صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۶۵

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 165

روزنامه صمت شماره 165

‫رهبرمعظمانقالب‪:‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1393‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول‪1436‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2015‬‬ ‫ثباتقیمتنانسنتی‬ ‫تا پایان سال‬ ‫حاشیه‌نشینیمحصوالت‬ ‫آلومینیوم ایران‬ ‫برق «زون طال»‬ ‫چشم سمناني‌ها را نگرفت‬ ‫نرخ تورم بهمن‬ ‫‪ 15/2‬درصد شد‬ ‫بازار‪ ،‬صنایع جذاب را‬ ‫انتخاب می کند‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت‬ ‫روز مل��ی مهن��دس تاکید کردن��د‪ :‬درخصوص میزان‬ ‫واردات قاچاق به کش��ور ارقام بس��یار عجیبی مطرح‬ ‫است‪ .‬ایش��ان افزودند‪ :‬باید تالش کنید در بخش‌های‬ ‫مختلف کش��ور مس��ئله «ما می‌توانیم» را در عمل به‬ ‫مردم نشان دهید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نفسصادراتچاقشد‬ ‫سال بیست‌وپنجم دوره جدید شماره ‪ 165‬پیاپی ‪ 32 1483‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫پایان انحصار گارانتی‬ ‫خودروهای وارداتی‬ ‫«ما می‌توانیم» را‬ ‫در عمل به مردم‬ ‫نشان دهید‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫حجم تجارت خارجی از ‪ 94‬میلیارد دالر گذشت‬ ‫‪25‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رييس‌جمهوري در همايش روز ملي مهندسي‬ ‫‪19‬‬ ‫افزایش‪25‬درصدیصادراتغیرنفتی‬ ‫‪3‬‬ ‫جای خالی‬ ‫مشوق‌ها‬ ‫اصالح مجوزهاي‬ ‫اکتشافي معدن‬ ‫علیرضا خسروی‬ ‫پرويز فتاحي‬ ‫مديرگروهپژوهش‌هايبهره‌وريموسسهمطالعات‬ ‫بازرگاني‬ ‫اشتغالصنعتی‬ ‫در گناوه و بندر ریگ‬ ‫‪5‬‬ ‫نماینده سمنان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫چالش جدی‬ ‫صنعت یو‌پی‌وی‌سی‬ ‫سیدحسین حسینی محمدی‬ ‫‪9‬‬ ‫رییسسازمانصنعت‪،‬معدنوتجارتبوشهر‬ ‫‪2‬‬ ‫محسن صفایی‬ ‫‪10‬‬ ‫عضوهیاتمدیرهانجمنملیصنایعپالستیک‬ ‫وپلیمر‬ ‫‪30‬‬ ‫با دستیابی به ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم‬ ‫ارز سال ‪۹۴‬‬ ‫تک‌نرخی می‌شود‬ ‫هرچند قرار اس��ت تک‌نرخی‌شدن‬ ‫ارز در ب��ازار به‌عن��وان یک��ی از‬ ‫اصلی‌ترین برنامه‌ه��ای دولت در‬ ‫س��ال آینده با هدف پیشگیری‬ ‫از بروز فس��اد و رانت‬ ‫و همچنی��ن بهبود‬ ‫وضعیت ای��ن بازار‬ ‫اج��را ش��ود‪ ،‬ام��ا‬ ‫تحق��ق این امر به گفته وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی نیاز به‬ ‫الزاماتی نظیر ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم دارد که البته‬ ‫در ماه‌های اخیر تا حدودی ش��اهد بروز تغییرات مثبتی در‬ ‫این شاخص‌ها بوده‌ایم‪ .‬قرار بود ارز در نیمه دوم سال ‪1393‬‬ ‫تک نرخی ش��ود اما مسئوالن اقتصادی دولت یازدهم وعده‬ ‫دادند که این امر در سال ‪ 1394‬محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫به مناسبت روز مهندس در ایران‬ ‫مهندسان‪ ،‬عامالن اصالحات‬ ‫اجتماعی و اقتصادی‬ ‫وقتی اروپا‬ ‫احساس خطر می‌کند‬ ‫‪12‬‬ ‫سید عبدالجواد علوی‬ ‫رییس هیات مدیره شرکت اکتشاف نفت‬ ‫‪31‬‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫نخس��تين پرواز مستقيم بين تهران و برلين توسط‬ ‫ش��رکت جرمانياي آلمان در مراسمي با حضور سفير‬ ‫ايران در آلمان افتتاح شد‪.‬‬ ‫جولي بيشِ پ‪ ،‬وزير خارجه استراليا‪ ،‬فروردين براي‬ ‫سفري رس��مي و با هدف گسترش روابط دوجانبه به‬ ‫ايران مي‌آيد‪.‬‬ ‫پايگاه خبري الخبر يمن نوشت‪ :‬کشورهاي امارات‬ ‫متحده عربي‪ ،‬مصر و اردن درحال حاضر طرح تشکيل‬ ‫ائتالف ني��روي واکنش عربي و فراه��م کردن نيرو و‬ ‫امکانات مادي آن را بررسي مي‌کنند‪.‬‬ ‫وزي��ر خارجه ترکي��ه با دبيرکل ناتو و ش��ماري از‬ ‫وزراي امور خارجه کشورهاي غربي و عربستان درباره‬ ‫عملي��ات ديروز ارتش ترکيه در خاک س��وريه رايزني‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫جنبش انصاراهلل و کنگره سراسري مردمي با انتقال‬ ‫جلس��ات گفت‌وگو براي حل بحران به مکان ديگري‬ ‫خارج از صنعا مخالفت کردند‪.‬‬ ‫شيخ علي س��لمان‪ ،‬دبيرکل جمعيت ملي اسالمي‬ ‫الوفاق ب��ر ادامه اعتراض مس��المت‌آميز مردم بحرين‬ ‫تاکيد کرد‪.‬‬ ‫پاي��گاه خب��ري اخبارالس��اعه امارات نوش��ت‪ :‬در‬ ‫درگيري بين افراد مس��لح جنبش انصاراهلل با ش��يخ‬ ‫قبيله‌اي در مرز يمن با عربستان سعودي ‪ 4‬نفر کشته‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫شبکه خبري اسکاي‌نيوز از هالکت ‪ 100‬تروريست‬ ‫داعش در درگيري‌هاي نيروهاي پيش‌مرگ کرد با اين‬ ‫گروهک تروريس��تي در اس��تان نينوا در شمال عراق‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫«بلند آرينچ» معاون نخست‌وزير ترکيه از پيوستن‬ ‫ح��دود يک هزار ج��وان ترکيه به گروه تروريس��تي‬ ‫تکفيري «داعش» خبر داد‪.‬‬ ‫رسانه‌هاي خبري ليبي از دستگيري ‪ 12‬تروريست‬ ‫عامل انفجارهاي ش��هر القبه واقع در ش��مال شرقي‬ ‫ليبي که ‪ 47‬کش��ته و‪ 75‬زخمي به‌جا گذاشت‪ ،‬خبر‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫پايگاه اطالع‌رس��اني رسمي دولت ليبي اعالم کرد‬ ‫عبداهلل الثني‪ ،‬نخس��ت‌وزير اين کش��ور در چهارمين‬ ‫جلس��ه فوق‌العاده خ��ود در س��ال‌جاري طرح حذف‬ ‫ش��رکت‌هاي ترکي از اجراي تمامي پروژه‌ها در ليبي‬ ‫را تصويب کرد‪.‬‬ ‫خلف طرموز‪ ،‬رييس شوراي استان االنبار در عراق‬ ‫گفت‪ :‬در منطقه البغدادي که از وجود تروريست‌هاي‬ ‫داعش پاکس��ازي شد‪ ،‬تسليحات امريکايي‪ ،‬اروپايي و‬ ‫اسراييلي يافت شده است‪.‬‬ ‫«صائب عريقات» مذاکره‌کننده ارش��د فلسطيني‬ ‫هدف سران صهيونيست از غصب دارايي‌هاي مالياتي‬ ‫فلسطينيان را فروپاشي دولت وحدت ملي دانست‪.‬‬ ‫عبدالرحمان النمراوي بزرگ عش��اير استان االنبار‬ ‫واقع در غرب عراق‪ ،‬امريکا را عامل پيدايش گروهک‬ ‫تروريستي داعش دانست‪.‬‬ ‫وزارت کشور افغانستان با انتشار بيانيه‌اي از کشته‬ ‫ش��دن ‪ 33‬عضو گروه طالبان و بازداشت ‪ 7‬نفر ديگر‬ ‫از آنان طي شبانه روز گذشته در مناطق مختلف اين‬ ‫کشور در درگيري بانيروهاي پليس خبر داد‪.‬‬ ‫رييس جنبش مقاومت اس�لامي (حماس) در نوار‬ ‫غزه گفت‪ :‬رژيم صهيونيستي با به کارگيري ابزارهاي‬ ‫رس��انه‌اي‪ ،‬سياس��ي و امنيتي‪ ،‬مص��ر را عليه حماس‬ ‫تحري��ک می‌کند و موجب بس��ته ش��دن مرز رفح به‬ ‫روي فلسطينيان مي‌شود‪.‬‬ ‫خبرگزاري اسپوتنيک روسيه اعالم کرد‪ :‬هدف آنگال‬ ‫مرکل‪ ،‬صدراعظم آلم��ان از مخالفت با راه‌حل نظامي‬ ‫بحران اوکراين کاهش نفوذ امريکا در اروپاست‪.‬‬ ‫س��فير روس��يه در ديدار با مع��اون رييس اجرايي‬ ‫دول��ت وح��دت مل��ي افغانس��تان خواه��ان امضاي‬ ‫توافقنامه استراتژيک بين دو کشور شد‪.‬‬ ‫مخالف��ت قط��ر ب��ا حمله هواي��ي مصر ب��ه ليبي‬ ‫نش��ان داد به دليل فقدان توافق همگاني کشورهاي‬ ‫خاورميانه براي پايان دادن به خش��ونت‌هاي کنوني‪،‬‬ ‫الگوي روابط کشورهاي اين منطقه همچنان مبتني‌بر‬ ‫الگوي رقابت باقي خواهد ماند‪.‬‬ ‫نيروگاه اتمي فوکوشيما داييچي ژاپن که در زلزله‬ ‫شديد سال ‪2011‬م و سونامي پس از آن آسيب ديد‪،‬‬ ‫بار ديگر دچار مش��کل ش��د و مواد راديواکتيو از آن‬ ‫نشت کرده است‪.‬‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه کره‌جنوبي‪ ،‬س��فير ژاپن در‬ ‫س��ئول را به دليل تنش پيش‌ آمده ميان دو کش��ور‬ ‫درباره جزاير دوکدو‪ ،‬فرا خواند‪.‬‬ ‫رييس‌جمهوري نيجريه گفت که گروه تروريستي‬ ‫بوکوحرام را دست‌کم گرفته است و وعده دستگيري‬ ‫رهب��ر اين گروه را تا پي��ش از انتخابات پارلماني اين‬ ‫کشور داد‪.‬‬ ‫دس��ت‌کم ‪ 7‬نفر در حمله انتح��اري يک دختر ‪7‬‬ ‫ساله در شمال شرقي کشور نيجريه کشته شدند‪.‬‬ ‫وضعيت نابس��امان قيمت جهاني نفت و نياز مبرم‬ ‫کره‌جنوبي به آن‪ ،‬رييس‌جمهوري اين کشور را بر آن‬ ‫داشت تا س��فر به ‪ 4‬کش��ور نفتخير خاورميانه را در‬ ‫دستور کار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس‪:‬‬ ‫«ما می‌توانیم» را در عمل به مردم نشان دهید‬ ‫بیانات رهبر معظم انقالب اس�لامی در دیدار اعضای‬ ‫س��تاد بزرگداش��ت روز مل��ی مهن��دس ک��ه در تاریخ‬ ‫‪ 1393/11/6‬برگزار ش��ده بود‪ ،‬دیروز در همایش��ی که‬ ‫به همین منظور در س��الن اجتماعات ب��رج میالد برپا‬ ‫شد‪ ،‬انتشار یافت‪.‬‬ ‫حض��رت آیت‌اهلل خامنه‌ای در این دیدار‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫دامن ‌ه گسترده کار مهندسی و نقش موثر مجموعه‌های‬ ‫جوان مهندسی در مقاطع مختلف از جمله در مبارزات‬ ‫انقالبی و دوران دفاع مقدس گفتند‪ :‬مهندس��ین ما در‬ ‫دفاع مقدس س��ربازان ازجان‌گذشته‌ای بودند که تمام‬ ‫نی��رو‪ ،‬هنر و نبوغ خ��ود را به کار گرفتند و هر روز یک‬ ‫پدیده نو از این جوان‌های با استعداد بروز می‌یافت‪.‬‬ ‫ایشان‪ ،‬تالش‌ها و دستاوردهای علمی مهندسین پس‬ ‫از دفاع مقدس و حضور در مس��ئولیت‌های اساس��ی را‬ ‫نیز مهم برش��مردند و تاکید کردن��د‪ :‬باید تالش کنید‬ ‫در بخش‌های مختلف کش��ور مسئله «ما می‌توانیم» را‬ ‫در عم��ل به مردم نش��ان دهید و با ش��ناخت خألها و‬ ‫نیازهای کش��ور‪ ،‬به سمت انجام کارهای نکرده و زمین‬ ‫مانده بروید‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در ادامه با اش��اره به ضربه واردات‬ ‫بی‌رویه و قاچاق به کش��ور گفتند‪ :‬امروز فشار واردات‪،‬‬ ‫کش��ور را دارد از پ��ا درم��ی‌آورد و در خصوص میزان‬ ‫واردات قاچاق به کش��ور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح‬ ‫است‪ ،‬اما این هم یک توجیه منطقی نیست که به بهانه‬ ‫جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی‪ ،‬راه واردات‬ ‫انبوه به کشور به صورت رسمی باز شود‪.‬‬ ‫ایش��ان خطاب به مجموعه مهندس��ین کشور‪ ،‬تاکید‬ ‫کردند‪ :‬کاری کنید که محصوالت و تولیدات جوان‌های‬ ‫با استعداد‪ ،‬مومن‪ ،‬توانا و بعضاً نابغه کشور مقهور واردات‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫حض��رت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای با اش��اره ب��ه اظهارات‬ ‫دبیر همای��ش درباره اقتصاد مقاومت��ی و تکرار فراوان‬ ‫این عنوان در س��خنان مس��ئوالن و فعاالن بخش‌های‬ ‫مختلف کش��ور افزودند‪ :‬البته با تکرار زبانی هیچ اتفاقی‬ ‫نمی‌افت��د‪ ،‬بلکه باید این مس��ئله در مجلس و دولت به‬ ‫طور جدی بررس��ی ش��ود که برای اقتصاد مقاومتی به‬ ‫مفهوم حقیقی‪ ،‬چه کارهایی انجام گرفته و چه کارهایی‬ ‫باید انجام بگیرد‪.‬‬ ‫رييس‌جمهوري در همايش روز ملي مهندسي‪:‬‬ ‫افزایش ‪25‬درصدی صادرات غیر نفتی‬ ‫رييس‌جمهوري ب��ا تاکيد بر اينکه دولت‬ ‫نيازمن��د و متقاض��ي فک��ر‪ ،‬کار‪ ،‬ت�لاش و‬ ‫خدمت مهندسان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مهندسان‬ ‫کش��ور مي‌توانن��د با خدمت خ��ود زندگي‬ ‫مردم را بهتر کنند و بايد براي ایجاد شبکه‬ ‫ملی اطالعات وارد عمل شوند‪.‬‬ ‫حس��ن روحان��ي دي��روز در همايش روز‬ ‫ملي مهندس��ي ب��ا تاکيد بر اينک��ه دولت‬ ‫آماده واگذاري کارها به انجمن‌هاي مختلف‬ ‫ازجمله جمع‌هاي مهندس��ي اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ترديدي ندارم که م��ردم بهتر از دولت کار‬ ‫مي‌کنند و بايد در ش��رايطي که برنامه‌ها و‬ ‫مش��کالت مهمي پيش‌رو داريم‪ ،‬وارد عمل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫روحاني س��پس به برنامه‌ه��اي دولت در‬ ‫زمين��ه راه و راه‌آهن‪ ،‬توس��عه بنادر اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مهندس��ان کشور بايد در اين‬ ‫عرصه‌ها حضور فعالي داشته باشند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه مناب��ع مالي س��اخت قطار‬ ‫سريع‌السير تهران به اصفهان تا روز گذشته‬ ‫نهايي ش��د و ان‌ش��اء‌اهلل ايران وارد صنعت‬ ‫جديد و اس��تفاده از راه‌آهن سريع‌الس��ير با‬ ‫س��رعت باالي ‪ ۳۰۰‬کيلومتر خواهد شد و‬ ‫اين طرح‌ها با حضور‪ ،‬کمک و همت شما به‬ ‫نتيجه خواهد رسيد‪.‬‬ ‫رييس‌جمه��وري در اين‌ب��اره گف��ت‪ :‬در‬ ‫‪ ۱۰‬م��اه امس��ال نس��بت به ‪ ۱۰‬ماه س��ال‬ ‫گذش��ته نزدي��ک ب��ه ‪ ۲۵‬درص��د افزايش‬ ‫صادرات غيرنفتي داشته‌ايم‪ .‬روحاني گفت‪:‬‬ ‫در صنع��ت نف��ت‪ ،‬س��اخت ني��روگاه و پل‬ ‫توانمندي‌هاي بس��يار خوب��ي داريم و بايد‬ ‫همواره در اجراي طرح‌ها به فکر نام ايران و‬ ‫فرداي کشورمان باشيم‪.‬‬ ‫رييس‌جمه��وري در بخ��ش ديگ��ري از‬ ‫سخنانش روند حرکت کشور براي دستيابي‬ ‫به غني‌س��ازي با اهداف صلح‌آميز را يادآور‬ ‫ش��د و تاکي��د کرد‪ :‬اي��ران هيچ��گاه براي‬ ‫غني‌سازي مخفي‌کاري نکرده است و اينکه‬ ‫مي‌گويند ايران به‌دنبال مخفي‌کاري است‪،‬‬ ‫دروغ بزرگي است‪.‬‬ ‫روحان��ي با اش��اره به نقش دانش��مندان‬ ‫کشور در س��اخت سانتريفيوژ و ايجاد نسل‬ ‫جدي��د س��انتريفيوژ‌هاي پيش��رفته گفت‪:‬‬ ‫بخش بزرگي از افتخارات ما در فناوري‌هاي‬ ‫نوي��ن مره��ون ت�لاش آنهاس��ت‪ .‬در علوم‬ ‫فضايي گام‌هاي بلندي برداشته‌ايم‪ ،‬چنانچه‬ ‫ماهواره جديدي که س��ال گذشته طراحي‬ ‫ش��د و امسال پرتاب ش��د‪ ،‬گام افتخارآميز‬ ‫جديدي در مسير هوافضا بود‪.‬‬ ‫رييس‌جمهوري تاکيد کرد‪ :‬در مس��ائلي‬ ‫که مربوط به منافع ملي کش��ور است‪ ،‬بايد‬ ‫اختالفات سياسي را کنار گذاشت‪ .‬در علم‪،‬‬ ‫فناوري و افتخارات ملي‪ ،‬اين خط‪ ،‬آن خط‬ ‫و اين جن��اح و آن جناح فرق��ي نمي‌کند‪،‬‬ ‫مهندس��ان راس��ت و چ��پ در کن��ار هم‬ ‫سانتريفيوژ راه انداختند‪.‬‬ ‫ی فن�اوری‬ ‫‹ ‹تش�کیل مرک�ز هم�کار ‌‬ ‫جنبش عدم تعهد در ایران‬ ‫رییس‌جمهوری در اجالس وزیران علوم‪،‬‬ ‫فناوری و نوآوری کش��ورهای عضو جنبش‬ ‫ع��دم تعه��د در تهران ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫همکاری‌های علمی و فناوری برای ارتقای‬ ‫توس��عه و رفاه کش��ورهای عض��و جنبش‬ ‫عدم تعه��د می‌تواند در خدمت هدف غایی‬ ‫جنب��ش یعنی برق��راری صل��ح‪ ،‬آرامش و‬ ‫برابری میان دولت‌ها اعم از کوچک و بزرگ‬ ‫عراقچی‪ :‬مذاکرات مفید بود‪ ،‬هنوز نمی‌توان از پیشرفتی سخن گفت‬ ‫معاون وزیر خارجه ایران اعالم کرد‪ :‬هیات ایرانی مذاکرات ژنو را مفید می‌داند اما‬ ‫هنوز نمی‌توان از هیچ پیشرفتی سخن گفت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تس��نیم‪ ،‬سیدعباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اعالم‬ ‫کرد‪« :‬هیات ایرانی مذاکرات ژنو را مفید می‌داند اما هنوز نمی‌توان از هیچ پیشرفتی‬ ‫سخن گفت‪».‬‬ ‫عراقچی هنگام ترک ساختمان نمایندگی اتحادیه اروپا در ژنو به خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫«طبق معمول خیلی مفید بود‪ .‬مباحث مفیدی در یک جو بسیار خوب انجام شد‪ .‬ما‬ ‫هنوز نمی‌توانیم از هیچ پیش��رفتی صحبت کنیم هنوز برای گفتن این حرف خیلی‬ ‫زود است‪».‬‬ ‫هیات نمایندگی امریکا هم ساختمان نمایندگی اتحادیه اروپا را ترک کرد و وندی‬ ‫شرمن معاون وزیر خارجه امریکا از اظهارنظر در مورد مذاکرات خودداری کرد‪.‬‬ ‫هیات‌های نمایندگی روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬فرانسه و آلمان هم در مذاکرات در ساختمان‬ ‫نمایندگی اتحادیه اروپا در ژنو شرکت داشتند‪.‬‬ ‫نیکوال دو ریویرا‪ ،‬مدیرکل سیاس��ی وزارت خارجه فرانس��ه اع�لام کرد که از نظر‬ ‫هیات فرانسه مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران سازنده بود‪ .‬ریویرا هنگام ترک‬ ‫ساختمان نمایندگی اتحادیه اروپا در ژنو گفت‪« :‬این مذاکرات سازنده بود و ما بعدا‬ ‫از نتایج آن باخبر خواهیم شد‪».‬‬ ‫همچنین مذاکره‌کننده چین در گفت‌‌وگوهای هسته‌ای با ایران گفت‪ :‬مذاکرات با‬ ‫دش��واری‌هایی روبه‌رو اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬این موضوع در مذاکرات بسیار عادی است‪.‬‬ ‫ما پیش‌بینی می‌کنیم وقتی به س��مت مرحله نهایی حرکت می‌کنیم دشواری‌های‬ ‫موافقت شورای اقتصاد‬ ‫با پیشنهادهای وزارت نفت‬ ‫ش��وراي اقتصاد با درخواس��ت وزارت نفت براي اختصاص يک ميليارد و ‪650‬‬ ‫ميليون دالر براي برقدار کردن چاه‌ها و تلمبه‌هاي آب کشاورزي موافقت کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش واح��د مرکزي خبر با اج��راي اين طرح عالوه‌ب��ر صرفه‌جويي در‬ ‫نفت گاز موتورهاي ديزلي چاه‌‌هاي آب کش��اورزي‪ ،‬دسترسي کشاورزان به انرژي‬ ‫توسعه‌بخش کش��اورزي تسهيل خواهد شد‪ .‬همچنين بکارگيري الکتروموتور در‬ ‫برداش��ت آب در حدود يک ميليارد ليتر در س��ال و بهبود اقتصاد پمپ‌هاي آب‪،‬‬ ‫حفاظت و کنترل سطح آب‌هاي زيرزميني از ديگر اهداف اجراي اين طرح است‪.‬‬ ‫ش��وراي اقتصاد در جلسه ديروز همچنين با درخواس��ت ديگر وزارت نفت براي‬ ‫اجراي طرح توس��عه حمل‌ونقل بار و مس��افر در راه‌آهن موافقت کرد‪ .‬اين طرح‬ ‫با س��رمايه‌گذاري حداکثر ‪ 7/5‬ميليارد دالر اجرا خواهد ش��د که صرفه‌جويي در‬ ‫مصرف س��وخت‪ ،‬کاهش آاليندگي محيط‌زيس��ت‪ ،‬کاهش تصادف��ات جاده‌اي و‬ ‫افزايش رفاه اجتماعي و بهبود ش��رايط اقتصاد ان��رژي با کاهش واردات يا امکان‬ ‫صادرات فرآورده‌هاي نفتي را درپي خواهد داشت‪.‬‬ ‫بیشتری را تجربه کنیم اما عزم ما بیشتر از مشکالت است‪.‬‬ ‫دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای کشورمان از روز جمعه در سطح معاونان وزرای‬ ‫خارجه ایران و امریکا در ژنو آغاز ش��د‪ .‬در این مذاکرات عالوه بر وزیر امور خارجه‬ ‫و معاونان��ش‪ ،‬علی‌اکب��ر صالحی‪ ،‬رییس س��ازمان انرژی اتمی نیز حضور داش��تند‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف و جان کری با حضور صالحی‪ ،‬رییس س��ازمان انرژی هسته‌ای و‬ ‫«ارنست مونیز» وزیر انرژی امریکا سه دور مذاکره داشتند‪.‬‬ ‫مذاکره‌کننده چین «وانگ‌چون» اعالم کرده دور بعدی مذاکرات اواخر ماه جاری‬ ‫میالدی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫دور بعدی مذاکرات ایران و ‪ 5+1‬هفته آینده برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫میزان ورود و خروج دالر اعالم شد‬ ‫مديرکل مبارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان تعزيرات حکومتي اعالم کرد که‬ ‫در مکاتبه‌اي با بانک مرکزي ضوابط ورود و خروج ارز در کشور مشخص شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ايرنا‪ ،‬س��يدعبدالمجيد اجتهادي گفت‪ :‬براس��اس بند (خ) ماده‬ ‫‪ 2‬قان��ون مب��ارزه با قاچاق مصوب آذر س��ال ‪« 1392‬هر ن��وع ورود‪ ،‬خروج‪،‬‬ ‫خريد‪ ،‬فروش و حواله ارز بدون رعايت ضوابط تعييني توس��ط دولت و بدون‬ ‫مجوزهاي الزم از بانک مرکزي قاچاق محس��وب مي‌ش��ود»؛ بنابراين تمامي‬ ‫افراد براي ورود‪ ،‬خروج‪ ،‬خريد‪ ،‬فروش و حواله ارز بايد مجوز بانک مرکزي را‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬مديرکل مبارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان تعزيرات حکومتي‬ ‫گف��ت‪ :‬بانک مرکزي ميزان ارزي که مردم مي‌توانند بدون تش��ريفات قانوني‬ ‫خاصي به کش��ور وارد کنند‪ 5 ،‬هزار دالر و مي��زان ارزي که مردم مي‌توانند‬ ‫بدون تش��ريفات قانوني خاصي از کشور خارج کنند را نيز ‪ 5‬هزار دالر اعالم‬ ‫کرده است‪ .‬وي اضافه کرد‪ :‬اگر قرار باشد شخصي ارز بيشتري به کشور وارد‬ ‫يا از کش��ور خارج کند بايد به نمايندگي بانک مرکزي در فرودگاه‌ها مراجعه‬ ‫و اظهارنامه ارزي دريافت کند‪.‬‬ ‫باشد‪ ،‬پیشنهاد کرد که مرکز همکاری‌های‬ ‫علمی‪ ،‬فناوری و ن��وآوری به میزبانی ایران‬ ‫شکل گیرد‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی دیروز گف��ت‪ :‬این مرکز‬ ‫س��اختار مناس��بی برای هم��کاری اعضای‬ ‫غیرمتعه��د ب��ا یکدیگر و همزمان با س��ایر‬ ‫کشورهای توسعه‌یافته و پیشرو در فناوری‬ ‫خواه��د بود و تالش خواهد کرد تا از طریق‬ ‫توس��عه و بکارگیری فناوری‪ ،‬هم ش��کاف‬ ‫میان جوام��ع برخوردار و کمت��ر برخوردار‬ ‫را کاهش دهد و هم محیط مناس��ب‌تری را‬ ‫برای زیست بشر فراهم آورد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫انقالب اسالمی به مرحله تحول‬ ‫علمی و فناوری رسیده است‬ ‫رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح گفت‪ :‬انقالب‬ ‫اس�لامی اکنون به مرحله تح��ول علمی و فناوری‬ ‫رسیده و در حال قدم زدن به صنعتی‌شدن هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬س��ردار سرلش��کر بس��یجی‬ ‫سیدحس��ن فیروزآب��ادی دی��روز اف��زود‪ :‬مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬با اجازه رهبر‬ ‫معظم انقالب انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ان��رژی هس��ته‌ای موضوعی‬ ‫فناورانه اس��ت و یک پیش��رفت علمی و گامی بلند‬ ‫در میان گام‌های بلند دانش��مندان ایران اس�لامی‬ ‫محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫سرلش��کر فیروزآب��ادی ادام��ه داد‪ :‬مقطع کنونی‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬مقطع تحول علمی و فناوری است‬ ‫و امروز تحول انسانی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی و فرهنگی‬ ‫در انقالب اس�لامی مطرح ش��ده و به مرحله تحول‬ ‫علمی و فناوری رس��یده‌ایم و در حال قدم گذاشتن‬ ‫به صنعتی‌شدن هستیم‪.‬‬ ‫سرلش��کر فیروزآبادی درباره داعش گفت‪ :‬پدیده‬ ‫داعش حرکتی تروریستی است که علیه همسایگان‬ ‫ما در عراق‪ ،‬سوریه و دیگر کشورهای اسالمی ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی داع��ش را آفتی در جهان اس�لام دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬این پدیده توس��ط صهیونیس��ت‌ها‪ ،‬انگلیس‬ ‫و امری��کا ایج��اد ش��ده و به خاطر نداش��تن مبانی‬ ‫مستحکم علمی‪ ،‬عقالنی و رفتار بسیار خشونت‌بار‪،‬‬ ‫به عنوان یک ابزار اس��تکبار جهانی مورد اس��تفاده‬ ‫قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫رییس س��تادکل نیروهای مسلح درباره مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای ایران با کشورهای عضو گروه ‪ 5+1‬گفت‪:‬‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب در رابطه ب��ا مذاکرات به من‬ ‫اج��ازه صحب��ت نداده‌اند؛ مذاکره یک امر مرس��وم‬ ‫سیاس��ی اس��ت و آن مقدار که برای وزارت خارجه‬ ‫ترسیم شده‪ ،‬مسئول است که انجام دهد‪.‬‬ ‫سرلشکر فیروزآبادی در رابطه با مذاکره مستقیم‬ ‫ای��ران و امری��کا عنوان کرد‪ :‬من مس��ئول جنگ با‬ ‫امریکا هستم و مسئول مذاکره نیستم‪.‬‬
‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫پایان انحصار گارانتی خودروهای وارداتی‬ ‫صنعت نساجي‪ ،‬دارنده باالترين ريسک عملياتي‬ ‫ضرورت هواگيري ‪ 90‬درصد ظرفيت صنعت پروفيل‬ ‫‪3‬‬ ‫فرش�ته فری�ادرس‪ -‬گ�روه صنع�ت‪:‬‬ ‫دس��تیابی ب��ه نتیجه مثب��ت از مذاکرات‬ ‫سیاس��ی با کش��ورهای ‪ ۵+۱‬به طور قطع‬ ‫تبعات مثبتی بر وضعیت سودآوری صنایع‬ ‫مختلف و نحوه عملکرد آنها در پی خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬به گونه‌ای که می‌توان گفت تمام‬ ‫صنایع اعم از صنای��ع مطرح و غیرمطرح‬ ‫بورس��ی و غیربورس��ی نی��ز از تحقق این‬ ‫ام��ر منتفع می‌ش��وند و در این بین کمتر‬ ‫گروهی یافت می‌شود که از پیامدهای این‬ ‫نشس��ت سیاسی متضرر ش��ود‪ .‬حال باید‬ ‫دید در صورتی که توافق هسته‌ای حاصل‬ ‫شود‪ ،‬پربازده‌ترین صنعت پیش روی بازار‬ ‫و مورد توجه سرمایه‌گذاران و به دنبال آن‬ ‫سهامداران‪ ،‬کدام صنایع خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬صنعت مورد توجه پس از توافق‬ ‫چندی پیش یکی از س��ایت‌ها اقدام به‬ ‫برگزاری نظرسنجی با عنوان پربازده‌ترین‬ ‫صنع��ت پیش روی در صورت دس��تیابی‬ ‫به توافق هس��ته‌ای کرد ک��ه نتایج حاکی‬ ‫از آن بود که براس��اس اطالعات موجود‪،‬‬ ‫در این نظرس��نجی که حدود ‪ ۴۶۰۰‬نفر‬ ‫ش��رکت کردند‪ ،‬صنعت خودرو و قطعات‬ ‫ب��ا اختصاص ح��دود ‪ ۳۷‬درص��د از آراء‬ ‫ب��ه عن��وان پربازده‌ترین صنع��ت پس از‬ ‫کاهش ی��ا لغ��و تحریم‌ها برگزیده ش��د‪.‬‬ ‫گزین��ه انتخاب��ی دوم ش��رکت‌کنندگان‪،‬‬ ‫صنعت پتروش��یمی و پاالیش بود‪ ،‬اگرچه‬ ‫واحدهای پتروش��یمی طی سال گذشته‬ ‫ب��ا وجود اعم��ال تحریم‌ه��ای بین‌المللی‬ ‫درآمده��ای صادرات��ی مناس��بی از محل‬ ‫افزایش نرخ ارز کسب کرده‌اند‪ ،‬اما به نظر‬ ‫می‌رس��د با روی کار آمدن دولت یازدهم‬ ‫و کنت��رل ن��رخ ارز در مح��دوده قیمتی‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬ت��ا ‪ ۳۲۰۰‬توم��ان و در مقابل آن‬ ‫افزایش قابل توج��ه نرخ خوراک مصرفی‬ ‫این مجموعه‌ها‪ ،‬امس��ال نمی‌توان دوباره‬ ‫ش��اهد رون��د روبه‌رش��د س��ودآوری آنها‬ ‫باشیم‪ ،‬چراکه ش��رایط حاکم بر وضعیت‬ ‫تولی��د و ف��روش آنه��ا متفاوت از س��ال‬ ‫گذش��ته اس��ت‪ .‬بانک و بیمه نیز گروهی‬ ‫اس��ت که با اختصاص حدود ‪ ۲۳‬درصد از‬ ‫کل آراء ب��ه عنوان صنعت س��وم برگزیده‬ ‫ش��ده است‪ .‬این گروه صرف نظر از تبعات‬ ‫مثب��ت اعمالی بر وضعیت س��ودآوری آن‬ ‫که ناشی از بهبود وضعیت سیاسی کشور‬ ‫ب��ود‪ ،‬به دلیل کاهش ن��رخ تورم همزمان‬ ‫ب��ا کاه��ش ن��رخ س��پرده‌های بانکی‪ ،‬در‬ ‫جایگاه سوم منتخب پربازده‌ترین صنعت‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫بانک و بیمه از جمله مجموعه‌هایی است‬ ‫ک��ه پ��س از محدودیت‌ه��ای اعمالی در‬ ‫تعامالت سیاسی و خارجی کشور و اعمال‬ ‫تحریم س��وئیفت بانکی‪ ،‬بیشترین ضرر و‬ ‫زیان را متحمل ش��د‪ ،‬چ��را که بانکی‌ها و‬ ‫ش��رکت‌های بیمه درآمدهای مناسبی را‬ ‫از محل م��راودات ارزی و نقل و انتقاالت‬ ‫بانک��ی به‌دس��ت می‌آورن��د و بیش��ترین‬ ‫عایدی آنها از این محل کس��ب می‌شود‪.‬‬ ‫در مقاب��ل اما‪ ،‬صنایعی همچون تجهیزات‬ ‫و نی��ز انفورماتیک و مخابرات با اختصاص‬ ‫درصده��ای کم��ی از کل آرای دریافتی‬ ‫به عنوان صنایعی مطرح می‌ش��وند که از‬ ‫نظ��ر س��رمایه‌گذاران و همچنین فعاالن‬ ‫بازار س��رمایه‪ ،‬توافق هسته‌ای آثار مثبت‬ ‫چندان با اهمیتی بر وضعیت س��ودآوری‬ ‫آنها ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹خ�ودرو صنعت�ی ج�ذاب ب�رای‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫ف��راز چمنی‪ ،‬مع��اون دفتر اقیانوس��یه و‬ ‫آسیای س��ازمان توس��عه تجارت و رایزن‬ ‫س��ابق بازرگانی ایران در ترکیه‪ ،‬در پاسخ‬ ‫به س��والی مبنی ب��ر اینک��ه پربازده‌ترین‬ ‫صنعت پیش روی س��رمایه‌گذاران و بازار‬ ‫در صورت حصول توافق هس��ته‌ای کدام‬ ‫گفت‪ :‬به‌طور‬ ‫صنایع خواهند بود‪ ،‬به‬ ‫قطع مهم‌تری��ن صنعتی که می‌تواند پس‬ ‫از توافق م��ورد توجه قرار گی��رد‪ ،‬صنایع‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪،‬معدن و تجارت استان خوزستان‬ ‫بدينوسيله به اطالع مي‌رساند پروانه‌هاي بهره‌برداري ذيل از‬ ‫درجه اعتبار ساقط و ابطال اعالم مي‌گردند‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ پروان��ه بهره‌ب��رداري ش��ماره ‪ 06-24812‬م��ورخ‬ ‫‪ 1385/12/5‬مرب��وط ب��ه ش��رکت زيب��ا راه انديمش��ک از‬ ‫بهره‌برداري معدن شن و ماسه کوهي انديمشک ‪ 3‬با شماره‬ ‫سريال ‪ 4016‬ابطال گرديد‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ پروانه بهره‌برداري شماره ‪ 06-14274‬مورخ ‪1386/7/2‬‬ ‫آقاي حسن اصالني از بهره‌برداري معدن سنگ الشه گزين‬ ‫‪ 1‬با شماره سريال ‪ 4238‬ابطال گرديد‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ پروان��ه بهره‌برداري آقاي آرش کرم‌پ��ور از بهره‌برداري‬ ‫معدن شن و ماسه کوهي خانم خديجه ما ما تين به شماره‬ ‫‪ 06-20037‬مورخ ‪ 1387/9/24‬و با ش��ماره سريال ‪4553‬‬ ‫ابطال گرديده است‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ پروان��ه بهره‌برداري ش��رکت تعاوني ‪ 25‬ش��ن و ماس��ه‬ ‫رامهرمز از بهره‌برداري معدن شن و ماسه کوهي دو کوهک‬ ‫به ش��ماره ‪ 06/19228‬م��ورخ ‪ 1385/10/23‬و با ش��ماره‬ ‫سريال ‪ 4009‬ابطال گرديده است‪.‬‬ ‫خودروی��ی کش��ور اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫صنع��ت خ��ودرو ب��ه دلی��ل تحریم‌ها با‬ ‫مش��کالت عدیده‌ای مواجه اس��ت‪ ،‬که در‬ ‫صورت رفع تحریم‌ها پ��س از توافق‪ ،‬این‬ ‫صنعت م��ورد توجه س��رمایه‌گذاران قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به گفته چمنی‪ ،‬چنانچه توافق هسته‌ای‬ ‫بین ایران و کشورهای ‪ ۵+۱‬حاصل شود‪،‬‬ ‫فرهنگ توسعه‌یافتگی نیز تسهیل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن‬ ‫خودروس��ازان از جمل��ه مجموعه‌های��ی‬ ‫هس��تند که با تیره‌شدن تعامالت سیاسی‬ ‫کشور شرایط سختی بر آنها متحمل شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل بروز موانعی بر سر‬ ‫راه تأمین قطع��ات و تجهیزات مورد نیاز‬ ‫تولید این صنعت که بخش قابل توجهی از‬ ‫آن در کشورهای خارجی فراهم می‌شود‪،‬‬ ‫ضرر و زی��ان هنگفتی به این صنعت وارد‬ ‫شد‪ ،‬از این رو چنانچه توافق حاصل شود‪،‬‬ ‫فضای رقابتی در این صنعت شکل خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫چمنی با تاکید بر اینکه صنایع خودروی‬ ‫کشور استراتژیک قلمداد می‌شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به‌طور قطع با توجه به زیرساخت‌های‬ ‫صنعت خودروس��ازی ایران‪ ،‬پس از توافق‬ ‫و وارد ش��دن ب��ه یک فض��ای رقابتی‪ ،‬از‬ ‫طرح‌های جدید بهره‌برداری خواهد ش��د‬ ‫که این امر می‌تواند برای کش��ور سودآور‬ ‫باش��د‪ .‬زیرا تجربه این س��ال‌ها نشان داد‬ ‫که حتی در ش��رایط تحریم قادر به تولید‬ ‫خودروهایی با استاندارد یورو ‪ ۴‬بودیم‪.‬‬ ‫از ای��ن رو با برداش��تن محدودیت‌های‬ ‫جهان��ی‪ ،‬ای��ران می‌توان��د با اس��تاندارد‬ ‫کش��ورهایی نظیر ک��ره و ژاپ��ن اقدام به‬ ‫تولید کند‪.‬‬ ‫چمنی ضم��ن ابزار امیدواری از اینکه با‬ ‫کاه��ش یا لغو تحریم‌ه��ای بین‌المللی در‬ ‫فرآین��د واردات قطعات و لوازم مورد نیاز‪،‬‬ ‫تولید به آس��انی انجام می‌ش��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ش��رکت‌های خودروس��ازی پس از‬ ‫توافق بار دیگر تعام�لات و همکاری‌های‬ ‫خ��ود را با خودروس��ازان خارج��ی که به‬ ‫دلی��ل تحریم‌ها از ادامه همکاری س��ر باز‬ ‫زده‌اند‪ ،‬به‌ویژه خودروس��ازان فرانسوی‪ ،‬از‬ ‫سر خواهند گرفت که به طور قطع تمامی‬ ‫ای��ن موارد در کنار یکدیگ��ر می‌توانند به‬ ‫بهب��ود وضعی��ت عملکرد خودروس��ازان‪،‬‬ ‫کاه��ش زیان‌ه��ای واردش��ده و درنهایت‬ ‫دس��تیابی به سودآوری مداوم این صنعت‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫چمن��ی یادآور ش��د‪ :‬ایران ب��ا توجه به‬ ‫ظرفیتی که در صنعت خودرو دارد‪ ،‬به طور‬ ‫قط��ع پس از توافق صنایع خودروس��ازی‬ ‫ایران جان تازه‌ای خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�کل‌گیری صنای�ع بر اس�اس نیاز‬ ‫بازار‬ ‫در ادام��ه مرس��ل‬ ‫عض��و‬ ‫صدی��ق‪،‬‬ ‫کمیسیون صنعت و‬ ‫معدن اتاق بازرگانی‬ ‫و صنای��ع و مع��ادن‬ ‫گفت‪ :‬بر‬ ‫تهران نیز در ای��ن باره به‬ ‫اس��اس تقاضای موجود در بازار‪ ،‬صنایعی‬ ‫نظیر نساجی‪ ،‬پتروشیمی و بیشتر صنایع‬ ‫فلزی مانند خودروسازی از تولید اتومبیل‬ ‫گرفته تا قطعه‌سازی و لوازم خانگی شکل‬ ‫گرفته‌اند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه‬ ‫شکل‌گیری صنایع دستوری نیست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نحوه شکل‌گیری صنایع دستوری نیست‬ ‫و حت��ی با تغییر ش��رایط‪ ،‬رون��د طبیعی‬ ‫خود را ادامه می‌دهن��د‪ .‬بنابراین صنایعی‬ ‫نظیر نساجی‪ ،‬پتروشیمی و بیشتر صنایع‬ ‫خودروس��ازی پس از توافق بیش��تر مورد‬ ‫توجه قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫به گفت��ه صدی��ق‪ ،‬بهایی ک��ه دولت با‬ ‫توجه به قوانین جدید به بخش خصوصی‬ ‫داده است‪ ،‬موجب شده س��رمایه‌گذاران‪،‬‬ ‫کارآفرین��ان و صنعتگ��ران همی��ن روند‬ ‫طبیعی شکل‌گیری صنایع را ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تنه��ا کاری که پس از توافق‬ ‫باید انجام ش��ود این اس��ت که تسهیالت‬ ‫مالی به ش��کلی آس��ان‌تر به این حوزه‌ها‬ ‫تزریق ش��ود‪ .‬همچنین نباید برای صنایع‬ ‫دیگر مانعی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن باید اجازه داد صنایعی رش��د‬ ‫کنند که متخصص‪ ،‬سرمایه‌گذار و بازاری‬ ‫ب��رای آن وج��ود دارد و همچنی��ن بتوان‬ ‫برای آنها تسهیالت مالی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنع��ت و معدن‬ ‫اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن تهران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬صنایع وابسته نظیر صنایع‬ ‫نس��اجی‪ ،‬ل��وازم خانگی و پتروش��یمی‬ ‫برای سرمایه‌گذار جذاب‌تر است‪ .‬چراکه‬ ‫بیش��تر مربوط به بخش خصوصی است‬ ‫و حاشیه سود این صنایع باالتر است‪.‬از‬ ‫این‌رو سرمایه‌گذار به دنبال سود بیشتر‬ ‫است نه ارتقای فناوری‪ .‬درواقع نساجی‬ ‫و لوازم خانگی نظیر پتروشیمی ازجمله‬ ‫صنایعی هستند که شکوفا شدند و مورد‬ ‫توجه سرمایه‌گذار آن قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬صنایعی نظیر‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬نساجی‪ ،‬بانک‬ ‫و بیم��ه با توجه مزایای ب��اال و رقابتی که‬ ‫دارند‪ ،‬ج��زو صنایعی خواهند بود که پس‬ ‫از توافق هس��ته‌ای بین ایران و کشورهای‬ ‫‪ ۵+۱‬مورد توجه سرمایه‌داران و پیش روی‬ ‫بازار قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫((اطالعيه))‬ ‫‪ 5‬ـ پروان��ه بهره‌برداري ش��رکت ره‌آورد دز کرخه جنوب از‬ ‫بهره‌برداري معدن ش��ن و ماسه کوهي قلعه قاسم به شماره‬ ‫‪ 06-22087‬مورخ ‪ 1390/10/21‬و با شماره سريال ‪7669‬‬ ‫ابطال گرديده است‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـ پروانه بهره‌برداري شرکت فني کاران عقيلي از بهره‌برداري‬ ‫معدن سنگ الش��ه پر بتوند به ش��ماره ‪ 06/26579‬مورخ‬ ‫‪ 1387/12/22‬و با شماره سريال ‪ 4566‬ابطال گرديده است‪.‬‬ ‫‪ 7‬ـ پروانه بهره‌برداري شماره ‪ 06/4039‬مورخ ‪1386/2/24‬‬ ‫آقاي مرتضي بابايي از بهره‌برداري معدن سنگ گچ پلکي با‬ ‫شماره سريال ‪ 4250‬ابطال گرديد‪.‬‬ ‫‪ 8‬ـ پروانه بهره‌برداري شماره ‪ 06/11419‬مورخ ‪1384/8/14‬‬ ‫ش��رکت تعاوني توليدي سنگ الشه تنگ مو از بهره‌برداري‬ ‫معدن سنگ الشه حسين‌آباد با شماره سريال ‪ 3040‬ابطال‬ ‫گرديد‪.‬‬ ‫‪ 9‬ـ پروانه بهره‌برداري شماره ‪ 06/10862‬مورخ ‪1385/5/26‬‬ ‫آقاي جواد طريفي از بهره‌برداري معدن سنگ الشه پرجنگي‬ ‫با شماره سريال ‪ 2206‬ابطال گرديد‪.‬‬ ‫‪ 10‬ـ پروانه بهره‌برداري شماره ‪ 06/5081‬مورخ ‪1385/3/17‬‬ ‫آقاي کاظم حميد از بهره‌برداري معدن مخلوط کوهي مرابي‬ ‫با شماره سريال ‪ 2209‬ابطال گرديد‪.‬‬ ‫‪ 11‬ـ پروانه بهره‌برداري شماره ‪ 06/5858‬مورخ ‪1385/3/25‬‬ ‫سرکار خانم بهناز جماره از بهره‌برداري معدن مخلوط کوهي‬ ‫شاوه صيوان با شماره سريال ‪ 739‬ابطال گرديد‪.‬‬ ‫‪ 12‬ـ پروانه بهره‌برداري شماره ‪ 06/9052‬مورخ ‪1381/6/26‬‬ ‫ش��رکت تعاوني توليدي سنگ الش��ه بلورين انديمشک از‬ ‫بهره‌برداري معدن س��نگ الشه بلورين انديمشک با شماره‬ ‫سريال ‪ 0724‬ابطال گرديد‪.‬‬ ‫‪ 13‬ـ پروان��ه بهره‌برداري آقاي بهرام طاف��ي از بهره‌برداري‬ ‫معدن س��نگ الش��ه پره کبود به ش��ماره ‪ 06/4373‬مورخ‬ ‫‪ 1383/4/3‬با شماره سريال ‪ 747‬ابطال گرديد‪.‬‬ ‫‪ 14‬ـ پروان��ه بهره‌ب��رداري ش��رکت ش��ن کاران شايس��ته‬ ‫بهره‌برداري معدن شن و ماسه کوهي مالک اشتر به شماره‬ ‫‪ 06/14054‬مورخ ‪ 1387/7/6‬با شماره سريال ‪ 4551‬ابطال‬ ‫گرديده است‪.‬‬ ‫محسن شرکا‬ ‫عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ایران‬ ‫صنایع مورد توجه سرمایه‌گذاران پس از دستیابی به توافق هسته‌ای را بررسی کرد‬ ‫بازار‪ ،‬صنایع جذاب را انتخاب می کند‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در صنعت نیازمند‬ ‫فضای امن‬ ‫از دیرب��از گفته‌ان��د س��رمایه جای امن م��ی‌رود و‬ ‫بر این اس��اس سرمایه‌گذار همیش��ه به دنبال فضای‬ ‫امن��ی برای س��رمایه‌گذاری اس��ت که الزم اس��ت با‬ ‫هدف رونق س��رمایه‌گذاری نس��بت ب��ه ایجاد فضای‬ ‫امن س��رمایه‌گذاری اقدام کرد‪ .‬به‌نوعی س��رمایه‌گذار‬ ‫حک��م پرنده‌ای را دارد که ای��ن پرنده به دنبال محل‬ ‫امنی برای دانه خوردن اس��ت و کوچکترین حرکت و‬ ‫جابه‌جایی سبب می‌ش��ود‪ ،‬این پرنده بپرد و در جای‬ ‫دیگری بنش��یند‪ .‬همانطور که در دهه‌های گذش��ته‬ ‫ش��اهد کوچ س��رمایه از ای��ران بوده‌ایم زی��را امنیت‬ ‫س��رمایه‌گذاری در کشور تضعیف ش��ده بود‪ .‬بنابراین‬ ‫فضای کس��ب و کار نیاز به امنی��ت روحی و روانی و‬ ‫ثب��ات سیاس��تگذاری دارد ک��ه ایجاد چنی��ن فضا و‬ ‫بس��تری نیازمند مدیران باتدبیر و دوراندیش خواهد‬ ‫بود‪ .‬اما متاسفانه در دهه‌های گذشته از چنین فضایی‬ ‫به دلیل تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها محروم بوده‌ایم‪.‬‬ ‫با همه مواردی که گفته ش��د‪ ،‬شرایط آب و هوایی‬ ‫خاص‪ ،‬اقلیم‌های متفاوت و همگن بودن جامعه ایرانی‪،‬‬ ‫کش��ورمان را به فضایی مناس��ب برای سرمایه‌گذاری‬ ‫تبدیل کرده اس��ت زیرا ایران با توجه به ‪4‬فصل بودن‬ ‫و تن��وع محصوالت کش��اورزی از ظرفی��ت باالیی در‬ ‫س��رمایه‌گذاری برخوردار اس��ت و آنچه مس��لم است‬ ‫اینکه کشاورزی باید صنعتی شود‪ ،‬در واقع کشاورزی‬ ‫بخش��ی بزرگ و استراتژیکی است که ظرفیت باالیی‬ ‫دارد و طبیعی است که برای سرمایه‌گذاران جذاب و‬ ‫مورد توجه خواهد بود‪ .‬همچنین صنایع پتروش��یمی‬ ‫ب��ا توج��ه ظرفیت باالیی ک��ه در اختی��ار دارد‪ ،‬برای‬ ‫سرمایه‌گذاران و س��هامداران جذاب به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫به واقع باید گفت ایران به دلیل موقعیت اس��تراتژیک‬ ‫و ش��رایط جغرافیایی متنوع و خاص��ی که در اختیار‬ ‫دارد‪ ،‬می‌تواند در هر بخشی چه در زمینه گردشگری‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬صنایع پتروش��یمی‪ ،‬صنعت نفت‪ ،‬گاز و‪....‬‬ ‫برای س��رمایه‌گذار جذاب باش��د‪ .‬در این میان صنایع‬ ‫معدن��ی نی��ز ج��زو صنایعی ب��ه ش��مار می‌روند که‬ ‫درصورت بهره‌برداری می‌توانند‪ ،‬ارزش‌افزوده باالتری‬ ‫ایجاد ک��رده و جذابیت زیادی برای س��رمایه‌گذاران‬ ‫خارجی و داخلی داشته باشند‪.‬‬ ‫در غال��ب زمینه‌ه��ا ایران به دلیل ش��رایط خاص‬ ‫جاذب اس��ت‪ ،‬برای نمونه اس��تان خراس��ان رضوی‬ ‫با توجه ب��ه ظرفیت ‪ ۳۵۰‬ت��ا ‪ ۴۰۰‬میلیونی مصرف‪،‬‬ ‫به‌طب��ع در ص��ورت س��رمایه‌گذاری در بخش‌ه��ای‬ ‫کشاورزی‪ ،‬تولید خودرو‪ ،‬فوالد و صنایع پتروشیمی و‬ ‫تعامل منطقی با دنیا‪ ،‬می‌تواند برای یک سرمایه‌گذار‬ ‫جذاب و سودآور باش��د‪ .‬در این میان فعاالن صنعتی‬ ‫امیدوارند با تعامل بین‌المللی توافق هسته‌ای با حفظ‬ ‫تمام ارزش‌ها و اصول انجام ش��ود‪ ،‬تا س��رمایه‌گذاران‬ ‫بتوانن��د با ایج��اد این فضای امن ب��ه راحتی اقدام به‬ ‫س��رمایه‌گذاری کنند‪ .‬این ش��رایط نش��ان می‌دهد‪،‬‬ ‫کشور زمانی توسعه می‌یابد که توسعه پایدار اجتماعی‬ ‫در اولویت قرار گیرد و به تبع توسعه پایدار اجتماعی‪،‬‬ ‫توسعه اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و سیاسی نیز شکل گیرد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس نمی‌توان شاهد توسعه پایدار در بخش‬ ‫اقتصادی ب��ود مگر با جذب س��رمایه‌گذار خارجی و‬ ‫داخلی‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪ 15‬ـ پروانه بهره‌برداري آقاي علي رضايي‌منش از بهره‌برداري‬ ‫معدن س��نگ گ��چ پاگچ يک به ش��ماره ‪ 06/23103‬مورخ‬ ‫‪ 1389/10/27‬و با شماره سريال ‪ 6329‬ابطال گرديده است‪.‬‬ ‫‪ 16‬ـ پروان��ه بهره‌ب��رداري آق��اي حميدرض��ا عابدپ��ور از‬ ‫بهره‌برداري معدن مخلوط کوهي چاي عوفي ‪ 6‬به ش��ماره‬ ‫‪ 06/7086‬مورخ ‪ 1389/3/31‬با شماره سريال ‪ 5775‬ابطال‬ ‫گرديده است‪.‬‬ ‫‪ 17‬ـ پروانه بهره‌برداري آقاي نعمت‌اله کيانپور از بهره‌برداري‬ ‫معدن س��نگ گچ بهرام‌آب��اد به ش��ماره ‪ 06/19802‬مورخ‬ ‫‪ 1385/10/2‬با شماره سريال ‪ 4010‬ابطال گرديده است‪.‬‬ ‫‪ 18‬ـ پروان��ه بهره‌برداري آقاي احمد ب��ردي از بهره‌برداري‬ ‫معدن سنگ الش��ه چهار پاره ‪ 2‬به شماره ‪ 06/1396‬مورخ‬ ‫‪ 1389/1/25‬با شماره سريال ‪ 5767‬ابطال گرديده است‪.‬‬ ‫‪ 19‬ـ پروانه بهره‌برداري شرکت کيانکار از بهره‌برداري معدن‬ ‫شن و ماسه غير رودخانه‌اي بتوند به شماره ‪ 06/1616‬مورخ‬ ‫‪ 1383/2/12‬و با شماره سريال ‪ 751‬ابطال گرديده است‪.‬‬ ‫رواب�ط عموم�ي س�ازمان صنع�ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان خوزستان‬
‫يادداشت‬ ‫باز شدن گره توسعه‬ ‫به دست‬ ‫واحدهاي تحقيقاتي‬ ‫اميرحسن کاکايي‬ ‫استاد دانشکده مهندسي خودرو‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‬ ‫ش��رکت‌هاي دانش‌بني��ان و واحدهاي تحقيقاتي‬ ‫ب��ازوي موازي توس��عه خودروس��ازان ب��زرگ دنيا‬ ‫به‌ش��مار مي‌روند و در ش��رايطي که تصور مي‌شود‬ ‫فناوري‌ه��ا در ح��وزه صنعت خ��ودرو رو به افول و‬ ‫اشباع شدن اس��ت‪ ،‬نوآوري اين بخش‪ ،‬گره توسعه‬ ‫در اي��ن بخش را بدون دندان ب��از مي‌کند‪ .‬در واقع‬ ‫واحده��اي تحقيقاتي در کنار به روز کردن فناوري‬ ‫تولي��دي و رفاهي در خودروس��ازي ني ‌م نگاهي به‬ ‫آين��ده داش��ته و حوزه‌هاي خاص ب��ودن و خاص‬ ‫ش��دن در صنعت را رصد مي‌کنن��د؛ خروجي اين‬ ‫آينده‌نگ��ري فناوري برتر حال حاض��ر خودروهاي‬ ‫توليدي خودروس��ازان خواهد بود‪ .‬اين در شرايطي‬ ‫است که بس��ياري از خودروسازان بزرگ دنيا براي‬ ‫حفظ موقعيت و ماندگاري اقدام به س��رمايه‌گذاري‬ ‫ج��دي در ح��وزه تحقي��ق و توس��عه کردن��د زيرا‬ ‫معتقدن��د اين اق��دام منطقي ب��وده و در بلندمدت‬ ‫هزينه کمتري را براي ش��رکت‌ها به همراه دارد‪ .‬از‬ ‫س��وي ديگر به‌طور قطع تحقيق و توس��عه ازجمله‬ ‫گزينه‌هايي اس��ت که در کيفيت موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫هرچند نوس��ازي ابزارهاي توليد و بکارگيري مواد‬ ‫اولي��ه باکيفيت و مرغوب ني��ز در کيفيت توليدات‬ ‫خودروس��ازان نق��ش و تاثير زي��ادي دارد‪ .‬اين در‬ ‫شرايطي است که متاسفانه در چند سال گذشته به‬ ‫دليل وضعيت مالي نامناسب شرکت‌هاي خودروساز‬ ‫داخلي‪ ،‬در عمل س��رمايه‌گذاري در حوزه تحقيق و‬ ‫توسعه با روند کاهشي روبه‌رو شده است‪ .‬با توجه به‬ ‫سهم اندک درآمد شرکت‌هاي خودروساز در بخش‬ ‫تحقيق و توس��عه؛ به هر ميزان که سهم تحقيقاتي‬ ‫از درآمد شرکت‌هاي خودروسازي از حد مشخصي‬ ‫کمتر باش��د در عم��ل اين روند موج��ب هدررفت‬ ‫سرمايه خودروسازان خواهد شد‪.‬‬ ‫از اي��ن‌رو ض��روري اس��ت مي��زان مش��خص و‬ ‫قابل‌توجهي از درآمد ش��رکت‌ها به حوزه تحقيقاتي‬ ‫اختصاص يابد‪ .‬اين در ش��رايطي اس��ت که درحال‌‬ ‫حاض��ر س��هم دقي��ق اختصاص‌يافت��ه از درآم��د‬ ‫صنع��ت خودروی ايران به حوزه تحقيق و توس��عه‬ ‫مش��خص نيس��ت‪ .‬البته ب��ا توجه به تع��داد باالي‬ ‫متخصصان داخلي و س��اختار علمي ک��ه در ايران‬ ‫وجود دارد به نظر مي‌رس��د باي��د در حوزه تحقيق‬ ‫و توسعه س��رمايه‌گذاري بيشتري شود که هرچند‬ ‫در مقطعي اين س��رمايه‌گذاري انجام شد و نتيجه‬ ‫خوبي نيز به‌دس��ت آمد اما به‌طور قطع بدون توجه‬ ‫و س��رمايه‌گذاري در حوزه تحقيق و توسعه‪ ،‬امکان‬ ‫فعالي��ت و حض��ور صنعت خ��ودرو در ابعاد جهاني‬ ‫وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫با دستورالعمل جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬واردات غیررسمی ساماندهی می‌شود‬ ‫پایان انحصار گارانتی خودروهای وارداتی‬ ‫حس�ین علی�زاده‪ -‬گ�روه صنع�ت‪:‬‬ ‫واردکنندگان غیررس��می که در س��ال‌های‬ ‫گذشته س��همی از واردات خودرو را برعهده‬ ‫داش��تند با اج��رای آیین‌نامه جدی��د واردات‬ ‫خ��ودرو که از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ابالغ ش��د‪ ،‬از ای��ن پس نمی‌توانند به‬ ‫صورت غیررس��می اقدام ب��ه واردات خودرو‬ ‫کنند‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ب��ا ابالغ آیین‌نام�� ‌ه جدید‪،‬‬ ‫واردات خ��ودرو را ب��ه ‪ ۳۶‬نماینده رس��می‬ ‫دارای مجوز س��پرد تا پ��س از این واردات از‬ ‫کانال آنها ص��ورت گیرد؛ طرحی که با هدف‬ ‫س��اماندهی واردات خودرو و ارتقای س��طح‬ ‫خدمات پس از فروش به اجرا گذاش��ته شد‪.‬‬ ‫با این حال منتقدان این طرح اجرایی‌ش��دن‬ ‫آن را انحص��ار در واردات خودرو دانس��تند و‬ ‫معتقدن��د ب��ا انحصاری‌ش��دن واردات و بازار‬ ‫خودرو در این فرآیند ش��ورای رقابت باید به‬ ‫این مقوله ورود کند‪ .‬اما این پایان ماجرا نبود‬ ‫و به‌نظر می‌رس��د از آنجا ک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت نظر مس��اعدی درباره نحوه‬ ‫قیمت‌گ��ذاری خودروه��ای داخلی نداش��ته‬ ‫و رون��د گذش��ته نحوه تعیین دس��تورالعمل‬ ‫قیمت‌گذاری‌ه��ا ب��ه زی��ان مصرف‌کننده و‬ ‫خودروس��از ختم ش��د‪ ،‬تصمی��م گرفت تا به‬ ‫حرف و حدیث‌های حواش��ی واردات خودرو‬ ‫پایان داده و با شرایطی فعالیت واردکنندگان‬ ‫غیررسمی را بالمانع اعالم کند‪ .‬بر این اساس‬ ‫از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫دس��تورالعمل جدی��دی برای ش��رکت‌های‬ ‫واردکننده غیررس��می خودرو تدوین ش��ده‬ ‫اس��ت که با ابالغ آن در روزهای آینده‪ ،‬شیوه‬ ‫هم��کاری آنها با نمایندگان رس��می واردات‬ ‫خودرو مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫در همین حال مدیر کل دفتر نیرو محرکه‬ ‫و خ��ودروی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در این باره گفت‪ :‬براس��اس شیوه‌نامه جدید‪،‬‬ ‫واردکنندگان غیررس��می خ��ودرو یا باید به‬ ‫طور مس��تقل ارائه خدم��ات پس از فروش را‬ ‫متعهد شوند یا با امضای توافقنامه با نماینده‬ ‫رسمی‪ ،‬خدمات ارائه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹شروط واردات برای غیررسمی‌ها‬ ‫تک خبر‬ ‫خودرو بخش کوچکی‬ ‫از فعالیت «تام» باشد‬ ‫خب�ر خ�ودرو‪ -‬در حکمی از‬ ‫سوی مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران‌خ��ودرو‪ ،‬مظف��ر اعوان��ی‬ ‫به س��مت مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ت��ام ایران‌خ��ودرو منص��وب و‬ ‫از خدم��ات عل��ی ش��یخ‌زاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل سابق این شرکت قدردانی شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گ��روه صنعتی ایران‌خودرو در آیین تودیع و معارفه‬ ‫مدیران قدیم و جدید تام ایران‌خودرو‪ ،‬این ش��رکت‬ ‫را فرات��ر از یک مجموعه پیمانکار دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫برای بالنده‌تر ش��دن تام از هیچ کاری در چارچوب‬ ‫آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها کوتاهی نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫هاشم یکه‌زارع‪ ،‬مدیرعامل ایران‌خودرو در این مراسم‬ ‫خواس��تار ارتقای انگیزه کاری مدیران و کارشناسان‬ ‫تام ش��د و با بیان اینکه هیات‌مدی��ره ایران‌خودرو با‬ ‫جدیت در کنار تام اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هدف این است که‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬بخش کوچکی از فعالیت تام باش��د‪ .‬وی در‬ ‫بخش دیگری از س��خنان خود به مش��کالت تولید و‬ ‫نقدینگی در یکی دوس��ال اخیر اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫دو س��ال پیش صحبت از کمک ه��زار میلیاردی به‬ ‫ایران‌خودرو برای جلوگیری از ورشکس��تگی بود اما‬ ‫نه‌تنها آن هزار میلیارد را نگرفتیم‪ ،‬بلکه مقدار زیادی‬ ‫بدهی بانکی را هم تسویه کردیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران‌خودرو تصریح کرد‪:‬‬ ‫این ش��رکت بعد از دوس��ال و نیم زی��ان‪ ،‬اکنون به‬ ‫سوددهی رس��یده و امس��ال به «ای‪.‬پی‪.‬اس» خوبی‬ ‫دس��ت پیدا می‌کند‪ .‬در این مراس��م همچنین مظفر‬ ‫اعوانی‪ ،‬مدیرعامل جدید ش��رکت ت��ام ایران‌خودرو‪،‬‬ ‫ش��رایط ش��رکت‌های مجری پروژه‌های مهندسی را‬ ‫دشوار توصیف کرد و گفت‪ :‬تام باید اجرای پروژه‌های‬ ‫بیش��تری را ب��ه عهده بگی��رد‪ ،‬بزرگ ش��ود و مانند‬ ‫شرکت‌های بزرگ عمل کند‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫امیرحس��ین قنات��ی تصریح کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫مصوبه و ابالغیه اولی��ه‌ای که وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ب��رای س��اماندهی واردات‬ ‫خ��ودرو داش��ت‪ ،‬تنها واردکنندگان رس��می‬ ‫می‌توانس��تند خ��ودرو وارد کنن��د ک��ه این‬ ‫بخشنامه فاز نخس��ت ساماندهی واردات این‬ ‫کاال ب��ود‪ ،‬بنابرای��ن واردات تنه��ا از طری��ق‬ ‫نمایندگی‌های رس��می انجام می‌شد؛ ولی به‬ ‫دلی��ل اینک��ه بخش��ی از واردات‪ ،‬از طری��ق‬ ‫نمایندگی‌های غیررس��می اس��ت‪ ،‬بخشنامه‬ ‫جدی��دی از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در روزهای آینده ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫قناتی اظهار کرد‪ :‬براس��اس این شیوه‌نامه‪،‬‬ ‫نمایندگان غیررس��می واردکننده خودرو هم‬ ‫می‌توانن��د خودرو وارد کنند‪ ،‬به ش��رط اینکه‬ ‫ارائه خدمات پس از فروش مناسب و قطعات‬ ‫یدکی و نیز مش��خصات کیفیت خودرویی که‬ ‫می‌خواهند وارد کنند را رعایت کنند؛ بنابراین‬ ‫واردکنن��دگان غیررس��می در ص��ورت تعهد‬ ‫نسبت به ارائه خدمات پس از فروش مناسب‬ ‫یا به طور مستقل می‌توانند خودرو وارد کنند‬ ‫یا با نمایندگان رسمی به توافق برسند و ارائه‬ ‫خدمات پس از فروش را به آنها بسپارند‪.‬‬ ‫به گفت��ه قنات��ی‪ ،‬در روش دوم ک��ه ارائه‬ ‫خدم��ات پس از ف��روش خودروهای وارداتی‬ ‫نمایندگان غیررس��می به نمایندگان رسمی‬ ‫سپرده می‌شود‪ ،‬باید شیوه‌نامه و توافقنامه‌ای‬ ‫می��ان واردکنن��ده غیررس��می و نماین��ده‬ ‫رس��می امضا ش��ود که البته این ش��یوه‌نامه‬ ‫را وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت تنظیم‬ ‫کرده اس��ت تا در این میان اجحافی نش��ود‬ ‫و برخی نمایندگان رس��می‪ ،‬محدودیت‌هایی‬ ‫برای واردکنندگان غیررس��می قائل نشده یا‬ ‫سلیقه‌محور نباشند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در ای��ن توافقنام��ه‪،‬‬ ‫مش��خصات اصل��ی خ��ودرو‪ ،‬درصدهایی که‬ ‫بابت خدمات پس از ف��روش باید به نماینده‬ ‫رسمی پرداخته ش��ود و هزینه‌ای که باید از‬ ‫نماینده غیررس��می گرفته شود‪ ،‬ذکر شده تا‬ ‫راه هرگونه ش��بهه نیز بسته شود؛ بنابراین از‬ ‫این پس‪ ،‬نمایندگان غیررسمی با توافقی که‬ ‫نسبت به ارائه خدمات پس از فروش خواهند‬ ‫داشت یا مس��تقیم خودشان خدمات پس از‬ ‫فروش می‌دهند یا باید طبق ضوابط خدمات‬ ‫پس از ف��روش که وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تدوین کرده‪ ،‬ارائه خدمات را به اثبات‬ ‫برس��انند؛ البته این خدمات پ��س از فروش‬ ‫برای همه یکسان است‪.‬‬ ‫واردکنندگان غیررسمی زیر بار آن نروند‪.‬‬ ‫در این می��ان برخی کارشناس��ان صنعت‬ ‫خ��ودرو نیز با اس��تقبال از این ش��یوه‌نامه و‬ ‫ط��رح همپوش��انی خدمات پ��س از فروش‬ ‫خ��ودرو از طری��ق نمایندگی‌های رس��می‪،‬‬ ‫ساماندهی حوزه گارانتی در ایران را در سایه‬ ‫اجرایی‌شدن کامل این طرح می‌دانند‪.‬‬ ‫در این بین عضو ش��ورای سیاس��ت‌گذاری‬ ‫خ��ودرو با تاکی��د بر اینک��ه ای��ن قانون در‬ ‫گذش��ته بوده اما متاس��فانه اجرایی نش��ده‬ ‫گفت‪ :‬این در حالی است که‬ ‫اس��ت به‬ ‫واردکنندگان متفرقه با نمایندگان رسمی به‬ ‫توافق رس��یده‌اند تا خدمات پس از فروش و‬ ‫تامین قطعات یدکی از طریق آنها انجام شود‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی‌منش‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫درحال‌حاض��ر دول��ت‬ ‫باید در اجرایی‌ش��دن‬ ‫این ش��یوه‌نامه نظارت‬ ‫داشته باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این بین اگر این‬ ‫طرح عملیاتی شود‪ ،‬ساماندهی در این بخش‬ ‫ص��ورت گی��رد‪ ،‬به‌نظ��ر می‌رس��د می��ان‬ ‫نمایندگی‌های رسمی و واردکنندگان متفرقه‬ ‫خودرو تعاملی ایجاد شود که به نفع هر دو و‬ ‫مصرف‌کننده خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تواف��ق در ای��ن ش��یوه‌نامه را می��ان‬ ‫نمایندگان رسمی و واردکنندگان غیررسمی‬ ‫دور از انتظار ندانس��ت و اف��زود‪ :‬به هر حال‬ ‫خدم��ات پ��س از ف��روش محصوالت��ی که‬ ‫واردکنن��دگان متفرقه اقدام ب��ه واردات آن‬ ‫می‌کنند‪ ،‬می‌تواند برای واردکنندگان رسمی‬ ‫مثبت تلقی ش��ود همچنین پرداخت میزان‬ ‫‪ ۳‬ال��ی ‪ ۳/۵‬درص��د برای ارائ��ه خدمات پس‬ ‫از ف��روش به نمایندگی‌های رس��می از محل‬ ‫فروش خودرو درصد قابل‌توجهی نیس��ت که‬ ‫در همین حال یکی از کارشناس��ان حوزه‬ ‫صنعت خودرو با اشاره به اینکه این شیوه‌نامه‬ ‫روش معقولی برای س��اماندهی خدمات پس‬ ‫از ف��روش اس��ت‪ ،‬در گفت‌وگوی��ی با‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬اگ��ر محدودیت قانون��ی برای‬ ‫واردکنن��دگان متفرقه‪ ،‬ارائ��ه خدمات پس از‬ ‫فروش اس��ت‪ ،‬به همان ص��ورت که نباید در‬ ‫حوزه واردات انحصاری وجود داش��ته باشد‪،‬‬ ‫در مبح��ث خدمات پس از ف��روش نیز نباید‬ ‫انحصاری وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫فرب��د زاوه ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه نحوه نگارش این‬ ‫شیوه‌نامه باید به‌صورتی‬ ‫باش��د که ب��ا عملکرد‬ ‫گذش��ته نماین��دگان‬ ‫رسمی خودرو متفاوت باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫اتحادی��ه اروپا بیش از ‪ ۶۰‬درصد مراجعات به‬ ‫تعمیرگاه‌های غیراز س��ازندگان خودرو است‬ ‫که دالیل متعددی دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬نخس��ت‬ ‫اینکه ش��غل عملیاتی این ش��بکه‌ها خدمات‬ ‫پس از فروش است نه فروش خودرو‪ ،‬از این رو‬ ‫خدمات بهت��ری را به مصرف‌کنن��دگان ارائه‬ ‫می‌کنند‪ .‬این در حالی است که خودروسازی‬ ‫با فروش خودرو مجبور به ارائه خدمات پس از‬ ‫فروش است که باید بخشی از توان خود را در‬ ‫این فرآیند صرف کند‪ ،‬اما شبکه ارائه خدمات‬ ‫پ��س از فروش ب��ه این دلیل که مس��ئولیت‬ ‫‹ ‹اجرایی‌نشدن قانون در گذشته‬ ‫‹ ‹ت�ردد خودروه�ای خارج�ی ب�دون‬ ‫نمایندگی‬ ‫خدمت‌رسانی پس از فروش خودرو را در قالب‬ ‫ش��غل عملیاتی خود به عه��ده دارد‪ ،‬خدمات‬ ‫بهتری ارائه خواهد کرد‪.‬‬ ‫زاوه قیمت مناسب خدمات‌دهی شبکه‌های‬ ‫گارانت��ی خودرو را دلی��ل دوم مراجعه باال به‬ ‫این مراکز دانست و عنوان کرد‪ :‬به دلیل اینکه‬ ‫سربارهای این مراکز نسبت به تولیدکننده و‬ ‫توزیع‌کننده خودرو پایین است بر این اساس‬ ‫با هزینه‌های رقابتی‌تر نسبت به خودروسازان‬ ‫به ارائه خدمات پس از فروش می‌پردازند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در کش��وری همچون‬ ‫لهستان ‪ ۸۰‬درصد خدمات پس از فروش در‬ ‫دست خودروس��از نیست و این شبکه‌ها بازار‬ ‫خدمات را در حوزه رقابتی از خودروس��ازان‬ ‫گرفته‌اند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر این ش��یوه‌نامه و قانون به صورتی تدوین‬ ‫ش��ود که رقابت را در ح��وزه خدمات پس‌از‌‬ ‫فروش تش��دید کند که در حال‌حاضر نیز در‬ ‫ایران وجود ندارد‪ ،‬شاهد ارتقای حوزه گارانتی‬ ‫خ��ودرو در ایران خواهیم بود‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫اگر ش��یوه‌نامه دس��توری نب��وده و مبنا را با‬ ‫محوری��ت تنظیم بازار تدوین کنیم‪ ،‬خروجی‬ ‫مثبت و قابل قبولی خواهد داشت‪.‬‬ ‫زاوه در تشریح تعداد نمایندگی‌های رسمی‬ ‫خودرو در کش��ور اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر ‪۳‬‬ ‫ش��رکت وجود دارد که باالی ‪ ۲۰‬نمایندگی‬ ‫در کش��ور دارند که برخی نشان‌های تجاری‬ ‫ی��ا برندها با وجود حض��ور در بازار خودروی‬ ‫ایران حتی یک نمایندگی ندارند و هزینه‌ای‬ ‫در ح��وزه نمایندگ��ی خودروه��ای وارداتی‬ ‫نکرده‌اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه تعمی��رگاه یکی از‬ ‫شرکت‌های مدعی دارای نمایندگی‪ ،‬در ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومت��ری تهران قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬با مراجعه‬ ‫ب�� ‌ه مرکز متوجه می‌ش��وید ک��ه همین یک‬ ‫تعمیرگاه هم غیرفعال است‪ .‬همچنین برخی‬ ‫خودروهای موجود با وجود نشان‌های تجاری‬ ‫یا برندهای معتبر در حال تردد هس��تند که‬ ‫هیچ یک نمایندگی خدم��ات پس از فروش‬ ‫ندارند و امیدواریم با تدوین این ش��یوه‌نامه و‬ ‫افزایش رقابت‌پذیری در حوزه خدمات پس از‬ ‫فروش‪ ،‬نابسامانی در این بخش کاهش یابد‪.‬‬ ‫‌ ‪ ،‬کانالی��زه کردن واردات‬ ‫به گزارش‬ ‫از طری��ق نمایندگی‌های رس��می نکته قابل‬ ‫توجه��ی اس��ت که ادام��ه حی��ات واردات از‬ ‫جانب واردکنندگان متفرقه به الزام داش��تن‬ ‫خدمات پس از فروش ختم می‌ش��ود‪ .‬با این‬ ‫ش��رایط اگر ح��وزه خدمات پ��س از فروش‬ ‫در س��ایه ش��یوه‌نامه جدی��د وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت رقابت‌پذیر ش��ود‪ ،‬می‌توان‬ ‫ش��اهد س��اماندهی بخش گارانتی در حوزه‬ ‫خودروهای وارداتی شد‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫معرفی دستاوردهای زیست‌محیطی ایران‌خودرو‬ ‫ایک�و پ�رس‪ -‬گ��روه صنعت��ی‬ ‫ای��ران خ��ودرو در چهاردهمین‬ ‫نمایش��گاه محیط‌زیست‪ ،‬آخرین‬ ‫دستاوردهای خود در زمینه تولید‬ ‫موتورهای کم‌مص��رف و کاهش‬ ‫آالینده‌های زیست‌محیطی را در‬ ‫معرض دید عموم قرار داده است‪.‬‬ ‫موتور ملی دیزل س��واری با س��وخت گازوئیل یکی‬ ‫از موتوره��ای به نمایش گذاش��ته ش��ده اس��ت که با‬ ‫بهره‌من��دی از فناوری‌ه��ای روز دنیا ب��ه مرحله تولید‬ ‫نمونه رس��یده اس��ت‪ .‬س��طح آالیندگی موت��ور دیزل‬ ‫س��واری ایران خ��ودرو مطابق ب��ا اس��تاندارد یورو ‪۵‬‬ ‫ب��وده و مصرف س��وخت آن کمت��ر از ‪ ۵/۵‬لیتر در هر‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتر پیمایش اس��ت‪ .‬موتور ملی پایه گازسوز‬ ‫پرخوران دس��تاورد دیگر ایران‌خودرو در زمینه توسعه‬ ‫ق��وای محرکه اس��ت‪ .‬ای��ن موت��ور دارای اس��تاندارد‬ ‫آالیندگی یورو ‪ ۴‬بوده و با ‪2‬نوع مصرف سوخت بنزین‬ ‫و گاز طبیعی در هر ‪۱۰۰‬کیلومتر کمی بیش از ‪ ۷‬لیتر‬ ‫س��وخت مصرف می‌کند‪ .‬موتور ملی ‪ ۱۴۰۰‬سی‌س��ی‬ ‫«ای‪.‬اف‪ »۴.‬دیگ��ر دس��تاورد ایران‌خ��ودرو در بخش‬ ‫تحقیقات موتور محس��وب می‌شود‪ .‬این موتور با سطح‬ ‫آالیندگ��ی ی��ورو ‪ ۵‬اروپا قابلیت‬ ‫دس��تیابی به سطح اس��تاندارد‬ ‫یورو‪ ۶‬اروپا را نیز دارد‪ .‬این موتور‬ ‫با مصرف سوخت بنزین به میزان‬ ‫‪ 6/9‬لیتر در هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر در‬ ‫ردیف موتورهای پاک قرار دارد‪.‬‬ ‫موتور «ایکس‪.‬یو‪.‬ام» نیز از نتایج‬ ‫توسعه و تحقیق ایران‌خودرو در بخش موتور است‪ .‬این‬ ‫موت��ور نیز مجهز به اس��تاندارد آالیندگی یورو ‪ ۴‬بوده‬ ‫و مص��رف کمی بیش از ‪ ۸‬لیت��ر در هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫پیمایش دارد‪ .‬همچنین شرکت ایران‌خودرو در بخش‬ ‫دیگری از غرفه خود در این نمایش��گاه ‪ 4‬محصولی که‬ ‫به موتورهای کم‌مصرف مجهز هستند را نیز به نمایش‬ ‫گذاش��ته است‪ .‬سورن با موتور توربوشارژ‪ ،‬محصول دنا‬ ‫مجهز به موت��ور ایکس‪.‬یو‪.‬ام ازجمل��ه این محصوالت‬ ‫هس��تند‪ .‬فناوری جدی��د ایران خودرو به‌نام سیس��تم‬ ‫پای��ش و عیب‌یابی لحظه‌ای موت��ور (او‌بی‌دی) از دیگر‬ ‫توانمندی‌ها و دس��تاوردهای ایران‌خودرو است که در‬ ‫این نمایش��گاه عرضه شده است‪ .‬این سیستم بر موتور‬ ‫محصول پژو ‪ ۲۰۶‬هاچ‌بک با موتور کم مصرف تی‪.‬یو‪۵.‬‬ ‫و محصول سورن نصب و به نمایش درآمده است‪.‬‬ ‫تهيه برنامه سبز سايپا ‪1404‬‬ ‫ايرنا ‪ -‬رييس اداره محيط‌زيست‬ ‫معاون��ت مهندس��ي گ��روه‬ ‫خودروسازي سايپا گفت‪ :‬برنامه‬ ‫س��بز «س��ايپا ‪ »1404‬تهي��ه و‬ ‫تدوين ش��ده اس��ت و ت��ا نيمه‬ ‫ش��هريور س��ال آينده تصويب و‬ ‫ابالغ مي‌شود‪.‬‬ ‫مه��دي اس��ماعيلي در نمايش��گاه بين‌الملل��ي‬ ‫محيط‌زيس��ت افزود‪ :‬اين يک برنامه ‪ 10‬س��اله اس��ت‬ ‫ک��ه اکن��ون آماده ش��ده و در مرحله تصويب توس��ط‬ ‫ش��وراي معاونان گروه سايپا است‪ .‬وي اظهار کرد‪ :‬اين‬ ‫برنامه براس��اس ‪ 5‬محور خدم��ات الکترونيکي (بدون‬ ‫انتش��ار)‪ ،‬خودروهاي هيبريدي‪ ،‬ارتقاي استاندارد روز‬ ‫خودروه��اي احتراق��ي‪ ،‬کاهش ردپ��اي جمعي کربن‪،‬‬ ‫کاه��ش اس��تفاده از مناب��ع طبيعي جديد و توس��عه‬ ‫مديريت محيط‌زيست تهيه شده است‪ .‬وي درباره ديگر‬ ‫فعاليت‌هاي زيس��ت‌محيطي گروه سايپا گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ 21‬ش��رکت وابسته به اين گروه سيستم تصفيه پساب‬ ‫را راه‌اندازي کرده است و به علت کاهش منابع آبي قرار‬ ‫است از س��ال آينده در فرآيند توليد هيچ‌گونه پسابي‬ ‫نداشته باشيم‪ .‬اس��ماعيلي افزود‪ :‬براساس برنامه‌ريزي‬ ‫انجام‌ش��ده تم��ام پس��اب‌ها در‬ ‫چرخ��ه توليد و آبي��اري فضاي‬ ‫سبز استفاده مي‌شود‪ .‬وي اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬براس��اس مصوب��ه هيات‬ ‫دولت درب��اره کاه��ش آلودگي‬ ‫ه��وا از ابتداي س��ال‌جاري تمام‬ ‫محصوالت س��ايپا با اس��تاندارد‬ ‫يورو ‪ 4‬توليد مي‌ش��ود و براساس اين مصوبه قرار است‬ ‫تمام محصوالت از س��ال ‪ 98‬به استاندارد يورو ‪ 5‬ارتقا‬ ‫يابند که اين گ��روه اقدامات اوليه اين ارتقا را نيز آغاز‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به گفته وي ب��راي خودروهاي هيبريدي‬ ‫نيز مذاکرات آغاز ش��ده اما ابتدا بايد زيرس��اخت‌هايي‬ ‫مانند تهيه باتري و جايگاه ش��ارژ اين خودروها فراهم‬ ‫شود‪ .‬اس��ماعيلي ادامه داد‪ :‬در سال ‪ 1388‬تفاهمنامه‬ ‫مشترکي با هدف همکاري زيست‌محيطي‪ ،‬استفاده از‬ ‫توانمندي‌هاي زيس��ت‌محيطي و توان علمي بين گروه‬ ‫خودروسازي سايپا و سازمان حفاظت محيط‌زيست در‬ ‫‪6‬بند به امضا رس��يد‪ .‬وي افزود‪ :‬اي��ن تفاهمنامه ادامه‬ ‫دارد اما هر سال به يک موضوع جديد مي‌پردازد‪ ،‬سال‬ ‫گذش��ته به موضوع آهوي ايراني پرداخت و امسال در‬ ‫زمينه مصرف آب و منابع آبي فعاليت مي‌کند‪.‬‬
‫معدن‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫وعده قزاق‌ها برای معدن ساریگونی‬ ‫عبور خودروسازان از بازار سنگ‌آهن‬ ‫حاشیه‌نشینی محصوالت آلومینیوم ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫تخصص و شرایط اقتصادی عوامل موثر در بهره وری معادن‬ ‫‹ ‹ تخصص و مدیریت محور بهره‌وری‬ ‫یک عض��و کمیس��یون صنایع و‬ ‫مع��ادن مجل��س در گفت‌وگو با‬ ‫درب��اره گ��زارش مرک��ز‬ ‫پژوهش‌ه��ای مجل��س مبنی بر‬ ‫پایی��ن ب��ودن به��ره‌وری بخش‬ ‫معدن گفت‪ :‬در سال‌های گذشته برخی از معادن به نام‬ ‫بخش خصوصی به افراد و س��ازمان‌هایی واگذار ش��ده‬ ‫اس��ت که از تخصص و اهلیت الزم برخوردار نبودند به‬ ‫همی��ن دلیل بهره‌وری این واحد‌ها کاهش یافت‪ .‬گرچه‬ ‫این مسئله تنها تحت تاثیر یک فاکتور نیست و مدیریت‬ ‫واح��د‪ ،‬نیروی انس��انی ماهر و اج��زای تولید از عواملی‬ ‫هستند که اگر به درستی به کار برده نشوند‪ ،‬بهره‌وری‬ ‫را می‌کاهند‪ .‬در واقع روش‌های مدیریتی روی اثربخشی‬ ‫نیروی انس��انی تاثیر می‌گذارد‪ .‬در حال حاضر براساس‬ ‫آمار‪ ،‬بهره‌وری بخش معدن نزدیک به ‪ 35‬درصد اس��ت‬ ‫که باید با استفاده از فناوری‌های روز و توجه به تخصص‬ ‫بخش خصوصی در مجوز معادن‪ ،‬بهره‌وری را در بخش‬ ‫معدن ارتقا دهیم‪ .‬موید حس��ینی صدر ب��ا بیان اینکه‬ ‫س��ایر عوامل اقتصادی نیز به��ره‌وری تولید در معدن و‬ ‫صنایع را دچار افت کرده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با وجود اینکه‬ ‫تولیدکنن��دگان ایران��ی از ان��رژی و نی��روی انس��انی‬ ‫ارزانقیمت بهره‌مند هس��تند‪ ،‬با این حال نتوانس��ته‌اند‬ ‫محصوالتی رقابت‌پذیر تولید کنند و هم‌اکنون اکثر آنها‬ ‫خواس��تار تعرفه‌های حمایتی در مقابل واردات هستند‪.‬‬ ‫این موضوع تا حدودی متاثر از فناوری پایین و استفاده‬ ‫از ماش��ین‌آالت فرس��وده اس��ت و بخش��ی دیگ��ر به‬ ‫هزینه‌های حمل‌ونقل برمی‌گردد که قیمت تمام ش��ده‬ ‫محصوالت را افزایش داده است‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه یارانه‌ه��ای انرژی به بخش تولید‬ ‫تخصیص نیافته اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در قیمت تمام شده‬ ‫محصوالت ای��ن بخش یارانه‌هایی ک��ه از دولت انتظار‬ ‫می‌رفت تخصیص نیافته اس��ت‪ .‬بنابراین باید بهره‌وری‬ ‫رييس هيات عامل ايميدرو خبر داد‬ ‫اختصاص بودجه نامحدود براي عناصر نادر خاکي‬ ‫ريي��س هيات عام��ل ايميدرو گف��ت‪ :‬اين‬ ‫س��ازمان براي توس��عه ح��وزه عناص��ر نادر‬ ‫خاک��ی(آر‪.‬ای‪.‬ای)‪ ،‬بودجه نامح��دود در نظر‬ ‫گرفته و به‌صورت اولويت‌دار س��رمايه‌گذاري‬ ‫‪ ،‬مهدي کرباسيان با‬ ‫مي‌کند‪ .‬به گزارش‬ ‫بيان اين مطلب اظهار کرد‪ :‬با تغييرات نويني‬ ‫که در حوزه فن��اوري اتفاق افتاده‪ ،‬گرايش به‬ ‫س��مت توليد محصوالت با اس��تفاده از مواد‬ ‫اولي��ه نادر و نوين همچ��ون پرومتيم‪ ،‬النتان‪،‬‬ ‫گادولينيم‪ ،‬اربيم‪ ،‬س��ريم‪ ،‬نئوديوم و ساماريم‬ ‫افزايش‌يافت��ه و درنتيج��ه‪ ،‬کش��ورها ب��راي‬ ‫اکتش��اف بيش��تر اين عناصر رقابت مي‌کنند‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬حوزه عناصر نادر خاکي در کش��ور‬ ‫ما مغفول واقع ش��ده و اکتشاف چنداني روي‬ ‫اين عناصر انجام نش��ده اس��ت‪ .‬ب��ا اين حال‪،‬‬ ‫ايميدرو در ماه‌هاي گذشته روي اين موضوع‬ ‫تمرکز يافته و ط��رح عناصر نادر خاکي را در‬ ‫محدوده‌ه��اي مختل��ف اجرايي کرده اس��ت‪.‬‬ ‫معاون وزير صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تصريح‬ ‫کرد‪ :‬به دليل جايگزيني تدريجي عناصر نادر‬ ‫خاک��ي به ج��اي برخي از فل��زات کنوني در‬ ‫تولي��د محصوالت و ناگزير بودن ما از مواجهه‬ ‫با اين فرآيند‪ ،‬بايد با اکتشافات جدي‪ ،‬نسبت‬ ‫ب��ه بررس��ي و تعيي��ن ميزان ذخاي��ر قطعي‬ ‫خود اقدام و براس��اس آن‪ ،‬واحدهاي فرآوري‬ ‫را فع��ال کني��م‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬ب��ا همکاري‬ ‫س��ازمان زمين‌شناسي و اکتش��افات معدني‪،‬‬ ‫شناس��ايي و اکتشاف پهنه‌هاي معدني حاوي‬ ‫عناصر نادر خاک��ي را عملياتي خواهيم کرد‪.‬‬ ‫بنابه‌اين گزارش‪ ،‬ط��رح عناصر نادر خاکي‪ ،‬با‬ ‫هدف شناخت ظرفيت‌ها و ذخاير بالقوه و نيز‬ ‫بومي‌سازي فناوري توليد اين عناصر در کشور‬ ‫از تير ‪ 93‬آغاز شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ آمادگی ‪ 6‬شرکت برای‬ ‫سرمایه‌گذاری در طرح فوالد چابهار‬ ‫همچنین رییس هی��ات عامل ایمیدرو با‬ ‫اعالم اینکه ‪ 6‬ش��رکت آمادگی خود را برای‬ ‫س��رمایه گذاری در طرح فوالد چابهار اعالم‬ ‫کردند تصریح کرد‪ :‬این طرح که از ظرفیت‬ ‫تولید ‪1/6‬میلیون تن ف��والد خام برخوردار‬ ‫اس��ت در حال حاضر برای مش��خص شدن‬ ‫س��رمایه‌گذار به مناقصه رفته است‪ .‬مهدی‬ ‫کرباس��یان افزود‪ :‬پاکت‌های فنی این طرح‬ ‫گش��وده ش��ده اس��ت و در مرحل��ه بعدی‬ ‫تکلی��ف برن��ده مناقصه و س��رمایه‌گذار آن‬ ‫مش��خص می‌ش��ود‪ .‬وی پیش‌بینی کرد که‬ ‫در نیمه نخس��ت س��ال آین��ده بخش آهن‬ ‫اس��فنجی طرح فوالد چابه��ار وارد مرحله‬ ‫اجرایی ش��ود‪ .‬طرح فوالد چابهار در زمینه‬ ‫برنامه‌های جدید ایمیدرو به منظور توسعه‬ ‫صنع��ت فوالد در مج��اورت آب‌ه��ای آزاد‬ ‫راه‌اندازی خواهد ش��د‪ .‬براساس این برنامه‬ ‫‪ 3‬میلیون ت��ن از ظرفیت‌های جدید تولید‬ ‫فوالد خام در منطقه چابهار ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫در ای��ن بخش که هم‌جهت با اقتصاد مقاومتی اس��ت‪،‬‬ ‫ارتق��ا یاب��د‪ .‬همچنی��ن در بخش اکتش��اف برنامه‌های‬ ‫توسعه‌ای با قدرت بیش��تری پیگیری شود زیرا در این‬ ‫بخش تنها ‪ 85‬درصد از ظرفیت‌های کش��ور شناسایی‬ ‫ش��ده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و باید زمینه‬ ‫بهره‌برداری از ذخایر تمام مناطق کشور فراهم شود‪ .‬در‬ ‫کنار آن راه‌ان��دازی واحدهای فرآوری برای کاهش بعد‬ ‫مسافت و هزینه حمل‌ونقل قیمت تمام شده محصوالت‬ ‫را کاه��ش می‌ده��د و این ی��ک عامل موث��ر در بهبود‬ ‫بهره‌وری تولید است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‌وری متاثر از عواملی درونی و بیرونی‬ ‫نای��ب رییس کمیس��یون معادن‬ ‫اتاق بازرگانی ایران در پاس��خ به‬ ‫این س��وال ک��ه چرا به��ره‌وری‬ ‫معادن بخ��ش خصوصی هنوز در‬ ‫حد انتظار باال نیس��ت‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬واحدهای معدنی متاث��ر از نوع مدیریت‪ ،‬نیروی‬ ‫انس��انی‪ ،‬میزان نقدینگی و کیفی��ت تجیهزات می‌تواند‬ ‫تولیدی بهره‌ور داشته باشد اما این به معنای آن نیست‬ ‫که عوامل بیرونی در بهره‌وری تولید بی‌تاثیر اس��ت‪ .‬در‬ ‫واقع ش��رایط اقتصاد کشور‪ ،‬نوس��انات ارز و نقدینگی و‬ ‫رکود از ویژگی‌هایی هس��تند ک��ه به صورت بیرونی در‬ ‫بهره‌وری تولید در بخش معدن موثر هستند که باید در‬ ‫نظر گرفته ش��ود‪ .‬رضا اش��رف س��منانی با بیان اینکه‬ ‫کاهش بهره‌وری بیش��تر متاثر از وضعیت کالن کش��ور‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬گفته می‌شود واگذاری معادن به بخش‬ ‫خصوصی در س��ال‌های گذشته به دلیل اینکه بر اساس‬ ‫تخصص واگذار نش��ده‪ ،‬منج��ر به افت به��ره‌وری این‬ ‫واحد‌ها شده است اما این موضوع به تنهایی موثر نبوده‬ ‫اس��ت زیرا هم‌اکنون برخی از مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫دولتی نیز به دلیل رک��ود‪ ،‬تورم و‪ ...‬با کاهش بهره‌وری‬ ‫مواجه ش��ده‌اند‪ .‬او ب��ا نگاهی به دیگ��ر عوامل موثر در‬ ‫به��ره‌وری بخش معدن اضافه ک��رد‪ :‬روند اداری برخی‬ ‫س��ازمان‌ها مانن��د محیط زیس��ت‪ ،‬مناب��ع طبیعی و‪...‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخ��ش مع��دن را با کن��دی همراه‬ ‫می‌کند‪ .‬از طرف دیگر وقتی واحدهای صنایع معدنی از‬ ‫س��وی دولت ایجاد شود و راه‌های تامین مواد اولیه این‬ ‫واحد‌ها مشخص نشود‪ ،‬به طور قطع پس از واگذاری به‬ ‫بخش خصوص��ی‪ ،‬به��ره‌وری ای��ن مجموعه‌ها کاهش‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬اش��رف س��منانی با اش��اره ب��ه معادن‬ ‫س��نگ‌آهن در ایران اضافه کرد‪ :‬این معادن در کش��ور‬ ‫بیش��تر از س��وی بخش خصوصی اداره می‌شوند اما از‬ ‫بهره‌وری پایینی برخوردارند و سنگ‌آهن صادر شده به‬ ‫صورت خام کمکی ب��ه ایجاد واحد‌های فرآوری و ورود‬ ‫فناوری به کش��ور نکرده اس��ت‪ .‬بنابراین تنها به صرف‬ ‫اینکه مجموعه توسط بخش خصوصی اداره شود‪ ،‬موید‬ ‫بهره‌وری باالتر نیس��ت اما در ش��رایطی که مش��کالت‬ ‫تولید در کش��ور وجود نداش��ته باشد‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫نس��بت به دولت بهره‌وری باالتری را می‌تواند در بخش‬ ‫معدن به وجود آورد‪.‬‬ ‫ن بار‪:‬‬ ‫براي دومي ‌‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان تنديس زرين جايزه تعالي سازماني راکسبکرد‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان عنوان‬ ‫شرکت س��رآمد کشور و تنها تنديس‬ ‫زرين جايزه ملي تعالي سازماني را به‬ ‫خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬در‬ ‫به گ��زارش‬ ‫دوازدهمين همايش تعالي س��ازماني‬ ‫کش��ور ک��ه ب��ا محوري��ت توس��عه‬ ‫قابليت‌ه��اي س��ازماني ب��ا حض��ور‬ ‫مهن��دس نعم��ت‌زاده وزي��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و مدي��ران ارش��د‬ ‫س��ازمان‌هاي پيشرو و متعالي کشور‪،‬‬ ‫س��وم اس��فند در مرکز همايش‌هاي‬ ‫بين‌الملل��ي صداوس��يماي جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران برگزار ش��د‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارک��ه اصفهان ب��ا باالترين‬ ‫امتي��از و ب��راي دومين بار توانس��ت‬ ‫تندي��س زرين اين هماي��ش را از آن‬ ‫خود کند‪ .‬اين درحالي انجام شده که‬ ‫به‌دليل باال بودن امتياز اين شرکت در‬ ‫اين دوره عنوان شرکت سرآمد کشور‬ ‫نيز به فوالد مبارکه اختصاص يافت‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده وزير صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در اين آيين پ��س از اهدای‬ ‫تنديس زرين اين دوره به س��بحاني‬ ‫مديرعام��ل ف��والد مبارک��ه در جمع‬ ‫مدي��ران و نمايندگان س��ازمان‌هاي‬ ‫متعال��ي کش��ور گف��ت‪ :‬کس��ب اين‬ ‫موفقيت ک��ه در گرو ايم��ان و عمل‬ ‫صالح انجام ش��ده است‪ ،‬در دو مولفه‬ ‫تعه��دي که انس��ان ب��ه جامعه خود‬ ‫احساس مي‌کند و همچنين اعتقادي‬ ‫که به آن دارد خالصه مي‌شود که اگر‬ ‫بخواهيم خود‪ ،‬خانواده‪ ،‬شهر و ديار و‬ ‫جامعه را بسازيم و عدل‌الهي را ساري‬ ‫و ج��اري کنيم آن وقت اس��ت که به‬ ‫فرامين الهي عمل کرده‌ايم‪.‬‬ ‫وي ب��ا اش��اره ب��ه اي��ن مطلب که‬ ‫خوش��بختانه برخ��ي ش��رکت‌ها ب��ه‬ ‫م��وازات فعاليت‌ه��اي س��اخت و‬ ‫تولي��د‪ ،‬در بخ��ش مس��ئوليت‌هاي‬ ‫اجتماع��ي و خدمت‌رس��اني به مردم‬ ‫ني��ز هم��ت مي‌گمارند‪ ،‬خاطر‌نش��ان‬ ‫کرد‪ :‬تصميم‌گيرندگان در س��ازمان‌ها‬ ‫بايد با پياده‌س��ازي اخالق متعالي در‬ ‫شرکت‌هاي خود شرايطي فراهم کنند‬ ‫تا به باالترين درجات رش��د و آباداني‬ ‫برس��يم‪ .‬باي��د از حضور انس��ان‌هاي‬ ‫فرهيخته و دلس��وخته که س��ال‌هاي‬ ‫س��ال در اين عرصه ت�لاش کرده‌اند‬ ‫استفاده کرد‪ .‬وقتي در قالب يک تيم‬ ‫ق��رار بگيريم و نقاط ضعف یکدیگر را‬ ‫بپوشانيم و آنها را به نقاط قوت تبديل‬ ‫کنيم‪ ،‬مالحظه خواهي��م کرد امتياز‬ ‫همه ش��رکت‌هاي ما به باالترين حد‬ ‫پرويز فتاحي‬ ‫مدير گروه پژوهش‌هاي بهره‌وري‬ ‫موسسه مطالعات بازرگاني‬ ‫در گفت‌وگو با کارشناسان مطرح شد‬ ‫حامدشایگان‪-‬گروه معدن‪ :‬مرکز پژوهش‌های مجلس‬ ‫در آخرین گزارش خود از افت بهره‌وری بخش معدن در‬ ‫سال‌های گذشته خبر داده و این موضوع را بیشتر متاثر‬ ‫از واگ��ذاری معادن به بخ��ش خصوصی غیرمتخصص‬ ‫دانس��ته اس��ت‪ .‬کارشناس��ان در ای��ن ب��اره معتقدند‬ ‫به��ره‌وری تنها ب��ه عوام��ل درونی مدیری��ت و نیروی‬ ‫انس��انی برنمی‌گردد بلکه شرایط بیرونی همچون رکود‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نوس��انات قیمت ارز و‪ ...‬از عواملی هستند که‬ ‫بهره‌وری را دچار تغییر می‌کنند‪ ،‬هر چند نباید از تاثیر‬ ‫تخصص و نیروی انسانی غافل ماند‪.‬‬ ‫کاهش هزینه‌های تولید برای افزایش رقابت‌پذیری در‬ ‫محصوالت معدنی از دغدغه‌های دولت و تولید‌کنندگان‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این رو دول��ت در واگذاری‌های بخش معدن‬ ‫هم��واره تخصص فن��ی و ت��وان مالی را م��د نظر قرار‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬چراکه طب��ق گزارش‌ه��ا به��ره‌وری بخش‬ ‫معدن در س��ال‌های گذش��ته به دلیل واگذاری به افراد‬ ‫غیرمتخصص افت کرده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم اصالح مجوزهاي‬ ‫اکتشافي بخش معدن‬ ‫خواهد رسيد‪.‬‬ ‫اين گزارش حاکي اس��ت سبحاني‪،‬‬ ‫مديرعام��ل ش��رکت ف��والد مبارکه‪،‬‬ ‫پس از کس��ب تنديس زرين در جمع‬ ‫خبرنگاران حاض��ر در همايش گفت‪:‬‬ ‫تنديس زرين تعالي س��ازماني حاصل‬ ‫دس��ترنج‪ ،‬تالش و همکاري مجموعه‬ ‫مديري��ت و کارکن��ان ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه و ش��رکاي تجاري کسب‌وکار‬ ‫آن اس��ت که در مسير تعالي يکدل و‬ ‫هماهنگ تالش کردند و اين شرکت‬ ‫را ب��ه اين نقطه رس��اندند ت��ا باعث‬ ‫س��ربلندي و افتخ��ار نظ��ام مقدس‬ ‫جمهوري اسالمي ايران باشد‪.‬‬ ‫وي خاطرنش��ان کرد‪ :‬اين افتخار‬ ‫يک ش��به حاصل نش��ده است‪ .‬در‬ ‫اين فرآيند فعاليت‌هاي گسترده‌اي‬ ‫در زمينه س��اخت و انجام کارهاي‬ ‫زيربناي��ي‪ ،‬انتق��ال دان��ش فني در‬ ‫سيس��تم‌ها و نظ��ام بهره‌ب��رداري‬ ‫توس��ط نيروهاي متعه��د و کارآمد‬ ‫در سطوح مديريت و کارکنان انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وي در خاتمه خاطرنشان کرد‪ :‬اين‬ ‫پايان کار نيست و تالش خواهيم کرد‬ ‫همچنان با بهبود فرآيند در اين مسير‬ ‫بي‌انتها گام برداريم‪.‬‬ ‫ام��روز نق��ش مع��دن در اقتصاد براي هم��ه افراد‬ ‫کش��ور اعم از سياس��تمداران و مديران‪ ،‬کارشناسان‬ ‫اقتصادي‪ ،‬معدني‪ ،‬صنعتي و‪ ...‬کاملا روش��ن اس��ت‪،‬‬ ‫بخ��ش معدن مزيت شناخته‌ش��ده اقتصاد اس��ت و‬ ‫مي‌تواند به عنوان موت��ور محرکه اقتصاد عمل کند‪.‬‬ ‫مع��ادن‪ ،‬تامين‌کننده مواد اوليه مورد نياز بس��ياري‬ ‫ع هس��تند و در خودکفاي��ي صنعتي‪ ،‬ايجاد‬ ‫از صناي ‌‬ ‫اش��تغال مولد و افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد‬ ‫سرانه يک کشور نقش بسزايي دارند‪ .‬ايران با حدود‬ ‫یک درصد جمعي��ت جهان ح��دود ‪7‬درصد ذخاير‬ ‫کشف شده معادن دنيا را داراست که حاکي از وجود‬ ‫بس��تر مناس��ب براي س��رمايه‌گذاري در اين بخش‬ ‫است‪ ،‬چراکه با دارا بودن حدود ‪ ۶۸‬نوع ماده معدني‬ ‫(غيرنفتي)‪ ۳۷ ،‬هزارميليارد تن ذخاير کشف شده و‬ ‫‪ ۵۷‬هزارميليارد تن ذخاير بالقوه‪ ،‬در ميان ‪ ۱۵‬قدرت‬ ‫معدني جهان قرار دارد و يکي از کش��ورهاي غني از‬ ‫حيث دارايي‌هاي معدني به حساب مي‌آيد‪.‬‬ ‫نقش معادن و منابع در رشد اقتصادي هر کشوري‬ ‫انکارناپذير اس��ت‪ .‬بدون ترديد بهره‌برداري از معادن‬ ‫کشور‪ ،‬عامل کاملا مثبت و مهمي در رشد و توسعه‬ ‫اقتصادي اس��ت‪ .‬به نظر مي‌رس��د در ش��رايط فعلي‬ ‫اقتصاد ايران و تحريم‌هاي گس��ترده اقتصادي‪ ،‬شايد‬ ‫يکي از مهم‌تري��ن مزيت‌هاي ايران براي گذر از اين‬ ‫بحران‪ ،‬تکيه بر منابع معدني و ظرفيت‌هاي بالقوه در‬ ‫داخل کش��ور است که از اين طريق و با خلق مزيت‬ ‫رقابتي‪ ،‬تهديدها به فرصت تبديل مي‌شوند‪.‬‬ ‫يک��ي از اج��زاي مهم در ام��کان بهره‌ب��رداري از‬ ‫ن قوانين و فرآينده��اي حاکميتي و‬ ‫مع��ادن‪ ،‬تدوي�� ‌‬ ‫تصميم‌گي��ري صحي��ح در اين حوزه اس��ت‪ .‬فرآيند‬ ‫ص��دور پروانه اکتش��اف معادن‪ ،‬به‌عنوان نخس��تین‬ ‫جزء از فرآيند کش��ف‪ ،‬ثبت و بهره‌برداري از معادن‬ ‫اهميت بااليي دارد‪ .‬در شرايطي که اين فرآيند‪ ،‬ساده‬ ‫و چابک باشد‪ ،‬بخش معدن مي‌تواند نقش بااليي در‬ ‫رشد و توسعه معادن در کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫براي انجام فعاليت‌هاي اکتشافي در يک محدوده‪،‬‬ ‫ابت��دا بايد پروان��ه اکتش��اف دريافت ش��ود‪ .‬پروانه‬ ‫اکتش��اف در واقع مجوزي اس��ت که وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت پس از بررس��ي‌هاي الزم و دريافت‬ ‫م��دارک مورد نياز‪ ،‬به متقاضيان اکتش��اف مي‌دهد‪.‬‬ ‫براي اس��تخراج‌‪ ،‬کانه‌آرايي از مع��دن داراي گواهي‬ ‫کش��ف بايد پروان��ه بهره‌ب��رداري از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت دريافت شود‪.‬‬ ‫در فرآيند اخذ مجوز اکتش��اف از معادن‪ ،‬متقاضي‬ ‫باي��د محدوده مورد درخواس��ت خ��ود را براي ثبت‬ ‫مع��دن معرفي کند‪ .‬س��ازمان‌هاي صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تاني در صورت��ي که مح��دوده مورد‬ ‫درخواس��ت آزاد باش��د نس��بت ب��ه ثب��ت محدوده‬ ‫و اس��تعالم از دس��تگاه‌هاي اجراي��ي مرتب��ط اقدام‬ ‫مي‌کنند‪ .‬ماهيت معادن به گونه‌اي است که در ابتدا‬ ‫و بدون عمليات پي‌جويي و اکتش��اف‪ ،‬امکان تعيين‬ ‫دقي��ق مح��دوده داراي ظرفيت باالي م��واد معدني‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬به همين س��بب در ابت��دا به متقاضي‬ ‫اجازه داده مي‌ش��ود محدوده وس��يعي را به نام خود‬ ‫ثبت و در آن به بررس��ي نقاط داراي ذخيره معدني‬ ‫باال‪ ،‬عمليات‌هاي اکتش��اف و پي‌جوي��ي بپردازد‪ .‬بر‬ ‫اين اس��اس‪ ،‬مطابق ماده ‪ 12‬آيين‌نامه اجرايي قانون‬ ‫معادن‪ ،‬حداکثر مس��احت محدوده پروانه اکتش��اف‬ ‫از ‪ 0/5‬کيلومترمربع ب��راي مواد معدني گروه يک و‬ ‫ت��ا ‪ 250‬کيلومتر مربع براي م��وارد معدني گروه ‪6‬‬ ‫(کانی‌های غیر فلزی)‪ ،‬قابل تعيين اس��ت‪ .‬همچنين‬ ‫در اين قانون‪ ،‬مطابق با تبصره يک همين ماده‪ ،‬تاکيد‬ ‫شده که مساحت پروانه اکتشاف با توجه به حداکثر‬ ‫سقف تعيين ش��ده در اين ماده طبق طرح اکتشاف‬ ‫متقاضي که براساس دستورالعمل‌هاي مصوب وزارت‬ ‫صنعت‪،‬معدن و تجارت تهيه و ارائه مي‌شود‪ ،‬تعيين‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫يکي از دس��تگاه‌هاي اجرايي ک��ه درباره محدوده‬ ‫اکتش��اف بايد از آن اس��تعالم شود س��ازمان منابع‬ ‫طبيعي اس��ت‪ .‬با وجود اينکه محدوده ثبتي معرفي‬ ‫شده از طرف سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استاني‬ ‫به دليل ماهيت معدنکاري محدوده وس��يعي اس��ت‬ ‫اما مش��اهده مي‌ش��ود که کل اين محدوده از طرف‬ ‫منابع طبيعي براي اکتشاف آزاد اعالم نمي‌شود بلکه‬ ‫محدوده بسيار کوچکي از آن براي عمليات اکتشاف‬ ‫بالمعارض اعالم مي‌ش��ود که اين مس��ئله توس��عه‬ ‫فعاليت‌ه��اي بخش مع��دن را ب��ا محدوديت مواجه‬ ‫مي‌کن��د بنابراين در اين زمين��ه بايد اصالحات الزم‬ ‫انجام ش��ود چراکه شناسايي مواد معدني در مراحل‬ ‫اوليه به درس��تي مشخص نيست و نمي‌توان در يک‬ ‫محدوده کوچک عمليات شناسايي را با دقت بااليي‬ ‫دنبال کرد‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫عرضه نخستين محموله خاک‬ ‫سولفوره انگوران‬ ‫مدير مجتمع س��رب و روي انگ��وران از عرضه‬ ‫نخس��تين محموله خاک استخراج‌شده از بخش‬ ‫سولفوره (زيرزميني) اين معدن خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��رکت تهيه و تولي��د مواد معدني‬ ‫اي��ران‪ ،‬منصور ش��باني گفت‪ :‬عملي��ات اجرايي‬ ‫بخش زيرزميني طرح س��ولفوره انگوران بيش از‬ ‫‪‌95‬درصد پيشرفت فيزيکي داشته است‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينک��ه همزمان با مراح��ل پاياني‬ ‫آماده‌س��ازي بخ��ش زيرزميني (س��ولفوره) اين‬ ‫معدن‪ ،‬اس��تخراج ماده معدني به صورت محدود‬ ‫ميس��ر شده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬به موازات‬ ‫عمليات آماده‌سازي بخش س��ولفوره و پيشروي‬ ‫تونل‌ها‪ ،‬خ��اک روي از مناطقي که داراي ذخيره‬ ‫مناسبي هستند برداشت مي‌شود‪.‬‬ ‫مدير مجتمع س��رب و روي انگ��وران ادامه داد‪:‬‬ ‫در اين زمينه نخستين محموله خاک روي پرعيار‬ ‫استخراج‌ش��ده از بخش س��ولفوره اين معدن‪ ،‬به‬ ‫ميزان ‪ 5‬هزار تن از طريق مزايده عرضه ش��ده و‬ ‫براي خريدار ارسال شد‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬ب��ا توجه ب��ه وجود م��اده معدني‬ ‫استخر‌اج‌ش��ده از بخش زيرزمين��ي انگوران‪ ،‬در‬ ‫آينده نزديک نيز مزايده‌هاي ديگري براي فروش‬ ‫خاک سولفوره اين معدن برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��باني با بيان اينکه مجموع ماده معدني قابل‬ ‫استخراج در طرح فعلي سولفوره انگوران حدود ‪2‬‬ ‫ميليون تن برآورد مي‌شود‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬در زمان‬ ‫بهره‌برداري کامل‪ ،‬س��االنه ‪ 120‬تا ‪ 150‬هزار تن‬ ‫ماده معدني از اين ناحيه استخراج خواهد شد‪.‬‬ ‫سنگبري‌هاي يزد‬ ‫نيمه‌تعطيل شده‌اند‬ ‫ريي��س اتحاديه صنف س��نگبر اس��تان يزد از‬ ‫نيمه‌تعطيل شدن واحدهاي اين صنف خبر داد‪.‬‬ ‫محمدعلي اميني‪ ،‬در گفت‌وگو با ايسنا‪ ،‬با بيان‬ ‫اينک��ه تمام گ��ود نخاله‪‎‎‬هاي واحده��اي صنعتي‬ ‫س��نگبري ش��هرک صنعت��ي مهريز انباش��ته از‬ ‫ضايعات است‪ ،‬افزود‪ :‬اگر مسئوالن فکري به حال‬ ‫دف��ن ضايعات اين س��نگبري‌‏‏ها نکنند‪ ،‬در آينده‬ ‫نزديک به اجبار اين واحدها تعطيل مي‌‏‏شوند‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬هم‏‏‌اکنون مش��کل دفع ضايعات‬ ‫س��نگبري همچون الش��ه س��نگ و خاک سنگ‬ ‫گريبانگير واحدهاي س��نگبري ش��هرک صنعتي‬ ‫مهريز شده است زيرا براي اين موضوع مکاني در‬ ‫ش��هرک صنعتي مشخص نشده است‪ .‬تاکنون در‬ ‫ايران هيچ‌گونه فناوري بازيافتي براي دفع مناسب‬ ‫ضايعات سنگبري به‌کارگرفته نشده است‪.‬‬ ‫اميني خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬اطراف‬ ‫ش��هرک صنعتي مهري��ز به مکاني ب��راي تخليه‬ ‫ضايعات سنگبري و نخاله‏‏‌هاي ساختماني تبديل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه اهميت مس��ئله حفظ‬ ‫محيط‌زيست‪ ،‬مديران واحدهاي سنگبري شهرک‬ ‫صنعتي مهريز از مس��ئوالن درخواست دارند که‬ ‫س��ريعا مکاني مناس��ب براي دف��ع ضايعات اين‬ ‫واحدها تعيين کنند‪.‬‬ ‫تاکنون در چندين نوبت با مسئوالن شهرستان‬ ‫مهريز براي رفع اين معضل نشست داشته‪‎‎‬ايم ولي‬ ‫به نتيجه موثري نرسيده‪‎‎‬ايم و نتيجه جلسات تنها‬ ‫روي کاغذ باقي‌مانده است‪.‬‬ ‫وي يادآور شد‪ :‬در شهرک صنعتي مهريز بيش‬ ‫از ‪ 14‬واحد س��نگبري با اشتغالزايي ‪ 150‬نفر به‬ ‫صورت مستقيم مشغول به فعاليت هستند‪.‬‬ ‫امين��ي اف��زود‪ :‬به‌تازگ��ي ازس��وي اداره‬ ‫راه‌وشهرس��ازي‪ ،‬مکان��ي براي تخلي��ه ضايعات‬ ‫مش��خص ش��ده اس��ت که به دليل بعد مسافت‬ ‫براي واحدهاي سنگبري به صرفه نيست و هزينه‬ ‫مالي زي��ادي را بر اين واحده��ا تحميل مي‏‏‌کند‬ ‫و ب��ه همين خاطر هيچ‌کدام از پيمانکاران حاضر‬ ‫به جابه‌جایی ضايعات به محل مش��خص ش��ده‬ ‫نيس��تند چراکه با توجه به رکود بازار و مشکالت‬ ‫زي��اد بر س��ر راه صنعت‪ ،‬اين هزينه کمرش��کن‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وي تاکيد کرد‪ :‬چرا مس��ئوالن متولي شهرک‬ ‫صنعت��ي در هنگام واگذاري م��کان کارخانجات‬ ‫س��نگبري در ش��هرک ب��دون در نظ��ر گرفتن‬ ‫تخليه ضايع��ات مجوز و پروانه ص��ادر مي‪‎‎‬کنند‬ ‫ک��ه هم‌اکنون اين صنعت دچار مش��کل ش��ود‪.‬‬ ‫درح��ال حاضر تم��ام گود نخاله‪‎‎‬ه��اي ‪ 14‬واحد‬ ‫صنعتي س��نگبري موجود در ش��هرک صنعتي‬ ‫مهريز انباش��ته از ضايعات اس��ت و به‌طور عملي‬ ‫کار در تم��ام اين واحدها به ش��کل نيمه‌تعطيل‬ ‫انج��ام مي‪‎‎‬ش��ود‪ .‬اميني با اش��اره به رک��ود بازار‬ ‫ي‪‎‎‬هاي‬ ‫س��نگ‪ ،‎‎‬تصريح کرد‪ :‬تعدادي از سنگ‌کوب ‏‬ ‫شهرس��تان به دليل رکود بازار و نبود مشتري به‬ ‫صورت نيمه‌فعال درحال فعاليت هستند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫افتتاح معدن طالی داشکسان تا خرداد ‪ 94‬به تعویق افتاد‬ ‫وعده قزاق‌ها برای معدن ساریگونی‬ ‫محبوبه ناطق‪-‬گروه معدن‪ :‬معدن طالی‬ ‫س��اریگونی در قروه یک��ی از معادن مطرح‬ ‫طالی ایران اس��ت که در سال‌های گذشته‬ ‫به دالی��ل مختلف تاکنون ب��ه بهره‌برداری‬ ‫نرس��یده ولی به‌تازگی خبرها حاکی از آن‬ ‫است که در این معدن جنب‌وجوش خاصی‬ ‫ش��کل گرفته و زمزمه افتتاح آن در خرداد‬ ‫‪ 1394‬ب��ه گوش می‌رس��د‪ .‬ش��هر قروه که‬ ‫بیش��تر به خاطر تولید س��نگ‌های معدنی‬ ‫مرغوب مرمر شهرت دارد‪ ،‬این بار با معدن‬ ‫طال‪ ،‬توانس��ته اس��ت عنوان دارنده دومین‬ ‫معدن ط�لای بزرگ در کش��ور را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫اما این معدن مانند گنج‌های افس��انه‌ای‪،‬‬ ‫سال‌ها در چمبره طلسم بهره‌برداری گرفتار‬ ‫ش��د و نتوانس��ت به صاحبان خود سودی‬ ‫برس��اند‪ .‬معدن س��اریگونی یا داشکس��ان‬ ‫بعد از چند بار دست‌به‌دس��ت ش��دن بین‬ ‫شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی‪ ،‬باالخره‬ ‫همای س��عادتی ب��ود که بر ش��انه قزاق‌ها‬ ‫نشست‪ .‬هر چند قزاق‌ها نیز سرعت مطلوبی‬ ‫در اجرا نداش��تند و کار به پس گرفتن این‬ ‫معدن از س��وی دولت هم کشیده شد ولی‬ ‫شنیده‌ها حاکی است در سال ‪ ،1393‬روند‬ ‫بهره‌ب��رداری از این معدن س��رعت خوبی‬ ‫گرفته و قرار است پس از مدت‌ها انتظار در‬ ‫خرداد ماه سال آینده به بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹وعده‌ای که باز هم به تعویق افتاد‬ ‫استخراج طالی س��اریگونی که به زرکوه‬ ‫نیز معروف اس��ت اگر به س��رانجام برسد‪،‬‬ ‫موج��ب رونق اقتصادی منطقه می‌ش��ود و‬ ‫ب��ه همین دلیل مردم ای��ن منطقه محروم‬ ‫چش��م‌انتظار راه‌اندازی کارخانه استحصال‬ ‫طال از معدن داشکسان هستند‪.‬‬ ‫به��روز برن��ا‪ ،‬معاون‬ ‫اکتش��اف س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی کشور‬ ‫با بیان این مطلب به‬ ‫می‌گوی��د‪:‬‬ ‫مع��دن طالی س��اریگونی‪ ،‬یک��ی از ذخایر‬ ‫قدیمی کش��ور اس��ت ک��ه قبال ب��ه ذخایر‬ ‫آنتیموان نیز معروف بود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه می‌کن��د‪ :‬بخش��ی از کارهای‬ ‫اکتش��افی و ژئوفیزیک این معدن را دولت‬ ‫انجام داده و س��ازمان صنایع و معادن وقت‬ ‫در دهه ‪ 70‬شمسی نیز طرح‌های اکتشافی‬ ‫تکمیل��ی روی آن انجام داده ولی بعد از آن‬ ‫به شرکت خدمات اکتشافی که در آن زمان‬ ‫دولتی بود‪ ،‬واگذار ش��د‪ .‬این ش��رکت نیز از‬ ‫آنجایی که از کارشناس��ان ش��رکت مطرح‬ ‫ریوتینت��و برخ��وردار اس��ت‪ ،‬کار را به این‬ ‫شرکت خارجی سپرد‪.‬‬ ‫برنا ادامه می‌دهد‪ :‬بخش��ی از اکتش��افات‬ ‫تکمیلی نمونه‌گیری نیز توسط این شرکت‬ ‫انج��ام ش��د و حتی این اقدام��ات منجر به‬ ‫صدور گواهی کش��ف ش��د اما در ادامه این‬ ‫ش��رکت با مطرح کردن اینک��ه این معدن‬ ‫کوچک است از کار انصراف داد‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان زمین‌شناس��ی در ادامه‬ ‫می‌افزاید‪ :‬سیاست شرکت‌های بزرگی مانند‬ ‫ریوتینتو بهره‌برداری از معادن طال با ذخیره‬ ‫کمتر از ‪ 100‬ت��ن را غیراقتصادی می‌داند‪.‬‬ ‫البته این ش��رکت ذخایر معدن ساریگونی‬ ‫را ‪ 100‬تن اعالم کرده بود اما کارشناس��ان‬ ‫داخلی معتقدند این میزان درس��ت نبوده و‬ ‫این محدوده دارای ذخیره قطعی ‪ 14‬تا ‪16‬‬ ‫تن طال با عیار ‪ 1/5‬تا ‪ 2‬پی‌پی‌ام است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ای��ن معدن مدتی بعد‬ ‫به یک ش��رکت چینی واگذار شد ولی این‬ ‫ش��رکت نیز انص��راف داد‪ ،‬می‌گوی��د‪ :‬این‬ ‫محدوده معدنی در نهایت به قزاق‌ها سپرده‬ ‫ش��د اما این معدن در ای��ن منطقه نیز در‬ ‫سال‌های اخیر‪ ،‬پیشرفت کندی داشته‪ ،‬چرا‬ ‫که چرخه صنعتی این منطقه محروم است‬ ‫و زیرساخت‌ها کافی و کامل نیستند‪.‬‬ ‫برنا ادامه می‌دهد‪ :‬به نظر می‌رسد درباره‬ ‫این مع��دن تاکنون فرصت‌س��وزی ش��ده‬ ‫و رون��د کارها به آن ص��ورت که مورد نظر‬ ‫بوده‪ ،‬شکل نگرفته و پیشرفت نداشته است‪.‬‬ ‫از آنجای��ی ک��ه بهره‌ب��رداری از این معدن‬ ‫در اختی��ار بخش خصوصی بوده‪ ،‬س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی نمی‌توانسته بودجه دولتی را‬ ‫در آن صرف کند و بای��د خود بهره‌برداری‬ ‫این معدن را به سرانجام برساند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این دو بلوک معدنی‬ ‫س��اریگونی در نزدیک��ی بلوک زرش��وران‬ ‫قرار دارد و می‌ت��وان با مخلوط کردن مواد‬ ‫معدن��ی این دو معدن‪ ،‬خوراک متوس��طی‬ ‫ب��رای کارخانه‌ه��ا تامی��ن کرد تا مش��کل‬ ‫وجود آرس��نیک در معادن طال رفع ش��ود‪،‬‬ ‫تاکی��د می‌کند‪ :‬با توجه ب��ه تجربه ایمیدرو‬ ‫در بهره‌برداری و استخراج طالی زرشوران‬ ‫بهتر بود کار به این سازمان واگذار می‌شد و‬ ‫ایمیدرو با پرداخت حق و حقوق این بخش‬ ‫خود در راس امور ق��رار می‌گرفت‪ ،‬چرا که‬ ‫بهتر اس��ت کار توس��ط بخش دولتی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال اخراج قزاق‌ها منتفی شد‬ ‫آغاز فعالیت رسمی قزاق‌ها در این بلوک‬ ‫معدنی از سال ‪ 1391‬بود و عملیات اجرایی‬ ‫آن یک سال بعد کلید خورد و در این مدت‬ ‫زمان بهره‌برداری از طرح به تکرار فصل‌های‬ ‫سال‌های ‪ 1392‬و ‪ 1393‬اعالم شد و تحقق‬ ‫نیافت‪.‬‬ ‫زمان نخستین بهره‌برداری اسفندماه سال‬ ‫‪ 1391‬بود و بعد نوبت به ش��هریور ‪1392‬‬ ‫رسید و پس از آن اسفندماه همان سال در‬ ‫صف انتظار طالیی شدن ایستاد که محقق‬ ‫نش��د و زمان بعدی به مهرماه سال ‪1393‬‬ ‫موکول ش��د و این جری��ان ادامه یافت و از‬ ‫این وعده‌ها بازهم ش��نیده شد ولی عملی‬ ‫بر اساس عملکرد ‪ 10‬ماهه انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫توليد فوالد خام بخش خصوصي به بيش از ‪ 1/6‬ميليون تن رسيد‬ ‫انجمن توليدکنن��دگان فوالد ايران جدول عملکرد‪10‬‬ ‫ماهه بخش خصوصي را منتشر کرد و براساس آن در اين‬ ‫م��دت يک‌ميليون و ‪ 615‬هزار و ‪ 350‬تن ش��مش فوالد‬ ‫خام تولید ش��ده که نسبت به عملکرد ‪ 9‬ماه رشد حدود‬ ‫‪ 12‬درصدي را نش��ان مي‌دهد‪ .‬براساس اطالعات جدول‬ ‫انجمن يادش��ده‪ ،‬در این مدت مجم��وع توليدات فوالدي‬ ‫ب��ه ‪ 4‬ميليون و ‪ 353‬هزار و ‪ 700‬تن رس��يد که ميلگرد‬ ‫ب��ا ‪ 2‬ميلي��ون و ‪ 652‬هزار و ‪ 200‬تن س��هم بيش از ‪60‬‬ ‫درصدي را به خود اختص��اص داد‪ .‬همچنين ميزان ورق‬ ‫توليدي در اين مدت ‪ 921‬هزار و ‪ 800‬تن و تيرآهن نيز‬ ‫به ‪ 321‬هزار و ‪ 400‬تن رسيد‪ .‬عالوه براين ساير توليدات‬ ‫فوالدي (نبش��ي‪ ،‬سپري‪ ،‬ناوداني‪ ،‬تسمه و‪ )...‬در اين دوره‬ ‫زماني افزون‌بر ‪ 458‬هزار و ‪ 300‬تن ثبت ش��د‪ .‬واحدهاي‬ ‫فوالدساز بخش خصوصي در دي امسال به‌عنوان باالترين‬ ‫عملکرد در مدت ‪ 10‬ماه ‪ 93‬دس��ت‌يافتند که ‪ 170‬هزار‬ ‫ت��ن بود و ماه‌هاي آب��ان و آذر به ترتيب ب��ا ‪ 169‬هزار و‬ ‫‪ 400‬تن و ‪ 168‬هزار و ‪ 200‬تن رتبه بعدي را داش��تند‪.‬‬ ‫توليدکنندگان عمده فوالد کش��ور (مبارکه‪ ،‬خوزس��تان‪،‬‬ ‫ذوب‌آهن‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬س��با‪ ،‬خراسان‪ ،‬فوالد آلياژي و گروه‬ ‫ملي) در ‪ 10‬ماه امس��ال منتهي ب��ه دي ‪ 14‬ميليون و ‪5‬‬ ‫هزار و ‪ 600‬تن فوالد خام توليد کردند که نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه رش��د توليد ‪ 7/3‬درصدي داشتند‪ .‬مجموع توليد‬ ‫فوالد خام در دوره ‪ 10‬ماه سال ‪ 1392‬واحدهاي يادشده‪،‬‬ ‫‪ 13‬ميليون و ‪ 47‬هزار و ‪ 217‬تن به ثبت رسيد‪ .‬همچنين‬ ‫توليدات فوالدي توسط ش��رکت‌هاي نامبرده در ‪ 10‬ماه‬ ‫امسال ‪ 14‬ميليون و ‪ 344‬هزار و ‪ 484‬تن بود که نسبت‬ ‫به عملکرد اين دوره زماني در س��ال ‪ 92‬رشد ‪ 3‬درصدي‬ ‫را نش��ان مي‌دهد‪ .‬در ‪ 10‬ماه س��ال ‪ 92‬توليدات فوالدي‬ ‫شرکت‌هاي يادش��ده ‪ 13‬ميليون و ‪ 906‬هزار و ‪ 836‬تن‬ ‫گزارش ش��ده بود‪ .‬سال گذشته مجموع توليد فوالد خام‬ ‫کش��ور به بيش از ‪ 15/6‬ميليون تن رس��يد که نسبت به‬ ‫سال ‪ 91‬رش��دي ‪ 8/8‬درصدی داشت‪ .‬توليد محصوالت‬ ‫فوالدي نيز افزون‌بر ‪ 16/5‬ميليون تن بود که در مقايس��ه‬ ‫با س��ال ‪ 91‬کاهش ‪ 5‬درصدي را ثبت کرد‪ .‬ايران اکنون‬ ‫جايگاه چهاردهمين فوالدس��از را در سطح جهان به خود‬ ‫اختصاص داده و قرار اس��ت در چارچوب سند چشم‌انداز‬ ‫‪ 1404‬به ظرفيت ‪ 55‬ميليون تن فوالد دست يابد‪ .‬دولت‬ ‫يازدهم به‌منظور دس��تيابي به اهداف س��ند چش��م‌انداز‬ ‫فعال‌س��ازي ‪ 7‬طرح فوالدي که در دوران قبل راکد مانده‬ ‫بود‪ ،‬در دستور کار قرار داد و اکنون هريک از اين طرح‌ها‬ ‫در مراحل مختلف پيش��رفت قرار گرفته‌ان��د و راه‌اندازي‬ ‫بخش احيای آنها از برنامه‌هاي پيش‌بيني ش��ده در سال‬ ‫آينده اس��ت‪ .‬فوالد سپيددشت (چهارمحال و بختياري)‪،‬‬ ‫ني‌ري��ز (ف��ارس)‪ ،‬قائنات (خراس��ان‌جنوبي)‪ ،‬ش��ادگان‬ ‫(خوزستان)‪ ،‬سبزوار (خراس��ان‌رضوي)‪ ،‬بافت (کرمان) و‬ ‫ميانه (آذربايجان شرقي) ‪ 7‬طرح يادشده هستند‪ .‬ظرفيت‬ ‫هري��ک از طرح‌هاي نامبرده ‪ 800‬هزار تا يک ميليون تن‬ ‫پيش‌بيني شده است‪.‬‬ ‫نش��د و بهانه قزاق‌ها ب��رای تاخیر در زمان‬ ‫بهره‌ب��رداری صادرنش��دن وی��زا برای چند‬ ‫نف��ر از کارشناس��ان قزاق��ی این پ��روژه از‬ ‫س��وی مقامات ایرانی‪ ،‬بروز مش��کالتی در‬ ‫نقل و انتق��ال منابع مالی از قزاقس��تان به‬ ‫ایران به دلیل تش��دید تحریم‌‌ها اعالم شد‪.‬‬ ‫وع��ده دادن قزاق‌ها تا جایی پیش رفت که‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫کردس��تان از تعیی��ن ضرب‌االج��ل ب��رای‬ ‫قزاق‌ها به‌منظور اجرایی شدن معدن طالی‬ ‫داشکسان (ساریگونی) خبر داد‪.‬‬ ‫محم��د دره‌وزمی با‬ ‫انتق��اد از رون��د کند‬ ‫پیشرفت طرح معدن‬ ‫ط�لای داشکس��ان‬ ‫قروه اظه��ار می‌کند‪:‬‬ ‫پیش��رفت این طرح بس��یار آرام است و در‬ ‫اجرا نیز از نظم قابل قبولی برخوردار نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در همی��ن زمینه‬ ‫صورتجلس��ه‌ای تنظی��م و معی��ار و‬ ‫ش��اخص‌های الزم ب��ه مج��ری ط��رح‬ ‫گوش��زد ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار می‌کند‪ :‬در‬ ‫این صورتجلس��ه مقرر شده که در صورت‬ ‫عمل نک��ردن به موقع به تعه��دات‪ ،‬برابر‬ ‫ب��ا قراردادی که ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت امضا ش��ده است‪ ،‬با این شرکت‬ ‫برخورد می‌شود‪.‬‬ ‫اما قزاق‌ها با وعده دیگری آمدند و وعده‬ ‫بهار ‪ 1394‬را دادند تا عید مش��ترک این‬ ‫دو کش��ور بهان��ه خوبی ب��رای افتتاح این‬ ‫معدن باشد‪ .‬با این حال دره‌وزمی‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردستان‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫اعالم می‌کند که در‬ ‫جلس��ه دیروز این سازمان با شرکای قزاق‬ ‫این معدن‪ ،‬خرداد ماه سال ‪ 1394‬آخرین‬ ‫مهل��ت برای بهره‌ب��رداران معدن و افتتاح‬ ‫کارخانه در این محل تعیین شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که معدن‬ ‫طالی ساریگونی در اجرا با چه مشکالتی‬ ‫روبه‌رو اس��ت که بهره‌برداری از آن به‌طور‬ ‫دائم به تعویق می‌افتد‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬مش��کل‬ ‫خاص��ی در حال حاضر وجود ندارد و ایراد‬ ‫کار به س��ال‌های قب��ل برمی‌گردد که کار‬ ‫موثر و قابل توجه��ی در این معدن انجام‬ ‫نش��ده است‪ .‬با این حال در ‪ 7 ،6‬ماه اخیر‬ ‫پروژه فعال شده و پیشرفت فیزیکی خوبی‬ ‫را در س��ایت مع��دن مش��اهده می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌ده��د‪ :‬در ح��ال حاضر نوار‬ ‫نقاله‌ه��ا نص��ب و راه‌ان��دازی ش��ده و در‬ ‫بخش تاسیس��ات س��اختمانی مثل سوله‪،‬‬ ‫‪ ‌90‬درصد پیش��رفت فیزیک��ی و در بخش‬ ‫هیپ لیچینگ ‪ 70 ،60‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیکی را ش��اهد هس��تیم‪ ،‬به طوری که‬ ‫می‌توان به طور قطع گف��ت اواخر خرداد‬ ‫سال آینده این کارخانه افتتاح می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این معدن حداقل دارای‬ ‫متوسط ‪ 1/5‬پی‌پی‌ام طال است‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫حدود ‪ 18‬تن ذخی��ره قطعی طال در این‬ ‫منطقه شناخته شده و مطالعات اکتشافی‬ ‫خوبی انجام ش��ده و پیش‌بینی می‌ش��ود‬ ‫در صورت تکمیل مطالعات اکتش��افی به‬ ‫ذخایر دیگری نیز برخورد کنیم‪.‬‬ ‫دره‌وزمی اضافه می‌کند‪ :‬در حال حاضر‬ ‫اس��تخراج از معدن در حال انجام و سپس‬ ‫دپو اس��ت تا مواد برای آغ��از به کار واحد‬ ‫فرآوری آماده باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه این معدن متعلق‬ ‫ب��ه بخش خصوص��ی و ش��رکت زرکوه با‬ ‫‪ 30‬درصد و ش��رکت قزاق��ی با ‪ 70‬درصد‬ ‫س��هم اس��ت‪ ،‬می‌گوی��د‪ :‬س��هم دولت از‬ ‫ای��ن مع��دن تنها حق��وق دولتی اس��ت‬ ‫زیرا تم��ام اقدامات اکتش��افی این معدن‬ ‫توس��ط بخ��ش خصوص��ی انج��ام گرفته‬ ‫است ‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه می‌کن��د‪ :‬با بهره‌ب��رداری و‬ ‫افتتاح این کارخانه‪ 400 ،‬فرصت ش��غلی‬ ‫مس��تقیم و هزاران فرصت غیرمس��تقیم‬ ‫ایجاد شده و باعث رونق شهر محروم قروه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مدیر کل امور ایمنی‪ ،‬محیط زیست و انرژی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح کرد‬ ‫انتخاب فناوري مناسب در فعاليت‌هاي معدنکاري‬ ‫مديرکل امور ايمني‪ ،‬محيط‌زيست و انرژي وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬برای انتخاب فناوري‬ ‫مناسب و طراحي درست نسبت به حذف و کاهش‬ ‫خطرات ناشي از فعاليت معدنکاري تالش مي‌کنيم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬رس��ول ياراحمدي در حاش��يه‬ ‫چهاردهمين نمايش��گاه بين‌المللي محيط‌زيس��ت‬ ‫با ش��عار «اقتصاد س��بز‪ ،‬اقتص��اد مقاومتي» گفت‪:‬‬ ‫به‌منظور سياس��تگذاري و هماهنگ��ي برنامه‌هاي‬ ‫اچ‌اس‌ای‌ای بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منطبق‬ ‫با اهداف توس��عه‌اي‪ ،‬کميته‌هاي تخصصي ايمني‪،‬‬ ‫بهداشت‪ ،‬محيط‌زيست و انرژي با تصويب مهندس‬ ‫نعمت‌زاده تشکيل شده است ‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬اي��ن دفتر ب��ا بکارگي��ري نيروهاي‬ ‫متخص��ص در ‪ 4‬زمين��ه ايمن��ي‪ ،‬بهداش��ت‪،‬‬ ‫محيط‌زيس��ت و انرژي براي ايجاد زيرساخت‌هاي‬ ‫الزم ب��راي تحقق اهداف توس��عه پاي��دار اقدام به‬ ‫تشکيل کميته‌هاي تخصصي کرده است‪.‬‬ ‫مدير‌کل ام��ور ايمن��ي‪ ،‬محيط‌زيس��ت و انرژي‬ ‫تصريح کرد‪ :‬درباره موضوعات مربوط به بهداش��ت‬ ‫حرفه‌اي و ايمني در زمان اکتش��اف‪ ،‬بهره‌برداري و‬ ‫بستن معادن و موضوعاتي که در واحدها به عنوان‬ ‫يک واحد صنعتي به‌ص��ورت عمومي وجود دارد و‬ ‫ني��ز مواردي که به‌طور خاص مربوط به معدنکاري‬ ‫است‪ ،‬تبادل‌نظر مي‌شود‪.‬‬ ‫ياراحم��دي افزود‪ :‬در موضوع ايمني و بهداش��ت‬ ‫حرفه‌اي اس��تفاده از روش‌هاي مناسب که ارتباط‬ ‫نيروي انس��اني را ب��ا کانون‌هاي خط��ر به حداقل‬ ‫برساند اولويت دارد ‪ .‬وي گفت‪ :‬فعاليت‌هاي ديگري‬ ‫نظير حفاظ‌گذاري‪ ،‬سيستم‌هاي مجوز کار و لوازم‬ ‫حفاظت فردي به عنوان اولويت‌هاي بعدي در نظر‬ ‫گرفته خواهد ش��د تا زماني که امکان حذف خطر‬ ‫وجود دارد ‪ .‬گفتي اس��ت‪ :‬چهاردهمين نمايش��گاه‬ ‫بين‌المللي محيط‌زيس��ت با حضور نمايندگان ‪13‬‬ ‫ش��رکت خارجي از کش��ورهاي آلمان‪ ،‬لهس��تان‪،‬‬ ‫س��وئیس‪ ،‬اتريش‪ ،‬فنالند‪ ،‬نيوزلند‪ ،‬کانادا‪ ،‬انگليس‪،‬‬ ‫بلژيک‪ ،‬ايتاليا‪ ،‬ترکيه‪ ،‬سوئد و فرانسه برگزار شد‪.‬‬ ‫معرف��ي توانمندي‌هاي محيط‌زيس��تي در بخش‬ ‫خدمات فني و مهندس��ي‪ ،‬آشنايي با مديريت‌هاي‬ ‫زيس��ت‌محيطي‪ ،‬س��ازمان‌ها و مراکز آموزش��ي و‬ ‫پژوهشي و اطالع‌رساني زيس��ت‌محيطي‪ ،‬آشنايي‬ ‫با سازمان‌هاي زيست‌محيطي‪ ،‬بسترسازي مناسب‬ ‫براي مش��ارکت مردم در حفاظت از محيط‌زيست‪،‬‬ ‫ارائ��ه راهکارهاي اصولي و عمل��ي براي جلوگيري‬ ‫از تخريب محيط‌زيس��ت‪ ،‬ايجاد انسجام بين‌بخشي‬ ‫ب��راي توانمندس��ازي پروژه‌هاي زيس��ت‌محيطي‪،‬‬ ‫گس��ترش فرهن��گ طبيعت‌گ��ردي و معرف��ي‬ ‫انرژي‌هاي نو‪ ،‬تجديدپذير و صنايع س��بز از اهداف‬ ‫برگزاري اين نمايشگاه است‪.‬‬
‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫لزوم همياري مردم‬ ‫در قطع مصرف کاالي‬ ‫خارجي‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خواستاران تحول‬ ‫ثبات قیمت نان سنتی تا پایان سال‬ ‫تجارتی در دل کوه و زیر زمین‬ ‫ابراهيم رزاقي‬ ‫اقتصاددان‬ ‫با عبور حجم تجارت خارجی از ‪ 94‬میلیارد دالر‬ ‫نفس صادرات چاق شد‬ ‫زهرا آراس�ته‪-‬گروه تجارت‪ :‬دول��ت یازدهم زمانی‬ ‫که روی کار آمد‪‌،‬توس��عه ص��ادرات غیرنفتی را یکی از‬ ‫اولویت‌های خود اعالم کرد که به دنبال آن نیز اقداماتی‬ ‫برای صحه گذاش��تن بر این ادعا انجام داد؛ مصداق این‬ ‫س��خن آمار رسمی تجارت خارجی تا به امروز است که‬ ‫مهر تاییدی بر این ادعا می‌گذارد و خبر از رشد صادرات‬ ‫و بهبود روابط با دنیا می‌دهد‪.‬‬ ‫مسئوالن و متولیان تجارت خارجی با توجه به رویکرد‬ ‫دولت و عملکرد مناس��ب تاجران در ماه‌های گذش��ته‬ ‫پیش‌بینی تجارت ‪۱۰۰‬میلیارد دالری را تا پایان س��ال‬ ‫داده‌بودند و شواهد نشان می‌دهد که این رقم در حال‬ ‫تحقق است‪ .‬براساس آخرین آمار رسمی گمرک‪ ،‬حجم‬ ‫تج��ارت خارجی ایران در ‪۱۱‬ماه امس��ال ‪۹۴‬میلیارد و‬ ‫‪۵۶۴‬میلیون دالر ثبت ش��ده است و این در حالی است‬ ‫که س��ال گذش��ته در مجموع ح��دود ‪91‬میلیارد دالر‬ ‫واردات و صادرات از مرزهای کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫صادرات به‌عنوان یک��ی از مولفه‌های مهم در خروج‬ ‫از رکود در س��ال‌های گذشته اوضاع خوبی نداشت چرا‬ ‫که تحریم‌ه��ا و رویکرد دولت قبل‪ ،‬نوع روابط با دنیا را‬ ‫ب��رای ایران تیره‌وتار کرده بود اما ب��ا آغاز به کار دولت‬ ‫یازدهم و سیاست‌های باز تجاری‪ ،‬در حال حاضر شاهد‬ ‫رش��د صادرات و مدیریت واردات هستیم‪ ،‬هرچند این‬ ‫معنای نقطه پایان در توسعه و رشد نیست‪ ،‬بلکه هنوز با‬ ‫جایگاه اصلی ایران در بخش صادرات غیرنفتی با توجه‬ ‫به ظرفیت‌های موجود فاصله بس��یار اس��ت‪ .‬یکی دیگر‬ ‫از رویکردهای دولت پیش��ی گرفتن صادرات از واردات‬ ‫اس��ت که این مهم نیز در حال محقق ش��دن است به‬ ‫طوری که فاصله اندکی میان این دو بال تجارت وجود‬ ‫دارد‪ .‬ضم��ن اینک��ه در ‪۱۱‬ماه امس��ال رش��د صادرات‬ ‫بیش از واردات بوده اس��ت‪.‬از فروردین تا بهمن امسال‪،‬‬ ‫‪۴۶‬میلی��ارد و ‪۳۰۶‬میلیون دالر ان��واع کاال صادر و ‪۴۸‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۲۵۸‬میلیون دالر نی��ز وارد کرده‌ایم‪ .‬براین‬ ‫اس��اس صادرات با ‪ ۲۲/۵‬درصد رشد ارزشی و ‪۶‬درصد‬ ‫رش��د وزن��ی و واردات با ‪۱۲/۳۰‬درصد رش��د ارزش��ی‬ ‫و ‪۳۰‬درصد رش��د وزنی نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫گذشته مواجه بود‪ .‬آهنگ رشد صادرات در حالی شتاب‬ ‫بیشتری نس��بت به واردات گرفته است که اقالم عمده‬ ‫صادرات غیرنفتی هم در این مدت ش��امل پروپان مایع‬ ‫ش��ده‪ ،‬بوتان مایع شده‪ ،‬متانول‪ ،‬پلی‌اتیلن گرید فیلم و‬ ‫قیر نفت بوده و عمده‌ترین خریداران کاالهای کشورمان‬ ‫به ترتیب چین‪ ،‬عراق‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬افغانس��تان‬ ‫و هند بوده‌اند‪.‬عمده واردات کشورمان هم به ترتیب به‬ ‫گندم با سهم ‪۴/۶۰‬درصدی از کل ارزش واردات‪ ،‬وسایل‬ ‫نقلیه با موتور پیس��تونی درون‌س��وز با حجم س��یلندر‬ ‫بیش��تر از ‪ ۱۵۰۰‬س��انتی‌متر مکع��ب ب��ا ‪۳/۶۶‬درصد‪،‬‬ ‫ذرت ب��ا ‪۳/۳۱‬درصد‪ ،‬برن��ج با ‪۲/۶۸‬درص��د و کنجاله‬ ‫س��ویا با‪۲/۴‬درصد اختصاص دارد و عمده کش��ورهای‬ ‫صادرکننده کاال به ایران هم در ‪11‬ماه امسال به ترتیب‬ ‫شامل چین‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬کره‌جنوبی‪ ،‬ترکیه و‬ ‫هند بوده است‪.‬براساس آمار رسمی گمرک‪ ،‬از فروردین‬ ‫تا بهمن امس��ال صادرات میعانات گازی به ‪۱۳‬میلیارد‬ ‫و ‪۶۷۳‬میلی��ون دالر ب��ا رش��د ‪۴۴‬درص��دی‪ ،‬صادرات‬ ‫محصوالت پتروش��یمی به ‪۱۳‬میلی��ارد و ‪۱۴۸‬میلیون‬ ‫دالر با رش��د ارزشی ‪۳۲‬درصدی و صادرات سایر کاال‌ها‬ ‫نیز با رش��د ارزش��ی حدود ‪۶‬درصدی ب��ه ‪۱۹‬میلیارد و‬ ‫‪۴۸۵‬میلیون دالر رس��یده اس��ت‪ .‬الزم به ذکر است که‬ ‫این موارد در بخش وزنی با کاهش مواجه بودند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬صادرات در ‪۱۱‬ماه سال گذشته‬ ‫‪۳۷‬میلیارد و ‪۹۴۱‬میلی��ون دالر و واردات ‪۴۲‬میلیارد و‬ ‫‪۹۷۱‬میلی��ون دالر رقم خورد‪ .‬این آمار حاکی از رش��د‬ ‫ص��ادرات در ای��ن مدت اس��ت‪ ،‬عالوه‌بر اینک��ه فاصله‬ ‫صادرات و واردات نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫که حدود ‪۵‬میلیارد دالر بود به ‪۲‬میلیارد دالر در ‪۱۱‬ماه‬ ‫امسال رسیده است که نشان از آینده خوبی دارد‪.‬‬ ‫در ‪۱۰‬ماه امسال حجم تجارت خارجی ایران در حالی‬ ‫به ‪۸۶‬میلیارد و ‪۲۶۱‬میلیون دالر رسید که از این حجم‪،‬‬ ‫ب��ه میزان ‪۴۲‬میلیارد و ‪۵۸۴‬میلی��ون دالر کاال صادر و‬ ‫‪۴۳‬میلیارد و ‪۶۷۷‬میلیون دالر کاال وارد کش��ور ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این ارقام نش��ان می‌دهد با اینکه همچنان تراز‬ ‫تجاری کش��ور منفی و واردات ب��ه میزان یک‌میلیارد و‬ ‫‪۹۳‬میلیون دالر از صادرات جلوتر است‪ ،‬اما تراز تجاری‬ ‫کشور در ‪۱۰‬ماه منتهی به دی سال‪ ۹۳‬نسبت به پایان‬ ‫پاییز در همین س��ال‪ ،‬به‌طور قابل توجهی بهبود داشته‬ ‫است‪ .‬تا پایان پاییز حجم واردات با اختالف ‪۳‬میلیارد و‬ ‫‪۳۱۷‬میلیون دالر از صادرات بیشتر بود‪.‬‬ ‫رييس سازمان توسعه تجارت در اجالس اقتصاد مقاومتي مطرح کرد‬ ‫‪۳‬راهکار براي بزرگترين مشکل صادرات‬ ‫رييس سازمان توسعه تجارت در اجالس‬ ‫اقتصاد مقاومتي در روابط منطقه‌اي ضمن‬ ‫تاکيد بر نقش استانداران و سفرا در تسهيل‬ ‫تجارت گفت‪ :‬نبود روابط کارگزاري بانکي‪،‬‬ ‫بزرگتري��ن مش��کل در ش��رايط تحريمي‬ ‫اس��ت که امکان مبادله پول با کشورهاي‬ ‫ه��دف را غيرممک��ن ک��رده و ب��ا افزايش‬ ‫قيمت کاالهاي داخلي به دش��واري رقابت‬ ‫و حض��ور در بازاره��اي کش��ورهاي هدف‬ ‫افزوده است‪ .‬ولي‌اهلل افخمي‌راد‪ ،‬در اجالس‬ ‫اقتص��اد مقاومتي که با محوريت توس��عه‬ ‫تجارت برگزار ش��د‪ ،‬براي حل اين مشکل‬ ‫‪ 3‬راه��کار عنوان کرد و افزود‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫پول ملي در تجارت با همسايگان‪ ،‬افزايش‬ ‫فعاليت صرافي‌ها و استفاده از شيوه تهاتر‪،‬‬ ‫راهکارهاي پيش��نهادي براي حل مشکل‬ ‫بانکي صادرات اس��ت‪ .‬وي تصريح کرد‪ :‬در‬ ‫بخ��ش اقتصاد مقاومتي جايگاه صادرات از‬ ‫اولوي��ت خاص و ويژه‌اي برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫ضمن اينکه در س��ند چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله‬ ‫برنامه پنجم توس��عه‪ ،‬سياست‌هاي اقتصاد‬ ‫مقاومت��ي و در تدوي��ن برنامه شش��م نيز‬ ‫توس��عه جايگاه ص��ادرات‪ ،‬اهميت زيادي‬ ‫دارد‪ .‬افخم��ي‌راد ادام��ه داد‪ :‬توس��عه‬ ‫همه‌جانبه‪ ،‬رش��د فراگير‪ ،‬پاي��دار‪ ،‬درون‌زا‪،‬‬ ‫برون‌نگ��ر و مردمي با حداقل تورم از موارد‬ ‫مورد تاکيد در توس��عه صادرات غيرنفتي‬ ‫اس��ت که اين امر در آمايش س��رزميني با‬ ‫تعيين حوزه‌هاي همکاري و مش��ارکت به‬ ‫مجتبي فراهاني‬ ‫معاون سازمان حمايت‬ ‫مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان‬ ‫نظرگاه‬ ‫مصرف باالي کاالهاي خارجي در حقيقت افزايش‬ ‫بي��کاري و فقر را در پ��ي دارد و ب��ه نوعي تهاجم‬ ‫اقتصادي محس��وب مي‌شود‪ .‬زماني که در برخي از‬ ‫بخش‌ه��ا ظرفيت و توانايي‌هاي فراواني وجود دارد‪،‬‬ ‫ديگر نبايد نس��بت ب��ه واردات کاالها يا محصوالت‬ ‫آن بخش اق��دام کرد‪ ،‬به عن��وان نمونه محصوالت‬ ‫کشاورزي ايران از باالترين کيفيت برخوردار هستند‬ ‫و ضرورت استفاده از توليدات داخل به جاي واردات‬ ‫اين محصول را دوچندان مي‌کنند‪.‬‬ ‫اف��راد مختل��ف وقتي به مص��رف کاالي خارجي‬ ‫ع��ادت کرده باش��ند‪ ،‬بعد از گذش��ت مدتي حتي‬ ‫اگ��ر کيفيت آن کاال ه��م پايين بيايد‪ ،‬باز هم از آن‬ ‫اس��تفاده مي‌کنن��د‪ .‬بنابراين اگر مص��رف کاالهاي‬ ‫خارج��ي بي‌رويه ادامه پيدا کن��د‪ ،‬ديگر نمي‌توانيم‬ ‫دالره��اي م��ورد نياز اين کاالي مصرف��ي را تامين‬ ‫کني��م و نتيج ‌ه اين خواهد بود که تنها عده خاصي‬ ‫از آن بهره‌مند مي‌شوند‪.‬‬ ‫از سوي ديگر‪ ،‬به نظر مي‌رسد مصرف بيش از حد‬ ‫کاالهاي خارجي در کش��ور باع��ث افزايش بيکاري‬ ‫شده است‪ .‬اکنون سود توليدکننده ايراني تنها ‪۲۰‬‬ ‫درصد بوده‪ ،‬درحالي که وارد‌کننده و س��رمايه‌گذار‬ ‫سود ‪ ۱۰۰‬درصدي و در برخي مواقع ‪ ۵۰۰‬درصدي‬ ‫دارن��د‪ .‬درحال‌حاضر طبق آمار رس��مي ‪ 3‬ميليون‬ ‫نفر بيکار در کش��ور وجود دارد و اين درحالي است‬ ‫که براس��اس قان��ون هيچ فردي نبايد بيکار باش��د‬ ‫و ش��اغل بودن ازجمل��ه حقوق قانون��ي هر فردي‬ ‫محس��وب مي‌شود‪ .‬متاسفانه مصرف باالي کاالهاي‬ ‫خارجي به‌طور قطع فق��ر و بيکاري را افزايش داده‬ ‫و وابس��تگي اقتصادي را به کشور تحميل مي‌کند‪.‬‬ ‫به عقيده من‪ ،‬يک��ي از بهترين راهکارهاي موجود‪،‬‬ ‫عرق ملي بوده و مردم با همياري مي‌توانند از توليد‬ ‫داخل حمايت کنند‪.‬‬ ‫زماني که دولت به کاالهاي وارداتي يارانه مي‌دهد‬ ‫و مجلس ه��م از توليد‌کننده هيچ دفاعي نمي‌کند‪،‬‬ ‫به‌طور قطع مردم ه��م به دنبال خريد کاالي ارزان‬ ‫خواهند رفت‪ .‬بنابراين بهتر اس��ت دولت فقط براي‬ ‫مس��ائل و کااله��اي خاص��ي دالر ارزان ارائه کند‪.‬‬ ‫همچنين براس��اس برآوردهاي انجام شده‪ ،‬درحال‌‬ ‫حاض��ر هزينه زندگي دو نفره در ايران ‪ 2/5‬ميليون‬ ‫تومان در ماه اس��ت در صورتي که بسياري افراد با‬ ‫وجود تعداد نفرات بيش��تر تنها يک ميليون تومان‬ ‫ل حاضر ‪ ۶‬ميليون نفر مس��تاجر‬ ‫حقوق دارند‪ .‬درحا ‌‬ ‫در کش��ور وجود دارد و با وجود اينکه بس��ياري از‬ ‫توليدکنندگان س��ود کم��ي را دريافت مي‌کنند اما‬ ‫همواره به مس��ائل مالي کارگ��ران خود توجه کرده‬ ‫و اخ�لاق ايراني در مديري��ت‪ ،‬به‌طور معمول خوب‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫از نگاه��ي ديگ��ر‪ ،‬تهاج��م اقتص��ادي ني��از ب��ه‬ ‫آموزش همگان��ي دارد‪ .‬براي اين تهاجم رس��انه‌ها‬ ‫و خانواده‌هاي س��رمايه‌دار تبليغات وس��يعي انجام‬ ‫مي‌دهند و اين مس��ئله باعث مي‌ش��ود که مصرف‬ ‫کاالي خارجي بيش��تر توس��عه پيدا کند‪ ،‬بنابراين‬ ‫براي حل مشکل نياز به عزم همگاني مردم داريم‪.‬‬ ‫مجموعه دول��ت‪ ،‬کارگ��ر و مصرف‌کننده همه با‬ ‫ه��م مرتبط ب��وده و منافع ملي را دنب��ال مي‌کند‪.‬‬ ‫مفه��وم منافع ملي بايد براي ما مش��خص ش��ود‪،‬‬ ‫يعني ضمن اينکه برخي مواقع ميان توليدکننده و‬ ‫کارگر براي پرداخت حقوق تضاد هست ولي همه با‬ ‫مصرف‌کننده و دولت يک مجموعه ملي را تشکيل‬ ‫مي‌دهند که بدون همياري موفق نمي‌شوند‪.‬‬ ‫در همين ح��ال‪ ،‬يک زاويه نگاه ب��راي نزديک‌تر‬ ‫ش��دن اين مجموعه وجود دارد که آن هم بيکاري‪،‬‬ ‫فقر و تهاجمي اس��ت که از بيرون ش��کل مي‌گيرد‪.‬‬ ‫اي��ن تهاجم به صورت خيلي روش��ن همان تهاجم‬ ‫اقتص��ادي اس��ت که ب��ه ما الق��ا مي‌ش��ود؛ «اگر‬ ‫مي‌خواهيد بهترين کيفيت را داشته باشيد‪ ،‬کاالي‬ ‫خارجي بخري��د»‪ .‬در اين ميان يک مس��ئله نبايد‬ ‫فراموش شود‪ ،‬آن هم منافع ملي است‪ .‬ما خودمان‬ ‫نباي��د به اين تهاج��م اقتصادي بي‌توجه باش��يم و‬ ‫هرکس خ��ودش به تولي��د داخلي توج��ه ويژه‌اي‬ ‫داشته باش��د و اين اعتقاد را نداشته باشد که چون‬ ‫ديگران رعاي��ت نکرده‌اند‪ ،‬من هم رعايت نمي‌کنم‪،‬‬ ‫آن وقت شاهد نتايج خوبي خواهيم بود‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫گرانفروشي نان در صدر‬ ‫تخلفات صنفي امسال‬ ‫براس��اس گزارش‌ها و بررس��ي‌هاي انجام ش��ده‪،‬‬ ‫بيش��ترين تخل��ف واحده��اي صنف��ي در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫گذشته مربوط به گران‌فروشي و به ويژه گرانفروشي‬ ‫در بخ��ش نان بوده اس��ت‪ .‬اين درحالي اس��ت که‬ ‫بازرس��ان سازمان حمايت‪ ،‬اتاق اصناف و اتحاديه‌ها‬ ‫نظ��ارت الزم را بر فعاليت تم��ام واحدهاي صنفي‬ ‫انجام مي‌دهند و براس��اس گزارش��اتي که بازرسان‬ ‫ارائه کرده‌اند‪ ،‬در ‪ ۱۰‬ماه گذش��ته بيشترين تخلف‬ ‫واحدهاي صنفي مربوط به گرانفروشي در حوزه نان‬ ‫بوده است‪ .‬بعد از گرانفروشي‪ ،‬تخلفاتي که بيشترين‬ ‫ميزان را به خود اختصاص داده‪ ،‬نبود صدور فاکتور‬ ‫اس��ت‪ .‬باوجود اينکه بارها بر ص��دور فاکتور تاکيد‬ ‫ش��ده و به عن��وان يک ال��زام به تم��ام واحدهاي‬ ‫صنفي ابالغ ش��ده‪ ،‬برخي واحدهاي صنفي فاکتور‬ ‫ص��ادر نمي‌کنند که تخلف اس��ت‪ .‬همچنين بعد از‬ ‫بازرس��ي‌هاي انجام ش��ده موارد تخلف به سازمان‬ ‫تعزيرات ارس��ال مي‌ش��ود تا تصميم��ي درباره آن‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬از سويي ديگر‪ ،‬نصب نکردن برچسب‪،‬‬ ‫رتبه س��وم را در رابطه با تع��داد تخلفات واحدهاي‬ ‫صنفي در ‪ ۱۰‬ماه گذش��ته ب��ه خود اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬درباره تخلفاتي که در زمينه نصب برچسب‬ ‫قيم��ت جديد يا تاريخ مص��رف جعلي روي بعضي‬ ‫کاالها انجام مي‌ش��ود‪ ،‬بايد گفت م��واد غذايي که‬ ‫در واحدهاي صنفي خرده فروش��ي‪ ،‬عمده فروشي‬ ‫و بنکداري وجود دارد مورد رصد و پايش س��ازمان‬ ‫حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اس��ت و‬ ‫کارشناس��ان در زمينه شناسايي تخلفات مرتبط با‬ ‫نصب برچسب قيمت جديد يا تاريخ مصرف جعلي‬ ‫روي کااله��ا آموزش‌ه��اي الزم را ديده‌ان��د و کار‬ ‫بازرسي را انجام مي‌دهند‪.‬‬ ‫دو رويکرد عمده در حوزه بازرسي داريم که يکي‬ ‫بحث پيش��گيري از تخلفات است و ديگري تقدير‬ ‫از واحدهايي که عملکردشان مثبت است‪ ،‬بنابراين‬ ‫هم مجازات و هم تشويق در روند فعاليت‌ها وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫روي خط خبر‬ ‫واردات ديزل ژنراتور به یک شرط‬ ‫مدير کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان‬ ‫توس��عه تجارت از آزادسازي واردات ديزل ژنراتورها‬ ‫با توان باالتر از ‪ ۶۳۰kvc‬به ش��رط مستعمل بودن‬ ‫خبر داد‪ .‬س��يد عباس حس��يني گفت‪ :‬ب��ه دنبال‬ ‫تصميم‌گيري‌ها در نشس��ت کميس��يون ماده يک‬ ‫واردات دي��زل ژنراتورهاي با توان باالتر از‪۶۳۰kvc‬‬ ‫ب��ا رعايت ضوابط ثبت س��فارش در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و همچنين ارائه مجوزهاي قانوني‬ ‫مرتبط صرفا به لحاظ مستعمل بودن بالمانع است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬بديهي اس��ت ورود و ترخيص کاالهاي‬ ‫مستعمل از طريق بازارچه‌هاي مرزي مقدور نيست‬ ‫و اقالم مشمول قانون خودرو از شمول اين موافقت‬ ‫کلي خارج اس��ت‪ .‬همچنين ورود کاالي مستعمل‬ ‫فقط با ارز متقاضي انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫«دوشنبه بازار اينترنتي» هم آمد‬ ‫منظور افزايش توليد و تجارت مورد توجه‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظار ويژه از سفرا و استانداران‬ ‫رييس س��ازمان توس��عه تج��ارت به‬ ‫آسيب‌شناس��ي مشکالت صادرات کشور‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬تعطيلي بدون هماهنگي‬ ‫گمرکات در مرزها‪ ،‬مشکل ديگري است‬ ‫ک��ه پيش روي صادرکنندگان قرار دارد‪.‬‬ ‫در اي��ن م��ورد اس��تانداران و س��فرا در‬ ‫کش��ورهاي هدف مي‌توانن��د هماهنگي‬ ‫بيش��تري داشته و فعاليت ورود و خروج‬ ‫کاالها را بهبود دهند‪ .‬به گفته افخمي‌راد‬ ‫ش��بانه‌روزي کردن گمرکات‪ ،‬راهکاري‬ ‫است که در اين مورد پيشنهاد مي‌شود‪.‬‬ ‫وي س��ومين مش��کل ص��ادرات کاال را‬ ‫نبود کنس��ولگري در اس��تان‌هاي مرزي‬ ‫براي تس��هيل صدور رواديد دانس��ت و‬ ‫گف��ت‪ :‬باي��د در اين زمين��ه وزارت امور‬ ‫خارجه مساعدت الزم را براي راه‌اندازي‬ ‫کنسولگري در استان‌هاي مرزي داشته‬ ‫باش��د و رايزني‌هاي��ي را به‌منظور صدور‬ ‫روادي��د طوالني‌م��دت ب��راي تاجران و‬ ‫بازرگان��ان ترتيب دهد‪ .‬رييس س��ازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت‪ ،‬ناهماهنگي و ضرورت‬ ‫اعمال مديريت واحد مرزي در گمرکات‬ ‫را مشکل ديگر صادرات دانست و افزود‪:‬‬ ‫عالوه‌بر اين ضعف زيرساخت‌هاي کارآمد‬ ‫صادراتي در مرزهاي ايران با کشورهاي‬ ‫همسايه‪ ،‬مشکل ديگري است که بايد با‬ ‫تجهيز گمرکات مرزي‪ ،‬تکميل و توسعه‬ ‫زيرس��اخت‌هاي صادراتي و تاسيس��ات‬ ‫زيربناي��ي مرتب��ط با مب��ادي ورودي و‬ ‫خروجي با کش��ورهاي همس��ايه آن را‬ ‫مرتفع کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم ايجاد تجارت ترجيحي‬ ‫رييس س��ازمان توس��عه تجارت تصريح‬ ‫کرد‪ :‬س��ليقه‌اي عمل کردن طرف تجاري‬ ‫و اعمال قوانين و مقررات گمرکي مش��کل‬ ‫ديگ��ري را ب��ه وج��ود آورده اس��ت ک��ه‬ ‫مي‌ت��وان با انعقاد تفاهمنام��ه تجارت آزاد‬ ‫و تجارت ترجيحي با کش��ورهاي همسايه‬ ‫و ش��فاف‌کردن رويه‌ه��اي تج��اري‪ ،‬اي��ن‬ ‫مش��کل را برطرف ک��رد‪ .‬افخمي‌راد گفت‪:‬‬ ‫اتصال نداش��تن سيس��تم گمرک ايران به‬ ‫کش��ورهاي همس��ايه از ديگر موانع است‬ ‫که با ايجاد دروازه مرزي مشترک مي‌توان‬ ‫در تس��هيل تجارت قدم برداش��ت؛ بدين‬ ‫صورت که اقداماتي که در يک کشور انجام‬ ‫مي‌شود‪ ،‬در کشور ديگر نيز قابل قبول بوده‬ ‫و فرآينده��اي تجاري بدين طريق کوتاه‌تر‬ ‫و تجارت تس��هيل شود‪ .‬وي به چالش‌هاي‬ ‫بخ��ش صادرات خدمات نيز اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬روابط کارگزاري بانکي و مش��کالت‬ ‫ناش��ي از آن‪ ،‬نبود پذيرش ضمانتنامه‌هاي‬ ‫بانک��ي ايران ب��راي صادرکنن��دگان‪ ،‬ذکر‬ ‫نشدن نام ش��رکت‌هاي ايراني در فهرست‬ ‫مناقص��ات خارجي‪ ،‬ال��زام صادرکنندگان‬ ‫در مناقص��ات ب��ه اس��تفاده از تجهيزات و‬ ‫ماش��ين‌آالت اروپاي��ي و امريکايي و اخذ‬ ‫رواديد‪ ،‬مشکالت اين بخش است‪.‬‬ ‫مرکز توسعه تجارت الکترونيک ايران قصد دارد تا‬ ‫در زمینه شناخت بيشتر و کمک به توسعه تجارت‬ ‫الکترونيک در نيمه اسفند «دومين جشنواره خريد‬ ‫اينترنتي با عنوان دوش��نبه ب��ازار اينترنتي» برگزار‬ ‫کند‪ .‬به گزارش روابط عمومي مرکز توسعه تجارت‬ ‫الکترونيک‪ ،‬با توجه به گس��ترش فضاي خريدهاي‬ ‫اينترنتي و البته الزام مهندس محمدرضا نعمت‌زاده‪،‬‬ ‫وزي��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به اس��تفاده هرچه‬ ‫بيش��تر از فضاي اينترنتي ب��راي خريدهاي ارزان‪،‬‬ ‫دومي��ن جش��نوراه خريدهاي اينترنت��ي با رويکرد‬ ‫دوشنبه بازار اينترنتي برگزار خواهد شد‪ .‬اين مرکز‬ ‫در زمینه گس��ترش تجارت الکترونيک در کش��ور‬ ‫قصد دارد تا دومين جش��نواره خريد اينترنتي را با‬ ‫رويکردي نو اجرا کن��د و همچنين با گردهم‌آوري‬ ‫کس��ب‌وکارهاي اينترنتي ضمن ايج��اد فضاي امن‬ ‫ب��راي خري��د م��ردم و ترغيب خري��د اينترنتي در‬ ‫قال��ب جش��نواره خريده��اي اينترنتي ب��ه معرفي‬ ‫بهترين کسب‌وکارهاي اينترنتي‪ ،‬بهترين نظردهي‬ ‫از خريدهاي انجام ش��ده اينترنتي‪ ،‬بيشترين خريد‬ ‫اينترنتي‪ ،‬پيرتري��ن و جوان‌ترين خريدار اينترنتي؛‬ ‫جذاب‌تري��ن نظ��ر خري��دار و ‪ ۱۰‬خريد نخس��ت‬ ‫اينترنتي بپردازد‪.‬‬ ‫ب��ه همين منظور ش��رکت‌هاي خري��د و فروش‬ ‫اينترنت��ي‪ ،‬صاحب��ان کس��ب‌وکارهاي اينترنتي و‬ ‫عالقه‌من��دان در حوزه تجارت الکترونيک مي‌توانند‬ ‫با حضور در سايت ‪ eshopfest.ir‬آمادگي خود را‬ ‫براي حضور در اين جشنواره اعالم کنند‪.‬‬
‫خبرخوان‬ ‫تخفیف کاال‬ ‫در فروشگاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫قائم‌مق��ام وزير صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫برخ��ي از توليدکنندگان کاالي‬ ‫خود را به فروش��گاه‌هاي بزرگ‬ ‫و زنجي��ره‌اي ب��ا تخفي��ف ارائه‬ ‫مي‌دهند و اين فروشگاه‌‌ها کاال را‬ ‫با تخفيفات اعمال شده به دست مشتري مي‌رسانند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان خس��روتاج با‬ ‫اش��اره به اينک��ه برخ��ي تخفيفات اعمال ش��ده از‬ ‫س��وي توليدکنندگان به دست مصرف‌کننده نهايي‬ ‫نمي‌رس��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر واحده��اي توزيع‌کننده‌‬ ‫اين تخفيف را ب��ه مصرف‌کننده ارائه ندهند موجب‬ ‫مي‌ش��ود کاال ب��ه ف��روش ن��رود و در مرحل��ه بعد‬ ‫توليدکننده کاالي خود را در اختيار اين توزيع‌کننده‬ ‫قرار نمي‌دهند‪ .‬وي تاکيد ک��رد‪ :‬توليدکننده انتظار‬ ‫دارد اي��ن تخفيف به دس��ت مصرف‌کننده برس��د و‬ ‫اگر توزيع‌کننده اين تخفي��ف را ارائه ندهد‪ ،‬در بازار‬ ‫رقابتي مصرف‌کننده به سراغ توزيع‌کننده‌اي مي‌رود‬ ‫که کاال را با تخفيف ارائه مي‌دهد‪ .‬به گفته خسروتاج‬ ‫تخفي��ف ندادن به مش��تري تنه��ا توزيع‌کننده را با‬ ‫مش��کل مواجه مي‌کند چرا که وقتي واحد توليدي‬ ‫مي‌بيند ک��ه توزيع‌کننده جنس را ب��ا تخفيف ارائه‬ ‫نمي‌دهد جنس فروش نم��ي‌رود و در مرحله بعدي‬ ‫جنس را به اين توزيع‌کننده نمي‌دهد‪.‬‬ ‫صادرات ‪ 150‬تن ميگو و ماهي‬ ‫به روسيه‬ ‫حس��ن صالحي‪ ،‬معاون وزير جهادکش��اورزي از‬ ‫توليد ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن ميگوي پرورشي خبر داد‬ ‫و گفت‪ 2 :‬روز قبل هياتي از بخش خصوصي روسيه‬ ‫وارد ايران ش��ده‌اند تا با تاجران کشورمان در زمينه‬ ‫محصوالت شيالتي مذاکراتي داشته باشند‪ .‬رييس‬ ‫س��ازمان ش��يالت در گفت‌وگو با مهر با بيان اينکه‬ ‫‪ 2‬روز قب��ل هياتي از بخش خصوصي روس��يه وارد‬ ‫کشور ما شده‌اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اين هيات روز يکشنبه‬ ‫هفته ج��اري با تاجران ايراني جلس��اتي داش��تند‬ ‫و امروز ني��ز به بازديد از برخ��ي مراکز فرآوري در‬ ‫استان البرز و بعضي اس��تان‌هاي ديگر مي‌پردازند‪.‬‬ ‫صالحي اضافه کرد‪ :‬تاجران بخش خصوصي کش��ور‬ ‫با بخش خصوصي روسيه مذاکرات فشرده‌اي دارند‬ ‫و ما ني��ز به طور ويژه از آنها پش��تيباني و حمايت‬ ‫مي‌کنيم که از اين فرصت پيش آمده بتوانيم براي‬ ‫آينده محصوالت ش��يالتي بهره ببريم‪ .‬وي افزود‪ :‬با‬ ‫توجه ب��ه اينکه در حال برنامه‌ريزي اساس��ي براي‬ ‫توس��عه پرورش ميگ��و و ماهيان دريايي هس��تيم‪،‬‬ ‫اميدواري��م بتواني��م بازاره��اي صادرات��ي خوبي را‬ ‫نيز فراهم کني��م‪ .‬معاون وزير جهادکش��اورزي در‬ ‫م��ورد مي��زان محصوالت صادر ش��ده به روس��يه‬ ‫گف��ت‪ :‬در ح��ال حاض��ر ‪ ۳۰‬تن ميگ��و و ‪ ۱۲۰‬تن‬ ‫قزل‌آال به صورت آزمايش��ي به روس��يه صادر شده‬ ‫اس��ت که مردم و تاجران اين کش��ور با محصوالت‬ ‫ايراني آش��نا ش��وند‪ .‬صالحي در رابطه با آمار اعالم‬ ‫ش��ده در زمينه توليد ميگو در کشور نيز گفت‪ :‬در‬ ‫زمين��ه توليد ميگو آمارگيري در چند مرحله انجام‬ ‫مي‌ش��ود و آمار تک تک اس��تان‌ها‪ ،‬مراکز فرآوري‪،‬‬ ‫مزارع و حتي اس��تخرهاي پرورش��ي در اين زمينه‬ ‫مش��خص اس��ت‪ .‬وي اضاف��ه ک��رد‪ :‬براين اس��اس‬ ‫آخرين آم��اري که جمع‌بندي ش��ده‪ ،‬بيانگر توليد‬ ‫‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن ميگوي پرورشي در کشور است‪.‬‬ ‫خريد تضميني گوجه فرنگي‬ ‫ريي��س س��ازمان تعاون روس��تايي از آغ��از خريد‬ ‫تضمين��ي گوجه‌فرنگ��ي از اس��تان‌هاي بوش��هر و‬ ‫هرم��زگان به قيمت کيلوي��ي ‪ ۳۰۰‬تومان خبر داد‪.‬‬ ‫حس��ين صفاي��ي در گفت‌وگو با ایلنا ب��ا اعالم اين‬ ‫مطل��ب افزود‪‌:‬قيمت ‪ ۳۰۰‬توماني اعالم ش��ده براي‬ ‫خريد تضميني گوجه‌فرنگي مختص اين هفته است‬ ‫و ممکن اس��ت در آينده در قيم��ت خريد تضميني‬ ‫گوجه‌فرنگ��ي تجديدنظر ش��ود‪ .‬وي اذع��ان کرد‪‌:‬با‬ ‫توجه به افت قيمت گوج ‌ه فرنگي در هفته‌هاي اخير‬ ‫دولت تصميم گرفت تا خريد تضميني گوجه‌فرنگي‬ ‫از اس��تان‌هاي بوشهر و هرمزگان که به دليل گرماي‬ ‫زودرس محصول‌ش��ان زود‌تر از موعد برداش��ت و به‬ ‫بازار عرضه ش��د را خريداري کند‪.‬صفايي ادامه داد‪:‬‬ ‫اين مازاد محصول س��بب شد تا کشاورزان از فروش‬ ‫محصول‌ش��ان تنها هزينه حمل و نق��ل محصول را‬ ‫به دس��ت آورند و سودش��ان تقريبا به صفر برس��د‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬هي��چ محدوديتي ب��راي خريد تضميني‬ ‫گوجه‌فرنگ��ي وج��ود ن��دارد و تا زماني ک��ه بازار به‬ ‫نفع توليدکنندگان به تعادل نرس��د‪ ،‬خريد تضميني‬ ‫گوجه‌فرنگي ادامه خواهد داش��ت که البته در آينده‬ ‫محصول گوجه‌فرنگي مناطق جنوبي اس��تان کرمان‬ ‫نيز مشمول اين طرح خواهد شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫رقابت انتخاباتی اتاق بازرگانی ایران ادامه دارد‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫خواستاران تحول‬ ‫ملیحه خورده‌پا‪-‬گ�روه تجارت‪ :‬گروه‬ ‫«خواستاران تحول» یکی از ‪ ۴‬گروه اصلی‬ ‫حاض��ر در انتخابات ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫است که به گفته اعضای گروه‪ ،‬دیدگاهی‬ ‫اصالح طلبانه نس��بت به مسائل پارلمان‬ ‫بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬سیاس��تگذاری‌ها و‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ا و نح��وه مدیری��ت ات��اق‬ ‫بازرگانی دارند که البته ریاست این گروه‬ ‫بر عهده محمدرضا بهزادیان‪ ،‬رییس سابق‬ ‫ات��اق بازرگان��ی تهران و چهره همیش��ه‬ ‫منتقد نس��بت به س��اختار اتاق بازرگانی‬ ‫است‪ .‬در این شماره روزنامه تالش داریم‬ ‫تا با دیدگاه‌ها و نظرات گروه خواس��تاران‬ ‫تحول نس��بت به مسائل اقتصادی به‌ویژه‬ ‫نقش و جایگاه اتاق بازرگانی و برنامه‌هایی‬ ‫که برای حضور در انتخابات دارند بیشتر‬ ‫آشنا شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹غایبان بزرگ مدعی اصالح‌طلبی‬ ‫شده‌اند‬ ‫کارشناس��انی ک��ه‬ ‫رون��د انتخابات اتاق‬ ‫بازرگانی را بررس��ی‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬ب��ر این‬ ‫باورن��د ک��ه ش��اید‬ ‫انتقاد و ت�لاش برای اصالح��ات یکی از‬ ‫ویژگی‌های بارز گروه خواس��تاران تحول‬ ‫باشد اما این روزها که در آستانه برگزاری‬ ‫انتخابات اتاق بازرگانی قرار داریم‪ ،‬شاهد‬ ‫افزایش هجمه ها از س��وی تمام اعضای‬ ‫اتاق بازرگانی و نامزدهای جدید و قدیمی‬ ‫نس��بت به عملکرد اتاق بازرگانی هستیم‪.‬‬ ‫احمد ترک‌ن��ژاد‪ ،‬یک��ی از اعضای اصلی‬ ‫گروه خواس��تاران تحول درب��اره افزایش‬ ‫هجمه‌ه��ا و انتق��ادات نس��بت ب��ه اتاق‬ ‫بازرگانی گفت‪ :‬اعضای گروه خواس��تاران‬ ‫تحول امروز به یکباره منتقد سیاست‌ها و‬ ‫عملکرد اتاق بازرگانی نشده‌اند بلکه ما در‬ ‫تمام مدت فعالیت اتاق بازرگانی انتقادات‬ ‫خود را همواره اعالم کرده‌ایم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��اختار ات��اق بازرگان��ی‬ ‫رییس‌محور بوده که البته این امر ناش��ی‬ ‫از ساختار قانونی پارلمان بخش خصوصی‬ ‫است و براساس این ساختار‪‌،‬رییس اتاق‬ ‫بازرگان��ی به عنوان ش��هروند درجه یک‪،‬‬ ‫‌اعضای هیات رییس��ه به عنوان شهروند‬ ‫درجه ‪‌ ،2‬اعض��ای هی��ات نمایندگان به‬ ‫عن��وان ش��هروند درج��ه ‪ 3‬و دارندگان‬ ‫کارت بازرگانی به عنوان ش��هروند درجه‬ ‫‪ 4‬محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫ترک‌نژاد ادام��ه داد‪ :‬این روزها که تنور‬ ‫انتخابات داغ شده شاهد انتقادهای زیادی‬ ‫نس��بت به اتاق بازرگانی هستیم که البته‬ ‫این اف��راد در طول فعالی��ت دوره هفتم‬ ‫ات��اق بازرگانی جزو غایب��ان بزرگ بوده‬ ‫و بی��ش از ‪ ۵‬بار در تمام جلس��ات هیات‬ ‫نمایندگان حاضر نش��ده‌اند و حاال که در‬ ‫آس��تانه انتخابات ق��رار گرفته‌ایم غایبان‬ ‫بزرگ اتاق بازرگانی اصالح‌طلب و منتقد‬ ‫شده‌اند‪ .‬این در حالی است که ما از ابتدا‬ ‫تالش کرده‌ایم انتقاد‌ه��ای خود را اعالم‬ ‫کنیم‪.‬ای��ن فعال اقتصادی درباره وضعیت‬ ‫رشد اقتصادی و کاهش تورم اذعان کرد‪:‬‬ ‫فعاالن اقتصادی با هشدار نسبت به نبود‬ ‫س��رمایه‌گذاری در اقتصاد ای��ران بر این‬ ‫باورن��د که ت��ورم ‪ ۱۳‬درصدی در س��ال‬ ‫‪ 1393‬محق��ق خواهد ش��د اما خبری از‬ ‫رشد ‪ ۳‬درصدی اقتصادی نیست‪.‬‬ ‫به گفته وی ش��رایط امروز کشور با دو‬ ‫معی��ار مهم در اقتصاد که متاس��فانه در‬ ‫حال کاهش هس��تند‪ ،‬مواجه اس��ت به‬ ‫نحوی که نرخ رش��د تش��کیل سرمایه و‬ ‫موجودی سرمایه‌ای ثابت در ایران روبه‬ ‫کاهش نهاده که ای��ن امر باعث تجدید‬ ‫افت توان تولیدی کش��ور می‌شود‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که ب��رای بازتولید توان‬ ‫بخش تولید کشور و دستیابی به رشد ‪3‬‬ ‫درصدی در ‪ 2‬سال باید فضا را مساعدتر‬ ‫ک��رد‪ .‬عض��و هی��ات نماین��دگان اتاق‬ ‫بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود‪:‬‬ ‫اقتصاد کش��وری همچ��ون چین هر ‪7‬‬ ‫س��ال یکبار رش��د ‪ 2‬براب��ری را تجربه‬ ‫می‌کند‪ .‬از این‌رو کارشناس��ان معتقدند‬ ‫اگر رشد تشکیل سرمایه در پایان امسال‬ ‫ب��ه ‪ ۵‬درصد و تا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۹‬به‬ ‫‪ ۱۲‬درصد برسد و در کنار آن نرخ رشد‬ ‫س��رمایه ثاب��ت از ‪ ۲‬درصد پایان س��ال‬ ‫‪ ۹۳‬به ‪ 2/9‬درصد در س��ال ‪ ۹۹‬برس��د‪،‬‬ ‫آنگاه ای��ران می‌تواند رش��د ‪ 3‬درصدی‬ ‫را تجربه کند که این یک رش��د ضعیف‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ده��ه پیش‌رو‪،‬‬ ‫اصلی‌ترین دهه برای چالش‌های اقتصاد‬ ‫کشور به ش��مار می‌رود که باید مسئله‬ ‫ایجاد فرصت‌های ش��غلی را در آن حل‬ ‫و فصل ک��رد‪ .‬درحالی ک��ه آمارهایی از‬ ‫محدودیت ظرفیت واحدهای تولیدی و‬ ‫نیز محرک‌های ضعیف تولید به چش��م‬ ‫می‌خ��ورد‪ ،‬ج��ای نگرانی ج��دی برای‬ ‫اشتغال کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفت��ه ترک‌ن��ژاد در ش��رایط فعلی‬ ‫سیاسی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی ایران اقدام‬ ‫و اندیشه‌سازی نوگرایانه از جمله الزامات‬ ‫ب��وده که مبن��ای آن تفکر اس��تراتژیک‬ ‫است؛ به این مفهوم که رویکردی متناسب‬ ‫با ش��رایط ام��روز دنیا در اقتص��اد ایران‬ ‫ش��کل گیرد‪.‬عضو هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواستار‬ ‫فعاالن اقتصادی با‬ ‫هشدار نسبت به نبود‬ ‫سرمایه‌گذاری در‬ ‫اقتصاد ایران بر این‬ ‫باورند که تورم‬ ‫‪ ۱۳‬درصدی در سال‬ ‫‪ 1393‬محقق خواهد‬ ‫شد اما خبری از‬ ‫رشد ‪ ۳‬درصدی‬ ‫اقتصادی‬ ‫نیست‬ ‫توانمندس��ازی بنگاه‌ه��ای اقتص��ادی در‬ ‫فضای تعامل��ی با اقتصاد جهانی ش��د و‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬دیگر نمی‌توان بر مبنای‬ ‫پارادایم‌های س��نتی نخ‌نما و آزموده شده‬ ‫قدیمی پیش رفت بلک��ه نیاز به تحول و‬ ‫نگاه توسعه‌آفرین داریم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکی��د ک��رد‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار قانون و ‪ ۱۸‬ه��زار تصویب‌نامه‬ ‫پی��ش‌روی فعاالن اقتصادی ق��رار دارد و‬ ‫بنابراین روش��ن اس��ت اقتص��ادی با ‪۳۰‬‬ ‫هزار نقطه اجبار و قوانین دس��ت و پاگیر‬ ‫نمی‌تواند موثر و کارآمد باشد‪.‬‬ ‫ترک‌نژاد ادامه داد‪ :‬رهبر معظم انقالب‬ ‫در روزهای گذش��ته به دو عارضه اساسی‬ ‫در اقتص��اد ایران‪ ،‬یعن��ی دولتی بودن و‬ ‫نفتی ب��ودن اقتصاد اش��اره کرده‌اند و بر‬ ‫همین اساس‪ ،‬برای اقتصاد نفتی و دولتی‬ ‫طبیعی اس��ت که فعالی��ت اقتصادی به‬ ‫صورت شکوفا شکل نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫عض��و هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی‬ ‫و صنای��ع و مع��ادن ای��ران اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫قوانین برای بخ��ش خصوصی به منظور‬ ‫نقش‌آفرینی و پویا بودن طراحی نش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین باید ب��ا هماهنگی میان‬ ‫دول��ت‪ ،‬مجلس و بخش خصوصی قوانین‬ ‫مزاحم و دس��تورالعمل‌های زائد را حذف‬ ‫کرد و به صورت شفاف فضای اقتصادی را‬ ‫در اختیار مردم قرار داد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متاسفانه دولت یازدهم در بستر‬ ‫اشکاالت اساسی فراوان بنا شد و امکاناتی‬ ‫برای ایجاد رش��د اقتصادی ندارد؛ چراکه‬ ‫ناچ��ار به پرداخت یارانه ب��ه مردم‪ ،‬واریز‬ ‫‪ ۱۱‬ه��زار میلی��ارد توم��ان یاران��ه آرد‬ ‫و ن��ان و ان��رژی و س��ایر م��وارد اس��ت‬ ‫و از س��وی دیگ��ر بدن��ه دول��ت نی��ز‬ ‫بس��یار گس��ترده اس��ت‪ ،‬بنابراین شاید‬ ‫دول��ت در س��ال آین��ده بتوان��د ت��ورم‬ ‫‪ ۱۳‬درصدی را محقق کند اما دس��تیابی‬ ‫به رش��د اقتصادی ‪ ۳‬درصدی امکانپذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ترک‌نژاد افزود‪ :‬رشد اقتصادی نیازمند‬ ‫تشکیل سرمایه است و از سوی دیگر نیاز‬ ‫به نوآوری دارد‪ ،‬این در شرایطی است که‬ ‫رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی بوده‬ ‫و متاس��فانه با وجود درآمدهای سرش��ار‬ ‫ارزی‪ ،‬کش��ور با تنگنای س��رمایه‌گذاری‬ ‫مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین ب��ه راحتی‬ ‫نمی‌توان انتظار داشت که کشور در سال‬ ‫آینده رشد اقتصادی ‪ 3‬درصدی را تجربه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹با قوانین مزاحم منتظر ش�کوفایی‬ ‫نباشیم‬ ‫امیر محسنی‪ ،‬عضو‬ ‫ات��اق بازرگان��ی و‬ ‫صنای��ع و مع��ادن‬ ‫ایران نیز با اشاره به‬ ‫قوانی��ن دس��ت و‬ ‫پاگی��ری که پی��ش‌روی بخ��ش تولید و‬ ‫تجارت ایران قرار گرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تا‬ ‫زمان��ی که ای��ن قوانین زائ��د در اقتصاد‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬هیچ��گاه نمی‌ت��وان انتظار‬ ‫ش��کوفایی اقتصادی را داش��ت و این در‬ ‫شرایطی است که متاسفانه در برهه‌ای از‬ ‫زمان درمدت ‪ 6‬ماه‪ ۲۰۰ ،‬بخشنامه دست‬ ‫و پاگیر پیش‌روی فع��االن اقتصادی قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬وی از مذاکره با مجلس برای‬ ‫حذف قوانین دست و پاگیر سخن گفت و‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬بس��یاری از ای��ن قوانین بر‬ ‫اساس فشارهای سیاسی و برخی تفکرات‬ ‫خاص مصوب ش��ده‌اند که البته نباید هم‬ ‫انتظ��ار داش��ت ب��ه س��رعت ح��ذف‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در یک حرک��ت تدریجی به‬ ‫دنبال این هستیم که بتوانیم قوانین زائد‬ ‫را از پی��ش‌رو برداری��م‪.‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫افکار تحول‌گرایان به طور کامل معطوف‬ ‫به تکثر اهداف کل اقتصاد کشور است اما‬ ‫خیل��ی از این قوانین بر اثر فش��ار احزاب‬ ‫و گروه خاصی به وج��ود آمده که باید با‬ ‫برنامه‌ریزی مدرن آنها را احصا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۴‬هزار بخش�نامه متناقض در حیطه‬ ‫مالیات‬ ‫عب��اس وطن‌پ��رور‪،‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی و‬ ‫صنای��ع و مع��ادن‬ ‫ایران نیز با اشاره به‬ ‫وج��ود ‪ ۴‬ه��زار‬ ‫بخش��نامه ض��د و نقی��ض در ح��وزه‬ ‫مالیات‌های مس��تقیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫این بخش��نامه‌ها علیه فع��االن اقتصادی‬ ‫به‌کار گرفته می‌ش��وند و این در شرایطی‬ ‫است که اگر یک فعال اقتصادی در حوزه‬ ‫مالیات‌های مس��تقیم از ی��ک جریمه یا‬ ‫قانون مبرا شود اما همان فعال اقتصادی‬ ‫ب��ا بخش��نامه دیگ��ری محک��وم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وطن‌پرور افزود‪ :‬ش��رایط امروز اقتصاد‬ ‫ایران به گونه‌ای اس��ت که کمتر کس��ی‬ ‫از ای��ن وضعی��ت احس��اس رضایت دارد‬ ‫بنابرای��ن بای��د فعاالن بخ��ش خصوصی‬ ‫ب��ا محوری��ت ات��اق بازرگان��ی بتوانن��د‬ ‫زمینه‌ساز تغییر و تحول در اقتصاد ایران‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫این در شرایطی است که اگر یک فعال‬ ‫اقتصادی در حوزه مالیات‌های مس��تقیم‬ ‫از یک جریمه یا قانون مبرا ش��ود‪ ،‬همان‬ ‫فع��ال اقتص��ادی ب��ا بخش��نامه دیگری‬ ‫محک��وم می‌ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬نقش‬ ‫ات��اق بازرگانی نباید در حد یک مش��اور‬ ‫صرف باقی بماند البته معتقدم در بخش‬ ‫مش��اوره ه��م‪ ،‬اتاق چن��دان موفق نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وطن‌پرور تصریح کرد‪ :‬هدف گروه‬ ‫تحول‌خواهان برطرف کردن موانع اقتصاد‬ ‫با کمک اصحاب رس��انه است‪.‬در شرایط‬ ‫ام��روز اقتصاد ایران به گونه‌ای اس��ت که‬ ‫کمت��ر کس��ی از این وضعیت احس��اس‬ ‫رضای��ت دارد بنابرای��ن بای��د چهره‌های‬ ‫جدی��د بتوانند ارتباط منطقی بین اتاق و‬ ‫اعضا برقرار کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ادعای وج�ود ران�ت در پارلمان‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫به ح��ق بخش خصوصی ب��رای پیگیری‬ ‫مطالبات خود از نماین��دگان اتاق تاکید‬ ‫و تصری��ح ک��رد‪ :‬وقتی بخ��ش خصوصی‬ ‫نماین��دگان خود درات��اق را بر می‌گزیند‬ ‫و هزین��ه راه‌ان��دازی و برپاب��ودن آن را‬ ‫متقبل می‌ش��ود‪ ،‬بی‌ش��ک این حق برای‬ ‫آنه��ا محف��وظ اس��ت ک��ه از نمایندگان‬ ‫خود مطالباتی را داش��ته باشند و وظیفه‬ ‫نماین��دگان نی��ز پیگی��ری مطالب��ات و‬ ‫پاسخگویی به اعضای اتاق است‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬من به ش��دت‬ ‫موافق و امیدوار ب��ه ورود نمایندگانی به‬ ‫اتاق هس��تم ک��ه بتوانن��د مترجم خوبی‬ ‫ب��رای نیازهای بخش خصوص��ی به زبان‬ ‫دولت باش��ند و با دولت گفت‌وگو وتعامل‬ ‫س��ازنده داش��ته باش��ند و از منازعات و‬ ‫رویکردهای س��تیزه‌جویانه ب��ا دولت نیز‬ ‫پرهی��ز کنند‪ ،‬چراکه چ��ه بخواهیم وچه‬ ‫نخواهیم بخ��ش اعظم اقتص��اد ما هنوز‬ ‫در دس��ت دولت اس��ت و با اعتمادسازی‬ ‫می‌توان به همدلی و حل مشکالت دست‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ع��ارف همچنی��ن در ادام��ه ض��رورت‬ ‫بازگش��ت دول��ت به جای��گاه اصلی خود‬ ‫یعنی نق��ش نظارت و سیاس��تگذاری را‬ ‫یادآور ش��د و گفت‪ :‬دول��ت باید با توجه‬ ‫به قانون سیاس��ت‌های کل��ی اصل ‪ ۴۴‬و‬ ‫سایر قوانین موضوعه از تصدیگری دست‬ ‫بردارد و اگر چه به نظر می‌آید بس��یاری‬ ‫از فع��االن بخ��ش خصوصی نس��بت به‬ ‫خصوصی‌س��ازی‌ها و اتفاقاتی که در این‬ ‫چند س��ال افتاده اس��ت راضی نباشند و‬ ‫آن را واگذاری‌ه��ای خصولتی نامگذاری‬ ‫کنند ولی شکی نیست ورود نمایندگان با‬ ‫پشتوانه قوی مردمی می‌تواند سبب احیا‬ ‫و رش��د اتاق و افزایش س��هم حداکثری‬ ‫بخ��ش خصوص��ی در صحن��ه اقتص��اد‬ ‫کشور ش��ود که چش��م‌انداز کلی چنین‬ ‫معادله‌ای سبب کاهش تصدیگری دولت‬ ‫و واگذاری‌های واقعی خواهد ش��د‪.‬عارف‬ ‫در پای��ان اظه��ارات خ��ود در واکن��ش‬ ‫به برخ��ی از اظه��ارات مبنی ب��ر وجود‬ ‫رانت‌های خاص درمجموعه اتاق بازرگانی‬ ‫گف��ت‪ :‬برخ��ی درب��اره وج��ود رانت در‬ ‫مجموع��ه ات��اق بازرگان��ی ادعاهای��ی را‬ ‫مطرح می‌کنند اما بی‌ش��ک تا زمانی که‬ ‫این ادعاها در مراجع قانونی ثابت نش��ده‬ ‫ن��ه وجاه��ت قانونی دارد و ن��ه بیان آنها‬ ‫اخالقی است‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا ع��ارف‪،‬‬ ‫عضو ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران با اش��اره به‬ ‫اهمی��ت تقوی��ت‬ ‫جایگاه اتاق بازرگانی‬ ‫گفت‪ :‬مشارکت پررنگ‌تر اعضای اتاق در‬ ‫انتخاب��ات پیش‌رو به دنبال آن پش��توانه‬ ‫قوی‌ت��ر اجتماعی نماین��دگان‪ ،‬جدی‌تر‬ ‫شدن بخش خصوصی در احقاق مطالبات‬ ‫خود از مجرای اتاق و نیز ش��فاف‌تر شدن‬ ‫جای��گاه اتاق ب��ه عن��وان پارلمان بخش‬ ‫خصوص��ی ازجمله ش��اخص‌ترین عوامل‬ ‫تقوی��ت جایگاه و کارکرد ات��اق بازرگانی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫عارف ضم��ن بیان این مطلب با تاکید‬ ‫بر اینکه هی��چ نهادی را نمی‌ت��وان پیدا‬ ‫کرد که بدون نقاط ضعف باش��د و بر این‬ ‫اس��اس ات��اق بازرگانی نی��ز از این قاعده‬ ‫کلی مس��تثنا نیست‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫بخش خصوصی ب��ا وجود اینکه پارلمانی‬ ‫با عنوان اتاق بازرگانی دارد اما نتوانس��ته‬ ‫از ظرفی��ت آن در جهت ارتقا و توس��عه‬ ‫خود به��ره الزم را ببرد و علت اصلی این‬ ‫امر ناشی از آن است که بخش خصوصی‬ ‫در س��ال‌های اخیر و با نگاهی که در اثر‬ ‫تصویب سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ی و قانون بهبود فضای کسب‌وکار ‹ ‹چهره سرشناس گروه خواستاران‬ ‫ایجاد شده مورد توجه قرار گرفته و امید تحول‬ ‫گفتنی اس��ت‌؛ خواستاران تحول که به‬ ‫اس��ت با نگاه مثبت‌تر و جدی‌تر دولت و‬ ‫سایر نهادهای ذی‌ربط به این بخش مهم ریاست محمد رضا بهزادیان برای حضور‬ ‫اقتصاد کشور‪ ،‬ش��اهد مشارکت جدی‌تر در انتخابات دور هش��تم ات��اق بازرگانی‬ ‫ات��اق بازرگانی در عرصه اقتصاد کش��ور تشکیل شده هنوز فهرست نهایی اعضای‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫خ��ود را اعالم نکرده اس��ت ام��ا تاکنون‬ ‫وی الزم��ه ق��درت و تاثیرگ��ذاری احم��د ترک‌ن��ژاد‪ ،‬حمی��د رض��ا عارف‪،‬‬ ‫س��ازمان‌های م��ردم نه��اد‪ ،‬نظی��ر اتاق ‌عباس وطن‌پرور‪ ،‬س��ید حمیدحس��ینی‪،‬‬ ‫بازرگان��ی را در دارا ب��ودن پش��توانه فاطمه دانش��ور‪ ،‬کوروش پرویزیان‪ ،‬پرویز‬ ‫اجتماع��ی ارزیاب��ی ک��رد و درعین حال ش��هپر‪‌،‬جمش��ید عدالتیان‪ ،‬سید محمد‬ ‫اف��زود‪ :‬هر نهاد اجتماع��ی اگر بخواهد از جاللی پروین‪‌،‬مس��عود حجاریان‪ ،‬مرصل‬ ‫قدرت الزم برخوردار باش��د‪ ،‬باید پشتوانه صدیق‪ ،‬امیرحسینی‪ ،‬محسن مهرعلیزاده‪،‬‬ ‫و نیروی انسانی قابل قبول و قوی داشته ع��ادل نجات س��لیم‪‌،‬جهانبخش نورایی‪،‬‬ ‫باشد و این ضرورت درجوامع روبه توسعه ابراهیم خاموش��ی و حمی��د امامی برای‬ ‫نمود بیشتری دارد‪.‬‬ ‫حض��ور در ای��ن گ��روه اع�لام آمادگی‬ ‫وی همچنی��ن در ادام��ه اظهارات خود کرده‌اند‪.‬‬
‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تقویت تولید گناوه‪ ،‬راه قاچاق را بست‬ ‫توقف احداث بازارچه مرزی «پرسه‌سو»‌پشت دیوار ترکمنستان‬ ‫کليد سرمايه‌گذاري خارجي قفل توسعه را باز مي‌کند‬ ‫از نخستين زون تخصصي طالي کشور در سمنان استقبال نشد‬ ‫برق «زون طال» چشم طالسازان سمناني را نگرفت‬ ‫فران�ک ميرزاي�ي ‪ -‬گ�روه اس�تان‌ها‪:‬‬ ‫طالسازان سمناني تمايلي به سرمايه‌گذاري‬ ‫در «زون طال» در ش��هرک صنعتي سمنان‬ ‫نش��ان نمي‌دهند‪ ،‬گواه اين مدعا زمين‌هايي‬ ‫است که از سوي شرکت شهرک‌هاي صنعتي‬ ‫اين اس��تان براي اعطا به آنها آماده شد ‌ه اما‬ ‫اکنون بدون متقاضي رها شده است‪ .‬از سال‬ ‫‪ 84‬ب��ا پيگي��ري برخي از اعض��اي اتحاديه‬ ‫طالي کش��ور برنام��ه‌اي مبني‌ب��ر متمرکز‬ ‫کردن توليدکنندگان طال در يک مکان براي‬ ‫ارتقای توليد و صادرات پيش��نهاد ش��د که‬ ‫مقدمه آن عق��د تفاهمنامه‌اي ميان اتحاديه‬ ‫طالي کشور و استانداري استان سمنان بود‪.‬‬ ‫به موجب اين تفاهمنامه در شهرک صنعتي‬ ‫س��منان تاس��یس زوني به ن��ام زون طال به‬ ‫عن��وان نخس��تين زون تخصص��ي ط�لا در‬ ‫کشور در دس��تور‌کار مسئوالن استاني قرار‬ ‫گرفت‪ .‬اين در‌حالي است که باوجود ايجاد و‬ ‫آمادگي شرکت شهرک‌هاي صنعتي سمنان‬ ‫براي اعطاي زمين به سرمايه‌گذاران‪ ،‬خبري‬ ‫از سرمايه‌گذار نش��د‪ .‬کارشناسان دليل اين‬ ‫بي‌رغبتي را اختالف نظرهاي ميان مسئوالن‬ ‫اس��تاني و کش��وري مي‌دانند که ناش��ي از‬ ‫شفاف نبودن بندهاي اين تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫در سال‌هاي اخير بخش‌هاي مختلف استان‬ ‫س��منان همواره به دنبال راه‌اندازي شهرک‬ ‫صنعتي در ح��وزه طال بود ک��ه در‌نهايت با‬ ‫ايجاد تفاهمنامه‌اي بستر ايجاد زون طال در‬ ‫اين استان فراهم شد‪ .‬کارشناسان مي‌گويند‬ ‫زماني که شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان‬ ‫به عن��وان متول��ي‪ ،‬احداث اي��ن زون را در‬ ‫شهرک صنعتي سمنان ب ‌ه دست گرفت‪ ،‬اين‬ ‫تصور در مس��ئوالن و توليدکنندگان ايجاد‬ ‫ش��د که صنعتگران طالي استان سمنان و‬ ‫حتي کش��ور به توسعه‌اي بي‌سابقه در توليد‬ ‫و صادرات طال مي‌رس��ند اما اين تصور رنگ‬ ‫واقعيت به خود نگرفت‪.‬‬ ‫مديرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌هاي صنعتي‬ ‫اس��تان س��منان در‬ ‫رابط��ه ب��ا اس��تقبال‬ ‫‌نک��ردن واحده��اي‬ ‫مي‌گويد‪:‬‬ ‫چاپ و نشر از اين شهرک به‬ ‫با وجود اينکه استان سمنان ظرفيت باالیی‬ ‫در تولي��د طال دارد اما هن��وز توافق جامعي‬ ‫درب��اره رون��د کار حاص��ل نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫محمدرضا صادقي تصری��ح مي‌کند‪ :‬قرار بر‬ ‫صادرات نيز گام بردارند‪.‬‬ ‫به گ��واه نايب‌رييس اتحاديه طال و جواهر‬ ‫سمنان‪ ،‬ايران در ساليان دور به عنوان يکي‬ ‫از توليدکنندگان اصلي طال در جهان مطرح‬ ‫بود ک��ه حاال با مصرف روزان��ه ‪ 1‬تن طال و‬ ‫جواهر در کش��ور به يکي از مصرف‌کنندگان‬ ‫اين محصول تبديل شده است‪ .‬شريعت‌پناهي‬ ‫اظه��ار مي‌کند‪ :‬در بازگرداندن اين ارز خارج‬ ‫ش��ده از کش��ور‪ ،‬ايجاد فضاي��ي اختصاصي‬ ‫مي‌توان��د نقش مهمي را ايفا کند‪ .‬کما اينکه‬ ‫با احداث اي��ن زون‪ ،‬توليدکنندگان توانايي‬ ‫صادرات اي��ن محصول را به آس��ياي‌ميانه‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬دوبي‪ ،‬عراق و کشورهاي همجوار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نياز به مشوق‬ ‫اين ش��د که توليدکنندگان طال در اس��تان‬ ‫س��منان در منطق��ه‌اي به ش��کل يکپارچه‬ ‫مس��تقر ش��وند‪ .‬ب��ر اين اس��اس ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌هاي صنعتي اين اس��تان حدود ‪7‬‬ ‫هکتار از زمين در نظر گرفته‌ش��ده را به ‪55‬‬ ‫قطع ‌ه با متراژهاي ح��دود ‪ 500‬متري براي‬ ‫هر واحد توليدي تقسیم کرد‪.‬‬ ‫به گفته مديرعامل ش��رکت ش��هرک‌هاي‬ ‫صنعت��ي اس��تان س��منان‪ ،‬تم��ام امکانات‬ ‫اوليه و زيرس��اخت‌هاي الزم براي اس��تقرار‬ ‫توليدکنندگان در نظر گرفته ش��ده است‪ ،‬با‬ ‫اي��ن وجود تنها ‪ 4‬واحد توليدي نس��بت به‬ ‫درياف��ت مجوز از س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان س��منان اقدام کرده‌اند‪ .‬وي‬ ‫با بيان اينکه هن��وز هيچ واحدي در منطقه‬ ‫مس��تقر نش��ده‪ ،‬اظهار مي‌کن��د‪ :‬در صورتي‬ ‫که تمايلي وجود نداش��ته باشد‪ ،‬زمين تغيير‬ ‫کاربري داده مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال تغيير کاربري‬ ‫زون ط�لاي ش��هرک صنعت��ي س��منان‬ ‫در زميني به مس��احت ‪ 26‬هکتار از س��وي‬ ‫شرکت ش��هرک‌هاي صنعتي استان سمنان‬ ‫احداث ش��د‪ .‬حدود ‪ 7‬هکتار از اين شهرک‬ ‫در بخش��ي از ش��هرک صنعتي و ‪ 19‬هکتار‬ ‫ديگ��ر روب��ه‌روی آن ق��رار دارد و بر‌اس��اس‬ ‫گ��زارش مس��ئوالن دولت��ي‪ ،‬تمام��ي اين‬ ‫مس��احت ب��ه مرحل��ه عملياتي رس��يده و‬ ‫زيرس��اخت‌هاي موردنياز از جمله آب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز و‪ ...‬براي ش��هرک تامين ش��ده است‪ .‬با‬ ‫اي��ن وجود‪ ،‬اس��تقبال‌نکردن طالس��ازان از‬ ‫نمایشگاه صنعت خودرو در سمنان‬ ‫‪ :‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی س��منان از برگزاری‬ ‫س��ومین نمایش��گاه صنعت خودرو و قطعات وابسته استان سمنان در‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه‌های بین‌المللی استان سمنان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این نمایشگاه به صورت تخصصی و ملی برای عرضه و نمایش قطعات‪،‬‬ ‫تجهیزات و ماشین‌آالت صنعت خودرو برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا صادقی ه��دف اصلی از برگزاری این نمایش��گاه را ارائه‬ ‫توانمندی‌ه��ای صنعت��ی تولیدکنن��دگان خودرو در داخل کش��ور و‬ ‫نیازمندی‌های مصرفی صنایع خودروس��ازی دانس��ت و افزود‪ :‬در این‬ ‫نمایش��گاه ‪ 114‬غرف��ه وج��ود دارد که به واحده��ای متقاضی واگذار‬ ‫ش��ده است و شرکت خودروس��ازی سایپا نیز از ش��رکت‌کنندگان در‬ ‫این نمایش��گاه اس��ت‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬ارتباط بی��ن تولیدکنندگان و‬ ‫قطعه‌س��ازان خودرو می‌تواند کمترین دستاورد این نمایشگاه باشد که‬ ‫رونق اقتصاد را به همراه دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان اظهار امیدواری‬ ‫کرد‪ :‬در این نمایشگاه‪ ،‬تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی بین تولیدکنندگان‬ ‫و قطعه‌س��ازان منعقد ش��ود که زمینه رش��د اقتصادی بیشتری برای‬ ‫اس��تان سمنان فراهم کند‪ .‬خوشه صنعتی خودرو ‪ 3‬سال است توسط‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان ایجاد شده است و برگزاری‬ ‫نمایش��گاه صنعت خودرو و قطعات وابس��ته در س��منان از برنامه‌های‬ ‫این خوش��ه صنعتی است‪ .‬در حال حاضر در استان سمنان ‪ 120‬واحد‬ ‫تولید‌کنن��ده قطعات خودرو و ‪ 7‬واحد مهم تولیدکننده خودرو فعالیت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫اين شهرک موجب ش��ده مسئوالن شرکت‬ ‫ش��هرک‌هاي صنعت��ي اين اس��تان اینگونه‬ ‫عنوان کنند که در زمینه حضور پيدا نکردن‬ ‫توليدکنن��دگان ط�لا‪ ،‬ام��کان اعط��اي اين‬ ‫زمين‌ها به واحده��اي کارگاهي وجود دارد‪.‬‬ ‫رييس شرکت ش��هرک‌هاي صنعتي استان‬ ‫سمنان در اين‌باره مي‌گويد‪ :‬به نظر مي‌رسد‬ ‫با رايزني‌ها و جلس��اتي که ميان مس��ئوالن‬ ‫در‌حال انجام است مشکلي در زمينه استقرار‬ ‫تمام امکانات اوليه و‬ ‫زيرساخت‌هاي الزم براي‬ ‫استقرار توليدکنندگان‬ ‫در نظر گرفته شده است‪،‬‬ ‫با اين وجود تنها ‪ 4‬واحد‬ ‫توليدي نسبت به دريافت‬ ‫مجوز از سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان‬ ‫سمنان اقدام کرده‌اند‬ ‫توليدکنندگان طال وجود ن��دارد و به‌زودي‬ ‫ب��ا ح��ل مس��ائل‪ ،‬بهره‌ب��رداري از اين زون‬ ‫صنعتي آغاز مي‌ش��ود‪ .‬وي مي‌افزايد‪ :‬با اين‬ ‫وج��ود در صورتي که طالس��ازان تمايلي به‬ ‫س��رمايه‌گذاري در اين زون نشان ندهند‪ ،‬از‬ ‫آنجا که اين زمين در بخش بس��يار مناسبي‬ ‫از ش��هرک صنعتي ق��رار دارد‪ ،‬بس��ياري از‬ ‫واحدهاي کارگاهي خواهان سرمايه‌گذاري و‬ ‫دريافت زمين در اين منطقه هس��تند که با‬ ‫تغيير کاربري اين زون به توليدات کارگاهي‪،‬‬ ‫به متقاضيان واگذار مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساماندهي توليدکنندگان‬ ‫اس��تان س��منان با ميزان ذخيره قطعي ‪3‬‬ ‫ميليون تني طال و ميزان استخراج ‪ 6‬هزار و‬ ‫‪ 400‬تني فيروزه‪ ،‬يکي از اس��تان‌هاي داراي‬ ‫ظرفيت در حوزه طالس��ازي است‪ .‬عالوه‌‌بر‬ ‫اينک��ه کارخان��ه طالي «ک��وه زر» در ‪100‬‬ ‫کيلومتري جنوب ش��رقي شهرستان دامغان‬ ‫يکي از ظرفيت‌هاي اين اس��تان اس��ت که‬ ‫خ��وراک ورودي آن از معدن��ي به نام «کوه‬ ‫زر» دامغ��ان با عيار ‪ 0/3‬گ��رم بر تن تامين‬ ‫مي‌ش��ود اما صاحب‌نظ��ران مي‌گويند آنچه‬ ‫اين اس��تان را از رشد واقعي باز داشته‪ ،‬نبود‬ ‫برنامه‌ريزي دقيق است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا ش��ريعت‬ ‫‌‌‌‌پناه��ي‪ ،‬نايب‌ريي��س‬ ‫اتحاديه ط�لا و جواهر‬ ‫استان سمنان با اشاره‬ ‫به ظرفيت‌ه��اي اين‬ ‫اس��تان در زمينه تبديل کردن طال از زينت‬ ‫مي‌گويد‪ :‬بس��ياري از‬ ‫به صنعت ب��ه‬ ‫واحده��اي توليدي در زيرزمي��ن خانه‌ها يا‬ ‫کارگاه‌هايي بدون مجوز و شناسنامه فعاليت‬ ‫مي‌کنند که ايجاد يک منطقه متمرکز کمک‬ ‫ش��اياني به آنه��ا مي‌کن��د‪ .‬عالوه‌ب��ر اينکه‬ ‫مي‌توانند با دريافت مجوز از سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اين استان‪ ،‬محصوالت خود‬ ‫را ب��ا ش��رايط راحت‌تر توليد کنن��د و براي‬ ‫جرایم صنعتگران تخفیف می‌خورد‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدیرعامل ش��رکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی چهارمح��ال و بختیاری از اعمال‬ ‫تخفیف��ات به جرای��م ناش��ی از پرداخت‬ ‫نکردن به موقع اقس��اط حق بهره‌برداری‬ ‫به صنعتگران اس��تان در قالب طرح ویژه‬ ‫ن��وروزی خب��ر داد‪ .‬رض��ا گنج��ی افزود‪:‬‬ ‫نخس��تین عیدانه ن��وروزی در قالب ط��رح ویژه ن��وروزی اعمال‬ ‫تخفیف��ات ب��ه جرایم ناش��ی از پرداخت نکردن به موقع اقس��اط‬ ‫حق بهره‌برداری زمین‪ ،‬آب‌به��اء و خدمات به صنعتگران پرتالش‬ ‫استان هدیه شد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬به پاس تالش صنعتگران توانمند‬ ‫اس��تان طرح ویژه نوروزی تخفیفات‪ ،‬برای جرایم ناشی از پرداخت‬ ‫نکردن به موقع اقساط اعمال شد و در صورت پرداخت بدهی‌های‬ ‫معوقه آب‌بهاء و حق ش��ارژ توسط واحدهای صنعتی‪ ،‬جرایم ناشی‬ ‫از ع��دم پرداخت به موقع ش��امل تخفیفات من��درج در این طرح‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬گنجی تصریح ک��رد‪ :‬مدیران و نماین��دگان واحدهای‬ ‫صنعت��ی که دارای معوقات به این ش��رکت هس��تند می‪‎‬توانند با‬ ‫مراجعه به امور مالی این ش��رکت ضمن دریافت اطالعات تکمیلی‬ ‫نس��بت به بهره‌مندی از تخفیفات ویژه منظورشده به عنوان بسته‬ ‫وی��ژه ن��وروزی تخفیفات‪ ،‬اقدام کنند‪ .‬وی تاکی��د کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫محدودیت زمانی برای اختصاص تخفیفات درنظرگرفته‌شده و نیز‬ ‫غیرقابل تمدید بودن آن‪ ،‬ضروری اس��ت که واحدهای صنعتی در‬ ‫مهلت مقرر نسبت به استفاده از این امتیازات اقدام کنند‪.‬‬ ‫نايب‌ريي��س اتحادي��ه ط�لاي اس��تان‬ ‫ق را مهم‌ترين عامل‬ ‫س��منان ايجاد مش��و ‌‬ ‫در جذب سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري‬ ‫در اي��ن زون مي‌دان��د و مي‌گويد‪ :‬بیش��تر‬ ‫توليدکنن��دگان طالي اس��تان س��منان و‬ ‫البته کش��ور با مش��کل کمب��ود نقدينگي‬ ‫مواجه هس��تند‪ .‬آنها براي ايجاد واحدهاي‬ ‫تولي��دي نياز ب��ه تس��هيالت دارن��د‪ .‬در‬ ‫ش��رايطي ک��ه بانک‌ه��ا تس��هيالت خود‬ ‫را ب��ا نرخ س��ود باال تخصي��ص مي‌دهند‪،‬‬ ‫دريافت اين تس��هيالت براي بس��ياري از‬ ‫توليدکنندگان ممکن نيس��ت چرا‌که آنها‬ ‫نياز به وام‌هاي طوالني‌مدت با بهر ‌ه پايين‬ ‫دارن��د‪ .‬وي مي‌افزايد‪ :‬توليدکنندگان براي‬ ‫اينکه بتوانند ماشين‌آالت کارگاه‌هاي خود‬ ‫را تامين کنند‪ ،‬نياز به سرماي ‌ه و منابع مالي‬ ‫دارند و در صورتي که مس��ئوالن در تامين‬ ‫ماش��ين‌آالت به آنها کم��ک کنند‪ ،‬امکان‬ ‫حضور آنه��ا در منطقه و توس��عه توليد و‬ ‫تمرکز بر صادرات به وجود خواهد آمد‪.‬‬ ‫ش��ريعت‌پناهي مش��کل ديگ��ر‬ ‫توليدکنن��دگان ط�لاي س��منان را‬ ‫قواني��ن ماليات��ي مي‌دان��د و مي‌گويد‪:‬‬ ‫در صورت��ي ک��ه معافيت‌ه��اي مالياتي‬ ‫در مس��ير صادرات آنه��ا در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ ،‬صادرات توسعه چشمگيري پيدا‬ ‫مي‌کند‪ .‬اين مس��ئول در اي��ن رابطه از‬ ‫رايزني‌هاي��ي ب��راي اعط��اي امتيازاتي‬ ‫چ��ون ورود ماش��ين‌آالت‪ ،‬معافيت‌هاي‬ ‫مالياتي براي صادرات و‪ ...‬به عالقه‌مندان‬ ‫س��رمايه‌گذاري از اس��تان‌هاي ديگر در‬ ‫زون طالي سمنان خبر مي‌دهد‪.‬‬ ‫صادرات ‪ 8/5‬میلیون دالری کشمش‬ ‫‪ :‬مع��اون تجارت خارجی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان قزوین از ص��ادرات ‪ 5/5‬هزار تن کش��مش به ارزش ‪8/5‬‬ ‫میلیون دالر از این اس��تان در ‪ 10‬ماهه امس��ال خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن محصول از اس��تان به کش��ورهای آلمان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬لهس��تان‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬عراق‪ ،‬رومانی‪ ،‬مجارس��تان‪ ،‬بلغارس��تان‪ ،‬تایوان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫اوکراین‪ ،‬اتریش و اس��ترالیا صادر ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان قزوین‪ ،‬مجید‬ ‫برزگر با بیان اینکه میزان صادرات امس��ال نسبت به سال گذشته‬ ‫با کاهش روبه‌رو بوده اس��ت اظهار می‌کند‪ :‬اس��تفاده از تجهیزات‬ ‫مدرن در صنعت بس��ته‌بندی‌و رقابت سالم میان صادر‌کنندگان‬ ‫در رفع مش��کالت ص��ادرات از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و‬ ‫صادرکنندگان می‌توانند با استفاده از تکنولوژی مدرن هزینه‌های‬ ‫تمام‌شده را پایین بیاورند و در بازارهای جهانی خوش بدرخشند‪.‬‬ ‫وی راه‌اندازی یک تشکل منسجم در بین تاجران و فعاالن بخش‬ ‫خصوصی به‌منظور رفع معضالت صادراتی را مهم دانست و گفت‪:‬‬ ‫در راس��تای رونق صنعت ص��ادرات‪ ،‬راه‌اندازی میز کش��مش در‬ ‫ش��ورای گفت‌‌وگوی استان و کارگروه توسط صادرات مطرح شده‬ ‫است‪ .‬برزگر همچنین حضور تاجران در نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫و اعزام هیات‌های تخصصی به بازارهای جهانی به‌منظور شناخت‬ ‫بهتر بازار کشورهای هدف را ضروری دانست و تصریح کرد‪ :‬ایجاد‬ ‫نشان تجاری (برندسازی) کشمش استان در توسعه صادرات این‬ ‫محصول بسیار موثر است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جای خالی مشوق‌ها‬ ‫علیرضا خسروی‬ ‫نماینده سمنان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی‬ ‫ایجاد زون طال در اس��تان سمنان دالیل متعدی دارد‬ ‫و نخس��تین دلیل آن نزدیکی س��منان به تهران اس��ت‬ ‫زی��را ای��ن امکان را فراهم کرده اس��ت که نه‌تنها فعاالن‬ ‫در حوزه صنعت طال را بلکه بس��یاری از صنایع دیگر که‬ ‫دارای مشکالت زیستی و امنیتی هستند به سمت خود‬ ‫بکش��اند و آنها با فاصله نزدیکی از پایتخت در س��منان‬ ‫مس��تقر ش��وند‪ .‬با توجه به اینکه قطار س��ریع س��منان‬ ‫نیز در حال راه‌اندازی اس��ت‪ ،‬توجیه ایجاد این ش��هرک‬ ‫در س��منان دوچندان می‌ش��ود‪ .‬دومین عامل‪ ،‬مس��ئله‬ ‫اس��تفاده از س��یانور در تولید طال اس��ت‪ .‬در روند تولید‬ ‫این محصول‪ ،‬تولیدکنندگان بعد از اس��تفاده از سیانور‪،‬‬ ‫باقیمان��ده این ماده را به فاض�لاب منتقل می‌کنند که‬ ‫اثرات زیست‌محیطی بسیاری را ایجاد می‌کند‪ .‬درصورتی‬ ‫که تولیدکنندگان در یک منطقه مشخص و تعیین‌شده‬ ‫جم��ع ش��وند‪ ،‬قابلیت کنترل و نظارت ب��ر آنها به وجود‬ ‫می‌آید‪ .‬دلیل دیگر‪ ،‬امنیتی اس��ت که در س��منان وجود‬ ‫دارد چراکه این استان در میان استان‌های دیگر کمترین‬ ‫زندانی را داش��ته و شهر س��منان نیز به‌عنوان شهر امن‬ ‫کشور ش��هرت دارد‪ .‬آخرین عامل‪ ،‬ارتباط میان استانی‬ ‫اس��ت‪ .‬س��منان تنها استانی اس��ت که با ‪ 8‬استان دیگر‬ ‫همجواری دارد و این ارتباط بین اس��تان‌ها در توس��عه‬ ‫و س��رعت بخش��یدن به کار و همچنین کاهش هزینه‌ها‬ ‫نقش اساسی دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن رابطه؛ زمینی با کمترین هزینه به فعاالن طال‬ ‫اختصاص داده ش��ده که تمام امکانات و زیرساخت‌های‬ ‫مورد نی��از آنها را دارد‪ ،‬عالوه بر اینکه بحث‌های امنیتی‬ ‫نی��ز در آن تعبیه ش��ده اس��ت‪ .‬با این امکانات‪ ،‬اس��تان‬ ‫س��منان آمادگی پذیرش متقاضیان به سرمایه‌گذاری را‬ ‫پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر ‪ 4‬واح��د تولیدی برای اس��تقرار در‬ ‫منطقه درخواس��ت داده‌اند که مجوز و زمین به آنها داده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اما آنچه واحدهای تولیدکنن��ده طال را به‬ ‫س��رمایه‌گذاری در این زون مجاب نمی‌کند‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫آن به تس��هیالت و سرمایه باز می‌گردد‪ .‬آنها نیاز به ارائه‬ ‫تس��هیالت و مشوق برای استقرار دارند‪ .‬بخش دیگر این‬ ‫بی‌تمایلی به تولیدکنندگانی مربوط می‌شود که سال‌ها‬ ‫از امکانات و ش��رایط مطلوب پایتخت اس��تفاده کردند و‬ ‫حاال نمی‌پذیرند که به منطقه‌ای خارج از شهر در استان‬ ‫س��منان منتقل ش��وند‪ .‬از این‌رو به نظر می‌رسد یکی از‬ ‫راه‌های جلب آنها‪ ،‬ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری باشد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬قدرت‌اله ولدی‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت لرس��تان از افزایش ‪30‬درصدی میزان وصولی‬ ‫حقوق دولت در بخش معادن اس��تان لرستان نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت‪ :‬میزان این وصولی‬ ‫‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۹۸۱‬میلیون ریال بوده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫میزان تناژ تولیدی معادن استان در سال‌جاری بیان کرد‪:‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال در مجموع بیش از ‪ 4‬میلیون و ‪۱۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۸۰‬تن بوده است که این میزان تولید انواع مواد‬ ‫معدنی در لرس��تان‪ ،‬امس��ال نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل ‪ 2/5‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫‪ :‬مسعود بختیار‪ ،‬معاون صنعت سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان مرکزی از تعیین نش��دن مکانی‬ ‫مناس��ب برای تخلیه پسماندهای صنعتی در اراک خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬نبود جایگاه مش��خص تخلیه پس��ماندهای‬ ‫صنعت��ی در اراک پیامدهای زیس��ت محیطی مخربی را‬ ‫به همراه دارد‪.‬‬ ‫‪ :‬محم��د ولدی‪ ،‬مس��ئول هماهنگی و نظارت‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لرس��تان با اش��اره به‬ ‫افزایش قیمت مرغ در س��طح بازار استان لرستان عنوان‬ ‫کرد‪ :‬برای جلوگیری از افزایش قیمت و همچنین ایجاد‬ ‫تعادل در بازار اقدام به توزیع روزانه ‪ ۵۰‬تن مرغ منجمد‬ ‫در سطح بازار کرده‌ایم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬بهمن عسگری‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از‬ ‫برپایی ‪ 11‬نمایش��گاه صنایع دستی در نوروز خبر داد‬ ‫و گفت‪ 6 :‬نمایشگاه صنایع دستی واقع در شهرستان‬ ‫ش��هرکرد‪ 2 ،‬نمایشگاه در شهرستان کیار و همچنین‬ ‫‪ 3‬نمایش��گاه و فروشگاه صنایع دس��تی نیز به ترتیب‬ ‫در شهرس��تان‌های ل��ردگان‪ ،‬س��امان و کوهرنگ برپا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬رحمت‌اهلل کاش��ی‪ ،‬مدیر صنایع کش��اورزی‬ ‫جهاد کشاورزی استان سمنان از صدور ‪ 3‬جواز تاسیس‬ ‫اح��داث صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کش��اورزی در‬ ‫ماه گذش��ته خبر داد و با بیان اینکه تولید س��االنه این‬ ‫واحدهای صنایع کش��اورزی ‪ 12‬ه��زار و ‪ 50‬تن خواهد‬ ‫بود‪ ،‬افزود‪ :‬این واحدها برای ش��روع فعالیت و راه‌اندازی‬ ‫خط تولید به بیش از ‪ 14‬میلیارد ریال سرمایه در گردش‬ ‫نیاز دارند و برآورد شده با بهره‌برداری از این واحدها برای‬ ‫‪ 110‬نفر نیز شغل ایجاد می‌شود‪.‬‬
‫گپ و گفت‬ ‫اشتغال صنعتی‬ ‫در گناوه و بندر ریگ‬ ‫ش��هرک صنعت��ی بن��در ریگ‬ ‫در منطقه‌ای احداث ش��ده که‬ ‫فعالیت‌های تولیدی و صنعتی‬ ‫بسیار اندک است و بیشتر مردم‬ ‫در ح��وزه تجارت ب��ه فعالیت‬ ‫می‌پردازند‪ .‬این شهرک صنعتی‬ ‫در منطقه گناوه قرار داش��ته و هدف از احداث آن‬ ‫ترغیب و تش��ویق مردم گن��اوه به فعالیت در حوزه‬ ‫تولید‪ ،‬همچنین افزایش اشتغالزایی و کاهش قاچاق‬ ‫کاال در این منطقه اس��ت‪ .‬با سیدحس��ین حسینی‬ ‫محمدی‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تو‌گویی داشته‌ایم که در زیر‬ ‫بوش��هر در این‌باره گف ‌‬ ‫می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €نق�ش ش�هرک صنعت�ی بن�در ری�گ در‬ ‫اشتغالزایی در شهرستان گناوه چیست؟‬ ‫شهرک صنعتی بندر ریگ می‌تواند در اشتغالزایی‬ ‫و توس��عه پای��دار شهرس��تان گن��اوه موثر باش��د‪.‬‬ ‫همچنی��ن این ش��هرک صنعتی با ایجاد اش��تغال‬ ‫می‌تواند از گرایش مردم به س��مت مش��اغل کاذب‬ ‫در این شهرس��تان کاس��ته و بر درآمدزایی‪ ،‬توسعه‬ ‫ش��هری و ایج��اد رفاه در شهرس��تان گن��اوه موثر‬ ‫باشد‪ .‬در شهرستان گناوه در حال حاضر واحدهای‬ ‫صنعتی بسیار اندکی در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫€ €ای�ن ش�هرک صنعتی ت�ا چه ح�د دارای‬ ‫زیرس�اخت‌ها و بس�ترهای مناس�ب ب�رای‬ ‫سرمایه‌گذاری است؟‬ ‫ای��ن ش��هرک صنعت��ی دارای زیرس��اخت‌های‬ ‫مناس��ب و کامل��ی اس��ت‪ .‬هفته گذش��ته واحد‬ ‫آتش‌نش��انی ای��ن ش��هرک صنعتی افتتاح ش��د‪.‬‬ ‫بس��ترهای الزم برای س��رمایه‌گذاری در شهرک‬ ‫صنعتی بندر ریگ فراهم ش��ده و زیرساخت‌های‬ ‫کافی ایجاد شده است‪ .‬از مشکالتی که واحدهای‬ ‫صنعت��ی در گذش��ته با آن درگی��ر بودند‪ ،‬متصل‬ ‫نب��ودن گاز ب��ه ای��ن واحدها بود ک��ه اکنون ‪90‬‬ ‫درص��د از واحده��ای صنعت��ی مس��تقر در ای��ن‬ ‫شهرک صنعتی به گاز دسترسی دارند‪ .‬همچنین‬ ‫مش��کالت موجود در زمینه برق‪ ،‬آب و دسترسی‬ ‫به جاده‌ها رفع شده اس��ت‪ .‬شهرک صنعتی بندر‬ ‫ریگ می‌تواند در اش��تغال و سرمایه‌گذاری سهم‬ ‫قابل توجهی داش��ته باش��د‪ .‬این شهرک صنعتی‬ ‫با توجه به امکانات ایجاد ش��ده می‌تواند بخش��ی‬ ‫از دغدغه‌های مس��ئوالن حوزه صنعت در استان‬ ‫بوش��هر را رفع کند‪ .‬ش��هرک‌های صنعتی شمال‬ ‫اس��تان بوشهر بیش��تر تجاری بوده و فعالیت‌های‬ ‫کشاورزی نیز بسیار محدود است‪.‬‬ ‫€ €به جز ش�هرک صنعت�ی بن�در ریگ‌‪ ،‬چه‬ ‫برنامه‌های�ی ب�رای توس�عه اقتص�ادی و رفع‬ ‫مش�کالت اقتصادی موج�ود در منطقه گناوه‬ ‫درنظر گرفته شده است؟‬ ‫در نزدیک��ی این شهرس��تان‪ ،‬ی��ک منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی بی��ن گناوه و بن��در دیلم واقع ش��ده و‬ ‫بسترهای الزم برای س��رمایه‌گذاری در آن منطقه‬ ‫وی��ژه فراهم می‌ش��ود‪ 3800 .‬هکت��ار زمین برای‬ ‫این منطقه ویژه در نظر گرفته ش��ده و با احداث و‬ ‫بهره‌برداری از این منطقه می‌توان مشکالت مربوط‬ ‫به اش��تغالزایی و توس��عه صنعتی این شهرس��تان‬ ‫را رف��ع ک��رد‪ .‬در این منطقه قرار اس��ت واحدهای‬ ‫صنعتی در حوزه صنایع پایین‌دس��تی مانند نفت و‬ ‫گاز ایجاد ش��ود و توافقاتی نیز در این زمینه انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫ش�اتا‪ :‬رضا رحيم��ي‪ ،‬رييس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به برگزاري‬ ‫نمايشگاه جمهوري اس�لامي ايران در بغداد گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه از اس��تان کرمانش��اه تعداد کمي واحد‬ ‫صنعتي حضور داشتند که با توجه به توانمندي‌هاي‬ ‫صنعتي اس��تان و همچنين اختص��اص ‪ 50‬درصد‬ ‫تخفيف در نمايشگاه انتظار مي‌رفت تعداد بيشتري‬ ‫در اين نمايشگاه حضور يابند‪.‬‬ ‫ايسنا‪ :‬سيدافشين صفوي‪ ،‬معاون بهبود توليدات‬ ‫گياهي س��ازمان جهاد کش��اورزي استان کرمانشاه‬ ‫گفت‪ :‬پيش‌بيني مي‌ش��ود امسال ‪ 8‬ميليون و ‪500‬‬ ‫هزار ش��اخه گل شاخه بريده در استان توليد شود‪.‬‬ ‫وي س��طح باغ‌هاي استان را ‪ 42‬هزار و ‪ 552‬هکتار‬ ‫دانست و گفت‪ :‬از اين ميزان ‪ 30‬هزار و ‪ 881‬هکتار‬ ‫مثم��ر و ‪ 11‬ه��زار و ‪ 671‬هکتار هن��وز به مرحله‬ ‫باروري نرسيد ‌ه و غيرمثمر هستند‪.‬‬ ‫تسنيم‪ :‬سيد غفار رضوي‌پور‪ ،‬مديرعامل شرکت‬ ‫غل��ه و خدمات بازرگاني منطقه ‪ ۳‬کش��ور از خريد‬ ‫بيش از ‪ ۸۰۰‬تن گندم از کش��اورزان استان فارس‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬امسال بيش از ‪ 800‬هزار تن گندم‬ ‫از کشاورزان فارس خريداري و در سيلوها و انبارها‬ ‫ذخيره شده است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫شهرک صنعتی «بندر ریگ» آماده سرمایه‌گذاری است‬ ‫تقویت تولید گناوه‪ ،‬راه قاچاق را بست‬ ‫صب�ا رضایی‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬اگرچه بنادر جنوبی‬ ‫کش��ور به محلی برای اجن��اس وارداتی ارزان ش��هره‬ ‫هس��تند اما سیاس��ت دوری گزی��دن از واردات کاال‪،‬‬ ‫قاچاق و توجه به تولید‪ ،‬همچنین ایجاد زیرساخت‌های‬ ‫الزم برای افزایش تولیدات داخلی‪ ‌،‬رویدادی اس��ت که‬ ‫در برخ��ی مناطق مرزی مانند گناوه و بندر ریگ اتفاق‬ ‫افتاده است‪ .‬احداث شهرک‌های صنعتی در این مناطق‬ ‫س��بب دوری گزیدن م��ردم از قاچاق کاال و گرایش به‬ ‫مش��اغل کاذب نیز می‌شود‪ .‬شهرک صنعتی بندر ریگ‬ ‫تنها شهرک صنعتی شهرستان گناوه است‪ .‬این شهرک‬ ‫صنعت��ی در فاصله کمی از دو ش��هر گناوه و ریگ قرار‬ ‫دارد‪ .‬واحده��ای تولیدی فعال در این ش��هرک حدود‬ ‫‪95‬هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫استان بوشهر این ش��هرک در حال حاضر برای حدود‬ ‫‪ 700‬نفر اش��تغالزایی کرده و قابلیت ارتقا تا ‪3‬هزار نفر‬ ‫را دارد‪ .‬همچنی��ن ‪ 20‬واحد تولیدی در این ش��هرک‬ ‫صنعتی به مرحله بهره‌برداری رسیده و ‪ 30‬واحد دیگر‬ ‫در حال احداث و اخذ مجوز بهره‌برداری هس��تند‪ .‬این‬ ‫ش��هرک ظرفیت واگذاری زمین و خدمات‌دهی به ‪70‬‬ ‫واحد تولید‌کننده دیگر را نیز دارد‪ .‬وی همچنین هدف‬ ‫از احداث این ش��هرک صنعت��ی را توجه مردم گناوه و‬ ‫بندر ریگ به تولید و دوری آنها از قاچاق کاال و مشاغل‬ ‫کاذب می‌داند‪.‬‬ ‫مسعود شیرافکن‪ ،‬بخشدار ریگ شهرستان گناوه نیز‬ ‫چندی پیش از همه س��رمایه‌گذاران‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫و عالقه‌مندان به حوزه کارآفرینی برای سرمایه‌گذاری‬ ‫در ش��هرک صنعت��ی بندر ریگ دعوت ب��ه عمل آورد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬به دلیل اینکه ش��هرک صنعتی بندر ریگ‬ ‫در یک ش��هر زیر ‪۲۰‬هزار نفر واقع ش��ده‪ ،‬تس��هیالتی‬ ‫بدون بهره در این ش��هرک صنعتی پرداخت می‌ش��ود‪.‬‬ ‫به گفته ش��یرافکن این شهرک زمینه بسیار مستعدی‬ ‫برای رشد و توسعه دارد که نیاز است تا سرمایه‌گذاران‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای تولیدی در آن‬ ‫شتاب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری نکردن بانک‌ها‬ ‫ب��ه گفت��ه سرپرس��ت ش��هرک‬ ‫صنعت��ی ری��گ‪ ،‬وج��ود راه‌های‬ ‫ارتباطی مناس��ب از مزایای این‬ ‫ش��هرک صنعت��ی محس��وب‬ ‫می‌شود‪ .‬علیرضا رفعت به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬در س��ال ‪ 1378‬برای نخس��تین بار قطعه‬ ‫زمینی از ش��هرک صنعت��ی بندر ریگ ب��ه یک واحد‬ ‫تولید‌کننده واگذار ش��د‪ .‬در سال ‪ 1387‬تملک شهرک‬ ‫صنعتی بندر ریگ به نام ش��رکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫استان بوشهر صادر شد‪.‬‬ ‫او می‌افزاید‪ :‬مش��کل خاصی در شهرک صنعتی بندر‬ ‫ریگ وجود ندارد و تمام زیرس��اخت‌های این ش��هرک‬ ‫تامین شده اس��ت‪ .‬تنها مشکل موجود در این شهرک‬ ‫مش��کالت مالی ناش��ی از همکاری نک��ردن بانک‌های‬ ‫عامل است‪.‬‬ ‫رفع��ت عنوان می‌کن��د‪ :‬قطعات زمین‌های ش��هرک‬ ‫صنعتی بن��در ریگ برای واگذاری ب��ه تولید‌کنندگان‬ ‫آماده هس��تند‪ .‬حدود ‪ 50‬واحد صنعتی در این شهرک‬ ‫صنعت��ی وجود دارد که ‪ 19‬واحد از آنها به بهره‌برداری‬ ‫کامل رس��یده‌ اس��ت‪ .‬حدود ‪ 370‬قطعه زمین در این‬ ‫ش��هرک صنعتی برای احداث واحدهای تولیدی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان می‌کند‪ :‬این ش��هرک صنعتی کاربرد‬ ‫تخصصی نداش��ته‪ ،‬برای صنعت خاصی س��اخته نشده‬ ‫و ی��ک ش��هرک صنعت��ی عموم��ی اس��ت‪ .‬واحدهای‬ ‫تولید‌کنن��ده در ح��وزه صنایع نس��اجی‪ ،‬ش��یمیایی‪،‬‬ ‫الکتریکی و‌ صنایع فوالدی می‌توانند در این شهرک به‬ ‫فعالیت بپردازند‪ .‬واحد‌ه��ای الکتریکی‪ ‌،‬صنایع غذایی‪‌،‬‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬س��ردخانه‪ ‌،‬تولی��د ظروف یکب��ار مصرف‪،‬‬ ‫تولی��دات ماهی و میگ��و‌‪ ،‬تولید فوم‪ ‌،‬بت��ن آماده و به‬ ‫تازگ��ی یک واح��د تولیدکننده کفش‌ه��ای چرمی در‬ ‫حال احداث است‪.‬‬ ‫رفع��ت در ادامه بیان می‌کند‪ :‬هر ی��ک از واحدهای‬ ‫صنعتی مس��تقر در این ش��هرک تعه��د دادند تا ‪220‬‬ ‫نفر را اس��تخدام کنند‪ .‬سرمایه‌گذاری تمامی واحدهای‬ ‫تولیدی فعال در این ش��هرک تاکن��ون حدود ‪95‬هزار‬ ‫میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫او می‌گوید‪ :‬مس��احت شهرک صنعتی بندر ریگ ‪78‬‬ ‫هکتار اس��ت ک��ه ‪ 55‬هکت��ار از آن زمین‌های صنعتی‬ ‫قابل واگذاری هس��تند‪ .‬امکانات موجود در این شهرک‬ ‫نیز ش��بکه توزیع آب‪ ،‬شبکه برق فشار متوسط‪ ،‬شبکه‬ ‫توزیع گاز و ش��بکه روش��نایی است‪ .‬همچنین محوطه‬ ‫ش��هرک خیابان بندی و‌پیاده‌رو ایجاد ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬آس��فالت خیابان‌های فاز به پایان رسیده و‬ ‫وجود فضای سبز‪ ،‬پیاده‌رو‪ ،‬شبکه مخابرات‪ ،‬ساختمان‬ ‫آتش‌نشانی به مساحت ‪ 250‬مترمربع به همراه ماشین‬ ‫آتش‌نشانی نیز از دیگر امکانات موجود در این شهرک‬ ‫صنعتی هستند‪.‬‬ ‫رفع��ت تاکید می‌کند‪ ‌:‬س��ود س��رمایه‌گذاری در این‬ ‫شهرک صنعتی این است که این شهرک صنعتی یکی‬ ‫از ‪ 3‬شهرک بزرگ اس��تان است و راه‌های ارتباطی به‬ ‫مرکز استان‪ ،‬نزدیکی به استان‌های خوزستان و فارس‪،‬‬ ‫ارتباط با دریا و‌ زیرس��اخت‌های شهرک صنعتی ریگ‬ ‫کامل هستند‪ .‬صادرات بسیار کم و محدود به تولیدات‬ ‫ماهی و میگو است‪.‬‬ ‫‹ ‹محل استقرار صنایع کوچک‬ ‫ب��ه گفت��ه مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی اس��تان‬ ‫بوش��هر‪ ،‬این ش��هرک صنعتی‬ ‫می‌تواند م��ردم منطقه گناوه را‬ ‫از قاچاق کاال و مش��اغل کاذب‬ ‫توسعه و کشت گياهان دارويي در ايالم‬ ‫مه�ر‪ :‬خيراهلل آذرکردار مديرکل منابع طبيعي اس��تان‬ ‫ايالم از توس��عه و کش��ت گياهان دارويي در ايالم خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬استان ايالم يکي از مهم‌ترين مناطق کشور‬ ‫براي توسعه و کشت گياهان دارويي است چراکه بيش‬ ‫از ‪ ۸۰‬درصد مساحت اس��تان را منابع طبيعي تشکیل‬ ‫مي‌دهد‪.‬‬ ‫اين مس��ئول افزود‪ :‬اس��تان ايالم با توجه به ش��رايط‬ ‫آب و هوايي‪ ،‬مس��تعد توس��عه و کش��ت انواع مختلف‬ ‫گياه��ان داروي��ي و صنعتي ازجمله الل��ه واژگون‪ ،‬گل‬ ‫نرگس‪ ،‬رزماري و‪ ...‬اس��ت و توس��عه کشت اين گياهان‬ ‫افزون‌بر رونق اقتص��ادي براي بهره‌برداران نقش مهمي‬ ‫در حف��ظ منابع طبيعي اس��تان دارد‪ .‬آذرکردار تصريح‬ ‫کرد‪ :‬گياهان دارويي در اس��تان ايالم داراي ارزش‌هاي‬ ‫صنعت��ي‪ ،‬خوراک��ي و دارويي بوده و نق��ش مهمي در‬ ‫صادرات غيرنفتي دارند‪ .‬وي بيان کرد‪ :‬هم‌اکنون توسعه‬ ‫و کش��ت گياهان دارويي در اس��تان ايالم رونق گرفته‬ ‫و قرار اس��ت در س��ه منطقه گرمس��يري و سردسيري‬ ‫و ميان‌بند يعني سردس��يري متوس��ط در زمينه توليد‬ ‫گياهان دارويی توسعه پيدا کند‪.‬‬ ‫آذرک��ردار با اش��اره به اينکه بيش از ي��ک هزار گونه‬ ‫گياهي در اس��تان ايالم شناسايي شده که از اين تعداد‬ ‫‪ ۳۰۰‬گون��ه داروي��ي‪ ،‬صنعتي و خوراکي اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به‌ط��ور تقريبي مهم‌ترين گياهان دارويي ايران در ايالم‬ ‫به‌صورت طبيعي رشد مي‌کنند‪.‬‬ ‫عضویت ‪ ۴۴‬هزار نفر‬ ‫در تعاوني مرزنشينان کردستان‬ ‫‪13‬هزار ميليارد ريال‬ ‫برای گردشگري خوزستان‬ ‫مهر‪ :‬معاون تجارت خارجي س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کردستان‬ ‫گف��ت‪ :‬پس از اج��راي طرح صدور کارت الکترونيکي مرزنش��ينان درحال حاضر‬ ‫افزون بر ‪ ۴۴‬هزار نفر از مردم اين استان عضو تعاوني مرزنشينان هستند‪ .‬محمد‬ ‫پورنگ‪ ،‬با اشاره به ظرفيت‌هاي استان کردستان در حوزه تعاوني‌هاي مرزنشين و‬ ‫عملکرد تجاري و اقتصادي آنها در سال‌جاري‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از مجموع اين تعاوني‌ها‬ ‫‪ ۴۴‬هزار کارت براي خانواده‌هاي مرزنش��ين صادر ش��د که طبق آمار ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫ثبت‌نام‌ها منجربه اخذ صدور کارت شده است‪ .‬وي افزود‪ :‬از اين تعداد کارت نيز‬ ‫‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۷۶۱‬کارت تحويل داده ش��ده و ب��ه اين ترتيب ‪ ۹۱‬درصد کارت‌هاي‬ ‫صادرش��ده نيز تحويل خانوارهاي مرزنشين شده اس��ت‪ .‬معاون تجارت خارجي‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کردس��تان بيان کرد‪ :‬از اين کارت‌ها که‬ ‫تحويل داده ش��ده ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۹۴۵‬کارت به عضويت ش��رکت تعاوني مرزنش��ين‬ ‫درآمده و در مجموع نزديک به ‪ ۸۰‬درصد در تعاوني‌ها ثبت‌نام ش��ده‌اند‪ .‬پورنگ‬ ‫يادآور ش��د‪ :‬کل آمار جمعيت مرزنش��ينان کردستان براس��اس سامانه يکپارچه‬ ‫مرزنشين ‪ ۱۵۴‬هزار و ‪ ۹۱۳‬نفر است که باالترين اين آمار را شهرستان مريوان با‬ ‫‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۱۰۵‬مرزنشين به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫مان�ا‪ :‬مديرکل ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع دس��تي و گردش��گري خوزس��تان از‬ ‫تصوي��ب و اختصاص ‪13‬ه��زار ميليارد ريال براي توس��عه زيرس��اخت‌هاي‬ ‫بخش گردش��گري خوزس��تان خبر داد‪ .‬افش��ين حيدري افزود‪ :‬اين مبلغ از‬ ‫محل اعتبارات تملک س��رمايه‌اي و ملي کش��ور تا س��ال ‪ 1396‬براي توسعه‬ ‫و زيرس��اخت‌هاي صنعت گردش��گري خوزس��تان هزينه مي‌شود‪ .‬وي گفت‪:‬‬ ‫اعتبار يادش��ده در کارگروه توس��عه صنعت گردش��گري استان خوزستان به‬ ‫تصويب رسيده اس��ت‪ .‬مديرکل ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع دستي و گردشگري‬ ‫خوزس��تان در ادامه خوزستان را داراي ظرفيت‌ها و جذابيت‌هاي گردشگري‬ ‫فراوان توصيف کرد و گفت‪ :‬بدون حضور فعال بخش خصوصي در اين عرضه‪،‬‬ ‫صنعت توريس��م در خوزس��تان به س��رمنزل مقصود نخواهد رسيد‪ .‬حيدري‬ ‫راه‌اندازي خط هوايي استانبول ‪ -‬اهواز که قرار است ‪ 25‬اسفند به‌طور رسمي‬ ‫افتتاح ش��ود را در توس��عه صنعت گردشگري و س��رازير شدن توريست‌هاي‬ ‫خارجي بس��يار مهم ارزيابي کرد‪ .‬وي توس��عه صنعت گردشگری را در ايجاد‬ ‫اش��تغال و ارزآوري بسيار مهم خواند و گفت‪ :‬اس��تان خوزستان مي‌تواند به‬ ‫قطب مهم گردشگري در کشور تبديل شود‪.‬‬ ‫دور کند‪ .‬مهدی صفوی به‬ ‫می‌گوید‪ :‬ش��هرک‬ ‫صنعتی بندر ریگ‪ ،‬تنها ش��هرک صنعتی شهرستان‬ ‫گن��اوه اس��ت‪ .‬این ش��هرک صنعت��ی مانن��د تمام‬ ‫شهرک‌های صنعتی کشور‪ ،‬محل استقرار واحدهای‬ ‫تولیدی صنایع کوچک است‪ .‬احداث شهرک صنعتی‬ ‫بندر ریگ به‌منظور پیگیری سیاس��ت‌های سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ‌،‬معدن و تجارت اس��تان بوش��هر همچنین‬ ‫س��اماندهی‪ ،‬استقرار و تجمیع واحدهای صنعتی در‬ ‫یک محل خ��اص بوده و تمام زیرس��اخت‌های این‬ ‫ش��هرک صنعت��ی مانن��د آب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلف��ن‪،‬‬ ‫خیابان‌کشی‪ ،‬پیاده‌رو‌سازی‪ ،‬ساختمان آتش‌نشانی و‬ ‫ماشین‌های آتش‌نش��انی به طور کامل فراهم است‪.‬‬ ‫تاکنون ق��رارداد احداث ‪ 50‬واح��د تولیدی در این‬ ‫ش��هرک منعقد ش��ده و حدود ‪ 20‬واحد تولیدی به‬ ‫بهره‌برداری رسیده است‪ .‬این شهرک قابلیت ارتقای‬ ‫واحده��ای تولی��دی مس��تقر را ت��ا ‪ 70‬واحد دیگر‬ ‫داراست‪.‬‬ ‫او می‌افزای��د‪ :‬هیچ‌گون��ه مش��کل خاص��ی در این‬ ‫ش��هرک صنعتی وج��ود ندارد‪ .‬بخش��دار بندر ریگ‬ ‫ب��رای جذب س��رمایه‌گذار در این ش��هرک صنعتی‬ ‫اعالم آمادگی کرده است‪.‬‬ ‫صف��وی عن��وان می‌کند‪ :‬ش��هرک صنعت��ی بندر‬ ‫ریگ یک ش��هرک صنعتی عمومی است و هر واحد‬ ‫صنعتی با هر حوزه فعالیتی اگر ش��رایط الزم را دارا‬ ‫باشد می‌تواند در شهرک صنعتی بندر ریگ استقرار‬ ‫یاب��د‪ .‬واحده��ای تولیدی مس��تقر در این ش��هرک‬ ‫محص��والت خود را صادر نمی‌کنن��د و اگر صادراتی‬ ‫در این شهرک صنعتی موجود باشد میزان آن بسیار‬ ‫اندک است‪ .‬محصوالت تولید شده توسط واحدهای‬ ‫صنعتی مس��تقر در این ش��هرک صنعتی تنها برای‬ ‫استفاده مردم بومی منطقه گناوه به فروش می‌رسند‪.‬‬ ‫او ادام��ه می‌دهد‪ :‬ه��دف از احداث این ش��هرک‬ ‫صنعت��ی‪‌،‬فاصل��ه گرفتن مردم از مش��اغل کاذب و‬ ‫قاچاق نیز بوده است‪ .‬با احداث این شهرک صنعتی‪،‬‬ ‫کار تولید تس��هیل ش��ده تا مردم در کنار تجارت به‬ ‫صنع��ت نیز توجه کنند‪ .‬شهرس��تان گن��اوه و بندر‬ ‫ریگ‪ ،‬قطب تجاری اس��تان اس��ت و مردم بیشتر به‬ ‫فعالیت‌های بازرگانی و تجاری با کش��ورهای حاشیه‬ ‫خلیج‌فارس می‌پردازند‪ .‬ش��هرک صنعتی بندر ریگ‬ ‫احداث ش��ده تا مردم بتوانند در کن��ار فعالیت‌های‬ ‫بازرگان��ی به تولیدات صنعتی نی��ز بپردازند‪ .‬در این‬ ‫منطق��ه در کنار تجارت س��الم عده‌ای ب��ه واردات‬ ‫قاچاق نیز می‌پردازند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تحقق ‪ 88‬درصدي سهميه‬ ‫اشتغال در هرسين‬ ‫ف�ارس‪ :‬فرمان��دار هرس��ين ب��ا بيان اينکه س��هميه‬ ‫شهرس��تان هرسين از سامانه اشتغال‪ 819 ،‬نفر است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون اسامي ‪ 678‬نفر در سامانه ثبت شده که‬ ‫تحقق ‪ 88‬درصدي را نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫ياور محمدي‪ ،‬در جلسه کميته اشتغال اين شهرستان‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ايجاد فضايي مناس��ب براي ورود جوانان‬ ‫ب��ه عرصه توليد و خودکفايي مهم‌ترين وظيفه کميته‬ ‫اشتغال اس��ت‪ .‬فرماندار هرسين با اش��اره به اشتياق‬ ‫جوانان تحصيلک��رده براي ورود به بازار کس��ب‌وکار‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬مس��ئوالن بايد ضمن ايجاد انگيزه نس��بت به‬ ‫ارائه مش��اوره‌هاي سازنده براي رشد و ترقي اين گروه‬ ‫اقدامات الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫اين مس��ئول با ارائه گزارش��ي از وضعي��ت اعتبارات‬ ‫اختصاص‌یافته در طول ‪ 11‬ماه گذش��ته به شهرستان‬ ‫هرس��ين‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد ‪ 56‬طرح با اشتغال پيش‌بيني‬ ‫ش��ده ‪ 236‬نفر به تصويب رسيده که به ‪ 38‬طرح آن‬ ‫مبل��غ ‪ 126‬ميليارد و ‪ 482‬ميليون تومان تس��هيالت‬ ‫پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬فرماندار هرس��ين يادآور شد‪:‬‬ ‫اعتب��ارات درنظرگرفته‌ش��ده مربوط به امس��ال بوده‬ ‫که از ‪ 5‬طرح معرفي ش��ده س��ه طرح با اش��تغالزايي‬ ‫پيش‌بيني‌ش��ده ‪ 11‬نفر و اعتب��ار يک ميليارد و ‪400‬‬ ‫ميليون تومان به تصويب رسيده است‪.‬‬
‫ ‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫بررسی‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مهندسان‪ ،‬عامالن اصالحات اجتماعی و اقتصادی‬ ‫بيکاري سرمنشأ شکل‌گيري بزهکاري‌هاي اجتماعي‬ ‫بودن يا نبودن بودجه‪ ،‬مسئله اين است‬ ‫‪11‬‬ ‫از وضعیت تجارت خارجی در گفت‌وگو با مشاور اجرایی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شرکت‌های مدیریت صادرات‪ ،‬حلقه گمشده توسعه تجارت خارجی‬ ‫گ�روه گزارش ‪ -‬نظام پیچیده حاکم بر جه�ان تجارت‪ ،‬ناپایداری‌ها‬ ‫و عدم قطعیت‌های مداوم در محیط‌های کس�ب‌وکار‪ ،‬انباشت رو به‬ ‫ازدیاد محصوالت و باالخره ضرورت اجتناب‌ناپذیر خلق و توس�عه‬ ‫بازارها‪ ،‬ش�اخصه‌ اصلی اقتصاد رقابتی امروز است و هیچ شرکت و‬ ‫کش�وری در این فرآیند پرابهام در امان و مصون نیس�ت‪ .‬از این‌رو‬ ‫ادغام‌ها‪ ،‬ایجاد کنسیرسیوم‌ها‪ ،‬هلدینگ‌ها‪ ،‬خوشه‌ها و اتحادیه‌های‬ ‫اقتص�ادی‪ ،‬پدی�ده‌ای ع�ام و فراگی�ر در بین س�ازمان‌های مولد و‬ ‫€ €متاسفانه سطح مناسبات تجاری ما‬ ‫با کش�ورهای جهان به‌ویژه کشورهای‬ ‫همس�ایه در ح�د مطلوب�ی نب�وده و‬ ‫نیس�ت‪ ،‬به نظر ش�ما دلی�ل اصلی این‬ ‫رخداد چیست؟‬ ‫ای��ران به‌عنوان س��ومین کش��ور دنیا که‬ ‫بیش��ترین همسایه را در حواشی مرزهایش‬ ‫دارد‪ ،‬به‌‌طور بالقوه از اس��تعداد توسعه بازار‬ ‫باالیی برخوردار است و به‌ویژه از این منظر‬ ‫که بس��یاری از ای��ن همس��ایگان به‌دلیل‬ ‫مش��کالت تاریخ��ی داخل��ی نتوانس��ته‌اند‬ ‫رون��د طبیعی صنعتی ش��دن را طی کنند‪،‬‬ ‫ظرفی��ت مطلوبی برای ج��ذب محصوالت‬ ‫تولی��دی و خدمات فنی و مهندس��ی ایران‬ ‫دارن��د که غفل��ت از آن می‌تواند بزرگترین‬ ‫فرصت‌سوزی تاریخ اقتصادی ایران باشد‪.‬‬ ‫€ €ام�ا ب�ه نظر می‌رس�د ای�ن غفلت‪،‬‬ ‫دیرزمانی است که رخ داده است!‬ ‫متاسفانه همین‌طور است‪ .‬تجربه تاریخی‬ ‫م��ا نش��ان داده در ب��ه فعلی��ت رس��اندن‬ ‫فرصت‌ه��ای بالق��وه‪ ،‬به ق��در کافی چابک‬ ‫و چاالک نیس��تیم و درآمد س��هل‌الوصول‬ ‫نفت ما را نس��بت به ضرورت‌های توس��عه‬ ‫تجارت خارجی کاهل کرده اس��ت و شاید‬ ‫از ای��ن منظر‪ ،‬بتوان کاه��ش قیمت نفت و‬ ‫سهم اندک درآمدهای نفتی از سبد بودجه‬ ‫امس��ال را فرصتی طالیی برای بازس��ازی‬ ‫س��اختار معی��وب و تنب��ل نظ��ام تجارت‬ ‫بین‌المللی تلق��ی کرد ک��ه می‌تواند باعث‬ ‫چربی‌زدایی و ورزیدگی س��اختار تولیدی و‬ ‫تجاری ما شود‪.‬‬ ‫€ €قب�ل از پرداختن به چگونگی غلبه‬ ‫بر این چالش‪ ،‬این س�وال مطرح است‬ ‫ک�ه هنوز فرصتی ب�رای ایفای نقش ما‬ ‫باقی مان�ده‪ ،‬یا رقبا تمام این س�هم را‬ ‫تصاحب کرده‌اند؟!‬ ‫قدر مس��لم این اس��ت که ب��ازار‪ ،‬منتظر‬ ‫تصمیم‌های اس��تراتژیک ما ب��رای ورود به‬ ‫بازار بین‌المللی نمی‌ماند و رقبا به‌طور قطع‬ ‫ب��رای فتح خاکریزهای اقتص��ادی در تمام‬ ‫کشورها‪ ،‬مدت‌هاس��ت که جنگی تمام‌عیار‬ ‫را آغ��از کرده‌ان��د‪ .‬گرچه ما بس��یار دیر به‬ ‫ضرورت‌های توس��عه تجارت غیرنفتی روی‬ ‫آورده‌ایم‪ ،‬با این وجود‪« ،‬نرخ رشد و سرعت‬ ‫نفوذ‪ ،‬مهم‌تر از نقطه آغاز اس��ت» و ما باید‬ ‫بکوش��یم فرصت‌های از دس��ت‌رفته را در‬ ‫زمان کوتاه‌تری جبران کنیم و سهم خود را‬ ‫از ب��ازار جهانی به هر نحوی افزایش دهیم‪.‬‬ ‫آنچه در این میان روش��ن اس��ت‪ ،‬وضعیت‬ ‫بازار منطقه اس��ت که به ما چشم‌انداز الزم‬ ‫برای اتخاذ استراتژی‌های ممکن را می‌دهد‪.‬‬ ‫به‌عن��وان مثال افغانس��تان ب��ا ‪30‬میلیون‬ ‫جمعیت‪ ،‬ب��ازاری ‪10‬میلیارد دالری دارد و‬ ‫در همس��ایگی‌اش پاکستان با ‪190‬میلیون‬ ‫نفر‪ ،‬وارداتی در ح��د ‪40‬میلیارد دالر دارد‪.‬‬ ‫ترکیه همس��ایه غربی م��ا نیز با ‪70‬میلیون‬ ‫نف��ر جمعی��ت‪ ،‬واردات‪250‬میلیارد دالری‬ ‫دارد و ع��راق ‪33‬میلیون نف��ری نیز بازاری‬ ‫‪45‬میلی��ارد دالری را در اختی��ار دارد و به‬ ‫همی��ن ترتی��ب ترکمنس��تان‪ ،‬آذربایجان‪،‬‬ ‫ارمنستان‪ ،‬روسیه‪ ،‬گرجستان‪ ،‬قطر‪ ،‬امارات‪،‬‬ ‫بحری��ن‪ ،‬عم��ان و دیگر کش��ورها همگی‬ ‫ظرفیت��ی باال ب��رای واردات کاال و خدمات‬ ‫دارند که تا امروز در اختیار رقبا بوده و ایران‬ ‫باید از این ظرفیت‌ها به‌عنوان فرصتی برای‬ ‫رشد تجارت و توسعه تعامالت اقتصادی‌اش‬ ‫خدماتی شده تا با بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر‬ ‫بتوانند بر چالش‌های بازار فائق آیند و س�طح رقابت و فعالیت را در‬ ‫عرصه جهانی ارتقا دهند‪.‬‬ ‫در این بی�ن ایران نیز با قرارگرفتن در بطن ی�ک بازار ‪300‬میلیون‬ ‫نف�ری در منطقه‪‌،‬ناگزی�ر بای�د نق�ش و س�هم خ�ود را در محی�ط‬ ‫کس�ب‌وکار بین‌المللی پررنگ‌تر کرده و رویک�ردی فعاالنه‌تر را در‬ ‫این فضای اقتصادی اتخاذ کند‪.‬‬ ‫بهره ببرد‪.‬‬ ‫€ €آیا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫نقشه راه مش�خصی برای ورود به این‬ ‫بازارها دارد؟‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران متولی اصلی‬ ‫توس��عه روابط تج��اری با کش��ورهای دنیا‬ ‫به‌ویژه همسایگان ایران است و سال‌هاست‬ ‫که با رصد و تحلی��ل این بازارها‪ ،‬فرصت‌ها‬ ‫و تهدیده��ای منطقه‌ای را ارزیابی و تحلیل‬ ‫می‌کند و س��هم ‪42‬میلیارد دالری ایران از‬ ‫صادرات غیرنفتی نی��ز ماحصل تالش این‬ ‫سازمان است‪ .‬با این وصف‪ ،‬همه به‌ویژه وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر این اعتقادند که‬ ‫این بازار‪ ،‬متناس��ب ب��ا ظرفیت‌های بالقوه‪،‬‬ ‫قابلیت‌ه��ای تولیدی و ظرفی��ت صادراتی‬ ‫ایران نیست و ذخایر و اندوخته‌های علمی‪،‬‬ ‫فنی و تجربی کشور‪ ،‬استحقاق سهم بسیار‬ ‫بیش��تری از بازارهای منطق��ه‌ای را دارد‪ .‬با‬ ‫این وصف‪ ،‬آنچه انکارناپذیر است این است‬ ‫که توس��عه تجارت خارجی ایران عالوه بر‬ ‫عوامل بیرونی و درونی‪ ،‬همواره تحت تاثیر‬ ‫درآمدهای نفتی نیز بوده و سیاست‌هایش با‬ ‫افت‌وخی��ز امواج درآمدی نفت دچار تالطم‬ ‫ش��ده است و هرگاه که ناگزیر از جایگزینی‬ ‫تجارت غیرنفتی به جای فروش مس��تقیم‬ ‫نفت خام شده‪ ،‬قادر بوده نقش کلیدی‌تری‬ ‫را در منطق��ه ایفا کند و ه��رگاه نیز درآمد‬ ‫نفتی ما افزایش پیدا کرده‪ ،‬اهمیت تجارت‬ ‫غیرنفت��ی ب��ه حاش��یه توجه و ب��ه محاق‬ ‫بی‌اعتنایی و کم‌مهری فرو رفته است‪.‬‬ ‫€ €در ش�رایط فعل�ی چ�ه راه�کاری‬ ‫می‌توان�د نرخ رش�د منحن�ی تجارت‬ ‫خارجی را افزایش دهد؟‬ ‫در ط��ول ‪ 3‬دهه گذش��ته‪ ،‬م��ا تجربیات‬ ‫ارزش��مندی داش��ته‌ایم که به‌دلی��ل نبود‬ ‫س��اختار تحلیلی و راهبردی مش��خص در‬ ‫صدر نظام مدیریت اقتصادی‪ ،‬نتوانس��ته‌ایم‬ ‫تصویری یکپارچه از پازل‌های این تجربیات‬ ‫و اندوخته‌ها به دس��ت آوری��م‪ .‬به نظر من‪،‬‬ ‫یک��ی از واقعیت‌های تلخ نظ��ام تجاری ما‬ ‫در بازاره��ای بین‌الملل��ی و منطقه‌ای این‬ ‫اس��ت که در ای��ن بازارها حض��ور نداریم‪،‬‬ ‫بلکه تاجران کش��ورهای هدف هستند که‬ ‫ب��ا ورود به ای��ران‪ ،‬محص��والت و خدمات‬ ‫م��ا را خریداری می‌کنند! ب��ه عبارت دیگر‬ ‫تولیدکنندگان ما هنوز نتوانس��ته‌اند حلقه‬ ‫مفق��وده بازار خ��ود را پیدا کنن��د و فقط‬ ‫وابسته به نمایندگان و تاجرانی هستند که‬ ‫از آن سوی مرزها‪ ،‬محدوده تقاضا را تعیین‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما این حلقه گمشده کدام‬ ‫است؟‬ ‫زنجی��ره توس��عه تج��ارت از حلقه‌ه��ای‬ ‫به‌هم متصل بس��یاری تش��کیل ش��ده که‬ ‫همگی از اهمیت باالی��ی برخوردارند و هر‬ ‫حلق��ه ضعیف��ی می‌تواند کل ای��ن زنجیره‬ ‫را پ��اره کن��د‪ .‬حلقه‌هایی نظی��ر قوانین و‬ ‫مق��ررات صادراتی‪ ،‬نظام گمرکی‪ ،‬س��اختار‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬سیاست‌های خارجی و عملکرد‬ ‫س��فارتخانه‌ها‪ ،‬زیرس��اخت‌ها و امکان��ات‬ ‫پایانه‌های م��رزی‪ ،‬محدودیت‌های امنیتی‬ ‫و‪ ...‬اما در میان این حلقه‌ها‪ ،‬یک حلقه مهم‬ ‫دیگر نیز وجود دارد که بسیار کمتر از بقیه‬ ‫به آن پرداخته شده و آن وجود شرکت‌های‬ ‫مادر تخصصی مدیریت صادرات اس��ت که‬ ‫جای خالی آن در نظام تجارت بین‌الملل ما‬ ‫بسیار احساس می‌شود‪.‬‬ ‫تجارت خارجی امروز‬ ‫بیش از هر حرفه و‬ ‫صنف دیگری نیازمند‬ ‫ساختاری تخصصی‬ ‫است و اگر این حلقه در‬ ‫زنجیره توسعه تجارت‬ ‫ضعیف یا سست باشد‪،‬‬ ‫ما هرگز شاهد موفقیتی‬ ‫در بازارهای جهانی‬ ‫نخواهیم بود‬ ‫€ €چه ضرورتی برای چنین فرآیندی‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫ج��دا از صنایع مادر و ب��زرگ‪ ،‬هم‌اکنون‬ ‫افزون بر‪90‬درص��د صنایع تولیدی ایران را‬ ‫صنایع کوچک تش��کیل می‌دهند (نزدیک‬ ‫‪80‬ه��زار واح��د صنعتی) که با مش��کالت‬ ‫عدیده‌ای در بخ��ش نقدینگی‪ ،‬تامین مواد‬ ‫به‌دلی�ل اهمیت موضوع توس�عه تج�ارت خارجی این بار س�راغ‬ ‫محمدرضا مودودی‪ ،‬مش�اور اجرایی وزی�ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رفتی�م‪ .‬در ای�ن گفت‌وگو‪ ،‬م�ودودی به حلقه‌های مفق�وده تجارت‬ ‫بین‌المللی ایران در توس�عه تعامالت اقتصادی با کشور‌های منطقه‬ ‫اشاره کرده و تالش‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای تحقق‬ ‫چش�م‌انداز اقتصاد مقاومتی را برمی‌شمارد‪ .‬آنچه می‌خوانید‪ ،‬شرح‬ ‫این گفت‌وگو است‪.‬‬ ‫اولی��ه و فروش و صادرات محصوالت‌ش��ان‬ ‫دست به‌گریبانند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫یک فرآیند تخصصی و پرهزینه اس��ت که‬ ‫گاه از عهده این شرکت‌های کوچک (به‌‌طور‬ ‫انفرادی) خارج اس��ت‪ ،‬بنابراین شرکت‌های‬ ‫مادرتخصصی مدیریت ص��ادرات می‌توانند‬ ‫مانند یک خوشه صادراتی‪ ،‬هزینه مطالعات‬ ‫ب��ازار‪ ،‬حضور در نمایش��گاه‌های خارجی و‬ ‫رایزنی‌های حرفه‌ای را کاهش داده و باعث‬ ‫افزایش توان رقابتی این صنایع شوند‪.‬‬ ‫€ €آیا دول�ت بای�د این ش�رکت‌ها را‬ ‫ایجاد کند؟‬ ‫بازار‪ ،‬یک محیط س��یال و پرنوسان است؛‬ ‫بنابراین ش��رکت‌هایی در ای��ن فضا قادر به‬ ‫ادام��ه حی��ات و ایفای نق��ش خواهند بود‬ ‫که قابلیت انعطاف و س��ازگاری با تغییرات‬ ‫محیطی را داش��ته باش��ند که این از عهده‬ ‫ش��رکت‌های بوروکرات دولتی خارج است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ب��ه نظر می‌رس��د ش��رکت‌های‬ ‫مدیریت صادرات خصوصی مطلوب‌تر باشند‬ ‫ام��ا دولت می‌تواند در ش��کل‌گیری‪ ،‬قوام و‬ ‫هدایت این ش��رکت‌ها‪ ،‬ایفای نقش کرده و‬ ‫راهبری کلی این فرآیند را عهده‌دار ش��ود‪.‬‬ ‫به هرحال باید پذیرفت که بخش خصوصی‬ ‫ما هنوز ب��ه آن بلوغ الزم برای ورود بی‌نیاز‬ ‫به پش��تیبانی بازار جهانی‪ ،‬دس��ت نیافته و‬ ‫الزم اس��ت در ای��ن مس��یر‪ ،‬ت��وان و قوای‬ ‫بخش دولتی و خصوصی هماهنگ‪ ،‬همگرا‬ ‫و هم‌اف��زا ش��وند و از ترویج این اندیش��ه و‬ ‫پارادایم ذهنی که این دو جزایری منفک و‬ ‫جدا از هم هستند باید پرهیز کرد‪.‬‬ ‫€ €مکانی�زم فعالیت این ش�رکت‌ها به‬ ‫چه صورتی خواهد بود؟‬ ‫مهمترین نق��ش این ش��رکت‌ها‪ ،‬ورود و‬ ‫نف��وذ به بازارهای بالقوه و مقصدهای هدفی‬ ‫اس��ت که از ظرفی��ت باالیی ب��رای جذب‬ ‫محصوالت و خدمات فنی و مهندسی ایران‬ ‫برخوردارن��د‪ .‬جم��ع‌آوری اطالعات‪ ،‬تحلیل‬ ‫محی��ط کس��ب‌وکار‪ ،‬تجمیع خواس��ته‌ها و‬ ‫هدایت آن به س��مت ش��رکت‌های تولیدی‬ ‫داخلی و در عین حال توسعه روابط داخلی‬ ‫در بی��ن صنای��ع همگن‪ ،‬مدیری��ت فرآیند‬ ‫تامی��ن تقاض��ا و ص��ادرات محص��والت با‬ ‫کمترین هزینه و باالترین کیفیت و باالخره‬ ‫رعای��ت تمام اص��ول و ش��ئونات حقوقی و‬ ‫قانونی در عقد قراردادها‪ ،‬مهم‌ترین نقش��ی‬ ‫اس��ت که این شرکت‌ها ایفا می‌کنند‪ .‬ضمن‬ ‫آنکه حضور دائم��ی آنها در بازارهای هدف‪،‬‬ ‫امکان تخریب نش��ان (برند)ها و تقلب را از‬ ‫رقبای ناسالم گرفته و ضمن صیانت از سهم‬ ‫بازار ش��رکت‌های داخلی‪ ،‬فض��ای رقابت را‬ ‫نیز به‌طور مس��تمر رص��د و تحلیل کرده و‬ ‫راهکارهای اجرایی برای غلبه بر اس��تراتژی‬ ‫رقبا را شناسایی و معرفی می‌کند‪.‬‬ ‫€ €گام نخس�ت در ش�کل‌گیری ای�ن‬ ‫شرکت‌ها کدام است؟‬ ‫انتظ��ار ما بی��ش از هر ج��ای دیگری‪ ،‬از‬ ‫اتاق‌های بازرگانی است‪ ،‬چراکه این پارلمان‬ ‫بزرگ اقتصادی بخش خصوصی از ظرفیت‪،‬‬ ‫دان��ش‪ ،‬تجربه و توان الزم برای ایفای نقش‬ ‫کلی��دی در ای��ن فرآیند برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫اتاق‌ه��ای مش��ترک تجاری نی��ز می‌توانند‬ ‫در ای��ن جهت‪ ،‬پیش��گام ش��ده و ب��ا ایجاد‬ ‫هس��ته‌های مدیری��ت صادرات‪ ،‬نس��بت به‬ ‫مهندسی بازارهای هدف اقدام کنند‪.‬‬ ‫€ €تا چه حد می‌ت�وان به این اقدامات‬ ‫خوشبین بود؟‬ ‫آنچه مس��لم اس��ت این است که این یک‬ ‫انتخاب نیس��ت‪ ،‬بلکه یک ضرورت است‪ .‬ما‬ ‫ناگزیر از تجدیدنظر در مکانیزم‌های توسعه‬ ‫تجارت خارجی هستیم؛ چرا که تا به امروز‬ ‫این مکانیزم‌های س��نتی جواب مناس��ب و‬ ‫مطلوب را به م��ا نداده‌اند و اگر بیش از این‬ ‫تعلل کنیم‪ ،‬رقبای چاالک و تشنه بازار‪ ،‬این‬ ‫سهم اندک را نیز به یغما خواهند برد‪ .‬هدف‬ ‫ما از طرح موضوع شرکت‌های مادرتخصصی‬ ‫یا خوش��ه‌های مدیریت ص��ادرات‪ ،‬نه فقط‬ ‫مهندسی و مدیریت بازارها‪ ،‬بلکه خلق نشان‬ ‫(برند)هایی است که در صادرات محصوالت‬ ‫غیرنفتی‪ ،‬مجرب و حرفه‌ای باشند و بتوانند‬ ‫در پن��اه حمایت دولت‪ ،‬وابس��تگی ایران به‬ ‫درآمدهای نفتی را کاهش دهند‪.‬‬ ‫€ €چقدر این امر ضروری است؟‬ ‫واقعیت این اس��ت که م��ا ناگزیر از خلق‬ ‫نشان (برند)های قدرتمند در عرصه تجاری‬ ‫هس��تیم و باید به تجارت نیز به‌عنوان یک‬ ‫حرف��ه تخصصی نگاه کرده و آن را از حالت‬ ‫عمومی خ��ارج کنیم‪ .‬نمی‌توان از یک‌س��و‬ ‫آین��ده اقتصاد ایران را وابس��ته به توس��عه‬ ‫تج��ارت غیرنفتی در خارج از مرزهای ایران‬ ‫دانست و از سوی دیگر نسبت به خلق نشان‬ ‫(برند)های تخصصی در این زمینه بی‌توجهی‬ ‫کرد‪ .‬تجارت خارجی امروز بیش از هر حرفه‬ ‫و صنف دیگری نیازمند ساختاری تخصصی‬ ‫اس��ت و اگر ای��ن حلقه در زنجیره توس��عه‬ ‫تج��ارت ضعیف یا سس��ت باش��د‪ ،‬ما هرگز‬ ‫شاهد موفقیتی در بازارهای جهانی نخواهیم‬ ‫بود‪ .‬پرس��ش اساسی این اس��ت که چرا در‬ ‫جای��ی که هر صنف و حرفه‌ای از پزش��کی‬ ‫و مهندس��ی و آموزگاری گرفته تا تعمیرات‬ ‫خودرو و کاشیکاری و‪ ...‬تخصصی شده‌اند و‬ ‫نیازمند مدارک معتبر هستند‪ ،‬هنوز تجارت‬ ‫یک حرفه عام است که هر کاسب خرده‌پا یا‬ ‫مرزنشین و مسافری می‌تواند عنوان تاجر را‬ ‫یدک بکشد و با اعتبار و آبروی یک ملت در‬ ‫خارج از مرزها بازی کند؟ این در حالی است‬ ‫ک��ه نمی‌توان با ذهنی��ت و پارادایم تجارت‬ ‫قدیمی و س��نتی به جنگ رقبایی رفت که‬ ‫به آخرین فناوری‪ ،‬دانش فنی و مهارت‌های‬ ‫حرفه‌ای تجهیز و مسلح‌اند و اگر می‌پذیریم‬ ‫که اقتصاد‪ ،‬امروزه یک جبهه جنگ گسترده‬ ‫اس��ت‪ ،‬پس ما بیش از سربازان انبوه و پیاده‬ ‫به ژنرال‌های نخبه و توانمند نیاز داریم‪.‬‬ ‫نگاه ویژه‬ ‫هلدینگ‌های صادراتی‬ ‫نیمه پنهان آسمان تجارت‬ ‫ام��روزه پیش��رفت‌های اقتص��ادی و صنعت��ی و نیز‬ ‫افزایش چش��مگیر رقابت‌های بین‌المللی در کنار نیاز‬ ‫مبرم صنایع به بازارهای جدید س��بب شده حضور در‬ ‫این بازارها دش��وار و پیچیده‌تر از همیشه شود‪ .‬از این‬ ‫منظر بس��یاری از کشورهای توس��عه‌یافته از ابزارها و‬ ‫شگردهای نوینی برای غلبه بر فشار رقابت بهره می‌برند‬ ‫که از آن جمله برای توسعه صادرات بنگاه‌های کوچک‬ ‫و متوسط‪ ،‬می‌توان به واسطه‌های صادراتی اشاره کرد‪.‬‬ ‫واسطه‌های صادراتی‪ ،‬شرکت‌هایی تخصصی هستند که‬ ‫محصوالت و خدماتی را به نمایندگی از تولیدکنندگان‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬گروه‌ه��ای کش��اورزی و توزیع‌کنندگان در‬ ‫بازارهای خارج��ی بازاریابی می‌کنند‪ .‬این ش��رکت‌ها‬ ‫بس��ته به ش��رایط و نیاز بازار می‌توانند مدیریت تمام‬ ‫یا بخش��ی از فعالیت‌های صادراتی بنگاه‌های کوچک‬ ‫و متوس��ط را ب��ر عه��ده بگیرن��د‪ .‬این ش��رکت‌ها در‬ ‫امریکا به ای ام س��ی‪ ،‬در اروپا به ن��ام «اتاق تجارت»‬ ‫و در ژاپ��ن و کش��ورهای جنوب ش��رقی آس��یا با نام‬ ‫«‪»General trading Company‬یا «سوگوشوش��ا»‬ ‫ش��ناخته می‌ش��وند؛ ولی این واس��طه‌ها در تمام دنیا‬ ‫خدمات تقریبا مشابهی ارائه می‌دهند‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های مدیریت صادرات نباید با شرکت‌های‬ ‫تج��ارت صادرات (ای تی س��ی) که معم��وال به‌دنبال‬ ‫پیداکردن مش��تریان خارجی هس��تند و هیچ تعهدی‬ ‫نس��بت به صادرکننده خاصی ندارند‪ ،‬اش��تباه شوند‪.‬‬ ‫ش��اخصه ممتاز ش��رکت مدیری��ت ص��ادرات‪ ،‬تعهد‬ ‫در قب��ال حف��ظ رابط��ه بلندمدت ب��ا تولیدکنندگان‬ ‫و مصرف‌کنن��دگان و کم��ک به ارتق��ای ارزش‌افزوده‬ ‫محصوالت اس��ت‪ .‬ش��رکت‌های مدیری��ت صادرات‪،‬‬ ‫در راس��تای شناس��ایی و انگیزش تقاض��ای بازارهای‬ ‫بین‌المللی و همچنین نحوه پردازش و پاس��خ صحیح‬ ‫به تقاضای بازارهای خارجی و تسهیل تجارت خارجی‪،‬‬ ‫خدمات��ی را ب��ه بنگاه‌ه��ای تولیدی–صادرات��ی ارائه‬ ‫می‌دهن��د که در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی از ورود به‬ ‫بازارهای جهانی منتفع می‌شوند و شرکت‌های مدیریت‬ ‫صادرات نیز از ایجاد رابطه بلندمدت بین صادرکننده و‬ ‫خریدار س��ود می‌برند و کشور هم به بخشی از اهداف‬ ‫مهم توس��عه خود یعن��ی تقویت ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫دست می‌یابد‪ .‬از مزایای وجودی شرکت‌های مدیریت‬ ‫ص��ادرات می‌توان ب��ه صرفه‌جویی در زم��ان و انجام‬ ‫س��ریع صادرات و تسهیل در فرآیند و صرفه‌جویی در‬ ‫میزان هزینه و ریس��ک صادرات اشاره کرد‪ .‬شیوه کار‬ ‫ش��رکت‌های مدیریت صادرات‪ ،‬ایجاد شبکه فروش و‬ ‫انب��ار‪ ،‬انتخاب توزیع‌کننده ی��ا نماینده خارجی‪ ،‬انجام‬ ‫تحقیقات ب��ازار و تبلیغ��ات‪ ،‬انجام ام��ور حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫حضور در نمایشگاه‌های خارجی‪ ،‬تنظیم اسناد و عقد‬ ‫قرارداده��ای حقوقی و تنظیم صورت‌حساب‌هاس��ت‪.‬‬ ‫خوش��ه‌های صادراتی و یا کنسرس��یوم‌های تولیدی‪-‬‬ ‫صادرات��ی در کن��ار خوش��ه‌های صنعت��ی ب��ا هدف‬ ‫افزای��ش تولید‪ ،‬توس��عه محصول و باالخ��ره صادرات‬ ‫کاال‪ ،‬به‌عن��وان ی��ک راهبرد پای��دار و اثربخش و یکی‬ ‫از مهم‌ترین مولفه‌های ایجاد اش��تغال‪ ،‬همواره مدنظر‬ ‫بوده و ایجاد خوش��ه‌های صنعتی در راس��تای تقویت‬ ‫تولید و یکسان‌سازی صادرات‪ ،‬در جهان رقابتی امروز‬ ‫تبدیل به اصلی اساس��ی و تغییرناپذیر شده است که‬ ‫باعث افزایش ضریب قدرت تولید و افزایش سهم بازار‬ ‫صادراتی شرکت‌ها می‌شود‪ .‬واقعیت این است که نظام‬ ‫تجاری در حال حرکت به س��مت نظام شبکه‌ای است‬ ‫و لذا دیگر رویکردهای سنتی تجارت با وجود رقیبان‬ ‫حرفه‌ای جهانی جوابگو نیس��ت و باید از تکنیک‌های‬ ‫جدی��د برای به‌روزرس��انی صادرات کم��ک گرفت‪ .‬به‬ ‫هر تقدی��ر گرایش به س��مت خوش��ه‌های صادراتی‪،‬‬ ‫کنسرس��یوم‌های صادرات‌گ��را و ی��ا هلدینگ‌ه��ای‬ ‫صادراتی‪ ،‬ش��اخصه مهم تج��ارت و اقتصاد رقابتی در‬ ‫طلیعه قرن بیس��ت‌ویکم است که می‌توان آن را نقطه‬ ‫عطف برنامه‌های توس��عه صنعتی و فناوری در بیشتر‬ ‫کش��ورهای جهان دانست‪ .‬بر همین مبنا‪ ،‬بهره‌برداری‬ ‫از بازده‌های ناش��ی از مقیاس و تجمع و نیز بازده‌های‬ ‫ناشی از اقدامات جمعی‪ ،‬شرایط به‌وجود آمدن مزیت‬ ‫رقابتی و موفقیت در رشد اقتصادی و توسعه صادراتی‬ ‫در فضای بین‌الملل در پناه این تفکر ممکن می‌ش��ود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ایج��اد ش��رکت‌های مادرتخصصی مدیریت‬ ‫صادراتی و یا خوشه‌س��ازی فرآیند ص��ادرات‪ ،‬امروزه‬ ‫تقریبا استراتژی گریزناپذیر تمام مدعیان بازار جهانی‬ ‫اس��ت و در ایران نیز گرایش ب��ه این بحث در محافل‬ ‫علمی و تصمیم‌گیری و در برنامه‌های توسعه تجارت و‬ ‫تولید برونزای کشور به‌ویژه در الگوی اقتصاد مقاومتی‬ ‫مورد توجه قرار گرفته و جهت‌گیری کلی آن است که‬ ‫توانمندی‌های خوش��ه‌ها و هلدینگ‌های صادراتی در‬ ‫کس��ب مزیت رقابتی و ارتقای ت��وان صادراتی‪ ،‬زمینه‬ ‫تولی��د ثروت از منابع غیرنفت��ی را فراهم آورد‪ .‬زمانی‬ ‫پل والری‪ ،‬نویسنده شهیر فرانسوی می‌گفت‪« :‬اروپای‬ ‫قدرتمند در یک چیز خالصه می‌شود و آن بکار گرفتن‬ ‫«حداکثر»هاست»‪ ،‬امروزه ما از حداکثرهای خدادادی‬ ‫برخورداری��م‪ ،‬اما آنچ��ه از آن عاجزی��م به‌کارگرفتن‬ ‫صحیح و بهنگام این حداکثرهاست!‬
‫خواندنی‬ ‫فهرست برخی مهندسان ایران‬ ‫در زمان باستان‬ ‫مهندس��ان و صنعتکاران در قرون متمادی فرهنگ‬ ‫ایران‪ ،‬نش��ان از قدمت مهندسی در ایران دارند که در‬ ‫ادامه به برخی از این مهندسان اشاره خواهد شد‪.‬‬ ‫کیومرث‪ ،‬هوشنگ‪ ،‬جمشید و‪( - ...‬نام‌های آمده در‬ ‫شاهنامه فردوسی)‬ ‫اسکیالکس – مکتشف‪ ،‬دریانورد و مهندس سازنده‬ ‫قنات (دوره هخامنشی زمان داریوش اول)‬ ‫ستاس�پ – مکتش��ف‪ ،‬دریانورد و مهندس سازنده‬ ‫قنات (دوره هخامنشی زمان داریوش اول)‬ ‫استانس ‪ -‬ش��یمیدان و معلم دموکریتوس (‪200‬‬ ‫پیش از میالد)‬ ‫بویراندا ‪-‬مهندس دوره هخامنشی زمانخشایارشاه‬ ‫آرتاخه ‪ -‬مهندس و س��ازنده کان��ال آتوس (دوره‬ ‫هخامنشی زمان خشایارشاه)‬ ‫ب�رازه ‪ -‬مهندس و احیاکننده ش��هر فیروز‌آباد (با‬ ‫خراب کردن س��د ساخته شده توسط اسکندر) (دوره‬ ‫ساسانی زمان اردشیر)‬ ‫ابولولو ‪ -‬مهندس و سازنده آسیاب‌های بادی (دوره‬ ‫اسالمی زمان خلیفه دوم)‬ ‫روزب�ه ‪ -‬طراح و مهندس ش��هرهای کوفه و بصره‬ ‫(دوره اسالمی زمان خلیفه دوم حدود ‪ 624‬میالدی)‬ ‫محمداب�ن خوارزم�ی ‪ -‬متولد خی��وه در خوارزم‬ ‫ب کتابی در جب��ر و مقابله که‬ ‫ ریاضی��دان و صاح�� ‌‬‫نخستین کتاب اسالمی در جبر است‪ .‬خوارزمی ارقام‬ ‫هندس��ی را برای نخس��تین‌بار در فرهنگ اسالمی و‬ ‫دنیای عرب معمول کرد‪.‬‬ ‫نوبخت ‪ -‬ستاره‌ش��ناس و مهندس ایرانی‪ ،‬طراح و‬ ‫سازنده ش��هر بغداد و تمامی مجموعه‌های ساختمانی‬ ‫آن (آغاز ‪ 762‬میالدی) (دوره اس�لامی زمان منصور‬ ‫خلیفه عباسی)‬ ‫م فزاری ‪ 777( -‬میالدی)‪ ،‬ستاره‌ش��ناس و‬ ‫ابراهی ‌‬ ‫مترجم تعدادی از آثار ستاره‌شناس��ان هندی به زبان‬ ‫عربی‬ ‫بنوموسی ‪( -‬قرن ‪ 9‬میالدی) محمد‪ ،‬احمد‪ ،‬حسن‬ ‫ن ش��اکر خراس��انی)‪ ،‬دانشمندان‬ ‫(فرزندان موس��ی‌اب ‌‬ ‫و مهندس��ان در مکانیک‪ ،‬هندس��ه‪ ،‬حساب و سازنده‬ ‫ماشین‌‌های مکانیکی اتوماتیک‬ ‫ابوبک�ر محم�د زکری�ای رازی‪ 866( -‬ت��ا ‪925‬‬ ‫میالدی) دانشمند شیمیدان‬ ‫ی س�ینا ‪ -‬دانش��مند عل��وم مکانیک‪ ،‬طب‪،‬‬ ‫ابوعل ‌‬ ‫ستاره‌شناسی‪ ،‬زمین‌شناسی‬ ‫ابوریح�ان بیرون�ی ‪ -‬دانش��مند و مهن��دس در‬ ‫مکانیک‪ ،‬نقش��ه‌برداری‪ ،‬زمین‌شناسی‪ ،‬مصالح (طراح‬ ‫تقویم چرخ‌دنده‌ای‪ ،‬مب��دع روش‌هایی در اندازه‌گیری‬ ‫وزن مخص��وص‪ ،‬صاح��ب تئوری چاه‌ه��ای آرتزین و‬ ‫آثاری در مکانیک و نقشه‌برداری)‬ ‫اخوان الصفا ‪ -‬گروهی مخفی که بیشتر آنها ایرانی‬ ‫بوده و در رشته‌های گوناگون علوم ازجمله زلزله‪ ،‬جزر‬ ‫و مد و صوت مطالعاتی داشته‌اند‪.‬‬ ‫ابوبکر محمدبن حسن کرجی – (نیمه دوم قرن‬ ‫‪ 11‬میالدی) ‪ -‬مهندس و دانشمند آب‌های زیرزمینی‬ ‫ابوالوفا بوزجانی ‪ -‬مهندس و دانش��مند ریاضیات‬ ‫علمی و مهندسی‬ ‫جابربن‌حیان ‪ 751( -‬تا ‪ 815‬میالدی) دانش��مند‬ ‫شیمی و مکانیک‬ ‫ابوسهل کوهی ‪ -‬ریاضیدان‪ ،‬ستاره‌شناس و سازنده‬ ‫رصدخانه بغداد (زمان شرف‌الدین سلطان آل‌بویه)‬ ‫ابوحمید س�اقانی ‪ -‬ستاره‌شناس و سازنده وسائل‬ ‫رصدخانه بغداد زمان شرف‌الدین سلطان آل‌بویه‬ ‫حبش الحبیب ‪ -‬اهل مرو‪ ،‬دانشمند ستاره‌شناس‬ ‫ی قطر زمی��ن‪ ،‬فاصله بین‬ ‫و زمین‌ش��ناس اندازه‌گی��ر ‌‬ ‫س��یارات و قطر آنها و صاحب کتابی در س��اعت‌های‬ ‫آفتابی‬ ‫ابوعبداهلل محمد الخوارزم�ی ‪ 976( -‬میالدی)‬ ‫صاحب کتابی به نام مفتاح العلوم و مبتکر طبقه‌بندی‬ ‫دوگانه عل��وم به علوم خارجی (طبیع��ی و ریاضی) و‬ ‫علوم محلی‬ ‫الجوه�ری ‪( -‬مرگ بین ‪ 1002‬تا ‪ 1010‬میالدی)‬ ‫دانشمند و مبدع ایده‌های اولیه پرواز انسان‬ ‫ابومنصور موفق‪( -‬قرن ‪ 10‬میالدی) ش��یمیدان و‬ ‫دانشمند علم مواد‬ ‫المظف�ر ‪ -‬اهل طوس (ق��رن ‪ 13‬میالدی) مخترع‬ ‫اسطرالب خطی‬ ‫علی‌ش�اه ‪ -‬طراح مس��جد جامع تبریز (‪ 1312‬تا‬ ‫‪ 1322‬میالدی)‪ ،‬طراح مجموعه شام در تبریز‬ ‫قوام‌الدین ش�یرازی – (قرن ‪ 15‬میالدی)‪ ،‬طراح‬ ‫مسجد گوهرش��اد در مش��هد‪ ،‬طراح مدرسه واقع در‬ ‫خرگید‪ ،‬طراح مدرسه هرات‬ ‫خواج ‌ه فخر‌الدین محمد اش�ترجانی ‪ -‬طراح و‬ ‫معمار مسجد اشترجان‬ ‫محمود افغانی ‪ -‬معمار مسجد جامع بسطام‬ ‫بهاءالدی�ن عاملی ‪ 1546( -‬ت��ا ‪ 1621‬میالدی)‬ ‫فیلس��وف‪ ،‬معم��ار و ریاضی��دان‪ ،‬صاح��ب ابداعات و‬ ‫نویسنده کتابی در حساب‬ ‫‪12‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫به مناسبت روز مهندس در ایران‬ ‫مهندسان‪ ،‬عامالن اصالحات اجتماعی و اقتصادی‬ ‫س�ارا اصغری‪ -‬گروه گزارش‪:‬‬ ‫مهندسی یا دانش عملی عبارت‬ ‫از شناختی است که انسان از آن‬ ‫بهره‌ب��رداری عمل��ی می‌کن��د و آن را در‬ ‫س��ازندگی خویش یا جامعه به کار می‌بندد‪.‬‬ ‫بررسی‌های انجام‌ش��ده درباره علل توسعه و‬ ‫رش��د اقتص��ادی و اجتماعی در کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته صنعتی و به‌تازگی در چند کشور‬ ‫نوصنعتی آسیای‌ش��رقی و حاش��یه اقیانوس‬ ‫هن��د نش��ان می‌دهد که هرگونه نوس��ازی و‬ ‫اصالح اجتماعی و اقتصادی فقط با استفاده از‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ای هدفمند‪ ،‬جامع‪ ،‬آینده‌نگر و‬ ‫فراگیر و تربیت نیروی انس��انی ماهر و به‌ویژه‬ ‫نی��روی متخص��ص در حوزه‌ه��ای مختل��ف‬ ‫مهندسی امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫همان‌گونه که در بیش��تر کتاب‌های مرجع‬ ‫جه��ان آمده اس��ت‪ ،‬می‌توان گف��ت عبارت‬ ‫انگلیس��ی «‪ »Problem Solving‬بهترین‬ ‫توصیف برای علم مهندسی است‪ .‬این ممکن‬ ‫است شامل جنبه‌های کیفی‪ ،‬کمی‪ ،‬فیزیکی‪،‬‬ ‫اقتصادی و‪ ...‬باشد‪ .‬برای اینکه شغل و وظایف‬ ‫یک مهندس را به‌طور دقیق از شغل و وظایف‬ ‫دانشمند جدا کنیم‪ ،‬می‌توان ‪ 7‬کار اصلی یک‬ ‫مهندس را به خاطر سپرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحقیق علمی‪ ،‬فنی و صنعتی به منظور‬ ‫کشف ر‌اه‌حل‌های تازه و سودمند‬ ‫‪ -2‬توس��عه فن��ی ب��ه منظ��ور اعم��ال‬ ‫دس��تاوردهای تحقیقات موجود برای غلبه بر‬ ‫یک مش��کل یا بهبود کمی و کیفی سیستم‬ ‫و ابزار‪.‬‬ ‫‪ -3‬طراحی یک یا چند س��اختار‪ ،‬سیستم‬ ‫ی��ا ابزار با بهره‌گیری از مدل‌های مهندس��ی‪،‬‬ ‫روش‌ها‪ ،‬نیازهای کنونی و شرایط خاص‬ ‫‪ -4‬س��اخت‪ :‬براس��اس آن مهندس وظیفه‬ ‫دارد ضمن آماده‌س��ازی فضا و محیط تولید‪،‬‬ ‫رویه س��اخت‪ ،‬کیفیت محصول‪ ،‬هزینه تمام‬ ‫ش��ده و نحوه س��ازماندهی منابع و تجهیزات‬ ‫را مشخص کند‪.‬‬ ‫‪ -5‬تولی��د محص��ول یا سیس��تم ش��امل‬ ‫برنامه‌ری��زی و زمان‌‌بن��دی کار‪ ،‬انتخ��اب و‬ ‫مش��خص کردن ترتی��ب فرآینده��ا‪ ،‬ابزارها‪،‬‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬چیدمان‪ ،‬عناصر و اجزای سیستم‬ ‫نهایی‪ ،‬آزمایش‪ ،‬بازرسی و عیب‌یابی محصول‬ ‫‪ -6‬به کار انداختن یک سیستم یا محصول‬ ‫که ممکن اس��ت توس��ط اش��خاص دیگری‬ ‫تولید شده باش��د‪ .‬این مهارت شامل آشنایی‬ ‫ب��ا کنترل‌ه��ای مکانیک��ی‪ ،‬الکترونیک��ی یا‬ ‫نرم‌افزاری ابزار و سیستم‪ ،‬تامین نیرو و انرژی‬ ‫الزم ب��رای ب��ه کار افت��ادن آن‪ ،‬حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫ارتباطات و جنبه‌های اقتصادی است‪.‬‬ ‫‪ -7‬مدیریت ابزارها و سیس��تم‌ها به خاطر‬ ‫تحلیل وضعیت گذش��ته و حال تجهیزات و‬ ‫دس��تگ‌اه‌ها‪ ،‬پیش‌بینی وضعیت آینده آنها و‬ ‫س��ازماندهی منابع مالی‪ ،‬انسانی و اطالعاتی‬ ‫موجود برای کسب نتایج بهتر در آینده‬ ‫‹ ‹مشکالت آموزش مهندسی در ایران‬ ‫هرچند مهندس��ی در ایران قدمتی دیرینه‬ ‫و که��ن دارد‪ ،‬اما نظام مهندس��ی در ایران با‬ ‫مشکالت و چالش‌هایی روبه‌رو است که مسیر‬ ‫اصلی توسعه را با کندی همراه می‌کند‪.‬‬ ‫مجید حس��ینی مدیر‬ ‫یک شرکت دانش‌بنیان‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫درباره فعالیت‌های فنی‬ ‫و مهندس��ی در توسعه‬ ‫کش��ور اظهار کرد‌‪ :‬ب��دون تردید فعالیت‌های‬ ‫فنی و مهندس��ی در نظام توسعه‌ای کشور را‬ ‫بای��د جدی گرفت و اهتمام بیش��تری بر آن‬ ‫ورزی��د‪ .‬به‌طور قط��ع اگر در حوزه اندیش��ه‬ ‫فعالیت‌های نظری‪ ،‬علوم انس��انی و معرفتی‬ ‫کارساز است‪ ،‬بدون شک در حوزه کار و عمل‬ ‫این فعالیت‌های فنی و مهندس��ی اس��ت که‬ ‫حرف نخست را می‌زند و غفلت از دانش فنی‬ ‫و حرفه‌ای ما را هم از همگرایی توسعه‌ای ملی‬ ‫و هم از همس��ویی توس��عه‌ای ب��ا جهان باز‬ ‫خواهد داشت‪ .‬اینها دو بال توسعه هستند که‬ ‫باید با هم پیش بروند‪.‬‬ ‫حس��ینی درباره ظرفیت‌های بالق��وه بازار‬ ‫فعالیت‌های فنی و مهندسی در کشور گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به کاس��تی‌های بس��یاری که ما در‬ ‫حوزه‌های مختلف توسعه داریم و از طرفی به‬ ‫یمن توسعه رشته‌های فنی و مهندسی‪ ،‬افراد‬ ‫تحصیلک��رده در این زمین��ه نیز به حد کافی‬ ‫وجود دارد ک��ه این دو عامل به‌طور مس��لم‬ ‫در همه زمینه‌ه��ا‪ ،‬ب��ازار کار خوبی به‌وجود‬ ‫آورده که با اندک��ی برنامه‌ریزی می‌توان آنها‬ ‫را بالفعل کرد که نخس��تین قدم برای بالفعل‬ ‫کردن بازار کار این رش��ته‌ها عمق‌بخش��ی و‬ ‫کیفیت دادن به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای‬ ‫و خروج کامل آنها از حالت نظری به س��مت‬ ‫کارگاهی شدن است‪.‬‬ ‫متاسفانه در بیشتر موارد آموزش‌های فنی‬ ‫و مهندسی حالت تئوری دارند تا کارگاهی و‬ ‫آزمایشگاهی که اینگونه آموزش‌ها نمی‌توانند‬ ‫در قال��ب فنی و حرف��ه‌ای تعریف و در عمل‬ ‫باعث پیشرفت و توسعه ما شوند‪.‬‬ ‫این مدیر ش��رکت دانش‌بنیان یادآور ش��د‪‌:‬‬ ‫س��ازمان‌های فنی و حرفه‌ای به ش��رطی که‬ ‫از ژس��ت مالکیتی و آقا باالس��ر بودن خارج‬ ‫ش��ده و خ��ود تبدیل به مانع بر س��ر راه این‬ ‫فعالیت‌ها نشوند و بیشتر نقش تسهیل‌کننده‬ ‫و پیش‌برندگی و هدایت‌گونه داش��ته باشند‪،‬‬ ‫به‌طور قطع و یقین در زمینه اش��تغال پایدار‬ ‫که شاخصه مهمی در توس��عه پایدار خواهد‬ ‫بود‪ ،‬نقش جدی ایفا خواهند کرد‪.‬‬ ‫حس��ینی درب��اره اهمی��ت ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان در توس��عه نظام فنی و مهندسی‬ ‫در ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان آنگونه که می‌گوییم (باید بتوانند)‬ ‫عل��م را تبدیل به ثروت کنند و با پژوهش در‬ ‫حوزه علوم رو به نوآوری و ایده‌پروری بیاورند‪،‬‬ ‫فن��ون و حرفه‌ها در این ثروت‌زایی نقش اول‬ ‫را دارا هستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اما اگر بخواهیم شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان را ب��ه همان س��مت و س��ویی‬ ‫بکش��انیم که زمان��ی پژوه��ش و تحقیق را‬ ‫کش��اندیم و زینت مجالس شوند‪ ،‬بدانیم که‬ ‫تاثیرش��ان عکس خواهد بود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫باید مراقب باشیم که این شرکت‌ها تبدیل به‬ ‫مد و زینت نشوند‪.‬‬ ‫بزرگداشت خواجه‌نصيرالدين طوسي در روز مهندس‬ ‫پنج��م اس��فند م��اه در اي��ران روز بزرگداش��ت‬ ‫خواجه‌نصيرالدين طوس��ي و روز «مهن��دس» نامگذاري‬ ‫شده‌اس��ت‪ .‬خواجه‌نصير طوسي در طول عمر خويش در‬ ‫راه پيشرفت علمي کشور کوشش‌هاي فراواني کرد و با آثار‬ ‫ماندگارش مسير يادگيري علوم و فنون را براي جويندگان‬ ‫علم و دانش هموار کرد‪ .‬ابوجعفر محمدبن‌محمدبن‌حسن‌‬ ‫طوس��ي مش��هور به خواجه‌نصيرالدين در سال ‪ ۵۷۹‬ه‪‌.‬ق‬ ‫در طوس ديده به جهان گشود‪ .‬خواجه‌نصيرالدين طوسي‬ ‫ش��اعر‪ ،‬فيلس��وف‪ ،‬متکلم‪ ،‬فقيه‪ ،‬دانش��مند‪ ،‬رياضي‌دان و‬ ‫منجم ايراني س��ده هفتم است‪ .‬کنيه‌اش «ابوجعفر» است‬ ‫و به القابي چون «نصرالدين»‪« ،‬محقق طوس��ي»‪« ،‬استاد‬ ‫البشر» و «خواجه» شهرت دارد‪ .‬وي سنت فلسفه مشايي‬ ‫را که پس از ابن‌س��ينا در ايران رو به افول گذاش��ته بود‪،‬‬ ‫ب��ار ديگر احيا ک��رد‪ .‬مجموع��ه آرا و ديدگاه‌هاي کالمي‬ ‫ش��يعه را در کت��اب تجريد‌االعتقاد گ��رد آورد‪ .‬رصدخانه‬ ‫تمبر یادگار خواجه نصیر الدین طوس�ی در جمهوری‬ ‫آذربایجان منتشر شده در سال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی‬ ‫مراغه را س��اخت و در کن��ار آن کتابخانه‌اي به‌وجود آورد‬ ‫ک��ه نزديک ب��ه ‪40‬هزار جلد کتاب در آن بوده‌اس��ت‪ .‬او‬ ‫ب��ا پرورش ش��اگرداني همچ��ون قطب‌الدين ش��يرازي و‬ ‫گ��ردآوري دانش��مندان ايران��ي‪ ،‬عامل انتق��ال تمدن و‬ ‫دانش‌ه��اي اي��ران پيش از مغ��ول به آيندگان ش��د‪ .‬وي‬ ‫يکي از گس��ترش‌دهندگان علم مثلثات است که در قرن‬ ‫‪16‬ميالدي کتاب‌هاي مثلثات او به زبان فرانس��ه ترجمه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹زندگينامه‬ ‫خواج��ه نصیرالدي��ن طوس��ي يکي از سرش��ناس‌ترين‬ ‫و متنفذتري��ن ش��خصيت‌هاي تاري��خ جريان‌هاي فکري‬ ‫ي اس��ت‪ .‬علوم ديني و عقلي را زي��ر نظر پدرش و‬ ‫اس�لام ‌‬ ‫منطق و حکمت طبيعي را نزد دايي‌اش آموخت‪.‬‬ ‫تحصيالت��ش را در نيش��ابور به اتمام رس��اند و در آنجا‬ ‫به عنوان دانش��مندي برجس��ته آوازه يافت‪ .‬وي در زمان‬ ‫حمله مغول به ايران در نزد ناصرالدين‪ ،‬محتشم قهستان‬ ‫به کارهاي علمي خويش مش��غول ش��د‪ .‬در همين زمان‬ ‫اخالق ناصري را نوش��ت‪ .‬پس از مدتي نزد اس��ماعيليان‬ ‫در دژ الم��وت نقل مکان ک��رد‪ ،‬اما پس از يورش هالکوي‬ ‫مغ��ول و پايان‌يافتن فرمانروايي اس��ماعيليان (‪ ۶۳۵‬ه‪‌.‬ق)‬ ‫هالکو نصيرالدين را مش��اور و وزير خود ساخت تا جايي‬ ‫که هالکو را در تازش به بغداد و سرنگوني عباسيان ياري‬ ‫کرد‪ .‬خواجه‌نصيرالدين طوسي در ‪۱۸‬ذي‌الحجه ‪ ۶۷۲‬ه‪‌.‬ق‬ ‫وفات يافت و در کاظمين دفن شد‪.‬‬ ‫زندگ��ي او ب��ر پايه دو هدف اخالق��ي و علمي بنا نهاده‬ ‫ش��ده ب��ود‪ .‬او در بيش��تر زمينه‌ه��اي دانش و فلس��فه‪،‬‬ ‫تاليفات و رس��االتي از خود به يادگار گذاش��ته که بيشتر‬ ‫عرب��ي هس��تند‪ ،‬اما ‪ ۲۵‬درص��د نوش��ته‌هاي وي به زبان‬ ‫پارس��ي بوده‌اند‪ .‬از معروف‌ترين آثار او به پارسي‪« ،‬اساس‬ ‫االقتب��اس» و «اخالق ناصري» را مي‌ت��وان ياد کرد‪ .‬وي‬ ‫در اخ�لاق ناصري رس��تگاري راس��تين انس��ان‌ها را در‬ ‫«سعادت نفساني»‪« ،‬س��عادت بدني» و «سعادت مدني»‬ ‫مي‌داند و اين نکته نش��ان مي‌دهد که خواجه در مس��ائل‬ ‫پای�گاه جس�تجوگر گ�وگل‪ ،‬به‬ ‫مناس�بت ‪ ۸۱۲‬امی�ن س�الگرد‬ ‫تولد خواجه نصیر‌الدین طوسی‪،‬‬ ‫تصوی�ری از وی در وب‌س�ایت‬ ‫خود گذاشت‪.‬‬ ‫فيزيک فوق‌العاده اهميت دارد‪ .‬در کتاب «البصائر» نوشته‬ ‫اقليدوس وي انتش��ار صوت را به امواج آب تشبيه مي‌کند‬ ‫و به آن پرداخته اس��ت‪ .‬وي در نحوه اس��تفاده از ساعت‬ ‫آفتاب��ي ابتکار جديدي براي رصد کردن به خرج داده که‬ ‫اين ابتکار در علم ستاره‌شناسي ارزشمند است‪.‬‬ ‫مربوط به بهداش��ت جسماني و رواني هم کارشناس بوده‬ ‫‌اس��ت‪ .‬آثار علمي و قلمي خواجه‪ 150‬اثر اس��ت که اغلب‬ ‫آنها به عربي نوش��ته شده اس��ت‪ ،‬از جمله مهم‌ترين آثار‬ ‫اصيل وي در حس��اب‪ ،‬هندس��ه و مثلثات جوامع‌الحساب‬ ‫بالتخ��ت و التراب‪ ،‬رساله‌الش��افيه و اث��ر معروفش‪ ،‬کتاب‬ ‫ش��کل‌القطاع اس��ت‪ .‬معروف‌ترين آثار نجوم��ي وي زيج ‹ ‹نجوم‬ ‫خواجه نصيرالدين طوس��ي «زيج ايلخان��ي» را از روي‬ ‫ايلخاني و همچنين تذکره في‌علم الهيئه است‪ .‬وی کتاب‬ ‫تنس��وق‌نامه و کتاب‌هايي در زمينه اختربيني نيز نوشته رصده��اي انجام‌ش��ده در رصدخانه مراغ��ه تدوين کرده‬ ‫است‪ .‬برجس��ته‌ترين کار طوس��ي در رياضيات در زمينه ‌اس��ت‪ .‬زيج ايلخاني سده‌ها از اعتبار خاصي در بسياري از‬ ‫مثلثات بوده است‪ .‬در کشف‌القناع عن اسرار شکل‌القطاع‪ ،‬سرزمين‌هاي آن زمان ‪ -‬ازجمله در چين ‪ -‬برخوردار بوده‬ ‫وي نخستين کسي بود که مثلثات را بدون توسل به قضيه ‌است و در سال ‪۱۳۵۶‬م (‪ ۳۰۰‬سال پس از مرگ طوسي)‬ ‫منالئوس يا نجوم‪ ،‬توس��عه بخش��يد و هم او بود که براي ترجمه و در اروپا منتشر شد‪ .‬قديمي‌ترين نسخه اين زيج‬ ‫نخس��تين‌بار قضيه جي��وب را که رويداد برجس��ته‌اي در در کتابخانه ملي پاريس نگهداري مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمونه‌اي از اشعار علمي‬ ‫تاريخ رياضيات است به روشني بيان کرد‪.‬‬ ‫خواجه‌نصیرالدي��ن ب��راي آس��ان‌ترکردن عل��وم براي‬ ‫فعاليت‌ه��اي علم��ي خواجه‌نصيرالدي��ن طوس��ي در‬ ‫زمينه‌ه��اي گوناگون چ��ون جغرافيا‪ ،‬مثلث��ات‪ ،‬فيزيک و دانشجويان بعضي از مباحث علمي را به صورت شعر بيان‬ ‫نجوم از وي يک دانش��مند بي‌بديل س��اخته است که در مي‌کرد‪.‬‬ ‫تشريح ‪ ۷‬پرده چشم و سه‌گونه آب که در آنهاست‪:‬‬ ‫ادامه به برخي از نظرات او خواهيم پرداخت‪.‬‬ ‫کرد آفريدگار تعالي به فضل خويش‬ ‫‹ ‹جغرافيا‬ ‫چشمت به ‪ 7‬پرده و ‪ 3‬آب منقسم‬ ‫مجل��ه ش��وروي ام��روز (‪– )Today sovietunion‬‬ ‫صلب و مشميه و شبکه زجاجيه و جليد‬ ‫مجل��ه‌اي متکي به تحقيقات دانش��مندان روس��يه ‪ -‬در‬ ‫پس عنکبوت و بيض و عنب‪ ،‬قرن و ملتحم‬ ‫مقاله‌اي ضم��ن مطالعه جداول نجومي خواجه‌نصيرالدین‬ ‫طوس��ي متوجه ش��دند که وي مختصات ق��اره امريکا را‬ ‫دو سده پيش از کش��ف اين قاره توسط کريستف کلمب‬ ‫مشخص کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مثلثات‬ ‫خواجه نصير در کتاب «ش��کل القطاع» مثلثات را براي‬ ‫نخس��تين‌بار به‌عنوان دانشي مستقل معرفي کرد و آن را‬ ‫در پيش‌گفتار علم نجوم معرفي و قوانين اساسي براي حل‬ ‫مثلثات مسطح و کروي مطرح مي‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فيزيک‬ ‫خواج��ه نصير در کتاب «تجريد‌ال��کالم» درباره نور و با‬ ‫تکيه ب��ر نظريه «ذره» مطالبي را عن��وان مي‌کند که در‬ ‫تمبری به فراخور هفتصدمین س�الگرد درگذش�ت‬ ‫خواجه نصیر الدین طوسی‬
‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ارز سال ‪ ۹۴‬تک‌نرخی می‌شود‬ ‫نرخ تورم بهمن ‪ 15/2‬درصد شد‬ ‫بازار سرمايه نيازمند ياري دولت است‬ ‫‪13‬‬ ‫جامعه کارگری از سود فعالیت‌های شرکت‌های تامین اجتماعی بهره‌مند شود‬ ‫افزایشدستمزدبرایتامینمعیشتکافینیست‬ ‫س�مانه گالب‪ -‬گ�روه اقتص�ادی‪« :‬افزایش دس��تمزد‬ ‫نمی‌خواهیم‪ ،‬قدرت خرید س��ال ‪ 84‬را به ما بازگردانید»؛‬ ‫این جمله‌ای بود که در س��ال‌های گذش��ته بارها توس��ط‬ ‫نماین��دگان کارگری کش��ور مطرح‌ش��د‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫بس��یاری از کارگران اعتقاد داش��تند با وجود افزایش‌های‬ ‫هرساله در دستمزد‪ ،‬چون دولت (در سال‌های ‪ 84‬تا ‪)92‬‬ ‫نتوانس��ت روند تورم و کاهش ارزش پ��ول ملی را کنترل‬ ‫کن��د‪ ،‬هر روز قدرت خرید بخش مهمی از جامعه از جمله‬ ‫خانوارهای کارگری کاهش داش��ت و آنها حتی نمی‌توانند‬ ‫س��طح معیش��ت خود در س��ال ‪ 84‬را تامی��ن کنند‪ .‬این‬ ‫موضوعی اس��ت که در تعیین دس��تمزد کارگری در سال‬ ‫آینده نیز مورد تاکید فعاالن کارگری قرار دارد‪ .‬محاسبات‬ ‫انجام‌شده توس��ط این نهادها نش��ان می‌دهد از سال ‪84‬‬ ‫ب��ه بعد س��ود قدرت خری��د کارگ��ران ‪ 73‬درصد کاهش‬ ‫یافته که این موضوع پیامدهای منفی بس��یاری برای آنها‬ ‫به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬اما این همه ماجرا نیست‪ .‬در آن‬ ‫س��و‪ ،‬کارفرمایانی قرار دارند که به دلیل سیاست‌های اجرا‬ ‫شده در دولت قبل از جمله افزایش نرخ حامل‌های انرژی‪،‬‬ ‫افزایش تورم و ش��وک‌های مداوم بر نرخ ارز‪ ،‬در مجموع با‬ ‫روند فزاینده هزینه تولید روبه‌رو شدند و حتی بسیاری از‬ ‫بنگاه‌ه��ا به دلیل اینکه توانای��ی جبران هزینه‌های خود را‬ ‫نداش��تند‪ ،‬به تعطیلی رضایت دادن��د‪ .‬در نتیجه این اتفاق‬ ‫هم رش��د اقتصادی کشور کاهش یافت و هم خانواده‌های‬ ‫زی��ادی که از راه کار در این کارگاه‌ها روزگار می‌گذراندند‪،‬‬ ‫با بیکاری مواجه شدند‪ .‬در نتیجه همان حداقل‌های تامین‬ ‫معیشت نیز برای آنها ممکن نبود و بسیاری از سرپرستان‬ ‫خانواده‌ها به همین دلیل به شغل‌های کاذب روی آوردند‪.‬‬ ‫در ای��ن رابط��ه آماری که فرش��اد مومنی‪ ،‬اس��تاد اقتصاد‬ ‫دانشگاه عالمه ارائه می‌دهد‪ ،‬قابل توجه است‪ .‬به گفته این‬ ‫اقتصاددان در فاصله س��ال‌های ‪ 85‬ت��ا ‪ 90‬افزون بر ‪415‬‬ ‫هزار فرصت ش��غلی در کش��ور از بین رفت که این فرصت‬ ‫از دس��ت رفته به معنای این است که ‪ 415‬هزار خانوار در‬ ‫ش��رایط تورمی کشور شغلی نداش��تند اما در همین مدت‬ ‫‪ 716‬هزار شغل غیرقانونی و کاذب در کشور ایجاد شد‪.‬‬ ‫اس��ت که رییس س��ابق مجمع نمایندگان کارگری هم بر‬ ‫آن تاکید دارد‪.‬‬ ‫هوش��نگ حاجتی در گفت‌وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه هر تصمیمی‬ ‫در زمینه اش��تغال در س��ال آینده‬ ‫گرفت��ه ش��ود‪ ،‬باید مناف��ع کارگر‪،‬‬ ‫کارفرم��ا و دول��ت را در بر داش��ته‬ ‫باش��د و هرکدام را تعدیل کند‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬اگر افزایش‬ ‫دستمزد در س��ال آینده به گونه‌ای باش��د که هزینه‌های‬ ‫تولید را افزایش قابل توجهی دهد‪ ،‬تولید‌کننده نیز مجبور‬ ‫اس��ت قیمت کاالی خود را افزایش دهد در نتیجه در این‬ ‫حالت‪ ،‬ت��ورم در جامعه به وجود می‌آید و در نهایت هدف‬ ‫اولیه افزایش دس��تمزد ک��ه همان بهتر ک��ردن وضعیت‬ ‫معیش��ت خانواده‌ها بود با مانع مواجه می‌شود‪ .‬حاجتی با‬ ‫بیان اینکه دولت باید روی سیاس��ت‌هایی تمرکز کند که‬ ‫هزینه‌های تولی��د را کاهش دهد‪ ،‬افزود‪ :‬در این حالت اگر‬ ‫دس��تمزدها افزایش پیداکند‪ ،‬هزینه تولی��د تغییر زیادی‬ ‫نخواهد داشت و به تورم نمی‌انجامد‪.‬‬ ‫تجرب��ه‌ای که در این چند س��ال بخ��ش تولید و جامعه‬ ‫کارگری پشت سر گذاش��ت تقریبا بسیاری از فعاالن این‬ ‫حوزه را به این نتیجه رس��اند که منفعت کارگر و کارفرما‬ ‫در ایران هر دو در یک راس��تا قرار دارد و آن‪ ،‬حفظ تولید‬ ‫در کش��ور اس��ت‪ .‬ش��اید اعتقاد به همین مسئله است که‬ ‫باعث شده فعاالن کارگری و نمایندگان کارفرمایان هر دو‬ ‫برای تعیین دستمزد در سال آینده به یکسری معیارهای‬ ‫مش��خص اش��اره می‌کنند‪ .‬تامی��ن معیش��ت کارگران و‬ ‫جبران قدرت خرید از دس��ت رفته آنها موضوعی است که‬ ‫کارفرمایان هم به آن اذع��ان دارند‪ .‬در مقابل‪ ،‬نمایندگان‬ ‫کارگری هم بر این باور هستند که باید افزایش دستمزدها‬ ‫در عی��ن حال که حقوق کارگر را در نظر دارد‪ ،‬به گونه‌ای‬ ‫باشد که به افزایش ش��دید در هزینه تولید منجر نشود و‬ ‫بن��گاه را به ورطه زیان و تعطیلی نکش��اند‪ .‬این موضوعی‬ ‫وی موض��وع اصل��ی را برگردان��دن ق��درت خری��د به‬ ‫کارگران دانس��ت و گفت‪ :‬دس��تیابی به ای��ن هدف تنها با‬ ‫افزایش دس��تمزدها محقق نمی‌ش��ود و دولت می‌تواند با‬ ‫سیاست‌های دیگری هم جامعه کارگری را بهره‌مند سازد‬ ‫و ه��م بخش تولی��د را حمایت کن��د‪ .‬حاجتی در توضیح‬ ‫این سیاست‌ها افزود‪ :‬اگر دولت بتواند تورم را کنترل کند‪،‬‬ ‫هزینه‌های تولید هم کنترل می‌شود و جامعه نیز شاهد از‬ ‫دس��ت رفتن قدرت خرید خ��ود نخواهد بود‪ .‬وی افزایش‬ ‫نقدینگی را یک سیاس��ت زیان‌آور برای اقتصاد دانس��ت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای تعیین دستمزد در سال آینده به این مهم‬ ‫باید توجه ویژه کرد‪ .‬در حقیقت اگر افزایش دس��تمزد به‬ ‫گونه‌ای باش��د که درنهایت نقدینگی را افزایش دهد‪ ،‬تورم‬ ‫بر کش��ور حاکم می‌شود و خانواده‌ها زیان تورم را متحمل‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬این کارش��ناس بازار کار‪ ،‬راه‌حل این مشکل را‬ ‫‹ ‹ منفعت کارگر و کارفرما در گرو تولید‬ ‫دریچه‬ ‫‹ ‹نظارت بر فعالیت‌های تامین اجتماعی‬ ‫‹ ‹هدف؛ باال بردن قدرت خرید‬ ‫در کمک‌های غیرنقدی دولت به جامعه کارگری دانس��ت‬ ‫و گف��ت‪ :‬اگر دولت بتواند از طریق سیاس��ت‌های حمایتی‬ ‫غیرنق��دی جامعه کارگری را حمای��ت کند‪ ،‬در این حالت‬ ‫هم نیازهای خانوار برطرف می‌ش��ود و هم در بخش تولید‬ ‫کاالهایی که در این بس��ته‌های حمایتی عرضه می‌ش��وند‬ ‫رون��ق به وجود خواهند آورد‪ .‬عالوه بر این به بخش تولید‬ ‫فشار کمتری وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگران‪ ،‬سرمایه‌داران بزرگ‬ ‫این اظهار نظر از سوی یک فعال کارگری در حالی است‬ ‫که رییس کانون انجمن‌های صنعتی حمل و نقل کش��ور‬ ‫کلید حل مش��کل کارگران را در دس��تان بازیگر سوم این‬ ‫حوزه می‌داند‪.‬‬ ‫حسین احمدی‌زاده در گفت‌وگو با‬ ‫با بیان اینکه جامعه کارگری‬ ‫بزرگتری��ن س��رمایه‌دار در کش��ور‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دلیل این ادعا آن‬ ‫است که شرکت‌های زیر نظر تامین‬ ‫اجتماع��ی یا همان شس��تا‪ ،‬س��رمایه کارگر اس��ت و این‬ ‫شرکت‌ها سرمایه‌های بسیار زیادی در اختیار دارند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه همیشه در آخر سال و زمان تعیین دستمزد به‬ ‫یاد وضعیت کارگران می‌افتیم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر این شرکت‌ها به‬ ‫خوبی اداره می‌ش��دند و دولت تنها بر آنها نظارت داشت‪،‬‬ ‫جامعه کارگری به خوبی می‌توانست نیازهای خود را تامین‬ ‫کند‪ .‬احمدی‌زاده با بیان اینکه س��رمایه شس��تا از س��هم‬ ‫کارفرمایان‪ ،‬کارگران و دولت تش��کیل ش��ده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫منابع این صندوق حق‌الناس اس��ت و بیت‌المال نیس��ت و‬ ‫تنها به کارگران تعلق دارد و این گروه هس��تند که باید از‬ ‫سود این فعالیت‌ها بهره‌مند ش��وند‪ .‬وی تامین اجتماعی‬ ‫کارگران را بخش��ی از خدماتی دانست که از این طریق به‬ ‫کارگران ارائه می‌ش��ود و در این زمینه توضیح داد‪ :‬درباره‬ ‫همین خدمت حداقلی نیز کاستی‌های بسیاری وجود دارد‬ ‫و تامین اجتماعی تنها بخش اندکی از هزینه‌های کارگران‬ ‫را تامین می‌کند‪.‬‬ ‫کارگران و کارفرمایان در کفه تعیین مزد‬ ‫بر اس��اس گزارش نمايندگان کارگ��ران روند افزايش حداق��ل مزد در ‪۳۵‬‬ ‫س��ال گذش��ته با ‪ ۱۵۰‬درصد کس��ري مواجه شده اس��ت‪ .‬تنها ‪ ۱۳‬سال از‬ ‫‪ ۳.۵‬دهه گذش��ته‪ ،‬دستمزد کارگران بيش��تر از نرخ تورم بوده است‪ .‬بررسي‬ ‫روند افزايش دس��تمزدها در ‪ ۳۵‬س��ال گذشته نش��ان مي‌دهد در هيچ سالي‬ ‫افزايش حداقل دس��تمزد ساالنه مشموالن قانون کار به اندازه نرخ تورم نبوده‬ ‫و به‌طور اساسي در بيشتر سال‌ها نيز به نظر مي‌رسد بند دوم ماده ‪ ۴۱‬قانون‬ ‫کار که به تامين معيش��ت خانوارهاي کارگري توجه دارد در محاس��بات مزد‬ ‫تاثيرگذار نبوده اس��ت‪ .‬در عين حال‪ ،‬در طول ‪ ۶‬س��ال از ‪ ۱۳۶۰‬تا ‪ ۱۳۶۳‬و‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۶۵‬و ‪ ۱۳۶۸‬بدون افزايش بوده و در‌واقع ش��وراي عالي کار در آن‬ ‫س��ال‌ها به دليل قرار داشتن کشور در ش��رايط جنگي‪ ،‬هيچ‌گونه افزايشي را‬ ‫براي دس��تمزد س��االنه کارگران لحاظ نکرده است‪ .‬آمارها نشان مي‌دهند در‬ ‫طول ‪ ۱۳‬س��ال‪ ،‬شوراي عالي کار توانسته اس��ت حداقل دستمزدهايي باالتر‬ ‫از ن��رخ ت��ورم اعالمي بانک مرکزي حتي به ميزان ي��ک دهم درصد را لحاظ‬ ‫کند‪ .‬در عين حال‪ ،‬اين ش��ورا براي ‪ ۱۲‬س��ال نتوانس��ته اس��ت افزايش‌هاي‬ ‫س��االنه حقوق و دس��تمزد ني��روي کار را حتي به ميزان نرخ ت��ورم افزايش‬ ‫دهد‪ .‬نمايندگان کارگري کش��ور معتقدند با وجود اين ش��رايط‪ ،‬دس��تمزدها‬ ‫تا قبل از س��ال ‪ ۸۸‬تقريبا با نس��بت قاب��ل قبولي با نرخ تورم در‌حال رش��د‬ ‫بود‪ ،‬اما پس از آن به يکباره با اجراي ش��تابزده ف��از اول هدفمندي يارانه‌ها‪،‬‬ ‫ش��کاف بين رش��د دس��تمزدها و تورم س��االنه افزايش معناداري پيدا کرد‪.‬‬ ‫اين روند تا جايي ادامه يافت که طبق محاس��بات جديد انجام‌ش��ده از سوي‬ ‫کارگران‪ ،‬در صورتي که اگر تنها نرخ تورم در طول ‪ ۳۵‬س��ال گذش��ته مالک‬ ‫تعيين حداقل دس��تمزد س��االنه کارگران قرار مي‌گرفت و بند دوم ماده ‪۴۱‬‬ ‫قانون کار نيز مسکوت مي‌ماند که البته ماند‪ ،‬حداقل دستمزد مشموالن قانون‬ ‫کار در س��ال‌جاري به جاي ‪ ۶۰۹‬هزارتومان باي��د يک ميليون و ‪ ۵۱۰‬هزار و‬ ‫‪ ۹۹۴‬تومان مي‌ش��د‪ .‬بنابراين درحال حاضر‪ ،‬حداقل دستمزد مشموالن قانون‬ ‫کار کشور که يکي از مهم‌ترين و در عين حال‪ ،‬جنجالي‌ترين مباحث موجود‬ ‫بين کارگران و کارفرمايان است‪ ،‬با ‪ ۱۵۰‬درصد کسري مواجه است که به نظر‬ ‫نمي‌رس��د با رويکرد دولت و اظهارات نمايندگان کارفرمايان‪ ،‬افزايش مناسبي‬ ‫بتواند در س��ال ‪ ۹۴‬ش��کل بگيرد و احتماال اين روند کسري تا سال آينده نيز‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ کسري ‪ ۱۵۰‬درصدي حداقل مزد کارگران‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬نمايندگان کارگري به‌تازگي طرحي را به شوراي عالي کار‬ ‫پيشنهاد کرده‌اند که به شرط تالش دولت براي حمايت از معيشت کارگران‬ ‫بتوان در يک دوره ‪ ۵‬س��اله کس��ري معيش��تي خانوارهاي کارگري کشور را‬ ‫جبران کرد‪ .‬پس از س��ال‌هاي جنگ‪ ،‬کمترين ميزان افزايش ساالنه دستمزد‬ ‫مربوط به س��ال ‪ ۹۰‬است که در پايان اين سال‪ ،‬ش��وراي عالي کار‪ ،‬افزايش‬ ‫حداقل مزد سال ‪ ۹۱‬کارگران را تنها ‪ ۹‬درصد تصويب کرد در صورتي که در‬ ‫همان مقطع نرخ تورم اعالمي از س��وي بانک مرکزي به ميزان ‪ ۳۰.۵‬درصد‬ ‫بوده اس��ت و البته طبق آمارهاي غيررسمي در همان سال‌ها‪ ،‬افزايش قيمت‬ ‫اق�لام مصرفي خانوار بيش از ‪ ۱۰۰‬درصد عنوان مي‌ش��د‪ .‬نه‌تنها نمايندگان‬ ‫احمدی‌زاده با بیان اینکه کارفرمایان به وضعیت سخت‬ ‫معیش��تی کارگران آگاه هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬زمانی که‬ ‫م��ا در پایان س��ال برای افزایش حق��وق کارگران تصمیم‬ ‫می‌گیریم‪ ،‬آگاه هس��تیم ای��ن افزایش‌های حداقلی دردی‬ ‫از اقشار زحمتکش کشور دوا نمی‌کند اما باال بردن بیشتر‬ ‫دس��تمزدها نی��ز از توان بخش تولید ما در ش��رایط فعلی‬ ‫خارج اس��ت‪ .‬رییس س��ابق انجمن کارفرمایی ایران‪ ،‬راه‬ ‫ح��ل خ��روج از این دور باط��ل را نظارت ب��ر فعالیت‌های‬ ‫ش��رکت‌های تامین اجتماعی و بهره‌من��د کردن کارگران‬ ‫از س��ود ای��ن فعالیت‌ه��ا دانس��ت و افزود‪ :‬ش��رکت‌های‬ ‫زیرمجموعه شس��تا ثروت بسیاری دارند اما این شرکت‌ها‬ ‫متاسفانه حیاط خلوت دولت‌ها است و نظارتی که شایسته‬ ‫است بر فعالیت آنها نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت‌ها بارها برای جبران کسری‌های‬ ‫خ��ود از مناب��ع تامین اجتماعی برداش��ت کرده‌اند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به دلیل کاهش ارزش پول در چند س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫دارایی‌های این ش��رکت‌ها ارزش چن��د برابری پیدا کرده‬ ‫که ای��ن به معنی افزایش س��رمایه کارگران اس��ت و اگر‬ ‫مدیریت درس��تی بر این عرصه حاکم بود‪ ،‬می‌توانس��ت از‬ ‫درآمد و س��ود حاصل از این شرکت‌ها نیازهای کارگران را‬ ‫جبران کند‪ .‬به گفته احمدی‌زاده در کنار افزایش س��االنه‬ ‫ت این شرکت‌ها‪ ،‬مبالغی را‬ ‫دستمزد‪ ،‬می‌توان از سود فعالی ‌‬ ‫به صورت نقدی ب��ه کارگران داد یا خدمات رفاهی آنها را‬ ‫فراهم کرد و از این طریق وضعیت معیش��ت کارگران را به‬ ‫یک سطح آبرومند رساند‪ .‬وی در پایان افزود‪ :‬در این حالت‬ ‫هم کارگران به حقوق خود می‌رسند و هم هزینه باالیی به‬ ‫تولید وارد نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‪...‬‬ ‫کارگران وضعیت خوبی ندارند‪ .‬آمارها نشان می‌دهد در‬ ‫س��ال ‪ ،۹۲‬هزینه ماهانه یک خان��واده ‪ ۴‬نفری ‪۲‬میلیون و‬ ‫‪۷۳۰‬هزار تومان اس��ت که از ای��ن میزان حدود ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تومان آن تنها هزینه خوراک را تش��کیل می‌دهد‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که برای این س��ال حداقل حق��وق کارگری‬ ‫‪487‬هزار تومان تعیین ش��د که با احتساب مزایا حداکثر‬ ‫به ‪700‬هزار تومان می‌رس��ید‪ .‬این روند در سال جاری نیز‬ ‫ادامه داشته و نشان می‌دهد خانواده‌هایی که حتی دو فرد‬ ‫ش��اغل دارند‪ ،‬وضعیت معیشتی سختی را می‌گذرانند‪ .‬در‬ ‫مقابل بخش تولید نیز احوال خوش��ی ندارد‪ .‬این بخش در‬ ‫سال‌های گذشته با تورم‌های فزاینده و افزایش هزینه‌های‬ ‫تولید روبه‌رو بوده اس��ت و بسیاری از کارگاه‌های تولید به‬ ‫دلیل این هزینه‌ها یا تعطیل شده‌اند یا کمتر از ظرفیت کار‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬در این وضعیت برای آنکه هم تولید بیش��تر از‬ ‫این در تنگنا قرار نگیرد و هم کارگران به حق خود برسند‪،‬‬ ‫الزم اس��ت دولت وارد عمل شود و از یک طرف با کاهش‬ ‫هزینه‌های تولید‪ ،‬فشار به این بخش را کم کند و از طرف‬ ‫دیگر با ش��فاف کردن فعالیت س��ازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫کارگ��ران را از س��ود س��رمایه‌ای که متعلق به آنهاس��ت‬ ‫بهره‌مند سازد‪ .‬کلید حل مشکالت در دست دولت‌هاست‪.‬‬ ‫کارگران‪ ،‬بلکه برخي مقامات ارش��د دولت س��ابق نيز در سال‌هاي اجراي فاز‬ ‫اول هدفمندي يارانه‌ها بر وارد ش��دن آسيب معيشتي به خانوارهاي کارگري‬ ‫و کم‌درآمد کشور معترف بودند‪ .‬اما در عمل نتيجه‌اي عکس به دست آمد و‬ ‫با توزيع يکس��ان يارانه‌هاي نقدي بين همه مردم همزمان با افزايش يکباره‬ ‫قيمت‌ها به ويژه در بخش انرژي‪ ،‬تنها اين خانوارهاي کم‌درآمد جامعه بودند‬ ‫که دچار مس��ائل متعدد معيشتي شدند و گراني‌ها خيلي فشار محسوسي به‬ ‫گروه‌هاي پُردرآمد و برخوردار جامعه وارد نکرد‪.‬‬ ‫نمايندگان کارگران اعالم کرده‌اند به دليل کاهش اسمي نرخ تورم در‬ ‫سال‌جاري و اعالم‌هاي مکرر دولت در اين بخش‪ ،‬کارفرمايان سناريوي‬ ‫افزايش حداقل مزد سال آينده مشموالن قانون کار تنها ميزان نرخ تورم‬ ‫را دنبال مي‌کنند که به‌طور قطع اين افزايش‌ها بين ‪ ۱۵‬درصد و حداکثر‬ ‫‪ ۲۰‬درصد خواهد بود‪.‬طی بررس��ی کارگ��ران حتي اگر تنها نرخ تورم‬ ‫مالک عمل ش��وراي عالي کار در تعيين افزايش ساليانه دستمزدها در‬ ‫طول ‪ ۳۵‬سال اخير قرار مي‌گرفت‪ ،‬امروز کمترين حقوق ماهانه کارگران‬ ‫يک ميليون و ‪ ۵۱۰‬هزار تومان مي‌ش��د و نه ‪ ۶۰۹‬هزارتومان؛ بنابراين‬ ‫آنها معتقدند بهتر است کارفرمايان منافع کوتاه‌مدت و يک‌ساله خود را‬ ‫فداي منافع بلندمدت نکنند و در اين زمينه آينده‌نگري داشته باشند‪.‬‬ ‫در مقابل کارفرمایان نی��ز حرف‌هایی برای گفتن دارند که معتقدند با‬ ‫ت تمام شده کاال‬ ‫توجه به هزینه‌ها ‪ ،‬افزایش دستمزد به باال رفتن قیم ‌‬ ‫می‌انجامد‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫سرعت بخشی‬ ‫به حذف ثروتمندان‬ ‫از دریافت یارانه‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫ای��ن واقعیتی انکارناپذیر اس��ت که دولت باید‬ ‫با س��رعت ثروتمندان را از یارانه حذف کند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که بیش از نیمی از کس��انی که‬ ‫یارانه می‏‌گیرند روی این پول حس��اب کرده‌اند و‬ ‫دولت نمی‌توان��د یارانه بیش از ‪15‬میلیون نفر را‬ ‫حذف کند‪.‬‬ ‫طبق بحث هدفمن��دی یارانه‌ها قرار بود یارانه‬ ‫متناسب با درآمد خانوارها توزیع شود‪ .‬این اصل‬ ‫ماده ‪ 7‬قانون هدفمندی یارانه‏‌هاس��ت‪ .‬پرداخت‬ ‫نشدن متناس��ب با درآمد خانوارها‪ ،‬خالف قانون‬ ‫هدفمندی اس��ت اما به دلیل کسری که اجرای‬ ‫آن به ش��کل کنونی به دولت تحمیل می‪‎‬ش��ود‬ ‫بای��د این رویه تغییر کن��د‪ .‬در حال حاضر دولت‬ ‫ب��رای پرداخت یارانه‌ها با کس��ری بودجه ‪ 6‬هزار‬ ‫میلیاردی مواجه اس��ت که ادامه دادن این روند‪،‬‬ ‫بر تدام این کسری دامن می‏‌زند‪ .‬بنابراین دولت و‬ ‫مجلس باید به دنبال حذف یارانه اقشار پردرآمد‬ ‫باش��ند‪ .‬اما ح��اال که بحث ح��ذف خانوارهای با‬ ‫درآمد بی��ش از ‪ 2/5‬میلیون توم��ان پیش آمده‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید موارد دیگری را ه��م در نظر گرفت‪.‬‬ ‫هزینه خانوارها اس��تان به استان و حتی منطقه‬ ‫ب��ه منطقه متف��اوت اس��ت‪ .‬اگر خان��واده‏‌ای در‬ ‫ی��ک شهرس��تان ‪ 2‬میلیون توم��ان هزینه دارد‪،‬‬ ‫خان��واده‏‌ای ب��ا ‪ 3/5‬میلیون توم��ان در تهران از‬ ‫همان ق��درت خرید برخ��وردار اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫درآمد معیار خوبی برای این موضوع نیست و باید‬ ‫معیارهای دیگری را ه��م مانند هزینه خانوارها‪،‬‬ ‫م��کان زندگی‪ ،‬افراد خان��وار و ‪ ...‬در نظر گرفت‪.‬‬ ‫در غیراین صورت ممکن اس��ت اجرای این طرح‬ ‫اعتراضات زیادی را به دنبال داشته باشد‪ .‬اما اگر‬ ‫کار دقیق و بر اس��اس معیارهای متنوع باش��د‪،‬‬ ‫کمت��ر زمینه ب��رای اعتراض فراه��م خواهد بود‪.‬‬ ‫دول��ت برای حذف ثروتمندان از یارانه باید بانک‬ ‫اطالعاتی کاملی داش��ته باشد‪ .‬دولت یک‌سال و‬ ‫نیم وقت داش��ته که یک بان��ک اطالعاتی جامع‬ ‫ایجاد کند و به شناس��ایی خانوارها بپردازد و بعد‬ ‫از ای��ن باید حذف تدریج��ی ثروتمندان از یارانه‬ ‫آغاز شود‪ ،‬س��پس با اطالعات دقیق‌تر گروه‌های‬ ‫بعدی هم حذف شوند‪ .‬همچنین باید این امکان‬ ‫فراهم ش��ود که افراد معترض بتوانند اعتراضات‬ ‫خ��ود را به حذف یارانه مط��رح کنند‪ .‬این بانک‬ ‫اطالعاتی می‏توان��د در مالیات یا یارانه غیرنقدی‬ ‫هم به دول��ت کمک کند‪ .‬برخ�لاف مواردی که‬ ‫مطرح می‌ش��ود این کار سرک کشیدن دولت به‬ ‫حساب و کتاب مردم نیست‪ .‬دولت‪‎‬های مقتدر در‬ ‫همه جای دنیا‪ ،‬حساب و کتاب خانوارها و فعاال‪‎‬ن‬ ‫اقتص��ادی را دارند؛ چون اگر ای��ن امکان فراهم‬ ‫نباش��د‪ ،‬زمینه برای مالیات هم فراهم نمی‪‎‬شود‪.‬‬ ‫ما هم اگر می‪‎‬خواهیم از اقتصاد نفتی عبور کرده‬ ‫و ب��ر اقتصاد مقاومتی تاکید‌کنیم باید سیس��تم‬ ‫مالیات خودمان را س��امان دهیم‪ .‬در حال حاضر‬ ‫درآمد پیش‌بینی ش��ده مالیاتی دولت در س��ال‬ ‫‪ 86 ،1394‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه ظرفیت بالقوه مالیاتی ما افزون بر ‪ 150‬هزار‬ ‫میلیارد اس��ت‪ ،‬این به معنای ی��ک فرار مالیاتی‬ ‫گسترده و برخالف عدالت است‪.‬‬ ‫م��ا به یک بان��ک مالیاتی نیاز داری��م و دولت‬ ‫باید بر اس��اس این بانک قوی حذف ثروتمندان‬ ‫را آغاز کند و نباید این روند طوالنی شود‪ .‬اما من‬ ‫معتقدم که بیش از ‪ 50‬درصد کس��انی که یارانه‬ ‫می‏گیرند روی این پول حس��اب کرده‌اند و دولت‬ ‫بیش از ‪ 10‬تا ‪ 15‬میلیون نفر را نمی‌تواند از این‬ ‫طرح خارج کند‪.‬‬ ‫گام به گام با بودجه‬ ‫حمایت از«دانش بنیان‌ها»‬ ‫برگشت خورد‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در ادامه رس��یدگی‬ ‫به الیحه بودجه ‪ 94‬کل کش��ور مج��ددا درباره‬ ‫س��پرده‌گذاری صندوق توسعه ملی بابت حمایت‬ ‫از ش��رکت‌های دانش‌بنیان تصمیم‌گیری نکرده‬ ‫و آن را برای بررس��ی‌های بیش��تر به کمیسیون‬ ‫تلفیق ارجاع داد‪.‬‬ ‫بر اساس بندی از تبصره ‪ 5‬الیحه بودجه ‪1394‬‬ ‫صندوق توس��عه ملی مج��از بود مع��ادل ریالی‬ ‫‪ 300‬میلی��ون دالر بابت حمایت از ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان در بانک‌های عامل س��پرده‌گذاری‬ ‫کند تا تسهیالت به این شرکت‌ها پرداخت شود؛‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه اصل و حذف ای��ن بند مورد‬ ‫موافقت نمایندگان قرار نگرفت برای بررسی‌های‬ ‫بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫تبلیغات مشتری را‬ ‫به شعبه می‌آورد؟‬ ‫‪14‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫کارشناس تبلیغات و بازاریابی‬ ‫‹ ‹راه حل چیست؟‬ ‫ش��اید مدیران تبلیغات بانکی همیش��ه این س��وال‬ ‫را از خود داش��ته باش��ند که کدام روش تبلیغی تاثیر‬ ‫بیشتری بر رفتار مشتری دارد؛ آیا تبلیغات تلویزیونی‬ ‫تاثیر‌گذارتر اس��ت؟ آیا تبلیغ��ات اینترنتی از تبلیغات‬ ‫رسانه‌های دیگر موثرتر است؟ آیا بیلبوردهای شهری‬ ‫یک نیاز اس��ت؟ استفاده از روش‌های مختلف تبلیغی‬ ‫ب��رای بانک‌ها از ملزومات کار اس��ت و ب��ه طور حتم‬ ‫تبلیغات نقشی برجس��ته در رقابت بین بانک‌ها دارد‪،‬‬ ‫اما ش��اید بهتر اس��ت به‌جای هزینه گ��زاف تبلیغات‪،‬‬ ‫روی طراح��ی تبلیغات و ایده‌پردازی خالقانه تبلیغات‬ ‫کار ش��ود‪ .‬مشتریان بانکی که می‌توانند یک خدمت و‬ ‫محصول بانکی را از تمام بانک‌ها دریافت کنند‪ ،‬با شعار‬ ‫زیبای روی یک بیلبورد ش��هری‪ ،‬شعار‌های کلیشه‌ای‬ ‫تبلیغات تلویزیونی وعالمت زدن پشت هم یک تبلیغ‬ ‫اینترنتی‪ ،‬جذب خدمات بانک شما نمی‌شوند‪ .‬مشتری‬ ‫بانک‌های ام��روزی دیگر نیاز به یک بانک خاص خود‬ ‫ندارند چون همه بانک‌ها می‌توانند نیاز‌های مش��تری‬ ‫را رف��ع کنن��د‪ .‬مش��تریان بانک‌های ام��روزی نیاز به‬ ‫ایده خالقانه‪ ،‬نوآوری و ایجاد انگیزه برای اس��تفاده از‬ ‫خدمات بانکی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد‬ ‫بر اس��اس مطلب کوتاهی که در فوق آمده و حاصل‬ ‫تجربیات و نیازس��نجی مشتریان بانکی است‪ ،‬مدیران‬ ‫بانکی باید با نیازس��نجی صحیح مش��تریان و نگاه به‬ ‫تجربیات قبلی مشتری با استفاده از ایده‌های خالقانه‬ ‫و منحصر‌به‌فرد که حداقل مش��تری بان��ک را به فکر‬ ‫ف��رو ببرد‪ ،‬به طراحی دقیق تبلیغ��ات بپردازند‪ ،‬وگرنه‬ ‫در این دوره نش��ان دادن پی‌درپی لوگوی‪ ،‬بانک یعنی‬ ‫بانک‪ ،‬مش��تری را نمی‌شناسد و هیچ طرح و برنامه‌ای‬ ‫برای تبلیغات و جذب مش��تری ندارد‪ .‬همچنین شاید‬ ‫یک��ی از روش‌های س��نجش تاثیرپذی��ری تبلیغات با‬ ‫توجه به انواع روش‌ها‪ ،‬مقایسه استفاده از یک خدمت‬ ‫و محصول در مدت زمانی مش��خص بدون تبلیغات و‬ ‫در همان مدت زمان با اس��تفاده از تبلیغات باش��د که‬ ‫می‌تواند به مدیران و تصمیم‌گیران‪ ،‬تحلیل به‌نس��بت‬ ‫صحیحی از اثرگذاری تبلیغات بدهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بانک صادرات عهده‌دار تامین‬ ‫مالی ‪ 3‬پروژه ملی شد‬ ‫بان��ک ص��ادرات ای��ران به‌منظ��ور حمای��ت از‬ ‫تولید‪ ،‬رونق اقتصادی و اش��تغالزایی‪ ،‬تأمین مالی‬ ‫پروژه‌ه��ای ب��زرگ س��یراف انرژی‪ ،‬پتروش��یمی‬ ‫س��بالن و آلومینی��وم جن��وب را عه��ده‌دار ش��د‪.‬‬ ‫ای��ن بانک به منظ��ور حمایت از تولی��د ملی و در‬ ‫زمینه سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومت��ی حمایت از‬ ‫پروژه‌های بزرگ سیراف انرژی‪ ،‬پتروشیمی سبالن‬ ‫و آلومینی��وم جنوب را برعهده گرفت و نس��بت به‬ ‫گش��ایش اعتبارات اس��نادی مربوطه ب��ه مبلغ ‪٢‬‬ ‫میلیارد و ‪ ٥٠‬میلیون دالر اقدام کرد‪.‬‬ ‫در صورت دستیابی به ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم‬ ‫ارز سال ‪ ۹۴‬تک‌نرخی می‌شود‬ ‫دانیال خدابخش‬ ‫در ای��ن دوره نش��ان دادن پی‌درپ��ی لوگوی بانک‬ ‫در تبلیغ��ات و دیگر هی��چ‪ ،‬یعنی بانک‪ ،‬مش��تری را‬ ‫نمی‌شناس��د و هی��چ طرح و برنامه‌ای ب��رای تبلیغات‬ ‫و جذب مش��تری ندارد‪ .‬ش��هرها پر از بانک ش��ده‌اند‪،‬‬ ‫قسمت‌های مرفه‌نشین شهر شعب بیشتری از بانک را‬ ‫در خود جای داده‌اند‪ ،‬ش��هر پر از تبلیغات شده است‪،‬‬ ‫تبلیغات بانکی بیشترین سهم را از تبلیغات تلویزیونی‬ ‫و شهری و اینترنتی دارند‪ ،‬اما آیا واقعا تبلیغات بانک‌ها‬ ‫تاثیری در افتتاح حس��اب مش��تریان بالقوه دارند؟ یا‬ ‫حتی‪ ،‬آیا تبلیغات در استفاده بیشتر مشتریان بالفعل‬ ‫از خدم��ات بانک تاثیری دارند؟ آیا ش��ما که تبلیغات‬ ‫بانک‌ه��ای مختلف را در هم��ه جا می‌بینید تا به حال‬ ‫روی تبلیغی از بانک تفکر کرده اید؟ آیا تجربه استفاده‬ ‫از خدمات بانکی بر اس��اس تبلیغ را داش��ته‌اید؟ این‬ ‫س��واالت فقط بخشی از سواالتی است که می‌توان در‬ ‫تاثیرپذیری مش��تری از تبلیغات پرسید‪ .‬امروزه رقابت‬ ‫بین بانک‌ها در زمینه حضور گس��ترده‌تر در تبلیغات‬ ‫بس��یار بیش��تر از دهه‌ه��ای قبل و حتی س��ال‌های‬ ‫نه‌چن��دان دور ش��ده اس��ت و گران‌تری��ن زمان‌های‬ ‫تبلیغات تلویزیون و گران‌ترین بیلبوردهای ش��هری و‬ ‫بهترین قسمت‌های روزنامه‌ها مختص تبلیغات بانکی‬ ‫ش��ده است اما با اینکه این تبلیغات هزینه‌های گزافی‬ ‫برای بانک‌ها دارند‪ ،‬تاثیرپذیری این تبلیغات بر مشتری‬ ‫بالق��وه و بالفعل با وجود روش‌های مختلف س��نجش‬ ‫تاثیرپذیری تبلیغات‪ ،‬به طور دقیق مش��خص نیست‪.‬‬ ‫مدیران بانکی به منظور دیده ش��دن بیشتر بانک‌شان‬ ‫تمام تالش خود را می‌کنند و سعی می‌کنند در بحث‬ ‫تبلیغات بیش��تر از بانک‌های رقیب فعال باش��ند‪ ،‬اما‬ ‫ش��اید هیچ‌وقت تجزیه و تحلیل دقیقی از تاثیرپذیری‬ ‫تبلیغات خود بر مشتریان نداشته باشند‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫زهره محسنی‌ش�اد‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬هرچند قرار‬ ‫اس��ت تک‌نرخی‌ش��دن ارز در بازار به‌عن��وان یکی از‬ ‫اصلی‌ترین برنامه‌های دولت در س��ال آینده با هدف‬ ‫پیش��گیری از بروز فس��اد و ران��ت و همچنین بهبود‬ ‫وضعیت این بازار اجرا شود‪ ،‬اما تحقق این امر به گفته‬ ‫وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی نیاز ب��ه الزاماتی نظیر‬ ‫ثبات اقتصادی و کاه��ش نرخ تورم دارد که البته در‬ ‫ماه‌های اخیر تا حدودی ش��اهد بروز تغییرات مثبتی‬ ‫در این شاخص‌ها بوده‌ایم‪.‬‬ ‫ق��رار بود ارز در نیمه دوم س��ال ‪ 1393‬تک نرخی‬ ‫ش��ود اما مس��ئوالن اقتصادی دول��ت یازدهم وعده‬ ‫دادند که این امر در س��ال ‪ 1394‬محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫برنامه‌ای ک��ه با اجرای آن اقتصاد ای��ران با تحوالت‬ ‫زی��ادی مواج��ه می‌ش��ود و در راس��تای آن ثبات به‬ ‫بازار بازخواهد گش��ت‪ .‬وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫می‌گوید‪ :‬باید بررسی شود که زمان مناسب برای تک‬ ‫نرخی کردن ارز چه زمانی اس��ت و س��پس اقدامات‬ ‫الزم را در رابط��ه ب��ا اجرای این طرح انج��ام داد اما‬ ‫با این حال تک نرخی کردن ارز در س��ال ‪ 1394‬در‬ ‫صورت مناسب بودن شرایط اقتصادی کشور اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه علی طیب‌نیا پی��ش از این گفته بود‪:‬‬ ‫دولت خود را متعهد می‌داند سیاس��ت یکسان‌سازی‬ ‫ن��رخ ارز را هم��گام با کنت��رل تورم در ی��ک فرآیند‬ ‫تدریجی اجرا کند‪ .‬تک نرخی ش��دن و یکسان‌سازی‬ ‫ن��رخ ارز از جمل��ه اقداماتی اس��ت که بع��د از ایجاد‬ ‫آرام��ش نس��بی در بازار پول و ارز کش��ور‪ ،‬قابل اجرا‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫البت��ه ناگفت��ه نماند ک��ه هرچند دول��ت یازدهم‬ ‫رویک��رد خود برای بازار ارز را تک نرخی کردن اعالم‬ ‫ک��رده اما همواره بر ای��ن نکته نیز تاکی��د کرده که‬ ‫یکسان‌س��ازی نرخ ارز به یکباره انجام نخواهد ش��د؛‬ ‫بلکه یکسان‌س��ازی به‌تدریج توس��ط دول��ت اجرایی‬ ‫می‌ش��ود؛ موضوعی که کارشناس��ان اقتصادی هم بر‬ ‫آن اذع��ان دارند و معتقدند در ص��ورت فراهم‌کردن‬ ‫شرایط‪ ،‬اجرای این سیاس��ت می‌تواند به نفع اقتصاد‬ ‫ایران باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط نسبی فراهم است‬ ‫ش��اهین ش��ایان‌آرانی‪ ،‬یکی از‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی و استاد‬ ‫دانش��گاه در ای��ن رابط��ه در‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫درحال‌حاضر با توجه به اقدامات‬ ‫صورت‌گرفت��ه در جه��ت بهبود وضعی��ت اقتصادی‪،‬‬ ‫فضای اقتصاد کش��ور به گونه‌ای اس��ت که می‌تواند‬ ‫آمادگی نس��بی را برای تک نرخی کردن ارز داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬به عبارت دیگر اقتصاد ایران از هر جهتی‬ ‫برای اجرایی‌کردن تک‌نرخی شدن ارز در سال آینده‬ ‫شرایط مساعدی دارد‪.‬‬ ‫وی به تش��ریح فضای مس��اعد اقتصادی در کشور‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬دولت در یک س��ال گذشته توانسته‬ ‫فضای مناس��بی را برای تک‌نرخی ک��ردن ارز فراهم‬ ‫کند زیرا از یک س��و به درس��تی نرخ تورم را کنترل‬ ‫و مهار کرده که این موضوع برای ایجاد بس��تر باثبات‬ ‫نس��بی برای تک‌نرخی کردن ارز بسیار مناسب است‬ ‫و از س��وی دیگر به جز در برخ��ی مقاطع خاص‪ ،‬به‬ ‫مه��ار تالطم‌های ارزی پرداخت��ه که همه این عوامل‬ ‫را می‌توان زمینه‌س��از تک‌نرخی کردن ارز در کش��ور‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫باثبات‌تری و با اطمینان و آرامش بیشتری به فعالیت‬ ‫خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫به گفته او برقراری یک نرخ در بازار نش��ان دهنده‬ ‫ثب��ات در اقتصاد اس��ت و ای��ن می‌تواند در س��طح‬ ‫بین‌الملل��ی ی��ک مزیت برای اقتصاد ایران به ش��مار‬ ‫رود‪ ،‬از ای��ن رو پیاده‌س��ازی این سیاس��ت از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹آزادسازی قیمت‌ها در اولویت است‬ ‫‹ ‹شرایط سیاسی حاکم بر جامعه موثر است‬ ‫منجر به افزایش تولید در کشور می‌شود‪.‬‬ ‫شایان‌آرانی در ادامه شرایط سیاسی حاکم بر جامعه‬ ‫را در تک‌نرخی‌ش��دن ارز دخیل دانست و بیان کرد‪:‬‬ ‫محمد قلی یوسفی یکی دیگر از‬ ‫بحث مذاکرات هسته‌ای و نتایج حاصل از آن می‌تواند‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی در‬ ‫بر تک‌نرخی ش��دن ارز تاثیر بسیاری داشته باشد‪ .‬به‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫این ترتیب اگر مذاکرات ایران و ‪ ۵+۱‬به نتیجه مثبت‬ ‫تک‌نرخ‌ک��ردن ارز یک��ی از‬ ‫برس��د‪ ،‬بستر مناسب‌تری برای تک‌نرخی‌شدن ارز در‬ ‫موضوعاتی اس��ت از گذشته در‬ ‫کشور فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫دس��تور کار مسئوالن قرار گرفته و همواره اجرای آن‬ ‫وی تک‌نرخی‌ش��دن ارز را دارای مزایای بس��یاری به تعویق افتاده است گفت‪ :‬اما دولت یازدهم در صدد‬ ‫ب��رای اقتص��اد ایران دانس��ت و‬ ‫است که این سیاست را پیاده کند که‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در صورتی که ارز در‬ ‫در صورت تحقق آن‪ ،‬این امر می‌تواند‬ ‫برقراری یک نرخ در‬ ‫کش��ور تک نرخی شود‪ ،‬بسیاری‬ ‫آث��ار بس��یار مثبتی را ب��رای اقتصاد‬ ‫بازار نشان دهنده‬ ‫از رانت‌ه��ا و فرصت‌طلبی‌ه��ای‬ ‫کشور به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫ناش��ی از چندنرخی‌ب��ودن ارز از ثبات در اقتصاد است‬ ‫وی با بیان اینک��ه تک‌نرخی‌کردن‬ ‫و این می‌تواند در‬ ‫بین می‌رود‪ ،‬زی��را درحال‌حاضر‬ ‫ارز‪ ،‬کارک��رد ایده‌آل��ی ب��رای اقتصاد‬ ‫سطح بین‌المللی یک‬ ‫برخ��ی از اف��راد ک��ه هیچ‌گونه‬ ‫کشور دارد‪ ،‬در ادامه به مزایای اجرای‬ ‫مزیت برای اقتصاد‬ ‫فعالی��ت اقتص��ادی ندارن��د‪ ،‬با‬ ‫این سیاست اش��اره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫اس��تفاده از تف��اوت قیم��ت ارز ایران به شمار رود‪ ،‬از‬ ‫ام��ر باعث می‌ش��ود قیمت‌ها در بازار‬ ‫ش��فاف شود و بی‌ثباتی را در بازار ارز‬ ‫دولت��ی و آزاد س��ودهای کالنی این رو پیاده‌سازی این‬ ‫به‌دست می‌آورند‪.‬‬ ‫سیاست از اهمیت باالیی کنترل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز تک‌نرخ�ی ش�فافیت‬ ‫یوس��فی با تاکی��د براینکه این امر‬ ‫برخوردار است‬ ‫می‌آورد‬ ‫باعث بهبود فعالیت‌ه��ای اقتصادی‬ ‫ش��ایان‌آرانی مزی��ت دیگ��ر‬ ‫نی��ز خواهد ش��د تصریح ک��رد‪ :‬در‬ ‫تک‌نرخی‌ش��دن ارز را شفافیت خواند و بیان کرد‪ :‬در سال‌های اخیر صنعتگران و تولیدکنندگان به دلیل‬ ‫صورتی که ارز تک‌نرخی شود‪ ،‬سوبسید متعلق به ارز نوس��انات ارزی و وجود چند نرخ در بازار ارز‪ ،‬دچار‬ ‫دولتی از میان می‌رود و به این ترتیب شرایطی فراهم آسیب‌های بسیاری شده‌اند‪ ،‬بنابراین در صورتی که‬ ‫می‌ش��ود تا نرخ ارز در کش��ور واقعی شود‪ .‬در نتیجه ارز به ثبات برسد و تک‌نرخی شود این امر می‌تواند‬ ‫برخی از افراد که با هزاران ترفند به فکر نگه‌داش��تن باعث رفع مشکالت ارزی این بخش شود و عالمتی‬ ‫نرخ ارز در قیمت‌های پایین و به‌دس��ت آوردن سود برای برنامه‌ریزی و س��رمایه‌گذاری فعاالن اقتصادی‬ ‫هستند‪ ،‬دستشان از این بازار کوتاه می‌شود و موجب باشد‪.‬‬ ‫خواهد ش��د کشور به س��وی اقتصادی شفاف حرکت ‹ ‹برنامه‌ری�زی فعالیت‌ه�ای اقتص�ادی بهت�ر‬ ‫‌کند‪ .‬وی یکسان‌س��ازی ن��رخ ارز را به نفع بنگاه‌های می‌شود‬ ‫اقتصادی نیز دانست و گفت‪ :‬تک نرخی شدن قیمت‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه‬ ‫ارز موجب خواهد ش��د قیمت تمام‌شده فعالیت‌های یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق بسیار خوبی برای اقتصاد‬ ‫اقتصادی روشن و واقعی شود‪.‬‬ ‫کشور است چون تکلیف فعاالن اقتصادی و صاحبان‬ ‫در نتیجه تنها بنگاه‌هایی می‌توانند در اقتصاد کشور صنای��ع را ب��رای فعالیت‌ه��ای اقتصادی مش��خص‬ ‫فعالیت کنند که نقش مولدی در بازار داش��ته باشند می‌کن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬در چنین ش��رایطی به‌ط��ور حتم‬ ‫و به این ترتیب بنگاه‌های اقتصادی در فضای رقابتی برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی شکل بهتری‬ ‫و س��الم حرکت می‌کنند که همه این موارد درنهایت به خود خواه��د گرفت و فعاالن این بخش در فضای‬ ‫‹ ‹نرخ تورم به طور کامل مهار شود‬ ‫یوسفی البته تحقق این امر را نیازمند فراهم کردن‬ ‫برخی ش��رایط دانس��ت و گفت‪ :‬تا زمانی که شرایط‬ ‫برای آزاد‌س��ازی قیمت‌ها فراهم نباشد و نرخ تورم به‬ ‫طور کامل مهار نش��ود‪ ،‬اجرای این سیاس��ت به نفع‬ ‫اقتص��اد نخواهد بود و می‌تواند آث��ار منفی نیز در بر‬ ‫داشته باشد‪ ،‬هرچند اقدامات مثبتی در این راستا در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫وی بر این باور اس��ت که اج��رای قوانین و افزایش‬ ‫درآمده��ای مالیاتی به جای درآم��د نفتی‪ ،‬برقراری‬ ‫تعادل در عرضه و تقاضای ارز و بسیاری موارد دیگر‪،‬‬ ‫از جمله پیش‌نیازهای اجرای تک‌نرخی‌ش��دن ارز در‬ ‫اقتص��اد ایران اس��ت که در ص��ورت فراهم‌کردن آن‬ ‫می‌توان امیدوار بود ارز تک‌نرخی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت چگونگی نحوه اجرای ارز تک‌نرخی‬ ‫همچنی��ن عبدالرض��ا امیرتاش‬ ‫یک��ی دیگ��ر از کارشناس��ان‬ ‫اقتص��ادی در ای��ن رابط��ه در‬ ‫ب��ا مثبت‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫خواندن تک‌نرخی‌ش��دن ارز در‬ ‫اقتصاد ایران‪ ،‬این امر را به فال نیک گرفت و گفت‪ :‬از‬ ‫آنجا ک��ه چندنرخی‌بودن ارز‪ ،‬ران��ت ایجاد می‌کند و‬ ‫آینده‌نگ��ری را ب��رای فعالیت‌ه��ای اقتص��ادی دچار‬ ‫مش��کل می‌کن��د از ای��ن رو‪ ،‬با تک‌نرخی‌ک��ردن ارز‬ ‫می‌توان این ش��رایط را فراهم ک��رد که رانت کاهش‬ ‫یاب��د و فعالیت‌های اقتصادی با ش��فافیت و اطمینان‬ ‫بیشتری دنبال شوند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند‬ ‫باعث برنامه‌ریزی درس��ت‌تر در بین فعاالن اقتصادی‬ ‫ش��ود‪ ،‬حرکت به س��مت تک‌نرخی‌ک��ردن ارز را در‬ ‫کشور نیازمند برنامه‌ریزی درست و منسجم دانست و‬ ‫گفت‪ :‬از آنجاکه اجرای این سیاست از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار است و نحوه اجرای آن می‌تواند آثار مثبت‬ ‫و منفی بس��یاری برای اقتصاد کشور داشته باشد‪ ،‬از‬ ‫این رو باید به طور حتم شرایط برای اجرای آن مهیا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی‪ ،‬با اش��اره به مطرح‌کردن‬ ‫پیش‌نیازهای اجرای یکسان‌س��ازی نرخ ارز که وزیر‬ ‫اقتص��اد نیز به آن اش��اره کرده اس��ت‪ ،‬مه��ار تورم و‬ ‫برق��راری آرام��ش در بازار پ��ول و ارز را برای اجرای‬ ‫این سیاست حائز اهمیت دانست و گفت‪ :‬فراهم‌کردن‬ ‫کامل این شرایط در مدت زمان کوتاه مهیا نمی‌شود‬ ‫و همانط��ور ک��ه مس��ئوالن اقتص��ادی هدفگ��ذاری‬ ‫کرده‌ان��د‪ ،‬این سیاس��ت باید به‌تدریج و ب��ا توجه به‬ ‫شرایط مناسب اقتصادی اجرایی شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی‪ ،‬البت��ه نتیجه مذاکرات و‬ ‫کاه��ش تحریم‌ها را از الزامات مهم اجرای سیاس��ت‬ ‫تک‌نرخی کردن ارز دانس��ت و گف��ت‪ :‬در صورتی‌که‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای به نتیجه مطلوب برس��د‪ ،‬به‌تبع‬ ‫آن درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و در این شرایط‬ ‫عرضه و تقاضای ارز به تعادل خواهد رس��ید که این‬ ‫نیز از پیش‌نیازهای یکسان‌سازی ارز است‪.‬‬ ‫گشتی در بازار‬ ‫بازار جهانی منتظر خریدار‪ ،‬خریداران چشم انتظار خبری از یونان‬ ‫قیمت طال باالی ‪ 1200‬دالر ثابت ماند‬ ‫گروه اقتصاد‪ -‬روز گذشته با وجود اینکه‬ ‫اولین روز کاری هفته در بازارهای جهانی‬ ‫محسوب می‌شد و کمتر اتفاق افتاده بود‬ ‫ک��ه نخس��تین روز فعالی��ت هفتگی این‬ ‫بازارها بدون نوس��انات مش��خص و قابل‬ ‫توجه س��طوح قیمت‌ها به انتها برسد اما‬ ‫این دقیقا همان اتفاقی بود که روز گذشته‬ ‫رخ داد (و به عبارت صحیح‌تر‪ ،‬هیچ اتفاقی‬ ‫رخ نداد) و بیش��تر مراکز جهانی مبادالت‬ ‫ارزی و کاالهای صنعتی و به‌ویژه بازارهای‬ ‫عم��ده خرید و فروش فل��زات گرانبها‪ ،‬تا‬ ‫پایان س��اعات کاری بازارهای خود چشم‬ ‫انتظار س��رمایه‌گذاران و خریداران بزرگ‬ ‫بین‌المللی ماندن��د و این درحالی بود که‬ ‫خود این س��رمایه‌داران عم��ده در انتظار‬ ‫آخری��ن تحوالت و اخباره��ای مربوط به‬ ‫مذاکرات یون��ان با وام‌دهن��دگان بزرگ‬ ‫اروپای��ی باقی مانده بودند؛ انتظاری که تا‬ ‫آخر روز گذشته ادامه داشت و در نهایت‬ ‫باعث ش��د به��ای جهانی ط�لا در همان‬ ‫حول و حوش نرخ‌های پیش��ین که کمی‬ ‫باالتر از ‪ 1200‬دالر بود متوقف شود‪.‬‬ ‫ش��رایط حاکم بر بازارهای خارجی اما‬ ‫در بازاره��ای داخل��ی و به‌وی��ژه در بازار‬ ‫تهران کمی متفاوت بود که علت آن نیز‬ ‫ناش��ی از رویدادها و برخی اخبار منتشر‬ ‫ش��ده مرتبط با این بازارها ب��ود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬در روز دوشنبه ‪ 4‬اسفند (دیروز)‬ ‫فعاالن و صرافان بازار ارز و سکه‪ ،‬نرخ هر‬ ‫دالر امری��کا را ‪ 14‬تومان باالتر از قیمت‬ ‫روز یکش��نبه یعنی در ح��دود ‪‌3‬هزار و‬ ‫‪ 425‬توم��ان تعیین کردند‪ .‬همچنین هر‬ ‫ی��ورو نیز در بازار دی��روز با نرخ ‪‌3‬هزار و‬ ‫‪ 915‬تومان��ی و هر پوند نیز با ‪ 19‬تومان‬ ‫رش��د و قیم��ت ‪5‬ه��زار و ‪ 297‬تومانی‬ ‫مبادله شدند‪.‬‬ ‫روز گذش��ته در ب��ازار طال و س��که نیز‬ ‫تغیی��رات قیمت‌ه��ا به اینجا ختم ش��د‬ ‫ک��ه به��ای هرقطعه س��که به��ار آزادی‬ ‫ط��رح جدید با ‪ 2‬ه��زار تومان افزایش به‬ ‫س��قف ‪978‬هزار تومان رسید و هر سکه‬ ‫ط��رح قدیم نیز با ‪ 2‬ه��زار تومان افزایش‬ ‫‪974‬ه��زار تومان ب��ه خری��داران عرضه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ه��ر نیم س��که ام��ا از اقب��ال باالتری‬ ‫برخ��وردار ش��د و با ‪4‬هزار تومان رش��د‬ ‫قیم��ت‪ ،‬به ازای مبل��غ ‪ 497‬هزار تومان‬ ‫ب��ه فروش رس��ید و هر ربع س��که نیز با‬ ‫‪ 2‬هزار تومان رش��د‪ 273 ،‬ه��زار تومان‬ ‫فروخته شد‪ .‬هر س��که یک گرمی بدون‬ ‫تغییر قیم��ت ‪173‬هزار توم��ان خرید و‬ ‫فروش ش��د و هر گرم طالی ‪18‬عیار نیز‬ ‫همچنان ‪99‬هزار تومان قیمت خورد‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪34230‬‬ ‫‪34380‬‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫یورو‬ ‫‪39130‬‬ ‫‪39370‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪763.7‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪52700‬‬ ‫‪52850‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪729‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪12277.9‬‬ ‫‪-0.022800003‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪27750‬‬ ‫‪27870‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪3267.9‬‬ ‫‪-3.356597859‬‬ ‫‪9300‬‬ ‫‪9370‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1123.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪615.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27130‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪17710.4‬‬ ‫‪0.910510182‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪6653.4‬‬ ‫‪3.879841996‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪53856.1‬‬ ‫‪3.996207513‬‬ ‫‪295217.2‬‬ ‫‪0.02070091‬‬ ‫‪0.203555953‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,670,000‬‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,660,000‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪4,950,000‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,755,000‬‬ ‫‪9,785,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,630,000‬‬ ‫‪9,710,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪27010‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪2,460,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪36130‬‬ ‫‪36710‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,810,000‬‬ ‫‪4,860,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14150‬‬ ‫‪14240‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,630,000‬‬ ‫‪9,690,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9050‬‬ ‫‪9240‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪18361.5‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪974,900‬‬ ‫‪993,000‬‬ ‫‪9770‬‬ ‫‪9860‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪27141.9‬‬ ‫‪0.255237729‬‬ ‫یوآن چین‬ ‫‪5480‬‬ ‫‪5560‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪21769.2‬‬ ‫‪-0.373441705‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪10790.9‬‬ ‫‪-1.242827203‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,280,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫ین ژاپن‬ ‫‪285‬‬ ‫‪295‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪281710.9‬‬ ‫‪0.10600094‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1869.2‬‬ ‫‪3.344943882‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪11830.7‬‬ ‫‪-0.09542307‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3338.6‬‬ ‫‪-0.435404986‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6132.6‬‬ ‫‪0.256665958‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2429.4‬‬ ‫‪-0.266841824‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4559.9‬‬ ‫‪-0.514890368‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4250.4‬‬ ‫‪-0.162074554‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪2087.9‬‬ ‫‪-0.319870142‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪717.4‬‬ ‫‪-0.430256766‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1733.1‬‬ ‫‪0.098186439‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1485‬‬ ‫‪0.155122412‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪592.6‬‬ ‫‪-0.520396173‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1782.9‬‬ ‫‪-0.966505582‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪2717.3‬‬ ‫‪-0.745151039‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪549.8‬‬ ‫‪0.328467153‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪124677.7‬‬ ‫‪-0.425602944‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3404.1‬‬ ‫‪-0.72615923‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪818.1‬‬ ‫‪-1.824072963‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4096.8‬‬ ‫‪0.144222543‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪624.6‬‬ ‫‪0.855804941‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪73773.7‬‬ ‫‪-0.078692379‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪124874.5‬‬ ‫‪-0.214474812‬‬ ‫‪2893.1‬‬ ‫‪0.110730475‬‬ ‫‪0.193953223‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫قيمت پاياني درصد تغيير‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني درصد تغيير‬ ‫ت‪-‬پتروشيمي شازند‬ ‫‪4250‬‬ ‫‪-27.99‬‬ ‫كارتن ايران‬ ‫‪3851‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫ريخته گري تراكتور سازي ايران‬ ‫‪1919‬‬ ‫‪-26.39‬‬ ‫ت‪-‬پارس سرام‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪6.25‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان‬ ‫‪6632‬‬ ‫‪-9.52‬‬ ‫زرين معدن آسيا‬ ‫‪2866‬‬ ‫‪4.07‬‬ ‫صنعتي نيرو محركه‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪-8.01‬‬ ‫افست‬ ‫‪13968‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري توكا فوالد‬ ‫‪418‬‬ ‫‪-7.52‬‬ ‫گروه كارخانه هاي نورد آلومينيوم‬ ‫‪7350‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫صنايع فوالد آلياژي يزد‬ ‫‪3160‬‬ ‫‪-6.65‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه آذربايجان‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫ت‪-‬بهنوش ايران‬ ‫‪2901‬‬ ‫‪-6.18‬‬ ‫سرمايه گذاري نيرو‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪7071.7‬‬ ‫‪2.205489153‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان‪-‬بورسي‬ ‫‪31685964‬‬ ‫‪1759‬‬ ‫هلدينگ پتروشيمي خليج فارس‬ ‫‪10316‬‬ ‫‪102063263789‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫كمباين سازي ايران‬ ‫‪27558845‬‬ ‫‪1076‬‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪7057‬‬ ‫‪74118911975‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2634.6‬‬ ‫زامياد‬ ‫‪20948120‬‬ ‫‪1432‬‬ ‫ارتباطات سيار ايران‬ ‫‪30290‬‬ ‫‪69733515432‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪54215.2‬‬ ‫‪-0.004057738‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪19373605‬‬ ‫‪726‬‬ ‫گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان‪-‬بورسي‬ ‫‪1759‬‬ ‫‪55742426248‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪47997.3‬‬ ‫‪-0.011457665‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪64675.1‬‬ ‫‪-0.069221368‬‬ ‫ت‪-‬ليزينگ رايان سايپا‬ ‫‪19216241‬‬ ‫‪752‬‬ ‫سرمايه گذاري غدير‬ ‫‪3018‬‬ ‫‪36136664429‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪127567‬‬ ‫‪0.463859881‬‬ ‫فوالد مباركه اصفهان‬ ‫‪16469407‬‬ ‫‪1965‬‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسيان‬ ‫‪2991‬‬ ‫‪34730112618‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪719.2‬‬ ‫‪-1.032062749‬‬ ‫سرمايه گذاري غدير‬ ‫‪11974320‬‬ ‫‪3018‬‬ ‫نفت بهران‬ ‫‪12739‬‬ ‫‪34538622446‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪199.6‬‬ ‫‪-0.498504487‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪333.7‬‬ ‫‪-1.213735938‬‬
‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫‪8634‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫‪5193‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪5086094216‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪938507447‬‬ ‫‪64‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫‪1622‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪350,877‬‬ ‫‪562436921‬‬ ‫‪120‬‬ ‫باما‬ ‫‪8201‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪30,991‬‬ ‫‪252674741‬‬ ‫‪20‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪3675‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪53,403‬‬ ‫‪192263280‬‬ ‫‪6‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫‪3475‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪2158392‬‬ ‫‪2‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫‪1821‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪6,283,449‬‬ ‫‪11445168772‬‬ ‫‪667‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫‪2794‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪2,488,599‬‬ ‫‪6954036996‬‬ ‫‪359‬‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫‪1526‬‬ ‫‪-3.66‬‬ ‫‪3,745,969‬‬ ‫‪5717947374‬‬ ‫‪300‬‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫‪2820‬‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪1,614,429‬‬ ‫‪4551888596‬‬ ‫‪275‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫‪2617‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪1,774,177‬‬ ‫‪4643070767‬‬ ‫‪273‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪1881‬‬ ‫‪-1.05‬‬ ‫‪2,454,116‬‬ ‫‪4617117735‬‬ ‫‪258‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫‪1318‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1,995,330‬‬ ‫‪2630532609‬‬ ‫‪230‬‬ ‫نوسازيوساختمانتهران‬ ‫‪6116‬‬ ‫‪-3.78‬‬ ‫‪577,932‬‬ ‫‪3534798367‬‬ ‫‪205‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪6632‬‬ ‫‪-9.52‬‬ ‫‪545,806‬‬ ‫‪3619567003‬‬ ‫‪155‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪733,115‬‬ ‫‪1279310429‬‬ ‫‪105‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫‪3376‬‬ ‫‪-1.86‬‬ ‫‪269,811‬‬ ‫‪910809880‬‬ ‫‪98‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫‪3460‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫‪981,766‬‬ ‫‪3397394236‬‬ ‫‪83‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1348‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪349,605‬‬ ‫‪471282266‬‬ ‫‪81‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪4472‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪227,296‬‬ ‫‪1016538105‬‬ ‫‪68‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪2238‬‬ ‫‪-2.74‬‬ ‫‪418,482‬‬ ‫‪936485095‬‬ ‫‪59‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪248,867‬‬ ‫‪577371440‬‬ ‫‪27‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪4140‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪23,082‬‬ ‫‪92341852‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪-5.06‬‬ ‫‪7,754‬‬ ‫‪16598296‬‬ ‫‪11‬‬ ‫افست‬ ‫‪13968‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪48,436‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪676554048‬‬ ‫‪22‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪396312693‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪589,083‬‬ ‫‪307100996‬‬ ‫‪5086094216‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪392244557‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪180,742‬‬ ‫‪366012060‬‬ ‫‪938507447‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪227342882‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ایراندي ماه ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیاز‬ ‫تسهیالتروي‬ ‫توسعه معادن‬ ‫‪801802‬‬ ‫‪1622‬‬ ‫‪-4.05‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪350,877‬‬ ‫‪201252310‬‬ ‫‪562436921‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪120‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪92‬‬ ‫باما‬ ‫‪807741‬‬ ‫‪8201‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪30,991‬‬ ‫‪334404935‬‬ ‫‪252674741‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪20‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪91‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪790844‬‬ ‫‪3675‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪53,403‬‬ ‫‪248325150‬‬ ‫‪192263280‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صبانور ‪92‬‬ ‫صنعتي مهرماه‬ ‫تسهیالتو مسكن‬ ‫امتیاز‬ ‫توسعه معدني‬ ‫‪807430‬‬ ‫‪3475‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪200242676‬‬ ‫‪2158392‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪2‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪-2.38‬و مستغالت ‪344‬‬ ‫‪793872‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك‬ ‫‪273092130‬‬ ‫‪40‬‬ ‫مسكن اسفندماه‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫تسهیالتمسكن‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫‪803816‬‬ ‫‪1821‬‬ ‫‪-3.66‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪6,283,449‬‬ ‫‪208992260‬‬ ‫‪11445168772‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪667‬‬ ‫سازيخرداد ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫باغمیشه‬ ‫تسهیالتخانه‬ ‫امتیاز سازي و‬ ‫شهر‬ ‫‪805926‬‬ ‫‪2794‬‬ ‫‪-4.04‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪2,488,599‬‬ ‫‪323982151‬‬ ‫‪6954036996‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪359‬‬ ‫ساختمانبهمنماه ‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫توسعهمسكن‬ ‫امتیازالمللي‬ ‫بین‬ ‫‪804742‬‬ ‫‪1526‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫‪-3.66‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪3,745,969‬‬ ‫‪167386282‬‬ ‫‪5717947374‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪300‬‬ ‫ماه ‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن‬ ‫ساختمانديایران‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪803978‬‬ ‫‪2820‬‬ ‫‪-2.54‬‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪1,614,429‬‬ ‫‪239585460‬‬ ‫‪4551888596‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪275‬‬ ‫شهریور ‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫مسكنتهران‬ ‫تسهیالتمسكن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪804457‬‬ ‫‪2617‬‬ ‫‪-4.01‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪1,774,177‬‬ ‫‪156064605‬‬ ‫‪4643070767‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪273‬‬ ‫بانك‬ ‫کارآفرین مسكن شمال شرق‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪1881‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-1.05‬‬ ‫‪304,031‬‬ ‫‪2,454,116‬‬ ‫‪624519304‬‬ ‫‪4617117735‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪258‬‬ ‫مسكن آذر ماه ‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت شاهد‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪829555‬‬ ‫‪1318‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪1,995,330‬‬ ‫‪250525497‬‬ ‫‪2630532609‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪230‬‬ ‫تهرانمرداد ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫نوسازيتسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫وساختمان‬ ‫‪809699‬‬ ‫‪6116‬‬ ‫‪-4.01‬‬ ‫‪-3.78‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪577,932‬‬ ‫‪113357853‬‬ ‫‪3534798367‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪205‬‬ ‫توسعه زمین‬ ‫بانك ایران‬ ‫وعمران استان کرمان‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪2397‬‬ ‫‪6632‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪-9.52‬‬ ‫‪264,738‬‬ ‫‪545,806‬‬ ‫‪634479986‬‬ ‫‪3619567003‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪798363‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪733,115‬‬ ‫‪79836287‬‬ ‫‪1279310429‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪105‬‬ ‫اجتماعي‬ ‫وصندوق بازنشستگي‬ ‫‪-1.86‬به جزتامین‪269,811‬‬ ‫بیمه‪3376‬‬ ‫‪910809880‬‬ ‫‪98‬‬ ‫بیمه‬ ‫داناگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1343‬‬ ‫‪3460‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫‪1,001,951‬‬ ‫‪981,766‬‬ ‫‪1345888431‬‬ ‫‪3397394236‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪83‬‬ ‫سامان‬ ‫آ‪.‬بیمه‬ ‫س‪.‬پ‬ ‫‪1825‬‬ ‫‪1348‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪765,139‬‬ ‫‪349,605‬‬ ‫‪1396302715‬‬ ‫‪471282266‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪81‬‬ ‫عمرانمیهن‬ ‫بیمه‬ ‫وتوسعهفارس‬ ‫‪2130‬‬ ‫‪4472‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪318,743‬‬ ‫‪227,296‬‬ ‫‪678788161‬‬ ‫‪1016538105‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪68‬‬ ‫بیمه‬ ‫البرزتوسعه شاهد‬ ‫عمران و‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪2238‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-2.74‬‬ ‫‪180,299‬‬ ‫‪418,482‬‬ ‫‪210681600‬‬ ‫‪936485095‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪59‬‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بیمه‬ ‫گذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫سرمایه‬ ‫‪3890‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪342,000‬‬ ‫‪248,867‬‬ ‫‪1330410000‬‬ ‫‪577371440‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪27‬‬ ‫سختآسیا‬ ‫بیمه‬ ‫آژند‬ ‫‪1286‬‬ ‫‪4140‬‬ ‫‪-3.74‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪1,244,040‬‬ ‫‪23,082‬‬ ‫‪1599759675‬‬ ‫‪92341852‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫سخت آژند‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-5.06‬‬ ‫‪25,835‬‬ ‫‪7,754‬‬ ‫‪50028560‬‬ ‫‪16598296‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بیمه اتكایي ایرانیان‬ ‫‪0.00‬و تكثیر ‪83,386‬‬ ‫‪ 1944‬انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫‪162107384‬‬ ‫‪9‬‬ ‫افست‬ ‫‪4.00‬صنعتي‬ ‫‪ 13968‬پیمانكاري‬ ‫‪48,436‬‬ ‫‪676554048‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مهندسي ساختمان تاسیسات راه آهن‬ ‫موسسات اعتباري ‪97,216‬‬ ‫‪10031‬بانكها و ‪-2.56‬‬ ‫‪975136027‬‬ ‫‪49‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪-1.62‬آبي‬ ‫‪ 800165‬حمل و نقل‬ ‫‪67,471‬‬ ‫‪53987912460‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫خزر‬ ‫دریاي‬ ‫کشتیراني‬ ‫ایران‬ ‫صادرات‬ ‫بانك‬ ‫‪7061‬‬ ‫‪726‬‬ ‫‪44,563‬‬ ‫‪19,373,605‬‬ ‫‪314648236‬‬ ‫‪14068799928‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫بانك انصار‬ ‫انبارداري و ارتباطات‬ ‫‪6,603,905‬‬ ‫حمل ونقل‪1.02 ،‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪17700332046‬‬ ‫‪825‬‬ ‫توسعهديخدمات دریایي وبندري سینا‬ ‫بانك‬ ‫‪34864‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪-2.10‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪166,241‬‬ ‫‪6,582,294‬‬ ‫‪5795831621‬‬ ‫‪10854572036‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪692‬‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫ایرانیان‬ ‫بانك حكمت‬ ‫‪4787‬‬ ‫‪1164‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪328,329‬‬ ‫‪5,340,639‬‬ ‫‪1571636458‬‬ ‫‪6214869931‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪626‬‬ ‫توکاریلتسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪2213‬‬ ‫‪816271‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪746,511‬‬ ‫‪3,152‬‬ ‫‪1652962235‬‬ ‫‪2572887162‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪432‬‬ ‫پتروشیمي( سهامي عام‬ ‫پستو نقل‬ ‫حمل‬ ‫بانك ایران‬ ‫‪2798‬‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪679,579‬‬ ‫‪3,516,004‬‬ ‫‪1901702705‬‬ ‫‪5096102115‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪382‬‬ ‫جمهوري اسالمي ایران‬ ‫کشتیراني‬ ‫گردشگري‬ ‫بانك‬ ‫‪2860‬‬ ‫‪1622‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪599,342‬‬ ‫‪3,287,785‬‬ ‫‪1657666687‬‬ ‫‪5332487424‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪337‬‬ ‫بانكتوکاریل‬ ‫ح‪.‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪974‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪3.62‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪1,074,347‬‬ ‫‪4,767,380‬‬ ‫‪1046112853‬‬ ‫‪3916908530‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪289‬‬ ‫حملونقلتوکا‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪2310‬‬ ‫‪806196‬‬ ‫‪-2.41‬‬ ‫‪-4.48‬‬ ‫‪209,246‬‬ ‫‪1,591‬‬ ‫‪483074809‬‬ ‫‪1282658616‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪196‬‬ ‫نقل بین المللي خلیج فارس‬ ‫حمل‬ ‫بانك وملت‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪112,400‬‬ ‫‪2,138,711‬‬ ‫‪194407865‬‬ ‫‪4219207453‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪1226487956‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪74118911975‬‬ ‫‪1484483161‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪520997247‬‬ ‫‪109‬‬ ‫زامیاد‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪1432‬‬ ‫‪808896‬‬ ‫‪3.02‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪20,948,120‬‬ ‫‪925‬‬ ‫‪29996674886‬‬ ‫‪748229209‬‬ ‫‪1310‬‬ ‫‪105‬‬ ‫کمك‬ ‫فنرایندامینمسكن مهرماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪2918‬‬ ‫‪811073‬‬ ‫‪3.26‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪8,192,070‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪23902251798‬‬ ‫‪720232712‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪1280‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪8,111,076‬‬ ‫‪1,082,861‬‬ ‫‪21321990823‬‬ ‫‪1358890180‬‬ ‫‪985‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪-4.10‬‬ ‫‪7,487,904‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪9575035614‬‬ ‫‪472547840‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪4,106,585‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪8114933987‬‬ ‫‪416801135‬‬ ‫‪533‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪5779617339‬‬ ‫‪360696974‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪71‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪180,742‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي و اندازهگیري‬ ‫‪589,083‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫آخرین قیمت درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫‪-4.61‬و اندازهگیري‪492‬‬ ‫‪805514‬‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي‬ ‫‪-4.03‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫ایرانمسكن فروردین ‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫کنتورسازي‬ ‫‪806039‬‬ ‫‪8634‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذر ماه ‪92‬‬ ‫‪-3.19‬معادن‬ ‫‪ 810423‬استخراج سایر‬ ‫گري اردیبهشت‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫ریخته‬ ‫تامین ماسه‬ ‫‪804422‬‬ ‫‪5193‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه ‪92‬‬ ‫هاي فلزي ‪283‬‬ ‫‪-3.47‬‬ ‫‪803332‬استخراج کانه‬ ‫مسكن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫سامان‬ ‫گستراصفهان‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫‪-4.53‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪800165‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪67,471‬‬ ‫‪53987912460‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫‪726‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪19,373,605‬‬ ‫‪14068799928‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫بانك انصار‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪6,603,905‬‬ ‫‪17700332046‬‬ ‫‪825‬‬ ‫بانك دي‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪6,582,294‬‬ ‫‪10854572036‬‬ ‫‪692‬‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫‪1164‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪5,340,639‬‬ ‫‪6214869931‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪816271‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪3,152‬‬ ‫‪2572887162‬‬ ‫‪432‬‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪3,516,004‬‬ ‫‪5096102115‬‬ ‫‪382‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫‪1622‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪3,287,785‬‬ ‫‪5332487424‬‬ ‫‪337‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪833‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪4,767,380‬‬ ‫‪3916908530‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪806196‬‬ ‫‪-4.48‬‬ ‫‪1,591‬‬ ‫‪1282658616‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪2,138,711‬‬ ‫‪4219207453‬‬ ‫‪193‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫‪810098‬‬ ‫‪-4.45‬‬ ‫‪1,514‬‬ ‫‪1226487956‬‬ ‫‪182‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫‪811193‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪1,830‬‬ ‫‪1484483161‬‬ ‫‪133‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اردیبهشت ‪92‬‬ ‫‪797852‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪520997247‬‬ ‫‪109‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪808896‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪925‬‬ ‫‪748229209‬‬ ‫‪105‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪811073‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪720232712‬‬ ‫‪99‬‬ ‫خودرو‬ ‫ایران سینا‬ ‫بانك‬ ‫‪1280‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪1,082,861‬‬ ‫‪1358890180‬‬ ‫‪90‬‬ ‫سایپا تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1279‬‬ ‫‪807774‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫‪807774‬‬ ‫‪-4.10‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪472547840‬‬ ‫‪85‬‬ ‫گروهبهمن‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪793907‬‬ ‫‪-1.05‬‬ ‫‪-3.25‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪793907‬‬ ‫‪-3.25‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪416801135‬‬ ‫‪75‬‬ ‫هلدینگ‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫تیرماه‪93‬‬ ‫تسهیالترنا(مسكن‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1098‬‬ ‫‪810555‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪5,266,028‬‬ ‫‪445‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫‪810555‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪360696974‬‬ ‫‪72‬‬ ‫اقتصادنویناعتبار ایران‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫بانك‬ ‫‪1687‬‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪963,063‬‬ ‫‪104,921‬‬ ‫‪1624424905‬‬ ‫‪199051792‬‬ ‫بانكاقتصادنوین‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪104,921‬‬ ‫‪199051792‬‬ ‫‪71‬‬ ‫صنعتي روان فن آور‬ ‫مهندسي‬ ‫خاورمیانه‬ ‫بانك‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪1721‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪236,821‬‬ ‫‪1,195,737‬‬ ‫‪1918226578‬‬ ‫‪2051481900‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪67‬‬ ‫بانك خاورمیانه‬ ‫‪1721‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪1,195,737‬‬ ‫‪2051481900‬‬ ‫‪67‬‬ ‫صنایعریختهگريایران‬ ‫‪3416‬‬ ‫‪3.11‬‬ ‫‪507,720‬‬ ‫‪1734337323‬‬ ‫‪127‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫بانك سینا‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪810098‬خدمات فني و‬ ‫‪-4.45‬مهندسي ‪1,514‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪10,502,952‬‬ ‫‪1,830‬‬ ‫سهامي‬ ‫گروه مپنا (‬ ‫عام)فروردین ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪7057‬‬ ‫‪811193‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اردیبهشت ‪92‬‬ ‫‪797852‬خودرو و ساخت‬ ‫‪-3.82‬قطعات ‪653‬‬
‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫موتورسازانتراکتورسازيایران‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫الكتریك خودرو شرق‬ ‫رینگسازيمشهد‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪632,497‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪-8.01‬و اندازهگیري‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي‬ ‫‪1271137736‬‬ ‫‪126‬‬ ‫سرمایهگذاريملت‬ ‫‪1099035970‬‬ ‫‪5086094216‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪247‬‬ ‫سرمایهگذاريبهمن‬ ‫‪2891‬‬ ‫‪8634‬‬ ‫‪380,114‬‬ ‫‪589,083‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪1695‬‬ ‫‪601,489‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪1066153193‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪1,864,161‬‬ ‫‪3471216932‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪954,903‬‬ ‫‪1148900819‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪1,797,588‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪-2.15‬و اندازهگیري‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي‬ ‫‪1862‬‬ ‫‪8634‬‬ ‫سرمایهگذارينیرو‬ ‫‪1203‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهملي‬ ‫‪3178‬‬ ‫‪2.82‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪589,083‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪1193961472‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ 2212‬استخراج کانه‬ ‫هاي فلزي ‪206,913‬‬ ‫‪-2.43‬‬ ‫‪456351412‬‬ ‫‪63‬‬ ‫سرمایه گذاري صنعت ومعدن‬ ‫صنعت‬ ‫توسعهپارت‬ ‫ایرکا‬ ‫روي ایران‬ ‫معادن‬ ‫‪5268‬‬ ‫‪1622‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪125,896‬‬ ‫‪350,877‬‬ ‫باما‬ ‫‪8201‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪443,342‬‬ ‫‪663272988‬‬ ‫‪562436921‬‬ ‫‪30,991‬‬ ‫‪1518761035‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪120‬‬ ‫ایراناعتالء البرز‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایهروي‬ ‫شرکت معادن‬ ‫توسعه‬ ‫‪1894‬‬ ‫‪1622‬‬ ‫‪252674741‬‬ ‫‪20‬‬ ‫باما‬ ‫‪8201‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪3675‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪53,403‬‬ ‫‪192263280‬‬ ‫‪6‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪3675‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪53,403‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪51,633‬‬ ‫‪2158392‬‬ ‫‪108096326‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪3475‬‬ ‫‪1933‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪35,611‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫‪2328‬‬ ‫آخرین قیمت درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫‪64‬‬ ‫‪73‬‬ ‫ایرانریختهگري‬ ‫رادیاتورماسه‬ ‫تامین‬ ‫‪3.74‬‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫گذاريریخته‬ ‫سرمایهماسه‬ ‫تامین‬ ‫گريصنعتي ایران‬ ‫توسعه‬ ‫‪5193‬‬ ‫‪5805‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫‪3426‬‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫‪1961‬‬ ‫محورسازانایرانخودرو‬ ‫‪2481‬‬ ‫‪512,871‬‬ ‫‪1019495407‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪180,742‬‬ ‫‪206,570‬‬ ‫‪2.45‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪166,482‬‬ ‫‪324289294‬‬ ‫معدني و صنعتي صبانور‬ ‫توسعه‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫‪3475‬‬ ‫‪2155‬‬ ‫‪110,460‬‬ ‫‪271741866‬‬ ‫فنرسازيخاور‬ ‫‪-1.59‬و مستغالت‪80,925‬‬ ‫‪2662‬انبوه سازي‪ ،‬امالك‬ ‫‪211111625‬‬ ‫‪16‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪938507447‬‬ ‫‪1199139841‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪17‬‬ ‫سرمایهگذاري مليایران‬ ‫‪1366574766‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪ 1489‬استخراج کانه‬ ‫هاي فلزي ‪379,812‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪562159670‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2.66‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪114,311‬‬ ‫‪350,877‬‬ ‫‪319,163‬‬ ‫‪216472626‬‬ ‫‪562436921‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪30,991‬‬ ‫‪252674741‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪192263280‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2158392‬‬ ‫‪68826431‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5193‬‬ ‫‪1006‬‬ ‫‪1844‬‬ ‫گسترش سرمایه گذاري ایرانیان‬ ‫‪1294‬‬ ‫گروهصنایعبهشهرایران‬ ‫‪2034‬‬ ‫صنعتي صبانور‬ ‫توسعه معدني‬ ‫وخوزستان‬ ‫تدبیرگرانوفارس‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪432,963‬‬ ‫‪5086094216‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪180,742‬‬ ‫‪622,609‬‬ ‫‪78,962‬‬ ‫‪-2.04‬‬ ‫‪74,303‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪938507447‬‬ ‫‪625897016‬‬ ‫‪594381842‬‬ ‫‪102195676‬‬ ‫‪148688750‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫آهك وو گچ‬ ‫مستغالت‬ ‫سیمان‪،‬امالك‬ ‫انبوه سازي‪،‬‬ ‫تراکتورسازي ایران‬ ‫سرمایهگري‬ ‫ریخته‬ ‫گذاري مسكن‬ ‫‪1919‬‬ ‫‪1821‬‬ ‫‪-26.39‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪65,500‬‬ ‫‪6,283,449‬‬ ‫‪125693500‬‬ ‫‪11445168772‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪667‬‬ ‫توسعه صنایع سیمان‬ ‫گذاريمسكن‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1821‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪3,205,748‬‬ ‫‪6,283,449‬‬ ‫‪4808690046‬‬ ‫‪11445168772‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪667‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫‪2794‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪2,488,599‬‬ ‫‪6954036996‬‬ ‫‪359‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫‪2794‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪2,488,599‬‬ ‫‪6954036996‬‬ ‫‪359‬‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫‪1526‬‬ ‫‪-3.66‬‬ ‫‪3,745,969‬‬ ‫‪5717947374‬‬ ‫‪300‬‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫‪1526‬‬ ‫‪-3.66‬‬ ‫‪3,745,969‬‬ ‫‪5717947374‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪273‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫سازه پویش‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪21186‬‬ ‫‪13,987‬‬ ‫‪260‬‬ ‫رایانه و فعالیتهاي وابسته به آن‬ ‫‪27801079‬‬ ‫‪5289700‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سیمان شرق‬ ‫سیمان کارون‬ ‫‪1197‬‬ ‫‪4998‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪1,035,943‬‬ ‫‪108,880‬‬ ‫‪1239937008‬‬ ‫‪544128813‬‬ ‫ایران‬ ‫ساختمان‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫پارسیان‬ ‫الكترونیك‬ ‫تجارت‬ ‫‪2820‬‬ ‫‪3156‬‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪1,614,429‬‬ ‫‪1,684,153‬‬ ‫‪4551888596‬‬ ‫‪5315195351‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪238‬‬ ‫گذاري ساختمانایران‬ ‫سرمایهتهران‬ ‫سیمان‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪2820‬‬ ‫‪2671‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪261,058‬‬ ‫‪1,614,429‬‬ ‫‪302,143‬‬ ‫‪4551888596‬‬ ‫‪796453510‬‬ ‫پردازي‬ ‫داده‬ ‫ایرانمسكن تهران‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1667‬‬ ‫‪2617‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪1,177,572‬‬ ‫‪1,774,177‬‬ ‫‪1963334160‬‬ ‫‪4643070767‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪273‬‬ ‫سرمایه فارس‬ ‫سیمان‬ ‫گذارينومسكن تهران‬ ‫‪5618‬‬ ‫‪2617‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪163,462‬‬ ‫‪1,774,177‬‬ ‫‪918273975‬‬ ‫‪4643070767‬‬ ‫‪3266‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪5865‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫سرمایه‬ ‫‪4461‬‬ ‫‪1881‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪-1.05‬‬ ‫‪136,225‬‬ ‫‪2,454,116‬‬ ‫‪1,995,330‬‬ ‫‪2630532609‬‬ ‫‪230‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫‪1318‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫س‪.‬‬ ‫ایرانارقام‬ ‫‪6632‬‬ ‫‪2704‬‬ ‫‪577,932‬‬ ‫‪3,781‬‬ ‫‪545,806‬‬ ‫‪58,068‬‬ ‫‪3534798367‬‬ ‫‪43273402‬‬ ‫‪3619567003‬‬ ‫‪156914940‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪13‬‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫نوسازي‬ ‫سیمانغرب‬ ‫‪6116‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫سیستممسكن شمال شرق‬ ‫همكارانگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫کارت اعتباري ایران کیش‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمي‬ ‫انفورماتیكتهران‬ ‫نوسازيوساختمان‬ ‫خدمات‬ ‫کشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫‪4044‬‬ ‫‪1881‬‬ ‫‪1318‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪6116‬‬ ‫‪105,944‬‬ ‫‪22,587‬‬ ‫‪-3.78‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪11397‬‬ ‫‪132476701‬‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪153,692‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دارابوعمران استان کرمان‬ ‫سیمانتوسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪4313‬‬ ‫‪6632‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سیمانهگمتان‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫‪-3.78‬‬ ‫‪1,995,330‬‬ ‫‪2630532609‬‬ ‫‪577,932‬‬ ‫‪33,310‬‬ ‫‪3534798367‬‬ ‫‪140740807‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ 1745‬زراعت و خدمات‬ ‫‪ -3.91‬وابسته ‪733,115‬‬ ‫‪1279310429‬‬ ‫‪105‬‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫سامان‬ ‫گستراصفهان‬ ‫‪3668‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪34,444‬‬ ‫‪733,115‬‬ ‫‪269,811‬‬ ‫‪910809880‬‬ ‫‪98‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫‪3376‬‬ ‫‪-1.86‬‬ ‫‪269,811‬‬ ‫‪910809880‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪981,766‬‬ ‫‪3397394236‬‬ ‫‪83‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫‪3460‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫‪981,766‬‬ ‫‪3397394236‬‬ ‫‪83‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬‬ ‫سیمانپایالم‬ ‫‪1348‬‬ ‫‪7398‬‬ ‫‪471282266‬‬ ‫‪2287488‬‬ ‫‪812‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪59‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫‪3460‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪-1.86‬‬ ‫‪9,835‬‬ ‫ساخت محصوالت فلزي‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫‪296466240‬‬ ‫‪17‬‬ ‫سیمان خزر‬ ‫سیمان بجنورد‬ ‫‪5017‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪55,305‬‬ ‫‪3,222‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬‬ ‫ماشینپسازي اراك‬ ‫‪3038‬‬ ‫‪1348‬‬ ‫‪6335‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪4,197,208‬‬ ‫‪12749424914‬‬ ‫‪744‬‬ ‫المیرانوتوسعهفارس‬ ‫عمران‬ ‫‪3143‬‬ ‫‪4472‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪28,300‬‬ ‫‪227,296‬‬ ‫‪86032000‬‬ ‫‪1016538105‬‬ ‫‪688‬‬ ‫کردستانفارس‬ ‫سیمانوتوسعه‬ ‫عمران‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪4472‬‬ ‫جام‬ ‫داروو توسعه شاهد‬ ‫عمران‬ ‫‪12156‬‬ ‫‪2238‬‬ ‫‪-2.22‬‬ ‫‪-2.74‬‬ ‫‪39,450‬‬ ‫‪418,482‬‬ ‫‪479349000‬‬ ‫‪936485095‬‬ ‫‪594‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫رشته اي صنعتي‬ ‫‪418,482‬‬ ‫شرکتهاي چند‪-2.74‬‬ ‫‪2238‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪248,867‬‬ ‫‪577371440‬‬ ‫‪27‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪23,082‬‬ ‫‪92341852‬‬ ‫‪17‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪-5.06‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪7,754‬‬ ‫‪303,982‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪4140‬‬ ‫فراورده هاي نسوزایران‬ ‫ح ‪ .‬پارس سرام‬ ‫‪6.25‬و تكثیر‬ ‫‪ 2500‬انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫شیشه همدان‬ ‫افست‬ ‫بازرگاني و تولیدي مرجان کار‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫صنایعخاكچینيایران‬ ‫صادرات ایران‬ ‫بانك‬ ‫پارس سرام‬ ‫بانك انصار‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪3664‬‬ ‫‪5376‬‬ ‫‪13968‬‬ ‫‪4756‬‬ ‫‪4183‬‬ ‫‪800165‬‬ ‫‪9428‬‬ ‫صنعتایران‬ ‫لیزینگبانك‬ ‫پست‬ ‫ومعدن‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫گردشگري‬ ‫بانك‬ ‫بانك تجارت‬ ‫سرمایه گذاري صنعت بیمه‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫سرمایه گذاري گروه توسعه ملي‬ ‫‪550,166‬‬ ‫‪5395721735‬‬ ‫‪270‬‬ ‫سرمایهگذاريغدیر(هلدینگ‬ ‫گروهسخت‬ ‫ح‪.‬‬ ‫آژندسرمایه گذاري امید‬ ‫مدیریت‬ ‫‪3018‬‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪2329‬‬ ‫‪451,690‬‬ ‫‪1129025795‬‬ ‫‪65‬‬ ‫گروه مدیریت سرمایه گذاري امید‬ ‫‪93,762‬‬ ‫‪502131068‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪0.00‬و تكثیر‬ ‫‪ 2346‬انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫‪26,873‬‬ ‫‪127806617‬‬ ‫‪41‬‬ ‫افست‬ ‫‪65,110‬‬ ‫‪272880285‬‬ ‫‪48,436‬‬ ‫‪676554048‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪7,329,694‬‬ ‫‪32185544907‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪11,974,320‬‬ ‫‪36136664429‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪5,368‬‬ ‫‪12094104‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صندوق سرمایه گذاري قابل معامله‬ ‫‪48,436‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪13968‬‬ ‫‪676554048‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪4140‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪23,082‬‬ ‫‪-5.06‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪7,754‬‬ ‫‪28,107,534‬‬ ‫ص‪.‬س‪.‬زمین و ساختمان نسیم‬ ‫‪10244‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاري آساس‪-‬سهام‬ ‫‪6904‬‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫گریهاي مالي‪6,603,905‬‬ ‫‪2680‬سایر واسطه‪1.02‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪19,216,241‬‬ ‫‪17700332046‬‬ ‫‪1906‬‬ ‫‪2295‬‬ ‫‪5,340,639‬‬ ‫‪8147925105‬‬ ‫‪692‬‬ ‫بانك دي‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪4,274,737‬‬ ‫‪10854572036‬‬ ‫‪2278‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪6,582,294‬‬ ‫‪14444281165‬‬ ‫‪825‬‬ ‫انصارعسلویه مپنا‬ ‫تولید برق‬ ‫بانك‬ ‫‪6214869931‬‬ ‫‪626‬‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫‪752‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪800165‬‬ ‫‪8544‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪368,146‬‬ ‫‪6,603,905‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪6,582,294‬‬ ‫‪19,373,605‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫بخاروآب گرم‬ ‫‪726‬عرضه برق‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫‪53987912460‬‬ ‫‪35696832‬‬ ‫‪14068799928‬‬ ‫‪4357688814‬‬ ‫‪17700332046‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪825‬‬ ‫‪10854572036‬‬ ‫‪692‬‬ ‫‪6214869931‬‬ ‫‪626‬‬ ‫فراورده هاي نفتي‪ ،‬کك و سوخت هسته اي‬ ‫‪486‬‬ ‫‪-2.30‬‬ ‫‪1,069,123‬‬ ‫‪2453909876‬‬ ‫‪249‬‬ ‫نفت بهران‬ ‫‪12739‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪2,711,157‬‬ ‫‪34538622446‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪3,516,004‬‬ ‫‪310,508‬‬ ‫‪5096102115‬‬ ‫‪606323383‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪65‬‬ ‫سپاهانایران‬ ‫پست بانك‬ ‫نفت‬ ‫‪5096102115‬‬ ‫‪857336552‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪337‬‬ ‫سرمایه گذاریها‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪-3.05‬‬ ‫‪3,152‬‬ ‫‪344,770‬‬ ‫تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫امتیازایرانول‬ ‫نفت‬ ‫‪816271‬‬ ‫‪12489‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪3,516,004‬‬ ‫‪89,813‬‬ ‫‪241,350‬‬ ‫‪3,287,785‬‬ ‫‪460793494‬‬ ‫‪5332487424‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪337‬‬ ‫بانكپاسارگاد‬ ‫نفت‬ ‫گردشگري‬ ‫‪16303‬‬ ‫‪1622‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪61,200‬‬ ‫‪3,287,785‬‬ ‫‪997132836‬‬ ‫‪5332487424‬‬ ‫‪4,767,380‬‬ ‫‪3916908530‬‬ ‫‪289‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪833‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪4,767,380‬‬ ‫‪3916908530‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪1282658616‬‬ ‫‪196‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪1282658616‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪218‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫وماشینسازيایران‬ ‫لوله‬ ‫‪4219207453‬‬ ‫‪3662468041‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪4,721,803‬‬ ‫‪2572887162‬‬ ‫‪721388933‬‬ ‫‪5400165334‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪570‬‬ ‫نفت پارس‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪9570‬‬ ‫‪13734‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪1158‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪2.66‬‬ ‫‪2,138,711‬‬ ‫‪2,097,000‬‬ ‫‪4219207453‬‬ ‫‪2428378467‬‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫خوارزميآذرماه ‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن‬ ‫‪1333‬‬ ‫‪810098‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪-4.45‬‬ ‫‪1,423,980‬‬ ‫‪1,514‬‬ ‫‪1862914736‬‬ ‫‪1226487956‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪182‬‬ ‫سرمایهگذاري سپه‬ ‫مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪811193‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪1,138,553‬‬ ‫‪1,830‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اردیبهشت ‪92‬‬ ‫‪797852‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪830,212‬‬ ‫‪2521920942‬‬ ‫‪1484483161‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪788881238‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪133‬‬ ‫شرکت آهن و فوالد‬ ‫مسكنارفعفروردین ‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪520997247‬‬ ‫‪109‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اردیبهشت ‪92‬‬ ‫‪797852‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪808896‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪925‬‬ ‫‪748229209‬‬ ‫‪105‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪808896‬‬ ‫سرمایه گذاري پردیس‬ ‫‪2.53‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪5,340,639‬‬ ‫‪1,196,612‬‬ ‫‪4999149378‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫فلزات اساسي‬ ‫‪3,152‬‬ ‫‪229,628‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪6171048‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪806196‬‬ ‫‪-4.48‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪1283‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪2,138,711‬‬ ‫‪2,854,201‬‬ ‫امتیازتسهیالتاصفهان‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫‪1965‬‬ ‫‪810098‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪-4.45‬‬ ‫‪16,469,407‬‬ ‫‪1,514‬‬ ‫‪32355786130‬‬ ‫‪1226487956‬‬ ‫‪2441‬‬ ‫‪811193‬‬ ‫‪-5.06‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪616,566‬‬ ‫‪1,830‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪321,718‬‬ ‫‪1481695488‬‬ ‫‪1484483161‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪922066935‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪520997247‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪925‬‬ ‫‪748229209‬‬ ‫‪105‬‬ ‫ح ‪ .‬توکافوالد(هلدینگ‬ ‫زرین معدن آسیا‬ ‫‪418‬‬ ‫‪2866‬‬ ‫‪-7.52‬‬ ‫‪4.07‬‬ ‫‪1,591‬‬ ‫‪2572887162‬‬ ‫‪2867775782‬‬ ‫‪597‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪806196‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫سرمایهگذاري صنعت نفت‬ ‫‪1164‬‬ ‫‪-4.48‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫صندوق بازنشستگي کارکنان بانك‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪17190500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,591‬‬ ‫سرمایه گذاري آتیه دماوند‬ ‫‪53268800‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2904‬‬ ‫‪1938‬‬ ‫‪1622‬‬ ‫‪4178‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪2,490‬‬ ‫‪67,471‬‬ ‫‪4,178‬‬ ‫‪16598296‬‬ ‫‪65475274764‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪-2.22‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪5,200‬‬ ‫‪92341852‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3,296,095‬‬ ‫‪816271‬‬ ‫‪2092‬‬ ‫‪1144‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪577371440‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪9570743250‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-2.74‬‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪1956‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪248,867‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪11837‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪726‬‬ ‫‪3372‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6,434,004‬‬ ‫‪19,373,605‬‬ ‫‪57,901‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15700470895‬‬ ‫‪14068799928‬‬ ‫‪199990054‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪67,471‬‬ ‫‪17,993‬‬ ‫‪16598296‬‬ ‫‪1113787886‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪2965144‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪53987912460‬‬ ‫‪168590208‬‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫لیزینگایران‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪936485095‬‬ ‫‪4391‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪227,296‬‬ ‫‪14587500‬‬ ‫‪1016538105‬‬ ‫سرمایهگذاريصندوقبازنشستگي‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪-3.22‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪349,605‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1164‬‬ ‫شرکت بهمن لیزینگ‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪9300000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15533262‬‬ ‫‪16969‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاري اطلس‪-‬سهام‬ ‫ح ‪ .‬لیزینگ رایان سایپا‬ ‫لیزینگ رایان سایپا‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪471282266‬‬ ‫‪5153134673‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪225031070‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪2440‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪1649‬‬ ‫بانك دي‬ ‫‪349,605‬‬ ‫‪813,446‬‬ ‫سایر محصوالت کاني غیرفلزي‬ ‫‪9807‬‬ ‫هايآژند‬ ‫سخت‬ ‫ح‪.‬‬ ‫نسوزآذر‬ ‫فرآورده‬ ‫‪189442816‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪122573068‬‬ ‫‪1279310429‬‬ ‫سیمانمازندران‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪34‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪105‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫صنعتي آما‬ ‫‪45‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪545,806‬‬ ‫‪114,549‬‬ ‫‪3984‬‬ ‫‪-9.52‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪943842066‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪3619567003‬‬ ‫‪205924619‬‬ ‫‪3376‬‬ ‫‪-9.52‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪349436452‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪4013‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪235,194‬‬ ‫‪607746578‬‬ ‫‪4617117735‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪29624‬‬ ‫صنایع آذرآب‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪-1.05‬‬ ‫‪95,160‬‬ ‫‪2,454,116‬‬ ‫‪384857588‬‬ ‫‪4617117735‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪501714524‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪9,746,668‬‬ ‫‪4078728881‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪159‬‬
‫‪18‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫مس شهیدباهنر‬ ‫‪603,987‬‬ ‫‪2091‬‬ ‫‪-3.86‬و اندازهگیري‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي‬ ‫سرمایهگذاريتوکافوالد(هلدینگ‬ ‫‪1486‬‬ ‫صنایع فوالد آلیاژي یزد‬ ‫‪3160‬‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫آلومراد‬ ‫فوالد آلیاژي ایران‬ ‫‪8634‬‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪2412‬‬ ‫‪805,512‬‬ ‫‪-3.13‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-6.65‬معادن‬ ‫استخراج سایر‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫آلومینیومریختهگري‬ ‫تامین ماسه‬ ‫نورد‬ ‫‪5193‬‬ ‫‪7350‬‬ ‫آلومینیومایران‬ ‫‪-0.36‬هاي فلزي‬ ‫‪ 7222‬استخراج کانه‬ ‫فرآوريموادمعدنيایران‬ ‫‪2978‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪1263200348‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪1196894885‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪589,083‬‬ ‫‪340,047‬‬ ‫‪5086094216‬‬ ‫‪1849871280‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪180,624‬‬ ‫‪570745103‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪151,376‬‬ ‫‪354472177‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪180,742‬‬ ‫‪76,993‬‬ ‫‪938507447‬‬ ‫‪565898550‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪31,866‬‬ ‫‪224596384‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪55,566‬‬ ‫گروه صنعتي پاکشو‬ ‫‪9335‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪621,369‬‬ ‫‪5800754295‬‬ ‫‪178‬‬ ‫پاکسان‬ ‫‪3120‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪512,368‬‬ ‫‪1598377901‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪152‬‬ ‫پتروشیميشیراز‬ ‫‪3411‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪3,384,111‬‬ ‫‪11544031408‬‬ ‫‪120‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫آخرین قیمت درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫صنایع پتروشیمي خلیج فارس‬ ‫‪10316‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪9,893,753‬‬ ‫‪1.02063E+11‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪161857910‬‬ ‫‪19‬‬ ‫پلياکریل‬ ‫نام شرکت‬ ‫پتروشیمي پردیس‬ ‫معامالت‬ ‫تغییر حجم‬ ‫‪1328‬قیمت درصد‬ ‫آخرین‬ ‫‪683,760‬‬ ‫‪-1.26‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪908025475‬‬ ‫‪177,708‬‬ ‫‪16543‬‬ ‫‪-0.01‬و اندازهگیري‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي‬ ‫‪2939235691‬‬ ‫ح ‪ .‬پتروشیميشیراز‬ ‫‪1900‬‬ ‫پتروشیمي جم‬ ‫‪7248‬‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫‪8634‬‬ ‫‪-3.55‬‬ ‫‪209,841‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪85,884‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫استخراج‪0.37‬‬ ‫صنایع پتروشیمي کرمانشاه‬ ‫‪7079‬‬ ‫خراسان‬ ‫پتروشیمي‬ ‫ریختهگري‬ ‫شرکتماسه‬ ‫تامین‬ ‫‪7113‬‬ ‫‪5193‬‬ ‫‪9384‬‬ ‫‪-2.50‬‬ ‫صنایع شیمیایي فارس‬ ‫‪5148‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫گلتاش‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪589,083‬‬ ‫‪261,087‬‬ ‫‪1860132497‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪69,500‬‬ ‫‪180,742‬‬ ‫‪494333208‬‬ ‫‪938507447‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪99,610‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪36,697‬‬ ‫‪350,877‬‬ ‫‪38,153‬‬ ‫‪562436921‬‬ ‫‪618925835‬‬ ‫‪339679900‬‬ ‫‪252674741‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪192263280‬‬ ‫‪6‬‬ ‫امیرکبیرکاشانایران‬ ‫توسعه معادن روي‬ ‫فوالد‬ ‫‪1622‬‬ ‫‪10997‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪350,877‬‬ ‫‪11,789‬‬ ‫‪562436921‬‬ ‫‪127176301‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪8201‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪62,700,000‬‬ ‫‪30,991‬‬ ‫‪1.21428E+11‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫نوردوقطعات فوالدي‬ ‫‪3675‬‬ ‫‪4010‬‬ ‫‪53,403‬‬ ‫‪1,240‬‬ ‫‪142818948‬‬ ‫باما‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪72,056‬‬ ‫‪252674741‬‬ ‫‪204‬‬ ‫نیروکلر‬ ‫‪4008‬‬ ‫‪8201‬‬ ‫‪2.66‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪83,665‬‬ ‫‪30,991‬‬ ‫‪192263280‬‬ ‫‪4972400‬‬ ‫‪62‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪53,403‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫‪3475‬‬ ‫قند و شكر‬ ‫‪647‬‬ ‫‪2158392‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قند شیروان قوچان و بجنورد‬ ‫‪2465‬انبوه سازي‪ ،‬امالك‬ ‫‪-3.11‬و مستغالت‪79,802‬‬ ‫باما‬ ‫قند نیشابور‬ ‫ح ‪ .‬پتروشیمي شازند‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫فارابيصنعتي صبانور‬ ‫معدني و‬ ‫توسعه‬ ‫پتروشیمي‬ ‫پتروشیمي آبادان‬ ‫‪3492‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫تولیدمواداولیهوالیافمصنوعي‬ ‫‪3660‬‬ ‫‪-2.27‬‬ ‫‪190,946‬‬ ‫‪196721229‬‬ ‫‪47‬‬ ‫قند ثابت خراسان‬ ‫مسكن‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪1821‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪258,416‬‬ ‫‪6,283,449‬‬ ‫‪288126327‬‬ ‫‪11445168772‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪667‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫شهر‬ ‫قندهكمتان‬ ‫‪2794‬‬ ‫‪2433‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪-1.78‬‬ ‫‪2,488,599‬‬ ‫‪124,390‬‬ ‫‪6954036996‬‬ ‫‪299216340‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪21‬‬ ‫گروه پتروشیمي س‪ .‬ایرانیان‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫فرآوردههايغدایيوقندپیرانشهر‬ ‫‪3624‬‬ ‫‪1526‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪-3.66‬‬ ‫‪99,756‬‬ ‫‪3,745,969‬‬ ‫‪361675060‬‬ ‫‪5717947374‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪300‬‬ ‫پگاهآذربایجانغربي‬ ‫ساختمان‬ ‫بینالملليتوسعه‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫قند مرودشت‬ ‫‪3161‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪84,477‬‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪1526‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3.66‬‬ ‫‪1,052,840‬‬ ‫‪3,745,969‬‬ ‫‪1242978242‬‬ ‫‪5717947374‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪13‬‬ ‫خراسانایران‬ ‫ساختمان‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫شیرپاستوریزهپگاه‬ ‫صنعتي‬ ‫بهشهر مسكن تهران‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪2820‬‬ ‫‪6657‬‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫‪1,614,429‬‬ ‫‪142,562‬‬ ‫‪4551888596‬‬ ‫‪949038093‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪75‬‬ ‫لبنیاتکالبر‬ ‫‪1881‬‬ ‫‪1244‬‬ ‫‪-1.05‬‬ ‫‪-1.97‬‬ ‫‪2,454,116‬‬ ‫‪403,179‬‬ ‫‪4617117735‬‬ ‫‪501662070‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪1318‬‬ ‫‪43350‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪1,995,330‬‬ ‫‪1,803‬‬ ‫‪2630532609‬‬ ‫‪81090921‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪27‬‬ ‫نوسازيپاك‬ ‫لبنیات‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫‪4915‬‬ ‫‪6116‬‬ ‫‪4615‬‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫‪-3.78‬‬ ‫‪6632‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪57,618‬‬ ‫‪577,932‬‬ ‫‪279280262‬‬ ‫‪3534798367‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪-9.52‬‬ ‫‪545,806‬‬ ‫‪3619567003‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪-6.18‬‬ ‫‪733,115‬‬ ‫‪1,320‬‬ ‫‪1279310429‬‬ ‫‪3829320‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪2‬‬ ‫محصوالت کاغذي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪269,811‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪910809880‬‬ ‫‪981‬‬ ‫‪981,766‬‬ ‫‪3397394236‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪471282266‬‬ ‫‪81‬‬ ‫گذاري ساختمانایران‬ ‫سرمایه‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫قند شیرین خراسان‬ ‫مسكن تهران‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪4450‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,774,177‬‬ ‫‪4400000‬‬ ‫‪4643070767‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪1881‬‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪-1.05‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪2,454,116‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪4617117735‬‬ ‫‪1323600‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪1,995,330‬‬ ‫‪2630532609‬‬ ‫‪230‬‬ ‫گلوکوزانگذاري شاهد‬ ‫سرمایه‬ ‫فراوردههاي غذایي وقند چهارمحال‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫شهد‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫تولیدي کاشي تكسرام‬ ‫‪1318‬‬ ‫کاشي و سرامیك‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهاصفهان‬ ‫‪2820‬‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شرکت صنایع غذایي مینو شرق‬ ‫آشامیدني به جز قند و شكر‬ ‫محصوالت‬ ‫‪2,488,599‬‬ ‫‪ 2794‬غذایي و ‪-0.46‬‬ ‫‪8014‬‬ ‫‪7421‬‬ ‫‪2617‬‬ ‫‪5278‬‬ ‫تهران‬ ‫وساختمان‬ ‫بهسرام‬ ‫نوسازيگرانیت‬ ‫تولیدي‬ ‫‪1199‬‬ ‫‪6116‬‬ ‫‪1725‬‬ ‫‪1.61‬‬ ‫‪-3.78‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪577,932‬‬ ‫‪62,623‬‬ ‫سعديوعمران استان کرمان‬ ‫کاشيتوسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪2924‬‬ ‫‪6632‬‬ ‫‪-4.35‬‬ ‫‪-9.52‬‬ ‫‪110,684‬‬ ‫‪545,806‬‬ ‫‪323607512‬‬ ‫‪3619567003‬‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامانالوند‬ ‫کاشي‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪1921‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪733,115‬‬ ‫‪34,336‬‬ ‫‪1279310429‬‬ ‫‪63734203‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪14‬‬ ‫کاشي‬ ‫حافظ مسكن شمالغرب‬ ‫وسرامیكگذاري‬ ‫شرکت سرمایه‬ ‫‪3485‬‬ ‫‪3376‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.86‬‬ ‫‪1,248‬‬ ‫‪269,811‬‬ ‫‪4330560‬‬ ‫‪910809880‬‬ ‫‪982‬‬ ‫سرمایهگرجي‬ ‫بیسكویت‬ ‫ح‪.‬‬ ‫گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫شرکت‬ ‫گذاري مسكن زاینده رود‬ ‫سرمایهتایر‬ ‫ایران‬ ‫‪3460‬‬ ‫‪3745‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫‪2.49‬‬ ‫‪981,766‬‬ ‫‪242,591‬‬ ‫‪3397394236‬‬ ‫‪908534837‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪84‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫‪3460‬‬ ‫پالسكوکار‬ ‫‪1338‬‬ ‫‪1348‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪347,040‬‬ ‫‪349,605‬‬ ‫‪464419865‬‬ ‫‪471282266‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪81‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1348‬‬ ‫‪-2.44‬تجهیزات ‪227,296‬‬ ‫‪ 4472‬ماشین آالت و‬ ‫‪1016538105‬‬ ‫‪68‬‬ ‫ایرانفارس‬ ‫مخابراتوتوسعه‬ ‫عمران‬ ‫کمباین سازي ایران‬ ‫شاهد‬ ‫عمران و توسعه‬ ‫‪1076‬‬ ‫‪2238‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫‪-2.74‬‬ ‫‪27,558,845‬‬ ‫‪418,482‬‬ ‫‪29651969816‬‬ ‫آذربایجان‬ ‫گذاريتوسعه‬ ‫نیرومحرکه‬ ‫سرمایهسازي‬ ‫ماشین‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪2239‬‬ ‫‪248,867‬‬ ‫‪441,326‬‬ ‫‪2406086933‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪542,397‬‬ ‫‪936485095‬‬ ‫‪2427‬‬ ‫‪577371440‬‬ ‫‪987909992‬‬ ‫‪163‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪27‬‬ ‫‪156‬‬ ‫پتروشیمي مارون‬ ‫‪34483‬‬ ‫تكنوتار‬ ‫‪4140‬‬ ‫آفرینآژند‬ ‫سرماسخت‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪43,493‬‬ ‫‪23,082‬‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪3174‬‬ ‫‪-5.06‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪7,754‬‬ ‫‪209,628‬‬ ‫آبسال‬ ‫‪3602‬‬ ‫سرمایه گذاري پارس توشه‬ ‫‪2448‬‬ ‫کاشي پارس‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫ایرانیاساتایرورابر‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫تراکتورسازيایران‬ ‫سخت آژند‬ ‫افستسازي ایران‬ ‫پمپ‬ ‫‪6984‬‬ ‫‪4209‬‬ ‫‪4436‬‬ ‫‪13968‬‬ ‫‪3131‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫الستیك و پالستیك‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪-3.49‬‬ ‫‪-1.80‬تكثیر‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫ایران ترانسفو‬ ‫مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫صنایعتسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫جوشكابیزد‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪155‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫سامان‬ ‫گستراصفهان‬ ‫بهنوش ایران‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪2901‬‬ ‫‪1971‬‬ ‫‪3376‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.86‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫مخابرات‬ ‫‪349,605‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪7,250,411‬‬ ‫‪227,296‬‬ ‫‪-2.74‬‬ ‫‪418,482‬‬ ‫‪11,346‬‬ ‫‪1,380‬‬ ‫‪78349299‬‬ ‫‪5761480‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بهنوش ایران‬ ‫کشتوصنعتپیاذر‬ ‫کارتن ایران‬ ‫شرکت ارتباطات سیار ایران‬ ‫‪4523‬‬ ‫‪3851‬‬ ‫‪2605‬‬ ‫‪4472‬‬ ‫‪30290‬‬ ‫‪2238‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪7.30‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫منسوجات‬ ‫‪1283321180‬‬ ‫‪18883698580‬‬ ‫‪1016538105‬‬ ‫‪69733515432‬‬ ‫‪936485095‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1499766976‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪702,236‬‬ ‫‪1144983535‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16598296‬‬ ‫‪665294343‬‬ ‫‪108‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫محصوالت دارویي ‪23,082‬‬ ‫‪ 4140‬مواد و ‪-0.55‬‬ ‫‪92341852‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪73‬‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫‪121,413‬‬ ‫‪436172943‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪167,600‬‬ ‫‪404329463‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪48,436‬‬ ‫‪52,100‬‬ ‫‪676554048‬‬ ‫‪159510370‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪800165‬‬ ‫‪8499‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪67,471‬‬ ‫‪49,932‬‬ ‫‪166‬‬ ‫داروسازي کوثر‬ ‫‪3918‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪1,201,105‬‬ ‫‪4705348070‬‬ ‫‪161‬‬ ‫داروسازي امین‬ ‫‪3095‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪325,186‬‬ ‫‪1006439001‬‬ ‫‪107‬‬ ‫داروسازي تولید دارو‬ ‫‪11081‬‬ ‫‪217,555‬‬ ‫‪2410649916‬‬ ‫‪98‬‬ ‫افستدارو‬ ‫ایران‬ ‫‪5540‬‬ ‫‪13968‬‬ ‫‪147,297‬‬ ‫‪48,436‬‬ ‫‪815952689‬‬ ‫‪676554048‬‬ ‫‪606390400‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1989904053‬‬ ‫‪53987912460‬‬ ‫‪431762705‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪825‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪-5.06‬‬ ‫‪ -1.23‬تكثیر‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫تهران شیمي‬ ‫‪18500‬‬ ‫دارویي لقمان‬ ‫‪3891‬‬ ‫‪800165‬‬ ‫‪3458‬‬ ‫‪-1.92‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪-1.71‬‬ ‫‪511,365‬‬ ‫‪-2.66‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪225,578‬‬ ‫‪19,373,605‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪291,491‬‬ ‫‪1805161211‬‬ ‫‪14068799928‬‬ ‫‪6,603,905‬‬ ‫‪90,469‬‬ ‫‪167,696‬‬ ‫‪6,582,294‬‬ ‫‪17700332046‬‬ ‫‪564350917‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫نیروترانس‬ ‫صادرات ایران‬ ‫بانك‬ ‫‪4923‬‬ ‫‪726‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪5550‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪43,423‬‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫موتوژنانصار‬ ‫بانك‬ ‫‪3762‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪197,570‬‬ ‫‪19,373,605‬‬ ‫‪972538600‬‬ ‫‪14068799928‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫داروسازي جابرابنحیان‬ ‫‪6,603,905‬‬ ‫‪10,100‬‬ ‫‪17700332046‬‬ ‫‪53893600‬‬ ‫‪825‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سرمایه گذاري البرز(هلدینگ‬ ‫کارخانجات تولیدي شهید قندي‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪12,196‬‬ ‫‪6,582,294‬‬ ‫‪19306268‬‬ ‫‪10854572036‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪692‬‬ ‫بانك انصار‬ ‫گروه دارویي سبحان‬ ‫‪3676‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫ديگذاري دارویي تامین‬ ‫سرمایه‬ ‫بانك‬ ‫‪4622‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫حكمت ایرانیان‬ ‫بانكایران‬ ‫فیبر‬ ‫‪1164‬‬ ‫‪3433‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪5,340,639‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪6214869931‬‬ ‫‪5836000‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪4‬‬ ‫البرزدارو‬ ‫حكمت ایرانیان‬ ‫بانك‬ ‫‪11936‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪3,152‬‬ ‫‪2572887162‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪8071‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪162142000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫‪816271‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫ایرانپتروشیمي تأمین‬ ‫بانك گاز و‬ ‫پستنفت و‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪2116‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫سرمایهگذاري صنایع پتروشیمي‬ ‫‪1724‬‬ ‫کربن ایران‬ ‫‪1622‬‬ ‫بانك‬ ‫تجارتنفت و گاز پارسیان‬ ‫گسترش‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪2310‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪-2.25‬‬ ‫‪4,767,380‬‬ ‫‪2,093,935‬‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫آبانماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن‬ ‫‪2991‬‬ ‫‪806196‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪-4.48‬‬ ‫‪11,610,263‬‬ ‫‪1,591‬‬ ‫‪34730112618‬‬ ‫صنایعملت‬ ‫بانك‬ ‫پتروشیمي خلیج فارس‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪10316‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪2,845,696‬‬ ‫‪1282658616‬‬ ‫‪2,138,711‬‬ ‫‪9,893,753‬‬ ‫‪15371792786‬‬ ‫‪4219207453‬‬ ‫‪1.02063E+11‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪229‬‬ ‫گروه صنعتي پاکشو‬ ‫مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪9335‬‬ ‫‪810098‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪-4.45‬‬ ‫‪1055398679‬‬ ‫‪773333481‬‬ ‫‪10854572036‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪692‬‬ ‫اسوه مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫داروسازي‬ ‫‪816271‬‬ ‫‪16206‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪47,761‬‬ ‫‪5,340,639‬‬ ‫‪32,844‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪85,178‬‬ ‫‪1380365863‬‬ ‫‪2572887162‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪29655‬‬ ‫‪1622‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪14130‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪6,133‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪6703‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫فرآوردههاي تزریقي ایران‬ ‫‪-4.71‬‬ ‫‪31,685,964‬‬ ‫‪3,752,003‬‬ ‫‪3,287,785‬‬ ‫‪6470126780‬‬ ‫‪2,915,360‬‬ ‫‪5332487424‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪6735559887‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪3916908530‬‬ ‫‪3454466090‬‬ ‫‪467‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫‪289‬‬ ‫‪298‬‬ ‫سبحان دارو‬ ‫‪256‬‬ ‫بانك‬ ‫شیميتجارت‬ ‫داروئي داروپخش‬ ‫‪237‬‬ ‫هلدینگ‬ ‫داروپخش (‬ ‫مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪3,287,785‬‬ ‫‪5332487424‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪4,767,380‬‬ ‫‪1,745‬‬ ‫‪3916908530‬‬ ‫‪11239545‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14445‬‬ ‫‪806196‬‬ ‫‪10219‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪-4.48‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1,591‬‬ ‫‪699200000‬‬ ‫‪1282658616‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪2,138,711‬‬ ‫‪4219207453‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪621,369‬‬ ‫‪5800754295‬‬ ‫شیرازمسكن فروردین ‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫پتروشیمي‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪1,830‬‬ ‫‪3,384,111‬‬ ‫‪1598377901‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪811193‬‬ ‫‪3411‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪512,368‬‬ ‫‪1226487956‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪1484483161‬‬ ‫‪11544031408‬‬ ‫‪152‬‬ ‫زهراويمسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫داروسازي‬ ‫‪810098‬‬ ‫‪47567‬‬ ‫‪-4.45‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,514‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1226487956‬‬ ‫‪2529360‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪120‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫‪811193‬‬ ‫‪1484483161‬‬ ‫‪133‬‬ ‫پتروشیمي شازند‬ ‫پاکسان‬ ‫‪5402‬‬ ‫‪3120‬‬ ‫‪2.91‬‬ ‫‪1,514‬‬ ‫‪196‬‬ ‫پارس دارو‬ ‫داروسازي فارابي‬ ‫بانك ملت‬ ‫شرکت کي بي سي‬ ‫‪5414‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫رستوران‬ ‫هتل و‪-0.60‬‬ ‫‪14,671‬‬ ‫‪72,479‬‬ ‫‪1,830‬‬ ‫‪79792110‬‬ ‫‪147419698‬‬ ‫‪392425604‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پلياکریل‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اردیبهشت ‪92‬‬ ‫‪1328‬‬ ‫‪797852‬‬ ‫‪-1.26‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪683,760‬‬ ‫مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالتشیراز‬ ‫ح ‪ .‬پتروشیمي‬ ‫‪808896‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪925‬‬ ‫‪209,841‬‬ ‫‪2939235691‬‬ ‫‪748229209‬‬ ‫‪398734395‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪520997247‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪-3.55‬‬ ‫‪177,708‬‬ ‫‪520997247‬‬ ‫‪7755‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪908025475‬‬ ‫‪116‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اردیبهشت ‪92‬‬ ‫‪797852‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪3,965,990‬‬ ‫‪30757205129‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪76‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪808896‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪925‬‬ ‫‪748229209‬‬ ‫‪105‬‬ ‫پتروشیمي پردیس‬ ‫‪16543‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫‪5,647‬‬ ‫‪183918087‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪1049‬‬ ‫‪109‬‬ ‫گروه سرمایه گذاري میراث فرهنگي‬ ‫‪7791‬‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪3,152‬‬ ‫‪258745032‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪110,730‬‬ ‫‪3,516,004‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫کیمیداروبانك ایران‬ ‫پست‬ ‫‪1164‬‬ ‫‪862663530‬‬ ‫‪5096102115‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪3,516,004‬‬ ‫‪5,676,045‬‬ ‫‪67,471‬‬ ‫‪124,870‬‬ ‫‪566139669‬‬ ‫‪6214869931‬‬ ‫‪55742426248‬‬ ‫‪5096102115‬‬ ‫‪12008298609‬‬ ‫‪726‬‬ ‫‪32,200‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪2086‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪887‬‬ ‫‪7,754‬‬ ‫‪16598296‬‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪8002‬‬ ‫گروه پتروشیمي س‪ .‬ایرانیان‬ ‫‪9943500‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪53987912460‬‬ ‫‪422861377‬‬ ‫‪1759‬‬ ‫‪53941320‬‬ ‫‪12‬‬ ‫مرینوستوسعهآذربایجان‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫ایران‬ ‫‪940,957‬‬ ‫محصوالت شیمیایي‬ ‫‪2,302,217‬‬ ‫‪194100313‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪10865‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪49‬‬ ‫بانك دي‬ ‫‪333,214‬‬ ‫‪1272931999‬‬ ‫‪4643070767‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪248,867‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪7078132079‬‬ ‫محصوالت چوبي‬ ‫‪2,254‬‬ ‫‪1699698841‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪577371440‬‬ ‫‪677880‬‬ ‫‪92341852‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪11,703‬‬ ‫‪6954036996‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪274‬‬ ‫تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫پخش البرز‬ ‫پارسسویچ‬ ‫‪36,775‬‬ ‫‪1,452,083‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪7522‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪172,361‬‬ ‫‪1,774,177‬‬ ‫‪1741445590‬‬ ‫ماشین آالت و دستگاههاي برقي‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪212,081‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪3534798367‬‬ ‫‪104656267‬‬ ‫‪698911994‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,614,429‬‬ ‫‪21,532‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪12749000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1821‬‬ ‫‪1938‬‬ ‫‪4551888596‬‬ ‫‪27188260‬‬ ‫‪32,429‬‬ ‫‪2158392‬‬ ‫‪27419860‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪6,283,449‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪150,000,000‬‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪67166853‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11445168772‬‬ ‫‪2.907E+11‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪2617‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪3,260‬‬ ‫‪433961025‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31,001‬‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪70704595‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3475‬‬ ‫‪8742‬‬ ‫‪331765565‬‬ ‫‪263329545‬‬ ‫‪3675‬‬ ‫‪38,710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪48‬‬ ‫قنداصفهان‬ ‫‪1094‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪305,254‬‬ ‫معدني امالح ایران‬ ‫‪11100‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪934782350‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪185449394‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪18‬‬ ‫صنعت روي زنگان‬ ‫‪622452165‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪32‬‬ ‫روي ایران‬ ‫معادن‬ ‫توسعه‬ ‫خارك‬ ‫پتروشیمي‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪5086094216‬‬ ‫‪1622‬‬ ‫‪16524‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪398734395‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪116‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫مردم و دولت با کاهش تورم به استقبال بهار می‌روند‬ ‫‪19‬‬ ‫نرخ تورم بهمن ‪ 15/2‬درصد شد‬ ‫عاطفه خس�روی‪ :‬یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی‬ ‫دولت‌ها‪ ،‬بررس��ی شاخص‌های اقتصادی اس��ت؛ شاخص‌هایی همچون نرخ‬ ‫ت��ورم‪ ،‬نرخ بیکاری‪ ،‬میزان نقدینگی و نرخ رش��د اقتص��ادی و در این بین‬ ‫سطح زندگی مردم و احساس شهروندان از شرایط اقتصادی مالک ظاهری‬ ‫تمام ش��اخص‌ها به ش��مار می‌رود‪ .‬بر همین اس��اس هر سال شاخص‌های‬ ‫کالن اقتصادی از س��وی مراکز آماری بین‌المللی و دولت اعالم می‌ش��ود تا‬ ‫ترازویی باش��د برای س��نجش عملکرد اقتصادی دولت‪ .‬حاال بر اساس آمار‬ ‫و ارقام اعالم ش��ده از ش��اخص‌های اقتصادی دولت یازدهم‪ ،‬کارشناسان و‬ ‫تحلیلگران اقتصادی عملک��رد اقتصادی دولت را قابل دفاع می‌دانند‪ .‬بانک‬ ‫مرکزی چندی پیش گزارشی از شاخص‌های مختلف اقتصادی منتشر کرد‬ ‫که دولت یازدهم موفق ش��ده آنها را بهبود ببخش��د؛ نرخ رش��د اقتصادی‬ ‫‪ +6/4‬درصد‪ ،‬کاهش نرخ بیکاری ‪ 9/5‬درصد و ‪ . ...‬نوبخت‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫مدیری��ت و برنامه‌ریزی هم در آخرین اظهار نظر از کاهش نرخ تورم بهمن‬ ‫ماه س��ال جاری به ‪ 15/2‬درصد خبر داده اس��ت‪ .‬محمدباقر نوبخت با بیان‬ ‫اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه نیز ‪ 14/4‬درصد اس��ت‪ ،‬گفته؛ نرخ‬ ‫تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها‪ ،‬آشامیدنی و دخانیات در بهمن ماه سال جاری‬ ‫منف��ی ‪ 0/5‬درصد‪ ،‬نرخ ت��ورم ماهانه گروه غیرخوراکی‌ه��ا و خدمات ‪0/3‬‬ ‫درصد و نرخ تورم ماهانه کل کاال و خدمات نیز صفر اس��ت‪ .‬این آمار نشان‬ ‫می‌دهد دولتمردان روحانی در طول تمام ماه‌هایی که سکان هدایت کشور‬ ‫را به عهده گرفتند‪ ،‬با وجود تمام مش��کالت در بهبود ش��اخص‌های کالن‬ ‫اقتصادی عملکرد مثبتی داشته‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتم�اد متقاب�ل‪ ،‬کلی�د موفقی�ت‬ ‫دولت‬ ‫کنت��رل ت��ورم و جلوگی��ری از افزایش‬ ‫ناگهانی قیمت‌ها‪ ،‬نخستین خواسته‌ای بود‬ ‫ک��ه مردم از دولت روحان��ی طلب کردند‪.‬‬ ‫ح��اال نگاهی به ج��دول قیمت‌ها‪ ،‬کنترل‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬نبود نوس��ان باالی قیمت کاالها‬ ‫و ‪ ...‬نش��ان می‌دهد که ش��رایط اقتصادی‬ ‫دولت‌های نهم و دهم به پایان رس��یده و‬ ‫‌دوباره آرامش به اقتصاد کش��ور بازگشته‬ ‫اس��ت ‪ .‬تمام این م��وارد از اعتماد متقابل‬ ‫دولت و مردم نشات می‌گیرد‪.‬‬ ‫«‪ 18.613.329‬نفر»؛ این تعداد آرایی‬ ‫تو‌چهارم‬ ‫است که حسن روحانی در بیس ‌‬ ‫خردادماه سال ‪ 92‬به‌دست آورد‪ .‬یعنی‪51‬‬ ‫درصد از رای‌دهن��دگان‪ .‬همان جمعیتی‬ ‫که کلید او را باز‌کننده قفلی می‌دانس��تند‬ ‫که رییس جمهور پیش��ین ‪ 8‬س��ال تمام‬ ‫نتوانس��ت بازش کن��د و هرچه کرد قفلی‬ ‫روی فقل دیگر بست‪...‬‬ ‫از آن روز‪ ،‬بیشتر از ‪ 19‬ماه گذشته است‪.‬‬ ‫مردان کابینه و تی��م اقتصادی روحانی تا‬ ‫امروز هر چه را گفته‪ ،‬عملی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫بر اس��اس آمار بانک مرکزی‪ ،‬نرخ بیکاری‬ ‫ب��ه ‪ 9/5‬درصد کاهش یافته (رکوردی که‬ ‫در طول ‪ 9‬س��ال گذش��ته برای نخستین‬ ‫بار ثبت شده اس��ت)‪ ،‬نرخ رشد اقتصادی‬ ‫به ‪ 6/4‬درصد رس��یده‪‌،‬تورم کم شده و بر‬ ‫اساس آخرین آمار اعالمی نرخ تورم پایان‬ ‫بهمن ماه به ‪ 15/2‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برای موفقیت برنامه‌های دولت به‬ ‫عزم ملی نیاز داریم‬ ‫حس��ین راغف��ر‪،‬‬ ‫کارشناس اقتصادی‌‬ ‫درباره کارنامه دولت‬ ‫در کنت��رل ت��ورم‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬عملکرد‬ ‫دولت‌ه��ا عمال با توجه به محدودیت‌هایی‬ ‫که با آنها مواجه بوده‌اند‪‌،‬سنجیده می‌شود‪.‬‬ ‫به هر حال ظرفیت‌های این دولت نسبت‬ ‫به دولت قبل بسیار محدودتر بوده و شاید‬ ‫بتوان از این منظر موفقیت دولت را تایید‬ ‫ک��رد اما باید ب��ه این نکته توجه داش��ته‬ ‫باشیم که معضالت کشور بسیار گسترده و‬ ‫عمی��ق اس��ت‪ .‬واقعی��ت ای��ن اس��ت که‬ ‫موفقیت‌هایی که دولت از آن اسم می‌برد‬ ‫هن��وز آنطور ک��ه باید در س��طح زندگی‬ ‫روزمره جامعه دیده نشده است‪ .‬راغفر در‬ ‫می‌گوید‌‪ :‬برای موفقیت‬ ‫گفت‌‌وگو با‬ ‫برنامه‌های دولت به عزم ملی نیاز داریم و‬ ‫با توجه به دولتی که تحویل روحانی شد و‬ ‫ش��اخص‌های امروز اقتصاد می‌توان گفت‬ ‫مردان دولت روحانی دفتر س��ال ‪ 93‬را با‬ ‫کارنامه قاب��ل قبولی می‌بندن��د‪ .‬به گفته‬ ‫راغف��ر نتیجه نهای��ی مذاک��رات و توافق‬ ‫هس��ته‌ای می‌تواند بر رون��د اقتصاد ایران‬ ‫تاثیر گذاشته و شاخص‌های کالن از جمله‬ ‫تورم‪ ،‬بیکاری و نرخ رش��د اقتصادی را در‬ ‫شرایط بهتری قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد اقتصادی چشمگیر بوده است‬ ‫دول��ت یازده��م از زمان ش��روع به کار‬ ‫تاکن��ون‪ ،‬بخش مهمی از ت��وان خود را به‬ ‫حل مش��کالت اقتصادی کش��ور معطوف‬ ‫داش��ته و تالش کرده با اص�لاح برخی از‬ ‫سیاست‌ها و روندهای پیشین راهی برای‬ ‫خ��روج از وضعیت رکو ِد هم��راه با تورم و‬ ‫آمار چه می‌گوید‬ ‫مرک��ز آم��ار ایران نرخ تورم میانگین در پایان بهمن ماه امس��ال را با ‪ 0/6‬درصد کاه��ش ‪ 15/2‬درصد و تورم نقطه به نقطه را ‪14/4‬‬ ‫درصد اعالم کرد که نسبت به دی ماه تغییری نداشت‪ .‬به گزارش مرکز آمار ایران‪ ،‬شاخص کل (بر مبنای ‪ )1390=100‬در بهمن ماه‬ ‫سال ‪ 1393‬عدد ‪ 204/2‬را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل بدون تغییر است‪ .‬افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل‬ ‫به (تورم نقطه به نقطه) ‪ 14/4‬درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل (‪ )14/4‬بدون تغییر است‪ .‬درصد تغییرات شاخص‬ ‫کل (نرخ تورم شهری) در ‪ 12‬ماه منتهی به بهمن ماه سال ‪ 93‬نسبت به دوره مشابه سال قبل ‪ 15/2‬درصد است که نسبت به همین‬ ‫اطالع در دی ماه ‪ )15/8( 1393‬کاهش یافته اس��ت‪ .‬ش��اخص گروه عمده «خوراکی‌ها‪ ،‬آش��امیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم‬ ‫‪ 240/6‬رس��ید که نس��بت به ماه قبل ‪ 0/5‬درصد کاهش داشته است‪ .‬ش��اخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد‬ ‫‪ 238/6‬رسید که نسبت به ماه قبل ‪ 0/6‬درصد کاهش نشان می‌دهد‪ .‬شاخص گروه عمده «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» در بهمن‬ ‫ماه ‪ 93‬به رقم ‪ 191/7‬رس��ید که ‪ 0/3‬درصد نس��بت به ماه قبل افزایش نش��ان می‌دهد‪ .‬میزان افزایش شاخص گروه عمده «کاالهای‬ ‫غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ‪ 16/5‬درصد بوده است و نرخ تورم ‪ 12‬ماه منتهی به بهمن ماه سال ‪ 1393‬نسبت‬ ‫به دوره مشابه سال قبل این گروه ‪ 17/4‬درصد است که نسبت به تورم ‪ 12‬ماه منتهی به دی ماه ‪ )17/6( 1393‬کاهش یافته است‪.‬‬ ‫تنگناهای معیشتی بیابد‪.‬‬ ‫داوود دانش‌جعفری‪،‬‬ ‫در‬ ‫اقتص��اددان‬ ‫تو‌گ��و با‬ ‫گف ‌‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬اقتص��اد‬ ‫کش��ور در سال‌های‬ ‫گذشته در وضعیت رکود و انقباض ‪ 5‬یا ‪6‬‬ ‫درصدی و بس��یار پایین‌ت��ر از معدل چند‬ ‫ساالنه رش��د قرار داشته و به همین دلیل‬ ‫وضعی��ت کنون��ی در همس��نجی با قبل‬ ‫نش��انه‌های بهبود دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی‬ ‫ش��اخص‌ها همچ��ون ن��رخ اش��تغالزایی‬ ‫همخوانی چندانی با ش��اخص‌های رش��د‬ ‫ن��دارد‪ .‬دانش‌جعف��ری در ترس��یم‬ ‫چش��م‌اندازهای پیش روی اقتصاد کشور‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬اقتصاد ما در زمان حاضر به‬ ‫گونه‌ای است که اگر به آن دست نزنیم هم‬ ‫در س��ال‌های آینده رشد خواهد داشت؛ با‬ ‫این حال ما به برنامه‌ها و طرح‌هایی جدی‬ ‫برای رفع مشکالت اقتصادی نیازمندیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل تورم؛ هدف ویژه دولت‬ ‫مردان روحانی قول‬ ‫داده‌اند تا پایان سال‬ ‫‪ 1395‬تورم کشور را‬ ‫تک رقمی کنند‪ .‬در‬ ‫ای��ن بی��ن یک��ی از‬ ‫مسائل مطرح در زمینه سیاستگذاری‌ها و‬ ‫برنامه‌ه��ای ضدتورم��ی‪ ،‬پیون��د بین این‬ ‫سیاس��ت‌ها با برنامه‌های کالن اقتصادی‬ ‫است‪ .‬در این چارچوب‪ ،‬برخی کارشناسان‬ ‫اقتصادی از ناهمس��ازی‌های سیاست‌های‬ ‫ضدتورم��ی و راهبردهای رش��د اقتصادی‬ ‫می‌گویند‪ .‬س��یدعلی مدنی‌زاده‪،‬کارشناس‬ ‫اقتص��ادی در گفت‌‌وگو با‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫کش��ورهایی چ��ون ترکیه در س��ال‌های‬ ‫ابتدایی دهه گذشته در وضعیتی مشابه با‬ ‫ای��ران توانس��ته‌اند تورم‌های ح��دود ‪70‬‬ ‫درصدی خود را به زیر ‪ 10‬درصد برسانند؛‬ ‫بنابراین برای رفع مشکل تورم می‌توان به‬ ‫طور جدی چاره‌جویی کرد؛ البته مشروط‬ ‫بر اینکه بس��ته‌های سیاستی و برنامه‌های‬ ‫تدوین شده به درستی و به طور کامل در‬ ‫اقتصاد کشور پیاده شوند‪.‬‬ ‫مدنی‌زاده در تبیین بایس��ته‌های تحقق‬ ‫ت��ورم ت��ک رقمی تصری��ح کرد‪ :‬م��ا باید‬ ‫همزم��ان اصالح��ات را چه در س��اختار‬ ‫اقتص��اد کش��ور و چه در قوانی��ن مربوط‬ ‫دنب��ال کنیم‪ .‬به عبارتی‪ ،‬وقتی ما مس��یر‬ ‫اصالحات اقتصادی را می‌پیماییم در طول‬ ‫مس��یر متوجه خواهیم شد به چه قوانینی‬ ‫نی��از داریم ی��ا چه قوانین��ی را باید تغییر‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫اس��تاد اقتصاد دانش��گاه صنعتی شریف‬ ‫درباره پیش��برد سیاس��ت‌های ضد‌تورمی‬ ‫به دو دس��تور کار مهم اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫دولت در وهله نخس��ت باید قوانین پولی‬ ‫و مالی کش��ور را دگرگون س��ازد‪ .‬در این‬ ‫چارچ��وب‪ ،‬همزمان با تضمین اس��تقالل‬ ‫بان��ک مرکزی‪ ،‬ای��ن نهاد بای��د به نهادی‬ ‫ش��فاف و پاسخگو تبدیل ش��ود‪ .‬افزون بر‬ ‫این‪ ،‬دولت باید س��لطه قانونی مس��تقیم‬ ‫یا غیرمس��تقیم خ��ود را از اقتصاد بردارد‪.‬‬ ‫البته ای��ن به معنای پایان دادن یکباره به‬ ‫سیاست‌های حمایتی نیست‪.‬‬ ‫مدن��ی‌زاده افزود‪ :‬زمانی که تورم کنترل‬ ‫ش��ده و همزمان نوعی اطمینان از وجود‬ ‫ثبات در فضای اقتصادی ایجاد می‌ش��ود‪،‬‬ ‫حت��ی س��رمایه‌گذاران خارج��ی نی��ز به‬ ‫سرمایه‌گذاری در این اقتصاد رو می‌آورند‬ ‫که این رخ��داد می‌تواند تاثیری مثبت در‬ ‫رشد اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫مدرس اقتصاد دانش��گاه صنعتی‌شریف‬ ‫در زمینه پیامدهای منفی سیاس��ت‌های‬ ‫ضدتورم��ی نیز گف��ت‪ :‬پافش��اری برخی‬ ‫دولت‌ه��ا ب��ر کاهش نرخ ت��ورم در برخی‬ ‫موارد به وضعیت رکود منجر ش��ده که در‬ ‫شرایط ویژه دولت‌های یاد شده زیر بار این‬ ‫رکود رفته‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل سیاس��تگذاری کالن‬ ‫اقتص��ادی بای��د معطوف ب��ه راهکارهایی‬ ‫متوازن باش��د تا به صورت همگون اهداف‬ ‫رف��ع مش��کالت اقتص��ادی گوناگ��ون را‬ ‫محقق س��ازد‪ .‬از جمل��ه تصمیم‌های مهم‬ ‫در این ب��اره مدیریت انتظ��ارات عمومی‪،‬‬ ‫آماده‌سازی ساختار اقتصادی و تمهیدات‬ ‫حمایتی از بانک‌ه��ا و بنگاه‌های گوناگون‬ ‫اقتصادی اس��ت؛ تصمیم‌هایی که می‌تواند‬ ‫با بهره‌جویی از تجربه‌های پیش��ین دیگر‬ ‫کش��ورها با وضعیت مش��ابه ایران (مانند‬ ‫ترکی��ه و کش��ورهای اروپ��ای ش��رقی و‬ ‫امریکای التین) به کامیابی سیاس��ت‌های‬ ‫ضد تورمی بینجامد‪.‬‬ ‫‹ ‹ترازوی سنجش عملکرد اقتصادی‬ ‫دولت «تراز» است‬ ‫اکن��ون حدود یک س��ال و نی��م از عمر‬ ‫دول��ت تدبیر و امی��د می‌گ��ذرد؛ دولتی‬ ‫ک��ه از ابت��دا اع�لام ک��رد از اعت��دال و‬ ‫مدیریت عقالنی تبعی��ت خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫مدیریت عقالن��ی اف��راط و تفریط وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬میانه‌روی اس��اس کار اس��ت و در‬ ‫میانه‌روی اس��ت ک��ه تعقل تحق��ق پیدا‬ ‫می‌کند‪ .‬به همین دلیل اس��ت که به گواه‬ ‫بس��یاری از تحلیلگ��ران دنیای سیاس��ت‬ ‫و اقتص��اد‪ ،‬روحانی و م��ردان دولتش در‬ ‫بس��تری از عقالنیت گام برمی‌دارند و در‬ ‫این یک س��ال و اندکی به دس��تاوردهایی‬ ‫رس��یده‌اند که در آغ��از کار دولت بعید‬ ‫به نظر می‌رس��ید چراکه روحانی ویرانه‌ای‬ ‫تحوی��ل گرفت که باور ترمیم و حرکت به‬ ‫س��مت آبادانی هنوز هم برای بسیاری از‬ ‫منتقدان و برخی از کارشناس��ان بعید به‬ ‫نظر می‌رس��د‪ .‬بازگرداندن امید به زندگی‬ ‫و کاهش وحشت مردم در زمینه موفقیت‬ ‫در مذاکرات با غرب از جمله دستاوردهای‬ ‫غیرقابل انکار است‪.‬‬ ‫در عرص��ه اقتص��ادی نی��ز واقعی��ت‬ ‫انکارناپذی��ر آن اس��ت ک��ه ب��ا اتخ��اذ‬ ‫سیاس��ت‌هایی که به ط��ور کامل با دوره‬ ‫گذش��ته متفاوت اس��ت‪ ،‬دس��تاوردهای‬ ‫چش��مگیری نصیب کش��ور ش��ده است‪.‬‬ ‫جلوگیری از افزایش مهار نش��دنی قیمت‬ ‫دالر‪ ،‬ایجاد ثبات در بازار تجارت و گردش‬ ‫دوباره چرخ‌ه��ای از کار افتاده صنعت از‬ ‫جمل��ه اقدام��ات به ثمر نشس��ته مردان‬ ‫دولت روحانی اس��ت‪ .‬به عالوه دولت در‬ ‫نخس��تین ماه‌های فعالیت با در دس��تور‬ ‫کار ق��رار دادن انضباط مال��ی‪ ،‬موفق به‬ ‫کاهش چش��مگیر میزان زیادی از شتاب‬ ‫ن��رخ تورم ش��د و با تغییر سیاس��ت‌ها و‬ ‫برنامه‌ها‪ ،‬نرخ رش��د اقتص��ادی را بهبود‬ ‫بخش��ید‪ .‬ارائه بس��ته خ��روج از رکود در‬ ‫کنار بس��ته‌هایی مانند بس��ته حمایت از‬ ‫تولید از جمله اقدامات دولت برای بهبود‬ ‫شرایط اقتصادی است‪ .‬در بسته خروج از‬ ‫رکود تورمی‪ ،‬دولت ضمن اشاره به موانع‬ ‫چهارگانه خروج از رکود مانند تحریم‌ها‪،‬‬ ‫تنگناهای مال��ی‪ ،‬کاهش تقاضای داخلی‬ ‫و کاهش س��رمایه‌گذاری‌ها پیشنهادهای‬ ‫خود را در قالب سیاس��ت‌ها در حوزه‌های‬ ‫اقتصاد کالن‪ ،‬بهبود فضای کس��ب و کار‪،‬‬ ‫تامین مالی و محرک‌های خروج از رکود‬ ‫ارائه کرده است‪ .‬بسیاری از این سیاست‌ها‬ ‫در برنامه‌های گذش��ته آورده شده ولی یا‬ ‫بدون اج��را ب��ه بایگانی ط��رح برنامه‌ها‬ ‫منتقل ش��ده و یا ناقص و ابتر اجرا شده‬ ‫اس��ت‪ .‬متاسفانه تجربه چند دهه گذشته‬ ‫در اقتصاد کش��ور حاکی از آن است که با‬ ‫وجود قوانین راهگشا در کشور‪ ،‬اقتصاد از‬ ‫آنها س��ود کافی نبرده است‪ .‬حاال مردان‬ ‫دول��ت یازدهم با تمرک��ز روی حوزه‌های‬ ‫مختلف می‌توانند اقتصاد ایران را از تنگنا‬ ‫خارج کنند‪ .‬هرچن��د که اگر دولت برای‬ ‫اج��رای این بس��ته هم به رس��م و روش‬ ‫گذش��ته عمل کند‪ ،‬نباید انتظار چندانی‬ ‫از پیامدهای مثبت آن داش��ت و چه بسا‬ ‫با اجرای ناقص آن خسارت‌های مضاعفی‬ ‫بر اقتصاد کش��ور تحمیل ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫طراح��ی و عملی کردن نظام و سیس��تم‬ ‫اجرایی این بس��ته و پای��ش عملکرد آن‬ ‫بر صورت پیوس��ته و مداوم امری الزم و‬ ‫ضروری است که دولت باید به آن اهتمام‬ ‫ورزد‪.‬‬ ‫جدول نرخ تورم از زمان تحویل دولت به روحانی‬ ‫ماه‬ ‫تیر ‪92‬‬ ‫مرداد ‪92‬‬ ‫شهریور ‪92‬‬ ‫مهر ‪92‬‬ ‫آبان ‪92‬‬ ‫آذر ‪92‬‬ ‫دی ‪92‬‬ ‫بهمن ‪92‬‬ ‫اسفند ‪92‬‬ ‫فروردین ‪93‬‬ ‫اردیبهشت ‪93‬‬ ‫خرداد ‪93‬‬ ‫تیر ‪93‬‬ ‫مرداد ‪93‬‬ ‫‪ ‬شهریور ‪93‬‬ ‫مهر ‪93‬‬ ‫آبان‪93‬‬ ‫آذر‪93‬‬ ‫دی‪93‬‬ ‫بهمن ‪93‬‬ ‫نرخ تورم‬ ‫‪33.9‬‬ ‫‪35.1‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36.2‬‬ ‫‪35.9‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪33.7‬‬ ‫‪32.1‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪17,8‬‬ ‫‪16,8‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫(درصد)‬ ‫منبع‪ :‬مرکز آمار ایران‬ ‫خبر‬ ‫پرونده تسهيالت ‪۹۳‬‬ ‫بسته شد‬ ‫کس��اني که در ماه‌هاي پاياني س��ال درخواست‬ ‫دريافت تس��هيالت از نظام بانکي را داش��تند براي‬ ‫دريافت اين تس��هيالت بايد چن�� ‌د ماه ديگر منتظر‬ ‫بمانند چراکه بانک‌ها در خزانه را به روي تسهيالت‬ ‫بسته‌اند‪.‬‬ ‫محدودي��ت در پرداخ��ت تس��هيالت يک��ي از‬ ‫نشانه‌هاي نزديک‌ش��دن روزهاي پاياني سال است‬ ‫چراکه همه‌س��اله با نزديک‌ش��دن به پايان س��ال‬ ‫تغييرات��ي در برخ��ي از خدمات و ام��ور بانکي رخ‬ ‫مي‌ده��د که مهم‌ترين آن تغيي��ر در روال پرداخت‬ ‫تسهيالت اس��ت‪ .‬البته اين اتفاق امس��ال زود‌تر از‬ ‫س��ال‌هاي قبل تکرار ش��د و برخي بانک‌ها قبل از‬ ‫آنکه وارد بهمن ش��ويم با ارس��ال بخش��نامه‌اي به‬ ‫ش��عب خود دس��تور توقف پرداخت تس��هيالت را‬ ‫دادند‪ ،‬اين درحالي اس��ت که متقاضيان تسهيالت‬ ‫بانکي ماه‌های بس��یاری را براي دريافت تسهيالت‬ ‫س��پري کرده بودند اما سرنوش��ت با آنه��ا يار نبود‬ ‫چراکه با اين بخشنامه‌ها بايد چند ماه ديگر در صف‬ ‫دريافت تسهيالت بمانند‪ .‬هرچند بخشنامه پرداخت‬ ‫نش��دن تس��هيالت به برخي بانک‌ها از بهمن ابالغ‬ ‫ش��ده بود اما از بهمن تا اسفند هم ب ‌ه ندرت شاهد‬ ‫پرداخت تس��هيالت در ش��عب تعدادي از بانک‌ها‬ ‫بوديم ولي با ورود به آخرين‌ماه س��ال از تعداد اين‬ ‫شعب کاس��ته ش��د‪ .‬از همين رو پرونده تسهيالت‬ ‫بانک‌ها در س��ال ‪ 93‬براي بسياري از بانک‌ها بسته‬ ‫شد و شعب بانک‌ها به متقاضيان دريافت تسهيالت‬ ‫مي‌گويند بايد براي دريافت وام خود س��ال بعد به‬ ‫شعب مراجعه کنند!‬ ‫البته ايس��ت بانک‌ها به پرداخت تسهيالت بانکي‬ ‫اقدام تازه‌اي نيس��ت چراکه تجربه س��ال‌هاي قبل‬ ‫هم نش��ان داده بانکي‌ها در ماه پاياني سال و به‌طور‬ ‫معم��ول يک��ي دو م��اه ابتدايي هر س��ال به خاطر‬ ‫رس��يدگي به حساب و کتاب‌ش��ان تغييراتي را در‬ ‫روال پرداخت تس��هيالت اعمال مي‌کنند‪« .‬بستن‬ ‫حساب‌ها» توجيه و توضيح بانک‌ها براي قفل‌شدن‬ ‫پرداخت تسهيالت در ماه‌هاي پاياني سال و «ابالغ‬ ‫سياس��ت‌هاي جديد» توضيح آنها ب��راي پرداخت‬ ‫نش��دن تس��هيالت در ماه‌هاي ابتدايي سال است‪.‬‬ ‫بانکداران به‌طور رس��مي از زمستان سال گذشته با‬ ‫چراغ سبز شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي نرخ‬ ‫سود تسهيالت را افزايش داده و کف سود تسهيالت‬ ‫را ‪ 26‬درص��د تعيي��ن کردند و چندي��ن ماه با اين‬ ‫وضعيت به پرداخت تس��هيالت مي‌پرداختند‪ .‬اين‬ ‫درحال��ي بود که از بهمن س��ال ‪ 90‬تاکنون ش��ورا‬ ‫بس��ته سياس��تي و نظارتي را تغيير ن��داده و طبق‬ ‫همين بس��ته بانکداران بايد نرخ س��ود تس��هيالت‬ ‫مبادله‌اي را تا سررسيد دو سال معادل ‪ 14‬درصد و‬ ‫براي سررس��يد بيشتر از دو سال معادل ‪ 15‬درصد‬ ‫تعيين مي‌کردند‪ .‬همچنين در بس��ته سياستي که‬ ‫توس��ط بانک مرکزي ابالغ شده آمده بود که دامنه‬ ‫نرخ سود عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد بين‬ ‫موسس��ه اعتباري و مش��تري بين ‪ 18‬تا ‪ 21‬درصد‬ ‫تعيين مي‌شود‪.‬‬ ‫پول‌ تانخورده‬ ‫روانه بانک‌ها مي‌شود‬ ‫اس��کناس نو و تانخ��ورده بانک مرک��زي در ايام‬ ‫پاياني س��ال و براي شب عيد به زودي روانه شعب‬ ‫بانک‌ها مي‌شود تا در اختيار مردم قرار گيرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬بانک مرکزي در روزهاي‬ ‫پاياني هر س��ال با نزديک‌ش��دن به س��ال جديد و‬ ‫ن��وروز برنام��ه تامين اس��کناس نوی ش��ب عيد را‬ ‫اجرايي و اس��کناس‌هاي نو را روانه ش��عب بانک‌ها‬ ‫مي‌کن��د تا بين م��ردم و متقاضيان اس��کناس‌هاي‬ ‫تانخورده توزيع شود‪ .‬توزيع اسکناس‌هاي نو يکي از‬ ‫برنامه‌هاي پايان س��ال بانک‌ها براي تامين نيازهاي‬ ‫مردم‪ ،‬س��ازمان‌ها و ش��رکت‌ها اس��ت که براساس‬ ‫برنامه‌ريزي بانک مرکزي‪ ،‬توزيع اس��کناس‌هاي نو‬ ‫به بازار از طريق ش��عب منتخب و بانک‌هاي عامل‬ ‫انجام مي‌شود‪ .‬البته توزيع اسکناس‌هاي نو همواره‬ ‫در س��ال و به‌ط��ور مداوم انجام مي‌ش��ود و چرخه‬ ‫ورود اس��کناس نو به بازار و امحاي اس��کناس‌هاي‬ ‫فرس��وده همواره در‌حال انجام اس��ت‪ ،‬اما در پايان‬ ‫س��ال ورود اين اس��کناس‌ها با حجم باالتري اتفاق‬ ‫مي‌افت��د‪ .‬در آخرين ماه س��ال هم بان��ک مرکزي‬ ‫پيش‌بيني توزيع اسکناس‌هاي نو در حجم وسيع‌تر‬ ‫را ک��رده و به‌‌زودي برنامه آن عملياتي خواهد ش��د‬ ‫و براي اجرا به بانک‌هاي عامل سراس��ر کشور ابالغ‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬البته هر س��ال زمان توزيع اسکناس‌هاي‬ ‫نوی ش��ب عيد توس��ط بانک مرکزي به بانک‌ها در‬ ‫نيمه دوم اس��فند اس��ت و هر س��ال بانک مرکزي‬ ‫شعب عرضه‌کننده اسکناس‌هاي نو را تعيين و طبق‬ ‫هماهنگي ب��ا بانک‌ها اعالم مي‌کند تا مردم بتوانند‬ ‫از طريق مراجعه به آنها اسکناس نو دريافت کنند‪.‬‬
‫خبر روز‬ ‫پیشنهاد جدید بورس‬ ‫به مجلس‬ ‫پ��س از پیگیری‌ه��ای‬ ‫جدی س��هامداران صنعت‬ ‫سنگ‌آهن‪ ،‬سازمان بورس‬ ‫و اوراق به��ادار و ش��رکت‬ ‫ب��ورس اوراق بهادار تهران‬ ‫موض��وع به��ره مالکان��ه‬ ‫‪25‬درص��دی مع��ادن از‬ ‫صحن علنی مجلس به کمیس��یون تلفیق برگشت‬ ‫خورد و این کمیسیون از روز گذشته به بعد موضوع‬ ‫چالش‌برانگی��ز بهره مالکانه را دوباره بررس��ی کرد‪.‬‬ ‫در پ��ی این اتف��اق مدیرعامل ب��ورس اوراق بهادار‬ ‫تهران بار دیگر از نمایندگان مجلس خواس��ت تا به‬ ‫درخواست‌های مکرر سهامداران صنعت سنگ‌آهن‬ ‫توجه کنند‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬حسن قالیباف‌اصل‬ ‫در برابر این پرسش که آیا شایعات مربوط به تعدیل‬ ‫به��ره مالکانه مع��ادن تا ‪15‬درصد فروش درس��ت‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬بحث اصلی ما خارج شدن موضوع بهره‬ ‫مالکانه معادن از بودجه ساالنه است و اینکه دریافت‬ ‫هرگونه هزینه‌ای از این ش��رکت‌ها براس��اس قانون‬ ‫معادن و بر مبنای قانونی بلندمدت انجام شود‪.‬‬ ‫وی در عی��ن ح��ال از اقدام اعضای کمیس��یون‬ ‫تلفیق درباره بررس��ی دوباره موض��وع بهره مالکانه‬ ‫قدردانی و ابراز امیدواری کرد که خروجی جلسات‬ ‫کمیسیون تلفیق به نفع بازار سرمایه تمام شود‪ .‬در‬ ‫همین حال عضو کمیس��یون تلفیق بودجه ‪ 94‬نیز‬ ‫از ارائه پیش��نهاد سازمان بورس درباره بهره مالکانه‬ ‫به این کمیس��یون خبر داد و گفت‌‪ :‬این پیش��نهاد‬ ‫قرار است در جلسه کمیسیون تلفیق مورد بررسی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬اس��ماعیل جلیلی افزود‪ :‬هر چند در این‬ ‫پیش��نهاد بحث تعدی��ل بهره مالکان��ه تا ‪15‬درصد‬ ‫مطرح ش��ده‪ ،‬اما بحث خروج کل موضوع از بودجه‬ ‫نیز مطرح است‪ .‬همچنین سعید زمانیان‌دهکردی‪،‬‬ ‫عضو دیگر کمیس��یون تلفیق از انجام نش��دن کار‬ ‫کارشناس��ی در موضوع بهره مالکانه انتقاد کرد و از‬ ‫نگران��ی موجود در تعطیلی معادن کش��ور به دلیل‬ ‫دریافت بیش از اندازه عوارض به‌عنوان مس��ئله‌ای‬ ‫نام برد که سبب شده برخی از نمایندگان با دریافت‬ ‫عوارض از معادن س��نگ‌آهن کشور و سایر معادن‬ ‫ب��ه این گونه مخالف��ت ورزیده و ب��ر تغییر فرمول‬ ‫بهره مالکان��ه تاکید کنند‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬ابهامات‬ ‫موجود در بهره مالکان��ه و نگرانی از تاثیرات منفی‬ ‫آن بر صنعت س��نگ‌آهن سبب شد تا این نماینده‬ ‫مجلس با چند تن از نمایندگان و کارشناسان دیگر‬ ‫به بررس��ی دوباره نرخ بهره مالکان��ه و ارائه نتیجه‬ ‫آن به کمیس��یون تلفی��ق بپردازند‪ .‬براس��اس این‬ ‫گزارش‪ ،‬س��ازمان بورس و اوراق بهادار در گزارشی‬ ‫اث��رات دریافت نرخ بهره مالکانه ‪30‬درصدی بر این‬ ‫صنعت و ش��رکت‌های فعال آن را مورد اش��اره قرار‬ ‫داده و به‌منظور صیانت از س��هامداران این صنعت‬ ‫و بازار سرمایه به کمیس��یون تلفیق پیشنهاد داده‬ ‫اس��ت که این نرخ تا س��قف ‪15‬درصد تعیین شده‬ ‫و به‌ص��ورت متغی��ر در اختی��ار دولت ق��رار گیرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در تعیی��ن این نرخ‪ ،‬م��واردی همچون‬ ‫میزان ف��رآوری بر س��نگ‌آهن‪ ،‬قیمت‌های جهانی‬ ‫و میزان س��رمایه‌گذاری‌های انجام شده در معادن‬ ‫مورد مالحظه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫عطر برنج‌های ایرانی‬ ‫در تاالر معامالت‬ ‫روز گذش��ته تاالر محصوالت کش��اورزی بورس‬ ‫کاالی ایران ش��اهد عرضه برنج شیرودی‪ ،‬هاشمی‬ ‫و طارم بود‪ .‬به گزارش ب��ورس کاال‪ ،‬دیروز در تاالر‬ ‫کشاورزی‪ 250 ،‬تن برنج هاشمی‪ ،‬یک‌هزار تن برنج‬ ‫طارم و ‪ 410‬تن برنج ش��یرودی اس��تان گلس��تان‬ ‫عرضه ش��د‪ .‬همچنین یک‌هزار تن برنج شیرودی‪،‬‬ ‫یک‌هزار ت��ن برنج طارم و ‪ 250‬تن برنج هاش��می‬ ‫اس��تان مازن��دران روی تابلوی عرض��ه رفت‪ .‬برنج‬ ‫هاش��می گیالن نیز به حج��م ‪ 500‬تن راهی تاالر‬ ‫معامالت ش��د‪ .‬همچنین ‪ 2180‬تن نخود متوسط‬ ‫کردس��تان‪ 8460 ،‬ت��ن نخود متوس��ط آذربایجان‬ ‫غرب��ی‪ 1970 ،‬تن نخود متوس��ط ایالم‪ 10 ،‬هزار و‬ ‫‪ 400‬تن نخود متوس��ط لرس��تان و ‪ 200‬تن نخود‬ ‫متوسط همدان ‪ 3500‬تن ذرت دانه‌ای یزد و ‪ 4‬هزار‬ ‫تن مرغ منجمد رنج یک شرکت پشتیبانی امور دام‬ ‫روانه تاالر محصوالت کش��اورزی ش��د‪ .‬این گزارش‬ ‫همچنین حاکی است‪ ،‬ش��رکت ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫در مجم��وع با ‪ 2718‬تن س��بد میلگرد مخلوط به‬ ‫همراه ‪ 4004‬تن سبد میلگرد ‪ 25-12-A3‬در تاالر‬ ‫محصوالت صنعتی و معدنی حضور یافت‪ .‬ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارکه اصفهان نیز ‪ 1500‬تن ورق قلع‌اندود‬ ‫و ‪ 2500‬تن ورق گالوانیزه ‪ G‬را روی تابلوی عرضه‬ ‫برد‪ .‬سبد میلگرد مخلوط شرکت فوالد آلیاژی ایران‬ ‫نیز با حجم ‪ 1056‬تن عرضه شد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پیش‌بینی روزهای روشن بورس با توافق هسته‌ای‬ ‫بازار سرمايه نيازمند ياري دولت است‬ ‫کيميا بامدادي�ان ـ گروه اقتصاد‪ :‬عملکرد و روند‬ ‫ش��اخص در سال ‪ 94‬بستگي به نقش دولت در بازار‬ ‫سرمايه خواهد داشت‪ .‬دولت در شرايط رکودي بازار‬ ‫سرمايه در تمام دنيا به حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي‬ ‫مي‌پردازد‪ .‬اين حمايت به دو شکل داخلي و خارجي‬ ‫مي‌تواند انجام شود‪ .‬حمايت داخلي مي‌تواند در قالب‬ ‫سرمايه در گردش‪ ،‬تس��هيالت و تزريق نقدينگي به‬ ‫بنگاه‌هاي اقتصادي باشد و همچنين حمايت خارجي‬ ‫مي‌تواند با توجه به تقويت روابط بين‌الملل‪ ،‬شناسايي‬ ‫بازارهاي جديد و حضور در منطقه به کمک توليد و‬ ‫سپس بازار سرمايه بيايد‪.‬‬ ‫از س��وي ديگ��ر دولت مي‌توان��د در قالب حمايت‬ ‫خارج��ي ش��رکت‌هاي بورس��ي را وارد ديپلماس��ي‬ ‫اقتصادي کند و س��هم تجارت خارجي کش��ور را که‬ ‫اکن��ون در جهان بس��يار اندک اس��ت افزايش دهد‪.‬‬ ‫ب��ه طور کلي نياز بازار س��رمايه ب��ه حمايت داخلي‬ ‫و خارج��ي از بنگاه‌ه��اي اقتصادي اس��ت‪ .‬همچنين‬ ‫مس��ئوالن و دولتمردان بايد مراقب خروج نقدينگي‬ ‫از بازار سرمايه باشند زيرا در صورت خروج نقدينگي‬ ‫جلب اعتماد دوباره س��هامداران بسيار دشوار خواهد‬ ‫بود‪ .‬از س��وي ديگر بايد سياس��ت‌هايي اتخاذ ش��ود‬ ‫تا س��رمايه‌گذاران بتوانند با ن��گاه بلندمدت به بازار‬ ‫سرمايه توجه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ گزارش‌هاي محافظه‌کارانه‬ ‫در اين‌ب��اره ميث��م کريم��ي‪،‬‬ ‫مديرعام��ل ش��رکت کارگزاري‬ ‫بان��ک صنع��ت و مع��دن در‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫گفت‌وگو ب��ا‬ ‫کاهش قيمت جهاني نفت منجر‬ ‫به کس��ري بودجه در کشور ش��ده و با توجه به آنکه‬ ‫بيش��تر شرکت‌هاي فعال در بازار سرمايه تحت تاثير‬ ‫بودجه قرار دارند‪ ،‬اين کسري روي عملکرد آنها تاثير‬ ‫گذاشته و موجب شده تا آنها بودج ‌ه سال آينده خود‬ ‫را با اين نگاه ارائه کنند‪.‬‬ ‫وي به برخي ش��رکت‌ها که مي��زان بودجه در آنها‬ ‫تاثير ندارد‪ ،‬اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬برخي از بنگاه‌هاي‬ ‫اقتص��ادي نيز ک��ه اثرپذيري مس��تقيمي از بودجه‬ ‫نداش��تند‪ ،‬عملکرد س��ال مالي آنها در س��ال آينده‬ ‫تحت تاثير افزايش نرخ بهره مالکانه و همچنين نرخ‬ ‫خوراک پتروش��يمي‌ها قرار گرفته اس��ت‪ .‬کريمي با‬ ‫اش��اره به تعديل ‪ 3‬ماه شرکت‌ها بيان کرد‪ :‬به داليل‬ ‫گفته شده‪ ،‬شرکت‌هاي بورسي تعديل‌هاي ‪ 3‬ماه آخر‬ ‫سال بسيار بدبينانه‌اي را ارائه و همچنين بودجه سال‬ ‫مالي آين��ده بنگاه‌هاي خود را نيز با ديدگاه بس��يار‬ ‫محافظه‌کارانه‌اي طراحي کرده‌اند‪.‬‬ ‫زير ذره‌بين‬ ‫افت ‪ ۴۴‬واحدي شاخص‌کل در چهارمين روز ماه‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بازار س��رمایه همزمان با پايان س��ال‬ ‫مالي اکثر ش��رکت‌ها در اسفند چش��م انتظار انتشار‬ ‫پيش‌بيني درآمد هر س��هم س��ال مالي بعد اس��ت و‬ ‫هنگامي که پيش‌بيني‌ها خوب باش��د بازار تحت‌تاثير‬ ‫خبرهاي خوب اس��ت و وقتي پيش‌بيني‌ها بد باش��د‪،‬‬ ‫تحت‌تاثير پيش‌بيني‌هاي منفي است‪ .‬صف‌هاي خريد‬ ‫و ف��روش روزهاي اخير تحت‌تاثي��ر گزارش‌هاي مالي‬ ‫و پيش‌بيني درآمد س��ال مالي ‪ 94‬شرکت‌هاست که‬ ‫در اي��ن بي��ن برخي گروه‌ه��ا مانند گ��روه ليزينگ و‬ ‫دارويي با پيش‌بيني‌هاي خوب س��ال ‪ 94‬مورد اقبال‬ ‫سرمايه‌گذاران قرار گرفتند و اکنون بايد منتظر انتشار‬ ‫پيش‌بيني همه صنايع فعال در بازار سرمايه باشيم‪ .‬در‬ ‫مجموع بازار س��رمايه از نظر قيمتي به جايي رسيده‬ ‫که افت بيش از اين بسيار دور از ذهن است‪ ،‬به‌طوري‌‬ ‫ی‪‌/‬ای)‬ ‫که وجود سهم‌هايي با نسبت قيمت بر درآمد (پ ‌‬ ‫خيلي زياد اس��ت و افراد با دي��د ميان‌مدت هر کدام‬ ‫از اين س��هم‌ها را انتخاب کنند‪ ،‬در س��ال آينده سود‬ ‫مناسبي را کسب مي‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ نگاهي به آمار‬ ‫ساختماني‌ها و سيماني‌ها وضعيت‬ ‫وي وضعي��ت مال��ي ش��رکت‌ها‬ ‫مطلوب��ي نداش��ته باش��ند زي��را‬ ‫و صناي��ع را در س��ال آينده بهتر‬ ‫با توجه به تحوالت‬ ‫بس��ياري از سيمان توليد شده در‬ ‫از امس��ال دانس��ت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫سياسي پيش‌رو و‬ ‫داخل کشور به عراق صادر مي‌شد‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه تحوالت سياس��ي اميد به نتيجه مذاکرات‬ ‫اما اکنون به دلي��ل آنکه وضعيت‬ ‫پيش‌رو و اميد به نتيجه مذاکرات‬ ‫هسته‌اي‪ ،‬پيش‌بيني‬ ‫اين کش��ور بس��يار متش��نج شده‬ ‫هس��ته‌اي‪ ،‬پيش‌بيني مي‌شود که‬ ‫مي‌شود که صنايع و‬ ‫اس��ت‪ ،‬واردات به اين کشور انجام‬ ‫صنايع و به دنبال آن شرکت‌هاي‬ ‫‌هاي‬ ‫ت‬ ‫شرک‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫نمي‌شود و از سوي ديگر نيز بازار‬ ‫بورس��ي عملکرد بهتري نسبت به‬ ‫بورسي عملکرد بهتري مسکن در داخل کشور در وضعيت‬ ‫سال ‪ 93‬داشته باشند‪.‬‬ ‫نسبت به سال ‪93‬‬ ‫‹ ‹صنايع برتر‬ ‫رکودي ق��رار گرفته و س��اخت و‬ ‫داشته باشند‬ ‫کريمي به ديدگاه مثبت داخلي‬ ‫س��ازها تقريبا متوقف شده است‪،‬‬ ‫و خارجي از مذاکرات هسته‌اي در‬ ‫در نتيجه اي��ن گروه‌ها نمي‌توانند‬ ‫بازار س��رمايه اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫عملکرد مطلوبي داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر بنگاه‌هاي فعال در ب��ورس تهران با وي وضعیت صنعت پتروش��يمي و پااليش��گاهي را‬ ‫توجه به ش��رايط به وجود آمده مانند کاهش قيمت بس��يار مبهم دانس��ت و بيان کرد‪ :‬ب��ا توجه به آنکه‬ ‫نف��ت و به دنب��ال آن ميزان کس��ري بودجه دولت‪ ،‬قيمت جهاني نفت همواره افزايش و کاهش مي‌يابد‬ ‫عملکرد مالي س��ال آينده خود را ترس��يم کرده‌اند و و ب��ه عبارتي بس��يار متغير اس��ت‪ ،‬نمي‌توان قيمت‬ ‫در ارائه گزارش بودجه سال ‪ 94‬خود‪ ،‬اخبار مثبت از مش��خصي را براي آن تعيين ک��رد زيرا قيمت نفت‬ ‫مذاکرات هسته‌اي را لحاظ نکرده‌اند‪.‬‬ ‫تحت‌تاثير عوامل بس��ياري قرار دارد که از آن جمله‬ ‫وي پيش‌بيني کرد در سال آينده گرو ‌ه دارويي‌ها و مي‌ت��وان به وضعيت و تحوالت در اوکراين‪ ،‬ونزوئال و‬ ‫خودرويي‌ها عملکرد مناسبي داشته باشند زيرا گروه عربستان اشاره کرد‪.‬‬ ‫دارويي همواره مورد توجه بوده‌اند و به دليل حمايت ‹ ‹تغيير سياست‌ها‬ ‫اما يکي ديگر از کارشناس��ان ارش��د بازار سرمايه‬ ‫از صناي��ع داخلي و همچنين وجود مصرف‌کنندگان‬ ‫داخل��ي‪ ،‬س��هامداران اي��ن گ��روه هي��چ‌گاه متضرر دي��دگاه متفاوت‌تري دارد‪ .‬عليرضا عس��گري‌ماراني‬ ‫نمي‌شوند و همواره حاشيه امني براي اين گروه وجود معتقد اس��ت براي آنکه س��رمايه‌گذاران بيشتري به‬ ‫دارد‪ .‬کريمي به گروه سيماني‌ها و گروه ساختماني‌ها سوي بورس روانه شوند‪ ،‬بايد امنيت به معناي تغيير‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬به نظر مي‌رسد سال آينده گروه قوانين در کش��ور به وجود آي��د‪ .‬وي در گفت‌وگو با‬ ‫از تاالر حاف��ظ در معامالت روز‬ ‫به گ��زارش‬ ‫گذش��ته‪ ،‬شاخص کل کاهش يافت و با ‪44‬واحد افت‪،‬‬ ‫به عدد ‪ 64‬هزار و ‪675‬رس��يد‪ .‬سرمايه‌گذاران در اين‬ ‫روز‪ ،‬بي��ش از ‪ 437‬ميليون برگ��ه و حق‌تقدم در بازار‬ ‫دست‌به‌دس��ت کردند که ارزش اين مبادالت بيش از‬ ‫يک‌ه��زار و ‪ 136‬ميليارد ريال بود و در ‪ 34‬هزار نوبت‬ ‫معامالتي انجام شد‪.‬‬ ‫شاخص کل با کاهشي که داشت‪ ،‬معادل ‪0/07‬درصد‬ ‫اف��ت پيدا کرد و ش��اخص بازار اول ه��م با کاهش ‪5‬‬ ‫واح��دي معادل ‪0/01‬درصد و ش��اخص بازار دوم نيز‬ ‫با افت ‪267‬واحدي روبه‌رو ش��د و معادل ‪ 0/21‬درصد‬ ‫کاهش پيدا کرد‪.‬‬ ‫در مي��ان ‪ ۳۹‬صنعت حاض��ر در بورس تهران‪ ،‬گروه‬ ‫شيميايي توانست با بيشترين ارزش معامالت در صدر‬ ‫برتري��ن گروه‌هاي صنعت قرار گيرد و پس از آن گروه‬ ‫خودرو و مال��ي در جايگاه‌هاي بعدي قرار گرفتند‪ .‬در‬ ‫روز گذش��ته نماد س‪ .‬نفت و گاز و پتروشيمي تامين‬ ‫با کاه��ش ‪ 27/13‬واحدي و پس از آن بانک صادرات‬ ‫ايران با کاهش ‪ 27/04‬واحدي‪ ،‬سرمايه‌گذاري صندوق‬ ‫بازنشستگي با افت ‪ 15/4‬واحدي و پتروشيمي شيراز‬ ‫با کاهش ‪ 15/11‬واحدي داراي بيشترين تاثير منفي‬ ‫بر شاخص کل بودند‪ .‬همچنين فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ب��ا رش��د ‪ 20/05‬واح��دي‪ ،‬س��رمايه‌گذاري غدير با‬ ‫افزايش ‪ 16/84‬واحدي و گروه مپنا با افزايش ‪13/37‬‬ ‫واحدي بيش��ترين تاثير مثب��ت را بر مهم‌ترين متغير‬ ‫بورس��ي داش��تند‪ .‬همچنين در روز دوش��نبه کارتن‬ ‫ايران‪ ،‬افس��ت‪ ،‬نورد آلومينيوم‪ ،‬سرمايه‌گذاري توسعه‬ ‫آذربايجان‪ ،‬س��رمايه‌گذاري نيرو‪ ،‬رينگ‌س��ازي مشهد‬ ‫و فرآورده‌هاي نس��وز ايران بيش��ترين افزايش قيمت‬ ‫را تجرب��ه کردند‪ .‬بيش��ترين کاهش قيمت نيز در اين‬ ‫روز متعل��ق به ريخته‌گري تراکتورس��ازي ايران‪ ،‬نيرو‬ ‫محرکه‪ ،‬کاشي س��عدي‪ ،‬کيميدارو‪ ،‬سيمان هگمتان‪،‬‬ ‫آلومراد و داروس��ازي کوثر بود و اين نمادها در انتهاي‬ ‫جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچني��ن در اين روز س��رمايه‌گذاران طوالني‌ترين‬ ‫صف‌هاي خريد را براي نورد آلومينيوم‪ ،‬افست‪ ،‬زامياد‪،‬‬ ‫کمک فنر ايندامين‪ ،‬ريخته‌گري تراکتورس��ازي ايران‪،‬‬ ‫س��رمايه‌گذاري توسعه صنايع سيمان و گروه صنعتي‬ ‫ملي تش��کيل دادند‪ .‬در مقابل نمادهاي پتروش��يمي‬ ‫فناوران‪ ،‬حفاري ش��مال‪ ،‬توليد مواد اوليه داروپخش‪،‬‬ ‫سيمان دورود‪ ،‬صنايع کاشي و سراميک سينا‪ ،‬توسعه‬ ‫ش��هري توس‌گس��تر و س��يمان ايالم با سنگين‌ترين‬ ‫صف‌هاي فروش به‌کار خود پايان دادند‪.‬‬ ‫گفتني است روز گذشته معامله بلوکي فوالد مبارکه‬ ‫اصفه��ان ب��ا ‪62‬ميليون س��هم ب��ه ارز ‪ 121‬ميليارد‬ ‫ريال در صدر بيش��ترين حجم و ارزش معامالت قرار‬ ‫گرف��ت و پ��س از آن معامل��ه بلوکي گ��روه مديريت‬ ‫س��رمايه‌گذاري اميد با معامالتي به حجم ‪ 28‬ميليون‬ ‫سهم و کمباين‌س��ازي ايران با معامالتي به حجم ‪27‬‬ ‫ميليون س��هم در جايگاه‌ه��اي بعدي ق��رار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنين صنايع پتروش��يمي خليج‌فارس با معامالتي‬ ‫ب��ه ارزش ‪ 102‬ميليارد ريال و گروه مپنا با معامالتي‬ ‫به ارزش ‪ 74‬ميليارد ريال در جايگاه‌هاي دوم و س��وم‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در کشور ما مصاديق به خوبي اجرا‬ ‫نمي‌شود‪ .‬براي نمونه در حال حاضر خصوصي‌سازي‬ ‫و سياست‌هاي اصل ‪ 44‬به درستي اجرا نمي‌شود‪.‬‬ ‫عس��گري ماراني در پاس��خ به‬ ‫اينکه ش��رايط آين��ده بورس را‬ ‫چگونه ارزيابي مي‌کنيد‪ ،‬توضيح‬ ‫داد‪ :‬ب��ه نظر مي‌رس��د ش��رايط‬ ‫س��ختي براي بازار س��رمايه در‬ ‫کش��ور وجود داشته باش��د و اگر دولت تغييراتي در‬ ‫تعرفه واردات و صادرات ندهد‪ ،‬شرايط سخت بنگاه‌ها‬ ‫موجب خواهد شد تا شرکت‌ها افزايش درآمد نداشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وي به رکود حاکم در کش��ور اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر با توجه به تش��ديد رک��ود اقتصادي‪،‬‬ ‫ش��رايط اداره بنگاه‌هاي توليد بس��يار سخت شده و‬ ‫طبيعي اس��ت که نامطلوب بودن وضعيت بنگاه‌ها بر‬ ‫بازار سرمايه تاثير بگذارد‪.‬‬ ‫عس��گري ماراني در ادامه بيان کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫قيمت نهاده‌هاي توليدي بسيار نامناسب است‪ .‬براي‬ ‫نمونه هنگامي که قيمت نفت ‪ 115‬دالر بود‪ ،‬قيمت‬ ‫گاز ‪ 13‬س��نت تعيين شده بود و اکنون نيز با کاهش‬ ‫قيم��ت نفت به ح��دود ‪ 55‬دالر‪ ،‬بازهم گاز با همان‬ ‫قيمت در اختيار واحدهاي توليدي قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫به عقي��ده اين فع��ال بازار س��رمايه رک��ودي که‬ ‫امروز در بازار س��رمايه وجود دارد‌‪ ،‬بيشتر مربوط به‬ ‫سياست‌هاي داخلي است زيرا در داخل کشور توجه‬ ‫چنداني به صنعت و توليد و به دنبال آن اشتغالزايي‬ ‫نمي‌ش��ود‪ .‬همانطور که مش��اهده مي‌کنيد‪ ،‬در حال‬ ‫حاض��ر برخي از صنايع را ب��ه داليل مختلف متوقف‬ ‫مي‌کنند‪ ،‬براي مثال صنعت سيمان کشور حدود يک‬ ‫ماه است که به خواب فرو رفته است‪.‬‬ ‫عس��گري ماراني بورس را آين��ه تمام‌نماي اقتصاد‬ ‫هر کش��وري دانست و گفت‪ :‬ش��رايط کنوني بورس‬ ‫نش��ان از وضعيت و واقعيت اقتصادي کش��ور دارد و‬ ‫براي بهبود ش��رايط بورس دولت بايد سياس��ت‌هاي‬ ‫خود را در زمينه‌هاي مختلف ازجمله باال بردن تعرفه‬ ‫واردات و تشويق صنايع داخلي مورد توجه قرار دهد‬ ‫و تا زماني که وضعيت توليد در کش��ور ما به ش��کل‬ ‫کنوني اس��ت‪ ،‬نبايد انتظار داشته باشيم بازار سرمايه‬ ‫نيز بهبود يابد‪ .‬وي به لزوم تغيير سياست‌هاي دولت‬ ‫درباره بازار سرمايه اشاره کرد و افزود‪ :‬اگر روش‌هاي‬ ‫کنوني در بازار س��رمايه ادامه داشته باشد‪ ،‬سال ‪94‬‬ ‫سال سختي خواهد بود مگر آنکه سياست‌هاي دولت‬ ‫در قبال بورس ته��ران تغيير يابد و به دنبال کاهش‬ ‫فشار بر صنايع مختلف و توليد کشور باشد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری‬ ‫خارجی در بورس‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��پرده‌گذاری مرکزی اوراق و‬ ‫تسویه وجوه با اشاره به تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری‬ ‫خارجی در بازار س��رمایه گفت‪ :‬صدور کد سهامداران‬ ‫خارج��ی در بازار س��رمایه در س��ال ‪ ۹۳‬از مرز ‪۱۰۰‬‬ ‫کد گذش��ت‪ .‬به گزارش تسنیم؛ حامد سلطانی‌نژاد با‬ ‫بیان این مطلب گفت‪ :‬با صدور ‪ 9‬کد س��هامداری در‬ ‫بهمن امسال‪ ،‬تعداد سهامداران خارجی که موفق به‬ ‫اخذ کد س��هامداری در بازار س��رمایه ایران شده‌اند‬ ‫به ‪ 106‬کد رس��ید‪ .‬مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری‬ ‫مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه (س��مات) افزود‪:‬‬ ‫سهامدارانی از انگلیس‪ ،‬افغانس��تان(‪ 4‬نفر)‪ ،‬کویت و‬ ‫چین(هر کدام ‪ 2‬نفر) ماه گذش��ته پس از پش��ت سر‬ ‫گذاش��تن مراحل قانونی‪ ،‬کدهای سهامداری خود را‬ ‫دریافت کردند و به جمع س��هامداران بازار س��رمایه‬ ‫ایران ملحق ش��دند‪ .‬س��لطانی نژاد ادامه داد‪ :‬آمارها‬ ‫نشان می‌دهد روند ورود س��رمایه‌گذاران خارجی به‬ ‫بازار س��رمایه ایران در س��ال ‪ 93‬رش��د چشمگیری‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬به‌طوری‌که از ابتدای س��ال تا پایان‬ ‫بهمن‪ ،‬تعداد ‪ 106‬سرمایه‌گذار خارجی از کشورهای‬ ‫انگلیس‪ ،‬روسیه‪ ،‬آلمان‪ ،‬سوئیس‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫لبنان‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬امارات‪ ،‬نروژ‪ ،‬یونان‪ ،‬اندونزی‪،‬‬ ‫مالدیو‪ ،‬هنگ‌کنگ‪ ،‬عراق‪ ،‬پاکستان‪ ،‬سوریه‪ ،‬کویت و‬ ‫افغانستان وارد بازار سرمایه کشورمان شده‌اند‪ .‬وی از‬ ‫تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬بدون تردید با اصالح برخی مقررات‬ ‫و راه‌اندازی رس��می س��امانه جدید پس از معامالت‪،‬‬ ‫ش��رایط برای ورود س��رمایه‌گذاران خارج��ی به بازار‬ ‫سرمایه کشورمان تسهیل خواهد یافت‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫کار و بيکاري مشکل ديروز‪ ،‬امروز و فرداي جوامع انساني‬ ‫‪21‬‬ ‫بيکاريسرمنشأشکل‌گيريبزهکاري‌هاياجتماعي‬ ‫گ�روه گزارش‪-‬محمدعل�ي‌‬ ‫عرفي‌نژاد‪ :‬دو کلمه‌اي است که‬ ‫در سال‌هاي اخير نه در ايران که‬ ‫در زمينه اقتصاد و درآمدس��ازي بسياري از‬ ‫کش��ور‌هاي توس��عه‌يافته و درحال توسعه و‬ ‫باالخ��ره بدون پش��توانه فعاليت‌هاي روزمره‬ ‫شنيده مي‌شود‪ .‬در چشم و نظر و شنيده‌هاي‬ ‫مردم جامعه‪ ،‬آدمي که کار دارد‪ ،‬عبارت است‬ ‫از يک نان‌آور که خانواده‌اي را مي‌چرخاند و‬ ‫بنابراين نمونه‌اي از مردم خوش��بخت است‪،‬‬ ‫حاال چه‌ک��م و چه‌زياد‪ ،‬درآم��دي دارد و در‬ ‫ارتب��اط با اين درآم��د مي‌توان��د از اين آب‬ ‫باريکه معروف سهمي بردارد‪ ،‬سهمي که در‬ ‫خرج خورد و خ��وراک خانواده‪ ،‬خرج دارو و‬ ‫درم��ان‪ ،‬لب��اس و تحصي��ل در بخش‌ه��اي‬ ‫مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد‪ .‬بيکاري‬ ‫آغاز از هم پاش��يدن يک خانواده يا يک فرد‬ ‫به‌شمار مي‌رود‪ ،‬آدمی که چه تحصيلکرده و‬ ‫چه درحد عادي نتوانس��ته در جايي مشغول‬ ‫به‌کار شود و خرج خود و خانواده‌اش را تامين‬ ‫کن��د‪ .‬در اي��ن ميان خط��ري ک��ه خانواده‬ ‫فردبي��کار را تهدي��د مي‌کن��د مي‌تواند انواع‬ ‫بزهکاري‌ها و دس��تي هميشه بر آتش باشد‪.‬‬ ‫اعتياد‪ ،‬سرقت‪ ،‬دس��تگير شدن و خرج روي‬ ‫دس��ت بيت‌المال گذاش��تن و از همه بدتر‪،‬‬ ‫نداش��تن يک آينده متکي به مغز و بازو و به‬ ‫ل ش��دن ب��ه جامعه و‬ ‫عبارت درس��ت‌تر‪ ،‬انگ ‌‬ ‫حتي خانواده‪ ،‬از همس��ر گرفته تا ديگر افراد‬ ‫خانواده پدري و مادري خود‪ .‬بنابراين از اين‬ ‫ديدگاه مي‌پردازيم به مسئله بيکاري در ايران‬ ‫به‌ويژه در نقاط غيرقابل باور‪.‬‬ ‫‹ ‹مي�زان بيکاري در اي�ران نزديک به‬ ‫يک چهارم است‬ ‫ح��دود ‪ ۷۰‬درصد جمعي��ت ايران زير ‪۳۵‬‬ ‫غلب��ه بر مش��کل بي��کاري‪ ،‬نيازمند رش��د‬ ‫اقتصادي باالي ‪ 7‬درصد اس��ت اما در طول‬ ‫چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادي در‬ ‫حد ‪ 5‬درصد بود ‌ه است‪.‬‬ ‫بخشي از رش��د اقتصادي چند سال اخير‬ ‫حاصل افزايش درآمدهاي باالي نفتي‌است‬ ‫درحالي که دولت بدون سرمايه‌گذاري کافي‬ ‫نمي‌تواند به رشدي قابل اتکا دست يابد تا با‬ ‫آن شعار افزايش فرصت‌هاي شغلي را تحقق‬ ‫بخشد‪.‬‬ ‫‹ ‹دستکاري در تعريف شاغل‬ ‫س��ال س��ن دارند‪ .‬مرکز آمار اي��ران ميزان‬ ‫بيکاري جوان��ان را ‪ 21/8‬درصد اعالم کرده‬ ‫ک��ه به‌طور تقريب��ي دو برابر نرخ متوس��ط‬ ‫بي��کاري در ايران اس��ت‪ .‬نرخ بي��کاري در‬ ‫اس��تان‌هاي مختلف ايران متفاوت است‪ .‬اما‬ ‫اغلب نرخ بيکاري در اس��تان‌هاي مرزنشين‬ ‫از ديگ��ر نقاط ايران باالتر اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫بانک مرکزي ايران‪ ،‬در س��ال ‪22/5 ،۱۳۸۹‬‬ ‫درصد از خانواده‌هاي ايران بدون فرد شاغل‪،‬‬ ‫‪ 55/4‬درص��د داراي يک فرد ش��اغل‪2/17 ،‬‬ ‫درصد دو فرد ش��اغل و ‪ 4/9‬درصد داراي ‪۲‬‬ ‫و بيش��تر فرد ش��اغل بوده‌اند‪ .‬در عين حال‬ ‫در سال ‪ 800/000 ،۱۳۹۰‬فرصت شغلي از‬ ‫دست رفته که معادل ‪ ۱۸‬ميليارد دالر توليد‬ ‫بوده‌است‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹2‬درصد خانواده‌هاي‬ ‫بدون فرد شاغل به ‪ ۲4‬رسيد که از اين ميان‬ ‫‪ ۵۷‬درصد يک نفر ش��اغل‪ 15/5 ،‬درصد دو‬ ‫نفر شاغل و ‪ 3/5‬داراي ‪ 3‬نفر شاغل و بيشتر‬ ‫بوده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بحران بيکاري‬ ‫در س��ال ‪۲۰۰۵‬م (‪ ۱۳۸۴‬خورش��يدی)‬ ‫نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه (ميس)‬ ‫در ي��ک گزارش کام��ل تحليل��ي از بحران‬ ‫بيکاري در ايران نوش��ت‪« :‬بح��ران بيکاري‬ ‫‪ ۴۰‬درص��دي در ايران که ‪ ۲۸‬ميليون نفر را‬ ‫شامل مي‌شود‪ ،‬جمعيت کل کشور را به‌طور‬ ‫نسبي دچار فقر اقتصادي کرده‌است‪».‬‬ ‫در همين س��ال دولت اي��ران اعالم کرده‬ ‫ک��ه ن��رخ بي��کاري در کش��ور ح��دود ‪۱۲‬‬ ‫درصد اس��ت که اي��ن آمار در نظ��ر برخي‬ ‫آگاهان غيرواقعي اس��ت‪ .‬برخي کارشناسان‬ ‫انتقادهايي به ش��يوه‌هاي آمارگيري بيکاران‬ ‫در ايران و نتايج آن وارد مي‌کنند‪ ،‬ولي همه‬ ‫بر يک نقط��ه اتفاق نظر دارن��د که بيکاري‬ ‫يکي از معضالت اصلي اقتصاد ايران اس��ت‪.‬‬ ‫جمعيت ايران در ‪ ۲۸‬س��ال گذش��ته به‌طور‬ ‫تقريبي دو برابر ش��ده و بيش��تر کساني که‬ ‫در س��ال‌هاي بعد از انق�لاب ‪۱۹۷۹‬م متولد‬ ‫ش��ده‌اند به س��رعت به جمع متقاضيان کار‬ ‫مي‌پيوندن��د‪ .‬براس��اس آمار رس��مي‪ ،‬تعداد‬ ‫بيکاران ايران بين ‪ 3‬تا ‪3/5‬ميليون نفر است‬ ‫اما کارشناس��ان آمار بيکاران را بيش��تر از ‪4‬‬ ‫ميليون نفر برآورد مي‌کنند‪ .‬هر س��اله دست‬ ‫کم حدود ‪ 800‬هزار نفر وارد بازار کار ايران‬ ‫مي‌شوند و ايران توان کافي براي پاسخگويي‬ ‫به اين حجم از متقاضيان کار را ندارد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان اقتصادي بر اي��ن باورند که‬ ‫ايران براي اي��ن که بتواند بيکاري را کنترل‬ ‫و نرخ آن را کاهش دهد بايد س��االنه بيشتر‬ ‫از ي��ک ميليون ش��غل ايجاد کن��د درحالي‬ ‫که در طول س��ال‌هاي اخير به‌طور متوسط‬ ‫نتوانسته براي بيشتر از ‪ ۵۵۰‬هزار نفر شغل‬ ‫ايجاد کند‪.‬‬ ‫به باور کارشناس��ان اقتصادي‪ ،‬ايران براي‬ ‫تا سال‌هاي ‪ ۱۳۸۳‬ش��اخص نرخ بيکاري‬ ‫اينگونه تعريف مي‌شد که در آن هر شخصي‬ ‫ک��ه ‪ ۲‬روز در هفت��ه را کار مي‌کرد ش��اغل‬ ‫محسوب می‌ش��د‪ .‬در س��ال ‪( ۱۳۸۳‬دولت‬ ‫هش��تم) تعريف نرخ بي��کاري تغيير يافت‪.‬‬ ‫بس��ياري معتقد بودند اين تغيير براي کمتر‬ ‫نش��ان دادن نرخ بيکاري در کش��ور توسط‬ ‫دولت نهم انجام ش��ده اس��ت‪ .‬اين تغييرات‬ ‫از به��ار ‪ ۱۳۸۴‬در آماره��ا منظور ش��ده‪ .‬در‬ ‫حال حاضر براس��اس تعريف دولت هر کس‬ ‫حداقل يک ساعت در هفته کار کند‪ ،‬شاغل‬ ‫محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫مرکز آم��ار ايران در اين‌ب��اره اعالم کرده‬ ‫تغيير نرخ بيکاري در دولت هشتم در زمينه‬ ‫همس��وکردن ش��اخص‌ها با اس��تانداردهاي‬ ‫س��ازمان بين‌المللي کار بوده و تنها موجب‬ ‫ن هم‬ ‫یک درصد تغيير در ن��رخ بيکاري و آ ‌‬ ‫براي يکبار ش��ده است؛ همچنين اين مرکز‬ ‫اعالم کرده که در تعريف قبلي امکان ارزيابي‬ ‫برخ��ي مش��اغلي که در هفت��ه کمتر از ‪۱۶‬‬ ‫ساعت فعاليت داشته‌اند امکانپذير نبوده‪ .‬اين‬ ‫موضوع در انتخابات رياس��ت‌جمهوري سال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬نيز مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫مشاغل ساده در ايران و آشفتگي برنامه‌ريزي براي درس خوانده ها‬ ‫به‌طور اساس��ي اين پرس��ش مطرح است که چرا دولت‬ ‫به جاي سياس��ت‌گذاري کالن و برنامه‌ريزي براي ظرفيت‬ ‫سازي در ايجاد اش��تغال‪ ،‬به دنبال يافتن پاسخ اين سوال‬ ‫اس��ت که به چه دليل تحصيلکرده‌هاي کش��ور به سمت‬ ‫مش��اغل س��اده و ب��دون نياز ب��ه تخصص گراي��ش پيدا‬ ‫نمي‌کنند؟ مگر کش��ور امروز به مهارت‪ ،‬تخصص و دانش‬ ‫کسب شده افراد در دانش��گاه‌ها نيازي ندارد که بخواهيم‬ ‫فارغ‌التحصيالن را به س��مت مشاغل ساده هدايت کنيم؟‬ ‫اگر اينگونه باش��د باي��د گفت س��رمايه‌گذاري‌هاي انجام‬ ‫ش��ده براي افزايش س��طح دانش افراد به هدر رفته است‪.‬‬ ‫ب��ا اين وج��ود‪ ،‬اينکه ذائقه بازار کار کش��ور تغيير کرده و‬ ‫کارجوي��ان امروز ديگر آن افراد متقاضي ش��غل دهه‌هاي‬ ‫س��ابق نيس��تند‪ ،‬کاملا حرف درس��تي اس��ت ک��ه باعث‬ ‫پيچيده‌تر شدن مس��ئله بيکاري در کشور مي‌شود‪ .‬اينکه‬ ‫افراد هر ش��غلي را نمي‌پسندند و به دنبال مشاغل لوکس‪،‬‬ ‫اسم‌دار و پشت ميزنشيني هستند نيز درست است و همه‬ ‫اينها به س��خت‌تر شدن کار سياس��ت‌گذاري در بازار کار‬ ‫منجر مي‌شود‪ .‬ابوالحس��ن فيروزآبادي‪ ،‬قائم‌مقام وزير کار‬ ‫در رابط��ه با وضعيت امروز بازار کار کش��ور گفت‪ :‬بيکاري‬ ‫يکي از دغدغه‌هاي مهم زندگ��ي امروز مردم دنيا به ويژه‬ ‫در کش��ورهايي که اين پديده رو به فزوني اس��ت‪ ،‬به‌شمار‬ ‫مي‌آيد‪.‬‬ ‫قائم‌مق��ام وزير تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی اظهار کرد‪:‬‬ ‫برخي بر اين باورند که توس��عه اقتصادي مي‌تواند معضل‬ ‫بيکاري را حل کند اما توس��عه اقتصادي تنها راهکار براي‬ ‫ح��ل اين موضوع نيس��ت‪ .‬کش��ور ما در طول يک نس��ل‬ ‫ش��اهد مهاجرت روستا به ش��هر بوده به‌طوري که نسبت‬ ‫شهرنش��يني به روستانشيني پس از انقالب معکوس شده‬ ‫اس��ت‪ .‬پيش از انقالب حدود ‪ ۷۰‬درصد جمعيت کشور در‬ ‫روستاها زندگي مي‌کردند که اکنون اين نسبت در شهرها‬ ‫ُسکنا دارند‪.‬‬ ‫فيروزآبادي با اش��اره به اينکه مي‌توان از طريق آموزش‬ ‫الکترونيکي مدل‌هاي گوناگوني را در توسعه اشتغال ايجاد‬ ‫کرد افزود‪ :‬برخي از مش��اغل مانند س��نگبري و يا چوپاني‬ ‫ازجمله مش��اغلي هستند که هيچ داوطلبي ندارند که اين‬ ‫مي‌تواند به دليل تغيير سبک زندگي در ميان مردم باشد‪.‬‬ ‫وي با تاکيد بر اينکه بايد در ايجاد اشتغال نگاه عام داشته‬ ‫باشيم تصريح کرد‪ :‬هماهنگ‌سازي بازارکار‪ ،‬جامعه و دولت‬ ‫باي��د مبتني‌بر همه عوامل موثر باش��د‪ .‬در حوزه اش��تغال‬ ‫عمومي‪ ،‬س��طح توليد ناخالص داخل��ي و همچنين وجود‬ ‫ني��روي کار تحصيلکرده اين اج��ازه را مي‌دهد که بخش‬ ‫خدمات را در کشور فعال‌تر کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال افغانی‌ها در ایران‬ ‫حمي��د حاج اس��ماعيلي‪ ،‬کارش��ناس ب��ازار کار نیز در‬ ‫گفت‌‌وگو با مهر با بيان اين مطلب که موقعيت جغرافيايي‬ ‫ايران باعث ش��ده تا اتباع افغانس��تان در بازار کار کش��ور‬ ‫حضور داش��ته باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬در واق��ع‪ ،‬افغانی‌ها ابتدا در‬ ‫جس��ت‌وجوي فضايي امن براي زندگي ب��ه ايران آمدند و‬ ‫به کشور ما پناه آوردند و وقتي که حضور آنها طوالني شد‬ ‫بايد به دنبال اشتغال نيز مي‌رفتند‪.‬‬ ‫اين کارش��ناس بازار کار اظهار کرد‪ :‬بنابراين افرادي که‬ ‫ب��دون مجوز اقامت و ادامه حضور در کش��وري مي‌مانند‪،‬‬ ‫حاضر مي‌ش��وند براي کسب درآمد‪ ،‬مزد پايين را بپذيرند‬ ‫و به مش��اغل گوناگوني مانند دامپروري‪ ،‬مسکن‪ ،‬خدمات‬ ‫و‪ ...‬وارد ش��وند؛ اما وضعيت کارجوي��ان ايراني که درصد‬ ‫قاب��ل توجه��ي از آنه��ا ني��ز فارغ‌التحصيل دانش��گاهي‬ ‫هس��تند ب��ا افغانی‌های س��اکن در ايران متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعيلي با بي��ان اينکه وزير کار عن��وان کرده به‬ ‫دلي��ل بي‌ميلي کارجويان ايراني به برخي مش��اغل مانند‬ ‫چوپاني ناچار شده‌ايم از افغانی‌ها در ايران استفاده کنيم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اتفاقا اين افغانی‌ها نبودند که برخي مش��اغل‬ ‫را اش��غال کرده‌اند‪ ،‬بلکه فرصت طلبي کارفرمايان ايراني‬ ‫نيازمند برنامه اشتغال هستيم‬ ‫مقامات وزارت کار معتقدند ‪ 2‬ميليون ش��غل در کش��ور وجود دارد که‬ ‫کس��ي تمايلي ب��ه آنها ندارد و اين مش��اغل امروز روي زمي��ن مانده‌اند و‬ ‫حتي در برخي از آنها مانند چوپاني مجبور هس��تيم از کارگران افغاني به‬ ‫جاي نيروي متقاضي کار ايراني اس��تفاده کنيم‪ .‬کارشناس��ان بازار کار در‬ ‫اين‌باره پاس��خ مي‌دهند اوال ماهيت و نوع مشاغلي که وزارت کار مي‌گويد‬ ‫خالي مانده‌اند مش��خص نيست و عالوه‌بر آن‪ ،‬امروز کشور با پديده بيکاري‬ ‫ميليوني فارغ‌التحصيالن دانشگاهي مقاطع مختلف تا دکترا مواجه است و‬ ‫با وجود اينکه مشاغلي مانند چوپاني مورد‌نياز کشور هم است‪ ،‬اما نمي‌توان‬ ‫انتظار داشت فردي که تا مقطع کارشناسي و يا ارشد تحصيالت دارد بيايد‬ ‫برود چوپان شود‪.‬‬ ‫همچنين کارشناسان مي‌گويند اصرار مقامات وزارت کار در اينکه کشور‬ ‫نيروي متقاضي کار چوپاني ندارد و در اين بخش کمبود وجود دارد کمي‬ ‫عجيب اس��ت چون اگر هم فرض کنيم چند هزارنف��ر بيايند به يکباره به‬ ‫ي مي‌مانند که بيکار‬ ‫س��مت چوپاني بروند‪ ،‬باز هم صدها هزارنفر ديگر باق ‌‬ ‫هستند؛ بنابراين اشتغال چند صد نفري يا چند هزارنفري هرگز نمي‌تواند‬ ‫تغييري در معادله بيکاري کشور ايجاد کند‪.‬‬ ‫بررسي تازه‌ترين وضعيت‬ ‫نرخ بيکاري در ایران و جهان‬ ‫در بين کشورهاي جهان براي ايران نرخ بيکاري‬ ‫‪ 17/1‬درصدي پيش‌بيني شده است‪.‬‬ ‫جديدترين ن��رخ بيکاري از بازار کار و اش��تغال‬ ‫اياالت متحده امريکا نيز نشان دهنده نرخ بيکاري‬ ‫‪ 8/8‬درص��دي اس��ت درحالي که اين ن��رخ براي‬ ‫بريتانيا معادل ‪ 8‬درصد اعالم شده است‪.‬‬ ‫همچني��ن براي منطق��ه يورو نيز ن��رخ بيکاري‬ ‫‪ 9/9‬درص��دي و براي کان��ادا هم نرخ بيکاري ‪7/8‬‬ ‫درص��دي برآورد ش��ده و نرخ بي��کاري در برخي‬ ‫کش��ورهاي اروپايي مانند اتري��ش نيز معادل ‪4/3‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹بلژيک‪ ،‬آلمان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬یونان‬ ‫جديدتري��ن نرخ بي��کاري کش��ور بلژيک ‪11/6‬‬ ‫درصد و فرانسه نيز داراي ‪ 9/6‬درصد بيکاري است‪.‬‬ ‫آلماني‌ه��ا هم‌اکنون ‪ 7/1‬درص��د بيکاري را تجربه‬ ‫مي‌کنن��د ولي يوناني‌ه��ا داراي وضعي��ت بدتري‬ ‫هس��تند به نحوي که نرخ بيکاري در اين کش��ور‬ ‫معادل ‪ 14/8‬درصد اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ايتاليا‪ ،‬هلند‪ ،‬اسپانیا‬ ‫ايتاليا در منطقه اروپا ‪ 8/6‬درصد بيکاري دارد و‬ ‫هلند نيز ‪ 5/1‬درصد نرخ بيکاري را تجربه مي‌کند‪.‬‬ ‫در بين کشورهاي اروپايي کشور اسپانيا رکورددار‬ ‫بيکاري محس��وب مي‌شود و اين نرخ معادل ‪20/4‬‬ ‫درصد اس��ت‪ ،‬اين نرخ بيکاري در سنوات گذشته‬ ‫نيز در اين کشور وجود داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹چک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬مجارستان‪ ،‬نروژ‬ ‫در جمهوري چک هم‌اکنون ‪ 9/6‬درصد بيکاري‬ ‫وجود دارد و اين نرخ در کشور دانمارک معادل ‪4‬‬ ‫درصد است‪ .‬مجارس��تان از ديگر کشورهاي واقع‬ ‫در اروپ��ا درح��ال حاضر ‪ 11/5‬درص��د بيکاري را‬ ‫پشت‌سر مي‌گذارد‪.‬‬ ‫نروژي‌ها نيز داراي ‪ 3/2‬درصد بيکاري هس��تند‬ ‫و لهس��تان نيز ‪ 13/1‬درصد بيکاري دارد‪ .‬کش��ور‬ ‫روسيه در اروپا وضعيت بهتري از لهستان دارد به‬ ‫نحوي که نرخ بيکاري در اين کش��ور هم‌اکنون در‬ ‫حد ‪ 7/4‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹سوئد‪ ،‬سوئیس‬ ‫بررسي آخرين وضعيت نرخ بيکاري در کشورهاي‬ ‫مختلف جهان نش��ان مي‌دهد که در شرايط فعلي‬ ‫س��وئد داراي ‪ 7/9‬درصد بيکاري است و سوئيس‬ ‫نيز ‪ 3/4‬درصد بيکاري را پشت‌سر مي‌گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ترکيه‪ ،‬استرالیا‪ ،‬آرژانتین‪ ،‬برزیل‬ ‫ب��راي اس��تفاده از ني��روي کار ارزان‪ ،‬دور زدن قانون کار‬ ‫و رعاي��ت نکردن روابط کار باعث ش��ده تا برخي حرفه‌ها‬ ‫به خارجي‌ها واگذار ش��ود و ني��روي کار ايراني تمايلي به‬ ‫حضور در اين بخش نداش��ته باش��د‪ .‬وي خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫به شکل کلي برخي مش��اغل مانند کشاورزي و دامپروري‬ ‫نسبت به دهه‌هاي گذشته در ايران روند نزولي را طي کرده‬ ‫و تعداد اش��تغالزايي در اين بخش‌ها به ش��دت افت کرده‪،‬‬ ‫اما مس��ئله امروز اين اس��ت که دولت براي ايجاد اشتغال‬ ‫ب��راي فارغ التحصيالن دانش��گاهي و اف��راد صاحب دانش‬ ‫برنامه‌اي ندارد‪ .‬اين کارشناس بازار کار افزود‪ :‬دولت برخي‬ ‫سياس��ت‌هاي گذش��ته مانند بنگاه‌هاي کوچک و مشاغل‬ ‫خانگي که در دنيا مورد اس��تفاده قرار مي‌گيرند را متوقف‬ ‫کرده‪ ،‬درحالي که بزرگترين ضربات وارد ش��ده به بازار کار‬ ‫از ناحيه بي‌توجهي به واحدهاي خُ رد و کوچک است‪ .‬حاج‬ ‫اس��ماعيلي ادامه داد‪ :‬نبايد انتظار داش��ته باشيم که افراد‬ ‫تحصيلکرده متقاضي کار بروند چوپان ش��وند چون در اين‬ ‫بخش مي‌توان از نيروهاي کار ساده و فاقد دانش آکادميک‬ ‫نيز اس��تفاده کرد و س��رمايه‌گذاري‌هاي انجام ش��ده براي‬ ‫تحصيالت افراد را در بخش‌هاي فني‌تري از کش��ور به کار‬ ‫گرفت‪ .‬به گفته وي‪ ،‬دولت به جاي توجه به اينکه از طريق‬ ‫تعاوني‌ها مي‌توان ساليانه ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬هزار فرصت جديد‬ ‫ش��غلي ايجاد کرد به دنبال طرح برخي مباحث حاشيه‌اي‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر فرض کني��م چند هزارنفر هم به مش��اغلي که‬ ‫دولت عن��وان مي‌کنند مانند چوپان��ي گرايش پيدا کنند‪،‬‬ ‫چه مش��کلي از بحران بيکاري کشور حل مي‌شود؟ به‌طور‬ ‫اساس��ي اين مش��اغل چق��در ظرفيت اش��تغالزايي دارند؟‬ ‫مقامات دولتي مي‌گويند اف��راد حاضرند بيکار بمانند ولي‬ ‫مش��اغل خاصي داش��ته باش��ند و اين ديدگاه باعث شده‬ ‫براي چوپاني هم نيازمند خارجي‌ها باش��يم اما کارشناسان‬ ‫بي‌برنامگي را باعث سردرگمي بيکاران مي‌دانند‪.‬‬ ‫نرخ بيکاري تابستان ‪93‬‬ ‫مرکز آمار ايران نرخ بيکاري تابس��تان‬ ‫‪ 93‬را ‪ 9/5‬درصد اعالم کرد که نس��بت‬ ‫به فصل بهار ‪ 1/2‬درصد کاهش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬ايرن��ا نوش��ت‪ :‬براس��اس نتايج‬ ‫آمارگي��ري‪ ،‬نيروي کار تابس��تان س��ال‬ ‫‪ 1393‬ک��ه از س��وي مرکز آم��ار ايران‬ ‫انتش��ار يافت��ه‪ ،‬ن��رخ بيکاري م��ردان و‬ ‫زنان به ترتيب در تابس��تان امسال ‪7/9‬‬ ‫نگاه ویژه‬ ‫و ‪18‬درصد گزارش شده است‪ .‬ميانگين‬ ‫نرخ بيکاري جوانان ‪15‬تا ‪ 24‬ساله ‪22/9‬‬ ‫درصد ب��ود که اي��ن نرخ ب��راي مردان‬ ‫‪ 19/1‬و زنان ‪ 43/6‬درصد است‪ .‬متوسط‬ ‫نرخ مش��ارکت اقتصادي در بهار امسال‬ ‫مع��ادل‪ 37/2‬درصد اعالم ش��ده که اين‬ ‫نرخ براي مردان ‪ 62/7‬و براي زنان ‪11/7‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫کش��ور آس��يايي اروپايي ترکيه هم‌اکنون ‪11/4‬‬ ‫درص��د بي��کاري دارد و اي��ن وضعيت در کش��ور‬ ‫مهاجرپذير اس��تراليا مع��ادل ‪ 4/9‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫همچنين کش��ور آرژانتين نيز داراي نرخ بيکاري‬ ‫معادل ‪ 7/3‬درصد است‪.‬‬ ‫وضعي��ت در ديگر کش��ورهاي امري��کاي التين‬ ‫نش��ان دهنده وضعيتي مش��ابه آرژانتين است به‬ ‫نحوي که نرخ بيکاري برزيل نيز در آخرين برآورد‬ ‫انجام شده ‪ 6/4‬درصد اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹شيلي‪ ،‬کلمبيا‪ ،‬مصر‬ ‫ش��يلي در امريکاي التين هم‌اکنون ‪ 7/3‬درصد‬ ‫بيکاري را پش��ت س��ر مي‌گ��ذارد و کلمبيا داراي‬ ‫‪ 12/8‬درصد بيکاري اس��ت‪ .‬البته اين وضعيت در‬ ‫کش��ور مکزيک بهتر و معادل ‪ 5/4‬درصد اس��ت و‬ ‫ونزوئاليي‌ه��ا ني��ز در ش��رايط فعل��ي ‪ 7/7‬درصد‬ ‫بيکاري دارند‪.‬‬ ‫بر پايه اين گزارش‪ ،‬کش��ور مصر در افريقا داراي‬ ‫‪8/9‬درصد بيکاري است و افريقاي جنوبي نيز ‪24‬‬ ‫درصد بيکاري را به ثبت رسانيده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چین ‪ ،‬هندوستان‬ ‫وضعيت بيکاري در کش��ورهاي واقع در منطقه‬ ‫آس��يا کمي متفاوت‌تر اس��ت به نحوي که در اين‬ ‫بخش از جهان برخي کش��ورهاي در حال توسعه‬ ‫و صنعتي يا پيش��رفته توانس��ته‌اند دستاوردهاي‬ ‫خوبي در کنترل بيکاري داش��ته باشند به نحوي‬ ‫ک��ه هم‌اکنون نرخ بيکاري در کش��ور ژاپن معادل‬ ‫‪ 4/6‬درصد است‪.‬‬ ‫چين به عنوان يک��ي از بزرگترين جمعيت‌هاي‬ ‫جهان داراي نرخ بيکاري ‪ 6/1‬درصدي است و اين‬ ‫وضعيت در هنگ کنگ معادل ‪ 3/6‬درصد است‪.‬‬ ‫هندوس��تان به عنوان يکي ديگر از کش��ورهاي‬ ‫پرجمعيت واقع در منطقه آسيا داراي ‪ 10/8‬درصد‬ ‫بيکاري و بررس��ي اين وضعيت در کشور اندونزي‬ ‫نشان‌دهنده نرخ بيکاري ‪ 7/1‬درصدي است‪.‬‬ ‫‹ ‹مالزی‪ ،‬پاکستان‬ ‫مالزي در آسيا توانس��ته در کنترل نرخ بيکاري‬ ‫عملک��رد مناس��بي داش��ته باش��د به نح��وي که‬ ‫هم‌اکن��ون نرخ بيکاري در اين کش��ور معادل ‪3/4‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬برآورد جديدي از ن��رخ بيکاري در‬ ‫کش��ور پاکستان انجام نش��ده اما آخرين برآوردها‬ ‫در اين کش��ور کمي بيش��تر از ‪ 5‬درصد را نش��ان‬ ‫داده است‪.‬‬
‫دریچه‬ ‫جهاني شدن و ارتباط‬ ‫با توسعه منابع انساني‬ ‫محمد(ص) ‪ -‬مجید مجیدی‬ ‫س�پیده س�حر‪ -‬امروز ديگر نيروي انساني به‬ ‫عنوان يک س��رمايه ارزش��مند و بالن��ده مطرح‬ ‫مي‌شود که قدرت باز توليد دارد‪.‬‬ ‫در حقيقت به منظور بهبود کيفيت کار نيروي‬ ‫انس��اني‪ ،‬در تمام کش��ورهاي پيشرفته و در‌حال‬ ‫توسعه سيستم تجهيز و بهسازي نيروي انساني و‬ ‫حفظ و نگهداري آن به ش��کل جامع و پويا عمل‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫در نخستين گزارش برنامه توسعه سازمان ملل‬ ‫در س��ال ‪1990‬م توس��عه منابع انساني به‌عنوان‬ ‫«فرآيند گس��ترش دامنه گزينش‌هاي انس��ان»‬ ‫تعريف شده اس��ت‪ .‬در سال ‪1997‬م اين تعريف‬ ‫اصالح و عنوان ش��د که «توس��عه منابع انساني‬ ‫فرآيندي اس��ت که بر توان بهزيس��تي انسان‌ها‬ ‫مي‌افزاي��د‪ ،‬در نتيج��ه ام��کان برخ��ورداري از‬ ‫گزينش‌هاي بهتر را فراهم مي‌‌سازد‪».‬‬ ‫عمده‌تري��ن منبع اس��تراتژيک هر س��ازمان يا‬ ‫هر جامعه‪ ،‬منابع انس��اني آن اس��ت‪ .‬جوامعي در‬ ‫بلندمدت قرين موفقيت خواهند ش��د که بتوانند‬ ‫منابع انس��اني خ��ود را به‌طور صحي��ح و اصولي‬ ‫توس��عه و پرورش داده و هم��راه با تقويت دانش‬ ‫و معرفت و مهارت‌هاي فني الزم‪ ،‬افرادي پرکار و‬ ‫معتقد و مومن بسازند‪.‬‬ ‫در مفهوم جديد توسعه منابع انساني گفته‌اند‪،‬‬ ‫انسان‌هاي س��ازماني بايد به کيفيت‌هايي مجهز‬ ‫ش��وند که هيچ‌گونه تعارضي با س��ازمان نداشته‬ ‫باشند و با دلسوزي و تعهد و بينشي علمي‪ ،‬تمام‬ ‫توانمندي‌ه��ا‪ ،‬انرژي‪ ،‬تخص��ص و فکر خود را در‬ ‫زمينه تحقق ماموريت‌هاي س��ازماني قرار دهند‬ ‫و دائما براي س��ازمان ارزش‌هاي فکري و کيفي‬ ‫جديدي توليد کنند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان حوزه توسعه منابع انساني‪،‬‬ ‫«سرمايه دانش» از «سرمايه توليد» بسيار مهم‌تر‬ ‫ل توسع ‌ه از سرماي ‌ه انساني‪،‬‬ ‫ي درحا ‌‬ ‫است‪ .‬کشورها ‌‬ ‫بيش از سرمايه فيزيکي بهره‌مندند‪.‬‬ ‫بر‌اس��اس آمار‪ ،‬سرمايه انس��اني‪ ،‬نقش نخست‬ ‫ت آفريني در کشورهاي توسعه‌يافته را با ‪67‬‬ ‫ثرو ‌‬ ‫درصد به خود اختصاص داده‌‪ ،‬در‌حالي که س��هم‬ ‫منابع طبيعي و فيزيکي فقط ‪ 33‬درصد است‪.‬‬ ‫ت ک ‌ه مي‌تواند‬ ‫ن س��رماي ‌ه نيروي انس��اني اس ‌‬ ‫اي ‌‬ ‫ي‬ ‫گ اجتماع ‌‬ ‫ن پش��توان ‌ه حرکت‌هاي ب��زر ‌‬ ‫به‌‌عنوا ‌‬ ‫بيستو‌يکم مورد توج ‌ه قرار گيرد‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫ن‬ ‫قر ‌‬ ‫توسعه انس��اني مفهومي است که مي‌کوشد تا‬ ‫انس��ان را در بطن توس��عه قرار دهد و به عبارت‬ ‫ديگر‪ ،‬توس��عه انس��اني درنهايت فرآيندي است‬ ‫که گس��ترش گزينه‌هاي مردم را در کانون توجه‬ ‫قرار مي‌‌دهد‪ .‬در نخستين گزارش جهاني توسعه‬ ‫انساني‪1990‬م‪« ،‬فرآيند گس��ترش انتخاب‌هاي‬ ‫انس��اني» ب��ه عنوان تعريف توس��عه ارائه ش��ده‬ ‫است‪ .‬در رويکرد توسعه انساني تنها مصرف کاال‬ ‫و خدمات موجبات رف��اه را فراهم نمي‌کند بلکه‬ ‫گسترش امکانات الزم ازقبيل آموزش و بهداشت‬ ‫ب��راي اس��تفاده از قابليت‌ها و اس��تعدادها و نيز‬ ‫پيش��رفت قابليت‌ها‪ ،‬اجزاي اصلي توسعه در نظر‬ ‫گرفته مي‌شوند‪.‬‬ ‫«توس��عه انساني اگرچه بر رش��د ظرفیت‌های‬ ‫م��ادی در کن��ار پرورش ذهنی تاکی��د می‌ورزد‪،‬‬ ‫ام��ا رش��د اقتص��ادی را ب��ه عن��وان اب��زاری‬ ‫در خدم��ت زندگ��ی بهت��ر انس��ان به‌ش��مار‬ ‫می‌آورد‪».‬‬ ‫بنا‌بر نظر جامعه‌شناس��ان و کارشناس��ان امر‪،‬‬ ‫م��ردم‪ ،‬ث��روت اصلی جوامع‌اند و هدف توس��عه‪،‬‬ ‫فراهم کردن شرایط زندگی بهتر‪ ،‬همراه با امنیت‬ ‫بیش��تر اس��ت‪ .‬توجه به چالش‌ه��ای پیش‌روی‬ ‫انسان‌ها‪ ،‬مس��تلزم این است که مردم‪ ،‬در کانون‬ ‫توسعه قرار گیرند‪.‬‬ ‫از این‌رو رش��د اقتصادی نه به‌عنوان هدف بلکه‬ ‫ب��ه عنوان وس��یله‌ای برای افزای��ش فرصت‌های‬ ‫زندگ��ی م��ورد توجه ق��رار می‌گی��رد‪ .‬رهایی از‬ ‫فق��ر‪ ،‬گرس��نگی‪ ،‬بیم��اری‪ ،‬جن��گ‪ ،‬نابراب��ری‪،‬‬ ‫بی‌سوادی و‪ ...‬از‌جمله راه‌های گسترش قابلیت‌ها‬ ‫و انتخاب‌ه��ای انس��انی هس��تند و ب��ه همی��ن‬ ‫خاطر اس��ت که در س��نجش توس��عه انس��انی‬ ‫ب��ر ‪ 3‬معیار آم��وزش‪ ،‬درآمد و بهداش��ت تاکید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن تعری��ف انسان‌دوس��تانه از توس��عه‪،‬‬ ‫انس��ان‌ها‪ ،‬هم هدف توسعه هس��تند و هم ابزار‬ ‫توس��ع ‌ه و در‌ی��ک کالم تالش برای دس��تیابی‬ ‫ب��ه توس��عه از طریق انس��ان‌های توس��عه‌یافته‬ ‫با ی��ک گرایش مالی��م و انس��ان‌نگر و تاکید بر‬ ‫قابلیت‌‌های مردم شالوده و اساس توسعه انسانی‬ ‫را تشکیل می‌دهد‪ .‬اهداف توسعه هزاره به‌عنوان‬ ‫یک گام ج��دي در اين زمينه م��ورد توجه قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهي آماري به جشنواره‌هاي فيلم و موسيقي فجر‬ ‫بودن يا نبودن بودجه‪ ،‬مسئله اين است‬ ‫مري�م ابراهيم�ي ‪ -‬گروه گزارش‪ :‬هرگاه بخواهيم نس�بت به هر رويداد فرهنگي‪ ،‬هن�ري و ادبي نگاهي آماري‬ ‫داشته باشيم به جمله آشنايي برمي‌خوريم که مانع مي‌شود؛ مسئله و کمبود‌ي به نام «بودجه سرانه»‪.‬‬ ‫انگيزه اصلي نگارش اين گزارش‪ ،‬مقايس� ‌ه کلي ميزان بودجه‌اي اس�ت که براي سينما در نظر گرفته شده با‬ ‫آنچه در عرصه موسيقي مطرح است يا صرف مي‌شود‪ .‬اکنون که جشنواره فيلم فجر به پايان رسيده و جشنواره موسيقي‬ ‫نيز خاتمه یافته اس�ت‪ ،‬مي‌توان به اهميت بحث بودجه‌هايي که به رش�ته‌هاي هنري اختصاص مي‌يابد يا بايد اختصاص‬ ‫يابد‪ ،‬پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹نکته نخست‬ ‫نخستين پرسش��ي که مطرح مي‌شود اين‬ ‫اس��ت که دس��تمزدهاي چندص��د ميليوني‬ ‫بازيگ��ران فيل��م باي��د ب��ا ک��دام بخ��ش از‬ ‫جش��نواره‌هاي موسيقي مقايس��ه شود‪ .‬اين‬ ‫نکته غيرقابل انکار اس��ت که تهيه‌کنندگان‬ ‫س��ينما به هر روي مي‌توانند از برخي وام‌ها‬ ‫و حمايت‌هاي دولت��ي و غيردولتي بهره‌مند‬ ‫ش��وند‪ ،‬درحال��ي که اهالي موس��يقي از اين‬ ‫امکانات بهره‌مند نمي‌شوند‪.‬‬ ‫در اي��ن مي��ان‪ ،‬فيلم‌هايي هس��تند که با‬ ‫هزينه‌هاي ب��اال توليد مي‌ش��وند و از طريق‬ ‫بليت‌ه��اي نيم‌بها متقاضيان و تماش��اگران‬ ‫بسياري را براي تماشاي کارهاي خود جلب‬ ‫مي‌کنند‪ ،‬اين درحالي اس��ت که س��الن‌هاي‬ ‫متعددي در تهران موجود است و تعداد آنها‬ ‫به صدها س��الن مي‌رسد و اين تعداد منهاي‬ ‫پرديس‌ه��اي س��ينمايي اس��ت‪ .‬بگذريم از‬ ‫مواردي که به سينماي شهرستان‌ها مربوط‬ ‫مي‌ش��ود و بيشتر اوقات نمي‌توانند بخشي از‬ ‫هزينه‌ه��اي توليد خود را ه��م جبران کنند‪.‬‬ ‫اما تاکنون موس��يقي در مقايس��ه با سينما‬ ‫کمتري��ن حمايت را داش��ته چراک��ه نه‌تنها‬ ‫هميش��گي نب��وده بلک��ه مي��زان آن نيز به‬ ‫هيچ‌وجه کافي نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن‌هاي آماري‬ ‫اگر بخواهيم به زبان آمار از جش��نواره‌هاي‬ ‫امس��ال بگويي��م و ب��ا عينک اع��داد بر اين‬ ‫جش��نواره‌هاي هن��ري نظ��ر کني��م‪ ،‬به‌طور‬ ‫تقريب��ي مي‌ت��وان گفت که هي��چ فيلمي با‬ ‫بودجه کمتر از ‪ 800‬ميليون تومان س��اخته‬ ‫نش��ده و عمده آث��ار نيز با بودج��ه‌اي بيش‬ ‫از ي��ک ميليارد تومان توليد ش��ده‌اند و اين‬ ‫درحالي اس��ت که طبق آنچه گفته مي‌شود‪،‬‬ ‫بست ‌ه س��ينماي ايران در جشنواره سي‌وسوم‬ ‫نسبت به سال‌هاي پيشين ارزان‌تر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دو فیلم مزارشريف و محمد (ص)‬ ‫تع��دادي از فيلم‌ها با هزينه‌هاي س��اخت‬ ‫متف��اوت آنها به‌ط��ور موردي مث��ال آورده‬ ‫مي‌شود؛ فيلم «مزار ش��ريف» به‌کارگرداني‬ ‫عبدالحس��ين برزي��ده‪ 60 ،‬ميلي��ارد ري��ال‬ ‫هزينه داش��ته‪ ،‬اين درحالي اس��ت که فيلم‬ ‫«محمد(ص)» در مرحله فيلمنامه‌نويسي ‪۳‬‬ ‫ميلي��ارد ريال‪ ،‬در مرحل��ه مطالعات اجرايي‬ ‫‪ ۶‬ميلي��ارد ريال‪ ،‬پيش‌تولي��د ‪ ۱۵۲‬ميليارد‬ ‫ريال‪ ،‬توليد ‪ ۳۱۰‬ميليارد ريال‪ ،‬پس از توليد‬ ‫‪ ۱۵۱‬ميلي��ارد ري��ال و در کل ح��دود ‪۶۲۳‬‬ ‫ميليارد ريال بودجه داشته است‪ .‬فيلمي که‬ ‫گفته مي‌ش��ود تاکن��ون‪ ،‬پرهزينه‌ترين فيلم‬ ‫ساخته‌شده در سينماي ايران است که البته‬ ‫با توجه به آنکه از معدود آثار فاخر سينماي‬ ‫ايران و آن هم در رثاي پيامبر دوستي است‪،‬‬ ‫باز هم مي‌گويند که اندک به‌نظر مي‌رسد‪.‬‬ ‫اما در اين ميان بودج ‌ه فيلم «شهرموش‌ها»‬ ‫ني��ز حدود ‪ 7‬ميلي��ارد تومان ب��ود و تنها ‪3‬‬ ‫ميليارد تومان از آن براي هزينه ساخت دکور‬ ‫اين فيلم صرف ش��د‪ .‬فروش گيش ‌ه آن حدود‬ ‫‪ 10‬ميليارد تومان ش��د ک��ه طبق گفته‌هاي‬ ‫مسئله را ثابت مي‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ادام�ه داس�تان کمب�ود بودج�ه در‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمي‬ ‫علي جنتي‪ ،‬وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي‬ ‫درباره بودجه‌اي که باي��د به وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اختصاص يابد‪ ،‬گف��ت‪ :‬بودجه‌هاي‬ ‫وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامي در تمام‬ ‫حوزه‌ه��ا به هي��چ وجه کافي نيس��ت؛ حتي‬ ‫در بعض��ي موارد پاس��خگوي نيمي از نيازها‬ ‫هم نخواهد ب��ود‪ .‬او همچني��ن در اظهارات‬ ‫جديد معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامي ارکس��ترهاي مختلف به س��رعت‬ ‫فعاليت‌هاي خ��ود را آغاز کنن��د و حال که‬ ‫حدود ‪2‬سال ا ‌ز آن زمان مي‌گذرد‪ ،‬همچنان‬ ‫از ارکسترها خبري نيست‪.‬‬ ‫مش��کل ب��از همان اس��ت؛ کمب��ود منابع‬ ‫مالي‪ ،‬به‌وي��ژه آنکه دولت بده��ي زيادي به‬ ‫نوازندگان ارکس��تر داش��ت که ابتدا بايد آن‬ ‫را تامي��ن مي‌کرد‪ .‬حاال بودجه تامين ش��ده‬ ‫اما ب��راي تمرين وقت کافي نيس��ت‪ .‬به هر‬ ‫روي طبق گفته‌هاي پیروز ارجمند مدیر کل‬ ‫دفتر موسیقی وزارت ارش��اد مشکل بودجه‬ ‫از طرف س��ازمان برنامه و بودجه حل شد و‬ ‫هم‌اکن��ون بودجه‌اي معادل ‪ 2‬ميليار ‌د تومان‬ ‫براي خريد س��از‪ ،‬تجهيز کتابخانه و بازسازي‬ ‫س��الن‌ها اختصاص‌يافت��ه و ‪ 2‬ميليارد تومان‬ ‫ديگر نيز براي دستمزد رهبران و قراردادهاي‬ ‫در دولت يازدهم از ‪400‬‬ ‫اثر موسيقي سنتي‬ ‫معرفي شده براي‬ ‫بررسي‪ ،‬تنها ‪ 4‬اثر رد شده‬ ‫است که اين امر نشان‬ ‫مي‌دهد توجه ويژه‌اي‬ ‫به توليد آثار در عرصه‬ ‫موسيقي وجود دارد‬ ‫تهيه‌کننده‌اش‪ ،‬تنها توانست هزينه‌هاي فيلم‬ ‫را تامين کند و به سوددهي نرسيد‪.‬‬ ‫حال مي‌ت��وان اي��ن ارقام را با موس��يقي‬ ‫و جش��نواره‌اي ک��ه ق��رار اس��ت مهم‌ترين‬ ‫رخداد موس��يقايي کش��ور باش��د‪ ،‬مقايس��ه‬ ‫ک��رد‪« .‬پي��روز ارجمن��د» مدي��رکل دفت��ر‬ ‫موسيقي وزارت ارش��اد در اين‌باره مي‌گويد‪:‬‬ ‫بودج ‌ه جش��نوار ‌ه موس��يقي امس��ال برابر با‬ ‫چيزي اس��ت که در س��ال ‪ 76‬وجود داشته‬ ‫اس��ت؛ س��ال‌هاي اصالحات ک��ه دوران اوج‬ ‫فعاليت‌ه��اي موس��يقايي ب��ود‪ .‬او مي‌گويد‪:‬‬ ‫ب��ا وجود کمب��ود منابع مالي س��عي کرديم‬ ‫کيفيت جشنواره فجر در حد خودش بماند‪.‬‬ ‫همه دس��تگاه‌هاي کشور از نظر بودجه رشد‬ ‫‪ ۳۰‬درص��دي داش��ته‌اند‪ ،‬درحالي که بودجه‬ ‫دفتر موس��يقي مبلغي در حدود درآمد چند‬ ‫کنسرت موسيقي بود‪ .‬امسال دفتر موسيقي‬ ‫را ب��ا روحيه‌اي جهادي اداره کرديم و امور را‬ ‫پيش برديم‪ .‬در اين س��ال‌ها موسيقي کشور‬ ‫هر روز کوچکتر ش��ده اس��ت‪ .‬ما براي سال‬ ‫آين��ده بودجه واقعي را به مجل��س داده‌ايم‪.‬‬ ‫س��ال آينده جشنواره موسيقي نواحي را هم‬ ‫برگزار مي‌کنيم‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به گفته مس��ئوالن امر س��عي بر‬ ‫اين بوده اس��ت که کمبود بودجه‪ ،‬تاثيري بر‬ ‫کيفيت جشنواره نداشته باشد که البته آنچه‬ ‫در جش��نواره تاکنون ديده شده‪ ،‬خالف اين‬ ‫خ��ود به اين نکته اش��اره کرد که برای مثال‬ ‫ب��ه جاي ‪ 2‬ميليون و‪ 300‬هزار بش��که نفت‪،‬‬ ‫يک‌ميليون بش��که صادر مي‌کني��م؛ آن هم‬ ‫درحالي‌که قيمت آن به يک‌س��وم رس��يده‬ ‫و اي��ن يعن��ي تنگناهاي مال��ي دولت جدي‬ ‫اس��ت و اين مسئله ش��امل وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اس�لامي هم مي‌ش��ود‪ .‬با اين تفاسير‬ ‫بس��ياري از مس��ئوالن و کارشناسان مشکل‬ ‫اصلي عقب‌افتادگي‌ها و کاس��تي‌هاي موجود‬ ‫را کمب��ود بودج��ه مي‌دانن��د‪ .‬بنابراين بايد‬ ‫اعتبارات و فضاي الزم براي رش��د و توسعه‬ ‫انواع موس��يقي سنتي و اصيل و فاخر فراهم‬ ‫شود تا استعدادها و خالقيت‌ها ظهور و بروز‬ ‫پي��دا کند‪ .‬در زمينه انواع فعاليت‌هاي هنري‬ ‫در جشنواره‌ها‪ ،‬از نظر نيروي انساني مشکلي‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬معضل اصلي نبود بودجه کافي‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراين به نظرم بايد به زيرساخت‌ها‬ ‫و اص��ول توج��ه جدي ش��ود‪ .‬ت��ا زماني که‬ ‫ب��ه زيرس��اخت‌ها‪ ،‬ارکس��تر س��مفونيک‌ها‪،‬‬ ‫موس��يقيدان‌ها‪ ،‬ش��عرا و گروه‌هاي موسيقي‬ ‫توجه نشود و از موسيقي‌هاي سنتي و اصيل‬ ‫پش��تيباني الزم نش��ود‪ ،‬فاصله‌ها ميان انواع‬ ‫موسيقي ما بيشتر مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اج�راي نامنظ�م و تقريب�ا ان�دک‬ ‫ارکسترهاي موسيقي‬ ‫ح��اال چند س��الي اس��ت ک��ه از تعطيلي‬ ‫ارکس��ترها مي‌گذرد‪ .‬قرار ش��ده بود در دوره‬ ‫نوازندگان به ارکسترها داده مي‌شود‪ .‬رهبران‬ ‫ارکس��تر قراردادهاي ‪ 3‬ماهه امضا مي‌کنند‬ ‫ک��ه در پايان هر ‪ 3‬ماه‪ ،‬اين ق��رارداد تمديد‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور جوانان در عرصه موسيقي‬ ‫گزارش‌ه��اي مختلف��ي ک��ه در زمین��ه‬ ‫ش��کل‌گيري برنامه‌ه��ا و تغيي��رات بهين��ه‬ ‫موضوعي به نام هن��ر در دولت يازدهم ثبت‬ ‫ش��ده‪ ،‬نويدهايي را با خود ب��ه همراه آورد و‬ ‫اتفاقات خوبي درحوزه آثار موسيقي رخ داد‪،‬‬ ‫به‌طوري که تعداد آثار موس��يقي رد شده در‬ ‫دولت يازدهم به حداقل رسيد و اميد مي‌رود‬ ‫با همراهي فعاالن اين بخش‪ ،‬روند ايجاد‌شده‬ ‫تداوم يابد‪« .‬پي��روز ارجمند» به‌تازگي گفته‬ ‫بود‪ ،‬در دولت يازدهم از ‪ 400‬اثر موس��يقي‬ ‫س��نتي معرفي ش��ده براي بررس��ي‪ ،‬تنها ‪4‬‬ ‫اثر رد شده اس��ت که اين امر نشان مي‌دهد‬ ‫توجه ويژه‌اي به توليد آثار در عرصه موسيقي‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرشي نو به موسيقي فاخر ايراني‬ ‫برگزاري جش��نواره‌هاي موس��يقي که بر‬ ‫پايه پژوهش‌هاي چندس��اله است‪ ،‬بي‌ترديد‬ ‫به رويدادهاي خاص موس��يقايي در کشور ما‬ ‫منجر مي‌شود‪ .‬مدير انديشکده مشير اصفهان‬ ‫در این‌باره گفت‪ :‬جشنواره موسيقايي بر پايه‬ ‫پژوهشي چند س��اله پايه‌ريزي شده است و‬ ‫به علت اينکه موس��يقي پ��اک و ذات علمي‬ ‫آن از جامعه فاصل��ه گرفته و اتفاقا بدل‌هاي‬ ‫آن نيز زياد شده‪ ،‬تصميم به برگزاري چنين‬ ‫روي��دادي گرفتيم‪ ،‬چراک��ه چيزهايي که ما‬ ‫مي‌ش��نويم ش��ايد خيلي دور از موس��يقي‬ ‫فاخر باش��ند‪ .‬بنابراين ما تصميم گرفتيم که‬ ‫موسيقي اصيل ايراني به مردم معرفي شود‪.‬‬ ‫يکي‌ديگر از ويژگي‌هاي مثبت در برگزاري‬ ‫جش��نواره‌هاي با کيفيت موس��يقي مي‌تواند‬ ‫اين باشد که گروه‌هاي جوان تالش مي‌کنند‬ ‫تا جشنواره قابل‌قبولي ارائه دهند‪.‬‬ ‫طبق آماري که درباره برگزاري کنسرت‌ها‬ ‫در دولت يازدهم در دس��ت است‪ ،‬اين نکته‬ ‫قابل ذکر و مهمي است که از ‪1500‬کنسرتي‬ ‫که تاکنون برگزارشده‌است‪ ،‬فقط ‪ ۳‬کنسرت‬ ‫لغو ش��د که دليل آن هم اشتباهاتي بود که‬ ‫در برنامه‌ريزي ش��رکت‌ها ايجاد ش��ده بود‪،‬‬ ‫با اين توضيح‪ ،‬کنس��رت‌هاي س��نتي و ديگر‬ ‫کنس��رت‌ها به ميزان ‪ 5‬براب��ر افزايش يافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اين اتفاقات اگرچه در س��طح گس��ترده و‬ ‫مل��ي تثبيت و عملي نش��ده اس��ت اما اميد‬ ‫م��ي‌رود که توجه به اين مقوله و برنامه‌ريزي‬ ‫درست‪ ،‬موفقيت در اين زمينه‌ها را گسترش‬ ‫ده��د و در آينده‌اي نزدي��ک نه‌تنها بر تعداد‬ ‫کنسرت‌ها افزوده شود‪ ،‬بلکه مميزي کمتري‬ ‫شامل برنامه‌ها و اجراهاي موسيقي شود‪ .‬در‬ ‫صورتي که امکانات مناسبي براي تمرين‌هاي‬ ‫موس��يقي در اختي��ار جوانان ق��رار گيرد و‬ ‫تس��هيالت کافي براي دوس��تداران در نظر‬ ‫گرفته شود‪ ،‬به‌طور قطع رويکرد عالقه‌مندان‬ ‫به موسيقي جدي‌تر و توجه و استقبال مردم‬ ‫هم به موسيقي بيشتر خواهد شد‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫پیامدهای محدودکردن ارزش واردات چمدانی در دولت دهم همچنان ادامه دارد‬ ‫‪23‬‬ ‫توقف احداث بازارچه مرزی «پرسه‌سو»‌پشت دیوار ترکمنستان‬ ‫اک�رم امین�ی‪ -‬گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬ام��ا و اگره��ای‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬راه را ب��رای ایج��اد بازارچ��ه م��رزی‬ ‫«پرسه‌س��و» در مرز مش��ترک این کش��ور با خراسان‬ ‫شمالی بسته است؛ بازارچه‌ای که احداث آن از مصوبات‬ ‫نخس��تین سفر استانی هیات دولت نهم به استان بوده‬ ‫اس��ت اما ترکمنس��تانی‌ها به‌دلیل نبود زیرساخت‌ها و‬ ‫فاصل��ه این مرز تا پایتخت خود‪ ،‬تاکنون با آن موافقت‬ ‫نکرده‌اند‪ .‬در حال حاض��ر نبود بازارچه مرزی در ‪300‬‬ ‫کیلومتر مرز مش��ترک خراسان شمالی و ترکمنستان‪،‬‬ ‫راه را بر اس��تفاده بهینه از این فرصت اقتصادی بس��ته‬ ‫است‪ ،‬این در حالی است که وجود اشتراکات فرهنگی‬ ‫و روابط خویش��اوندی بین س��اکنان خراس��ان شمالی‬ ‫و ترکمنس��تان و فاصل��ه کم این دو منطق��ه‪ ،‬از دیگر‬ ‫ظرفیت‌هایی اس��ت که این اس��تان می‌تواند به‌دنبال‬ ‫تعام��ل اقتصادی بهتر با ترکمنس��تان به‌عنوان یکی از‬ ‫قدرت‌های اقتصادی منطقه‪ ،‬از آن بهره گیرد‪.‬‬ ‫سیدعلی‌اکبر پرویزی‪ ،‬اس��تاندار خراسان شمالی در‬ ‫آخرین اظهارنظر رس��می درباره راه‌اندازی این بازارچه‬ ‫در بهمن‌م��اه‪ ،‬اعالم ک��رد که «دولت ترکمنس��تان با‬ ‫گش��ایش گذرگاه مرزی جدید بین کشور خود و ایران‬ ‫در منطقه پرسه‌س��و در استان خراسان شمالی مخالف‬ ‫است‪ ».‬به گفته او‪ ،‬تاکنون پیگیری‌های استانی و ملی‬ ‫برای گش��ایش مرز در این نقطه نتیجه مثبتی نداشته‬ ‫و صادرات کاالی این اس��تان از سایر مبادی ورودی به‬ ‫ترکمنستان انجام می‌شود‪ .‬به گفته او‪ ،‬در شرایط فعلی‬ ‫صادرات خراسان شمالی به ترکمنستان از مبادی مرزی‬ ‫باجگیران و لطف‌آباد در خراسان رضوی انجام می‌شود‬ ‫که در این گذرگاه‌ها نیز به خاطر برخی محدودیت‌های‬ ‫ایجادش��ده از سوی کش��ور هدف صادراتی‪ ،‬مشکالتی‬ ‫وجود دارد‪ .‬اس��تاندار خراس��ان ش��مالی معتقد است‬ ‫این معضل مربوط به تصمیم‌گیری‌های دولت گذش��ته‬ ‫اس��ت؛ به گفته وی‪ ،‬محدودیت ارزش واردات چمدانی‬ ‫از مهم‌ترین محدودیت‌های ایجادشده در دولت گذشته‬ ‫در امر مبادالت تجاری با ترکمنستان بوده است‪ .‬آنطور‬ ‫که پرویزی اش��اره می‌کند‪ ،‬س��قف مب��ادالت تجارت‬ ‫چمدان��ی با ترکمنس��تان در دولت گذش��ته ‪ 50‬دالر‬ ‫تعیین شده که رقم ناچیزی است و صرفه اقتصادی در‬ ‫زمینه ایجاد زیرساخت برای طرف مقابل ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اصرار جایز نیست‬ ‫با وجود تاکید اس��تاندار خراس��ان ش��مالی بر لزوم‬ ‫راه‌اندازی بازارچه مرزی پرسه‌س��و‪ ،‬یکی از نمایندگان‬ ‫این اس��تان معتقد اس��ت در این زمینه اگرچه به‌دلیل‬ ‫آماده‌نبودن زیرس��اخت‌ها در آن‌س��وی مرزها‪ ،‬حق با‬ ‫ترکمنس��تان است اما در شأن ایران نیست که بیش از‬ ‫این‪ ،‬روی این موضوع اصرار کند‪.‬‬ ‫خراس��ان ش��مالی باوجود فاصله موجود به خراس��ان‬ ‫رضوی می‌رون��د‪ .‬او همچنین به ظرفیت‌های اس��تان‬ ‫در زمینه‌هایی همچون صنایع س��یمان‪ ،‬پتروش��یمی‪،‬‬ ‫فوالد و ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی اشاره می‌کند‬ ‫و می‌افزای��د‪ :‬هم��ه این م��وارد در برنامه‌های ما وجود‬ ‫دارد ام��ا نیازمن��د هم��کاری و تعامل با دس��تگاه‌های‬ ‫درون‌استانی و کشوری است‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت‌های مرز مش�ترک خراس�ان شمالی و‬ ‫ترکمنستان‬ ‫عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫می‌گوی��د‪:‬‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫ترکمنستان حق دارد با راه‌اندازی‬ ‫بازارچه پرسه‌س��و موافقت نکند‬ ‫زی��را فاصل��ه آن با عش��ق‌آباد زیاد اس��ت و امکانات و‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم را هم ندارد‪ .‬عزیزی معتقد است‬ ‫وقتی ترکمنس��تان تمایلی به راه‌ان��دازی این بازارچه‬ ‫ندارد‪ ،‬نباید روی آن اصرار کرد‪ .‬او می‌افزاید‪ :‬بنده چند‬ ‫بار همراه با رییس‌جمهور ایران یا در سفرهای دیگر به‬ ‫این کشور رفته‌ام و با وزیر امور خارجه‌شان هم مالقات‬ ‫داشته‌ام‪ ،‬آنها رغبتی به راه‌اندازی این بازارچه ندارند و‬ ‫می‌گویند چند گمرک غیرفعال دارند که پرسه‌سو هم‬ ‫می‌تواند یکی از آنها باش��د و مشکلی پیش نمی‌آید‪ .‬او‬ ‫معتقد است راه‌اندازی این بازارچه ارزش اصرارکردن از‬ ‫طرف ایران به‌عنوان یکی از قدرت‌های منطقه را ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه مش�ترک؛‌فرص�ت تعامل خراس�ان‬ ‫شمالی و ترکمنستان‬ ‫برگزاری نمایش��گاه مش��ترک خراس��ان ش��مالی و‬ ‫ترکمنس��تان ش��اید یک��ی از پیش‌درآمده��ای ایجاد‬ ‫بازارچه مرزی پرسه‌سو باشد‪ .‬این نمایشگاه که ‪ 9‬دوره‬ ‫آن در س��ال‌های گذشته برگزار شده‪ 6 ،‬تا ‪ 8‬اسفندماه‬ ‫امسال نیز در ترکمنستان برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫قاسم ایزانلو‪ ،‬معاون بازرگانی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫درباره‬ ‫و تجارت خراس��ان شمالی در گفت‌وگو با‬ ‫این نمایش��گاه می‌گوید‪ :‬این نمایش��گاه که چند سال‬ ‫است برگزار می‌شود و مجوز آن به نام خراسان شمالی‬ ‫صادر ش��ده‪ ،‬می‌تواند ابزاری برای ایجاد تعامالت بهتر‬ ‫معافیت مالیاتی فعاالن اقتصادی در بندر شهید رجایی‬ ‫‪ :‬مع��اون عملی��ات بن��دری و منطقه وی��ژه بنادر‬ ‫هرمزگان اعالم کرد‪ :‬اش��خاص حقیق��ی و حقوقی که در‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی فعالیت اقتصادی‬ ‫دارند‪ ،‬مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند‪.‬‬ ‫محمدعلی اصل‌س��عیدی‌پور گفت‪ :‬ش��رکت‌های طرف‬ ‫قرارداد با منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی‪ ،‬فعاالن‬ ‫اقتص��ادی و عرضه‌کنن��دگان کاال و خدمات بندری فعال‬ ‫در ای��ن منطقه ویژه می‌توانند ب��ا دریافت مجوز فعالیت‪،‬‬ ‫از پرداخ��ت مالیات ب��ر ارزش‌افزوده معاف ش��وند‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه کاهش هزینه‌های مربوط به بهای تمام‌ش��ده‬ ‫کاال می‌تواند راهکاری مناس��ب برای توسعه فعالیت‌های‬ ‫لجس��تیکی در منطقه ویژه اقتصادی بندر ش��هید رجایی‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت‌های دارای مجوز فعالیت با برخورداری‬ ‫از ای��ن معافیت‌ها‪ ،‬می‌توانند از مزای��ای کاهش هزینه‌ها‪،‬‬ ‫ایج��اد تعامالت مناس��ب‌تر با مش��تری و ارائ��ه خدمات‬ ‫مناس��ب‌تر ب��ه مراجع��ان برخوردار ش��وند‪ .‬س��عیدی‌پور‬ ‫از فعالی��ت بیش از ‪ 400‬ش��رکت در بندر ش��هید رجایی‬ ‫خب��ر داد و افزود‪ :‬ش��رکت‌ها و فعاالن بن��دری در صورت‬ ‫دریاف��ت نکردن مجوز فعالیت‪ ،‬مش��مول پرداخت مالیات‬ ‫بر ارزش‌افزوده به میزان ‪10‬درصد در سال ‪ 94‬می‌شوند‪.‬‬ ‫ناامنی غذایی در کرمان‬ ‫مهر‪ :‬رییس س��ازمان نظام مهندسی کش��اورزی و منابع‬ ‫طبیعی استان کرمان گفت‪ :‬استان کرمان جزو استان‌های‬ ‫ناامن غذایی کشور است‪ ،‬این در حالی است که استان یزد‬ ‫جزو رده‌های نخست استان‌های امن غذایی است‪.‬‬ ‫محس��ن کمال‌الدینی گفت‪ :‬س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫کش��اورزی و مناب��ع طبیع��ی بزرگترین تش��کل صنفی‪،‬‬ ‫تخصصی بخش کش��اورزی کشور است‪ .‬این سازمان تمام‬ ‫تالش خ��ود را در تحقق اصل‪ 44‬قانون اساس��ی و قانون‬ ‫بهره‌وری اجرای نظام دامپروری‪ ،‬گلخانه‌ای و طرح توسعه‌‬ ‫کش��اورزی به کار گرفته است‪ .‬وی با اشاره به اهداف این‬ ‫س��ازمان در بخش کش��اورزی ادامه داد‪ :‬مهندسی کردن‬ ‫کش��اورزی و ارتق��ای این بخش و بسترس��ازی اش��تغال‬ ‫فارغ‌التحصیالن مرتبط به بخش کش��اورزی است‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان‬ ‫کرمان تصریح کرد‪ :‬این س��ازمان ‪ 11‬هزار عضو با مدرک‬ ‫لیسانس به باال و ‪ 310‬شرکت خدمات فنی و مهندسی و‬ ‫‪ 106‬کلینیک گیاه‌پزشکی در کل استان دارد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه این س��ازمان به‌‌عنوان مرکز ثقل و موتور محرکه در‬ ‫بخش کشاورزی اس��تان و یکی از بازوهای توانمند دولت‬ ‫و س��ازمان جهاد کش��اورزی است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫راس��تای اصل ‪ 44‬قانون اساس��ی وظایفی از جمله صدور‬ ‫مجوز گلخانه‌ها‪ ،‬واحدهای قارچ خوراکی و مجوز مسئوالن‬ ‫فروش س��موم و‪ ...‬واگذار شده اس��ت‪ .‬کمال‌الدینی اظهار‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬باتوجه متولیان‪ ،‬سیاس��تگذاری و تصمیم‬ ‫جهاد کش��اورزی در سال‌های آتی شاهد شکوفایی بخش‬ ‫کشاورزی باشیم‪.‬‬ ‫باش��د‪ .‬به گفته او‪ ،‬در آس��تانه برگزاری این نمایشگاه‪،‬‬ ‫یک هیات دولتی از اس��تان خراسان شمالی به ریاست‬ ‫اس��تاندار به ترکمنس��تان می‌رود‪ .‬ایزانلو معتقد است‬ ‫ع�لاوه بر ارائه توانمن��دی تولیدکننده‌ه��ا و بازرگانان‬ ‫خراسان شمالی و بازاریابی‪ ،‬یکی از اهداف برگزاری این‬ ‫نمایش��گاه‌‪ ،‬ایجاد ارتباطات بین دستگاه‌های دولتی در‬ ‫راس��تای رسیدن به اهدافی همچون راه‌اندازی بازارچه‬ ‫مرزی و گذر مرزی پرسه‌سو است که از هر دو با عنوان‬ ‫بازارچه پرسه‌سو یاد می‌شود‪.‬‬ ‫معاون بازرگانی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراسان شمالی‬ ‫معتقد اس��ت تنها یک مصوبه از‬ ‫س��وی ای��ران ب��رای راه‌ان��دازی‬ ‫بازارچه مشترک کفایت نمی‌کند‬ ‫و باید طرف ترکمنستانی نیز با آن موافقت کند؛ توافقی‬ ‫که هنوز ش��کل نگرفته است‪ .‬او توضیح می‌دهد که در‬ ‫ح��ال حاض��ر‪ ،‬در مرز مش��ترک خراس��ان ش��مالی و‬ ‫ترکمنس��تان هیچ بازارچه‌ای وجود ن��دارد و عمال جز‬ ‫برگزاری نمایش��گاه مشترک با ترکمنستان‪ ،‬از ظرفیت‬ ‫این مرز مشترک‪ ،‬استفاده دیگری نمی‌شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که به باور ایزانلو‪ ،‬با ایجاد تعامل با‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬می‌توان بستر را برای ارزآوری بیشتر این‬ ‫اس��تان با استفاده از ظرفیت‌های موجود فراهم کرد؛ او‬ ‫می‌گوید‪ :‬گردشگری سالمت یکی از زمینه‌هایی است‬ ‫که می‌توان ترکمنس��تان را از طریق آن جذب کرد‪ .‬از‬ ‫آنجا که بس��یاری از زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی‬ ‫استان پیشرفته نیست‪ ،‬در حال حاضر ترکمنستانی‌ها‬ ‫برای بس��یاری از م��وارد درمانی‪ ،‬به ج��ای مراجعه به‬ ‫وجود بازار ترکمنس��تان در نزدیکی ای��ران‌‪ ،‬یکی از‬ ‫مزیت‌های اقتصادی برای خراس��ان ش��مالی است زیرا‬ ‫بس��یاری از هزینه‌ها مانند هزینه‌ه��ای زمانی‪ ،‬حمل و‬ ‫نقل‌‪ ،‬انبارداری و حتی هزینه‌های غیراقتصادی همچون‬ ‫هزینه‌ه��ای امنیتی را در ص��ادرات کاهش می‌دهد‪ .‬به‬ ‫اعتقاد معاون بازرگانی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراسان ش��مالی این مرز یک ظرفیت بالقوه است که‬ ‫استفاده از آن کمک زیادی به شکوفایی اقتصاد منطقه‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫او بحث مش��ترکات فرهنگی بین خراس��ان شمالی‬ ‫و ترکمنس��تان را ظرفی��ت مهم دیگری ب��رای تعامل‬ ‫اقتصادی بی��ن دو منطقه می‌دان��د و می‌افزاید‪ :‬جمع‬ ‫زیادی از س��اکنان و شهروندان خراسان شمالی در نوار‬ ‫مرزی ترکمن هستند که تعدادشان بسیار زیاد و بیش‬ ‫از ‪ 50‬تا ‪ 60‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫او اضاف��ه می‌کن��د‪ :‬فاصله خراس��ان ش��مالی از مرز‬ ‫کمتر از یک س��اعت اس��ت‪ ،‬بنابراین ع�لاوه بر مزیت‬ ‫نزدیکی بازارها‪ ،‬این مش��ترکات قومی و فرهنگی یکی‬ ‫از عواملی اس��ت که بهره‌برداری از آن هم در راس��تای‬ ‫م��راودات فرهنگ��ی مفی��د خواه��د بود و ه��م اثرات‬ ‫اقتصادی دارد‪ ،‬زیرا هرچه مش��ترکات فرهنگی بیشتر‬ ‫باش��د عمال مراودات اقتصادی هم بیش��تر خواهد بود‬ ‫و ترکمنس��تانی‌ها تمای��ل زیادی دارند ک��ه کاال را از‬ ‫ترکمن‌های ایران خریداری کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬یکی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید و‬ ‫یکی از سیاست‌های کلی کشور‪ ،‬ایجاد مراودات نزدیک‬ ‫اقتصادی بین کشورهای همجوار است‪ .‬او معتقد است‬ ‫باید با استفاده از مزیت نزدیکی به کشورهای همسایه‪،‬‬ ‫هزینه‌ه��ا را کاه��ش داده و م��راودات بهینه اقتصادی‬ ‫داش��ته باش��یم تا بازارهای آنها را تصاحب کنیم و آنها‬ ‫نیز به نوعی در بازارهای ما سهیم شوند‪.‬‬ ‫براس��اس آمار رس��می‪ ،‬ایران در سال گذشته حدود‬ ‫‪858‬میلیون دالر در زمینه‌های کش��اورزی و خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی ب��ه ترکمنس��تان صادرات داش��ته‬ ‫که ح��دود ‪50‬میلیون دالر از این صادرات‪ ،‬از اس��تان‬ ‫خراسان شمالی بوده است‪.‬‬ ‫شرکت‌های آی‌تی پولسازند‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫‪80‬درصد رش��د اقتص��ادی جهان به عهده ش��رکت‌های‬ ‫کوچ��ک دانش‌بنی��ان و از ‪55‬درصد ت��ا ‪99‬درصد تولید‬ ‫ناخالصی کشورها متعلق به این شرکت‌ها است‪.‬‬ ‫حس��ین کش��ایی اظهار کرد‪ :‬آی‌تی صنعتی پردرآمد و‬ ‫ب��ا ارزش‌افزوده باالس��ت که به‌عنوان یک توانمندس��از و‬ ‫زیرس��اختی برای تمام فعالیت‌ها در جهان شناخته شده‬ ‫اس��ت و به جرات می‌توان گفت ایجاد هیچ صنعتی بدون‬ ‫بکارگی��ری آی‌تی ممکن نخواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��رکت‬ ‫مخابرات به س��رعت در حال سرمایه‌گذاری است تا آنچه‬ ‫در فضای اینترن��ت رخ می‌دهد‪ ،‬در فضای تلفن نیز اتفاق‬ ‫بیفتد و اگر تا دیروز تنها شرکت مخابرات متولی ارتباطات‬ ‫بود‪ ،‬امروز هر ش��رکتی ک��ه ایده‌ای برای ارائه س��رویس‬ ‫دارد‪ ،‬می‌توان��د وارد مخابرات ش��ود و ایده‌اش را عملیاتی‬ ‫کند‪ .‬کش��ایی با بیان اینکه چنین فعالیتی باعث توس��عه‬ ‫کسب‌وکار در فضای آی‌تی کشور خواهد شد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫توسعه آی‌تی در کشور نیازمند زیرساخت مناسب است و‬ ‫می‌توان گفت فعالیت‌های آی‌تی برای تمام شرکت‌ها یک‬ ‫شرط دارد و آن هم توسعه پهنای باند است چرا که برای‬ ‫ارائه سرویس خوب پهنای باند مناسب احتیاج است‪.‬‬ ‫کاهش قیمت محصوالت کشاورزی در جنوب کرمان‬ ‫ف�ارس‪ :‬نماینده مردم جیرف��ت و عنبرآباد در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬با توج��ه به کاه��ش قیمت‬ ‫محصوالت کشاورزی در چند وقت اخیر و وجود دالالن‬ ‫در بازار ب��ه همراه نماینده مردم منوج��ان‪ ،‬قلعه‌گنج‪،‬‬ ‫رودبار‪ ،‬فاریاب و کهنوج در مجلس‪ ،‬درخواس��ت جلسه‬ ‫اضطراری با محمدباقر نوبخت‪ ،‬رییس سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه‌ری��زی کش��ور برای پیدا ک��ردن راه‌حل فوری‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫ف��رج‌‌اهلل عارفی با اش��اره ب��ه اینکه این جلس��ه در‬ ‫چند روز آینده برگزار می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در این جلس��ه‬ ‫همچنین تقاضا کردیم معاونان وزیر جهاد کش��اورزی‬ ‫و رییس س��ازمان تعاون روستایی کش��ور حضور پیدا‬ ‫کنند تا به یک راه‌حل فوری برس��یم‪ .‬نایب‌رییس اول‬ ‫کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی با بیان‬ ‫اینک��ه در ای��ن جلس��ه راه‌حل‌های خود را پیش��نهاد‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬ما یک پیش��نهاد س��ازنده و مهم‬ ‫داریم که امیدواریم مورد پذیرش دولت قرار گیرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬ما پیش��نهاد داریم از مح��ل اعتبارات‬ ‫تعاون روس��تایی کش��ور اعتباری ب��ه اداره کل تعاون‬ ‫روس��تایی جن��وب کرمان داده ش��ود تا ب��ا همکاری‬ ‫تشکل‌های کشاورزی‪ 15 ،‬بازارچه جمع‌آوری محصول‬ ‫راه‌اندازی و عرضه مس��تقیم توس��ط س��ازمان تعاون‬ ‫روس��تایی به مراکز استان‌های کش��ور انجام شود‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با این کار می‌توان دست دالالن را از بازار‬ ‫فروش محصوالت کشاورزی کوتاه کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مزایای هم‌مرزی با‬ ‫ترکمنستان‬ ‫امید حیدریان‬ ‫مدیرعامل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫وجود مرز مش��ترک و مشترکات فرهنگی خراسان‬ ‫ش��مالی و ترکمنس��تان‪ ،‬ظرفیتی نهفته در اس��تان‬ ‫اس��ت که اگر بهره‌ب��رداری مطلوبی از آن ش��ود‪ ،‬در‬ ‫رشد اقتصاد منطقه نقش مهمی ایفا خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫خراسان شمالی عالوه بر هم‌مرزی‪ ،‬ظرفیت همزبانی‬ ‫بیش��تر مردم این اس��تان با ترکمنستان را هم داریم‬ ‫و این یکی از نقاط قوتی اس��ت که خراس��ان شمالی‬ ‫می‌توان��د با تکیه بر آن‪ ،‬ارتباط نزدیکتری را از لحاظ‬ ‫اقتصادی یا مالی با ترکمنستان برقرار کند‪ .‬همچنین‬ ‫با توجه به اینکه خراس��ان شمالی در مسیری خارج‬ ‫از مس��یرهای اصلی ترانزیت کاال قرار دارد‪ ،‬موقعیت‬ ‫مناس��بی برای اقتصاد اس��تان به‌وی��ژه برای صنعت‬ ‫فراهم شده است اما استفاده از این ظرفیت‌ها منوط‬ ‫به وجود یک بازارچه مشترک بین خراسان شمالی و‬ ‫ترکمنستان است‪ .‬متاسفانه در حالی که طوالنی‌ترین‬ ‫مرز را ب��ا ترکمنس��تان داریم اما بازارچ��ه مرزی یا‬ ‫گمرکی ب��رای رد و ب��دل کردن کاال با این کش��ور‬ ‫نداریم‪ .‬در این زمینه سال‌هاس��ت مسئوالن استانی‬ ‫پیگیر گش��ایش بازارچه مرزی پرسه‌س��و هستند اما‬ ‫هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌اند‪.‬‬ ‫اکن��ون در آس��تانه برگزاری نمایش��گاه مش��ترک‬ ‫ای��ران و ترکمنس��تان با محوریت خراس��ان ش��مالی‬ ‫هس��تیم‪ .‬حضور ‪ 13‬ش��رکت از خراس��ان شمالی در‬ ‫می��ان غرف��ه‌داران این نمایش��گاه‪ ،‬حاک��ی از اهمیت‬ ‫ای��ن نمایش��گاه ب��رای صنعتگ��ران و تولیدکنندگان‬ ‫استان اس��ت‪ .‬در ش��رایطی که باوجود نبود صنایع و‬ ‫کارخانه‌ه��ای ب��زرگ در اس��تان‪ 13 ،‬واح��د و فعال‬ ‫اقتص��ادی در چنین نمایش��گاهی ش��رکت می‌کنند‪،‬‬ ‫یعنی فعاالن اقتصادی اس��تان توانسته‌اند با نمایشگاه‬ ‫ارتب��اط برقرار کنند و قصد دارند در این نمایش��گاه و‬ ‫نمایشگاه‌های مشابه‪ ،‬خود را در بازارهای هدف محک‬ ‫بزنند‪ .‬این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی برای خراسان‬ ‫شمالی است تا با استفاده از مزیت هم‌زبانی و هم‌مرزی‬ ‫بتواند بازار بهتری در ترکمنستان به دست آورد‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫اشتغالزایی فرش‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مهر‪ :‬معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار خراسان‬ ‫شمالی گفت‪ :‬صنعت فرش دستبافت در این استان‬ ‫ظرفیت ایجاد فرصت ش��غلی برای بیش از ‪۲۵‬هزار‬ ‫نف��ر را دارد‪ .‬مجی��د پورعیس��ی اظهار ک��رد‪ :‬برای‬ ‫استفاده از فرش‌های تولیدی در کشور و استان باید‬ ‫فرهنگ‌سازی شود‪ .‬وی با اشاره به ظرفیت‌های فرش‬ ‫دستبافت در خراسان شمالی اضافه کرد‪ :‬فرش بافتن‬ ‫یک هنر اصیل است و هنرمند واقعی نیز کسی است‬ ‫ک��ه بتواند این هنر اصیل را ب��ه بهترین نحو به دنیا‬ ‫ارائه کرده و ارزش آن را حفظ کند‪ .‬معاون اس��تاندار‬ ‫خراس��ان ش��مالی گفت‪ :‬هنر فرش تولیدی و ایرانی‬ ‫هنوز برای خود مردم به صورت درس��ت و مناس��ب‬ ‫نهادین��ه و فرهنگ‌س��ازی نش��ده و در ای��ن زمینه‬ ‫الزم اس��ت فعالیت بیش��تری انجام شود‪ .‬پورعیسی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای اس��تفاده از ای��ن هنر اصیل باید‬ ‫فرهنگ‌س��ازی درستی انجام شود تا خود مردم ما از‬ ‫فرش‌های ایرانی استفاده کنند‪.‬‬ ‫نمایشگاه بازاریابی صنایع‬ ‫دستی در مشهد‬ ‫مهر‪ :‬نخس��تین نمایش��گاه بازاریابی صنایع دستی‬ ‫با حض��ور معاون می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری و مدی��رکل دفت��ر ص��ادرات معاونت‬ ‫صنایع‌دستی کشور در هتل سی نور مشهد برپا شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر ص��ادرات معاونت صنایع‌دس��تی‬ ‫کش��ور بیان کرد‪ :‬صنایع‌دس��تی مانند بازار کاالهای‬ ‫سرمایه‌ای‪ ،‬بازار کادو و هدایا و سوغات زیارتی مشهد‬ ‫در بس��یاری از بازارها جایگاه شایسته‌ای ندارد‪ .‬پویا‬ ‫محمودیان گف��ت‪ :‬پس از تحقیق��ات ‪۸‬ماهه تیمی‬ ‫منتخب از کارشناس��ان مختل��ف‪ ،‬تحقیقات میدانی‬ ‫را ب��رای یافت��ن کاالهایی که بتواند به س��بد کاالی‬ ‫س��وغات مش��هد راه یابد‪ ،‬آغاز کردند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫اف��زود‪ :‬س��اختار کلی کار بر ‪ 3‬محور مش��خص بود؛‬ ‫اولین محور کیفیت کاال‪ ،‬دوم قیمت کاال و س��ومین‬ ‫مح��ور نیز طرح و جلوه ظاهری س��وغات بود که در‬ ‫این پروژه در نظر گرفته شد‪ .‬محمودیان از ‪ ۱۰۰‬قلم‬ ‫کاال که در این ‪ ۸‬ماه بررسی و منتخب شده‌اند‪ ،‬خبر‬ ‫داد و اضافه کرد‪ :‬این اقالم در این نمایش��گاه افتتاح‬ ‫خواهد ش��د و همچنین در سال ‪ ۱۳۹۴‬فاز دوم را به‬ ‫بهره‌برداری خواهیم رس��اند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در فاز‬ ‫دوم نمادها و کاالهای موجود در موزه آستان قدس‬ ‫رضوی ساخته می‌شود‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫ارتقای مهارت در شهرک‌های‬ ‫صنعتی مازندران‬ ‫‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌هـای صنعتی‬ ‫مازن��دران با اش��اره به تفاهمنامه همکاری ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی و اداره کل فن��ی و حرفه‌ای‬ ‫مازندران برای ارتقای مهارت نیروی انسانی واحدهای‬ ‫تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهم‌ترین س��رمایه بخ��ش صنعت‪ ،‬نیروی انس��انی‬ ‫ب��وده و بخش بزرگ مش��کالت واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی‪ ،‬درست آموزش ندیدن نیروی انسانی است‪.‬‬ ‫سیدمصطفی موس��وی با اش��اره به اینکه بیشترین‬ ‫نیاز به آموزش‪ ،‬مربوط به صنایع خُ رد اس��ت که باید‬ ‫روی این صنایع متمرکز شد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬واحدهای‬ ‫بزرگ صنعتی باید به س��مت ب��ازار محوری هدایت‬ ‫ش��وند و واحدهای تولیدی کوچک نیز باید مهارت‬ ‫محور شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بای��د از ظرفیت‌های واحدهای تولیدی‬ ‫در ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی به‌منظ��ور برگزاری‬ ‫آموزش ایمنی و بهداش��ت استفاده کرد تا واحدهای‬ ‫تولیدی بتوانند با کس��ب دانش مربوط‪ ،‬نس��بت به‬ ‫ایجاد امنی��ت نیروها و امکانات فنی خود به بهترین‬ ‫صورت اقدام کنند‪.‬‬ ‫یک هزار و ‪ 600‬نانوایی تهران‬ ‫آزاد پز می‌شوند‬ ‫ایرن�ا‪ :‬معاون برنامه‌ریزی و اش��تغال استاندار تهران‬ ‫گفت‪ :‬یک‌هزار و‪ 600‬نانوایی پایتخت در پی نشست‬ ‫ت��ازه ش��ورای آرد و نان تبدیل به آزادپز می‌ش��وند‪.‬‬ ‫نعم��ت‌اهلل ترک��ی اف��زود‪ :‬آزادپ��زی در ای��ن تعداد‬ ‫از نانوایی‌ها براس��اس بخش��نامه دولت ت��ا یازدهم‬ ‫اسفندماه اجرایی خواهد شد‪ .‬وی گفت‪ :‬شورای آرد‬ ‫و نان اس��تان تهران مقرر کرد اتحادیه مربوط‪ ،‬مجوز‬ ‫آزادپزی را متناسب با هر منطقه و محله صادر کرده‬ ‫و به این امر نظارت داش��ته باش��د‪ .‬ترکی با اشاره به‬ ‫بحث و تبادل‌نظر در پیرامون سهمیه آرد نانوایی‌های‬ ‫صنعتی و فانتزی تصریح کرد‪ :‬سهمیه این نانوایی‌ها‬ ‫تا پایان س��ال تغییر نخواهد کرد و همچنان دولتی‬ ‫باقی خواهد ماند و سال آینده تنها سهمیه آزاد به این‬ ‫نانوایی‌ها تحویل داده می‌شود‪ .‬معاون برنامه‌ریزی و‬ ‫اشتغال اس��تانداری تهران با اشاره به افزایش نرخی‬ ‫ک��ه نانوایی‌ها اعم��ال کرده‌ان��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬نانوایی‌ها‬ ‫نمی‌توانند یک‌بار دیگ��ر افزایش قیمت لحاظ کنند‬ ‫و همان افزایش اولیه مبنا است‪ .‬وی افزود‪ :‬آزادپزها‬ ‫دیگر نرخ‌گذاری از سوی ما ندارند و مردم درصورت‬ ‫تمایل می‌توانند از آنها خریداری کنند‪ .‬ترکی گفت‪:‬‬ ‫آزادپزی نانوایی‌ها با هدف افزایش کیفیت نان است‬ ‫و اگر کیفیت‌ها افزایش نیابد‪ ،‬تجدیدنظر خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و اش��تغال استاندار تهران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬نظارت‌ه��ا بر کنترل قیم��ت و کیفیت نان در‬ ‫تهران همچنان در دس��تورکار استانداری تهران قرار‬ ‫دارد‪ .‬قیمت انواع نان چندی پیش با هدف باالبردن‬ ‫کیفیت از س��وی دولت افزایش یافت اما تغییری در‬ ‫کیفیت پخت نان حاصل نش��د و در برخی موارد نیز‬ ‫با افت روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬س��ید مرتضی صفوی‪ ،‬رییس اداره آبفای‬ ‫س��لطانیه از تولید ‪698‬ه��زار و ‪ 160‬متر مکعب آب‬ ‫ش��رب در ‪10‬ماه س��ال‌جاری خبر داد و گفت‪ :‬بیش‬ ‫از ‪550‬هزار مترمکعب از آب تولیدی این شهرستان‬ ‫مصرف می‌شود و حدود ‪21‬درصد از آب تولید شده‬ ‫به علت فرسودگی تاسیسات و شبکه‪ ،‬هدر می‌رود‪.‬‬ ‫‪ :‬حس��ین اصغ��رزاده‪ ،‬مدیری��ت نظارت و‬ ‫بازرس��ی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫مازندران با اعالم اینکه در بهمن‌ماه سال‌جاری ‪459‬‬ ‫م��ورد گزارش مردمی در س��امانه ‪ 124‬در سراس��ر‬ ‫استان مازندران ثبت شده است‪ ،‬گفت‪ :‬از این میزان‬ ‫گزارش گرانی بیش��ترین مقدار را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬دیگر گزارش��ات تخلفات ش��امل درج‬ ‫نش��دن قیمت‪ ،‬صادر نکردن فاکتور‪ ،‬کم‌فروشی و‪...‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬حسین فروزان‪ ،‬مدیرعامل سازمان منطقه‌‬ ‫آزاد ماک��و گفت‪ :‬بازارچ ‌ه تج��اری منطق ‌ه آزاد ماکو‬ ‫در ‪10‬هزار مترمربع زمین از ش��وط ایجاد می‌ش��ود‪.‬‬ ‫مقدم��ات راه‌ان��دازی فروش��گاه‌هایی ب��رای عرضه‌‬ ‫کاالهای همراه مس��افر در شهرس��تان شوط فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت و هزین ‌ه احداث این پروژه ‪200‬میلیارد‬ ‫ریال است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫در گفت‌وگوي خبرنگار اعزامي‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫با رييس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آذربايجان غربي مطرح شد‬ ‫کليد سرمايه‌گذاري خارجي قفل توسعه را باز مي‌کند‬ ‫زينب عبدي ‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬حرف از آذربايجان‬ ‫غربي که ب��ه ميان مي‌آيد معادن متن��وع آن يادآوري‬ ‫مي‌ش��ود اما اين همه ماجرا نيست‪ .‬هرچند اين استان‬ ‫در بخ��ش معدن عن��وان «جدول مندلي��ف» را يدک‬ ‫مي‌کش��د اما ب��ه گفته جعفرصادق اس��کندري‪ ،‬رييس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان آذربايجان‬ ‫غرب��ي‪ ،‬چرخ تجارت و صنعت همچنان در اين اس��تان‬ ‫به‌خوبي مي‌چرخد‪.‬‬ ‫در روزهاي��ی ک��ه برگه‌هاي تقويم اس��فند رو به آخر‬ ‫اس��ت‪ ،‬در گذر از خيابان‌ها‪ ،‬ويتري��ن مغازه‌ها‪ ،‬حراج‌ها‬ ‫و کیس��ه‌های نايلونی مملو از اجناس نو که در دس��ت‬ ‫اف��راد جابه‌جا مي‌ش��ود بي��ش از گذش��ته جلب توجه‬ ‫مي‌کن��د چراکه ن��وروز در راه اس��ت‪ .‬آذربايجان غربي‬ ‫نيز از اين قاعده مس��تثنا نيس��ت چراکه با وجود ‪945‬‬ ‫کيلومتر مرز مش��ترک با ‪ 3‬کشور همس��ايه که عمده‬ ‫آن مربوط به کش��ور ترکيه است همچنين بازارچه‌هاي‬ ‫مرزي متعدد گردشگراني را با هدف خريد بهاره به خود‬ ‫جذب مي‌کند‪ .‬کارشناسان مي‌گويند همين دليل کافي‬ ‫اس��ت تا آذربايجان غربي عن��وان ديگري را نيز به خود‬ ‫اختصاص دهد؛ عنوان«تجاري بودن!»‪ .‬گذش��ته از آن‪،‬‬ ‫در بخش صنعت نيز آمارها نشان مي‌دهد تا پايان بهمن‬ ‫پروانه بهره‌برداري ‪ 74‬طرح صنعتي با س��رمايه‌گذاري‬ ‫‪ 500‬ميلي��ارد توماني صادر و ب��راي ‪ 2‬هزار و ‪ 100‬نفر‬ ‫اشتغال ايجاد شده است‪ .‬ضمن آنکه با وجود کشاورزي‬ ‫ب��ودن اين اس��تان‪ ،‬توليدات صنايع تبديل��ي آن مانند‬ ‫کنس��انتره و آبميوه در دنيا ش��ناخته شده است‪ .‬همه‬ ‫تو‌گوي خبرنگار اعزامي‬ ‫اينها بهانه‌اي ب��راي گف ‌‬ ‫با رييس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت آذربايجان‬ ‫غربي بود‪.‬‬ ‫جعفر صادق اسکندري که شاه‌بيت همه سخنانش توجه‬ ‫به افراد خالق و شناخت ايده‌هاي نو بود در گفت‌وگو با‬ ‫به ماکت ماش��يني معدني اشاره کرد که در بدو‬ ‫ورود به اتاقش توجه هر فردي را به خود جلب مي‌کرد‪.‬‬ ‫او گفت که ف��ردي از اهالي آذربايج��ان غربي‪ ،‬صفر تا‬ ‫‪ 100‬نمونه يک ماش��ين معدني خارج��ي را در داخل‬ ‫اس��تان با هزينه اندک توليد کرده اس��ت که اکنون در‬ ‫معادن آذربايجان غربي از آن استفاده مي‌شود‪ .‬او ماکت‬ ‫دست‌س��از اين فرد را به نشانه توجه به ايده‌هاي نو در‬ ‫دفتر کارش نگهداري مي‌کرد‪ .‬اسکندري در دفتر کارش‬ ‫در بخش‌ه��اي صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫به پرس��ش‌هاي‬ ‫تجارت پاسخ گفت‪.‬‬ ‫€ €ب�راي جذب و اس�تفاده از ظرفيت افراد نخبه‬ ‫در بخش‌ه�اي اقتصادي اس�تان چ�ه تمهيداتي‬ ‫انديشيده‌ايد؟‬ ‫به‌طور معمول در استان‌ها اشتغال افراد نخبه از طريق‬ ‫پارک علم و فناوري هدايت مي‌ش��ود اما در آذربايجان‬ ‫غرب��ي متولي اصلي اش��تغال افراد نخبه پ��ارک علم و‬ ‫فن��اوري بود که با تالش اس��تاندار از دانش��گاه اروميه‬ ‫مس��تقل شد و از س��ال آينده رديف بودجه‌اي براي آن‬ ‫اختصاص مي‌يابد‪ .‬همچنين خدمات ويژه‪ ،‬تس��هيالت‬ ‫بانک��ي و معافيت‌ه��اي مالياتي و اختص��اص غرفه‌هاي‬ ‫رايگان نمايش��گاهي براي آنها در نظر گرفته شده است‬ ‫تا کاالهاي خود را معرفي کنند‪.‬‬ ‫همچني��ن ات��اق وي��ژه کارآفرين��ان و صنعتگران در‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت آذربايج��ان غربي‬ ‫ب��راي بحث‌ها و پيگيري امور اين افراد نخبه تاس��يس‬ ‫شده است‪ .‬بخش��نامه‌اي نيز به ‪ 80‬نفر از صنعتگران و‬ ‫کارآفرينان ارسال ش��د که لزومي براي مراجعه به اين‬ ‫سازمان براي انجام امورش��ان نیست و درخواست‌هاي‬ ‫آنها مکاتبه‌اي انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫البت��ه تالش مي‌کني��م براي ت��رم جديد رش��ته‌ای‬ ‫اختصاص��ي در حوزه تولي��دات دانش‌بني��ان در مرکز‬ ‫دانش��گاهي علم��ي و کاربردي ايجاد ش��ود‪ .‬همچنين‬ ‫از راه‌ان��دازي واحد‌هاي آر‌اند دي ي��ا همان تحقيقات‬ ‫فناوري در واحدهاي بزرگ صنعتي با اس��تفاده از توان‬ ‫افراد خبره با تسهيالت ويژه حمايت مي‌شود‪.‬‬ ‫€ €چه عواملي در تقويت بخش تجارت آذربايجان‬ ‫غربي تاثيرگذار بود؟‬ ‫وجود ‪ 945‬کيلومتر مرز مش��ترک با ‪ 3‬کشور عراق‪،‬‬ ‫آذربايجان و قس��متي با ارمنس��تان ي��ک مزيت براي‬ ‫تقويت بخش تجارت در اس��تان آذربايجان غربي شده‬ ‫است که شايد هيچ کشوري اين وسعت مرز مشترک را € €در توس�عه مناط�ق آزاد چ�ه اقداماتي انجام‬ ‫نداشته باشد بنابراين خدمات بازرگاني و تجاري بخش داده‌ايد؟‬ ‫تاثيرگذاري در آذربايجان غربي است به‌طوري که بنابر‬ ‫مناط��ق آزاد مزي��ت بالق��وه‌اي در هر اس��تان ايجاد‬ ‫آمارهاي اعالم ش��ده ازسوی بانک مرکزي و مرکز آمار مي‌کند که سعي داريم با توسعه آنها تاجران آذربايجان‬ ‫در س��ال ‪ 90‬حدود ‪ 20‬درصد از توليد ناخالص داخلي غربي در فضاي باز تجاري در ارتباط با کشورهاي ديگر‬ ‫اس��تان آذربايجان غربي متعلق به حوزه تجارت است‪ .‬قرار گيرند‪ ،‬بنابراين تاسيس دهکده‌هاي لجستيکي که‬ ‫با اين وجود از توس��عه صنع��ت و توليد در بخش‌هاي شايد تاکنون در کشور شکل نگرفته باشد در پيرانشهر‬ ‫معدني نيز غفلت نشده است‪.‬‬ ‫و س��پس در ماکو و مياندوآب در دس��تورکار قرار دارد‬ ‫€ €پيش‌بيني ميزان صادرات آذربايجان غربي تا ک��ه عمليات اجراي��ي آن در ماکو و پيرانش��هر درحال‬ ‫آخر سال چقدر است؟‬ ‫انجام اس��ت‪ .‬اين دهکده‌هاي لجستيک بسته کاملي از‬ ‫به‌نظر مي‌رس��د تا پايان س��ال‌جاری ميزان صادرات مجموعه فعاليت‌هاي خدماتي اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫اس��تان آذربايجان غربي حدود ‪ 900‬ميليون دالر باشد آذربايجان غربي استاني تجاري است بخش خدمات در‬ ‫که وج��ود مرزهاي مهم تج��اري مانند م��رز بازرگان‪ ،‬توليد ناخالص داخلي سهمی بيشتر و باالي ‪ 60‬درصد‬ ‫بزرگترين مرز زميني و نقطه اتصال کشور به اروپا‪ ،‬مرز ارزش افزوده را دارد‪.‬‬ ‫رازي خوي با کشور ترکيه‪ ،‬مرز سرو و مرز پيرانشهر به‬ ‫اس��تان آذربايجان غرب��ي داراي مرزهاي مش��ترک‬ ‫عنوان مرز رسمي با اقليم عراق نشان‌دهنده فرصت‌هاي طوالني اس��ت و ايج��اب مي‌کند که ع�لاوه بر مناطق‬ ‫تجاري و ترانزيتي براي اس��تان اس��ت‪ .‬در حال حاضر آزاد‪ ،‬منطقه ويژه نيز داش��ته باشد که فقط منطقه ويژه‬ ‫روزانه ‪ 600‬تا ‪ 700‬کاميون در مرز پيرانش��هر به‌صورت س��لماس در این اس��تان وجود دارد اما در تالشيم تا ‪5‬‬ ‫يک طرفه ت��ردد مي‌کند و امور گمرکي در تمام مرز‌ها منطقه اقتصادي ديگري که در اين استان تعريف شده‬ ‫انجام مي‌شود‪ .‬البته در سال ‪ 90‬که ميزان صادرات کل اس��ت به مرحله اجرا برسد که درصورت تاييد مي‌توان‬ ‫کشور زير ‪ 400‬ميليون دالر بود سهم استان آذربايجان در مقياس کوچک از مزاياي آن بهره برد‪.‬‬ ‫غربي‪20‬ميليون دالر بود‪ .‬در سال ‪ 92‬نيزافزون بر ‪700‬‬ ‫اکن��ون منطقه آزاد ماکو با ‪ 5‬هزار مترمربع وس��عت‪،‬‬ ‫ميلي��ون دالر کاال فق��ط از مرز‌هاي‬ ‫جدي��د و نوپاس��ت و منطق��ه ويژه‬ ‫آذربايجان غربي صادر شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬س��لماس با بهترين جانمايي ايجاد‬ ‫€ €چند نفر تاجر فعال در استان‬ ‫شده اس��ت چراکه وجود خط آهني‬ ‫معدن و تجارت استان‬ ‫داريد؟‬ ‫با قدمت ‪ 80‬س��اله که تا آمستردام‬ ‫آذربایجان غربی‪ :‬در‬ ‫نزديک ب��ه هزار نفر تاجر فعال در‬ ‫مي‌رود يک مزيت است که در زمینه‬ ‫برنامه ششم توسعه‬ ‫آذربايج��ان غربي وج��ود دارد که با‬ ‫آن درحال توسعه فعاليت هستيم‪.‬‬ ‫غربي‬ ‫آذربايجان‬ ‫استان‬ ‫بي��ش از ‪ 40‬کش��ور از جمله عراق‪،‬‬ ‫€ €از جاي�گاه فعاليت‌ه�اي‬ ‫ترکي��ه‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬بيشتر بخش معدني و‬ ‫معدن�ي در اس�تان آذربايج�ان‬ ‫اتحادي��ه اروپ��ا‪ ،‬امري��کا‪ ،‬کان��ادا و خدمات بازرگاني مطرح غربي بگوييد‪.‬‬ ‫کش��ورهاي حاش��يه خليج‌ف��ارس‬ ‫شده است و براي هر‬ ‫آذربايج��ان غرب��ي از نظ��ر مواد‬ ‫مراودات تج��اري دارند‪ .‬ضمن آنکه‬ ‫معدن��ي غني اس��ت ام��ا در انجام‬ ‫حوزه و کاال مطالعه‬ ‫ات��اق بازرگان��ي ارومي��ه در زمره ‪ 3‬کشورهاي هدف انجام و فعاليت‌هاي معدني هنوز بکر اس��ت‬ ‫اتاق بازرگاني مطرح کش��ور است و‬ ‫برنامه‌ريزي شده است و ظرفي��ت ايجاد صناي��ع بزرگ در‬ ‫آذربايجان غربي مبدا صدور کاالهاي‬ ‫بخ��ش مع��دن وج��ود دارد ک��ه با‬ ‫ترانزيتي است‪.‬‬ ‫تفاهمنامه ایجاد ش��ده شرکت تهيه‬ ‫€ €در چ�ه حوزه‌هاي�ي آذربايج�ان غربي حرفي و تولي��د فرآورده‌ه��اي معدنی ايران تالش مي‌ش��ود تا‬ ‫براي گفتن دارد؟‬ ‫بخش فرآوري س��نگ مورد توجه ق��رار بگيرد و از خام‬ ‫آذربايج��ان غرب��ي عالوه‌بر قطب توليد کنس��انتره و فروش��ي ‪ 51‬نوع سنگ معدني که در استان وجود دارد‬ ‫آبمي��وه و صادرات بخش عمده آن‪ ،‬در توليد و صادرات جلوگيري ش��ود که تحقق آن به جذب سرمايه‌گذاران‬ ‫کش��مش نيز رتبه نخست کش��ور را دارد که بيشترين نيز وابسته است‪ .‬براي توسعه توليد در معدن زرشوران‬ ‫حجم آن به کشورهاي حوزه خليج‌فارس صادر مي‌شود‪ .‬از ‪ 100‬ت��ن به ‪ 160‬تن طال تفاهمنام��ه‌اي با ايميدرو‬ ‫بخ��ش برگ��زاري نمايش��گاه‌هاي بين‌الملل��ي با وجود براي خريداري ماش��ين‌آالت و تاسيس��ات منعقد شده‬ ‫موقعيت خاص بيش��ترين سهم را بين استان‌هاي ديگر اس��ت‪ .‬در بخش ف��رآوري معدن و صناي��ع معدنی نيز‬ ‫دارد که تاکنون ‪ 11‬نمايش��گاه خارجي توس��ط فعاالن اقداماتي درحال انجام اس��ت که تفاهمنامه‌اي در رابطه‬ ‫اقتص��ادي آذربايجان غربي برگزار ش��ده و نمايش��گاه با صنايع مس با طرف اماراتي انجام شده است‪.‬‬ ‫اس��تانبول براي نخس��تین‌بار توس��ط ايراني‌ها برگزار € €ب�رای توس�عه صناي�ع آذربايج�ان غربي چه‬ ‫ش��د‪ .‬همچني��ن ‪ 12‬تش��کل خدمات فني مهندس��ي اقداماتي انجام داده ايد؟‬ ‫که در آذربايج��ان غربي وجود دارد و ش��امل خدمات‬ ‫تاکنون ‪ 74‬ط��رح صنعتي به واح��د توليدي مبدل‬ ‫آی‌تی نيز مي‌ش��ود در صادرات خدمات فني مهندسي‪ ،‬ش��ده و اکنون درحال کار اس��ت که با سرمايه‌گذاري‬ ‫ماشين‌آالت کشاورزي و ماشين‌آالت سبک فعال است‪ .‬ح��دود ‪ 500‬ميلي��ارد تومان براي ‪ 2‬ه��زار و ‪ 100‬نفر‬ ‫البته بزرگترين پيمانکار جاده‌س��ازي در کش��ور عراق اشتغال ايجاد کرده است‪ .‬همچنين‪ 160‬طرح توليدي‬ ‫از مهندس��ان آذربايجان غربي هس��تند‪ .‬مجموعه اينها با ‪ 2‬هزار ميليارد تومان س��رمايه‌گذاري و اش��تغالزايي‬ ‫ايجاب مي‌کند که در توسعه تجارت استان گام برداريم ‪ 10‬هزار نفري در دس��ت اقدام است‪ .‬البته ‪ 251‬طرح‬ ‫بنابراين در برنامه ششم توسعه استان آذربايجان غربي ب��االي ‪ 61‬درص��د نيز وج��ود دارد که برخ��ي تا آخر‬ ‫بيش��تر بخش معدني و خدمات بازرگاني مطرح ش��ده س��ال نهايي ش��ده و در نهايت حدود ‪ 10‬هزار ش��غل‬ ‫اس��ت و براي هر حوزه و کاال مطالعه کشورهاي هدف ايجاد مي‌کنند‪ .‬به نتيجه رس��يدن تمام اين طرح‌هاي‬ ‫انجام و برنامه‌ريزي شده است‪.‬‬ ‫توليدي و صنعتي مي‌توان��د در صادرات و بازار داخلي‬ ‫نقش‌آفرين باش��د‪ .‬بنابراين تالش داريم بخش صنعت‬ ‫اس��تان آذربايجان غربي با بخش تجارت پيوند بخورد‬ ‫و بيشتر صنايع نوين و دانش‌بنيان با توليدات جديد و‬ ‫با قيمت تمام‌ش��ده پايين که قابليت رقابت دارد ايجاد‬ ‫ش��ود تا بتوانيم در داخل و خارج کش��ور حرفي براي‬ ‫گفتن داشته باشيم‪.‬‬ ‫€ €سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چه هدفي را‬ ‫در اين بخش دنبال مي‌کند؟‬ ‫در توسعه صنايع استان درواقع هدف انجام و تشکيل‬ ‫زنجيره‌اي از استخراج تا توليد محصول نهايي است اما‬ ‫با وجود آنکه آذربايجان غربي اس��تاني کشاورزي است‬ ‫صنايع در آن از ابتدا با بخش کش��اورزي پيوند داشته‬ ‫اس��ت و با توليد يک ميليون تن س��يب در اين استان‬ ‫باالترين ميزان ظرفيت سردخانه با ‪ 750‬هزار تن را در‬ ‫کشور دارد و تمام آن در اختيار بخش خصوصي است‪.‬‬ ‫همچنين صنايع کنس��انتره نيز به واس��طه کشاورزي‬ ‫بودن آذربايجان غربي تاسيس شده است همچنین به‬ ‫واسطه فعالیت‌های دامداري و دامپروري در این استان‬ ‫‪ 22‬واحد لبنياتي در آذربايجان غربي ايجاد شده است‪.‬‬ ‫€ €اما صنايع مادر و بزرگ در استان نداريد!‬ ‫بله‪ ،‬با وجود آنکه صنايع بزرگ و مادر در اين اس��تان‬ ‫وجود ندارد‪ 100 ،‬درصد صنايع نيز خصوصي و کوچک‬ ‫اس��ت اما فعال و پا برجاس��ت و ماندگاري آنها بهتر از‬ ‫صنايع دولتي اس��ت‪ .‬بنابراين اکنون صنايع به روز و با‬ ‫فناوري باال و توليد صادرات محور مدنظر قرار دارد که‬ ‫ضمن ترويج صنايع دان��ش بنيان و جديد‪ ،‬محصوالت‬ ‫و فن��اوري ويژه در اس��تان ايجاد ش��ود‪ .‬البته در کنار‬ ‫آن برخ��ي واحدهاي تعطيل ي��ا نيمه فعال نيز درحال‬ ‫احياست‪.‬‬ ‫€ €نقشه راه هم داريد؟‬ ‫اکنون س��ند توس��عه صنعت��ي و معدني اس��تان در‬ ‫دس��ت طراحي است که بسته به ظرفيت‌هاي هر شهر‬ ‫و شهرس��تان تهيه مي‌ش��ود‪ .‬به عنوان مثال در برخي‬ ‫ش��هر‌ها فرآورده‌هاي معدني و در برخي شهر‌ها صنايع‬ ‫اولوي��ت دارد‪ .‬در ش��هرک صنعتي ف��از ‪ 3‬واحد توليد‬ ‫کلرو اس��يد با ‪ 7‬نوع محصول تولي��دي که ‪ 70‬درصد‬ ‫محصوالت آن صادراتي است‪ ،‬به تناسب اين محصوالت‬ ‫در نظر داريم صنايع پايين‌دس��تي را در کنار آن ايجاد‬ ‫کنيم‪.‬‬ ‫در پتروشيمي مهاباد ش��هرک تخصصي پتروشيمي‬ ‫تعريف ش��ده که س��رمايه‌گذاران با ديد باز ورود پيدا‬ ‫مي‌کنند‪ .‬اين در حالي است که بسياري از صنايع مانند‬ ‫کنسانتره‪ ،‬س��يمان و‪ ...‬اشباع است که کفاف منطقه و‬ ‫صادرات را دارد به طوري که با وجود ‪ 5‬واحد س��يمان‬ ‫با ‪ 5‬ميليون تن توليد س��االنه صادرات ديگر نيازي به‬ ‫تاس��يس کارخانه جديد نيس��ت‪ .‬بنابراين از تاس��يس‬ ‫مشابه آنها خودداري مي‌شود‪.‬‬ ‫€ €چه مشوق‌هايي براي جذب سرمايه‌گذاران در‬ ‫آذربايجان غربي در نظر گرفته‌ايد؟‬ ‫اقدامات ابتدايي براي تاسيس شهرک نفت و شهرک‬ ‫س��نگ در شهرس��تان س��لماس و س��ه‌راهي ايواقلي‬ ‫خوي در دس��ت انجام است که اين مقدمات کار براي‬ ‫ايجاد فضاي مطلوب س��رمايه‌گذاري و رغبت در ورود‬ ‫سرمايه‌گذار اس��ت چراکه سرمايه‌گذاري اصلي و رونق‬ ‫توليد و صنعت توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود و‬ ‫ما تسهيل‌کننده امور هستيم‪.‬‬ ‫اداره ط��رح و برنامه و س��رمايه‌گذاري در س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آذربايجان غربي تاس��يس شد‬ ‫ک��ه احياي واحدهاي توليدي و ايجاد واحدهاي جديد‬ ‫هدف اصلي آن اس��ت و براي تحقق آن با ‪ 50‬ش��رکت‬ ‫توانمند کشور مکاتبه شده است‪.‬‬ ‫در حقيقت تالش داريم تا مزيت‌هاي نهفته در استان‬ ‫آذربايج��ان غربي را ب��ه س��رمايه‌گذاران معرفي کنيم‬ ‫بنابراين براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي نيز همايش‬ ‫فرصت‌هاي س��رمايه‌گذاري با محوريت معدن و صنايع‬ ‫معدني با مش��ارکت س��ازمان زمين شناسي به زودي‬ ‫برگزار مي‌شود‪ .‬البته نمايشگاه اختصاصي سنگ اروميه‬ ‫نيز براي اولين بار در ‪ 10‬اس��فند و بعد در اربيل اقليم‬ ‫کردس��تان عراق برگزار مي‌شود که کشورهاي همجوار‬ ‫نيز در اين نمايش��گاه‌ها حضور خواهند يافت‪ .‬تاکنون‬ ‫نيز سرمايه‌گذاراني از گرجستان براي حضور در بخش‬ ‫معدن طال و فرملين اعالم نياز کرده‌اند‪.‬‬ ‫البت��ه اولويت با هموطنان اس��ت که م��ورد حمايت‬ ‫اس��تاندار و نماين��دگان نيز قرار مي‌گي��رد که با وجود‬ ‫بخش خصوصي فعال و پوي��ا در آذربايجان غربي فضا‬ ‫براي س��رمايه‌گذاري فراهم است اما نياز استان بيشتر‬ ‫به س��رمايه‌گذاران توانمند با بنيه مالي قوي و س��ابقه‬ ‫فعالي��ت مناس��ب ب��راي ورود در حوزه‌ه��اي مختلف‬ ‫صنعتي و معدني بزرگ است‪.‬‬
‫تجارت‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫در کارگروه تنظیم بازار آرد و نان تهران تصویب شد‬ ‫ثبات قیمت نان سنتی تا پایان سال‬ ‫گروه تجارت‪ -‬مدتی است نقل قول‌های‬ ‫گوناگونی درباره قیمت نان و سهمیه‌بندی‬ ‫آرد در خبره��ا ش��نیده می‌ش��ود‪ .‬برخی‬ ‫فع��االن اتحادیه‌ها خب��ر از افزایش چند‬ ‫براب��ری قیمت نان می‌دهن��د و همزمان‪،‬‬ ‫برخ��ی دیگر افزایش قیمت نان را منتفی‬ ‫می‌دانند‪ .‬عده‌ای حذف شدن آرد یارانه‌ای‬ ‫و آزادپز ش��دن را اقدام��ی منفی عنوان و‬ ‫در مقابل ع��ده‌ای دیگر آن را برای کمک‬ ‫به نانوایی‌ها اعالم می‌کنند‪ .‬اما ب ‌ه راستی‬ ‫سرنوش��ت قیمت نان تا پایان س��ال چه‬ ‫می‌ش��ود و آزادپز ش��دن برخی نانوایی‌ها‬ ‫و ح��ذف برخ��ی یارانه‌ها چه آث��اری در‬ ‫این صنف گس��ترده دارد‪ .‬بی‌تردید صنف‬ ‫نانوایی‌ها از لحاظ کمی و کیفی از جایگاه‬ ‫خاصی در میان س��ایر صن��وف برخوردار‬ ‫اس��ت به‌طوری‌که این صنف با داشتن ‪۴‬‬ ‫اتحادیه فعال (اتحادیه‌های نان سنتی‪ ،‬نان‬ ‫س��نگک‪ ،‬نان صنعتی و نان‌های فانتزی‪،‬‬ ‫حجی��م و نیمه حجیم) یکی از فعال‌ترین‬ ‫اتحادیه‌های کشور به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫در یک��ی دو روز گذش��ته مهن��دس‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت‌زاده‪ ،‬وزی��ر صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از اه��داف این وزارتخانه‬ ‫در زمین��ه صنعت نان خب��ر داده و اعالم‬ ‫کرده ک��ه هدف‪ ،‬آزادپز ش��دن ‪۲۰‬درصد‬ ‫نانوایی‌هاس��ت‪ .‬ب��ه دنب��ال ای��ن گفته‪،‬‬ ‫کارگروه��ی ب��ا ه��دف تنظیم ب��ازار آرد‬ ‫و ن��ان تهران در س��اختمان اس��تانداری‬ ‫تهران برگزار ش��د تا تصمیم‌گیری نهایی‬ ‫در این زمینه انجام ش��ود‪ .‬در این جلسه‬ ‫که با حضور نمایندگان استانداری تهران‪،‬‬ ‫روس��ای اتحادیه‌ه��ای نانوای��ی و جم��ع‬ ‫دیگ��ری از فعاالن این بخش برگزار ش��د‬ ‫درب��اره نوع س��همیه‌بندی آرد یارانه‌ای و‬ ‫قیمت نان تا پایان سال تصمیم‌گیری شد‪.‬‬ ‫براساس آمارهای منتشر شده با اجرای‬ ‫قانون هدفمندکردن یارانه‌ها‪ ،‬مقدار سرانه‬ ‫مص��رف ن��ان از ‪ ۱۳۹‬ب��ه ‪۱۰۴‬کیلوگرم‬ ‫کاهش یافته و اساس س��همیه‌بندی آرد‬ ‫و آزادپ��ز ش��دن نانوایی‌ها ب��ا اجرای این‬ ‫قانون ق��وت گرف��ت‪ .‬در ابتدا ب��ا اجرای‬ ‫فازه��ای هدفمندی یارانه‌ها مقرر ش��د تا‬ ‫مسئله آزاد ش��دن قیمت آرد در نان‌های‬ ‫صنعتی و نان‌هایی که در س��بد خانوارها‬ ‫نق��ش چندانی ندارند‪ ،‬آغاز ش��ود چراکه‬ ‫سهم نان‌های صنعتی در سفره خانوارهای‬ ‫کشور تنها ‪۵‬درصد است‪ .‬در نهایت دولت‬ ‫مقرر کرد تا ‪۲۰‬درصد از آرد کش��ور را در‬ ‫تمامی اس��تان‌ها آزاد کند و این مس��ئله‬ ‫شامل سایر نان‌ها از جمله نان‌های سنتی‬ ‫نیز خواهد ش��د به طوری‌ک��ه این مهم با‬ ‫دادن مجوز به نانوایی‌های آزادپز و کاهش‬ ‫س��همیه در برخ��ی مناطق ش��هر تهران‬ ‫به‌دلیل تمکن مالی س��اکنان آغاز ش��د‪.‬‬ ‫در اس��تان‌ها نیز با ب��رآورد میزان مصرف‬ ‫انواع نان و بررسی قیمت‪ ،‬برخی نانوایی‌ها‬ ‫آزادپز شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹آزاد ش�دن ‪ ۲۰‬درص�دی س�همیه‬ ‫آرد نانوایان تا پایان سال‬ ‫در این‌ب��اره نعمت‌اهلل‬ ‫ترک��ی‪ ،‬عضو کارگروه‬ ‫تنظیم بازار آرد و نان‬ ‫ته��ران و مع��اون‬ ‫برنامه‌ریزی استانداری‬ ‫ضمن اش��اره به‬ ‫تهران در گفت‌وگو با‬ ‫برنامه‌ریزی ب��رای آزادس��ازی ‪ ۲۰‬درصد از‬ ‫سهمیه آرد نانوایان استان تهران اظهار کرد‪:‬‬ ‫عالوه ب��ر این تصمیم مقرر ش��د تا نان‌های‬ ‫صنعتی و فانتزی به طور کلی آزاد پز ش��وند‪.‬‬ ‫عالوه بر این در بخش نان سنتی نیز تصمیم‬ ‫بر این ش��د ت��ا س��همیه‌بندی اجرایی آرد و‬ ‫آزادپز شدن ‪۲۰‬درصدی آن تا ‪ ۱۱‬اسفند ماه‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تا پایان سال‪ ،‬قیمت نان‬ ‫افزایش نخواهد داش��ت و در س��ال آینده‬ ‫ب��ر اس��اس فرمولی که س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان تهیه‬ ‫ک��رده‪ ،‬قیمت انواع نان مش��خص خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد که دول��ت تنها نقش‬ ‫نظارت��ی در قیمت نان خواهد داش��ت و‬ ‫فرمول محاس��به قیمت ن��ان با توجه به‬ ‫دس��تمزدها‪ ،‬قیمت انرژی‪ ،‬ن��رخ تورم و‬ ‫س��ایر مولفه‌های اقتصادی که در تولید‬ ‫ن��ان تاثی��ر دارن��د‪ ،‬محاس��به و اجرای‬ ‫قیمت‌ها از س��وی دول��ت کنترل خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه کیفیت انواع‬ ‫مختلف نان در قیمت‌گذاری موثر است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬قیمت نان به شاخص‌های فراوانی‬ ‫بس��تگی دارد و کیفیت نان در نانوایی‌ها‬ ‫نیز یکی از مس��ائل مهم در قیمت‌گذاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ن�ان صنعتی ت�ا پایان س�ال گران‬ ‫نمی‌شود‬ ‫ام��ا محس��ن لزومیان‪ ،‬ریی��س اتحادیه‬ ‫نان صنعتی اس��تان تهران در این زمینه‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬مقرر ش��ده تا‬ ‫پایان سال‪۲۰ ،‬درصد از سهمیه آرد نانواها‬ ‫آزاد ش��ود و ما این مهم را با آزادپز شدن‬ ‫نان‌های صنعتی و فانتزی آغاز کرده‌ایم و‬ ‫مابقی آن باید در نان‌های س��نتی اجرایی‬ ‫شود‪ .‬وی افزود‪ :‬حدود دوماه است که آزاد‬ ‫شدن آرد سهمیه‌ای اجرایی شده است و‬ ‫م��ا با توجه به این موضوع افزایش قیمتی‬ ‫نداش��ته‌ایم و تا پایان س��ال نیز قیمت‌ها‬ ‫تغییر نخواهد کرد‪.‬‬ ‫لزومی��ان ادامه داد‪:‬‬ ‫آزاد شدن قیمت آرد‬ ‫ب��رای واحده��ای‬ ‫تولیدی مفید است و‬ ‫ب��ه دلی��ل اینک��ه‬ ‫واحدها دیگر درگیر سهمیه آرد نمی‌شوند‪،‬‬ ‫با تم��ام ظرفیت خ��ود کار می‌کنند و با‬ ‫افزای��ش تولید‪ ،‬هزین��ه تولید هم کاهش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬آرد یارانه‌ای بر‬ ‫مبن��ای کیلوی��ی ‪ ۹۰۰‬تومان محاس��به‬ ‫می‌شد‪ ،‬در حالی که قیمت آرد آزاد حدود‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تومان است که تفاوت فاحشی بین‬ ‫ای��ن دو قیمت نیس��ت در نتیج��ه تاثیر‬ ‫چندانی هم در افزایش قیمت نان نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫لزومی��ان ب��ا اش��اره ب��ه چگونگ��ی‬ ‫سهمیه‌بندی آرد آزاد و تصمیمات گرفته‬ ‫شده در جلس��ه کارگروه تنظیم بازار آرد‬ ‫و ن��ان تهران افزود‪ :‬درباره آزاد پز ش��دن‬ ‫‪۲۰‬درصدی نان‌های سنتی نخستین بحث‬ ‫این بود که این مس��ئله از مناطق شمالی‬ ‫ش��هر آغاز ش��ود‪ ،‬همچنین نانوایی‌هایی‬ ‫ک��ه پس از اجرای قان��ون هدفمند کردن‬ ‫یارانه‌ه��ا موفق به دریافت مجوز ش��ده و‬ ‫آزادپز ش��دند نیز از دیگر موضوعات مورد‬ ‫بحث بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه س��همیه‌بندی به‬ ‫نفع نان صنعتی است و این مسئله موجب‬ ‫پویایی و رقابت بین ‪ ۱۰۰‬واحد تولید نان‬ ‫صنعت��ی در اس��تان تهران خواهد ش��د‪،‬‬ ‫‌تصریح کرد‪ :‬مصرف کل آرد استان تهران‬ ‫ح��دود ‪۱۰۰‬هزار تن در ماه اس��ت که با‬ ‫احتساب ‪۲۰‬درصد آزاد شدن سهمیه آرد‪،‬‬ ‫ماهانه به حدود ‪۲۰‬هزار تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۳۵‬ت��ن س��همیه آرد ن��ان صنعتی‬ ‫به‌ط��ور کل��ی آزاد ش��د‪ ،‬وی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫به‌طور کلی با آزاد ش��دن این س��همیه‌ها‬ ‫مابه‌التف��اوت پس از کس��ر نان صنعتی و‬ ‫فانتزی حدود ‪۱۱‬هزار تن اس��ت که مقرر‬ ‫شده از نان‌های سنتی کسر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نان فانتزی ‪ ۲۰‬ت�ا ‪۲۵‬درصد گران‬ ‫می‌شود‬ ‫محمدج��واد کرمی‪،‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه‬ ‫تو لید کنن��د گا ن‬ ‫نان‌ه��ای حجی��م و‬ ‫نیمه‌حجیم تهران به‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع که با افزایش ‪۴۰‬‬ ‫ت��ا ‪۵۰‬درص��دی قیم��ت آرد در هر کیلو‬ ‫قیم��ت نان فانت��زی را ثابت نگ��ه داریم‪،‬‬ ‫عملیاتی نیس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬براس��اس‬ ‫آنالیزی که در اتحادیه انجام شده‪ ،‬تفاوتی‬ ‫ک��ه قیم��ت آرد آزاد و یارانه‌ای در قیمت‬ ‫نان فانتزی و حجیم ایج��اد خواهد کرد‪،‬‬ ‫باعث می‌شود ‪ ۲۰‬تا ‪۲۴‬درصد قیمت نان‬ ‫فانتزی افزایش یابد که مس��ئله از همین‬ ‫ماه در واحدهای تولی��د نان فانتزی اجرا‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی درباره ملزم بودن به مصوبه کارگروه‬ ‫تنظیم بازار آرد و ن��ان تهران در رابطه با‬ ‫تصوی��ب قیمت‌ها تا پایان س��ال تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مصوب��ه درباره ح��ذف آرد یارانه‌ای‬ ‫نان‌ه��ای حجی��م و نیم��ه حجی��م بود و‬ ‫براس��اس مصوبه هیات دولت‪ ،‬واحدهای‬ ‫آزاد‌پ��ز از قیمت‌گ��ذاری معاف هس��تند‬ ‫در نتیجه قیمت‌ها بی��ن ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬درصد‬ ‫افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال‌حاضر ‪ ۵۲۷‬واحد‬ ‫‪25‬‬ ‫تولی��د نان فانتزی مش��غول ب��ه فعالیت‬ ‫هس��تند و ه��ر واحد روزان��ه حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوگ��رم آرد مصرف می‌کند که با حذف‬ ‫آرد یاران��ه‌ای مص��رف آرد به حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلوگ��رم در ه��ر واحد تولی��دی خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان‬ ‫نان‌ه��ای حجیم و نیمه‌حجیم گفت‪ :‬پس‬ ‫از هدفمن��دی یارانه‌ه��ا س��همیه آرد به‬ ‫‪ ۶۲۰۰‬تن در ماه رس��ید که با آزاد شدن‬ ‫‪۲۰‬درصدی س��همیه آرد در ماه گذش��ته‬ ‫س��همیه آرد به ‪ ۴۹۰۰‬تن در ماه کاهش‬ ‫یافت و اکنون به‌طور کلی آزاد شده است‪.‬‬ ‫به گفته کرم��ی‪ ،‬قیمت نان فانتزی در‬ ‫هر کیلوگرم حدود‪۳۲۰۰‬تومان اس��ت که‬ ‫اکنون ب��ا افزایش قیم��ت آرد به ‪۳۷۰۰‬‬ ‫تومان در هر کیلوگرم خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قیم��ت آرد یاران��ه در ه��ر‬ ‫کیلوگ��رم ‪ ۸۲۷‬تومان اس��ت در حالی‌که‬ ‫قیمت آرد آزاد ‪ ۱۴۰۰‬تومان اس��ت‪ .‬البته‬ ‫این قیم��ت آزاد متغیر اس��ت و به‌عنوان‬ ‫نمون��ه آرد گلس��تان کیس��ه‌ای ‪۶۰‬هزار‬ ‫توم��ان و آرد ته��ران کیس��ه‌ای ‪۵۵‬هزار‬ ‫تومان به‌صورت آزاد درب کارخانه فروخته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۸۰‬درص�د س�همیه آرد نان س�نتی‬ ‫هنوز یارانه‌ای‬ ‫با توجه ب��ه قانون هدفمن��دی یارانه‌ها‪،‬‬ ‫دول��ت مکلف اس��ت ت��ا س��همیه آرد را‬ ‫‪۲۰‬درصد در کل کش��ور آزاد کند با توجه‬ ‫به این می��زان‪ ،‬در افزایش قیمت نان‌های‬ ‫سنتی که سهم قابل توجهی در سبد خانوار‬ ‫دارند‪ ،‬تغییری به جز در نانوایی‌های آزاد پز‬ ‫و برخی مناطق شهری ایجاد نمی‌شود‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگ��ر ‪۸۰‬درص��د آرد نانوایی‌های‬ ‫سنتی در سال آینده یارانه‌ای خواهد بود و‬ ‫این‪ ،‬به معنای آن است که قیمت ‪۸۰‬درصد‬ ‫از نانوایی‌ه��ای کش��ور‪ ،‬تابع��ی از افزایش‬ ‫قیمت آرد نیست و اگر هم قیمت افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬آن هم با فرمول س��ازمان حمایت از‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان تابعی‬ ‫از عوامل دیگر اقتص��ادی مانند نرخ تورم‪،‬‬ ‫دس��تمزد‪ ،‬و‪ ...‬است‪ .‬درباره قیمت نان‌های‬ ‫صنعت��ی و فانت��زی که س��هم چندانی در‬ ‫س��بد خانوار ندارند گرچه کل سهمیه آرد‬ ‫آنها آزاد شده اما با مقایسه اختالف قیمت‬ ‫‪ ۵۷۳‬تومانی بین آرد آزاد و آرد یارانه‌ای در‬ ‫هر کیلوگرم‪ ،‬ح��دود ‪۴۰‬درصد قیمت آرد‬ ‫برای این نانوایی‌ها افزایش یافته اس��ت و‬ ‫این بدان معنا نیست که واحد تولیدی این‬ ‫نوع نان‌ها قیمت خود را چندین برابر کند‬ ‫و از لحاظ اقتصادی نیز با آزاد ش��دن آرد‬ ‫و افزایش تولید و کاهش هزینه‌های تولید‬ ‫تاثیر این عدد در محاس��به قیمت نان‌های‬ ‫صنعتی و فانتزی کمتر خواهد شد چرا که‬ ‫تولید برخی از انواع آنها مانند نان صنعتی‬ ‫افزایش یافته و هزینه سربار در تولید انبوه‬ ‫کمتر خواهد شد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫چالش‌ها و فواید‬ ‫یک لقمه نان صنعتی‬ ‫موضوع ن��ان‪‌،‬موضوعی گس��ترده ب��وده و بحث‬ ‫و اج��رای هرگونه طرحی در رابطه ب��ا آن نیازمند‬ ‫بررسی عوامل مختلف و سبک و سنگین کردن‌های‬ ‫زی��اد از جنبه‌ه��ای مختل��ف اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬تغذیه‌ای و‪ ...‬اس��ت‪ .‬نان قوت‬ ‫غالب در نزد ایرانیان بوده و دارای مصرف متوس��ط‬ ‫سرانه ‪ ۱۵۰‬کیلوگرم در سال است و به همین دلیل‬ ‫برای پیش��گیری از بیماری‌های مختلف مناس��ب‬ ‫است‪ .‬بیماری‌های ناش��ی از مصرف نان بی‌کیفیت‬ ‫شامل بیماری‌های پوستی و استخوانی است‪.‬‬ ‫ب��ه نانی باید صنعتی بگوییم که فرآیند تولید آن‬ ‫از ابتدای خط تولید که آرد وارد س��امانه می‌ش��ود‬ ‫تا انتها که نان بس��ته‌بندی می‌ش��ود‪ ،‬تقریبا بدون‬ ‫دخالت دس��ت انجام ش��ود‪ ،‬ضمن اینک��ه تخمیر‬ ‫مناس��ب روی خمیر انجام گیرد و ارزش تغذیه‌ای‬ ‫نان هم حفظ شود (تولید با ماشین‌آالت اتوماتیک‬ ‫و ظرفی��ت روزانه ‪ 20‬تن به باالی آرد)‪ .‬قیمت این‬ ‫خط تولیدها بسته به نوع نان متغیر است و به‌طور‬ ‫متوس��ط هزینه یک خط تولید با ظرفیت حداقل‬ ‫‪ ۲۰‬تن در روز‪ ،‬حدود ‪3/5‬میلیون یورو تخمین زده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سابقه اجرای طرح تولید نان صنعتی‬ ‫متولی��ان و متخصص��ان آرد و ن��ان در کش��ور‪،‬‬ ‫دهه‌ه��ای پرفراز و نش��یبی را در بهب��ود کیفیت‬ ‫نان‪ ،‬مس��ئله بغرنج یارانه‌ه��ا‪ ،‬ضایعات‪ ،‬قیمت نان‪،‬‬ ‫بهداش��ت نانوایی‌‌ها‪ ،‬آموزش نانوای��ان و در نهایت‬ ‫تقابل بین نان صنعتی و س��نتی داشته‌اند‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۱۶‬طرح تولید نان‌های صنعتی شکست خورد‪،‬‬ ‫ضمن اینکه در سال ‪ ۱۳۲۰‬فردی امریکایی به نام‬ ‫ش��رایدون‪ ،‬نان ‪ ۸۰۰‬گرمی با نام نان س��یلویی یا‬ ‫آجری و در سال ‪ ۱۳۳۶‬اقبال‪ ،‬نخست‌وزیر وقت نیز‬ ‫نان ‪ ۶۰۰‬گرمی تولید کرد که هر دو این موارد پس‬ ‫از چند ماه با مخالفت مجلس روبه‌رو ش��د‪ .‬تجربه‬ ‫دیگر تولید نان ماشینی قبل از انقالب حاکی از آن‬ ‫اس��ت که تولید نان‌های ماشینی در ‪ ۵‬نقطه تهران‬ ‫به‌دلیل مطابقت نداش��تن با ذائقه مردم با شکست‬ ‫روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫طرح صنعتی ش��دن نان به شکل جدید در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬مط��رح و ق��رار بود نخس��تین و بزرگترین‬ ‫واح��د تولید نان صنعتی‪ ،‬در دی‌ماه س��ال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫در شهرستان کرج به بهره‌برداری برسد اما به علت‬ ‫تامین نشدن برق مورد نیاز‪ ،‬نخستین فاز این واحد‬ ‫صنعتی در س��ال ‪ ۱۳۸۷‬افتتاح شد و در نخستین‬ ‫گام اق��دام ب��ه تولید روزانه ‪ ۴۴‬تن ن��ان کرد و در‬ ‫مرحله بعد ظرفی��ت تولید خود را به ‪ ۱۵۰‬تن نان‬ ‫در روز افزایش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش‌های فرا روی نان صنعتی‬ ‫دو گروه تولیدکنندگان سنتی و صنعتی باید در‬ ‫شرایط برابر با هم رقابت کرده و مصرف‌کننده نیز از‬ ‫حق انتخاب برخوردار باشد به‌طور قطع در غیراین‬ ‫صورت با بخشنامه‌ای کردن این امر جز ایجاد رانت‬ ‫اتفاق دیگری نخواهد افتاد‪ .‬توسعه نان صنعتی در‬ ‫یک فرآیند بلندمدت در کش��ور امکانپذیر است و‬ ‫چنانچ��ه مقدمات ورود آن به بازار آماده نش��ود با‬ ‫شکس��ت روبه‌رو خواهد شد‪ .‬بزرگترین چالش‌های‬ ‫ف��را روی اجرای ط��رح تولید نان صنعتی ش��امل‬ ‫نبود آرد کیفی مناسب‪ ،‬همخوانی نداشتن فرهنگ‬ ‫مصرف نان با ن��ان صنعتی‪ ،‬نبود مطالعه عمیق در‬ ‫بحث نان و آرد کش��ور‪ ،‬ممنوعیت استفاده از مواد‬ ‫نگهدارنده در تولید نان صنعتی‪ ،‬کمتر بودن هزینه‬ ‫تجهیز نانوایی‌های سنتی از راه‌اندازی نان صنعتی و‬ ‫وابستگی ذائقه مردم به نان‌های سنتی است‪.‬‬ ‫موسسات اتومبيل کرايه و تاکسي‌هاي تلفني در اتحاديه‌هاي صنفي باقي ماندند‬ ‫عل��ي فاضل��ي‪ ،‬رییس ات��اق اصناف اي��ران گفت‪ :‬در‬ ‫دومين جلسه کميسيون زيربنايي دولت که به رياست‬ ‫وزير را ‌هو‌شهرس��ازي و ب��ا حضور چند ت��ن از معاونان‬ ‫رييس‌جمهوري و ش��ماري از وزيران برگزار شد‪ ،‬ابقاي‬ ‫موسس��ات اتومبي��ل کراي��ه و تاکس��ي‌هاي تلفني در‬ ‫اتحاديه‌هاي صنفي به تصويب رسيد و اين نوع بنگاه‌ها‬ ‫صنفي قلمداد ش��دند‪ .‬به گفته وي وزير کش��ور چندي‬ ‫پيش در نامه‌اي به ش��هرداران و ش��وراهاي شهر ابالغ‬ ‫کرده بود که موسس��ات تاکسي تلفني از شمول قانون‬ ‫نظ��ام صنفي خ��ارج و زیرنظارت وزارتخانه و س��ازمان‬ ‫ش��هرداري‌ها قرار بگيرد ک��ه در اين زمينه اتاق اصناف‬ ‫ايران به دليل مغاير بودن اين اصل با قانون نظام صنفي‬ ‫به آن اعتراض ک��رد‪ .‬وي تصريح کرد‪ :‬به همين منظور‬ ‫وزارت کش��ور نيز اس��تداللي داش��ت که مهم‌ترين آن‬ ‫استعالمات حقوقي از سازمان حقوقي رياست‌جمهوري‬ ‫و مس��تنداتي از اين قبيل بود‪ ،‬مثل مستندات شوراي‬ ‫عالي ترافيک و س��اير نهاده��اي قانوني که هيچ‌کدام از‬ ‫مس��تندات نافي قانون نظام صنف��ي نبودند‪ ،‬به همين‬ ‫دلي��ل کميس��يون زيربنايي دول��ت به رياس��ت وزير‬ ‫را ‌هو‌شهرسازي به عنوان مرجعي در دولت مشخص شد‬ ‫که به اين‌کار رسيدگي کند‪ .‬فاضلي اظهار کرد‪ :‬در اين‬ ‫جلس��ه که با حضور مقام‌هاي ذي‌ربط برگزار شد‪ ،‬روي‬ ‫اين مس��ئله بحث زيادي انجام ش��د که وزارت کشور‬ ‫مدعي بود مرجع صدور پروانه کس��ب بايد با اظهارنظر‬ ‫مستقيم وزارت کشور که همان شهرداري‌ها باشد انجام‬ ‫ش��ود که اين امر مغاير با قانون نظام صنفي بود و اتاق‬ ‫اصن��اف ايران مخالفت کرد‪ .‬ريي��س اتاق اصناف ايران‬ ‫اف��زود‪ :‬در نهايت با دفاعياتي ک��ه درباره صنفي بودن‬ ‫موسس��ات تاکس��ي‌هاي تلفني انجام ش��د و نظر اتاق‬ ‫اصن��اف مبني‌ب��ر اينکه صدور پروانه کس��ب همچنان‬ ‫در اختيار اتحاديه‌هاي صنفي باش��د و اين نوع بنگاه‌ها‬ ‫صنفي قلمداد‌شوند‪ ،‬به تصويب رسيد و تاکيد شد که‬ ‫وزارت کشور نيز مانند ساير نهادها مي‌تواند کار نظارتي‬ ‫را در باب اين رسته صنفي اعمال کند‪.‬‬ ‫فاضلي تصريح کرد‪ :‬مسئله‌اي که وزارت کشور از نظر‬ ‫امنيتي روي آن تاکيد کرد‪ ،‬مبحث استعالم از واحدهاي‬ ‫صنفي و رانندگاني که کار مي‌کنند بود که در جلس��ه‬ ‫مطرح شد‪ ،‬مسائل امنيتي اتحاديه‌هاي صنفي با نظارت‬ ‫اداره اماک��ن اس��ت و اتحادي��ه تعيين‌کننده صالحيت‬ ‫افراد نيس��ت بلک��ه اداره اماکن صالحيت اف��راد مورد‬ ‫نظ��ر را تاييد مي‌کند و کميس��يون زيربنايي دولت نيز‬ ‫قان��ع و درنهاي��ت راي به نفع اتاق اصن��اف ايران صادر‬ ‫ش��د و همچنان اين واحدها و بنگاه‌ه��ا صنفي قلمداد‬ ‫مي‌ش��وند‪ .‬وي افزود‪ :‬اين راي از اين وجه مهم است که‬ ‫در گذش��ته نيز يک‌بار ديگ��ر و البته به نوعي ضعيف‌تر‬ ‫اين مورد در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬مورد بحث ق��رار گرفت که‬ ‫هي��ات وزي��ران دوره قبل نيز راي ب��ه حقانيت اصناف‬ ‫داده ب��ود‪ .‬فاضل��ي اظهار کرد‪ :‬الزم اس��ت تا از اعضاي‬ ‫هي��ات دولت تدبير و اميد به‌وي��ژه وزير صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و وزير را ‌هو‌شهرس��ازي به‌عنوان کميس��يون‬ ‫زيربنايي دولت و همچنين از معاونان رييس‌جمهور که‬ ‫منصفانه برخورد کردند و حق را به تشکل‌هاي مردمي‬ ‫دادند و با تاييد بررس��ي‌ها و کارشناسي‌هاي انجام شده‬ ‫درباره اين مس��ئله راي را به نفع اصناف دادند‪ ،‬تشکر و‬ ‫قدرداني کنم‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫غرفه گردشگری ایران‬ ‫در نمایشگاه بلگراد‬ ‫ایرن�ا‪ :‬غرفه گردش��گری ایران در س��ی‌وهفتمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی بلگراد که ش��رکت خدمات‬ ‫مس��افرتی و جهانگردی پرسپولیس در آن شرکت‬ ‫فعال داش��ت‪ ،‬یکی از پربیننده‌ترین و مجذوب‌ترین‬ ‫غرفه‌ها در این نمایش��گاه بود‪ .‬غرف��ه ایران در این‬ ‫نمایشگاه میزبان هزاران نفر از دوستداران فرهنگ‬ ‫و مراک��ز تاریخی و گرش��گری کش��ورمان بود که‬ ‫اطالعات��ی را درب��اره مراک��ز تاریخ��ی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫گردشگری در این رهگذر در اختیار بازدیدکنندگان‬ ‫قرار داد‪ .‬آلکساندر ووچیچ‪ ،‬نخست‌وزیر صربستان در‬ ‫مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت که گردشگری‬ ‫صربس��تان آینده خوبی را در پیش روی خود دارد‬ ‫ولی دولت باید اقدامات زیادی برای پیشبرد صنعت‬ ‫گردشگری در کشور انجام بدهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه تع��داد گردش��گران در‬ ‫صربستان سال به سال رو به افزایش است به ادامه‬ ‫کمک دولت به صنع��ت جهانگردی و همچنین بر‬ ‫اهمیت س��رمایه‌گذاری در زیر س��اخت‌های کشور‬ ‫یو‌هفتمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫تاکید کرد‪ .‬در س�� ‌‬ ‫جهانگ��ردی بلگرادک��ه در ‪ 5‬روز برگ��زار و در روز‬ ‫یکش��نبه ‪ 3‬اس��فند پای��ان یافت‪ ،‬بی��ش از ‪1100‬‬ ‫س��ازمان و موسس��ه گردش��گری از داخل کشور و‬ ‫بی��ش از ‪ 300‬س��ازمان و ش��رکت گردش��گری از‬ ‫‪ 52‬کش��ور خارج��ی از جمله آژانس مس��افرتی و‬ ‫گردش��گری پرس��پولیس از ایران؛ مراکز و امکانات‬ ‫گردشگری‪ ،‬جهانگردی و تاریخی خود را به معرض‬ ‫نمایش گذاش��تند‪ .‬نمایش��گاه جهانگ��ردی بلگراد‬ ‫از س��ال ‪ 2003‬میالدی عضو انجمن گردش��گری‬ ‫نمایش��گاه‌های اروپ��ا و همچنی��ن عض��و انجمن‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی تجارت جهانگردی است‪.‬‬ ‫بن��ا بر گزارش بخش مطبوعاتی نمایش��گاه بلگراد‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 60‬هزار نفر از نمایشگاه جهانگردی امسال‬ ‫بلگراد دیدن کردند‪.‬‬ ‫برنامه‌های فرهنگی ‪ -‬هنری‬ ‫در دهلی‌نو برگزار شد‬ ‫تو‌س��ومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب‬ ‫ایرنا – بیس ‌‬ ‫دهلی از ‪ 25‬بهمن تا س��وم اس��فند با ش��رکت ‪30‬‬ ‫کشور در محل نمایشگاه‌های دهلی‌نو‪ ،‬پایتخت هند‬ ‫برپا شد‪ .‬موسس��ه کودک و صلح پایدار با همکاری‬ ‫خانه فرهنگ ای��ران در دهلی‌ن��و‪ ،‬متولی برگزاری‬ ‫بخ��ش برنامه‌ه��ای تصویرگری‪ ،‬کارگاه آموزش��ی‪،‬‬ ‫عروسک‌گردانی و ساخت ماسک بود‪.‬‬ ‫در بخ��ش تصویرگ��ری کت��اب ک��ودک از آث��ار‬ ‫ش��اهنامه‪ ،‬جش��ن‌های ایرانی و موض��وع آزاد بهره‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬برگزاری کارگاه ماسک‌سازی‪،‬‬ ‫نقاش��ی‪ ،‬گفت‌وگوی تصویرگران ایرانی و هندی و‬ ‫اج��رای نمایش از جمله برنامه‌های این نمایش��گاه‬ ‫بود‪ .‬در آیین افتتاحیه این نمایش��گاه‪ ،‬زورا سینگ‪،‬‬ ‫رییس مجتمع دانش��گاه‌های دی��ش ایالت پنجاب‪،‬‬ ‫وظیفه عموم مردم را فراهم آوردن فضایی مناسب‬ ‫برای کودکان در حوزه آموزش و پرورش دانست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با آموزش مناسب می‌توان کودکان‬ ‫را برای ترویج صلح و دوس��تی آماده کرد؛ آموزش‬ ‫خصلت‌ه��ای خوب مانند دوس��تی‪ ،‬پاکی و احترام‬ ‫متقابل و زدودن خصلت‌های بد همچون حسادت‪،‬‬ ‫کودکان را به سمت دنیای جدیدی می‌کشاند‪.‬‬ ‫در ادامه سکندر‪ ،‬مدیر نمایشگاه بین‌المللی کتاب‬ ‫دهلی نیز با اشاره به فرهنگ غنی ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایران کشوری با فرهنگ و هنری اصیل است‪.‬‬ ‫نمایشگاه دائمی خوزستان‬ ‫در عراق راه‌اندازی می‌شود‬ ‫مهر‪ :‬رییس خانه صنعت اس��تان بصره عراق گفت‪:‬‬ ‫در حال بررس��ی و پیگیری برپایی نمایشگاه دائمی‬ ‫محصوالت وارداتی از خوزس��تان در اس��تان بصره‬ ‫هستیم که به‌زودی محقق می‌شود‪.‬‬ ‫ماجد عبدالعزیز الفرطوس��ی ش��امگاه ش��نبه در‬ ‫جلس��ه‌ای مشترک با همتای خوزس��تانی خود در‬ ‫اهواز اظهار ک��رد‪ :‬برپایی این نمایش��گاه به‌صورت‬ ‫دائمی اس��ت و هر کدام از صنعتگران خوزس��تانی‬ ‫می‌توانند با اجار ‌ه بهای اندک‪ ،‬غرفه‌ای را در اختیار‬ ‫بگیرن��د و ب��ه تبلیغ محص��ول خ��ود بپردازند‪ .‬در‬ ‫جلس��ات قبل بارها عنوان شده بود که صنعتگران‬ ‫خوزس��تانی مایل هس��تند دفاتری در عراق داشته‬ ‫باش��ند که با برپایی این نمایشگاه سعی کردیم این‬ ‫درخواست آنان را محقق کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه درب��اره حض��ور خ��ود در اس��تان‬ ‫خوزس��تان گفت‪ :‬لزوم ای��ن حضور ما در اس��تان‬ ‫خوزس��تان که ب��ه بازدید از ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫اه��واز‪ ،‬آب��ادان و خرمش��هر ختم ش��د‪ ،‬به ش��دت‬ ‫احساس می‌شد و خوشحالم که در نهایت به امضای‬ ‫تفاهمنامه‌های همکاری اقتصادی صنعتی رسیدیم‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫گ�روه تجارت‪ :‬یکی از روش‌های خودنمایی‬ ‫کش��ورها در زمینه‌ه��ای صنعتی و توس��عه‬ ‫راه‌سازی و شهرس��ازی‪‌،‬نمایش توانمندی‌ها‬ ‫در حف��ر تونل‌ه��ای م��درن و ایمن اس��ت‪.‬‬ ‫دس��تاوردی که در س��ال‌های اخیر به لطف‬ ‫تول��د فناوری‌های غول پیکر حفاری بس��یار‬ ‫آس��ان‌تر ش��ده اما همچنان به عنوان یکی از‬ ‫پردردس��رترین و هزینه‌بر‌تری��ن فعالیت‌های‬ ‫راه‌سازی و شهرسازی از آن یاد می‌شود‪.‬‬ ‫تونل‌ها س��ازه‌های زیرزمینی هس��تند که‬ ‫به منظور دس��تیابی ب��ه حمل‌ونقل راحت و‬ ‫بی‌دردسر در ش��رایطی که مشکالت طبیعی‬ ‫ی��ا خطرات خاصی در مس��یر وج��ود دارند‪،‬‬ ‫احداث می‌شوند‪ .‬غلبه بر موانع طبیعی نظیر‬ ‫رش��ته‌کوه‌ها‪ ،‬رودخانه‌ها و دریاه��ا از طریق‬ ‫تون��ل‪ ،‬امکان ی��ک حمل‌ونقل بی‌دردس��ر و‬ ‫ایمن را در تمامی ش��رایط آب و هوایی پدید‬ ‫می‌آورد‪.‬‬ ‫تونل‌ها گذشته از اینکه به شکل شبکه‌های‬ ‫جدید حمل‌ونقل امکان برقراری یک جریان‬ ‫پیوس��ته در انتق��ال مس��افر و کاال را فراهم‬ ‫می‌آورن��د ب��ه عنوان ی��ک نیاز ی��ا ضرورت‬ ‫مهم اجتماعی برای توس��عه شهرنشینی نیز‬ ‫درآمده‌ان��د‪ .‬بنابرای��ن تونل‌س��ازی برقراری‬ ‫و تضمی��ن آس��ودگی و راحت��ی حمل‌ونقل‬ ‫مستقیم همراه با ایمنی‪ ،‬کارآیی و پیوستگی‬ ‫این عملیات اس��ت‪ .‬در این گ��زارش نگاهی‬ ‫داری��م ب��ه برخ��ی از بزرگترین و ش��ناخته‬ ‫شده‌ترین نمایشگاه‌های تونل‌سازی در جهان‬ ‫که هر س��ال ب��ا هزینه‌های س��نگین برگزار‬ ‫می‌شوند تا متخصصان این صنعت در جریان‬ ‫تازه‌تری��ن اتفاق��ات عرصه تونل‌س��ازی قرار‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫بگیرند‪ .‬با‬ ‫‹ ‹نمایشگاه بلوگنا در ایتالیا‬ ‫بزرگترین نمایش��گاه تونل‪ ،‬حفاری معدنی‬ ‫و س��ازه‌های مرتبط را در ایتالیا می‌توان پیدا‬ ‫کرد‪ .‬این نمایش��گاه هر سال به مدت دو روز‬ ‫در نیم��ه دوم اکتب��ر برگزار ش��ده و به‌طور‬ ‫معمول بیش از ‪ ۴۰‬کشور جهان در آن حضور‬ ‫پیدا می‌کنند‪ .‬این نمایشگاه افزون بر ‪ ۵‬دهه‬ ‫قدم��ت دارد و در آخرین دوره فضایی حدود‬ ‫‪ ۹۰‬هزار متر مربع را اشغال کرده بود‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه با حمایت همه جانبه دولت‬ ‫در ه��ر دوره از چن��د م��اه قبل ب��ه صورت‬ ‫گس��ترده با تبلیغات رس��انه‌ای آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه آلمانی‌ه��ا در بحث نمایش��گاه‌های‬ ‫صنعتی حرف نخس��ت را می‌زنند اما اکسپو‬ ‫تونل ایتالی��ا حتی آنها را به احترام وامی‌دارد‬ ‫به طوری که هر سال سعی می‌کنند بیش از‬ ‫دیگر رقبا به اجاره کردن فضای نمایشگاهی‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است که نمایشگاه بلوگنا بزرگترین‬ ‫نمایش��گاه ایتالیاست که در شهری به همین‬ ‫نام مستقر شده اس��ت‪ .‬با توجه به قرارگیری‬ ‫این س��ایت در مجاورت بزرگراه اصلی شهر و‬ ‫همچنین در نزدیکی فرودگاه و راه آهن‪ ،‬یک‬ ‫نقطه استراتژیک به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه بین‌المللی اینوترنس آلمان‬ ‫تعداد زیادی از تونل‌هایی که در کشورهای‬ ‫اروپایی وجود دارد قدمتی بیش از ‪ ۱۵۰‬سال‬ ‫دارد که همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد؛‬ ‫عالوه براین ش��بکه‌های مترو در ش��هرهای‬ ‫اروپای��ی ک��ه ح��دود ‪ ۱۰۰‬س��ال از عمر آن‬ ‫می‌گذرد‪ ،‬تکمیل و بازس��ازی شده‌اند‪ .‬از آنجا‬ ‫که تونل به عنوان یک عنصر مهم در ش��بکه‬ ‫حمل‌ونقل کارآمد به ش��مار می‌آید‪ ،‬بنابراین‬ ‫باید فعالیت‌های سازندگی به سمت تعمیرات‬ ‫و نگهداری پیش��رفته تا حفر تونل‌های جدید‬ ‫در دس��تور کار ق��رار گی��رد که اغل��ب با نام‬ ‫«زیرساخت حیاتی» از آنها یاد می‌شود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی اینوترن��س آلمان‬ ‫محفلی تخصص��ی ب��رای تصمیم‌گیری‌های‬ ‫اساس��ی در زمینه زیرساخت‌های ریلی است‬ ‫که با حضور نمایندگان ش��رکت‌های مختلف‬ ‫حمل‌ونق��ل ریلی و صاحب‌نظ��ران این حوزه‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه مهم‌ترین مس��ئله‌ای که‬ ‫مط��رح می‌ش��ود بحث نوس��ازی و تعمیرات‬ ‫اس��ت که باید به‌گونه‌ای انجام ش��ود که در‬ ‫طول مدت فعالیت‪ ،‬آن تونل قابل بهره‌برداری‬ ‫باش��د تا مشکالت و دردس��رهای بزرگی در‬ ‫کل ش��بکه هنگام بهره‌برداری تونل به‌وجود‬ ‫نیاید‪ .‬در نتیجه این فعالیت‌های رو به رش��د‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫اینوترنس آلمان‬ ‫محفلی تخصصی برای‬ ‫تصمیم‌گیری‌های اساسی‬ ‫در زمینه زیرساخت‌های‬ ‫ریلی است که با حضور‬ ‫نمایندگان شرکت‌های‬ ‫مختلف حمل‌ونقل ریلی و‬ ‫صاحب‌نظران این حوزه‬ ‫برگزار می‌شود‬ ‫در زمین��ه تعمی��رات و نگه��داری مس��تلزم‬ ‫حض��ور ارگان‌ه��ا‪ ،‬مالحظ��ات حمل‌ونقلی و‬ ‫پیش��رفت‌های فناوریکی اس��ت‪ .‬برای انجام‬ ‫این فعالیت‌ها دامنه کارهای اجرایی بس��یار‬ ‫گس��ترده اس��ت تا حدی که تعمیرات بتن و‬ ‫مصالح ساختمانی و مشکالت فنی و اجرایی‬ ‫را دربر می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه دستاوردهای زیر زمینی در‬ ‫بانکوک‬ ‫مجمع‌عموم��ی انجم��ن بین‌المللی تونل و‬ ‫فضاهای زیرزمینی (‪ ) ITA-AITES‬تایلند‬ ‫تاکنون در ‪ ۳۸‬دوره نمایش��گاه‌های تخصصی‬ ‫برپا کرده است‪ .‬در آخرین دوره از این سلسله‬ ‫نمایشگاه‌ها‪ ،‬شعار «فضاهای زیرزمینی‪ ،‬برای‬ ‫ی��ک جامعه‌جهانی» انتخاب ش��د که در آن‬ ‫موضوعاتی همچون تونل‌س��ازی در ش��هرها‪،‬‬ ‫کاهش خطرات ح��وادث طبیعی و‪ ...‬نمایش‬ ‫داده می‌شود‪.‬‬ ‫برگزاری یک دوره آموزشی دوروزه با عنوان‬ ‫«تون��ل در مناطق ش��هری» که به بررس��ی‬ ‫جنبه‌ه��ای طراحی و س��اخت تون��ل مربوط‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬از برنامه‌ه��ای جانبی نمایش��گاه‬ ‫بین‌الملل��ی تون��ل و فضاه��ای زیرزمینی به‬ ‫ش��مار می‌آی��د‪ .‬در همایش‌ه��ای مربوط به‬ ‫این نمایش��گاه بزرگترین مهندسان جهان در‬ ‫کنار هم جمع ش��ده و به بحث و تبادل نظر‬ ‫می‌پردازند‪ ،‬تاکنون چند تن از بزرگان عرصه‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تونل‌سازی و س��ازه‌های ساختمانی ایران نیز‬ ‫در این نمایشگاه حضور داشته‌اند‪.‬‬ ‫گفتنی‌اس��ت تونل نیایش با طول افزون بر‬ ‫‪ ۱۰‬کیلومت��ر (با احتس��اب رمپ‌ها و راه‌های‬ ‫دسترسی) که یکی از ‪ ۲۰‬تونل طویل جاده‌ای‬ ‫ش��هری در دنیاس��ت ک��ه به‌لح��اظ احداث‬ ‫در خاک‌آبرفت��ی‪ ،‬دهانه‌ه��ای ب��زرگ جهت‬ ‫س��اخت دوراهی‌ها و مش��خصات ساختاری‪،‬‬ ‫ط��ول مدت اجرا و ویژگی‌ه��ای فنی‪ ،‬در نوع‬ ‫خـود یـک نقطه‌عطف برای کارهای عمرانی‬ ‫کشور اس��ت‪ ،‬این تونل نیز در سال ‪۲۰۱۲‬م‬ ‫به‌عن��وان یکی از طرح‌های ش��اخص صنعت‬ ‫تونل‌س��ازی در نمایش��گاه ‪ WTC ۲۰۱۲‬یا‬ ‫همان مجمع‌عمومی انجمن بین‌المللی تونل‬ ‫و فضاهای زیرزمینی به حاضران معرفی شد‪.‬‬ ‫انجمن بین‌المللی تونل و فضاهای زیرزمینی‬ ‫(‪ ) ITA-AITES‬قدیمی‌ترین و معتبرترین‬ ‫نهاد جهانی در صنعت تونل‌س��ازی به‌ش��مار‬ ‫می‌آید که حدود ‪ 4‬دهه از تاریخ تاسیس آن‬ ‫می‌گذرد و نشس��ت‌های ساالنه این انجمن با‬ ‫حضور اس��تادان و نخبگان عرصه تونل‌سازی‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫دولت��ی ب��ه بهره‌برداری رس��ید ک��ه یکی از‬ ‫ش��اهکارهای مهندسی در تونل‌س��ازی بود‪.‬‬ ‫تونل اس��مارت‪ ،‬پروژه‌ای مل��ی در مالزی بود‬ ‫که ‪۳‬طبقه دارد‪.‬‬ ‫تونل آب اس��مارت با طول ‪۹/۷‬کیلومتر از‬ ‫خیابان معروف جاالن‌آمپانگ آغاز می‌ش��ود‬ ‫و ت��ا مخزنی برای انبار آب‌های مازاد س��طح‬ ‫ش��هر به گنجایش ‪۱/۵‬میلیون مترمکعب به‬ ‫س��مت جنوب امتداد پی��دا می‌کند‪۲ .‬طبقه‬ ‫باال که برای عبورومرور وس��ایل نقلیه درنظر‬ ‫گرفته شده‪۳ ،‬کیلومتر طول دارد‪ .‬اسمارت با‬ ‫فناوری جدید تونل‌س��ازی «تی‌بی‌ام» آلمان‬ ‫س��اخته شده که در نوع خود بزرگترین تونل‬ ‫در جنوب‌شرق آسیا به‌ش��مار می‌آید‪ .‬بعد از‬ ‫معرفی این تونل در قالب نمایشگاه تونل‌سازی‬ ‫مالزی‪ ،‬شهرت این نمایشگاه چندین برابر شد‬ ‫و هم‌اکنون در همه کش��ورهای همسایه این‬ ‫نمایشگاه را به خوبی می‌شناسند‪.‬‬ ‫هزین��ه عبور از اس��مارت ‪۲‬رینگیت (واحد‬ ‫پول مالزی) برای هر خودرو اس��ت و با توجه‬ ‫به هزینه باالی س��اخت چنین تونلی به‌ویژه‬ ‫‹ ‹و اما نمایشگاه تونل در ایران‬ ‫س��ابقه نمایش��گاه تخصصی تونل در ایران‬ ‫بیش��تر از یک دوره نیست‪ .‬بنابراین نمی‌توان‬ ‫از آن ب��ه عن��وان ی��ک اتفاق ویژه ی��اد کرد‪.‬‬ ‫نخستین دوره از نمایشگاه بین‌المللی صنعت‬ ‫تونل‌س��ازی چندی قب��ل در مح��ل دائمی‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی ته��ران و در قالب‬ ‫تنها یک س��الن با حضور بیش از ‪ ۵۰‬شرکت‬ ‫داخلی و ش��رکت‌هایی از کشورهای ترکیه و‬ ‫سنگاپور برگزار شد‪.‬‬ ‫گروه کاالیی ش��رکت‌کننده در نمایش��گاه‬ ‫ش��امل گروه‌های معتبر تخصص��ی مرتبط با‬ ‫صنعت تونل‌س��ازی‪ ،‬راه‌س��ازی‪ ،‬ماشین‌آالت‬ ‫و تجهیزات وابس��ته‪ ،‬انجمن‌ه��ا‪ ،‬اتحادیه‌ها‪،‬‬ ‫سندیکاها‪ ،‬تعاونی‌ها‪ ،‬ش��رکت‌های بازرگانی‬ ‫مرتبط‪ ،‬تعاونی‌ها‪ ،‬مهندسان نقشه‌کش‪ ،‬مراکز‬ ‫علمی‪ ،‬تحقیقاتی‪ ،‬پژوهش��ی و آزمایشگاهی‪،‬‬ ‫مش��اوران‪ ،‬پیمان��کاران‪ ،‬ناظ��ران‪ ،‬ارگان‌ها‪،‬‬ ‫موسس��ات و نش��ریات تخصصی‪ ،‬مهندسان‬ ‫طراح��ی و مش��اور در زمین��ه تونل‌س��ازی‬ ‫مهندس��ان نقشه‌کش تونل‌س��از و راه‌سازی‪،‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه بین‌المللی فناوری مهندسی‬ ‫زیرزمینی و تونل چین‬ ‫هر سال در س��ایت پهناور پکن‪ ،‬بزرگترین‬ ‫اکس��پو تونل و حفاری چین کلید می‌خورد‪.‬‬ ‫این نمایشگاه با محوریت مکمل و کمکی برای‬ ‫ماشین‌آالت ساخت‌وساز و تجهیزات‪ ،‬تونل‌ها‬ ‫و فضای زیرزمین‪ ،‬ماش��ین‌آالت غیرحفاری و‬ ‫تجهیزات مکمل و کمکی و همچنین بررسی‪،‬‬ ‫امنیت و نگهداری تونل‌ها برگزار شده و مورد‬ ‫استقبال کشورهای مختلف قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫آخرین دوره از این نمایشگاه در فضایی به‬ ‫وس��عت ‪ ۲۵‬هزار متر مرب��ع و با حضور بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬ه��زار بازدید‌کنن��ده از سراس��ر جهان‬ ‫کلید خورد‪ .‬یکی از مهم‌ترین مولفه‌های این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬توجه به حق فناوری‌های مدرن در‬ ‫تونل‌س��ازی و راه‌سازی اس��ت که با جوایز و‬ ‫هدایای ارزشمند برای بهترین ایده‌ها در این‬ ‫زمینه همراه است‪.‬‬ ‫مرکز جدید نمایشگاه‌های بین‌المللی پکن‬ ‫ی��ک مرکز پیش��رو در صنعت نمایش��گاهی‬ ‫چی��ن اس��ت‪ .‬ای��ن مرک��ز ب��ا برگ��زاری‬ ‫رویدادهای نمایشگاهی‪ ،‬تجاری‪ ،‬سمینارها و‬ ‫گردهمایی‌های برتر چی��ن به الگویی مطرح‬ ‫در ای��ن صنع��ت تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬مرکز‬ ‫جدید نمایشگاه‌های پکن با میزبانی چندین‬ ‫روی��داد مهم منطق��ه‌ای و بین‌المللی در حد‬ ‫اس��تانداردهای جهانی نقش مهمی در ایجاد‬ ‫فرصت‌های تج��اری چین با دنی��ا ایفا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه تونل اسمارت کواالالمپور‬ ‫نمایش��گاه تونل مالزی نوپاس��ت و بیشتر‬ ‫از ‪ ۸‬س��ال قدم��ت ن��دارد اما هر س��ال یک‬ ‫اتف��اق ش��گفت‌انگیز در آن رخ می‌ده��د‪ .‬در‬ ‫این نمایش��گاه فوق‌تخصصی ه��ر بار یکی از‬ ‫مهم‌تری��ن س��ازه‌ها و دس��تاوردهای صنعت‬ ‫تونل معرفی می‌ش��ود و بدی��ن ترتیب هر بار‬ ‫یک خبر جنجالی در حوزه صنعت و معدن به‬ ‫گوش مردم می‌رسد‪.‬‬ ‫در سال ‪۲۰۰۷‬م تونلی در شهر کواالالمپور‪،‬‬ ‫پایتخ��ت مال��زی و در قالب یک نمایش��گاه‬ ‫در س��اعات پرترافیک صب��ح و عصر به‌صرفه‬ ‫به‌نظر می‌رس��د‪ .‬ای��ن تونل گواه��ی تاییدیه‬ ‫انجم��ن بین‌المللی تونل‌س��ازی و همچنین‬ ‫اس��تانداردهای «تی‌یو‌وی» و «ایزو ‪»۱۴۰۰۱‬‬ ‫را به‌دست آورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه نورهای زمستانی در ژاپن‬ ‫ای��ن یکی با بقی��ه کاملا تف��اوت دارد! در‬ ‫نمایش��گاه نورهای زمستانی‪ ،‬میلیون‌ها چراغ‬ ‫«ال‌ای‌دی» که انرژی خود را از نور خورشید‬ ‫تامی��ن می‌کنند‪ ،‬یک باغ زیب��ای ژاپنی را به‬ ‫تو‌آمد تبدیل کرده‌اند‪.‬‬ ‫محلی پر رف ‌‬ ‫این نمایشگاه درخشان که برترین نمایشگاه‬ ‫نور و نورپردازی در ژاپن به شمار می‌رود‪ ،‬در‬ ‫باغ نابانا نوس��اتو ژاپن برگزار می‌شود‪ .‬در هر‬ ‫دوره بی��ش از ‪ 7‬میلیون چ��راغ «ال‌ای‌دی»‬ ‫برای نورپردازی باغ به کار گرفته شده‌اس��ت‪.‬‬ ‫موض��وع اصلی نمایش��گاه امس��ال طبیعت‬ ‫است‪ .‬تونل‌هایی متش��کل از میلیون‌ها چراغ‬ ‫«ال‌ای‌دی» در می��ان حباب‌هایی به ش��کل‬ ‫گل‪‌،‬مناظ��ر طبیعی ش��گفت‌انگیزی از قبیل‬ ‫کوهس��تان فیج��ی و رنگین‌کم��ان در میان‬ ‫آسمان را شبیه‌سازی کرده است‪.‬‬ ‫بخ��ش بزرگی از این پ��ارک انرژی خود را‬ ‫از خورشید به‌دس��ت می‌آورد‪ .‬این باغ که در‬ ‫بخش جنوبی جزیره ناگاش��یما واقع ش��ده‪،‬‬ ‫به خاطر داش��تن ش��کوفه‌های رنگارنگ در‬ ‫سرتاسر سال از شهرت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫بتن آرماتور‪ ،‬س��ازه‌های فلزی‪ ،‬ماش��ین‌های‬ ‫اتوماتیک تونل‌س��از‪ ،‬ماش��ین‌های بتن‌ریزی‬ ‫اتوماتیک تونل‪ ،‬کارگاه‌های بزرگ پیمانکاری‬ ‫تونل‌سازی و راه‌س��ازی‪ ،‬اتصاالت مکانیکی و‬ ‫زهکشی‌های فونداسیون در تونل بوده است‪.‬‬ ‫معرف��ی دس��تاوردها‪ ،‬ظرفیت‌ه��ا و‬ ‫توانمندی‌ه��ای کارخانه‌ه��ا و ش��رکت‌های‬ ‫داخلی‪ ،‬بسترس��ازی برای توس��عه مبادالت‬ ‫و هم��کاری ش��رکت‌های ایران��ی و خارجی‪،‬‬ ‫یافت��ن بازارهای جدید صادرات خدمات فنی‬ ‫و مهندس��ی‪ ،‬ارائه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های‬ ‫صنعت تونل‪ ،‬پل و راه‌س��ازی کشور‪ ،‬نمایش‬ ‫آخری��ن تح��والت و دس��تاوردهای علم��ی‪،‬‬ ‫فنی و صنعتی داخل��ی و خارجی این حوزه‪،‬‬ ‫ایج��اد ارتباط‌ه��ای تجاری جدی��د و انتقال‬ ‫دان��ش‪ ،‬فن��اوری و تجارب موف��ق جهانی به‬ ‫کش��ور‪ ،‬فراهم کردن زمینه‌ه��ای الزم برای‬ ‫سرمایه‌گذاری شرکت‌های داخلی و خارجی و‬ ‫کارآفرینی و اشتغال پایدار؛ مهم‌ترین اهداف‬ ‫برگزاری این نمایشگاه بود‪.‬‬ ‫البته نمایشگاه‌های دیگری هم با موضوعات‬ ‫مش��ابه تونل‌سازی نظیر نمایش��گاه مترو در‬ ‫س��ال‌های اخیر برگزار شده‌اند که البته تونل‬ ‫به عنوان یک��ی از بخش‌های فرعی آنها بوده‬ ‫اس��ت اما در فاز تخصصی سال ‪ ۹۳‬نخستین‬ ‫دوره چنین نمایشگاهی در ایران کلید خورد‪.‬‬ ‫گردآوری و ترجمه‪ :‬میالد محمدی‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫تاثیر افزایش تولید خودرو بر بازار سنگ‌آهن را بررسی می‌کند‪:‬‬ ‫‪27‬‬ ‫عبور خودروسازان از بازار سنگ‌آهن‬ ‫کتای�ون ملکی‪ -‬گروه معدن‪ :‬افت ش��دید قیمت‬ ‫س��نگ‌آهن در بازارهای جهانی بیش��تر شرکت‌های‬ ‫بزرگ معدنی را متضرر کرده اس��ت‪ .‬آرس��لورمیتال‬ ‫که بزرگترین فوالدس��از جهان است در پی تغییرات‬ ‫رخ داده در بازار جهانی‪ ،‬به‌ویژه در ‪3‬ماه چهارم سال‬ ‫‪2014‬م بیش از ‪955‬میلیون دالر ضرر کرده اما این‬ ‫ش��رکت امیدوار است با رشد تولید خودروسازان در‬ ‫امریکا و کاهش هزینه‌های اس��تخراج س��نگ‌آهن‪،‬‬ ‫بازار این محصول معدنی تحت تاثیر قرار گرفته و به‬ ‫سمت روزهای رونق بازگردد‪ .‬البته این فوالدساز در‬ ‫حالی به این تغییرات دل خوش کرده که اس��ترالیا‬ ‫اصلی‌ترین بازیگر بازار س��نگ‌آهن جهان سعی دارد‬ ‫یکه‌تاز این بازار ش��ود‪ .‬همچنی��ن در رابطه با تاثیر‬ ‫رش��د تولید خودرو در بهبود بازار سنگ‌آهن برخی‬ ‫از فعاالن حوزه س��نگ‌آهن معتقدند که این رش��د‬ ‫تاثیری در وضعیت بازار سنگ‌آهن نداشته و به نظر‬ ‫آنها صنعت ساختمان با مصرف باالی فوالد می‌تواند‬ ‫در این بازار تحول ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به بزرگترین شرکت فوالدساز‬ ‫آرس��لورمیتال بزرگترین ش��رکت فعال در زمینه‬ ‫فوالد‌سازی و معدنکاری در سطح جهان است‪ .‬فلسفه‬ ‫شرکت آرسلورمیتال بر پایه تولید محصوالتی ایمن‬ ‫و با دوام است که باعث شده این شرکت در فهرست‬ ‫بزرگتری��ن تامین‌کنن��د ‌ه فوالد‌های ب��ا کیفیت در‬ ‫بازارهای صنعتی‪ ،‬از قبیل خودرو‌سازی‪ ،‬محصوالت‬ ‫ساختمانی‪ ،‬لوازم خانگی و بسته‌‌بندی شناخته شود‪.‬‬ ‫این شرکت در ‪ 60‬کشور دنیا فعالیت می‌کند و بیش‬ ‫از ‪260‬هزار کارمند در سراس��ر دنی��ا دارد‪ .‬پیش از‬ ‫این تصورها بر این ب��ود که تنها هندی‌ها می‌توانند‬ ‫در زمینه فن��اوری اطالعات و تولید نرم‌افزار جایگاه‬ ‫جهانی داشته باشند‪ ،‬کسی فکر نمی‌کرد که این غول‬ ‫خفته اقتصاد آینده جهان‪ ،‬در زمینه صنعت س��خت‬ ‫و خش��ن فوالدس��ازی نیز حرفی برای گفتن داشته‬ ‫باشد‪ ،‬اما الکشمی میتال هندی با تدابیر خاص خود‬ ‫در خرید ش��رکت‌های فوالد و بهره‌‌ور ساختن آنها و‬ ‫در نهایت خرید ش��رکت چندملیتی فوالد آرس��لور‪،‬‬ ‫امپراتوری فوالد جهان را تصاحب کرد‪.‬‬ ‫میتال استیل اکنون نه‌‌تنها بزرگترین تولیدکننده‬ ‫فوالد دنیاس��ت‪ ،‬بلکه به‌ معنای واقعی یک ش��رکت‬ ‫جهانی در صنعت فوالد است که در زمینه استراتژی‪،‬‬ ‫رویکرد‌های مدیریتی‪ ،‬فناوری‌های نوین فوالد‌سازی‬ ‫و توس��عه محصوالت جدی��د حرف‌‌های زیادی برای‬ ‫گفتن دارد‪.‬‬ ‫کاه��ش قیم��ت س��نگ‌آهن ب��رای ش��رکت‌های‬ ‫تولیدکننده فوالد سودآور خواهد بود اما این موضوع‬ ‫درباره آرس��لومیتال ص��دق نمی‌کند‪ .‬این ش��رکت‬ ‫یک��ی از بزرگتری��ن تولیدکنندگان س��نگ‌آهن در‬ ‫جهان اس��ت که به‌طور تقریبی دوس��وم تولید خود‬ ‫را به قیمت بازار به س��ایر فوالدسازان می‌فروشد‪ ،‬در‬ ‫نتیجه کاهش قیمت‌های جهانی به ضرر فعالیت‌های‬ ‫این ش��رکت ب��وده اس��ت‪ .‬آرس��لورمیتال می‌گوید‪:‬‬ ‫دریچه‬ ‫چين در سال ‪1970‬م تنها حدود ‪ 3‬درصد‬ ‫فوالد دنيا را توليد مي‌کرد‪ .‬براي سال‪1990‬م‬ ‫حدود ‪ 8/7‬و براي سال ‪2000‬م حدود ‪15/1‬‬ ‫و سال ‪2014‬م حدود ‪ 49/5‬درصد فوالدخام‬ ‫دني��ا در چي��ن تولي��د ش��د‪ 15/7 .‬درص��د‬ ‫فوالدخ��ام دني��ا در س��ال ‪1970‬م در ژاپن‬ ‫توليدش��ده اس��ت‪ ،‬درصورتي که ‪ 6/7‬درصد‬ ‫فوالدخام دنيا در سال ‪2014‬م در ژاپن توليد‬ ‫ش��د‪ .‬در س��ال ‪ 1970‬ح��دود ‪ 32/4‬درصد‬ ‫فوالدخ��ام دنيا در ‪ 28‬کش��ور اروپايي توليد‬ ‫ش��د‪ ،‬درصورتي که حدود ‪ 10/2‬درصد فوالد‬ ‫خ��ام دنيا درس��ال‪2014‬م در اين کش��ورها‬ ‫توليد شد‪.‬‬ ‫به عبارت ديگر از اوايل ‪1960‬م کشور‌هاي‬ ‫صنعتي دنيا که س��ازنده کارخانه‌هاي توليد‬ ‫فوالد دردنيا هستند به جاي گسترش کمي‬ ‫ظرفيت توليد فوالد بيش��تر کوشش خود را‬ ‫در امکان توليد انواع فوالد مخصوص متمرکز‬ ‫کرده‌اند که متاس��فانه در عمل در طول اين‬ ‫سال‌ها فاصله تکنولوژيکي کشورهاي صنعتي‬ ‫دستورالعمل با رهنمود ما براساس قیمت‌های کنونی‬ ‫نقد فوالد س��نگ‌آهن است که قیمت سنگ‌آهن در‬ ‫‪ 5/5‬سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسید‪.‬‬ ‫آرس��لورمیتال در نظر دارد‪ ،‬کل فروش فوالدش را‬ ‫امس��ال ‪ 4‬تا ‪5‬درصد افزایش دهد که ‪50‬درصد آن‬ ‫از کوره‌بلند‌ه��ای برزیل و افریقای جنوبی به‌دس��ت‬ ‫می‌آید‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬این ش��رکت مصمم اس��ت که‬ ‫همچنان تولیدات س��نگ‌آهن خود را همسو با سایر‬ ‫معادن بزرگ مانند ریو تینتو اس��ترالیا و بی‌اچ‌پی با‬ ‫کاه��ش هزینه‌ها‪ ،‬افزایش دهد‪ .‬ای��ن افزایش تولید‬ ‫می‌توان��د تا حدی افت قیمت س��نگ‌آهن را جبران‬ ‫کند‪ .‬آرس��لورمیتال پیش‌بین��ی می‌کند که تقاضای‬ ‫فوالد امس��ال در امریکای ش��مالی به دلیل کاهش‬ ‫مص��رف موج��ودی انبارها پ��س از افزایش س��ریع‬ ‫موجودی آن در امریکا در دوره مش��ابه آن در سال‬ ‫گذش��ته بین صفر تا حداکثر یک درصد باش��د‪ .‬این‬ ‫شرکت پیش‌بینی می‌کند‪ ،‬رشد فروش فوالد به‌دلیل‬ ‫تقاضای باالی خودرو‌سازی محدود باشد‪.‬‬ ‫در کش��ورهای مستقل مش��ترک‌المنافع‪ ،‬تقاضای‬ ‫فوالد به‌ط��ور حتم به‌دلیل تداوم نب��رد در اوکراین‬ ‫تا ‪6‬درصد کاهش پیدا می‌کند‪ .‬اما آرس��لورمیتال با‬ ‫فروش فوالد به مشتریان خود در امریکای شمالی و‬ ‫خاورمیانه پیش‌دستی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو‌س�ازی در بازار س�نگ‌آهن بی‌تاثیر‬ ‫است‬ ‫حال این سوال پیش می‌آید که آیا رشد خودرو‌سازی‬ ‫تاثی��ری بر رونق بازار س��نگ‌آهن خواهد داش��ت یا‬ ‫خیر‪ .‬برخی از فعاالن حوزه سنگ‌آهن معتقدند رشد‬ ‫خودرو‌س��ازی نمی‌تواند بر بازار س��نگ‌آهن اثر‌گذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫انجم��ن‬ ‫نایب‌ریی��س‬ ‫و‬ ‫تولیدکنن��دگان‬ ‫صادرکنن��دگان س��نگ‌آهن‬ ‫ای��ران در گفت‌وگ��و با‬ ‫درب��اره تاثی��ر افزای��ش‬ ‫خودرو‌س��ازی بر قیمت س��نگ‌آهن اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫صنعت خودرو‌سازی و ساختمان‌سازی را می‌توان‬ ‫مصرف‌کننده اصلی فوالد دانست‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫افزای��ش تولید در این بخش‌ه��ا می‌تواند عالوه بر‬ ‫تکمیل زنجی��ره فوالد بر متعادل‌س��ازی بازار نیز‬ ‫تاثیر داشته باشد‪.‬‬ ‫بهرام ش��کوری اف��زود‪ :‬افزایش تولی��د در صنایع‬ ‫پایین‌دس��تی ف��والد می‌تواند بر تقاض��ا و قیمت‌ها‬ ‫اثر‌گذار باشد‪ .‬هر میزان مصرف فوالد بیشتر باشد در‬ ‫نتیجه استخراج سنگ‌آهن نیز افزایش می‌یابد‪ .‬البته‬ ‫این موضوع بیش��تر در پی رونق بخش س��اختمان‬ ‫دیده می‌ش��ود و صنعت خودرو تاثیر بسیاری کمی‬ ‫روی این موضوع خواهد داشت‪ .‬وی در ادامه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به‌طور کلی صنعت خودرو‌س��ازی نمی‌تواند به‬ ‫صعود قیمت س��نگ‌آهن کمک کند‪ .‬در کش��ور ما‬ ‫نیز تنها صنعت فوالد اس��ت که میزان س��نگ‌آهن‬ ‫را تامی��ن می‌کن��د‪ .‬عق��ب ماندن صنعت ف��والد از‬ ‫برنامه‌های تدوین‌شده منجر به مازاد تولید در حوزه‬ ‫سنگ‌آهن شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 2‬براب�ر ش�دن س�ود فوالدی‌ه�ا در ارزانی‬ ‫سنگ‌آهن‬ ‫عض��و هیات‌رییس��ه انجمن س��نگ‌آهن ای��ران در‬ ‫درباره تاثیر خودرو‌س��ازی روی‬ ‫گفت‌وگو ب��ا‬ ‫قیمت س��نگ‌آهن اظهار ک��رد‪ :‬نباید ای��ن نکته را‬ ‫فراموش کرد که در صنعت خودرو‌س��ازی ورق‌های‬ ‫خاصی به کار می‌روند که تمامی کارخانه‌های تولید‬ ‫ف��والد‪ ،‬این ورق را تولی��د نمی‌کنند‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫پوس��کو کره و آرس��لورمیتال از تولید‌کنندگان ورق‬ ‫خودرو هس��تند‪ .‬به‌طور کل��ی در دنیا نزدیک به ‪10‬‬ ‫تا ‪15‬کارخانه بزرگ تولید ورق خودرو وجود دارد‪.‬‬ ‫کی��وان جعفری‌طهرانی افزود‪:‬‬ ‫صنای��ع س��اختمانی تاثی��ر‬ ‫بیشتری بر بازار سنگ‌آهن دارد‬ ‫زی��را مص��رف ف��والد در‬ ‫ساختمان‌سازی بیش از صنعت‬ ‫خودرو‌س��ازی اس��ت‪ .‬ب��ه همی��ن دلی��ل ب��ا رکود‬ ‫ساخت‌وس��از در چین بازار سنگ‌آهن دچار تغییر و‬ ‫تح��ول ش��د‪ .‬وی تاکی��د کرد‪ :‬ب��ا کاه��ش قیمت‬ ‫س��نگ‌آهن س��ود تولیدکنندگان ف��والدی افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫در چین پیش از ارزان ش��دن س��نگ‌آهن س��ود‬ ‫حاص��ل از هر تن ف��والد ‪100‬یوآن براب��ر ‪ 16‬دالر‬ ‫ب��ود که در حال حاضر این رقم ب��ه ‪200‬یوآن برابر‬ ‫‪ 32‬دالر رس��یده اس��ت‪ .‬هرچند قیمت فوالد نیز با‬ ‫کاهش همراه بود اما افت قیمت س��نگ‌آهن بس��یار‬ ‫بیشتر از فوالد بود‪ .‬این موضوع تنها نتیجه اقدامات‬ ‫استرالیاس��ت‪ .‬جعفری طهرانی با اش��اره به تعطیلی‬ ‫برخی معادن س��نگ‌آهن آرس��لورمیتال افزود‪ :‬این‬ ‫ش��رکت برخ��ی از مع��ادن خ��ود را به دلی��ل نبود‬ ‫توجیه اقتصادی تعطیل کرده اس��ت زیرا نمی‌تواند‬ ‫با اس��ترالیا رقابت کند‪ .‬در نتیجه کاهش هزینه‌های‬ ‫تولید سنگ‌آهن در این شرکت و رشد خودرو‌سازی‬ ‫در امریکا نمی‌تواند تاثیری بر قیمت سنگ‌آهن این‬ ‫ش��رکت یا حتی بازار جهانی داش��ته باشد‪ .‬به گفته‬ ‫وی به هر میزان که بازار خودرو‌سازی با رونق مواجه‬ ‫شود‪ ،‬بازار سنگ‌آهن تغییری نخواهد کرد‪ .‬تغییر در‬ ‫بازار سنگ‌آهن زمانی رخ می‌دهد که استرالیا دست‬ ‫از اقدامات خود در افزایش تولید س��نگ‌آهن بردارد‪.‬‬ ‫درحال حاضر فوالدس��ازان ‪30‬درصد از معادن چین‬ ‫را خریداری کرده و سپس آن را تعطیل می‌کنند زیرا‬ ‫واردات سنگ‌آهن از استرالیا سود بیشتری برایشان‬ ‫به همراه دارد‪ ،‬همچنین هزینه استخراج سنگ‌آهن‬ ‫در چین به دلیل افزایش عمق رو به افزایش اس��ت‪.‬‬ ‫جعفری طهرانی با رد تاثیر رش��د خودرو‌س��ازی بر‬ ‫بازار س��نگ‌آهن اظهار کرد‪ :‬اگر س��االنه ‪50‬میلیون‬ ‫خ��ودرو در جهان تولید ش��ود‪75 ،‬میلیون تن ورق‬ ‫باید استفاده ش��ود که برای تولید این حجم از ورق‬ ‫باید ‪150‬میلیون تن س��نگ‌آهن مصرف شود که در‬ ‫مقابل تولید جهانی سنگ‌آهن و استفاده در صنعت‬ ‫س��اختمان بس��یار کم اس��ت در نتیج��ه نمی‌تواند‬ ‫تاثیری بر بازار داش��ته باش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬رابطه‬ ‫فوالد و س��نگ‌آهن دیگر رابطه یک به یک نیس��ت‬ ‫حتی اگر مصرف فوالد با افزایش مواجه ش��ود‪ ،‬رشد‬ ‫تولید سنگ‌آهن در مقابل این افزایش مصرف بسیار‬ ‫ناچیز خواهد بود‪ .‬در نتیجه خودرو‌س��ازی تاثیری بر‬ ‫مصرف سنگ‌آهن و رونق بازار آن نخواهد داشت‪.‬‬ ‫تحليل روند جهاني توليد فوالد و تغييرات آن تا ‪ 5‬سال آينده‬ ‫بررسي توليد فوالد در ژاپن‬ ‫دنيا از کش��ورهاي درحال توسعه مانند ايران‬ ‫بيشتر شده است‪.‬‬ ‫جمعي��ت ژاپ��ن در س��ال ‪ 2015‬میالدی‬ ‫حدود ‪ 126926‬ميليون نفر‪ ،‬ميانگين س��ني‬ ‫ژاپني‌ه��ا ‪ 46‬س��ال‪ ،‬درصد رش��د جمعيت‬ ‫دريک سال گذش��ته ‪ 0/11‬درصد‪ ،‬مساحت‬ ‫ژاپن ‪ 377837‬کيلومتر مربع‪ ،‬تراکم جمعيت‬ ‫ژاپ��ن ‪336‬نفر در کيلومت��ر مربع و جمعيت‬ ‫ش��هري آن ‪ 93‬درصد است‪ .‬از نظر وسعت و‬ ‫جمعيت ژاپن دهمين کشور دنيا است‪ .‬اميد‬ ‫به زندگي در بدو تولد بانوان ژاپني هم‌اکنون‬ ‫‪ 87‬سال و مردان ‪ 85‬سال است‪ .‬حدود ‪48/3‬‬ ‫درصد جمعيت فعلي ژاپن را مردان و حدود‬ ‫‪ 51/3‬درصد ديگر را زنان تشکيل مي‌دهند‪،‬‬ ‫با توجه به ميزان جمعيت اين کش��ور‪ ،‬توليد‬ ‫فوالد خام ژاپ��ن ازح��دود ‪110/57‬ميليون‬ ‫ت��ن در س��ال ‪2013‬م به ح��دود ‪110/90‬‬ ‫ميلي��ون تن درس��ال ‪2014‬م افزايش يافت‪.‬‬ ‫رش��د توليد فوالد خام ژاپن در سال ‪2014‬م‬ ‫نس��بت ب��ه‪2013‬م ح��دود ‪ 0/1‬درصد بود‪.‬‬ ‫ميانگي��ن توليد س��رانه فوالد خ��ام ژاپن در‬ ‫س��ال ‪2014‬م ح��دود ‪ 871‬کيلوگ��رم بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌طور تقريبي ‪98‬درصد سنگ‌آهن‪،‬‬ ‫حامل‌هاي ان��رژي و‪ ...‬براي توليد فوالد ژاپن‬ ‫با واردات تامين مي‌ش��ود‪ .‬در س��ال ‪2014‬م‬ ‫به‌ط��ور ميانگين ژاپن ماهان��ه ‪12/5‬ميليون‬ ‫تن مواد آهن‌دار براي توليد فوالد وارد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬حدود ‪77‬درصد فوالد توليدي س��ال‬ ‫‪2014‬م ژاپن به روش کوره‌بلند و کنورتور و‬ ‫حدود ‪23‬درصد ديگر با استفاده از کوره‌هاي‬ ‫ق��وس الکتريک��ي ب��وده اس��ت‪ .‬کل نيروي‬ ‫انس��اني ش��اغل در ‪ 119‬واح��د توليد فوالد‬ ‫خام و نورد گرم و سرد ژاپن در سال‪2014‬م‬ ‫ح��دود ‪195‬هزار نف��ر بود‪ .‬ميانگين س��رانه‬ ‫توليد ه��ر نيروي ش��اغل در صناي��ع توليد‬ ‫فوالد ژاپن در س��ال ‪2014‬م حدود ‪ 568‬تن‬ ‫است‪ .‬س��رانه توليد هر فرد شاغل در صنايع‬ ‫توليد فوالد ژاپن بيش��تر از ساير کشورهاي‬ ‫صنعت��ي دني��ا (س��رانه توليد آلم��ان حدود‬ ‫‪ 485‬تن ب��ر نفر) اس��ت‪ .‬متالورژهاي ژاپني‬ ‫از نرم‌افزارهاي هوش��مند بيشتري در مراحل‬ ‫مختلف فرآيند توليد فوالد نس��بت به س��اير‬ ‫کش��ورها اس��تفاده مي‌کنند‪ .‬درسال‪2013‬م‬ ‫بي��ش از‪ 50‬ميليون ت��ن از ف��والد توليدي‬ ‫ژاپن توس��ط شرکت نيپون اس��تيل‪ ،‬دومين‬ ‫شرکت بزرگ توليد‌کننده فوالد جهان توليد‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬براي کاهش قيمت تمام شده مواد‬ ‫اولي��ه و‪ ...‬ب��راي توليد ف��والد ژاپن دولت در‬ ‫س��ال‌هاي مختلف براي گسترش تاسيسات‬ ‫زيربنايي‪ ،‬س��رمايه‌گذاري زيادي کرده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪2014‬م قسمت عمده مواد آهن‌دار‬ ‫وارداتي ژاپن با کش��تي‌هاي فله‌بر سنگ‌آهن‬ ‫به ظرفيت‪ 400‬ه��زار تن درحداقل مدت در‬ ‫بنادر ژاپن تخليه شدند‪.‬‬ ‫€ €مهندس علي ابراهيميان‪ ،‬عضو‬ ‫هیات علمی دانشکده مهندسي و‬ ‫علم مواد‪ ،‬دانشگاه صنعتي شريف‬ ‫€ €دکتر مهندس سيدتقي نعيمي‪،‬‬ ‫عضو هيات علمي دانشگاه‌ها و‬ ‫کارشناس رسمي دادگستري‬ ‫نگاه روز‬ ‫بازار فوالد بحرين و وفاداري به‬ ‫مشتريان سنتي‬ ‫توليد ش��رکت گندله‌س��ازي فوالت بحرين در سال‬ ‫گذش��ته مي�لادي ‪ 40‬درص��د افزايش پي��دا کرد اما‬ ‫بهره‌برداري کلي از کارخانه همچنان به دليل مشکالت‬ ‫عرضه مواد اوليه از برزيل با موانعي مواجه شده است‪.‬‬ ‫به گزارش سايت کيتکو‪ ،‬این شرکت که در گذشته‬ ‫ب��ا عنوان ‪ Gllc‬فعاليت مي‌کرد‪ ،‬نس��بت به دو س��ال‬ ‫آينده خوش‌بين بوده و معتقد اس��ت که شرايط براي‬ ‫افزاي��ش توليد تا بيش از ‪ 80‬درصد ظرفيت در س��ال‬ ‫‪2015‬م مهيا بوده و اميدوار است که در سال ‪2016‬م‬ ‫ظرفيت توليد ساالنه آن به ‪ 11‬ميليون تن برسد چون‬ ‫چش��م‌انداز ارزش‌افزوده آن در آين��ده مثبت ارزيابي‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫تولي��د اين کارخانه در بحرين در س��ال ‪2014‬م در‬ ‫س��طح ‪4/8‬ميليون تن (در س��ال ‪2013‬م توليد ‪3/4‬‬ ‫ميلي��ون تن بود) متوقف ش��د‪ ،‬چون عرضه مواد اوليه‬ ‫مرغوب از برزيل در سطح جهاني با مشکالت و موانعي‬ ‫روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫مشکالت اصلي شرکت فوالد بحرين مواد اوليه است‪.‬‬ ‫از طرف ديگر تقاضاي مش��تريان نيز براي محصوالت‬ ‫مرغ��وب رو به افزايش گذاش��ته و به همين دليل اين‬ ‫کارخان��ه به‌دنبال تامين م��واد اوليه مرغوب با خواص‬ ‫فيزيکي ويژه و ابعاد يکدست نرمه سنگ‌آهن است‪.‬‬ ‫با توجه به اينکه بحرين در س��ال ‪2014‬م با کمبود‬ ‫مواد اوليه روبه‌رو ش��د نتوانس��ت پاسخگوي تقاضاي‬ ‫مش��تريان خود باشد‪ .‬عرضه‌کنندگان مواد اوليه فوالد‬ ‫بحرين درنظر داشتند در ‪ 3‬ماه نخست امسال به توليد‬ ‫معادن خود در برزيل بيافزایند که اين برنامه به تاخير‬ ‫افتاده است‪ .‬نخستين محموله در اکتبر ‪2014‬م حمل‬ ‫ش��د‪ .‬به هرحال شرکت فوالد بحرين اميدوار است که‬ ‫حمل سنگ‌آهن از معادن ریو در پايان ماه فوريه انجام‬ ‫‌ش��ود‪ .‬پيش‌بيني مي‌شود که در س��ال ‪2015‬م توليد‬ ‫اي��ن کارخانه به ‪ 9‬ميليون تن برس��د‪ .‬توليدات آن در‬ ‫مرحله نخس��ت به مشتريان س��نتي فوالد بحرين در‬ ‫منطقه ارس��ال خواهد شد که تقاضا براي آن به دليل‬ ‫کيفيت این تولیدات همچنان باالست‪.‬‬ ‫پيش‌بيني مي‌ش��ود که ‪ 2015‬و ‪2016‬م سال‌هاي‬ ‫خوبي براي شرکت فوالد بحرين بوده و در سال آينده‬ ‫توليد آن به ‪ 11‬ميليون تن برس��د‪ .‬اين شرکت داراي‬ ‫دو واحد گندله‌سازي است که ظرفيت يکي ‪ 5‬ميليون‬ ‫تن در س��ال است که از سال ‪ 1984‬بهره‌برداري از آن‬ ‫آغاز شده و ديگري داراي ظرفيت بالقوه ‪ 6‬ميليون تن‬ ‫در س��ال اس��ت که بهره‌برداري از آن از سال ‪2010‬م‬ ‫آغاز شده است‪ .‬شرکت فوالد بحرين قبل از رسيدن به‬ ‫ظرفيت بهره‌برداري کامل در س��ال ‪2016‬م مشتريان‬ ‫خود را به ‪4‬گروه بزرگ تقسيم‌بندي کرده است‪.‬‬ ‫گروه نخس��ت ش��امل مش��تريان اصلي هستند که‬ ‫کارخانه‌هاي وابسته به ش��رکت فوالد بحرین به‌شمار‬ ‫می‌آین��د مانن��د ش��رکت‌هاي فوالدس��ازي ‪ Sulb‬و‬ ‫ف��والد قطر‪ ،‬گروه دوم توليدکنندگان آهن اس��فنجي‬ ‫در کش��ورهاي حوزه ش��وراي هم��کاري خليج‌فارس‬ ‫(جی‌سی‌سی‌) هستند‪ .‬حدود دوسوم توليدات شرکت‬ ‫فوالد بحرین به دو گروه عرضه مي‌ش��ود‪ .‬گروه س��وم‬ ‫بازاره��اي اطراف مانند هند‪ ،‬مصر و مالزي را ش��امل‬ ‫مي‌ش��ود و گروه چهارم تجاري هستند که ‪ 15‬تا ‪20‬‬ ‫درص��د توليد آن را به خود اختص��اص داده‌اند‪ .‬فوالد‬ ‫بحري��ن در مرحله نخس��ت دو گروه اولي��ه را همواره‬ ‫تغذي��ه ک��رده و گ��روه چه��ارم را به ص��ورت ذخيره‬ ‫نگهداش��ته اس��ت و با افزايش توليد محصول خود را‬ ‫ب��ه آنان عرضه مي‌کن��د‪ .‬در س��ال ‪2016‬م که فوالد‬ ‫بحري��ن به ظرفيت اس��مي خود خواهد رس��يد‪ ،‬اين‬ ‫وسوس��ه وجود دارد که به توس��عه ظرفيت روي آورد‬ ‫که در عمل برنامه آس��اني نخواهد بود‪ .‬دليل نخس��ت‬ ‫مش��کالت تامين گاز آن اس��ت چون باي��د واحدهاي‬ ‫گندله‌س��ازي ‪ 5‬و ‪ 6‬ميلي��ون تني خود را بازس��ازي‬ ‫کند و از طرف ديگر مس��ائلي مانن��د توجه به الگوي‬ ‫رش��د تقاضا و استمرار حفظ نش��ان (برند) و کيفيت‬ ‫محص��ول آن مدنظر قرار گيرد‪ .‬ب��ا درنظر گرفتن اين‬ ‫موارد به نظر مي‌رسد که در اين مرحله موضوع توسعه‬ ‫ظرفيت منتفي باش��د‪ .‬اما موضوع و يا مس��ئله مطرح‬ ‫ديگر رس��يدن به ارزش‌افزوده باالتر اس��ت‪ .‬بر همين‬ ‫اساس ش��رکت فوالد بحرين همچنان روي کارآمدي‬ ‫مص��رف انرژي تمرک��ز دارد بنابراین در اين چارچوب‬ ‫درنظر دارد در زيرمجموعه خود به توليد آهن‌اسفنجي‬ ‫رو آورد‪ .‬در گام نخس��ت ظرفيت توليد ‪ 400‬هزار تن‬ ‫آه��ن اس��فنجي را در برنامه دارد که به آس��اني قابل‬ ‫دس��ترس نخواهد بود‪ .‬در ضمن دو پروژه پيشنهادي‬ ‫در مص��ر دارد ک��ه کنسرس��يوم ‪ Foulath‬مجوز آن‬ ‫را براي س��اخت واحدهاي گندله‌سازي دريافت کرده‬ ‫اما به دليل مش��کالت تامي��ن گاز مورد نياز و کاهش‬ ‫قيمت‌هاي جهاني اج��راي اين پروژه‌ها درحال حاضر‬ ‫همچن��ان متوقف مانده اس��ت‪ .‬تحليلگ��ران معتقدند‬ ‫که اين پروژه‌ها در مصر به خوبي پاس��خ خواهند داد‬ ‫چون داراي سابقه تاريخي فوالدسازي است و چندين‬ ‫فوالدساز در اين کشور فعاليت مي‌کنند‪.‬‬
‫تازه‌های معدنی‬ ‫کاهش فروش جهانی کاترپیالر‬ ‫در ژانویه‬ ‫کاترپیالر که بزرگترین س��ازنده تجهیزات معدنی و‬ ‫ساخت‌وس��از در جهان اس��ت‪ ،‬با کاهش ‪ 27‬درصدی‬ ‫فروش جهانی در ژانویه در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫گذشته روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫این شرکت چش��مگیرترین کاهش فروش به میزان‬ ‫‪43‬درصد را در امریکای التین داشت‪ .‬ارزش سهام این‬ ‫ش��رکت پس از انتش��ار این گزارش ‪1/51‬درصد نزول‬ ‫کرد و به ‪ 83/52‬دالر رسید‪.‬‬ ‫واله بزرگترین تولیدکننده‬ ‫نیکل جهان شد‬ ‫ش��رکت معدنی برزیلی واله با تولی��د ‪275‬هزار تن‬ ‫نیکل مورد استفاده برای تولید فوالد ضدزنگ در سال‬ ‫‪2014‬م‪ ،‬عنوان بزرگترین تولیدکننده نیکل جهان را‬ ‫از شرکت روسی نوریلسک نیکل ربود‪.‬‬ ‫ای��ن معدنکار ک��ه عن��وان بزرگتری��ن تولیدکننده‬ ‫س��نگ‌آهن جهان را یدک می‌کش��د‪ ،‬در ‪3‬ماه چهارم‬ ‫سال گذشته ‪ 73‬هزار و ‪ 600‬تن نیکل تولید کرد‪.‬‬ ‫براساس گزارش رویترز‪ ،‬این شرکت در سال گذشته‬ ‫‪ 319/2‬میلیون تن س��نگ‌آهن تولید کرد که فراتر از‬ ‫میزان مورد پیش‌بینی بود و ‪6/5‬درصد رشد نسبت به‬ ‫تولید سال ‪2013‬م داش��ت‪ .‬واله تولید سنگ‌آهن در‬ ‫سال ‪2014‬م را ‪ 312‬میلیون تن هدفگذاری کرده بود‪.‬‬ ‫صادرات فوالد ‪ ۲۱۳‬درصد‬ ‫رشد کرد‬ ‫بیشترین حجم صادرات فوالد در ‪ 10‬ماه گذشته به‬ ‫عراق و افغانستان انجام شده است‪.‬‬ ‫میزان تولید فوالد در ‪۱۰‬ماه س��ال ‪112/120 ،93‬‬ ‫تن و میزان صادرات این کاال ‪ 28/555‬تن بوده است‪.‬‬ ‫در این مدت میزان صادرات نس��بت به مدت مش��ابه‬ ‫در س��ال ‪ ۹۲‬حدود ‪۲۱۳‬درصد افزایش داش��ته است‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ میزان صادرات فوالد در سال ‪ ‌۹۲‬رقمی‬ ‫به ارزش ‪ 13/392‬تن بوده است‪.‬‬ ‫روسیه خرید طال را متوقف کرد‬ ‫آمارهای بانک مرکزی روسیه نشان می‌دهد که این‬ ‫کش��ور برای نخستین‌بار در ‪ 10‬ماه گذشته خرید طال‬ ‫را به علت افزایش چشمگیر قیمت جهانی آن متوقف‬ ‫کرده است‪ .‬افزایش قابل توجه قیمت طال در ماه ژانویه‬ ‫موجب ش��ده تا بانک مرکزی روسیه برای نخستین‌بار‬ ‫در ‪ 10‬ماه گذشته خرید طال را متوقف کند‪.‬‬ ‫می��زان ذخای��ر طالی روس��یه ت��ا پای��ان ژانویه به‬ ‫‪38/8‬میلیون اونس معادل ‪ 1207‬تن رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫قیمت طال بر حس��ب روبل روسیه در ماه ژانویه بیش‬ ‫از ‪ 35‬درصد افزایش یافته که این میزان رشد از سال‬ ‫‪ 2000‬میالدی بی‌سابقه بوده است‪.‬‬ ‫بر حس��ب دالر نیز افزایش قیمت طال در ماه ژانویه‬ ‫در ‪ 3‬س��ال اخیر بی‌س��ابقه بوده اس��ت‪ .‬اوله هانسن‪،‬‬ ‫تحلیلگر ارش��د ساکس��و بانک تاکید کرد که افزایش‬ ‫قیم��ت طال احتم��اال عامل مهمی در متوقف ش��دن‬ ‫خرید طال از سوی روسیه بوده است‪.‬‬ ‫روس��یه پنجمین ذخایر طالی ب��زرگ جهان را در‬ ‫اختی��ار دارد‪ .‬قیمت طال در ماه ژانویه بر حس��ب دالر‬ ‫بیش از ‪ 8/4‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫کاهش ش��دید ارزش روب��ل در برابر دالر و فش��ار‬ ‫تحریم‌های غرب موجب شده تا روسیه برای مقابله با‬ ‫فشارهای اقتصادی‪ ،‬به خرید طال روی آورد‪.‬‬ ‫کودلکو خریدار معادن مس‬ ‫آنگلوامریکن شد‬ ‫شرکت معدنی دولتی کودلکوی شیلی که بزرگترین‬ ‫تولیدکنن��ده مس دنیاس��ت‪ ،‬درصدد خری��د معادن‬ ‫آنگلوامریکن در این کشور است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماینینگ‪،‬آنگلوامریک��ن قص��د دارد تا‬ ‫اواس��ط س��ال فروش حداقل ‪ 3‬معدن از معادن مس‬ ‫و همچنین کارخانه‌ای ب��ه ارزش یک میلیارد دالر را‬ ‫در شیلی آغاز کند و احتماال گولدمن ساش و مورگان‬ ‫استنلی را مسئول این کار می‌کند‪ .‬اگرچه دارایی‌های‬ ‫آنگلوامریکن که قرار اس��ت به فروش گذاش��ته شوند‬ ‫معلوم نیستند اما منابع آگاه به روزنامه محلی الترسرا‬ ‫گفته‌اند این ش��رکت ابتدا مع��ادن مانتوس بالنکوس‬ ‫و مانتوب ِ��رده و همچنی��ن ‪ 50‬درصد س��هم در معدن‬ ‫ال‌س��ولدادو و کارخانه چاگ ِرس را خواهد فروخت اما‬ ‫معادن بزرگتر لوس برونس��س و کویاهواس��ی را نگه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫این حقیق��ت که کودلک��و به‌تازگی واح��د ویژه‌ای‬ ‫بو‌کار ذوب مس تش��کیل داده‪ ،‬عالمت‬ ‫را برای کس�� ‌‬ ‫روش��نی دال بر این اس��ت که مایل به فعالیت جدی‬ ‫در این بخش اس��ت و به این منظ��ور چاگ ِرس گزینه‬ ‫بو‌کار ذوب م��س کودلکو‬ ‫خوبی ب��رای رش��د کس�� ‌‬ ‫به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در پی حمایت دولت چین از صادرکنندگان رقم خورد‬ ‫حاشیه‌نشینی محصوالت آلومینیوم ایران‬ ‫مژگان بابای�ی‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬واردات‬ ‫کاالي چيني در بازارهاي ايران موضوعي‬ ‫قديمي است‪ .‬چيني‌ها با واردات کاالهاي‬ ‫ارزانقيم��ت نس��بت ب��ه کاالي ايران��ي‬ ‫توانس��ته‌اند بخش��ي از بازار را از آن خود‬ ‫ک��رده و بخش عم��ده‌اي از رقباي ايراني‬ ‫را از گردون��ه تولي��د خ��ارج کنند‪ .‬حضور‬ ‫کاالهاي چيني در بازار صنايع پايين‌دستي‬ ‫آلومينيوم نيز اين روزها باعث از بين رفتن‬ ‫مزيت‌هاي رقابتي در ميان توليدکنندگان‬ ‫ايراني شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات م�واد اولي�ه و افزاي�ش‬ ‫قيمت تمام‌شده‬ ‫صناي��ع پايين‌دس��تي آلوميني��وم براي‬ ‫حيات خ��ط توليد خ��ود نيازمند واردات‬ ‫بخش��ي از مواد اوليه هس��تند‪ .‬باال بودن‬ ‫تعرفه‌هاي واردات م��واد اوليه که همواره‬ ‫با واردات کاالي ساخته شده يکسان است‬ ‫منجر به از دست رفتن قابليت‌هاي رقابتي‬ ‫بخش عم��ده‌اي از اين واحده��ا توليدي‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مديرعامل آلوميناي‬ ‫ايران در گفت‌وگو با‬ ‫درباره حضور‬ ‫چيني‌ه��ا در ب��ازار‬ ‫صنايع پايين‌دس��تي‬ ‫آلومينيوم کش��ور اظهار کرد‪ :‬کشورهايي‬ ‫مانن��د چي��ن ب��راي حماي��ت از صادرات‬ ‫بس��ته‌هاي تشويقي دارند‪ .‬آنها براي اينکه‬ ‫بتوانند به‌راحتي وارد بازار‌هاي هدف شده‬ ‫و ب��ازار را از آن خ��ود کنن��د از س��وي‬ ‫دولت‌هاي‌ش��ان م��ورد حماي��ت ق��رار‬ ‫مي‌گيرند‪ .‬ش��ايد اين موض��وع اصلي‌ترين‬ ‫دليل براي رقابت آنها در ش��رايط برابر از‬ ‫لحاظ کيفيت باشد‪.‬‬ ‫مجي��د فيض‌آب��ادي در ادام��ه گف��ت‪:‬‬ ‫متاسفانه توليدکنندگان خارجي به‌راحتي‬ ‫مي‌توانند وارد بازار‌هاي داخلي شوند‪ ،‬اين‬ ‫درحالي اس��ت که توليد داخ��ل نيازمند‬ ‫حمايت‌هاي��ي از س��وي دول��ت اس��ت تا‬ ‫بتوانیم ش��اهد افزايش اش��تغال و رش��د‬ ‫قيمت‌ها در بازار باشيم‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به واردات بخش��ي از مواد‬ ‫اوليه براي توليد در صنايع پايين‌دس��تي‬ ‫بيان کرد‪ :‬در صورتي که بازار رقابتي باشد‪،‬‬ ‫واردات بخشي از مواد اوليه‪ ،‬مشکلي براي‬ ‫توليدکنن��ده ايجاد نخواهد کرد اما تفاوت‬ ‫قيمت ارز در کش��ور م��ا منجربه افزايش‬ ‫قيمت تمام‌ش��ده مي‌ش��ود‪ .‬واردات مواد‬ ‫اولي��ه با ارز آزاد کمي توليد را با مش��کل‬ ‫مواجه کرده است‪.‬‬ ‫فيض‌آبادي ادامه داد‪ :‬اگر تعرفه واردات‬ ‫در شرايط برابري قرار داشته باشد‪ ،‬واردات‬ ‫بخش��ي از مواد اولي��ه مي‌توان��د زنجيره‬ ‫ارزش‌اف��زوده در صناي��ع پايين‌دس��تي‬ ‫آلومينيوم را کامل کند اما ازس��ويي ديگر‬ ‫رک��ود اقتص��ادي موج��ود در کش��ور نيز‬ ‫مش��کالت توليد را چند برابر کرده است‪.‬‬ ‫برخي از توليدکنندگان براي ادامه حيات‬ ‫خط تولي��د خود مجبور ب��ه خريد نقدي‬ ‫مواد اوليه و فروش نسيه کاالي توليدشده‬ ‫هس��تند‪ .‬مديرعامل آلوميناي ايران افزود‪:‬‬ ‫پيش از مطرح شدن تحريم‌ها عليه کشور‪،‬‬ ‫توليدکنندگان مواد اوليه خود را از طريق‬ ‫گشايش ال‌س��ي تامين مي‌کردند‪ .‬اما نرخ‬ ‫بهره باالي ‪ 25‬درصد نيز منجربه افزايش‬ ‫قيمت تمام‌شده حداقل به ميزان ‪ 7‬درصد‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬در صورت��ي که اين ام��ر براي‬ ‫توليد‌کنن��ده خارج��ي حداکثر يک‌درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬تمامي اي��ن موضوعات دس��ت به‬ ‫دست هم داده و بازار را به توليدکنندگان‬ ‫خارج��ي به وي��ژه چيني‌ها واگ��ذار کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ارائه بس��ته‌هاي تش��ويقي کمک‬ ‫خوبي براي حمايت از توليدکننده داخلي‬ ‫اس��ت‪ .‬فقر نقدينگي در برخي بنگاه‌ها به‬ ‫مشکالت توليد دامن زده است‪ .‬در برخي‬ ‫م��وارد قيمت تمام‌ش��ده ب��ه دليل برخي‬ ‫مش��کالت در تامين مواد اوليه با افزايش‬ ‫‪ 30‬درصدي مواجه مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولي�دات داخل�ي گران‌ت�ر از‬ ‫محصوالت وارداتي‬ ‫در اي��ن ميان برخ��ي از توليدکنندگان‬ ‫در صناي��ع پايين‌دس��تي آلوميني��وم ب��ه‬ ‫دليل حض��ور رقب��اي چيني‪ ،‬عرب��ي و‪...‬‬ ‫در ب��ازار عرضه و تقاضا با مش��کل مواجه‬ ‫تایید صالحیت آزمایشگاه مرکز‬ ‫تحقیقات فرآوری مواد معدنی‬ ‫مرکز تحقیق��ات فرآوری‬ ‫م��واد معدن��ی ای��ران‬ ‫گواهینامه تایید صالحیت‬ ‫آزمایش��گاه را از مرکز ملی‬ ‫تایی��د صالحی��ت ای��ران‬ ‫دریافت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‌‪ ،‬این گواهینامه براس��اس الزامات اس��تاندارد‬ ‫بین‌المللی ایزو‪/‬آی‌ایی‌سی‪ 17025‬از مرکز ملی تایید صالحیت‬ ‫ایران (ان‌ای‌سی‌آی) صادر شده و به امضای رییس سازمان ملی‬ ‫استاندارد رسیده است‪.‬‬ ‫دریافت ای��ن گواهینامه (اعتبارنامه) به دلی��ل منحصربه‌فرد‬ ‫ب��ودن آن در ای��ران از اهمی��ت وی��ژه‌ای برخوردار اس��ت‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که پیش��تر گواهینامه بین‌المللی این مرکز نیز‬ ‫صادر ش��ده ب��ود از همین‌رو اعتب��ار مرکز تحقیق��ات فرآوری‬ ‫م��واد معدنی ایران ب��رای فعالیت‌ه��ای آزمایش��گاهی معدنی‬ ‫و صنعت��ی ب��ه خ��ارج از مرزه��ای کش��ور نی��ز تس��ری یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫امکانات و تجهیزات پیش��رفته این مرک��ز و مبنا قرار گرفتن‬ ‫نتای��ج آن در آزمای��ش و آنالیز مواد معدن��ی و صنعتی‪ ،‬جایگاه‬ ‫منحصربه‌فردی در خاورمیانه به مرکز تحقیقات و فرآوری مواد‬ ‫معدنی ایران بخشیده است‪.‬‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬به طوري که قيمت محصوالت‬ ‫واردات��ي ارزان‌ت��ر از کاال‌هاي توليدش��ده‬ ‫در داخل کشور اس��ت‪ .‬اين درحالي است‬ ‫که توليدکننده داخل��ي براي حيات خط‬ ‫توليد خود نيازمند واردات بخشي از مواد‬ ‫اوليه اس��ت که اين موض��وع تاثير فراواني‬ ‫ب��ر افزايش قيم��ت تمام‌ش��ده و کاهش‬ ‫رقابت‌پذيري در بازار دارد‪.‬‬ ‫آنچه در شرايط کنوني‬ ‫بر بازار محصوالت تاثير‬ ‫گذاشته واردات بي‌رويه‬ ‫محصوالت بي‌کيفيت‬ ‫است‬ ‫وحید رياضي‪ ،‬مدير گروه آلوفرم به عنوان‬ ‫یکی از صنایع پایین دس��تی آلومینیوم به‬ ‫گف��ت‪ :‬از س��ال ‪ 85‬فعاليت خود را‬ ‫آغاز کرديم‪.‬‬ ‫وي با عنوان اينکه توليدات گروه آلوفرم‬ ‫نيازمند ورق‌ه��اي آلومينيومي و ورق‌هاي‬ ‫گالوانيزه اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به‌طور عمده مواد‬ ‫اولي��ه موردنياز اين صنع��ت آلومينيوم و‬ ‫ورق گالوانيزه اس��ت که امکان تامين آن‬ ‫از کارخانه‌ه��اي داخل��ي وج��ود دارد‪ ،‬به‬ ‫گونه‌اي که بي��ش از ‪ 70‬درصد مواد اوليه‬ ‫از طريق کارخانه‌هاي داخلي تامين ش��ده‬ ‫و در ح��دود ‪ 30‬درصد از م��واد اوليه که‬ ‫بيش��تر مربوط به بخش محصوالت رنگي‬ ‫و تکميلي اس��ت از طري��ق واردات تامين‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫وي در رابط��ه با چگونگ��ي تامين مواد‬ ‫اوليه گفت‪ :‬از آنجايي که توليد آلومينيوم‬ ‫و گالوانيزه از اس��تاندارد جهاني يکس��اني‬ ‫بهره مي‌گيرند و با وجود کيفيت يکس��ان‬ ‫اين محصوالت اما قيمت توليدات داخلي‬ ‫نسبت به واردات متفاوت است‪ .‬اين تفاوت‬ ‫قيمت به گونه‌اي است که به عنوان مثال‬ ‫قيمت گالوانيزه وارداتي ‪ 20‬درصد ارزان‌تر‬ ‫از قيمت داخلي به بازار عرضه مي‌شود‪.‬‬ ‫رياضي ب��ا بيان اينکه تولي��دات داخلي‬ ‫از کيفي��ت بااليي برخوردار بوده و قابليت‬ ‫رقابت با محصوالت مشابه اروپايي را دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به‌عنوان مثال در ساخت بلوک‌هاي‬ ‫س��قفي آلومينيومي ظرفي��ت توليد ‪300‬‬ ‫تا ‪ 500‬هزار مت��ر مربع وجود دارد اما در‬ ‫ش��رايط کنوني تنها با حدود ‪ 20‬درصد از‬ ‫ظرفيت خود يعن��ي درحدود ‪ 60‬تا ‪100‬‬ ‫هزار مترمربع به توليد مش��غول هس��تيم‬ ‫و اي��ن در حال��ي اس��ت ک��ه در صورت‬ ‫فراهم‌بودن زمين��ه توليد با ظرفيت ‪100‬‬ ‫درص��دي این گروه تولیدی قادر به تامين‬ ‫تمام نياز کشور خواهند بود‪ .‬همچنين در‬ ‫رابطه با ريل‌ه��اي گالوانيزه و آلومينيومي‬ ‫نيز ساالنه حدود ‪ 8‬تا ‪ 10‬ميليون‌متر طول‬ ‫نياز کش��ور اس��ت که امکان تامين آن از‬ ‫س��وي توليدکنندگان داخلي وجود دارد‪.‬‬ ‫متاسفانه در شرايط حاضر در حوزه توليد‬ ‫ريل‌هاي گالواني��زه و آلومينيومي نيز با ‪3‬‬ ‫ميليون متر توليد تنها ‪ 30‬تا ‪ 40‬درصد از‬ ‫ظرفيت کشور مشغول به کار است‪.‬‬ ‫وي در پاسخ به اينکه آيا رکود حاکم بر‬ ‫بازار مس��کن باعث افت توليد شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بخش مسکن همواره کشش‌پذيري‬ ‫خ��ود را داش��ته و باي��د گف��ت ک��ه در‬ ‫ایرالکو ‪ 75‬دیگ قدیمی را‬ ‫با فناوری روز جایگزین می‌کند‬ ‫مدیرعام��ل ایرالک��و خبر‬ ‫داد‪ 75 :‬دی��گ قدیم��ی این‬ ‫ش��رکت به‌طور داوطلبانه از‬ ‫‪ 25‬اس��فند از م��دار تولی��د‬ ‫خارج خواهد شد و دیگ‌های‬ ‫جدید با استانداردهای به‌روز‬ ‫دنیا در زمینه زیست‌محیطی‬ ‫جایگزی��ن آنها می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬حمیدرضا بادکوبه‌ای گفت‪ :‬مدیران ارش��د ش��رکت‬ ‫آلومینیوم ایران در حرکتی داوطلبانه و خودجوش و به دور از فشار‬ ‫دس��تگاه‌های دولتی و غیردولتی تصمیم ب��ه خارج کردن‪ 75‬دیگ‬ ‫نیمه‌ش��مالی خط ‪ 3‬کارگاه احیای خط قدیم به‌منظور اتوماس��یون‬ ‫و بهینه‌س��ازی آنها گرفتند‪ .‬وی این اقدام را حرکتی به‌منظور حفظ‬ ‫حقوق شهروندی‪ ،‬احترام به سالمت کارکنان‪ ،‬حفظ اشتغال‪ ،‬افزایش‬ ‫به��ره‌وری و کاهش قیمت تمام‌ش��ده محصول خوان��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ایرالکو یادآور ش��د‪ :‬هزینه مالی اتوماس��یون ‪ 75‬دیگ نیمه‌شمالی‬ ‫خ��ط ‪ 3‬کارگاه احیای قدیم افزون‌بر‪70‬میلیارد تومان اس��ت که از‬ ‫منابع داخلی تامی��ن خواهد بود‪ .‬بادکوبه‌ای گفت‪ :‬به‌زودی عملیات‬ ‫اتوماس��یون خطوط ‪ 4‬و ‪ 5‬نیز آغاز خواهد شد و شرکت آلومینیوم‬ ‫اراک دیگ‌ه��ای قدیم��ی این دو خ��ط را نیز از م��دار تولید خارج‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫محصوالت اينچنيني کاهش ساخت‌وساز‬ ‫تاثير چنداني بر کاه��ش تقاضاي مصرف‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫به گفته رياضي آنچه در ش��رايط کنوني‬ ‫بر بازار محصوالت تاثير گذاش��ته واردات‬ ‫بي‌روي��ه محص��والت بي‌کيفي��ت اس��ت‬ ‫ب��ه گون��ه‌اي که اي��ن محص��والت نه‌تنها‬ ‫با اس��تفاده از م��واد اوليه ک��م کيفيت و‬ ‫عموما آلومينيوم ممزوج و غيراس��تاندارد‬ ‫زمين��ه کاهش قيمت تمام‌ش��ده را فراهم‬ ‫کرده‌اند بلکه از آنجايي که تعرفه گمرکي‬ ‫اين محصوالت مش��ابه با تعرفه مواد اوليه‬ ‫موردنياز اين صنايع اس��ت بنابراين قيمت‬ ‫تمام‌ش��ده توليد براي توليد‌کننده داخلي‬ ‫ب��ه مراتب باالت��ر از محص��والت وارداتي‬ ‫اس��ت‪ .‬وي تصري��ح کرد‪ :‬به عن��وان مثال‬ ‫تعرفه گمرکي بلوک س��قفي آلومينيومي‬ ‫و ريل‌ه��اي گالواني��زه چين��ي در رديف‬ ‫کاالهايي قرار مي‌گيرد که با عنوان س��اير‬ ‫در تعرفه گمرکي ش��ناخته مي‌شود و اين‬ ‫درحالي اس��ت که تعرفه گمرکي واردات‬ ‫م��واد اوليه آلومینيوم��ي و گالوانيزه مورد‬ ‫ني��از توليد اين محص��والت نيز در همين‬ ‫ردي��ف قرار گرفت��ه‪ ،‬بنابراين م��واد اوليه‬ ‫و کاالي ساخته‌ش��ده ه��ر دو در زم��ان‬ ‫ترخيص مجبور به پرداخت تعرفه يکساني‬ ‫هستند‪ .‬بنابراین طبيعي است که با چنين‬ ‫تعرفه‌اي هزين��ه توليد محصول در داخل‬ ‫با توجه ب��ه ضايعات که ب��ه طور طبیعي‬ ‫مش��مول تعرفه کاالي ساخته‌شده است‪،‬‬ ‫باالتر از محصوالت وارداتي چيني اس��ت‬ ‫ک��ه از مواد اوليه بي‌کيفيت نيز اس��تفاده‬ ‫مي‌کنن��د‪ .‬رياضي در ادام��ه اظهار کرد‪:‬‬ ‫همان‌گونه که به نظر مي‌رسد عزم وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ر حمايت از‬ ‫توليدات داخلي قرار گرفته و اين درحالي‬ ‫اس��ت که با چنين وضعيتي قادر به رقابت‬ ‫با محص��والت وارداتي بي‌کيفيت چيني و‬ ‫ديگر کش��ورها نخواهيم بود و متاس��فانه‬ ‫حيات به خط��ر افتاده تولي��د هر روز در‬ ‫مع��رض تعطيل��ي و نابودي ق��رار خواهد‬ ‫گرفت‪ ،‬بنابراين اميدواريم و همواره تقاضا‬ ‫داريم ک��ه متوليان اين بخش نس��بت به‬ ‫دس��تور بازنگري و تعيي��ن تعرفه گمرکي‬ ‫متناسب با اس��تاندارد محصوالت توليدي‬ ‫از اين دست اقدام کنند‪.‬‬ ‫وي درباره بازار صادراتي گفت‪ :‬در برخي‬ ‫از کش��ورهاي منطقه صادرات مختصري‬ ‫داري��م و در صورتي که ق��درت رقابت ما‬ ‫افزايش یابد‪ ،‬قادر خواهيم بود در بازارهاي‬ ‫صادراتي ني��ز حضور پررنگ‌تري داش��ته‬ ‫باشيم‪.‬‬ ‫رویاهای معدنکاری‬ ‫در بستر دریا بر باد رفت‬ ‫تصمیم اخیر نیوزیلند برای‬ ‫مخالف��ت ب��ا معدن��کاری در‬ ‫بس��تر دریا رویای طرفداران‬ ‫اکتشاف و حفاری مواد معدنی‬ ‫ارزش��مند مانند طال‪ ،‬مس و‬ ‫منگنز از بس��تر اقیانوس را بر‬ ‫باد داد‪ .‬به گزارش ماینینگ‪،‬‬ ‫کمیته تصمیم‌گیری سازمان‬ ‫محیط‌زیست نیوزیلند با برنامه‌های شرکت کاتام راک فسفات لیمیتد‬ ‫مخالف��ت کرد و در توضیح مخالفت خ��ود عنوان کرد که معدنکاری‬ ‫در س��واحل کانت‌بری تاثیرات مخرب دائمی بر بستر دریای آب‌های‬ ‫محلی خواهد گذاشت‪ .‬این دومین درخواست معدنکاری دریایی است‬ ‫که در کمتر از یک‌س��ال توسط این سازمان رد می‌شود‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬این تصمیم اگرچه مورد اس��تقبال طرفداران محیط‌زیس��ت‬ ‫قرار گرفت اما ممکن اس��ت بر فعالیت ش��رکت‌های استخراج‌کننده‬ ‫منابع طبیعی تاثیر گذاشته و توسعه اقتصادی نیوزیلند را متاثر کند‪.‬‬ ‫در این بین س��ازمان بین‌المللی بس��تر دریا همچن��ان از معدنکاری‬ ‫دریایی پش��تیبانی می‌کند و تاکنون ‪ 26‬مجوز اکتشاف برای دولت‌ها‬ ‫و ش��رکت‌ها صادر کرده و ب��ه آنها اجازه داده اس��ت که در آب‌های‬ ‫بین‌المللی فعالیت کنند اما این ش��رکت ناتیلوس مینرالز کانادا است‬ ‫که در این زمینه پیشتاز بوده است‪.‬‬
‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫‪29‬‬ ‫خبر خوان‬ ‫برگزاری جلسه ستاد‬ ‫بزرگداشت روز صنعت و معدن‬ ‫‪ :‬پانزدهمین جلس��ه س��تاد بزرگداش��ت روز‬ ‫صنعت و معدن در محل دبیرخانه دائمی این ستاد‬ ‫واق��ع در خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران برگزار‬ ‫شد‪ .‬در این جلسه که با حضور مشاور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬نمایندگان بخ��ش خصوصی و‬ ‫معاونت‌ه��ا و س��ازمان‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تشکیل شد‪ ،‬فرم‌های پیشنهادی ‪ 2‬کارگروه‬ ‫در بخ��ش انتخاب واحد‌های صنعت��ی و واحد‌های‬ ‫معدنی بررس��ی و پیرامون آنها بح��ث و تبادل‌نظر‬ ‫ش��د‪ .‬پس از پایان بررس��ی‌های الزم و رای‌گیری‪،‬‬ ‫فرم‌های نهایی به تصویب اعضای س��تاد رس��یده و‬ ‫مقرر ش��د این فرم‌ها به‌منظور جمع‌آوری اطالعات‬ ‫اولیه واحد‌ها به استان‌ها ارسال شود‪.‬‬ ‫رتبه‌بندي ريسک عملياتي ‪ ۳۳‬گروه اقتصادي و صنعتي در کشور نشان داد‬ ‫صنعت نساجي‪ ،‬دارنده باالترين ريسک عملياتي‬ ‫گروه صنعت‪ :‬مرکز پردازش اطالعات اس��تاريت وابس��ته به‬ ‫مرکز رتبه‌بندي اعتباري استاريت(نخستین مرکز رتبه‌بندی‬ ‫اعتب��اری در ای��ران) ب��ا اس��تفاده از بزرگترين پاي��گاه داده‬ ‫اطالعات مالي و اقتصادي خود در کشور به‌منظور انجام انواع‬ ‫پردازش‌ه��اي مالي و اقتصادي‪ ،‬وضعي��ت صنايع مختلف در‬ ‫کشور را پايش مي‌کند‪.‬‬ ‫در اين پايگاه داده اطالعات مالي و اقتصادي حدود ‪ 5‬هزار‬ ‫بن��گاه اقتصادي در قالب ‪ ۵۲‬صنعت از س��ال ‪ ۱۳۸۲‬تاکنون‬ ‫براس��اس صورت‌هاي مالي حسابرسي شده موجود است که‬ ‫يکي از بررس��ي‌هایي که با استفاده از اين اطالعات ارزشمند‬ ‫مي‌توان انجام داد‪ ،‬رتبه‌بندي صنايع براساس ريسک عملياتي‬ ‫آنها است‪ .‬ريس��ک عملياتي عبارت است از نوسان‌پذيري در‬ ‫س��ود به دليل تغيي��رات فروش و ارتباط مس��تقيم با ميزان‬ ‫اس��تفاده از هزينه‌هاي ثابت عملياتي در ساختار هزينه‌هاي‬ ‫ش��رکت دارد‪ .‬ش��اخص اندازه‌گيري ريس��ک عملياتي‪ ،‬اهرم‬ ‫عملياتي اس��ت‪ .‬هرقدر اهرم عملياتي باالتر باش��د‪ ،‬ريس��ک‬ ‫عملياتي بيش��تر خواهد بود‪ .‬بنابراين به‌ط��ور عمومي انتظار‬ ‫مي‌رود در صنايع س��رمايه‌بر‪ ،‬ريس��ک عملياتي باال باشد‪ .‬در‬ ‫ش��رايط رونق اقتص��ادي‪ ،‬صنايع با اهرم عملياتي باال‪ ،‬س��ود‬ ‫بيشتر مي‌برند و در ش��رايط رکود اقتصادي با زيان بيشتري‬ ‫مواجه مي‌ش��وند‪ .‬بنابراين ثابت بودن س��اير عوامل و افزايش‬ ‫مق��دار و مبلغ ف��روش در يک صنعت خ��اص‪ ،‬باعث کاهش‬ ‫اهرم و افزايش هزينه‌هاي متغير باعث افزايش اهرم عملياتي‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫اهرم عملياتي عبارت است از درصد تغييرات سود عملياتي‬ ‫در مقاب��ل درصد تغييرات ف��روش‪ .‬در واقع اه��رم عملياتي‬ ‫درجه حساس��يت س��ود قبل از بهره و مالي��ات را در مقابل‬ ‫تغييرات ف��روش اندازه‌گيري مي‌کن��د‪ .‬در اين اهرم‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫متغير مستقل و س��ود عملياتي‪ ،‬متغير وابسته است و عامل‬ ‫ايجاد‌کننده اهرم عملياتي‪ ،‬هزينه‌هاي عملياتي است‪ .‬افزايش‬ ‫هزينه‌هاي ثابت عملياتي مانند اهرم در فيزيک باعث تشديد‬ ‫حساسيت س��ود عملياتي در مقابل تغييرات فروش مي‌شود‪.‬‬ ‫بنابراين اهرم عملياتي بر تجزيه و تحليل تصميماتي که فقط‬ ‫بار عملياتي دارند تاکيد مي‌کند و منحصرا به س��مت راست‬ ‫ترازنامه يا قس��مت عملياتي س��ود و زيان (از فروش تا سود‬ ‫عملياتي) مي‌پردازد‪.‬‬ ‫در مرکز پردازش اطالعات اس��تاريت ب��ه منظور انجام اين‬ ‫بررس��ي پ��س از برگزيدن ‪ ۳۳‬گ��روه اقتص��ادي از مجموعه‬ ‫گروه‌هاي��ي که اطالعات آنها در پايگاه آمده اس��ت‪ ،‬ميانگين‬ ‫پارامتره��اي مورد ني��از براي اندازه‌گيري اه��رم عملياتي هر‬ ‫صنعت مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت‪ ،‬به اين ترتيب براي‬ ‫يک س��ال مورد بررسي مقدار اين ش��اخص براي هرصنعت‬ ‫به‌دس��ت آمده اس��ت‪ .‬در گام بعد به همين ترتيب مقدار اين‬ ‫شاخص براي سال‌هاي ‪ ۹۱ ،۹۰‬و ‪ ۹۲‬محاسبه شد و به جهت‬ ‫اينک��ه مقدار دقيق‌تري براي هر صنعت به عنوان مقدار اهرم‬ ‫عملياتي اعالم ش��ود و به منظور کاهش اثر تغييرات ناگهاني‬ ‫که ممکن اس��ت به داليل متعدد در هر صنعت اتفاق افتاده‬ ‫باش��د‪ ،‬ميانگين ‪ 3‬سال مورد بررس��ي به عنوان مقدار نهايي‬ ‫اه��رم عملياتي براي هر صنعت در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراين ريسک اندازه‌گيري شده در اين صنايع‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫تصميمات مديران اين صنايع در تعيين ميزان سرمايه‌گذاري‬ ‫الزم ب��راي انجام فعاليت‌هاي عملياتي ش��رکت‌هاي فعال در‬ ‫اين صنايع است‪.‬‬ ‫براساس آنچه در جدول‌آمده و در تعاريف نيز عنوان شده‪،‬‬ ‫در شرايط رکود اقتصادي صنايعي که داراي ريسک عملياتي‬ ‫باالتري باش��ند‪ ،‬زيان بيش��تري مي‌بينند و به‌صورت عمومي‬ ‫مش��اهده مي‌شود که پرريس��ک‌ترين صنايع کشور (صنايعي‬ ‫ک��ه در ج��دول در رده‌هاي باال قرار گرفته‌اند) در س��ال‌هاي‬ ‫اخير آسيب‌هاي زيادي نيز از شرايط رکود اقتصادي ديده‌اند‪.‬‬ ‫براساس اين گزارش‪ ،‬بيش��تر صنايعي که در رتبه‌هاي باال‬ ‫از نظر ريس��ک قرار گرفته‌اند‪ ،‬سرمايه‌بر محسوب مي‌شوند و‬ ‫صنايع س��رمايه‌بر که رتبه‌هاي پاييني دارند‪ ،‬از س��رمايه‌هاي‬ ‫خود‪ ،‬مدت زمان زيادي اس��ت که بهره‌برداري مي‌کنند و به‬ ‫طور معمول در اين صنايع در س��ال‌هاي اخير نوس��ازي‌هاي‬ ‫بزرگ در دارايي‌هاي ثابت خود نظير به‌روزرس��اني فناوري و‬ ‫اس��تفاده از ماشين‌آالت و تجهيزات جديد کمتر اتفاق افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نکته ديگري که در اين رتبه‌بندي قابل توجه اس��ت و قابل‬ ‫پيش‌بيني هم بود‪ ،‬پايين بودن رتبه ريس��ک عملياتي صنايع‬ ‫خدماتي در کش��ور است‪ .‬در اين صنايع به دليل اينکه بيشتر‬ ‫ارزش اف��زوده ايجاد ش��ده مبتني بر عملکرد س��رمايه‌هاي‬ ‫انس��اني است بنابراين در مقايس��ه با صنايع سرمايه‌بر داراي‬ ‫هزينه‌هاي ثابت عملياتي کمتري هستند و انتظار مي‌رود که‬ ‫رتبه ريسک عملياتي آنها نيز پايين‌تر باشد‪.‬‬ ‫در ارتب��اط ب��ا صنايع��ي که مق��دار اه��رم عملياتي منفي‬ ‫دارند‪ ،‬براس��اس اطالعات مالي آنها ب��ه دليل تغييرات برخي‬ ‫از هزينه‌هاي عملياتي در س��ال‌هاي مورد بررسي که چندان‬ ‫مرتبط با ميزان فروش نبوده اس��ت مقدار اهرم عملیاتی آنها‬ ‫منفي ش��ده اما در هر حال مقدار مطلق اين شاخص نمايانگر‬ ‫ميزان ريسک عملياتي اين گروه‌هاي اقتصادي مي‌تواند باشد‪.‬‬ ‫رتبه‌بندي ‪ ۳۳‬گروه اقتصادي فعال در کشور از منظر ريسک عملياتي‬ ‫رتبه‬ ‫نام گروه‬ ‫ريسک عملياتي‬ ‫‪۱‬‬ ‫گروه منسوجات و فرش بافي‬ ‫‪23/11‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫گروه پالستيک‬ ‫‪12/64‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫گروه خودرو‌سازي‬ ‫‪7/68‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫گروه ماشين آالت و تجهيزات‬ ‫‪3/60‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫گروه کاني‌هاي غير فلزي‬ ‫‪2/73‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫گروه تاير سازي‬ ‫‪2/69‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫گروه فرآورده‌هاي نفتي کک و سوخت هسته‌اي‬ ‫‪2/49‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫گروه شوينده‌ها و لوازم آرايشي‬ ‫‪2/31‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫گروه محصوالت فلزي‬ ‫‪2/22‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫گروه رنگ و رزين و چسب‬ ‫‪2/22‬‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫گروه محصوالت لبني‬ ‫‪2/15‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫گروه سيمان‪ ،‬آهک و گچ‬ ‫‪2/06‬‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫گروه فلزات اساسي‬ ‫‪1/67‬‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫گروه مواد و محصوالت دارويي‬ ‫‪1/53‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫گروه توليدات پتروشيمي‬ ‫‪1/50‬‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫گروه لوازم خانگي‬ ‫‪1/48‬‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫گروه کاشي و سراميک‬ ‫‪1/40‬‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫گروه محصوالت شيميايي‬ ‫‪1/38‬‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫گروه قند و شکر‬ ‫‪1/37‬‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫گروه فوالد‬ ‫‪1/33‬‬ ‫‪۲۱‬‬ ‫گروه صنايع غذايي‬ ‫‪1/24‬‬ ‫‪۲۲‬‬ ‫گروه بيمه‬ ‫‪1/06‬‬ ‫‪۲۳‬‬ ‫گروه ساخت قطعات خودرو‬ ‫‪1/04‬‬ ‫‪۲۴‬‬ ‫گروه سرمايه‌گذاري‬ ‫‪1/01‬‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫گروه معادن‬ ‫‪0/99‬‬ ‫‪۲۶‬‬ ‫گروه رايانه‬ ‫‪0/81‬‬ ‫‪۲۷‬‬ ‫گروه ماشين‌آالت و دستگاه‌هاي برقي‬ ‫‪0/71‬‬ ‫‪۲۸‬‬ ‫گروه خدمات فني و مهندسي‬ ‫‪-0/29‬‬ ‫‪۲۹‬‬ ‫گروه واسطه گري‌هاي مالي‬ ‫‪-0/37‬‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫گروه خدمات فني‪ -‬مهندسي خودرو‬ ‫‪-0/64‬‬ ‫‪۳۱‬‬ ‫گروه مخابرات‬ ‫‪-1/50‬‬ ‫‪۳۲‬‬ ‫گروه محصوالت کاغذي‬ ‫‪-1/96‬‬ ‫‪۳۳‬‬ ‫گروه انبوه سازي‪ ،‬امالک و مستغالت‬ ‫‪-3/21‬‬ ‫رشد ‪ ۱۹‬درصدی صدور‬ ‫پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی‬ ‫ش�اتا‪ :‬در ‪ ۱۰‬ماه منتهی به دی ماه امسال وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت ‪۲‬ه��زار و ‪ ۵۲۳‬فقره پروانه‬ ‫بهره‌برداری صنعتی ایجادی در استان‌های مختلف‬ ‫صادر کرد که در مقایس��ه با ‪ ۱۰‬ماه سال ‪ ۹۲‬رشد‬ ‫‪ 19/3‬درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه امسال سرمایه‌گذاری محقق شده برای‬ ‫پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادر شده افزون بر‬ ‫‪۶۶‬هزار و ‪۷۲۲‬میلیارد ریال بوده است‪ .‬همچنین در‬ ‫‪ ۱۰‬ماه امس��ال؛ اشتغال ایجاد شده از ناحیه صدور‬ ‫پروانه‌ه��ای بهره‌برداری صنعت��ی ایجادی برای ‪۳۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۷۱‬نفر بود‪ .‬براس��اس این گزارش؛ در این‬ ‫مدت تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی ابتدا به‬ ‫اس��تان آذربایجان ش��رقی با ‪ ۲۶۵‬واحد‪ ،‬سپس به‬ ‫استان خراسان رضوی با ‪ ۱۶۳‬واحد و استان قزوین‬ ‫‪ ۱۰۷‬واحد بوده است‪.‬‬ ‫همچنین در ‪ ۱۰‬ماه امسال؛ برای محصوالت کانی‬ ‫غیرفلزی بیشترین پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی با‬ ‫‪ ۳۶۴‬فقره و با سرمایه‌گذاری افزون بر ‪ ۹‬هزارو ‪۴۶۲‬‬ ‫میلیارد ریال صادر شده است‪.‬‬ ‫صدور پروانه عالمت استاندارد‬ ‫برای ‪ 10‬فرآورده ساختمانی‬ ‫‪ :‬مدیرکل استاندارد تهران از بررسی پروانه‬ ‫کاربرد عالمت اس��تاندارد ‪ 10‬فرآورده ساختمانی‪،‬‬ ‫از ابت��دای بهم��ن تاکنون خبر داد‪ .‬مس��لم بیات‬ ‫ب��ا تاکید به نظ��ارت بر اجرای اس��تاندارد مصالح‬ ‫س��اختمانی و لزوم رعای��ت آن برای حفظ ایمنی‬ ‫جامع��ه‪ ،‬گف��ت‪ :‬در کمیته‌های عالی��م این اداره‬ ‫کل ک��ه در بهمن برگزار ش��د‪ ،‬ب��رای ‪ 8‬فرآورده‬ ‫س��اختمانی ش��امل بتن آم��اده ت��ا رده مقاومتی‬ ‫«س��ی‪ »25‬با نام تجارتی امین بتن‪ ،‬سنگدانه ریز‬ ‫و درشت مورد مصرف بتن آماده از واحد تولیدی‬ ‫راه و س��اختمان کوشا‪ ،‬بتن آماده تا رده مقاومتی‬ ‫«س��ی‪ »25‬از واح��د تولی��دی صحب��ت کرمی‪،‬‬ ‫س��نگدانه ریز و درشت مورد مصرف بتن آماده از‬ ‫واحد تولیدی صنایع شنی شهریار‪ ،‬قیر ‪ 60/70‬از‬ ‫واحد تولیدی مهندسی ایران ارتباط‪ ،‬آجرنما با نام‬ ‫تجارتی فدک‪ ،‬سنگدانه ریز و درشت مورد مصرف‬ ‫بتن آماده از واحد تولیدی پارس گرما‪ ،‬بتن آماده‬ ‫تا رده مقاومتی «سی‪ »25‬از واحد تولیدی پارس‬ ‫گرم��ا‪ ،‬بتن آم��اده تا رده مقاومتی «س��ی‪ »25‬از‬ ‫واح��د تولیدی نایب علی قل��ی‌زاده‪ ،‬پروانه کاربرد‬ ‫عالمت استاندارد صادر شد‪.‬‬ ‫فراخوان شناس�ایی مشاور عامل توس�عه خوشه صنعتی‬ ‫آلومینیوم و صنایع پایین‌دستی آن‬ ‫نوبت اول‬ ‫ش��رکت ش��هرکهای صنعتی استان مرکزی در نظر دارد‪ ،‬در راستای رسالت‌های خود و به منظور س��اماندهی و اجرای پروژه توسعه خوشه کسب‌وکار «آلومینیوم و صنایع پایین‌دستی آن»‪ ،‬مطابق شرح خدمات‬ ‫پروژه توسعه خوشه‌های کسب‌وکار‪ ،‬با برآورد اولیه ‪ 2.100.000.000‬ریال را براساس آیین‌نامه توسعه خوشه‌های کسب‌وکار ابالغی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از میان متخصصین واجد‬ ‫شرایط اقدام به انتخاب عامل توسعه خوشه (‪ )CDA‬نماید‪.‬‬ ‫لذا از کلیه مشاوران دارای صالحیت‌های ذیل‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحصیالت حداقل کارشناس�ی ‪ -2‬دارا بودن مدرک ‪ CDA‬معتبر و مورد تایید س�ازمان صنایع کوچک و ش�هرکهای صنعتی ایران ‪ -3‬رش�ته تحصیلی مرتبط با خوش�ه صنعتی مذکور و یا‬ ‫مهندسی صنایع‪ ،‬مدیریت و اقتصاد ‪ -4‬آشنایی با برنامه‌ریزی استراتژیک و تحلیل صنعت ‪ -5‬سابقه فعالیت مرتبط در زمینه خوشه صنعتی مذکور حداقل ‪ 2‬سال ‪ -6‬روابط عمومی بسیار خوب‬ ‫‪ -7‬فصاحت و سخنوری ‪ -8‬آشنایی به زبان انگلیسی در حد مطلوب ‪ -9‬دارای توانایی مدیریت‪ ،‬رهبری و هدایت گروهی ‪ -10‬ترجیحا ساکن استان مرکزی (اولویت با آقایان است)‪ -11 .‬متعهد‬ ‫به اشتغال تمام‌وقت در پروژه حداقل به مدت سه سال‬ ‫دعوت به عمل می‌آید با مراجعه به سایت اینترنتی شرکت به نشانی ‪ www.miec.ir‬نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام و ارسال آن به همراه تصویر مدرک ‪ CDA‬مورد تایید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی‬ ‫ایران‪ ،‬یک قطعه عکس ‪ ،3×4‬کپی شناسنامه و کارت ملی‪ ،‬کپی مدارک تحصیلی لیسانس و باالتر (برای هر مقطع به‌صورت جداگانه) و رزومه شخصی و پروپوزال را تا تاریخ ‪ ،1393/12/20‬به آدرس استان مرکزی‪،‬‬ ‫اراک‪ ،‬بلوار فاطمیه‪ ،‬جنب استانداری‪ ،‬شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی اقدام نماید‪.‬‬ ‫پروپوزال مربوطه باید دربرگیرنده محورهایی به شرح زیر باشد‪ -1 :‬مقدمه ‪ -2‬تبیین مساله و چارچوب فکری ‪ -3‬معرفی خوشه مورد نظر به اختصار ‪ -4‬معرفی متدولوژی انجام پروژه ‪ -5‬مروری بر سابقه و پیشینه‬ ‫موضوع و دستاوردها ‪ -6‬معرفی تیم و سازمان اجرایی پروژه ‪ -7‬آنالیز هزینه و بودجه مورد نیاز مطابق جدول درج شده در سایت شرکت به آدرس ‪ -8 www.miec.ir‬معرفی سیستم ارزیابی و کنترل‪.‬‬ ‫بدیهی است که انتخاب نهایی عامل توسعه خوشه‪ ،‬منوط به کسب موفقیت در مصاحبه حضوری و ارزیابی‌های مربوطه می‌باشد‪ .‬لذا مدارک مربوط به فراخوان و رزومه عامل توسعه و مدارک مربوط به قیمت پیشنهادی‬ ‫در دو پاکت مجزا قرار گیرد‪ .‬لطفا بر روی پاکت ارسالی عنوان «مربوط به انتخاب عامل توسعه خوشه صنعتی» درج‌گردد‪.‬‬ ‫متقاضیان‪ ،‬جهت کسب اطالعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ‪ 0861-3443321‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی‬
‫یادداشت‬ ‫‪ 3‬چالش جدی‬ ‫صنعت یو‌پی‌وی‌سی‬ ‫محسن صفایی‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع‬ ‫پالستیک و پلیمر‬ ‫پیدای��ش صنعت پروفی��ل «یو‌پی‌وی‌س��ی »به‬ ‫اواس��ط ده��ه ‪ ۶۰‬می�لادی برمی‌گ��ردد بنابراین‬ ‫صنعتی جوان و رو به رشد است‪.‬‬ ‫ای��ران نی��ز از اوایل ده��ه ‪ ۸۰‬پا ب��ه عرصه این‬ ‫صنع��ت گذاش��ت ک��ه درحال‌حاضر ح��دود ‪۴۰‬‬ ‫واح��د صنعتی دیگر نیز در اندازه‌های مختلف و با‬ ‫فناوری‌های متف��اوت در آن فعالیت می‌کنند‪ .‬این‬ ‫صنعت با س��رمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت تولید با‬ ‫‪۱۵۰‬هزار تن در س��ال تا زمانی که مسکن مهر با‬ ‫رونق همراه بود‪ ،‬روزهای خوبی را س��پری می‌کرد‬ ‫زیرا بسیاری از این کارخانه‌ها برای تامین نیاز این‬ ‫بخش از صنعت ساختمانی فعالیت داشتند و امروز‬ ‫و همزم��ان با توقف مس��کن مه��ر و رکود صنعت‬ ‫س��اختمان‪ ،‬بس��یاری از واحد‌ه��ای صنعتی دچار‬ ‫مشکل شده‌اند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال یک��ی دیگ��ر از موضوعاتی که‬ ‫ای��ن صنعت را تهدی��د می‌کن��د و در حال‌حاضر‬ ‫ب��ه معضلی جدی تبدیل ش��ده‪ ،‬موضوع توافقنامه‬ ‫تعرف��ه ترجیحی ایران و ترکیه اس��ت که پروفیل‬ ‫یو‌پی‌وی‌س��ی نیز جزو ‪ ۱۲۵‬قل��م کاالی وارداتی‬ ‫لح��اظ ش��ده و واردات این کاال از کش��ور ترکیه‬ ‫ب��ا تعرف��ه ‪ ۶‬درص��دی در ح��ال انجام اس��ت که‬ ‫آس��یب جدی به این صنعت وارد کرده است زیرا‬ ‫بسیاری از تولیدکنندگان یو‌پی‌وی‌سی ایران که از‬ ‫هزینه‌های تولید‪ ،‬بانکی و باالسری بیشتری نسبت‬ ‫به تولید‌کننده ترکیه‌ای برخوردار هستند این امر‬ ‫توان رقابتی آنها را گرفته و باعث ش��ده تا ایران با‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۵۰‬هزار تنی‪ ،‬اکنون ‪ ۳۰‬هزار تن بیشتر‬ ‫تولید نداش��ته باش��د و کاالهای ترکیه جایگزین‬ ‫کاالهای ایرانی ش��ود که از نظر کیفیت در سطح‬ ‫پایین‌تری هستند‪.‬‬ ‫این ش��رایط در حالی اس��ت که واردات بی‌رویه‬ ‫یو‌پی‌وی‌س��ی در سال گذشته و جاری باعث شده‬ ‫تا ح��دود ‪ ۷۰‬درصد واحده��ای صنعتی در عمل‬ ‫تعطی��ل ش��وند و ‪ ۳۰‬درصد مابقی نی��ز با حداقل‬ ‫ظرفیت تولید کنند‪.‬‬ ‫به طور کلی توقف پروژه‌های مسکن مهر‪ ،‬رکود‬ ‫صنعت ساختمان و واردات کاالی ترکیه ‪ ۳‬عاملی‬ ‫اس��ت که تولید صنعت پروفی��ل در و پنجره را با‬ ‫تهدیدات جدی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫ام��ا با این وجود در زمین��ه کیفیت محصوالت‬ ‫در وضعیت خوبی به س��ر می‌بری��م‪ ،‬به طوری که‬ ‫باالترین استاندارد‌های این صنعت متعلق به کشور‬ ‫آلمان است که اس��تاندارد‌های ایران نیز مطابق با‬ ‫آن تنظیم شده و بسیاری از تولید‌کنندگان نزدیک‬ ‫به این سطح در حال تولید هستند به طوری که با‬ ‫توجه به کیفیت این محصوالت به راحتی می‌توان‬ ‫اع�لام کرد که ‪۵۰‬درصد تولید‌کنندگان داخلی در‬ ‫کالس‌های اروپایی در حال تولید هستند‪.‬‬ ‫البته ب��ازار تعریف خ��ود را دارد و پروفیل‌های‬ ‫کم‌کیفیت نیز برای به‌دست آوردن سهم بیشتری‬ ‫از بازار با قیمت پایین‌تر ارائه می‌ش��وند که در این‬ ‫زمین��ه تنها راه‌حلی که دولت می‌تواند با اتخاذ آن‬ ‫ای��ن صنعت را از تعطیلی نج��ات دهد‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از ورود کااله��ای ترکی��ه و به ط��ور کلی خارجی‬ ‫اس��ت زیرا وقتی کاالی مش��ابه داخلی وجود دارد‬ ‫و ظرفی��ت تولید آن نیز باالس��ت نی��از به واردات‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعتگران در بررسي وضعيت صنعت لوله و پروفيل تاکيد کردند‬ ‫ضرورت هواگيري ‪ 90‬درصد ظرفيت صنعت پروفيل‬ ‫محمدحسن س�يدزاده ‪ -‬گروه صنعت‪:‬‬ ‫س��ابقه صنع��ت لول��ه و پروفيل اي��ران به‬ ‫سال‌هاي دهه ‪ ۴۰‬برمي‌گردد و امروز بيش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬واح��د صنعتي در اين حوزه درحال‬ ‫فعاليت هس��تند اما باوجود پيشرفت‌هايي‬ ‫که در اين س��ال‌ها در اين صنعت به وجود‬ ‫آمده و ب��ه عبارتي به خودکفايي رس��يده‬ ‫است‪ ،‬مش��کالتي همچون تهيه مواد اوليه‪،‬‬ ‫بحران‌هاي بسياري براي اين صنعت ايجاد‬ ‫کرده و اکن��ون نيز با کاهش قيمت جهاني‬ ‫فوالد‪ ،‬اين صنعت در سراشيبي سقوط قرار‬ ‫گرفته ب��ه گونه‌اي که بس��ياري از واحد‌ها‬ ‫توليدات خود را با پايين‌ترين قيمت (قيمت‬ ‫تمام شده) به فروش مي‌رسانند و رکود در‬ ‫بازار منجر به انباش��ت کاال در انبار‌هاي اين‬ ‫صنعت شده و تمام اين مشکالت باعث شده‬ ‫تا چش��م صنعتگران اين حوزه به دس��تان‬ ‫دولتمردان باشد تا به دنبال راهکاري براي‬ ‫خروج از بحران باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثير شديد کاهش قيمت فوالد‬ ‫محمدرض��ا جباري‪،‬‬ ‫ريي��س س��نديکاي‬ ‫توليدکنندگان لوله و‬ ‫پروفيل ف��والدي در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫درباره وضعيت بحران��ي اين صنعت گفت‪:‬‬ ‫وضعي��ت اي��ن صنع��ت از رک��ود و بحران‬ ‫گذش��ته اس��ت و با توجه به کاهش قيمت‬ ‫نف��ت‪ ،‬قيم��ت جهان��ي فوالد ني��ز کاهش‬ ‫چش��مگيري داش��ته ب��ه طوري ک��ه ورق‬ ‫ف��والدي از ‪ ۵۶۰‬دالر به ح��دود ‪ ۴۲۰‬دالر‬ ‫رس��يده اس��ت و ازس��وي ديگر با توجه به‬ ‫اينکه نرخ رشد صنعت چين کاهش يافته و‬ ‫تولي��د ف��والد اين کش��ور به ح��دود ‪۸۰۰‬‬ ‫ميليون تن رس��يده‪ ،‬قيم��ت جهاني فوالد‬ ‫بس��يار کاه��ش يافت��ه اس��ت‪ .‬ب��ه طب��ع‬ ‫توليد‌کنندگان داخلي فوالد به‌دنبال حذف‬ ‫ارز مبادل��ه و تعيي��ن تعرف��ه وارداتي براي‬ ‫فوالد هس��تند‪ ،‬به نظر مي‌رس��د اين اقدام‬ ‫درست نباش��د زيرا همان مقدار اندکي که‬ ‫ص��ادرات در زمين��ه لول��ه و پروفيل انجام‬ ‫مي‌شد هم متوقف شده و توليد ورق فوالد‬ ‫مبارکه نيز گران تمام مي‌ش��ود‪.‬وي با اشاره‬ ‫ب��ه کاهش زي��اد قيمت روبل روس��يه نيز‬ ‫تصريح کرد‪ :‬اگر در روسيه ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ارزش پ��ول کاهش يابد‪ ،‬هنگام فروش ورق‬ ‫ب��ه دالر‪ ،‬گوي��ي ورق به دوبراب��ر قيمت به‬ ‫فروش رس��يده بنابراين روسيه نيز اقدام به‬ ‫کاه��ش قيمت‌ه��اي خ��ود کرده اس��ت و‬ ‫ازس��وي ديگر در بازار ني��ز تقاضايي وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم کاهش قيمت ف�والد داخلي‬ ‫براي خروج از بحران‬ ‫جباري با اش��اره به افزايش ‪ ۲۵‬درصدي‬ ‫ن��رخ گاز کارخانه‌هاي داخلي اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫وجود اين شرايط معتقديم نرخ‌هاي داخلي‬ ‫فوالد با کاه��ش قيمت رو‌به‌رو ش��ود‪ .‬اين‬ ‫درحالي اس��ت که هم‌‌اکنون قيمت ميلگرد‬ ‫ویژه‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ :‬معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬حمایت از تولید داخل در سرفصل اقدامات‬ ‫این وزارتخانه اس��ت هر چند که محدودیت ورود کاال می‌تواند در‬ ‫شرایطی به صورتی خاص در سرفصل مطالعات ما قرار گیرد‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی‌نیا اظهار کرد‪ :‬امروز در واردات خودرو ضوابطی‬ ‫داریم که براس��اس آن هر واردکننده‌ای باید امکان خدمات پس از‬ ‫فروش را برای مشتریان فراهم کند و گارانتی مربوطه را ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجموع��ه‌ای که برای واردات خودرو در نظرگرفته‌ایم‬ ‫باعث می‌شود برخی از شرکت‌ها با توجه به سرمایه‌گذاری در ارائه‬ ‫خدم��ات پس از فروش‪ ،‬تعمیرگاه‌های مج��از و نوع خودرویی که‬ ‫عرضه می‌کنند‪ ،‬از مقدار باالتر یا پایین‌تری برخوردار شوند‪.‬‬ ‫صالحی‌نی��ا ب��ا تاکی��د بر اینک��ه رقاب��ت موجب می‌ش��ود بازار‬ ‫تعیین‌کننده میزان س��هم خودرویی محصوالت باش��د و در واقع‬ ‫مطلوبیت‪ ،‬برای مشتری اولویت‌دار می‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سالیان‬ ‫گذشته ‪ 36‬شرکت با توسل به ارائه خدمات پس از فروش و قواعد‬ ‫آن مج��وز واردات گرفتند‪ ،‬در حالی‌که هیچ کدام مس��ئولیتی در‬ ‫ثبت س��فارش یا می��زان واردات ندارن��د‪ .‬در واقع در خدمات پس‬ ‫و پروفي��ل واردات بي‌روي��ه در زمينه مواد‬ ‫اوليه را عامل اف��ت قيمت عنوان و تصريح‬ ‫کرد‪ :‬افت قيمت باعث ش��د تمام واحدهاي‬ ‫صنعت��ي ح��دود ‪ ۳۰۰‬توم��ان در هر کيلو‬ ‫ضرر کنند ک��ه در اين ميان واحد‌هايي که‬ ‫بدهي‌هاي بانکي دارند‪ ،‬بيشتر گرفتار شدند‬ ‫و همچني��ن واحدهايي ک��ه روزانه بيش از‬ ‫‪ ۴۰۰‬تن فروش داش��تند‪ ،‬اکنون به فروش‬ ‫‪ 5‬تا ‪ 10‬تن رسيده‌اند‪.‬‬ ‫وي در زمينه مشکالت بانکي اين صنعت‬ ‫نيز اظهار کرد‪ :‬سيس��تم بانک��ي هيچ‌گونه‬ ‫توجهي به مش��کالت صنايع ندارد به‌طوري‬ ‫که هم‌اکن��ون واحدهاي صنعتي طلب‌هاي‬ ‫س��نگيني از ش��رکت‌هاي نفت و گاز دارند‬ ‫اما پرداخت نمي‌ش��ود درحالي که سيستم‬ ‫بانکي مي‌تواند در اين زمينه تهاتر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹به‌روزرساني اس�تاندارد‌هاي صنعت‬ ‫لوله و پروفيل‬ ‫کاهش چشمگيري داشته اما در زمينه ورق‬ ‫هيچ‌گونه کاهش قيمتي را ش��اهد نبوده‌ايم‬ ‫ل حاضر با م��واد اوليه‌اي که از‬ ‫زيرا درح��ا ‌‬ ‫فوالد مبارکه خريداري مي‌ش��ود در هنگام‬ ‫ف��روش در هر کيلو متحم��ل زيان ‪۱۵۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬توماني مي‌شويم‪.‬‬ ‫رييس س��نديکاي توليدکنن��دگان لوله‬ ‫و پروفي��ل فوالدي درباره تش��کيل کميته‬ ‫مش��ترک دولت و مجلس براي حل بحران‬ ‫اين صنع��ت نيز تصريح کرد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫بهره‌هاي بانکي جوابگوي بازار نيس��ت و با‬ ‫توجه به اينکه دولت مي‌خواهد سال آينده‬ ‫بودج��ه را از ماليات تامين کند‪ ،‬کارخانه‌ها‬ ‫درآم��دي نخواهند داش��ت ک��ه بخواهند‬ ‫مالي��ات بپردازند‪ .‬بنابراين با ادامه ش��رايط‬ ‫موجود کارخانه‌ها تعطيل خواهند شد‪ ،‬البته‬ ‫ل حاضر بيش��تر کارخانه‌ها با ظرفيت‬ ‫درحا ‌‬ ‫اندکي درحال توليد هس��تند و انبار‌ها پر از‬ ‫محصول است و تقاضايي وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعاليت بيش از ‪ ۲۰۰‬واحد صنعتي‬ ‫جباري با بيان اينکه درحال‌حاضر حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬واحد صنعتي عضو س��نديکا هستند‪،‬‬ ‫تصريح کرد‪ :‬کارخانه‌هاي ديگري نيز وجود‬ ‫دارن��د ک��ه عضو س��نديکا نيس��تند اما در‬ ‫مجموع باالي ‪ ۲۰۰‬واح��د صنعتي در اين‬ ‫صنعت درحال فعاليت هستند‪.‬‬ ‫وي در ادامه پيش��نهاد خود براي خروج‬ ‫اين صنعت از بحران را مطرح کرد و گفت‪:‬‬ ‫بايد ب��ه جاي تعيي��ن تعرف��ه وارداتي‪ ،‬به‬ ‫کارخانه‌هايي همچ��ون فوالد مبارکه يارانه‬ ‫س��وخت اختصاص داده ش��ود ت��ا آنها نيز‬ ‫بتوانن��د قيمت‌هاي خ��ود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫اين درحالي است که در سال گذشته حدود‬ ‫يک ميليون تن ورق از خارج وارد ش��د که‬ ‫اگر توان داخلي تقويت ش��ود‪ ،‬مي‌توان اين‬ ‫ميزان را از داخل تامين کرد‪.‬‬ ‫رييس س��نديکاي توليدکنندگان لوله و‬ ‫پروفيل فوالدي با بي��ان اينکه صنعت لوله‬ ‫و پروفيل وابستگي به واردات ندارد‪ ،‬تصريح‬ ‫کرد‪ :‬اگر ش��رايط بهبود يابد‪ ،‬حتي صادرات‬ ‫نيز رونق خواهد يافت‪ .‬اين درحالي اس��ت‬ ‫که هم‌اکنون صادرات چنداني در اين حوزه‬ ‫وج��ود ندارد اما با اين حال به کش��ور‌هاي‬ ‫ع��راق‪ ،‬ترکيه‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان و‬ ‫افغانستان محصوالتي صادر مي‌شود‪.‬‬ ‫جب��اري درب��اره رايزني‌هاي انجام ش��ده‬ ‫درباره مش��کالت مالياتي اي��ن صنعت نيز‬ ‫تصري��ح ک��رد‪ :‬تع��دادي از کارخانه‌ه��اي‬ ‫اصفهان مشمول ماليات علي‌الراس شده‌اند‬ ‫و رقم س��نگيني براي آنها صادر شده که با‬ ‫رايزني‌هاي انجام شده مقرر شد بازنگري در‬ ‫اين زمينه انجام ش��ود و تا س��ال ‪ ۹۲‬دفاتر‬ ‫پذيرفته ش��وند ام��ا با وجود دس��تور وزير‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکنون اين مسئله‬ ‫عملياتي نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬ميلي�ون تن مصرف س�االنه لوله و‬ ‫پروفيل‬ ‫رييس س��نديکاي توليدکنن��دگان لوله‬ ‫و پروفي��ل مصرف کش��ور در زمينه لوله و‬ ‫پروفي��ل را حدود ‪ ۳‬ميليون تن در کش��ور‬ ‫اع�لام ک��رد و گف��ت‪ :‬اين مي��زان مصرف‬ ‫درحالي است که ظرفيت توليد بيش از ‪۱۰‬‬ ‫ميليون تن لوله و پروفيل در کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ .‬بنابراين رکود حاکم بر بازار‪ ،‬نوس��ان‬ ‫قيمتي‪ ،‬کاهش قيمت نفت و‪ ...‬باعث شده تا‬ ‫با ظرفيت کمي توليد انجام شود‪ ،‬همچنين‬ ‫اشباع بازار نيز سبب شده تا واردات مقرون‬ ‫به‌صرفه نباشد و قيمت‌ها به کف برسد‪.‬‬ ‫جباري ص��دور مجوز‌هاي بي‌رويه را يکي‬ ‫ديگر از مشکالت اين صنعت اعالم و تصريح‬ ‫کرد‪ :‬سنديکا همواره در زمينه ارائه توليد و‬ ‫خريد مواد اوليه‪ ،‬ظرفيت توليد و مواردي از‬ ‫اين دست اعالم آمادگي کرده اما هم‌اکنون‬ ‫ب��دون هماهنگي ب��ا س��نديکا مجوزهاي‬ ‫بس��ياري صادر ش��ده و از آنجاي��ي که اين‬ ‫کارخانه‌ها خروج��ي چنداني ندارند و مواد‬ ‫اولي��ه نيز وارداتي اس��ت‪ ،‬يک رقابت منفي‬ ‫ايجاد ش��ده و همه متضرر ش��ده‌اند‪ .‬اکنون‬ ‫محصول توليد ش��ده ارزان‌ت��ر از ورق خام‬ ‫داخلي به فروش مي‌رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحي اس�تراتژي صنعت‪ ،‬راه‌حل‬ ‫مشکالت صنعت‬ ‫سيدابراهيم حسيني‬ ‫مهرب��ان‪ ،‬نايب‌رييس‬ ‫س��نديکاي تولي��د‬ ‫‌کنن��دگان لول��ه و‬ ‫پروفي��ل ني��ز در‬ ‫درباره مش��کالت صنعت‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫لوله و پروفيل گفت‪ :‬برخي مش��کالت امروزه‬ ‫گريبان‌گي��ر تمام صنايع ش��ده که ش��امل‬ ‫کمب��ود نقدينگي‪ ،‬بي‌ثبات��ي قيمت‌ها‪ ،‬نبود‬ ‫ب��ازار تقاض��ا‪ ،‬رکود و مواردي از اين دس��ت‬ ‫مي‌ش��ود ک��ه اي��ن مس��ائل ناش��ي از نبود‬ ‫اس��تراتژي در صنعت اس��ت‪.‬وي با اشاره به‬ ‫فعال بودن ‪ ۱۰‬درص��د ظرفيت در صنعت‬ ‫لول��ه و پروفيل اظهار ک��رد‪ :‬فعاليت با اين‬ ‫ميزان ظرفيت به معناي ورشکس��تگي يک‬ ‫صنع��ت خواهد بود‪ .‬اين درحالي اس��ت که‬ ‫توليد مزاياي��ي دارد که در صورت توجه به‬ ‫آن‪ ،‬بخش وسيعي از بيکاري حل مي‌شود و‬ ‫در پي آن امنيت مل��ي نيز افزايش خواهد‬ ‫يافت و فساد در جامعه کم خواهد شد‪ .‬اين‬ ‫مس��ائل عمده‌اي است که گريبان‌گير تمام‬ ‫صنايع ش��ده و صنعت لوله و پروفيل نيز از‬ ‫اين مسئله مستثنا نيس��ت‪.‬مهربان با بيان‬ ‫اينکه درباره در اختيار داش��تن اس��تراتژي‬ ‫صنعتي مش��خص خواهد ش��د که بايد به‬ ‫کدام صنايع توجه بيش��تري شود‪‌،‬تصريح‬ ‫ک��رد‪ :‬با تعيي��ن اس��تراتژي صنعتي‪ ،‬نحوه‬ ‫س��رمايه‌گذاري و تولي��د انب��وه مش��خص‬ ‫مي‌ش��ود و در اي��ن صورت با تولي��د انبوه‬ ‫قيم��ت تم��ام ش��ده پايين خواه��د آمد و‬ ‫واحدهاي تحقيق و توسعه ايجاد و کيفيت‬ ‫نيز رش��د خواهد يافت بنابراين تا زماني که‬ ‫اين نگرش وجود نداشته باشد‪ ،‬مشکالت به‬ ‫همين شکل باقي خواهد ماند‪.‬‬ ‫نايب‌رييس سنديکاي توليد‌کنندگان لوله‬ ‫مهرب��ان در زمين��ه به‌روزرس��اني‬ ‫اس��تاندارد‌هاي صنع��ت لول��ه و پروفي��ل‬ ‫ني��ز اظهار ک��رد‪ :‬با توج��ه به اينک��ه اين‬ ‫صنعت بومي اس��ت‪ ،‬براي همگام ش��دن با‬ ‫بهينه‌سازي انرژي‪ ،‬کاهش مصرف و کاهش‬ ‫آلودگي شهر‌ها‪ ،‬توانايي توليد از صفر تا صد‬ ‫آن در داخ��ل وجود دارد‪ .‬در اين ش��رايط‬ ‫خ��ود را ملزم مي‌دانيم که اس��تاندارد‌ها را‬ ‫به‌روز کنيم تا بتوانيم شرايط بهتري داشته‬ ‫باشيم‪ .‬وي درباره گسترش صادرات در اين‬ ‫صنعت نيز تصريح کرد‪ :‬در تالش هس��تيم‬ ‫تا با بررس��ي‌هاي بازار علمي اين محصول‪،‬‬ ‫صادرات ماندگاري ايجاد کرده و واحدها را‬ ‫به سمت صادرات علمي هدايت کنيم تا هم‬ ‫از نظر اعتباري رشد يابيم و هم مشتري را‬ ‫به دنبال خود بياوريم‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص ‪ ۱۲۰۰‬ميليارد تومان براي‬ ‫حمايت از صنعت‬ ‫مهرب��ان با اش��اره به تصميم��ات دولت‬ ‫ب��ا هدف بهب��ود صنعت گف��ت‪ :‬از آنجا که‬ ‫مشکالت موجود‪ ،‬مش��کالت کالن صنعت‬ ‫اس��ت‪ ،‬ب��ا جلس��اتي ک��ه در اي��ن زمينه‬ ‫داش��ته‌ايم‪ ،‬در نهايت تصميم بر اين شد تا‬ ‫حمايت��ي از صنعت رخ ده��د و يک هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬ميليارد تومان به صنعت اختصاص‌يابد‬ ‫اما مدت زمان طوالني است که اين مسئله‬ ‫بين دول��ت و مجلس درح��ال رفت و آمد‬ ‫است که در نهايت منجر به نوشدارو پس از‬ ‫مرگ سهراب خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫اميد است با تحقق کمک يک هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫ميلياردي ب��ه صنعت و حمايت ويژه دولت‬ ‫از صنعت لوله و پروفيل ش��اهد خروج اين‬ ‫صنعت از بحران شديد باشيم تا اين صنعت‬ ‫بتوان��د با ورود به عرصه صادرات از اش��باع‬ ‫ب��ازار داخلي رها ش��ود و زمينه گس��ترش‬ ‫صادرات غيرنفتي را فراهم کند‪ .‬اين صنعت‬ ‫با س��ابقه‌اي ک��ه در کش��ور دارد‪ ،‬زيربناي‬ ‫بسياري از صنايع نفتي و ساختماني کشور‬ ‫اس��ت که نيازمند نگاه ويژه‌اي اس��ت تا از‬ ‫سقوط نجات‌يابد‪.‬‬ ‫حمایت از تولید داخل‪ ،‬سرفصل اقدامات وزارت صنعت‪‌،‬معدن و تجارت‬ ‫از ف��روش‪ ،‬اصالت و کیفیت خودروی وارداتی مطرح اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه محصولی به نام انحصار در بازار خودروهای وارداتی‬ ‫مطرح نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬همه واردکنندگان در صورت رعایت ضوابط‬ ‫تعیین‌شده می‌توانند ثبت سفارش انجام دهند‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنای��ع و اقتصادی وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره واردات محصوالتی همچون قالپاق‪ ،‬فرغون و‪ ...‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تعرفه‌ها یک قاعده کلی را بیان می‌کند ولی باعث ریزش کاالهای‬ ‫زیادی می‌شود‪ ،‬این در حالی است که هم‌اکنون کاالهایی در داخل‬ ‫کش��ور تولید می‌ش��وند اما همزمان واردات هم داریم که به لحاظ‬ ‫مسائل فنی و تعرفه‌ای واردات کاالها را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه هر نوع وارداتی می‌تواند در قاعده مش��خص‬ ‫ش��ده خود وارد شود‪ ،‬گفت‪ :‬این واردات در مقایسه با تولید داخل‪،‬‬ ‫ش��رایط عرضه‪ ،‬قیمت و کیفی��ت در حالت رقابت قرار می‌گیرند و‬ ‫تولیدکنندگان س��عی می‌کنند با شرایط بهتری محصول را عرضه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫صالحی‌نی��ا در ادام��ه اظهار ک��رد‪ :‬در ش��رایط مختلف همچون‬ ‫قیمت‌های جهانی یا نرخ ارز‪ ،‬تعرفه‌ها به تناسب افزایش یا کاهش‬ ‫می‌یابد که ما تمام این مسائل را رصد می‌کنیم‪ .‬به عنوان مثال در‬ ‫صنایع فوالد و نساجی نرخ ارز را به نرخ ارز متوازی تغییر دادیم تا‬ ‫این صنایع مورد حمایت قرار گیرند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬در واقع حمایت‬ ‫از تولید داخل در س��رفصل فعالیت‌های م��ا قرار دارد هر چند که‬ ‫محدودیت ورود کاال نیز می‌تواند در ش��رایطی به صورت خاص در‬ ‫سرفصل مطالعات ما قرار گیرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت خودرو‬ ‫تابع دو بخش تولیدکننده و هزینه‌هاست‪ ،‬گفت‪ :‬در واقع هزینه‌های‬ ‫مواد اولیه و قطعات و هزینه‌های س��ربار و هزینه نیروی انسانی و‬ ‫هزینه‌های مالی‪ ،‬بخش‌هایی هستند که قیمت تمام‌شده خودرو را‬ ‫تعیین می‌کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امیدواریم با سیاس��ت‌های دولت تغییر آنچنانی‬ ‫در قیمت مواد اولیه نداش��ته باشیم اما هزینه‌های سربار براساس‬ ‫قاعده افزایش خواهد یافت‪ ،‬بنابراین با سیاست‌هایی که در افزایش‬ ‫تولید و صادرات در اختیار داریم‪ ،‬این موضوع را جبران می‌کنیم‪.‬‬ ‫صالحی‌نی��ا ادام��ه داد‪ :‬افزای��ش دس��تمزد نیروی انس��انی نیز‬ ‫طبیعی اس��ت اما در هزینه‌های مالی س��عی کرده‌ایم شرکت‌های‬ ‫خودروس��ازی با فروش بخش��ی از اموال و تامی��ن نقدینگی‪ ،‬این‬ ‫هزینه‌ها را ثابت نگه دارند‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬امیدواریم در هزینه‌های‬ ‫مرتبط با مواد اولیه‪ ،‬نرخ ارز و قطعات واس��طه تغییرات آنچنانی و‬ ‫غیرعرف نداشته باشیم‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫‪31‬‬ ‫به دنبال بررسی موضوع تحریم گازی اروپا از سوی ایران در مجلس مطرح شد‬ ‫ایران‪ ،‬شاهراه انرژی جهان‬ ‫عرفانه تاجیکی‪‌-‬گروه صنعت‪ :‬در تمامی سال‌های پس از انقالب‪ ،‬نوک پیکان تحریم‌ها به سوی اقتصاد‬ ‫ای�ران بوده اس�ت‪ ،‬در حالی ک�ه این بار عکس چنین روندی در حال رخ دادن اس�ت‪ .‬به این ترتیب که‬ ‫در پی بدهی‌های گازی اوکراین به روس�یه‪ ،‬روس�یه مدت‌زمانی را برای پرداخت این بدهی مش�خص و‬ ‫تاکید کرده اس�ت که در صورت پرداخت نکردن این بدهی‪ ،‬گازرس�انی خود به اوکراین را قطع خواهد‬ ‫کرد‪ .‬این در حالی است که روسیه از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده و میزان صادرات نفت آن به طور‬ ‫چش�مگیری کاهش یافته اس�ت‪ .‬از س�وی دیگر‪ ،‬ایران به لحاظ جغرافیایی در ش�رایطی واقع شده که‬ ‫هرگونه خطوط گازی از منطقه آس�یا به‌طور معقول و اقتصادی باید از ایران عبور کند‪ .‬با این حس�اب‬ ‫می‌توان ایران را یک هاب انرژی در منطقه دانست‪ .‬چندی است که مطلبی مبنی بر تحریم گازی اروپا‬ ‫از سوی ایران در مجلس مطرح شده و با توجه به اینکه در حال‌حاضر رابطه میان روسیه و اتحادیه اروپا‬ ‫رو به تیرگی رفته است‪ ،‬تحریم گازی اروپا از سوی ایران می‌تواند زنگ خطری برای ساکنان قاره سبز‬ ‫محسوب شود که برگزاری نخستین اجالس امنیت عرضه گاز در منطقه جنوب شرق اروپا در ماه فوریه‬ ‫در بلغارس�تان می‌تواند مهر تاییدی باش�د بر شکل‌گیری احس�اس خطر در منطقه اروپا‪ .‬جدا از اینکه‬ ‫تغذیه گازی کشور‌های گوناگون‪ ،‬قدرت چانه‌زنی ایران را افزایش می‌دهد‪ ،‬می‌تواند اهرمی برای کاهش‬ ‫تحریم‌ها علیه ایران باشد‪ ،‬چراکه در شرایط فعلی تقاضای زیادی برای گاز به‌عنوان پاک‌ترین سوخت‬ ‫موجود وجود دارد که می‌تواند قدرت انتخاب ایران برای کشور مقصد را توسعه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹غبار سیاست بر شیشه روابط روسیه و اوکراین‬ ‫احم��د صرامی‪ ،‬عض��و هیات‌مدیره‬ ‫اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های‬ ‫نف��ت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه ای��ران هیچ‌گون��ه صادرات‬ ‫گازی ب��ه اروپ��ا ن��دارد‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬روس��یه از ص��ادرات گاز خود ب��ه اوکراین و اروپای‬ ‫شرقی همواره به‌عنوان اهرمی سیاسی استفاده کرده است‪،‬‬ ‫اما برای تامین منافع بلندمدت خود‪ ،‬صادرات گاز خود به‬ ‫اروپ��ا را قط��ع نخواهد کرد‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اینکه ایران‬ ‫ظرفی��ت تبدیل‌ش��دن ب��ه یک ه��اب ان��رژی در منطقه‬ ‫خاورمیان��ه را دارد چراکه ارزان‌ترین و کوتاه‌ترین مس��یر‬ ‫انتقال انرژی از شرق به غرب محسوب می‌شود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫نرس��یدن گاز روس��یه به اروپ��ا می‌تواند فرصت��ی را برای‬ ‫افزای��ش مش��تریان گازی ای��ران ایج��اد کن��د‪ ،‬اما گاهی‬ ‫معادالت سیاسی به نحوی خواهد بود که اروپا حاضر است‬ ‫هزینه بیشتری صرف انتقال انرژی از مسیری غیر از ایران‬ ‫کند‪ ،‬تا ایران زیر فشار قرار گرفته و از این نقل و انتقاالت‬ ‫س��ودی نبرد‪ .‬صرامی افزود‪ :‬ایران به‌عن��وان کوتاه‌ترین و‬ ‫ارزان‌ترین مسیر انتقال انرژی به منطقه غرب قاره اوراسیا‬ ‫بهترین انتخاب اس��ت و ش��کی در این موضوع نیست‪ .‬از‬ ‫طرفی ایران نیز برای دس��تیابی به اهداف بلندمدت خود‬ ‫باید امنیت خاطر نسبی مشتریان خود را به‌دست آورد که‬ ‫نتیجه نشس��ت‌های متفاوتی که در ح��وزه تعیین رویکرد‬ ‫سیاس��ی ایران با جهان انجام می‌شود‪ ،‬می‌تواند بر تضمین‬ ‫امنیت خاطر مشتریان گازی ایران موثر واقع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامالت بین‌المللی‪ ،‬مهم‌ترین عامل رشد‬ ‫عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنن��دگان فرآورده‌های‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی با تاکید بر اینکه ایران باید هرچه‬ ‫س��ریع‌تر موض��ع خود در ح��وزه صادرات گاز ب��ه اروپا را‬ ‫مش��خص کند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در حال‌حاض��ر اروپا در پی‬ ‫توسعه منابع تغذیه گازی خود است و هرچه تنوع بیشتری‬ ‫در حوزه تامین فرآورده‌های باالدس��تی نفت داشته باشد‪،‬‬ ‫قدرت چانه‌زنی بیش��تری خواهد داشت که عکس چنین‬ ‫روندی نیز درباره ایران صادق اس��ت‪ ،‬به این ترتیب که هر‬ ‫چه ایران مقاصد بیش��تری برای صادرات گاز خود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬قدرت چانه‌زنی بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫به‌طور کلی قطع ارتباطات بین‌المللی ایران امر پسندیده‬ ‫و معقول��ی به نظر نمی‌رس��د چراکه میزان توس��عه روابط‬ ‫بین‌المللی از نشانه‌های قدرتمندی هر کشوری است‪.‬‬ ‫حبیب آقاجری‪ ،‬عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس نیز با‬ ‫بی��ان اینکه ایران می‌تواند از تحری��م گازی اروپا به‌عنوان‬ ‫اهرمی به نفع خود اس��تفاده کن��د‪‌،‬در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬از آن جایی که ایران سومین دارنده منابع گازی در‬ ‫جهان اس��ت باید به گونه‌ای عمل کند که قدرت صادراتی‬ ‫و تغذیه کردن گاز حداقل در بخش اروپا در دس��ت ایران‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم گاز‪ ،‬حربه‌ای علیه دشمنان‬ ‫وی با اعالم اینکه میزان وابستگی ایران به منابع نفت و‬ ‫مجلس‪ ،‬تحریم صادرات گاز ایران به اروپا را بررسی می‌کند‬ ‫عبدالوحی��د فیاض��ی‪ ،‬نماینده مردم ن��ور و محمودآباد در مجلس‪ ،‬از پیگیری تع��دادی از نمایندگان برای طرح‬ ‫تحریم صادرات گاز ایران به اروپا خبر داد و گفت‪ :‬در راستای مواضع رهبر معظم انقالب درباره مقابله با تحریم‌ها‬ ‫و اقدامات بازدارندگی ایران‪ ،‬این موضوع در دس��تور کار نمایندگان قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی با بیان این که ایران با‬ ‫داشتن تقریبا ‪ ۷۰‬درصد گاز دنیا به عنوان منبع بزرگ انرژی به شمار می‌رود‪ ،‬گفت‪ :‬از خرداد ماه روسیه صادرات‬ ‫گاز کش��ورش به اروپا را قطع کرده و تنها راه برای صادرات گاز به اروپا ایران اس��ت‪ .‬نماینده مردم نور در مجلس‬ ‫افزود‪ :‬در سال ‪ ۲۰۰۸‬قراردادی با میزان ‪ ۵/۵‬میلیارد متر مکعب در ‪ ۳۱‬صفحه منعقد شد که بعدها در سال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫با فشار امریکا این قرارداد به طور یک جانبه لغو شد‪ ،‬البته صادرات گاز ایران به اروپا مستلزم توسعه پارس‌جنوبی‬ ‫ن است که‬ ‫اس��ت و توسعه پارس جنوبی نیز با مشارکت آنها امکان‌پذیر می‌شود‪ .‬فیاضی گفت‪ :‬امید امریکایی‌ها ای ‌‬ ‫تا در س��ناریویی که برای طرح‌ها بعدی تش��دید تحریم‌ها در نظر دارند به طور عجیبی موضوع صادرات گاز ایران‬ ‫به اروپا را مستثنا کنند‪ .‬البته مجلس به عنوان یک اقدام بازدارنده این موضوع را در دستور کار خود قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫آنچه در خانه ملت بر نفت گذشت‬ ‫ارجاع بند تسهیالت صندوق توسعه ملی برای میادین مشترک‬ ‫ایس�نا‪ :‬بند مربوط به اختصاص ‪۴‬میلیارد و‬ ‫‪۸۰۰‬میلیون دالر جهت پرداخت تس��هیالت‬ ‫برای اجرای طرح‌های توس��عه‌ای در میادین‬ ‫مشترک نفتی و گازی برای بار دوم به‌منظور‬ ‫بررس��ی بیشتر به کمیس��یون تلفیق ارجاع‬ ‫شد‪ .‬نمایندگان مجلس در ادامه بررسی‌های‬ ‫مج��دد‪ ،‬بند الحاق��ی ‪ ۲‬تبص��ره ‪ ۲‬را مورد‬ ‫بررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫ای��ن بند به‌دلیل مغایرت ب��ا قانون برنامه به‬ ‫رای نمایندگان نیاز داش��ت که نمایندگان با‬ ‫‪ ۷۹‬رای مواف��ق‪ ۵۸ ،‬رای مخالف و ‪ ۱۰‬رای‬ ‫ممتن��ع از مجم��وع ‪ ۱۹۶‬نماینده حاضر در‬ ‫مجلس با این بند مخالفت کردند‪.‬‬ ‫سیدمحمدحس��ن ابوترابی‌ف��رد‪ ،‬ریی��س‬ ‫جلس��ه حذف این بند را به رای نمایندگان‬ ‫گذاش��ت که آنها با ‪ ۸۳‬رای موافق‪ ۵۳ ،‬رای‬ ‫مخال��ف و ‪ ۴‬رای ممتن��ع از مجم��وع ‪۱۹۵‬‬ ‫نماینده حاض��ر در مجلس با حذف این بند‬ ‫نیز مخالفت کردند‪.‬‬ ‫در ادام��ه غالمرض��ا تاجگ��ردون‪ ،‬رییس‬ ‫کمیس��یون تلفی��ق الیح��ه بودج��ه ‪ ۹۴‬در‬ ‫توضیح پیش��نهادش برای اص�لاح این بند‬ ‫گفت ک��ه می‌توان ای��ن بند را ب��ه گونه‌ای‬ ‫اصالح کرد که تس��هیالت به ش��رکت‌های‬ ‫غیردولتی داده ش��ود تا مغای��رت این بند با‬ ‫قانون برنامه رفع شود‪.‬‬ ‫ابوترابی‌فرد رییس جلس��ه این پیشنهاد را‬ ‫به‌دلیل مخالفت تعدادی دیگر از نمایندگان‬ ‫نپذیرف��ت و ای��ن برنامه به منظور بررس��ی‬ ‫دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد‪.‬‬ ‫در جریان بررس��ی بند الحاق��ی ‪ ۲‬الیاس‬ ‫نادران‪ ،‬عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه با‬ ‫اس��تناد به اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساس��ی گفت‪:‬‬ ‫پرداخت تس��هیالت از صندوق توسعه ملی‬ ‫خالف اصل ‪ ۱۱۰‬و سیاس��ت‌های کلی اصل‬ ‫‪ ۴۴‬اس��ت و نگرانی ما این اس��ت که همان‬ ‫بالیی که سر حس��اب ذخیره ارزی آمد سر‬ ‫صندوق توسعه ملی نیز بیاید‪.‬‬ ‫ابوترابی‌فرد در پاس��خ با وارد دانستن این‬ ‫«تجدید آگهی فراخوان عمومی شماره ‪»93/36‬‬ ‫(ارزیابی کیفی‪ -‬مناقصه عمومی یک مرحله‌ای)‬ ‫گاز خود باید به‌گونه‌ای باشد که دشمنان نتوانند با استفاده‬ ‫از تحریم به اقتصاد ایران فشار وارد کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬منابع‬ ‫نفت و گاز ایران باید حکم یک حربه علیه دشمنان باشد تا‬ ‫به وسیله آن بتوانیم قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫آقاج��ری تاکید کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫ظرفیت‌های مناسبی که در اقتصاد‬ ‫کش��ور وج��ود دارد قادر هس��تیم‬ ‫اس��تقالل کامل خ��ود را با اجرای‬ ‫سیاس��ت‌های اقتص��اد مقاومت��ی‬ ‫به‌دست آوریم‪ .‬بنابراین استفاده از حربه تحریم گازی علیه‬ ‫اروپا نه‌تنها ضرری برای کش��ور ندارد بلکه می‌تواند مفید‬ ‫هم واقع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم در مقابل چشم‬ ‫‌ ‪ ،‬اگر جهان فعلی را صفحه ش��طرنج‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫فرض کنیم‪ ،‬هر کش��وری در هر ش��رایطی باید مهره‌های‬ ‫خود را به نحوی قرار دهد که بیش��ترین س��ود را به سوی‬ ‫اقتص��اد خود جذب کند ک��ه ایران نی��ز از چنین قانونی‬ ‫مستثنا نیست‪.‬‬ ‫از طرفی باید این موضوع را در نظر داش��ته باش��یم که‬ ‫خانه‌نش��ینی در هی��چ برهه‌ای از زمان‪ ،‬موجبات رش��د و‬ ‫ترقی را به همراه نداش��ته اس��ت! زیرا برای دس��تیابی به‬ ‫اهداف بلندمدت نیازمند ارتباطات بین‌المللی گسترده‌ای‬ ‫هستیم و با رویکرد چشم در مقابل چشم هیچگاه به رشد‬ ‫اقتصادی دست نمی‌یابیم‪ .‬باید بدانیم که آب راکد حرکتی‬ ‫ندارد و آب جاری به اقیانوس منتهی می‌شود‪.‬‬ ‫اخطار گف��ت‪ :‬نمایندگان تمامی تالش خود‬ ‫را ب��ه کار گرفته‌اند تا فرصت‌های الزم برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در موضوع نف��ت به‌ویژه در‬ ‫میادین مشترک فراهم شود‪.‬‬ ‫نایب‌رییس مجلس ادامه داد‪ :‬براساس قانون‬ ‫برنامه تمام منابع در اختیار صندوق توس��عه‬ ‫ملی در اختیار بانک‌های عامل برای پرداخت‬ ‫تس��هیالت به بخش دولتی ق��رار می‌گیرد و‬ ‫نمی‌توان این منابع را به ش��رکت‌های دولتی‬ ‫واگذار کرد‪ .‬در ادامه نمایندگان قس��متی از‬ ‫بخش درآم��دی بند «ی» تبص��ره ‪ ‌2‬الیحه‬ ‫بودجه را به تصویب رساندند‪.‬‬ ‫بر اساس این مصوبه منابع حاصل از افزایش‬ ‫‪۵‬درصدی قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی‬ ‫جزو درآمد ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش‬ ‫فرآورده‌های نفتی ایران محس��وب نمی‌شود‬ ‫و مشمول مالیات با نرخ صفر است‪ .‬از طرفی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫ش�رکت آب و فاضالب اس�تان بوش�هر در نظر دارد به منظور احداث منهول‌های پیش‌ساخته بتنی در ش��هر دیلم که براساس فهرست بها پایه سال ‪ 93‬به مبلغ تقریبی‬ ‫‪7/189/019/756‬ریال برآورد گردیده اس��ت مطابق مش��خصات زیر نس��بت به انتخاب پیمانکاران واجد صالحیت اقدام نماید‪ ،‬لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای سابقه کاری‬ ‫مرتبط و گواهی احراز صالحیت پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در رشته ابنیه و حداقل پایه‪ 5‬هستند دعوت به عمل می‌آید که حداکثر تا تاریخ ‪93/12/9‬‬ ‫با در دست داشتن معرفی‌نامه و فیش واریزی برای خرید اسناد ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب استان بوشهر واقع در بوشهر‪-‬‬ ‫خیابان رئیسعلی دلواری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬قیمت خرید اس��ناد ارزیابی ‪ 60/000‬ریال می‌باش��د که می‌بایس��ت به حس��اب ش��ماره ‪ 14005109559‬نزد بانک مس��کن شعبه مرکزی بوش��هر (حساب شبا شماره‬ ‫‪ )340140040000014005109559‬واریز و فیش واریزی آن همراه با درخواست شرکت در مناقصه تحویل گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مدت اجرا‪10 :‬ماه شمسی‬ ‫‪ -3‬محل تامین اعتبار‪ :‬طرح‌های عمرانی‬ ‫‪ -4‬آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی‪ :‬پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪ 93/12/24‬می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬پاکت‌های ارزیابی در ساعت ‪ 10‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 93/12/25‬گشوده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -6‬کلیه اسناد استعالم ارزیابی کیفی و مستندات ارائه‌شده توسط پیمانکار می‌بایست به مهر و امضا مجاز و تعهدآور برسد‪.‬‬ ‫‪ -7‬پیمانکار می‌بایست کلیه مشخصات مربوط به پروژه را بر روی پاکت درج نماید‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه درج آگهی در چهار نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫دفتر قراردادها‬ ‫شرکت آب و فاضالب استان بوشهر‬ ‫نمایندگان مجلس در جریان بررس��ی موارد‬ ‫مراعا مانده بخش درآمدی الیحه بودجه ‪۹۴‬‬ ‫بند «ک» تبصره ‪ ۲‬را به تصویب رساندند‪.‬‬ ‫طب��ق ای��ن مصوب��ه در اجرای م��اده ‪۱۵‬‬ ‫قانون رف��ع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای‬ ‫نظام مالی کش��ور‪ ،‬منابع موضوع این ماده با‬ ‫احتس��اب باقیمانده مبال��غ بند «ق» تبصره‬ ‫‪ ۲‬و بند «ه» تبصره ‪ ۱۱‬قانون بودجه س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬کل کشور تا سقف ‪۵۰‬میلیارد دالر و‬ ‫‪۵۰۰‬هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫این مصوبه بدان معناست که مجلس برای‬ ‫توسعه نفت و گاز بهینه‌سازی مصرف انرژی‪،‬‬ ‫توس��عه انرژی‌ه��ای تجدیدپذی��ر و ارتقای‬ ‫راندمان نیروگاه‌ها و کاهش مصرف انرژی و‬ ‫به‌صورت کلی بهینه‌س��ازی‪ ،‬تولید و مصرف‬ ‫انرژی س��قف ‪۵۰‬میلی��ارد دالر و ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال تعیین کرد‪.‬‬ ‫تزريق گاز شيرين در فاز ‪١٢‬‬ ‫از مرز ‪ ٧٣‬ميليون مترمکعب گذشت‬ ‫ش�انا‪ :‬رکورد تزريق گاز ش��يرين در فاز ‪ ١٢‬پارس‌جنوبي ‪ ۴‬اسفند شکسته شد و از مرز‬ ‫‪ ٧٣‬ميليون مترمکعب فراتر رفت‪ .‬رسول فالح‌نژاد‪ ،‬مجري طرح توسعه فاز ‪ ١٢‬در جريان‬ ‫بازديد از پااليشگاه خشکي فاز ‪ ١٢‬پارس‌جنوبي گفت‪ :‬با شکسته شدن رکورد تزريق گاز‬ ‫شيرين در فاز ‪ ١٢‬پارس‌جنوبي‪ ٧٣ ،‬ميليون مترمکعب گاز به شبکه سراسري تزريق شد‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه در روز سوم اسفندماه‪٧١‬ميليون مترمکعب گاز به شبکه سراسري تزريق‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬افزود‪ :‬گازهاي ‪ 3‬س��کوي آ‌‪.‬ب‪.‬ث و بخش��ي از گاز فازهاي ‪ ٦‬تا ‪ ٨‬ميدان گازي‬ ‫پارس‌جنوبي پس از فرآورش به شبکه سراسري کشور تزريق مي‌شود‪ .‬فالح‌نژاد پروژه فاز‬ ‫‪ ١٢‬پارس‌جنوبي را از نظر سرمايه‌گذاري و درآمد‪ ،‬بزرگترين پروژه صنعت نفت دانست که‬ ‫به مسائل محيط‌زيست در آن توجه ويژه‌اي شده است‪ .‬فالح‌نژاد يادآور شد‪ :‬از تير امسال‬ ‫تاکنون ‪ ١٠‬ميليون بش��که ميعانات گازي در ‪ 8‬نوبت از اين فاز صادر ش��ده است‪ .‬مجري‬ ‫ف��از ‪١٢‬پارس‌جنوبي ميزان بازياف��ت گوگرد در اين فاز را ‪ 99/6‬درصد اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫مش��عل‌هاي فاز ‪ ١٢‬پارس‌جنوبي به لحاظ رعايت مس��ائل زيس��ت‌محيطي‪ ،‬در دريا و در‬ ‫مسير باد نصب شده‌اند‪ .‬وي ادامه داد‪٦٧ :‬درصد از گاز تزريق شده از فاز ‪١٢‬پارس‌جنوبي‬ ‫از سکوي‌هاي اين فاز توليد شده است و ‪٣٣‬درصد آنها نيز از فازهاي ‪٦‬تا ‪ ٨‬تامين مي‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وقتی اروپا‬ ‫احساس خطر می‌کند‬ ‫سید عبدالجواد علوی‬ ‫رییس هیات مدیره شرکت اکتشاف‬ ‫نفت‬ ‫در پ��ی تیرگ��ی روابط می��ان روس��یه و اوکراین‪،‬‬ ‫روس��یه در اطالعیه‌ای به اوکراین اعالم کرد که اگر‬ ‫در اولتیماتوم تعیین ش��ده نسبت به پرداخت هزینه‬ ‫گاز مصرف��ی خ��ود‪ ،‬اقدام��ی نکند‪ ،‬روس��یه مجبور‬ ‫خواه��د بود ص��ادرات گاز خود به این کش��ور را که‬ ‫در منطق��ه اروپای ش��رقی ق��رار دارد‪ ،‬قطع کند‪ .‬از‬ ‫آنجا که صادرات گاز روس��یه ب��ه اوکراین و به طور‬ ‫کلی منطق��ه اروپا اه��داف بلندمدت��ی را برای این‬ ‫کشور سردسیری تامین می‌کند‪ ،‬قطع رابطه روسیه‬ ‫با اروپا بی‌ش��ک عواقب ناخوشایندی در پی خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬به ای��ن ترتیب قطع ارتباط روس��یه با اروپا‬ ‫بعید به نظر می‌رس��د‪ .‬بنابرای��ن چنین تصمیمی از‬ ‫سوی روسیه را می‌توان نوعی مقابله به مثل در برابر‬ ‫تحریم‌های اتحادیه اروپا دانست‪ .‬بد نیست بدانید که‬ ‫گاز ترکمنستان به اندازه‌ای نیست که بتواند نسبت‬ ‫ب��ه ص��ادرات آن به اروپا اقدام کند‪ .‬از س��ویی دیگر‬ ‫ترکمنس��تان با احداث خط لوله‌ای تامین بخشی از‬ ‫گاز چین را به عهده گرفته‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫خطوط گازی ایران پاسخگوی تامین تمام گاز مورد‬ ‫نیاز اروپا نیس��ت‪ .‬اینکه کش��ورهایی همچون ایران‬ ‫ک��ه محل نقل و انتقاالت میان منطقه‌ای محس��وب‬ ‫می‌شوند‪ ،‬بخواهند مانع چنین انتقاالتی شوند‪ ،‬بسیار‬ ‫نامعق��ول و دور از انتظ��ار به نظر می‌رس��د چرا که‬ ‫نقل و انتقاالت بیشتر‪ ،‬درآمدزایی و قدرت بیشتری‬ ‫را برای کش��ور در پی خواهد داش��ت‪ .‬چنین امری‬ ‫درباره س��وآپ‌ها نیز اتفاق افتاد‪ .‬کاملا واضح اس��ت‬ ‫ک��ه اروپ��ا در حال افزای��ش منابع تغذی��ه‌ای برای‬ ‫تامین گاز مورد نیاز خود اس��ت و این توسعه منابع‬ ‫تغذیه‌ای می‌تواند نشان از نگرانی اروپا در این زمینه‬ ‫باش��د چرا که در حال‌حاضر اگر روس��یه انتقال گاز‬ ‫خود ب��ه اروپا را تحریم کند‪ ،‬بی‌ش��ک اقتصاد اروپا‬ ‫دچار مش��کل خواهد ش��د‪ .‬صادرات گاز یک پروژه‬ ‫دیرب��ازده و پرهزینه ب��وده و نیازمن��د برنامه‌ریزی‬ ‫دقی��ق و بلندمدت اس��ت و اینگونه نیس��ت که به‬ ‫مح��ض تصمیم‌گی��ری‪ ،‬خ��ط لوله احداث ش��ده و‬ ‫صادرات ش��کل گیرد‪ .‬بنابرای��ن در صورت صادرات‬ ‫گاز به اروپا باید ابتدا گاز خود را به ترکیه و س��پس‬ ‫از طری��ق بلغارس��تان یا یونان آن را به س��ایر نقاط‬ ‫اروپ��ا انتقال دهیم‪ .‬بنابراین منطقی‌ترین اقدامی که‬ ‫ای��ران می‌تواند برای ص��ادرات گاز خود انجام دهد‪،‬‬ ‫تامی��ن گاز مورد نیاز کش��ورهای منطقه خاورمیانه‬ ‫است‪ .‬به این ترتیب با کمترین هزینه برای احداث و‬ ‫صادرات گاز‪ ،‬می‌تواند درآمد مناس��بی از این طریق‬ ‫به‌دست آورد‪ .‬ازس��ویی دیگر با توسعه صادرات گاز‬ ‫خود در منطق��ه می‌تواند به بزرگترین قدرت گازی‬ ‫در خاورمیانه تبدیل شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رادی�و اقتصاد‪ :‬عزت‌ال��ه مصلحی‪ ،‬ریی��س اداره‬ ‫بررس��ی قیمت و قیمت‌گذاری نف��ت خام وزارت نفت‬ ‫با اش��اره به اینکه قیمت نفت باالتر از ‪ ۶۰‬دالر در هر‬ ‫بشکه است از کاهش یک میلیون بشکه‌ای مازاد عرضه‬ ‫نفت خبر داد‪ .‬وی با بیان اینکه بازار جهانی نفت پیش‬ ‫از این دو میلیون بش��که مازاد عرضه داش��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخی تولیدکنندگان نفت داوطلبانه بخش��ی از عرضه‬ ‫خود را کاهش داده‌اند‪.‬‬ ‫ش�انا‪ :‬ناصر ابراهیمی‪ ،‬مدیر گازرس��انی ش��رکت‬ ‫ملی گاز ایران گفت‪ :‬ش��رکت ملی گاز ایران‪ ،‬امسال با‬ ‫هدف کاهش مصرف س��وخت‌های مایع در نیروگاه‌ها‪،‬‬ ‫گازرس��انی به ای��ن بخش را افزای��ش داده و در ‪۳۳۹‬‬ ‫روز امس��ال بی��ش از ‪ ۴۷‬میلیارد مترمکع��ب گاز به‬ ‫نیروگاه‌های کشور تحویل داده است‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬یک مقام مس��ئول در وزارت نیرو اعالم کرد‪:‬‬ ‫ایران در طراحی‪ ،‬ساخت‪ ،‬نصب و راه‌اندازی تاسیسات‬ ‫پس��ت ‪ ۶۳‬کیلوولت با ظرفیت ‪ ۱۵‬مگاولت آمپر بدون‬ ‫استفاده از ظرفیت‌های خارجی خودکفا شد‪.‬‬ ‫ش�انا‪ :‬عباس ش��عری مقدم‪ ،‬معاون وزیر نفت در‬ ‫امور پتروشیمی گفت‪ :‬هم‌اکنون تصمیم گیری درباره‬ ‫فرمول قیمت خوراک پتروشیمی به مثابه گلوله داغی‬ ‫ش��ده که هیچ طرفی تحمل حفظ آن را ندارد و میان‬ ‫ارگان‌های مختلف دس��ت به‌دس��ت می‌ش��ود و هیچ‬ ‫طرفی حاضر نیست به این موضوع ورود کند‪.‬‬ ‫شانا‪ :‬شرکت پاالیش نفت الوان با هدف بهینه‌سازی‬ ‫مصرف سوخت و حفظ محیط زیست از نیمه نخست‬ ‫س��ال آینده ‪ ٢‬میلیون و ‪ 800‬هزار لیتر بنزین یورو ‪٤‬‬ ‫تولید می‌کند‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬هوش��نگ فالحتیان‪ ،‬مع��اون وزیر نیرو در‬ ‫امور ب��رق و انرژی گفت‪ :‬در قانون بودجه امس��ال به‬ ‫وزارت نیرو اجازه داده ش��ده ب��ود که قیمت برق ‪۳۰‬‬ ‫درص��د افزایش یابد و از اول اس��فند ماه جاری تعرفه‬ ‫ب��رق بخش خانگی و کش��اورزی ‪ ۱۰‬درصد و س��ایر‬ ‫مشترکان ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫‌سه‌شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 5 - 1393‬جمادی االول ‪ 24 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -165‬پیاپی ‪1483‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ربگآخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫خواجه عبداهلل انصاری‬ ‫یارب ز ش��راب عش��ق سرمس��تم کن‬ ‫وز عشق خودت نیست کن و هستم کن‬ ‫از هرچه به‌جز عشق خودت تهی دستم کن‬ ‫یکب��اره به بند عش��ق پابس��تم کن‬ ‫روی خط سالمت‬ ‫بيماري‌هاي زمستانه!‬ ‫(‪)4‬‬ ‫ناصر رضايي‌پور‬ ‫متخصص طب ايراني‬ ‫شايع‌ترين بيماري‌هاي زمستان‪ ،‬زکام‪ ،‬نزله و سرفه‬ ‫اس��ت و به واس��طه توليد زياد بلغم‪ ،‬ام��راض بلغمي‬ ‫در اين فصل زياد مي‌ش��ود‪ .‬هر که در زمس��تان بيمار‬ ‫ش��ود‪ ،‬بايد زود م��واد زائد را از بدن خ��ارج کند زيرا‬ ‫تا س��بب بيماري قوي نباش��د‪ ،‬در س��رماي زمستان‬ ‫موجب بيماري نمي‌ش��ود‪ .‬درباره نياز به اقدام درماني‬ ‫در پاکس��ازي مواد تباه‪ ،‬ايجاد اس��هال ب��ر ايجاد قي‬ ‫ترجيح دارد ولي در اين فصل‪ ،‬بايد از فصد و حجامت‬ ‫و ق��ي و اس��هال قوي پرهيز کرد‪ .‬البت��ه در زمان نياز‬ ‫و با تش��خيص پزش��ک ماهر‪ ،‬مي‌توان از مس��هل‌هاي‬ ‫ضعيف يا متوس��ط و فصد به‌ق��در نياز و ضرورت بهره‬ ‫برد‪ .‬متاسفانه امروزه در جامعه ما به شکل غيرعلمي به‬ ‫حجامت‪ ،‬فصد و ديگر روش‌هاي خون‌گيري پرداخته‬ ‫مي‌شود؛ مثال بعضي‌ها توصيه مي‌کنند که بهتر است‬ ‫هر ‪ 3‬ماه يک‌بار حجامت انجام شود‪ ،‬درحالي که نبايد‬ ‫فرام��وش کرد که اين روش‌ه��اي درماني‪ ،‬که البته به‬ ‫ج��اي خود بس��يار الزم و مفيدند‪ ،‬ب��دون عارضه هم‬ ‫نيس��تند‪ .‬حکیمان خردمند ما‪ ،‬حجامت یا خون‌گيري‬ ‫را در فصول س��رد س��ال به‌ويژه براي کساني که دچار‬ ‫ضعف جس��مي يا ذهني هس��تند‪ ،‬خردس��االن‪ ،‬افراد‬ ‫زير ‪ 20‬س��ال و س��المندان باالي ‪ 60‬س��ال‪ ،‬کساني‬ ‫که به بيماري‌هاي مزمن س��رد دچار هستند‪ ،‬ممنوع‬ ‫دانسته‌اند‪.‬‬ ‫در ه��واي س��رد‪ ،‬مالي��دن روغن ش��ويد و بابونه به‬ ‫عض�لات‪ ،‬موجب از بين ب��ردن ماندگ��ي و کوفتگي‬ ‫آنها مي‌ش��ود‪ .‬در زمان کوهن��وردي و برف‌بازي‪ ،‬بايد‬ ‫از هرگون��ه س��رمازدگي اعضا دوري کرد زي��را در اثر‬ ‫س��رمازدگي عضو ـ به علت ضعفي ک��ه در آن ايجاد‬ ‫مي‌ش��ود ـ هر ساله در زمان س��ردي هوا‪ ،‬شاهد درد‬ ‫و تورم عضو مبتال خواهيم بود‪ .‬در زمان س��رمازدگي‬ ‫عضو‪ ،‬بايد از ق��رار دادن عضو مصدوم در برابر حرارت‬ ‫مس��تقيم پرهيز کرد و بهتر است عضو سرمازده را در‬ ‫آب به نس��بت گرم ق��رار داده و به‌ط��ور ماليم مالش‬ ‫دهند‪ .‬قرار دادن عضو س��رمازده در آب جوشانده کاه‬ ‫گندم نيز مي‌تواند کمک‌کننده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا زياد سرما مي‌خوريم؟‬ ‫به علت مصرف زياد غذاهاي غليظ و س��رد و تر در‬ ‫زمستان‪ ،‬بخارات غليظ توليدشده در بدن که به سبب‬ ‫بس��ته بودن منافذ پوس��تي قادر به خروج طبيعي از‬ ‫بدن نيس��تند‪ ،‬به سمت سر ـ باال ـ مي‌روند‪ .‬انباشتگي‬ ‫اي��ن بخارها در بدن‪ ،‬به‌ويژه در س��ر‪ ،‬و تبديل آنها به‬ ‫رطوبت‌ها و ري��زش اين رطوبت‌ها به اعضاي مختلف‪،‬‬ ‫موج��ب بيماري‌ه��اي زيادي مي‌ش��ود‪ .‬بيش��تر اين‬ ‫رطوبت‌ها از مجراي بيني پايين مي‌آيند و عاليم زکام‬ ‫يا اصطالحا سرماخوردگي را ايجاد مي‌کنند‪.‬‬ ‫زياد ش��دن اين بخارهای غليظ موجب مي‌ش��ود تا‬ ‫کم��ي از اين رطوب‌ها نيز به‌صورت ترش��حات به‌طور‬ ‫معمول غليظ پش��ت‌حلقي در آين��د که به آن «نزله»‬ ‫مي‌گوييم‪ .‬نزله‌ها را «اُم‌االمراض» دانسته‌اند‪ ،‬يعني اين‬ ‫بيماري اگر درمان نشود‪ ،‬مي‌تواند موجب بيماري‌هايي‬ ‫در ديگ��ر اعضاي بدن ش��ود؛ بدين‌معني که اين مواد‬ ‫تباه‪ ،‬به هر عضو ضعيف ديگري که برسند و بتوانند به‬ ‫آن وارد ش��وند‪ ،‬در همان عضو عاليم و عوارضي ايجاد‬ ‫مي‌کنند‪ .‬س��رفه‪ ،‬تنگي نفس و برخي حساس��يت‌ها‪،‬‬ ‫س��ينه‌درد‪ ،‬درد پهل��و‪ ،‬انواع ذات‌الجن��ب و ذات‌الريه‪،‬‬ ‫س��ل‪ ،‬ترش��حات عفوني چش��م‌ها‪ ،‬ورم‌ه��اي حلق و‬ ‫لوزه‌ها‪ ،‬برخي بيماري‌هاي عصبي و سردردهاي مزمن‪،‬‬ ‫ناراحتي‌هاي گوارش��ي از نفخ‌هاي س��اده تا زخم‌هاي‬ ‫گوارشي و حتي دردها و التهاب‌هاي مفصلي‪ ،‬سياتيک‬ ‫و‪ ...‬را مي‌توان از عوارض نزله‌ها دانس��ت که متاسفانه‬ ‫امروزه بس��يار شايع‌اند و ش��کل مزمن‌شده آنها يعني‬ ‫س��ينوزيت نيز از معضالت نظام بهداشت و درمان به‬ ‫حساب مي‌آيد‪.‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫مدیر اداری‪ :‬محسن امید شندی‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان آگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتوکالمنور‬ ‫پیامبر گرامی اسالم‪ ،‬حضرت محمد مصطفی (ص) می‌فرمایند‪:‬‬ ‫خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بی‌خبر نمی‌پذیرد‪.‬‬ ‫هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر تا ‪ 24‬اسفند‬ ‫هفتمین جش��نواره بین‌المللی هنرهای تجس��می‬ ‫فجر که از ‪ 14‬بهمن شروع به کار کرده به مدت یک‬ ‫ماه و به صورت غیررقابتی برگزار می‌شود و این زمان‬ ‫فرصتی برای هنرمندان رشته‌های تجسمی است که‬ ‫آثار خود را در معرض دید مخاطبان قرار دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا در این جشنواره کتاب‌های هر یک‬ ‫از رشته‌های هنرهای تجسمی حاضر در جشنواره به‬ ‫صورت دو زبانه تا پایان این رویداد منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫در زمین��ه رش��ته س��فال و س��رامیک کت��اب‬ ‫«خاک نو» با آثار استادان و جوانان سفال و سرامیک‬ ‫هنری انتشار می‌یابد‪.‬‬ ‫کتاب خاک نو ش��امل ‪ 33‬اثر از اس��تادان و ‪ 29‬اثر‬ ‫از هنرمندان جوان حوزه سرامیک هنری است که تا‬ ‫پایان جشنواره منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن آثار ‪ 29‬هنرمند ج��وان که در هفتمین‬ ‫جشنواره هنرهای تجس��می فجر به نمایش گذاشته‬ ‫ش��ده است‪ ،‬در کنار آثار اس��تادان در کتاب خاک نو‬ ‫منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫در رشته تصویرگری‪ ،‬کتاب تصویرگری تا ‪ 90‬شامل‬ ‫آثار تصویرگران س��ه دهه از ‪ 60‬ت��ا ‪ 90‬در هفتمین‬ ‫جشنواره هنرهای تجسمی فجر منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫در بخ��ش طراح��ی گرافی��ک هفتمین جش��نواره‬ ‫هنرهای تجسمی فجر آثار ‪ 16‬هنرمند شاخص طراح‬ ‫گرافی��ک ایران حضور دارد و از هر هنرمند ‪ 10‬اثر به‬ ‫نمایش گذاشته شده است‪.‬‬ ‫بخش طراحی گرافیک و پوستر هفتمین جشنواره‬ ‫هنرهای تجس��می فج��ر با هم��کاری انجمن صنفی‬ ‫طراحان گرافیک ایران برگزار شده و در این بخش آثار‬ ‫مرتضی ممیز‪ ،‬صادق بریرانی‪ ،‬عباس سارنج‪ ،‬نورالدین‬ ‫زری��ن کلک‪ ،‬فرش��ید مثقال��ی‪ ،‬قباد ش��یوا‪ ،‬ابراهیم‬ ‫حقیقی‪ ،‬مصطفی اس��داللهی‪ ،‬س��اعد مش��کی‪ ،‬بیژن‬ ‫صیفوری‪ ،‬علی خورش��یدپور‪ ،‬علیرض��ا مصطفی‌زاده‪،‬‬ ‫ف��رزاد ادیبی‪ ،‬کیان��وش غریب‌پور‪ ،‬مه��ران زمانی و‬ ‫کوروش پارسانژاد ارائه شده و ‪ 10‬اثر از هریک از این‬ ‫هنرمندان به نمایش گذاشته شده است‪.‬‬ ‫انجم��ن صنفی طراح��ان گرافیک ای��ران منتخبی‬ ‫از آث��ار این هنرمن��دان را برای هفتمین جش��نواره‬ ‫تجس��می فج��ر ارائه ک��رده و پوس��ترها و آثاری که‬ ‫در این بخش به نمایش گذاش��ته ش��ده پوسترهای‬ ‫فرهنگی و اجتماع��ی از رویدادهای هنری‪ ،‬فرهنگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ 5‬کتاب دیگر در رش��ته‌های نقاش��ی‪،‬‬ ‫مجسمه‪ ،‬خوشنویس��ی‪ ،‬نگارگری و عکاسی در پایان‬ ‫هفتمین جش��نواره هنرهای تجس��می فجر معرفی و‬ ‫منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫نخستین گروه پاپ بانوان هنرنمایی می‌کند‬ ‫سرپرس��ت گروه موس��یقی ستاره‬ ‫قطبی از اجرای این گروه در روزهای‬ ‫شش��م و هفت��م اس��فندماه در تاالر‬ ‫وحدت خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا به��اره ایلچی‬ ‫اف��زود‪ :‬ه��دف از ش��کل‌گیری این‬ ‫گ��روه پرکردن جای خالی یک گروه‬ ‫موس��یقی پاپ بانوان است که بتواند‬ ‫ب��ا ارائه کارهای��ی متفاوت ب��ه نیاز‬ ‫موسیقایی مخاطبان خود پاسخ دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گ��روه م��ا در حال‬ ‫حاضر تنها گروه موس��یقی رس��می‬ ‫پاپ بانوان ایرانی است که به اجرای‬ ‫قطعات��ی از زبان‌ه��ا و فرهنگ‌های‬ ‫دیگ��ر به هم��راه س��ازهای مختلف‬ ‫می‌پردازد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال موس��یقی بان��وان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تمامی اعضای گروه‬ ‫دارای تحصیالت آکادمیک موسیقی‬ ‫هستند و برخی از آنان نیز به زبان‌ها‬ ‫و گویش‌هایی مانند انگلیسی‪ ،‬آذری‪،‬‬ ‫فرانسوی و کردی تس��لط دارند‪ ،‬در‬ ‫بین خوانندگان گروه س��تاره قطبی‪،‬‬ ‫یک خواننده فرانسوی‌زبان از ساحل‬ ‫عاج نیز با ما همکاری دارد‪.‬‬ ‫در گروه موس��یقی س��تاره قطبی‪،‬‬ ‫سرپرس��ت گ��روه و نوازن��ده پیانو‪،‬‬ ‫س��پیده ایلچی نوازنده گیتار باس و‬ ‫ابوا‪ ،‬آرمیتا فهیمی گیتار اکوس��تیک‬ ‫و الکتریک‪ ،‬س��حر دزواره‌ای نوازنده‬ ‫گیتار آکوس��تیک و اس��پنیش‪ ،‬ندا‬ ‫بهزاد نوازنده درامز‪ ،‬مژگان ابوالفتحی‬ ‫پرکاش��ن‪ ،‬پگاه ابراهیم نوازنده ویلن‪،‬‬ ‫مارال س��عیدی ویل��ن و ویلن آلتو‪،‬‬ ‫نرگ��س تقی‌پ��ور ه��ورن و کیبورد‪،‬‬ ‫مهس��ا خطیب‌زاده نوازنده ترومپت‪،‬‬ ‫ترانه پوریوسف نوازنده فلوت‪ ،‬یاسمن‬ ‫ناصری کالرینت و کیبورد‪ ،‬مهش��ید‬ ‫موالی��ی خوانن��ده هن��دی‪ ،‬ارکیده‬ ‫غفارپور خواننده فارسی‪ ،‬فرناز ملکی‬ ‫خواننده انگلیس��ی‪ ،‬نازلی سلطانزاده‬ ‫خواننده محلی و عربی و ماری روت‬ ‫باتوآ به عنوان خواننده فرانسوی‌زبان‬ ‫ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫زیر آسمان شهر‬ ‫نانت نبود‪ ،‬آبت نبود‪ ،‬آمدنت بهر چه بود؟‬ ‫مریم ابراهیمی‪ :‬راستش را بخواهی‪ ،‬وقتی‬ ‫برای تو می‌نویس��م همیش��ه خ��ودم را در‬ ‫نوشته‌هایم نشان نمی‌دهم‪ ،‬نکند دوستی یا‬ ‫آشنایی آن را بخواند‪ ...‬امروز اما حالی دیگر دارم و روزی‬ ‫دیگر است‪ ...‬می‌خواهم از اول قصه آفرینش بنویسم و از‬ ‫وقتی قرار شد بیافرینی‌ام و مقدر شد که تکه‌ای از تو در‬ ‫م��ن جای بگی��رد‪ ...‬و نفخ��ت فیه من روحی ( س��وره‬ ‫حجر‪،‬آیه ‪ )29‬بر من ثابت شود‪ ...‬خوبی ِ‬ ‫درک جان تو در‬ ‫عکس‌روز‬ ‫من این است که هر وقت از احوالم پرسیدند‪ ،‬سرم را باال‬ ‫بگیرم و بگویم دلم برایت تنگ ش��ده اس��ت‪ ...‬موسیقی‪،‬‬ ‫شعر‪ ،‬سینما و خالصه هنر و عشق را آوردی تا دلم قرار‬ ‫گیرد و بزرگ ش��وم با روح ت��و در جانم و بهانه‌ای برایم‬ ‫نگذاشتی که بنالم از گرسنگی روح و تشنگی‌های جانم‪...‬‬ ‫پاس��خ‌ها را همیش��ه داده‌ای با هم‌پیامبرانت که بس��یار‬ ‫آمدند و رفتند دیگر‪...‬‬ ‫اما چیزی هست که هنوز پاس��خی برایش نداده‌ای و‬ ‫من که آد ِم تواَم و خاک تو‪ ،‬امروز می‌پرسم مثل فرزندی‬ ‫ک��ه از مادرش به اصرار چیزی می‌خواهد و پای بر زمین‬ ‫می‌کوبد‪.‬‬ ‫‪ ...‬و تو با اینکه می‌دانس��تی چه می‌خواهم گذاش��تی‬ ‫که اعتراض کنم‪ :‬خدایا! درد دارم‪ ...‬درد! همان که نداری‬ ‫و خ��وب می‌دان��ی‌اش‪ ...‬آدم‌های تو درد دارن��د‪ ...‬و تو با‬ ‫مهربانی و عش��ق گفتی‪ :‬پاسخش را که همان‌وقت داده‬ ‫بودم! از تو پرس��یدم الست بربکم؟ گفتی‪ :‬بلی‪ ...‬و من باز‬ ‫به خداوند گفتم ‪ :‬اما ما درد می‌کشیم‪...‬‬ ‫و خدا گفت‪ ... :‬آگاهی درد دارد آدمِ من!‪ ...‬درد دارد‪.‬‬ ‫آدم‌های خاکستری‬ ‫مسافر‬ ‫مسجدی در آب ‪ ،‬آلبانی‬ ‫اکرم امینی‪ :‬یک دفعه در را باز کرد‪ ،‬پرید‬ ‫ت��وی پیاده‌رو و به س��مت یک نقطه خالی‬ ‫ش��روع ب��ه دویدن کرد و از نظر دور ش��د‪.‬‬ ‫لبخن��دی پهنای صورتم را پر ک��رد و از اینکه به موقع‬ ‫ترمز زده بودم‪‌،‬رضایت داش��تم‪ .‬صدای مسافرها پیچید‬ ‫توی سرم‪- :‬آقا وایسا بریم دنبالش!‪..‬‬ ‫دختر بیچاره‌‪ ،‬چی شد یه دفعه؟!‬‫انصاف و رحم تو مردم مرده انگار؛ وایسا آقا!‪..‬‬‫پیاده می‌ش��م آقا؛ بزن کنار‪ ...‬من ام��ا به اینها عادت‬‫داش��تم‪ ،‬مسافر همیش��گی‌ام بود‪ .‬هر شب همین موقع‌ها‬ ‫بود که س��ر س��ه‌راه جمهوری سوار می‌ش��د‪ ،‬از چهارراه‬ ‫ولیعصر(ع��ج) ب��ه بعد چش��م‌هایش دو‌دو م��ی‌زد و توی‬ ‫خیابان دنبال چیزی می‌گش��ت‪ ،‬سر خیابان زرتشت هم‬ ‫س��رعتم را کم می‌کردم چون همان موقع‌ها بود که فریاد‬ ‫می‌زد‪ :‬دیدمش! در را باز می‌کردم و می‌پرید توی پیاده‌رو‪،‬‬ ‫به سمت یک نقطه خالی شروع به دویدن می‌کرد ‪...‬‬ ‫به استقبال بهار‬ ‫بهار بود‪ ،‬تو بودي‪،‬‬ ‫عشق بود و اميد ‪...‬‬ ‫مینو بدیعی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫بازار قديم و سرپوش��يده تهران‪ ،‬پ��ر از حرکت‌ها و‬ ‫گام‌هاي تن��د آ ‌دم‌هايي بود که مي‌رفتند و مي‌آمدند‌‪.‬‬ ‫‌چه سرگيجه عجيبي‌‪ ،‬بچه‌ها به‌دنبال بزرگ‌ها و همه‬ ‫ک ‌مو‌بي��ش س��بدهاي خريد در دس��ت‌‪ ،‬کودکاني که‬ ‫دست در دست پدرها و مادرهاي‌شان داشتند‌‪ .‬مادران‬ ‫جواني ک��ه از بين هجوم آدم‌هايي‌که مي‌گذش��تند‬ ‫ل انتخاب لباس‌ها و کفش‌هاي مناسب کودکان‬ ‫به‌دنبا ‌‬ ‫و فرزندان خود بودند‌‪ .‬بازار بزرگ در هجوم آدم‌هايي‬ ‫‌که در روزهاي اسفند‌انگار شادي آمدن بهار را با خود‬ ‫به همراه داش��تند‪ ،‬نفس تازه مي‌کرد‌‪ .‬ش��يارهاي نور‬ ‫کمرنگ خورشيد زمستاني که از طاق‌ها و سقف‌هاي‬ ‫بلند نورگير بازار به درون بازار مي‌پاشيد‪ ،‬گويي تبسم‬ ‫ش��ادي را بر لبان پس��رکان و دخترکاني مي‌آورد که‬ ‫تصوير عيد نوروز را در قاب خيال‌هاي‌شان مي‌ديدند‌‪.‬‬ ‫خان��واده م��ا ه��م در اين ب��ازار درندش��ت در آن‬ ‫سال‌هايي که انگار به خاطره پيوسته‌‌اند به‌دنبال نوروز‬ ‫و بهار مي‌گش��ت تا با نو کردن لباس‌هاي فرزندانش‬ ‫چه��ره خانه و کاش��انه را نو کند‪ .‬پ��در و مادر اما در‬ ‫اي��ن بازار بزرگ که بوي هم��ه عطرهاي بهار را انگار‬ ‫درون خ��ود جمع مي‌کرد ب��راي فرزندان خود لباس‬ ‫و کف��ش نمي‌خريدن��د‪ ،‬آن��ان فروش��گاه‌هاي مدرن‬ ‫آن روزه��ا را ترجي��ح مي‌دادن��د‪ ،‬فروش��گاهي نظير‬ ‫فروش��گاه فردوس��ي که نزديک محل کار پدر بود و‬ ‫پله‌هاي برقي‌اش براي من تجس��م پ��رواز در دنيايي‬ ‫بود که تو را به داس��تان‌هاي تخيلي کودکي مي‌برد‪،‬‬ ‫قصه‌هايي پر از پري‌ها و ديوهايي که از اينجا به آنجا‬ ‫س��فر مي‌کردند و قصه س��ندباد بحري‌‪ ،‬عالء‌‌الدين و‬ ‫چراغ جادو و در نگاهي نوجوانانه‌تر‪ ،‬نبرد رستم با ديو‬ ‫س��پيد و هفت‌خوان رستم و اينکه کتاب‌هاي درسي‬ ‫فارس��ي پر از مبارزه رستم و ايرانيان با تورانيان بود و‬ ‫قصه کاوه آهنگر و ضحاک مار به دوش‪ ...‬اما پله‌برقي‬ ‫روياي کودکي از نسل‌هاي قبل بود که مي‌خواست بر‬ ‫بال خيال به دوردست‌ها دور آسمان‌ها پرواز کند و‪...‬‬ ‫در زمين و از بازار بزرگ تهران که عبور ش��تابناک‬ ‫باربره��ا در آن س��ال‌های دور‪ ،‬تجس��م همه تالش و‬ ‫کوش��ش بازاري��ان و بازارنش��ينان قديم ته��ران بود‪،‬‬ ‫به س��مت خيابان و فروش��گاه فردوس��ي‌‪ ،‬گام نهادن‬ ‫ب��ه دنياي تازه‌ت��ري بود که در واقعي��ت با لباس‌هاي‬ ‫کودکانه دخترانه شيفون‌دار و روبان‌هاي قرمز‌‪ ،‬بنفش‬ ‫و زرد و کفش‌هاي قرمز کودکانه پيوند مي‌خورد‪.‬‬ ‫ان��گار پدر و م��ادر هم��ه روياهاي کودک��ي را در‬ ‫چشم‌هاي فرزندان‌ش��ان مي‌خواندند که به فروشگاه‬ ‫فردوس��ي مي‌‌آمدن��د و ب��ا وجود قيمت‌هاي بس��يار‬ ‫گران‌ت��ر لباس‌ه��اي کودکان��ه و نوجوانان��ه در اين‬ ‫فروش��گاه‌‪ ،‬کيف‌ها و کفش‌هاي زيب��اي گران‌تر بازار‬ ‫ب��زرگ تهران‪ ،‬دل به نگاه‌هاي ش��ادي‌بخش کودکان‬ ‫خود مي‌سپردند‪ ،‬بله‪ ،‬عيد نوروز‪ ،‬عيد و بهار کودکان‬ ‫و نوجوانان بود و‪...‬‬ ‫و اين‌گون��ه بود که هميش��ه وقت��ي در نوجواني و‬ ‫جواني بهاران مي‌آمد و ديگر پدر نبود که کفش‌هاي‬ ‫قرمز کودکانه بخرد مي‌توانستي باور کني که‪...‬‬ ‫بهار بود‪ ،‬تو بودي‪ ،‬عش��ق بود و اميد‌‪ ،‬بهار رفت‪ ،‬تو‬ ‫رفتي و هرچه بود گذشت‪...‬‬ ‫تک خبر‬ ‫«پرنده باز»‬ ‫اسکار ‪ 2015‬را درو کرد‬ ‫«پرنده باز» س��اخته الخاندرو گونزالس اينياريتو‬ ‫با پش��ت س��ر‌گذاردن «پس��ر بچگي» ديگ��ر فيلم‬ ‫هاليوودي جوايز هش��تاد و هفتمين مراس��م اسکار‬ ‫را در زمينه‌هاي بهترين فيل��م‪ ،‬بهترين کارگردان‪،‬‬ ‫بهتري��ن فيلمبرداري و بهترين فيلمنامه از آن خود‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ايرنا مراس��م پرهزينه اس��کار س��ال‬ ‫‪2015‬م در «س��الن تئات��ر دالب��ي» درهالي��وود‬ ‫لس‌آنجل��س به پايان رس��يد درحالی که هيچ يک‬ ‫از نامزده��اي دريافت اس��کار در زمينه بازيگري از‬ ‫رنگين پوستان يا سياهان نبودند که اين مسئله در‬ ‫سال‌هاي اخير بي‌سابقه است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!