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫آنهاست و طرح فاضالب تهران به‌عنوان بزرگترین پروژه‬ ‫زیست‌محیطی کشور محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫دوره امپراتوری‌ها گذشته‬ ‫و ایران درپی آن نیست‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه به‬ ‫آینده مذاکرات خوشبین هستم‪ ،‬گفت‪ :‬ایران به‌دنبال‬ ‫ی و سلطه بر کشورهای منطقه نیست‪.‬‬ ‫امپراتور ‌‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬علی الریجانی‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا تلویزیون الرأی کویت‪ ،‬در پاس��خ به‬ ‫این س��وال که با توج��ه به اینکه چند روز بیش��تر تا‬ ‫ضرب‌االجل تعیین شده برای رسیدن به توافق اولیه با‬ ‫غرب درباره پرونده هس��ته‌ای ایران باقی نمانده است‪،‬‬ ‫به نظر شما احتمال رسیدن به توافق اولیه بیشتر است‬ ‫یا نرس��یدن به توافق گفت‪ :‬در این مدتی که مذاکرات‬ ‫انجام ش��ده گام‌ه��ای رو به جلو و قاب��ل مالحظه‌ای‬ ‫برداش��ته ش��ده و در مذاکرات اخیر ه��م که به‌تازگی‬ ‫انجام ش��ده قدم‌های مثبتی برداش��ته شده است‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل نگاه من به آینده مذاکرات منفی نیست‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬در پاسخ به سوالی‬ ‫مبنی ب��ر اینکه برخ��ی تحلیلگ��ران امریکایی بر این‬ ‫باورند که درصورت رسیدن به توافق اولیه در رابطه با‬ ‫پرونده هسته‌ای تغییراتی در منطقه ایجاد خواهد شد‪،‬‬ ‫همان‌ط��ور که انقالب ایران ی��ا توافقنامه کمپ دیوید‬ ‫بین مصر و اسرائیل تغییراتی به وجود آوردند آیا شما‬ ‫هم بر همین باورید؟ ادامه داد‪ :‬این موضوع به سیاست‬ ‫ایران برمی‌گردد که همیش��ه به دنبال ایجاد آرامش و‬ ‫امنی��ت در منطقه بوده اس��ت‪ ،‬بنابراین توفیق در این‬ ‫مذاکرات قابل مقایس��ه با مثال‌هایی که زده می‌شود‪،‬‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬آیا درست اس��ت که توافق هسته‌ای با غرب‬ ‫تنها به پرونده هسته‌ای ایران محدود نخواهد بود‪ ،‬بلکه‬ ‫شامل تسلیم شدن امریکا در برابر گسترش نفوذ ایران‬ ‫در منطق��ه نیز خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬برخی اظهارات را در‬ ‫برخی رس��انه‌ها شنیده‌ام‪ ،‬مهم این است که جمهوری‬ ‫اس�لامی سیاست مس��المت‌آمیزی با همه کشورهای‬ ‫منطقه دارد و کشورها را برادران خود می‌داند‪.‬‬ ‫الریجان��ی ب��ا بیان اینک��ه برخی به اش��تباهات در‬ ‫رس��انه‌ها دامن می‌زنند‪ ،‬اف��زود‪ :‬یکی از مهم‌ترین این‬ ‫اش��تباهات این اس��ت که پیچیده‌تر از ح��د موضوع‬ ‫هس��ته‌ای به آن نگاه می‌کنن��د و گاه آن را به الفاظی‬ ‫که جز سوءتفاهم چیزی نیست‪ ،‬وصل می‌کنند مانند‬ ‫اینکه ایران به دنبال نفوذ منطقه‌ای یا امپراتوری‌گری‬ ‫و این چیزهاست‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ایران‌خودرو در زنجیره صادرات پژو‬ ‫چرخ‌های صنعت را با ارز ارزان بچرخانیم‬ ‫ايران غول پاکيزگي منطقه‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫اجراي ‪ 2‬طرح خدمات‬ ‫به مسافران نوروزي‬ ‫دستور العمل حمایت از تولید بانک مرکزی بررسی شد‬ ‫بخشنامه ‪ 6‬ماده ای در گاوصندوق‪ ،‬تولید‌کنندگان در انتظار‬ ‫مليحه خورده‌پا ‪ -‬گ�روه صنعت‪ :‬تامين منابع مالي‬ ‫واحده��ا يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي فعاالن اقتصادي‬ ‫و صاحب��ان بنگاه‌ها و از جدي‌ترين مس��ائل پيش روي‬ ‫دولتمردان و سياس��تگذاران اس��ت‪ .‬در شرايط کنوني‬ ‫اقتصاد کش��ور به دليل تبع��ات تحريم‌ها تا حد زيادي‬ ‫آس��يب پذير شده و همين امر منجر به کاهش ظرفيت‬ ‫تولي��دي بس��ياري از واحده��اي تولي��دي و صنعت��ي‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬البته با توجه به ش��رايط کنوني تعدادي‬ ‫از بنگاه‌ه��ا ورشکس��ته و تعطيل ش��ده‌اند بنابراين اگر‬ ‫ب��راي رفع چالش کمبود نقدينگ��ي واحدهاي توليدي‬ ‫چاره انديش��ي‌هاي الزم انجام نشده و منابع مالي مورد‬ ‫نياز آنها تامين نش��ود‪ ،‬به‌طور قطع بايد در آينده‌اي نه‬ ‫چندان دور شاهد تعطيلي واحدهاي صنعتي و توليدي‬ ‫بيش��تري باش��يم‪ .‬تقويت زمزمه‌هاي افزايش تعطيلي‬ ‫واحده��اي صنعتي و هراس از تبعات ناش��ي از اين امر‬ ‫ک��ه مي‌تواند بر تعداد افراد بي��کار جامعه تا حد زيادي‬ ‫بيفزايد زمينه چاره‌انديش��ي ولي‌اهلل س��يف‪ ،‬رييس کل‬ ‫بانک مرکزي براي تزريق نقدينگي به واحدهاي توليدي‬ ‫و صنعتي و در نهايت صدور بخشنامه‌اي با ‪ ۶‬شرط براي‬ ‫پرداخت تسهيالت به بخش توليد کشور شده است‪.‬‬ ‫در بخش��نامه‌اي که رييس کل بان��ک مرکزي درباره‬ ‫پرداخت تسهيالت به واحدهاي توليدي و صنعتي صادر‬ ‫کرده‪ ،‬آمده اس��ت؛درحال‌حاضر‪ ،‬بس��ياري از واحدهاي‬ ‫توليدي که فعاليت آنها از توجيه مالي مناسب برخوردار‬ ‫اس��ت با وجود برخورداري از توان و ظرفيت سودآوري‬ ‫باال در برهه‌اي از زمان طي س��ال‌هاي ‪ ۱۳۸۹‬تا ‪۱۳۹۲‬‬ ‫بنا به داليلي خارج از حيطه اختيار و اراده نتوانسته‌اند‬ ‫به تعهدات خود در قبال شبکه بانکي کشور عمل کنند‬ ‫که همين امر باعث ش��ده تا آنها در فهرست بدهکاران‬ ‫بانک��ي قرار گرفت��ه و در دريافت تس��هيالت جديد به‬ ‫منظ��ور تامين س��رمايه درگ��ردش با مش��کل مواجه‬ ‫ش��وند که ضروري است اعطاي تسهيالت به اين قبيل‬ ‫واحدهاي توليدي در اولويت قرار گيرد‪.‬‬ ‫حال با توجه به بخش��نامه ‪ ۶‬شرطي بانک مرکزي براي‬ ‫پرداخت تس��هيالت ب��ه صاحبان تولي��دي و صنعتي در‬ ‫با فعاالن اقتصادي‬ ‫زمينه افزايش ظرفيت تولي��د‪،‬‬ ‫به گفت‌وگو نشس��ته تا مشخص شود آيا اين بخشنامه ‪۶‬‬ ‫ماده‌اي براي تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي‬ ‫و صنعت��ي به واقع مي‌توان��د اوضاع بخش توليد و صنعت‬ ‫کش��ور را بهبود بخش��يده و مانع از به صدا درآمدن زنگ‬ ‫خطر براي تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي کشور شود يا خير‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک‌ها بخشنامه بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند‬ ‫پدرام سلطاني‪ ،‬عضو هيات رييسه‬ ‫اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با‬ ‫با اشاره به مشکالت جدي‬ ‫واحدهاي تولي��دي و صنعتي در‬ ‫تامي��ن مناب��ع مال��ي گف��ت‪:‬‬ ‫بخشنامه‌اي که از سوي بانک مرکزي در راستاي تامين‬ ‫منابع مالي بنگاه‌هاي صادر شده شايد تا حدودي بتواند‬ ‫بخشي از مشکالت واحدهاي توليدي و صنعتي زيان ده‬ ‫را برط��رف کند‪ .‬وي افزود‪ :‬هم��ه به‌خوبي مي‌دانيم که‬ ‫بانک‌ها و موسس��ات مال��ي و اعتباري ب��ه هيچ عنوان‬ ‫حاضر به پرداخت منابع مالي و تسهيالت به بنگاه‌هاي‬ ‫زي��ان‌ده نيس��تند بنابراين هم��واره اي��ن واحدها براي‬ ‫دريافت تسهيالت از بانک‌ها با مشکل مواجه مي‌شوند‪.‬‬ ‫عضو هيات رييس��ه ات��اق بازرگاني اي��ران ادامه داد‪:‬‬ ‫براساس بخشنامه ‪ ۶‬ماده‌اي بانک مرکزي تمام بنگاه‌ها‬ ‫و واحده��اي توليدي و صنعتي زي��ان ده که تحريم‌ها‬ ‫و س��وء مديريت‌ه��اي دولت��ي منجر به ايجاد مس��ائل‬ ‫اقتصادي و زيان‌دهي براي آنها شده‪ ،‬مي‌توانند از منابع‬ ‫و تسهيالت بانکي استفاده کنند‪.‬‬ ‫اي��ن فعال اقتص��ادي تصريح کرد‪ :‬نف��س صدور اين‬ ‫بخش��نامه از س��وي بانک مرکزي خوب و مثبت است‬ ‫اما همه به‌خوبي مي‌دانيم که بانک‌ها و موسس��ات مالي‬ ‫به هيچ عنوان بخش��نامه‌هاي بانک مرک��زي را اجراي‬ ‫نمي‌کنند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬بانک‌ها و موسس��ات مالي ب��راي اجراي‬ ‫بخشنامه‌هاي بانک مرکزي کاملا مختار و آزاد هستند‬ ‫بنابراين بانک‌ها مي‌توانند اين بخشنامه بانک مرکزي را‬ ‫همانند ساير بخشنامه‌ها هيچ‌گاه اجرا نکنند‪.‬‬ ‫عضو هيات رييس��ه ات��اق بازرگاني اي��ران ادامه داد‪:‬‬ ‫در ش��رايط فعلي بانک‌ها با حجم زيادي از تقاضا براي‬ ‫درياف��ت تس��هيالت مواجه هس��تند در حاليکه ميزان‬ ‫منابع مالي بانک‌ها و موسس��ات مالي و اعتباري کاملا‬ ‫محدود اس��ت به همي��ن علت پرداخت اي��ن ميزان از‬ ‫تسهيالت از عهده بانک‌ها خارج است‪.‬‬ ‫اي��ن فعال اقتص��ادي اذعان کرد‪ :‬با توج��ه به ميزان‬ ‫عرضه و تقاضاي تس��هيالت‪ ،‬شاهد ايجاد بي‌رغبتي در‬ ‫بانک‌ها براي پرداخت تس��هيالت به واحدهاي توليدي‬ ‫و صنعتي به‌ویژه واحدهاي صنعتي زيان ده هستيم‪.‬‬ ‫عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگاني ايران متذکر شد‪ :‬با‬ ‫توجه به ش��رايط موجود‪ ،‬باور داريم که صدور بخشنامه‬ ‫‪ ۶‬ماده‌اي از س��وي بانک مرکزي درب��اره تامين منابع‬ ‫مالي بنگاه‌ها در عمل نمي‌تواند مشکل مالي بنگاه‌هاي‬ ‫تولي��دي و صنعت��ي را برطرف کرده و ب��ه آنها در اين‬ ‫زمينه کمکي بکند‪.‬‬ ‫سلطاني ابرازکرد‪ :‬درحال‌حاضر بانک‌ها تنها ابزار مالي‬ ‫تامین سرمایه درگردش‪ ،‬مهم‌ترین مشکل صنایع‬ ‫موج‪ :‬عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در سالی‬ ‫که گذشت کمبود نقدینگی انواع صنایع کشور را دچار‬ ‫مش��کل کرد‪ ،‬گفت‪ :‬به جرات باید گفت بهترین اتفاق‬ ‫ممکن در س��ال آینده برای صنعت کش��ور برداش��تن‬ ‫تحریم‌ه��ا اس��ت‪ .‬محمدحس��ین برخوردار ب��ا تاکید‬ ‫ب��ر اینکه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال‪۹۳‬‬ ‫تالش‌های خود را به منظور ارتقای هر چه بهتر صنعت‬ ‫و تجارت کش��ور انجام داده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید از‬ ‫طرح‌های توس��عه‌ای در صنایع مختلف کشور حمایت‬ ‫کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬قوانین دس��ت و پاگیر در بخش‬ ‫صنعت و تجارت باید از جلوی پای صنعتگران برداشته‬ ‫ش��ود تا آنها بتوانند ب��دون هیچ دغدغ��ه‌ای به تولید‬ ‫محصوالت ایرانی بپردازند‪ .‬برخوردار با اش��اره به اینکه‬ ‫از زمان تش��دید تحریم‌ها بر نظام بانکی کشور‪ ،‬تاجران‬ ‫ایرانی با مشکل جا‌به‌جایی پول برای واردات کاال مواجه‬ ‫بودند تصریح کرد‪ :‬چه‌بس��ا به دلیل همین مس��ئله در‬ ‫بسیاری از موارد هزینه واردات برای یک تاجر بیش از‬ ‫حد معمول آن افزایش داشته باشد‪ .‬رییس مجمع عالی‬ ‫واردکنندگان افزود‪ :‬الزم به توضیح اس��ت در سال‌های‬ ‫گذش��ته نی��ز ارز مبادله‌ای به کاالهای ثبت س��فارش‬ ‫شده پرداخت می‌ش��د اما چالش اساسی این است که‬ ‫حتی ‪ ۵‬کش��ورهای که با ایران مبادالت تجاری دارند‬ ‫به دلیل مشکالت و محدودیت‌هایی که تحریم‌ها برای‬ ‫نظام بانکی کش��ور به وجود آورده است تا ‪‌۱۰۰‬درصد‬ ‫پ��ول کاال را به صورت نقدی دریافت نکنند‪ ،‬کاالیی به‬ ‫تاجر ایرانی نمی‌فروشند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬نکته مهم در‬ ‫اولویت قرار دادن واردات کاالهای اساسی برای تامین‬ ‫نیاز بازار داخلی اس��ت و بانک مرکزی بدون شک باید‬ ‫بخش قاب��ل مالحظه‌ای از این رقم را ب��ه واردات این‬ ‫کاالهای ضروری اختصاص ده��د‪ .‬عضو اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران عنوان کرد‪ :‬سیاس��ت‌های اش��تباه گمرکی در‬ ‫تنظیم تعرفه‌ها و محاس��به ارزش‌افزوده ممکن اس��ت‬ ‫افراد دیگری را که به دنبال واردات قانونی هس��تند به‬ ‫سمت قاچاق سوق دهد‪ .‬برخوردار گفت‪ :‬می‌توان روی‬ ‫اص�لاح تعرفه‌ه��ا کار کرد اما به این عل��ت که همواره‬ ‫صنع��ت ما دچار مش��کل بوده اس��ت‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نتوانسته تعرفه‌ها را طوری که موجب‬ ‫تقویت صنعت و بهبود کسب و کار باشد‪ ،‬اصالح کند‪.‬‬ ‫کش��ور هس��تند بنابراين تا زماني که نخواهيم از ساير‬ ‫ابزارها ب��راي تامين منابع مالي اس��تفاده کنيم به‌طور‬ ‫قطع نمي‌توان نس��بت به اجراي اين قبيل بخشنامه‌ها‬ ‫اميدوار بود‪.‬‬ ‫عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران اظهار کرد‪ :‬هر‬ ‫چند در تنظيم اين بخش��نامه ‪ ۶‬ماده‌اي از سوي بانک‬ ‫مرکزي تالش ش��ده تا نيازهاي مال��ي تمام واحدهاي‬ ‫توليدي و صنعتي زيان‌ده که زيان آنها ناش��ي از عوامل‬ ‫بيروني بوده به نوعي پوشش داده شود اما در عمل اين‬ ‫بخشنامه نيز نمي‌تواند شکاف تامين مالي در نظام مالي‬ ‫کشور را پر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‌بخشنامه‌اي که دردي از توليد دوا نمي‌کند‬ ‫ام��ا در همي��ن ح��ال مجيدرضا‬ ‫حري��ري‪ ،‬ريي��س کميس��يون‬ ‫واردات ات��اق بازرگان��ي ايران در‬ ‫با اش��اره به‬ ‫گفت‌وگو ب��ا‬ ‫وضعي��ت نامناس��ب واحده��اي‬ ‫ل حاضر بس��ياري از‬ ‫تولي��دي و صنعتي گف��ت‪ :‬درحا ‌‬ ‫واحدهاي توليدي و صنعتي کشور براي تامين نقدينگي‬ ‫با مش��کالت ج��دي مواجه هس��تند اما معتق��دم اين‬ ‫بخشنامه ‪ 6‬ماده‌اي بانک مرکزي در زمينه تامين منابع‬ ‫مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط نيست‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬يکي از ش��روط براي تامي��ن منابع مالي‬ ‫بنگاه‌ها بحث نب��ود تعديل نيرو يا بازگرداندن نيروهاي‬ ‫تعديل ش��ده پس از دريافت تس��هيالت است درحالي‬ ‫که اگر يک بنگاه توان مالي کافي داش��ته باشد به هيچ‬ ‫عنوان اقدام به تعديل نيرو نمي‌کند‪.‬‬ ‫رييس کميس��يون واردات اتاق بازرگاني ايران اذعان‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر يک بنگاه اقتصادي در راس��تاي تعديل نيرو‬ ‫اق��دام کرده اي��ن امر مي‌تواند نش��انگر مش��کالت آن‬ ‫واحد در راس��تاي بحث تامي��ن مالي و پرداخت حقوق‬ ‫و مزاياي کارگران خود باشد بنابراين نبايد بحث تعديل‬ ‫نکردن نيرو از سوي بانک مرکزي جزو شروط پرداخت‬ ‫تسهيالت به صاحبان واحدهاي توليدي و صنعتي باشد‪.‬‬ ‫اين فعال اقتصادي تصريح کرد‪ :‬يکي ديگر از ش��روط‬ ‫بانک مرکزي براي پرداخت تس��هيالت از سوي بانک‌ها‬ ‫اين اس��ت که بنگاه توليدي و اقتص��ادي صادرات کاال‬ ‫داش��ته باش��د و از تس��هيالت دريافتي ب��راي افزايش‬ ‫ظرفي��ت صادراتي خ��ود به��ره بگيرد که اي��ن بند از‬ ‫بخشنامه بانک مرکزي نيز داراي اشکال است‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬به‌طور قطع اگر بنگاهي توان صادرات‬ ‫کاال يا افزايش ميزان صادرات را داش��ته باش��د به طور‬ ‫حت��م آن بنگاه را بايد ج��زو بنگاه‌هاي بزرگ و قوي در‬ ‫عرصه اقتصادي دانست که نيازي به دريافت تسهيالت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫رييس کميس��يون واردات اتاق بازرگاني ايران متذکر‬ ‫ل حاض��ر رفع مش��کالت مال��ي بنگاه‌هاي‬ ‫ش��د‪ :‬درحا ‌‬ ‫توليدي و صنعتي کوچک و متوسط بايد در دستور کار‬ ‫بانک مرکزي و دولتمردان قرار بگيرد زيرا آسيب‌پذيري‬ ‫اين بنگاه‌ها از تحريم‌هاي کش��ور و س��وء‌مديريت‌ها به‬ ‫مراتب بيشتر از بنگاه‌هاي بزرگ است‪.‬‬ ‫حريري ابراز کرد‪ :‬در شرايط کنوني بايد به بنگاه‌هاي‬ ‫کوچک و متوسط کمک کرد تا بتوانند خود را سرپا نگه‬ ‫دارند اما بخشنامه ‪ ۶‬ماده‌اي بانک مرکزي در اين زمينه‬ ‫نبوده و نمي‌تواند به رفع مشکالت بخش توليدي کمکي‬ ‫کرده و يا حتي دردي از آنها را مداوا کند‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ماده اميدوار‌کننده‬ ‫گفتن��ي اس��ت‌؛ در بخش��نامه‌اي که از س��وي بانک‬ ‫مرک��زي درباره تامين مناب��ع مالي بنگاه‌هاي کوچک و‬ ‫متوس��ط صادر شده تمام شرايط پرداخت تسهيالت به‬ ‫بنگاه‌ها به شرح ذيل آمده است؛‬ ‫‪ -۱‬واحدهاي توليدي که به استناد صورت‌هاي مالي‬ ‫حسابرسي ش��ده در ‪ 3‬سال گذش��ته‪ ،‬به دليل کاهش‬ ‫فروش ناش��ي از عوامل خارج از حيط��ه اختيار و اراده‬ ‫مديريت‪ ،‬با کاهش س��ودآوري مواجه شده‌اند‪ ،‬اما ظرف‬ ‫‪ 2‬س��ال قب��ل از آن و ب��ا وجود دريافت تس��هيالت يا‬ ‫اس��تفاده از خدمات بانکي‪ ،‬در هيچ ي��ک از بانک‌ها يا‬ ‫موسس��ات اعتباري غيربانکي‪ ،‬بده��ي غيرجاري اعم از‬ ‫ريالي و يا ارزي نداشته‌اند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬واحدهاي توليدي که تس��هيالت دريافتي قبلي‬ ‫را در مح��ل موضوع قرارداد تس��هيالت اعطايي مصرف‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬واحدهاي توليدي که تعديل نيرو نداش��ته و يا در‬ ‫صورت تعديل نيرو‪ ،‬دريافت تسهيالت جديد اين امکان‬ ‫را براي آنها فراهم مي‌کند تا ش��رايط بازگش��ت به کار‬ ‫نيروهاي تعديل شده را فراهم کنند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬واحده��اي تولي��دي که به دليل وصول نش��دن‬ ‫مطالبات خود از دستگاه‌هاي اجرايي دولتي‪ ،‬شرکت‌هاي‬ ‫دولتي و وابس��ته به دولت‪ ،‬نتوانسته‌اند تعهدات خود را‬ ‫در قبال شبکه بانکي کشور ايفا کنند‪‌.‬‬ ‫‪ -۵‬واحدهاي توليدي که اس��تمرار عمليات توليدي‬ ‫آنه��ا بنا به داليلي خارج از حيط��ه اختيار مديران و بر‬ ‫اس��اس ش��رايط کالن اقتصادي نظير نوس��ان ناگهاني‬ ‫شديد نرخ برابري اسعار با مانع مواجه شده است‪‌.‬‬ ‫‪ -۶‬واحدهاي توليدي ک��ه داراي توان صادراتي بوده‬ ‫و اس��تمرار عمليات توليدي آنها مي‌تواند باعث افزايش‬ ‫صادرات غيرنفتي کشور شود‪.‬‬ ‫ادامه روند نظارت بر استانداردسازی مصالح ساختمانی‬ ‫‪ :‬مدیرکل اس��تاندارد استان تهران با اعالم‬ ‫خبر توقی��ف صدها عدد انواع مصالح س��اختمانی‬ ‫غیراس��تاندارد‪ ،‬در م��اه گذش��ته‪ ،‬بر ابط��ال پروانه‬ ‫کاربرد عالمت اس��تاندارد ‪ ۱۰‬فرآورده س��اختمانی‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫مسلم بیات با بیان این خبر گفت‪ :‬در بازرسی‌های‬ ‫یک ماه گذشته کارشناس��ان و بازرسان استاندارد‬ ‫از واحده��ای تولیدی‪ ،‬تیرچه خرپ��ای فلزی با نام‬ ‫تجارتی دوس��تان در ش��هریار‪ ،‬بلوک سقفی با نام‬ ‫تجارتی ماهان فوم پایتخت در جاده ساوه و پالستو‬ ‫فوم با نام تجارتی آرین پالست ایلیا در رباط‌کریم‪،‬‬ ‫غیراستاندارد شناخته و توقیف شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش همچنین‪ ،‬در جلسه کمیته‬ ‫عالیم ‪ ۴‬اسفند این اداره کل‪ ،‬پروانه کاربرد عالمت‬ ‫اس��تاندارد ‪ ۱۰‬فرآورده شامل آجر رسی نوع توکار‬ ‫غیرباربر و آجر رس��ی سبک غیرباربر با سوراخ‌های‬ ‫افقی از ش��رکت تولیدی هاش��م پروی��ن‪ ،‬پنل‌های‬ ‫آجر رس��ی سبک غیرباربر با س��وراخ افقی و بلوک‬ ‫س��قفی مورد مصرف در سقف‌های تیرچه بلوک با‬ ‫ن��ام تجارتی جامپاس‪ ،‬بتن آم��اده تا رده مقاومتی‬ ‫‪ c25‬از شرکت تولیدی حس��ن و احمد کیامنفرد‪،‬‬ ‫بت��ن آماده تا رده مقاومت��ی ‪ c50‬از واحد تولیدی‬ ‫رحیم مصدق آقچه کند‪ ،‬ابطال شد‪.‬‬ ‫در این جلسه برای فرآورده‌های بتن آماده تا رده‬ ‫مقاومتی‪ c25‬از شرکت حسین مهرانی‪ ،‬بتن آماده‬ ‫تا رده مقاومتی ‪ c25‬از شرکت برات محمد اسعدی‬ ‫سینگلی‪ ،‬بلوک س��قفی پلی‌استایرن‪ ،‬سنگدانه ریز‬ ‫و درش��ت مورد مص��رف برای بتن آم��اده از واحد‬ ‫تولیدی ش��ن و ماس��ه رض��وان رود‪ ،‬پروانه کاربرد‬ ‫عالمت استاندارد صادر شد‪.‬‬ ‫مع��اون توس��عه مديريت‪ ،‬منابع و امور اس��تان‌هاي‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬اين وزارتخانه‬ ‫دو برنام��ه «نظارت بر ب��ازار کاال و خدمات» و «ارائه‬ ‫خدم��ات خودروي��ي» در زمين��ه خدمات‌رس��اني به‬ ‫مس��افران ن��وروزي را در س��ال جديد ب��ه‌زودي اجرا‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫علي يزداني ضم��ن اعالم برنامه‌هاي وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در زمينه خدمات‌رس��اني به مسافران‬ ‫نوروزي س��ال ‪ ۱۳۹۴‬در دو بخ��ش جداگانه افزود‪ :‬در‬ ‫بخش نظارت بر بازار کاال و خدمات؛ با توجه به افزايش‬ ‫تقاضاي عمومي براي بس��ياري از کاالها و خدمات در‬ ‫ايام پاياني سال «تعطيالت نوروزي» و انجام سفرهاي‬ ‫س��ياحتي و زيارتي و ل��زوم پايش وضعيت بازار کاال و‬ ‫خدمات به وي��ژه کاالهاي پرمصرف ب��ا هدف تنظيم‬ ‫ب��ازار‪ ،‬تامي��ن مايحتاج عمومي م��ردم و جلوگيري از‬ ‫هرگونه کمب��ود و افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها «طرح‬ ‫نظارتي پايش بازار کاال و خدمات ويژه نوروز ‪ ۱۳۹۴‬از‬ ‫‪ ۱۵‬اسفند امسال تا ‪ ۱۵‬فروردين ‪ ۹۴‬به اجرا درمي‌آيد‪.‬‬ ‫عضو ستاد مرکزي هماهنگي خدمات سفر در ادامه‬ ‫يادآور ش��د‪ :‬اين طرح با تاکيد بر اطالع‌رس��اني بهينه‬ ‫و هماهنگ��ي براي نظارت و پايش مس��تمر بر فرآيند‬ ‫تامي��ن و توزي��ع کاال و خدمات با قيمت مناس��ب به‬ ‫مصرف‌کنندگان نهايي انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫همچنين رسيدگي س��ريع به گزارشات و شکايات‬ ‫مردمي و برخورد با تخلفات احتمالي توس��ط سازمان‬ ‫حماي��ت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنن��دگان نيز جزو‬ ‫اه��داف اصلي اين طرح اس��ت‪ .‬مع��اون وزير صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت تصريح کرد‪‌:‬در زمينه دس��تيابي به‬ ‫اهدف مدنظر براس��اس برنامه‌ريزي‌هاي انجام ش��ده‬ ‫بيش از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬نفر از بازرس��ان صنفي سازمان‬ ‫حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان و ناظران‬ ‫افتخ��اري‪ ،‬بازار ش��ب عي��د را کنت��رل خواهند کرد‪،‬‬ ‫اين درحالي اس��ت که بازار نيز از لحاظ کم‌فروش��ي‪،‬‬ ‫گران‌فروش��ي و تخلفات��ي همچ��ون احتکار و س��اير‬ ‫مسائل‪ ،‬به شدت کنترل خواهد شد‪ .‬وي تصريح کرد‪:‬‬ ‫عالوه‌بر بازرسان سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و‬ ‫توليد‌کنندگان و کشيک‌هاي نوروزي‪ ،‬هموطنان عزيز‬ ‫هم مي‌توانند تخلفات مشاهده شده را از طريق سامانه‬ ‫تلفني ‪ ۱۲۴‬گزارش دهند تا در اسرع وقت به شکايات‬ ‫رسيدگي شود‪ .‬عضو ستاد مرکزي هماهنگي خدمات‬ ‫س��فر در بخش ديگري از سخنان خود گفت‪ :‬شرکت‬ ‫امداد‌خودرو ايران در ايام نوروز از ‪ ۲۶‬اسفند امسال در‬ ‫سراس��ر کشور طرح امدادي به هموطنان را آغاز کرده‬ ‫و تا ‪ ۱۵‬فروردين امس��ال ادامه خواهد داد‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫با اجراي اين طرح ‪۲‬هزار اکيپ و ش��يفت امدادي در‬ ‫تمامي ش��هرها‪ ،‬روستاها و جاده‌هاي مواصالتي کشور‬ ‫مس��تقر ش��ده‌اند و به امر امدادرس��اني به هم‌ميهنان‬ ‫عزيز مبادرت مي‌ورزند‪ .‬همچنين در اين طرح تمامي‬ ‫مراک��ز امداد خودرو از طريق ش��ماره تلفن ‪۰۹۶۴۴۰‬‬ ‫و ب��ه صورت ش��بانه روزي با حداکث��ر ظرفيت آماده‬ ‫پاسخگويي در حوزه‌هاي خدمات امدادي و اطالعاتي‬ ‫خواهن��د بود‪ .‬معاون توس��عه مديري��ت؛ منابع و امور‬ ‫اس��تان‌ها در پايان در تش��ريح خدمات شرکت امداد‬ ‫خودرو س��ايپا در اي��ام نوروز گفت‪ :‬اين ط��رح از روز‬ ‫يکش��نبه ‪ ۲۵‬اسفند ماه امسال شروع ش��ده و تا روز‬ ‫يکشنبه ‪ ۱۶‬فروردين سال ‪ ۹۴‬به اجرا درخواهد آمد‪.‬‬ ‫رشد قيمت‌ها‬ ‫با افزايش تعرفه‌ها‬ ‫ايلن�ا‪ :‬وضعي��ت ب��ازار‪ ،‬در ‪۱۱‬ماه گذش��ته در حالت‬ ‫رک��ود ب��وده و از طرف��ي ديگر س��طح ق��درت خريد‬ ‫مصرف‌کنندگان کاهش يافته اما اميدواريم در س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬اين روند تغيير کند‪.‬‬ ‫محمدرضا دياني‪ ،‬رييس انجمن توليد‌کنندگان لوازم‬ ‫خانگي درباره وضعيت بازار در س��ال گذش��ته گفت‪:‬‬ ‫وضعيت بازار‪ ،‬در ‪ ۱۱‬ماه گذش��ته در حالت رکود بوده‬ ‫و از طرفي ديگر س��طح قدرت خريد مصرف‌کنندگان‬ ‫کاهش يافته اما اميدواريم در سال ‪ ۹۴‬اين روند تغيير‬ ‫کن��د‪ .‬وي اظهار کرد‪ :‬در س��ال گذش��ته واردات مواد‬ ‫اوليه ش��رايط بهتري داش��ت اما مواد اوليه داخلي به‬ ‫دليل افزاي��ش تعرفه‌ها و عرضه آزاد مواد اوليه به‌ويژه‬ ‫در بخش ف��والد چالش‌هايي را ب��راي توليدکنندگان‬ ‫به همراه داش��ت‪ .‬وي گفت‪ :‬ب��ا افزايش تعرفه‪ ،‬قيمت‬ ‫تمام‌ش��ده محص��والت نيز افزايش پيدا ک��رد که اين‬ ‫موضوع باعث کاهش رقابت‌پذيري در بازار شد‪ .‬دياني‬ ‫گفت‪ :‬دولت بايد س��عي کند منابع و تس��هيالت را به‬ ‫بخش‌هايي اختصاص دهد‪.‬‬
‫خودروسازان‬ ‫افزايش ‪ ۱۰۰‬درصدي‬ ‫صادرات سايپا در سال ‪۹۴‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان با اشاره به توافق انجام شده با فرانسوی‌ها اعالم کردند‬ ‫ایران‌خودرو در زنجیره صادرات پژو‬ ‫س�ايپا نيوز‪ :‬سعيد مدني در س��مينار مديران عامل‬ ‫ش��رکت‌هاي گ��روه خودروس��ازي س��ايپا‪ ،‬ب��ه بيان‬ ‫اس��تراتژي و اهداف برنامه‌ريزي ش��ده س��ال ‪ ۹۴‬اين‬ ‫گ��روه پرداخت‪ .‬مدن��ي در س��مينار مدي��ران عامل‬ ‫شرکت‌هاي گروه خودروسازي سايپا گفت‪ :‬بايد اذعان‬ ‫کرد که وضعيت عملکردي و س��وددهي گروه س��ايپا‬ ‫در س��الي که گذش��ت با وجود مشکالت متعدد‪ ،‬قابل‬ ‫قب��ول بوده اس��ت هرچند در اين مس��ير بازپرداخت‬ ‫س��ود‌هاي بانک��ي همچنان مش��کالت مال��ي بزرگي‬ ‫ب��راي ما ايجاد کرده اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬در مقايس��ه با‬ ‫عملکرد س��اير ش��رکت‌ها‪ ،‬راه‌اندازي خطوط جديد به‬ ‫س��رعت انجام شده و محصوالت متنوعي در سال ‪۹۳‬‬ ‫در مس��ير توليد قرار گرفته است و به جرات مي‌توان‬ ‫گفت در خودروس��ازي‌هاي داخلي تاکنون رش��دی با‬ ‫اين س��رعت رخ نداده اس��ت‪ .‬مديرعامل گروه س��ايپا‬ ‫با اش��اره به لزوم تالش بيش��تر در سال ‪ ۹۴‬گفت‪ :‬در‬ ‫سال جديد بايد براي داخلي‌سازي محصوالت‪ ،‬فعاليت‬ ‫بيشتري انجام داد‪ .‬ساخت خودرو به صورت سی‪.‬کی‪.‬‬ ‫دی س��ودآوري مناسبي براي ش��رکت ندارد‪ ،‬بنابراين‬ ‫باي��د تالش کنيم تا داخلي‌س��ازي را افزايش دهيم و‬ ‫اميدواريم در س��ال آينده به برنامه‌ه��اي توليدي که‬ ‫از قب��ل پيش‌بيني کرده‌اي��م‪ ،‬برس��يم‪ .‬وي افزود‪ :‬در‬ ‫‪ 3‬سال گذش��ته عمده تالش گروه س��ايپا در تثبيت‬ ‫توليد و توس��عه محصول بوده اس��ت و براي سال ‪۹۴‬‬ ‫عالوه ب��ر اين موارد و افزايش توليد بايد برای کيفيت‬ ‫محص��ول و خدم��ات پس از فروش ني��ز گام برداريم‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به لزوم توليد روزانه ‪ ۲۴۰۰‬دس��تگاه در‬ ‫س��ال آينده افزود‪ :‬افزايش توليد در سال جديد بسيار‬ ‫مهم اس��ت به نحوي که باي��د حداقل توليد در روز به‬ ‫‪ ۲۲۰۰‬دس��تگاه برسد و با برنامه‌ريزي اين تعداد را به‬ ‫‪ ۲۴۰۰‬دستگاه در روز برسانيم‪ .‬مديرعامل گروه سايپا‬ ‫افزايش صادرات را ضروري دانست و گفت‪ :‬براي سال‬ ‫آينده صادرات بايد توس��عه يابد بر همين اس��اس ‪۴۸‬‬ ‫هزار دس��تگاه صادراتي در توليد پيش‌بيني کرده‌ايم و‬ ‫انتظار داريم صادرات گروه س��ايپا در سال آينده ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد افزايش يابد هرچند که با چالش‌هاي بس��ياري‬ ‫روبه‌رو هس��تيم‪ .‬وي افزود‪ :‬بايد اين موضوع را مدنظر‬ ‫قرار داد که ورود به ‪ ۵۰‬درصد بازار جهاني براي سايپا‬ ‫الزامي اس��ت و از امروز بايد استاندارد‌هاي چند سال‬ ‫آين��ده را نيز در توليد مدنظر قرار داده و دنبال کرد و‬ ‫توس��عه صادرات را با بهبود وضعيت کيفي محصوالت‬ ‫پيگيري کرد‪ .‬وي همچنين با اشاره به فروش سهام و‬ ‫دارايي‌هاي مازاد در گروه خودروس��ازي س��ايپا افزود‪:‬‬ ‫ادغ��ام ک��ردن‪ ،‬منحل ک��ردن يا فروش ش��رکت‌هاي‬ ‫گروه و همچني��ن فروش دارايي‌ها و س��هام مازاد در‬ ‫س��ال گذشته در راستاي افزايش نقدينگي انجام شده‬ ‫است؛ با اين روند حرکت سرعت مي‌يابد و بايد تالش‬ ‫کنيم که وضعيت روبه بهبود رود و بر اين اس��اس در‬ ‫پايان تعداد ش��رکت‌هاي زيرمجموعه گ��روه بيش از‬ ‫‪ ۶۰‬شرکت نباش��د‪ .‬مديرعامل گروه سايپا لزوم تالش‬ ‫براي رس��يدن به فناوري روز دنيا را ضروري دانست و‬ ‫گفت‪ :‬عقب ماندن از فناوري‌هاي روز دنيا و نداش��تن‬ ‫برنامه‌ريزي مناس��ب تجاري از عوامل شکست خواهد‬ ‫بود و در زمينه برنامه‌ري��زي تجاري بايد در حد توان‬ ‫با توس��عه محصول سعي در بهبود وضعيت فعلي خود‬ ‫داشته باشيم‪.‬‬ ‫‪ ،۹۴‬سال شکوفایی‬ ‫پارس خودرو‬ ‫س�ایپا نیوز‪ :‬مدیرعامل ش��رکت پارس خودرو گفت‪:‬‬ ‫افتخار پارس خودرو در دوران تحریم‌ها این است که با‬ ‫حفظ اشتغال‪ ،‬توانست ‪ ۲‬محصول جدید به بازار عرضه‬ ‫کند‪ .‬ناصر آقامحمدی با خاطرنشان کردن اینکه سال‬ ‫‪ ۹۳‬س��ال بسیار س��ختی برای صنعت کشور از جمله‬ ‫صنعت خودرو‌س��ازی بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬پارس خودرو‬ ‫به دلیل خاص‌بودن نوع س��اختار محصول و وابستگی‬ ‫به کش��ورهای خارجی به‌منظ��ور تامین قطعات دچار‬ ‫آس��یب‌های فراوانی ش��د‪ .‬آقامحمدی افزود‪ :‬با وجود‬ ‫س��ختی‌ها و مش��کالت در سال ‪ ،۹۳‬ش��رکت پارس‬ ‫خودرو توانس��ت با حفظ اش��تغال‪ ،‬دو محصول جدید‬ ‫به ب��ازار عرضه کن��د و تجربه به ما نش��ان داد چه با‬ ‫تحری��م و چه بدون تحری��م باید بتوانیم ب��ه تولید و‬ ‫حیات س��ازمانی خود ادام��ه دهی��م‪ .‬آقامحمدی در‬ ‫رابط��ه با ادامه همکاری با رنو گفت‪ :‬انتقال ارز یکی از‬ ‫مشکالت اصلی در تامین قطعات محصوالت رنو است‬ ‫که اقدامات مثبتی انجام ش��ده و امیدواریم در س��ال‬ ‫آینده برای تولید تندر مشکل خاصی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫حس�ین علیزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬در روزهای گذش��ته‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ایران‌خودرو از نهایی ش��دن‬ ‫قرارداد جدید همکاری پژوی فرانس��ه با ایران خبر داده و‬ ‫اعالم کرده که این قرارداد نهایی شده و به لحاظ مفاد آن‬ ‫که قابل مقایس��ه با هیچ یک از قراردادهای امضا شده در‬ ‫صنعت خودروسازی کشور نیست‪ ،‬مشارکت جوینت ونچر‬ ‫(سرمایه‌گذاری مشترک) انجام خواهد شد و این خودروساز‬ ‫موظف به صادرات ‪۳۰‬درصد از تولیدات مش��ترک با ایران‬ ‫است‪ .‬هاشم یکه‌زارع در قرارداد یادشده اعالم کرده بود که‬ ‫اگ��ر طرف خارجی به این تعهد خ��ود برای صادرات عمل‬ ‫نکند‪ ،‬فروش داخلی آن هم متوقف خواهد ش��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫با عملیاتی شدن این همکاری میان ایران و فرانسه‪ ،‬ایران‬ ‫به ه��اب منطقه‌ای ص��ادرات خودرو تبدیل خواهد ش��د‪.‬‬ ‫در این میان حس��ین گروس��ی‪ ،‬یکی از اعضای کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس هفته گذشته از سفر هیاتی از این‬ ‫کمیسیون به فرانس��ه خبر داده و گفته؛ در دیداری که با‬ ‫مدیران خودرو‌سازی پژو در فرانسه داشتیم‪ ،‬مقرر شد این‬ ‫ش��رکت به میزان ‪۵۰‬درصد در صنعت خودروسازی ایران‬ ‫سرمایه‌گذاری کند‪.‬‬ ‫موید حسینی‌صدر‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس با اشاره به‬ ‫اینک��ه نماین��دگان ش��رکت‬ ‫ایران‌خودرو ه��م در این مذاکرات‬ ‫حضور داش��تند‪ ،‬در گفت‌وگویی با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مذاکرات به خوبی انجام شد اما تا زمانی‬ ‫که تحریم‌ها وجود دارد‪ ،‬سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‬ ‫درستی اتفاق نمی‌افتد‪ ،‬با این حال مسئوالن ایرانی و طرف‬ ‫فرانس��وی در تالش هس��تند تا روند مذاک��رات به نتیجه‬ ‫دلخواه و مطلوب برسد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که «پژو در شرایط تحریم‌ها‬ ‫از ایران رفت‪ ،‬چرا در ش��رایط فعلی ک��ه نتیجه مذاکرات‬ ‫هسته‌ای مشخص نیست دوباره به ایران بازگشته است؟»‬ ‫گف��ت‪ :‬تصور همگان بر این اس��ت ک��ه تحریم‌ها در حال‬ ‫برداشته ش��دن بوده و مذاکرات نتیجه بخش خواهد بود‪،‬‬ ‫بنابرای��ن پ��ژو نیز به‌دلی��ل دیدگاه مثبتی که ب��ه ایران و‬ ‫بازار گس��ترده آن دارد و همچنی��ن منافع خود‪ ،‬تمایل به‬ ‫سرمایه‌گذاری در این بخش دارد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن با اش��اره به اینکه پژو‬ ‫س��االنه حدود ‪۵۱‬میلیارد دالر گردش مالی دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در این بین تنها ‪۳‬میلی��ارد دالر به بخش تحقیق و‬ ‫توس��عه اختصاص می‌دهد؛ همچنین این خودروس��از در‬ ‫س��ال بیش از ‪۲‬میلی��ون و ‪۸۰۰‬هزار دس��تگاه خودرو در‬ ‫کالس‌های مختلف تولید می‌کند که نمی‌توان گفت بحث‬ ‫س��رمایه‌گذاری در ایران آنچنان از لح��اظ مالی برای پژو‬ ‫سنگین باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود کم‌مصرف‌ها به سبد محصوالت خودروسازان‬ ‫وی ب��ا اش��اره به مثب��ت ب��ودن مذاکرات انجام ش��ده‬ ‫ایران‌خودرو ب��ا پژو تاکید کرد‪ :‬در ای��ن مذاکرات‪ ،‬حضور‬ ‫داخلی سازی ‪ 85‬درصد قطعات مصرفی در قرارداد جدید‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌س��ازان از داخلی‌س��ازی ‪۸۵‬درص��د از قطعات مصرفی در‬ ‫قرارداد جدید پژو با خودروسازان کشور خبر داد و گفت‪ :‬این امر نه تنها برای خودروسازان‬ ‫داخلی بلکه در قیمت تمام‌ش��ده محصوالت هم تاثیر مثبتی را خواهد گذاش��ت‪ .‬محمدرضا‬ ‫نجفی‌منش با بیان اینکه البته قطعه‌سازان داخلی ظرفیت الزم برای تامین نیاز خودروسازان‬ ‫کشور را دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم‌اکنون قطعه‌سازان بزرگ ‪۷۰‬درصد و قطعه‌سازان کوچک که‬ ‫حدود ‪ ۸۰۰‬واحد هستند‪۳۰ ،‬درصد نیاز داخل را تامین می‌کنند‪.‬‬ ‫مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بس��یار پررنگ‬ ‫بود و به نظر می‌رس��د از س��ال آین��ده مقدمات تولید این‬ ‫خودروها فراهم ش��ود که نتیج��ه آن انتقال دانش فنی و‬ ‫توس��عه محصول همچنی��ن تنوع در محص��والت و ورود‬ ‫خودروهای کم‌مصرف به سبد خودروسازان است که تحول‬ ‫در صنعت خودرو را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه‬ ‫حجم س��رمایه‌گذاری در ایران از سوی پژو هنوز مشخص‬ ‫نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براساس پیش‌بینی‌ها مقرر است پژو در‬ ‫ایران به همراه ایران‌خودرو کارخانه‌ای مش��ترک تاسیس‬ ‫کرده و خط تولیدی راه‌اندازی کند و در مرحله نخست ‪۳‬‬ ‫خودرو تولید ش��ود‪ .‬در این بین طرف فرانسوی پولی بابت‬ ‫سرمایه‌گذاری مطالبه نکرده و تنها خودرو را به‌عنوان سهم‬ ‫خود در نظر گرفته است‪ .‬از سوی دیگر هدفگذاری بر این‬ ‫اساس است که بخشی از تولیدات مشترک ایران‌خودرو و‬ ‫پژو به بازارهای هدف صادر شود‪.‬‬ ‫حس��ینی صدر ب��ه خودروهایی که قرار اس��ت در ایران‬ ‫تولید ش��ود‪ ،‬اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬در این بی��ن خودروی‬ ‫‪ ،۲۰۸‬خودرویی است که از لحاظ قیمت از خودروی ‪۲۰۶‬‬ ‫ارزان‌ت��ر بوده و می‌تواند رقیبی ب��رای این خودرو در بازار‬ ‫باشد‪ .‬بر این اس��اس خودروسازان باید برای جلب رضایت‬ ‫مصرف‌کنن��ده ب��ا ورود خودروه��ای جدی��د‪ ،‬خودروهای‬ ‫قدیم‌ساز را از چرخه تولید خارج کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تولید متنوع ساالنه خودروسازان بزرگ‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در ای��ن بین خودروس��ازان داخلی باید این‬ ‫فرآیند را طی و خودروهای جدید را جایگزین خودروهای‬ ‫قدیمی کنند‪ .‬این در ش��رایطی اس��ت که خودروس��ازی‬ ‫همچ��ون پژو س��االنه ‪۳‬میلی��ارد دالر هزین��ه می‌کنند تا‬ ‫خودروهای تولیدی‪ ،‬عیب و نقص گذشته را نداشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹شاه کلید ورود به قرادادهای عادالنه‬ ‫در این بین برخی کارشناس��ان فرآین��د و تاثیر این نوع‬ ‫قراردادها را ش��اه‌کلید ورود به قراردادهای عادالنه دانسته‬ ‫و تح��ول در خودروس��ازی را در گ��رو تداوم این دس��ت‬ ‫همکاری‌ها می‌دانند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال اس��تاد مدیریت صنعتی دانش��گاه آزاد‬ ‫اس�لامی با تاکی��د بر اینکه ش��رکت ایران‌خودرو مس��یر‬ ‫گفت‪ :‬این‬ ‫درستی را در این زمینه طی می‌کند‪ ،‬به‬ ‫در ش��رایطی است که این مسیر باید در سال‌های گذشته‬ ‫دنبال می‌شد‪ ،‬یعنی متوجه کردن طرف خارجی و ترغیب‬ ‫این بخش برای سرمایه‌گذاری و تولید بخشی از محصوالت‬ ‫در داخل که این اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫فضل‌اله جمالو با اش��اره به اینکه‬ ‫محصوالت باید در ابتدا به‌صورت‬ ‫س��ی‌بی‌یو(خودروی کامل) و در‬ ‫ادام��ه ب��ه ش��کل س��ی‌کی‌دی‬ ‫(قطع��ات منفصل��ه خ��ودرو)‬ ‫داخلی‌س��از شود‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اطالعات کسب شده‬ ‫به نظر می‌رس��د این اصول در توافق‌های اولیه دو طرف‬ ‫برای بحران‌سازان تصنعی فرش قرمز پهن نخواهیم کرد‬ ‫مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران‌خودرو‬ ‫گفت‪ :‬مذاکرات جاری در پرونده هسته‌ای‬ ‫و رفتار کش��ورها در این ب��اره را به دقت‬ ‫رصد می‌کنیم و معتقدیم که این عرصه‪،‬‬ ‫آزم��ون تعیی��ن کننده‌ای ب��رای انتخاب‬ ‫شرکای جدید اقتصادی خواهد بود‪.‬‬ ‫هاش��م یکه‌زارع با اشاره به عملکرد این‬ ‫شرکت در چارچوب پیگیری سیاست‌های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی در س��ال ‪ 1393‬گفت‪:‬‬ ‫راهب��رد بلندمدت ایران‌خ��ودرو‪ ،‬تکمیل‬ ‫و توس��عه زیرس��اخت‌های اصلی صنعت‬ ‫خودروس��ازی در حوزه‌ه��ای پژوهش��ی‪،‬‬ ‫مهندس��ی و تولی��دی ب��رای طراح��ی و‬ ‫تولید خودروهایی در کالس‌های مختلف‬ ‫متناسب با استانداردهای روز دنیاست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اقدامات گس��ترده و‬ ‫موفق��ی که ب��رای مقابله ب��ا تحریم‌های‬ ‫غیرقانون��ی اعم��ال ش��ده علی��ه صنعت‬ ‫خودروسازی کشورمان انجام شده است‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬امروز در جایگاهی هس��تیم‬ ‫که ن��ه از موضع ی��ک نیازمن��د بلکه در‬ ‫جای��گاه ی��ک ش��ریک صاح��ب فناوری‬ ‫ب��ا خودروس��ازان برتر جه��ان گفت‌وگو‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫یک��ه زارع تناس��ب روابط سیاس��ی با‬ ‫مناس��بات اقتص��ادی را به عن��وان یک‬ ‫اصل ثاب��ت و غیرقابل تغییر در همکاری‬ ‫می��ان کش��ورها‪ ،‬مورد تاکید ق��رار داد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هرگز برای کش��ورهایی که‬ ‫در سال‌های اخیر رفتار‪ ،‬گفتار و عملکرد‬ ‫دوستانه‌ای با کش��ورمان نداشته و احیانا‬ ‫در مس��یر بحران‌س��ازی تصنع��ی علیه‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران گام برداش��ته‬ ‫و تغیی��ری نیز در رفتارش��ان مش��اهده‬ ‫نمی‌شود‪ ،‬فرش قرمز پهن نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران‌خودرو خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬در حوزه همکاری با ش��رکت‌های‬ ‫خارج��ی در کنار مالحظ��ات اقتصادی و‬ ‫فنی‪ ،‬مهم‌تری��ن اولویت م��ا اطمینان از‬ ‫پای��داری همکاری و اخ��ذ تضمین برای‬ ‫هم��کاری بلندم��دت به س��مت طراحی‬ ‫مش��ترک و تولی��د محص��والت جدید و‬ ‫پیشرفته است‪.‬‬ ‫یکه‌زارع با تاکید بر اینکه خوش��بختانه‬ ‫با فضای جدید ایجاد شده از سوی دولت‬ ‫محترم در روابط خارج��ی‪ ،‬به‌ویژه اتخاذ‬ ‫سیاس��ت تعامل س��ازنده با کش��ورهای‬ ‫اروپایی و آسیایی اش��تیاق قابل توجهی‬ ‫در سرمایه‌گذاران و فعاالن اقتصادی برای‬ ‫حضور در بازار ایران ایجاد ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫افزود؛ بدون ش��ک صنعت خودروس��ازی‬ ‫جای��گاه قاب��ل توجه��ی در ای��ن بخش‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬مدیرعام��ل ایران خودرو‬ ‫بازار ایران را برای خودروس��ازان خارجی‬ ‫بس��یار جذاب دانست و با اشاره به برنامه‬ ‫ایران‌خ��ودرو برای انتخاب یک ش��ریک‬ ‫تجاری معتبر اروپایی گفت‪ :‬ش��رکت‌های‬ ‫بس��یار معتب��ری خواه��ان هم��کاری با‬ ‫ایران‌خ��ودرو هس��تند‪ ،‬ام��ا ایران‌خودرو‬ ‫گذش��ته را فراموش نمی‌کند و قراردادها‬ ‫به گونه‌ای نخواهد بود که با کوچک‌ترین‬ ‫مشکلی‪ ،‬همکاری‌ها قطع شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در رف��ع مش��کل پژو ‪206‬‬ ‫س��عی کردیم ب��ا همکاری قطعه‌س��ازان‬ ‫داخل��ی کل قطعات آن را داخلی‌س��ازی‬ ‫کنیم ب��ه صورتی که هیچ یک از قطعات‬ ‫آن در تولی��دات جدید با هم��کاری پژو‬ ‫تولید نشده است‪.‬‬ ‫یکه‌زارع گفت‪ :‬قبل از تشدید تحریم‌ها‪،‬‬ ‫حدود ‪ 900‬دستگاه از تولید روزانه ایران‬ ‫خودرو به ص��ورت «س��ی‪.‬کی‪.‬دی» و با‬ ‫اس��تفاده از قطعات ش��رکت پژو و سایر‬ ‫شرکت‌های خارجی س��اخته می‌شد‪ ،‬اما‬ ‫امروز تمام تولیدات ساخت داخل است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬یک‌س��ال پیش‬ ‫در چنی��ن روزهای��ی با بحران ناش��ی از‬ ‫وجود‪ 80‬هزار دس��تگاه خ��ودروی ناقص‬ ‫روب��ه‌رو بودیم ک��ه با ت�لاش جهادگرانه‬ ‫کارکنان ایران خ��ودرو همگی تکمیل و‬ ‫تحویل مشتریان شد‪.‬‬ ‫مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫متذکر ش��د‪ :‬در چارچوب این سیاس��ت‪،‬‬ ‫برنامه‌هایی را ب��رای همکاری هدفمند با‬ ‫خودروسازان مطرح اروپایی و آسیایی در‬ ‫دست پیگیری داریم که مرحله به مرحله‬ ‫به مورد اجرا گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫قید ش��ده و قرار اس��ت ‪۳۰‬درصد از محصوالت تولیدی‬ ‫مش��ترک صادر ش��ود که این فرآیند‪ ،‬ایران‌خودرو را در‬ ‫زنجیره صادرات پژو قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه جزئی��ات قرارداد هنوز مش��خص‬ ‫نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر در این توافق‌ها بنا باش��د پژو‬ ‫محصوالت جدی��د خود را در اختی��ار ایران‌خودرو قرار‬ ‫ده��د و در بهبود محص��والت نیز به کم��ک بیاید‪ ،‬این‬ ‫فرآین��د می‌تواند ش��اه‌کلید ورود خودروس��ازان به یک‬ ‫ق��رارداد عادالنه باش��د‪ .‬یعنی اگر در قرارداد قید ش��ود‬ ‫ه��ر بهب��ودی در پلتفرم‌ها حاصل ش��ود و پ��ژو نیز به‬ ‫ایران‌خودرو منتقل کند‪ ،‬ق��راردادی منطقی و برد‪ -‬برد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫جمال��و خاطرنش��ان کرد‪ :‬پی��ش از این ق��راردادی با‬ ‫ش��رکت بنز برای تولید جعبه فرمان‌ه��ای خودروهای‬ ‫سنگین منعقد شده بود که در آن به صراحت قید شده‬ ‫ب��ود هر نوع بهبود در محصول باید در اختیار ایران قرار‬ ‫داده ش��ود‪ ،‬جالب این بود که طرف‌ه��ای آلمانی اصرار‬ ‫می‌ورزیدن��د که هر ن��وع بهبودی که می‌ت��وان در این‬ ‫محصول ایجاد کرد را باید به ما منتقل کنید‪.‬‬ ‫وی ای��ن نوع تواف��ق را برد‪ -‬برد دانس��ت و افزود‪ :‬در‬ ‫س��ایه این توافق‌ها‪ ،‬انتقال دانش فنی انجام می‌شود؛ بر‬ ‫این اس��اس اگر این اتفاق در نحوه قرارداد ایران‌خودرو‬ ‫با پژو رخ داده باش��د‪ ،‬به‌ط��ور حتم قراردادی ‪ ۲‬طرفه و‬ ‫برد‪ -‬برد خواهد بود‪.‬‬ ‫اس��تاد مدیریت صنعتی دانش��گاه آزاد اس�لامی به ‪۳‬‬ ‫خودروی ‪ ۲۰۸ ،۳۰۱‬و ‪ ۲۰۰۸‬قید ش��ده در این قرارداد‬ ‫برای تولید مش��ترک خودروس��ازی پ��ژو و ایران‌خودرو‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬شرکتی که دانش‌محور شد و توانست‬ ‫مسائل پیش روی خود را با یک دانش مهندسی تنظیم‬ ‫و اس��توار کند‪ ،‬نگران این نخواهد ب��ود که خودروهای‬ ‫جدی��د محص��والت قبل��ی خ��ود را تحت‌الش��عاع قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫جمالو تصریح ک��رد‪ :‬کار بزرگی که در دوره تحریم‌ها‬ ‫اتفاق افتاد و ایران‌خودرو نیز به این توفیق دس��ت یافت‬ ‫خودب��اوری در س��اخت داخل قطعات خ��ودروی ‪۲۰۶‬‬ ‫ب��ود بر این اس��اس نباید نگ��ران این باش��یم که ورود‬ ‫خودروهای جدید بازار خودروهای فعلی را کس��اد کرده‬ ‫ی��ا قیمت این محصوالت را کاهش خواهد داد بلکه باید‬ ‫با این دیدگاه ب��ه آن نگاه کرد که این روند به مدیریت‬ ‫هزینه‌ها کمک کرده و قیمت‌های تمام ش��ده را رقابتی‬ ‫می‌کن��د تا محص��والت تولیدی در بازاره��ای داخلی و‬ ‫خارجی با استقبال روبه‌رو شوند‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫به نظر می‌رس��د صنعت منقبض اما فعال خودرو که در‬ ‫محدودی��ت تحریم‌ها تنها دل به بازار داخلی و بخش��ی‬ ‫از بازار همس��ایگان بس��ته بود‪ ،‬پ��س از این با همکاری‬ ‫با بزرگان صنعت خ��ودروی جهان در قالب قراردادهای‬ ‫منطقی بتواند پا به بازارهای جدید و گس��ترده گذاشته‬ ‫و طعم شیرین صادرات واقعی را در کنار بزرگان بچشد‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫راهکارهای زیربنایی‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫آرمان خالقی ‪ -‬عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ :‬در شرایط کنونی برای توجیه‌پذیری اقتصادی تولید‬ ‫در داخل ضرورت دارد تا اقدامات و تمهیداتی توسط دولت به‬ ‫منظور حمایت از تولید در کشور انجام شود‪ .‬از این رو پیشنهاد‬ ‫می‌شود که دولت به مدت دو سال تسهیالت بانکی را مطابق با‬ ‫نورم جهانی در اختیار تولیدکنندگان و خودروسازان قرار دهد‪.‬‬ ‫از سویی مواردی چون قانون کار و نحوه دریافت مالیات‌ها را به‬ ‫ش��کلی تدوین کنند تا تولیدکنندگان و خودروسازان داخلی‬ ‫همانند س��ایر ش��رکت‌های تولیدی در جه��ان امکان رقابت‬ ‫منطقی و تعدیل نیرو را داش��ته باشند‪ .‬این در شرایطی است‬ ‫که اگر از بخش تولید حمایت نشود‪ ،‬نقدینگی موجود از حوزه‬ ‫تولید خارج و بازارهای داللی سودآور خواهند شد‪ .‬با این حال‬ ‫بهتر است صنعت خودرو داخل از وضعیت شبه دولتی خارج‬ ‫ش��وند تا از این امکان برای دس��تیابی به ش��رایط بهتر تولید‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬به‌طور حتم خودروسازان با خصوصی‌سازی‬ ‫واقعی بهتر می‌توانند مدیریت کرده در زمینه کاهش هزینه‌ها‬ ‫و افزای��ش کیفیت تولیدات اقدام کنند‪ .‬از این رو الزم اس��ت‬ ‫تا در این باره راهکاری برای درمان قطعی مش��کالت تولید و‬ ‫صنعت در تمامی حوزه‌ها از جمله صنعت خودرو ارائه شود و‬ ‫تا هنگامی که به صورت اصولی مشکالت بخش‌های تولیدی‬ ‫و صنعت خودرو حل نشود همچنان مشکالت مطرح در این‬ ‫حوزه ادامه خواهد داش��ت‪ .‬در این میان هر گونه اعمال فشار‬ ‫به صنعت خودرو در ش��رایط کنونی غیرمنطقی اس��ت و باید‬ ‫با برخی دس��تورات و قوانین بدون برنامه از اعمال فش��ار به‬ ‫صنعت خودرو جلوگیری ش��ود تا ام��کان فعالیت بهتر برای‬ ‫خودروسازان فراهم شود‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫خريد و فروش مجوزهاي معدني کاهش يافته است‬ ‫عبور ماشین‌آالت معدنی از بزرگراه مذاکرات هسته‌ای‬ ‫انرژي‌هاي طبيعي جايگزين سوخت‌هاي فسيلي مي‌شوند‬ ‫‪5‬‬ ‫رونق صادرات با توسعه فرآوری‬ ‫‹ ‹حمایت از بخش معدن در الیحه‬ ‫ریی��س کمیت��ه مع��دن مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت‌وگ��و با‬ ‫در مورد بررسی الیحه رفع‬ ‫موان��ع تولی��د رقابت‌پذیر به بخش‬ ‫مع��دن گف��ت‪ :‬این الیح��ه قبل از‬ ‫بررس��ی از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس زمانی‬ ‫که به مجلس ارائه ش��د‪ ،‬به بخ��ش معدن به صورت مجزا‬ ‫نپرداخته بود و معدن نیز در کنار سایر بخش‌های تولیدی‬ ‫مطرح بود‪ .‬از این رو با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد‬ ‫بخ��ش معدن اصالحیه مورد نیاز در ماده الحاقی ‪ 15‬آمده‬ ‫که بر مبنای آن تمام محصوالت خام معدنی دیگر مشمول‬ ‫معافی��ت مالیات��ی نخواهند ب��ود و تنها م��واد معدنی که‬ ‫معاونت معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ش��ورای‬ ‫عالی معادن تش��خیص ده��د از امتیاز معافی��ت مالیاتی‬ ‫بهره‌مند خواهد ش��د و تنها برای معادن��ی در نظر گرفته‬ ‫خواهد ش��د که مکان فرآوری در داخل از کشور برای آنها‬ ‫وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫داریوش اس��ماعیلی با بیان اینکه در م��اده الحاقی ‪15‬‬ ‫قیمت‌گ��ذاری مواد معدنی اصالح ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫حمای��ت از تولید تبصره‌ای در ماده الحاقی ‪ 15‬ارائه ش��د‬ ‫ک��ه ب��رای قیمت‌گ��ذاری غیرانحصاری م��واد معدنی هم‬ ‫جهت با تولی��د و عرضه رقابتی دولت از قیمت‌گذاری این‬ ‫محصوالت خارج شود‪ .‬از سوی دیگر اختصاص ‪ 10‬درصد‬ ‫تخفیف حقوق دولتی برای معادنی که با مراکز تحقیقاتی‬ ‫و پژوهش��ی به منظور ارتقای دانش فنی و فرآوری قرارداد‬ ‫می‌بندند از نقاط قوتی است که به الیحه رفع موانع تولید‬ ‫رقابت‌پذیر اضافه شده است‪.‬‬ ‫او با نگاهی به موضوع ح��ق انتفاع و بهره مالکانه اضافه‬ ‫کرد‪ :‬از آنجایی که در بخش معدن لزوم حمایت از فرآوری‬ ‫و جلوگیری از خام فروش��ی وج��ود دارد‪ ،‬اصالح پرداخت‬ ‫بهره مالکانه از س��وی تم��ام مع��ادن و همچنین کاهش‬ ‫پلکان��ی حق انتفاع با میزان فرآوری از گام‌های مثبت این‬ ‫الیح��ه در بخش معدن بوده اس��ت‪ .‬به ط��وری که در آن‬ ‫معدنکارانی که مکلف به پرداخت حق انتفاع هس��تند‪ ،‬در‬ ‫صورتی که م��اده خام معدنی تولید و بدون فرآوری صادر‬ ‫کنند مش��مول پرداخت ‪ 25‬درصد حق انتفاع خواهند بود‬ ‫اما با ف��رآوری در هر یک از حلقه‌ها از میزان آن کاس��ته‬ ‫می‌شود که این نیز یکی از مواردی بود که نقش موثری در‬ ‫تولید رقابت‌پذیر دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع موانع برای بهبود جذب سرمایه‌گذار‬ ‫ی��ک عض��و کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس با تایید این موضوع‬ ‫ک��ه در الیح��ه رفع موان��ع تولید‬ ‫رقابت‌پذیر سرمایه‌گذاری در بخش‬ ‫معدن تسهیل شده است به‬ ‫گفت‪ :‬یکی از موانع بخش معدن بحث اکتشاف و فرآوری‬ ‫در ‪ 11‬ماه امسال انجام شد‬ ‫توليد بيش از ‪23‬ميليون و‪ 500‬هزارتن کنسانتره آهن‬ ‫توليد کنس��انتره آهن در شرکت‌هاي بزرگ معدني سنگ‌آهن کشور‬ ‫ش��امل چادرملو‪ ،‬گل‌گهر‪ ،‬مرکزي‪ ،‬س��نگان و توس��عه معادن و صنايع‬ ‫معدني خاورميانه از ابتداي فروردين تا پايان بهمن جاري به ‪ 23‬ميليون‬ ‫و ‪ 564‬هزار و ‪ 52‬تن رس��يد که اين ميزان توليد نس��بت به رقم مدت‬ ‫مشابه سال گذشته (‪ 22‬ميليون و ‪ 6‬هزار و ‪ 253‬تن) حاکي از رشد ‪7‬‬ ‫درصدي توليد اين محصول است‪.‬‬ ‫در ميان ‪ 5‬ش��رکت بزرگ توليد‌کننده کنس��انتره‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫س��نگ‌آهن‪« ،‬چادرملو» ‪ 9‬ميلي��ون و ‪ 486‬هزار و ‪ 451‬تن‪« ،‬گل‌گهر»‬ ‫‪ 7‬ميلي��ون و ‪ 880‬هزار و ‪ 678‬تن‪« ،‬مرکزي» ‪ 2‬ميليون و ‪ 481‬هزار و‬ ‫‪ 966‬تن‪« ،‬توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه» ‪ 2‬ميليون و ‪336‬‬ ‫هزار و ‪ 609‬تن و شرکت «سنگان» يک ميليون و ‪ 378‬هزار و ‪ 348‬تن‬ ‫کنسانتره سنگ‌آهن توليد کرد‪.‬‬ ‫همچنين ميزان توليد کنس��انتره س��نگ‌آهن در ماه بهمن از س��وي‬ ‫ش��رکت‌هاي يادش��ده به ‪ 2‬ميليون و ‪ 240‬هزار و ‪ 918‬تن رس��يد اما‬ ‫اين رقم در مدت مش��ابه سال گذشته يک ميليون و ‪ 905‬هزار و ‪404‬‬ ‫تن بود‪.‬‬ ‫بن��ا به اين گزارش‪ 8 ،‬ش��رکت معدني ش��امل جالل‌آب��اد‪ ،‬چادرملو‪،‬‬ ‫س��يرجان‪ ،‬گل‌گهر‪ ،‬مرکزي‪ ،‬ميشدوان‪ ،‬سنگان و فالت مرکزي در طول‬ ‫‪ 11‬م��اه جاري‪ 9 ،‬ميليون و ‪ 798‬هزار و ‪ 30‬تن س��نگ‌آهن دانه‌بندي‬ ‫شده توليد کردند‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪18629585‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﮔﻤﺎﻥ ﺑﺘﻦ ﺭﺳﺘﺎﻙ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 449431‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪14003871776‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1393/10/16‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺫﻳﻞ ﺑﺴﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ‪ :‬ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 3874671844‬ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ﻭ ﺍﻣﻴﺮﺳﺨﻦ ﺳﻨﺞ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0036212466‬ﺑﺴﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪/158547‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18571685‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 283448‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪10103189060‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1393/11/07‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺮﻧﻮﺩﻯ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0062134523‬ﻭ ﭘﺪﺭﺍﻡ ﻋﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0064377431‬ﺑﺴﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎﻯ‬ ‫ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪/158548‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪ 18568492‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﺮﺳﺎﻡ ﺑﺘﻦ ﺁﺯﻣﺎﻯ ﻓﻴﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/11/20‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 467978‬ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004724440‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ‪-1 .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻰ‬ ‫ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻯ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺘﻦ ﻭ ﺟﻮﺵ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭﺳﺎﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﺸﺎﻭﺭ‬ ‫ﻓﻨﻰ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺘﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﺮﻣﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻭﺳﺎﺯ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺳﻴﻮﻳﻞ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺳﺎﺯﻯ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻧﻴﺮﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ‪ -‬ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ‪ -‬ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﺭﺯﻯ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ‪-2‬ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ‪-3‬ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺯﻳﺒﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻴﺨﻚ ﻏﺮﺑﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ‪ 4‬ﭘﻼﻙ‪ 7‬ﻭﺍﺣﺪ‪ 8‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ‪-4-1486774389‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﻣﺒﻠﻎ ‪5000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ‪-5 .‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺒﻮﺭﺩﻯ ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 1380283507‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‪50000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺑﺎﻳﺒﻮﺭﺩﻯ ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻙ‬ ‫ﻡ ‪ 1382551479‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‪4950000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪-6 .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ﭼﻚ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ‪-7 .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪/158549‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18606046‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺩﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 445883‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14003742061‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1393/10/24‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ‪ 4‬ﻧﻔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺍﺣﻤﺪ‬ ‫ﻛﻮﻫﻜﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 2015‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻣﺘﻮﻟﺪ‪ 1364/4/16‬ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 4650689732‬ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪5000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺮﻛﺎ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﺣﺎﺟﻰ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 812‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 119925310‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‪5000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺮﻛﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ‪1000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ‪11000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 4‬ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺷﺮﻛﺎ‪ :‬ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻣﻮﭼﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪0052233618‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ‪5000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﻛﻮﻫﻜﻦ ﻙ ﻡ ‪ 4650689732‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‪5000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﻬﺪﻯ ﺁﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0065499018‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‪5000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﺣﺎﺟﻰ‬ ‫ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 119925310‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‪5000000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫‪/158551‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18605877‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﺭﺍ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺗﻴﺮﺍژﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 421411‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪10320729967‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1393/10/25‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺭﺿﺎ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 6229793555‬ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺟﻌﻔﺮ ﺯﺭﻳﻦ ﺑﻪ ﻙ ﻡ‬ ‫‪ 3800850060‬ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﻛﻮﻫﻰ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 1880917106‬ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺩﻭﻝ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪1840089423‬‬ ‫ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻭ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪/158552‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪ 18546582‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻯ ﻳﺎﺱ ﮔﺴﺘﺮ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 258978‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10102991308‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1393/06/30‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0073429430‬ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺧﺎﺗﻤﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0073566187‬ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻘﺪﺳﻰ ﺁﻫﻮﺋﻰ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0064348083‬ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ‬ ‫ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪/158553‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫اس��ت ک��ه دول��ت با حمای��ت مش��ورتی و پژوهش��ی از‬ ‫س��رمایه‌گذاران بخش خصوصی این مشکل را تا حدودی‬ ‫برط��رف خواهد کرد‪ .‬همچنین دولت و مجلس با حمایت‬ ‫از س��ازمان ایمی��درو در ورود ب��ه محدوده‌ه��ای مناطق‬ ‫محروم و توسع ‌ه زیرساخت‌ها میزان فعالیت بخش معدن‬ ‫را به س��مت رش��د اقتص��ادی هدایت کرده اس��ت‪ .‬موید‬ ‫حسینی‌صدر با اشاره به تغییر نحوه واگذاری معادن اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال‌های گذشته بس��یاری از افراد تنها با هدف‬ ‫ثبت ی��ک محدوده و واگذاری آن ب��ه بخش معدن ورود‬ ‫می‌کردن��د که با اصالح این واگذاری‌ها بر مبنای تخصص‬ ‫این موضوع کاهش خواهد یافت‪ .‬از طرف دیگر افرادی که‬ ‫محدوده‌ه��ای خود را پس از ثب��ت به فرد دیگری منتقل‬ ‫می‌کنن��د باید مبلغ قابل توجهی را ب��ه عنوان مالیات به‬ ‫دولت واگذار کنند تا ثبت محدوده‌های معدنی به تولید و‬ ‫فرآوری ختم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تسریع در اجرای الیحه رفع موانع تولید‬ ‫یک عضو دیگر کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس با نگاهی به اهمیت‬ ‫الیحه رف��ع موانع تولید در اقتصاد‬ ‫گفت‪ :‬از آنجایی‬ ‫کش��ور به‬ ‫ک��ه در این الیح��ه تولید و جذب‬ ‫س��رمایه مورد حمایت قرار گرفته است تا در مسیر خروج‬ ‫از رکود اقتصادی موثر واقع ش��ود‪ ،‬دولت باید در تنظیم و‬ ‫اجرایی کردن آن با سرعت عمل بیشتری اقدام کند‪ .‬علی‬ ‫اکبر ناص��ری با تاکید بر اینکه تولی��د بخش معدن مورد‬ ‫حمای��ت دولت و مجلس اس��ت‪ ،‬افزود‌‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫ایران ذخایر باالیی از مواد معدنی دارد‪ ،‬مجلس و دولت از‬ ‫اس��تخراج و فرآوری م��واد معدنی حمای��ت کرده‌اند تا با‬ ‫توسعه فرآوری صادرات این بخش رونق بگیرد و از طرف‬ ‫دیگر نیازهای داخلی کشور تامین شود‪.‬‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪930828‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻭﻯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ‬ ‫‪/157684‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 3‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 6‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﻧﺠﻢ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﺍﺣﺪ ﺷﻬﺎﺑﻰ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪930825‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ‬ ‫‪/157685‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 3‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 6‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980292000105‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 34‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9309970223401608‬ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ‬ ‫‪ :‬ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﻧﺒﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ‪ :‬ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﺗﻰ ﻫﻞ ﺁﺑﺎﺩ‬ ‫ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ‪ :‬ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 619‬ﻣﻮﺭﺥ ‪93/9/11‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1147‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺷﺎﻛﻰ ﺑﺪﻭﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﺗﻰ ﻫﻞ‬ ‫ﺁﺑﺎﺩ ﺍﺯ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ ﻃﻰ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 93/9/11-619‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 1147‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﻭ ﻓﻘﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺎﻳﺤﻪ ﻣﺘﻬﻤﻪ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻭﻯ ﻭﻓﻖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﻮﺍﺩ ‪ 260-257-240‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﻭ‬ ‫‪ 662‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 75‬ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﻭ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﺗﻰ‬ ‫ﻫﻞ ﺁﺑﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﻭﻛﻴﻠﺶ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 34‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪/157686‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9209980276400231‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1140‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9309970215501159‬ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ‪-1 :‬ﺍﻣﻴﺮ‬ ‫ﺗﻜﺎﺏ – ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ‪ -2‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭﻓﺎﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﺮﺕ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ :‬ﻗﺪﺭﺕ ﻧﻤﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺳﻼﺡ ﺳﺮﺩ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 33‬ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻘﺪﺳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ‪ -1‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭﻓﺎﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﺮﺕ ‪ 31‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﻋﺠﺰ ﺍﺯ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻔﻴﻞ ‪ -2‬ﺍﻣﻴﺮ ﺗﻜﺎﺏ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﻤﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻼﺡ ﺳﺮﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﮕﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﻗﺎﺭﻳﺮ ﺿﻤﻨﻰ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 617‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﻯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 75‬ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﻭ ‪ 10‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ ‪ 74‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺣﻀﻮﺭﻯ‬ ‫ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪/157687‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1140‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫بیژن پناهی‌زاده‬ ‫معاون معدنی خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران‬ ‫بررسی تغییرات مصوبه‌های معدن در الیحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر‬ ‫حامدش�ایگان‪-‬گروه مع�دن‪ :‬ایجاد تح��رک مثبت در‬ ‫رش��د اقتصادی برای خروج از رکود تورمی هدفی اس��ت‬ ‫که الیحه رفع تولید رقابت‌پذی��ر دنبال می‌کند‪ .‬از این رو‬ ‫کارشناس��ان معتقدند با اضافه کردن ماده الحاقی ‪ 15‬در‬ ‫الیحه رفع موانع تولی��د رقابت‌پذیر مختص بخش معدن‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری و حمایت برای تولید رقابتی در این بخش‬ ‫تسهیل شده است‪.‬‬ ‫الیحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با رویکرد فعال کردن‬ ‫بخش‌های پیشران اقتصادی برای خروج از رکود اقتصادی‬ ‫و ایجاد رونق از سوی دولت به مجلس ارائه شد‪ .‬از این رو‬ ‫بخش معدن به عنوان یکی از محرک‌های تولید و صادرات‬ ‫مورد تاکید دولت و مجلس قرار گرفت تا بر پایه رفع موانع‬ ‫س��رمایه‌گذاری و فراهم کردن امکانات موردنیاز‪ ،‬گس��تره‬ ‫بیشتری از کشور مورد اکتشاف و بهره‌برداری معدنی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تعامل با معدنکاران‬ ‫راهکار محیط زیست‬ ‫اگر به آنچه در مورد آلودگی معادن گفته می‌شود‬ ‫توجه کنیم شاهد این خواهیم بود که گرد و خاک‬ ‫ناشی از استخراج و فرآوری معادنی همچون شن و‬ ‫ماسه بس��یار کمتر از آلودگی ناشی از گرد و خاک‬ ‫برخاسته از کاهش بارندگی در سال‌های اخیر است‪.‬‬ ‫چراکه طبق قانون برای اخذ مجوز این معادن باید‬ ‫حداقل فاصله‌ای ‪ 1500‬متری با مناطق مس��کونی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬از طرف دیگر محدوده‌های شن و‬ ‫ماس��ه در خارج از ش��هر قرار دارند و میزان گرد و‬ ‫خاک برداش��ت نمی‌تواند آنقدر آالینده باش��د که‬ ‫معضلی زیس��ت محیطی به ش��مار آید‪ .‬با این حال‬ ‫راهکارهایی برای کاهش این آلودگی‌ها وجود دارد‪،‬‬ ‫برای نمونه معدنکاران روغن ماشین‌آالت معدنی را‬ ‫در مناطق ویژه تعویض کنند نه در محیط طبیعی‬ ‫و تا ‪ 95‬درصد موارد هم‌اکنون رعایت می‌ش��ود‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر بهره‌برداران در زمان برداش��ت و حمل‬ ‫مواد معدنی با حفظ محیط زیست فعالیت‌های خود‬ ‫را انجام دهند‪.‬‬ ‫طبق قانون مع��ادن‪ 20 ،‬درصد از محدوده‌ای که‬ ‫اس��تخراج معدنی در آن انجام ش��ده را می‌توان در‬ ‫اختی��ار معدنکار ق��رار داد تا ب��ا درختکاری ضمن‬ ‫ترمی��م منطقه در حف��ظ محیط‌زیس��ت گام‌های‬ ‫بلندی بردارد‪ .‬این مس��ئله مستلزم تعامل سازمان‬ ‫محیط زیست‪ ،‬منابع طبیعی و ‪ ...‬با معدنکاران است‪.‬‬ ‫ب��ه گونه‌ای که ب��ا تامین آب و نه��ال برای مناطق‬ ‫معدنی می‌توانند محدوده‌ای وس��یع را زیر پوشش‬ ‫جنگلکاری قرار دهند که تا چند س��ال نیز معدنکار‬ ‫متعهد به نگهداری و رس��یدگی به آنها خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابراین همکاری با معدنکاران در توس��عه پوشش‬ ‫گیاه��ی به معنای زمین‌خواری نیس��ت و این نگاه‬ ‫منفی تنها محدودیتی برای توسعه استخراج معادن‬ ‫با حمایت از محیط زیس��ت اس��ت‪ ،‬زیرا معدنکاران‬ ‫تنها به دنبال بهره‌برداری درس��ت از منابع طبیعی‬ ‫هس��تند و حتی آس��یب‌هایی که ب��ه محیط وارد‬ ‫می‌شود بیشتر از سوی معدنکاران غیرقانونی است‬ ‫که در برداش��ت‌های خود به مناب��ع طبیعی توجه‬ ‫نمی‌کنند‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980290900082‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1145‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9309970211000938‬ﺷﺎﻛﻰ ‪ :‬ﺍﻛﺮﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻯ ﻛﭽﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﺘﻬﻢ ‪ :‬ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺁﺫﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺭﺳﻼﻥ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ :‬ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/11/29‬ﺧﺘﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺭ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 930656‬ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 16‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺁﺫﺭﻯ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺭﺳﻼﻥ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﻙ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﻛﺮﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻯ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ‪-1‬ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻴﻪ‬ ‫‪-2‬ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ‪-3‬ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ‬ ‫ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻭﻯ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 53‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﻣﺼﻮﺏ ‪ 91‬ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 217‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 78‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺸﺎﻛﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1145‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪/157688‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980236700079‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1128‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9309970232900958‬ﺷﺎﻛﻰ ‪ :‬ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺘﻬﻢ ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻙ ‪:‬‬ ‫ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﻳﻚ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻜﺎﺭ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 14‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻭﻯ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 181‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻧﻮ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮﻡ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1128‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪/157689‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18496710‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻃﻠﻮﻉ ﻣﺸﺮﻕ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 93/11/20‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 35427‬ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004724040‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ‪-1 .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺳﺴﻪ ‪:‬‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎ ﻭ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺑﺮﭘﺎﻳﻰ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮﻯ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ‪ :‬ﻛﺘﺎﺏ‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻯ ﺻﻮﺗﻰ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ ﺳﻰ ﺩﻯ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎﻯ ﻭﻳﺪﻳﻮﻳﻰ ﻭﺍﻗﻼﻡ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﻣﺠﺎﺯ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻰ‪ -‬ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮﻯ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﺠﻤﻌﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭼﺎپ ﻭ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﻧﻘﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻣﻬﺎﺭﺗﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻫﻨﺮﻯ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﻗﺮﺁﻧﻰ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﻌﺎﺭﻑ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭﻯ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﺧﺎﺹ‬ ‫ﻣﺼﻮﺏ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ‬ ‫ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪-2 .‬ﻣﺪﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ‪-3‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻮﺳﺴﻪ‪:‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺥ ﺩﻫﻢ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺥ ﻏﻔﺎﺭﻯ ﭘﻼﻙ‪ 38‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ‬ ‫‪-4-1767898114‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ‪ :‬ﻣﺒﻠﻎ ‪10000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺳﺎﻣﻰ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎ‪ :‬ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺧﺪﺍﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0059194091‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‪3000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﻥ‬ ‫ﺧﺪﺍﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0075666618‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‪3000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺧﺪﺍﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻙ ﻡ‬ ‫‪ 0082426414‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‪4000000‬ﺭﻳﺎﻝ ‪-5‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺳﺴﻪ ‪ :‬ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺧﺪﺍﭘﺮﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺪﺍﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺧﺪﺍﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺍﻛﺮﻡ‬ ‫ﺗﻮﺳﻠﻰ ﻗﻤﺼﺮﻯ ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 1262627923‬ﻭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺧﺪﺍﭘﺮﺳﺖ‬ ‫ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ‪ 3‬ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪-6 .‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ‪:‬‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ‪-7 .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪/158550‬ﻡﺍﻟﻒ ﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭ‬
‫روی خط خبر‬ ‫رییس کمیته معدن مجلس خبر داد‬ ‫تعیین تکلیف بهره مالکانه‬ ‫در جلسه با شورای نگهبان‬ ‫برای تعیین تکلیف مبح��ث دریافت بهره مالکانه از‬ ‫تمامی معادن‪ ،‬با شورای نگهبان جلسه‌ای مهم داریم‪.‬‬ ‫داریوش اس��ماعیلی‪ ،‬رییس کمیت��ه معدن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در گفت‌‌وگو با معدن‪ 24‬با اعالم این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬تصویب ماده الحاقی به تبصره ‪ 10‬بودجه‬ ‫‪ 94‬مبن��ی بر دریافت حق انتف��اع از تمامی معادن از‬ ‫تلخ‌تری��ن اتفاقات بخش معدن کش��ور از دیدگاه قوه‬ ‫مقننه است و خوشبختانه این ماده الحاقی در شورای‬ ‫نگهبان با مش��کل مواجه ش��ده و در جلس��ه‌ای که با‬ ‫ش��ورای نگهبان خواهیم داش��ت امیدواری��م بتوانیم‬ ‫مش��کل را رفع کنیم که در این صورت ش��یرین‌ترین‬ ‫اتف��اق س��ال ‪ 93‬خواه��د ب��ود‪ .‬عضو هیات رییس��ه‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن گف��ت‪ :‬تصویب ماده ‪15‬‬ ‫الحاقی در رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از شیرین‌ترین‬ ‫اتفاقات س��ال ‪ 93‬بود که بس��یار به نفع بخش معدن‬ ‫کش��ور در جهت حمایت از تولید ب��ا محوریت بخش‬ ‫خصوصی بود‪ .‬اس��ماعیلی گفت‪ :‬بودجه ‪ 94‬س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی کش��ور از‬ ‫محل حق انتفاع معادن نسبت به سال گذشته ‪ 2‬برابر‬ ‫شده است‪ .‬رییس کمیته معدن مجلس افزود‪ :‬بودجه‬ ‫س��ازمان ایمیدرو غیر از منابع داخلی و معمول اداری‬ ‫از باب��ت حق انتفاع معادن ‪ 600‬میلیارد تومان خواهد‬ ‫بود که در مقایس��ه با س��ال جاری این رقم به ‪ 2‬برابر‬ ‫افزای��ش پیدا کرده اس��ت‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬بودجه‬ ‫س��ازمان زمین‌شناسی و اکتش��افات معدنی کشور در‬ ‫س��ال ‪ 94‬نس��بت به ‪ 93‬از محل حق انتفاع معادن ‪4‬‬ ‫برابر افزایش پیدا کرده و این رقم در س��ال ‪ 94‬برابر با‬ ‫‪ 120‬میلیارد تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد‬ ‫ارزان فروشی‬ ‫محصوالت فوالدسازان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه اصفه��ان گفت‪:‬‬ ‫افت قیمت تمام ش��ده فوالدس��ازان‪ ،‬موجب ش��ده تا‬ ‫تولیدات این صنعت با ارزان‌فروش��ی مواجه ش��ود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایلنا‪ ،‬بهرام س��بحانی افزود‪ :‬کاهش ش��دید‬ ‫قیمت انرژی و س��نگ‌آهن در بازار جهانی باعث شده‬ ‫تا قیمت تمام‌ش��ده فوالد تولیدی کشورهای همسایه‬ ‫شمالی ایران به ش��دت کاهش یابد و به همین دلیل‬ ‫آنه��ا رو به ارزان فروش��ی محصوالت خ��ود آورده‌اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان سال آینده را‬ ‫سالی سخت برای صنعت فوالد کشور دانست و یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬میزان مصرف فوالد در کشور بستگی به میزان‬ ‫بودجه طرح‌های عمرانی و رونق صنایع مصرف‌کننده‬ ‫فوالد دارد‪ .‬سبحانی با بیان اینکه بسیاری از کشورها با‬ ‫وضع تعرفه به حمایت از صنعت فوالد خود در شرایط‬ ‫کنون��ی پرداخته‌ان��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه اخیرا‬ ‫دولت ب��ا افزایش تعرفه واردات ف��والد تا حدودی در‬ ‫راستای نجات صنعت فوالد کشور گام برداشته است‪.‬‬ ‫‪ 7‬طرح فوالدی‬ ‫در ترازوی سود و زیان‬ ‫‪ 7‬طرح فوالدی که از ‪ 8‬س��ال پیش تاکنون هنوز به‬ ‫بهره‌برداری نرسیده‌اند اکنون با پیشرفت ‪80‬درصدی‬ ‫روبه‌رو ش��ده و براس��اس آخرین اعالم ایمیدرو تامین‬ ‫ی ای��ن ‪ 7‬طرح اس��تانی در مدت یکس��ال و نیم‬ ‫مال�� ‌‬ ‫گذشته تاکنون به‌طور متوسط بیش از ‪2‬برابر نسبت به‬ ‫عملکرد مالی شهریور سال قبل پیشرفت داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این تاخیر در حالی اس��ت که در‬ ‫همین مدت میلیاردها دالر فوالد و محصوالت فوالدی‬ ‫وارد و ارز سرش��اری نیز به واس��طه همین واردات از‬ ‫کشور خارج ش��د‪ .‬البته واردات گس��ترده محصوالت‬ ‫ف��والدی و خروج ارز از کش��ور تنها بخش کوچکی از‬ ‫خس��ارت ناش��ی از تاخیر در بهره‌برداری از طرح‌های‬ ‫فوالدی استانی محسوب می‌شود‪ .‬هیات وزیران دولت‬ ‫دهم در جلس��ه دوم تیر ‪ 1392‬و به استناد اصل ‪138‬‬ ‫قانون اساس��ی تصویب کرد که مبل��غ پیش پرداخت‬ ‫مربوط به گش��ایش اعتبارات اسنادی طرح‌های فوالد‬ ‫اس��تانی (‪15‬درصد پیش پرداخت ب��ه عالوه ‪5‬درصد‬ ‫س��هم بیمه سایناش��ور) از محل مناب��ع مالی موجود‬ ‫در کش��ور چین به سازمان توس��عه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ایران پرداخت ش��ود و معادل ریالی‬ ‫آن از مح��ل بدهی‌های دولت به ایمیدرو تهاتر ش��ود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این مصوبه قرارداد طرح‌های ‪7‬گانه فوالدی‬ ‫با یک ش��رکت چینی امضا ش��د‪ .‬براین اس��اس مبلغ‬ ‫قرارداد با چینی‌ها برای طرح فوالد سبزوار دومیلیارد‬ ‫و ‪28‬میلی��ون و ‪840‬ه��زار و ‪ 688‬ی��وان‪ ،‬طرح فوالد‬ ‫باف��ق یک‌میلیارد و ‪922‬میلی��ون و ‪571‬هزار و ‪816‬‬ ‫یوان‪ ،‬طرح فوالد ش��ادگان دومیلیارد و ‪149‬میلیون و‬ ‫‪137‬ه��زار و ‪ 960‬یوان‪ ،‬طرح فوالد نیریز دو میلیارد و‬ ‫‪90‬میلیون و ‪81‬ه��زار و ‪ 480‬یوان‪ ،‬طرح فوالد میانه‬ ‫دو میلیارد و ‪165‬میلیون و ‪55‬هزار و ‪ 992‬یوان است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کسب‌وکار چند صد ميليوني محدوده‌هاي معدني در انتهای مسیر‬ ‫خريد و فروش مجوزهاي معدني کاهش يافته است‬ ‫محبوب�ه ناطق‪-‬گروه مع�دن‪ :‬معامالت‬ ‫غيرقانوني مجوزهاي معدني در چند س��ال‬ ‫گذشته با رونق همراه بوده است معامالتي‬ ‫که در س��ايه ضع��ف قواني��ن در دوره‌هاي‬ ‫گذش��ته ش��کل گرفته و به منبع��ي براي‬ ‫کسب درآمدهاي چند صد ميليوني مبدل‬ ‫شده است‪ .‬اقتصاد س��ايه‪ ،‬اختاپوسي است‬ ‫که سنگيني خود را س��ال‌هاي متمادي بر‬ ‫بخش‌ه��اي مختلف اقتص��اد تحميل کرده‬ ‫و تعابي��ر ديگ��ري از آن ب��ا نام‌هايي چون‬ ‫اقتصاد سياه‪ ،‬غيررس��مي‪ ،‬نامنظم‪ ،‬گزارش‬ ‫نش��ده‪ ،‬پنهان و اقتصاد دوم نيز ارائه ش��ده‬ ‫است‪ .‬در حقيقت اقتصاد سايه به آن بخش‬ ‫از فعاليت‌ه��اي کس��ب‌وکار و توليد ثروت‬ ‫اط�لاق مي‌ش��ود که ب��ه عل��ت غيرقانوني‬ ‫ب��ودن فعاليت‌هاي اقتصادي در يک محيط‬ ‫غيرش��فاف و دور از نظ��ارت دولت و قانون‬ ‫انجام مي‌ش��ود‪ .‬اقتصاد س��ايه در بس��تري‬ ‫بزرگ به نام داللي و واس��طه‌گري ش��کل‬ ‫مي‌گي��رد و بخش‌هاي مولد مانند صنعت و‬ ‫معدن را دچار مشکل مي‌‌کند‪.‬‬ ‫آفتي که در دولت يازدهم با چند مصوبه‬ ‫خوب س��عي ش��د کنترل ش��ود و کاهش‬ ‫ياب��د‪ .‬با اين ح��ال به‌تازگ��ی رييس مرکز‬ ‫پژوهش‌ه��اي مجلس بر کنت��رل و نظارت‬ ‫بيش��تر دولت بر اين پدي��ده تاکيد کرده و‬ ‫خواس��تار چاره‌جويي اساسي در اين زمينه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش خريد و ف�روش مجوز‌هاي‬ ‫معدني‬ ‫از گذشته به دليل برخي خألهاي قانوني‬ ‫در بيش��تر بازاره��اي جهاني واس��طه‌گري‬ ‫وجود داشته است و نمي‌توان بخش معدن‬ ‫را از آن مستثنا کرد‪.‬‬ ‫رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره‬ ‫به اينکه براي رفع اين چالش که مانع رشد‬ ‫فعاليت‌هاي اقتصادي است بايد فکر اساسي‬ ‫ش��ود‪ ،‬خريد و فروش مجوز بهره‌برداري از‬ ‫معادن را در سطح کشور يک آسيب و آفت‬ ‫جدي دانس��ته و مي‌گويد‪ :‬عده‌اي اقدام به‬ ‫خريد و فروش پروانه‌هاي بهره‌برداري کرده‬ ‫و به س��ودهاي قاب��ل توجهي رس��يده‌اند‪،‬‬ ‫چراکه برخي از معادن در دس��ت کس��اني‬ ‫اس��ت که به دليل نداشتن س��رمايه کافي‬ ‫و دان��ش مورد نياز توانايي اس��تخراج مواد‬ ‫معدني را ندارند و باع��ث از بين رفتن اين‬ ‫ثروت عظيم مي‌شوند‪.‬‬ ‫اين انتقاد تاکنون از سوي فعاالن معدني‬ ‫با س��ابقه بس��يار مطرح مي‌شد و در همين‬ ‫زمین��ه قوانين��ي از س��وي وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت وضع ش��د ک��ه تا حدي‬ ‫توانس��ت خريد و فروش مجوزهاي معدني‬ ‫را محدود کند‪.‬‬ ‫معدن��داران مدعي‌ان��د‪ ،‬واس��طه‌ها ب��ا‬ ‫شناس��ايي معادني که فعاليت آنها متوقف‬ ‫ش��ده يا س��وددهي بااليي ندارند‪ ،‬اقدام به‬ ‫خريد پروانه کرده و با فروش آنها به فعاالن‬ ‫معدني سودهاي کالني را به جيب مي‌زنند‪.‬‬ ‫در همين‌ب��اره هرمز‬ ‫نـاصرنيـ��ا‪ ،‬رييـ��س‬ ‫انــجمــ��ن نظـــام‬ ‫مهندس��ي اي��ران در‬ ‫گفت‌‌وگ��و ب��ا‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مق��رر ک��رده محدوده‌هايي که اش��خاص‬ ‫نتوانس��ته‌اند در مهل��ت مق��رر عملي��ات‬ ‫اکتش��افي يا استخراج را انجام دهند از آنها‬ ‫بازپ��س گرفته ش��ده و دوباره ب��ه مزايده‬ ‫گذاشته مي‌شود‪.‬‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬از ط��رف ديگر قرار بر اين‬ ‫اس��ت که هيچ مجوزي نه در نوبت نخست‬ ‫و ن��ه در مزايده‌هاي بعدي‪ ،‬ب��ه افراد بدون‬ ‫صالحي��ت فني و مالي الزم داده نش��ود تا‬ ‫امکان ورود اشخاص بدون صالحيت گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وي ادامه مي‌دهد‪ :‬معموال اين افراد بدون‬ ‫صالحيت هستند که به‌دليل نداشتن توان‬ ‫مال��ي و فني الزم‪ ،‬مجوز را به فعاالن واقعي‬ ‫اجاره مي‌دهند و با اين مصوبه بسيار خوب‬ ‫دولت ت��ا حد زي��ادي جل��وي فعاليت آن‬ ‫دس��ته از واس��طه‌گراني که با هدف اجاره‬ ‫دادن مح��دوده معدني‪ ،‬درخواس��ت مجوز‬ ‫بهره‌ب��رداري يا اکتش��اف مي‌کنند‪ ،‬گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬ناصرنيا با بي��ان اينکه دليل‬ ‫طرح دوب��اره اين مس��ئله از س��وي مرکز‬ ‫پژوهش‌هاي مجلس مشخص نيست‪ ،‬اظهار‬ ‫مي‌دارد‪ :‬سازمان نظام مهندسي هر استاني‪،‬‬ ‫تعيين‌کنن��ده صالحيت و توان فني و مالي‬ ‫درخواس��ت‌کنندگان مجوز اس��ت و طبق‬ ‫دس��تورالعمل‌هاي س��ختگيرانه ابالغي‪ ،‬به‬ ‫وظايف خود عمل مي‌‌کنند‪ ،‬ش��واهد نشان‬ ‫مي‌ده��د که خري��د و ف��روش و اجاره اين‬ ‫مجوزها کاهش پيدا کرده است‪.‬‬ ‫وي ادامه مي‌دهد‪ :‬البته اصل اين س��خن‬ ‫که هن��وز خري��د و فروش مج��وز معدني‬ ‫انج��ام مي‌گيرد صحي��ح اس��ت و ما خود‬ ‫يکي از منتقدان جدي اين پديده هس��تيم‬ ‫ک��ه يک تکه کاغذ قابلي��ت خريد و فروش‬ ‫داشته باشد ولي نمي‌توان تالش‌هاي انجام‬ ‫شده براي کنترل خريد و فروش مجوزهاي‬ ‫معدني را ناديده گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم روانسازي قوانين صدور پروانه‬ ‫کارشناس��ان و فعاالن معدني معتقدند از‬ ‫آنجايي که ش��رط اصلي براي خريد پروانه‬ ‫بهره‌برداري از معادن تاييد صالحيت فني و‬ ‫مالي شخص خريدار توسط سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان مربوط است‪ ،‬امکان‬ ‫حضور افراد س��ودجو که برخي با نام دالل‬ ‫از آنه��ا ياد مي‌کنند وجود نداش��ته و تنها‬ ‫از طري��ق آژانس‌هاي��ي که مج��وز الزم را‬ ‫ب��راي انجام اين امر دارن��د خريد و فروش‬ ‫پروانه‌ه��اي بهره‌برداري به متقاضيان انجام‬ ‫می‌شود و گاه نگاه‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوت‬ ‫منف��ي و مثبتي در اين‌ب��اره وجود دارد به‬ ‫گونه‌اي ک��ه برخي آن را منفي دانس��ته و‬ ‫برخي ه��م با نگاهي مثبت ب��ه قضيه نگاه‬ ‫مي‌کنن��د‪ .‬اما نگاه مثبت مرتبط با بخش��ي‬ ‫اس��ت که پروانه بهره‌ب��رداري از افرادي که‬ ‫صاحب مجوزند ولي توان مالي و فني الزم‬ ‫براي اکتش��اف محدوده‌ها و استخراج از آن‬ ‫را ندارند خريداري مي‌کنند‪.‬‬ ‫در اين رابطه مهرداد‬ ‫شکوهي‪ ،‬رييس نظام‬ ‫مهندس��ي اس��تان‬ ‫ته��ران ب��ه‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬خري��د و‬ ‫فروش مجوزهاي معدني خود معلول علتي‬ ‫ديگر هستند و بايد ريشه اين پديده خشک‬ ‫ش��ود‪ .‬وي مي‌افزايد‪ :‬وقت��ي پروانه‌اي براي‬ ‫بهره‌برداري يا اکتش��اف براي يک محدوده‬ ‫معدن��ي صادر مي‌ش��ود پيگيري از س��وي‬ ‫س��ازمان‌هاي صادرکنن��ده پروان��ه انج��ام‬ ‫معاونت معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫سال آینده نیز عوارض صادرات سنگ‌آهن نخواهیم داشت‬ ‫س��ال آینده نیز عوارض صادرات سنگ‌آهن نخواهیم‬ ‫داشت و عوارض در الیحه بودجه ‪ 94‬دیده نشده است‪.‬‬ ‫جعفر سرقینی‪ ،‬معاونت معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در گفت‌‌وگو با معدن‪ 24‬با بیان این مطلب گفت‪:‬‬ ‫با توجه به افت جهانی قیمت س��نگ‌آهن‪ ،‬پیش��نهادی‬ ‫درباره اخذ عوارض صادرات س��نگ‌آهن ب��ه دولت ارائه‬ ‫نداده‌ایم‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن‬ ‫در سال ‪ 93‬سیر نزولی شدیدی داشت و تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان سنگ‌آهن داخل کشور نیز با مشکالت‬ ‫بس��یاری در این زمینه مواجه ش��دند‪ ،‬بنابراین تصمیم‬ ‫گرفتیم عوارض صادرات کنس��انتره سنگ‌آهن را نیز از‬ ‫‪ 30‬درصد به ‪ 15‬درصد کاه��ش دهیم‪ .‬معاونت معدنی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنشان کرد‪ :‬با کاهش‬ ‫عوارض ص��ادرات کنس��انتره و گندل��ه‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫س��نگ‌آهن داخلی تشویق خواهند شد در شرایط فعلی‬ ‫ب��ازار‪ ،‬اقدام به احداث کارخانه‌های فرآوری س��نگ‌آهن‬ ‫کنند‪ .‬س��رقینی درباره حقوق دولتی اظهار کرد‪ :‬حقوق‬ ‫دولتی س��ال ‪ 93‬در پاره‌ای از مواد معدنی فلزی ازجمله‬ ‫سنگ‌آهن نسبت به سال ‪ 92‬افزایش چشمگیری داشت‬ ‫ولیک��ن با توج��ه به کاهش جهانی قیم��ت مواد معدنی‬ ‫فلزی‪ ،‬در س��ال جاری سعی خواهیم کرد حقوق دولتی‬ ‫‪ 94‬نسبت به ‪ 93‬تغییر خاصی نداشته باشد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حقوق دولتی سال ‪ 94‬را باتوجه به بررسی وضعیت‬ ‫بازار جهانی مواد معدنی در فروردین س��ال آینده اعالم‬ ‫خواهیم ک��رد‪ .‬معاونت معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درباره بهترین اخبار س��ال ‪ 93‬گفت‪ :‬اعالم رشد‬ ‫‪ 10/5‬درصد بخش معدن در سال ‪ 93‬و انجام تفاهمنامه‬ ‫با س��ازمان‌هایی نظیر منابع طبیعی‪ ،‬محیط زیس��ت و‬ ‫انرژی اتمی را می‌توان ازجمله خبرها و اتفاقات خوشایند‬ ‫س��ال جاری نام برد‪ .‬س��رقینی افت جهانی قیمت مواد‬ ‫معدن��ی فلزی ازجمله س��نگ‌آهن را نیز ج��زو اتفاقات‬ ‫ناخوش��ایند س��ال ‪ 93‬نام برد‪ .‬الزم به ذکر است‪ ،‬بخش‬ ‫معدن در ‪ 3‬ماهه نخس��ت امسال نسبت به مدت مشابه‬ ‫پارسال رشد ‪10/5‬درصدی را تجربه کرد که از نظر نرخ‬ ‫رش��د بعد از دو بخش خدمات موسس��ات پولی و مالی‬ ‫(‪ 15/9‬درص��د) و ب��رق‪ ،‬گاز و آب (‪11/7‬درصد) در رده‬ ‫سوم قرار گرفت‪ .‬در تقسیم‌بندی بانک مرکزی‪ ،‬تحوالت‬ ‫چهار گروه کش��اورزی‪ ،‬نفت‪ ،‬صنایع و معادن و خدمات‬ ‫مورد بررس��ی ق��رار می‌گیرد که گ��روه صنایع و معادن‬ ‫ش��امل زیرمجموعه‌های معدن‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و آب‬ ‫و ساختمان است‪.‬‬ ‫نمی‌شود که پروانه‌هايي که مهلت آن تمام‬ ‫شده و بعضا سال‌ها از اتمام زمان يک پروانه‬ ‫معدن��ي مي‌گ��ذرد‪ ،‬خ��ود به خ��ود با يک‬ ‫سيس��تم نرم‌افزاري مش��خص می‌شوند و‬ ‫بالفاصل��ه در فهرس��ت محدوده‌هايي قرار‬ ‫می‌گيرن��د ک��ه قابلي��ت واگ��ذاري دارند‪.‬‬ ‫ش��کوهي اضافه مي‌کن��د‪ :‬از ط��رف ديگر‬ ‫متقاضيان صاحب صالحيت فني و مالي که‬ ‫به دنب��ال فعاليت اکتش��افي و اس��تخراج‬ ‫هستند نمي‌توانند سرمايه خود را نگه دارند‬ ‫تا طبق روال عادي که ممکن است سال‌ها‬ ‫به طول انجامد‪ ،‬پروانه يک معدن آزاد شود‬ ‫و ناچ��ار س��راغ دارنده پروانه‌ه��اي معدني‬ ‫مي‌روند‪ ،‬همين امر تبديل به يک کاسبي پر‬ ‫رونق براي برخي افراد ش��ده است‪ .‬وي در‬ ‫ادامه به برخي دارندگان پروانه‌هاي معدني‬ ‫اشاره مي‌کند که با مشاغل بسيار بي‌ارتباط‪،‬‬ ‫پروان��ه خود را اج��اره مي‌دهن��د و نه‌تنها‬ ‫ساالنه درآمدي ‪ 100‬تا ‪ 150‬ميليون تومان‬ ‫را به‌راحتي به دس��ت مي‌آورند بلکه زمينه‬ ‫ب��اال رفت��ن قيم��ت تمام‌ش��ده محص��ول‬ ‫فرآوري‌ش��ده و محصوالت صناي��ع پايين‬ ‫دستي و ضرر به مصرف‌کننده نهايي را نيز‬ ‫فراه��م مي‌کنن��د در حالي که اگ��ر قانون‬ ‫معادن به طور کامل اجرا ش��ود هيچ راهي‬ ‫براي فعاليت اين واسطه‌ها باقي نمي‌ماند‪.‬‬ ‫ريي��س س��ازمان نظام مهندس��ي معدن‬ ‫تهران با اش��اره به اينکه ب��ه تازگي با وضع‬ ‫قوانين و آيين‌نامه‌هاي جديد تا حد زيادي‬ ‫اين مش��کل رفع ش��ده‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر س��ازمان‌ها موظفند ظ��رف مدت‬ ‫کوتاهي پاسخ اس��تعالم متقاضي در بخش‬ ‫تمدي��د مهلت يا افزايش مح��دوده معدني‬ ‫را انجام دهن��د وگرنه مس��ئوليتي متوجه‬ ‫دارنده پروانه بهره‌برداري نمي‌شود‪ ،‬از طرف‬ ‫ديگر صالحيت فني و مالي متقاضي توسط‬ ‫سازمان نظام مهندسي بايد تاييد شود‪.‬‬ ‫وي تصري��ح مي‌کن��د‪ :‬هر دارن��ده پروانه‬ ‫معدن��ي ‪ 6‬ماه زمان دارد ک��ه طرح خود را‬ ‫براي فعاليتي که قرار اس��ت روي محدوده‬ ‫انجام دهد‪ ،‬به س��ازمان استان ارائه دهد و‬ ‫بع��د از ارائه اين طرح دو س��ال وقت دارد‬ ‫کاره��اي اکتش��اف را انج��ام داده و قبل از‬ ‫پايان اين مهلت‪ ،‬گزارش عمليات اکتش��اف‬ ‫را ارائه دهد‪ .‬ضمن آنکه متقاضی در صورت‬ ‫نياز به زمان بيش��تر تنها مي‌تواند براي اين‬ ‫مرحل��ه ‪ 6‬م��اه تقاضاي زمان بيش��تر کند‬ ‫ول��ي ارائه اين گ��زارش ي��ا منجربه صدور‬ ‫گواهي کش��ف و انجام س��اير امور مراحل‬ ‫بهره‌برداري مي‌ش��ود یا در غيراين صورت‬ ‫پروان��ه لغ��و ش��ده و در مراح��ل بعدي به‬ ‫متقاضي ديگري ارائه مي‌ش��ود‪ .‬ش��کوهي‬ ‫رازي با بيان اينکه تصور من اين اس��ت که‬ ‫نيمي از محدوده‌هاي معدني در ايران فقط‬ ‫تصرف شده‌اند و کار اکتشافي و استخراجي‬ ‫خاصي روي آن انجام نمي‌ش��ود‪ ،‬مي‌گويد‪:‬‬ ‫در برخي استان‌هاي معدني نظير يزد‪ ،‬اين‬ ‫محدوده‌هاي غيرفعال به صورت موزاييکي‬ ‫و تنها به صورت بلوک‌هاي معدني از سوي‬ ‫افراد يا حت��ي برخي دس��تگاه‌هاي دولتي‬ ‫بلوکه ش��ده‌اند که در صورت اجراي قانون‬ ‫معادن آزاد مي‌ش��وند که در اين‌باره شاهد‬ ‫تحول و تغييرات بزرگي براي توسعه بخش‬ ‫معدن خواهيم بود‪.‬‬ ‫توسط کنسرسیوم بخش خصوصی انجام شد‬ ‫آغاز رسمی فعالیت توده شماره ‪ 5‬گل‌گهر‬ ‫آماده‌س��ازی توده شماره ‪ 5‬سنگ‌آهن گل‌گهر به طور‬ ‫رس��می و با حضور کنسرسیومی از بخش خصوصی آغاز‬ ‫‌‪ ،‬توده شماره ‪ 5‬گل‌گهر سیرجان در‬ ‫شد‪.‬به گزارش‬ ‫استان کرمان در راستای برنامه‌های جدید ایمیدرو برای‬ ‫جلب مش��ارکت بخش خصوصی راه‌اندازی شده و میزان‬ ‫ذخای��ر اولیه این توده با توجه به فعالیت‌های اکتش��افی‬ ‫انجام‌ش��ده حدود ‪ 24‬میلیون تن س��نگ‌آهن است‪ .‬این‬ ‫توده در ماه‌های اخیر با برگزاری مزایده استخراج و فروش‬ ‫از توده معدنی شماره ‪ 5‬گل‌گهر و انتخاب کنسرسیومی‬ ‫متش��کل از ‪ 5‬شرکت به مرحله آغاز عملیات آماده‌سازی‬ ‫رس��یده است‪ .‬این کنسرس��یوم از شرکت‌های گسترش‬ ‫صنایع ف��والد ماهان‪ ،‬ف��والد بناب‪ ،‬راه‌س��ازی و معدنی‬ ‫مبین‌‪ ،‬فاطر و سرمایه‌گذاری آتیه صبا تشکیل شده است‪.‬‬ ‫در این مراس��م که با حضور نمایندگان ایمیدرو‌‪ ،‬مدیران‬ ‫شرکت‌های عضو کنسرس��یوم‌‪ ،‬معاون استاندار‌‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم س��یرجان و بردس��یر در مجلس شورای اسالمی و‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل‌گهر برگزار شد‬ ‫مدی��ر معادن فلزی ایمی��درو با برش��مردن ویژگی‌های‬ ‫بخش معدن برای عبور از اقتصاد نفتی اظهار کرد‪ :‬وجود‬ ‫‪ 4/7‬میلی��ارد تن ذخیره س��نگ‌آهن در کش��ور‌‪ ،‬نیروی‬ ‫انسانی متخصص‌‪ ،‬دسترس��ی به آب‌های آزاد و انرژی از‬ ‫مزیت‌هایی اس��ت که بر توسعه بخش معدن تاثیر دارد‪.‬‬ ‫امیرعلی طاهرزاده با اشاره به اقدامات ایمیدرو برای جلب‬ ‫مشارکت بخش خصوصی در راستای سیاست‌های اصل‬ ‫‪ 44‬قانون اساس��ی برای توس��عه فعالیت‌ه��ای معدنی و‬ ‫صنایع معدنی همچون سنگان‌‪ ،‬جالل‌آباد زرند و گل‌گهر‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬در حال حاض��ر با توجه ب��ه فعالیت‌های‬ ‫انجام شده توس��ط بخش خصوصی‪ ،‬برای ایجاد ظرفیت‬ ‫‪26‬میلیون تن کنس��انتره سنگ‌آهن و ‪ 17/5‬میلیون تن‬ ‫گندله س��نگ‌آهن در منطقه گل‌گهر برنامه‌ریزی ش��ده‬ ‫که تامین خوراک آنها ضروری به ش��مار می‌آید‪ .‬وی در‬ ‫عین حال ابراز امیدواری کرد که این کنسرس��یوم بتواند‬ ‫به تعهدات خود برای انجام آماده‌س��ازی‌‪ ،‬باطله‌برداری و‬ ‫استخراج در موعد مقرر عمل کند‪ .‬طبق پیش‌بینی‌ها از‬ ‫سال دوم همزمان با باطله‌برداری‪ ،‬استخراج ماده معدنی‬ ‫آغاز می‌شود‪ .‬در این مراسم رییس گروه مالی گردشگری‬ ‫وابسته به بانک گردشگری با یادآوری اینکه اهداف اصل‬ ‫‪ 44‬قانون اساس��ی در س��ال‌های گذش��ته محقق نشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برنامه‌های ش��عاری و تصمیم‌های نادرست و کنار‬ ‫گذاشتن نقشه اس��تراتژی صنعتی کشور سبب از دست‬ ‫رفتن فرصت توسعه صنعتی در کشور شد‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دستفروشان؛ امپراتوران بازار مکاره‬ ‫نقش‌آفرینی بالتیک در تجارت بین‌الملل قرن ‪21‬‬ ‫سفر به جنگل وارونه‬ ‫‪ 8‬هزار سایت فروش اینترنتی «نماد اعتماد» الکترونیکی دارند‬ ‫صدور اعتبارنامه منتخبان‌‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫قائم‌مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫نتایج نهایی انتخابات اتاق‌های بازرگانی تا ‪۲۵‬اس��فند‬ ‫اع�لام می‌ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در تهران اعت��راض کتبی به‬ ‫انتخاب��ات نداش��تیم و اعتبارنامه منتخب��ان به زودی‬ ‫صادر می‌شود‪ .‬مجتبی خس��روتاج در گفت‌وگو با مهر‬ ‫با بیان اینکه اعتراض کتبی به روند برگزاری انتخابات‬ ‫ات��اق بازرگان��ی و صنایع و معادن ته��ران به دبیرخانه‬ ‫انجم��ن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ارائه نش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر این اساس‪ ،‬نتایج نهایی انتخابات‬ ‫دوره هش��تم‪ ،‬تا ‪ ۲۵‬اس��فندماه اعالم خواهد ش��د و بر‬ ‫همین اس��اس‪ ،‬اعتبارنامه اف��راد منتخب نیز به زودی‬ ‫صادر خواهد ش��د‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬در ‪۵۰‬درصد استان‌های کشور‪ ،‬مشارکت در این‬ ‫دوره انتخابات ‪۷۰‬درصد بود و در ‪ ۱۶‬اتاق بازرگانی نیز‪،‬‬ ‫بیش از ‪۷۰‬درصد دارندگان حق رای‪ ،‬حضور داش��تند‪.‬‬ ‫وی درب��اره معرفی نماینده‌های دولتی از س��وی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تصریح ک��رد‪ :‬نماینده‌های‬ ‫دول��ت‪ ،‬در هیات نماین��دگان ات��اق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫یک‌س��وم جمعیت را تشکیل می‌دهند و دوره قبل نیز‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تعدادی از این ‪ 20‬نماینده‬ ‫دولتی را از بخ��ش خصوصی و فعاالن اقتصادی که در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مشاور هستند‪ ،‬انتخاب‬ ‫کرده اس��ت که در این دوره نیز همین اتفاق رخ خواهد‬ ‫داد و تعدادی از نمایندگان دولت در بخش خصوصی‪ ،‬از‬ ‫فعاالن اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی انتخاب‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫ثبت جهانی فرش ایران‬ ‫در ‪ 10‬منطقه جدید‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 10‬منطق��ه ف��رش ایران ب��ا تایید س��ازمان جهانی‬ ‫مالکیت فکری (‪ )WIPO‬ثبت جهانی شد‪.‬‬ ‫س��یدمهدی میرصالحی‪ ،‬سرپرست دفتر حمایت از‬ ‫مالکیت صنعتی معاونت آم��وزش‪ ،‬پژوهش و فناوری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان این خبر ثبت این‬ ‫‪ 10‬منطقه فرش ایران را گامی برای حفاظت از صنعت‬ ‫فرش ایران دانس��ت و گفت‪ :‬با توج��ه به اینکه در حال‬ ‫حاضر بس��یاری از کشورهای دیگر با استفاده از طرح و‬ ‫نقش فرش مناطق مختلف ایران‪ ،‬فرش‌های دستباف‬ ‫خودش��ان را با نام ایران ص��ادر می‌کنند؛ ثبت جهانی‬ ‫ای��ن ‪ 10‬منطقه در کنار ‪ 5‬منطق��ه‌ای که پیش از این‬ ‫ثبت ش��ده بود موجب می‌شود تا ایران به جایگاه قبلی‬ ‫خ��ود در تولید و صادرات فرش بازگردد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫فرآیند ثبت برای این مناطق حدود یک س��ال به طول‬ ‫انجامید و پس از تاییدیه سازمان جهانی مالکیت فکری‬ ‫(‪ )WIPO‬این مناط��ق ایران در کنار ثبت ملی‪ ،‬ثبت‬ ‫جهانی نیز شدند‪.‬میرصالحی تصریح کرد‪ :‬بر این اساس‬ ‫فرش مناطق مشهد‪ ،‬کاشمر‪ ،‬کرمان‪ ،‬کاشان‪ ،‬اردبیل‪،‬‬ ‫ساروق‪ ،‬ترکمن‪ ،‬گلستان‪ ،‬یزد‪ ،‬نائین و همدان براساس‬ ‫کنوانسیون لیسبون به ثبت جهانی جغرافیایی رسیده‬ ‫است‪.‬به گفته وی پیش از این فرش اصفهان‪ ،‬قم‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫هریس و خوی نیز در سال ‪ 92‬به‌عنوان نخستین کاالی‬ ‫ایران به ثبت جهانی رس��یده بودند‪ .‬این سازمان قصد‬ ‫دارد زیره‪ ،‬پس��ته‪ ،‬زعفران و روغن کرمانش��اه را نیز به‬ ‫ثبت جهانی برساند‪.‬‬ ‫کلید کاهش کلک‌های کلیکی‬ ‫زه�را طهرانی‪-‬گروه تجارت‪ :‬خری��د اینترنتی هنوز‬ ‫در ایران نهادینه نش��ده و مردم همچن��ان هم با اکراه‬ ‫و ش��ک و تردی��د اقدام ب��ه خرید در فض��ای مجازی‬ ‫می‌کنند‪ ،‬این در حالی اس��ت که در بیش��تر کشورهای‬ ‫دنیا خرید اینترنتی حج��م باالیی را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪ .‬در همین زمینه جشنواره خرید اینترنتی با‬ ‫هدف فرهنگ‌س��ازی و آشنایی بیشتر مردم با خرید از‬ ‫فضای مجازی دومین سال خود را پشت سر می‌گذارد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه «نماد اعتماد الکترونیکی» به عنوان نشانی‬ ‫مطمئن ب��رای اطمینان کاربران به س��ایت‌های معتبر‬ ‫فروش ارائه می‌شود تا درصورت بروز تخلف‪ ،‬شکایت‌ها‬ ‫هم قابل پیگیری باشند‪.‬‬ ‫در همی��ن رابطه ریی��س مرکز تج��ارت الکترونیک‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت از دریافت نماد اعتماد‬ ‫الکترونیکی از سوی ‪ ۸‬هزار سایت فروش اینترنتی کاال‬ ‫خبر داد‪ .‬محمد گرکانی‌نژاد در نشست خبری دیروز با‬ ‫محوریت خرید اینترنتی و جشنواره اینترنتی که از ‪۱۸‬‬ ‫اس��فند آغاز شد‪ ،‬از زمینه‌س��ازی برای آشنایی مردم با‬ ‫نماد اعتماد الکترونیکی در خریدهای اینترنتی گفت و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬دومین جشنواره خرید اینترنتی سایت‌های‬ ‫دارنده نماد تجارت الکترونیک تا ‪ ۲۵‬اسفند ادامه دارد و‬ ‫بر این اساس‪ ۲۱۱ ،‬سایت استاندارد دارنده نماد اعتماد‬ ‫الکترونیک��ی به عرضه کاالها به م��ردم می‌پردازند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تع��داد بازدیدکنندگان از س��ایت مرتبط‬ ‫با این جش��نواره در پربازدیدتری��ن روز برگزاری از مرز‬ ‫‪ ۶۶‬هزار نفر گذش��ته است که این رشد خوبی را نشان‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬ضمن اینکه یک‌هزار و ‪ ۴۲۱‬کاال و خدمت با‬ ‫تخفیف میانگین ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصدی در این جش��نواره‬ ‫عرضه شده اس��ت‪ .‬گرکانی‌نژاد ادامه داد‪ :‬این جشنواره‬ ‫تا دوروز دیگر پاس��خگوی نیاز مش��تریان است و البته‬ ‫درخواس��ت‌هایی مبنی بر تمدید آن نیز ارائه شده که‬ ‫بعید به نظر می‌رس��د این جشنواره تمدید شود؛ چراکه‬ ‫کاال باید به‌دس��ت مردم برسد‪ .‬به گفته وی‪ ۴۱ ،‬درصد‬ ‫از مراجعه‌کنندگان از طریق جس��ت‌وجوی اینترنتی به‬ ‫جش��نواره هدایت ش��ده بودند و ‪ ۴‬درصد نیز از طریق‬ ‫س��ایت ‪ ENAMAD‬به س��ایت جش��نواره مراجعه‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬ضمن اینکه مدت زمان هر مراجعه‪ ۴ ،‬دقیقه‬ ‫و ‪ ۲۹‬ثانیه بوده اس��ت‪ .‬رییس مرکز تجارت الکترونیک‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اظهار کرد‪ ۹۲ :‬درصد‬ ‫مراجع��ات از طری��ق ای‌پی‌های داخل��ی و ‪ ۸‬درصد از‬ ‫ای‌پی‌های خارج کشور در این جشنواره حضور یافته‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹آموزش برای همه‬ ‫گرکانی‌ن��ژاد همچنی��ن از رونمایی س��امانه آموزش‬ ‫همگان��ی تج��ارت الکترونی��ک خب��ر داد و گفت‪ :‬خأل‬ ‫آموزش��ی یکی از معضالتی اس��ت که در حوزه تجارت‬ ‫الکترونیک با آن مواجه هستیم و این موضوع باید بیش‬ ‫از گذشته مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه باید به نماد اعتماد بیش��تر اعتماد‬ ‫ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نماد اعتماد یک لوگوی زنده اس��ت‬ ‫و خریداران باید به معتبر بودن س��ایت در زمان خرید‬ ‫کاال توجه کنند‪ .‬رییس مرکز تجارت الکترونیک وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ادام��ه داد‪ :‬در رابطه با بحث‬ ‫تحویل کاال با ش��رکت پس��ت همکاری الزم را داریم و‬ ‫سایت‌ها را تشویق می‌کنیم از طریق پست‪ ،‬کارهایشان‬ ‫را انجام دهند‪ .‬گرکانی‌نژاد با بیان اینکه از حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫س��ایتی که در جش��نواره ثبت نام ک��رده بودند حدود‬ ‫‪ ۲۱۱‬س��ایت انتخ��اب ش��دند‪ ،‬گفت‪ :‬می��زان بازدید از‬ ‫س��ایت باالی ‪ ۹۰‬درصد اس��ت که حدود ‪ ۷۵‬درصد از‬ ‫مراجعه‌کنندگان به س��ایت‌ها اقدام ب��ه خرید کردند و‬ ‫‪ ۹۲‬درص��د از بازدیدکنندگان مربوط به ایران‪ 2 ،‬درصد‬ ‫امریکای شمالی و ‪ 6‬درصد برای بقیه کشورها بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ 200‬درصدی در خرید‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اس��اس آمار رس��می بانک مرکزی آمار‬ ‫خرید و پرداخت اینترنتی تا پایان ش��هریور حدود ‪۲۳‬‬ ‫هزار میلیارد تومان بود که پیش‌بینی می‌شود این آمار‬ ‫تا پایان امس��ال به حدود ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان برسد‬ ‫که این آمار در مقایسه با سال گذشته ‪ ۲۲۹‬درصد رشد‬ ‫دارد‪ .‬ریی��س مرکز تج��ارت الکترونیک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت گفت‪ :‬این مرکز در جهت گس��ترش‬ ‫تج��ارت الکترونیک ب��ا گردهم‌آوری کس��ب‌وکارهای‬ ‫اینترنت��ی‪ ،‬ضمن ایجاد فض��ای امن برای خرید مردم و‬ ‫ترغیب خری��د اینترنتی در قالب جش��نواره خریدهای‬ ‫اینترنتی قصد دارد بهترین کسب وکارهای اینترنتی را‬ ‫معرفی کند‪ .‬وی همچنین از بهره‌برداری مرکز مشاوره‬ ‫مجازی دارندگان نماد اعتماد‪ ،‬سامانه آموزش همگانی‬ ‫تج��ارت الکترونیک و باش��گاه هواداران نم��اد اعتماد‬ ‫الکترونی��ک خبر داد‪ .‬رییس مرک��ز تجارت الکترونیک‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با اش��اره به انجمن‬ ‫مش��اوره مجازی گفت‪ :‬در این انجمن سایت‌های فعال‬ ‫و دارای نم��اد یا متقاضیان می‌توانند مش��اوره تجاری‬ ‫دریاف��ت کنند و پیش‌بینی می‌کنی��م در آینده بتوانیم‬ ‫مشاوره‌هایی در دیگر زمینه‌ها نیز داشته باشیم‪ .‬وی در‬ ‫رابطه با نحوه نظارت مرکز توس��عه تجارت الکترونیک‬ ‫در باره فعالیت س��ایت‌های خری��د اینترنتی گفت‪ :‬این‬ ‫سایت‌ها به لحاظ محتوایی و شکلی نظارت می‌شوند که‬ ‫به لحاظ محتوایی دس��تگاه‌های تخصصی بازوی اصلی‬ ‫نظارت هس��تند و به لحاظ شکلی این کار توسط مرکز‬ ‫توسعه تجارت الکترونیک انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بیشترین شکایت برای خرید لوازم خانگی‬ ‫رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری‬ ‫نیز در این نشس��ت درباره بیش��ترین ش��کایات مطرح‬ ‫ش��ده از طریق خرید اینترنتی گفت‪ :‬بیش��ترین میزان‬ ‫فراوان��ی خری��د الکترونیکی مربوط به ل��وازم خانگی و‬ ‫موبایل اس��ت که ‪ ۳۵‬درصد را ب��ه خود اختصاص داده‬ ‫و خدمات مشاوره و بورس ‪ ۱۲/۵‬درصد‪ ،‬خرید خدمات‬ ‫و هاس��تینگ ‪ ۱۰/۵‬درصد‪ ،‬اقالم فرهنگی ‪ ۹/۷‬درصد‪،‬‬ ‫س‌دی و مباحث آموزشی و نرم‌افزاری ‪ ۹‬درصد و شارژ‬ ‫تلفن همراه ‪ ۶/۷‬درصد بود که براس��اس میزان فراوانی‬ ‫بیشترین آمار شکایات نیز به‌دست می‌آید‪.‬‬ ‫سرهنگ علی نیک‌نفس با بیان اینکه حجم باالیی از‬ ‫جرائ��م با انگیزه اقتصادی و مال��ی رخ می‌دهد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬س��اماندهی کس��ب و کارهای اینترنتی در حوزه‬ ‫مرکزتوسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در نماد اعتماد الکترونیکی دیده ش��ده که ما‬ ‫هم با توجه به لزوم دیده ش��دن سازوکارهای انتظامی‬ ‫و فرآیندهای��ی که نگرانی‌های ما را به حداقل برس��اند‬ ‫همکاری مناسبی در این زمینه انجام دادیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه درحال‌حاضر در حوزه اعط��ای نماد تالش‌های‬ ‫خوبی به صورت مشترک انجام شده است‪ ،‬افزود‪ :‬هدف‬ ‫از اعط��ای نماد از دیدگاه پلیس این اس��ت که جرمی‬ ‫رخ نده��د و اگر جرمی اتفاق بیفت��د امکان پیگیری و‬ ‫رس��یدگی به‌آن وجود داشته باشد‪ .‬نیک‌نفس افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به ش��کایات واصله کمتر از یک درصد شکایت‌ها‬ ‫مربوط به فروش��گاه‌ها و مراکزی بوده ک��ه دارای نماد‬ ‫اعتم��اد بودند و در واقع عم��ده کالهبرداری‌های انجام‬ ‫شده برای سایت‌هایی است که نماد اعتماد ندارند‪ .‬نیک‬ ‫نفس اظهار کرد‪ :‬از بین شکایات ‪ ۴۵/۸‬درصد در رابطه با‬ ‫تحویل ندادن کاال یا ارائه خدمات بود و انطباق نداشتن‬ ‫کیفیت با مش��خصات فنی ‪ ۲۰‬درصد میزان شکایات را‬ ‫به خود اختصاص داد‪ ،‬جعل نشان(برند) و ارائه کاالهای‬ ‫تقلبی نیز ‪ ۱۰/۵‬درصد ش��کایات را از آن خود کرد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬به طور کلی ‪ ۹۹‬درصد جرائم در فروشگاه‌های‬ ‫مجازی فاق��د نماد اعتماد اتف��اق می‌افتد که تالش ما‬ ‫این اس��ت مردم حتما از فروش��گاه‌های معتبر و دارای‬ ‫نماد اصلی اعتماد خرید کنند‪ .‬رییس مرکز تش��خیص‬ ‫و پیش��گیری از جرائم سایبری گفت‪ :‬در مجموعه ناجا‬ ‫همگرای��ی و هم افزایی وجود دارد و پلیس فتا‪ ،‬اماکن و‬ ‫پلی��س آگاهی همکاری نزدیکی باهم دارند که موضوع‬ ‫کسب و کار آنالین دارای امنیت بیشتری شود‪.‬‬ ‫ایران و ترکیه در مسیر توسعه روابط تجاری‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ایران به‌عنوان یکی از کشورهای‬ ‫تاثیر‌گ��ذار و مهم اقتص��ادی در منطقه گزینه‬ ‫مطلوبی برای دیگر کش��ورها در زمینه تجارت‬ ‫و س��رمایه‌گذاری محس��وب می‌ش��ود؛ امسال‬ ‫نیز ش��اهد حضور هیات‌ه��ای تجاری مختلفی‬ ‫از سراس��ر دنیا در ای��ران بودیم که در این میان‬ ‫ترکیه نیز از این دایره مستثنا نبود به نحوی که‬ ‫چندماه پیش با سفر نهاد زیبکچی‪ ،‬وزیر اقتصاد‬ ‫ترکیه ب��ه ایران و دیدار با محمدرضا نعمت‌زاده‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برنامه‌های ویژه‌ای‬ ‫در تجارت فی‌مابین عنوان شد‪ .‬ترکیه به‌عنوان‬ ‫یک��ی از ش��رکای ای��ران فضای تج��اری قابل‬ ‫توجهی دارد‪ ،‬به‌طوری‌ک��ه در بین محصوالتی‬ ‫که از ترکیه به ایران صادر می‌ش��ود‪ ،‬محصوالت‬ ‫نس��اجی‪ ،‬پارچه‪ ،‬الیاف و محصوالتی مرتبط با‬ ‫این حوزه رتبه اول را دارند و کاالهایی هم که از‬ ‫ایران به این کشور همسایه فرستاده می‌شوند‪،‬‬ ‫س��وخت‌های معدن��ی و نف��ت خام هس��تند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��ا توجه ب��ه ظرفیت‌ها و ش��رایط‬ ‫اقتصادی ‪ ۲‬کشور‪ ،‬انتظار می‌رود تجارت ایران‬ ‫و ترکی��ه همچن��ان فضای به نس��بت مطلوبی‬ ‫را تجرب��ه کند ت��ا بتوانند از طری��ق همکاری با‬ ‫یکدیگ��ر اهداف تجاری‪ -‬اقتص��ادی خود را به‬ ‫سرانجام دلخواه برس��انند‪ .‬حجم تجاری ایران‬ ‫و ترکیه در حالی ‪۱۶‬میلیارد دالر عنوان شده که‬ ‫با مذاکرات دوطرف قرار بر افزایش این میزان به‬ ‫‪۳۰‬میلیارد دالر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مذاکراتی دیگر برای توسعه روابط‬ ‫جودت یلماز وزیر توسعه ترکیه و نماینده ویژه‬ ‫دول��ت آنکارا در پیگیری روابط با ایران و رییس‬ ‫طرف ترک کمیس��یون مشترک همکاری‌های‬ ‫اقتصادی دو کش��ور‪ ،‬بامداد دیروز (ش��نبه) در‬ ‫راس هیات��ی عازم تهران ش��د‪ .‬یلم��از را در این‬ ‫س��فر دو روزه هیاتی متش��کل از کارشناس��ان‬ ‫و مس��ئوالن نهادهای دولت��ی ترکیه همراهی‬ ‫می‌کنند‪ .‬مشاور مطبوعاتی وزیر توسعه ترکیه‬ ‫در این رابطه گفت‪ :‬یلماز در این س��فر با محمود‬ ‫واعظ��ی وزیر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات‬ ‫ایران و س��ایر مخاطبان ایرانی خود دیدارهای‬ ‫دوجانبه خواهد داش��ت‪ .‬در این دیدارها روابط‬ ‫تجاری‪ ،‬مسائل گمرکی‪ ،‬مشکالت حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫همکاری‌های بانکی و مالی و س��ایر موضوعات‬ ‫اقتصادی در دس��تور کار دو کش��ور به تفصیل‬ ‫مورد بحث و بررس��ی قرار خواهد گرفت‪.‬مشاور‬ ‫مطبوعات��ی یلم��از افزود‪ :‬این س��فر درواقع در‬ ‫ماهیت س��فر مقدماتی برای س��فر م��اه آوریل‬ ‫«رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهوری ترکیه‬ ‫به ایران اس��ت که در قالب آن دومین نشس��ت‬ ‫ش��ورای‌عالی همکاری‌های راهب��ردی ایران و‬ ‫ترکیه به ریاس��ت روس��ای جمهوری دو کشور‬ ‫در تهران برگزار خواهد ش��د‪ .‬نخستین نشست‬ ‫ش��ورای‌عالی همکاری‌های راهب��ردی ایران و‬ ‫ترکیه در جریان س��فر خردادماه گذشته حسن‬ ‫روحان��ی ریاس��ت‌جمهوری اس�لامی ایران به‬ ‫آنکارا برگزار ش��ده بود‪.‬ترکیه یکی از مشتریان‬ ‫نفت اس��ت و به همین دلیل در فضای تجارت با‬ ‫ایران جایگاه مهمی را از آن خود می‌بیند‪ .‬تعامل‬ ‫نفت��ی ایران با ترکیه به گونه‌ای اس��ت که نفت‬ ‫خام وارداتی در پاالیش��گاه‌های این کش��ور به‬ ‫محصوالت نفتی تبدیل می‌شود‪ .‬در این فرآیند‬ ‫شرکت‌های نفتی ترکیه ارزش‌افزوده‌ای ایجاد‬ ‫می‌کنن��د و از طرف دیگر مالیات‌هایی به دولت‬ ‫پرداخت می‌کنند‪ .‬بنابراین کوش��ش می‌شود‬ ‫در این روند وقفه‌ای ایجاد نش��ود‪ .‬پرداخت‌های‬ ‫ترکیه سبب گشایش‌های اعتباری برای خرید‬ ‫کاالها و خدمات ترک توس��ط بخش خصوصی‬ ‫و دولتی ایران می‌ش��ود‪ .‬هر ن��وع توقف در این‬ ‫روند‪ ،‬می‌تواند برای هر دو طرف زیان‌آور باش��د‪.‬‬ ‫از این‌رو س��عی بر این است که در این مبادالت‬ ‫اقتص��ادی نظم و ترتی��ب و مهم‌تر از همه ثبات‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت آگاهي‬ ‫مصرف‌کننده‬ ‫به حقوق خود‬ ‫غالمعلي رموي‬ ‫کارشناس ارشد اقتصادي‬ ‫همزم��ان ب��ا روزه��اي پاياني س��ال س��ونامي عظيم‬ ‫خريدهاي ن��وروزي‪ ،‬اکثريت قريب به اتفاق جامعه را در‬ ‫برگرفت��ه و يا در بر خواهد گرفت‪ .‬اين جريان خريد کاال و‬ ‫خدم��ات در يک فاصله زماني محدود با اين حجم و تنوع‬ ‫شايد در کمتر نقطه‌اي از جهان به اين شکل اتفاق بيفتد‬ ‫که اين موضوع در جاي خود قابل تامل و بررس��ي اس��ت‪.‬‬ ‫به لحاظ حجم تقاضا اگرچه اين زمان مي‌تواند فشارهاي‬ ‫مضاعف��ي را به س��بب حجم خريد بر ش��بکه توزيع وارد‬ ‫و نگراني‌هاي��ي را ايجاد کند ولي از س��ويي نيز مي‌تواند‬ ‫ت کوتاهي با سرعت بسيار‬ ‫چرخ اقتصاد کشور را براي مد ‌‬ ‫بااليي به حرکت وادارد که نتيجه موضوع مي‌تواند نکات‬ ‫مثبتي از قبيل گردش مناسب و مطلوب جريان سرمايه‬ ‫در فرآين��د توليد تا مصرف‪ ،‬رونق کس��ب‌وکار‪ ،‬خروج از‬ ‫رکود حاکم بر بس��ياري از مشاغل و‪ ...‬را هم براي اقتصاد‬ ‫کش��ور داشته باشد و جامعه را با اميدواري بيشتري براي‬ ‫ورود به س��ال جديد مهيا کند‪ .‬دولت همه س��اله با اتخاذ‬ ‫تدابير مختلف و متنوعي مانند ايجاد بازارچه‌هاي عرضه‬ ‫مستقيم کاال‪ ،‬مايحتاج ضروري جامعه همچنين کمبود‬ ‫محصوالت باغي مانند ميوه را از طريق شبکه‌هاي عرضه‬ ‫مس��تقيم تنظيم کرده و تالش دارد با اين اقدام کمکي به‬ ‫اقتصاد خانواده‌ها و کاه��ش هزينه‌ها کند اما روي ديگر‬ ‫اين سکه که به‌طور اتفاقي ضريب موفقيت انجام اين نوع‬ ‫طرح‌ها و برنامه‌ها را تاحدودي افزايش مي‌دهد همکاري‬ ‫و مس��اعدت جامعه بزرگ مصرف‌کنن��ده از طريق انجام‬ ‫يک خريد مناس��ب و قانونمند در ح��وزه کاال و خدمات‬ ‫اس��ت‪ .‬جايي که مصرف‌کننده مي‌توان��د با توجه به نياز‪،‬‬ ‫س��لیقه و درآم��د خود کاال و خدمت مطل��وب را از طرق‬ ‫قانوني و مناس��ب دريافت کند‪ .‬موضوعي که متاس��فانه‬ ‫هنوز در جامعه ما از سوي مصرف‌کنندگان به عنوان حق‬ ‫طبيعي آنها مورد توجه قرار نگرفته اس��ت‪‌.‬امروزه توجه و‬ ‫دقت مناس��ب مصرف‌کنندگان در انتخاب کاال‪ ،‬خدمات‬ ‫و حت��ي انتخ��اب واحدهاي صنف��ي عرضه‌کننده کاال و‬ ‫خدمات‪ ،‬موضوعي است که الزم است از سوي خريداران‬ ‫و مصرف‌کنن��دگان به آن توجه و عنايت کافي ش��ود‪ .‬با‬ ‫نگاهي به بازار عرضه پوشاک‪ ،‬کيف و کفش و منسوجات‬ ‫مش��اهده مي‌ش��ود در موارد متعددي ام��کان احصای‬ ‫قيمت مناس��ب و مطلوب يک واحد اقتصادي به س��بب‬ ‫رقابت درون صنفي فراهم ش��ده اس��ت ک��ه اين موضوع‬ ‫مصرف‌کنن��دگان را در انجام ي��ک خريد مطلوب کمک‬ ‫خواه��د کرد پس الزم اس��ت مصرف‌کننده در چارچوب‬ ‫قان��ون نظام صنف��ي و قانون حمايت متناس��ب با کاال و‬ ‫خدمات مورد نياز‪ ،‬مشخصات آنها را شناسايي و به‌صورت‬ ‫آگاهانه مب��ادرت به خريد کرده و درقبال خريد از طريق‬ ‫دريافت فاکتور معتبر خريد صورتحساب دريافت خدمت‬ ‫را از عرضه‌کنن��ده مطالبه کند چرا‌ک��ه انجام اين فرآيند‬ ‫مي‌توان��د عالوه‌بر تامين نظ��ر مصرف‌کننده زمينه بروز‬ ‫تخلف را از عرضه‌کننده کاال و خدمات تا حدودي کاهش‬ ‫دهد‪ .‬مطابق با مفاد قانون نظام صنفي و قانون حمايت از‬ ‫حقوق مصرف‌کننده‪ ،‬فروشندگان کاال و خدمت موظفند‬ ‫نسبت به‌صدور فاکتور خريد يا صورتحساب معتبر ممهور‬ ‫به مهر بنگاه اقتصادي يا داراي سربرگ بنگاه عرضه‌کننده‬ ‫کاال و خدمات اقدام کنند بنابراين الزم است هنگام خريد‬ ‫کاال ي��ا دريافت خدمت‪ ،‬صورتحس��اب و فاکتور معتبر از‬ ‫فروش��ندگان مطالبه کرده و آنها ني��ز مطابق قانون بايد‬ ‫فاکت��ور معتبر ارائه کنند‪ .‬در هن��گام خريد کاالي بادوام‬ ‫و س��رمايه‌اي مانند يخچ��ال‪ ،‬تلويزي��ون و‪ ...‬ضمانتنامه‬ ‫معتبر ممهور به مهر نمايندگي مجاز کنترل سالمت کاال‬ ‫در مح��ل دريافت آن نيز از م��وارد مهم در خريد اين نوع‬ ‫کاالها محسوب مي‌ش��ود‪ .‬در هنگام خريد مواد غذايي و‬ ‫فرآورده‌هاي گوش��تي تا حد ام��کان از محصوالت داراي‬ ‫شناس��نامه و تاريخ مصرف‌دار و وکيوم ش��ده اس��تفاده‬ ‫ش��ود به‌ويژه برای خريد ماهي الزم است از طريق کنترل‬ ‫شفافيت چشم و باله آن تازگي و سالم بودن آن را کنترل‬ ‫کنید‪ .‬شناس��ايي و انتخاب مراکز خريد مناس��ب در هر‬ ‫رسته و صنف نيز از راهکارهايي است که مي‌تواند عال ‌وه‌بر‬ ‫گسترش دامنه انتخاب‪ ،‬امکان مقايسه کاال و خدمت را از‬ ‫سوي خريداران و مصرف‌کنندگان گسترش دهد چرا‌که‬ ‫در اين رس��ته‌ها به خوبي مي‌توان ضمن شناسايي کاال و‬ ‫خدمت مورد نظر قيمت نزديک به واقعيت را نيز از طريق‬ ‫مقايس��ه واحدهاي مختل��ف عرضه‌کننده کاال و خدمت‬ ‫احصا کرد‪ .‬درنهايت اينگون��ه مي‌توان نتيجه‌گيري کرد‬ ‫که اگرچه رعايت مفاد مندرج در قوانين مختلف حمايت‬ ‫از حقوق مصرف‌کننده از قبيل قانون نظام صنفي‪ ،‬قانون‬ ‫تعزيرات حکومتي‪ ،‬اس��تاندارد و‪ ...‬محمل مناسبي براي‬ ‫س��ازماندهي نظ��ام توليد تا مصرف کاال تلقي مي‌ش��ود‬ ‫ولي ارتق��ای جايگاه مصرف‌کنن��دگان از حقوق قانوني‬ ‫و مطالب��ه آن از بنگاه‌ه��اي اقتص��ادي همچنين دقت و‬ ‫حساس��يت در رعايت آن در انجام ي��ک خريد آگاهانه و‬ ‫قانونمند‪ ،‬راهبردي اس��ت که ضمن تحقق حقوق قانوني‬ ‫مصرف‌کنن��ده فضا را براي اجرايي ش��دن اين قوانين در‬ ‫جامع��ه و تمکين توليد‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کاال و‬ ‫خدمات از موارد قانونی را فراهم خواهد ساخت‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫آغاز طرح نظارتی‬ ‫سفرهای نوروزی‬ ‫مجتب��ی فراهان��ی‪ ،‬معاون بازرس��ی و رس��یدگی‬ ‫ب��ه تخلفات س��ازمان حمای��ت مصرف‌کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان از اجرای طرح کنترل و نظارت مراکز‬ ‫پذیرایی‪ ،‬گردش��گری و اقامتی خبر داد و گفت‪ :‬مردم‬ ‫تخلفات را به سامانه ‪ 124‬گزارش دهند‪ .‬وی از اجرای‬ ‫طرح کنترل و نظارت بر مراکز پذیرایی‪ ،‬گردش��گری‬ ‫و اقامتی خبر داد و گفت‪ :‬طرح نظارت ویژه اماکن بر‬ ‫فعالیت هتل‌ها‪ ،‬مهمانپذیرها‪ ،‬رستوران‌های بین‌راهی‪،‬‬ ‫مسافرخانه‌ها و واحدهای صنفی از ‪ ۱۵‬اسفند امسال‬ ‫اجرا ش��ده اس��ت و تا پایان ایام تعطی�لات نوروز در‬ ‫سراسر کش��ور ادامه خواهد داش��ت‪ .‬به گزارش مهر‬ ‫فراهانی با اشاره به نظارت جدی بازرسان سازمان‌های‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بر فعالی��ت اماکن عمومی‬ ‫سراس��ر کشور‪ ،‬افزود‪ :‬این طرح در زمینه هر چه بهتر‬ ‫برگزار شدن س��فرهای نوروزی ‪ ۹۴‬و ایجاد آرامش و‬ ‫نظارت جامع بر تامین و توزیع اقالم پرمصرف کاالیی‬ ‫و خدمات ویژه برای مس��افران نوروزی هرس��ال اجرا‬ ‫می‌شود‪ .‬به گفته فراهانی‪ ،‬تشکیل جلسات هماهنگی‬ ‫ب��ا مراجع ذی‌ص�لاح مانند ادارات می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫تعزی��رات حکومت��ی‪ ،‬نماین��دگان وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درمان و آموزش پزش��کی اس��تان‌ها‪ ،‬توجیه بازرسان‬ ‫س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سراس��ر کشور‬ ‫در مورد نحوه بررس��ی دفاتر ف��روش بلیت هواپیما و‬ ‫حمل‌ونقل برون‌ش��هری جاده‌ای‪ ،‬کشتیرانی و قطار‪،‬‬ ‫مراک��ز خدمات��ی و همچنی��ن مراکز عرض��ه کاال و‬ ‫خدمات از دیگر تمهیدات در نظر گرفته ش��ده برای‬ ‫ارائه خدمات مطلوب به مس��افران است‪ .‬وی‪ ،‬هدف از‬ ‫این اقدام را ایجاد زمینه مناسب برای تامین مایحتاج‬ ‫عمومی مردم و نظارت دقیق بر شبکه‌های عرضه کاال‬ ‫و خدمات در س��طح ب��ازار و نقاط پرتردد دانس��ت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دریافت ش��کایات مردمی و رس��یدگی به‬ ‫آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود‪ .‬فراهانی‬ ‫در مورد برگزاری گش��ت‌های مشترک در این طرح‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه اجرای طرح یاد ش��ده مقرر ش��د به‬ ‫منظور کنترل هر چه بیشتر رستوران‌های بین راهی و‬ ‫تاسیسات گردشگری با هماهنگی سازمان‌های نظارتی‬ ‫متولی‪ ،‬گشت‌های مش��ترکی وجود داشته باشد تا از‬ ‫مراکز مختلف بازدید و اگر تخلفی انجام شود برخورد‬ ‫الزم انجام شود‪ .‬وی انجام مصاحبه و اطالع‌رسانی‌های‬ ‫مناسب از طریق رسانه‌های همگانی و انجام تبلیغات‬ ‫عمومی در سراس��ر کش��ور را از برنامه‌ریزی‌های الزم‬ ‫در قالب طرح نظارتی نوروزی برشمرد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫هماهنگی الزم در ارتباط با ثبت نرخ کاالهای مصوب‬ ‫و اقالم پرمصرف و خدمات ارائه ش��ده با اتحادیه‌ها و‬ ‫مجامع امور صنفی و کمیسیون‌های نظارت استان‌ها‬ ‫برای رفاه حال مس��افران نوروزی از دیگر اولویت‌های‬ ‫اج��رای این طرح می‌باش��د‪ .‬فراهانی ب��ا اعالم اینکه‬ ‫صاحبان بنگاه‌های اقتصادی سراس��ر کش��ور باید در‬ ‫رعای��ت قوانین نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان تالش کنند‪ ،‬گفت‪ :‬س��امانه ارتباطی‬ ‫شبانه‌روزی ‪ ۱۲۴‬این سازمان همه روزه حتی روزهای‬ ‫تعطیل آماده دریافت گزارش‌ها و شکایات شهروندان‬ ‫و مسافران نوروزی در ایام پایانی سال و نوروز است‪.‬‬ ‫رکود در بازار شب عید‬ ‫کامپیوتر و موبایل‬ ‫رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران درباره وضعیت‬ ‫بازار ش��ب عید آی‌تی‪ ،‬گفت‪ :‬بازار ش��ب عید س��ال‬ ‫گذشته تعریف چندانی نداشت‪ ،‬امسال نیز بازار بسیار‬ ‫نامناس��ب و درگیر رکود است‪ .‬به گزارش اتاق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬سید مهدی میرمهدی ‪ 3‬عامل «اولویت‌‌بندی‬ ‫نیازها در بازار شب عید»‪« ،‬کمبود نقدینگی در اختیار‬ ‫مردم» و «نامش��خص بودن شرایط سیاسی» را دلیل‬ ‫رک��ود بازار آی‌تی اعالم و اظهار کرد‪ :‬در این ش��رایط‬ ‫در مجموع فروش کاالهای س��رمایه‌‌ای مانند پی‌سی‬ ‫و تبل��ت از دس��تگاه‌های پر مصرف مث��ل مادربردها‪،‬‬ ‫دستگاه‌های کپی و پرینتر بهتر است‪ .‬وی اعالم کرد‪:‬‬ ‫همچنین اصناف و روس��ای دیگ��ر اتحادیه نیز اعالم‬ ‫می‌کنند که بازار آنها نیز تعریف چندانی ندارد‪ .‬برای‬ ‫مثال در ارتباطی که با اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی‬ ‫داریم آنها نیز وضعیت ب��ازار موبایل را بی‌رونق اعالم‬ ‫می‌کنند‪ .‬وی مالیات را از دیگر مشکالت فعلی اهالی‬ ‫صن��ف آی‌ت��ی عنوان ک��رد و گفت‪ :‬مجلس امس��ال‬ ‫مصوب ک��رده که واحدهای صنفی در س��ال ‪ ۹۴‬که‬ ‫اظهارنام��ه مالیاتی ‪ ۹۳‬را ارائ��ه می‌دهند ‪ ۲۲‬درصد‬ ‫پرداختی روی مالیات س��ال قبل را اضافه کنند‪ .‬سال‬ ‫پیش نیز توافقی انجام ش��ده ک��ه مالیات‌ها درصدی‬ ‫اضافه ش��ود و اظهارنامه‌ها به قطعیت برس��د‪ ،‬اکنون‬ ‫توافقی که در س��ال ‪ ۹۳‬برای مالیات س��ال ‪ ۹۲‬شده‬ ‫بود‪ ،‬از حالت اعتبار خارج می‌شود و برای مثال مالیات‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون��ی یک واحد صنفی به می��زان ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫میلیون افزایش می‌یابد و پایه مالیاتی برای س��ال ‪۹۳‬‬ ‫قرار می‌گیرد که با توجه به بازار نامس��اعد سال ‪ ۹۲‬و‬ ‫‪ ۹۳‬اصال منصفانه نیست‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫از وضعیت این روزهای بازار گزارش می‌دهد‬ ‫دستفروشان؛ امپراتوران بازار مکاره‬ ‫گروه تجارت‪ :‬هرچه روزهای پایانی سال را پشت سر می‌گذاریم‪ ،‬تالش افراد‬ ‫هم برای خرید نیازهای روزهای تعطیل عید بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫این تکاپو محدود به خرید لباس و پوش�اک نو نیس�ت و بخش عمده‌ای از آن‬ ‫آجیل‪ ،‬میوه‪ ،‬گوشت و حتی وسایل موردنیاز سفره هفت‌سین را دربرمی‌گیرد‪.‬‬ ‫مردم این روزها بیشتر از هر زمان به بازار می‌روند‪.‬‬ ‫ش�اید اگر به بازارهای اصلی تهران س�ری زده باش�ید‪ ،‬از حضور افراد برای‬ ‫تامی�ن نیازهای روزهای عی�د تعجب کنید؛ چراکه این حض�ور‪ ،‬به اندازه ای‬ ‫پررنگ است که گاهی باید برای عبور از میان جمعیت و تماشای ویترین یک‬ ‫مغازه چند دقیقه‌ای زمان گذاشته شود‪.‬‬ ‫بررس�ی وضعیت حال حاضر بازار‌های ش�هر به گونه‌ای است که در یک یا دو‬ ‫گزارش نمی‌گنجد‪.‬‬ ‫اخبار جدید و وضعیت‌ متغیر بازار ما را برآن داش�ت تا در گزارش�ی‪ ،‬وضعیت‬ ‫بازار را در هفته پایانی اسفندماه از زاویه‌ای دیگر بسنجیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دستفروشان شب عید‬ ‫قصه این روزهای پیاده‌رو‌ها پر اس��ت از‬ ‫صدای همهمه و فریاد دستفروش��انی که‬ ‫با پهن کردن بساط‌ش��ان م��ردم را برای‬ ‫خرید ش��ب عید ف��را می‌خوانند‪ .‬بس��اط‬ ‫دس��تفروش‌ها مح��دود ب��ه کاال و جنس‬ ‫خاصی نیست و تمامی کاالهای مورد نیاز‬ ‫افراد‪ ،‬را شامل می‌شوند‪ .‬بازار دستفروشان‬ ‫این روزها گرم اس��ت‪ .‬گرمایی که ش��اید‬ ‫حرارت��ش از ف��روش ی��ک مغ��ازه‌دار هم‬ ‫بیشتر باشد‪ .‬اما چرا این‌روزها مشتری‌های‬ ‫دست‌فروشان بیش��تر از کسانی است که‬ ‫مایحتاج‌ش��ان را از مغازه‌ها می‌خرند؟ در‬ ‫یک پ��رس و ج��وی س��اده فهمیدیم که‬ ‫ب��ا توجه به اس��تقبال م��ردم از کاالهای‬ ‫عرضه شده از س��وی دستفروشان‪ ،‬برخی‬ ‫مغازه‌داره��ا‪ ،‬بخش��ی از مغازه خ��ود را به‬ ‫دستفروش��ان اجاره می‌دهند و نرخ اجاره‬ ‫را روزانه حس��اب می‌کنند‪ .‬آنها می‌گویند‬ ‫این کار به فروش اجناس مغازه‌ش��ان نیز‬ ‫کمک می‌کند‪.‬‬ ‫بعضی از مغازه‌داران اما از دستفروش‌ها‬ ‫ناراض��ی هس��تند و وجود آنه��ا را دلیلی‬ ‫ب��ر برهم‌ریخت��ن ب��ازار و کمت��ر فروخته‬ ‫ش��دن جنس‌های‌ش��ان می‌دانن��د‪ .‬یکی‬ ‫از مغازه‌داره��ا می‌گوی��د‪ :‬ش��هرداری ب��ا‬ ‫دادن مج��وز ب��ه دستفروش��ان‪ ،‬ب��ازار را‬ ‫برهم می‌ری��زد و فروش م��ا را به حداقل‬ ‫می‌رس��اند؛ ب��دون اینکه توج��ه کند چه‬ ‫ضرری به مغ��ازه‌داران می‌زند‪ .‬مغازه‌داران‬ ‫ناراضی معتقدند که بس��اط دستفروشان‪،‬‬ ‫ش��لوغی بازار را دوچن��دان می‌کند و در‬ ‫کنار آن‪ ،‬به کاس��بی مغازه‌داران نیز لطمه‬ ‫می‌زند‪.‬نکت��ه جالب دیگر اینکه بس��یاری‬ ‫از دستفروش��ان‪ ،‬کارگران مغازه‌ها هستند‬ ‫که بخش��ی از اجناس را به‌صورت بس��اط‬ ‫دستفروشی عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه آنها‪ ،‬در این ش��رایط‪ ،‬مردم و‬ ‫خریداران تص��ور می‌کنند که جنس‌های‬ ‫دستفروش��ان‪ ،‬ارزان‌تر از مغازه‌دارهاست و‬ ‫در نتیجه از آنها خرید می‌کنند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬بس��یاری از مغازه‌دارها شب عید از‬ ‫این شگرد استفاده کرده و جنس بیشتری‬ ‫می‌فروشند‪.‬‬ ‫یک��ی از دستفروش��ان در ای��ن رابط��ه‬ ‫می‌گوید در ب��ازار تهران مغ��ازه دارم که‬ ‫بچه‌های��م در آن مش��غول کار هس��تند‪،‬‬ ‫خودم ه��م بخش��ی از جنس‌ه��ا را کنار‬ ‫خیابان می‌فروش��م‪ .‬فروش م��ن از مغازه‬ ‫بیشتر اس��ت‪ .‬چون مردم اعتماد بیشتری‬ ‫به قیمت‌های دستفروش��ان دارند و خرید‬ ‫بیشتری از دستفروش می‌کنند‪.‬‬ ‫برخ��ی دستفروش��ان ه��م از ف��روش‬ ‫امس��ال رضایت نداش��ت ‌ه و معتقدند بازار‬ ‫امس��ال بسیار کساد اس��ت و کسی نه از‬ ‫آنه��ا و نه از مغ��ازه‌داران خرید نمی‌کند‪.‬‬ ‫آنها س��ال گذش��ته را پرفروش‌تر ارزیابی‬ ‫می‌کنند‪ .‬یکی از آنه��ا دلیل این موضوع‬ ‫را ش��رایط بد اقتصادی م��ردم می‌داند و‬ ‫می‌گوی��د مردم در وضعیت بدی به س��ر‬ ‫می‌برن��د‪ .‬اگر موقعیت اقتصادی آنها بهتر‬ ‫نشود‪ ،‬نباید انتظار داشت که برای خرید‬ ‫به بازار بیایند‪.‬‬ ‫‹ ‹ساماندهی بازار‬ ‫چندی پیش پیمان محسنی‪ ،‬قائم‌مقام شهردار‬ ‫منطق��ه ‪ ،12‬در رابطه با بازار ش��ب عید گفته‬ ‫ب��ود‪ :‬بازار تهران به دلیل مراجعه بس��یار زیاد‬ ‫م��ردم‪ ،‬یک��ی از مناطق جذاب ب��رای فعالیت‬ ‫دستفروشان است و از این رو شهرداری تهران‬ ‫در چند س��ال اخیر طرح ساماندهی مجموعه‬ ‫بازار ب��زرگ تهران و محیط اط��راف آن را به‬ ‫منظور تس��هیل خرید م��ردم و حفظ حقوق‬ ‫کاس��بان محل در دس��تور کار خود قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬محس��نی در گفت‌وگو ب��ا ایرنا درباره‬ ‫حضور نیروهای انتظام��ی از ‪ 15‬دی‌ماه برای‬ ‫نظارت ب��ر ب��ازار می‌گوید و تاکی��د می‌کند‪:‬‬ ‫نیروهای شهرداری و نیروی انتظامی هر روز از‬ ‫ساعت ‪ 6‬صبح در ورودی‌های بازار مستقر شده‬ ‫و از هرگونه بساط گستری جلوگیری می‌کنند‬ ‫و در صورت مشاهده دستفروشان‪ ،‬اجناس آنها‬ ‫جمع‌آوری می‌شود‪ .‬وی به حضور بیش از حد‬ ‫دستفروشان در بازارهای پرتردد اشاره می‌کند‬ ‫و می‌افزای��د‪ :‬در خیابان‌های��ی که مرکز خرید‬ ‫محسوب می‌شوند نیز ش��اهد بساط گستری‬ ‫دستفروشان هس��تیم‪ .‬به‌طور معمول با توجه‬ ‫ب��ه مقاطع زمانی مختلف در محدوده‌هایی که‬ ‫زمین خالی وجود داش��ته باش��د‪ ،‬مکان‌هایی‬ ‫برای این افراد در نظر گرفته می‌ش��ود؛ اما این‬ ‫مکان‌ها ثابت نیس��تند‪ .‬گفته‌ه��ای قائم مقام‬ ‫ش��هردار منطقه ‪ 12‬در حالی است که برخی‬ ‫مغازه‌داران از ارائه مجوز از سوی شهرداری به‬ ‫دستفروشان خبر داده و گفته‌اند دستفروشان‬ ‫با مجوز به ای��ن کار می‌پردازند و با ضرر زدن‬ ‫به بازار و وضعیت اقتصادی کش��ور‪ ،‬به نحوی‬ ‫حمایت هم می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نهاد ناظر بر بازار شب عید‬ ‫امس��ال تم��ام وظای��ف و امور مرب��وط به‬ ‫سیاس��تگذاری‪ ،‬برنامه‌ریزی‪ ،‬نظارت و تنظیم‬ ‫بازار به عهده وزارت جهاد کشاورزی است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که براساس گزارش‌های‬ ‫گفتگو با فارس می‌گوید‪ :‬آیین‌نامه نظارت‬ ‫در ‪ 13‬استان کشور ابالغ نشده و براساس‬ ‫قانون‪ ،‬وزارت جهاد کش��اورزی مس��ئول‬ ‫تنظیم بازار اس��ت و هر سازمان و ارگانی‬ ‫هم بخواهد کمک کند‪ ،‬سیاستگذاری آن‬ ‫باید توسط این وزارتخانه انجام شود‪.‬‬ ‫گفته‌ه��ای او در حال��ی اس��ت که حبیب‬ ‫امین��ی‪ ،‬مدی��ر کل دام و طی��ور وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬برنامه تنظیم بازار را در‬ ‫استان‌ها در حال انجام می‌داند‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی باید گفت درب��اره تنظیم بازار‬ ‫شب عید دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد‪.‬‬ ‫برخی از س��پردن بازار به دس��ت اصناف‬ ‫صحبت می‌کنند و برخ��ی این دیدگاه را‬ ‫قبول ندارند‪.‬‬ ‫مین��ا مهرن��وش‪،‬‬ ‫مش��اور ریی��س و‬ ‫نماینده اتاق اصناف‬ ‫ای��ران در برنام��ه‬ ‫مناظ��ره در رابطه با‬ ‫این موض��وع از س��پردن بازار به دس��ت‬ ‫اصن��اف صحب��ت ک��رده و آن را اقدامی‬ ‫درس��ت و مناس��ب می‌دان��د‪ .‬ب��ه گفت��ه‬ ‫مهرنوش‪ ،‬کمیت��ه‌ای به ن��ام تنظیم بازار‬ ‫تش��کیل ش��ده اس��ت که وظیفه تنظیم‬ ‫عرضه و تقاضای کاالهای مورد نیاز عید را‬ ‫برعهده دارد و اقش��ار و گروه‌های مختلف‬ ‫جامعه در بح��ث تنظیم ب��ازار باید مورد‬ ‫توج��ه ق��رار گیرن��د و این موض��وع فقط‬ ‫مخصوص روزهای نزدیک عید نیست و در‬ ‫تمامی روزهای س��ال باید مورد توجه قرار‬ ‫بگی��رد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬برخ��ی معتقدند‬ ‫تنظی��م ب��ازار ش��ب عید ب��ا اس��تفاده از‬ ‫تولیدات داخلی امکان‌پذیر است‪ .‬به گفته‬ ‫حبی��ب امین��ی‪ ،‬مدی��رکل دام و طیور و‬ ‫نماینده وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬امسال‪،‬‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی از تولیدات داخلی‬ ‫م��رغ و گوش��ت قرمز ندارن��د و همچنین‬ ‫می‌توانیم در این زمینه صادرات نیز داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رسیدگی به شکایت‌های مردم‬ ‫علی مژدهی‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان تعزی��رات‬ ‫حکومت��ی‪ ،‬درب��اره‬ ‫کاالهای ش��ب عید‬ ‫در گفت‌وگو با فارس‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬ب��ا توجه به اینک��ه در روزهای‬ ‫پایانی سال‪ ،‬گرانی و مسائلی از این دست‪،‬‬ ‫در بازار زیاد می‌شود مردم در صورت بروز‬ ‫هرگون��ه مش��کل می‌توانند مرات��ب را به‬ ‫تعزیرات گزارش دهند‪.‬‬ ‫به گفته مژدهی‪ ،‬بسیاری از مشکالتی که‬ ‫در بازار ش��ب عید به وجود می‌آید ناشی‬ ‫از بی‌اطالعی مردم از حقوق‌ش��ان اس��ت‪.‬‬ ‫آنه��ا در صورت بروز مش��کل می‌توانند به‬ ‫مشاور رییس و‬ ‫نماینده اتاق اصناف‬ ‫ایران‪ :‬امسال هیچگونه‬ ‫واردات رسمی آجیل‬ ‫نداشته‌ایم و تمامی‬ ‫آجیل و خشکبار‬ ‫غیرایرانی‪ ،‬قاچاق است‬ ‫هرگونه واردات آجیل‬ ‫و خشکبار‪ ،‬به صورت‬ ‫قاچاق بوده است‬ ‫سامانه ‪ 124‬اطالع دهند‪ .‬وی در رابطه با‬ ‫ثبت شکایت مردم در صورت بروز مشکل‪،‬‬ ‫گفت��ه اس��ت از س��ال ‪ 91‬ت��ا ‪ ،93‬حدود‬ ‫‪3‬درصد پرونده‌های تشکیل شده شکایات‬ ‫مردم اس��ت یعنی از ‪ 2384‬هزار پرونده‪،‬‬ ‫‪ 78‬هزار پرونده شکایت مردم است‪.‬‬ ‫‹ ‹از بازارهای دیگر چه خبر؟‬ ‫بسیاری از دستفروشان‪ ،‬کارگران مغازه‌ها هستند که بخشی از‬ ‫اجناس را به‌صورت بساط دستفروشی عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫به گفته آنها‪ ،‬در این شرایط‪ ،‬مردم و خریداران تصور می‌کنند که‬ ‫جنس‌های دستفروشان‪ ،‬ارزان‌تر از مغازه‌دارهاست و در نتیجه از‬ ‫آنها خرید می‌کنند‬ ‫دریافت��ی‪ ،‬این وزارتخان��ه برنامه‌های نظارتی‬ ‫خود را در استان‌ها ابالغ نکرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس نادر‬ ‫قاضی‌پ��ور‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون صنایع و‬ ‫مع��ادن مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫درباره مقررات تنظیم بازار ش��ب عید در‬ ‫برای تنظیم بازار داخلی شب عید استفاده‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪150 ،‬هزار تن‬ ‫مرغ تولید داخل��ی نیازهای بازار را تامین‬ ‫کرده اس��ت و ب��ا اس��تفاده از این روش‪،‬‬ ‫بسیاری از اتحادیه‌های گوشت قرمز‪ ،‬مرغ‬ ‫و تخم‌م��رغ به خ��ارج از کش��ور صادرات‬ ‫داشته‌اند‪ .‬به گفته حبیبی‪ ،‬بازار شب عید‬ ‫امسال‪ ،‬هیچ‌گونه کمبودی از جهت تامین‬ ‫رییس اتحادیه ملی‬ ‫محصوالت کشاورزی‬ ‫در رابطه با میوه‌های‬ ‫ش��ب عی��د در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا خبر‬ ‫آنالی��ن گفته اس��ت‪ ،‬ب��ا توجه ب��ه اینکه‬ ‫واردات میوه‌های ش��ب عید ممنوع اعالم‬ ‫شده بود‪ ،‬اما بازار شاهد میوه‌های وارداتی‬ ‫برای ش��ب عید اس��ت‪ .‬به اعتقاد وی‪ ،‬در‬ ‫میدان‌های میوه و تره‌ب��ار‪ ،‬پرتقال ترکیه‬ ‫مش��اهده ش��ده اس��ت‪ ،‬اما پی��ش از این‬ ‫هرگون��ه واردات میوه ممنوع ش��ده بود‪.‬‬ ‫مسئله این است که چرا واردات محصولی‬ ‫را ممن��وع اع�لام می‌کنند تا اف��رادی از‬ ‫قاچ��اق آن س��ودهای کالن نصیب‌ش��ان‬ ‫ش��ود‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که حس��ین‬ ‫مهاجران‪ ،‬رییس اتحادیه میوه و س��بزی‪،‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬وارداتی بودن میوه‌های شب‬ ‫عید را نقض کرده و میوه‌های بازار ش��ب‬ ‫عید را تولید داخل دانس��ته است‪ .‬برخی‬ ‫دیگر نیز از تعیین قمیت میوه‌های ش��ب‬ ‫عی��د از س��وی دالالن بازار خب��ر داده و‬ ‫گفته‌ان��د قیمت میوه پایتخت و حتی کل‬ ‫کش��ور تنه��ا از س��وی این اف��راد تعیین‬ ‫می‌ش��ود البته این دیدگاه را بس��یاری از‬ ‫اهال��ی میدان میوه و تره‌بار قبول ندارند و‬ ‫معتقدند قیمت میوه ش��ب عید بر اساس‬ ‫نیاز بازار و میزان عرضه و تقاضاست‪ .‬آنها‬ ‫می‌گوین��د که براس��اس همی��ن عرضه و‬ ‫تقاضای موج��ود در بازار‪ ،‬اگر روزی میوه‬ ‫گران شود‪ ،‬کسی نمی‌تواند جنس خود را‬ ‫ارزان بفروش��د و اگ��ر روزی می��وه ارزان‬ ‫ش��ود‪ ،‬باز هم کسی نمی‌تواند آن را‪ ،‬حتی‬ ‫یک ریال‪ ،‬گران‌تر بفروش��د‪ .‬این گفته‌ها و‬ ‫ف دیدگاه‌ها در حالی مطرح می‌شود‬ ‫اختال ‌‬ ‫که نعم��ت‌اهلل ترکی‪ ،‬معاون برنامه‌ریزی و‬ ‫اشتغال استانداری تهران‪ ،‬خبر داده است‬ ‫که ‪ 2500‬واسطه غیرقانونی میوه‪ ،‬از بین‬ ‫رفته‌ان��د‪ .‬ب��ه گفت��ه او‪ ،‬ای��ن تع��داد‪ ،‬با‬ ‫تالش‌های ستاد تنظیم بازار استان انجام‬ ‫گرفت��ه و مقرر ش��ده تا موض��وع صدور‬ ‫فاکتورهای متحدالش��کل بین غرفه‌داران‬ ‫مرکزی و فروشندگان خرده اجرایی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار پوشاک‬ ‫فروشندگان پوشاک از بی‌رونقی پوشاک‬ ‫مردان��ه صحب��ت می‌کنن��د و می‌گویند‪:‬‬ ‫پوش��اک زنان��ه و پ��س از آن‪ ،‬بچه‌گانه‪،‬‬ ‫ف��روش بهتری دارد‪ .‬به اعتق��اد آنها‪ ،‬بازار‬ ‫پوش��اک با افت زیادی مواجه است‪ .‬بازار‬ ‫پوش��اک ک��ه به نظر می‌رس��د همیش��ه‬ ‫از بازاره��ای ش��لوغ روزهای عید اس��ت‪،‬‬ ‫امسال دچار افت و خیزهای زیادی است‪.‬‬ ‫بس��یاری از فروشندگان مغازه‌ها معتقدند‬ ‫امسال فروش پوشاک بسیار کم است و با‬ ‫حضور مردم در بازار لباس‪ ،‬از فروش خود‬ ‫رضایت ندارند‪.‬‬ ‫به گفته آنها بازار پوشاک در این ایام باید‬ ‫بیش از این‌ها رونق داش��ته باشد‪ .‬بسیاری‬ ‫از فروشندگان پوشاک در رابطه با پوشاک‬ ‫کودکان��ه می‌گویند‪ :‬عمده بازار پوش��اک‬ ‫بچه‌گان��ه در اختیار تولید چینی‌هاس��ت‬ ‫و هم��واره ب��ا تخفیف‌ه��ای قاب��ل توجه‬ ‫عرضه همراه اس��ت‪ .‬از نگاه فروش��ندگان‬ ‫پوشاک‪ ،‬به‌طور کلی وضعیت بازار پوشاک‬ ‫امس��ال‪ ،‬در مقایسه با سال گذشته تفاوت‬ ‫چندانی نداش��ته اس��ت‪ .‬از سوی دیگر در‬ ‫این روزهای پایانی س��ال‪ ،‬بخش زیادی از‬ ‫خریداران به‌دلیل تخفیف‌های مناسب‪ ،‬به‬ ‫دنبال خرید و تهیه اجناس مورد نیازشان‬ ‫از دستفروش��ان هس��تند که در این میان‬ ‫پوشاک بچه‌گانه و زنانه فروش زیادی دارد‬ ‫اما پوشاک مردانه چندان فروشی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قاچاق آجیل‌‬ ‫روز گذش��ته خبرگزاری ایسنا از قاچاق‬ ‫آجیل و خشکبار و تزریق آن به بازار شب‬ ‫عید خبر داد و از قول مینا مهرنوش‪ ،‬مشاور‬ ‫رییس و نماینده اتاق اصناف ایران‪ ،‬نوشت‬ ‫که امسال واردات رسمی آجیل نداشته‌ایم‬ ‫و تمامی آجیل و خشکبار غیرایرانی‪ ،‬قاچاق‬ ‫است‪ .‬به گفته او‪ ،‬برخی فروشندگان آجیل‬ ‫و خشکبار از واردات این محصول شکایت‬ ‫کرده‌اند‪ .‬این در حالی اس��ت که هیچ‌گونه‬ ‫واردات رسمی این محصول را نداشته‌ایم و‬ ‫هرگونه واردات آجیل و خش��کبار‪ ،‬قاچاق‬ ‫بوده است‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫تهدید مصالح نامرغوب وارداتی در کمین ساخت و ساز‬ ‫رونق بازارآب در سرزمين چشمه‌هاي جوشان‬ ‫نقش اشتغال بر تابلو فرش تبریز‬ ‫‪9‬‬ ‫در نشست وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با مسئوالن و صنعتگران استان کرمانشاه مطرح شد‬ ‫موانع کسب‌وکار کرمانشاه برطرف مي‌شود‬ ‫اخبار استان‌ها‬ ‫ثبت عالمت تجاري‬ ‫واحد‌هاي صنعتي و معدني‬ ‫‪ :‬ريي��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان بوشهر گفت‪ :‬با توجه به اينکه عالئم تجاري‬ ‫مانند فناوري و سرمايه نقدي يکي از پايه‌هاي مهم‬ ‫س��رمايه‌گذاري و رقابت اس��ت‪ ،‬الزم اس��ت تمامي‬ ‫واحد‌هاي توليدي صنعتي و معدني فعال در استان‬ ‫بوشهر نسبت به ثبت نشان‌(برند) تجاري واحدهاي‬ ‫خ��ود در س��امانه ب��ه آدرس ‪ www.ssaa.ir‬اقدام‬ ‫کنند‪ .‬سيدحس��ين حس��يني محمدي اعالم کرد‪:‬‬ ‫صاحبان صنايع مي‌توانند با مراجعه به اين نس��بت‬ ‫به ثبت اظهارنامه اقدام و سپس شماره اظهار نامه و‬ ‫کد رهگيري را براي هماهنگي و پيگيري تا حصول‬ ‫نتيجه نهائي به اداره آموزش و پژوهش اين سازمان‬ ‫ارسال کنند‪ .‬حسيني محمدي تصريح کرد‪ :‬فرآيند‬ ‫ثبت جهاني نيز پس از اتمام مراحل ثبت ملي براي‬ ‫واحدهاي واجد ش��رايط در سازمان جهاني مالکيت‬ ‫فکري و معنوي (‪ )WIPO‬قابل انجام است‪.‬‬ ‫وي تاکيد کرد‪ :‬ثبت عالم��ت تجاري عالوه‌بر اينکه‬ ‫تضمين مي‌کن��د تا مصرف‌کنن��دگان بتوانند ميان‬ ‫محصوالت مختلف تمايز قائل ش��وند‪ ،‬ش��رکت‌ها را‬ ‫نيز قادر مي‌سازد ميان محصوالت خود تفاوت قائل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫رشد صادرات محصوالت‬ ‫کشاورزي از مرز مهران‬ ‫صبا رضايي ‪ -‬گروه است ‌ان‌ها‪ :‬از بيکاري گرفته تا حفظ‬ ‫محيط‌زيس��ت و توس��عه صنايع دانش‌بني��ان‪ ،‬محورهاي‬ ‫درددل فعاالن اقتصادي اس��تان کرمانشاه با وزير صنعت‪‌،‬‬ ‫مع��دن و تجارت را تش��کيل م��ي‌داد‪ .‬نشس��ت مهندس‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت‌زاده‪ ،‬با جمعي از مديران و مس��ئوالن‬ ‫دولت��ي‪ ،‬فع��االن بخش خصوص��ي و صنعتگران اس��تان‬ ‫کرمانشاه در اين استان برگزار شد و در آن عالوه بر موارد‬ ‫ذکرش��ده‪ ،‬مش��کالت معادن قير طبیع��ی در گيالنغرب‪‌،‬‬ ‫کمبود س��رمايه و جذب نشدن سرمايه‌گذار به اين استان‬ ‫نيز مطرح ش��د‪ .‬ايجاد ميز مش��ترک مس��ئوالن تجاري و‬ ‫بازرگان��ي‪ ،‬ايجاد کارخانه قندس��ازي در شهرس��تان‌هاي‬ ‫اس��تان کرمانش��اه و کاهش نرخ بهره بانک��ي نيز ازجمله‬ ‫پيشنهادهاي ارائه‌شده در اين نشست بود‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده در اين نشس��ت به اهميت استراتژيک استان‬ ‫کرمانش��اه به دليل هم‌مرزي با کش��ور عراق اش��اره کرده‬ ‫و از مس��ئوالن و بازرس��ان استاني خواس��ت تا سعه صدر‬ ‫داش��ته و به کارمندان خود جسارت دهند و با تنگ‌نظري‬ ‫ب��ه فعاليت‌هاي اقتصادي ن��گاه نکنن��د‪ .‬وي همچنين از‬ ‫فعاليت‌ه��اي کولبري اظهار تاس��ف کرد‪ .‬ب��ه عقيده وزير‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ور اينگونه فعاليت‌ها در شأن‬ ‫انس��ان نبوده و بايد شرايط فراهم شود تا مرزنشينان براي‬ ‫ام��رار معاش به اينگون��ه فعاليت‌ها نپردازن��د‪ .‬به گفته او‬ ‫استان کرمانش��اه يک اس��تان تاريخي و بافرهنگ بوده و‬ ‫مردم سختکوش و پرتالشي دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت توس�عه صناي�ع دانش‌بني�ان در اس�تان‬ ‫کرمانشاه‬ ‫معراج محرابي‪ ،‬رييس خانه صنعت‬ ‫و معدن استان کرمانشاه در نشست‬ ‫وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشور‬ ‫ب��ا مس��ئوالن و مدي��ران اس��تان‬ ‫کرمانش��اه گف��ت‪ :‬پي��ش از دولت‬ ‫يازدهم‪ ،‬تنها ‪ 43‬درصد از صنعت اس��تان کرمانش��اه فعال‬ ‫بود‪ .‬اکنون بيشتر واحدهاي صنعتي اين استان با ظرفيت‬ ‫ب��اال و در جهت صادرات به توليد مي‌پردازند‪ .‬در گذش��ته‬ ‫بسياري از مشاغل ايجاد شده اين استان مشاغل خانوادگي‬ ‫و خوداش��تغالي بوده که باي��د در آنها تجديد نظر به عمل‬ ‫بيايد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬صناي ‌ع هاي‌تک و دانش‌بنيان بايد در اين استان‬ ‫توسعه‌يافته و استان کرمانشاه بايد به‬ ‫صنعتي‌شدن‬ ‫پيش رود‪ .‬در مقايسه با استان‌هاي آذربايجان شرقي‪ ،‬يزد و‬ ‫اصفهان صنعت استان کرمانشاه عقب مانده و نياز به عنايت‬ ‫ويژه دولت دارد‪ 8 .‬سال جنگ تحميلي و محدوديت‌هايي‬ ‫که در زمينه جذب س��رمايه‌گذار وجود دارد‪ ،‬اين استان را‬ ‫با مشکالت و محدوديت‌هايي مواجه کرده است‪.‬‬ ‫محرابي خاطر‌نش��ان کرد‪ :‬گرچه دولت با گرفتاري‌هاي‬ ‫بس��ياري مانند تحريم‌ها و کاهش قيمت نفت مواجه است‬ ‫اما راهکار بسياري از اين مشکالت مانند مشکالت موجود‬ ‫در ح��وزه ص��ادرات نفتي‪ ،‬توجه و مس��اعدت به توليدات‬ ‫واحدهاي صنعتي و صادرات غيرنفتي است‪ .‬دولت تدابيري‬ ‫اتخاذ مي‌کند و راهکارهايي ارائه مي‌دهد اما پس از مدتي‬ ‫به دست فراموشي س��پرده مي‌شوند‪ .‬حضور وزير صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در اين استان بارقه اميدي در دل ما ايجاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قطع‌شدن يارانه پسماند‬ ‫هايده شيرزادي مدير ش��رکت بازيافت استان کرمانشاه‬ ‫در اين نشس��ت گفت‪ :‬سال‌هاس��ت روي پروژه بازيافت در‬ ‫کرمانش��اه تالش مي‌کنم‪ .‬پروژه بازيافت اس��تان کرمانشاه‬ ‫کاملترين س��ايت بازيافت را داراست‪ .‬در اين پروژه از مواد‬ ‫پس��ماندي کود توليد کرده و ‪ 70‬درصد از مواد پس��ماند‬ ‫به کود تبديل مي‌ش��وند‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه در حال‬ ‫حاضر يارانه کود قطع ش��ده و دپو ش��ده است‪ .‬بخشي از‬ ‫پسماندهاي استان کرمانشاه با هدف توسعه صنعت تبديل‬ ‫به کود مي‌شوند‪ .‬در شرکت ما روزانه ‪ 130‬تن و ساالنه ‪40‬‬ ‫هزار تن کود توليد مي‌شود‪.‬‬ ‫ش��يرزادي عنوان کرد‪ :‬ب��ه عنوان يک اکولوژيس��ت به‬ ‫ش��ما مي‌گويم که هر کااليي را مي‌تواني��د وارد کنيد اما‬ ‫محيط‌زيس��ت را نمي‌توان به کشور وارد کرد‪ .‬براي استان‬ ‫کرمانشاه ‪ 3‬پروژه طراحي شد‪ .‬اين ‪ 3‬پروژه براي اسالم‌آباد‬ ‫غرب‪ ،‬س��ر پل ذهاب و قصر ش��يرين بوده که بانک س��په‬ ‫براي بار س��وم اعتبار آنها را عودت کرد‪ .‬يک پروژه پليمر‪،‬‬ ‫روزانه ‪ 50‬تن از پسماند مواد انرژي کم‌اهميت را به موادي‬ ‫ارزش��مند توليد مي‌کند‪ .‬حمايت صندوق توس��عه را براي‬ ‫پسماند و تخصيص اعتبار نياز داريم‪.‬‬ ‫منطقه‌اي واقع شده که زماني مملو از مين‌هاي خنثي‌نشده‬ ‫ب��ود و هيچ‌کس ج��رات فعاليت‌هاي اکتش��افي را در اين‬ ‫معادن نداش��ت‪ .‬از س��ال ‪ 91‬تا امسال مشکالتي در حوزه‬ ‫اين معادن به دليل کاهش قيمت قير به وجود آمده است‪.‬‬ ‫همچنين مالي��ات بر درآمد و ارزش‌افزوده نيز مش��کالت‬ ‫معدنداران را دو چندان کرده است‪ .‬درحال حاضر به دليل‬ ‫اوضاع نابسامان بازار قير ‪ 80‬درصد از معادن قير گيالنغرب‬ ‫تعطيل ش��ده است‪ .‬اقتصاد گيالنغرب از طريق کشاورزي‪،‬‬ ‫دامپ��روري و معدن مي‌گذرد ک��ه در حال حاضر در هر ‪3‬‬ ‫حوزه مشکالتي به وجودآمده است‪ .‬از وزير محترم صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت کشور تقاضاي کمک و مساعدت داريم‪.‬‬ ‫‹ ‹با تنگ‌نظري به جايي نمي‌رسيم‬ ‫‹ ‹تشکيل ميز مشترک بازرگاني‬ ‫کيوان کاشفي‪ ،‬رييس اتاق بازرگاني‬ ‫استان کرمانشاه نيز در اين نشست‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬اس��تان کرمانش��اه‬ ‫باالترين نرخ بيکاري را داراست‪ .‬از‬ ‫داليل مش��کالت موجود در حوزه‬ ‫صنايع اس��تان کرمانش��اه مي‌توان به کمبود وجود صنايع‬ ‫تکميلي در اين اس��تان و جذاب نبودن اين اس��تان براي‬ ‫س��رمايه‌گذاران اش��اره کرد‪ .‬همچنين نرخ وثيقه به رهن‬ ‫گذاش��تن بانک‌ها براي مردم کرمانشاه بسيار باالست‪ .‬زيرا‬ ‫قيمت امالک در اين استان بسيار کمتر از قيمت خانه‌هاي‬ ‫استان‌هاي بزرگي مانند تهران بوده و در بسياري از موارد‬ ‫سند يک خانه براي دريافت وام بانکي کافي نيست‪ ،‬چراکه‬ ‫باالترين نرخ خانه در اس��تان کرمانشاه‪ ،‬متری ‪ 2‬ميليون و‬ ‫‪ 500‬هزارتومان است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬من پيش��نهاد مي‌کنم تا بانک‌ها نرخ س��ود را‬ ‫کاهش داده و مدت زم��ان بازپرداخت وام‌هاي دريافتي را‬ ‫تا ‪ 10‬افزايش دهند‪ .‬برابر آمار‪ ،‬نرخ تورم ‪ 15‬درصد اس��ت‬ ‫اما نرخ بهره بانکي ‪ 21‬درصد به باالس��ت‪ .‬بايد تغييري در‬ ‫روند نرخ س��ود وام‌هاي بانکي ايجاد شود‪ .‬درخواست ما از‬ ‫ايميدرو و ايدرو اين اس��ت که به اس��تان کرمانشاه توجه‬ ‫بيشتري شود‪.‬‬ ‫کاش��في عنوان کرد‪ :‬در دولت يازده��م اقدامات مثبت‬ ‫و حمايت‌هاي معنوي بس��ياري شده است اما مشوق‌هاي‬ ‫مادي چنداني براي اس��تان کرمانشاه در نظر گرفته نشده‬ ‫است‪ .‬براي صادرات بايد برنامه‌ريزي شود‪ .‬در امر صادرات‬ ‫تمامي ارگان‌هاي دولتي به صورت انفرادي فعاليت کرده و‬ ‫هيچ يک با همديگر هماهنگ نيستند‪.‬‬ ‫او خاطر‌نشان کرد‪ :‬پيش��نهاد مي‌کنم يک ميز مشترک‬ ‫براي تمامي روساي بازرگاني متشکل از اداره گمرک‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگاني‪ ،‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمانشاه‬ ‫و بخش خصوصي تش��کيل ش��ود تا با هماهنگي بيشتري‬ ‫محصوالت استان کرمانشاه را به کشورهاي همسايه صادر‬ ‫کنيم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار نابسامان قير‬ ‫منص��ور فالحي‪ ،‬يک��ي از معدنداران قي��ر در گيالنغرب‬ ‫نيز در اين نشس��ت اظهار کرد‪ :‬مع��دن قير گيالنغرب در‬ ‫مهن��دس محمد‌رضا نعمت‌زاده‪ ،‬وزي��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در پاس��خ به مشکالت و پيش��نهادات مطرح شده‬ ‫در اين نشس��ت گفت‪ :‬انسان به اميد زنده است‪ .‬در جنگ‬ ‫اميد به پيروزي س��بب ش��د تا بر مشکالت آن زمان فائق‬ ‫شويم‪ .‬مشکالت اقتصادي در تمام کشور وجود دارد‪ .‬هنوز‬ ‫در ش��رايط تحريم هستيم‪ .‬فعاليت‌هاي بسياري براي رفع‬ ‫مشکالت در يک‌سال گذشته انجام شده است‪ .‬درآمد نفت‬ ‫‪ 60‬درصد کاهش داش��ته و در ‪ 6‬ماه گذشته شاهد کاهش‬ ‫شديد ارزش نفت بوديم‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده خاطرنش��ان کرد‪ :‬با مذاک��رات در حوزه رفع‬ ‫تحريم‌ه��ا و اميدهاي��ي که در قش��ر اقتص��ادي به وجود‬ ‫آمده مي‌توانيم با کمک يکديگر در آينده مش��کالت حوزه‬ ‫اقتصادي را رفع کنيم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬استان کرمانشاه يک استان باستاني‪ ،‬با فرهنگ‬ ‫و تاريخي بوده و مردمي تالش��گر و س��ختکوش دارد‪ .‬چه‬ ‫در پي��ش از انق�لاب و چه در دوران جن��گ و پس از آن‪،‬‬ ‫مش��کالتي در زمينه‌هاي زيربنايي و اقتصادي در کش��ور‬ ‫وجود داش��ته است‪ .‬در دوران جنگ بازديدهاي فراواني از‬ ‫اين استان داشته و با مشکالت آن به خوبي آشنا بودم‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده ادامه داد‪ :‬مس��ئله بيکاري بسيار جدي است‬ ‫و بايد همه دست‌به‌دس��ت هم دهيم تا اين مشکل بزرگ‬ ‫را رفع کنيم‪ .‬من پيش از آغاز س��ال جديد به اين اس��تان‬ ‫س��فر کردم و به خود گفتم همين چن��د روز نيز غنيمت‬ ‫اس��ت و مي‌توان در اين چند روز باقيمانده از سال ‪ 93‬به‬ ‫مشکالت استان کرمانشاه رسيدگي کرده و براي رفع آنها‬ ‫راهکارهاي��ي پيدا کرد‪ .‬براي رفع موان��ع موجود در حوزه‬ ‫کس��ب‌وکار‪ 35 ،‬مصوبه به دولت ارائه ش��ده تا اين موانع‬ ‫اصالح و رفع شوند‪.‬‬ ‫او خاطر‌نشان کرد‪ :‬شهريور سال ‪ 30 ،92‬يا ‪ 40‬اليحه در‬ ‫دو مصوبه که به اليحه ‪ 35‬ماده‌اي معروف است به تصويب‬ ‫رس��يد‪ .‬برخي از اي��ن لوايح با تاخير انجام ش��ده و برخي‬ ‫هنوز اجرايي نشده‌اند‪ .‬از اوايل آغاز سال جديد مصوبه‌هاي‬ ‫ديگري براي کمک به صنعتکاران و توليد ارائه مي‌ش��وند‪.‬‬ ‫اما اي��ن اليحه‌ها به تدريج به اج��را درمي‌آيند‪ .‬همچنين‬ ‫اليح��ه خروج از موانع توليد رقابت‌پذي��ر ارائه و با بانک‌ها‬ ‫تعامل‌هايي شده است‪ .‬قوانين دولتي تصويب شده‌اند و تا‬ ‫آخر سال ‪ 94‬به تدريج عملي مي‌شوند‪.‬‬ ‫وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ور عنوان کرد‪ :‬استان‬ ‫کرمانش��اه به دلي��ل هم‌مرز ب��ودن با کش��ور ثروتمندي‬ ‫مانند ع��راق داراي اهميت بوده و نياز به س��رمايه‌گذاري‬ ‫و ايجاد روابط حسنه با اين کشور دارد‪ .‬همچنين مي‌توان‬ ‫کميس��يون مش��ترک در ع��راق و عم��ان ايج��اد کرد تا‬ ‫فعاليت‌هاي تجاري با هماهنگي‌هاي بيشتري انجام شود‪.‬‬ ‫ارتقاي صادرات نياز به کوش��ش‌ها و فعاليت‌هاي بيشتري‬ ‫دارد‪ .‬براي اکس��پو ‪ 2020‬با امارات رايزي‌هايي شده است‪.‬‬ ‫همچني��ن قطر براي ساخت‌وس��ازهايي که در جام‌جهاني‬ ‫‪ 2022‬انجام مي‌دهد از شرکت‌هاي فعال در کشور دعوت‬ ‫به همکاري کرده است‪.‬‬ ‫به گفته نعمت‌زاده نجات کشور در گرو صادرات غيرنفتي‬ ‫بوده و رهبر معظم انقالب نيز بر اين موضوع تاکيد فراوان‬ ‫دارند‪ .‬توسعه صادرات غيرنفتي از سياست‌هاي دولت است‪.‬‬ ‫او اظه��ار کرد‪ :‬بايد به کارمندان خود جس��ارت بدهيد‪.‬‬ ‫اس��تان کرمانش��اه با تنگ‌نظري به جايي نمي‌رس��د‪ .‬اين‬ ‫ح��رف را از باب خيرخواهي و ب��ه عنوان يک هموطن‪ ،‬نه‬ ‫يک مس��ئول دولتي مي‌گويم که بايد س��عه‌صدر داش��ته‬ ‫باش��يد‪ .‬اگر از ‪ 100‬فعاليت‪ 3 ،‬کار داراي مش��کل باشند‪،‬‬ ‫نبايد به‌خاطر اين اش��تباهات کار را تعطيل کرد‪ .‬مگر سود‬ ‫نجس اس��ت؟ اگر سودي نباشد‪ ،‬سرمايه‌گذاري نيز در کار‬ ‫نخواهد بود‪ .‬دولت در هر سرمايه‌گذاري ‪ 25‬درصد شريک‬ ‫اس��ت‪ .‬طبيعي است که دولت خواهان سود و توليد بيشتر‬ ‫واحدهاي توليدي اس��ت‪ .‬دول��ت از کارمند و توليد درآمد‬ ‫س��رانه مالياتي دارد‪ .‬بنابراين به دنبال توليد و اشتغالزايي‬ ‫است‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده گفت‪ :‬با تالش مس��ئوالن اس��تاني و بخش‬ ‫خصوصي کارهاي بزرگي در اس��تان کرمانشاه انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اين اس��تان‪ ،‬اس��تان مرزي و پربرکتي است‪ .‬بايد‬ ‫با کمک ات��اق بازرگاني‪ ،‬خانه صنعت و معدن و س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمانشاه‪ ،‬دوره‌هاي تبادل‬ ‫تجارب و اطالعات برپا شود‪.‬‬ ‫او درباره کولبري در اس��تان کرمانشاه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫کولبري در شأن يک انسان نيست‪ .‬کولبران انسان هستند‬ ‫و اين‌کارها در شأن دولت و نظام جمهوري اسالمي نيست‪.‬‬ ‫م��ن عکس کولب��ران را به رييس‌جمهوري نش��ان دادم و‬ ‫اظهار تاس��ف ک��ردم‪ .‬اين فعاليت‌ه��ا هيچ‌ربطي با تجارت‬ ‫ندارند‪ .‬مايه تاسف است که عده‌اي به دليل بيکاري مجبور‬ ‫به کولبري مي‌شوند‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده درباره ارائه تس��هيالت به اس��تان کرمانش��اه‬ ‫گفت‪ :‬من ب��ا اين امر موافق ب��وده و گرچه تاکنون موفق‬ ‫نش��دم اما همواره تالش کردم تا با اعطاي مزيت‌هايي به‬ ‫اين اس��تان انگيزه توليد بدهم‪ .‬اميدوارم بخش خصوصي‬ ‫اس��تان کرمانش��اه و ساير کش��ور ظرفيت‌هاي اين استان‬ ‫را در نظر گرفته و به س��رمايه‌گذاري روي صنعت اس��تان‬ ‫کرمانشاه بپردازند‪.‬‬ ‫او درباره معادن قير اس��تان کرمانشاه تصريح کرد‪ :‬بازار‬ ‫قير مانند نفت با مش��کالتي مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬طبيعي‬ ‫اس��ت که مع��ادن برخ��ي اوقات س��ود ب��اال و گاهي نيز‬ ‫س��وددهي کمي داشته باش��ند‪ .‬صحبت‌هايي انجام شده‬ ‫تا قير به‌صورت خام فروخته نش��ده و قير طبيعي به قير با‬ ‫ارزش‌افزوده باال تبديل شود‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬مدير جهاد کش��اورزي مهران گفت‪ :‬صادرات‬ ‫محصوالت کش��اورزي از مرز مهران رش��د داش��ته‬ ‫است‪.‬حجت عارف اظهار کرد‪ :‬مرز بين‌المللي مهران‬ ‫يک��ي از مهم‌ترين مرزهاي کش��ور ب��راي صادرات‬ ‫کاال و به‌ويژه محصوالت کش��اورزي به کشور عراق‬ ‫است‪ .‬مدير جهاد کشاورزي مهران گفت‪ :‬در ‪۱۱‬ماه‬ ‫امسال بيش از ‪۳۷۰‬هزار و ‪ ۷۹۴‬تن انواع محصوالت‬ ‫کشاورزي از مرز بين‌المللي مهران به خارج از کشور‬ ‫صادر ش��ده اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬ص��ادرات محصوالت‬ ‫کشاورزي از مرز بين‌المللي مهران در ‪ ۱۱‬ماه امسال‬ ‫نس��بت به مدت مشابه پارس��ال از نظر وزني ‪۱۹۰‬‬ ‫درص��د و از نظر ريالي ‪ ۱۸۰‬درصد افزايش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫احداث کارخانه رب گوجه‬ ‫فرنگي در استان بوشهر‬ ‫مهر‪ :‬فرماندار بوش��هر گفت‪:‬‬ ‫کارخان��ه رب گوج��ه فرنگي‬ ‫در اس��تان بوش��هر راه‌اندازي‬ ‫ش��ود‪ .‬حس��ن ابراهيم��ي در‬ ‫نشس��تي مش��ترک با معاون‬ ‫برنامه‌ريزي اس��تاندار بوشهر اظهار کرد‪ :‬تنظيم بازار‬ ‫نقش بس��يار مهمي در زندگي م��ردم دارد و بايد با‬ ‫همکاري همه دس��تگاه‌ها زمينه براي رضايت‌مندي‬ ‫مردم از وضعيت فراهم ش��ود‪ .‬وي همچنين بر لزوم‬ ‫اتخاذ تدابير اساس��ي براي رفع هميش��گي مشکل‬ ‫گوجه‌کاران در استان بوشهر تاکيد کرد و افزود‪ :‬بايد‬ ‫زيرس��اخت‌هاي مناسب براي اس��تفاده از محصول‬ ‫گوجه‌کاران در استان ايجاد شود‪ .‬فرماندار شهرستان‬ ‫بوشهر خواستار ايجاد و راه‌اندازي کارخانه توليد رب‬ ‫گوجه فرنگي در اس��تان بوشهر ش��د و اذعان کرد‪:‬‬ ‫اين موضوع مي‌تواند کمک خوبي براي کش��اورزان‬ ‫استان باشد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬اداره صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت الرس��تان‬ ‫اقدام به برگزاری نمایش��گاه عرضه مستقیم کاال در‬ ‫شهر اوز الرس��تان کرد‪ .‬در این نمایشگاه تعداد ‪40‬‬ ‫غرف��ه به‌مدت ‪ 10‬روز از سراس��ر کش��ور با اولویت‬ ‫کااله��ای پرمصرف این ایام محص��والت خود را در‬ ‫معرض فروش قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫‪ :‬س��یامک جعفری‪ ،‬ریی��س اتحادیه صنف‬ ‫ش��یرینی و بستنی‌فروش��ان اهواز گفت‪ :‬در آستانه‬ ‫ن��وروز قیم��ت ش��یرینی‌جات برخالف س��ال‌های‬ ‫گذشته تغییری نکرده اما با این وجود میزان تقاضا‬ ‫‪50‬درصد افت پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‪ :‬هرم��ز خواجوی‪ ،‬رییس س��ازمان تعاون‬ ‫روس��تایی خوزس��تان از توزیع میوه شب عید برای‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬در ‪ 120‬نقطه استان خبر داد‪.‬‬ ‫‪ :‬مصطفی ساالری‪ ،‬استاندار بوشهر گفت‪:‬‬ ‫با تالش مسئوالن جهاد کشاورزی مرغ و میوه شب‬ ‫عید مردم استان بوشهر به میزان مورد نیاز تامین و‬ ‫دولتی توزیع می‌شود‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫ذخیره‌سازی شده که با قیمت‬ ‫مه�ر‪ :‬عبدالمال��ک ش��نبه‌زاده‪ ،‬مدی��رکل می��راث‬ ‫فرهنگی اس��تان ای�لام گفت‪ :‬طرح‌های توس��عه‌ای‬ ‫حوزه گردشگری در تمامی بخش‌های استان دارای‬ ‫توجیه اقتصادی مناس��ب است و س��رمایه‌گذاران با‬ ‫حضور در این اس��تان می‌توانند خدمات گردشگری‬ ‫قابل توجهی ارائه کنند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫ضرورت تکريم‬ ‫سرمايه‌گذار‬ ‫محمد امين صباغي‌زاده‬ ‫عضو اتاق بازرگانی بندرعباس‬ ‫اگر بخواهيم ادعا کنيم که امروز سرمايه‌گذاري‬ ‫در کش��ور ما باثبات و داراي امنيتي بسيار باالتر‬ ‫نس��بت به کش��ورهاي حاش��يه خليج‌ف��ارس و‬ ‫کش��ورهاي افريقايي اس��ت‪ ،‬بايد به سرمايه‌گذار‬ ‫بها دهيم و راهکاري بينديش��يم که بتوانيم او را‬ ‫حفظ کنيم‪ ،‬در‌واق��ع بايد در همه مراحل‪ ،‬همراه‬ ‫سرمايه‌گذار باشيم‪.‬‬ ‫ب��ه نظ��ر مي‌رس��د تضمي��ن هم��ه جوان��ب‬ ‫سرمايه‌گذاري براي س��رمايه‌گذار‪ ،‬ضروري است‪.‬‬ ‫م��ا همواره گفته‌اي��م و مي‌گويي��م و مقامات نيز‬ ‫بر اي��ن مطلب واقفند ک��ه ايجاد پنج��ره واحد‪،‬‬ ‫نتيجه‌بخش بودن کار س��رمايه‌گذار را تضمين و‬ ‫او را از حاشيه‌ها رها مي‌کند‪.‬‬ ‫فرصت‌ه��اي س��رمايه‌گذاري در اي��ران متعدد‬ ‫اس��ت‪ ،‬به ويژه هرمزگان از مناطقي اس��ت که به‬ ‫خاطر داشتن ‪ 4‬ش��اهراه ريلي‪ ،‬دريايي‪ ،‬هوايي و‬ ‫زمين��ي و وجود جزاير و مناط��ق ويژه اقتصادي‪،‬‬ ‫بس��ترهاي فراواني ب��راي س��رمايه‌گذاران فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در راس��تاي تبلي��غ اي��ن فرصت‌ه��ا‪ ،‬رايزن��ان‬ ‫فرهنگي و سفيران کشورمان در کشورهاي ديگر‬ ‫مي‌توانند با ايرانيان ديگر کشورها جلساتي برگزار‬ ‫کرده و آنان را تشويق به سرمايه‌گذاري کنند‪ .‬به‬ ‫بي��ان ديگر بخش خصوصي و دولتي بايد در کنار‬ ‫هم عزمش��ان را جزم کنند تا به س��رمايه‌گذاران‬ ‫اطالعات کامل درباره فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري‬ ‫بدهن��د و آنه��ا را تا فاز اجراي��ي‪ ،‬همراهي کنند‪.‬‬ ‫در اين صورت آنچه عايد اس��تان مي‌شود اشتغال‬ ‫اس��ت؛ معضلي که در حال حاضر هم در اس��تان‬ ‫و هم در کش��ور وجود دارد‪ .‬هر چه س��رمايه‌گذار‬ ‫بيش��تري به اس��تان آورده شود‪ ،‬اش��تغال افزون‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬اي��ن مس��ئله باع��ث افزاي��ش امنيت‬ ‫اجتماعي خواهد شد‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫جشنواره خرید اینترنتی‬ ‫در کرمان‬ ‫‌ ‪ :‬محمود سلطانی‌زاده‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت کرمان گفت‪ :‬پ��س از اعطای نماد‬ ‫اعتم��اد الکترونیکی ب��ه بیش از ‪7‬هزار کس��ب‌وکار‬ ‫الکترونیکی و اینترنتی در کش��ور و در س��ال اقتصاد‬ ‫و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و به منظور‬ ‫تسریع در امور کسب‌وکارها‪ ،‬دومین جشنواره خرید‬ ‫اینترنتی (دوشنبه‌بازار اینترنتی) توسط سازمان‌های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کرم��ان هماهنگ‬ ‫با سراس��ر کش��ور و ب��ا هم��کاری اصناف و س��ایر‬ ‫دس��تگاه‌های مرتب��ط از تاریخ ‪ 18‬تا ‪ 25‬اس��فندماه‬ ‫سال‌جاری برگزار می‌شود‪ .‬سلطانی‌زاده افزود‪ :‬در این‬ ‫جشنواره فروش��گاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد‬ ‫الکترونیک��ی از س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫با در نظر گرفتن تخفیفات مناس��ب اقدام به فروش‬ ‫محصوالت خود می‌کنند‪.‬‬ ‫فرصت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫در قشم‬ ‫مهر‪ :‬اس��تاندار هرم��زگان گفت‪ :‬منطقه آزاد قش��م‬ ‫مس��تعد س��رمایه‌گذاری در زمینه‌ه��ای بازرگانی و‬ ‫اقتصادی اس��ت و باید فعالیت‌های بیش��تری انجام‬ ‫ش��ود تا بتوان از ظرفیت‌های موج��ود نهایت بهره را‬ ‫برد‪ .‬جاس��م جادری بیان کرد‪ :‬با اهتمام خوب دولت‬ ‫تدبی��ر و امید در توجه به مناطق آزاد کش��ور و توان‬ ‫نیروه��ای جدید‪ ،‬می‌توان برای افزایش توس��عه این‬ ‫مناطق در کشور گام‌های اساسی برداشت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬می‌توان با استفاده از امکانات موجود و مدیریت‬ ‫توانمند از ظرفیت‌های منطقه استفاده کرد تا حرکت‬ ‫شتابان مناطق آزاد به سمت توسعه‌یافتگی ادامه یابد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫در بررسی مشکالت صنعت ساختمان در هرمزگان مطرح شد‬ ‫تهدید مصالح نامرغوب وارداتی در کمین ساخت و ساز‬ ‫اک�رم امین�ی ـ گ�روه اس�تان‌ها‪:‬‬ ‫نامرغوب‌ب��ودن برخی مصال��ح به‌کاررفته‬ ‫در س��اختمان‌های هرم��زگان و کاه��ش‬ ‫کیفیت ساختمان‌سازی‪ ‌،‬از جایی‪ ،‬نرسیده‬ ‫به پلی��س راه بندرعب��اس آب می‌خورد؛‬ ‫محلی ک��ه برخی پیمان��کاران هرمزگانی‬ ‫که مش��تاق خری��د مصال��ح ارزان‌قیمت‬ ‫هستند صف کشیده‌اند تا مصالح نامرغوب‬ ‫واردش��ده از ش��هرهای دیگ��ر را بخرند و‬ ‫در س��اختمان‌ها ب��ه کار گیرند؛ حتی اگر‬ ‫کیفیت و استاندارد نداشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن را ‌فض��ل‌اهلل س��االری‪ ،‬مدی��ر‬ ‫ش��رکت تعاون��ی طرح‌های س��یمانبر در‬ ‫می‌گوی��د و می‌افزاید‪:‬‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫مصالح‌ارزان‌قیمتی که از ش��هرهای مجاور‬ ‫و با کیفیت پایین وارد اس��تان می‌ش��وند‪،‬‬ ‫رقاب��ت ناس��المی را در ب��ازار مصال��ح‬ ‫ساختمانی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر برخ��ی پیمانکاره��ای‬ ‫استان هرمزگان که بومی نیستند و حتی‬ ‫ش��اید اطالعاتی هم از قوانین ساخت‌وساز‬ ‫و اس��تاندارد نداش��ته باش��ند‪ ‌،‬کار‬ ‫ساختمان‌س��ازی را با قیمت پایین قبول‬ ‫می‌کنن��د و در عوض از مصالح نامرغوب و‬ ‫ارزان وارداتی بهره می‌گیرند‪.‬‬ ‫ساالری توضیح می‌دهد که هیچ نظارتی‬ ‫بر واردات و استفاده این مصالح بی‌کیفیت‬ ‫در هرم��زگان نمی‌ش��ود؛ مصالح��ی ک��ه‬ ‫نرس��یده ب��ه پلی��س راه بندرعب��اس و با‬ ‫قیمت‌ه��ای ارزان‌تر فروخته می‌ش��ود‪ .‬او‬ ‫معتقد است این مسئله نه‌تنها در کیفیت‬ ‫س��اختمان‌ها و استاندارد آنها خدشه وارد‬ ‫کرده بلکه باعث بدنامی صنعت ساختمان‬ ‫در استان خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن تولیدکنن��ده‪ ،‬نهادهایی‬ ‫همچون نظام مهندسی ساختمان و اداره‬ ‫استاندارد از این واردات مطلع هستند اما‬ ‫جل��وی آن را نمی‌گیرن��د و نظارتی بر آن‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت تعاون��ی طرح‌های‬ ‫س��یمانبر ک��ه در ح��وزه سبک‌س��ازی‬ ‫س��اختمان و تولید مصالح سبک فعالیت‬ ‫دارد‪ ،‬همچنین به مشکل نبود سرمایه در‬ ‫گ��ردش به‌عنوان یکی دیگر از مش��کالت‬ ‫این حوزه که در سطح کالن و برای بیشتر‬ ‫تولیدکننده‌های کش��ور وجود دارد اشاره‬ ‫می‌کند و معتقد اس��ت استفاده از مصالح‬ ‫سبک و سبک‌س��ازی ساختمان‪ ،‬هنوز در‬ ‫کشور رایج نشده اس��ت و این مسئله نیز‬ ‫باید به‌عنوان مشکلی در این صنعت دیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��االری معتقد اس��ت نظام مهندس��ی‬ ‫هرمزگان باید برای حمایت از تولیدکننده‬ ‫کاالهای س��اختمانی اس��تاندارد‪ ،‬نظارت‬ ‫بهتری بر این روند داشته باشد و سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیز باید نظارت‬ ‫حمایتی داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او در حال حاضر برخی قوانین‬ ‫الزام‌آور در این زمینه وجود دارد اما رعایت‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬او از پیگیری‌های انجام‌ش��ده‬ ‫فارس‪ :‬استاندار اصفهان گفت‪ :‬در سال ‪93‬‬ ‫با تس��هیالتی بی��ش از ‪850‬میلیارد تومان‬ ‫در بخش‌های مختلف از س��وی دستگاه‌ها‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪51‬هزار ش��غل جدید در اس��تان‬ ‫اصفهان ایجاد شد‪.‬‬ ‫رسول زرگرپور با اشاره به بررسی اقدامات‬ ‫انجام ش��ده در س��ال ‪ 93‬اظهار کرد‪ :‬امسال بیش از‬ ‫‪ 850‬میلیارد تومان تسهیالت در بخش‌های مختلف‬ ‫اشتغال از سوی دستگاه‌ها اعتبار داشتیم که موفق به‬ ‫ایجاد بیش از ‪51‬هزار شغل جدید در استان اصفهان‬ ‫شدیم‪ .‬وی با بیان اینکه با حدود ‪ 320‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫‪ 40‬درصد این اعتبار جذب ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪60 :‬‬ ‫درصد از اعتبار در بخش اش��تغال هنوز جذب نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��تاندار اصفهان با اش��اره به ‪ 3‬دلیل جذب‬ ‫نش��دن تس��هیالت گفت‪ :‬فرصت‌س��وزی و نداشتن‬ ‫توجیه اقتصادی نرخ تسهیالت برای سرمایه‌گذاران و‬ ‫‹ ‹لزوم تقویت نظارت‬ ‫ب��رای فرهنگ‌س��ازی نظام مهندس��ی در‬ ‫ای��ن باره خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که‬ ‫نظام مهندسی س��اختمان هرمزگان باید‬ ‫روی این فرهنگ‌سازی اصرار داشته باشد‬ ‫و هم��ان طور ک��ه اس��تفاده از بتن آماده‬ ‫برای حمایت از ش��رکت‌های بتن‌س��ازی‬ ‫نیز زمان محدود برای جذب این تسهیالت‬ ‫از موارد آسیب‌شناسی شده جذب اعتبارات‬ ‫اس��ت که به ش��ورای عالی اش��تغال ارائه‬ ‫ش��ده تا برای س��ال آینده مرتفع شود‪ .‬وی‬ ‫در بخ��ش دیگری از صحبت‌ه��ای خود با‬ ‫تاکید بر اینکه به حرکت در آوردن صنعت‬ ‫و اش��تغال در اصفهان نیازمند تسهیالت است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬برخی از قوانین دس��ت‌وپاگیر در مدیریت سبب‬ ‫می‌ش��ود که ما کمتر از ‪50‬درصد از این تسهیالت را‬ ‫ج��ذب کنیم و این در حالی اس��ت که دولت با تمام‬ ‫محدودیت‌ه��ا این منابع را در اختیار اس��تان‌ها قرار‬ ‫می‌دهد‪ .‬زرگرپور همچنین بیان اینکه امس��ال تعهد‬ ‫‪50‬هزار شغل را داشتیم اما ‪51‬هزار شغل ایجاد شده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در مجموع عملکرد استان اصفهان‬ ‫در زمینه اش��تغال در سال ‪ ،93‬یک عملکرد متوسط‬ ‫است چراکه عده‌ای شغل خود را از دست داده‌اند‪.‬‬ ‫بهره‌‌برداری از کارخانه رب گوجه در پارسیان‬ ‫فارس‪ :‬فرماندار پارس��یان(هرمزگان) از بهره‌برداری‬ ‫کارخانه تولید رب گوجه در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫محمد رادمهر گفت‪ :‬با مش��ارکت بخش خصوصی‬ ‫کارخان��ه تولید رب گوجه ب��ا ظرفیت تبدیلی ‪200‬‬ ‫تن فعالی��ت خود را آغاز کرد‪ .‬فرماندار پارس��یان با‬ ‫اش��اره به اهداف جذب س��رمایه‌گذار در این زمینه‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬یکی از اهداف راه‌اندازی این کارخانه تکمیل‬ ‫زنجی��ره تولید گوجه در شهرس��تان اس��ت‪ .‬رادمهر‬ ‫در س��اختمان‌ها‪ ،‬به‌صورت قانون درآمده‪،‬‬ ‫الزام‌آور کردن استفاده از مصالح سبک نیز‬ ‫باید در دستور کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫برخی پیمانکارهای‬ ‫استان هرمزگان که‬ ‫بومی نیستند و حتی‬ ‫شاید اطالعاتی هم از‬ ‫قوانین ساخت‌وساز و‬ ‫استاندارد نداشته باشند‪‌،‬‬ ‫کار ساختمان‌سازی را با‬ ‫قیمت پایین قبول می‌کنند‬ ‫و در عوض از مصالح‬ ‫نامرغوب و ارزان وارداتی‬ ‫بهره می‌گیرند‬ ‫ایجاد ‪ 51‬هزار شغل جدید در اصفهان‬ ‫بازگشایی کارخانه کرمانیت‬ ‫مهر‪ :‬رییس ش��ورای کارگری کارخان��ه کرمانیت از‬ ‫بازگش��ایی دوباره این کارخانه و خوشحالی کارگران‬ ‫در ش��ب عید خبر داد‪ .‬رس��ول پورش��جاعی‪ ،‬رییس‬ ‫شورای کارگری کارخانه کرمانیت با اشاره به تعطیلی‬ ‫کارخانه کرمانیت از س��ال ‪ ،۹۱‬گفت‪ :‬این کارخانه در‬ ‫سال ‪ ۹۱‬به دلیل آزبستی بودن تعطیل شد و کارگران‬ ‫یک‌س��ال از بیمه بیکاری اس��تفاده می‌کردند‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه پس از یک‌سال مدتی نیز با استفاده‬ ‫از الیاف مصنوعی کارخانه شروع به‌کار کرد‪ ،‬افزود‪ :‬اما‬ ‫به دلیل تعطیلی دو ساله و نپرداختن حقوق کارگران‬ ‫و همچنین بدهی س��هامداران به تامین اجتماعی و‬ ‫دارایی از تولید ممانعت شد‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬زیرس��اخت تمام��ی مراحل تولید گوجه‬ ‫از نشاءکاری تا سبد بسته‌بندی در شهرستان وجود‬ ‫دارد ک��ه ب��ا ایجاد کارخان��ه تولی��د رب گوجه این‬ ‫زنجیره تکمیل می‌ش��ود‪ .‬رییس کارگروه کشاورزی‬ ‫پارسیان با اشاره به اینکه کشت غالب در شهرستان‬ ‫ش��امل گوجه می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه ب��ه رعایت‬ ‫نکردن الگوی کش��ت هر ساله ش��اهد نوسان شدید‬ ‫قیمت گوجه در شهرس��تان هس��تیم به گونه‌ای که‬ ‫بس��یاری از کش��اورزان با خس��ارات مالی سنگینی‬ ‫مواجه می‌ش��وند‪ .‬فرماندار پارسیان یکی از دیگر از‬ ‫دالی��ل احداث کارخانه رب گوجه در شهرس��تان را‬ ‫جلوگیری از زیان کش��اورزان دانست و خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬با ایجاد این نوع تاسیس��ات ضایعات محصول‬ ‫به‌ط��ور چش��مگیری کاهش پیدا می‌کن��د و هزینه‬ ‫تولید رب گوجه به‌دلیل نزدیکی آن به محل کشت‬ ‫پایین خواهد آمد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه واردات کااله��ای س��اختمانی‬ ‫نامرغ��وب و ارزان‌قیم��ت از برخ��ی‬ ‫اس��تان‌های دیگ��ر به هرم��زگان به گفته‬ ‫ساالری‪ ،‬مانع اصلی موجود در راه فعالیت‬ ‫تولیدکننده‌های ای��ن صنف در هرمزگان‬ ‫اس��ت اما یکی دیگ��ر از تولیدکننده‌های‬ ‫مصالح س��بک در این استان معتقد است‬ ‫ضعف مقررات و نبود فرهنگ اس��تفاده از‬ ‫مصالح سبک در س��اختمان‌ها‪ ،‬مشکالت‬ ‫عمده‌ای در این حوزه ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫علیرضا حاجی‌زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫حامی سازه بندر که تولیدکننده بلوک‌های‬ ‫س��بک صنعت��ی اس��ت‪ ،‬در گفت‌وگ��و با‬ ‫‌‪ ،‬به رکود نس��بی صنعت ساختمان‬ ‫در هرمزگان اشاره کرده و یادآوری می‌کند‬ ‫که این وضعیت ناشی از رکود این صنعت‬ ‫در کل کش��ور است‪ .‬به گفته او یکی دیگر‬ ‫از مشکالت صنعت ساختمان که به عاملی‬ ‫برای رکود این صنعت تبدیل ش��ده‪‌،‬نبود‬ ‫نقدینگی است‪ .‬در استان هرمزگان کسانی‬ ‫که در ارتباط مس��تقیم با امر ساخت‌وساز‬ ‫هستند‪ ‌،‬هنوز مجاب نشده‌اند که از مصالح‬ ‫س��بک در س��اختمان اس��تفاده کنن��د و‬ ‫برایشان سخت است که مصالح قدیمی را‬ ‫کنار بگذارند‪ ،‬حاجی‌زاده این را می‌گوید و‬ ‫اضافه می‌کند‪ :‬در این زمینه سازمان نظام‬ ‫مهندسی س��اختمان می‌تواند نقش بسیار‬ ‫موثری داش��ته باش��د‪ ،‬به عنوان مثال در‬ ‫استان فارس‪ ،‬این س��ازمان الزاماتی برای‬ ‫استفاده از بلوک‌های سبک و برخی دیگر‬ ‫مصالح وضع کرده که در راستای حمایت‬ ‫از تولیدکننده‌ه��ا و نیز استانداردس��ازی‬ ‫س��اختمان‪ ،‬اقدام مناس��بی اس��ت اما در‬ ‫هرمزگان هنوز این الزام ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت حامی سازه بندر که‬ ‫تنها تولیدکننده متمرکز بلوک‌های سبک‬ ‫در هرمزگان است و واحد صنعتی او برای‬ ‫‪ 20‬نفر اشتغال ایجاد کرده است‪ ،‬یادآوری‬ ‫می‌کند که در راس��تای حل این مشکالت‬ ‫و فرهنگ‌س��ازی برای اس��تفاده از مصالح‬ ‫سبک در ساختمان‌سازی‪ ،‬درخواست‌هایی‬ ‫به نظام مهندس��ی اس��تان داده شده اما‬ ‫هنوز این الزام ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫او توضی��ح می‌دهد‪ :‬حدود ‪ 5‬تا ‪ 6‬س��ال‬ ‫پیش بود ک��ه دولت‪ ،‬اس��تفاده از مصالح‬ ‫نوی��ن در ساختمان‌س��ازی را ترویج کرد‪،‬‬ ‫البته این مسئله در تهران بیش از ‪30‬سال‬ ‫است انجام ش��ده اما دیگر استان‌ها‪ ،‬چند‬ ‫س��الی اس��ت به این س��مت رفته‌اند‪ .‬این‬ ‫تولیدکننده به نوپابودن صنعت بلوک‌های‬ ‫س��بک در هرم��زگان اش��اره و ی��ادآوری‬ ‫می‌کند که در چند سالی که از راه‌اندازی‬ ‫ای��ن واحد می‌گذرد‪ ،‬بیش��تر ضرر داده‌اند‬ ‫تا س��ود‪ .‬او معتقد است حمایت مسئوالن‬ ‫صنع��ت س��اختمان می‌تواند راهگش��ای‬ ‫مشکالت آنان باشد‪.‬‬ ‫موافقت دولت برای اعطای تسهیالت به سیستان و بلوچستان‬ ‫ایس�نا‪ :‬استاندار سیستان و بلوچس��تان گفت‪ :‬دولت‬ ‫ب��رای اعطای ‪ 489‬میلی��ارد تومان اعتبار به اس��تان‬ ‫ب��ا پرداخت مطالب��ات پیمانکاران طرح‌ه��ای عمرانی‬ ‫موافقت کرد‪ .‬علی اوس��ط هاش��می بی��ان کرد‪ :‬طرح‬ ‫راه‌اندازی منطقه آزاد در سیستان امضا و به دبیرخانه‬ ‫شورای عالی مناطق آزاد کش��ور برای تصویب ارسال‬ ‫ش��د‪ .‬اس��تاندار در ادامه بر نظارت بیشتر و دقیق‌تر بر‬ ‫پروژه‌های عمرانی سیس��تان و بلوچستان تاکید کرد‪.‬‬ ‫هاشمی گفت‪ :‬در اجرای پروژه‌ها باید هم کیفیت جذب‬ ‫اعتبارات و هم دقت و ارزیابی در نحوه اجرا مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ .‬استاندار سیستان و بلوچستان همچنین بر‬ ‫تدبیر مدیران اس��تانی در هزینه‌کرد اعتبارات عمرانی‪،‬‬ ‫مدیریت روان‌آب‌ها‪ ،‬رفع آب‌گرفتگی معابر ش��هری و‬ ‫حفاظت از تاسیسات زیربنایی در مقابل سیل و توفان‬ ‫تاکید کرد‪ .‬وی با اشاره به حضور فرمانداران شهرهای‬ ‫قصرقند و زهک در نشست شورای برنامه‌ریزی استان‪،‬‬ ‫مطالعه روی رودخانه کاجو و رفع تهدید س��یالب‌های‬ ‫این رودخانه را خواستار شد‪.‬‬ ‫استاندارد بودن نمونه‌برداری طال در خراسان جنوبی‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدیر کل اس��تاندارد خراسان جنوبی گفت‪:‬‬ ‫نمونه‌برداری‌های طال در خراسان جنوبی با استاندارد‬ ‫مطابقت دارد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا مروی‌مق��دم گف��ت‪ :‬بر اس��اس نتایج‬ ‫آزمون‌های دریافتی‪ ،‬تمامی نمونه‌برداری‌های طالی‬ ‫اس��تان‪ ،‬با استاندارد ملی ‪ 2132‬مصنوعات تزئینی ـ‬ ‫عیارهای رسمی آلیاژ فلزات گرانبها‪ ،‬مطابقت داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون ‪ 57‬مورد‬ ‫بازرسی و نمونه‌برداری از مراکز عرضه فلزات گرانبها‬ ‫(طال) توس��ط کارشناس��ان اجرایی این اداره کل از‬ ‫سطح بازار استان خراسان‌جنوبی انجام شده که تمام‬ ‫برنامه مورد هدف سازمان ملی استاندارد و اداره کل‬ ‫را تحت پوش��ش قرار داده و بیش��تر از ‪ 100‬درصد‬ ‫برنامه تحقق یافته است‪ .‬مدیر کل استاندارد خراسان‬ ‫جنوبی یادآور ش��د‪ :‬تخلفاتی که در حوزه تولید طال‬ ‫با عیار نامناس��ب رخ می‌دهد‪ ،‬استانداردسازی آن را‬ ‫برای صیانت از حق��وق مصرف‌کننده و حفظ اعتبار‬ ‫تولیدکنندگان داخلی اجتناب‌ناپذیر می‌کند‪.‬‬ ‫افزایش صادرات اتحادیه‌های خراسان رضوی‬ ‫فارس‪ :‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراس��ان‬ ‫رضوی از افزایش ‪ 7‬درصدی صادرات تعاونی‌ها در ‪11‬‬ ‫ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫محمود احم��دی ارزش صادرات ‪ 11‬ماه امس��ال را‬ ‫بیش از ‪ 84‬میلیون دالر عنوان و اظهار کرد‪ :‬این میزان‬ ‫صادرات نس��بت به سال گذشته از افزایش ‪ 7‬درصدی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬مدیرکل تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫خراس��ان رضوی نقش تعاون را در رشد و ترقی اقتصاد‬ ‫کشور از جمله ایجاد اشتغال‪ ،‬تولید ثروت‪ ،‬توزیع عادالنه‬ ‫ثروت و توسعه عدالت پر اهمیت دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫تعاونی‌های اس��تان ظرفیت و توانمندی‌های خوبی د ‌ر‬ ‫صادرات دارند که بای��د از این ظرفیت‌ها برای افزایش‬ ‫صادرات غیر‌نفتی اس��تفاده کرد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬رشد‬ ‫چش��مگیر صادرات در ش��رایطی رقم خورد که شاهد‬ ‫فشار تحریم‌ها و مش��کالت اقتصادی هستیم بنابراین‬ ‫این موفقی��ت حاصل تالش تعاونگ��ران مناطق مرزی‬ ‫خراسان رضوی است‪ .‬احمدی از تشکیل ‪ 346‬شرکت‬ ‫تعاونی در ‪ 11‬ماه امسال خبر داد‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سفر به قلعه‌ ضحاک ‪ ،‬قلعه هالکوخان ‪ ،‬بناب و تماشاي بهار‪...‬‬ ‫ُبرشی از صنعت گچبری در تاریخ‬ ‫رنگ اميد در مسير اقتصاد هنر‬ ‫در گفت‌و‌گو با پژوهشگر حوزه مدیریت اجرایی بررسی شد‬ ‫اخالق و مسئولیت اجتماعی مدیران‬ ‫م�ژگان عس�گری ـ گروه گ�زارش‪ :‬در‬ ‫عرصه مدیریت و سازمان‪ ،‬از مسئولیت‬ ‫اجتماع�ی ب�ه عن�وان اخالقی�ات‬ ‫فراس�ازمانی ی�اد می‌ش�ود‪ .‬بس�یاری‬ ‫از اقدام�ات و رفتاره�ای مدی�ران و‬ ‫کارکن�ان‪ ،‬متاث�ر از ارزش‌های اخالقی‬ ‫اس�ت و کم‌توجه�ی به اخلاق کار در‬ ‫مدیریت بنگاه‌ها و سازمان‌ها‪ ،‬می‌تواند‬ ‫معضالتی جبران‌ناپذیر برای سازمان‌ها‬ ‫به وجود آورد‪.‬‬ ‫در س�ال‌های اخی�ر ب�ا افزای�ش‬ ‫انتظ�ارات اجتماع�ی از بنگاه‌ه�ای‬ ‫اقتصادی و س�ازمان‌ها‪ ،‬جوامع نس�بت‬ ‫ب�ه بس�یاری از مس�ائل اجتماع�ی و‬ ‫فرهنگی حساس‌تر شده‌اند‪ .‬بی‌توجهی‬ ‫س�ازمان‌ها ب�ه ای�ن حق�وق و رعایت‬ ‫نک�ردن اص�ول اخالقی در برخ�ورد با‬ ‫ذی‌نفعان خارج س�ازمان‪ ،‬احتمال بروز‬ ‫مشکالت س�ازمانی را افزایش داده‪ ،‬در‬ ‫‌نتیجه میزان س�ود و موفقیت سازمان‬ ‫را تحت تاثی�ر قرار می‌ده�د‪ .‬در عصر‬ ‫کنون�ی که عص�ر مدیریت ن�ام گرفته‬ ‫اس�ت‪ ،‬فض�ای س�ازمان‌ها به س�رعت‬ ‫در ح�ال تغییر ب�وده و به‌منظ�ور ارائه‬ ‫تصویری مثبت از س�ازمان در جوامع‪،‬‬ ‫مدی�ران اجرای�ی بای�د برنامه‌ه�ای‬ ‫مدون�ی برای توس�عه مس�ئولیت‌های‬ ‫اجتماعی و اخالقی سازمان‌شان داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫به این بهانه و برای آش�نایی بیش�تر‬ ‫مخاطب�ان ب�ا مس�ئولیت‌های مدیران‬ ‫در عرصه‌ه�ای اجتماع�ی ب�ا ش�هرام‬ ‫ش�یرکوند‪ ،‬پژوهش�گر حوزه مدیریت‬ ‫تو‌گویی داش�ته‌ایم که در‬ ‫اجرای�ی گف ‌‬ ‫ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫می‌شد که سازمان‌شان را بهره‌ور نگاه دارند‬ ‫و به ارضای نیازهای روحی و روانی کارکنان‬ ‫تشویق می‌شدند‪ ،‬در عصر حاضر مدیران را‬ ‫متوجه محیط‌های خارج از سازمان‌هایشان‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬چراکه منشور سنتی سازمان‌ها که‬ ‫دغدغه مدیران را تنها در بهره‌وری‪ ،‬توس��عه‬ ‫و س��ودآوری س��ازمان می‌دید با منشوری‬ ‫مسئولیتاجتماعی‬ ‫یعنینوعیاحساس‬ ‫تعهدمدیرانسازمان‌های‬ ‫تجاریوبخشخصوصی‬ ‫تابه‌گونه‌ایتصمیم‌گیری‬ ‫کنند که در کنار کسب سود‬ ‫برای سازمان‪ ،‬سطح رفاه‬ ‫جوامعنیزبهبودیابد‬ ‫€ €ب�ا توس�عه و پیش�رفت صنای�ع و‬ ‫فناوری و تغیی�رات اجتماعی‪ ،‬تاثیرات‬ ‫ش�رکت‌ها و س�ازمان‌ها به‌ویژه مدیران‬ ‫و مراجع تصمیم‌گی�ری در این حوزه‌ها‬ ‫بر جوامع اجتناب‌ناپذیر اس�ت‪ ،‬نظرتان‬ ‫را درب�اره اهمیت مس�ئولیت اجتماعی‬ ‫مدیران بیان کنید‪.‬‬ ‫از آنجا که ش��رکت‌ها و سازمان‌ها توسط‬ ‫مدی��ران اداره می‌ش��وند و نظ��رات آنها در‬ ‫نح��وه اداره سیس��تم‌ها تاثیر‌گ��ذار اس��ت‪،‬‬ ‫توجه به اخالق مدیران و مسئولیت‌شان در‬ ‫قبال جامعه با عنوان «مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫مدیران» از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫مدی��ران تصمیماتی را اتخ��اذ می‌کنند که‬ ‫عالوه بر داش��تن مبانی واقعیت‪ ،‬مس��تلزم‬ ‫جایگزین ش��ده است که مس��ائل محیطی‬ ‫را در دس��تور کار مدی��ران ق��رار می‌دهد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن مدیر امروز برای کس��ب توفیقات‬ ‫باید نگاه به محیط بیرونی سازمان را توسعه‬ ‫داده و افزون بر مش��تریان دائمی‌اش‪ ،‬همه‬ ‫ش��هروندان را مش��تری خود دانسته و این‬ ‫فرهنگ را در سازمان تحت امر خود تسری‬ ‫دهد‪ .‬بنابراین مدیران چنین س��ازمان‌هایی‬ ‫قض��اوت ارزش��ی و اخالقی نیز هس��ت‪ .‬به‬ ‫این ترتیب تصمیم��ات مدیران می‌تواند در‬ ‫روندی سلسله‌وار سرنوشت نهادهای جامعه‬ ‫را تا حدود زیادی دستخوش تغییر کند‪ .‬اگر‬ ‫مدیران شرکت‌ها برای اهداف اجتماعی خود‬ ‫ارزش قائل نباشند‪ ،‬آلودگی محیط‪ ،‬بیماری‪،‬‬ ‫تبعیض و نابسامانی محیط‌شان را فراخواهد‬ ‫گرفت‪ .‬اگر در گذش��ته به مدی��ران توصیه‬ ‫فقط به رضایت مش��تریان مستقیم بسنده‬ ‫نمی‌کنن��د‪ ،‬بلکه باید همه اف��راد جامعه بر‬ ‫فعالیت‌های آنها صحه بگذارند‪.‬‬ ‫€ €اخلاق مدیری�ت و مس�ئولیت‬ ‫اجتماع�ی در رابطه ب�ا رعایت ارزش‌ها‬ ‫و اص�ول اخالق�ی جامع�ه و تامی�ن‬ ‫اهداف س�ازمان از سوی مدیران مطرح‬ ‫می‌ش�وند‪ ،‬آی�ا مس�ئولیت اجتماع�ی‬ ‫و اخلاق مدیری�ت با یکدیگ�ر تفاوت‬ ‫دارند؟‬ ‫همان‌ط��ور ک��ه اش��اره کردی��د‪ ،‬اخالق‬ ‫مدیریت و مسئولیت اجتماعی دستیابی به‬ ‫اهداف س��ازمانی را تسهیل می‌کنند‪ ،‬با این‬ ‫تفاوت که مس��ئولیت اجتماعی در ارتباط با‬ ‫مس��ائل کالن س��ازمان و اخالق در ارتباط‬ ‫ب��ا رفتار ف��ردی مدیران و کارکنان اس��ت‪.‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی یعنی نوعی احس��اس‬ ‫تعهد مدیران س��ازمان‌های تجاری و بخش‬ ‫خصوصی تا به‌گون��ه‌ای تصمیم‌گیری کنند‬ ‫که در کنار کسب سود برای سازمان‪ ،‬سطح‬ ‫رفاه جوامع نیز بهبود یابد‪.‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماع��ی در واق��ع تعه��د و‬ ‫تکلی��ف مدیریت به انجام اموری اس��ت که‬ ‫ضمن توس��عه رفاه جامعه ب��ا عالیق بنگاه‬ ‫یا سازمان س��ازگار باش��د‪ .‬البته مسئولیت‬ ‫اجتماعی را بیش��تر می‌ت��وان از نظریه‌های‬ ‫اخالق اس��تنباط و اس��تخراج کرد‪ .‬یکی از‬ ‫نتایج بهبود اخالق کار در س��ازمان‪ ،‬تنظیم‬ ‫بهتر روابط در سازمان است که به نوبه خود‬ ‫باعث افزایش جو تفاهم در سازمان و کاهش‬ ‫تعارضات بین افراد و گروه‌ها شده و عملکرد‬ ‫تیمی را بهبود می‌بخش��د‪ .‬ش��اید بیشترین‬ ‫تاثی��رات اصول اخالق��ی مربوط ب��ه رفتار‬ ‫نیروی انس��انی باشد‪ .‬بر اس��اس تحقیقات‬ ‫انج��ام ش��ده تصمیم‌گیری‌ه��ای اخالقی‪،‬‬ ‫به‌ط��ور عمده تحت تاثی��ر گزینش و جذب‬ ‫افراد اخالقی است و پاداش و تنبیه متداول‬ ‫تاثیر زیادی در رعایت اصول اخالقی ندارد‪.‬‬ ‫مسئولیت اخالقی و اجتماعی‪ ،‬تعهد مداوم‬ ‫مدی��ران‪ ،‬صاحبان صنای��ع‪ ،‬تاجران و دولت‬ ‫اس��ت که آنان را به رعایت اصول اخالقی و‬ ‫توسعه اقتصادی توام با ارتقای سطح زندگی‬ ‫نی��روی کار و خانواده آنه��ا در جامعه ملزم‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫€ €درب�اره نق�ش مدی�ران در اج�رای‬ ‫مس�ئولیت‌های اجتماعی‪ ،‬س�ودآوری‬ ‫ش�رکت‌ها و س�ازمان‌ها نی�ز توضی�ح‬ ‫دهید‪ .‬به نظر شما مهم‌ترین راهکارهای‬ ‫انجام مسئولیت اجتماعی کدامند؟‬ ‫مدیریت مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت یا‬ ‫سازمان مانند اداره کردن دیگر بخش‌هاست‬ ‫ک��ه می‌ت��وان آن را خوب یا ب��د انجام داد‪.‬‬ ‫مدیری��ت صحیح مس��ئولیت‌های اجتماعی‬ ‫می‌تواند ضمن پشتیبانی از اهداف اقتصادی‬ ‫بن��گاه‪ ،‬رواب��ط خوبی با س��رمایه‌گذاران بنا‬ ‫ک��رده و با کاه��ش هزینه‌ها‪ ،‬س��ودآوری را‬ ‫افزای��ش می‌دهد‪ .‬فعاالن حوزه کس��ب‌و‌کار‬ ‫و مدی��ران ب��ه این ام��ر واقفند ک��ه اعمال‬ ‫مس��ئوالنه و منصفان��ه و ه��ر ن��وع اقدامی‬ ‫که س��بب بهب��ود کیفی��ت زندگ��ی افراد‬ ‫ذی‌نفع مجموعه می‌ش��ود‪ ،‬منجر به توسعه‬ ‫اقتصادی و س��ودآوری برای طرفین خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬مسئولیت اجتماعی ش��رکت‌ها‪ ،‬تعهد‬ ‫صاحب��ان صنعت و تجارت در مقابل جامعه‬ ‫و افراد ذی‌نفع اس��ت که باید ضمن احترام‬ ‫به فرهنگ‌های مختلف‪ ،‬موقعیت‌های شغلی‬ ‫جهت تولی��د‪ ،‬مهارت نی��روی کار‪ ،‬اجتماع‬ ‫و دول��ت ایج��اد کند‪ .‬مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫به نوعی س��ودآوری مدیران را س��اماندهی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫اگرچه مهم‌ترین هدف سازمان‌ها‪ ،‬افزایش‬ ‫کارآی��ی و س��ود اس��ت اما ب��رای حصول‬ ‫موفقی��ت‪ ،‬بای��د ب��ه انتظ��ارات اجتماعی و‬ ‫احکام اخالقی‪ ،‬واکنش مناسب نشان دهند‬ ‫و به بهترین ش��کل این‌گون��ه انتظارات را با‬ ‫اه��داف اقتصادی س��ازمان تلفی��ق کنند تا‬ ‫دس��تیابی به اهداف واالت��ری را امکان‌‌پذیر‬ ‫کنند‪ .‬بنابراین پایبندی مدیران س��ازمان‌ها‬ ‫به اصول اخالقی‪ ،‬توجه به میزان مشروعیت‬ ‫اقدامات س��ازمان از نظ��ر کارکنان‪ ،‬توجه و‬ ‫تاکید بر اصول اخالقی جهان‌‌شمول‪ ،‬تدوین‬ ‫منشور اخالقی سازمان‪ ،‬اقدامات متناسب و‬ ‫سازگار با خواست و حساسیت‌های جامعه و‬ ‫برنامه‌های آموزش اخالقیات برای مدیران و‬ ‫کارکنان از جمله اقداماتی است که مدیران‬ ‫می‌توانند در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی‬ ‫خود انجام دهند‪.‬‬ ‫همچنین با بهره‌گیری از راهکارهای الزم‬ ‫در زمینه مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬شرکت‌ها و‬ ‫س��ازمان‌ها با افزایش روابط کاری و احترام‬ ‫به حقوق کارکنان‪ ،‬مانند ایجاد موقعیت‌های‬ ‫یکس��ان برای آنها‪ ،‬نبود تبعیض و مدرنیزه‬ ‫ک��ردن کارها می‌کوش��ند کیفی��ت زندگی‬ ‫نیروی کار‪ ،‬خان��واده و موقعیت زندگی آنها‬ ‫را بهبود بخشند‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما همه مدیران در اجرای‬ ‫مس�ئولیت‌های اجتماعی م�ورد انتظار‬ ‫جامعه موفق می‌ش�وند؟ دلیل موفقیت‬ ‫ی�ا موفق نش�دن در این م�ورد را بیان‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫نخس��تین و مهم‌ترین مسئولیت اجتماعی‬ ‫هر س��ازمان و ش��رکتی‪ ،‬پیگی��ری و اجرای‬ ‫ماموریت‌های واگذار ش��ده به آن است‪ .‬اگر‬ ‫بنگاه��ی نتواند کار اصلی خ��ود را به خوبی‬ ‫انج��ام دهد‪ ،‬ت��وان انجام هی��چ کار دیگری‬ ‫را ندارد‪ .‬بنابراین نخس��تین قید مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی هر س��ازمان و ش��رکتی‪ ،‬باالبودن‬ ‫حج��م و می��زان مس��ئولیت آن در انج��ام‬ ‫موفقیت‌آمیز رس��الت خود اس��ت و دومین‬ ‫قید مسئولیت قیدشایستگی و اهلیت است‪.‬‬ ‫پذیرفتن مسئولیت‌هایی که شایستگی انجام‬ ‫آن را نداریم در حقیقت مسئولیت ناشناسی‬ ‫اس��ت‪ .‬البت��ه مهم‌تری��ن قی��د مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬قید مشروعیت و اقتدار است‪.‬‬ ‫مدی��ر ی��ک س��ازمان زمان��ی می‌تواند به‬ ‫مس��ئولیت اجتماع��ی خ��ود عم��ل کن��د‬ ‫ک��ه س��ازمانش در اه��داف اقتص��ادی و‬ ‫مسئولیت‌های قانونی س��ازمانی خود موفق‬ ‫باش��د‪ .‬در غیرای��ن ص��ورت نمی‌توان��د به‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی خود عمل کند‪ .‬امروزه‬ ‫مدیران در زمینه تحقق مسئولیت اجتماعی‬ ‫س��ازمان‌ها‪ ،‬با مس��یری ناهموار مواجه‌اند و‬ ‫معضالت و مش��کالتی را پیش رو دارند که‬ ‫یک��ی از مش��کالت عمده‪ ،‬توج��ه نکردن به‬ ‫محیط رقابتی در جهان امروز است‪.‬‬ ‫€ €به عنوان س�وال پایانی‪ ،‬نظرتان در‬ ‫رابطه با نقش مدیریت کیفیت اخالق در‬ ‫توس�عه پایدار و ارتباط این دو مقوله با‬ ‫مسئولیت اجتماعی چیست؟‬ ‫مدیری��ت کیفی��ت اخ�لاق در بنگاه‌های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬بر مبنای یک نظریه درس��ت در‬ ‫خط‌مش��ی شرکت است و ش��امل دیدگاهی‬ ‫اجتماعی اس��ت که بر اس��اس آن‪ ،‬بنگاه یا‬ ‫سازمان عضوی از همان جامعه‌ای محسوب‬ ‫می‌ش��ود که کاال و خدمات را به اعضای آن‬ ‫جامعه می‌فروشد‪ .‬به این ترتیب برای اینکه‬ ‫مدیران شرکت‌ها و سازمان‌ها در زمینه‌های‬ ‫مختل��ف موف��ق ش��وند‪ ،‬باید فن��اوری آنان‬ ‫از س��وی جامعه مورد پذیرش ق��رار گیرد‪،‬‬ ‫محصوالت یا خدمات آنها به فروش برس��د‬ ‫و در اجتم��اع از وجه��ه مثبت��ی برخوردار‬ ‫باش��ند ول��ی چنانچه ب��ه هر عل��ت یکی از‬ ‫محصوالت ارائه ش��ده به مش��تریان یا یکی‬ ‫از فعالیت‌های س��ازمان‌ها مقبولیت خود را‬ ‫در جامعه از دست بدهد‪ ،‬مدیریت مجموعه‬ ‫در زمین��ه مس��ئولیت اجتماع��ی‌اش موفق‬ ‫عمل نکرده و س��ازمان دچار مشکل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ام��روزه تمای��ل روزافزون��ی ب��ه س��وی‬ ‫اجتماعی‪-‬اخالق��ی‬ ‫مس��ئولیت‌پذیری‬ ‫ش��رکت‌ها در حال ش��کل‌گیری است‪ .‬این‬ ‫ام��ر می‌تواند به عنوان ی��ک فاکتور مهم در‬ ‫جهت پیش��برد اهداف س��ازمانی همگام با‬ ‫س��ایر فاکتورهای مدیریتی‪ ،‬توفیقات بیشتر‬ ‫ش��رکت‌ها را در جامعه‌ای که در آن فعالیت‬ ‫می‌کنن��د در پ��ی داش��ته باش��د‪ .‬تحرکات‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتصادی در جهت دس��تیابی به‬ ‫اه��داف خود برای کس��ب س��ود و افزایش‬ ‫سرمایه است و اخالق و مسئولیت اجتماعی‬ ‫تضمین‌کننده توسعه پایدار و رسیدن به این‬ ‫اهداف در س��الیان متمادی اس��ت؛ به شرط‬ ‫آنکه مدیران نیز به اخالق و مس��ئولیت‌های‬ ‫اجتماع��ی خ��ود در جامعه واق��ف و پایبند‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رابطه مديريت‬ ‫و مسئوليت اجتماعي‬ ‫رامين نعمتي‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫نهادينه‌س��ازي مس��ئوليت اجتماع��ي در بنگاه‌ها‬ ‫و س��ازمان‌ها مس��تلزم ايجاد س��اختارهاي مناسب‬ ‫اس��ت‪ .‬اعتقاد به نقش بي‌بديل مس��ئوليت اجتماعي‬ ‫در س��ازمان‪ ،‬به عنوان س��نگ بناي مديريت مسائل‬ ‫عمومي و اجتماعي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است‪.‬‬ ‫زماني که مديران س��ازمان‌ها مسئوليت اجتماعي را‬ ‫باور کرده و بپذيرند که توجه به مسئوليت اجتماعي‬ ‫در سازمان‌ش��ان ضروري اس��ت‪ ،‬به ط��ور حتم خود‬ ‫آنها به بسترس��ازي براي تحق��ق آن اقدام مي‌کنند‪.‬‬ ‫در زمينه مس��ئوليت‌هاي اجتماع��ي‪ ،‬مديران بايد از‬ ‫جزءنگري نس��بت ب��ه اهداف س��ازماني خود رهايي‬ ‫يافته و اهداف عالي‌تري را در رابطه با جوامع‪ ،‬کشور‬ ‫و جهان فرا راهشان قرار دهند‪ .‬در عصر جهاني شدن‪،‬‬ ‫موفقيت و س��ربلندي مديران در آن است که جهاني‬ ‫بينديشند و در منشور سازماني که تدوين مي‌کنند‪،‬‬ ‫س��ازمان‪ ،‬کش��ور و جهان را در يک جايگاه و مرتبه‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫متخصصان مديريت‪ ،‬مس��ئوليت اجتماعي مديران‬ ‫بنگاه‌ه��ا را اين‌گونه تعريف کرده‌اند‪« :‬تعهد و تکليف‬ ‫مديريت به انجام کارهايي که ارتقا‌دهنده رفاه جامعه‬ ‫و عاليق بنگاه باشد»‪ .‬همين طور «کنت هاتن و ماري‬ ‫هاتن» از نظريه‌پردازان مديريت‪ ،‬مسئوليت اجتماعي‬ ‫بن��گاه را از منظ��ر ذي‌نفعان بنگاه تعري��ف کرده‌اند‪:‬‬ ‫«بحث مسئوليت‌هاي اجتماعي بنگاه‌ها وقتي مطرح‬ ‫مي‌ش��ود که در مديريت ذي‌نفعان بنگاه خللي وارد‬ ‫ش��ده باش��د‪ .‬بي‌توجهي بنگاه (مديريت سازمان) به‬ ‫ذي‌نفع خارجي‪ ،‬س��بب بروز پيامده��اي ناگوار براي‬ ‫مصرف‌کنن��ده کاالي آن بن��گاه مي‌ش��ود و ب��ه اين‬ ‫صورت حريم و مرز جامعه شکس��ته مي‌شود‪ ».‬پس‬ ‫به اين ترتيب مس��ئوليت اجتماعي‪ ،‬مسئوليت مدير‬ ‫آينده‌نگر اس��ت‪ .‬اگر اين تعاريف را با يکديگر ترکيب‬ ‫کنيم‪ ،‬مي‌توان مسئوليت اجتماعي بنگاه‌ها يا مديران‬ ‫آنها را چنين تعريف کرد‪« :‬مس��ئوليت‌هاي اجتماعي‬ ‫مديران يا بنگاه‌ها عبارت است از الزام به پاسخگويي‬ ‫و ارض��اي توقعات گروه‌هاي ذي‌نف��ع خارجي اعم از‬ ‫مشتريان‪ ،‬تامين‌کنندگان‪ ،‬توزيع کنندگان‪ ،‬پاسداران‬ ‫محيط‌زيس��ت و اهالي محل فعاليت واحد توليدي و‬ ‫خدماتي‪ ،‬با حفظ منافع گروه‌هاي ذي‌نفع داخلي اعم‬ ‫از مالکان يا سهامداران و کارکنان واحد‪».‬‬ ‫نخس��تين مس��ئوليت يک فرد حرف��ه‌اي‪2500 ،‬‬ ‫سال پيش در س��وگندنامه بقراط (بزرگترين حکيم‬ ‫يوناني) آمده اس��ت «هرگز دانسته‪ ،‬زيان وارد مکن‪».‬‬ ‫بنابراين يک مدير ش��رکت درحالي در برابر اجتماع‬ ‫مسئوليت‌پذير اس��ت که به طريقي عمل کند که به‬ ‫ديگران زياني وارد نشود‪.‬‬ ‫مديران سازمان‌ها به منظور متقاعد کردن کارکنان‬ ‫خ��ود ب��راي دس��تيابي به اه��داف س��ازمان‪ ،‬عالوه‬ ‫برمجموعه‌اي از امور‪ ،‬باي��د پايبندي و تعهد خود به‬ ‫اخالقيات را از طريق رفتار و در عمل نيز نشان دهند‪.‬‬ ‫اخ�لاق مديران‪ ،‬ضامن بقاي بنگاه‌ها و س��ازمان‌ها‬ ‫اس��ت و ب��ه ش��رطي مي‌توانن��د در راس��تاي انجام‬ ‫مس��ئوليت‌هاي اجتماع��ي‪ ،‬اخالقي عم��ل کنند که‬ ‫مدي��ران آن اخالق‌مدار بوده و همان‌طور که پيش‌تر‬ ‫گفته ش��د‪ ،‬در عمل اصول اخالق��ي را رعايت کنند‪،‬‬ ‫نه اينک��ه ديگران را توصيه و حتي دس��تورالعمل‌ها‬ ‫و مقررات��ي را وضع کنند ولي خودش��ان غيراخالقي‬ ‫عم��ل کنن��د؛ ک��ه در اين حال��ت کارکنان بس��يار‬ ‫س��ريع بر اين امر واقف ش��ده و مدير آن مجموعه با‬ ‫مش��کل مواجه خواهد شد‪ .‬نکته ديگر اينکه هرعمل‬ ‫قانون��ي را نمي‌ت��وان اخالقي و مطابق با مس��ئوليت‬ ‫اجتماعي مدي��ران خواند‪ ،‬اعمال قانون��ي هم بايد با‬ ‫زيرس��اخت‌هاي اخالق و مسئوليت اجتماعي تدوين‬ ‫ش��ده باش��ند تا پايه‌اي استوار داش��ته و بتوانند در‬ ‫جامعه فعاليت کنند‪.‬‬ ‫مديران اين عصر نبايد خود را درگير وظايف سنتي‬ ‫برنامه‌ريزي‪ ،‬س��ازماندهي و نظارت کنند‪ .‬ليکن بايد‬ ‫با ابع��اد اجتماعي و عمومي تخص��ص و حرفه خود‬ ‫آش��نا بوده و از آثار سازمان خود بر محيط اجتماعي‪،‬‬ ‫اقليمي و فرهنگي آگاهي کامل داش��ته باشند‪ .‬نکته‬ ‫مهمي که مديران باي��د نصب‌العين خود قرار دهند‪،‬‬ ‫اين اس��ت که هرگاه توجه ب��ه محيط خارجي‪ ،‬براي‬ ‫اس��تفاده از آن براي اهداف درون سازماني باشد‪ ،‬اين‬ ‫امر به تحقق مسئوليت اجتماعي منجر نخواهد شد‪،‬‬ ‫بلکه زماني قادر خواهيم بود اين مس��ئله را به عنوان‬ ‫مسئوليت اجتماعي مطرح کنيم که توجه به مصالح‬ ‫جامعه به خاطر منافع عامه بوده و مس��تقل از منافع‬ ‫آن ب��راي س��ازمان مورد عنايت و توج��ه قرار گرفته‬ ‫باش��د‪ .‬مديران اين عصر بايد ع�لاوه بر تخصص‌ها و‬ ‫مهارت‌ه��اي فني‪ ،‬اداري و انس��اني به مه��ارت اداره‬ ‫مسائل اجتماعي و پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي و‬ ‫محيطي نيز اش��راف داشته باشند و به مسائل جامعه‬ ‫نيز همانند اهداف سازماني خود بنگرند‪.‬‬
‫نگاه ویژه‬ ‫جاذبه‌هاي طبيعي‬ ‫آذربایجان شرقی‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گردشگري عيدانه‬ ‫سفر به قلعه‌ ضحاک ‪ ،‬قلعه هالکوخان ‪ ،‬بناب و تماشاي بهار‪...‬‬ ‫اهر‪ :‬تاالب خرمالو‪ ،‬تاالب ديپ سبز‪ ،‬جنگل طبيعي‬ ‫انداب يا پارک جنگلي فندقلو‪ ،‬جنگل طبيعي تنباکو‪،‬‬ ‫چشمه آب معدني گازدار عربشاه‪ ،‬چشمه آب معدني‬ ‫مش��ک عنبر‪ ،‬چش��مه آب معدني دره آبش احمد‪،‬‬ ‫چش��مه آب معدني آبريس‪ ،‬چشمه آغ بالغ‪ ،‬چشمه‬ ‫دوغو گلي يا همان نه چشمه‪ ،‬حاشيه رودخانه ارس‪،‬‬ ‫طبيعت دشت اهر‪ ،‬کوه قره داغ يا ارسباران‪.‬‬ ‫بس�تان آباد‪ :‬ت��االب و درياچه ق��وري گل‪ ،‬دره‬ ‫سعيدآباد‪ ،‬چش��مه آب گرم معدني بستان آباد‪ ،‬غار‬ ‫اسکندر‪ ،‬غار آق‌بالغ‪ ،‬کوه‌هاي بزغوش‪.‬‬ ‫بناب‪ :‬تاالب بين‌المللي قره قشالق گولي يا چشمه‬ ‫قشالق س��ياه‪ ،‬دره‌هاي توران دره س��ي‪ ،‬قراچوبوق‬ ‫دره س��ي‪ ،‬غ��ار قويونالر‪ ،‬غار چاخماخ�لار‪ ،‬طبيعت‬ ‫روستاهاي بناب‪ ،‬منطقه قره قشون يا سياه لشگر‪.‬‬ ‫تبري�ز‪ :‬ارتفاع��ات س��هند‪ ،‬ارتفاعات م��وروداغ‪،‬‬ ‫تاالب ق��وري گل‪ ،‬تلخه رود يا آج��ي چاي‪ ،‬مهران‬ ‫رود ي��ا قوري چاي‪ ،‬رودخانه ليقوان‪ ،‬دره ليقوان‪،‬غار‬ ‫اسکندر‪.‬‬ ‫جلفا‪ :‬آبشار آسياب خرابه‪ ،‬چشمه آب گرم اله‌حق‪،‬‬ ‫چشمه آب معدني اسب فروشان‪ ،‬چشمه آب معدني‬ ‫اردها‪ ،‬چش��مه آب معدني س��اري قيه‪ ،‬چشمه آب‬ ‫رس‪ ،‬جن��گل کيامک��ي‪ ،‬دامنه‌ه��اي کيامکي داغي‪،‬‬ ‫دامنه کوه کنتال سراب‪ ،‬دامنه‌هاي ساواالن يا همان‬ ‫س��بالن‪ ،‬دامنه‌هاي بزگوش‪ ،‬طبيع��ت دره ماهاران‪،‬‬ ‫طبيعت ييالق قره چي‪.‬‬ ‫س�راب‪ :‬دامنه‌ه��اي س��اواالن يا همان س��بالن‪،‬‬ ‫دامنه‌هاي بزگوش‪ ،‬چش��مه آب گر ‌م اله‌حق‪ ،‬چشمه‬ ‫آب معدني اس��ب فروشان‪ ،‬چشمه آب معدني اردها‪،‬‬ ‫چشمه آب معدني ساري قيه‪ ،‬چشمه آب رس‪.‬‬ ‫شبس�تر‪ :‬آبشار عيش آباد‪ ،‬آبش��ار سرکند ديزج‪،‬‬ ‫چشمه صوفيان‪.‬‬ ‫کليب�ر‪ :‬دره پيغام‪ ،‬چش��مه آب گرم قلعه کندي‪،‬‬ ‫چشمه آب گرم يل سويي‪ ،‬چشمه آب معدني باالسا‪.‬‬ ‫مراغ�ه‪ :‬درياچ��ه علوي��ان‪ ،‬چش��مه آب معدن��ي‬ ‫ورجوي‪ ،‬چشمه آب معدني‌هاي دره گشايش‪ ،‬چشمه‬ ‫شورس��ويي يا آب شور‪ ،‬چشمه ساري سو يا آب زرد‪،‬‬ ‫قره پالچيق يا سياه گِل‪ ،‬ايستي بالغ يا چشمه گرم‪.‬‬ ‫مرند‪ :‬چشمه باش کهريز‪ ،‬غار کبوتر يا هامپوئيل‪،‬‬ ‫غار‌هاي رصدخانه‪ ،‬طبيعت گردنه پيام‪ ،‬قنات بزرگ‬ ‫و معروف بي‌گوزي يا چشمه داماد‪.‬‬ ‫ميان�ه‪ :‬حاش��يه رودخان��ه قرانقو چاي‪ ،‬حاش��يه‬ ‫رودخان�� ‌ه دوغموش‪ ،‬حاش��يه رودخانه ق��زل اوزن‪،‬‬ ‫حاشيه رودخانه گرمه چاي يا گرم رود‪.‬‬ ‫هش�ترود‪ :‬دامنه کوه سهند‪ ،‬حاش��يه رود قرانقو‪،‬‬ ‫حاش��يه رود آي دوغموش‪ ،‬حاش��يه رود آجي چاي‪،‬‬ ‫حاش��يه رود قلعه چاي‪ ،‬حاش��يه رود ق��وري چاي‪،‬‬ ‫حاشيه رود آجيرلود‪ ،‬حاشيه رود ليالن چاي‪ ،‬چشمه‬ ‫پيرسقا‪.‬‬ ‫هريس‪ :‬آبشار اسماعيل کندي‪ ،‬آبشار بلند دربند‬ ‫گوراوان‪ ،‬آبش��ار شيرالن‪ ،‬چش��مه آبگرم سوقالخان‪،‬‬ ‫کوه قوشا داغ‪ ،‬کوه ساپالغ‪ ،‬طبيعت روستاي شيران‪،‬‬ ‫طبيعت روستاي مينق‪.‬‬ ‫‹ ‹غذاهاي محلي‬ ‫کوفته تبريزي‪ ،‬خاگينه تبريزي‪ ،‬قيس��اوا‪ ،‬رش��ته‬ ‫خطايي‪ ،‬حلواي زنجبيلي‪ ،‬شکم پاره يا قارني ياريق‪،‬‬ ‫دلمه برگ موي آذري‪ ،‬آش کلم‪ ،‬رشته پلو يا گابلي‪،‬‬ ‫آش مي��وه‪ ،‬مرباي گل‪ ،‬ش��وربا‪ ،‬کوکوي لوبياس��بز‪،‬‬ ‫خوراک قيزاتما‪ ،‬آش رش��ته‪ ،‬خورش هويج تبريزي‪،‬‬ ‫خورش قورمه سبزي آذربايجان‪.‬‬ ‫‹ ‹سوغات‬ ‫آجيل‪ ،‬انواع خشکبار نظير برگه هلو‪ ،‬برگه زردآلو‪،‬‬ ‫آلو خشک‪ ،‬شيريني‌هاي مختلف چون اريس‪ ،‬قرابيه‪،‬‬ ‫نوقا و لوز‪ ،‬ش��يريني کنجدي‪ ،‬ش��کالت تس��بيحي‪،‬‬ ‫سوجوق مراغه‪ ،‬باس��لق مراغه‪ ،‬ميان پرگالبي مراغه‬ ‫و عجب‌ش��ير‪ ،‬ميان پر کردش��ت‪ ،‬حل��واي گردويي‪،‬‬ ‫صابون مراغه‪ ،‬همچنين فرش‪ ،‬گليم‪ ،‬جاجيم‪ ،‬ورني‪،‬‬ ‫کيف‌وکفش چ��رم از جمله س��وغاتي‌هاي مهم اين‬ ‫استان به‌شمار مي‌آيد‪.‬‬ ‫از ديگ��ر محص��والت مي‌ت��وان ب��ه تس��بيح نقره‬ ‫کوبي ش��ده‪ ،‬پارچه‌هاي ابريش��مي چ��اپ کالقه‌اي‪،‬‬ ‫ظروف نقره‪ ،‬ظروف س��فالي‪ ،‬معرق کاشي و‪ ...‬اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫محمدعل�ي عرفي‌نژاد‪ -‬گروه‬ ‫گ�زارش‪ :‬ن��وروز و روز‌ه��اي‬ ‫نخس��تين به��اري و تعطي�لات‬ ‫ضمن اينکه خاطره‌هاي بس��ياري را نزد همه‬ ‫زن��ان و م��ردان و نوجوان‌ه��اي ايران��ي زنده‬ ‫مي‌کند‪ ،‬بيشترين ثمره‌اش همزباني و مهرباني‬ ‫و رفاق��ت بين رفق��ا و خانواده‌هاس��ت؛ جمع‬ ‫ش��دن چندي��ن خان��واده از ي��ک فاميل در‬ ‫تعطي�لات ن��وروزي چه در ش��هر‌هاي محل‬ ‫زندگي و چه در دورتر‌ها‪ ،‬اتفاقي است که فقط‬ ‫در اين س��رزمين رخ مي‌ده��د‪ ،‬در جايي که‬ ‫دوس��تي و مهرباني را به زبان��ي ويژه تعريف‬ ‫مي‌کنند‪ ،‬خاطره‌ها پشت به پشت نقل مي‌شد‬ ‫و سر هر سفره‌اي از سفره هفت‌سين گرفته تا‬ ‫عروسي و جلسات مذهبي و روز‌ها و شب‌هاي‬ ‫مح��رم و وقت افط��اري دادن‌هاي ماه مبارک‬ ‫رمضان‪ ،‬ش��نيدن نام ياران و دوستان به سفر‬ ‫رفت��ه و جايش خال��ي‪ /‬اي کاش او را ببينيم‬ ‫دوب��اره‪ /‬و در نهايت خ��دا رحمتش کند‪ ،‬آدم‬ ‫خوب��ي بود‪ ،‬حيف ش��د و‪ ...‬تپيدن‌هاي دل را‬ ‫بيشتر مي‌کند و‪...‬‬ ‫بگذري��م از دل‌بس��تن‌ها و آفريدن کالم به‬ ‫مهر و عش��ق و باالخره ازدواج و تشکيل خانه‬ ‫و زندگ��ي دادن را‪ ...‬ب��ه هر ح��ال فصل بهار‬ ‫و تعطيالت عيد و ن��وروز يکي از فرصت‌هاي‬ ‫طاليي است براي سفر‪ ،‬البته وقتي ديگ ‌ر افراد‬ ‫فاميل و خانواده هم همراهي کنند مي‌ش��ود‬ ‫نورعلي‌ن��ور‪ ،‬گردش روزانه در کوه و دش��ت و‬ ‫کنار آب و س��احل‪ ...‬شب‌نشيني در فضاهاي‬ ‫مختل��ف‪ ،‬خاطره‌س��ازي مادربزرگ‌ه��ا و‬ ‫پدربزرگ‌ه��ا و بازي‌هاي فاميلي و پخت‌وپز و‬ ‫خنده و تفريح و مان��دگاري ياد و خاطره‌اش‬ ‫براي هميش��ه زندگي و‪ ...‬به‌رس��م معمولی و‬ ‫برنامه‌ه��اي مربوط به مطبوع��ات روزنامه‌ها‪،‬‬ ‫مج�لات و عيد نامه‌ها‪ ...‬ي��ک چند روزي هم‬ ‫توليد و چاپ سفرنامه‌ها و گردشگري شهري‬ ‫و س��رزميني‪ ،‬خالي از لطف نيست و با همين‬ ‫نيت اين‌بار يکي از بخش‌هاي اين ميهن زيبا‬ ‫و پاک و مطهر را که در آذربايجان شرقي قرار‬ ‫دارد‪ ،‬براي‌ت��ان جمع‌وج��ور کرده‌ايم‪ .‬از قلعه‬ ‫ضح��اک گرفته تا نمونه ديوار چين‪ ،‬اش��کان‬ ‫قلع��ه و کليبر و دژبابک و ديدني‌هاي مانده از‬ ‫ضحاک و ماد‌ها تا عجب ش��ير و قلعه پشتو تا‬ ‫ورزقان و قلعه هالکوخان‪ ،‬تا اهر و بستان‌آباد‬ ‫و بن��اب و پل پنج چش��مه‪ ،‬خان��ه اميرنظام‬ ‫گروس��ي و باالخره جلفا‪ ،‬س��راب و شبستر و‬ ‫مراغه و هش��ترود و هريس ت��ا قوري چاي و‬ ‫کوه‌هاي بزغدش و چش��مه ش�لاق سياه و‪...‬‬ ‫البته غذا‌هاي محلي‪ ...‬از کوفته تبريزي گرفته‬ ‫تا خاگينه تبريزي‪ ،‬شکم‌پاره و دلم ‌ه برگ‌مو و‬ ‫آش کلم‪ ،‬آش میوه‪ ،‬آش رشته و قورمه‌سبزي‬ ‫مخصوص آذربايجاني‌ها و نيز س��وغات (انواع‬ ‫خشکبار و شيريني‌هاي مشهوري مثل قرابيه‪،‬‬ ‫نوقا‪ ،‬لوز و شکالت سبحي‪)...‬‬ ‫هنوز هم در فکر هس��تيد که ب��روم يا نه!‪...‬‬ ‫الاق��ل براي دي��دار و خريد گلي��م و فرش و‬ ‫جاجيم برويد آن‌طرف‌ها‪ ...‬گرچه گردش��گري‬ ‫و ايرانگردي‪ ...‬به‌ويژه در روز‌هاي س��فر چيزي‬ ‫از عمر ما و شما کم نمي‌کند‪...‬‬ ‫نگاه کنيم و بخوانيم‪...‬‬ ‫‹ ‹جاذبه‌ه�اي گردش�گري آذربايج�ان‬ ‫شرقي‪ ،‬از قلعه‌ ضحاک تا دژ بابک کليبر‬ ‫اين اس��تان از شمال به جمهوري‌آذربايجان‬ ‫و کش��ور ارمنستان‪ ،‬از غرب و جنوب غرب به‬ ‫اس��تان آذربايجان غربي‪ ،‬از ش��رق به استان‬ ‫اردبي��ل و از جنوب به اس��تان زنجان محدود‬ ‫مي‌شود‪ .‬براس��اس آخرين تقسيمات کشوري‬ ‫اين اس��تان داراي ‪ 20‬شهرستان‪ 42 ،‬بخش‪،‬‬ ‫‪ 141‬دهس��تان و ‪ 57‬ش��هر مي‌باش��د‪ .‬مرکز‬ ‫استان آذربايجان شرقي‪ ،‬شهر تبريز است و از‬ ‫شهرهاي مهم آن مي‌توان به اهر‪ ،‬ميانه‪ ،‬مرند‬ ‫و مراغه اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه�ي گ�ذرا ب�ه نق�اط تفريح�ي و‬ ‫گردشگري آذربايجان شرقي‬ ‫اس��تان آذربايج��ان ش��رقي به دلي��ل دارا‬ ‫بودن قلعه‌ه��اي متعدد يکي از نق��اط بالقوه‬ ‫گردش��گري ايران محسوب مي‌شود‪ .‬بسیاری‬ ‫از دژ‌هايي ک��ه گواه اقتدار و تم��دن ايرانيان‬ ‫مقيم اين س��رزمين در طول تاريخ اس��ت در‬ ‫این منطق��ه قرار دارد‪ .‬قلع��ه ضحاک در ‪20‬‬ ‫کيلومتري جنوب ش��رقي شهرستان هشترود‬ ‫در اس��تان آذربايجان ش��رقي واقع شد ‌ه اين‬ ‫دژ تاريخ��ي‪ ،‬به احتم��ال بازمانده‌اي از دوران‬ ‫اشکانيان يا معبدي زرتش��تي يا محلي براي‬ ‫پادگان نظامي بوده‌است‪.‬‬ ‫ط��اق اين دژ‪ ،‬در کنار آث��ار به جا مانده در‬ ‫تپه ميل ورامين‪ ،‬از نمونه‌هاي معماري روزگار‬ ‫اش��کاني اس��ت که بعدها به ش��کلي کامل‌تر‬ ‫و ش��کوهمندتر در طراح��ي ايوان‌خس��رو در‬ ‫تيسفون ديده مي‌شود‪.‬‬ ‫قلع��ه ضح��اک نخس��تين‌بار در س��ال‬ ‫‪ ‌1349‬شمس��ی توس��ط ي��ک هي��ات‬ ‫باستان‌شناسي آلماني بررسي شد‪ .‬آثار برجاي‬ ‫مانده از برج‌هاي نيم اس��توانه‌اي به نام دروازه‬ ‫قلعه و پوشش ديوارها که از سنگ‌هاي مکعب‬ ‫مستطيلي اس��ت‪ ،‬نش��ان‌دهنده قدمت بنا تا‬ ‫دوره ساساني اس��ت ولي سفال‌هاي به‌دست‬ ‫آمده نش��ان‌دهنده س��ده‌هاي ‪ 6‬و ‪ 7‬هجري‬ ‫اس��ت‪ .‬اين قلعه در باالي تونل راه‌آهن تهران‬ ‫تبري��ز مابين دو رود قرانقو و ش��ورچاي قرار‬ ‫دارد‪ .‬با توجه به آثار به‌جاي مانده‪ ،‬اين قلعه از‬ ‫هزاره دوم پيش از ميالد تا دوران تيموريان بر‬ ‫پا و در دوره اشکانيان بسيار پررونق بوده است‪.‬‬ ‫قلعه ضحاک همان قلعه اژدهاک مادهاست و‬ ‫آث��اري هم از ديوارچين��ي اورارتوييان در آن‬ ‫ديده مي‌ش��ود‪ .‬برج‌هاي ديده باني اش��کاني‬ ‫قلعه همچنان سالم مانده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹قلعه جمهور يا دژ بابک کليبر‬ ‫قلع��ه جمه��ور مع��روف ب��ه دژ باب��ک در‬ ‫‪ 50‬کيلومت��ري ش��مال شهرس��تان اهر و در‬ ‫ارتفاعات غربي شعبه‌اي از رود بزرگ قره سو‬ ‫قرار دارد؛ منطق��ه‌اي که به نام کليبر معروف‬ ‫اس��ت‪ .‬دژ بابک خرمدين‪ ،‬دژي اس��ت بر فراز‬ ‫قله کوهستاني در حدود ‪ 2300‬تا ‪ 2700‬متر‬ ‫بلندتر از سطح دريا‪.‬‬ ‫اط��راف اين قلع��ه را از هر ط��رف دره‌هاي‬ ‫عميق��ي با ‪ 400‬تا ‪ 600‬مت��ر عمق فراگرفته‬ ‫اه�ر‪ :‬ب��ازار سرپوش��يده اهر‪ ،‬بقعه ش��يخ‬ ‫ش��هاب‌الدين اهري‪ ،‬تپه اژدهاداشي‪ ،‬تپه امام‬ ‫چاي‪ ،‬هاچا تپه سي‪ ،‬الري تپه حمام کردشت‪،‬‬ ‫خانه دکتر قاس��م اهري‪ ،‬سد س��تارخان اهر‪،‬‬ ‫سنگ نبشته سقندل‪ ،‬س��نگ نبشته شيشه‪،‬‬ ‫قلعه آوارس��ين‪ ،‬قلع��ه نودوز‪ ،‬قلعه پش��توي‬ ‫هوران��د‪ ،‬قلعه جوش��ون‪ ،‬قلعه قهقه��ه‪ ،‬قلعه‬ ‫پش��تاب‪ ،‬کاروانسراي شاه عباس��ي‪ ،‬محوطه‬ ‫تاريخي قوبول دره س��ي‪ ،‬مسجد جامع اهر و‬ ‫موزه شيخ شهاب‌الدين اهري‪.‬‬ ‫مس��جد زرگرل��ر‪ ،‬مس��جد قرم��ز‪ ،‬مکان‌هاي‬ ‫تفريحي خانيم باغي و پ��ارک ملي‪ ،‬معماري‬ ‫صخره‌اي صور‪ ،‬موزه مردم‌شناسي بناب‪.‬‬ ‫تبريز‪ :‬ارگ عليشاه‪ ،‬بازار تاريخي تبريز‪ ،‬باغ‬ ‫فتح‌آباد‪ ،‬برج آتش‌نش��اني‪ ،‬برج خلعت‌پوشان‪،‬‬ ‫بقع��ه صاحب‌االم��ر‪ ،‬تفرج��گاه ائل‌گلي‪ ،‬پل‬ ‫آجي چاي‪ ،‬پل قاري کورپوس��ي‪ ،‬حمام نوبر‪،‬‬ ‫خان��ه اردوباري‪ ،‬خان��ه امير نظام گروس��ي‪،‬‬ ‫خانه بلورچي��ان‪ ،‬خانه بهنام‪ ،‬خانه حيدرزاده‪،‬‬ ‫خانه ش��ربت اوغلي‪ ،‬خان��ه کوزه‌کناني‪ ،‬خانه‬ ‫گنج��ه‌اي‌زاده‪ ،‬خرابه‌ه��اي مقب��ره دوازده‬ ‫گوشه غازان پس��ر ارغوان‪ ،‬خانه اعياني‪ ،‬خانه‬ ‫مش��روطيت يا همان موزه مش��روطيت‪ ،‬ربع‬ ‫رش��يدي‪ ،‬عمارت ش��هرداري‪ ،‬کاروانس��راي‬ ‫گويچه بئل‪ ،‬گورس��تان پنبه شلوار‪ ،‬گورستان‬ ‫ش��ادباخ مش��ايخ‪ ،‬مس��جد کب��ود‪ ،‬مس��جد‬ ‫ش��اه طهماس��ب صفوي معروف به مس��جد‬ ‫صاحب‌االمر‪ ،‬مقبره الش��عرا‪ ،‬موزه آذربايجان‪،‬‬ ‫موزه شهر و ش��هرداري‪ ،‬موزه استاد شهريار‪،‬‬ ‫موزه عصر ايلخاني‪ ،‬موزه سنجش‪ ،‬موزه قاجار‪.‬‬ ‫جلفا‪ :‬امام��زاده محمد در روس��تاي نوجه‬ ‫مهر‪ ،‬امامزاده ش��عيب‪ ،‬امامزاده اسماعيل‪ ،‬پل‬ ‫ضياالمل��ک نخجواني‪ ،‬حمام عب��اس ميرزاي‬ ‫قاجار‪ ،‬حمام کردش��ت‪ ،‬قلعه کردش��ت‪ ،‬قلعه‬ ‫علي بيک‪ ،‬کل تپه يا تپه خاکس��تر کليس��اي‬ ‫سن استپانوس‪ ،‬گور قلعه‌يي‪.‬‬ ‫س�راب‪ :‬بقعه شيخ اسحاق‪ ،‬تپه قلعه جوق‪،‬‬ ‫چهارطاقي آغيمون‪ ،‬روستاي تاريخي لنجوان‪،‬‬ ‫سنگ‌افراشته‌هاي قيرخ قيزالر‪ ،‬سنگ نوشته‬ ‫اورارتوي��ي به‌وي��ژه س��نگ نوش��ته رازليقو‪،‬‬ ‫سنگ‌نبش��ته نش��تبان‪ ،‬قلعه‌آيي قلعه س��ي‪،‬‬ ‫مسجد جامع‪ ،‬مسجد جمال‌آباد و موزه عشاير‬ ‫سراب‪.‬‬ ‫شبستر‪ :‬آرامگاه ش��يخ محمود شبستري‪،‬‬ ‫بندر شرفخانه در ‪ 20‬کيلومتري شبستر‪ ،‬تپه‬ ‫قره تپه‪ ،‬مزار پير رجب‪ ،‬مس��جد جامع تسوج‬ ‫شبس��تر‪ ،‬موزه هداياي خامنه در شهر خامنه‬ ‫از توابع شبستر‪.‬‬ ‫کليبر‪ :‬بقعه ش��اه قاس��م‪ ،‬پ��ل خداآفرين‪،‬‬ ‫حمام قديمي داخل ش��هر‪ ،‬قص��ر وينه‪ ،‬قصر‬ ‫آيينه‌لو‪ ،‬قلعه بابک خرمدين‪ ،‬قيز قلعه س��ي‪،‬‬ ‫قلعه بز‪ ،‬قلعه يزيد‪ ،‬قلعه فرخي‪ ،‬کاروانس��راي‬ ‫شاه عباس‪.‬‬ ‫مراغ�ه‪ :‬آرام��گاه اوحدي مراغ��ه‌اي‪ ،‬بقعه‬ ‫سيدمحمد عطااهلل‪ ،‬تپه گل تپه‪ ،‬تپه سرگيزه‪،‬‬ ‫تپه چخم��اق‪ ،‬تپه ق��رالر تازه کند ق��ره ناز‪،‬‬ ‫تپه چوانباغ‪ ،‬تپه قزل ارس�لان‪ ،‬پ��ل خانقاه‪،‬‬ ‫پل مردق‪ ،‬رصدخانه‪ ،‬س��راي حسيني‪ ،‬سراي‬ ‫خواجه ملک‪ ،‬س��راي صدر کبير‪ ،‬گنبد کبود‪،‬‬ ‫گنبد مدور‪ ،‬کليس��اي هوانس‪ ،‬مس��جد طاق‪،‬‬ ‫مسجد مال رستم‪ ،‬مس��جد معزالدين‪ ،‬مسجد‬ ‫جامع‪ ،‬مس��جد زنجيرلي‪ ،‬مس��جد شيخ تاج‪،‬‬ ‫معبد مهر‪ ،‬مقبره آقاالر و موزه سنگ نگاره‌ها‪،‬‬ ‫موزه مراغه‪.‬‬ ‫مرند‪ :‬آتش��کده مانداگارانا‪ ،‬امامزاده احمد‪،‬‬ ‫بستان‌آباد‪ :‬تپه قديمي ديرمان تپه سي يا‬ ‫طاحونه‪ ،‬تپه قديمي نادر تپه س��ي‪ ،‬گورستان‬ ‫روستاي ديزناب‪ ،‬گورستان روستاي امين‌آباد‪،‬‬ ‫عمارت نايب‌السلطنه‪ ،‬قزل کوشک‪.‬‬ ‫بناب‪ :‬پل پنج چش��م يا بش گوزلي کورپو‪،‬‬ ‫پل پنج چش��مه‪ ،‬حصار تدافعي ش��هر بناب‪،‬‬ ‫حم��ام تاريخي مهرآباد‪ ،‬حم��ام تاريخي حاج‬ ‫فتح‌اله‪ ،‬خانه تاريخي شيخ قاضي سيف العلما‪،‬‬ ‫خانه تاريخ��ي حاج علي ب��زاز‪ ،‬خانه تاريخي‬ ‫خسروش��اهي‪ ،‬خانه تاريخي ني��ک پي‪ ،‬خانه‬ ‫باغ‌ه��اي بناب‪ ،‬قيزالر قلعه س��ي‪ ،‬قبرس��تان‬ ‫تاريخ��ي زوارق‪ ،‬ميدان بناب‪ ،‬مس��جد جامع‬ ‫مهرآباد‪ ،‬مسجد اسماعيل بيگ‪ ،‬گوي مسجيد‪،‬‬ ‫امام��زاده ابراهيم‪ ،‬ب��ازار کوزه فروش��ان‪ ،‬تپه‬ ‫باستاني سيوان‪ ،‬روستاي ماليوسف‪ ،‬روستاي‬ ‫کندلج‪ ،‬طاق و قلعه هالکو‪ ،‬کاروانسراي مرند‪،‬‬ ‫مسجد بازار‪ ،‬مسجد جامع‪.‬‬ ‫ميانه‪ :‬امامزاده محمد‪ ،‬بقعه و مناره امامزاده‬ ‫اس��ماعيل‪ ،‬قيزکورپي س��ي يا پل دختر‪ ،‬قيز‬ ‫قاالس��ي يا قلعه دختر‪ ،‬قلع��ه نجف قلي‌خان‪،‬‬ ‫کاروانس��راي جمال‌آب��اد‪ ،‬مس��جد س��نگي‬ ‫ترک‪.‬‬ ‫هشترود‪ :‬بقعه شيخ بايزيد بسطامي‪ ،‬قلعه‬ ‫ضحاک يا فاناسپا‪ ،‬مسجد جامع هشترود‪.‬‬ ‫هريس‪ :‬بقعه ش��يخ اس��حاق‪ ،‬پل تاريخي‬ ‫ونيار‪ ،‬گورستان هيق‪.‬‬ ‫اس��ت و تنها از يکس��و راهي باريک و سخت‬ ‫براي دسترس��ي به اين قلعه وجود دارد‪ .‬قلعه‬ ‫بابک که به نام‌هاي قلعه بابک‪ ،‬دژ بابک‪ ،‬بذ و‬ ‫قلعه جمهور هم معروف است‪ ،‬دژ و مقر سردار‬ ‫تاريخي ايران‪ ،‬بابک خرم‌دين بوده اس��ت که‬ ‫هنگام قيام عليه دس��تگاه خالفت عباسي در‬ ‫قرن سوم هجري ساخته شده است‪.‬‬ ‫خرمدين بود‪.‬‬ ‫بیش��تر دژهاي منطقه ارسباران از يکديگر‬ ‫قابل رويت هستند و به‌طور احتمالي اين دژها‬ ‫در ادواري ازجمل��ه دوره جنب��ش خرمدينان‬ ‫آذربايجان که به احتمال قوي در تصرف آنها‬ ‫بوده‌اند به واس��طه عالئم آتش‌هاي ش��بانه با‬ ‫همديگر ارتباط پيدا مي‌کردند‪.‬‬ ‫قلعه ضح��اک در شهرس��تان عجب‌ش��ير‬ ‫با بي��ش از ‪ 3‬هزارس��ال قدمت بر ف��راز کوه‬ ‫«منفرد» با ناگفتني‌هاي بسيار و حکايت‌هاي‬ ‫زياد‪ ،‬از مکان‌هاي مهم اق��وام مانايي و مادها‬ ‫بوده است ‪.‬‬ ‫اي��ن قلع��ه در شهرس��تان عجب‌ش��ير در‬ ‫آذربايجان ش��رقي يک��ي از مکان‌هاي ديدني‬ ‫اس��ت که در ارتف��اع ‪ 2300‬متري از بس��تر‬ ‫رودخانه «قلعه چ��اي» در دوران تاريخ کهن‬ ‫اي��ران زمي��ن پابرجا ب��وده و آث��ار زيادي در‬ ‫داخل و پيرامون خود از دوران هخامنش��يان‪،‬‬ ‫اش��کانيان‪ ،‬ساس��انيان و عصر تمدن اسالمي‬ ‫ب��ه يادگار دارد‪ .‬قدم��ت قلعه ضحاک به اقوام‬ ‫مانايي و مادها برمي‌گردد و براي آن در تاريخ‬ ‫ن‌ام‌هاي متعددي ازجمل��ه ضحاک‪ ،‬اژدهاک‪،‬‬ ‫قي��ز قلعه س��ي‪ ،‬داش قلعه س��ي‪ ،‬ب��اروآس‪،‬‬ ‫رويي دژ و قلعه‌گويي ذکر ش��ده اس��ت‪ .‬قلعه‬ ‫ضحاک را مي‌توان پس از ‪ 1/5‬س��اعت صعود‬ ‫از تخته‌س��نگ‌هاي لغزن��ده و معاب��ر پلکاني‬ ‫صعب‌العبور به ش��کل بنايي با طاق قوسي از‬ ‫س��نگ خارا با اليه‌اي از کاشي‌هاي الجوردي‬ ‫مشاهده کرد‪.‬‬ ‫اي��ن قلعه که به عن��وان يک دژ اس��تفاده‬ ‫مي‌ش��د‪ ،‬از ‪ 3‬طرف مش��رف به پرتگاه بوده و‬ ‫ديوارهاي آن مزين به کنده‌کاري‌هاي متعدد‬ ‫اس��ت‪ .‬اين قلع�� ‌ه داراي مخازن س��نگ‪ ،‬آب‬ ‫انبار‪ ،‬آسياب‪ ،‬سالن ش��ورا‪ ،‬حمام و ده‌ها آثار‬ ‫حاشيه‌اي است‪.‬‬ ‫قلع ‌ه ضحاک‌عجب‌ش��ير از آثار ارزش��مند‬ ‫ک حفره‌هايي‌‬ ‫گردش��گری ب��وده و در آن ت�� ‌‬ ‫استان آذربايجان شرقي‬ ‫به دليل دارا بودن قلعه‌هاي‬ ‫متعدد يکي از نقاط بالقوه‬ ‫گردشگري ايران محسوب‬ ‫مي‌شود‪ .‬بسیاری از‬ ‫دژ‌هايي که گواه اقتدار و‬ ‫تمدن ايرانيان مقيم اين‬ ‫سرزمين در طول تاريخ‬ ‫است در این منطقه قرار دارد‬ ‫‹ ‹ (قلعه ضحاک عجب‌شير)‬ ‫ن در صخره‌هاي‌‬ ‫نيز ديد ‌ه مي‌ش��ود ک ‌ه تما ‌م آ ‌‬ ‫ي کو ‌ه کند ‌ه شده است‪.‬‬ ‫عمود ‌‬ ‫‹ ‹قلعه پشتو‬ ‫قلعه تاريخي پش��تو روي يک��ي از کوه‌هاي‬ ‫بلند به نام «هش��ته س��ر» یا (هشت سر) در‬ ‫‪ 12‬کيلومتري بخش هوراند و ‪ 50‬کيلومتري‬ ‫شمال شرقي اهر واقع است ‪.‬‬ ‫اين قلعه تنها يک راه باريک براي ورود دارد‬ ‫و در ‪ 3‬س��مت ديگ��ر آن پرتگاه‌هاي مخوفي‬ ‫ديده مي‌ش��ود که قلعه را نفوذناپذير ساخته‬ ‫است‪ .‬قلعه پشتو بسيار قديمي است و قدمت‬ ‫آن به دوره‌هاي اش��کاني و ساساني مي‌رسد‪.‬‬ ‫اين قلعه يکي از دژهاي مورد اس��تفاده بابک‬ ‫‹ ‹قلعه جوشين ورزقان‬ ‫قلع��ه جوش��ين در ‪ 26‬کيلومت��ري غ��رب‬ ‫ورزقان و ‪ 6‬کيلومتري روس��تاي جوش��ين و‬ ‫در قل��ب مح��ل تاريخي ديزمار ارس��باران به‬ ‫مرکزيت شهر باستاني خاروانا در يک منطقه‬ ‫کوهس��تاني س��خت‌گذر در ب��االي يک کوه‬ ‫مرتفع قرار گرفت ‌ه است‪.‬‬ ‫‹ ‹جاذبه‌هاي تاريخي آذربایجان شرقی‬
‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫اصالح نرخ سود متناسب با شرایط اقتصاد کالن‬ ‫استقبال بيشتر از بانک‌ها در استان‌هاي محروم‌تر‬ ‫بورس زودتر از موعد بهاری شد‬ ‫‪13‬‬ ‫دریچه‬ ‫اجرای ‪ 7‬برنامه راهبردی‬ ‫اقتصاد کالن‬ ‫کارشناسان معتقدند افزایش چند درصدی حقوق مشکل کارگران را حل نمی‌کند‬ ‫‪ 2‬پیشنهاد جدید برای بهبود معیشت کارگران‬ ‫س�مانه گالب‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬روز جمعه‬ ‫نمایندگان کارگ��ران‪ ،‬کارفرمایان و دولت به‬ ‫هم��راه وزیر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی در‬ ‫وزارت کار گرده��م آمدند تا نشس��ت نهایی‬ ‫تعیین میزان افزایش حداقل دس��تمزد سال‬ ‫آین��ده را به همراه مزای��ای جانبی آن برگزار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این جلسه ‪7‬س��اعت به طول انجامید و در‬ ‫حالی که شواهد نش��ان می‌داد صورت‌جلسه‬ ‫نهایی ش��ورای عالی کار درباره بسته افزایش‬ ‫حقوق و دس��تمزد سال آینده به امضا خواهد‬ ‫رسید‪ ،‬یکباره اعالم شد مذاکرات به سرانجام‬ ‫نرس��یده و عصر روز یکش��نبه (امروز) شورا‬ ‫دوباره تشکیل جلسه خواهد داد‪.‬‬ ‫اختالف‌هایی که امس��ال بر سر تعیین نرخ‬ ‫دستمزد پیش آمده بیشتر به دلیل مشکالتی‬ ‫است که در س��ال‌های گذشته انباشته شده‬ ‫بود‪ .‬درگیرشدن اقتصاد با رکود در سال‌های‬ ‫‪91‬و ‪ 92‬باعث شد تولید حال و اوضاع خوبی‬ ‫نداشته باشد و از طرف دیگر به دلیل تورم‌های‬ ‫باال در اقتصاد کارگران هرساله شاهد کاهش‬ ‫قدرت خرید خود بودند‪ .‬این مش��کالت باعث‬ ‫ش��ده از یک طرف جامعه کارگری به دنبال‬ ‫بازگرداندن قدرت خرید خود و تعیین میزان‬ ‫حقوق بر اس��اس هزینه‌های معیشت باشد و‬ ‫از ط��رف دیگر کارفرمایان نیز تاکید دارند در‬ ‫شرایط فعلی افزایش دستمزدها بیش از نرخ‬ ‫تورم باعث افزایش ش��دید هزینه‌های تولید‬ ‫شده و رکود را تشدید می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نکات مترقی در یک قانون‬ ‫نگاهی ب��ه گفته‌های نمایندگان کارگران و‬ ‫کارفرمایان در چند ماه گذشته نشان می‌دهد‬ ‫هر دو گروه به بخشی از واقعیت‌های اقتصادی‬ ‫جامعه اش��اره دارند‪ .‬این اختالف‌ها درنهایت‬ ‫این س��وال را مطرح می‌کند ک��ه آیا راه حل‬ ‫س��ومی وجود ندارد که هم کارگران بتوانند‬ ‫به حقوق خود دس��ت یابند و هم کارفرمایان‬ ‫و درنهایت بخش تولید تحت فش��ار بیشتری‬ ‫قرار نگیرند؟ این پرسش��ی بود که آن را با دو‬ ‫کارشناس بازار کار در میان گذاشتیم‪.‬‬ ‫مس��لم‌خانی‪ ،‬اس��تاد‬ ‫دانشگاه در این رابطه با‬ ‫بی��ان اینک��ه‪ ،‬یکی از‬ ‫و‬ ‫بزرگتری��ن‬ ‫کلیدی‌ترین موضوعاتی‬ ‫ک��ه بر به��ره‌وری‪ ،‬خالقیت‪ ،‬وج��دان کاری و‬ ‫احساس مسئولیت نیروی کار تاثیر مستقیم‬ ‫دارد‪ ،‬تناس��ب حق��وق و دس��تمزد ب��ا نوع و‬ ‫ماهی��ت کار و همچنین خط رفاه معیش��تی‬ ‫نیروی کار است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر همین اساس‬ ‫در م��اده ‪ 41‬قان��ون کار جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران‪ ،‬ش��ورای عال��ی کار که متش��کل از‬ ‫نمایندگان دولت‪ ،‬کارگران و کارفرمایان است‬ ‫مکلف است که حداقل دستمزد را با توجه به‬ ‫می��زان تورم اقتصادی و خط رفاه معیش��تی‬ ‫تعیین کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ب��ازار کار در گفت‌وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه نکات قابل توجهی در‬ ‫ماده ‪ 41‬قانون کار وجود دارد ولی تاکنون به‬ ‫آن توجه نشده است‪ ،‬افزود‪ :‬رابطه مستقیم‬ ‫حداق��ل دس��تمزد با متوس��ط ن��رخ تورم‬ ‫اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال آینده‪،‬‬ ‫رابطه مستقیم حداقل دستمزد با خط رفاه‬ ‫معیش��ت خانوده کارگر (براساس ماده ‪41‬‬ ‫قان��ون کار‪ ،‬حداقل دس��تمزد تعیین‌ش��ده‬ ‫توس��ط ش��ورای عالی کار بای��د کفاف یک‬ ‫زندگی قابل قبول بر اس��اس استانداردهای‬ ‫جهان��ی را ب��رای ی��ک خان��واده چهارنفره‬ ‫بدهد)‪ ،‬رابطه مس��تقیم حداقل دستمزد با‬ ‫ن��وع و ماهیت کار‪ ،‬رابطه مس��تقیم حداقل‬ ‫دس��تمزد ب��ا توانمندی‌ه��ا و مهارت‌ه��ای‬ ‫نیروی کار‪ ،‬رابطه حداقل دس��تمزد با خط‬ ‫فقر در جامعه و رابطه حداقل دس��تمزد با‬ ‫اقلیم(مکان) کار از جمله نکات مطرح‌شده‬ ‫‪5‬سناریو برای افزایش دستمزد‬ ‫مهم‌ترین سناریوهایی که در جلسات کارگران و کارفرمایان تا امروز‬ ‫به بحث گذاش��ته ش��ده است‪ ،‬افزایش��ی برای حداقل دستمزد سال‬ ‫آینده به میزان ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۱‬درصد است؛ بر این اساس حداقل دستمزد‬ ‫س��ال آینده مشموالن کار افزایش��ی بین ‪ ۱۰۳‬هزار و ‪ ۴۳۰‬تومان تا‬ ‫‪ ۱۲۷‬هزار و ‪ ۷۹۰‬تومان خواهد داش��ت‪ .‬از س��ویی‪ ،‬با مشخص شدن‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬هزارتومانی حق مسکن سال ‪ ۹۴‬کارگران و افزایش ‪۵۰۰‬‬ ‫تومانی روزانه حق س��نوات‪ ،‬در این دو گزینه یادش��ده به میزان ‪۳۵‬‬ ‫هزارتومان افزایش ماهانه حقوق و دستمزد رقم خواهد خورد‪ .‬بر این‬ ‫اساس می‌توان ‪ 5‬سناریو برای افزایش دستمزد در سال آینده در نظر‬ ‫گرفت‪ ،‬اگ��ر افزایش حداقل مزد ‪۱۰۳‬ه��زار و ‪ ۴۳۰‬تومان یعنی ‪۱۷‬‬ ‫درصد به تصویب برسد‪ ،‬با ‪ ۳۵‬هزارتومان حق مسکن و پایه سنواتی‪،‬‬ ‫ح��ق بن نق��دی باید به ‪ ۱۲۱‬هزار و ‪ ۵۷۰‬تومان افزایش یابد و از ‪۸۰‬‬ ‫هزارتوم��ان فعلی به ‪ ۲۰۱‬هزار و ‪ ۵۷۰‬تومان برس��د‪ .‬س��ناریوی دوم‬ ‫می‌گوید اگر میزان افزایش حداقل دس��تمزد سال آینده ‪ ۱۰۹‬هزار و‬ ‫‪ ۵۲۰‬تومان یعنی ‪ ۱۸‬درصد افزایش یابد‪ ،‬حق مسکن ‪ ۴۰‬هزارتومان‬ ‫و پایه سنواتی نیز ‪ ۳۰‬هزارتومان باشد (روزانه ‪ ۱۰۰۰‬تومان)‪ ،‬بنابراین‬ ‫در این ماده قانونی اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه بی��ن حداقل دس��تمزد و مولفه‌های‬ ‫مهم «کار» و «معیش��ت» رابطه مستقیم و‬ ‫معناداری وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬باوجود اهمیت‬ ‫این موضوع‪ ،‬سال‌هاس��ت شورای عالی کار‬ ‫صرفا به شیوه هیاتی و بدون در نظرگرفتن‬ ‫ش��اخص‌های کارشناس��ی مقبول و علمی‬ ‫نس��بت به اع�لام عددی به‌عن��وان حداقل‬ ‫دستمزد در کشور اقدام می‌کند و از این‌رو‬ ‫الزم اس��ت در ش��یوه تعیین دستمزد یک‬ ‫تغییر جدی ایجاد شود‪.‬‬ ‫‌خانی‪ :‬سهم‬ ‫‌دستمزد نیروی کار‬ ‫‌در قیمت تمام‌شده‬ ‫‌کاال و خدمات در‬ ‫ایران کمتر از ‪10‬درصد‬ ‫‌است‪ ،‬این سهم در‬ ‫‌چین که نیروی کار‬ ‫‌ارزان دارد به‬ ‫‪ 38‬درصد می‌رسد‬ ‫‹ ‹الگوی دس�تمزد مش�ارکتی‪ ،‬یک راه‬ ‫حل جامع‬ ‫خانی در پیش��نهاد طرح جایگزین برای‬ ‫تعیین دستمزد به «الگوی مزد مشارکتی»‬ ‫اش��اره کرد و در توضی��ح آن گفت‪ :‬بر این‬ ‫اساس حداقل دستمزد نیروی کار در یک‬ ‫ج��دول ماتریس��ی با توجه ب��ه مولفه‌های‬ ‫مهم موثر بر حداقل دس��تمزد (نرخ تورم‪،‬‬ ‫نرخ رفاه معیش��ت خان��واده کارگر‪ ،‬میزان‬ ‫مهارت و تخصص نیروی کار‪ ،‬اقلیم(مکان)‬ ‫انجام فعالیت توس��ط کارگر و سایر عوامل‬ ‫موثر) طراحی می‌ش��ود‪ .‬در کنار این مورد‬ ‫ح��ق بن نقدی بای��د ‪ ۱۱۵‬هزار و ‪ ۴۸۰‬تومان افزای��ش یابد و از ‪۸۰‬‬ ‫هزارتومان س��ال ‪ ۹۳‬به ‪ ۱۹۵‬هزار و ‪ ۴۸۰‬تومان برسد‪ .‬در سناریوی‬ ‫س��وم‪ ،‬اگر حداقل دستمزد ‪ ۱۹‬درصد یعنی ‪ ۱۱۵‬هزار و ‪ ۶۱۰‬تومان‬ ‫تعیین شود‪ ،‬حق مسکن نیز ‪ ۴۰‬هزارتومان و پایه سنواتی نیز ماهانه‬ ‫‪ ۳۰‬هزارتومان ش��ود؛ ح��ق بن نقدی باید ‪ ۱۰۹‬ه��زار و ‪ ۳۹۰‬تومان‬ ‫افزایش یابد و از ‪ ۸۰‬هزارتومان امس��ال ب��ه ‪ ۱۸۹‬هزار و ‪ ۳۹۰‬تومان‬ ‫افزون شود‪ .‬همچنین سناریوی چهارم می‌گوید اگر شورای عالی کار‬ ‫تصمیم بگیرد حداقل دس��تمزد سال ‪ ۹۴‬را ‪ ۱۲۱‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان‬ ‫افزایش دهد‪ ،‬با وجود حق مسکن ‪ ۴۰‬هزارتومانی و پایه سنواتی ‪۳۰‬‬ ‫هزارتومانی؛ حق بن نقدی باید ‪ ۱۰۳‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان رش��د کند و‬ ‫از ‪ ۸۰‬هزارتومان به ‪ ۱۸۳‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان برسد‪ .‬در قالب سناریوی‬ ‫پنجم اگر ش��ورا میزان افزایش حداقل دس��تمزد را ‪ ۲۱‬درصد یعنی‬ ‫‪ ۱۲۷‬هزار و ‪ ۷۹۰‬تومان تصویب کند‪ ،‬با حق مس��کن ‪ ۴۰‬هزارتومانی‬ ‫و پایه سنواتی ‪ ۳۰‬هزارتومانی؛ حق بن نقدی سال ‪ ۹۴‬باید به میزان‬ ‫‪ ۹۷‬هزار و ‪ ۲۱۰‬تومان رشد کند و از ‪ ۸۰‬هزارتومانی که امسال اعمال‬ ‫شد به ‪ ۱۷۷‬هزار و ‪ ۲۱۰‬تومان افزون شود‪.‬‬ ‫بای��د به منظور کاهش فش��ار هزینه‌ای بر‬ ‫کارفرمایان به دلیل نرخ افزایش دستمزد‪،‬‬ ‫دول��ت با رویکرد «حمایت از کار و تولید»‬ ‫نسبت به تامین سبد حمایت از کاروتولید‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫وی در توضیح س��بد حمایت از کاروتولید‬ ‫گفت‪ :‬بر این اس��اس دولت متعهد ش��ود که‬ ‫بخش��ی از هزینه‌ه��ای اجب��اری کارفرما را‬ ‫برعه��ده گی��رد‪ .‬این هزینه‌ها ش��امل اعمال‬ ‫تخفیف در میزان بیمه سهم کارفرما‪ ،‬اعطای‬ ‫معافیت‌های مالیاتی به کارفرمایان با توجه به‬ ‫تعداد نیروی کار شاغل در بنگاه کسب‌وکار‪،‬‬ ‫تامین ب��ن نقدی کارگ��ران در قالب اعطای‬ ‫س��بدهای کاال از س��وی دولت به کارگران‪،‬‬ ‫کم��ک به تامین مس��کن در قالب طرح‌های‬ ‫مسکن‪ ،‬اعطای کارت‌های اعتباری بهداشت‬ ‫و درمان از س��وی دولت ب��ه کارگران‪ ،‬کمک‬ ‫ب��ه تامین امکانات ورزش��ی و تفریحی برای‬ ‫کارگ��ران و خانواده‌های آنان‪ ،‬تعهد پرداخت‬ ‫حق عائله‌مندی و اوالد به کارگران از س��وی‬ ‫دولت و اعطای یارانه‌ه��ای حمایت از تولید‬ ‫به بنگاه‌های کس��ب‌وکاری که قانون حداقل‬ ‫دستمزد مصوب ش��ورای عالی کار را رعایت‬ ‫کرده باشند‪ ،‬می‌شود‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار کار با بیان اینکه به‌طور‬ ‫متوس��ط مجموع این هزینه‌ها در ماه بیش از‬ ‫‪917‬هزار تومان به ازای هر نیروی کار است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬اگر دولت بپذی��رد که این هزینه را از‬ ‫دوش کارفرما بردارد‪ ،‬آنگاه می‌توان از کارفرما‬ ‫انتظار داشت که دستمزد واقعی نیروی کار را‬ ‫پرداخت کند‪.‬‬ ‫خانی تصریح کرد‪ :‬الگوی دستمزد مشارکتی‬ ‫در بس��یاری از کش��ورهای توس��عه‌یافته‬ ‫دنی��ا س��ابقه دارد و هم‌اکنون ه��م به‌عنوان‬ ‫ی��ک سیاس��ت حمایت��ی از س��وی تعدادی‬ ‫از کش��ورهای منطقه جنوب ش��رق آس��یا و‬ ‫همچنین در برخی از ایالت‌های امریکا وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه س��هم دس��تمزد‬ ‫نیروی کار در قیمت تمام‌شده کاال و خدمات‬ ‫در ایران کمتر از ‪10‬درصد اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫در حالی اس��ت که این س��هم در چین که به‬ ‫احمدی‌زاده‪:‬‬ ‫‌در کنار افزایش‬ ‫ساالنه دستمزد‪،‬‬ ‫می‌توان از سود فعالیت‬ ‫شرکت‌های «شستا»‬ ‫مبالغی را به صورت‬ ‫نقدی به کارگران داد یا‬ ‫خدمات رفاهی آنها را‬ ‫فراهم کرد‬ ‫عنوان کشور دارای نیروی کار ارزان از آن یاد‬ ‫می‌ش��ود ‪38‬درصد و در برخی از کش��ورهای‬ ‫توسعه‌یافته اروپایی بیش از ‪65‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹اع�اده ح�ق کارگ�ران از تامی�ن‬ ‫اجتماعی‬ ‫پیش��نهاد الگ��وی مزد مش��ارکتی در کنار‬ ‫تعهد دولت برای حمایت از تولید از سوی این‬ ‫کارشناس ارش��د بازار کار در حالی است که‬ ‫رییس کانون انجمن‌های صنعتی حمل‌ونقل‬ ‫کش��ور هم کلید حل مشکل تعیین دستمزد‬ ‫را در دستان دولت و سازمان تامین اجتماعی‬ ‫می‌داند‪.‬‬ ‫حس��ین احمدی‌زاده‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه جامعه‬ ‫کارگ��ری در ای��ران‬ ‫صاح��ب دارایی‌ه��ای‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫موض��وع کارگران را به یک��ی از بزرگترین‬ ‫سرمایه‌داران کشور تبدیل کرده است‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که کارگران در عمل سهمی‬ ‫از این سرمایه ندارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ش��رکت‌های زیر‬ ‫نظر تامی��ن اجتماع��ی یا همان شس��تا‪،‬‬ ‫س��رمایه کارگر است‪ ،‬افزود‪ :‬این شرکت‌ها‬ ‫س��رمایه‌های بسیار زیادی در اختیار دارند‬ ‫ام��ا در حال حاض��ر کارگران س��همی از‬ ‫این س��رمایه ندارند و شستا حیاط خلوت‬ ‫دولتی‌ها شد ‌ه است‪.‬‬ ‫احمدی‌زاده گفت‪ :‬اگر این ش��رکت‌ها به‬ ‫خوبی اداره می‌ش��دند و دولت تنها بر آنها‬ ‫نظارت داشت و سود آن به جامعه کارگری‬ ‫می‌رس��ید‪ ،‬کارگ��ران درگی��ر مش��کالت‬ ‫معیش��تی که امروز با آن دست به گریبان‬ ‫هستند‪ ،‬نبودند‪.‬‬ ‫رییس س��ابق انجم��ن کارفرمایی ایران‪،‬‬ ‫ب��ا بیان اینکه س��رمایه شس��تا از س��هم‬ ‫کارفرمایان‪ ،‬کارگران و دولت تشکیل شده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬منابع این صندوق حق‌الناس‬ ‫است و بیت‌المال نیست و تنها به کارگران‬ ‫تعلق دارد و این گروه هس��تند که باید از‬ ‫سود این فعالیت‌ها بهره‌مند شود‪.‬‬ ‫احمدی‌زاده با بی��ان اینکه افزایش چند‬ ‫درصدی حقوق‌ها در پایان هر سال مشکلی‬ ‫از کارگران حل نمی‌کند‪ ،‬افزود‪ :‬زمانی که‬ ‫در پایان سال برای افزایش حقوق کارگران‬ ‫تصمیم گرفته می‌ش��ود همه آگاه هستیم‬ ‫این افزایش‌های حداقلی دردی از اقش��ار‬ ‫زحمتکش کشور دوا نمی‌کند اما باال بردن‬ ‫بیش��تر دستمزدها نیز از توان بخش تولید‬ ‫ما در شرایط فعلی خارج است‪.‬‬ ‫وی راه‌ح��ل خروج از ای��ن دور باطل را‬ ‫نظارت بر فعالیت‌های ش��رکت‌های تامین‬ ‫اجتماع��ی و بهره‌من��د ک��ردن کارگ��ران‬ ‫از س��ود ای��ن فعالیت‌ها دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫به‌دلی��ل کاهش ارزش پول در چند س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬دارایی‌های این شرکت‌ها ارزش‬ ‫چن��د برابری پیدا کرده ک��ه این به معنی‬ ‫افزای��ش س��رمایه کارگ��ران اس��ت و اگر‬ ‫مدیریت درس��تی بر این عرصه حاکم بود‪،‬‬ ‫می‌توانس��ت از درآمد و سود حاصل از این‬ ‫شرکت‌ها نیازهای کارگران را جبران کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه احمدی‌زاده در کن��ار افزایش‬ ‫ساالنه دس��تمزد‪ ،‬می‌توان از سود فعالیت‬ ‫این ش��رکت‌ها‪ ،‬مبالغی را به صورت نقدی‬ ‫ب��ه کارگ��ران داد یا خدم��ات رفاهی آنها‬ ‫را فراه��م ک��رد و از این طری��ق وضعیت‬ ‫معیش��ت کارگ��ران را ب��ه ی��ک س��طح‬ ‫آبرومن��د رس��اند‪ .‬وی در پای��ان افزود‪ :‬در‬ ‫ای��ن حالت ه��م کارگران ب��ه حقوق خود‬ ‫می‌رسند و هم هزینه باالیی به تولید وارد‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‪...‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر اقتصاد ما در ش��رایط‬ ‫دش��واری به س��ر می‌ب��رد‪ .‬اگرچ��ه دولت‬ ‫یازدهم توانسته تورم را کنترل و تا حدودی‬ ‫رش��د اقتصادی را محقق کند اما هنوز هم‬ ‫تا رس��یدن به شرایط ایده‌‌آل فاصله داریم‪.‬‬ ‫در ای��ن وضعی��ت ه��ر سیاس��تی ک��ه به‬ ‫هزینه‌های تولید ش��وک وارد کند یا اینکه‬ ‫وضعیت معیش��تی کارگران را س��خت‌تر‬ ‫کند‪ ،‬درنهایت مشکلی به مشکالت کشور‬ ‫اضافه خواهد ک��رد‪ .‬در این وضعیت دولت‬ ‫باید به دنبال راه‌حل‌هایی متفاوت از آنچه‬ ‫در گذش��ته اعمال می‌شد باش��د‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رس��د در حوزه ب��ازار کار‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫الگوی دستمزد مش��ارکتی که یک تجربه‬ ‫جهانی اس��ت و س��امان دادن ب��ه اوضاع‬ ‫ش��رکت‌های تامی��ن اجتماعی و ش��ریک‬ ‫کردن کارگران در س��ود این شرکت‌ها دو‬ ‫راه‌حل مناسب برای حل مشکل دستمزد‬ ‫در اقتصاد ایران باشد‪.‬‬ ‫تدوی��ن ‪ 7‬اولوی��ت راهب��ردی و جهت‌ده��ی ب��ه‬ ‫زیرمجموعه‌ه��ا ب��رای دس��تیابی به اه��داف‪ ،‬تحقق‬ ‫‪ 96‬درصدی درآمده��ای مالیاتی‪ ،‬انجام ‪ 90‬درصدی‬ ‫وظایف بودجه‌ای توس��ط س��ازمان خصوصی‌س��ازی‪،‬‬ ‫پیشی گرفتن صادرات از واردات و تغییر مالکیت بیش‬ ‫از ‪ 152‬میلیارد س��هم در بورس از مهم‌ترین اقدامات‬ ‫زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد در سال ‪ 93‬بوده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬وزارت امور اقتص��ادی و دارایی‬ ‫در س��ال ‪ 93‬ب��ا تدوی��ن ‪ 7‬اولوی��ت راهب��ردی برای‬ ‫زیرمجموعه‌های خود براساس سیاست‌های کلی نظام‪،‬‬ ‫«سند چشم‌انداز ‪ 20‬ساله»‪« ،‬سند خط‌مشی و برنامه‬ ‫دولت تدبیر و امید» و «برنامه پنجم توس��عه کشور»‬ ‫اقدامات خود را آغاز کرد‪.‬‬ ‫البت��ه ‪ 7‬اولوی��ت راهب��ردی این وزارتخان��ه دارای‬ ‫برنامه‌ه��ای جداگان��ه برای هر ی��ک از ‪ 14‬معاونت و‬ ‫س��ازمان زیرمجموعه این وزارتخانه اس��ت‪ ،‬بر همین‬ ‫اساس تمام این ‪ 14‬مرکز مسئولیت دارای سند اهداف‬ ‫کمی و اقدامات کلیدی شدند‪.‬‬ ‫در حوزه درآمدهای مالیاتی حدود ‪ 52‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان از درآمده��ای مالیاتی در ‪ 11‬ماهه امس��ال‪،‬‬ ‫محقق ش��ده که این رقم ‪ 96‬درصد نسبت به بودجه‬ ‫مصوب بوده است‪.‬‬ ‫البته این میزان تحقق‪ ،‬رش��د ‪ 49‬درصدی نس��بت‬ ‫به ‪ 11‬ماهه س��ال گذش��ته را نش��ان می‌دهد‪ ،‬ضمن‬ ‫آنکه تحقق درآمدی در برخی استان‌ها‪ ،‬بیش از ‪100‬‬ ‫درصد و در برخی از اس��تان‌ها نی��ز حدود ‪ 90‬درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫می��زان معوقات مالیاتی در س��ال ‪ 93‬ب��ه ‪ 12‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رس��ید که البته تالش‌های زیادی برای‬ ‫دریافت آن در این سال انجام شده است‪.‬‬ ‫همچنین در حوزه خصوصی‌س��ازی‪ ،‬دولت در سال‬ ‫جاری در چند نوبت واگذاری شرکت‌های دولتی را به‬ ‫ارزش ‪ 30‬ه��زار میلیارد تومان آگهی کرد که حدود ‪3‬‬ ‫هزار و ‪ 500‬میلیارد تومان از این میزان فروخته شده‬ ‫که نش��ان‌دهنده عزم جدی برای خصوصی‌س��ازی در‬ ‫سال ‪ 93‬بوده است‪.‬‬ ‫ارزش واگذاری‌ه��ا از ابت��دای فعالی��ت س��ازمان‬ ‫خصوصی‌س��ازی بهمن ماه س��ال جاری‪ ،‬در مجموع‬ ‫به ‪ 136‬هزار میلیارد تومان رس��یده ک��ه از این رقم‪،‬‬ ‫‪ 36‬درصد در دولت یازدهم انجام شده است‪.‬‬ ‫از ای��ن می��ان‪ ،‬واگ��ذاری س��هام دولتی ب��ه عموم‬ ‫متقاضی��ان و از طریق رقابتی ‪ 60‬هزار میلیارد تومان‪،‬‬ ‫‪ 29‬هزار میلیارد توم��ان بابت رد دیون و طلب دولت‬ ‫و ‪ 30‬ه��زار میلی��ارد تومان بابت س��هام عدالت بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬از آنجا که سال ‪ 93‬براساس قانون‪ ،‬سال پایانی‬ ‫واگذاری دولت در ش��رکت‌های گ��روه یک و دو بود و‬ ‫باید طوری برنامه‌ریزی می‌شد که تا پایان امسال‪ ،‬هیچ‬ ‫سهمی از این دو گروه باقی نماند‪.‬‬ ‫دولت در حوزه تج��ارت خارجی هم به خوبی عمل‬ ‫کرده و براس��اس آخرین آمار گمرک از اوضاع تجارت‬ ‫خارج��ی ای��ران در ‪ 11‬ماهه امس��ال ارزش صادرات‬ ‫‪ 22/5‬درصد رشد داشته که این رقم در بخش واردات‬ ‫‪ 12/30‬درصد بوده است‪ .‬این ارقام نشان‌دهنده آهنگ‬ ‫رش��د قابل توج��ه ارزش صادرات کش��ورمان در برابر‬ ‫واردات اس��ت‪ .‬براس��اس آمار اعالمی از عملکرد بازار‬ ‫بیمه کش��ور هم در ‪ 9‬ماهه س��ال ج��اری‪ ،‬حجم حق‬ ‫بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با ‪ 31‬درصد رش��د نسبت‬ ‫به دوره مش��ابه سال گذش��ته به حدود ‪ 145/1‬هزار‬ ‫میلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫س��هم بخش غیردولتی از این مقدار به ‪ 56/3‬درصد‬ ‫رسید و ‪ 43/7‬درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش‬ ‫تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد‪ .‬براین اساس‪ ،‬بیمه‬ ‫ای��ران به عنوان تنها بیمه دولت��ی به تنهایی ‪ 63‬هزار‬ ‫و ‪ 431‬میلی��ارد و ‪ 921‬میلیون ریال حق بیمه تولید‬ ‫کرده و بیمه آس��یا به عنوان بزرگترین ش��رکت بیمه‬ ‫خصوصی ب��ا ‪ 15‬هزار و ‪ 34‬میلی��ارد و ‪ 763‬میلیون‬ ‫ریال پس از این ش��رکت در تولید حق بیمه رکورددار‬ ‫اس��ت‪ .‬عملکرد ‪ 9‬ماهه صنعت بیمه نشان می‌دهد که‬ ‫در این مدت‪ ،‬نس��بت خسارت بازار بیمه معادل ‪51/7‬‬ ‫درصد بود و در مقایسه با سال قبل ‪ 3/9‬واحد کاهش‬ ‫نش��ان داد‪ .‬همچنین از میان ‪ 9‬شرکت بیمه‌ای که در‬ ‫این مدت س��هم عم��ده از بازار بیمه داش��تند (ایران‪،‬‬ ‫آس��یا‪ ،‬البرز‪ ،‬دانا‪ ،‬پارس��یان‪ ،‬کوثر‪ ،‬معلم‪ ،‬پاس��ارگاد و‬ ‫کارآفرین هر یک دارای س��هم باالتر از ‪ 3‬درصد و در‬ ‫مجموع ‪ 86/2‬درصد سهم از بازار)‪ ،‬نسبت خسارت ‪3‬‬ ‫ش��رکت بیمه دانا ‪ ،60/6‬ایران ‪ 58‬و پارس��یان ‪52/3‬‬ ‫درصد) باالتر از این نسبت در بازار بیمه است‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫افزايش ساعت کار شعب‬ ‫تامين اجتماعي در پايان سال‬ ‫معاون فن��ي و درآمد س��ازمان تامين‬ ‫اجتماعي از افزايش س��اعت کار شعب‬ ‫اين س��ازمان در سراسر کشور در هفته‬ ‫پاياني سال خبر داد و گفت‪ :‬شعب تامين اجتماعي‬ ‫سراس��ر کش��ور در روزهاي دوش��نبه و چهارشنبه‬ ‫هفته جاري تا ساعت ‪ ۲۰‬و روز پنجشنبه تا ساعت‬ ‫‪ ۱۲‬آم��اده ارائه خدم��ات بيمه‌اي ب��ه کارفرمايان‬ ‫هستند‪ .‬محمدحسن زدا افزود‪ :‬اين اقدام به منظور‬ ‫حداکث��ر همکاري با کارفرمايان ب��راي پرداخت به‬ ‫موقع حق‌بيمه انجام مي‌ش��ود‪ .‬وي با اشاره به عدم‬ ‫تصويب قانون بخشودگي جرائم بيمه‌اي اظهار کرد‪:‬‬ ‫کارفرمايان به منظور پيش��گيري از تعلق جريمه به‬ ‫بدهي‌ه��اي بيم��ه‌اي خ��ود باید در اس��رع وقت با‬ ‫مراجعه به ش��عب تامين اجتماعي سراس��ر کشور‬ ‫نس��بت به تعيين تکليف بدهي خ��ود اقدام کنند‪.‬‬ ‫معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي تاکيد‬ ‫کرد‪ :‬واحده��اي اجرايي س��ازمان تامين اجتماعي‬ ‫نهايت همکاري را با کارفرمايان خواهند داش��ت و‬ ‫امکان تقس��يط بدهي‌هاي بيمه‌اي ني��ز با حداکثر‬ ‫مساعدت فراهم شده است‪.‬‬ ‫«فرصت ويژه» بانک ملي براي‬ ‫بخشودگي جريمه تاخير بدهکاران‬ ‫بانک ملي‪ ،‬فرصتي ويژه براي بدهکاران‬ ‫اين بانک براي بهره‌مندي از بخشودگي‬ ‫جرايم تاخير مازاد بر نرخ معامله فراهم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بر اين اس��اس امکان بخشودگي ‪100‬‬ ‫درص��د مانده جرايم تاخير م��ازاد بر نرخ معامله در‬ ‫رابطه با بدهکاراني که حداکثر تا پايان اسفند‪ ،‬کل‬ ‫بده��ي هر ي��ک از قراردادهاي خ��ود را به صورت‬ ‫نقدي تسويه کنند يا اقساط معوق خود را بپردازند‪،‬‬ ‫فراهم شده است‪ .‬اين فرصت در چارچوب تکريم و‬ ‫رضايت حداکثري مشتريان اين بانک ايجاد شده و‬ ‫فقط در مهلت قانوني مقرر داراي اعتبار است‪.‬‬ ‫‪ 48‬شعبه کشيک بانک دي‬ ‫مشخص شدند‬ ‫‪ 48‬شعبه بانک دي در روزهاي نخست‬ ‫س��ال جديد و با هدف ارائه تسهیالت‬ ‫مطلوب به مش��تريان ب��ه ارائه خدمت‬ ‫مي‌پردازند‪ .‬بانک دي اعالم کرد‪ 48 :‬شعبه کشيک‬ ‫اين بان��ک در اي��ام تعطيل اول تا س��وم فروردين‬ ‫‪ 1394‬از س��اعت ‪ 9‬الي ‪ 12‬در خدمت مش��تريان‬ ‫خواهند بود‪ .‬بر اين اساس ‪ 12‬شعبه تهران و تمامي‬ ‫شعب شهرستان به عنوان شعبه کشيک بانک دي‬ ‫معرفي ش��ده‌اند‪ .‬همه اين شعب با حضور رييس يا‬ ‫معاون ش��عبه ارائه خدمت مي‌کنند‪ .‬مش��تريان در‬ ‫تمامي روزهاي تعطيل مي‌توانند در طول شبانه‌روز‬ ‫با مرکز امداد مشتريان بانک دي با شماره ‪28930‬‬ ‫در تماس باشند‪.‬‬ ‫فروش الکترونیکی اوراق‬ ‫مشارکت توسط بانک سپه‬ ‫مدیرعامل بانک س��په گفت‪ :‬شعب این‬ ‫بانک از سه‌ش��نبه دوازدهم اسفند ماه‬ ‫برای نخستین بار در نظام بانکی نسبت‬ ‫به ف��روش الکترونیکی اوراق مش��ارکت بازخریدی‬ ‫اقدام کرده‌اند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی بانک‬ ‫س��په‪ ،‬س��یدکامل تقوی‌نژاد افزود‪ :‬بانک س��په در‬ ‫جهت تحقق دولت الکترونیک برای نخستین بار در‬ ‫نظام بانکی کش��ور اقدام به طراح��ی فروش اوراق‬ ‫مشارکت بازخریدی توس��ط بانک به آحاد مختلف‬ ‫مردم در تمامی شعب بانک کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن اقدام ت��وان فن��اوری بانک در‬ ‫الکترونیکی کردن اوراق مشارکت و بهبود در فرآیند‬ ‫ف��روش اوراق را بدون جابه‌جای��ی فیزیکی اوراق و‬ ‫اخذ کارم��زد نگهداری امانی و‪ ...‬برای تس��هیل در‬ ‫دسترسی مردم و از منظر دیگر گام نهادن به عرصه‬ ‫تشکیل س��رمایه در بخش‌های مختلف اقتصادی با‬ ‫عاملیت بانک سپه نمایان می‌کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬مزیت ف��روش الکترونیکی‬ ‫اوراق مشارکت بازخرید ش��ده‪ ،‬نرخ سود روزشمار‬ ‫‪ 20‬درص��د (ب��رای دوره حداکثر ‪ 3‬ماه��ه) و نرخ‬ ‫شکست ‪ 19/5‬درصد به صورت روزانه (مطابق اوراق‬ ‫مشارکت طرح‌های مختلف بازخرید شده) است‪.‬‬ ‫تقوی‌نژاد افزود‪ :‬از دیگر مزایای فروش الکترونیکی‬ ‫اوراق مش��ارکت بازخریدی‪ ،‬امکان خرید در تمامی‬ ‫ش��عب بانک‪ ،‬امکان فروش و بازخرید این اوراق در‬ ‫تمامی شعب بانک‪ ،‬نگهداری اوراق به صورت امانی‬ ‫در بان��ک بدون اخ��ذ کارمزد از مش��تری و از بین‬ ‫رفتن نگرانی صاحبان اوراق برای مخاطرات ناشی از‬ ‫نگهداری اوراق است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫سکه‪ ،‬طال و ارز در مسير سقوط‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬برخالف س��ال‌هاي گذش��ته که انتظار مي‌رفت با نزديک‬ ‫شدن به ايام پاياني سال‪ ،‬قيمت‌ها در بازار طال‪ ،‬سکه و ارز‪ ،‬به دليل افزايش‬ ‫تقاضا‌ها‪ ،‬با افزايش قيمت مواجه شود‪ ،‬اما امسال اين بازار روند معکوس به‬ ‫خود گرفته و درادامه روند نزولي قيمت ها‪ ،‬ديروز در نخستين روز هفته‪،‬‬ ‫با افت شديد قيمت‌ها مواجه شد‪.‬‬ ‫به اين ترتيب بازار ارز که مدتي اس��ت با کاهش قيمت‌ها روبه‌روشده در‬ ‫تداوم اين روند‪ ،‬ديروز نيز با افت بس��يار شديدي مواجه شد به طوري که‬ ‫دالر ‪ 57‬تومان افت کرد و به نزديک ‪ 3276‬تومان رس��يد‪ .‬س��اير ارزهاي‬ ‫معتبر هم از اين قاعده مستثنا نبوده با کاهش شديدتري مواجه شدند به‬ ‫طوري که يوروز ‪ 110‬تومان ارزان ش��د و پوند انگليس ‪ 181‬تومان پايين‬ ‫آم��د و به ترتيب بر نرخ ‪ 3475‬و‪ 4980‬تومان جا خوش کردند‪ .‬آنطور که‬ ‫فعاالن بازار مي‌گويند پيشرفت مثبت مذاکرات هسته‌اي و اظهارات رييس‬ ‫کل بانک مرکزي در باره يکسان سازي نرخ ارز باعث اين افت شديد قيمت‬ ‫دراين بازار شده است‪.‬‬ ‫به هر حال بازار سکه و طال هم متاثر از افت قيمت ارزها در بازار داخل‪،‬‬ ‫با کاه��ش قابل مالحظه قيمت‌ها مواجه ش��د‌‪ .‬به اين ترتي��ب ديروز‪ ،‬در‬ ‫نخستين روز هفته‪ ،‬تمام سکه بهار آزادي ‪ 16‬هزارتومان از ارزشش کاسته‬ ‫شد و از نرخ ‪ 931‬هزارتومان روز پنجشنبه‪ ،‬به نرخ ‪ 914‬هزارتومان رسيد‪.‬‬ ‫نيم س��که و ربع س��که هم که چند روزي بود به دليل باال بودن تقاضا‪،‬‬ ‫با رش��د نسبي قيمت‌ها روبرو بود‪ ،‬ديروز در ادامه اين روند ارزان شد و به‬ ‫اين ترتيب‪ ،‬نيم سکه با ‪ 5‬هزارتومان افت‪ ،‬به نرخ ‪ 498‬هزارتومان رسيد و‬ ‫ربع س��که ‪ 266‬هزارتومان قيمت خورد که کاهشي حدود ‪ 6‬هزارتومان را‬ ‫تجربه کرد ‪ .‬در اين روز رشد سکه‌هاي يک گرمي نيز متوقف شد و بدون‬ ‫هيچ‌گونه تغييري بر نرخ ‪ 185‬جا خوش کرد ‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال با توجه ب��ه اين روند و آنطور که فعاالن بازار طال و س��که‬ ‫پيش‌بين��ي مي‌کنند با توجه به موج مثبتي که از روند مذاکرات به وجود‬ ‫آم��ده‪ ،‬احتمال کاهش بيش��تر قيمت‌ها در اين بازاره��ا در روزهاي آينده‬ ‫وجود دارد و اين درحالي است که با توجه به قرار گرفتن در اين مقطع از‬ ‫زمان‪ ،‬يعني روزهاي پاياني سال که همه ساله رشد قيمت‌ها را دراين بازار‬ ‫شاهد بوديم اما امسال‪ ،‬قيمت‌ها بر مدار نزول قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کارشناسان از پیش‌شرط‌های همگام‌کردن نرخ سود بانک‌ها با تورم می‌گویند‬ ‫اصالح نرخ سود متناسب با شرایط اقتصاد کالن‬ ‫شیرین حسینی ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬باال بودن نرخ سود‬ ‫س��پرده‌های بانکی نسبت به روند کاهشی نرخ تورم در‬ ‫ماه‌ه��ای اخیر توس��ط بانک‌ها هرچند توانس��ت حجم‬ ‫عظیمی از نقدینگی را به س��مت سیستم بانکی هدایت‬ ‫کند اما در س��وی دیگر قضیه موجب اثرات منفی سایر‬ ‫بخش‌های اقتصادی شد‪ ،‬چراکه نرخ سود تسهیالت به‬ ‫تبع همین جریان ب��رای فعالیت‌های اقتصادی افزایش‬ ‫یافت‪ .‬متقاضیان تس��هیالت به وی��ژه تولیدکنندگان بر‬ ‫این امر اصرار دارند که هزینه تامین مالی تولید باالست‬ ‫و ای��ن نرخ‌ه��ا هیچ‌گون��ه توجیهی ب��رای فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی ن��دارد و باید نرخ س��ود بانک‌ها کاهش یابد‪.‬‬ ‫حال با توجه به این ش��رایط‪ ،‬بازنگری در نرخ سودهای‬ ‫بانکی چند وقتی اس��ت به بهان��ه کاهش نرخ تورم‪ ،‬در‬ ‫دستور کار مسئوالن ارشد اقتصادی قرار گرفته و آنطور‬ ‫که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید‪ :‬این نهاد برنامه‌ای‬ ‫جدی برای اصالح نرخ سود متناسب با اقتضائات فضای‬ ‫اقتصاد کالن دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اصلاح ن�رخ س�ود بانک�ی از اولویت‌ه�ای‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫ولی‌اهلل سیف به استمرار روند کاهشی نرخ تورم اشاره‬ ‫دارد و معتقد اس��ت‪ :‬برآورد می‌ش��ود نرخ تورم امسال‬ ‫در س��طحی کمتر از ‪ ۱۶‬درص��د و در محدوده ‪15/55‬‬ ‫درصد قرار بگیرد که متناس��ب با آن‪ ،‬الزم اس��ت نرخ‬ ‫س��ود بانکی نیز روند نزولی مناسبی را طی کند و این‬ ‫مطالب��ه عمومی را بانک مرکزی ب��ه طور جدی دنبال‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از پایبند نبودن برخ��ی از بانک‌ها به‬ ‫نرخ‌ه��ای س��ود مورد تواف��ق و رقابت مخ��رب موجود‬ ‫برای جذب س��پرده‪ ،‬انتقاد کرد و گف��ت‪ :‬اصول رقابت‬ ‫میان بانک‌ها باید به‌درس��تی تبیین و باور ش��ود؛ زیرا‬ ‫رقابت‌های بی��ش از حد و غیرمنطق��ی‪ ،‬نظام بانکی را‬ ‫وارد فض��ای تخریب��ی و خودزنی می‌کند و س�لامت و‬ ‫پایداری نظام بانک��ی را به مخاطره می‌افکند؛ در حالی‬ ‫که دستاورد اقتصادی خاصی نیز دربر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫س��یف در ادامه با بی��ان اینکه نرخ س��ود بانکی باید‬ ‫تصحیح ش��ود و متناسب با تحوالت نرخ تورم به عنوان‬ ‫برآیند تحوالت متغیره��ای اقتصاد کالن حرکت کند‪،‬‬ ‫اضافه کرد این پرسش جدی مطرح است که در فضای‬ ‫کنونی کدام فعالیت اقتصادی ‪ ۳۰‬درصد س��ود دارد که‬ ‫موسس��ات اعتباری تس��هیالت را با ن��رخ ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫می‌دهند؟ مگر اینکه دریافت‌کننده تس��هیالت اراده‌ای‬ ‫برای بازپرداخت آن نداشته باشد‪ .‬وی با بیان اینکه باید‬ ‫در نرخ س��ود به تعادل برس��یم‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی به‬ ‫هیج وجه خواهان به‌هم‌ریختن ساختار بازار و از دست‬ ‫رفتن دس��تاوردهای اقتصاد نیس��ت‪ ،‬به همین دلیل از‬ ‫بانک‌ها می‌خواهیم به ط��ور آزادانه‪ ،‬به توافقات حاصل‬ ‫‹ ‹توجه به عوامل موثر بر تعیین نرخ سود‬ ‫شده پایبند باش��ند و هماهنگی الزم را میان نرخ سود‬ ‫با دیگر متغیرهای بنیادین اقتصاد برقرار کنند تا هدف‬ ‫پش��تیبانی از تولید‪ ،‬رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی به‬ ‫نحو موثرتر و ملموس‌تری محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش‌نیازهای کاهش نرخ سود بانکی‬ ‫به ه��ر حال ای��ن تصمی��م در نگاه نخس��ت به نظر‬ ‫می‌رس��د با هدف کاهش هزینه تمام‌ش��ده تس��هیالت‬ ‫دریافتی بخش‌های مختلف اقتصادی انجام می‌شود اما‬ ‫به گفته کارشناسان اقتصادی این موضوع ممکن است‬ ‫مخاطراتی را هم به همراه داش��ته باش��د و سبب شود‬ ‫س��پرده‌گذاران برای حفظ منافع و سودش��ان‪ ،‬اقدام به‬ ‫خروج منابع‌شان از بانک‌ها کنند‪.‬‬ ‫در چنین شرایط متناقضی‪ ،‬کارشناسان بر این باورند‬ ‫که بازنگری در نرخ سود بانکی‪ ،‬پیش‌نیازهایی می‌خواهد‬ ‫که باید مورد توجه سیاس��تگذاران اقتصادی قرار گیرد‬ ‫تا این امر هم به نفع هر دو گروه تسهیالت‌گیرندگان و‬ ‫سپرده‌گذاران باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اول رس�یدن به ثبات اقتصاد بعد کاهش س�ود‬ ‫بانکی‬ ‫عبدالرض��ا امیرت��اش یک��ی از‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی در این‬ ‫با‬ ‫رابط��ه در گفت‌وگ��و با‬ ‫بی��ان اینک��ه کاهش نرخ س��ود‬ ‫بانکی می‌توان��د آثار مثبتی برای‬ ‫بخش اقتصاد کشور به همراه داشته باشد اما این منوط‬ ‫به این اس��ت که کاهش نرخ تورم به یک ثبات نس��بی‬ ‫دس��ت پیدا کند ت��ا این امر تبع��ات نامطلوبی به جای‬ ‫نگ��ذارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از انجا ک��ه اقدامات دولت باعث‬ ‫ش��ده نرخ تورم تا ح��د زیادی کاهش یاب��د اما به نظر‬ ‫می‌رس��د برای کاهش نرخ تورم هن��وز جای کار وجود‬ ‫دارد و می‌توان این ن��رخ را بازهم تعدیل کرد‪ ،‬بنابراین‬ ‫بای��د منتظ��ر ماند تا نرخ تورم در ی��ک نقطه به تعادل‬ ‫برسد و اقتصاد کشور از یک ثبات نسبی برخوردار شود‬ ‫و بعد به سراغ کاهش نرخ سود‌های بانکی رفت‪ .‬وی بر‬ ‫این باور اس��ت ک��ه در حال‌حاضر زود اس��ت که بانک‬ ‫مرکزی بخواهد برای کاهش این نرخ اقدامی انجام دهد‬ ‫و ب��ه نظر می‌رس��د در این فرصت بای��د زمینه را برای‬ ‫عملیاتی‌ک��ردن این تصمیم فراهم کند تا آثار مثبتی بر‬ ‫بخش‌های اقتصادی کشور داشته باشد‪ .‬امیرتاش با بیان‬ ‫اینکه درحال‌حاضر شرایط به گونه‌ای است که بسیاری‬ ‫از افراد پس‌انداز و دارایی‌های خود را تبدیل به س��پرده‬ ‫در بانک‌ها کرده‌اند و با کاهش این نرخ‪ ،‬ممکن است که‬ ‫منابع از بانک‌ها خارج شوند‪ ،‬افزود‪ :‬از این رو زمانی که‬ ‫اقتصاد به تعادل و ثبات برس��د‪ ،‬می‌توان امیدوار بود که‬ ‫بازار س��رمایه هم از رونق مناسبی برخوردار شود که در‬ ‫چنین ش��رایطی اگر این احتمال وجود داشته باشد که‬ ‫منابع از بانک‌ها خارج ش��وند‪ ،‬می‌توان این ش��رایط را‬ ‫فراهم کرد که این منابع به س��مت بازار سرمایه حرکت‬ ‫کند نه بازارهای غیررسمی همچون طال و سکه‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی‪ ،‬ب��ه این ترتی��ب‪ ،‬رونق‬ ‫بخش��یدن به بازار سرمایه را یکی دیگر از پیش‌نیازهای‬ ‫اصالح نرخ س��ود بانکی دانست و در ادامه تصریح کرد‪:‬‬ ‫سیاستگذاران اقتصادی در فرآیند کاهش نرخ سود‌های‬ ‫بانکی‪ ،‬حمایت تولید را نش��انه گرفته‌اند که البته اقدام‬ ‫بس��یار مثبتی است اما باید توجه کرد که مشکل تولید‬ ‫فقط گران‌بودن نرخ س��ود تس��هیالت نیست و باید در‬ ‫کن��ار تعدیل این نرخ که به طور حت��م با پایین آمدن‬ ‫نرخ س��ود س��پرده‌ها‪ ،‬اتفاق خواهد افتاد‪ ،‬سیاست‌های‬ ‫تشویقی در بخش مالیاتی و بیمه‌ای یا تسهیل قوانین و‬ ‫مقررات برای فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند‪.‬‬ ‫محم��د ربی��ع‌زاده یک��ی از‬ ‫کارشناس��ان ح��وزه بانک��ی در‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫گفت‌وگو ب��ا‬ ‫هزینه بانک‌ها تابعی از نرخ سود‬ ‫سپرده‌هاس��ت و سودی که عاید‬ ‫بانک می‌ش��ود از سود تس��هیالتی اس��ت که دریافت‬ ‫می‌کند‪ ،‬افزود‪ :‬بنابراین با توجه به این رابطه‪ ،‬نرخ سود‬ ‫تس��هیالت باید به نس��بتی باالتر از نرخ سود سپرده‌ها‬ ‫تعیین ش��ود و این نرخ از تورم نیز کمی باالتر باش��د تا‬ ‫این امر منجر به ادامه حیات بانک‌ها به عنوان واس��طه‬ ‫گران مالی شود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه در صورتی که این نس��بت‬ ‫رعایت نش��ود این امر موجب تبع��ات منفی در اقتصاد‬ ‫و بخش‌های مولد کش��ور خواهد شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حال‬ ‫باتوجه به کاهش نرخ تورم‪ ،‬مناس��ب اس��ت نرخ س��ود‬ ‫بانکی به همین نس��بت پایین بیای��د‪ ،‬چون از آنجا که‬ ‫سود سپرده‌ها هزینه عملیاتی بانک محسوب می‌شوند‬ ‫از ای��ن رو با کاهش این نرخ همگام با نرخ تورم این امر‬ ‫می‌تواند مهم‌ترین قلم هزینه بانک‌ها را با کاهش مواجه‬ ‫کند و ب��ه تبع آن باعث کاهش نرخ تس��هیالت بانکی‬ ‫شود که این روزها به یکی از مشکالت مهم بخش‌های‬ ‫تولیدی مبدل شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی البته باید به این نکته توجه داش��ت که‬ ‫نرخ س��ود فقط وابس��ته به متغیر نرخ تورم نیست و به‬ ‫عوامل دیگری همچون بازدهی فعالیت‌ها‪ ،‬رتبه اعتباری‬ ‫متقاضیان تس��هیالت‪ ،‬میزان تقاضا برای وام و بسیاری‬ ‫موارد دیگر وابسته اس��ت که نرخ سود بانکی را تعیین‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫ربی��ع‌زاده در عین حال تصریح کرد که قبل از اصالح‬ ‫نرخ س��ود بانکی باید تدابیری اتخاذ کرد که در صورت‬ ‫کاهش نرخ س��ود بانکی همه موسسات مالی و بانک‌ها‬ ‫به این دس��تورالعمل پایبند باش��ند تا این امر درنهایت‬ ‫باعث کاهش نرخ سود تسهیالت شود‪ .‬به گفته او تولید‬ ‫کش��ور و یاری رس��اندن به واحدهای اقتصادی کشور‬ ‫می‌طلبد که س��ود بانکی اصالح ش��ود‪ ،‬چراکه افزایش‬ ‫افسارگسیخته سود سپرده‌ها و رقابت شدید موسسات‬ ‫اعتباری تا مرز خودکشی برای افزایش سهم بازار سایر‬ ‫فعالیت‌ه��ای اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده و از‬ ‫توجیه انداخته است‪.‬این کارشناس اقتصادی تاکید کرد‬ ‫ک��ه البته در کنار اصالح نرخ س��ود بانکی که می‌تواند‬ ‫کمک��ی به بخش تولید و صنعت کش��ور کند‪ ،‬در کنار‬ ‫آن مدیریت منابع و تخصیص تسهیالت به این بخش‌ها‬ ‫حائز اهمیت اس��ت‪ ،‬به این صورت که این تسهیالت به‬ ‫چه بخش‌هایی داده ش��ود که باعث ایجاد ارزش افزوده‬ ‫و توسعه در اقتصاد شود‪.‬‬ ‫افزايش سرمايه موسسه کوثر به ‪ 6000‬ميليارد ريال‬ ‫گ�روه اقتص�اد‌‪ :‬ب��ا س��لب حق تق��دم از‬ ‫سهامداران موسسه اعتباري کوثر از ‪3000‬‬ ‫ميليارد ريال س��هام این موسسه به ‪6000‬‬ ‫ميلي��ارد ري��ال در بورس س��ال ‪ 94‬عرضه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬عيس��ي رضاي��ي‪ ،‬مدير عامل‬ ‫موسس��ه کوثر در مجمع عمومي فوق‌العاده‬ ‫صاحبان سهام موسسه اعتباري کوثر که با‬ ‫حضور ‪84‬درصد سهامداران در محل سالن‬ ‫اجتماعات موسس��ه اعتب��اري کوثر برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬در جمع خبرنگاران حاضر ش��د و به‬ ‫سواالت آنها پاسخ گفت‪.‬وي در رابطه با اين‬ ‫س��وال که چه زمان موسسه کوثر به بانک‬ ‫تبديل خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬موسسه در حال‬ ‫طي کردن مراحل قانوني براي تبديل شدن‬ ‫به بانک اس��ت و بايستي حق کفايت داشته‬ ‫باش��يم تا با بررسي بانک مرکزي و با تاييد‬ ‫آن ب��ه بانک تبديل ش��ويم‪ ،‬چراکه يکي از‬ ‫ش��رط‌هاي اصلي‪ ،‬افزايش حداقل سرمايه‬ ‫مورد ني��از در مجموعه اس��ت و همچنين‬ ‫اطمينان نس��بي از سيس��تم‌هاي عملياتي‬ ‫موسس��ه اس��ت که بايد م��ورد تاييد بانک‬ ‫مرکزي قرار گيرد که البته در سيستم‌هاي‬ ‫عملياتي موسسه نسبت به بانک‌ها‪ ،‬متوسط‬ ‫و رو به جلو است‪ .‬مديرعامل موسسه کوثر‬ ‫در ادام��ه اف��زود‪ :‬اين موسس��ه ‪ 501‬هزار‬ ‫س��هامدار دارد و دومين ش��رکت بورس��ي‬ ‫از لحاظ تعداد س��هامداران اس��ت‪ .‬وي در‬ ‫زمينه ارائه تس��هيالت خرد گفت‪ :‬موسسه‬ ‫کوثر همچنان به سياس��ت‌هاي قبلي خود‬ ‫که همان سقف وام ‪ 5‬ميليون توماني بدون‬ ‫کارمزد است‪ ،‬ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫رضايي سپس به بحث گرفتن کارمزد از‬ ‫دستگاه‌هاي کارتخوان اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫افزايش سرمايه و جبران هزينه‌هاي بانک‌ها‬ ‫و موسسه‌هاي اعتباري و ارائه فعاليت‌هاي‬ ‫خدماتي مناسب براي اينکه گسترش پيدا‬ ‫کند بايد از تراکنش‌ها کارمزد گرفته شود‬ ‫و من موافق اين امر هستم‪ ،‬چرا که بانک‌ها‬ ‫و موسسه‌هاي اعتباري هزينه ثابت دارند و‬ ‫براي جبران اين هزينه‌ها بايد روبياوريم به‬ ‫سمت اخذ کارمزد و روي انواع تراکنش‌ها‬ ‫کارم��زد درياف��ت کني��م و اي��ن کارمزد‬ ‫بايستي بين تمام مش��تريان خرد و کالن‬ ‫تقسيم شود‪ .‬مديرعامل موسسه کوثر ادامه‬ ‫داد‪ :‬براي اينکه بانکداري الکترونيکي رشد‬ ‫و گس��ترش يابد بايد کارمزد دريافت شود‬ ‫چ��را که اي��ن امر موجب رون��ق بانکداري‬ ‫الکترونيک��ي خواهد ش��د و بانک‌هاي دنيا‬ ‫ب��راي نگه داش��تن س��پرده مش��تريان از‬ ‫آنها کارمزد درياف��ت مي‌کنند‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫روي تراکنش‌هاي کارت��ي ‪ 3‬هزار ميليارد‬ ‫تومان س��رمايه‌گذاري شده در صورتي که‬ ‫ما هزينه اس��تهالک ساالنه را از مشتريان‬ ‫نمي‌گيريم‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪32650‬‬ ‫‪32810‬‬ ‫یورو‬ ‫‪34630‬‬ ‫‪34850‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪49200‬‬ ‫‪49800‬‬ ‫‪26250‬‬ ‫‪26390‬‬ ‫‪9030‬‬ ‫‪26080‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,770,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,590,000‬‬ ‫‪2,670,000‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,910,000‬‬ ‫‪4,980,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,150,000‬‬ ‫‪9,180,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪8890‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,090,000‬‬ ‫‪9,160,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪25750‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,260,000‬‬ ‫‪2,310,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪32600‬‬ ‫‪33300‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪12750‬‬ ‫‪12850‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,530,000‬‬ ‫‪4,620,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪8730‬‬ ‫‪8950‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,070,000‬‬ ‫‪9,140,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9450‬‬ ‫‪9600‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪917,900‬‬ ‫‪935,300‬‬ ‫یوآن چین‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫ین ژاپن‬ ‫‪285‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,030,000‬‬ ‫‪4,050,000‬‬ ‫دینار عراق‬ ‫‪25‬‬ ‫‪29‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪116523244‬‬ ‫‪768‬‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪7.56‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪47920306‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪1557‬‬ ‫‪6.06‬‬ ‫گروه بهمن‬ ‫‪1676‬‬ ‫‪5.28‬‬ ‫ت‪-‬بيمه دي‬ ‫بانك ملت‬ ‫ايران خودرو‬ ‫ت‪-‬سخت آژند‬ ‫‪48035194‬‬ ‫‪44527666‬‬ ‫‪247‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري توكا فوالد‬ ‫‪275‬‬ ‫‪2049‬‬ ‫ت‪-‬سخت آژند‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪2617‬‬ ‫توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک‬ ‫صنايع مس شهيد باهنر‬ ‫‪34062589‬‬ ‫‪2088‬‬ ‫ت‪-‬پارس سرام‬ ‫‪20089729‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫توكاريل‬ ‫‪25927644‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪91243861078‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪768‬‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪7005‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪2617‬‬ ‫گروه بهمن‬ ‫ت‪-‬سخت آژند‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪89442502544‬‬ ‫‪80155771259‬‬ ‫‪2088‬‬ ‫‪71120573990‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪52231992421‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪67855940521‬‬ ‫‪40214880990‬‬ ‫‪5236‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪6.59‬‬ ‫‪5.39‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪4.73‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫‪4450‬‬ ‫‪-11.62‬‬ ‫ت‪-‬توسعه خدمات دريايي و بندري سينا‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪-7.25‬‬ ‫سيمان فارس نو‬ ‫‪5485‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫كارخانجات قند قزوين‬ ‫‪1878‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫ت‪-‬بيمه دي‬ ‫گلتاش‬ ‫امتياز مسكن دي‪91‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪9584‬‬ ‫‪797212‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪6882‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪812.3‬‬ ‫‪3.981054788‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪728.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪11878.8‬‬ ‫‪-0.212531817‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪3700.3‬‬ ‫‪3.060940285‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1139.8‬‬ ‫‪0.546930134‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪668.5‬‬ ‫‪0.85998793‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪17476.6‬‬ ‫‪1.043587861‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪6042.8‬‬ ‫‪2.75996939‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪49493.3‬‬ ‫‪3.876917523‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪295146.9‬‬ ‫‪0.062516422‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪19307.5‬‬ ‫‪0.618590011‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪26017.6‬‬ ‫‪-2.179912322‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪21378‬‬ ‫‪0.60566701‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪10557‬‬ ‫‪1.627855486‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪300829.1‬‬ ‫‪1.813823274‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1826.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪12068.3‬‬ ‫‪3.031622443‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3097.4‬‬ ‫‪-0.453157641‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6227.1‬‬ ‫‪-0.155528476‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2385.5‬‬ ‫‪1.016303197‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4511.4‬‬ ‫‪0.371548713‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4250.5‬‬ ‫‪1.584532288‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1845‬‬ ‫‪-0.833109379‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪702.5‬‬ ‫‪0.028477858‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1697.9‬‬ ‫‪1.08954513‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1508.3‬‬ ‫‪1.139945014‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪610.8‬‬ ‫‪2.984319676‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1816.8‬‬ ‫‪3.197955126‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪3032.5‬‬ ‫‪3.508891695‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪540.1‬‬ ‫‪0.896693443‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪128000.6‬‬ ‫‪2.60733639‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3398.8‬‬ ‫‪0.88453547‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪822.2‬‬ ‫‪1.921408206‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪3985.7‬‬ ‫‪0.087891115‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪620.5‬‬ ‫‪0.665152498‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪73620.2‬‬ ‫‪0.972000302‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪126548.5‬‬ ‫‪1.732078502‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2885.7‬‬ ‫‪0.821046747‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2626.6‬‬ ‫‪0.74409328‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪53895.5‬‬ ‫‪0.528049481‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪47676.5‬‬ ‫‪0.488780599‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪64610.3‬‬ ‫‪0.842194638‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪126434.2‬‬ ‫‪0.344682813‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪723.1‬‬ ‫‪0.640222686‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪199.5‬‬ ‫‪0.757575758‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪336‬‬ ‫‪0.598802395‬‬ ‫شاخص کل (هم وزن)‬ ‫‪9810.9‬‬ ‫‪0.830412843‬‬ ‫شاخص قیمت(وزنی‪-‬ارزشی)‬ ‫‪28068.8‬‬ ‫‪0.842123416‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪9006.4‬‬ ‫‪0.830702403‬‬
‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫استخراج‌ذغال‌سنگ‌‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫بانك‌‌كارآفرين‌‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪682‬‬ ‫‪547009010‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪282,009‬‬ ‫‪452478287‬‬ ‫‪1658074979‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪511990324‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪493,018‬‬ ‫‪492609412‬‬ ‫‪3974891386‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪422048554‬‬ ‫‪840106477‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪91‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪802066‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪798022‬‬ ‫‪5880‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪797493‬‬ ‫‪493,018‬‬ ‫‪3974891386‬‬ ‫‪119‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خرداد‌‪92‬‬ ‫باما‬ ‫‪803604‬‬ ‫‪8062‬‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪840106477‬‬ ‫‪103‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪92‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪803902‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫‪-1.26‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪525,521‬‬ ‫‪91‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪801378‬‬ ‫‪3790‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪288,882‬‬ ‫‪440758103‬‬ ‫‪1056733439‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌بهمن‌ماه‌‪91‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪805198‬‬ ‫‪3463‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪1,036‬‬ ‫‪104,926‬‬ ‫‪834184648‬‬ ‫‪353860156‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪803453‬‬ ‫‪3541‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪17,679‬‬ ‫‪274780975‬‬ ‫‪61827730‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪797212‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪2,280‬‬ ‫‪479921923‬‬ ‫‪4778880‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2476‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫‪3.21‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪337,934‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪836694512‬‬ ‫‪1334400‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪601899800‬‬ ‫‪56‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪5880‬‬ ‫باما‬ ‫‪8062‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪1594‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪525,521‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪3790‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪288,882‬‬ ‫‪1056733439‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪3463‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪104,926‬‬ ‫‪353860156‬‬ ‫‪55‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫‪3541‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪17,679‬‬ ‫‪61827730‬‬ ‫‪22‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‌‪92‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪2,280‬‬ ‫‪4778880‬‬ ‫‪4‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪91‬‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫‪3474‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1334400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بانك‌ايران‌زمين‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫استخراج‌ساير‌معادن‌‬ ‫‪282,009‬‬ ‫‪1658074979‬‬ ‫‪94‬‬ ‫استخراج‌كانه‌هاي‌فلزي‌‬ ‫انبوه‌سازي‪‌،‬امالك‌و‌مستغالت‌‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪3,399,547‬‬ ‫‪9098921055‬‬ ‫‪616‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪1,257,432‬‬ ‫‪3208800560‬‬ ‫‪320‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪1876‬‬ ‫‪2.96‬‬ ‫‪1,381,410‬‬ ‫‪2591942015‬‬ ‫‪272‬‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪1,951,520‬‬ ‫‪3045507672‬‬ ‫‪238‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪1556‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪1,209,136‬‬ ‫‪1881505648‬‬ ‫‪187‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪553,406‬‬ ‫‪716406700‬‬ ‫‪166‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪874,800‬‬ ‫‪1902802915‬‬ ‫‪154‬‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫‪6522‬‬ ‫‪4.07‬‬ ‫‪542,210‬‬ ‫‪3536164743‬‬ ‫‪148‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‪2891‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪2,000,332‬‬ ‫‪5783839514‬‬ ‫‪146‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫‪6,361,060‬‬ ‫‪8878809402‬‬ ‫‪110‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‪3755‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪377,750‬‬ ‫‪1418632499‬‬ ‫‪76‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪3394‬‬ ‫‪2.94‬‬ ‫‪168,612‬‬ ‫‪572256631‬‬ ‫‪60‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪547,926‬‬ ‫‪1622447780‬‬ ‫‪55‬‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫‪1637‬‬ ‫‪2.57‬‬ ‫‪201,687‬‬ ‫‪334593033‬‬ ‫‪34‬‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫‪4273‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪64,194‬‬ ‫‪278677050‬‬ ‫‪18‬‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فارس‌‬ ‫‪2525‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪105,835‬‬ ‫‪273054300‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪5.39‬‬ ‫‪20,089,334‬‬ ‫‪52230977271‬‬ ‫‪11‬‬ ‫توسعه‌شهري‌توس‌گستر‬ ‫‪2834‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪51,782‬‬ ‫‪146859534‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪5.39‬‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪19760000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫‪2403‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪115,604‬‬ ‫‪274596334‬‬ ‫‪1‬‬ ‫افست‌‬ ‫‪12836‬‬ ‫انتشار‪‌،‬چاپ‌و‌تكثير‌‬ ‫‪133,749‬‬ ‫‪1716864274‬‬ ‫‪91‬‬ ‫بانكها‌و‌موسسات‌اعتباري‌‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪768‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪116,523,244‬‬ ‫‪89442502544‬‬ ‫‪4562‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‪839‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪47,920,306‬‬ ‫‪40214880990‬‬ ‫‪2307‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪44,527,666‬‬ ‫‪91243861078‬‬ ‫‪2143‬‬ ‫‪816382‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪13,300‬‬ ‫‪10857886079‬‬ ‫‪1194‬‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪4.54‬‬ ‫‪8,076,143‬‬ ‫‪13564164408‬‬ ‫‪813‬‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪1719‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪11,098,444‬‬ ‫‪19074210722‬‬ ‫‪779‬‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫‪1632‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪11,287,069‬‬ ‫‪18414872627‬‬ ‫‪744‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪1176‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪7,975,194‬‬ ‫‪9376781669‬‬ ‫‪579‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫‪813890‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪3,254‬‬ ‫‪2648399059‬‬ ‫‪386‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪93‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪283,915‬‬ ‫‪393985565‬‬ ‫‪601899800‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪56‬‬ ‫استخراج‌ذغال‌سنگ‌‬ ‫‪3.23‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪92‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪2207‬‬ ‫‪2,778,978‬‬ ‫‪6177668094‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪810670‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪283,915‬‬ ‫‪3.07‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫‪798216‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مرداد‌‪92‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪801484‬‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪92‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌شهريور‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪91‬‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫ح‌‪‌.‬بيمه‌دي‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫بيمه‌آسيا‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫بيمه‌البرز‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫بيمه‌‌دي‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫بيمه‌ميهن‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫بيمه‌سامان‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫بيمه‌دانا‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫بيمه‌ملت‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫بيمه‌پارسيان‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فارس‌‬ ‫بيمه‌پاسارگاد‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫ح‌‪‌.‬بيمه‌دي‬ ‫توسعه‌شهري‌توس‌گستر‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫مهندسي‌ساختمان‌تاسيسات‌راه‌آهن‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫كشتيراني‌درياي‌خزر‬ ‫افست‌‬ ‫تايدواترخاورميانه‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫توسعه‌خدمات‌دريايي‌وبندري‌سينا‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫ح‪‌.‬توكاريل‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫كشتيراني‌جمهوري‌اسالمي‌ايران‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪93‬‬ ‫توكاريل‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫حمل‌و‌نقل‌پتروشيمي(‌سهامي‌عام‬ ‫بانك‌دي‬ ‫حمل‌و‌نقل‌بين‌المللي‌خليج‌فارس‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫حمل‌ونقل‌توكا‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫ح‪‌.‬خدمات‌دريايي‌وبندري‌سينا‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫‪807468‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪801417‬‬ ‫‪1876‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫استخراج‌ساير‌معادن‌‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪3.07‬‬ ‫استخراج‌كانه‌هاي‌فلزي‌‬ ‫‪-1.86‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫انبوه‌سازي‪‌،‬امالك‌و‌مستغالت‌‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪2.96‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪3,399,547‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪1,257,432‬‬ ‫‪327268733‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪318990530‬‬ ‫‪9098921055‬‬ ‫‪255159989‬‬ ‫‪3208800560‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪1,381,410‬‬ ‫‪487‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪804091‬‬ ‫‪1,951,520‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪13,021,000‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪1,209,136‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪1556‬‬ ‫‪26,200,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫‪553,406‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫بيمه‌وصندوق‌بازنشستگي‌به‌جزتامين‌اجتماعي‌‬ ‫‪874,800‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪48,035,194‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪542,210‬‬ ‫‪4.07‬‬ ‫‪6522‬‬ ‫‪3,644,390‬‬ ‫‪1.62‬‬ ‫‪1252‬‬ ‫‪2,000,332‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪2891‬‬ ‫‪1,397,807‬‬ ‫‪1.74‬‬ ‫‪1168‬‬ ‫‪6,361,060‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪841,900‬‬ ‫‪1.89‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪377,750‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪3755‬‬ ‫‪468,680‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪2143‬‬ ‫‪168,612‬‬ ‫‪2.94‬‬ ‫‪3394‬‬ ‫‪440,485‬‬ ‫‪3.34‬‬ ‫‪1854‬‬ ‫‪547,926‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪818,801‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪201,687‬‬ ‫‪2.57‬‬ ‫‪1637‬‬ ‫‪169,500‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪64,194‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪4273‬‬ ‫‪187,253‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪105,835‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪2525‬‬ ‫‪41,749‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪3931‬‬ ‫‪20,089,334‬‬ ‫‪5.39‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪51,782‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2834‬‬ ‫پيمانكاري‌صنعتي‌‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪5.39‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪86,898‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪9245‬‬ ‫‪115,604‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪2403‬‬ ‫حمل‌و‌نقل‌آبي‌‬ ‫انتشار‪‌،‬چاپ‌و‌تكثير‌‬ ‫‪1,240,348‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪7894‬‬ ‫‪133,749‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪12836‬‬ ‫حمل‌ونقل‪‌،‬انبارداري‌و‌ارتباطات‌‬ ‫بانكها‌و‌موسسات‌اعتباري‌‬ ‫‪6,476,673‬‬ ‫‪-3.11‬‬ ‫‪4924‬‬ ‫‪116,523,244‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪240,261‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪36060‬‬ ‫‪47,920,306‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪5,942,798‬‬ ‫‪4.11‬‬ ‫‪835‬‬ ‫‪44,527,666‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪3,268,150‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪3226‬‬ ‫‪13,300‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪816382‬‬ ‫‪1,007,547‬‬ ‫‪4.73‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪8,076,143‬‬ ‫‪4.54‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪445,262‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪2509‬‬ ‫‪11,098,444‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪1719‬‬ ‫‪247,461‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪11,287,069‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪1632‬‬ ‫‪365,957‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪2344‬‬ ‫‪7,975,194‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪1176‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-7.25‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪3,254‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪813890‬‬ ‫خدمات‌فني‌و‌مهندسي‌‬ ‫‪165893325‬‬ ‫‪2591942015‬‬ ‫‪391592480‬‬ ‫‪3045507672‬‬ ‫‪10000128000‬‬ ‫‪1881505648‬‬ ‫‪53867200000‬‬ ‫‪716406700‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪1902802915‬‬ ‫‪11864692918‬‬ ‫‪3536164743‬‬ ‫‪4562317730‬‬ ‫‪5783839514‬‬ ‫‪1634092382‬‬ ‫‪8878809402‬‬ ‫‪1182660228‬‬ ‫‪1418632499‬‬ ‫‪1004428068‬‬ ‫‪572256631‬‬ ‫‪816661203‬‬ ‫‪1622447780‬‬ ‫‪1162944415‬‬ ‫‪334593033‬‬ ‫‪334244700‬‬ ‫‪278677050‬‬ ‫‪370073896‬‬ ‫‪273054300‬‬ ‫‪164134825‬‬ ‫‪52230977271‬‬ ‫‪546000000‬‬ ‫‪146859534‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19760000000‬‬ ‫‪803362980‬‬ ‫‪274596334‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9791628188‬‬ ‫‪1716864274‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪31889738366‬‬ ‫‪89442502544‬‬ ‫‪8663831417‬‬ ‫‪40214880990‬‬ ‫‪4961618955‬‬ ‫‪91243861078‬‬ ‫‪10544111818‬‬ ‫‪10857886079‬‬ ‫‪2206722876‬‬ ‫‪13564164408‬‬ ‫‪1117121013‬‬ ‫‪19074210722‬‬ ‫‪394510990‬‬ ‫‪18414872627‬‬ ‫‪857628914‬‬ ‫‪9376781669‬‬ ‫‪52500000‬‬ ‫‪2648399059‬‬ ‫‪948‬‬ ‫‪4562‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪2307‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪2143‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪1194‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪813‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪779‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪3,449‬‬ ‫‪11,443,205‬‬ ‫‪2801533249‬‬ ‫‪80155771259‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪2,518‬‬ ‫‪2049291804‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪1270725073‬‬ ‫‪71120573990‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪812274‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪3,449‬‬ ‫‪2801533249‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪1530‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪2,819,325‬‬ ‫‪4314374566‬‬ ‫‪289‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫گروه‌مپنا‌(سهامي‌عام)‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫‪813857‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪2,518‬‬ ‫‪2049291804‬‬ ‫‪253‬‬ ‫پست‌بانك‌ايران‌تكين‌كو‬ ‫كنترل‌خوردگي‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫‪812274‬‬ ‫‪7005‬‬ ‫‪1530‬‬ ‫‪12552‬‬ ‫‪813857‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫‪808864‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪1,571‬‬ ‫‪1270725073‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪2284‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪2,437,494‬‬ ‫‪5567536268‬‬ ‫‪177‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫گروه‌بهمن‌‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫‌‌خودرو‬ ‫ايران‬ ‫‪808864‬‬ ‫‪2088‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪1,571‬‬ ‫‪34,062,589‬‬ ‫‪2,437,494‬‬ ‫‪25,927,644‬‬ ‫‪5567536268‬‬ ‫‪67855940521‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫‪807912‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪888703361‬‬ ‫‪148‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫زامياد‬ ‫‪807912‬‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪3.67‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪12,818,986‬‬ ‫‪888703361‬‬ ‫‪19922029908‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪802‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫‪788998‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪1,275‬‬ ‫‪1005971876‬‬ ‫‪141‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫سايپا‬ ‫‪788998‬‬ ‫‪1342‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪2.91‬‬ ‫‪1,275‬‬ ‫‪5,872,126‬‬ ‫‪1005971876‬‬ ‫‪7922142160‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪706‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫‪811617‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪1,191‬‬ ‫‪966635713‬‬ ‫‪133‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫ايران‌‌خودروديز ‌ل‬ ‫‪811617‬‬ ‫‪764‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪3.24‬‬ ‫‪1,191‬‬ ‫‪8,259,023‬‬ ‫‪966635713‬‬ ‫‪6312739020‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪560‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪777972‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪592814717‬‬ ‫‪117‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌‬ ‫‪777972‬‬ ‫‪3873‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪1,050,243‬‬ ‫‪592814717‬‬ ‫‪4067352536‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪334‬‬ ‫بانك‌اقتصادنوين‌‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫‪1,968,461‬‬ ‫‪3895822151‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‌اقتصادنوين‌‬ ‫بانك‬ ‫سايپا‌ديز ‌ل‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪1029‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫‪3.42‬‬ ‫‪1,968,461‬‬ ‫‪4,374,609‬‬ ‫‪3895822151‬‬ ‫‪4501740782‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪237‬‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪1,192,735‬‬ ‫‪1521317161‬‬ ‫‪100‬‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫توليدمحورخودرو‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪1,192,735‬‬ ‫‪1,370,977‬‬ ‫‪1521317161‬‬ ‫‪3193790540‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪184‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫‪803912‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪476719752‬‬ ‫‪95‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌رنا(هلدينگ‌‬ ‫‪803912‬‬ ‫‪1147‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪2,250,962‬‬ ‫‪476719752‬‬ ‫‪2581944059‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪174‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫‪809018‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪606763785‬‬ ‫‪91‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌اعتبار‌ايران‬ ‫‪809018‬‬ ‫‪1639‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪555,624‬‬ ‫‪606763785‬‬ ‫‪910561896‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪133‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫‪807259‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪565081281‬‬ ‫‪88‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫ريخته‌گري‌‌تراكتورسازي‌‌ايران‌‬ ‫‪807259‬‬ ‫‪2376‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪373,848‬‬ ‫‪565081281‬‬ ‫‪888442873‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪120‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫‪802324‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪735‬‬ ‫‪589708424‬‬ ‫‪84‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫الكتريك‌‌خودرو‌شر ‌ق‬ ‫‪802324‬‬ ‫‪1684‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪735‬‬ ‫‪487,452‬‬ ‫‪589708424‬‬ ‫‪820677981‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪93‬‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫‪2284‬‬ ‫‪2617‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫خودرو‌و‌ساخت‌قطعات‌‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪2,819,325‬‬ ‫‪88,562‬‬ ‫‪4314374566‬‬ ‫‪1111658952‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪1504‬‬
‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫نيرو‌محركه‌‬ ‫‪1864‬‬ ‫‌خودرو‬ ‫محورسازاگن‌ايرا‬ ‫س‌‬ ‫‌‌نگينن‌‌ط‌ب‬ ‫ذغال‌سن‬ ‫‪2851‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫مهركام‌پارس‌‬ ‫‪2803‬‬ ‫‪1870‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫فنرسازي‌زر‬ ‫‪2007‬‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو‬ ‫‪2693‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫باما‬ ‫ح‌‪‌.‬سيمان‌‌كرمان‌‬ ‫‪1721‬‬ ‫‪219,748‬‬ ‫‪572,917‬‬ ‫‪282,009‬‬ ‫‪3.07‬‬ ‫‪314,235‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫استخراج‌كانه‌هاي‌فلزي‌‬ ‫‪276,845‬‬ ‫‪616006481‬‬ ‫‪1071486830‬‬ ‫‪1658074979‬‬ ‫‪1645160064‬‬ ‫‪555638008‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪493,018‬‬ ‫‪3974891386‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪525,521‬‬ ‫‪840106477‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪3790‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪288,882‬‬ ‫‪1056733439‬‬ ‫‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫معدني‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪3463‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪3541‬‬ ‫‪2356‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪3.79‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪3.24‬‬ ‫‪104,926‬‬ ‫‪271,650‬‬ ‫‪353860156‬‬ ‫‪587261667‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫قطعات‌‌اتومبيل‌‌ايران‌‬ ‫رادياتور‌ايران‌‬ ‫‪8062‬‬ ‫‪621,267‬‬ ‫‪283,915‬‬ ‫‪1771262183‬‬ ‫‪601899800‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫ايركا‌پارت‌صنعت‬ ‫‪442,823‬‬ ‫‪825417131‬‬ ‫‪81‬‬ ‫گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌‬ ‫‪3.51‬‬ ‫استخراج‌ساير‌معادن‌‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪5235‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪3.18‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪5880‬‬ ‫‪3361‬‬ ‫‪337,442‬‬ ‫‪498,147‬‬ ‫‪3.19‬‬ ‫‪3.39‬‬ ‫‪1674038434‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪61‬‬ ‫سيمان‌الر‌سبزوار‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫‪2010‬‬ ‫استخراج‌ذغال‌سنگ‌‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪28140000000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سيمان‪‌،‬آهك‌و‌گچ‌‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪283,915‬‬ ‫‪601899800‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫استخراج‌ساير‌معادن‌‬ ‫‪1,875,471‬‬ ‫‪3228215807‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪1,292,836‬‬ ‫‪892636610‬‬ ‫‪2,144,025‬‬ ‫‪3216331823‬‬ ‫‪1,497,664‬‬ ‫‪3868781770‬‬ ‫‪612,232‬‬ ‫‪1133627526‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪5880‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنايع‌سيمان‬ ‫‪1500‬‬ ‫سيمان‌‌تهران‌‬ ‫‪2583‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫سيمان‌فارس‌و‌خوزستان‬ ‫‪1829‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫سيمان‌سپاهان‌‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪119‬‬ ‫باما‬ ‫‪103‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪91‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪3790‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪42‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪3463‬‬ ‫‪3541‬‬ ‫‪1754‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪3.07‬‬ ‫‪8062‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫استخراج‌كانه‌هاي‌فلزي‌‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪282,009‬‬ ‫‪493,018‬‬ ‫‪525,521‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪1658074979‬‬ ‫‪3974891386‬‬ ‫‪840106477‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫‪5485‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪233,524‬‬ ‫‪1280937032‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪2,280‬‬ ‫‪158,809‬‬ ‫‪4778880‬‬ ‫‪637912459‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪131,282‬‬ ‫‪1334400‬‬ ‫‪592660344‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪532072200‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪353860156‬‬ ‫‌منگنزايران‌‬ ‫معادهن‬ ‫‌‌پويش‌‬ ‫ساز‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪21092‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪2,280‬‬ ‫‪9,929‬‬ ‫‪4778880‬‬ ‫‪211434012‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪26‬‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫فنرسازي‌خاور‬ ‫‪3474‬‬ ‫‪2753‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪95,910‬‬ ‫‪1334400‬‬ ‫‪269027550‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪19‬‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫سيمان‌‌كرمان‌‬ ‫‪3474‬‬ ‫‪4492‬‬ ‫گروه‌بهمن‌‬ ‫‪2092‬‬ ‫‪2.43438E+11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سيمان‌غرب‌‬ ‫‪4102‬‬ ‫انبوه‌سازي‪‌،‬امالك‌و‌مستغالت‌ ‪129,700‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫دباغي‪‌،‬پرداخت‌چرم‌و‌ساخت‌انواع‌پاپوش‌‬ ‫‪3,399,547‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪9098921055‬‬ ‫‪616‬‬ ‫سيمان‌‌شما ‌ل‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪2291‬‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪26,497‬‬ ‫‪3,399,547‬‬ ‫‪62930375‬‬ ‫‪9098921055‬‬ ‫‪26,085‬‬ ‫‪1,257,432‬‬ ‫‪141692292‬‬ ‫‪3208800560‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪320‬‬ ‫سيمان‌‌كارون‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪5001‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪37,040‬‬ ‫‪1,257,432‬‬ ‫‪187391031‬‬ ‫‪3208800560‬‬ ‫‪1,381,410‬‬ ‫‪2591942015‬‬ ‫‪272‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪1876‬‬ ‫‪2.96‬‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫داده‌پردازي‌ايران‌‬ ‫رايانه‌و‌فعاليت‌هاي‌وابسته‌به‌آن‌‬ ‫‪3.23‬‬ ‫‪1,349,072‬‬ ‫‪1,951,520‬‬ ‫‪1305964104‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪521795607‬‬ ‫‪90‬‬ ‫سيمان‌كردستان‬ ‫كارت‌اعتباري‌ايران‌كيش‬ ‫‪2819‬‬ ‫تجارت‌الكترونيك‌‌پارسيان‬ ‫‪2894‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪180,530‬‬ ‫همكاران‌‌سيستم‬ ‫‪4025‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪242,733‬‬ ‫‪976991834‬‬ ‫‪4081‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪78,704‬‬ ‫‪321161158‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1556‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪1881505648‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪1418632499‬‬ ‫‪17437640359‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرماي‬ ‫سرمايهه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌‬ ‫‪3755‬‬ ‫‪3065‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪377,750‬‬ ‫‪7,770,421‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪60‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫سرمايه‌گذاري‌گروه‌توسعه‌ملي‬ ‫‪3394‬‬ ‫‪4840‬‬ ‫‪2.94‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪168,612‬‬ ‫‪1,619,942‬‬ ‫‪572256631‬‬ ‫‪7842812648‬‬ ‫‌بازنشستگي‌‬ ‫‌صندوق‬ ‫سرمايهي‌گذاري‬ ‫‌تهران‌‬ ‫‌وساختمان‬ ‫نوساز‬ ‫‪2406‬‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪1,598,147‬‬ ‫‪547,926‬‬ ‫‪3825330563‬‬ ‫‪1622447780‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪2335‬‬ ‫‪1637‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪2.57‬‬ ‫‪86,730‬‬ ‫‪201,687‬‬ ‫‪194622120‬‬ ‫‪334593033‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪4273‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪64,194‬‬ ‫‪278677050‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الميران‌‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪2924‬‬ ‫‪3394‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪2.94‬‬ ‫جام‬ ‫‌دارو‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫نوسازي‬ ‫‪11911‬‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪4,943‬‬ ‫‪547,926‬‬ ‫‪57338800‬‬ ‫‪1622447780‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪55‬‬ ‫صنعتني‌‌آما‬ ‫‌‌گستراصفهان‌‬ ‫ساما‬ ‫‪4624‬‬ ‫‪1637‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪2.57‬‬ ‫‪7,350‬‬ ‫‪201,687‬‬ ‫‪32678100‬‬ ‫‪334593033‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪34‬‬ ‫گروه‌مديريت‌سرمايه‌گذاري‌اميد‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫‪4273‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪64,194‬‬ ‫‪278677050‬‬ ‫‪18‬‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فارس‌‬ ‫‪120,941‬‬ ‫‪6,361,060‬‬ ‫‪229,278‬‬ ‫‪298032853‬‬ ‫‪1409060504‬‬ ‫‪98‬‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌اطلس‪-‬سهام‬ ‫‪8781‬‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌آساس‪-‬سهام‬ ‫‪7048‬‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫‪2600‬‬ ‫توسعه‌شهري‌توس‌گستر‬ ‫شيشه‌‌و‌گاز‬ ‫پشم‌شيشه‌ايران‌‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫بازرگاني‌و‌توليدي‌مرجان‌كار‬ ‫‪5.39‬‬ ‫‪20,089,334‬‬ ‫‪52230977271‬‬ ‫‪2834‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪51,782‬‬ ‫‪146859534‬‬ ‫‪3‬‬ ‫توسعه‌شهري‌توس‌گستر‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪6235‬‬ ‫‪5001‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫‪2403‬‬ ‫ح‌‪‌.‬پارس‌‌سرام‌‬ ‫‪1676‬‬ ‫پارس‌‌سرام‌‬ ‫‪3447‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪50,838‬‬ ‫‪572034367‬‬ ‫‪319209201‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ص‪.‬س‪.‬زمين‌و‌ساختمان‌نسيم‬ ‫‪25‬‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌آسام‪-‬مختلط‬ ‫‪11059‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪11‬‬ ‫صندوق‌شاخص‪‌30‬شركت‌فيروزه‪‌-‬سهام‬ ‫‪9850‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪115,604‬‬ ‫انتشار‪‌،‬چاپ‌و‌تكثير‌‬ ‫‪5.28‬‬ ‫افس‬ ‫صنايت‌ع‌خاك‌چيني‌ايران‌‬ ‫‪12836‬‬ ‫‪8886‬‬ ‫كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌‬ ‫‪9919‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪768‬‬ ‫ساير‌واسطه‌گريهاي‌مالي‌ ‪116,523,244‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‌خودروغدير‬ ‫ليزينگ‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‪2547‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪3,086,177‬‬ ‫‪47,920,306‬‬ ‫‪7861890398‬‬ ‫‪40214880990‬‬ ‫ليزينگ‌رايان‌‌سايپا‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪1944‬‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪3,340,185‬‬ ‫‪44,527,666‬‬ ‫‪6494536754‬‬ ‫‪91243861078‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪2143‬‬ ‫‪2498‬‬ ‫‪816382‬‬ ‫‪4.69‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪1,341,644‬‬ ‫‪13,300‬‬ ‫‪3351943233‬‬ ‫‪10857886079‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪1194‬‬ ‫شركت‌بهمن‌ليزينگ‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪93‬‬ ‫ليزينگ‌ايرانيان‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫‪1797‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌‬ ‫‪1854‬‬ ‫ليزينگ‌ايران‌‬ ‫‪2289‬‬ ‫بانك‌دي‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌صنعت‌‌بيمه‌‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪8,350‬‬ ‫‪13993370‬‬ ‫بانكها‌و‌موسسات‌اعتباري‌‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫‪4.54‬‬ ‫‪3.58‬‬ ‫‪1719‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪1632‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪1176‬‬ ‫‪1132‬‬ ‫‪3.48‬‬ ‫سرمايه‌گذاريها‌‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪133,749‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪1716864274‬‬ ‫‪5264500‬‬ ‫‪6,165‬‬ ‫‪58857255‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪89442502544‬‬ ‫‪4562‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫توليد‌برق‌عسلويه‌مپنا‬ ‫‪357‬‬ ‫‪2307‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‌گذاري‌‌صنعت‌‌نفت‌‬ ‫سرمايه‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫نفت‌سپاهان‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪93‬‬ ‫‪2,082,167‬‬ ‫‪8,076,143‬‬ ‫‪11,098,444‬‬ ‫‪19074210722‬‬ ‫‪779‬‬ ‫‪11,287,069‬‬ ‫‪18414872627‬‬ ‫‪744‬‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫‪579‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪786,960‬‬ ‫‪334,614‬‬ ‫‪7,975,194‬‬ ‫‪11,889,272‬‬ ‫‪10,718,012‬‬ ‫‪14427599511‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪6,798,941‬‬ ‫‪7659051835‬‬ ‫‪455‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫‪812274‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪3,449‬‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايرانيان‬ ‫‪1530‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪2,819,325‬‬ ‫‪4,228,567‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌سايپا‬ ‫‪1127‬‬ ‫‪3.21‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪13454524501‬‬ ‫‪813890‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌خوارزمي‬ ‫‪9376781669‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪922‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪1346‬‬ ‫‪765982264‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪813‬‬ ‫افست‌‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌صنوين‪-‬مختلط‬ ‫‪3742401578‬‬ ‫‪13564164408‬‬ ‫‪3,254‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫‪91‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1459254958‬‬ ‫‪2648399059‬‬ ‫‪2801533249‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪526,500‬‬ ‫‪10003‬‬ ‫‪274596334‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪51,782‬‬ ‫‪146859534‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25,031‬‬ ‫‪5.39‬‬ ‫‪20,089,334‬‬ ‫‪82,600‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪2403‬‬ ‫‪12836‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪11376‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪-99.99‬‬ ‫بانكها‌و‌موسسات‌اعتباري‌‬ ‫عرضه‌برق‪‌،‬گاز‪‌،‬بخاروآب‌گرم‌‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪133,749‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪985002600‬‬ ‫‪1716864274‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪3.58‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪5,805,224‬‬ ‫‪44,527,666‬‬ ‫‪9661‬‬ ‫‪816382‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪187,740‬‬ ‫‪13,300‬‬ ‫‪1830989874‬‬ ‫‪10857886079‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪1194‬‬ ‫‪2.48‬‬ ‫‪4.54‬‬ ‫‪439,368‬‬ ‫‪8,076,143‬‬ ‫‪5819605883‬‬ ‫‪13564164408‬‬ ‫‪11,098,444‬‬ ‫‪19074210722‬‬ ‫‪779‬‬ ‫‪11,287,069‬‬ ‫‪18414872627‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪12614‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪153,883‬‬ ‫‪15984‬‬ ‫‪3.44‬‬ ‫‪48,303‬‬ ‫‪13719‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪1,138‬‬ ‫‪12622‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪99,500,000‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫‪813890‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫‪812274‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪1530‬‬ ‫‪2601‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫فلزات‌اساسي‌‬ ‫‪7,975,194‬‬ ‫‪3,254‬‬ ‫‪772060611‬‬ ‫‪14990874‬‬ ‫‪9376781669‬‬ ‫‪1.25589E+12‬‬ ‫‪2648399059‬‬ ‫‪813857‬‬ ‫‪1896‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪2,518‬‬ ‫‪4,938,648‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪1,571‬‬ ‫‪3,719,696‬‬ ‫‪1270725073‬‬ ‫‪6333658249‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪2,437,494‬‬ ‫‪882,484‬‬ ‫‪5567536268‬‬ ‫‪3429809242‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪5387162972‬‬ ‫‪888703361‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪133‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌ملت‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌سپه‌‬ ‫‪808864‬‬ ‫‪1685‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪1,571‬‬ ‫‪782,877‬‬ ‫‪1270725073‬‬ ‫‪1318826973‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪147‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫ملي‌‌صنايع‌‌مس‌‌ايران‌‬ ‫‪808864‬‬ ‫‪1701‬‬ ‫‪2284‬‬ ‫‪2047‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪2,437,494‬‬ ‫‪1,399,840‬‬ ‫‪5567536268‬‬ ‫‪2865473817‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪134‬‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫هلدينگ‌صنايع‌‌معدني‌خاورميانه‬ ‫‪2284‬‬ ‫‪3887‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌پرديس‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫‪933‬‬ ‫‪807912‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪985,128‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪919176145‬‬ ‫‪888703361‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪148‬‬ ‫فوالد‌خوزستان‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫‪4450‬‬ ‫‪807912‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪1,210,471‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌اعتالء‌البرز‪92‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‬ ‫‪1814‬‬ ‫‪788998‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪232,768‬‬ ‫‪1,275‬‬ ‫‪422351937‬‬ ‫‪1005971876‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪141‬‬ ‫لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫‪1202‬‬ ‫‪788998‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪776,211‬‬ ‫‪1,275‬‬ ‫‪933117644‬‬ ‫‪1005971876‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫‪1816‬‬ ‫‪811617‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪213,207‬‬ ‫‪1,191‬‬ ‫‪385802253‬‬ ‫‪966635713‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪133‬‬ ‫مس‌‌شهيدباهنر‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫‪1557‬‬ ‫‪811617‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪739,022‬‬ ‫‪1,191‬‬ ‫‪1150305837‬‬ ‫‪966635713‬‬ ‫‪777972‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪592814717‬‬ ‫‪117‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪592814717‬‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫‪1,968,461‬‬ ‫‪3895822151‬‬ ‫‪113‬‬ ‫بانك‌اقتصادنوين‌‬ ‫‪1,192,735‬‬ ‫‪1521317161‬‬ ‫‪100‬‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫‪593‬‬ ‫‪476719752‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪606763785‬‬ ‫‪91‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌نيرو‬ ‫‪1294‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫بانك‌اقتصادنوين‌‬ ‫س‪‌.‬تدبيرگران‌فارس‌وخوزستان‬ ‫‪2002‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌بهمن‌‬ ‫‪1556‬‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫‪803912‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫‪809018‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪134,042‬‬ ‫‪173344490‬‬ ‫‪52,888‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪33,010‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪105903990‬‬ ‫‪49653348‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪2049291804‬‬ ‫‪9356924680‬‬ ‫‪813857‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫س‪.‬صندوق‌بازنشستگي‌كاركنان‌بانك‬ ‫‪579‬‬ ‫‪2,819,325‬‬ ‫‪3,484,764‬‬ ‫‪2,518‬‬ ‫‪2,725,225‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9064188891‬‬ ‫‪2049291804‬‬ ‫‪1614133452‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪13,445,164‬‬ ‫‪3693539001‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪231,093‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪2801533249‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫فوالد‌مباركه‌اصفهان‬ ‫‪256375698‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪813‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪6.59‬‬ ‫‪3,449‬‬ ‫‪1935969932‬‬ ‫‪4314374566‬‬ ‫‪5010457840‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17317506410‬‬ ‫‪91243861078‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪327‬‬ ‫بانك‌انصارع‌بهشهرايران‌‬ ‫گروه‌صناي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪2143‬‬ ‫‪1176‬‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫كالسيمين‌‬ ‫‪3,070‬‬ ‫‪33950000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فراورده‌هاي‌نفتي‪‌،‬كك‌و‌سوخت‌هسته‌اي‌‬ ‫‪47,920,306‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪1632‬‬ ‫ح‌‪‌‌.‬توكافوالد(هلدينگ‌‬ ‫‪115,604‬‬ ‫‪274596334‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪826254000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪40214880990‬‬ ‫‪13245‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪2.53‬‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪19760000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2307‬‬ ‫بانك‌دي‬ ‫نفت‌‌بهران‌‬ ‫انتشار‪‌،‬چاپ‌و‌تكثير‌‬ ‫‪12‬‬ ‫‪116,523,244‬‬ ‫‪593,144‬‬ ‫‪1719‬‬ ‫نفت‌‌پارس‌‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪926125000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪89442502544‬‬ ‫‪6747803303‬‬ ‫نفت‌ايرانول‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫نفت‌پاسارگاد‬ ‫‪5.39‬‬ ‫‪3710793220‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4562‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫نفت‌‌بهران‌‬ ‫‪155872548‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪52230977271‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪3499838255‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪17,752‬‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌صنوين‪-‬مختلط‬ ‫‪5.39‬‬ ‫‪88904834‬‬ ‫‪2834‬‬ ‫‪3540000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪11253‬‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪3.39‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪4544100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪105,835‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪19760000000‬‬ ‫‪262065270‬‬ ‫‪2525‬‬ ‫‪348,473‬‬ ‫‪3357827‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪273054300‬‬ ‫‪82,300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪52,399‬‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌قابل‌معامله‌‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4092‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫شركتهاي‌چند‌رشته‌اي‌صنعتي‌ ‪6,361,060‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫‪2230268613‬‬ ‫‪14‬‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فارس‌‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫‪2.92‬‬ ‫‪2458‬‬ ‫‪4.07‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪2525‬‬ ‫‪139,784‬‬ ‫‪4302‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫صندوق‌س‪‌.‬پاداش‌سهامداري‌توسعه‪1‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫شيشه‌‌همدان‌‬ ‫‪36‬‬ ‫صنايع‌سيمان‌دشتستان‬ ‫‪7393‬‬ ‫‪10043‬‬ ‫‪105,835‬‬ ‫‪256,288‬‬ ‫‪59‬‬ ‫سيمان‌‌صوفيان‌‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪273054300‬‬ ‫‪5498‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪8878809402‬‬ ‫‪110‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫‪17,810‬‬ ‫‪168,612‬‬ ‫‪3.44‬‬ ‫‪1418632499‬‬ ‫‪23814009947‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪2,000,332‬‬ ‫‪25,608‬‬ ‫‪5783839514‬‬ ‫‪294496497‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫سرماينه‌‌قائن‌‬ ‫سيما‬ ‫‪2891‬‬ ‫‪37016‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪52574311‬‬ ‫‪572256631‬‬ ‫فراورده‌‌هاي‌‌نسوزايران‌‬ ‫‪8878809402‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪542,210‬‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايعه‌‌آذرآب‌‬ ‫صناي‬ ‫‪9727‬‬ ‫‪2,000,332‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5783839514‬‬ ‫‪3554300‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪3536164743‬‬ ‫‪3755‬‬ ‫‪2945‬‬ ‫‪3.57‬‬ ‫‪542,210‬‬ ‫‪3536164743‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪473‬‬ ‫‪47954940‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪2.97‬‬ ‫ساير‌محصوالت‌كاني‌غيرفلزي‌‬ ‫‪874,800‬‬ ‫‪1902802915‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪24,860‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫‪377,750‬‬ ‫‪5,920,220‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫‪553,406‬‬ ‫‪716406700‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪4259‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪190055936‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6522‬‬ ‫‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫سرمايهت‌‌گذاري‬ ‫‌انفورماتيك‌‬ ‫خدما‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1,209,136‬‬ ‫‪1881505648‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪45,693‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪1902802915‬‬ ‫‪2891‬‬ ‫‪11300‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫ساخت‌محصوالت‌فلزي‌‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪1,951,520‬‬ ‫‪3045507672‬‬ ‫‪32753‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪1,877‬‬ ‫‪59392612‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫ايران‌ارقام‌‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪47,939‬‬ ‫‪1,381,410‬‬ ‫‪2.96‬‬ ‫‪172726400‬‬ ‫‪2591942015‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪272‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫‪2483‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪6522‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪17,679‬‬ ‫‪87,458‬‬ ‫‪61827730‬‬ ‫‪153813095‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪166‬‬ ‫سيمان‌‌ايالم‌‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪4.07‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪76‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪874,800‬‬ ‫‪716406700‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪553,406‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪1556‬‬ ‫سيمان‌‌خزر‬ ‫‪3045507672‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪2241395227‬‬ ‫‪219‬‬ ‫سيمان‌‌بهبهان‌‬ ‫‪463,331‬‬ ‫‪1,209,136‬‬ ‫سيمان‌شاهرود‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪3615‬‬ ‫‪1876‬‬ ‫‪104,926‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‌منگنزايران‌‬ ‫معاد‬ ‫سيمانن‌هگمتان‌‬ ‫گروه‌‌صنعتي‌‌ملي‌‌(هلدينگ‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪103‬‬ ‫‪438,111‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪4025‬‬ ‫‪5305‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪521797370‬‬ ‫‪288,882‬‬ ‫‪17,679‬‬ ‫‪304,195‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪1056733439‬‬ ‫‪61827730‬‬ ‫‪716664002‬‬ ‫انبوه‌سازي‪‌،‬امالك‌و‌مستغالت‌‪116,366,035‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪38‬‬ ‫سيمان‌فارس‌نو‬ ‫‪94‬‬ ‫‪334,188‬‬ ‫سيمانن‌‌باف‬ ‫معاد‬ ‫‌‌داراق‌ب‌‬ ‫سيمان‌‌شر ‌ق‬ ‫‪253‬‬ ‫‪405065718‬‬ ‫‪1589101882‬‬ ‫‪1661‬‬ ‫‪271,636‬‬ ‫‪923110655‬‬ ‫‪66‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪42‬‬ ‫معادگن‌‌باف‬ ‫‌سازق‌ي‌مشهد‬ ‫رين‬ ‫‪5850‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪2.36‬‬ ‫استخراج‌ذغال‌سنگ‌‬ ‫‪17‬‬ ‫‪777972‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪234,476‬‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫‪338,158‬‬ ‫‪1,968,461‬‬ ‫‪3895822151‬‬ ‫‪1,192,735‬‬ ‫‪1521317161‬‬ ‫‪100‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫‪803912‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪476719752‬‬ ‫‪95‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫‪809018‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪606763785‬‬ ‫‪91‬‬ ‫آلومينيوم‌ايران‌‬ ‫نورد‌آلومينيوم‌‬ ‫‪6714‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪4314374566‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪8196‬‬ ‫صنعت‌روي‌زنگان‬ ‫‪1791‬‬ ‫‪-2.13‬‬ ‫‪291,438‬‬ ‫شركت‌آهن‌و‌فوالد‌ارفع‬ ‫‪2224‬‬ ‫‪4.51‬‬ ‫‪298,360‬‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪1573492502‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪2771639849‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪521982399‬‬ ‫‪663520358‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪66‬‬
‫‪18‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توكافوالد(هلدينگ‬ ‫زرين‌معدن‌آسيا‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪2735‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪2120‬‬ ‫ملي‌‌سرب‌وروي‌‌ايران‌‬ ‫‪1080‬‬ ‫فوالد‌آلياژي‌ايرانه‌گري‌‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخت‬ ‫‪2205‬‬ ‫‪5880‬‬ ‫فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌‬ ‫‪2713‬‬ ‫صنايع‌فوالد‌آلياژي‌يزد‬ ‫‪2948‬‬ ‫فروسيليس‌‌ايران‌‬ ‫‪2541‬‬ ‫باما‬ ‫‪215130171‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪162,348‬‬ ‫‪175165440‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪42,022‬‬ ‫‪282,009‬‬ ‫‪91475175‬‬ ‫‪1658074979‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪91,782‬‬ ‫‪283,915‬‬ ‫‪79,826‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪3463‬‬ ‫‪493,018‬‬ ‫‪60,120‬‬ ‫‪3974891386‬‬ ‫‪228329840‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بين‌‌المللي‌‌محصوالت‌‌‌پارس‌‬ ‫باما‬ ‫‪6208‬‬ ‫پتروشيمي‌‌خارك‌‬ ‫‪16086‬‬ ‫‪28938234‬‬ ‫‪108030216‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪112,221‬‬ ‫‪321566420‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪41,595‬‬ ‫‪134719305‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪298,694‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫استخراج‌ساير‌معادن‌‬ ‫‪3.07‬‬ ‫‪3350‬‬ ‫استخراج‌كانه‌هاي‌فلزي‌‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪2.80‬‬ ‫‪282,009‬‬ ‫‪1658074979‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪80,536‬‬ ‫‪168793235‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪493,018‬‬ ‫‪3974891386‬‬ ‫‪363900880‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪57,946‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪986852672‬‬ ‫‪128,000,000‬‬ ‫‪525,521‬‬ ‫‪5.1584E+11‬‬ ‫‪840106477‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪288,882‬‬ ‫‪1056733439‬‬ ‫‪91‬‬ ‫ح‌‪‌.‬لعابيران‌‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪920‬‬ ‫‪3790‬‬ ‫‌چادرملو‬ ‫معدني‌وصنعتي‬ ‫پتروشيمي‌فارابي‌‬ ‫‪14600‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪3463‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪11,970‬‬ ‫‪288,882‬‬ ‫‪11012400‬‬ ‫‪1056733439‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪8094‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪104,926‬‬ ‫‪1,940‬‬ ‫‪353860156‬‬ ‫‪15326000‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪1,804,723‬‬ ‫‪1781513318‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪321,286‬‬ ‫‪603242585‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪332089298‬‬ ‫‪4778880‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪353860156‬‬ ‫‪61827730‬‬ ‫‪231186723‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪59‬‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫‪3474‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪142,250‬‬ ‫‪2133‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪177,123‬‬ ‫‪374880935‬‬ ‫‪31‬‬ ‫قنداصفهان‌‬ ‫‪2822‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪98,572‬‬ ‫‪275885506‬‬ ‫‪26‬‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪1238‬‬ ‫‪2677‬‬ ‫فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر‬ ‫‪2552‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪1876‬‬ ‫شهد‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫بين‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪6428‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫انبوه‌سازي‪‌،‬امالك‌و‌مستغالت‌‬ ‫‪400‬‬ ‫‪282017358‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1334400‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پتروشيمي‌زاگرس‬ ‫‪514‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪352049212‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‌‌‌ايراين‌‌‌ايران‌‬ ‫‌‌معادحن‌‌رو‬ ‫توسعه‬ ‫ي‌‌امال‬ ‫معدن‬ ‫قند‌نيشابور‬ ‫‌منگنزايران‌‬ ‫معادن‬ ‫‪7365531‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پتروشيمي‌فناوران‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫‪26880‬‬ ‫‪3541‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪2,504‬‬ ‫‪17,679‬‬ ‫‪64633248‬‬ ‫‪61827730‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22‬‬ ‫پتروشيمي‌شيراز‬ ‫‪3224‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪7175‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪4778880‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪1377800‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫‪4986‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪2,280‬‬ ‫‪1.2896E+11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1334400‬‬ ‫‪2604672‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫صنايع‌شيميايي‌سينا‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫صنايع‌‌شيميايي‌‌فارس‌‬ ‫‪2017‬‬ ‫محصوالت‌غذايي‌و‌آشاميدني‌به‌جز‌قند‌و‌شكر‌‬ ‫توسعه‌‌صنايع‌‌بهشهر(هلدينگ‬ ‫‪2019‬‬ ‫انبوه‌سازي‪‌،‬امالك‌و‌مستغالت‌‬ ‫‪1.41‬‬ ‫‪1,898,264‬‬ ‫‪3835732668‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪1.64‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪512,680‬‬ ‫‪3,399,547‬‬ ‫‪634799000‬‬ ‫‪9098921055‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪3403‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪18,309‬‬ ‫‪60617400‬‬ ‫‪16880‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪1,257,432‬‬ ‫‪320‬‬ ‫صنعتي‌‌بهشهر‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪7518‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪2.51‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2.96‬‬ ‫‪7,060‬‬ ‫‪3208800560‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫پگاه‌آذربايجان‌غربي‌‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪1,381,410‬‬ ‫‪2591942015‬‬ ‫‪272‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪1876‬‬ ‫‪2.96‬‬ ‫‪1,951,520‬‬ ‫‪2,871‬‬ ‫‪3045507672‬‬ ‫‪17778176‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‌‌مينو‌توسعه‌ساختمان‬ ‫‌المللي‬ ‫بيپارنس‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪3113‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪1,209,136‬‬ ‫‪1881505648‬‬ ‫‪187‬‬ ‫شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌‬ ‫آ‪.‬كشس‪.‬تپ‬ ‫‌‌و‌صنعت‌‌چين‌‌چين‬ ‫‪6066‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪206,902‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪5005‬‬ ‫‪3.57‬‬ ‫‪1,209,136‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪158,064‬‬ ‫‪553,406‬‬ ‫‪35,926‬‬ ‫‪716406700‬‬ ‫‪182810731‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪32‬‬ ‫بهنوش‌‌ايران‌‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪4234‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪59,126‬‬ ‫‪874,800‬‬ ‫‪250313016‬‬ ‫‪1902802915‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪154‬‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫‪6522‬‬ ‫‪542,210‬‬ ‫‪3536164743‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪2,000,332‬‬ ‫‪202704‬‬ ‫‪5783839514‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪8878809402‬‬ ‫‪133514516‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪761‬‬ ‫‪1556‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫كاشي‌و‌سراميك‌‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪19,336‬‬ ‫‪120160463‬‬ ‫‪42720832‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫توليدي‌‌كاشي‌‌تكسرام‌‬ ‫‪1023‬‬ ‫‪-3.22‬‬ ‫‪2,277,871‬‬ ‫‪2330846948‬‬ ‫‪329‬‬ ‫كاشي‌‌وسراميك‌‌حافظ‌‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهدك‌‌سينا‬ ‫صنايع‌‌كاشي‌‌و‌سرامي‬ ‫‪3238‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪8286‬‬ ‫‪-2.20‬‬ ‫‪83,362‬‬ ‫‪874,800‬‬ ‫‪48,860‬‬ ‫‪265018556‬‬ ‫‪1902802915‬‬ ‫‪397918240‬‬ ‫‪53‬‬ ‫چين‪‌.‬ي‌‌ايران‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪6522‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫‪4.07‬‬ ‫‪205,327‬‬ ‫‪542,210‬‬ ‫‪486214336‬‬ ‫‪3536164743‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪148‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‪2891‬‬ ‫‪6709‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪1,963‬‬ ‫‪12903296‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪63,042‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫‪11008‬‬ ‫‪1004‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪601899800‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫قندهكمتان‌‬ ‫‪1031015650‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪525,521‬‬ ‫‪5,302‬‬ ‫‪329,414‬‬ ‫‪2,280‬‬ ‫قند‌لرستان‌‬ ‫‪283,915‬‬ ‫‪197,147‬‬ ‫‪240334335‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪840106477‬‬ ‫‪59174060‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫فراوردههاي‌غذايي‌وقند‌چهارمحال‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪513,777‬‬ ‫‪3662294454‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪3541‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫قند‌مرودشت‌‬ ‫پتروشيمي‌شيراز‬ ‫ارزش معامله‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد‬ ‫‪79‬‬ ‫‪21,978‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫قند‌شيروان‌قوچان‌و‌بجنورد‬ ‫پتروشيمي‌‌آبادان‌‬ ‫‪3350‬‬ ‫‪8062‬‬ ‫‪17,679‬‬ ‫‪134,168‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫دوده‌‌صنعتي‌‌پارس‌‬ ‫‪2831‬‬ ‫لعابيران‌‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫كارخانجات‌‌قند‌قزوين‌‬ ‫پتروشيمي‌شازند‌‌ط‌بس‌‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‬ ‫‪2064‬‬ ‫‪104,926‬‬ ‫‪1878‬‬ ‫‪3843‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪5264‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪2.29‬تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪142,508‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪113,965‬‬ ‫‪855348253‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫استخراج‌ذغال‌سنگ‌‬ ‫‪7107‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪44,058‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪601899800‬‬ ‫‪56‬‬ ‫پتروشيمي‌جم‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪7144‬‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫‪7505‬‬ ‫‪5880‬‬ ‫‪9,817‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫قند‌ثابت‌‌خراسان‌‬ ‫‪251017048‬‬ ‫‪40‬‬ ‫نيروكلر‬ ‫استخراج‌كانه‌هاي‌فلزي‌‬ ‫‪3790‬‬ ‫‪987‬‬ ‫‪552,186‬‬ ‫‪765915971‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪3.07‬‬ ‫قند‌و‌شكر‌‬ ‫شركت‌پتروشيمي‌خراسان‬ ‫‪65‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫هلدينگ‌صنايع‌‌معدني‌خاورميانه‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪1018071047‬‬ ‫‪80‬‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌كرمانشاه‬ ‫استخراج‌ساير‌معادن‌‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪4030‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫توليدمواداوليه‌والياف‌مصنوعي‌‬ ‫‪3737‬‬ ‫‪3.12‬‬ ‫‪165,119‬‬ ‫‪616974535‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪3.72‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫پتروشيمي‌پرديس‬ ‫‪15907‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪107,491‬‬ ‫‪1704368557‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪83‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪3.97‬‬ ‫نوردوقطعات‌‌فوالدي‌‬ ‫گلتاش‌‬ ‫‪9584‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪206,946‬‬ ‫‪1983360264‬‬ ‫‪98‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪2.62‬‬ ‫استخراج‌ذغال‌سنگ‌‬ ‫‪8062‬‬ ‫‪3845‬‬ ‫صنايع‌شيميايي‌ايران‌‬ ‫‪6368‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪350,054‬‬ ‫‪2247091443‬‬ ‫‪118‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫گروه‌صنعتي‌پاكشو‬ ‫‪9494‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪247,827‬‬ ‫‪2355470342‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪-2.32‬‬ ‫‪553,406‬‬ ‫‪716406700‬‬ ‫‪166‬‬ ‫شركت‌صنايع‌غذايي‌مينو‌شرق‬ ‫كشت‌وصنعت‌پياذر‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫توليدي‌مهرام‌‬ ‫‪4830‬‬ ‫‪1556‬‬ ‫‪8167‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪695,945‬‬ ‫‪1,257,432‬‬ ‫‪5232235934‬‬ ‫‪3208800560‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1,381,410‬‬ ‫‪2591942015‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪1,951,520‬‬ ‫‪126,980‬‬ ‫‪3045507672‬‬ ‫‪393595858‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1881505648‬‬ ‫‪1655198177‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪3.26‬‬ ‫‪3.54‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪4.07‬‬ ‫‪292,916‬‬ ‫‪380,712‬‬ ‫‪1,845‬‬ ‫‪1558550769‬‬ ‫‪1838971867‬‬ ‫‪958831906‬‬ ‫‪14928436‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2,000,332‬‬ ‫‪5783839514‬‬ ‫‪146‬‬ ‫شهد‌ايران‌‬ ‫‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫سرمايه‬ ‫‪42974‬‬ ‫‪1969‬‬ ‫‪2891‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪6,361,060‬‬ ‫‪8878809402‬‬ ‫‪110‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫لبنيات‌‌پاك‌‬ ‫‪4529‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪6,361,060‬‬ ‫‪28,644‬‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايه‬ ‫پالسكوكار‬ ‫‪3755‬‬ ‫‪1254‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪3.38‬‬ ‫‪377,750‬‬ ‫‪2,308,444‬‬ ‫‪1418632499‬‬ ‫‪2895469324‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرماي‬ ‫بيسكويهت‌‌گرجي‌‬ ‫‪3755‬‬ ‫‪3401‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪377,750‬‬ ‫‪1,462‬‬ ‫‪1418632499‬‬ ‫‪5000040‬‬ ‫ح‌‪‌.‬گروه‌‌صنعتي‌‌بارز‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪3307‬‬ ‫‪3394‬‬ ‫‪3.34‬‬ ‫‪2.94‬‬ ‫‪376,695‬‬ ‫‪168,612‬‬ ‫‪1245610456‬‬ ‫‪572256631‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪60‬‬ ‫سالمين‌‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪3062‬‬ ‫‪3394‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.94‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪168,612‬‬ ‫‪479220‬‬ ‫‪572256631‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪60‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪547,926‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫نوسازي‬ ‫كارتن‌‌ايران‌‬ ‫‪3381‬‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪547,926‬‬ ‫‪244,416‬‬ ‫‪1622447780‬‬ ‫‪826482871‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‌‌گستراصفهان‌‬ ‫‌‌‌سهند‬ ‫ساماعن‌‌الستيكي‬ ‫صناي‬ ‫‪1637‬‬ ‫‪4858‬‬ ‫‪2.57‬‬ ‫‪3.52‬‬ ‫‪201,687‬‬ ‫‪154,786‬‬ ‫‪14507‬‬ ‫‪1637‬‬ ‫‪2.78‬‬ ‫‪2.57‬‬ ‫‪38,890‬‬ ‫‪201,687‬‬ ‫‪564189440‬‬ ‫‪334593033‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‌‌تهران‌‬ ‫درخشان‬ ‫‌‌آژند‬ ‫سخت‬ ‫‪3305‬‬ ‫‪4273‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪4273‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫كمباين‌‌سازي‌‌ايران‌‬ ‫‪2525‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فارس‌‬ ‫شركت‌ارتباطات‌سيار‌ايران‬ ‫‪2525‬‬ ‫‪29996‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌پارس‌‌توشه‌‬ ‫‪2302‬‬ ‫‪5.39‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫‪2600‬‬ ‫‌‌بروجردس‌گستر‬ ‫نساجهي‌شهري‌تو‬ ‫توسع‬ ‫‪2834‬‬ ‫‪2508‬‬ ‫كاشي‌‌سعدي‌‬ ‫ايران‌ياساتايرورابر‬ ‫گروه‌‌صنعتي‌‌بارز‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فارس‌‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫توسع ‌له‌شهري‌توس‌گستر‬ ‫آبسا‬ ‫‌ايران‌‬ ‫تراكتورسازي‬ ‫‌‌آژند‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‬ ‫ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫تكنوتار‬ ‫‪2569‬‬ ‫‪4493‬‬ ‫‪6034‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫الستيك‌و‌پالستيك‌‬ ‫‪2.14‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫ماشين‌آالت‌و‌تجهيزات‌‬ ‫‪2.53‬‬ ‫‪173,492‬‬ ‫‪1049893500‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‌كاوه‌‬ ‫ن‌كاغذسازي‬ ‫صنايع‬ ‫‌‌گستراصفهان‌‬ ‫ساما‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪64,194‬‬ ‫‪9528000‬‬ ‫‪278677050‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫‪105,835‬‬ ‫‪10,000,634‬‬ ‫‪334593033‬‬ ‫‪751975532‬‬ ‫‪273054300‬‬ ‫‪10553516203‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1281‬‬ ‫‪2834‬‬ ‫‪3323‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪20,089,334‬‬ ‫‪530,971‬‬ ‫‪51,782‬‬ ‫‪119,395‬‬ ‫‪52230977271‬‬ ‫‪1222201355‬‬ ‫‪4425‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪3.53‬‬ ‫‪5.39‬‬ ‫‪361,283‬‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪1598511176‬‬ ‫‪19760000000‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2403‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪115,604‬‬ ‫‪274596334‬‬ ‫‪2236‬‬ ‫‪1697‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫‪3.41‬‬ ‫انتشار‪‌،‬چاپ‌و‌تكثير‌‬ ‫‪1.46‬‬ ‫پمپ‌‌سازي‌‌ايران‌‬ ‫‪2998‬‬ ‫پتروشيمي‌مارون‬ ‫افست‌‬ ‫‪34410‬‬ ‫‪12836‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪3088‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫گروه‌صنعتي‌بوتان‌‬ ‫‪368,482‬‬ ‫‪1655540267‬‬ ‫‪1622447780‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪3163‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫بانكها‌و‌موسسات‌اعتباري‌‬ ‫دشت‌‌مرغاب‌‬ ‫‪40‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫سرما‌آفرين‌‬ ‫‪30,450‬‬ ‫‪80844750‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪153,258‬‬ ‫‪146859534‬‬ ‫‪398480705‬‬ ‫‪344529607‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80‬‬ ‫مخابرات‌ايران‬ ‫ايران‌‌مرينوس‌‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫‪55‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌البرز(هلدينگ‌‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪11109‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪3712‬‬ ‫‪53‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌دارويي‌تامين‬ ‫‪2403‬‬ ‫‪272,627‬‬ ‫‪817298185‬‬ ‫‪42‬‬ ‫پخش‌البرز‬ ‫‪3631‬‬ ‫‪32,579‬‬ ‫‪133,749‬‬ ‫‪1121027364‬‬ ‫‪1716864274‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪91‬‬ ‫داروسازي‌‌كوثر‬ ‫‪4378‬‬ ‫شركت‌كي‌بي‌سي‬ ‫‪5432‬‬ ‫مواد‌اوليه‌دارويي‌البرز‌بالك‬ ‫‪5236‬‬ ‫داروسازي‌توليد‌دارو‬ ‫‪9108‬‬ ‫گروه‌دارويي‌سبحان‬ ‫‪6386‬‬ ‫داروسازي‌‌امين‌‬ ‫‪2777‬‬ ‫‪343,362‬‬ ‫‪38,379‬‬ ‫‪37,325‬‬ ‫‪582585498‬‬ ‫‪121695800‬‬ ‫‪112396552‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7751‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪14‬‬ ‫افست‌‬ ‫‪4558‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫محصوالت‌كاغذي‌‬ ‫مخابرات‌‬ ‫‪0.67‬‬ ‫منسوجات‌‬ ‫‪5.39‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫مواد‌و‌محصوالت‌دارويي‌‬ ‫‪5.39‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪64,194‬‬ ‫‪1,765,802‬‬ ‫‪105,835‬‬ ‫‪521,633‬‬ ‫‪16100000‬‬ ‫‪278677050‬‬ ‫‪4519962320‬‬ ‫‪273054300‬‬ ‫‪15647126077‬‬ ‫‪51,782‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪146859534‬‬ ‫‪2607000‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪19760000000‬‬ ‫‪9,351‬‬ ‫‪520,246‬‬ ‫‪115,604‬‬ ‫‪1933383417‬‬ ‫‪274596334‬‬ ‫‪450,740‬‬ ‫‪1636576049‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫‪356,903‬‬ ‫‪1.97‬‬ ‫‪133,749‬‬ ‫‪1562509971‬‬ ‫‪56,607‬‬ ‫‪1716864274‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪307507558‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪24,773‬‬ ‫‪129711428‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪2.53‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪68,411‬‬ ‫‪116,523,244‬‬ ‫‪623112047‬‬ ‫‪89442502544‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪4562‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪47,920,306‬‬ ‫‪75,052‬‬ ‫‪40214880990‬‬ ‫‪210286624‬‬ ‫‪2307‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪9349‬‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪53,735‬‬ ‫‪44,527,666‬‬ ‫‪501944526‬‬ ‫‪91243861078‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪2143‬‬ ‫‪816382‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪13,300‬‬ ‫‪10857886079‬‬ ‫‪1194‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪5738‬‬ ‫‪4.54‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪8,076,143‬‬ ‫‪52,375‬‬ ‫‪13564164408‬‬ ‫‪300742332‬‬ ‫‪813‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪62,792‬‬ ‫‪11,098,444‬‬ ‫‪881653446‬‬ ‫‪19074210722‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪779‬‬ ‫‪11,287,069‬‬ ‫‪15,182‬‬ ‫‪18414872627‬‬ ‫‪446166614‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪187933091‬‬ ‫‪9376781669‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪2648399059‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪768‬‬ ‫انتشار‪‌،‬چاپ‌و‌تكثير‌‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫بانكها‌و‌موسسات‌اعتباري‌‬ ‫‪4.99‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‌‌ترانسفو‬ ‫ايران‬ ‫‪839‬‬ ‫‪8518‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪3.01‬‬ ‫‪47,920,306‬‬ ‫‪2,901,452‬‬ ‫‪40214880990‬‬ ‫‪24714311496‬‬ ‫كارخانجات‌توليدي‌شهيد‌قندي‬ ‫‪1465‬‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪847,761‬‬ ‫‪44,527,666‬‬ ‫‪1241910943‬‬ ‫‪91243861078‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪2143‬‬ ‫بانك‌ملت‌‌اكسير‬ ‫داروسازي‬ ‫‪816382‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪13,300‬‬ ‫‪10857886079‬‬ ‫‪1194‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪93‬‬ ‫‪813‬‬ ‫‪19‬‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫ايران‌دارو‬ ‫داروسازي‌‌سينا‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪14022‬‬ ‫كيميدارو‬ ‫‪1719‬‬ ‫‪6781‬‬ ‫‪1632‬‬ ‫‪29262‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪4894‬‬ ‫‪1176‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪38,494‬‬ ‫‪7,975,194‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪3,254‬‬ ‫‪3,449‬‬ ‫‪124,795‬‬ ‫‪2801533249‬‬ ‫‪1123769775‬‬ ‫‪706543678‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪133,005‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪65,599‬‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫نيروترانس‌‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪4998‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪4.54‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪26,818‬‬ ‫‪8,076,143‬‬ ‫‪12,431‬‬ ‫‪13564164408‬‬ ‫‪62280910‬‬ ‫موتوژن‌‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪5459‬‬ ‫‪1719‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪17,835‬‬ ‫‪11,098,444‬‬ ‫‪93725077‬‬ ‫‪19074210722‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪779‬‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫‪1632‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪11,287,069‬‬ ‫‪18414872627‬‬ ‫‪744‬‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫دارويي‌‌رازك‌‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫فيبر‌ايران‌‬ ‫‪1176‬‬ ‫‪7,975,194‬‬ ‫‪45,389‬‬ ‫‪9376781669‬‬ ‫‪157390297‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪21‬‬ ‫كارخانجات‌داروپخش‌‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪3,254‬‬ ‫‪2648399059‬‬ ‫‪386‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫‪813890‬‬ ‫‪7,823,277‬‬ ‫‪3,449‬‬ ‫‪16908390690‬‬ ‫‪2,139,323‬‬ ‫‪2801533249‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪2,819,325‬‬ ‫‪6152160951‬‬ ‫‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‬ ‫‌گذاري‌صنايع‌پتروشيمي‌‬ ‫سرمايه‬ ‫‪813857‬‬ ‫‪1726‬‬ ‫‪2,518‬‬ ‫‪3,047,614‬‬ ‫‪4945896818‬‬ ‫‪289‬‬ ‫پارس‌‌دارو‬ ‫‪29577‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪23,867‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪3.42‬‬ ‫‪2,837,361‬‬ ‫‪4314374566‬‬ ‫‪424‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫فرآورده‌هاي‌‌تزريقي‌‌ايران‌‬ ‫‪812274‬‬ ‫‪9005‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪2049291804‬‬ ‫‪5260753115‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪309‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫دارويي‌‌لقمان‌‬ ‫‪11887‬‬ ‫‪813857‬‬ ‫‪4119‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪33,720‬‬ ‫پلي‌اكريل‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪808864‬‬ ‫‪3.26‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪1,166,243‬‬ ‫‪1,571‬‬ ‫‪1625897341‬‬ ‫‪1270725073‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪241‬‬ ‫ش‬ ‫شيمي‌‌داروئي‌‌داروپخ ‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫‪2284‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪2,437,494‬‬ ‫‪5567536268‬‬ ‫‪177‬‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫پاكسان‌‬ ‫‪807912‬‬ ‫‪3297‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪439,448‬‬ ‫‪888703361‬‬ ‫‪1448951361‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪151‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪93‬‬ ‫پارس‌سويچ‌‬ ‫كابل‌‌البرز‬ ‫‪3609‬‬ ‫‪2942‬‬ ‫‪3388‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫محصوالت‌چوبي‌‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫‪813890‬‬ ‫س‪‌.‬نفت‌و‌گاز‌و‌پتروشيمي‌تأمين‬ ‫‪2161‬‬ ‫‪812274‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪1530‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫گسترش‌نفت‌و‌گاز‌پارسيان‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫ح‪‌.‬گسترش‌نفت‌‌و‌گاز‌پارسيان‬ ‫كربن‌‌ايران‌‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌خليج‌فارس‬ ‫‪2858‬‬ ‫‪1743‬‬ ‫‪2588‬‬ ‫‪10542‬‬ ‫محصوالت‌شيميايي‌‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪3.07‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪2,134‬‬ ‫‪763,223‬‬ ‫‪645,056‬‬ ‫‪96737533‬‬ ‫‪6030684‬‬ ‫‪1974960036‬‬ ‫‪6872116504‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪154‬‬ ‫داروسازي‌‌ابوريحان‌‬ ‫داروسازي‌‌فارابي‌‬ ‫داروسازي‌‌اسوه‌‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪2307‬‬ ‫‪220‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪487,950‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫صنايع‌جوشكاب‌يزد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2260624309‬‬ ‫ماشين‌آالت‌و‌دستگاه‌هاي‌برقي‌‪116,523,244‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪8137‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪20,089,334‬‬ ‫‪107143758‬‬ ‫‪89442502544‬‬ ‫‪533789138‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪52230977271‬‬ ‫‪4562‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫داروسازي‌‌جابرابن‌حيان‌‬ ‫‪3‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪12836‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪19814880‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪480‬‬ ‫كاشي‌‌پارس‌‬ ‫گلوكوزان‌‬ ‫‪5321‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪3,399,547‬‬ ‫‪1,587,579‬‬ ‫‪9098921055‬‬ ‫‪1934038035‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪8179‬‬ ‫‪24974‬‬ ‫‪9708‬‬ ‫‪16109‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪-2.47‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪129,157‬‬ ‫‪7,908‬‬ ‫‪11,413‬‬ ‫‪745619011‬‬ ‫‪875805502‬‬ ‫‪75583702‬‬ ‫‪185248850‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2,819,325‬‬ ‫‪4314374566‬‬ ‫‪2,518‬‬ ‫‪7,795‬‬ ‫‪2049291804‬‬ ‫‪32659062‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6797‬‬ ‫‪808864‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪12,106‬‬ ‫‪1,571‬‬ ‫‪79568608‬‬ ‫‪1270725073‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪241‬‬ ‫سبحان‌دارو‬ ‫‪15002‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪2,437,494‬‬ ‫‪14,390‬‬ ‫‪5567536268‬‬ ‫‪215877950‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪6‬‬ ‫داروسازي‌‌روزدارو‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫‪4542‬‬ ‫‪807912‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪32512800‬‬ ‫‪888703361‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪148‬‬ ‫تهران‌‌شيمي‌‬ ‫‪19078‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪163956300‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,085‬‬ ‫‪14711800‬‬ ‫داروسازي‌زاگرس‌فارمد‌پارس‬ ‫‪7601‬‬ ‫‪2284‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪29,839‬‬ ‫‪724728870‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪289‬‬ ‫البرزدارو‬ ‫‪1530‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪88,473‬‬ ‫‪861595453‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪399965538‬‬ ‫‪50475186‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10‬‬ ‫گروه‌صنعتي‌پاكشو‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫‪9494‬‬ ‫‪788998‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪247,827‬‬ ‫‪1,275‬‬ ‫‪2355470342‬‬ ‫‪1005971876‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪141‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫‪788998‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪8,310‬‬ ‫‪1,275‬‬ ‫‪1005971876‬‬ ‫‪141‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫‪811617‬‬ ‫‪6368‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪350,054‬‬ ‫‪2247091443‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪117‬‬ ‫البراتوارداروسازي‌‌‌دكترعبيدي‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪7076‬‬ ‫‪777972‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪3832501‬‬ ‫‪592814717‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‌اقتصادنوين‌‬ ‫بانك‬ ‫‌والياف‌مصنوعي‌‬ ‫توليدمواداوليه‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪3737‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫‪3.12‬‬ ‫‪107,491‬‬ ‫‪592814717‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪1983360264‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪777972‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪206,946‬‬ ‫‪966635713‬‬ ‫‪118‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫داروسازي‌زهراوي‌‬ ‫‪811617‬‬ ‫‪47496‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1,191‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪966635713‬‬ ‫‪32938750‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,968,461‬‬ ‫‪165,119‬‬ ‫‪3895822151‬‬ ‫‪616974535‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪83‬‬ ‫بانك‌اقتصادنوين‌‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌كاريس‪-‬سهام‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪9022‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪1,968,461‬‬ ‫‪68,279‬‬ ‫‪3895822151‬‬ ‫‪615980378‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شركت‌پتروشيمي‌خراسان‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫‪7144‬‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪142,508‬‬ ‫‪1,192,735‬‬ ‫‪1018071047‬‬ ‫‪1521317161‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪1,192,735‬‬ ‫‪1521317161‬‬ ‫‪100‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫‪803912‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪95‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫‪803912‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪476719752‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫نيروكلر‬ ‫‪91‬‬ ‫‪72‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫‪809018‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪750‬‬ ‫صنايع‌شيميايي‌ايران‌‬ ‫گلتاش‌‬ ‫پتروشيمي‌پرديس‬ ‫پتروشيمي‌جم‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌كرمانشاه‬ ‫پتروشيمي‌شازند‬ ‫‪9584‬‬ ‫‪15907‬‬ ‫‪7505‬‬ ‫‪7107‬‬ ‫‪2.29‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪1,191‬‬ ‫‪113,965‬‬ ‫‪1704368557‬‬ ‫‪855348253‬‬ ‫‪476719752‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪809018‬‬ ‫‪3843‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪513,777‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪63,042‬‬ ‫‪3662294454‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪5264‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪197,147‬‬ ‫‪1031015650‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪606763785‬‬ ‫‪240334335‬‬ ‫داروپخش‌‌(هلدينگ‌‬ ‫گروه‌سرمايه‌گذاري‌ميراث‌فرهنگي‬ ‫‪13609‬‬ ‫‪8032‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫واسطه‌گري‌هاي‌مالي‌و‌پولي‌‬ ‫هتل‌و‌رستوران‌‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪3.36‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪2,030,123‬‬ ‫‪16306633725‬‬ ‫‪606763785‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪91‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫گزارش تحقيق بانک مرکزي در ميزان استفاده مردم از خدمات بانکي نشان مي‌دهد‬ ‫‪19‬‬ ‫استقبال بيشتر از بانک‌ها در استان‌هاي محروم‌تر‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬انواع خدمات بانکي قابل اس��تفاده در‬ ‫ش��بکه بانکي کش��ور از نگاه کلي براي استفاده عموم‬ ‫مردم از اقش��ار مختلف طراحي و ارائه شده است‪ .‬اما‬ ‫پس از س��ال‌ها عرضه اين خدمات از س��وي بانک‌ها‬ ‫و اس��تفاده بخش‌هاي گوناگون جامع��ه به روز‪ ،‬زمان‬ ‫آم��ار بکارگي��ري از بخش‌ه��اي مختل��ف خدمات و‬ ‫حس��اب‌هاي ش��بکه بانکي در بين گروه‌هاي مختلف‬ ‫جمعيتي تغيير کرده و ب��ه داليل گوناگون‪ ،‬برخي از‬ ‫قس��مت‌ها و گروه‌هاي خاصي از مردم در مقايس��ه با‬ ‫س��اير بخش‌هاي همسان خود اس��تقبال بيشتري از‬ ‫اين خدمات داشته يا برعکس کمتر به‌سراغ بانک‌ها و‬ ‫خدمات‌شان مي‌روند‪.‬‬ ‫در اين رابطه نتايج يک تحقيق تازه منتش��ر ش��ده‬ ‫درباره فراواني استفاده از برخي امکانات پر استفاده‌تر‬ ‫بانک‌ه��ا از س��وي مردم ک��ه از جنبه‌ه��اي متفاوتي‬ ‫تقسيم‌بندي ش��ده‌اند موارد جالبي را مطرح مي‌کند‪.‬‬ ‫ب��راي نمون��ه يک قس��مت از اين گ��زارش نه‌تنها به‬ ‫توزيع نسبي کارت‌هاي بانکي بين جمعيت کشورمان‬ ‫اختصاص دارد بلکه آحاد جامعه را براساس فاکتورهاي‬ ‫متعددي مثل نوع فعاليت‪ ،‬جنس��يت‪ ،‬ميزان س��واد و‬ ‫تحصيالت و چندين ش��اخص ديگر گروه‌بندي کرده‬ ‫است‪ .‬از بخش‌هاي جالب اين گزارش همچنین بخش‬ ‫مربوط به توزيع نسبي خدمات بانکي در جمعيت‌هاي‬ ‫اس��تاني ايران و نس��بت اس��تقبال هر اس��تان از اين‬ ‫خدمات بانکي است‪.‬‬ ‫در اس��تفاده از خدم��ات بانکي عمومي‌ت��ر و ميزان‬ ‫اعتماد مردم استان‌هاي مختلف کشور‌مان به بانک‌ها‬ ‫اع��م از دولتي و خصوصي براي آنک��ه پس انداز‌هاي‬ ‫کوچک و بزرگ خود و حتي در بخش��ي از آنها‪ ،‬همه‬ ‫دارايي‌ه��اي نقدي ک��ه در طول س��ال‌ها جمع‌آوري‬ ‫کرده‌اند را به دس��ت اي��ن نهاد‌هاي پولي بس��پارند‪،‬‬ ‫وضعي��ت پراکندگ��ي جمعيتي اس��تان‌ها آمار توزيع‬ ‫متفاوتي دارد و حتي در بخش‌هايي از ش��اخص‌هاي‬ ‫مورد نظر در گزارش تهيه ش��ده‪ ،‬مقادير و نسبت‌هاي‬ ‫استفاده استان‌ها تفاوت‌هاي زيادي با يکديگر دارند اما‬ ‫از يک نگاه کلي موضوعي که به چشم مي‌آيد و بسيار‬ ‫جالب توجه به نظر مي‌رس��د اين اس��ت که براساس‬ ‫يافته‌هاي اين تحقيق‪ ،‬استان‌هاي کمتر برخوردار و با‬ ‫قدرت اقتصادي پايين‌تر در مقايسه با ساير استان‌هاي‬ ‫کشورمان استقبال و استفاده بيشتري از شبکه بانکي‬ ‫داش��ته‌اند و اعتماد آنها براي سپردن دارايي و به‌طور‬ ‫بیمه ایران‪:‬‬ ‫عم��ده پس انداز‌هاي خردش��ان به بانک‌هاي کش��ور‬ ‫بيش��تر از س��اکنان اس��تان‌هاي برخ��وردار و با توان‬ ‫اقتصادي باالتر بوده است‪.‬‬ ‫ب��راي نمونه در اس��تفاده از حس��اب‌هاي پس‌انداز‬ ‫قرض‌الحسنه بانک‌ها که تقريبا در تمامي شعب شبکه‬ ‫بانکي در همه ‪ 31‬اس��تان کش��ورمان به‌طور يکسان‬ ‫و يکنواخت عرضه ش��ده و توس��ط عموم مردم قابل‬ ‫اس��تفاده اس��ت‪ ،‬هم‌وطنان هرمزگان��ي از نگاه توزيع‬ ‫فراواني نس��بي اس��تفاده از اين نوع حساب پس‌انداز‬ ‫ب��ا ميانگين س��همي به ان��دازه ‪ 87/7‬درص��د‪ ،‬داراي‬ ‫بیش��ترین تعداد حس��اب پس‌انداز قرض‌الحس��نه در‬ ‫شبکه بانکي هس��تند‪ .‬دو استان س��منان و خراسان‌‬ ‫ش��مالي هم در حض��ور اس��تان‌هايي مانن��د تهران‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬ف��ارس‪ ،‬آذربايجان ش��رقي و ديگر مراکزي‬ ‫ک��ه از اقتصاد قوي‌تري برخودارن��د‪ ،‬به عنوان دومین‬ ‫و س��ومين اس��تان کش��ور که داراي باالتري��ن آمار‬ ‫اس��تفاده از اين س��رويس بانکي در کش��ور هستند‪،‬‬ ‫معرفي شده‌اند چراکه نزديک به ‪ 78/2‬درصد از مردم‬ ‫سمنان و ‪ 76‬درصد از ساکنان استان خراسان شمالي‬ ‫دفترچه حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه يکي از بانک‌ها‬ ‫را در اختيار دارن��د و نقدينگي مازاد خود را در قالب‬ ‫اين حساب پس‌انداز به شبکه بانکي سپرده‌اند‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫زیان‌دیدگان بیمه توسعه‬ ‫مطمئن باشند‬ ‫معاون اداری مالی ش��رکت بیمه ای��ران اعالم کرد‪:‬‬ ‫خسارت دیدگان بیمه توسعه مطمئن باشند که همه‬ ‫حقوق آنها پرداخت می‌شود و به شدت و با سرعت در‬ ‫حال پیگیری پرونده‌ها و ایفای تعهدات این ش��رکت‬ ‫هس��تیم‪ .‬حمید تاجیک در گفت‌‌وگو ب��ا رادیواقتصاد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬براساس مصوبه ش��ورای عالی بیمه‪ ،‬بیمه‬ ‫ایران مس��ئولیت بیمه توس��عه را برعهده گرفت تا در‬ ‫چارچ��وب مس��ئولیت اجتماعی خود ای��ن موضوع را‬ ‫سریع‌تر ساماندهی کند‪ .‬وی با بیان اینکه بیمه‌گذاران‬ ‫بیمه توس��عه دارای ‪ 6115‬پرونده با خسارت برآوردی‬ ‫حدود ‪ 850‬میلیارد تومان هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬اولویت ما‬ ‫رسیدگی به پرونده‌های کسانی است که به خاطر دیه‬ ‫زندانی ش��ده‌اند تا زودتر به آغ��وش خانواده‌های خود‬ ‫بازگردند‪ .‬تاجیک گفت‪ :‬خسارت‌دیدگان بیمه توسعه از‬ ‫سراسرکشور هستند و در همه استان‌ها کارگروه‌هایی‬ ‫برای ساماندهی این موضوع در نظر گرفته‌ایم و نیازی‬ ‫نیس��ت به ته��ران مراجعه کنند و اگرچ��ه با توجه به‬ ‫حجم کار ممکن اس��ت زمان ببرد‪ ،‬اما مطمئن باشند‬ ‫خسارت همه پرداخت می‌شود‪ .‬تاجیک افزود‪ :‬اولویت‬ ‫ما رس��یدگی به پرونده‌های ‪ 88‬نفر از کسانی است که‬ ‫به خاطر دیه زندانی ش��ده‌اند‪ .‬بر اساس مصوبه شورای‬ ‫عالی بیمه قرار است دارایی‌ها و تعهدات بیمه توسعه به‬ ‫بیمه ایران منتقل شود‪ .‬کارمندان بیمه ایران در بیمه‬ ‫توسعه مس��تقر شده‌اند تا در اس��رع وقت پرونده‌های‬ ‫خس��ارتی و زیان دیدگان بیمه توس��عه را رسیدگی و‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬در یک هفته اخیر بیمه ایران با استقرار‬ ‫در شرکت بیمه توسعه اولویت کاری خود را رسیدگی‬ ‫به زیان‌دیدگان ش��رکت بیمه توس��عه قرار داده است‬ ‫تا رس��یدگی به پرونده‌های زیان‌دیدگان س��ریع شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬رسیدگی به پرونده زیان‌دیدگان بیمه‬ ‫توس��عه یک حرکت گروهی است که با همکاری بیمه‬ ‫مرکزی‪ ،‬بیمه ایران‪ ،‬بیمه توس��عه‪ ،‬س��تاد مردمی دیه‬ ‫کشور و سازمان زندان‌ها انجام می‌شود‪.‬‬ ‫در زمينه استقبال از بانکداري الکترونيک و مظاهر‬ ‫استفاده از خدمات آن در سطح کشور که در گزارش‬ ‫بانک مرکزي به صورت توزيع فراواني نس��بي مدنظر‬ ‫قرار گرفته براي بار ديگر‪ ،‬نام اس��تان هرمزگان مطرح‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬به عبارت ديگر آمار جمع‌‌آوري شده از کل‬ ‫کش��ور درباره برآورد نس��بي از دارندگان کارت‌هاي‬ ‫بانک��ي الکتروني��ک و همه کس��اني که ب��ه نوعي از‬ ‫حساب‌هاي بانکي داراي کارت الکترونيک عابربانک‌ها‬ ‫اس��تفاده مي‌کنند‪ ،‬نش��انگر آن اس��ت که س��اکنان‬ ‫بندرعباس (به‌عنوان مرکز اس��تان) و ساير شهر‌هاي‬ ‫اس��تان هرم��زگان در بکارگي��ري کارت‌ه��اي بانکي‬ ‫الکترونيک ک��ه کليد ورود به حيطه مجازي ش��بکه‬ ‫بانکي محس��وب مي‌شود اشتياق بيشتري داشته‌اند و‬ ‫ازنظر افتتاح حساب‌هاي بانکي داراي کارت پرداخت‬ ‫پيشروتر از استان‌هاي ديگر کشورمان هستند‪.‬‬ ‫در گزارش بانک مرکزي و پژوهشکده پولي و بانکي‬ ‫ب��ه عن��وان منبع تهيه اي��ن گزارش‪ ،‬دومين اس��تان‬ ‫برخودار از کارت‌هاي الکترونيک بانک‌ها را بايد استان‬ ‫خراس��ان جنوبي دانس��ت که با ‪ 60/1‬درصد فراواني‬ ‫جمعيت داراي اين کارت‌هاي پرداخت (کارت بدهي)‬ ‫باالتر از ‪ 29‬اس��تان ديگر کش��ورمان قرار گرفته و به‬ ‫دنبال آن و به عنوان س��ومين اس��تان‪ ،‬مردم خونگرم‬ ‫بوشهر و ديگر ش��هر‌هاي اين استان قرار مي‌گيرند با‬ ‫‪ 55/8‬درصد توزيع نس��بي جمعيتي در اس��تفاده از‬ ‫کارت‌هاي بانکي و اين رتبه‌هاي ذکر شده در شرايطي‬ ‫حاصل شده که براي مثال استان‌هاي اصفهان و فارس‬ ‫از اي��ن جنبه داراي توزي��ع فراواني ‪ 40/8‬درصدي و‬ ‫‪ 39/7‬درصدي بوده و يا در اس��تاني مانند آذربايجان‬ ‫شرقي اين نسبت به ‪ 31/7‬درصد رسيده است‪.‬‬ ‫بخش ديگري از خدمات بانکي که در اين پژوهش به‬ ‫آن پرداخته شده مربوط به حساب‌هاي جاري شبکه‬ ‫بانکي و توزيع فراواني اس��تفاده از آن در استان‌هاي‬ ‫مختلف کش��ور است‪ .‬براساس يافته‌هاي اين گزارش‪،‬‬ ‫استفاده از دسته چک و حساب‌هاي جاري بانک‌ها در‬ ‫استان بوشهر رايج‌تر از ساير استان‌ها بوده و باالترين‬ ‫فراواني اس��تفاده از اين حس��اب‌هاي بانکي با ‪40/2‬‬ ‫درصد به مردم اين اس��تان اختص��اص دارد‪ .‬در اين‬ ‫بخش از تحقيق انجام ش��ده براي بار ديگر نام استان‬ ‫هرمزگان مطرح مي‌شود چراکه هموطنان‌مان در اين‬ ‫استان به‌طور متوسط با توزيع فراواني ‪ 37/7‬درصدي‬ ‫در استفاده از حساب‌هاي جاري و انجام دادوستد‌هاي‬ ‫خود از طريق دس��ت ‌ه چک‌هاي شبکه بانکي‪ ،‬دومين‬ ‫گ��روه جمعيتي و اس��تاني محس��وب مي‌ش��وند که‬ ‫از اين س��رويس اس��تفاده مي‌کند‪ .‬جالب اس��ت که‬ ‫پس از اس��تان يادشده‪ ،‬سومين اس��تان نيز خراسان‬ ‫جنوبي اس��ت و اين اس��تان هم در زمره استان‌هايي‬ ‫به‌شمار مي‌رود که از جنبه توان اقتصادي و امکانات‬ ‫شهرنش��يني‪ ،‬جايگاه باالي��ي نداش��ته و از اين نظر‬ ‫ضعيف‌تر به نظر مي‌رسند‪.‬‬ ‫اما به هر حال‪ ،‬استان خراسان جنوبي با توزيع نسبي‬ ‫‪ 36/2‬درص��دي در جمعي��ت خود که داراي حس��اب‬ ‫جاري بانکي هس��تند سومين استان داراي فراواني باال‬ ‫در اس��تفاده از اين نوع سرويس بانکي به‌شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫بد نيست اش��اره ش��ود که در اين بخش استاني مثل‬ ‫تهران آم��اري ‪ 19‬درصدي دارد و ب��ه عبارت ديگر از‬ ‫هر ‪ 100‬نفر افراد بزرگسال استان تهران به‌طور نسبي‬ ‫‪ 19‬نفر از خدمات حس��اب‌هاي جاري بانک‌ها استفاده‬ ‫مي‌کنند در صورتي که ساکنان استان بوشه ‌ر همان‌طور‬ ‫که گفته شد آماري ‪ 40/2‬درصدي در اين بخش دارند‪.‬‬ ‫شايد بتوان به عنوان نتيجه اين گزارش چنين برداشت‬ ‫کرد که استفاده از ش��بکه بانکي و خدمات آن ارتباط‬ ‫چنداني با بنيه و توان اقتصادي افراد نداش��ته و عوامل‬ ‫ديگري در اين رابطه دخيل هستند‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫بازخریداوراقمشارکتازحیطهفعالیتبانک‌هاخارجمی‌شود‬ ‫معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اش��اره ب��ه تعیین ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اوراق مش��ارکت در س��ال ‪ ،۹۴‬گفت‪ :‬ب��ا توجه به الیحه رف��ع موانع تولید‬ ‫رقابت‌پذیر‪ ،‬اوراق توس��ط بانک‌ها بازخرید نمی‌شود و خرید و فروش اوراق‬ ‫فقط در بازار سرمایه انجام خواهد شد‪ .‬شاپور محمدی در گفت‌وگو با فارس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬افزایش س��رمایه بانک‌ها را در قالب بودجه‌های ساالنه پیگیری‬ ‫می‌کنی��م و اگ��ر از روش دیگری هم به وجود بیاید‪ ،‬س��عی می‌کنیم پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این نکته که در بودجه ‪ 94‬تنه��ا ‪ 500‬میلیارد تومان برای افزایش‬ ‫سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به نیاز بسیار زیاد به‬ ‫افزایش سرمایه بانک‌های دولتی این مبلغ خیلی کم است و به طور قطع این موضوع‬ ‫را پیگیری می‌کنیم تا وضعیت س��رمایه بانک‌ها بهبود یافته و بانک‌ها بتوانند کمک‬ ‫بیشتری به تولید کنند‪ .‬معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد‪ :‬هدف ما از افزایش‬ ‫س��رمایه بانک‌های دولتی‪ ،‬کمک به تولید و ارتقای سطح توان تسهیالت پرداختی به‬ ‫بنگاه‌های تولیدی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت تکلیفی و تورم‪ ،‬ارزش ذاتی سرمایه بانک‌ها را کاهش داده است‬ ‫محمدی با بیان اینکه در سال‌های گذشته نظام تسهیالت تکلیفی حاکم بوده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در تس��هیالت تکلیفی نرخ‌های س��ود تس��هیالت پایین و سود سپرده باال بود؛‬ ‫ارزش ذاتی س��رمایه بانک‌ها به دلیل تورم و تسهیالت تکلیفی کاهش یافته و از این‬ ‫جهت الزم اس��ت سرمایه بانک‌ها تقویت شود‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر‬ ‫نیس��ت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل منابع صندوق توسعه ملی پیگیری‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬این مسئله در اختیار مجلس است‪ .‬افزایش سرمایه بانک‌های دولتی یکی‬ ‫از مصادیق تقویت نظام مالی کشور و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫با این اقدام بانک‌ها می‌توانند در داخل و خارج از کشور نقش مثبتی داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاس��خ به این س��وال که آیا دولت‬ ‫از پیش��نهاد اس��تقبال می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بخش��ی از منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی صرف بازس��ازی و تقویت نظام مالی کشور شود‪ ،‬به طور قطع می‌تواند‬ ‫کمک‌کننده باش��د چرا که در نهایت منابع صندوق توس��عه ملی به بخش‬ ‫خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود و بانک‌ها هم تسهیالت خود را به همین بخش‌ها‬ ‫تخصیص می‌دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بنابراین خوب اس��ت راهی باز شود تا به این روش‬ ‫از منابع صندوق توس��عه ملی استفاده ش��ود‪ .‬محمدی درباره نحوه بازپرداخت بدهی‬ ‫دول��ت به بانک‌ها گفت‪ :‬در یکی از مواد الیحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر روش‌های‬ ‫بازپرداخ��ت بدهی دولت به بانک‌ها دیده ش��ده که براس��اس آن یک��ی از روش‌های‬ ‫بازپرداخت بدهی‪ ،‬تهاتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک‌ها دیگر اوراق مشارکت دستگاه‌های دولتی را بازخرید نمی‌کنند‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که با توجه به اینکه بخش عمده ایجاد بدهی دولت به‬ ‫بانک‌ها‪ ،‬از محل اوراق مش��ارکت دس��تگاه‌های دولتی و بازخرید آن توسط بانک‌های‬ ‫دولتی به وجود می‌آید‪ ،‬آیا تعیین ‪ 30‬هزار میلیارد تومان اوراق مش��ارکت در بودجه‬ ‫سال آینده بدهی دولت به بانک‌ها را افزایش نخواهد داد‪ ،‬گفت‪ :‬این مساله در الیحه‬ ‫رفع موانع تولید دیده شده که بانک‌ها حق انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید برای‬ ‫دول��ت را ندارند‪ .‬مع��اون اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید ک��رد‪ :‬بنابراین بدهی دولت به‬ ‫بانک‌ها از محل بازخرید اوراق مش��ارکت دستگاه‌های دولتی افزایش نخواهد یافت و‬ ‫اوراق خریداری شده توسط متقاضیان باید در بازار سرمایه معامله شود‪ .‬بازار سرمایه‬ ‫مشکلی بابت خرید و فروش اوراق مشارکت ندارد‪.‬‬ ‫بانک ایتالیایی جدیدترین هدف تحقیقات نقض تحریم‌های ایران‬ ‫مقامات امریکایی س��رگرم تحقیق��ات از بانک «یونی‬ ‫کردیت» درباره احتمال نقض تحریم‌های ایران هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا و به نقل از رویترز‪ ،‬مدیر این بانک‬ ‫ایتالیایی پس از انتشار خبر توافق کومرس بانک آلمان‬ ‫برای پرداخت جریمه به دلیل نقض تحریم‌های ایران از‬ ‫این موضوع پرده برداشت‪.‬‬ ‫ریی��س یون��ی کردیت درب��اره اینکه آیا ای��ن بانک‪،‬‬ ‫وام‌دهن��ده بعدی خواهد بود که برای نقض تحریم‌های‬ ‫ایران محکوم ب��ه پرداخت جریمه می‌ش��ود‪ ،‬گفت که‬ ‫نمی‌تواند به این پرس��ش پاس��خ دهد و در ادامه افزود‪:‬‬ ‫ما س��رگرم مذاکرات مداوم با مقامات امریکایی هستیم‬ ‫و بای��د ببینیم اوضاع چطور پی��ش می‌رود‪ .‬طبق اعالم‬ ‫«یونی‌کردی��ت»‪ ،‬واحد آلمانی «اچ‌وی‌بی» این بانک در‬ ‫س��ال ‪2012‬م در امریکا تحت تحقیقات نقض احتمالی‬ ‫تحریم‌های ایران قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬شماری از بانک‌های بزرگ در ارتباط‬ ‫با نقض تحریم‌ه��ای ایران در س��ال‌های اخیر مجازات‬ ‫ش��ده و ‪ 12‬میلیارد دالر برای فیصله دادن به تحقیقات‬ ‫مقام��ات امریکای��ی پرداخت کرده‌اند‪ .‬بانک فرانس��وی‬ ‫«بی‌ان پی پاریبا» سال گذشته ‪ 8/9‬میلیارد دالر جریمه‬ ‫پرداخت کرد‪« .‬کومرس» بانک جدیدترین بانکی اس��ت‬ ‫ک��ه به پرداخت جریمه ت��ن داد‪ .‬این بانک آلمانی برای‬ ‫پایان دادن به تحقیقات امریکا درباره اتهامات متعدد از‬ ‫جمله نقض تحریم‌های بانکی علیه ایران‪ ،‬س��ودان‪ ،‬برمه‬ ‫و کوبا و اجتناب از مجازات کیفری وزارت دادگس��تری‬ ‫امریکا و دفتر دادستان منطقه نیویورک سیتی‪ ،‬موافقت‬ ‫کرد ‪ 1/45‬میلیارد دالر پرداخت کند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫مدیرعامل بیمه کارآفرین‪:‬‬ ‫رعایت نکردن حد نصاب‬ ‫عامل ورشکستگی بیمه‌ها‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بیمه کارآفری��ن درباره لزوم‬ ‫گس��ترش و ایجاد بس��ترهای بیم ‌ه عم��ر و زندگی‬ ‫در کش��ور اظه��ار کرد‪ :‬گس��ترش بیمه‌های عمر و‬ ‫س��رمایه‌گذاری در کش��ور رابطه مستقیمی با توان‬ ‫اقتص��ادی مردم دارد‪ ،‬اما بخ��ش مهمی هم که در‬ ‫کنار این مسئله خودنمایی می‌کند‪ ،‬موضوع فرهنگ‬ ‫عمومی و شناخت مردم از این بیمه است‪.‬‬ ‫عبدالمحمود ضرابی در گف��ت وگو با ایلنا گفت‪:‬‬ ‫ب��ه طور مثال کش��ور هند دارای جمعیت و رش��د‬ ‫اقتص��ادی باال و نیز س��طح زندگ��ی و رفاه عمومی‬ ‫اجتماعی به شدت پایین است‪ ،‬اما با این حال یکی‬ ‫از کشورهای پرنفوذ رشته بیمه عمر در جامعه خود‬ ‫اس��ت‪ .‬ضرابی تصریح کرد‪ :‬بنابراین مسئله شناخت‬ ‫اینگونه مطرح می‌شود که با وجود پایین بودن سطح‬ ‫رفاه اجتماعی‪ ،‬به حدی ش��ناخت و فرهنگ‌سازی‬ ‫درب��اره بیمه عمر وجود دارد‪ ،‬که توانس��ته صنعت‬ ‫بیمه این کش��ور را متحول کند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫بیم��ه کارآفرین گف��ت‪ :‬متولیان صنع��ت بیمه در‬ ‫کشور ما نتوانس��ته‌اند بعد از ‪ 85‬سال از آمدن این‬ ‫صنعت در کشور و بعد از گذشت ‪ 60‬سال از صدور‬ ‫نخس��تین بیمه نامه عمر در کش��ور‪ ،‬این مسئله را‬ ‫به مردم معرفی کنند و متاس��فانه این بیمه نامه به‬ ‫صورت سنتی عرضه و فروخته می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬اما از زمانی که توانستیم این‬ ‫بیمه را روزآمد و بومی کنیم‪ ،‬مردم هم نس��بت به‬ ‫آن اقبال نش��ان داده و این رشته را در سبد خانوار‬ ‫خ��ود قرار دادند‪ .‬ضرابی خاطرنش��ان کرد‪ :‬به طور‬ ‫مثال ما در ش��رکت بیمه کارآفری��ن که با فروش‬ ‫بیش از ‪ 600‬هزار بیمه عمر در کشور‪ ،‬توانسته‌ایم‬ ‫در جایگاه نخس��ت فروش این رشته قرار بگیریم‪،‬‬ ‫مشاهده می‌کنیم که عمده مشتریان ما جزو اقشار‬ ‫متوسط جامعه هستند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬این مس��ئله نش��ان‌ دهنده‬ ‫توانای��ی فروش��ندگان بیمه عمر در کش��ور برای‬ ‫جذب مش��تریان و فرهنگ‌س��ازی مناس��ب برای‬ ‫عموم جامعه اس��ت‪ .‬ضرابی در پاس��خ به س��والی‬ ‫مبن��ی ب��ر اینکه ص��دور بیمه‌ نامه‌‌ه��ای عمر در‬ ‫ش��رایط رکود و بح��ران اقتصادی هر کش��ور‪ ،‬به‬ ‫دلیل نبود بسترهای الزم برای سودآوری سرمایه‬ ‫کسب ش��ده از بیمه‌گذاران‪ ،‬کار بسیار خطرناکی‬ ‫اس��ت‪ ،‬عل��ت موفقیت ش��ما در عبور از ش��رایط‬ ‫رکود اقتصادی کش��ور و نیز گسترش فروش بیمه‌‬ ‫نامه‌های عمر در این مقطع چیس��ت؟ گفت‪ :‬علت‬ ‫این مس��ئله‪ ،‬رعایت آیین‌نامه س��رمایه‌گذاری از‬ ‫جانب ش��رکت بیمه کارآفرین بود‪ .‬ش��ورای عالی‬ ‫بیم��ه مصوبه‌ای دارد مبنی بر اینکه ش��رکت‌های‬ ‫بیم��ه در زمینه‌ه��ای مختلف و ت��ا میزانی معین‬ ‫اجازه سرمایه‌گذاری دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه ط��ور مث��ال بخ��ش مس��کن و‬ ‫ساختمان‪ ،‬بخش بسیار س��ودآوری بود و هرکسی‬ ‫هم که در این چند سال ثروتمند شد‪ ،‬از این طریق‬ ‫به ثروت رس��ید‪ ،‬اما نکته‌ای که در اینجا باعث شد‬ ‫که این بخش با مش��کالت ف��راوان روبه‌رو و باعث‬ ‫ورشکستگی شرکت‌های بیمه شود‪ ،‬رعایت نکردن‬ ‫حدنصاب‌ه��ای س��رمایه‌گذاری از جان��ب آنان در‬ ‫بخش مسکن و ساختمان بود‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت که رعایت نکردن حدنصاب در‬ ‫سرمایه‌گذاری‌ها باعث می‌شود زمانی که به سرمایه‬ ‫نقد شونده احتیاج اس��ت‪ ،‬با مشکل مواجه شده و‬ ‫نتوانیم سرمایه خود را به نقدینگی تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫ضراب��ی گف��ت‪ :‬عل��ت تصوی��ب آیین‌نام��ه‬ ‫س��رمایه‌گذاری بیمه مرکزی این است که اگر یک‬ ‫ش��رکت بیمه به علت تعهداتش نتوانس��ت دارایی‬ ‫خود را به نقدینگ��ی تبدیل کند‪ ،‬بخش دیگری از‬ ‫س��رمایه‌‌اش آزاد باشد تا بتواند تعهدات خود را ادا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت بیم��ه کارآفری��ن در پایان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بنابراین در این آیین‌نامه تصریح‬ ‫شده که ش��رکت‌های بیمه باید مقداری از سرمایه‬ ‫خ��ود را در بانک نگهداری کنند ت��ا در وقت لزوم‬ ‫دسترس��ی سریع به س��رمایه نقد داشته باشند‪ ،‬به‬ ‫م مرغ‌ها را در یک سبد‬ ‫قول معروف نباید همه تخ ‌‬ ‫قرار داد‪.‬‬
‫تسهیل تصمیم‌گیری‬ ‫با تنوع شاخص‌ها‬ ‫نظرگاه‬ ‫‪20‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫مدیرعامل تامین سرمایه امین‬ ‫خبر روز‬ ‫‪ ۹۲۹۳‬میلیارد ریال سهم‬ ‫و دارایی دولتی فروخته شد‬ ‫سازمان خصوصی‌س��ازی خبر داد افزون بر ‪۹‬هزار و‬ ‫‪۲۹۳‬میلیارد ریال سهم و دارایی دولتی در مزایده اخیر‬ ‫سازمان خصوصی‌سازی به فروش رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگ��زاری فارس‪ ،‬از میان ‪ 5‬ش��رکت‬ ‫دولتی که در آخرین مزایده خصوصی‌سازی روی میز‬ ‫فروش رفت‪ ،‬تنها برای دو شرکت متقاضی خرید پیدا‬ ‫شد و در مجموع ‪9‬هزار و ‪293‬میلیارد و ‪965‬میلیون و‬ ‫‪412‬هزار و ‪ 614‬ریال برای مجتمع آلومینیوم المهدی‬ ‫و دارایی‌های طرح آلومینیوم هرمزآل پرداخت کردند‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن گ��زارش؛ بل��وک ‪77/22‬درصدی‬ ‫ش��امل یک‌میلی��ارد و ‪252‬میلی��ون س��هم ش��رکت‬ ‫مجتم��ع آلومینیوم به قیم��ت کل پایه ‪2907‬میلیارد‬ ‫و ‪499‬میلی��ون ری��ال و دارایی‌های ط��رح آلومینیوم‬ ‫هرم��زآل ب��ه قیمت کل پای��ه ‪5‬ه��زار و ‪935‬میلیارد‬ ‫و ‪474‬میلی��ون ری��ال در این مزایده عرضه ش��د که‬ ‫باالترین رقم پیش��نهادی برای آنها به ترتیب ‪3‬هزار و‬ ‫‪55‬میلیارد و ‪782‬میلی��ون و ‪238‬هزار و ‪ 614‬ریال و‬ ‫‪6‬ه��زار و ‪238‬میلیارد و ‪183‬میلیون و ‪174‬هزار ریال‬ ‫بود‪ .‬همچنین بلوک ‪36/18‬درصدی شامل ‪83‬میلیون‬ ‫و ‪216‬هزار س��هم شرکت مقره‌س��ازی ایران به ارزش‬ ‫کل پای��ه ‪173‬میلی��ارد و ‪424‬میلیون ری��ال‪ ،‬بلوک‬ ‫‪40‬درصدی ش��امل ‪ 2800‬سهم‪ ،‬شرکت کشت ذرت‬ ‫ب��ه ارزش کل پایه ‪110‬میلی��ارد و ‪824‬میلیون ریال‬ ‫و بلوک ‪9/9‬درصدی ش��امل ‪176‬هزار س��هم شرکت‬ ‫تولیدی ادوات کش��اورزی اراک (ت��اکا) به قیمت کل‬ ‫پایه ‪8‬میلیارد و ‪171‬میلیون ریال در این مزایده عرضه‬ ‫شد که خریدار نداشت‪.‬‬ ‫ورود شاخص کل به مدار ‪ 64‬هزار واحدی‬ ‫بورس زودتر از موعد بهاری شد‬ ‫علی سنگینیان‬ ‫معرفی ش��اخص‌های جدید به ویژه شاخص قیمتی‬ ‫در بازار اقدامی مثبت در زمینه تس��هیل شرایط برای‬ ‫تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و متغیری مورد استفاده‬ ‫در پژوهش‌های اقتصادی است‪.‬‬ ‫تنوع ش��اخص‌ها در بازار سرمایه قدم خوبی است و‬ ‫هرچه تعداد شاخص‌ها در بازار بیشتر شود‪ ،‬بهره‌برداری‬ ‫و اس��تفاده از این متغیر‪ ،‬امکان تصمیم‌گیری را برای‬ ‫س��رمایه‌گذاران راحت‌ت��ر می‌کند‪ ،‬ضم��ن اینکه قرار‬ ‫نیست همه سرمایه‌گذاران با دیدگاه‌های متفاوتی که‬ ‫دارند براساس روند یک شاخص تصمیم بگیرند‪ .‬تنوع‬ ‫ش��اخص‌ها عالوه بر تس��هیل در تصمیم‌گیری زمینه‬ ‫ابزار‌سازی در ش��اخص را فراهم می‌کند‪ .‬متاسفانه در‬ ‫بازار سرمایه کشور ما عمده تصمیم‌گیری‌ها بر اساس‬ ‫روند ش��اخص اس��ت‪ ،‬این درحالی اس��ت که شاخص‬ ‫برآیند عکس‌العمل تصمیم سرمایه‌گذاران است‪.‬‬ ‫ش��اخص عملکرد بازار را نشان می‌دهد و در صورتی‬ ‫که دیدمان را نسبت به شاخص درست کنیم و در پی‬ ‫کارآیی اصلی آن باش��یم؛ معرفی شاخص‌های جدید‬ ‫به ویژه ش��اخص قیمتی که به نوع��ی روند قیمت را‬ ‫به صورت میانگین نش��ان می‌ده��د‪ ،‬کمک زیادی در‬ ‫محاس��بات ب��ازار و همچنین پژوهش‌ه��ای اقتصادی‬ ‫می‌تواند داشته باشد‪.‬‬ ‫سیاس��ت‌هایی از قبیل راه‌اندازی اوراق پاداش سهام‬ ‫بیش از آنکه وجهه کالن بازار را تحت تاثیر قرار دهد‪،‬‬ ‫می‌تواند با ایجاد تقاضا فشار برای فروش را کم کند‪ .‬این‬ ‫اوراق به طور عمده با هدف حمایت از س��رمایه‌گذاران‬ ‫حقیق��ی اجرا می‌ش��ود و عاملی برای بهبود ش��رایط‬ ‫سرمایه‌گذاری است‪ .‬به دلیل کاهش درآمدهای نفتی‬ ‫دولت باید توجه بیشتری را به بخش خصوصی داشته‬ ‫باش��د و حرکت به س��مت اقتصاد ب��دون نفت یا کم‬ ‫اتکات��ر به نفت می‌تواند فرصت خوبی باش��د تا بخش‬ ‫خصوصی که س��هم باالیی در اقتص��اد ندارد‪ ،‬با وجود‬ ‫بنگاه‌ها و تعداد بسیار آنها بتواند این سهم را در اقتصاد‬ ‫ارتقا دهد‪ .‬بخش خصوصی تا زمانی که س��هم کمی از‬ ‫بازار داشته باش��د توان رقابت در عرصه بین‌المللی را‬ ‫ن��دارد و نمی‌تواند بحران‌ها و ش��وک‌های احتمالی را‬ ‫تحمل کند‪ .‬اگر فرآیند سیاست خصوصی‌سازی که در‬ ‫س��ال اخیر از سوی دولت پیگیری شده تکمیل شود‪،‬‬ ‫عالوه بر تقویت بخش خصوصی می‌تواند ظرفیت‌های‬ ‫موجود در این بخش را رشد دهد‪.‬‬ ‫برداش��ته ش��دن محدودیت‌های بین‌المللی یکی از‬ ‫ارکان رش��د به شمار می‌آید و استراتژی کنونی دولت‬ ‫در بحث مذاکرات و جدیت در این موضوع نکته مهمی‬ ‫اس��ت که به‌تدریج ش��اهد تاثیرات مثبت آن خواهیم‬ ‫بود‪ .‬با توجه به اینکه میانگین رش��د اقتصادی کش��ور‬ ‫در ده��ه اخیر به ‪ 4‬درصد می‌رس��د اگر ب��ه گونه‌ای‬ ‫عمل ش��ود که اهدافی مانند تحقق رش��د ‪ 8‬درصدی‬ ‫در اقتصاد طبق س��ند چشم‌انداز و س��ایر برنامه‌های‬ ‫توسعه‌ای کشور دنبال ش��ود‪ ،‬می‌تواند ظرفیت‌های از‬ ‫دست رفته را در اقتصاد جبران کند‪.‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کیمی�ا بامدادیان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬پس از گذش��ت یک‬ ‫س��ال‪ ،‬تاالر شیش��ه‌ای با حال و هوای خوش به استقبال‬ ‫بهار می‌رود‪ .‬بازار س��رمایه که در س��ال ‪ ۹۳‬همواره سرد و‬ ‫ی��خ زده بود‪ ،‬این بار همزمان با آغ��از بهار‪ ،‬روزهای خوبی‬ ‫را س��پری می‌کند که نویدبخش س��الی خ��وب برای بازار‬ ‫سرمایه خواهد بود‪ .‬حال و هوای بورس تهران بعد از ماه‌ها‬ ‫رک��ود به یکباره تغییر پیدا کرد و متغیرهای مهم بازار در‬ ‫نخس��تین روز معامالتی آخرین هفته سال ‪ ۹۳‬با افزایش‬ ‫روبه‌رو ش��دند‪ .‬به این ترتیب ب��ورس تهران که از دی ماه‬ ‫س��ال گذشته حرکت الک‌پش��تی خود را آغاز کرده بود و‬ ‫ب��ا زیان ‪ 19‬درصدی س��هامداران و افت ‪ 25‬هزار واحدی‬ ‫ش��اخص روبه‌رو شده بود‪ ،‬در معامالت نخستین روز هفته‬ ‫از خواب زمستانی بیدار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای معامالت روز گذش��ته‪ ،‬بازار سرمایه در ادامه‬ ‫رون��د روز چهارش��نبه خود حرکت مثبت��ی را آغاز کرد و‬ ‫در نخس��تین روز معامالت��ی هفته با افزای��ش قابل توجه‬ ‫قیمت‌ها‪ ،‬رشد تقاضا و نیز افزایش شاخص روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫برخ��ی از کارشناس��ان اخبار خوش هس��ته‌ای را دلیل‬ ‫این میزان رش��د بازار قلمداد می‌کنند و به نظر می‌رس��د‬ ‫در فروردین س��ال ‪ ۹۴‬با انتش��ار اخبار مثب��ت و واقعی از‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای‪ ،‬در اقتصاد کش��ور و به دنبال آن بازار‬ ‫س��رمایه تحوالت بسیار مثبتی رخ دهد‪ .‬دیروز سهام بانک‬ ‫صادرات به دلیل افزایش پیش‌بینی س��ود هر س��هم برای‬ ‫سال آینده به مقبول‌ترین سهم بازار تبدیل و از صف خرید‬ ‫میلیونی برخوردار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش مثبت به مذاکرات هسته‌ای‬ ‫در این‌ب��اره مدی��ر ش��رکت س��رمایه‌گذاری صن��دوق‬ ‫بازنشس��تگی معتقد است‪ ،‬رش��د قابل توجه بازار سرمایه‬ ‫در روز گذش��ته ب��ه دلیل احتمال مثبت ش��دن مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای رخ داد و همچنین نامه ‪ ۴۷‬س��ناتور امریکایی‬ ‫به ضرر خودش��ان تمام شد و درحال‌حاضر نگاه‌ها به سوی‬ ‫ایران بسیار مثبت شده است‪.‬‬ ‫محم��د صابونچ��ی در گفت‌وگو با‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬از آنجایی که‬ ‫ب��ازار س��رمایه در اقتص��اد هم��ه‬ ‫کش��ورها زودتر به پیش��واز اخبار‬ ‫مثب��ت و منفی می‌رود‪ ،‬این بار نیز‬ ‫بورس تهران پیشتاز شده و با امید به مثبت شدن مذاکرات‬ ‫ایران و ‪ ،5+۱‬حرکت رو به رشد خود را آغاز کرده و قیمت‬ ‫دالر نیز روند کاهشی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بازگشایی نمادهای پاالیشگاهی در هفته‬ ‫آخر اس��فندماه بیان کرد‪ :‬اگر قیمت س��هام ش��رکت‌های‬ ‫پاالیش��گاهی براس��اس عرضه و تقاضای واقع��ی در بازار‬ ‫سرمایه تعیین ش��ود‪ ،‬تاثیر منفی چندانی بر بازار سرمایه‬ ‫نخواهد داشت اما اگر به وسیله حمایت‌های کاذب‪ ،‬قیمت‬ ‫سهام‌ش��ان افزایش یاب��د و باالتر از ارزش ذات��ی در بازار‬ ‫قیمت‌گذاری ش��ود‪ ،‬به طور قطع صف‌های فروش تشکیل‬ ‫خواهد شد و بازار سرمایه را در روند نزولی قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫صابونچی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در صورت‬ ‫به نتیجه رس��یدن مذاکرات هس��ته‌ای بازار س��رمایه در‬ ‫س��ال ‪ 94‬چه روندی خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی که‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای ایران و ‪ 5+1‬مثبت شود‪ ،‬بازار سرمایه‬ ‫در کوتاه‌مدت بر اثر ش��وک به وجود آمده رشدی را تجربه‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی دستیابی به رشد پایدار را نیازمند عواملی دانست و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای آنکه بازار س��رمایه بتواند رشد مناسبی را‬ ‫در بلندمدت تجربه کن��د‪ ،‬باید متغیرهای کالن اقتصادی‬ ‫بورس کاال‬ ‫بهبود پیدا کنند‪ .‬به عبارتی رش��د هر صنعت و شرکتی در متغیر بورسی بود و مانع از افزایش بیشتر آن شد‪.‬‬ ‫همچنین در نخس��تین روز معامالتی هفته نوس��ازی و‬ ‫نهایت به صورت هزینه و درآمدهای آنها بس��تگی خواهد‬ ‫نماد معامالتی شرکت س��رمایه‌گذاری توسعه صنعتی‬ ‫س��اختمان تهران‪ ،‬مس ش��هید باهنر‪ ،‬ذغال سنگ نگین‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫صابونچی به کاهش س��ود بانکی اش��اره کرد و گفت‪ :‬از طب��س‪ ،‬حمل‌ونق��ل پتروش��یمی‪ ،‬کش��تیرانی جمهوری ای��ران و نم��اد ش��رکت تولی��دی ایران‌تایر ب��ا توجه به‬ ‫آنجایی که بانک‌ها بدون داش��تن ریس��ک‪ ،‬سود مناسبی اس�لامی ایران‪ ،‬بانک صادرات ایران و س��رمایه‌گذاری رنا تعدیل پیش‌بینی درآمد هر س��هم‪ ،‬متوقف شد‪ .‬در پایان‬ ‫را در اختی��ار س��رمایه‌گذاران ق��رار می‌دهن��د‪ ،‬در نتیجه بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند‪ .‬بیشترین کاهش معامالت دیروز نماد معامالتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫س��رمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند ت��ا نقدینگی‌های خود را قیمت نیز در این روز متعلق به فوالد خوزس��تان‪ ،‬سیمان غدیر‪ ،‬گروه صنایع بهش��هر ایران ب��رای برگزاری مجمع‬ ‫در بانک‌ها س��رمایه‌گذاری کنند‪ .‬در نتیج��ه تا زمانی که فارس نو‪ ،‬گلتاش‪ ،‬کارخانجات قند قزوین‪ ،‬تولیدی کاش��ی عمومی عادی ساالنه به منظور تصویب صورت‌های مالی‪،‬‬ ‫نرخ س��ودهای بانکی کاهش نیابد‪ ،‬نمی‌توان انتظار داشت تکس��رام‪ ،‬تایدوات��ر خاورمیانه و بهنوش ای��ران بود و این متوقف خواهند ش��د‪ .‬همچنین نماد معامالتی ش��رکت‬ ‫نیروکلر با توجه به اعالم تنفس مجمع عمومی فوق‌العاده‬ ‫تا سرمایه‌گذاران با قبول ریسک‪ ،‬به سرمایه‌گذاری در بازار نمادها در انتهای جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین در این روز سرمایه‌گذاران با محدودیت دامنه نوس��ان قیمت آم��اده انجام معامله‬ ‫سرمایه اقدام کنند‪.‬‬ ‫طوالنی‌تری��ن صف‌های خرید را برای اس��ت‪ .‬البته این نماد در پایان معام�لات برای برگزاری‬ ‫آمار‬ ‫‹ ‹نگاهی به‬ ‫از آنجایی که بانک‌ها‬ ‫بانک ص��ادرات ای��ران‪ ،‬ایران‌خودرو‪ ،‬مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیری درباره‬ ‫از تاالر‬ ‫به گزارش خبرن��گار‬ ‫بدون داشتن ریسک‪،‬‬ ‫بانک ملت‪ ،‬صنایع آذر آب‪ ،‬بانک انصار‪ ،‬افزایش س��رمایه متوقف شد‪ .‬نماد معامالتی شرکت‌های‬ ‫گذش��ته‪،‬‬ ‫روز‬ ‫حاف��ظ در معام�لات‬ ‫سود مناسبی را در‬ ‫لیزینگ رایان س��ایپا و سایپا تشکیل نوسازی و س��اختمان تهران‪ ،‬ماشین‌سازی اراک‪ ،‬کمک‬ ‫ش��اخص کل افزایش یافت و با ‪۵۳۹‬‬ ‫اختیار سرمایه‌گذاران‬ ‫دادن��د‪ .‬در مقاب��ل نماده��ای حفاری فنرایندامین پس از برگ��زاری مجمع عمومی فوق‌العاده‬ ‫واحد رش��د‪ ،‬به ع��دد ‪ ۶۴‬هزار و ‪۶۱۰‬‬ ‫قرار می‌دهند‪ ،‬در‬ ‫شمال‪ ،‬پتروش��یمی فناوران‪ ،‬سیمان مبنی ب��ر تصویب افزایش س��رمایه‪ ،‬ب��دون محدودیت‬ ‫رس��ید‪ .‬س��رمایه‌گذاران در این روز‪،‬‬ ‫نتیجه سرمایه‌گذاران‬ ‫دورود‪ ،‬س��یمان قائ��ن‪ ،‬کارخانج��ات نوس��ان قیمت با اس��تفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی‬ ‫بیش از ‪۸۸۰‬میلیون برگه و حق‌تقدم‬ ‫ترجیح می‌دهند تا‬ ‫تولی��د شیش��ه رازی‪ ،‬صن��دوق س‪ .‬آماده انجام معامله است‪.‬‬ ‫در بازار دست‌به‌دست کردند که ارزش‬ ‫نقدینگی‌های خود را‬ ‫نماد معامالتی شرکت فوالد خوزستان‌با توجه به اعالم‬ ‫ای��ن مبادالت بی��ش از ‪۲‬هزار و ‪۸۲۵‬‬ ‫پاداش س��هامداری توسعه ‪ ۱‬و پارس‬ ‫الکتری��ک با س��نگین‌ترین صف‌های پیش‌بینی درآمد هر س��هم س��ال مالی ‪ ،۹۴‬شرکت‌های‬ ‫در بانک‌ها‬ ‫میلی��ارد ریال بود و در ‪ ۴۴‬هزار نوبت‬ ‫لنت ترمز ایران‪ ،‬بهنوش ایران‌با توجه به اعالم پیش‌بینی‬ ‫معامالتی انجام شد‪.‬‬ ‫فروش به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫سرمایه‌‌گذاری کنند‬ ‫گفتنی اس��ت در روز گذشته بانک درآمد هر سهم سال مالی ‪ ۹۴‬و تعدیل پیش‌بینی درآمد‬ ‫ش��اخص کل با افزایشی که داشت‪،‬‬ ‫ص��ادرات با ‪ ۱۱۶‬میلیون و ‪ ۵۲۳‬هزار هر سهم س��ال مالی ‪ ،۹۳‬ش��رکت قند شیرین خراسان‬ ‫معادل ‪۰/۸۴‬درصد رش��د پیدا کرد و‬ ‫سهم در صدر بیشترین حجم معامالت ‌با توجه به اعالم پیش‌بینی درآمد هر س��هم س��ال مالی‬ ‫ش��اخص بازار اول هم با افزایش ‪۲۳۱‬‬ ‫واح��دی معادل ‪۰/۴۹‬درصد و ش��اخص ب��ازار دوم نیز با قرار گرفت و پس از آن معامله بلوکی گروه بهمن به حجم ‪ ،۹۴‬بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم‬ ‫افزایش ‪ ۲۱۵۵‬واحدی روبه‌رو ش��د و معادل ‪ ۱/۷۳‬درصد ‪ ۱۱۶‬میلیون و ‪ ۳۶۶‬هزار سهم معامله بلوکی نفت بهران با حراج تک قیمتی آماده انجام معامله هستند‪.‬‬ ‫دیروز نماد معامالتی ش��رکت بانک خاورمیانه(وخاور)‬ ‫افزایش پیدا کرد‪ .‬شاخص قیمت (هم وزن) و شاخص کل معامالتی به حجم ‪۹۹‬میلیون س��هم در جایگاه‌های بعدی‬ ‫( ه��م وزن) نیز با افزایش ‪ ۰/۸۳‬درصدی روبه‌رو ش��دند و قرار گرفتند‪ .‬همچنین معامله بلوکی نفت بهران به ارزش برای نخس��تین بار پ��س از پذیرش و درج نام ش��رکت‬ ‫شاخص قیمت (وزنی‪-‬ارزش��ی) هم با ‪ ۲۳۴‬واحد رشد‪ ،‬از یک هزار و ‪۲۵۵‬میلیارد ریال در جایگاه نخس��ت بیشترین در فهرس��ت شرکت‌های پذیرفته ش��ده در بورس اوراق‬ ‫ارزش معامالت قرار گرفت و پس از آن معامله بلوکی گروه به��ادار تهران در بخ��ش واس��طه‌گری‌های مالی به جز‬ ‫افزایش ‪۰/۸۴‬درصدی برخوردار شد‪.‬‬ ‫در روز گذش��ته نم��اد صنایع پتروش��یمی خلیج فارس بهمن به ارزش ‪ ۲۴۳‬میلیارد ریال و پتروش��یمی شیراز با تامین وجوه بیمه و بازنشس��تگی‪ ،‬گروه واسطه‌گری‌های‬ ‫ب��ا افزایش ‪۱۲۲/۹۲‬واحدی‪ ،‬س‪.‬نفت و گاز و پتروش��یمی معامالت��ی به ارزش ‪ ۱۲۸‬میلیارد ریال در جایگاه‌های دوم پولی و طبقه س��ایر واسطه‌گری‌های پولی و در فهرست‬ ‫نرخ‌ه��ای بازار دوم بورس اوراق به��ادار تهران و با توجه‬ ‫تامین با رشد ‪ ۷۴/۸۱‬واحدی‪ ،‬بانک ملت با افزایش ‪ ۶۴/۳۳‬و سوم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫به انتقال س��هام ش��رکت مذکور از بازار فرابورس ایران‬ ‫واحدی‪ ،‬بانک پاسارگاد با رشد ‪ ۴۶/۹۱‬واحدی‪ ،‬کشتیرانی ‹ ‹فرابورس‬ ‫در شنبه پایانی امسال‪ ۵۰۷ ،‬میلیون و ‪ ۸۳۰‬هزار ورقه ب��ه ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در نماد و خ��اور آماده‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران با افزایش ‪ ۴۴/۶۷‬واحدی و بانک‬ ‫ص��ادرات ایران ‪ ۳۷/۴۴‬دارای بیش��ترین تاثی��ر مثبت بر به��ادار در ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۸۵۹‬نوبت در فرابورس ایران معامله انجام معامله اس��ت‪ .‬همچنین ضروری است سهامداران‬ ‫ش��اخص کل بودند‪ .‬همچنین فوالد خوزس��تان با کاهش شد‪ .‬در پایان معامالت ‪ ۲۳‬اسفندماه‪ ۵۰۷ ،‬میلیون و ‪ ۸۳۰‬فعلی ش��رکت نس��بت به تعیی��ن کارگزار ناظ��ر اقدام‬ ‫‪ ۱۰۴/۵۳‬واحدی دارای بیشترین تاثیر منفی بر مهم‌ترین هزار ورقه بهادار در ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۸۵۹‬نوبت دس��ت به‌دست کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رفت‌وآمدهای روز گذشته تاالر‬ ‫رونق معامالت تاالر نقره‌اي در روزهاي پاياني سال‬ ‫رش��د عرضه و معامالت محصوالت فوالدي‪ ،‬مبادله‬ ‫بيش از ‪ ۱۰۰‬هزار تني وکيوم باتوم و عرضه کم‌سابقه‬ ‫کااله��اي کش��اورزي در ب��ورس کاال‪ ،‬از مهم‌تري��ن‬ ‫رويدادهاي هفته گذشته تاالر نقره‌اي به‌شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫به گزارش پاي��گاه خبري بورس کاالي ايران‪ ،‬هفته‬ ‫گذش��ته ‪ ۶۱۳‬ه��زار و ‪ ۴۱۰‬تن ان��واع محصوالت در‬ ‫ب��ورس کاالي اي��ران مورد معامله ق��رار گرفت‪ .‬تاالر‬ ‫محص��والت صنعت��ي و معدني در هفته گذش��ته با‬ ‫اس��تقبال معامله‌گران روبه رو ش��د و در پايان بيش‬ ‫از ‪ ۲۳۶‬هزار تن ان��واع کاال در اين تاالر مورد معامله‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹هفته خوب ذوب‌آهن‬ ‫ش��د و ارزش آن به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۸۴‬میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون‬ ‫ریال رسید‪.‬‬ ‫در روز گذش��ته‪ ،‬بان��ک دی با معامل��ه ‪ ۴۸‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۰‬هزار س��هم به ارزش ‪ ۱۹‬میلیارد و ‪ ۷۰‬میلیون ریال‬ ‫بیش��ترین حجم و ارزش معام�لات را به خود اختصاص‬ ‫داد و ش��اخص فرابورس با افزای��ش ‪ 4/5‬واحدی به رقم‬ ‫‪ ۷۲۳‬واحد رسید‪ .‬بیشترین افزایش قیمت دیروز مربوط‬ ‫به سهام شرکت البرز بالک و پس از آن شرکت‌های بیمه‬ ‫ما و نیرو س��رمایه بود و بیشترین کاهش هم نصیب حق‬ ‫تقدم خدم��ات دریایی و بندری س��ینا‪ ،‬حق تقدم بیمه‬ ‫دی و پتروش��یمی امیرکبیر شده است‪ .‬در نخستین روز‬ ‫هفته‪ ،‬بازار اوراق با درآمد ثابت نیز شاهد معامله ‪ ۸۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۷۰‬ورق��ه اجاره ماهانه رایتل بود و بیش��ترین حجم‬ ‫معام�لات صندوق‌های قابل معامل��ه در اختیار صندوق‬ ‫سرمایه‌گذاری آس��اس با معامله ‪ ۵۲۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬سهم‬ ‫بود‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬شرکت تابان نیرو سپاهان با‬ ‫نماد معامالتی«تابا» به عنوان یکصد و هش��تاد و یکمین‬ ‫نم��اد معامالتی در بازار پایه فرابورس ایران درج ش��د و‬ ‫معامالت آن به صورت توافقی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫اما مهم‌تري��ن اتفاق در معامالت ت��االر صنعتي و‬ ‫معدني‪ ،‬به رشد حجم دادوستد محصوالت ذوب‌آهن‬ ‫اصفهان اختصاص داش��ت به طوري که اين ش��رکت‬ ‫‪ ۱۴۲‬ه��زار و ‪ ۹۱۵‬تن ان��واع محصوالت خود را روي‬ ‫تابلوي عرضه برد که با تش��کيل صف تقاضا به همان‬ ‫مي��زان عرضه‪ ،‬کل محموله‌ه��اي ذوب‌آهن به فروش‬ ‫رس��يد‪ .‬س��نگين‌ترين محموله ذوب‌آهن به عرضه و‬ ‫معامله ‪ ۱۰۰‬هزار تني تيرآهن ش��اخه ‪ ۱۸‬اختصاص‬ ‫داش��ت در ش��رايطي اين ش��رکت در ماه‌هاي اخير‬ ‫اغل��ب مقاطع را در تناژهايي کمت��ر از ‪ ۱۰۰۰‬تن به‬ ‫فروش مي‌رساند‪ .‬همچنين با توجه به معامالت انواع‬ ‫محص��والت ف��والدي در حجم‌هاي کوچ��ک‪ ،‬به نظر‬ ‫مي‌رس��د اجراي مصوبه بورس کاال مبن��ي بر امکان‬ ‫خرده‌فروشي در تاالر صنعتي‪ ،‬به مرور موجب تقويت‬ ‫در بخش عرضه و تقاضا ش��ده اس��ت‪ .‬در مجموع در‬ ‫هفت��ه گذش��ته افزون‌بر ‪ ۲۲۶‬ه��زار و ‪ ۵۴۵‬تن انواع‬ ‫محص��والت ف��والدي‪۴ ،‬هزار و ‪ ۲۹۰‬ت��ن انواع مس‪،‬‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تن آلومينيوم‪۳ ،‬تن کنس��انتره‪۲۰۰ ،‬‬ ‫تن سولفور موليبدن و ‪ ۷۰۰‬تن کک متالوژي توسط‬ ‫مشتريان خريداري شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش ‪ ۱۰۶‬هزار تني وکيوم باتوم‬ ‫از طرف��ي در دو بخ��ش داخل��ي و صادرات��ي تاالر‬ ‫پتروش��يمي و فرآورده‌ه��اي نفتي و پتروش��يمي در‬ ‫مجموع حدود ‪ ۵۹۳‬ه��زار و ‪ ۵۳۸‬تن انواع کاال روي‬ ‫تابل��وي معامالت رفت که ‪ ۳۵۲‬هزار و ‪ ۴۶۹‬هزار تن‬ ‫اين محصوالت مورد دادوستد قرار گرفت‪ .‬از مهم‌ترين‬ ‫محصوالت��ي که در اين تاالر معامله ش��د مي‌توان به‬ ‫ف��روش ‪ ۱۴۴‬هزار تن قير‪ ۱۰۶ ،‬هزار تن وکيوم باتوم‬ ‫(ماده اولي��ه توليد قير) و ‪ ۴۹‬هزارت��ن مواد پليمري‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه بي‌سابقه ذرت دانه‌اي‬ ‫همچنين در معامالت هفته گذش��ته‪ ۳۱۶ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۹۵‬تن انواع ذرت دان��ه‌اي‪ ،‬گندم‪ ،‬نخود‪ ،‬برنج و مرغ‬ ‫در تاالر محصوالت کشاورزي عرضه شد که بزرگترين‬ ‫محموله عرضه ش��ده به ذرت دان��ه‌اي با حجم ‪۲۷۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۸۵‬تن اختصاص داشت‪ .‬در مقابل اين عرضه‬ ‫ک��ه حجم آن در ت��االر بورس کاال کم‌س��ابقه بوده و‬ ‫نشان از آشنايي و ورود فعاالن بخش کشاورزي کشور‬ ‫با مکانيسم معامالتي بورس دارد‪ ۲۸ ،‬هزار و ‪ ۲۰۵‬تن‬ ‫تقاضا روي تابلوي معامالت درج ش��د که ‪ ۲۴‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۵‬تن آن به فروش رس��يد‪ .‬گفتني اس��ت معامله‬ ‫نزدي��ک به ‪ ۲۵‬هزار تني انواع محصوالت کش��اورزي‬ ‫نويد روزهاي روشني را براي رونق مبادالت کشاورزي‬ ‫در سال آينده می دهد‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫زیباترین گچبری‌های گذشته و امروز‬ ‫‪21‬‬ ‫بُرشیازصنعتگچبریدرتاریخ‬ ‫حس�ن فرازمند‪ -‬گروه گزارش‪ :‬امروز مثل دیروز نیست‬ ‫که در ساختن همه چیز‪ ،‬انگشتان دست هنرمند صنعتگر‬ ‫حضور فعال و ملموس داشته باشد امروز ماموریت دست‬ ‫و انگشت‌های انس�ان به چرخ‌ها و ماشین‌ها سپرده شده است و از‬ ‫انگشت فقط برای زدن دکمه‌ای و روشن شدن چرخه‌ای و دستگاهی‬ ‫استفاده می‌شود و در گچبری هم که تا روزگاری نه‌چندان دور همه‬ ‫نقش و نگارهای آن با انگشتان و دست‌های هنرمندان گچبر شکل‬ ‫می‌گرفت‪ ،‬دیگر امروز قالب‌های از پیش ساخته شده صنعتی حرف‬ ‫نخس�ت را می‌زنند و با س�رازیر ش�دن دوغابی از گچ ب�ه قالب‌ها‪،‬‬ ‫دقایق�ی بعد صدها و صدها طرح و نقش و نگار ش�کل گرفته خارج‬ ‫می‌ش�وند‪ ،‬نقش و نگارهایی که این بار از حس دلنش�ین انگشتان‬ ‫استاد گچبر و گچکار در آنها خبر چندانی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت همین است‪...‬‬ ‫شما نیز می‌توانید در تعطیالت نوروزی که به دیدن بناهای تاریخی‬ ‫می‌روی�د بخش‌هایی از نماهای داخلی و خارجی گچبری‌های قدیمی‬ ‫را با دقت تماشا کنید تا به این تفاوت‌ها پی ببرید و متوجه فرق میان‬ ‫گچبری سنتی با صنعتی ش�وید‪ .‬در گزارش امروز به شرح چگونگی‬ ‫روند این هنر تاریخی دیروز و این صنعت امروز می‌پردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹گچ‌های اهرام ثالثه مصر‬ ‫مدارک و ش��واهد باستان‌شناس��ی نشان می‌دهد که‬ ‫س��اخت گچ به پیش از ساختن خش��ت و پخت آن به‬ ‫صورت آجر می‌رس��د‪ .‬در قدیمی‌ترین بنای دنیا‪ ،‬یعنی‬ ‫اهرام ثالثه مصر که قدمتی ‪ 4500‬ساله دارد‪ ،‬از گچ به‬ ‫عنوان ماده چسبنده مقاوم بعد از «ازاره» بین سنگ‌ها‬ ‫و برای کالف‌س��ازی آنها اس��تفاده ش��ده است‪ .‬یکی از‬ ‫کاربرده��ای ویژه گ��چ‪ ،‬اندود کردن دیوارها و س��طوح‬ ‫داخلی ساختمان‌هاست و هنر گچبری‪ ،‬این آراستگی را‬ ‫به حد کمال و دلنوازی می‌رساند‪ .‬به کار بردن تزئینات‬ ‫گچی در تزئین دیوارها‪ ،‬روش معمول در شهر‌های ایران‬ ‫و عراق بوده است‪ .‬نخستین مردمی که در ایران به این‬ ‫کار دست زدند هخامنش��یان و سپس ساسانیان بودند‬ ‫و اع��راب در جریان فتوحات خویش‪ ،‬این هنر را از آنها‬ ‫فرا گرفتند‪ .‬هنرمندان دوره اموی به طور وسیعی کاخ‌ها‬ ‫را با گچبری منقوش برجس��ته تزئین می‌کردند‪ .‬نمونه‬ ‫بسیاری از این گچبری‌ها در کاخ‌های «خربه المفجر»‪،‬‬ ‫«الحیر الغربی» و «المنیه» به کار برده ش��ده است که‬ ‫گچبری‌های کاخ المنیه به واسطه در بر داشتن عناصر‬ ‫آدم��ی و حیوانی در کنار تزئینات هندس��ی و گیاهی‪،‬‬ ‫اهمیت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫روش تزئین��ات گچی روی دیوارها‪ ،‬پس از بکارگیری‬ ‫خش��ت در بناها گس��ترش پی��دا کرد و ای��ن روش در‬ ‫کاخ‌های شهر س��امرا رواج یافت‪ .‬پایین دیوارها با ازاره‬ ‫گچی به ارتفاع حدود ‪ ۱۰۰‬سانتی‌متر پوشانده می‌شد‪.‬‬ ‫اینگون��ه تزئینات در دو قصر «جوس��ق» و «بلکوارا» به‬ ‫کار رفته اس��ت‪ .‬مجموعه تزئینات کاخ‌های س��امرا در‬ ‫مرحل��ه اول طبیعی هس��تند ام��ا در دوره بعد عناصر‬ ‫تزئینی از طبیعت فاصله می‌گیرند‪ .‬در س��ومین مرحله‪،‬‬ ‫زمین��ه تزئینات عمق چش��مگیری می‌یابد که بهترین‬ ‫نمونه‌های آن در کاخ بلکوارا به چشم می‌خورد‪ .‬در این‬ ‫دوره‪ ،‬ابتکار پوشش سطح آن چنان کامل شد که تقریبا‬ ‫تمام زمینه را می‌پوشاند و این امر که برای نخستین بار‬ ‫در هنر اسالمی رواج یافت‪ ،‬اوج ترقی روش‌های تزئینی‬ ‫به شمار می‌رود و پس از آن در دنیای اسالم منتشر شد‬ ‫و از مهم‌ترین ارکان هنر اسالمی به شمار آمد‪.‬‬ ‫روش تزئینات گچ��ی روی دیوارها از طریق حکومت‬ ‫طولونی از عراق به مصر انتقال یافت و نمونه‌هایی از آن‬ ‫در جامع طولون روی س��طح داخلی و اطراف طاق‌ها و‬ ‫دور پنجره‌ها به کار برده شد‪.‬‬ ‫هنرمندان دوره فاطمی‪ ،‬همچنان تحت تاثیر تزئینات‬ ‫هنر ساسانی (هنر رایج در دوره عباسی) بودند‪ .‬تزئینات‬ ‫نقاش��ی گچ��ی موج��ود در رواق قبله جام��ع االزهر از‬ ‫عناص��ر گیاهی که از روش تزئینات طولونی و عباس��ی‬ ‫اقتباس شد‪ ،‬تشکیل یافته است ولی اختالف در طریقه‬ ‫استفاده از آنهاست‪ .‬همچنین نمونه‌های زیبایی از خط‬ ‫کوفی مشجر در کتیبه موجود زیر سقف یافت می‌شود‪.‬‬ ‫در دوره فاطمی اهمیت تزئینات خطی بیش��تر ش��د و‬ ‫بکارگی��ری خط کوفی مش��جر روی زمینه‌های برگدار‬ ‫اشکال گیاهی انتشار یافت‪.‬‬ ‫جشنواره طرح و گچبري در تاريخ‬ ‫به‌درس�تي و دقيق نمي‌توان گفت تاکن�ون چند رقم گچبري‬ ‫توسط اس�تادان گچبر در تاريخ کشورمان شکل گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹گچبري با نقش برجسته‬ ‫در اي��ن نوع گچبري‪ ،‬گچ را در زمينه به صورت اندود کار مي‌کردند‬ ‫بعد نقش مورد نظر را روي آن در مي‌آوردند‪.‬‬ ‫‹ ‹گچبري زبره‬ ‫در اين گچبري گوش��ه‌هاي نقش بدون مالش و پرداخت کردن کار‬ ‫مي‌شده و گوشه‌ها تيز بوده‌اند‪ .‬بنابراين گوشه‌ها‪ ،‬نقش بريدگي و تيزي‬ ‫پي��دا مي‌کرد‪ .‬اين گچب��ري ريزه‌کاري‌هاي زيادي ندارد و بيش��تر در‬ ‫کتيبه‌هاي بناهاي مذهبي ايران ديده مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گچبري برهشته‬ ‫برجس��تگي اين نوع گچبري نس��بت به زمينه زياد است به طوري‬ ‫که قس��مت‌هاي گچبري شده برآمده و بيرون‌زده است‪ .‬اگرچه سابقه‬ ‫تاريخي گچبري برهشته به پيش از اسالم مي‌رسد‪ ،‬مثال کاخ بيشاپور‬ ‫در دوره ساس��اني اما نمونه‌ه��اي آن را مي‌توان در دوره رازي و آذري‬ ‫ديد؛ مثل بناي دوازده امام يزد مربوط به قرون چهارم و پنجم هجري‬ ‫يا محراب‌هاي قرن هشتم مثل محراب «الجايتو» مسجد جامع اصفهان‬ ‫و محراب مسجد گلپايگان که گچبري‌هاي بسيار نفيسي دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹گچبري لکه يا کلوخي‬ ‫اين نوع گچبري در قرن س��يزدهم هجري به دليل نفوذ هنر مغرب‬ ‫زمي��ن به ايران معمول ش��د که به نحو زننده‌اي برجس��تگي آن زياد‬ ‫بود و به نام گچبري کلوخي مش��هور ش��د‪ .‬در کاخ‌هاي دوره ناصري‬ ‫گچبري‌ها بيش��تر کلوخي بودند‪ ،‬نمونه‌هاي آن در کاخ بادگير تهران‬ ‫(باالي ازاره‌هاي ايوان رو به جنوب) و همين‌طور در کاخ الماس ديده‬ ‫مي‌شود که حتي طرح‌هاي آن نيز ايراني نيست‪.‬‬ ‫‹ ‹گچبري پته‬ ‫س��ابقه گچب��ري پته به قرن هش��تم هجري مي‌رس��د‪ .‬در اين نوع‬ ‫گچب��ري کرباس را آهار مي‌زدند به طوري که مثل مقوا مي‌ش��د بعد‬ ‫روي آن گچ مي‌کش��يدند و گچبري مورد نظر را انجام مي‌دادند‪ .‬پس‬ ‫از آن کرباس گچبري شده را به صورت آمود روي ديوار مي‌چسباندند‬ ‫و براي چس��باندن کرباس روي ديوار عالوه بر چسب از ميخ استفاده‬ ‫مي‌کردند‪ .‬البته س��ر ميخ‌ها را به شکل‌هاي گوناگون مخروطي و‪ ...‬در‬ ‫مي‌آوردند که خود جزو تزئينات محسوب مي‌شد‪ .‬نمونه خوب گچبري‬ ‫پته را در زير گنبد سلطانيه مي‌توان ديد‪.‬‬ ‫‹ ‹گچبري مشبک (توري)‬ ‫گاه پنجره‌ها يا روزن‌ها را نيز با گچبري درس��ت مي‌کردند‪ ،‬مثال در‬ ‫مس��جد ش��اه ولي تفت‪ ،‬قطعات گچ مثل تور به هم بافته شده که به‬ ‫باريکي يک س��نجاق هس��تند و نمونه‌اي از شاهکارهاي هنر گچبري‬ ‫محسوب مي‌شوند‪.‬‬ ‫ش��يوه کار اين گچبري به اين صورت است که گچبر ابتدا اليه‌اي از‬ ‫گچ را با فاصله در حدود ‪ 15‬تا ‪ 25‬س��انتي‌متر از زمينه اصلي به‌وجود‬ ‫م��ي‌آورد و بعد از اينک��ه گچ خود را گرفت‪ ،‬به طرح‌اندازي نقش مورد‬ ‫نظ��ر پرداخته و در مرحله آخر زمينه ط��رح را خالي مي‌کرد تا طرح‬ ‫با اين حال تحقيقاتي که در کتاب «مصالح ساختماني» توسط‬ ‫ي انجام ش�ده و نيز کتاب ديگري ب�ه همين نام با‬ ‫احم�د حام ‌‬ ‫مورد نظر را به صورت مشبک به وجود آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹گچبري معرق‬ ‫روش گچبري معرق مانند کاش��ي معرق است‪ .‬ابتدا مالت گچ رنگي‬ ‫را که از قبل آماده شده‪ ،‬روي سطح صافي مي‌ريختند و پيش از آنکه‬ ‫گ��چ خود را بگيرد‪ ،‬آن را به ش��کل دلخواه مي‌بريدند س��پس قطعات‬ ‫بريده شده از گچ را با رنگ‌هاي مختلف و نقوش مورد نظر در کنار هم‬ ‫مي‌چيدند و پشت آن مالت گچ مي‌ريختند تا تمام زمينه کار يکپارچه‬ ‫شود و در نهايت قطعه به دست آمده را به وسيله دوغاب گچ در محل‬ ‫کار مي‌چس��باندند‪ .‬نمونه اين کار در مش��هد اردهال کاشان و محراب‬ ‫مسجد ميدان ساوه يافت مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گچبري اليه‌اي‬ ‫نوع ديگر از گچبري تراش اس��ت و بيش��تر براي گچبري رنگي که‬ ‫بخواهن��د به چند رنگ مختلف درآيد‪ ،‬کار مي‌ش��ود‪ .‬روش کار به اين‬ ‫صورت اس��ت ک��ه اليه گچ کش��ته را در محلي که قبال ب��ا گچ زنده‬ ‫زيرسازي و صاف شده است‪ ،‬مي‌کشند و اليه‌هاي بعد را نيز به همين‬ ‫ترتي��ب کار مي‌کنند؛ هر الي��ه رنگ خاصي دارد و بع��د با کاردک و‬ ‫ابزار گچبري شروع به درآوردن طرح‌ها با رنگ‌هاي مختلف مي‌کنند‪،‬‬ ‫ضخامت هر اليه نبايد بيشتر از ‪ 1‬تا ‪ 2‬ميلي‌متر باشد زيرا باعث ترک‬ ‫خوردن اليه گچ مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گچبري توپر و توخالي‬ ‫اين اصطالح براي تکنيکي به کار برده ش��ده که از نظر عمل و تاثير‬ ‫با گچبري برجس��ته کاملا فرق دارد‪ ،‬در اين تکنيک طرح تزئيني در‬ ‫س��طح صاف به عمق کمتر از ‪2‬س��انتي‌متر کنده مي‌شود تا در عقب‪،‬‬ ‫س��طحي به موازات سطح جلو تش��کيل دهد و خطوط اصلي طرح يا‬ ‫به‌طور مس��تقيم يا با ضربات مايل که از حيث عمق يکنواخت اس��ت‪،‬‬ ‫کنده و بريده مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گچبري کشته‌بري‬ ‫در ابتدا گچ زبره نيم‌کش را روي محلي که مي‌خواس��تند کشته‌بري‬ ‫انجام دهند‪ ،‬کش��يده و بعد روي آن را گچ نرمه مي‌کشیدند و پس از‬ ‫آنک��ه اين گچ خ��ود را گرفت‪ ،‬يک اليه ديگر گچ ن��رم به قطر ‪ 1‬تا ‪2‬‬ ‫ميلي‌مت��ر می‌کش��یدند و پس از گرفتن اين گچ ک��ه آب آن زيادتر و‬ ‫نرم‌تر بود‪ ،‬از اليه زيرين طرح را پياده مي‌کردند و با اس��تفاده از َد ‌مبُر‬ ‫اط��راف طرح را خط مي‌انداختند تا به زمينه س��فت زيرين برس��ند‪.‬‬ ‫پس از آن به وس��يله «بومخار» قس��مت‌هاي اضاف��ي را از زمينه جدا‬ ‫مي‌کردند تا طرح کش��ته‌بري به دس��ت آيد‪ .‬اين شيوه بيشتر در دوره‬ ‫صفوي رايج بود‪.‬‬ ‫‹ ‹گچبري تخمه‌کن (تخمه‌بري)‬ ‫در برخي از کارهاي گچبري مثل کاشي به‌صورت (لعاب‌پران) عمل‬ ‫مي‌کردند که اي��ن گچبري را «تخمه‌کن» مي‌گويند يعني براي تنوع‬ ‫قسمتي از گچبري را که به‌طور معمول وسط نقش بوده به اندازه يک‬ ‫عدس مي‌پراندند‪.‬‬ ‫قلم مهندس زهره بزرگمهري نش�ان‌دهنده چند نوع گچبري‬ ‫شناخته شده در تاريخ گچبري ايران است از جمله‪:‬‬ ‫دانستنی‬ ‫نقش‌های ایلخانی‬ ‫نگاره‌های قاجاری‬ ‫بررسی‌های انجام ش��ده روی انواع گچبری‌های‬ ‫تاریخ��ی این مطل��ب را به اثبات رس��انده که هنر‬ ‫گچب��ری در دوره پادش��اهان ایلخانی به س��رحد‬ ‫کمال رس��یده است و با به‌وجود آمدن محراب‌های‬ ‫گس��ترده با ان��واع خطوط گره هندس��ی با نقوش‬ ‫اسلیمی‪ ،‬طوماری‪ ،‬و اس��لیمی ـ ماری در البه‌الی‬ ‫کتیبه‌ها و اس��پرهای خط ب��ا گل و برگ‌های پهن‬ ‫و نیز گودی و برجس��تگی نق��وش‪ ،‬موجب تحولی‬ ‫بزرگ و خلق ش��اهکارهای بزرگ گچبری در این‬ ‫مقط��ع از تاریخ ایران ش��د‪ .‬تزئینات گچی معمول‬ ‫در دوره سلجوقی‪ ،‬در عصر ایلخانی به تدریج رو به‬ ‫دگرگونی رفت و پر بودن و شلوغی تزئینات تبدیل‬ ‫ب��ه ویژگی گچبری ای��ن دوران ش��د‪ .‬از زیباترین‬ ‫نمونه این گونه تزئینات ش��لوغ‪ ،‬نقوش به کار رفته‬ ‫در مس��جد حیدریه قزوین‪ ،‬مسجد جامع ورامین و‬ ‫محراب مسجد ارومیه را می‌توان نام برد‪ .‬روش‌های‬ ‫متنوع کنده‌کاری روی گچ و شلوغی عناصر تزئینی‬ ‫مختل��ف‪ ،‬در قرن هش��تم جایگاهی خ��اص یافت‪.‬‬ ‫بهترین نمونه بیانگر این تحول‪ ،‬محراب اولجایتو در‬ ‫مسجد جامع اصفهان است که تاریخ ساخت آن به‬ ‫سال ‪ ۷۱۰‬ه‪.‬ق برمی‌گردد‪ .‬در دوره ممالیک بحری‪،‬‬ ‫روش تزئی��ن دیوار‌ها ب��ا نوار‌های گچی منقوش به‬ ‫عناصر نوش��تنی‪ ،‬روی زمینه تزئینات گیاهی رایج‬ ‫ش��د که نمونه آن در باالی پنجره مسجد «الظاهر‬ ‫بیبرس» مش��اهده می‌ش��ود‪ .‬زیباترین نمونه‌های‬ ‫گچ��ی مملوک��ی‪ ،‬در پنجره‌ه��ای گچی مش��بک‬ ‫موجود در جامع دیده می‌ش��ود که با ش��کل‌های‬ ‫هندس��ی همراه با شیش��ه‌های رنگین تزئین شده‬ ‫است‪ .‬این پنجره‌ها را حاشیه‌هایی مزین به عناصر‬ ‫برگ و شاخه و نوشته‌های کوفی در بر گرفته است‪.‬‬ ‫دوره تیم��وری‪ ،‬عصر به وجود آمدن رس��می‌بندی‬ ‫و کاربندی‌های��ی از قالب‌ه��ای گچ��ی مقرن��س و‬ ‫قطاربندی‌های گچی ارزشمند است‪.‬‬ ‫به ط��ور کلی‪ ،‬در هنر گچبری ای��ن دوران انواع‬ ‫خط��وط کوفی مش��جر‪ ،‬مزهر‪ ،‬معقد و مش��بک و‬ ‫نی��ز خط‌ه��ای محقق‪ ،‬نس��خ‪ ،‬ثلث‪ ،‬رق��اع‪ ،‬تعلیق‬ ‫و نس��تعلیق و به‌وی��ژه از خ��ط معقلی‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫فراوان ش��ده اس��ت‪ .‬از آثار ای��ن دوره می‌توان به‬ ‫مقرنس‌بندی‌های گچی ارزش��مند س��ر در مسجد‬ ‫میدان کاشان‪ ،‬قطاربندی‌های گچی مدرسه خرگرد‬ ‫در خواف خراسان و خطوط گچبری شده در بقعه‬ ‫شیخ احمد جامی در تربت‌جام اشاره کرد‪ .‬در دوره‬ ‫صف��وی‪ ،‬روش‌های خاصی وارد هنر گچبری ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه طوری که زیباترین مقرنس بندی‌های گچی با‬ ‫عناص��ر گوناگون به‌وی��ژه مقرنس‌های طاس و نیم‬ ‫ط��اس همراه با نقوش گل و گیاه با انواع تیغه‌های‬ ‫گچی دالبری‪ ،‬زینت‌بخش کاخ‌های ش��اهی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این میان می‌توان پدیده‌های ارزشمند مقرنس‬ ‫قطار و کاربندی‌ها و یزدی‌بندی‌های گچی بس��یار‬ ‫شگرف کاخ هش��ت بهشت‪ ،‬س��ر در بازار قیصریه‬ ‫اصفهان و به‌ویژه دالبر‌های تیغه منقوش از ظروف‬ ‫گوناگون همچون تنگ و س��بو و مقرنس‌بندی‌های‬ ‫طاس��ه‌دار گچی در تاالرهای شاه‌نشین و موسیقی‬ ‫کاخ عال��ی قاپ��و و نیز خ��ط گچبری ثلث بس��یار‬ ‫ارزش��مند در صف��ه درویش مس��جد جامع همین‬ ‫شهر را نام برد‪.‬‬ ‫‹ ‹گچبری قاجار‬ ‫هنر گچبری در دوره قاجار رونق فوق‌العاده‌ای به‬ ‫خود گرفت‪ ،‬به علت مس��افرت پادشاهان قاجار به‬ ‫فرنگ از هنر گچبری اروپا تقلیدهایی در کاخ‌های‬ ‫شاهی به‌ویژه در سر ستون‌سازی‌ها‪ ،‬گلویی‌سازی‌ها‬ ‫و سقف‌س��ازی‌ها در کاخ‌های��ی چون گلس��تان و‬ ‫عش��رت‌آباد و جاهای دیگر ش��د اما به طور قاطع‬ ‫می‌ت��وان گفت که ای��ن تقلیدها هرگز نتوانس��ت‬ ‫جای هنر و نقوش اصی��ل ایرانی به‌ویژه نقش‌های‬ ‫اس��لیمی‪ ،‬ختایی و گل و گیاه که نش��أت گرفته از‬ ‫س��رپنجه با ذوق هنرمندان ایران زمین است را در‬ ‫گچبری بناهای این سرزمین بگیرد‪.‬‬ ‫البت��ه در ای��ن بره��ه از زمان در هن��ر گچبری‬ ‫خالقیت‌ه��ا و نوآوری‌های بس��یار چش��مگیری از‬ ‫ط��رف هنرمندان گچبر در آث��ار و ابنیه و به ویژه‬ ‫منازل مس��کونی س��نتی بیرون��ی و اندرونی ایران‬ ‫پدیدار شد که به واقع هریک از آثار به جای مانده‬ ‫خود تابلوهای بس��یار نفیس و پر ارزش��ی از هنر‪،‬‬ ‫فلس��فه و خ��رد و فرهنگ هنرمندان ایران اس��ت‪.‬‬ ‫از می��ان آثار ف��راوان گچبری ای��ن دوره می‌توان‬ ‫از گچبری جال��ب کاخ ارم و نارنجس��تان قوام در‬ ‫ش��یراز و مقرنس‌بندی‌های آون��گ گچی همراه با‬ ‫گچبری‌های خانه طباطبایی و خانه بروجردی‌های‬ ‫کاش��ان و خان��ه ش��هریاری در بخ��ش یانه‌س��ر‬ ‫شهرس��تان بهشهر همراه با نوآوری‌های شگرف در‬ ‫بناهای یادشده و بسیاری از بناها و آثار دیگر ایران‬ ‫یاد کرد‪.‬‬
‫معرفی کتاب‬ ‫کتاب‌هاي پرفروش‬ ‫در ماهي که گذشت‬ ‫ياس�مين س�هرابي‪ :‬تع��دادي از کتاب‌هاي��ي ک��ه‬ ‫مش��خصات آنه��ا آم��ده اس��ت‪ ،‬ج��زو پرفروش‌ترين‬ ‫کتاب‌هاي بازار نشر کتاب است که توضيح‌شان از نظر‬ ‫مي‌گذرد‪.‬‬ ‫کتاب «بي شعوري» با انتشار چاپ بيستم و استمرار‬ ‫درخواست عالقه‌مندان همچنان يکي از محبوب‌ترين‬ ‫کتاب‌هاي بازار باقي‌مانده اس��ت‪ .‬داستان «ته خيار»‬ ‫نوش��ته هوش��نگ مرادي‌کرماني هم از آن کتاب‌هاي‬ ‫پرطرف��داري اس��ت که در بيش��تر کتاب‌فروش��ي‌ها‬ ‫جزو صدرنش��ينان فروش به ش��مار مي‌آي��د‪ .‬در اين‬ ‫گ��زارش روايت چند کتاب‌فروش��ي معتبر پايتخت از‬ ‫پرفروش‌هاي‌شان را به نقل از «ايلنا» منتشر می‌کنیم‪.‬‬ ‫کتابفروش�ي نشر چش�مه‪« :‬تس��وکورو تازاکي‬ ‫بي‌رنگ و س��ال‌هاي زيارتش» ب��ه عنوان تازه‌ترين اثر‬ ‫هاروک��ي موراکام��ي در صدر فهرس��ت پرفروش‌هاي‬ ‫اين فروش��گاه ق��رار دارد‪ ،‬طوري که حت��ي «روزنامه‬ ‫س��فر ميمنت اثر اياالت متفرقه امريغ»‪« ،‬بيشعوري»‬ ‫و «ته خي��ار» را به رتبه‌هاي بعدي جدول فرس��تاده‬ ‫اس��ت «ش��اگرد قصاب» پاتريک مک‌کيب هم که به‬ ‫تازگي با ترجمه پيمان خاکس��ار به‌وسیله نشر چشمه‬ ‫منتشر ش��ده است‪ ،‬رتبه دوم را در ميزان استقبال در‬ ‫اين کتابفروشي داشته است‪« .‬روزنامه سفر ميمنت اثر‬ ‫اياالت متفرقه امريغ»‪« ،‬بيش��عوري» و «ته خيار» به‬ ‫ترتيب در رتبه‌هاي ‪ 3‬تا ‪ 5‬اين جدول جاي گرفته‌اند‪.‬‬ ‫کتاب‌فروشي نشر ثالث‪« :‬روزنامه سفر ميمنت اثر‬ ‫اياالت متفرقه امريغ» در اين کتاب‌فروشي هم جزو ‪5‬‬ ‫کتاب نخست مورد استقبال واقع شده است‪ .‬البته رتبه‬ ‫نخست جدول در اختيار «کتاب کوچک معصوميت و‬ ‫اميد» نوش��ته سيدعلي صالحي است‪ .‬رمان «مردي با‬ ‫کبوتر» رومن گاري و «نظام اشيا» ژان بودريار هم به‬ ‫ترتيب دومين و س��ومين کتاب پرفروش کتابفروشي‬ ‫نش��ر ثالث هستند‪« .‬روزنامه س��فر ميمنت اثر اياالت‬ ‫متفرق��ه امريغ» در جايگاه چهارم جدول پرمخاطب‌ها‬ ‫ايس��تاده اس��ت و در جايگاه پنجم ه��م «ظهور ژاپن‬ ‫مدرن» نوشته ويليام جي‪ .‬بيزلي قرار دارد‪.‬‬ ‫کتاب‌فروش�ي نش�ر اف�ق‪ 2 :‬کتاب «م��ن او» و‬ ‫«ارمي��ا» رضا اميرخاني در ص��در کتاب‌هاي پرفروش‬ ‫کتابفروش��ي نش��ر اف��ق ايس��تاده‌اند‪ .‬پ��س از اين ‪2‬‬ ‫کتاب داس��تان «منگ��ي» اصغر نوري ق��رار دارد‪« .‬به‬ ‫انتخاب مترجم» که مجموعه‌اي اس��ت از داستان‌هاي‬ ‫نويسندگان انگليس��ي زبان با انتخاب و ترجمه احمد‬ ‫اخوت و «ماجراي عجيب سگي در شب» مارک هادون‬ ‫هم در جايگاه چهارم و پنجم اين فهرست قرار دارند‪.‬‬ ‫کتابفروشي نشر بيدگل‪« :‬روزنامه سفر ميمنت اثر‬ ‫اياالت متفرقه امريغ» در اين فروش��گاه جزو کتاب‌هاي‬ ‫محبوب است و رتبه نخست پرفروش‌هاي نشر بيدگل را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪« .‬سياست ادبيات‪ :‬تزهايي‬ ‫درباره نوش��تار» به قلم فريد قدمي و «از س��ينما ت ِک‬ ‫کانون فيل ِم ت ِهران» فرخ غفاري و پرويز جاهد‬ ‫پاريس تا‬ ‫ِ‬ ‫هم دومين و س��ومين کتاب پرمخاطب اين فروش��گاه‬ ‫هس��تند‪« .‬ته خيار» اينجا در فهرست پرفروش‌ها ديده‬ ‫مي‌ش��ود و در رتبه چهارم ق��رار دارد‪ .‬پنجمين کتاب‬ ‫پرفروش کتابفروش��ي نشر بيدگل در اين هفته «کتاب‬ ‫اعتياد» نوشته شهريار وقفي‌پور است‪.‬‬ ‫ش�هرکتاب ال�ف‪ :‬رم��ان «اوليس جوي��س» هري‬ ‫بالمايزر با ترجمه منوچهر بديعي‪ ،‬پرفروش‌ترين کتاب‬ ‫ش��هرکتاب الف بوده و «ته خيار» و «بي‌ش��عوري» در‬ ‫پشت‌سر آن قرار دارند‪ .‬همچنين«ريحانه دختر نرگس»‬ ‫نوش��ته جواد ماه‌زاده چهارمين و تازه‌ترين اثر از سري‬ ‫«تجربه هنر و زندگی» نش��ر گمان به نام «دروغ‪ ،‬اراده‬ ‫آزاد» پنجمين رتبه فروش در اين شهرکتاب را به خود‬ ‫اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫کتابفروش�ي نش�ر رود‪« :‬اوليس جويس» در اين‬ ‫کتاب‌فروش��ي هم با اقبال خوبي مواجه ش��ده و رتبه‬ ‫نخس��ت را در فروش دارد‪ .‬بعد از آن «روزنامه س��فر‬ ‫ميمنت اثر اياالت متفرقه امريغ» و «زندگي در شب»‬ ‫نوشته دنيس ليهان در جايگاه دوم و سوم ايستاده‌اند‪.‬‬ ‫نام گلي امامي هم با کتاب «برخورد کوتاه با دشمن»‬ ‫در فهرست پرفروش‌هاي کتابفروشي نشر رود به چشم‬ ‫مي‌خ��ورد و باز ه��م «ته خيار» به‌عن��وان يک کتاب‬ ‫پر‌مخاطب خودش را معرفي کرده است‪.‬‬ ‫شهرکتاب تهرانپارس‪ :‬ليس��ت پرفروش‌ها اينجا‬ ‫کمي متفاوت اس��ت و به ظاه��ر «عقايد يک دلقک»‬ ‫هاينريش بل با ترجمه محمد اس��ماعيل‌زاده همچنان‬ ‫در اين فروش��گاه مش��تري‌هاي زيادي دارد‪« .‬شفاي‬ ‫زندگ��ي» گيت��ي خوش��دل دومين کتابي اس��ت که‬ ‫اين هفت��ه در ش��هرکتاب تهرانپارس ف��روش خوبي‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬دو رمان عامه پس��ند «طاليه» نوشته‬ ‫نگاه‌عدل‌پ��رور و «باني عش��ق» مري��م اوليايي هم در‬ ‫رتبه‌هاي س��وم و چهارم قرار دارن��د‪ .‬البته کتاب‌هاي‬ ‫فاخ��ر ه��م از قافله پرفروش‌ه��اي اين فروش��گاه جا‬ ‫نمانده‌ان��د و «بار هس��تي» ميالن کون��درا با ترجمه‬ ‫پرويز همايون‌پور در جايگاه پنجم کتاب‌هاي پرفروش‬ ‫شهرکتاب تهرانپارس ايستاده است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫گپ‌وگفت‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫با هنرمندان نگارش و نمايش به انگيزه سال نو‬ ‫رنگ اميد در مسير اقتصاد هنر‬ ‫مريم ابراهيمي ‪ -‬گروه گزارش‪ :‬تهران که امسال برفي نداشت‪ ،‬خدا کند که بهارش سبزه داشته‬ ‫باش�د و بش�کفد‪ .‬همين که بهار نزديک مي‌شود‪ ،‬خبرنگاران بهاريه جمع مي‌کنند و از آرزوهاي‬ ‫بزرگان مي‌پرس�ند‪ ...‬افتخاري است گپ‌زدن با دوس�تان هنرمند و عزيز که اگر دوست داشتند‬ ‫با مريم‬ ‫از آهنگ‌هاي دلش�ان بش�نويم‪ .‬آنچه درپي آمد ‌ه اس�ت‪ ،‬حاصل گفت‌وگوي کوتاه‬ ‫معترف بازيگر و کارگردان تئاتر و مدير اداره تئاتر و چيستا يثربي مترجم‪ ،‬نويسنده وکارگردان‬ ‫تئاتر است‪...‬‬ ‫چیس�تا یثربی‪ :‬اميدوارم س��ال جديدي که‬ ‫در راه اس��ت‪ ،‬سال آش��تي با هنر باشد و سال نا‌‬ ‫اميدکردن هنرمندان نباشد‬ ‫مری�م معترف‪ :‬تامين ش��دن بچه‌ه��اي تئاتر و‬ ‫نداش��تن شغل دوم هم يکي ديگر از کارهايي است‬ ‫که خوب است در سال جديد به آن توجه شود‬ ‫چيستا يثربي با آرزوهايش براي توجه به جايگاه هنرمند‬ ‫€ €از اج�راي عمومي «فقط به خاطر من» چه‬ ‫خبر؟‬ ‫قرار است ‪15‬فروردين سال آينده «فقط به خاطر‬ ‫من» در س��الن چهارس��و‪ ،‬س��اعت ‪ 19:30‬به اجرا‬ ‫درآيد‪...‬‬ ‫€ €شنيديم در جش�نواره هم مورد استقبال‬ ‫قرار گرفت؟‬ ‫م��ن ه��م از بازخورده��اي م��ردم و منتقدان در‬ ‫جش��نواره دانس��تم که نمايش م��ورد اقبال بوده و‬ ‫مردم حتي درخواست اجرا در سانس سوم و چهارم‬ ‫را داشتند‪.‬‬ ‫€ €خوب اس�ت براي تئاتر ما در سال ‪ 94‬چه‬ ‫اتفاقي بيفتد؟‬ ‫اميدوارم س��ال جديدي که در راه اس��ت‪ ،‬س��ال‬ ‫آشتي با هنر باشد‪ .‬اميدوارم سالي که در راه است‪،‬‬ ‫س��ال نا‌اميدکردن هنرمندان نباش��د و آنچنان که‬ ‫ب��ه يک آش��پز و دوزندگان کف��ش و لباس احترام‬ ‫مي‌گذارند‪ ،‬براي هنرمندان هم احترام بس��يار قائل‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫€ €براي رس�يدن به اين مقصود چه راهکاري‬ ‫را پيشنهاد مي‌دهيد؟‬ ‫بايد بگويم آرزو مي‌کنم که مس��ئوالن سره را از‬ ‫ناس��ره تش��خيص دهند و هنر واقعي را بشناسند‪.‬‬ ‫اميد داريم که س��ال آينده س��ال توج��ه و احترام‬ ‫بيش��تر به هنر‌مند باش��د اين اتفاق به خودي خود‬ ‫يک راهکار اس��ت و ديگر اينکه نکته بسيار مهمي‬ ‫اس��ت که هنر درست را تشخيص دهند و آن را در‬ ‫کنار هنرهاي سطحي ارزيابي نکنند‪.‬‬ ‫مريم معترف با آرزوهايش درباره صلح جهاني‬ ‫€ €کمي از نمايش کمدي «به شوي رفتن دختر‬ ‫رستم دستان» که اواخر امس�ال اجرا کرديد‪،‬‬ ‫بگوييد‪...‬‬ ‫البته ما اين نمايش را پيش‌تر هم اجرا کرده بوديم‬ ‫و با استقبال بسياري هم مواجه شد‪.‬‬ ‫€ €به هرحال‪ ،‬ش�وخي ب�ا اس�طوره‌ها در اين‬ ‫نماي�ش در ش�رايطي ک�ه م�ردم از اس�اطير‬ ‫و داس�تان‌هاي ش�اهنامه فاصل�ه گرفته‌ان�د‪،‬‬ ‫اتف�اق خوبي بود و باعث ش�د ک�ه ميان مردم‬ ‫با ش�خصيت‌هاي آنها آش�تي دوباره‌اي برقرار‬ ‫شود‪...‬‬ ‫اما چون بحث روزنامه درباره اقتصاد تئاتر اس��ت‪،‬‬ ‫بايد بگويم با وجود اقبال و فروش خوب اين نمايش‪،‬‬ ‫عاي��دي چندان��ي نصيب بچه‌ه��ا و گروه نش��د‪ .‬با‬ ‫هزينه‌هايي که اين‌کار در برداشت‪ ،‬با ‪‌20‬درصدي که‬ ‫انجمن نمايش کس��ر مي‌کند‪ ،‬چيزي براي دوستاني‬ ‫ک��ه زمان زيادي را براي تمرين و اجراي روي س��ن‬ ‫ص��رف کرده‌اند‪ ،‬نمي‌ماند‪ .‬اگر حداقل پس از يک‌ماه‬ ‫اجراي دوباره براي کار فراهم مي‌شد‪ ،‬در آن صورت‬ ‫قابل پيش‌بين��ي بود که حق بچه‌ها هم به آنها داده‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬متاسفانه از آنجا که سالن‌هاي نمايش کم‬ ‫داري��م‪ ،‬در نتيجه مجبوريم ام��کان اجراي دوباره را‬ ‫نداشته باش��يم چون گروه ديگري در نوبت و آماده‬ ‫اجراس��ت‪ .‬حال ف��رض‌کنيد اگر اج��را پس از يک‬ ‫ماه تعطيل ش��ود و بخواهيم اجراي ديگري داش��ته‬ ‫‌باشيم‪ ،‬بايد هزينه‌هاي فراواني را براي اطالع‌رساني‪،‬‬ ‫تبليغات‪ ،‬تمرين و اجرا متحمل شويم‪ .‬چون ممکن‬ ‫نيست بچه‌ها را براي اجراي يک نمايش براي مدت‬ ‫طوالني نگه داريم‪ .‬دليل آن هم اين است که حقوق‬ ‫آنها به طور ثابت تامين نمي‌ش��ود که بخواهند يک‬ ‫سال فاصله‌اي را که براي اجراي دوباره يک نمايش‬ ‫ايجاد مي‌شود ‪ ،‬جبران کنند‪.‬‬ ‫به همين دليل اس��ت که همه آنها براي دل‌ش��ان‬ ‫تئاتر کار مي‌کنند‪ .‬درحالي که اگر هر گروهي سالني‬ ‫را در اختيار داش��تند و مي‌توانس��تند براي کارشان‬ ‫برنامه‌ريزي س��االنه کنند‪ ،‬به‌طور طبيعي ش��رايط و‬ ‫کيفيت کار بسيار متفاوت بود‪.‬‬ ‫€ €چ�ه تغييراتي را در س�ال ‪ 94‬ب�راي تئاتر‬ ‫پيشنهاد مي‌کنيد؟‬ ‫افزايش س��الن‌هاي نمايش يکي از پيش��نهادهاي‬ ‫من اس��ت‪ .‬ديگر اينکه خوب اس��ت در سال جديد‬ ‫حمايت‌ه��اي دولتي از هنر و هنرمن��د عرصه تئاتر‬ ‫جدي شود‪ .‬امسال که متاسفانه بخش تئاتر از سوي‬ ‫دول��ت هيچ کمکي دريافت نکرد‪ .‬مورد ديگر‪ ،‬تامين‬ ‫ش��دن بچه‌هاي تئاتر و ضرورت نداش��تن شغل دوم‬ ‫هم يکي ديگر از کارهايي اس��ت که خوب است در‬ ‫سال جديد به آن توجه شود‪.‬‬ ‫€ €البته اين اتفاق بيش�تر جزو ايده‌‌آل‌هاست‬ ‫ام�ا اميدواريم که عملي ش�دن اي�ن آرزو دور‬ ‫نباشد‪...‬‬ ‫بله‪ ،‬من هم اميدوارم‪ .‬چون در اين صورت اس��ت‬ ‫که کيفيت کارها افزاي��ش پيدا مي‌کند و در نتيجه‬ ‫کارهاي بهتري ارائه مي‌ش��ود و ديگر اين فکر وجود‬ ‫ندارد که کاري را انجام دهند تا امرار معاش کنند‪.‬‬ ‫€ €به‌عن�وان ي�ک هنرمند و کارگ�ردان تئاتر‬ ‫دوس�ت داريد چه اتفاقي ب�راي تئاتر ايران و‬ ‫مردم آن رخ دهد؟‬ ‫آرزوي��ي که براي س��ال ‪ 94‬دارم‪ ،‬درواقع به همه‬ ‫مردم جهان مربوط مي‌شود و آن اينکه اميدوارم همه‬ ‫بتوانند در صلح و آرامش زندگي کنند و ريشه جنگ‬ ‫برکنده شود تا فرصت کنند و بتوانند زندگي خود را‬ ‫به‌درس��تي بنا کنند اما درحال حاضر در گوشه‌هاي‬ ‫مختلف دنيا شعله‌هاي آتش جنگ برافروخته است‬ ‫و م��ردم در تن��ش و رن��ج و عذاب هس��تند و اين‬ ‫ناخوش��ايندي بر همه جنبه‌هاي زندگي آدم‌ها تاثير‬ ‫مي‌گذارد‪ .‬اميدوارم که امسال‪ ،‬سال صلح باشد و بعد‬ ‫از اين هم س��ال‌هاي صلح را در پيش داشته‌باشيم‪.‬‬ ‫براي شما هم سال خوبي را آرزو مي‌کنم‪.‬‬ ‫ما نيز براي شما سال خوبي را آرزو مي‌کنيم‪.‬‬ ‫هميشه‌تان بهار‬ ‫تئوري‌هايي که با ارزشيابي درست‪ ،‬عملي و کارا خواهند شد‬ ‫بحث اقتصاد هنر در پارک‬ ‫سپيده س�حر ‪ -‬گروه گزارش‪ :‬روزهاي‬ ‫آخ��ر س��ال‪ ،‬س��ر بحث‌ه��اي تئوري��ک و‬ ‫تخصصي انگار گش��وده نمي‌شود‪ ...‬و خود‬ ‫به خود از هر راه که مي‌روي به کوچه‌هاي‬ ‫بهار مي‌رس��ي‪ ...‬حداقل درباره اين صفحه‬ ‫که اين‌طور بود‪ ...‬ميان مردم گشتي زديم و‬ ‫دس��ت بر قضا‪ ،‬در شلوغي‌هاي عصر جمعه‬ ‫که بازار خريد و گش��ت و‌گ��ذار گرم بود و‬ ‫رو ب��ه راه‪ ،‬دور مي��ز روي نيمکت‌هاي يک‬ ‫پارک‪ ،‬دو‌‌نفر از دانش��جويان هنر با اس��تاد‬ ‫خ��ود درب��اره کتابي گپ مي‌زدن��د که بنا‬ ‫ب��ود به اتفاق بنويس��ندش‪...‬باور نمي‌کنيد‬ ‫اگ��ر نامش را بگويم‪« :‬اقتص��اد هنر‪ ،‬حلقه‬ ‫گمش��ده هنرمند»‪ .‬حال فک��ر‌کنيد مثال‬ ‫«ک��ور از خدا چ��ي مي‌خواد؟‪»...‬تا چه حد‬ ‫مي‌توان��د برازنده و مرتبط ب��ا نگارنده اين‬ ‫صفحه باشد!‬ ‫ظاهرا آن‌گونه که از شواهد بر مي‌آيد‪ ،‬قرار‬ ‫است به موضوع اقتصاد هنر در سال ‪ 94‬با‬ ‫توجه بيش��تر پرداخته شود‪ .‬اين نتيجه به‬ ‫چند دليل قابل توضيح اس��ت و نشانه‌هاي‬ ‫آن از نظرهاي مساعد وزير فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمي تا نشست‌ها و همايش‌هاي مختلف‬ ‫درباره اين مقوله مشهود است‪.‬‬ ‫آن طور که پيداس��ت‪ ،‬تعداد کتاب‌هايي‬ ‫ه��م ک��ه در اين‌باره ب��ه چاپ رس��يده و‬ ‫مي‌رسد‪ ،‬رو به افزايش دارد‪.‬‬ ‫ام��روز ديگر مي‌توان ب��ه صراحت گفت‬ ‫که حلقه گمشده کار هنرمند‪ ،‬اقتصاد هنر‬ ‫اس��ت‪ .‬يکي از همان دانش��جويان هنر در‬ ‫پارک درباره اين موضوع معتقد بود تا بازار‬ ‫هنر براي عرضه‌کنندگان محصوالت هنري‬ ‫رون��ق گيرد‪ ،‬راه��ي دراز در پيش داريم او‬ ‫گفت که اگر چنين ش��رايطي فراهم شود‪،‬‬ ‫بسياري از دانشجوياني که به طور مستقل‬ ‫زندگي مي‌کنند و درآمد ثابتي هم ندارند‪،‬‬ ‫مي‌توانند از اين طريق بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫استاد دانشگاهي هم که با آن دو مشغول‬ ‫خواندن و نوشتن بود‪ ،‬درباره اقتصاد هنر و‬ ‫کتاب��ي که قرار بود تالي��ف و ترجمه کنند‬ ‫گفت‪ ،‬وقتي ف��ردي محصول هنري خوبي‬ ‫را توليد مي‌کند اما به دست مصرف‌کننده‬ ‫واقعي نمي‌رس��د‪ ،‬براي هنرمند و آفريننده‬ ‫آن اثر چه سودي مي‌تواند داشته‌باشد‪.‬‬ ‫پيشنهاد اين استاد دانشگاه براي آنکه آثار‬ ‫هنرمندان به‌راحتي و با امکانات مناس��ب‬ ‫در معرض ديد مخاطبان قرار گيرد‪ ،‬برگزار‬ ‫ک��ردن نمايش��گاه و فروش��گاه‌هاي هنري‬ ‫است‪ .‬وي درباره حضور در اين نمايشگاه و‬ ‫برگزاري نمايشگاه‌ها و فروشگاه‌هاي هنري‬ ‫معتق��د بود که ح��وزه هنري ب��ا ظرفيت‬ ‫باالي��ي که دارد مي‌تواند ب��راي هنرمندان‬ ‫بس��يار مفيد و موثر باش��د تا هنرمندان با‬ ‫تجربه بتوانند يک نمايش��گاه با غرفه‌هاي‬ ‫دائمي داشته‌باش��ند و مرتب آثاري جديد‬ ‫تولي��د و ارائ��ه کنن��د يا به‌ص��ورت فصلي‬ ‫نمايشگاه برگزار کنند‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد او برگ��زاري نمايش��گاه و‬ ‫فروش��گاه‌هاي مختل��ف در س��طح ش��هر‬ ‫نه‌تنها م��وازي‌کاري نيس��ت بلکه هرکس‬ ‫ب��ه اندازه ظرفيت خ��ود مي‌تواند کار و اثر‬ ‫هنري ارائه دهد و به‌دليل وجود س�لايق‬ ‫مختلف و متعدد ه��ر هنرمندي مي‌تواند‬ ‫اي��ن کار را انجام دهد‪ .‬آنه��ا درباره ارائه‬ ‫آث��ار هن��ري در حراجي‌ها و اکس��پوها‬ ‫ني��ز پيش��نهادهايي داش��تند از جمله‬ ‫اينک��ه برگزارک��ردن حراجي‌ه��اي آثار‬ ‫هن��ري مختص دانش��جويان هنرمند يا‬ ‫دانشجوياني که به طور آزاد کالس‌هاي‬ ‫هنري را پشت‌سر گذاشته‌اند و برگزاري‬ ‫تعدادي نمايش��گا ‌ه نقاشي را در کارنامه‬ ‫خ��ود دارند‪ ،‬مي‌توانن��د در اين برنامه‌ها‬ ‫شرکت کنند و در ميان هنرمندان جوان‬ ‫مطرح شوند‪.‬‬ ‫از آنج��ا که اين گ��روه در تحقيقات و‬ ‫بررسي‌هاي خود به مطالب مهمي درباره‬ ‫اقتصاد هنر دس��ت يافتند‪ ،‬پيشنهادات‬ ‫ارزش��مندي را درب��اره هنرمندان جوان‬ ‫ارائ��ه دادند که مي‌توان��د در عملکرد‌ها‬ ‫مورد ارزشيابي و استفاده قرار گيرد‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫بازديد از نخستين شهرک بسته‌بندي آب معدني در کوهرنگ چهارمحال و بختياري‬ ‫‪23‬‬ ‫رونق بازارآب در سرزمين چشمه‌هاي جوشان‬ ‫فران�ک ميرزايي ‪ -‬گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬وارد جاده‌اي کوهس�تاني و‬ ‫پوش�يده از برف مي‌ش�ويم که کوه و تپه در مقابل چشمان‌مان قد‬ ‫علم مي‌کند‪ .‬همانند ايستادگي که باعث شد هيچ سپاهي نتواند به‬ ‫اين قوم نفوذ کند‪ .‬مي‌گويند جدا از صعب‌العبور بودن مسير‪ ،‬آنچه‬ ‫نگذاشت هيچگاه مردمان اين قوم از منطقه کوهرنگ خارج شوند‪،‬‬ ‫وف�ور منابع غذايي و البته آب بود‪ .‬رودخانه‌اي به پهناي حدود ‪20‬‬ ‫متر که در فصل بهار به ‪ 25‬متر نيز مي‌رس�د‪ ،‬سرچشمه آبي است‬ ‫ک�ه بعد از گذر از اس�تان چهارمحال و بختي�اري‌‪ ،‬وارد اصفهان و‬ ‫زاينده‌رود مشهور مي‌شود‪.‬‬ ‫آب اي�ن منطقه از چش�مه‌اي ب�ه نام ديمه مي‌جوش�د که در بیان‬ ‫شفافيت و زاللي آن زبان قاصر است‪ .‬محمد حيدرپور‪ ،‬مدير فني و‬ ‫نظارت شرکت شهرک‌هاي صنعتي چهارمحال و بختياري مي‌گويد‬ ‫که اگر به منطقه چشمه ديمه‪ ،‬بهشت روي زمين گفته شود چندان‬ ‫دور از حقيقت نيس�ت‪ .‬اين امر را من ني�ز زماني که به آنجا رفتم‬ ‫باور کردم‪.‬‬ ‫چشمه ديمه در منطقه کوهرنگ استان چهارمحال و‬ ‫بختي��اري قرار دارد که آب زالل و گوارايي دارد‪ .‬همين‬ ‫موضوع مسئوالن اس��تان را به فکر انداخت تا شهرکي‬ ‫به نام ش��هرک بس��ته‌بندي آب معدني اح��داث کنند‪.‬‬ ‫در مراح��ل بازديد ابتدا به چش��مه ديم��ه محل پمپاژ‬ ‫آب ب��ه ش��هرک مي‌رويم‪ .‬مدير فني و نظارت ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌هاي صنعتي چهارمح��ال و بختياري در حين‬ ‫بازديد از تجهيزات از بکارگيري ويژه‌ترين امکانات براي‬ ‫اين مرکز خبر مي‌دهد و مي‌گويد‪ :‬تمام تجهيزات نصب‬ ‫شده در اين سايت‪ ،‬همه از جنس استيل خالص هستند‬ ‫ت��ا در روند پمپاژ هيچ تغييري در کيفيت آب چش��مه‬ ‫ايجاد نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمايه ندهند راه نمي‌افتد‬ ‫وارد شرکت بسته‌بندي آب معدني کوهرنگ مي‌شويم‪.‬‬ ‫در مي��ان چندين واحدي که مراحل س��اخت بنا و ايجاد‬ ‫زيرساخت‌ها را س��پري مي‌کنند‪ ،‬واحد بسته‌بندي نگين‬ ‫زردکوه نخس��تين واحدي است که در سال ‪ 87‬اقدام به‬ ‫اح��داث اين واح��د صنعتي کرد‪ .‬اما مش��کالت به وجود‬ ‫آم��ده باعث ش��د کار اتمام احداث اين کارخانه تا س��ال‬ ‫‪ 90‬به طول بينجامد‪ .‬مشکل اصلي اما زماني آغاز شد که‬ ‫آنها بعد از احداث مجموعه اقدام به واردات ماش��ين‌آالت‬ ‫کردند‪ .‬در اين شرايط‪ ،‬آنها با موجي از تحريم‌هاي بسيار‬ ‫س��نگين روبه‌رو ش��دند که واردات را ب��راي آنها به‌طور‬ ‫تقريبي غيرممکن کرد‪ .‬درح��ال حاضر تمام تجهيزات و‬ ‫ماش��ين‌آالت اين واحد وارد کشور ش��ده است‪ .‬گواه آن‬ ‫آخري��ن کانتينرهايي بودند که هنگام ورود ما به محوطه‬ ‫واحد صنعتي براي بازديد از اين واحد با آن روبه‌رو شديم‪.‬‬ ‫آنط��ور ک��ه مديرعامل ش��رکت‬ ‫بس��ته‌بندي نگي��ن زردک��وه‬ ‫کوهرنگ مي‌گويد‪ ،‬عمليات نصب‬ ‫مقدماتي آن از س��وي يک گروه‬ ‫داخلي درحال انجام است و نصب‬ ‫تکميل��ي آن باي��د ازس��وي ش��رکت ط��رف ق��رارداد‬ ‫ماش��ين‌آالت که از کش��ور ايتالياس��ت انجام گيرد که‬ ‫متاس��فانه به دليل نداش��تن س��رمايه کافي‪ ،‬به تعويق‬ ‫افت��اده اس��ت‪ .‬مجي��د اس��ماعيلي مهم‌ترين مش��کل‬ ‫پي��ش‌روي راه‌اندازي اي��ن واحد را کمبود تس��هيالت‬ ‫عنوان مي‌کند و مي‌گويد‪ :‬س��رمايه‌اي که براي احداث‬ ‫اين واحد به‌کار رفت بس��يار بيشتر از رقم تخمین زده‬ ‫ش��ده از س��وي دولت بود اما با توجه به تورم به وجود‬ ‫آمده در چند س��ال اخير‪ ،‬سرمايه آورده کفاف هزينه‌ها‬ ‫را ن��داده اس��ت و درح��ال حاضر ب��ه دنب��ال دريافت‬ ‫تسهيالت هستيم‪ .‬وي مي‌افزايد‪ :‬در صورتي که سرمايه‬ ‫مورد نياز تامين نش��ود‪ ،‬واحد به ش��کل نيمه‌کاره رها‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زيرساخت‌ها يکي يکي آمد‬ ‫را براي آنها دشوار کرد‪ .‬امکانات و زيرساخت‌هاي مورد‬ ‫نياز شهرک با تالش‌ها و درخواست‌هاي متعدد مديران‬ ‫اين واحد تکميل شد‪ .‬اسماعيلي از برنامه صادراتي اين‬ ‫محص��ول به کويت خبر مي‌دهد و مي‌گويد‪ :‬در صورتي‬ ‫که بازاري در داخل کش��ور براي فروش آب معدني اين‬ ‫واحد ايجاد نشود‪ ،‬با توجه به بازار از پيش آماده کويت‪،‬‬ ‫اين محصول به این کش��ور صادر مي‌شود‪ .‬البته به‌طور‬ ‫حتم به دنبال توسعه بازارهاي هدف جديد نيز هستيم‪.‬‬ ‫واحد نگين زردکوه که با س��رمايه‌گذاري حدودي ‪7‬‬ ‫رييس س��ازمان صنعت‌‪ ،‬معدن و‬ ‫ميليارد تومان احداث ش��ده است‪ ،‬ظرفيت بسته‌بندي‬ ‫تج��ارت اس��تان چهارمح��ال و‬ ‫س��االنه ‪ 250‬ميلي��ون ليت��ر آب را دارد و پيش‌بين��ي‬ ‫بختياري با بي��ان اينکه اقدامات‬ ‫مي‌ش��ود اش��تغال ‪ 50‬نفري را به شکل مستقيم ايجاد‬ ‫انج��ام ش��ده در ح��وزه‬ ‫کند‪ .‬اس��ماعيلي در اين‌باره مي‌گويد‪ :‬ظرفيت اس��مي‬ ‫زيرساخت‌هاي صنعتي در استان‬ ‫اي��ن واحد ‪ 24‬هزار بطری ‪ 1/5‬ليتري و ‪ 36‬هزار بطری‬ ‫نيم‌ليتري در س��اعت است که البته ش��رکت ايتاليايي چهار‌محال و بختياري بسيار قابل‌توجه است مي‌گويد‪:‬‬ ‫ط��رف قرارداد ‪ 90‬درصد از اين ميزان توليد را در خط ش��هرک آب معدني يکي از مجموعه‌هايي اس��ت که از‬ ‫سال گذشته تا امروز رشد زيادي داشته است‪.‬‬ ‫توليد تضمين کرده‌است‪.‬‬ ‫اين شهرک که امکاناتي جز يک سوله خالي نداشت‪،‬‬ ‫آنط��ور ک��ه مديرعامل اي��ن واحد بس��ته‌بندي بيان‬ ‫مي‌کن��د‪ ،‬با توج��ه به اينک��ه واحد زردکوه نخس��تين ‌با برپايي همايشي با عنوان همايش آب معدني از سوي‬ ‫واحدي بود که اقدام به سرمايه‌گذاري براي احداث کرد‪ ،‬مس��ئوالن اين استان‪ ،‬ش��اهد ورود موجي از استقبال‬ ‫با مشکالت زيرساختي بسياري رو‌به‌رو شد که روند کار سرمايه‌گذاران به اين منطقه شد به طوري که نخستين‬ ‫‹ ‹موجي از استقبال با برپايي همايش‬ ‫واح��د اح��داث ش��ده در اين ش��هرک با تامي��ن تمام‬ ‫تجهيزات مورد نياز‪ ،‬در بهار سال آينده افتتاح مي‌شود‪.‬‬ ‫در کن��ار آن‪ ،‬واح��د ديگ��ري نيز با قولي که س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت براي درياف��ت وام به آنها داد‬ ‫در حال پايان بردن عمليات احداث اس��ت‪ .‬نعيم امامي‬ ‫در اين باره بيان مي‌کند‪ :‬س��ازمان توانست با رايزني ‪6‬‬ ‫ماه��ه با وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنين بانک‬ ‫صنعت و معدن آنها را مجاب کند که آب معدني اولويت‬ ‫سرمايه‌گذاري دارد و بايد در فهرست دريافت‌کنندگان‬ ‫وام قرار بگيرد‪ .‬وي مي‌افزايد‪ :‬در‌حال حاضر نامه اولويت‬ ‫از س��وي وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صادر ش��ده تا‬ ‫تس��هيالت مورد نظر از محل بان��ک مرکزي و صندوق‬ ‫توس��عه ملي تامين ش��ود‪ .‬در اين زمینه موفق ش��ديم‬ ‫ي��ک وام ‪ 5‬ميليارد توماني ب��راي واحد دوم تخصيص‬ ‫دهيم‪ .‬همچنين ‪ 5‬ميليارد تومان نيز براي يکي ديگر از‬ ‫واحدهاي اين شهرک به تصويب رسيد‪.‬‬ ‫آن ط��ور که امام��ي مي‌گويد‪ ،‬اقدامي ک��ه براي آب‬ ‫معدني انجام ش��د در کش��ور بي‌س��ابقه بود‪ .‬زماني که‬ ‫حرف از تمرکز بر صنعت بسته‌بندي آب معدني مي‌شد‬ ‫همه مس��ئوالن معتق��د بودند که اي��ن صنعت صرفه‬ ‫اقتص��ادي ندارد چرا‌که حمل گران‪ ،‬صادرات دش��وار و‬ ‫بازار فروش غيرمطمئني دارد اما اس��تان چهار‌محال و‬ ‫بختياري ديد اقتصادي مس��ئوالن کشوري را نسبت به‬ ‫سرمايه‌گذاري در زمینه آب معدني تغيير داد‪.‬‬ ‫امامي در پاس��خ به اين س��وال که آيا واحدهاي اين‬ ‫ش��هرک در تامين م��واد اوليه خود با مش��کلي روبه‌رو‬ ‫هستند‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬سهميه مشخصي از مواد پتروشيمي‬ ‫براي هر يک از واحدهاي بسته‌بندي آب در نظر گرفته‬ ‫ش��ده که البته اين ميزان س��هميه کفاف توليد آنها را‬ ‫نمي‌دهد و آنها بايد باقي مواد مورد نياز خود را از بورس‬ ‫تامين کنند‪ .‬وي مي‌افزايد‪ :‬جز يک واحد آب معدني که‬ ‫معتقد اس��ت با خريد مواد اوليه پتروش��يمي از بورس‬ ‫هزينه تمام ش��ده باال مي‌رود و توان رقابت ندارد‪ ،‬هيچ‬ ‫واحد ديگري از کمبود مواد اوليه و ناتواني در تامين آن‬ ‫گاليه‌اي نکرده اس��ت‪ .‬البته درباره اين مس��ئله نامه‌اي‬ ‫به وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارس��ال شد و مهندس‬ ‫نعمت‌زاده نيز قول حل ريش��ه‌اي اين مسئله بر اساس‬ ‫ظرفيت‌هاي وزارتخانه را دادند‪.‬‬ ‫نگاهی به سهم صنایع در آلودگی هوای استان مرکزی نشان داد‬ ‫تنها پای صنعت در میان نیست‬ ‫ایس�نا‪ :‬معاون امور صنایع سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس آخرین بررس��ی اداره کل محیط زیست اس��تان مرکزی در سال ‪84‬‬ ‫مبنی بر شناسایی منابع آلوده‌کننده‪ ،‬سهم صنعت از آلودگی اراک ‪42‬درصد بوده‬ ‫یعنی ‪58‬درصد آلودگی مرتبط با حوزه صنعت نبوده است‪ .‬مسعود بختیار اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‌عنوان متولی صنعت کاملا می‌پذیرد که‬ ‫صنعت آالینده است اما اندازه و میزان آن مشخص نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬متاسفانه با‬ ‫تبلیغات سوئی که در چند سال گذشته تاکنون انجام شده است‪ ،‬وقتی صحبت از‬ ‫آلودگی هوا می‌شود همه نگاه‌ها به سمت صنعت و به‌ویژه آلومینیوم‌سازی جلب‬ ‫می‌شود در صورتی که به واقع اینگونه نیست‪ .‬معاون امور صنایع سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان مرکزی با بیان اینکه ‪ 10‬س��ال از این ماجرا می‌گذرد و‬ ‫اقدامات بس��یار خوبی در راستای کاهش آلودگی هوا از سوی صنعت انجام شده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬آلومینیوم‌سازی در حال بازسازی خطوط قدیم است و سیستم‬ ‫پای��ش آنالین تعبیه کرده به ط��وری که از طریق این سیس��تم می‌توان میزان‬ ‫خروج��ی اگزوزهای آلومینیوم‌س��ازی را به‌صورت لحظه‌ای رص��د کرده و میزان‬ ‫آالیندگی این صنعت کاملا مش��خص اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬بنابراین‪ ،‬این آلودگی از‬ ‫س��ال ‪ 84‬تاکنون در حوزه آلومینیوم‌س��ازی به مراتب کمتر ش��ده است‪ .‬بختیار‬ ‫ادامه داد‪ :‬از سویی دیگر‪ ،‬نیروگاه برق شازند نیز که همیشه به‌عنوان منبع آالینده‬ ‫مطرح ش��ده‪ ،‬تقریبا حدود یک سال‌ونیم اس��ت که دیگر مازوت مصرف نکرده و‬ ‫از گاز به‌عنوان س��وخت استفاده می‌کند بنابراین آلودگی این صنعت نیز کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬معاون امور صنایع س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬کمتر از‬ ‫دوس��وم اتوبوس‌‌هایی که در س��طح ش��هر اراک تردد می‌کنند گازسوز هستند و‬ ‫هنوز ش��اهد ت��ردد اتوبوس‌های دیزلی در مراکز پرتردد و پرترافیک ش��هر اراک‬ ‫هس��تیم که در آلودگی هوا موثرند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬خوش��بختانه تنها بخشی که‬ ‫خود را با محیط‌زیست تطبیق می‌دهد و قبل از صدور مجوز محیط‌زیست‪ ،‬اجازه‬ ‫احداث هیچ کارخانه‌ای را نمی‌دهد سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ .‬بختیار‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬برای احداث ه��ر کارخانه ابتدا باید موافقت اداره کل محیط‌زیس��ت‬ ‫گرفته ش��ده و سپس توسط سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پروانه احداث صادر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬حتی بعد از اینکه واحد تولیدی به چرخه تولید وارد‬ ‫ش��د اگر تغییراتی در آن به وجود آید که آلوده‌کننده محیط‌زیست باشد‪ ،‬متولی‬ ‫حفاظت از محیط زیس��ت می‌تواند جلوی تولید کارخانه را بگیرد و قانونگذار این‬ ‫اختیار را به او داده است‪ .‬معاون سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بیان کرد‪ :‬شاید‬ ‫اگر بررس��ی دقیق‌تری روی آالیندگی‌ها شود‪ ،‬مش��خص شود که حداکثر سهم‬ ‫آالیندگی صنعت در حوزه آلودگی هوا باید ‪25‬درصد باشد نه بیشتر‪.‬‬ ‫افتتاح ناحيه صنعتي شهرستان اردل‬ ‫نظارت بر بازار شب عيد در قزوين‬ ‫صادرات ‪ ۱۷‬هزار مترمربع عايق رطوبتي‬ ‫‪ :‬قاس��م سليماني‌دش��تکی‪ ،‬اس��تاندار چهارمحال و بختياري در‬ ‫مراس��م کلنگ‌زني ناحيه صنعتي شهرستان اردل گفت‪ :‬با تدبير دولت‬ ‫خدمتگزار و اقدامات موثر شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان‪ ،‬مقدمات‬ ‫ش��کل‌گيري ناحيه صنعتي شهرس��تان اردل آغاز ش��ده و اميد است با‬ ‫تخصي��ص اعتبارات الزم و تکميل زيرس��اخت‌ها در مدت زمان کمي با‬ ‫جذب سرمايه‌گذاران از بخش خصوصي شاهد رونق اين ناحيه صنعتي‬ ‫و به س��بب آن توس��عه اقتصادي اين شهرس��تان و کاهش بيکاري در‬ ‫شهرستان باشيم‪.‬‬ ‫مديرعامل ش��رکت شهرک‌هاي صنعتي استان چهارمحال و بختياري‬ ‫در حاش��يه اين آيين گفت‪ :‬ناحيه صنعتي شهرستان اردل در مساحت‬ ‫‪ 42‬هکت��اري احداث می‌ش��ود که داراي ‪ 25‬هکتار مس��احت صنعتي‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫رضا گنج��ي در ادامه افزود‪ :‬مطالعات توجيهي مکان‌يابي‪ ،‬اقتصادي و‬ ‫زيس��ت‌‌محيطي اين ناحيه صنعتي انجام ش��ده و اعتبار مورد نياز اوليه‬ ‫آن ‪ 150‬ميليارد ريال پيش‌بيني ش��ده است‪ ،‬همچنین به‌زودي مراحل‬ ‫طراحي و عمليات آماده‌سازي اراضي آن آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ :‬رييس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان قزوي��ن از نظ��ارت بر بازار ش��ب عيد در‬ ‫گروه‌هاي کاال و خدمات خبر داد و گفت‪ :‬نظارت‬ ‫در بازار ش��ب عيد بر گروه‌هاي کااليي و خدماتي‬ ‫ش��دت مي‌يابد‪ .‬به گزارش روابط عمومي سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قزوين‪ ،‬علي پرزحمت از تشديد نظارت و‬ ‫بازرسي بر کنترل اقالم پرمصرف و قيمت اجناس در روزهاي پاياني سال‬ ‫خبر داد و گفت‪ 80 :‬بازرس و کارشناس بازرسي به همراه بيش از ‪360‬‬ ‫ناظر افتخاري به صورت محس��وس و نامحس��وس از بازارهاي شب عيد‬ ‫بازرس��ي مي‌کنند‪ .‬پرزحمت اظهار کرد‪ :‬البسه و پوشاک‪ ،‬کيف و کفش‪،‬‬ ‫آجيل و خش��کبار‪ ،‬خواربار‪ ،‬لبنيات و شيريني‌جات‪ ،‬گوشت قرمز‪ ،‬مرغ و‬ ‫ماهي‪ ،‬قند و شکر‪ ،‬روغن نباتي‪ ،‬برنج و ميادين ميوه و تره‌بار در اولويت‬ ‫کااليي قرار دارند‪ .‬پرزحمت همچنين ش��رکت‌هاي مس��افرتي هوايي و‬ ‫زميني و دفتر فروش آنها‪ ،‬حمل‌ونقل درون‌شهري و برون‌شهري‪ ،‬اماکن‬ ‫تفريحي و فرهنگي‪ ،‬سياحتي و زيارتي‪ ،‬واحدهاي اقامتي‪ ،‬غذاخوري‌ها و‬ ‫رستوران‌هاي بين‌شهري و‪ ...‬را جزو اولويت خدماتي اعالم کرد‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬عضو اتحاديه عايق رطوبتي دليجان گفت‪ ۱۷ :‬هزار مترمربع عايق‬ ‫رطوبت��ي توليد ش��ده در واحدهاي صنعتي اين شهرس��تان در ‪ ۱۰‬روز‬ ‫گذشته به خارج از کشور صادر شده است‌‪.‬‬ ‫حميد خليلي افزود‪ :‬بابت اين ميزان صادرات عايق رطوبتي استاندارد و‬ ‫مرغوب که به عراق و افغانس��تان صادر شده‪ ۳۰ ،‬هزار دالر ارز به کشور‬ ‫وارد شده است‪ .‬وي تصريح کرد‪ :‬با ارسال چند کانتينر از محصول عايق‬ ‫رطوبتي توليدي شهرس��تان تا پايان اسفند ماه‪ ،‬اين ميزان ارزآوري در‬ ‫ي��ک ماه به بيش از ‪ ۱۰۰‬هزار دالر افزايش خواهد يافت‪ .‬خليلي با بيان‬ ‫اينکه از ابتداي امس��ال تاکنون حدود ‪ ۶۰۰‬هزار مترمربع عايق رطوبتي‬ ‫استاندارد از اين شهرس��تان صادر شده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تا پايان سال‬ ‫جاري حدود يک ميليون دالر ارز بابت صادرات اين محصول استاندارد‬ ‫و مرغوب به کشور وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫عض��و اتحاديه عايق رطوبتي دليجان ادام��ه داد‪ :‬عايق رطوبتي دليجان‬ ‫از طريق گمرک اراک در ‪ 3‬کانتينر با مجوز بورس به کش��ورهاي هدف‬ ‫صادر ش��ده اس��ت‪ .‬بيش از ‪ ۷۰‬درصد محصول عايق رطوبتي مورد نياز‬ ‫کشور در شهرستان دليجان توليد مي‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‌امکانات شهرک‬ ‫آب‌معدنی مهیا است‬ ‫رضا گنجی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫ش��هرک صنعت��ی کوهرنگ نخس��تین ش��هرک‬ ‫تخصصی بس��ته‌بندی آب معدنی کشور در زمینی‬ ‫ب��ه مس��احت ‪ 92/75‬هکت��ار در دو ف��از عملیاتی‬ ‫پیش‌بینی ش��ده اس��ت که تاکنون تمامی عملیات‬ ‫اجرایی و تکمیل زیرساخت‌ها در فاز یک با مساحت‬ ‫‪ 42‬هکتار انجام شده است‪ .‬مجموعه پروژه آبرسانی‬ ‫به ش��هرک صنعت��ی کوهرنگ ک��ه بزرگترین خط‬ ‫انتقال آب معدنی در سطح کشور است‪ ،‬با هزینه‌ای‬ ‫اف��زون ب��ر ‪130‬میلیارد ریال به‌وس��یله ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫و با تالش ش��بانه‌روزی متخصصان به انجام رسیده‬ ‫و آماده بهره‌برداری اس��ت که پیش‌بینی ش��ده در‬ ‫بهار سال ‪ 94‬با حضور معاون اول ریاست‌جمهوری‬ ‫افتتاح و راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫ایس��تگاه پمپ��اژ ش��هرک صنعت��ی کوهرنگ در‬ ‫عرصه‌ای به وسعت ‪ 4200‬مترمربع به فاصله ‪100‬‬ ‫مت��ر از چش��مه و ‪ 3600‬متر از ش��هرک صنعتی‬ ‫کوهرنگ احداث شده و قابلیت پمپاژ ‪ 450‬لیتر در‬ ‫ثانیه آب در افق طرح را دارد‪ .‬این ایس��تگاه شامل‬ ‫مناب��ع ذخیره آب ب��ا ظرفی��ت ‪ 1000‬مترمکعب‪،‬‬ ‫تاسیس��ات برقی‪ 8 ،‬عدد پمپ فوالدی‪ ،‬دو دستگاه‬ ‫مولد برق‪ ،‬دو عدد ترانس��فورماتور متعلقات است و‬ ‫کلکتور ایس��تگاه پمپاژ مش��تمل بر تمامی لوله‌ها‪،‬‬ ‫ش��یرآالت‪ ،‬اتصاالت و متعلقات که از جنس فوالد‬ ‫بوده ساخته شده که این مجموعه وظیفه پمپاژ آب‬ ‫به منابع آب میانی را انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫فاز اول ش��هرک آب معدنی ک��ه از تمام امکانات‬ ‫زیرس��اختی الزم برخوردار اس��ت‪ ،‬قابلیت استقرار‬ ‫‪ 30‬واحد بس��ته‌بندی را دارد ک��ه از این تعداد در‬ ‫حال حاضر ‪ 13‬واحد در مساحت ‪ 812‬هکتار اقدام‬ ‫به عقد قرارداد با ش��رکت شهرک‌های صنعتی این‬ ‫استان کرده و در حال حاضر یک واحد از این تعداد‬ ‫به مرحله راه‌اندازی رسیده است‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری برآورد ش��ده تا ام��روز برای این‬ ‫ش��هرک صنعتی یک میلی��ارد و ‪ 80‬میلیون ریال‬ ‫بوده است‪ .‬شهرک بسته‌بندی آب کوهرنگ عالوه بر‬ ‫اینکه می‌تواند در توسعه صنعتی و اقتصادی استان‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری تاثی��ر قابل توجهی بگذارد‬ ‫با پیش‌بینی ‪ 600‬ش��غل مس��تقیم‪ ،‬زمینه اشتغال‬ ‫مطلوب��ی را نی��ز ب��رای منطقه به هم��راه دارد‪ .‬فاز‬ ‫دوم این ش��هرک در زمینی به مساحت ‪ 50‬هکتار‪،‬‬ ‫به‌عن��وان پروژه تکمیلی ف��از اول در زمینی مقابل‬ ‫فاز اول قرار دارد‪ .‬تعداد واحدهای قابل اس��تقرار در‬ ‫این فاز ‪ 35‬واحد صنعتی اس��ت که در صورت اجرا‪،‬‬ ‫زمینه ایجاد ‪ 700‬شغل را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫تس�نيم‪ :‬کاظ��م جالل��ي‪ ،‬نماين��ده م��ردم‬ ‫شهرستان‌هاي شاهرود و ميامي در مجلس شوراي‬ ‫اسالمي‪ ،‬گفت‪ :‬با برنامه‌هاي در دست اقدام‪ ،‬شاهرود‬ ‫به قطب فوالد کشور تبديل مي‌شود‪ .‬وي با اشاره به‬ ‫اينکه صنعت نورد آهن‪ ،‬هم‌اکنون در شاهرود وجود‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬با تمهيدات انديشيده شده صنعت کک‬ ‫و ذوب را نيز در ش��اهرود خواهيم داش��ت و بدين‬ ‫ترتيب به يک‌قطب فوالدي تبديل مي‌شويم‪.‬‬ ‫ايس�نا‪ :‬جعف��ر صفاخواه‪ ،‬معاون صنايع‌دس��تي‬ ‫اداره کل ميراث‌فرهنگي‪ ،‬صنايع‌دستي و گردشگري‬ ‫استان سمنان از واگذاري بناهاي تاريخي استان به‬ ‫هنرمندان صنايع‌دس��تي و هنرهاي سنتي خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬بناهاي تاريخي مرمت شده استان سمنان‬ ‫ب��ا ش��رايط ويژه و ب��راي مدت زمان مش��خص به‬ ‫عنوان کارگاه توليد‪ ،‬آموزش��گاه و در برخي مکان‌ها‬ ‫براي عرضه کاالهاي توليدي صنايع دس��تي واگذار‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬ ‫ايس�نا‪ :‬غالمرض��ا تاجگردون‪ ،‬نماين��ده مردم‬ ‫شهرس��تان‌هاي گچس��اران و باش��ت در مجلس‬ ‫ش��وراي اس�لامي با بيان اينکه براي حل مشکل‬ ‫بيکاري در س��طح کشور و استان و شهرستان بايد‬ ‫جريان سرمايه‌گذاري در کشور اصالح شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪ 3‬پروژه در س��ال ‪ 93‬کلنگ‌زني شده و در همين‬ ‫س��ال نيز به بهره‌برداري رسيده است که اين خود‬ ‫نش��ان دهنده تعامل بسيار خوب مسئوالن استان‬ ‫است‪.‬‬ ‫تس�نيم‪ :‬محم��ود باق��ري‪ ،‬مدي��رکل مي��راث‬ ‫فرهنگي‪ ،‬صنايع‌دس��تي و گردش��گري کهگيلويه و‬ ‫بويراحمد گفت‪ :‬بيش از ‪ ۸‬ميليارد ريال از اعتبارات‬ ‫حوزه صنايع‌دستي و گردشگري اين استان در ‪۱۱‬‬ ‫ماه امس��ال جذب ش��د‪ .‬وي اظهار کرد‪ :‬امسال ‪15‬‬ ‫ميلي��ارد ري��ال اعتبار براي حوزه‌هاي گردش��گري‬ ‫و صنايع‌دس��تي در اس��تان کهگيلويه و بويراحمد‬ ‫اختصاص داده شد‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫تشکیل ‪167‬میلیون ریال‬ ‫پرونده قاچاق در ساری‬ ‫‪ :‬ریی��س اداره صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫شهرس��تان س��اری از کش��ف و ضبط انواع کاالی‬ ‫قاچاق ب��ه ارزش ‪167‬میلیون ریال در شهرس��تان‬ ‫س��اری خب��ر داد‪ .‬اس��ماعیل هادی‌ن��ژاد‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫ابت��دای س��ال‌جاری تاکن��ون تع��داد ‪ 550‬م��ورد‬ ‫بازرس��ی از واحدهای صنفی و برگزاری گشت‌های‬ ‫مشترک با نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی‪ ،‬مرکز‬ ‫بهداشت‪،‬دخانیات و اداره اماکن انجام شده است‪.‬‬ ‫هادی‌نژاد کاالهای مکشوفه را ‪ 6579‬بسته کاالی‬ ‫دخان��ی‪ 583 ،‬عدد لوازم بهداش��تی‪ 25 ،‬دس��تگاه‬ ‫باتری خودرو و یک دس��تگاه گوش��ی همراه عنوان‬ ‫کرد که به اداره اموال تملیکی تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫تهیه و تنظیم رویکرد‌های نوین‬ ‫در نظارت و بازرسی‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان آذربایجان ش��رقی گفت‪ :‬طرح رویکرد‌های‬ ‫نوین در نظارت و بازرس��ی با تاکید بر پیش��گیری‬ ‫از تخلف به‌وس��یله کارشناس��ان معاونت بازرسی و‬ ‫نظارت این سازمان تدوین شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان آذربایجان شرقی‪ ،‬حسین نجاتی‬ ‫افزود‪ :‬با در نظر گرفت��ن وضعیت حاکم بر اقتصاد‪،‬‬ ‫جامع��ه و ش��رایط و وضعیت واحده��ای صنعتی‪،‬‬ ‫تولیدی‪ ،‬توزیعی و مصرف‌کنندگان‪ ،‬معاونت نظارت‬ ‫و بازرسی سازمان اقدام به تغییر برخی رویکردها و‬ ‫اجرای برنامه‌های جدید با هدف پیشگیری از وقوع‬ ‫تخلف کرد که این موضوع از طرف سازمان حمایت‬ ‫از حقوق مصرف‌کنندگان مورد تقدیر و تایید برای‬ ‫بهره‌برداری در سال‌های آینده قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن اقدامات نظارت��ی با رویکرد‬ ‫پیش��گیری از تخل��ف و ب��ا هدف کمک ب��ه رونق‬ ‫کسب‌وکار در کنار حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫در ‪ 5‬محور طراحی ش��د‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان آذربایجان ش��رقی ثمره‬ ‫اقتص��ادی مبارزه ب��ا تخلفاتی نظیر گران‌فروش��ی‪،‬‬ ‫کم‌فروشی و احتکار را تقویت شالوده پی‌ریزی شده‬ ‫اقتصاد سالم دانست‪.‬‬ ‫اجرای طرح نظارت نوروزی‬ ‫در بازار اردبیل‬ ‫ف�ارس‪ :‬مدی��رکل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی‬ ‫اس��تان اردبیل گفت‪ :‬با آغاز ایام نوروز طرح نظارت‬ ‫ب��ر عرضه و محل‌ه��ای فروش کااله��ای موردنیاز‬ ‫همشهریان آغاز شده است‪.‬‬ ‫هاشم عالیی اظهار کرد‪ :‬با فرا‌رسیدن ایام نوروزی‬ ‫مانند س��ال‌های گذشته امسال نیز طرح نظارت بر‬ ‫کاالهای مصرفی ازجمله مواد‌غذایی‪ ،‬ش��وینده‌ها و‬ ‫لوازم و تجهیزات پزش��کی و‪ ...‬در زمینه حمایت از‬ ‫مصرف‌کنندگان آغاز ش��د‪ .‬این نظارت‌ها به‌وس��یله‬ ‫کارشناسان اداره کل اس��تاندارد و بازرسان همکار‬ ‫مورد تایید سازمان ملی استاندارد به منظور نظارت‬ ‫و کنت��رل ف��روش کااله��ای غیراس��تاندارد انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرکل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی اس��تان‬ ‫اردبی��ل ادامه داد‪ :‬این نظارت‌ها از ‪ 20‬اس��فند آغاز‬ ‫شده و تا فروردین سال ‪ 94‬ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫آغاز توزیع میوه در بازار‬ ‫آذربایجان غربی‬ ‫فارس‪ :‬مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از‬ ‫آغ��از توزیع میوه تعاونی از امروز در این اس��تان‬ ‫خبر داد‪ .‬علی ش��ایان‌مهر اظهار کرد‪ :‬از امروز به‬ ‫منظور تنظیم بازار‪ ،‬میوه ش��ب عید در شهرهای‬ ‫مختلف آذربایجان غربی توزیع می‌ش��ود‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه در این زمینه میوه با کیفیت خریداری‬ ‫شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در تهیه‪ ،‬ذخیره‌سازی و‬ ‫توزیع میوه نوروزی تالش ش��ده به کیفیت توجه‬ ‫ن ادامه‬ ‫ویژه‌ای ش��ود‪ .‬توزیع میوه ت��ا ‪ 15‬فروردی ‌‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیر تعاون روس��تایی آذربایج��ان غربی با بیان‬ ‫اینکه در این زمینه ‪ 600‬تن سیب درختی و ‪3‬هزار‬ ‫تن پرتقال در بازار توزیع می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در تامین‬ ‫میوه نوروز با مشکلی مواجه نیستیم‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫حرفه‌های جانبی‪ ،‬رونق‌دهنده صنعت فرش آذربایجان شرقی‬ ‫نقش اشتغال بر تابلو فرش تبریز‬ ‫مجتب�ی کرمانی‌زاده‪-‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬نام تابلو ف�رش به زبان‬ ‫نمی‌آی�د مگر آنک�ه نامی هم از تبریز برده ش�ود‪ .‬آمارها هم بر‬ ‫این باور مهر تایید می‌زنند چ�را که ‪5‬درصد کاالهای صادراتی‬ ‫اس�تان آذربایجان ش�رقی را تابلو فرش‌ها تش�کیل می‌دهند‪.‬‬ ‫فرش دس�تباف و تابلو فرش‪ ،‬تافته‌ای نهایی اس�ت که با ایجاد‬ ‫مش�اغل گوناگون�ی از جمله رنگرزی‪ ،‬طراح�ی‪ ،‬رفوگری نان را‬ ‫به س�فره‌های بس�یاری از مردم آذربایجان ش�رقی می‌برد‪ .‬به‬ ‫گفته مس�ئوالن اس�تانی‪ ،‬در شهر س�ردرود آذربایجان شرقی‬ ‫ک�ه پایتخت تابلوفرش ایران محس�وب می‌ش�ود به مدد تولید‬ ‫تابلوفرش‌ه�ای صادراتی ‪80‬درصد مردم به این حرفه مش�غول‬ ‫بوده و درصد بیکاری در این شهر صفر است‪.‬‬ ‫اما مشکالتی چون گرانی مواد اولیه‪ ،‬نبود مشوق‌های صادراتی و‬ ‫هزینه باالی کارگر سبب شده رقبای تازه سر برآورده ایرانی‌ها‬ ‫در حوزه فرش‪ ،‬فرش‌هایی هرچند باکیفیت پایین‌تر اما با قیمت‬ ‫مناس�ب‌تر روانه بازار مصرف کنند‪ .‬در ح�ال حاضر آنچه کمی‬ ‫نگران‌کننده اس�ت و جامع�ه فرش از آن به‌عن�وان نگرانی یاد‬ ‫می‌کند تطبیق نداش�تن تولیدات با نیازهای روز جهان و مردم‬ ‫استفاده‌کننده است‪.‬‬ ‫نفر اش��تغالزایی ایجاد کرده اس��ت‪ .‬به گفته او با این‬ ‫هنر‪ -‬صنعت‪ ،‬بانوان نیز به راحتی در خانه به فعالیت‬ ‫و کسب درآمد مشغول می‌شوند که در کنار امور خانه‬ ‫به اقتص��اد خانواده نیز کمک می‌کنن��د‪ ،‬به‌طوری‌که‬ ‫برخی از بانوان شهر اسکو هر ماه با ‪ 8‬ساعت کارکردن‬ ‫و اتم��ام تابلوفرش‌های زیبا‪ ،‬ماهان��ه ‪3‬میلیون تومان‬ ‫درآمد دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹اش�تغال ‪ 3‬ه�زار و ‪ 550‬نف�ر در مش�اغل جانبی‬ ‫فرش‬ ‫علی س��لیمانی‪ ،‬رییس اداره فرش س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو‬ ‫از برگزاری ‪ 22‬دوره طرح‌های آموزش اشتغال‬ ‫با‬ ‫در اس��تان آذربایجان ش��رقی خبر می‌دهد که تاکنون‬ ‫‪ 850‬نف��ر در این دوره‌ها ش��رکت کرده‌اند و به‌ش��کل‬ ‫متمرک��ز و غیرمتمرک��ز اج��را می‌ش��ود‪ .‬در دوره‌های‬ ‫متمرک��ز هنرمندان و و بافن��دگان در کالس‌ها حضور‬ ‫دارند و در دوره‌های غیرمتمرکز کارشناس��ان با حضور‬ ‫در محل بافت قالی نکات علمی را در اختیار هنرمندان‬ ‫قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫س��لیمانی در حاش��یه بازدید از کارگاه‌های مختلف‬ ‫فرش آذرشهر و اسکو تصریح می‌کند‪ :‬آذربایجان شرقی‬ ‫قطب تولید فرش در کش��ور محسوب می‌شود و ساالنه‬ ‫بی��ن ‪700‬هزار ت��ا یک‌میلیون مترمربع ف��رش دراین‬ ‫استان تولید می‌ش��ود‪4 .‬هزار نفر تولید‌کننده فرش در‬ ‫اس��تان آذربایجان شرقی وجود دارد که حدود ‪3‬هزار و‬ ‫‪ 550‬نفر در مشاغل جانبی آن مشغول هستند‪.‬‬ ‫او ادامه می‌دهد‪ :‬دار قالی و مواد اولیه برای ‪500‬هزار‬ ‫نف��ر از تولیدکنندگان فرش س��ایر اس��تان‌ها ارس��ال‬ ‫می‌ش��ود که نشان از اش��تغالزایی این صنعت در سایر‬ ‫اس��تان‌ها دارد‪30 .‬درصد از تولیدات استان آذربایجان‬ ‫شرقی به کشورهای خارجی صادر می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قالیبافان چه می‌گویند؟‬ ‫عبداهلل عظیمی از اس��تادان باتجرب��ه رنگرزی الیاف‬ ‫می‌گوید‪80 :‬نوع‬ ‫قالی در آذربایجان ش��رقی ب��ه‬ ‫گونه گیاه��ی دارای رنگدانه را شناس��ایی و در کارگاه‬ ‫رنگرزی خود در آذرشهر آنها را پودر کرده و در رنگرزی‬ ‫الیاف قالی استفاده می‌کند‪ .‬رنگ‌های طبیعی گونه‌های‬ ‫گیاه��ی آذربایج��ان ش��رقی ک��ه در تاروپ��ود فرش‌ها‬ ‫به‌صورت کاملا علمی اس��تفاده می‌ش��ود در س�لامت‪،‬‬ ‫بهداش��ت و ارتقای کیفیت و مان��دگاری فرش‌ها موثر‬ ‫‹ ‹بیمه قالیبافان و دوره‌های آموزشی‬ ‫است که در جلب مشتریان اروپایی و بازاریابی و کسب‬ ‫درآمد ارزی تاثیر فراوان دارد‪.‬‬ ‫او ک��ه تجربی��ات خ��ود را در اختیار دانش��جویان و‬ ‫عالقمندان این رش��ته قرار می‌دهد به فارغ‌التحصیالن‬ ‫دانشگاهی سفارش می‌کند با روی آوردن به این حرفه‬ ‫برای دیگران هم اشتغالزایی کنند‪.‬‬ ‫بهمن احمدپور جوان ‪24‬س��اله آذرش��هری که مدت‬ ‫‪3‬سال اس��ت در شغل رفوگری فرش اش��تغال دارد به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬به‌دلیل عالقه فراوانی که به کار فرش‬ ‫داش��ته در مدت یک‌سال توانسته اس��ت استاد رفوگر‬ ‫ف��رش ش��ود و از اینکه فرش‌های معیوب را به ش��کل‬ ‫س��ابق و س��الم باز می‌گرداند ابراز خوشحالی می‌کند‪،‬‬ ‫چراک��ه رفوگران با این حرفه فرش‌های مرده و معیوب‬ ‫را زنده می‌کنند‪.‬‬ ‫او که برای ‪ 3‬نفر از دوستانش کارآفرینی کرده است‪،‬‬ ‫دق��ت‪ ،‬ظرافت و زیبایی و برطرف‌ک��ردن برخی عیوب‬ ‫تابلوفرش‌ه��ا را از ویژگی‌های کار برجس��ته‌بافی عنوان‬ ‫می‌کند و می‌گوید‪ :‬برجس��ته بافی در آذربایجان شرقی‬ ‫ح��دود ‪12‬س��ال پیش آغاز ش��ده و از حرفه‌های نو در‬ ‫تابلوفرش محس��وب می‌ش��ود‪ ،‬حرفه‌ای که در تجاری‬ ‫کردن این صنعت بسیار نقش داشته است‪.‬‬ ‫یعقوب تق��ی‌زاده که ب��ه همراه ب��رادرش به مدت‬ ‫‪23‬سال در ش��غل پرداخت‌زنی فرش اشتغال دارد به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬با پرداخت و قیچی‌زنی الیاف اضافی‬ ‫ف��رش که هر روز یک ف��رش پرداخت و آماده فروش‬ ‫می‌ش��ود درآم��د خوبی به‌دس��ت می‌آید‪ .‬مش��تریان‬ ‫خارجی عالقه‌مند فرش‌هایی هس��تند که روی کوزه‬ ‫و سفال کار شده است‪.‬‬ ‫هاش��م س��یدیان با همراهی ‪ 25‬نفر در اس��کو به‬ ‫کار دارکش��ی‪ ،‬طراح��ی‪ ،‬بافندگ��ی و دفه‌زن��ی تابلو‬ ‫ف��رش مش��غول اس��ت‪ .‬البته او در س��طح کش��ور با‬ ‫توزیع دار قالی و نقش��ه‌ها و الی��اف آن برای ‪10‬هزار‬ ‫افزایش استقبال از سرمایه‌گذاری در گیالن‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گیالن افزایش اس��تقبال از س��رمایه‌گذاری در‬ ‫اس��تان را مرهون ایجاد فضای کاری مطلوب در‬ ‫گیالن عنوان کرد و افزود‪ :‬شرایط بسیار مناسبی‬ ‫برای ورود هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران به استان‬ ‫فراهم شده اس��ت زیرا معتقدیم یکی از شرایط‬ ‫اساس��ی برای س��رمایه‌گذاری ایج��اد آرامش‪،‬‬ ‫روحیه کاری به دور از مس��ائل حاشیه‌ای و رفع‬ ‫هرگونه تنش در جامعه است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان گیالن‪ ،‬علی منتظری با‬ ‫قدردانی از سیاست‌های اقتصادی دولت و تدابیر‬ ‫اس��تاندار گیالن‪ ،‬پیگیری مستمر به‌منظور حل‬ ‫مش��کالت واحدهای تولیدی و تج��اری‪ ،‬ایجاد‬ ‫بستر مناس��ب برای س��رمایه‌گذاری و استقبال‬ ‫از س��رمایه‌گذاران‪ ،‬تعامل موثر با دس��تگاه‌های‬ ‫مرتبط با بخش تولی��د‪ ،‬ایجاد فضای صمیمیت‬ ‫ب��ه دور از تنش در مجموعه اس��تان را از جمله‬ ‫مهم‌تری��ن عوامل در نیل ب��ه موفقیت و بهبود‬ ‫فض��ای کس��ب وکار‪ ،‬کاهش ت��ورم و افت نرخ‬ ‫بیکاری در دولت تدبیر و امید عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی اب��راز امی��دواری ک��رد‪ :‬ب��ا ادام��ه روند‬ ‫برنامه‌ریزی‌های موثر و هدفمند اقتصادی دولت‬ ‫شاهد موفقیت‌های چشمگیری در حوزه تولید‪،‬‬ ‫کس��ب‌وکار و رونق اقتصادی در س��طح استان‬ ‫باش��یم و بتوانیم برنامه‌های توس��عه‌ای صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت را در س��ال آینده در گیالن به‬ ‫نحو مطلوب‌تری به مرحله اجرا درآوریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�ور بانکی‪ ،‬عمده مش�کل واحدهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری‬ ‫وی عمده‌ترین مش��کالت واحدهای صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی و تجاری را مسائل مربوط به حوزه بانکی‬ ‫و ب��اال بودن ن��رخ بهره‌های بانک��ی و کم بودن‬ ‫میزان تسهیالت بانکی در مقایسه با هزینه‌های‬ ‫واقعی تولید عنوان کرد و افزود‪ :‬ش��رایط حاکم‬ ‫در صنعت تنها منحصر به اس��تان گیالن نیست‬ ‫بلکه به قوانین کش��وری در حوزه بانکی مربوط‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫منتظری خاطر نشان کرد‪ :‬امیدواریم با تدابیر‬ ‫اقتصادی دولت تدبیر و امید بسیاری از مشکالت‬ ‫بانکی صنعتگران مرتفع شود‪.‬‬ ‫وی توسعه صنعتی با اولویت راه‌اندازی صنایع‬ ‫همسو با قابلیت‌ها و توانمندی‌های استان‪ ،‬بهبود‬ ‫فضای کسب‌وکار‪ ،‬افزایش تولیدات صنعتی‪ ،‬حل‬ ‫مش��کالت واحدهای صنعتی در قالب تش��کیل‬ ‫کارگروه‌ه��ای حمایت از تولی��د را از مهم‌ترین‬ ‫برنامه‌ها در سال آینده عنوان کرد و افزود‪ :‬حفظ‬ ‫اشتغال جاری‪ ،‬تکمیل ظرفیت خالی واحدهای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬کمک ب��ه تامین س��رمایه در گردش‬ ‫واحدهای فع��ال‪ ،‬تکمیل پروژه‌ه��ای نیمه‌تمام‬ ‫صنعتی‪ ،‬جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی‬ ‫متناس��ب ب��ا مزیت‌ه��ای اس��تان از مهم‌ترین‬ ‫برنامه‌ه��ای س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان گیالن است‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان گیالن از تالش این س��ازمان در توسعه‬ ‫فعالیت‌های هن��ر‪ -‬صنعت فرش در گیالن خبر‬ ‫داد و اف��زود‪ :‬هم‌اکنون بی��ش از ‪ 13‬هزار بافنده‬ ‫فرش در سطح اس��تان در حال فعالیت هستند‬ ‫ک��ه از این تعداد ‪9‬هزار و ‪ 500‬نفر زیر پوش��ش‬ ‫بیمه تامین اجتماعی قرار دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای حمای��ت از تولی��د فرش‬ ‫دس��تباف با هم��کاری مرکز ملی ف��رش‪ ،‬اداره‬ ‫کل فن��ی و حرف��ه‌ای‪ ،‬اداره کل کمیت��ه امداد‬ ‫امام خمینی(ره)‪ ،‬س��ازمان می��راث فرهنگی و‬ ‫گردش��گری‪ ،‬صندوق مهر امام‌رضا(ع) اقدامات‬ ‫اساس��ی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬رییس س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان گی�لان‪ ،‬از‬ ‫تفاهمنامه مش��ترک س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان گی�لان و کمیته ام��داد امام‬ ‫خمین��ی(ره) گی�لان خبر داد و اف��زود‪ :‬یکصد‬ ‫میلیارد ریال تس��هیالت ‪50‬میلیون ریالی برای‬ ‫ایج��اد اش��تغال خانگی در ح��وزه تولید فرش‬ ‫دستباف اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫منتظ��ری همچنی��ن از انعق��اد تفاهمنام��ه‬ ‫همکاری س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫صن��دوق مهر امام رضا(ع) خبر داد و افزود‪ :‬ارائه‬ ‫تس��هیالت فرش دستباف‪ ،‬مختص به دارندگان‬ ‫مجوز پش��تیبان مش��اغل خانگی از این طریق‬ ‫قاب��ل انجام اس��ت و صندوق مهر ام��ام رضا(ع)‬ ‫در ای��ن تفاهمنامه متعهد به تخصیص اعتبارات‬ ‫فرش دستباف طی دو مرحله هر کدام به ارزش‬ ‫‪ 10‬و ‪50‬میلیارد ریالی ش��ده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به تولی��د ‪45‬ه��زار مترمربعی فرش دس��تباف‬ ‫گیالنی از حمایت مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در امور بانوان خبر داد و افزود‪ :‬قول‌های‬ ‫مس��اعدی برای نشان (برند)س��ازی محصوالت‬ ‫فرش دس��تباف گیالنی به فرشبافان داده شده‬ ‫و ما نیز در تحقق این امر از هیچ کوششی دریغ‬ ‫نمی‌ورزیم‪.‬‬ ‫ابراهی��م عزیزی‌هریس‪ ،‬قائم‌مق��ام مرکز ملی فرش‬ ‫ای��ران که س��فری به آذربایجان ش��رقی داش��ت‪ ،‬در‬ ‫از پیگیری‌ه��ای جدی برای بیمه‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫قالیباف��ان می‌گوید که تا امروز ‪400‬ه��زار نفر از این‬ ‫بیمه و خدمات آن به��ره گرفته‌اند اما به‌دلیل کمبود‬ ‫منابع مالی روند انجام آن کند ش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫در جه��ت تقویت صادرات برای س��ال آینده به‌دنبال‬ ‫بازاره��ای جدید در کش��ورهای مختلف هس��تیم که‬ ‫مطالعاتی در این رابطه در کش��ور چین انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬عزیزی‌هریس می‌گوید ک��ه دوره‌های آموزش‬ ‫حرف��ه‌ای از دو س��ال گذش��ته آغاز ش��ده و هدف از‬ ‫برگ��زاری آن ارتقای کیفی س��طح دان��ش بافندگانی‬ ‫است که تازه به عرصه هنر صنعت فرش وارد شده‌اند‬ ‫و اطالعات کافی در زمینه انتخاب مواد اولیه مناسب‬ ‫ندارن��د که این موضوع باعث کاهش کیفیت محصول‬ ‫تولیدی می‌شود‪ ،‬آشنایی با معایب کار و مواد اولیه از‬ ‫محوری‌ترین مباحث مطرح شده در این دوره‌هاست‪.‬‬ ‫او از س��وی دیگر افزایش سن بافنده‌های قدیمی و‬ ‫خ��روج عده‌ای از این بخ��ش را موجب کاهش انگیزه‬ ‫در اف��راد باقیمانده دانس��ت و ابراز امی��دواری کرد با‬ ‫برگزاری این دوره‌ها انگیزه‌ای در افراد باقیمانده ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬برای برگزاری این دوره‌ها در تمام نقاط کشور‬ ‫ب��ا کمبود بودجه مواجهیم اما در صورت تامین منابع‬ ‫مالی‪ ،‬این دوره‌ها در تمام ش��هرها و روستاهای کشور‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ایجاد فضای سبز در صنایع تهران‬ ‫‪ :‬رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل ش��رکت شهرک‌های صنعتی تهران در مراسم‬ ‫جشن درختکاری و افتتاح ساختمان فناوری شهرک صنعتی پرند با اشاره به مشکالت‬ ‫واحدهای صنعتی تصریح کرد‪ :‬مش��کل اساسی در واحدهای صنعتی کمبود نقدینگی‬ ‫است که در صورت تامین آن‪ ،‬بسیاری از مشکالت در این بخش مرتفع خواهد شد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران‪ ،‬علی سلیمانی گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪95‬درصد از تعهدات قانونی این ش��رکت در ایجاد فضای سبز در شهرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان تهران به مرحله اجرا درآمده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اینکه توسعه و ساماندهی‬ ‫فضای س��بز یکی از برنامه‌های اصلی شرکت ش��هرک‌های صنعتی است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی مدل خوبی برای ایجاد زیرساخت مناسب برای استفاده از طرح‬ ‫پس��اب می‌باشد‪ ،‬به‌طوری‌که براساس برنامه‌ریزی‪ ،‬مقرر شده منابع پساب برای فضای‬ ‫سبز و حتی خود صنایع این شهرک‌ها استفاده شود‪ .‬رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل‬ ‫ش��رکت شهرک‌های صنعتی تهران با اش��اره به اینکه از تاسیس شهرک‌های صنعتی‬ ‫نزدیک به ‪ 25‬س��ال می‌گذرد‪ ،‬گفت‪ :‬ش��هرک‌های صنعتی با بی��ش از ‪40‬هزار واحد‬ ‫صنعتی و اش��تغال یک‌میلیون نفر حدود ‪40‬درصد از صنایع کش��ور را در خود جای‬ ‫داده‌اند‪ .‬س��لیمانی با بیان اینکه مشکل‪ ،‬کمبود آب نیست بلکه مدیریت منابع است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در استان تهران حدود ‪800‬میلیون مترمکعب پساب وجود دارد که فقط‬ ‫‪ 200‬میلیون مترمکعب تصفیه می‌ش��ود و ‪600‬میلیون مترمکعب رها شده است‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در صورت اعمال مدیریت منابع پساب می‌توان فضای تهران را تبدیل‬ ‫به یکی از نقاط سرسبز دنیا کرد‪ .‬رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی تهران به نحوه واگذاری زمین به واحدهای تولیدی در ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬طبق قان��ون ‪25‬درصد عرصه زمین قابل واگ��ذاری به واحدهای‬ ‫صنعتی در این ش��هرک‌ها باید برای توسعه و س��اماندهی فضای سبز اختصاص داده‬ ‫شود‪ .‬سلیمانی گفت‪ :‬بر این اساس ‪10‬درصد ایجاد فضای سبز این شهرک‌ها را شرکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی و ‪15‬درصد بقیه را خود واحدهای صنعتی مستقر باید انجام دهند‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫ از وضعیت اقتصادی‪-‬تجاری کشورهای حوزه بالتیک گزارش می‌دهد‬ ‫‪25‬‬ ‫نقش‌آفرینی بالتیک در تجارت بین‌الملل قرن ‪21‬‬ ‫به�روز فتاح�ی‪ -‬گروه تج�ارت‪ :‬دری��ای بالتیک‬ ‫اقتصادی‌ترین و مناسب‌ترین راه صدور انرژی روسیه‬ ‫به اروپا و دیگر مناطق جهان به شمار می‌رود و بررسی‬ ‫وضعیت این دریا نش��ان می‌دهد ک��ه در دهه ‪2040‬‬ ‫میالدی س��واحل شمالی روسیه به دلیل عقب‌نشینی‬ ‫یخ‌ها در طول سال‪ ،‬قابل کش��تیرانی خواهد بود این‬ ‫در حالی اس��ت که دریای بالتیک تنها راه دسترس��ی‬ ‫کشورهای لهس��تان‪ ،‬لیتوانی‪ ،‬لتونی‪ ،‬استونی‪ ،‬فنالند‬ ‫و س��وئد و یکی از مهم‌ترین مس��یرهای دسترس��ی‬ ‫ی آزاد جهان‬ ‫کش��ورهای روس��یه و آلمان به آب‌ه��ا ‌‬ ‫محسوب می‌ش��ود‪ .‬دریای بالتیک در شمار دریاهای‬ ‫بس��ته و نیمه بسته طبقه‌بندی می‌شود که در شمال‬ ‫اروپا واقع ش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن دری��ا در دوران معاصر‬ ‫به‌ویژه در قرن بیس��تم می�لادی دارای اهمیت ویژه‬ ‫ژئواس��تراتژیک و ژئوپلتی��ک در منطقه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫مجموعه ‪ 3‬کشور لیتوانی‌‪ ،‬لتونی و استونی منطقه‌ای‬ ‫را ب��ه نام حوزه دریای بالتیک تش��کیل داده‌اند که با‬ ‫معرفی هر یک از این کش��ورها‪ ،‬اقتصاد و تجارت آنها‬ ‫بررسی و ارزیابی می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لیتوانی‬ ‫جمهوری لیتوانی کش��وری در شمال شرقی اروپا و‬ ‫بزرگترین و جنوبی‌ترین کش��ور در میان ‪ 3‬جمهوری‬ ‫حوزه بالتیک در اروپاست‪ .‬جمعیت لیتوانی در حدود‬ ‫‪ 3/5‬میلی��ون نف��ر و پایتخ��ت و بزرگترین ش��هر آن‬ ‫ویلنیوس اس��ت‪ .‬یک س��ال پیش از فروپاش��ی اتحاد‬ ‫جماهیر شوروی‪ ،‬لیتوانی نخستین جمهوری شوروی‬ ‫بود که اعالم اس��تقالل ک��رد‪ .‬پیش از بح��ران مالی‬ ‫جهانی که از ‪ ۲۰۰۷‬تا ‪۲۰۱۰‬م به‌درازا کشید‪ ،‬لیتوانی‬ ‫یکی از س��ریع‌ترین رش��دهای اقتص��ادی در اتحادیه‬ ‫اروپا را داش��ت‪ .‬امروزه نیز در فهرست شاخص توسعه‬ ‫انس��انی س��ازمان ملل متحد‪ ،‬کش��ور لیتوانی در رده‬ ‫«توس��عه بسیار باالی انسانی» قرار گرفته و از اعضای‬ ‫س��ازمان ناتو‪ ،‬شورای اروپا و اتحادیه اروپا است‪ .‬تولید‬ ‫ناخالص داخلی این کشور در سال ‪2014‬م در حدود‬ ‫‪ 46‬میلیارد دالر و میزان صادرات و واردات این کشور‬ ‫ماهانه‪ ،‬به ترتیب ‪ 1549‬میلیون یورو و ‪1710‬میلیون‬ ‫یورو بود‪ .‬مهم‌ترین شرکای اقتصادی لیتوانی در زمینه‬ ‫صادرات و واردات در س��ال‌های گذشته را کشورهای‬ ‫روس��یه‪ ،‬لتونی‪ ،‬آلمان‪ ،‬لهستان‪ ،‬اس��تونی‪ ،‬بالروس و‬ ‫هلند تش��کیل می‌دهند‪ .‬لیتوان��ی همچنین به دلیل‬ ‫برخورداری از اس��کله مجهز بندری با ظرفیت اسمی‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬میلیون تن در س��ال و موقعیت جغرافیایی‬ ‫خاص این کشور در کنار دریای بالتیک‪ ،‬نقش ترانزیتی‬ ‫مهمی بین اروپای شرقی و غربی ایفا می‌کند‪ .‬صادرات‬ ‫لیتوانی را بعضی تولیدات معدنی‪ ،‬تجهیزات مکانیکی‪،‬‬ ‫الکتریکی و ش��یمیایی‪ ،‬پارچه‪ ،‬م��واد غذایی و صنایع‬ ‫چوبی و مبلمان تشکیل می‌دهد‪ .‬در مقابل نیز اقالمی‬ ‫چون تولی��دات معدن��ی‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین‌آالت‪،‬‬ ‫تجهیزات حمل‌ونقل‪ ،‬پارچه و مواد فلزی وارد می‌کند‪.‬‬ ‫ترابری این کشور بر اساس استاندارد اتحادیه اروپاست‬ ‫و دارای دو راهگ��ذر حمل‌ونقل بین‌المللی‪ 3 ،‬فرودگاه‬ ‫‹ ‹افت‌وخیزهای شاخص بالتیک‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬راه‌آهن متصل به اروپا و باالترین ظرفیت‬ ‫بندر آزاد در دریای بالتیک است‪ .‬در لیتوانی ‪ ۹‬منطقه‬ ‫صنعت��ی و دو منطقه آزاد اقتصادی برای فعالیت‌های‬ ‫تجاری اختصاص یافت ‌ه است‪ .‬تفاهمنامه همکاری بین‬ ‫اتاق‌ه��ای بازرگان��ی ایران و لیتوانی نیز در تابس��تان‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬در تهران بین روس��ای اتاق‌ه��ای بازرگانی دو‬ ‫کش��ور به امضا رسیده اس��ت‪ .‬در حال حاضر به طور‬ ‫متوسط حجم تبادل تجاری بین دو کشور افزون بر ‪۵‬‬ ‫میلیون دالر است‪.‬‬ ‫این پیمان‪ ،‬تقویت هماهنگی سیاس��ت‌های اقتصادی‬ ‫و بهبود اداره ‪ 17‬عضو منطقه یورو اس��ت‪ .‬شماری از‬ ‫کش��ورهایی که از یورو استفاده نمی‌کنند نیز در این‬ ‫معاهده مالی شرکت می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹استونی‬ ‫جمهوری اس��تونی کش��وری در منطقه بالتیک در‬ ‫ش��مال اروپاست‪ .‬این کشور از س��وی نهادهای مالی‬ ‫جهان به عنوان کشوری با اقتصاد پیشرفته رده‌بندی‬ ‫شده‌اس��ت و س��ازمان مل��ل نی��ز‬ ‫استونی را در رده کشورهای دارای‬ ‫‹ ‹لتونی‬ ‫شاخص فله خشک‬ ‫شاخص توسعه انس��انی بسیار باال‬ ‫است‬ ‫کش��وری‬ ‫لتونی‬ ‫جمهوری‬ ‫بالتیک‪ ،‬یک عدد بر‬ ‫در ش��مال اروپا که کش��ور میانی حسب دالر امریکاست که قرار می‌دهد‪ .‬استونی از نظر آزادی‬ ‫مطبوعات‪ ،‬آزادی اقتصادی‪ ،‬آزادی‬ ‫در بین ‪ 3‬کش��ور ح��وزه بالتیک و‬ ‫روزانه ارزش تبادالت‬ ‫سیاسی و آموزش در سطوح باالی‬ ‫از کم‌جمعیت‌ترین و کم‌تراکم‌ترین‬ ‫مواد خام در دریاها‬ ‫جهانی قرار دارد و در زمان شوروی‬ ‫کش��ورهای اتحادیه اروپا به شمار‬ ‫دریای‬ ‫منحصرا‬ ‫(نه‬ ‫س��ابق نیز در میان جمهوری‌های‬ ‫می‌آی��د‪ .‬تولید ناخالص داخلی این‬ ‫بالتیک) را ارائه می‪‎‬کند‪ .‬آن اتحادیه باالترین س��رانه تولید‬ ‫کش��ور در س��ال ‪2014‬م رقم��ی‬ ‫این شاخص با دریافت‬ ‫ناخالص را داش��ت‪ .‬تولید ناخالص‬ ‫در ح��دود ‪ 31‬میلی��ارد دالر بود‪.‬‬ ‫اطالعات ‪ 23‬مسیر‬ ‫داخلی این کشور در سال ‪2014‬م‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که ص��ادرات‬ ‫این کش��ور ماهانه در حدود ‪ 790‬کشتیرانی‪ ،‬انواع فله‪‎‬برها رقمی در ح��دود ‪ 25‬میلیارد دالر‬ ‫برآورد شده اس��ت‪ .‬خاک استونی‪،‬‬ ‫میلی��ون ی��ورو و واردات آن در‬ ‫را پوشش می‪‎‬دهد‬ ‫ح��دود ‪ 915‬میلیون ی��ورو در ماه‬ ‫قابلیت کش��ت مناس��بی نداشته و‬ ‫برآورد ش��ده اس��ت‪ .‬فرآورده‌های‬ ‫دام��داری آن نیز‪ ،‬فق��ط جوابگوی‬ ‫صادراتی این کش��ور شامل چوب و محصوالت چوبی‪ ۲۰ ،‬درصد نیاز کش��ور است‪ .‬در سال‌های اخیر‪ ،‬منابع‬ ‫ماش��ین‌آالت و تجهیزات‪ ،‬فلزات‪ ،‬منس��وجات و مواد محدودی از نفت و فسفریت در این کشور یافت شده‌‬ ‫غذایی اس��ت ک��ه به کش��ورهای لیتوانی‪ ،‬اس��تونی‪ ،‬است‪ .‬صنایع عمده این کشور عبارتند از صنایع چوب‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬آلم��ان‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬س��وئد و دانم��ارک صادر نساجی‪ ،‬صنایع مهندسی و فرآوری غذایی و محصول‬ ‫می‌شود و کاالهایی ش��امل ماشین‌آالت و تجهیزات‪ ،‬عمده بخش مهم کشاورزی و دامپروری‪ ،‬لبنیات است‪.‬‬ ‫مواد شیمیایی‪ ،‬س��وخت و وسایل نقلیه از کشورهای مش��کالت بزرگ اقتصادی نتیجه وابس��تگی ش��دید‬ ‫آلمان‪ ،‬لیتوانی‪ ،‬روس��یه‪ ،‬اس��تونی‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬فنالند‪ ،‬اس��تونی به تجارت با روسیه بوده‌است‪ .‬اقتصاد کشور‬ ‫س��وئد و بالروس وارد می‌کند‪ .‬لتونی از سال ‪۲۰۰۴‬م هنوز در حد وس��یعی در اختیار دولت است‪ .‬صادرات‬ ‫در اتحادی��ه اروپا عضویت دارد و در ‪ 31‬ژانویه ‪ ۲۰۱۲‬این کش��ور در س��ال ‪2014‬م در حدود ‪ 920‬میلیون‬ ‫در بروکسل با پیوستن به پیمان مالی بین‌الدولی اروپا ی��ورو و واردات آن نیز در حدود ‪ 963‬میلیون یورو در‬ ‫ب��ا این معاه��ده انضباط مالی موافق��ت کرد‪ .‬هدف از هر ماه بوده است‪.‬‬ ‫ش��اخص فله خش��ک بالتیک‪ ،‬یک عدد بر حس��ب‬ ‫دالر امریکاس��ت که روزان��ه ارزش تبادالت مواد خام‬ ‫در دریاها (نه منحصرا دریای بالتیک) را ارائه می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫این شاخص با دریافت اطالعات ‪ 23‬مسیر کشتیرانی‪،‬‬ ‫انواع فله‪‎‬برها را از جمله هندی س��ایز‪ ،‬س��وپرماکس‪،‬‬ ‫پاناماکس و کیپ‪‎‬س��ایز که کاالهایی مثل زغال‪‎‬سنگ‪،‬‬ ‫آه��ن و غالت حم��ل می‪‎‬کنند‪ ،‬پوش��ش می‪‎‬دهد‪ .‬در‬ ‫بهمن‌ماه امس��ال و همزمان با آغاز س��ال نو میالدی‪،‬‬ ‫شاخص فله خشک بالتیک (بی‌دی‌آی) به پایین‪‎‬ترین‬ ‫جای��گاه خود در‪ 30‬س��ال اخیر یعنی ب��ه رقم ‪564‬‬ ‫سقوط کرد و مقایسه آخرین نرخ (بی‌دی‌آی)؛ کاهش‬ ‫‪ 10/7‬درصدی این ش��اخص را در مقایسه با ماه‌های‬ ‫پیش از آن نش��ان می‌داد‪ .‬کارشناس��ان معتقدند این‬ ‫س��قوط متاثر از اضافه ظرفیت س��اختاری است؛ چرا‬ ‫که تعداد زیادی از کش��تی‪‎‬های فله‪‎‬بر با کاهش تقاضا‬ ‫روبه‌رو شدند‪ ،‬این در حالی است که محاسبات نشان‬ ‫می‪‎‬دهد اضافه ظرفیت ناوگان جهانی فله خش��ک‪ ،‬به‬ ‫‪ 20‬درصد رس��یده‪‎‬است‪ .‬از سوی دیگر نگرانی درباره‬ ‫کاهش بیشتر این شاخص پیش از آغاز سال نو چینی‬ ‫وجود داشت؛ زیرا چین بزرگترین واردکننده کاالست‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت که کاهش شیب‪‎‬دار بیشتر به دلیل‬ ‫کاهش بهای سوخت است‪.‬‬ ‫اما پس از سقوط ناگهانی و بی‌سابقه شاخص بالتیک‬ ‫در اوایل سال جاری میالدی‪ ،‬آخرین آمارها حاکی از‬ ‫ص در هفته‌های اخیر اس��ت‪.‬‬ ‫صعود دوباره این ش��اخ ‌‬ ‫خبرگزاری مان��ا در این زمینه خبر داد که ش��اخص‬ ‫حمل فله خشک بالتیک به ‪ 565‬واحد رسید که ناشی‬ ‫از افزایش تقاضا بوده اس��ت‪ .‬اجاره روزانه پاناماکس با‬ ‫‪ 37‬دالر افزایش به‪ 4‬هزار و ‪ 706‬دالر رسیده و اجاره‬ ‫کیپ‌س��ایزها نیز با ‪ 6‬دالر افزای��ش به ‪ 5‬هزار و ‪107‬‬ ‫دالر رس��ید‪ .‬براس��اس این گزارش اجاره بهای روزانه‬ ‫س��وپراماکس‌ها به‌طور متوس��ط ب��ا ‪ 51‬دالر صعود‪،‬‬ ‫‪5‬هزار و ‪ 916‬دالر گزارش شده است و هندی‌سایزها‬ ‫ب��ا ‪ 51‬دالر افزایش روزانه ‪ 5‬ه��زار و ‪ 107‬دالر را به‬ ‫جیب صاحبان خود ریخته است‪.‬‬ ‫ش��روع س��ال چینی در ماه فوری��ه موجب کاهش‬ ‫ش��اخص بالتیک شامل کیپ س��ایزها‪ ،‬پاناماکسی‌ها‪،‬‬ ‫هندی س��ایزها و س��وپراماکس‌ها به ‪ 522‬واحد شد‪.‬‬ ‫میزان سفارش کشتی‌های حمل فله خشک در ژانویه‬ ‫‪ 2015‬با ‪ 78‬درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته مواجه بود‪ .‬در مجموع ‪ 17‬فروند فله بر جدید‬ ‫در ماه ژانویه سفارش داده شدند و این در حالی است‬ ‫که در ژانویه سال گذشته شاهد ثبت سفارش ‪ 76‬فروند‬ ‫فله‌بر جدید بودیم‪ .‬در حال حاضر س��اخت ‪ 10‬فروند‬ ‫از این کش��تی‌های فله‌بر بر عهده کشتی‌س��ازی‌های‬ ‫چینی گذاش��ته شده اس��ت و ‪ 7‬فروند دیگر در ژاپن‬ ‫ساخته می‌ش��وند‪ .‬قرن ‪ 21‬قرن نقش‌آفرینی اقیانوس‬ ‫منجمد ش��مالی در تجارت و اقتصاد بین‌الملل عنوان‬ ‫شده است و بدون تردید دریای بالتیک به عنوان یکی‬ ‫از شاخک‌های مهم این اقیانوس مطرح خواهد بود‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫اسماعيل بشري در گفت‌وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫بالتيک ظرفيت رشد در تجارت را دارد‬ ‫بالتيک آرامش��ش را مرهون چه ويژگي يا ش��رايطي است و با وجود‬ ‫وضعيت نه‌چندان مطلوب کشورهاي استقالل يافته از شوروي‪ ،‬ليتواني‪،‬‬ ‫لتوني و استوني به چه داليلي آرامش را در فضاي اقتصادي خود تجربه‬ ‫مي‌کنند‪ .‬اس��ماعيل بشري کارشناس آس��ياي‌ميانه مي‌گويد‪ :‬با توجه‬ ‫به جمعيت کم و همچنين وس��عت محدودي که اين کش��ورها دارند‪،‬‬ ‫مشکل چنداني متوجه شان نيست و اگر بتوانند تصميمات اقتصادي را‬ ‫در فضاي واقعي بگيرند نگراني چنداني درباره بحران احتمالي نخواهند‬ ‫داشت‪ .‬اين استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگويي با‬ ‫درباره چرايي‬ ‫آرامش در فضاي اقتصادي و تجاري بالتيک پاسخ مي‌گويد‪.‬‬ ‫€ €ريشه تاسيس حوزه‌اي به نام بالتيک چيست؟‬ ‫ليتواني‪ ،‬لتوني و اس��توني کشورهايي هس��تند که از ‪ ۵۰‬سال پيش‬ ‫و در جريان جنگ جهاني اول به اش��غال نيروهاي روس��يه درآمدند و‬ ‫بعد از انحالل ش��وروي اعالم کردند که براي همجواري با کش��ورهاي‬ ‫مس��تقل شده از ش��وروي‪ ،‬حوزه‌اي به نام بالتيک را تشکيل دادند‪ .‬در‬ ‫واقع بعد از اتفاق انحالل‪ ،‬جزو نخس��تين کش��ورهايي بودند که اعالم‬ ‫اس��تقالل کرده و پس از آن هم گروهي با نام کش��ورهاي همس��ود را‬ ‫تشکيل دادند تا بتوانند در مناسبات مختلف‪ ،‬همکاري‌هاي تنگاتنگي‬ ‫با هم داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €مي‌توان اينطور گفت که کش�ورهای ح�وزه بالتیک خود را‬ ‫نسبت به کشورهاي ديگر برتر مي‌ديدند؟‬ ‫همينطور است و به همين دليل خواستار جدايي بودند‪ .‬همچنين اين‬ ‫را هم بايد در نظر داش��ت که کمک‌هاي کشورهاي غربي هم مزيد بر‬ ‫علت شد تا ليتواني‪ ،‬لتوني و استوني نسبت به تاجيکستان‪ ،‬ارمنستان‪،‬‬ ‫جمهوري آذربايجان و‪ .....‬از وضعيت به مراتب بهتري برخوردار هستند‬ ‫که اين موقعيت‪ ،‬موقعيتي با دوام قلمداد مي‌شود‪ ،‬چرا‌که با عضويت در‬ ‫اتحادي��ه اروپا‪ ،‬اقتصاد برتر اين قاره را به عنوان حامي ببينند و به‌طور‬ ‫دقيق به همين دليل اقتصادي پويا را داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €کش�ورهاي حوزه بالتيک از چه ش�رايطي در حوزه تجارت‬ ‫برخوردار هستند؟‬ ‫ب��ا توج��ه به اينک��ه اين ‪ 3‬کش��ور اس��تقالل دارن��د و همچنين از‬ ‫ظرفيت‌ه��اي بااليي در ح��وزه اقتصاد برخوردارن��د و همچنين مورد‬ ‫توجه خاص امريکا هم هس��تند‪ ،‬وضعي��ت اقتصادي مطلوبي دارند در‬ ‫نتيجه مي‌تواند فعاليتي جدي در عرصه تجارت جهاني داش��ته باشند‪.‬‬ ‫به همين دليل شاهد هستيم که آنها با وجود بحران اقتصادي در اروپا‪،‬‬ ‫شرايط به نس��بت قابل قبولي را به لحاظ مالي و همچنين داد و ستد‬ ‫با کشورهاي ديگر دارند‪.‬‬ ‫€ €چشم‌انداز تجاري اين کشورها را چطور مي‌توان تصور کرد؟‬ ‫اصل��ي در صادرات و واردات اينط��ور مي‌گويد که براي صادرات بايد‬ ‫بخ��ش توليد را رونق داد که هم ليتواني‪ ،‬هم لتوني و هم اس��توني از‬ ‫اين حيث وضعيت به نسبت مثبتي دارند و به همين دليل اين فرصت‬ ‫را دارند تا در حد داش��ته‌های خود‪ ،‬مرس��والتي را به شرکاي تجاري‬ ‫ارسال کنند‪ .‬درباره واردات هم براي تامين نيازهاي بازار مصرف داخلي‬ ‫اقالم��ي چون گازهاي نفتي‪ ،‬دارو‪ ،‬الکل و‪ ...‬را از ش��ريک‌هاي وارداتي‬ ‫خري��داري مي‌کند تا بتوان اينطور گفت ک��ه در فضاي تجاري جهان‬ ‫حضوري توام با ظرفيت و نيازها دارند‪.‬‬ ‫€ €آيا تحديد اقتص�اد در جهان‪ ،‬اقتصاد ‪ ۳‬عضو بالتيک را هم‬ ‫تهديد مي‌کند؟‬ ‫با توجه به جمعيت کم و همچنين وسعت محدودي که اين کشورها‬ ‫دارند‪ ،‬مش��کل چنداني متوجه ش��ان نيس��ت و اگر بتوانند تصميمات‬ ‫اقتص��ادي را در فضاي واقع��ي بگيرند نگراني چندان��ي درباره بحران‬ ‫احتمالي نخواهند داش��ت‪ .‬در پايان باي��د تاکيد کرد که حوزه بالتيک‬ ‫ظرفيت رشد در تجارت را دارد‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫‌کریدور‬ ‫«شمال‪ -‬جنوب» از‬ ‫بالتیک تا خلیج فارس‬ ‫دکتر مهدی سنایی‬ ‫سفیر ایران در روسیه‬ ‫ب��ا آغ��از رون��د جدی��د در سیاس��ت خارج��ی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و تقویت تعامالت جهانی‪،‬‬ ‫یکب��ار دیگ��ر نقش کری��دور ش��مال‪ -‬جنوب در‬ ‫اذهان برجس��ته ش��د‪ .‬افتتاح خ��ط راه‌آهن ایران‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬توافقات ایران و روسیه‬ ‫در همکاری‌های ریلی و احتمال احیای خط آهن‬ ‫ای��ران‪ ،‬آذربایجان و روس��یه و ظرفیت‌های عظیم‬ ‫ترانزیت��ی ایران ازجمله عواملی اس��ت که مس��یر‬ ‫ایران را مورد توجه کشورهای جهان از جمله هند‬ ‫و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫این واقعیت مس��ئولیتی بزرگ را متوجه متولیان‬ ‫ام��ر ترانزی��ت و حمل‌ونقل کش��ورها می‌کند که‬ ‫فرصت تاریخی ظرفیت مس��یرهای ترانزیتی ایران‬ ‫را احیا کنند‪ .‬تحوالت در جریان در جنوب و شمال‬ ‫کشور نیز همگی فرصت‌هایی برای برجسته کردن‬ ‫نقش ایران فراهم کرده اس��ت‪ .‬در ماه آگوست در‬ ‫مس��قط‪ ،‬پایتخت عمان سند مهمی بین دو دولت‬ ‫امضا شد‪ .‬نمایندگان ایران‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر و همچنین‬ ‫ترکمنس��تان و ازبکس��تان تفاهمنام��ه همی��اری‬ ‫در ایج��اد راهروی ترانزیت بین‌المللی «ش��مال ‪-‬‬ ‫جنوب» را امض��ا کردند‪ .‬این راهرو تولید‌کنندگان‬ ‫کش��ورهای آس��یای مرکزی را از مناسب‌ترین راه‬ ‫با بنادر واقع در س��احل خلیج‌های فارس و عمان‬ ‫مرتب��ط می‌کند‪ .‬پ��روژه جدید‪ ،‬بخش��ی از نظریه‬ ‫راهروی «ش��مال ‪ -‬جنوب» خواهد بود که توافق‬ ‫درباره س��اخت آن در س��پتامبر ‪ ۲۰۰۰‬در دومین‬ ‫همایش ترابری اورآسیا حاصل شد‪.‬‬ ‫تفاهمنامه امضا شده به موافقتنامه‌هایی ارتباط‬ ‫دارد که کش��ورهای عض��و در س��ال ‪۲۰۱۱‬م در‬ ‫عشق‌آباد امضا کردند‪ .‬طرفین مالقات در عشق‌آباد‬ ‫سعی داشتند بر بن بستی که سر راه اجرای نظریه‬ ‫راهروی «ش��مال ‪ -‬جنوب» وجود داش��ت‪ ،‬غلبه‬ ‫کنند‪ .‬این راهرو باید کش��ورهای دریای بالتیک را‬ ‫با بنادر اقیان��وس هند و خلیج فارس مرتبط کند‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬هند و روسیه طرفین این موافقتنامه بودند‪.‬‬ ‫یک‌س��ال و نیم بع��د‪ ،‬این موافقتنامه در روس��یه‬ ‫تصویب اما در می‌‪ ۲۰۰۲‬پروتکل افتتاح رس��می‬ ‫راهرو توس��ط وزرای ترابری کشورهای عضو امضا‬ ‫ش��د اما در همان س��ال حرکت در ای��ن راهرو به‬ ‫دالیل مختلف متوقف ش��د و فقط بخشی از راهرو‬ ‫بی��ن ایران و روس��یه از طریق دری��ای خزر فعال‬ ‫باقی ماند‪ .‬باوجود این‪ ،‬پروژه همچنان جذاب بود‪.‬‬ ‫آذربایجان‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬بالروس‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬عمان‬ ‫و س��وریه اعالم کردند به آن می‌پیوندند‪ .‬ترکیه و‬ ‫اوکراین نی��ز به آن ابراز عالقه‌مندی کرده بودند و‬ ‫اکنون قزاقستان فعال‌ترین طرف پروژه است‪.‬‬ ‫روي خط بين‌الملل‬ ‫آغاز صادرات نفت لیبی‬ ‫مان�ا‪ :‬از ابتدای ماه فوریه تاکنون‪ 3 ،‬کش��تی تانکر‬ ‫حام��ل نفت لیبی از این کش��ور روانه کش��ورهای‬ ‫خریدار نفت ش��ده‌اند‪.‬در یک ماه گذشته ‪ 3‬کشتی‬ ‫تانک��ر افرامکس با ظرفیت ‪ 700‬هزار بش��که بندر‬ ‫‪ Mellitah‬لیب��ی را ب��ه مقص��د خری��داران ترک‬ ‫کردند‪.‬یکی از این ‪ 3‬کش��تی تانکر روانه اس��پانیا و‬ ‫دیگری به مصر رسیده است‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫بخشی از نفت صادر شده از بندر یاد شده از میدان‬ ‫نفتی وفا و بخش دیگر از ذخیره نفت لیبی تشکیل‬ ‫شده اس��ت‪ .‬گفته می‌شود میدان نفتی وفا پیش از‬ ‫بروز هرج ومرج داخلی در لیبی قادر به اس��تخراج‬ ‫نفت تا ‪ 300‬هزار بشکه در روز بوده است‪.‬‬ ‫سهم مهم چابهار در تجارت‬ ‫مان�ا‪ :‬مع��اون برنامه‌ریزی اس��تاندار سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان گفت‪ :‬بندر چابهار نقطه اتصال بسیاری‬ ‫از کش��ورهای منطقه است‪ .‬غالمرضا مالکی در این‬ ‫رابطه گفت‪ :‬کشورهای منطقه و حتی جهان به این‬ ‫موضوع اذع��ان پیدا کرده‌اند که کش��ور ایران یک‬ ‫کشور صلح‌دوس��ت و با ثبات در منطقه است و هر‬ ‫روز شاهد توسعه روابط تجاری با جمهوری اسالمی‬ ‫هس��تند‪ .‬معاون برنامه‌ریزی اس��تاندار سیستان و‬ ‫بلوچستان در ادامه گفت‪ :‬یکی از برنامه‌های دولت‬ ‫تدبی��ر و امید توس��عه روابط دوس��تانه و تجاری با‬ ‫کش��ورهای مختلف اس��ت که در ای��ن زمینه بندر‬ ‫چابه��ار می‌توان��د نقطه عطفی در توس��عه تجارت‬ ‫خارجی ایران با دیگر کش��ورها باشد‪.‬مالکی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شهرس��تان‌های چابهار و کنارک با دارا بودن‬ ‫‪ ۳۱۵‬کیلومت��ر س��احل با دریای عم��ان بین تمام‬ ‫شهرس��تان‌های کش��ور موقعیت منحصر به فردی‬ ‫دارند‪ ،‬این مقدار خط ساحلی حدود یک ششم کل‬ ‫مرزهای جنوبی کشور است‪.‬‬
‫اخبار نمايشگاهي‬ ‫موافقت اسفهبدی‬ ‫با درخواست ایتالیا برای‬ ‫برگزاری نمایشگاه در تهران‬ ‫س�ازمان توس�عه تجارت‪ :‬مع��اون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و مدیرعامل ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی ایران در دیدار با س��فیر‬ ‫ایتالیا در تهران و مسئوالن نمایشگاهی این کشور‪،‬‬ ‫ب��ا درخواس��ت ط��رف ایتالیایی ب��رای برگزاری ‪3‬‬ ‫نمایشگاه اختصاصی در تهران موافقت کرد‪.‬‬ ‫حس��ین اس��فهبدی در این نشست‪ ،‬ضمن مثبت‬ ‫ی کردن تعامالت ایران و ایتالیا بر گس��ترش‬ ‫ارزیاب�� ‌‬ ‫همکاری‌های نمایش��گاهی تاکید و با مش��ارکت و‬ ‫برگزاری نمایشگاه‌های ایتالیا در تهران موافقت کرد‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره نمایش��گاه بین‌المللی ایران‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما آماده هستیم که مذاکراتی را‬ ‫در این زمینه با طرف ایتالیایی داش��ته باش��یم و از‬ ‫مشارکت ایتالیا در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران‬ ‫یا برگزاری نمایشگاه اختصاصی این کشور در ایران‬ ‫استقبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫اسفهبدی با اشاره به سابقه همکاری‌های ایران و‬ ‫ایتالیا در برگزاری نمایشگاه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نمایشگاه‬ ‫اختصاص��ی ایتالیا ک��ه در دی‌ماه س��ال جاری در‬ ‫تهران برگزار شد‪ ،‬نشان‌دهنده اشتیاق دو کشور به‬ ‫گسترش و تقویت همکاری‌های نمایشگاهی است‪،‬‬ ‫دو کش��ور در این زمینه می‌توانند برنامه‌ریزی‌های‬ ‫بیشتری را ساماندهی کنند‪.‬‬ ‫آدولف اورسو‪ ،‬معاون وزیر سابق ایتالیا نیز در این‬ ‫دیدار با تاکید بر س��ابقه همکاری‌های ارزنده ایران‬ ‫و ایتالی��ا در زمینه برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ما درصدد هس��تیم که همکاری‌های نمایشگاهی را‬ ‫با تهران گس��ترش دهیم و در این زمینه پیشنهاد‬ ‫برگزاری ‪ 3‬نمایشگاه را ارائه کرده‌ایم‪.‬‬ ‫اورس��و اضافه کرد‪ :‬تهران در ماه آوریل نمایشگاه‬ ‫محصوالت آ‌رایش��ی را برگزار می‌کند‪ ،‬امیدوارم در‬ ‫این زمین��ه همکاری ایران و ایتالی��ا بیش از پیش‬ ‫تقویت و عالوه ب��ر آن‪ ،‬توافقنامه و برنامه راهبردی‌‬ ‫نیز بین دو کشور منعقد شود‪ ،‬این توافقنامه می‌تواند‬ ‫جنبه‌های همکاری بیشتری را نیز در برگیرد‪.‬‬ ‫وی خطاب به مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی ایران تاکید کرد‪ :‬دعوتنامه حضور در این‬ ‫س��مینار از طریق س��فارت ایتالیا برای جناب‌عالی‬ ‫ارس��ال خواهد ش��د و خوشحال می‌ش��ویم که به‬ ‫دعوت رس��می ایتالیا برای حضور در این س��مینار‬ ‫پاسخ مثبت داده شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫نمایشگاهی پوردنون ایتالیا نیز با بیان تجربه موفق‬ ‫ایتالیا در برگزاری نمایشگاه اختصاصی در تهران با‬ ‫عنوان ‪ made in Italy‬یادآور شد‪ :‬تجربه موفقی‬ ‫از برگزاری این نمایشگاه برای شرکت‌های ایتالیایی‬ ‫حاضر در نمایشگاه تهران حاصل شد که امیدواریم‬ ‫همکاری‌های دو کشور در این زمینه‌ها تقویت شود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫گروه تج�ارت‪ :‬فرقي نمي‌کن��د بخواهيم‬ ‫درب��اره حجم مبادالت تجاري يک کش��ور‬ ‫ب��زرگ حرف بزنيم يا صنايع مختلف آن را‬ ‫مد نظر داشته باشيم‪ .‬صحبت کردن درباره‬ ‫بزرگترين‌ها هميش��ه س��خت است چراکه‬ ‫به‌ط��ور معم��ول بزرگترين‌ه��ا برنامه‌هاي‬ ‫بيشتري براي خودشان دارند‪.‬‬ ‫درب��اره پرونده‌ه��اي اکس��پوتوگرافي نيز‬ ‫همين‌طور بوده است‪ .‬بررسي تمام و کمال‬ ‫کش��ورهايي نظير آلمان‪ ،‬چي��ن و ايتاليا با‬ ‫توجه به وسعت کش��ور و پاويون‌هاي‌شان‬ ‫نسبت به کش��ورهايي چون بحرين‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫روماني و مصر پيچيده‌تر و وقت‌گيرتر بود‪.‬‬ ‫اين بار به س��راغ يک��ي از بزرگترين‌هاي‬ ‫حاضر در اکسپو ميالن ‪ ۲۰۱۵‬رفته‌ايم‪.‬‬ ‫ي��ک س��رزمين اروپاي��ي که بخش��ي از‬ ‫بزرگترين نمادهاي ش��ناخته ش��ده را در‬ ‫خود جاي داده و به نظر مي‌رسد حضوري‬ ‫پررنگ در گردهمايي عظيم ميالن خواهد‬ ‫داشت‪ .‬به عنوان آخرين اکسپوتوگرافي در‬ ‫سال ‪ ۹۳‬با‬ ‫همراه باشيد‪:‬‬ ‫سال‌هاس��ت ک��ه فرانس��ه مرحله‌‌گذار از‬ ‫يک اقتصاد مدرن و مرفه همراه با مالکيت‬ ‫دولت��ي به يک اقتصاد مبتن��ي بر مکانيزم‬ ‫ب��ازار را طي مي‌کن��د‪ .‬در س��ال ‪۲۰۰۴‬م‬ ‫شرکت‌هاي فرانس��وي ‪ 3/57‬ميليارد دالر‬ ‫در ديگر کش��ورها س��رمايه‌گذاري کردند‬ ‫تا ب��ه اين ترتيب فرانس��ه پ��س از امريکا‬ ‫بزرگترين کشور س��رمايه‌گذار در بازارهاي‬ ‫جهاني باشد‪.‬‬ ‫اقتص��اد فرانس��ه در ‪ 3‬ماه س��وم س��ال‬ ‫‪۲۰۱۴‬م رشد ‪ 0/3‬درصدي را تجربه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اين ميزان رشد اقتصادي نسبت به‬ ‫‪ 3‬ماه دوم س��ال‪0/2 ،‬درصد افزايش داشته‬ ‫اکسپوتوگرافي؛ فرانسه‬ ‫سفر به جنگل وارونه‬ ‫اس��ت‪ .‬براساس داده‌هاي موسسه ملي آمار‬ ‫و مطالعات اقتصادي فرانسه ميزان صادرات‬ ‫اين کش��ور در ‪ 3‬ماه سوم سال‪0/5 ،‬درصد‬ ‫افزايش داشته‪ ،‬قدرت خريد شهروندان نيز‬ ‫با رقمي مش��ابه‪ ،‬با رشد مواجه بوده است‪.‬‬ ‫ام��ا ميزان س��رمايه‌گذاري در این کش��ور‬ ‫‪0/6‬درصد افت داشته است‪.‬‬ ‫موسس��ه ملي آمار و مطالعات اقتصادي‬ ‫فرانس��ه پيش‌بين��ي کرده رش��د اقتصادي‬ ‫کش��ور در س��ال ‪۲۰۱۵‬م تنها ‪ 0/1‬درصد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهي به پاويون غول پيکر‬ ‫در ميان ‪ ۱۰‬غرفه بزرگ ش��هرک اکسپو‬ ‫مي‌ت��وان نام فرانس��ه را در رتبه دوم (بعد‬ ‫از ايتاليا) مش��اهده کرد‪ .‬يک س��ازه عظيم‬ ‫با مساحت ‪ ۳۶۰۰‬متر مربع که براي پرسه‬ ‫زدن در آن باي��د زم��ان زي��ادي را صرف‬ ‫کنيد‪ .‬آنوک لژاندر و نيکوالس دسمازيرس‬ ‫مس��ئوليت طراحي و س��اخت اين پاويون‬ ‫را در ‪ ۱۰‬م��اه و با ص��رف هزينه‌اي حدود‬ ‫‪ ۲۰‬ميلي��ون ي��ورو بر‌عهده گرفتن��د‪ .‬اين‬ ‫مهندس��ان کهنه‌کار پيش از اين در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬مي�لادي ني��ز به عن��وان طراحان‬ ‫پاويون فرانسه فعال بودند‪.‬‬ ‫آنگونه که از تصاوير اين س��ازه برمي‌آيد‪،‬‬ ‫تمام ديواره‌هاي آن با مانيتورهاي کوچک‬ ‫برپايي نخستين نمايشگاه‬ ‫تخصصي گل‌وگياه قم‬ ‫فارس‪ :‬نخستين نمايشگاه تخصصي گل‌وگياه شهر‬ ‫قم با حضور سرپرس��ت ش��هرداري قم و جمعي از‬ ‫مسئوالن شهري در بوستان شهيد بنيادي برپا شد‪.‬‬ ‫نخس��تين نمايش��گاه تخصصي گل‌وگياه شهر قم‬ ‫با حضور مجيد متين‌فر‪ ،‬سرپرس��ت ش��هرداري قم و‬ ‫جمعي از مسئوالن شهري در بوستان شهيد بنيادي‬ ‫افتتاح شد‪ .‬مديرعامل سازمان پارک‌ها و فضاي سبز‬ ‫شهرداري قم در حاشيه برپايي اين نمايشگاه‪ ،‬هدف از‬ ‫برپايي این نمايشگاه را معرفي و شناساندن گل‌وگياه‬ ‫باغچه‌اي و آپارتمان و فضاهاي س��بز به ش��هروندان‬ ‫اع�لام کرد و گفت‪ :‬م��ردم از اين طريق مي‌توانند در‬ ‫افزايش ميزان فضاي س��بز و بهب��ود آن و تلطيف و‬ ‫تعديل آب‌وهواي شهر مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫حس��ين رضايي نسب با تاکيد بر اهميت مشارکت‬ ‫و همياري همه ش��هروندان در نگهداري و گسترش‬ ‫فضاي سبز شهري گفت‪ :‬هر خانواده در محل سکونت‬ ‫خود مي‌تواند قس��متي از باغچه منزل يا گوشه‌اي از‬ ‫فضاي آپارتماني يا محل کار خود را به فضاي س��بز‬ ‫اختصاص دهد و در گس��ترش و نگهداري فضاهاي‬ ‫سبز شهري مشارکت و همکاري داشته باشد‪.‬‬ ‫نخس��تين نمايش��گاه تخصصي گل‌وگياه شهر قم‬ ‫توسط سازمان پارک‌ها و فضاي سبز شهرداري قم تا‬ ‫‪ 5‬فروردين سال آينده از ساعت ‪ 9‬تا ‪ 13‬و ‪ 15‬تا ‪21‬‬ ‫در بوستان ش��هيد محمد بنيادي واقع در بلوار امام‬ ‫موسي صدر (خاکفرج) براي بازديد عموم داير است‪.‬‬ ‫در اين نمايشگاه انواع گل‌هاي تزئيني و آپارتماني‬ ‫مناسب با اقليم ش��هر قم‪ ،‬انواع گونه‌هاي درخت با‬ ‫مشارکت س��ازمان پارک‌ها و فضاي سبز شهرداري‪،‬‬ ‫مناطق هش��ت‌گانه شهرداري قم و بخش خصوصي‬ ‫فع��ال در زمين��ه فضاي س��بز و گل‌وگي��اه عرضه‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫اکسپو‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫پوشيده ش��ده که به‌طور هوشمند تصاوير‬ ‫مختلف��ي را پخش مي‌کنند‪ .‬اين گس��تره‬ ‫يکپارچ��ه ب��ه گونه‌اي اس��ت ک��ه در نگاه‬ ‫اول بازديدکنن��دگان را ب��ه ياد يک کلوني‬ ‫مورچه‌ها ي��ا نظم هندس��ي در کندوهاي‬ ‫زنبور عسل مي‌اندازد‪.‬‬ ‫تمام بخش‌هاي اين سازه عظيم با چوب‬ ‫س��اخته شده‪ ،‬از اين رو مي‌توان آن را يکي‬ ‫از پاويون‌ه��اي س��ازگار با محيط‌زيس��ت‬ ‫دانست‪ .‬ضمن اينکه در بخش‌هاي مختلف‬ ‫آن مي‌توان گياهان پيچ را ديد که از سقف‬ ‫و روزنه‌ه��اي چوب��ي ديواره‌ها ب��ه جهات‬ ‫مختلف ريش��ه دوانده‌ان��د‪ .‬البته حجم اين‬ ‫گياهان در برخي قس��مت‌ها به قدري زياد‬ ‫اس��ت که ممکن اس��ت براي هر بيننده‌اي‬ ‫ج��ذاب نباش��د و آن را يک کج س��ليقگي‬ ‫قلمداد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹شعاري براي توليد بهتر‬ ‫«تغذيه براي زمين‪ ،‬انرژي براي حيات»؛‬ ‫اين ش��عار اکسپو ميالن است که مسئوالن‬ ‫پاويون فرانس��ه نيز آن را سرلوحه کار خود‬ ‫قرار داده‌اند‪ .‬تمرکز اين کشور روي شيالت‬ ‫و محص��والت کش��اورزي اس��ت و س��عي‬ ‫دارن��د نکات مختلف در اي��ن دو حوز ‌ه را از‬ ‫جنبه‌هاي فناورانه مورد بررسي قرار دهند‪.‬‬ ‫ش��عار «توليد بيش��تر نه! توليد بهتر آري»‬ ‫براي اي��ن پاويون بزرگ انتخاب ش��ده که‬ ‫نش��ان مي‌دهد‪ ،‬فناوري‌هاي آينده فرانسه‬ ‫قرار اس��ت در خدمت تولي��دات با کيفيت‬ ‫باشد و از اين طريق جلوي هدر رفتن منابع‬ ‫طبيعي گرفته شود‪.‬‬ ‫کساني که به اين سازه سر مي‌زنند نبايد‬ ‫رس��توران آن را از دست بدهند‪ .‬رستوراني‬ ‫که گفته مي‌ش��ود ‪ ۱۵‬سرآش��پز برجسته‬ ‫فرانس��وي را براي سرويس دهي تمام وقت‬ ‫ب��ه مخاطبان به خدمت گرفت��ه و بيش از‬ ‫‪ ۲۵‬نوع غذاي س��نتي و مشهور اين کشور‬ ‫را توليد و توزيع مي‌کند‪ .‬برخالف بس��ياري‬ ‫از کشورها‪ ،‬در اين پاويون فضايي به نسبت‬ ‫ب��زرگ براي نشس��تن مردم در رس��توران‬ ‫فراهم ش��ده تا مجبور نباشند براي خوردن‬ ‫غذا بيرون پاویون بروند‪.‬‬ ‫اينج��ا همه چي��ز قابل بازيافت اس��ت‪.‬‬ ‫گفته مي‌شود که ‪ 95‬درصد از تمام آنچه‬ ‫در ساخت غرفه استفاده شده را به راحتي‬ ‫مي‌توان به طبيعت بازگرداند‪ .‬ضمن اينکه‬ ‫براي به حداقل رساندن زباله‌ها از ظروف‬ ‫و مواد طبيعي اس��تفاده خواهد شد‪ .‬نکته‬ ‫ديگر آنکه سيس��تم فاض�لاب به گونه‌اي‬ ‫تعريف ش��ده ک��ه مي‌ت��وان آن را براي‬ ‫آبياري گياه��ان و برخي ديگر از مصارف‬ ‫غيرآش��اميدني اس��تفاده ک��رد‪ .‬عالوه بر‬ ‫اينکه ايده‌هاي نويني نيز براي جمع‌آوري‬ ‫آب ب��اران (اي��ده‌ای که ممکن اس��ت در‬ ‫پاويون ايران نيز اجرا شود) و تصفيه براي‬ ‫مصارف مختلف وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرک�ز ‪ ۳۶۰‬درج�ه ب�ر صنع�ت‬ ‫گردشگري‬ ‫طبق آمارهاي ارائه ش��ده از يورونيوز‪ ،‬هر‬ ‫س��اله ‪ ۱۲‬ميليون نفر فق��ط براي بازديد از‬ ‫موزه لوور‪ ،‬موزه اورس��ي و کاخ ورس��اي به‬ ‫پاريس مي‌‌آيند‪ ،‬بنابراين مي‌توان فرانس��ه‬ ‫را يک��ي از کش��ورهاي فع��ال در عرص��ه‬ ‫گردشگري ناميد‪.‬‬ ‫اي��ن آمارها نش��ان مي‌دهد ک��ه حضور‬ ‫فرانس��ه در اکس��پو ميالن بيش از هر چيز‬ ‫ديگ��ري با هدف ج��ذب گردش��گر همراه‬ ‫اس��ت‪ .‬نگاهي گذرا ب��ه طراحي پاويون اين‬ ‫کش��ور بي‌ش��ک هر بيننده‌اي را مجذوب‬ ‫خواهد کرد‪ .‬گذشته از عظمت و وسعت اين‬ ‫سازه‪ ،‬شکل طراحي آن به گونه‌اي است که‬ ‫مي‌توان هنر و جذابيت‌هاي بصري بسياري‬ ‫را در آن مشاهده کرد‪.‬‬ ‫فيلمي در سايت رسمي اکسپو قرار داده‬ ‫ش��ده که نش��ان مي‌دهد ش��کل اين سازه‬ ‫از پس��تي و بلندي‌هاي ي��ک بخش خاص‬ ‫در فرانس��ه اله��ام گرفته ش��ده و در واقع‬ ‫ناهمواري‌ه��اي داخل اين س��ازه‪ ،‬کوه‌ها و‬ ‫تپه‌هاي��ي قديم��ي و مربوط ب��ه منطقه‌اي‬ ‫گردش��گری هس��تند‪ .‬نکته جذاب در اين‬ ‫زمين��ه آن اس��ت که هر بخش از س��ازه با‬ ‫توجه ب��ه موضوع مورد بح��ث در آن‪ ،‬يک‬ ‫طراحي منحصر‌به‌فرد و غيرعادي دارد‪.‬‬ ‫ب��راي مث��ال در بخش‌ه��اي مرب��وط به‬ ‫فناوري‌ه��اي م��درن در ش��کل طراحي و‬ ‫تزئي��ن س��قف و ديوارها از مي��زان زيادي‬ ‫دس��تگاه‌هاي فناورانه (به‌ص��ورت نمادين)‬ ‫استفاده شده اس��ت‪ .‬يا به‌عنوان مثال براي‬ ‫رس��توران تع��داد زيادي بطري نوش��يدني‬ ‫و ظ��روف مختلف به ش��کلي هنرمندانه در‬ ‫قسمت‌هاي مختلف گنجانده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه به آينده در جنگل وارونه‬ ‫پيش‌بيني شده که تا سال ‪۲۰۵۰‬م بيش‬ ‫از ‪ ۹‬ميلي��ارد نفر روي ک��ره زمين زندگي‬ ‫خواهند ک��رد‪ .‬برنامه‌هاي فرانس��ه در اين‬ ‫زمينه به گونه‌اي طرح‌ريزي ش��ده تا با ارائه‬ ‫ايده‌ه��اي جدي��د و مدرن زندگ��ي را براي‬ ‫جمعيت��ي ‪۹‬ميلياردي روي کره زمين مهيا‬ ‫کنند‪ .‬در هر کدام از مانيتورهاي بي‌شماري‬ ‫که در جاي‌جاي اين پاويون قرار گرفته‌اند‪،‬‬ ‫ايده‌هايي براي تعامل بشر با زندگي آينده‬ ‫به تصوير کش��يده ش��ده که به‌طور مستمر‬ ‫پخش مي‌شوند‪.‬‬ ‫و ام��ا نکته بس��يار جذابي ک��ه در قلمرو‬ ‫موقت فرانسه به چشم مي‌خورد و‌مي‌تواند‬ ‫يک نقطه قوت نس��بت به ديگر کش��ورها‬ ‫باش��د‪ ،‬پوش��ش گياهي ارگانيکي است که‬ ‫البته چند خط باالتر به آن اشاره محدودي‬ ‫کرديم‪.‬‬ ‫اين گياهان عظيم که مي‌توان گفت بيش‬ ‫از ‪ ۷۰‬درص��د پاويون را پوش��انده‌اند‪ ،‬هيچ‬ ‫اثري از خود روي زمين برجاي نگذاشته و‬ ‫ريشه آنها را در هيچ کجاي زمين نمي‌توان‬ ‫مش��اهده کرد‪ .‬مهندسي قرارگيري گياهان‬ ‫در س��ازه به گونه‌اي تعريف شده که ريشه‬ ‫آنها در ميان جداره‌هاي چوبي يا زير سقف‬ ‫جاي داده ش��ده و به ص��ورت ارگانيک نيز‬ ‫تغذيه مي‌شوند‪.‬‬ ‫بنابراين ش��ما با يک جنگل وارونه طرف‬ ‫هستيد که براي تماش��ايش ناگزير به نگاه‬ ‫کردن به باالي سرتان هستيد‪.‬‬ ‫جنگل��ي متن��وع از حدود ‪ ۲۰‬ن��وع گياه‬ ‫روينده و سرسبز که تنفس در سازه فرانسه‬ ‫را براي مخاطبان مطب��وع خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫پايان به نظر مي‌رس��د بازدي��د از غرفه دو‬ ‫طبقه فرانسه با توجه به برنامه‌هاي جذابي‬ ‫که اين کش��ور در نظ��ر دارد مي‌تواند يک‬ ‫تجربه گردش��گري جذاب براي گردشگران‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ترجمه‪ :‬ميالد محمدي‬ ‫‪www.designboom.com‬‬ ‫‪www.expo2015.org‬‬ ‫‪www.archdaily.com‬‬ ‫مثبت اکسپو‬ ‫اسپانیا و آرژانتین پاویون خود را معرفی کردند‬ ‫گروه تجارت‪ :‬پاویون اس��پانیا در اکس��پو ‪ 2015‬میالن‬ ‫رسما در مادرید معرفی شد‪ .‬به دلیل اهمیت این رویداد‪،‬‬ ‫چهره‌های سرشناس اسپانیا در آن حضور پیدا کردند؛ از‬ ‫جمله وزیر امور خارجه و همکاری اس��پانیا‪ ،‬وزیر کارهای‬ ‫ساختمانی دولتی اس��پانیا‪ ،‬وزیر کشاورزی‪ ،‬غذا و محیط‬ ‫زیست اسپانیا‪ ،‬دبیرکل دفتر بین‌المللی نمایشگاه‌ها‪ ،‬سفیر‬ ‫ایتالیا در اسپانیا و سایر مقامات‪.‬‬ ‫‹ ‹گلخانه‌ای بزرگ با دو شبستان‬ ‫غرفه اس��پانیا‪ ،‬س��اختمانی س��بک اس��ت که از مواد‬ ‫بازیافتی و طبیعی س��اخته شده و جمع‌آوری و از نو سوار‬ ‫کردن آن بس��یار راحت است‪ .‬این ساختمان از گلخانه‌ای‬ ‫با دو شبس��تان با ویژگی ای��وان ورودی یا رواق ایبریایی‬ ‫الهام گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬فضای غرف��ه از موضوع تغذیه‬ ‫زمین‪ ،‬انرژی برای زندگی کمک گرفته و موضوعات مهم‬ ‫و بهترین شیوه‌های تولید غذای اسپانیا را معرفی می‌کند‬ ‫و در مورد کیفیت‪ ،‬دوام‌پذیری و سالمت غذا نوآوری‌های‬ ‫خود را با مردم تقس��یم می‌کند‪ .‬در مرکز غرفه‪ ،‬غذاهای‬ ‫اس��پانیایی عرضه می‌ش��ود و در پیرامون آن می‌توان از‬ ‫چشم انداز زیبای اسپانیا لذت برد‪.‬‬ ‫ای��ن پاوی��ون منحصر به ف��رد‪ ،‬ش��امل دو طبقه و دو‬ ‫نمایش��گاه مجزاس��ت‪ .‬در طبقه همکف‪ ،‬بازدیدکننده‌ها‬ ‫س��فره غذایی را مش��اهده می‌کنند که س��اخته آنتونی‬ ‫میرالده‪ ،‬هنرمند اس��پانیا اس��ت‪ .‬ای��ن هنرمند‪ ،‬تصویری‬ ‫شاعرانه به سفره محصوالت غذایی داده‪ .‬طبقه دوم شامل‬ ‫نمایش��گاه زبان مزه‌هاست که ذهن آشپز اسپانیایی را به‬ ‫تصویر می‌کشد و بازدیدکننده با دیدن آن‪ ،‬هنر‪ ،‬دانش و‬ ‫دس��تور غذاهای خوشمزه را کشف می‌کند‪ .‬غرفه اسپانیا‬ ‫همچنین ش��امل کافه غذاهای آماده و مزه‌ها و رستوران‬ ‫معمولی و رس��تورانی با غذاهایی با کیفیت بس��یار باال و‬ ‫گران‌قیمت است‪ .‬در این فضاها کارگاه آشپزی‪ ،‬کنسرت‪،‬‬ ‫نمایش آشپزی و کنفرانس نیز برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹آرژانتین هم آماده شد‬ ‫مس��ئوالن پاوی��ون آرژانتین هفته گذش��ته اثر هنری‬ ‫خودش��ان را در «پاالزو سن مارتین» بوینس‌آیرس‪ ،‬کاخ‬ ‫صدارت اعظمی‪ ،‬معرفی کردند‪ .‬در این مراس��م دبیر امور‬ ‫خارج��ه آرژانتین و دبی��ر دوم وزارت امورخارجه ایتالیا‪،‬‬ ‫ش��رکت داشتند‪ .‬در این برنامه‪ ،‬نایب کمیسر ژنرال غرفه‬ ‫آرژانتین‪ ،‬از ش��رکت‌های آرژانتینی عالقه‌مند و فعال در‬ ‫بخش غذا و نوش��یدنی دعوت کرد محصوالت خود را در‬ ‫اکسپو به نمایش بگذارند و از فرصت‌های تجاری در طول‬ ‫اکسپو استفاده کنند‪.‬‬ ‫پاوی��ون ‪ 1900‬مت��ر مربع��ی آرژانتین‪ ،‬مرکز توس��عه‬ ‫تجارت‪ ،‬گردشگری و فرهنگ برای بازدیدکننده‌ها خواهد‬ ‫بود و مردم با دیدن این غرفه‪ ،‬ویژگی این کش��ور و تنوع‬ ‫در آن را کش��ف خواهند کرد‪ .‬در این غرفه‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫بازرگانی‪ ،‬مقامات منطقه و موسس��ه‌ها می‌توانند غذاهای‬ ‫محلی و نوش��یدنی‌های این کش��ور را بچش��ند و مراسم‬ ‫فرهنگی برگ��زار کنند‪ .‬همچنین در ای��ن غرفه‪ ،‬مناطق‬ ‫جذاب گردشگری آرژانتین معرفی می‌شود و مکانی است‬ ‫برای برگزاری جلسه‌های بازرگانی‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫دالیل فرسودگی ماشین‌آالت معدنی را بررسی‌می‌کند‬ ‫‪27‬‬ ‫عبور ماشین‌آالت معدنی از بزرگراه مذاکرات هسته‌ای‬ ‫کتای�ون ملکی‪-‬گ�روه مع�دن‪ :‬تامین‬ ‫قطعات مورد نیاز برای بازسازی ماشین‌آالت‬ ‫معدنی در س��ال‌های اخیر ک��ه تحریم‌ها با‬ ‫تمام قدرت بر علیه کش��ور وضع شدند‪ ،‬به‬ ‫س��ختی انجام می‌شود و این در حالی است‬ ‫که بخش عمده‌ای از ماش��ین‌آالت معدنی‬ ‫فرس��وده و نیازمند بازسازی هستند‪ .‬اما در‬ ‫کنار این مش��کالت روند مثب��ت مذاکرات‬ ‫هسته‌ای می‌تواند روزنه امیدی برای بخش‬ ‫معدن باش��د تا با انجام توافقات هس��ته‌ای‬ ‫شرکت‌های بزرگ ماش��ین‌آالت معدنی به‬ ‫س��راغ بخش مع��دن ایران بیاین��د‪ .‬فعاالن‬ ‫بخش معدن معتقدند که توافقات هسته‌ای‬ ‫نقش پررنگی در ورود فناوری‪‌،‬ماشین‌آالت‬ ‫و‪ ...‬به بخش معدن ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری‌های جدید برای دس�تیابی‬ ‫به بازارهای مطلوب‬ ‫نایب‌ریی��س خان��ه‬ ‫مع��دن ای��ران در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫تامی��ن‬ ‫درب��اره‬ ‫ماشین‌آالت معدن در‬ ‫زمان تحریم‌ها‌‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬هرچند تامین‬ ‫ماش��ین‌آالت تحت تاثیر تحریم‌های وضع‬ ‫ش��ده با مش��کالتی همراه بود اما به‌صورت‬ ‫مس��تقیم اثر منفی ب��ر فعالیت‌های بخش‬ ‫مع��دن نداش��ت‪ ،‬زیرا تجهی��زات به‌صورت‬ ‫غیرمستقیم و به‌وس��یله واسطه وارد کشور‬ ‫می‌ش��د و تنها موضوع افزایش هزینه‌های‬ ‫خری��د ب��ود‪ .‬البت��ه در این می��ان واردات‬ ‫ماش��ین‌آالت بزرگ با کمی مش��کل انجام‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرامن گفت‪ :‬موضوع مهم در‬ ‫تامین ماش��ین‌آالت معدنی‪ ،‬تامین قطعات‬ ‫و تجهی��زات پس از خرید اس��ت‪ .‬ما در ‪ 6‬و‬ ‫‪ 7‬س��ال گذش��ته معادن بزرگ کشور را به‬ ‫ماش��ین‌آالتی با ظرفیت ب��اال مجهز کردیم‬ ‫اما نتوانس��تیم خدمات پس از فروش را در‬ ‫این بخش داش��ته باشیم‪ .‬البته پس از رفع‬ ‫تحریم‌ه��ا می‌توان به ایجاد نمایندگی‌ها در‬ ‫کشور خوش‌بین بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در زم��ان وضع تحریم‌ها‬ ‫علیه کش��ور ب��رای تامی��ن نیازهای بخش‬ ‫مع��دن مجبور ب��ه واردات ماش��ین‌آالت از‬ ‫روس��یه و چین بودیم‪ .‬بدون ش��ک با رفع‬ ‫تحریم‌ها می‌توان ماش��ین‌آالت معدنی را از‬ ‫کشورهای اروپایی وارد کنیم‪.‬‬ ‫بهرام��ن با بیان این موضوع که مهم‌ترین‬ ‫موضوع تامین ماش��ین‌آالت ب��رای فرآوری‬ ‫محصوالت معدنی است‪ ،‬افزود‪ :‬در فرآوری‬ ‫محص��والت معدن��ی نیازمند اس��تفاده از‬ ‫فناوری‌های جدید هس��تیم‪ .‬با اس��تفاده از‬ ‫فناوری‌های جدی��د می‌توانیم ارزش‌افزوده‬ ‫باالیی در بخش معدن ایجاد کنیم‪ .‬متاسفانه‬ ‫ما در این بخ��ش به‌دلیل تحریم‌های وضع‬ ‫شده با محرومیت مواجه بودیم‪ .‬بدون شک‬ ‫ب��ا در اختیار داش��تن فناوری‌ه��ای جدید‬ ‫پس از رفع مش��کالت سیاس��ی بین‌المللی‬ ‫می‌توانی��م بازاره��ای مطلوبی را به دس��ت‬ ‫آوریم‪ .‬البته برای واردات فناوری‌های جدید‬ ‫در بخش ف��رآوری نیازمند ضمانتنامه‌های‬ ‫بانکی هستیم‪ .‬از س��ویی دیگر ایمیدرو نیز‬ ‫می‌تواند پس از رفع تحریم کمک بزرگی به‬ ‫مجهز شدن بخش معدن کند‪.‬‬ ‫نایب‌ریی��س خانه مع��دن ای��ران درباره‬ ‫بازار سنگ‌آهن وارداتي چين‬ ‫صعودي شد‬ ‫با وجود تضعيف دوباره بازار س��نگ‌آهن داخلي چين‪ ،‬اعالم‬ ‫اخب��اري اميدوارکنن��ده درباره مصرف فوالد اين کش��ور‪ ،‬بازار‬ ‫وارداتي سنگ‌آهن را دوباره فعال کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش معدن‪ 24‬ب��ه نق��ل از يومتال‪ ،‬در ش��رق چين‬ ‫قيمت‌ه��اي س��نگ‌آهن داخلي ش��اهد عقب نش��يني بوده و‬ ‫برخي معدنداران جنوب چين نيز پيشنهادات خريد را محدود‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫قيمت سنگ‌آهن فاين با عيار ‪ 61/5‬درصد در بندر کينگدائو‬ ‫‪ 430‬يوان بوده و کنس��انتره ‪ 66‬درصد در بندر تانگشان‪610،‬‬ ‫يوان معامله مي‌شود‪.‬‬ ‫اين گزارش مي‌افزايد‪ ،‬در تانگشان شمش فوالدي به ‪2040‬‬ ‫يوان رسيده و حتي برخي کارخانه ها پيشنهادات ‪ 2050‬يوان‬ ‫نيز داش��تند و ميلگرد ني��ز ‪ 2505‬يوان مورد دادوس��تد قرار‬ ‫مي‌گرفت‪ .‬دليل رشد نرخ‌ها و افزايش هرچند محدود معامالت‪،‬‬ ‫توسعه زيرساخت‌هاي چين بوده است‪.‬‬ ‫چي��ن ب��ه گس��ترش و س��رمايه‌گذاري در حوزه مس��کن و‬ ‫مس��تغالت به چشم موتور محرک توس��عه صنعت فوالد نگاه‬ ‫مي‌کن��د اما اين نکته را نيز نباي��د فراموش کرد که اين موتور‬ ‫محرک نمي‌تواند در س��ال‌هاي آینده ادامه يابد و به‌طور قطع‬ ‫جايگزيني براي اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها پيدا خواهد شد‪.‬‬ ‫عالوه بر اين‪ ،‬به اعتقاد کارشناس��ان داخلي چين‪ ،‬پروژه‌هاي‬ ‫جديد راه‌آهن چين که تعداد آنها به ‪ 8‬مورد مي‌رس��د مي‌تواند‬ ‫سبب افزايش مصرف فوالد در سال ‪ 2015‬م شود‪.‬‬ ‫انجمن آهن و فوالد چين‪ ،‬قيمت فوالد را در دوره‌هاي آينده‬ ‫ثابت پيش‌بيني کرده چراکه موجودي فوالد در شهرهاي اصلي‬ ‫چين در مقايس��ه با مدت مشابه سال‌های قبل‪ ،‬کمتر بوده که‬ ‫همين موضوع اجازه رشد قيمت را در کوتاه‌مدت به فوالد داد‪.‬‬ ‫موسس��ه پالتز نيز بهاي س��نگ‌آهن ‪ 62‬درصد را در شمال‬ ‫چين‪ 58 ،‬دالر و ‪ 50‬سنت اعالم کرده است‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت‪ ،‬در روزهاي پاياني هفته گذشته‪ 79 ،‬هزار تن‬ ‫س��نگ‌آهن فاين ‪ 64/98‬درصد براي تحوي��ل در ‪ 4‬مارس در‬ ‫سنگاپور‪ 65 ،‬دالر فروخته شد‪.‬‬ ‫همکاری با شرکت‌های بزرگ ماشین‌آالت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ح��ال حاضر با روند مثبت‬ ‫مذاک��رات هس��ته‌ای ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫ماش��ین‌آالت تمایل زیادی ب��رای ورود به‬ ‫ناصر عابدیان‪:‬‬ ‫در حال حاضر بخش‬ ‫عمده‌ای از ماشین‌آالت‬ ‫معدنی کشور فرسوده‬ ‫و قدیمی است که‬ ‫نیازمند بازسازی‬ ‫هستند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫رفع تحریم‌ها در‬ ‫ورود قطعات مورد‬ ‫نیاز موثر خواهد‬ ‫بود‬ ‫ایران دارن��د‪ .‬با توجه به اینکه بخش معدن‬ ‫ایران نس��بت به س��ایر کش��ورهای معدنی‬ ‫جوان‌تر اس��ت‪ ،‬در نتیجه س��رمایه‌گذاران‬ ‫تمای��ل بیش��تری ب��رای حض��ور در ایران‬ ‫دارند‪ .‬از سویی دیگر س��رمایه‌گذار با ورود‬ ‫خود ب��ه بخش مع��دن فناوری‌های جدید‬ ‫را وارد بخ��ش مع��دن می‌کن��د‪ .‬در واقع با‬ ‫ورود س��رمایه‌گذاران به بخش معدن ایران‪،‬‬ ‫معدنکاری به عمق می‌رود‪.‬‬ ‫به گفته بهرامن‪ ،‬حض��ور در کنفرانس‌ها‬ ‫و نشس��ت‌های بین‌المللی نی��ز می‌تواند در‬ ‫ج��ذب س��رمایه‌گذار و به دنب��ال آن ورود‬ ‫سرمایه‌گذار موثر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹گرانی در پی افزایش قیمت دالر‬ ‫عضو کمیته اکتشاف‬ ‫خانه معدن ایران نیز‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫تامی��ن‬ ‫درب��اره‬ ‫ماشین‌آالت معدنی‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬ماش��ین‌آالت معدن��ی در‬ ‫بخش‌ه��ای مختلف ح��وزه معدن همچون‬ ‫اکتش��اف و استخراج و بخش فرآوری مورد‬ ‫استفاده قرار می‌گیرد که در بخش اکتشاف‬ ‫ماش��ین‌های موردنی��از به‌ط��ور عم��ده‬ ‫ماشین‌های حفاری و ماشین‌آالت سنگین‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ناص��ر عابدی��ان گفت‪ :‬در بخ��ش تامین‬ ‫چراغ سبز معدني کوبا‬ ‫به روسيه‬ ‫کوبا به عنوان دومين کش��ور منطقه امري��کاي مرکزي در برخورداري‬ ‫از م��واد معدني و فلزات ب��اارزش‪ ،‬آمادگي خود را براي افزايش همکاري‬ ‫ب��ا روس��يه در اس��تخراج از مع��ادن و اس��تخراج فل��زات گرانبها اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کوبا با پيش��نهاد امضاي قراردادهايي در حوزه تحقيقات زمين‌شناسي‬ ‫و فناوري در شرايط خطرناک با روسيه اعالم کرد که مي‌تواند استخراج‬ ‫موادي چون تنگستن‪ ،‬ميکا و کائولن را در اين کشور آغاز کند‪.‬‬ ‫کوبا که به جزيره «پينو» (نام گونه‌اي درخت) معروف است‪ ،‬به عنوان‬ ‫دومين کش��ور در منطقه امريکاي مرکزي به ش��مار م��ي‌رود که داراي‬ ‫معادني با مواد معدني و فلزات گرانبها است و تضمين خوبي براي توسعه‬ ‫اقتصادي اين کشور نيز محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫دولت کوب��ا در اين‌باره اعالم کرد که پيش‌بيني مي‌ش��ود در روزهاي‬ ‫آین��ده با ش��رکت‌هاي روس��ي بر س��ر اس��تخراج از مع��دن مس آهن‬ ‫«منت��ووا» واقع در اس��تان «پينار دل ريو» ني��ز قراردادهايی را به امضا‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫از اه��داف ديگ��ر توافقنامه‌هاي مذک��ور مي‌توان به اس��تخراج فلزاتي‬ ‫ازجمل��ه ط�لا‪ ،‬نقره‪ ،‬مس‪ ،‬س��رب و روي و همچنين س��اير م��واد خام‬ ‫م��ورد ني��از در مناطقي چون «س��يگو د آويال»‪« ،‬کاماگ��واي»‪« ،‬الس‬ ‫تون��اس و اولگي��ن»‪« ،‬س��اگوآ باراک��وآ» و «س��يرا مائس��ترا» اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت کوبايي «ژئومینرا اس آ» به منظور همکاري با س��رمايه‌داران‬ ‫خارج��ي در س��ال ‪1993‬م در اين کش��ور تش��کيل و متعهد ش��د در‬ ‫اي��ن زمينه پس از انجام تحقيقات گس��ترده در حوزه زمين‌شناس��ي و‬ ‫ميادين قابل بهره‌برداري در کش��ور اطالعات به‌دست آمده را در اختيار‬ ‫شرکت‌هاي ديگر قرار دهد‪.‬‬ ‫ماشین‌آالت س��نگین معدنکاران با مشکل‬ ‫گرانی مواجه هستند‪ ،‬در نتیجه تامین برخی‬ ‫ماش��ین‌های معدنی برای بخش خصوصی‬ ‫بس��یار دش��وار اس��ت‪ .‬تامین ماشین‌آالت‬ ‫معدنی ارتباط مس��تقیمی ب��ا قیمت دالر‬ ‫دارد‪ ،‬از سویی دیگر تحریم‌های وضع شده‬ ‫نیز ارتباط تنگاتنگی با قیمت دالر در کشور‬ ‫دارند‪ .‬در نتیجه با وضع تحریم‌ها علیه ایران‬ ‫و افزایش قیمت دالر‪ ،‬تامین ماش��ین‌آالت‬ ‫برای بخش معدن دشوار شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ص��ورت تواف��ق در‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای بدون شک قیمت دالر‬ ‫نس��بت به نرخ کنونی کاهش خواهد یافت‬ ‫و ارزش ری��ال باال می‌رود‪ ،‬در نتیجه قیمت‬ ‫ماش��ین‌آالت نیز کاهش می‌یابد‪ .‬این موارد‬ ‫در بخ��ش فرآوری محص��والت معدنی نیز‬ ‫قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته عابدی��ان‪ ،‬تدبیر دول��ت باید به‬ ‫گونه‌ای باش��د که کمک قاب��ل توجهی به‬ ‫بخش معدن ش��ده و صاحب��ان صنایع در‬ ‫بحث تامین ماشین‌آالت معدنی با مشکالت‬ ‫کمتری مواجه باشند‪.‬‬ ‫وی درب��اره فض��ای پ��س از تحریم‌ها و‬ ‫همکاری با شرکت‌های ماشین‌آالت معروف‬ ‫دنیا‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬زمانی ک��ه تحریم‌ها از‬ ‫فضای اقتصادی کش��ور برداش��ته شود‪ ،‬در‬ ‫نتیجه ارتباط اقتص��ادی و اجتماعی ایران‬ ‫با کش��ور‌های دیگ��ر از جمله کش��ورهای‬ ‫اروپایی بیشتر خواهد شد‪ .‬این موضوع تاثیر‬ ‫بسیاری در روان‌س��ازی دادوستد‌ها خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫عابدیان ادام��ه داد‪ :‬در حال حاضر بخش‬ ‫عم��ده‌ای از ماش��ین‌آالت معدنی کش��ور‬ ‫فرسوده و قدیمی بوده که نیازمند بازسازی‬ ‫هس��تند‪ ،‬در نتیجه رف��ع تحریم‌ها در ورود‬ ‫قطعات موردنیاز موثر خواهد بود‪ .‬از سویی‬ ‫دیگر با توجه به اینکه همکاری با کشورهای‬ ‫دیگر در تامین قطعات ماش��ین‌آالت موثر‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ورود دان��ش الزم برای س��اخت‬ ‫فناوری‌ها نیز موثر است‪ .‬در واقع با گذشت‬ ‫زمان و ورود ماشین‌آالت می‌توانیم سازنده‬ ‫ماشین‌آالت باشیم‪.‬‬ ‫ريوتينتو براي سازماندهي جديد‬ ‫از نيروي انساني خود مي‌کاهد‬ ‫س��ام والش‪ ،‬مديرعامل ش��رکت بزرگ معدني ريوتينتو که از سال‬ ‫‪2012‬م عه��ده‌دار اين س��مت ب��وده‪ ،‬اعالم ک��رده ک��ه در نظر دارد‬ ‫اساس��ي‌ترين تغيير س��اختار داخل��ي را در اين ش��رکت انجام دهد و‬ ‫بر همين اس��اس صدها نيروي انس��اني خود را در معادن زغال‌سنگ‬ ‫و س��نگ‌آهن در اس��تراليا و سراس��ر جهان اخراج مي‌کند‪ .‬به گزارش‬ ‫معدن‪ 24‬به نقل از ماينينگ‪ ،‬اين تصميم‌گيري زماني اتخاذ ش��د که‬ ‫ش��رکت اعالم کرد‪ 10 ،‬درصد از درآمد س��االنه‌اش کم شده و در نظر‬ ‫دارد از طري��ق بيع متقابل‪ 2 ،‬ميليارد دالر س��هام را به‌صورت نقد به‬ ‫سرمايه‌گذاران بازپرداخت کند‪.‬‬ ‫پس از آن ريوتينتو اعالم کرد که اين اقدام س��بب کاهش بيش��تر‬ ‫هزينه‌ها ش��ده و زيان يا خس��ارت ناش��ي از رکود ي��ا کاهش قيمت‬ ‫کااله��ا را جبران خواهد ک��رد‪ .‬اين برنامه زماني آغاز ش��د که قيمت‬ ‫س��نگ‌آهن در هفت��ه گذش��ته ب��ه زي��ر ‪ 60‬دالر در هر ت��ن کاهش‬ ‫پيدا کرد‪.‬‬ ‫قيمت س��نگ‌آهن در جهان رو به کاهش اس��ت ب��ه طوري که هر‬ ‫تن س��نگ‌آهن با عي��ار ‪ 62‬درصد تحويلي به بن��در تيانجين چين با‬ ‫لو‌نقل و بيمه در روز دوش��نبه ب��ه ‪ 58/58‬دالر در هر تن‬ ‫هزين��ه ح ‌‬ ‫رسيد‪.‬‬ ‫اي��ن ش��رکت به‌تازگي اع�لام کرده ک��ه در نظ��ر دارد بخش‌هاي‬ ‫م��س و زغال‌س��نگ را ادغ��ام و زمينه‌ه��اي فعالي��ت ش��رکت را به‬ ‫‪ 4‬گ��روه اصل��ي الماس‪ ،‬کاني‌ه��ا‪ ،‬آلوميني��وم و س��نگ‌آهن کاهش‬ ‫بو‌کار است تا انعطاف‌پذيري‬ ‫دهد‪.‬والش مي‌گويد‪ :‬هدف من تقويت کس ‌‬ ‫در اين بخش‪ ،‬تضمين شود‪ .‬ما بايد سريع‌تر از خود واکنش نشان داده‬ ‫و بوروکرس��ي را ح��ذف کنيم ت��ا توان رقابتي خ��ود را حفظ و منافع‬ ‫سهامداران خود را تامين کنیم‪.‬‬ ‫کاهش توليد فوالد در اوکراين‬ ‫در دو ماه نخست سال جاري ميالدي توليد فوالد‬ ‫در اوکراين تحت تاثير درگيري‌هاي داخلي در نقاط‬ ‫ش��رقي‪ ،‬در مقايس��ه با مدت مشابه س��ال ‪٢٠١٤‬م‬ ‫حدود ‪٢٩‬درصد افت داش��ته و به ‪ ٣‬ميليون و ‪٤٦٠‬‬ ‫ه��زار تن رس��يد‪.‬علت اصلي اين کاه��ش در توليد‬ ‫توقف فعاليت چند کارخانه اصلي مناطق ش��رقي به‬ ‫دليل درگيري‌هاي نيروهاي دولتي با جدايي‌طلبان‬ ‫بوده است‪ .‬توليد چدن ‪ ٣١‬درصد و توليد محصوالت‬ ‫فوالدي ‪ ٣٠‬درصد افت داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش رويترز‪ ،‬در س��ال ‪٢٠١٤‬م فوالدسازان‬ ‫اوکراين��ي توليد س��االنه ف��والد را ‪ ١٧‬درصد پايين‬ ‫آورده و به ‪ ٢٧‬ميليون و ‪ ١٦٠‬هزار تن رساندند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اصالح تعرفه‬ ‫واردات فوالد‬ ‫اقدام شايسته دولت‬ ‫احمد دنيانور‬ ‫مديرعامل فوالد جنوب‬ ‫اص�لاح تعرفه‌هاي فوالد ازس��وي دول��ت در آخرين‬ ‫ماه‌هاي سال ‪ 93‬را مي‌توان اقدامي به‌جا براي حمايت‬ ‫از توليدکنن��دگان فوالد دانس��ت که اين اق��دام تاثير‬ ‫مثبتي براي بازار فوالد به دنبال دارد‪.‬‬ ‫اصالح تعرفه‌ه��اي واردات فوالد موضوعي با اهميت‬ ‫بسيار باال بوده و به عنوان ابزاري حکومتي براي کنترل‬ ‫ب��ازار محس��وب مي‌ش��ود‪ .‬هرچند اص�لاح تعرفه‌هاي‬ ‫ف��والدي دير هن��گام و‪ 30‬درص��د کمتر از خواس��ته‬ ‫توليدکنن��دگان فوالد کش��ور بود‪ ،‬اما ب��ه خودي خود‬ ‫اقدامی شايس��ته از س��وي دولت اس��ت که درپي آن‬ ‫کنترل بيش��تري بر اجراي آن مي‌طلبد‪ .‬درواقع کنترل‬ ‫بر نحوه اج��را نيز همچون اصالح تعرف��ه اقدامي مهم‬ ‫تلقي مي‌ش��ود‪ .‬اجراي چني��ن موضوعي مي‌تواند تاثير‬ ‫خوب��ي در ب��ازار به‌ويژه بازار فوالدخام و ش��مش را به‬ ‫دنبال داش��ته باش��د و مي‌تواند کمي به بازار بي‌رونق‬ ‫اين روزهاي صنعت فوالد جان دهد‪ .‬البته نمي‌توان در‬ ‫سال‌جاري انتظار تاثيري بر بازار را داشته باشيم چراکه‬ ‫بازرگان��ان برنامه‌ريزي خود را براي س��ال جديد انجام‬ ‫داده و در نتيج��ه بايد منتظر هرگونه تاثيرپذيري بازار‬ ‫از مصوبه تعرفه واردات فوالد در سال جديد باشيم‪.‬‬ ‫در کنار دامپينگ چين در بازار فوالد انتظار مي‌رفت‬ ‫محصوالت توليدي در روسيه نيز به سوي ايران سرازير‬ ‫ش��ود‪ .‬با توجه به اين دو پيش ف��رض اعمال تعرفه از‬ ‫ورود بي‌روي��ه ف��والد و محصوالت فوالدي به کش��ور‬ ‫جلوگي��ري مي‌کند‪ .‬البته بايد اين نکته را ياد آور ش��د‬ ‫که وضع تعرفه‌هاي واردات يک استاندارد است و نبايد‬ ‫خطر دامپينگ را به دس��ت فراموش��ي سپرد‪ .‬امروز به‬ ‫دليل امنيت موجود در بازار فوالد خاورميانه دامپينگ‬ ‫چين و روس��يه هر لحظه پيش‌بيني مي‌شود در نتيجه‬ ‫بايد اين خطر را در نظر داشت تا بتوان با خسارت‌هاي‬ ‫حاصل از آن برخورد کرد‪.‬‬ ‫اخبار بین‌الملل‬ ‫صادرات بيش از ‪ 17‬ميليون تن‬ ‫سيمان و کلينکر‬ ‫دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان ايران‬ ‫گف��ت‪ :‬ط��ي ‪ 11‬ماهه منته��ي به بهمن امس��ال‪17 ،‬‬ ‫ميلي��ون و ‪ 568‬ه��زار و ‪ 436‬تن س��يمان به خارج از‬ ‫کشور صادر شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا؛ عبدالرضا ش��يخان ب��ا اعالم اين‬ ‫خبر؛ اف��زود‪ :‬از کل ص��ادرات س��يمان و کلينکر طي‬ ‫‪11‬ماه گذش��ته‪ 11 ،‬ميليون و ‪ 829‬هزار و ‪ 972‬تن به‬ ‫س��يمان و ‪ 5‬ميليون و ‪ 741‬هزار و ‪ 150‬تن به کلينکر‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان افزود‪:‬‬ ‫سيمان توزيع‌شده به جامعه مصرف داخلي در ‪ 11‬ماه‬ ‫گذش��ته بيش از ‪ 49‬ميلي��ون و ‪ 124‬هزار و ‪ 93‬تن و‬ ‫تحويل آن در بهمن ماه امسال بالغ بر ‪ 4‬ميليون و ‪861‬‬ ‫هزار و ‪ 782‬تن بوده است‪.‬‬ ‫معادن پرهزينه استراليايي‬ ‫در خطر تعطيلي‬ ‫اگ��ر روند نزولي قيمت س��نگ‌آهن ادامه يابد معادن‬ ‫پرهزينه غرب اس��تراليا مجبور مي‌ش��وند کار را از ماه‬ ‫جوالي تعطيل کنند‪.‬‬ ‫قيمت سنگ‌آهن به کمتر از ‪ ٦٠‬دالر رسيده که از ماه‬ ‫ي س��ال ‪ ٢٠٠٩‬که سيستم شاخص قيمت بر اساس‬ ‫م‌‬ ‫قيمت‌هاي روزانه راه‌اندازي ش��د بي‌س��ابقه بوده است‪.‬‬ ‫تحليلگران بعيد مي‌دانند قيمت س��نگ‌آهن به زودي‬ ‫بهتر ش��ود از اي��ن‌رو اين روند به ش��رکت‌هاي معدني‬ ‫کوچک که هزينه توليد باالتري دارند ضرر جدي وارد‬ ‫مي‌کند و چه‌بسا مجبور شوند دست از فعاليت بردارند‬ ‫و شايد نتوانند بيشتر از ماه جوالي دوام بياورند‪.‬‬ ‫بازار ورق آسيا در سکوت‬ ‫قيمت ورق گرم صادراتي در آسيا به تازگی در ثبات‬ ‫بوده است‪ .‬کارخانه‌ها قيمت پيشنهادي را باال برده‌اند‬ ‫ولي تقاضا کم اس��ت و جو بازار ب��ه دليل افت قيمت‬ ‫سنگ‌آهن منفي است‪.‬‬ ‫متوس��ط قيم��ت ورق گ��رم صادرات��ي ضخامت ‪٣‬‬ ‫ميلي‌متر چين ‪ ٣٧٠‬تا ‪ ٣٨٠‬دالر هر تن فوب است که‬ ‫نسبت به هفته قبل تغييري نداشته است‪ .‬البته برخي‬ ‫از کارخانه‌هاي چين��ي قيمت را به ‪ ٣٩٠‬تا ‪ ٣٩٥‬دالر‬ ‫هر تن فوب افزايش داده‌اند‪.‬‬ ‫خريدارها منتظ��ر تداوم افت قيمت‌ها هس��تند از‬ ‫اي��ن رو معامله چندان��ي انجام نداده‌ان��د‪ .‬رکود بازار‬ ‫س��نگ‌آهن و بيلت نيز جو بازار ورق را منفي‌تر کرده‬ ‫از اي��ن رو برخي از فعاالن بازار اميدي ندارند تا پايان‬ ‫ماه مارس قيمت محص��والت فوالدي بهبود چنداني‬ ‫داشته باشد‪.‬‬
‫تازه‌های معدنی‬ ‫کاهش هزينه اکتشافات‬ ‫کشتن آينده بخش معدن‬ ‫زمين‌شناس��ان کاناداي��ي مي‌گوين��د‪ :‬کاه��ش‬ ‫هزينه‌هاي ش��رکت‌هاي معدن��ي از طريق کاهش‬ ‫بيش��تر هزينه‌هاي اکتش��افات‪ ،‬آينده شرکت‌هاي‬ ‫معدني را ب ‌ه مخاطره خواهد انداخت و در بلندمدت‬ ‫س��بب ضرر خواهد ش��د‪ .‬به گزارش کيتک��و‪ ،‬آنها‬ ‫مي‌گويند‪ :‬اکتش��اف را فداي توليد کردن‪ ،‬کش��تن‬ ‫آين��ده صنعت معدن اس��ت‪ .‬بايد هش��دار داد که‬ ‫در حقيق��ت ش��رکت‌هاي معدني پ��س از توليد به‬ ‫اکتش��اف روي نمي‌آورن��د‪ .‬آنان ه��ر اونس طاليي‬ ‫را ک��ه اس��تخراج مي‌کنند باي��د جايگزين کنند يا‬ ‫به قول مع��روف هر درختي را ک��ه از بين مي‌برند‬ ‫باي��د جايگزين آن را بکارند‪ .‬ب��ه عنوان مثال توليد‬ ‫ساالنه طال حدود ‪ 90‬ميليون اونس است که حدود‬ ‫‪ 2‬درصد طالي استخراج نشده در روي زمين است‪.‬‬ ‫پي��دا کردن يا پيدا نکردن ط�لاي جديد براي يک‬ ‫تاجر مهم نيس��ت اما براي شرکت‌هاي معدني مهم‬ ‫است چون هر دو حرفه با استخراج آن به حساسيت‬ ‫خود ادامه خواهند داد‪ ،‬در غيراين صورت هر دو از‬ ‫بين خواهند رفت‪.‬‬ ‫ظرفيت‌هاي معدني ايالم‬ ‫قوي نيست‬ ‫به گزارش ايسنا‪ ،‬مهندس «ياراهلل نصيري» اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ظرفيت معدني اس��تان ايالم قوي نيست و در‬ ‫زمينه ظرفي��ت معدن جزو اس��تان‌هاي معدن‌خيز‬ ‫کش��ور به‌ش��مار نمي‌آيد‪ .‬وي با بيان اينکه اس��تان‬ ‫ايالم مس��احت کوچک��ي دارد و نزديک به ‪ 20‬هزار‬ ‫کيلومترمربع از خاک کشور را شامل مي‌شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نهش��ته‌هاي جوان اس��تان مربوط ب��ه اواخر دوران‬ ‫دوم ت��ا چهارم زمين‌شناس��ي اس��ت و در کل فاقد‬ ‫فاز فلزي و کاني‌هاي فلزي اس��ت‪ .‬رييس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اضافه کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به مطالعات انجام شده در گذشته و توجه به ساختار‬ ‫زمين‌شناس��ي استان کاني‌هايي از جمله مس و طال‬ ‫در استان وجود دارد که به صورت مطلق داراي عيار‬ ‫و ظرفيت اقتصادي نيستند‪ .‬نصيري با اشاره به اينکه‬ ‫کاني‌هاي ما در حد عيار معدن نيستند‪ ،‬تصريح کرد‪:‬‬ ‫معادن قير طبيعي در دهلران جزو آثار طبيعي ملي‬ ‫است و ما اجازه بهره‌برداري آنها را نداريم‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در آينده نه‌چندان دور در صنایع معدنی‬ ‫انرژي‌هاي طبيعي جايگزين سوخت‌هاي فسيلي مي‌شوند‬ ‫نرگ�س قيصري ‪ -‬گ�روه معدن‪ :‬اس��تفاده از منابع‬ ‫طبيعي همچون آب و باد و خورشيد براي توليد انرژي از‬ ‫سال‌هاي قبل مورد توجه کشورهاي پيشرفته و صنعتي‬ ‫قرار گرفته و امروزه ش��اهد توليد انرژي از اين منابع و‬ ‫اس��تفاده از آن حتي در صنايع معدني هس��تيم‪ .‬اتمام‬ ‫منابع يک سرنوش��ت محتوم براي سوخت‌هاي فسيلي‬ ‫است که به‌دليل استفاده روزافزون بشر از منابع طبيعي‬ ‫در آينده نه‌چندان دور رخ خواهد داد‪ .‬بنابراين استفاده‬ ‫و جايگزين کردن انرژي‌هاي نوين به جاي سوخت‌هاي‬ ‫فس��يلي‪ ،‬يک راه‌حل غيرقابل گريز براي تامين سوخت‬ ‫صنايع به‌ويژه صنايع معدني به‌شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹سوخت دوم در کنار سوخت اصلي‬ ‫صنايع معدني مانند سيمان‪ ،‬آلومينيوم‪ ،‬فوالد و مس‬ ‫انرژي بسياري مصرف مي‌کنند و جزو صنايعي محسوب‬ ‫مي‌ش��وند که کارشناسان نس��بت به تغيير سوخت آن‬ ‫تاکيد دارند‪.‬‬ ‫ن��ادر غفاري‪ ،‬معاون فني انجمن‬ ‫توليدکنن��دگان س��يمان درباره‬ ‫جايگزين��ي انرژي‌ه��اي نوين به‬ ‫ج��اي س��وخت‌هاي فس��يلي به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬موضوع جايگزين‬ ‫کردن انرژي در صنايع مختلف معدني همچون سيمان‬ ‫مدتي است که مورد بررسي قرار گرفته و طرح‌هايي نيز‬ ‫در اي��ن زمينه ارائه ش��ده که يکي از آنها اس��تفاده از‬ ‫س��وخت دوم براي توليد محصوالت سيماني است‪ ،‬به‬ ‫اي��ن ترتيب که بعد از گاز و مازوت مورد اس��تفاده قرار‬ ‫گي��رد‪ .‬وي اضاف��ه مي‌کن��د‪ :‬در‌ح��ال حاض��ر در دنيا‬ ‫پروژه‌هاي��ي براي تولي��د انرژي از زباله‌هاي ش��هري يا‬ ‫ضايعات صنعتي وجود دارد که به عنوان س��وخت دوم‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬ام��ا نکته مهمي که درب��اره اين پروژه‌ها‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬پيچيدگي‌هاي فني موجود در آن اس��ت‪.‬‬ ‫همچنين نوعی انرژي تهیه شده است که درحال حاضر‬ ‫به ميزان کافي و مورد نياز صنايع معدني توليد نمي‌شود‬ ‫و به اين ترتيب اطمينان کافي براي بکارگيري اين نوع‬ ‫ان��رژي در توليد محصول وجود ن��دارد‪ ،‬به همين دليل‬ ‫هن��وز به عنوان يک س��وخت اطمينان‌بخش جايگزين‬ ‫نمی‌‌تواند مطرح باش��د‪ ،‬چرا‌که ب��ر کيفيت محصوالت‬ ‫توليدش��ده اثر منفي مي‌گذارد‪ .‬وي در ادامه با اشاره به‬ ‫يکي ديگر از منابعي که مي‌توان با استفاده از آنها انرژي‬ ‫ب��رق مورد ني��از صنايع معدن��ي را توليد ک��رد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به‌تازگي کارشناس��ان متوجه گرمايي که هنگام پخت‬ ‫سيمان توليد شده و پرت مي‌شود‪ ،‬شده‌اند و پي برده‌اند‬ ‫که اين حرارت را به عنوان يک انرژي مي‌توان ذخيره و‬ ‫آن را بازيافت کرد تا با استفاده از آن برق توليد شود و‬ ‫بخشي از انرژي مورد نياز صنايع معدني را تامين کند‪.‬‬ ‫غفاري با اش��اره به اينکه ط��رح توليد برق از بازيافت‬ ‫ضايعات معدني در برخي از کش��ورها انجام ش��ده و به‬ ‫موفقيت رسيده است‪ ،‬افزود‪ :‬در صنعت سيمان مي‌توان‬ ‫با استفاده از روش‌هاي ياد شده در بخش‌هاي حرارتي‪،‬‬ ‫بخشي از انرژي مورد نياز را تامين کرد و به اين ترتيب‬ ‫مي��زان مصرف مازوت و گاز را کاهش داد‪ .‬اما تا اجرايي‬ ‫ش��دن اين انرژي‌ها راه زيادي در پيش اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫س��رمايه‌گذاري زيادي براي راه‌‌اندازي پروژه نياز است‬ ‫که درنهايت روي قيمت تمام‌شده محصول نيز اثر‌گذار‬ ‫کارشناسان آلماني طرح نفلين سينيت سراب را کليد زدند‬ ‫طراح��ي پروژه تولي��د آلوميني��ا از ماده‬ ‫معدني نفلين سينيت با حضور کارشناسان‬ ‫آلماني در شهر سراب در آذربايجان شرقي‬ ‫‌‪ ،‬گروهي از‬ ‫آغاز ش��د‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫کارشناس��ان آلماني طراح پ��روژه با حضور‬ ‫در شهرس��تان س��راب و برگزاري جلس��ه‬ ‫ب��ا مديران ط��رح توليد آلوميني��ا از نفلين‬ ‫س��ينيت‪ ،‬به طور رس��مي عمليات طراحي‬ ‫اين پروژه را آغاز کردند‪ .‬قرارداد «طراحي پايه و انتقال دانش فني»‬ ‫توليد آلومينا از ماده معدني نفلين سينيت دو ماه پيش بين سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازي معادن و صنايع معدني ايران و ش��رکت آلماني‬ ‫اتوتک به امضا رس��يد‪ .‬اين طرح پيش��تر به مدت ‪ 20‬س��ال معطل‬ ‫مان��ده بود اما مديريت ايميدرو در يکس��ال‌ونيم گذش��ته با اولويت‬ ‫قرار دادن طرح نفلين س��ينيت‪ ،‬قرارداد آن‬ ‫را به امضا رس��اند‪ .‬در ‪90‬روز گذشته نيز با‬ ‫انجام تعهدات ايميدرو در پيش‌پرداخت‪ ،‬فاز‬ ‫اجرايي طراحي پروژه توليد آلومينا از نفلين‬ ‫سينيت آغاز شد‪.‬‬ ‫دانش فني و به‌روز اين پروژه يکي از نکات‬ ‫کليدي قرارداد فوق محسوب مي‌شود‪ .‬طرح‬ ‫توليد آلومينا از نفلين سينيت با هدف توليد‬ ‫‪ 200‬ه��زار تن پودر آلومينا که ماده اوليه توليد ش��مش آلومينيوم‬ ‫اس��ت به اجرا درمي‌آيد که قادر اس��ت بخش��ي از نياز کارخانه‌هاي‬ ‫توليد ش��مش آلومينيوم را تامين کند‪ .‬نياز س��االنه کارخانه توليد‬ ‫ش��مش آلومينيوم درحال حاضر س��االنه معادل ‪800‬هزار تن پودر‬ ‫آلومينا است‪.‬‬ ‫گواهي مديريت انرژي توف آلمان براي فوالد خوزستان‬ ‫شرکت فوالد خوزستان موفق به دريافت گواهينامه بين‌المللي‬ ‫ايزو ‪ 50001‬در مديريت انرژي در حوزه صنايع معدني از شرکت‬ ‫«توف نورد» آلمان شد‪.‬‬ ‫درپي يک س��ال و نيم تالش و اج��راي پروژه‌هاي مختلف در‬ ‫زمينه اصالح الگوي مصرف انرژي در صنعت فوالد‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫خوزس��تان براي دريافت گواهينامه اس��تقرار سيس��تم مديريت‬ ‫انرژي ايزو ‪ 50001‬ويرايش ‪ 2011‬به تاييد س��ر مميز ش��خص‬ ‫ثالث نماينده رس��مي ش��رکت توف نورد آلمان صالح تشخيص‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫بدين ترتيب ش��رکت فوالد خوزس��تان به عن��وان بزرگترين‬ ‫عرضه‌کننده ش��مش فوالد و نخس��تين فوالدس��از بزرگ کشور‬ ‫و نخس��تين بن��گاه اقتصادي در اس��تان خوزس��تان گواهينامه‬ ‫بين‌المللي ايزو ‪ 50001‬را در زمينه اس��تقرار سيس��تم مديريت‬ ‫انرژي دريافت کرد‪.‬‬ ‫فعاليت‌هاي بسيار گسترده و مثبتي از سال گذشته در شرکت‬ ‫فوالد خوزس��تان انجام ش��ده که بيانگر تعهد مديريت شرکت و‬ ‫مشارکت موثر کارکنان و متخصصان در توسعه رويکرد انرژي به‬ ‫تمامي فرآيند‌ها و فعاليت‌ها است‪.‬‬ ‫چين باالترين انرژي تجديدپذير جهان را مصرف مي‌کند‬ ‫چين بزرگتري��ن مصرف‌کننده انرژي‬ ‫تجديدپذي��ر در جهان اس��ت که به‌طور‬ ‫فزاينده‌اي به س��مت اس��تفاده از منابع‬ ‫انرژي تجديدپذير در حرکت است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مع��دن‪ 24‬ب��ه نق��ل از‬ ‫چايناماينين��گ‪ ،‬ظرفي��ت توليد انرژي‬ ‫تجديدپذي��ر چي��ن ب��ه ‪ 430‬ميلي��ون‬ ‫کيلووات (تا پايان س��ال ‪2014‬م) رسيد‬ ‫که افزون‌بر ‪ 32‬درصد کل ظرفيت برق کشور است‪.‬‬ ‫کارشناسان مي‌گويند‪ ،‬توليد برق از انرژي‌هاي تجديدپذير در‬ ‫سال ‪2014‬م به ‪ 1/2‬تريليون کيلووات ساعت رسيد که افزون‌بر‬ ‫‪ 22‬درصد کل مصرف برق کشور در سال گذشته بود‪.‬‬ ‫چي��ن در‌حال حاض��ر عضو آژان��س بين‌الملل��ي انرژي‌هاي‬ ‫تجديدپذي��ر (‪)IRENA‬اس��ت که معياري ب��راي تالش‌هاي‬ ‫جهان��ي به‌منظور «افزاي��ش دو برابري‬ ‫س��هم انرژي تجديدپذي��ر در جهان تا‬ ‫سال ‪2030‬م» است‪.‬‬ ‫اين کش��ور در نظر دارد ارتباطاتش را‬ ‫در زمینه پروژه‌ه��ا و فناوري در صنايع‬ ‫انرژي تجديدپذير با س��اير کش��ورها و‬ ‫مناطق عضو توسعه و گسترش دهد‪.‬‬ ‫عالوه‌ب��ر اي��ن‪ ،‬چين در تالش اس��ت‬ ‫تا توس��عه انرژي تجديدپذير در کش��ور‌هاي در‌حال توسعه را‬ ‫حمايت کند‪.‬‬ ‫تحليلگ��ران مي‌گويند‪ :‬هزينه‌هاي تولي��د برق چين از طريق‬ ‫انرژي‌هاي تجديدپذير ازجمله انرژي خورشيدي و انرژي بادي‬ ‫درحد چش��مگيري کاهش پيدا کرده که کمک خواهد کرد تا‬ ‫کشور ساختار انرژي خود را در بلندمدت بهبود بخشد‪.‬‬ ‫خواه��د بود‪ .‬وي اضاف��ه کرد‪ :‬براي تولي��د انرژي‌هاي‬ ‫نوين و جايگزين کردن آنها با سوخت‌هاي فسيلي الزم‬ ‫است مطالعات و بررسي‌هاي الزم روي صرفه اقتصادي‬ ‫انرژي‌هاي جايگزين انجام ش��ود و بعد از آن نسبت به‬ ‫جايگزيني آن اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹وفور منابع انرژي در طبيعت‬ ‫س��يداحمد مش��کاني‪ ،‬اس��تاد‬ ‫دانش��گاه معدن ته��ران و مدير‬ ‫گروه «زرنش» درباره استفاده از‬ ‫انرژي‌هاي نوين و کاربرد آنها در‬ ‫معدن و صنايع معدني به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬در طبيعت و زمين منابع فراوان انرژي وجود‬ ‫دارد ک��ه مي‌توان با بهره‌گيري از آنها نس��بت به توليد‬ ‫ان��رژي نوين اقدام کرد‌‪ .‬انرژي گرمايي موجود در زمين‬ ‫يا همان زمين گرمايي‪ ،‬نور خورش��يد و باد و‪ ...‬ازجمله‬ ‫انرژي‌هاي موجود در طبيعت است‪.‬‬ ‫وي به ويژگي‌هاي مثبت منابع انرژي طبيعي اش��اره‬ ‫ک��رد و اف��زود‪ :‬انرژي‌هاي طبيع��ي تجديدپذير و تمام‬ ‫نش��دني هس��تند‪ .‬به عنوان مثال نور خورشيد و انرژي‬ ‫زمي��ن گرمايي همواره وجود داش��ته و مي‌توان با مهار‬ ‫ک��ردن و تبدي��ل آن به انرژي زمينه اس��تفاده از آن را‬ ‫فراهم ک��رد‪ .‬همچنين يکي ديگ��ر از پارامترهاي مهم‬ ‫درباره منابع انرژي سازگار بودن با محيط‌زيست است‪،‬‬ ‫به گونه‌اي که باعث پايداري محيط‌زيس��ت مي‌ش��وند‬ ‫و مانن��د برخ��ي از مناب��ع ان��رژي که باعث ب��ه وجود‬ ‫آمدن مش��کالت زيست‌محيطي مي‌ش��وند‪ ،‬آسيبي به‬ ‫محيط‌زيست وارد نمي‌کنند‪ .‬مش��کاني در ادامه گفت‪:‬‬ ‫از ديگر ويژگي‌ها و ن��کات مثبتي که درباره انرژي‌هاي‬ ‫نوين وجود دارد‪ ،‬بزرگ بودن ميزان ذخاير آنهاست‪ .‬به‬ ‫عن��وان مثال انرژي زمين گرماي��ي مي‌تواند به تنهايي‬ ‫انرژي چندين کشور را تامين کند‪ .‬از سوي ديگر ميزان‬ ‫هزينه‌هايي که براي توليد انرژي از اين منابع می‌شود در‬ ‫صورتي که فناوري‌هاي مورد نياز وجود داشته باشد به‬ ‫مراتب کمتر از هزينه‌هايي است که در ديگر بخش‌هاي‬ ‫توليد انرژي صرف مي‌ش��ود‪ .‬وي افزود‪ :‬در بخش معدن‬ ‫و صنايع معدني امکان اس��تفاده از منابع انرژي طبيعي‬ ‫بن��ا به مح��ل قرارگيري آنه��ا تعيين مي‌ش��ود‪ ،‬به اين‬ ‫ترتيب از معادني که در مناطق گرمس��ير و خشک قرار‬ ‫گرفته‌اند از انرژي خورشيدي و تبديل آن به انرژي برق‬ ‫می‌توان اس��تفاده کرد و به اي��ن ترتيب ديگر نيازي به‬ ‫انتقال انرژي نبوده و با اين روش بخش��ي از هزينه‌هاي‬ ‫توليد کاهش پيدا مي‌کند‪ .‬وي ادامه مي‌دهد‪ :‬به عنوان‬ ‫مث��ال در ایران يک��ي از هزينه‌هايي که در فعاليت‌هاي‬ ‫معدن��ي باعث باالرفتن هزينه انتقال انرژي مي‌ش��ود و‬ ‫روي قيمت تمام‌شده محصول نيز تاثيرگذار خواهد بود‪،‬‬ ‫معادن و صنايع معدني هس��تند که در استان يزد قرار‬ ‫گرفته‌اند که مي‌توانند با اس��تفاده از نور خورشيد يا باد‬ ‫نس��بت به توليد انرژي برق اقدام کرده و به اين ترتيب‬ ‫انرژي نوين را جايگزين س��وخت‌هاي فس��يلي کرده و‬ ‫هزینه‌های مربوط را کاهش دهند‪.‬‬ ‫مشکاني با اشاره به اينکه ذخاير سوخت فسيلي روزي‬ ‫تمام خواهند ش��د افزود‪ :‬در اختيار داشتن دانش فني‬ ‫و سرمايه‌گذاري براي توليد انرژي از منابع طبيعي نياز‬ ‫صنايع و معادن را به انرژي تامين می‌کند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نوبت اول‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی‬ ‫(فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای)‬ ‫(با ارزیابی کیفی)‬ ‫س�ازمان توس�عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان دس��تگاه اجرایی طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و‬ ‫مناطق معدنی در نظر دارد پروژه احداث خط انتقال برق ‪ 132‬کیلوولت به معادن زغال‌س��نگ پروده طبس را طبق ش��رایط مندرج در‬ ‫اسناد مناقصه به صورت عمومی دو مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه مذکور براساس مدارک مندرج در اسناد مناقصه پیش از جلسه بازگشایی پیشنهادات فنی‬ ‫و مالی انجام می‌پذیرد و تنها متقاضیانی که امتیاز ارزیابی کیفی الزم را کسب نمایند‪ ،‬به مراحل بعدی راه خواهند یافت‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‪:‬‬ ‫احداث «خط ‪ 132‬کیلوولت دومداره از پس��ت ‪ 400‬کیلوولت گلش��ن طبس به پست ‪ 132‬کیلوولت زغال‌سنگ پروده» به طول تقریبی‬ ‫‪ 65‬کیلومتر واقع در شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی‬ ‫تاریخ و محل فروش اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ‪ 93/12/24‬لغایت ‪ 93/12/28‬به شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) به‬ ‫آدرس‌های ذیل مراجعه نمایند‪:‬‬ ‫‪ )1‬مشهد‪ ،‬بزرگراه شهید کالنتری‪ ،‬نبش شهید فکوری‪ ،‬جنب بازار سنگ‪ ،‬پالک ‪ ،5‬تلفن ‪051-38717200‬‬ ‫‪ )2‬تهران‪ ،‬بزرگراه کردستان‪ ،‬نبش خیابان ‪ ،27‬پالک ‪ ،2‬طبقه همکف‪ ،‬تلفن ‪021-88011381‬‬ ‫مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫الف) ارائه حواله واریز وجه به مبلغ ‪ 3/000/000‬ریال به حس��اب س��یبا ‪ 0105665197002‬بانک ملی ایران شعبه میدان شریعتی کد‬ ‫‪ 8525‬به نام شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان «منیران»‬ ‫ب) ارائه معرفی‌نامه معتبر‬ ‫مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ ‪ 345/500/000‬ریال‬ ‫مهلت تحویل اسناد مناقصه‪ :‬تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ‪94/1/19‬‬ ‫محل تحویل اس�ناد مناقصه‪ :‬تهران – خیابان طالقانی – نرس��یده به خیابان بهار – پالک ‪ – 154‬طبقه شش��م – دفتر طرح ایجاد‬ ‫زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی – تلفن ‪021-88324004-6‬‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد سپرده یا امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش‪ ،‬سپرده‌های کمتر از میزان مقرر‌‪ ،‬چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهای واصله‬‫پس از موعد مقرر مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ پیشنهاد دهنده می‌بایست حداقل دارای رتبه ‪ 3‬در رشته نیرو و دارای ظرفیت آزاد باشد‪.‬‬‫ پیشنهاد دهنده نمی‌تواند سازنده تجهیزات موضوع مناقصه باشد‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬‫ این آگهی در پایگاه ملی مناقصات به آدرس ‪ http://iets.mporg.ir‬در دسترس می‌باشد‪.‬‬‫م الف‪4531:‬‬
‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫روساي کميسيون‌های سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق‌هاي بازرگاني درخواست کردند‬ ‫‪29‬‬ ‫چرخ‌های صنعت را با ارز ارزان بچرخانیم‬ ‫فرش�ته فريادرس ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬تعديل نرخ س�ود تس�هيالت ارزي‬ ‫بانک�ي را مي‌ت�وان يک�ي از خواس�ته‌هاي اصل�ي توليدکنندگان پس‬ ‫از افزاي�ش ن�رخ ارز عنوان کرد‪ .‬خواس�ته‌اي که بي‌توجه�ي به آن در‬ ‫س�ال‌هاي اخير از يکس�و افزايش معوقات بازپرداخت تسهيالت ارزي‬ ‫را به همراه داش�ته و از س�وي ديگر باعث شده تا تقاضا براي دريافت‬ ‫تسهيالت ارزي از صندوق توسعه ملي کاهش يابد‪ .‬حال پس از گذشت‬ ‫چند سال انتظار‪ ،‬وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از بررسي ‪ 8‬ماهه تعديل‬ ‫ن�رخ ارز در اين وزارتخانه خبر داده و اعلام کرده که اين موضوع در‬ ‫مرحله نهايي شدن است‪ .‬خبر اعالم شده از سوي وزير صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج�ارت را گرچه مي‌توان به معني باز ش�دن يکي از گره‌هاي بخش‬ ‫توليد تعبير ک�رد اما محمدرضا نعمت‌زاده جزئي�ات نحوه تعديل نرخ‬ ‫س�ود تس�هيالت را هنوز اعالم نکرده و با اين شرايط همچنان فعاالن‬ ‫صنعت�ي بايد منتظر اعالم جزئيات و اجرايي ش�دن اين طرح باش�ند‪.‬‬ ‫از اي�ن رو براي بررس�ي و آگاه�ي از چند و چون خبر اعالم ش�ده به‬ ‫گفت‌وگو با دو تن از کارشناسان پرداختيم که در ادامه مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ سود متناسب با نرخ تورم باشد‬ ‫محمدمهدي رييس‌زاده‪ ،‬رييس کميس��يون‬ ‫س��رمايه‌گذاري و تامين مالي ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران در پاس��خ به پرسشي مبني بر اينکه آيا‬ ‫تعديل نرخ س��ود بانکي براي حمايت از توليد‬ ‫که به تازگي از س��وي وزي��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مطرح ش��ده در ش��وراي پول و اعتبار‬ ‫مطرح و به نتيجه‌اي رس��يده است‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬تعديل نرخ س��ود بانک��ي براي حمايت‬ ‫از تولي��د به تازگي از س��وي رييس کل بانک‬ ‫مرکزي نيز اعالم ش��ده که دليل آن اين است‬ ‫که همزمان با کاهش نرخ تورم‪ ،‬فرمول بانکي‬ ‫ايجاب مي‌کند که نرخ س��ود متناسب با تورم‬ ‫و در نهايت ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصد بيش��تر از نرخ تورم‬ ‫باش��د‪ .‬وي با بيان اينکه روش سيستم بانکي‬ ‫در ش��رايط متعارف بدين‌گونه است‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به عضويت وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در شوراي پول و اعتبار‪ ،‬طبيعي است که براي‬ ‫حمايت از توليد چنين پيشنهادي مطرح کند‪.‬‬ ‫چراکه در پايان هر س��ال در جلسات شوراي‬ ‫پول و اعتبار سياس��تگذاري درباره نرخ س��ود‬ ‫بانکي انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعدي�ل ن�رخ س�ود بانک�ي ب�ا روندي‬ ‫ماليم‬ ‫ريي��س‌زاده در ادامه با‬ ‫تاکيد بر اينکه بانک‌ها‬ ‫باي��د به‌دنب��ال جذب‬ ‫س��پرده‌هاي م��ردم‬ ‫باشند‪ ،‬گفت‪ :‬زماني که‬ ‫کاهش ت��ورم رخ مي‌دهد‪ ،‬تعديل نرخ س��ود‬ ‫بانکي باي��د با روندي ماليم انجام ش��ود‪ .‬اين‬ ‫درحالي است که نرخ سود سپرده‌هاي مردمي‬ ‫به‌وي��ژه يک‌س��اله رقمي باالت��ر از ‪ ۲۲‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬از اين‌رو بکارگيري هم��ان منابع براي‬ ‫تامين س��رمايه در گردش بخش‌هاي تجارت‪،‬‬ ‫صنع��ت و مع��دن اندکي اضافه مي‌ش��ود‪ ،‬به‬ ‫همين دليل نرخ س��ود ب��راي بخش صنعت و‬ ‫تولي��د ب��اال خواهد ب��ود‪ .‬رييس کميس��يون‬ ‫س��رمايه‌گذاري و تامين مالي ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران معتقد اس��ت‪ ،‬با توجه به حاش��يه سود‬ ‫اندک بخش‌هاي صنعتي و توليدي‪ ،‬زماني نرخ‬ ‫س��ود بانک‌هاي دولتي و خصوصي باالي ‪۲۷‬‬ ‫درصد اس��ت و همچني��ن با رک��ودي که بر‬ ‫اقتصاد کش��ور حاکم اس��ت‪ ،‬اين نرخ س��ود‬ ‫پاس��خگوي تامين نياز صنعت نيست از اين‌رو‬ ‫الزم است روند تعديل نرخ سود بانکي با شيب‬ ‫ماليم عملي ش��ود؛ يعني از يکس��و نرخ سود‬ ‫س��پرده‌ها کاهش يابد و متناس��ب با آن نرخ‬ ‫سود بانکي به سمت نرخ تورم سوق پيدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش پيش‌روي بانک‌ها‬ ‫ريي��س‌زاده در پاس��خ ب��ه س��وال ديگري‬ ‫مبني‌ب��ر اينکه ب��ا توجه به اينک��ه بانک‌ها از‬ ‫يکسو از پشتوانه مالي خوبي برخوردار نيستند‬ ‫و از س��وي ديگر به دلي��ل بدهي‌هاي معوقي‬ ‫که دارند‪ ،‬آيا توانايي تعديل نرخ س��ود بانکي‬ ‫براي حمايت از تولي��د را دارند يا خير‪ ،‬اظهار‬ ‫‹ ‹اقدامات اصالحي در قانونگذاري‬ ‫ک��رد‪ :‬بانک‌ها در اين زمين��ه با چالش روبه‌رو‬ ‫هس��تند زيرا از يکس��و بحث وصول مطالبات‬ ‫مع��وق را دارند که الزم اس��ت برخورد جدي‬ ‫در اين زمينه انجام ش��ود‪ .‬وي افزود‪ :‬افرادي‬ ‫هستند که رقم‌هاي درشتي از بانک‌ها دريافت‬ ‫کرده‌ان��د اما هن��وز موفق ب��ه بازپرداخت آن‬ ‫نشده‌اند که اين افراد حدود ‪ ۲۰‬درصد منابع و‬ ‫تسهيالت بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫از اين رو باي��د براي باز پس‌گيري مطالبات و‬ ‫کاهش معوقات بانک��ي‪ ،‬اقدامات جدي انجام‬ ‫گي��رد‪ .‬رييس کميس��يون س��رمايه‌گذاري و‬ ‫تامي��ن مالي اتاق بازرگانی ته��ران در ادامه با‬ ‫اش��اره به اليحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قانونگ��ذار در اليحه رف��ع موانع توليد‬ ‫رقابت‌پذي��ر بخش‌هايي ب��راي ارتقاي جايگاه‬ ‫نظ��ام مالي درب��اره بانک‌ه��اي دولتي لحاظ‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬که به تصويب مجلس رس��يد و‬ ‫به ش��وراي نگهبان ارسال ش��د که اين شورا‬ ‫ني��ز در ‪ 15‬بهم��ن با رفع ايرادات��ي‪ ،‬برخي از‬ ‫م��واد اين اليح��ه را به مجل��س بازگرداند که‬ ‫برخي ايرادات ش��کلي و برخي ماهوي است‪.‬‬ ‫رييس‌زاده ابراز اميدواري کرد که اين اليحه تا‬ ‫قبل از پايان امس��ال به تصويب برسد و جنبه‬ ‫قانون دائمي پيدا کند تا از اين طريق بخش��ي‬ ‫از معضالت بخش توليد حل ش��ود‪ .‬چراکه به‬ ‫موج��ب اين اليحه بخش‌هاي��ي براي افزايش‬ ‫سرمايه سيستم بانک‌هاي دولتي پيش‌بيني و‬ ‫تس��هيالتي براي بانک‌هاي خصوصي در نظر‬ ‫گرفته شده‌اند تا بتوانند افزايش سرمايه داده‬ ‫يا قدرت تسهيالت‌دهي خود را افزايش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت تامي�ن س�رمايه در گ�ردش‬ ‫توليد‬ ‫وي در پاسخ به سوال ديگري مبني اينکه‬ ‫تعديل نرخ سود بانکي تا چه اندازه مي‌تواند‬ ‫راهگشاي معضالت بخش توليد باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کاهش نرخ سود تس��هيالت نبايد تنها روي‬ ‫کاغذ باش��د بلکه بايد ش��کل عملي به خود‬ ‫بگي��رد‪ .‬از س��ويي‪ ،‬منابع بانک‌ه��ا نيز بايد‬ ‫جوابگوي بخش توليد باش��د زيرا در چنين‬ ‫حالتي توليد با تامين سرمايه در گردش‪ ،‬اثر‬ ‫گل‌شیرازی‪ :‬بين نرخ‬ ‫بهره و نرخ تورم در بازار‬ ‫پول بايد تناسب لحاظ‬ ‫شود اما نرخ بهره باالي‬ ‫‪ ۲۲‬درصد است‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر بخواهيم تناسب در‬ ‫بازار پول لحاظ کنيم‪ ،‬نرخ‬ ‫سود بانکي بايد کمتر از ‪۱۵‬‬ ‫درصد باشد‬ ‫چنداني بر قيمت تمام ش��ده کاالها نخواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬چراکه مس��ئله مهم کاهش قيمت‬ ‫تمام شده کاالها و خدمات توليدي است که‬ ‫بتوانند رقابت‌پذير و صادرات محور باشند‪.‬‬ ‫رييس‌زاده معتقد اس��ت که درباره تعديل‬ ‫نرخ سود بانکي‪ ،‬مش��کل سرمايه در گردش‬ ‫بخش توليد حل ش��ده و قيمت تمام ش��ده‬ ‫محصوالت کاهش مي‌يابد که در اين شرايط‪،‬‬ ‫تولي��دات داخ��ل در مقايس��ه ب��ا توليدات‬ ‫خارجي ب��راي مصرف‌کنن��دگان داخلي به‬ ‫صرفه‌تر خواهد بود که اين امر سبب استمرار‬ ‫تولي��د و افزايش ظرفيت توليد خواهد ش��د‬ ‫و چنانچ��ه ظرفيت تولي��دي به ‪ 100‬درصد‬ ‫نزديک ش��ود‪ ،‬قيمت تمام ش��ده محصوالت‬ ‫کاهش مي‌يابد که در اين‌باره توليد ناخالص‬ ‫داخلي نيز افزايش خواهد يافت‪.‬‬ ‫‹ ‹سوق دادن منابع مالي به توليد‬ ‫مس��عود گل‌شيرازي‪،‬‬ ‫ريي��س کميس��يون‬ ‫س��ــرمايه‌گــذاري و‬ ‫تامي��ن مال��ي ات��اق‬ ‫بازرگان��ي و صنايع و‬ ‫معادن ايران‪ ،‬با اش��اره ب��ه برنامه‌ريزي براي‬ ‫تعديل نرخ س��ود بانکي ب��ا هدف حمايت از‬ ‫گف��ت‪ :‬در بخش خصوصي‬ ‫تولي��د به‬ ‫پيش��نهادي مطرح ش��د تا منابع کش��ور به‬ ‫سمت توليد هدايت شود زيرا با توجه به نرخ‬ ‫باالي بهر ‌ه بانکي در کشور‪ ،‬قدرت رقابت در‬ ‫بازاره��اي داخل��ي و بين‌الملل��ي ب��راي‬ ‫توليدکنندگان غيرممکن خواهد شد‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه اگر بخواهيم شکاف رکودي‬ ‫را پوشش بدهيم‪ ،‬راهي جز سوق دادن منابع‬ ‫مال��ي الزم با نرخ مناس��ب و هدايت‌ش��ده به‬ ‫س��مت توليد نداريم‌‪ ،‬افزود‪ :‬صحبت‌هاي اخير‬ ‫وزي��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره تعديل‬ ‫نرخ س��ود بانکي با هدف حمايت از توليد نيز‬ ‫برگرفته از اين همين مطلب اس��ت که منابع‬ ‫کش��ور باي��د به س��مت توليد هدايت ش��ود‪.‬‬ ‫گل‌ش��يرازي با بي��ان اينکه بانک‌ه��ا به دليل‬ ‫کمبود منابع مالي از کاهش نرخ س��ود بانکي‬ ‫ممانعت به عمل مي‌آورند‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬درحال‬ ‫‌حاض��ر بانک‌ها س��پرده‌هايي را ک��ه دريافت‬ ‫مي‌کنند براي پرداخت سود سپرده‌هاي قبلي‬ ‫مورد اس��تفاده قرار مي‌دهند‪ .‬به همين دليل‬ ‫در تامين منابع مالي با مشکالت جدي روبه‌رو‬ ‫هس��تند‪ ،‬از اين رو از کاهش نرخ سود بانکي‬ ‫جلوگيري مي‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تناسب نرخ بهره با نرخ تورم‬ ‫رييس کميس��يون س��رمايه‌گذاري و تامين‬ ‫مالي ات��اق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با‬ ‫تاکي��د بر اينکه بين نرخ به��ره و نرخ تورم در‬ ‫بازار پول بايد تناسب الزم لحاظ شود‪ ،‬تصريح‬ ‫کرد‪ :‬نرخ تورم در کش��ور کمت��ر از ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما نرخ بهره باالي ‪ ۲۲‬درصد است‪ .‬اين‬ ‫بدان معناست که اگر بخواهيم تناسب بين نرخ‬ ‫بهره و نرخ تورم در بازار پول لحاظ کنيم‪ ،‬نرخ‬ ‫سود بانکي بايد کمتر از ‪ ۱۵‬درصد باشد‪.‬‬ ‫البته گل‌ش��يرازي کاهش نرخ س��ود بانکي‬ ‫را ام��ري غيرقابل اجرا عن��وان کرد و گفت‪ :‬از‬ ‫آنجا که بانک‌ها در‌ح��ال حاضر به بنگاهداري‬ ‫رو آورده‌اند و به دليل س��وءمديريت‪ ،‬مطالبات‬ ‫غيرج��اري دارن��د‪ ،‬ام��کان کاهش نرخ س��ود‬ ‫بانکي و تس��هيالت را ندارن��د در‌واقع بانک‌ها‬ ‫دچ��ار بدهي‌هاي غيرجاري ش��ده‌اند‪ .‬به گفته‌‬ ‫گل‌شيرازي‪ ،‬چنانچه بانک‌ها ‪ ۲۲‬اقدام اصالحي‬ ‫مطرح‌ش��ده را انجام ندهن��د‪ ،‬عمليات آنها در‬ ‫مدت يک‌س��ال متوقف خواهد ش��د‪ ،‬بنابراين‬ ‫چار ‌ها‌ي جز رعايت انضباط مالي نيست‪.‬‬ ‫وي در ادامه افزود‪ :‬بانک‌هاي کشور در چند‬ ‫دهه گذشته به دليل نبود نظارت کاربردي از‬ ‫بانکداري خارج شده و اقدام به سرمايه‌گذاري‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬از سوي ديگر ب ‌ه دليل رشد نقدينگي‪،‬‬ ‫در ظاهر توانس��تند ضعف مديريتي خود را به‬ ‫نوع��ي ترميم کنند‪ .‬گل‌ش��يرازي با تاکيد بر‬ ‫اينکه برخي از اي��ن اقدامات اصالحي بايد در‬ ‫ح��وزه قانونگذاري انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬يکي از‬ ‫اقدامات اساس��ي که بايد در اين زمينه انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬قانون تفکيک فعالي��ت هلدينگ‌هاي‬ ‫بانک��ي از هلدينگ‌ه��اي مالي اس��ت که اين‬ ‫اصالحات در دهه ‪۱۹۶۰‬م در ديگر کش��ورها‬ ‫از جمل��ه اياالت متح��ده امريکا انجام ش��د‪.‬‬ ‫ريي��س کميس��يون س��رمايه‌گذاري و تامين‬ ‫مال��ي اتاق بازرگاني و صناي��ع و معادن ايران‬ ‫وظيفه بانک‌ها را واس��طه‌گري پول دانست و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بانک‌ها نبايد به‌طور مس��تقيم در‬ ‫فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري ورود کنند‪ ،‬چرا‌که‬ ‫اين اتفاق بس��يار خطرناک است‪ .‬هرچند که‬ ‫مجلس هم در اي��ن زمينه ورود کرد و قانوني‬ ‫براي حمايت از توليد ملي به تصويب رس��اند‬ ‫اما الزم اس��ت برنامه‌هايي به‌منظور جلوگيري‬ ‫از اين روند اجرايي شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬اقدام بنيادي‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬ب��راي اينک��ه از مش��کالت‬ ‫رهايي يابيم‪ ،‬نياز به چند اقدام بنيادي داريم‬ ‫که اق��دام نخس��ت‪ ،‬قانون تفکي��ک فعاليت‬ ‫هلدينگ‌ه��اي بانک��ي از هلدينگ‌هاي مالي‬ ‫اس��ت‪ .‬اصالح قانون بانکداري ب��دون ربا که‬ ‫گاهي در تناقض با قانون پولي و بانکي اس��ت‬ ‫نيز اق��دام دوم خواهد ب��ود‪ .‬همچنين ايجاد‬ ‫نهاد ناظر پولي بر نظام بازار پولي مس��تقل از‬ ‫بانک مرکزي نيز اقدام ديگري اس��ت که بايد‬ ‫در اين مس��ير اجرايي شود‪ ،‬همانگونه که در‬ ‫کش��ورهاي پيش��رفته هم کاربرد دارد‪ .‬وي‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬زماني که مباني صحيح نباشد‬ ‫حتي ب��ا وجود اقدامات جدي��د هم اثربخش‬ ‫نخواهد ب��ود‪ ،‬چر‌اکه نظام مال��ي فعلي بيمار‬ ‫است و نياز به ترميم جدي دارد که در نتیجه‬ ‫اصالح اين روند‌‪ ،‬نرخ به��ره اين‌گونه افزايش‬ ‫نمي‌يابد‪.‬براس��اس اين گ��زارش‪ ،‬به‌طور کلي‬ ‫افزايش نرخ تس��هيالت بانک‌ها سبب افزايش‬ ‫بهاي تمام‌شده توليدات و به دنبال آن کاهش‬ ‫رقابت‌پذي��ري توليدکنندگان خواهد ش��د و‬ ‫توليدکنندگان را مجب��ور می‌کند از زحمات‬ ‫و ريس��ک‌هاي توليد دست بردارند و سرمايه‬ ‫خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاري کرده و ماهانه‬ ‫از بهره آن اس��تفاده کنند‪ .‬از اين رو نرخ سود‬ ‫بانکي بايد به نحوي تعيين شود که تعادل در‬ ‫بازار پولي را برقرار کند‪ ،‬به اين معنا که از يک‬ ‫سو براي س��پرده‌گذاران‪ ،‬انگيزه سپردن پول‬ ‫ب��ه نظام بانکي را حفظ کرده و از طرف ديگر‬ ‫تس��هيالت بانکي با نرخ معقول به متقاضيان‬ ‫ارائه ش��ود که باعث جيره‌بندي و ايجاد رانت‬ ‫و فرصت‌هاي ويژه براي عده‌اي خاص نشود‪.‬‬ ‫تسهیالت ‪ ۳‬میلیارد تومانی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک‬ ‫‪ :‬صن��دوق حمای��ت از تحقیقات و‬ ‫توس��عه صنایع الکترونیک ت��ا ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫توم��ان به طرح‌ه��ای دارای توجیه فنی و‬ ‫اقتصادی تسهیالت می‌پردازد‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه مختصات انجام ش��ده این‬ ‫تسهیالت با نرخ ‪ ۶‬تا ‪ ۱۸‬درصد و تضمین‬ ‫به صورت س��فته با بیمه‪ ،‬سفته با ضمانت‬ ‫غیر‪ ،‬وثیقه اموال‪ ،‬ضمانتنامه بانکی و اوراق‬ ‫مشارکت پرداخت می‌شود‪ .‬صنایع مشمول‬ ‫حمایت‪ ،‬شامل ‪ ۷‬گروه«صنایع ارتباطی»‪،‬‬ ‫«صنایع اتوماس��یون»‪« ،‬صنایع رایانه‌ای»‪،‬‬ ‫«صنای��ع الکترونی��ک ن��وری»‪« ،‬صنایع‬ ‫قطع��ات الکترونیک»‪« ،‬صنایع الکترونیک‬ ‫مصرفی» و «صنایع الکترونیک کاربردی»‬ ‫هستند که فعالیت‌های آنان در زمینه‌های‬ ‫خرید‪ ،‬انتقال‪ ،‬جذب و توسعه فناوری‌های‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬مطالع��ات و تحقیق��ات اعم از‬ ‫کاربردی و توس��عه‪ ،‬آموزش‌های تخصصی‬ ‫کوتاه‌مدت‪ ،‬برگزاری نمایشگاه‌های داخلی‬ ‫و خارجی‪ ،‬خدمات مهندس��ی و طراحی‪،‬‬ ‫طرح‌ه��ای تولیدی و خدمات��ی صنعتی و‬ ‫انبوه‪ ،‬ایجاد و اشاعه دانش فنی‪ ،‬گسترش‬ ‫همکاری‌های فن��ی و اقتصادی بین‌المللی‬ ‫و ارتق��ای ص��ادرات و همچنی��ن ج��ذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری داخل��ی و خارج��ی مورد‬ ‫حمایت صندوق قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه‬ ‫صنایع الکترونیک تا پایان بهمن ماه امسال‬ ‫در مجموع نزدیک به ‪ ۲‬هزار میلیارد ریال‬ ‫ق��رارداد تس��هیالت منعقد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن بیش از ‪ ۳۲۰‬فق��ره ضمانتنامه‬ ‫برای تس��هیالت مورد درخواس��ت صنایع‬ ‫الکترونی��ک و فناوری‌ه��ای نوی��ن صادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬دوره بازپرداخت تسهیالت‬ ‫صندوق حمایت بس��ته به ن��وع قرارداد تا‬ ‫‪ ۳‬سال است‪ .‬ش��رکت‌ها و شخصیت‌های‬ ‫حقوقی که واجد شرایط باشند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫با دریاف��ت و تکمیل پرسش��نامه مندرج‬ ‫در س��ایت صندوق حمای��ت از تحقیقات‬ ‫و توس��عه صنای��ع الکترونیک به نش��انی‬ ‫‪ www.esfrd.ir‬تقاض��ای خ��ود را ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه‬ ‫صنایع الکترونیک وابسته به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و صددرصد دولتی اس��ت‬ ‫که با موضوع س��رمایه‌گذاری ریسک‌پذیر‬ ‫و خدمات کارشناس��ی‪ ،‬صدور ضمانتنامه‬ ‫و حمایت مالی و اعتب��اری از تحقیقات و‬ ‫توسعه بخش خصوصی و تعاونی به شکل‬ ‫اعطای تسهیالت فعالیت دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تعديل نرخ سود‬ ‫راهکاري براي ورود‬ ‫به بازارهاي جهاني‬ ‫مصطفي رناسي‬ ‫نايب‌رييس کميسيون صنايع اتاق‬ ‫بازرگانی ايران‬ ‫سياست تعديل نرخ س��ود بانکي که به تازگي‬ ‫از س��وي وزي��ر صنعت‪‌،‬معدن و تج��ارت مطرح‬ ‫ش��ده‪ ،‬سياس��ت صحيحي اس��ت که در صورت‬ ‫تصويب شوراي پول و اعتبار مبني‌بر کاهش نرخ‬ ‫بهره بانکي‪ ،‬اقدام مثبت��ي براي حمايت از توليد‬ ‫خواهد بود‪ .‬از س��وي ديگر توجه ب��ه اينکه نرخ‬ ‫تورم کاهش يافته اس��ت‪ ،‬بايد ن��رخ بهره بانکي‬ ‫متناس��ب با نرخ ت��ورم و حداقل ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد از‬ ‫نرخ تورم باالتر باشد‪ .‬در اين شرايط افزايش نرخ‬ ‫بهره بانکي غيرمنطقي بوده و مانع سرمايه‌گذاري‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراين زماني که نرخ س��ود بانکي باال باش��د‬ ‫بس��ياري از س��رمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند‪ ،‬به‬ ‫ج��اي س��رمايه‌گذاري در بخش تولي��دي منابع‬ ‫خ��ود را در بانک‌ها نگه دارن��د‪ .‬اما چنانچه بانک‬ ‫مرکزي بر اساس صالحديد خود نرخ سود بانکي‬ ‫را تعدي��ل نکن��د‪ ،‬دولت مي‌تواند مانند گذش��ته‬ ‫سياست تعديل نرخ سود بانکي براي بخش توليد‬ ‫را در نظ��ر بگيرد و با درآمدي که از محل اجراي‬ ‫قانون هدفمندي يارانه به بخش توليد اختصاص‬ ‫مي‌يابد‪ ،‬بخش��ي از اين مابه‌التفاوت‌ها را بپردازد‬ ‫که در اين حالت صنعت مي‌تواند در مسير رونق‬ ‫حرکت کند‪.‬‬ ‫اي��ن درحالي اس��ت که هم‌اکنون بس��ياري از‬ ‫کارخانه‌ه��ا با ظرفيت پايين مش��غول به فعاليت‬ ‫هستند و حتي بس��ياري از کارخانه‌ها متوقف و‬ ‫تعطيل ش��ده‌اند که در صورت ادام��ه اين روند‪،‬‬ ‫ممکن است بس��ياري از واحدهاي صنعتي ديگر‬ ‫به دليل مش��کل کمبود نقدينگي و س��رمايه در‬ ‫گردش دچار مش��کل ش��ده و نجات دوباره آنها‬ ‫دش��وار باشد‪ .‬در اين شرايط از پيشنهاد مهندس‬ ‫محمدرضا نعمت‌زاده مبني بر تعديل نرخ س��ود‬ ‫بانکي اس��تقبال مي‌شود‪ ،‬زيرا با اجراي اين اقدام‬ ‫جان تازه‌اي به روح توليد دميده خواهد شد‪.‬‬ ‫اي��ن تصميم يا پيش��نهاد در ش��رايطي مطرح‬ ‫شده که نرخ بهره بانکي بسيار باالست و ضرورت‬ ‫کاهش آن بيش از پيش نمايان مي‌شود‪ .‬بنابراين‬ ‫در صورت کاهش همزمان نرخ سود تسهيالت و‬ ‫سپرده‌ها بي‌شک اين روند نه تنها به نفع بانک‌ها‬ ‫ي در‬ ‫خواهد بود بلکه در اين صورت سرمايه‌گذار ‌‬ ‫بخش توليد انجام و به تبع اشتغال ايجاد خواهد‬ ‫شد‪ .‬تجربه‌هاي جهاني نشان مي‌دهد که حداقل‬ ‫ن��رخ بهره بانکي بايد ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۴‬درصد باالتر از نرخ‬ ‫تورم باشد‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫در واق��ع از نظر اقتص��ادي هيچ توجيهي براي‬ ‫نرخ س��ود ب��االي ‪ ۲۵‬درصد براي تس��هيالت و‬ ‫سپرده‌ها وجود ندارد‪ .‬بنابراين با توجه به حاشيه‬ ‫س��ود اندک بخش‌هاي صنعتي و توليدي‪ ،‬زماني‬ ‫نرخ سود بانک‌هاي دولتي و خصوصي باالي ‪۵۷‬‬ ‫درصد ب��وده و همچنين با رکودي که بر صنعت‬ ‫کش��ور حاکم اس��ت‪ ،‬اين نرخ س��ود پاسخگوي‬ ‫تامين نياز صنعت نيست‪.‬‬ ‫به‌طور قطع در صورت تعديل نرخ سود بانکي‪،‬‬ ‫بخش بزرگي از مش��کالت صنع��ت و توليد حل‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬هرچند که تامين منابع مالي بخش‬ ‫توليد و صنعت ش��رط الزم براي بهبود وضعيت‬ ‫اين بخش اس��ت اما بي‌ش��ک ب��ه تنهايي کافي‬ ‫نيس��ت و بهبود فضاي کس��ب‌‌وکار و رونق توليد‬ ‫بايد اولويت نخست مسئوالن کشور باشد‪.‬‬ ‫يکي ديگر از مش��کالت بخ��ش توليد در‌حال‬ ‫‌حاضر نبود بازار براي توليدات داخلي اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گونه‌اي که بس��ياري از واحدهاي توليدي نسبت‬ ‫ب��ه ذخيره کردن توليدات خ��ود اقدام مي‌کنند‪،‬‬ ‫چراکه تقاضايي براي محصوالت توليدي آنها در‬ ‫ب��ازار وجود ندارد که را‌ه��کار عمده‌اي که دولت‬ ‫بايد دنبال کند‪ ،‬بهبود روابط بين‌المللي اس��ت تا‬ ‫ضمن فراهم ش��دن زمين ‌ه افزاي��ش توليد‪ ،‬بتوان‬ ‫نس��بت به ص��ادرات محصوالت تولي��دي اقدام‬ ‫کرد‪ .‬در اين ش��رايط بايد نس��بت به بروزرساني‬ ‫فناوري‌هاي توليد اقدام ک��رد تا قابليت ورود به‬ ‫بازارهاي جهاني و منطقه‌اي را داشته باشيم‪.‬‬ ‫بي‌ش��ک تا زماني که بهبود رواب��ط بين‌الملل‬ ‫حاصل نش��ود‪ ،‬بازاري براي توليدات داخل وجود‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬بنابراين در ص��ورت تعديل نرخ‬ ‫س��ود بانکي‪ ،‬مشکل س��رمايه در گردش بخش‬ ‫توليد حل ش��ده و قيمت تمام ش��ده محصوالت‬ ‫کاه��ش مي‌يابد ک��ه در اين ش��رايط‪ ،‬توليدات‬ ‫داخ��ل در مقايس��ه ب��ا توليدات خارج��ي براي‬ ‫مصرف‌کنن��دگان داخلي به صرف��ه خواهد بود و‬ ‫در نهايت اين امر س��بب رونق و افزايش ظرفيت‬ ‫توليد خواهد شد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫ضرورت نظارت بر‬ ‫صادرات محصوالت‬ ‫صنايع شوينده‬ ‫‪30‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫با توجه به ظرفيت چند برابري توليد مواد شوينده به نسبت نياز بازار مطرح شد‬ ‫ايران غول پاکيزگي منطقه‬ ‫هوشنگ باالزاده‬ ‫عضو انجمن صنايع شوينده‬ ‫درح��ال‌حاضر تولي��د صنايع ش��وينده به حدود‬ ‫‪۴‬ميليون تن در سال مي‌رسد‪ .‬اين ميزان توليد بيش‬ ‫از نياز بازار بوده‪ ،‬به طوري که هم‌اکنون شاهد رقابت‬ ‫ناس��الم در بازار صنايع شوينده هستيم و اين امر بر‬ ‫روند کيفيت توليد نيز تاثيرگذار بوده و مش��کالتي‬ ‫در بازار رقابت به وجود آورده است‪ .‬به نظر مي‌رسد‬ ‫دول��ت مي‌تواند ب��ا ورود به اين موض��وع و امضاي‬ ‫تفاهمنامه‌هاي��ي ضمن باز کردن گره اين مش��کل‪،‬‬ ‫ش��رايط را براي صادرات محصوالت توليدکنندگان‬ ‫فراه��م آورد تا مازاد توليد ب��ه بازارهاي هدف روانه‬ ‫ش��ود‪ .‬انباش��ت توليد در انباره��اي توليدکنندگان‬ ‫درحالي انجام ش��ده که توليدکنندگان هرس��ال با‬ ‫افزايش هزينه‌هاي س��ربار‪ ،‬مواد اوليه‪ ،‬دس��تمزدها‬ ‫و‪ ...‬روبه‌رو هس��تند که اين مسائل افزايش قيمت را‬ ‫اجتناب‌ناپذير مي‌کند چراکه س��بد توليدکنندگان‬ ‫بايد اقتصادي باشد‪ .‬اين درحالي است که تا به امروز‬ ‫توليدکنندگان در چارچوب قيمت‌گذاري و نرخ‌هاي‬ ‫مصوب حرکت کرده‌اند‪ .‬هم‌اکنون ماشين‌آالت مورد‬ ‫استفاده در صنعت ش��وينده منطبق با فناوري روز‬ ‫دنيا اس��ت و همين امر باعث شده تا محصوالت ما‬ ‫قدرت رقابت با محصوالت خارجي را داش��ته باشند‬ ‫به‌طوري که بسياري از شرکت‌ها تمايل به همکاري‬ ‫با توليدکنندگان ايراني را دارند‪ .‬اين درحالي اس��ت‬ ‫که بي‌شک برقراري ارتباط با نشان‌(برند)هاي معتبر‬ ‫روز دني��ا راهي براي افزايش ص��ادرات خواهد بود‪.‬‬ ‫ام��ا با وج��ود چنين توانمندي در صنعت ش��وينده‬ ‫شاهديم که محصوالت ايراني رقابت نابرابري با ساير‬ ‫کش��ورها دارن��د که دليل اصلي آن نب��ود قرارداد و‬ ‫تفاهمنامه‌هاي دو جانبه ميان ايران و ساير کشورها‬ ‫است که باعث شده قيمت کاالهاي صادراتي ايراني‬ ‫با اعم��ال تعرفه گمرکي گران‌ت��ر از کاالهاي ديگر‬ ‫کش��ورها باش��د که اين امر امکان رقابت را بيش از‬ ‫پيش ضعيف مي‌کند‪ .‬از س��وي ديگ��ر نبود نظارت‬ ‫و صادرات کااله��اي بي‌کيفيت نيز صدمه جدي به‬ ‫نشان‌(برند)‌هاي ايراني وارد کرده و به مرجوع شدن‬ ‫کاالهاي بي‌کيفيت ايراني حتي از کشور افغانستان‬ ‫نيز منجر ش��ده اس��ت‪ .‬بر اين اس��اس نبود نظارت‬ ‫بر کااله��اي صادراتي توليدکنن��دگان ايراني يکي‬ ‫از چالش‌ه��اي اصلي اين صنعت به ش��مار مي‌رود‬ ‫و وضعي��ت صادرات نش��ان‌(برند)هاي بنام ايراني را‬ ‫نيز خدشه دار مي‌کند‪ .‬بنابراين براي اينکه صادرات‬ ‫نش��ان‌(برند)هاي باکيفيت ايراني به بازارهاي هدف‬ ‫دچار مخاطره نش��ود بايد از فعاليت برخي افراد که‬ ‫بي‌گ��دار به آب مي‌زنند و به دنبال توليد محصوالت‬ ‫بي‌کيفيت هس��تند‪ ،‬جلوگي��ري به‌عمل آيد‪ .‬به نظر‬ ‫مي‌رسد اين معضل نيز به دليل نبود تفاهمنامه‌هاي‬ ‫همکاري‌هاي دو جانبه ميان ايران و کشورهاي ديگر‬ ‫اس��ت که در اين ش��رايط قيمت کاالهاي صادراتي‬ ‫ايران در ش��رايطي ک��ه کاالهاي ت��رک و روس به‬ ‫راحتي در بازارهاي کش��ورهاي همسايه شمالي به‬ ‫ف��روش مي‌روند‪ ،‬باالتر خواهد بود‪ .‬بنابراين ش��اهد‬ ‫رقابت نابرابر در کش��ورهای س��ی‌آی‌اس هس��تيم‪.‬‬ ‫ل حاضر‬ ‫بررسي اين شرايط نشان مي‌دهد که درحا ‌‬ ‫توليدکنن��دگان ب��ا موانع زي��ادي روبه‌رو هس��تند‬ ‫درحالي که يک واس��طه يا س��رمايه‌گذار در صنعت‬ ‫ساختمان با س��رمايه يک ميلياردي و بکارگيري ‪۵‬‬ ‫نفر کارگر‪ ،‬در يک س��ال قادر خواهد بود که سرمايه‌‬ ‫خود را ‪ ۳‬برابر‌کند اما محدوديت حاش��يه سود در‬ ‫توليد بس��يار جدي اس��ت درحالي که سودآوري به‬ ‫معناي توس��عه خواهد بود‪ .‬استرداد نشدن به موقع‬ ‫حقوق ورودي نيز از ديگر موانع توليد در اين حوزه‬ ‫ل حاضر حداقل ‪ ۳‬سال زمان‬ ‫به‌ش��مار مي‌رود‪ .‬درحا ‌‬ ‫الزم اس��ت تا صادرکننده موفق به دريافت سرمايه‬ ‫خود ش��ود و حتي با وجود تاکيدهاي مسئوالن در‬ ‫اين زمينه باز هم ش��اهد اجرايي نش��دن اين روند‬ ‫هس��تيم‪ .‬با توجه به اين شرايط اين پرسش مطرح‬ ‫مي‌ش��ود که با اين رويه توليدکنن��دگان ايراني چه‬ ‫مزي��ت رقابتي دارند؟ حتي زمان��ي که قيمت نفت‬ ‫به زير ‪ ۵۰‬دالر در جهان رس��يد‪ ،‬محصوالت جانبي‬ ‫نف��ت با قيم��ت پايين‌تر در اختي��ار خارجي‌ها قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬اما توليد‌کننده داخلي قادر به استفاده از آن‬ ‫نيست و براي حفظ سهم بازار کاالها حتي ناچار به‬ ‫خودزني اس��ت و به دليل امکان نداشتن انتقال ارز‬ ‫از کش��ورهاي هدف‪ ،‬ناگزير است از آنها اسکناس يا‬ ‫ريال دريافت کند که الزم است تدبيري براي از بين‬ ‫بردن واسطه‌ها انديشيده شود که البته خوشبختانه‬ ‫شرايط در چند ماه اخير به سمتي رفته که دولت و‬ ‫مجلس به باور محکمي رسيده‌اند بايد به حمايت و‬ ‫توسعه صادرات غيرنفتي توجه ويژه‌اي داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنين به تازگي تالط��م زيادي که در مقررات و‬ ‫قوانين گمرکي‪ ،‬مرزي و صادراتي وجود داش��ت‪ ،‬به‬ ‫ثبات و پايداري رسيده است‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫محمدحس�ن س�يدزاده ‪ -‬گروه صنع�ت‪ :‬يکي از‬ ‫صنايع با قدرت اما پر افت و خيز در س��ال‌هاي گذشته‬ ‫صنعت مواد ش��وينده و بهداشتي است به نحوي که در‬ ‫گذشته ايران يکي از صادرکنندگان بزرگ منطقه بوده‬ ‫اما درحال‌حاضر با مشکالتي روبه‌رو است به نحوي که‬ ‫اين صنعت به يکي از دغدغه‌هاي وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تبديل ش��ده است‪.‬چندي پيش محمدمهدي‬ ‫کامکار آملي‪ ،‬قائم مقام وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اعالم اينکه توسعه صنعت شوينده‪ ،‬بهداشتي و آرايشي‬ ‫يکي از دغدغه‌هاي اين وزارتخانه محس��وب مي‌ش��ود‬ ‫گفت‪ :‬در طول دهه گذش��ته ايران در صنعت شوينده‪،‬‬ ‫بهداش��تي و آرايشي يکي از بزرگترين‌ صادرکننده‌هاي‬ ‫منطقه بود اما گاهي ملاحظات سياس��ي س��بب شده‬ ‫در برخي نقاط کمرنگ باش��يم‪ .‬اي��ن صنعت ارز بري‬ ‫معادل ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬ميليارد دالر دارد و اين درحالي است که‬ ‫در گذش��ته عالوه‌بر نياز داخل‪ ،‬به کشورهاي ديگر نيز‬ ‫صادرات انجام مي‌شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۵۰۰‬ميليون دالر محصوالت شوينده‪،‬‬ ‫آرايشي و بهداشتي‬ ‫محمود نجفي رييس هيات‌‌مديره‬ ‫سنديکاهاي صنايع داروئي نيز با‬ ‫اش��اره به وضعيت کل��ي صنايع‬ ‫شوينده‪ ،‬آرايش��ي و بهداشتي‪ ،‬با‬ ‫اع�لام اينکه ح��دود ‪ ۱۵۰‬واحد‬ ‫کوچ��ک و بزرگ عهده دار توليد مواد اوليه اين صنايع‬ ‫هس��تند گف��ت‪ :‬از مي��ان واحده��اي توليدکننده اين‬ ‫محص��والت‪ ۱۵ ،‬کارخان��ه توليدکننده پودر ش��وينده‬ ‫هس��تند ک��ه درواق��ع واحده��اي اصلي اي��ن صنعت‬ ‫محسوب مي‌شوند‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬در بهترين حالت در يک‌سال حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫ميليون دالر محصوالت ش��وينده‪ ،‬آرايشي و بهداشتي‬ ‫ش��امل مواد اولي��ه و محصوالت نهايي صادرش��ده که‬ ‫عم��ده اقالم صادرات��ي اين محصوالت ني��ز انواع پودر‬ ‫ش��وينده ب��وده اس��ت‪ .‬در بخ��ش واردات اي��ن اقالم‪،‬‬ ‫آمار دقيقي در دس��ت نيس��ت‪ ،‬اما رش��د واردات اقالم‬ ‫و محصوالت آرايش��ي‪ ،‬بهداش��تي و حتي ش��وينده در‬ ‫سال‌هاي اخير رو به افزايش بوده و ميزان چشمگيري‬ ‫را در برمي‌گيرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حاکميت ثبات در بازار مواد شوينده‬ ‫ابوالفض��ل مس��گرزاده‪ ،‬عض��و‬ ‫هيات‌مدي��ره انجم��ن صناي��ع‬ ‫ش��وينده ني��ز در گفت‌وگ��و با‬ ‫درب��اره وضعي��ت صنعت‬ ‫مواد ش��وينده گف��ت‪ :‬آنچه در‬ ‫مي‌ش��ود و به مصرف کارخانه‌ها مي‌رسد‪.‬اما آنچه که‬ ‫باعث افزايش قيمت مواد اوليه مي‌ش��ود تحريم‌ها و‬ ‫قيمت ارز و مش��کالتی از اين قبيل اس��ت که قدرت‬ ‫چان��ه زني را از بي��ن مي‌برد و قيمت م��واد اوليه را‬ ‫افزايش مي‌دهد‪.‬‬ ‫وي با تاکيد بر اينکه متناسب با نوع محصول بين ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۳‬برابر نياز داخل به عالوه کشش صادراتي ظرفيت‬ ‫توليد در کش��ور وجود دارد گفت‪ :‬هرگز نگراني براي‬ ‫تواناي��ي تولي��د محصوالت ش��وينده وج��ود ندارد و‬ ‫شرکت‌ها بسته به ش��رايط با يکديگر در حال رقابت‬ ‫هستند و تالش مي‌کنند که در فرآيند رقابت از بازار‬ ‫حذف نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقاي کيفيت درفرمول‌هاي مواد شوينده‬ ‫صنعت مواد ش��وينده به ويژه در پايان س��ال مطرح‬ ‫مي‌ش��ود بحث تامين نياز جامع��ه باتوجه به افزايش‬ ‫تقاضا در اين ايام است که با توجه به اينکه اسفندماه‬ ‫رو به پايان است هيچ‌گونه کمبودي در بازار احساس‬ ‫نش��ده و وضعيت توليد و تامي��ن نياز به خوبي انجام‬ ‫ش��ده اس��ت و با وجود اينکه انتظار مي‌رفت ش��ايد‬ ‫مق��داري افزاي��ش قيمت انجام ش��ود خوش��بختانه‬ ‫افزايش قيمتي در اين محصوالت ديده نشده است‪.‬‬ ‫عضو هيات‌مديره انجمن صنايع ش��وينده با اش��اره‬ ‫به اينک��ه صنعت ش��وينده همچون بقي��ه صنايع با‬ ‫مش��کالتي دس��ت و پنجه نرم مي‌کن��د‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫مشکالت هميشه وجود داشته اما در اين سال‌ها فقط‬ ‫جنبه‌ها و ابعاد اين مشکالت تغيير کرده است‪ .‬بحث‬ ‫تامين مواد اوليه که از خارج کش��ور تامين مي‌شود‪،‬‬ ‫ارز مبادل��ه‌اي و‪ ...‬مباحث��ي اس��ت که باع��ث فراز و‬ ‫فرود‌هاي زيادي در اين صنعت شده است‪.‬‬ ‫وي در ادامه با تاکيد بر اينکه درحال‌ حاضر مشکل‬ ‫تازه‌اي در صنعت مواد ش��وينده وجود ندارد‪ ،‬در عين‬ ‫حال اظهار کرد‪ :‬آنچه که صنعت کش��ور را تحت‌تاثير‬ ‫قرار داده مس��ئله رکود اس��ت که فضاي نامطلوبي را‬ ‫براي صنعت به وجود آورده است‪.‬‬ ‫مس��گرزاده با اش��اره به اينک��ه در گذش��ته ايران‬ ‫بزرگترين صادرکننده مواد ش��وينده در منطقه بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬از آنجايي که کشور‌هاي همسايه‬ ‫اي��ران مص��رف کنندگاني هس��تند که تولي��د مواد‬ ‫ش��وينده در آن کش��ور‌ها به بلوغ نرس��يده‪ ،‬ظرفيت‬ ‫بالق��وه‌اي ب��راي صادرات اي��ران به وج��ود آورده‌اند‪.‬‬ ‫درحال‌ حاضر عراق و افغانس��تان دو کشوري هستند‬ ‫که بيش��ترين خريد مواد ش��وينده را از ايران دارند و‬ ‫صادراتي نيز به کش��ورهاي ارمنستان‪ ،‬تاجيکستان و‬ ‫ديگر کشور‌هاي آسياي ميانه انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفي�ت ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابري توليد متناس�ب با نياز‬ ‫بازار‬ ‫عضو هيات‌مديره انجمن صنايع شوينده با اشاره به‬ ‫داليل صادرات قابل توجه در سال‌هاي گذشته گفت‪:‬‬ ‫آنچه که در عمل در اين س��ال‌ها اتفاق افتاده بستري‬ ‫است که به واسطه نرخ ارز و ثابت نگه داشتن قيمت‬ ‫مواد اوليه ايجاد ش��ده بود و صادرات را در آن سال‌ها‬ ‫تش��ديد کرده بود‪ .‬در همين حال تشديد صادرات در‬ ‫‪ 2‬تا ‪ 3‬س��ال پيش ناشي از کاهش شديد ارزش ريال‬ ‫بود که باعث مي‌ش��د قيمت‌هاي ايران در بازار هدف‬ ‫کاهش پيدا کند و کاالي ايراني جذابيت پيدا کند اما‬ ‫با متعادل و واقعي شدن قيمت ارز از جذابيت قيمتي‬ ‫کاالي ايراني کاسته شد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬از سوي ديگر زماني که قيمت مواد اوليه‬ ‫به صورت دس��توري ثابت نگه داش��ته مي‌شود منجر‬ ‫به افزايش صادرات مي‌ش��ود‪ ،‬اما وضعيت حال حاضر‬ ‫وضعيت بدي نيس��ت و صادرات به ش��کل متعادل و‬ ‫منطقي انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫مس��گرزاده درباره تامين م��واد اوليه مورد نياز اين‬ ‫صنعت گفت‪ :‬بخش اعظمي از مواد اوليه محصوالت‬ ‫پاک‌کنن��ده خانگ��ي مث��ل پودرهاي لباسش��ويي و‬ ‫مايعات ظرفش��ويي و پ��اک کننده‌هاي س��طوح در‬ ‫داخ��ل توليد مي‌ش��ود ام��ا در محص��والت مراقبت‬ ‫ش��خصي مثل ش��امپو‌ها‪ ،‬کرم‌ها و‪ ..‬بخشي از مواد از‬ ‫خ��ارج تهيه و چن��د کار مختلف ب��ر روي آن انجام‬ ‫عضو هيات‌مديره انجمن صنايع ش��وينده با اش��اره‬ ‫ب��ه اينکه درحال حاض��ر بي��ش از ‪ ۲۰۰‬کارخانه در‬ ‫اين صنعت مش��غول به فعاليت هستند‪ ،‬تصريح کرد‪:‬‬ ‫اگر بخواهيم به س��ابقه واحد‌ه��اي صنعتي برگرديم‬ ‫تع��داد پروانه‌هاي��ي ک��ه براي اين صنعت از س��وي‬ ‫وزارت بهداش��ت صادر ش��ده حدود ‪ ۵۰۰‬واحد است‬ ‫ام��ا خيلي از واحد‌ها از گردونه توليد خارج ش��ده‌اند‬ ‫ويا به صورت نيمه فعال هس��تند ام��ا واحد‌هايي که‬ ‫اکنون به صورت فعال در حال توليد هس��تند نزديک‬ ‫به ‪ ۲۰۰‬واحد توليدي اس��ت‪ .‬وي درباره فناوري‌هاي‬ ‫به‌کار رفته در توليد محصوالت شوينده و فرمول‌هاي‬ ‫توليد اين محصوالت گفت‪ :‬از آنجايي که اين صنعت‬ ‫از نظر ماشين‌آالت توليدی پيشرفته و پيچيده نيست‬ ‫فناوري و ماش��ين‌آالت داخلي از دانش روز دنيا عقب‬ ‫نيس��ت ام��ا آنچه ک��ه در اين صنعت بيش��تر مطرح‬ ‫اس��ت بحث فرمول‌هاي توليد محصوالت است که در‬ ‫شرايط رقابتي چند سال گذشته و با توجه به ظرفيت‬ ‫چندبرابري مصرف‪ ،‬ارتقاي کيفي مناس��بي در بحث‬ ‫فرمول‌هاي مواد شوينده و بسته‌بندي اين محصوالت‬ ‫به وجود آمده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اين گزارش‪ ،‬ب��ا توجه به بازار مناس��ب‬ ‫مواد ش��وينده در منطقه و ظرفي��ت توليد چند برابر‬ ‫ني��از داخل اين اميد مي‌رود تا صنعت مواد ش��وينده‬ ‫بتواند به عنوان يکي از صنايع مهم در زمينه صادرات‬ ‫غيرنفتي نقش ايفا کند‪ .‬به طور قطع باز شدن در‌هاي‬ ‫بازار‌ه��اي بين‌المللي به روي اي��ران و رفع تحريم‌ها‬ ‫مي‌توان��د بر روي اي��ن صنعت تاثير‌گذار باش��د تا با‬ ‫تامين مواد اوليه و ايجاد ظرفيت بيشتر براي صادرات‬ ‫ظرفيت‌هاي ايجاد ش��ده در اين صنعت فعال شوند و‬ ‫توليدات محصوالت ش��وينده اي��ران بتواند منطقه را‬ ‫روسفيد کند‪.‬‬ ‫رشد ‪ 41‬درصدي اختصاص تسهيالت به صنايع و معادن‬ ‫مع��اون برنامه‌ريزي وزي��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اشاره به مشکل نقدينگي واحدهاي‬ ‫توليدي و صنعتي در کش��ور گفت‪ :‬از ابتداي‬ ‫امس��ال اع�لام ش��د که ني��از اي��ن بخش به‬ ‫نقدينگي ‪ ۱۵۰‬هزار ميليارد تومان اس��ت که‬ ‫آمار نيز نش��ان مي‌دهد سطح تسهيالت‌دهي‬ ‫بانک‌ها امسال ‪ ۴۸‬درصد افزايش يافته است‪.‬‬ ‫حسين ابويي مهريزي در گفت‌وگو با ايسنا‬ ‫ب��ا تاکيد بر اينکه حدود يک‌س��وم از کل اين‬ ‫تس��هيالت به بخش‌ه��اي صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اختصاص يافته اس��ت‪‌،‬افزود‪ :‬در ‪۱۰‬‬ ‫ماه امسال ‪ ۲۳۳‬هزار ميليارد تومان تسهيالت‬ ‫از س��وي بانک‌ها پرداخت شده که در ‪ ۹‬ماه‪،‬‬ ‫بخش صنعت و معدن ‪ ۷۴‬هزار ميليارد تومان‬ ‫تس��هيالت دريافت ک��رده که در مقايس��ه با‬ ‫مدت مش��ابه س��ال قبل ‪ ۴۱‬درص��د افزايش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينک��ه عمده اين تس��هيالت‬ ‫به‌صورت سرمايه در گردش بوده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در عين حال درصد بااليي از تس��هيالت‬ ‫از طريق استمهال تسهيالت قبلي بوده است‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬حدود ‪ ۴۶۰‬طرح نيمه‌تمام به‬ ‫مبلغ ‪ ۸۵۰۰‬ميليارد تومان براي اس��تفاده از‬ ‫منابع بانک‌ه��ا معرفي ش��ده‌اند که حدود ‪۳‬‬ ‫ميليارد يورو نياز به سرمايه ثابت دارد که اين‬ ‫امر در قالب سفرهاي استاني انجام شده است‪.‬‬ ‫از سوي ديگر به بانک مرکزي نامه داده‌ايم که‬ ‫اي��ن بانک به همه بانک‌ها ابالغ کرده که بايد‬ ‫به اين واحدها تسهيالت داده شود‪.‬‬ ‫ابويي‌مهري��زي با بي��ان اينکه قرار ش��د از‬ ‫محل کاهش س��پرده‌هاي قانوني بانک‌ها نزد‬ ‫بانک مرکزي به واحدهاي صنعتي تسهيالت‬ ‫اختصاص يابد‪ ،‬گفت‪ ۱۹ :‬هزار ميليارد تومان‬ ‫تس��هيالت براي س��رمايه در گردش و حدود‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬ميليارد تومان نيز براي س��رمايه ثابت‬ ‫در نظر گرفته ش��ده بود که ب��ه بانک‌ها ابالغ‬ ‫شده و درحال بررسي هستند که البته برخي‬ ‫از واحدهاي صنعتي موفق به دريافت اين رقم‬ ‫ش��ده و برخي درحال پيگيري براي دريافت‬ ‫اين تسهيالت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پروان�ه بهره‌برداري ب�راي ‪ ۷۰۰‬طرح‬ ‫نيمه‌تمام‬ ‫مع��اون برنامه‌ري��زي وزير صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با بي��ان اينکه امس��ال ‪ ۷۰۰‬طرح‬ ‫نيمه‌تم��ام پروان��ه بهره‌ب��رداري چ��ه از نظر‬ ‫ايج��ادي و چ��ه از نظ��ر توس��عه‌اي دريافت‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬ح��دود ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬طرح‬ ‫باالي ‪ ۲۰‬درصد پيش��رفت فيزيکي داشته‌ايم‬ ‫که از بين آنها ‪ ۱۵۰‬طرح مهمي که ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫کل سرمايه‌گذاري صنعت و معدن و ‪ ۶‬درصد‬ ‫از اش��تغال را ب��ه خود اختص��اص مي‌دهند‪،‬‬ ‫شناسايي و معرفي شدند‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه در اين مدت ‪ ۳۹‬ش��هرک‬ ‫صنعتي برق‌رساني و ‪ ۳۴‬ش��هرک گازرساني‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از س��وي ديگر برخي‬ ‫مصوب��ات را براي رفع موانع صادرات پيگيري‬ ‫کرده و در برخي موارد نيز اصالحاتي به وجود‬ ‫آورده‌ايم‪.‬‬ ‫ابوي��ي مهري��زي ب��ا بي��ان اينک��ه مبل��غ‬ ‫قابل‌توجهي ضمانتنام��ه صادراتي و بيمه‌نامه‬ ‫در اين مدت صادر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬البته اگر‬ ‫بگوييم همه صادرکنندگان ضمانتنامه دريافت‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬اشتباه است‪ ،‬چراکه به هر حال بنيه‬ ‫صن��دوق ضمانت صادرات محدود اس��ت‪ .‬در‬ ‫اليحه‌ه��اي مختلف نيز درخواس��ت افزايش‬ ‫س��رمايه اين صندوق داده شده است‪ .‬معاون‬ ‫برنامه‌ري��زي وزي��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫با بيان اينکه امس��ال ‪ ۴۱‬هي��ات اقتصادي و‬ ‫تج��اري وارد و ‪ ۲۹‬هيات به خارج از کش��ور‬ ‫اعزام ش��ده‌اند‪ ،‬گفت‪ ۳۰ :‬رايزن بازرگاني نيز‬ ‫در کش��ورهاي هدف مس��تقر شده و در عين‬ ‫حال قصد داريم نمايش��گاه‌هاي مجازي را در‬ ‫سطح کشور ارائه دهيم‪ .‬وي با بيان اينکه ‪۸۰‬‬ ‫درص��د از پهنه‌هاي معادن ک��ه پيش از اين‬ ‫بلوکه ش��ده بود‪ ،‬در امس��ال آزاد شد تا وارد‬ ‫س��رمايه‌گذاري در اکتشاف ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫اين س��ال به‌طور کلي حدود ‪ ۱۰‬ميليون فقره‬ ‫بازرس��ي از بازار داشتيم تا بتوانيم قيمت‌ها را‬ ‫براي جلوگيري از ايجاد مشکالت براي اقشار‬ ‫آسيب‌پذير کنترل کنيم‪ .‬ابويي مهریزی گفت‪:‬‬ ‫تع��دادي از مصوباتي که در دولت قبل عنوان‬ ‫شده بود با فضاي جديد همخواني ندارد را در‬ ‫اين مدت تعديل کرديم‪ .‬معاون وزير صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي‬ ‫را طرحي ملي براي اقتصاد کش��ور دانسته و‬ ‫معتقد اس��ت که نبايد از آن به عنوان چماقي‬ ‫براي کوبيدن بر‌سر ديگران استفاده شود‪.‬‬ ‫وي در عي��ن حال به اقدام��ات اجرايي اين‬ ‫وزارتخان��ه در زمين��ه سياس��ت‌هاي اقتصاد‬ ‫مقاومتي اش��اره کرد و گف��ت که ‪ ۴‬بند ابالغ‬ ‫ش��ده از سياس��ت‌هاي اقتص��اد مقاومتي به‬ ‫اي��ن وزارتخانه با روندي مناس��ب مورد اجرا‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬ابويي مهريزي با اش��اره به‬ ‫اقدام��ات وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫امس��ال در زمينه اجراي سياست‌هاي اقتصاد‬ ‫مقاومت��ي اظه��ار کرد‪ :‬سياس��ت‌هاي اقتصاد‬ ‫مقاومتي يک برنامه قابل اجرا و نس��خه ملي‬ ‫يک روش و سبک اقتصادي است‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه اين سياست‌ها همواره در‬ ‫کشور اجرا مي‌ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬با ابالغ اين‬ ‫سياس��ت‌ها به طور ویژه تالش شده تا توجه‬ ‫همه بخش‌ها نسبت به اين سياست‌ها جلب و‬ ‫برنامه اجرايي براي آن نوشته شود‪.‬‬ ‫ابويي مهریزی با بيان اينکه اقتصاد مقاومتي‬ ‫نه چماق است که آن را بر سر اين و آن بزنيم‬ ‫و نه سرپوشي است که بر ناتواني و اشتباهات‬ ‫خود بگذاريم‪ ،‬گفت‪ :‬اين سياست‌ها يک برنامه‬ ‫مدون و جامع اجرايي براي اقتصاد کشور است‬ ‫و نبايد از آن براي رس��يدن به منافع شخصي‬ ‫خود استفاده کنيم‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه‌ري��زي وزير صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ا بي��ان اينک��ه ‪ ۴‬بن��د از اي��ن‬ ‫سياس��ت‌ها در سال ‪ ۱۳۹۳‬از س��وي معاون‬ ‫اول رييس‌جمه��وري به اي��ن وزارتخانه ابالغ‬ ‫ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اين ‪ ۴‬سياست شامل کاهش‬ ‫وابس��تگي به کش��ورهاي محدود و خاص در‬ ‫تامين نيازهاي کااليي کشور به ويژه کاالهاي‬ ‫اساس��ي‪ ،‬حماي��ت همه‌جانب��ه از ص��ادرات‬ ‫کاال و خدمات‪ ،‬شفاف‌س��ازي و سالم‌س��ازي‬ ‫فعاليت‌ه��اي اقتص��ادي و مديري��ت عرضه و‬ ‫تقاضاي بازار بوده است‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه پس از ابالغ سياست‌ها ما‬ ‫اقدامات خود را به ش��کل کاربرگ به سازمان‬ ‫مديريت ارائه داديم‪ ،‬گفت‪ :‬در اين کاربرگ‌ها‬ ‫مش��خص بود که چه برنام�� ‌ها‌ي در چه مدت‬ ‫زماني‪ ،‬با چه بودجه‌اي و توس��ط چه بخش��ي‬ ‫انجام خواهد شد که آخرين نسخه کاربرگ‌ها‬ ‫را ‪ ۲۱‬بهمن‌ماه به سازمان مديريت فرستاديم‬ ‫که هنوز ابالغ نشده است‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫به دنبال منتفي شدن سهميه نوروزي سوخت براي دومين سال متوالي مطرح شد‬ ‫‪31‬‬ ‫شناورسازي قيمت بنزين انتخابي دوسر سود‬ ‫عرفان�ه تاجيکي ‪ -‬گروه صنع�ت‪ :‬روزهاي پاياني‬ ‫س��ال همواره ب��ا افزايش هزينه خانواره��ا در تمامي‬ ‫زمينه‌هاي همراه بوده اس��ت‪ .‬در اين روزها بازار تمام‬ ‫توليدات گرم اس��ت و بسياري از خريد و فروش‌ها به‬ ‫روزهاي پاياني س��ال موکول مي‌ش��ود‪ .‬تنها حوزه‌اي‬ ‫که مي‌ت��وان گفت صرفه‌جويي قاب��ل توجهي در آن‬ ‫انجام مي‌ش��ود‪ ،‬مصرف سوخت اس��ت که البته اين‬ ‫صرفه‌جويي بي‌علت نيس��ت و به علت افزايش تراکم‬ ‫سفرهاي درون ش��هري و برون‌شهري نياز خانوا‌ده‌ها‬ ‫به س��وخت افزايش مي‌يابد و از آنجايي که س��وخت‬ ‫يارانه مح��دود بوده و براس��اس گفته‌‌ه��اي عليرضا‬ ‫فيض‌بخ��ش‪ ،‬ريي��س س��تاد مديري��ت حمل‌ونقل و‬ ‫سوخت کشور امسال نيز همچون سال پيش سهميه‬ ‫ن��وروزي ب��ه کارت‌‌هاي س��وخت تعل��ق نمي‌‌گيرد‪،‬‬ ‫بسياري از خانواد‌ه‌ها براي تامين نياز خود به سوخت‪،‬‬ ‫در مصرف اين فرآورده ب��ا ارزش به‌طور قابل‌توجهي‬ ‫صرفه‌جويي مي‌کنند‪.‬‬ ‫بنا ب��ر نظر فيض بخ��ش تخصي��ص ‪ ۶۰‬ليتر بنزين‬ ‫در اي��ن زمينه گفت‌وگويي با بي��ژن حاج محمدرضا‪،‬‬ ‫س��هميه‌اي با عنوان س��هميه نوروزي عالوه بر ‪ ۴۰۰‬رييس جايگاه‌داران سوخت کشور انجام داده‌ايم‪.‬‬ ‫ميلي��ارد تومان هزين��ه‌اي که در بر خواهد داش��ت‪‹ ‹ ،‬سهميه‌بندي و مشکالت مجاري عرضه‬ ‫مي��ل به مصرف را نيز افزايش مي‌دهد و بهتر اس��ت‬ ‫وي ب��ا بي��ان اينک��ه روال‬ ‫چني��ن مبلغي را در زمينه بهداش��ت و درمان صرف‬ ‫‌تصميم‌گي��ري در رابط��ه ب��ا‬ ‫کني��م تا ه��م نياز اين حوزه تا حدودي رفع ش��ده و‬ ‫س��وخت به گونه‌اي اس��ت که‬ ‫هم به محيط‌زيس��ت آس��يب کمتري وارد ش��ود که‬ ‫هي��چ گون��ه مش��ورتي ب��ا‬ ‫چنين عقيده‌اي معقول به نظر مي‌رس��د‪ ،‬اما س��والي‬ ‫جايگاه‌داران در اين زمينه انجام‬ ‫گفت‪ :‬مسئوالن اين حوزه بدون‬ ‫که مطرح مي‌ش��ود اين است که آيا متغير قيمت به نمي‌ش��ود‪ ،‬به‬ ‫تنهايي مي‌تواند اهرم مناس��بي ب��راي کنترل تقاضا توجه به مش��کالتي که مجاري عرضه س��وخت با آن‬ ‫محسوب شود‪.‬‬ ‫مواجه است‪ ،‬تصميم به اجراي سياست‌هاي موردنظر‬ ‫ب��ه دفعات ثابت ش��ده زمان��ي که نيازي ش��روع به خ��ود مي‌گيرند‪ .‬از آن جايي که هرگونه حامل انرژي‬ ‫شکل‌گيري مي‌کند‪ ،‬متقاضي به هر‬ ‫(بنزي��ن معمولي‪ ،‬بنزين س��وپر و‬ ‫نحوي آن را ب��ر طرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫گازوئيل) در جايگاه‌هاي مصرف به‬ ‫حسینی‪:‬‬ ‫چنانچه با افزايش نرخ بنزين شاهد‬ ‫ط��ور آزاد عرض��ه مي‌ش��ود‪،‬‬ ‫کاهش مصرف اين فرآورده نبوديم نخستین پیامد فروش‬ ‫سهميه‌بندي سوخت معنايي ندارد‪.‬‬ ‫حامل‌های انرژی به‬ ‫و بنا بر نظر کارشناس��ان به جرات‬ ‫حاج محمدرضا ادامه داد‪ :‬افرادي‬ ‫خود‪،‬‬ ‫حقیقی‬ ‫قیمت‬ ‫مي‌توان گفت سهميه‌بندي سوخت‬ ‫که توانايي استفاده از سوخت آزاد‬ ‫نه‌‌تنها تاثير چنداني بر صرفه‌جويي‬ ‫ایجاد انگیزه متقاضی را ندارند‪ ،‬به صرفه‌جويي در سهميه‬ ‫اين حامل انرژي نداش��ته‪ ،‬بلکه به‬ ‫برای خرید خودرویی خ��ود پرداخت��ه و به اي��ن ترتيب‬ ‫مي��زان قاچاق و تخلفات س��وختي‬ ‫است که میزان مصرف نياز خود در ايام ن��وروز را برطرف‬ ‫نيز دامن زده است‪ .‬البته نمي‌توان‬ ‫مي‌کنند‪ .‬با توجه ب��ه اينکه ارزش‬ ‫پایین‌تری دارد‬ ‫منکر تاثير مستقيم افزايش عرضه‬ ‫نفت خ��ام تقريبا ب��ه نصف قيمت‬ ‫بر افزاي��ش ميل به مصرف و تقاضا‬ ‫پيش��ين خ��ود رس��يده‪ ،‬در نتيجه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مي��زان يارانه‌اي که از س��وي دولت ب��ه بنزين تعلق‬ ‫به طور کلي بايد بررسي کرد که مزاياي سهميه‌بندي مي‌گيرد‪ ،‬کاهش يافته اس��ت چراک��ه در پي کاهش‬ ‫سوخت بيش��تر بوده يا معايب آن و بنابراين تناسب قيمت نفت‪ ،‬قيم��ت فرآورده‌هاي نفت��ي نيز کاهش‬ ‫درباره س��هميه‌بندي اين حامل انرژي‌تصميم‌گيري خواهد يافت‪.‬‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وي تصريح کرد‪ :‬اگر يارانه سوخت به‌طور کل قطع‬ ‫درس��ت اس��ت که‌تصميم‌گي��ري در چنين حوزه‌اي ش��ده و نرخ بنزين به‌ط��ور يکپارچه روي يک قيمت‬ ‫مرب��وط به نهادهاي کالن کش��ور مي‌ش��ود اما براي ميانگين ثابت شود‪ ،‬خيل عظيمي از قاچاق‌ها و خريد‬ ‫چني��ن تصميمي بايد با تمام��ي ذي‌نفعان اين حوزه و فروش‌هاي غيرقانوني کاهش مي‌يابد‪.‬‬ ‫مش��ورت کرد تا بهترين و کامل‌تري��ن انتخاب انجام‬ ‫از سويي بايد بپذيريم که طراحي چنين سيستمي‬ ‫شود‪.‬‬ ‫(‌تهيه کارت‌هاي هوش��مند س��وخت) بيهوده بوده و‬ ‫بنزي��ن به عن��وان يک��ي از مهم‌تري��ن فرآورده‌هاي نفتي‬ ‫صرفه‌جويي کنند چراکه س��فرهاي نوروزي تنها تفريحي‬ ‫ب��وده و ضرورتي براي انجام آن با وس��يله نقليه ش��خصي‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬به‌طور کلي تخصيص سهميه نوروزي‬ ‫بنزين‪ ،‬امري منطقي نيس��ت‪ .‬اين در حالي است که‬ ‫دولت حت��ي بنزين آزاد را با ياران��ه در اختيار مردم‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬به طور کلي س��هميه‌بندي سوخت‬ ‫باعث شد قاچاق سوخت به طور قابل‌توجهي کاهش‬ ‫ياب��د‪ ،‬در حالي که س��هميه‌بندي س��وخت راه‌حلي‬ ‫دائمي براي حل معضالت سوخت کشور نيست‪ ،‬زيرا‬ ‫اي��ن روش ميل به مص��رف را در ميان مردم افزايش‬ ‫مي‌دهد‪.‬‬ ‫بنابراي��ن دولت بايد تخصي��ص يارانه به حامل‌هاي‬ ‫ان��رژي را به طور کامل قطع کرده و آنها را به قيمت‬ ‫جهاني که حدود ‪ ۱۲۰۰‬تومان اس��ت‪ ،‬عرضه کند يا‬ ‫به عبارتي قيمت بنزين را ش��ناور کند و بنا به قيمت‬ ‫روزانه شاهد تعداد زيادي از کارت‌هاي جعلي هستيم جهاني‪ ،‬ارزش آن در داخل کاهش يا افزايش يابد‪.‬‬ ‫حس��يني تصريح کرد‪ :‬نخستين‬ ‫ک��ه تنه��ا پيام��د آن جريمه‌هاي‬ ‫پيامد ف��روش حامل‌هاي انرژي به‬ ‫س��نگيني اس��ت ک��ه متوج��ه‬ ‫حاج محمدرضا ‪:‬‬ ‫قيمت حقيقي خ��ود ايجاد انگيزه‬ ‫جايگاه‌داران است‪.‬‬ ‫افرادي که توانايي‬ ‫متقاضي ب��راي خري��د خودرويي‬ ‫کنترل‬ ‫مس��ئوليت‬ ‫در‌حالي ک��ه‬ ‫استفاده از سوخت‬ ‫اس��ت که ميزان مصرف پايين‌‌تري‬ ‫جعل��ي ي��ا حقيق��ي ب��ودن کارت‬ ‫آزاد را ندارند‪ ،‬به‬ ‫دارد‪ ،‬که اين انگيزه درنهايت باعث‬ ‫بر‌عهده جايگاه‌داران سوخت نيست‪.‬‬ ‫رييس جاي��گاه‌داران س��وخت با صرفه‌جويي در سهميه‬ ‫ش��کل‌گيري فض��اي رقابتي ميان‬ ‫خود پرداخته و به اين توليد‌کنن��دگان وس��ايل نقليه به‬ ‫بي��ان اينک��ه درحال‌حاض��ر قيمت‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫نياز‬ ‫ترتيب‬ ‫منظور توليد وس��يله‌اي اس��ت که‬ ‫تمام شده بنزين در محل تحويل به‬ ‫ايام نوروز را برطرف ميزان مص��رف پايين ت��ري دارد‪.‬‬ ‫پايان��ه صادراتي (فوب‌خليج‌فارس)‬ ‫درنهاي��ت ني��ز متقاضي��ان ارزش‬ ‫مي‌کنند‬ ‫بیش��تر از نرخ بنزيني است که در‬ ‫س��وختي که مص��رف مي‌کنند را‬ ‫جاي��گاه مص��رف عرضه مي‌ش��ود‪،‬‬ ‫بهت��ر درک مي‌کنند‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫تصريح کرد‪ :‬تمام هزينه‌هاي توليد‬ ‫بنزين تا زماني اس��ت که نف��ت از مخازن زيرزميني دولت ارزش افزوده بنزين را از مردم دريافت نمي‌کند‬ ‫اس��تخراج شده و وارد پااليش��گاه مي‌شود پس از آن و هزين��ه حمل‌ونقل آن باري بر دوش دولت اس��ت!‬ ‫هزينه‌هاي توليد بنزين ب��ه طور قابل‌توجهي کاهش اين درحالي است که در هيچ نقط ‌ه دنيا چنين روالي‬ ‫مرسوم نيست‪.‬‬ ‫مي‌يابد‪.‬‬ ‫در ه��ر ح��ال چني��ن سيس��تمي ني��از جامعه به ‹ ‹رفت و برگشت‪۴۰۰ ،‬هزار تومان!‬ ‫براساس اين گزارش‪ ،‬تش��خيص ضرورت سفرهاي‬ ‫حامل‌هاي انرژي را در طوالني مدت پاسخگو نخواهد‬ ‫ب��ود و دير ي��ا زود به اجب��ار بايد چني��ن روندي به نوروزي بر عهده مردم اس��ت ن��ه نهادهاي دولتي‪ .‬از‬ ‫طور جدي و کامل اصالح ش��ود‪ .‬اين درحالي اس��ت سويي در ش��رايطي مي‌توان استفاده از وسايل نقليه‬ ‫که تاکن��ون هيچ کارمزدي از س��وي وزارت نفت به عموم��ي را مورد تاکيد قرار داد که نرخ معقولي براي‬ ‫جاي��گاه‌داران پرداخت��ه نش��ده چراک��ه وزارت نفت استفاده از آن وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫خانواده ‪۴‬نفره‌اي که متوسط درآمد آن در ماه يک‬ ‫درحال‌حاضر کمبود نقدينگي دارد‪.‬‬ ‫ميليون تومان است‪ ،‬بي‌شک قادر نخواهد بود به طور‬ ‫‹ ‹سفرهاي نوروزي ضرورت ندارند!‬ ‫س��يد حمي��د حس��يني‪ ،‬ريي��س ميانگي��ن تنها ‪ ۲۰۰‬هزار تومان ص��رف هزينه رفتن‬ ‫اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي ب��ه محل مورد نظر کند‪ .‬حال اي��ن هزينه را دو برابر‬ ‫نفت��ي ني��ز ضم��ن اع�لام اينکه کنيد يعني هزينه رفت و برگش��ت با قطار متوس��ط‬ ‫تخصيص س��هميه ن��وروزي بنزين ب��راي ‪ ۴‬نفر ب��دون در نظر گرفتن هزينه اس��کان و‬ ‫بس��تگي به شرايط اقتصادي کشور خري��د! بنابراي��ن با توجه ب��ه اين ش��رايط مديريت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به کاهش مصرف مقوله‌اي اس��ت که براي اجرايي‌شدن آن نياز‬ ‫دارد‪ ،‬در گفت‌وگ��و با‬ ‫ش��ديد قيمت نفت و مشکالتي که در پي آن براي اقتصاد به فرهنگ‌سازي است و متغيرهاي عرضه و تقاضا به‬ ‫کش��ور به وجود آمده‪ ،‬بهتر اس��ت افراد جامعه در مصرف تنهايي قادر به کنترل ميزان مصرف نخواهند بود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایس�نا‪ :‬حمیدرض��ا عراق��ی‪ ،‬مع��اون وزیر نفت ب��ه اجرای‬ ‫ش��بکه‌های خطوط انتقال به تولید توربی��ن ملی با هماهنگی‬ ‫ش��رکت ملی گاز اش��اره و تصریح کرد‪ :‬این موضوع بسیار مهم‬ ‫بوده و با مشارکت ش��رکت گاز و توسط بخش خصوصی انجام‬ ‫ش��ده و احتماال طی دو ماه آینده توسط رهبر معظم انقالب به‬ ‫بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫ش�انا‪ :‬س��عید مهتدی‪ ،‬مدیرعامل گروه ش��رکت‌های توربو‬ ‫کمپرس��ور نفت گفت‪ :‬ایران با دس��تیابی به دانش فنی طراحی‬ ‫توربی��ن ‪ ٢٥‬مگاواتی با نام تجاری «آی‪.‬جی‪.‬تی‪ »٢٥‬به جمع ‪5‬‬ ‫کشور دارای این دانش در جهان پیوست‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬علی مروی‪ ،‬رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان‬ ‫اینکه ‪ ۵۸‬طرح و مصوبه در رابطه با مس��ئله آب در دستور کار‬ ‫کمیس��یون انرژی قرار دارد از عدم ارائه ط��رح جامع انرژی از‬ ‫سوی دولت به مجلس انتقاد کرد‪.‬‬ ‫مان�ا‪ :‬حمید رضائیان اصل مدیرعامل مجتمع کشتی‌س��ازی‬ ‫ایزوایکو گفت‪ :‬س��اخت سکوهای مش��ترک ایران و عمان جزو‬ ‫برنامه‌های این شرکت قرار گرفته و از چندی پیش ساخت سه‬ ‫دستگاه سکوی نفتی آغاز شده و پیش‌بینی ما این است که در‬ ‫‪ ۱۸‬ماه به پایان برس��د‪ .‬به این ترتیب طرح س��اخت ‪ ۳‬سکوی‬ ‫نفتی مش��ترک ایران و عمان و ‪ ۳۶‬فروند ش��ناور فراساحلی در‬ ‫مجتمع کشتی‌سازی ایزوایکو در دست اجراست‪.‬‬ ‫ش�انا‪ :‬حسن پایون‪ ،‬مجری تاسیس��ات تقویت فشار پتاوه ‪٤‬‬ ‫از تاسیس��ات تقویت فش��ار پتاوه ‪ ٤‬با ظرفیت انتقال روزانه ‪٧٠‬‬ ‫میلیون مترمکعب گاز خبر داد و گفت‪ :‬این تاسیسات با آرایش‬ ‫‪ ٣+١‬روی خط دهم سراسری تعریف شده و گاز فازهای ‪ ٤‬و ‪٥‬‬ ‫پارس جنوبی را به جنوب استان اصفهان منتقل می‌کند‪.‬‬ ‫ش�انا‪ :‬علیرضا کالهی‪ ،‬رییس هیات مدیره س��ندیکای برق‬ ‫ای��ران با تاکید ب��ر اینکه بخش خصوصی بای��د مجوز صادرات‬ ‫برق را داش��ته باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬آبان ماه پارسال آیین‌نامه‌ای‬ ‫از س��وی دولت برای صادرات برق توس��ط بخش خصوصی به‬ ‫تصویب رسید‪ ،‬اما به دلیل آنکه توانیر باید رقم مشخص‌شده در‬ ‫بودجه را تامین می‌کرد‪ ،‬این آیین‌نامه نتوانس��ت اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید انحصار صادرات برق از س��وی توانیر‬ ‫پای��ان یابد تا بخش خصوصی بتواند در راه صادرات مش��ارکت‬ ‫فعالتری داش��ته باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در این مس��یر قوانین مجلس و‬ ‫دولت می‌تواند راهگش��ا باش��د‪ .‬کالهی افزود‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫رقی��ب توانیر نیس��ت و هم��کاری دو ط��رف می‌تواند ظرفیت‬ ‫تولی��د و ص��ادرات برق کش��ور را ب��ه عنوان ی��ک راهبرد ملی‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬بهای س��بد نفتی سازمان کش��ورهای صادرکننده‬ ‫نفت(اوپک) در بازارهای جهانی با ‪ ۹۱‬سنت افزایش به ‪ ۵۳‬دالر‬ ‫و ‪ ۱۶‬سنت در هر بشکه رسید‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬نخستین توربین‌های بادی با ظرفیت دو مگاوات در‬ ‫کشور تولید شد و مورد استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫حجم س��رمایه‌گذاری س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران(ای��درو) در بخش خصوصی ‪ %35‬از س��هم کل ش��رکت‬ ‫تولیدکننده متعلق به ایدرو است‪.‬‬ ‫شانا‪ :‬با تمهیدات اندیشیده‌شده ازسوی وزارت نفت و افزایش‬ ‫گازرسانی به نیروگاه‌ها‪ ،‬سوخت مایع ارسالی به نیروگاه‌ها برای‬ ‫ذخیره‌سازی کاهش یافت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سهمیه‌بندی‪ ،‬عامل‬ ‫تشدید قاچاق سوخت‬ ‫ناصر رییسی‌فر‬ ‫رییس کانون کارفرمایان‬ ‫جایگاه سوخت‬ ‫سهمیه‌بندی سوخت در کنار مزایای عمده خود‪،‬‬ ‫معایبی ه��م به همراه داش��ت ک��ه افزایش حجم‬ ‫قاچاق‪ ،‬ناهنجاری‌ها و افزایش فساد در این حوزه از‬ ‫جمله این معایب بوده است‪ .‬بد نیست به این نکته‬ ‫اشاره کنیم که با سهمیه‌بندی سوخت به‌عنوان یک‬ ‫کاالی استراتژیک‪ ،‬برای متقاضی آن حق مالکانه‌ای‬ ‫ایجاد می‌ش��ود‪ .‬به این ترتیب مصرف‌کننده‌ای که‬ ‫بنزین س��همیه‌بندی در اختیار دارد قادر به فروش‬ ‫این س��هم خواهد بود‪ ،‬در صورتی‌که درحال‌حاضر‬ ‫مجاز به انجام این امر نیست‪.‬‬ ‫این شرایط در حالی است که سال‌ها پیش چنین‬ ‫خری��د و فروش��ی در زمینه کاالبرگ ب��ه وفور رخ‬ ‫می‌داد و هیچ نهادی قادر به جلوگیری از فروش آن‬ ‫نبود‪ .‬بنابراین با وجود چنین تجربه‌هایی روش‌های‬ ‫علمی و کارآمد زیادی به منظور بهینه‌سازی مصرف‬ ‫س��وخت وجود دارد از جمله نخستین گامی که در‬ ‫زمینه بهینه‌س��ازی مصرف س��وخت باید برداشته‬ ‫ش��ود‪ ،‬فرهنگ‌س��ازی در زمینه مصرف است زیرا‬ ‫اف��راد بای��د ب��ا خودکنترلی از مص��رف حامل‌های‬ ‫ان��رژی صرف‌نظ��ر کنند‪ .‬ح��ال و با منتفی ش��دن‬ ‫س��همیه‌بندی در زمینه س��وخت بیش از آنچه که‬ ‫تص��ور می‌کنیم در حال‌حاضر در مصرف س��وخت‬ ‫صرفه‌جویی می‌شود اما در کنار این موضوع‪ ،‬قاچاق‬ ‫بنزین همچنان وجود دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫به نظر می‌رس��د با وجود بنزین آزاد در جایگاه‌های‬ ‫مصرف‪ ،‬سهمیه‌بندی معنایی ندارد چراکه فرد نیاز‬ ‫خ��ود به بنزین را به هرش��کل ممکن رفع می‌کند‪.‬‬ ‫همان‌طور که گفته ش��د‪ ،‬بنزین کاالیی استراتژیک‬ ‫بوده و ذخیره آن مش��کالت جنبی زیادی را در پی‬ ‫خواهد داش��ت که برای اداره چنین روندی نخست‬ ‫باید تقاضا برای خودروی کم‌مصرف تحریک ش��ود‪.‬‬ ‫مرحله بع��دی می‌تواند نزدیک کردن قیمت بنزین‬ ‫در جایگاه‌های مص��رف به قیمت فوب خلیج‌فارس‬ ‫باش��د‪ .‬ازجمله راه‌حل‌هایی که می‌تواند مش��کالت‬ ‫ح��وزه تهی��ه و پخ��ش س��وخت را کاه��ش دهد‪،‬‬ ‫شناورسازی قیمت آن و پخش این حامل انرژی به‬ ‫وسیله بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫به این ترتیب با کاهش جهانی نرخ بنزین قیمت‬ ‫داخل��ی بنزین کاه��ش یافته و ب��ا افزایش جهانی‬ ‫قیمت نیز‪ ،‬نرخ داخلی آن افزایش می‌یابد‪ .‬متاسفانه‬ ‫در ایران حجم قاچاق س��وخت‪ ،‬حجم قابل توجهی‬ ‫است‪ .‬البته با نزدیک شدن قیمت فوب خلیج فارس‬ ‫به ن��رخ این حام��ل ان��رژی در جایگاه‌های عرضه‬ ‫سوخت؛ اندکی از حجم قاچاق کاسته شده‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که عرضه کارت‌های هوشمند سوخت‬ ‫مش��کالت زیادی را برای م��ردم به وجود آورده که‬ ‫حذف این کارت‌ها می‌تواند روند س��وختگیری در‬ ‫جایگاه‌های عرضه سوخت را تسهیل کند‪ .‬از طرفی‬ ‫سامانه هوشمند خود مش��کالت عدیده‌ای را برای‬ ‫م��ردم و برای صاحب��ان جایگاه‌ها ب��ه وجود آورده‬ ‫است که با جلس��ات گروهی و بحث و بررسی‌های‬ ‫علم��ی و کارآمد می‌توان راه‌حل‌های بهتری در این‬ ‫زمینه ارائه داد‪ ،‬البته به ش��رطی که به تجارب افراد‬ ‫با سابقه در این حوزه توجه شود‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫شرکت راه‌آهن جمهوری اسالمی ایران (سهامی خاص)‬ ‫آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه شماره ‪93-31-21‬‬ ‫ش�رکت راه‌آهن ج‪.‬ا‪.‬ا در نظر دارد بنابر آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات نس��بت به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران واجد‬ ‫شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬ش��رح مختصر موضوع مناقصه‪ :‬موضوع خرید ‪ 300.000‬مترمکعب باالس��ت در محور شمالش��رق‪ -‬خراس��ان به تفکیک (‪ 100.000‬مترمکعب‬ ‫آزادور‪ 80.000 -‬مترمکعب کمرزرد‪ 70.000 -‬مترمکعب باغ‌ساالر‪ 50.000 -‬مترمکعب دامغان)‬ ‫‪ -2‬مدت و محل تحویل‪ :‬مدت ‪ 12‬ماه بوده و محل تحویل مطابق اسناد مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی‪ :‬متقاضیان می‌توانند حداکثر تا ساعت ‪ 16:00‬روز سه‌شنبه مورخ ‪ 1394/01/11‬با در دست داشتن‬ ‫معرفی‌نامه کتبی به نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬باالتر از میدان آرژانتین‪ ،‬ابتدای بلوار آفریقا‪ ،‬ساختمان مرکزی راه‌آهن‪ ،‬طبقه پانزدهم غربی(دبیرخانه مناقصات‬ ‫معاونت فنی و زیربنایی راه‌آهن ج‪.‬ا‪.‬ا) مراجعه و با ارائه فیش پرداخت مبلغ ‪( 300.000‬سیصد هزار) ریال به حساب شماره ‪4001064004005747‬‬ ‫به نام تمرکز وجوه راه‌آهن نزد بانک مرکزی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران‪ ،‬اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4‬دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سایت ‪ http:/iets.mporg.ir‬نیز امکانپذیر است‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 15:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1394/01/26‬دبیرخانه مناقصات معاونت فنی و زیربنایی‬ ‫راه‌آهن ج‪.‬ا‪.‬ا به نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬باالتر از میدان آرژانتین‪ ،‬ابتدای بلوار آفریقا‪ ،‬ساختمان مرکزی راه‌آهن‪ ،‬طبقه پانزدهم غربی‬ ‫‪ -6‬هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫پس از ارزیابی کیفی‪ ،‬از مناقصه‌گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد‬ ‫آمد‪.‬‬ ‫معاونت فنی و زیربنایی‬ ‫راه‌آهن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫م‌الف‪4515 :‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 24 - 1393‬جمادی االول ‪ 15 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -181‬پیاپی ‪1499‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ربگآخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫سعدی‬ ‫پرده‌بردار که بیگانه خود این روی نبیند‬ ‫تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی‬ ‫حلقه بر در نتوانم زدن از دست رقیبان‬ ‫این توانم که بیایم به محلت به گدایی‬ ‫به استقبال بهار‬ ‫«ماسايي مارا»‬ ‫تصويري از بهشت (‪)2‬‬ ‫مين�و بديع�ي‪ :‬اگ��ر بهش��ت تصوي��ري‬ ‫خيال‌انگي��ز از درخت��ان س��ر به فلک‬ ‫کش��يده س��بز‪ ،‬جنگل و بيش��ه انبوه‪،‬‬ ‫باران‌هاي سرش��ار از قطره‌هاي زندگي‪ ،‬چشمه‌هاي‬ ‫جوشان‪ ،‬صداي آواز پرندگان کمياب‪ ،‬حضور آزادانه‬ ‫هم��ه حيوانات وحش��ي مخل��وق خداوند باش��د‪،‬‬ ‫بي‌گم��ان ماس��ايي مارا در قلب افريقا و در کش��ور‬ ‫کنيا‪ ،‬تصويري از جنت خداوندي است‪ .‬در عمق اين‬ ‫سرزمين نسبتا بکر در مي‌يابي که چرا استعمارگران‬ ‫قدم به سرزمين افريقا گذاشتند و در مي‌يابي شايد‬ ‫مي‌خواستند بهشت را بر روي کره ارض پيدا کنند‬ ‫و به زندگ��ي و حياتي جاودانه دس��ت يابند‪ .‬براي‬ ‫رفتن به ماسايي‌مارا از نايروبي با اتومبيل نمي‌توان‬ ‫رفت و از نايروبي به سمت ماسايي‌مارا‪ ،‬هواپيماهاي‬ ‫کوچک سبک که تنها گردشگران و تروريست‌هاي‬ ‫بسيار عاش��ق طبيعت را مي‌برند که گاهي از جان‬ ‫خود هم ناچارن��د مايه بگذارند! اي��ن هواپيماهاي‬ ‫س��بک با خلباناني که بيشتر از کشورهاي آسيايي‬ ‫هس��تند و مهارت ت��ام و تمام��ي در کاپيتاني اين‬ ‫هواپيماها دارند‪ ،‬انجام مي‌ش��ود‪ .‬در اين هواپيماها‪،‬‬ ‫خلب��ان خودش مهماندار اس��ت و خود تکنس��ين‬ ‫هواپيم��ا و حت��ي مراقب پرواز و هم��ه کاره که در‬ ‫حقيقت به اين گردش��گران ماجراجو! که ما باشيم‬ ‫دل و جراتي خارق‌العاده مي‌دهد و از اينکه گروه ما‬ ‫تنه��ا ايرانياني هس��تند ک��ه به اين س��فر مي‌روند‬ ‫برايمان کف مي‌زند و به‌ويژه براي مسن‌ترين ما که‬ ‫م��ادر باش��د و کوچکتري��ن ما که ايلياي دوس��ت‬ ‫داشتني ‪ 3‬ساله است و با همه ترفندهايي که ما به‬ ‫کار مي‌بريم و حتي خود خلبان‪ ،‬س��ر آخر‪ ،‬دمپايي‬ ‫خوش��گلش را ج��ا مي‌گذارن��د و دمپاي��ي ايليا به‬ ‫مس��ئله‌اي عمده در اين س��فر تبديل مي‌شود! و ‪...‬‬ ‫خلب��ان هواپيم��ا م��ا را در فرودگاه نايروبي س��وار‬ ‫مي‌کند و اين هواپيماي کوچک حدود ‪ 12‬سرنشين‬ ‫به اضافه خود خلبان دارد ‪ .‬همه مس��افرها اروپايي‬ ‫هستند از کشور آلمان و انگليس و فرانسه‪ ،‬آنها فکر‬ ‫مي‌کنند ما ايتاليايي هس��تيم و انگار که در چنين‬ ‫س��فري هرگز يک ايراني به خود نديده‌اند و ما هم‬ ‫در هتل جنگلي ماسايي‌مارا‪ ،‬ايرانياني را که در اين‬ ‫س��فر از ايران همراه‌مان باشند را نمي‌بينيم به جز‬ ‫ايرانياني که از ترکيه و اروپا به ماسايي‌مارا آمده‌اند‬ ‫و تعدادشان هم بسيار اندک است‪ .‬سوار هواپيما که‬ ‫مي‌ش��ويم‪ ،‬خلبان با سرعت و ش��تابي خارق‌العاده‬ ‫هم��ه چمدان‌هاي م��ا را در جاي��ي در انتهاي اين‬ ‫هواپيم��اي کوچک جاس��ازي مي‌کن��د‪ .‬او خودش‬ ‫دست‌هاي مادر را مي‌گيرد و با بوسيدن دست‌هايش‬ ‫او را ب��ه صندلي موردنظر هدايت مي‌کند‪ .‬ايليا را از‬ ‫بغ��ل پدرش مي‌گيرد و او را به هواپيما مي‌برد و تو‬ ‫ش��گفت‌زده مي‌ماني که چه سرعتي و چه دقتي و‬ ‫چه مهرباني خاصي‪ ،‬خلبان پيوسته به مادر مي‌گويد‪:‬‬ ‫ولکام (خوش آمديد)‪ .‬در اين هواپيما همه لحظه‌هاي‬ ‫بلند شدن اين صنعت جادويي ساخته شده به دست‬ ‫بش��ر را مي‌بيني که چگونه به آسمان‌ها پر مي‌کشد و‬ ‫چه آس��ماني‪ ،‬فيروزه‌اي نيلگون ک��ه انگار مي‌تواني با‬ ‫دست‌هايت آن را لمس کني‪ ،‬صعود هواپيما به آسمان‬ ‫نيلگون زماني است که کوچکترها و مسن‌ترها بيشتر‬ ‫بترس��ند اما ايليا و علي ‪ 9‬س��اله سرگرم نگريستن به‬ ‫عجایب اطراف خود هستند و مادر هم دست‌هاي مرا‬ ‫گرفته و دعا مي‌خواند و آرامش در چهره‌اش پيداست‬ ‫و آن آقا و بانوي آلماني که هيکل‌هاي درشتي دارند‪،‬‬ ‫طوري روي صندلي‌ها نشسته‌اند و صندلي‌هاي جلوي‬ ‫خ��ود را بغل گرفته‌اند که ان��گار مي‌خواهد از جايش‬ ‫کنده شود و من به سختي جلوي خنده‌ام را مي‌گيرم‬ ‫و ‪ ...‬وقتي هواپيما به ش��کل ثابت قرار مي‌گيرد ناگاه‬ ‫باراني سيل‌آس��ا وشديد ش��روع به باريدن مي‌کند و‬ ‫خلبان همه مس��افرانش را نگاه مي‌کن��د و‪ ...‬من ياد‬ ‫دعاي سفر پروازهاي ايران‌اير مي‌افتم ‪...‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫مدیر اداری‪ :‬محسن امید شندی‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان آگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتوکالمنور‬ ‫حضرت امام موسي کاظم(ع) مي‌فرمايند‪ :‬بپرهيزيد از تنبلي و سستي که شما را از نصيب دنيا و آخرت محروم مي‌گرداند‪.‬‬ ‫حدود ‪ 4‬میلیون نفر در نوروز به سفر می‌روند‬ ‫رییس س��تاد هماهنگی خدمات سفر با‬ ‫تش��ریح طرح اجرایی ساماندهی و توسعه‬ ‫خدمات س��فر ویژه ن��وروز ‪ 94‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫در تعطیالت نوروزی که خدمات‌رسانی به‬ ‫مس��افران از ‪ 25‬اسفند تا ‪ 15‬فروردین‌ماه‬ ‫انجام می‌شود‪ ،‬برای ‪ 3‬میلیون و ‪ 845‬هزار‬ ‫و ‪ 63‬نف��ر در روز ظرفیت اس��کان فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬مرتض��ی رحمانی‬ ‫موح��د ب��ا اش��اره ب��ه آمادگی ‪ 2‬ه��زار و‬ ‫‪ 500‬دس��تگاه اتوبوس و بیش از ‪ 38‬هزار‬ ‫دستگاه مینی‌بوس برای پوشش حمل‌ونقل‬ ‫جاده‌ای در تعطی�لات نوروزی اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان جمعیت هالل احمر ‪ 978‬پایگاه‬ ‫امدادی را با ‪ 5‬هزار و ‪ 800‬نیرو برای نوروز‬ ‫آماده کرده اس��ت‪ .‬همچنی��ن یک هزار و‬ ‫‪ 740‬بیمارس��تان و درمانگاه کشیک ویژه‬ ‫نوروزی دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ه��زار و ‪ 153‬پایگاه امداد‬ ‫خودرو به صورت س��یار و مستقر در نوروز‬ ‫آماده پوشش مسافران و جاده‌ها هستند‪.‬‬ ‫مع��اون گردش��گری س��ازمان می��راث‬ ‫فرهنگ��ی همچنی��ن اضاف��ه ک��رد‪926 :‬‬ ‫کیوسک‌‪ ،‬پایگاه اطالع‌رس��انی و راهنمای‬ ‫مس��افر در نق��اط مختل��ف کش��ور برای‬ ‫اطالع‌رس��انی به گردشگران نوروزی ایجاد‬ ‫می‌شود‪ .‬س��ایر نهادها و سازمان‌ها و البته‬ ‫ش��هرداری نی��ز ی��ک ه��زار و ‪ 58‬پایگاه‬ ‫اطالع‌رس��انی و راهنمای مس��افر مستقر‬ ‫خواهند کرد‪ .‬براس��اس اعالم رییس ستاد‬ ‫هماهنگ��ی خدم��ات س��فر در تعطیالت‬ ‫نوروزی ‪ 94‬برنامه‌ریزی شده است که ‪32‬‬ ‫میلیون و ‪ 682‬هزار و ‪ 883‬بروش��ور برای‬ ‫راهنمایی مسافران توزیع شود‪.‬‬ ‫مع��اون گردش��گری همچنی��ن درباره‬ ‫خدمات رفاهی و فرهنگی آماده شده برای‬ ‫ن��وروز ‪ 94‬توضی��ح داد‪ 345 :‬موزه‪728 ،‬‬ ‫نمایش��گاه صنایع‌دس��تی‪ 699 ،‬ایس��تگاه‬ ‫رای��گان پذیرایی مس��افران‪ 3 ،‬هزار و ‪86‬‬ ‫ش��د و ایستگاه دوم نیز در منطقه ‪ ۱۲‬به بهره‌برداری‬ ‫می‌رس��د چراکه حریق‌های متعددی در این منطقه‬ ‫وج��ود دارد و اح��داث این ایس��تگاه‌ها برای کاهش‬ ‫میزان خسارت‌ها و حضور س��ریع ماموران در محل‬ ‫حریق بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫ش��ریف‌زاده با اش��اره به افزایش توان ایستگاه‌های‬ ‫آتش‌نش��انی گفت‪ :‬در ش��هرداری منطقه ‪ ۲۲‬نیز در‬ ‫م��کان اقامه نماز‪ 3 ،‬ه��زار و ‪ 203‬جایگاه‬ ‫توزیع سوخت به صورت شبانه‌روزی آماده‬ ‫پذیرش مسافران هستند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ 11 :‬هزار و ‪ 826‬سرویس‬ ‫بهداش��تی و یک ه��زار و ‪ 14‬ب��اب حمام‬ ‫عمومی برای خدمات‌رس��انی در نوروز ‪94‬‬ ‫آماده شده است‪.‬‬ ‫مجموعه ضلع‌ش��مالی خلیج فارس به دلیل خاطره‌‬ ‫تلخی که در ش��هرک باق��ری رخ داد و طی حریقی‬ ‫جان یکی از آتش‌نش��انان را گرفت‪ ،‬ایس��تگاه ‪۱۱۴‬‬ ‫آتش‌نشانی نیز در این منطقه افتتاح شد‪ .‬با توجه به‬ ‫تو‌س��از در این محدوده امیدواریم‬ ‫حجم باالی ساخ ‌‬ ‫این ایستگاه‌ها بتوانند پاسخگوی نیازهای شهروندان‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان آتش‌نش��انی و خدم��ات‬ ‫ایمنی ش��هرداری تهران خاطرنش��ان کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫س��اختمان‌های بلندمرتبه در منطقه ‪ ۲۲‬اکیپ‌های‬ ‫امداد و نجات و نردبان‌های بلند در ایس��تگاه شماره‬ ‫‪ ۱۱۴‬مس��تقر شده اس��ت تا بتوانند در موارد حادثه‬ ‫امدادرس��انی کنند و از لحاظ تجهی��زات و امکانات‬ ‫مشکلی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫با گام‌های نوروز‬ ‫کتايون ملکي‪ :‬با ش��روع‬ ‫اسفند تکاپوي مردم براي‬ ‫اس��تقبال از به��ار بيش��تر‬ ‫مي‌شود‪ .‬هر چه به روزهاي پاياني سال‬ ‫نزديک‌تر مي‌شويم‪ ،‬هياهوي خيابان‌ها‬ ‫و مغازه‌ه��ا و‪ ...‬بي��ش از روزهاي ديگر‬ ‫س��ال مي‌ش��ود‪ .‬خان��ه تکان��ي هم از‬ ‫سنت‌هاي ديرينه استقبال از بهار است‪.‬‬ ‫م��ردم ب��ا خانه‌تکان��ي و تمي��ز کردن‬ ‫خانه‌هاي‌ش��ان س��ال جدي��د را آغ��از‬ ‫مي‌کنند‪ .‬اما خانه تکاني دل چطور؟ آيا‬ ‫فکري برايش کرده‌ايم‪ .‬بدون شک يک‬ ‫سال دلمان از غصه‪ ،‬کينه و‪ ...‬پر شده و‬ ‫ديگ��ر جايي براي غصه‌ه��اي جديد و‬ ‫دل‌گيري‌هاي جديد نداريم‪ .‬دل تکاني‬ ‫سال ‪ ،94‬سال عشق و محبت‬ ‫ش��ايد بيش از ه��ر خانه تکان��ي نياز‬ ‫روزه��اي پاياني س��ال باش��د‪ .‬اگر اين‬ ‫جمله معروف که دنيا دو روز اس��ت را‬ ‫ه��ر صبح ب��ه خ��ود ي��ادآوري کنيم‪،‬‬ ‫خواهيم ديد دنيا ارزشي براي غمگين‬ ‫شدن‪ ،‬کينه ورزي و دل خوري نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬سالي که گذشت خيلي‌ها را از‬ ‫دس��ت دادي��م‪ .‬ش��ايد اگر اي��ن افراد‬ ‫مي‌دانس��تند س��ال ‪ 93‬آخرين فرصت‬ ‫ب��راي زندگي ک��ردن اس��ت‪ ،‬بيش از‬ ‫س��ال‌هاي ديگر به دوستان و اطرافيان‬ ‫خود محبت مي‌کردند‪ .‬شايد ديگر با ‪3‬‬ ‫ثانيه پش��ت چراغ قرمز ماندن اعصاب‬ ‫خود را خورد نکرده و با راننده ماشين‬ ‫جلويي درگير نمي‌ش��دند‪ .‬اين رفتن‌ها‬ ‫درس‌هاي بزرگي اس��ت ب��راي زندگي‬ ‫بهتر‪.‬‬ ‫يادمان نرود که حسرت از دست دادن‬ ‫نزديکان‪ ،‬دوس��تان و آش��نايان با هيچ‬ ‫چيزي جبران نخواهد ش��د‪ .‬بياييد در‬ ‫به��ار ‪ 94‬کينه‌ه��ا را کنار گذاش��ته و‬ ‫عش��ق و محبت را به هفت‌س��ين‌مان‬ ‫عکس‌روز‬ ‫اضافه کنيم‪ .‬در دعاي تحویل سال‌مان‬ ‫از خداوند بخواهيم س��ال ‪ 94‬را س��ال‬ ‫دوس��تي و محبت براي‌م��ان رقم بزند‪.‬‬ ‫عمر رفته باز نخواهد گش��ت‪ ،‬پس عمر‬ ‫را به ش��ادي و محب��ت گذرانيم ‪ .‬البته‬ ‫ناگفته نماند ک��ه دل تکاني را فقط به‬ ‫نوروز محدود نکنيم‪ ،‬سراسر سال بايد‬ ‫دل تکاني کنيم تا غم‌هاي‌مان انباشته‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫ه��ر روزي ک��ه اش��ع ‌ه خورش��يد ب��ه‬ ‫چشمانمان برخورد مي‌کند‪ ،‬سپاسگزار‬ ‫پ��روردگاري باش��يم که بي‌من��ت و با‬ ‫عشق نعمت‌هايش را به بندگانش عطا‬ ‫مي‌کند‪ ،‬پس ما نيز بي‌منت به‌يکديگر‬ ‫مهر بورزيم‪.‬‬ ‫تازه‌های نشر‬ ‫گفتمان الگو‬ ‫جمعه بازار جویبار‬ ‫فرانسه در اشغال (‪)14‬‬ ‫کاهش مصرف خانوارها‬ ‫نویسنده‪ :‬هانری آمورو‬ ‫ترجمه‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫آتش‌نشانان برای چهارشنبه آخر سال آماده‌اند‬ ‫مدیرعامل س��ازمان آتش‌نش��انی و خدمات ایمنی‬ ‫ش��هرداری تهران گفت‪ :‬هزار اکیپ آتش‌نش��انی در‬ ‫چهارشنبه آخر سال برای مقابله با حوادث احتمالی‪،‬‬ ‫در آماده‌باش کامل قرار دارند تا خسارت‌ها به حداقل‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سعید شریف‌زاده‪ ،‬گفت‪:‬دیروز سه‬ ‫ایستگاه ‪ ۱۱۵ ،۱۱۴‬و ‪ ۱۱۶‬در سه منطقه شهرداری‬ ‫تهران افتتاح ش��د و در مجموع در س��ال ‪۱۱۶ ،۹۳‬‬ ‫ایس��تگاه آتش‌نش��انی در ‪ ۲۲‬منطقه تهران فعالیت‬ ‫خود را ادامه می‌دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در منطقه سه شهرداری تهران و در‬ ‫بلوار میرداماد‪ ،‬نبش خیابان شمس تبریزی به دلیل‬ ‫ترافیک‌های متع��دد‪ ،‬حوادث زیادی اتفاق می‌افتد و‬ ‫ب��ه همین دلیل یک ایس��تگاه در این منطقه افتتاح‬ ‫برگی از تاریخ اقتصادی اروپا‬ ‫عکس‪:‬فرهاد بابایی‬ ‫دوماهنامه الگوی اسالمی پیشرفت ویژه نوروز‬ ‫‪ ،94‬ضمیمه روزنامه خراسان منتشرشد‪.‬‬ ‫در ای��ن وی��ژه نامه آث��ار وگفتاری از ش��هید‬ ‫س��ید محمدباقرص��در‪ ،‬محس��ن اراکی‪ ،‬س��ید‬ ‫ص��ادق حقیقت‪ ،‬علی پایا‪ ،‬س��ید من��ذر حکیم‪،‬‬ ‫ابراهیم فیاض‪ ،‬س��ید محس��ن فاطمی‪ ،‬علیرضا‬ ‫واس��عی‪ ،‬محمد باقر س��خایی‪ ،‬مه��ران کامروا‪،‬‬ ‫خالد قدومی به چاپ رس��یده است‪ .‬این نشریه‬ ‫گف��ت وگوی ویژه‌ای با هاجون چنگ نویس��نده‬ ‫کت��اب نیکوکاران ناب��کار دارد و دیدگاه‌هایی را‬ ‫درباره روش��نفکران ایران و مدل توسعه از هادی‬ ‫خانیکی‪ ،‬محمدباقر خرمش��اد‪ ،‬بیژن عبدالکریم‪،‬‬ ‫علیرض��ا ص��درا‪ ،‬مصطف��ی ملکوتیان‪ ،‬ش��هریار‬ ‫سرشناس و‪ ...‬به چاپ رسانده است‪.‬‬ ‫در دوران جنگ جهانی دوم ‪1939 -1945‬مصرف‬ ‫خانوارها در فرانسه به شدت پایین آمد این کاهش‬ ‫مصرف نتیجه مس��تقیم اثرات اقتصادی ناش��ی از‬ ‫جن��گ بود‪ .‬کاه��ش مصرف مواد غذای��ی که برای‬ ‫کودکان و نوجوانان تبعات بسیاری را درپی داشت‬ ‫موجب ش��د دولت مبادرت به چاپ کارت‌هایی به‬ ‫ن��ام کارت ملی اولویت کند‪ .‬دنباله پاورقی را با هم‬ ‫می‌خوانیم؛‬ ‫در آن روزه��ا از س��وی «انس��تیتوی مل��ی آمار‬ ‫فرانس��ه» آماری منتش��ر ش��د که با مطالعه آن به‬ ‫خوبی می‌توان به میزان کاهش مصرف مواد غذایی‬ ‫پی برد‪ .‬براس��اس این آمار در س��ال ‪ 1939‬یعنی‬ ‫یک‌س��ال قبل از ش��روع جنگ هر نف��ر در پاریس‬ ‫ماهان��ه (هر نفر منظ��ور کارگر دارای کار س��خت‬ ‫نیس��ت بلکه ش��امل کارمند بانک‪ ،‬کارمند دولت‪،‬‬ ‫صنعتگر و تاجر و کاس��ب اس��ت) ‪ 13‬کیلو و ‪500‬‬ ‫گ��رم نان مصرف کرده اس��ت در حالی‌که این رقم‬ ‫در ژانوی��ه ‪ 1942‬ب��ه ‪ 8‬کیل��و و ‪ 525‬گرم کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫بقیه کاالها نیز به این شرح گزارش شده؛‬ ‫مقایسه میزان مصرف یک ماهه برخی از‬ ‫مواد غذایی‬ ‫سال‬ ‫‪1942‬‬ ‫‪1939‬‬ ‫کاال‬ ‫‪ 2‬کیلو‬ ‫‪ 15/5‬کیلو‬ ‫سیب‌زمینی‬ ‫گوشت‬ ‫‪ 3/5‬کیلو‬ ‫‪ 620‬گرم‬ ‫شراب‬ ‫‪ 12‬لیتر‬ ‫‪ 4/5‬لیتر‬ ‫همچنین موسس��ه یادشده قیمت هزینه متوسط‬ ‫مصرف س��االنه یک خان��واده ‪4‬نفره را که ش��امل‬ ‫‪ 25‬کیل��و کره‪ 480 ،‬ع��دد تخم‌م��رغ‪ 325 ،‬کیلو‬ ‫س��یب‌زمینی‪ 20 ،‬کیل��و لوبی��ا‪ 45 ،‬کیلو گوش��ت‬ ‫خوک‪ 15 ،‬کیلو مرغ و ‪ 25‬کیلو گوش��ت خرگوش‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬در س��ال ‪ 1939‬رقمی در حدود ‪3070‬‬ ‫فرانک محاس��به کرده‪ ،‬درحالی‌که در سال ‪1942‬‬ ‫این رقم با نرخ‌های رس��می ب��ه ‪ 6421‬فرانک و به‬ ‫قیمت واقعی به ‪ 12076‬فرانک افزایش یافته است‬ ‫و به عبارتی درمقایس��ه با قیمت‌های س��ال ‪1939‬‬ ‫در ح��دود ‪ 292‬درصد بر هزینه مصرف یک خانوار‬ ‫‪ 4‬نفره اضافه گردیده‪ .‬این ارقام در س��ال ‪ 1943‬از‬ ‫رشد باالتری برخوردار شده و با نرخ‌های رسمی به‬ ‫‪ 7916‬فران��ک و ‪ 50‬س��انتیم و به قیمت واقعی به‬ ‫‪ 18604‬فرانک رسیده است‪ .‬در پی افزایش هزینه‬ ‫زندگی و تورم اقتصادی‪ ،‬دولت اقدام به فعالیت‌هایی‬ ‫برای کمک و بهبود وضع خانواده‌های پرجمعیت و‬ ‫طبق��ات اجتماعی محروم و فقیر کرد‪ .‬از جمله این‬ ‫اقدامات دادن کارت‌های ویژه به خانواده‌های ‪ 6‬نفره‬ ‫دارای فرزندان کمتر از ‪ 16‬س��ال و خانواده‌های ‪5‬‬ ‫نفره دارای فرزندان کمتر از ‪ 14‬سال و خانواده‌های‬ ‫‪ 4‬نف��ره دارای فرزندان کمتر از ‪ 4‬س��ال بود‪ 1.‬این‬ ‫کارت‌ها که با عنوان «کارت ملی اولویت» به چاپ‬ ‫رس��یده بود؛ به مادران این خانواده‌ها اجازه می‌داد‬ ‫که خ��ارج از صف‌های طوالنی ک��ه اغلب منجر به‬ ‫مش��اجره و زدوخ��ورد نیز می‌ش��د و ب��دون نوبت‬ ‫اقدام به دریافت کاالهای س��همیه‌بندی شده خود‬ ‫کنند‪ .‬مس��ئله صف و پیامده��ای آن نیز واقعا یکی‬ ‫از معضالت آن روزها به شمار می‌آمد‪ ،‬به طوری‌که‬ ‫در اوایل ش��روع جنگ یعن��ی در اول ژوئیه ‪1941‬‬ ‫ابتدا در شهر «لیون» و به دنبال آن در شهر پاریس‬ ‫مقامات اجازه تشکیل هیچ‌گونه صف را نمی‌دادند و‬ ‫آن را ممنوع اعالم کرده بودند که البته بعدها خود‬ ‫به خود لغو ش��د‪ .‬در این صف‌های طویل که گاه از‬ ‫صدها نفر تش��کیل می‌شد و وقت و بی‌وقت مقابل‬ ‫در‌های بس��ته قصاب��ی‪ ،‬بقالی و نانوایی و‪ ...‬ش��کل‬ ‫می‌گرفت‌‪ ،‬بحث‌ها‪ ،‬مش��اجره‌ها و اتفاق‌های جالبی‬ ‫رخ می‌داد‪ .‬این صف‌ها همچنین برای بیشتر مردم‬ ‫ب��ه عنوان ی��ک وظیفه و گاهی ب��ه منزله تفریح و‬ ‫سرگرمی محسوب می‌شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬این قانون در تاریخ ‪ 18‬ژوئن ‪ 1941‬از تصویب‬ ‫مجلس گذشت و به دولت ابالغ شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!