صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۷۷

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 177

روزنامه صمت شماره 177

‫گسترش همکاری‌های صنعتی ایران و تاتارستان‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1393‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول‪1436‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2015‬‬ ‫سال بیست‌وپنجم دوره جدید شماره ‪ 177‬پیاپی ‪ 32 1495‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‌قرارداد برد ‪ -‬برد مشتري‬ ‫با خودروساز‬ ‫‌حضورپرشورخصوصی‌ها‬ ‫در انتخابات اتاق بازرگانی‬ ‫نیمروزی با «خاکی»‌‌های‬ ‫چله خانه‬ ‫‌چیدن میز مشترک‬ ‫برای صنایع غذایی‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ا‬ ‫رییس‌جمهوری تاتارستان و رییس شورای‬ ‫نوآوری و فناوری مناطق فدراسیون روسیه‬ ‫دی��دار و گفت‌وگو کرد‪ .‬مهندس محمدرضا‬ ‫نعمت‌زاده در حاش��یه این دی��دار از اعالم‬ ‫آمادگی ایران برای گس��ترش همکاری‌های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تجاری و صنعتی با تاتارستان خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬تاتارستان در زمینه فناوری‌های‬ ‫نوین‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز و صنایع الکترونیک فعالیت‬ ‫دارد و عالقه‌من��د اس��ت در این زمینه‌ها با‬ ‫ایران همکاری کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گریزقاچاق‪‌،‬برمدارمهار‬ ‫با تعدیل تعرفه‌های باال در دولت یازدهم‌‪ ،‬رخ می‌دهد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪29‬‬ ‫اجرای ‪ 260‬پروژه اکتشافی‬ ‫در سراسر کشور‬ ‫اما و اگرهای واگذاری‬ ‫سرخابی‌ها از سر گرفته شد‬ ‫‪5‬‬ ‫نقشهراهصنایعمعدنینهاییشد‬ ‫‪20‬‬ ‫تفسیر نادرست‬ ‫از قانون‬ ‫حفظ محیط‌زیست‬ ‫از عوامل بهره‌وری است‬ ‫رضا اشرف سمنانی‬ ‫کارشناسمرکزپژوهش‌های‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫توسعه بازاریابی‬ ‫در دستورکار است‬ ‫دکتر پرویز فتاحی‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیرگروهمطالعاتموسسهمطالعاتو‬ ‫پژوهش‌هایبازرگانی‬ ‫نقدینگی ناکافی مهم‌ترین‬ ‫مشکل صنعت غذا‬ ‫رضا گنجی‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک‌هایصنعتی‬ ‫لوبختیاری‬ ‫چهارمحا ‌‬ ‫ولی‌اهلل داودآبادی‬ ‫‪23‬‬ ‫عضوهیاتمدیرهکانونانجمن‌های‬ ‫صنفیصنایعغذایی‬ ‫‪6‬‬ ‫لزوم واردات پوست‬ ‫سنگین در صنعت چرم‬ ‫عباس ترکمان‬ ‫‪29‬‬ ‫نایب رییس انجمن صنایع چرم ایران‬ ‫‪30‬‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫در پایان پانزدهمین نمایش��گاه بین‌المللی سنگ‬ ‫شیامن چین‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران جزو ‪ 3‬کشور‬ ‫اول فعال در این دوره از نمایشگاه انتخاب شد‪.‬‬ ‫پس از ش��دت یافتن اختالفات می��ان گروه‌های‬ ‫مع��ارض س��وری‪ ،‬نیروه��ای گ��روه موس��وم ب��ه‬ ‫«لواءاالنفال» از زیرش��اخه‌های ارت��ش به اصطالح‬ ‫آزاد س��وریه‪ ،‬از این گروه جدا شده و خود را تسلیم‬ ‫نیروهای دولتی کردند‪.‬‬ ‫گری س��یک به‌عنوان پژوهشگر مسائل سیاست‬ ‫امنیت ملی در دانش��گاه کلمبیا ب��ا ذکر اینکه ایران‬ ‫در دهه گذش��ته باوجود داشتن توانایی‪ ،‬هیچ بمبی‬ ‫نس��اخته اس��ت‪ ،‬افزود مذاکره‌کنندگان غربی نباید‬ ‫اش��تباه مذاکرات هسته‌ای نخست با ایران در دوران‬ ‫جرج بوش که وی مانع توفیق آن شد را تکرار کنند‪.‬‬ ‫ارتش پاکس��تان یک موش��ک بالستیک زمین به‬ ‫زمین به نام (ش��اهین ‪ )3‬را با قابلیت حمل کالهک‬ ‫هسته‌ای و با برد ‪2‬هزار و ‪ 750‬کیلومتر‪ ،‬با موفقیت‬ ‫آزمایش کرد‪.‬‬ ‫هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه جمعیت‬ ‫هالل احمر جمهوری اس�لامی ایران به کابل رسید‬ ‫بهمن پنجشی ِر افغانستان‬ ‫تا به آسیب‌دیدگان حادثه‬ ‫ِ‬ ‫اختصاص یابد‪.‬‬ ‫محم��د عبدالس�لام‪ ،‬س��خنگوی جنبش مردمی‬ ‫انص��اراهلل گف��ت‪ :‬اق��دام عبدرب��ه منصوره��ادی‬ ‫رییس‌جمهوری مس��تعفی یمن در رابطه با معرفی‬ ‫عدن به‌عنوان پایتخت این کشور‪ ،‬اقدامی غیرقانونی‬ ‫است که ناشی از تالش وی برای تجزیه یمن است‪.‬‬ ‫یک خبرگزاری روس��ی با اشاره به اعترافات یکی‬ ‫از افراد دستگیرشده در زمینه قتل بوریس نمتسوف‬ ‫نوشت‪ :‬نمتسوف رهبر مخالفان دولت روسیه به‌دلیل‬ ‫موضع‌گیری‌ها و اظهارات ضداس�لامی خود کش��ته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وحید مژده‪ ،‬کارشناس مسائل سیاسی افغانستان‬ ‫گفت که ش��کل جنگ در این کشور در حال تغییر‬ ‫است و دس��ت‌های قدرتمند می‌خواهند نام طالبان‬ ‫را تغییر دهند و داعش را جایگزین طالبان کنند‪.‬‬ ‫صده��ا زن یه��ودی س��اکن اراضی اش��غالی در‬ ‫تظاهراتی اعتراضی به سوی دیوار حائل میان کرانه‬ ‫باختری و بیت‌المقدس خواستار احیای حقوق زنان‬ ‫فلسطینی شدند‪.‬‬ ‫وزیر دارایی یونان هش��دار داد اگر ش��رکای این‬ ‫کشور در منطقه یورو با طرح‌های آتن درباره مسئله‬ ‫بدهی‌ها و رش��د اقتصادی مخالفت کنند‪ ،‬این کشور‬ ‫احتماال همه‌پرس��ی یا انتخابات زودهن��گام برگزار‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ژاپن با کمک امواج ماکروویو‪ ،‬برق تولیدش��ده در‬ ‫نیروگاه فضایی را به زمین انتقال خواهد داد‪.‬‬ ‫انفجار یک بمب در شهر بانکوک پایتخت تایلند‪،‬‬ ‫پلیس این کشور را مجاز به افزایش محدودیت‌های‬ ‫نظامی کرد‪.‬‬ ‫تیمو ویه بکوف وابسته مطبوعاتی سفارت روسیه‬ ‫در صنعا پایتخت یمن با تکذیب خبر انتقال سفارت‬ ‫این کش��ور به عدن‪ ،‬تاکید کرد که مس��کو به هیچ‬ ‫وجه قصد انتقال س��فارت خود از صنعا را ندارد و به‬ ‫حمایت از جنبش مردمی انصاراهلل ادامه خواهد داد ‪.‬‬ ‫حزب لیک��ود اعالم کرد که در ص��ورت پیروزی‬ ‫و انتخاب مج��دد بنیامین نتانیاه��و‪ ،‬وی متعهد به‬ ‫ادامه اشغال کرانه غربی و بیت‌المقدس شرقی شده‬ ‫و تش��کیل دولت فلس��طینی را رد کرده و هیچ‌گونه‬ ‫امتیازی به فلسطینی‌ها نخواهد داد‪.‬‬ ‫مش��اور نخس��ت‌وزیر پاکس��تان در امور خارجی‬ ‫و امنی��ت مل��ی اعالم کرد که کش��ورش در س��ال‬ ‫‪2015‬م میزب��ان نوزدهمین اجالس س��ران مجمع‬ ‫همکاری‌ه��ای منطقه‌ای کش��ورهای جنوب آس��یا‬ ‫(س��ارک) خواهد بود و نخست‌وزیر هند هم در این‬ ‫اجالس شرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫«عبدربه منصور هادی» رییس‌جمهوری مستعفی‬ ‫یم��ن در پیامی به س��لمان بن عبدالعزیز پادش��اه‬ ‫عربستان سعودی‪ ،‬خواستار کمک شورای همکاری‬ ‫خلیج‌فارس برای مصادره انقالب مردمی یمن ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرمانده عملیات صالح‌الدین با اعالم خبر تکمیل‬ ‫حلق��ه محاصره بر گرد ش��هر تکریت مرکز اس��تان‬ ‫صالح‌الدین در شمال عراق‪ ،‬گفت‪ :‬این شهر هم‌اکنون‬ ‫از ‪ 4‬محور به‌طور کامل به محاصره نیروهای امنیتی‪،‬‬ ‫الحشد الشعبی و عشایر در آمده است‪.‬‬ ‫رس��انه‌های خب��ری از درگی��ری ش��دید می��ان‬ ‫ه��واداران اخوان المس��لمین و نیروهای امنیتی در‬ ‫یکی از مناطق قاهره پایتخت مصر خبر دادند‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیس��تی‬ ‫به ناکارآمدی سامانه موشکی گنبد آهنین این رژیم‬ ‫اعتراف کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارج��ه رژیم صهیونیس��تی در ادامه‬ ‫سیاس��ت‌های نژادپرس��تانه و خ��وی آدم‌کش��ی‬ ‫س��ردمداران تل‌آویو‪ ،‬با حمله شدید به فلسطینیان‬ ‫س��اکن اراضی اش��غالی گفت‪ :‬عرب‌هایی که مواضع‬ ‫ضدصهیونیستی دارند را باید گردن زد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫خبر‬ ‫فرمانده جدید نیروی انتظامی منصوب شد‬ ‫حض��رت آیت‌اهلل خامنه‌ای فرمان��ده معظم کل‌قوا‬ ‫در حکمی س��ردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری را‬ ‫به سمت فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران منصوب و از تالش‌های بی‌دریغ و موثر سردار‬ ‫سرتیپ احمدی‌مقدم در دوره تصدی فرماندهی این‬ ‫نیرو تشکر و قدردانی کردند‪.‬‬ ‫مت��ن حکم فرمان��ده معظم کل قوا به این ش��رح‬ ‫است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری‬ ‫نظر به تعهد و شایستگی و حسن سوابق خدمتی و‬ ‫بنا به پیشنهاد وزیر محترم کشور و جانشین فرمانده‬ ‫کل قوا در امور نیروی انتظامی‪ ،‬ش��ما را به س��مت‬ ‫فرمان��ده نی��روی انتظامی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫منصوب می‌کنم‪.‬‬ ‫الزم است اقدامات شایس��ته دوران تصدی سردار‬ ‫س��رتیپ احمدی‌مقدم نظیر؛ ارتقاء فضای اسالمی و‬ ‫انقالبی ناجا‪ ،‬صیانت از کارکنان خدوم و توجه جدی‬ ‫به معیش��ت آنان‪ ،‬تقویت مرزبانی و کاهش تخلفات‬ ‫جاده‌ای ت��داوم یابد و رعایت‌ه��ای دقیق در بهبود‬ ‫خدم��ات انتظام��ی و برنامه‌ریزی مس��تمر و ابتکار‬ ‫عم��ل الزم در برقراری امنی��ت و آرامش اخالقی و‬ ‫اجتماعی‪ ،‬دنبال شود‪.‬‬ ‫از ق��وای س��ه‌گانه‪ ،‬بویژه وزارت کش��ور‪ ،‬دبیرخانه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫ش��ورای عالی امنیت ملی‪ ،‬صدا و س��یما‪ ،‬ستاد کل‬ ‫نیروهای مس��لح و س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‬ ‫کش��ور‪ ،‬انتظ��ار م��ی‌رود که در ش��رایط حس��اس‬ ‫کنون��ی‪ ،‬حمایت‌های الزم از نی��روی انتظامی را در‬ ‫ابع��اد مادی و معنوی‪ ،‬به عم��ل آورند‪ .‬از تالش‌های‬ ‫بی‌دری��غ و موثر س��ردار س��رتیپ احمدی‌مقدم در‬ ‫دوره تص��دی فرماندهی آن نیرو‪ ،‬تش��کر و قدردانی‬ ‫می‌نمایم‪.‬‬ ‫توفیق ش��ما و همه کارگزاران ناجا و حامیان این‬ ‫نیروی عظیم را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم‪.‬‬ ‫سید علی خامنه‌ای‬ ‫‪ /۱۸‬اسفند ماه ‪۱۳۹۳ /‬‬ ‫رییس جمهوری‪:‬‬ ‫ریی��س جمه��وری در دومی��ن کنگ��ره مل��ی روز‬ ‫بزرگداش��ت شهدا با تجلیل از ایثار‪ ،‬گذشت‪ ،‬فداکاری‬ ‫و مقاومت ش��هدا و خانواده‌ه��ای آنان‪ ،‬کربال را الگوی‬ ‫ب��زرگ ملت ایران دانس��ت و تصریح ک��رد‪ :‬ملتی که‬ ‫الگوی آن حضرت امام حس��ین (ع) و تاریخ عاشورا و‬ ‫کربال است‪ ،‬هرگز در برابر زورگویان سر خم نمی‌کند‬ ‫و تسلیم نمی‌شود بلکه مقاومت می‌کند و خداوند نیز‬ ‫این ملت را پیروز خواهد کرد‪.‬‬ ‫حسن روحانی دیروز در این مراسم با تاکید بر اینکه‬ ‫ما اهل حمله و تجاوز به هیچ کش��وری نیستیم اما از‬ ‫وطن‪ ،‬ملت‪ ،‬اس��تقالل و عزت ایران اس�لامی با همه‬ ‫وجودم��ان دف��اع می‌کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬م��ا در دوران دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬مظلومانه و اخالقی از کش��ور خ��ود در برابر‬ ‫تج��اوز دفاع کردی��م ‪ .‬رزمندگان م��ا در دوران دفاع‬ ‫مق��دس‪ ،‬مظهر اخالق اس�لامی و انس��انی در عمل و‬ ‫میدان جنگ بودند‪ .‬روحانی با تاکید بر اینکه مذاکرات‬ ‫مقتدرانه در برابر قدرت‌های جهان افتخار ملی است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬دیروز س��رداران ما در صحن��ه دفاع مقدس و‬ ‫امروز در صحنه دیپلماسی جهاد می‌کنند‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با تأکید بر اینکه پیروزی در نهضت‬ ‫مذاکرات مقتدرانه افتخار ملی است‬ ‫انقالب اس�لامی و دفاع مقدس و امروز مقاومت ملت‬ ‫بزرگ ای��ران در برابر قدرت‌های جهان��ی بدون ایثار‪،‬‬ ‫گذشت‪ ،‬فداکاری‪ ،‬ایستادگی و آمادگی برای شهادت‪،‬‬ ‫امکان‌پذی��ر نب��ود و نخواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ام��روز اگر‬ ‫دیپلمات‌های ما در مذاکرات در برابر قدرت‌های بزرگ‬ ‫ایس��تاده‌اند‪ ،‬به اتکای ملت بزرگ ایران و خانواده‌های‬ ‫ش��هدا‪ ،‬ایثارگران و جانبازان است که برکت کشور ما‬ ‫هس��تند‪ .‬رییس جمهوری با تأکید بر اینکه باید یک‬ ‫مقداری زندگی سیاسی و افکار سیاسی را از مصالح و‬ ‫منافع ملی و اموری که متعلق به کش��ور و ملت است‪،‬‬ ‫جدا کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬مس��ئله محیط‌زیست و مذاکرات در‬ ‫برابر قدرت‌های جهانی متعلق به همه کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫ریزگرده��ا‪ ،‬هنگامی که به س��مت کش��ور می‌آیند از‬ ‫جناح‌ها برای ورود س��وال نمی‌‌پرس��ند‪ ،‬اینها مسائل‬ ‫گسترش همکاری‌های صنعتی ایران و تاتارستان‬ ‫‪ :‬وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ب��ا رییس‌جمه��وری تاتارس��تان و رییس‬ ‫ش��ورای ن��وآوری و فن��اوری مناط��ق‬ ‫فدراسیون روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫مهندس محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه‬ ‫ای��ن دی��دار از اعالم آمادگی ای��ران برای‬ ‫گسترش همکاری‌های اقتصادی‪ ،‬تجاری‬ ‫و صنعتی با تاتارس��تان خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫تاتارس��تان در زمین��ه فناوری‌های نوین‪،‬‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و صنایع الکترونیک فعالیت دارد‬ ‫و عالقه‌مند است در این زمینه‌ها با ایران‬ ‫همکاری کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه دی��دار‬ ‫رییس‌جمهوری تاتارستان و هیات همراه‬ ‫از ایران توس��ط معاون علم��ی و فناوری‬ ‫رییس‌جمهوری هماهنگ شده بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه تاتارس��تان یک اس��تان‬ ‫صنعتی و پیش��رفته اس��ت‪ ،‬اب��راز تمایل‬ ‫کردند که دیداری ه��م با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت داش��ته باش��ند‪ .‬از این رو‬ ‫ب��ا توجه به قابلیت باالیی که این اس��تان‬ ‫در زمینه‌ه��ای صنعتی دارد‪ ،‬عالقه‌مندیم‬ ‫روابطمان را با جمهوری تاتارستان افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬مهندس محمدرضا نعمت‌زاده ابراز‬ ‫امیدواری کرد نتیجه این سفر به گسترش‬ ‫روابط میان ایران و تاتارستان و گسترش‬ ‫تبادالت تجاری بینجامد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن ق��رار اس��ت‬ ‫رییس‌جمهوری تاتارستان و هیات همراه‬ ‫برای افتت��اح و بازدی��د از کارخانه تولید‬ ‫کامیون‌های کاماز تبریز که قطعات آن از‬ ‫تاتارستان وارد می‌شود به تبریز سفر کنند‪.‬‬ ‫هشدار! کالهبرداري سايت جعلي‬ ‫سازمان انرژي اتمي از فعاليت يک وب‌سايت اينترنتي‬ ‫جعلي خبر داد و نس��بت به کالهبرداري اين س��ايت از‬ ‫فارغ‌التحصيالن رشته‌هاي مهندسي هشدار داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبر‌گزاري صد‌او‌س��يما به نق��ل از پايگاه‬ ‫اطالع‌رس��اني دولت‪ ،‬س��ازمان انرژي اتمي در بيانيه‌اي‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در روزهاي اخير افرادي سودجو با راه‌اندازي‬ ‫سايت اينترنتي جعلي از طريق ارسال پست الکترونيک و‬ ‫پيامک به فارغ‌التحصيالن رشته‌هاي مهندسي و معرفي‬ ‫پروژه‌ه��اي غيرواقعي به عنوان پروژه‌هاي س��ازمان‪ ،‬در‬ ‫قالب استخدام اقدام به کالهبرداري کرده‌اند‪.‬‬ ‫بر‌اساس اين بيانيه‪ ،‬در اين سايت از داوطلبان خواسته‬ ‫شده است ضمن ارسال مدارک و مشخصات خود‪ ،‬مبلغ‬ ‫ي��ک ميلي��ون و ‪ 500‬هزار ريال به يک حس��اب جعلي‬ ‫واريز کنند‪ .‬س��ازمان انرژي اتمي ايران ضمن هشدار به‬ ‫مردم و تکذيب موضوع اعالم کرد‪ :‬مطالب عنوان ش��ده‬ ‫هيچ ارتباطي به اين س��ازمان ندارد و موضوع از طريق‬ ‫مراجع امنيتي و قضايي در دست پيگيري است‪.‬‬ ‫مهندس نعمت‌زاده افزود‪ :‬عالوه بر توسعه‬ ‫همکاری‌های دانشگاهی‪ ،‬رییس‌جمهوری‬ ‫تاتارستان و هیات همراه بازدیدی از پارک‬ ‫فناوری پردیس به‌عمل آوردند که در این‬ ‫بازدید‪ ،‬تفاهمنامه همکاری در این زمینه‬ ‫به امضای دو طرف رسید‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪‌،‬معدن و تج��ارت تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬البت��ه از ایران دعوت ش��ده که در‬ ‫آیند ‌ه نزدیک از این استان دیداری داشته‬ ‫باشیم که بر این اساس سعی خواهیم کرد‬ ‫همراه یک هی��ات صنعتی از امکانات آنها‬ ‫تک‌تیرانداز ‪۲۳‬میلیمتری جهان‬ ‫فرمان��ده نی��روی زمینی ارتش از رونمایی س�لاح‬ ‫تک‌تیرانداز ب��ا کالیبر‪ ۲۳‬میلیمتری در ‪ ۲۹‬فروردین‬ ‫سال آینده و روز ارتش خبر داد‪ .‬به گزارش خبرگزاری‬ ‫تسنیم‪ ،‬امیر سرتیب احمدرضا پوردستان در حاشیه‬ ‫هفتمین جش��نواره جوان سرباز که در محل آموزش‬ ‫نیروی زمینی ارتش برگزار ش��د‪ ،‬درجمع خبرنگاران‬ ‫با اش��اره به برنامه‌های این نیرو ب��رای ‪ 29‬فروردین‬ ‫س��ال آین��ده و روز ارتش گفت‪ :‬س��ازمان تحقیقات‬ ‫جه��اد خودکفایی نیروی زمینی در حال کار بر روی‬ ‫یک سری ربات‌هایی است که بتوانند با کنترل از راه‬ ‫دور حرکاتی را انجام دهند‌‪ ،‬مانند اینکه تیربارهایی را‬ ‫«زمین مسلح»‬ ‫حمل کنند که این هم در ادامه پروژه‬ ‫ِ‬ ‫است که ما در سال‌های گذشته طراحی کردیم و در‬ ‫رزمایش‌ها اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ربات‌ه��ا قادرند هم تیربارهای ما را‬ ‫و هم موش��ک‌ها را حم��ل و از دور کنترل کنند که‬ ‫به لطف خدا مراحل تحقیقاتی آن انجام شده است‪.‬‬ ‫بازدید کنیم تا در آین��د ‌ه نزدیک بتوانیم‬ ‫هم��کاری صنعتی و فناوری خود را با این‬ ‫استان گسترش دهیم‪.‬‬ ‫مهندس نعمت‌زاده در پاس��خ به سوالی‬ ‫مبن��ی بر اینک��ه همکاری‌ه��ای صنعتی‬ ‫بین دو کشور بیش��تر در چه زمینه‌هایی‬ ‫انج��ام خواه��د ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬جمهوری‬ ‫تاتارس��تان در نف��ت و گاز از پیش��رفت‬ ‫خوبی برخوردار است و بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫مواد پلیمری روس��یه در این ایالت تولید‬ ‫می‌شود‪ .‬همچنین در زمینه تبدیل گاز به‬ ‫فرآورده‌های پتروش��یمی از توانایی خوبی‬ ‫برخوردارند که در ای��ن زمینه نیز با وزیر‬ ‫نفت دیداری انجام ش��د‪ .‬البته این استان‬ ‫در س��ایر زمینه‌های الکترونیک و اپتیک‬ ‫نیز از شرایط مطلوبی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬گس��ترش‬ ‫همکاری‌ه��ای بی��ن ای��ران و جمه��وری‬ ‫تاتارس��تان در بخش تجاری‪‌،‬تحقیقاتی و‬ ‫فناوری‌های جدید و به ویژه صنعتی‪ ،‬حائز‬ ‫اهمیت است‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ 7000‬زن شهید‬ ‫معاون مش��ارکت‌های زنان س��ازمان حفظ آثار و نشر‬ ‫ارزش‌های دفاع مقدس گفت‪7 :‬هزار زن شهید در کشور‬ ‫شناس��ایی و بانک اطالعاتی آنها در این سازمان تکمیل‬ ‫ش��ده است‪ .‬مریم مجتهد‌زاده دیروز در گفت‌وگو با ایرنا‬ ‫اف��زود‪ :‬با وجود اینکه بس��یج در ای��ن زمینه اطالعاتی‬ ‫داش��ت ولی سازمان حفظ آثار و نش��ر ارزش‌های دفاع‬ ‫مقدس راجع به زندگی این ش��هدا در حال جمع‌آوری‬ ‫اطالعات بیشتر است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬احی��ای ارزش‌های دفاع مقدس تنها‬ ‫مربوط به یک دس��تگاه نیس��ت و هم��ه اداره‌ها‪ ،‬نهادها‬ ‫و س��ازمان‌ها باید در زمینه جمع‌آوری اسناد و مدارک‬ ‫مربوط به ش��هدا برای زنده نگه داشتن نام آنها فعالیت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مجته��دزاده اظهار کرد‪ :‬همچنین ش��ورای راهبردی‬ ‫زنان س��ازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس‬ ‫برای فعالیت‌های مربوط به زنان در دوران دفاع مقدس‬ ‫تشکیل و در استان‌ها نیز راه‌اندازی شده است‪.‬‬ ‫ملی است و باید همه به نفع مردم کار کنیم‪.‬‬ ‫روحانی ادامه داد‪ :‬س��رداران رشید ش��ما دیروز در‬ ‫میدان جنگ در برابر دشمن ایستادند و امروز سرداران‬ ‫شما در میدان دیپلماسی از کشور دفاع می‌کنند‪ .‬این‬ ‫هم نوعی جهاد است‪ .‬جهاد ابعاد مختلفی دارد و حتی‬ ‫کسی که برای کسب نان حالل از خانه خارج می‌شود‬ ‫در حال جهاد است‪.‬‬ ‫ریی��س جمه��وری در بخش دیگری از س��خنانش‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه مردم از ت��ه دل به ام��ام(ره)‪ ،‬رهبر و‬ ‫فرماندهی‌ش��ان در انق�لاب اس�لامی و دفاع مقدس‬ ‫اعتقاد داش��تند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬فرق اس��ت میان آنکه‬ ‫فرمانده انسان فقیهی عارف‪ ،‬مجتهد امتحان پس داده‬ ‫در مبارزات باشد یا آدم عادی‪.‬‬ ‫روحان��ی ادام��ه داد‪ :‬در جبه��ه می‌دیدیم‪ ،‬بیش��تر‬ ‫جوانان در سنگر می‌گفتند سالم ما را به امام برسانید‬ ‫ما آمدیم ت��ا امام تنها نماند‪ .‬امروز هم مردم اینچنین‬ ‫هس��تند‪ .‬رهبری مجتهد‪ ،‬فقیه و امتح��ان پس داده‬ ‫در انقالب اس�لامی و دفاع مقدس دارند‪ .‬ایشان جزو‬ ‫نخس��تین افرادی ب��ود که لباس جنگ پوش��ید و در‬ ‫جبهه‌ها حاضر شد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫پیش‌بینی برای نسل پیشرفته‌تر‬ ‫از دولت الکترونیک‬ ‫مع��اون اول رییس‌جمه��وری در جلس��ه ش��ورای‬ ‫عال��ی فناوری اطالعات با تاکید ب��ر تکمیل برنامه‌های‬ ‫دول��ت الکترونیک گفت‪ :‬هدفگذاری ما باید دس��تیابی‬ ‫ب��ه آخرین فناوری‌ها باش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬اس��حاق‬ ‫جهانگیری دیروز بسترس��ازی را برای خدمات‌رس��انی‬ ‫راحت‌ت��ر و کم‌هزینه‌تر نهادهای دولتی به مردم مطابق‬ ‫با پیش��رفت‌های روز جهان در زمینه فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباط��ات ضروری دانس��ت و ش��تاب بخش��یدن به‬ ‫توس��عه امکانات س��خت‌افزاری و نرم‌اف��زاری را در این‬ ‫زمین��ه خواس��تار ش��د‪ .‬مع��اون اول رییس‌جمه��وری‬ ‫ب��ا ی��ادآوری پیش��رفت و توس��عه روزاف��زون خدمات‬ ‫الکترونیک��ی مبتنی ب��ر تلفن هم��راه در جهان‪ ،‬اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬بای��د پیش‌بینی‌های الزم ب��رای تحقق دولت‬ ‫همراه (موبایلی) که نسل پیش��رفته‌تر نسبت به دولت‬ ‫الکترونیک اس��ت را انجام دهیم‪ .‬جهانگیری همچنین‬ ‫با اشاره به گزارش ارائه‌ش��ده دررابطه با برنامه اجرایی‬ ‫طرح کارت هوشمند ملی‪ ،‬ضرورت هماهنگی این طرح‬ ‫با زیرس��اخت‌های دولت الکترونیک و نیز اس��تفاده از‬ ‫توانمن��دی س��اخت داخل را مورد تاکید ق��رار داد و از‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خواس��ت جلسه‌ای با‬ ‫حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار کرده و پس از بررسی‬ ‫ضواب��ط فنی و اجرایی پایگاه ملی هویتی و طرح کارت‬ ‫هوش��مند ملی‪ ،‬جمع‌بندی نهایی را ب��رای تصویب در‬ ‫اختیار هیات وزیران قرار دهند‪ .‬در این جلسه که وزرای‬ ‫ارتباط��ات و فناوری اطالعات‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫آموزش و پرورش‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬معاون علمی‬ ‫و فن��اوری رییس‌جمهور و رییس س��ازمان ثبت احوال‬ ‫نیز حضور داشتند‪ ،‬دبیر شورای عالی فناوری اطالعات‬ ‫کشور گزارش��ی از عملکرد دبیرخانه شورا در سال ‪93‬‬ ‫ارائه کرد و به تش��ریح اهم اقدامات انجام‌ش��ده ازجمله‬ ‫راه‌اندازی کارگروه توسعه دولت الکترونیک در استان‌ها‬ ‫و دس��تگاه‌های اجرایی‪ ،‬حمایت از توسعه نرم‌افزارهای‬ ‫کاربردی تلفن همراه‪ ،‬حمایت از تولید محتوای بومی در‬ ‫عرصه فناوری اطالعات و همچنین مشارکت در اجرای‬ ‫طرح‌ه��ا و پروژه‌ه��ای ملی نظیر ثبت ن��ام بیش از ‪70‬‬ ‫میلی��ون نفر در طرح هدفمن��دی یارانه‌ها‪ ،‬طرح توزیع‬ ‫سبد کاال در ‪ 5‬مرحله‪ ،‬حمایت از طراحی و پیاده‌سازی‬ ‫‪ 2‬س��امانه نرم‌افزاری ش��بکه اجتماعی مبتنی بر تلفن‬ ‫همراه (بیسفون و ساینا) و مانند آن پرداخت‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫در بررسی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫قرارداد برد ‪ -‬برد مشتري با خودروساز‬ ‫چیدن میز مشترک برای صنایع غذایی‬ ‫تعرفه مواد اولیه نفس چرم را سنگین کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫از سیاست‌های اصلی خود در عرصه اقتصادی‬ ‫قرار داده و برای رفع مش��کل بخش تولید نیز‬ ‫‪ ۳۵‬راه��کار برای حمایت از تولید و رفع موانع‬ ‫این بخش تدوین ک��رده و همواره بر پرداخت‬ ‫یاران��ه صنع��ت از اج��رای قان��ون هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها تاکید داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه‌ریزی‌های انجام شده‌؛ مقرر‬ ‫ش��د از درآمد ‪ ۵۷۰۰‬میلیارد تومانی حاصل از‬ ‫اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها س��هم ‪۱۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومانی بخش صنعت در اختیار وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار گرفته تا در قالب‬ ‫س��ود تسهیالت و کمک به واحدها برای تغییر‬ ‫و ارتق��ای فناوری قرار بگیرد‪ .‬اما با وجود تمام‬ ‫وعده‌های��ی که تاکنون نس��بت ب��ه پرداخت‬ ‫س��هم تولید از هدفمندی داده شده هنوز این‬ ‫نياز واحد‌های صنعتي به‬ ‫‪۱۰‬هزارميلياردتوماننقدينگي‬ ‫از نحوه دریافت یارانه بخش صنعت مطرح شد‬ ‫رییس سازمان مدیریت پاسخگوی دغدغه تولید باشد‬ ‫ملیح�ه خورده‌پا ‪ -‬گ�روه صنعت‪ :‬از زمانی‬ ‫که زمزمه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫مطرح ش��د ش��اهد بروز نگرانی‌هایی در میان‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف‌کنن��دگان بودیم زیرا‬ ‫آزاد‌س��ازی قیمت حامل‌های انرژی به صورت‬ ‫طبیعی منج��ر به باالرفت��ن هزینه‌های تولید‬ ‫ش��د که این امر زمینه گران��ی کاال در بازار را‬ ‫مهیا کرد‪ .‬بنابراین مردان دولت س��ابق‪ ،‬پیش‬ ‫از اجرای قانون هدفمندی یارانه تالش کردند‬ ‫تا ب��ه تولیدکنن��دگان و مصرف‌کنندگان این‬ ‫آرام��ش خاط��ر را بدهند ک��ه افزایش قیمت‬ ‫حامل‌های انرژی نمی‌تواند تبعات زیادی روی‬ ‫فعالیت واحدهای تولی��دی و درنهایت قیمت‬ ‫کاالهای مصرفی داش��ته باش��د زیرا براساس‬ ‫پیش‌بینی‌ه��ا و برنامه‌ریزی‌های انجام ش��ده؛‌‬ ‫مقرر ش��ده بود تا از بخش تولی��د با پرداخت‬ ‫بخش��ی از درآمدهای ناش��ی از اج��رای قانون‬ ‫هدفمن��دی یارانه‌ه��ا حمایت ش��ود البته این‬ ‫حمایت‌ها به ش��کل پرداخت یارانه نقدی نبود‬ ‫بلکه مقرر ش��د تا س��هم تولی��د از درآمدهای‬ ‫حاص��ل از اج��رای قانون هدفمن��دی یارانه‌ها‬ ‫در قالب سود تس��هیالت یا کمک برای تغییر‬ ‫فناوری واحدهای تولیدی و صنعتی باشد‪ .‬یکی‬ ‫از جدی‌ترین انتقاداتی که در بخش اقتصادی‬ ‫از سوی فعاالن و کارشناسان اقتصادی نسبت‬ ‫به دولت س��ابق وارد می‌ش��د این ب��ود که در‬ ‫دولت قبل س��هم بخ��ش تولی��د و صنعت از‬ ‫درآمدهای حاص��ل از اجرای قانون هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها پرداخت نش��د‪ .‬گفتنی اس��ت؛ دولت‬ ‫تدبیر و امید حمای��ت از تولید را همواره یکی‬ ‫دریچه‬ ‫حمایت‌ها از بخش تولید انجام نش��ده و بحث‬ ‫مشکل واحدهای تولیدی برای تامین نقدینگی‬ ‫ب��ه جدی‌ترین چالش و دغدغ��ه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت تبدیل ش��ده اس��ت زیرا در‬ ‫ش��رایطی که بخش تولید و صنعت ایران ناچار‬ ‫به تحمل فش��ار‌های ناش��ی از تحریم هستند‬ ‫ی را به اقتصاد تحمیل‬ ‫ک��ه این امر رکود ج��د ‌‬ ‫کرده‪ ،‬آنها ناگزیر از تحمل مش��کالت ناشی از‬ ‫تامی��ن نبودن منابع ملی نیز هس��تند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‌؛ در ش��رایطی که وزیر صنعت‪‌،‬معدن و‬ ‫تجارت دغدغه خود از ش��رایط مالی بنگاه‌های‬ ‫تولی��دی و صنعتی را به صراحت اعالم کرده و‬ ‫فع��االن بخش خصوصی نیز ت�لاش دارند تا از‬ ‫هر تریبونی این معضل را به گوش مس��ئوالن‬ ‫رده باالی کشور برسانند اما محمد باقر نوبخت‪،‬‬ ‫س��خنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه‌ری��زی از دغدغ��ه وزیر صنع��ت‪‌،‬معدن‬ ‫و تجارت گالیه‌مند ش��ده و اعالم کرده اس��ت‬ ‫که قرار نبود حت��ی ریالی از این پول به جیب‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت وارد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرایی نشدن کامل قانون هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها‬ ‫محمود دودانگه‪ ،‬مشاور‬ ‫امور اقتصادی و بانکی‬ ‫وزیر صنع��ت‪‌،‬معدن و‬ ‫تجارت در گفت‌وگو با‬ ‫پیرام��ون‬ ‫وضعیت پرداخت س��هم بخش صنعت و معدن‬ ‫از درآم��د حاصل از اجرای قان��ون هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها و اینکه آیا این مبلغ باید مس��تقیم در‬ ‫اختیار وزارتخانه قرار بگیرد یا خیر‪ ،‬اذعان کرد‪:‬‬ ‫در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده تا‬ ‫بخش��ی از درآمده��ای حاصل از اج��رای این‬ ‫قان��ون برای حمایت از بخ��ش تولید و صنعت‬ ‫هزینه شود‪.‬وی افزود‪ :‬بر همگان آشکار بود که‬ ‫اج��رای قان��ون هدفمندی یارانه‌ه��ا و افزایش‬ ‫قیمت حامل‌های ان��رژی به‌طور طبیعی روی‬ ‫فعالیت بخش تولید اثر می‌گذارد و البته میزان‬ ‫اثرپذی��ری واحده��ای تولی��دی و صنعتی از‬ ‫اج��رای قانون هدفمن��دی یارانه‌ه��ا و اصالح‬ ‫قیمت حامل‌های انرژی به میزان مصرف انرژی‬ ‫در واحدها بس��تگی دارد‪ .‬مشاور امور اقتصادی‬ ‫و بانکی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪:‬‬ ‫‌در دولت قبل مقرر ش��د تا می��زان اثرپذیری‬ ‫واحده��ای تولیدی و صنعت��ی از اجرای قانون‬ ‫هدفمن��دی یارانه‌ها به‌صورت دقیق مش��خص‬ ‫ش��ود تا بدانیم از هر واحدی باید به چه نحوی‬ ‫حمایت کنیم البت��ه از همان ابتدا قرار نبود تا‬ ‫حمایت دول��ت از واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫به ش��کل نقدی و مس��تقیم باش��د‪ .‬این مقام‬ ‫مس��ئول تصری��ح کرد‪ :‬براس��اس قان��ون باید‬ ‫حمایت از واحدهای تولیدی در قالب پرداخت‬ ‫س��ود تس��هیالت یا کم��ک برای بهس��ازی و‬ ‫نوس��ازی دس��تگاه‌ها و فن��اوری م��ورد نی��از‬ ‫واحدهای تولیدی باشد‪.‬‬ ‫مش��اور وزی��ر صنع��ت‪‌،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬اما به هیچ عنوان مقرر نشده‬ ‫تا پرداخت نقدی ب��ه واحدهای تولیدی انجام‬ ‫شود بلکه سود تسهیالت آنها به عنوان حمایت‬ ‫از واحده��ا پ��س از اجرای قان��ون هدفمندی‬ ‫یارانه‌ه��ا باید پرداخت ش��ود‪ .‬وی ب��ا گالیه از‬ ‫اجرایی نشدن کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫به‌وی��ژه در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی اظه��ار کرد‪ :‬با وجود اینکه از اجرای‬ ‫قانون هدفمندی یارانه‌ها چند س��ال گذشته و‬ ‫در این قانون نسبت به حمایت از بخش تولید‬ ‫و صنعت تاکید ش��ده اما هن��وز آن بند قانونی‬ ‫که نس��بت به این موضوع ب��ه صراحت تاکید‬ ‫داشته به مرحله اجرا در نیامده است‪ .‬دودانگه‬ ‫اذعان ک��رد‪ :‬تا این لحظه نس��بت به پرداخت‬ ‫سهم بخش صنعت و معدن از منابع حاصل از‬ ‫اجرای قانون هدفمندی هیچ اتفاق خاصی رخ‬ ‫ن��داده هرچند پیش از این س��هم بخش تولید‬ ‫از منابع هدفمندی تعیین و مقرر ش��ده بود تا‬ ‫در اختی��ار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار‬ ‫بگی��رد اما تاکنون این امر رخ نداده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته مشاور امور قتصادی و بانکی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫‌معدن و تجارت‌؛ در بودجه سال ‪ ۹۴‬نیز سهمی‬ ‫برای بخش تولی��د از منابع هدفمندی تعیین‬ ‫ش��ده اما باید منتظر ماند تا مشخص شود که‬ ‫این اعتب��ار در اختیار ما قرار می‌گیرد یا اینکه‬ ‫همانند امس��ال و س��ال گذش��ته سهم بخش‬ ‫تولید و صنعت از منابع حاصل از اجرای قانون‬ ‫هدفمن��دی یارانه‌ها در حد تعیین عدد و زمان‬ ‫پرداخت است‪ .‬دودانگه درباره گفته‌های رییس‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر اینکه‬ ‫ق��رار نبوده س��هم بخش تولی��د از درآمدهای‬ ‫حاصل از اجرای قان��ون هدفمندی یارانه‌ها به‬ ‫حس��اب وزارت صنعت‪‌،‬معدن و تجارت واریز‬ ‫ش��ود‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬براس��اس قانون باید سهم‬ ‫بخ��ش تولید از منابع حاص��ل از اجرای قانون‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها به حس��اب وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت واریز ش��ده و ای��ن وزارتخانه‬ ‫س��ازوکاری ب��رای تخصی��ص ای��ن منابع به‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی بیابد‪ .‬مشاور وزیر‬ ‫صنع��ت‪‌،‬معدن و تج��ارت همچنین ابراز کرد‪:‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تنها دس��تگاه‬ ‫متولی این بخش اس��ت و در همین وزارتخانه‬ ‫راهکاره��ا و سیاس��تگذاری‌های حمایت��ی از‬ ‫بخ��ش تولید انجام می‌ش��ود بنابراین به غیراز‬ ‫وزارت صنعت‪‌،‬معدن و تجارت چه دس��تگاهی‬ ‫می‌تواند به عرصه حمایت از واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی ورود پیدا کند‪ .‬دودانگه با اش��اره به‬ ‫دغدغه‌های وزیر صنعت‪‌،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫مشکالت تامین منابع مالی واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعت��ی اذع��ان کرد‪‌:‬دغدغ��ه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت کاملا اصولی و صحیح اس��ت‬ ‫زیرا باید شیوه و راهکار حمایت از بخش تولید‬ ‫و تامین منابع مالی این واحدها مشخص شود‬ ‫و به طورقطع باید سازمان مدیریت پاسخگوی‬ ‫دغدغه وزیر صنعت‌‪‌،‬معدن و تجارت در رابطه‬ ‫با مشکل تامین منابع مالی واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تزریق قطره‌چکانی منابع‬ ‫همچنی��ن مجیدرضا‬ ‫حری��ری‪ ،‬عض��و گروه‬ ‫مشاوران بازرگانی وزیر‬ ‫صنع��ت‪‌ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت درباره وضعیت‬ ‫تولی��د و ض��رورت تامی��ن نقدینگ��ی ب��رای‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعت��ی در گفت‌‌وگو با‬ ‫اذعان کرد‌‪ :‬ش��رایط واحدهای تولیدی‬ ‫اصال خوب نیس��ت و در حال حاضر وضعیت‬ ‫واحده��ای تولیدی و صنعتی کش��ور همانند‬ ‫ی��ک مریض رو به احتضار اس��ت که به جای‬ ‫کمک به آن شاهد دعوای بین پزشکان برای‬ ‫تزریق دارو به این بیمار درحال مرگ هستیم‪.‬‬ ‫برای بهبود شرایط واحدهای تولیدی بهترین‬ ‫راه حل تزریق هر چه سریع‌تر نقدینگی به این‬ ‫واحدها اس��ت و نباید در تحقق این خواسته‬ ‫هیچ‌گونه تعللی شود‪ .‬حریری تصریح کرد‌‪ :‬در‬ ‫قانون هدفمندی یارانه‌ها مقررشده تا بخشی‬ ‫از منابع حاصل از اجرای این قانون در اختیار‬ ‫بخش تولید و صنعت قرار گیرد که البته سهم‬ ‫تولید از این منابع به شکل نقدی نبوده است‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از دالیل پرداخت نش��دن س��هم‬ ‫بخش تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز به‬ ‫خاط��ر سیاس��ت‌های ضدتورم��ی وزارت‬ ‫اموراقتص��ادی و دارایی اس��ت زی��را در حال‬ ‫حاض��ر دولتم��ردان و وزی��ر اموراقتصادی و‬ ‫دارایی ت�لاش دارند تا در کاه��ش نرخ تورم‬ ‫رکورد بزنن��د‪ .‬این فعال اقتص��ادی گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر تالش می‌ش��ود ت��ا هنگام تزریق‬ ‫منابع مالی از ش��یوه قط��ره چکانی با حداقل‬ ‫پرداخت اس��تفاده ش��ود که این امر نش��ان‬ ‫می‌ده��د در برخی موارد فق��ط دنبال رکورد‬ ‫زدن در کاه��ش نرخ تورم هس��تیم و نه حل‬ ‫مشکالت تولیدکنندگان‪.‬‬ ‫ايسنا‪ :‬در سال‌هاي اخير با ضربه خوردن بخش‬ ‫تولي��د از ت��ورم و رکود ايجاد ش��ده‪ ،‬بيش��ترين‬ ‫آس��يب را در اي��ن ميان صنعت کش��ور به خود‬ ‫دي��د به‌ط��وري که هم‌‌اکن��ون بي��ش از ‪۵۴۰۰‬‬ ‫واح��د صنعتي راک��د در ش��هرک‌هاي صنعتي‬ ‫داريم‪.‬‬ ‫عالوه‌بر رکود‪ ،‬افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي‬ ‫ني��ز به گونه‌اي ديگر به هزينه‌هاي بخش صنعت‬ ‫اضافه ش��د تا با پايين آمدن قدرت خريد‪ ،‬با وارد‬ ‫کردن ضربه پاياني صنعت را فلج کند‪ .‬اکنون در‬ ‫حال��ي که تعداد زي��ادي از واحدهاي صنعتي به‬ ‫تعطيلي کشيده شده‌اند‪ ،‬مابقي واحدهاي صنعتي‬ ‫و توليدي نيز با ظرفيت بسيار پاييني به‌کار خود‬ ‫ادامه مي‌دهند‪.‬‬ ‫هرچند که در طول يک‌س��ال گذش��ته شرايط‬ ‫مناس��ب تري ب��راي توليد و صنعت در کش��ور‬ ‫فراه��م ش��ده ام��ا هنوز بس��تر براي پيش��رفت‬ ‫صنعت و خروج کامل از رکود مهيا نيس��ت زيرا‬ ‫سياست‌هايي که در دولت‌هاي نهم و دهم اتخاذ‬ ‫شده‪ ،‬ضربه سنگيني به بخش صنعت وارد کرده‬ ‫تا جاي��ي که در اين مدت تنها در ش��هرک‌هاي‬ ‫صنعتي بي��ش از ‪ ۵۴۰۰‬واحد صنعتي به‌صورت‬ ‫راکد درآمده‌اند‪ .‬سيدمحمد علي سيد ابريشمي‪،‬‬ ‫مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي‬ ‫صنعت��ي راکد ب��ودن اين تعداد واح��د صنعتي‬ ‫موجود در ش��هرک‌ها و نواحي صنعتي کشور را‬ ‫تاييد مي‌کند‪ ،‬اما آنها را مربوط به س��ال‌هاي ‪۸۴‬‬ ‫تا ‪ ۹۲‬مي‌داند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او اين تع��داد واح��د صنعتي راکد‬ ‫‪ ۱۸‬درصد صنايع کوچک و متوس��ط را ش��امل‬ ‫مي‌ش��وند‪ .‬وي معتقد اس��ت که درح��ال‌حاضر‬ ‫ش��هرک صنعتي راکد در کشور نداريم و به طور‬ ‫کلي ‪ ۷۳۴‬ش��هرک و ناحيه صنعت��ي با امکانات‬ ‫زيرساختي مناس��ب در خدمت توليدکنندگان و‬ ‫سرمايه‌گذاران اس��ت که ‪ ۳۳‬هزار واحد صنعتي‬ ‫در اين ش��هرک‌ها فعال هس��تند‪ .‬اي��ن درحالي‬ ‫اس��ت که به‌طور کلي وضعيت واحدهاي صنعتي‬ ‫در ش��هرک‌ها به مراتب بهت��ر از وضعيت آنها در‬ ‫خارج از شهرک‌هاست اما در عين حال کمک به‬ ‫واحدهاي صنعت��ي و کارآفرينان‪ ،‬يک اصل مهم‬ ‫به ش��مار مي‌رود که به فعال کردن چرخه توليد‬ ‫منجر مي‌شود‪.‬‬ ‫در س��ال‌هاي گذش��ته واردات بي‌روي��ه کاال‪،‬‬ ‫افزاي��ش ن��رخ ارز و کاهش س��رمايه در گردش‬ ‫واحدهاي توليدي از جمله علل زمين‌گير ش��دن‬ ‫صنايع کش��ور بوده است‪ .‬البته نمي‌توان از نقش‬ ‫قاچاق در اين ميان چشم‌پوشي کرد؛ هرچند که‬ ‫انتظ��ار مي‌رود تا جايي که ممکن اس��ت‪ ،‬جلوي‬ ‫واردات رس��مي کاالهاي��ي که در داخ��ل توليد‬ ‫می‌شوند نيز گرفته شود‪ .‬همچنين انتظار مي‌رود‬ ‫فع��ال ش��دن واحده��اي راکد در ش��هرک‌هاي‬ ‫صنعتي مورد توجه بيشتر مسئوالن قرار گيرد که‬ ‫مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي‬ ‫صنعتي بر اين موضوع تاکيد داش��ته و مي‌گويد‬ ‫مش��کالت موج��ود در ش��هرک‌هاي صنعتي که‬ ‫بايد به س��رعت برطرف شوند که اين امر نيازمند‬ ‫بودجه است‪.‬‬ ‫سيد ابريشمي با تاکيد براينکه صنعت به کمک‬ ‫جدي مدي��ران بانک‌ها براي احي��اي دوباره نياز‬ ‫دارد‪ ،‬اعالم کرده درحال‌حاضر مشکل نقدينگي‬ ‫و کمب��ود س��رمايه در گ��ردش‪ ،‬معض��ل بزرگ‬ ‫واحدهاي صنعتي کش��ور به ش��مار م��ي‌رود‪ .‬به‬ ‫گفته وي‪ ،‬نقدينگي مورد نياز واحدهاي صنعتي‬ ‫مستقر در ش��هرک‌هاي صنعتي کشور ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫ميليارد تومان اس��ت و با وجود اينکه تامين اين‬ ‫نقدينگي مش��کل اس��ت‪ ،‬مي‌توان براي ‪ 3‬س��ال‬ ‫آين��ده از طریق منابع داخلي و باحمايت بانک‌ها‬ ‫اين منابع را تامين کرد‪.‬‬ ‫از س��وي ديگ��ر درحال‌حاض��ر ‪ ۲۸‬هزار واحد‬ ‫صنعتي ديگر درحال س��اخت اس��ت ک��ه بايد با‬ ‫اتخاذ تدابير درس��ت‪ ،‬ش��رايطي را فراهم کرد تا‬ ‫اي��ن واحده��اي توليدي در س��ال‌هاي آينده به‬ ‫سرنوشت واحدهاي راکد فعلي دچار نشوند‪ ،‬البته‬ ‫اين موض��وع نيازمند حمايت جدي و همه‌جانبه‬ ‫مسئوالن و مجلس است‪.‬‬
‫خودرو سازان‬ ‫«پادرا» سال آینده به بازار می‌آید‬ ‫‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫زامیاد با اش��اره به مش��کالت‬ ‫و دغدغه‌ه��ای تولی��د‪ ،‬تامین‬ ‫قطع��ات و کمب��ود نقدینگی‬ ‫گف��ت‪ :‬در س��ال‌های اخی��ر‬ ‫استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای‬ ‫در زمین��ه ایمن��ی و مص��رف‬ ‫س��وخت وارد عرص��ه تولی��د خودرو ش��ده ک��ه برای‬ ‫تولیدکنندگان مش��کالتی را به وجود آورده است زیرا‬ ‫از یک س��و اجرای این طرح‌ها نیازمند تامین نقدینگی‬ ‫اس��ت و از س��وی دیگر امکان افزای��ش قیمت خودرو‬ ‫وجود ندارد‪ .‬فریدون حمیدی افزود‪ ۴۲ :‬س��ال اس��ت‬ ‫که خودروی نیس��ان آبی زامیاد با یک مش��خصات در‬ ‫حال تولید اس��ت که این محصول نق��اط ضعفی دارد‬ ‫و رویک��رد م��ا از رده خارج کردن ای��ن خودرو از خط‬ ‫تولید اس��ت‪ .‬البته رس��التی که این محص��ول در بازار‬ ‫حمل‌ونقل کش��ور ایفا کرده بر کسی پوشیده نیست و‬ ‫این محصول به ش��رط افزایش کیفیت‪ ،‬توانایی عرضه‬ ‫خدم��ات در س��ال‌های آینده را داراس��ت‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬توان باربری این محصول معادل ‪ ۳‬وانت اس��ت‬ ‫و این در حالی اس��ت که محصولی که یک‌س��وم این‬ ‫خودرو بار حمل می‌کند در هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر ‪ ۱۰‬لیتر‬ ‫بنزین مصرف می‌کند‪ ،‬در حالی که نیس��ان آبی زامیاد‬ ‫در ه��ر ‪ ۱۰۰‬کیلومت��ر ‪ 3‬برابر بار حمل می‌کند و تنها‬ ‫‪ ۱۲‬تا ‪ 13/2‬لیتر مصرف س��وخت دارد‪ .‬حمیدی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کاهش مصرف یک لیتر بنزین بس��یار س��خت و‬ ‫هزینه‌بر اس��ت و امروز این خودرو نس��بت به گذشته‬ ‫خ��ود ‪ ۵/۵‬لیتر کاهش مصرف س��وخت دارد و این در‬ ‫حالی اس��ت که از زمان تولید م��دل دیزل این خودرو‬ ‫تاکنون هزارمیلیارد تومان منافع برای کش��ور از جهت‬ ‫صرفه‌جویی س��وخت ذخیره شده است‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫به منظور تغییر ظاهر خودروی نیسان آبی‪‌،‬مدل پادرا‬ ‫تولی��د ش��د که در ابتدا دست‌س��از ب��ود و خط تولید‬ ‫نداش��ت‪ .‬این خودرو با مصرف سوخت کمتر و راحتی‬ ‫فرمان‌پذیری و هندلینگ ب��ه گیربکس ‪ ۶‬دنده مجهز‬ ‫ش��ده است و تاکنون ‪ ۱۱۰‬تا ‪ ۱۲۰‬دستگاه از این مدل‬ ‫تولید ش��ده که ب��ه ارگان‌ها در قال��ب مزایده فروخته‬ ‫خواهد شد‪ ،‬تا نقاط ضعف و قوت خودرو مشخص شود‬ ‫و در اردیبهش��ت س��ال آینده فروش «پادرا» به عموم‬ ‫مش��تریان آغاز خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت زامیاد‬ ‫افزود‪ :‬تا امروز نزدیک به ‪ ۵۰‬دس��تگاه از این خودرو به‬ ‫کشورهای تونس‪‌،‬ترکمنستان و لیبی صادر شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫جزئيات دستورالعمل جديد فروش خودرو اعالم شد‬ ‫قرارداد برد ‪ -‬برد مشتري با خودروساز‬ ‫گروه صنعت‪ :‬دس��تورالعمل جديد فروش خودرو ازس��وي‬ ‫وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دولت ارس��ال ش��ده اس��ت و‬ ‫پيش‌بيني مي‌ش��ود ظرف روزهاي آينده‪ ،‬اين دس��تورالعمل‬ ‫ب��راي اجرا ابالغ ش��ود‪ .‬مديرکل دفتر صنايع فلزي س��ازمان‬ ‫حماي��ت مصرف‌کنندگان و توليدکنن��دگان با بيان اين خبر‬ ‫لو‌فصل بس��ياري از مش��کالت و معضالت بخش فروش‬ ‫از ح ‌‬ ‫خودرو همزمان با ابالغ اين دستورالعمل خبر داد‪.‬‬ ‫اين درحالي است که پيش از اين به دليل نحوه تنظيم قرارداد‬ ‫فروش خودرو بيشترين نارضايتي‌ها از سوي مصرف‌کنندگان‬ ‫در اين بخش به‌وجود مي‌آمد که درحال حاضر به نظر مي‌رسد‬ ‫با ارائه اين دستورالعمل‌ها اين مشکالت‪ ،‬ساماندهي شود‪.‬‬ ‫شهرام ميرآخورلو در گفت‌وگو با مهر‬ ‫ب��ا تش��ريح جزئيات دس��تورالعمل‬ ‫جدي��د فروش خودرو‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬هم‌اکنون شرايط توليد و واردات‬ ‫خ��ودرو بهت��ر ش��ده و دوره آرامش‬ ‫برگش��ته است؛ به نحوي که در حوزه تامين کاال شرايط بسيار‬ ‫بهت��ر اس��ت و بنابراي��ن ب��ا اص�لاح قرارداده��اي ف��روش‪،‬‬ ‫مصرف‌کنندگان مي‌توانند با خيال آسوده‪ ،‬قراردادهاي خريد‬ ‫خودرو را امضا کرده و مطمئن باشند که قراردادها يک‌طرفه و‬ ‫يک‌جانبه نيست‪ .‬ميرآخورلو گفت‪ :‬در اين دستورالعمل هرجا‬ ‫ک��ه تامين‌کننده خودرو مي‌توانس��ت به‌ص��ورت يک‌جانبه‬ ‫ق��رارداد را به نفع خود منعقد کند‪ ،‬اصالح ش��ده اس��ت‪ .‬عضو‬ ‫شوراي سياستگذاري خودرو خاطرنشان کرد‪ :‬در قراردادهاي‬ ‫قبلي‪ ،‬جريمه تاخير در تحويل ديده نمي‌ش��د و سود انصراف‬ ‫جايگاه��ي در قراردادها نداش��ت‪ ،‬در عين ح��ال که به برخي‬ ‫قراردادها سودي پرداخت نمي‌شد‪ ،‬حتي اصل پول هم با تاخير‬ ‫تحويل مشتري مي‌شد‪ .‬بنابراين در قالب آيين‌نامه جديد‪ ،‬در‬ ‫کنار خدمات پس از فروش موارد اينچنينی اصالح شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئيات قرارداد جديد فروش خودرو‬ ‫ميرآخورل��و از تهيه قرارداد تي��پ فروش خودرو بعد از ابالغ‬ ‫آیین‌نامه خبرداد و گف��ت‪ :‬از اين پس تمامي واردکنندگان يا‬ ‫توليدکنن��دگان خودرو بايد اين تيپ قرارداد را با مش��تريان‬ ‫خود به امضا برس��انند و الزامات اين ق��رارداد را رعايت کنند‪.‬‬ ‫وي اظهارکرد‪ :‬در اين قرارداد‪ ،‬تعيين قيمت نيز انجام می‌شود‬ ‫و بايد به صورت مش��خص‪ ،‬قيمت در قرارداد درج شود‪ ،‬ضمن‬ ‫اينکه در اي��ن قرارداد تيپ‪ ،‬قيمت خودرو به‌صورت ش��فاف‪،‬‬ ‫فروشنده خودرو‪ ،‬شرايط فروش‪ ،‬خريدار‪ ،‬سود مشارکت‪ ،‬سود‬ ‫انصراف‪ ،‬نحوه شکايت و ضوابط تحويل خودرو نيز ذکر خواهد‬ ‫شد‪ .‬همچنين در اين دستورالعمل الزام شده تا مشخصات هر‬ ‫خودروبههمراهنرخسودمشارکت‪،‬رنگخودرو‪،‬جريمهتاخير‪،‬‬ ‫تاريخ تحويل خودرو به روز‪ ،‬ماه و سال‪ ،‬فهرست وسايل جانبي‬ ‫و آپش��ن‌ها ذکر شود‪ .‬وي گفت‪ :‬بر اس��اس اين دستورالعمل‪،‬‬ ‫عرضه‌کننده موظف اس��ت خودرو را در زمان مقرر درج ش��ده‬ ‫در ق��رارداد‪ ،‬تحويل دهد‪ ،‬ضمن اينکه در اين دس��تورالعمل‬ ‫جداول��ي درب��اره روش‌هاي مختل��ف فروش خ��ودرو آورده‬ ‫ش��ده‪ ،‬اين در حالي اس��ت که ضوابط فروش در گذشته بسيار‬ ‫قديمي بود و گاهي س��ودهاي مشارکت يا جريمه تاخير‪ ،‬هيچ‬ ‫تناس��بي با سودهاي فعلي سيستم بانکي نداشت‪ .‬ميرآخورلو‬ ‫با بيان اينکه ش��رايط عرضه براي خودروهاي تيراژ محدود نيز‬ ‫مش��خص شده‪ ،‬افزود‪ :‬اگر فردي خودرویی را با شرايط تحويل‬ ‫ف��وري خريداري کن��د‪ ،‬قيمت قطعي را هن��گام عقد قرارداد‬ ‫به خودروس��از يا واردکننده مي‌پ��ردازد و امکان جابه‌جايي و‬ ‫دريافت پول بيشتر از مش��تري نيست‪ ،‬بنابراين قيمت کاملا‬ ‫قطعي اس��ت و با نوس��ان باال و پايين نمي‌شود‪ .‬وي در تشريح‬ ‫شرايط پيش‌فروش فوري نيز گفت‪ :‬اگر اين پيش‌فروش فوري‬ ‫ش��د‪ ،‬قيمت قطعي است و هنگام عقد قرارداد تعيين مي‌شود‪،‬‬ ‫اما اگ��ر پيش‌فروش عادي بود‪ ،‬قيمت هن��گام تحويل تعيين‬ ‫مي‌ش��ود و اين در فرم قرارداد لحاظ خواهد ش��د‪ .‬میرآخور‌لو‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬دوره تحويل فوري خودرو‪ ،‬حداکثر ‪ ۶۰‬روز‬ ‫است درحالي که گاهي االن تا ‪ ۷۰‬روز هم موعد تحويل قرارداد‬ ‫در نظر گرفته مي‌ش��ود اما در شرايط جديد‪ ،‬اگر تحويل فوري‬ ‫بود حداکثر ‪ ۳۰‬روزه بايد به مش��تري تحويل داده ش��ود‪ ،‬ولي‬ ‫اگر زمان تحويل بيش��تر شد‪ ،‬مشمول پرداخت جريمه تاخير‬ ‫مي‌شود‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬اگر قرارداد پيش‌فروش فوری بود‪ ،‬اجازه‬ ‫تاخي��ر در تحويل بيش از ‪ ۹‬ماه داده نش��ده و اگر پيش‌فروش‬ ‫عادي بود‪ ،‬بيش از ‪ ۱۲‬ماه اجازه داده نش��ده که خودرو تحويل‬ ‫مش��تري ش��ود‪ .‬مديرکل دفتر صنايع فلزي سازمان حمايت‬ ‫مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان تصريح کرد‪ :‬بس��ته به نوع‬ ‫آيتم فروش‪ ،‬ميزان س��ود مش��ارکت متفاوت بوده و بر اساس‬ ‫جدولي مش��خص ش��ده اس��ت‪ .‬بر اين اس��اس‪ ،‬حداقل سود‬ ‫مش��ارکت براي تحوي��ل فوري خودرو‪ ،‬صفر اس��ت ولي براي‬ ‫پيش‌فروش قطعي حداقل س��ود سپرده در سيستم بانکي در‬ ‫مدت قرارداد لحاظ خواهد ش��د‪.‬وي افزود‪ :‬براي پيش‌فروش‬ ‫عادي‪ ،‬حداقل سود يک‌ساله سيستم بانکي لحاظ خواهد شد‬ ‫و براي مشارکت در توليد نيز‪ ،‬حداقل سود قراردادهاي ‪ 3‬ساله‬ ‫سيس��تم بانکي مدنظر قرار خواه��د گرفت‪ .‬ميرآخورلو گفت‪:‬‬ ‫اگر مش��تري بخواهد انصراف بدهد‪ ،‬براي قراردادهاي تحويل‬ ‫فوري‪ ،‬جريمه انصراف حداکثر ‪ 3‬درصد کمتر از س��ود سپرده‬ ‫يک‌ساله سيستم بانکي لحاظ مي‌شود اما براي فروش قطعي‪،‬‬ ‫‪ 3‬درصد ولي با نرخ سود سپرده يک‌ساله سيستم بانکي لحاظ‬ ‫خواهد ش��د و براي پيش‌فروش عادي حداکثر ‪ 3‬درصد ولي با‬ ‫نرخ سود يک‌س��اله‪ ،‬لحاظ خواهد ش��د‪ .‬وي اظهار کرد‪ :‬براي‬ ‫تاخير در تحويل نيز ماهانه ‪ 2/5‬درصد س��ود به قراردادها ارائه‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬بر اين اساس‪ ،‬به نظر مي‌رسد ش��رايط خوبي براي‬ ‫حمايت از مصرف‌کننده در اين آيين‌نامه ديده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ميرآخورلو‪ ،‬درباره ضوابط جدي��د وديعه پيش‌فروش خودرو‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در آيين‌نامه جديد‪ ،‬شرايط به صراحت گفته‬ ‫ش��ده و هيچ فروش��نده‌اي حق ندارد بيش از ‪ ۵۰‬درصد مبلغ‬ ‫ف��روش را به عنوان وديع��ه دريافت کند‪ ،‬البته ممکن اس��ت‬ ‫وديعه در چند مرحله پرداخت شود‪ ،‬اما مجموع آن نبايد از ‪۵۰‬‬ ‫درصد بيشتر شود‪ .‬وي افزود‪ :‬عرضه‌کننده موظف است قبل از‬ ‫اقدام به پيش‌فروش‪ ،‬تعداد مجاز را به دفتر صنايع نيرومحرکه‬ ‫وزارت صنع��ت‌‪ ،‬مع��دن و تجارت ارائه ک��رده و مجوز دريافت‬ ‫کند؛ ضمن اينکه براي خودروهاي وارداتي نيز‪ ،‬واردکنندگان‬ ‫باي��د از س��ازمان حمايت مجوز بگيرند تا اين س��ازمان ميزان‬ ‫ثبت س��فارش را چک کرده و اجازه ندهد پيش‌فروش بيش از‬ ‫حد توان واردکنندگان انجام ش��ود‪ .‬ميرآخورلو ادامه داد‪ :‬بعد‬ ‫از دريافت دعوتنامه کتبي از س��وي مش��تري‪ ،‬فروشنده بايد‬ ‫حداکثر پس از ‪ ۱۵‬روز نس��بت به تس��ويه حساب اقدام کند‪،‬‬ ‫چراک��ه اکنون دعوتنامه به طرق مخلتف ارائه مي‌ش��ود که از‬ ‫جمله آن‪ ،‬پيامک يا ايميل است‪ ،‬اما در ضوابط جديد مشخص‬ ‫ش��ده که فروش��نده تا چه زماني مي‌تواند دعوتنامه بفرستد‪،‬‬ ‫مشتري تا چه زماني مي‌تواند تکميل وجه کند و خودرو در چه‬ ‫زماني بايد تحويل داده ش��ود‪ .‬مديرکل صنايع فلزي سازمان‬ ‫حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫انصراف مش��تري از خري��د و اینکه چه حق و حقوقي مي‌تواند‬ ‫داش��ته باشد نيز در دستورالعمل مش��خص شده‪ ،‬به اين معنا‬ ‫که در صورت انصراف مش��تري‪ ،‬فروشنده بايد حداکثر ظرف‬ ‫‪ 20‬روز با مش��تري تسويه حساب کند؛ ضمن اينکه در صورت‬ ‫درخواست مشتري براي خريد محصول ديگري‪ ،‬عرضه‌کننده‬ ‫موظف اس��ت در عقد قرارداد جديد با مشتري همکاری کند و‬ ‫خودروي ديگري را که مشتري مي‌خواهد‪ ،‬در اولويت تحويل‬ ‫قرار دهد؛ چراکه به هرحال او خريدار قبلي بوده است‪.‬‬ ‫عرضه ‪ 9‬خودرو جدید سایپا در سال ‪94‬‬ ‫گروه خودروسازی س��ایپا به عنوان یکی از دو‬ ‫ش��رکت مطرح تولید خودرو در ای��ران در چند‬ ‫سال اخیر فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر‬ ‫گذاش��ته و همواره از اوج تا سقوط در تالطم بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این گروه تولید خودرو در اواخر دهه ‪ ۷۰‬و‬ ‫اوای��ل دهه ‪ ۸۰‬در زمان دولت‌های س��ازندگی و‬ ‫اصالحات و همزم��ان با ثبات اقتصادی و آرامش‬ ‫در صنایع کش��ور پس از پای��ان جنگ تحمیلی‬ ‫دوران بس��یار خوبی را گذراند‪ ،‬در آن زمان ورود‬ ‫خودروپرای��د به س��بد تولیدات این ش��رکت و‬ ‫همزمانی آن با توقف تولید محصول استراتژیک‬ ‫ش��رکت رقی��ب‪ ،‬زمینه گ��ردش بس��یار باالی‬ ‫نقدینگی و رشد اقتصادی این گروه را فراهم کرد‪،‬‬ ‫بر اس��اس نظرات کارشناس��ان اقتصادی‪ ،‬سایپا‬ ‫در آن س��ال‌ها کم‌کم عالوه بر مس��ئولیت اصلی‬ ‫خ��ود یعنی تولید خودرو تبدیل به یک هلدینگ‬ ‫اقتصادی و بازرگانی مطرح در کش��ور شد و رشد‬ ‫تولید به همراه ف��روش باالی محصول راهبردی‬ ‫آن یعنی پراید سبب شد گروه خودروسازی سایپا‬ ‫از جذابیت‌های بسیار فراوانی برخوردار شود‪.‬‬ ‫بالفاصله پس از اوج گرفتن تولید پراید و جذب‬ ‫نقدینگ��ی فراوان از طریق ف��روش این محصول‬ ‫در ب��ازار‪ ،‬تولید خودروهای دیگ��ری مانند ریو و‬ ‫زانتیا با مشارکت شرکای خارجی و سنتی سایپا‬ ‫یعنی کیاموتورز کره جنوبی و س��یتروئن فرانسه‬ ‫آغاز شد که زمینه گسترش سبد محصوالت این‬ ‫شرکت را فراهم کرد‪.‬‬ ‫س��ایپا در س��ال ‪ ،۹۱‬بدترین روزه��ای خود را‬ ‫تجرب��ه کرد‪ ،‬می��زان تولید خ��ودرو در این گروه‬ ‫به ی��ک پنجم کاه��ش یافت‪ ،‬پرداخ��ت بدهی‬ ‫قطعه سازان به علت کمبود منابع مالی و تعهدات‬ ‫ناش��ی از خرید سهام س��ایپا به ‪ ۹‬ماه تا یک سال‬ ‫رس��ید و بس��یاری از این قطعه‌س��ازان در همان‬ ‫زم��ان اعالم ورشکس��تگی کرده یا ب��ا کمترین‬ ‫تع��داد نیرو به فعالیت خود ادام��ه دادند و به این‬ ‫ترتیب تیم مدیریتی جدید س��ایپا که تابس��تان‬ ‫س��ال ‪ ۹۱‬سکان این مجموعه را در اختیار گرفت‬ ‫با انبوهی از مشکالت و نابسامانی‌های به‌جا مانده‬ ‫از دوره‌ه��ای قبلی مواجه ب��ود و هر لحظه خطر‬ ‫س��قوط نهایی ای��ن مجموعه وجود داش��ت؛ در‬ ‫همان ابتدا مدیران تازه منصوب ش��ده دست به‬ ‫اقدامی ابتکاری زده و اعالم کردند که سایپا دیگر‬ ‫بدون ضابطه نیروی جدیدی اس��تخدام نخواهد‬ ‫ک��رد و همچنی��ن از سیاس��ی کاری و بازی‌های‬ ‫جناحی فاصله خواهد گرفت‪ .‬این اقدامات گرچه‬ ‫در ظاهر چندان به چش��م نیامد اما منشاء اثرات‬ ‫بسیار خوبی برای س��ایپا شد‪ ،‬چراکه پیش از آن‬ ‫همان‌طور که از اطراف و اکناف نیز خبر می‌رسید‬ ‫نیروهای زیادی از طریق روابط سیاس��ی و فردی‬ ‫در این خودروسازی اس��تخدام شدند که هم بار‬ ‫مالی س��ازمان را به شکل اعجاب انگیزی افزایش‬ ‫دادن��د و هم موج��ب نارضایتی و س��رخوردگی‬ ‫کارکنان قدیمی و بدنه سابقه‌دار و کارشناس این‬ ‫مجموعه شدند‪.‬‬ ‫در این بین هیات مدیره س��ایپا نیز تغییر کرد‬ ‫و افرادی که در جابه‌جایی س��هام و تحمیل فشار‬ ‫به مجموعه نقش داش��تند از آن خارج و به جای‬ ‫آنها مدیران تولیدی و مدیران عامل چند شرکت‬ ‫زیرمجموع��ه گ��روه وارد هیات‌مدیره ش��دند و‬ ‫گام نخس��ت را در خ��ارج کردن س��ایپا از بحران‬ ‫برداشتند‪.‬‬ ‫ب��ا روی کار آم��دن دول��ت تدبی��ر و امی��د و‬ ‫اع�لام حمای��ت مدی��ران صنعت��ی دول��ت از‬ ‫صنعت خودروس��ازی و تایی��د برنامه‌های گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا‪ ،‬اقدامات جدیدی در این‬ ‫حوزه کلی��د خورد‌‪ ،‬از لغو قوانین دس��ت و پاگیر‬ ‫در ح��وزه تولی��د‪ ،‬ف��روش و ص��ادرات گرفته تا‬ ‫س��اماندهی شرکت‌های زیرمجموعه و کنار زدن‬ ‫افراد غیرمتخصص و اتوبوس��ی از جمله اقداماتی‬ ‫بود که در سایپا به مرحله اجرا درآمد‪.‬‬ ‫رفته رفته تولید س��ایپا نیز جانی دوباره گرفت‬ ‫و ش��رکت ش��یفت‌های کاری خود را ب��ه دو و در‬ ‫بره��ه‌ای به ‪ 3‬ش��یفت افزایش داد ک��ه رضایت‬ ‫کارکن��ان و بهب��ود وضعیت معیش��تی آنها را به‬ ‫همراه داشت‪.‬‬ ‫سال ‪ ۹۳‬که برنامه‌های سایپا به‌تدریج آثار خود‬ ‫را نش��ان داد‪ ،‬تولید خ��ودرو در کل گروه به ثبات‬ ‫قاب��ل قبولی رس��ید و در ماه‌های پایانی امس��ال‬ ‫س��ایپا با ‪ ۷۵‬درصد از ظرفیت خود مشغول تولید‬ ‫خودرو است و صادرات که تقریبا در دو سال قبل‬ ‫از آن متوقف شده بود دوباره رونق گرفت و حضور‬ ‫محصوالت تولیدی س��ایپا در بازارهای خارجی‬ ‫بسیار پررنگ‌تر شد‪.‬‬ ‫اما مهم‌ترین برنامه تیم مدیریتی کنونی سایپا‬ ‫بدون شک توس��عه محصول محسوب می‌شود‪،‬‬ ‫این برنامه که زمینه‌ه��ای اجرای آن با مطالعات‬ ‫اولیه سال ‪ ۹۱‬و آسیب‌شناسی نقطه ضعف اصلی‬ ‫صنع��ت خودرو ایران یعنی تنوع محصوالت آغاز‬ ‫ش��د درحال‌حاضر برگ برنده س��ایپا به ش��مار‬ ‫می‌رود چراکه ورود چند خودرو جدید در س��ال‬ ‫‪ ۹۳‬و آماده‌س��ازی تولی��د انبوه چندین محصول‬ ‫دیگر در س��ال ‪ ۹۴‬از جمله اقداماتی است که در‬ ‫حوزه توس��عه محصول به مرحله اج��را درآمده‬ ‫اس��ت‪ .‬راه‌اندازی خط تولید کیاس��راتو به عنوان‬ ‫خ��ودرو جایگزین زانتیا در س��ایپا یک��ی از این‬ ‫اقداماتی است که با افزایش تولید در سال آینده و‬ ‫بهبود مناسبات ایران با جهان می‌تواند به مرحله‬ ‫بلوغ کامل برسد‪ ،‬تولید خودرو تیبا‪ ۲‬و وانت سایپا‬ ‫‪ ۱۵۱‬نیز در همین س��ال ب��ه اجرا درآمد‪ ،‬در کنار‬ ‫اینها برنامه تولید خودروهای آریو‪ ،‬س��اینا‪ ،‬وانت‬ ‫ریچ‪ 4 ،‬خودرو بریلیان��س و دو خودرو چانگان از‬ ‫دیگ��ر برنامه‌هایی اس��ت که برای س��ال ‪ ۹۴‬در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫انتق��ال کارخان��ه پالس��کوکار ب��ه ش��هرک‬ ‫صنعتی کاس��پین و احیای این شرکت تولیدی‪،‬‬ ‫هماهنگ‌س��ازی ش��بکه خدمات پس از فروش‬ ‫سایپا‪ ،‬تسریع در پرداخت مطالبات قطعه سازان‬ ‫به گون��ه‌ای که بیش از ‪ ۸۰‬درص��د از بدهی‌های‬ ‫سایپا به این ش��رکت‌ها پرداخت شده که زمینه‬ ‫رضای��ت آنها را فراهم کرده اس��ت‪ ،‬فروش اموال‬ ‫مازاد‪ ،‬راکد و غیرسودده سایپا از قبیل مستغالت‬ ‫و س��هام‪ ،‬آماده‌س��ازی خطوط تولی��د جدید در‬ ‫س��ایپا‪ ،‬پارس‌خ��ودرو‪ ،‬ب��ن‌رو‪ ،‬سایپاکاش��ان و‬ ‫سایپاآذین و چندین ش��رکت دیگر‪ ،‬فعال‌سازی‬ ‫خ��ط تولید س��راتو و چندین اق��دام بزرگ دیگر‬ ‫از جمل��ه فعالیت‌های��ی بوده ک��ه در زمان تیم‬ ‫مدیریتی کنونی اجرا شده است‪.‬‬ ‫اما بدون شک پروژه‌ای که همگان آن را آرزوی‬ ‫دیرینه صنعت خودروس��ازی ای��ران نامیده‌اند‬ ‫در زم��ان تیم مدیریت��ی کنونی کلی��د خورد و‬ ‫آن پ��روژه طراح��ی پلتفرم اختصاصی س��ایپا با‬ ‫ن��ام تجاری اس پ��ی ‪ 100‬بود؛ این پ��روژه که با‬ ‫مش��ارکت یک ش��رکت معتبر جهانی که سوابق‬ ‫متع��ددی در زمینه طراحی خودروهای مختلف‬ ‫داش��ته در کنار مهندس��ان و کارشناسان مرکز‬ ‫تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا در حال‬ ‫اجراس��ت‪ ،‬از جمله طرح‌هایی است که تحسین‬ ‫کارشناس��ان را برانگیخته و بس��یاری معتقدند‬ ‫در ص��ورت دس��تیابی به اهداف خ��ود می‌تواند‬ ‫انقالب��ی در زمینه تولید خودرو ایران محس��وب‬ ‫ش��ود‪ ،‬زیرا پ��روژه اس پی ‪ 100‬ای��ن امکان را به‬ ‫گروه خودروسازی س��ایپا می‌دهد که هم دانش‬ ‫طراحی خودرو را به طور کامل در اختیار گرفته و‬ ‫هم محصوالت جدیدی با امکانات و قابلیت‌های‬ ‫روز دنیا تولید و عرضه کند‪.‬‬ ‫کاهش تولید محصوالت ایکس ‪ ۱۰۰‬و افزایش‬ ‫تولی��د خودروهای پلتفرم ایکس ‪ ۲۰۰‬یعنی تیبا‬ ‫و تیب��ا‪ ۲‬از دیگ��ر برنامه‌هایی اس��ت که با هدف‬ ‫توق��ف تدریجی تولید محص��والت ایکس ‪۱۰۰‬‬ ‫درحال‌حاضر به مرحله اجرا درآمده است‪.‬‬ ‫توج��ه ب��ه مقول��ه به��ره‌وری‪ ،‬پیاده‌س��ازی‬ ‫ارزش‌ه��ای س��ازمانی‪ ،‬ارتقای فرهن��گ کاری‪،‬‬ ‫ترویج فرهنگ مش��ارکت و مس��ئولیت‌پذیری‬ ‫کارکنان‪ ،‬ایجاد فضای نش��اط و صمیمیت میان‬ ‫بدنه مدیران‪ ،‬کارکنان و کارگران شاغل در گروه‪،‬‬ ‫برگ��زاری دیدارهای رودر رو ب��ا کارکنان‪ ،‬تاکید‬ ‫بر توجه به وضع معیش��تی کارکنان آسیب‌پذیر‬ ‫و بس��یاری اقدامات دیگر در حوزه منابع انسانی‬ ‫از مواردی اس��ت که در گروه خودروسازی سایپا‬ ‫ب��ه اجرا درآمد و رضایت عموم��ی مجموعه را به‬ ‫همراه داشت‪.‬‬ ‫به هر رو‪ ،‬همه این موارد نش��ان می‌دهد سایپا‬ ‫ک��ه می‌رفت تا ب��ا اتخاذ تصمیمات نادرس��ت و‬ ‫غیرمس��ئوالنه وارد فاز خطرناکی در حیات خود‬ ‫شود‪ ،‬با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های تیم مدیریتی‬ ‫کنون��ی تا حدود زیادی از بحران خارج ش��د و به‬ ‫آرامش و ثبات دست یافت‪.‬‬
‫معدن‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رضا اشرف سمنانی‬ ‫نقشه راه صنایع معدنی نهایی شد‬ ‫همکاري ايران و چين در افريقاي‌جنوبي‪ ،‬شايد وقتي ديگر‬ ‫کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫از طرح‌های اکتشافی یک سال گذشته گزارش می‌دهد‬ ‫اجرای ‪ 260‬پروژه اکتشافی در سراسر کشور‬ ‫حامدش�ایگان ـ گ�روه معدن‪ :‬س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی وس��عت ‪ 200‬هزار‬ ‫کیلومتر از گس��تره کش��ور را مورد شناسایی قرار داده‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر این سازمان نزدیک به ‪ 260‬پروژه‬ ‫اکتش��افی در دس��ت اجرا دارد که انجام این طرح‌ها را‬ ‫با هم��کاری پیمانکارانی از بخش خصوصی و همچنین‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید به پایان می‌رساند که منتهی به‬ ‫کشف ذخایر امیدبخش معدنی شده است‪.‬‬ ‫اکتش��اف گام نخس��ت فعالیت‌های معدنی است که‬ ‫خود به چندین مرحله تقسیم می‌شود‪ .‬حال از آنجایی‬ ‫که در برخی از مناطق کشور بخش خصوصی حاضر به‬ ‫اجرای پروژه‌های اکتش��افی نمی‌شود‪ ،‬سازمان ایمیدرو‬ ‫به عنوان بازوی اجرایی این بخش به دنبال ایجاد بستر‬ ‫الزم برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ افزایش عمق اکتشافات معدنی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدن��ی ای��ران در رابطه با‬ ‫فعالیت‌ه��ای اکتش��افی کش��ور‬ ‫گف��ت‪ :‬در ح��ال حاض��ر برنامه‬ ‫ایمیدرو برای توس��عه اکتشافات‬ ‫در مناطق مختلف کشور در حال انجام است که در این‬ ‫میان شناسایی مواد معدنی در استانی مانند سیستان و‬ ‫بلوچس��تان پایان یافته است‪ .‬ش��رکت تهیه و تولید به‬ ‫عنوان بازوی اجرایی این س��ازمان توس��عه‌ای در انجام‬ ‫اکتش��افات نقش موثری ایفا کرده اس��ت‪ .‬این اقدامات‬ ‫عالوه بر شناس��ایی گستره وس��یعی از کشور در جهت‬ ‫افزایش عمق اکتشافات نیز بوده است‪.‬‬ ‫وجیه‌اهلل جعفری با بیان اینکه توس��عه اکتشافات گام‬ ‫اول رونق معادن اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از آنجایی که شناسایی‬ ‫عمومی گس��تره ‪ 200‬هزار کیلومتری کش��ور در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود به ذخایر خوبی دست‬ ‫یابیم تا مع��ادن جدیدی وارد چرخه تولید ش��وند‪ .‬در‬ ‫این برنامه با استفاده از فناوری‌های جدید و روش‌های‬ ‫دقیق ذخایر خوبی از زغال‌س��نگ و س��نگ‌آهن کشف‬ ‫شده است که در تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی‬ ‫به اقتصاد معادن کمک‌کننده خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کشف مناطق امیدبخش معدنی‬ ‫مدیر اکتشاف سازمان ایمیدرو در رابطه با فعالیت‌های‬ ‫اکتش��افی این س��ازمان اظهار کرد‪ :‬در این بخش ‪200‬‬ ‫ه��زار کیلومتری که برای انجام شناس��ایی و پی‌جویی‬ ‫اخذ مجوز تعیین ش��ده بود‪ ،‬در استان‌های سیستان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬خراس��ان رضوی و جنوبی‪ ،‬یزد‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫فارس‪ ،‬اصفهان‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬آذربایجان ش��رقی و‬ ‫غربی فعالیت‌ها آغاز ش��ده و در گلس��تان‪ ،‬کرمانشاه و‬ ‫ایالم در حال اخذ مجوز است‪.‬‬ ‫عل��ی اصغرزاده‌قوچانی افزود‪ :‬در‬ ‫ش��هرهایی ک��ه فعالی��ت در آنها‬ ‫شروع شده برنامه‌های ژئوفیزیک‬ ‫هوایی در حال انجام است که در‬ ‫برخ��ی از این اس��تان‌ها به پایان‬ ‫رس��یده است و برخی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد‬ ‫تا پس از پایان استان‌های دیگر فعالیت‌ها از سر گرفته‬ ‫شود‪ .‬برای نمونه در سیس��تان و بلوچستان و خراسان‬ ‫جنوبی برنامه شناسایی و پی‌جویی مقدماتی پایان یافته‬ ‫و وارد پی‌جویی تکمیلی ش��ده اس��ت‪ .‬وی با نگاهی به‬ ‫ظرفیت دو مرحله نخس��ت اکتش��اف ادامه داد‪ :‬در دو‬ ‫مرحله شناس��ایی و پی‌جویی محدوده‌هایی امیدبخش‬ ‫پیدا می‌شود اما میزان ذخایر قطعی در مرحله اکتشاف‬ ‫تفصیلی تعیین می‌شود‪ .‬درواقع ذخایر تخمینی در ابتدا‬ ‫براس��اس نوع گس��ل و ‪ ...‬تعیین می‌شود اما احتمالی و‬ ‫غیردقیق است‪ .‬درواقع پس از طی‌شدن مرحله عمومی‬ ‫شناسایی عیار ماده معدنی و میزان ذخیره قطعی دنبال‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬او در م��ورد اینکه چه تع��داد معدن حاصل‬ ‫اکتش��اف ‪ 200‬هزار کیلومتر خواهد ب��ود‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫براس��اس شاخص‌های بین‌المللی از هر ‪ 1000‬محدوده‬ ‫امیدبخش ‪ 18‬معدن به دست می‌آید که نشانه موفقیت‬ ‫بخش اکتش��اف اس��ت‪ .‬ح��ال از اکتش��اف ‪ 200‬هزار‬ ‫کیلومت��ری ک��ه ایمی��درو انج��ام داده محدوده‌ه��ای‬ ‫امیدبخش زیادی شناسایی شده است‪.‬‬ ‫مدیر اکتش��اف س��ازمان ایمیدرو درباره برنامه دیگر‬ ‫ایمیدرو برای توس��عه اکتش��افات بخش معدن تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ایمی��درو در بخش دیگری ‪ 100‬هزار متر حفاری‬ ‫در محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف انجام داده است‪.‬‬ ‫معادن��ی در طبس‪ ،‬س��نگان‪ ،‬یزد‪ ،‬آذربایج��ان غربی و‬ ‫ش��رقی‪ ،‬قزوی��ن‪ ،‬زنجان و سیس��تان و بلوچس��تان از‬ ‫مکان‌هایی ب��وده که مورد اکتش��اف‌های تکمیلی قرار‬ ‫گرفت��ه اس��ت‪ .‬درواقع این حفاری‌ها نس��بت به س��ال‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو خبرداد‪:‬‬ ‫همکاری‌های الزم را با ما داش��ته باش��د‪ ،‬تا‬ ‫جایی که حتی برای س��ایر محصوالت مسی‬ ‫نیز شاهد همین نحوه معامالتی باشیم‪.‬‬ ‫کرباسیان در ادامه تاکید کرد‪ :‬بورس کاال‬ ‫عالوه بر اینکه مکان مناسبی برای معامالت‬ ‫کاالها محس��وب می‌ش��ود‪ ،‬به شفاف‌سازی‬ ‫قیمت‌ها و سالمت اقتصاد نیز کمک می‌کند‬ ‫و تاثیری که این بورس در اقتصاد ملی ایفا می‌کند‪ ،‬نقش واسطه‌گرها‬ ‫را در بازارهای غیررسمی به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد‪ .‬وی‬ ‫به عملکرد مطلوب بورس کاال در بخش فوالد اشاره کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫سال‌های گذشته بازار فوالد به دست دالالن افتاده بود اما با پررنگ‬ ‫ش��دن فعالیت بورس کاال ش��رایط بهتری برای بازار این محصوالت‬ ‫رقم خورده اس��ت‪ ،‬البت��ه نمی‌توان گفت که تعداد واس��طه‌گرها به‬ ‫صفر رس��یده‪ ،‬ولی خوش��بختانه به میزان قابل مالحظه‌ای کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬کرباسیان در پایان به توجه ویژه دولت به ظرفیت‌های‬ ‫بورس کاال در بس��ته خروج از رکود غیرتورمی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در بازاری که اصل و ذات آن براساس رقابت سالم و شفاف بنا شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬دوطرف معامله یعنی خریداران و فروشندگان سود می‌برند‪،‬‬ ‫از ای��ن رو خروج دول��ت از قیمت‌گذاری و واگذاری کش��ف قیمت‬ ‫محصوالت به بورس کاال‪ ،‬اقتصاد را به سمت رقابتی‌تر شدن بازارها‬ ‫سوق می‌دهد‪.‬‬ ‫آگهی فراخوان مناقصه عمومی خدمات حجمی اسفندماه ‪1393‬‬ ‫گذش��ته ‪ 400‬برابر افزایش یافته و به مرز ‪ 27‬هزار متر‬ ‫رسیده است‪ .‬در حقیقت این میزان حفاری به شناسایی‬ ‫‪ 200‬میلیون تن ذخیره قطعی سنگ آهن با عیار ‪ 30‬تا‬ ‫‪ 60‬درصد و ‪ 120‬میلیون تن ذخیره قطعی زغال‌سنگ‬ ‫منجر ش��ده است‪ .‬همچنین در زرشوران ذخیره طال از‬ ‫‪ 89‬تن به ‪ 108‬تن رس��یده است‪ .‬اصغرزاده‌قوچانی در‬ ‫م��ورد چگونگی تعیین ذخیره معدنی محدوده‌ها اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬از آنجایی که ذخیره معدن��ی انواع مختلفی دارد‬ ‫برای مش��خص‌کردن میزان ذخی��ره واقعی و اقتصادی‬ ‫باید دید چه میزان از این ماده معدنی قابلیت برداش��ت‬ ‫دارد‪ ،‬زی��را بخش��ی از این مواد معدنی ممکن اس��ت با‬ ‫ای��ن تجهی��زات قابل برداش��ت نباش��ند بنابراین جزو‬ ‫ذخیره مهندس��ی به حساب نمی‌آید هرچند در ذخیره‬ ‫زمین‌شناسی محاسبه می‌شود‪ .‬برای نمونه ماده معدنی‬ ‫تیتان در صورتی که در کش��ور قابل اس��تحصال نباشد‬ ‫جزو ذخایر معدنی به حس��اب نمی‌آید اما در شرایطی‬ ‫که توان برداش��ت آن فراهم شود به ذخایر کشور اضافه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫او در م��ورد اقدامات ایمیدرو ب��رای تقویت معدنکاری‬ ‫در کش��ور اظه��ار ک��رد‪ :‬نخس��ت اینکه صن��دوق بیمه‬ ‫س��رمایه‌گذاری معادن در هر یک از گام‌های معدنکاری‬ ‫با صدور ضمانت‌نامه برای تس��هیالت از طریق بانک‌های‬ ‫عامل س��رمایه‌گذاران را همراهی خواهد کرد‪ .‬همچنین‬ ‫ایمیدرو تفاهمنامه‌ای را با بانک‌های عامل هماهنگ کرده‬ ‫تا معدنکاران بتوانند تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری‬ ‫کنند‪ .‬بر همین مبنا فعالیت‌های معدنی از سوی سازمان‬ ‫ایمیدرو به ش��رکت‌های پیمانکار بخش خصوصی واگذار‬ ‫می‌ش��ود و بخشی از این طرح‌ها به شرکت تهیه و تولید‬ ‫واگذار می‌ش��ود‪ .‬مدیر اکتشاف سازمان ایمیدرو در مورد‬ ‫طرح‌های در دست اجرا ادامه داد‪ :‬در حال حاضر نزدیک‬ ‫به ‪ 260‬طرح اکتش��افی از سوی ایمیدرو در حال اجرا و‬ ‫پیگیری است‪ .‬به گونه‌ای که طرح‌های اکتشافی در شرق‬ ‫کشور در حال توانمندسازی هستند و همچنین شرکت‬ ‫تهیه و تولید در بخش آهن‪ ،‬س��رب و روی فعالیت‌هایی‬ ‫انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫افزای��ش به��ره‌وری محص��والت تولی��دی در‬ ‫بخش معدن که ش��امل اس��تخراج مواد معدنی و‬ ‫تولید محصوالت صنایع معدنی اس��ت‪ ،‬به عوامل‬ ‫مختلفی بس��تگی دارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬مجموعه‬ ‫عوام��ل تولید یعن��ی نیروی انس��انی‪ ،‬تجهیزات‪،‬‬ ‫فرآیند تولید‪ ،‬محیط‌زیس��ت‪ ،‬ان��رژی و جامعه از‬ ‫مهم‌ترین عوامل هستند که باید در تعیین میزان‬ ‫بهینه‌سازی تولید مورد توجه قرار گیرند‪.‬‬ ‫در واق��ع فاکت��ور جامع��ه ب��ه ای��ن دلی��ل به‬ ‫ش��اخص‌های بهره‌وری افزوده ش��ده اس��ت که‬ ‫ب��ه عنوان ی��ک ش��اخص اجتماع��ی تحت‌تاثیر‬ ‫فعالیت‌ه��ای صنعتی و معدنی اس��ت‪ .‬چراکه در‬ ‫چرخه تولی��د عواملی که منجر ب��ه آلودگی‌های‬ ‫محیطی می‌ش��ود‪ ،‬به طور قط��ع تاثیر خود را بر‬ ‫جامعه خواهند گذاش��ت که برخی ش��رکت‌ها به‬ ‫دنبال کاهش تاثیرات منف��ی فعالیت کارخانه بر‬ ‫محیط هستند‪.‬‬ ‫در بهره‌برداری از معادن‪ ،‬موضوع کاهش اتالف‬ ‫مواد معدنی در استخراج و برداشت اهمیت باالیی‬ ‫دارد‪ .‬از س��وی دیگ��ر رعایت اص��ول ایمنی برای‬ ‫کاهش تخریب محیط‌زیس��ت در بررس��ی میزان‬ ‫اس��تانداردهای معادن از عوامل دیگری است که‬ ‫باید به آن توجه شود‪.‬‬ ‫ن��رخ رش��د به��ره‌وری در صنای��ع معدنی نیز‬ ‫بای��د در کنار بررس��ی کارآیی نیروی انس��انی و‬ ‫مدیریت بهین��ه عواملی همچ��ون کاهش اتالف‬ ‫ان��رژی‪ ،‬افزای��ش تولید با قیم��ت بهینه‪ ،‬کاهش‬ ‫پس��اب‌های محیطی مورد بررس��ی قرار گیرد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل در ش��اخص‌های بهره‌وری تنها نباید‬ ‫به آموزش و کارآیی نیروی انس��انی بسنده شود‪،‬‬ ‫بلکه همه عوامل تا حدودی می‌توانند در افزایش‬ ‫تولی��د اس��تاندارد در مع��ادن و صنای��ع معدنی‬ ‫موثر باشند‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع نیز بای��د مورد توجه ق��رار گیرد‬ ‫که این ش��اخص‌ها عالوه بر ش��رکت‌ها و معادن‬ ‫بزرگ‪ ،‬ب��رای تولید در تمام بخش‌های صنعتی و‬ ‫معدنی مورد نظر اس��ت که باید برای افزایش آن‬ ‫استانداردهای الزم را گام به گام اجرا کرد‪ .‬از این‬ ‫رو در برنامه‌های توسعه‌ای رشد ‪ 3‬درصدی ناشی‬ ‫از بهره‌وری آمده اس��ت که می‌تواند بستری برای‬ ‫توسعه‌ای پایدار در کل کشور باشد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫ممنوعیت عرضه کاتد مس‪ ،‬خارج از بورس کاال‬ ‫مهدی کرباس��یان گفت‪ :‬به منظور حذف‬ ‫واس��طه‌گرهای مخرب در بازار مس کاتد و‬ ‫هماهنگی‌های انجام ش��ده با ش��رکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران‪ ،‬از اردیبهشت سال ‪ 94‬به‬ ‫هیچ عنوان مس کاتد در بازار آزاد به فروش‬ ‫نمی‌رس��د و کلیه معامالت این محصول در‬ ‫بورس کاالی ایران انجام می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه خبری ب��ورس کاالی ایران‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پ��س از ریزش یکباره قیمت مس در بازار‌ه��ای جهانی و به‌تبع آن‬ ‫در ب��ورس کاالی ایران‪ ،‬واس��طه‌گری‌های زیادی در ب��ازار آزاد این‬ ‫محصول مش��اهده ش��د‪ ،‬تا جایی که دالالن ای��ن محصول را بیش‬ ‫از ه��زار تومان زیر قیمت بورس کاال در بازار غیررس��می به فروش‬ ‫می‌رساندند‪ .‬مهدی کرباس��یان افزود‪ :‬همین دالل‌بازی‌ها باعث شد‬ ‫تقاضا در تاالر معامالتی بورس کاال تا حد چشم‌گیری پایین بیاید اما‬ ‫خوشبختانه با پیگیری‌های ایمیدرو و با همکاری شرکت صنایع ملی‬ ‫مس ایران‪ ،‬این مشکل در اوایل سال‌جاری مرتفع خواهد شد‪ .‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬براساس تصمیمات اتخاذ‬ ‫ت سال ‪ 94‬به هیچ عنوان مس کاتد در‬ ‫ش��ده‪ ،‬مقرر شد از اردیبهش ‌‬ ‫بازار آزاد به فروش نرسد و کلیه معامالت این محصول در بورس کاال‬ ‫انجام ش��ود که امیدوار هستیم بورس کاالی ایران نیز در این زمینه‬ ‫یادداشت‬ ‫حفظ محیط‌زیست‬ ‫یکی از عوامل‬ ‫بهره‌وری است‬ ‫نوبت اول‬ ‫ش�رکت ش�هرکهای صنعتی اس�تان زنجان (مناقصه‌گزار) در اجرای قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد فعالیتهای مش��روح در جدول ذیل را با مش��خصات و شرایط تعیین شده‬ ‫از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای) به ش��رکتهای خدماتی دارای صالحیت و مجوز از اداره کار و امور اجتماعی واگذار نماید‪ .‬لذا از کلیه ش��رکتهایی که تمایل به ش��رکت در این‬ ‫مناقصه را دارند دعوت می‌گردد جهت خرید اس��ناد مناقصه از تاریخ ‪ 93/12/19‬تا تاریخ ‪ 93/12/25‬در س��اعات اداری روز‌های غیرتعطیل به واحد قرارداد‌های این شرکت مراجعه نموده‬ ‫و پیش��نهادات خود را نیز از تاریخ ‪ 93/12/26‬تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 94/01/19‬به واحد دبیرخانه این ش��رکت تس��لیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬ضمنا زمان بازگشایی پاکات روز پنجشنبه‬ ‫ساعت ‪ 10‬صبح مورخ ‪ 94/01/20‬می‌باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‬ ‫مبلغ برآورد (ریال)‬ ‫قیمت اسناد (ریال)‬ ‫منبع تامین اعتبار‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫مدت پیمان‬ ‫‪1‬‬ ‫امور حمل‌ونقل‪ ،‬ارائه خدمات عمومی‪ ،‬نظافت و نگهداری فضای سبز شهرکهای صنعتی استان‬ ‫و ساختمان مرکزی به‌صورت حجمی‬ ‫‪5/402/673/408‬‬ ‫‪500/000‬‬ ‫داخلی‬ ‫‪378/000/000‬‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫‌* ضمنا نوع تضمین ش��رکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی (که ش��رح بازپرداخت آن در اس��ناد مناقصه آمده اس��ت‪ ).‬و یا اوراق مشارکت به مبالغ اشاره شده قابل‬ ‫قبول می‌باشد‪.‬‬ ‫‌* جهت خرید اسناد بایستی قیمت اسناد به شماره حساب ‪ 2567250591‬با شناسه ‪ 190003 0685‬بانک ملت شعبه خیابان خرمشهر (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) بنام‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان واریز و با در دست داشتن فیش بانکی و معرفی‌نامه به واحد قرارداد‌های امور فنی و اجرایی مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫‌* مبلغ ‪ 8‬درصد ارزش‌افزوده در مبلغ برآورد در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫* هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت خواهد شد‪.‬‬ ‫* نشانی مناقصه‌گزار‪ :‬زنجان ـ خیابان خرمشهر ـ باالتر از میدان هنرستان ـ روبه‌روی پارک میثم ـ تلفن تماس‪4 :‬ـ‌‪33770023‬‬ ‫مدیر توسعه منابع انسانی و امور اداری شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان‬ ‫اجرای طرح‌های فوالدی با مطالعه بیشتر‬ ‫دبیر انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ای��ران گفت‪ :‬طرح‌های‬ ‫بعدی توس��عه فوالد در کنار معادن و سواحل جنوبی احداث‬ ‫‌‬ ‫ش��ود‪ .‬سیدرسول خلیفه‌سلطانی با بیان این مطلب به‬ ‫و با اش��اره به اینکه یکی از ش��اخص‌های بهره‌وری‪ ،‬داش��تن‬ ‫برنامه درازمدت برای س��رمایه‌های در ح��ال ورود به اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در کش��ور مزیت خوبی برای توسعه صنایع معدنی و‬ ‫ف��والد داریم‪ .‬به این معنا که اگر س��رمایه را وارد این بخش کنیم‪ ،‬هدر‬ ‫نمی‌ش��ود و به صورت پایدار رشد کرده و پیش��رفت ایجاد می‌کند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬س��رمایه‌گذاری آینده ما در بخش فوالد باید با مطالعات بیشتری‬ ‫انجام شود و از س��رمایه‌گذاری‌های بی‌هدف‪ ،‬پراکنده خرد باید اجتناب‬ ‫کنیم‪ .‬اگر عمده س��رمایه‌گذاری کش��ور در بخش فوالد در جوار معادن‬ ‫(تا مرحله گندله‌س��ازی) یا س��واحل جنوبی دریای‌های آزاد باشد‪ ،‬بستر‬ ‫بسیار مطلوبی برای رقابت با بازارهای جهانی ایجاد می‌شود‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ای��ران تصریح کرد‪ :‬در طرح‌های آینده‬ ‫باید مهارت‌های‌م��ان در نوع انتخاب س��رمایه‌گذاری‪ ،‬محل‬ ‫س��رمایه‌گذاری و نوع فناوری ب��اال رود تا بتوانیم محصوالت‬ ‫ف��والدی را ب��ا پایین‌تری��ن قیمت تمام ش��ده تولید کنیم و‬ ‫درنتیجه‪ ،‬رقابت بس��یار خوب و جدی برای ورود به بازارهای‬ ‫بین‌المللی و صادرات بیشتر فوالد ایجاد شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در سال‌های‬ ‫گذشته در بخش فوالد به دلیل برخورداری از سنگ‌آهن و انرژی‪ ،‬به‌طور‬ ‫متوسط ‪ 7‬درصد رشد داشته‌ایم‪ .‬در واقع‪ ،‬داشتن مزیت انرژی (گاز) برای‬ ‫برخورداری از صنعت فوالد کافی اس��ت و چنانچه سنگ‌آهن هم داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬مزیت دوم برای توسعه این صنعت محسوب می‌شود‪ .‬با توجه به‬ ‫اینک��ه جزو باالترین دارندگان ذخایر گاز جهان هس��تیم‪ ،‬چنانچه روزی‬ ‫ناچار به واردات سنگ‌آهن شویم‪ ،‬به دلیل برخورداری از این مزیت (گاز)‪،‬‬ ‫برای اینکه تولید‌کننده باشیم‪ ،‬کفایت می‌کند‪.‬‬ ‫آگهی مناقصه عمومی‬ ‫شماره ‪93/12-85‬ت (نوبت دوم)‬ ‫نوبت اول‬ ‫ش�رکت تهیه و تولی�د مواد معدنی ایران در نظ��ر دارد انجام امور خدم��ات عمومی‪ ،‬اداری‪،‬‬ ‫فنی و تاسیس��ات‪ ،‬تعمیر و نگهداری‪ ،‬حمل‌ونقل و س��ایر امور‪ ،‬به ش��رح مندرج به اس��ناد مناقصه‬ ‫واح��د پتاس واقع در اس��تان اصفه��ان‪ ،‬نائین ـ خوربیابان��ک را از طریق مناقص��ه عمومی به یک‬ ‫ش��رکت پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬بدینوس��یله از متقاضیان درخواست می‌شود جهت‬ ‫کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت اسناد مناقصه با واریز مبلغ س��یصد هزار ریال به حساب شماره‬ ‫‪ 0105799359005‬این ش��رکت نزد بانک ملی شعبه میدان ولی‌عصر و همراه داشتن معرفی‌نامه‬ ‫و اصل فیش واریزی از تاریخ ‪ 93/12/18‬لغایت س��اعت ‪ 16‬روز چهارش��نبه ‪ 93/12/27‬به آدرس‬ ‫تهران باالتر از میدان ولیعصر روبه‌روی سینما استقالل شماره ‪ 1713‬برج جنوبی‪ ،‬طبقه پنجم‪ ،‬امور‬ ‫بازرگانی مراجعه نمایند‪ .‬تاریخ ارائه پیش��نهادات حداکثر تا س��اعت ‪ 17‬شنبه مورخ ‪1394/01/22‬‬ ‫می‌باشد‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫استخراج‬ ‫‪۴۸‬ميليون تن سنگ‌آهن‬ ‫شرکت‌هاي بزرگ معدني در ماه بهمن امسال‪9 ،‬‬ ‫درصد بيشتر سنگ‌آهن توليد کردند‪.‬‬ ‫ش��رکت‌هاي ب��زرگ معدن��ي ‪ 48‬ميلي��ون ت��ن‬ ‫‪ 8 ،‬شرکت‬ ‫سنگ‌آهن استخراج کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫ب��زرگ معدني کش��ور ش��امل مرک��زي‪ ،‬چادرملو‪،‬‬ ‫گل‌گهر‪ ،‬س��نگان‪ ،‬جالل‌آباد‪ ،‬ميشدوان‪ ،‬سيرجان و‬ ‫فالت مرکزي در ماه بهمن ‪ 2‬ميليون و ‪ 946‬هزار و‬ ‫‪ 204‬تن سنگ‌آهن توليد کردند‪.‬‬ ‫همچنين‪ ،‬مي��زان اس��تخراج م��اده معدني اين‬ ‫ش��رکت‌ها در ماه بهمن ب��ه ‪ 4‬ميليون و ‪ 170‬هزار‬ ‫و ‪ 779‬تن رس��يد که حاکي از رش��د يک درصدي‬ ‫استخراج در مدت ياد‌شده است‪.‬‬ ‫بناب�� ‌ه‌اي��ن گ��زارش‪ ،‬ش��رکت‌هاي توليد‌کننده‬ ‫س��نگ‌آهن در ‪ 11‬م��اه امس��ال‪ 31 ،‬ميليون و ‪25‬‬ ‫ه��زار و ‪ 473‬تن ماده معدن��ي توليد کردند که در‬ ‫مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬بيش از ‪290‬‬ ‫هزار تن افزايش نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫ميزان اس��تخراج ماده معدني در مدت ذکر شده‬ ‫با ‪12‬درصد افزايش نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫گذشته (‪42‬ميليون و ‪ 898‬هزار و ‪ 874‬تن)‪ ،‬به ‪48‬‬ ‫ميليون و ‪ 44‬هزار و ‪ 802‬تن رسيد‪.‬‬ ‫افزايش توليد ماهانه شمش‬ ‫در فوالد خراسان‬ ‫کارکنان واحد فوالدس��ازي با توليد ‪ 63039‬تن‬ ‫ش��مش در بهمن س��ال‌جاري موفق به ثبت رکورد‬ ‫جديد ديگري در توليد ماهانه اين واحد شدند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ايمي��درو ب��ه نقل از ش��رکت فوالد‬ ‫خراس��ان‪ ،‬مهن��دس زارع معاون بهره‌ب��رداري اين‬ ‫ش��رکت با اعالم اين خبر افزود‪ :‬اين واحد با تالش‬ ‫شبانه‌روزي موفق شد ضمن تثبيت شرايط توليد به‬ ‫ميزان ‪ 267‬تن بيشتر از رکورد قبلي که در اسفند‬ ‫‪ 1391‬و به ميزان ‪ 62772‬تن بود‪ ،‬دست يابد‪.‬‬ ‫نمايش جزئيات پروژه‌هاي‬ ‫فوالدي جهاني در يک پايگاه‬ ‫س��ازمان توس��عه و همکاري‌هاي اقتصادي يک‬ ‫پاي��گاه داده آنالي��ن راه‌اندازي ک��رده که جزئيات‬ ‫پروژه‌ه��اي جديد صنعت فوالد را در س��طح جهان‬ ‫نش��ان مي‌دهد‪ .‬اين اق��دام بخش��ي از برنامه گروه‬ ‫فوالد اين س��ازمان براي کنترل مازاد عرضه اس��ت‬ ‫که چالش بزرگي براي صنعت فوالد به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫اي��ن پاي��گاه داده در مرحله نخس��ت پروژه‌هاي‬ ‫فعال و برنامه‌ريزي شده صنعت فوالد در کشورهاي‬ ‫عضو س��ازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي را با‬ ‫جزئي��ات در اختي��ار بازديد‌کننده‌ها قرار مي‌دهد و‬ ‫تا پايان س��ال ‪٢٠١٥‬م شامل پروژه‌هاي موجود در‬ ‫کشورهاي غيرعضو نيز خواهد بود‪ .‬در‌حال حاضر نيز‬ ‫‪ ٣٤٠‬مورد پروژه فوالدي در اين پايگاه ثبت ش��ده‬ ‫همچنين در‌حال حاضر اطالعات بر اس��اس ميزان‬ ‫توليد فوالد‌خام است و در آينده محصوالت فوالدي‬ ‫را نيز در بر مي‌گيرد‪ .‬اين س��ازمان به‌تازگی هشدار‬ ‫داده بود که ظرفيت توليد فوالد خام جهان نسبت‬ ‫به س��ال ‪٢٠٠٠‬م بيش از دوبرابر ش��ده و از ‪١٠٦٠‬‬ ‫ميليارد تن در س��ال ‪2000‬م به ‪ ٢٢٤١‬ميليارد تن‬ ‫در سال ‪٢٠١٤‬م رسيده و تا سال ‪٢٠١٧‬م مي‌تواند‬ ‫به ‪ ٢٣٦١‬ميليارد تن برسد‪.‬‬ ‫مديريت معادن را‬ ‫به بخش خصوصي بسپاريد‬ ‫معدن به عنوان ي��ک بخش بزرگ اقتصادي بايد‬ ‫در دست بخش خصوصي کشور باشد چراکه بخش‬ ‫خصوصي حتي در ش��رايط سخت‪ ،‬قدرت گرداندن‬ ‫چرخ اين بخش را دارد‪.‬‬ ‫محم��ود نوري��ان؛ مديرعامل مجتم��ع معدني و‬ ‫صنعتي چادرملو در گفت‌‌وگ��و با معدن‪ 24‬با بيان‬ ‫اين مطلب گفت‪ :‬شرکت معدني و صنعتي چادرملو‬ ‫با همکاري سازندگان دستگاه‌ها و تجهيزات داخلي‬ ‫موفق به انجام مهندسي معکوس شده است‪.‬‬ ‫وي در ادامه افزود‪ :‬با مهندسي معکوس‪ ،‬ظرفيت‬ ‫توليد کارخانه ‪ 1/4‬ميليون تن کنس��انتره را به ‪2/1‬‬ ‫ميليون تن رسانده‌ايم و مصرف سوخت و آب را نيز‬ ‫‪ 35‬درصد کاهش داده‌ايم‪.‬‬ ‫مديرعام��ل مجتمع معدني و صنعت��ي چادرملو‬ ‫درباره عملکرد چادرملو در س��ال ‪ 93‬گفت‪10/5 :‬‬ ‫ميليون تن کنسانتره و ‪1/5‬ميليون تن دانه‌بندي و‬ ‫‪ 3/4‬ميليون تن گندله در س��ال ‪ 93‬توليد کرده‌ايم‬ ‫که در مقايسه با ‪ 92‬تغيير خاصي در توليد نداشته‬ ‫اما آنچه حائز اهميت است‪ ،‬انجام طرح‌هاي توسعه‬ ‫در مجتمع معدني و صنعتي چادرملو اس��ت که در‬ ‫سال آينده کارخانه توليد فوالد چادرملو با ظرفيت‬ ‫‪1/3‬ميليون تن وارد مدار توليد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در جهت بهبود رفتار کسب و کار و برون‌رفت از رکود واحدهای تولیدی‬ ‫نقشه راه صنایع معدنی نهایی شد‬ ‫محبوب�ه ناطق‪-‬گروه معدن‪ :‬نقشه راه صنایع معدنی‬ ‫کش��ور ‪ 11‬اسفندماه جاری از س��وی اداره کل صنایع‬ ‫معدنی کشور اعالم شد‪.‬‬ ‫در توس��عه صنایع معدنی‪ ،‬توجه ب��ه اصل پایداری و‬ ‫فراگیری توس��عه و رعایت اصول طراحی س��بز‪ ،‬تولید‬ ‫صادرات‌مح��ور با پیوس��تگی حلقه‌ه��ای ارزش‌افزوده‬ ‫به صورت متوازن از اصول بدیهی محس��وب می‌ش��ود‬ ‫تا با حفظ مزیت‌های رقابتی کش��ور به س��مت انتهای‬ ‫زنجی��ره تولی��د پیش برویم‪ .‬در ای��ن زمینه‪ ،‬جهش در‬ ‫بکارگیری فناوری‌های روز و تاکید بر توسعه اکتشافات‬ ‫برای تامین مواداولی��ه موردنیاز‪ ،‬از اولویت‌های کلیدی‬ ‫و اساس��ی این نقش��ه راه به ش��مار می‌رود‪ .‬این نکات‬ ‫مهم‌تری��ن رئوس نقش��ه راه صنایع معدنی اس��ت که‬ ‫مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در رابط��ه با آن معتقد اس��ت که با توج��ه به تغییرات‬ ‫و سیاس��ت‌های جدید وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫که از س��ال ‪ 1392‬رقم خورده اس��ت‪ ،‬در زمینه بهبود‬ ‫رفتار کسب‌وکار و برون‌رفت از رکود واحدهای صنعتی‬ ‫و تولیدی کش��ور این نقشه راه تهیه و تدوین و به دفتر‬ ‫معاون اول رییس‌جمهور اعالم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹خطوط کلی راهنما‬ ‫س��یدمحمد فاطمیان با بیان این‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬با‬ ‫مطل��ب ب��ه‬ ‫هدف تس��هیل ارائ��ه خدمات به‬ ‫ذی‌نفعان بخش صنعت و معدن‬ ‫ک��ه از مصادی��ق آن می‌‌توان به‬ ‫الیح��ه حمایت از تولی��د‪ ،‬اصالح دس��تورالعمل صدور‬ ‫جوازه��ای تاس��یس و بهره‌برداری‪ ،‬رف��ع موانع قانونی‬ ‫دست و پاگیر در حوزه معدن و حل و فصل چالش‌ها و‬ ‫خیز ارزش و تولید تا صادرات اشاره کرد‪ ،‬تهیه و تدوین‬ ‫نقشه راه صنایع معدنی در دستور کار این اداره کل قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی اضافه می‌کند‪ :‬تهیه نقش��ه راه صنایع معدنی که‬ ‫یک س��ال به طول انجامید با بکارگیری استراتژی‌های‬ ‫جدی��د در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با هدف‬ ‫شناسایی راهبردها انجام ش��د‪ ،‬بر همین اساس برنامه‬ ‫عملیات در بخش��ی از صنایع معدن��ی که مطالعات آن‬ ‫انجام ش��ده بود‪ ،‬طرح‌ریزی شد که تکمیل آن ضرورت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی یادآور می‌ش��ود‪ :‬نتایج و راهبردهایی تدوین شده‬ ‫که با ه��دف حرکت به س��مت جلو مبنای نقش��ه راه‬ ‫صنایع معدنی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹سند استراتژی معدنی‬ ‫فاطمیان با اش��اره به برخی خط��وط کلی راهنما در‬ ‫نقشه راه صنایع معدنی‪ ،‬می‌گوید‪ :‬توسعه پایدار و فراگیر‬ ‫صنایع معدنی با حفظ مزیت‌های رقابتی و رعایت اصول‬ ‫طراحی سبز‪ ،‬توسعه صنایع معدنی با محصوالت جدید‬ ‫و با ارزش‌افزوده باال و به س��مت انته��ای زنجیره مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬توجه به س��طح دسترس��ی ب��ه بازار‌های غالب‬ ‫منطق��ه در مکان‌یابی واحدهای جدی��د صنایع معدنی‬ ‫و صنایع پایین‌دس��تی و توجه ب��ه آلیاژ‌ها و محصوالت‬ ‫ترکیبی حاصل از چند م��اده معدنی دارای مزیت‌های‬ ‫نس��بی داخل��ی ازجمل��ه راهبردهای اساس��ی تدوین‬ ‫ش��ده برای صنایع معدنی اس��ت که در جلسات مکرر‬ ‫با انجمن‌ها‪ ،‬بخش خصوصی و دس��ت‌اندرکاران صنایع‬ ‫معدنی انتخاب شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار می‌‌کند‪ :‬توسعه صنایع معدنی با حساسیت‬ ‫نس��بت به مس��ائل زیس��ت‌محیطی به‌ویژه ضایعات و‬ ‫قراضه‌ه��ا‪ ،‬پس��ماندها‪ ،‬آلودگ��ی ه��وا و آب و‪ ،...‬پیوند‬ ‫صنایع معدنی با صنایع ماشین‌س��ازی‪ ،‬خودروس��ازی‪،‬‬ ‫قطعه‌س��ازی‪ ،‬نف��ت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی و حمل‌ونقل و‬ ‫صنایع خانگی در کنار سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی‬ ‫با ه��دف صادرات و ایج��اد ظرفیت و ت��وان طراحی و‬ ‫مهندس��ی و س��اخت خطوط تولید صنایع معدنی اعم‬ ‫از فلزی و غیرفل��زی می‌تواند به‌عنوان رئوس دیگر این‬ ‫نقش��ه راه مورد توجه بخش خصوصی و دولتی صنایع‬ ‫معدنی قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیر کل صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با بیان اینکه یکی از اهداف مهم ما توس��عه بازیافت در‬ ‫این صنایع اس��ت‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬در این راه به دنبال جلب‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی به‌‌ویژه با هدف ایجاد فرصت‌های‬ ‫صادراتی و کسب دانش و فناوری‌های نوین هستیم که‬ ‫به‌ط��ور قطع در کنار بکارگی��ری فناوری‌های به‌روز که‬ ‫منج��ر به کاهش مصرف انرژی می‌ش��ود و بهره‌وری را‬ ‫افزایش می‌دهد‪ ،‬می‌تواند به ما کمک کند فناوری‌های‬ ‫ب��اال و پیش��رفته‌ای را در صنای��ع معدن��ی ک��ه دارای‬ ‫فناوری‌های متوس��ط هس��تند به کار بندیم تا حداکثر‬ ‫ارزش‌افزوده را ایجاد کند‪.‬‬ ‫محم��د فاطمی��ان همچنین به اس��تفاده از روش‌های‬ ‫مش��ارکتی تکنولوژیک��ی ب��ه منظ��ور انتقال و توس��عه‬ ‫فناوری‌ه��ای نوی��ن ب��ه صنای��ع معدن��ی ایران اش��اره‬ ‫ک��رده و می‌گوی��د‪ :‬در ادامه راهبردهای مهم نقش��ه راه‬ ‫صنای��ع معدنی می‌ت��وان با نگاه یکپارچه ب��ه فناوری از‬ ‫زمین‌شناس��ی تا پایان صنایع معدنی و پایین‌دس��تی به‬ ‫منظ��ور صیانت و حفاظت از اس��تفاده بهینه از ذخایر و‬ ‫کاهش ضایعات در دس��تور کار اش��اره کرد که در کنار‬ ‫متنوع‌سازی سبد محصوالت معدنی با رویکرد صادراتی‬ ‫و توسعه تدریجی و مداوم فناوری می‌تواند پیش‌زمینه‌ای‬ ‫به نام اکتشافات عمقی را با خود یدک بکشد‪ .‬حرکت به‬ ‫سمت تولید بر پایه بازار و نه تولید محور بعد از پیمودن‬ ‫تمام این راهبردها می‌تواند معنی و تحقق پیدا کند‪.‬‬ ‫محمدحس��ین بصی��ری‪ ،‬عض��و‬ ‫هی��ات علم��ی دانش��گاه تربیت‬ ‫م��درس نی��ز درب��اره نقش��ه راه‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫صنایع معدنی به‬ ‫در ابتدای دولت یازدهم‪ ،‬طرحی‬ ‫به نام استراتژی بخش معدن به معاونت معدنی تحویل‬ ‫داده شد که در آن به‌صورت ضمنی به رئوس راهبردی‬ ‫در صنایع معدنی نیز اشاره شده بود و به شکلی در این‬ ‫طرح مستتر بود که بر ‪ 3‬اصل صیانت‪ ،‬حمایت و رقابت‬ ‫استوار است‪.‬‬ ‫یا‌فزای��د‪ :‬از آنجا که معادن‪ ،‬انفال محس��وب‬ ‫وی‌م ‌‬ ‫می‌ش��ود و از طرف دیگر منابعی پایان‌پذیر هستند‪،‬‬ ‫بای��د دولت نق��ش حاکمیتی و صیانتی خ��ود را در‬ ‫مع��ادن اعمال کن��د‪ .‬همچنی��ن از آنجایی‌که بخش‬ ‫معدن به س��رمایه‌گذاری باالیی نیاز دارد‪ ،‬الزم است‬ ‫دول��ت نقش حمایتی خ��ود را در این بخش ایفا کند‬ ‫و به س��مت ایجاد ش��رکت‌های خصوصی بلوغ یافته‬ ‫پیش برود‪.‬‬ ‫بصیری اضافه می‌کند‪ :‬محور سوم نیز رقابت است که‬ ‫نش��ان می‌دهد صنایع معدنی برای ماندن در بازار باید‬ ‫مزیت‌ه��ای رقابتی تولید را حفظ کنن��د و یک رقابت‬ ‫س��الم‪ ،‬چه در بازارهای داخلی و چه خارجی در جهت‬ ‫افزایش بهره‌وری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خوشحالیم چنین نقشه راهی برای‬ ‫صنایع معدنی تدوین ش��ده‪ ،‬می‌گوید‪ :‬امیدوارم هرچه‬ ‫زودتر این نقش��ه راه شکل عملی به خود بگیرد‪ .‬در این‬ ‫زمینه می‌توان از نقشه استراتژی بخش معدن نیز کمک‬ ‫گرفت‪ .‬چرا که در تدوین آن قبل از ادغام وزارت صنایع‬ ‫و معادن با وزارت بازرگانی تهیه شد که البته استراتژی‬ ‫بخ��ش تجارت نیز بعد از ادغام به آن اضافه ش��د و بعد‬ ‫از اینکه در معرض دید نخبگان معدن و صنایع معدنی‬ ‫و تجارت ق��رار گرفت‪ ،‬به مرک��ز پژوهش‌های مجلس‪،‬‬ ‫کمیت��ه صنایع و معادن مجلس‪ ،‬خانه معدن‪ ،‬س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی‪ ،‬نظام مهندسی معدن‪ ،‬دانشگاه‌های برتر‬ ‫ای��ران و دیگر ذی‌نفعان این بخش ارائه ش��د و نظرات‬ ‫کارشناس��ان جمع‌آوری و در س��ند اس��تراتژی معدن‬ ‫اعمال شد‪.‬‬ ‫بصیری می‌افزاید‪ :‬به همین دلیل این سند همان‌طور‬ ‫ک��ه برای تدوین برنامه شش��م توس��عه ب��ه کار گرفته‬ ‫می‌ش��ود می‌تواند تکمیل‌کننده خوبی برای نقش��ه راه‬ ‫صنایع معدنی به شمار برود‪.‬‬ ‫شناسایی پیمانکار برای اجرای فاز ‪ 2‬طالی زرشوران آغاز شد‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای اجرای فاز ‪2‬‬ ‫مجتمع معدنی و صنعتی طالی زرشوران با ظرفیت تولید ساالنه ‪ 3‬تن طال‬ ‫به صورت ‪( EPC‬طراحی‪ ،‬تامین تجهیزات و عملیات اجرایی) شناس��ایی و‬ ‫انتخاب پیمانکار واجد شرایط را آغاز کرد‪.‬‬ ‫‪ ،‬س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫به گزارش‬ ‫ایران فاز نخس��ت مجتمع طالی زرش��وران را آبان امسال با حضور اسحاق‬ ‫جهانگی��ری معاون اول رییس‌جمهوری افتتاح ک��رد‪ ،‬اجرای فاز ‪ 2‬مجتمع‬ ‫را از طری��ق مناقصه به پیمانکاران و اش��خاص واجد صالحیت فنی و مالی‬ ‫واگذار می‌کند‪.‬‬ ‫با افتتاح فاز نخست طالی زرشوران‪ ،‬ظرفیت تولید طالی کشور به بیش‬ ‫از ‪ 5‬تن رس��ید‪ .‬برای اجرای این طرح‪170 ،‬میلیارد تومان س��رمایه‌گذاری‬ ‫ارزی و ریالی شده و برای ‪ 2776‬نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به ظرفیت باالی منطقه آذربایج��ان غربی در حوزه طال‪ ،‬امکان‬ ‫اح��داث صنایع پایین‌دس��تی در آن وجود دارد و آین��ده مطلوبی برای این‬ ‫منطقه پیش‌بینی می‌شود‪.‬‬ ‫ذخیره اولیه معدن ‪ 55‬تن طالی خالص اس��ت که با اکتشافات تکمیلی‬ ‫انجام شده‪ ،‬این میزان ذخایر به ‪ 110‬تن قطعی رسیده و پیش‌بینی می‌شود‬ ‫با عملیات حفاری در حال اجرا‪ ،‬به بیش از ‪ 150‬تن برسد‪.‬‬ ‫مناقص��ه اجرای ف��از ‪ 2‬مجتمع معدنی و صنعتی طالی زرش��وران برای‬ ‫احداث خط تولید شمش طال به ظرفیت ‪ 3‬تن در سال و مدت زمان اجرای‬ ‫پروژه ‪ 24‬ماه است‪.‬‬ ‫متقاضی��ان بای��د دارای صالحیت اج��رای پروژه‌های صنعت��ی به روش‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬طرح و س��اخت (‪ )EPC‬پایه‪ 2‬در رشته صنایع فلزی از معاون‬ ‫سامانه اينترنتي فروش آهن آغاز به‌کار کرد‬ ‫به گزارش ماين نيوز‪ ،‬عبدالحسين وفايي در نشستي خبري با بيان اينکه‬ ‫س��امانه اينترنتي فروش آهن به‌طور رسمي کار خود را شروع کرده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در جامعه امروز و با توجه به رش��د ارتباطات‪ ،‬شيوه خريد و فروش‬ ‫تغيير کرده است و با توجه به بازار سنتي آهن‪ ،‬نياز به فروش اينترنتي آن‬ ‫تو‌ساز رشد زيادي‬ ‫احس��اس مي‌شد‪ .‬ضمن آنکه در س��ال‌هاي اخير ساخ ‌‬ ‫داش��ته است و آهن از ملزومات اصلي س��اختمان به‌شمار مي‌رود‪ .‬وي با‬ ‫بيان اينکه فروش آهن در ش��کل کنوني به ش��يوه سنتي انجام مي‌گيرد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاسفانه سنتي بودن بازار آهن‪ ،‬مشکالت زيادي را به‌وجود آورده زيرا تبادالت در اين بازار‬ ‫برپايه اعتماد است که اين موضوع تاکنون منجر‌به کالهبرداري يا از بين رفتن سرمايه افراد شده است‪.‬‬ ‫مديرعام��ل س��امانه فروش اينترنتي آهن با اش��اره به اينکه نياز بود تا خري��د و فروش آهن در يک‬ ‫چارچوب انجام شود‪ ،‬افزود‪ :‬سامانه اينترنتي فروش آهن از ‪ 3‬سال پيش به‌صورت آزمايشي کار خود را‬ ‫آغاز کرد و از امروز به‌صورت رسمي کار اين سامانه شروع شده است‪.‬‬ ‫وفايي با بيان اينکه س��امانه به‌صورت مستقيم از کارخانه‌ها يا بنکداران‪ ،‬آهن خريداري مي‌کند‪ ،‬بيان‬ ‫ک��رد‪ :‬به دليل خريد مس��تقيم‪ ،‬قيمت محصوالت اين س��امانه کمتر از بازار اس��ت‪ ،‬ضمن آنکه قيمت‬ ‫به‌صورت لحظه‌اي در س��ايت نمايش داده مي‌ش��ود‪ .‬وي با تاکيد بر نظام نوين خريد و فروش در بخش‬ ‫فروش اين محصول‪ ،‬گفت‪ :‬سرعت باالي اطالع‌رساني و ضمانت مالي و امنيت پرداخت که از‌سوي يک‬ ‫بانک تامين شده است‪ ،‬از مزاياي اين سامانه است‪.‬‬ ‫برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت‌جمهوری باش��ند یا مش��ارکتی از‬ ‫ش��رکت‌های دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه‪ 2‬رش��ته صنعت و‬ ‫معدن و پایه‪ 2‬س��اختمان و ش��رکت‌های مهندسین مش��اور داخلی دارای‬ ‫گواهینامه صالحیت پایه‪ 2‬تخصص صنایع فلزات اساسی یا پایه‪ 2‬کانه آرایی‬ ‫یا ش��رکت مهندس مش��اور خارجی شناخته ش��ده‪ ،‬معتبر و دارای تجربه‬ ‫باش��ند‪ .‬در ضمن ش��رکت‌هایی که از تخصص مش��ارکت خارجی استفاده‬ ‫می‌کنند‪ ،‬مکلف به رعایت قانون حداکثر اس��تفاده از توان فنی و مهندسی‬ ‫داخلی هستند‪.‬‬ ‫متقاضیان می‌توانند از روز سه‌ش��نبه ‪ 19‬اس��فندماه جاری تا پایان وقت‬ ‫اداری روز ‪ 27‬اس��فند به دبیرخانه کمیس��یون معام�لات ایمیدرو مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬در ضمن تاری��خ تحویل پاکات به دبیرخانه مذکور پایان وقت اداری‬ ‫روز ‪ 25‬فروردین ‪ 94‬است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدي توليد کلينکر‬ ‫در بهمن‌ماه س��ال گذشته بيش از ‪ 4‬ميليون و ‪ 449‬هزار تن سيمان توليد‬ ‫شده بود که اين رقم در دوره مشابه امسال به بيش از ‪ 4‬ميليون و ‪ 792‬هزار‬ ‫تن افزايش يافته است‪ .‬به گزارش بورس نيوز‪ ،‬آمار توليد و فروش شرکت‌هاي‬ ‫سيماني در بهمن‌ماه امسال توس��ط انجمن صنفي کارفرمايان گروه سيمان‬ ‫منتشر شده است‪ .‬براس��اس اين گزارش‪ 72 ،‬شرکت در حوزه توليد سيمان‬ ‫فعالي��ت مي‌کنند که از ميان آنها س��هام ‪ 35‬مجموع��ه در بورس و فرابورس‬ ‫معامله مي‌ش��ود و اين گروه در بهمن‌ماه س��ال گذشته بازدهي منفي ‪7/07‬‬ ‫درصدي را محقق کرده‪ ،‬حال آنکه در دوره مش��ابه امس��ال با افت قيمتي ‪ 1/15‬درصدي مواجه شده است‪.‬‬ ‫براساس اطالعات موجود‪ ،‬مجموعه‌هاي فعال در گروه سيمان در بهمن‌ماه سال گذشته بيش از ‪ 5‬ميليون و‬ ‫‪ 755‬هزار تن کلينکر توليد کرده‌اند که اين رقم در دوره مشابه امسال به بيش از ‪ 2‬ميليون و ‪ 851‬هزار تن‬ ‫کاهش يافته اس��ت‪ .‬همچنين شرکت‌هاي سيماني موفق به پوشش ‪ 43/54‬درصدي توليد برآوردي کلينکر‬ ‫در ماه گذش��ته ش��ده‌اند‪ .‬عالوه‌بر اين‪ ،‬در بهمن‌ماه سال گذش��ته بيش از ‪ 4‬ميليون و ‪ 449‬هزار تن سيمان‬ ‫توليد ش��ده بود که اين رقم در دوره مش��ابه امسال به بيش از ‪ 4‬ميليون و ‪ 792‬هزار تن افزايش يافته است‪.‬‬ ‫شرکت‌هاي توليدکننده سيمان در ماه گذشته ‪ 72/42‬درصد از مقدار سيمان برآوردي را محقق ساخته‌اند‪.‬‬ ‫براين اساس‪ ،‬توليد کلينکر در بهمن امسال نسبت به بهمن سال گذشته با کاهش ‪ 50‬درصدي مواجه شده‬ ‫ن همان سال‬ ‫ي امسال تا ‪ 15‬بهم ‌‬ ‫که اين افت توليد از توقف کمتر از يک‌ماه توليد کلينکر در بازه زماني ‪ 24‬د ‌‬ ‫نشأت مي‌گيرد‪ .‬همچنين توليد سيمان نيز در دوره مورد بررسي ‪ 8‬درصد افزايش داشته است‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫روي خط خبر‬ ‫بررسي تدابير توسعه صادرات‬ ‫به عراق‬ ‫در نشس��تي با حضور مدیران صنعتي کش��ور‪ ،‬تدابير‬ ‫توس��عه بازار عراق ب��راي صادرات محصوالت آرايش��ي‬ ‫و بهداش��تي ايراني مورد بررس��ي قرار گرفت‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬مدير کل صنايع غذايي‪ ،‬دارويي و بهداشتي وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬با اش��اره به مطالعات انجام شده‬ ‫در بازار عراق اظهار کرد‪ :‬بازار شهرهاي نجف‪ ،‬کربال‪ ،‬بغداد‬ ‫و‪ ...‬زمينه مس��اعد براي صادرات کاالهاي ايراني است با‬ ‫اي��ن وجود‪ ،‬کاالهاي ايراني حضور کم فروغي در بازار اين‬ ‫کش��ور دارند‪ .‬مهدي صادقي‌نيارکي گفت‪ :‬بيشتر صنايع‬ ‫آرايشي و بهداشتي موجود در بازار عراق متعلق به ترکيه‬ ‫اس��ت‪ .‬وي با اش��اره به آمار ص��ادرات کاال به عراق تاکيد‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬ميزان صادرات کاالهاي آرايش��ي‬ ‫ب��ه عراق ‪ ۸۰۰‬تن ب��ه ارزش ‪ ۲‬ميليون و ‪ ۲۰۰‬هزار دالر و‬ ‫کاالهاي بهداش��تي به ميزان ‪ ۱۱۸‬هزار تن به ارزش ‪۸۱‬‬ ‫ميليون دالر اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬صادرات کاالهاي آرايشي‬ ‫ب ‌ه کل کشورهاي طرف فروش ايران ‪ ۱۳۰۰‬تن و کاالهاي‬ ‫بهداش��تي ‪ ۱۷۲‬هزار تن صادرات به ارزش ‪ ۱۳۲‬ميليون‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬صادقي نيارکي اظهار کرد‪ :‬با توجه به مزيت‬ ‫نسبي کش��ور ما در اين حوزه هنوز ‪ ۵۰‬درصد ظرفيت‌ها‬ ‫خالي است که نمي‌توانیم نسبت به اين مسئله بي‌تفاوت‬ ‫و شاهد حضور کشورهاي رقيب در بازار اين کشور باشيم‪.‬‬ ‫گشایش ‪ ۴‬میلیارد دالر‬ ‫فاینانس چین در ‪ ۳‬ماه اخیر‬ ‫رییس اتاق مش��ترک ایران و چین از گشایش اعتبار‬ ‫‪۴‬میلی��ارد دالر فاینانس چین در ‪3‬م��اه اخیر خبر داد‪.‬‬ ‫اسداهلل عسگراوالدی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم‪،‬‬ ‫با اش��اره به اینکه در س��ال ‪۲۰۱۴‬م روابط ایران و چین‬ ‫به مرز ‪ ۵۲‬میلیارد دالر می‌رسد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درصددیم‬ ‫در آغاز برنامه شش��م توس��عه‪ ،‬حجم تجارت خود را با‬ ‫طرف چینی به ‪ ۶۰‬میلیارد دالر برس��انیم‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه در ‪ ۵‬سال گذشته سطح مبادالت تجاری ایران‬ ‫و چین به ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر رس��ید‪ ،‬افزود‪ :‬برای تحقق‬ ‫ای��ن موضوع بخش خصوصی وظیفه س��نگینی دارد و‬ ‫باید تالش زیادی را برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک‬ ‫با طرف چین��ی انجام دهد‪ .‬عس��گراوالدی در رابطه با‬ ‫مشکالت فاینانس چین که این روزها با وجود تصویب‬ ‫به کندی انجام می‌شود‪ ،‬نیز تصریح کرد‪ :‬برای گشایش‬ ‫فاینانس ما با ‪ 2‬وجه روبه‌رو هستیم‪ .‬پروژه‌هایی که باید‬ ‫مورد تایید قرار بگیرند و منابع ریالی خود را تامین کنند‬ ‫که در این میان بس��یاری از کارخانه‌هایی که متقاضی‬ ‫دریاف��ت فاینانس هس��تند‪ ،‬امکان تامی��ن ریال خود‬ ‫را ندارن��د‪ ،‬چرا که امکانات سیس��تم بانکی به اندازه‌ای‬ ‫نیست که بتواند در پروژه‌های مختلف ‪۱۵‬درصد از منابع‬ ‫ریالی فاینانس را تامین کند‪ .‬رییس اتاق مشترک ایران‬ ‫و چین تصری��ح کرد‪ :‬در ‪۲‬ماه آینده امیدوارم مش��کل‬ ‫فاینانس چین برطرف ش��ده و بتوانیم این موضوع را با‬ ‫سرعت بیش��تری انجام دهیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در‬ ‫‪۳‬ماه گذش��ته ‪۴‬میلیارد دالر از فاینانس چین گشایش‬ ‫اعتبار پیدا کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تا پایان سال این رقم به‬ ‫‪۵‬میلیارد دالر خواهد رسید‪.‬‬ ‫شکوفایی اقتصاد‬ ‫با تشدید نظارت بر واردات‬ ‫نماین��ده مردم ارومیه در مجل��س گفت‪ :‬در صورتی‬ ‫می‌ت��وان ب��ه رش��د اقتصادی امیدوار ش��د ک��ه بدنه‬ ‫مدیریتی کش��ور به قوانین باور داش��ته باش��ند‪ .‬نادر‬ ‫قاضی‌پور در گفت‌وگو با ایس��نا تصریح کرد‪ :‬همان‌طور‬ ‫که دولت وعده داده بود از ش��دت رش��د تورم کاس��ته‬ ‫اس��ت اما متاسفانه گاه و بی‌گاه ش��اهد افزایش سطح‬ ‫عموم��ی قیمت‌ها در کاالهای مختلف هس��تیم‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‪ ،‬قانون رفع موانع‬ ‫تولید و س��رمایه‌گذاری را مشتمل بر بهترین ابزار الزم‬ ‫برای خروج اقتصاد از رکود دانس��ت و ادامه داد‪ :‬اگرچه‬ ‫معتق��دم این قانون موجب تش��ویق متخلفان و تنبیه‬ ‫خادمان اس��ت اما بر این باورم که ای��ن قانون بهترین‬ ‫ابزار الزم برای ش��کوفایی تولید و اقتصاد کش��ور را در‬ ‫خ��ود دارد‪ .‬در کنار این قانون اصالح قانون مالیات‌های‬ ‫مس��تقیم در کنار مج��وز دولت ب��رای اختصاص ‪۱۲‬‬ ‫درص��د از منابع صندوق توس��عه ملی ب��رای پرداخت‬ ‫سهمیه تولید از هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله راه‌های‬ ‫فراهم کردن بس��تر شکوفایی اقتصادی است‪ .‬به گفته‬ ‫قاضی‌پ��ور‪ ،‬تداوم واردات بی‌روی��ه و غیرضرور موجب‬ ‫خروج تولید از رکود و به دنبال آن شکوفایی اقتصادی‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫توسعه محوری‪ :‬الویت اصالح قانون نظام صنفی‬ ‫افت و خیزهای تجارت امارات با ایران‬ ‫سیاحت سیاه روی خط استوا‬ ‫‪7‬‬ ‫با تعدیل تعرفه‌های باال در دولت یازدهم‌‪ ،‬رخ می‌دهد‬ ‫قاچاق‪ ،‬بر مدار مهار‬ ‫زه�را طهرانی‪-‬گ�روه تج�ارت‪ :‬دولت نه��م و دهم با‬ ‫سیاست‌های اشتباهی که در بخش تجارت خارجی کشور‬ ‫در پیش گرفت‪ ،‬با سخت‌کردن مسیر ورود و خروج کاالها‪،‬‬ ‫زمینه بیش��تری را برای قاچاق کاال ایجاد کرد‪ .‬گروه‌بندی‬ ‫‪۱۰‬گان��ه کاالی��ی مصداق بارز این امر اس��ت ک��ه با ایجاد‬ ‫تعرفه‌ه��ای ب��اال و محدودیت در ورود رس��می کاالها‪ ،‬راه‬ ‫را برای قاچاق بیش��تر هموار کرد‪ .‬برهمین اس��اس دولت‬ ‫یازده��م زمانی که روی کار آمد‪ ،‬عالوه بر رفع موانع تجاری‬ ‫کش��ور‪ ،‬درحال‌حاضر نیز درصدد تعدی��ل چندصد تعرفه‬ ‫کاالیی است‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬گفته کارشناسان‪ ،‬رویکرد تبعیض‌آمیز‬ ‫و برخ��ی معافیت‌ها و اس��تثنائات گوناگون ک��ه در قانون‬ ‫گمرک��ی و مقررات تج��اری ایجاد ش��ده‪ ،‬موجب افزایش‬ ‫تجارت غیررس��می و رش��د قاچاق در س��ال‌های گذشته‬ ‫ش��ده است‪ .‬این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد که‬ ‫اقدامات متولیان امر از جمله گمرک‪ ،‬ستاد مرکزی مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز و س��ازمان توس��عه تجارت در یکس��ال‬ ‫گذش��ته کاهش مقررات زائ��د و همچنی��ن الکترونیکی‬ ‫کردن فرآیند‌ها‪ ،‬به کاهش قاچاق و افزایش درآمد گمرکی‬ ‫انجامیده است‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی رییس‌جمهوری نیز به تازگی در جلسه‬ ‫س��تاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که با محوریت وضعیت‬ ‫قاچاق کاال و اقدامات دس��تگاه‌های مس��ئول در مبارزه با‬ ‫قاچاق برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬لطمه جدی قاچاق بر تولید ملی‬ ‫و حقوق مصرف‌کنندگان بس��یار زیانبار و غیرقابل تحمل‬ ‫اس��ت و به همین دلیل ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دس��تور داده شده تا حرکت شفاف‌سازی و تسهیل تجارت‬ ‫قانون��ی را در زمینه حمایت از تولید داخلی با جدیت دنبال‬ ‫کن��د‪ .‬روحانی همچنین‪ ،‬به س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال و‬ ‫ارز اب�لاغ کرد تا اق��دام الزم و هماهنگ برای مقابله با معابر‬ ‫ورودی و اس��کله‌های غیرمج��از را فراهم کرده و از دخالت‬ ‫دستگاه‌های غیرمسئول در امر واردات جلوگیری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹روند کاهشی در بخش قاچاق‬ ‫مع��اون برنامه‌ری��زی‪ ،‬نظ��ارت و‬ ‫هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی‬ ‫مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز نیز با‬ ‫تش��ریح برنامه‌های جلسه اخیر با‬ ‫روحانی اظه��ار کرد‪ :‬گزارش��ی از‬ ‫آخری��ن وضعیت قاچاق و مس��ائل مرتبط با این حوزه ارائه‬ ‫شد که به چند موضوع اشاره کرد‪.‬‬ ‫با تاکی��د براینکه‬ ‫علیرض��ا بیات در گفت‌وگ��و با‬ ‫در یکس��ال گذشته ش��اهد روند کاهش��ی قاچاق بودیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این جلس��ه برنامه راهب��ردی برای مبارزه‬ ‫ب��ا قاچاق مطرح ش��د که به دس��تور رییس‌جمهوری قرار‬ ‫ش��د عناوین برنامه که ‪ ۱۱۸‬مفاد دارد برای دس��تگاه‌های‬ ‫متولی دس��ته‌بندی و تفکیک ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه حجم قاچاق از گذش��ته دور حجم قابل توجهی است‬ ‫بنابرای��ن اقدامات چند جانب��ه‌ای را می‌طلبد ضمن اینکه‬ ‫پدیده ش��وم قاچاق چند بعدی و چند الیه و ناشی از عوامل‬ ‫متعددی اس��ت بنابراین اقدامات مبارزه با قاچاق باید چند‬ ‫جانبه باشد‪.‬‬ ‫بی��ات گفت‪ :‬در جلس��ه با رییس‌جمه��وری‪ ،‬به ضرورت‬ ‫حمایت از تولید و اقداماتی که به این بخش مربوط می‌شود‬ ‫اش��اره ش��د‪ ،‬که یکی از مواردی به حمایت از بخش تولید‬ ‫لطمه می‌زند موضوع معابر ورودی یا مسیرهای غیرقانونی‬ ‫یا شبه قانونی ورود کاال است که بخش عمده‌ای از قاچاق از‬ ‫این مس��یرها تامین می‌شود برهمین اساس ستاد مرکزی‬ ‫مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز مکلف ش��د که ای��ن موضوع را‬ ‫پیگیری کند و انضباط بخشی در این امر انجام شود‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی‪ ،‬نظارت و هماهنگی اقتصادی س��تاد‬ ‫مرک��زی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اش��اره به اقداماتی که‬ ‫در یکس��ال گذشته منجر به کاهش قاچاق شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��هم واردات قانونی برخی از کاالهای هدف که مش��مول‬ ‫قاچاق می‌شدند در سال ‪ ۹۳‬افزایش یافت و به همان میزان‬ ‫هم از حجم قاچاق کم شد‪ .‬مواردی مانند موبایل‪ ،‬کاالهای‬ ‫دخانی و منسوجات‪.‬‬ ‫وی درب��اره قاچ��اق س��وخت تصریح کرد‪ :‬ب��ا مدیریت‬ ‫تخفیف سهمیه‌ها و توزیع فرآورده‌های نفتی به گونه‌ای که‬ ‫در حد نیاز مصرف‌کننده باشد‪ ،‬توانستیم حدود ‪۵۰‬درصد‬ ‫از قاچاق س��وخت را کاهش دهیم و مانع خروج س��وخت‬ ‫کشور ش��ویم‪ .‬ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود با ادامه این‬ ‫روند تا یکی دوس��ال آینده موضوعی به نام قاچاق سوخت‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گفته معاون برنامه‌ریزی‪ ،‬نظارت و هماهنگی اقتصادی‬ ‫س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬تش��دید اقدامات‬ ‫مقابل��ه‌ای یکی از موارد دیگری اس��ت که منجر به کاهش‬ ‫قاچاق ش��د‪ .‬در واق��ع رویکرد برخورد ب��ا پرونده‌های دانه‬ ‫درشت و کالن قاچاق آمار را نسبت به سال‌های قبل کمتر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این در حالی است که افزایش ‪۲۹‬درصدی در‬ ‫کشفیات قاچاق را در امسال شاهد بودیم‪.‬‬ ‫ش��فاف شدن تجارت قانونی یکی دیگر از مواردی بود که‬ ‫بیات به آن اشاره کرد و گفت‪ :‬بخش عمده این امر با استقرار‬ ‫سامانه جامع گمرکی محقق شدکه عالوه بر سرعت بخشی‬ ‫ب��ه فرآیندها منجر به ایجاد ش��فافیت و کاهش تخلفات و‬ ‫تبانی‌ها ش��د که در نهایت حدود ‪۸۰‬درصد افزایش درآمد‬ ‫گمرکی را دربرداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح ‪ ۱۵۰۰‬تعرفه کاالیی‬ ‫اوای��ل همی��ن ماه‪ ،‬وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت از اصالح ‪۱۵۰۰‬‬ ‫ردیف تعرفه‌ای از س��ال آینده خبر‬ ‫داد‪ .‬گفت‪ :‬برخی از تعرفه‌ها کاهشی‬ ‫و برخی افزایش��ی خواهد بود‪ .‬چند‬ ‫روز بعد هم ‪ ۱۳۰‬تعرفه در هیات وزیران اصالح ش��د که به‬ ‫گفته نعمت‌زاده مابقی هم تا پایان س��ال مورد بررسی قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۳ -۴‬س��ال گذش��ته شرایط‬ ‫غیرعادی بر کش��ور حاکم بوده ک��ه تولیدکننده‌ها در این‬ ‫زمینه مقصر نیس��تند و حاال در این دولت س��عی ش��ده از‬ ‫طریق اصالح قوانین‪ ،‬کمک‌هایی به تولیدکنندگان شود‪.‬‬ ‫زمین��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن‪ ،‬تج��ارت درب��اره اصالح‬ ‫تعرفه‌ه��ای چادر مش��کی اظهار کرد‪ :‬جلس��ات متعددی‬ ‫ب��ا گمرک برای جلوگیری از واردات قاچاق چادر مش��کی‬ ‫انجام می‌ش��ود که باید مشکالت موجود در بخش خطوط‬ ‫تعرفه‌ای را حل کنیم که در این زمینه لزوم یکسان‌س��ازی‬ ‫تعرفه ضرورتی اجتناب ناپذیر محس��وب می‌ش��ود‪ .‬گلناز‬ ‫نصراله��ی به‬ ‫گف��ت‪ :‬قاچاق کاال مهم‌ترین مش��کل‬ ‫صنایع نس��اجی کشور اس��ت و این در حالی است که هیچ‬ ‫مش��کلی با وارداتی که تعرفه حقوق ورودی مناس��ب خود‬ ‫را می‌پردازد‪ ،‬نداریم اما قاچاق کاالها یعنی حمایت نشدن‬ ‫از صنع��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال نیز‬ ‫جلسات متعددی انجام شده و امیدواریم دست به‌دست هم‬ ‫دهیم تا واردات را در مسیر قانونی خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید را تقویت کنیم‬ ‫ب��ه دنبال صحبت‌های مس��ئوالن‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬نمایندگان مجلس هم‬ ‫ضعف نس��بی در تولی��د داخلی را‬ ‫عامل اصل��ی ورود کاال‌ها به داخل‬ ‫کش��ور می‌دانند زیرا دولت تاکنون‬ ‫قان��ون مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز را به‌ط��ور کامل و جدی‬ ‫اجرای��ی نکرده تا در نتیج��ه آن بتوانیم از کاالهای وارداتی‬ ‫تعرفه و عوارضی را که باید اخذ شود‪ ،‬دریافت کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس دراین‌باره با اش��اره‬ ‫به اینک��ه مصوبه و قانون‌های زی��ادی در حوزه جلوگیری‬ ‫از واردات بی‌روی��ه و قاچاق در مجلس به تصویب رس��یده‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬تولیدکننده با وجود واردات بی‌رویه انگیزه‌ای‬ ‫برای ادامه فعالیت ندارد و این در حالی است که اگر در روند‬ ‫ورود قاچاق تجدید نظری از سوی مسئوالن انجام نشود در‬ ‫آینده شاهد ضربه س��نگین به بخش تولید داخل خواهیم‬ ‫تصریح کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫بود‪ .‬ابراهیم نکو در گفت‌وگو با‬ ‫حمایت جدی از تولیدکننده داخل نمی‌شود و به طور حتم‬ ‫متولیان این امر به خوبی می‌دانند که واردات و قاچاق اثرات‬ ‫منفی بر اقتصاد و تولید داخل خواهد داش��ت بنابراین باید‬ ‫فکری اساسی برای این امر کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬مصوب��ه مبارزه با کااله��ای قاچاق نیز در‬ ‫مجلس به تصویب رسیده‪ ،‬بنابراین وظیفه دولت است که با‬ ‫استفاده از اختیارات خود‪ ،‬از ورود کاالهای قاچاق و واردات‬ ‫کاال به منظور حمایت از تولیدکننده داخل جلوگیری کند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد‪ :‬اگر دولت از‬ ‫تولیدکننده داخل حمایت کند‪ ،‬تولید انبوه در داخل انجام‬ ‫خواهد ش��د بنابراین قیمت تمام ش��ده کاال در تولید انبوه‬ ‫به ش��دت کاهش می‌یابد و از سوی دیگر تولیدکننده توان‬ ‫مانور در افزایش کیفیت و کاهش قیمت را خواهد داشت که‬ ‫چنین امری س��بب افزایش سهم تولیدکننده‌های داخلی‬ ‫در بازارهای جهانی خواهد شد‪.‬‬ ‫ی‌آورد‬ ‫‹ ‹کمبود کاال قاچاق م ‌‬ ‫در همی��ن ب��اره علیرض��ا حائری‪،‬‬ ‫کارش��ناس صنعت نساجی با بیان‬ ‫اینک��ه اصلی‌تری��ن دلی��ل ظهور‬ ‫پدیده قاچاق‪ ،‬کمبود کاال و کمبود‬ ‫تولی��دات داخل��ی در ای��ن عرصه‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در صورت کمبود ه��ر کاالیی در داخل‬ ‫کش��ور و وجود تقاضا برای آن‪ ،‬ل��زوم واردات آن محصول‬ ‫احساس می‌شود‪ .‬اما زمانی که ورود قانونی کاال با محدودیت‬ ‫مواجه باش��د یا تعرفه‌های آن باال باش��د‪ ،‬مسیر واردات به‬ ‫سمت قاچاق هدایت می‌شود‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تعرفه‌های سنگین‬ ‫وی در گفت‌وگو با‬ ‫ورودی برای برخی از کاالها‪ ،‬ازجمله پوش��اک که به دلیل‬ ‫حمایت از تولیدات داخلی وضع ش��ده که باعث بروز‪ ،‬ظهور‬ ‫و تش��دید پدیده قاچاق می‌ش��ود‪ .‬حائری اف��زود‪ :‬هرچند‬ ‫واردات کاال امری مذموم نیست اما آن چیزی که نکوهیده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ورود کاالهایی خارج از مس��یر و مبادی رس��می و‬ ‫قانونی اس��ت که آشکارا تضییع‌کننده حقوق دولت و مردم‬ ‫است برهمین اساس باید مقابل این پدیده شوم با جدیت و‬ ‫برنامه‌ریزی دقیق ایستاد‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین دست و پاگیر تولید‬ ‫رییس اتحادیه تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان پوش��اک ایران با‬ ‫تاکی��د براینکه در ای��ران برخی‬ ‫محدودیت‌ها در تولید وجود دارد‬ ‫که دس��ت و پ��ای تولیدکننده را‬ ‫می‌بن��دد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‌طور عمده قاچاق به دلیل اینکه‬ ‫ب��ه راحت��ی انجام می‌ش��ود‪ ،‬حج��م باالی��ی را به خود‬ ‫اختصاص می‌ده��د‪ .‬محمود نبوی در گفت‌وگو با‬ ‫بیش��ترین میزان قاچاق را در صنف پوش��اک دانست و‬ ‫گفت‪ :‬نباید باالبودن میزان واردات پوشاک را به کیفیت‬ ‫تولی��دات داخلی ارتب��اط داد و این در حالی اس��ت که‬ ‫کااله��ای قاچاق هم به ‪ ۲‬دس��ته بی‌کیفیت و با کیفیت‬ ‫تقسیم می‌شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬تولیدکننده حمای��ت واقعی می‌خواهد تا‬ ‫بتواند بیش از این در کیفیت س��نگ تمام بگذارد‪ ،‬چه بسا‪،‬‬ ‫صنعت پوش��اک در ایران با کیفیت باالیی در حال فعالیت‬ ‫است اما نیاز به فرهنگ‌سازی دارد‪ .‬نبوی افزود‪ :‬واحدهایی‬ ‫داری��م که حتی محصوالت خود را به کش��ورهای اروپایی‬ ‫صادر می‌کردند‪ .‬در واقع تابع این نظریه هس��تیم که کاالی‬ ‫تولیدی باید قابل صادرات هم باش��د‪ .‬توان تولید با کیفیت‬ ‫را ه��م داریم اما تنوع کار به آن اندازه نیس��ت که بتوان نیاز‬ ‫مشتری را پاسخ داد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫الزام به داشتن کارت‬ ‫بازرگانی و تفسیری‬ ‫نادرست از قانون‬ ‫دکتر پرویز فتاحی‬ ‫مدیر گروه مطالعات موسسه مطالعات‬ ‫و پژوهش‌های بازرگانی‬ ‫کارت بازرگانی س��ندی اس��ت که از آن برای شناسایی‬ ‫فعاالن تجارت خارجی اس��تفاده می‌ش��ود و بر این اساس‪،‬‬ ‫دولت و س��ایر نهادهای جامعه اع��م از بخش خصوصی یا‬ ‫دولت��ی‪ ،‬فعاالن عرصه تجارت خارجی را شناس��ایی کرده‬ ‫و توانای��ی آنان را برای حضور در بازرگانی خارجی کش��ور‬ ‫ی متقاضیان این‬ ‫پی��ش از ورود‪ ،‬ارزیاب��ی می‌کنند‪ .‬بررس�� ‌‬ ‫کارت در اتاق بازرگانی نش��ان می‌دهد بس��یاری از افراد نه‬ ‫با ه��دف ص��ادرات و واردات بلکه با اه��داف دیگری برای‬ ‫دریاف��ت آن اقدام کرده‌اند‪ .‬گروه قابل‌توجهی از متقاضیان‬ ‫دریاف��ت کارت بازرگانی‪ ،‬متقاضی��ان ثبت عالمت تجاری‬ ‫دارای ح��روف و نش��ان خارجی هس��تند‪ .‬عالئ��م تجاری‬ ‫صنعتی یا خدماتی‪ ،‬نش��انه‌هایی هس��تند که برای معرفی‬ ‫کاالها و محصوالت صنعتی و یا خدماتی برای بیان کیفیت‬ ‫و ضمانت جنس مورد اس��تفاده ق��رار می‌گیرد‪ .‬این عالئم‬ ‫ممکن است به صورت اسامی مرکب و شامل نقش و تصویر‬ ‫و کلمه باشند‪ .‬یا ممکن است به‌صورت اسم منطقه‪ ،‬شهر و‪...‬‬ ‫باشند‪ .‬طبق قانون‪ ،‬متقاضیان برای ثبت عالمت خود باید‬ ‫به اداره کل مالکیت صنعتی س��ازمان ثبت اسناد و امالک‬ ‫کش��ور‪ ،‬مراجعه‌کنند که در این س��ازمان ش��رایطی برای‬ ‫ثبت عالمت تجاری تعریف ش��ده و یکی از شرایط قیدشده‬ ‫مرب��وط به عالمت‌هایی اس��ت ک��ه در آن از حروف التین‬ ‫اس��تفاده می‌شود‪ .‬طبق دس��تورالعمل این سازمان‪ ،‬برای‬ ‫ثبت عالمتی که در آن از حرف التین اس��تفاده می‌ش��ود‪،‬‬ ‫ارائه کارت بازرگانی الزامی است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬فقط افراد‬ ‫دارای کارت بازرگان��ی می‌توانن��د عالمت‌هایی که دارای‬ ‫حروف التین هس��تند را به ثبت برسانند‪ .‬جایگاه این الزام‬ ‫ب��ه آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اس��امی‪،‬‬ ‫عناوی��ن و اصطالحات بیگانه مصوب س��ال ‪ ۱۳۷۸‬هیات‬ ‫وزی��ران برمی‌گ��ردد‪ .‬مطابق با این آیین‌نام��ه‪ ،‬بکارگیری‬ ‫اس��امی‪ ،‬عناوی��ن و اصطالح��ات بیگانه ب��رای نامگذاری‬ ‫موض��وع معین در داخل کش��ور ممنوع اس��ت که در این‬ ‫رابطه دس��تگاه‌های قانونگذار‪ ،‬اجرایی و قضایی کش��ور و‬ ‫س��ازمان‌های وابس��ته به آنها و ش��رکت‌های زیرپوشش‪،‬‬ ‫وابسته یا تابعه و شرکت‌های دولتی موظفند پیش از صدور‬ ‫پروان��ه و اجازه تولید‪ ،‬ادامه فعالی��ت و‪ ...‬در این‌باره نظارت‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬با توجه به این آیین‌نامه‪ ،‬اداره ثبت عالمت‬ ‫تج��اری اداره کل مالکیت‌ه��ای صنعت��ی از ثبت عالمت‬ ‫تجاری دارای حروف التین خودداری می‌کند‪ .‬البته مطابق‬ ‫با ماده ‪ ۸‬این آیین‌نامه کاالهای صادراتی‪ ،‬مشروط بر اینکه‬ ‫در داخل کشور توزیع نشود‪ ،‬از شمول قانون و این آیین‌نامه‬ ‫خارج است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬شخصی که قصد صادرات کاالیی‬ ‫را داشته باشد می‌تواند عالمت تجاری دارای حروف التین‬ ‫را به ثبت برس��اند‪ .‬بنابراین در این اداره برای تشخیص این‬ ‫موض��وع از متقاضیان ثبت عالمت تج��اری دارای حروف‬ ‫التین‪ ،‬تقاضای کارت بازرگانی می‌ش��ود که انتظار می‌رود‬ ‫دال ب��ر صادراتی بودن کاال باش��د‪ .‬در قان��ون نام‌برده هیچ‬ ‫اش��اره‌ای به کارت بازرگانی نش��ده و البته کارت بازرگانی‬ ‫ابزاری برای مبادرت به بازرگانی و فعالیت در حوزه صادرات‬ ‫اس��ت اما داشتن کارت بازرگانی توسط یک شخص دال بر‬ ‫صادراتی بودن کاالهای او نیست و ضمانتی برای صادرات‬ ‫کاال به خارج از کش��ور و توزیع نکردن آن در داخل کش��ور‬ ‫نیز نخواهد بود‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬بس��یاری از تولیدکنندگان‬ ‫و فعاالن اقتصادی که نیازمند ثبت نش��ان(برند) با عالمت‬ ‫خارجی هستند‪ ،‬به‌طور مستقیم مبادرت به صادرات کاالی‬ ‫خود نمی‌کنند و صادرات کاالی خود را از طریق بازرگانان‬ ‫دیگر انج��ام می‌دهند‪ .‬بنابراین‪ ،‬این تولیدکنندگان نیازی‬ ‫به داشتن کارت بازرگانی ندارند و به‌طور مستقیم صادرات‬ ‫کاالی خ��ود را انج��ام نمی‌دهن��د و از طری��ق بازرگان��ان‬ ‫دیگ��ر اق��دام به ای��ن کار می‌کنند‪ .‬با وجود ای��ن آنها برای‬ ‫ثب��ت عالمت تجاری کاالی خود ب��ا معضل دریافت کارت‬ ‫بازرگانی مواجه می‌ش��وند و باید برای ثبت نش��ان (برند)‬ ‫خود‪ ،‬مراحل اخ��ذ کارت بازرگانی را طی کنند که این امر‬ ‫موجب افزایش تقاضای کارت‌های بازرگانی بدون استفاده‬ ‫می‌شود که نتیجه آن شکل‌گیری آمار نادرست در رابطه با‬ ‫بازرگانان واقعی و همچنین نداش��تن برنامه‌ریزی مناسب‬ ‫در این حوزه اس��ت‪ .‬الزام به داش��تن کارت بازرگانی برای‬ ‫ثبت عالمت تجاری دارای حروف التین تفس��یر نادرستی‬ ‫از م��اده ‪ ۸‬آیین‌نامه اجرایی قان��ون ممنوعیت بکارگیری‬ ‫اس��امی‪ ،‬عناوین و اصطالحات بیگانه اس��ت‪ .‬مطابق با این‬ ‫ماده کاالهای صادراتی‪ ،‬مش��روط بر اینکه در داخل کشور‬ ‫توزیع نشود‪ ،‬از شمول قانون و این آیین‌نامه خارج است‪ .‬این‬ ‫ماده هیچ اش��اره‌ای به شخص متقاضی ندارد‪ .‬در این ماده‬ ‫قید نشده است که متقاضی ثبت عالمت باید بازرگان باشد‬ ‫که کارت بازرگانی هم نشانی از بازرگان بودن او باشد‪ .‬بلکه‬ ‫الزام به توزیع نش��دن کاالی تولیدی دارای نشان خارجی‬ ‫در داخل کشور دارد‪ .‬به‌منظور اجرای این قانون بهتر است‬ ‫از متقاضیان ثبت عالمت تجاری خواس��ته شود در صورت‬ ‫تمای��ل به ثبت عالمت دارای حروف التین‪ ،‬موظف ش��وند‬ ‫کاال یا خدمات با آن نش��ان را در داخل توزیع نکنند و از آن‬ ‫تنه��ا برای کاال و خدمات صادراتی اس��تفاده کنند‪ .‬در این‬ ‫زمینه می‌توان ضمانتنامه و تعهداتی دریافت کرد و از ابزار‬ ‫نامناس��ب کارت بازرگانی که هی��چ ارتباطی به هدف این‬ ‫قانون ندارد‪ ،‬استفاده نشود‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫رییس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران‪:‬‬ ‫قیمت آجیل و خشکبار‬ ‫شناور است‬ ‫ایرن�ا‪ :‬ریی��س اتحادیه آجیل و خش��کبار تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬در حال حاضر قیم��ت مصوبی برای فروش‬ ‫آجیل و خش��کبار نداری��م و قیمت این محصوالت‬ ‫شناور اس��ت‪.‬مصطفی احمدی درباره قیمت‌گذاری‬ ‫آجیل ش��ب عید‪ ،‬افزود‪ :‬به طور طبیعی در روزهای‬ ‫پایانی س��ال به دلیل افزای��ش تقاضا‪ ،‬قیمت آجیل‬ ‫و خش��کبار افزایش می‌یابد زی��را تعیین‌کننده نرخ‬ ‫این محص��والت عرضه و تقاضا اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه نرخ آجی��ل و خش��کبار براس��اس کیفیت‬ ‫قیمت‌گذاری و عرضه می‌ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬البته‬ ‫اتحادیه فاکتورهایی برای شناسایی قیمت متناسب‬ ‫ب��ر کیفیت دارد که در ص��ورت بی‌توجهی به آن با‬ ‫گرانفروش��ان برخورد خواهد ش��د‪ .‬ب��ه گفته وی‪،‬‬ ‫براس��اس قانون‪ ،‬آجی��ل فروش��ان می‌توانند روی‬ ‫فاکت��ور خرید محصوالت فرآوری ش��ده ‪ 10‬درصد‬ ‫س��ود لحاظ کنند‪ ،‬ضمن آنکه امکان دریافت سود‬ ‫‪ 10‬درص��دی روی فاکت��ور محص��والت خام برای‬ ‫فرآوری آنان نیز وجود دارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر قیمت هر کیلوگرم پسته در عمده فروشی‌ها‬ ‫بین ‪ 35‬تا ‪ 55‬هزار تومان در نوس��ان است که این‬ ‫محص��ول با ‪ 10‬درصد س��ود در خرده فروش��ی‌ها‬ ‫به مش��تریان عرضه می‌ش��ود‪ .‬به گفته احمدی‪ ،‬در‬ ‫صورتی که واحدهای عرضه آجیل و خشکبار سود‬ ‫بیش��تری را لحاظ کنند با متخلفان برخورد خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی گفت‪ :‬خشکبار برحس��ب کیفیت و اندازه‬ ‫نرخ‌ه��ای متفاوت��ی دارند‪ ،‬به طوری که خش��کبار‬ ‫مخلوط با س��ایزهای مختل��ف دارای قیمت نرمال‬ ‫است‪ ،‬اما خش��کبار برخی خرده‌فروشی‌های خاص‬ ‫به دلیل یکس��ان بودن اندازه و ب��اال بودن کیفیت‬ ‫محصوالت از قیمت باالتری نسبت به دیگر واحدها‬ ‫برخوردار اس��ت و به طور معمول این مراکز دارای‬ ‫مشتریان ویژه هس��تند‪ ،‬بنابراین نباید تعداد اندک‬ ‫آجیل فروشی‌های خاص را با تمام آجیل فروشی‌ها‬ ‫یکسان دانست‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه دامداران‪:‬‬ ‫کمبود گوشت‬ ‫فقط بهانه گران‌فروشی است‬ ‫ایس�نا‪ :‬در حال��ی ک��ه ریی��س اتحادیه گوش��ت‬ ‫گوس��فندی تهران گران��ی علوفه و قاچ��اق دام را‬ ‫مهم‌تری��ن دالیل کمبود و افزایش قیمت گوش��ت‬ ‫گوسفند عنوان کرده‪ ،‬مدیر عامل اتحادیه دامداران‬ ‫می‌گوید‪ :‬برخی برای گران‌فروش��ی و سودجویی از‬ ‫محل واردات به کمبود گوشت قرمز دامن می‌زنند‪.‬‬ ‫س��عید س��لطانی‪ ،‬مدی��ر عام��ل اتحادی��ه مرکزی‬ ‫دام��داران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گرچه علوفه‌های مانند ذرت‬ ‫علوفه‌ای��ی و دانه‌ای‌‪ ،‬کلش گندم و یونجه با افزایش‬ ‫قیم��ت باالیی مواجه ش��دند و گاهی به دو یا چند‬ ‫برابر قیمت گذش��ته رس��یدند اما این مشکالت در‬ ‫کنار دیگر مسائل مانند قاچاق دام دلیلی بر کمبود‬ ‫دام و گوشت قرمز در کشور نیست‪.‬وی افزود‪ :‬برخی‬ ‫به دنبال فراهم کردن بس��تری هس��تند تا با نشان‬ ‫دادن کمبود گوشت در کشور بتوانند این محصول‬ ‫را گران‌تر بفروش��ند و در ای��ن میان عده‌ای خاص‬ ‫هس��تند که مانند دالالن‪ ،‬واس��طه‌ها و چوب‌داران‬ ‫در ایام خاصی مانند ش��ب عید ب��ه افزایش قیمت‬ ‫محصوالت کش��اورزی مانند گوشت دامن می‌زنند‪.‬‬ ‫مدی��ر عامل اتحادی��ه مرکزی دام��داران ادامه داد‪:‬‬ ‫عده‌ای دیگر نیز هستند که در این میان با دامن زدن‬ ‫به کمبود دام و گوش��ت تنها عطش برخی را برای‬ ‫واردات زیاد می‌کنند درحال��ی که دام‌ها حتی اگر‬ ‫فروخته هم شوند به بازار تزریق می‌شوند؛ بنابراین‬ ‫فروخت��ن دام دلیلی بر کمبود آن در بازار نیس��ت‪.‬‬ ‫س��لطانی تصریح کرد‪ :‬درحالی قاچاق دام سبک از‬ ‫مرزهای غربی را به عنوان یکی از دالیل کمبود دام‬ ‫و گوشت گوسفندی در کشور مطرح می‌کنند که با‬ ‫توجه به آزاد بودن صادرات دام سبک که هم‌اکنون‬ ‫نیز به دلیل مازاد تولید‪ ،‬روی دس��ت دامداران باقی‬ ‫مان��ده توجیهی برای صادرکنندگان ندارد که آن را‬ ‫به ص��ورت قاچاق از مرزها خ��ارج کنند‪.‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬پراکندگی‌هایی که در حوزه مدیریت صادرات‪‌،‬‬ ‫واردات و تنظیم بازار گوش��ت قرمز و فرآورده‌های‬ ‫دام��ی وجود دارد باعث بر ه��م خوردن تعادل بازار‬ ‫و نوسان آن می‌ش��ود در حالی که اتحادیه مرکزی‬ ‫دام��داران بارها آمادگی خود را ب��رای تنظیم بازار‬ ‫این محصوالت اعالم کرده است‪.‬ساالنه حدود ‪800‬‬ ‫هزار تن گوش��ت قرمز در کشور تولید می‌شود که‬ ‫با واردات حدود ‪ 100‬ه��زار تنی‪ ،‬نیاز مردم تامین‬ ‫می‌شود اما امس��ال واردات این محصول به حداقل‬ ‫ممکن رس��ید و وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده‬ ‫که تولید داخلی کفاف نیاز مردم را می‌دهد و حتی‬ ‫دام زنده بس��یاری روی دست تولیدکنندگان باقی‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫در جلسه اتاق اصناف تهران با فعاالن اتحاديه‌هاي صنفي مطرح شد‬ ‫توسعه محوری‪ ،‬اولویت اصالح قانون نظام صنفی‬ ‫زهرا فريدزادگان ‪ -‬گروه تجارت‪ :‬روز‬ ‫گذشته اتاق اصناف تهران ميزبان روساي‬ ‫اتحاديه‌های صنفي بود تا در قالب سلسله‬ ‫اجالس‌ه��اي ماهانه اين ات��اق‪ ،‬عالوه‌بر‬ ‫بررسي معضالت و چالش‌هاي بنگاه‌هاي‬ ‫اقتص��ادي کوچک و فع��االن اين بخش‪،‬‬ ‫درباره الحاق چند اتحاديه و رس��ته‪ ،‬شور‬ ‫و مشورت شود‪.‬‬ ‫در اين جلسه هم‌انديشي که به رياست‬ ‫علي فاضلي‪ ،‬رييس اتاق اصناف تهران و‬ ‫تعدادي از اعضاي هيات‌مديره اتاق اصناف‬ ‫برگزار شد‪ ،‬پیشنهاد ادغام اتحاديه صنف‬ ‫غالت و حبوبات در اتحاديه‌هاي بنکداران‬ ‫مواد غذايي و خشکبار و آجيل‪ ،‬همچنين‬ ‫پيش��نهاد الحاق رسته امدادگران خودرو‬ ‫به آيين‌نامه ضوابط خاص اتحاديه صنف‬ ‫دارندگان تعميرگاه‪ ،‬اتوسرويس‪ ،‬توقفگاه‪،‬‬ ‫کارواش و پارکينگ‌ه��اي ته��ران مطرح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عالوه‌ب��ر اين‪ ،‬پيش��نهاد الحاق رس��ته‬ ‫توليد و بسته‌بندي آجيل و خشکبار (خام‬ ‫و بوداده) و الحاق رس��ته حق‌العمل‌کاري‬ ‫انواع خش��کبار و آجيل (خ��ام و بوداده)‬ ‫ب��ه آيين‌نام��ه ضواب��ط خ��اص ص��دور‬ ‫پروان��ه کس��ب اتحاديه صنف خش��کبار‬ ‫و آجيل‌ف��روش و الح��اق رس��ته تهي��ه‪،‬‬ ‫بس��ته‌بندي‪ ،‬توزيع آرد‪ ،‬انواع افزودني و‬ ‫بهب��ود دهنده براي تولي��د فرآورده‌هاي‬ ‫ناني ب��ه آيين‌نامه ضواب��ط خاص صدور‬ ‫پروان��ه کس��ب اتحاديه صن��ف نان‌هاي‬ ‫حجي��م و نيم��ه حجي��م مورد بررس��ي‬ ‫قرار گرفت‪ .‬همچنين پيش��نهاد ش��د تا‬ ‫رس��ته توليد لوازم پزش��کي به آيين‌نامه‬ ‫ضواب��ط خ��اص ص��دور پروانه کس��ب‬ ‫اتحاديه صن��ف تهي��ه و توزيع‌کنندگان‬ ‫تجهيزات و لوازم پزشکي و آزمايشگاهي‬ ‫الحاق شود‪.‬‬ ‫در کن��ار اين موضوعات‪ ،‬م��واردي نيز‬ ‫ب��راي تغيير عنوان رس��ته چند اتحاديه‬ ‫از جمله س��ازندگان قطع��ات دوچرخه و‬ ‫موتور سيکلت به «توليدکنندگان قطعات‬ ‫دوچرخه و موتورسيکلت» و تغيير عنوان‬ ‫اتحادي��ه صن��ف چ��وب‪ ،‬تخت��ه‪ ،‬فيبر‪،‬‬ ‫س��ه‌اليي و نئوپ��ان تهران ب��ه «اتحاديه‬ ‫صن��ف فروش��ندگان چ��وب و تخت��ه و‬ ‫واحد‌هاي صنفي‪ ،‬مشکالت پيش‌رو را تا‬ ‫حدود زيادي رف��ع و اقدامات الزم براي‬ ‫همکاري دوجانب��ه ميان دولت و اصناف‬ ‫را انج��ام دهد که اين اقدام موجب آماده‬ ‫شدن زيرس��اخت‌هاي الزم براي فعاليت‬ ‫هرچه بيشتر بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک‬ ‫در فضاي اقتصادي کشور شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح قانون نظام صنفي‬ ‫فرآورده‌‌ه��اي خ��ام چوب��ي» و در‌نهايت‬ ‫تغيي��ر عنوان اتحادي��ه صنف آهنگران و‬ ‫صنعتگران اتوموبي��ل تهران به «اتحاديه‬ ‫صن��ف صنعتگران و آهنگ��ران خودروي‬ ‫تهران» مطرح شد‪.‬‬ ‫در اين جلسه‪ ،‬روساي اتحاديه با اعالم‬ ‫نظرات مخال��ف و مواف��ق و بيان داليل‬ ‫موافقت يا مخالفت با موارد گفته ش��ده‪،‬‬ ‫در نهايت تغييرات اعالم ش��ده را اعمال‬ ‫يا رد کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاري اصناف با دولت‬ ‫علي فاضلي‪ ،‬رييس اتاق اصناف تهران‬ ‫در اي��ن جلس��ه ب��ا تاکيد ب��ر همکاري‬ ‫همه‌جانب��ه اصناف کش��ور ب��ا دولت در‬ ‫س��ال ‪ 93‬گفت‪ :‬ب��رآورد عملکرد اصناف‬ ‫نش��ان مي‌دهد که بنگاه‌ه��اي اقتصادي‬ ‫در خدمات‌رس��اني به مردم س��نگ تمام‬ ‫گذاش��ته‌اند و اي��ن در‌حال��ي اس��ت که‬ ‫بيش��ترين فش��ارها و اتهام‌ها متوجه اين‬ ‫بخش از فع��االن اقتصادي کش��ور بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وي مصداق اين گفته را وضعيت‬ ‫کنون��ي بازار مرغ دانس��ت و گفت‪ :‬اینکه‬ ‫دلي��ل افزاي��ش ي��ا کاهش قيم��ت مرغ‬ ‫را تنه��ا به يک س��ازمان نس��بت دهيم‪،‬‬ ‫منصفان��ه نيس��ت‪ .‬بايد بپذيري��م که در‬ ‫تولي��د گوش��ت گ��رم با مش��کل مواجه‬ ‫هس��تيم‪ .‬ب��راي نمونه قيمت تمام‌ش��ده‬ ‫ناديده گرفتن بنگاه‌هاي‬ ‫اقتصادي کوچک در‬ ‫دولت گذشته ضربه‬ ‫جبران‌ناپذيري به‬ ‫بدنه اقتصادي اين‬ ‫واحد‌ها وارد کرده است‬ ‫به گونه‌اي که جبران‬ ‫زيان‌هاي وارد شده‪،‬‬ ‫تالش و زمان زيادي را‬ ‫مي‌طلبد‬ ‫گوشت مرغ گرم براي توليد‌کننده رقمي‬ ‫حدود ‪ 6‬هزار تومان تمام مي‌ش��ود‪ ،‬اين‬ ‫در‌حالي اس��ت که در يک رقابت س��الم‪،‬‬ ‫قيمت مرغ به ‪ 5850‬تومان رسيد اما اين‬ ‫شرايط براي توليدکننده صرفه اقتصادي‬ ‫ندارد به همي��ن دليل جوجه‌ريزي را در‬ ‫يک دوره ‪ 45‬روزه نگه داش��ته و با هدف‬ ‫کاهش ضرر و زيان‌هاي وارد شده قيمت‬ ‫را ناگهان تغيي��ر داده و منجر‌به افزايش‬ ‫قيم��ت م��رغ مي‌ش��ود‪ .‬با اي��ن اوصاف‬ ‫نمي‌ت��وان گفت که گراني مرغ از س��وي‬ ‫بخ��ش توزيع يا بخش‌ه��اي ديگر انجام‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬فاضلي معتقد اس��ت که بايد‬ ‫ضعف‌ها در بخش‌هاي خرد اقتصاد ديده‬ ‫ش��ود و مورد بررس��ي قرار گیرد و اتاق‬ ‫اصناف ني��ز به‌عنوان متول��ي اصلي اين‬ ‫بخ��ش تالش خود را ب��راي ايجاد برخي‬ ‫زيرس��اخت‌هاي الزم با هدف رفع موانع‬ ‫پيش‌‌روي واحد‌هاي صنفي افزايش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تقوي�ت بنگاه‌ه�اي اقتص�ادي‬ ‫کوچک‬ ‫به‌نظر مي‌رسد ناديده گرفتن بنگاه‌هاي‬ ‫اقتصادي کوچک در دولت گذشته ضربه‬ ‫جبران‌ناپذي��ري به بدن��ه اقتصادي اين‬ ‫واحد‌ه��ا وارد کرده اس��ت به گونه‌اي که‬ ‫جبران زيان‌هاي وارد شده‪ ،‬تالش و زمان‬ ‫زيادي را مي‌طلبد‪.‬‬ ‫اين موض��وع را مي‌ت��وان از گفته‌هاي‬ ‫فاضلي درب��اره تضعيف نهاد‌هاي مردمي‬ ‫در يک دهه گذش��ته برداش��ت کرد‪ .‬وي‬ ‫در اين زمينه گفت‪ :‬در چند سال گذشته‬ ‫اقدامات زيادي ب��راي تضعيف و کاهش‬ ‫نق��ش بنگاه‌ه��اي اقتصادي در توس��عه‬ ‫اقتصاد کش��ور انجام شد تا در مواردي با‬ ‫سوءاس��تفاد ‌ه و فرصت‌طلبي برخي افراد‪،‬‬ ‫قدرت واحد‌هاي اقتصادي کوچک گرفته‬ ‫ش��ود اما هيات‌رييس��ه ات��اق اصناف در‬ ‫دولت يازدهم توانس��ت ب��ا تالش خود و‬ ‫جلب نظر و توجه وزير کش��ور به اهميت‬ ‫وي ب��راي بهبود بيش��تر اوضاع در اين‬ ‫بخ��ش‪ ،‬دو راهکار را به فعاالن واحد‌هاي‬ ‫صنف��ي پيش��نهاد ک��رد و با اش��اره به‬ ‫رهنمودهاي رهبر معظ��م انقالب درباره‬ ‫«س��پردن کار م��ردم به م��ردم» گفت‪:‬‬ ‫يک��ي از ضعف‌هاي قانون نظ��ام صنفي‬ ‫در کش��ور‪ ،‬کمرن��گ بودن نگاه توس��عه‬ ‫مح��ور در فعاليت‌هاي اقتصادي اس��ت‪،‬‬ ‫از اي��ن‌رو الزم اس��ت ت��ا قان��ون نظ��ام‬ ‫صنفي اصالح ش��ود و بحث توس��عه در‬ ‫اولوي��ت ق��رار گيرد به همي��ن دليل در‬ ‫سال آينده کميس��يوني با عنوان تعيين‬ ‫و اصالح قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌ها‪،‬‬ ‫با حض��ور نخب��گان اين حوزه تش��کيل‬ ‫خواهد شد و اميد است با اصالح قوانين‪،‬‬ ‫نقش اصناف در توس��عه اقتصادي کشور‬ ‫پررنگ‌تر شود‪.‬‬ ‫فاضلي ارائه نظرها‪ ،‬پيش��نهادها و نگاه‬ ‫فعاالن اين بخ��ش را الزمه اصالح قانون‬ ‫نظام صنفي دانس��ت و اف��زود‪ :‬به عقيده‬ ‫برخ��ي کارشناس��ان‪‌« ،‬اصن��اف قابليت‬ ‫نظ��ارت را ندارن��د و کس��اني ک��ه خود‬ ‫مجري هس��تند‪ ،‬نمي‌توانند ناظر باشند»‬ ‫ام��ا اين اعتقاد درس��تي نيس��ت چرا‌که‬ ‫ش��واهد سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد هر‬ ‫زمان که کار نظارت به س��ازمان ديگري‬ ‫واگذار ش��ده‪ ،‬جز فساد نتيجه‌اي نداشته‬ ‫است‪ .‬درواقع سپردن کار به اتحاديه‌هاي‬ ‫صنف��ي ک��ه در راس آنها ات��اق اصناف‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬وضعي��ت باثباتي را در بخش‬ ‫بازرسي ايجاد مي‌کند‪.‬‬ ‫رييس اتاق اصناف ته��ران در پايان از‬ ‫حمايت دولت از اصن��اف و ايجاد فضاي‬ ‫مناس��ب براي فعاالن اين بخش از سوي‬ ‫دول��ت اظهار خرس��ندي ک��رد و تالش‬ ‫تمامي اتحاديه‌هاي صنف��ي براي بهبود‬ ‫شرايط را تالشي پر ثمر دانست‪.‬‬ ‫حضور چشمگیر فعاالن بخش خصوصی در هشتمین انتخابات اتاق بازرگانی‬ ‫از ساعت ‪ 8‬صبح روز گذشته انتخابات هشتمین‬ ‫دوره هی��ات نماین��دگان اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع و‬ ‫معادن و کشاورزی تهران آغاز شد تا در نهایت ‪40‬‬ ‫نف��ر از نامزدهای انتخابات��ی در ‪ 4‬حوزه بازرگانی‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و کشاورزی انتخاب شده و از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ 94‬کار خود را به عن��وان اعضای دور جدید‬ ‫هیأت نماین��دگان آغاز کنند‪ .‬در ح��وزه بازرگانی‬ ‫حداکث��ر ‪ 16‬نفر‪ ،‬در حوزه صنعت حداکثر ‪ 14‬نفر‪،‬‬ ‫در حوزه کشاورزی حداکثر ‪ 6‬نفر و در حوزه معدن‬ ‫حداکثر ‪ 4‬نفر انتخاب می‌شوند‪ .‬با توجه به مصوبه‬ ‫انجم��ن نظ��ارت‪ ،‬رأی وکالتی در ای��ن دوره قابل‬ ‫پذیرش نیس��ت و تنها صاحب کارت ش��خصا باید‬ ‫ب��ه محل برگزاری انتخابات مراجعه کند‪ .‬اس��داهلل‬ ‫عس��گراوالدی‪ ،‬محم��د الهوتی‪ ،‬خلیل��ی عراقی و‬ ‫محس��ن بهرامی ارض اق��دس از چهره‌هایی بودند‬ ‫که در نیم س��اعت اول برای شرکت در انتخابات به‬ ‫مصالی تهران مراجعه کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن مجتبی خس��روتاج‪ ،‬ریی��س انجمن‬ ‫نظارت ب��ر انتخابات اتاق تهران نیز در نخس��تین‬ ‫س��اعات شروع مراسم رأی‌گیری در مصالی تهران‬ ‫حضور یافت‪.‬‬ ‫در واقع باید گفت هش��تمین دوره انتخابات اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران در‬ ‫حال��ی در ضلع جنوبی مصالی ام��ام خمینی (ره)‬ ‫آغاز ش��د که در همان ساعات اولیه‪ ،‬فعاالن بخش‬ ‫خصوصی حضور چشمگیری در انتخابات داشتند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ 15 ،‬ایس��تگاه‪ ،‬ارائه تعرفه‌های رای‬ ‫در مح��ل انتخابات و فرآین��د ابتدایی رای‌گیری را‬ ‫انج��ام دادند‪ .‬با توجه به حضور چش��مگیر فعاالن‬ ‫اقتص��ادی در س��اعات ابتدایی انتخاب��ات‪ ،‬به نظر‬ ‫می‌رس��د که مش��ارکت در ای��ن دوره از انتخابات‬ ‫نس��بت به دوره قبل افزایش داش��ته چراکه میزان‬ ‫مشارکت در دوره قبل حدود ‪ 2400‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مس��ئوالن برگزاری انتخابات‪ ،‬تا س��اعت‬ ‫‪ 12‬ظهر روز دوش��نبه ‪ 18‬اس��فند‪ ،‬در کل کشور‬ ‫‪ 5600‬رای و در ته��ران ‪ 850‬رای اخ��ذ ش��د‪ .‬در‬ ‫این انتخابات ‪ 247‬نفر (با احتساب ‪ 4‬نفر انصرافی)‬ ‫از فع��االن اقتصادی عضو اتاق تهران در بخش‌های‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬معدن وکش��اورزی برای ورود‬ ‫به ترکیب هیات نماین��دگان اتاق تهران به رقابت‬ ‫پرداختند و برخی از چهره‌های مطرح و نیز اعضای‬ ‫هیات نمایندگان فعلی در ساعت آغازین انتخابات‬ ‫به س��الن میثاق رفتند و رای خود را به صندوق‌ها‬ ‫انداختند‪.‬‬ ‫ابراهیم بهادرانی‪ ،‬رییس هیات نظارت بر انتخابات‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن وکش��اورزی در ابتدا‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬با هرگونه تخل��ف در جریان برگزاری‬ ‫ای��ن دوره از انتخابات اتاق بازرگانی تهران برخورد‬ ‫می‌ش��ود و بع��د از بررس��ی‌های الزم‪ ،‬آرای��ی که‬ ‫به‌صورت فردی یا به صورت فهرس��ت باشد‪ ،‬باطل‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گفته وی نظارت نامحسوس حین‬ ‫برگزاری انتخابات انجام ش��د و تمام موارد مربوط‬ ‫به تخلفات مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬استقبال فعاالن اقتصادی و‬ ‫دارندگان کارت بازرگانی از این انتخابات چشمگیر‬ ‫بوده و به زعم ناظران‪ ،‬تعداد رأی‌دهندگان در این‬ ‫دوره از انتخابات از دوره‌های گذشته‪ ،‬پیشی خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مجتبی خس��روتاج‪ ،‬ریی��س انجمن نظ��ارت بر‬ ‫انتخاب��ات اتاق‌های بازرگانی سراس��ر کش��ور نیز‬ ‫در حاش��یه ای��ن انتخاب��ات‪ ،‬ب��ا ارائه گزارش��ی از‬ ‫آمار رأی‌دهندگان در سراس��ر کش��ور اعالم کرد‪:‬‬ ‫بیش��ترین آرا مربوط به ش��هر تهران با یک‌هزار و‬ ‫‪ ۸۵۰‬رای و پس از آن‪ ،‬اصفهان با ‪ ۴۹۰‬رای‪ ،‬ارومیه‬ ‫با ‪ ۴۰۳‬رای و کرمانش��اه با ‪ ۳۸۸‬رای در کل کشور‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ 37 :‬هزار و ‪ 700‬نفر در کش��ور کارت‬ ‫بازرگانی و عضویت دارند و کس��انی واجد ش��رکت‬ ‫در این انتخابات بودن��د که کارت آنها حداقل یک‬ ‫سال سابقه داشته و در روز رأی‌گیری دارای اعتبار‬ ‫باش��د‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬به موجب این قانون ‪ 27‬هزار و ‪ 856‬نفر اعم‬ ‫از حقیقی یا حقوقی واجد شرایط رأی دادن بودند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫ناظران نامحس��وس بر روند برگزاری انتخابات این‬ ‫دوره اتاق نظارت داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬دولت برای اینکه‬ ‫تخلف��ی در انتخاب��ات اتاق بازرگانی انجام نش��ود‪،‬‬ ‫ارائ��ه رای وکالتی را ممنوع اعالم ک��رده و دارنده‬ ‫کارت بازرگانی که حداقل یک‌س��ال از زمان صدور‬ ‫آن گذش��ته باش��د‪ ،‬می‌تواند در این دوره انتخابات‬ ‫ش��رکت کند‪ .‬خس��روتاج درباره احتم��ال خرید و‬ ‫ف��روش رای از س��وی برخی نماین��دگان نامزدها‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به نظر می‌رس��د تاج��ران و دارندگان کارت‬ ‫بازرگان��ی صاحب فکر و ایده هس��تند و تحت‌تاثیر‬ ‫چنین فضاس��ازی‌هایی برای اخ��ذ رای نامزدهای‬ ‫خ��ود ق��رار نگرفته‌ان��د و ماه‌ه��ای قب��ل و حتی‬ ‫هفته‌ه��ای گذش��ته نامزدهای مورد نظ��ر خود را‬ ‫انتخاب کرده‌اند‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫خبرنگار اعزامی‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چتر نظارت محيط‌زيست برسر سنگ‌شکن‌هاي خراسان‌شمالي‬ ‫آينده روشني در انتظار صنعت است‬ ‫سنگ حمل‌و‌نقل پیش پای سیمان المرد‬ ‫از معدن سنگ‌آهک در آذربایجان شرقی پس از تغییر نوع چاشنی گزارش می‌دهد‬ ‫نیمروزی با «خاکی»‌های چله خانه‬ ‫زین�ب عبدی‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬استفاده از چاشنی‬ ‫نانل در فرآیند انفجار و حفاری در معدن س��نگ آهک‬ ‫چله‌خانه در آذربایجان شرقی به گالیه‌هایی پایان داد‬ ‫که وقت و بی‌وقت از زبان اهالی روس��تاهای همس��ایه‬ ‫ش��نیده می‌ش��د‪ .‬اهالی روس��تای چله‌خانه سفلی که‬ ‫در نزدیک��ی این مع��دن و در ح��دود ‪700‬متر تا یک‬ ‫کیلومت��ری آن قرار دارد تا یک س��ال پیش از صدای‬ ‫انفجاره��ای حف��اری در معدن هر روز گالیه داش��تند‬ ‫ک��ه این امر مدیران معدن س��نگ‌آهک چله‌خانه را به‬ ‫اس��تفاده از چاش��نی نانل ترغیب کرد تا ضمن ایمنی‬ ‫و ایج��اد عمق بیش��تر از ص��دای کمت��ری برخوردار‬ ‫باش��د‪ .‬شناس��ایی ماده معدنی اولیه سیمان در معدن‬ ‫س��نگ‌آهک چله‌خانه بهان��ه‌ای برای ایج��اد کارخانه‬ ‫س��یمان صوفیان در نزدیکی همین معدن شد چراکه‬ ‫از وسعت و گستردگی باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫می��زان ذخی��ره قطع��ی آن در س��ال ‪ 80‬همزمان با‬ ‫صدور پروانه اس��تخراج و بهره‌ب��رداری‪92 ،‬میلیون تن‬ ‫تخمین زده شده اس��ت که اکنون عالوه بر تامین نیاز‬ ‫کارخان��ه س��یمان صوفیان از زیرمجموعه‌های شس��تا‬ ‫در س��ایر کارخانه‌ها نیز فروش دارد‪ .‬درواقع اکتش��اف‬ ‫معدن س��نگ‌آهک چله‌خانه که می��زان ذخیره آن به‬ ‫مدت ‪25‬س��ال قابل بهره‌برداری بوده است الزامی شد‬ ‫تا کارخانه س��یمان صوفیان در پایین‌دست این معدن‬ ‫تاسیس شود‪.‬‬ ‫ب��رای رس��یدن ب��ه این مع��دن عظیم س��نگ‌آهک‬ ‫چله‌خان��ه راهی ج��اده تبریز‪ -‬شبس��تر ش��دیم و در‬ ‫نزدیکی ش��هر صوفیان‪ ،‬س��اختمان کارخانه س��یمان‬ ‫صوفی��ان دور از ج��اده‪ ،‬خودنمایی می‌کرد اما وقتی به‬ ‫دامنه باالدس��ت کارخانه نظر انداختیم‪ ،‬عرصه معدنی‬ ‫س��نگ‌آهک چله‌خانه در تیررس نگاه‌مان قرار گرفت‪.‬‬ ‫معدن بس��یار به روستا نزدیک بود و شباهت نام آن به‬ ‫روس��تای چله‌خانه س��فلی به‌دلیل همین نزدیکی بود‪.‬‬ ‫البته این نزدیکی برای اهالی روستا نیز خالی از دردسر‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫به محض ورود به مجموعه صنعتی معدنی س��یمان‬ ‫صوفی��ان آنچه بی��ش از همه نگاه‌ه��ا را خیره می‌کرد‬ ‫گردوغب��اری ب��ود که در همه س��طوح پخ��ش بود و‬ ‫برگ‌های درختان کاج و سرو نیز از این گردوغبار رنگ‬ ‫باخته بودند‪ .‬به‌ط��ور معمول برای کاهش آلودگی‌های‬ ‫زیس��ت‌محیطی در مجموعه‌های این‌چنینی‪ ،‬درختان‬ ‫شورپسند کاشته می‌شود که با شرایط زیست‌محیطی‬ ‫تطابق دارد و دوام می‌آورد‪ .‬با تالش‌های انجام شده در‬ ‫حفظ محیط‌زیست این مجموعه توانسته است به‌عنوان‬ ‫صنعت س��بز در س��ال ‪ 93‬از سوی س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیست انتخاب شود‪.‬‬ ‫تا پیمودن مس��یر برای رسیدن به معدن سنگ‌آهک‬ ‫چله‌خانه باید از محوطه کارخانه س��یمان می‌گذشتیم‪،‬‬ ‫جایی که نظافتچی‌ها مش��غول ج��ارو زدن محوطه‌ای‬ ‫بودن��د که ش��اید س��اعتی بعد ب��از هم هم��ان حجم‬ ‫گردوغبار را داش��ت زیرا کامیون‌های متعدد با باری از‬ ‫خاک معدن��ی مرتب در حال ت��ردد بودند‪ ،‬آن هم در‬ ‫جاده‌ای ناهموار که شیب آن در حدود زیر ‪10‬درصد با‬ ‫زهکشی مناسب معدنکاری بود‪.‬‬ ‫‹ ‹یک روز در دل کوهی از جنس سنگ‌آهک‬ ‫به محوط��ه معدنی برداش��ت خاک برای اس��تخراج‬ ‫سنگ‌آهک نزدیک ش��دیم هرچه پیش رفتیم نشانی از‬ ‫کارگران معدنکار نبود و فقط کامیون‌ها‪ ،‬دامتراکت‌های‬ ‫‪ 38‬تا ‪ 42‬تن و دو دس��تگاه بیل مکانیکی مش��غول به‬ ‫فعالی��ت بودند‪ .‬به‌طوری که بیل مکانیکی در س��طحی‬ ‫از پل��ه در س��ینه کار پایین و س��ینه کار باال خاک‌ها را‬ ‫برداش��ته و در کامیون مس��تقر در محل خالی می‌کرد‪،‬‬ ‫درواق��ع عملیات برداش��ت ب��ه صورت ماش��ینی انجام‬ ‫می‌ش��د و در مواقعی خاص که نیاز ب��ود معدنکار وارد‬ ‫عمل ش��ده و با انجام حفاری در برداش��ت ماده معدنی‬ ‫همکاری می‌کرد‪ .‬معدن س��نگ‌آهک چله‌خانه در سینه‬ ‫کار پایین دست و باال دست ‪ 10‬پله کار دارد که ارتفاع‬ ‫دیواره‌های آن ‪ 15‬متر با ش��یب حدود ‪ 75‬درجه است‬ ‫و ع��رض پله‌ها نیز به حدی بود که کامیون‌ها به راحتی‬ ‫بتوانند دور بزنند‪.‬‬ ‫کارگ��ر معدنکار در محل دیده نمی‌ش��د و تا چش��م‬ ‫می‌چرخی��د س��ینه کار معدن��ی ب��ود‪ ،‬ک��وه‪ ،‬خاک و‬ ‫ضرورت تسریع در اجرای مصوبات استان گیالن‬ ‫‪ :‬یازدهمین جلسه کارگروه حمایت‬ ‫از تولید استان گیالن‪ ،‬با حضور مدیران‬ ‫دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بانک‌های‬ ‫عامل استان در شهرستان آستانه اشرفیه‬ ‫برگزار شد‪ .‬معاون برنامه‌ریزی استانداری‬ ‫گیالن در این نشس��ت با اشاره به بهبود‬ ‫برخی شاخص‌های استان در زمینه‌های‬ ‫اشتغال گفت‪ :‬براساس تاکیدات استاندار‬ ‫گیالن درب��اره بهبود وضعیت اش��تغال‬ ‫و کاهش بی��کاری در گی�لان‪ ،‬همدلی‬ ‫و ت�لاش تمام��ی مدیران دس��تگاه‌های‬ ‫اجرایی و مسئوالن استان نقش بسزایی‬ ‫در رفع این مش��کالت و ارتقای وضعیت‬ ‫موجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمدحسین اصغریان افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به الزم‌االج��را بودن مصوب��ات کارگروه‬ ‫حمایت از تولی��د برای تمامی ادارات‪ ،‬از‬ ‫مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های‬ ‫عامل که در جلس��ات کارگ��روه حضور‬ ‫دارند انتظار می‌رود ضمن انتقال مناسب‬ ‫مصوبات و راهکارهای رفع مسائل‪ ،‬بدنه‬ ‫اجرایی و کارشناسی دستگاه‌های تحت‬ ‫مدیریت خود را در زمینه اجرای مناسب‬ ‫این مصوبات توجیه کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬از تولیدکنندگان‬ ‫که برای رفع مش��کالت خود به کارگروه‬ ‫مراجع��ه و مصوبه دریاف��ت کرده‌اند نیز‬ ‫درخواس��ت می‌‌ش��ود در اس��رع وقت و‬ ‫بدون تاخیر برای پیگیری مصوبه مربوط‬ ‫به خود به دس��تگاه‌های اجرایی مربوطه‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی اس��تانداری گیالن‬ ‫همچنین گفت‪ :‬در نشستی که به‌زودی‬ ‫در حضور استاندار گیالن برگزار خواهد‬ ‫شد؛ ضمن ارائه گزارش کامل از فعالیت‬ ‫و عملک��رد کارگ��روه و مصوبات مربوط‪،‬‬ ‫میزان هم��کاری دس��تگاه‌های اجرایی‬ ‫عضو کارگروه نیز ارزیابی می‌شود‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن‬ ‫نیز در این نشس��ت با اشاره به استقبال‬ ‫س��رمایه‌گذاران صنعت��ی و معدن��ی از‬ ‫فعالیت در شهرس��تان آس��تانه اشرفیه‬ ‫گف��ت‪ :‬وج��ود ی��ک ش��هرک صنعتی‪،‬‬ ‫ی��ک ناحیه صنعتی و نی��ز یک مجتمع‬ ‫کارگاه��ی در این شهرس��تان و فعالیت‬ ‫واحده��ای تولی��دی ش��اخص در حوزه‬ ‫صنعت و معدن از ظرفیت‌های توس��عه‬ ‫صنعتی در آستانه اشرفیه است‪.‬‬ ‫عل��ی منتظ��ری اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫نزدیک ش��دن ب��ه ایام پایانی س��ال و‬ ‫مش��کالت موجود در برخی واحدهای‬ ‫تولی��دی از دس��تگاه‌های اجرای��ی و‬ ‫بانک‌های عام��ل عضو کارگروه حمایت‬ ‫از تولید درخواست می‌کنیم در اجرای‬ ‫مصوبات مربوط به خود در این کارگروه‬ ‫تسریع به‌عمل آورند‪ .‬فرماندار شهرستان‬ ‫آستانه اشرفیه نیز در این جلسه ضمن‬ ‫اب��راز خرس��ندی از امنی��ت موجود در‬ ‫سطح جامعه بر لزوم رسیدگی مناسب‬ ‫به مشکالت سرمایه‌گذاران تاکیدکرد‪.‬‬ ‫حسین اسماعیلیان گفت‪ :‬باید بستری‬ ‫فراه��م ش��ود تا ب��ا ت�لاش و پیگیری‬ ‫مسئوالن ذی‌ربط ضمن رفع مشکالت‬ ‫تولیدکنن��دگان و س��رمایه‌گذاران‬ ‫موجب��ات رضایتمندی آنه��ا را در این‬ ‫شهرس��تان فراهم کنی��م‪ .‬در ادامه این‬ ‫جلسه نماینده شهرستان آستانه اشرفیه‬ ‫در مجل��س گفت‪ :‬اقدام��ات مثبتی در‬ ‫دولت تدبیر و امید برای رفع مش��کالت‬ ‫رک��ود در حوزه تولید انجام ش��ده و در‬ ‫اس��تان گیالن نی��ز با تدابیر اس��تاندار‬ ‫محترم‪ ،‬فعالی��ت کارگ��روه حمایت از‬ ‫تولید نق��ش موثری در ب��رون رفت از‬ ‫مش��کالت حوزه صنعت و معدن دارد‪.‬‬ ‫محمدحس��ین قربانی اف��زود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر عمده مش��کالت تولیدکنندگان‬ ‫در زمین��ه تامین س��رمایه در گردش و‬ ‫طوالنی بودن روند پیگیری مس��ائل در‬ ‫حوزه بانک‌های عامل است که با توجه‬ ‫به عزم جدی مس��ئوالن اس��تان برای‬ ‫کاه��ش بیکاری‪ ،‬امیدواری��م با همدلی‬ ‫تمام��ی دس��ت‌اندرکاران حوزه‌ه��ای‬ ‫اقتص��ادی در اس��تان بتوانیم در جهت‬ ‫رفع مشکالت موجود حرکت کنیم‪.‬‬ ‫ماش��ین‌های معدنی در حال کار‪ .‬وقتی به انتهای جاده‬ ‫معدنی رس��یدم در باالی تلی از خاک بیل مکانیکی در‬ ‫آخرین پله به برداشت و تخلیه خاک مشغول بود‪ .‬تصور‬ ‫کنید چقدر سخت است کارگران‪ ،‬راننده‌ها و کسانی که‬ ‫بخش زنده‌ای از ساعات روز را به کار کردن در دل کوه‬ ‫می‌گذرانن��د‪ .‬حال با این همه مش��قت اگر برف یا باران‬ ‫نیز ببارد دیگر باید دست از کار کشید و منتظر رسیدن‬ ‫خورشید شد تا ادامه کار از سر گرفته شود‪.‬‬ ‫راننده ماشین معدنی که به آن بیل مکانیکی می‌گفتند‬ ‫توجه ما را به خود جلب کرد‪ .‬او که حتی از ظاهرش نیز‬ ‫پی��دا بود که به کارگران معدنی نمی‌ماند در گفت‌وگویی‬ ‫ت و آن را ش��غل‬ ‫کوتاه از عالقه خود به کار در معدن گف ‌‬ ‫خانوادگی خود خواند‪ .‬از هزینه ‪ 450‬میلیون تومانی برای‬ ‫خری��د بیل مکانیک��ی گفت که خ��ود او خریداری کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬با وجود داشتن تحصیالت دانش��گاهی و دریافت‬ ‫کارشناس��ی مکانی��ک روزانه ‪ 8‬تا ‪ 10‬س��اعت در ارتفاع‬ ‫هزار و ‪ 640‬متری از س��طح دریا با این دستگاه در معدن‬ ‫سنگ‌آهک چله‌خانه مش��غول به‌کار است و همچنین از‬ ‫عالق��ه خود به کار در مع��دن می‌گوید که اگر این عالقه‬ ‫نباشد توان کار نبوده و پیشرفتی حاصل نمی‌شود‪.‬‬ ‫کارگ��ران و فعاالن معدن��ی را در اصطالحات عامیانه‬ ‫«خاکی» خطاب می‌کنند‪ ،‬چراکه این افراد تمام ساعت‬ ‫کاری خ��ود را تنها با طبیعتی از جنس خاک و س��نگ‬ ‫و کوه می‌گذرانند و ش��اید به‌دلیل سرعت در انجام کار‬ ‫س��اعت‌ها حتی با همکاران خود گفت‌وگو نکنند‪ ،‬حال‬ ‫اگر کارگر معدنی از بومی‌های محل معدن نباشد‪ ،‬دوری‬ ‫از خانواده و دلتنگی نیز مشکل‌ساز است‪.‬‬ ‫س��نگ‌آهک اس��تحصالی از این معدن از نوع رسوبی‬ ‫و س��طح معدن گسترده اس��ت اما گزارش��ی از حادثه‬ ‫تاکنون نبوده اس��ت البته نباید نادیده گرفت که ریسه‬ ‫یا دور چینی از خ��اک برای حفظ ایمنی در کنار جاده‬ ‫وج��ود دارد که در برخی نقاط ارتفاع آن تا یک متر هم‬ ‫می‌رس��د‪ .‬دلیل وجود آن هم برای مواقعی است که اگر‬ ‫کامیون‌ها دچار نقص فنی ش��وند تا حدودی از ش��دت‬ ‫حادثه کاسته شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه عرضه مستقیم‪ ،‬راهکار تنظیم بازار اردبیل‬ ‫‪ :‬س��یدحامد عامل��ی‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اردبیل اظهار‬ ‫کرد‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان‬ ‫عض��و کارگروه تنظیم بازار و ب��ه منظور تامین‬ ‫مایحتاج عمومی و تنظیم بازار‪ ،‬کنترل قیمت‌ها‬ ‫و نیز ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا‪ ،‬مجموعه‬ ‫اقداماتی را در سرلوحه برنامه‌های خود ازجمله‬ ‫ف��روش فوق‌الع��اده و برگزاری نمایش��گاه‌های‬ ‫عرضه مس��تقیم کاال که از راهبردهای موثر در‬ ‫همین زمینه است‪ ،‬قرار داده است‪.‬‬ ‫دهمین جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان‬ ‫اردبیل به منظور رس��یدگی به ام��ور اصناف با‬ ‫حضور رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان و س��ایر اعضا در محل سازمان تشکیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ی��اد آور ش��د‪ :‬در زمینه تنظی��م بازار در‬ ‫ایام پایانی س��ال و حمایت از مصرف‌کنندگان و‬ ‫جلوگی��ری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در مرکز‬ ‫استان و شهرس��تان‌های تابعه نمایشگاه عرضه‬ ‫مستقیم کاال با اولویت کاالهای اساسی از جمله‬ ‫پوش��اک‪ ،‬کیف‌وکفش‪ ،‬مواد غذایی و پروتئینی‪،‬‬ ‫خش��کبار و‪ ...‬از ‪ 15‬تا ‪ 25‬اس��فند به مدت ‪10‬‬ ‫روز کاری با تعداد ‪ 386‬غرفه در س��طح استان‬ ‫درحال برگزاری است‪.‬‬ ‫عاملی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬اجرای طرح‬ ‫نظارت��ی وی��ژه ن��وروز ‪ 94‬در قال��ب یک طرح‬ ‫ب��ه عنوان یکی از فعالیت‌های س��ازمان اس��ت‬ ‫که با اس��تفاده از تمامی امکانات س��ازمان و با‬ ‫حضور بازرس��ان مجامع امور صنفی‪ ،‬به منظور‬ ‫کنت��رل قیمت‌ها و جلوگیری از اجحاف در حق‬ ‫مصرف‌کنندگان ب��ا افزایش تقاضای عمومی به‬ ‫مناس��بت ایام پایانی س��ال از تاریخ ‪ 15‬اسفند‬ ‫ت��ا ‪ 15‬فروردین با تش��دید بازرس��ی و اجرای‬ ‫گش��ت‌های مش��ترک با تعزی��رات حکومتی و‬ ‫ادارات ذی‌ربط و فعالیت فوق‌العاده ستاد خبری‬ ‫برای دریافت گزارش‌های مردمی اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه توانمند کردن اتحادیه‌ه��ا با ادغام‬ ‫برخ��ی از آنه��ا‪ ،‬افزایش حق عضوی��ت عطار و‬ ‫س��قط فروش��ان‪ ،‬تهیه فرمولی ب��رای افزایش‬ ‫حق عضوی��ت اتحادیه‌ها‪ ،‬پیش��گیری از صدور‬ ‫مجوز نانوایی بدون ظرفیت‌س��نجی و استعالم‬ ‫از ش��رکت غله و خدمات بازرگان��ی و‌‪ ...‬پس از‬ ‫بحث و تبادل‌نظ��ر به تصویب اعضای حاضر در‬ ‫جلسه رسید‪.‬‬ ‫تعامل نظام مهندسی گلستان با بخش خصوصی‬ ‫مهر‪ :‬رییس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫گلس��تان‪ ،‬با بیان اینکه این س��ازمان وظیفه‌ای‬ ‫ب��رای ایجاد اش��تغال ن��دارد‪ ،‬از تدابیر و تعامل‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی گلس��تان ب��ا بخش‬ ‫خصوصی برای مسئله اشتغال مهندسان استان‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫جالل ایری به مس��ئله اش��تغال مهندسان اشاره‬ ‫ک��رد و با بیان اینکه به اش��تباه تصور می‌ش��ود‬ ‫وظیف��ه نظ��ام مهندس��ی‪ ،‬ایجاد اش��تغال برای‬ ‫مهندس��ان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ جای قانون برای‬ ‫اش��تغال مهندس��ان وظیف��ه‌ای ب��ر دوش نظام‬ ‫مهندسی گذاشته نشده و ما باید براساس قانون‬ ‫بر فعالیت آنها نظارت کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫ارتباطی که داریم در حال انجام برنامه‌ریزی‌هایی‬ ‫هس��تیم تا بتوانیم در بخش اشتغال هم تدابیری‬ ‫در نظ��ر بگیریم و در همین زمینه بخش��ی را در‬ ‫س��ایت نظام مهندسی برای تعامل با شرکت‌های‬ ‫مهندسی و بخش خصوصی در نظر گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫حل مشکل کمبود مواد اولیه‬ ‫قند ورامین‬ ‫مه�ر‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دس��تور تامین‬ ‫م��واد اولیه مورد نی��از کارخانه قن��د ورامین برای‬ ‫حل مش��کل کارخانه و بازگش��ت کارگران را صادر‬ ‫کرد‪ .‬سیدحسین نقوی‌حسینی با اشاره به برگزاری‬ ‫جلس��ه با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪:‬‬ ‫جلس��ه‌ای برای حل مشکالت کارخانه قند ورامین‬ ‫با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار و مش��کالت‬ ‫این کارخانه با وی درمیان گذاش��ته ش��د‪ .‬نماینده‬ ‫مردم ورامین در مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬در‬ ‫این زمین��ه مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت به مع��اون بازرگانی خود دس��تور داد تا‬ ‫بین ‪ 10‬تا ‪12‬هزار تن ب��رای تامین مواد اولیه این‬ ‫کارخانه مجوز صادر ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به قیمت‬ ‫این م��واد اولیه نیز ادامه داد‪ :‬ب��رای کاهش قیمت‬ ‫مواد اولیه نیز رایزنی‌های الزم انجام شده تا قیمتی‬ ‫متناس��ب برای ای��ن منظور اختص��اص یابد‪ .‬نقوی‬ ‫درباره دستگیری مالک کارخانه قند ورامین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بازداشت انجام شده به علت تخلفات گسترده‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ارس‪ ،‬پایلوت زیست‌محیطی‬ ‫مناطق آزاد کشور‬ ‫‪ :‬مدیرعام��ل س��ازمان منطق��ه آزاد ارس از‬ ‫انتخاب این منطقه به‌عنوان پایلوت زیست‌محیطی‬ ‫مناط��ق آزاد ای��ران خب��ر داد‪ .‬محس��ن خ��ادم‬ ‫عرب‌باغ��ی از انتخ��اب منطق��ه آزاد ارس به‌عنوان‬ ‫پایلوت زیس��ت‌محیطی مناطق آزاد ایران براساس‬ ‫ارزیابی‌های انجام ش��ده خبر داد و گفت‪ :‬بر همین‬ ‫اس��اس برنامه‌ریزی‌ه��ای مدونی برای زیباس��ازی‬ ‫محی��ط زندگ��ی‪ ،‬کار و طبیعت با کاش��ت هزاران‬ ‫درخ��ت و توس��عه فضاهای س��بز در ای��ن منطقه‬ ‫انجام شده اس��ت‪ .‬علی تقی‌زاده معاون برنامه‌ریزی‬ ‫و پش��تیبانی اداره کل مناب��ع طبیع��ی آذربایجان‬ ‫ش��رقی نیز در این آیین با بیان اینکه بخش عمده‬ ‫جنگل‌های اس��تان در منطقه ارس��باران و منطقه‬ ‫آزاد ارس ق��رار گرفته اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬این جنگل‌ها‬ ‫ظرفیت‌های بالقوه گردشگری و گردشگری درمانی‬ ‫دارند و س��رمایه‌گذاری و اس��تفاده بهینه از منابع‬ ‫طبیع��ی می‌تواند کمک بزرگی برای آینده روش��ن‬ ‫این منطقه باشد‪.‬‬ ‫حمایت از صنایع سبز‬ ‫آذربایجان شرقی‬ ‫‪ :‬مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت آذربایجان‬ ‫ش��رقی حمایت از صنایع پاک و سبز را اقدامی در‬ ‫زمینه دستیابی به اهداف توسعه پایدار عنوان کرد‪.‬‬ ‫حمید قاس��می در بازدید از شهرک صنعتی مصالح‬ ‫س��اختمانی و شرکت قیرسازی آدیکو گفت‪ :‬تحقق‬ ‫اهداف توسعه پایدار با نهادینه کردن نگاه خردمندانه‬ ‫ب��ه فعالیت‌های اقتص��ادی‪ ،‬اجتماع��ی و فرهنگی‬ ‫ممک��ن بوده و مصرف بهینه منابع انرژی و طبیعی‬ ‫کش��ور در کنار توجه به چنین رویکردی‪ ،‬پایداری‬ ‫محیط‌زیس��ت و در نتیجه کاهش آلودگی‌های هوا‪،‬‬ ‫آب و خاک را به‌دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه به اقدامات حفاظتی از محیط زیس��ت‬ ‫توس��ط صنای��ع اش��اره و تصریح کرد‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫فناوری‌ه��ای بازیاف��ت مواد در چرخ��ه تولید‪ ،‬بکار‬ ‫گی��ری مواد اولی��ه کم خطر برای محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫اس��تفاده از حالل‌ها و شوینده‌های طبیعی به جای‬ ‫مواد شیمیایی و سمی‪ ،‬ممیزی و توجه به بهره‌وری‬ ‫انرژی از جمله اقدامات موثر در حفظ منابع طبیعی‬ ‫از سوی این بخش هستند‪.‬‬ ‫طرح توسعه ‪ ۱۰‬شهرک صنعتی‬ ‫در آذربایجان غربی‬ ‫‪ :‬مع��اون عمرانی و محیط‌زیس��ت ش��رکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی از برنامه‌ریزی‬ ‫برای اجرای طرح‌های توس��عه ‪ ۱۰‬شهرک صنعتی‬ ‫فعال در اس��تان در آینده نزدیک خبر داد‪ .‬رس��ول‬ ‫نوروزی از برنامه‌ریزی برای توسعه و ایجاد شهرک‌ها‬ ‫و نواحی صنعتی جدید در آذربایجان غربی خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در این زمینه توس��عه شهرک‌های صنعتی‬ ‫فاز یک‪ ،‬دو و س��ه ارومیه‪ ،‬ق��ره ضیاءالدین‪ ،‬بوکان‪،‬‬ ‫میاندوآب‪ ،‬نقده‪ ،‬سردش��ت‪ ،‬مهاباد و پیرانش��هر در‬ ‫برنامه توس��عه شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در ماکو نیز به دلیل اتمام زمین‬ ‫واگذاری در ش��هرک صنعتی شماره یک‪ ،‬عملیات‬ ‫اجرایی زیرس��اخت‌های شهرک شماره ‪ ۲‬در دست‬ ‫انجام است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تامین آب و برق و گاز و راه‬ ‫دسترسی در اولویت برنامه‌های شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی بوده که در همه واحدها این زیرس��اخت‌ها‬ ‫تامین شده است‪.‬‬
‫خبر‌خوان‬ ‫کاهش پرونده‌های قاچاق در‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫مه�ر‪ :‬ناظر گمرکات سیس��تان و بلوچس��تان گفت‪:‬‬ ‫پرونده‌ه��ای قاچ��اق در این اس��تان از لح��اظ تعداد‪،‬‬ ‫‪۹۸‬درصد کاهش را نس��بت به س��ال گذش��ته نشان‬ ‫می‌ده��د‪ .‬ظاه��ره هامون‌ن��ورد تصری��ح ک��رد‪ :‬تعداد‬ ‫پرونده‌های قاچاق کاال در سیس��تان و بلوچس��تان از‬ ‫بع��د ارزش آنها نیز ‪ ۹۲‬درصد کاهش داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امس��ال ‪ ۱۰۶‬پرونده قاچ��اق کاال به ارزش‬ ‫‪۱۲‬میلی��ارد و ‪۵۲۶‬میلی��ون و ‪۶۷۲‬ه��زار ری��ال در‬ ‫گمرکات سیس��تان و بلوچستان تش��کیل شده است‪.‬‬ ‫ناظر گمرکات سیس��تان و بلوچس��تان بی��ان کرد‪ :‬از‬ ‫این تعداد پرونده‪ ۴۵ ،‬پرونده به ارزش ‪9‬میلیارد ریال‬ ‫و ‪۴۵۷‬میلی��ون و ‪۶۱۵‬هزار ری��ال در مجموع بیش از‬ ‫‪۱۰‬میلیون ریال هستند و سایر پرونده‌ها جزئی بوده و‬ ‫کمتر از ‪10‬میلیون ریال است‪.‬‬ ‫تولید ساالنه ‪ 1600‬تن نارنج‬ ‫در جنوب کرمان‬ ‫فارس‪ :‬مدیر باغبانی س��ازمان جهاد کشاورزی جنوب‬ ‫کرم��ان گفت‪ :‬س��االنه یک‌هزار و ‪ 600‬ت��ن نارنج در‬ ‫جنوب کرمان تولید می‌شود‪.‬‬ ‫منصور ش��ریف اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه منطقه‬ ‫جنوب کرمان یکی از قطب‌های تولید مرکبات است‪،‬‬ ‫ش��کوفه‌های نارنج آغاز س��ال نو را نوید می‌دهند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه نارن��ج در مقاب��ل بیماری‌ها مقاوم‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پایه نارنج یک��ی از پایه‌های توصیه‬ ‫ش��ده فنی از لحاظ مقاومت در برابر بیماری‌ها و سرما‬ ‫برای احداث باغ مرکبات اس��ت‪ .‬مدیر باغبانی سازمان‬ ‫جهاد کش��اورزی جنوب کرمان‪ ،‬سطح زیرکشت این‬ ‫محص��ول را ‪230‬هکت��ار در جنوب کرمان دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬تولی��د محصول نارنج در جن��وب کرمان بیش‬ ‫از یک‌ه��زار و ‪ 600‬تن اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫نارنج در صنایع مختلفی استفاده می‌شود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ش��کوفه‌های نارنج که ب��وی نارنج را در همه جا‬ ‫عطرافشانی می‌کنند در صنعت عرقیجات و تهیه عرق‬ ‫بهار نارنج و مربا استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬عل��ي ته��وري‪ ،‬ريي��س نظارت و بازرس��ي‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان جنوبي‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬به منظور تامين مايحت��اج نوروزي مردم‬ ‫و جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها‪ ،‬نمايشگاه‌هاي‬ ‫عرض��ه مس��تقيم کاال با مديري��ت اتاق اصن��اف و با‬ ‫همکاري س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تش��کيل‬ ‫ش��ده و بازرس��ان‪ ،‬به‌صورت ثابت در محل نمايشگاه‬ ‫بهاره مستقر هستند و بازار را مرتب رصد مي‌کنند‪.‬‬ ‫‪ :‬سيد منصور افضلي‪ ،‬معاون توسعه مديريت‬ ‫و منابع انساني سازمان جهاد کشاورزي کرمان گفت‪:‬‬ ‫با تصويب مجلس ش��وراي اس�لامي تعداد ‪ 8700‬نفر‬ ‫از دانش‌اندوختگان رش��ته‌هاي کشاورزي در سال ‪93‬‬ ‫در وزارت جهاد کش��اورزي اس��تخدام شدند که سهم‬ ‫شمال استان کرمان با احتس��اب ادارات وابسته ‪403‬‬ ‫نفر بوده است‪.‬‬ ‫ايرنا‪ :‬علي س��يدي‪ ،‬معاون دادستان کرمان گفت‪:‬‬ ‫دفاتر پديده در کرمان فقط حق خريد سهام از افرادي‬ ‫که سهام اين شرکت به آنها فروخته شده را دارند‪ .‬وي‬ ‫درباره عل��ت بازبودن يکي از دفات��ر پديده در کرمان‬ ‫افزود‪ :‬ش��رکت پديده در کرمان قول خريد س��هام از‬ ‫افرادي که س��هم اين ش��رکت به آنها فروخته شده را‬ ‫داده اما تاکنون به اين قول خود عمل نکرده است‪.‬‬ ‫ايرن�ا‪ :‬محمدجواد کامياب‪ ،‬معاون عمراني استاندار‬ ‫کرم��ان گف��ت‪ :‬براس��اس نتيجه س��فر مع��اون اول‬ ‫رييس‌جمهوري به استان و تصميم هيات دولت‪520 ،‬‬ ‫ميليارد ريال اعتبار براي مقابله با بحران آب در کرمان‬ ‫اختصاص يافت‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬مديرکل حفاظت محيط زيس��ت سيستان‬ ‫و بلوچس��تان گفت‪ :‬س��ومين کارگاه مديريت برنامه‬ ‫يکپارچ��ه ت��االب هامون در سيس��تان برگزار ش��د‪.‬‬ ‫ت��االب هامون نقطه عط��ف و داراي جاي��گاه ويژه‌اي‬ ‫در محيط‌زيس��ت اس��تان و کش��ور اس��ت و اي��ن‬ ‫اداره‌کل در راس��تاي برنام��ه‌اي هدفمن��د و علم��ي‬ ‫گام‌به‌گام ب��رای احياي پاي��دار و حفاظتي همگاني و‬ ‫اصولي در حرکت اس��ت و براي اي��ن منظور اقدامات‬ ‫بس��ياري از جمله اليروبي‌ها‪ ،‬اصالح س��طح شيب در‬ ‫ت��االب‪ ،‬اص�لاح ورودي‌ه��اي آب و به‌وي��ژه برگزاري‬ ‫کارگاه مديري��ت يکپارچه را در دس��تور کار قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ايس�نا‪ :‬مجيد جاب��ر‪ ،‬رييس کميس��يون عمراني‬ ‫و کش��اورزي ش��وراي اسالمي شهرس��تان اصفهان با‬ ‫بيان اينکه مردم شهرس��تان ورزنه خواس��تار عدالت‬ ‫در تقس��يم آب هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬نوس��انات ناش��ي از‬ ‫برداش��ت‌هاي غيراصولي موج��ب تاثيرات منفي براي‬ ‫کشاورزي بخش بن‌رود در انتهاي زاينده‌رود شده و در‬ ‫اين راستا بايد «شرکت مردمي ميراب» به‌وسيله خود‬ ‫کشاورزان تشکيل شود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫در پيگيري‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫از احتمال يک آلودگي زيست‌محيطي مطرح شد‬ ‫چتر نظارت محيط‌زيست برسر سنگ‌شکن‌هاي خراسان‌شمالي‬ ‫اکرم اميني ـ گروه استان‌ها‪ :‬نظارت زيست‌محيطي‬ ‫ب��ر فعالي��ت ‪ 62‬کارخان��ه سنگ‌ش��کن فع��ال در‬ ‫خراسان‌شمالي‪ ،‬مانعي در برابر آاليندگي ناشي از اين‬ ‫واحدها ش��ده و فضا را براي امنيت شغلي هزار و پنج‬ ‫نفري که در مجموع اين کارخانه‌ها فعاليت مي‌کنند‪،‬‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫همين چند روز پيش بود که يکي از اعضاي شوراي‬ ‫ش��هر بجنورد درباره فعاليت اين کارخانه‌ها در حريم‬ ‫شهرستان‌هاي خراسان‌ش��مالي ازجمله بجنورد تذکر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬در صورت جلوگي��ري نکردن از فعاليت‬ ‫سنگ‌ش��کن‌هاي واقع در حريم اين ش��هر‪ ،‬بجنورد از‬ ‫نظ��ر آلودگي به گرد و غبار‪ ،‬مانند خوزس��تان خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬عليرضا باغچقي در شوراي ش��هر بجنورد اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬درح��ال حاضر تع��دادي از سنگ‌ش��کن‌‌ها در‬ ‫حريم ش��هر فعال هستند که برخي از آنها‪ ،‬خواسته يا‬ ‫ناخواسته ضوابط زيست‌محيطي را رعايت نمي‌کنند و‬ ‫با جريان باد و گرد و غبارها وارد شهر شده و سالمت‬ ‫شهروندان را به خطر مي‌اندازد‪.‬‬ ‫با اي��ن حال پيگي��ري‬ ‫از مس��ئوالن صنعت‬ ‫خراسان‌ش��مالي نش��ان مي‌دهد سنگ‌شکن‌هاي اين‬ ‫اس��تان‪ ،‬آلودگ��ي زيس��ت‌محيطي ندارن��د و اگر هم‬ ‫پيش‌تر آلودگي بوده‪ ،‬برطرف ش��ده و نظارت بر انجام‬ ‫فعاليت‌هاي اين صنف به‌طور مستمر ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعاليت سنگ‌شکن‌ها خارج از شهرک صنعتي‬ ‫پيگي��ري آاليندگ��ي احتمال��ي‬ ‫سنگ‌ش��کن‌ها را از ش��رکت‬ ‫شهرک‌هاي صنعتي استان آغاز‬ ‫مي‌کنم اما محمد علي يوسفي‪،‬‬ ‫مديرعامل ش��رکت شهرک‌هاي‬ ‫يادآوري‬ ‫صنعتي خراسان‌شمالي در گفت وگو با‬ ‫مي‌کند که هيچ واحد سنگ‌شکني درون شهرک‌هاي‬ ‫صنعت��ي اين اس��تان مس��تقر نيس��ت‪ .‬وي البته اين‬ ‫توضيح را هم ارائه مي‌کند که تنها ‪ 2‬شهرک صنعتي‬ ‫خراسان‌شمالي در محدوده و حريم شهر واقع هستند‬ ‫ک��ه از نظ��ر اداره حفاظ��ت محيط‌زيس��ت‪ ‌،‬مي��زان‬ ‫آاليندگي اين شهرک‌ها کنترل شده و از نظر آنها اين‬ ‫آلودگي در حد صفر است‪.‬‬ ‫او ي��ادآوري مي‌کند ک��ه کارخانه‌ه��اي آالينده‌اي‬ ‫همچون آس��فالت و واحدهاي سنگ‌شکن استان که‬ ‫مي‌ده��د که چنين گزارش��ي تاکنون وجود نداش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬تنها موردي که نيکدل در اين زمينه به خاطر‬ ‫دارد‪ ،‬اين اس��ت که با گسترش حريم بجنورد‪‌،‬برخي‬ ‫سنگ‌شکن‌ها در حريم اين شهرستان قرار گرفتند که‬ ‫با تذکر محيط‌زيس��ت و با دس��تور س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان به جايي خارج از حريم شهر‬ ‫منتقل شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالتي بود که حل شد‬ ‫پي��ش از اين خبرهاي��ي از تذکرات زيس��ت‌محيطي‬ ‫درباره آالينده بودن آنها منتش��ر شده است‪ ،‬خارج از‬ ‫شهرک فعاليت مي‌کنند‪ .‬به گفته او هر واحد صنعتي‬ ‫که بخواهد در ش��هرک صنعتي مستقر شود‪ ،‬ملزم به‬ ‫رعايت ضوابطي است که قوانين زيست‌محيطي را هم‬ ‫ش��امل مي‌شود و نظارت مس��تمر نيز بر فعاليت‌شان‬ ‫وجود دارد؛ سنگ‌ش��کن‌ها هم از اين قاعده مس��تثنا‬ ‫نيستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت مس�تمر محيط‌‌زيس�ت ب�ر فعاليت‌هاي‬ ‫صنعتي‬ ‫آاليندگي سنگ‌ش��کن‌هاي فعال در خراسان‌شمالي‬ ‫را از طریق رييس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اي��ن اس��تان ني��ز پيگي��ري مي‌کنم‪ .‬يحي��ي نيکدل‬ ‫ني��ز بر ال��زام واحدهاي صنعتي به کس��ب مجوزهاي‬ ‫زيس��ت‌محيطي در اس��تان تاکيد مي‌کند و به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬هر واح��د صنعتي براي اينکه مجوز فعاليت‬ ‫بگيرد نياز به اس��تعالم از اداره حفاظت محيط‌زيست‬ ‫اس��تان دارد و بدون اين اس��تعالم مجوز فعاليت داده‬ ‫نمي‌ش��ود‪ .‬نيکدل البته اين را ه��م اضافه مي‌کند که‬ ‫برخي واحدهاي سنگ‌ش��کن ک��ه در مجاورت حريم‬ ‫شهر و بيشتر در نزديکي روستاها فعاليت مي‌کنند‪ ،‬با‬ ‫برخي اعتراض‌ها به ويژه از طرف روستاييان مواجهند‪.‬‬ ‫ريي��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫خراسان‌ش��مالي يادآوري مي‌کند‪ :‬درحال حاضر هيچ‬ ‫سنگ‌ش��کني در محدوده حريم ش��هرها در اس��تان‬ ‫فعاليت نمي‌کند که بخواهد تبعات زيس��ت‌محيطي و‬ ‫مزاحمتي براي ش��هروندان و روس��تاييان ايجاد کند‪.‬‬ ‫نيکدل به نمونه‌اي از مشکالت ايجاد شده در گذشته‬ ‫در رابط��ه ب��ا فعاليت اي��ن واحدها اش��اره مي‌کند و‬ ‫مي‌افزايد‪ :‬برخي موارد بوده که مردم از فعاليت معادن‬ ‫يا سنگ‌شکن‌ها در حريم روستا ناراضي بوده‌اند که در‬ ‫اين موارد رس��يدگي الزم انجام شده و نظارت وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رييس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت خراسان‌ش��مالي تاکيد‬ ‫مي‌کن��د‪ :‬به‌طور قطع در صورت‬ ‫ارائ��ه گ��زارش از س��وي اداره‬ ‫محيط‌زيس��ت اس��تان مبني‌بر‬ ‫تخلف سنگ‌ش��کن‌ها‪ ،‬تعامل و هم��کاري الزم با اين‬ ‫اداره در زمين��ه رف��ع تخلف يا جلوگي��ري از فعاليت‬ ‫واح��د متخل��ف وجود خواه��د داش��ت‪ ،‬همانطور که‬ ‫تاکن��ون اي��ن تعامل وجود داش��ته اس��ت‪ .‬او توضيح‬ ‫ريي��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫خراسان‌ش��مالي‪ ،‬ارائه اطالعات بيشتر درباره موضوع‬ ‫احتمال آلودگي زيس��ت‌محيطي سنگ‌ش��کن‌ها را به‬ ‫پرس��ش از معاون امور صنايع و معادن سازمان ارجاع‬ ‫در‬ ‫مي‌دهد‪ .‬عل��ي قلي‌پور ني��ز در گفت‌‌وگو با‬ ‫بيان مش��ابهي ي��ادآوري مي‌کند ک��ه راه‌اندازي همه‬ ‫واحدهاي صنعتي اس��تان از جمله سنگ‌ش��کن‌ها با‬ ‫اس��تعالم از اداره محيط‌زيست انجام مي‌شود و بدون‬ ‫اين مجوز‪ ،‬پروانه بهره‌برداري صادر نمي‌شود‪ .‬قلي‌پور‬ ‫ادامه می‌ده��د‪ :‬همواره نظارت بر فعاليت ‪ 62‬کارخانه‬ ‫سنگ‌ش��کن فعال در خراسان‌ش��مالي وج��ود دارد؛‬ ‫واحدهايي که هزار و پنج نفر از آنها ارتزاق مي‌کنند‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع و معادن خراسان‌ش��مالي درباره‬ ‫يکي از موارد تخلف زيس��ت‌محيطي رخ‌داده در حوزه‬ ‫فعاليت سنگ‌ش��کن‌ها در طول ماه‌هاي گذش��ته که‬ ‫منجرب��ه پلمب اي��ن کارخانه ش��ده‪ ،‬اينگونه توضيح‬ ‫مي‌دهد‪ :‬اين مورد تخلف در شيروان رخ داد و مربوط‬ ‫به روس��تايي بود که پيش از توسعه در ‪ 2‬کيلومتري‬ ‫سنگ‌ش��کن قرار داش��ت اما بعد از توس��عه در ‪700‬‬ ‫متري کارخانه سنگ‌شکن قرار گرفته بود و به همين‬ ‫دليل‪ ،‬روس��تاييان اعتراضاتي داشتند‪ .‬به گفته او‪ ،‬در‬ ‫اين‌باره اعتراض روستاييان به گرد و خاک ايجاد شده‬ ‫بود و قرار شد با تعهد گرفتن از واحد براي چند نوبت‬ ‫آبپاش��ي در روز و رعايت س��اير الزامات‪ ،‬این کارخانه‬ ‫ب��ه‌کار خود ادامه ده��د و هم‌اکنون درح��ال فعاليت‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫عالوه‌بر قرار نداش��تن در محدوده‬ ‫ش��هر‪ ،‬اس��تفاده از دس��تگاه آبپ��اش و اس��تفاده از‬ ‫فيلترين��گ مناس��ب‪ ‌،‬از مواردي اس��ت که س��ازمان‬ ‫حفاظت محيط‌زيس��ت براي جلوگيري از آاليندگي‪،‬‬ ‫از واحدهاي سنگ‌شکن انتظار دارد‪.‬‬ ‫نظارت بر پخت نان در اصفهان‬ ‫‪ : :‬در بررس��ی‌هایی که اداره اس��تاندارد اصفهان انجام داده است‪،‬‬ ‫مشخص شد که ‪ 25‬واحد تولید‌کننده دستگاه‌های استاندارد پخت نان با‬ ‫حرارت مستقیم دارای عالمت استاندارد در اصفهان وجود دارد‪ ،‬همچنین‬ ‫کارشناس��ان واحد حقوقی اداره اس��تاندارد اس��تان اصفهان به ‪10‬واحد‬ ‫نانوایی تازه تاسیس که دارای دستگاه پخت نان غیراستاندارد در اصفهان‬ ‫بودند‪ ،‬اخطار دادند‪.‬‬ ‫کارشناس واحد حقوقی اداره استاندارد استان اصفهان با اشاره به اینکه‬ ‫در طرح بازدید از‪ 10‬نانوایی که دارای دس��تگاه پخت نان غیراس��تاندارد‬ ‫بودند و از دستگاه حرارت مستقیم در پخت نان استفاده می‌کردند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این واحدها موظف هس��تند تا ‪ 3‬ماه آینده نس��بت به تعویض دستگاه و‬ ‫اس��تقرار دستگاه اس��تاندارد در نانوایی‌های خود اقدام کنند‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت اقدامات قانونی برای پلمب این واحد‌ها انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫امی��ن الرعایا تصریح ک��رد‪ :‬از دیگر موارد تنبیهی ب��رای این واحدها؛‬ ‫درخواست از اداره غله برای قطع سهمیه آرد است‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫واحدهای تولیدی نان که از دس��تگاه‌های غیراستاندارد استفاده کرده‌اند‬ ‫به‌طور عمده در ش��هر اصفهان مستقر هستند‪ ،‬افزود‪ :‬استفاده از دستگاه‬ ‫دارای حرارت مستقیم روی نان اثر نامطلوب داشته و برای سالمت مردم‬ ‫مضر است چراکه گاز مونوکسیدکربن تولیدشده از این دستگاه روی نان‬ ‫ایجاد مسمومیت می‌کند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬این واحد‌های تولیدی نان که تافتون‪ ،‬س��نگک و لواش‬ ‫تولید می‌کنند با استفاده از این دستگاه‌ها که استاندارد نیستند‪ ،‬سالمت‬ ‫مردم را به خطر می‌اندازند‪ .‬امین الرعایا گفت‪ :‬امسال اخطارهای زیادی به‬ ‫واحدهای تولیدی نان در استان داده شده و طبق مصوبه شورای استاندارد‬ ‫استان‪ ،‬از تیرماه امسال تاکنون هیچ گونه مجوز جدیدی برای واحدهایی‬ ‫که دستگاه‌های غیراس��تاندارد دارند‪ ،‬صادر نشده است‪ .‬کارشناس واحد‬ ‫حقوقی اداره استاندارد استان اصفهان تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ 25‬واحد‬ ‫تولیدکننده دس��تگاه‌های پخت نان استاندارد در اصفهان وجود دارد که‬ ‫نانوایی‌ها می‌توانند با مراجعه به اداره اس��تاندارد‪ ،‬فهرست این واحدها را‬ ‫دریافت کرده و دستگاه‌های مورد نیاز خود را از این واحدها تهیه کنند‪.‬‬ ‫وی هش��دار داد‪ :‬در دس��تگاه‌هایی که به صورت س��نتی و غیرمجاز در‬ ‫کارگاه‌ها برای پخت نان س��اخته می‌ش��ود‪ ،‬از فلزات س��نگین اس��تفاده‬ ‫می‌ش��ود که بسیار خطرناک بوده و در زمان پخت نان‪ ،‬این فلزات جذب‬ ‫نان می‌شود که باید همه دستگاه‌های نظارتی به این مسئله توجه داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫اهمیت اشتغالزایی در کرمان‬ ‫نظارت بر نرخ میوه در اصفهان‬ ‫نرخ بیکاری در خراسان شمالی‬ ‫مه�ر‪ :‬فرماندار کرمان با اش��اره به‬ ‫تحقق ‪۸۶‬درصدی تعهدات اشتغال‬ ‫کرم��ان گفت‪ :‬اش��تغالزایی یکی از‬ ‫مهم‌ترین برنامه‌های مس��ئوالن در‬ ‫شهرستان کرمان است‪ .‬محمدعلی‬ ‫توحیدی ب��ر تمرکز مس��ئوالن در‬ ‫زمینه اجرای تعهدات اش��تغال در‬ ‫شهرس��تان کرمان به‌وی��ژه در مناطق محروم تاکی��د کرد و گفت‪:‬‬ ‫خواسته ما این است که مطابق برنامه از پیش تعیین شده مسئوالن‬ ‫به تعهداتی که در این بخش داده‌اند‪ ،‬عمل کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬س��هم‬ ‫شهرس��تان کرم��ان در این زمینه در س��ال‌جاری ایج��اد ‪۵‬هزار و‬ ‫‪۵۵۷‬هزار شغل بوده که عمال مطابق با آماری است که به فرمانداری‬ ‫کرمان رسیده و ثبت شده و ‪۸۶‬درصد از این تعهدات عمال اجرا شده‬ ‫است‪ .‬توحیدی ادامه داد‪ :‬اش��تغال زیربنای اقتصادی هر جامعه‌ای‬ ‫است و باید در این زمینه تالش کنیم تا سطح بیکاری را در جامعه‬ ‫کاهش دهی��م و افراد فع��ال جامعه بتوانند نق��ش تاثیرگذاری در‬ ‫توسعه اقتصادی کش��ور داشته باش��ند‪ .‬توحیدی ادامه داد‪4 :‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۷۵‬شغل در سال‌جاری در شهرستان کرمان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬یک عضو هیات‌رییسه اتاق‬ ‫اصناف اصفه��ان از کمب��ود تعداد‬ ‫بازرس��ان صنفی در این کالنش��هر‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬اجرا نشدن قوانین‬ ‫مربوط به وسیله دولت موجب بروز‬ ‫این امر شده اس��ت‪ .‬مهدی اصولی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬بازرس��ی از اصناف هر‬ ‫ش��هر همواره به وس��یله ‪ 2‬گروه از بازرس��ان اتاق و اتحادیه صنفی‬ ‫عملی می‌ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به فعالیت ‪130‬هزار واحد صنفی در‬ ‫استان‪ ،‬افزود‪ :‬ش��هر اصفهان حدود ‪100‬هزار واحد صنفی دارد که‬ ‫متاس��فانه با کمبود بازرس در این کالنشهر مواجه هستیم چرا که‬ ‫طبق اس��تانداردها برای هر ‪ 500‬واحد صنفی یک بازرس نیاز است‬ ‫اما چنین نیرویی را در اختیار نداریم‪ .‬این کارش��ناس صنفی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬طبق ماده ‪ 72‬قان��ون نظام صنفی‪ ،‬دولت مکلف اس��ت رقم‬ ‫یک‌سوم مبلغ جرایم واریز شده از واحد‌های صنفی را به اتاق اصناف‬ ‫ایران بازگرداند تا آن نهاد این پول را برای بحث بازرسی هزینه کند‬ ‫اما به‌دلیل بی‌توجهی به این امر ش��اهد ضعف بازرس��ی در اصناف‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬معاون برنامه‌ریزی و اش��تغال‬ ‫اس��تانداری خراسان ش��مالی گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس آخرین آمار‪ ،‬نرخ بیکاری‬ ‫در این استان به ‪10/5‬درصد رسیده‬ ‫در حال��ی ک��ه ای��ن نرخ در کش��ور‬ ‫‪13/5‬درصد اس��ت‪ .‬مجید پورعیسی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بررس��ی وضعیت اشتغال‬ ‫در ‪ 3‬بخش اقتصادی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬صنعت و خدمات نش��ان می‌دهد‬ ‫اگر چه میزان اش��تغال مردم خراس��ان شمالی در بخش کشاورزی از‬ ‫میانگین کش��وری آن باالتر اس��ت اما در دو بخش صنعت و خدمات‬ ‫میزان اشتغال در این استان به نسبت میانگین کشوری پایین‌تر است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬به دلیل تطابق نداش��تن روی��ه بخش‌های اقتصادی‬ ‫کش��ور با وضعیت موجود در خراس��ان شمالی‪ ،‬این اس��تان با وجود‬ ‫داش��تن منابع و ظرفیت‌های فراوان مح��روم مانده و در زمره مناطق‬ ‫کمتر برخوردار طبقه‌بندی می‌ش��ود‪ .‬پورعیس��ی اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر در کش��ور ‪18/3‬درصد مردم به کشاورزی و مشاغل وابسته به‬ ‫آن مشغول هستند در حالی که این میزان در خراسان‌شمالی بیش از‬ ‫‪2‬برابر میانگین کشوری آن و ‪38/5‬درصد است‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ایده تا عمل در ‪ 54‬ساعت‬ ‫راه‌های همکاری محافل علمی و آکادمیک با مدیران‬ ‫احوال دخل و خرج سینماتوگراف در سنه ‪1394‬خورشیدی‬ ‫دانستنی‬ ‫راهنماي رفع سوءاثر از سوابق‬ ‫چک‌هايبرگشتياشخاص‬ ‫حجم پول انتشاریافته در سال‌های ‪ 76‬تا ‪ 92‬حدود ‪ 24‬برابر شد‬ ‫‪ 16‬سال چاپ پول درایران‬ ‫محمدعلی عرفی‌ن�ژاد‪ -‬گروه گزارش‪:‬‬ ‫حجم پول انتش��اریافته در گردونه اقتصاد‬ ‫ایران در س��ال‌های ‪ 76‬تا ‪ 92‬و با مدیریت‬ ‫‪ 5‬نف��ر بر بان��ک مرک��زی و تح��ت تاثیر‬ ‫سیاست‌های پولی‪ ،‬از ‪ 1699‬میلیارد تومان‬ ‫به ‪42‬هزار میلی��ارد تومان افزایش یافت و‬ ‫‪ 24‬برابر شد‪.‬‬ ‫در همین دوره‪ ،‬س��رانه سکه و اسکناس‬ ‫از حدود ‪27‬هزار تومان به ‪547‬هزار تومان‬ ‫افزایش یافت (‪19‬برابر ش��د)‪ ،‬این وضعیت‬ ‫ب��رای جمعی��ت فعال کش��ور ک��ه مبنای‬ ‫اصلی ایجاد ارزش افزوده هس��تند جالب‌تر‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��ال‌های ‪ 76‬ت��ا ‪ ،92‬جمعیت‬ ‫فع��ال کش��ور از حدود ‪17‬میلی��ون نفر به‬ ‫‪23‬میلیون رس��ید یعنی س��رانه پول برای‬ ‫بخش مولد جمعیت ایران از ‪99‬هزار تومان‬ ‫به ‪1/8‬میلیون تومان رسید و ‪ 18‬برابر شد‪.‬‬ ‫این وضعیت در حالی است که سرانه تولید‬ ‫ناخالص مل��ی بنابر ارزیابی‌ه��ای صندوق‬ ‫بین‌الملل��ی پول از ح��دود ‪ 1582‬دالر در‬ ‫س��ال ‪1998‬م به ‪ 4768‬دالر (‪ 3‬برابر) در‬ ‫سال ‪2014‬م رسید‪ .‬این وضعیت به خوبی‬ ‫گویای نبود تعادل بین فضای واقعی و پولی‬ ‫اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نشر پول در دولت یازدهم‬ ‫گردنه مدیریتی برای روس��ای کل بانک‬ ‫مرک��زی در ای��ران زمان‌هایی نیس��ت که‬ ‫اقتصاد ب��ا بحران درآمد مواجه می‌ش��ود؛‬ ‫مانند آنچه امروز ش��اهدش هس��تیم؛ بلکه‬ ‫زمان‌هایی اس��ت که دولت پولدار می‌شود‬ ‫و ه��وس خاصه خرجی به س��رش می‌زند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی یکی از مش��کالت‬ ‫بزرگ دولت قبل را نداشتن سیاست پولی‬ ‫قاب��ل قبول و انتش��ار پول بدون پش��توانه‬ ‫ارزیاب��ی می‌کنن��د‪ .‬در دول��ت دهم میزان‬ ‫پول در گ��ردش از ‪5‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫به ‪ 38‬ه��زار میلی��ارد تومان رس��ید‪ ،‬این‬ ‫وضعیت تنور تورم را به شدت داغ کرد و از‬ ‫جمله دالیلی بود که ارزش پول ایران را به‬ ‫سرازیری کشاند‪ .‬خوشبختانه دولت یازدهم‬ ‫با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب توانسته‬ ‫اس��ت پول ملی را به مسیر دیگری هدایت‬ ‫کند‪ .‬آماره��ای بانک مرک��زی از وضعیت‬ ‫نقدینگی کش��ور در ‪ 7‬ماه نخس��ت آغاز به‬ ‫کار دولت یازدهم نش��ان می‌دهد که دولت‬ ‫روحانی در سال گذشته میزان انتشار پول‬ ‫را ‪18/5‬درصد کاهش داد‪.‬‬ ‫می��زان پ��ول منتش��ر ش��ده در ‪7‬م��اه‬ ‫پایانی س��ال ‪ 92‬اعم از س��که و اسکناس‬ ‫‪3690‬میلیارد تومان بوده اس��ت در حالی‬ ‫ک��ه در دوره مش��ابه س��ال ‪( 91‬در دولت‬ ‫دهم)‪ ،‬بانک مرک��زی ‪4528‬میلیارد تومان‬ ‫به حجم پول در گردش کشور اضافه کرده‬ ‫بود‪ ،‬یعنی ولی‌اهلل س��یف توانس��ت سرعت‬ ‫افت ارزش پول مل��ی را کم کند و با ادامه‬ ‫این وضعیت س��یر نزولی تورم را تس��ریع‬ ‫کرده و اقتصاد کش��ور را به س��مت خروج‬ ‫غیرتورمی از رکود هدایت کرد‪.‬‬ ‫خارج��ی برای انجام مب��ادالت داخلی و‪...‬‬ ‫نش��ان‌دهنده‌ بیماری نظام پرداخت‌ها در‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬با مقایسه قدرت‬ ‫خرید تعدیل‌شده برای اسکناس‌های چاپ‬ ‫ش��ده‪ ،‬مشخص اس��ت که مش��کل اصلی‬ ‫فعلی‪ ،‬کم بودن ارزش اس��کناس در حال‬ ‫حاضر نسبت به رش��د شاخص قیمت‌ها و‬ ‫تورم در ‪ 40‬سال گذشته است که با حذف‬ ‫صفرها‪ ،‬این مشکل به هیچ عنوان برطرف‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه پول‬ ‫در دولت دهم میزان‬ ‫پول در گردش از ‪5‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به‬ ‫‪ 38‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رسید‪ ،‬این وضعیت تنور‬ ‫تورم را به شدت داغ کرد‬ ‫و از جمله دالیلی بود که‬ ‫ارزش پول ایران را به‬ ‫سرازیری کشاند‬ ‫‹ ‹‪ 6400‬برابر شدن نقدینگی‬ ‫از اواخ��ر دهه ‪ ۱۳۸۰‬به‌دلی��ل تورم باال‬ ‫و پایی��ن آمدن ارزش پ��ول ایران‪ ،‬طرحی‬ ‫با عن��وان «طرح اصالح پ��ول ملی ایران»‬ ‫ارائه شد که براس��اس آن‪ ،‬قرار است چند‬ ‫صفر (پیشنهاد بانک مرکزی حذف ‪ 4‬صفر‬ ‫است) از پول ایران حذف شود‪.‬‬ ‫بان��ک مرک��زی در این‌باره اع�لام کرده‬ ‫اس��ت‪ :‬تورم انباش��ته ‪ 4‬دهه اخیر اقتصاد‬ ‫کش��ور موجب کاهش ق��درت خرید واحد‬ ‫پول کشور شده است‪.‬‬ ‫این واقعی��ت در کن��ار محدودیت‌هایی‬ ‫که ب��رای چاپ اس��کناس درش��ت وجود‬ ‫داش��ت‪ ،‬منجر به گس��ترش قاب��ل توجه‬ ‫حج��م اس��کناس در جری��ان ش��ده ک��ه‬ ‫تبعاتی همچون استفاده از ارقام بزرگ در‬ ‫مبادالت س��اده روزمره؛ مشکالت مترتب‬ ‫در زمینه‌ه��ای محاس��باتی و حس��ابداری‬ ‫دفات��ر؛ ناامنی در حمل مقادی��ر زیاد پول‬ ‫حتی برای مبادالت روزمره؛ معطل ش��دن‬ ‫در صف بانک‌ها و معضالت شمارش حجم‬ ‫باالی اس��کناس و س��که؛ تغییر واحد پول‬ ‫کشور از ریال به تومان به‌دلیل بزرگ شدن‬ ‫ارقام پولی؛ اجبار در اس��تفاده از ایران‌چک‬ ‫با توجه به مش��کالت حقوقی ناظر بر آن؛‬ ‫هزینه باالی چاپ و امحای اس��کناس‌های‬ ‫درجریان با توجه به حجم انبوه اس��کناس‬ ‫و باالخره باال بودن اس��تهالک اسکناس به‬ ‫دلیل نگهداری آن در حجم زیاد دارد‪.‬‬ ‫در ایران از سال ‪ 1308‬واحد پول به‌طور‬ ‫رسمی ریال اعالم ش��ده و این واحد پولی‬ ‫تاکنون دستخوش تحوالت پولی عمده‌ای‬ ‫ش��ده که عامل اصلی آن تورم اس��ت‪ .‬در‬ ‫سال ‪ 1350‬شاخص بهای کاالها و خدمات‬ ‫مصرف��ی (به قیم��ت ثابت س��ال ‪)1383‬‬ ‫براب��ر ‪ 0/4‬ب��ود که در پایان س��ال ‪1387‬‬ ‫به ‪ 183/3‬رس��ید؛ یعنی این ش��اخص در‬ ‫مدت ‪ 37‬سال‪ 458 ،‬برابر شده است‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب قدرت خرید ‪ 4580‬ریال سال ‪،87‬‬ ‫برابر‪ 10‬ریال سال ‪ 1350‬است‪ .‬این شرایط‬ ‫موجب خروج اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی‬ ‫با مبال��غ کوچک از جریان مبادالت ش��د‬ ‫و س��ران ‌ه اس��کناس را از ‪ 18‬برگ در سال‬ ‫‪ 1356‬به ‪ 106‬برگ در پایان س��ال ‪1387‬‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ران‪ ،‬ش��اخص قیم��ت‬ ‫مصرف‌کننده‪ ،‬در ‪ 37‬سال‪ 458 ،‬برابر شده‬ ‫و در همین دوره‪ ،‬نقدینگی با متوسط رشد‬ ‫س��االنه ‪26/7‬درصد‪ ،‬ح��دود ‪ 6417‬برابر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در این مدت‪ ،‬تولید ناخالص‬ ‫داخلی (به‌عنوان نماگری از حجم مبادالت‬ ‫پولی کش��ور) با متوسط رشد ‪24/9‬درصد‪،‬‬ ‫حدود ‪ 3706‬برابر ش��ده اس��ت‪ .‬در حالی‬ ‫که قطع درش��ت‌ترین اسکناس در همین‬ ‫دوره تنها ‪5‬برابر ش��ده اس��ت که با توجه‬ ‫به اس��تفاد ‌ه مح��دود از ابزارهای پرداخت‬ ‫جایگزی��ن پول نقد در کش��ور‪ ،‬تناس��بی‬ ‫ب��ا می��زان افزایش حجم مب��ادالت ندارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در اینکه اقتصاد کش��ور ایران به‬ ‫پول‌هایی ب��ا قطع‌های درش��ت نیاز دارد‪،‬‬ ‫شکی نیست و باید نس��بت به این مسئله‬ ‫اقدامات الزم انجام شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬به دلیل تورم باال و تقریبا‬ ‫دو رقمی که در همه‌ سال‌های دوره بعد از‬ ‫انقالب (به جز س��ال‌های ‪ 1364‬و ‪)1369‬‬ ‫در اقتص��اد کش��ور وجود داش��ته‪ ،‬به‌طور‬ ‫مرتب و هر چندس��ال یک‌ب��ار‪ ،‬یک صفر‬ ‫ب��ر قیمت‌های کاالها و خدمات موجود در‬ ‫اقتصاد کشور اضافه شده است‪.‬‬ ‫تورم متوس��ط برای سال ‪ ،1392‬حدود‬ ‫‪35‬درصد لحاظ ش��ده است‪ .‬براساس آمار‬ ‫بانک مرکزی؛ ش��اخص کل بهای کاالها و‬ ‫خدمات مصرفی در مناطق ش��هری ایران‬ ‫از ع��دد ‪ 0/34‬در س��ال ‪ 1357‬ب��ه حدود‬ ‫‪ 175/88‬در س��ال ‪ 1392‬رس��یده اس��ت‬ ‫که نش��ان‌دهنده ‪ 518‬برابرشدن متوسط‬ ‫قیمت‌ه��ا در ایران در ی��ک بازه زمانی ‪35‬‬ ‫ساله است‪.‬‬ ‫می‌توان براساس مقایسه شاخص قیمت‬ ‫مصرف‌کننده (س��ی‌پی‌آی) از زمان انتشار‬ ‫اس��کناس‌ها تاکنون‪ ،‬معادل قدرت خرید‬ ‫بزرگترین اس��کناس چاپ شده برای زمان‬ ‫امروز را محاسبه کرد‪.‬‬ ‫بیش��ترین قدرت خرید مربوط به زمان‬ ‫انتش��ار اس��کناس ‪10‬هزار ریالی در سال‬ ‫‪ 1351‬بوده اس��ت‪ .‬این اسکناس براساس‬ ‫تعدیل تورم‪ ،‬معادل یک اس��کناس حدود‬ ‫‪1/2‬میلیون تومانی در سال ‪ 1392‬است‪.‬‬ ‫هرچند به‌دلیل گس��ترش پرداخت‌های‬ ‫آمارهای بانک مرکزی‬ ‫از وضعیت نقدینگی‬ ‫کشور در ‪ 7‬ماه نخست‬ ‫آغاز به کار دولت یازدهم‬ ‫نشان می‌دهد که دولت‬ ‫روحانی در سال گذشته‬ ‫میزان انتشار پول را‬ ‫‪18/5‬درصد کاهش داد‬ ‫الکترونیکی در س��ال‌های اخیر‪ ،‬شاید به‬ ‫اسکناس ‪1/2‬میلیون تومانی چندان نیاز‬ ‫نباش��د‪ ،‬ولی این مقایس��ه نشان می‌دهد‬ ‫ک��ه چاپ اس��کناس‌ها از ش��اخص تورم‬ ‫عقب‌ماندگی شدیدی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در مجم��وع عواملی چ��ون هزینه‌ باالی‬ ‫چ��اپ این حجم انبوه اس��کناس و امحای‬ ‫اسکناس‌های فرسوده‪ ،‬هزینه‌های ناشی از‬ ‫افزایش ُجرم و بزه در زمان‌ها و مکان‌های‬ ‫مختل��ف‪ ،‬از جمله در بانک‌ها‪ ،‬نبود توانایی‬ ‫پ��ول در انج��ام وظای��ف خ��ود از جمله‬ ‫محاس��بات‪ ،‬نگه��داری حس��اب‌ها و ثبت‬ ‫آماره��ا و نبود کارآی��ی مطلوب در جریان‬ ‫گردش نقدینگی و دشواری جریان تسویه‌‬ ‫نقدی مب��ادالت‪ ،‬کاهش اعتم��اد عمومی‬ ‫ب��ه پول مل��ی و در نتیجه گرای��ش به ارز‬ ‫در ‪ 27‬اس��فند ‪ 1308‬خورش��یدی‪ ،‬ب��ا‬ ‫تصویب «‌قانون تعیین واحد و مقیاس پول‬ ‫قانونی ایران» نخستین اقدام اساسی تا آن‬ ‫زمان برای سروس��امان دادن به وضع پول‬ ‫کش��ور انجام ش��د و نام «ریال» که واحد‬ ‫پول اس��پانیایی بود‪ ،‬برای واحد پول کشور‬ ‫انتخ��اب و هر ریال معادل با ‪0.3661191‬‬ ‫گرم طالی خالص تعیین ش��د‪ .‬این قانون‬ ‫دو س��ال بعد مورد تجدید نظر قرار گرفت‬ ‫ب��ا این دلی��ل عمده ک��ه براب��ری درنظر‬ ‫گرفته ش��ده برای واحد پول با طال و نقره‬ ‫واقع‌بینانه و درخور اعمال نبود‪.‬‬ ‫برابری جدید برحس��ب یک ریال معادل‬ ‫ب��ا ‪ 0.07322382‬گ��رم ط�لای خالص‬ ‫تعیین ش��د و ای��ن یعن��ی تعدیلی حدود‬ ‫‪‌80‬در‌صد ارزش تعیین‌ش��ده‌ قبلی‪ .‬بعد از‬ ‫آن نی��ز همی��ن گرفتاری وجود داش��ت و‬ ‫به‌جز دوره‌های اس��تثنایی‪ ،‬هیچ حکومتی‬ ‫نتوانس��ت برابری تعریف‌شده (با طال‪ ،‬نقره‬ ‫ی��ا ارز‌های خارجی) را در رابطه با آمادگی‬ ‫معامله در آن نرخ اثبات و پش��تیبانی کند‪.‬‬ ‫این امر در واقع مهم‌ترین عامل مغفول در‬ ‫اعمال سیاست پولی در کشور ما به حساب‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫ش��واهد نشان می‌دهد تنها مقطعی که‬ ‫ش��اهد ثباتی نس��بی در وج��وه مختلف‬ ‫مرب��وط ب��ه سیاس��ت پولی در کش��ور‬ ‫هس��تیم‪ ،‬مرب��وط ب��ه دوران موافقتنامه‌‬ ‫برتون وودز (سال‌های ‪ 1324‬تا ‪)1350‬‬ ‫اس��ت که یک عامل بیرونی‪ ،‬یعنی تعهد‬ ‫مربوط ب��ه موافقتنامه‌ مزب��ور و الزامات‬ ‫آن‪ ،‬مان��ع از بازبودن دس��ت دولت‌ها در‬ ‫ام��ر افزایش حج��م پول ب��ود‪ .‬بی‌ثباتی‬ ‫و عنان‌گس��یختگی پول��ی در کش��ور‪ ،‬با‬ ‫منتفی‌ش��دن موافقتنام ‌ه برتون‌ وودز که‬ ‫کش��ور‌های عض��و را موظف ب��ه رعایت‬ ‫ضواب��ط اکید در امر ایج��اد پول داخلی‬ ‫می‌کرد‪ ،‬آغاز شد و تداوم یافت‪.‬‬ ‫در همین دوران (دهه ‪ )1340‬روش‌های‬ ‫جدی��د تامین مالی از‌جمله قوانین متعدد‬ ‫مربوط به انتش��ار اوراق قرضه برای تامین‬ ‫مالی فعالیت‌های اقتصادی نیز مورد توجه‬ ‫قرار گرفت و حتی تامین هزین ‌ه باز‌س��ازی‬ ‫ارت��ش تصویب ش��د و با تصوی��ب قانون‬ ‫تش��کیل بازار ب��ورس‪ ،‬برای نخس��تین‌بار‬ ‫مقدم��ات ایجاد بازار‌های مالی در کش��ور‬ ‫فراهم‌شد‪.‬‬ ‫بر‌اساس بخشنامه‌هاي بانک مرکزي جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران تمامي امور مربوط به رفع سوءاثر‬ ‫چک‌هاي برگش��تي اش��خاص از طريق شعب و‬ ‫واحده��اي تابع��ه بانک‌ها و به ش��کل‌های ذيل‬ ‫امکانپذير است‪:‬‬ ‫‪ -١‬تامي�ن موجودي‪ :‬مش��تري مبلغ کسري‬ ‫موجودي را به حس��اب جاري خ��ود واريز کرده‬ ‫و پ��س از درياف��ت ای��ن مبلغ توس��ط ذي‌نفع‬ ‫چک‪ ،‬بانک نس��بت به رفع سوءاثر از سابقه چک‬ ‫برگشتي اقدام مي‌کند‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارائه الشه چک برگشتي‪ :‬مشتري الشه‬ ‫چک برگشتي را به بانک ارائه و در قبال آن بانک‬ ‫مربوط به مشتري رسيد ارائه مي‌دهد‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ارائ�ه رضايتنام�ه محض�ري ذي‌نفع‬ ‫چک به بانک‪ :‬درباره امکان نداش��تن ارائه الشه‬ ‫چک‌برگشتي به بانک بنا به داليلي مانند مفقود‬ ‫ش��دن‪ ،‬به سرقت رفتن و سوختن‪ ،‬ذي نفع چک‬ ‫(ش��خصي که گواهينامه پرداخ��ت نکردن وجه‬ ‫چک به نام او صادر شده است) مي‌تواند با حضور‬ ‫در دفترخانه اسناد رسمي‪ ،‬رضايت خود را اعالم‬ ‫ک��رده و بانک با دريافت این رضايتنامه‪ ،‬نس��بت‬ ‫ب��ه رفع س��وء اثر از چک مورد نظ��ر و ابطال آن‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬چنانچه ذي‌نفع چک ش��خص حقوقي‬ ‫دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي باش��د‪ ،‬مي‌تواند‬ ‫با ارائه نامه رس��مي رضايت خ��ود را اعالم کرده‬ ‫و بانک ب��ا دريافت ای��ن رضايتنامه‪ ،‬نس��بت به‬ ‫رفع س��وءاثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬واري�ز مبلغ چک به حس�اب جاري و‬ ‫مس�دود کردن آن به م�دت ‪ 24‬ماه‪ :‬چنانچه‬ ‫ارائه الشه چک و رضايتنامه محضري ذي‌نفع به‬ ‫بانک امکانپذير نباش��د‪ ،‬مشروط به اينکه حساب‬ ‫جاري مشتري نزد شعبه مفتوح و ازسوي مراجع‬ ‫قضايي مسدود نشده باش��د‪ ،‬مشتري مي‌تواند با‬ ‫واريز معادل کس��ري موجودي به حساب جاري‬ ‫خود‪ ،‬درخواس��ت مس��دود ش��دن وجه را براي‬ ‫پرداخت چک برگش��تي ذي‌ربط تا زمان تعيين‬ ‫تکليف قطعي چک برگش��تي يا حداکثر به مدت‬ ‫‪ 24‬ماه‪ ،‬به بانک ارائه کرده و سپس بانک نسبت‬ ‫به رفع س��وءاثر از س��ابقه چک برگش��تي اقدام‬ ‫مي‌کند‪ .‬در اين ش��رايط بانک موظف اس��ت در‬ ‫مدت ‪ 5‬روز کاري‪ ،‬در نامه‌اي تامين وجه چک را‬ ‫به اطالع شخصي که گواهينامه پرداخت نکردن‬ ‫وجه به نام وي صادر شده است‪ ،‬براي مراجعه به‬ ‫بانک و دريافت وجه چک‪ ،‬برساند‪.‬‬ ‫‪ - ۵‬ارائه حکم قضايي مبني بر رفع س�وء‬ ‫اثر از سوابق چک‌برگش�تي‪ :‬در صورت اقدام‬ ‫نکردن مش��تري نس��بت به رفع س��وءاثر‪ ،‬سابقه‬ ‫هر چک‌برگش��تي فقط پ��س از انقضاي مدت ‪7‬‬ ‫س��ال از تاريخ صدور گواهينام��ه‪ ،‬نبود پرداخت‬ ‫آن به‌ص��ورت خودکار از س��امانه اطالعاتي بانک‬ ‫مرکزي رفع سوءاثر مي‌شود‪.‬‬ ‫توضيح ‪ :1‬در صورتي که مشتري در مدت ‪10‬‬ ‫روزکاري پس از برگش��ت چ��ک‪ ،‬اقدام به تامين‬ ‫کس��ري موجودي حس��اب جاري يا ارائه الش��ه‬ ‫چ��ک يا رضايتنام��ه محض��ري از ذي‌نفع نکند‪،‬‬ ‫بانک موظف است اطالعات مربوط به گواهينامه‬ ‫نبود پرداخت را به سامانه اطالعاتي بانک مرکزي‬ ‫ارسال کند‪.‬‬ ‫توضيح ‪ :2‬بانک مکلف اس��ت بنا‌به درخواست‬ ‫مش��تري و ب��ه منظ��ور آگاه��ي وي از س��وابق‬ ‫چک‌هاي برگش��تي خ��ود در س��امانه اطالعاتي‬ ‫بانک مرکزي‪ ،‬اقدام ب��ه ارائه صورت کامل تعداد‬ ‫و مشخصات چک‌هاي برگشتي وي با درج تاريخ‬ ‫برگشت چک کند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫اهمیت شنیدن‬ ‫صدای مشتری‬ ‫‪12‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫علیرضا وفائیان‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫این روزها در س��ازمان‌ها و موسس��ات مش��تری‌مدار‬ ‫یکی از رازهای موفقیت وجود دپارتمان روابط عمومی‪،‬‬ ‫به‌ویژه بخش صدای مش��تری است‪ .‬در این شرکت‌ها و‬ ‫س��ازمان‌ها تمامی ارتباطات و مراودات (شفاهی‪ ،‬کتبی‬ ‫و الکترونیک) براس��اس اس��تانداردهای حرفه‌ای انجام‬ ‫می‌شود‪ ،‬زیرا ارتباطات‪ ،‬نمایانگر استانداردهای حرفه‌ای‬ ‫سازمان است‪ .‬سازمان از کارکنان خود می‌خواهد که در‬ ‫ارتباطات و مراودات خود متعهدانه‪ ،‬صادقانه‪ ،‬محترمانه‪،‬‬ ‫شفاف و دقیق برخورد کنند‪.‬‬ ‫اساس کار روابط عمومی باید بر پایه رضای پروردگار‬ ‫و تالش برای کسب رضایت مشتریان باشد‪.‬‬ ‫در اطالع‌رسانی و فعالیت‌های روابط عمومی هیچ‌گاه‬ ‫نباید فرهنگ جامعه نادیده انگاشته شود‪.‬‬ ‫روابط عمومی در گام نخست‪ ،‬باید اطالع‌یابی و سپس‬ ‫اطالع‌رسانی را در دستور کار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫روابط عمومی ضمن احترام به سالیق و افکار مختلف‪،‬‬ ‫باید تالش‌کند که فعالیت‌هایش با اهداف و چش��م‌انداز‬ ‫س��ازمانی و قوانین و مقررات جاری و فرهنگ عمومی و‬ ‫هنجارهای جامعه همخوانی داشته باشد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫«استارت‌آپ ويکند» تهران‪ ،‬همزمان با‪ ۴۸۰‬شهر دنيا برگزار مي‌شود‬ ‫ایده تا عمل در ‪ 54‬ساعت‬ ‫‹ ‹خدم�ات جدی�د ب�رای دس�تیابی به ش�کایات‬ ‫مشتریان‬ ‫س��ازمان‌ها و موسس��ات مش��تری‌مدار همچنان در‬ ‫تالش��ند تا راه‌های ساده و آس��انی پیدا کنند‪ ،‬راه‌هایی‬ ‫که صدای اعتراض مش��تریان را به سرعت به گوش آنها‬ ‫برس��اند‪ .‬نصب تلفن‌های رایگان با معرفی ش��ماره‌های‬ ‫تلف��ن مورد نظ��ر و برقراری خط‌ه��ای تلفنی که برای‬ ‫مش��تریان هزینه‌ای ن��دارد از جمله این خدمات جدید‬ ‫اس��ت که بسیاری از شرکت‌ها و موسسات با استفاده از‬ ‫آن می‌کوشند هرچه سریع‌تر صدای اعتراض مشتریان‬ ‫را بشنوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش هر چه بیشتر برای کشف صدای مشتری‬ ‫س��ازمان‌ها و موسس��ات مش��تری‌مدار با دس��تیابی‬ ‫ب��ه راه‌ه��ای جدی��د همچنان در تالش��ند ت��ا راه‌های‬ ‫دیگری بیابند زیرا تنوع وس��یع مش��تریان با منش‌ها و‬ ‫ش��خصیت‌های متفاوت به آنها یادآور می‌ش��ود راه‌های‬ ‫ف��راوان بیش��تری پیدا کنند که مش��تریان بیش��تری‬ ‫را برانگیزند تا به تناس��ب س��لیقه‌ها و منش‌ها‪ ،‬صدای‬ ‫خود را به مدیران عالی س��ازمان برس��انند‪ .‬برای مثال‬ ‫کارت‌های اینترنتی رایگان از این جمله هستند‪ .‬کوشش‬ ‫خستگی‌ناپذیر س��ازمان‌ها و موسسات در این‌باره برای‬ ‫آن اس��ت که می‌دانند مشتری‪ ،‬تعیین‌کننده سازمان‌ها‬ ‫و موسس��ات است‪ ،‬اینکه س��ازمانی باشد یا انحالل یابد‬ ‫در انحصار نظر مش��تری است‪ .‬سازمان‌ها بدون مشتری‬ ‫هیچ معنا و مفهومی ندارند‪ .‬منظور از سازمان؛ موسسه‪،‬‬ ‫ش��رکت‪ ،‬سازمان‌ها و موسساتی اس��ت که بر پایه اصل‬ ‫رقابت پدید آمده‌اند و در فضای رقابتی حرکت می‌کنند‬ ‫چون موسس��ات و سازمان‌هایی که در فضای انحصاری‬ ‫عمل می‌کنند برای «مش��تری» و نظر و نگاه او اهمیتی‬ ‫قائل نیستند‪ .‬البته‪ ،‬در شرایط فعلی جهان شاهدیم که‬ ‫حتی بسیاری از سازمان‌هایی که با انحصار پدید آمده‌اند‬ ‫و در فض��ای انحصاری و بدون رقاب��ت منافع اقتصادی‬ ‫خود را به دست می‌آورند نیز دریافته‌اند تا چه حد نقش‬ ‫مش��تری در بنیان و اس��اس کار آنها تاثیرگذار اس��ت‪.‬‬ ‫س��ازمان‌های برتر مشتری‌مدار بیش از دیگر سازمان‌ها‬ ‫می‌دانن��د وقتی جزئیات از نظ��ر دور می‌مانند یا از قلم‬ ‫می‌افتند حتی ش��کیباترین مش��تریان نیز ممکن است‬ ‫دلسرد شوند و خطای پرهزینه‌ای رخ دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشتریانی که شما را فراموش می‌کنند‬ ‫س��ازمان‌ها و موسسات مش��تری‌مدار می‌دانند فقط‬ ‫درصد ناچیزی از مشتریان ناخشنود‪ ،‬شکایت خود را به‬ ‫شکل مستقیم به مدیریت اعالم می‌کنند‪ .‬آنها در چشم‬ ‫به‌ه��م زدن��ی به جای دیگر می‌روند و پول‌هایی را که به‬ ‫زحمت به دست آورده‌اند در فروشگاه‌ها و موسسات رقبا‬ ‫خرج می‌کنند و گالیه و ناخشنودی خود را با ده‌ها نفر از‬ ‫اعضای خانواده‪ ،‬دوستان و آشنایان در میان می‌گذارند‪.‬‬ ‫به ویژه اگر دریابیم در جوامعی مانند جامعه ما که بیشتر‬ ‫بر فرهنگ ش��فاهی استوار است مشتریان ناخرسند‪ ،‬هر‬ ‫روز و هر لحظه‪ ،‬در هر مجلس‪ ،‬بدون مقدمه و با مقدمه‬ ‫درباره این شکایت خود‪ ،‬داد سخن خواهند داد بی‌آنکه‬ ‫حاضر باشند شکایت خود را به موسسه مربوط یا مدیر آن‬ ‫موسسه اطالع دهند‪ .‬در سازمان مشتری‌مدار‪ ،‬مشتری‬ ‫کانون و محور اس��ت که س��ایر عوامل سازمان حول آن‬ ‫محور می‌چرخند‪ ،‬اگر سیستمی در سازمان‌ها باشد که‬ ‫صدای مشتری را مستمر بشنود و میزان رضایت آنها را‬ ‫اندازه‌گیری کند‪ ،‬مانند این است که همواره فشار خون‪،‬‬ ‫ضربان قلب و عالئم حیاتی س��ازمان را در برابر دیدگان‬ ‫خود مشاهده می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹روش‌های شنیدن صدای مشتری در سازمان‌ها‬ ‫اس��تفاده از پرسشنامه؛ مصاحبه حضوری با مشتریان‬ ‫و کارکنانی که مس��تقیم با مشتریان در تماس هستند؛‬ ‫اس��تفاده از شکایات مشتریان؛ طرح نظرسنجی پیامکی‬ ‫به شکل دوره‌ای؛ استفاده از نرم‌افزارهای «سی‌آرام» و‪....‬‬ ‫م�ژگان عس�گری‪ -‬گ�روه گ�زارش‪:‬‬ ‫«استارت‌آپ ويکند» (‪)StartupWeekend‬‬ ‫رويدادي آموزشي ‪ -‬تجربي در سراسر دنياست‬ ‫ک��ه در ‪ ۳‬روز متوال��ي انته��اي هفت��ه برگزار‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬در اي��ن برنام��ه‪ ،‬ش��رکت‌کنندگان‬ ‫پرانگي��زه‌اي ش��امل برنامه‌نويس��ان‪ ،‬مديران‬ ‫تج��اري‪ ،‬عاش��قان اس��تارت‌آپ‪ ،‬بازارياب‌ها و‬ ‫طراح��ان گرافيک گرد ه��م مي‌آيند تا در ‪۵۴‬‬ ‫س��اعت ايده‌هاي‌ش��ان را مط��رح کنند‪ ،‬گروه‬ ‫تشکيل بدهند و هر گروه ايده‌اي را اجرا کند‪.‬‬ ‫«استارت‌آپ» واژه‌اي است که اين روزها‬ ‫اس��تفاده از آن بس��يار زياد شده است‪ ،‬اما‬ ‫هنوز بس��ياري با اين واژه آش��نايي ندارند‪.‬‬ ‫معادل فارس��ي «اس��تارت‌آپ»‪ ،‬ش��رکت‬ ‫نوپاست و به شرکت‌هايي اطالق مي‌شود که‬ ‫تاريخچه چنداني ندارند‪ ،‬تازه ايجاد شده‌اند‬ ‫و در فاز توس��عه و تحقيق ب��راي بازاريابي‬ ‫هس��تند‪ .‬ش��رکت‌هايي مانن��د فيس‌بوک‪،‬‬ ‫مايکروس��افت‪ ،‬اپل‪ ،‬آم��ازون‪ ،‬ياهو‪ ،‬ائي‌بي‪،‬‬ ‫توئيت��ر و‪ ...‬زمان��ي «اس��تارت‌آپ» بودند‪،‬‬ ‫بسياري از «گيم‌ها» و «اپ‌»هايي که روزانه‬ ‫اس��تفاده مي‌کنيد‪ ،‬زماني «اس��تارت‌آپ»‬ ‫بودند يا هنوز «اس��تارت‌آپ» هستند‪ .‬تنها‬ ‫تصور کنيد که اين ش��رکت‌ها چه تاثيرات‬ ‫عميق��ي روي زندگي روزانه‪ ،‬نحوه تعامل و‬ ‫زندگي شخصي شما داشته‌اند‪.‬‬ ‫در ايران «استارت‌آپ»‌هاي بسيار موفقي‬ ‫را در چند سال اخير داشته‌ايم که تاثيراتي‬ ‫در زندگ��ي مردم داش��ته‌اند‪ .‬ب��راي نمونه‬ ‫مي‌ت��وان از ديجي کاال‪ ،‬ب��ازار و آپارات ياد‬ ‫ک��رد ک��ه در مقاله‌اي در گ��زارش جهاني‬ ‫«اس��تارت‌آپ»‌ها که در اکونوميست و تک‬ ‫کرانچ نيز بازنشر شد‪ ،‬به‌عنوان باارزش‌ترين‬ ‫شرکت‌هاي اينترنتي ايران اعالم شدند‪ .‬در‬ ‫اين گزارش ديجي کاال ‪ 150‬ميليون دالر‪،‬‬ ‫آپارات ‪ 30‬ميليون دالر و بازار ‪ 20‬ميليون‬ ‫دالر ارزش‌گذاري شدند‪.‬‬ ‫ايران يک��ي از بکرتري��ن بازارهاي حوزه‬ ‫وب و موبايل را دارد‪ .‬تصور کنيد بس��ياري‬ ‫از کس��ب‌وکارهايي که ‪ 10‬س��ال پيش در‬ ‫با ايده‌ها و توانايي‌ه��اي خود نيازهاي اين‬ ‫بازار را تامين و اقدام به راه‌اندازي اين‌گونه‬ ‫کس��ب‌و‌کار کنن��د‪ .‬نکته قاب��ل توجه اين‬ ‫بو‌کارهايي که بر بستر وب‬ ‫است که کس�� ‌‬ ‫و موبايل ش��کل مي‌گيرند‪ ،‬نياز به سرمايه‬ ‫اولي��ه زيادي ندارند و حتي با چند ميليون‬ ‫توم��ان پول به همراه ني��روي جوانان قابل‬ ‫راه‌اندازي هستند‪.‬‬ ‫يک مشکل اساسي که در اين حوزه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مشکل جوانان در راه‌اندازي اين‌گونه‬ ‫بو‌کارهاست‪ .‬بيش��تر دانشجوياني که‬ ‫کس ‌‬ ‫بو‌کارهاي وب‪،‬‬ ‫مي‌توانن��د در حوزه کس�� ‌‬ ‫موبايل و فن��اوري فعاليت کنند‪ ،‬هيچ‌گونه‬ ‫آش��نايي با چگونگ��ي راه‌ان��دازي اين‌گونه‬ ‫کسب‌و‌کارها ندارند‪ ،‬زيرا در حين تحصيل‬ ‫کش��ورهاي غرب��ي به‌دلي��ل فراه��م بودن‬ ‫بس��تر اينترنت‪ ،‬پرداخت آنالي��ن‪ ،‬قوانين‬ ‫م��ورد نياز و‪ ...‬راه‌اندازي ش��دند‪ ،‬اکنون در‬ ‫اي��ران وجود خارج��ي ندارند ي��ا در حال‬ ‫ش��کل‌گيري و تعداد مع��دودي از آنها نيز‬ ‫درحال گسترش هستند‪ .‬اين درحالي است‬ ‫بو‌کار نبوده‌اند و‬ ‫ب��ه فکر راه‌ان��دازي کس�� ‌‬ ‫آموزش‌ه��اي الزم نيز به آنها داده نش��ده‬ ‫است‪ .‬بس��ياري حتي نام «استارت‌آپ» را‬ ‫نيز نشنيده‌اند‪ .‬مشکل ديگر‪ ،‬تمايل جوانان‬ ‫به انجام دادن کارها به‌صورت انفرادي است‪.‬‬ ‫به‌طور کلي دانشجويان تمايل دارند کار را‬ ‫که حتي برخ��ي ش��رکت‌هاي خارجي به‬ ‫دليل بکر بودن بازار ايران در تالش هستند‬ ‫بو‌کار‬ ‫تا ب��ه اين بازار وارد ش��وند و کس�� ‌‬ ‫خ��ود را گس��ترش دهن��د و حت��ي چند‬ ‫«اس��تارت‌آپ» را نيز در اي��ران راه‌اندازي‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬به‌ع�لاوه چند ش��تاب‌دهنده‌ و‬ ‫شرکت‌هاي س��رمايه‌گذاري خطرپذير نيز‬ ‫در چند س��ال گذش��ته در ايران راه‌اندازي‬ ‫ش��ده‌اند که راه را براي شکل‌گيري هرچه‬ ‫بيشتر اين‌گونه کس��ب‌وکارها باز کرده‌اند‪.‬‬ ‫اين بازار بکر نياز به جوانان ايراني دارد که‬ ‫در‪ 20‬اسفندماه‬ ‫‪« 5‬استارت‌آپ ويکند» در‬ ‫‪ 5‬دانشگاهمعتبرکشور‬ ‫(شريف‪،‬تهران‪،‬اميرکبير‪،‬‬ ‫علم و صنعتو شهيد‬ ‫بهشتي)به‌طورهمزمان‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬اين‬ ‫نخستين‌بارياستکه‬ ‫‪« 5‬استارت‌آپويکند»‬ ‫به‌طور همزماندريک‬ ‫شهربرگزارمي‌شوند‬ ‫از ابتدا تا انتها خودش��ان انجام‌ دهند و کار‬ ‫گروهي آنطور که بايد در ميان دانشجويان‬ ‫ج��ا نيفتاده اس��ت‪ .‬به‌ع�لاوه ب��راي انجام‬ ‫کار گروه��ي باي��د بت��وان هم‌گروهي‌هايي‬ ‫پيدا کرد ک��ه مهارت‌هاي‌ش��ان در زمينه‬ ‫بو‌کار مورد نظر باشد که‬ ‫پياده‌سازي کس�� ‌‬ ‫اين هم يکي از مش��کالت بزرگ راه‌اندازي‬ ‫اين‌گونه کسب‌و‌کارهاس��ت‪ .‬از طرف ديگر‬ ‫بس��ياري به‌دلي��ل دي��د غل��ط و اطالعات‬ ‫نادرست‪ ،‬خود را در سطحي نمي‌بينند که‬ ‫بتوانند يک کس��ب‌و‌کار را راه‌اندازي کنند‪.‬‬ ‫با اي��ن وصف چگونه مي‌ت��وان کارآفرينان‬ ‫و اف��راد متخصص��ي را که در اي��ن حوزه‬ ‫کار کرده‌اند و موفق بوده‌اند‪ ،‬به اين قش��ر‬ ‫جوان متصل ک��رد؟ چگونه مي‌توان تجربه‬ ‫اين افراد را در يک محيط دوس��تانه به‌طور‬ ‫عملي به نس��ل جوان‌تر منتقل کرد؟ شايد‬ ‫يکي از مکانيس��م‌هايي که بتوان اين کار را‬ ‫انجام داد‪« ،‬استارت‌آپ ويکند» باشد‪.‬‬ ‫«استارت‌آپ ويکند» ش��بکه پهناوري‬ ‫از مش��تاقان کارآفريني را بوجود آورده و‬ ‫تا بح��ال بيش از يک هزار ب��ار در بيش‬ ‫از ‪ ۴۸۰‬ش��هر دنيا برگزار ش��ده و شبکه‬ ‫پهناوري از مش��تاقان کارآفريني را پديد‬ ‫آورده اس��ت‪ .‬در «اس��تارت‌آپ ويکن��د»‬ ‫ايده‌هاي زيادي مطرح مي‌ش��ود اما آنچه‬ ‫در اين برنامه اهميت ف��راوان دارد‪ ،‬اجرا‬ ‫اس��ت‪ .‬اين برنامه از س��اعت ‪ ۶‬بعدازظهر‬ ‫روز چهارشنبه (‪ 20‬اسفند) آغاز می‌شود‬ ‫و تا ساعت ‪ ۹‬شب روز جمعه(‪ 22‬اسفند)‬ ‫ادامه دارد‪ .‬در اين برنامه شرکت‌کنندگان‬ ‫(کمت��ر از ‪ ۱۰۰‬نف��ر در ‪ ۱۰‬تيم) همگي‬ ‫در يک فضاي مش��ترک ق��رار مي‌گيرند‬ ‫و ب��ا کم��ک مربي��ان خبره ک��ه از ميان‬ ‫کارآفرين��ان موف��ق انتخاب مي‌ش��وند‪،‬‬ ‫ايده‌ها را به کس��ب‌و‌کار تبديل مي‌کنند‪.‬‬ ‫در پايان برنامه‪ ،‬تيم‌ها پروژه‌هاي خود را‬ ‫به هيات��ي از داوران ک��ه از ميان جامعه‬ ‫س��رمايه‌گذاران‪ ،‬اس��اتيد دانش��گاهي و‬ ‫کارآفرين��ان هس��تند‪ ،‬ارائ��ه مي‌کنن��د‪.‬‬ ‫اي��ن روي��داد در س��طح جهاني توس��ط‬ ‫نشان(برند)هاي معتبري همچون گوگل‪،‬‬ ‫مايکروسافت‪ ،‬آمازون و‪ ...‬حمايت تجاري‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اي��ن برنامه جهاني ت��ا به حال‬ ‫بيش از ‪ 40‬بار در ايران در دانش��گاه‌هاي‬ ‫مختلف برگزار شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹«استارت‌آپ ويکند» در ايران‬ ‫رويداد «استارت‌آپ ويکند» نخستين‌بار‬ ‫در کشور‪ ،‬ش��هريور ‪ ۱۳۹۱‬در شهر تهران‬ ‫برگزار ش��د و اکنون توس��ط مش��تاقان و‬ ‫داوطلبان در شهرهاي مختلف کشور برگزار‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬مديريت و هدايت «اس��تارت‌آپ‬ ‫ويکند»هاي کش��ور به‌طور کاملا مس��تقل‬ ‫توسط کانون کارآفريني ايران و با کمک و‬ ‫حمايت دانشگاه‌ها‪ ،‬سازمان‌ها و شرکت‌هاي‬ ‫معتبر داخلي انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫در ‪ 20‬اسفندماه ‪« 5‬استارت‌آپ ويکند»‬ ‫در ‪ 5‬دانشگاه معتبر کشور (شريف‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫اميرکبير‪ ،‬علم و صنعت و ش��هيد بهشتي)‬ ‫به‌ط��ور همزم��ان برگزار خواهد ش��د‪ .‬اين‬ ‫نخس��تين‌باري اس��ت که ‪« 5‬اس��تارت‌آپ‬ ‫ويکند» به‌طور همزمان در يک شهر برگزار‬ ‫مي‌شوند‪ ،‬بنابراين اين اتفاق اهميت ويژه‌اي‬ ‫ب��راي جامعه کارآفريني و «اس��تارت‌آپي»‬ ‫ايران و جهان دارد‪ .‬شرکت‌کنندگان ممکن‬ ‫است بر حس��ب دانشگاهي که خود در آن‬ ‫تحصيل کرده‌ان��د‪« ،‬اس��تارت‌آپ ويکند»‬ ‫مورد نظر خود را انتخاب کنند‪ ،‬اما عده‌اي‬ ‫هم براس��اس مربي‌ها‪ ،‬داوران و سخنران‌ها‬ ‫يا حتي تم «اس��تارت‌آپ ويکند» اقدام به‬ ‫انتخاب «اس��تارت‌آپ ويکن��د» مورد نظر‬ ‫خود مي‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹روز نخست (عصر چهارشنبه)‬ ‫در آغاز رويداد کس��اني که ايده‌اي دارند‪،‬‬ ‫به روي س��ن مي‌روند و فق��ط يک دقيقه‬ ‫(‪ 60‬ثانيه) فرصت دارند که ايده خودش��ان‬ ‫را ب��راي حضار توضيح دهن��د‪ .‬بعد از ارائه‬ ‫ايده‌پ��ردازان‪ ،‬راي‌گيري ب��راي ايده‌ها آغاز‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬هر يک از حضار فقط مي‌توانند‬ ‫به يک ايده که به نظرشان از همه جالب‌تر‬ ‫و کاربردي‌ت��ر ب��وده‪ ،‬راي دهن��د و پس از‬ ‫ش��مارش آرا‪ 10 ،‬ايده نخست که اکثريت‬ ‫آرا را کس��ب کردند‪ ،‬اعالم مي‌شود‪ .‬پس از‬ ‫آن‪ ،‬صاحب��ان ‪ 10‬ايده برتر فرصت دارند تا‬ ‫از ميان ش��رکت‌کنندگان يک تيم اجرايي‬ ‫(حدود ‪ 7‬تا ‪ 10‬نفر) براي پياده‌سازي ايده‬ ‫خود تشکيل بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹روز دوم (پنجشنبه)‬ ‫روز دوم‪ ،‬تيم‌هاي تشکيل‌ش��ده کار خود‬ ‫را براي اج��را آغاز مي‌کنند‪ .‬تيم‌ها س��عي‬ ‫مي‌کنن��د ايده اولي��ه را بهينه‌تر و پخته‌تر‬ ‫کنند‪ .‬البته مربي��ان با تجربه و کارآفرينان‬ ‫باس��ابقه و مش��اوران کس��ب‌وکار در کنار‬ ‫تيم‌ه��ا حض��ور دارن��د و ب��ه تيم‌ها کمک‬ ‫مي‌کنن��د تا نق��اط ضعف خ��ود را برطرف‬ ‫کنن��د و همچنين راهنمايي‌هاي الزم براي‬ ‫اجراي بهتر ايده‌ها را به ش��رکت‌کنندگان‬ ‫مي‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹روز سوم (جمعه)‬ ‫در روز س��وم (ت��ا س��اعت ‪ 4‬بعدازظه��ر‬ ‫سرمايه‌گذاران و‬ ‫مديران تجاري که در‬ ‫«استارت‌آپ ويکند»‬ ‫حضور دارند‪ ،‬کمک‬ ‫مي‌کنند که بازي‌هاي‬ ‫مناسب به‌عنوان يک‬ ‫محصول وارد بازارهاي‬ ‫فروش شود‬ ‫جمعه) تيم‌ها فرصت دارند محصول نهايي‬ ‫ايده خود را کامل کرده و خودشان را براي‬ ‫ارائ��ه محصول نهايي به تي��م داوران آماده‬ ‫کنند‪ .‬س��اعت ‪ 4‬نماينده هر تيم روي سن‬ ‫رفت��ه و ايده و طرح اجراي��ي خود را براي‬ ‫داوران ش��رح مي‌دهد‪ .‬پ��س از پايان ارائه‬ ‫ط��رح همه تيم‌ه��ا‪ ،‬داوران ‪ 3‬تي��م برتر را‬ ‫انتخ��اب مي‌کنند‪ .‬تيم‌هاي برتر از جوايزي‬ ‫چون س��فر رايگان ‪ ۶‬روزه ب��ه «کنفرانس‬ ‫پ��ل برلين» و همچنين هزينه ش��رکت در‬ ‫رويداد «تداکس کيش» برخوردار خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹«اس�تارت‌آپ ويکند» دانش�گاه علم‬ ‫و صنعت‬ ‫«اس��تارت‌آپ ويکن��د» دانش��گاه علم و‬ ‫صنع��ت ب��ا رويک��رد بازي‌س��ازي و براي‬ ‫نخستين‌بار در خاورميانه برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫به‌طور کلي فرآيند س��اخت يک بازي از‬ ‫ايده تا محصول نهاي��ي مراحل پيچيده‌اي‬ ‫دارد‪ .‬ابت��دا اي��ده‌اي وج��ود دارد و به تبع‬ ‫آن ممکن اس��ت داس��تاني وجود داش��ته‬ ‫باش��د يا نباش��د ام��ا همه دوس��ت دارند‬ ‫يک داس��تان خ��وب را در يک بازي خوب‬ ‫بشنوند‪ ،‬اينجاس��ت که طراحان بازي وارد‬ ‫صحنه شده و تمامي جزئيات طراحي بازي‬ ‫(گيم‌پلي) را مشخص مي‌کنند‪.‬‬ ‫عالقه‌من��دان ب��ه بازي‌ه��اي رايان��ه‌اي‪،‬‬ ‫موباي��ل گيم‌ها‪ ،‬عالقه‌مندان به نوع خاصي‬ ‫از بازي ک��ه فکر مي‌کنند در ب��ازار وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬افرادي ک��ه ايده‌اي براي خلق بازي‬ ‫جديدي دارند‪ ،‬اف��رادي که ايده‌هايي براي‬ ‫خلق گونه‌اي جديد ب��ا تغييرات دلخواه از‬ ‫بازي که به آن عالقه‌مند هس��تند‪ ،‬دارند يا‬ ‫حتي کس��اني که تمايل دارند در طراحي‬ ‫يک بازي رايانه‌اي ش��رکت داش��ته باشند‪،‬‬ ‫مي‌توانند در «استارت‌آپ‌ ويکند» دانشگاه‬ ‫علم و صنعت شرکت کرده و در ‪ 54‬ساعت‬ ‫با کم��ک هم‌تيمي‌هاي‌ش��ان ب��ازي مورد‬ ‫عالقه‌شان را خلق کنند‪.‬‬ ‫حضور بزرگان و فعاالن حوزه گيم در اين‬ ‫رويداد براي بازي‌س��ازان و عالقه‌مندان به‬ ‫بازي‌سازي مفيد اس��ت چون امکان ايجاد‬ ‫همکاري‌هاي حرفه‌اي و روابط کاري در آن‬ ‫بس��يار زياد است‪ .‬سرمايه‌گذاران و مديران‬ ‫تجاري که در «استارت‌آپ ويکند» حضور‬ ‫دارند‪ ،‬کمک مي‌کنند که بازي‌هاي مناسب‬ ‫به‌عن��وان ي��ک محص��ول وارد بازاره��اي‬ ‫فروش شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جايزه ويژه‬ ‫به‌دلي��ل برگ��زاري ‪« 13‬اس��تارت‌آپ‬ ‫ويکند» در اس��فندماه‪ ،‬جايزه ارزش��مندي‬ ‫هم توسط يک شرکت س��رمايه‌گذاري در‬ ‫نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬تيم‌هاي نخست‬ ‫‪« 13‬استارت‌آپ ويکند» اسفندماه‪ ،‬شانس‬ ‫حضور در کنفرانس پ��ل برلين را خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬ب��ه اين ص��ورت که تي��م اول هر‬ ‫«استارت‌آپ ويکند» ‪ 3‬روز فرصت دارد تا‬ ‫يک ويدئوي ‪ 3‬دقيق��ه‌اي درباره تيم‪ ،‬ايده‬ ‫و م��دل درآمدي‌ش��ان آماده کن��د‪ .‬از ‪13‬‬ ‫رويداد اس��فندماه‪ 7 ،‬تيم توس��ط داوراني‬ ‫از صندوق س��رمايه‌گذاري س��رآوا‪ ،‬کانون‬ ‫کارآفريني اي��ران و برگزارکنندگان رويداد‬ ‫انتخاب مي‌ش��وند‪ .‬از اين ‪ 7‬تيم برنده‪ ،‬يک‬ ‫نفر نماينده با حمايت مالي کامل (هواپيما‪،‬‬ ‫اقامت و بليت ش��رکت در رويداد) مي‌تواند‬ ‫در رويداد ‪ iBridge‬در برلين شرکت کند‪.‬‬ ‫اين رويداد شامل ‪ 3‬روز کنفرانس و ‪ 3‬روز‬ ‫ديگر تور بازديد از «استارت‌آپ»‌هاي موفق‬ ‫آلماني خواهد بود‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫بازگشت قطار بانک ملي روي ريل‬ ‫تحرک قیمت‌ها در بازار راکد مسکن‬ ‫اما و اگرهای واگذاری سرخابی‌ها از سر گرفته شد‬ ‫رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به پرسش‬ ‫‪13‬‬ ‫مطرح کرد‬ ‫نظام مالیاتی‪ ،‬حامی تولید است‬ ‫س�مانه گالب‪-‬گروه اقتصاد‪ :‬این روزها‬ ‫یک��ی از انتقادات��ی که ب��ه نظ��ام مالیاتی‬ ‫کش��ور وارد می‌ش��ود‪ ،‬این اس��ت که چرا‬ ‫در ش��رایطی که اقتص��اد ای��ران در رکود‬ ‫بس��ر می‌برد و بخ��ش تولید با مش��کالت‬ ‫بس��یاری روبه‌روس��ت‪ ،‬این س��ازمان روی‬ ‫افزایش درآمده��ای مالیاتی تکیه می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه عقیده برخی از منتقدان این سیاس��ت‬ ‫در عی��ن حال که به بخش ش��فاف اقتصاد‬ ‫که وضعیت درآمدی و هزینه‌ای مش��خصی‬ ‫دارند‪ ،‬فش��ار مضاعف وارد می‌آورد‪ ،‬انگیزه‬ ‫برای رفتن به سمت فعالیت‌های غیرشفاف‬ ‫را ک��ه از هرگون��ه مالی��ات ف��رار می‌کند‪،‬‬ ‫افزای��ش می‌ده��د و درنتیجه ش��رایط هر‬ ‫روز ب��رای تولی��د واقعی س��خت‌تر و برای‬ ‫فعالیت‌های غیرمولد آس��ان‌تر می‌شود‪ .‬این‬ ‫انتقاد مبنای س��وال اختصاصی روز گذشته‬ ‫از علی عس��کری بود که در‬ ‫خبرنگار‬ ‫یک نشس��ت خبری در جم��ع خبرنگاران‬ ‫مطرح ش��د‪ .‬علی عس��کری در پاس��خ به‬ ‫انتقاد یادش��ده با بی��ان اینکه نظام مالیاتی‬ ‫تنها زمانی از واحد تولیدی مالیات می‌گیرد‬ ‫که واحدها سود داشته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی‬ ‫که واحد تولیدی به سود می‌رسد ‪25‬درصد‬ ‫آن را مالی��ات می‌دهد ام��ا زمانی که واحد‬ ‫تولی��دی س��ودی ن��دارد‪ ،‬نه تنه��ا مالیات‬ ‫نمی‌دهد بلکه می‌تواند زیان خود را انباشته‬ ‫کند و در سال‌های بعد این زیان از سود آنها‬ ‫کم می‌شود و بعد مالیات می‌دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وقتی یک بنگاه سودده‬ ‫در کش��ور فعالی��ت دارد‪ ،‬درحقیقت به این‬ ‫معنی اس��ت که از امکانات کشور استفاده‬ ‫کرده و به این س��ود رسیده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ای��ن حالت باید ای��ن بنگاه وظایف خود‬ ‫را با توجه به امکاناتی که کش��ور در اختیار‬ ‫آن قرار داده‪ ،‬ایف��ا کند که پرداخت درآمد‬ ‫مالیاتی‪ ،‬بخشی از این ادای تکلیف است‪.‬‬ ‫عس��کری با بیان اینکه کمتر کشوری به‬ ‫اندازه ایران مش��وق مالیاتی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫کش��ورهای اروپایی ‪50‬درصد مشوق‌هایی‬ ‫که در ایران اعمال می‌ش��ود‪ ،‬وجود ندارد و‬ ‫در چارچوب قانون ایران‪ ،‬مشوق‌های خوبی‬ ‫برای تولید دیده شده است ضمن اینکه اگر‬ ‫تولید در کش��ور سود نداش��ته باشد‪ ،‬ما نه‬ ‫تنه��ا از آن مالی��ات نمی‌گیریم بلکه از این‬ ‫واحدها حمایت هم می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ افزایش درآمد مالیاتی مستقل از نفت‬ ‫رییس س��ازمان امور مالیاتی در پاسخ به‬ ‫مبنی ب��ر اینکه چرا‬ ‫پرس��ش دیگر‬ ‫ه��رگاه درآمده��ای نفتی کاه��ش می‌یابد‬ ‫دول��ت به فکر افزای��ش درآمدهای مالیاتی‬ ‫می‌‌افت��د و چ��را به ج��ای ای��ن کار دولت‬ ‫ید‌ه��د؟ گفت‪:‬‬ ‫مخارج خ��ود را کاهش نم ‌‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی به اندازه ظرفیتی که‬ ‫قانون مشخص کرده‪ ،‬مالیات می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در چند س��ال گذش��ته هر‬ ‫سال درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و این‬ ‫موفقی��ت به دلیل آن بوده ک��ه با ابزارهای‬ ‫جدید به‌کار گرفته شده‪ ،‬شناسایی مودیان‬ ‫ب��ا دقت بیش��تری انجام ش��ده و نرخ‌های‬ ‫بازار کار‬ ‫‹ ‹بدهی ‪ ۷۰‬میلیاردی سرخابی‌ها‬ ‫مالیاتی افزایش نیافته است‪.‬‬ ‫عس��کری با تاکید بر اینکه دولت نیز در‬ ‫این ش��رایط باید مخارج خ��ود را کم کند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬دولت یازدهم تالش داش��ته برخی‬ ‫مخارج‌های غیرضروری را در بودجه کاهش‬ ‫دهد اما باید پذیرفت که ایران کشور بزرگی‬ ‫است و اداره این کشور هزینه باالیی دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه باید بین فعالیت‌های‬ ‫تصدی‌گری و حاکمیتی تفاوت قائل ش��د‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اینک��ه دولت مخارج حاکمیتی‬ ‫خود را کاهش دهد‪ ،‬مقبول نیست بلکه باید‬ ‫تالش کرد از سهم فعالیت‌های تصدی‌گری‬ ‫که بیش از ‪ 3‬براب��ر فعالیت‌های حاکمیتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬کاسته شود و دولت را از این طریق‬ ‫کوچک کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مالیات ندادن جرم است‬ ‫عسکری در بخش دیگری از این نشست‬ ‫پس از ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان‪،‬‬ ‫به اجرای طرح جامع مالیاتی نیز اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در حال حاضر در فاز دوم عالوه بر‬ ‫‪ 3‬استان پایلوت که پیش از این اجرای طرح‬ ‫جامع در آنها پیاده‌سازی شده بود‪ ،‬قرار بود‬ ‫‪ ۷‬اس��تان نیز به صورت ممیز کلی مشمول‬ ‫طرح ش��وند‪ ،‬همچنین از س��ال آینده ‪۱۰‬‬ ‫اس��تان نیز در فاز ‪ 3‬در این طرح مشارکت‬ ‫خواهند داشت‪ .‬معاون وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی در باره فرار مالیاتی گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫فرمایش��ات رهبر معظم انقالب‪ ،‬باید جلوی‬ ‫فرار مالیاتی گرفته ش��ود و نس��بت به این‬ ‫پدیده حس��اس باش��یم‪ .‬افرادی که مالیات‬ ‫نمی‌پردازند‪ ،‬مجرم هستند‪ .‬براساس اصالح‬ ‫قانون مالیات‌ها در مجلس شورای اسالمی‬ ‫که به‌زودی به شورای نگهبان تقدیم خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬یکی از تضمین‌های الزم برای تقویت‬ ‫نظام مالیاتی‪ ،‬جرم تلقی ش��دن نپرداختن‬ ‫مالیات بود که براس��اس آن‪ ،‬مالیات ندادن‬ ‫جرم تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫وی اعالم ک��رد‪ ۷۳ :‬میلیون نف��ر ایرانی‬ ‫مودی مالیاتی ما نیس��تند و در حال حاضر‬ ‫‪ ۵‬میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر مودی حقیقی‪،‬‬ ‫حقوق��ی و فعال اقتصادی م��ودی مالیاتی‬ ‫تلقی می‌شوند‪ .‬عسکری در بخش دیگری از‬ ‫صحبت‌های خود درباره دریافت مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده با اعالم اینکه این نوع مالیات‬ ‫ب��رای جلوگیری از دریافت مالیات مضاعف‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از ابتدای اج��رای مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده تا مهرماه امسال ‪ ۳۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان ب��ه صورت نقد به مودیان اس��ترداد‬ ‫کردی��م و ‪ ۹‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان هم‬ ‫در قالب اظهارنامه تهاتر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ ترفندهای مالیاتی رستوران‌داران‬ ‫ریی��س کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور‬ ‫گف��ت‪ :‬در فراخوان مالیات ب��ر ارزش افزوده‬ ‫در دوره‌ه��ای قبل رس��توران‌ها و تاالرهای‬ ‫پذیرایی فراخوان شده بودند‪ ،‬اما چلوکبابی‌ها‬ ‫و اغذیه‌فروشی‌های زنجیره‌ای و چندشعبه‌ای‬ ‫فراخ��وان نش��ده بودن��د‪ .‬ب��ر این اس��اس‪،‬‬ ‫رستوران‌دارها و تاالرهای پذیرایی مجوزهای‬ ‫خ��ود را تغیی��ر می‌دادن��د و آن را تبدیل به‬ ‫مجوز چلوکبابی می‌کردند‪ .‬متاسفانه اصناف‬ ‫هم ب��ه راحت��ی ای��ن مجوزها را براس��اس‬ ‫درخواس��ت آنها تغییر می‌دادن��د‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫در همین زمینه س��ردر برخی رستوران‌ها و‬ ‫تاالرهای پذیرایی به چلوکبابی تغییر کرد اما‬ ‫آنه��ا کار تاالرهای پذیرایی را انجام می‌دادند‬ ‫و این امر به چالش��ی تبدیل شد که براساس‬ ‫آن‪ ،‬مجبور ش��دیم همه را به صورت یکسان‬ ‫مشمول مالیات بر ارزش افزوده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد جدی با متواریان مالیاتی‬ ‫عس��کری‪ ،‬الزم��ه برخ��ورد ب��ا متواریان‬ ‫مالیاتی را داش��تن اطالع��ات که الزمه آن‬ ‫هم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی است‪،‬‬ ‫اعالم و بیان کرد‪ :‬از دو‪ ،‬س��ه سال قبل که‬ ‫مج��وز ایجاد پایگاه اطالع��ات مالیاتی را از‬ ‫مجلس دریاف��ت کرده‌ایم‪ ،‬اطالعات در این‬ ‫پایگاه متمرکز می‌ش��ود و هم��ه همکاران‬ ‫س��ازمان مالیات��ی موظف هس��تند که در‬ ‫رس��یدگی‌های پرونده‌ه��ای مالیاتی به این‬ ‫پای��گاه مراجعه کنند و در رس��یدگی‌های‬ ‫یک��ی‪ ،‬دو س��ال اخیر ه��م اطالعات خوبی‬ ‫برای شناسایی مودیان پیدا کرده‌ایم‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬تم��ام اطالعات صادرات‪،‬‬ ‫واردات‪ ،‬ب��ورس و کاال‪ ،‬قراردادهای منعقد‬ ‫ش��ده مختلف در کش��ور‪ ،‬معامالت امالک‪،‬‬ ‫مجوزه��ای فعالیت‌ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬ثبت‬ ‫شرکت‌ها و‪ ...‬در این سامانه ثبت می‌شوند‪،‬‬ ‫همچنی��ن ب��ا بانک‌ه��ا و بان��ک مرک��زی‬ ‫هماهنگی‌هایی انجام ش��ده تا براساس آن‪،‬‬ ‫اطالعات مربوط به مودیان مالیاتی در بخش‬ ‫تس��هیالت ارزی و ریالی و ضمانتنامه‌های‬ ‫بانکی دریافت شود‪.‬‬ ‫وی از برگ��زاری جلس��اتی با مس��ئوالن‬ ‫ق��وه قضاییه در راس��تای جلوگیری از فرار‬ ‫مالیات��ی و کتمان مالیاتی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫پرونده‌های ای��ن افراد به قوه قضاییه ارجاع‬ ‫و با معرفی و پیگی��ری برخوردهای الزم با‬ ‫آنها می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مالیات شرکت‌های خارجی‬ ‫رییس کل سازمان مالیاتی همچنین درباره‬ ‫چگونگی مالیات شرکت‌های خارجی گفت‪:‬‬ ‫در قانون مالیات‌ها آمده که با ش��رکت‌های‬ ‫خارجی نی��ز باید مثل ش��رکت‌های ایرانی‬ ‫برخورد شود بنابراین چارچوب قانون روشن‬ ‫است و خارجی‌ها مانند ایرانی‌ها باید مالیات‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در الیحه رفع موانع تولید‬ ‫و خ��روج از رکود یکی از م��واردی که در‬ ‫قانون مالیات‌های مستقیم مصوب شد این‬ ‫بود که برخی شرکت‌ها و نشان‌های تجاری‬ ‫خارج��ی که در کش��ور فعالیت می‌کنند و‬ ‫از طری��ق ای��ران صادرات انج��ام می‌دهند‬ ‫برخی از فعالیت‌های آنها مشمول معافیت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنی��ن برخی ش��رکت‌ها در‬ ‫ایران با برند (نش��ان تجاری)خودش��ان به‬ ‫تولید پرداخته و اش��تغال‌زایی کرده‌اند که‬ ‫برای این گروه نیز معافیت‌هایی پیش‌بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گفته عسکری شرکت‌های خارجی قبال‬ ‫اگر در ایران فعالی��ت پیمانکاری می‌کردند‪،‬‬ ‫نس��بت به تجهیزات پیمانکاری بر اس��اس‬ ‫قرارداد مش��مول مالیات نمی‌ش��دند و فقط‬ ‫خدمات پیمانکاری آنها مشمول مالیات بود‬ ‫اما قانون برای همه یکس��ان شده و تبعیض‬ ‫بین شرکت‌های ایرانی و خارجی از بین رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد در باره پرداخت مالیات‬ ‫ورزش��کاران گف��ت‪ :‬هیچ باش��گاه ورزش��ی‬ ‫نیست که به ما بدهی مالیاتی نداشته باشد‪.‬‬ ‫بزرگتری��ن بده��کاران مالیاتی ورزش��ی دو‬ ‫باش��گاه پرسپولیس و اس��تقالل هستند که‬ ‫ای��ن بدهی‌ها هم مربوط به یک یا دو س��ال‬ ‫قبل نیس��ت بلکه بعضی از آنها از س��ال ‪۷۲‬‬ ‫تاکنون بدهکار ما هستند‪ .‬برخی از بدهی‌ها‬ ‫ه��م ب��ا یکپارچه‌س��ازی و متمرکز ش��دن‬ ‫مشخص شده است‪.‬‬ ‫وی ی��ادآور ش��د‪ :‬از یک‌س��ال قب��ل ب��ا‬ ‫ورزش��کاران و باش��گاه‌های آنه��ا مذاکراتی‬ ‫ب��رای پرداخت بدهی‌های مالیاتی آنها انجام‬ ‫شده اس��ت‪ .‬البته برخی باشگاه‌ها با مشکل‬ ‫مالی روبه‌رو هس��تند ولی ورزش��کاران باید‬ ‫مالیات‌ش��ان را بپردازن��د‪ .‬عس��کری ادام��ه‬ ‫داد‪ :‬هن��وز با برخی باش��گاه‌های بزرگ مثل‬ ‫استقالل و پرسپولیس مشکل اساسی داریم‬ ‫و ح��دود ‪ 60‬ت��ا ‪ 70‬میلی��ارد تومان بدهی‬ ‫مالیاتی استقالل و پرسپولیس است‪.‬‬ ‫‹ ‹مالیات نهادها و بنیادها‬ ‫رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در‬ ‫بخ��ش دیگری از صحبت‌های خ��ود درباره‬ ‫پرداخ��ت مالی��ات نهاده��ا و بنیادها گفت‪:‬‬ ‫مالی��ات نهادها و بنیادها به حس��اب خاصی‬ ‫در خزان��ه واری��ز می‌ش��ود‪ .‬پی��ش از این‪،‬‬ ‫آستان‌های مقدس براساس حکم امام راحل‬ ‫و رهب��ر معظ��م انقالب از مالی��ات عملکرد‬ ‫مع��اف بودند‪ ،‬ام��ا در حال حاضر براس��اس‬ ‫قانون جدید‪ ،‬شرکت‌های آستان‌های مقدس‬ ‫مش��مول پرداخ��ت مالیات هس��تند و باید‬ ‫اظهارنام��ه بدهن��د و مالیات آنه��ا به خزانه‬ ‫واریز ش��ود‪ .‬در اص�لاح قان��ون مالیات‌ها و‬ ‫احکام جدید‪ ،‬بنیادها و نهادها در حکم سایر‬ ‫مودیان هس��تند و مورد رس��یدگی مالیاتی‬ ‫قرار می‌گیرند و پرداختی‌های آنها به خزانه‬ ‫م��ی‌رود اما هدای��ا و نذورات ارائه ش��ده به‬ ‫آستان‌ها مشمول مالیات نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به عملکرد‬ ‫عس��کری همچنی��ن از وص��ول ‪ 52‬هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان درآمد مالیات��ی در ‪11‬ماه‬ ‫امس��ال خبر داد و گف��ت‪ :‬این میزان معادل‬ ‫‪ 96‬درصد درآمدهای مالیاتی است که البته‬ ‫وصول مالیات‌های امس��ال نس��بت به سال‬ ‫قبل ‪49‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫رییس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی با بیان‬ ‫اینکه استان تهران بدهکارترین استان کشور‬ ‫در س��ازمان مالیاتی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬معوقات‬ ‫مالیاتی کشور ‪ 12‬هزار و ‪ 600‬میلیارد تومان‬ ‫اس��ت که ‪ 60‬درصد آن جریمه و ‪ 40‬درصد‬ ‫اصل مالیات اس��ت‪ .‬عس��کری با بیان اینکه‬ ‫اگ��ر مودیان اصل مالیات را بدهند بخش��ی‬ ‫از جرای��م مش��مول بخش��یدگی می‌ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رقم ممنوع‌الخروجی برای فعالیت‌های‬ ‫تولی��دی در بخش مش��اغل ‪ 100‬میلیون و‬ ‫فعالیت‌های شغلی ‪ 10‬میلیون تومان است‪،‬‬ ‫البت��ه در قان��ون مالیاتی هر ک��س بیش از‬ ‫یک میلیون تومان بدهی داش��ته باشد‪ ،‬باید‬ ‫ممنوع‌الخروج شود که این قانون اصالح شد‪.‬‬ ‫باالترین نرخ بیکاری در استان‌های غربی و جنوبی‬ ‫بر اس��اس اعالم مرکز آمار‪ ،‬اس��تان لرس��تان با ‪ 17/1‬درصد و اس��تان‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحم��د با ‪ 16/5‬درصد باالترین ن��رخ بیکاری را در میان‬ ‫استان‌های کشور به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در سال ‪ 1392‬نرخ بیکاری جمعیت فعال ‪ 10‬سال و‬ ‫بیش��تر در کشور از میان نقاط شهری و روستایی به ترتیب ‪ 10/4‬درصد‪،‬‬ ‫‪ 11/8‬درصد و ‪ 7‬درصد بوده اس��ت‪ .‬در میان استان‌های کشور استان‌های‬ ‫لرس��تان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب ‪ 17/1‬و ‪ 16/5‬درصد باالترین‬ ‫نرخ بیکاری و اس��تان‌های گلستان و کرمان به ترتیب با اعداد ‪ 5/8‬و ‪6/1‬‬ ‫درص��د کمترین نرخ بی��کاری را به خود اختصاص داده‌اند‪ .‬براس��اس این‬ ‫گزارش در س��ال ‪ 24 ،1392‬درصد از جمعیت فعال ‪ 15‬تا ‪ 24‬سال بیکار‬ ‫بوده‌ان��د‪ .‬به گونه‌ای که این نرخ برای م��ردان و زنان به ترتیب ‪ 20‬درصد‬ ‫و ‪ 41/8‬درصد بوده اس��ت‪ .‬همچنین این نس��بت در نقاط ش��هری ‪28/2‬‬ ‫درصد و در نقاط روس��تایی ‪ 16/1‬درصد بوده اس��ت‪ .‬در میان استان‌های‬ ‫کش��ور‪ ،‬اس��تان کهگیلویه و بویر احمد با ‪ 49‬درصد و اس��تان گلستان با‬ ‫‪ 10/5‬درص��د به ترتیب باالترین و پایین ترین نرخ بیکاری را در جمعیت‬ ‫‪ 15‬تا ‪ 24‬س��ال داشته‌اند‪ .‬بر اس��اس آخرین آمارها باالترین و پایین‌ترین‬ ‫نرخ بیکاری در نقاط شهری استان‌ها به ترتیب مربوط به استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد با ‪ 52/5‬درصد و اس��تان گلس��تان با ‪ 12/6‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫همچنین در نقاط روس��تایی استان‌ها باالترین و پایین‌ترین این نرخ‌ها به‬ ‫ترتیب مربوط به اس��تان کهگیلویه و بویر احمد با ‪ 46/3‬درصد و اس��تان‬ ‫تهران با ‪ 7/4‬درصد بوده اس��ت‪ .‬بر اساس اعالم مرکز آمار در سال ‪1392‬‬ ‫نرخ مش��ارکت اقتصادی جمعیت ‪ 15‬تا ‪ 24‬س��ال در کش��ور‪ ،‬میان نقاط‬ ‫ش��هری و روستایی به ترتیب ‪ 26‬درصد‪ 24/1 ،‬درصد و ‪ 30/5‬درصد بوده‬ ‫است‪ .‬در میان استان‌های کش��ور استان اردبیل و آذربایجان غربی نیز به‬ ‫ترتیب ‪ 31/5‬و ‪ 31/2‬درصد باالترین و اس��تان‌های کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫و استان سیستان و بلوچستان به ترتیب ‪ 14/4‬و ‪ 18/3‬درصد پایین‌ترین‬ ‫نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫سال آینده کسر بودجه نداریم‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون‬ ‫برنام��ه و بودجه مجلس با‬ ‫اشاره به چش��م‌انداز مالی‬ ‫دولت در سال آینده گفت‪:‬‬ ‫باوجود کاهش درآمدهای‬ ‫نفت��ی‪ ،‬در س��ال آین��ده‬ ‫نه تنها با کس��ری بودجه‬ ‫مواجه نیس��تیم بلکه به دنبال رشد اقتصادی بیشتر‬ ‫در کشور هم خواهیم بود‪.‬‬ ‫غالمرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و سخنگوی‬ ‫کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت‌وگو با تسنیم‌‪ ،‬با اشاره به وضعیت اقتصادی‬ ‫کش��ور و ب��ا بیان اینک��ه اقتصاد ایران بر س��ه پایه‬ ‫دولت��ی‪ ،‬تعاونی و خصوصی اس��توار اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دولت به منظور دس��تیابی به رش��د اقتصادی‪،‬‬ ‫خودکفایی‪،‬کاه��ش ن��رخ بی��کاری و ت��ورم‪ ،‬تامین‬ ‫نیازهای اساس��ی جامعه و افزایش رف��اه عمومی با‬ ‫وضع مقررات و سیاست‌های خاص به دنبال هدایت‬ ‫فعالیت‌ها به س��وی بخش غیردولتی‪ ،‬با نگاه ویژه به‬ ‫بخش تعاونی اس��ت که در بودجه سال ‪ 1394‬و در‬ ‫برنامه‌های دولت برای س��ال آینده توجه ویژه‌ای به‬ ‫این ‪ 3‬بخش شده است‪.‬‬ ‫وی به بودجه دولت در س��ال آینده اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اتفاق بزرگی که در بودجه س��ال آینده افتاد‪،‬‬ ‫این اس��ت که درآمدهای نفتی کمتر از ‪ 18‬میلیارد‬ ‫دالر ش��د و ای��ن به معنی وابس��تگی کمت��ر از ‪25‬‬ ‫درصدی بودجه به نفت و حرکت به س��مت اقتصاد‬ ‫مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقالب است‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجل��س ادام��ه داد‪ :‬باوجود کاهش‬ ‫درآمدهای نفتی‪ ،‬با تمهیداتی که اندیشیده شد‪ ،‬در‬ ‫س��ال آینده نه تنها با کسری بودجه مواجه نیستیم‬ ‫بلکه با امید به کاه��ش هزینه‌ها و افزایش درآمدها‬ ‫در حوزه‌های دیگر‪ ،‬به دنبال رش��د اقتصادی بیشتر‬ ‫در کشور هستیم همچنین افزایش مالیات‌ها در حد‬ ‫متعادل‪ ،‬معقول و منطقی و کاهش سقف درآمدهای‬ ‫حاصل از واگذاری س��هام شرکت‌ها از نکات مهمی‬ ‫در بودجه امس��ال است که س��بب می‌شود بودجه‬ ‫واقعی‌تر و تحقق یافتنی ش��ود‪ .‬کاتب گفت‪ :‬اجرایی‬ ‫کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تنش‌زدایی در‬ ‫سیاست خارجی‪ ،‬مدیریت بدهی‌های بخش دولتی‪،‬‬ ‫تداوم اجرای هدفمن��دی یارانه‌ها‪ ،‬کاهش نرخ تورم‬ ‫به هم��راه ارتقای قدرت خرید م��ردم و بهبود رفاه‬ ‫اجتماع��ی از مهم‌ترین رویکردهای بودجه تنظیمی‬ ‫‪ 1394‬اس��ت همچنی��ن محدودک��ردن تعری��ف‬ ‫طرح‌ه��ای عمرانی جدی��د‪ ،‬اولویت‌‌بندی طرح‌های‬ ‫عمران��ی ب��ا تأکید ب��ر طرح‌هایی که در س��ال‌های‬ ‫‪ 94‬و ‪ 95‬خاتم��ه می‌یابد‪ ،‬تاکید ب��ر تدوین بودجه‬ ‫براس��اس بهای تمام ش��ده خدم��ات و بودجه‌ریزی‬ ‫مبتن��ی بر عملک��رد از مهتری��ن ویژگی‌های مثبت‬ ‫بودجه سال آینده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در سیاست‌های‬ ‫کالن الیح��ه بودجه‪ ،‬فاکتورهای��ی همچون افزایش‬ ‫رش��د س��رمایه‌گذاری‪ ،‬افزایش رش��د تولی��د‪ ،‬مهار‬ ‫رش��د نقدینگی و مهار نرخ تورم و افزایش اش��تغال‬ ‫وج��ود دارد که رش��د اقتصادی ‪ 2/5‬درصد‪ ،‬رش��د‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ 4‬درصد‪ ،‬کاهش نرخ تورم ‪ 14‬درصد‬ ‫و رشد نقدینگی ‪ 17‬درصد پیش‌بینی شده است که‬ ‫این امر نشان می‌دهد سیاست‌های کالن بودجه ‪94‬‬ ‫منطقی است‪.‬‬ ‫ریی��س فراکس��یون تولید و اش��تغال مجلس در‬ ‫ادامه س��خنان خود تصریح کرد‪ :‬مهم‌ترین مس��ئله‬ ‫پیش‌روی کشور اشتغال جوانان است که با افزایش‬ ‫رشد اقتصادی رفع می‌شود بنابراین برای نخستین‬ ‫ب��ار در الیح��ه بودج��ه از محل درآمده��ای قانون‬ ‫هدفمن��دی یارانه‌ه��ا مبلغ ‪ 40‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫برای اش��تغال اختص��اص یافت ک��ه وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی ب��ا همکاری دس��تگاه‌ها باید‬ ‫در این زمین��ه سیاس��ت‌گذاری و برنامه‌ریزی کند‬ ‫و این حرکت نویدبخ��ش کاهش بیکاری و افزایش‬ ‫اش��تغال خواهد بود‪ .‬ای��ن نماینده مجلس‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در حوزه صنعت نیز ریش��ه اصلی مش��کالت‬ ‫کنونی وجود تحلیل‌های منتج از اطالعات نادرست‬ ‫ی��ا برداش��ت‌های غلط از اطالعات درس��ت اس��ت؛‬ ‫موضوعی که موج��ب تضاد دیدگاه‌ها در بخش‌های‬ ‫کالن مدیریتی و مشکالت کنونی در حوزه کسب و‬ ‫کار و صنعت شده اس��ت‪ .‬به‌نظر می‌رسد در مرحله‬ ‫بو‌کار و بهبود شرایط‬ ‫نخست ساماندهی فضای کس ‌‬ ‫تولید و صنعت‪ ،‬باید این برداشت‌ها اصالح و وحدت‬ ‫رویه‌ای حاکم شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واقعیت این است که بخش تولید بر لبه‬ ‫تیغ��ی حرکت می‌کند که معلول ش��رایط اقتصادی‬ ‫اخیر یا سیاس��ت‌های اتخاذ‌شده توسط برخی افراد‬ ‫ی��ا دولت‌ها نیس��ت بلکه ناش��ی از جهت‌گیری‌ها و‬ ‫برداشت‌های گوناگون از شرایط بخش تولید و نبود‬ ‫همگرایی و تشتت آرا در دس��تگاه‌های تصمیم‌ساز‬ ‫اس��ت که موجب گریز نقدینگی در بخش صنعت و‬ ‫جذب آن در فعالیت‌های غیرمولد شده است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫ظهور شرکت‌های نوپا در بانکداری‬ ‫اجتماعی‬ ‫محمدرضا بابائی‬ ‫کارشناس موسسه اعتباری کوثر‬ ‫امروزه در دوران س��خت اقتصادی ق��رار گرفته‌ایم که‬ ‫جذب س��رمایه برای کس��ب و کارهای نوپا (‪)start up‬‬ ‫می‌تواند مش��کل باش��د‪ .‬بانک‌ها به عن��وان اصلی‌ترین‬ ‫تامین‌کنندگان س��رمایه به ش��دت با ریسک‌های مالی‬ ‫مخالف هس��تند‪ .‬اما با وج��ود لفاظی‌هایی که بانک‌ها در‬ ‫ش��عارهای خود برای کمک به کس��ب و کارها می‌کنند‪،‬‬ ‫توس��ط فرآیند‌ها و سیاست‌های بوروکراسی محور خود‬ ‫دچار محدودیت شده‌اند‪ .‬اخیرا بانک‌ها به دالیل مختلف‬ ‫تحت فش��ارهای درونی و بیرونی زی��ادی قرارگرفته‌اند‬ ‫ک��ه کمترین آن ناتوان ب��ودن در انطباق‌پذیری و برآورد‬ ‫نکردن نیاز مش��تریان مدرن اس��ت‪ .‬مطمئن��ا زمان آن‬ ‫رسیده است که بانک‌ها به نوآوری و بازبینی مدل کسب‬ ‫و کار درون‌سازمانی متعهد شوند‪ .‬آنها باید توجه ویژه‌ای‬ ‫به طرح‌های حمایتی خود از کس��ب و کارهای نوآورانه‪،‬‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان و اس��تارت آپ‌ها داشته باشند‬ ‫و به عنوان یکی از مولدان اقتصادی کش��ورها به کسب و‬ ‫کارهای اجتماعی کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت شروع به کاراستارت آپ‌ها‬ ‫‪-۱‬دارای تخص��ص خ��وب اما اغلب فاق��د پیش زمینه‬ ‫کاری الزم ب��رای آماده‌س��ازی ط��رح کس��ب و کار و‬ ‫برنامه‌ریزی مالی هستند‪-۲ .‬فاقد آگاهی از اینکه چگونه‬ ‫توانمندی‌های خود را به س��رمایه‌گذاران نش��ان دهند‪.‬‬ ‫‪-۳‬دارای م��دل کس��ب و کار(‪)Business Model‬‬ ‫نیس��تند‪-۴ .‬مطمئن نیس��تند که چگونه و از چه کس��ی‬ ‫کمک‌های الزم را دریافت کنند‪ .‬بانک‌ها معموال نخستین‬ ‫گزینه برای دریافت کمک‌های مالی هس��تند اما خدمات‬ ‫مش��اوره‌ای بانک‌ها بس��یار مح��دود اس��ت‪-۵ .‬معموال‬ ‫تخصیص منابع بانک‌ها به استارت آپ‌ها محدود است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایده اصلی‬ ‫جم��ع س��پاری(‪ )Crowdsourcing‬راه��کاری‬ ‫مناس��ب در رونق کسب و کار اس��ت‪ .‬جمع‌سپاری نوعی‬ ‫برون‌سپاری است ولی نه فقط به شرکت‌ها یا سازمان‌های‬ ‫خاص بلک��ه به گروه فراوانی از افراد ناش��ناخته‪ .‬این کار‬ ‫معم��وال از طریق فراخوان‌های عمومی در اینترنت انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬تمرکز جمع‌سپاری بر مشارکت‌دادن جمعیت‬ ‫در فعالیت‌هایی چون حل مسئله‪ ،‬توسعه در ایده‌سازی‪،‬‬ ‫نوآوری‪ ،‬تولی��د و فرآیندهای ارائه خدمات اس��ت که بر‬ ‫کیفیت محصول‪ ،‬وفاداری و خش��نودی مش��تری اثری‬ ‫مس��تقیم دارد‪ .‬بیش از این حل مش��کالت و مس��ائل به‬ ‫کمک جمع‌س��پاری تغییرات عمده‌ای را به خود گرفته‬ ‫و به جمع س��پاری مالی(‪ )crowd funding‬رس��یده‬ ‫اس��ت که افراد مختلف با حمایت‌کردن خود از طرح‌های‬ ‫نوآورانه اس��تارت‌آپ‌ها‪ ،‬مدل‌های آنها را به خطوط تولید‬ ‫تبدی��ل می‌کنند‪ .‬مدل کس��ب‌وکار جمع‌س��پاری مالی‬ ‫متمرک��ز بر مش��ارکت داوطلبانه اف��راد مختلف که این‬ ‫افراد می‌توانند مش��تریان بانک‌ها باشند‪ ،‬به‌منظور تولید‬ ‫محصوالت نوآورانه محصوالت است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزایای حمایت از استارت آپ‌ها‬ ‫‪-۱‬اس��تارت‌آپ‌ها می‌توانند به منابع مالی دسترس��ی‬ ‫داشته باشند‪-۲ .‬س��رمایه‌گذاران می‌توانند فرصت‌های‬ ‫جدی��دی را ب��رای س��رمایه‌گذاری کس��ب کنن��د‪.‬‬ ‫‪-۳‬داس��تان‌های موفقیت ش��رکت‌های نوپا ابزاری برای‬ ‫روابط عمومی به‌منظور تبلیغ��ات بانک قرار گیرد‪ -۴ .‬با‬ ‫همسوسازی صنعت و ایده‌های استارت‌آپ‌ها می‌توان به‬ ‫صنعت کشور کمک کرد‪-۵ .‬کاهش نرخ بیکاری و بهبود‬ ‫مسئولیت اجتماعی بانک‌ها در جامعه‪ .‬بانک‌ها می‌توانند‬ ‫پورتفولیویی از عالیق و خواسته‌های سرمایه‌گذاران را با‬ ‫توجه به تخص��ص و تجاربی که دارند از طرق داده‌کاوی‪،‬‬ ‫پرسش��نامه و نظرس��نجی جمع‌آوری کنند تا آنها را به‬ ‫س��رمایه‌گذاری در اس��تارت‌آپ‌ها س��وق دهند‪ .‬وظیفه‬ ‫بانک‌ها همسوس��ازی س��رمایه‌گذاران و ش��رکت‌های‬ ‫نوپای��ی اس��ت ک��ه دارای تخصص و عالیق مش��ترک‬ ‫هس��تند‪ .‬در زمین��ه حرکت به س��وی بانک��داری جامع‬ ‫(‪ )universal banking‬می‌ت��وان ب��ا فراه��م آوردن‬ ‫زیرس��اخت‌های مختلف��ی مانن��د پورتال‌های��ی که در‬ ‫آن اس��تارت‌آپ‌ها به ثب��ت پروپوزال‌های خ��ود‪ ،‬منابع‬ ‫م��ورد نیاز و اینک��ه به دنبال چ��ه نوع س��رمایه‌گذارانی‬ ‫هس��تند‪ ،‬اقدام کنند‪ .‬ضمن اینکه برای مش��تریان بانک‬ ‫(س��رمایه‌گذاران) این فرصت پیدا می‌شود که نقدینگی‬ ‫خ��ود را در کس��ب‌وکارهایی که مورد عالقه آنهاس��ت و‬ ‫حت��ی ممکن اس��ت که در آن زمینه تخص��ص و تجاربی‬ ‫داشته باشند س��رمایه‌گذاری کنند‪ .‬س��رمایه‌گذاری در‬ ‫اس��تارت آپ‌ها فقط مالی نیس��ت بلکه س��رمایه‌گذاران‬ ‫می‌توانن��د از تج��ارب و امکانات فیزیکی خ��ود و حتی با‬ ‫بکارگی��ری آنه��ا در مجموعه‌ه��ای کاری خ��ود‪ ،‬به این‬ ‫ش��رکت‌ها کمک‌رسانی کنند‪ .‬نقش بانک‌ها نیز به عنوان‬ ‫پل ارتباطی س��رمایه‌گذاران و اس��تارت آپ‌ها قابل توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬بانک‌ها بدین‌وسیله ریسک سرمایه‌گذاری خود را‬ ‫کاهش می‌دهند‪ ،‬بنابراین س��رمایه‌گذاران‪ ،‬پول خود را با‬ ‫ریس��ک شخصی س��رمایه‌گذاری کرده و بانک‌ها نیز این‬ ‫ریسک را با ابزارهای مشاوره‌ای و کمک به استارت آپ‌ها‬ ‫برای تسهیل فرآیند‌های کاری خود به حداقل می‌رسانند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫همتی با اشاره به رفع تاثیر اخبار تخلف مالی ‪ 3000‬میلیاردی بر عملکرد این بانک خبر داد‬ ‫بازگشت قطار بانک ملي روي ريل‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬کاه��ش مطالب��ات بانکي‪،‬‬ ‫تعيين تکليف بده��ي معوق حداقل ‪ ۲۰‬نفر‬ ‫اول بدهکاران بانک ملي‪ ،‬رش��د سپرده‌هاي‬ ‫موث��ر‪ ،‬پرداخ��ت ‪۳۰۰‬ه��زار ميلي��ارد ريال‬ ‫تس��هيالت به بخش‌هاي مختلف‪ ،‬واگذاري‬ ‫گ��روه ملي فوالد به بانک مل��ي بابت بدهي‬ ‫گ��روه آريا‪ ،‬س��هم ب��االي بان��ک در جذب‬ ‫نقدينگي‌ه��ا‪ ،‬ازموضوع��ات مهم��ي بود که‬ ‫مديرعامل بانک ملي ايران روز گذش��ته در‬ ‫يک نشست خبري به آن اشاره کرد و درعين‬ ‫حال تاکيد کرد بانک ملي که در س��ال‌هاي‬ ‫گذش��ته با توجه به مش��کالت پيش‌آمده از‬ ‫چارچوب و ريل خود خارج ش��ده بود اما در‬ ‫يک س��ال گذشته با توجه به تالش‌هايي که‬ ‫براي رفع اين مش��کالت در اين بانک انجام‬ ‫شد‪ ،‬به ريل خود بازگشت‪.‬‬ ‫عبدالناص��ر همتي دراين نشس��ت با بيان‬ ‫اينکه بانک ملي در سال‌هاي گذشته و بعد از‬ ‫ماجراي تخلف مالي ‪ 3‬هزار ميلياردي دچار‬ ‫مشکالت جدي ش��ده بود که حتي توانايي‬ ‫پاس��خگويي به نياز م��ردم و توليدکنندگان‬ ‫را نيز نداش��ت اما در يک س��ال گذش��ته با‬ ‫تالش‌هاي��ي ک��ه دراين زمينه انجام ش��د‪،‬‬ ‫وضعي��ت مطلوب��ي به‌دس��ت آورد‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫تالش‌هاي��ي ک��ه در مدت يک و نيم س��ال‬ ‫گذشته انجام شد‪ ،‬اين بانک توانست باز هم‬ ‫به ساختار و جايگاه اصلي خود بازگردد که با‬ ‫توجه به اين روند دوران مطلوبي را در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬سپري خواهد کرد‪.‬‬ ‫وي ب��ا تاکي��د براينکه س��پرده‌هاي موثر‬ ‫بانک در امسال با رش��د ‪۲۰‬درصدي همراه‬ ‫ش��ده اس��ت که از رش��د نقدينگي در طول‬ ‫سال بيشتر اس��ت‪ ،‬در ادامه به اقدامات اين‬ ‫بان��ک درباره کاهش مطالبات معوق اش��اره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬معوقات بان��ک ملي در حالي‬ ‫ب��ه رقم ‪۱۴۰‬هزار ميليارد ريال رس��يده بود‬ ‫که بسياري از اين معوقات مشکوک‌الوصول‬ ‫ب��ود اما با تدابير اين بانک درحال‌حاضر رقم‬ ‫مطالب��ات به ‪۹۵‬هزار ميلي��ارد ريال کاهش‬ ‫پيدا کرده اس��ت ک��ه باتوجه ب��ه اين روند‬ ‫مي‌توان اميدوار بود که س��اختار مالي بانک‬ ‫احيا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین تکلیف معوقات بانکی‬ ‫وي با اش��اره به اينکه بدهي معوق حداقل‬ ‫‪ ۲۰‬نف��ر اول بده��کاران بان��ک ملي تعيين‬ ‫تکليف شده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬ما رقم نجومي نداريم‬ ‫و باالتري��ن رقم بدهي ب��ه بانک ملي حدود‬ ‫‪۳۰۰‬ميلي��ارد تومان و کمتري��ن آن در بين‬ ‫بانک ملی از ابتدای سال تا کنون ‪ 300‬هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرد‬ ‫‪ ۲۰‬نفر اول ‪۵۰‬ميليارد تومان است‪ .‬همتي با‬ ‫بيان اينکه برگشت مطالبات حتي در صورت‬ ‫تعيي��ن تکليف اجتناب‌ناپذير اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ما شرايطي را براي بخشي از بدهکاران‬ ‫که توان پرداخت را از دس��ت نداده و بيشتر‬ ‫توليدکنن��دگان بوده‌اند‪ ،‬ب��ه گونه‌اي تعيين‬ ‫کرديم که هيچ يک از طرفين دچار آس��يب‬ ‫نش��وند‪ ،‬بر اين اس��اس آنها بخشي از بدهي‬ ‫را پرداختند‪ ،‬تحکيم وثيقه انجام ش��د و نرخ‬ ‫اصالح از ‪ ۱۴‬تا ‪۱۵‬درصد گذش��ته به حدود‬ ‫‪ ۲۱‬درصد رسيد‪.‬‬ ‫وي همچنين با تاکيد بر اينکه نس��بت به‬ ‫سال گذش��ته دو برابر فروش امالک مازاد و‬ ‫تمليکي داش��تيم که در رکود حاکم بر بازار‬ ‫ملک بسيار قابل توجه بوده‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬به‬ ‫اين ترتيب بانک ملي توانست ‪۲۲۰۰‬ميليارد‬ ‫ريال اموال مازادش را بفروشد‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬ما آمادگي فروش ش��رکت‌هاي‬ ‫زيرمجموعه را داش��تيم ام��ا چون وضعيت‬ ‫بورس مناس��ب نبود‪ ،‬افزايش عرضه س��هام‬ ‫منطق��ي نبود‪ ،‬به همي��ن دليل تمرکز بانک‬ ‫را به سر و س��امان دادن شرکت‌ها معطوف‬ ‫کرديم‪ .‬پيش‌بيني سود عملکرد شرکت‌هاي‬ ‫زيرمجموعه در سال ‪ ۹۳‬نسبت به سال قبل‬ ‫دو برابر است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت ‪۳۰۰‬ه�زار ميلي�ارد ري�ال‬ ‫تسهيالت‬ ‫مديرعامل بانک ملي ب��ا بيان اينکه بانک‬ ‫در حال بازگشت به دوران خروج خود است‪،‬‬ ‫که دراين زمينه توانس��تيم از ابتداي س��ال‬ ‫تاکن��ون ‪۳۰۰‬هزار ميليارد ريال تس��هيالت‬ ‫در بخش‌ه��ای مختلف پرداخ��ت کنيم که‬ ‫البته بخشي از آن تمديد تسهيالت سرمايه‬ ‫در گردش بوده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬همچنين در‬ ‫اي��ن مدت‪ ۴۱۰ ،‬بنگاه نيم��ه تمامي که در‬ ‫سال‌هاي اخير به کمک‌های مالی بانک نیاز‬ ‫بانک ملی نسبت به سال‬ ‫گذشته دو برابر فروش‬ ‫امالک مازاد و تمليکي‬ ‫داشت که در رکود‬ ‫حاکم بر بازار‬ ‫ملک بسيار قابل توجه‬ ‫بود‪ ،‬به اين ترتيب‬ ‫این بانک توانست‬ ‫‪۲۲۰۰‬ميليارد ريال‬ ‫اموال مازادش‬ ‫را بفروشد‬ ‫داشتند را تعيين تکليف کرديم و ‪ ۲۸۰‬واحد‬ ‫صنعتي نيز در حال تعيين تکليف و واگذاري‬ ‫احتمالي هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مديرعامل بانک مل��ي‪ ،‬يکي از‬ ‫کاره��اي مهم اي��ن بانک در امس��ال پيش‬ ‫ق��دم ش��دن در پرداخ��ت دوب��اره وام‌هاي‬ ‫ازدواج اس��ت که از عيد فط��ر تاکنون بيش‬ ‫از ‪۳۱۰‬هزار فقره تس��هيالت قرض‌الحس��نه‬ ‫ازدواج پرداخ��ت کرده ک��ه ارزش ريالي آن‬ ‫هزار ميليارد تومان است‪.‬‬ ‫وي همچني��ن مي��زان تس��هيالت‬ ‫قرض‌الحسنه را ‪۱۸‬هزار ميليارد ريال عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در کل بانک ملي توانس��ت در‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬يک‌ميليون و ‪۴۵۰‬هزار فقره انواع‬ ‫تس��هيالت جديد پرداخت کند که ش��امل‬ ‫تسهيالت خرد و کالن مي‌شود‪.‬‬ ‫همتي در ادامه با اشاره به وضعيت گذشته‬ ‫بانک ملي و ب��ا تاکيد براين موضوع که نرخ‬ ‫سود موثر تس��هيالت بانک ملي در گذشته‬ ‫ب��ه ‪۹‬درصد رس��يده ب��ود که اين مس��ئله‬ ‫مش��کالت جدي را ب��راي بانک ايجاد کرد و‬ ‫از آن به‌عن��وان يک فاجعه ن��ام برد و افزود‪:‬‬ ‫اين تلقي وجود داش��ت ک��ه اگر بانک منابع‬ ‫گران تجهيز مي‌کند‪ ،‬بايد تس��هيالت ارزان‬ ‫بدهد که ب��ا توجه به اين موضوع‪ ،‬هم‌اکنون‬ ‫نرخ موثر تس��هيالت از ‪ ۱۶‬درصد فراتر رفته‬ ‫و در صورت ادامه اين روند‪ ،‬به تعادل خواهد‬ ‫رسيد‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬در اين زمينه تس��هيالتي‬ ‫که بايد تمديد مي‌شد را با نرخ‌هاي باالتري‬ ‫تمديد کرديم تا هزينه تمام‌ش��ده پول بانک‬ ‫از نرخ سود فراتر نرود‪ .‬مديرعامل بانک ملي‬ ‫همچنين به کاهش تس��هيالت دستوري در‬ ‫اين بانک اش��اره کرد و گفت‪ :‬اين امر کمک‬ ‫کرد که بانک ملي دراين مدت بازسازي شود‬ ‫و مشکالتش کاهش يابد‪.‬‬ ‫مديرعام��ل بانک مل��ي در بخش ديگري‬ ‫از س��خنان‌ش با اش��اره به س��هم اين بانک‬ ‫در ج��ذب نقدينگ��ي از بازار اظه��ار کرد‪ :‬از‬ ‫ابتداي سال تاکنون ‪۲۰‬درصد از نقدينگي‌ها‬ ‫را جذب کرده‌ايم ک��ه رقمي حدود ‪۱۶‬هزار‬ ‫ميليارد تومان مي‌باشد‪.‬‬ ‫گ�روه اقتصاد‌‪ :‬قیمت جهانی ط�لا در آخرین روز کاری‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬پس از انتش��ار آمارهای مثبت از بازار کار‬ ‫امریکا و ب��اال رفتن احتمال افزایش نرخ بهره در آینده‌ای‬ ‫نزدی��ک ‪ ۳‬درصد کاهش یافته ب��ود و به نرخ ‪ 1167‬دالر‬ ‫رس��یده بود اما دیروز در نخس��تین روز بازگش��ایی بازار‪،‬‬ ‫اندک��ی افزایش یافت و به ن��رخ ‪ ۱۱۶۹‬دالر در هر اونس‬ ‫نزدیک ش��د‪ .‬به هر حال در ب��ازار جهانی قیمت طال در‬ ‫حالی اندکی با رشد همراه شد که با صعود دالر به باالترین‬ ‫سطح ‪ ۱۱‬سال گذشته‪ ،‬این فلز ارزشمند همچنان نزدیک‬ ‫به پایین‌ترین قیمت ‪ 3‬ماه گذشته قرار دارد‪.‬‬ ‫اما با توجه به رش��د قیمت اونس‪ ،‬بازار طال و س��که در‬ ‫داخل از ثبات نسبی قیمت‌ها برخوردار شد و تغییرات در‬ ‫معاون فنی و درآمد س��ازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی آخری��ن وضعیت پوش��ش‬ ‫بیمه‌ای زنان سرپرست خانوار را تشریح‬ ‫ک��رد‪ .‬محمدحس��ن زدا در گفت‌وگو با‬ ‫ایس��نا‪ ،‬درباره آخرین وضعیت واگذاری‬ ‫بیمه زنان سرپرس��ت خانوار به صندوق‬ ‫بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان‬ ‫ب��ا توجه ب��ه ابهاماتی که درباره ش��انه‬ ‫خالی کردن تامی��ن اجتماعی از قبول‬ ‫‹ ‹س�ود ‪۲۰‬درص�د ب�راي س�پر ‌ده‌ها‬ ‫ايده‌آل است‬ ‫همتي در ادامه اظهارات خود در ارتباط با‬ ‫نرخ س��ود بانکي گفت‪ :‬من معتقدم که بايد‬ ‫ب��ا توجه ب��ه کاهش نرخ تورم‪ ،‬س��ود بانکي‬ ‫ني��ز کاه��ش يابد ک��ه اين موض��وع به نفع‬ ‫سپرده‌گذار و بانک‌هاست‪ .‬بنابراين اگر بانک‬ ‫مرکزي بتواند در س��ال آينده نرخ تورم را تا‬ ‫حدود ‪۱۶‬درصد ثابت نگه دارد‪ ،‬در اين حالت‬ ‫اگر ‪ 3‬درصد هم مازاد بر آن حس��اب کنيم‪،‬‬ ‫در نتيجه نرخ سود بانکي ايده‌آل حدود ‪۱۹‬‬ ‫تا ‪۲۰‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫در جمع ‪ 3‬سازمان دانشي برتر‬ ‫را تجربه کرد؛ این بازار درحالی ش��اهد افت اندک قیمت‬ ‫دالر در داخل بود که یورو و پوند با رش��د نسبی قیمت‌ها‬ ‫مواجه ش��دند و به این ترتیب در جریان معامالت دیروز‪،‬‬ ‫صرافان بازار‪ ،‬دالر را با نرخ ‪ 3399‬تومان فروختند و یورو‬ ‫و پون��د به ترتی��ب ‪ 3740‬و ‪ 5165‬توم��ان قیمت‌گذاری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫آخرین وضعیت بیمه زنان سرپرست خانوار‬ ‫این مس��ئولیت وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایده‌آل‌ترین وضعیت برای یک صندوق‬ ‫بیمه‌ای آن است که نسبت بیمه‌شدگان‬ ‫خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نس��بت بیمه‌ش��دگان به‬ ‫دریافت‌کنندگان مستمری در دهه ‪۷۰‬‬ ‫رقم ‪ ۲۵‬بوده اس��ت‪ ،‬ام��ا اکنون به ‪5/6‬‬ ‫رسیده است‪ ،‬به معنای آنکه به ازای هر‬ ‫‪5/6‬نف��ری که مس��تمری می‌گیرند‪ ،‬به‬ ‫همتي در پاس��خ به سوالي مبني بر اينکه‬ ‫آيا مش��کالت بانک ملي در پرونده گروه آريا‬ ‫به پايان رس��يده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬شروع خوبي‬ ‫در اي��ن پرونده داش��ته‌ايم که در نتيجه اين‬ ‫ش��روع خوب‪ ،‬گروه ملي فوالد به بانک ملي‬ ‫منتقل مي‌شود‪.‬‬ ‫وي با اشاره به اين نکته که بانک ملي روي‬ ‫رق��م ارزش اين گروه با بازماندگان مه آفريد‬ ‫اميرخسروي اختالف کوچکي داشته است‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬به همي��ن دليل به مدت ‪ 4‬ماه و‬ ‫از هفته آينده وکال��ت مديريتي گرفته‌ايم و‬ ‫قيمت نهايي آن مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫مديرعام��ل بانک ملي با اع�لام اين خبر‬ ‫که حداقل نصف ال‌س��ي‌هاي گشايش يافته‬ ‫براي اين گروه تا پايان امسال تعيين تکليف‬ ‫خواهد شد‪ ،‬تاکيد کرد‪ :‬اگر گروه ملي فوالد‬ ‫براي بدهي ‪۱۰۵‬ميليارد توماني اين ال‌سي‌ها‬ ‫کف��اف داد که هيچ‪ ،‬وگرنه مانده بدهي را از‬ ‫بقيه اموال مه‌آفريد تسويه خواهيم کرد‪.‬‬ ‫وي همچنين با اش��اره به بدهي برخي از‬ ‫ش��رکت‌هاي گروه آريا به ش��عب بانک ملي‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬اين بدهي‌ها ربط��ي به پرونده‬ ‫موس��وم به ‪ 3‬هزار ميليارد توماني ندارد که‬ ‫آن بدهي‌ها هم پس از اينکه اموال مه‌آفريد‬ ‫آزاد ش��د و در اختيار وکال يا بازماندگان وي‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬تعيين تکليف خواهد شد‪.‬‬ ‫همتي خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬به نظ��ر بنده‪،‬‬ ‫مراح��ل پايان يافت��ن پرونده فس��اد ‪3‬هزار‬ ‫ميليارد توماني در بانک ملي ش��روع ش��ده‬ ‫است که جا دارد از تالش‌هاي دادستاني در‬ ‫احقاق حقوق بانک ملي تش��کر کنم‪ .‬وي در‬ ‫عي��ن حال تاکيد کرد که بخش��ي از وصول‬ ‫معوق��ات بان��ک ملي هم مرب��وط به تعيين‬ ‫تکليف بدهي‌هاي بازماندگان مه‌آفريد است‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫ثبات نسبی قیمت سکه و ارز در بازار‬ ‫مح��دوده جزئی اتفاق افتاد به طوری که تمام‌س��که بهار‬ ‫آزادی یک هزارتومان رشد کرد و به نرخ ‪ 957‬هزارتومان‬ ‫رس��ید‪ .‬در این روز بیش��ترین رش��د قیمت به سکه نیم‬ ‫اختصاص داش��ت که رشدی حدود ‪ 5‬هزارتومان را تجربه‬ ‫کرد و از قیم��ت ‪ 503‬هزارتومان به نرخ ‪ 508‬هزارتومان‬ ‫رس��ید اما دیروز این رش��د قیمت‌ها باعث نشد که قیمت‬ ‫ربع و س��که گرمی‪ ،‬تغییر کند و این نوع سکه‌ها همچون‬ ‫روز یکشنبه به ترتیب با نرخ ‪ 275‬و ‪ 183‬هزارتومان مورد‬ ‫معامل��ه قرار گرفتند اما در ادامه این روند‪ ،‬هر گرم طالی‬ ‫‪ 18‬عی��ار روندی معکوس به خ��ود گرفت و ‪ 2‬هزارتومان‬ ‫ارزان ش��د و در ب��ازار ب��ا نرخ ‪ 95‬ه��زار و ‪ 500‬تومان به‬ ‫فروش رس��ید ‪ .‬دیروز بازار ارز هم شرایط تقریبا مشابهی‬ ‫‹ ‹واگذاري گ�روه ملي فوالد به بانک‬ ‫ملي بابت بدهي گروه آريا‬ ‫یک نفر حقوق می‌پردازیم‪.‬‬ ‫معاون فنی و درآمد س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی با بیان اینکه در این ش��رایط‬ ‫موض��وع ش��انه خال��ی ک��ردن تامین‬ ‫اجتماعی از قبول مسئولیت بیمه زنان‬ ‫سرپرست خانوار سوءتفاهم است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به وزی��ر رفاه درخواس��ت کتبی دادیم‬ ‫برای آنکه کار بهتر انجام شود و سامان‬ ‫بهتری پیدا کند‪ ،‬بیمه این قشر به یک‬ ‫صندوق واگذار شود‪.‬‬ ‫زدا ادام��ه داد‪ :‬از اعتب��اری که دولت‬ ‫ب��رای زنان سرپرس��ت خان��وار در نظر‬ ‫گرفته بود‪۵۰ ،‬درصد به تامین اجتماعی‬ ‫و ‪۵۰‬درصد به صندوق بیمه کشاورزان‬ ‫اختصاص داش��ت که ما در نامه به وزیر‬ ‫اعالم کردی��م حاضری��م ازحقوق خود‬ ‫بگذری��م و کار از یک صندوق پیگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در اختتامي��ه چهارمي��ن جاي��زه جهاني‬ ‫سازمان دانشي‌برتر در ايران‪ ،‬بانک‌پاسارگاد‬ ‫به عنوان يکي از ‪ 3‬ش��رکت برتر اين دوره‬ ‫از ارزيابي‌ها انتخاب شد؛ در اين مراسم که در تاريخ ‪17‬‬ ‫اسفند ‪ 1393‬و در محل سالن همايش‌هاي بين‌المللي‬ ‫ک بار ديگر موفق شد به‬ ‫صداو‌سيما برگزار شد‪ ،‬اين بان ‌‬ ‫عنوان يکي از ‪ 3‬سازمان دانشي‌برتر ايران معرفي شود‪.‬‬ ‫براس��اس اين خبر‪ ،‬بانک‌پاس��ارگاد پس از کس��ب اين‬ ‫عنوان‪ ،‬به‌عنوان نماينده ايران در جايزه سازمان دانشي‬ ‫برتر آسيا که از سوي بنياد جهاني جايزه در هنگ‌کنگ‬ ‫برگزار خواهد شد‪ ،‬شرکت مي‌کند‪.‬‬ ‫رشد خدمات الکترونیک‬ ‫بانک صادرات‬ ‫تعداد کل تراکنش‌های سامانه سپهر بانک‬ ‫صادرات ایران در بهمن ماه امس��ال از مرز‬ ‫‪٦٨٥‬میلیون گذش��ت‪ .‬مشتریان این بانک‬ ‫در بهم��ن ماه امس��ال به طور میانگی��ن روزانه حدود‬ ‫‪٢٣‬میلی��ون تراکن��ش از طریق سیس��تم س��پهر و در‬ ‫مجموع ‪٦٨٥‬میلی��ون و ‪٢٣٩‬هزار تراکنش موفق مالی‬ ‫انجام داده‌اند‪ .‬این میزان بیانگر رشد ‪٢١‬درصدی تعداد‬ ‫کل تراکنش‌ها نس��بت به مدت مشابه سال گذشته و‬ ‫حاک��ی از اس��تقبال مش��تریان از خدم��ات این بانک‬ ‫است‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪33940‬‬ ‫‪34010‬‬ ‫یورو‬ ‫‪37350‬‬ ‫‪37440‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51720‬‬ ‫‪52010‬‬ ‫‪27410‬‬ ‫‪27500‬‬ ‫‪9310‬‬ ‫‪26960‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,830,000‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,680,000‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,010,000‬‬ ‫‪5,080,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,575,000‬‬ ‫‪9,605,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9240‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪9,570,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪26800‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,370,000‬‬ ‫‪2,430,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪34100‬‬ ‫‪35500‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪13320‬‬ ‫‪13440‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪4,810,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪8930‬‬ ‫‪9060‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪9,550,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9590‬‬ ‫‪9710‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪961,200‬‬ ‫‪979,200‬‬ ‫یوآن چین‬ ‫‪5330‬‬ ‫‪5440‬‬ ‫ین ژاپن‬ ‫‪285‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,220,000‬‬ ‫‪4,240,000‬‬ ‫دینار عراق‬ ‫‪25‬‬ ‫‪29‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7134.2‬‬ ‫‪-0.088229116‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪755.9‬‬ ‫‪1.13727589‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪728.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪12106.6‬‬ ‫‪-0.413756797‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪3591.3‬‬ ‫‪3.713864903‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1133.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪662.8‬‬ ‫‪-0.180722892‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪17618.3‬‬ ‫‪-1.432775366‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪6013.5‬‬ ‫‪-0.664056693‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪47183.1‬‬ ‫‪-1.346104389‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪295058.3‬‬ ‫‪-0.030391532‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪19234‬‬ ‫‪-0.319243765‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪26557.5‬‬ ‫‪0.105542886‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪21279.1‬‬ ‫‪-0.520326876‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪10524.7‬‬ ‫‪-0.012350371‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪298253.5‬‬ ‫‪-0.36033556‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1826.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪11979.1‬‬ ‫‪-0.065071036‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3200.1‬‬ ‫‪-0.342561739‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6149.5‬‬ ‫‪0.671195875‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2416.5‬‬ ‫‪-0.276493892‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4493.4‬‬ ‫‪0.18729097‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4097.7‬‬ ‫‪-0.029276147‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1876.5‬‬ ‫‪-0.24453777‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪704.8‬‬ ‫‪-0.113378685‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1691‬‬ ‫‪-0.523560209‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1485.6‬‬ ‫‪-0.268528464‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪592.5‬‬ ‫‪0.101368474‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪40852979‬‬ ‫‪763‬‬ ‫عمران و توسعه فارس‬ ‫‪3015‬‬ ‫‪17.45‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1794.2‬‬ ‫‪0.195454292‬‬ ‫سرمايه گذاري بهمن‬ ‫‪30012339‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪1412‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪2962.7‬‬ ‫‪3.532988538‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪21343427‬‬ ‫‪798‬‬ ‫داروسازي ابوريحان‬ ‫‪24571‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪535.5‬‬ ‫‪-0.409150084‬‬ ‫‪17722826‬‬ ‫‪287‬‬ ‫شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي‬ ‫‪1199‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪124667.5‬‬ ‫‪0.041888917‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3393.5‬‬ ‫‪0.023580039‬‬ ‫سرمايه گذاري غدير‬ ‫‪15520495‬‬ ‫‪3003‬‬ ‫توليد محور خودرو‬ ‫‪2196‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪831.5‬‬ ‫‪0.507675571‬‬ ‫سايپا‬ ‫‪13090509‬‬ ‫‪1324‬‬ ‫كشتيراني جمهوري اسالمي ايران‬ ‫‪3134‬‬ ‫‪3.91‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪3989.7‬‬ ‫‪0.628026634‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري توكا فوالد‬ ‫‪10918940‬‬ ‫‪294‬‬ ‫سرمايه گذاري نيرو‬ ‫‪1253‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪606.4‬‬ ‫‪0.032992412‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪72939.2‬‬ ‫‪0.023312517‬‬ ‫ت‪-‬بيمه دي‬ ‫بيمه دي‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫مشاركت نفت فصلي‪17‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪115810000000‬‬ ‫ت‪-‬سيمان كرمان‬ ‫‪1716‬‬ ‫‪-67.62‬‬ ‫سرمايه گذاري غدير‬ ‫‪3003‬‬ ‫‪46606516128‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري توكا فوالد‬ ‫‪294‬‬ ‫‪-6.96‬‬ ‫سرمايه گذاري بهمن‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪44988506830‬‬ ‫مرجان كار‬ ‫‪4757‬‬ ‫‪-4.07‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪763‬‬ ‫‪31168168557‬‬ ‫سرمايه گذاري بهمن‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫سرمايه گذاري بازنشستگي كشوري‬ ‫‪2408‬‬ ‫‪22445654792‬‬ ‫ماشين سازي نيرو محركه‬ ‫‪2064‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪19216815719‬‬ ‫سرمايه گذاري ساختمان ايران‬ ‫‪2889‬‬ ‫‪-3.47‬‬ ‫سايپا‬ ‫‪1324‬‬ ‫‪17335739867‬‬ ‫شيشه و گاز‬ ‫‪4052‬‬ ‫‪-3.43‬‬ ‫درصد‬ ‫تغيير‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪123365.3‬‬ ‫‪0.183857416‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2854.3‬‬ ‫‪0.070118851‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2594.2‬‬ ‫‪0.138963947‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪53404.8‬‬ ‫‪0.079644243‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪47375.6‬‬ ‫‪0.029771017‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪63853.5‬‬ ‫‪0.073346529‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪125952.8‬‬ ‫‪-0.018416206‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪717.9‬‬ ‫‪0.08364701‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪199.2‬‬ ‫‪-0.3003003‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪333.1‬‬ ‫‪0.180451128‬‬ ‫شاخص کل (هم وزن)‬ ‫‪9796.9‬‬ ‫‪-0.028572303‬‬ ‫شاخص قیمت(وزنی‪-‬ارزشی)‬ ‫‪27740‬‬ ‫‪-0.12313586‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪8993.5‬‬ ‫‪-0.250662703‬‬
‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪1973‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫‪5706‬‬ ‫‪120,143‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪239842147‬‬ ‫‪29‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪585,342‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪3340137643‬‬ ‫‪153‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪624,413‬‬ ‫‪993739840‬‬ ‫‪84‬‬ ‫باما‬ ‫‪8182‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪86,780‬‬ ‫‪710019926‬‬ ‫‪37‬‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫‪3494‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪102,372‬‬ ‫‪344657506‬‬ ‫‪36‬‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪526,027‬‬ ‫‪2006793005‬‬ ‫‪23‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪9,629‬‬ ‫‪20095723‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪3559‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪33738440‬‬ ‫‪4‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫‪3474‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪33360‬‬ ‫‪1‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫‪2229‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪3,663,433‬‬ ‫‪8166107067‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪2,842,707‬‬ ‫‪4010176166‬‬ ‫‪261‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫‪2771‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪961,474‬‬ ‫‪2664547718‬‬ ‫‪257‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫‪2553‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪1,325,437‬‬ ‫‪3383751598‬‬ ‫‪231‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,609,269‬‬ ‫‪3004017272‬‬ ‫‪196‬‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫‪2889‬‬ ‫‪-3.47‬‬ ‫‪774,355‬‬ ‫‪2236751916‬‬ ‫‪184‬‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫‪2521‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪750,391‬‬ ‫‪1891499187‬‬ ‫‪145‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪1,128,326‬‬ ‫‪1751976986‬‬ ‫‪124‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪6296‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪213,353‬‬ ‫‪1343237868‬‬ ‫‪99‬‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫‪1596‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪865,227‬‬ ‫‪1385832961‬‬ ‫‪81‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1313‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪296,378‬‬ ‫‪389202872‬‬ ‫‪62‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪4219‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪310,814‬‬ ‫‪1311423632‬‬ ‫‪49‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫‪3699‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪157,521‬‬ ‫‪582692651‬‬ ‫‪38‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫‪3368‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪186,081‬‬ ‫‪626805721‬‬ ‫‪33‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪192,283‬‬ ‫‪428045098‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪99,396‬‬ ‫‪159438793‬‬ ‫‪26‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪3015‬‬ ‫‪17.45‬‬ ‫‪16,351‬‬ ‫‪49299839‬‬ ‫‪25‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪2473‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪57,395‬‬ ‫‪139270745‬‬ ‫‪24‬‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫‪2855‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪49,150‬‬ ‫‪141313610‬‬ ‫‪13‬‬ ‫افست‬ ‫‪12230‬‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪-1.40‬‬ ‫‪57,996‬‬ ‫‪709312823‬‬ ‫‪52‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪763‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪40,852,979‬‬ ‫‪31168168557‬‬ ‫‪2399‬‬ ‫‪828602‬‬ ‫‪1.54‬‬ ‫‪18,840‬‬ ‫‪15610867421‬‬ ‫‪1356‬‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪4,498,407‬‬ ‫‪5154171646‬‬ ‫‪515‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫‪821365‬‬ ‫استخراج‪2.19‬‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫‪717‬‬ ‫‪588918507‬‬ ‫‪80‬‬ ‫بساردیبهشت ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫نگین ط‬ ‫ذغالسنگ‬ ‫‪822664‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪2.03‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪120,143‬‬ ‫‪502647826‬‬ ‫‪239842147‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪29‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫ریختهگري‬ ‫تامین ماسه‬ ‫‪836222‬‬ ‫‪826380‬‬ ‫‪5706‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه ‪92‬‬ ‫‪823316‬‬ ‫ایرانمرداد ‪92‬‬ ‫تسهیالترويمسكن‬ ‫امتیاز‬ ‫توسعه معادن‬ ‫‪818654‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن فروردین ‪93‬‬ ‫باما‬ ‫مسكن دي ماه ‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫تسهیالتچادرملو‬ ‫معدنيوصنعتي‬ ‫گهراردیبهشت‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫معدني وتسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫صنعتي گل‬ ‫منگنزایرانمسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫معادن تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذر ماه ‪92‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫ماه ‪92‬‬ ‫صنعتيآبان‬ ‫امتیازتسهیالتو مسكن‬ ‫صبانور‬ ‫توسعه معدني‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اسفندماه‪92‬‬ ‫بانكاقتصادنوین‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذر ماه ‪91‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خرداد ‪92‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن دي ماه ‪91‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫بانك کارآفرین‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫بانك سینا‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن شهریور ‪92‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫بانك ایران زمین‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫بانك خاورمیانه‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫بانك ملت‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫سخت آژند‬ ‫ح ‪ .‬بیمه دي‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫بیمه دي‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫بیمه البرز‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫بیمه دانا‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫بیمه آسیا‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫بیمه اتكایي ایرانیان‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫بیمه ملت‬ ‫بیمه سامان‬ ‫افست‬ ‫ح ‪ .‬بیمه دي‬ ‫بیمه دي‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫بیمه میهن‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫‪829680‬‬ ‫‪8182‬‬ ‫‪823992‬‬ ‫‪3494‬‬ ‫‪833389‬‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪821875‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪817907‬‬ ‫‪3559‬‬ ‫استخراج‪3.28‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪1.42‬هاي فلزي‬ ‫استخراج کانه‬ ‫‪1.97‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪1.64‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪2.81‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪1.29‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪1.89‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪585,342‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪624,413‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪86,780‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪102,372‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪526,027‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪9,629‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪822516‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫امالك و مستغالت ‪377‬‬ ‫‪ 820195‬انبوه سازي‪1.60 ،‬‬ ‫‪343,950‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪1903‬‬ ‫‪3,663,433‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪2229‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪1.74‬‬ ‫‪816329‬‬ ‫‪2,842,707‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪814610‬‬ ‫‪961,474‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪2771‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫‪820844‬‬ ‫‪1,325,437‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪2553‬‬ ‫‪388‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪819694‬‬ ‫‪1,609,269‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪401,700‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪774,355‬‬ ‫‪-3.47‬‬ ‫‪2889‬‬ ‫‪200,024‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪750,391‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪2521‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪2.09‬‬ ‫‪824535‬‬ ‫‪1,128,326‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪150,001‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪2405‬‬ ‫‪213,353‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪6296‬‬ ‫‪10,120‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪865,227‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪1596‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪296,378‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪1313‬‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي‬ ‫‪310,814‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪4219‬‬ ‫‪17,722,826‬‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪157,521‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪3699‬‬ ‫‪2,446,555‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫‪1412‬‬ ‫‪186,081‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪3368‬‬ ‫‪667,472‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪1156‬‬ ‫‪192,283‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪302,258‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪1416‬‬ ‫‪99,396‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪158,658‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1243‬‬ ‫‪16,351‬‬ ‫‪17.45‬‬ ‫‪3015‬‬ ‫‪250,106‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪57,395‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪2473‬‬ ‫‪131,095‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪49,150‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪2855‬‬ ‫‪27,962‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪15,900‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪1743‬‬ ‫‪57,996‬‬ ‫‪-1.40‬‬ ‫‪12230‬‬ ‫‪48,605,549‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪290‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪29,181,284‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1352‬‬ ‫‪40,852,979‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2.69‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪18,840‬‬ ‫‪1.54‬‬ ‫‪828602‬‬ ‫‪15,238‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3922‬‬ ‫‪0.26‬صنعتي ‪4,498,407‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫پیمانكاري‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪9,776,094‬‬ ‫‪19216815719‬‬ ‫‪342‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫‪831191‬‬ ‫‪2.01‬‬ ‫‪2,587‬‬ ‫‪2150291209‬‬ ‫‪280‬‬ ‫بانك‬ ‫ملتساختمان تاسیسات راه آهن‬ ‫مهندسي‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪9071‬‬ ‫‪831191‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪2,132,180‬‬ ‫‪3453081762‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪831082‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫‪2,414‬‬ ‫‪2006230919‬‬ ‫‪228‬‬ ‫گردشگري‬ ‫بانك‬ ‫دریاي خزر‬ ‫کشتیراني‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫‪2,132,180‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪186,199‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪7755‬‬ ‫انبارداري و ارتباطات ‪2,414‬‬ ‫‪ 831082‬حمل ونقل‪2.23 ،‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫حمل و‪2.01‬‬ ‫نقل آبي‬ ‫‪9,776,094‬‬ ‫‪61,285‬‬ ‫‪2,587‬‬ ‫بانك دي‬ ‫‪1663‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪1,550,806‬‬ ‫‪2578541936‬‬ ‫‪202‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪798‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪21,341,427‬‬ ‫‪17032474596‬‬ ‫‪201‬‬ ‫بانك دي‬ ‫کشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬ ‫‪1663‬‬ ‫‪3134‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪3.91‬‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1,667,806‬‬ ‫‪2468770440‬‬ ‫‪199‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪829080‬‬ ‫‪2.09‬‬ ‫‪2,048‬‬ ‫‪1697954929‬‬ ‫‪159‬‬ ‫توسعهبانك‬ ‫پست‬ ‫ایراندریایي وبندري سینا‬ ‫خدمات‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫‪824302‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪785559447‬‬ ‫‪140‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫ح‪ .‬توکاریل‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪35149‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪1,667,806‬‬ ‫‪42,850‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪814593‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪1,046‬‬ ‫‪852064597‬‬ ‫‪123‬‬ ‫توکاریلتسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪826597‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪1,421‬‬ ‫‪1174595072‬‬ ‫‪117‬‬ ‫ماه ‪91‬‬ ‫مسكن(آبان‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫عام‬ ‫سهامي‬ ‫پتروشیمي‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪824302‬‬ ‫‪2156‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪370,050‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫حملونقلتوکا‬ ‫بانك تجارت‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫‪798‬‬ ‫‪5231‬‬ ‫‪829080‬‬ ‫‪858‬‬ ‫‪814593‬‬ ‫‪2504‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪2.09‬‬ ‫‪-4.03‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪1,550,806‬‬ ‫‪4,146,549‬‬ ‫‪422292230‬‬ ‫‪423106794‬‬ ‫‪3340137643‬‬ ‫‪372961952‬‬ ‫‪295534119‬‬ ‫‪993739840‬‬ ‫‪427285214‬‬ ‫‪710019926‬‬ ‫‪416116114‬‬ ‫‪344657506‬‬ ‫‪362524171‬‬ ‫‪2006793005‬‬ ‫‪254781195‬‬ ‫‪20095723‬‬ ‫‪254368934‬‬ ‫‪33738440‬‬ ‫‪325716238‬‬ ‫‪33360‬‬ ‫‪309213554‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪514‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪663704670‬‬ ‫‪8166107067‬‬ ‫‪237551876‬‬ ‫‪4010176166‬‬ ‫‪182472616‬‬ ‫‪2664547718‬‬ ‫‪385796756‬‬ ‫‪3383751598‬‬ ‫‪318041104‬‬ ‫‪3004017272‬‬ ‫‪863773760‬‬ ‫‪2236751916‬‬ ‫‪248559320‬‬ ‫‪1891499187‬‬ ‫‪275394707‬‬ ‫‪1751976986‬‬ ‫‪360770414‬‬ ‫‪1343237868‬‬ ‫‪17710000‬‬ ‫‪1385832961‬‬ ‫‪39800000000‬‬ ‫‪389202872‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1311423632‬‬ ‫‪5079654175‬‬ ‫‪582692651‬‬ ‫‪3455190647‬‬ ‫‪626805721‬‬ ‫‪777308762‬‬ ‫‪428045098‬‬ ‫‪427193709‬‬ ‫‪159438793‬‬ ‫‪197785392‬‬ ‫‪49299839‬‬ ‫‪487456626‬‬ ‫‪139270745‬‬ ‫‪259583612‬‬ ‫‪141313610‬‬ ‫‪54989633‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪27720600‬‬ ‫‪709312823‬‬ ‫‪14095609210‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪39453095968‬‬ ‫‪31168168557‬‬ ‫‪16481000‬‬ ‫‪15610867421‬‬ ‫‪59763436‬‬ ‫‪5154171646‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2399‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1356‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪19216815719‬‬ ‫‪555928857‬‬ ‫‪2150291209‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪3453081762‬‬ ‫‪1443897083‬‬ ‫‪2006230919‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪2578541936‬‬ ‫‪12993755694‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪389‬‬ ‫‪2468770440‬‬ ‫‪1506142883‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪21,341,427‬‬ ‫‪445,218‬‬ ‫‪17032474596‬‬ ‫‪2328913490‬‬ ‫‪2,048‬‬ ‫‪1,663,939‬‬ ‫‪1697954929‬‬ ‫‪1427743157‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪1,046‬‬ ‫‪120,464‬‬ ‫‪852064597‬‬ ‫‪299575833‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪545981737‬‬ ‫‪1191880‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪785559447‬‬ ‫‪797704713‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪69‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫‪818563‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪545981737‬‬ ‫‪105‬‬ ‫فارس‪91‬‬ ‫خلیج ماه‬ ‫مسكن بهمن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫بین المللي‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪826597‬‬ ‫‪2294‬‬ ‫‪818563‬‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪1,421‬‬ ‫‪130,715‬‬ ‫‪1174595072‬‬ ‫‪298797195‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪819288‬‬ ‫‪1.41‬‬ ‫‪462‬‬ ‫‪378510904‬‬ ‫‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪819288‬‬ ‫‪1.41‬و مهندسي‬ ‫خدمات فني‬ ‫‪462‬‬ ‫‪378510904‬‬ ‫‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪828923‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪688834972‬‬ ‫‪90‬‬ ‫مسكن)شهریورماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫سهامي عام‬ ‫گروه مپنا (‬ ‫‪828923‬‬ ‫‪6845‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪2,484,131‬‬ ‫‪688834972‬‬ ‫‪17004609784‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪718‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪18‬‬
‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪12211‬‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫استخراج‪-0.52‬‬ ‫‪80,130‬‬ ‫‪978483267‬‬ ‫‪107‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪1973‬‬ ‫خودرو و ‪1.13‬‬ ‫ساخت قطعات‬ ‫‪120,143‬‬ ‫‪239842147‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سایپا‬ ‫‪1324‬‬ ‫سایر معادن ‪13,090,509‬‬ ‫استخراج‪0.61‬‬ ‫‪17335739867‬‬ ‫‪510‬‬ ‫زامیاد ماسه ریختهگري‬ ‫تامین‬ ‫‪1548‬‬ ‫‪5706‬‬ ‫‪5,373,277‬‬ ‫‪585,342‬‬ ‫‪8318082795‬‬ ‫‪3340137643‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪153‬‬ ‫ایران خودرودیزل‬ ‫‪763‬‬ ‫‪-0.26‬هاي فلزي ‪4,836,760‬‬ ‫استخراج کانه‬ ‫‪3689078403‬‬ ‫‪449‬‬ ‫توسعهدیزل‬ ‫سایپا‬ ‫معادن روي ایران‬ ‫‪1018‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪6,504,418‬‬ ‫‪624,413‬‬ ‫هلدینگ‬ ‫وصنعتيرنا(‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫چادرملو‬ ‫معدني‬ ‫‪1125‬‬ ‫‪3494‬‬ ‫منگنزایرانگذاريایرانخودرو‬ ‫گسترشسرمایه‬ ‫معادن‬ ‫‪2656‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫خودرو شرق‬ ‫صنعتي صبانور‬ ‫الكتریكمعدني و‬ ‫توسعه‬ ‫رینگسازيمشهد‬ ‫‪1664‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫امالك و مستغالت ‪209,167‬‬ ‫‪ 2418‬انبوه سازي‪0.42 ،‬‬ ‫‪427,092‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪3,663,433‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪2229‬‬ ‫کنترلخوردگيتكینکو‬ ‫گروهبهمن‬ ‫باما‬ ‫معدني وریخته‬ ‫صنایع‬ ‫ایرانگهر‬ ‫گريگل‬ ‫صنعتي‬ ‫بافقتراکتورسازي ایران‬ ‫معادنگري‬ ‫ریخته‬ ‫آژند اعتبار ایران‬ ‫سختگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫محورسازان‬ ‫ایرانشاهد‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫رادیاتور‬ ‫ایرانخانه سازي باغمیشه‬ ‫سازي و‬ ‫شهر‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫مهندسينصیرماشین‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫موتورسازانتراکتورسازيایران‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫فنرسازيخاور‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫چرخشگر‬ ‫سخت آژند‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫گروه صنعتي ملي (هلدینگ‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫دادهپردازيایران‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫تجارت الكترونیك پارسیان‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫ح‪.‬تجارت الكترونیك پارسیان‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫افرانت‬ ‫کارت اعتباري ایران کیش‬ ‫افست‬ ‫همكاران سیستم‬ ‫ایرانارقام‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫خدماتانفورماتیك‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫کشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫بانك ملت‬ ‫تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫صنایع آذرآب‬ ‫المیرانگردشگري‬ ‫بانك‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫جامدارو‬ ‫بانك‬ ‫صنعتيديآما‬ ‫بانك تجارت‬ ‫ایران‬ ‫پست بانك‬ ‫شیشهایران‬ ‫پشم‬ ‫نسوزایرانآبانماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن‬ ‫فراورده هاي‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪8182‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫لیزینگصنعتومعدن‬ ‫‪1729‬‬ ‫‪-2.43‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪4,656,627‬‬ ‫‪102,372‬‬ ‫‪5238348572‬‬ ‫‪344657506‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪-2.28‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪1,247,021‬‬ ‫‪9,629‬‬ ‫‪3312468119‬‬ ‫‪20095723‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪5‬‬ ‫لیزینگایران‬ ‫وصنعتيچادرملو‬ ‫معدني‬ ‫لیزینگو ایرانیان‬ ‫صنعتي گل گهر‬ ‫معدني‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪371,950‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪618942370‬‬ ‫‪33360‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫گذاري آتیه دماوند‬ ‫سرمایهبافق‬ ‫معادن‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪4001‬‬ ‫‪3559‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪-2.92‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪4,504,894‬‬ ‫‪86,780‬‬ ‫‪540,440‬‬ ‫‪526,027‬‬ ‫‪776,624‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪104,204‬‬ ‫‪2,842,707‬‬ ‫‪188,862‬‬ ‫‪961,474‬‬ ‫‪103,825‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪1884‬‬ ‫‪1,325,437‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪2553‬‬ ‫‪711,591‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪2196‬‬ ‫‪1,609,269‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪54,943‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫‪3967‬‬ ‫‪774,355‬‬ ‫‪-3.47‬‬ ‫‪2889‬‬ ‫‪70,583‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪2726‬‬ ‫‪750,391‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪2521‬‬ ‫‪151,523‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪1833‬‬ ‫‪1,128,326‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪235,309‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪2618‬‬ ‫‪213,353‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪6296‬‬ ‫‪114,032‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪5127‬‬ ‫‪865,227‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪1596‬‬ ‫‪90,037‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪296,378‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪1313‬‬ ‫‪53,744‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪310,814‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪4219‬‬ ‫‪699‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3402‬‬ ‫‪157,521‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪3699‬‬ ‫دباغي‪ ،‬پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش‬ ‫‪186,081‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪3368‬‬ ‫‪6,809‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪5260‬‬ ‫‪192,283‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫رایانه و فعالیتهاي وابسته به آن‬ ‫‪99,396‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪644,348‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪1635‬‬ ‫‪16,351‬‬ ‫‪17.45‬‬ ‫‪3015‬‬ ‫‪285,965‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪57,395‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪2473‬‬ ‫‪950,920‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪49,150‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪2855‬‬ ‫‪81,856‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪4108‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪65,679‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪3007‬‬ ‫‪57,996‬‬ ‫‪-1.40‬‬ ‫‪12230‬‬ ‫‪24,687‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪3942‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2540‬‬ ‫‪40,852,979‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪312,575‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪11233‬‬ ‫‪18,840‬‬ ‫‪1.54‬‬ ‫‪828602‬‬ ‫زراعت و خدمات وابسته‬ ‫‪4,498,407‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪29886‬‬ ‫محصوالت فلزي ‪9,776,094‬‬ ‫ساخت ‪0.15‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪2.01‬‬ ‫‪-2.28‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪2,587‬‬ ‫‪4,743,409‬‬ ‫‪2,132,180‬‬ ‫‪62,352‬‬ ‫‪831082‬‬ ‫‪11952‬‬ ‫‪1663‬‬ ‫‪4634‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪2,414‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1,550,806‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪6173‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-2.74‬‬ ‫‪1,667,806‬‬ ‫‪208,204‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪-1.24‬‬ ‫‪2.09‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سایپاشیشه‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫پارس سرام‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫شیشه همدان‬ ‫‪826597‬‬ ‫‪3429‬‬ ‫‪818563‬‬ ‫‪5532‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪9105960894‬‬ ‫‪710019926‬‬ ‫‪2128950807‬‬ ‫‪2006793005‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1879790654‬‬ ‫‪33738440‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪505872429‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪674753812‬‬ ‫‪8166107067‬‬ ‫‪298433517‬‬ ‫‪4010176166‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪841‬‬ ‫لیزینگخودروغدیر‬ ‫باما‬ ‫صنعتيبیمه‬ ‫گذاريوصنعت‬ ‫صبانور‬ ‫سرمایهمعدني‬ ‫توسعه‬ ‫سرمایه گذاري خوارزمي‬ ‫سرمایهگذاريملت‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫گروهصنایعبهشهرایران‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫سرمایهگذارينیرو‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫سرمایهگذاري مليایران‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫سرمایه گذاري صنعت ومعدن‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫س‪.‬صندوق بازنشستگي کارکنان بانك‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫گسترش سرمایه گذاري ایرانیان‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫شرکت سرمایه گذاري اعتالء البرز‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫سرمایه گذاري پردیس‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫سرمایهگذاريبهمن‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫س‪ .‬تدبیرگران فارس وخوزستان‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪578‬‬ ‫‪2229‬‬ ‫‪2038‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪1253‬‬ ‫‪2771‬‬ ‫‪1902‬‬ ‫‪2553‬‬ ‫‪1476‬‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪1106‬‬ ‫‪2889‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪2521‬‬ ‫‪1747‬‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪992‬‬ ‫‪6296‬‬ ‫‪944‬‬ ‫‪1596‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪1313‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫‪4219‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫ح ‪ .‬سیمان کرمان‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنایع سیمان‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫سیمان تهران‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫سیمان الر سبزوار‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫سیمانغرب‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫سیمان کارون‬ ‫‪3699‬‬ ‫‪1716‬‬ ‫‪3368‬‬ ‫‪1858‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪2546‬‬ ‫‪3015‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪2473‬‬ ‫‪4094‬‬ ‫‪2855‬‬ ‫‪4995‬‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫افست‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫‪4541‬‬ ‫‪12230‬‬ ‫‪32900‬‬ ‫‪1222‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫مالي‬ ‫گریهاي‬ ‫سایر‬ ‫معادن‬ ‫واسطهسایر‬ ‫استخراج‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪2.19‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫سرمایه‪0.15‬گذاریها‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪626805721‬‬ ‫‪34981271‬‬ ‫‪428045098‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪159438793‬‬ ‫‪1053341797‬‬ ‫‪49299839‬‬ ‫‪830348942‬‬ ‫‪139270745‬‬ ‫‪1616138032‬‬ ‫‪141313610‬‬ ‫‪336290161‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪196181078‬‬ ‫‪709312823‬‬ ‫‪97325624‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪3605000‬‬ ‫‪31168168557‬‬ ‫‪3577891643‬‬ ‫‪15610867421‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2399‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1356‬‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫صادرات ایران‬ ‫بانك‬ ‫سیمان داراب‬ ‫‪5154171646‬‬ ‫‪11085350‬‬ ‫‪19216815719‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪342‬‬ ‫حكمت ایرانیان‬ ‫بانك‬ ‫سیمان خزر‬ ‫‪2150291209‬‬ ‫‪13637774139‬‬ ‫‪3453081762‬‬ ‫‪183453480‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪718‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪4102‬‬ ‫‪831191‬‬ ‫‪5751‬‬ ‫‪2.01‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫کردستانمسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫سیمان‬ ‫‪831082‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تجارت‬ ‫بانك‬ ‫سیمان قائن‬ ‫‪798‬‬ ‫‪37032‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2006230919‬‬ ‫‪790600‬‬ ‫‪2578541936‬‬ ‫‪26730000‬‬ ‫تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمان شمال‬ ‫سیمانملت‬ ‫بانك‬ ‫هگمتان‬ ‫گردشگري‬ ‫بانك‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫‪17032474596‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪2468770440‬‬ ‫‪1285341908‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪98‬‬ ‫دورودایران‬ ‫سیمانبانك‬ ‫پست‬ ‫‪953‬‬ ‫‪197,222‬‬ ‫‪785559447‬‬ ‫‪295973945‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1,421‬‬ ‫‪49,171‬‬ ‫‪1174595072‬‬ ‫‪172004381‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1697954929‬‬ ‫‪678831889‬‬ ‫‪852064597‬‬ ‫‪13942678‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪-2.47‬‬ ‫‪1,046‬‬ ‫‪7,846‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪31,340‬‬ ‫‪545981737‬‬ ‫‪170882000‬‬ ‫تسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫‪819288‬‬ ‫‪4051‬‬ ‫‪1.41‬‬ ‫‪-3.46‬‬ ‫‪462‬‬ ‫‪361,157‬‬ ‫‪378510904‬‬ ‫‪1463163991‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شهریورماه‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫مرجان کار‬ ‫تولیدي‬ ‫بازرگاني و‬ ‫‪828923‬‬ ‫‪4757‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪-4.07‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪10,487‬‬ ‫‪688834972‬‬ ‫‪49890664‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪22‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪3612‬‬ ‫‪1663‬‬ ‫‪10335‬‬ ‫‪1.54‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪2176572685‬‬ ‫‪1,782,635‬‬ ‫‪624,413‬‬ ‫‪3440981919‬‬ ‫‪993739840‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪170,874‬‬ ‫‪102,372‬‬ ‫‪378574640‬‬ ‫‪344657506‬‬ ‫‪1,027,300‬‬ ‫‪86,780‬‬ ‫‪113,323‬‬ ‫‪526,027‬‬ ‫‪9,629‬‬ ‫‪1,826,307‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪20095723‬‬ ‫‪7306718005‬‬ ‫‪33738440‬‬ ‫‪18,840‬‬ ‫‪11,590‬‬ ‫‪4,498,407‬‬ ‫‪52,055‬‬ ‫‪9,776,094‬‬ ‫‪8,195‬‬ ‫‪2,587‬‬ ‫‪1,060‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,550,806‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪13782‬‬ ‫‪2588648451‬‬ ‫‪710019926‬‬ ‫‪210123562‬‬ ‫‪2006793005‬‬ ‫‪2,132,180‬‬ ‫‪6,150‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪3830597341‬‬ ‫‪3340137643‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪2,405,218‬‬ ‫‪-1.86‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,839,944‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫امالك و مستغالت‬ ‫انبوه سازي‪،‬‬ ‫‪743,684‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪3,663,433‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪1,710,505‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪2,842,707‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪586,841‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫‪961,474‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪368,509‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪1,325,437‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪312,580‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪1,609,269‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪467,761‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪774,355‬‬ ‫‪-3.47‬‬ ‫‪235,481‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪750,391‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪88,117‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪1,128,326‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪102,922‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪213,353‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪96,886‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪865,227‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪30,012,339‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪296,378‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪13,362‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪310,814‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫سیمان‪ ،‬آهك و گچ‬ ‫‪157,521‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪1,143,172‬‬ ‫‪-67.62‬‬ ‫‪186,081‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪463,811‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪192,283‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪694,820‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪99,396‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪260,115‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪16,351‬‬ ‫‪17.45‬‬ ‫‪397,610‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪57,395‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪40,766‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪49,150‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪23,349‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪40,990‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪57,996‬‬ ‫‪-1.40‬‬ ‫‪3,059‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪46,638‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪40,852,979‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪26,260‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪1080890361‬‬ ‫‪2664547718‬‬ ‫‪196990448‬‬ ‫‪3383751598‬‬ ‫‪1562653836‬‬ ‫‪3004017272‬‬ ‫‪214598481‬‬ ‫‪2236751916‬‬ ‫‪192560230‬‬ ‫‪1891499187‬‬ ‫‪278618128‬‬ ‫‪1751976986‬‬ ‫‪616035720‬‬ ‫‪1343237868‬‬ ‫‪584696133‬‬ ‫‪1385832961‬‬ ‫‪178663060‬‬ ‫‪389202872‬‬ ‫‪114521355‬‬ ‫‪1311423632‬‬ ‫‪2338377‬‬ ‫‪582692651‬‬ ‫‪828602‬‬ ‫‪2246‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪4340‬‬ ‫‪1,589,301‬‬ ‫‪585,342‬‬ ‫‪2.19‬هاي فلزي ‪1,258,826‬‬ ‫استخراج کانه‬ ‫‪59‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪38‬‬ ‫بانك‬ ‫سیمانديفارس‬ ‫‪2,048‬‬ ‫‪73,431‬‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪8182‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫‪1307‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.62‬کاني غیرفلزي‪21,341,427‬‬ ‫‪ 798‬سایر محصوالت‬ ‫‪824302‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫ح ‪ .‬پارس سرام‬ ‫لیزینگ‬ ‫گري‬ ‫بهمنریخته‬ ‫شرکتماسه‬ ‫تامین‬ ‫‪2410‬‬ ‫‪5706‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪3494‬‬ ‫‪1882‬‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪2420‬‬ ‫‪3559‬‬ ‫‪814593‬‬ ‫‪1777‬‬ ‫ایران‬ ‫بس‬ ‫چیني ط‬ ‫خاك نگین‬ ‫صنایعسنگ‬ ‫ذغال‬ ‫‪8941‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪2,348‬‬ ‫‪120,143‬‬ ‫‪20505712‬‬ ‫‪239842147‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪6623548425‬‬ ‫‪993739840‬‬ ‫‪3.51‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪829080‬‬ ‫‪9244‬‬ ‫کارخانجاتتولیديشیشهرازي‬ ‫‪9958‬‬ ‫استخراج‪-0.02‬‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫‪539‬‬ ‫‪5153918‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪3939‬‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪831191‬‬ ‫‪2875‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪2953‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫سایپاایران‬ ‫رایان روي‬ ‫لیزینگمعادن‬ ‫توسعه‬ ‫‪3.01‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪2847‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪5723‬‬ ‫‪2771‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2,414‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪21,341,427‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,667,806‬‬ ‫‪76‬‬ ‫رشته اي صنعتي ‪2,048‬‬ ‫‪ 829080‬شرکتهاي چند‪2.09‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2668905642‬‬ ‫‪33360‬‬ ‫‪2405907066‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪429383646‬‬ ‫‪8166107067‬‬ ‫‪3485622908‬‬ ‫‪4010176166‬‬ ‫‪735213396‬‬ ‫‪2664547718‬‬ ‫‪703135898‬‬ ‫‪3383751598‬‬ ‫‪458736288‬‬ ‫‪3004017272‬‬ ‫‪505864295‬‬ ‫‪2236751916‬‬ ‫‪286864855‬‬ ‫‪1891499187‬‬ ‫‪153922062‬‬ ‫‪1751976986‬‬ ‫‪102319470‬‬ ‫‪1343237868‬‬ ‫‪90844744‬‬ ‫‪1385832961‬‬ ‫‪44988506830‬‬ ‫‪389202872‬‬ ‫‪25754740‬‬ ‫‪1311423632‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪582692651‬‬ ‫‪1961585679‬‬ ‫‪626805721‬‬ ‫‪837222275‬‬ ‫‪428045098‬‬ ‫‪1042559042‬‬ ‫‪159438793‬‬ ‫‪666442279‬‬ ‫‪49299839‬‬ ‫‪268661778‬‬ ‫‪139270745‬‬ ‫‪169091363‬‬ ‫‪141313610‬‬ ‫‪116046873‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪185979405‬‬ ‫‪709312823‬‬ ‫‪99847166‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪56706090‬‬ ‫‪31168168557‬‬ ‫‪46336470‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2399‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15610867421‬‬ ‫‪26414100‬‬ ‫‪5154171646‬‬ ‫‪221198648‬‬ ‫‪19216815719‬‬ ‫‪32396491‬‬ ‫‪2150291209‬‬ ‫‪6035860‬‬ ‫‪3453081762‬‬ ‫‪22753574‬‬ ‫‪2006230919‬‬ ‫‪1003080‬‬ ‫‪2578541936‬‬ ‫‪1002122‬‬ ‫‪1356‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17032474596‬‬ ‫‪7113000‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1697954929‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪2468770440‬‬ ‫‪1005632‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مردادماه‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیاز‬ ‫هلدینگ‬ ‫تسهیالتغدیر(‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫‪824302‬‬ ‫‪3003‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪15,520,495‬‬ ‫‪785559447‬‬ ‫‪46606516128‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪497‬‬ ‫بازنشستگي‪91‬‬ ‫مسكن آبان ماه‬ ‫امتیازتسهیالتصندوق‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫‪814593‬‬ ‫‪2408‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,046‬‬ ‫‪9,319,689‬‬ ‫‪852064597‬‬ ‫‪22445654792‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪150‬‬ ‫امید‬ ‫مسكنگذاري‬ ‫امتیازتسهیالتسرمایه‬ ‫گروه مدیریت‬ ‫مهرماه‪93‬‬ ‫‪2337‬‬ ‫‪826597‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪7,790‬‬ ‫‪1,421‬‬ ‫‪17480760‬‬ ‫‪1174595072‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪117‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫گذاري قابل معامله ‪667‬‬ ‫‪818563‬صندوق سرمایه‪1.78‬‬ ‫‪545981737‬‬ ‫‪105‬‬ ‫توسعه‪1‬‬ ‫سهامداري‬ ‫صندوق س‪.‬‬ ‫بهمنماه ‪92‬‬ ‫پاداشمسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪10003‬‬ ‫‪819288‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪1.41‬‬ ‫‪6,909,544‬‬ ‫‪462‬‬ ‫‪69115693163‬‬ ‫‪378510904‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪92‬‬ ‫سهام‬ ‫شاخص کاردان‬ ‫تجارت‬ ‫صندوق س‬ ‫شهریورماه‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪828923‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪10,000,395‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪1.00004E+11‬‬ ‫‪688834972‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪90‬‬
‫‪18‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫صندوق سرمایهگذاري اطلس‪-‬سهام‬ ‫‪8482‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاري صنوین‪-‬مختلط‬ ‫‪11218‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫استخراج‬ ‫‪29,521‬‬ ‫‪250406855‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪6973‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫صندوق شاخص‪ 30‬شرکت فیروزه‪ -‬سهام‬ ‫‪9850‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫استخراج‬ ‫ریختهگري‬ ‫مپنا‬ ‫ماسهعسلویه‬ ‫تامین برق‬ ‫تولید‬ ‫‪5706‬‬ ‫‪11192‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫نگین ط‬ ‫صندوقسنگ‬ ‫ذغال‬ ‫بسآساس‪-‬سهام‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪11,195‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫عرضه برق‪ ،‬گاز‪ ،‬بخاروآب گرم‬ ‫‪125584000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪120,143‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪239842147‬‬ ‫‪10459000‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪985000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪585,342‬‬ ‫‪146,871‬‬ ‫‪3340137643‬‬ ‫‪1643816390‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1,747,707‬‬ ‫‪5072012396‬‬ ‫فراورده هاي نفتي‪ ،‬کك و سوخت هسته اي‬ ‫سرمایهگذاري صنعت نفت‬ ‫معادن روي ایران‬ ‫توسعه‬ ‫بهران‬ ‫نفت‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫‪2902‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪12710‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪12788‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫وصنعتيچادرملو‬ ‫معدني‬ ‫پاسارگاد‬ ‫نفت‬ ‫‪9484‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪3494‬‬ ‫‪15376‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫باما‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫ح ‪ .‬توکافوالد(هلدینگ‬ ‫اصفهان‬ ‫معادنمبارکه‬ ‫فوالد‬ ‫منگنزایران‬ ‫‪8182‬‬ ‫کشتوصنعتپیاذر‬ ‫‪4526‬‬ ‫‪116,185‬‬ ‫‪525843100‬‬ ‫‪28‬‬ ‫پارس مینو‬ ‫‪3178‬‬ ‫‪55,445‬‬ ‫‪174354637‬‬ ‫‪9‬‬ ‫صنعتي بهشهر‬ ‫گري‬ ‫ریخته‬ ‫تامین‬ ‫پارس‬ ‫ماسه دام‬ ‫خوراك‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪505,529‬‬ ‫‪6464461696‬‬ ‫‪710019926‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪37‬‬ ‫بیسكویت گرجي‬ ‫باما‬ ‫‪102,372‬‬ ‫‪12,811‬‬ ‫‪344657506‬‬ ‫‪196983192‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪42‬‬ ‫چادرملو‬ ‫وصنعتي‬ ‫معدني‬ ‫پارس‬ ‫خوراك دام‬ ‫‪3494‬‬ ‫‪9891‬‬ ‫‪2006793005‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪5822162396‬‬ ‫‪20095723‬‬ ‫‪652‬‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪5‬‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن ایران‬ ‫کارتن‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪3411‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪86,780‬‬ ‫‪93,624‬‬ ‫‪1911‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪10,918,940‬‬ ‫‪881523206‬‬ ‫‪3213013190‬‬ ‫‪84‬‬ ‫لبنیات پاك‬ ‫شهد ایران‬ ‫ملي صنایع مس ایران‬ ‫‪3559‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪1,712,400‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪33738440‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خاورمیانه‬ ‫معدني صبانور‬ ‫صنایع صنعتي‬ ‫هلدینگمعدني و‬ ‫توسعه‬ ‫‪3889‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪842,991‬‬ ‫‪811,494‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2267840805‬‬ ‫‪384169098‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪66‬‬ ‫لولهوماشینسازيایران‬ ‫‪1217‬‬ ‫امالك و مستغالت‬ ‫انبوه سازي‪،‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪283,895‬‬ ‫‪3155871175‬‬ ‫‪33360‬‬ ‫‪123‬‬ ‫فرآوريموادمعدنيایران‬ ‫‪2735‬‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪221,468‬‬ ‫‪538,558‬‬ ‫‪3,663,433‬‬ ‫‪270270470‬‬ ‫مخابرات ایران‬ ‫‪1177252812‬‬ ‫‪8166107067‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪2,842,707‬‬ ‫‪320,875‬‬ ‫‪351342642‬‬ ‫‪4010176166‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪54‬‬ ‫سرمایهگذاريتوکافوالد(هلدینگ‬ ‫ایران‬ ‫آلیاژيآژند‬ ‫فوالدسخت‬ ‫ح‪.‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫ملي سربوروي ایران‬ ‫‪1369‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪2229‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪1091‬‬ ‫ارفع باغمیشه‬ ‫فوالدسازي‬ ‫آهنووخانه‬ ‫شرکتسازي‬ ‫شهر‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪2771‬‬ ‫مسكن تهران‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫صنعت روي زنگان‬ ‫‪2553‬‬ ‫‪1838‬‬ ‫نورد آلومینیوم‬ ‫‪7673‬‬ ‫ایرانمسكن شمال شرق‬ ‫آلومینیومگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪6861‬‬ ‫‪1867‬‬ ‫آسیاساختمانایران‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫معدن‬ ‫زرین‬ ‫‪2889‬‬ ‫‪2716‬‬ ‫هلدینگ صنایع معدني خاورمیانه‬ ‫‪4013‬‬ ‫‪2521‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫‪1554‬‬ ‫کارخانجات قند قزوین‬ ‫استان کرمان‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪6296‬‬ ‫صنایع فوالد آلیاژي یزد‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫نوردوقطعات فوالدي‬ ‫قند لرستان‬ ‫‪2966‬‬ ‫‪3887‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪75,729‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪1,325,437‬‬ ‫‪77,423‬‬ ‫‪3383751598‬‬ ‫‪142330616‬‬ ‫‪48,170‬‬ ‫‪142869934‬‬ ‫‪61,752‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪39,399‬‬ ‫‪1,609,269‬‬ ‫‪-3.47‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪266461435‬‬ ‫‪3004017272‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪296,520,325‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫شكر‬ ‫قند و‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1891499187‬‬ ‫‪1,128,326‬‬ ‫‪151160000‬‬ ‫‪1751976986‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪92,535‬‬ ‫‪213,353‬‬ ‫‪187102894‬‬ ‫‪1343237868‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪865,227‬‬ ‫‪143,337‬‬ ‫‪1385832961‬‬ ‫‪147351342‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪296,378‬‬ ‫‪389202872‬‬ ‫‪115339100‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪310,814‬‬ ‫‪52,286‬‬ ‫‪1311423632‬‬ ‫‪53413630‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2.79‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪-1.24‬‬ ‫‪750,391‬‬ ‫فراوردههاي غذایي وقند چهارمحال‬ ‫‪1859‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫‪1229‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪143,645‬‬ ‫‪18,500‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪106,960‬‬ ‫سختثابتآژند‬ ‫خراسان‬ ‫قند‬ ‫‪25‬‬ ‫‪473825928‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1.19002E+12‬‬ ‫‪62,052‬‬ ‫قند شیروان قوچان و بجنورد‬ ‫‪231‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪145‬‬ ‫نیشابورتوسعهساختمان‬ ‫قندالمللي‬ ‫بین‬ ‫‪4219‬‬ ‫‪1021‬‬ ‫‪219129757‬‬ ‫‪2664547718‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪774,355‬‬ ‫‪23,240‬‬ ‫‪1596‬‬ ‫‪1029‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪497,521‬‬ ‫‪8416432820‬‬ ‫‪172603971‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫‪3699‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪157,521‬‬ ‫‪582692651‬‬ ‫قنداصفهان‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫شرکت‬ ‫‪2887‬‬ ‫‪3368‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪1,003‬‬ ‫‪186,081‬‬ ‫‪2808559‬‬ ‫‪626805721‬‬ ‫‪192,283‬‬ ‫‪428045098‬‬ ‫‪39,652‬‬ ‫‪99,396‬‬ ‫‪86034000‬‬ ‫‪159438793‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪17.45‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪262,685‬‬ ‫‪289629085‬‬ ‫‪49299839‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪20,489‬‬ ‫‪171182256‬‬ ‫شهد‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪6441‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪2,302‬‬ ‫فرآوردههايغدایيوقندپیرانشهر‬ ‫‪3544‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫تولیدي کاشي تكسرام‬ ‫سرمایهایران‬ ‫چیني‬ ‫گذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪3015‬‬ ‫‪1097‬‬ ‫کاشي و سرامیك‬ ‫‪16,351‬‬ ‫‪2278‬‬ ‫‪2473‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪105,769‬‬ ‫‪57,395‬‬ ‫سعديتوسگستر‬ ‫توسعهشهري‬ ‫کاشي‬ ‫‪2855‬‬ ‫‪2602‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫مرودشت‬ ‫قند‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫صنایع کاشي و سرامیك سینا‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪8607‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫کاشي پارس‬ ‫‪6738‬‬ ‫کاشي وسرامیك حافظ‬ ‫‪3326‬‬ ‫‪12230‬‬ ‫الستیك و پالستیك‬ ‫‪-1.40‬‬ ‫پالسكوکار‬ ‫‪1257‬‬ ‫‪3444‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫ایران تایر‬ ‫الستیكيایران‬ ‫صنایعصادرات‬ ‫بانك‬ ‫سهند‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫بانكها و ‪-0.08‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫‪247538308‬‬ ‫‪14356050‬‬ ‫‪173438980‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ایرانیان‬ ‫ایران حكمت‬ ‫بانك‬ ‫یاساتایرورابر‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪4412‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪4,498,407‬‬ ‫‪9,611‬‬ ‫‪5154171646‬‬ ‫‪41250240‬‬ ‫درخشان تهران‬ ‫‪3308‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪9,776,094‬‬ ‫‪12720000‬‬ ‫‪19216815719‬‬ ‫مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫ایران‬ ‫کمباین سازي‬ ‫‪831191‬‬ ‫‪1057‬‬ ‫‪2.01‬‬ ‫‪2.13‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪2,587‬‬ ‫‪7,592,780‬‬ ‫‪2150291209‬‬ ‫‪8028461822‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪2,132,180‬‬ ‫‪3453081762‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪2,414‬‬ ‫‪438,283‬‬ ‫‪2006230919‬‬ ‫‪1904273164‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1,550,806‬‬ ‫‪2578541936‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪13,868‬‬ ‫‪21,341,427‬‬ ‫‪44058942‬‬ ‫‪17032474596‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1,667,806‬‬ ‫‪2468770440‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪1697954929‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪785559447‬‬ ‫‪646728003‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪268035680‬‬ ‫‪13‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫تكنوتار‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫آبسال‬ ‫مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫ایران‬ ‫تراکتورسازي‬ ‫ماشینسازينیرومحرکه‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪1693‬‬ ‫‪3439‬‬ ‫‪831082‬‬ ‫‪4345‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪211,224‬‬ ‫‪3060546100‬‬ ‫‪15610867421‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1356‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪11,726‬‬ ‫‪642,300‬‬ ‫‪294,768‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪520,173‬‬ ‫‪2289‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪136,850‬‬ ‫پتروشیمي مارون‬ ‫‪34481‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫گسترشصنایعوخدماتکشاورزي‬ ‫‪9350‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪10,014‬‬ ‫‪829080‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫مردادماه‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن‬ ‫کارخانجات تولیدي شهید قندي‬ ‫‪8307‬‬ ‫دستگاههاي برقي‬ ‫ماشین آالت و‪2.09‬‬ ‫‪2,048‬‬ ‫‪824302‬‬ ‫‪1505‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪429,603‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪32,472‬‬ ‫‪19,326‬‬ ‫بانك دي‬ ‫سرمایه گذاري پارس توشه‬ ‫سرما آفرین‬ ‫تجارت‬ ‫بانك‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫ایران ترانسفو‬ ‫نیروترانس‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫صنایعجوشكابیزد‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫پارسسویچ‬ ‫‪2064‬‬ ‫ماشین آالت و تجهیزات‬ ‫‪1663‬‬ ‫‪3195‬‬ ‫‪798‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪814593‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪826597‬‬ ‫‪3798‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪3415‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪8306‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫‪818563‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪819288‬‬ ‫پتروشیمي تأمین‬ ‫س‪ .‬نفت و گاز‬ ‫شهریورماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالتو مسكن‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪828923‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫فیبر ایران‬ ‫پلياکریل‬ ‫‪1434‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪124,424‬‬ ‫‪103,950‬‬ ‫‪1,046‬‬ ‫‪1,421‬‬ ‫‪ 1.78‬چوبي‬ ‫محصوالت‬ ‫‪667‬‬ ‫‪1.41‬‬ ‫محصوالت شیمیایي‬ ‫‪462‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫ابوریحان‬ ‫سرمایهتایر‬ ‫ایران‬ ‫مسكن شمال شرق‬ ‫داروسازيگذاري‬ ‫‪24571‬‬ ‫‪3444‬‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪254,395‬‬ ‫‪1,609,269‬‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫‪2889‬‬ ‫‪-3.47‬‬ ‫‪774,355‬‬ ‫‪2236751916‬‬ ‫صنعتيبيبارز‬ ‫گروه‬ ‫کي‬ ‫شرکت‬ ‫توریستي‬ ‫سيآبادگران ایران‬ ‫ورفاهي‬ ‫‪6029‬‬ ‫‪5449‬‬ ‫‪2521‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.80‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪11,726‬‬ ‫‪23,414‬‬ ‫‪750,391‬‬ ‫‪70823956‬‬ ‫‪127586888‬‬ ‫‪1891499187‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪145‬‬ ‫داروسازيتهران‬ ‫درخشان‬ ‫جابرابنحیان‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪1,128,326‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1751976986‬‬ ‫‪12720000‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪2‬‬ ‫داروسازي اکسیر‬ ‫دارویي لقمان‬ ‫الستیكي سهند‬ ‫صنایع‬ ‫داروسازي امین‬ ‫کویر تایر‬ ‫یاساتایرورابر‬ ‫ایران‬ ‫کیمیدارو‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫دارویي‬ ‫رازكوعمران استان کرمان‬ ‫توسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪4505‬‬ ‫‪9257‬‬ ‫‪4243‬‬ ‫‪4754‬‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪14490‬‬ ‫‪4412‬‬ ‫‪6970‬‬ ‫‪3308‬‬ ‫‪8135‬‬ ‫‪52,013‬‬ ‫‪4,495,620‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪70823956‬‬ ‫‪1087597770‬‬ ‫‪1013744081‬‬ ‫‪1073760551‬‬ ‫‪309819140‬‬ ‫‪342478800‬‬ ‫‪1256780‬‬ ‫‪1004627047‬‬ ‫‪519722700‬‬ ‫‪852064597‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1046‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪9207007038‬‬ ‫‪688834972‬‬ ‫‪3,827,568‬‬ ‫‪5488533339‬‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫‪2715‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪1,877,298‬‬ ‫‪5080993251‬‬ ‫‪414‬‬ ‫ح‪ .‬گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫‪1619‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪1,859,980‬‬ ‫‪3011909176‬‬ ‫‪196‬‬ ‫سرمایهگذاري صنایع پتروشیمي‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪1,217,874‬‬ ‫‪2086434010‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪72,249‬‬ ‫توسعهساختمان‬ ‫المللي‬ ‫بین‬ ‫تكنوتار‬ ‫داروسازي اسوه‬ ‫‪1693‬‬ ‫‪16099‬‬ ‫تراکتورسازيایران‬ ‫پارس دارو‬ ‫‪4345‬‬ ‫‪29360‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪438,283‬‬ ‫‪2,715‬‬ ‫سازينیرومحرکه‬ ‫ماشین‬ ‫سبحان دارو‬ ‫‪2064‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫‪520,173‬‬ ‫‪2,838‬‬ ‫البرزدارو‬ ‫آبسالپ‬ ‫آ‪.‬س‪.‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪1057‬‬ ‫‪6296‬‬ ‫‪1596‬‬ ‫‪3439‬‬ ‫‪11927‬‬ ‫‪1313‬‬ ‫‪4219‬‬ ‫‪2.13‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫مسكنتوشه‬ ‫سیناپارس‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫داروسازي‬ ‫زاینده رود‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2289‬‬ ‫‪13304‬‬ ‫‪3699‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫مارونگذاري مسكن شمالغرب‬ ‫سرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫پتروشیمي‬ ‫ایراندارو‬ ‫‪34481‬‬ ‫‪5616‬‬ ‫‪3368‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫داروسازي فارابي‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫ترانسفو‬ ‫ایران‬ ‫تهران شیمي‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪3195‬‬ ‫‪8211‬‬ ‫‪289038783‬‬ ‫‪637170475‬‬ ‫‪100256054‬‬ ‫‪3060546100‬‬ ‫‪41250240‬‬ ‫‪217103559‬‬ ‫‪589428979‬‬ ‫‪1311423632‬‬ ‫‪1073760551‬‬ ‫‪42570000‬‬ ‫‪186,081‬‬ ‫‪10,014‬‬ ‫‪6,175‬‬ ‫‪44058942‬‬ ‫‪642838400‬‬ ‫‪342478800‬‬ ‫‪34976700‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪8307‬‬ ‫‪18913‬‬ ‫‪3798‬‬ ‫‪4522‬‬ ‫‪2855‬‬ ‫‪15412‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪-0.01‬چوبي‬ ‫محصوالت‬ ‫‪429,603‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪16,351‬‬ ‫‪57,395‬‬ ‫‪32,472‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪139270745‬‬ ‫‪268035680‬‬ ‫‪5104200‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪-1.44‬و تكثیر‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪52,013‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪-2.70‬‬ ‫‪4,495,620‬‬ ‫‪2,046,480‬‬ ‫‪12230‬‬ ‫شیمیایي‬ ‫محصوالت‬ ‫رستوران‬ ‫هتل و‬ ‫‪-1.40‬‬ ‫‪1434‬‬ ‫‪40828370‬‬ ‫‪646728003‬‬ ‫‪12250000‬‬ ‫‪49299839‬‬ ‫‪19,326‬‬ ‫‪5,049‬‬ ‫‪49,150‬‬ ‫‪57,996‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1904273164‬‬ ‫‪80827598‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪6850‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1013744081‬‬ ‫‪1209169571‬‬ ‫‪389202872‬‬ ‫‪99,396‬‬ ‫‪124,424‬‬ ‫‪2,405‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1385832961‬‬ ‫‪1087597770‬‬ ‫‪564916480‬‬ ‫‪626805721‬‬ ‫‪103,950‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪159438793‬‬ ‫‪1004627047‬‬ ‫‪47226985‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪17.45‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8028461822‬‬ ‫‪195627462‬‬ ‫‪136,850‬‬ ‫‪34,118‬‬ ‫‪157,521‬‬ ‫دستگاههاي برقي ‪4,210‬‬ ‫‪ 9754‬ماشین آالت و‪-0.02‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪420029983‬‬ ‫‪1343237868‬‬ ‫‪309819140‬‬ ‫‪459778500‬‬ ‫‪582692651‬‬ ‫‪13,868‬‬ ‫‪78,322‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪9350‬‬ ‫‪47580‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫توسعهآذربایجان‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫جوشكابیزد‬ ‫صنایع‬ ‫هلدینگ‬ ‫داروپخش (‬ ‫افست‬ ‫‪310,814‬‬ ‫‪616677549‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪2473‬‬ ‫‪8306‬‬ ‫‪13614‬‬ ‫تولیدمواداولیهداروپخش‬ ‫‪294,768‬‬ ‫‪101,391‬‬ ‫‪296,378‬‬ ‫‪879298860‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1,205‬‬ ‫‪192,283‬‬ ‫داروپخششهید قندي‬ ‫کارخانجات تولیدي‬ ‫نیروترانس‬ ‫داروئي داروپخش‬ ‫شیمي‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-1.71‬‬ ‫‪7,592,780‬‬ ‫‪30,890‬‬ ‫‪2626134144‬‬ ‫‪1256780‬‬ ‫‪58201500‬‬ ‫‪428045098‬‬ ‫‪1505‬‬ ‫‪4938‬‬ ‫‪3015‬‬ ‫‪519722700‬‬ ‫‪7897200‬‬ ‫‪74017354‬‬ ‫‪23700006‬‬ ‫‪141313610‬‬ ‫‪725347‬‬ ‫‪173048417‬‬ ‫‪2048750‬‬ ‫‪709312823‬‬ ‫‪9207007038‬‬ ‫‪16088610228‬‬ ‫‪1046‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2951‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1382‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪973‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫بانكها و ‪3.84‬‬ ‫‪3,827,568‬‬ ‫‪5488533339‬‬ ‫‪434‬‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫‪1,877,298‬‬ ‫‪5080993251‬‬ ‫‪414‬‬ ‫ح‪ .‬گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫‪1619‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪1,859,980‬‬ ‫پلياکریل‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫پتروشیمي‪93‬‬ ‫مسكن بهمنماه‬ ‫امتیاز‬ ‫تسهیالتصنایع‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫کربن ایران‬ ‫‪2715‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪40,852,979‬‬ ‫‪31168168557‬‬ ‫‪2399‬‬ ‫‪828602‬‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪1.54‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪18,840‬‬ ‫‪1,217,874‬‬ ‫‪15610867421‬‬ ‫‪2086434010‬‬ ‫‪1356‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪2567‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪4,498,407‬‬ ‫‪5154171646‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪3827‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫‪831191‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪9,776,094‬‬ ‫‪418,012‬‬ ‫‪2.01‬‬ ‫‪944,381‬‬ ‫‪19216815719‬‬ ‫‪1599685586‬‬ ‫پردیس‬ ‫پتروشیمي‬ ‫گردشگري‬ ‫بانك‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪73,888‬‬ ‫‪2150291209‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪15899‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪2,587‬‬ ‫‪3004608359‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪831082‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪75,224‬‬ ‫‪2,132,180‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫‪156,118‬‬ ‫‪1175518257‬‬ ‫‪3453081762‬‬ ‫‪2,414‬‬ ‫‪1101588591‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪2006230919‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪1663‬‬ ‫‪3365‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪94,642‬‬ ‫‪1,550,806‬‬ ‫‪7051‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪216,238‬‬ ‫‪600011784‬‬ ‫‪2578541936‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪21,341,427‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪73,357‬‬ ‫‪17032474596‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪60,414‬‬ ‫‪1,667,806‬‬ ‫‪124841516‬‬ ‫‪2468770440‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪2,048‬‬ ‫‪8,070‬‬ ‫‪1697954929‬‬ ‫‪58977570‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪21‬‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫صنایع پتروشیمي خلیج فارس‬ ‫بانك ملت‬ ‫تولیدمواداولیهوالیافمصنوعي‬ ‫پاکسان‬ ‫گروه صنعتي پاکشو‬ ‫شرکت پتروشیمي خراسان‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫پتروشیمي شازند‬ ‫شیمیایيایران‬ ‫صنایعدي‬ ‫بانك‬ ‫پتروشیميشیراز‬ ‫بانك تجارت‬ ‫صنایع پتروشیمي کرمانشاه‬ ‫لعابیرانبانك ایران‬ ‫پست‬ ‫پتروشیمي زاگرس‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫پتروشیمي جم‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪9992‬‬ ‫‪3182‬‬ ‫‪9441‬‬ ‫‪7056‬‬ ‫‪5286‬‬ ‫‪798‬‬ ‫‪14645‬‬ ‫‪829080‬‬ ‫‪7308‬‬ ‫‪483,200‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪244,575‬‬ ‫‪3011909176‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪2.09‬‬ ‫مسكنپارس‬ ‫محصوالت‬ ‫امتیازالمللي‬ ‫بین‬ ‫مردادماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪5650‬‬ ‫‪824302‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫گلتاش‬ ‫‪814593‬‬ ‫‪10024‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫پتروشیمي خارك‬ ‫پتروشیمي آبادان‬ ‫تسهیالتسینا‬ ‫صنایعشیمیایي‬ ‫مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالتغربي‬ ‫پگاهآذربایجان‬ ‫‪16073‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪10992‬‬ ‫‪826597‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪818563‬‬ ‫‪2942‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪3402‬‬ ‫‪7177‬‬ ‫‪819288‬‬ ‫‪80,205‬‬ ‫‪43,500‬‬ ‫‪2466618174‬‬ ‫‪687299988‬‬ ‫‪408704870‬‬ ‫‪710751606‬‬ ‫‪517629970‬‬ ‫‪615964546‬‬ ‫‪58,300‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪334050768‬‬ ‫‪785559447‬‬ ‫‪1,046‬‬ ‫‪25,004‬‬ ‫‪852064597‬‬ ‫‪248745640‬‬ ‫‪31,460‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪1,458‬‬ ‫‪84550800‬‬ ‫‪1174595072‬‬ ‫‪-2.68‬‬ ‫‪118,438‬‬ ‫‪545981737‬‬ ‫‪344153685‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪2,890,807‬‬ ‫‪688834972‬‬ ‫‪3466077593‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪1.41‬‬ ‫‪7,600‬‬ ‫‪1,421‬‬ ‫‪502890115‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪462‬‬ ‫محصوالت غذایي و آشامیدني به جز قند و شكر‬ ‫‪828923‬‬ ‫‪1199‬‬ ‫‪1240160246‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪173048417‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪9,611‬‬ ‫‪30,581‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪34,032‬‬ ‫‪211,224‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫مسكن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫دوده صنعتي پارس‬ ‫‪378510904‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪67,389‬‬ ‫‪134,029‬‬ ‫‪865,227‬‬ ‫‪642,300‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫سازي ایران‬ ‫کمباین‬ ‫سبحان‬ ‫دارویي‬ ‫گروه‬ ‫‪1174595072‬‬ ‫‪74017354‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪66,615‬‬ ‫‪29227‬‬ ‫‪6296‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪545981737‬‬ ‫‪1.41‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪196,060‬‬ ‫‪-0.87‬تجهیزات‬ ‫ماشین آالت و‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫امتیازتسهیالتایران‬ ‫معدني امالح‬ ‫مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪1.61‬‬ ‫‪704,108‬‬ ‫‪14,527‬‬ ‫‪213,353‬‬ ‫پتروشیمي تأمین‬ ‫گاز و‬ ‫گروهنفت و‬ ‫س‪.‬‬ ‫فرهنگي‬ ‫گذاري میراث‬ ‫سرمایه‬ ‫‪14490‬‬ ‫‪828602‬‬ ‫گروه صنعتي بارز‬ ‫‪184‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪7862‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪1.54‬‬ ‫کویر تایر‬ ‫تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1228550000‬‬ ‫‪876042744‬‬ ‫‪3004017272‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪196‬‬ ‫سرمایه گذاري دارویي تامین‬ ‫‪2553‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪18,840‬‬ ‫‪6029‬‬ ‫‪1,325,437‬‬ ‫‪3383751598‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪8,488‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪4754‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪365,892‬‬ ‫‪1321194541‬‬ ‫‪98‬‬ ‫تولید‬ ‫داروسازي‬ ‫خانهداروسازي باغمیشه‬ ‫سازي و‬ ‫شهر‬ ‫‪15985000‬‬ ‫‪40,852,979‬‬ ‫‪134,029‬‬ ‫‪4010176166‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪8862‬‬ ‫‪2771‬‬ ‫‪56640404‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪46,401‬‬ ‫‪961,474‬‬ ‫سرمایه گذاري البرز(هلدینگ‬ ‫‪2.29‬‬ ‫‪3,663,433‬‬ ‫‪491,821‬‬ ‫‪8166107067‬‬ ‫‪2231505555‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪3725‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪31168168557‬‬ ‫‪637170475‬‬ ‫مواد و محصوالت دارویي‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2399‬‬ ‫‪55‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪412537859‬‬ ‫‪2664547718‬‬ ‫پخش البرز‬ ‫فیبر‬ ‫ایران زاگرس فارمد پارس‬ ‫داروسازي‬ ‫‪521,303‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪116,848‬‬ ‫‪586,142‬‬ ‫‪1460453941‬‬ ‫‪127‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫‪3415‬‬ ‫‪7624‬‬ ‫‪254,395‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫مخابرات‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪3611‬‬ ‫‪27,582‬‬ ‫‪655221780‬‬ ‫‪33360‬‬ ‫‪3443979209‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪8,219‬‬ ‫‪115961648‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪141313610‬‬ ‫‪876042744‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪33738440‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫محصوالت کاغذي‬ ‫‪2,842,707‬‬ ‫‪73693340‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪9,629‬‬ ‫‪90,771‬‬ ‫‪20095723‬‬ ‫‪307422081‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪540000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫داروسازي آژند‬ ‫ح ‪ .‬سخت‬ ‫کوثر‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪526,027‬‬ ‫‪2006793005‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2229‬‬ ‫‪4537‬‬ ‫سویچ‬ ‫پارس‬ ‫داروسازي‬ ‫روزداروگستر‬ ‫شهريتوس‬ ‫توسعه‬ ‫‪57,996‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪102,372‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪344657506‬‬ ‫‪94960‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4700000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪241257337‬‬ ‫‪139270745‬‬ ‫‪709312823‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪3,499‬‬ ‫‪86,780‬‬ ‫‪11553698‬‬ ‫‪710019926‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪37‬‬ ‫صبانور‬ ‫شرکت معدني و‬ ‫توسعه‬ ‫صنعتيایران‬ ‫ارتباطات سیار‬ ‫‪29‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪52,045‬‬ ‫‪435013810‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪-3.38‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫‪29838‬‬ ‫وخدماتکشاورزي‬ ‫داروسازيصنایع‬ ‫گسترش‬ ‫زهراويشاهد‬ ‫توسعه‬ ‫عمران و‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1,582‬‬ ‫‪13196400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪624,413‬‬ ‫‪50,254‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪2508‬‬ ‫‪3340137643‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪993739840‬‬ ‫‪392684756‬‬ ‫صنایعکاغذسازيکاوه‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪14201‬‬ ‫‪239842147‬‬ ‫‪134261729‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3559‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4683‬‬ ‫‪585,342‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.05‬هاي فلزي‬ ‫استخراج کانه‬ ‫‪0.03‬‬ ‫آفرین‬ ‫سرما‬ ‫هاي تزریقي ایران‬ ‫فرآورده‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪7864‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪49,150‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪-0.12‬و تكثیر‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫افست‬ ‫‪50,156‬‬ ‫‪38556700‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫قندهكمتان‬ ‫‪2084‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪2236751916‬‬ ‫‪63123080‬‬ ‫‪16917‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪62‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪1313‬‬ ‫‪205646238‬‬ ‫‪101,466‬‬ ‫‪961,474‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3416‬‬ ‫‪8182‬‬ ‫‪624,413‬‬ ‫‪264,427‬‬ ‫‪993739840‬‬ ‫‪3348254720‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪161‬‬ ‫معادن روي ایران‬ ‫توسعهمرغاب‬ ‫دشت‬ ‫‪2922726565‬‬ ‫کالسیمین‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪328‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪5706‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪120,143‬‬ ‫‪21,222‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫استخراج‬ ‫تولیديمهرام‬ ‫‪3,038,896‬‬ ‫‪9,629‬‬ ‫‪2690‬‬ ‫‪7406‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهاصفهان‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪1699‬‬ ‫پگاهطبس‬ ‫نگین‬ ‫ذغالسنگ‬ ‫خراسان‬ ‫شیرپاستوریزه‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪6224‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪336,839‬‬ ‫‪2487618020‬‬ ‫‪72‬‬ ‫شرکت صنایع غذایي مینو شرق‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪5327‬‬ ‫‪2.19‬‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫استخراج‬ ‫‪178,515‬‬ ‫‪950937876‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪8344‬‬ ‫‪526,027‬‬ ‫‪294‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪1.00‬‬ ‫فلزات اساسي‬ ‫‪-6.96‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪4763286‬‬ ‫‪6700968‬‬ ‫‪378510904‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪921‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫رشد ‪ 6‬درصدی قیمت مسکن در پاییز ‪ 93‬با وجود کاهش ‪ 13/3‬درصدی معامالت‬ ‫‪19‬‬ ‫تحرک قیمت‌ها در بازار راکد مسکن‬ ‫قاسم دهقان ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬با وجود‬ ‫آنکه همه ش��واهد و اظهارنظرها در حوزه‬ ‫مس��کن و ملک و س��اخت و س��از ابنیه‬ ‫مس��کونی گویای رک��ود و انفعال در این‬ ‫حوزه مهم و پول‌ساز کشور بوده و به قول‬ ‫معروف بازار مس��کن راکد اس��ت اما این‬ ‫وضعیت حداقل در مورد قیمت‌های بازار‬ ‫اعم از قیمت فروش زمین و ساختمان‌های‬ ‫کلنگی‪ ،‬فروش بناهای نوساز و همچنین‬ ‫اج��اره بهای من��ازل مس��کونی پایتخت‬ ‫صدق نمی‌کند و جدای از نرخ‌های واقعی‬ ‫در س��طح شهر و قیمت‌های کف بازار که‬ ‫معام�لات حقیق��ی روزانه براس��اس آنها‬ ‫انجام می‌شود‪ ،‬گزارش‌های رسمی منتشر‬ ‫ش��ده نیز گویای افزایش هرچند آهسته‬ ‫اما مداوم قیمت‌ها در بخش‌های ‪‌3‬گانه‌ای‬ ‫است که به آنها اشاره شد‪.‬‬ ‫از جمله گزارش‌های رس��می جدیدی‬ ‫که اخیرا منتش��ر ش��ده گ��زارش مرکز‬ ‫آم��ار ایران ب��ا عنوان اطالع��ات قیمت و‬ ‫اجاره مس��کن در ش��هر ته��ران در پاییز‬ ‫‪ 1393‬اس��ت و نتای��ج آن درباره مقدار و‬ ‫نوس��ان قیمت‌های خرید و فروش زمین‬ ‫و ساختمان‌های مس��کونی و اجاره بهای‬ ‫منازل مسکونی ابرشهر تهران در انتهای‬ ‫پاییز امسال بیانگر افزایش سطح عمومی‬ ‫قیمت‌ه��ا با وجود کاهش تعداد معامالت‬ ‫در این حوزه‌هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت قیمت‬ ‫زمین و ساختمان‌های کلنگی‬ ‫براس��اس یافته‌های آماری این گزارش‬ ‫در پایان آذرماه ‪ ،1393‬متوس��ط قیمت‬ ‫فروش ی��ک متر مربع زمی��ن و یا زمین‬ ‫س��اختمان مس��کونی کلنگ��ی ب��ه طور‬ ‫متوس��ط و ب��رای کل مناط��ق ‪ 22‬گانه‬ ‫ش��هری به ‪ 4‬میلیون و ‪ 410‬هزار تومان‬ ‫رس��ید که این نرخ ب��رای کل تهران در‬ ‫کمتری��ن مقدار آن مع��ادل یک میلیون‬ ‫توم��ان و مرب��وط به منطق��ه ‪ 20‬تهران‬ ‫بوده و حداکثر قیمت هر مترمربع زمین‬ ‫کلنگی در پایتخت نیز به نام منطقه یک‬ ‫ش��هری با مبلغ ‪ 23‬میلیون و ‪ 988‬هزار‬ ‫تومان – شما بخوانید ‪ 24‬میلیون تومان‬ ‫– ثبت شده است‪.‬‬ ‫در این گزارش پس از مقایسه مجموعه‬ ‫ارقام و اطالع��ات دوره جاری(پاییز ‪)93‬‬ ‫با دوره قبل و دوره مش��ابه در سال قبل‬ ‫اعالم شده است که در مقایسه با تابستان‬ ‫‪ 93‬هرچند متوسط تعداد معامالت شهر‬ ‫تهران ‪ 22/7‬درصد کمتر شده با این حال‬ ‫میانگین قیمت‌ها مع��ادل ‪ 5‬درصد(‪4/9‬‬ ‫درص��د) افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬جالب‬ ‫اینجاس��ت که در مقایس��ه با پاییز سال‬ ‫گذشته‪ ،‬تعداد معامالت ‪ 3/5‬درصد بیشتر‬ ‫شده اما متوس��ط قیمت‌ها در این بخش‬ ‫تنها ‪ 1/1‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بی��ن مناط��ق ‪ 22‬گانه‬ ‫ش��هرداری ش��هر ته��ران در مقایس��ه با‬ ‫تابس��تان ‪ 93‬بیش��ترین افزای��ش تعداد‬ ‫معام�لات ب��ا ‪24‬درصد رش��د مربوط به‬ ‫منطق��ه ‪ 19‬و بیش��ترین کاه��ش تعداد‬ ‫معامالت نیز متعل��ق به منطقه یک و به‬ ‫میزان ‪ 61/5‬درصد اعالم شده است‪.‬‬ ‫در کن��ار این تغییرات‪ ،‬مقایس��ه تعداد‬ ‫معامالت پاییز ‪ 93‬با پاییز ‪ 92‬نشانگر آن‬ ‫است که بیشترین افزایش تعداد معامالت‬ ‫خرید و ف��روش زمین و ملک کلنگی در‬ ‫ن بازه زمانی یک س��اله به میزان ‪120‬‬ ‫ای ‌‬ ‫درصد بوده که در منطقه ‪ 13‬شهر تهران‬ ‫ثبت ش��ده و بیش��ترین کاهش در تعداد‬ ‫معام�لات نیز در منطق��ه ‪ 18‬تهران رخ‬ ‫داده و ت��ا ‪ 55/3‬درصد تن��زل پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسان قیمت زیربنای مسکونی‬ ‫در ‪ 3‬م��اه س��وم س��ال‌جاری میانگین‬ ‫قیم��ت ف��روش ه��ر مترمرب��ع زیربنای‬ ‫مس��کونی ب��رای کل مناط��ق ‪ 22‬گان��ه‬ ‫شهری تهران که معامالت آنها به واسطه‬ ‫بنگاه‌های مش��اوران ام�لاک و معامالت‬ ‫ملکی انجام ش��ده اس��ت به ‪ 4‬میلیون و‬ ‫‪ 4‬هزار تومان رس��ید که نسبت به ‪ 3‬ماه‬ ‫دوم امس��ال ‪ 5/9‬درص��د و نس��بت به ‪3‬‬ ‫ماه س��وم سال گذشته ‪ 6/2‬درصد بیشتر‬ ‫حداقل بهای یک مترمربع‬ ‫زیربنای مسکونی در ‪3‬‬ ‫ماه سوم امسال معادل‬ ‫‪ 648‬هزار تومان و مربوط‬ ‫به منطقه ‪ 12‬شهری بود‬ ‫و بیشترین بهای هر‬ ‫مترمربع واحد مسکونی در‬ ‫پاییز ‪ 93‬متعلق به منطقه‬ ‫‪ 2‬شهرداری بود که به ‪23‬‬ ‫میلیون و ‪ 959‬هزار تومان‬ ‫رسید‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این درحالی است که تعداد‬ ‫معامالت ثبت‌ش��ده برای فروش منازل و‬ ‫زیربنا‌های مس��کونی تهران در پاییز ‪93‬‬ ‫نس��بت به فصل دوم س��ال‌جاری ‪13/3‬‬ ‫درصد کاهش اما در مقایس��ه با پاییز ‪92‬‬ ‫رشدی ‪ 38/4‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫در دو س��وی میانگین قیمت ‪ 4‬میلیون‬ ‫و ‪ 4‬ه��زار تومانی هر مترمرب��ع زیربنای‬ ‫مسکونی پاییز امسال تهران که خط سیر‬ ‫نوس��ان قیمت‌های این بخش را ش��کل‬ ‫پرداخت بزرگترین خسارت آتش‌سوزی از سوی بیمه دانا‬ ‫ش��رکت بیمه دانا با پرداخت ‪ 100‬میلیارد ریال به‬ ‫عنوان علی‌الحساب خس��ارت به جمعیت هالل‌احمر‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬پرداخت بزرگ‌ترین خسارت‬ ‫آتش‌سوزی صنعت بیمه را آغاز کرد ‪.‬‬ ‫به گزارش اعتبار‪ ،‬در مراس��می که در محل سازمان‬ ‫مرک��زی جمعیت هالل احمر با حض��ور صادق نایب‬ ‫رییس هیات مدی��ره و مدیر عامل بیمه دانا و ضیایی‬ ‫رییس س��ازمان ه�لال احمر و معاونان این س��ازمان‬ ‫برگزار شد‪ ،‬چک پرداخت خسارت شرکت داروسازی‬ ‫«سها»‪ ،‬وابس��ته به جمعیت هالل احمر توسط مدیر‬ ‫عامل بیمه دانا به رییس سازمان هالل‌احمر اهدا شد ‪.‬‬ ‫در این مراسم مدیرعامل بیمه دانا در سخنانی با اشاره‬ ‫به ظرفیت‌ه��ای موجود در جمعیت هالل احمر برای‬ ‫کمک‌رس��انی به مردم س��انحه دیده گفت‪ :‬بیمه دانا‬ ‫متناسب با خدمات و تعهدات خود همواره کوشیده به‬ ‫بهترین ش��کل ممکن ضمن جبران خسارات وارده به‬ ‫بیمه‌گذاران خود‪ ،‬در قبال تعهدات خود پایبند باشد ‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی بیمه دانا ب��ه دلیل اهمیت خط تولید‬ ‫کارخانه داروس��ازی سها به‌ویژه تولیدات آنتی‌بیوتیک‬ ‫برای نظام سالمت کشور‪ ،‬اقدام به پرداخت علی‌الحساب‬ ‫خسارت پیش از اتمام بررسی‌های کارشناسی کرده تا‬ ‫اختاللی در تولید دارویی کش��ور حادث نشود ‪ .‬صادق‬ ‫تاکید کرد‪ :‬پس از اتمام مراحل کارشناس��ی خسارت‬ ‫و تکمیل پرونده‪ ،‬خس��ارت کامل پرداخت خواهد شد‬ ‫‪ .‬وی تالش این شرکت برای برطرف کردن مشکالت‬ ‫موجود بر س��ر راه خدمت رس��انی به بیمه‌گذاران را‬ ‫مورد تاکید قرار داد و درباره قراردادهای بیمه درمان‬ ‫تکمیل��ی افزود‪ :‬افزایش تعرفه‌های درمان‪ ،‬مش��کالت‬ ‫زیادی را برای صنعت بیمه به وجود آورده و امیدواریم‬ ‫با تالش بیشتر همکاران خود در مسیری گام برداریم‬ ‫که رضایت خاط��ر کارکنان س��ازمان جمعیت هالل‬ ‫احمر را به دست آوریم ‪.‬‬ ‫مذاکره بانک شهر با بانک مرکزی برای فراگیری کارت شهروندی‬ ‫مدیرعامل بانک ش��هر در مراسم افتتاح اتوبانک شهر‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه سیستم بانکی کمتر به پروژه‌های شهری‬ ‫در جهت کمک به محیط‌زیس��ت توجه کرده است‪ ،‬اما‬ ‫با توجه به رش��د شهرنشینی ایجاد بانک‌های هوشمند‬ ‫ضروری است‪ ،‬براین اساس یکی از ماموریت‌های اصلی‬ ‫این بانک هوشمندسازی شهرها است‪.‬‬ ‫حسین محمدپور زرندی با بیان اینکه پیشخوان‌های‬ ‫«ش��هرنت» در این راس��تا ایجاد ش��ده‌اند و از طریق‬ ‫کارت‌ه��ای بانک��ی و مل��ی می‌ت��وان از خدم��ات آنها‬ ‫به‌ص��ورت ش��بانه‌روزی و در تعطیالت بهره‌مند ش��د‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پی‌سی‌پوزها مجهز به سیستم آف‌الین است و با‬ ‫استفاده از کارت شهروندی بانکی با همکاری شهرداری‬ ‫می‌توان از تمام خدمات شهری از قبیل پرداخت‌ها در‬ ‫تاکسی‌ها‪ ،‬مترو‪ ،‬اتوبوس‌های شهری و‪ ...‬بهره‌مند شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر می‌توان با اس��تفاده از یک‬ ‫کارت در تمام کش��ور از خدمات ش��هری استفاده کرد‬ ‫و ب��رای فراگیری کارت ش��هروندی ب��ا بانک مرکزی‬ ‫مذاکراتی را انجام داده‌ایم‪.‬‬ ‫می‌دهن��د دو نرخ حداق��ل و حداکثر نیز‬ ‫در گزارش مرکز آمار ایران ذکر ش��ده که‬ ‫بر مبن��ای آن حداقل بهای یک مترمربع‬ ‫زیربنای مسکونی در تهران در ‪ 3‬ماه سوم‬ ‫امس��ال معادل ‪ 648‬هزار تومان و مربوط‬ ‫به منطقه ‪ 12‬ش��هری بوده و بیش��ترین‬ ‫مبلغی که برای فروش هر مترمربع واحد‬ ‫مسکونی در دفاتر معامالت ملکی تهران‬ ‫در پاییز ‪ 93‬ثبت ش��د متعلق به منطقه‬ ‫‪ 2‬ش��هرداری و ب��ا مبلغی ب��ه میزان ‪23‬‬ ‫میلیون و ‪ 959‬هزار تومان بود‪.‬‬ ‫درب��اره تغییر قیمت‌های بازار مس��کن‬ ‫در این بخ��ش نیز همان‌طور که اش��اره‬ ‫ش��د بهای فروش هر مترمرب��ع زیربنای‬ ‫مس��کونی در پاییز ‪ 93‬نسبت به تابستان‬ ‫‪ 93‬به ص��ورت میانگین برای کل ش��هر‬ ‫ته��ران ‪ 5/9‬درص��د افزایش داش��ت و با‬ ‫تفکیک تهران به مناطق ‪22‬گانه شهری‪،‬‬ ‫بیش��ترین رش��د قیمت این شاخص در‬ ‫منطق��ه ‪ 3‬تهران به می��زان ‪ 7/2‬درصد و‬ ‫کمترین رش��د قیمت نی��ز در منطقه ‪6‬‬ ‫تهران و به میزان ‪ 4/6‬درصد ثبت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنی��ن در رابطه ب��ا کاهش‬ ‫‪ 13/3‬درصدی تعداد معامالت زیربنا‌های‬ ‫مس��کونی تهران در پاییز امس��ال نسبت‬ ‫به تابس��تان پیش از آن‪ ،‬در میان مناطق‬ ‫شهری پایتخت منطقه ‪ 3‬تهران بیشترین‬ ‫کاه��ش را در ثب��ت تع��داد معامالت به‬ ‫می��زان ‪ 25/7‬درصد داش��ته و کمترین‬ ‫افت این شاخص نیز به اندازه کاهش ‪4/9‬‬ ‫درصدی معامالت بوده که در منطقه ‪22‬‬ ‫تهران رخ داده است‪ .‬به این ترتیب در این‬ ‫بخش هیچ‌ی��ک از مناطق ‪22‬گانه تهران‬ ‫شاهد رشد تعداد معامالت نبوده‌اند‪.‬‬ ‫درباره تغیی��ر قیمت‌های این بخش در‬ ‫پاییز ‪ 93‬نس��بت به پایی��ز ‪ 92‬اما جدای‬ ‫از رشد ‪ 38/4‬درصدی تعداد قرارداد‌های‬ ‫ف��روش ثبت‌ش��ده ب��ه عن��وان میانگین‬ ‫کل ش��هر تهران‪ ،‬بیش��ترین رشد تعداد‬ ‫معامالت در منطقه ‪ 22‬تهران و به میزان‬ ‫‪ 70/5‬درصد ثبت ش��ده و کمترین رشد‬ ‫نیز ب��ا ‪ 3/4‬درص��د افزای��ش مربوط به‬ ‫منطقه ‪ 19‬تهران اعالم شده است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه بیشترین تغییر قیمت هر مترمربع‬ ‫زیربنای مسکونی در فاصله یکساله پاییز‬ ‫‪ 92‬تا ‪ 93‬در منطقه ‪ 3‬تهران رخ داده که‬ ‫مقدار رش��د آن به ‪ 10/7‬درصد رسیده و‬ ‫در مقابل آن‪ ،‬منطقه ‪ 22‬تهران با رش��د‬ ‫‪ 1/4‬درص��دی در ای��ن بخ��ش کمترین‬ ‫نوسان قیمت را داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت اجاره بهای‬ ‫منازل مسکونی‬ ‫احتم��اال ای��ن بخش از گ��زارش مرکز‬ ‫آم��ار ایران که به آخرین تحوالت قیمتی‬ ‫درحوزه منازل اس��تیجاری و اجاره بهای‬ ‫زیربناه��ای مس��کونی ته��ران ت��ا پایان‬ ‫سال‌جاری اس��ت‪ ،‬پرمخاطب‌ترین بخش‬ ‫آن اس��ت و بیش��ترین خواننده را خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در این گ��زارش میانگی��ن مبلغ اجاره‬ ‫ماهان��ه (ب��ه ع�لاو ‌ه ‪ 3‬درص��د ودیع��ه‬ ‫پرداخت��ی) برای ی��ک مترمرب��ع واحد‬ ‫مسکونی در تهران در پاییز امسال به ‪19‬‬ ‫هزار و ‪ 46‬تومان رس��ید که در مقایسه با‬ ‫تابستان رشدی ‪ 3/8‬درصدی و نسبت به‬ ‫پاییز پارسال رشدی ‪ 10/2‬درصدی پیدا‬ ‫کرده است‪ ،‬درحالی که تعداد قرارداد‌های‬ ‫ثبت ش��ده در این‌باره نسبت به تابستان‬ ‫‪ 93‬کاهش��ی ب��ه می��زان ‪ 29/4‬درصد را‬ ‫نشان داده‪ ،‬تعداد آنها در مقایسه با پاییز‬ ‫‪ 92‬رشدی ‪ 5/4‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫ت اجاره ماهانه‬ ‫همچنین حداقل قیم�� ‌‬ ‫هریک مترمربع مسکونی در پاییز ‪ 93‬به‬ ‫می��زان ‪ 2‬ه��زار و ‪ 246‬تومان در منطقه‬ ‫‪ 20‬تهران ثبت ش��ده و باالترین نرخ این‬ ‫ش��اخص نیز ب��ه مبلغ ‪ 92‬ه��زار و ‪590‬‬ ‫توم��ان و متعلق به منطقه ‪ 3‬تهران اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سرمایه‪:‬‬ ‫فرهنگیان کارت اعتباری تخفیف‌دار می‌گیرند‬ ‫مدیرعامل بانک س��رمایه از ارائه کارت اعتباری تخفیف‌دار به‬ ‫فرهنگیان در س��ال ‪ ۹۴‬خبر داد و گفت‪ :‬تم��ام فرهنگیان اعم‬ ‫از بازنشس��تگان‪ ،‬مستمری‌بگیران و ش��اغالن وزارت آموزش و‬ ‫پرورش زیرپوشش این طرح قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬خیراهلل بیرانوند در حاش��یه امضای تفاهمنامه‬ ‫بانک س��رمایه با وزارت آموزش و پ��رورش در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬در چارچوب این طرح که مبتنی بر بانکداری الکترونیک‬ ‫اس��ت‪ ،‬قرار اس��ت نیاز فرهنگیان از طریق تعاون��ی فرهنگیان‬ ‫و ش��رکت‌های وابس��ته ب��ه بان��ک در زمینه کاالهای اساس��ی‬ ‫ارزان‌قیمت تامین شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سقف این کارت‌ها براساس ضوابط بانک مرکزی تعیین می‌شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬زیرساخت‌های‬ ‫الکترونیکی این طرح آماده ش��ده و قرار اس��ت کارگروهی در این راس��تا ایجاد شود تا بتوانیم این طرح ملی را‬ ‫اجرایی کنیم‪ .‬با توجه به رسالت فرهنگی و اجتماعی که برای بانک قائل هستیم‪ ،‬کارت اعتباری تخفیف دار به‬ ‫پیشکسوتان آموزش و پرورش نیز ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سرمایه با اشاره به اینکه این بانک یکی از بانک‌های خصوصی کشور است که جامعه فرهنگی‬ ‫از س��هامداران عمده آن هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به ظرفیت‌های موجود‪ ،‬توافقنامه‌ای بین بانک سرمایه و‬ ‫وزارت آموزش و پرورش منعقد شد که براساس آن سیاست‌های راهبردی و نقشه راه همکاری فیمابین ترسیم‬ ‫شده و امیدواریم بانک سرمایه بتواند به عنوان بازوی توانمند پولی در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی‬ ‫به مجموعه فرهنگیان کشور خدمت رسانی کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در چارچوب این قرار داد عالوه بر صدور انواع کارت‌های اعتباری تخفیف‌دار‪ ،‬حمایت از توس��عه‬ ‫طرح‌ه��ای علم��ی و فرهنگی و تجهیز مدارس و همچنین کمک به توس��عه مس��کن ارزان قیمت فرهنگیان و‬ ‫توس��عه بانکداری الکترونیک در مجموعه وزارت آموزش و پرورش در دس��تور کار قرار می‌گیرد؛ البته در قالب‬ ‫این تفاهمنامه نصب کیوسک‌های الکترونیکی بانکی در مراکز فرهنگی نیز انجام می‌شود‪.‬‬ ‫بیرانوند اظهار کرد‪ :‬با توجه به تعداد باالی دانش آموزان قرار است خدماتی در قالب بانکداری الکترونیک به‬ ‫نس��ل آینده کشور ارائه شود البته این خدمات شامل صدور کارت‌های دانش‌آموزی و حساب‌های دانش‌آموزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫بانک صنعت و معدن‬ ‫نشان مدیریت گرفت‬ ‫بان��ک صنعت و معدن نش��ان زری��ن مدیریت برتر‬ ‫بانک��داری در س��ال ‪ ١٣٩٣‬را به خ��ود اختصاص داد‪.‬‬ ‫ایـن نش��ـان در مراسـمی که در مرکز هـمایـش‌های‬ ‫صداوس��یمای جمه��وری اس�لامی ایران و ب��ا عنوان‬ ‫اجالس معتبرترین ش��رکت‌ها و س��ازمان‌های ایرانی‬ ‫(‪ )٢٠١٥ MITEC‬برگزار شد‪ ،‬به این بانک اهدا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بان��ک صنع��ت و مع��دن با توج��ه ب��ه معیارهایی‬ ‫نظیر جلب اعتماد مش��تریان از طری��ق ارائه خدمات‬ ‫تخصص��ی‪ ،‬افزای��ش س��رعت در ارائه خدم��ات‪ ،‬ارائه‬ ‫طرح‌ها و روش‌های نوین خدمات بانکی و ارائه میزان‬ ‫تسهیالت و حمایت‌های مالی و اعتباری رتبه یادشده‬ ‫را کس��ب کرده است‪ .‬گفتنی اس��ت اجالس مزبور با‬ ‫همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و امور اجتماعی‪ ،‬اتاق تعاون مرکزی ایران‪ ،‬سازمان‬ ‫سرمایه‌گذاری و اتاق‌های بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن و‬ ‫کشاورزی استان‌ها برگزار شده است‪.‬‬ ‫بانک‌های عرضه‌کننده‬ ‫اسکناس نو معرفی شدند‬ ‫بانک‌های پاس��ارگاد‪ ،‬صادرات‪ ،‬مل��ت‪ ،‬اقتصادنوین‪،‬‬ ‫مل��ی‪ ،‬کارآفرین و پس��ت بانک اس��کناس ن��و توزیع‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬به گ��زارش روابط‌عمومی بان��ک‌مرکزی‪،‬‬ ‫ش��عب منتخب این بانک‌ها از ش��نبه بیست و سوم تا‬ ‫چهارشنبه بیس��ت و هفتم اسفند به عنوان بانک‌های‬ ‫عامل‪ ،‬موظف به توزیع اسکناس نو هستند و از هر نوع‬ ‫اسکناس‪ ،‬صد برگ در اختیار متقاضیان قرار خواهند‬ ‫داد‪ .‬مسئوالن شعب منتخب بانک‌ها موظف بر حسن‬ ‫اجرای توزیع اسکناس نو هستند‪.‬‬ ‫ارائه خدمات بیمه ایران‬ ‫توسط ایرانسل‬ ‫نخس��تین س��امانه بیمه س��فر ن��وروزی مبتنی بر‬ ‫تلف��ن همراه با مش��ارکت اپرات��ور دوم تلفن همراه و‬ ‫ش��رکت بیمه ایران راه‌اندازی ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫با امضای تفاهمنامه‌ای بین شرکت ایرانسل و شرکت‬ ‫بیم��ه ایران‪ ،‬امکان خرید پوش��ش بیم��ه‌ای از طریق‬ ‫تلفن همراه فراهم ش��د‪ .‬براس��اس این طرح که برای‬ ‫نخس��تین بار در کش��ور به مرحله اجرا گذاشته شده‬ ‫تم��ام مش��ترکان کارت‌ه��ای ایرانس��ل می‌توانند در‬ ‫ن��وروز ‪ 94‬تنها ب��ا پرداخت یک ه��زار و ‪ 820‬تومان‬ ‫ش��امل هزینه بیمه نامه و تراکنش بیمه نامه حوادث‬ ‫نوروزی خ��ود را فعال کنند‪ .‬علیرض��ا قلمبر دزفولی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایرانس��ل در این مراسم گفت‪ :‬در‬ ‫‪ 9‬س��الی که از ارائ��ه خدمات این ش��رکت می‌گذرد‬ ‫همواره تالش داشتیم تا در ارائه سرویس‌های مختلف‬ ‫پیش��تاز باش��یم و این پیش��گامی را که با مش��ارکت‬ ‫بیم��ه ایران انجام ش��ده ب��ه مردم تبری��ک می‌گویم‪.‬‬ ‫محمد حیدری معاون ش��رکت بیم��ه ایران نیز افزود‪:‬‬ ‫بیمه ایران با هدف توسعه فرهنگ بیمه و بهره مندی‬ ‫مردم از مزایای آن با حرکت فروش خدمات بیمه‌ای از‬ ‫کانال‌های فناوری جدید با شرکت ایرانسل وارد گفت‬ ‫و گو شد تا بستر فروش الکترونیک و دسترسی آسان‬ ‫برای مردم را فراهم کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیمه حوادث انفرادی از ‪ 25‬اس��فند سال‬ ‫ج��اری تا ‪ 25‬فروردین ‪ 94‬با پوش��ش بیمه‌ای یکصد‬ ‫میلیون ریال تعیین شده که مشترکان می‌توانند برای‬ ‫خود و اعضای خانواده‌ش��ان نسبت به خرید بیمه‌نامه‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫قرعه‌کشی نظرسنجی‬ ‫بازی‌های رایانه‌ای بانک سامان‬ ‫قرعه‌کش��ی نظرسنجی بانک س��امان درباره نگرش‬ ‫جامع��ه ب��ه بازی‌های رایان��ه‌ای برگزار ش��د‪ .‬مرتضی‬ ‫حسینی‌نژاد مدیر تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک سامان‬ ‫ضمن اعالم ای��ن خبر‪ ،‬درباره این نظرس��نجی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکی از اهداف اصلی بانک سامان از زمان تاسیس‬ ‫تاکنون‪ ،‬ارائه محصوالت و خدماتی متناسب با فناوری‬ ‫ن اساس‪ ،‬به‌طور مستمر‬ ‫و نیاز روز مشتریان است و بر‌ای ‌‬ ‫نسبت‌به بررسی و شناخت نیازهای گروه‌های مختلف‬ ‫مش��تریان اقدام می‌کند‪ .‬وی افزود‪ :‬در این راستا برای‬ ‫طراحی محصوالت جدید در گروه‌های سنی نوجوان و‬ ‫جوان‪ ،‬نظرسنجی از طریق وب‌سایت بانک‪ ،‬در ارتباط‬ ‫با می��زان و نحوه اس��تفاده این گروه‌ه��ا از بازی‌های‬ ‫مبتنی بر کار‌افزارهای گوش��ی‌های هوشمند‪ ،‬در ‪‌3‬ماه‬ ‫گذش��ته انجام ش��د‪ .‬مدی��ر تحقیق��ات و برنامه‌ریزی‬ ‫بانک س��امان ضمن تش��کر از تمام کسانی که در این‬ ‫نظرسنجی ش��رکت و بانک را در راس��تای ارائه بهتر‬ ‫خدم��ت یاری کردند‪ ،‬گفت‪ :‬با پایان این نظرس��نجی‪،‬‬ ‫میان تمام شرکت‌کنندگان قرعه‌کشی انجام شد که به‬ ‫قی��د قرعه به ‪ 10‬نفر برگزیده کارت هدیه‌ای به ارزش‬ ‫یک‌میلیون ریال اهدا می‌شود‪.‬‬
‫تاالر شیشه‌ای‬ ‫جلسههم‌اندیشیصندوق‌های‬ ‫سرمایه‌گذاریمشترک‬ ‫دومی��ن جلس��ه هم‌اندیش��ی صندوق‌ه��ای‬ ‫س��رمایه‌گذاری مش��ترک ب��ا حض��ور حس��ن‬ ‫قالیباف‌اص��ل‪ ،‬مدیرعام��ل بورس ته��ران‪ ،‬مدیران‬ ‫صندوق‌های سرمایه‌گذاری‪ ،‬مدیران شرکت بورس‬ ‫و سازمان بورس در محل تاالر حافظ برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بورس تهران‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بورس تهران گفت‪ :‬این نشس��ت یکی از جلس��ات‬ ‫بس��یار حرف��ه‌ای و تخصصی اس��ت که در س��طح‬ ‫بازار س��رمایه برگزار می‌ش��ود و نظرات ارائه‌ش��ده‬ ‫کارشناسی است و می‌تواند به این حوزه کمک کند‬ ‫تا صندوق‌ها بیشتر مورد توجه قرار گیرند و در بازار‬ ‫بیش از پیش توسعه یابند‪.‬‬ ‫حس��ن قالیباف‌اصل کم‌توجهی ب��ه صندوق‌ها را‬ ‫یک مشکل عنوان کرد و گفت‪ :‬مسئله ما این است‬ ‫که صندوق‌های سرمایه‌گذاری هنوز در بازار چندان‬ ‫مورد توجه ق��رار نگرفته‌اند که می‌توان دلیل آن را‬ ‫توجه صرف سرمایه‌گذاران به بازده دانست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��رمایه‌گذاران هن��گام خرید به بازده‬ ‫بیش از حد توجه می‌کنند و به ریسک توجه کمی‬ ‫دارند و شرکت‌های با ریسک پایین و باال را در یک‬ ‫سطح می‌بینند‪.‬‬ ‫قالیباف‌اص��ل ب��ه طراح��ی معیاره��ای دیگ��ر‬ ‫صندوق‌ه��ا تاکی��د کرد و اف��زود‪ :‬بای��د معیارهای‬ ‫دیگ��ری مانن��د تنوع‌س��ازی بیاید و در م��ورد آن‬ ‫تبلیغات و فرهنگ‌س��ازی انجام شود تا توجه بیش‬ ‫از حد به بازده تعدیل و ریسک‌ها نیز در محاسبات‬ ‫سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بورس تهران بیان کرد‪ :‬باید مطالعات‬ ‫و تحقیقات علمی انجام ش��ده از مدل‌های مختلف‬ ‫صندوق س��رمایه‌گذاری در س��طح جهان به جایی‬ ‫برس��د تا از حد مطالعات مفهومی و تئوریک فراتر‬ ‫رفته و به سمت پیش��نهاد اجرایی سوق داده شود‬ ‫تا قابلیت ارائه به س��ازمان بورس را داش��ته باشد و‬ ‫در نهایت موجبات توسعه در بازار سرمایه را فراهم‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫سخنگوی بورس تهران تبلیغات و فرهنگ‌سازی‬ ‫در ای��ن ح��وزه را الزام��ی دانس��ت و گف��ت‪ :‬باید‬ ‫برنامه‌ری��زی مناس��بی در زمینه فرهنگ‌س��ازی و‬ ‫تبلیغات ب��رای صندوق‌ها انجام ش��ود‪ .‬برای نمونه‬ ‫در روزهای��ی ک��ه ب��ازار مثب��ت و پر رونق اس��ت‪،‬‬ ‫صداوس��یما بیشتر به سراغ بورس می‌آید و مدیران‬ ‫بورس��ی را دعوت می‌کند اما مدیران بورس در بازار‬ ‫رون��ق و رکود‪ ،‬تالش کردند که مردم را به س��مت‬ ‫سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها هدایت کنند‪.‬‬ ‫وی بر تنوع‌س��ازی صندوق‌ها تاکید و اظهارکرد‪:‬‬ ‫باید روی تن��وع صندوق‌ها‪ ،‬نحوه اداره صندوق‌ها و‬ ‫س��اختار آنها مطالعات بیشتری انجام و به روز شود‬ ‫زی��را علم مال��ی در جهان به‌طور پیوس��ته در حال‬ ‫تغییر است‪.‬‬ ‫در ادامه این جلس��ه قالیباف‌اصل پیش��نهاد کرد‪:‬‬ ‫صندوق‌های مختلفی برای قشرهای مختلف مردم‬ ‫مانند بیمه عمر طراحی و اسامی معنادار برای آنها‬ ‫انتخاب ش��ود تا بخش‌های مختلف جامعه بتوانند‬ ‫در آن سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشند و دید‬ ‫بلندمدت سرمایه‌گذاری در جامعه تبلیغ شود‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫عرضه ‪ ۶۰‬نوع محصول‬ ‫روز دوش��نبه ‪ ۱۸‬اس��فند م��اه‪ ۶۰ ،‬ن��وع کاال در‬ ‫تاالره��ای داخلی و صادراتی ب��ازار فیزیکی بورس‬ ‫کاالی ایران عرضه شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی و‬ ‫امور بین‌الملل بورس کاالی ایران‪ ،‬در این روز و در‬ ‫تاالر صادراتی‪ ۱۰۰ ،‬هزار تن س��نگ‌آهن دانه‌بندی‬ ‫مجتمع سنگ‌آهن س��نگان به قیمت پایه ‪ ۲۴‬دالر‬ ‫در هر تن روی تابلوی عرضه رفت‪ .‬عالوه بر این‪۲۴ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬تن انواع قیر در این تاالر عرضه شد‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت‪ ،‬ت��االر فرآورده‌ه��ای نفتی و‬ ‫پتروش��یمی نیز ش��اهد عرضه ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تن‬ ‫انواع قیر شرکت‌های نفت پاسارگاد و نفت جی بود‪.‬‬ ‫دیگر فرآورده‌ه��ای نفتی عرضه ش��ده در این روز‬ ‫ش��امل ‪2‬هزار تن لوب‌کات و ‪3‬هزار تن گوگرد بود‪.‬‬ ‫مجتمع‌های پتروشیمی پلی نار‪ ،‬تبریز‪ ،‬جم‪ ،‬رجال‪،‬‬ ‫شازند‪ ،‬قائدبصیر‪ ،‬مارون و پلیمر کرمانشاه‪ ۳۶ ،‬گرید‬ ‫م��اده پلیمری را به حجم ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۳۹۷‬تن راهی‬ ‫تاالر معامالت کردند‪.‬‬ ‫این گزارش همچنین حاکی اس��ت‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫مبارک��ه اصفه��ان با ‪ ۳۴‬هزار تن ورق گرم س��ی با‬ ‫قیمت پای��ه ‪۱۷‬هزار و ‪ ۷۷‬ریال در تاالر محصوالت‬ ‫صنعتی و معدن��ی حضور یافت‪ .‬ای��ن تولیدکننده‬ ‫همچنی��ن‪ ۲۳ ،‬هزار و ‪ ۱۰۰‬ت��ن ورق گرم «بی» را‬ ‫روی تابل��وی عرضه‌برد‪ .‬دیگر عرضه‌های ش��رکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان در این روز ش��امل ‪ ۴۵۰۰‬تن‬ ‫ورق گالوانی��زه جی‪5 ،‬هزار تن ورق س��رد «بی» و‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬تن ورق قلع اندود بود‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پرونده واگذاری باشگاه‌های استقالل و پرسپولیس دوباره روی میز مزایده‬ ‫اماواگرهایواگذاریسرخابی‌هاازسرگرفتهشد‬ ‫کیمیا بامدادی�ان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬امروز قرار اس��ت‬ ‫مزایده واگذاری دو باش��گاه پرس��پولیس و اس��تقالل‬ ‫برگزار‌ش��ود ام��ا خبرها حاکی از آن اس��ت که این دو‬ ‫تیم همچنان بدون هیچ مشتری پروپاقرصی روی دست‬ ‫دولت مانده‌اند‪.‬‬ ‫هرچند براساس آمار غیررسمی مجموع هواداران دو‬ ‫باش��گاه استقالل و پرسپولیس در داخل و خارج کشور‬ ‫ب��ه حدود ‪60‬میلیون نفر می‌رس��د‪ ،‬اما در میان س��یل‬ ‫هواداران دو تیم تا به امروز کسی پیدا نشده که با مبلغ‬ ‫واگذاری ‪290‬میلیارد تومان در مزایده و س��ایر شرایط‬ ‫فروش برای خرید این دو باش��گاه که ریشه فوتبال این‬ ‫کشور در آنها گره خورده‪ ،‬پا پیش بگذارد‪.‬‬ ‫براساس قانون خصوصی‌سازی‪ ،‬پرسپولیس و استقالل‬ ‫باید تا تیرماه س��ال ‪ 94‬واگذار شوند‪ ،‬این دو باشگاه تا‬ ‫این زم��ان می‌توانند زیر نظ��ر وزارت ورزش و جوانان‬ ‫ب��ه فعالیت خ��ود ادامه دهن��د و در غیرای��ن صورت‪،‬‬ ‫باشگاه‌های استقالل و پرسپولیس منحل خواهند شد‪،‬‬ ‫این درحالی اس��ت که انحالل س��رخابی‌ها به هیچ‌وجه‬ ‫توس��ط مسئوالن غیرممکن تلقی نشده و آنها با استناد‬ ‫به قانون عنوان کرده‌اند که اگر این دو باشگاه در مدت‬ ‫در نظر گرفته ش��ده به بخش خصوصی واگذار نشوند‪،‬‬ ‫منح��ل خواهند ش��د‪ .‬مزایده اول واگذاری دو باش��گاه‬ ‫اس��تقالل و پرسپولیس در مرحله اول و همان روز (‪27‬‬ ‫بهمن) تنها چند ساعت مانده به اجرای مزایده لغو شد‪.‬‬ ‫دلی��ل آن هم چیزی نبود جز نب��ود متقاضیان خرید و‬ ‫ارائه نک��ردن پاکت مزایده تا پایان وقت اداری‪ ،‬هرچند‬ ‫این موضوع امری طبیعی عنوان شد که در فروش سایر‬ ‫سهام‌های واگذار شده هم رخ داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ قاطعیت دولت برای واگذاری سرخابی‌ها‬ ‫پوری‌حسینی؛ رییس کل سازمان‬ ‫خصوصی‌س��ازی از افرادی که در‬ ‫ی شدن باشگاه‌های‬ ‫مسیر خصوص ‌‬ ‫اس��تقالل و پرس��پولیس‬ ‫س��نگ‌اندازی می‌کنن��د‪ ،‬انتق��اد‬ ‫ک��رده و در گفت‌وگو با فارس گفته‪ :‬واگذاری دو باش��گاه‬ ‫استقالل و پرسپولیس باید در سال ‪ 1389‬تمام می‌شد که‬ ‫به‌دلیل اهمال مسئوالن وقت این کار انجام نشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه مصوبه مجلس ب��رای این دو‬ ‫باش��گاه موجود اس��ت و س��ایر قوانین باالدستی نظیر‬ ‫اصل‪ 44‬هم موید لزوم واگذاری دو باشگاه است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولت دهم باید کار واگذاری را در سال ‪ 89‬طبق قانون‬ ‫مجلس تمام می‌کرد‪ ،‬ولی از زیر بار آن شانه خالی کرد‬ ‫و باید امروز پاس��خگوی مردم‪ ،‬رس��انه‌ها و قانون باشد‪.‬‬ ‫رییس کل سازمان خصوصی‌س��ازی با اشاره به مصوبه‬ ‫هی��ات واگذاری که ریاس��ت آن با وزیر اقتصاد اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بر اس��اس قانون مجلس‪ ،‬دولت ح��ق تیم‌داری‬ ‫ن��دارد و تمامی هزینه‌هایی که در س��ال‌های ‪91 ،90‬‬ ‫و ‪ 92‬ش��ده اس��ت اضافه بر قانون بوده و خوش��حالم با‬ ‫هم��ت دولت یازدهم و کمک‌های وزیر ورزش و جوانان‬ ‫و امیررض��ا خادم این روند بر زمین مانده با وجود همه‬ ‫زیر ذره‌بین‬ ‫تهمت‌ه��ا و س��نگ‌اندازی‌های برخی اف��راد ذی‌نفع با‬ ‫س��رعت طی شده است‪.‬عبداهلل پوری حسینی در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که چ ‌ه کس��انی مان��ع کار واگذاری دو‬ ‫باش��گاه استقالل و پرسپولیس هستند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مایل‬ ‫نیستم نام کسی را ببرم‪ ،‬ولی شما ببینید سال‌ها عده‌ای‬ ‫از جی��ب مردم و دولت مش��هور ش��دند و امروز به‌طور‬ ‫علن��ی به ما می‌گویند «اج��ازه نمی‌دهیم کار واگذاری‬ ‫انجام شود» ولی به این افراد می‌گویم بهتر است دست‬ ‫به جیب ش��وند‪ ،‬برای شهرت بیشتر بیایند و در صورت‬ ‫داشتن همه شرایط سهام بخرند و همراهی کنند‪.‬‬ ‫رییس کل س��ازمان خصوصی‌س��ازی درباره احتمال‬ ‫تغیی��ر مصوبه هیات واگذاری برای فروش اس��تقالل و‬ ‫پرسپولیس‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬رییس این هیات‪ ،‬وزیر اقتصاد‬ ‫اس��ت و وزرای ورزش و دادگس��تری به‌همراه روس��ای‬ ‫ات��اق بازرگانی و چند نهاد موثر اقتصادی و تصمیم‌گیر‬ ‫دیگر در ای��ن هیات عضویت دارند‪.‬وی ب��ا بیان اینکه‪،‬‬ ‫وزی��ر ورزش و جوانان حق رای ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ولی نظر‬ ‫مشورتی ایشان نافذ است و آن‌طور که من اطالع دارم‪،‬‬ ‫اعضای هیات واگذاری برای فروش سهام این دو باشگاه‬ ‫از ما به‌عنوان س��ازمان خصوصی‌سازی مصرتر هستند‬ ‫و مطمئن باش��ید‪ ،‬این کار با ط��ی مراحل قانونی انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت نوپا‬ ‫در این‌ب��اره فره��اد رمض��ان‪،‬‬ ‫کارشناس ارش��د بازار سرمایه در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫ط��ور حت��م س��ازمان ب��ورس و‬ ‫خصوصی‌س��ازی همه اقدامات و‬ ‫تش��کیالت الزم را ب��رای واگ��ذاری س��رخابی‌ها انجام‬ ‫داده‌ان��د اما دو موضوع در ای��ن واگذاری‌ها مورد توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در ادام��ه این دو موضوع را تش��ریح کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بحث تش��ریفات مزایده از یک س��و و خریداران‬ ‫‹ ‹دارایی باشگاه‌ها‬ ‫نگاهی اجمالی به ش��رایط مزای��ده اول و دوم ظاهرا‬ ‫نشان می‌دهد که نبود مشتری فروشندگان را به تغییر‬ ‫و بازنگری در ش��رایط ملزم کرده اس��ت‪ .‬در ابتدا اسم‬ ‫و عالمت تجاری و دارایی‌های ثابت متعلق به ش��رکت‬ ‫فرهنگی ورزش��ی استقالل ایران ‪ -‬س��هامی خاص در‬ ‫مجم��وع به ارزش ‪290‬میلیارد تومان و اس��م و عالمت‬ ‫تج��اری و دارایی‌های ثابت متعلق به ش��رکت فرهنگی‬ ‫‹ ‹منابع درآمدزایی‬ ‫به عقیده کارشناسان و فعاالن این بازار‪ ،‬حق پخش‬ ‫تلویزیون��ی‪ ،‬رعای��ت قانون کپی‌رایت و بلیت‌فروش��ی‬ ‫‪ 3‬منب��ع اصلی درآمدزای��ی برای خری��داران این دو‬ ‫باشگاه پس از خصوصی‌سازی است‪ .‬اما گفته می‌شود‬ ‫همیشه فدراسیون فوتبال با سازمان صداوسیما بر سر‬ ‫پرداخت مبلغ حق پخش و میزان آن درگیر بوده و از‬ ‫س��وی دیگر نبود قانون کپی‌رایت در کشور و سیستم‬ ‫بلیت‌فروش��ی ضعی��ف در ای��ران نیز هیچ‌ک��دام برای‬ ‫خریداران احتمالی مش��وق خوب��ی نخواهد بود‪ .‬برای‬ ‫واگ��ذاری این دو باش��گاه به افراد حقیقی‪ -‬ش��خصی‬ ‫باید اهلیت آنها توس��ط نهادهای ذی‌ربط تایید ش��ود‪.‬‬ ‫در صورت��ی ک��ه ش��رکت‌های ش��به‌‌دولتی بخواهند‬ ‫پرس��پولیس و اس��تقالل را در اختی��ار بگیرن��د تنها‬ ‫‪40‬درصد از س��هام به آنها واگذار خواهد ش��د‪ ،‬چراکه‬ ‫‪20‬درصد باشگاه به پیشکسوتان تعلق دارد و ‪40‬درصد‬ ‫دیگر نیز توس��ط همین شرکت‌ها باید خریداری شود‬ ‫ک��ه اختیار این ‪40‬درصد در دس��ت آنها نیس��ت‪ .‬در‬ ‫صورت��ی که در مزای��ده امروز چه فروش دو باش��گاه‬ ‫با اس��تقبال مواجه ش��ود و چه این اتف��اق رخ ندهد‪،‬‬ ‫س��رخابی‌ها تا تیرماه س��ال‪ 94‬به فعالی��ت خود ادامه‬ ‫می‌دهند اما با ش��روع مرداد خریدار و نش��ان تجاری‬ ‫جدی��د و مالک جدید این نش��ان تجاری حق فعالیت‬ ‫داشته و دو باشگاه موجود منحل خواهند شد‪ .‬براساس‬ ‫اعالم مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی در صورتی‬ ‫که درخواس��ت کننده‌ای وجود داش��ته باشد و پاکتی‬ ‫به س��ازمان خصوصی‌سازی برس��د‪ ،‬مزایده دو باشگاه‬ ‫استقالل و پرس��پولیس امروز سه‌شنبه ‪ 19‬اسفندماه‬ ‫برگزار می‌ش��ود‪ .‬اما قیمت و نام درخواست‌کنندگان تا‬ ‫زمان محرز شدن اهلیت آنها اعالم نمی‌شود‪.‬‬ ‫کاهش حجم و ارزش معامالت در تاالر شیشه‌ای‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بازار س��رمایه در این روزها ش��اهد کاهش حجم و ارزش‬ ‫معامالت است‪ .‬با توجه به رسیدن به روزهای پایانی سال و از آنجایی که‬ ‫در ش��رایط کنونی خبر اقتصادی مهمی در کشور به گوش نمی‌رسد این‬ ‫موضوع تاثیر زیادی بر کم حجم ش��دن معامالت بورس گذاش��ته است‪.‬‬ ‫بازار س��رمایه مکانی اس��ت که در آن عرضه و تقاض��ای کاالهایی مانند‬ ‫سهام و اوراق بهادار شرایط معامله را تعیین می‌کند‪ ،‬بنابراین باید عوامل‬ ‫مختلفی که این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد‌‪ ،‬مورد توجه قرار دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫بلوک این س��هام از جمله موضوعات پیش‌رو اس��ت‪ .‬از‬ ‫آنجایی که تاکنون موسسات فرهنگی و ورزشی در بازار‬ ‫س��رمایه کش��ور ما حضور نداش��تند‪ ،‬صنعت نوپایی به‬ ‫ش��مار می‌آید و هنوز افراد اطالع چندانی از این مسئله‬ ‫ندارند‪ .‬از س��وی دیگر متقاضیان این سهام و بلوک‌های‬ ‫س��هامداری افراد خاص و مشخصی هستند‪ .‬رمضان در‬ ‫پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا س��رخابی‌ها امروز‬ ‫واگذار می‌شوند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر زمانی که سازمان بورس‬ ‫و خصوصی‌س��ازی ب��ه جمع‌بندی برس��ند و خریدار و‬ ‫فروش��نده ب��ه یکدیگ��ر نزدیک ش��وند‪ ،‬به‌ط��ور حتم‬ ‫خصوصی‌سازی انجام می‌شود و با توجه به روند مشاهده‬ ‫شده‪ ،‬بسیار خوشبین هستم که واگذاری این دو باشگاه‬ ‫ورزشی هرچه زودتر انجام شود‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫به‌طور قطع س��ازمان خصوصی‌س��ازی و بورس دقت و‬ ‫سرعت را برای واگذاری سرخابی‌ها در نظر دارند و آنها‬ ‫نیز ت�لاش می‌کنن��د در اولی��ن فرصت ب��ه واگذاری‬ ‫باشگاه‌های استقالل و پرس��پولیس بپردازند‪.‬رمضان به‬ ‫تجربه دیگر بورس‌ها در این زمینه اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بسیاری از باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی در دنیا تامین‬ ‫س��رمایه و نقدینگی خود را از دل عرضه سهام‌شان در‬ ‫ب��ورس انج��ام می‌دهن��د اما ش��اید ادبی��ات ورود این‬ ‫باشگاه‌ها به بازار سرمایه متفاوت باشد و سازمان بورس‬ ‫و خصوصی‌س��ازی نیز با همان ن��گاه و تجربه اقدام به‬ ‫خصوصی‌سازی این دو باشگاه کرده‌اند‪.‬‬ ‫ورزش��ی پرس��پولیس س��هامی عام نیز در مجموع به‬ ‫ارزش ‪290‬میلی��ارد تومان قیمت‌گذاری ش��د‪ .‬هرچند‬ ‫قیمت پایه دو باش��گاه در نهایت ب��رای مزایده دوم نیز‬ ‫هم��ان ‪290‬میلیارد تومان باقی مانده اس��ت اما میزان‬ ‫پرداخت حصه نقدی معامله و نیز مدت اقس��اط تغییر‬ ‫کرده‪ ،‬به طوری ک��ه پرداخت حصه نقدی از ‪40‬درصد‬ ‫ب��ه ‪25‬درصد کاهش و مدت اقس��اط از ‪ 2‬به ‪ 4‬س��ال‬ ‫رسید تا در مرحله دوم شرایط آسان‌تری برای واگذاری‬ ‫ی مادی دو باش��گاه اس��تقالل‬ ‫مد نظر قرار گیرد‪ .‬دارای ‌‬ ‫و پرس��پولیس‪ ،‬ورزش��گاه‌های درفش��ی‌فر و مرغوبکار‬ ‫ب��وده و دارایی معنوی‪ ،‬نش��ان تجاری و ح��ق امتیاز را‬ ‫ش��امل می‌ش��ود‪ .‬همچنین بدهی‌های این دو باش��گاه‬ ‫که مش��کلی اساس��ی در واگذاری آنها به شمار می‌آید‬ ‫شامل سازمان‌ها‪ ،‬نهادها و ورزشکاران می‌شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫قیمت‌‌گذاری نهایی براساس قیمت نشان تجاری‪ ،‬میزان‬ ‫دارای��ی و بدهی‌های قبلی انجام ش��ده و به دلیل اینکه‬ ‫باشگاه‌ها سودآور نیستند‪ ،‬قیمت‌گذاری براساس ارزش‬ ‫روز خالص دارایی محاس��به می‌ش��ود‪ ،‬یعن��ی در این‬ ‫محاس��به دارایی‌های ش��رکت از بدهی‌ها کسر و مورد‬ ‫محاسبه قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫از تاالر حافظ در معامالت روز گذش��ته‪،‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرن��گار‬ ‫ش��اخص کل برخالف دو روز گذشته اندکی افزایش یافت و با ‪ ۴۶‬واحد‬ ‫رش��د به عدد ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۸۵۳‬رس��ید‪ .‬سرمایه‌گذاران در این روز بیش از‬ ‫‪۳۱۵‬میلیون برگه و حق تقدم در بازار دست‌به‌دست کردند که ارزش این‬ ‫مب��ادالت بیش از ‪ ۷۱۳‬میلیارد ریال ب��ود و در ‪ ۲۷‬هزار نوبت معامالتی‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫شاخص کل با افزایشی که داشت‪ ،‬معادل ‪۰/۰۷‬درصد رشد پیدا کرد و‬ ‫شاخص بازار اول هم با افزایش ‪ ۱۴‬واحدی معادل ‪۰/۰۳‬درصد و شاخص‬ ‫ب��ازار دوم نیز با افزایش ‪۲۲۸‬واحدی روبه‌رو ش��د و معادل ‪ ۰/۱۹‬درصد‬ ‫رشد پیدا کرد‪ .‬شاخص قیمت (هم وزن) و شاخص کل ( هم وزن) نیز با‬ ‫کاهش ‪ ۰/۰۳‬درصدی روبه‌رو شدند و شاخص قیمت (وزنی‪-‬ارزشی) هم‬ ‫با ‪۲۰‬واحد رشد از افزایش ‪۰/۰۷‬درصدی برخوردار شد‪.‬‬ ‫در روز گذش��ته نماد کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران با افزایش‬ ‫‪۴۳/۲۱‬واح��دی‪ ،‬س��رمایه‌گذاری غدیر با رش��د ‪ ۳۶/۱۹‬واحدی‪ ،‬صنایع‬ ‫پتروشیمی خلیج فارس با افزایش ‪ ۱۶/۶۱‬واحدی و بانک صادرات ایران‬ ‫با رش��د ‪۹/۰۴‬واحدی دارای بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل بودند‪.‬‬ ‫همچنین شرکت ارتباطات سیار ایران با کاهش ‪ ۱۷/۷۸‬واحدی‪ ،‬معدنی‬ ‫و صنعتی گل گهر با افت ‪ ۱۳/۲۷‬واحدی و س‪ .‬نفت و گاز و پتروشیمی‬ ‫تامین با کاهش ‪ ۹/۷۲‬واحدی دارای بیش��ترین تاثیر منفی بر مهم‌ترین‬ ‫متغیر بورسی بودند‪.‬‬ ‫همچنین در روز دوشنبه عمران و توسعه فارس‪ ،‬داروسازی ابوریحان‪،‬‬ ‫پگاه آذربایجان غربی‪ ،‬تولید محور خودرو‪ ،‬کش��تیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬سرمایه‌گذاری نیرو و پلی اکریل بیشترین افزایش قیمت را تجربه‬ ‫کردند‪ .‬بیش��ترین کاهش قیمت نیز در این روز متعلق به سرمایه‌گذاری‬ ‫بهمن‪ ،‬ماشین‌سازی نیرومحرکه‪ ،‬سرمایه‌گذاری ساختمان ایران‪ ،‬شیشه‬ ‫و گاز‪ ،‬دشت مرغاب‪ ،‬ایران تایر و باما بود و این نمادها در انتهای جدول‬ ‫معامالت قرار گرفتند‪ .‬همچنین در این روز سرمایه‌گذاران طوالنی‌ترین‬ ‫صف‌های خرید را برای تولید مواد اولیه و الیاف مصنوعی‪ ،‬سرمایه‌گذاری‬ ‫توسعه صنایع س��یمان‪ ،‬صندوق س‪ .‬پاداش سهامداری توسعه ‪ ،۱‬ایران‬ ‫مرینوس‪ ،‬پگاه آذربایجان غربی‪ ،‬کربن ایران و داروسازی روز دارو تشکیل‬ ‫دادند‪ .‬در مقابل نمادهای حفاری ش��مال‪ ،‬پتروش��یمی فناوران‪ ،‬سیمان‬ ‫دورود‪ ،‬صندوق س‪ .‬پاداش س��هامداری توس��عه ‪ ،۱‬نفت پارس‪ ،‬توس��عه‬ ‫معدن��ی و صنعتی صبان��ور و پارس الکتریک با س��نگین‌ترین صف‌های‬ ‫فروش به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در روز گذش��ته بانک صادرات ایران با ‪۴۰‬میلیون سهم‬ ‫در صدر بیش��ترین حجم معامالت قرار گرف��ت و پس از آن گروه بهمن‬ ‫ب��ا معامالتی به حج��م ‪ ۳۰‬میلیون س��هم و بانک تجارت ب��ا معامالتی‬ ‫ب��ه حجم ‪ ۲۱‬میلیون س��هم در جایگاه‌های دوم و س��وم ق��رار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین صندوق س‪.‬تجارت شاخص کاردان سهم با معامالتی به ارزش‬ ‫‪۱۰۰‬میلیارد ریال در صدر بیش��ترین ارزش معامالت قرار گرفت و پس‬ ‫از آن صندوق س‪ .‬پاداش س��هامداری توسعه ‪۱‬با معامالتی به ارزش ‪۶۹‬‬ ‫میلیارد ریال و س��رمایه‌گذاری غدیر با معامالتی ب��ه ارزش ‪ ۴۶‬میلیارد‬ ‫ریال قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در روز گذش��ته ضمن پذیره‌نویس��ی ‪ ۳۱۴‬هزار و ‪ ۵۷۳‬ورقه اجاره سه‬ ‫ماهه رایتل‪ ،‬ارزش معامالت فرابورس بالغ بر ‪ 2‬هزار و ‪ ۴۶۲‬میلیارد ریال‬ ‫ش��د‪ .‬بازار فرابورس ‪ ۱۸‬اس��فند ‪ ۹۳‬با معامله ‪ ۴۶۶‬میلیون و ‪ ۷۶۰‬هزار‬ ‫ورقه بهادار در ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۵۱‬نوبت به کار خود پایان داد و ش��اخص با‬ ‫اندکی افزایش به ‪ ۷۱۹‬واحد رسید‪.‬‬ ‫در حالی که بیش��ترین افزایش قیمت در روز گذش��ته متعلق به سهام‬ ‫شرکت‌های بیمه دی‪ ،‬پتروشیمی امیرکبیر و مجتمع معادن مس تکنار‬ ‫و بیشترین کاهش قیمت مربوط به بازرگانی و تولیدی مرجان کار‪ ،‬حق‬ ‫تقدم توکا ریل و قند شیروان‪ ،‬قوچان و بجنورد بود‪ ،‬ارزش کل معامالت‬ ‫به ‪ 2‬هزار و ‪ ۴۶۲‬میلیارد و ‪ ۶۶۰‬میلیون ریال رسید‪.‬‬ ‫حق تقدم بیمه دی با معامله ‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۷۲۰‬هزار س��هم بیشترین‬ ‫حجم و پتروشیمی امیرکبیر با رقمی معادل ‪ ۳۳‬میلیارد و ‪ ۳۶۰‬میلیون‬ ‫ریال بیشترین ارزش معامالت دیروز را به خود اختصاص داد‪.‬‬
‫ترجمه‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫مایکل جی‪ .‬جاکوبایدز‬ ‫گ�روه ترجمه‪ :‬نس��یم نیک��والس طالب در‬ ‫کتاب معروف خود (با عنوان «قوهای سیاه»)‬ ‫با تش��بیه رویدادهای بی‌سابقه و غیرمحتمل‬ ‫به «قوهای سیاه»‪ 1‬درباره لزوم آگاهی از این‬ ‫رویدادها که به‌دلیل نادر بودن اغلب از سوی‬ ‫مدیران نادیده انگاشته می‌شوند و در الگوهای‬ ‫علمی و پژوهشی مورد توجه قرار نمی‌گیرند‬ ‫و در نتیج��ه ما برای رویارویی با آنها آمادگی‬ ‫نداریم‪ ،‬هش��دار می‌دهد‪ .‬من عقیده دارم که‬ ‫درباره این مس��ئله کمی بزرگ‌نمایی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬خط��ر واقع��ی وج��ود «کرگدن‌های‬ ‫خاکس��تری» اس��ت که اگرچه پی��دا کردن‬ ‫آنه��ا در باغ وحش کار دش��واری نیس��ت اما‬ ‫یافتن آنها در پوشش‌های گیاهی انبوه افریقا‬ ‫دشوار است چرا که تشخیص آنها از گیاهان‬ ‫کار س��اده‌ای نیس��ت‪ .‬آنها فقط زمانی قابل‬ ‫مش��اهده هستند که با س��رعت زیاد به شما‬ ‫نزدیک ش��ده و امکان هرگونه عکس‌العملی‬ ‫را از شما سلب می‌کنند‪ .‬وظیفه ما به عنوان‬ ‫ش��خصیت‌های علمی و آکادمیک این است‬ ‫که با حساس کردن مدیران نسبت به صدای‬ ‫خش‌خش برگ‌ها یا شکس��تن شاخه‌ها‪ ،‬آنها‬ ‫را متوجه نزدیک ش��دن چالش –یا فرصت‪-‬‬ ‫بکنیم‪ ،‬قبل از آنک��ه چالش موردنظر آنها را‬ ‫به دام بیاندازد‪ .‬برای تحقق این هدف ما باید‬ ‫ب��ر بخش‌هایی از محیط و ش��رایط پیرامون‬ ‫تمرک��ز کنیم که بیش��ترین اهمیت را دارند‬ ‫و مطمئن باش��یم ک��ه ابزار مورد اس��تفاده‬ ‫م��ا برای هدفی ک��ه دنب��ال می‌کنیم کاملا‬ ‫مناس��ب هس��تند‪ .‬در میزگردی که موسسه‬ ‫مک کنزی اخیرا با مش��ارکت اندیشمندان و‬ ‫مسئوالن دانشکده‌های بازرگانی و بخش‌های‬ ‫استراتژیک ش��رکت‌ها برگزار کرد‪ ،‬مزیت‌ها‬ ‫و چالش‌های تبدی��ل پژوهش‌های علمی به‬ ‫بین��ش و دیدگاه‌های عملی‪ ،‬م��ورد بحث و‬ ‫بررس��ی قرار گرفت‪ .‬ش��خصیت‌های علمی‬ ‫و آکادمی��ک اغل��ب ب��ه دلی��ل ای��ن که در‬ ‫محیط‌های علمی و آزمایشگاهی و به دور از‬ ‫نیازهای اف��راد در جهان واقعی کار می‌کنند‬ ‫مورد انتقاد قرار می‌گیرند که البته این انتقاد‬ ‫کاملا صحیح و عادالنه اس��ت‪ .‬به عقیده من‬ ‫این امکان وجود دارد که بین دنیای پژوهشی‬ ‫یا علمی و جه��ان واقعی ارتباطی ایجاد کرد‬ ‫و از نتای��ج این ارتب��اط بهره گرفت و در این‬ ‫مقال��ه به معرفی چند حوزه‌ای می‌پردازم که‬ ‫این ارتباط می‌تواند در آنها به وقوع بپیوندد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهب�ود تصمی�م گیری‌ه�ا ب�ا کم�ک‬ ‫باریک بینی‬ ‫نخس��تین و مهم‌ترین عاملی که ما به آن‬ ‫نیاز داریم باریک‌بینی و دقت زیاد اس��ت‪ .‬اما‬ ‫باریک بینی انواع مختلفی دارد‪ :‬باریک بینی‬ ‫در الگوه��ای تحلیلی نظ��ری و باریک‌بینی‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫راه‌های همکاری‬ ‫محافلعلمیوآکادمیکبامدیران‬ ‫رفتاری که به چگونگ��ی رفتار افراد‪ ،‬گروه‌ها‬ ‫و نهادها می‌پ��ردازد‪ .‬بنابراین م��ا تاکنون از‬ ‫پژوهش��ی که از لحاظ تحلیلی س��ختگیرانه‬ ‫و کاملا دقیق اس��ت ام��ا در حقیقت قادر به‬ ‫تشریح واقعیت نیس��ت‪ ،‬انتظار و توقع بیش‬ ‫از حد داش��ته‌ایم‪ .‬به نظر من این مسئله در‬ ‫حوزه‌ه��ای اقتص��ادی مانند نظری��ه بازی یا‬ ‫اقتصاد مالی که هم می‌توانند راهگشا باشند‬ ‫و هم باعث ابهام ش��وند‪ ،‬بیش از سایر موارد‬ ‫مشهود است‪.‬‬ ‫زمانی که به جای درک و شناخت واقعیت‬ ‫درهم و آشفته می‌پنداریم که با الگوهای زیبا‬ ‫و منظم سروکار داریم با آسیب مواجه خواهیم‬ ‫ش��د‪ .‬مثال قبل از بحران مالی جهان در سال‬ ‫‪2008‬میالدی بس��یاری از سیاستگذاران به‬ ‫غلط می‌پنداشتند که بازارها می‌توانند خود‬ ‫را تنظی��م کنند درحالی که تنظیم‌کنندگان‬ ‫ب��ازار از الگوها و س��اختارهای تجاری ایجاد‬ ‫ش��ده در بخ��ش مالی کاملا بی‌خب��ر بودند‪.‬‬ ‫ش��خصیت‌های علمی و آکادمیک و الگوهای‬ ‫آنها نیز در چنین سهل‌انگاری‌هایی سهیم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫البت��ه باریک‌بینی و س��ختگیری در حوزه‬ ‫رفت��اری امیدبخ��ش اس��ت‪ .‬ما هم��واره از‬ ‫س��وگیری‌های رفتاری و روش‌ه��ای فردی‬ ‫تصمیم‌گیری س��ود برده‌ایم‪ .‬اکنون نیازمند‬ ‫آنیم که اقتصادهای رفتاری و تکاملی یا پویا‬ ‫به ما نش��ان بدهند که روند تصمیم‌گیری در‬ ‫سازمان‌ها چگونه است و چرا ما باید همواره‬ ‫انتظار این را داش��ته باش��یم که س��ازمان‌ها‬ ‫تصمیمات نادرس��ت اتخ��اذ ک��رده و رفتار‬ ‫اشتباه داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹کارکرد استراتژی مطابق با تصورات ما‬ ‫لزوم بررس��ی عوام��ل پویای س��ازمانی را‬ ‫می‌توان این گونه تشریح و توجیه کرد‪ :‬ما به‬ ‫قبل از بحران مالی جهان‬ ‫در سال ‪2008‬میالدی‬ ‫بسیاری از سیاستگذاران‬ ‫به غلط می‌پنداشتند که‬ ‫بازارها می‌توانند خود‬ ‫را تنظیم کنند درحالی‬ ‫که تنظیم‌کنندگان بازار‬ ‫از الگوها و ساختارهای‬ ‫تجاری ایجاد شده در‬ ‫بخش مالی کاملا بی‌خبر‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫عنوان شخصیت‌های علمی و پژوهشی‪ ،‬برای‬ ‫شناخت روش تصمیم گیری‌های استراتژیک‬ ‫زمان کافی ص��رف نمی‌کنیم‪ .‬اغلب‪ ،‬آنچه را‬ ‫که ما استراتژی می‌نامیم چیزی نیست که ما‬ ‫را به یک هدف دوردست برساند بلکه بیشتر‬ ‫به توزیع منابع بین پروژه‌ها یا افراد مختلفی‬ ‫رب��ط دارد که با یکدیگر در رقابت هس��تند‪.‬‬ ‫حتی گرایش و تمایل ما برای نوآوری نیز به‬ ‫جای آنکه بر ارائه محصوالت و خدمات جدید‬ ‫متمرکز باش��د‪ ،‬بیشتر در راس��تای تضمین‬ ‫حفظ تمرکز س��ازمان‌ها بر مش��تریان شکل‬ ‫می‌گیرد (که این مسئله مخالف سیاست‌های‬ ‫داخلی اس��ت)‪ .‬در واقع اس��تراتژی به‌عنوان‬ ‫نوعی ابزار انگیزشی و انضباطی عمل می‌کند‬ ‫که به نبود آسیب‌شناسی سازمانی می‌انجامد‪.‬‬ ‫ب��ا بهره‌گی��ری از پژوهش‌ه��ای رفتاری و‬ ‫تکامل��ی می‌توانیم به تصویر روش��ن‌تری از‬ ‫واقعیت س��ازمانی اس��تراتژی دست یابیم و‬ ‫به ای��ن ترتیب خواهیم دانس��ت که چگونه‬ ‫می‌توان با کمک گرفتن از مس��ائل شناختی‬ ‫(نظی��ر اس��تفاده از چارچوب‌ه��ا و الگوهای‬ ‫مناس��ب) و تمرکز بر مرتبط‌ترین بخش‌های‬ ‫محیط کس��ب‌وکار به ارزش‌افزایی سازمانی‬ ‫دس��ت یافت‪ .‬همچنین ب��دون تمرکز بیش‬ ‫از حد بر مس��ائل منفی‪ ،‬ضروری اس��ت که‬ ‫از شکس��ت اس��تراتژیک نیز آگاهی داش��ته‬ ‫باشیم تا بتوانیم فرآیندهایی که به آن منجر‬ ‫می‌شوند را شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش�ه‌های جدی�د برای دس�تیابی به‬ ‫چشم‌اندازهای جدید‬ ‫پژوهش��گران و مش��اوران می‌توانن��د در‬ ‫بررس��ی و بازبینی ایده‌های عمومی و رایجی‬ ‫ک��ه حتی به‌طور گس��ترده ب��ه مرحله عمل‬ ‫رس��یده‌اند‪ ،‬نظیر ایده کالیتون کریستنسن‬ ‫درب��اره نوآوری‌ه��ای نامتعارف ی��ا ‪ 5‬نیروی‬ ‫رقابتی مایکل پورتر‪ ،‬نیز با یکدیگر همکاری‬ ‫کنن��د‪ .‬الگوهای��ی نظیر آنچه نام برده ش��د‬ ‫به‌طور گسترده مورد پذیرش و استفاده قرار‬ ‫گرفته‌اند‪ ،‬چراکه آنها کاربرمحور هس��تند و‬ ‫مس��ائل را س��اده می‌کنند و این اطمینان را‬ ‫به مجری��ان می‌دهند که بر مبنای دانش��ی‬ ‫‪21‬‬ ‫کام�لا مناس��ب و مرتبط ش��کل گرفته‌اند‪.‬‬ ‫اما آیا ش��رکت‌های تاسیس ش��ده می‌توانند‬ ‫غیرمتعارف ش��وند؟ آیا الگوی مشهور پورتر‬ ‫از اقبال جهانی برخوردار است؟ پژوهش‌های‬ ‫علم��ی و آکادمیک صورت گرفت��ه پیرامون‬ ‫چنین س��واالتی بسیار محدود و اندک است‬ ‫و حتی برخی از پژوهش‌های انجام شده نیز‬ ‫حاکی از آن اس��ت که پاسخ و نتایج حاصله‬ ‫کاملا قطعی و شفاف نیستند‪ .‬چارچوب‌های‬ ‫رایج ارائه ش��ده همواره دارای «اما» و «اگر»‬ ‫فراوانی هستند‪ .‬متاس��فانه نشریات علمی و‬ ‫آکادمیک مه��م نیز برای امتحان و آزمایش‪،‬‬ ‫تکذی��ب ی��ا ب��ه روزرس��انی چارچوب‌های‬ ‫اس��تراتژی تمایلی نش��ان نمی‌دهند‪ ،‬چون‬ ‫همان‌طور که گفته ش��د این نشریات اغلب‬ ‫به نتای��ج عملی عالق��ه دارند‪ .‬م��ا به‌عنوان‬ ‫ش��خصیت‌های علمی و آکادمیک می‌توانیم‬ ‫با هدفمند و س��ختگیر و دقیق بودن درباره‬ ‫شرایطی که ایده‌های متعارف و قدیمی در آن‬ ‫کارکرد خوبی دارند یا برعکس در ش��رایطی‬ ‫ک��ه ای��ن ایده‌ه��ا در آن عملکرد مناس��بی‬ ‫ندارن��د‪ ،‬ارزش‌افزای��ی کنیم‪ .‬م��ا همچنین‬ ‫می‌توانی��م به طرح برخ��ی ایده‌های جدید و‬ ‫ارزش��مندی بپردازیم که در نشریات مرتبط‬ ‫با کس��ب‌وکارهای عمومی و جامعه مشاوران‬ ‫به اندازه کاف��ی به آنها پرداخته نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫آنچ��ه در تمام ای��ن عرصه‌ها بیش از هرچیز‬ ‫توج��ه مرا به خود جلب می‌کند چش��م‌انداز‬ ‫ارتباط عمیق‌تر بین فعاالن عرصه کسب‌وکار‬ ‫و ش��خصیت‌های محافل علمی و آکادمیک‬ ‫اس��ت‪ ،‬به گونه‌ای که بت��وان از پژوهش‌های‬ ‫انجام شده بهره گرفت و یا پژوهشی را انجام‬ ‫داد ک��ه به آن نیاز هس��ت‪ .‬ما ب��ا همکاری‬ ‫یکدیگ��ر می‌توانیم بدون تحریف واقعیت آن‬ ‫را به ش��کل س��اده به تصوی��ر درآوریم و به‬ ‫کشف آن دسته از قوانین اجتماعی بپردازیم‬ ‫که دنیای ما را تش��کیل می‌دهند‪ ،‬در حالی‬ ‫که ما هنوز آنها را نشناخته‌ایم‪.‬‬ ‫‪ - 1‬نس��یم طال��ب‪ ،‬نظریه قوهای س��یاه‬ ‫را در س��ال ‪ 2007‬در ب��اره بح��ران مال��ی‬ ‫جهان��ی مط��رح ک��رد‪ .‬وی در تعریف این‬ ‫نظری��ه می‌گوید‪« :‬قب��ل از اینکه اروپایی‌ها‬ ‫استرالیا را کش��ف کنند‪ ،‬هیچ دلیلی وجود‬ ‫نداش��ت تا باور کنیم قوهایی به رنگی غیر‬ ‫از رنگ س��فید هم می توانند وجود داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬اما با کشف اس��ترالیا‪ ،‬قوهای سیاه‬ ‫در آنجا دیده ش��دند و در باورهای خویش‬ ‫تجدیدنظر کردیم‪ ».‬وی ای��ده خود درباره‬ ‫ب��اور پذیری پدی��ده های نامحتم��ل را با‬ ‫جمالت استعاره آمیز باال توضیح می دهد و‬ ‫می افزاید‪« :‬نادربودن و غیرقابل پیش بینی‬ ‫بودن رویدادهای معین‪ ،‬نمی‌تواند دلیلی بر‬ ‫مهم نبودن آنها باشد‪».‬‬ ‫تبدیل قابلیت‌ها به عوامل استراتژیک‬ ‫دن سیمپسون‬ ‫گروه ترجمه‪ :‬منابع به ‪ 2‬ش��کل وجود دارند‪ -‬دارایی‌ها‬ ‫و قابلیت‌ها‪ -‬و مهم اس��ت که آنها را با یکدیگر اش��تباه‬ ‫نگیریم‪ .‬شناخت دارایی‌ها چندان دشوار نیست‪ .‬در محل‬ ‫کار س��ابق من یعنی ش��رکت کلراکس‪ ،‬ارزش‌های ویژه‬ ‫نام و نش��ان تجاری یا برند این شرکت یک دارایی بزرگ‬ ‫به‌ش��مار می‌رود چراکه این ارزش‌ه��ا حوزه‌های مهمی‬ ‫نظیر فناوری‌های حفاظت شده‪ ،‬شبکه تولید و دسترسی‬ ‫موثر به توزیع خرده‌فروش��ی را ش��امل می‌شوند‪ .‬بخش‬ ‫عمده‌ای از ارزش کلراک��س از به پول تبدیل کردن این‬ ‫دارایی‌ها در بازارهای موج��ود و بازارهای جدید حاصل‬ ‫می‌شود‪ .‬مهارت‌ها و قابلیت‌های مبتنی بر افراد می‌توانند‬ ‫منابع عظیم‌تری از ارزش به‌ش��مار آیند‪ ،‬اما دسترسی به‬ ‫آنها نیز دشوارتر اس��ت‪ .‬در این راستا ‪3‬رویکرد می‌تواند‬ ‫کارساز باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬بهره‌گیری از منابع عینی و بی‌طرف‬ ‫قابلیت‌ها نسبی هس��تند و بنابراین برای دسترسی به‬ ‫آنها به عوامل بیرونی نیاز اس��ت‪ .‬ارزیابی بر مبنای معیار‬ ‫و اس��تاندارهای رس��می می‌تواند الگوی مناس��بی برای‬ ‫دسترس��ی به قابلیت‌ها باش��د‪ .‬راه دیگ��ر برخورداری از‬ ‫منابع حقیقی و مبتنی بر نیرو و مسئولیت افرادی است‬ ‫که هم ش��رکت ش��ما و هم سایر ش��رکت‌ها را به خوبی‬ ‫می‌شناس��ند‪ .‬مش��تریان‪ ،‬عرضه‌کنندگان و متخصصان‬ ‫صنایع مرتبط منابع مناس��بی از قابلیت‌ها هس��تند چرا‬ ‫که آنه��ا در واقع نیروهای مجربی هس��تند که از خارج‬ ‫از س��ازمان به ش��ما ملحق ش��ده‌اند و یا کارکنان سابق‬ ‫شما هستند که اکنون در کسب‌وکارهایی مشغول به کار‬ ‫هستند که با شما رقابت ندارند‪.‬‬ ‫صاحبان اغلب ش��رکت‌ها می‌پندارن��د از قابلیت‌های‬ ‫قوی و منحصر‌به‌فردی برخوردارند در حالی که همیش��ه‬ ‫این‌طور نیس��ت‪ .‬ما در ش��رکت کلراکس ب��ه حوزه‌های‬ ‫عملیاتی متعددی برخوردیم که با مس��ائل و مشکالتی‬ ‫مواجه بود و به این ترتیب دانس��تیم عملکرد ما چندان‬ ‫بی‌عیب و مناس��ب نیست‪ ،‬اما در عین حال آموختیم که‬ ‫این حوزه‌ها برای سایر شرکت‌ها بسیار بغرنج و پیچیده‌تر‬ ‫اس��ت‪ .‬اگرچه برای ما رس��یدن به برتری هنوز چالشی‬ ‫جدی بود‪ ،‬اما نیروهای خارجی به ما فهماندند که برتری‬ ‫ما نسبت به سایرین بیش از چیزی بود که می‌پنداشتیم‪.‬‬ ‫عکس این مس��ئله نیز در س��ایر حوزه‌ها صدق می‌کرد؛‬ ‫یعنی آنچه ما به‌عن��وان قابلیت‌های خود در نظر گرفته‬ ‫بودیم در واقع به نقطه ضعف ما تبدیل شدند‪.‬‬ ‫‪ -2‬بررسی موفقیت‌ها و شکست‌های گذشته‬ ‫یکی دیگر از راه‌های رس��یدن به چشم‌اندازی عینی و‬ ‫بیطرفانه از قابلیت‌ها‪ ،‬بررس��ی موفقیت‌ها و شکست‌های‬ ‫ش��رکت‌تان در گذشته‪ ،‬مثال ‪ 10‬الی ‪ 15‬سال قبل است‪.‬‬ ‫حقای��ق (و نه پیامدهای) هر یک از م��وارد را روی یک‬ ‫«شاخص‌کارت» یادداشت و سعی کنید نشانه‌ها و عوامل‬ ‫منطقی و اس��تداللی هریک از این م��وارد را در کارت‌ها‬ ‫مش��خص کنید ب��ه گونه‌ای ک��ه افرادی که با ش��رکت‬ ‫شما آش��نا نیس��تند بتوانند با بهره‌گیری از آن نشانه‌ها‬ ‫پیش‌بینی کنند که مورد مذکور یک مورد موفقیت‌آمیز‬ ‫بوده یا به شکست انجامیده است‪ .‬افراد با در دست داشتن‬ ‫چنین نشانه‌های استداللی‪ -‬قابلیت‌های شما‪ -‬می‌توانند‬ ‫شاخص‌کارت‌ها را با ‪70‬درصد صحت دسته‌بندی کنند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه این رویکرد را نمی‌توان کاملا علمی دانس��ت اما‬ ‫می‌توان از آن برای افزایش عینیت و بی‌طرفی در ارزیابی‬ ‫قابلیت‌ها بهره گرفت‪ .‬این رویکرد همچنین روشی برای‬ ‫شناخت چگونگی تغییر قابلیت‌ها در گذر زمان است‪.‬‬ ‫نتایج دو اقدام فوق نه‌تنها فهرس��ت کاملی از قابلیت‌ها‬ ‫را در اختیار شما قرار می‌دهد بلکه می‌تواند نوعی ارزیابی‬ ‫بیطرفانه از حوزه‌هایی باش��د که مهارت‌های سازمان در‬ ‫آنها کافی نیس��ت‪ .‬اگر دسترسی به مهارت در حوزه‌های‬ ‫موردنظر مستلزم اجرای یک استراتژی جدید باشد باید‬ ‫برای دسترسی به مهارت‌های الزم از طرح‌ها و برنامه‌های‬ ‫واقع‌گرایانه بهره گرفت‪.‬‬ ‫‪ -3‬دست یافتن به صالحیت‌های یکپارچه‬ ‫صالحی��ت و شایس��تگی‪ ،‬مجموع��ه‌ای یکپارچ��ه از‬ ‫قابلیت‌های فردی اس��ت‪ .‬در ش��رکت‌های بزرگی که در‬ ‫زمینه‌های متعدد فعالیت می‌کنند‪ ،‬شایس��تگی اغلب در‬ ‫سطح تشکیالت اقتصادی وجود دارد‪ .‬اگرچه رسیدن به‬ ‫چشم‌انداز تشکیالت اقتصادی به دو دلیل مشکل است‪.‬‬ ‫دلی��ل اول اینک��ه‪ ،‬هرچند بهبود و باالبردن س��اختار‬ ‫واحد کسب و کار‪ ،‬سهل و آسان است اما صالحیت‌هایی‬ ‫در س��طح تش��کیالت اقتصادی اغلب به‌عنوان تخصص‬ ‫و مهارت‌ه��ای کارکردی در نظر گرفته می‌ش��وند که با‬ ‫تعاریف و ش��ناخت مش��تریان از مس��ئله کاملا متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬مش��تریان به کارکردها اهمی��ت نمی‌دهند‪ ،‬آنها‬ ‫منافع و مزایا را می‌بینند‪.‬‬ ‫دلی��ل دوم این اس��ت که چ��ون صالحیت‌ها پیچیده‬ ‫هس��تند‪ ،‬حصول اطمینان از اینکه ش��ما در مقایس��ه با‬ ‫رقبا از مزیت واقعی برخوردار هستید‪ ،‬امر دشواری است‪.‬‬ ‫برخی از رقبا در زمینه‌ای خاص از قابلیت برخوردارند‪ ،‬در‬ ‫حالی که س��ایرین در زمینه‌ای متفاوت قابلیت بیشتری‬ ‫دارند و بنابراین ش��ما با مجموعه‌ای پیچیده از قابلیت‌ها‬ ‫سروکار دارید‪ .‬البته جالب است که همین پیچیدگی که‬ ‫شناخت صالحیت‌ها را دش��وار می‌کند‪ ،‬عاملی است که‬ ‫باعث می‌ش��ود تکرار و کپی کردن ای��ن صالحیت‌ها از‬ ‫سوی سایرین به امری دشوار تبدیل شود‪.‬‬ ‫ب��رای مث��ال ش��رکت کلراک��س در تقس��یم ب��ازار و‬ ‫پیش‌بینی رفتار مصرف‌کننده‪ ،‬فعالیت‌های خرده‌فروشی‬ ‫و نوآوری‌ه��ای تولی��د و بس��ته‌بندی از قابلیت‌ه��ای‬ ‫چش��مگیری برخوردار است‪ .‬آیا در یک مجموعه رقابتی‬ ‫که شامل شرکت ‪ P&G‬و سایر شرکت‌های برتر جهانی‬ ‫است‪ ،‬می‌توان این ویژگی‌ها را در سطح جهانی مشاهده‬ ‫کرد؟‬ ‫پاس��خ به‌طور حت��م منفی اس��ت‪ .‬اما ای��ن مجموعه‬ ‫پیچی��ده از صالحیت‌ه��ا – که با فرآینده��ای مختلف‬ ‫تلفیق شده‌اند‪ -‬در میان تولید‌کنندگان متوسط کاالهای‬ ‫مصرفی به ش��رکت کلراک��س جایگاه وی��ژه‌ای داده‌اند‪،‬‬ ‫به‌ط��ور کلی این مجموعه یکپارچ��ه به ایجاد صالحیت‬ ‫در کلراکس انجامیده اس��ت که همان نشان(برند)سازی‬ ‫ن��ام دارد‪ .‬اگرچه این صالحیت فقط در برخی ش��رایط‬ ‫دارای برتری و مزیت اس��ت‪ ،‬اما فراتر از شرایط موجود‪،‬‬ ‫فرصت‌ه��ای جدیدی را نیز برای اخ��ذ صالحیت ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫نگاه ویژه‬ ‫برنده شدن‬ ‫به معنای اول شدن نیست‬ ‫گروه��ی از پژوهش‌ه��ای جدید در ح��وزه اقتصاد‬ ‫تکامل��ی و اقتصاد نهادی و جامعه‌شناس��ی اقتصاد در‬ ‫حال شکل‌گیری هستند که به شبکه ارتباطات داخلی‬ ‫یک بخ��ش از اقتصاد می‌پردازن��د‪ .‬در این پژوهش‌ها‬ ‫ب��ه چگونگ��ی ظهور‪ ،‬توس��عه و تعامل سیس��تم‌های‬ ‫پیچیده تولید و چگونگی چرخش ارزش درون و بین‬ ‫بخش‌های مختلف پرداخته می‌ش��ود‪ .‬این شبکه‌ها را‬ ‫چه معماری صنعتی بنامیم‪ ،‬چه اکوسیس��تم صنعتی‬ ‫یا عرصه‌های س��ازمانی‪ ،‬آنها دریچه‌ای هستند به روی‬ ‫واقعیت و چش��م‌انداز‌های ارزش��مند و جدیدی را در‬ ‫معرض دید ما قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫از ای��ن ایده‌ها می‌ت��وان به تلویح��ات و آموزه‌های‬ ‫متعددی برای رقابت دست یافت‪ ،‬آموزه‌هایی که ما در‬ ‫آغاز راه شناخت و درک آنها قرار داریم‪ .‬در بسیاری از‬ ‫بخش‌های اقتصادی برنده شدن به معنای اول شدن و‬ ‫زودتر از همه به پایان مسیر رسیدن نیست؛ بلکه برنده‬ ‫ش��دن به معنای تغییر قواعد و قوانین بازی در جهت‬ ‫منافع خودمان اس��ت‪ .‬ببینید که گوگل و فیس��بوک‬ ‫چگونه راه تعامل ما با داده‌ها را تغییر داده و بازتعریف‬ ‫کرده و در عین حال محیطی ایجاد کرده‌اند که با اپل‬ ‫همکاری و رقابت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت‌بندی و بهبود قابلیت‌ها‬ ‫ش��ناخت قابلیت‌ه��ا و صالحیت‌ها مهم اس��ت اما‬ ‫کافی نیس��ت‪ .‬باید با س��ازگار کردن ای��ن قابلیت‌ها و‬ ‫صالحیت‌ه��ا با فرصت‌های بازار‪ ،‬ش��کاف موجود را از‬ ‫میان برداشت‪ .‬برای این کار ‪ 3‬پیشنهاد ارائه می‌شود‪:‬‬ ‫‪ -1‬بهره‌گی�ری از اس�تراتژی برای ش�ناخت و‬ ‫اولویت‌بندی شکاف‌های قابلیتی‬ ‫اگرچه در کسب‌وکارهای فعلی شکاف‌های موجود‬ ‫اغلب کاملا واضح و مش��هود اس��ت اما ضروری است‬ ‫ک��ه به آنها‪ ،‬هم در واحد کس��ب‌وکار و هم در س��طح‬ ‫تش��کیالت اقتصادی پرداخته شود‪ .‬در کراکلس (یکی‬ ‫از شرکت‌های بزرگ امریکایی) یکی از شکاف‌هایی که‬ ‫در سطح تش��کیالت اقتصادی وجود داشت‪ ،‬چگونگی‬ ‫جلب توجه مصرف‌کننده در شرایط و محیط رسانه‌ای‬ ‫پراکنده‌ای بود که با ش��رایطی که اغلب نش��ان(برند)‬ ‫های عمده در آن ساخته شده بودند‪ ،‬تفاوت داشت‪ .‬از‬ ‫میان برداش��تن این شکاف وظیفه و مسئولیت مهمی‬ ‫بود‪ .‬باید به شناس��ایی قابلیت‌ه��ای جدیدی پرداخت‬ ‫ک��ه برای ادام��ه فعالیت ش��رکت در بازارهای فعلی و‬ ‫بازارهای جدید ضروری هستند‪.‬‬ ‫‪ -2‬شکاف‌ها را با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫ازمیان بردارید‬ ‫یک��ی از گزینه‌های ق��راردادی و متع��ارف برای از‬ ‫میان برداشتن شکاف‌ها در شرکت‌های بزرگ‪ ،‬توسعه‬ ‫داخل��ی اس��ت و زمانی که ب��ه مزی��ت و برتری‌های‬ ‫اختصاصی بلندمدت احتیاج داریم‪ ،‬این گزینه می‌تواند‬ ‫بهترین انتخاب ما باش��د‪ .‬اما این تنها گزینه نیست و‬ ‫باید مشارکت‌ها و تملک‌ها را نیز مورد توجه قرار داد‪.‬‬ ‫شرکت کلراکس برای افزودن قابلیت تولید محصول‬ ‫از عناص��ر طبیعی ب��ه مجموعه قابلیت‌ه��ای خود ‪-‬‬ ‫به‌عنوان بخش��ی از استراتژی پایداری این شرکت‪ -‬از‬ ‫هر ‪ 3‬گزینه توس��عه داخلی‪ ،‬مش��ارکت‌ها و تملک‌ها‬ ‫به��ره گرفت‪ .‬توس��عه داخل��ی و مش��ارکت در تولید‬ ‫ش��وینده‌های طبیعی این شرکت با نام «گرین ورکز»‬ ‫نقش مهمی داشت و شرکت کلراکس با خرید و تملک‬ ‫شرکت «برتز بیز» توانس��ت قابلیت تولید محصوالت‬ ‫بهداشتی را نیز کسب کند‪ .‬نقش و اهمیت مشارکت‌ها‬ ‫در کلراک��س به حدی افزایش یافت که این ش��رکت‬ ‫آگاهان��ه تصمیم گرفت به قابلیتی داخلی در مدیریت‬ ‫مشارکت دست یابد‪.‬‬ ‫‪ -3‬انتخ�اب آگاهان�ه گزینه‌ه�ای کاه�ش‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫کاهش س��رمایه‌گذاری در قابلیت‌هایی که در حال‬ ‫حاضر اهمی��ت خود را برای تضمین آینده از دس��ت‬ ‫داده‌اند‪ ،‬اقدامی مناقشه‌برانگیز اما مهم و ضروری است‪.‬‬ ‫منابع موردنیاز برای قابلیت‌های جدید را باید از جایی‬ ‫تامین کرد و نبود‌تعلیق قابلیت‌های منس��وخ ش��ده‬ ‫و قدیم��ی می‌تواند مانع تامین ای��ن منابع و عملکرد‬ ‫مناس��ب در آینده شود‪ .‬گزینه‌های اس��تراتژی باید با‬ ‫چارچوب قابلیت‌ها همخوانی و مطابقت داشته باشند‪.‬‬ ‫هرچ��ه زمان نیاز به قابلیت جدی��د کوتاه‌تر و این نیاز‬ ‫ی و ضروری‌تر بوده و ش��کاف ایجادش��ده برای‬ ‫قطع�� ‌‬ ‫برخ��ورداری از این قابلیت بزرگتر باش��د‪ ،‬برای از بین‬ ‫بردن این ش��کاف باید بیش��تر تالش کرد‪ .‬در صورتی‬ ‫که ش��کاف ایجادش��ده خیلی بزرگ و عمیق باش��د‪،‬‬ ‫شاید مجبور شوید استراتژی خود را به گونه‌ای تغییر‬ ‫دهید که با طرح واقع‌گرایانه توس��عه قابلیت موردنظر‬ ‫تطابق داشته باشد‪ .‬مبحث مدیریت فعال قابلیت‌های‬ ‫مبتنی بر افراد‪ ،‬پیچیده و دقیق اس��ت‪ .‬یک چارچوب‬ ‫و خط‌مش��ی دقیق برای توس��عه قابلیت را نباید فقط‬ ‫به‌عن��وان یکی از اولویت‌های تش��کیالت اقتصادی در‬ ‫نظر گرفت؛ بلکه باید آن را بخش غیرقابل تفکیکی از‬ ‫تبیین استراتژی دانست‪.‬‬
‫تلويزيون‬ ‫ديد و بازديد تلويزيون‬ ‫در خانه‌هاي مردم‬ ‫س�پيده سحر‪ :‬با نزديک شدن ايام نوروز‪ ،‬بازار توليد‬ ‫س��ريال‌هاي ن��وروزي گرم اس��ت‪ .‬در ادام��ه مطلب‪،‬‬ ‫فهرس��ت س��ريال‌هاي نوروز ‪ ۹۴‬به ش��رح زير معرفي‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫سريال‌‌هاي «قورباغه و قناري»‪« ،‬پله پله» و «سربه‌‌راه‬ ‫ب��راي پخش در ايام نوروز ‪ ۹۴‬از ش��بکه‌هاي یک‪ ،‬دو‪،‬‬ ‫سه س��يما در نظر گرفته ش��ده‌اند‪« .‬پله پله» در ‪۱۵‬‬ ‫قس��مت به س��فارش گروه مجموعه‌ه��اي تلويزيوني‬ ‫شبکه دو توليد مي‌شود و سعيد فرهادي و امير عباس‬ ‫پيام فيلمنامه آن را مي‌نويس��ند‪ .‬آتيال پسياني‪ ،‬مريم‬ ‫س��عادت‪ ،‬زهره فک��ور صبور‪ ،‬بي��ژن رحماني و پروين‬ ‫ملکي در اين کار بازي مي‌کنند‪.‬‬ ‫در خالصه داستان اين مجموعه تلويزيوني آمده است‪:‬‬ ‫«آقا س��لمان از اون مردهاي ني��ک روزگاره که در کار و‬ ‫ي و آبروداري مشهور است‪».‬‬ ‫امور خانواده به خوش نام ‌‬ ‫س��ريال «قورباغ��ه و قناري» ب��ه کارگرداني مهدي‬ ‫فخيم‌زاده‪ ،‬موضوعي پليسي دارد و حبيب دهقان‌نسب‪،‬‬ ‫ش��قايق فراهاني‪ ،‬رامين راستاد‪ ،‬گلناز خالصي‪ ،‬مهدي‬ ‫کاسه‌س��از‪ ،‬مه��دي محمدي‌نژاد و محم��د صادقي از‬ ‫بازيگران آن هستند‪.‬‬ ‫س��ريال نوروزي «س��ربه‌راه» به کارگرداني س��عيد‬ ‫س��لطاني هم براي پخش از شبکه ‪ 3‬توليد شده است‪.‬‬ ‫در اين داس��تان قرار است سرهنگ نصراللهي به‌جاي‬ ‫ناصر پاپتي درمي��ان قاچاقچيان نفوذ کند و ماموريت‬ ‫وي ‌ژه‌اي را به سرانجام برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹مجريان برنامه‌هاي تحويل سال ‪ ۹۴‬تلويزيون‬ ‫ماجراي کار در تلويزيون همواره چنين بوده اس��ت‬ ‫که از س��ال‌هاي گذشته شبکه‌هاي سيما براي ساعات‬ ‫نزديک به تحويل س��ال‪ ،‬برنامه‌هاي ويژه‌اي را تدارک‬ ‫مي‌بينن��د که ش��بيه ماراتن س��ريال‌هاي ن��وروزي و‬ ‫رمضاني‪ ،‬رقباي خاص خ��ود را دارد و اکثر مجريان و‬ ‫برنامه‌سازان عالقه دارند در چنين لحظاتي روي آنتن‬ ‫زنده باش��ند‪ .‬از س��وي ديگر هنرمندان‪ ،‬ورزشکاران‪،‬‬ ‫سياستمداران و ديگر چهره‌هاي مورد پسند مردم نيز‪،‬‬ ‫گرچه شايد در طول سال عالقه‌اي به حضور تلويزيوني‬ ‫و ظاهر شدن در برنامه‌هاي مختلف نداشته باشند اما‬ ‫در س��اعات جابه‌جايي س��ال کهنه و ن��و‪ ،‬راحت‌تر به‬ ‫رس��انه ملي مي‌آين��د تا در کنار مردم باش��ند‪ .‬ضمن‬ ‫اينکه درصد تماشاي اين برنامه‌ها نيز بسيار باال است‪.‬‬ ‫امس��ال نيز با وجود تغيير مديريت در رسانه ملي و‬ ‫تغيير و تحوالت گس��ترده‌اي که در ساختار فعاليت‌ها‬ ‫و ش��بکه‌ها رخ داده‪ ،‬برنامه‌هاي تحويل سال سر جاي‬ ‫خود هس��تند و شبکه‌هاي سيما‪ ،‬از اواسط همين ماه‪،‬‬ ‫برنامه‌ريزي‌هاي خود براي نوروز را آغاز کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹شبکه يک با سيدعلي ضياء‬ ‫امسال با جابه‌جايي که در گروه اجتماعي شبکه یک‬ ‫رخ داد و فضل‌اهلل شريعت‌پناهي مدير گروه اجتماعي‬ ‫شبکه سه‪ ،‬به شبکه يک آمد اصلي‌ترين طرح تحويل‬ ‫سال ‪ ۹۴‬در شبکه يک به‌صورت مشترک به سيدعلي‬ ‫ضياء و نويد محم��ودي اختصاص دارد و ضياء اجرا را‬ ‫نيز برعهده خواهد داش��ت‪ .‬قرار است در اين برنامه با‬ ‫مهم‌ترين چهره‌هاي تاثيرگذار س��ال ‪ ۹۳‬در حوزه‌هاي‬ ‫مختلف سياس��ي‪ ،‬اجتماعي‪ ،‬ورزشي‪ ،‬فرهنگي‪ ،‬هنري‬ ‫و‪ ...‬گفت‌وگو شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شبکه دو با آزاده نامداري و بيژن بيرنگ‬ ‫ش��بکه ‪ 2‬سيما نيز که سال گذش��ته طرح مجتبي‬ ‫کش��اورز را به عنوان تهيه‌کننده تحويل سال پذيرفته‬ ‫بود و ويژه برنامه‌اش را با حضور زوج فرزاد حس��ني و‬ ‫آزاده نامداري روانه آنتن کرده بود‪ ،‬امس��ال طرح‌هایی‬ ‫را براي اين مناسبت در دست بررسي دارد‪.‬یکی از این‬ ‫برنامه‌ه��ا متعلق به آزاده نامداري به‌عنوان تهيه‌کننده‬ ‫در گروه اجتماعي ش��بکه دو س��يما است که بنا شده‬ ‫اجراي آن به بيژن بيرنگ سپرده شود‪.‬‬ ‫اين برنامه ‪ ۱۰‬ساعت پخش زنده خواهد داشت و در‬ ‫صورتي که اين طرح تصويب ش��ود‪ ،‬حضور يک بانوي‬ ‫تهيه‌کنن��ده در برنامه تحويل س��ال‪ ،‬احتماال به ايجاد‬ ‫فضاي متفاوتي خواهد انجاميد‪.‬‬ ‫‹ ‹احسان عليخاني باز هم در شبکه سه‬ ‫شبکه سه سيما امس��ال نيز همچون سال گذشته‪،‬‬ ‫بي‌حرف‌پيش و با بررس��ي پيش��نهاد ديگر مشتاقان‪،‬‬ ‫احسان عليخاني را به‌عنوان تهيه‌کننده و مجري برنامه‬ ‫تحويل سال انتخاب کرده و او مدتي است پيش‌توليد‬ ‫برنامه‌اش را نيز آغاز کرده است‪.‬‬ ‫عليخاني از نيمه اس��فند س��ال گذشته برنامه «‪۲۰‬‬ ‫ستاره» را با اجراي محمدرضا حسينيان تهيه کرد که‬ ‫در آن مردم‪3 ،‬نفر از بهترين‌هاي حوزه‌هاي گوناگوني‬ ‫چون اجرا‪ ،‬تهيه‌کنندگي‪ ،‬سريال‌سازي‪ ،‬بازيگري و…‬ ‫را که در طول ‪ ۲۰‬س��ال گذشته در شبکه سه فعاليت‬ ‫داش��ته‌اند انتخاب کرده‌اند و نتيجه انتخاب مردم‪ ،‬در‬ ‫ويژه برنامه تحويل س��ال با نام «سه ستاره» به‌عنوان‬ ‫مهمانان ويژه برنامه روي آنتن ظاهر شدند‪.‬‬ ‫عليخان��ي و علي ضي��اء دو نف��ر از مجرياني بودند‬ ‫که مردم در کارنامه ‪ ۲۰‬س��اله ش��بکه س��ه به عنوان‬ ‫بهترين‌ها انتخاب‌شان کرده بودند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫‪ 5‬فیلمی که برای اکران نوروزی سینماها مجوز گرفتند و از دهه سوم اسفند دیدنی می‌شوند‬ ‫احوال دخل و خرج سینماتوگراف در سنه ‪1394‬خورشیدی‬ ‫مری�م ابراهیم�ی ‪-‬ک�روه‬ ‫گزارش‪ :‬هرگاه برای مقایس��ه‬ ‫فروش تعدادی از فیلم‌هایی که‬ ‫در هر فصل اکران می‌شود‪ ،‬به جدول فروش‬ ‫آنه��ا نگاه می‌کنیم‪ ،‬با آمارهای موفق و رونق‬ ‫برخی فیلم‌ها روبه‌رو می‌ش��ویم که هم قابل‬ ‫تحس��ین و باعث امیدواری است و هم جای‬ ‫تامل دارد‪ .‬تعدادی از تهیه‌کنندگان سینما و‬ ‫تلویزی��ون برنامه‌ری��زی ب��رای روزه��ای‬ ‫مش��خص و مناس��ب اکران فیلم‌ه��ا را طی‬ ‫یک‌س��ال در افزایش و موفقیت فروش آنها‬ ‫موثر می‌دانند‪ .‬با توج��ه به اینکه زمان‌های‬ ‫پرطرف��دار و پربینن��ده ب��رای فیلم‌ه��ای‬ ‫سینمایی‪ ،‬تعطیالت رس��می‪ ،‬اعیاد و فصل‬ ‫تابس��تان اس��ت‪ ،‬این باور میان سینمایی‌ها‬ ‫وج��ود دارد ک��ه تعطی�لات رس��می نوروز‬ ‫می‌توان��د در افزایش فروش فیلم‌ها بس��یار‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط اکران فیلم‌ها در نوروز‬ ‫این احتمال و گمانی دور از ذهن نیس��ت‬ ‫که بگوییم فیلم‌هایی که در جش��نواره فیلم‬ ‫س��ال‌جاری با اس��تقبال مخاطبان روبه‌رو‬ ‫ش��دند‪ ،‬در اکران ن��وروزی س��ال‪ 94‬نیز با‬ ‫موفقیت و فروش باالیی مواجه خواهند شد‬ ‫و اگر چنین ش��ود‪ ،‬بدیهی اس��ت چشم‌انداز‬ ‫ف��روش فیلم‌ها در س��ال آینده نیز روش��ن‬ ‫خواهد بود‪ .‬این موضوع برای سینماداران هم‬ ‫اهمیتی بس��یار دارد‪ .‬با همه این توضیحات‬ ‫قطعیت کاملی ب��رای موفقیت ‪100‬درصد‬ ‫فیلم‌هایی که در جش��نواره سی‌وسوم مورد‬ ‫استقبال قرار گرفتند‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬غالمرضا‬ ‫فرجی‪ ،‬سخنگوی شورای صنفی نمایش در‬ ‫گفت‌وگ��و با خبرگزاری‌ها گفت‪ :‬دو جلس��ه‬ ‫دیگر الزم اس��ت تا آیین‌نامه جدید شورای‬ ‫صنفی نمایش در سال ‪ 94‬آماده شود و پس‬ ‫از آن درب��اره اکران فیلم‌ها در س��ال جدید‬ ‫برنامه‌ری��زی خواهیم کرد‪ .‬وی درباره اکران‬ ‫ن��وروزی فیلم‌ه��ا اظهار کرد‪ :‬زم��ان پروانه‬ ‫نمای��ش‪ ،‬از جمله مولفه‌های اکران اس��ت و‬ ‫بر اس��اس روال مرس��وم‪ ،‬اگر فیلمی پروانه‬ ‫نمایش نگرفته باش��د‪ ،‬نمی‌تواند برای اکران‬ ‫نوروزی به شورای صنفی درخواست خود را‬ ‫ارائه کند‪ .‬به نظر س��خنگوی شورای صنفی‬ ‫نمایش‪ ،‬چیدمان فیلم‌هایی که قرار اس��ت‬ ‫در روز‌ه��ای عید به نمای��ش درآید‪ ،‬اهمیت‬ ‫بسیاری دارد‪.‬‬ ‫ع��ده‌ای از تهیه‌کنن��دگان فیلم نگاه‌های‬ ‫متفاوتی نس��بت به این موضوع داشتند که‬ ‫نمونه‌های��ی از آن نظ��رات به ط��ور موردی‬ ‫درپی می‌آید‪:‬‬ ‫‹ ‹‪ 94‬س�الی پ�ر رون�ق و موف�ق برای‬ ‫سینمای ایران‬ ‫تهیه‌کننده فیلم «زندگی مش��ترک آقای‬ ‫محمودی و بانو» در س��ال گذش��ته‪ ،‬درباره‬ ‫ف��روش فیلم‌ها درس��ال ‪ 94‬معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫فکر می‌کنم نس��بت به س��ال ‪ 93‬فروش بد‬ ‫نباش��د و حتی می‌تواند کمی هم نس��بت به‬ ‫امسال بیشتر باشد که این خود در سینمای‬ ‫ایران تاثیر فراوانی دارد‪ .‬محمدرضا شفیعی‬ ‫همچنی��ن گف��ت‪ :‬نباید فرام��وش کرد که‬ ‫جش��نواره فیلم فجر را س��ازمان سینمایی‬ ‫برگزار می‌کند اما فیلم‌ها توسط اهالی سینما‬ ‫ساخته می‌شود‪ .‬فیلم‌هایی که ‪۸۰‬درصد آن‬ ‫توسط بخش خصوصی ساخته شده و بخش‬ ‫اندکی از آن با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت‬ ‫به عنوان تهیه‌کننده ساخته می‌شود‪ .‬در این‬ ‫می��ان نمی‌توان به بخ��ش خصوصی اصرار‬ ‫کرد که هم��ه مس��ائل را در فیلم‌های خود‬ ‫رعای��ت کند چراکه بخش خصوصی بیش از‬ ‫هر چیز نیازمند آن اس��ت که فیلم در گیشه‬ ‫به فروش برس��د‪ .‬مجموعه فیلم‌های امسال‬ ‫زمان پروانه نمایش‪ ،‬از‬ ‫جمله مولفه‌های اکران‬ ‫است و بر اساس روال‬ ‫مرسوم‪ ،‬اگر فیلمی‬ ‫پروانه نمایش نگرفته‬ ‫باشد‪ ،‬نمی‌تواند برای‬ ‫اکران نوروزی به شورای‬ ‫صنفی درخواست خود را‬ ‫ارائه کند‬ ‫در جش��نواره به نوعی کشکول خوبی برای‬ ‫س��ینمای ایران به‌شمار می‌رفت و ما در این‬ ‫دوره از جشنواره شاهد فیلم‌های اجتماعی‪،‬‬ ‫تجاری‪ ،‬دفاع مقدس‪ ،‬تاریخی و‪ ...‬بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ال آینده‪ ،‬افقی نه چندان روشن‬ ‫برای سینمای ایران‬ ‫جواد نوروز‌بیگ��ی (تهیه‌کننده‌ای پر کار‬ ‫در جش��نواره فیل��م فجر ‪ ۳۳‬ب��ا فیلم‌هایی‬ ‫تو‌گو‬ ‫چون ارغ��وان و مرگ ماه��ی) در گف ‌‬ ‫ب��ا خبرگ��زاری مهرگفت‪ :‬ب��ا فیلم‌هایی که‬ ‫در جش��نواره فیل��م فجر دیدی��م‪ ،‬چندان‬ ‫نمی‌توان به فروش س��ینمای ایران در سال‬ ‫آینده امیدوار بود و من فکر نمی‌کنم س��ال‬ ‫چندان پررونقی داش��ته باش��یم‪ .‬امیدوارم‬ ‫فیلم‌ه��ای خودم هم فروش خوبی داش��ته‬ ‫باشد و فکر می‌کنم همین‌طور باشد‪ .‬به‌طور‬ ‫مثال‪ ،‬فیلمی مثل «بهمن» که در آن فاطمه‬ ‫معتمدآری��ا بازی می‌کند ب��رای مخاطبان‬ ‫جذاب خواهدبود‪ .‬چون معتمدآریا س��ال‌ها‬ ‫از س��ینما دور بوده است‪ ،‬برای کسانی که از‬ ‫دوستداران فیلم‌های او هستند‪ ،‬جالب توجه‬ ‫و مورد استقبال خواهد بود‪.‬‬ ‫او در می��ان س��خنانش ب��ه ای��ن موضوع‬ ‫اش��اره کرد که به هر حال حمایت دولت در‬ ‫فروش فیلم‌ها در سال آینده مهم است‪ .‬این‬ ‫تهیه‌کننده با اینکه سال آینده را برای اکران‬ ‫فیلم‌ه��ا روش��ن نمی‌بین��د‪ ،‬حمایت دولت‬ ‫را موث��ر می‌داند و معتقد اس��ت‪ :‬با این حال‬ ‫نمی‌دانم ب��ا بودجه‌ای که دولت در دس��ت‬ ‫دارد‪ ،‬آیا می‌توان ب��ه حمایت دولت امیدوار‬ ‫بود‪ ،‬یا نه؟‬ ‫‹ ‹نظره�ای تماش�اگران در نمون�ه‬ ‫کوچکی از آمار‬ ‫از می��ان ‪ 10‬نف��ر از مردمی که تماش��ای‬ ‫فیلم‌های جش��نواره سی وس��وم را از دست‬ ‫ندادن��د‪ 3 ،‬نف��ر معتق��د بودند که س��ال‪94‬‬ ‫تماش��اگران فیلم‌ه��ای جش��نواره افزایش‬ ‫چش��مگیری خواه��د یافت و ‪ 2‬نف��ر از آنها‬ ‫معتقد بودند بس��تگی دارد به اینکه فیلم‌ها‬ ‫با کدام گروه از فیلم‌ها اکران ش��ود و فیلم‌ها‬ ‫بر هم تاثیر نگذارد‪ ...‬از میان ‪ 5‬نفر باقی‌مانده‬ ‫‪2‬نفر نس��بت به فروش ب��االی فیلم‌ها ناامید‬ ‫بودند و ‪3‬نفر باقی مانده هم فروش متوسطی‬ ‫را پیش‌بین��ی می‌کردن��د که به‌ط��ور کلی‬ ‫در می��ان آمارگی��ری کوچک��ی ک��ه درباره‬ ‫اس��تقبال مخاطب��ان از فیلم‌ه��ای نوروزی‬ ‫انج��ام دادیم ‪ 60‬درصد آنه��ا به رونق فروش‬ ‫فیلم‌ها امیدوار بودند و تنها ‪20‬درصد نگاهی‬ ‫ناامی��د و منف��ی نس��بت به ف��روش فیلم‌ها‬ ‫داش��تند‪ .‬وقت��ی از تعدادی از تماش��اگرانی‬ ‫که در جش��نواره سی و س��وم در سالن‌های‬ ‫س��ینما منتظر اکران فیلم مورد عالقه‌شان‬ ‫بودند‪ ،‬خواس��تیم که پیش‌بین��ی خود را از‬ ‫اکران نوروزی و فیلم‌های جشنواره بگویند‪،‬‬ ‫‪50‬درص��د آنها امی��د به ف��روش موفق آثار‬ ‫سینمایی در جش��نواره داشتند و ‪40‬درصد‬ ‫چندان خوش��بین نبودند که همه فیلم‌ها با‬ ‫اقبال مواجه ش��وند و ‪10‬درصد از کسانی که‬ ‫از نگاه‌شان فیلم‌های شاخصی را دیده بودند‪،‬‬ ‫معتقد بودند که گیش��ه س��ینما حتی برای‬ ‫چند فیلم در سال جدید رونق خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی فیلم «س��فر به ش��رق» ب��ه کارگردانی‬ ‫س��یدمهدی برقع��ی اس��ت ک��ه به‌عنوان‬ ‫فیلمنامه‌نویس فعالیت داشته است‪ .‬تجربه‬ ‫کارگردانی و در دو‪ ،‬سه مورد نویسندگی این‬ ‫فیلم‌ها به قرار زیر است‪:‬‬ ‫اس��تراحت مطل��ق (‪ ،)۱۳۹۳‬بی‌خ��ود و‬ ‫بی‌جهت (‪ ،)۱۳۹۰‬اس��ب حی��وان نجیبی‬ ‫اس��ت (‪ ،)۱۳۸۹‬هی��چ (‪ ،)۱۳۸۸‬آنج��ا‬ ‫(‪ ،)۱۳۸۷‬بیس��ت (‪ ،)۱۳۸۷‬آدم (‪،)۱۳۸۵‬‬ ‫رقص با ماه (‪ ،)۱۳۸۴‬باد به دستان (‪)۱۳۸۲‬‬ ‫طعم شیرین خیال‪ :‬کمال تبریزی‬ ‫بازیگران‪ :‬ش��هاب حسینی‪ ،‬نازنین بیاتی‪،‬‬ ‫نادر فالح‪ ،‬نازنی��ن فراهانی‪ ،‬پریوش نظریه‪،‬‬ ‫مهدی حسینی بجستانی‪ ،‬عیسی یوسف‌پور‬ ‫و‪...‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬دردسرهای شیرین نوعی‬ ‫کمدی رومانتیک اس��ت که در آن ش��یرین‬ ‫(ش��خصیت اول زن فیلم) ماجرای آشنایی‬ ‫خود و خانواده‌اش با کس��ی که قرار است به‬ ‫خواستگاری او بیاید را برای تماشاگر روایت‬ ‫می‌کند‪ .‬سایر عوامل فیلم نیز از این قرارند‪:‬‬ ‫نویسندگان‪ :‬نغمه ثمینی‪ ،‬علی میرمیرانی‬ ‫(براساس طرحی از محمدعلی حسین‌نژاد)‬ ‫‹ ‹‪ 5‬فیلمی که مج�وز اکران نوروزی‬ ‫گرفتند‬ ‫استراحت مطلق‪ :‬عبدالرضا کاهانی‬ ‫این فیلم با حضور بازیگرانی همچون ترانه‬ ‫علیدوس��تی‪ ،‬بابک حمیدیان‪ ،‬رضا عطاران‪،‬‬ ‫مجید صالحی‪ ،‬امیرشهاب رضویان و فریده‬ ‫فرام��رزی تولید ش��د که در سی‌وس��ومین‬ ‫جش��نواره فیلم فجر به دلیل اصالحیه‌های‬ ‫پیش��نهادی ش��ورای نظارت اکران نشد به‬ ‫همین دلیل این فیلم برای نخس��تین‌بار در‬ ‫اکران عمومی برای عالقه‌مندان به س��ینما‬ ‫و منتق��دان نمای��ش داده می‌ش��ود‪ .‬گروه‬ ‫س��ینمایی ای��ن فیل��م در ن��وروز ‪ 94‬گروه‬ ‫سینمایی قدس اس��ت‪ .‬در خالصه داستان‬ ‫این فیلم تنها یک جمله آمده اس��ت‪ :‬تهران‬ ‫مگ��ر مال توئ��ه؟ عبدالرض��ا کاهانی متولد‬ ‫‪ 1352‬نیش��ابور‪ ،‬فارغ‌التحصیل تئاتر است‪.‬‬ ‫وی فعالی��ت هنری را با س��اخت فیلم‌های‬ ‫کوتاه آغاز کرد‪ .‬نخس��تین تجربه سینمایی‬ ‫ایران برگر‪ :‬مسعود جعفری‌جوزانی‬ ‫بازیگ��ران‪ :‬عل��ی نصیری��ان‪ ،‬محس��ن‬ ‫تنابن��ده‪ ،‬س��حر جعفری‌جوزان��ی‪ ،‬فتح‌اله‬ ‫جعفری‌جوزانی‪ ،‬گوهر خیراندیش‪ ،‬س��عید‬ ‫دلی��ری‪ ،‬حمید گودرزی‪ ،‬نیوش��ا ضیغمی‪،‬‬ ‫ه��ادی کاظم��ی‪ ،‬ش��هره لرس��تانی‪ ،‬فریبا‬ ‫متخص��ص‪ ،‬میرطاه��ر مظلوم��ی‪ ،‬احم��د‬ ‫مهران‌ف��ر‪ ،‬س��یروس میمن��ت‪ ،‬محمدرضا‬ ‫هدایت��ی‪ .‬داس��تان این فیلم درب��اره امراهلل‬ ‫خ��ان و فت��ح‌اهلل خ��ان اس��ت ک��ه بر س��ر‬ ‫انتخابات ش��وراها در یک روس��تا با یکدیگر‬ ‫رقاب��ت می‌کنن��د‪ ...‬س��ایر عوام��ل فیل��م‪:‬‬ ‫نویس��ندگان‪ :‬محمدهادی کریمی‪ ،‬مسعود‬ ‫جعفری‌جوزان��ی‪ ،‬تهیه‌کنن��ده‪ :‬فت��ح‌اهلل‬ ‫جعفری‌جوزان��ی مدیر فیلمب��رداری‪ :‬تورج‬ ‫منص��وری‪ ،‬تدوین‪ :‬نیم��ا جعفری‌جوزانی‪،‬‬ ‫طراح صحنه و لباس‪ :‬اصغر نژادایمانی‪ ،‬طراح‬ ‫چهره‌پ��ردازی‪ :‬مهی��ن نوی��دی‪ ،‬صدابردار‪:‬‬ ‫حس��ن زاهدی‪ ،‬مدیر تولید‪ :‬مجتبی متولی‪،‬‬ ‫عکاس‪ :‬امیر عابدی‪.‬‬ ‫رخ دیوانه‪ :‬ابوالحسن داوودی‬ ‫تهیه‌کنن��ده ای��ن فیل��م بیت��ا منص��وری (با‬ ‫مش��ارکت بنی��اد س��ینمایی فارابی) اس��ت و‬ ‫نویس��نده فیلم محمدرضا گوه��ری (با طرحی‬ ‫از ابوالحس��ن داوودی) بازیگ��ران این فیلم طناز‬ ‫طباطبای��ی‪ ،‬صابر ابر‪ ،‬س��اعد س��هیلی‪ ،‬نازنین‬ ‫بیاتی‪ ،‬امیر جدیدی‪ ،‬س��حر هاش��می‪ ،‬فرنوش‬ ‫آل‌احمد و بیژن امکانیان هستند‪ .‬در داستان این‬ ‫فیلم چند جوان که در فضای اینترنت با هم آشنا‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬با تعیین قرار و تنها با طرح یک شوخی‬ ‫وارد مسیری دشوار می‌شوند که برایشان ادراکی‬ ‫نو از زیس��تن و جو حقیقی جامعه خارج از دنیای‬ ‫مجازی را به همراه می‌آورد‪.‬‬ ‫روباه‪ :‬بهروز افخمی‬ ‫تهیه‌کننده این فیلم‪ ،‬محمد پیرهادی اس��ت‬ ‫و بازیگ��ران فیلم هم عبارتند از حمید گودرزی‪،‬‬ ‫بابک حمیدیان‪ ،‬ج�لال فاطمی‪ ،‬آرش مجیدی‬ ‫و مرجان ش��یرمحمدی‪ .‬فیلم «روب��اه» درباره‬ ‫موضوعی اجتماعی اس��ت که با مسائل امنیتی‬ ‫و جاسوس��ی در حوزه موضوع انرژی هس��ته‌ای‬ ‫مرتبط است و داستانی دارد که ترور دانشمندان‬ ‫هسته‌ای محور آن است‪ .‬بخش عمده‌ای از فیلم‬ ‫س��ینمایی «روباه ‌» در ش��هر می‌گذرد و درصد‬ ‫سکانس‌های خارجی این فیلم زیاد است‪.‬‬ ‫ فیل��م س��ینمایی «روب��اه» در ارتب��اط ب��ا‬‫دانشمندان هس��ته‌ای و ترور آنها است و حمید‬ ‫گ��ودرزی در نقش اول فیل��م به‌عنوان یک پیک‬ ‫موت��وری ب��ازی می‌کند ک��ه این ف��رد درگیر‬ ‫ماجراهای تروریستی می‌شود‪.‬‬ ‫ لوکیشن‌های این فیلم بیشتر خارجی است‬‫و قصه آن در محله‌های جنوب تهران می‌گذرد و‬ ‫بیشتر پالن‌های آن روی موتور است‪.‬‬ ‫ زمان فیلم حدود ‪ 140‬دقیقه است و نام اولیه‬‫آن «تله» بود که به دلیل شباهت اسمی با یکی از‬ ‫فیلم‌های سیروس الوند‪ ،‬به «روباه» تغییر نام داد‪.‬‬ ‫افخمی با فیلم «آذر‪ ،‬شهدخت‪ ،‬پرویز و دیگران»‬ ‫در جش��نواره فجر شرکت داش��ت و سیمرغ هم‬ ‫گرف��ت‪ .‬به نظر می‌رس��د اهالی س��ینما همه به‬ ‫گیش��ه موفق فیلم‌هایی که در جش��نواره جزو‬ ‫فیلم‌های مطرح بوده چشم دارند و امیدوارند در‬ ‫اقبال عمومی نیز موفق شود‪ ...‬آنچه مسلم است‬ ‫اینک��ه باید صبر ک��رد و دید که چه پیش خواهد‬ ‫آمد و آیا اقتصاد سینمای ایران نویدی برای هنر‬ ‫ایرانی خواهد بود؟‬
‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫گفت‌‌وگوي اختصاصي‬ ‫استان‌ها‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫با معاون برنامه‌ريزي استانداري چهارمحال و بختياري‬ ‫‪23‬‬ ‫آينده روشني در انتظار صنعت است‬ ‫فران�ک ميرزاي�ي ‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬ق�رار مالقات‌مان در نخس�تين‬ ‫ساعت اداري است‪ .‬از آنجا که مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي‬ ‫چهارمح�ال و بختي�اري اين برنامه مالق�ات را تدارک ديده اس�ت از‬ ‫حساس�يت شديد وي بر حضور در زمان مقررشده مي‌گويد‪ ،‬به همين‬ ‫دليل چند دقيقه‌اي زودتر به دفتر مي‌رس�يم‪ .‬وارد اتاق که مي‌شويم‪،‬‬ ‫€ €نقش اس�تانداری در توس�عه صنعت اس�تان را‬ ‫چگونه ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫اس��تانداري اگرچه ت�لاش خود را بر توس��عه صنعت و‬ ‫همکاري با واحدهاي صنعتي به منظور رشد آنها متمرکز‬ ‫کرده اما آنچه بايد اذعان داشت اين است که سهم امسال‬ ‫صنعت از بودجه عمراني استان چهار‌محال و بختياري کم‬ ‫بود ک��ه اين قول داده مي‌ش��ود که اين کمبود در س��ال‬ ‫آينده جبران ش��ود‪ ،‬کمااينکه در‌حال حاضر ‪ 21‬شهرک و‬ ‫ناحيه صنعتي فعال در اين اس��تان وجود دارد که از تمام‬ ‫امکان��ات عمراني و زيرس��اختي از جمله آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و‪...‬‬ ‫برخوردار هستند‪ .‬همچنين با اجرايي‌شدن طرح انتقال آب‬ ‫بن به ش��هرکرد و بروجن‪ ،‬قسمت اعظمي از مشکالت آب‬ ‫شهرک‌هاي صنعتي س��امان ‪ 1‬و ‪ 2‬و همچنين ‪ 8‬شهرک‬ ‫صنعتي فعال در شهر بروجن حل مي‌شود‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توج�ه به اينک�ه از رش�د صنعت در اس�تان‬ ‫مي‌گوييد‪ ،‬آيا اش�تغال نيز به همين نس�بت رش�د‬ ‫داشته است؟‬ ‫با وجود اينکه اس��تان چهارمح��ال و بختياري به دليل‬ ‫داش��تن آب به استان کشاورزي ش��هرت دارد اما به دليل‬ ‫اينکه آب‌هاي آن اغلب س��طحي بوده‪ ،‬بايد حرکت استان‬ ‫به سمت توسعه صنعت باش��د‪ .‬براساس برآوردهاي انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬حدود‪ 970‬واحد صنعتي در اين استان وجود دارند‬ ‫ک��ه تع��دادي از آنها به ش��کل فعال و بخش��ي نيمه‌فعال‬ ‫هس��تند‪ .‬در صورتي که س��رمايه در گ��ردش اين واحدها‬ ‫تامين شود‪ ،‬حدود ‪ 9‬هزار شغل در چهارمحال و بختياري‬ ‫ايجاد مي‌ش��ود و هدف ما نيز حرکت به اين سمت است‪.‬‬ ‫با اين وجود قبول دارم که اش��تغال به نسبت صنعت رشد‬ ‫پيدا نکرده اس��ت‪ .‬البته صناي��ع چهارمحال و بختياري به‬ ‫جز چند طرح پتروش��يمي و مجتم��ع فوالد‪ ،‬اغلب صنايع‬ ‫کوچکي هستند که اشتغال کمي ايجاد مي‌کنند‪.‬‬ ‫€ €از گفته‌ه�اي م�ردم نتيج�ه گيري مي‌ش�ود که‬ ‫بسياري از واحدهاي صنعتي به‌ويژه واحدهاي بزرگ‬ ‫از نيروهاي بيرون از اس�تان اس�تفاده مي‌کنند‪ ،‬اين‬ ‫موضوع تا چه حد صحت دارد؟‬ ‫درباره صنايعي چون فوالد و پتروش��يمي اين مسئله تا‬ ‫حد زيادي صحت دارد‪ .‬با توجه به اينکه اين صنايع وابسته‬ ‫به سرمايه‌گذاراني خارج از استان هستند‪ ،‬به‌طبع مديران‬ ‫آن از همان اس��تان انتخاب مي‌شود‪ .‬زماني که مديران از‬ ‫خارج اس��تان باشند وابستگان و نيروهايي نيز همراه خود‬ ‫دارند که وارد مجموعه مي‌کنند‪ .‬اما اين تنها درباره صنايع‬ ‫بزرگ است و صنايع کوچک سرمايه‌گذاران داخل استاني‬ ‫دارند که نيروهاي مورد نياز را هم از استان تامين مي‌کنند‪.‬‬ ‫€ €اين مسئله آسيبي به اشتغال استان نمي‌زند؟‬ ‫يکي از برنامه‌هاي اس��تانداري اين اس��ت ک��ه اين الزام‬ ‫را ايجاد کند که در ش��رايطي که اس��تان تمام امکانات و‬ ‫زيرساخت‌هاي الزم ازجمله آب و برق و زمين را در اختيار‬ ‫سرمايه‌گذاران خارجي مي‌گذارد آنها از نيروي‌کار استاني‬ ‫با ش�خصي رو‌به‌رو مي‌ش�وم که بيش از هر چيزي دق�ت و انضباط در‬ ‫ظاهر و نوع کالمش حس مي‌ش�ود‪ .‬با کلماتي ش�مرده‪ ،‬محکم و البته‬ ‫با کمي چاش�ني طنز خوش‌آمدگويي مي‌کند‪ .‬منش و برخورد مدبرانه‬ ‫او را مي‌توان در نگاهش به صنعت و نحوه پاس�خگويي به پرسش‌ها و‬ ‫همچنين سابقه ‪ 30‬ساله‌اش در مقام مديريت برنامه‌ريزي استانداري‪،‬‬ ‫براي اشتغال بهره ببرند‪.‬‬ ‫€ €استانداري چه برنامه‌هاي برای بخش صنعت دارد؟‬ ‫تاکيد استانداري بر بخش توليدي است چر‌اکه تنها اين‬ ‫حوزه اس��ت که مي‌تواند معضل بي��کاري را برطرف کند‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس اولويت اصلي در جايگاه برنامه‌ريزي استان‪،‬‬ ‫تامين و توسعه زيربناهاي صنعت‪ ،‬کشاورزي و گردشگري‬ ‫به‌منظور ايجاد اش��تغال اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه اينکه بخش‬ ‫خصوص��ي انگيزه و به��ره‌وري باالت��ري دارد تاکيد نيز بر‬ ‫توسعه اين بخش است‪ .‬يکي از خواسته‌هاي استان اعطاي‬ ‫اعتبارات در چارچوب وجوه اداره ش��ده است تا به وسيله‬ ‫آن مش��کالت بسياري از واحدها را رفع و به نجات صنعت‬ ‫کمک کنيم‪ .‬اقدام ديگر استانداري تامين تسهيالت مورد‬ ‫نياز صنعت استان است‪ .‬در اين رابطه چند طرح مهم را به‬ ‫صندوق توسعه ملي معرفي کرديم و دريافت اعتبار آن نیز‬ ‫انجام ش��د از جمله آنها واحد صنعتي فوالد لردگان است‪.‬‬ ‫راه‌اندازي و تقويت پنجره واحد صنعتي از ديگر برنامه‌هاي‬ ‫اس��تانداري در امس��ال و س��ال آينده اس��ت که راه‌هاي‬ ‫دسترسي و روند دريافت مجوزها را براي صنعتگران کوتاه‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اينکه چهارمحال و بختياري ‪ 13‬ناحيه‬ ‫گردش�گري دارد‪ ،‬چه اقداماتي براي توس�عه آن در‬ ‫نظر گرفته شده است؟‬ ‫نخس��تين اق��دام انجام طرح جامع گردش��گري اس��ت‬ ‫که امس��ال به پايان مي‌رس��د‪ .‬پ��س از آن تامين زير‌بناها‬ ‫و ايج��اد جاده‌هايي که به ناحيه‌هاي گردش��گري منتهي‬ ‫مي‌ش��ود در اولويت قرار دارد‪ .‬تامين امکانات زيرس��اختي‬ ‫از جمل��ه آب‪ ،‬برق و‪ ...‬نيز در دس��تور کار اس��ت‪ ،‬باوجود‬ ‫بي‌مهري‌هايي که در س��ال ‪ 93‬براي اعطاي تس��هيالت با‬ ‫رقم بسيار پايين از سوي صندوق توسعه ملي به اين بخش‬ ‫از استان چهارمحال و بختياري انجام گرفت‪ ،‬اميدواريم با‬ ‫رديف قانون بودجه س��ال ‪ 94‬و همچنين تس��هيالتي که‬ ‫چند س�الي در خوزس�تان و باقي در اس�تان چهارمح�ال و بختیاری‬ ‫فهميد‪ .‬فعاليت‌هاي قابل‌توجه صنعتي انجام شده در چند سال اخير در‬ ‫گفت‌‌وگوي تخصصي‬ ‫استان چهارمحال و بختياري علتي شد تا‬ ‫با اسماعيل عامري‌گلس�تان معاون برنامه‌ريزي استانداري اين استان‬ ‫داشته باشد که در ادامه مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫خود اس��تان در نظر گرفته بتوانيم چهارمحال و بختياري‬ ‫را به يکي از قطب‌هاي گردش��گري کشور تبديل کنيم‪ ،‬با‬ ‫توجه به اينکه اين اس��تان ظرفيت تبديل شدن به يکي از‬ ‫قطب‌هاي گردشگري جهاني را دارد‪.‬‬ ‫€ €آي�ا چهارمح�ال و بختي�اري ج�زو مناط�ق‬ ‫توسعه‌يافته محسوب می‌شود؟‬ ‫در اس��تاني مثل چهارمحال و بختياري که اعداد و ارقام‬ ‫ثابت مي‌کنند جزو اس��تان‌هاي توس��عه‌يافته است‪ ،‬نبايد‬ ‫انتظار داش��ت صنعتگ��ران آن همچنان ب��ه اميد امکانات‬ ‫مناطق محروم بنش��ينند‪ .‬با توجه به اينکه س��رمايه‌گذار‬ ‫نيز تمايلي به س��رمايه‌گذاري در اين مناطق ندارد‪ ،‬چراکه‬ ‫اگرچ��ه اين مناطق س��هم آورده س��رمايه‌گذار را تا حدي‬ ‫کمتر مي‌کند و در نرخ پرداخت سود نيز ‪ 4‬درصد کاهش‬ ‫دارد ام��ا کس��ي که به دنبال س��رمايه‌گذاري اس��ت روي‬ ‫‪ 4‬درصد نرخ س��ود‪ ،‬اين ريسک نمي‌کند که در منطقه‌ای‬ ‫س��رمايه‌گذاري کند که از امکاناتي مثل جاده‪ ،‬دسترس��ي‬ ‫به م��واد اوليه و بازار مصرف دور باش��د‪ .‬ب��ه همين دليل‬ ‫باوجود اينکه در مناطق محروم ممکن است امتيازي داده‬ ‫‌شود اما چندان موفقيت‌آميز نيست‪ ،‬چراکه سرمايه‌گذاري‬ ‫در دو ش��هر بروجن و شهرکرد به‌خوبي نشان مي‌دهد که‬ ‫س��رمایه‌گذاری تمايل دارند در مناطقی که داراي امکانات‬ ‫هستند‪ ،‬سرمایه‌گذاران کنند‪.‬‬ ‫€ €آمار گمرکي استان در چه شرايطي است؟‬ ‫آمار صادرات ‪ 187‬ميليون دالري محصول در س��ال ‪92‬‬ ‫از گم��رک اس��تان چهارمحال و بختياري نش��ان مي‌دهد‬ ‫در ‪ 10‬ماهه امس��ال ميزان صادرات به ‪ 134‬ميليون دالر‬ ‫رسيده اس��ت‪ .‬دليل اصلي اين کاهش صادرات‪ ،‬مشکالت‬ ‫پي��ش آمده در عراق اس��ت‪ .‬با توجه به اينک��ه بازار اصلي‬ ‫صادرات محصوالت اين اس��تان را عراق تشکيل مي‌دهد‪،‬‬ ‫بحران ايجاد شده در عراق بر بازار صادراتي ما تاثير منفي‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫€ €در ش�رايطي که بازار عراق دچار نوسان شده آيا‬ ‫به دنبال بازارهای هدف جديد هستيد؟‬ ‫بله‪ ،‬در اي��ن فکر بوديم اما در چه��ار محال و بختياري‬ ‫اين ديد وجود ندارد که بتوان راه‌هاي صادرات را توس��عه‬ ‫داد‪ .‬ب��ا اين وجود برنامه برپايي چند نمايش��گاه تخصصي‬ ‫محصوالت گذاش��ته شده اس��ت‪ .‬جدا از آن در کميسيون‬ ‫ص��ادرات غيرنفتي تن��وع محصوالت در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته تا به وس��يله آن بازارهاي هدف تامين ش��ود‪ .‬آنچه‬ ‫هميش��ه از س��وي معاونت برنامه‌ريزي اين اس��تان تاکيد‬ ‫مي‌شود اين است که بر بسته‌بندي مناسب و حفظ کيفيت‬ ‫محصوالت توجه ويژه داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €چ�ه برنامه‌هايي ب�راي صنايع تبديل�ي در نظر‬ ‫گرفته شده است؟‬ ‫آينده اس��تان چهارمحال و بختي��اري به جز طرح‌هايي‬ ‫مث��ل مجتمع فوالد‪ ،‬ب��ر صنايع تبديلي تکي��ه مي‌کند‪ .‬با‬ ‫توجه به اينکه چهارمحال و بختياري يکي از اس��تان‌هاي‬ ‫پرآب کشور به‌شمار می‌آید و همچنين وجود دامداري‌هاي‬ ‫متعدد‪ ،‬اين استان نيازمند ايجاد کارخانه‌هاي صنايع لبني‬ ‫و صنايع تبديلي حوزه کشاورزي است تا اين زنجيره توليد‬ ‫را کام��ل کن��د‪ .‬همچنين با توجه به اينک��ه چهارمحال و‬ ‫بختياري داراي اقليم مناس��ب براي گياهان دارويي است‪،‬‬ ‫مس��ئوالن تمرکز خود را بر توسعه اين صنعت گذاشته‌اند‬ ‫چرا که توس��عه آن عالوه‌بر رش��د درآمد م��ردم‪ ،‬به حفظ‬ ‫منابع طبيعي و توسعه اين استان کمک مي‌کند‪.‬‬ ‫€ €صنع�ت اس�تان چهارمح�ال و بختي�اري را در‬ ‫سال‌جاري چگونه مي‌بينيد؟‬ ‫درحال حاضر ‪ 1232‬واحد صنعتي در استان چهارمحال‬ ‫و بختياري فعاليت مي‌کنند که با مش��کل مديريت مواجه‬ ‫هستند‪ .‬تعدادي از سرمايه‌گذاراني که در اين استان هدف‬ ‫اصلي خود را بر دريافت تس��هيالت گذاشته بودند به‌دنبال‬ ‫طرح‌هاي زودبازده رفتند و بيش��تر آنها با موفقيت روبه‌رو‬ ‫نبودند‪ .‬صرف نظر از اين تعداد اندک‪ ،‬در کل مي‌توان گفت‬ ‫صنعت اس��تان روز به روز درحال پيش��رفت است‪ .‬به‌ويژه‬ ‫با حضور رييس‌جمه��وري و افتتاح مجتمع فوالد تحرکي‬ ‫بزرگ در صنعت استان به وجود آمد‪ .‬با توجه به نقدينگي‬ ‫کم موجود در صنعت و تسهيالتي که جزو صندوق توسعه‬ ‫ملي محس��وب می‌شود که آن هم به کندي پيش مي‌رود‪،‬‬ ‫تسهيالتي وجود ندارد ولی صنعت اين استان درحال رشد‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €نقط�ه ق�وت اس�تان را درح�ال حاض�ر در چه‬ ‫مي‌بينيد؟‬ ‫ن��ه در اين اس��تان بلکه در تمام اس��تان‌ها آنچه حرف‬ ‫نخست را در صنعت مي‌زند مديريت است که در سال‌هاي‬ ‫اخير به ش��دت تضعيف شده اس��ت‪ .‬درحال حاضر استان‬ ‫چهارمح��ال و بختياري از وجود مديران موفقي در صنعت‬ ‫س��ود مي‌برد که کنار هم جمع ش��ده‌اند تا به آباداني اين‬ ‫استان کمک کنند‪.‬‬ ‫دبير سازمان جهاني بسته‌بندي در جلسه‌اي با استاندار قزوين‪:‬‬ ‫قزوين ظرفيت زيادي در زمينه بسته‌بندي دارد‬ ‫کامبيز مهاجر ‪ -‬گروه استان‌ها‪ :‬بسته‌بندي‬ ‫در توسعه پايدار جوامع نقش تعيين‌کننده‌ای‬ ‫دارد و ايران مي‌تواند با داش��تن بستر مناسب‬ ‫در اين صنع��ت گام موثري براي عضويت در‬ ‫اي��ن س��ازمان و آموزش بردارد‪ .‬اين بخش��ي‬ ‫از س��خنان دبير س��ازمان جهانی بسته‌بندي‬ ‫(دبلیوپی‌او) اس��ت‪ .‬آلفرد پيرسون در ديدار با‬ ‫اس��تاندار قزوين که در دفتر اس��تاندار برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬همايش بس��ته‌بندي در‬ ‫تهران به‌خوبي برگزار ش��د و ش��ما توانستيد‬ ‫ميزب��ان خوبي در اين زمينه باش��يد و بازديد‬ ‫از واحده��اي صنعتي اس��تان هم نش��ان داد‬ ‫ظرفيت‌هاي خوبي در بسته‌بندي داريد‪ .‬دبير‬ ‫س��ازمان جهاني بس��ته‌بندي تصريح کرد‪ :‬در‬ ‫س��ازمان دبیلیوپی‌‌او درحال حاضر ‪ ۵۰‬کشور‬ ‫پيش��رفته و درحال توس��عه عضويت دارند و‬ ‫اي��ران هم مي‌توان��د با داش��تن ظرفيت‌هاي‬ ‫خ��وب خود را نامزد عضويت در آن کرده و از‬ ‫خدمات آموزشي آن استفاده کند‪ .‬وي اضافه‬ ‫کرد‪ :‬بسته‌بندي مي‌تواند در انتقال سالم کاال‬ ‫لو‌نقل‬ ‫موث��ر باش��د و اگر روي سيس��تم حم ‌‬ ‫هر کش��وري س��رمايه‌گذاري ش��ود مي‌توان‬ ‫هزينه‌ه��اي بس��ته‌بندي را ني��ز کاهش داد‪.‬‬ ‫پيرس��ون يادآورش��د‪ :‬ايران نکات ارزشمندي‬ ‫در صنعت بسته‌بندي دارد که اگر مورد توجه‬ ‫قرار گرفته و دوره‌های آموزش‌هاي تخصصي‬ ‫را براي نيروه��اي عالقه‌مند خود برگزار کند‪،‬‬ ‫مي‌تواند گام‌هاي بلندي در ارتقاي دانش خود‬ ‫در اي��ن بخش بردارد که س��ازمان دبلیوپی‌او‬ ‫آمادگی دارد در آموزش افراد برنامه‌ريزي الزم‬ ‫را داشته باشد‪.‬‬ ‫در ادامه اين نشس��ت مرتضي روزبه‪ ،‬استاندار‬ ‫قزوي��ن گفت‪ :‬بس��ته‌بندي ام��روزه در رديف‬ ‫اصلي‌ترين بخش توليد ق��رار دارد و در ايران‬ ‫هم مورد توجه جدي اس��ت و در س��ال‌هاي‬ ‫اخي��ر کارهاي خوبي براي حرکت در مس��ير‬ ‫اس��تفاده از اين صنعت انجام ش��ده است که‬ ‫بايد تداوم ياب��د‪ .‬روزبه در ادامه گفت‪ :‬در اين‬ ‫صنعت بايد آسيب‌ها و آفت‌ها شناسايي شود‬ ‫تا در مس��ير فعاليت بتوان به دس��تاوردهاي‬ ‫بهت��ري رس��يد و ن��گاه توس��عه‌اي به‌خوبي‬ ‫محقق شود‪ .‬اين مقام مسئول يادآورشد‪ :‬بايد‬ ‫مراقب باشيم تا بسته‌بندي‌هاي خوب موجب‬ ‫بي‌توجهي به کيفيت کاال يا عرضه محصوالت‬ ‫نامرغوب به مردم نش��ود زي��را در اين صورت‬ ‫موجب بي‌اعتمادي مصرف‌کننده ش��ده و اين‬ ‫صنعت نيز آسيب مي‌بيند‪.‬‬ ‫اس��تاندار قزوین با اش��اره به جايگاه صنعتي‬ ‫اس��تان در بخش‌ه��اي مختل��ف بي��ان کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه قزوي��ن ظرفيت‌ه��اي بس��يار‬ ‫خوب��ي در صنعت و کش��اورزي و نيز صنايع‬ ‫بس��ته‌بندي دارد ک��ه بايد از اي��ن توانمندي‬ ‫ب��راي ارائه محصوالت تولي��دي مرغوب خود‬ ‫به‌خوب��ي اس��تفاده کند‪ .‬وي ضمن تش��کر از‬ ‫فعاليت‌هاي ارزش��مند ناصح��ي‪ ،‬مديرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک‌هاي صنعتي استان گفت‪ :‬با‬ ‫ش��کل‌گيري خوش��ه‌هاي صنعتي بسته‌بندي‬ ‫گام موثري براي توسعه اين صنعت در استان‬ ‫برداش��ته ش��ده و ضمن اعالم آمادگي براي‬ ‫حمايت‌ه��اي الزم اميدواريم اي��ن برنامه‌ها با‬ ‫جديت بيش��تري در آينده تداوم يابد‪ .‬در اين‬ ‫نشست عبدالقهار ناصحي‪ ،‬مديرعامل شرکت‬ ‫شهرک‌هاي صنعتي استان قزوين گفت‪ :‬شايد‬ ‫بت��وان گفت در حوزه بس��ته‌بندي به صورت‬ ‫مدون با مدل مش��خصی کاري نشده درحالي‬ ‫که يک مدل توس��عه خوش��ه مي‌تواند کمک‬ ‫کند تا با ايجاد ش��بکه مج��ازي در قالب يک‬ ‫برنامه مدون کارهاي تاثيرگذاري را انجام داد‪.‬‬ ‫ناصحي بيان کرد‪ :‬در استان قزوين ‪ ‌۲۸۵‬واحد‬ ‫صنعت��ي در حوزه توليد م��واد اوليه و صنعت‬ ‫بس��ته‌بندي فعالي��ت مي‌کنن��د و در برنامه‬ ‫‪ 5‬ساله کش��ور نيز عضويت ايران در اتحاديه‬ ‫بس��ته‌بندي آس��يايي پيش‌بيني شده بود که‬ ‫به نظر مي‌رس��د ايران مي‌تواند جايگاه بهتري‬ ‫در اين‌ب��اره به خود اختصاص دهد‪ .‬وي اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬در ‪ 2/5‬س��ال گذش��ته کارهاي خوبي‬ ‫انجام ش��ده و کارها جل��و افتاده به طوري که‬ ‫قادري��م زودت��ر از زمان پيش‌بيني ش��ده در‬ ‫مسير پيوس��تن به س��ازمان‌هاي جهاني گام‬ ‫برداريم و امروز ديگر حضور در آسيا نمي‌تواند‬ ‫ما را راضي کند بنابراين در صدد عضويت در‬ ‫سازمان جهاني بسته‌بندي هستيم‪.‬‬ ‫ناصح��ي تصريح کرد‪ :‬براي ورود به س��ازمان‬ ‫جهان��ي صنع��ت بس��ته‌بندي (دبلیوپ��ی‌او)‬ ‫بايد وضعي��ت کنوني اين صنع��ت را در حد‬ ‫اس��تانداردهاي جهاني قاب��ل عرضه به جهان‬ ‫مهيا کنيم‪ .‬وي افزود‪ :‬خوش��بختانه در کشور‬ ‫ما اين قابليت وجود دارد تا توانمندي ايرانيان‬ ‫در سطح جهان معرفي شود که در اين زمينه‬ ‫از پروفس��ور کي��ث آلفرد پيرس��ون‪ ،‬دبيرکل‬ ‫سازمان جهاني بس��ته‌بندي دعوت به حضور‬ ‫در همايش بزرگ صنعت بسته‌بندي می‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه بازاریابی‬ ‫در دستورکار است‬ ‫رضا گنجی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫ل و بختیاری‬ ‫چهارمحا ‌‬ ‫یکی از اقداماتی که ش��رکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان چهارمح��ال و بختیاری امس��ال تدوین و‬ ‫اجرای��ی کرده‪ ،‬مربوط به حوزه بازاریابی اس��ت‪ .‬در‬ ‫این بخش‪ 3 ،‬اقدام از س��وی شرکت انجام شده که‬ ‫یک��ی از آنها برپایی نمایش��گاه‌های تخصصی برای‬ ‫تولیدکنندگان و تاجران این استان است‪ .‬همچنین‬ ‫برنامه‌هایی به منظور اعزام تاجران برای شرکت در‬ ‫نمایشگاه‌های خارجی در نظر گرفته شده است‪ .‬در‬ ‫این قال��ب ‪ 61‬واحد صنعتی برای ش��رکت در این‬ ‫نمایش��گاه‌ها حمایت شدند‪ .‬این امر کمک بسیاری‬ ‫به روند توس��عه تجارت و همچنین آشنایی آنها با‬ ‫بازاره��ای جدید می‌کن��د‪ .‬عالوه ب��ر آن تاجران با‬ ‫حضور در این نمایشگاه‌ها با سلیقه و تمایل جهانی‬ ‫درب��اره محصول و صنعت خود آش��نا می‌ش��وند و‬ ‫می‌توانند محصوالت خود را بر اساس سلیقه جهانی‬ ‫تولید کنند‪.‬‬ ‫یکی دیگ��ر از برنامه‌های انجام ش��ده از س��وی‬ ‫ش��رکت شهرک‌های صنعتی اس��تان چهارمحال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬برگزاری چند دوره آموزشی برای تاجران‬ ‫به‌منظور آش��نایی ب��ا بازارهای ه��دف و همچنین‬ ‫بازاریابی صحیح برای محصوالت آنهاست‪.‬‬ ‫اقدام سوم این ش��رکت‪ ،‬تدوین کتابی با حمایت‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک اس��ت که این کتاب به ‪4‬‬ ‫زبان به همراه لوح‌فش��رده در س��ال آینده با حضور‬ ‫معاون وزیر رونمایی خواهد شد‪ .‬در حال حاضر این‬ ‫کتاب به چاپ رس��یده و به سازمان توسعه تجارت‬ ‫کشور ارسال شده و از این سازمان خواسته شده تا‬ ‫این کت��اب مرجع را در اختیار تاجران و رایزن‌های‬ ‫تجاری کشورهای جهان قرار دهد تا آنها با مطالعه‬ ‫این کتاب‪ ،‬بتوانند با بازار و صنعت و تجارت استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری آشنا شوند‪ .‬به طور حتم این‬ ‫آش��نایی کمک بسیاری به توس��عه بازار این استان‬ ‫می‌کند‪ .‬امید است این اقدامات قدمی برای توسعه‬ ‫بازاریابی صنایع استان چهارمحال و بختیاری باشد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‌‪ :‬علی پرزحمت‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان قزوین از آغاز انتخابات اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی این اس��تان‬ ‫همزمان با سراسر کشور خبر داد و با اشاره به نقش‬ ‫انتخاب��ات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در آینده‬ ‫اقتصاد استان‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬توجه به انتخابات‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن استان در واقع توجه‬ ‫به سرنوشت فعاالن اقتصادی است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬حسین میررجبی‪ ،‬مدیرکل منابع طبیعی‬ ‫و آبخیزداری اس��تان البرز از خل��ع ید ‪ 520‬هکتار‬ ‫از اراضی ملی اس��تان در امس��ال خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫با توج��ه به تغیی��رات اقلیمی و کاه��ش بارندگی‬ ‫انجام عملیات آبخیزداری و توس��عه پوشش گیاهی‬ ‫می‌تواند به تولید آب و ذخیره آن کمک کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬بی��ژن بهرامی‪ ،‬رییس اداره بازرس��ی و‬ ‫نظ��ارت بر کاالی قاچاق صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫چهارمحال و بختیاری گف��ت‪ :‬متصدیان واحدهای‬ ‫صنف��ی مراقب بازرس��ان قالبی باش��ند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو هنگام‬ ‫مراجعه بازرس��ان به واحدهای صنفی پس از رویت‬ ‫کارت شناسایی با آنها همکاری کنید‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬س��یدمرتضی میراس�لامی‪ ،‬ریی��س‬ ‫دامپزشکی ساوه با اعالم خبر روزانه بیش از ‪۳۶‬هزار‬ ‫لیتر ش��یر در ساوه گفت‪ :‬س��االنه ‪ ۲۵‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تن ش��یر در این شهرس��تان تولید می‌شود‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به‌صادرات مواد پروتئینی تولیدی شهرستان‬ ‫ساوه به‌کشورهای منطقه اظهار کرد‪ :‬امسال ‪2‬هزار‬ ‫و ‪278‬راس گوس��فند‪804 ،‬راس گوس��اله‌پرواری و‬ ‫‪ 354‬تن تخم مرغ از س��اوه به‏کش��ورهای مختلف‬ ‫منطقه صادر شده است‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬حس��ن اکبری‪ ،‬مدیر شیالت و آبزیان‬ ‫س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫س��االنه بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن ماهی س��ردابی‬ ‫ش��امل قزل‌آال‪ ،‬کپ��ور و خاوی��اری در ‪ ۳۰۰‬مرکز‬ ‫آبزی‌پروری اس��تان مرکزی تولید می‌شود که این‬ ‫رقم ‪ 8/5‬درصد از سهم تولید ماهی کشور را به خود‬ ‫اختص��اص داده که این مهم مرب��وط به واحدهای‬ ‫بهره‌بردار استان مرکزی است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬حس��ن ن��وروزی‪ ،‬مع��اون برنامه‌ریزی‬ ‫استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬طرح‌هایی که‬ ‫امکان‌س��نجی آنها به لح��اظ اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫زیست‌محیطی مشخص شده‌اند‪ ،‬برای سرمایه‌گذاری‬ ‫معرفی می‌شوند‪ .‬وی همچنین درباره جذب اعتبار‬ ‫از محل صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در‬ ‫بخش‌های مختلف به مسئوالن دستگاه‌های مختلف‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫مشکالت اصناف‬ ‫استان فارس‬ ‫خسرو فروغان گران‌سايه‬ ‫نايب‌رييس اتاق اصناف استان فارس‬ ‫اصناف در سطح جامعه بسيار تاثير‌گذار هستنداما‬ ‫از نظر ترکيب و س��اختار مش��کالت بسياري وجود‬ ‫لو‌نقل براي‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه عن��وان نمونه در ح��وزه حم ‌‬ ‫اصناف اس��تان فارس مشکالت بسياري وجود دارد‬ ‫لو‌نقل در استان‬ ‫و نبود س��ازماندهي مناس��ب حم ‌‬ ‫فارس مشکالتي را براي اصناف اين استان به وجود‬ ‫لو‌نقلي و‬ ‫آورده اس��ت‪ .‬فرس��وده بودن سيستم حم ‌‬ ‫لو‌نق��ل در اس��تان فارس‬ ‫هزينه‌هاي��ي ب��االي حم ‌‬ ‫ازجمله اين مش��کالت است‪ .‬اين در‌حالي است که‬ ‫لو‌نقل اجناس با‬ ‫در بسياري از ش��هرهاي دنيا حم ‌‬ ‫قطار و واگن‌ها انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫لو‌نق��ل اس��تان فارس‬ ‫همچني��ن در ح��وزه حم ‌‬ ‫اتحاديه منس��جمي وجود ندارد تا نرخ مش��خصي‬ ‫را براي حمل‌ونقل اين اس��تان تعيين کرده و براي‬ ‫کاه��ش هزينه‌ه��اي حمل‌ونق��ل برنامه‌ريزي کند‪.‬‬ ‫هزينه‌هاي حمل‌ونقل بدون نظارت درست افزايش‬ ‫يافته که س��بب افزايش قيمت تما ‌م ش��ده اجناس‬ ‫تو‌پا‌گير در حوزه‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬همچنين قوانين دس�� ‌‬ ‫اصناف ني��ز موانعي براي اصناف اس��تان فارس به‬ ‫وجود آورده اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه فراوانی اصناف در‬ ‫اس��تان فارس و سازماندهي نادرس��ت اصناف اين‬ ‫استان‪ ،‬فعاليتي براي رفع مشکالت آنها انجام‌نشده‬ ‫و با وجود اصالحاتي که آذر ماه س��ال گذش��ته در‬ ‫قواني��ن صنفي ايجاد ش��ده‪ ،‬مش��کالت موجود در‬ ‫حوزه اصناف رفع نش��ده است‪ .‬راهکار مناسب برای‬ ‫حل مشکالت اصناف استان فارس به‌طور کلي اين‬ ‫اس��ت که قوانين اصناف اصالح ش��ود‪ .‬بايد قوانين‬ ‫به‌ط��وري تغيير کنن��د تا در حوزه تاس��يس واحد‬ ‫صنفي روان‌سازي شود‪.‬‬ ‫همچنين کاهش واحدهاي خرد صنفي و تبديل‬ ‫آنها به فروشگاه‌هاي بزرگتر مي‌تواند راهکار مناسبي‬ ‫براي رفع مش��کالت موجود در حوزه اصناف باشد‪.‬‬ ‫در ساختار مديريتي اصناف نيز بايد تغييراتي ایجاد‬ ‫ش��ود زيرا در س��اختار مديريتي اصناف مشکالت‬ ‫بسياري وجود دارد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫مهر‪ :‬حميد دره ش��يري‪ ،‬مدير نظارت و بازرسي‬ ‫اتاق اصناف يزد‪ ،‬نبود واحدهاي توليدي پوش��اک و‬ ‫کفش را از معضالت بازار استان دانست و اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر نمايش��گاه‌هاي اس��تان يزد با حضور واحدهاي‬ ‫صنعتي و توليدي در اس��تان برگزار مي‌شد‪ ،‬کيفيت‬ ‫نمايش��گاه‌ها به‌طور قطع بهتر بود و اجناس بهتري‬ ‫از س��وي توليدکنندگان روانه نمايشگاه‌هاي فروش‬ ‫بهاره مي‌ش��د‪ .‬از س��وي ديگر‪ ،‬همزمان��ي برگزاري‬ ‫نمايشگاه‌هاي فروش بهاره و ‪ ...‬در سطح کشور سبب‬ ‫ش��ده تا اس��تان يزد نتواند آنگونه که بايد از حضور‬ ‫واحدهاي صنفي ديگر استان‌ها استفاده کند‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬هوشمند صفایي‪ ،‬مديرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعي خوزس��تان‪ ،‬از برگزاري نمايش��گاه عرضه‬ ‫محصوالت تعاوني‌هاي اس��تان در اه��واز خبر داد و‬ ‫گفت‌‪ :‬نمايشگاه عرضه مستقيم محصوالت تعاوني‌ها‬ ‫با ه��دف کوتاه کردن زنجيره تولي��د به مصرف برپا‬ ‫مي‌ش��ود تا محصوالت تعاوني‌ها با کيفيت و قيمت‬ ‫مناس��ب به دس��ت مردم برسد‪ .‬س��ومين نمايشگاه‬ ‫عرضه مس��تقيم کاالي تع��اون همزمان با چهارمين‬ ‫نمايشگاه سوغات‪ ،‬هداياي نوروزي‪ ،‬سفره هفت‌سين‪،‬‬ ‫گل‌آرايي و تزئينات‪ ،‬شيريني‌هاي خانگي‪ ،‬آکواريوم و‬ ‫هنرهاي دستي برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬اميدعلي سبزي فرماندار دهلران با بیان‬ ‫اینکه ساالنه ‪ 10‬هزار تن گوشت سفيد در دهلران‬ ‫توليد مي‌ش��ود گفت‪ :‬الزمه توس��عه و پيشرفت هر‬ ‫کش��ور قانون است و قانون بايد در همه امور مالک‬ ‫عمل ق��رار گيرد‪ .‬فرماندار دهلران با اش��اره به ‪27‬‬ ‫واحد مرغداري در دهلران و توليد س��االنه ‪ 10‬هزار‬ ‫تن گوشت س��فيد افزود‪ :‬ايجاد کشتارگاه طيور در‬ ‫اين شهرستان از ضروريات است‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬نصرت‌اهلل س��پهر‪ ،‬معاون صنايع دس��تي‬ ‫اداره‌کل صناي��ع دس��تي و گردش��گري اس��تان‬ ‫کرمانش��اه از برپايي ‪ 22‬نمايشگاه صنايع دستي و‬ ‫س��وغات در کرمانش��اه در نوروز ‪ 94‬خبر داد‪ .‬وي‬ ‫گف��ت‪ :‬نمايش��گاهي که در همين زمين��ه در جوار‬ ‫طاق‌بس��تان برپ��ا مي‌ش��ود داراي ‪ 80‬غرفه عرضه‬ ‫صنايع‌دستي و سوغات است‪.‬‬ ‫ايسنا‪ :‬خسرو س��امري‪ ،‬معاون استاندار همدان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هش��تمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني‬ ‫هم��دان همزمان با س��اير نقاط کش��ور و با حضور‬ ‫‪ ۳4‬نامزد درهمدان برگزار ش��د‪ .‬ب��ا توجه به اينکه‬ ‫سرمايه‌گذاري بخش خصوصي سبب رشد و توسعه‬ ‫استان مي‪‎‬ش��ود انتخابات پارلمان بخش خصوصي‬ ‫همدان نيز اهميت بااليي دارد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫توسعه صادرات فارس با کارخانه سیمان‬ ‫لو‌نقل پیش پای سیمان المرد‬ ‫سنگ حم ‌‬ ‫صب�ا رضای�ی ـ گروه اس�تان‌ها‪ :‬با وجود تاس��یس‬ ‫لو‌نقل از س��وی کارخانجات سیمان‬ ‫یک ش��رکت حم ‌‬ ‫لو‌نقل این‬ ‫المرد‪ ،‬هنوز مش��کالت موجود در حوزه حم ‌‬ ‫کارخانه رفع نشده است‪ .‬کمبود تریلی و کامیون یکی از‬ ‫لو‌نقل است‪.‬‬ ‫مشکالت عمده این کارخانه در حوزه حم ‌‬ ‫همچنین بزرگترین واحد تولید‌کننده سیمان در استان‬ ‫فارس سودهای کالنی که به دلیل گرفتن تسهیالت از‬ ‫بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخت کرده و این امر را‬ ‫ناعادالنه می‌داند‪.‬‬ ‫این کارخانه با مش��کالت دیگری همچون مش��کالت‬ ‫موج��ود در ح��وزه حمل دریایی‪ ،‬مش��کالت ناش��ی از‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬گشایش ال‌سی و اعتبار اسنادی نیز دست و‬ ‫پنجه نرم می‌کند و مانند دیگر کارخانجات و واحدهای‬ ‫تولیدی کشور راهکاری برای آنها ندارد‪.‬‬ ‫لو‌نقل‬ ‫احداث کارخانه سیمان المرد سبب شده تا حم ‌‬ ‫شهرس��تان المرد رونق یافته و ‪ 570‬ش��غل مستقیم و‬ ‫بیش از ‪ 2‬هزار شغل غیرمستقیم برای مردم این منطقه‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬همچنین با وجود مش��کالتی که در حوزه‬ ‫لو‌نقل در این ناحیه‬ ‫لو‌نقل وجود دارد اما رکود حم ‌‬ ‫حم ‌‬ ‫با احداث ش��رکت پارس تراور س��یمان المرد از سوی‬ ‫کارخانجات سیمان المرد رفع شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه شهرس�تان الم�رد ب�ا اح�داث کارخانه‬ ‫سیمان‬ ‫ابراهی��م غالم��زاده‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫شرکت کارخانجات سیمان المرد‬ ‫می‌گوید‌‪ :‬در گذش��ته‬ ‫ب��ه‬ ‫مش��کالتی در ح��وزه ص��ادرات‬ ‫س��یمان این کارخان��ه از طریق‬ ‫اس��کله بوش��هر وجود داش��ت که در ح��ال حاضر این‬ ‫مشکالت رفع شده اس��ت و سیمان المرد به راحتی از‬ ‫طریق اس��کله بوش��هر صادر می‌شود‪ .‬امس��ال کارخانه‬ ‫سیمان المرد حدود یک میلیون تن تولید داشته که از‬ ‫ای��ن میزان تقریبا ‪ 500‬هزار ت��ن را صادر کرده‌ایم‪ .‬در‬ ‫سال ‪ 92‬نیز نزدیک به ‪ 500‬هزار تن صادرات داشتیم‪.‬‬ ‫به گفته او در مورد اش��تغالزایی‪ 570 ،‬شغل مستقیم و‬ ‫بیش از ‪ 2‬هزار شغل غیرمستقیم ایجاد شده است‪.‬‬ ‫غالم��زاده می‌افزای��د‪ :‬س��یمان محصولی اس��ت که‬ ‫در صنع��ت س��اختمان و احداث پل‌ها‪ ،‬راه‌ها و س��دها‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ .‬در حال حاضر واحدهای‬ ‫بتن‌سازی بسیاری در نزدیکی این کارخانه احداث شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حوزه صنعت ساختمان‌سازی نیز‪ ،‬واحدهای‬ ‫تولید‌کننده قطعات پیش‌س��اخته در نزدیکی این واحد‬ ‫تولیدی در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫او معتقد است که کارخانه سیمان المرد در شهرستان‬ ‫محروم المرد تاس��یس ش��ده و مشکالت بس��یاری از‬ ‫جمله مش��کالت حوزه اش��تغال در این شهرس��تان و‬ ‫شهرستان‌های همجوار را رفع کرده است‪.‬‬ ‫غالم��زاده عنوان می‌کند‪ :‬کارخانه س��یمان المرد در‬ ‫لو‌نقل این ناحیه نیز بس��یار تاثیر‌گذار است‪.‬‬ ‫حوزه حم ‌‬ ‫لو‌نقل آنچنانی‬ ‫در گذشته المرد شهرستانی بوده که حم ‌‬ ‫لو‌نقل هم به موازات صنعت‬ ‫نداشته اس��ت‪ .‬اکنون حم ‌‬ ‫س��یمان در این شهرس��تان ترقی کرده است‪ .‬در حال‬ ‫حاضر کارخانه سیمان المرد بزرگترین کارخانه سیمان‬ ‫لو‌نقل‬ ‫در اس��تان فارس و در جنوب کش��ور است‪ .‬حم ‌‬ ‫شهرستان المرد به دلیل حمل یک میلیون و ‪ 200‬هزار‬ ‫تن بار در سال دچار تحول بزرگی شده است‪.‬‬ ‫او در مورد برنامه‌های در نظر گرفته شده برای آینده‬ ‫در ای��ن کارخانه خاطرنش��ان می‌کن��د‪ :‬در حال حاضر‬ ‫برنامه‌های��ی ب��رای راه‌ان��دازی خ��ط دوم کارخانه در‬ ‫نظر گرفته ش��ده و کارهای مقدماتی مانند تقاضا برای‬ ‫اخذ مجوز انجام شده اس��ت‪ .‬درباره گسترش بازارهای‬ ‫خارجی صادراتی نیز قصد داریم که س��یمان المرد در‬ ‫لو‌نقل هوایی‬ ‫بازارهای خارجی با ثبات شود‪ .‬درباره حم ‌‬ ‫نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده تا در آینده اجناس‬ ‫خ��ود را از طریق هوایی به بازار جهانی صادر کنیم‪ .‬در‬ ‫حال حاضر با این میزان نمی‌توانیم ظرفیت تولید خود‬ ‫را افزای��ش دهیم‪ .‬تنها قصد داریم ت��ا به تعهدات خود‬ ‫در حوزه صادرات و تولیدات داخلی در س��ال ‪ 94‬عمل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫غالمزاده خاطرنش��ان می‌کند‪ :‬سیمان المرد در طول‬ ‫‪ 4‬س��ال گذش��ته بیش از میزان ظرفیت خود به تولید‬ ‫پرداخته و با اینکه اکثر واحدهای تولید‌کننده س��یمان‬ ‫در کش��ور با کاهش ف��روش مواجه بوده‌ان��د‌‪ ،‬کارخانه‬ ‫سیمان المرد با رشد چشمگیری در فروش محصوالت‬ ‫خود روبه‌رو بوده است‪ .‬میزان تولید این کارخانه ماهانه‬ ‫‪ 100‬هزار تن اس��ت‪ .‬محصوالت ما به کشورهای عراق‪،‬‬ ‫امارات‪ ،‬قطر و کویت صادر می‌ش��ود‪ .‬برای ورود به بازار‬ ‫کشورهای عمان و افریقا نیز مطالعاتی انجام داده و اگر‬ ‫میزان تولید جوابگو باشد‪ ،‬در سال ‪ 94‬محصوالت خود‬ ‫را به این کشورها صادر می‌کنیم‪.‬‬ ‫لو‌نقل در‬ ‫او در ادام��ه بی��ان می‌کن��د‪ :‬صنع��ت حم ‌‬ ‫فروش س��یمان نقش موثری دارد‪ .‬فاصله المرد با اکثر‬ ‫استان‌های کش��ور زیاد بوده و به دلیل باال بودن کرایه‬ ‫لو‌نقل و پراکندگی واحدهای تولیدکننده س��یمان‬ ‫حم ‌‬ ‫در کشور ارسال سیمان المرد به بسیاری از استان‌های‬ ‫کش��ور توجیه منطقی ندارد‪ .‬سیمان المرد به محدوده‬ ‫جنوب اس��تان فارس و اس��تان‌های هرمزگان و بوشهر‬ ‫ارسال می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او از زم��ان آغاز به فعالی��ت این کارخانه‬ ‫بهره‌برداری از ‪ 20‬طرح صنعتی شادگان در آینده‬ ‫فارس‪ :‬فرماندار ش��ادگان‪ ،‬از بهره‌برداری ‪ 20‬طرح صنعتی در‬ ‫این شهرستان در آینده‌ای نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫بهروز فرج‌اللهی با اش��اره به برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات‬ ‫و برنامه‌ه��ای کوتاه‌مدت‪ ،‬میان‌مدت و بلندمدت به‌منظور ایجاد‬ ‫فرصت‌های ش��غلی جدید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬راه‌ان��دازی بندر یکی از‬ ‫مهم‌ترین پروژه‌هایی بود که با حمایت‌های جدی اس��تاندار خوزس��تان و استفاده از‬ ‫تجربی��ات گذش��ته عملیاتی و به بهره‌برداری رس��ید‪ .‬وی افزود‪ :‬ب��رای این منظور با‬ ‫بکارگیری یک مشاور‪ ،‬مسائل احتمالی دامنگیر اجرای پروژه و مشکالت دستگاه‌های‬ ‫مرتبط و فعال در بندر مورد پیگیری‪ ،‬بررسی و ارزیابی قرار گرفت‪.‬‬ ‫فرماندار ش��ادگان با اشاره به امکان پهلوگیری شناورهای سبک با تناژ یک‌هزار تن‬ ‫در بندر شادگان‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬صادرات دام سبک و سنگین و مواد معدنی فرآوری شده‬ ‫از مهم‌ترین اقالم صادراتی از بندر شادگان به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫فرج‌اللهی تصریح کرد‪ :‬خوش��بختانه کار ترخی��ص کاال در کمترین زمان ممکن و‬ ‫بدون هیچ مشکلی به انجام می‌رسد‪ .‬وی با بیان اینکه در زمینه عرضه کاالهای ملوانی‬ ‫بررسی بیش از ‪ ۸۰‬طرح مطالعاتی‬ ‫برای سرمایه‌گذاری در الرستان‬ ‫تس�نیم‪ :‬رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت الرس��تان‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪ ۸۰‬طرح مطالعه‌ش��ده برای سرمایه‌گذاری‬ ‫در الرستان تنظیم شده است‪ .‬محمدعلی ابراهیمی‌زاده با‬ ‫بی��ان اینکه تولیدکنندگان باید به فکر تصاحب بازارهای‬ ‫صادرات داخلی و حتی بین‌المللی باشند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از راه‌های جذب مشتری زیاد تولید کاالهای باکیفیت و با‬ ‫قیمت تمام‌شده مناسب است که می‌تواند سرآغاز کسب‬ ‫موفقیت‌های بزرگ باشد‪ .‬وی با توصیه به سرمایه‌گذاران‬ ‫و تولیدکنن��دگان ب��رای کمک به تحقی��ق کامل پروژه‬ ‫م��ورد نظر گفت‪ :‬تولیدکنندگان دید خود را برای فروش‬ ‫محصوالت فقط به بازارهای منطقه‌ای و درون‌شهرستانی‬ ‫محدود نکنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬سرمایه‌گذاران می‌توانند‬ ‫ب��ا برنامه‌ری��زی و تولید کاالهای پرف��روش و با توجه به‬ ‫نزدیکی منطقه الرستان به بنادر بزرگ جنوب کشور و از‬ ‫طرفی بهره‌مندی از فرودگاه بین‌المللی الرستان بازارهای‬ ‫بزرگ کشورهای عربی را به دست بگیرند‪.‬‬ ‫(ته لنجی) نیز اقداماتی انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬یادآور شد‪ :‬در نشستی که با تعاونی‌های‬ ‫مرزنشین و فرهنگیان شهر داشتیم درباره نحوه عرضه کاالهای ملوانی بحث و تبادل‬ ‫نظر ش��د‪ .‬فرج‌اللهی ادامه داد‪ :‬بر این اس��اس درصدد راه‌اندازی نمایشگاه‌های عرضه‬ ‫کاالهای ملوانی در سطح شهر هس��تیم‪ .‬وی گفت‪ :‬همچنین برنامه‌ریزی برای ایجاد‬ ‫یک نمایشگاه دائمی در کنار بندر شادگان برای انجام مبادالت کاال در حال پیگیری‬ ‫اس��ت‪ .‬فرماندار ش��ادگان در بخش دیگری از سخنان خود افزود‪ :‬در آینده‌‌ای نزدیک‬ ‫‪ 20‬طرح صنعتی در شهرک صنعتی شادگان به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫فرمان��دار ش��ادگان با اش��اره به وجود نزدی��ک به ‪ 100‬پروژه صنعتی در ش��هرک‬ ‫صنعتی ش��ادگان‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬با توجه به اقدامات انجام شده به زودی ‪ 20‬پروژه آن‬ ‫به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫وی در پایان س��خنان خود با اش��اره ب��ه اینکه پیش‌تر مجوز ایج��اد حوضچه‌های‬ ‫پرورش ماهی در میان مزارع به اهالی روس��تاها داده شده بود‪ ،‬افزود‪ :‬در زمان حاضر‬ ‫‪ 400‬حوضچه پرورش ماهی در شهرستان وجود دارد که نیاز به ارائه راهکاری منطقی‬ ‫برای ساماندهی آنها به جای تعطیلی حوضچه‌هاست‪.‬‬ ‫‪ ۵۸۰‬میلیون دالر کاال از همدان صادر شد‬ ‫تس�نیم‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت همدان از صادرات ‪ ۵۸۰‬میلی��ون دالر کاال از همدان در ‪۱۱‬‬ ‫ماهه امس��ال خبر داد‪ .‬حمیدرضا متین اظهار کرد‪ :‬در ‪11‬ماه ابتدایی امس��ال نزدیک به ‪580‬میلیون دالر کاال از‬ ‫اس��تان همدان به س��ایر کشورها صادر شده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه در ‪10‬ماه امسال ‪560‬میلیون دالر کاال از‬ ‫اس��تان همدان صادر ش��ده بود‪ ،‬گفت‪ :‬با تالش انجام شده ش��اهد افزایش ‪20‬میلیون دالری صادرات غیرنفتی از‬ ‫گمرک همدان و سایر گمرکات کشور هستیم‪ .‬متین با اعالم اینکه امسال برای صادرات غیرنفتی استان همدان‬ ‫هدفگذاری ‪700‬میلیون دالری انجام شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در تالش هستیم این میزان را تا پایان سال محقق‬ ‫کنیم که نیازمند همت بلند از سوی بخش خصوصی و بازرگانان است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بخش‌های مختلف صادراتی دارای سهمیه بوده و هدفگذاری مشخصی دارند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫برای بخش صنعت اس��تان همدان صادرات ‪300‬میلیون دالری هدفگذاری ش��ده که با روند فعلی امیدواریم به‬ ‫‪403‬میلیون دالر صادرات برسد‪ .‬متین با اشاره به اینکه ساالنه ‪5‬میلیون تن محصول کشاورزی در استان همدان‬ ‫تولید می‪‎‬شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برای بخش کشاورزی استان همدان صادرات ‪350‬میلیون دالری هدفگذاری شده که با‬ ‫حرکت فعلی در زمینه صادرات این محصوالت پیش‪‎‬بینی می‪‎‬شود پایان سال به ‪220‬میلیون دالر صادرات برسد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان همدان بیان کرد‪ :‬پیش‪‎‬بینی ش��ده در بخش میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری ‪50‬میلیون دالر کاال از استان همدان صادر ش��ود که با صادرات انجام‌شده تاکنون‬ ‫امیدواریم ‪48‬میلیون دالر از این بخش صادر شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شرایط جهانی و وجود تحریم‪‎‬ها بر روند صادرات ایران و استان همدان تاثیر داشته است‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه تاجران و بازرگانان استان همدان با تالش خود موفق به انجام این میزان صادرات شده‌اند و با‬ ‫رفع تحریم‪‎‬ها شاهد افزایش چند برابری صادرات خواهیم بود‪.‬‬ ‫لو‌نقل وجود داش��ته‬ ‫مش��کالت فراوانی در حوزه حم ‌‬ ‫و مس��ئوالن این کارخانه برای رفع مشکالت موجود‬ ‫لو‌نقلی به نام‬ ‫تصمیم بر تاس��یس یک ش��رکت حم ‌‬ ‫ش��رکت پارس تراور سیمان المرد گرفتند‪ 51 .‬بونکر‬ ‫و کمپرس��ی و ‪ 25‬کامی��ون در این ش��رکت موجود‬ ‫هستند‪ .‬در نتیجه این اقدامات کارخانه سیمان المرد‪،‬‬ ‫لو‌نقلی رفع‬ ‫در حال حاضر بس��یاری از مشکالت حم ‌‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫غالمزاده خاطرنش��ان می‌کند‪ :‬م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫تولید س��یمان این کارخان��ه در معدنی در فاصله کمتر‬ ‫از یک کیلومتری کارخانه س��یمان المرد قرار داشته و‬ ‫مواد اولیه به‌راحتی تامین می‌شود‪ .‬در حال حاضر هیچ‬ ‫مش��کلی در حوزه تامین مواد اولیه سیمان المرد وجود‬ ‫نداش��ته و مواد اولیه مورد نیاز به نوس��ان قیمت دچار‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫او در حوزه مشکالت موجود در کارخانه سیمان المرد‬ ‫می‌افزاید‪ :‬موسس��ات مالی و اعتباری مشکالت فراوانی‬ ‫ب��رای واحد ما به وجود آورده‌اند‪ .‬ب��ه عنوان نمونه این‬ ‫موسس��ات برای تسهیالت خود س��ود‌های بسیار زیاد‬ ‫و غیرمتعارف��ی دریافت می‌کنند‪ .‬فش��ارهای زیادی از‬ ‫سیس��تم بانکی بر واحد ما تحمیل ش��ده و از سال ‪93‬‬ ‫تاکنون حدود ‪ 45‬میلیارد تومان به صورت اقس��اط به‬ ‫بانک‌ها پرداخت کردیم‪ .‬از دیگر مش��کالت می‌توان به‬ ‫مش��کالت موجود در ح��وزه حمل دریایی‪ ،‬مش��کالت‬ ‫ناش��ی از تحریم‌ها‪ ،‬گش��ایش ال‌س��ی و اعتبار اسنادی‬ ‫اش��اره کرد که در حال حاضر راهکاری برای هیچ یک‬ ‫از آنها وجود ندارد‪.‬‬ ‫لو‌نقل رفع نشده است‬ ‫‹ ‹مشکالت حم ‌‬ ‫کارخانه س��یمان الم��رد تمام انواع س��یمان را تولید‬ ‫می‌کن��د‪ .‬این را احمدعلی صم��دی‪ ،‬قائم‌مقام کارخانه‬ ‫می‌گوید‪ .‬او در مورد بازارهای‬ ‫س��یمان المرد به‬ ‫هدف صادرات س��یمان المرد می‌گوید‪ :‬در حال حاضر‬ ‫محصوالت خود را به کشورهای عراق‪ ،‬حوزه خلیج‌فارس‬ ‫و آسیای شرقی صادر می‌کنیم اما در آینده قصد داریم‬ ‫تا بازار صادراتی خود را به افریقا و اروپا گسترش دهیم‬ ‫و به برقراری رابطه و ص��ادرات محصوالت خود به این‬ ‫کشورها خوش‌بین هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه عقی��ده صم��دی با وج��ود احداث یک ش��رکت‬ ‫لو‌نقل از سوی کارخانجات سیمان المرد‪ ،‬مشکالت‬ ‫حم ‌‬ ‫لو‌نق��ل مانند کمب��ود تریلی و‬ ‫موج��ود در ح��وزه حم ‌‬ ‫کامیون هنوز رفع نشده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بنیاد توسعه علم و فناوری‬ ‫درکردستان راه‌اندازی می‌شود‬ ‫تس�نیم‪ :‬رییس پارک علم و فناوری کردستان با‬ ‫اش��اره به اینکه به برخی زیرساخت‌ها برای توسعه‬ ‫علم و فناوری در استان نیاز است از راه‌اندازی بنیاد‬ ‫توس��عه علم و فناوری در کردستان خبر داد‪ .‬خالد‬ ‫س��عیدی اظهار کرد‪ :‬در یک س��ال و نیم گذش��ته‬ ‫‪ 220‬ط��رح و ایده برت��ر به پارک عل��م و فناوری‬ ‫استان ارسال ش��ده که از میان آنها ‪ 4‬ایده برتر به‬ ‫مرحله تجاری‌س��ازی رسیده است‪ .‬وی گفت‪ :‬امید‬ ‫است ‪ 4‬ایده و طرح برتر استان که به تجاری‌سازی‬ ‫رس��یده‌اند‪ ،‬س��ال آینده فروش و درآمد میلیاردی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری کردس��تان با اش��اره به‬ ‫نقاط ضعف استان کردستان در زمینه ایده‌پردازی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬باید ب��ا کمک و همی��اری همدیگر‬ ‫هم‌افزایی داش��ته باش��یم و از آنها در توسعه پایدار‬ ‫استان و کشور کمک بگیریم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫به برخی زیرساخت‌ها برای توسعه علم و فناوری در‬ ‫کردستان نیاز است‪ ،‬گفت‪ :‬در برنامه چهارم توسعه‬ ‫به اس��تان‌های دیگر مجوز ایج��اد صندوق آموزش‬ ‫و پژوهش داده ش��د اما هنوز به کردس��تان چنین‬ ‫مجوزی داده نش��ده اس��ت‪ .‬س��عیدی افزود‪ :‬هنوز‬ ‫دانش��گاهیان و فارغ‌التحصیالن م��ا به خود اعتماد‬ ‫و باور ندارند و دانش��گاه‌های ما هنوز پژوهش‌محور‬ ‫هستند و کارآفرین نیستند و این یکی از ضعف‌های‬ ‫ما در کردستان است‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫فضای تجاری کشور با همسایه شیخ‌نشین بررسی شد‬ ‫‪25‬‬ ‫افت و خیزهای تجارت امارات با ایران‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬امارات هم همس�ایه‌ای مهم برای ایران محس�وب‬ ‫می‌ش�ود و هم در شرایط تحریم چند س�ال گذشته‪ ،‬نقش واسطه‬ ‫را ب�رای صادرات و واردات ایران با برخی از کش�ورهای غربی ایفا‬ ‫می‌کرد تا کش�ور در روزهای حس�اس نیز بتواند با توسعه تجارت‬ ‫ایران و امارات بر اس��اس نوع نگاهی که به فعالیت‬ ‫تجاری دارند و همچنین نیازهای دو کش��ور‪ ،‬تعاملی‬ ‫گس��ترده در عرصه تجارت دارند‪ ،‬ب��ه طوری‌که این‬ ‫کش��ور از معدود شرکای تجاری ایران است که حجم‬ ‫صادرات و وارداتی میلیاردی دارد‪.‬‬ ‫آمار رسمی سایت گمرک جمهوری اسالمی نشانگر‬ ‫این اس��ت که در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬و تا پایان بهمن ماه‪،‬‬ ‫امارات حدود ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر به ایران‬ ‫صادرات داشته و مقدار دالرهایی که برای خرید کاال‬ ‫از ایران هزینه کرده‪ ،‬مبلغی بیش از ‪ ۳/۵‬میلیارد دالر‬ ‫فعال‌ عربی‪ ،‬در داد و‬ ‫اس��ت تا این کش��ور کوچک اما‬ ‫ِ‬ ‫ستد با ایران تراز مثبت ‪ ۱۰‬میلیارد دالر را با همسایه‬ ‫مه��م خود تجربه کند‪ .‬این آمار در ش��رایطی به ثبت‬ ‫رسیده که نسبت به سال ‪ ۱۳۹۰‬افتی فاحش داشته‬ ‫است‪ ،‬به طوری‌که مقدار صادرات از حدود ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫دالر به ‪‌3/5‬میلیارد دالر رسیده است و میزان واردات‬ ‫ایران هم افت ش��دیدی به خود دیده اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫در سال‪۱۳۹۰‬میزان صادرات امارات به ایران نزدیک‬ ‫ب��ه ‪ ۱۸‬میلیارد دالر بود‪ .‬البته باید اذعان داش��ت که‬ ‫خارجی رش�د اقتصادی را نیز تجربه کند‪ .‬همچنین این را هم باید‬ ‫در نظر داشت که امارات که در مدت‌زمان چهل‌وچندساله از صحرا‬ ‫به کشوری پر زرق و برق و همگام با عصر پیشرفت و فناوری تبدیل‬ ‫ش�ده اس�ت‪ ،‬می‌تواند در مباحث اقتصادی و تجاری شریکی موثر‬ ‫افت تعامل تجاری ایران با شیخ‌نشین امارات چندان‬ ‫نگران‌کننده نیس��ت‪ ،‬چراکه ترمیم فضای هس��ته‌ای‬ ‫و چ��راغ س��بز اروپا به برداش��تن ی��ا حداقل کاهش‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬موجب ش��د روز‌به‌روز نیاز وارداتی ایران به‬ ‫امارات کمتر شود‪ ،‬به هرحال این کشور در سال‌های‬ ‫س��خت تحریم‪ ،‬نقش واس��طه را داش��ت و کاالهای‬ ‫اروپای��ی را به ایران صادر می‌ک��رد و به همین دلیل‬ ‫منفعت زیادی نصیب خزانه‌اش می‌شد‪.‬‬ ‫اما در شرایط جدید‪ ،‬اروپایی‌ها محدودیت کمتری‬ ‫را ب��رای خرید و فروش دارند و کاالی صادراتی خود‬ ‫را به‌طور مس��تقیم به بازار شریک آسیایی خود یعنی‬ ‫ایران ارسال می‌کنند‪.‬‬ ‫درباره افت صادرات ای��ران هم باید گفت که ایران‬ ‫در فض��ای جدید‪ ،‬ترجیح داده اس��ت به جای فروش‬ ‫اق�لام به امارات‪ ،‬با کش��ورهایی چون هندوس��تان و‬ ‫چین خرید و فروش داش��ته باش��د ت��ا از این طریق‬ ‫ب��ا همکاری پررن��گ با این ش��ریک‌هایی که ازجمله‬ ‫قدرت‌ه��ای برتر اقتصاد ش��ناخته می‌ش��وند‪ ،‬حالتی‬ ‫جدی‌تر و البته درآمددارتر را در فضای تجاری جهان‬ ‫برای ایران باش�د‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬با بررسی دقیق شرایط ‪ ‌2‬کشور‬ ‫و ش�ناخت از دارایی‌ها و همچنین نیازها‪ ،‬تعاملی هماهنگ و موثر‬ ‫ب�ه وج�ود می‌آید تا در این میان هم ایران و ه�م امارات بتوانند از‬ ‫ظرفیت‌های یکدیگر در جهت اهداف اقتصادی استفاده کنند‪.‬‬ ‫تجربه کند‪ .‬البته آمار‌ها نش��ان‌دهنده این اس��ت که‬ ‫هرچ��ه از تجارت ای��ران با امارات کاه��ش یافته‪ ،‬به‬ ‫تجارت با هند و چین اضافه شده و درواقع این میزان‬ ‫کس��ری کاالهای صادراتی به امارات‪ ،‬به س��مت هند‬ ‫و چین منتقل ش��ده است‪ .‬از سویی دیگر‪ ،‬دگرگونی‬ ‫از چند سال قبل ش��روع شد که روابط تجاری ایران‬ ‫ب��ا چرخش قابل توجه به س��مت هند‪ ،‬کره و چین و‬ ‫البته با همسایه‌ای به نام عراق سوق پیدا کرد‪ .‬گفتنی‬ ‫است بروز برخی اختالل‌ها در تجارت با امارات‪ ،‬یعنی‬ ‫ش��ریک رتبه یک تجاری ایران‪ ،‬به‌تدریج متولیان امر‬ ‫را بر آن داشت تا نسبت به تغییر روابط تجاری کشور‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دوبی میزبان ایرانی‌ها‬ ‫امارات و به طور مش��خص دوبی به ش��کل پررنگی‬ ‫شاهد حضوری توام با فعالیت و تجارتِ ایرانی‌ها است‬ ‫مهم این همس��ایه‪ ،‬برای اتباع ایرانی محلی‬ ‫و ش��ه ِر ِ‬ ‫مناس��ب برای رس��یدن به اهداف اقتصادی به شمار‬ ‫م��ی‌رود و به همین دلی��ل تعداد تاج��ران ایرانی به‬ ‫قدری رس��یده اس��ت که گفته می‌شود میزان چرخه‬ ‫کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با‬ ‫مالی آنها در امارات ‪ ۳۰۰‬میلیارد دالر برآورده ش��ده‬ ‫که این مقدار‪ ،‬برای تحرک اتباع کش��وری در کشور‬ ‫دیگر بس��یار قابل مالحظه اس��ت‪ .‬البت��ه با آغاز دهه‬ ‫جاری میالدی‪ ،‬میزان بازدید گردشگران ایرانی از این‬ ‫کشور‪ ،‬افت حدود ‪‌۳۲‬درصد را تجربه کرد‪.‬‬ ‫مسیر کاهش همکاری‬ ‫‹ ‹سیر در‬ ‫ِ‬ ‫فض��ای تج��اری ایران و ام��ارات در حال س��یر در‬ ‫مسیر کمرنگ‌شدن اس��ت‪ .‬از طرفی امارات به لحاظ‬ ‫تولی��د و فعالیت‌های صنعتی تقریب��ا در حال تجربه‬ ‫حاشیه‌نشینی است و به همین دلیل نه‌تنها به ایران‪،‬‬ ‫بلکه به کش��ورهای دیگ��ر هم نمی‌توانن��د صادرات‬ ‫داخل��ی داش��ته باش��ند و فقط در بح��ث «صادرات‬ ‫مجدد» نقش‌آفرینی می‌کنند‪.‬‬ ‫درب��اره صادرات ایران هم ب��ا توجه به ترمیم رابطه‬ ‫با نظا ِم بین‌الملل ترجیحش این است که کشورهایی‬ ‫چ��ون هند‪ ،‬کره جنوبی و چی��ن را جایگزین امارات‬ ‫کن��د تا بلکه بتواند با گزینه‌هایی وارد تعامل تجاری‬ ‫شود که در عرصه تجارت جهانی حرف‌های مهم‌تری‬ ‫برای گفتن دارند‪.‬‬ ‫‌‪:‬‬ ‫تعامل تجاری ایران و امارات تابع قوانین بین‌المللی‬ ‫گروه تجارت‪ :‬ایران و امارات همکاری‌های محدودی در تجارت مستقیم‬ ‫دارند‪ ،‬چرا که این کش��ور حاشیه خلیج‌فارس تولید ضعیفی دارد و عالوه‬ ‫ب��ر اینکه ترجیح می‌دهد تا نیازهای خود را در تعامل با اروپایی‌ها تامین‬ ‫کند و به همین دلیل به بازار ایران توجه چندانی ندارد‪ .‬حس��ین ریوران‪،‬‬ ‫ب��ا تاکید بر ضرورت‬ ‫کارش��ناس ارش��د خاورمیانه در گفت‌وگو با‬ ‫تعامل همس��ایه‌ای‪ ،‬بی‌اعتنایی امارات به همکاری با ایران را مانعی برای‬ ‫منفعت‌های دو کش��ور می‌داند و بر این باور اس��ت که تصمیم‌گیران دو‬ ‫کش��ور باید ش��رایط را برای ارتباط اقتصادی و تج��اری مهیا کنند‪ .‬این‬ ‫به پرسش‌هایی درباره چرایی کاهش‬ ‫استاد دانشگاه در گفت‌وگو با‬ ‫مبادالت تجاری ایران و امارات پاسخ می‌گوید‪:‬‬ ‫€ €تعامل تجاری ایران و ام�ارات تحوالت زیادی را به خود دیده‬ ‫است‪ .‬چرایی چنین شرایطی را در چه چیزی می‌توان جست‌وجو‬ ‫کرد؟‬ ‫یکی از مهم‌ترین تئوری‌های حاکم بر رابطه دو کش��ور‪ ،‬بحث وابستگی‬ ‫متقابل است که این نوع تعامل در اتحادیه اروپا به طور جدی مورد توجه‬ ‫قرار می‌گیرد و به همین دلیل اروپایی‌ها در ش��رایط بحرانی‪ ،‬با همکاری‬ ‫تنگاتنگ با یکدیگر توانس��تند در مدیریت دش��واری‌ها موفق باش��ند‪ .‬بر‬ ‫همین اس��اس می‌توان گفت ک��ه ایران و امارات باید ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫اش��تراکات اقتصادی س��عی کنند تا با برقراری تعام��ل یکدیگر را برای‬ ‫رسیدن به هدف‌های اقتصادی همراهی کنند‪.‬‬ ‫€ €البته امارات با توجه به محدودیت در تولید در صادرات مجدد‬ ‫با ایران همکاری داشت‪.‬‬ ‫امارات به دلیل تحمیل تحریم غرب به ایران به عنوان گذرگاه صادراتی‬ ‫کااله��ای اروپایی‌ها را به ایران ارس��ال می‌کرد و به همین دلیل منفعت‬ ‫زیادی را هم به حس��اب ارزی خود واریز کرد‪ .‬اما متاس��فانه آنها رغبت‬ ‫چندانی برای تعامل با همسایه خود نشان نمی‌دهد و توجهی به تناسب‬ ‫نیازهای منطقه و بایدها و نبایدهای همسایگی ندارد‪ .‬در حالی که جایگاه‬ ‫فعلی امارات ذاتی نیس��ت و داشته‌هایش ریشه در انواع بحران‌هایی دارد‬ ‫ک��ه اقتصاد خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده اس��ت هر قدر که منطقه‬ ‫آرامش بگیرد‪ ،‬این کشور فرصت‌های اقتصادی و تجاری خود را از دست‬ ‫می‌دهد و طبیعی است که درآمد ساالنه‌اش را هم با تهدیدهایی مواجه‬ ‫می‌بین��د‪ .‬همچنین این کش��ور ترجیح می‌دهد تا در قب��ال ایران‪ ،‬تابع‬ ‫قوانین بین‌المللی باش��د تا اینکه موقعیت همس��ایگی و منافع منطقه را‬ ‫در نظر بگیرد و به همین دلیل هیچگاه تالش نکرده تا با ایران رابطه‌ای‬ ‫تنگاتنگ داش��ته باش��د و ترجیح را بر منافع یکجانبه خودش قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €آی�ا ای�ران می‌تواند با بررس�ی دقیق ب�ازار مصرف�ی امارات‪،‬‬ ‫کاالهای بیشتری را به این همسایه خود صادر کند؟‬ ‫ایران می‌تواند اقالمی چون مواد غذایی و خش��کبار‪ ،‬مواد پتروش��یمی‪،‬‬ ‫الس��تیک ماشین و‪ ...‬را به امارات بفروش��د‪ .‬در کل باید گفت با توجه به‬ ‫اینکه بازار این کش��ور‪ ،‬باز اس��ت و اروپایی‌ها حضوری پررنگ دارند باید‬ ‫کاالهایی را به آنجا بفرستیم که از استانداردهای جهانی برخوردار هستند‬ ‫تا مبادالت یکجانبه با امارات را به نفع تجارت خود تغییر بدهیم‪.‬‬ ‫€ €آیا فضا برای رس�یدن به این موقعیت (گس�ترش صادرات به‬ ‫امارات) فراهم است؟‬ ‫صادرات زمانی می‌تواند به طور جدی پیگیری شود که هم نیازهای بازار‬ ‫مقصد به خوبی شناخته شود و هم اینکه تولید داخلی با برنامه‌ریزی‌های‬ ‫الزم ب��ه طور گس��ترده به انجام برس��د‪ .‬به همین دلی��ل تصمیم‌گیران‬ ‫اقتصادی ایران اگر دنبال این هس��تند تا ارز بیش��تری را از طریق تعامل‬ ‫تج��اری با امارات به خزانه کش��ور تزریق کنند‪ ،‬بای��د این موارد را جدی‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما چرا دادوس�تد منطقه‌ای یکی از تاکیدات فضای‬ ‫تجاری جهان است؟‬ ‫به هرحال وقتی قرار اس��ت کش��وری با یکی از همس��ایه‌های خود در‬ ‫بحث صادرات و واردات مشارکت کند‪ ،‬طبیعی است که هزینه حمل‌ونقل‬ ‫به مراتب کمتری را باید بپردازد و این باعث می‌ش��ود تا ارز قابل‌توجهی‬ ‫صرفه‌جوی��ی ش��ود‪ .‬همچنین این را بای��د در نظر داش��ت که همکاری‬ ‫تنگاتن��گ در بحث تجارت‪ ،‬عالوه بر منفعت‌ه��ای اقتصادی‪ ،‬می‌تواند در‬ ‫فضای سیاس��ی هم موثر واقع ش��ود‪ .‬به همین دلیل تاکید می‌ش��ود که‬ ‫کش��ورها قب��ل از اینکه به فکر هم��کاری با کش��ورهای دور یا قاره‌های‬ ‫دیگر باش��ند‪ ،‬رایزنی‌های الزم را برای خرید و فروش با همسایه‌ها انجام‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫€ €آیا تج�ارت مبادل�ه‌ای هم در تعامل با کش�ورهای همس�ایه‬ ‫راحت‌تر است؟‬ ‫بی‌ش��ک همین‌طور اس��ت‪ .‬تجارت مبادله‌ای به کش��ورها این اجازه را‬ ‫می‌دهد که هم مبلغ��ی بابت عوارض گمرک پرداخت نکنند و هم اینکه‬ ‫نیازهای خود را با هزینه پایین‌تری خریداری کنند‪ .‬این شکل صادرات و‬ ‫واردات با کشورهایی که به دلیل همسایگی‪ ،‬اشتراکات زیادی با هم دارند‬ ‫به طور طبیعی بهتر است‪.‬‬ ‫€ €ام�ارات برای اقتصاد ایران در چه ش�رایطی همس�ایه‌ای مهم‬ ‫محسوب می‌شود؟‬ ‫امارات ظرفیت‌های زیادی در حوزه اقتصاد و تجارت دارد و اگر تنش‌های‬ ‫سیاسی کم شود و کارگروه‌های اقتصادی با توجه به دارایی‌های دو کشور‬ ‫برنامه‌ای توام با واقعیت‌های موجود تدوین کنند‪ ،‬می‌توان امید داشت که‬ ‫امارات و ایران ش��رکای خوبی برای هم باش��ند‪ .‬اما واقعیت چیزی غیر از‬ ‫این را نش��ان می‌دهد و به نظر می‌رس��د‪ ،‬نمی‌توانیم منتظر رونق تجاری‬ ‫بین دو کش��ور باشیم چون امارات به ایران روی خوش نشان نمی‌دهد و‬ ‫به همین دلیل تعامل تجاری ایران و امارات بعید است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش نقش امارات‬ ‫در تجارت ایران‬ ‫احمد بخشایشی‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی‬ ‫تعامل ای��ران و امارات در ش��رایطی کاهش پیدا‬ ‫کرده اس��ت که این کشور عربی در روزگار تحریم‪،‬‬ ‫مرس��والت غرب را به ایران ارس��ال می‌ک��رد تا از‬ ‫طری��ق صادرات دوب��اره‪ ،‬هم مناف��ع ارزی خود را‬ ‫تامی��ن کند و هم اینکه با ایران در ش��رایط تجربه‬ ‫محدودیت‌های مختلف‪ ،‬همکاری داش��ته باشد‪ .‬اما‬ ‫ای��ن روزها با ب��اال رفتن احتمال توافق هس��ته‌ای‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های خارج��ی کم‌ک��م آماده می‌ش��وند تا‬ ‫حضوری فعال در ایران داش��ته باش��ند و به مبادله‬ ‫مس��تقیم کاال اقدام کنند‪ .‬بنابراین در شرایط پیش‌‬ ‫آمده نیاز به دخالت امارات کاهش پیدا کرده است و‬ ‫به همین دلیل تصمیم‌گیران این منطقه شیخ‌نشین‬ ‫شروع به محدود کردن ایرانی‌های مقیم این کشور‬ ‫کرد ‌ه و ش��رایط سختی را برای ش��اغالن ایرانی در‬ ‫آن کش��ور فراهم کرده‌اند آن هم در ش��رایطی که‬ ‫اتباع ایرانی چند صد میلیارد دالر سرمایه را در این‬ ‫کش��ور س��رمایه‌گذاری کرده‌اند و به نوعی می‌توان‬ ‫گف��ت حضورش��ان‪ ،‬حضوری توام ب��ا منفعت برای‬ ‫امارات به ش��مار م��ی‌رود‪ .‬این فض��ای پرتنش و نا‬ ‫آرام در شرایطی اس��ت که براساس قانون تجارت‪،‬‬ ‫باید سعی ش��ود تا رابطه‌ای توام با تعامل و تالش‬ ‫برای منفعت‌طلبی دوس��ویه با کشورهای همسایه‬ ‫و فرامنطقه‌ای برقرار ش��ود تا از این طریق بتوانیم‬ ‫حضوری تاثیرگذار در عرصه تجارت جهانی داشته‬ ‫باش��یم‪ ،‬چراکه نقش‌آفرینی در فضای تجاری یکی‬ ‫از مولفه‌های اصلی برای تحقق اهداف تعیین ش��ده‬ ‫اقتصادی به ش��مار می‌رود‪ .‬در پایان تاکید می‌شود‬ ‫ک��ه ایران و ام��ارات به دلی��ل ظرفیت‌های موجود‬ ‫باید س��عی داش��ته باشند تا مش��کالت دوجانبه را‬ ‫به پایین‌ترین حد ممکن برس��انند تا از این طریق‬ ‫بتوانند با اس��تفاده از مزیت‌های تعامل همسایه‌ای‬ ‫در جهت اهداف اقتصادی قدم‌های موثری بردارند‪.‬‬ ‫روي خط بين‌الملل‬ ‫افزایش مبادالت تجاری‬ ‫روسیه و چین‬ ‫فارس‪ :‬وزیر امور خارجه چین گفت‪ :‬انتظار می‌رود‬ ‫مبادالت تجاری چین و روس��یه ب��ه ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر در امسال میالدی افزایش یابد‪« .‬وانگ یی» در‬ ‫کنفرانس خبری گفت‪ « :‬تمام تالش خود را به کار‬ ‫خواهیم گرفت تا روابط تجاری دوجانبه با روس��یه‬ ‫را در امس��ال به هدف مان ک��ه ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫است‪ ،‬افزایش دهیم‪ ».‬وی افزود‪ :‬چین درصدد است‬ ‫در ناحیه جاده ابریش��م توافق همکاری دوجانبه با‬ ‫روس��یه امضا کند‪ .‬وانگ‌ی��ی از آمادگی چین برای‬ ‫توافق با روسیه خبر داد که ضمن آن روسیه ذخایر‬ ‫گازی چین را از مس��یر خط لوله غربی تامین کرده‬ ‫و چین در مس��یر شرقی خط لوله احداث کند‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬چین آمادگی همکاری‌های گس��ترده با‬ ‫روس��یه در زمینه احداث خطوط ریلی پرس��رعت‬ ‫دارد‪ .‬وانگ‌یی اظهارکرد‪ :‬چین همکاری‌های مالی و‬ ‫بانکی و انرژی هسته‌ای را با روسیه عمیق‌تر کرده و‬ ‫توسعه خواهد داد‪ .‬وزیر خارجه چین در پایان گفت‪:‬‬ ‫روابط چین و روس��یه تحت تاثیر تنش‌های جهانی‬ ‫نبوده و هیچ کش��ور دیگری در آن دخیل نیس��ت‪،‬‬ ‫ضمن اینکه ثبات داشته و قابل اطمینان است‪.‬‬ ‫اختصاص کمک مالی به یونان‬ ‫فارس‪ :‬وزی��ر دارایی یونان در نامه‌ای با پیش��نهاد‬ ‫‪۷‬محور اصالح اقتصادی در این کش��ور‪ ،‬درخواست‬ ‫کمک‌ه��ای مال��ی بیش��تری کرده و ریی��س گروه‬ ‫یورو به این نامه پاس��خ مثبت داده اس��ت‪ .‬جروئل‬ ‫ایس��ل‌بلوئم رییس گروه یورو به درخواست مقامات‬ ‫یونانی مبنی بر ارائه کمک‌های بیشتر به این کشور‬ ‫در ازای اصالح��ات اقتص��ادی‪ ،‬پاس��خ مثبت داد‪.‬‬ ‫یانی��س واروفاکی��س وزیر دارایی یون��ان به تازگی‬ ‫نام��ه‌ای به رییس گروه ی��ورو و نیز رییس اجالس‬ ‫وزرای دارایی منطقه‌ای یورو در بروکس��ل نوش��ت‬ ‫و خواس��تار کمک‌های مالی بیش��تر به یونان ش��د‬ ‫تا به ازای آن‪ ،‬این کش��ور نی��ز اصالحات اقتصادی‬ ‫دیگری را انجام دهد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬در این‬ ‫نام��ه ‪ ۷‬محور اصلی اصالحات اقتصادی برای یونان‬ ‫پیش��نهاد شده تا کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا را‬ ‫متقاع��د کنند تا بخش دیگ��ری از کمک‌های مالی‬ ‫را به یونان س��رازیر کنند‪ .‬محور اصلی پیش��نهادها‬ ‫ت بیش��تر در حوزه‬ ‫از س��وی یون��ان‪ ،‬افزایش مالیا ‌‬ ‫گردشگری‪ ،‬تسهیل بوروکراسی‌ها‪ ،‬افزایش درآمدها‬ ‫از طریق س��فته‌بازی‌های آنالین اس��ت‪ .‬از س��ویی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬آتن به دنبال این اس��ت تا راه��کاری برای‬ ‫بازپرداخت بدهی ‪ ۶‬میلیارد یورویی خود پیدا کند‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫دیدار اسفهبدی با هیات‬ ‫ایتالیایی به بهانه اکسپو‬ ‫حس��ین اس��فهبدی‪ ،‬مع��اون وزی��ر‪ ،‬ریی��س‬ ‫هیات‌مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی ایران با آندره بارباریا‬ ‫مسئول اقتصادی سفارت ایتالیا در تهران‪ ،‬آدولفو‬ ‫اورس��و مشاور وزارت اقتصاد و پیترو پی‌چی نتی‬ ‫مسئول نمایشگاهی آن کش��ور در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه‌های تهران مالقات و گفت‌وگو کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی و ام��ور بین‌الملل‬ ‫ش��رکت سهامی نمایش��گاه‌های بین‌المللی‪ ،‬این‬ ‫مالق��ات در زمینه برگ��زاری هرچه باش��کوه‌تر‬ ‫نمایشگاه اکسپو میالن‪ ،‬مش��ارکت ایران در آن‬ ‫نمایشگاه و برپایی چند نمایشگاه از سوی کشور‬ ‫ایتالیا در تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫اس��فهبدی به مراحل اجرایی نمایشگاه اکسپو‬ ‫در میالن ایتالیا و میزان پیش��رفت ساخت‌وساز‬ ‫پاوی��ون جمه��وری اس�لامی ایران اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬ب��ا توجه به اینکه بیش��تر کش��ورهای‬ ‫ش��رکت‌کننده در ای��ن نمایش��گاه از زمانبندی‬ ‫اجرایی عقب مانده‌اند‪ ،‬پاویون جمهوری اسالمی‬ ‫ایران از پیشرفت قابل مالحظه‌ای برخوردار بوده‬ ‫و این ش��رکت با دقت فراوان مراحل پیش‌بینی‬ ‫ش��ده را اج��را می‌کن��د‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬مس��ئول‬ ‫نمایشگاهی کش��ور ایتالیا در این دیدار با اشاره‬ ‫به آینده نمایش��گاهی ایران و برنامه‌ریزی کشور‬ ‫ایتالیا ب��رای ادامه همکاری‌های نمایش��گاهی و‬ ‫اقتصادی درخواست کرد همکاری‌های دوجانبه‬ ‫نمایشگاهی در سال آینده نیز ادامه داشته باشد‬ ‫که این امر مورد استقبال اسفهبدی قرار گرفت‪.‬‬ ‫استقبالی که تولید را رونق داد‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی صنای��ع و تجهی��زات‬ ‫آش��پزخانه‪ ،‬حم��ام‪ ،‬س��ونا و اس��تخر ‪ ٢٩‬تیر تا‬ ‫اول مرداد س��ال آینده برگزار می‌ش��ود و امسال‬ ‫درحالی به س��یزدهمین دوره خود رسیده است‬ ‫که از نخستین دوره تاکنون شاهد رشد کیفی و‬ ‫کمی بسیار چشمگیر آن بوده‌ایم‪.‬‬ ‫باال رفتن سطح تقاضا و انتظار مصرف‌کنندگان‬ ‫چه از نظر کیفیت و چه از لحاظ کمیت مصرف‪،‬‬ ‫زمینه‌س��از افزایش روند تولی��د و ارتقای کیفی‬ ‫تولی��دات داخل��ی و همچنی��ن اهمی��ت ورود‬ ‫کااله��ای مناس��ب و باکیفی��ت ب��االی خارجی‬ ‫به کش��ور ب��وده اس��ت‪ .‬در حقیق��ت باید گفت‬ ‫تمام��ی آنچه در جلوه و زیبایی ظاهر داخلی هر‬ ‫س��اختمان کاربرد دارد در این نمایشگاه عرضه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این موض��وع همان چیزی اس��ت که‬ ‫نمایش��گاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه‪ ،‬حمام‪،‬‬ ‫س��ونا و استخر را از س��ایر نمایشگاه‌های بخش‬ ‫ساختمان متمایز می‌کند‪.‬‬ ‫اهمیت ویژه‌ای که هم اینک مصرف‌کنندگان و‬ ‫سازندگان واحدهای مسکونی به زیبایی و لوکس‬ ‫بودن س��اختمان‌ها می‌دهن��د بیش از هر بخش‬ ‫دیگر س��اختمان به همین ‪ 4‬قسمت آشپزخانه‪،‬‬ ‫حمام‪ ،‬س��ونا و اس��تخر معطوف می‌شود‪ ،‬چراکه‬ ‫آنچ��ه دیگر بخش‌های یک س��اختمان را از نظر‬ ‫ظاهری بر سایرین برتری می‌بخشد‪ ،‬دکوراسیون‬ ‫و طراح��ی داخلی آن اس��ت ولی در ‪ 4‬قس��مت‬ ‫موضوع این نمایش��گاه عالوه بر طراحی داخلی‬ ‫هر روز ش��اهد تنوع تولید‪ ،‬نوآوری و بکارگیری‬ ‫فناوری و ابداعات جدید هستیم‪.‬‬ ‫از سوی دیگر مشارکت واحدهای تولیدکننده‬ ‫آش��پزخانه‌های صنعتی و صحرای��ی نیز در این‬ ‫نمایشگاه هر س��ال فعال‌تر و گسترده‌تر از دوره‬ ‫قبلی ب��وده و س��رانجام پس از س��ال‌ها فقدان‬ ‫یک نمایش��گاه تخصصی برای این‌گونه واحدها‪،‬‬ ‫ش��اهد گردهمای��ی منس��جم تولیدکنندگان و‬ ‫واردکنن��دگان این تجهیزات در این نمایش��گاه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه‪ ،‬حمام‪،‬‬ ‫س��ونا و اس��تخر ازجمله معدود نمایش��گاه‌هایی‬ ‫اس��ت ک��ه بازدیدکنن��دگان ع��ام و همچنی��ن‬ ‫متخصص��ان و فع��االن بخ��ش س��اختمان‪،‬‬ ‫مصرف‌کنندگان نهایی محصوالت و خدمات ارائه‬ ‫ش��ده در آن محسوب می‌شوند و ارتباط رودررو‬ ‫و مستقیم این مخاطبان با شرکت‌کنندگان این‬ ‫نمایشگاه همواره به نتایج پرثمر و رضایت‌بخش‬ ‫منتهی شده است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫میالد محمدی – گ�روه تجارت‪ :‬تاکنون‬ ‫فرصتی دس��ت نداده بود ت��ا نگاهی تمام و‬ ‫کمال به صنعت نمایش��گاهی در کشورهای‬ ‫افریقایی داش��ته باشیم‪ .‬تعداد کارشناسان و‬ ‫چهره‌ه��ای فعال در عرص��ه اقتصادی که بر‬ ‫صنعت نمایش��گاهی در کشورهای افریقایی‬ ‫تسلط داشته باشند بس��یار اندک است و از‬ ‫طرفی هم انفعال و کم کاری کشورهای این‬ ‫قاره سیاه در برپایی نمایشگاه‌های مختلف به‬ ‫این موضوع دامن زده بود‪.‬‬ ‫چندی��ن ب��ار و در گفت‌وگو با مس��ئوالن‬ ‫مختلف در بخش دولتی و خصوصی س��عی‬ ‫کرده بودیم اطالعاتی هرچند سطحی درباره‬ ‫چگونگی فعالیت‌های نمایش��گاهی در قاره‬ ‫افریقا به‌دس��ت بیاوریم اما متاس��فانه کسی‬ ‫اطالعات مبس��وطی در این زمینه نداش��ت‪.‬‬ ‫درنهایت به س��راغ حس��ن خس��روجردی‪،‬‬ ‫رییس ش��ورای بازرگانی ایران و قاره افریقا‬ ‫رفتی��م‪ .‬وی زمان��ی ک��ه از برنامه م��ا برای‬ ‫تهیه گزارش‌های مفص��ل در زمینه صنعت‬ ‫نمایشگاهی با رویکرد کش��ورهای افریقایی‬ ‫باخبر ش��د‪ ،‬ضم��ن ابراز خرس��ندی و ارائه‬ ‫برخ��ی اطالعات کلی درب��اره این قاره‪ ،‬قول‬ ‫همکاری‌های گسترده‌تر و به‌صورت موردی‬ ‫در زمین��ه تم��ام کش��ورهای افریقایی را به‬ ‫داد‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫با تمرکز بر صنعت نمایشگاهی قاره افریقا‬ ‫می‌توان اینطور برآورد کرد که شرایط برای‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه‌های تخصصی چندان‬ ‫مناسب نیست و کشورهای این منطقه هنوز‬ ‫از اس��تانداردهای بین‌المللی فاصله بسیاری‬ ‫دارند‪ .‬مردم افریقا هن��وز به اهمیت صنعت‬ ‫نمایش��گاهی آنگونه ک��ه باید و ش��اید پی‬ ‫نبرده‌اند و اقتصاد سیاه‌شان تا سپیدی امید‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫فاصله بسیار دارد‪ .‬با‬ ‫€ €در ب�اره صنع�ت نمایش�گاهی قاره‬ ‫افریق�ا اطالع�ات چندان�ی در دس�ت‬ ‫نیست‪ .‬برای شروع بهتر است تصویری‬ ‫کلی در این زمینه ارایه دهید‪.‬‬ ‫تمام کش��ورهای افریقایی یک نمایش��گاه‬ ‫انحص��اری س��االنه به‌صورت دولت��ی دارند‪.‬‬ ‫ای��ن یک قانون کلی در قاره افریقاس��ت که‬ ‫رعایت می‌ش��ود بنابراین بخش دولتی آنها‬ ‫همواره فعال اس��ت‪ .‬این کشورها محلی هم‬ ‫به‌عنوان محل دائمی نمایشگاه‌های تخصصی‬ ‫دارن��د که در آن نمایش��گاه‌های خود را برپا‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬نکته جالب آنکه هر کش��ور برای‬ ‫نمایش��گاه‌های دولتی خودش یک نام ثابت‬ ‫دارد‪ .‬مث�لا در تانزانیا نام نمایش��گاه خود را‬ ‫«سابا سابا» گذاش��ته‌اند که معنی هفتمین‬ ‫روز از هفتمی��ن م��اه می�لادی را می‌دهد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه‌های دولت��ی فراگی��ر هس��تند و‬ ‫اختص��اص به یک ح��وزه ی��ا کاالی خاص‬ ‫ندارند‪ .‬هر کس��ی از هر کشوری محصولی را‬ ‫داشته باش��د و بخواهد عرضه کند‪ ،‬می‌تواند‬ ‫در این نمایشگاه‌های دولتی شرکت کرده و‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫با رییس شورای بازرگانی ایران و افریقا‬ ‫سیاحت سیاه روی خط استوا‬ ‫محصول خود را معرفی کند‪.‬‬ ‫اما نمایشگاه‌های غیرانحصاری نیز در این‬ ‫کش��ورها برگزار می‌ش��ود‪ .‬این نمایشگاه‌ها‬ ‫ش��رایطی را برای ش��رکت‌ها و س��ازمان‌ها‬ ‫فراه��م می‌کنن��د تا خودش��ان ب��ا توجه به‬ ‫ش��رایطی ک��ه مناس��ب می‌دانند اق��دام به‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه‌های مختل��ف کنن��د‪.‬‬ ‫اگرچه مح��ل برگزاری نمایش��گاه‌ها دولتی‬ ‫اس��ت اما در مقاطع مختلف سال در اختیار‬ ‫بخش‌های خصوصی هم قرار می‌دهند‪ .‬البته‬ ‫نمایش��گاه‌های اختصاصی کشورهای دیگر‬ ‫نیز در همین سالن‌ها برپا می‌شود‪.‬‬ ‫€ €ش�کل برگ�زاری نمایش�گاه در‬ ‫کش�ورهای افریقای�ی ب�ه چ�ه صورت‬ ‫اس�ت؟ آیا تمرکز روی نمایش�گاه‌های‬ ‫تخصصی اس�ت یا اغلب ب�رای برپایی‬ ‫نمایش�گاه‌های ف�روش کاال تلاش‬ ‫می‌کنند؟‬ ‫بیش��تر عرض��ه مس��تقیم کاالس��ت‪ .‬هر‬ ‫نمایش��گاهی که با ش��رایط فروش مستقیم‬ ‫برگزار شود‪ ،‬با اس��تقبال خوب مردم مواجه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬نمونه بارز آن کش��ور خودمان‬ ‫اس��ت‪ .‬ایران تاکنون چندین نمایش��گاه در‬ ‫کش��ورهای افریقایی برگزار ک��رده که همه‬ ‫آنها با شرایط فروش مستقیم کاال و خدمات‬ ‫همراه بوده است‪ .‬در نمایشگاه‌های اینچنینی‬ ‫هم وس��واس زیادی به خرج داده نمی‌شود‪.‬‬ ‫یعنی فرآیند صدور مجوز بس��یار ساده است‬ ‫و معم��وال هرکس که بخواه��د می‌تواند به‬ ‫دریچه‬ ‫گروه تج�ارت‪ :‬تا قبل از جنگ جهانی دوم بیش��تر‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی به انگیزه فروش مس��تقیم‬ ‫کاال‪ ،‬توس��عه صادرات یا معرف��ی فرآورده‌های متنوع‬ ‫صنعتی ب��ه بازدیدکنندگان یا خری��داران بالقوه برپا‬ ‫می‌شد اما به موازات توسعه فناوری به‌ویژه گسترش و‬ ‫ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان تعدادی از نمایشگاه‌ها‬ ‫عم��ده فعالیت خ��ود را بر تبادل دان��ش و فناوری و‬ ‫انتقال یافته‌های پژوهشی به کشورهای دیگر متمرکز‬ ‫کرده‌ان��د زیرا ف��روش فناوری به مرات��ب درآمدهای‬ ‫بیش��تری نس��بت به صدور مس��تقیم کاال عاید آنها‬ ‫می‌کرد‪.‬‬ ‫کش��ورهای پیش��رو در فن��اوری به‌ط��ور عمده در‬ ‫برگزاری نمایشگاه‌های مختلف اقدام کند‪.‬‬ ‫€ €مردم افریق�ا کدام گروه‌های کاالیی‬ ‫را برای برپایی نمایشگاه مدنظر دارند؟‬ ‫به‌طور مس��لم کاالهای مصرفی در اولویت‬ ‫هستند‪ .‬مواد غذایی مختلف‪ ،‬ظروف مختلف‬ ‫شیشه‌ای و پالستیکی‪ ،‬محصوالت بهداشتی‬ ‫و دیگ��ر کاالهایی که برای زندگی مورد نیاز‬ ‫هستند‪ .‬در برخی موارد نیز از نمایشگاه‌های‬ ‫مرب��وط به برخ��ی کاالهای نس��بتا لوکس‬ ‫استقبال می‌شود‪ .‬برای نمونه نمایشگاه‌های‬ ‫لوستر‪ ،‬فرش‌های ماشینی و ابزار و یراق‪.‬‬ ‫البته ناگفته نماند ک��ه تا قبل از دهه ‪۸۰‬‬ ‫می�لادی تقریبا خب��ری از نمایش��گاه‌های‬ ‫تخصصی نبود و همه نمایش��گاه‌ها به سبک‬ ‫عرضه مس��تقیم کاال برگزار می‌شدند اما از‬ ‫این زمان به بعد آرام‌آرام سر و کله نمونه‌های‬ ‫تخصصی نیز در کشورهای مختلف پیدا شد‪.‬‬ ‫€ €در قاره افریقا کدام کشورها نسبت‬ ‫ب�ه دیگ�ران در صنع�ت نمایش�گاهی‬ ‫فعال‌تر هستند؟‬ ‫در بخش ش��مالی این قاره در کشورهایی‬ ‫که جزو دس��ته‌بندی اعراب ق��رار می‌گیرند‬ ‫مث��ل مصر‪ ،‬الجزایر‪ ،‬تون��س و مراکش بحث‬ ‫صنعت نمایشگاهی بیشتر مورد توجه است‬ ‫و سابقه حرفه‌ای‌تری نیز دارد‪ .‬البته مصر در‬ ‫میان این ‪ ۴‬کش��ور از بقیه بس��یار جلوتر و‬ ‫مدرن‌تر است‪.‬‬ ‫در بخش افریقای سیاه نیز بسته به میزان‬ ‫جمعیت‪ ،‬تعداد نمایش��گاه‌ها متغیر اس��ت‪.‬‬ ‫یعنی تعداد نمایش��گاه‌ها رابطه مس��تقیمی‬ ‫ب��ا میزان جمعیت دارد‪ .‬مث�لا در نیجریه به‬ ‫خاطر جمعی��ت ح��دود ‪۱۴۰‬میلیون نفری‬ ‫ش��اهد برگ��زاری نمایش��گاه‌های بس��یاری‬ ‫هس��تیم یا مثال کامرون‪ ،‬غنا و س��احل عاج‬ ‫نی��ز از همی��ن قوانی��ن پی��روی می‌کنند و‬ ‫به‌دلیل دارا بودن جمعیت نسبتا زیاد‪ ،‬تعداد‬ ‫نمایشگاه در آنها بیشتر است‪.‬‬ ‫در جن��وب اما ماجرا کام�لا فرق می‌کند‪.‬‬ ‫با توجه به دسترس��ی خوبی ک��ه اروپایی‌ها‬ ‫به ای��ن مناط��ق دارن��د‪ ،‬بنابرای��ن صنعت‬ ‫نمایش��گاهی در ای��ن ناحیه بس��یار پربارتر‬ ‫و پویات��ر اس��ت‪ .‬کش��ورهایی نظی��ر نامبیا‬ ‫و افریق��ای جنوب��ی در این زمینه پیش��تاز‬ ‫هستند‪ .‬نزدیکی این کشورها به اروپا نه‌تنها‬ ‫در بحث‌ه��ای نمایش��گاهی بلک��ه در تمام‬ ‫ش��اخه‌های اقتصادی باعث رش��د آنها شده‬ ‫و چندین س��ال نسبت به کش��ورهای دیگر‬ ‫جلوتر هس��تند‪ .‬موزامبیک هم از آن دسته‬ ‫کش��ورهایی اس��ت که صنعت نمایشگاهی‬ ‫خ��ودش را توس��عه داده ام��ا در طول چند‬ ‫س��ال اخیر‪ ،‬اندکی سست ش��ده و کمتر به‬ ‫بحث‌های تخصصی توجه دارد‪.‬‬ ‫اکنون بیش��تر نمایش��گاه‌هایی که در این‬ ‫کشور برگزار می‌شود‪ ،‬نمایشگاه‌های ضعیف‬ ‫در همه جای دنیا‬ ‫برگزاری نمایشگاه قرار‬ ‫است به چرخه اقتصادی‬ ‫کمک کند نه اینکه همه‬ ‫چیز را از بین ببرد‪.‬‬ ‫کشورهای افریقایی در‬ ‫این شرایط باید به فکر‬ ‫یک سازوکار هدفمند‬ ‫باشند تا نمایشگاه‌ها به‬ ‫سمت سودآوری پیش‬ ‫بروند‬ ‫و س��طحی اس��ت که در آنه��ا محصوالتی‬ ‫نظیر تنباکو و س��یگار عرضه می‌شود‪ .‬البته‬ ‫نمایشگاه اقالم کشاورزی هم دارند که مثل‬ ‫دو کاالی��ی که گفت��م‪ ،‬نمود و برجس��تگی‬ ‫ن��دارد‪ .‬درنهای��ت تانزانیا‪ ،‬اوگاندا و س��ودان‬ ‫هم کشورهایی هستند که به نسبت شرایط‬ ‫مطلوب‌تری در صنعت نمایشگاهی دارند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به موضوع جمعیت و رابطه‬ ‫مس�تقیمی ک�ه با صنعت نمایش�گاهی‬ ‫دارد‪ ،‬بنابرای�ن ب�ه نظر می‌رس�د هنوز‬ ‫چیزی به نام نمایشگاه‌های تخصصی در‬ ‫این کشورها معنا و مفهوم پیدا نکرده‌اند‬ ‫و همچنان نمایشگاه‌های عرضه مستقیم‬ ‫کاال و در واق�ع جش�نواره‌های ف�روش‬ ‫هستند که بار صنعت نمایشگاهی را به‬ ‫دوش می‌کشند‪ .‬اینطور نیست؟‬ ‫بله همین طور است‪ .‬اما این نمایشگاه‌ها در‬ ‫کنار تمام فوایدشان در کشورهای افریقایی‬ ‫یک ضرر بس��یار بزرگ اقتص��ادی هم برای‬ ‫تاجران به حساب می‌آیند‪ .‬در نمایشگاه‌های‬ ‫فروش مس��تقیم غرفه‌داران قیمت کاال را به‬ ‫شکلی نامتعارف و در حد قیمت اولیه آن در‬ ‫کش��ور مبدا پایین می‌آورند‪ .‬در این شرایط‬ ‫تاجران و بازرگانانی که اقدام به واردات این‬ ‫کاال می‌کنن��د‪ ،‬دیگر ق��ادر نخواهند بود آن‬ ‫را ب��ه قیمت متعارفی عرض��ه کنند چرا که‬ ‫مش��تری دقیقا همان کاال را با قیمتی بسیار‬ ‫پایین‌تر خریداری کرده و دیگر حاضر نیست‬ ‫قیمت باالتری را پرداخت کند‪.‬‬ ‫در هم��ه جای دنی��ا برگزاری نمایش��گاه‬ ‫قرار اس��ت به چرخه اقتصادی کمک کند نه‬ ‫اینک��ه همه چیز را از بین ببرد‪ .‬کش��ورهای‬ ‫افریقای��ی در این ش��رایط بای��د به فکر یک‬ ‫س��ازوکار هدفمند باش��ند تا نمایش��گاه‌ها‬ ‫به س��مت س��ودآوری پیش بروند‪ .‬من فکر‬ ‫می‌کنم می‌توانند یک سازمان یا کنسرسیوم‬ ‫نمایشگاهی تشکیل بدهند که کارش فقط و‬ ‫فقط عرضه مس��تقیم کاال باشد که شهر به‬ ‫ش��هر بگردد و در طول مث�لا ‪ 6‬ماه در چند‬ ‫ش��هر مهم یک کشور نمایشگاه برگزار کند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب م��ردم می‌دانند که در تاریخی‬ ‫مشخص‪ ،‬نمایشگاه‌هایی برای عرضه مستقیم‬ ‫کاال وجود دارد و تاجران نیز برنامه‌های خود‬ ‫را ط��وری هماهن��گ می‌کنند ک��ه در آن‬ ‫تاریخ‌های مش��خص کاالی خ��ود را عرضه‬ ‫نکنند‪ .‬در مجموع برگزاری این نمایشگاه‌ها‬ ‫را نمی‌توان یک حرکت سیستماتیک و مفید‬ ‫برای اقتصاد یک کشور ارزیابی کرد‪ .‬حداقل‬ ‫در ‪ 90‬درصد شرایط تاثیر خوبی ندارند‪.‬‬ ‫€ €صنعت نمایشگاهی قاره افریقا برای‬ ‫ایران موضوعیت دارد؟ آیا مواردی بوده‬ ‫که ما در کش�ورهای این قاره دس�ت به‬ ‫برپایی نمایشگاه‌های اختصاصی بزنیم؟‬ ‫ایران تقریبا با همه کشورهای بخش شرق‬ ‫و ش��مال افریقا ارتباط بس��یار خوبی دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در این مناط��ق کم و بیش حضور‬ ‫داش��ته و دس��ت به برگزاری نمایشگاه‌های‬ ‫مختل��ف زده اس��ت‪ .‬در قس��مت غ��رب با‬ ‫کشورهای سنگال‪ ،‬ساحل عاج‪ ،‬غنا‪ ،‬نیجریه‬ ‫و کام��رون نی��ز تعامالت خوبی داش��ته‌ایم‪.‬‬ ‫در بخش جنوب هم با کش��ورهای زیمبابوه‬ ‫و افریق��ای جنوب��ی مراودات نمایش��گاهی‬ ‫داش��تیم‪ .‬البت��ه در این میان کش��ورهایی‬ ‫مث��ل م��االوی‪ ،‬بورکینافاس��و و زامبی��ا نیز‬ ‫هرگ��ز رابط��ه خوب��ی با ای��ران نداش��ته و‬ ‫اجازه برگزاری نمایش��گاه‌های ای��ران را در‬ ‫کشورهای خودشان نداده‌اند‪ .‬البته برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌های اختصاصی ایران درکشورهایی‬ ‫که نام بردم مربوط به چند سال اخیر نیست‬ ‫بلکه به س��ال‌های قبل‌تر مربوط می‌ش��ود‪.‬‬ ‫در ‪ 8 ،7‬س��ال اخی��ر‪ ،‬این ارتباطات بس��یار‬ ‫کمرنگ شد و در شرایطی حتی از بین رفت‪.‬‬ ‫تبلیغات منفی علیه کشورمان و صادر نشدن‬ ‫مجوز‌های الزم در این س��ال‌ها حضور ایران‬ ‫در کشورهای افریقایی را بسیار کمرنگ کرد‪.‬‬ ‫امیدواری��م در آینده با تدابی��ر جدیدی که‬ ‫برای ارتباط‌های بین‌المللی داریم‪ ،‬ش��رایط‬ ‫ب��رای حضور قدرتمند ای��ران در قاره افریقا‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫نقش نمایشگاه‌ها در تبادل دانش و فناوری‬ ‫نمایش��گاه‌های اختصاص��ی ی��ا بین‌المللی کوش��ش‬ ‫می‌کنند تا آخرین دستاوردهای خود را در صنایع هوا‬ ‫فضا (ماهواره‌ها‪ ،‬کیهان نورده��ا)‪ ،‬صنایع الکترونیک‬ ‫(ان��واع رایانه‪ ،‬لپ‌تاپ‪ ،‬گوش��ی تلفن همراه‪ ،‬مدارهای‬ ‫تکمیل ش��ده‪ ،‬تلویزیون‌های دیجیتال��ی)‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پزش��کی و بیمارستان‌های پیش��رفته‪ ،‬انواع داروهای‬ ‫جدید ک��ه برای درم��ان بیماری‌های س��خت به‌کار‬ ‫می‌روند‪ ،‬فرآورده‌های مرتبط با حفاظت محیط‌زیست‪،‬‬ ‫لیزرها‪ ،‬تلسکوپ‌های فضایی‪ ،‬انواع سالح‌های پیشرفته‬ ‫تدافعی و‪ ...‬به معرض نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫در خ�لال برپایی این نمایش��گاه‌ها‪ ،‬کنفرانس‌های‬ ‫متع��ددی نیز برپا می‌ش��ود که در آن دانش��مندان‪،‬‬ ‫مخترعان‪ ،‬مکتشفان یا افرادی که در تولید یا ساخت‬ ‫کاالهای دانش‌بنیان سهیم بوده‌اند یا اطالعات کافی‬ ‫درباره آنها دارند شرکت‌کنندگان در کنفرانس‌ها را با‬ ‫دستاوردهای تکنولوژیکی عرضه شده در غرفه کشور‬ ‫متبوع خود آشنا می‌سازند‪.‬‬ ‫در دنی��ای ام��روز دانش تنها به عل��م محض مانند‬ ‫فیزیک‪ ،‬شیمی‪ ،‬ریاضیات‪ ،‬مکانیک یا نظایر آن اطالق‬ ‫نمی‌ش��ود بلکه عبارت اس��ت از آش��نایی یا وقوف به‬ ‫هر چیزی که بش��ر در طول قرن‌های متمادی به آن‬ ‫پی برده و بخش��ی از گنجینه معلومات او را تشکیل‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬تجربیات بش��ر نیز در این گنجینه قرار‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬ه��ر بازدیدکننده یا ش��رکت‌کننده‌ای که‬ ‫در یک نمایش��گاه حضور می‌یاب��د از طریق عینی و‬ ‫ذهن��ی بر دانش خود می‌افزاید و آنچه را فرا می‌گیرد‬ ‫می‌تواند به دیگران انتقال دهد یا به کار بندد‪ .‬بسیاری‬ ‫از صاحب��ان صنایع پس از بازدید از یک نمایش��گاه و‬ ‫بررس��ی کیفیت کاالهای رقبا یا شیوه‌های بازاریابی‬ ‫آنها رش��ته فعالیت خود را بهبود بخشیده یا بر تنوع‬ ‫محص��والت خود افزوده‌اند یا ب��ا روش‌های نوینی در‬ ‫نمایشگاه‌های بعدی مش��ارکت کرده‌اند که موفقیت‬ ‫آنها را کاملا تضمین کرده است‪ ،‬بدین ترتیب نتیجه‬ ‫می‌گیری��م که نقش نمایش��گاه‌ها در انتق��ال دانش‪،‬‬ ‫تجرب��ه و آگاهی در دنیای امروز بر کس��ی پوش��یده‬ ‫نیست‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫تأثیر سرمایه‌گذاری چینی‌ها را در کشور‌های معدن خیز بررسی می‌کند‬ ‫‪27‬‬ ‫همکاري ايران و چين در افريقاي‌جنوبي‪ ،‬شايد وقتي ديگر‬ ‫کتاي�ون ملک�ي ‪ -‬گ�روه مع�دن‪ :‬قوانين‬ ‫سخت زيس��ت‌محيطي در چين فعاليت‌هاي‬ ‫معدني در اين کشور را محدود کرده است‪ ،‬به‬ ‫همين دليل برخي از سرمايه‌گذاران چيني به‬ ‫دنبال حضور هرچه بيشتر در افريقاي جنوبي‬ ‫هس��تند‪ .‬در همين رابطه ايران با توجه به در‬ ‫اختيار داش��تن ذخاير معدن��ي فراوان تجربه‬ ‫خوب��ي در زمين��ه فعاليت‌ه��اي معدني دارد‬ ‫در نتيجه مي‌تواند همکاري خوبي با کش��ور‬ ‫چين در معادن افريقاي‌جنوبي داش��ته باشد‪،‬‬ ‫با اين وجود فعاالن بخش معدن معتقدند به‬ ‫علت اولويت‌بن��دي متفاوت چين در رابطه با‬ ‫س��رمايه‌گذاري به‌ويژه در معادن سنگ‌آهن‬ ‫کشورهاي افريقايي از‌جمله اتيوپي‪ ،‬نيجريه‪،‬‬ ‫آنگ��وال‪ ،‬موريتان��ي‪ ،‬تانزاني��ا و کني��ا انج��ام‬ ‫فعاليت‌هاي مشترک معدني ايران و چين در‬ ‫کشورهاي افريقايي در ش��رايط کنوني بعيد‬ ‫ب��وده و نياز ب��ه مذاکرات و کار کارشناس��ي‬ ‫بيشتري دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش س�رمايه‌گذاري خارجي در‬ ‫چين‬ ‫اصالحات در نظر گرفته شده توسط دولت‬ ‫چين در سال ‪2013‬م موجب تعديل و کاهش‬ ‫نرخ رشد اقتصادي کش��ور به ‪ 7/4‬درصد در‬ ‫سال گذشته شد که پايين‌ترين سطح از سال‬ ‫‪1990‬م تاکنون است‪ .‬انتظار مي‌رود که رشد‬ ‫اقتصادي در س��ال ‪2015‬م کاهش بيشتري‬ ‫پي��دا کرده و به گزارش صن��دوق بين‌المللي‬ ‫پول به ‪6/8‬درصد برسد چون پکن مي‌خواهد‬ ‫براي رس��يدن به يک اقتصاد کارآمد و پايدار‬ ‫از ميزان ظرفيت مازاد خود کاس��ته و مسائل‬ ‫آلودگي هوا را کاهش دهد‪.‬‬ ‫به طور کل ميزان س��رمايه‌گذاري مستقيم‬ ‫خارجي کشور در نيمه نخست سال ‪2014‬م‬ ‫ب��ه ‪ 31‬ميلي��ارد دالر کاهش ياف��ت که ‪17‬‬ ‫درصد نس��بت به س��ال قب��ل آن در گزارش‬ ‫اخير س��ازمان همکاري و توس��عه اقتصادي‬ ‫(اواي‌س��ي‌دي) کاهش پيدا کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫س��ال گذش��ته ميزان اعتبارات بخش فلزات‬ ‫چين کاهش پيدا کرده و بسياري از شرکت‌ها‬ ‫از اهداف توسعه جهاني خود دور شدند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه کاهش قيمت‌هاي س��نگ‌آهن در‬ ‫س��ال ‪2014‬م باعث ش��د که حاش��يه سود‬ ‫(مارجي��ن) فوالدس��ازان اي��ن کش��ور که از‬ ‫ظرفيت بازار رنج مي‌برند افزايش پيدا کند اما‬ ‫بانک‌هاي چيني در دادن وام به فوالدس��ازان‬ ‫بسيار محتاطانه عمل مي‌کنند چون تعدادي‬ ‫از فوالدس��ازان در بازپرداخ��ت اقس��اط وام‬ ‫تخطي کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹چيني‌ها به افريقا رو مي‌آورند‬ ‫از سويي ديگر مقررات سخت زيست‌محيطي‬ ‫در چي��ن فعاليت کارخانه‌ها و معادن آالينده‬ ‫را تغيي��ر داده و آنها را به س��مت فعاليت در‬ ‫خارج از کشور س��وق داده است‪ .‬ماه گذشته‬ ‫اتاق بازرگاني چين ب��راي واردات و صادرات‬ ‫مواد معدني‪ ،‬فلزات و مواد شيميايي با نظارت‬ ‫وزارت بازرگاني چين دس��تورالعملي را براي‬ ‫مسئوليت‌هاي اجتماعي براي سرمايه‌گذاري‬ ‫معدن��ي در خ��ارج منتش��ر کرد ک��ه در آن‬ ‫ضمن تش��ويق ب��ه س��رمايه‌گذاري در خارج‬ ‫روي اصول جديد حقوق کارگري‪ ،‬ملاحظات‬ ‫زيس��ت‌محيطي و پاي��داري زنجيره‌ه��اي‬ ‫عرضه در بين ش��رکت‌هاي وابس��ته به اتاق‬ ‫مانند چالکو‪ ،‬چاينامين متالز‪ ،‬سي‌ان‌ام‌س��ي‬ ‫و سينواس��تيل در تم��ام پروژه‌هاي افريقايي‬ ‫تاکيد کرده است‪.‬‬ ‫کش��ور چي��ن ب��راي حض��ور موف��ق و‬ ‫سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي افريقايي نيازمند‬ ‫رشد اقتصادي است‪.‬‬ ‫به همين دليل س��ال گذش��ته اين کشور‬ ‫ب��ا بان��ک توس��عه افريق��ا ‪ 2‬ميلي��ارد دالر‬ ‫سرمايه‌گذاري مش��ترک انجام داده تا بتواند‬ ‫زيرساخت‌هاي الزم براي اجراي پروژه در اين‬ ‫مناط��ق را ايجاد کند‪ .‬نکته جالب اين اس��ت‬ ‫که با وجود بحران‌هاي سياسي در بسياري از‬ ‫کشورهاي افريقايي و نيز سال آينده پرمشغله‬ ‫انتخابات رياس��ت‌جمهوري در کش��ورهايي‬ ‫با مناب��ع غني معدني مانند گين��ه‪ ،‬نيجريه‪،‬‬ ‫تانزانيا و زامبيا هنوز از عالقه چيني‌ها به اين‬ ‫قاره کاسته نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چين با سياستي مشخص در حرکت‬ ‫است‬ ‫نايب‌ريي��س خان��ه‬ ‫مع��دن اي��ران درباره‬ ‫سياست‌هاي چين در‬ ‫بخ��ش مع��دن در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کشور چين در بخش معدن با يک‬ ‫اس��تراتژي مشخص و برنامه دقيق به ويژه در‬ ‫ح��وزه فوالد‪ ،‬حرکتي رو به جلو دارد‪ .‬با توجه‬ ‫به اينکه سرمايه‌گذاري خارجي در چين جزو‬ ‫مسائل مهمي است که به‌صورت شفاف ديده‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬اج��راي قواني��ن زيس��ت‌محيطي‬ ‫به‌صورت کامل نيز جزو برنامه‌هاي اصلي اين‬ ‫کش��ور اس��ت به طوري که تا ‪2‬س��ال آينده‬ ‫قوانين زيس��ت‌محيطي بايد به‌طور کامل اجرا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محمد رضا بهرامن‪ :‬با‬ ‫توجه به سختگيري‌هاي‬ ‫دولت چين در بخش‬ ‫قوانين زيست‌محيطي‪،‬‬ ‫سرمايه‌گذاران اين کشور‬ ‫نيز درحال حاضر تمايل‬ ‫دارند در قاره افريقا وارد‬ ‫فعاليت شوند‬ ‫محمدرض��ا بهرام��ن گف��ت‪ :‬اج��راي قوانين‬ ‫زيست‌محيطي در پروژه‌هاي صنعتي نيازمند‬ ‫س��رمايه‌گذاري بااليي اس��ت‪ ،‬به همين دليل‬ ‫ممک��ن اس��ت در س��ال‌هاي آينده بخش��ي‬ ‫از س��رمايه‌گذاري‌هاي خارج��ي در چي��ن با‬ ‫کاه��ش هم��راه ش��ود‪ .‬در نتيجه بخش��ي از‬ ‫توليدات معدني به ويژه فوالد در اين کشور با‬ ‫کاهش مواجه مي‌شود و اين موضوع مي‌تواند‬ ‫ب��ازار آين��ده ف��والد را تا حدودي از دس��ت‬ ‫چي��ن خارج کند‪ .‬در پي چني��ن اتفاقي بازار‬ ‫براي حض��ور ديگر رقيبان چي��ن در صنعت‬ ‫فوالد باز مي‌ش��ود‪ .‬وي ادام��ه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫س��ختگيري‌هاي دولت چين در بخش قوانين‬ ‫زيست‌محيطي‪ ،‬سرمايه‌گذاران اين کشور نيز‬ ‫درحال حاضر تمايل دارند در قاره افريقا وارد‬ ‫فعاليت شوند‪ ،‬در نتيجه مي‌توان آينده خوبي‬ ‫را ب��راي معدن��کاري اين منطق��ه پيش‌بيني‬ ‫کرد‪ ،‬زيرا سرمايه‌گذاري خوبي در اين منطقه‬ ‫درحال ش��کل‌گيري اس��ت‪ .‬عمده کشورهاي‬ ‫ق��اره افريقا‪ ،‬کش��ورهاي فقير ب��ا منابع غني‬ ‫معدني هس��تند‪ ،‬در نتيجه سرمايه‌گذاري در‬ ‫اي��ن مناطق موجب رش��د و توس��عه آنها نيز‬ ‫خواهد شد‪.‬بهرامن با اش��اره به منابع معدني‬ ‫موج��ود در اي��ران نيز اف��زود‪ :‬م��ا در جذب‬ ‫س��رمايه‌گذاران به کشور بايد اقدامات الزم را‬ ‫در اولوي��ت قرار دهي��م و در برنامه‌ريزي‌هاي‬ ‫بخش معدن به اين نکته توجه داش��ته باشيم‬ ‫که آيا بازار فعلي که در چين براي‌مان فراهم‬ ‫است به ويژه در حوزه سنگ‌آهن‪ ،‬در آينده نيز‬ ‫به شکل فعلي وجود خواهد داشت‪ .‬با توجه به‬ ‫اقدامات چين و همچنين حضور کش��ورهاي‬ ‫بزرگ مانند استراليا و برزيل ما وضعيت خوبي‬ ‫در بازار آينده چين نخواهيم داشت‪ ،‬در نتيجه‬ ‫بايد به فکر جذب سرمايه‌گذار در بخش معدن‬ ‫کشور باشيم‪ .‬نايب‌رييس خانه معدن در ادامه‬ ‫بيان کرد‪ :‬براي توسعه بخش معدن بايد وارد‬ ‫بازاره��اي جديد ش��ويم‪ ،‬اصلي‌تري��ن فاکتور‬ ‫براي ورود به بازار‌هاي جهاني تکميل زنجيره‬ ‫فوالد با تقويت توليد کنسانتره و گندله است‪.‬‬ ‫باتوجه ب��ه توانمندي‌هاي‌مان در توليد فوالد‬ ‫مي‌توانيم بازار خوبي را از آن خود کنيم‪ ،‬البته‬ ‫در اي��ن زمينه باي��د از فناوري‌هاي نوين دنيا‬ ‫استفاده کنيم‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به رويکرد مثبت در مذاکرات‬ ‫هسته‌اي‌اظهار کرد‪ :‬با حل مشکالت ناشي از‬ ‫تحريم‌ها مي‌توان ش��اهد ورود سرمايه‌گذاران‬ ‫خارجي و به دنبال آن ورود فناوري به کشور‬ ‫باش��يم‪ .‬بخش معدن ايران در حوزه اکتشاف‬ ‫بس��يار مش��ابه با بخ��ش معدن کش��ورهاي‬ ‫افريقايي اس��ت زيرا بيشتر اکتش��افات ما به‬ ‫صورت س��طحي اس��ت‪ .‬اين در حالي اس��ت‬ ‫که کش��ور چي��ن در معادن افريق��ا به دنبال‬ ‫اس��تخراج ذخاير از عمق بي��ش از ‪1500‬متر‬ ‫اس��ت‪ .‬بهرام��ن تصري��ح ک��رد‪ :‬حض��ور در‬ ‫نشس��ت‌هاي تخصصي و علم��ي نيز منجر به‬ ‫توسعه بخش معدن مي‌شود‪ .‬ايميدرو نيز بايد‬ ‫حضور خود در نشست‌هاي علمي بين‌المللي‬ ‫را تقويت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹عالق�ه بانک‌ه�اي چين�ي ب�راي‬ ‫سرمايه‌گذاري در افريقاي جنوبي‬ ‫مديرام��ور بين‌الملل‬ ‫انجمن توليدکنندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان‬ ‫سنگ‌آهن ايران درباره‬ ‫تغيي��ر سياس��ت‌هاي‬ ‫چين در کاهش جذب سرمايه‌گذار خارجي و‬ ‫تاثيرآن بر فعاليت‌هاي معدني اين کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬درس��ت ده��ه ‪1990‬م بود که‬ ‫چي��ن دره��اي کش��ور خ��ود را ب��ر روي‬ ‫سرمايه‌گذاري خارجي معادن خود باز کرد‪.‬‬ ‫به گفته طهرانی در طول دهه نخستین روند‬ ‫سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي خارجي در معادن‬ ‫چين س��رعت گرفت تا روند مدرنيزاس��يون‬ ‫چين ش��دت ياب��د‪ .‬بين س��ال‌هاي ‪ 2001‬تا‬ ‫‪2004‬م ب��ود که تعداد پروژه‌ه��اي معدني با‬ ‫سرمايه‌گذاري خارجي از ‪ 150‬به ‪ 279‬پروژه‬ ‫افزايش يافت ک��ه نويدبخش اقتصاد پويا بود‪.‬‬ ‫متاس��فانه با اتخاذ سياس��ت‌هاي انقباضي و‬ ‫تغيير سياست‌هاي چين تعداد اين پروژه‌ها در‬ ‫سال ‪2010‬م کاهش شديد ‪ 67‬درصدي يافت‬ ‫و به ‪ 92‬پروژه رس��يد‪ .‬شرکت‌هاي بين‌المللي‬ ‫سياست‌هاي معدني متناقض و پيچيده چين‬ ‫را مانعي براي س��رمايه‌گذاري خود احس��اس‬ ‫کردن��د‪ ،‬به‌ويژه توانايي نداش��تن دولت چين‬ ‫براي ايجاد اعتماد متقابل بين سرمايه‌گذاران‬ ‫خارجي با س��هامداران معدني داخلي به اين‬ ‫بحران دامن زد‪ .‬هرچند کاهش رشد اقتصادي‬ ‫چي��ن در س��ال‌هاي ‪ 2013‬و ‪2014‬م باعث‬ ‫عقب‌نشيني بيشتر سرمايه‌گذاران خارجي شد‬ ‫ولي س��رمايه‌گذاران خارجي همچنان با اميد‬ ‫زيادي وارد اين کش��ور پهناور شدند تا شايد‬ ‫از موقعيت‌هاي خ��اص معدني آن بهره ببرند‬ ‫ولي افسوس که اين اميد به يأس تبديل شد‪.‬‬ ‫کي��وان جعف��ري طهران��ي اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫هم‌اکن��ون با وجود اين قوانين دس��ت‌وپاگير‬ ‫هنوز ش��رکت‌ها و بانک‌ه��اي کانادايي حاضر‬ ‫هستند در معادن چين سرمايه‌گذاري کنند تا‬ ‫با آوردن فناوري روز دنيا و تخصص و سرمايه‬ ‫باعث رشد و ش��کوفايي روزافزون اين معادن‬ ‫ش��وند ولي پاره‌اي مس��ائل و دعاوي حقوقي‬ ‫که توس��ط س��رمايه‌گذاران قبلي کانادايي با‬ ‫طرف‌ه��اي چيني به وجود آمده اس��ت باعث‬ ‫ش��ده ت��ا گ��روه بين‌الملل��ي وکال��ت بيکر و‬ ‫مکنزي به امور دادرس��ي طرف‌هاي کانادايي‬ ‫و احقاق حق آنها از طرف‌هاي چيني بپردازد‬ ‫که همه اين مس��ائل تاثير منفي براي تمايل‬ ‫طرف‌هاي جديد کانادايي براي سرمايه‌گذاري‬ ‫در معادن چين خواهد شد‪ .‬تنها راه بازگشت‬ ‫سرمايه‌گذاران خارجي در بخش معدن چين‬ ‫شفاف‌س��ازي قوانين و ارائه اطالعات درست‬ ‫زمين‌شناسي توس��ط دولت چين به آنهاست‬ ‫چراکه در گذش��ته گزارش‌هاي��ي در رابطه با‬ ‫حضور معادن غني با ذخاير خوب سنگ‌آهن‬ ‫و زغال‌سنگ به طرف‌هاي خارجي داده شده‬ ‫بود که در نهاي��ت بعد از صرف وقت و هزينه‬ ‫زياد مش��خص شد تمامي اين اطالعات ناقص‬ ‫يا اش��تباه است‪ .‬وي درباره کاهش تسهيالت‬ ‫بانکي به فوالدس��ازان چيني‪ ،‬ني��ز افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ح��دود ‪ 5000‬کارخانه فوالد که‬ ‫بيش��ترآنها ظرفي��ت توليد پايين��ي دارند در‬ ‫چين وجود دارد‪ .‬بديهي اس��ت کارخانه‌هاي‬ ‫فوالد کوچکتر روزب��ه روز مزيت رقابتي خود‬ ‫را به علت استفاده از فناوري‌هاي قديمي‌تر با‬ ‫هزينه توليد و آلودگي هواي بيش��تر وبازدهي‬ ‫پايين‌تر از دس��ت مي‌دهند‪ .‬بانک‌هاي چيني‬ ‫تمايل کمتري به اعطاي تس��هيالت بانکي به‬ ‫فوالدسازان کوچک دارند‪ .‬در اين زمينه دولت‬ ‫چين ب��راي کاهش آلودگي هواي ش��هرهاي‬ ‫صنعتي اق��دام به بس��تن کارخانه‌هاي فوالد‬ ‫کوچک کرده است که اين خود تاکنون باعث‬ ‫بيکار شدن ‪ 3‬ميليون نفر شده است‪.‬‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‪:‬‬ ‫براساس اعالم مقامات‬ ‫رسمي انجمن آهن و فوالد‬ ‫چين‪ ،‬توليد فوالد خام چين‬ ‫در سال ‪2015‬م با يک درصد‬ ‫کاهش همراه خواهد بود که‬ ‫يکي از داليل آن بسته شدن‬ ‫کارخانه‌هاي کوچک فوالد‬ ‫با ظرفيت توليد زير يک‬ ‫ميليون تن است‬ ‫جعفري طهراني ادامه داد‪ :‬براس��اس اعالم‬ ‫مقامات رس��مي انجمن آه��ن و فوالد چين‪،‬‬ ‫توليد فوالد خام چين در سال ‪2015‬م با يک‬ ‫درص��د کاهش همراه خواه��د بود که يکي از‬ ‫داليل آن بس��ته ش��دن کارخانه‌هاي کوچک‬ ‫فوالد ب��ا ظرفيت توليد زير ي��ک ميليون تن‬ ‫اس��ت‪ .‬مي‌توان گفت‪ ،‬اين تنها سالي است که‬ ‫توليد فوالد چين در يک دهه گذشته با رشد‬ ‫منفي روبه‌رو خواهد ش��د‪ .‬در س��ال ‪2014‬م‪،‬‬ ‫تولي��د فوالد چين رش��د ناچي��زي برابر ‪0/9‬‬ ‫درصد داش��ته است در صورتي که براي سال‬ ‫‪2013‬م نه‌تنه��ا کاهش توليد نبود بلکه توليد‬ ‫فوالد خام چين افزايش ‪7/5‬درصدي داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬کاهش توليد ف��والد چين به علت کم‬ ‫شدن پروژه‌هاي ساخت‌وساز و خانه‌سازي که‬ ‫هر يک به تنهايي ‪ 25‬درصدي از بازار مصرف‬ ‫فوالد چين را ش��امل مي‌ش��ود‪ ،‬است‪ .‬کشور‬ ‫چين در سال ‪2014‬م نيمي از فوالد جهان را‬ ‫توليد و مصرف کرد‪ .‬درنتيجه به علت کاهش‬ ‫مصرف فوالد در داخل کش��ور‪ ،‬چين صادرات‬ ‫فوالد با قيمت‌هاي خيلي رقابتي را س��رلوحه‬ ‫اهداف خود قرار داده است‪ .‬شايد بتوان گفت‬ ‫اين بهترين دليل براي اثبات اين موضوع است‬ ‫که چين در‌حال تغيير سياس��ت‌هاي خود از‬ ‫دوران طاليي هو جين تائو که باور به استقالل‬ ‫روي مناب��ع‪ ،‬م��واد خام و کااله��اي صنعتي‬ ‫داشته اس��ت به عصر مائو تس��ه‌تونگ است‪.‬‬ ‫مديرامور بين‌المل��ل انجمن توليدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان س��نگ‌آهن ايران در پاسخ به‬ ‫اين سوال که ورود چين به بخش معدن افريقا‬ ‫به دليل مقررات زيست‌محيطي سخت در اين‬ ‫کش��ور چه تغييرات��ي را در روند معدن‌کاري‬ ‫افريق��اي جنوب��ي ايجاد مي‌کن��د‪‌،‬بيان کرد‪:‬‬ ‫افزايش آلودگي ش��هرهاي صنعتي چين که‬ ‫با س��ونامي بيماري‌هاي مرگبارهمراه ش��ده‬ ‫و م��وج نگراني بين م��ردم ايجاد کرده‪ ،‬دولت‬ ‫چين را مجبور به اعمال جرايم سنگين براي‬ ‫متخلفان کرده است‪ .‬معادن سنگ‌آهن چين‬ ‫روز به روز کارآيي خود را به علت عيار پايين‬ ‫و هزينه‌هاي س��نگين استخراج از عمق ‪600‬‬ ‫مت��ري از دس��ت مي‌دهن��د‪ .‬پر واضح اس��ت‬ ‫هزين��ه توليد فوالد از س��نگ‌آهن کم عيار به‬ ‫مراتب بيش��تر اس��ت واتالف انرژي و آلودگي‬ ‫زيس��ت‌محيطي بيش��تري نيز ايجاد مي‌کند‪.‬‬ ‫اين‌ه��ا داليلي اس��ت که چي��ن را عالقه‌مند‬ ‫به س��رمايه‌گذاري در معادن سنگ‌آهن ساير‬ ‫کش��ورها به ويژه کش��ورهاي افريقايي کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬دو بان��ک چيني به‌نام‌هاي بانک‬ ‫توس��عه چي��ن س��ي‌دي‌بي و بان��ک دولتي‬ ‫چي��ن بيش از مابق��ي بانک‌ه��ا عالقه‌مند به‬ ‫س��رمايه‌گذاري در افريقاي جنوبي هس��تند‪.‬‬ ‫در س��ال‌هاي ‪ 2010‬ت��ا ‪2012‬م چين بعد از‬ ‫استراليا دومين سرمايه‌گذارخارجي درمعادن‬ ‫افريقاي جنوبي به مبلغ ‪ 1/9‬ميليارد دالر بوده‬ ‫است‪ .‬مبلغ سرمايه‌گذاري استراليا در معادن‬ ‫افريقاي جنوبي در طول س��ال‌هاي فوق ‪2/1‬‬ ‫ميلي��ارد دالر بوده در حالي که انگلس��تان با‬ ‫س��رمايه‌گذاري ‪ 1/2‬ميليارد دالري خود رتبه‬ ‫س��وم را از آن خود کرده اس��ت‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫ذخاير غني سنگ‌آهن در کشورهاي افريقايي‬ ‫کل س��رمايه‌گذاري چي��ن در مع��ادن افريقا‬ ‫افزون‌ب��ر ‪ 4‬ميليارد و ‪ 20‬ميليون دالر اس��ت‬ ‫که دوباره بعد از انگلس��تان با سرمايه‌گذاري‬ ‫کل ‪ 4‬ميلي��ارد و ‪ 50‬ميلي��ون دالر در رتب��ه‬ ‫دوم قرار گرفته اس��ت‪ .‬به ط��ور کلي تاکنون‬ ‫‪ 2000‬ش��رکت چيني در معادن غني افريقا‬ ‫سرمايه‌گذاري کرده‌اند و اين روند رو به رشد‬ ‫اس��ت‪ .‬جعفري طهراني درباره همکاري‌هاي‬ ‫اي��ران و چي��ن در افريق��اي جنوب��ي‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با وج��ود عالقه مندي که از طرف ايران‬ ‫براي انجام فعاليت‌هاي معدني در کشورهاي‬ ‫افريقاي��ي ب��ه ويژه گين��ه براي اس��تحصال‬ ‫آلومينيوم از معادن بوکسيت وجود دارد ولي‬ ‫به عل��ت اولويت‌بندي متفاوت چين در رابطه‬ ‫با سرمايه‌گذاري به‌ويژه در معادن سنگ‌آهن‬ ‫کش��ورهاي افريقايي از‌‌جمله اتيوپي‪ ،‬نيجريه‪،‬‬ ‫آنگ��وال‪ ،‬موريتان��ي‪ ،‬تانزاني��ا و کني��ا انج��ام‬ ‫فعاليت‌هاي مش��ترک معدني اي��ران و چين‬ ‫در کش��ورهاي افريقايي بعيد به نظر مي‌رسد‪.‬‬ ‫واضح اس��ت براي عملي ش��دن اين موضوع‬ ‫برخي از کشورهاي افريقايي به ويژه افريقاي‬ ‫جنوبي منتظر نتايج مذاکرات ‪ 5+1‬هس��تند‬ ‫که در اين صورت امکان جلب نظر طرف‌هاي‬ ‫چيني براي سرمايه‌گذاري مشترک در معادن‬ ‫کش��ورهاي افريقايي که محصوالت آنها مورد‬ ‫مصرف ايران است‪ ،‬وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫اخبار بین‌الملل‬ ‫تولید طالی استرالیا به باالترین‬ ‫سطح در ‪ 10‬سال گذشته رسید‬ ‫تولید طالی اس��ترالیا به عنوان دومین تولیدکننده‬ ‫بزرگ طال در جهان پ��س از چین به رکورد جدیدی‬ ‫در س��ال ‪2014‬م رسید و به میزان تولید آن ‪11‬تن یا‬ ‫‪‌4‬درصد افزوده ش��د‪ .‬به گزارش ماینینگ‪ ،‬تحلیلگران‬ ‫می‌گویند‪ ،‬افت قیمت طال‪ ،‬شرکت‌های معدنی طالی‬ ‫اس��ترالیا را ب��ر این واداش��ت که عیار س��نگ خود را‬ ‫افزای��ش داده و از ظرفیت‌های واحدهای فرآوری خود‬ ‫بیشتر اس��تفاده کنند‪ .‬این ارقام در ظاهر نشان‌دهنده‬ ‫صنعت��ی ق��وی و شکوفاس��ت ام��ا واقعی��ت امر چیز‬ ‫دیگری اس��ت‪ .‬قیمت طال بر حس��ب دالر اس��ترالیا‪،‬‬ ‫در آگوس��ت ‪2011‬م افزایش پیدا ک��رده و هر اونس‬ ‫آن به ‪1800‬دالر اس��ترالیا رس��ید حال آنکه در حال‬ ‫حاضر هر اونس آن ‪ 1550‬دالر استرالیاس��ت‪ .‬در این‬ ‫دوره‪ ،‬نرخ تبدیل دالر استرالیا ‪ 25‬درصد کاهش پیدا‬ ‫ک��رد‪ ،‬در حالی‌ک��ه قیمت طال بر حس��ب دالر امریکا‬ ‫حدودا ‪‌37‬درصد کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬کارشناسان‬ ‫پیش‌بین��ی می‌کنند افزایش ن��رخ مالکانه معادن طال‬ ‫در غرب استرالیا به آینده اشتغال در این کشور که در‬ ‫حال حاضر از بازار اش��تغال راکدی رنج می‌برد لطمه‬ ‫بیش��تری خواهد زد‪ .‬بازار جهانی طال از افزایش ارزش‬ ‫برابری دالر امریکا رنج می‌برد‪.‬‬ ‫آلودگی هوا ده‌ها کارخانه فوالد‬ ‫چین را تعطیل کرد‬ ‫تقاضای فلزات در چین در دهه گذشته نقش مهمی‬ ‫در آلودگی ش��هرهای چین داش��ته است‪ .‬اقتصاد این‬ ‫کشور بین س��ال‌های ‪ 1990‬تا ‪2010‬م ساالنه حدود‬ ‫‪ 9/6‬درصد رش��د پیدا کرد چون این کش��ور نیازمند‬ ‫مواد اولیه بود که زمینه‌س��از تقاض��ای باال برای انواع‬ ‫کاالها و سرمایه‌گذاری سنگینی در صنایع معدنی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش چایناماینینگ‪ ،‬در ای��ن روزها بازار فلزات‬ ‫ب��ه دالیل متعددی از جمله وضع اقتصادی کش��ور و‬ ‫مس��ائل زیست محیطی ضعیف اس��ت‪ .‬همین مسئله‬ ‫باعث شده تا مقامات اس��تانی پس از آنکه نتوانستند‬ ‫اس��تانداردهای محیط زیست را رعایت کنند بعضی از‬ ‫کارخانه‌های فوالدس��ازی خود را تعطیل کنند‪ .‬چون‬ ‫دولت مقررات س��خت تری را ب��رای مقابله با آلودگی‬ ‫م��د نظر ق��رار داده ت��ا نارضایتی عموم��ی را برطرف‬ ‫کند‪ .‬در حال حاضر آمار رس��می وج��ود ندارد که به‬ ‫چه میزان بس��ته شدن فوالدس��ازی‌ها روی تولید در‬ ‫استان شرقی شاندونگ تاثیرگذار خواهد بود ولی گفته‬ ‫می‌ش��ود احتماال حدود ‪ 4‬درصد باش��د که در نتیجه‬ ‫تقاضا برای س��نگ آهن نی��ز کاهش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫بخش فوالد چین در مرکز جنگ کشور با آلودگی قرار‬ ‫دارد اما مقررات س��خت مبارزه با آلودگی‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫فوالدس��ازان را باالت��ر ب��رد و تولیدکنن��دگان نیز با‬ ‫تقاضای ضعیفی مواجه شدند‪ .‬بازرسان‪ ،‬هفته گذشته‬ ‫از ش��هرداران در بعض��ی از ش��هرها در اس��تان هبی‬ ‫خواس��تند که صنایع آالینده را جریمه کنند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر کارخانه‌های فوالدسازی ‪ Linyi‬و ‪chengde‬‬ ‫بسته ش��ده‌اند‪ .‬تحلیلگران تخمین می‌زنند که تولید‬ ‫فوالد خام کارخانه فوالدس��ازی ‪ Linyi‬حدود ‪ 7‬تا ‪8‬‬ ‫میلیون تن باش��د‪ .‬چین هم‌اکنون ‪1/1‬تا ‪ 1/2‬میلیارد‬ ‫تن ظرفیت تولید فوالد دارد‪.‬‬ ‫تمایل امارات به سرمایه‌گذاری‬ ‫در پروژه‌های طال و مس پاکستان‬ ‫ام��ارات ب��رای س��رمایه‌گذاری در پروژه اکتش��اف‬ ‫رکو‌دیک بلوچس��تان پاکس��تان که یکی از بزرگترین‬ ‫ذخایر طال و مس جهان به ارزش بیش از ‪ 260‬میلیارد‬ ‫دالر است‪ ،‬عالقه‌مندی نشان داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬آصف دورانی‪ ،‬سفیر پاکستان‬ ‫در گف��ت و گو با خلی��ج تایمز اظهار ک��رد‪ :‬کار روی‬ ‫پروژه رکو دیک به‌زودی آغاز می‌شود و امارات یکی از‬ ‫کشورهایی است که برای سرمایه‌گذاری در این پروژه‬ ‫ابراز عالقه کرده است‪ .‬پروژه رکو دیک به دلیل مشکل‬ ‫مجوز اکتشاف و استخراج به تعویق افتاده است‪ .‬مجوز‬ ‫این معادن به ش��رکت تیتیان کاپر کامپانی (تی سی‬ ‫سی) داده شده بود اما در سال ‪2011‬م دولت قرارداد‬ ‫تی سی سی را لغو کرد و این شرکت اکنون به دادگاه‬ ‫بین‌المللی عدالت ش��کایت کرده و خواس��تار دریافت‬ ‫خسارت شده است‪.‬‬ ‫‌انصراف آلومینیوم بحرین‬ ‫از عرضه سهام در عربستان‬ ‫آلومینی��وم بحری��ن که دومی��ن تولیدکننده بزرگ‬ ‫آلومینیوم در خاورمیانه اس��ت‪ ،‬برنامه‌اش برای عرضه‬ ‫سهام در بازار عربستان سعودی را متوقف کرد‪.‬‬ ‫تیم مورای‪ ،‬مدیرعامل آلومینیوم بحرین در مصاحبه‬ ‫با بلومبرگ اظهار کرد این شرکت سرگرم ارزیابی‌های‬ ‫اولیه است و در حال حاضر چندان پیگیر این موضوع‬ ‫نیست‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬ساخت ششمین خط تولید‪،‬‬ ‫هدف اصلی این شرکت است‪.‬‬
‫‪28‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫ویژه‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬
‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫فعاالن صنعت غذا با اشاره به قابلیت‌های این صنعت و به روز رسانی قوانین موجود برای تامین نیاز داخلی اعالم کردند‬ ‫‪29‬‬ ‫چیدن میز مشترک برای صنایع غذایی‬ ‫گروه صنع�ت‪ :‬صنایع غذایی به‌عنوان یکی‬ ‫از صنای��ع مه��م و پرمصرف در کش��ور این‬ ‫روزها مانند سایر صنایع با چالش‌های جدی‬ ‫مواج��ه اس��ت؛ چالش‌هایی که ای��ن روزها‬ ‫تولید ای��ن محصوالت را ب��ا موانعی مواجه‬ ‫کرده اس��ت اما آنچه فعاالن این حوزه از آن‬ ‫به‌عنوان اصلی‌تری��ن چالش صنعت غذا یاد‬ ‫می‌کنند‌‪ ،‬تحریم‌ه��ا و حمایت‌های اندک از‬ ‫این حوزه اس��ت‪ .‬همچنین نبود سیس��تمی‬ ‫واحد برای تصمیم‌گی��ری در این صنعت از‬ ‫دیگر موانع پیش‌پای این صنعت به ش��مار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹‹ل�زوم ایج�اد می�ز تصمیم‌گی�ری‬ ‫در صنعت غذا‬ ‫مش��اور عالی کانون‬ ‫انجمن‌ه��ای صنایع‬ ‫غذایی نیز در رابطه‬ ‫با مش��کالت صنایع‬ ‫غذای��ی ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬مهم‌ترین مسئل ‌ه موجود در صنعت‬ ‫غذا‪ ،‬تعدد تصمیم‌گیری‌ه��ا در این حوزه‬ ‫است‪ .‬به این معنی که هم‌اکنون یک میز‬ ‫مشترک برای تصمیم واحد در صنعت غذا‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫به��روز فروت��ن با اش��اره ب��ه اینک��ه در‬ ‫ه��ر س��ازمانی یک واح��د مش��ترک برای‬ ‫تصمیم‌گیری وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬هر سازمانی‬ ‫ب��رای زیرمجموعه خود تصمیم می‌گیرد اما‬ ‫هم‌اکنون تصمیم‌گیری مشترکی در صنعت‬ ‫غذا وجود ن��دارد که دلیل آن نبود یک میز‬ ‫مش��ترک برای تصمیم‌گی��ری در این حوزه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قوانین موجود در صنعت‬ ‫غذا قدیمی است‪ ،‬گفت‪ :‬دومین مشکل این‬ ‫اس��ت که قوانینی که ‪۵۰‬س��ال پیش برای‬ ‫صنایع غذا تدوین ش��ده‪ ،‬به‌روز نیست و در‬ ‫نتیجه گروه‌ه��ای نظارتی دولتی نمی‌توانند‬ ‫به وظیفه خود به‌درستی عمل کنند که این‬ ‫امر ضرورت به‌روزرس��انی قوانین را بیش از‬ ‫پیش می‌‌کند‪.‬‬ ‫مش��اور عالی کانون انجمن‌ه��ای صنایع‬ ‫غذای��ی اف��زود‪ :‬مدیریت اقتصادی کش��ور‬ ‫وضعیت صنع��ت غذا را نظی��ر باقی صنایع‬ ‫می‌بیند و در این زنجیره مش��خص نیس��ت‬ ‫ک��ه صنعت غ��ذا یک محص��ول ت��ازه را از‬ ‫کش��اورزی تحوی��ل می‌گی��رد و در صورت‬ ‫بی‌توجهی‪ ،‬محصول در سبد ضایعات کشور‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬به ای��ن معنی که به‌روزآوری‬ ‫صنع��ت غذا ب��ا تامین منابع مالی درس��ت‬ ‫در وقت معین خ��ود می‌تواند مانع از ایجاد‬ ‫ضایعات کشاورزی شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تعرفه‌ه��ای گمرکی این‬ ‫صنعت نی��ز گفت‪ :‬با وج��ود توانمندی‌های‬ ‫ای��ن صنعت‪ ،‬صنع��ت غذا باید ب��ه صورت‬ ‫گسترده صادرات داشته باشد‪ .‬همچنین در‬ ‫صنعت بسته‌بندی غذا‪ ،‬نیازمند نگاه جدی‪،‬‬ ‫صمیمانه و باورپذیر هس��تیم‪ ،‬به این معنی‬ ‫ک��ه صنایع غذای��ی و بس��ته‌بندی آن باید‬ ‫همیش��ه به روز باشد تا بتواند کاالی خود را‬ ‫به دنیا صادر کند‪.‬‬ ‫فروت��ن مهم‌ترین موض��وع در صنعت غذا‬ ‫را موضوع تفکر و فرهنگ دانس��ت و تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬هر فردی که به ه��ر دلیلی در صنایع‬ ‫غذای��ی فعالی��ت می‌کند‪ ،‬نیازمن��د آموزش‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به لزوم برگزاری کالس‌های‬ ‫آموزشی بیان کرد‪ :‬فعاالن و تولیدکنندگان‬ ‫صنع��ت غذا بای��د کالس‌ه��ا و دوره‌هایی را‬ ‫بگذرانن��د و حداقل ش��رایط فناوری صنایع‬ ‫غذا را دانس��ته و به موضوعات آگاه باش��ند‬ ‫ک��ه هم‌اکن��ون بس��یاری از تولیدکنندگان‬ ‫آموزش‌های الزم را در صنعت غذا نمی‌بینند‪.‬‬ ‫فروت��ن تصری��ح کرد‪ :‬در اوای��ل انقالب با‬ ‫جمعی��ت ‪۳۵‬میلی��ون نفری‪ ،‬می��زان تولید‬ ‫‪۲۵‬میلی��ون ت��ن ب��ود ام��ا در حال‌حاضر‪،‬‬ ‫جمعی��ت دو برابر و تولیدات ‪ 4‬برابر ش��ده‬ ‫است با این حال شاهدیم که امکان تولیدات‬ ‫کش��اورزی در صنایع غذایی وجود دارد اما‬ ‫ب��ه دلیل هماهنگ نبودن تامین منابع مالی‬ ‫و بس��ته‌بندی‪ ،‬در نتیج��ه کمک ب��ه ایجاد‬ ‫ارزش‌افزوده و صنایع ملی‪ ،‬به سبد ضایعات‬ ‫کشاورزی کمک می‌کنیم‪.‬‬ ‫این عضو کانون انجمن‌های صنایع غذایی‬ ‫ب��ا بیان اینکه هم‌اکنون نیازی به واردات در‬ ‫صنع��ت غذا نداریم‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر تفکر بخش‬ ‫بازرگانی بر واردات اس��ت‪ ،‬از دست صنعت‬ ‫غذا کاری برنمی‌آید زیرا مدیریت کشور باید‬ ‫باور کند که نجات‪ ،‬آزادی و افتخار کشور‪ ،‬نه‬ ‫فقط در صنایع غذا‪ ،‬بلکه در تولیدات داخلی‬ ‫اس��ت‪ .‬زیرا در این ش��رایط است که کشور‬ ‫آبرومند ش��ده‪ ،‬بحران را پشت سر گذاشته‪،‬‬ ‫ت��ورم را مهار کرده و اش��تغالزایی نیز انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مصوبه‌های دس�ت‌وپاگیر در صنعت‬ ‫غذا‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره‬ ‫کان��ون صنایع غذایی‬ ‫‌‪،‬‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫مهم‌تری��ن مش��کل‬ ‫صنع��ت غ��ذا را نبود‬ ‫حمایت‌های چش��مگیر از سوی دولت اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬شرایط کشور به علت گرفتاری‬ ‫در تحریم‌ه��ا متف��اوت اس��ت اما بی‌ش��ک‬ ‫موضوع تحریم‌ها‪ ،‬صنایع غذایی را در حوزه‬ ‫صادرات غذا دچار مش��کل کرده و ش��رایط‬ ‫کاری برای فعاالن این حوزه به شدت دشوار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫علیرض��ا مروت‌پور ب��ا بی��ان اینکه حتی‬ ‫بازاره��ای همج��وار ایران نظیر کش��ورهای‬ ‫حاشیه خلیج‌فارس نیز با این مشکل مواجه‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬ع�لاوه بر مش��کل تحریم‌‪،‬‬ ‫وجود مصوبه‌هایی که ش��اید در ظاهر برای‬ ‫صنعت غذا مناسب باشد اما در باطن به ضرر‬ ‫این صنعت است‪ ،‬از موانع موجود بر سر راه‬ ‫این صنعت به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه صنای��ع غذای��ی با‬ ‫مش��کالتی مانند سرمایه در گردش‪ ،‬مسائل‬ ‫مال��ی و ارزش‌اف��زوده مواجه اس��ت‪ ،‬درباره‬ ‫افزای��ش هزینه‌های تولید غ��ذا نیز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به دلیل اینک��ه صنایع غذایی در تمام‬ ‫دنی��ا مص��رف ع��ام دارد‪ ،‬اف��زودن هرگونه‬ ‫هزین��ه‌ای به تولید مواد اولیه‪ ،‬باعث افزایش‬ ‫قیم��ت مواد غذای��ی می‌ش��ود و در نهایت‬ ‫مصرف‌کننده قیمت افزوده شده را پرداخت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫خروج‪ ۴۰‬درصد کارخانه‌های لبنی از چرخه تولید‬ ‫ایرنا‪ :‬مدیرعامل اتحادیه سراس��ری صنایع لبنی کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬پس از اج��رای قانون هدفمن��دی یارانه‌ها حدود‬ ‫‪۴۰‬درص��د کارخانه‌های لبنی کش��ور تعطیل و از چرخه‬ ‫تولید خارج شده‌اند‪.‬‬ ‫محمدرضا اس��ماعیلی گفت‪ :‬براس��اس آخرین آمار به‬ ‫دلیل تعطیلی برخی واحد‌ها و کاهش توان تولید‪ ،‬ورودی‬ ‫ش��یر کارخانه‌های لبنی به یک‌س��وم تقلیل یافته است‪.‬‬ ‫به‌ط��وری که ورود دولت برای خرید حمایتی ش��یرخام‬ ‫نش��انگر کاهش ورودی ش��یرخام به کارخانه‌های لبنی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون برخی مسئوالن معتقدند‬ ‫س��االنه حدود ‪۶‬میلیون تن شیر وارد کارخانه‌های لبنی‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬البته پ��س از اج��رای قانون‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها مقرر ش��ده بود ‪۳۰‬درصد درآمدهای‬ ‫ناش��ی از این قانون به تولی��د اختصاص یابد‪ ،‬اما تاکنون‬ ‫این مس��ئله عملیاتی نش��ده و صنایع لبنی نیز به دلیل‬ ‫ریسک تولید و هزینه‌های تمام شده زیر فشار قرار دارند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬هم‌اکن��ون تولید‌کنندگان ش��یرخام‬ ‫و صنای��ع لبن��ی نیازمن��د حمای��ت دولت ب��ا پرداخت‬ ‫یارانه هس��تند ت��ا بتوانند به روند تولید صنعتی ش��یر و‬ ‫فرآورده‌ه��ای لبنی ادامه دهند‪ ،‬در همین زمینه با ثبات‬ ‫قیمت‌ها و حفظ س�لامتی مصرف‌کنن��دگان نیز متضرر‬ ‫نخواهند شد‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی با بیان اینکه در یک تا دو سال اخیر سرانه‬ ‫مصرف ش��یر و فرآورده‌های لبنی به شدت کاهش یافته‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬بر این باورم که سرانه مصرف به کمتر از ‪۶۰‬‬ ‫کیلوگرم در سال رسیده است‪.‬‬ ‫محمدرضا اس��ماعیلی معتقد است صنایع لبنی دارای‬ ‫نمایندگانی با عنوان مسئول کنترل کیفیت و مسئوالن‬ ‫فنی و ناظر از سوی سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت‬ ‫و درمان به‌عنوان ناظر و مس��ئول فنی هستند‪ ،‬بنابراین‬ ‫نمی‌توانند بدون مجوز و غیراصولی از مواد و محصوالت‬ ‫غیرمجاز در شیر و فرآورده‌های لبنی استفاده کنند‪.‬‬ ‫فروتن‪:‬‬ ‫امکان تولیدات‬ ‫کشاورزی در صنایع‬ ‫غذایی وجود دارد‪.‬‬ ‫اما به دلیل هماهنگ‬ ‫نبودن تامین منابع‬ ‫مالی و بسته‌بندی‪ ،‬در‬ ‫نتیجه کمک به ایجاد‬ ‫ارزش‌افزوده و صنایع‬ ‫ملی‪ ،‬به سبد ضایعات‬ ‫کشاورزی کمک می‌کنیم‬ ‫عضو هیات‌مدیره کانون صنایع غذایی کار‬ ‫تولید در صنعت غذا را یکی از س��خت‌ترین‬ ‫بخش‌های تولی��د اعالم کرد و با اش��اره به‬ ‫افزای��ش قیمت‌ه��ا در س��ال آین��ده افزود‪:‬‬ ‫بس��یاری از افراد معتقدند قیمت‌ها در سال‬ ‫آین��ده افزایش می‌یاب��د در حالی‌که به نظر‬ ‫لزوم��ی ب��ه افزایش قیمت نیس��ت زیرا اگر‬ ‫دول��ت به ج��ای افزایش قیمت‌ها‪ ،‬نس��بت‬ ‫ب��ه تعدی��ل آنها اق��دام می‌کرد‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫مش��کل تولید و حتی مصرف‌کنندگان حل‬ ‫می‌ش��د اگر قرار باشد هرس��ال رقم تورمی‬ ‫‪۲۵‬درصدی به کشور تحمیل شود‪ ،‬مشخص‬ ‫نیست در نهایت چه اتفاقی رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫مروت‌پور تصریح کرد‪ :‬امسال نیز با مشکل‬ ‫بس��یار بزرگی مواجه ش��ده‌ایم و آن‪ ،‬بحث‬ ‫قیمت فرآورده‌های نفتی اس��ت‪ .‬این قیمت‬ ‫درحال‌حاضر به اندازه‌ای افت کرده است که‬ ‫ب��رای تامین هزینه‌هایی مانند بیمه‪ ،‬مالیات‬ ‫و عوارض با مش��کالتی مواجه می‌ش��ویم و‬ ‫نمی‌توانیم خوش��بین باش��یم که سال بعد‬ ‫دولت بتواند به این حوزه کمک کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینک��ه دلیل کمک نکردن‬ ‫دولت در ش��رایط حاضر مشکالتی است که‬ ‫خود دولت با آن مواجه اس��ت و تا زمانی که‬ ‫تحریم‌ها برداشته نش��ود‪ ،‬نمی‌توان اقدامی‬ ‫پی��ش برد‪‌،‬تاکید کرد‪ :‬امیدواریم س��ال ‪94‬‬ ‫و با برداش��ته ش��دن تحریم‌ها س��ال خوبی‬ ‫برای تولید باش��د هرچند که به دلیل نبود‬ ‫نقدینگی‪ ،‬مشکل تولید همچنان ادامه دارد‬ ‫که این خود نیز مسائلی را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدی��ره کانون صنایع غذایی با‬ ‫تاکید براینک��ه واردات صدمه‌های زیادی به‬ ‫کش��ور و همچنین صنعت غ��ذا وارد کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فعاالن صنعت غذا باید بدانند‬ ‫که بهترین قیم��ت و کیفیت از بازار رقابتی‬ ‫به‌دس��ت می‌آید و اگر قرار باشد وارد بازاری‬ ‫ش��ویم که رقیبی ب��رای هنرنمای��ی وجود‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬کار دشواری نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گاهی اوقات دیده می‌ش��ود که‬ ‫بسیاری از کاالها با کیفیت مناسبی در کشور‬ ‫تولید شده اما مشابه همان کاال از کشورهای‬ ‫دیگر وارد می‌شود که بخشی از این واردات‬ ‫قانونی و بخشی به ش��کل غیرقانونی است‪.‬‬ ‫بنابراین با فراهم کردن بازار یا ش��رایطی که‬ ‫قیمت تمام شده محصوالت را قابل رقابت با‬ ‫کشورهای خارجی کند‪ ،‬شرایط به نفع تولید‬ ‫داخل خواهد بود‪.‬‬ ‫مروت‌پور با اش��اره به اینکه کشور ظرفیت‬ ‫زیادی در تولید دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همان‌طور‬ ‫که تولید به زیرس��اخت نیاز دارد‪ ،‬کشاورزی‬ ‫هم نیازمند یک س��اختار اصولی اس��ت که‬ ‫دلیل آن تنه��ا ناتوانی دولت نیس��ت؛ بلکه‬ ‫بخش��ی از آن به مردم و واردکننده مربوط‬ ‫می‌شود که به فکر سود بیشتر هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه این موض��وع نیازمند‬ ‫برنامه‌ریزی صحیح و پیگیری مستمر است‬ ‫که از زمان کاشت تا برداشت و تولید داخلی‬ ‫محصول نیازمند کنترل باش��د‌‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫واردات محص��ول به معنای ناتوانی در تولید‬ ‫نیس��ت؛ بلکه به این دلیل اس��ت که قیمت‬ ‫تمام شده آن در کشور بسیار مناسب است‪.‬‬ ‫‌ ‪ ،‬مشکالت حوزه صنعت‬ ‫به گزارش‬ ‫غذا ریش��ه در مس��ائل بس��یاری دارد‪ .‬این‬ ‫م��وارد که برخ��ی از آنها ب��ه نبود تخصص‬ ‫تولیدکنن��دگان و فعاالن این عرصه اش��اره‬ ‫دارد‪ ،‬برخ��ی نیز ریش��ه در واردات بی‌رویه‬ ‫محص��والت به کش��ور دارد‪ .‬براین اس��اس‬ ‫مشکالت این حوزه نش��ان می‌دهد که باید‬ ‫بیش از پیش به این صنعت توجه و با بینشی‬ ‫باز نس��بت ب��ه برطرف کردن کاس��تی‌های‬ ‫ای��ن حوزه اقدام کرد‪ .‬برای رس��یدن به این‬ ‫وضعیت‪ ،‬هم‌اندیش��ی و برگزاری جلس��اتی‬ ‫با حضور فعاالن و پیشکس��وتان این عرصه‪،‬‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫بي‌اعتنايي بانک‌ها به بخشنامه‌هاي دولت‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ :‬رييس مجمع کارآفرينان با اشاره‬ ‫به وضعيت توليد و کارآفريني در سال ‪ ۹۳‬گفت‪ :‬يکي از‬ ‫مشکالت توليد‌کنندگان‪ ،‬سرمايه در گردش و تامين ارز‬ ‫براي واردات و خريد مواد اوليه مورد نياز بود‪ .‬محمدرضا‬ ‫دياني گفت‪ :‬دولت نيز براي حل مش��کل توليدکنندگان‬ ‫ب��ا بانک‌ها تدابير ويژه‌اي انديش��يد و دس��تورالعمل‌ها و‬ ‫بخش��نامه‌هاي زيادي را ابالغ کرد اما از طرف سيس��تم‬ ‫بانک��ي به آن عمل نش��د و در جزئي��ات راه‌هاي فراري‬ ‫داشتند که موجب شد سياست دولت پاسخ ندهد‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬هن��وز اختالف��ات ارزي توليدکنندگان با‬ ‫بانک‌ها حل نش��ده و مي‌توان گفت تزريق نش��دن منابع‬ ‫کافي براي س��رمايه در گردش و تس��هيالت کافي براي‬ ‫توس��عه صنايع کشور از مش��کالت بزرگ کارآفرينان در‬ ‫س��ال ‪ 93‬بود‪ .‬ريي��س مجمع کارآفرين��ان ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ش��رايط کنوني اقتصاد کش��ور‪ ،‬بايد رويکرد جديدي در‬ ‫تامي��ن منابع مالي مورد نياز بخ��ش کارآفريني و توليد‬ ‫وجود داش��ته باش��د که اين رويکرد جديد نيازمند وارد‬ ‫شدن به جزئيات با نگاه همه‌جانبه است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه دياني‪ ،‬در ش��وراي پول و اعتب��ار و مجامع‬ ‫تصميم‌گيري نبايد فقط ب��ا نگاه کنترل تورم به موضوع‬ ‫پرداخته ش��ود يا اينک��ه دولت فقط با ن��گاه به بانک‌ها‬ ‫تصميم‌گيري کند بلکه بايد ي��ک نگاه همه‌جانبه وجود‬ ‫داش��ته باش��د که ه��م منافع بانک‌ه��ا و دول��ت و هم‬ ‫توليدکنندگان را در نظر بگيرد و شرايط به گونه‌اي نشود‬ ‫که کارآفريني و توليد ضعيف شود‪.‬‬ ‫وي اف��زد‪ :‬با توجه به اينکه توليد‌کنندگان منابع کافي‬ ‫براي س��رمايه در گردش در اختيار ندارند‪ ،‬در س��ال ‪۹۴‬‬ ‫بايد از توليد‌کنندگان حمايت وي ‌ژه‌اي شود‪ .‬نبايد با تورم‬ ‫توليد را تقويت کرد‪ ،‬چرا که تورم و افزايش جهشي نرخ‬ ‫ارز توليد را تضعيف مي‌کند‪ .‬وي افزود‪ :‬دولت بايد نگاهی‬ ‫جدی‌ت��ر و با جزئيات بيش��تر به حماي��ت از کارآفرينان‬ ‫داش��ته باشد و اولويت بايد به سمت صنايعي باشد که از‬ ‫انرژي و منابع ارزان کشور استفاده نمي‌کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقدینگی ناکافی‬ ‫مهم‌ترین مشکل‬ ‫صنعت غذا‬ ‫ولی‌اهلل داودآبادی‬ ‫عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های‬ ‫صنفی صنایع غذایی‬ ‫یکی از مشکالتی که صنایع غذایی همیشه و در‬ ‫طول سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده‪ ،‬نقدینگی‬ ‫ناکافی اس��ت ک��ه به دلی��ل وجود این مش��کل‪،‬‬ ‫فعالیت‌ها و حج��م صادرات و تولید صنایع غذایی‬ ‫کاهش یافته است و کارخانه‌های صنایع غذایی نیز‬ ‫به صورت تمام‌وقت فعالیت نمی‌کنند‪.‬‬ ‫این شرایط در حالی است که در طول سال‌های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ایران به کش��ورهای مختل��ف صادرات‬ ‫ی بسیار‬ ‫محصول داشته و برای نمونه روسیه مشتر ‌‬ ‫خوبی برای ایران بوده اس��ت‪ .‬اما با وجود صادرات‬ ‫مواد غذایی به این کشور حجم مورد انتظار محقق‬ ‫نشده و هنوز تا ایده‌آل فاصله زیادی داریم‪ .‬صنعت‬ ‫غذا در سال‌های گذشته بازار خوبی همچون عراق‬ ‫را پیش رو داش��ته و صادرات چش��مگیری نیز به‬ ‫این کش��ور انجام داده اما می��زان صادرات ایران با‬ ‫توجه به اتفاق‌ه��ای رخ‌داده در چند وقت اخیر به‬ ‫شدت کاهش یافته است که هم‌اکنون فعاالن این‬ ‫حوزه در تالش برای کس��ب سهم بیشتری از بازار‬ ‫عراق هس��تند که امکانات موج��ود در این زمینه‬ ‫ب��ه بهبود این وضعیت کمک می‌کن��د‪ .‬البته الزم‬ ‫اس��ت برنامه‌ریزی‌ه��ا و راهکارهایی برای رفع این‬ ‫مشکالت پیش‌بینی شود‪.‬‬ ‫در این راس��تا پیش��نهاد می‌ش��ود دولتمردان و‬ ‫بخش خصوصی فعال در این حوزه تالش بیشتری‬ ‫به خ��رج دهند چراکه ب��ا وج��ود توانمندی‌های‬ ‫ش افزوده‬ ‫موجود در این صنعت می‌توان ضمن ارز ‌‬ ‫باالتر‪‌،‬نس��بت ب��ه تامین نیاز داخل از یک س��و و‬ ‫حض��ور در بازاره��ای جهان��ی اق��دام ک��رد‪ .‬این‬ ‫ش��رایط در حالی است که هم‌اکنون یکی دیگر از‬ ‫مش��کالت صنایع غذایی‪ ،‬مشکل حمل‌ونقل است‬ ‫چراک��ه درحال‌حاضر در این زمینه نارس��ایی‌های‬ ‫زیادی وج��ود دارد و این امر به دلیل ضعیف‌بودن‬ ‫ناوگان حمل‌ونقل اس��ت که در ص��ورت رفع این‬ ‫مشکالت‪ ،‬شاهد بهبود وضعیت حمل‌ونقل صنایع‬ ‫غذایی هس��تیم‪ .‬باید به این نکته توجه داشت که‬ ‫ایران ظرفیت بس��یار خوب��ی در مواد غذایی و این‬ ‫صنعت دارد و با وجود چنین ظرفیتی نباید اجازه‬ ‫واردات ب��ه محص��والت این حوزه داده ش��ود زیرا‬ ‫در این ص��ورت‪ ،‬صنایع با هدف تامی��ن نیاز بازار‬ ‫ب��ه صورت خودکار فعال می‌ش��وند‪ .‬بنابراین برای‬ ‫بهبود وضعیت این صنعت ناگزیر از کاهش واردات‬ ‫هس��تیم‪ .‬این ش��رایط درحالی است که هم‌اکنون‬ ‫ب��ا وج��ود کارخانه‌ه��ای آبمیوه در کش��ور‪ ،‬هنوز‬ ‫آبمیوه‌ه��ای خارجی که کیفی��ت پایین و قیمت‬ ‫باالیی دارند‪ ،‬وارد کشور می‌شود که به دلیل نبود‬ ‫فرهنگ مصرف داخلی با وجود بی‌کیفیت بودن باز‬ ‫هم شاهد استقبال مصرف‌کنندگان از آنها هستیم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در ص��ورت توجه به ام��ر واردات در این‬ ‫ح��وزه و همچنین تولید با کیفیت و رواج فرهنگ‬ ‫اس��تفاده از تولید داخل‪ ،‬ش��اهد رونق صنعت غذا‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫ويژه‬ ‫نگهداري طوالني‌تر مواد‬ ‫غذايي با «قلب سبز»‬ ‫محقق��ان امريکايي وس��يله کوچک��ي طراحي‬ ‫کرده‌اند که به حفظ تازگي ميوه‌ها و س��بزي‌ها و‬ ‫در نتيجه کاهش ضايعات کمک مي‌کند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬درصد ميوه‌ها و سبزيجات در امريکا‬ ‫به ضايعات تبديل مي‌ش��وند که اين ضايعات در‬ ‫فاصله حمل از مزرعه تا خريد توس��ط مشتريان‬ ‫ايج��اد مي‌ش��وند؛ اما بهب��ود ش��رايط نگهداري‬ ‫محص��والت در يخچال مي‌تواند به کاهش حجم‬ ‫ضايعات کمک شاياني کند‪.‬‬ ‫ابزار «قلب سبز» يک وسيله پالستيکي کوچک‬ ‫به ش��کل قلب اس��ت که بس��ت ‌ه حاوي بلورهاي‬ ‫پرمنگنات پتاس��يم داخل آن قرار داده مي‌شود؛‬ ‫اي��ن بلورها به‌ط��ور کامل ارگانيک و غيرس��مي‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بلورهاي پرمنگنات پتاسيم قادر به خنثي کردن‬ ‫گاز اتيل��ن متصاعدش��ده از ميوه‌ها و س��بزي‌ها‬ ‫بوده و از فاس��د ش��دن آنها جلوگيري مي‌کنند‪.‬‬ ‫هرچه ميوه‌ها و س��بزيجات بيشتر در معرض گاز‬ ‫اتيلن باشند‪ ،‬زودتر رس��يده و فاسد مي‌شوند‪ .‬با‬ ‫قرار دادن اين وس��يله پالستيکي درون محفظه‬ ‫نگه��داري ميوه و س��بزي در يخچال‪ ،‬ماندگاري‬ ‫محصوالت تا ‪ 3‬برابر افزايش پيدا مي‌کند‪.‬‬ ‫محققان به دنبال جمع‌آوري بودجه براي توليد‬ ‫تجاري اين محصول هس��تند؛ انتظار مي‌رود ابزار‬ ‫قلب سبز با قيمت ‪ ۹‬دالر به بازار عرضه شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫لزوم واردات پوست‬ ‫سنگین در صنعت چرم‬ ‫عباس ترکمان‬ ‫نایب رییس انجمن صنایع چرم ایران‬ ‫صنعت چرم یکی از صنایع بومی ایران اس��ت که‬ ‫زیرس��اخت‌ها و دانش فنی آن در کشورمان وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر در زمینه چرم س��بک که از پوست‬ ‫گوسفند تهیه می‌ش��ود‪ ،‬مواد اولیه کافی در داخل‬ ‫کش��ور وج��ود دارد ام��ا زیرس��اخت چندان��ی در‬ ‫این زمینه فراهم نیس��ت و به همین دلیل ش��اهد‬ ‫خام‌فروش��ی در این حوزه هستیم‪ .‬اما مشکل اصلی‬ ‫این صنعت در چرم س��نگین است که از پوست گاو‬ ‫تهیه می‌شود‪.‬‬ ‫زیرساخت‌ها و کارخانه‌های زیادی در این زمینه‬ ‫وج��ود دارد ام��ا با این ح��ال با کمبود م��واد اولیه‬ ‫روبه‌رو هستند‪ .‬در همین حال مشکالتی در زمینه‬ ‫واردات پوس��ت گاو وج��ود دارد و کمبود آن باعث‬ ‫ش��ده احتکار شود و به قیمت گران به تولید‌کننده‬ ‫فروخته و در حق او اجحاف شود‪.‬‬ ‫آنچه که امروز بی��ش از پیش‌نیاز آن در صنعت‬ ‫چرم احس��اس می‌ش��ود‪ ،‬واردات پوست گاو است‪.‬‬ ‫زیرا کشورهایی همچون ترکیه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬هندوستان‪،‬‬ ‫پاکس��تان و‪ ...‬ک��ه درحال‌حاض��ر در ای��ن صنعت‬ ‫فعال هس��تند‪ ،‬نس��بت به واردات مواد اولیه اقدام‬ ‫می‌کنن��د اما در ایران به خاطر مش��کالتی ش��امل‬ ‫سازمان دامپزش��کی‪ ،‬تحریم‌ها و بازگشایی نکردن‬ ‫حساب‌های ال‌سی و‪ ...‬توان واردات وجود ندارد‪ .‬این‬ ‫مسئله باعث می‌شود تا از تمام زیرساخت‌هایی که‬ ‫در این صنعت به وجود آمده‪ ،‬اس��تفاده نش��ود و با‬ ‫وجود آنکه در سال‌های گذشته جزو صادرکننده‌ها‬ ‫بودیم‪ ،‬امروز به واردکنندگان بپیوندیم‪.‬‬ ‫امروز هر کش��وری همچون روس��یه و اوکراین با‬ ‫بحران مواجه ش��ود‪ ،‬به بازار‌ه��ای خاورمیانه هجوم‬ ‫خواهد آورد اما ایران به دلیل قیمت‌های باالیی که‬ ‫در این صنعت وجود دارد‪ ،‬توان رقابت با کشور‌های‬ ‫دیگ��ر را ندارد که یکی دیگ��ر از دالیل آن‌‪ ،‬فعالیت‬ ‫صنایع چرم س��نگین با ظرفیت ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫است که این عاملی است تا قیمت محصوالت برای‬ ‫تولید‌کنن��ده باال تمام ش��ود‪ .‬یکی دیگ��ر از دالیل‬ ‫قیم��ت تمام ش��ده باال‪ ،‬تعرف��ه باالی م��واد اولیه‬ ‫شیمیایی است‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر تعرفه واردات چرم ‪ ۱۰‬درصد بوده‬ ‫در حالی که تعرفه مواد اولیه ش��یمیایی حدود ‪۲۵‬‬ ‫درصد اس��ت که ای��ن روند باعث می‌ش��ود کاالی‬ ‫ساخته شده وارد کشور شود‪ .‬حال در زمینه واردات‬ ‫پوست با وجود آنکه تعرفه‌ای وجود ندارد اما شاهد‬ ‫مشکالت دیگری هستیم‪.‬‬ ‫به طور مثال درحال‌حاضر مواد اولیه خام کش��ور‬ ‫عراق به خاطر حضور داعش از طریق ایران به ترکیه‬ ‫صادر می‌ش��ود اما س��ازمان دامپزش��کی به دالیل‬ ‫بهداش��تی اجازه اس��تفاده از آن را به تولید‌کننده‬ ‫نمی‌دهد‪ .‬در صورتی که س��ازمان دامپزش��کی یک‬ ‫س��ازمان بین‌المللی اس��ت و در صورت مش��اهده‬ ‫هرگونه آلودگی باید نسبت به اعالم آن اقدام کند‪.‬‬ ‫پوس��ت ‪ ۲۸‬روز باید نمک‌س��ود ش��ود و قبل از‬ ‫آن مش��کلی برای وارد شدن به کشور‌های ترکیه و‬ ‫ایتالیا وجود ندارد‪.‬‬ ‫حال در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که‬ ‫چرا ایران نباید واردات داشته باشد؟ آیا کشور‌های‬ ‫دیگر نیز بهداشت را رعایت نمی‌کنند؟ در پاسخ به‬ ‫این پرسش‌ها باید گفت که این کنترل‌ها صددرصد‬ ‫انجام خواهد ش��د‪ .‬بنابراین با وجود چنین شرایطی‬ ‫زیرساخت‌ها در کشور فراهم است و اگر پوست وارد‬ ‫کش��ور شود‪ ،‬از این پس ش��اهد کفش و کیف‌های‬ ‫گرانقیمت نب��وده و می‌توانیم ب��ا بازار‌های جهانی‬ ‫رقابت کنیم‪.‬‬ ‫متاس��فانه پوست کاالی فاسد ش��دنی است اما‬ ‫به علت مش��کالت موجود‪ ،‬در انبار‌ها دپو می‌ش��ود‬ ‫در حالی‌ک��ه در ص��ورت باز بودن بازار بس��یاری از‬ ‫مشکالت حل خواهد شد و صاحبان سرمایه نسبت‬ ‫به دپوی آن اقدام نخواهند کرد‪.‬‬ ‫متاس��فانه فرهنگ تولید در کش��ور ایجاد نشده‬ ‫و زیرس��اخت‌های چرم سبک نیز در گذشته شکل‬ ‫گرفته ک��ه به همین دلیل و با سیاس��ت‌های غلط‬ ‫این زیرساخت‌ها از بین رفتند درحالی که ظرفیت‬ ‫زیادی در پوس��ت سبک گوس��فندی وجود دارد و‬ ‫نبای��د صنعت چرم ایران را تنها در صنعت پوس��ت‬ ‫سنگین خالصه کرد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر بیش��تر کش��ور‌های منطق��ه اجازه‬ ‫صادرات م��واد خام را ندارند اما متاس��فانه یکی از‬ ‫کش��ور‌هایی که هنوز صادرات م��واد خام را انجام‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬ایران اس��ت در حالی که نی��روی کار و‬ ‫امکانات ب��رای ایج��اد ارزش‌افزوده بیش��تر از این‬ ‫صنعت وجود دارد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با درخواست صنعتگران صنعت چرم ایران از سازمان دامپزشکی مطرح شد‬ ‫تعرفه مواد اولیه نفس چرم را سنگین کرد‬ ‫محمدحسن سیدزاده – گروه صنعت‪ :‬صنعت چرم‬ ‫ایران به‌عنوان یکی از صنایع بومی در بازار حرف زیادی‬ ‫برای گفتن دارد اما با این وجود‪ ،‬ارزش افزوده بسیاری‬ ‫به علت صادرات ساالمبور از دست می‌رود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که چرخه هر کش��وری بر پایه تولید می‌چرخد‬ ‫و به‌ط��ور قطع آفت هر صنعتی خام‌فروش��ی اس��ت اما‬ ‫امید اس��ت با وضع دوباره عوارض بر صادرات ساالمبور‬ ‫از بهمن‌م��اه ‪ ۹۳‬و اجرایی ش��دن این ع��وارض از ‪۲۰‬‬ ‫فروردین سال آینده‪ ،‬این صنعت رنگ و روی دیگری به‬ ‫خود بگیرد‪ .‬اما بعد از خام‌فروشی بر سر راه تولید چرم‪،‬‬ ‫س��نگ‌های بزرگ دیگری همچون تعرفه وارداتی مواد‬ ‫اولیه شیمیایی و وارد نشدن مواد اولیه پوستی به علت‬ ‫س��ختگیری‌های سازمان دامپزشکی باعث شده سرعت‬ ‫رونق این صنعت کند شود‪.‬‬ ‫علی حس��ن‌‌زاده‌دلیر‪ ،‬رییس هیات‌مدیره انجمن چرم‬ ‫ای��ران در گفت‌وگو با‬ ‫درباره تاثیر تعیین عوارض‬ ‫صادرات س��االمبور بر صنعت چرم گفت‪ :‬وضع عوارض‬ ‫‪۱۰‬درصدی بر صادرات س��االمبور باعث افزایش انگیزه‬ ‫در س��رمایه‌گذار می‌شود تا مواد اولیه را به چرم تبدیل‬ ‫کند و موجب ش��ود صنایع دیگر نیز توسعه پیدا کنند‪.‬‬ ‫براساس پیش‌بینی‌ها مقرر است‪ ،‬هر سال ‪۵‬درصد براین‬ ‫میزان اضافه شود اما آنچه حائز اهمیت است این است‬ ‫که این ع��وارض نباید به جیب دولت ب��رود‪ ،‬بلکه باید‬ ‫به‌طور مستقیم به توس��عه صنعت چرم اختصاص یابد‬ ‫زیرا اگر قرار باش��د عوارض وارد صندوق دولتی ش��ود‪،‬‬ ‫حرکت مثبتی در این صنعت ایجاد نخواهد ش��د اما در‬ ‫صورت وقوع این اتف��اق نیز حداقل دولت باید از محل‬ ‫این عوارض‌ها تس��هیالتی برای حمایت از سرمایه‌گذار‬ ‫در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ذبح ‪۱۸‬میلیون راس گوسفند در سال‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه حدود‬ ‫‪۱۸‬میلیون راس گوسفند در سال‬ ‫ذبح می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬از این مقدار‬ ‫حدود ‪۲۰‬درصد غیرقابل صادرات‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین حدود ‪۱۴‬میلیون‬ ‫راس گوس��فند صادر می‌ش��ود که این تعداد در مرحله‬ ‫س��االمبور‪ ،‬رقمی حدود ‪ ۸۰‬ت��ا ‪۹۰‬میلیون دالر درآمد‬ ‫ارزی به همراه خواهد داش��ت اما در صورت تبدیل این‬ ‫رقم به چرم‪ ،‬ح��دود ‪۱۲۰‬میلیون فوت‌مربع چرم تولید‬ ‫می‌ش��ود که با احتس��اب ه��ر ف��وت ‪ ۲/۵‬دالر‪ ،‬حدود‬ ‫‪۳۰۰‬میلیون دالر ارزآوری به همراه خواهد داش��ت‪ .‬در‬ ‫همین حال اگر این چرم به البس��ه تبدیل ش��ود حدود‬ ‫‪۴‬میلیون البس��ه تولید خواهد ش��د که هر البس��ه نیز‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬فوت جنس می‌برد که در صورت قیمت‌گذاری‬ ‫‪ ۲۰۰‬ت��ا ‪ ۲۵۰‬دالری در مجم��وع رقم��ی ح��دود یک‬ ‫میلی��ارد دالر ارزآوری به همراه خواهد داش��ت‪ .‬ضمن‬ ‫آنکه باعث اشتغالزایی بسیاری نیز در این زمینه خواهد‬ ‫ش��د‪.‬رییس هیات‌مدی��ره انجمن صنایع چ��رم ایران با‬ ‫اش��اره به اینک��ه چرم مصنوعی جایگاه خ��ود را دارد و‬ ‫تاثی��ری بر چرم طبیعی نداش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون‬ ‫گوس��فندی به ش��کل «س��االمبور» و «وت بلو» صادر‬ ‫می‌ش��ود که ساالمبور ارزش‌افزوده پایینی دارد و باعث‬ ‫آلودگی محیط زیست نیز می‌شود‪ .‬اما اگر این پوست به‬ ‫چ��رم و س��پس ب��ه محص��والت چرمی تبدیل ش��ود‪،‬‬ ‫ارزش‌افزوده به مراتب باالیی خواهد داشت‪.‬‬ ‫نصیری��ان اف��زود‪ :‬از میزان‪۲۴۰‬میلیون ف��وت مربع‬ ‫اگ��ر ‪۱۰۰‬میلیون فوت مربع که تبدیل به س��االمبور و‬ ‫ت بلو می‌ش��ود را کس��ر کنیم مابقی آن یعنی حدود‬ ‫و ‌‬ ‫‪۱۴۰‬میلی��ون فوت مربع به چرم تبدیل می‌ش��ود که با‬ ‫توجه به نیاز داخلی صادرات‪ ،‬بسیار کم خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در تولی��دات محصوالت ایرانی‬ ‫کیفیت باال و متوس��ط وجود دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬اما تولیدات‬ ‫باکیفیت به مقداری هس��ت که بتوان با رقبای خارجی‬ ‫رقاب��ت کرد اما چون تولیدات کف��اف نیاز داخلی را به‬ ‫سختی می‌دهد صادراتی انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫‪۹۰‬درصد صنعت مبلمان از این چرم استفاده می‌کنند‬ ‫و طبیعی است با این میزان مصرف‪ ،‬چرم طبیعی توان‬ ‫پاس��خگویی به تمام نیاز‌ها را ندارد و چرم مصنوعی نیز‬ ‫کارآی��ی خود را دارد به ویژه آنکه در چند س��ال اخیر‬ ‫میزان مصرف مردم از گوشت قرمز و همچنین ذبح دام‬ ‫کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۵‬تا ‪۴۰‬درصد متغیر است‪ ،‬گفت‪ :‬مواد شیمیایی که‬ ‫بیش��تر از همه در این صنعت اس��تفاده می‌شود‪ ،‬کروم‬ ‫است که تعرفه ‪۲۵‬درصدی برای آن تعیین شده است‪،‬‬ ‫تعدادی مواد شیمیایی دیگر شامل سیلیکون‪ ،‬واکس و‬ ‫الک‌های مرس��وم چرم نیز مورد نیاز است که از تعرفه‬ ‫باالیی برخوردار هس��تند‪ .‬این در حالی است که تولید‬ ‫داخلی این مواد در داخل انجام می‌شود اما میزان تولید‬ ‫به گونه‌ای است که پاسخگوی نیاز این صنعت نبوده و‬ ‫از کیفیت چندانی نیز برخوردار نیس��ت که این مسئله‬ ‫بارها مطرح ش��ده و از طری��ق انجمن در حال پیگیری‬ ‫است تا چاره‌ای برای آن اندیشیده شود‪.‬‬ ‫نصیری��ان قیمت م��واد اولیه اصلی ای��ن صنعت که‬ ‫پوس��ت خام اس��ت را تابع بازار‌های بین‌المللی دانست‬ ‫و اف��زود‪ :‬هر از گاهی نوس��ان قیمت وج��ود دارد اما با‬ ‫تعرفه‌های��ی که به تازگ��ی برای صادرات م��واد اولیه‬ ‫پوس��ت قرار داده شده انتظار می‌رود قیمت‌ها در داخل‬ ‫کاه��ش یابد که درحال‌حاضر نی��ز روند کاهش قیمت‬ ‫آغاز ش��ده است البته بخش��ی از این کاهش قیمت هم‬ ‫به کاهش تقاض��ای بازار‌های جهانی برمی‌گردد‪ .‬به‌طور‬ ‫مثال بازار کش��ورهایی همچون روس��یه و اوکراین در‬ ‫ترکی��ه قرار داش��ت و ترکیه نیز مواد اولیه س��االمبور‬ ‫خود را از ایران تهیه می‌کرد اما به‌دلیل کاهش تقاضای‬ ‫جهانی‪ ،‬ترکیه تولیدات خود را کاهش داده و مواد اولیه‬ ‫از ای��ران خریداری نمی‌کند‪ .‬در نتیجه قیمت‌های ایران‬ ‫نیز کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫حسن نصیریان‪ ،‬عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع چرم‬ ‫درباره وضعیت صنعت‬ ‫ایران نی��ز در گفت‌وگو با‬ ‫چ��رم ایران گفت‪ :‬یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که این‬ ‫روز‌ها در صنعت چرم ایران مطرح می‌شود بحث تعرفه‬ ‫باالی مواد اولیه ش��یمیایی است که باعث شده قیمت‬ ‫چرم برای تولیدکننده باال تمام شود و محصول تولیدی‬ ‫نتوان��د با این قیمت‌های رقابتی در بازار‌های بین‌المللی‬ ‫رقاب��ت کند‪ .‬وی با بیان اینکه تعرفه واردات مواد اولیه‬ ‫عضو هیات‌مدی��ره انجمن صنایع‬ ‫چرم ایران با اش��اره به اینکه کل‬ ‫تولید پوست خام در ایران حدود‬ ‫‪۲۴۰‬میلی��ون فوت مربع اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬از این مقدار حدود‬ ‫‪۱۳۰‬میلی��ون فوت مربع به پوس��ت گوس��فند‪ ۴۰ ،‬تا‬ ‫‪۴۵‬میلیون به پوست بز و مابقی به پوست گاو تعلق دارد‬ ‫ک��ه متاس��فانه ح��دود ‪۹۰‬درص��د عمده پوس��ت‌های‬ ‫‹ ‹صنعت چرم نیازمند واردات پوست‬ ‫حس��ن‌زاده‌دلیر با اشاره به اینکه صنعت امروزه نیازمند‬ ‫واردات مواد اولیه پوست خام است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سازمان‬ ‫دامپزش��کی باید تدابیری بیندیش��د تا ام��کان واردات‬ ‫پوس��ت فراهم شود‪ ،‬چراکه این میزان کشتار نمی‌تواند‬ ‫پاس��خگوی این صنعت باش��د‪ .‬امروزه ایران نس��بت به‬ ‫کشور‌های همس��ایه خود مانند ترکیه و پاکستان هیچ‬ ‫مزیتی ندارد‪ ،‬چرا که آنها مواد اولیه را با تعرفه بس��یار‬ ‫پایی��ن وارد می‌کنن��د اما در ایران م��واد اولیه با تعرفه‬ ‫باال به‌دست تولید‌کننده می‌رسد‪ .‬از سوی دیگر ‪۸‬درصد‬ ‫مالی��ات ب��ر ارزش‌افزوده نی��ز از تولیدکنن��ده دریافت‬ ‫می‌شود که با این اوصاف طبیعی است به سمت واردات‬ ‫چرم س��اخته شده و حتی کاالهای ساخته شده برویم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه درحال‌حاض��ر وارداتی در زمینه‬ ‫مواد اولیه پوستی انجام نمی‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬در این شرایط‬ ‫هیچ کس ریس��ک واردات پوست را نمی‌پذیرد‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت ک��ه در مقطعی این کار انجام می‌ش��د اما‬ ‫اجناس ‪ 3‬ماه در گمرک مانده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرف�ه ب�االی مواد اولیه ش�یمیایی بلای جان‬ ‫صنعت چرم‬ ‫‹ ‹تولید‪۲۴۰‬میلیون فوت‌مربع پوست خام‬ ‫تدوين ‪ ۳۵۰۰‬استاندارد در يک سال اخير‬ ‫ايرن�ا‪ :‬رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد اي��ران گفت‪ :‬در‬ ‫يک س��ال اخير حدود ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬اس��تاندارد تدوين‬ ‫ش��ده اس��ت که با تدوين اي��ن تعداد اس��تاندارد‪ ،‬تعداد‬ ‫استانداردهاي تدوين‌شده به حدود ‪ ۲۶‬هزار فقره رسيده‬ ‫که رکوردي جديد در تاريخ سازمان ملي استاندارد است‪.‬‬ ‫ني��ره پيروزبخت‪ ،‬عملکرد اين س��ازمان از ابتداي دولت‬ ‫يازده��م تاکنون را مثب��ت ارزيابي ک��رد و گفت‪ :‬درباره‬ ‫عملکرد‪ ،‬اين س��ازمان در حوزه مس��ائل ملي از نظر عدد‬ ‫و رقم و تعداد تدوين اس��تانداردها‪ ،‬رکوردي را در تاريخ‬ ‫خود برجاي گذاشت‪ .‬به گفته وي‪ ،‬درباره اجراي اجباري‬ ‫اس��تانداردها نيز تقريبا حدود ‪ ۴‬هزار مورد پروانه جديد‬ ‫عالمت اس��تاندارد صادر شده که تاکنون حدود ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫پروانه کاربرد عالمت اس��تاندارد صادر شده است‪ .‬رييس‬ ‫س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران با بيان آنکه در اين مدت‪،‬‬ ‫سازمان ارتباط خود را با بخش خصوصي بيش از گذشته‬ ‫گس��ترش داده‪ ،‬گف��ت‪ :‬تعداد زيادي از آزمايش��گاه‌هاي‬ ‫همکار سازمان براساس نظامات بين‌المللي تاييد شده‌اند‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬تا س��ال ‪ ۹۲‬حدود ‪ ۱۵۰‬آزمايش��گاه همکار با‬ ‫استانداردهاي بين‌المللي ‪ ۱۷۰۲۵‬تاييد صالحيت شدند‬ ‫که اين رقم تا پايان دي ماه امسال به ‪ ۳۲۰‬رسيد که نشان‬ ‫از جهش قابل توجه در اين حوزه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوي�ن دو اس�تاندارد ب�ه زب�ان فارس�ي در‬ ‫کميته‌هاي فني ايزو‬ ‫رييس سازمان ملي استاندارد ادامه داد‪ :‬براي نخستين‬ ‫بار زبان فارسي در يکي از کميته‌هاي فني ايزو به عنوان‬ ‫يکي از زبان‌هاي رس��مي ش��ناخته ش��د و دو استاندارد‬ ‫به زبان فارس��ي‪ ،‬به غير از زبان انگليس��ي و روس��ي که‬ ‫جزو زبان‌هاي رس��مي به ش��مار مي‌آيند‪ ،‬تدوين ش��د‪.‬‬ ‫وي همچني��ن به برنامه‌هاي س��ال آينده س��ازمان ملي‬ ‫اس��تاندارد اشاره کرد و گفت‪ :‬براي سال آينده با حمايت‬ ‫رييس‌جمهوري و اعضاي هيات دولت مي‌خواهيم رويکرد‬ ‫نوين استانداردسازي را عملياتي کنيم‪ .‬پيروزبخت با بيان‬ ‫اينک��ه مطالعات اين رويکرد هم‌اکنون به پايان رس��يده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬براس��اس اين طرح در تالش خواهيم بود‬ ‫جنب��ه نظارت��ي خود را تقويت کنيم ت��ا بتوانيم از طريق‬ ‫ظرفيت‌هاي بيرون از س��ازمان مثل سازمان‌هاي همجوار‬ ‫و قانون حمايت از مصرف‌کننده بيش��تر مصرف‌کنندگان‬ ‫را ب��ا خود هم��راه کنیم تا نظارت‌ه��ا را تقويت کنيم که‬ ‫اين الزمه پياده‌س��ازي رويکرد نوين اس��ت‪ .‬پيروزبخت‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در رويکرد نوين استانداردس��ازي قرار اس��ت‬ ‫ما با دس��تگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط همکاري داشته‬ ‫باشيم تا براي ايمني و بهداشت مردم نظارت الزم و عالي‬ ‫در خيلي از فرآيندها را اعمال کنيم‪ .‬اين رويکرد از س��ال‬ ‫‪ ۱۹۹۵‬در اروپا پياده شد و ما به دنبال آن هستيم که آن‬ ‫را از سال آينده پياده کنيم و قطعا نظارت خود را تشديد‬ ‫خواهيم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود رتبه س�ازمان ملي اس�تاندارد در س�ازمان‬ ‫ايزو‬ ‫سازمان ملي استاندارد ايران همچنين به فعاليت‌هاي‬ ‫بين‌المللي اين س��ازمان اشاره کرد و گفت‪ :‬در اين حوزه‬ ‫فعاليت‌هاي ارزنده‌اي انجام ش��ده به گونه‌اي که در سال‬ ‫‪۲۰۱۴‬م در رتبه‌بن��دي س��ازمان بين‌المللي اس��تاندارد‬ ‫اي��زو‪ ،‬از بين ‪ ۱۷۰‬کش��ور عضو اين س��ازمان‪ ،‬س��ازمان‬ ‫ملي اس��تاندارد ايران رتب��ه ‪ ۲۹‬را به خود اختصاص داد‬ ‫درحال��ي که در س��ال‌هاي گذش��ته اين رتب��ه ‪ ۳۲‬بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬پيروزبخت با بيان اينکه س��ازمان ملي استاندارد‬ ‫در هيات‌مديره موسس��ات اس��تانداردهاي کش��ورهاي‬ ‫اس�لامي عضويت دارد‪ ،‬افزود‪ ۳۲ :‬کشور عضو موسسات‬ ‫اس��تانداردهاي کشورهاي اسالمي هستند که ‪ ۱۳‬کشور‬ ‫در هيات‌مديره عضویت دارند که سازمان ملي استاندارد‬ ‫کش��ورمان نيز عضو هيات‌مديره اس��ت‪ .‬به گفته وي‪ ،‬در‬ ‫يک‌س��ال اخير نزديک به ‪ ۱۰‬اس��تاندارد جهاني به اين‬ ‫س��ازمان‌هاي بين‌المللي پيشنهاد شد تا تدوين شود که‬ ‫مورد موافقت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزايش ‪ ۴‬برابري بازرسي‌ها از سطح بازار‬ ‫پيروزبخت همچنين با بيان اینکه بازرس��ي سازمان‬ ‫ملي اس��تاندارد از س��طح ب��ازار در يک س��ال اخير ‪4‬‬ ‫برابر مورد مش��ابه خود شده اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از اول‬ ‫شهريورماه س��ال ‪ ۹۱‬تا اول شهريور سال گذشته‪۶۸ ،‬‬ ‫هزار بازرسي از مغازه‌ها و اماکن توزيع در سطح کشور‬ ‫انجام ش��د اما از اول ش��هريورماه ‪ ۹۲‬تا اول ش��هريور‬ ‫ماه امس��ال اين رقم به حدود ‪ ۳۰۰‬ه��زار مورد يعني‬ ‫بيش از چهار برابر رسيده است‪ .‬وي با اشاره به تشديد‬ ‫نظارت‌ه��ا بر بخش خصوص��ي‪ ،‬گفت‪ :‬بر اين اس��اس‬ ‫تعدادي از آزمايش��گاه‌هاي همکاري ک��ه تخلف کرده‬ ‫بودن��د‪ ،‬تعليق يا مج��وز آنها ابطال ش��د ضمن اينکه‬ ‫با ش��رکت‌هاي بازرس��ي متخلف نيز به همين صورت‬ ‫برخورد کرديم‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی ‪ ۶۰‬هزار نفری در صنایع وابسته‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن صنایع چرم ای��ران در‬ ‫تش��ریح مش��کالتی که این صنعت با آن دست و پنجه‬ ‫ن��رم می‌کند نیز افزود‪ :‬صنعت چرم صنعتی اس��ت که‬ ‫کمت��ر به آن توجه ش��ده و با توجه ب��ه اینکه در بحث‬ ‫آم��وزش در این صنعت ضعیف عمل کرده‌ایم در زمینه‬ ‫نیروی متخصص دچار مش��کل هس��تیم همچنین در‬ ‫رابطه با ماش��ین‌آالت مدرنی که در دنیا در این صنعت‬ ‫استفاده می‌شود‪ ،‬کمبود‌هایی وجود دارد که امیدوارم با‬ ‫گشایش‌هایی که در زمینه بین‌المللی انجام شده است‬ ‫این کمبود‌ها برطرف شود‪.‬‬ ‫نصیری��ان درباره اینک��ه آیا صنعت چ��رم مصنوعی‬ ‫توانس��ته تاثیری بر صنعت چرم طبیعی بگذارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اعتق��اد بر این اس��ت که چ��رم مصنوع��ی هیچ وقت‬ ‫نمی‌تواند جای چرم طبیعی را بگیرد و نتوانس��ته هیچ‬ ‫تاثیری روی صنعت چرم طبیعی بگذارد‪.‬‬ ‫وی در زمینه اش��تغالزایی که این صنعت ایجاد کرده‬ ‫اس��ت نیز اظهار ک��رد‪ :‬صنعت چرم دارای گس��تردگی‬ ‫زیادی اس��ت‪ ،‬در بخشی که محصول از پوست به چرم‬ ‫تبدیل می‌ش��ود‪ ،‬حدود ‪۶‬هزار نفر مش��غول به فعالیت‬ ‫هس��تند اما زمانی که چرم به کاال تبدیل می‌شود این‬ ‫اش��تغالزایی به ‪ ۱۰‬برابر افزایش پی��دا می‌کند و رقمی‬ ‫ح��دود ‪ ۶۰‬هزار نفر را در بر می‌گی��رد‪ .‬در حال‌حاضر‬ ‫واحد‌های صنعتی که پروان��ه صنعتی دارند به ‪ ۲۵۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰۰‬واحد محدود می‌ش��ود اما واحد‌هایی بدون پروانه‬ ‫نیز در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‌ ‪ ،‬صنعت چ��رم به‌عن��وان یکی از‬ ‫صنایعی که سال‌هاس��ت زیرس��اخت‌های آن در کشور‬ ‫فراهم ش��ده نیازمند کمی تدبیر است تا چرخ صادرات‬ ‫این صنعت به حرکت دربیاید و سرعت بیشتری بگیرد‬ ‫تا بتوان از ظرفیت‌های موجود در جهت رش��د صادرات‬ ‫غیرنفتی و اش��تغالزایی در کش��ور اس��تفاده کرد‪ .‬امید‬ ‫می‌رود با وضع عوارض بر صادرات ساالمبور نیم نگاهی‬ ‫نیز به مش��کالت دیگر این صنعت ش��ود و شاهد رونق‬ ‫این صنعت باشیم‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫عيدي گمرک‬ ‫به توليدکنندگان‬ ‫تس�نيم‪ :‬گم��رک در روزه��اي پايان��ي س��ال به‬ ‫توليدکنن��دگان عيدي داد که بر اين اس��اس مقرر‬ ‫ش��د‪ ،‬برخالف سال‌هاي گذش��ته ضمانتنامه بانکي‬ ‫آخر سال برای ترخیص کاال مورد قبول واقع شود‪.‬‬ ‫اين اقدام به دستور مسعود کرباسيان‪ ،‬رييس کل‬ ‫گمرک ايران انجام ش��ده و ديروز در بخش��نامه‌اي‬ ‫از س��وي مس��عود کمالوند‪ ،‬معاون توسعه مديريت‬ ‫و مناب��ع گمرک به تعدادي از گمرکات ابالغ ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس اين بخشنامه گمرکات تهران‪ ،‬فرودگاه‬ ‫ام��ام خمين��ي (ره)‪ ،‬نوش��هر‪ ،‬بندرانزلي‪ ،‬س��هالن‪،‬‬ ‫بازرگان‪ ،‬ش��هيدرجايي‪ ،‬ش��هيدباهنر‪ ،‬خرمش��هر‪،‬‬ ‫آب��ادان‪ ،‬بندر ام��ام خميني (ره)‪ ،‬س��لفچگان‪ ،‬يزد‪،‬‬ ‫کرم��ان‪ ،‬اصفهان و غرب تهران مج��از خواهند بود‬ ‫ت��ا از توليدکنن��دگان در روزهاي پاياني س��ال هم‬ ‫ضمانتنامه بانکي قبول کنند‪.‬‬ ‫در اين بخشنامه تنها خطاب به گمرکات يادشده‬ ‫آمده اس��ت‪ :‬در نظر است به اس��تناد ماده ‪ 6‬قانون‬ ‫ام��ور گمرکي ب��راي حماي��ت از توليدکنندگان و‬ ‫جبران کمبود نقدينگي آنها‪ ،‬درباره ارائه تسهيالت‬ ‫ضمانتنام��ه بانکي بابت ترخي��ص قطعي کاالهاي‬ ‫مرتب��ط با پروان��ه بهره‌ب��رداري توليدکنندگان‪ ،‬در‬ ‫کميته‌اي که بدين منظور تش��کيل ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫بررسي و تصميم‌گيري شود‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫فعاالن صنعت برق با اشاره به محدوديت‌هاي ناشي از تحريم بانک‌هاي ايراني اعالم کردند‬ ‫م بر گلوگاه صادرات برق‬ ‫پاي تحري ‌‬ ‫عرفان�ه تاجيک�ي ‪ -‬گ�روه ان�رژي‪ :‬درپي داس��تان‬ ‫نه‌چن��دان تازه کاهش قيمت نف��ت و درپي آن عملياتي‬ ‫ش��دن سياس��ت‌هاي نظام‪ ،‬مبني بر کاهش وابس��تگي‬ ‫بودجه کش��ور به درآمدهاي نفتي و همچنين فرمايشات‬ ‫رهبر معظم انقالب مبني بر توسعه صادرات‪ ،‬تاکيد دولت‬ ‫و وزارتخانه‌ها بر توس��عه صادرات غيرنفتي بيش از پيش‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اين درحالي اس��ت که ص��ادرات غيرنفتي‬ ‫کش��ور در س��ال ‪ ۹۳‬بيش از ‪ ۴۰‬ميلي��ارد دالر بوده که‬ ‫پيش‌بيني مي‌ش��ود در س��ال آينده اين رقم رش��د قابل‬ ‫توجهي داش��ته باشد‪ .‬بر اين اس��اس‪ ،‬شايد بتوان پس از‬ ‫صنع��ت نفت‪ ،‬صنعت برق را در اولويت صادرات قرار داد‪.‬‬ ‫از آن جايي که کش��ورهاي خاورميانه معموال کشورهاي‬ ‫درحال توسعه بوده و براي رشد صنعت خود نياز به انرژي‬ ‫دارند‪ ،‬صادرات انرژي در اين منطقه مي‌تواند س��ودآوري‬ ‫قابل‌توجهي داشته باشد‪ .‬بد نيست نيم نگاهي به صادرات‬ ‫برق داش��ته باشيم‪ .‬صادرات اين صنعت را مي‌توان به دو‬ ‫بخ��ش کاال‪ ،‬تجهي��زات و مواد اوليه تاس��يس نيروگاه و‬ ‫همچنين صادرات کاالی نهايي يعني برق تقسيم کرد و‬ ‫به عبارتي ديگر مي‌توان بخش نخست را زيرساخت بخش‬ ‫توليد برق دانس��ت که البته هر دوی اين بخش‌ها قابليت‬ ‫صادرات ب��ه کش��ورهاي متقاضي را دارند‪ .‬هرکش��وري‬ ‫بس��ته به اينکه ني��از آن در چه زمينه‌اي اس��ت‪ ،‬نياز به‬ ‫يکي از اين دو بخش دارد‪ .‬صادرکنندگان تجهيزات برق‬ ‫و خ��ود کاالي نهايي برق کم نيس��تند‪ ،‬بنابراين همواره‬ ‫رقابتي ميان صاحبان اين صنعت وجود داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه همين علت براي صادرات هر ک��دام از اين دو بخش‬ ‫نياز به برگزاري مناقصات بين‌المللي و براي ش��رکت در‬ ‫ای��ن امر و پ��س از آن‪ ،‬دريافت مجوز صادرات نيز نياز به‬ ‫ضمانتنامه وجود دارد که اين ضمانتنامه مي‌تواند از سوي‬ ‫بانک‌هاي داخلي و خارجي صادر‌ش��ود اما از آنجايي که‬ ‫تمامي عمليات بانکي ايران در س��طح بين‌الملل مشمول‬ ‫تحري��م مي‌ش��ود‪ ،‬ايران ام��کان تضمين صاحب��ان اين‬ ‫صناي��ع در بخش خصوصي و دولتي را ن��دارد‪ .‬البته اين‬ ‫تضمين نبودن به معناي اين نيس��ت که بانک‌هاي ايران‬ ‫قبول مس��ئوليت ضمانت فعاالن اي��ن صنعت را بر عهده‬ ‫نمي‌گيرند‪ ،‬حتي بر فرض اينکه بانک‌هاي ايران صادرات‬ ‫اي��ن صنعت را تضمين کنند‪ ،‬اين ضمانتنامه در س��طح‬ ‫بين‌الملل قابل قبول نيست‪ .‬به منظور بررسي چالش‌هاي‬ ‫موج��ود در زمينه صادرات تجهيزات و مواد اوليه صنعت‬ ‫ب��رق و همچنين صادرات کاالي نهايي اين صنعت يعني‬ ‫همان برق‪ ،‬نشس��تي ميان فع��االن و صادرکنندگان اين‬ ‫صنع��ت با مهندس محمدرضا نعم��ت‌زاده‪ ،‬وزير صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت برگزار ش��د‪ .‬در اين جلس��ه پيرامون‬ ‫مش��کالت صنعت برق بحث و بررس��ي‌هايي انجام شده‬ ‫ک��ه در همين زمينه وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫حل مش��کل ضمانتنامه براي صادرات صنعت برق گفت‪:‬‬ ‫بحث ضمانتنامه‌هاي بانکي يک‌س��الي است که پيگيري‬ ‫شده که بخشي از مش��کالت مربوط به اين موضوع حل‬ ‫ش��ده و بخش��ي در بانک مرکزي در حال پيگيري است‬ ‫و پيش��نهاد داده‌اي��م که بانک مرکزي پول��ي را در بانک‬ ‫کش��ورهاي ديگر ازجمله عراق سرمايه‌گذاري و از محل‬ ‫آن ضمانتنام ‌ه صادر کند‪ .‬براين اس��اس و به منظور حل‬ ‫اين مش��کل وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت از بخش‬ ‫خصوصي خواست تا پيشنهادهاي خود را مطرح کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک مرکزي پادرمياني کند‬ ‫در توضيح همين پيش��نهادها‪ ،‬رييس س��نديکاي برق‬ ‫اي��ران با بي��ان اينکه بانک‌ه��اي خارجي ب��ه علت قرار‬ ‫گرفت��ن بانک‌ه��اي ايراني در تحريم‌ه��ا‪ ،‬ضمانتنامه آنها‬ ‫براي صادرات صنعت ب��رق را نمي‌پذيرند در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬اگر سيستم بانکداري کشور تحريم نبود‪ ،‬از‬ ‫‪31‬‬ ‫آن پول به داخل کشور وجود ندارد بنابراين از اين سپرده‬ ‫مي‌توان به عنوان سپرده‌اي به‌منظور پشتوان ‌ه براي صدور‬ ‫ضمانتنامه بين‌المللي صادرات استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالبات بخش خصوصي در جيب وزارت نيرو‬ ‫از برخي بانک‌هاي داخلي کش��ور به عنوان بانک کارگزار‬ ‫خود در زمينه بين‌الملل استفاده کرده تا اين بانک‌ها وارد‬ ‫تعامل و امضاي قرارداد با بانک‌هاي بازار هدف ش��وند‪ .‬به‬ ‫اين ترتيب صادرکننده داخلي مي‌تواند با مراجعه به اين‬ ‫بانک‌هاي کارگزار از ضمانتنامه‌هاي بين‌المللي اس��تفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رييس س��نديکاي برق ايران ظرفي��ت کنوني صادرات‬ ‫تجهيزات صنعت برق کش��ور را حداقل ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫مشکالت حوزه صادرات کاسته مي‌شد اما در اين شرايط‬ ‫که ضمانتنامه‌هاي بانک‌هاي ايراني مورد قبول بانک‌هاي‬ ‫خارجي نيس��ت‪ ،‬فع��االن اين صنعت باي��د از بانک‌هاي‬ ‫محل��ي خارجي ضمانتنام��ه دريافت کنن��د و از آنجايي‬ ‫که ش��رکت‌هاي ايران��ي دارای تس��هيالتي در بانک‌هاي‬ ‫خارجي نیس��تند‪ ،‬يا ضمانتنامه به آنها تعلق نمي‌گيرد يا‬ ‫به دشواري آن را دريافت مي‌کنند‪.‬‬ ‫عليرض��ا کاله��ي افزود‪ :‬ب��ر اين‬ ‫اساس در اين جلسه پيشنهاد شد‬ ‫ت��ا بان��ک مرکزي اي��ران از محل ‹ ‹صادرات يا سرمايه‌گذاري؟‬ ‫پيام باقري‪ ،‬رييس کميته صادرات‬ ‫اعتبارات��ي ک��ه در برخ��ي از‬ ‫سنديکاي برق ايران نيز با اشاره به‬ ‫کش��ورهاي دني��ا دارد‪ ،‬ضمان��ت‬ ‫اينکه درحال‌حاض��ر امکان صدور‬ ‫صادرکنندگان اين صنعت را در بانک‌هاي جهاني به‌دست‬ ‫ضمانتنام��ه بانکي ب��راي صادرات‬ ‫آورد و از آنجايي که ش��رکت‌ها و صنايع داخلي نزد بانک‬ ‫تجهي��زات صنع��ت ب��رق از‬ ‫مرکزي از تسهيالت توليد و صادرات برخوردارند‪ ،‬به اين‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫طري��ق از ضمانتنامه‌ه��اي بانک‌هاي خارج��ي بهره‌مند سرمايه‌گذاري در اين حوزه مهم‌تر است به‬ ‫ب��ه دليل اينک��ه بانک‌ه��اي داخلي‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‌حاضر‬ ‫ل‬ ‫درحا‬ ‫باقری‪:‬‬ ‫کشور مشمول تحريم هستند‪ ،‬امکان‬ ‫کالهي ادام��ه داد‪ :‬تاکن��ون براي‬ ‫بسياري از فعاالن حوزه‬ ‫صدور ضمانتنامه صادراتي به وسيله‬ ‫ص��ادرات ب��رق ي��ا تجهي��زات آن‬ ‫صنعت برق مطالبات نه‬ ‫بانک‌ه��اي داخلي وجود ن��دارد که‬ ‫از بانک‌ه��اي خصوص��ي کش��ور‬ ‫اعتب��ار متقابل يا پش��ت به پش��ت چندان کمي از وزارت نيرو ب��راي رف��ع چنين مش��کلي بايد در‬ ‫بانک‌هاي ب��ازار هدف که مش��مول‬ ‫درياف��ت مي‌کرديم‪ .‬به اي��ن ترتيب‬ ‫دارند که بر اين اساس‬ ‫پيشنهاد شده دولت از اين تحريم‌ها نمي‌شوند‪ ،‬س��پرده‌گذاري‬ ‫ک��ه بانک‌ه��اي خصوصي کش��ور با‬ ‫ک��رده و از مح��ل اين س��پرده براي‬ ‫بانک‌ه��اي ع��راق ق��راردادي امض��ا مطالبات به عنوان وثيقه‬ ‫فعاالن حوزه صادرات تجهيزات برق‬ ‫ک��رده و عراقي‌ه��ا چ��ون مش��تري‬ ‫براي صادرکننده داخلي‬ ‫بن��ا ب��ر اعتب��اري ک��ه در بانک‌هاي‬ ‫ايران��ي را مي‌شناس��ند ب��راي طرف‬ ‫استفاده کرده و معادل‬ ‫داخلي کش��ور دارند با عنوان تهاتر‪،‬‬ ‫ايراني ضمانتنامه صادر مي‌کنند‪ .‬در‬ ‫اين فرآيند مش��کل موج��ود‪ ،‬هزينه ارزي آن را که در بانک‌هاي‬ ‫ضمانتنامه صادرشود‪.‬‬ ‫کارم��زد مضاعفي اس��ت ک��ه بانک عراق به دولت ايران تعلق‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬پيش��نهاد ديگري‬ ‫دريافت مي‌کن��د‪ .‬در اين ميان براي دارد‪ ،‬به‌عنوان پشتوانه‌اي که در اي��ن زمينه مطرح ش��د‪ ،‬اين‬ ‫پشتوانه ضمانتنامه‪ ،‬بانک ايراني ‪ ۱۰‬براي صدور ضمانتنامه يا بود ک��ه س��پرده‌اي در ب��ازار هدف‬ ‫درصد س��پرده و بانک عراقي نيز ‪ ۱۰‬تخصيص تسهيالت بانکي صادرات��ی‪ ،‬به وي��ژه بازار ع��راق که‬ ‫مهم‌تري��ن و اصلي‌ترين بازار مصرف‬ ‫درصد سپرده دريافت مي‌کند‪ .‬به اين براي صادرکننده و فعال‬ ‫براي تجهيزات صنعت برق اس��ت در‬ ‫ترتيب نقدينگي زيادي براي پروژه‌ها‬ ‫داخلي که در بازار عراق‬ ‫نظر گرفته شود‪ .‬درباره عراق نيز بايد‬ ‫ب��ه وجود مي‌آي��د‪ .‬در صورتي که در مشغول تجارت است‪ ،‬در‬ ‫گذشته بانک‌ها تنها ‪ ۳‬درصد سپرده‬ ‫گفت که معموال براي صادرات به اين‬ ‫نظر بگيرد‬ ‫به عنوان پشتوانه ضمانتنامه دريافت‬ ‫کشور نياز به سپرده‌گذاري جديدي‬ ‫مي‌کردند‪.‬‬ ‫وجود ندارد چراکه به دليل صادرات‬ ‫رييس سنديکاي برق ايران تنها راه‌حل اين مشکل در برقي که از ايران به اين کش��ور انجام مي‌ش��ود‪ ،‬همواره‬ ‫زم��ان تحريم را امضای قرارداد بانک مرکزي با بانک‌هاي مقداري نقدينگ��ي متعلق به دولت اي��ران در بانک‌هاي‬ ‫کشور هدف دانست و تصريح کرد‪ :‬بانک مرکزي مي‌تواند عراق مسدود است چراکه به علت تحريم‌ها‪ ،‬امکان انتقال‬ ‫باقري تصريح ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر بس��ياري از فعاالن‬ ‫ح��وزه صنعت ب��رق مطالبات نه چندان کم��ي از وزارت‬ ‫ني��رو دارند که بر اين اس��اس پيش��نهاد ش��ده دولت از‬ ‫اي��ن مطالبات به عنوان وثيقه ب��راي صادرکننده داخلي‬ ‫استفاده کرده و معادل ارزي آن را که در بانک‌هاي عراق‬ ‫به دولت ايران تعلق دارد‪ ،‬به‌عنوان پشتوانه‌اي براي صدور‬ ‫ضمانتنامه يا تخصيص تسهيالت بانکي براي صادرکننده‬ ‫و فعال داخلي که در بازار عراق مشغول تجارت است‪ ،‬در‬ ‫نظر بگيرد‪ .‬اين بحث با عنوان تهاتر مطرح شده و مشکلي‬ ‫که در زمينه اجرايي ش��دن چنين طرح��ي وجود دارد‪،‬‬ ‫مقاوم��ت بانک‌هاي داخلي کش��ور اس��ت‪ .‬رييس کميته‬ ‫صادرات س��نديکاي برق اي��ران روند تهي��ه ضمانتنامه‬ ‫صادراتي را تاکنون بسيار دشوار خواند و اظهار کرد‪ :‬تصور‬ ‫کنيد که شرکتي داخلي موفق به متقاعد کردن بانک‌هاي‬ ‫داخلي به منظور استفاده از روابط خود با بانک‌هاي بازار‬ ‫مقصد نش��ده و ضمانتنامه صادراتي ب��راي فعاالن حوزه‬ ‫صنعت برق صادر کند؛ چنين امري بي‌شک با هزينه‌هاي‬ ‫کالني همراه اس��ت چراکه بانک داخلي حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫از س��رمايه را به عنوان س��پرده و به عبارتي وثيقه طلب‬ ‫مي‌کند ک��ه چنين امري موجب افزاي��ش قيمت کاالي‬ ‫نهايي خواهد شد و رقابت ايران با ساير رقيبان غير ايراني‬ ‫را دشوار مي‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برق‪ ،‬صنعتي کاملا جدي!‬ ‫وي ظرفيت نصب ش��ده برق کشور را ‪ ۷۰‬هزار مگاوات‬ ‫اع�لام کرد و افزود‪ :‬اين ظرفيت در اوج توليدات خود در‬ ‫سال گذشته حتي به ‪ ۵۰‬هزار مگاوات هم نرسيد‪ .‬البته به‬ ‫دليل تحريم‌ها و همچنين توجه جدي نداشتن به حوزه‬ ‫صادرات برق‪ ،‬سرمايه‌گذاري جديدي در اين زمينه انجام‬ ‫نش��د و همين موضوع موجب شد تا اين صنعت نتواند از‬ ‫تمام توان خود در زمينه توليد و صادرات بهره ببرد‪ .‬در هر‬ ‫حال ايران ظرفيت توليد حجم بااليي از برق را در داخل‬ ‫و صدور آن به کش��ور‌هاي متقاضي که تعداد آن چندان‬ ‫کم نيس��ت را دارد‪ .‬دليل اينکه اين بخش رشد مساعدي‬ ‫را تجربه نکرده است‪ ،‬حضور نداشتن بخش خصوصي در‬ ‫حوزه صادرات است‪ .‬اگر بتوانيم بخش خصوصي را درگير‬ ‫حوزه توليد و صدور تجهيزات صنعت برق کنيم‪ ،‬بي‌شک‬ ‫ميزان بهره‌برداري از اين صنعت افزايش خواهد يافت‪.‬‬ ‫‹ ‹پويايي در عين ايستايي‬ ‫براس��اس اين گزارش‪ ،‬انباش��ته شدن س��رمايه در هر‬ ‫صنعت در حال��ي که امکان صادرات آن وجود نداش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬همانند جمع ش��دن آب در حوضچه‌اي است که‬ ‫جري��ان ن��دارد اين در حالي اس��ت ک��ه اولويت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت توس��عه بخش توليد است و اين‬ ‫بخ��ش از اهميت ويژه‌اي براي اي��ن وزارتخانه برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما بايد بدانيم که توليد در شرايطي مفيد خواهد‬ ‫بود که تقاضاي مطلوبي براي آن وجود داش��ته باش��د و‬ ‫اين تقاضا از راه‌های قانوني پاس��خ داده ش��ود‪ .‬در زمينه‬ ‫ص��ادرات تجهيزات صنعت برق نيز همي��ن روند صادق‬ ‫اس��ت‪ .‬سياس��ت‌هاي وزارت ني��رو‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت و همچنين بانک مرکزي بايد به نحوي باش��د که‬ ‫مش��کالت مربوط به س��رمايه‌گذاري‪ ،‬توليد و صادرات و‬ ‫عرضه محصوالت صنعتي رفع شده و چرخ توسعه‌يافتگي‬ ‫کش��ور به نيکي بچرخد‪ .‬توليد کش��ور بيش از هر زمان‬ ‫ديگري نياز به پوياي��ي دارد درحالي که پای صادرات به‬ ‫تحريم‌ها زنجير ش��ده و چند سالي است که به دشواري‬ ‫انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫روي خط خبر‬ ‫صم�ت‪ :‬عليرض��ا احمدي��زدي‪ ،‬مدير دفت��ر مديريت مصرف ش��رکت‬ ‫مادرتخصص��ي مديريت توليد‪ ،‬انتقال و توزيع نيروي ب��رق ايران (توانير)‬ ‫از اج��راي ‪ ۱۵‬طرح براي کاهش پيک مصرف برق در س��ال ‪ ۹۴‬خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬اين دفتر با همکاري ش��رکت‌هاي توزيع برق منطقه‌اي و سازمان‬ ‫ک سايي‬ ‫بهره‌وري انرژي ايران (سانا) ‪ ۲۵۰۰‬مگاوات مديريت مصرف و پي ‌‬ ‫را براي پيک مصرف تابس��تان ‪ ۹۴‬هدف‌گذاري کرده که طرح‌هاي کاهش‬ ‫پيک براي هر يک از اين شرکت‌ها ارسال شده است‪.‬‬ ‫ش�انا‪ :‬حيدر بهمني‪ ،‬مديرعامل ش��رکت ملي حف��اري ايران از امضاي‬ ‫تفاهمنامه همکاري با ش��رکت‌هاي نفتي خصوصي عراق خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫اي��ن تفاهمنامه مقدمه‌اي براي حضور اين ش��رکت در صنعت نفت عراق‬ ‫به ش��مار مي‌آيد‪ .‬وي با بيان اينکه حضور در بازار حفاري جنوب عراق و‬ ‫به ويژه اس��تان بصره هم‌اکنون يکي از اهداف ش��رکت ملي حفاري ايران‬ ‫به ش��مار مي‌آيد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نگرش اين ش��رکت براي ايجاد درآمد پايدار‬ ‫رو ب��ه بازارهاي خارج از ايران اس��ت‪ .‬بهمني با تاکي��د بر اينکه هم‌اکنون‬ ‫ش��رکت‌هاي فع��ال در صنعت حفاري اي��ران مي‌توانند يک‌س��وم از بازار‬ ‫حف��اري منطق��ه خاورميانه را از آن خود کنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬تجربه فعاليت در‬ ‫پيچيده‌تري��ن مخازن نفتي و گازي جهان به لحاظ زمين‌شناس��ي يکي از‬ ‫مزيت‌هاي اصلي شرکت‌هاي ايراني نسبت به شرکت‌هاي خارجي به‌شمار‬ ‫مي‌رود‪.‬‬ ‫واحد مرکزي خبر‪ :‬عليرض��ا دائمي‪ ،‬معاون برنامه‌ريزي وزارت نيرو با‬ ‫بيان اينکه نزديک به ‪ 14‬س��ال اس��ت که به‌طور ممتد دچار خشکسالي‬ ‫هس��تيم‪ ،‬گفت‪ :‬مناطق مختلف به طور متفاوت دچار خشکس��الي ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬علي البدري‪ ،‬دبيرکل اوپک اعالم کرد‪ :‬بازار جهاني نفت در نيمه‬ ‫دوم امس��ال بار ديگر به تعادل مي‌رسد و مازاد عرضه ‪ ۲‬ميليون بشکه در‬ ‫روز آن که منجر به س��قوط قيمت نفت شده بود‪ ،‬برطرف خواهد شد‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬رش��د تقاضا در سال ‪۲۰۱۴‬م از آنچه انتظار مي‌رفت کمتر و مقدار‬ ‫آن کمتر از يک ميليون بش��که در روز بود‪ ،‬اما امسال تقاضاي نفت روزانه‬ ‫‪ 2/1‬ميليون بشکه افزايش خواهد يافت‪.‬‬ ‫ش�انا‪ :‬س��عيد حافظي‪ ،‬مديرعامل ش��رکت نفت فالت قاره با رد وجود‬ ‫رانت‌خواري در تامين دکل‌هاي حفاري گفت‪ ١٢ :‬دکل فعال در فالت قاره‬ ‫در چند سال اخير از طريق مناقصه و متناسب با نياز پروژه انتخاب شده‌اند‪.‬‬ ‫ايرنا‪ :‬عبداهلل گيتي‌منش‪ ،‬مدير ش��رکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي‬ ‫منطقه چابهار گفت‪ :‬بازارچه مرزي پيش��ين در شهرس��تان س��رباز و در‬ ‫محدوه زيرپوش��ش اين ش��رکت آماده اجراي طرح خرده‌فروشي نفت گاز‬ ‫اس��ت‪ .‬راه‌اندازي خرده‌فروش��ي نفت گاز در بازارچه مرزي پيشين يکي از‬ ‫مهم‌تري��ن راهکارهاي مبارزه با قاچ��اق فرآورده‌هاي نفتي در نقاط مرزي‬ ‫است‪ .‬وي افزود‪ :‬براساس هماهنگي‌هاي به‌عمل آمده در کارگروه سوخت‬ ‫استان سيس��تان و بلوچستان و موافقت مقامات عالي اين شرکت در نظر‬ ‫اس��ت خرده‌فروشي نفت گاز از طريق کارگزار معرفي شده‪ ،‬با نرخ مصوب‬ ‫کارگروه استاني به زودي از طريق مرز پيشين انجام پذيرد‪.‬‬ ‫شانا‪ :‬حسن پيوندي‪ ،‬معاون مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت (ان‌پی سی) براساس قوانين موجود و تاکيد وزير نفت بايد‬ ‫‪ ٢٠‬درص��د در طرح‌هاي زيربناي��ي به‌ويژه طرح‌هاي مرب��وط به افزايش‬ ‫خوراک سرمايه‌گذاري کند‪.‬‬ ‫ش�انا‪ :‬حس��ن بويري‪ ،‬مجري فازه��اي ‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬مي��دان گازي پارس‬ ‫جنوبي با اشاره به پايداري توليد گاز در پااليشگاه اين فاز گفت‪ :‬با روشن‬ ‫شدن مشعل سکوي آ ‪ ١٧‬اين سکو هم‌اکنون آماده ارسال گاز به خشکي‬ ‫است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سایه تحریم‬ ‫از سر صنعت برق‬ ‫کم می‌شود‬ ‫محمد فارسی‬ ‫عضو هیات رییسه سندیکای برق ایران‬ ‫در ح��ال‌حاضر وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کش��ور ب��رای به‌دس��ت آوردن ضمانتنامه‌ه��ای‬ ‫صادرات��ی و مناقصات خارج از کش��ور صنعت برق‬ ‫در حال بررسی راهکارهای متفاوتی است‪ .‬از جمله‬ ‫راهکارهای��ی ک��ه در این زمینه مطرح ش��ده‪ ،‬قرار‬ ‫دادن بخش��ی از مطالب��ات بانک مرک��زی ایران به‬ ‫عنوان پش��توانه مالی صادراتی در یکی از بانک‌های‬ ‫کشورهای خارجی اس��ت که از جمله این کشورها‬ ‫عراق را که رابطه تجاری خوبی با ایران دارد‪،‬معرفی‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬از آن جایی که مطالب��ات بانک مرکزی‬ ‫ایران مبلغ قابل توجهی است‪ ،‬سپرده‌گذاری آن در‬ ‫هر بانکی می‌تواند س��ود کالنی ب��رای آن بانک در‬ ‫پی داش��ته باشد‪ .‬به این ترتیب با چنین پشتوانه‌ای‬ ‫ممک��ن اس��ت بانک موردنظ��ر‪ ،‬ضمان��ت صادرات‬ ‫کاالهای صنعت برق را عهده‌دار ش��ود‪ .‬علت اینکه‬ ‫چنی��ن س��رمایه‌گذاری در ایران انجام نمی‌ش��ود‪،‬‬ ‫تحریم نظام بانکی کش��ور اس��ت که براس��اس آن‬ ‫هرگون��ه نق��ل و انتقاالت مالی از س��وی بانک‌های‬ ‫دولتی کش��ور‪ ،‬از خارج کش��ور ب��ه داخل‪ ،‬ممکن‬ ‫نیس��ت‪ .‬البته باید بدانید که طرح چنین موضوعی‬ ‫تنه��ا در حد یک فرضیه بوده و اجرایی ش��دن آن‬ ‫زمان‌بر خواهد بود‪ .‬اجرایی ش��دن چنین طرح‌هایی‬ ‫نیاز به کارشناس��ی دقیق و مجوز با پش��توانه مالی‬ ‫دارد زیرا بانکی که قصد ارائه ضمانتنامه به صنعت‬ ‫برق ای��ران را دارد‪ ،‬بی‌ش��ک برآوردهای الزم برای‬ ‫ای��ن کار را انج��ام خواهد داد‪ .‬در ای��ن میان طرح‬ ‫جای��زه صادراتی نیز از جمله طرح‌هایی اس��ت که‬ ‫پیش��نهاد ش��ده اما به مرحله عمل نرسیده است‪.‬‬ ‫تمامی بانک‌های کش��ور زیرفشار تحریم‌های علیه‬ ‫ایران بوده و حاضر ب��ه ارائه ضمانتنامه به صادرات‬ ‫کاالی صنعت برق کش��ور نیس��تند‪ .‬از این رو مدام‬ ‫مانع‌تراشی می‌کنند‪ .‬درحال‌حاضر تهیه ضمانتنامه‬ ‫برای صادرات کاالهای این صنعت به سختی انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬برخ��ی از ش��رکت‌ها با نام‌ه��ای تجاری‬ ‫غیرایرانی به ثبت ش��رکت در کش��ورهای خارجی‬ ‫اق��دام می‌کنن��د و ب��ه ای��ن ترتی��ب از بانک‌های‬ ‫غیرایرانی ضمانتنامه برای صادرات کاالهای صنعت‬ ‫برق ای��ران دریافت می‌کنند‪ .‬البته این ابتدای روند‬ ‫به‌دست آوردن ضمانتنامه اصلی محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫ضمانتنام��ه‌ای ک��ه از بانک‌های خارج��ی دریافت‬ ‫می‌کنند در اختیار شرکت‌های ایرانی برای شرکت‬ ‫در مناقصات بین‌المللی قرار می‌دهند‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫ش��رکت‌های بس��یاری وجود دارند ک��ه به طریقی‬ ‫ضمانتنام��ه ش��رکت در مناقص��ات بین‌الملل��ی را‬ ‫به‌دس��ت آورده و در این مناقصات ش��رکت کرده و‬ ‫برنده هم ش��ده‌اند اما برای انعقاد و امضای قرارداد‬ ‫اصلی نتوانسته‌اند ضمانتنامه الزم را به‌دست آورند‪.‬‬ ‫این مش��کل تنها در ش��رایطی به طور کامل از بین‬ ‫می‌رود که نشست ‪ ۵+۱‬منتج به لغو تحریم‌ها علیه‬ ‫ایران ش��ود‪ .‬در این حالت بس��یاری از مشکالت در‬ ‫ای��ن زمینه حل خواهد ش��د‪ .‬باید توج��ه کرد که‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای اروپایی و خارجی به دلیل‬ ‫تحریم‌ه��ای موجود علیه ایران از برقراری ارتباط و‬ ‫تجارت با بسیاری از شرکت‌های ایرانی منع شده و‬ ‫ضرروزیان قابل توجهی را متحمل ش��ده‌اند که در‬ ‫ص��ورت لغو این تحریم‌ها‪ ،‬بی‌ش��ک صنایع ایران با‬ ‫استقبال مطلوبی از سوی کشورهای خارجی روبه‌رو‬ ‫خواهن��د ش��د‪ .‬در این میان بس��یاری از بانک‌های‬ ‫خارجی نیز حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت ایران‬ ‫خواهند بود‪ .‬در زمینه ظرفیت صادراتی صنعت برق‬ ‫ایران باید گفت که صادرات هر بخش این صنعت با‬ ‫بخش دیگر متفاوت اس��ت‪ .‬به این ترتیب نمی‌توان‬ ‫عدد و میزان دقیقی را برای حجم صادرات کاالهای‬ ‫برقی کش��ور اعالم کرد‪ .‬به طور کلی می‌توان گفت‬ ‫ک��ه این صنعت قابلیت این را دارد که س��االنه ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ارد دالر از محل ص��ادرات کاال و احداث‬ ‫نیروگاه‌ها درآمد به‌دست آورد‪.‬‬ ‫خبر ویژه‬ ‫فاز ‪ ١٢‬نیمه‌تمام نیست‬ ‫ش�انا‪ :‬مجری طرح توس��عه ف��از ‪ ١٢‬پارس‌جنوبی در‬ ‫ش��رکت نف��ت و گاز پارس به انتقاده��ای موجود علیه‬ ‫بزرگتری��ن پ��روژه تاریخ صنعت کش��ور پاس��خ داد و‬ ‫گفت‪ :‬ف��از ‪ ١٢‬پ��ارس جنوبی نیمه‌تمام نیس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫‪ 3‬سکوی آ‪،‬ب‪،‬ث در حال تولید هستند‪ .‬رسول فالح‌نژاد‬ ‫با بیان اینکه مخزن فاز ‪ ١٢‬پارس جنوبی در مکانی قرار‬ ‫گرفته که به سرعت در حال تغییر است‪ ،‬گفت‪ :‬برخالف‬ ‫تاسیس��ات خشکی و سکوها که برای شرایط مشخصی‬ ‫طراحی می‌شوند‪ ،‬مخزن هیچ‌گاه قطعیت ندارد؛ به ویژه‬ ‫اگر مخزن در ناحیه‌ای از میدان باشد که در آن‪ ،‬خواص‬ ‫مخزنی با سرعت تغییر کند‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 19‬اسفند ‪ 19 - 1393‬جمادی االول ‪ 10 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -177‬پیاپی ‪1495‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ربگآخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫مولوی‪:‬‬ ‫ه��ر روز دل��م در غ��م ت��و زارت��ر اس��ت‬ ‫وز م��ن دل بی‌رح��م ت��و بیزارت��ر اس��ت‬ ‫بگذاش��تیم‪ ،‬غ��م بی‌ت��و نگذاش��ت م��را‬ ‫حق��ا ک��ه غم��ت از ت��و وفادارتر اس��ت‬ ‫به استقبال بهار‬ ‫آشيانه پرستو‬ ‫مينو بديع�ي‪ :‬يک خانه نيم��ه اعياني‬ ‫روس��تايي ب��ود و هي��چ ش��باهتي ب��ه‬ ‫ويالهاي امروزي نداشت که در برخي از‬ ‫روستاهاي آباد خود را به رخ مي‌کشند‪ .‬اين خانه دو‬ ‫طبقه که س��قف آن بس��يار بلند وهنوز تيرچه‌هاي‬ ‫چوبي نگهدار س��قف آن بودند‪ ،‬در اسفند انگار رنگي‬ ‫از بهار را مي‌يافت‪ .‬س��قف انقدر بلند بود که دس��ت‬ ‫هي��چ ک��ودک ونوجواني ب��ه آن نمي‌رس��يد و البته‬ ‫س��ال‌ها پيش از آن ک��ودکان آن خانه همه بزرگ و‬ ‫خود ديگر در نقش پدر ومادر ظاهر شده و از روستا‬ ‫رفته بودند‪ .‬يک بانوي سالخورده به اتفاق همسرش‬ ‫در آن خانه زيباي روس��تايي زندگي مي‌کردند و در‬ ‫باغ به نس��بت بزرگ آن‪ ،‬گوجه فرنگي وصيفي‌جات‬ ‫ديگر مي‌کاش��تند و درخت‌هاي سيب آنها در بهاران‬ ‫شکوفه مي‌دادند‪ .‬يکي از روزهاي آخر اسفند بود که‬ ‫به مهماني اين خانواده دوس��ت داش��تني رفتيم‪ .‬به‬ ‫کردستان و در نزديکي شهر مهاباد‪ ،‬همه درخت‌هاي‬ ‫سيب خانه شکوفه داده بود‪ ،‬گوجه‌فرنگي‌ها بربوته‌ها‬ ‫اندک اندک س��بز مي‌ش��دند‪ .‬مرد خانه مانند همه‬ ‫روزه��اي جواني به گوش��ه و کنار اين باغ سرس��بز‬ ‫س��رک مي‌کش��يد و بانوي خانه همچ��ون روزهاي‬ ‫جوان��ي‌اش با همان ش��دت و حدت در آش��پزخانه‬ ‫وخانه کار مي‌کرد‪ .‬عطر ش��کوفه‌‌هاي س��يب که در‬ ‫حياط آن خانه روستايي بزرگ مي‌پيچيد روحت تازه‬ ‫مي‌شد؛‬ ‫ز ک��وي ي��ار مي‌آي��د نس��يم باد ن��وروزي‬ ‫از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي‬ ‫چوگلگرخرده‌ايداريخداراصرفعشرتکن‬ ‫که قارون را غلط‌ها داد س��وداي زراندوزي‬ ‫ز جام گل دگر بلبل چنان مست مي‌لعل است‬ ‫که زد بر چرخ فيروزه صفير تخت فيروزي‬ ‫ب��ه صحرا رو که از دامن غبار غم بيفش��اني‬ ‫ب��ه گلزار آي کز بلبل غزل گفتن بياموزي‬ ‫ان��گار آرامش هر دو جهان را ب��ه اين باغ نوروزي‬ ‫بخش��يده بودند‪ .‬به س��يماي آقا و خانم صاحبخانه‬ ‫که مي‌نگريس��تي اوج صميمي��ت و مهمان‌نوازي از‬ ‫آن سرش��ار بود‪ .‬همراهان مي‌گفتن��د که چقدر اين‬ ‫خانواده کوچک خوشبخت عاشق اين باغ و طبيعت‬ ‫اطراف آن هستند و معناي زندگي يعني اين؟‬ ‫ش��بانگاه اتاق ب��زرگ پذيرايي خود را که س��قف‬ ‫بلندي داش��ت براي اتراق به مهمان��ان خود دادندو‬ ‫همه رس��م مهمان ن��وازي را ادا کردن��د‪ ،‬من گفتم‪:‬‬ ‫افسوس در شهر بزرگ ديگر اين صميميت‌ها نيست‬ ‫و اين يکرنگي‌ها!‬ ‫دوستم گفت‪ :‬حاال کجا شو ديدي‪.‬‬ ‫بامداد با صداي چهچه پرنده‌اي از خواب برخاستم‬ ‫فکر کردم قدم به بهشتي گذاشته‌ام که رويايي است‪،‬‬ ‫پرنده مي‌خواند و من لبريز از حس��ي مي‌ش��دم که‬ ‫ديگر هرگز در شهر بزرگ تجربه آن تکرار نمي‌شود‪...‬‬ ‫فکر بلبل همه آن اس��ت که گل شد يارش‬ ‫گل در انديشه که چون عشوه کند در کارش‬ ‫بلبل از فيض گل آموخت س��خن ور نه نبود‬ ‫اي��ن همه قول و غ��زل تعبيه در منقارش‬ ‫ب��ه دوس��تانم گفت��م‪ :‬برخيزيد‪ ،‬بلب��ل در اين‬ ‫ات��اق اس��ت‪ .‬ه��ر دو به ش��دت خنديدن��د و به‬ ‫س��قف اش��اره کردن��د‪ ،‬نگاه��م ک��ه به س��مت‬ ‫س��قف اتاق پ��رواز کرد‪،‬از جايم پري��دم‪ .‬پرنده نر‬ ‫پروازکن��ان در نزديک��ي س��قف مي‌پري��د و آواز‬ ‫س��ر مي‌داد و م��اده با آرامش��ي ش��گفت‌آور در‬ ‫آش��يانه نشس��ته بود و آواز عاش��قانه جفتش را‬ ‫مي‌شنيد‪.‬‬ ‫مبهوت بودم وزماني که در اتاق کوبيده ش��د و‬ ‫بان��وي خانه به درون آم��د و نگاه حيرت زده مرا‬ ‫بر سقف ديد گفت‪ :‬اينها پرستو هستن‪ ،‬پاییز که‬ ‫مي‌شه جاي ديگه مي‌رن و بهار که از راه مي‌رسه‬ ‫میان اينجا آش��يونه مي‌س��ازن ! خيلي دوس��ت‬ ‫داشتني هستن نه؟!!‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫مدیر اداری‪ :‬محسن امید شندی‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان آگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫حضرت امام رضا (ع) می‌فرمایند‪:‬‬ ‫کار نیک مخفیانه برابری می‌کند با هفتاد کار نیکو و آشکارکننده زشتی خوار شود و پوشاننده زشتی بخشیده می‌شود‪.‬‬ ‫اجالس پکن ‪ 20+‬با حضور ایران گشایش یافت‬ ‫معاون رییس‌جمه��وری در امور زنان و‬ ‫خانواده که برای شرکت در پنجاه و نهمین‬ ‫اجالس کمیس��یون مق��ام زن (پکن‪)20+‬‬ ‫ب��ه نیویورک رفته اس��ت‪ ،‬درب��اره برابری‬ ‫جنسیتی در نیویورک سخنرانی می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬شهیندخت موالوردی‬ ‫پ��س از ورود ب��ه نیوی��ورک در صفح��ه‬ ‫فیس��بوک خود در ارتباط ب��ا این اجالس‬ ‫نوش��ت‪ :‬ام��روز نخس��تین روز اقامت در‬ ‫نیویورک اس��ت و همراهان در حال آماده‬ ‫شدن برای دریافت کارت ورود به اجالس‬ ‫هستند که به دلیل زیادی شرکت‌کنندگان‬ ‫صف‌های طوالنی هم دارد‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬اج�لاس به طور رس��می ‪ 9‬مارس‬ ‫(‪ 18‬اسفند) آغاز ش��ده اما امروز (هشتم‬ ‫م��ارس)روز جهانی زن اس��ت و نهاد زنان‬ ‫ملل متحد امس��ال را سال «توانمندسازی‬ ‫بنياد خيريه دست‌هاي مهربان کمتر از‬ ‫يک دهه اس��ت که فعاليت‌هاي خود در‬ ‫زمينه حمايت از زنان سرپرس��ت خانواده‬ ‫و کودکان بي‌سرپرست را آغاز کرده است‬ ‫ام��ا در همين مدت‌کوتاه ب��ا ياري خدا و‬ ‫با تکيه بر حمايت‌ه��اي نيکوکاران بنياد‬ ‫توانسته است اقداماتی را در زمينه کمک‬ ‫به قش��ر بي‌بضاع��ت و آبرومن��د جامعه‬ ‫ب��ه ويژه زن��ان و کودکان بي‌سرپرس��ت‬ ‫و بدسرپرس��ت انجام ده��د‪ .‬به گزارش‬ ‫حفظ کرامت انس��اني مددجويان‬ ‫همواره ش��عار اصل��ي و س��رلوحه انجام‬ ‫وظيفه نیکوکاران بوده است‪ .‬بنياد خيريه‬ ‫دس��ت‌هاي مهربان تاکنون سرپرس��تي‬ ‫بي��ش از ‪ 2000‬خان��واده از ايتام و زنان‬ ‫سرپرس��ت خانواده را برعهده داشته که‬ ‫در نتيجه کوشش‌ها و توانمندسازي‌هاي‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬تاکنون حدود ‪ 200‬خانواده‬ ‫از اي��ن عزي��زان از وضعي��ت مددجويي‬ ‫خ��ارج ش��ده‌اند‪ .‬اي��ن بني��اد ب��ا ايجاد‬ ‫با گام‌های نوروز‬ ‫فاطمه پیرانی‪ :‬ش��لوغی و‬ ‫هیاه��وی درون س��اختمان‬ ‫بنیاد کودک نش��ان از آمدن‬ ‫بهار و فصل جدید داش��ت‪ .‬زمانی که به‬ ‫اطراف نگاه می‌کردم و این همه ش��ور و‬ ‫شوق را برای بسته‌بندی هدایای نوروزی‬ ‫جش��ن مددجویان می‌دیدم‪ ،‬خستگی را‬ ‫دیگ��ر نمی‌فهمی��دم و ان��گار واژ‬ ‫«خسته بودن» معنایی نداشت‪.‬‬ ‫آن روز ق��رار ب��ود روی درخت آرزوها‬ ‫عکس مددجویان همراه با ش��ماره روی‬ ‫درخت چس��بانده شود و هر کدام از آنها‬ ‫زنان‪ ،‬توانمندس��ازی بش��ریت» نامگذاری‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬موالوردی اف��زود‪ :‬همچنین‬ ‫نشس��ت ی��ک روزه پارلمان��ی ب��ا حضور‬ ‫نمایندگان مجالس قانونگذاری کش��ورها‬ ‫‪١١‬م��ارس برگزار خواهد ش��د که از ایران‬ ‫دو نف��ر از بانوان نماینده ش��رکت خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬عنوان این نشست سرمایه‌گذاری‬ ‫برای برابری جنس��یتی‪ ،‬اولویت‌های پکن‬ ‫‪ ٢٠+‬و فرات��ر از آن اع�لام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫معاون رییس‌جمهوری در امور زنان یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬طبق برنامه‌ای که نهایی شد‪ ،‬غیراز‬ ‫س��خنرانی افتتاحیه در روز دوش��نبه ‪18‬‬ ‫اس��فند (‪ ٩‬مارس) که مش��ابه س��ال قبل‬ ‫نخس��تین نفر هس��تم‪ ،‬در روز سه‌ش��نبه‬ ‫فرشته‌هاي کوچک در انتظار بهار روياها‬ ‫ش��عبه‌هاي مختل��ف در اس��تان تهران‪،‬‬ ‫الب��رز‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬ف��ارس و جزيره کيش‬ ‫تالش مي‌کند با کم��ک حاميان فردايي‬ ‫بدون فقر را براي مدد جويان ايجاد کند‪.‬‬ ‫حال با نزديک ش��دن ب��ه روزهاي پاياني‬ ‫س��ال ‪ ،93‬با برگزاري نمايش��گاه نقاشي‬ ‫در اس��تان البرز با کمک خيرين در اين‬ ‫نمايش��گاه‪ ،‬لباس و اقالم مورد نياز ايتام‬ ‫براي عيد نوروز تهيه کنند‪ .‬بدون ش��ک‬ ‫خريد نقاشي کودکان بي‌سرپرست که با‬ ‫نيت برآورده ش��دن آرزوهايشان در شب‬ ‫عيد کشيده ش��ده مي‌تواند شادي وصف‬ ‫نش��دني براي نيکوکاران ايج��اد کند‪ .‬در‬ ‫حال‌وهواي اين روزها که افراد بس��ياری‬ ‫مشغول خريد سال جديد هستند‪ ،‬خيلي‬ ‫از کودکان شهرمان در آرزوي خريد يک‬ ‫جفت کفش نو هستند‪.‬‬ ‫ش��ايد کمک‌ه��اي بس��يار کوچک به‬ ‫کودکان بي‌سرپرس��ت راهي بزرگ براي‬ ‫تغيي��ر زندگي آنها باش��د‪ .‬ب��ا حضور در‬ ‫چنين نمايش��گاه‌هايي متوجه مي‌شويم‬ ‫وقت��ي پول‌هاي گ��زاف را روزان��ه و گاه‬ ‫آرزوی رضا‬ ‫آرزوه��ای ب��زرگ خ��ود را روی کاغذ به‬ ‫همراه ش��ماره خود بنویسند و در داخل‬ ‫صندوق آرزوها بیاندازند‪.‬‬ ‫روز موع��ود ف��را رس��ید‪ ،‬س��الن از‬ ‫مددجویان‪ ،‬م��ددکاران و کفیالن آنها پر‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬قرار شد به قید قرعه سه تا از‬ ‫اسامی مددجویان با آرزوهای آنها خوانده‬ ‫شود‪ .‬نخستین مددجو نامش خوانده شد‪،‬‬ ‫رضا تمجیدی‪ ،‬پسرک کوچک ‪8‬ساله‌ای‬ ‫با چش��مان درش��ت و معصوم و پوست‬ ‫سرخ و سفید و خش��کیده از سرما روی‬ ‫جایگاه آمد‪ .‬خودش هم باورش نش��د که‬ ‫اسم او خوانده ش��ده باشد‪ .‬وقتی آرزوی‬ ‫رضا خوانده شد سکوت عجیبی بر سالن‬ ‫حکمفرما ش��د‪ .‬رضا آرزوی داش��تن یک‬ ‫بس��ته کاغذ آ‪ 4‬داش��ت‪ .‬از خوش��حالی‬ ‫گریه می‌کرد‪ .‬تا انتهای جش��ن نتوانستم‬ ‫کنجکاوی خود را پنهان کنم‪.‬‬ ‫می‌خواستم بدانم چرا رضا آرزوی یک‬ ‫بس��ته کاغذ آ‪ 4‬کرده است‪ .‬رضا با بغض‬ ‫عکس‌روز‬ ‫خانهتکانی در آستانه عید نوروز‬ ‫(‪ ١٠‬م��ارس) در میزگ��رد وزرا ب��ا عنوان‬ ‫س��رمایه‌گذاری برای برابری جنس��یتی و‬ ‫توانمندس��ازی زنان و در روز چهارش��نبه‬ ‫در میزگرد وزرا با عنوان مکانیزم‌های ملی‬ ‫برای برابری جنس��یتی س��خنرانی خواهم‬ ‫داش��ت‪ .‬همچنی��ن هیات دولت��ی در روز‬ ‫چهارش��نبه (‪ 11‬مارس) با مشارکت دفتر‬ ‫نمایندگی کشورمان در س��ازمان ملل در‬ ‫کارگروهی به معرفی دس��تاوردهای زنان‬ ‫ایرانی ‪ 20‬سال پس از اجالس پکن خواهند‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫معاون رئی��س جمه��وری تصریح کرد‪:‬‬ ‫انج��ام ح��دود ‪ ١٠‬مالق��ات و دیدارهای‬ ‫دوجانب��ه در حاش��یه اجالس و ش��رکت‬ ‫در صبحان��ه کاری عالی رتب��ه به میزبانی‬ ‫مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد از سایر‬ ‫برنامه‌های هیات دولتی ایران است‪.‬‬ ‫بي‌دليل خ��رج مي‌کنيم خيل��ي از افراد‬ ‫مشکالتي دارند که با اندکي از اين مبالغ‬ ‫ح��ل خواهد ش��د‪ .‬و اينجاس��ت که باید‬ ‫گفت بني آدم اعض��اي يکديگرند که در‬ ‫آفرين��ش ز يک گوهرن��د‪ ،‬چو عضوي به‬ ‫درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار‪.‬‬ ‫نمايشگاه نقاشي بنياد خيريه دست‌هاي‬ ‫مهربان در تاريخ ‪ 21 ،20‬و ‪ 22‬اسفند از‬ ‫ساعت ‪ 14‬تا ‪ 20‬در مرکز خريد مهستان‬ ‫(در اصلی) واقع در اس��تان البرز ـ کرج‪،‬‬ ‫آزادگان‪ ،‬بلوار نبوت برپا اس��ت‪ .‬همچنين‬ ‫تعدادي از هنرمندان و ورزشکاران کشور‬ ‫ک��ه از حامي��ان اي��ن بنياد هس��تند نيز‬ ‫از س��اعت ‪ 16‬ت��ا ‪ 20‬در اين نمايش��گاه‬ ‫حضور خواهند داش��ت‪ .‬ق��رار گرفتن در‬ ‫کنار فرش��تگان کوچک ک��ه در روزهاي‬ ‫پاياني س��ال در حس��رت برآورده شدن‬ ‫آرزوهاي کوچک‌ش��ان هس��تند مي‌تواند‬ ‫ب��راي دقايقي ما را از هياهوي دنيای آدم‬ ‫بزرگ‌ها رها کند‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬در یک شب سرد زمستانی مجبور‬ ‫ب��ود آخرین ‪ 300‬تومانی کی��ف مادر را‬ ‫برای انجام تکالیف خود برای خرید کاغذ‬ ‫آ‪ 4‬بدهد و نتوانس��تند ن��ان بخرند و آن‬ ‫ش��ب مادر و خواهرش س��ولماز تصمیم‬ ‫گرفته بودند که نانی خریده نشود تا او و‬ ‫مادر و خواهرش تا صبح گرسنه بخوابند‬ ‫اما رضا بتواند تکالیف خود را خوب انجام‬ ‫دهد‪ .‬رضا تا سپیده‌دم گریسته بود و آرزو‬ ‫کرده بود که بتواند یک بس��ته کاغذ آ‪4‬‬ ‫داشته باشد تا دیگر هیچ‌وقت خانواده‌اش‬ ‫گرسنه نخوابند‪.‬‬ ‫انوشه انصاري‪ ،‬برنده جايزه‬ ‫پيشگامان فضا‬ ‫عکس‪ :‬پوریا پاکیزه‬ ‫جايزه ملي پيش��گامان فضا در س��ال ‪2015‬م به‬ ‫دلي��ل خدمت ب��ه جامعه فضايي به انوش��ه انصاري‬ ‫تعلق گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ايس��نا‪ ،‬جامعه ملي فضا در امريکا اعالم‬ ‫کرد اين جايزه در کنفرانس جهاني توس��عه فضا که‬ ‫اواخ��ر ماه ميالدي آينده در تورنت��وي کانادا برگزار‬ ‫مي‌شود به انصاري اعطا خواهد شد‪.‬‬ ‫انوش��ه انصاري که نخس��تين فضان��ورد ايراني و‬ ‫نخس��تين زن گردشگر فضايي به ش��مار مي‌رود‪ ،‬از‬ ‫پايه‌گذاران اصلي جاي��زه ‪ 10‬ميليون دالري ایکس‬ ‫پرای��ز اس��ت که ب��راي حماي��ت از تجاري‌س��ازي‬ ‫تحقيقات فضايي راه‌اندازي ش��ده و نقش شاياني در‬ ‫ترغيب فعاليت‌هاي بخ��ش خصوصي در حوزه فضا‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتوکالمنور‬ ‫برگی از تاریخ اقتصادی اروپا‬ ‫فرانسه در اشغال(‪)10‬‬ ‫سهمیه‌بندی کاالها‬ ‫نویسنده‪ :‬هانری آمورو‬ ‫ترجمه‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫وضعیت اقتصادی فرانس��ه در زمان اشغال به حدی‬ ‫بد ش��ده بود که دولت کاالهای اساس��ی از جمله نان‬ ‫را س��همیه‌بندی کرد و در همان حال بازار س��یاه این‬ ‫کاالها مشکالت عدیده‌ای را برای مردم به وجود آورد‪.‬‬ ‫در بخش دهم پاورقی فرانس��ه در اش��غال به موضوع‬ ‫سهمیه‌بندی کاالها پرداخته شده که با هم می‌خوانیم‪:‬‬ ‫نخس��تين کاال‌هاي��ي که م��ورد س��هميه‌بندي قرار‬ ‫گرفتند‪ ،‬نان‪ ،‬خمير‌هاي غذايي و شکر بود که در تاريخ‬ ‫دوم اوت ‪ 1940‬انجام ش��د‪ .‬پ��س از آن در تاريخ ‪23‬‬ ‫اکتبر ‪ 1940‬نوبت به کره‪ ،‬پنير‪ ،‬گوشت‪ ،‬قهوه‪ ،‬گوشت‬ ‫خوک‪ ،‬تخم‌مرغ و روغن رس��يد‪ .‬به دنبال آن در ژوئيه‬ ‫‪ ،1940‬ش��کالت و ماهی‌تازه نیز به این سیاهه افزوده‬ ‫شد و سرانجام تا اکتبر ‪ 1941‬با ورود کاال‌های جدیدی‬ ‫مانند سبزیجات خشک؛ س��یرابی‪ ،‬سیب‌زمینی‪ ،‬شير‪،‬‬ ‫ش��راب و س��بزيجات تازه‪ ،‬فهرس��ت کاال‌هاي اساسي‬ ‫سهميه‌بندي شده کامل شد‪ .‬همراه با بحراني‌تر شدن‬ ‫اوضاع و شدت جنگ‪ ،‬سال به سال از ميزان سهميه‌ها‬ ‫کاس��ته مي‌شد و گهگاه مش��کالت توليد و حمل‌ونقل‬ ‫نيز مزيد بر علت مي‌ش��د و وضعي��ت توزيع کاال‌هاي‬ ‫سهميه‌بندي شده را با مشکالت جدي روبه‌رو مي‌کرد‪.‬‬ ‫اين مشکالت تا جايي پيش‌رفت که در آوريل ‪،1942‬‬ ‫فرماندار منطقه «مارس��ي» اعالم کرد «فرانسويان به‬ ‫م��دت ‪ 6‬هفته ب��دون نان خواهند ماند‪ ».‬يا در س��ال‬ ‫‪ 1940‬به نانوايي‌ها دستوري مبني‌بر نفروختن نان تازه‬ ‫صادر ش��د‪ .‬نان مش��کل عجيبي ش��ده بود‪ ،‬به همان‬ ‫ان��دازه که ناياب بود‪ ،‬ب��ه همان ميزان ني��ز روزبه‌روز‬ ‫سياه‌تر مي‌شد و به‌طور مسلم سياهي آن در اثر زيادي‬ ‫سبوس آن بود‪ .‬در سال ‪ 1939‬از هر ‪ 100‬کيلو گندم‬ ‫‪ 75‬کيلو آرد در فرانسه به دست می‌آمد ولي رفته‌رفته‬ ‫به علت صرفه‌جويي و نياز به آرد بيش��تر اين ميزان در‬ ‫‪ 25‬نوامبر ‪ 1940‬به ‪ 82‬کيلو رسيد‪ ،‬يعني از هر ‪100‬‬ ‫کيل��و گندم ‪ 82‬کيلو آرد به دس��ت مي‌آوردند و در ‪9‬‬ ‫م��ارس ‪ 1941‬از اين رقم نيز فراتر رفته و به ‪ 85‬کيلو‬ ‫رس��يد و در ‪ 8‬ژانويه ‪ 1942‬به ‪ 90‬کيلو و سرانجام در‬ ‫يکم آوريل ‪ 1942‬اين رکورد غم‌انگيز به باالترين حد‬ ‫خود يعني ‪ 98‬کيلو رسيد! اما متاسفانه همين ناني را‬ ‫که فرانس��وي‌ها در هنگام خريد‪ ،‬آن را با دقت زيادي‬ ‫وزن مي‌کردند و مدت زيادي بود که در اثر کمبود‪ ،‬آن‬ ‫را هنگام خوردن «تريد» نمي‌کردند‪ ،‬سربازان اشغالگر‬ ‫آلماني ب��ا مهرباني و مالطفت جل��وي قو‌هايي که در‬ ‫استخر پارک‌ها ش��نا مي‌کردند پرت مي‌کردند‪( .‬البته‬ ‫اگر قويي مي‌ماند و از دس��ت م��ردم در امان‪ ).‬به‌طور‬ ‫مس��لم دامنه کمبود آرد به قنادي‌ها نيز کشيده شد و‬ ‫براس��اس دس��تور وزارت آذوقه مقرر شد در تهيه نان‬ ‫شيريني به جاي آرد گندم‪ ،‬از آرد سياه‪ ،‬آرد بلوط و آرد‬ ‫کنجاله استفاده شود‪ .‬مشکالت آذوقه و سهميه‌بندي‬ ‫کاال‌ها به حدي رس��يد ک��ه در م��ارس ‪ 1943‬تعداد‬ ‫زيادي از فرمانداران مناطق مختلف کش��ور در نامه‌اي‬ ‫به مس��ئوالن و ديگر سازمان‌هاي مربوط اعالم کردند‪:‬‬ ‫«براس��اس دس��تورالعمل رييس‌جمهور (الوال) ديگر‬ ‫اج��ازه نخواهن��د داد که در مناطق حکومتي‌ش��ان به‬ ‫هيچ‌وج��ه و براس��اس هيچ ش��رايطي در ضيافت‌هاي‬ ‫ش��اهانه‪ ،‬جشن‌هاي نيکوکارانه و بازار‌هاي مکاره‪ ،‬هيچ‬ ‫نوع برنامه خوراکي از قبيل شام‪ ،‬ناهار‪ ،‬صبحانه‪ ،‬عصرانه‬ ‫و‪ ...‬انجام ش��ود (مواد غذايي خواه به صورت سهميه و‬ ‫خواه از بازار س��ياه تهيه شده باشد) و همچنين از این‬ ‫پس تش��کيل بازار‌هاي حراج م��واد غذايي نيز ممنوع‬ ‫‪1‬‬ ‫اعالم مي‌شود‪».‬‬ ‫‪ 1‬در زمان جنگ گه��گاه بازار‌هایی به نفع زندانیان‬ ‫ی��ا آوارگان جنگی ترتیب می‌یافت که در آن برخی از‬ ‫کاال‌ها به صورت حراجی و با قیمت‌های گزاف به فروش‬ ‫می‌رف��ت‪ .‬در این بازار‌ها قیمت کاال‌ها به طور نامعقول‬ ‫و سرس��ام‌آوری باال می‌رفت و موجب در هم‌ریختگی‬ ‫وضعیت ب��ازار و باال بردن قیمت‌ه��ا و تحت‌تاثیر قرار‬ ‫ی می‌شد‪ .‬مثال یک خرگوش‬ ‫دادن نرخ کاال‌های رس��م ‌‬ ‫نر ‪ 600‬فرانک‪ ،‬یک خرگوش ماده ‪ 3020‬فرانک‪ ،‬یک‬ ‫کب��ک ‪ 1650‬فرانک‪ ،‬یک جفت کبوت��ر چاهی ‪270‬‬ ‫فران��ک و یک جفت س��نجاب ‪ 110‬فرانک در همین‬ ‫بازار‌ها به فروش می‌رسید‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!