صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۶۴

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 164

روزنامه صمت شماره 164

‫معرفی دستگاه‌های‬ ‫برتر تعالی سازمانی‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1393‬‬ ‫‪ 4‬جمادی االول‪1436‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2015‬‬ ‫سال بیست‌وپنجم دوره جدید شماره ‪ 164‬پیاپی ‪ 32 1482‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‬ ‫روس‌ها‬ ‫خواهان «قند کلوچه» فومنی‬ ‫سنگان‪،‬عسلویهمعدنیکشور‬ ‫گسترشهمکاری‌هایمعدنیایرانوروسیه‬ ‫‪9‬‬ ‫مهندسنعمت‌زاده‪:‬موازی‌کاریمانعازتعالیسازمانیمی‌شود‬ ‫‪6‬‬ ‫رقابت ایران با غول‌هاي‬ ‫شکالت دنيا‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫دوازدهمی��ن همایش تعالی س��ازمانی‬ ‫ب��ا ه��دف ایج��اد فضایی ب��رای تبادل‬ ‫تجربیات موف��ق س��ازمان‌ها و معرفی‬ ‫م��دل تعالی س��ازمانی برگزار ش��د در‬ ‫ای��ن همایش دس��تگاه‌های برتر تعالی‬ ‫سازمانی معرفی ش��دند‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه تندی��س زرین‬ ‫س��ازمان سرآمد س��ال ‪ 93‬را در بخش‬ ‫س��اخت و تولی��د ب��ه خ��ود اختصاص‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬و‪5‬‬ ‫‪30‬‬ ‫به دنبال توقف ورود تجهیزات حوزه نفت‬ ‫عمود خیمه تحریم‌ها‬ ‫بومی‌سازی شد‬ ‫سفال اللجین‬ ‫در پیچ و خم صادرات‬ ‫‪31‬‬ ‫‌امضای تفاهمنامه پژوهشي ايميدرو‬ ‫و انجمن مهندسي معدن‬ ‫هزينه ‪ 12‬ميليارد توماني ‬ ‫پژوهش‌هاي معدني‬ ‫س��ازمان توسعه و نوسازي معادن ديروز در جلسه‌اي با‬ ‫انجمن مهندسي معدن در بخش پژوهش‌هاي معدني‬ ‫تفاهمنام��ه‌اي امض��ا کردن��د تا اين انجم��ن با نظارت‬ ‫و هداي��ت پژوهش‌هاي معدني در بهره‌وري و توس��عه‬ ‫فعاليت‌ه��اي معدني نقش دانش روز را در فعاليت‌هاي‬ ‫بخش معدن پررنگ‌تر کند‪ .‬رييس هيات عامل ايميدرو‬ ‫در اين جلسه اعالم کرد اين‬ ‫سازمان در ‪ 9‬ماه امسال‬ ‫‪ 12‬ميلي��ارد تومان در‬ ‫بخ��ش پژوهش هزينه‬ ‫ک��ر د ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اصالح ‪ ۱۵۰۰‬ردیف تعرفه‌‌‬ ‫‪24‬‬ ‫واردات تایرهای بی‌کیفیت‬ ‫با ارز مبادله‌ای‬ ‫کنت��رل و تعدیل تعرفه‌ها یکی از سیاس��ت‌های باز‬ ‫تجاری دولت یازدهم محس��وب می‌ش��ود‪ .‬از این‌رو‬ ‫قرار اس��ت از س��ال آینده‪ ۱۵۰۰ ،‬ردیف تعرفه‌ای‬ ‫اصالح شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ارزش‌آفريني تضمين پايداري‬ ‫محيطکسب‌وکار‬ ‫تغيير نگاه به تحقيق‬ ‫و توسعه خودروسازي‬ ‫مرتضي هاشم‌پور‬ ‫جواد مرزبان‌راد‬ ‫عضوهياتعلميدانشگاهعلموصنعت‬ ‫‪4‬‬ ‫مديرعامل شرکت احداث صنعت‬ ‫افقي شيرين‬ ‫پيش‌روي صنعت شکالت‬ ‫صادرات‬ ‫سفال اللجين‬ ‫ابراهيم کارخانه‌اي‬ ‫‪13‬‬ ‫نمايندههمداندرمجلسشورایاسالمی‬ ‫آرمان خالقي‬ ‫‪24‬‬ ‫فعالصنعتشيرينيوشکالت‬ ‫پایتخت‬ ‫انرژی ایران‬ ‫عبدالرسول خلیلی‬ ‫‪30‬‬ ‫استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد‬ ‫ب آقای دکتر سیدرضا نوروززاده‬ ‫جنا ‌‬ ‫معاون محترم وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و رییس محترم هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫با ابراز تاثر و تاسف درگذشت مادر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه‬ ‫غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نماییم‪.‬‬ ‫شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور‬ ‫‪31‬‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫دبی��ر کل بزرگترین حزب مخالف ترکیه عملیات‬ ‫امروز ارتش این کش��ور در خاک سوریه را غیرقابل‬ ‫قبول ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫دبیر کل جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬فت��ح و حماس دیگ��ر در پی دوگانگی‬ ‫در مواضع نیس��تند‪ ،‬زیرا ای��ن دوگانگی نفعی برای‬ ‫فلسطینیان نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وزیر دف��اع امریکا در جمع یکصد نیروی نظامی‬ ‫امری��کا در قندهار گف��ت‪ :‬می‌خواهیم حضورمان در‬ ‫افغانستان همیشگی باشد‪.‬‬ ‫شبکه خبری اسکای نیوز در خبری فوری مدعی‬ ‫شد انفجاری در مقابل منزل سفیر ایران در طرابلس‬ ‫پایتخت لیبی رخ داد‪.‬‬ ‫س��فر نخست وزیر هندوس��تان به مناطق مرزی‬ ‫مورد مناقش��ه با چین‪ ،‬روابط دو کشور را تا آستانه‬ ‫بحران پیش برد‪ ،‬چین البته س��فیر خود را از دهلی‬ ‫نو فراخواند اما به س��فیر هندوستان در پکن توصیه‬ ‫کرد که به مقام‌های کشورش رعایت احترام متقابل‬ ‫و منافع دو جانبه را یادآوری کند‪.‬‬ ‫چین با تجهیز ارتش ترکیه به تجهیزات پیشرفته‬ ‫نظامی‪ ،‬قلب س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی ناتو‬ ‫را هدف گرفت‪.‬‬ ‫صده��ا نفر از مردم ک��ره جنوبی با تجمع مقابل‬ ‫س��فارت ژاپن در شهر سئول‪ ،‬نسبت به مواضع اخیر‬ ‫توکیو در رابطه با جزایر دوکدو اعتراض کردند‪.‬‬ ‫نیروه��ای اش��غالگر صهیونیس��ت ب��ا گش��ودن‬ ‫آب‌بندهای ش��رق ش��هر غزه‪ ،‬ده‌ها خانه متعلق به‬ ‫فلس��طینی‌ها را در منطقه وادی غزه در جنوب این‬ ‫شهر غرق کردند‪.‬‬ ‫محمد الدایری‪ ،‬وزیر خارجه لیبی گفت‪ :‬کشورش‬ ‫خواس��تار تجهیز ارتش لیبی به سالح مناسب برای‬ ‫مقابله با تروریس��م اس��ت اما بدون هرگونه مداخله‬ ‫نظامی‪.‬‬ ‫روزنامه القدس العربی چاپ لندن از نگرانی امریکا‬ ‫و اسرائیل از انحالل تشکیالت خودگردان فلسطین‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫منابع دولتی اندونزی اعالم کردند که از رهبر کره‬ ‫ش��مالی برای شرکت در کنفرانس باندونگ اندونزی‬ ‫دعوت ب��ه عمل آورده‌اند که در ص��ورت تایید‪ ،‬این‬ ‫سفر اولین مقصد س��فر خارجی کیم جونگ اون به‬ ‫خارج کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫حزب هندوی بهاراتیاجاناتا که حدود ‪ 9‬ماه پیش‬ ‫با اکثریت قاطع آرا دولت را در هند به دست گرفت‪،‬‬ ‫تاکنون کارنامه خوبی در زمینه تعامل با پیروان سایر‬ ‫مذاهب ارائه نداده و گمانه‌زنی‌های تحلیلگران درباره‬ ‫تندروی‌های مذهبی این حزب راس��تگرا به واقعیت‬ ‫پیوسته است‪.‬‬ ‫مع��اون ات��اق بازرگانی افغانس��تان از دولت این‬ ‫کش��ور خواس��ت که به تانکرهای نفت متوقف شده‬ ‫در مرز افغانس��تان و ایران اج��ازه دهد تا وارد خاک‬ ‫این کشور شوند‪.‬‬ ‫اتحادی��ه اروپا تحریم‌ها علی��ه زیمبابوه از جمله‬ ‫ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌های «رابرت‬ ‫موگابه» رییس‌جمهوری این کشور و همسرش را بار‬ ‫دیگر تمدید کرد‪.‬‬ ‫ریی��س جمه��وری مس��تعفی یم��ن در عدن با‬ ‫مقام‌های امریکایی دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫ژاپ��ن با هدف ایجاد ثبات پای��دار‪ 976 ،‬میلیارد‬ ‫ین‪ ،‬معادل ‪ 8‬میلیارد و ‪ 200‬میلیون دالر در مناطق‬ ‫ناآرام پاکستان سرمایه‌گذاری می‌کند‪.‬‬ ‫نش��ریه آلمان��ی «فرانکفورت��ر آلگماینه زونتاگ‬ ‫س��ایتونگ» نوش��ت‪ :‬گ��روه تروریس��تی داعش با‬ ‫مشکل مالی روبه‌روس��ت؛ به همین دلیل این گروه‬ ‫تروریس��تی برای تحویل هر جن��ازه‪ ،‬بین ‪ 10‬تا ‪20‬‬ ‫هزار دالر پول تقاضا می‌کند‪.‬‬ ‫رژیم صهیونیس��تی با سوءاستفاده از درگیری در‬ ‫سوریه‪ ،‬حفاری نفت در بلندی‌های جوالن اشغالی را‬ ‫با کمک یک شرکت امریکایی آغاز کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر امور خارج��ه امریکا در توکیو تایید‬ ‫کرد که سامانه مش��ترک دفاع موشکی با مشارکت‬ ‫امریکا‪ ،‬کره جنوبی و ژاپن در ش��رق آسیا طراحی و‬ ‫ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫س��اندی تایمز در گزارش��ی با بیان اینکه غرب و‬ ‫روسیه به سوی یک جنگ سرد دیگر می‌روند‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫دیوی��د کامرون نخس��ت وزیر انگلیس ب��ه نهادهای‬ ‫اطالعاتی و امنیتی دس��تور درهم شکس��تن ش��بکه‬ ‫جاسوسان روسی در این کشور را صادر کرده است‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه فرانس��ه س��فر خود به کش��ور‬ ‫چ��اد‪ ،‬کامرون و نیجر که ب��ا حمالت گروه تکفیری‬ ‫تروریستی بوکوحرام مواجهند را آغاز کرد‪.‬‬ ‫دبیرکل س��ازمان همکاری اسالمی ضمن اعالم‬ ‫پایبندی این سازمان به مس��ئله مبارزه با تروریسم‬ ‫و تندروی گفت‪ :‬این مسلمانان هستند که بیشترین‬ ‫آسیب را از تروریسم می‌بینند‪.‬‬ ‫نخست وزیر سابق اوکراین گفت که متن کودتای‬ ‫سال گذشته در کشورش‪ ،‬نوشته اپوزیسیون کی‌یف‬ ‫نبود بلکه طراحی سفارت امریکا بود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫خبر‬ ‫کسينمي‌تواندمارامنزويکند‬ ‫رييس‌جمهوري گفت‪ :‬کس��ي نمي‌تواند ما را منزوي‬ ‫کند اما بدون تدبير ش��ايد خودمان‪ ،‬خودمان را منزوي‬ ‫کنيم اما اگر متحد باش��يم و ب��ا تدبير جلو برويم هيچ‬ ‫قدرتي نمي‌تواند ما را منزوي کند‪.‬‬ ‫به گزارش واحد مرکزي خبر‪ ،‬روحاني در نخس��تين‬ ‫همايش استانداران و س��فراي ايراني مقيم کشورهاي‬ ‫همس��ايه گفت‪ :‬اگر رش��د و توس��عه را مي‌خواهيم‪ ،‬به‬ ‫رابطه با جهان نياز داريم‪ .‬رييس‌جمهوری افزود‪ :‬بدون‬ ‫تجارت و رابطه و اقتصاد و س��رمايه‌گذاري و فناوري و‬ ‫دانش و روابط فرهنگي و منطقه‌اي امکان توسعه وجود‬ ‫ن��دارد و هيچ کش��وري در انزوا به توس��عه قابل‌قبولي‬ ‫نمي‌رس��د‪ .‬روحاني افزود‪ :‬ايران به عنوان قلب منطقه و‬ ‫جهان و باتوجه به موقعيت‌هاي جغرافيايي و ژئوپلتيکي‬ ‫و ژئواس��تراتژيکي جايگاهي وي��ژه دارد و اکنون بخش‬ ‫بزرگي از خطوط فيبر نوري ش��رق ‪ -‬غرب از کشور ما‬ ‫عبور مي‌کند‪ .‬رييس‌جمهوري گفت‪ :‬اگر ش��رايط آماده‬ ‫ش��ود‪ ،‬بهترين مس��ير براي خط هواي��ي‪ ،‬فضاي ايران‬ ‫است‪ .‬روحاني با اشاره به جايگاه خاص ايران از نظر راه‬ ‫و راه‌آهن افزود‪ :‬اکنون با افتتاح خط راه‌آهن اينچه‌برون‬ ‫درواق��ع چين را به ايران و خليج‌فارس متصل کرديم و‬ ‫ب��ا راه‌آهني که از چابهار به س��مت زاهدان و درنهايت‬ ‫به راه‌آهن سراس��ري متصل مي‌شود‪ ،‬دنيا را به درياي‬ ‫عمان متصل مي‌کنيم‪ .‬رييس‌جمهوري گفت‪ :‬ترديدي‬ ‫ن��دارم که تمام موفقيت‌هاي دولت در س��ايه همکاري‬ ‫م��ردم‪ ،‬حضور م��ردم در صحن��ه و حمايت‌هاي رهبر‬ ‫معظ��م انقالب ب��وده اس��ت و اگر عنايت ح��ق و اين‬ ‫سرمايه‌ها را نداش��تيم‪ ،‬نمي‌توانستيم به توفيق مدنظر‬ ‫خود برس��يم‪ .‬روحاني با بيان اينکه از نظر ما جناح‌ها و‬ ‫حزب‌ها فرقي نمي‌کند و هر جناحي که بيشتر به ملت‬ ‫خدمت کند‪ ،‬از نظر ما جناح برتر اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬عنوان‪،‬‬ ‫م��ارک‪ ،‬اين و آن و الف و ب براي ما مطرح نيس��ت و‬ ‫نبايد هيچ خادم��ي را از ارائه خدمت محروم کنيم اما‬ ‫مس��ئوالن اجرايي بايد به راي مردم در ‪ 24‬خرداد ‪92‬‬ ‫معتقد باش��ند‪ .‬رييس‌جمهوري گفت‪ :‬اگر کسي اعتقاد‬ ‫ب��ه راي مردم ندارد‪ ،‬مي‌تواند در کش��ور کار و فعاليت‬ ‫کند اما نمي‌تواند در س��طح باالي کش��ور مدير باشد‪.‬‬ ‫رييس‌جمه��وري گف��ت‪ :‬اگر خداي ناکرده مس��ئوالن‬ ‫اجرايي کش��ور به خواست و مطالبه مردم عمل نکنند‬ ‫و در وعده‌هاي داده شده توسط دولت يازدهم سستي‬ ‫به وجود آيد‪ ،‬نخس��تين ضربه مهم به اعتماد عمومي و‬ ‫سرمايه اجتماعي وارد مي‌شود‪ .‬رييس‌جمهوري گفت‪:‬‬ ‫باید ثابت کنیم می توان از راه‬ ‫دانش پول تولید کرد‬ ‫مجلس قیمت هر پیامک را‬ ‫‪ 10‬ریال گران کرد‬ ‫اقتصاد بدون امنيت‬ ‫امکان ندارد‬ ‫مع��اون علم��ی و فن��اوری‬ ‫رییس‌جمهوری‌گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫بی��ش از‪ ۲۴۰‬ش��رکت دانش‬ ‫بنی��ان از صندوق ن��وآوری و‬ ‫شکوفایی تسهیالت گرفته‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬س��ورنا ستاری در آیین‬ ‫گشایش پنجمین جش��نواره و نمایشگاه ملی «علم تا‬ ‫عم��ل» با بیان این مطلب افزود‪ :‬این صندوق می‌تواند‬ ‫در آینده به بزرگترین نهاد مالی کش��ور تبدیل ش��ود‪.‬‬ ‫معاون علمی و فن��اوری رییس‌جمهوری با بیان اینکه‬ ‫در حال حاضر مجموعه دولت به طور جدی از حرکت‬ ‫دانش بنیان در کش��ور حمای��ت می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬ما نیز‬ ‫بای��د به دول��ت ثابت کنی��م که اقتص��اد دانش بنیان‬ ‫تضمین آینده کشور است‪.‬س��تاری با انتقاد از اقتصاد‬ ‫نفتی افزود‪ :‬پول مبتنی ب��ر اقتصاد بدون زحمت باید‬ ‫جای خود را به اقتصاد دانش‌بنیان در کشور دهد و ما‬ ‫باید از فکر و پژوهش درآمدزایی داشته باشیم‪.‬‬ ‫نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس�لامی در ادامه‬ ‫بررسی الیحه بودجه سال ‪ 1394‬کل کشور‪ ،‬قیمت‬ ‫هر پیامک را در سال آینده ‪ 10‬ریال گران کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نمایندگان در جلسه علنی دیروز و‬ ‫در ادامه بررسی بخش درآمدی جزئیات الیحه بودجه‬ ‫‪ 94‬کل کش��ور بند الحاقی ب��ه تبصره ‪ 19‬را تصویب‬ ‫کردند‪ .‬براساس این بند الحاقی‪ ،‬اپراتورهای ارائه‌دهنده‬ ‫خدمات مخابراتی موظف هس��تند عالوه بر قیمت هر‬ ‫پیامک (اس‌ام‌اس) مبلغ ‪10‬ریال از استفاده‌کنندگان‬ ‫این خدمات دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف‬ ‫‪ 160154‬ن��زد خزان��ه‌داری کل کش��ور واریز کنند‪.‬‬ ‫همچنین نمایندگان مجل��س در تبصره ‪ 17‬بند الف‬ ‫مص��وب کردند درآمدهای حاص��ل از ارائه خدمات و‬ ‫اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی‬ ‫موضوع ردیف ش��ماره ‪ 140115‬جدول شماره «‪»5‬‬ ‫این قانون به حس��اب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‬ ‫کل کشور واریز می‌شود‪.‬‬ ‫وزي��ر اطالع��ات گفت‪ :‬يکي‬ ‫از منافع مش��ترک کشورهاي‬ ‫منطقه امنيت اس��ت که نقش‬ ‫وي��ژه‌اي در توس��عه اقتصادي‬ ‫دارد و به‌ط��ور قط��ع اقتص��اد‬ ‫ب��دون امنيت امکان ب��روز نخواهد داش��ت‪.‬به گزارش‬ ‫واح��د مرکزي خبر‪ ،‬علوي در اجالس اقتصاد مقاومتي‬ ‫در رواب��ط منطق��ه‌اي با تاکي��د بر نقش اس��تانداران‬ ‫و س��فرا افزود‪ :‬هم��کاري س��رويس‌هاي اطالعاتي در‬ ‫س��طح منطقه براي بس��ط و توس��عه اقتصادي نقش‬ ‫ويژه‌اي دارد و بر اين اس��اس هم‌اکن��ون روابط خوبي‬ ‫ميان اين سرويس‌هاي اطالعاتي در کشورهاي منطقه‬ ‫وج��ود دارد‪.‬وي گف��ت‪ :‬ام��روزه نق��ش مجموعه‌ها‪،‬‬ ‫اتحاديه‌هاي منطق��ه‌اي‪ ،‬قاره‌اي و بين‌المللي در روابط‬ ‫بين‌المللي کمتر از کش��ورها نيس��ت و بر اين اس��اس‬ ‫هم‌افزايي و هم‌گرايي کشورها و توسعه روابط مي‌تواند‬ ‫نقش ويژه‌اي در روابط خارجي داشته باشد‪.‬‬ ‫الیحه حقوق مالکیت اقتصادی‬ ‫به مجلس می‌رود‬ ‫پایان ماموریت ویژه نیروی‌زمینی‬ ‫در مرزهای غربی‬ ‫وزی��ر دادگس��تری گف��ت‪ :‬الیحه حق��وق مالکیت‬ ‫اقتصادی خوشبختانه روزهای پایانی خود را در دولت‬ ‫می‌گذراند و به زودی به مجلس اعطا خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حجت‌االسالم پورمحمدی دیروز در‬ ‫آیین آغاز به کار پنجمین جش��نواره و نمایشگاه ملی‬ ‫علم تا عمل با ش��عار تبلور تجاری‌س��ازی فناوری در مص�لای تهران افزود‪:‬‬ ‫مالکیت فکری و حقوقی در اقتصاد دانش‌بنیان ارزش واالیی دارد‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫مجموعه قوانینی در کش��ور تصویب ش��ده اما دولت‌ه��ا در اجرای آن موفق‬ ‫نبوده‌ان��د‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬در دولت دو الیحه مورد پیگی��ری قرار گرفت که‬ ‫حقوق مالکیت فکری‪ ،‬ادبی و هنری خوش��بختانه در مجلس تصویب ش��د و‬ ‫اکنون حقوق مالکیت اقتصادی در حال تکمیل و ارائه به مجلس است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬از چند س��ال قبل برای حمایت از حق��وق مالکیت فکری‪،‬‬ ‫ش��ورای مالکیت فکری در کش��ور تشکیل ش��د و بنابر اهمیت این موضوع‬ ‫مسئولیت این شورا به وزارت دادگستری محول شد‪.‬‬ ‫پورمحم��دی بیان کرد‪ :‬به دلیل اهمی��ت این حوزه معاونت مالکیت فکری‬ ‫در وزارت دادگستری تشکیل و در دو بخش حقوق مالکیت صنعتی و حقوق‬ ‫مالکیت ادبی‪ ،‬هنری و علمی به افراد مشاوره ارائه می‌کند‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬در دولت یازدهم نسبت به موضوع مالکیت فکری اهتمام‬ ‫جدی شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬ایجاد بخش حقوقی لوایح و ایجاد مالکیت فکری‬ ‫در وزارت دادگس��تری نشان‌دهنده این است که بسترهای الزم برای توسعه‬ ‫اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد شده است‪ .‬پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود اف��زود‪ :‬اکنون ‪ 4‬میلیون و ‪ 500‬دانش��جو‪ 10 ،‬میلیون فارغ‌التحصیل و‬ ‫ده‌ها هزار عضو هیات علمی در کش��ور وجود دارد اما متاسفانه بر اساس این‬ ‫آمار دستاوردهایی که باید به دست می‌آمد‪ ،‬حاصل نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به این تعداد فارغ‌التحصیالن اگر محصولی به دست‬ ‫نیاید تنها نخبه‌پروری کرده‌ایم‪ ،‬تنها نخبه پرورانده‌ایم برای دیگر کشورها و با‬ ‫توجه به هزینه‌های باالیی که برای تربیت این فارغ التحصیالن از سوی دولت‬ ‫انجام می‌ش��ود شایسته نیست که خود کشور نتواند از این فارغ‌التحصیالن و‬ ‫نخبه‌ها استفاده کند‪.‬‬ ‫نی��روی زمین��ی ارت��ش جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫(نزاجا) که پس از ورود گروهک تروریس��تی داعش‬ ‫ب��ه خاک عراق آرایش وی��ژه‌ای در مرزهای غربی به‬ ‫خود گرفته بود اکنون ب��ه ماموریت ویژه خود پایان‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اس�لامی ایران ش��انزدهم آذر به‬ ‫ایرنا گفت که پس از ورود گروهک تروریستی و تکفیری داعش به عراق و‬ ‫نزدیک شدن آنها به مرزهای ایران‪ ،‬نیروی زمینی ارتش برای سرکوبی این‬ ‫گروهک تروریستی آمادگی کامل داشت‪.‬‬ ‫امیر س��رتیپ احمدرضا پوردس��تان همچنین اعالم کرد که در آن زمان‬ ‫عالوه‌بر آمادگی کامل در مرزها خط قرمزی در ‪ 40‬کیلومتری عمق خاک‬ ‫عراق ترسیم و تاکید کردیم که اگر از این خط قرمز عبور کنند با اقدام قاطع‬ ‫نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران روبه‌رو خواهند شد که داعشی‌ها‬ ‫پیام ما را دریافت کردند و به‌س��رعت از محدوده مد نظر دور شدند‪ .‬اکنون‬ ‫پ��س از گذش��ت حدود یک ماه و نیم از این اع�لام فرمانده نیروی زمینی‬ ‫ارتش‪ ،‬جانش��ین وی در گفت‌وگو با ایرنا اعالم کرد که ماموریت ویژه این‬ ‫نیرو در مرزهای غربی به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫امیر س��رتیپ کیومرث حیدری گف��ت‪ :‬یگان‌های نیروی زمینی از جمله‬ ‫یگان‌ه��ای توپخانه‌ای در تمامی مرزهای کش��ور از جمل��ه مرزهای غربی‬ ‫حضور دارند اما ماموریت ویژه‌ای به آنها محول نشده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه آمایش نیروی زمینی به منظور پاس��خ سریع به خطر و‬ ‫تهدید است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬امکان جابه‌جایی نیروها و یگان‌های نیروی زمینی‬ ‫در زمان ماموریت‌ها وجود دارد‪.‬‬ ‫گروهک تروریس��تی تکفیری داعش بیس��تم خرداد استان موصل را در‬ ‫ش��مال عراق تصرف کرد و پس از چند ماه پیشروی متحمل شکست‌های‬ ‫سنگینی از ارتش و مردم عراق شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم رس��می فرماندهان نظامی‪ ،‬جمهوری اس�لامی ایران با‬ ‫کمک‌های مستشاری خود عراق را در جنگ با گروهک تروریستی تکفیری‬ ‫داعش همراهی می‌کند‪.‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫البته مش��کالت زياد است‪ ،‬رش��د مثبت ‪ 2‬يا ‪ 3‬درصد‪،‬‬ ‫رشدي نيست که به‌طور کامل مورد قبول مردم باشد‪.‬‬ ‫فع�لا ما دنبال هموار کردن چاله چوله‌هاي گذش��ته و‬ ‫س��رعت گرفتن ماش��ين هس��تيم و اميدواريم بتوانيم‬ ‫جبران کنيم‪ .‬وي گفت‪ :‬تعامل سازنده با جهان از طرف‬ ‫ما صددرصد شروع شده است و بايد شرايطي را فراهم‬ ‫کنيم که جهان نيز همين تعامل را با ما داشته باشد‪.‬‬ ‫روحان��ي ب��ا تش��کر از زحم��ات ش��بانه‌‌روزي تي��م‬ ‫مذاکره‌کننده هس��ته‌اي افزود‪ :‬اين دفعه ترکيب هيات‬ ‫نش��ان از اراده قاطع ملت ايران براي تعامل س��ازنده با‬ ‫جهان دارد‪ .‬روحاني افزود‪ :‬تاکنون هرچه نظرس��نجي‬ ‫درباره موضوع هسته‌اي داشتيم‪ ،‬حاکي از حمايت ‪80‬‬ ‫درصدي مردم اس��ت‪ .‬روحاني افزود‪ :‬براي پيش��رفت‪،‬‬ ‫حرکت به جلو و دستيابي به اقتصاد مقاومتي در زمينه‬ ‫روابط با ديگران چه‌کار بايد انجام دهيم؟ اينکه بعضي‬ ‫فکر مي‌کنند که کشوري مي‌تواند بدون رابطه با بيرون‬ ‫به رشد و توسعه برسد‪ ،‬حتما اشتباه مي‌کنند‪.‬‬ ‫رييس‌جمهوري گفت‪ :‬مي‌شود ‪ 9‬درصد ثروت مردم‬ ‫را کاه��ش داد ي��ا آن را ‪ 10‬يا ‪ 15‬درصد بيش��تر کرد‪.‬‬ ‫روحان��ي اضافه کرد‪ :‬بنا بود حداقل رش��د ما در برنامه‬ ‫چش��م‌انداز ‪ 20‬س��اله ‪ 8‬درصد باش��د‪ ،‬اما کو؟ حساب‬ ‫کنيد‪ ،‬مي‌ش��ود رشد ‪ 2/5‬درصدي در ‪ 10‬ساله نخست‬ ‫چشم‌انداز ‪ 20‬ساله‪ .‬آيا ما به دنبال اين بوديم که رشد‬ ‫‪ 2/5‬درصدي به دس��ت بياوريم در ‪ 10‬س��ال نخست‬ ‫برنامه چشم‌انداز؟‬ ‫ویژه‬ ‫توافق مبهم و ناقص را‬ ‫نمی‌پذیریم‬ ‫وزیر خارجه کشورمان گفت‪‌:‬توافق مبهم و ناقص‬ ‫را نمی‌پذیری��م بنابرای��ن تا زمانی ک��ه درباره همه‬ ‫موارد توافق نشود هیچ توافقی نشده است‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظری��ف در مصاحب��ه ب��ا خبرنگار‬ ‫واحد مرک��زی خبر در ژنو با تاکی��د بر اینکه برای‬ ‫رس��یدن به توافق کامل هیچ توافقی وجود نخواهد‬ ‫داشت‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از اینکه رهبر معظم انقالب روی‬ ‫یک‌مرحله‌ای‌بودن توافق تاکید کردند‪ ،‬فرمایش��ات‬ ‫ایشان همواره فصل الخطاب و راهگشا بوده است و‬ ‫ما هیات مذاکره‌کننده بسیار خوشحالیم که این‌بار‬ ‫فرمایشات رهبر معظم انقالب درست خطی بود که‬ ‫ما همواره دنبال آن بودیم و خودمان این تحلیل را‬ ‫داش��تیم که توافق‌های کوچک‪ ،‬مقطعی و جداگانه‬ ‫به نفع کشور و سایر مذاکره‌کنندگان نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه توافق‌های کلی‪ ،‬ج��ا را برای‬ ‫تفس��یرهای مختلف باز می‌کند و باید همه طرف‌ها‬ ‫نگ��ران چنین توافقی باش��ند‪ ،‬افزود‪ :‬ه��ر زمان که‬ ‫دیدگاه‌های طرف‌ها به هم نزدیک ش��د باید در یک‬ ‫زم��ان روی کاغ��ذ آورده و متن نهایی ش��ود و این‬ ‫سیاستی است که دنبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر خارجه کش��ورمان ب��ا بیان اینک��ه برنامه‬ ‫هس��ته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است‪ ،‬گفت‪ :‬ایران‬ ‫در برابر فش��ار و تحریم تس��لیم نمی‌شود و تنها راه‬ ‫رسیدن به راه حل‪ ،‬مذاکره با ایران بر اساس مبانی‌‬ ‫اس��ت که در توافق ژنو روی آن توافق ش��ده است‪.‬‬ ‫ظریف با اش��اره به اینکه جلس��ات خوبی در سطح‬ ‫معاونان در ژنو برگزار ش��ده اس��ت افزود‪ :‬در بحث‬ ‫تحریم‌ها و س��ایر موضوعات که باید به توافق رسید‬ ‫بحث‌های خوبی شده اس��ت‪ ،‬البته روی موضوعات‬ ‫توافقی نشده است‪ .‬وی در ادامه درباره حضور رییس‬ ‫س��ازمان انرژی اتمی کشورمان و همچنین دستیار‬ ‫ویژه رییس‌جمهوری گفت‪ :‬به نظر مسئوالن کشور‬ ‫در حال حاضر به ش��رایطی در مذاکرات رسیده‌اند‬ ‫که بحث‌های هس��ته‌ای نیاز به تصمیم‌گیری جدی‬ ‫در س��طح عالی کشور دارد‪ ،‬به همین دلیل از آقای‬ ‫صالحی درخواس��ت شد تا در این دوره از مذاکرات‬ ‫حضور داش��ته باشد تا موضوعات به صورت شفاف‪،‬‬ ‫دقیق و ریز بررسی شود‪.‬‬ ‫وزی��ر خارجه کش��ورمان گفت‪ :‬این‌بار احس��اس‬ ‫کردیم زمان زیادی به پایان مهلت باقی نمانده است‬ ‫که باید در سطحی با اشراف کافی به موضوعات که‬ ‫همه مسائل را همه‌جانبه نگاه کند حرکت کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حس��ین فریدون دس��تیار ویژه‬ ‫رییس‌جمه��ور در این مذاکرات بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای هماهنگی با ریاس��ت‌جمهوری و کشور حضور‬ ‫وی هم ضروری بود‪.‬علی‌اکبر صالحی‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی امریکا‬ ‫دی��روز دو دور با یکدیگر دی��دار و گفت‌وگو کردند‪.‬‬ ‫همچنین دیروز دیدارهایی در سطح معاونان وزرای‬ ‫خارجه ایران‌‪ ،‬امریکا و کشورهای اروپایی به صورت‬ ‫دوجانبه و سه‌جانبه برگزار شد‪.‬‬
‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫واردات تایرهای بی‌کیفیت با ارز مبادله‌ای‬ ‫اولویت‌های سرمایه‌گذاری با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی‬ ‫رقابت ایران با غول‌هاي شکالت دنيا‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در همایش تعالی سازمانی تاکید کرد‬ ‫موازی‌کاری مانع از تعالی سازمانی‬ ‫مدیران صنعتی باید به‌عنوان متولیان پیشرفت و توسعه‬ ‫کشور قدم در این راه بگذارند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬تعالی و پیشرفت سازمانی در گرو کار‬ ‫تیمی اس��ت‪ .‬همواره نقص وجود دارد اما باید هم‌راستا‬ ‫ب��ا اه��داف و مکمل هم حرکت کنیم‪ .‬نباید نس��بت به‬ ‫آینده مایوس شد‪ .‬همچنین باید در بین همه مسئوالن‪،‬‬ ‫تفاهم سازمانی وجود داشته باشد که پیشنهاد می‌کنم‬ ‫در ای��ن رویک��رد جدی��د ارزیابی دس��تگاه‌های دولتی‬ ‫نیز به‌عنوان س��ر فصل اضافه ش��ود زیرا ت��ا زمانی که‬ ‫‹ ‹تعالی سازمانی حرکت به سوی پیشرفت‬ ‫نتوانیم نهادها و س��ازمان‌های دولتی را تعالی ببخشیم‪،‬‬ ‫مهندس محمدرضا نعمت‌زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و نمی‌توانیم موجب تعالی دیگران شویم‪.‬‬ ‫تجارت در این همایش با تاکید بر اینکه تعالی سازمانی‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪‌،‬مع��دن و تج��ارت اف��زود‪ :‬همچنین‬ ‫اق��دام مثبتی اس��ت که می‌توان��د به تغیی��ر روش‌ها‪ ،‬باید ب��ه کارها و روند فعالیت‌ها س��رعت بخش��ید و از‬ ‫بینش‌ه��ا و عملکرده��ا کمک کند‬ ‫بوروکراس��ی‌های اداری و قوانی��ن‬ ‫تا به سوی پیشرفت‌ها گام برداریم‪،‬‬ ‫و مق��ررات زائد پرهیز ک��رد‪ .‬حتی‬ ‫گف��ت‪ :‬چنانچ��ه ه��ر ف��رد بتواند‬ ‫زاده‪:‬‬ ‫نعمت‬ ‫مهندس‬ ‫بس��یاری از تصمیم‌گیری‌ه��ا بای��د‬ ‫س��ازندگی را از خود شروع کند این‬ ‫به‌ص��ورت آنالی��ن انج��ام ش��ود‪.‬‬ ‫تعالی و پیشرفت‬ ‫سازندگی در مقیاس بزرگتر در تمام‬ ‫هم‌اکن��ون ب��رای ثب��ت س��فارش‬ ‫سازمانی در گرو کار‬ ‫جامعه تس��ری خواهد یافت که در‬ ‫ح��دود ‪ 3500‬قلم کاال ک��ه نیاز به‬ ‫تیمی است‬ ‫مجوز خاص ندارن��د‪ ،‬این کار انجام‬ ‫نهای��ت امر‪ ،‬این راهی اس��ت که هر تا سازمان‌ها و نهاد های‬ ‫فرد و مسئولی باید در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫ش��ده و ای��ن در حالی اس��ت که با‬ ‫وی با بیان اینکه تعالی س��ازمانی دولتی را نتوانیم تعالی‬ ‫ای��ن ارزیابی‌ها ح��دود ‪ ۲۵۰۰‬فقره‬ ‫ببخشیم نمی توانیم‬ ‫تنها منوط ب��ه بخش‌های خدماتی‪،‬‬ ‫وج��ود دارد که یک دس��تگاه مجوز‬ ‫‌ها‬ ‫ش‬ ‫بخ‬ ‫دیگر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تعالی‬ ‫سالمت و تولیدی نمی‌شود‪ ،‬تصریح‬ ‫ص��ادر کند‪ ،‬تع��داد زی��ادی باید از‬ ‫محقق‬ ‫دیگران‬ ‫و‬ ‫ک��رد‪ :‬تعه��د و خدمت ب��ه جامعه‬ ‫دو دس��تگاه و تعداد کم��ی باید از‬ ‫کنیم‬ ‫باید ع�لاوه بر فعالیت‌ه��ای خاص‬ ‫‪ 3‬دس��تگاه مج��وز بگیرن��د که این‬ ‫تولیدی باش��د که توس��ط مدیران‬ ‫ارزیابی‌ها نش��ان می‌دهد در برخی‬ ‫صنعت��ی و تولیدی انجام می‌‌ش��ود‪.‬‬ ‫از م��وارد دو دس��تگاهی ک��ه مجوز‬ ‫یعنی س��ازندگی باید در همه ابعاد‬ ‫صادر می‌کنند‪ ،‬مش��ابه هستند که‬ ‫نگریس��ته شود و چنانچه هر جامعه‌ای اراده کند به‌طور این روند‪ ،‬دوباره‌کاری است و باید اصالح شود‪ .‬در واقع‬ ‫قطع خواهد توانس��ت مس��یر تعالی و پیشرفت را طی این موارد سبب تعالی نیافتن در سازمان‌ها خواهد شد‪.‬‬ ‫کند‪ .‬البته تحقق این امر به تصمیم و خواس��ت و اراده وی در پای��ان افزود‪ :‬با پیگیری‌های انجام ش��ده وزارت‬ ‫تمامی مدیران سازمانی برمی‌گردد‪.‬‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬موسسه اس��تاندارد و معاونت اجرایی رئیس‬ ‫وزیر صنعت‪ ‌،‬معدن و تجارت با اش��اره به مش��کالت جمه��ور تصمیم گرفته ش��د که مج��وز واردات تنها از‬ ‫مالی در همه بخش‌های کش��ور چ��ه در زمان جنگ و سوی یک دستگاه صادر شود‪.‬‬ ‫چه درحال‌حاضر اظهار کرد‪ :‬اما این مسئله نباید مانعی ‹ ‹تعالی سازمانی در مسیر تحقق رشد اقتصادی‬ ‫برای حرکت به س��وی تعالی و پیشرفت باشد بلکه باید‬ ‫مجتبی رجب‌بیگ��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫تمامی تالش‌مان برای حل مشکالت باشد‪.‬‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی و دبیر‬ ‫نعم��ت‌زاده در ادام��ه گف��ت‪ :‬هم‌اکنون بس��یاری از‬ ‫جای��زه ملی نی��ز در ادام��ه این‬ ‫پروژه‌هایی که در گذش��ته نیمه‌تمام مانده‪ ،‬در دس��ت‬ ‫همای��ش تصری��ح ک��رد‪ :‬رش��د‬ ‫اجراس��ت‪ .‬از این‌رو اگر اعتقاد خدمت به خلق در همه‬ ‫اقتصادی در کشورها یا از طریق‬ ‫مس��ئوالن وجود داشته باش��د‪ ،‬به‌طور قطع مشکالت و افزای��ش منابع یا از طریق بهبود نظ��ام مدیریت انجام‬ ‫موانع برطرف خواهد ش��د‪ .‬در ای��ن بین باید از تجارت می‌‌ش��ود و با توجه به محدودیتی که در افزایش منابع‬ ‫میلیون س��ال بش��ریت نیز اس��تفاده کرد به‌طور مثال وج��ود دارد‪ ،‬به‌طور قطع کش��ورها به‌دنبال بهبود نظام‬ ‫ش��هرهایی مثل ش��یراز و اصفهان مه��د صنعت ایران مدیریت هس��تند و در بهبود نظ��ام مدیریت‪ ،‬مدیریت‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫بهینه منابع و بالندگی سرمایه انسانی مهم‌ترین نقش را‬ ‫وی با بی��ان اینکه هم‌اکنون بس��یاری از مش��کالت می‌توان��د ایفا کند‪ .‬وی با بی��ان اینکه جایزه ملی تعالی‬ ‫را به بیرون از کش��ور تعمیم می‌دهی��م‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تا س��ازمانی‪ ،‬حرکتی به س��وی نظام مدیریت و بالندگی‬ ‫می‌توانی��م باید از فرصت‌ها اس��تفاده کنیم نه اینکه به س��رمایه انس��انی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جایزه ملی تعالی‬ ‫عق��ب برگردیم و وارد‌کننده فناوری از دیگر کش��ورها س��ازمانی حرکتی است که از سال ‪ 82‬آغاز شد و آنچه‬ ‫باش��یم‪ .‬این در حالی اس��ت که اگر به فرمایشات رهبر برای تعالی س��ازمانی در این سال وجود داشت توسعه‬ ‫معظم انقالب تکی��ه کنیم که فرمودند‪« :‬ما می‌توانیم» قابلیت‌ه��ای س��ازمانی بود‪ ،‬زی��را توس��عه قابلیت‌های‬ ‫به‌طور قطع گام‌های مثبتی بر خواهیم داشت‪.‬‬ ‫س��ازمانی منجر به رش��د و ش��کوفایی اقتصادی کشور‬ ‫مهندس نعمت‌زاده با طرح این پرس��ش که چرا باید خواهد شد‪ .‬مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و دبیر‬ ‫سیستم بانکی ما به گونه‌ای باشد که کشورهای همسایه جایزه مل��ی‪ ،‬اهداف جایزه ملی تعال��ی را ایجاد فضای‬ ‫که از ما عقب تر بودند‪ ،‬بخواهند برای ما دوره آموزشی رقابت��ی برای تعالی س��ازمان‌ها عن��وان و بیان کرد‪ :‬در‬ ‫برگزار کنند؟ تصریح کرد‪ :‬این موارد قابل اصالح است و س��طوح تعالی س��ازمانی بحث تندیس زرین‪ ،‬تندیس‬ ‫عکاس‪:‬داریوش زرین خط‬ ‫فرش�ته فری�ادرس‪ -‬گ�روه صنع�ت‪ :‬دوازدهمین‬ ‫همای��ش تعالی س��ازمانی با هدف ایج��اد فضایی برای‬ ‫تبادل تجربیات موفق س��ازمان‌ها و معرفی مدل تعالی‬ ‫س��ازمانی به‌عن��وان چارچوبی برای اعمال ش��یوه‌های‬ ‫مناس��ب مدیریتی‪ ،‬خود ارزیابی و ش��ناخت نقاط قوت‬ ‫و زمینه‌های قابل بهبود به سازمان‌های ایرانی با حضور‬ ‫مهن��دس محمدرضا نعمت‌زاده وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬تعدادی از مس��ئوالن و معاونان این وزارتخانه‬ ‫و جمعی از مدیران و کارشناسان سازمان‌ها و نهادهای‬ ‫مختلف کشور در محل س��الن همایش‌های صداوسیما‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫اعطای جایزه ملی تعالی س��ازمانی مبتنی بر ارزیابی‬ ‫رویکرده��ا و نظام‌ه��ای مدیریت��ی س��ازمان‌ها و نتایج‬ ‫موفقیت‌ه��ای آنها توس��ط گروه��ی از ارزیابان خبره و‬ ‫براس��اس «الگوی تعالی سازمانی» اس��ت که وضعیت‬ ‫ن را در می��زان دس��تیابی به انتظ��ارات الگوی‬ ‫س��ازما ‌‬ ‫تعال��ی س��ازمانی مش��خص می‌کند‪ .‬ب��ا معرفی «مدل‬ ‫تعال��ی س��ازمانی» و «جایزه ملی تعالی س��ازمانی» از‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۸۲‬بس��یاری از مدیران س��ازمان‌های ایرانی‬ ‫توانسته‌اند با اس��تقرار مدل به چارچوب مناسبی برای‬ ‫اعمال روش‌های نوین مدیریتی در سازمان خود دست‬ ‫یابن��د و نقاط ق��وت و زمینه‌های قابل بهب��ود خود را‬ ‫بشناس��ند و در جهت تعریف برنامه‌های بهبود و اجرای‬ ‫آنها گام بردارند‪.‬‬ ‫روش جدید ارزیابی به ش��کل نمونه آزمایش��ی محدود و‬ ‫موازی انجام می‌ش��ود‪ ،‬روش گذشته هچنان ادامه خواهد‬ ‫داش��ت که شکل اجرایی شدن این روش برای سال آینده‬ ‫اعالم خواهد ش��د‪ .‬وی یکی دیگر از تغییرات س��ال‌جاری‬ ‫را طراحی و اجرا و تش��کیل ش��بکه‌ای از عالقه‌مندان به‬ ‫ارزیابی در تعالی س��ازمانی دانست و گفت‪ :‬این شبکه که‬ ‫به‌عنوان ش��بکه تعهد س��ازمانی نامگذاری ش��ده‪ ،‬اهداف‬ ‫مشخصی را دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫اسماعیلی‌رخ ادامه داد‪ :‬به نظر می‌رسد با وجود گذشت‬ ‫‪ ۱۲‬س��ال از اهدای جوایز سازمانی‪ ،‬از عالقه‌مندان دعوت‬ ‫و کمیته‌ای مشورتی تشکیل خواهد شد که به جایزه ملی‬ ‫کمک کرده و از نظرات آنها اس��تفاده می‌کند‪ .‬این فضا در‬ ‫نهایت موجب می‌ش��ود که حرکت سازمان‌های کشور هم‬ ‫به سمت تعالی سازمانی تسهیل یابد‪.‬‬ ‫وی از دیگر تغییراتی که در س��ال ‪ ۹۳‬انجام ش��د رویه‬ ‫انتخاب و سطح ارزش��یابی ارزیابان و ارزیابان ارشد را نام‬ ‫برد و گفت‪ :‬رویه‌ای برای ارزیابان ارش��د طراحی شد و در‬ ‫اختیار کمیته علمی قرار گرفت‪ ،‬که در س��ال‪ ۹۴‬اجرایی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬براس��اس این رویه جدید مکانیزم چگونگی‬ ‫ارتقای ارزیاب و رسیدن به سطح ارزیاب ارشد تهیه شده‬ ‫و در اختی��ار هم��گان قرار خواهد گرف��ت‪ .‬البته فرم‌های‬ ‫نظرس��نجی نیز تغییر یافته و یکسان‌سازی شده است تا‬ ‫مبنایی برای مقایسه وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی از دیگر فعالیت‌ها انجام شده در این زمینه‬ ‫را بحث اطالع‌رس��انی عنوان کرد و توضی��ح داد‪ :‬یکی از‬ ‫مکانیزم‌های دبیرخانه س��ایت ملی جایزه تعالی سازمانی‬ ‫است که به روزآوری شد و تغییراتی در آن رخ داد‪ .‬عالوه‬ ‫بر این ش��بکه‌های مجازی نیز به کار گرفته شد‪ .‬در واقع‬ ‫یکی از فعالیت‌های که امس��ال آغ��از کردیم‪ ،‬تغییر زمان‬ ‫اطالع‌رسانی‌ها بود‪ .‬این در حالی است که اطالع‌رسانی از‬ ‫آذرماه امسال برای سال ‪ ۹۴‬آغاز شده است‪.‬‬ ‫رییس مرکز تعالی س��ازمانی و مدی��ر جایزه ملی یکی‬ ‫دیگ��ر از تغیی��رات را زمان ارائه اظهارنام��ه عنوان کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬یعنی زمان ارائ��ه اظهار نامه در س��ال آینده یک‬ ‫ماه زودتر دریافت خواهد ش��د‪ .‬یعنی ‪ ۴‬مهرماه س��ال ‪۹۴‬‬ ‫آخرین مهلتی اس��ت که ش��رکت‌های طرح تندیس باید‬ ‫اظهارنامه خ��ود را ارائه دهند و این زمان جابه‌جا نخواهد‬ ‫شد‪ .‬یکی از شرایط دریافت طرح تندیس‪ ،‬ارائه اظهارنامه‬ ‫است اگر ش��رکتی نتواند اظهارنامه خود را ارائه دهد‪ ،‬در‬ ‫س��طح تقدیرنامه مورد ارزیابی ق��رار خواهند گرفت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬البته برای دو س��طح تقدیرنام��ه و گواهی تعهد به‬ ‫تعالی اگر س��ازمان‌ها تمایل داشته باشند در این همایش‬ ‫نتایج اعمال شود‪ ،‬محدوده زمانی اعمال خواهد شد‪ .‬یعنی‬ ‫در س��طح تقدیرنامه ‪ ۳۰‬مهرماه و در سطح گواهی تعهد‬ ‫به تعالی تا ‪ ۳۰‬آبان‌ماه اظهارنامه باید ارائه ش��ود‪ .‬وی در‬ ‫ادام��ه به بیان گزارش مختصری از عملکرد جوایز ملی در‬ ‫س��ال ‪۹۳‬پرداخت و گفت‪ :‬به دلیل تغییر در الگوی تعالی‬ ‫س��ازمانی تقریبا تمام مستندات و محتوای اطالع‌رسانی و‬ ‫رس��انه‌ای در سال ‪ ۹۳‬تغییر کرد و روزآوری شد‪ .‬تشکیل‬ ‫تیم‌ه��ای ارزیابی و اج��رای ارزیابی‌ها برای ش��رکت‌های‬ ‫متقاضی س��ال ‪ ۹۴‬نیز از دیگر مواردی بود که انجام شد‪.‬‬ ‫همچنین بحث توس��عه اطالع‌رس��انی و جلسات مختلفی‬ ‫برای جایزه ملی برای هم‌اندیشی و همفکری ترتیب داده‬ ‫ش��د‪ .‬البته همایش‌های فصلی نیز در ‪ ۴‬نوبت برگزار شد‪.‬‬ ‫در بحث آموزش��ی و بازآموزی دوره‌های آموزشی به روال‬ ‫سال‌های گذشته نیز برنامه‌ریزی بود‪.‬‬ ‫س��یمین‪ ،‬تندیس بلوری��ن و تقدیرنامه ب��رای تعالی و‬ ‫گواه��ی تعهد به تعالی مطرح و حداقل امتیاز هریک از‬ ‫این س��طوح مشخص شده است‪ .‬از سال ‪ ۸۲‬با حمایت‬ ‫وزارت صنایع و معادن‪ ،‬س��ابق اهدای جایزه ملی تعالی‬ ‫آغاز ش��د و به‌منظور ارتقای سطح مدیریت سازمان‌ها و‬ ‫گسترش مفاهیم تعالی سازمانی به اجرا درآمد‪.‬‬ ‫‹ ‹ابداع روش جدید در تعالی سازمانی‬ ‫مه��دی اس��ماعیلی‌رخ‪ ،‬رییس مرکز تعالی س��ازمانی و‬ ‫مدی��ر جایزه ملی به ارائه گزارش مرکز تعالی س��ازمان‬ ‫پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬اعطای جایزه ملی تعالی س��ازمانی‬ ‫مبتن��ی ب��ر ارزیابی رویکرده��ا و نظام‌ه��ای مدیریتی‬ ‫س��ازمان‌ها و نتایج موفقیت‌های آنها توس��ط گروهی از‬ ‫ارزیابان خبره و براساس «الگوی تعالی سازمانی» است‬ ‫که وضعیت س��ازمان‌ را در میزان دستیابی به انتظارات‬ ‫الگوی تعالی سازمانی مشخص می‌کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬در رویه جدید ارزیابی بیش��ترین‬ ‫تاکید بر یافتن شواهد در داخل سازمان است و تفاوت آن‬ ‫در این اس��ت که در وضعیت فعلی به دنبال صحه‌گذاری‬ ‫رویکردهای هس��تیم که از س��وی س��ازمان معرفی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ام��ا در روش جدید رویکردهای فهرس��ت‌وار ارائه‬ ‫خواهد ش��د و باید در جست‌وجوی شواهد در دل سازمان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی‌رخ با بیان اینکه ارزیاب��ان باید از توانمندی‬ ‫ارزیاب��ی و پرسش��گری باالی��ی برخوردار باش��ند‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ارزیابان ما باید از توانمندی ارزیابی و پرسش��گری‬ ‫باالیی برخوردار باش��ند تا با حضور در جلس��ات سازمان‬ ‫یا در میان گفت‌وگوه��ا و مدارکی که در اختیار آنها قرار‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬بتوانند نقاط قوت و ضعف‌ها را شناس��ایی کنند‪.‬‬ ‫در حقیقت فعالیت چالش��ی و همزم��ان بین تیم ارزیابی‬ ‫مدیران ارشد و میانی را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ب��ه بی��ان مزای��ای روش ارزیابی جدی��د پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬از مزای��ای روش جدی��د ارزیابی این اس��ت که‬ ‫س��ازمان‌ها می‌توانند در ی��ک فضای تعامل��ی‪ ،‬اطالعات‬ ‫خ��ود را در اختی��ار ارزیابان ق��رار دهند‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که در روش‌های قبلی ارزیابان از طریق یکس��ری‬ ‫مس��تندات باید سازمان را شناس��ایی و مورد ارزیابی قرار‬ ‫می‌دادند‪ .‬اس��ماعیلی‌رخ در ادامه اف��زود‪ :‬بحث دیگر این‬ ‫اس��ت که مس��تنداتی که در س��ازمان وجود دارد‪ ،‬به کار‬ ‫گرفته خواهند ش��د و نیازی نیس��ت که این مستندات به‬ ‫اظهارنام��ه تفصیلی تبدیل ش��ود‪ .‬اظهارنامه می‌تواند تنها‬ ‫س��رفصل‌ها را ارائه دهد و مستندات به‌‌شکل گزارش‌های‬ ‫مدیریتی یا عملیاتی مبنای ارزیابی قرار گیرد‪.‬‬ ‫رییس مرکز تعالی س��ازمانی و مدیر جایزه ملی کاهش‬ ‫حج��م اظهارنامه‌ه��ا را یکی از ویژگی‌ه��ای روش جدید‬ ‫عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬کاهش حج��م اظهارنامه‌ها یکی از‬ ‫ویژگی‌های روش جدید اس��ت‪ .‬همچی��ن حذف مراحلی‬ ‫ک��ه زمان بر بودند‪ ،‬نیز مدنظ��ر قرار گرفت که در گزارش‬ ‫نهای��ی ارزش زیادی را ایج��اد نخواهد کرد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬در روش جدید برای بازدید از محل و جلس��ات رو‬ ‫در رو اهمیت زیادی قائل هستیم‪ .‬شرکت‌های مربوط نیز‬ ‫بای��د از تیم‌های ارزیابی مطالبه کنند ک��ه برنامه‌ریزی‌ها‬ ‫دقیق و تفصیلی انجام گیرد‪ .‬از س��وی دیگر ارزیابان باید‬ ‫یک هفت��ه زمان برای ارزیابی خ��ود اختصاص دهند‪ .‬در‬ ‫ای��ن حالت تی��م ارزیابی زمانی که در مح��ل بازدید قرار‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬اطالعات ارزش��مندی را دریاف��ت خواهد کرد‪.‬‬ ‫اسماعیلی‌رخ با بیان اینکه روش جدید به شکل آزمایشی‬ ‫محدود و موازی انجام خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫‹ ‹معرفی دستگاه‌های برتر تعالی سازمانی‬ ‫در این همایش دستگاه‌های برتر تعالی سازمانی معرفی‬ ‫شدند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه تندیس زرین‬ ‫س��ازمان سرآمد س��ال ‪ 93‬را در بخش ساخت و تولید به‬ ‫خود اختصاص داد‪ .‬تندیس سیمین اول در بخش ساخت‬ ‫و تولید به شرکت فوالد خوزستان‪ ،‬تندیس سیمین دوم در‬ ‫بخش ساخت و تولید به شرکت تولیدی – صنعتی فراسان‬ ‫و تندیس سیمین در بخش خدمات به بانک پاسارگاد اعطا‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین تندیس بلورین در بخش خدمات به بانک‬ ‫مهر اقتصاد‪ ،‬شرکت سایپا یدک – سازمان خدمات پس از‬ ‫فروش سایپا و شرکت گاز استان مازندران رسید و شرکت‬ ‫سهامی ذوب‌آهن اصفهان‪ ،‬شرکت گروه مپنا‪ ،‬شرکت مادر‬ ‫تخصصی (هلدینگ) توس��عه معادن و صنایع معدنی خاور‬ ‫میانه – میدکو و ش��رکت مهندسی و ساخت توربین مپنا‬ ‫(ت��وگا) تندیس بلورین را در بخش س��اخت و تولید از آن‬ ‫خود کردند‪.‬‬ ‫يادداشت‬ ‫پايان روزهاي سرد‬ ‫صنعت‬ ‫کورش رحماني‌فرد‬ ‫کارشناس صنعتی‬ ‫س��ال ‪ ۸۸‬و با آغاز کار دولت ده��م بود که محمود‬ ‫احمدي‌نژاد به عنوان رييس‌جمهوري وقت‪ ،‬برنامه‌هاي‬ ‫اقتص��ادي خود را بر مبن��اي عدالت‌محوري و کاهش‬ ‫درآمدهاي نفتي تنظيم کرد تا براس��اس آن نرخ رشد‬ ‫اقتصادي با توجه به نرخ رشد صنعت و توليد صادرات‬ ‫محور افزاي��ش یابد‪ .‬اين رويکرد دول��ت دهم در آمار‬ ‫منتشر شده توسط بانک مرکزي روندي نزولي داشت‬ ‫به‌ط��وري که مردم ني��ز آثار اين رک��ود را در زندگي‬ ‫روزمره خود احساس کردند‪.‬‬ ‫وضعي��ت توليد و رک��ود در صنعت کش��ورمان در‬ ‫دوره رياس��ت‌جمهوري احمدي‌نژاد زماني آش��کارتر‬ ‫و ملموس‌تر مي‌ش��ود که آمارهاي ارائه ش��ده ازسوي‬ ‫مراکز رس��مي و کارشناسان اقتصادي و فعاالن بخش‬ ‫خصوص��ي از رون��د نزول��ي و رک��ود روزان��ه آن خبر‬ ‫مي‌دهند‪ .‬به عن��وان مثال در س��ال ‪ ۹۱‬ميزان توليد‬ ‫خودرو در کش��ور کاه��ش ‪ ۵۲‬درصدي را تجربه کرد؛‬ ‫در ش��رايطي که خودروسازي ‪ ۳‬درصد توليد ناخالص‬ ‫داخل��ي و ‪ 1/5‬درص��د ارزش اف��زوده بخ��ش صنعت‬ ‫کشور را پوش��ش مي‌دهد‪ .‬همچنين ارزش پروانه‌هاي‬ ‫بهره‌برداري بخش صنعت که در س��ال ‪ ۱۳۸۷‬حدود‬ ‫‪ ۲۲۷‬هزار ميليارد ريال بود‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬و ‪۱۳۹۰‬‬ ‫به ‪ ۱۹۰‬هزار ميليارد تومان کاهش يافت‪ .‬يعني ارزش‬ ‫س��رمايه‌گذاري‌هاي جديد در حوزه صنعت ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کاهش يافته است‪.‬‬ ‫عالوه بر اين‪ ،‬آمارهاي رسمي نيز نشان مي‌دهد که‬ ‫از س��ال ‪ ۸۹‬تا ‪ ۹۱‬حدود ‪ ۴‬ه��زار توليدي و کارخانه‬ ‫صنعتي کوچک و بزرگ در کش��ور تعطيل شده است‪.‬‬ ‫همچني��ن فرآيند توس��عه در ‪ ۹۰‬درص��د بنگاه‌هاي‬ ‫صنعتي کشور متوقف ش��ده و رشد کاالهاي صنعتي‬ ‫ب��ه مي��زان ‪ ۷۰‬درصد کاه��ش يافت‪ .‬ازس��ويي ديگر‬ ‫و به‌ص��ورت ميانگي��ن ‪ ۴۰‬درصد مراک��ز صنعتي در‬ ‫ش��هرک‌هاي صنعتي تعطي��ل ش��ده‌اند و ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ه��م با حداقل ظرفيت کار فعاليت داش��تند‪ .‬آمارهاي‬ ‫ارائه ش��ده از سوي وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعي‬ ‫هم بيانگر آن اس��ت که در سال ‪ ۱۳۹۱‬حدود ‪۱۷۵۰‬‬ ‫واحد صنعتي دچار اختالل در توليد ش��د ‌ه و ناگزير به‬ ‫تعديل نيروي کار خود ش��دند‪ .‬در اين سال‌ها همواره‬ ‫اخب��ار نگران‌کننده‌اي از بخش صنعت کش��ورمان به‬ ‫گوش مي‌رس��يد به‌طوري که بسته شدن کارخانه‌ها و‬ ‫بنگاه‌هاي توليدي کوچک و بزرگ منجر به آن شد تا‬ ‫ايران‪ ،‬تبديل به بزرگترين بازار براي اجناس و کاالهاي‬ ‫وارداتي ازجمله چين شود‪.‬‬ ‫پ��س از اع�لام نتاي��ج يازدهمي��ن دوره انتخاب��ات‬ ‫رياس��ت‌جمهوري ب��ه نفع حس��ن روحان��ي‪ ،‬در بازار‬ ‫کش��ور آرامش نسبي ايجاد ش��د که تا حدود زيادي‬ ‫انتظ��ارات تورمي را کاه��ش داد؛ به‌طوري که فعاالن‬ ‫بخش خصوصي توانس��تند در ب��ازه زماني کوتاه‌مدت‬ ‫برنامه‌ه��اي خود را تدوين و اجرايي کنند‪ .‬از س��ويي‬ ‫ديگر نيز دولت روحاني توانس��ت با مديريت مناسب‪،‬‬ ‫تورم ماهان��ه نقطه‌به‌نقط��ه را از ‪ ۴۵‬درصد در خرداد‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۲‬به ‪ ۱۴/۵‬درصد در خردادماه سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫برس��اند که در نوع خود مي‌تواند کارنامه خوبي براي‬ ‫فعاليت يک‌ساله دولت باشد‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس افزايش ‪ ۱۰۱‬درصدي توليد خودرو و‬ ‫رسيدن رشد اقتصادي به عدد صفر درصد و پيش‌بيني‬ ‫رس��يدن به رش��د ‪ ۲‬درصدي تا پايان سال ‪ ۹۳‬نشان‬ ‫مي‌دهد که دولت يازدهم براي بهبود وضعيت اقتصادي‬ ‫کش��ور تالش مي‌کند‪ .‬همچنين آم��ار توليد ناخالص‬ ‫داخلي منتش��ر شده ازسوي بانک‌مرکزي مربوط به ‪3‬‬ ‫ماه سوم س��ال گذشته نش��ان مي‌دهد در پاييز سال‬ ‫‪ ۹۲‬تولي��د ناخالص داخلي حدود ‪ ۴/۲‬درصد نس��بت‬ ‫به فصل مشابه س��ال قبل نزول داشته است‪ .‬براساس‬ ‫آمار در س��ال‌هاي ‪ ۸۷‬تا ‪ ۹۰‬ميزان واحدهاي صنعتي‬ ‫متوسط کشور افزون‌بر ‪ ۱۸۱۹‬واحد کاهش داشته که‬ ‫اين کاهش تعداد واحدهاي صنعتي با بيکاري افزون‌بر‬ ‫‪ ۳۷۹۲۳‬کارگر و نيروي کار همراه بود که بعد از روي‬ ‫کار آمدن دولت روحاني وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دولت يازدهم با استناد به گزارش مرکز آمار اعالم کرد‬ ‫که نرخ رش��د بخش صنعت ايران در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬به‬ ‫رقم بي‌س��ابقه منفي ‪ ۹/۹‬درصد رسيد‪ .‬اکنون خبرها‬ ‫حاکي از آن اس��ت که دولت ب��ا اجرایی کردن اليحه‬ ‫حمايت از توليد در بخش صنعت و توليد کشور ارتقا و‬ ‫رش��د نرخ اين بخش در طي سال‌هاي خواهد بود و به‬ ‫گفت��ه معاون وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬نرخ منفي‬ ‫رشد بخش صنعت در فروردين امسال متوقف شده به‬ ‫طوري که با هدفگذاري انجام ش��ده در اين وزارتخانه‬ ‫نرخ رشد صنعت تا آخر سال ‪ ۱۳۹۵‬بايد به ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬‬ ‫درصد برسد‪ .‬بنابراين مي‌توان اين انتظار را داشت که‬ ‫تا دو س��ال آينده نرخ رش��د بخش صنعت کشور بين‬ ‫‪ ۱۹/۹‬ت��ا ‪ ۲۱/۹‬درصد افزاي��ش يابد تا عالوه‌بر جبران‬ ‫نرخ منفي‪ ،‬نرخ مثبت رش��د بخش صنعت را ش��اهد‬ ‫باشيم‪.‬‬
‫يادداشت‬ ‫تغيير نگاه به تحقيق‬ ‫و توسعه خودروسازي‬ ‫جواد مرزبان‌راد‬ ‫عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت‬ ‫فرآين��د خودروس��ازي از ابتدا تاکن��ون فرآيندي‬ ‫توس��عه محور ب��وده و روند روبه‌رش��د آن در ميان‬ ‫ل حاضر‬ ‫ديگر صنايع قابل توجه و تامل است‪ .‬درحا ‌‬ ‫خودروس��ازان بزرگ با ابزارهايي که در سايه توسعه‬ ‫ي ساخت خودرو ب ‌ه دس��ت آورده‌اند‪ ،‬هرسال‬ ‫فناور ‌‬ ‫دس��ت به ابتکار جديدي در صنع��ت خودرو زده و‬ ‫نمونه‌اي از فناوري‌ه��اي نوين را با ارائه محصوالتي‬ ‫جدي��د يا خدماتي نوين در اي��ن صنعت به نمايش‬ ‫مي‌گذارند‪ .‬اين در شرايطي است که صاحبان صنايع‬ ‫توجهي خاص به مقوله توس��عه با محوريت تحقيق‬ ‫و توسعه داشته‌اند‪ .‬از اين‌رو نشان (برند)هاي معتبر‬ ‫براي توس��عه اين بخش درکن��ار مديريت صنعتي‪،‬‬ ‫دس��ت به نوآوري در مديريت‌ه��اي راهبردي زده و‬ ‫بخش قابل‌توجهي از س��رمايه‌هاي حاصل از درآمد‬ ‫خود را به بخش تحقيقاتي تزريق کرده‌اند‪.‬‬ ‫ل حاض��ر در صنعت خ��ودروی داخلي بايد‬ ‫درحا ‌‬ ‫تغيير نگاه در حوزه تحقيق و توس��عه انجام مي‌شود‬ ‫و ت��ا زماني ک��ه ديدگاه موجود اصالح نش��ود هيچ‬ ‫اطميناني نس��بت به اينکه دان��ش موجود مي‌تواند‬ ‫ما را به سمت خودروس��از شدن واقعي ببرد‪ ،‬وجود‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬متاس��فانه هم‌اکنون سرمايه‌گذاري‬ ‫در ح��وزه تحقيق و توس��عه در بخش‌هاي صنعتي‬ ‫و توليدي بس��يار ضعي��ف بوده و چنانچه س��همي‬ ‫اختصاص مي‌يابد اغلب در حوزه تحقيق و توس��عه‬ ‫صرف نش��ده و در زمينه سيس��تم‌های کيفي به‌کار‬ ‫برده مي‌ش��ود‪ .‬بر اين اس��اس با وضعيتي که امروز‬ ‫ش گرفته خودروسازان‬ ‫صنعت خودروس��ازي در پي ‌‬ ‫روزبه‌روز وابس��ته‌تر خواهند ش��د و خودروسازان به‬ ‫س��مت واردات خودرو به‌صورت سي‌کي‌دي رفته و‬ ‫عمال ش��رکت‌ها س��همي در طراحي و توليد داخل‬ ‫نخواهند داشت‪ .‬درحال حاضر براساس بررسي‌هاي‬ ‫انجام‌شده به هر ميزان شرکت‌ها به حوزه تحقيق و‬ ‫توسعه توجه بيش��تري کنند‪ ،‬در جريان توليد روند‬ ‫موفق‌تري خواهند داشت‪ .‬چنانچه چنين ديدگاهي‬ ‫در س��طح کالن در مديران به‌وجود آيد به‌طور حتم‬ ‫بودجه‌ه��اي اختصاص‌يافته نيز در اين زمينه صرف‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬با اين حال کمب��ود نقدينگي يکي از‬ ‫موانع اصلي سرمايه‌گذاري در حوزه تحقيق و توسعه‬ ‫اس��ت‪ .‬البته بسياري از کش��ورها با وجود مشکالت‬ ‫و کمبوده��اي مال��ي همواره تالش بس��ياري براي‬ ‫س��رمايه‌گذاري در حوزه تحقيق و توس��عه داشتند‬ ‫به طوري که اين سياس��ت باعث ش��ده بسياري از‬ ‫آنها در حوزه صنعت خودرو از ايران پيش��ي بگيرند‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس درب��اره منفعل ب��ودن آر‌اند دی‌ها و‬ ‫ادامه وضعيت موجود‪ ،‬پيش‌بيني مي‌شود که آينده‬ ‫خودروس��ازي ايران به لحاظ ات��کا به دانش داخلي‬ ‫روزبه‌روز ضعيف‌تر شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫س�ایپا نیوز‪ -‬حجت‌االس�لام علی‌اکبر ناصری‪،‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس و نماینده‬ ‫م��ردم بابل در بازدید از مرک��ز تحقیقات و نوآوری‬ ‫س��ایپا‪ ،‬این مرکز را همچون قل��ب تپنده تحقیق و‬ ‫توس��عه در گروه سایپا دانس��ت و گفت‪ :‬تجهیزات و‬ ‫امکان��ات موج��ود در این مرکز نش��ان‌دهنده پیوند‬ ‫عمیق صنعت و دانشگاه است‪ .‬وی افزود‪ :‬تجهیزات‬ ‫و نرم‌افزاره��ای مورد اس��تفاده در این مرکز نش��ان‬ ‫می‌دهد صنعت خودروس��ازی ایران برای دستیابی‬ ‫به جایگاه مناسب خود امکانات و تجهیزات مناسبی‬ ‫را در اختیار دارد و تنها با همت و تالش کارکنان و‬ ‫جوانان با انگیزه و نخبه خود می‌تواند زمینه ارتقای‬ ‫جای��گاه تولید خودرو را در منطق��ه و جهان فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ -‬کوروش مرشد س��لوک‪ ،‬نایب‌رییس‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه به اعتقاد‬ ‫شرکت‌های واردکننده‪ ،‬ضوابط جدید قیمت‌گذاری‬ ‫خودروهای وارداتی با ابهاماتی همراه اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در روزهای آینده نظر رس��می خود را درباره ضوابط‬ ‫اعالم می‌کنیم‪ .‬وی در رابطه با جلسات شرکت‌های‬ ‫واردکننده خودرو با مس��ئوالن س��ازمان حمایت از‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنن��دگان به‌منظور اجرای‬ ‫ضوابط جدی��د قیمت‌گذاری خودروه��ای وارداتی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در روند این جلسات قرار است مدارک و‬ ‫مستنداتی از سوی واردکنندگان به سازمان حمایت‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه به اعتقاد ش��رکت‌های‬ ‫واردکنن��ده خ��ودرو ضواب��ط جدی��د قیمت‌گذاری‬ ‫خودروه��ای واردات��ی ب��ا ابهامات��ی همراه اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬به عنوان نمونه براس��اس این ضوابط س��ود‬ ‫‪۷‬درص��دی برای ش��رکت‌های واردکنندگان تعیین‬ ‫ش��ده؛ این در حالی است که ش��رکت‌ها باید سایر‬ ‫هزینه‌های خود را هم از محل همین سود پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫فعاالن صنعت تایر با اشاره به واردات ‪ 450‬میلیون دالری در ‪ 10‬ماه اعالم کردند‬ ‫واردات تایرهای بی‌کیفیت با ارز مبادله‌ای‬ ‫حس�ین علیزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬بحث حمایت از تولید‬ ‫داخل��ی این روزها در حالی م��ورد توجه قرار می‌گیرد که‬ ‫شاهد افزایش بی‌رویه واردات برخی محصوالت بی‌کیفیت‬ ‫هس��تیم که به م��وازات تولید صنایع داخلی وارد ش��ده و‬ ‫ج��ای خود را در بازاره��ای داخلی محکم کرده‌اند‪ .‬در این‬ ‫میان باید به صنعت تایر اشاره کرد و در جایی‌که استاندارد‬ ‫کارخانه‌ای تایرهای ایرانی ‪ 2‬تا ‪ 3‬برابر باالتر از استاندارهای‬ ‫ملی اس��ت در این شرایط بسیاری از تایرهای وارداتی تنها‬ ‫با پاس کردن اس��تانداردهای ملی مج��وز ورود به بازار را‬ ‫دریافت می‌کنند‪ .‬در همین حال مدیرعامل مجتمع صنایع‬ ‫الس��تیک یزد با اشاره به اینکه تایرهای ایرانی قابل رقابت‬ ‫با نشان(برند)های مطرح جهانی هستند گفت‪ :‬با این وجود‬ ‫قیمت محصوالت داخلی نسبت به نشان‌های مطرح جهان‬ ‫ارزان‌تر اس��ت و انتظار این است تا استانداردهای ملی در‬ ‫س��طح اس��تانداردهای کارخانه‌ای افزایش یابد تا تایرهای‬ ‫وارداتی به سهولت وارد کشور نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹ ارز مبادله‌ای به واردات تایر ندهید‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره انجمن صنعت‬ ‫تای��ر ایران‪ ،‬خواس��تار جلوگیری از‬ ‫اختص��اص ارز مبادل��ه‌ای ب��رای‬ ‫واردات تایر شد و گفت‪ :‬صنعت تایر‬ ‫کش��ور یک صنع��ت اس��تراتژیک‬ ‫به‌ش��مار می‌رود و این در حالی اس��ت که تولیدکنندگان‬ ‫داخلی برای واردات مواد اولیه یا قطعات یدکی ماشین‌آالت‬ ‫خود امکان اس��تفاده از ارز مبادله‌ای را ندارند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫یزد تایر با بیان اینکه واردات تایرهای س��واری در امس��ال‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪۱۵۱‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬درحال‌حاضر تولیدکنندگان برای تامین مواد‬ ‫اولی��ه خ��ود از خارج‪ ،‬بای��د از ارز آزاد اس��تفاده کنند اما‬ ‫واردکنندگان که هیچ تعهدی نسبت به محصوالت وارداتی‬ ‫خود ندارن��د‪ ،‬از ارز مبادله‌ای بهره می‌گیرند‪ .‬عضو انجمن‬ ‫صنع��ت تایر ایران با اش��اره به واردات تای��ر از مبدا چین‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تایرهای چینی به س��بب اینکه با ارز مبادله‌ای‬ ‫وارد می‌شوند با آنکه از قیمت ارزان‌تری نسبت به تایر‌های‬ ‫ایران��ی برخوردارند ام��ا کیفیت آنها به هی��چ عنوان قابل‬ ‫مقایس��ه با تولیدات داخلی نیس��ت‪ .‬س��توده با بیان آنکه‬ ‫واردکنندگان تایر با حداقل اس��تانداردها اقدام به واردات‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬افزود‪ :‬تایرهای داخلی به‌دلیل اینکه با توجه به‬ ‫ش��رایط جغرافیایی و جاده‌های کش��ور طراحی ش��ده‌اند‬ ‫بهتری��ن عملک��رد را در ب��ازار داخلی دارن��د‪ ،‬ضمن آنکه‬ ‫تایرهای تولید داخلی قابلیت رقابت در بازارهای بین‌المللی‬ ‫و با بهترین نش��ان‌های روز جهان را دارند‪ .‬وی به واردات‬ ‫‪ ۱۴۰‬نشان تایر از کشور چین اشاره و اظهارکرد‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫تایرهای چینی با نش��ان‌های مختل��ف در حال واردات به‬ ‫کشور اس��ت که برای جلوگیری از این موضوع باید دولت‬ ‫سیاس��ت‌های حمایتی از صنعت را هرچه سریع‌تر به اجرا‬ ‫‌گذارد و سیاس��ت‌های تعرفه‌ای معقول را اعمال کند‪ .‬این‬ ‫عضو انجمن صنعت تایر کش��ور ب��ا تاکید براینکه چنانچه‬ ‫برای صنعت تایر چاره‌اندیشی نشود‪ ،‬با کاهش تولید مواجه‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬تولیدات داخل به راحت��ی می‌توانند‬ ‫تایرهای مورد نیاز صنعت خودروس��ازی کش��ور را تامین‬ ‫کنند‪ .‬وی سپس از درخواست انجمن برای افزایش تعرفه ‪5‬درصد محصوالت یزدتایر به کشورهای افریقایی‪ ،‬آسیای‬ ‫واردات تایر خبر داد و گفت‪ :‬این موضوع هنوز نهایی نشده میانه و خاورمیانه صادر می‌ش��ود و ب��ه دنبال افزایش آن‬ ‫ام��ا احتماال در اصالحیه کت��اب قوانین تعرفه‌ای واردات و به ‪۱۰‬درصد از تولیدات خود هس��تیم‪ .‬س��توده با اشاره به‬ ‫صادرات سال ‪ ۹۴‬لحاظ خواهد شد‪.‬‬ ‫اینکه تولید در یزدتایر نس��بت به س��ال قبل تا ‪۱۵‬درصد‬ ‫س��توده ب��ر ض��رورت تش��ویق‬ ‫افزایش را تجربه کرده اس��ت‪ ،‬یادآور‬ ‫س��رمایه‌گذاران در صنعت تایر کشور ستوده‪ :‬هم‌اکنون تایرهای شد‪ :‬تولید امس��ال به ‪۲۵‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تاکید ک��رد و اف��زود‪ :‬برای تش��ویق چینی با نشان‌های مختلف تن خواهد رس��ید و برنام��ه تولید ما‬ ‫س��رمایه‌گذاران باید سود این صنعت در حال واردات به کشور‬ ‫برای س��ال آینده ‪۲۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫از تورم کش��ور بیشتر باش��د چرا که‬ ‫اس��ت و با توج��ه به رادیالیزه ش��دن‬ ‫است که برای جلوگیری‬ ‫هم‌اکنون سود صنعت تایر در مقایسه‬ ‫از این موضوع باید دولت ‪۷۵‬درصد تولیدات در امس��ال‪ ،‬از مهر‬ ‫ب��ا ت��ورم در س��طح پایین‌ت��ری قرار‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬تمام تولیدات این ش��رکت‬ ‫سیاست‌های حمایتی از‬ ‫دارد بنابرای��ن س��رمایه‌گذاری در آن‬ ‫رادیال خواهد بود‪ .‬به گفته مدیرعامل‬ ‫صنعت را به اجرا‌گذارد‬ ‫بس��یار کم اس��ت‪ .‬وی از مخاطره در‬ ‫یزدتایر‪ ،‬س��االنه به ‪ ۳۳۰‬تا ‪۳۴۰‬هزار‬ ‫و سیاست‌های تعرفه‌ای‬ ‫نقدینگی ش��رکت‌های تایرس��ازی به‬ ‫تن تای��ر نیاز داریم ک��ه بین ‪ ۲۳۰‬تا‬ ‫کند‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫معقول‬ ‫دلیل ورود تایرهای بی‌کیفیت چینی‬ ‫‪۲۴۰‬ه��زار تن از آن در داخل کش��ور‬ ‫با ارز مبادله‌ای و انباشت تایر خبر داد‬ ‫تولید می‌ش��ود و یزدتای��ر ‪۱۰‬درصد‬ ‫و افزود‪ :‬چنانچه برای صنعت تایر چاره‌اندیش��ی نش��ود‪ ،‬با تولی��د داخلی و ح��دود ‪8‬درصد مصرف کش��ور را تامین‬ ‫کاهش تولید مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫می‌کند‪ .‬وی افزود‪ :‬س��االنه ‪۱۴‬میلیون حلقه تایر س��واری‬ ‫‹ ‹تایرهای وارداتی شناسنامه ندارند‬ ‫در کش��ور تولید می‌ش��ود و مصرف کش��ور بین ‪ ۱۵/۵‬تا‬ ‫مدیرعام��ل یزدتای��ر با تاکید بر اینک��ه صنعت تایر یک ‪۱۶‬میلیون حلقه تایر اس��ت و ح��دود ‪۳۰‬درصد تایرهای‬ ‫صنع��ت اس��تراتژیک و حیاتی اس��ت از نبود شناس��نامه رادیال سواری کشور در یزدتایر تولید و عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫مش��خص برای تایره��ای وارداتی انتقاد کرد و خواس��تار ‹ ‹ ضرورت قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا‬ ‫س��توده همچنین با توجه به توان صنعت تایر داخلی‬ ‫حمایت معق��ول و تعرفه‌ای از صنعت تای��ر‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫تخصی��ص ارز مبادل��ه‌ای ب��رای واردات تای��ر و نظارت بر و برنامه‌ه��ای توس��عه‌ای در ای��ن صنعت‪ ،‬اذع��ان کرد‪:‬‬ ‫تایرس��ازان داخلی به راحتی پاس��خگوی نیاز تایر کشور‬ ‫قیمت‌گذاری و توزیع محصوالت وارداتی شد‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجم��ن صنعت تایر ایران با توجه به خواهن��د بود و ب��ا توجه ب��ه تکمیل برخ��ی طرح‌های‬ ‫اینکه ح��دود ‪۴۵‬درصد مواد اولیه م��ورد نیاز صنعت تایر توسعه‌ای این صنعت در شرکت‌های مختلف‪ ،‬دولت باید‬ ‫وارداتی اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬ارزبری هر کیل��و گرم مواد جدی‌تر از گذشته پشتیبان و حامی صنعت داخلی باشد‪.‬‬ ‫وی در پایان با اش��اره به ش��عار این واحد تولیدی که‬ ‫اولی��ه صنعت تای��ر ‪ ۱/۵‬دالر اس��ت در حالی‌که چنانچه‬ ‫تایر از خارج کش��ور وارد ش��ود کیلوی��ی از ‪ ۳‬تا ‪ ۴/۵‬دالر توس��عه‪ ،‬رمز پویایی اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬براساس‬ ‫ارزب��ری دارد‪ .‬مدیرعام��ل یزدتایر در ادامه ب��ا بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های به‌عمل آمده کارخانه شماره ‪ ۲‬یزد تایر‬ ‫‪۴۰‬درصد تولیدات ما به صنعت خودروسازی و شرکت‌های با ظرفیت ‪۳۰‬هزار تن در سال به‌زودی راه‌اندازی خواهد‬ ‫ایران‌خ��ودرو‪ ،‬س��ایپا‪ ،‬کرمان موتور و گ��روه بهمن تزریق شد و با احداث این کارخانه ظرفیت این شرکت به حدود‬ ‫می‌ش��ود از مذاک��رات مدیران خ��ودرو ب��رای تامین تایر ‪۶۰‬هزار تن افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫محص��والت خود خب��ر داد‪ .‬وی همچنین ب��ه مذاکرات با ‹ ‹مشوق‌های نامتعارف برای واردات‬ ‫حال با توجه به ت��وان باالی تولیدکنندگان داخلی در‬ ‫کشورهای ترکیه و یونان برای صادرات اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫رشد ‪ ۷۲‬درصدی تولید در ایران‌خودرو‬ ‫ایکوپرس‪ :‬آمار تولی��د در گروه صنعتی ایران‌خودرو حکایت از تولید ‪ ۵۵۷‬هزار و‬ ‫‪ ۹۵۶‬دس��تگاه انواع خودروی س��واری و وانت از ابتدای سال ‪ ۹۳‬تا پایان بهمن ماه‬ ‫دارد که این عدد نش��ان‌دهنده رشد ‪۷۲‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش‬ ‫است‪ .‬با برنامه‌های اجرا شده در تامین به‌موقع قطعات‪ ،‬تولید ایران‌خودرو از ابتدای‬ ‫س��ال تا پایان بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬به تعداد ‪۲۳۳‬‬ ‫هزار و ‪۸۴۷‬دس��تگاه افزایش داشته است‪ .‬این درحالی است که ایران‌خودرو در ‪۱۱‬‬ ‫ماه سال گذشته تعداد ‪ ۳۲۴‬هزار و ‪ ۱۰۹‬دستگاه خودرو تولید کرده بود‪ .‬برمبنای‬ ‫این گزارش‪ ،‬بیش��ترین تولید ایران‌خودرو در این بازه زمانی مربوط به محصول پژو‬ ‫پارس بوده که به تعداد ‪ ۱۳۸‬هزار و ‪ ۲۰۱‬دستگاه تولید و به بازار عرضه شده است‪.‬‬ ‫این گزارش می‌افزاید‪ ،‬آمار تولید ثبت ش��ده ایران‌خودرو نش��ان می‌دهد تولید این‬ ‫شرکت در بهمن ماه ‪ ۶۱‬هزار و ‪ ۳۶۹‬دستگاه به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۸۵‬درصدی تولیدات پارس‌خودرو‬ ‫س�ایپا نیوز‪ :‬تولید خودرو در ش��رکت پارس‌خودرو در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه س��ال قبل با ‪ ۸۵‬درصد رشد همراه بوده است‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫تولید ‪ ۱۰‬ماه امس��ال این ش��رکت ‪ ۹۰۹۲۷‬دس��تگاه بوده که در مقایسه با مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته با تولید ‪ ۴۹۱۴۶‬دس��تگاه‪ ،‬به رش��د ‪ ۸۵‬درصدی رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��رکت پارس‌خودرو توانسته اس��ت در دی ماه امس��ال ‪ ۱۰۲۶۹‬دستگاه‬ ‫خودرو تولید کند و نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل با تولید ‪ ۴۰۵۹‬دس��تگاه‬ ‫به رش��د ‪ ۱۵۳‬درصدی برس��د‪ .‬این افزایش تولید در حالی انجام ش��ده که شرکت‬ ‫پارس‌خودرو در س��ال‌های اخیر همواره به دلیل وجود تحریم‌ها و با توجه به تولید‬ ‫خودروه��ای لوکس و نیاز به واردات برخی قطعات مش��کالت بیش��تری را تجربه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫آغاز طرح بازدید محصوالت ایران‌خودرو‬ ‫ایس�نا‪ :‬علی نمکین‪ ،‬مدیرعامل ایس��اکو از آغاز طرح رایگان‬ ‫بازدید قبل از س��فر محصوالت تولیدی ایران‌خودرو خبر داد‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬ط��رح بازدید رایگان قبل از س��فر خودروهای‬ ‫ایران‌خودرو از روز ش��نبه آغاز و تا چهاردهم اسفند ماه ادامه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬وی با بیان اینکه این طرح مربوط به خودروهای‬ ‫تولیدی از دوم اس��فند ماه سال ‪ ۱۳۸۳‬به این طرف است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این‬ ‫طرح بیش از ‪ ۲۰‬بخش خودرو مورد بررسی و بازدید رایگان قرار خواهد گرفت‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در طرح بازدید قبل از س��فر‪ ،‬در صورتی‌که خدمت مورد نظر خارج از‬ ‫محدوده گارانتی باشد‪ ،‬هزینه و اجرت تعمیر و تعویض قطعه دریافت خواهد شد‪.‬‬ ‫رشد ‪ 50‬درصدی سایپا کاشان‬ ‫سایپا نیوز‪ :‬تولید خودرو در شرکت سایپا کاشان در ‪ ۱۰‬ماه امسال نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه سال قبل با ‪ ۵۰‬درصد رشد همراه بوده است‪ .‬سایت سایپا کاشان تولیداتی‬ ‫مانن��د ایکس ‪ ۱۱۱ ،۱۰۰‬و تیبا را در گروه خودروس��ازی س��ایپا ب��ر عهده دارد و‬ ‫خودروی ساینا نیز در این شرکت روی خط تولید قرار گرفته که نقطه امید اشتغال‬ ‫در قلب کویر محسوب می‌شود و از آنجایی که برنامه‌های توسعه گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا در این ش��رکت با بهترین تجهیزات برنامه‌ریزی شده است‪ ،‬به طور قطع در‬ ‫آینده ش��اهد رش��د قابل توجهی در تولیدات این س��ایت خواهیم بود‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش تولید ‪ ۱۰‬ماه امس��ال این ش��رکت ‪ ۹۰۲۴۴‬دس��تگاه بوده که در مقایسه با‬ ‫مدت مش��ابه سال گذشته با تولید ‪ ۶۰۱۴۴‬دس��تگاه‪ ،‬به رشد ‪ ۵۰‬درصدی رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬شرکت سایپا کاش��ان با تولید محصوالت گروه ایکس ‪ ۲۰۰‬و تیبا در تالش‬ ‫است تا بتواند با افزایش تولیدات خود در سال آینده شاهد رشد بیشتری نسبت به‬ ‫سال ‪ 1393‬باشد‪.‬‬ ‫صنعت تایر و برابری اس��تانداردهای ساخت و تولید این‬ ‫محصوالت با مش��ابه خارجی آن به نظر می‌رسد افزایش‬ ‫روند واردات تایرهای خارج��ی و بی‌کیفیت می‌تواند در‬ ‫کن��ار اختالل در فرآین��د تولید داخلی‌ها ب��ه نارضایتی‬ ‫مصرف‌کننده نیز منجر‌ش��ود‪ .‬در همین حال سخنگوی‬ ‫انجمن صنفی صنعت تایر ایران در گفت‌وگویی با‬ ‫با بیان اینکه عمده دلیل افزایش واردات بی‌رویه تایرهای‬ ‫بی‌کیفیت به کش��ور نبود تعرفه حمایتی مناسب در این‬ ‫صنعت اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در این میان بس��یاری با ارز‬ ‫مبادل��ه‌ای اقدام به واردات تایر ک��رده و این محصوالت‬ ‫را گاه��ی چندین برابر قیمت و با نرخ ارز آزاد در بازارها‬ ‫به‌فروش می‌رس��انند که روند رو به رشد واردات را دامن‬ ‫زد ‌ه است‪.‬‬ ‫مصطف��ی تنها ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫س��ود نامتع��ارف مش��وقی برای‬ ‫افزای��ش واردات تای��ر می‌ش��ود‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬از ط��رف دیگ��ر‬ ‫س��فارش‌دهندگان تایر سفارشات‬ ‫خود را به دلیل ارزان تمام شدن نرخ تولید و سود بیشتر‪،‬‬ ‫با کیفیت پایین س��فارش می‌دهند که اس��تانداردها در‬ ‫فرآیند تولید رعایت نمی‌ش��ود‪ .‬وی با انتقاد از اینکه این‬ ‫محص��والت به دلی��ل امکانات محدود گم��رکات درباره‬ ‫نظارت بر استانداردها به راحتی وارد بازار مصرف داخلی‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر این اس��اس این محصوالت از‬ ‫گمرکات به بازار کش��ور راه پی��دا می‌کنند که هم برای‬ ‫مصرف‌کننده داخلی به لحاظ کیفیت مشکل ایجاد کرده‬ ‫و ه��م روند تولید داخلی را مختل می‌کند‪ .‬تنها در ادامه‬ ‫با اش��اره به اینکه پیش��نهادهایی در رابطه با ساماندهی‬ ‫واردات تای��ر به دولت داده‌ایم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬یکی از این‬ ‫پیشنهادها الزام واردکنندگان این محصوالت به داشتن‬ ‫نمایندگی‌ه��ای مجاز از تولیدکنن��ده اصلی و همچنین‬ ‫داشتن دفاتر خدمات پس از فروش است تا مصرف‌کننده‬ ‫در حوزه گارانتی با مش��کل مواجه نش��ود‪ .‬س��خنگوی‬ ‫انجمن صنفی صنعت تایر ایران با تاکید بر اینکه هیچ‌یک‬ ‫از پیشنهادهای ما تاکنون مصوب و اجرایی نشده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬میزان واردات تایر در ‪۱۰‬ماه به حدود ‪۴۵۰‬میلیون‬ ‫دالر رس��ید که میزان قابل‌توجهی اس��ت‪ .‬وی همچنین‬ ‫تعرف��ه واردات تایر خودروهای س��نگین را ‪۲۲‬درصد و‬ ‫خودروهای سبک را ‪۲۶‬درصد اعالم کرد و گفت‪ :‬تایرهای‬ ‫داخل��ی تحت نظر ادارات اس��تاندارد کش��ور ب��ه تولید‬ ‫می‌رس��ند و استانداردهای ما حداقل در تایرهای سواری‬ ‫با استانداردهای روز دنیا برابری می‌کند که از نظر کیفی‬ ‫محصوالت قابل‌اطمینان و به‌روزی هس��تند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬مهجوری برخی صنایع در کش��ور موجب ش��ده‬ ‫حمایت‌های الزم از این بخش به‌درس��تی صورت نگیرد؛‬ ‫درواق��ع صاحبان برخ��ی صنایع در جایی‌ک��ه نیازی به‬ ‫حمایت‌های مالی نداشته و به آرامی و به‌دور از هیاهوی‬ ‫ای��ن روزهای برخی صنایع به تولید مش��غول هس��تند‪،‬‬ ‫نیازمند حمایت‌هایی از جنس تعرفه یا نظارت بیشتر در‬ ‫واردات بوده تا در ش��رایط س��خت حال حاضر اقتصادی‬ ‫بتوانند به مقوله تولید بپردازند‪.‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫پژو سيتروئن از روسيه رفت‬ ‫عصرخودرو‪ -‬با بدتر ش��دن ش��رايط اقتصادي‬ ‫روسيه‪ ،‬خط توليد پژو س��يتروئن که با همکاري‬ ‫مش��ترک ميتسوبيش��ي احداث ش��ده‪ ،‬به‌صورت‬ ‫موق��ت تعطيل ش��د البت��ه اين توق��ف توليد در‬ ‫دس��امبر ‪ ۲۰۱۴‬به تمامي کارکن��ان اين کارخانه‬ ‫از قبل اعالم ش��ده ب��ود‪ .‬اين خ��ط توليد که در‬ ‫ش��هر ‪ Kaluga‬و در ‪ ۱۸۰‬کيلومت��ري جن��وب‬ ‫غربي مس��کو واقع ش��ده‪ ،‬در اواسط سال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫ميالدي احداث ش��ده بود يعني همان زماني که‬ ‫مس��کو درحال س��بقت‌گرفتن از آلمان بود تا به‬ ‫بزرگترين بازار فروش اروپا تبديل ش��ود‪ .‬پی‌اس‌آ‬ ‫از اين خ��ط توليد براي مونتاژ س��يتروئن ‪ C۴‬و‬ ‫همچنين پژو ‪ ۴۰۸‬اس��تفاده مي‌کرد درحالي که‬ ‫ميتسوبيش��ي مش��غول توليد مدل‌هاي اوتلندر و‬ ‫پاجرو اس��پرت در آن بود‪ .‬ظرفيت توليد س��االنه‬ ‫اين خط توليد ‪ ۱۲۵۰۰۰‬دس��تگاه اعالم ش��د اما‬ ‫در انتهاي سال ‪ ۲۰۱۳‬ميالدي بيشتر از ‪۲۸۱۰۰‬‬ ‫دستگاه خودرو از اين کارخانه بيرون نيامد که از‬ ‫اين تعداد ‪ ۲۱۸۰۰‬دس��تگاه پژو و ‪ ۶۳۰۰‬دستگاه‬ ‫نيز ميتسوبيش��ي ب��ود‪ .‬گفتني اس��ت در ژانويه‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬پژو س��يتروئن با کاه��ش ‪ ۷۵‬درصدي در‬ ‫فروش تنها ‪ ۸۹۸‬دستگاه فروخته و ميتسوبيشي‬ ‫نيز با کاهش ‪ ۳۶‬درصدي فروش‪ ،‬موفق به تحويل‬ ‫‪ ۳۲۲۰‬دستگاه به مشتريان شده است‪.‬‬
‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سنگان‪ ،‬عسلویه معدنی کشور‬ ‫فرآوری ضایعات معدنی‪‌،‬حرکت به سمت سود بیشتر‬ ‫مواد معدنی کرات‪ ،‬ذخایری برای آیندگان‬ ‫‪5‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‬ ‫گروه مع�دن‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در دیدار با وزیر محیط‌زیست و منابع طبیعی‬ ‫فدراس��یون روس��یه از عالقه‌مندی ایران از‬ ‫حضور روس��یه برای انجام مطالعات اکتشاف‬ ‫مع��ادن تحت‌االرض��ی و تهی��ه طرح‌ه��ای‬ ‫بهره‌برداری و شناسایی معادن زیرزمینی به‬ ‫منظور اس��تفاده بهینه از ظرفیت‌های کشور‬ ‫خبرداد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬مهندس محمدرضا‬ ‫نعم��ت‌زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دو کش��ور هم��واره در کنار هم‬ ‫بوده‌اند و گس��ترش همکاری‌ه��ا و تعامالت‬ ‫آنها بس��یار حائز اهمیت خواهد بود چرا که‬ ‫در حال حاضر مناسبات اقتصادی و فنی در‬ ‫س��طح مطلوب و مورد رضایت دو طرف قرار‬ ‫ندارد‪ .‬وی این دیدار را فرصت مناسبی برای‬ ‫بررسی زمینه‌های همکاری و ارائه راهکارها‬ ‫در زمینه توسعه و تعمیق روابط اقتصادی و‬ ‫تجاری دو کش��ور ذکر کرد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به ظرفیت و توانمندی قوی کش��ور روس��یه‬ ‫در زمینه مطالعات زمین‌شناس��ی و آشنایی‬ ‫با مع��ادن می‌تواند یک��ی از راه‌های مهم در‬ ‫افزایش تعامالت محس��وب شود‪ .‬نعمت‌زاده‬ ‫در ادامه با اش��اره به امکانات و ظرفیت‌های‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی و اکتشافات معدنی‬ ‫ایران که در سال‌های اخیر پیشرفت مناسبی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به برنامه‌های‬ ‫توسعه‌ای در نظر گرفته‌شده در بخش معادن‬ ‫کشور عالقه‌مندیم با س��ایر کشورها به‌ویژه‬ ‫روسیه بیش از پیش همکاری داشته باشیم‬ ‫گسترش همکاری‌های معدنی ایران و روسیه‬ ‫البته در گذشته همکاری‌هایی داشته‌ایم که‬ ‫خواهان گسترش آنها هستیم‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت به برخی تفاهمات اولیه که‬ ‫با ش��رکت ایمیدرو انجام ش��ده است‪ ،‬اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬مذاکرات و تعامالتی که درباره‬ ‫معدن زرشوران‪ ،‬انگوران و سنگان انجام شده‬ ‫زودتر اجرایی ش��ود‪ .‬به گفته وی؛ با توجه به‬ ‫ظرفیت و توانمندی‌های کشور روسیه به‌ویژه‬ ‫در معادن زیرزمینی و داشتن تجربه کافی در‬ ‫شناسایی این معادن و مورد بهره‌برداری قرار‬ ‫دادن آنها‪ ،‬تمایل خود را برای همکاری دراین‬ ‫باره اعالم می‌کنیم ‪ .‬مهندس نعمت‌زاده ادامه‬ ‫داد‪ :‬ما تاکنون بیشتر از معادن سطح االرضی‬ ‫استفاد کرده‌ایم و در زمینه معادن زیرزمینی‬ ‫به جز زغال‌س��نگ تجربه زیادی نداریم که‬ ‫دراین زمینه آمادگی خود را برای استفاده از‬ ‫تجارب کشور روسیه اعالم می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬همچنی��ن در زمین��ه‬ ‫مطالعات اکتش��اف مع��ادن تحت‌االرضی و‬ ‫تهیه طرح‌ه��ای بهره‌برداری نیز عالقه‌مندیم‬ ‫با کش��ور روس��یه همکاری داشته باشیم که‬ ‫دراین باره باید مطالعات از نظر بعد اقتصادی‬ ‫و سودآوری مدنظر قرار بگیرد ‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا ابراز عالق��ه از برگزاری‬ ‫دوره‌های آموزشی و تبادل اطالعات بین دو‬ ‫کشور‪ ،‬استقبال خود را برای همکاری بیشتر‬ ‫با روسیه با توجه به محدودیت امکانات ایران‬ ‫در زمینه نقش��ه برداری و ژئوفیزیک هوایی‬ ‫ب��رای بهره‌مندی از هلی‌کوپت��ر و هواپیما از‬ ‫طرف روسیه اعالم کرد‪.‬‬ ‫ی در‬ ‫نعمت‌زاده همچنین گسترش همکار ‌‬ ‫زمینه‌ه��ای جدید را م��ورد تاکید قرار داد و‬ ‫گفت‪ :‬توسعه تعامالت در خصوص شناسایی‬ ‫و بهره‌من��دی از مواد نادر خاکی نیز از دیگر‬ ‫زمینه‌هایی اس��ت که می‌توان با تفاهمنامه‬ ‫بین س��ازمان زمین‌شناسی و طرف روس به‬ ‫آنها پرداخ��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ادامه به اقدامات ایران در خارج از کش��ور‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬تاکنون توانس��ته‌ایم در‬ ‫کشورهای همس��ایه و افریقا به‌طور مشترک‬ ‫مطالعات��ی را انجام دهیم ک��ه به طور مثال‬ ‫می‌ت��وان به همکاری و اقدامات مش��ترک با‬ ‫کشور قزاقس��تان‪ ،‬ازبکس��تان و چند کشور‬ ‫افریقایی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گسترش تعامالت دو کشور‬ ‫همچنی��ن در این دیدار « دونس��کوی»‬ ‫وزی��ر محی��ط زیس��ت و مناب��ع طبیعی‬ ‫فدراس��یون روس��یه ضم��ن تمای��ل برای‬ ‫تعمی��ق روابط تجاری‪ ،‬صنعتی و معدنی با‬ ‫ایران ابراز امیدواری کرد‪ ،‬بتوان همکاری‌ها‬ ‫را به‌وی��ژه در زمین��ه زمین‌شناس��ی و‬ ‫اس��تفاده از منابع زیرزمینی گسترش داد‪.‬‬ ‫دونسکوی در ادامه به برخی همکاری‌های‬ ‫ایران و روس��یه در گذشته و هم‌اکنون که‬ ‫در حال اجراس��ت اش��اره و ابراز امیدواری‬ ‫کرد س��طح این مناسبات گس��ترش پیدا‬ ‫کند‪ .‬وی با اش��اره ب��ه ظرفیت‌های معادن‬ ‫و مناب��ع طبیع��ی ایران به عن��وان یکی از‬ ‫مزیت‌های این کش��ور گف��ت‪ :‬امیدواریم با‬ ‫همکاری مش��ترک در زمینه شناس��ایی و‬ ‫بهره‌برداری از این منابع بتوانیم به توسعه‬ ‫تعامالت دو کشور کمک کنیم‪.‬‬ ‫در جلسه امضای تفاهمنامه پژوهشي ايميدرو و انجمن مهندسي معدن مطرح شد‬ ‫هزينه ‪ 12‬ميليارد توماني پژوهش‌هاي معدني‬ ‫حامدش�ايگان ‪ -‬گ�روه معدن‪ :‬س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازي معادن ديروز در جلسه‌اي با انجمن مهندسي‬ ‫معدن در بخش پژوهش‌هاي معدني تفاهمنامه‌اي امضا‬ ‫کردن��د تا اين انجمن با نظ��ارت و هدايت پژوهش‌هاي‬ ‫معدني در بهره‌وري و توسعه فعاليت‌هاي معدني نقش‬ ‫دانش روز را در فعاليت‌هاي بخش معدن پررنگ‌تر کند‪.‬‬ ‫رييس هيات عامل ايميدرو در اين جلسه اعالم کرد اين‬ ‫س��ازمان در ‪ 9‬ماه امس��ال ‪ 12‬ميليارد تومان در بخش‬ ‫پژوه��ش هزينه ک��رده و تاکنون با ‪ 8‬دانش��گاه و مرکز‬ ‫آموزش��ي تفاهمنامه امضا کرده اس��ت که نشان‌دهنده‬ ‫اهميت پژوهش در بخش معدن اس��ت و درحال حاضر‬ ‫نيز آمادگي افزايش اين بودجه به چند برابر را دارد‪.‬‬ ‫و ان��رژي براي صنايع اهميت بااليي دارند سياس��ت ما‬ ‫اس��تقرار صناي��ع انرژي‌بر مانند ف��والد و آلومينيوم در‬ ‫مناطق جنوب کش��ور است تا عالوه‌بر بهره‌مندي از آب‬ ‫دري��اي خليج‌فارس از منابع گاز عس��لويه نيز بهره‌مند‬ ‫ش��وند‪ .‬از طرف ديگر نزديکي صنايع به دریا به توسعه‬ ‫ص��ادرات محصوالت آنه��ا نيز کمک خواه��د کرد که‬ ‫به‌طور قطع ب��ا هزينه کمتر محص��والت خود را صادر‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫او در رابطه ب��ا طرح فوال چابهار نيز اضافه کرد‪ :‬براي‬ ‫در اختيار گرفتن اين طرح ‪ 6‬شرکت در مناقصه شرکت‬ ‫کرده‌اند که به‌زودي پس از گشايش پاکت‌ها به شرکت‬ ‫ذي‌صالح واگذار مي‌ش��ود تا ط��رح را وارد فاز اجرايي‬ ‫کند‪ .‬در گام نخست افتتاح فاز آهن اسفنجي اين طرح‬ ‫با ظرفيت ‪ 1/6‬ميليون تن انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ تفاهمنامه پژوهشي با ‪ 8‬دانشگاه‬ ‫‹ ‹ هدف ترويج معدنکاري است‬ ‫رييس هي��ات عامل ايمي��درو در رابطه ب��ا تفاهمنامه‬ ‫پژوهشي با انجمن مهندسي معدن اظهار کرد‪ :‬ايميدرو‬ ‫اجراي برنامه‌هاي پژوهش��ي را ي��ک تکليف مي‌داند‪ ،‬از‬ ‫اين رو در ‪ 9‬ماه امسال نزديک به ‪ 12‬ميليارد تومان در‬ ‫بخش پژوه��ش هزينه کرده که نزدي��ک به ‪ 1‬ميليارد‬ ‫توم��ان ب��راي حماي��ت از پايان‌نامه‌ه��اي پژوهش��ي‬ ‫دانشجويان دکترا و کارشناسي ارشد صرف شده است‪.‬‬ ‫اين مسئله کمک مي‌کند تا عقب‌ماندگي‌هاي اين حوزه‬ ‫ک��ه به دلي��ل تحريم‌ها ب��ه وجود آمده برطرف ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراين اين تفاهمنامه براي توس��ع ‌ه بهره‌وري توليدات‬ ‫معدني از طریق همکاري‌هاي پژوهش��ي با مراکز علمي‬ ‫منعقد ش��ده است‪ .‬مهدي کرباس��يان با تاکيد بر اينکه‬ ‫هزينه پژوهش نوعي س��رمايه‌گذاري اس��ت ادامه داد‪:‬‬ ‫در‌حال حاضر با ‪ 8‬دانش��گاه و مرک��ز علمي تفاهمنامه‬ ‫امضا کرده‌ايم و بعضي از اين پژوهش‌ها ش��روع شده و‬ ‫پيشرفت‌هاي خوبي داش��ته‌اند‪ .‬به همين دليل از سال‬ ‫گذش��ته کميته‌اي علمي زير‌نظر معاون��ت برنامه‌ريزي‬ ‫فعالي��ت خود را ش��روع کرد ت��ا با بررس��ي طرح‌هاي‬ ‫پژوهشي اين همکاري‌ها توس��عه‌يابد‪ .‬سازمان ايميدرو‬ ‫قابليت افزايش بودجه پژوهش��ي خ��ود را به چند برابر‬ ‫و س��ازمان نظام مهندس��ي معدن‬ ‫دارد‪ ،‬زي��را طبق قان��ون ‪ 25‬درصد‬ ‫مهدیکرباسیان‪:‬ايميدرو در‌ح��ال پيگيري هس��تيم تا از اين‬ ‫س��ود فعاليت‌ه��اي اي��ن ش��رکت‬ ‫مي‌توان��د در بخ��ش آموزش��ي و اجرايبرنامه‌هايپژوهشي طريق ميزان آس��يب‌هاي محيطي‬ ‫را يک تکليف مي‌داند‪ ،‬از اين را در اي��ن معادن کاهش و از طرف‬ ‫پژوهشي هزينه شود‪.‬‬ ‫رو در ‪ 9‬ماه امسال نزديک ديگر بهره‌وري در معادن زغال‌سنگ‬ ‫او ب��ا اش��اره به اينکه در ش��رايط‬ ‫را افزايش دهیم‪ .‬کرباسيان در پاسخ‬ ‫کنوني کش��ور دو نکته حائز اهميت‬ ‫به‪ 12‬ميليارد تومان در‬ ‫درباره‬ ‫اس��ت تصريح کرد‪ :‬با کاهش قيمت بخشپژوهشهزينهکرده ب��ه س��وال خبرن��گار‬ ‫مباح��ث اي��ن تفاهمنام��ه اضاف��ه‬ ‫نفت‪ ،‬توليد در کش��ور بايد به سمت‬ ‫کهنزديکبه‪ 1‬ميليارد‬ ‫ک��رد‪ :‬در اي��ن تفاهمنام��ه عالوه‌بر‬ ‫به��ره‌وري حرکت کند ت��ا بتوان از‬ ‫تومانبرايحمايتاز‬ ‫مباحث نظارت پژوهش��ي ايميدرو‬ ‫منابع کشور به شکل بهينه استفاده‬ ‫پايان‌نامه‌هايپژوهشي‬ ‫ب��ه دنب��ال اين اس��ت ت��ا از طريق‬ ‫کرد‪ .‬نکته ديگر اين است که باید در‬ ‫دانشجوياندکتراو‬ ‫مراک��ز علم��ي و پژوهش��ي بخش‬ ‫حوزه فناوري سرمايه‌گذاري کنیم تا‬ ‫کارشناسيارشدصرف‬ ‫خصوص��ي با پژوهش��گران و مراکز‬ ‫به بهره‌ب��رداري منابع معدني کمک‬ ‫شدهاست‬ ‫علم��ي بين‌الملل��ي همکاري‌ه��اي‬ ‫ش��ود‪ .‬در‌واقع هزين��ه در اين بخش‬ ‫خود را توس��عه دهد‪ ،‬چراکه دولت‬ ‫نوعي سرمايه‌گذاري است که گامي‬ ‫و ش��رکت‌هاي دولتي به دليل تحريم‌ها در همکاري با‬ ‫موثر در توسعه معدنکاري کشور است‪.‬‬ ‫مراکز بين‌المللي با محدوديت مواجه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ آموزش کارگران معدني‬ ‫او در پاس��خ ب��ه س��وال ديگ��ري درب��اره انتقال آب‬ ‫ريي��س هيات عامل ايميدرو ب��ا نگاهي به برنامه‌هاي‬ ‫آموزش��ي اضافه کرد‪ :‬برنامه آموزش کارگران معدن را خليج‌فارس به صنايع انرژي بر در کش��ور تصريح کرد‪:‬‬ ‫هم‌اکنون با س��ازمان فني و حرفه‌اي کش��ور و سازمان انتق��ال آب از خليج‌فارس به گل‌گه��ر و چادرملو آغاز‬ ‫نظام مهندس��ي مع��دن در‌حال اج��را داريم همچنين شده است‪ .‬در‌واقع شرکت‌هاي چادرملو‪ ،‬گل‌گهر و مس‬ ‫توسعه ايمني معادن زغال‌سنگ يکي از برنامه‌هایي است از سهامداران اين پروژه هستند که وزارت نيرو نيز اين‬ ‫که در بخش معدن ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ط��رح را پيگيري و حمايت مي‌کن��د‪ .‬از آنجايي که آب‬ ‫همچنين در اين جلسه رييس انجمن مهندسي معدن‬ ‫با اشاره به مفاد اين تفاهمنامه گفت‪ :‬اين تفاهمنامه در‬ ‫بحث نظارت و هدايت پژوهش��گران به سمت طرح‌هاي‬ ‫موثر و کارآمد اس��ت تا در بخش معدن بهره وري ارتقا‬ ‫ياب��د اما از آنجايي که فرآوري بخش جديدتر در معدن‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‌ط��ور قط��ع در اين بخ��ش انجم��ن حضور‬ ‫پررنگ‌تري خواهد داشت‪ .‬درواقع انجمن به دليل اينکه‬ ‫ارتباط دو‌س��ويه‌اي با صنعت و معدن و دانشگاه‌ها دارد‪،‬‬ ‫اجراي پروژه‌ها را تسهيل خواهد کرد‪.‬‬ ‫علي‌اصغر خداياري‪ ،‬با بيان اينکه هدف انجمن ترويج‬ ‫دانش معدنکاري در کش��ور است ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫اينکه سازمان ايميدرو با بهبود فعاليت‌هاي خود از يک‬ ‫بنگاه اقتصادي بزرگ به س��مت س��ازماني توسعه‌اي و‬ ‫بزرگ حرکت مي‌کند با کمک اين سازمان پژوهش‌هاي‬ ‫بخش معدن ارتباط بيشتري با دانشگاه‌ها پيدا مي‌کند‬ ‫و از ط��رف ديگر اين انجمن به دليل ماهيت و ارتباطي‬ ‫ک��ه با مراکز دانش��گاهي دارد مي‌توان��د مانع از اجراي‬ ‫طرح‌هاي پژوهشي تکراري در بخش معدن شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه بخش معدن‬ ‫با حمایت از‬ ‫چرخه تولید‬ ‫محمد تقی کره‌ای‬ ‫رییس سازمان زمین‌شناسی کشور‬ ‫با توجه به اینکه کش��ور در حالت تحریم به س��ر‬ ‫می‌ب��رد وضعیت بودجه کش��ور برای س��ال آینده‬ ‫ش��کلی انقباضی دارد‪ .‬حال با توجه به اینکه ایران‬ ‫ظرفیت باالیی در ذخایر مواد معدنی دارد که هنوز‬ ‫مورد بهره‌ب��رداری قرار نگرفت��ه دولت و مجلس با‬ ‫نگاهی مثبت به این منابع خدادادی بودجه سازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی را برای سال ‪ 94‬افزایش داده‌اند تا با‬ ‫انجام برنامه‌های حاکمیتی در جهت شناسایی مواد‬ ‫معدنی گام بردارد‪ .‬در واقع این س��ازمان با امکاناتی‬ ‫که در اختیار دارد از طریق شناس��ایی و پی جویی‬ ‫مواد معدنی با فرآیندهای ژئوشیمی‪ ،‬ژئوفیزیک و‪...‬‬ ‫هزینه‌های معدنکاری را در کش��ور کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫در واقع پس از اینکه نقش��ه‌های زمین‌شناس��ی در‬ ‫مقیاس‌های کوچک تر فراهم ش��د ب��ا اطالعات به‬ ‫دس��ت آمده از کانی‌ه��ای منطقه معدن��ی تلفیق‬ ‫می‌ش��ود و اطالعات دقیقی از مح��دوده معدنی به‬ ‫دس��ت می‌آید و درنتیجه معدنکاران به جای اینکه‬ ‫س��رمایه خود را در محدوده وسیع اکتشافی هزینه‬ ‫کنند در بخش��ی کوچک‌تری که ذخایر معدنی در‬ ‫آن ق��رار دارد هزینه می‌کنند و این مس��ئله هزینه‬ ‫بهره‌برداری آنه��ا را کاهش می‌دهد‪ .‬با این حال در‬ ‫کشور هنوز تجهیزات و فناوری‌های حفاری به روز‬ ‫وج��ود ن��دارد و در صورتی که امکان��ات مورد نیاز‬ ‫مهیا شود هزینه‌های اکتش��اف در عمق‌های باالتر‬ ‫نیز کاهش می‌یابد‪ .‬این موضوع در نهایت ریس��ک‬ ‫معدنکاری در کش��ور را کاهش می‌دهد‪ .‬نتیجه این‬ ‫پیشرفت‌های فناوری و فراهم کردن اطالعات مورد‬ ‫نیاز معدنکاران مش��وقی برای ورود سرمایه‌گذاران‬ ‫بیش��تر به بخش معدن است‪ .‬در این فرآیند بخش‬ ‫خصوص��ی و س��ازمان‌های دولتی مانن��د ایمیدرو‬ ‫می‌توانن��د ب��ا تکمیل چرخه ف��رآوری و حلقه‌های‬ ‫پایین‌دس��تی تولید و س��هم ای��ران را در بازارهای‬ ‫بین‌المللی افزایش دهند‪ .‬بنابراین در توسعه بخش‬ ‫معدن بای��د گام‌های حمایتی از مقدمات تا تکمیل‬ ‫چرخه تولید برداشته شود‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫افزایش ‪ 20‬درصدی‬ ‫تولید فوالد خام کشور‬ ‫‪ ،‬می��زان تولی��د ف��والد خام‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫شرکت‌های فوالدساز کش��ور در دی ماه امسال به‬ ‫ی��ک میلی��ون و ‪ 372‬هزار و ‪ 272‬تن رس��ید‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که میزان فوالد خام تولید شده در‬ ‫مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬یک میلیون و ‪ 140‬هزار‬ ‫و ‪ 756‬تن بود‪.‬‬ ‫تولید‌کنندگان فوالد کشور از ابتدای فروردین تا‬ ‫پایان دی ماه امس��ال‪ 14 ،‬میلیون و ‪ 5‬هزار و ‪600‬‬ ‫تن فوالد خام تولید کردند که نسبت به میزان تولید‬ ‫فوالد خام در مدت مش��ابه سال ‪13( 92‬میلیون و‬ ‫‪ 47‬هزار و ‪ 217‬تن)‪ ،‬رش��د ‪7/3‬درصدی را نش��ان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن مدت‪ 8 ،‬ش��رکت بزرگ کش��ور ش��امل‬ ‫«فوالد مبارکه» ‪ 4‬میلیون و ‪ 497‬هزار و ‪ 829‬تن‪،‬‬ ‫«فوالد خوزس��تان» ‪ 2‬میلیون و ‪ 863‬هزار و ‪575‬‬ ‫ت��ن‪« ،‬ذوب‌آهن اصفهان» ‪ 2‬میلی��ون و ‪ 321‬هزار‬ ‫و ‪ 914‬ت��ن‪« ،‬فوالد هرم��زگان» ‪ 961‬هزار و ‪904‬‬ ‫تن‪« ،‬سبا» ‪ 652‬هزار و ‪ 900‬تن‪« ،‬فوالد خراسان»‬ ‫‪ 593‬هزار و ‪ 801‬تن‪« ،‬فوالد آلیاژی» ‪ 339‬هزار و‬ ‫‪ 969‬تن و «گ��روه ملی صنعتی فوالد ایران» ‪158‬‬ ‫هزار و ‪ 358‬تن تولید کردند‪.‬‬ ‫همچنین در ‪ 10‬ماهه امسال‪ 14 ،‬میلیون و ‪344‬‬ ‫ه��زار و ‪ 484‬تن انواع محصوالت فوالدی از س��وی‬ ‫ش��رکت‌های فوالد ساز تولید ش��د که در مقایسه‬ ‫با میزان تولید در مدت مش��ابه س��ال گذشته (‪13‬‬ ‫میلیون و ‪ 906‬هزار و ‪ 836‬تن)‪ ،‬حاکی از رش��د ‪3‬‬ ‫درصدی است‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت‬ ‫فوالدی کش��ور شامل ش��رکت «فوالد مبارکه» ‪4‬‬ ‫میلی��ون و ‪ 462‬هزار و ‪ 339‬ت��ن ورق گرم‪« ،‬ذوب‬ ‫آهن اصفه��ان» ‪2‬میلیون و ‪ 176‬ه��زار و ‪ 659‬تن‬ ‫(ش��مش کاالیی‪ ،‬تیرآه��ن‪ ،‬میلگ��رد‪ ،‬کالف و‪،)...‬‬ ‫«فوالد اکسین» ‪ 672‬هزار و ‪ 997‬تن ورق عریض‪،‬‬ ‫«س��با» ‪ 644‬ه��زار و ‪ 25‬ت��ن ورق گ��رم‪« ،‬گروه‬ ‫ملی صنعت��ی فوالد ایران» ‪ 595‬ه��زار و ‪ 521‬تن‬ ‫(تیرآهن‪ ،‬میلگرد و لوله)‪« ،‬فوالد خراس��ان» ‪521‬‬ ‫ه��زار و ‪ 999‬تن میلگرد‪« ،‬نورد و لوله اهواز» ‪332‬‬ ‫ه��زار و ‪ 116‬تن ورق گرم‪« ،‬ش��رکت ورق خودرو‬ ‫چهار محال و بختیاری» ‪ 157‬هزار و ‪ 471‬تن ورق‬ ‫گالوانی��زه و نیز «فوالد آذربایجان» ‪ 145‬هزار و ‪32‬‬ ‫تن میلگرد تولید کردند‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫دبیر انجمن کاشی و سرامیک کشور‬ ‫خبر داد‪:‬‬ ‫دپوی بیش از ‪ 180‬میلیون‬ ‫مترمکعب کاشی و سرامیک‬ ‫دبیر انجمن کاش��ی و سرامیک کش��ور از دپوی‬ ‫بیش از ‪ 180‬میلیون مترمربع کاش��ی و س��رامیک‬ ‫در کارخانه‌های کاش��ی و سرامیک استان یزد خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬وصول مطالبات کارخانه‌های کاش��ی و‬ ‫س��رامیک از ‪ 4‬ماه به ‪ 10‬ماه رسیده و این موضوع‬ ‫چالش بزرگی برای این صنعت ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سعیدرضا کریم‌نژاد با اشاره به‬ ‫مش��کالت عدیده کارخانه‌های کاش��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫وضعیت تولید س��رامیک در کشور به گونه‏‏‌ای است‬ ‫ک��ه هم‌اکنون بیش از ‪ 3‬برابر مازاد بر مصرف و نیاز‬ ‫کش��ور تولید می‏‏‌ش��ود که قیمت تمام شده کاال را‬ ‫افزایش داده است‪.‬‬ ‫وی هش��دار داد صادرات کاش��ی و س��رامیک به‬ ‫دلیل مس��ائل منطقه‏‏‌ای تا حد چشمگیری کاهش‬ ‫داش��ته و این مس��ئله بار مالی و مشکالت فراوانی‬ ‫را بر صنعت کاشی و سرامیک تحمیل کرده است‪.‬‬ ‫همچنین نصراهلل شریف‌فرد‪ ،‬نایب رییس انجمن‬ ‫صنفی کاش��ی و س��رامیک نیز با اشاره به وضعیت‬ ‫تولید و مش��کالت عدیده واحدهای صنفی کاش��ی‬ ‫اس��تان گفت‪ :‬ش��رایط رکود اقتصادی در کش��ور‬ ‫و کاهش قیمت نفت و آش��فتگی بازار باعث ش��ده‬ ‫که کارخانه‌های کاشی و سرامیک با کاهش تولید‪،‬‬ ‫دپوی فراوان و نبود صادرات مواجه شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مشکالت کلی این صنعت افزود‪:‬‬ ‫افزای��ش هزینه‏‏‌ه��ای ج��اری پرس��نلی‪ ،‬آب و برق‬ ‫و گاز از س��وی دولت نیز بر مش��کالت م��ا افزوده‬ ‫اس��ت و دیگر صنعت کاشی و سرامیک رمقی برای‬ ‫ایستادگی برای ادامه تولید ندارد‪.‬‬ ‫نای��ب رییس انجمن صنفی کاش��ی و س��رامیک‬ ‫کشور خواستار مساعدت در زمینه پرداخت مالیات‬ ‫و قبول دفاتر واحدهای صنعتی با واقعیات اقتصادی‬ ‫جاری در کشور شد‪.‬‬ ‫یک درصد مس جهان‬ ‫در آذربایجان‌شرقی وجود دارد‬ ‫مع��اون برنامه‌ریزی اس��تاندار آذربایجان‌ش��رقی‬ ‫با بی��ان اینکه یک درصد ذخایر م��س دنیا در این‬ ‫استان وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬قابلیت توسعه مطلوبی در‬ ‫ای��ن زمینه داریم اما این ظرفی��ت تا به حال مورد‬ ‫غفلت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬داوود بهب��ودی اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫س��ال گذش��ته بحث توجه به ظرفیت معدن مس‬ ‫س��ونگون پررنگ‌تر ش��ده به طوری ک��ه مس را به‬ ‫عنوان یکی از محورهای توس��عه اس��تان در اسناد‬ ‫تدبیر توسعه هم در قالب شهرستانی و هم در قالب‬ ‫استانی شناسایی کرده‌ایم‪.‬‬ ‫بهبودی گفت‪ :‬از جمله اقدامات انجام ش��ده برای‬ ‫توس��عه صنعت مس این بود که شرکت ملی مس‬ ‫ایران به عنوان اصلی‌ترین متولی ذخایر مس کشور‪،‬‬ ‫یک شرکت مادر تخصصی شناخته شد و به تشکیل‬ ‫دو ش��رکت زیر مجموعه به نام‌های ش��رکت مس‬ ‫کرمان و شرکت مس آذربایجان مبادرت ورزید‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه‌ریزی اس��تاندار آذربایجان‌ش��رقی‬ ‫ادامه داد‪ :‬انتظار داریم با ش��کل‌گیری شرکت مس‬ ‫آذربایج��ان فضا بهت��ر مدیریت ش��ود و این حوزه‬ ‫تحرک بیشتری پیدا کند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬در حال حاضر در ش��رکت مس‬ ‫آذربایجان به س��رمایه‌گذاری ب��رای احداث صنایع‬ ‫پایین‌دس��تی نی��از داری��م ک��ه در ای��ن ارتباط با‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های اولیه بخشی از زیرساخت‌های‬ ‫احداث واحدهای ذوب و پاالیش در سونگون فراهم‬ ‫شده و باید انتقال فناوری انجام شود‪.‬‬ ‫بهب��ودی با بی��ان اینکه بحث‌ه��ای تکنولوژیکی‬ ‫مقتضی را با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح‬ ‫کرده‌ایم و متدولوژی و فن��اوری مورد نظر انتخاب‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬عالوه بر واحدهای ذوب‬ ‫و پاالیش‪ ،‬صنایع پایین دس��تی دیگ��ری هم باید‬ ‫راه‌اندازی شوند‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬در حال حاض��ر کاتد مس ما در‬ ‫مرحله کنس��انتره نزدیک به ‪ 28‬درصد اس��ت که‬ ‫بای��د آن را به ‪ 99‬درصد برس��انیم که اگر این کاتد‬ ‫تولید ش��ود انواع کاربری‌های دیگر مس مانند لوله‬ ‫مسی‪ ،‬کابل و صنایع دیگر مبتنی بر مس را می‌توان‬ ‫راه‌اندازی کرده و به اشتغالزایی‪ ،‬ایجاد ارزش‌افزوده‬ ‫و توسعه صادرات پرداخت‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه‌ریزی اس��تاندار آذربایجان‌ش��رقی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬واحده��ای بخش خصوص��ی در خود‬ ‫منطق��ه ارس��باران در مراحل اکتش��اف و احداث‬ ‫صنایع پایین‌دس��تی مجتمع مس س��ونگون ورود‬ ‫یافته‌ان��د و ای��ن صنعت به تدریج خ��ودش را پیدا‬ ‫می‌کن��د و امیدواریم در آین��ده نزدیک نقش مورد‬ ‫انتظار خود را ایفا کند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در سی‌و سومین گردهمایی ملی علوم زمین مطرح شد‬ ‫سنگان‪ ،‬عسلویه معدنی کشور‬ ‫کتایون ملکی‪-‬گروه معدن‪ :‬سی و سومین‬ ‫گردهمای��ی ملی علوم زمین روز گذش��ته در‬ ‫س��ازمان زمین‌شناسی و اکتش��افات معدنی‬ ‫با حضور مس��ئوالن این س��ازمان آغاز به کار‬ ‫ک��رد‪ .‬مراس��م افتتاحی��ه ای��ن گردهمایی با‬ ‫حضور؛ محم��د تقی کره‌ای رییس س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی و اکتش��افات معدن��ی ایران‪،‬‬ ‫محمدرض��ا بهرامن نایب ریی��س خانه معدن‬ ‫ای��ران‪ ،‬جلی��ل قلمق��اش معاونت س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی‪ ،‬بهروز برنا معاونت اکتشافات‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی و جعفر صادقی پناه‬ ‫عضو هیات رییسه خانه معدن ایران در سالن‬ ‫آمفی تئاتر سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی برگزار شد‪.‬‬ ‫علیرضا ش��هیدی‪ ،‬دبی��ر ای��ن گردهمایی‬ ‫به عنوان نخس��تین س��خنران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫اواخر شهریور ماه سال جاری با فراخوان آغاز‬ ‫سی‌وس��ومین گردهمایی علوم‌زمین جلسات‬ ‫بس��یاری برای بخش‌ه��ای ای��ن گردهمایی‬ ‫برگزار ش��د که در نتیجه آن‪ ،‬این گردهمایی‬ ‫با توجه به بحران کم‌آبی در کش��ور با نگرش‬ ‫وی��ژه‌ای بر آب کار خود را آغاز کرد‪ .‬البته این‬ ‫گردهمای��ی رویکرد اکتش��اف عناصر فلزی با‬ ‫نگرش طال را نیز در سنندج برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعداد ‪ 824‬مقاله به دبیرخانه‬ ‫همایش ارسال و توسط داوران بررسی شده‌اند‬ ‫ک��ه بخش��ی از این مقاالت در زم��ان ‪ 3‬روزه‬ ‫برگزاری گردهمایی ارائه خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور خدمات مهندس�ی ب�ه افریقا و‬ ‫امریکای التین‬ ‫در ادامه این مراس��م‬ ‫معاون��ت س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ای��ران روی‬ ‫کمربند کوه زایی آلپ‬ ‫هیمالی��ا قرار دارد که مناطق تکنوتیکی را در‬ ‫کش��ور ایجاد می‌کند‪ ،‬که منج��ر به ‪32‬مورد‬ ‫مخاطره زمین‌شناس��ی در کشور می‌شود‪ .‬در‬ ‫واق��ع ای��ران ب��ا داش��تن ‪32‬م��ورد مخاطره‬ ‫زمین‌شناس��ی در جای��گاه س��وم جهانی قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬از سویی دیگر سرزمین ما جزو‬ ‫مناطق بحران آب است که این موارد فعالیت‬ ‫کارشناس��ان س��ازمان زمین‌شناسی را کمی‬ ‫سخت می‌کند‪.‬‬ ‫جلیل قلمقاش گفت‪ :‬سازمان زمین‌شناسی‬ ‫در س��ال‌های اخیر تالش کرد تا نقش��ه‌های‬ ‫کاربردی کش��ور را تهیه کن��د‪ .‬در این زمینه‬ ‫نقش��ه‌هایی ب��ا مقی��اس یک بیس��ت و پنج‬ ‫هزارم تهیه شد‪ .‬همچنین در ‪ 18‬ماه گذشته‬ ‫یکی از اهداف س��ازمان زمین‌شناسی تکمیل‬ ‫نقش��ه‌هایی با مقیاس یکصد ه��زارم بود که‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن موضوع ک��ه تمام‬ ‫ویژگی‌ه��ای زمین‌شناس��ی می‌توان��د در‬ ‫پهنه‌های آبی وجود داشته باشد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان زمین‌شناسی و اکتش��افات معدنی‬ ‫ایران از ‪20‬سال پیش مطالعه روی پهنه‌های‬ ‫آب��ی را آغاز کرد و در حال حاضر به اطالعات‬ ‫خوبی در این زمینه دست یافته ازجمله تهیه‬ ‫نقش��ه پراکنش رسوبات در مناطق آبی مانند‬ ‫خزر‪ ،‬که به‌تازگی منتشر شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی مطالع��ات رسوب‌شناس��ی‬ ‫ژئوش��یمی‪ ،‬اجرای طرح‌های اکتشافی منابع‬ ‫غیرزن��ده دریایی (معدن��ی) و طرح‌های دیگر‬ ‫جزو برنامه‌های آتی سازمان زمین‌شناسی در‬ ‫بخش مطالعات پهنه‌های آبی خواهد بود‪.‬‬ ‫قلمق��اش در ادام��ه اف��زود‪ :‬س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی در س��ال‌های اخیر طرح‌های‬ ‫ویژه‌ای در بخش آب داش��ته اس��ت تا بتواند‬ ‫با بحران کم‌آبی ب��ه بهترین نحو مقابله کند‪.‬‬ ‫ای��ن رویک��رد در قب��ال مناب��ع آب موجود و‬ ‫شناس��ایی منابع آب��ی جدی��د از راهکارهای‬ ‫سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در‬ ‫حوزه آب است‪.‬‬ ‫جلیل قلمقاش در حاش��یه این مراس��م در‬ ‫مبنی بر تاثیر برگزاری‬ ‫پاسخ به سوال‬ ‫چنین گردهمایی‌هایی بر توسعه فعالیت‌های‬ ‫زمین‌شناس��ی‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬به ط��ور معمول‬ ‫محققان و پژوهش��گران و مسئوالن کشوری‬ ‫در همایش‌ه��ا در کن��ار ه��م جمع ش��ده و‬ ‫دس��تاورد‌های خود را به اشتراک می‌گذارند‪.‬‬ ‫برگ��زاری گردهمای��ی عل��وم زمی��ن ب��رای‬ ‫سی‌وسومین سال خود به عنوان یک رویکرد‬ ‫زمین‌شناس��ی در تقویم مسئوالن کشوری و‬ ‫کارشناس��ان زمین‌شناس��ی دارای جایگاهی‬ ‫خاص است‪ .‬امسال نیز مانند سال‌های گذشته‬ ‫پژوهش��گران مختلفی درای��ن برنامه حضور‬ ‫بهروز برنا‪:‬‬ ‫باید تالش کرد‬ ‫تا از تک‌محصولی‬ ‫بودن رها شویم که‬ ‫این موضوع جذابیت‬ ‫اکتشاف را افزایش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫اکتشافات نوین بیش از‬ ‫‪ 15‬سال است که‬ ‫در کشور انجام‬ ‫می‌شود‬ ‫داش��ته و نتایج تحقیقات و فعالیت‌های خود‬ ‫را ارائه داده و با برنامه‌های آتی س��ازمان آشنا‬ ‫می‌ش��وند زیرا س��ازمان زمین‌شناسی نقشی‬ ‫راهبردی در مطالعات درون زمینی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��ازمان در س��ال جاری دو‬ ‫رویک��رد مه��م‪ ،‬همکاری با بخ��ش خصوصی‬ ‫و هم��کاری و اس��تفاده از توان پژوهش��گران‬ ‫دانش��گاهی را در اولویت خود قرار داده است‪.‬‬ ‫امروز زمان خوبی است که این روش و راهبرد‬ ‫را با متخصصان دیگر به اش��تراک گذاشته و‬ ‫آنها را آگاه کند‪ .‬در واقع اگر بخش خصوصی‬ ‫نیازمن��د مجهز کردن خ��ود و ایجاد آمادگی‬ ‫اس��ت‪ ،‬این کار را انجام دهد‪ .‬از سویی کشور‬ ‫م��ا از دیدگاه زمین‌شناس��ی ب��ه دلیل وجود‬ ‫مخاطرات جایگاه ویژه‌ای دارد در نتیجه وجود‬ ‫این پدیده‌ها همفک��ری با تمامی متخصصان‬ ‫عل��وم زمین را ض��روری می‌کند‪ .‬همچنین با‬ ‫توجه به اینکه ایران کش��وری معدنی اس��ت‪،‬‬ ‫در نتیجه اکتش��اف منابع پنهان در سال‌های‬ ‫آینده راهبرد اصلی این سازمان است‪.‬‬ ‫قلمقاش درباره تاثیر این گردهمایی در ابعاد‬ ‫بین‌الملل��ی نیز افزود‪ :‬هرچند سی‌وس��ومین‬ ‫گردهمایی علوم زمین بین‌المللی نیس��ت اما‬ ‫انعکاس اخب��ار و راهبردهای س��ازمان باعث‬ ‫می‌ش��ود محققان بین‌الملل��ی در برنامه‌های‬ ‫زمین‌شناس��ی با ایران مشارکت داشته باشند‬ ‫به عن��وان مث��ال در بحث بح��ران آب چند‬ ‫کشور خارجی در اکتش��اف منابع آب جدید‬ ‫اعالم آمادگی کرده‌اند‪ .‬وی در پاسخ به اینکه‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی در چ��ه زمینه‌هایی‬ ‫فعالیت‌های بین‌المللی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما در‬ ‫زمینه‌های مختلفی با کشورهای دنیا همکاری‬ ‫داریم‪ .‬به عنوان مثال در رابطه با کش��ورهای‬ ‫افریقایی و امریکای التین هدف اصلی صدور‬ ‫خدم��ات فن��ی مهندس��ی و همکاری‌ه��ای‬ ‫مش��ترک در زمینه تحقیقات زمین‌شناس��ی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما در کشورهای صنعتی بزرگ بیشتر‬ ‫در زمینه تحقیقاتی همکاری داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش س�هم در بودجه با اکتش�افات‬ ‫جدید‬ ‫در ادام��ه مراس��م‬ ‫افتتاحیه سی‌وسومین‬ ‫گردهمایی ملی علوم‬ ‫زمی��ن نای��ب رییس‬ ‫خانه مع��دن ایران به‬ ‫عن��وان نماینده بخش خصوصی‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫نزدی��ک ش��دن فاصله میان بخ��ش معدن و‬ ‫سازمان زمین‌شناسی اظهار کرد‪ :‬کاهش این‬ ‫فاصله می‌تواند به توسعه هرچه بیشتر بخش‬ ‫معدن کمک کند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا بهرام��ن درباره نق��ش اقتصاد‬ ‫مقاومتی در توس��عه بخش معدن گفت‪ :‬باید‬ ‫از مزیت‌های موجود در کش��ور استفاده مفید‬ ‫داشت‪ .‬ش��اید سال گذشته به دلیل باال بودن‬ ‫درآمده��ای نفتی توجه ب��ه بخش‌های دیگر‬ ‫چندان دیده نمی‌ش��د‪ ،‬اما امروز بخش معدن‬ ‫باید مورد توجه قرار گرفته و توسعه یابد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اکتش��اف از ذخای��ر بخش‬ ‫مع��دن آنطورک��ه باید انجام نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫متاس��فانه امروز معادن ب��زرگ ما در مناطق‬ ‫توس��عه‌نیافته و محروم واقع هس��تند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت ک��ه اگر با علم کاره��ای خود را‬ ‫انجام دهیم مشکالت به حداقل خواهد رسید‪.‬‬ ‫بهرام��ن س��رمایه‌گذاری در بخ��ش معدن‬ ‫را یک��ی از راهکاره��ای پیش��نهادی ب��رای‬ ‫توس��عه بخش معدن دانست و افزود‪ :‬تکمیل‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش اکتشاف باید توسط‬ ‫دولت انجام ش��ود و اجرای آن نیازمند تدوین‬ ‫برنامه‌ای دقیق است‪ .‬با انجام اکتشافات جدید‬ ‫می‌توانیم در آینده‌ای نزدیک س��هم بیشتری‬ ‫در بودج��ه داش��ته باش��یم‪ .‬از س��ویی دیگر‬ ‫فناوری در بخش مع��دن یکی دیگر از ارکان‬ ‫توس��عه بخش معدن اس��ت‪ .‬همچنین توجه‬ ‫به آموزش نیز باید در دس��تور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫اگر خواهان افزایش بهره‌وری در بخش معدن‬ ‫هستیم الزمه آن افزایش آموزش است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ل��زوم همسان‌س��ازی‬ ‫سیاس��ت‌های زیس��ت‌محیطی و اجتماع��ی‬ ‫(س��ی اس آر) جوامع مدنی با سیاس��ت‌های‬ ‫بخ��ش معدن از اکتش��اف تا ف��رآوری گفت‪:‬‬ ‫اکتش��اف و بهره‌ب��رداری از مع��ادن و ایجاد‬ ‫صنایع معدنی ظرفیت‌های ش��غلی بس��یاری‬ ‫را ایج��اد می‌کند‪ ،‬در حال��ی که از تولید ماده‬ ‫معدنی تا محصول نهایی ظرفیت‌های ش��غلی‬ ‫بسیاری وجود دارد‪.‬‬ ‫بهرام��ن یادآور ش��د‪ :‬ای��ران ی��ک درصد‬ ‫از مس��احت و ح��دود ‪ 3‬درص��د از ذخای��ر‬ ‫شناخته‌ش��ده معدنی جه��ان و ‪ 68‬نوع ماده‬ ‫معدنی و اس��تراتژیک را در اختی��ار دارد‪ ،‬اما‬ ‫نتوانسته اس��ت به نحو مطلوبی از این ذخایر‬ ‫و ظرفی��ت در اقتص��اد مل��ی اس��تفاده کند‪،‬‬ ‫به‌گون��ه‌ای که میانگین س��هم اقتصاد معدن‬ ‫نس��بت به تولید ناخالص داخلی‪ ،‬حدود یک‬ ‫درصد و س��هم اقتصاد صنای��ع معدنی حدود‬ ‫پنج درصد اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ام��روز ‪ 30‬درص��د از گ��ردش‬ ‫مالی اقتصاد کش��ور وابس��ته به بخش معدن‬ ‫اس��ت و آمارها نش��ان می‌ده��د ‪ 30‬درصد از‬ ‫س��رمایه‌گذاری داخلی و بی��ش از ‪ 32‬درصد‬ ‫از صادرات غیرنفتی کش��ور و ‪ 46/5‬درصد از‬ ‫صادرات صنعتی و معدنی و سهم بیش از ‪30‬‬ ‫درصد از ارزش بازار بورس کش��ور مربوط به‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رویکرد اصلی‪ ،‬اکتش�اف مواد معدنی‬ ‫فلزی و استراتژیک‬ ‫معاون امور اکتشافات‬ ‫سازمان زمین‌شناسی‬ ‫نیز یکی از سخنرانان‬ ‫این گردهمایی بود که‬ ‫با اش��اره ب��ه وضعیت‬ ‫موجود در کشور اظهار کرد‪ :‬باید تالش کرد تا‬ ‫از تک‌محصول��ی ب��ودن ره��ا ش��ویم که این‬ ‫موضوع جذابیت اکتش��اف را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫اکتشافات نوین بیش از ‪ 15‬سال است که در‬ ‫کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫به��روز برن��ا درب��اره الیه‌ه��ای اطالعات��ی‬ ‫زمین‌شناس��ی افزود‪ :‬در حال حاضر از ‪ 8‬الیه‬ ‫اطالعاتی بهره‌مند هس��تیم ک��ه از مهم‌ترین‬ ‫آنها می‌توان به الیه اطالعاتی ژئوشیمی اشاره‬ ‫ک��رد‪ .‬در این زمینه تهیه ‪462‬ورقه با مقیاس‬ ‫یک صد ه��زارم را تمام کرده و ‪60‬تا ‪70‬ورقه‬ ‫بازنگری مجدد شده‌اند‪ .‬از الیه اطالعات مهم‬ ‫دیگر می‌توان به الیه ژئوفیزیک هوایی اش��اره‬ ‫کرد که به کشف ذخایر جدید کمک می‌کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رویکرد سازمان زمین‌شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدنی‪ ،‬اکتش��اف مواد معدنی‬ ‫فل��زی و اس��تراتژیک اس��ت‪ .‬صنای��ع مدرن‬ ‫محمد رضا بهرامن‪:‬‬ ‫ایران یک درصد از‬ ‫مساحت و حدود ‪ 3‬درصد‬ ‫از ذخایر شناخته‌شده‬ ‫معدنی جهان و ‪68‬‬ ‫نوع ماده معدنی و‬ ‫استراتژیک را در اختیار‬ ‫دارد‪ ،‬اما نتوانسته است‬ ‫به نحو مطلوبی از این‬ ‫ذخایر و ظرفیت در‬ ‫اقتصاد ملی استفاده کند‬ ‫ام��روز کش��ف م��واد معدنی جدی��د ازجمله‬ ‫عناصر خاک��ی کمیاب را طل��ب می‌کند‪ ،‬به‬ ‫همین دلی��ل گروه‌های مختلف��ی را در این‬ ‫زمینه فعال کرده‌ایم‪ .‬برنا با بیان این موضوع‬ ‫ک��ه اکتش��افات زمانی س��رعت می‌گیرد که‬ ‫دس��تگاه‌های حکومتی همگام با یکدیگر در‬ ‫حرکت باش��ند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به دلیل ریس��ک‬ ‫باال در مراحل ابتدایی اکتشافات نباید بخش‬ ‫خصوصی را در فاز‌ه��ای اولیه دخالت دهیم‪.‬‬ ‫البته خوب اس��ت این نکته را در نظر داشته‬ ‫باش��یم که هزینه اکتشاف در ایران نسبت به‬ ‫برخی کش��ورهای دیگر ارزان‌تراست‪ .‬معاون‬ ‫ام��ور اکتش��افات س��ازمان زمین‌شناس��ی با‬ ‫اش��اره به تفاهم‌نامه س��ه‌جانبه میان وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ایمیدرو و س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی برای فعالیت در بلوک سنگان‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر با کار روی این محدوده‪،‬‬ ‫‪30‬مح��دوده امیدبخش مش��خص ش��ده که‬ ‫حاص��ل انج��ام عملی��ات ژئوفیزی��ک هوایی‬ ‫اس��ت‪ .‬این منطقه با در اختیار داشتن بیش‬ ‫از ‪3‬میلی��ارد تن ذخیره معدنی به عس��لویه‬ ‫معدنی کش��ور معروف شده است که در حال‬ ‫حاضر بخش خصوصی روی ذخایر پالس��ری‬ ‫آن فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬اگ��ر زمینه اکتش��افات‬ ‫مناسب باشد س��ازمان زمین‌شناسی می‌تواند‬ ‫نق��ش اساس��ی در توس��عه اقتص��ادی ایف��ا‬ ‫کند‪ .‬ظرفیت‌های بس��یار خوبی در س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی وجود دارد که استفاده از آنها‬ ‫به باالبردن س��رعت در حوزه اکتشاف کمک‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مهار ریزگردها را از ایران آغاز کنیم‬ ‫مدیرکل برنامه‌ریزی‪،‬‬ ‫فن��اوری اطالع��ات و‬ ‫بودج��ه س��ازمان‬ ‫و‬ ‫زمین‌شناس��ی‬ ‫اکتش��افات معدن��ی‬ ‫کشور نیز در ادامه برنامه با اشاره به بحران‌های‬ ‫موج��ود در کش��ور‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬علوم زمین‬ ‫ارتب��اط تنگاتنگی با محیط زیس��ت دارد‪ .‬در‬ ‫همین رابطه اگر برخی مسئوالن هشدارهای‬ ‫سازمان زمین‌شناسی درباره وضعیت دریاچه‬ ‫ارومیه در ‪4‬سال گذشته را جدی می‌گرفتند‬ ‫امروز می‌توانس��تیم ش��اهد احی��ای دریاچه‬ ‫باش��یم‪ .‬راضیه لک گف��ت‪ :‬متاس��فانه امروز‬ ‫کش��ور ما درگی��ر موضوع ریزگرد‌ها اس��ت‪.‬‬ ‫س��ازمان زمین‌شناسی و اکتش��افات معدنی‬ ‫ایران ‪6‬س��ال پیش در ای��ن زمینه ورود پیدا‬ ‫ک��رد‪ ،‬زیرا تنها یک زمین‌ش��ناس اس��ت که‬ ‫می‌تواند پاسخ دهد برای مهار ریزگرد‌ها باید‬ ‫از کجا ش��روع کرد‪ .‬به همی��ن دلیل از تمام‬ ‫کانون‌های ریزگرد نمونه‌برداری انجام ش��د و‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬همچنین نقشه‌های‬ ‫مهار این مشکل از سوی سازمان زمین‌شناسی‬ ‫تهیه ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ا توجه به اینک��ه امروز‬ ‫بخشی از ریزگردهای موجود در ایران به هند‬ ‫رس��یده اس��ت ما باید مهار آن را از کش��ور‬ ‫خودمان آغاز کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش��نهاد‌های م��ا در زمینه‬ ‫مقابله با این مشکل در عراق وارد مرحله اجرا‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین تیم کارشناسی عراق‬ ‫در ماه ج��اری به ایران می‌آیند‪ .‬امروز مناطق‬ ‫اولویت‌دار برای مهار مش��خص ش��ده‌اند‪ .‬باید‬ ‫این نکته را در نظر داشته باشیم که در زمینه‬ ‫حفاظت از زمین از علوم زمین استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ریس�ک اکتش�اف با استفاده از‬ ‫ژئوفیزیک‬ ‫مدیری��ت دفت��ر ژئ��و‬ ‫ماتیک��س س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی نی��ز با‬ ‫اش��اره ب��ه س��ابقه‬ ‫‪70‬س��اله توس��عه و‬ ‫کارب��رد ژئوفیزی��ک هوایی اظهار ک��رد‪ :‬برای‬ ‫اولین‌ب��ار کش��ور ژاپ��ن در س��ال ‪ 1943‬از‬ ‫ژئوفیزی��ک هوای��ی در بخ��ش نظام��ی خود‬ ‫اس��تفاده و پس از آن در سال ‪ 1951‬فالند از‬ ‫این اطالعات برای امور اکتشافی خود استفاده‬ ‫ک��رد‪ .‬وحید فتوت��ی گفت‪ :‬پنج ق��اره جهان‬ ‫زیرپوش��ش ژئوفیزیک هوایی ق��رار گرفته‌اند‌‪.‬‬ ‫کش��ورهای توسعه‌نیافته و فقیر نیز با حمایت‬ ‫بانک جهانی کشورشان را با ژئوفیزیک هوایی‬ ‫پوش��ش داده‌اند‪ .‬با توجه به اهمیت این روش‬ ‫هرچه از عمر آن می‌گذرد دقت و حساس��یت‬ ‫آن افزای��ش می‌یاب��د‪ .‬اس��تفاده از این روش‬ ‫می‌تواند ریسک اکتشاف را کاهش دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ژئوفیزیک هوایی با اس��تفاده‬ ‫از هواپیما و بالگرد انجام می‌ش��ود که هزینه‬ ‫در اس��تفاده از بالگرد باال بوده اما این روش از‬ ‫دقت بیشتری برخوردار است‪.‬‬
‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫همه برنج‌هاي ايراني‬ ‫سال آينده‬ ‫کد رهگيري مي‌گيرند‬ ‫نظرگاه‬ ‫جميل عليزاده شايق‬ ‫دبير انجمن برنج کشور‬ ‫از ابت��داي س��ال ‪ ،۹۴‬برنج‌ه��اي ايراني مورد‬ ‫تضمين وزارت بهداشت‪ ،‬فقط برنج‌هايي خواهند‬ ‫بود که کد رهگيري داش��ته باشند‪ ،‬ضمن اينکه‬ ‫قانون��ي براي ممنوعيت کش��ت برنج در کش��ور‬ ‫وجود ندارد‪ .‬همه برنج‌ه��اي خارجي وارداتي از‬ ‫ابتداي امس��ال ملزم ب��ه دريافت کد رهگيري يا‬ ‫شناسه پيگيري بودند و اين کار انجام شده است‪.‬‬ ‫ب��ه همين دلي��ل ما به هم��ه توليدکنندگان‪،‬‬ ‫کارخانه‌داران و نش��ان (برند)داران اعالم کرديم‬ ‫ک��ه تا قبل از پايان امس��ال اقدام به دريافت کد‬ ‫رهگيري کنند‪.‬‬ ‫اگر در سال ‪ ،۹۴‬برنجي بدون کد رهگيري در‬ ‫بازار ديده شود مس��ئوليتي متوجه سازمان‌هاي‬ ‫نظارتي نيس��ت و اگر مشکلي ايجاد شد صاحب‬ ‫نشان (برند) بايد پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫درباره تعويض تاري��خ انقضاي برنج‌هاي تاريخ‬ ‫گذش��ته نيز بايد گف��ت که مس��ئوليت فقط با‬ ‫س��ازمان‌هاي نظارتي است‪ ،‬سازمان‌هاي نظارتي‬ ‫ما مسئوليت‌ش��ان را چندان ج��دي نگرفته‌اند و‬ ‫اگر چنين مواردي ديده‌شود که با سالمت مردم‬ ‫س��روکار دارد‪ ،‬س��ازمان‌هاي مذک��ور بايد کمي‬ ‫هوش��يارتر و بيدارتر عمل کنند‪ .‬همچنين براي‬ ‫ممنوعيت کش��ت برنج نيازمند قانون هس��تيم‪،‬‬ ‫به عنوان نمونه قانون منع کش��ت خشخاش در‬ ‫کش��ور وجود دارد اما درباره برنج چنين قانوني‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزي و وزارت نيرو‪ ،‬خود‬ ‫متوجه ش��دند که ممنوعيت کشت برنج نيازمند‬ ‫قانون اس��ت و ما درب��اره برنج فق��ط مي‌توانيم‬ ‫بگوييم ب��ا توجه به وضعيت بس��يار بحراني آب‬ ‫در کشور از کشاورزي که در جايي برنج مي‌کارد‬ ‫که موج��ب هدر رفت��ن آب مي‌ش��ود‪ ،‬حمايت‬ ‫نمي‌کنيم‪.‬‬ ‫اي��ن محدودي��ت روي قيم��ت برن��ج ايران��ي‬ ‫تاثيرگ��ذار نخواهد ب��ود‪ ،‬در حالي که ‪ ۸۶‬درصد‬ ‫سطح زير کشت برنج کشور در دو استان شمالي‬ ‫(گي�لان و مازندران) و ‪ ۱۴‬درصد آن در س��اير‬ ‫استان‌هاس��ت بنابراين متوس��ط س��هم آن ‪۱۴‬‬ ‫اس��تان در کش��ت برنج يک درصد است و اصال‬ ‫نبايد به خاطر اين يک درصد تا اين حد جنجال‬ ‫و سروصدا به راه مي‌افتاد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر اين‪ ،‬در اس��تاني مانند سيس��تان و‬ ‫بلوچس��تان اصال از منابع آب زيرزميني استفاده‬ ‫نمي‌ش��ود بلک��ه از س��يالب‌ها و آب‌ه��اي روان‬ ‫اس��تفاده مي‌کنند ي��ا اس��تان‌هايي مانند ايالم‪،‬‬ ‫کهگيلويه و بويراحم��د و چهارمحال و بختياري‬ ‫در حاش��يه رودخان��ه قرار دارن��د و از آب مازاد‬ ‫رودخان��ه براي کش��ت برنج اس��تفاده مي‌کنند‪،‬‬ ‫در‌حالي که وزارت جهاد کش��اورزي اعالم کرده‬ ‫اگر کسي در جايي چاه عميقي حفر کرده باشد‬ ‫و آب آن را ب��ه جاي اس��تفاده براي زراعت‌هاي‬ ‫ديگر براي کش��ت برنج ه��در کند‪ ،‬از او حمايت‬ ‫نمي‌کنيم‪.‬‬ ‫وزير جهاد کش��اورزي در پيامي به س��مينار‬ ‫برنج اعالم کرده بود‪ :‬ما در س��واحل درياي خزر‬ ‫از هيچ حمايتي براي کشت برنج دريغ نمي‌کنيم‬ ‫اما در اس��تان‌هايي که ب��ا محدوديت منابع آب‬ ‫مواجه هستند‪ ،‬از آن حمايت نمي‌کنيم‪.‬‬ ‫ائتالف بزرگ‬ ‫پاراگوئه‪ ،‬کشوري محصور با اقتصاد محدود‬ ‫نمایشی برای دوستی سبز‬ ‫با هدف حمایت از اقتصاد ملی از سال ‪ 94‬انجام می‌شود‬ ‫اصالح ‪ ۱۵۰۰‬ردیف تعرفه‌‌ وارداتی‬ ‫زهرا طهرانی‪-‬گ�روه تجارت‪ :‬کنترل و تعدیل تعرفه‌ها‬ ‫یکی از سیاس��ت‌های باز تجاری دولت یازدهم محس��وب‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬از این‌رو قرار است از س��ال آینده‪ ۱۵۰۰ ،‬ردیف‬ ‫تعرف��ه‌ای اصالح ش��ود‪ .‬این خبر را وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت به‌تازگی در جمع خبرن��گاران مطرح کرد و این را‬ ‫هم گفت که برخی از تعرفه‌ها کاهش��ی و برخی افزایش��ی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت‌زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از‬ ‫پیشنهاد این وزارتخانه به دولت برای اصالح ‪ ۱۵۰۰‬ردیف‬ ‫تعرفه خبر داد و گفت‪ :‬صنعتگ��ران نگران افزایش واردات‬ ‫نباش��ند و در صورت تصویب این پیشنهاد‪ ،‬اصالح تعرفه‌ها‬ ‫از اوایل س��ال ‪ ۹۴‬اجرایی می‌شود‪ .‬عالوه بر این باید در کنار‬ ‫صرفه‌جوی��ی ارزی‪ ،‬صادرات غیرنفتی نیز افزایش یابد تا به‬ ‫واسطه آن میزان درآمد ارزی نیز افزایش پیدا کند‪ .‬به گفته‬ ‫وی ص��ادرات در ‪۱۰‬ماه امس��ال از افزای��ش ‪۲۲‬درصدی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬ضم��ن اینکه واردات با اب��زار تعرفه قابل‬ ‫کنترل اس��ت؛ به همین دلیل دولت واردات اولویت ‪ ۱۰‬را با‬ ‫‪ 2‬برابر سود بازرگانی مجاز اعالم کرده است‪ ،‬البته تنها ‪ 2‬تا‬ ‫‪3‬درص��د واردات در گروه ‪ ۱۰‬انجام می‌ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬با‬ ‫کاهش درآمدهای نفتی‪ ،‬اگرچه صادرات ‪ ۲۲‬درصد رش��د‬ ‫داشته و درآمدهای ارزی بیشتر شده اما صادرات به برخی‬ ‫کشورها با محدودیت مواجه شده است‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده تاکید کرد که برخی صنعتگران نگران واردات‬ ‫هس��تند که بر این اساس‪ ،‬پیش��نهاد اصالح ‪ ۱۵۰۰‬ردیف‬ ‫تعرف��ه‌ای به دولت در این هفته ارس��ال خواهد ش��د تا در‬ ‫صورت تصمیم‌گیری‪ ،‬از اوایل س��ال آینده اجرایی ش��ود‪.‬‬ ‫به دنب��ال آن برخی ردیف‌های تعرف��ه‌ای افزایش و برخی‬ ‫ردیف‌ه��ا برای جلوگی��ری از واردات غیررس��می کاهش‬ ‫می‌یابد اما بهتر اس��ت برای واردات از ارز آزاد استفاده شود‪،‬‬ ‫اگرچه واردات کاالهای مصرفی باید با ارز متقاضی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساماندهی با رویکرد حمایت از اقتصاد ملی‬ ‫تک خبر‬ ‫آموزش مشترک ژاپن‬ ‫و ایران در بسته‌بندی خرما‬ ‫س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران اع�لام کرد‪:‬‬ ‫کارگاه‌های آموزش��ی بسته‌بندی صادراتی خرما‬ ‫و فرآورده‌ه��ای آن با همکاری س��ازمان تجارت‬ ‫خارجی ژاپن (جترو) در تهران آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫کارگاه‌های یادش��ده از شنبه گذشته به مدت‬ ‫‪5‬روز دایر اس��ت‪ .‬اس��تادان صنعت بس��ته‌بندی‬ ‫ژاپن با ه��دف انتقال دانش و تجربیات در حوزه‬ ‫بسته‌بندی محصوالت صادراتی به تهران آمده‌اند‬ ‫و ب��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان کش��ور‬ ‫مباحث الزم را ارائه می‌دهند‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫در ای��ن میان همچنی��ن قائم‌مقام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از س��اماندهی نظ��ام تعرف��ه‌ای واردات با رویکرد‬ ‫حمایت از اقتصاد ملی و تولید داخلی خبر داد و گفت‪ :‬بیش‬ ‫از ‪۸۰‬درصد واردات کشور را مواد اولیه و کاالهای واسطه‌ای‬ ‫تش��کیل می‌دهد‪ .‬مجتبی خس��روتاج در مصاحبه با رادیو‬ ‫اقتصاد افزود‪ :‬امس��ال‪ ،‬فاصله صادرات و واردات به ش��دت‬ ‫کاهش یافته اس��ت و ت�لاش می‌کنیم ب��ا مدیریت بهینه‬ ‫تخصیص منابع ارزی‪ ،‬وابس��تگی به درآمدهای نفت خام را‬ ‫کاهش دهیم چرا ک��ه تراز تجاری در بخش غیرنفتی قابل‬ ‫تحقق اس��ت‪ .‬به گفته وی‪۱۰ ،‬درص��د واردات را کاالهای‬ ‫اساسی تش��کیل می‌دهد و ‪۱۰‬درصد هم به کاالهای دیگر‬ ‫مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫خس��روتاج ب��ا بی��ان اینکه در م��ورد بخش��ی از کاالها‬ ‫تعرفه‌های واردات بس��یار باال اس��ت و ایران از کشورهای‬ ‫دارای دیوار تعرفه‌ای بلند اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای توس��عه‬ ‫صادرات باید سیاس��ت‌های واردات هم متوازن با آن رشد‬ ‫کن��د و نمی‌توان صادرات غیرنفتی را بدون رش��د متوازن‬ ‫واردات و مدیری��ت آن به تنهایی هدفگ��ذاری کرد و هیچ‬ ‫کش��وری این‌گونه رویکردی ندارد‪ .‬وی گفت‪ :‬هدفگذاری‬ ‫صادرات غیرنفتی در س��ال آینده ب��ا افزایش ‪۲۰‬درصدی‬ ‫روبه‌رو اس��ت و امیدواریم با رویکردهای دولت تدبیر و امید‬ ‫و بهب��ود تجارت خارج��ی به این هدف در مس��یر اقتصاد‬ ‫مقاومتی برسیم‪.‬‬ ‫خس��روتاج افزود‪ :‬در مواردی ک��ه ظرفیت تولید داخلی‬ ‫مانند لوازم خانگی زیاد است‪ ،‬تعرفه‌ها را با رویکرد حمایت‬ ‫از تولی��د داخل��ی افزای��ش دادیم اما درب��اره کاالهایی که‬ ‫ظرفیت تولید داخلی آن اندک اس��ت باید اهداف توس��عه‬ ‫رقابت��ی و تنظیم ب��ازار و رعایت حق��وق مصرف‌کننده نیز‬ ‫مدنظر باشد‪ .‬قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هدف دولت مدیریت بهینه بازار پولی و مهار تورم است‬ ‫و هرگونه سیاس��ت‌های واردات��ی و صادراتی با این رویکرد‬ ‫تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری اصالح تعرفه‌ها به تشکل‌های صنفی‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫تهران نیز در این‌باره معتقد است‪ :‬اگر‬ ‫دول��ت اص�لاح تعرفه‌ه��ا را ب��ه‬ ‫تشکل‌های صنفی و تخصصی واگذار‬ ‫کند‪ ،‬خود تشکل‌ها می‌توانند ضمن‬ ‫تضمی��ن افزای��ش درآمدهای دولت از مح��ل اخذ تعرفه‪،‬‬ ‫مالحظ��ات صنفی و وضعیت بازار را نی��ز در تنظیم تعرفه‬ ‫لحاظ کنند‪.‬محمدحس��ین برخوردار ضمن اس��تقبال از‬ ‫س��خنان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره تغییر ‪۱۵۰۰‬‬ ‫ردیف تعرفه‌ای‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تالش دستگاه‌های مرتبط برای‬ ‫اصالح تعرفه‌ها‪ ،‬قابل تقدیر است اما در این رابطه بهتر است‬ ‫دیدگاه‌ها و نظرات تش��کل‌های صنف��ی و تخصصی نیز از‬ ‫سوی دولت اخذ شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر دولت برای س��ال‌های آینده‪ ،‬اصالح‬ ‫تعرفه‌ها را به تش��کل‌های صنف��ی و تخصصی واگذار کند‪،‬‬ ‫خود تشکل‌ها می‌توانند ضمن تضمین افزایش درآمد‌های‬ ‫دولت از محل اخذ تعرفه‪ ،‬ملاحظات صنفی و وضعیت بازار‬ ‫را نیز در تنظیم تعرفه لحاظ کنند‪ .‬برخوردار افزود‪ :‬موضوع‬ ‫اصالح تعرفه‌ها یک مسئله چندبعدی با آثار پیچیده است‬ ‫و هرگونه س��هل‌انگاری یا خطا در آن می‌تواند سرنوش��ت‬ ‫صنعت و تجارت رسمی را یک‌شبه تغییر دهد و در کشوری‬ ‫ک��ه حتی برخی اقالم ل��وازم خانگی مانن��د یخچال به آن‬ ‫قاچاق می‌شود‪ ،‬تنظیم تعرفه از حساسیت و اهمیت زیادی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫رییس مجمع واردات کشور تصریح کرد‪ :‬بخش عمده‌ای‬ ‫از واردات کش��ور ب��ه کاالهای س��رمایه‌ای‪ ،‬م��واد اولیه و‬ ‫کاالهای واس��طه‌ای اختصاص دارد که در واقع بخش��ی از‬ ‫زنجیره تولید اس��ت و بی‌شک رونق تولید داخلی و کاهش‬ ‫هزینه محصوالت داخلی وابستگی تام به کاهش تعرفه این‬ ‫اقالم دارد به‌ویژه در شرایط حاضر که بنگاه‌های تولیدی با‬ ‫مشکل نقدینگی‪ ،‬رکود‪ ،‬تبعات گران شدن هزینه سوخت‬ ‫و انرژی مواجه هستند‪.‬‬ ‫برخوردار ادام��ه داد‪ :‬بخش دیگ��ری از واردات که از آن‬ ‫با عنوان کاالهای مصرفی نام برده می‌ش��ود نیز با مش��کل‬ ‫ج��دی قاچاق دس��ت و پنجه نرم می‌کن��د‪ ،‬در این بخش‬ ‫تاجران شناس��نامه‌دار و رسمی به دلیل وفور کاالی قاچاق‬ ‫در حال حذف ش��دن از بازار هس��تند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬کاهش‬ ‫تعرفه این اقالم س��بب می‌ش��ود انگیزه‌ها و مش��وق‌های‬ ‫قاچاق کاالهای مس��تعد تجارت زیرزمینی محدود ش��ود‬ ‫و دول��ت باید در اص�لاح تعرفه‌ها این موض��وع را به‌عنوان‬ ‫مولفه کلیدی مد‌نظر ق��رار دهد‪ .‬برخوردار از فرآورده‌های‬ ‫آرایشی و بهداشتی‪ ،‬دارو‪ ،‬مکمل‌های غذایی‪ ،‬مواد غذایی و‬ ‫آشامیدنی‪ ،‬سیگار‪ ،‬پوشاک‪ ،‬موبایل‪ ،‬تبلت و بسیاری از اقالم‬ ‫آی‌تی با عنوان کاالهای مستعد قاچاق نام برد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه باید منطقی باشد‬ ‫نایب ریی��س کمیس��یون واردات اتاق ای��ران تعرفه‬ ‫کاالی��ی را مفید می‌داند و معتقد اس��ت‪ :‬ب��ا تعرفه باال‬ ‫می‌ت��وان از واردات بی‌رویه جلوگی��ری و از طرفی هم‬ ‫ب��ا تعرف��ه پایین می‌‌توان ب��ازار داخ��ل را تنظیم کرد‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫محمدرضا صف��ا در گفت‌وگو با‬ ‫بتوانی��م تعرف��ه کاال را با تولید داخ��ل برابر کنیم‌‪ ،‬هم‬ ‫واردات کاالی مرغوب به کشور را تسهیل می‌بخشیم و‬ ‫هم با حمایت از تولید داخل رقابت ایجاد می‌کنیم‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه باید تعرفه را منطقی و اصولی تعیین‬ ‫کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تعرفه کاالیی که در داخل وجود دارد‬ ‫را باال ببریم‪ ،‬فضایی رقابتی ایجاد می‌ش��ود که به طور‬ ‫قطع به نف��ع مصرف‌کننده خواهد ب��ود‪ .‬به گفته نایب‬ ‫رییس کمیس��یون واردات ات��اق ایران‪ ،‬اگ��ر بخواهیم‬ ‫ممنوعیت��ی در واردات ایج��اد کنیم بازار را به‌دس��ت‬ ‫واس��طه‌ها و قاچاقچیان می‌س��پاریم که در نتیجه کاال‬ ‫از مرزه��ای غیرمجاز وارد خواهد ش��د‪ .‬صفا ادامه داد‪:‬‬ ‫تعرفه‪ ،‬ابزاری در دست دولتمردان است که می‌توانند با‬ ‫آن اقتصاد را کنترل کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 2‬کارکرد مهم‬ ‫رییس کمیس��یون حمل‌ونقل اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران نیز در ای��ن میان‬ ‫تعرفه را ب��ا ‪ 2‬رویکرد عنوان و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تعرفه در ایران خیلی باال نیست‬ ‫بلک��ه دولت‌ه��ا باتوج��ه ب��ه توان‬ ‫اقتص��ادی و تولیدی خود آن را تعیین می‌کنند‪ .‬مس��عود‬ ‫گف��ت‪ :‬تعرفه به‌عنوان ی��ک ابزار هم‬ ‫دانش��مند به‬ ‫به‌عنوان درآمد ناشی از واردات و صادرات کاال و هم به‌عنوان‬ ‫حمایت از تولی��د داخلی و صادرات در اختیار دولت‌ها قرار‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬نوع مدیری��ت و تعیین تعرفه‌ها در‬ ‫کش��ور به گونه‌ای اس��ت که زمینه را ب��رای قاچاق فراهم‬ ‫می‌کند‪ .‬دانش��مند معتقد است‪ :‬دولت می‌تواند با کاهش و‬ ‫تعدیل تعرفه‌ها باعث شود که قاچاق برای قاچاقچی مقرون‬ ‫به صرفه نباشد و در نتیحه تجارت شفاف‌تر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹در آخر اینکه ‪...‬‬ ‫ب��ا توجه به رویک��رد دولت یازدهم که سیاس��ت‌های باز‬ ‫تج��اری و رف��ع موان��ع بازرگانی خارجی ب��ا هدف جهش‬ ‫صادراتی اس��ت‪ ،‬به نظر می‌رسد در س��ال ‪ ۹۴‬با اتفاق‌‌های‬ ‫خوبی مواجه ش��ویم‪ .‬ضمن اینکه نتایج مذاکرات هسته‌ای‬ ‫در تیرماه نیز می‌تواند در صورت مثبت بودن‪ ،‬تاثیر بسزایی‬ ‫در نوع و حجم روابط تجاری ایران با دنیا داش��ته باشد‪ .‬باید‬ ‫منتظر ماند و دید س��ال آینده به چه نحوی ش��اهد رونق و‬ ‫توس��عه تجارت خواهد شد؟ با رش��د صادرات غیرنفتی یا‬ ‫تعدیل تعرفه‌های وارداتی‪.‬‬ ‫چهره‌ها و نظرها‬ ‫ترانزیت بهترین جایگزین‬ ‫برای درآمدهای نفتی‬ ‫سیده فاطمه مقیمی‬ ‫نایب رییس کمیسیون حمل‌ونقل‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور به منظور‬ ‫قطع وابستگی به درآمد‌های نفتی لزوم توجه به آن‬ ‫را دوچندان می‌کند‪ .‬از این رو می‌توان از ظرفیت‌های‬ ‫بخش حمل‌ونقل‪ ،‬ترانزیت و موقعیت مناسب ایران‬ ‫در این زمینه برای جایگزینی درآمدهای نفتی بهره‬ ‫برد چراکه فرصت‌های ترانزیت��ی بهترین موقعیت‬ ‫جایگزین ش��دن درآمد‌های نفتی به شمار می‌آیند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ایران از نظر جغرافیایی در‬ ‫موقعیت بس��یار مناسبی واقع ش��ده است‪ .‬در واقع‬ ‫ایران در مهم‌ترین مسیر کریدورهای ترانزیتی دنیا‬ ‫قرار گرفته و بیش��ترین کریدورهای دنیا از مس��یر‬ ‫کش��ور ما عبور می‌کند‪ .‬در ای��ن زمینه می‌توان به‬ ‫کریدورهای ش��مال ‪ -‬جنوب‪ ،‬ش��رق ‪ -‬غرب‪ ،‬جاده‬ ‫ابریش��م‪ ،‬راه ش��اهی و ج��اده مروارید اش��اره کرد‬ ‫و از س��وی دیگر وضعیت سوق‌الجیش��ی کش��ور‪،‬‬ ‫دسترس��ی به دو دریا و اقیان��وس آزاد و وجود ‪15‬‬ ‫کش��ور همس��ایه بیش از پیش ظرفیت‌های بزرگ‬ ‫حمل‌ونقلی کشور را برای ما آشکارتر و توجه به آن‬ ‫را ضرورتی‌تر می‌کند‪.‬‬ ‫اما الزمه رس��یدن به این مرحله در وهله نخست‬ ‫مشروط به حمایت و برنامه‌ریزی دولت است به این‬ ‫معن��ا که اگر دولت خردمندانه روی این موقعیت‌ها‬ ‫برنامه‌ریزی کن��د به راحت��ی می‌تواند فرصت‌های‬ ‫ترانزیت��ی را جایگزین درآمده��ای نفتی کند‪.‬نباید‬ ‫فراموش کرد که توجه به این بحث باعث ارزآوری‪،‬‬ ‫اشتغال و امنیت خواهد شد و زمانی که کشورهای‬ ‫دیگ��ر این مس��یر را امن ببینند‪ ،‬جای��گاه تعامالت‬ ‫در بخش اقتص��ادی نیز متحول خواهد ش��د و در‬ ‫بخش سیاسی نیز همسو بودن و همگن بودن میان‬ ‫کشورهای منطقه به وجود خواهد آمد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه الزم به ذکر اس��ت‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫اقدام��ی ک��ه امس��ال در بخش حمل‌ونقل کش��ور‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬اتصال خط ریل��ی اینچه برون بود‪ ،‬چرا‬ ‫که با اتصال این مس��یر‪،‬منافع مش��ترک و وضعیت‬ ‫برد – برد برای کش��ورهای ذینفع به وجود آمد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر راه‌اندازی سیس��تم‌های ریلی و اتصال‬ ‫به کشورهای سی‌آی‌اس از جمله روسیه‪ ،‬جمهوری‬ ‫بالروس‪ ،‬اوکراین‌‪ ،‬جمهوری آذربایجان‪ ،‬قرقیزستان‪،‬‬ ‫قزاقس��تان یا ارمنس��تان یکی از مواردی است که‬ ‫می‌تواند زمینه‌س��از شرایط مس��اعد حمل‌ونقل در‬ ‫کش��ور باش��د‪.‬به طور مثال خط ریلی که از اینچه‬ ‫برون در اس��تان گلستان به ترکمنستان وصل شده‬ ‫اگر تا قلب کش��ورهای سی‌آی‌اس برسد‪ ،‬یک اقدام‬ ‫مهم در بخش حمل‌ونقل کشور به شمار می‌آید اما‬ ‫از دی��دگاه من به هیچ عنوان برای حمل‌ونقل ایران‬ ‫کافی و الزم نیست‪.‬‬ ‫تعادل بازار داخلی‬ ‫با افزایش صادرات‬ ‫به عراق‬ ‫غالمرضا نوری قزلجه‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس‬ ‫سفر معاون اول رییس‌جمهوری به عراق در حالی‬ ‫از تاثیرگذاری خوب��ی برخوردار بود که رقم تعیین‬ ‫ش��ده ‪ ۲۰‬میلیاردی برای مبادالت میان دو کشور‬ ‫را می‌توان دس��تاورد مهم این سفر دانست؛ چراکه‬ ‫بازار این کش��ور به ش��رایط تولید ما نزدیک‌تر بوده‬ ‫و فرهنگ و س��لیقه مصرف نیز ش��باهت زیادی به‬ ‫یکدیگ��ر دارد و به‌ط��ور قط��ع تولیدکنن��دگان ما‬ ‫می‌توانند به راحتی وارد این بازار ش��ده و تبادالت‬ ‫اقتصادی را گس��ترش دهند که نقش تنظیمی نیز‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر‪ ،‬صادرات به ب��ازار عراق می‌تواند‬ ‫بازار داخل��ی را متعادل کند و از طرف دیگر از این‬ ‫طری��ق می‌توانی��م تولیدکننده‌ه��ا و در واقع تولید‬ ‫داخلی را مورد حمایت قرار دهیم‪.‬‬ ‫هرچند صادرات فرآورده‌های غیرنفتی کشورمان‬ ‫به عراق هم زیاد نباش��د اما می‌توان��د بازار داخلی‬ ‫را متعادل کن��د‪ .‬درواقع به صورت مقطعی در بازار‬ ‫ما می‌توانیم ش��اهد افزایش عرضه باشیم و تاجران‬ ‫ما می‌توانند ص��ادرات خود را افزایش دهند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه از این نظر می‌توانی��م تولیدات داخلی را نیز‬ ‫مورد حمایت قرار دهیم‪.‬‬ ‫براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که تاکید‬ ‫ب��ر صادرات غیرنفتی نیز دارد الزم اس��ت صادرات‬ ‫در این حوزه را افزایش دهیم البته این کشور خود‬ ‫تولید‌کننده نفت و فرآورده‌های نفتی نیز است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ب��ا افزای��ش حجم ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی نی��ز مورد حمای��ت قرار‬ ‫می‌گیرن��د و ب��ه نوع��ی در زمینه تحق��ق اقتصاد‬ ‫مقاومتی گام برمی‌داریم‪.‬‬
‫روي خط خبر‬ ‫آغاز فروش‌هاي فوق‌العاده‬ ‫نوروزي از ‪ 5‬اسفند‬ ‫رييس اتاق اصناف ايران با برش��مردن تمهيدات‬ ‫وي��ژه ش��ب عي��د گف��ت‪ :‬برگ��زاري فروش‌هاي‬ ‫فوق‌الع��اده نمايش��گاه‌هاي عرضه مس��تقيم کاال‬ ‫و نظ��ارت بر بازار ش��ب عيد در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬علي فاضلي براي تنظيم بازار ش��ب‬ ‫عيد امس��ال برنامه‌هاي ويژه‌اي از س��وي اصناف‬ ‫و اتحاديه‌ه��اي مختل��ف تولي��دي و توزيع��ي در‬ ‫نظر گرفته ش��ده اس��ت تا بتوان ع�لاوه بر تامين‬ ‫مايحت��اج مورد ني��از مردم‪ ،‬ب��ازوي اجرايي دولت‬ ‫در برنامه‌هايش باش��يم‪ .‬وي افزود‪ :‬بر اين اس��اس‪،‬‬ ‫ع�لاوه بر برگ��زاري نمايش��گاه‌هاي به��اره که در‬ ‫سراس��ر کشور اجرا خواهد ش��د‪ ،‬در تهران در سه‬ ‫نقط��ه حکيميه تهران‌پارس‪ ،‬پارک ارم و بوس��تان‬ ‫واليت اين نمايش��گاه‌ها را برگ��زار خواهيم کرد و‬ ‫ت�لاش داريم کاالهاي باکيفيت و قيمت مناس��ب‬ ‫عرضه شود‪ .‬رييس اتاق اصناف ايران تصريح کرد‪:‬‬ ‫در کنار برگزاري نمايش��گاه‌هاي بهاره‪ ،‬فروش‌هاي‬ ‫فوق‌العاده واحدهاي صنفي نيز تدارک ديده ش��ده‬ ‫اس��ت که اين طرح از پنجم تا بيست‌ونهم اسفند‬ ‫ماه در واحدهاي صنفي مختلف بس��ته به تصميم‬ ‫اتحاديه‌ه��ا برگزار خواهد ش��د‪ .‬ب��ه گفته فاضلي‪،‬‬ ‫فروش‌هاي فوق‌العاده صنفي به اس��تناد آيين‌نامه‬ ‫اجرايي ماده ‪ ۸۴‬قانون نظام صنفي انجام مي‌شود‬ ‫که به اتحاديه‌ه��اي صنفي مجوز اجراي فروش را‬ ‫داده است و بر اين اساس افراد متقاضي مي‌توانند‬ ‫ب��ا رعايت ضواب��ط مندرج در آيين‌نام��ه مذکور و‬ ‫با مراجعه ب��ه اتحاديه متبوع خ��ود مجوز فروش‬ ‫فوق‌العاده را دريافت کنند‪.‬‬ ‫آجيل شب عيد‌را‬ ‫از معتبرها بخريد‬ ‫رييس اتحاديه فروش��ندگان آجيل و خشکبار از‬ ‫افزاي��ش قيمت‌ها در بازار داخلي خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه واردات بخش��ي از اي��ن فرآورده‌ها در‬ ‫اختي��ار چند واردکننده انحصاري اس��ت که با ارز‬ ‫مبادله‌اي فرآورده‌ه��ا را وارد مي‌کنند اما قيمت‌ها‬ ‫را به شدت افزايش داده‌اند‪.‬‬ ‫عليرض��ا ارزاني‌ممقاني ش��هروندان خواس��ت‬ ‫باتوج��ه به اينکه همه خانواده‌هاي ايراني س��فره‬ ‫ش��ب‌عيد خ��ود را بدون آجيل په��ن نمي‌کنند‪،‬‬ ‫حتم��ا از واحده��اي عرضه‌کنن��ده داراي مجوز‬ ‫خريد کنند‪ .‬وي اظهار کرد‪ :‬امس��ال بخش��ي از‬ ‫فرآورده‌هاي آجيل و خشکبار کمبود توليد داشت‬ ‫و برنامه‌ريزي واردات نيز متناس��ب با نياز داخلي‬ ‫انجام نشده اس��ت‪ ،‬به همين دليل واردکنندگان‬ ‫انحصاري از ش��رايط بازار سوءاستفاده مي‌کنند و‬ ‫نرخ‌ه��ا را افزايش مي‌دهند‪ .‬ارزاني نرخ‌ها را اعالم‬ ‫نک��رد و گف��ت‪ :‬اتحاديه نمي‌توان��د براي کاهش‬ ‫قيمت آجيل و خش��کبار اقدام خاصي انجام دهد‬ ‫و اميدواري��م دول��ت براي رقابتي‌ک��ردن واردات‬ ‫و واگ��ذاري امور مديريت و تنظي��م بازار به اين‬ ‫اتحاديه اقدام کند‪ .‬وي افزود‪ :‬برخي‌ها از سونامي‬ ‫افزاي��ش تقاضا سوء‌اس��تفاده مي‌کنند و در دوره‬ ‫ش��ب عيد به طور معمول شاهد عرضه‌کنندگاني‬ ‫هس��تيم که کيفي��ت الزم را در محصوالت خود‬ ‫ندارند و فقط از ش��رايط ب��ازار مي‌خواهند بهره‬ ‫ببرن��د و معموال در حق مصرف‌کنندگان اجحاف‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬رييس اتحاديه فروش��ندگان آجيل و‬ ‫خشکبار گفت‪ :‬امس��ال برخي از ترکيبات آجيل‬ ‫و خش��کبار مانند فن��دق تا ‪ 3‬برابر در مقايس��ه‬ ‫ب��ا پارس��ال افزايش قيم��ت داش��ته و از ‪ ۱۲‬به‬ ‫‪۴۰‬هزار تومان رسيده است که قيمت محصوالت‬ ‫آجيل��ي را هم افزايش مي‌ده��د‪ .‬رييس اتحاديه‬ ‫آجيل و خش��کبار گفت‪ :‬برخي‌ها با سوء‌استفاده‬ ‫از کمب��ود برخ��ي اق�لام خش��کبار نرخ‌ه��ا را‬ ‫افزاي��ش داده‌اند و اقالم بي‌کيفي��ت را وارد بازار‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫پرتقال ارزان شد‪ ،‬موز گران‬ ‫معاون اتحاديه بارفروش��ان با اع�لام نرخ جديد‬ ‫ميوه و تره‌بار در ميدان بارفروشان از افزايش مجدد‬ ‫قيمت م��وز خبر داد و گفت‪ :‬قيم��ت هر کيلوگرم‬ ‫گوجه‌فرنگ��ي ب��ه ‪ ۲۵۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬توم��ان رس��يده‬ ‫اس��ت‪ .‬علي امامي از کاه��ش جزئي قيمت پرتقال‬ ‫و س��يب‌‌درختي خبر داد و اظهار کرد‪ :‬در روزهاي‬ ‫اخير قيمت موز مجددا افزايش يافته و به ‪ ۴۸۰۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬تومان رس��يده است‪ .‬وي با اشاره به کاهش‬ ‫مجدد قيمت گوجه‌فرنگي و خيار از کاهش قيمت‬ ‫بادمج��ان و کرفس در روزهاي ابتدايي هفته‌جاري‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬قيمت س��بزي‪ ،‬هويج و س��يب‬ ‫زميني نسبت به هفته قبل با افزايشي جزئي همراه‬ ‫بوده است‪ .‬همچنين فصل ميوه انار به پايان رسيده‬ ‫و توزيع آن بسيار کم است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫مليح�ه خورده‌پا ‪ -‬گ�روه تجارت‪ :‬به‬ ‫دنبال معرفی ‪ 4‬گروه ش��رکت کننده در‬ ‫انتخابات اتاق بازرگانی ایران که در شماره‬ ‫پیش��ین به چاپ رس��ید‪ ،‬مقرر شد تا در‬ ‫طول ‪ 3‬روز آینده گروه‌های شرکت کننده‬ ‫معرفی و اهداف و برنامه‌های اعضای گروه‬ ‫به ط��ور مفصل مطرح و تبیین ش��ود در‬ ‫این زمین��ه گروه‌ها به ترتیب حروف الفبا‬ ‫معرفی می‌شوند‪‌.‬ائتالف بزرگ متشکل از‬ ‫طيف سنتي فعاالن اقتصادي کشور است‬ ‫که البته اين س��نتي بودن را باور داشته و‬ ‫نه‌تنه��ا آن را نفي نمي‌کند بلکه پايبندي‬ ‫به سنت را نشانه‌اي از اقتدار خود مي‌داند‪.‬‬ ‫البت��ه از دي��دگاه اعضاي س��تاد مرکزي‬ ‫ائتالف بزرگ‪ ،‬س��نتي ب��ودن اعضاي اين‬ ‫گروه به معناي‌ آش��نايي نداش��تن به علم‬ ‫و اقتص��اد روز ايران و جهان نيس��ت بلکه‬ ‫س��نتي بودن از ديدگاه اعضاي اين گروه‬ ‫نوعي پايبندي به ريشه‌ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹سونامي معوقات متوقف شود‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫رقابت انتخاباتی اتاق بازرگانی ایران آغاز شد‬ ‫ائتالف بزرگ‬ ‫ابراهي��م جميل��ي‪،‬‬ ‫س��تاد‬ ‫ريي��س‬ ‫انتخاب��ات ائت�لاف‬ ‫بزرگ در اين‌باره که بخش دولتي از بنده را مطرح کرد و گفت بازرگان��ي نمي‌توانند هي��چ باري از دوش‬ ‫آيا اعضاي اين گروه که من مي‌توانم روي ‪ ۲۰‬راي نمايندگان فعاالن اقتصادي بردارند‪.‬‬ ‫س��نتي هس��تند يا خير‪ ،‬گفت‪ :‬ما سنتي دولت براي نشس��تن بر کرس��ي رياست ‹ ‹مان�ع اس�تفاده ف�ردي و جناج�ي‬ ‫هس��تيم و اين را باور داريم‪ .‬زيرا س��نتي اتاق بازرگاني حساب باز کنم که من اين افراد از اتاق بازرگاني مي‌شويم‬ ‫بودن به هيچ عنوان امري بد و ناشايس��ت پيشنهاد را نپذيرفتم زيرا هدف من تکيه‬ ‫پورف�لاح‪ ،‬همچني��ن ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫زدن بر کرس��ي رياست نيس��ت و بيشتر سوءاس��تفاده‌هاي ف��ردي و جناح��ي که‬ ‫تلقي نمي‌شود‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬ايران ريشه در فرهنگ‪‌،‬آداب تالش دارم در عرصه اقتصاد کشور فردي برخي از اعضا از اتاق بازرگاني داش��ته‌اند‪،‬‬ ‫و رس��وم و س��نت‌ها دارد بنابراين سنتي مثمرثمر باشم‪.‬‬ ‫تصريح کرد‪ :‬به‌طور قطع افرادي که از اتاق‬ ‫وي با تاکيد بر ضرورت و اهميت انتخابات بازرگاني به عنوان نردبان براي رسيدن به‬ ‫بودن از ديدگاه ما امري مذموم نيست‪.‬‬ ‫جميلي ادامه داد‪‌:‬در س��فر به شهرهاي ات��اق بازرگان��ي و نق��ش و جايگاهي که اهداف فردي و جناحي اس��تفاده کرده‌اند‬ ‫تاريخي نظير اصفهان و ش��يراز بازديد از بخش خصوصي مي‌تواند در اقتصاد کشور ب��ه هيچ عن��وان در گروه ائت�لاف بزرگ‬ ‫اماک��ن تاريخي نه‌تنها به م��ا هيچ حس ايفا کند‪ ،‬اذع��ان کرد‪ :‬گروه ائتالف بزرگ جايگاهي ندارند‪.‬‬ ‫وي خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬م��ا آمده‌ايم که‬ ‫نامطلوبي نمي‌دهد بلکه موجب مي‌ش��ود‬ ‫زم��ان و دان��ش را در اختي��ار پارلم��ان‬ ‫ب��ه آن چيزهاي��ي که ريش��ه و اصالت ما‬ ‫ما با هيچ فرد و گروهي‬ ‫بخ��ش خصوصي قرار داده و زمينه بهبود‬ ‫در آنه��ا قرار دارد‪ ،‬افتخ��ار کنيم بنابراين‬ ‫زاويه نداشته و نداريم‬ ‫و تس��هيل اقتص��اد کش��ور را مهيا کنيم‬ ‫اعضاي ائتالف بزرگ نيز از س��نتي بودن‬ ‫اما براي کساني که‬ ‫بنابراين اس��تفاده از جايگاه اتاق بازرگاني‬ ‫نه‌تنه��ا ناراض��ي و ناراحت نيس��تند بلکه‬ ‫قصد پيوستن به گروه‬ ‫براي رس��يدن به منافع فردي در گروه ما‬ ‫س��نتي بودن را پذيرفته‌ان��د‪ ،‬البته بازهم‬ ‫ائتالف بزرگ را دارند‬ ‫جايگاهي ندارد‪.‬‬ ‫تاکي��د مي‌کن��م که س��نتي ب��ودن ما به‬ ‫تهيه‬ ‫را‬ ‫معيارهايي‬ ‫ريي��س اتاق بازرگاني اي��ران و ايتاليا با‬ ‫معناي دور ب��ودن از علم و مباحث روز و‬ ‫اش��اره به کاهشي که در تعداد کارت‌هاي‬ ‫شيوه‌هاي نوين تجارت نيست‪.‬‬ ‫کرده‌ايم بنابراين اعضاي‬ ‫بازرگان��ي رخ داده بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ‪۱۱‬‬ ‫اظهار‬ ‫بانکي‬ ‫وي با اش��اره به معوق��ات‬ ‫اين گروه بايد اين‬ ‫ماه امس��ال تعداد کارت‌هاي بازرگاني به‬ ‫‌هاي‬ ‫ل‬ ‫‌ح‬ ‫ه‬ ‫را‬ ‫با‬ ‫کرد‪ :‬مشکل معوقات بانکي‬ ‫شاخص‌ها را دارا باشند‬ ‫‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬کارت بازرگان��ي معتبر‬ ‫فعلي قابليت حل شدن ندارد بنابراين بايد‬ ‫رس��يده که اين رقم ب��ا توجه به ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫حل مس��ائل تشکل‌ها را به خود تشکل‌ها‬ ‫کارت بازرگاني س��ال گذش��ته رشد ‪ ۸‬تا‬ ‫سپرد‪.‬‬ ‫جميل��ي تصري��ح ک��رد‪ :‬بايد س��ونامي با حض��ور ‪ ۳۰‬انجمن و اتحاديه تش��کيل ‪ ۹‬درص��دي در ص��دور کارت بازرگاني را‬ ‫معوقات بانکي متوقف ش��ود و الزم است ش��ده و تاکنون ‪ ۴۰‬عضو گرفته است اما نش��ان مي‌دهد‪ .‬رييس کميسيون فضاي‬ ‫بدانيم اين معضل با اس��تمهال بدهي‌هاي هنوز فهرس��ت اين گروه نهايي و تکميل کسب‌وکار اتاق بازرگاني متذکر شد‪ :‬براي‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫انتخابات دوره هش��تم اتاق بازرگاني بين‬ ‫بانکي قابل حل نيست‪.‬‬ ‫وي با بيان اين مطلب که هنوز فهرست ‪ ۱۱‬ت��ا ‪ ۱۲‬هزار کارت بازرگاني معتبر که‬ ‫رييس ش��وراي مشترک بازرگانان ايران‬ ‫و هند گف��ت‪ :‬خدمت در ات��اق بازرگاني ائتالف بزرگ نهايي و بس��ته نشده است‪ ،‬واجد ش��رايط راي دادن هس��تند‪ ،‬وجود‬ ‫تنها عضو هيات نمايندگان بودن نيس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬ما با هي��چ فرد و گروه��ي زاويه دارد ک��ه بايد تالش کني��م حداکثر اين‬ ‫مي‌ت��وان در موقعيت‌هاي مختلف در اتاق نداشته و نداريم اما براي کساني که قصد افراد در راي‌گيري مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫پيوس��تن به گروه ائتالف ب��زرگ را دارند‬ ‫وي با اشاره به بدهي برخي از واحدهاي‬ ‫بازرگاني خدمت کرد‪.‬‬ ‫وي همچني��ن درب��اره راي‌گي��ري در معيارهاي��ي را تهي��ه کرده‌اي��م بنابراين تولي��دي ک��ه به دلي��ل مش��کالت مالي‬ ‫انتخاب��ات اتاق بازرگاني به وس��يله کارت اعض��اي اين گروه بايد اين ش��اخص‌ها را و ش��رايط اقتص��ادي ق��ادر ب��ه پرداخت‬ ‫بازرگاني هوش��مند گفت‪‌:‬اي��ن آيين‌نامه دارا باشند‪.‬‬ ‫بدهي‌هاي خود نيس��تند‪‌ ،‬گفت‪ :‬نبايد به‬ ‫پورف�لاح ادام��ه داد‪‌ :‬خوش��نامي‪ ،‬اين واحدها آنقدر فشار بياوريم که همين‬ ‫ب��ه يکباره و يک‌ش��به تصويب ش��د و ما‬ ‫اميدواريم مس��ئله صدور کارت بازرگاني برخورداري از س�لامت اخالق��ي‪‌ ،‬رواني‪ ،‬تع��داد واحدهايي ک��ه در بخ��ش توليد‬ ‫‌اخالق حرفه‌اي‪ ،‬حسن خلق‪‌ ،‬مردم‌داري‪ ،‬فعالي��ت مي‌کنند نيز به ورشکس��تگي و‬ ‫هوشمند سريع‌تر رفع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رد پيش�نهاد وزي�ر براي نشس�تن بر ‌م��ورد احت��رام و وث��وق م��ردم ب��ودن‪ ،‬تعطيلي برسند‪.‬‬ ‫داش��تن روحيه ايثار و ف��داکاري‪ ،‬داراي‬ ‫پورف�لاح ب��ا بي��ان اين مطل��ب که در‬ ‫کرسي رياست‬ ‫احم��د پورف�لاح‪ ،‬وزن اقتص��ادي بودن‪‌ ،‬حض��ور در عرصه پارلم��ان بخش خصوصي دس��تاوردهاي‬ ‫رييس اتاق بازرگاني مس��ئوليت‌هاي اجتماع��ي و راي‌آوري‪ ،‬خوبي داش��ته‌ايم‪ ،‬بيان کرد‪‌ :‬خوشبختانه‬ ‫اي��ران و ايتالي��ا و حض��ور در يک يا چند تش��کل‪ ،‬عضويت نق��ش و جايگاه اتاق بازرگان��ي به عنوان‬ ‫ريي��س کميس��يون در هي��ات نماين��دگان و مش��ارکت در مش��اور س��ه‌قوه به‌خوبي پذيرفته ش��ده‬ ‫فض��اي کس��ب‌وکار ‪ ۷۰‬درصد جلس��ات هي��ات نمايندگان و و ات��اق بازرگان��ي ني��ز در ارائ��ه نظرات‬ ‫اتاق بازرگاني که براي حضور در انتخابات مسئوليت‌پذيري در اتاق بازرگاني بخشي کارشناسانه بسيار خوب عمل کرده است‬ ‫ات��اق بازرگاني ثبت‌نام نکرده اس��ت‪ ،‬اين از معياره��اي ما براي پيوس��تن افراد به بنابراي��ن نبايد اين دس��تاوردها را ناديده‬ ‫روزها بيشتر در کس��وت سخنگوي گروه گروه ائتالف بزرگ است‪.‬‬ ‫گرفت‪ .‬وي با بي��ان اين مطلب که دولت‬ ‫وي اذع��ان ک��رد‪ :‬ب��راي م��ا عضويت و ق��وه مقننه موظف ش��ده‌اند ک��ه براي‬ ‫ائتالف بزرگ فعاليت دارد‪.‬‬ ‫وي ک��ه اي��ن روزه��ا ش��ايعاتي درباره صرف در اتاق بازرگاني مهم نيس��ت بلکه تدوي��ن و تصويب هر قانوني که مربوط به‬ ‫مطرح ش��دن پيشنهاد رياست و دبيرکلي مهم‌ترين مس��ئله برای ما حضور مفيد و عرصه اقتصادي مي‌ش��ود با اتاق بازرگاني‬ ‫ات��اق بازرگاني او بر س��ر زبان‌ه��ا افتاده اثرگذار در جلس��ات اتاق بازرگاني است و مشورت کنند‪ ،‬افزود‪ :‬بخش خصوصي بايد‬ ‫اس��ت‪ ،‬ضمن تکذيب اين شايعات گفت‪ :‬البته اعضاي اين گروه بايد داراي مهارت اين فرصت را مغتنم شمرده و تالش کند‬ ‫بحث تکيه زدن من به کرس��ي رياس��ت و تخص��ص در زمينه بنگاه‌داري‪ ،‬س��ابقه تا جايگاه فعلي خود را حفظ و آن را ارتقا‬ ‫اتاق بازرگاني ‪ 4‬س��ال پيش ازسوي وزير ‪ ۵‬س��اله در عرصه بن��گاه‌داري و موفقيت ‌دهد‪.‬‬ ‫بازرگاني دولت دهم مطرح ش��د‪ .‬وي در در مديريت بنگاه باش��ند زيرا افرادي که‬ ‫پورفالح ب��ا بيان اين مطل��ب که ما در‬ ‫تماس تلفني که با من داش��ت‪ ،‬پيشنهاد در مديري��ت يک بنگاه به ورشکس��تگي ارائ��ه نظر در بس��ياري از م��وارد از نقش‬ ‫رياس��ت ات��اق و اعالم آمادگ��ي حمايت رسيده باشند به‌طور قطع با آمدن به اتاق مشاور سه‌قوه بودن فراتر رفته‌ايم تا جايي‬ ‫که جلوي اسم ما را خط قرمز کشيده‌اند‪،‬‬ ‫ل حاضر‬ ‫اب��راز کرد‪ :‬خوش��بختانه درح��ا ‌‬ ‫مسئوالن به اين نتيجه رسيده‌اند که حل‬ ‫بسياري از مشکالت صرفا به‌دست بخش‬ ‫خصوصي امکان‌پذير است بنابراين آنان ما‬ ‫را باور کرده‌اند به همين دليل بايد از اين‬ ‫فرصت به‌خوبي بهره ببريم‪.‬‬ ‫‹ ‹توصيه دولتمردان براي تجميع در‬ ‫انتخابات‬ ‫ريي��س اتاق بازرگاني اي��ران و ايتاليا با‬ ‫بي��ان اين مطلب که گ��روه ائتالف بزرگ‬ ‫پدرخوان��ده‌اي ن��دارد‪ ،‬بيان ک��رد‪‌:‬برخي‬ ‫دولتم��ردان به هم��ه اعض��ا و گروه‌هاي‬ ‫انتخاباتي اتاق بازرگان��ي توصيه کرده‌اند‬ ‫که اين گروه‌ها تجميع ش��ده و فهرس��ت‬ ‫واحدي را ارائه دهند‪.‬‬ ‫پورفالح در پاس��خ به اين س��وال که آيا‬ ‫دولت در برگزاري انتخابات اتاق بازرگاني‬ ‫مداخله مي‌کند يا خير‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬روزي‬ ‫ک��ه مع��اون اول مهمان پارلم��ان بخش‬ ‫خصوصي بود اعالم ک��رد که دولت قصد‬ ‫مداخل��ه در انتخابات را ندارد و از س��اير‬ ‫مسئوالن نيز خواست تا اين اقدام را انجام‬ ‫ندهن��د به همين علت ما ه��م اميدواريم‬ ‫ساير مس��ئوالن نيز به اين ديدگاه دولت‬ ‫تاسي کرده و از مداخله در انتخابات اتاق‬ ‫بازرگاني پرهيز کنند‪.‬‬ ‫وي متذکر شد‪ :‬البته اگر زماني احساس‬ ‫کنيم که دولت و مس��ئوالن قصد مداخله‬ ‫در انتخاب��ات را دارند به‌ط��ور قطع با اين‬ ‫مداخ�لات مقابله و آنها را خنثي خواهيم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضرشرایطبه‬ ‫نحوی شده است که دولت‬ ‫نسبتبههمکاریوتعامل‬ ‫بابخشخصوصیاحساس‬ ‫نیاز کرده و باور دارد که‬ ‫برخیازمشکالتبایدتوسط‬ ‫بخشخصوصیحلشود‬ ‫زیرا باز کردن برخی گره‌ها‬ ‫صرفاتوسطبخشخصوصی‬ ‫می‌تواندانجامشود‬ ‫‹ ‹مداخل�ه دول�ت در انتخابات فقط‬ ‫مربوط به این دوره نیست‬ ‫محمدرض��ا بهرامن‪،‬‬ ‫نایب‌ریی��س ات��اق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران و‬ ‫عضو س��تاد مرکزی‬ ‫ائت�لاف ب��زرگ در‬ ‫رابط��ه با برگزاری انتخابات دوره هش��تم‬ ‫اتاق بازرگانی گف��ت‪ :‬دولت نباید در اتاق‬ ‫بازرگان��ی ک��ه پارلمان بخ��ش خصوصی‬ ‫است به هیچ عنوان تصدی‌گری کند‪ .‬وی‬ ‫درب��اره مداخله دول��ت در انتخابات اتاق‬ ‫بازرگانی و مهندس��ی انتخاب��ات پارلمان‬ ‫بخ��ش خصوصی از س��وی دول��ت اذعان‬ ‫ک��رد‪‌ :‬مداخل��ه و مهندس��ی دول��ت در‬ ‫انتخاب��ات ات��اق بازرگان��ی یک مس��ئله‬ ‫همیش��گی بوده و این امر صرفا به دولت‬ ‫کنونی مربوط نمی‌شود‪.‬‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی تهران افزود‪:‬‬ ‫براساس قانون‪‌،‬دولت ‪ ۲۰‬نماینده در اتاق‬ ‫بازرگان��ی دارد و حضور این افراد در اتاق‬ ‫بازرگانی براس��اس قان��ون اجتناب‌ناپذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهرامن ادامه داد‪‌ :‬زمانی که جهانگیری‬ ‫وزیر صنایع بود در انتخابات آن دوره اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬مقرر ش��ده بود ت��ا ‪ ۲۰‬نماینده‬ ‫دولت از بخش صنع��ت در اتاق بازرگانی‬ ‫حاضر شوند که ما به وزیر صنایع آن دوره‬ ‫پیش��نهاد دادیم که نمایندگان دولت در‬ ‫بخش صنع��ت را از بدنه بخش خصوصی‬ ‫انتخ��اب کنن��د و این ام��ر رخ داد‪ .‬حتی‬ ‫بس��یاری از بچه‌های زغالی م��ا وارد اتاق‬ ‫بازرگان��ی و کمیس��یون‌های تخصص��ی‬ ‫شدند و توانس��تند حضور مثبتی در اتاق‬ ‫بازرگانی داشته باش��ند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر به دولت پیش��نهاد می‌کنیم‬ ‫ک��ه نمایندگان خ��ود در ات��اق بازرگانی‬ ‫را از بدن��ه بخ��ش خصوص��ی انتخ��اب و‬ ‫معرف��ی کنند زی��را این ام��ر می‌تواند به‬ ‫تخصصی‌شدن فعالیت‌های اتاق بازرگانی‬ ‫کمک بیش��تری کن��د‪ .‬نایب‌ریی��س اتاق‬ ‫بازرگانی تهران در رابطه با مداخله دولت‬ ‫در انتخاب��ات اتاق بازرگانی خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬این امر در تمام دوره‌ها و از س��وی‬ ‫تمام دولت‌ه��ا رخ داده و صرفا مربوط به‬ ‫دولت فعلی نمی‌ش��ود اما ما ب��اور داریم‬ ‫که اتاق بازرگانی مش��اور س��ه قوه است‬ ‫بنابرای��ن باید اعضای ات��اق از بدنه واقعی‬ ‫بخش خصوصی باشد‪.‬‬ ‫بهرامن متذکر ش��د‪ :‬ما قص��د مقابله با‬ ‫دولتی‌ه��ا را نداریم ام��ا می‌خواهیم آنها‬ ‫بدانن��د که ما به‌عنوان مش��اور س��ه قوه‬ ‫اف��رادی مطلع‪‌،‬امین و دلس��وز و در حال‬ ‫تعامل ب��ا دولت هس��تیم بنابرای��ن باید‬ ‫جایگاه بخ��ش خصوصی به خوبی تقویت‬ ‫ش��ود تا قوای سه‌گانه کشور نیز مشاوران‬ ‫خوبی داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹احس�اس نی�از دول�ت ب�ه بخ�ش‬ ‫خصوصی‬ ‫‌محم��د نجفی‌منش‪،‬‬ ‫ریی��س انجم��ن‬ ‫قطعه‌سازان که یکی‬ ‫از اعض��ای س��تاد‬ ‫مرکزی ائتالف است‬ ‫در رابطه با برگزاری انتخابات دوره هشتم‬ ‫ات��اق بازرگان��ی و نق��ش و اهمی��ت اتاق‬ ‫بازرگان��ی گف��ت‪‌:‬دولت تاکن��ون خود را‬ ‫مس��تغنی و بی‌نی��از از بخ��ش خصوصی‬ ‫می‌دانس��ت‪ ،‬اما‌درحال‌حاضر ش��رایط به‬ ‫نحوی ش��ده اس��ت که دولت نس��بت به‬ ‫هم��کاری و تعام��ل با بخ��ش خصوصی‬ ‫احساس نیاز کرده و باور دارد که برخی از‬ ‫مشکالت باید توسط بخش خصوصی حل‬ ‫ش��ود زیرا باز کردن برخ��ی گره‌ها صرفا‬ ‫توس��ط بخش خصوصی می‌توان��د انجام‬ ‫ش��ود بنابراین باید از این فرصت استفاده‬ ‫کرده و به بهترین شکل زمینه تعامل بین‬ ‫دولت و بخش خصوصی را مهیا کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اعضاي سرشناس ائتالف بزرگ‬ ‫گفتني اس��ت؛‌ براساس اعالم «ائتالف‬ ‫ب��زرگ» تاکنون ‪ 40‬نفر به عضويت اين‬ ‫گ��روه درآمده‌اند که سرش��نا‌ترين اين‬ ‫اف��راد که حضورش��ان در ائتالف بزرگ‬ ‫مس��جل ش��ده ش��امل عالء‌ميرمحمد‬ ‫صادقي‪ ‌،‬ابراهيم جميلي‪ ‌،‬احمد پورفالح‪‌،‬‬ ‫محمدرضا بهرامن‪ ‌،‬مس��عود دانش��مند‪‌،‬‬ ‫محسن خليلي عراقي‪ ‌،‬شاهرخ ظهيري‌‪،‬‬ ‫علي حمزه‌نژاد‪ ‌،‬عباسعلي قصايي‪ ‌،‬يحيي‬ ‫آل اس��حاق‪ ‌،‬س��يدرضا نوراني‪ ‌،‬عليرضا‬ ‫حايري‪ ‌،‬حميدرضا موثقي‪ ‌،‬محمدمهدي‬ ‫طباطباي��ي‪‌ ،‬محمدرض��ا نجفي‌من��ش‌‪،‬‬ ‫ليال آقاپ��ور‪ ،‬علي ش��کوري‪ ‌،‬محمدرضا‬ ‫طاليي‌‪ ،‬ابوالفضل روغني‪ ‌،‬محمدحسين‬ ‫برخوردار‪ ‌،‬علي نقيب‪ ،‬و مرتضي عراقچي‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫براس��اس اين گ��زارش؛‌ اس��امي نهايي‬ ‫اعضاي گروه‌هاي انتخاباتي اتاق بازرگاني‬ ‫پ��س از تاييد نهايي ‪ 7‬اس��فندماه جاری‬ ‫به‌طور قطعي اعالم خواهد شد‪.‬‬
‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫مشکالت‪ ،‬پا در کفش صنعت قم کردند‬ ‫«هشت‌بندی» صنایع تبدیلی ندارد‬ ‫سفال اللجین در پیچ و خم صادرات‬ ‫‪9‬‬ ‫صنعتي‌سازي اين‌بار به صالح نيست‬ ‫روس‌ها‪ ،‬خواهان «قند کلوچه» فومنی‬ ‫زين�ب عبدي ‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬عطر و بوي کلوچه‬ ‫فومن در بدو ورود به شهرس��تان ش��امه‌نوازي مي‌کند‪.‬‬ ‫سوغات معروفي که چشيدن طعم اصيل آن گردشگران‬ ‫فراواني را در ايام نوروز و تابس��تان به اين شهرس��تان‬ ‫مي‌کش��اند اما ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود چراکه‬ ‫اين سوغاتي س��نتي‪ ،‬بازارهاي روسيه را نيز به تسخير‬ ‫خود در‌آورده اس��ت‪ .‬به گفته مسئوالن با وجود حدود‬ ‫‪ 60‬کارگاه س��نتي کلوچه‌سازي در شهرستان فومن باز‬ ‫هم براي خريد آن صف‌هاي طوالني تشکيل مي‌شود‪.‬‬ ‫اين کارگاه‌ها که بيش��تر تا حدي کوچک اس��ت که‬ ‫فقط ‪ 3‬کارگر در آن مش��غول به‌کار هس��تند‪ ،‬سرمايه‬ ‫الزم را براي صنعتي‌سازي ندارند‪ .‬کارشناسان نيز بر اين‬ ‫اعتقادند که صنعتي‌سازي کلوچه فومن نه‌تنها از کيفيت‬ ‫آن مي‌کاه��د بلکه ب��ه دليل نبود توان تامين س��رمايه‬ ‫مورد‌ني��از‪ ،‬ممکن اس��ت از چرخه توليد خارج ش��وند‪.‬‬ ‫اين در‌حالي اس��ت که اين سوغات س��نتي شهرستان‬ ‫فومن مشتريان فراواني در کشورهاي عربي و جمهوری‬ ‫آذربايجان دارد که تاجران‪ ،‬بازاريابي و بازارشناس��ي را‬ ‫همراه با تنوع بس��ته‌بندي در افزاي��ش ميزان صادرات‬ ‫ضروري مي‌دانند‪ .‬کلوچه فومن از‌جمله ش��يريني‌هاي‬ ‫خوشمزه ايراني است که به دليل داشتن طعم و عطر و‬ ‫مواد مغذي از‌جمله پودر گردو و ادويه‌هاي گرم‪ ،‬نه‌تنها‬ ‫به‌عنوان ش��يريني که حتي غذايي کام��ل بوده و براي‬ ‫پذيرايي از مهمان‪ ،‬سوغاتي براي مسافران و حتي توشه‬ ‫کارگران‪ ،‬کارآيي دارد‪.‬‬ ‫اگرچه کارشناس��ان خاستگاه اين نوع کلوچه را شهر‬ ‫فومن مي‌دانند و معتقدند زنان فومني اين کلوچه را در‬ ‫خانه‌هاي‌ش��ان پخت مي‌کرده‌اند اما عده‌اي نيز بر اين‬ ‫باورن��د که کلوچه فومن که در گذش��ته «قند کلوچه»‬ ‫ناميده مي‌شد‪ ،‬سوغات کرباليي محمود بهجت از کربال‬ ‫بود که پ��س از زيارتش از حرم سيد‌الش��هدا از کارگاه‬ ‫شيريني پزي کوچکي در اين شهر ديدن کرد و به دليل‬ ‫ي که در آن پخت‬ ‫عالق��ه به بو و طعم‌دلپذير کلوچه‌هاي ‌‬ ‫مي‌ش��د‪ ،‬در زمان بازگش��تش به ايران‪ ،‬در کنار نانوايي‬ ‫خود‪ ،‬ش��روع به پخت اين کلوچه کرد و تاريخچه ‪100‬‬ ‫عنوان شده اس��ت و نيز کارگران اين بخش با حداقل‬ ‫حقوق کار مي‌کردند که کفاف معيشت آنها را نمي‌داد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار روسيه در تسخير کلوچه فومن‬ ‫ساله اين سوغاتي لذيذ را رقم زد‪.‬‬ ‫‹ ‹قند کلوچه در صنعتي‌سازي آب مي‌شود‬ ‫جهانگير اس��دنيا‪ ،‬ريي��س اداره‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫تو‌گو با‬ ‫شهرس��تان فومن در گف ‌‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬بوم��ي ب��ودن‬ ‫کلوچ��ه گي�لان اس��ت ک��ه در‬ ‫گردشگران داخلي و خارجي براي ورود به منطقه ايجاد‬ ‫تمايل مي‌کند اما اگ��ر بخواهيم توليد اين کلوچه را به‬ ‫س��مت صنعتي شدن س��وق دهيم بايد به کيفيت آن‪،‬‬ ‫س��رمايه مورد نياز و حتي ارزش قديم��ي بودن توليد‬ ‫سنتي آن توجه کنيم زيرا با صنعتي شدن توليد کلوچه‬ ‫فوم��ن ديگر نرم��ي و کيفيت خاص خود را از دس��ت‬ ‫مي‌دهد و به دليل سرمايه‌اي که نياز است تا واحدهاي‬ ‫توليدي سنتي به صنعتي تبديل شوند‪ ،‬بخش عمده‌اي‬ ‫از اشتغال آن از بين مي‌رود‪.‬‬ ‫او ب��ا بيان اينکه نمي‌ش��ود ميزان تولي��د کلوچه در‬ ‫شهرس��تان فومن را برآورد کرد‪ ،‬ادامه مي‌دهد‪ :‬کلوچه‬ ‫فومن س��وغات اصيل اين ش��هر تلقي مي‌ش��ود و رتبه‬ ‫نخس��ت را در س��طح شهرس��تان دارد‪ .‬باالترين ميزان‬ ‫توليد کلوچه در ايام عيد نوروز اس��ت و سپس به‌عنوان‬ ‫قوت غالب کارگران کشاورز در تابستان نيز ميزان توليد‬ ‫آن افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫اس��دنيا تصريح مي‌کند‪ :‬در شهرستان فومن حدود‬ ‫‪ 60‬واحد صنفي کلوچه‌س��ازي با مجوز کس��ب وجود‬ ‫دارد ک��ه در هر واحد به‌طور ميانگين ‪ 3‬نفر مش��غول‬ ‫به‌کار هس��تند و زير‌نظ��ر اتحاديه قنادان شهرس��تان‬ ‫فومن به توليد کلوچه فومني مي‌پردازند که غالب آنها‬ ‫واحدهاي کوچکي هس��تند که اگر بخواهند از سنتي‬ ‫خارج شده و صنعتي‌سازي شوند‪ ،‬توان سرمايه‌گذاري‬ ‫الزم را ندارند‪.‬‬ ‫اي��ن در‌حال��ي اس��ت که بنا‌ب��ر تصميم مس��ئوالن‬ ‫شهرس��تان‪ ،‬از يک‌م��اه پيش قيمت کلوچ��ه فومن با‬ ‫تعيي��ن وزن ‪ 90‬گرمي در هر ع��دد‪ ،‬از ‪ 500‬به ‪700‬‬ ‫توم��ان افزايش ياف��ت‪ .‬دليل اين افزاي��ش قيمت نيز‬ ‫افزايش هزينه‌هاي جانبي توليد آن در ‪ 18‬ماه گذشته‬ ‫آوازه کلوچه فومن به خارج از مرزها هم رس��يده است‬ ‫تا جايي که بسياري از گردشگران خارجي در آغاز ورود‬ ‫به ش��هر فومن‪ ،‬سراغ آن را مي‌گيرند‪ .‬درواقع شهر فومن‬ ‫پر است از کارگاه‌هاي کلوچه‌پزي و در اين شهر هميشه‬ ‫بوي کلوچه به مش��ام مي‌رس��د و حتي صف‌هايي‌براي‬ ‫خريد آن تشکيل مي‌شود‪.‬‬ ‫هادي تيزهوش تابان‪ ،‬رییس اتاق‬ ‫بازرگاني رش��ت با اشاره به اينکه‬ ‫کلوچ ‌ه فومن در صدر سوغاتي‌هاي‬ ‫سنتي اس��تان گيالن قرار دارد و‬ ‫کوک��ي در رتب��ه بع��د محبوبيت‬ ‫مي‌گويد‪ :‬از گذشته کيک و کلوچه‌هاي‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‬ ‫استان گيالن صادر مي‌ش��ده و روسيه از متقاضيان اين‬ ‫محص��ول بوده اس��ت که ب��ا تنوع بخش��ي در توليد آن‬ ‫مي‌توان سهم عمده‌اي را در بازار روسيه به دست گرفت‪،‬‬ ‫ضمن آنکه اين کلوچه‌هاي فومني به بازارهاي کشورهاي‬ ‫عربي و جمهوری آذربايجان نيز صادر مي‌شود‪ .‬او بر اين‬ ‫اعتقاد اس��ت ک��ه نوع کيفيت و بس��ته‌بندي در افزايش‬ ‫ميزان صادرات کلوچه فومن تاثيرگذار است اما از آنجايي‬ ‫که در تالش��يم تا صادرات اين محصول را توسعه دهيم‬ ‫بحث بازار‌شناسي بيشتر اهميت مي‌يابد که براي تحقق‬ ‫اين اهداف بايد اقدامات کارشناسانه‌اي در اين‌باره انجام‬ ‫ش��ود چراکه بازاريابي‪ ،‬بازار‌شناس��ي و ش��ناخت سليقه‬ ‫مصرف‌کننده در افزايش ميزان صادرات تاثير مس��تقيم‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بنابراين همواره صنعتي‌س��ازي در توليد يک محصول‪،‬‬ ‫روش��ی نيس��ت ک��ه آن را در نمودار کيفي��ت و کميت‬ ‫تولي��دي و تجاري مطرح کند بلک��ه گاهي ادامه و حتي‬ ‫تقويت روش‌هاي س��نتي توليد است که يک محصول را‬ ‫در بازاره��اي داخلي و خارجي پر‌فروش می‌کند اما نبايد‬ ‫در مقوله صادرات همين توليدات س��نتي از بحث جذب‬ ‫ي غفلت کرد‪.‬‬ ‫سليقه مشتري و تنوع بسته‌بند ‌‬ ‫اتاق اصناف متولي قيمت‌گذاري نمايشگاه‌هاي نوروزي تهران‬ ‫‪ :‬رييس اداره نظارت و بازرسي سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫تهران گفت‪ :‬قيمت‌گذاري در نمايش��گاه‌هاي عرضه مس��تقيم کاال‪ ،‬حراج و‬ ‫فروش فوق‌العاده ويژه نوروز بر‌عهده کارشناس��ان اتاق اصناف بوده که الزم‬ ‫است با نصب برچسب قيمت روي کاال مشخص شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومي س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران‪،‬‬ ‫جلسه کميته پيش��گيري قاچاق کاال و ارز با حضور دبير کميسيون مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز اس��تان تهران برگزار ش��د که هدف آن ايجاد هماهنگي‬ ‫براي تنظيم بازار ايام پايان سال و استفاده از نظرات روساي اتحاديه‌ها براي‬ ‫تصميم‌گيري‌هاي مناسب و جلوگيري از ايجاد تنش و ضرر و زيان به مردم‬ ‫عنوان شد‪.‬‬ ‫در اين جلسه مجتبي شيرقاضي‪ ،‬رييس اداره نظارت‬ ‫و بازرس��ي س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫ته��ران‪ ،‬ضم��ن ارائه گ��زارش از چگونگ��ي برگزاري‬ ‫نمايش��گاه‌هاي عرضه مس��تقيم کاال‪ ،‬حراج و فروش‬ ‫فوق‌‌الع��اده‪ ،‬درب��اره طرح ويژه ن��وروز ‪ 94‬مطالبي را‬ ‫مطرح و اظهار کرد‪ :‬از آنجا که امس��ال برگزاري نمايشگاه‌ها به اتاق اصناف‬ ‫واگذار ش��ده‪ ،‬بنابراين بازرسي و نظارت نيز در اين نمايشگاه از طريق اتاق‬ ‫انجام می‌شود که ضروري است از عرضه هرگونه کاالي خارجي و بي‌کيفيت‬ ‫در اين نمايشگاه‌ها جلوگيري به‌عمل آمده و با متخلفان برخورد شود‪.‬‬ ‫او همچنين از اس��تقرار واحد سيار تعزيرات حکومتي در داخل نمايشگاه‬ ‫خبر داده و گفت‪ :‬با توجه به رس��يدگي شکايات در داخل نمايشگاه‪ ،‬صدور‬ ‫راي نهايي نيز توسط واحد سيار تعزيرات انجام شده و با واحدهاي متخلف‬ ‫برخورد مي‌شود‪.‬‬ ‫شيرقاضي همچنين درباره برگزاري طرح نوروز ‪ 94‬اظهار کرد‪ :‬اين طرح‬ ‫از ‪ 15‬اسفند سال‌جاري تا ‪ 15‬فروردين سال آينده با هدف کنترل و نظارت‬ ‫بر وضعيت بازار کاال و خدمات‪ ،‬جلوگيري از افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها و‬ ‫تخلفات احتمالي برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اين طرح در دو بخش کااليي (مربوط به البس��ه و پوش��اک‪،‬‬ ‫کيف و کفش‪ ،‬آجيل و خش��کبار‪ ،‬خواربار و شيريني‌جات‪ ،‬لبنيات‪ ،‬گوشت‬ ‫قرمز‪ ،‬گوشت مرغ‪ ،‬ماهي‪ ،‬قند و شکر‪ ،‬روغن‌نباتي‪ ،‬برنج‪ ،‬نظارت بر عملکرد‬ ‫انبارها و س��ردخانه‌ها‪ ،‬ميادين ميوه و تره‌بار و نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم‬ ‫کاال و‪ )...‬و بخش خدمات (ش��امل شرکت‌هاي مس��افرتي هوايي‪ ،‬زميني و‬ ‫دريايي و دفتر فروش آنها‪ ،‬حمل‌ونقل درون‌ش��هري و برون‌ش��هري‪ ،‬اماکن‬ ‫تفريحي و فرهنگي‪ ،‬س��ياحتي و زيارتي‪ ،‬واحده��اي اقامتي‪ ،‬غذاخوري‌ها و‬ ‫رستوران‌هاي بين شهري و‪ )...‬اجرا مي‌شود‪.‬‬ ‫ريي��س اداره نظ��ارت و بازرس��ي صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران‬ ‫درباره برخورد با نمايشگاه‌هاي غيرمجاز‪ ،‬حراج يا فروش فوق‌العاده غيرواقع‪،‬‬ ‫برخ��ورد با پديده احتکار‪ ،‬افزايش س��اعات کار اپراتورهاي س��امانه ‪ 124‬و‬ ‫رسيدگي به شکايات مردم در اسرع وقت مطالبي را مطرح کرد‪.‬‬ ‫در ادامه اتحاديه‌هاي پوش��اک‪ ،‬سوپرمارکت‪ ،‬باتري‌س��ازان‪ ،‬لوازم‌خانگي‪،‬‬ ‫لوازم يدکي‪ ،‬صوتي و تصويري و تلفن همراه‪ ،‬بنکداران مواد غذايي‪ ،‬خرازي‬ ‫و وابس��ته و پارچه‌فروش��ان ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجام‌شده براي‬ ‫برخورد با مقوله کاالي قاچاق‪ ،‬مطالبي را درباره برنامه‌هاي تنظيم بازار ايام‬ ‫پاياني سال مطرح کردند‪.‬‬ ‫همچني��ن در اين جلس��ه ضمن تاکيد بر اجراي ط��رح نظارتي نوروز‪94‬‬ ‫مقرر ش��د اتحاديه‌ها براي رسيدگي به شکايات‪ ،‬پرونده‌هاي داراي شاکي را‬ ‫در اولويت قرارداده و در اس��رع وقت راي نهايي توس��ط تعزيرات حکومتي‬ ‫را صادر کنند‪.‬‬ ‫حل اختالف شرکت شهرک‌هاي صنعتي مازندران‬ ‫ملیله‪‎‬های وارداتی به نام زنجان به فروش می‌رسد‬ ‫‪ :‬مديرعامل ش��رکت شهرک‌هاي صنعتي مازندران از بررسي ‪ 24‬پرونده در جلسه هيات داوري و‬ ‫حل اختالف اين ش��رکت خبر داد و گفت‪ :‬داوري ‪ 24‬پرونده مورد بررس��ي قرار گرفت که ‪ 16‬پرونده به‬ ‫اعطاي مهلت دوباره‪ 6 ،‬پرونده به فس��خ قطعي‪ ،‬يک پرونده به تجديد وقت و يک پرونده نيز به انصراف‬ ‫از طرح منجر ش��ده است‪ .‬جلس��ه داوري حقوقي‪ ،‬با حضور موسوي مديرعامل شرکت‪ ،‬ايراني‌فام داور و‬ ‫حکم مرضي‌الطرفين و نماينده حقوقي س��ازمان صنايع کوچک و ش��هرک‌هاي صنعتي ايران‪ ،‬ناصحي‬ ‫مدير حقوقي ش��رکت و مديران واحدهاي توليدي و صنعتي طرف قرارداد‪ ،‬برگزار ش��د‪ .‬س��يدمصطفي‬ ‫موسوي گفت‪ :‬فضا براي ايجاد رقابت بين سرمايه‌گذاران واقعي در استان بايد فراهم شود و فسخ قرارداد‬ ‫زمين‌هاي راکد و غيرفعال و در اختيار گذاش��تن زمين براي س��رمايه‌گذاران جديد‪ ،‬از اقدامات شرکت‬ ‫استاني است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬واحدهاي��ي که تاکنون با مش��کل مواجه بوده‌ان��د و اقدامي در این زمینه نداش��ته‌اند‪ ،‬در‬ ‫صورتیکه قصد و نيتي براي توليد و ايجاد اشتغال داشته باشند‪ ،‬مورد حمايت قرار خواهند گرفت‪ .‬مدير‬ ‫حقوقي ش��رکت ش��هرک‌هاي صنعتي مازندران نيز در اين جلسه گفت‪ :‬جلسه داوري حقوقي به‌منظور‬ ‫تس��هيل و آماده‌سازي بستر مناس��ب براي جذب و ورود سرمايه‌گذاران جديد به بخش توليد و صنعت‬ ‫برگزار مي‌ش��ود‪ .‬ناصحي تصريح کرد‪ :‬از ابتداي س��ال‌جاري تاکنون ‪ 6‬جلسه داوري و حل اختالف براي‬ ‫بررسي علل نبود انجام تعهدات واحدهاي توليدي و صنعتي در استان مازندران برگزار شده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬یک هنرمند ملیله‪‎‬کار زنجانی تاکید کرد‪ :‬ملیله‪‎‬هایی که از کش��ورهای اندونزی‪ ،‬تایلند‪ ،‬ایتالیا و‬ ‫ترکیه وارد کشور می‌شود‪ ،‬به نام زنجان به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫محس��ن یزدان‌شناس گفت‪ :‬وضعیت ملیله‪‎‬کاری در اس��تان زنجان هم‪‎‬اکنون مطلوب و تقاضا افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬اکنون دغدغه اصلی این قشر کم بودن هنروران و افراد متخصص این رشته است‪ ،‬چرا که‬ ‫در زمان رکود بازار عرضه و تقاضا بسیاری از افراد متخصص شغل خود را رها کردند و همین امر سبب‬ ‫ش��د هم‪‎‬اکنون نیروی جوان در این شغل کم باش��د‪ .‬وی درباره گسترش این شایعه که ملیله زنجان به‬ ‫اسم اصفهان صادر می‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این موضوع صحت ندارد و توسط افراد غیرمتخصص بیان شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬چرا که تولید ملیله به قدری نیست که پاسخگوی نیاز داخلی باشد‪ .‬در واقع می‪‎‬توان گفت هیچ‬ ‫صادراتی برای ملیله انجام نمی‌ش��ود‪ .‬یزدان‌شناس تصریح کرد‪ :‬این اظهارات در حالی بیان می‌شود که‬ ‫ملیله‪‎‬های تایلند‪ ،‬ترکیه‪ ،‬اندونزی و ایتالیا توسط تاجر اصفهانی به کشور وارد شده و به نام ملیله زنجان‬ ‫به فروش می‌رود‪ .‬اگرچه این موضوع از یک س��و باعث افتخار است که ملیله خارجی به فروش نمی‌رود‬ ‫ولی از س��وی دیگر نش��ان‌دهنده مظلومیت ملیله زنجان است‪ ،‬به گونه‪‎‬ای که در برخی مغازه‪‎‬های شهر‬ ‫زنجان نیز ش��اهد فروش این آثار هس��تیم‪ .‬این فعال عرصه صنایع‌دستی عنوان کرد‪ :‬عیار ‪ 925‬در همه‬ ‫ملیله‪‎‬های کشور تایلند ثبت شده است‪ ،‬در حالی که عیار ملیله زنجان در باالترین حد است که می‌توان‬ ‫با توجه به آن‪ ،‬اثر زنجان را به خوبی تشخیص داد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‌سرمایه در گردش‬ ‫‌تثبیت‌کننده‬ ‫مشاغل صنعتی‬ ‫غالمعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی‬ ‫نماینده مردم رشت در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫تولی��د و صنع��ت برای حف��ظ فعالی��ت خود یا‬ ‫توس��عه رون��د فعالیت خود در هر اس��تان از جمله‬ ‫اس��تان گیالن به منابع نقدی و سرمایه در گردش‬ ‫وابسته است‪ .‬ارزیابی‌های فصلی مرکز پژوهش‌های‬ ‫مجلس شورای اسالمی از فضای کسب‌وکار در ‪112‬‬ ‫مرکز صنعتی و تجاری اس��تان گیالن نشان‌دهنده‬ ‫آن است که س��رمایه در گردش بزرگترین مشکل‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی در استان گیالن است‬ ‫اما نکته جالب توجه آن اس��ت که عوامل تاثیر‌گذار‬ ‫ناش��ی از تحریم‌ها در رده پنجم ای��ن ارزیابی قرار‬ ‫گرفت��ه که این امر تایید‌کنن��ده نقش منابع نقدی‬ ‫در حفظ چرخه تولید در واحدهای صنعتی اس��تان‬ ‫گیالن اس��ت‪ .‬البت��ه بس��یاری از تولید‌کنندگان و‬ ‫صنعتگران در این ارزیابی انجام‌ش��ده توسط مرکز‬ ‫پژوهش‌های مجلس ش��ورای اس�لامی از همکاری‬ ‫نک��ردن واحدهای بانکی در ارائه تس��هیالت گالیه‬ ‫داش��ته‌اند و ای��ن عام��ل در مرحل��ه دوم عوام��ل‬ ‫تاثیرگذار بر صنعت اس��ت‪ .‬گالیه از مجموعه بانکی‬ ‫نشان می‌دهد در ارائه تسهیالت و تزریق نقدینگی‬ ‫به واحدهای صنعتی و تولیدی مش��کل وجود دارد‪.‬‬ ‫بنابراین الزم اس��ت برای حفظ تولید و اشتغال در‬ ‫بخش صنعت در شرایط اقتصادی فعلی توجه دولت‬ ‫به تسهیالت بانکی معطوف باشد‪ .‬آسان کردن روند‬ ‫ارائه تسهیالت بانکی توسط مجموعه بانکی مرتبط‬ ‫با بخش صنعت نیز نباید نادیده گرفته ش��ود‪ .‬ارائه‬ ‫س��رمایه در گردش به واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫در اس��تان گیالن به‌عنوان یک مشکل اصلی عنوان‬ ‫ش��ده اس��ت که امیدواریم واحده��ای بانکی برای‬ ‫ارائه تس��هیالت‪ ،‬روند آسان‌تری را در پیش بگیرند‬ ‫و مس��اعدت بیش��تری با واحدهای صنعتی داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬برای تثبیت ش��غل در استان گیالن توجه‬ ‫به این عوامل از اساس��ی‌ترین موارد است تا وسایل‬ ‫مورد نی��از برای حرکت چرخ تولی��د در واحدهای‬ ‫صنعتی گیالن تامین شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫تهران در رتبه سوم بررسی و پایش عملکرد برنامه‬ ‫تحول اداری واحد‌های اس��تانی ق��رار گرفت‪ .‬این‬ ‫پای��ش در ‪ 6‬ماهه اول س��ال ‪ 1393‬توس��ط گروه‬ ‫نوس��ازی و تح��ول اداری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت انجام شد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬اس��تاندار اردبیل گفت‪ :‬شایس��ته است‬ ‫محدوده ب��ازار قدیمی اردبیل ب��ه پیاده‌راه تبدیل‬ ‫ش��ود تا امکان حضور گردش��گران بیش��مار برای‬ ‫بازدید از این مکان تاریخی نیز فراهم شود‪ .‬مجید‬ ‫خدابخش س��فر اعضای ش��ورای اس�لامی شهر و‬ ‫ش��هردار اردبیل به کشور ترکیه به منظور بررسی‬ ‫جوانب اجرای پروژه مونوریل اردبیل توسط شرکت‬ ‫ترکیه‌ای را الزم و ضروری اعالم کرد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬رمضان کامران‌پی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫غله و خدمات بازرگانی منطقه ‪ 7‬از تشدید بازرسی‬ ‫و نظ��ارت بر فعالیت خبازی‌ه��ای گیالن خبر داد‬ ‫و گف��ت‪3 :‬هزار و ‪ 700‬نانوای��ی در گیالن فعالیت‬ ‫دارن��د که ای��ن نانوایی‌ها در ش��رایط مختلف نان‬ ‫تولید می‌کنند و بهانه‌ای برای پخت نان بی‌کیفیت‬ ‫ندارند‪ .‬همچنین این واحدها بار دیگر با حساسیت‬ ‫ویژه‌ای مورد بازرسی قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬یوس��ف گران‌پاشا‪ ،‬مدیرکل راه‌آهن شمال‬ ‫از ترانزی��ت ‪5‬هزار و‪ ۵۰۰‬تن نفت ک��وره وارده از‬ ‫بندرترکمن‌باش��ی در کش��ور ترکمنستان به بندر‬ ‫امیرآب��اد‪ ،‬ب��ه س��مت بندرعباس ب��رای حمل به‬ ‫کش��ور امارات خبر داد و گفت‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫حمل‌ونق��ل ریلی چند برابر نس��بت به حمل‌ونقل‬ ‫جاده‌ای کارآمدتر ب��وده و صرفه‌جویی اقتصادی و‬ ‫سوختی را به‌دنبال دارد باید توسعه آن در دستور‬ ‫کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬ابراهیم امام��ی‪ ،‬فرماندار مشکین‌ش��هر‬ ‫گفت‪ :‬با هدف توس��عه صنعت گردشگری میراثی‪،‬‬ ‫بوم‌گردی‪ ،‬گردش��گری زمس��تانی و گردش��گری‬ ‫عش��ایر این اه��داف در قالب طرح جام��ع دنبال‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنین افزایش تع��داد مراکز اقامتی‪،‬‬ ‫اماکن اقامتی موقت در این شهرس��تان برای ایام‬ ‫نوروز فعال می‌شود‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬حجت‌االسالم اکبر قیامی‪ ،‬مدیرکل اوقاف‬ ‫و امورخیریه اس��تان اردبی��ل از احداث بزرگترین‬ ‫مجتمع تجاری خدماتی شهر خلخال بعد از ‪ ۹‬سال‬ ‫تاخیر خبر داد و گفت‪ :‬این مجموعه با مش��ارکت‬ ‫‪۵۵‬درصدی شهرداری خلخال و ‪۴۵‬درصدی اداره‬ ‫اوقاف اس��تان اردبیل در مس��احت ه��زار و ‪۴۳۴‬‬ ‫مترمربع با ‪ ۷۰‬باب مغازه احداث می‌شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫چاره‪ ،‬بازاریابی‬ ‫صنعت گردشگری‬ ‫است‬ ‫علیرضا آرحیمی‬ ‫عضو اتاق بازرگانی استان قم‬ ‫ب��ا وجود اینکه ای��ران در بحث گردش��گری مزیت‬ ‫رقابتی باالیی دارد اما توجه چندانی به آن نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫البته با ورود دولت جدید‪ ،‬بحث گردش��گری نسبت به‬ ‫گذش��ته رونق پیدا کرده هر چند تا رسیدن به جایگاه‬ ‫ایده‌آل خود راه طوالنی دارد‪ .‬اس��تان قم نیز به‌عنوان‬ ‫مهد ش��یعه و به‌دلی��ل وجود اماکن مق��دس‪ ،‬یکی از‬ ‫اس��تان‌های دارای ظرفیت در حوزه گردشگری است‬ ‫که هر ساله تعداد زیادی از زائران مسلمان را از سراسر‬ ‫دنی��ا جذب می‌کند‪ .‬همچنین اس��تان ق��م به عنوان‬ ‫شاهراه عبور ‪ 18‬استان کشور نیز مطرح است‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬مسئوالن اس��تانی نیز به این نتیجه رسیده‌اند‬ ‫که باالترین مزیت رقابتی که می‌توان در استان ایجاد‬ ‫کرد‪ ،‬صنعت گردش��گری استان اس��ت‪ .‬در این زمینه‬ ‫برنامه‌های بلندمدتی برای توس��عه صنعت گردشگری‬ ‫در استان تدوین ش��ده و حمایت‌هایی در دستور کار‬ ‫مس��ئوالن قرار گرفته از جمله آن تخفیف در عوارض‬ ‫مربوط به امور هتلداری و گردشگری و در برخی موارد‬ ‫معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫یکی از مشکالتی که مانع توسعه صنعت گردشگری‬ ‫اس��تان قم می‌ش��ود‪ ،‬کمب��ود س��رمایه در گردش و‬ ‫تس��هیالت مالی اس��ت‪ .‬بس��یاری از س��رمایه‌گذاران‬ ‫به‌دلی��ل نبود تس��هیالت یا ن��رخ باالی س��ود بانکی‬ ‫از س��رمایه‌گذاری منصرف می‌ش��وند‪ .‬یک��ی دیگر از‬ ‫مش��کالت پی��ش روی صنعت گردش��گری اس��تان‬ ‫قم‪ ،‬ناتوانی در شناس��اندن فرهنگ و س��نت‌های این‬ ‫استان به گردش��گران و همچنین ناتوانی در تبلیغات‬ ‫و بازاریاب��ی اس��ت‪ .‬بس��یاری از گردش��گران و زائران‬ ‫اس��تان قم زمانی که با فرهنگ و هنر این استان آشنا‬ ‫می‌شوند‪ ،‬تمایل بس��یاری به سفر و معرفی استان قم‬ ‫به دیگر گردش��گران نش��ان می‌دهن��د‪ .‬بنابراین باید‬ ‫مسئوالن شناس��اندن ظرفیت‌های گردشگری استان‬ ‫قم و بازاریاب��ی این صنعت را در اولویت کارهای خود‬ ‫قرار بدهند و در کنار آن‪ ،‬باید نسبت به ایجاد فرهنگ‬ ‫گردشگری در استان قم نیز برنامه‌های اساسی تدوین‬ ‫کنند‪‌.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫فعالیت صنعتي در سلسله‬ ‫ت و‪‎‬معدن سلسله (لرستان) از‬ ‫‌‪ :‬سرپرست صنع ‪‎‬‬ ‫فعال شدن نخستين واحد صنعتي در شهرک‪‎‬صنعتي‬ ‫سلسله پس از ‪ 12‬سال بالتکليفي خبر داد و گفت‪ :‬اين‬ ‫طرح شامل کارخانه توليد عايق‪‎‬هاي رطوبتي است که‬ ‫در زميني به مساحت ‪ 10‬هزار مترمربع و با زيربناي ‪2‬‬ ‫هزار و ‪ 500‬مترمربع احداث شده و زمينه اشتغال ‪30‬‬ ‫نفر را فراهم کرده است‪ .‬عزت طاهرپور افزود‪ :‬اين واحد‬ ‫ب��ا هزينه‪‎‬اي افزون‌بر ‪ 45‬ميلي��ارد ريال به بهره‪‎‬برداري‬ ‫رس��يده و س��االنه ‪ 2‬ميليون مترمرب��ع عايق رطوبتي‬ ‫توليد خواهد کرد‪ .‬وي خاطرنش��ان کرد‪ :‬مساحت کل‬ ‫شهرک‪‎‬صنعتي سلسله ‪ 51‬هکتار است و اميدواريم که‬ ‫با فعال‪‎‬شدن اين واحد‪ ،‬شاهد فعاليت واحدهاي صنعتي‬ ‫ديگري نيز در شهرستان باشيم‪.‬‬ ‫برگزاري کارگاه‌هاي قاليبافي‬ ‫‌‪ :‬معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان قزوی��ن از برگزاري‬ ‫کالس‌ه��اي آموزش قاليبافي ويژه خواهران بس��يجي‬ ‫توسط سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این استان خبر‬ ‫داد‪ .‬علي‌اکب��ر کبيري گفت‪ :‬به‌منظ��ور ترويج فرهنگ‬ ‫ش دس��تباف و همچنين آم��وزش بافندگان‬ ‫باف��ت فر ‌‬ ‫جدي��د در زمينه کاهش هزينه‌ه��ا‪ ،‬تامين نيروي کار‬ ‫ماهر‪ ،‬ايجاد اش��تغال و افزايش توليد در سطح استان‪،‬‬ ‫ي��ک دوره کالس آم��وزش قاليباف��ي ب��راي خواهران‬ ‫بسيجي فعال توسط اين سازمان به‌عنوان متولي اصلي‬ ‫آموزش و اش��تغال فرش دستباف برگزار مي‌شود‪ .‬وي‬ ‫بيان ک��رد‪ :‬باتوجه به تامين اعتبار توس��ط مرکز ملي‬ ‫فرش ايران و پيرو قرارداد منعقده با خانه فرش استان‪،‬‬ ‫فراگيران به تعداد ‪ 200‬نفر ش��امل خواهران بسيجي‬ ‫اس��تان زير‌نظر مربيان کارآزم��وده در يک دوره ‪122‬‬ ‫ساعته آموزش خواهند ديد‪.‬‬ ‫توليد ‪ 345‬هزار ماهي زينتي‬ ‫ايس�نا‪ :‬معاون فني و اجرايي جهاد کشاورزي ساوه از‬ ‫تولي��د ماهانه ‪ 345‬هزار قطعه ماهي زينتي خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬اين شهرستان مرکز مجوزدار پرورش ماهي قرمز‬ ‫زينت��ي ندارد‪ .‬محمودرضا خليلي افزود‪ :‬همه س��اله با‬ ‫توجه به نياز به عرضه ماهي قرمز در سطح شهرستان‪،‬‬ ‫برخ��ي مراکز فاقد مجوز اقدام ب��ه پرورش ماهي قرمز‬ ‫زينت��ي کرده و آن را به بازار عرضه مي‌کنند‪ .‬وي ادامه‬ ‫داد‪ :‬به‌طور عم��ده ماهي‌هاي توليدي جدا از عرضه به‬ ‫اين شهرستان به بازارهاي تهران و محالت صادر شده‬ ‫و از آنجا به سراسر کشور عرضه مي‌شود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫کفش ماشینی قم در نبرد با گرانی مواد اولیه و هزینه‌های مالیاتی‬ ‫مشکالت‪ ،‬پا در کفش صنعت قم کردند‬ ‫فران�ک میرزای�ی‪ -‬گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬مش��کالت‬ ‫تولیدکنندگان کفش ماش��ینی قم با عقد تفاهمنامه‌ای‬ ‫حل ش��د‪ .‬تفاهمنام��ه‌ای که میان اتحادی��ه کفش قم و‬ ‫اتحادیه ش��ویندگان این استان منعقد شده تا مواد اولیه‬ ‫برای تولید کفش ماش��ینی از سوی اتحادیه شویندگان‬ ‫قم تامین شود‪ .‬این خبری است که احمد ذاکری رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این اس��تان به‬ ‫اعالم کرده است‪ .‬دو سالی می‌شود تولیدکنندگان کفش‬ ‫ماشینی قم با مشکالتی نظیر گرانی مواد اولیه‪ ،‬برداشتن‬ ‫س��قف قیمت مواد در ب��ورس و همچنی��ن هزینه‌های‬ ‫مالیاتی مواجه بودند‪ .‬این مشکالت زمینه ارسال نامه‌ای‬ ‫به مع��اون امور صنایع وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫ای��ن ط��ور ک��ه رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قم‬ ‫می‌گوی��د‪ ،‬زمان��ی که‬ ‫ب��ه‬ ‫پتروشیمی اراک برای مدتی تولید‬ ‫دی‌اوپ��ی را متوق��ف ک��رده بود‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان با افزایش قیمت این روغن مواجه شدند‪.‬‬ ‫افزای��ش قیمتی که تاثیر مس��تقیمی در افزایش هزینه‬ ‫تمام شده کفش ماش��ینی در استان قم داشت‪ .‬در کنار‬ ‫آن‪ ،‬برداش��تن س��قف قیم��ت الکل در بورس از س��وی‬ ‫پتروشیمی نیز بر افزایش هزینه‌ها دامن زد‪ .‬احمد ذاکری‬ ‫با اش��اره به نامه انجمن کفش ماش��ینی ق��م به معاون‬ ‫صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر حل مشکل‬ ‫مواد اولیه آنها‪ ،‬می‌گوید‪ :‬با صالحدید معاون امور صنایع‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬انجمن کفش ماش��ینی‬ ‫اس��تان قم و انجمن شوینده‌های این استان در جلسه‌ای‬ ‫که برای حل این مش��کل برگزار ش��د‪ ،‬تفاهمنامه‌ای به‬ ‫امضا رس��ید ک��ه به موجب آن انجمن ش��وینده‌های قم‬ ‫نس��بت به تامین روغن دی‌اوپی این واحدهای تولیدی‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان قمی با تولید ح��دود ‪100‬میلیون تن‬ ‫کفش ماش��ینی در س��ال که ‪ 90‬درصد از تولید کشور‬ ‫را ش��امل می‌شود‪ ،‬اس��تان قم را به قطب اصلی صنعت‬ ‫کفش ماش��ینی کش��ور تبدیل کرده‌اند‪ .‬صادرات ساالنه‬ ‫‪50‬میلی��ون دالر کفش ماش��ینی به کش��ورهای عراق‪،‬‬ ‫آذربایجان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬افغانس��تان و البته کشورهای‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬امارات و عربس��تان با درصد صادرات کمتر‪،‬‬ ‫موجب شده این محصول عنوان کاالی نخست صادراتی‬ ‫استان قم را از آن خود کند‪ .‬اما این روند موفقیت‌آمیز در‬ ‫دوسال گذشته با فراز و نشیب‌های متعددی مواجه شده‬ ‫که رک��ود را به جان این صنعت انداخ��ت‪ .‬جدا از بحث‬ ‫اظهار حجم زیادی از محصوالت این اس��تان از گمرکات‬ ‫م��رزی که آم��ار صادراتی قم را به ش��دت کاهش داده‪،‬‬ ‫گرانی مواد اولیه همچون دیواری در برابر توسعه تولید و‬ ‫به‬ ‫می‌گوید‪ :‬به دلی��ل اینکه ماده اولیه واحدهای‬ ‫تولیدکننده کفش ماشینی قم از پتروشیمی شازند اراک‬ ‫تامین می‌ش��ود‪ ،‬تعطیلی کوتاه م��دت آن باعث کمبود‬ ‫این ماده و افزایش قیمت در بازار ش��د‪ .‬به گفته محمود‬ ‫س��یجانی‪ ،‬با باال رفتن س��قف قیمت رقابتی در بورس‪،‬‬ ‫ق��درت خرید این واحدها کاهش پیدا کرده و این امر در‬ ‫تولید آنها اثر گذاشته است‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع و معادن س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قم‬ ‫در رابط��ه ب��ا ح��ل این مش��کل‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬با پیگیری‌ه��ای انجام‬ ‫ش��ده و نامه‌های ارس��ال شده به‬ ‫وزارتخانه و همچنین با جلس��اتی که با تولیدکنندگان و‬ ‫انجمن کفش این اس��تان داشتیم‪ ،‬مش��کل تامین مواد‬ ‫اولیه آنها تا حدی رفع شده است‪ .‬این کار با رایزنی انجام‬ ‫شد تا قیمت‌های سلیقه‌ای در بورس کنار گذاشته شود‪.‬‬ ‫به گفته نایب رییس انجمن کفش‬ ‫ماش��ینی قم‪ ،‬در دو سال گذشته‬ ‫رقم صادرات کفش ماش��ینی این‬ ‫اس��تان به حدود ‪ 30‬میلیون دالر‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬مصطفی کرمانی‬ ‫مهم‌ترین علت کاهش رقم صادرات را صدور محصول از‬ ‫می‌گوید‪ :‬این‬ ‫گمرکات مرزی عنوان می‌کند و به‬ ‫رقمی که از گمرک اس��تان قم اعالم ش��ده به طور حتم‬ ‫تنها نیمه‌ای از میزان صادرات محصول این استان است‬ ‫چرا که تولیدکنندگان و تاجران کشورهای هدف تمایل‬ ‫به اظهار کاال در گمرکات مرزی دارند‪ .‬وی معتقد اس��ت‬ ‫دو عام��ل در این امر تاثیر دارد‪ ،‬بخش��ی از آن به دلیل‬ ‫سختگیری‌های ارزیاب گمرک استان قم در شناسایی و‬ ‫بازبینی‌های محصوالت و بخش��ی دیگر ه��م مربوط به‬ ‫سرعت باالی گمرکات مرزی نسبت به گمرک استان قم‬ ‫است‪ .‬همین امر باعث شده برخی تولیدکنندگان نزدیک‬ ‫به ‪ 90‬درصد محصوالت خود را در گمرکات مرزی و تنها‬ ‫‪ 10‬درصد تولیدات خود را از گمرک این استان اظهار و‬ ‫صادر‌کنند‪.‬‬ ‫نظارت‪ ،‬دچار نوسان ش��دید شده و لطمه زیادی به این‬ ‫واحدها و بازارهای صادراتی آنان وارد می‌کند‪ .‬مدتی است‬ ‫که تولیدکنندگان با نوسان شدید قیمت این دو محصول‬ ‫روبه‌رو هستند‪ .‬نایب‌رییس انجمن کفش ماشینی قم در‬ ‫ای��ن باره می‌گوید‪ :‬افزای��ش قیمت این محصوالت باعث‬ ‫ش��ده تولیدکنندگان نتوانن��د در بازارهای هدف فروش‬ ‫مناسبی داشته باشند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬چند ماهی است که‬ ‫نرخ دی‌او‌پی تقریبا دو برابر ش��ده و این موضوع به دلیل‬ ‫برداشته شدن سقف قیمت عرضه الکل در بورس توسط‬ ‫پتروشیمی اتفاق افتاده است‪ .‬برداشتن سقف باعث ورود‬ ‫قیمت‌های سلیقه‌ای تا دو برابر قیمت اصلی در بازار شد‬ ‫و این عمل تاثیر مس��تقیمی بر کاه��ش تولید و ناتوانی‬ ‫تولیدکنندگان در خرید مواد اولیه گذاشت‪.‬‬ ‫کرمانی با گالیه از پتروش��یمی‪ ،‬اظه��ار می‌کند‪ :‬یکی‬ ‫دیگر از اقدامات ناخوشایند پتروشیمی توجه به عرضه و‬ ‫تقاضا است‪ .‬با وارد کردن حجم زیادی محصول به بورس‪،‬‬ ‫قیمت کاهش پی��دا می‌کند‪ .‬همین امر باعث می‌ش��ود‬ ‫میزان عرض��ه را کاهش دهد تا با افزایش تقاضا‪ ،‬کاهش‬ ‫ایجاد ش��ده در قیمت را جبران کند‪ .‬انجمن خواس��تار‬ ‫برگشت سقف قیمت و ثبات قیمت در مواد اولیه است تا‬ ‫تولیدکنندگان استان قم بر اساس آن بتوانند برای میزان‬ ‫خرید خود در آینده برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهند‪.‬‬ ‫مواد اولی��ه واحدهای تولیدی کفش ماش��ینی پی‌یو‪،‬‬ ‫ای‌وی‌آ و پی وی س��ی اس��ت‪ .‬مواد پی‌یو و ای‌وی‌آ که از‬ ‫محصوالت وارداتی به کش��ور به حساب می‌آیند نوسان‬ ‫چندانی نداش��ته و بازارش��ان ثابت است ولی پی‌وی‌سی‬ ‫و دی‌او‌پ��ی که از محصوالت تولیدی پتروش��یمی داخل‬ ‫کشور اس��ت هر از گاهی به‌دلیل توزیع نامناسب و نبود‬ ‫مواد اولیه بس��یاری از واحدهای کفش ماشینی استان‬ ‫گرانول پی‌‌وی‌سی اس��ت که از پودر پی‌وی‌سی و روغن‬ ‫دی‌او‌پی به دست می‌آید‪ .‬معاون صنایع و معادن سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان قم با اشاره به مشکالت‬ ‫واحدهای تولیدکننده برای تأمین این مواد با بیان اینکه‬ ‫این نوسان قیمت برای ماده الکل این روغن ایجاد شده‪،‬‬ ‫صادرات محصول قد علم کرده اس��ت‪ .‬حاال اخبار از بهتر‬ ‫شدن اوضاع این تولیدکنندگان قمی خبر می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور از گمرکات مرزی‬ ‫‹ ‹گرانی مواد اولیه‬ ‫تسهيالت ‪ 10‬ميليارد ريالي براي توسعه گردشگري سامان‬ ‫فارس‪ :‬اس��تاندار چهارمحال و بختياري گفت‪ :‬براي طرح‬ ‫توسعه گردش��گري س��امان‪ 10 ،‬ميليارد ريال تسهيالت‬ ‫اعتبار تصويب شد‪.‬‬ ‫قاسم سليماني‌دشتکي‪ ،‬در نشست بررسي طرح توسعه‬ ‫گردش��گري سامان از توابع شهرستان س��امان در استان‬ ‫چهارمحال و بختياري‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طرح توس��عه دهکده‬ ‫س��ياحتي پ��ل زمانخان زاگرس در شهرس��تان س��امان‪،‬‬ ‫به‌عنوان يکي از مهم‌ترين طرح‌هاي توسعه گردشگري در‬ ‫اس��تان چهارمحال و بختياري بوده که از اهميت بسزايي‬ ‫در زمينه رس��يدن به توس��عه همه‌جانبه و پيشرفت‌هاي‬ ‫مطلوب‪ ،‬برخوردار است‪ .‬وي توسعه صنعت گردشگري را‬ ‫از مهم‌ترين برنامه‌هاي اولويت‌دار و ضروري مسئوالن ارشد‬ ‫اس��تان چهارمحال و بختياري اعالم و تاکيد کرد‪ :‬توسعه‬ ‫گردشگري‪ ،‬نقش بسيار مهمي در رونق اقتصادي‪ ،‬افزايش‬ ‫اش��تغال‪ ،‬کاهش ن��رخ بيکاري‪ ،‬بهبود وضعيت معيش��ت‬ ‫خانوارها‪ ،‬رشد جذب توريست‌هاي داخلي و خارجي‪ ،‬باال‬ ‫رفتن توليد و معرفي بيشتر استان چهارمحال و بختياري‬ ‫در سطح ملي و جهاني دارد‪.‬‬ ‫اس��تاندار چهارمحال و بختياري به پيشرفت مطلوب و‬ ‫روند اجرايي مناسب اجراي طرح توسعه دهکده سياحتي‬ ‫پل زمانخان زاگرس در شهرس��تان سامان اشاره و تصريح‬ ‫کرد‪ :‬اين طرح توسعه گردشگري اکنون افزون‌بر ‪ 60‬درصد‬ ‫پيشرفت فيزيکي داشته و از نظر تکميل و بهره‌برداري از‬ ‫سرعت خوبي برخوردار است‪.‬‬ ‫وي تزريق اعتبارات بخش خصوصي و تسهيالت بانکي‬ ‫به طرح توسعه دهکده س��ياحتي پل زمانخان زاگرس را‬ ‫باعث س��رعت بيش��تر تکميل و بهره‌برداري از اين طرح‬ ‫دانس��ت و اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا تخصيص به موقع تس��هيالت‬ ‫اختص��اص يافته و براس��اس پيش‌بيني‌هاي انجام ش��ده‪،‬‬ ‫اين طرح توسعه گردش��گري تا پايان سال آينده تکميل‬ ‫و بهره‌برداري مي‌شود‪.‬‬ ‫سليماني‌دش��تکي تکميل و بهره‌برداري از طرح توسعه‬ ‫دهکده س��ياحتي پل زمانخان زاگرس را نيازمند افزون‌بر‬ ‫‪ 350‬ميلي��ارد ريال اعتبار اعالم و خاطرنش��ان کرد‪ :‬براي‬ ‫تس��ريع در روند اجرايي طرح توسعه دهکده سياحتي پل‬ ‫زمانخان زاگرس‪ ،‬بايد بانک‌هاي عامل مرتبط و مش��خص‬ ‫نس��بت به ارائه به موقع تس��هيالت بانکي و تامين اعتبار‬ ‫مورد‌نياز آن‪ ،‬براس��اس ضوابط و مراح��ل قانوني اقدامات‬ ‫الزم را ب ‌ه شکل سريع و طبق معيارهاي کارشناسي‪ ،‬علمي‬ ‫و پژوهشي انجام دهند‪.‬‬ ‫وي جذب س��رمايه‌گذاران داخل��ي و خارجي را يکي از‬ ‫مهم‌ترين برنامه‌هاي اولويت‌دار مس��ئوالن ارش��د استان‬ ‫چهارمح��ال و بختياري برش��مرد و بيان ک��رد‪ :‬به همين‬ ‫منظ��ور زيرس��اخت‌هاي س��رمايه‌گذاري در بخش‌ه��اي‬ ‫مختلف اين استان آماده شده و آمادگي الزم براي حضور‬ ‫سرمايه‌گذاران در استان فراهم است‪.‬‬ ‫سليماني‌دش��تکي به تش��کيل و فعال ش��دن «پنجره‬ ‫واحد» در استان چهارمحال و بختياري به دبيري اداره‌کل‬ ‫ام��ور اقتصادي و دارايي اين اس��تان اش��اره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫اين اقدام به‌منظور دريافت استعالم‌های موردنياز و صدور‬ ‫مجوزهاي الزم براي سرمايه‌گذاري انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نوید ثبات قیمت‬ ‫‹ ‹تعیین تکلیف واحدهای بدون مجوز‬ ‫‪ 250‬واحد تولیدکننده کفش ماش��ینی در استان قم‬ ‫فعالیت می‌کنن��د که ‪ 100‬واحد از این تعداد مجوزهای‬ ‫الزم را ب��رای ایجاد واحد تولی��دی دریافت نکرده‌اند‪ .‬به‬ ‫اعتقاد سیجانی‪ ،‬مش��کل دیگر وجود کارخانه‌های بدون‬ ‫مجوز در کنار واحدهای مجوزدار اس��ت‪ .‬این واحدها بر‬ ‫خ�لاف واحدهای دارای مجوز هی��چ هزینه‌ای بابت حق‬ ‫بیمه‪ ،‬مالیات و هزینه‌های اینچنینی پرداخت نمی‌کنند‪.‬‬ ‫معاون صنایع و معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان قم واحدهای بدون مج��وز را در رقابت منفی با‬ ‫واحدهای دارای مجوز می‌خواند و می‌گوید‪ :‬با جلس��اتی‬ ‫که در س��ازمان داش��تیم‪ ،‬تصمیم بر این ش��د تا حوزه‬ ‫نظارت و بازرس��ی سازمان نس��بت به شناسایی و پلمب‬ ‫واحدهای بدون مجوز اقدام کند‪.‬‬ ‫مع��اون صنای��ع و معادن س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان قم دو مش��کل دیگر واحدهای تولیدی‬ ‫کفش ماش��ینی این اس��تان را مالیات بر ارزش افزوده و‬ ‫تسهیالت عنوان می‌کند و می‌گوید‪ :‬در نشست‌هایی که‬ ‫با مدیران مالیاتی و بانک‌های عامل برگزار ش��ده‪،‬بر لزوم‬ ‫تسهیل شرایط برای این واحدها تاکید شده و در دستور‬ ‫کار آنها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫س��یجانی از پنجره واحد به عنوان عامل توسعه‌دهنده‬ ‫صادرات استان قم یاد می‌کند و می‌افزاید‪ :‬اگرچه گمرک‬ ‫این اس��تان با ضع��ف در بخش حمل و نقل و س��رعت‬ ‫انتق��ال کاال مواجه اس��ت اما با مش��وق‌هایی که گمرک‬ ‫اس��تان قم در مورد کاهش هزینه‌ها و تس��هیل شرایط‬ ‫برای صادرکنندگان گذاشته‪ ،‬در کنار پنجره واحد که در‬ ‫افزایش سرعت صدور محصوالت کمک شایانی می‌کند‪،‬‬ ‫امی��د افزایش آمار صادراتی کفش اس��تان قم از مبادی‬ ‫گمرک این استان وجود دارد‪.‬‬ ‫فناوری نانو به قزوین وارد می‌شود‬ ‫‌‪ :‬معاون برنامه‌ریزی و س��رمایه‌گذاری سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت اس��تان قزوین خبر داد‪ :‬دبیر‬ ‫س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو به همراه هیاتی به‬ ‫استان قزوین سفر می‌کند‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان قزوین‪،‬‬ ‫کامران لشکری گفت‪ :‬دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری‬ ‫و نانو به همراه هیاتی شامل استادان فن در گروه‌های‬ ‫مختل��ف به قزوین س��فر خواهند ک��رد‪ .‬وی یکی از‬ ‫اهداف مهم سفر این گروه به استان قزوین را معرفی‬ ‫فرصت‌های صنعتی‪ ،‬تجاری و فناوری نانو در صنایع‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬از دیگر برنامه‌های این س��تاد در‬ ‫قزوین‪ ،‬برگزاری جلسه عمومی در رابطه با بکارگیری‬ ‫فن��اوری نان��و در صنای��ع و برگ��زاری کارگاه‌ه��ای‬ ‫تخصصی از قبیل کارگاه‌های نانو‪ ،‬پوشش‌های سخت‬ ‫و مقاوم‪ ،‬نانوکامپوزیت‌ها و کاربرد‌های نانو در صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬نساجی‪ ،‬ش��وینده‌ها و‪ ...‬است‪ .‬این مسئول با‬ ‫اش��اره به نق��ش و اهمیت فناوری نان��و در صنایع و‬ ‫تولیدات صنعت��ی تصریح کرد‪ :‬در دهه اخیر فناوری‬ ‫نانو در صنایع‪ ،‬کاربردهای گسترده‌ای یافته است به‬ ‫ط��وری که در حال حاضر اغلب ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫صنعتی دنی��ا موضوع فناوری نان��و را از اولویت‌های‬ ‫اصلی خود قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫‪ 9‬هزار بازرسی از واحدهای صنفی پلدختر‬ ‫مهر‪ :‬سرپرست اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرستان‬ ‫پلدختر گفت‪ :‬بیش از ‪ ۹‬هزار مورد بازرسی از واحدهای‬ ‫صنفی این شهرس��تان انجام شد‪ .‬نجم‌الدین هدایتی در‬ ‫حاش��یه جلسه س��تاد تنظیم بازار شهرس��تان پلدختر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به منظور نظارت بیش��تر بر بازار پایان سال‬ ‫طرح نوروزی را در دس��تور کار داریم‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫بازرس��ی از واحدهای صنفی نیز جدی‌تر ش��ده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر آرامش خوبی بر بازار شهرس��تان‬ ‫پلدختر حاکم اس��ت‪ .‬سرپرس��ت اداره صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت شهرس��تان پلدختر ادامه داد‪ :‬ت��ا پایان دی‌ماه‬ ‫س��ال‌جاری ‪۹‬هزار و ‪ ۳۸۴‬مورد بازرس��ی از واحدهای‬ ‫صنفی شهرس��تان انجام ش��ده اس��ت‪ .‬هدایتی افزود‪:‬‬ ‫در این راس��تا پرون��ده ‪ ۴۹۳‬واحد صنفی متخلف مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت که از س��وی تعزیرات حکومتی به‬ ‫‪ ۵۴۴‬میلیون و ‪ ۲۹۷‬هزار و ‪ ۳۴۰‬ریال محکوم ش��دند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در س��ال‌جاری چند نمایشگاه عرضه‬ ‫کاال در شهر پلدختر برپا شد گفت‪ :‬یک فروشگاه عرضه‬ ‫کاال در شهریورماه‪ ،‬یک نمایشگاه پاییزه در آستانه فصل‬ ‫بازگش��ایی مدارس و یک نمایشگاه مبل نیز در پلدختر‬ ‫برپا و از استقبال خوب مردم برخوردار شد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت اداره صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان‬ ‫پلدختر گفت‪ :‬گش��ت مش��ترک نظارت ب��ر واحدهای‬ ‫صنفی با همکاری ش��بکه بهداش��ت شهرس��تان فعال‬ ‫خواهد ش��د و بازرس��ان نیز بر نحوه توزیع س��بد کاال‬ ‫نظارت و سرکش��ی می‌کنند‪ .‬سرپرست اداره صنعت و‬ ‫معدن و تجارت شهرس��تان پلدختر در بخش دیگری از‬ ‫سخنان خود به وضعیت شهرک صنعتی این شهرستان‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪8 :‬س��ال از تصویب شهرک صنعتی‬ ‫پلدخت��ر می‌گذرد ولی به دلی��ل نبود زمین اجرای این‬ ‫مصوبه با مشکل مواجه شده است‪.‬‬
‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫گردشگری بومی فرصتی برای توسعه روستاها‬ ‫اندازه‌گیری طال با لیفتراک‌ها‪!!...‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها‬ ‫‪11‬‬ ‫در صورت حمایت از تولید داخل در صنعت کیسه‌خون خودکفا می‌شویم‬ ‫بازار ‪ 50‬ميليارد توماني کيسه خون در کشور‬ ‫عبدالرحم�ن رحيمي ـ گروه گزارش‪:‬‬ ‫آخرين آمار ارائه شده توسط سازمان‬ ‫انتقال خون از نياز س�االنه کش�ور به‬ ‫کيس�ه خون رقمي حدود ‪ 2‬ميليون و ‪ 500‬هزار‬ ‫عدد اس�ت در حالي ک�ه انج�ام خون‌گيري در‬ ‫کشور حدود ‪ 15‬درصد کمتر از اين رقم است‪ .‬از‬ ‫س�وي ديگر ظرفي�ت فعلي توليد کيس�ه خون‬ ‫ح�دود يک ميلي�ون و ‪ 500‬هزار عدد اس�ت که‬ ‫البته تولي�د واقعي با رقمي کمتر از اين ظرفيت‬ ‫انج�ام مي‌ش�ود‪ .‬ب�ر اين اس�اس الزم اس�ت با‬ ‫حمايت‌هاي دولت و مسئوالن امر‪ ،‬اين ميزان در‬ ‫آين�ده ارتق�ا يافته و کش�ور در اي�ن زمينه به‬ ‫خودکفايي برسد‪ .‬با رونق گرفتن اين صنعت در‬ ‫داخل‪ ،‬س�اير ملزومات خون‌گيري نيز در کشور‬ ‫توليد شده و نياز به واردات آن نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تحريم‌ها ما را قوي‌تر کردند‬ ‫عضو کميسيون بهداش��ت و درمان مجلس شوراي‬ ‫با تاکيد بر‬ ‫اسالمي در گفت‌‌وگوي اختصاصي با‬ ‫اهميت خون و تجهيزات بسته‌بندي آن اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫انگي��زه‌اي که در توليد‌کنندگان داخلي به وجود آمده‬ ‫اس��ت اين اميد مي‌رود تا چند س��ال آينده از لحاظ‬ ‫تجهيزات پزش��کي به خودکفايي دست پيدا کنيم که‬ ‫توليد کيسه خون نيز از اين امر جدا نيست‪.‬‬ ‫عاب��د فتاحي با اش��اره به اينکه‬ ‫تنها يک کارخانه توليد کيس��ه‬ ‫خون در کشور وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تحريم‌هاي به وجود آمده توسط‬ ‫اتحادي��ه اروپ��ا و امريکا براي ما‬ ‫يک هش��دار بسيار جدي بود تا بتوانيم روي پاي خود‬ ‫بايس��تيم و محصوالت م��ورد نيازم��ان را بدون هيچ‬ ‫وابستگي به صاحبان صنايع دنيا در داخل توليد کنيم‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه قبل از اين تحريم‌ها واردات کيسه‬ ‫خون و س��اير تجهيزات پزش��کي براي ما کم اهميت‬ ‫بود‪ ،‬افزود‪ :‬هنگامي که کمبود کيس��ه خون و س��اير‬ ‫تجهيزات پزشکي در کشور احساس شد‪ ،‬حياتي بودن‬ ‫توليد آنها در کش��ور همان‌قدر مهم ش��د که واردات‬ ‫آن ديگر به چش��م نمي‌آمد و تمام هدف اين شد که‬ ‫بتواني��م در توليد مايحتاج خود به توليد داخلي اکتفا‬ ‫کنيم‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه با تاکيد بر سياس��ت کالن مجلس و‬ ‫از توليدات داخلي خبرداده و گفته‬ ‫وزارت بهداشت و درمان براي توليد‬ ‫بود‪ :‬متاس��فانه از ابتداي س��ال ‪93‬‬ ‫لوازم و تجهيزات مورد نياز پزشکي‬ ‫با توليد کيسه خون‬ ‫تاکن��ون هيچ‌گونه سفارش��ي براي‬ ‫در کش��ور تصري��ح کرد‪ :‬ب��ا وجود در کشور اين محصول‬ ‫خريد توليدات ما از س��وي سازمان‬ ‫تحريم کش��ور در تم��ام زمينه‌ها‪،‬‬ ‫قابليت خوبي براي‬ ‫انتقال خون کش��ور انجام نشده و با‬ ‫نبايد با فشارهاي جهت‌دار صنعت‬ ‫رقابت با نمونه‌هاي‬ ‫توج��ه به اينکه تنه��ا مصرف‌کننده‬ ‫کش��ور را به زانو در‌آورد‪ .‬همچنين‬ ‫وارداتي خواهد داشت‬ ‫محصوالت ما س��ازمان انتقال خون‬ ‫نبايد کاس��تي‌ها متوجه س��ازمان‬ ‫و حتي از لحاظ قيمت‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن س��فارش خري��د‬ ‫دولت��ي يا کارخانه‌اي ش��ود تا آنها‬ ‫ني��ز از حماي��ت يا توليد دلس��رد تمام‌شده براي خريداران ندادن آنها باعث ض��رر و زيان‌هاي‬ ‫ش��وند‪ .‬البته انتقادهاي درس��ت و به‌صرفه‌تر خواهد بود‬ ‫جبران‌ناپذيري ب��راي مجموعه اين‬ ‫کارخان��ه ش��د‪ .‬مع��اون توليد اين‬ ‫بجا هميشه س��ازنده بوده و باعث‬ ‫شرکت توليدکننده کيسه خون در‬ ‫پيشرفت شده است‪.‬‬ ‫تو‌گوي اختصاصي با‬ ‫نماينده مردم اروميه با اش��اره به اينکه در آينده‌اي اي��ران در گف ‌‬ ‫در پاس��خ به‬ ‫نزدي��ک کارخانه‌هاي ديگري در زمينه توليد کيس��ه اين سوال که با گذش��ت ‪4‬ماه از اختالف بين سازمان‬ ‫خ��ون به فعالي��ت خواهند پرداخت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در حال انتق��ال خ��ون و ش��رکت ورم��ل (واريس��ان راه ملل)‬ ‫حاضر کش��ور داراي ظرفيت بااليي ب��راي توليد اين س��رانجام نتيجه چه ش��د؟ گفت‪ :‬با توج��ه به عنايت‬ ‫کاالس��ت که نيازمند زم��ان و همچنين حمايت‌هاي مس��ئوالن نظ��ام و همچنين پيگيري‌هاي مس��تمري‬ ‫که در اين‌باره انجام ش��د‪ ،‬تعام��ل و توافق خوبي بين‬ ‫همه‌جانبه بوده و اميدواريم اين امر تحقق پيدا کند‪.‬‬ ‫طرفين ايجاد شده و درحال حاضر هيچ مشکلي وجود‬ ‫‹ ‹با حمايت به خودکفايي مي‌رسيم‬ ‫توليد کيس��ه خون در کش��ور فقط در يک کارخانه ن��دارد چون راهکارهاي خوبي ب��راي ادامه همکاري‌ها‬ ‫انجام مي‌شود و توليدات اين مرکز نيز تنها پاسخگوي پيشنهاد شده است‪ .‬تنها بحثي که در حال حاضر مورد‬ ‫‪ 20‬تا ‪ 30‬درصد نياز داخل اس��ت‪ .‬در چنين شرايطي نظر اس��ت‪ ،‬راهکاري براي اجراي خريد داخل است به‬ ‫مدير عامل کارخانه توليد کيسه‌هاي خون‌گيري ورمل طوري که مناقصه‌هايي که برگزار مي‌ش��ود در اختيار‬ ‫ح��دود ‪ 4‬م��اه قب��ل از تعطيلي اين کارخان��ه به علت توليدکنندگان باش��د تا راه را ب��راي خريداران داخلي‬ ‫حمايت نکردن مس��ئوالن س��ازمان انتقال خون کشور باز کند‪.‬‬ ‫محس��ن بهمن با اشاره به اينکه‬ ‫کارخانه‌اي که در اختيار شرکت‬ ‫ورمل اس��ت تنها کارخانه توليد‬ ‫کيس��ه خون در کشور محسوب‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬ظرفيت‬ ‫توليد در حال حاضر يک ميليون و ‪ 500‬هزار کيس��ه‬ ‫خون در سال است که البته اميدواريم با حمايت‌هاي‬ ‫دولت و مس��ئوالن امر‪ ،‬اين ميزان در نيمه اول س��ال‬ ‫آينده ارتقا يافته و کشور را به خودکفايي برسانيم‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه نياز بازار داخل را طبق آمار س��ازمان‬ ‫انتقال خون حدود ‪ 2‬ميليون و ‪ 500‬هزار کيسه خون‬ ‫در س��ال عنوان کرد و گفت‪ :‬اين نياز در حالي اعالم‬ ‫ش��ده که انجام خون‌گيري در کشور حدود ‪ 15‬درصد‬ ‫کمتر اس��ت‪ .‬معاون توليد ش��رکت ورمل با اشاره به‬ ‫اينکه تاکنون عمده نياز‌هاي داخلي کش��ور به کيسه‬ ‫خون از طريق واردات تامين مي‌ش��ده اس��ت‪ ،‬تصريح‬ ‫ک��رد‪ :‬نياز بازار داخل به کيس��ه خون ب��ا واردات اين‬ ‫محصول از کش��ورهاي جنوب ش��رق آس��يا و به‌طور‬ ‫عمده از کشورهاي کره و سنگاپور تامين مي‌شده که‬ ‫ح��دود ‪ 85‬درصد بازار داخ��ل را تامين مي‌کردند اما‬ ‫در صورت حمايت از توليد داخل‪ ،‬در نيمه اول س��ال‬ ‫آينده ايران در اين صنعت به خودکفايي خواهد رسيد‪.‬‬ ‫بهمن با اش��اره به تنوع کيسه‌هاي خون اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توليد کيسه خون در کشور اين محصول قابليت خوبي‬ ‫براي رقابت با نمونه‌هاي وارداتي خواهد داشت و حتي‬ ‫از لحاظ قيمت تمام‌ش��ده ب��راي خريداران به‌صرفه‌تر‬ ‫خواهد بود‪ .‬وي با اش��اره به گردش مالي ‪ 50‬ميليارد‬ ‫توماني بازار کيسه خون در کشور گفت‪ :‬با وجود اينکه‬ ‫در کميس��يون قيمت‌گذاري اتاق بازرگاني درخواست‬ ‫داش��تيم که تعرفه گمرک��ي واردات م��واد اوليه اين‬ ‫صنع��ت را کاهش دهند ولي همچن��ان مواد اوليه‌اي‬ ‫که براي توليد کيس��ه خون اس��تفاده مي‌ش��ود را با‬ ‫تعرفه گمرکي باال وارد مي‌کنيم و اين در حالي است‬ ‫که هنوز راه��کاري براي برگ��زاري مناقصه و فروش‬ ‫محصول توليدکنندگان ارائه نش��ده است‪ .‬اميدواريم‬ ‫که دولتمردان با حمايت‌ه��اي همه‌جانبه براي توليد‬ ‫اين محصول‪ ،‬خودکفايي توليد را براي کشور به همراه‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬با رونق گرفتن اين صنعت در داخل‪،‬‬ ‫س��اير ملزومات خون‌گيري نيز در کشور توليد شده و‬ ‫نياز به واردات آن نخواهد بود‪.‬‬ ‫نگاه ویژه‬ ‫شناسایی ‪13‬گروه خونی بسیار نادر در ایران‬ ‫مدی��ر برنامه مل��ی خون‌های ن��ادر ایران‬ ‫ب��ه تعریف ‪ ۳۶۰‬ن��وع گروه خون��ی از جمله‬ ‫گروه‌ه��ای خونی بمبئی و چالنو اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ ۱۳ :‬گروه خونی بس��یار نادر در ایران‬ ‫شناسایی شده است‪.‬‬ ‫مصطف��ی مق��دم در نشس��ت خب��ری در‬ ‫سازمان انتقال خون ایران هدف از پایه‌گذاری‬ ‫برنامه خون‌های نادر را تهیه و دسترس��ی به‬ ‫افرادی ک��ه دارای این نوع از گروه‌‌های خون‬ ‫هس��تند عنوان کرد و گفت‪ 950 :‬نفر دارای‬ ‫خون‌های نادر در بانک اطالعاتی ثبت شده و‬ ‫تعداد نمونه‌های خون بررسی شده به‌صورت‬ ‫انبوه از سال ‪20 ،89‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تعداد خون‌های نادر که در‬ ‫دمای منف��ی ‪ 80‬به‌ص��ورت منجمد ذخیره‌‬ ‫شده‌اند و در صورت نیاز به استفاده این افراد‬ ‫می‌رسد ‪ 170‬واحد است‪.‬‬ ‫مق��دم گفت‪ :‬از س��ال ‪ 87‬تاکن��ون برنامه‬ ‫مل��ی خون‌ه��ای ن��ادر آغ��از و در ‪ 31‬مرکز‬ ‫اس��تان ارتق��ای فعالی��ت آزمایش��گاه‌های‬ ‫تخصصی ایمونو هماتولوژی انجام شده است‬ ‫و از امس��ال خون‌های بس��یار نادر در سامانه‬ ‫«آی‌اس‌بی‌تی» کشور انگلیس قرار می‌گیرند‬ ‫که فقط ‪ 20‬کشور دنیا اطالعات‌شان در این‬ ‫س��امانه ثبت می‌ش��ود و ایران یک��ی از این‬ ‫کشورهاس��ت‪ .‬مدی��ر برنامه مل��ی خون‌های‬ ‫نادر ایران با اش��اره به اینکه ‪3‬درصد از افراد‬ ‫کشور دارای گروه خونی ‪ -O‬هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪0/1‬درصد از خون افرادی که جزو گروه‌های‬ ‫خونی نادر است گروه خونی بمبئی نام دارد‬ ‫و از ‪80‬میلیون ایرانی فقط ‪ 42‬نفر دارای این‬ ‫گروه خونی شناسایی شده‌اند‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬گروه خون��ی نادر دیگر‬ ‫چالنو اس��ت که کمت��ر از ‪ 7‬نفر در ایران که‬ ‫دارای این گروه خونی هس��تند‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫مقدم ادامه داد‪ :‬در ‪5‬سال گذشته شناسایی‬ ‫گروه‌ه��ای خون��ی ن��ادر را آغ��از کرده‌ایم و‬ ‫‪20‬ه��زار نف��ر را به‌ص��ورت تصادف��ی مورد‬ ‫آزمایش قرار داده‌ایم‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫از س��وی س��ازمان انتقال خون جهانی ‪360‬‬ ‫گروه خونی تعریف شده است‪.‬‬ ‫وی بی‌اطالع��ی از وج��ود گروه‌های خونی‬ ‫ن��ادر در اف��راد را بس��یار خطرناک دانس��ت‬ ‫و گف��ت‪ :‬افرادی که گروه خون��ی نادر دارند‬ ‫چنانچه شناس��ایی نشوند و خون معمولی به‬ ‫آنها تزریق ش��ود جانش��ان به خطر می‌افتد‪،‬‬ ‫به‌عنوان مثال س��قط‌های مکرر از نمونه این‬ ‫عوارض است‪ ،‬خونی که به مادر باردار تزریق‬ ‫ش��ده با خون جنین برابری نداش��ته و باعث‬ ‫مرگ جنین شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر برنامه مل��ی خون‌های ن��ادر ایران‬ ‫اج��رای برنامه ملی خون‌های نادر را روش��ی‬ ‫موثر برای پیش��گیری از ای��ن عوارض عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اگر خون تزریق ش��ده س��ازگار‬ ‫نباش��د پ��س زده می‌ش��ود و در این صورت‬ ‫کلیه‌ه��ا از کار می‌افتند‪ ،‬به سیس��تم ایمنی‬ ‫بدن شوک وارد می‌شود و فرد به کما می‌رود‪،‬‬ ‫در م��وارد حاد اگر ‪ 10‬سی‌س��ی‌خون به این‬ ‫افراد تزریق شود‪ ،‬می‌میرند‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینکه آیا تاکنون فردی به‌دلیل‬ ‫تزریق چنین خونی فوت شده‪ ،‬گفت‪ :‬با تمام‬ ‫پیشرفت‌های انجام شده‪ ،‬سازمان‌های جهانی‬ ‫اعالم می‌کنند که س��االنه ی��ک نفر به‌دلیل‬ ‫تزریق خون ناس��ازگار ف��وت می‌کند اما در‬ ‫ایران آماری وجود ندارد چرا که بیمارستان‌ها‬ ‫اطالعات دقی��ق را به س��ازمان انتقال خون‬ ‫منتقل نمی‌کنند که البته قرار است سیستم‬ ‫مراقبت‌های تزریق خون سراسری شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪40 :‬درصد بیمارستان‌های موجود‬ ‫در ته��ران اطالع��ات الزم را درب��اره میزان‬ ‫مص��رف خون م��ورد نیاز به س��ازمان انتقال‬ ‫خ��ون نمی‌دهند البت��ه برخی از اس��تان‌ها‬ ‫وضعی��ت بهت��ری دارند‪ .‬مقدم گف��ت‪ :‬تهیه‬ ‫یک کیسه خون نادر برای سازمان ‪5‬میلیون‬ ‫تومان هزینه دارد‪ ،‬این در حالی است که ‪93‬‬ ‫کیسه خون نادر سال گذشته به افراد تزریق‬ ‫ش��ده که از این تعداد ‪ 10‬تا ‪ 12‬کیسه خون‬ ‫بسیار نادر بوده است‪ .‬مقدم گفت‪ :‬هزینه یک‬ ‫کیس��ه خون معمولی ‪150‬هزار تومان است‬ ‫به همی��ن دلیل هزینه نگه��داری خون‌های‬ ‫نادر برای سازمان بس��یار گران است‪ ،‬با این‬ ‫وجود در صورت نیاز در س��طح شهرستان‌ها‬ ‫و بیمارس��تان‌های آنه��ا خون نادر توس��ط‬ ‫کارش��ناس انتقال خون ته��ران برای تزریق‬ ‫ارسال می‌ش��ود‪ .‬مدیر برنامه ملی خون‌های‬ ‫نادر ایران گفت‪ :‬در ‪ 11‬ماه گذش��ته ‪ 3‬گروه‬ ‫خون��ی ن��ادر در کش��ور برای نخس��تین بار‬ ‫شناس��ایی ش��دند‪ .‬گروه خونی ‪ RZRZ‬در‬ ‫یک نف��ر‪ ،‬گ��روه خون��ی ‪ WRA‬در ‪ 3‬نفر‪،‬‬ ‫گروه خونی ‪ RZR2‬در دو نفر و گروه خونی‬ ‫‪ RHNULL‬در دو نفر شناسایی شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن گروه خونی بمبئ��ی در ‪ 42‬نفر و‬ ‫گ��روه خونی چالنو در ‪ 6‬نفر تش��خیص داده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬مقدم اعالم کرد‪ :‬زنان دو برابر‬ ‫مردان به خون نیازمند می‌شوند و در تعریف‬ ‫گروه خونی نادر بای��د گفت اگر در جمعیت‬ ‫‪5‬هزار نفری یک گروه خونی خاص شناسایی‬ ‫ش��ود‪ ،‬خون نادر به‌ش��مار می‌آی��د‪ .‬در حال‬ ‫حاضر ‪ 13‬گروه خونی بس��یار نادر شناسایی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ایران در کشورهای‬ ‫اس�لامی به‌عنوان تنها عضو بانک اطالعاتی‬ ‫خون‌ه��ای نادر بین‌المللی ق��رار گرفته و در‬ ‫آس��یا به همراه چی��ن و ژاپ��ن دارای برنامه‬ ‫اس��ت‪ .‬تاکنون ‪5‬ه��زار نفر ک��ه دارای خون‬ ‫بس��یار نادر بوده‌اند در این بانک ملی جهانی‬ ‫ثبت شده اس��ت‪ .‬مدیر برنامه ملی خون‌های‬ ‫نادر ایران گفت‪ :‬در س��ال گذشته در مشهد‬ ‫یک مرد ‪48‬س��اله‪ ،‬در تهران دختر ‪4‬س��اله‪،‬‬ ‫در ق��م مرد ‪21‬س��اله و در قزوی��ن یک زن‬ ‫‪41‬ساله شناسایی ش��ده‌اند که خون نادر در‬ ‫اختیارشان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی همچنین اس��تاندارد مص��رف خون را‬ ‫طبق آمار جهانی این گونه اعالم کرد اگر دو‬ ‫کیس��ه خون برای بیمار آماده ش��ود یکی از‬ ‫کیسه‌ها باید مصرف شود این در حالی است‬ ‫که متاس��فانه در ایران به دلیل نبود مدیریت‬ ‫در مصرف خون‪ 9 ،‬کیسه خون آماده می‌شود‬ ‫و فقط یکی به مصرف بیمار می‌رسد‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫فرآورده‌های خونی‬ ‫خون می‌تواند به صورت کامل یا پس از جداسازی‬ ‫اج��زای مختلف به‌ص��ورت فرآورده‌های آن مصرف‬ ‫شود‪ .‬انس��ان به ندرت به تمامی اجزای خون کامل‬ ‫احتیاج دارد‪ ،‬بنابراین استفاده از فرآورده‌ها به‌دلیل‬ ‫اث��رات درمانی بهتر و عوارض کمتر بر مصرف خون‬ ‫کامل ارجحیت دارد و همچنین امکان استفاده چند‬ ‫بیمار از یک واحد خون فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫ان��واع فرآورده‌ه��ا عبارتن��د از‪ :‬گلبول‌های قرمز‬ ‫فش��رده‪ ،‬پالس��ما‪ ،‬پالکت و فاکتور ‪ VIII‬انعقادی‬ ‫(رس��وب کرایو)‪ .‬بنابراین ‪ 4‬ف��رآورده از یک واحد‬ ‫خون می‌توان تهیه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خون کامل‬ ‫خون کامل فرآورده اصلی اس��ت که از اهدا‌کننده‬ ‫دریافت می‌ش��ود و اجزای مختلف تش��کیل‌دهنده‬ ‫خون از آن جدا نش��ده است‪ .‬اگر کیسه خون مدتی‬ ‫به ص��ورت عمودی و ثابت ق��رار گیرد‪ ،‬گلبول‌های‬ ‫قرم��ز به خاطر وزن بیش��تر ته‌نش��ین می‌ش��ود و‬ ‫پالس��ما روی آن قرار می‌گیرد و گلبول‌های سفید‬ ‫و پالکت‌ه��ا نیز بی��ن گلبول‌های قرمز و پالس��ما‬ ‫به‌صورت معلق باقی می‌ماند‪ .‬دس��تگاه سانتریفیوژ‬ ‫که از آن ب��رای تهیه فرآورده‌های خونی اس��تفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬در واقع همین عمل را در زمان کمتری‬ ‫با اس��تفاده از مکانیزم دوران سریع انجام می‌دهد و‬ ‫سپس پالسمای غنی از پالکت به یک کیسه جانبی‬ ‫هدایت می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گلبول‌های قرمز فشرده‬ ‫فرآورده گلبول قرمز فشرده پس از جدا کردن‬ ‫پالسما به دست می‌آید و لذا تزریق این فرآورده‬ ‫باع��ث ب��اال رفت��ن هماتوکریت بیم��اران بدون‬ ‫افزایش حجم خون آنها می‌ش��ود‪ .‬بیماران مبتال‬ ‫به کم‌خونی مزمن مانند افراد مبتال به نارس��ایی‬ ‫کلیه و س��رطان بیش��ترین نتیج��ه را از گلبول‬ ‫قرمز فش��رده خواهند گرفت‪ .‬همچنین بیمارانی‬ ‫که به‌صورت ناگهانی حج��م زیادی از خون را از‬ ‫دس��ت داده‌اند‪ ،‬مانند خونریزی‌های گوارش��ی یا‬ ‫جراحی‪ ،‬نیاز مبرمی به این فرآورده دارند‪ .‬اکنون‬ ‫با اس��تفاده از محلول‌های نگه‌دارنده پیش��رفته‪،‬‬ ‫طول عمر گلبول قرمز فشرده در خارج از بدن تا‬ ‫‪ 42‬روز افزایش یافته است‪ .‬در مواقع نیاز می‌توان‬ ‫گلبول‌های قرمز را به‌ش��کل منجمد حتی تا ‪10‬‬ ‫سال نگهداری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پالکت‌ها‬ ‫پالکت‌ها اجزای سلولی بسیار کوچکی هستند‬ ‫که در جراحت و خونریزی با چسبیدن به جداره‬ ‫رگ‌ها به انعق��اد خون کمک می‌کنند‪ .‬پالکت‌ها‬ ‫در مغز اس��تخوان ساخته می‌ش��وند و در داخل‬ ‫سیستم گردش خون ‪ 9‬تا ‪ 10‬روز زنده می‌مانند و‬ ‫بعد از آن توسط طحال از بین می‌روند‪ .‬پالکت‌ها‬ ‫برای بدن حیاتی هس��تند زیرا از خونریزی‌های‬ ‫بزرگ ناشی از آسیب‌دیدگی عروق خونی که در‬ ‫زندگی طبیعی روزمره ایجاد می‌شود‪ ،‬جلوگیری‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬پالکت‌ه��ا ب��ا اس��تفاده از دس��تگاه‬ ‫س��انتریفیوژ از پالس��مای غن��ی از پالکت جدا‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬همچنین می‌ت��وان از طریق آفرزیس‬ ‫آن را از ی��ک اهداکنن��ده جم��ع‌آوری ک��رد‪ .‬در‬ ‫این روش‪ ،‬خون اهداکننده وارد دس��تگاه خاصی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این دستگاه با اس��تفاده از سانتریفیوژ‬ ‫خون را به اجزای تشکیل‌دهنده آن تجزیه کرده‬ ‫و س��پس پالکت‌ها را جمع‌آوری می‌کند و بقیه‬ ‫اجزا را به اهداکننده بر می‌گرداند‪ .‬فرآورده تهیه‬ ‫ش��ده از این طریق‪ 6 ،‬برابر فرآورده تهیه ش��ده‬ ‫از یک واحد خ��ون کامل‪ ،‬پالکت دارد‪ .‬پالکت‌ها‬ ‫در بیم��اران مبتال به کمبود ی��ا اختالل عملکرد‬ ‫پالکت مصرف می‌ش��ود‪ .‬پالکت‌ه��ا حداکثر تا ‪5‬‬ ‫روز و در دمای اتاق قابل نگهداری هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ پالسما ‬ ‫پالسما بخش مایع خون را تشکیل می‌دهد و در‬ ‫واقع محلولی متش��کل از پروتئین‌ها و امالح است‬ ‫ک��ه در آن گلبول‌های قرمز و پالکت‌ها ش��ناورند‪.‬‬ ‫حدود‪ 90‬درصد پالس��ما را آب تش��کیل می‌دهد‪.‬‬ ‫پروتئین اصلی پالسما آلبومین است‪ .‬مصرف درمانی‬ ‫پالس��ما بسیار گس��ترده اس��ت و از تنظیم فشار و‬ ‫حجم مطلوب خون گرفته تا رساندن پروتئین‌های‬ ‫حیات��ی انعق��ادی و ایمنی به محل‌ه��ای موردنظر‬ ‫متفاوت می‌باش��د‪ .‬تولید فرآورده‌های پالسمایی با‬ ‫جداس��ازی بخش مایع خون از بخش س��لولی آغاز‬ ‫می‌شود‪ .‬پالسما معموال برای تزریق مستقیم نباید‬ ‫استفاده شود بلکه بهتر است ابتدا به اجزای مختلف‬ ‫نظیر آلبومین‪ ،‬فاکتورهای انعقادی و ایمونوگلوبین‬ ‫تجزیه ش��ده و سپس بر حسب نیاز بیماران مصرف‬ ‫شود‪ .‬پالس��مای تازه منجمد(اف‌اف‌پی)‪ ،‬پالسمایی‬ ‫اس��ت که در س��اعت‌های اولیه اهدای خون جدا و‬ ‫منجمد شده است تا فاکتورهای انعقادی آن حفظ‬ ‫ش��ود و بسته به دمای محل نگهداری بین یک تا ‪4‬‬ ‫سال قابل نگهداری است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫اقامتگاه بوم‌گردی‬ ‫فرصتی برای حال‬ ‫و آینده‬ ‫‪12‬‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫اشکان بروج‬ ‫کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی‬ ‫یکی از مهم‌ترین خط‌مش��ی‌های گردشگری که در‬ ‫دو دهه گذش��ته به‌ص��ورت جهانی م��ورد توجه قرار‬ ‫بو‌کارهای کوچک‬ ‫گرفته‪ ،‬رشد فزاینده گرایش به کس ‌‬ ‫گردشگری است‪.‬‬ ‫راه‌ان��دازی اکولوژها ی��ا اقامتگاه‌ه��ای بوم‌گردی از‬ ‫موفق‌تری��ن و پایدارتری��ن این کس��ب و کارهاس��ت‬ ‫ت مناس��بی برای کس��ب و کارهای کوچک‬ ‫ک��ه فرص ‌‬ ‫خانوادگ��ی (خانواده‌مح��ور) ایج��اد می‌کن��د‪ .‬در‬ ‫اقامتگاه‌های بوم‌گردی روابط مستقیم و متقابل میزبان‬ ‫و مهمان در خانه و امالک خانواده گردشگر‌پذیر انجام‬ ‫می‌ش��ود و این حضور و مش��ارکت از س��وی خانواده‬ ‫برای تجربه و رضایت گردش��گر و توسعه پایدار مقصد‬ ‫گردش��گری و جامع��ه محل��ی‪ ،‬امری حیاتی اس��ت‪.‬‬ ‫اقامتگاه‌های بوم‌گردی از سال‪ 1994‬میالدی به جهان‬ ‫معرفی ش��دند و در چند س��ال گذش��ته نیز در ایران‬ ‫به‌شدت رشد کرده‌اند‪.‬‬ ‫هدف اصلی در ایجاد و توس��عه ای��ن اقامتگاه‌ها که‬ ‫دارای هویت و س��اختار بومی هس��تند نیز رسیدن به‬ ‫توسع ‌ه پایدار است‪ .‬بسیاری از اقامتگاه‌های بوم‌گردی‬ ‫توس��ط یک خانواده محلی اداره می‌ش��وند و کارکرد‬ ‫آنها تنها جنبه اقامتی ندارد‪ ،‬بلکه در آنها فعالیت‌های‬ ‫مختلفی مانند ارائه غذا و نوش��یدنی بومی‪ ،‬س��اخت‪،‬‬ ‫آموزش و فروش صنایع‌دستی محلی‪ ،‬اجرای نمایش و‬ ‫موس��یقی سنتی‪ ،‬برگزاری رویدادهای بومی و تورها و‬ ‫فعالیت‌های بوم‌گردی فراهم شده است‪ .‬مکان فیزیکی‬ ‫اقامتگاه‪ ،‬به‌دلیل سبک معماری‪ ،‬مصالح ارگانیک به‌کار‬ ‫رفت��ه‪ ،‬طراحی داخلی و مبلمان بومی آن نیز به‌عنوان‬ ‫اکوموزه بومی‪ ،‬بخشی از یک جاذبه گردشگری است‪.‬‬ ‫مهم‌ترین اصل��ی که در اقامتگاه‌ه��ای بوم‌گردی باید‬ ‫رعایت ش��ود نیز مش��ارکت اعضای خان��واده میزبان‬ ‫(صاح��ب اقامتگاه) و جامعه محل��ی مقصد در تمامی‬ ‫فعالیت‌های گردشگری یک اقامتگاه بوم‌گردی است‪.‬‬ ‫الگوی توسعه گردشگری در اقامتگاه‌های بوم‌گردی‪،‬‬ ‫براس��اس گردشگری جامعه‌محور اس��ت که می‌تواند‬ ‫نقش عمده‌ای را در توانمندسازی مردم محلی‪ ،‬توسعه‬ ‫منابع انسانی‪ ،‬تنوع و رشد اقتصادی و همچنین خلق‬ ‫فرصت‌های ش��غلی جدید ایفا کند و الزم به یادآوری‬ ‫اس��ت که رویکرد مبتنی بر جامع��ه محلی‪ ،‬از الزامات‬ ‫توسعه گردشگری پایدار است‪.‬‬ ‫اقامتگاه‌های بوم‌گردی معموال در مناطق روستایی‪،‬‬ ‫مناطق بکر طبیعی یا بافت‌ها و اماکن تاریخی ش��کل‬ ‫گرفته و ب��ه همراه فعالیت‌هایی که برای ش��ناخت و‬ ‫معرفی بوم‪ ،‬توس��ط خانواده‌ه��ای کارآفرین و جامعه‬ ‫محلی عالقه‌مند به گردشگری انجام می‌شود‪ ،‬می‌تواند‬ ‫به‌عنوان راهکاری عملی برای رسیدن به توسعه پایدار‬ ‫گردشگری در این مناطق باشد‪.‬‬ ‫برجس��ته‌ترین نمونه‌ه��ای اکول��وژ در جه��ان‪،‬‬ ‫اقامتگاه‌ه��ای بومی در کش��ورهای اندون��زی‪ ،‬تایلند‪،‬‬ ‫کامب��وج‪ ،‬کنیا‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬بولیوی‪ ،‬کاس��تاریکا‪،‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬اس��پانیا و استرالیاس��ت‪ .‬هویت و‬ ‫اصالت بومی به‌کار گرفته ش��ده در اداره اقامتگاه‌های‬ ‫بوم‌گردی نیز آنها را از دیگر اقامتگاه‌ها متمایز ساخته‬ ‫و مش��ارکت جامع��ه محلی به‌عنوان قل��ب تپنده این‬ ‫جریان‪ ،‬حیات تازه‌ای به مقاصد گردش��گری بخشیده‬ ‫اس��ت‪.‬اکولوژها بر این باورند که با معرفی و آش��نایی‬ ‫گردش��گران ب��ا محی��ط انس��انی(فرهنگ و اجتماع)‬ ‫مقصد خ��ود‪ ،‬می‌توانند فرهنگ بوم��ی را صادر کنند‬ ‫و همچنین با آش��نایی گردش��گران با طبیعت منطقه‬ ‫خود‪ ،‬در حفاظت و نگهداری آن محیط نیز موثر واقع‬ ‫ش��وند‪ .‬همه این کارها با ی��ک انگیزه اصلی و نهایی با‬ ‫نام انگیزه اقتصادی و رشد سطح زندگی جامعه محلی‬ ‫انجام می‌شود‪ .‬از سوی دیگر تجربه ناب و بکر گردشگر‬ ‫و رضایت او از این محصول بومی‪ ،‬چرخه توسعه پایدار‬ ‫گردشگری را کامل می‌کند‪.‬‬ ‫نتایج آخرین پژوهش علمی بر اقامتگاه‌های بوم‌گردی‬ ‫مناطق کویری ایران نش��ان می‌دهد که اقامتگاه‌های‬ ‫بوم‌گ��ردی این منطق��ه‪ ،‬ارائه‌کننده بس��ته کاملی از‬ ‫محص��والت‪ ،‬فعالیت‌ه��ا و خدمات گردش��گری بومی‬ ‫هس��تند که ضمن برخورداری از ساختارهای مناسب‬ ‫زیربنایی گردش��گری‪ ،‬به‌دلیل برخورداری از س��اختار‬ ‫بوم‌گرا‪ ،‬ساختار مدیریت و مالکیت خانوادگی‬ ‫‌محیطی ‌‌‬ ‫و مشارکت جامعه بومی‪ ،‬الگوی اقامتگاهی متمایزی را‬ ‫از سایر اشکال اقامتگاه‌های گردشگری ایجاد می‌کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن این الگوی متمایز در زمینه توس��عه پایدار‬ ‫گردش��گری گام برداش��ته و در میان��ه راه قرار گرفته‬ ‫ی برای اقامتگاه‌های‬ ‫است‪.‬اکنون زمان سرنوشت‌س��از ‌‬ ‫بوم‌گردی اس��ت که می‌تواند با برنامه‌ریزی و مدیریت‬ ‫صحیح و علمی گامی موثر در توسعه گردشگری پایدار‬ ‫بردارد یا آنکه ب��ا بی‌برنامگی و بی‌کفایتی مدیریتی و‬ ‫س��پردن کار به افراد ناآشنا‪ ،‬بی‌تجربه و غیرمتخصص‪،‬‬ ‫مانند بس��یاری از دیگر برنامه‌های گردشگری کشور‪،‬‬ ‫آنها را به مسیر نابودی بکشاند‪.‬‬ ‫‪ 33‬اقامتگاه بوم‌گردی در ایران وجود دارد‬ ‫گردشگری بومی‬ ‫فرصتیبرایتوسعهروستاها‬ ‫سارا اصغری‪ -‬گروه گزارش‪:‬‬ ‫گردشگری فرصت‌های بسیاری‬ ‫را ب��رای کس��ب و کاره��ای‬ ‫کوچک خانوادگی ایجاد می‌کند که بیشتر‬ ‫آنها‪ ،‬روابط مس��تقیم و متقاب��ل میزبان و‬ ‫مهم��ان را در خان��ه و ام�لاک خان��واده‬ ‫گردش��گرپذیر درب��ر دارند‪ .‬ای��ن حضور و‬ ‫مش��ارکت از س��وی خانواده برای تجربه و‬ ‫رضایت گردش��گر و همچنین برای توسعه‬ ‫پایدار مقصد و جامعه محلی‪ ،‬امری بس��یار‬ ‫حیاتی اس��ت‪ .‬یک��ی از کس��ب و کارهای‬ ‫کوچ��ک گردش��گری ک��ه در چند س��ال‬ ‫گذش��ته در ایران به شدت در حال توسعه‬ ‫اس��ت‪ ،‬ایج��اد و توس��عه اقامتگاه‌ه��ای‬ ‫بوم‌گ��ردی اس��ت‪ .‬اقامت��گاه بوم‌گ��ردی‪،‬‬ ‫اقامتگاه��ی برای گردش��گران اس��ت که‬ ‫س��اختار بوم��ی خدم��ات‪ ،‬محص��والت و‬ ‫فعالیت‌ه��ای گردش��گری‪ ،‬آن را از دیگ��ر‬ ‫الگوه��ای اقامت��ی مانن��د هتل‌ه��ا و‬ ‫مهمان‌پذیرها متمایز می‌کند‪ .‬اقامتگاه‌های‬ ‫بوم‌گردی در محیط‌های طبیعی با رعایت‬ ‫باالتری��ن س��طح ممک��ن ضواب��ط‬ ‫زیس��ت‌محیطی و ب��ه ش��کلی س��ازگار با‬ ‫معماری و س��یمای طبیعی منطقه احداث‬ ‫ش��ده و ضم��ن حداکثر تعامل ب��ا جامعه‬ ‫محلی‪ ،‬زمینه حضور و اقامت طبیعت‌گردان‬ ‫را با کیفیتی قابل قبول و تعریف‌ش��ده در‬ ‫محیط‌های طبیعی فراهم می‌کنند‪ .‬ایجاد‬ ‫اقامتگاه‌های بوم‌گردی‪ ،‬برنامه کمیته ملی‬ ‫طبیعت‌گردی برای توس��عه گردش��گری‬ ‫روس��تایی در ایران اس��ت‪ .‬هم‌اکنون ‪33‬‬ ‫اقامتگاه بوم‌گردی در کش��ور شکل گرفته‬ ‫که اس��تان اصفهان با ‪ 22‬اقامتگاه پیشتاز‬ ‫است‪ .‬براس��اس آخرین ضوابط تعیین‌شده‬ ‫در ساخت و بهره‌برداری‪ ،‬این اقامتگاه‌ها در‬ ‫سه درجه تقسیم‌بندی شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ مشخصات اقامتگاه‌های بوم‌گردی‬ ‫در ایران‬ ‫مدی��رکل همکاری و‬ ‫مل��ی‬ ‫توافق��ات‬ ‫گردش��گری و دبی��ر‬ ‫مل��ی‬ ‫کمیت��ه‬ ‫طبیعت‌گردی کشور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همزمان‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫ب��ا هش��تمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی‬ ‫گردش��گری و صنایع وابسته در بهمن ماه‬ ‫امسال‪ ،‬دس��تورالعمل مشخصات و ضوابط‬ ‫س��اخت‪ ،‬بهره‌ب��رداری و درجه‌بن��دی‬ ‫اقامتگاه‌های بوم‌گردی مصوب و ابالغ شد‪.‬‬ ‫محمدعلی فیاضی تصریح کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫این دستورالعمل‪ ،‬اقامتگاه‌های بوم‌گردی‪،‬‬ ‫اقامتگاه‌هایی هستند که در محیط طبیعی‬ ‫بوم��ی با رعای��ت باالترین س��طح ممکن‬ ‫ضوابط زیس��ت‌محیطی و ش��کلی سازگار‬ ‫با معماری بومی بافت تاریخی و س��یمای‬ ‫طبیع��ی منطقه‪ ،‬تاس��یس ش��ده و ضمن‬ ‫حداکث��ر تعامل با جامعه محلی و توجه به‬ ‫تنوع اقلیم‪ ،‬امکان حضور گردش��گران را با‬ ‫کیفی��ت قابل قبول و تعریف ش��ده فراهم‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی ه��دف از تدوی��ن ای��ن ضواب��ط را‬ ‫ساماندهی اقامتگاه‌های بوم‌گردی‪ ،‬حفظ و‬ ‫پاسداشت فرهنگ سنتی و بومی‪ ،‬افزایش‬ ‫محصوالت گردشگری و ایجاد نوع جدیدی‬ ‫از مقاصد و جاذبه‌های گردشگری دانست‬ ‫و اع�لام ک��رد‪ :‬در ضواب��ط تعریف ش��ده‪،‬‬ ‫این اقامتگاه‌ها به س��ه درجه تقسیم‌بندی‬ ‫ش��ده است‪ .‬در این دستورالعمل همچنین‬ ‫اعالم شده آن دس��ته از اقامتگاه‌هایی که‬ ‫تجهیزات و خدماتی بی��ش از حد ضوابط‬ ‫الزم را ب��رای درجه‌بن��دی مص��وب ارائه‬ ‫کنند یا برای توس��عه پایدار گردش��گری‬ ‫اقدامات شاخصی انجام دهند‪ ،‬طبقه ممتاز‬ ‫محسوب ش��وند‪ .‬وی افزود‪ :‬اقامتگاه‌هایی‬ ‫که پی��ش از تصویب ای��ن ضوابط احداث‬ ‫شود‪.‬دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی کشور‬ ‫در ادامه اظهار کرد‪ :‬اقامتگاه‌های بوم‌گردی‬ ‫باید اقدامات مش��خص و کارآمدی درباره‬ ‫صرفه‌جوی��ی و اس��تفاده بهین��ه از منابع‬ ‫آبی انجام دهن��د و نورپردازی آنها باید به‬ ‫گونه‌ای باش��د که پیش��ینه صرفه‌جویی را‬ ‫در مصرف انرژی داش��ته باش��ند‪ .‬سیستم‬ ‫گرمایش و سرمایش آنها نیز ضمن تامین‬ ‫رفاه مهمانان باید کمترین تاثیر منفی را بر‬ ‫محیط زیست داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این دستورالعمل همچنین‬ ‫صدور مجوز ساخت اقامتگاه‌های بوم‌گردی‬ ‫و تبدیل به اقامتگاه و صدور و تمدید پروانه‬ ‫بهره‌برداری شرح داده شده است‪.‬‬ ‫به گفته فیاضی‪ ،‬در ح��ال حاضر عنوان‬ ‫اقامتگاه‌های بوم‌گردی به آیین‌نامه ایجاد‪،‬‬ ‫اصالح‪ ،‬تکمی��ل‪ ،‬درجه‌بندی و نرخ‌گذاری‬ ‫تاسیس��ات گردشگری و نظارت بر فعالیت‬ ‫آنها اضافه شده اس��ت که باید به تصویب‬ ‫هیات وزیران برسد‪.‬‬ ‫شده‌اند نیز توسط کمیسیون درجه‌بندی‪،‬‬ ‫تعیی��ن درجه می‌ش��وند‪ .‬در مش��خصات‬ ‫این اقامتگاه‌ه��ا‪ ،‬تعیین ظرفیت واحدهای‬ ‫اقامتی برای هریک از درجه‌ها اعالم ش��ده‬ ‫است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در تمام اقامتگاه‌های‬ ‫بوم‌گردی باید طرح‌های مش��خصی درباره‬ ‫مدیریت و بازیافت پس��ماندها و اس��تفاده‬ ‫بهینه از پس��اب‌ها به اجرا درآید‪ .‬براساس‬ ‫ای��ن دس��تورالعمل‪ ،‬وج��ود اقامتگاه‌های‬ ‫بوم‌گ��ردی نبای��د در هی��چ ش��رایطی به‬ ‫آلودگی زیست‌محیطی پیرامون خود منجر‬ ‫از جمل��ه مهم‌تری��ن ویژگی‌ه��ای‬ ‫اقامتگاه‌های بوم‌‌گردی‪ ،‬احیای ارزش‌های‬ ‫ه��ر منطق��ه اس��ت‪ .‬آقامیر می��ری‪ ،‬مدیر‬ ‫اقامتگاه بوم‌گردی کلبه آقامیر پاس��ارگاد‬ ‫اظهار‬ ‫در این‌ب��اره در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫کرد‌‪ :‬یک��ی از مهم‌تری��ن ویژگی‌های این‬ ‫اقامتگاه‌ه��ا‪ ،‬احی��ای ارزش‌های س��نتی و‬ ‫بومی هر منطقه اس��ت که به‌تدریج ممکن‬ ‫اس��ت کمرنگ ش��ده باش��ند‪ .‬درواقع باید‬ ‫گفت که اقامتگاه‌های بومی‪ ،‬هنر زیس��تن‬ ‫به س��بک زندگ��ی اصیل ایرانی را نش��ان‬ ‫از جمله مکان‌هایی‬ ‫که می‌تواند فرهنگ‬ ‫اصیل ایرانی را به‬ ‫نمایش بگذارد این‬ ‫اقامتگاه‌های بومی است‬ ‫چراکه سبک مهمان‌نوازی‬ ‫ایرانی در این خانه‌ها به‬ ‫معنای واقعی آن جریان‬ ‫پیدا می‌کند‬ ‫‹ ‹اقامتگاه‌ه�ای بوم�ی ب�ا محوری�ت‬ ‫مهمان‌نوازی‬ ‫می‌دهد‪ .‬می��ری توضیح داد‪ :‬کس��انی که‬ ‫این اقامتگاه‌ه��ا را اداره می‌کنند‪ ،‬از یکی‪،‬‬ ‫دو نس��ل قبل در ای��ن اقامتگاه‌ها زندگی‬ ‫کرده‌ان��د ضم��ن اینک��ه ای��ن اقامتگاه‌ها‬ ‫خانه‌های قدیمی یا تاریخی هستند که به‬ ‫این منظور احیا شده‌اند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬سالخوردگانی که‬ ‫ممکن اس��ت در ای��ن اقامتگاه‌ها زندگی‬ ‫‌کنند درواقع پل ارتباطی نسل گذشته با‬ ‫ما هس��تند و به خوب��ی از عهده اداره این‬ ‫اقامتگاه‌ها برمی‌آیند‪ .‬میری یادآور ش��د‪:‬‬ ‫ب��رای ایجاد این اقامتگاه‌ها باید مطالعاتی‬ ‫روی فرهن��گ بومی در آن منطقه ش��ود‪.‬‬ ‫در س��ال‌های اخیر نیز با گسترش ایجاد‬ ‫این اقامتگاه‌ها ش��اهد رونق گردش��گری‬ ‫ چه داخل��ی و چه خارج��ی ‪ -‬بوده‌ایم‪.‬‬‫وی تاکی��د کرد‌‪ :‬از جمل��ه مکان‌هایی که‬ ‫می‌تواند فرهنگ اصیل ایرانی را به نمایش‬ ‫بگ��ذارد ای��ن اقامتگاه‌های بومی اس��ت‪،‬‬ ‫چراکه س��بک مهمان‌نوازی ایرانی در این‬ ‫خانه‌ها به معنای واقع��ی آن جریان پیدا‬ ‫می‌کند‪ .‬هتلداری در سطح استانداردهای‬ ‫بین‌المللی ب��ا محوریت مش��تری‌مداری‬ ‫اداره می‌ش��ود‪ ،‬حتی در هتل‌های سنتی‬ ‫نیز نگاه مش��تری‌مداری وج��ود دارد اما‬ ‫در ای��ن خانه‌ه��ا مش��تری‌مداری اولویت‬ ‫اول نیس��ت بلک��ه مهمان‌ن��وازی در این‬ ‫اقامتگاه‌ه��ا جری��ان دارد‪ .‬درواقع مهمان‬ ‫وارد حریم خصوصی ما می‌شود و همانند‬ ‫ما غ��ذا می‌خورد و زندگ��ی می‌کند‪ .‬وی‬ ‫در پایان تصری��ح کرد‪ :‬یکی از اصلی‌ترین‬ ‫اه��داف ما از این نوع گردش��گری‪ ،‬حفظ‬ ‫محیط‌زیست است‪.‬‬ ‫روستای «بزم» چهره موفق گردشگری ایران‬ ‫کارآفرین‌میلیارد دالری ایران کارش را از دستفروش��ی و درآمد روزانه ‪‌٣‬هزار‬ ‫تومان شروع کرده است‪ .‬او تنها ‪‌٣٨‬سال دارد و درآمدزایی چشمگیرش را با یک‬ ‫اتفاق معجزه‌آس��ا شروع کرده است‪« .‬عباس برزگر»‪ ،‬زاده و ساکن یک روستای‬ ‫بس��یار کوچک به نام «بزم» شهرستان بوانات در استان فارس است‪ .‬به گزارش‬ ‫تابناک‪ ،‬برزگر در یک ش��ب بارانی دو گردش��گر آلمانی را به خانه فقیرانه خود‬ ‫مهمان و از آنها با دمپختک و ترش��ی لیت��ه پذیرایی می‌کند‪ .‬مهمانان خارجی‬ ‫برزگر با پذیرایی صمیمانه و بی‌ریای او دو روز تمام به س��بک روستاییان ایران‬ ‫زندگی می‌کنند و گویا این تجربه منحصربه‌فرد آن‌قدر برای‌ش��ان جذاب بوده‬ ‫اس��ت که به سرعت موضوع را رسانه‌ای و برزگر را با انبوهی مهمان ناخوانده از‬ ‫آن‌سوی مرزها روبه‌رو می‌کنند‪ .‬عباس برزگر درحال حاضر مشغول آماده‌سازی‬ ‫‪‌١٥‬هزار س��یاه چادر عشایری است‪ .‬او با بزرگان طایفه‌های قشقایی و بختیاری‬ ‫به توافق رس��یده تا مهمانان خارجی را در س��یاه چادرهای‌ش��ان بپذیرند و هر‬ ‫خانواده عشایری در ازای پذیرایی از مهمانان‌درصدی از هزینه اقامت مسافران‬ ‫را دریافت کند‪ .‬حاال ش��هرت عباس برزگر به اندازه‌ای رسیده که تمام ظرفیت‬ ‫هتل منحصر به فردش در ‪ ٣٦٥‬روز‌س��ال اش��غال می‌ش��ود‪ .‬یونسکو در کتاب‬ ‫راهنمای گردش��گری خود‪ ،‬تور عشایری او را به‌عنوان شگفت‌انگیزترین تجربه‬ ‫گردش��گری در ایران معرفی کرده و مس��افران خارجی تا آخر‌س��ال ‪ ٩٥‬تمام‬ ‫س��یاه چادرهای��ش را رزرو کرده‌ان��د‪ .‬درحال حاضر هزینه هر ش��ب اقامت در‬ ‫دهکده گردش��گری او چیزی حدود ‪‌٣‬میلیون تومان است‪ .‬کارشناسان صنعت‬ ‫گردشگری می‌گویند اگر او بتواند استانداردهای هتل خاص و منحصر به‌فردش‬ ‫را ارتق��ا دهد به‌راحت��ی می‌تواند درآمدش را به‌عنوان یک��ی از گرانقیمت‌ترین‬ ‫هتل‌های خاورمیانه و جهان افزایش دهد‪ .‬گردش��گران خارجی زندگی عش��ایر‬ ‫ایران را تجربه می‌کنند‪ .‬او این روزها مشغول آموزش خانواده‌های عشایری برای‬ ‫پذیرایی از مهمانان خارجی است‪ .‬وی می‌گوید‪ ١٠٠ :‬نفر از جوانان خانواده‌های‬ ‫عش��ایر زبان انگلیس��ی آموخته‌اند تا بتوانند به‌راحتی با مهمانان ارتباط برقرار‬ ‫کنند‪ .‬آنها قرار اس��ت مهمانان خود را به تماش��ا و تجرب��ه تمام روزمر‌گی‌های‬ ‫زندگی ایل قش��قایی و بختیاری ببرند‪ .‬مهمانان از دامنه‌های کوه باال می‌روند و‬ ‫همراه با دختران جوان گیاهان دارویی می‌چینند‪ .‬با چوپانان به صحرا می‌روند‬ ‫و در کنار آنها غذا می‌خورند‪ .‬به س��وگواری‌ها و جش��ن‌های عش��ایری دعوت‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬شبانه و در س��کوت کوهس��تان به پیرمردهای نی انبان و سرنا نواز‬ ‫گوش می‌دهند و کنار دارهای زمینی گلیم و گبه می‌نش��ینند و بر تارهای آن‬ ‫گره می‌زنند‪ .‬قصه‌های جن و پری کهنساالن ایل و تجربه‌های شگفت‌انگیزشان‬ ‫از مواجهه با طبیعت را می‌شنوند و باورهای‌شان درباره تولد یک نوزاد جدید و‬ ‫رسومات‌ش��ان را تماشا می‌کنند‪ .‬برزگر می‌گوید‪ ،‬تور عشایری در مراحل نهایی‬ ‫راه‌اندازی است و تا آخر‌س��ال ‪ ،٩٥‬مسافران خارجی تمام سیاه چادرها را رزرو‬ ‫کرده‌اند‪ .‬بیش��تر مس��افرانش از اسپانیا‪ ،‬پرتغال و لهس��تان می‌آیند و او درحال‬ ‫حاضر همان ‪٧٠٠‬یورو برای هر ش��ب اقامت در مجموعه‌اش را دریافت می‌کند‪.‬‬ ‫او می‌گوید‪ :‬تا ‪‌٥‬سال آینده کیفیت‌ها را با نظر کارشناسان بین‌المللی باال خواهم‬ ‫برد و قیمت‌ها افزایشی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹همه‌چیز از یک اتفاق ساده شروع شد‬ ‫عباس برزگر می‌گوید‪ :‬با موتورس��یکلتم از کوچه پس کوچه‌های روستای‌مان‬ ‫عبور می‌کردم که ناگهان به دو گردش��گر خارجی و مترجم‌شان رسیدم‪ .‬باران‪،‬‬ ‫تاریکی و گم شدن در راه برگشت حسابی خسته و کالفه‌شان کرده بود‪ .‬آنها را‬ ‫به خانه خود دعوت کردم تا شب را در آنجا بگذرانند‪.‬‬ ‫مهمانان آلمانی س��رزده آمده بودند و در س��فره فقیرانه عباس برزگر به جز‬ ‫دمپختک گوجه‌فرنگی‪ ،‬ماس��ت محلی و ترشی لیته چیز دیگری پیدا نمی‌شد‪.‬‬ ‫آنها شب را هم درکنار خانواده برزگر و در رختخواب‌ها و ملحفه‌های دست‌دوز‬ ‫همس��رش گذراندند‪ .‬یکی از مهمان‌ها که پسر جوان ‪ ٢٠‬ساله‌ای بود بی‌نهایت‬ ‫غمگین و پکر به نظر می‌رسید‪ .‬مترجم در جواب کنجکاوی عباس می‌گوید که‬ ‫فردا روز تولد اوست و او از اینکه نتوانسته است به کشورش برگردد و تولدش را‬ ‫در کنار خانواده‪ ،‬دوستان و در زادگاهش جشن بگیرد‪ ،‬ناراحت است‪ .‬علی و زهرا‬ ‫فرزندان خردسال عباس برزگر موضوع را می‌شنوند‪ .‬میز کوچک چرخ خیاطی‬ ‫م��ادر‪ ،‬چند بادکنک و کی��ک خانگی تنها بضاعت آنها برای خوش��حال کردن‬ ‫مهمان آلمانی است‪ .‬مهمان جوان از دیدن جشن تولد روستایی‌اش هیجان‌زده‬ ‫می‌ش��ود و از صحنه‌ها فیلمبرداری می‌کند‪ .‬خانواده برزگر بعدتر می‌فهمند که‬ ‫مادر روزنامه‌نگار آن مهمان آلمانی جشن تولد در ایران را رسانه‌ای کرده است‪.‬‬ ‫این س��رآغاز توسعه هتل روس��تایی عباس برزگر می‌شود‪ .‬حاال سیاه چادرهای‬ ‫عشایری هم به مجموعه هتل روستایی او اضافه می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹راز موفقیت‪ :‬مهمانانم را فریب نمی‌دهم‬ ‫عب��اس می‌گوی��د‪ :‬کار خاصی انجام ندادم تنها گردش��گران خارجی را مانند‬ ‫اق��وام و فامیل خودم در خانه پذیرایی کرده‌ام‪ ،‬با غذاهای محلی خودمان‪ ،‬چای‬ ‫آتشی‪ ،‬ماست و پنیر گوس��فندی‪ .‬البته مهمانان هم توقع زیادی نداشتند تنها‬ ‫می‌خواس��تند چند روز زندگی روس��تایی در ایران را تجرب��ه کنند‪ .‬این تفاوت‬ ‫اساس��ی کسب و کار عباس برزگر با دیگرانی است که اعتماد مشتریان خود را‬ ‫خدشه‌دار می‌کنند‪.‬‬
‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫رشد اقتصادی یک‌شبه محقق نمی‌شود‬ ‫«مطالبات و تسهیالت سوخت شده»‬ ‫سمت و سوي بورس در سال ‪94‬‬ ‫‪13‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگویی تصریح کرد‬ ‫لزوم اراده ملی برای قطع وابستگی به نفت‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬رهبر معظم انقالب در سخنان خود بارها اقتصاد نفتی‬ ‫و اقتصاد دولتی را دو اش�کال بزرگ اقتصاد ایران دانس�ته‌اند و بر‬ ‫‌گذار از این وضعیت با تکیه بر سیاس�ت‌های اقتصاد مقاومتی تاکید‬ ‫می‌کنند‪ .‬از نظر ایش�ان فروش نفت به ص�ورت خام و صرف درآمد‬ ‫آن برای تامین هزینه‌های عمرانی یک خس�ارت بزرگ است که به‬ ‫اقتصاد کشور تحمیل می‌شود‪ .‬این تاکیدهای مهم رهبری بر موضوع‬ ‫€ €یکی از دغدغه‌های مهم مس�ئوالن‬ ‫عالی‌رتب� ‌ه نظ�ام و به‌طور خ�اص رهبر‬ ‫معظم انقلاب‪ ،‬از اوایل ده� ‌ه ‪ 70‬و بعد‬ ‫از تمام‌ش�دن جنگ‪ ،‬کاهش وابس�تگی‬ ‫اقتصاد به نفت بوده است‪ ،‬اما این اتفاق‬ ‫هن�وز آن‌چنان‌که باید رخ نداده اس�ت‪.‬‬ ‫دلیل این موضوع چیست؟‬ ‫وابس��تگی اقتص��اد ایران به نفت‪ ،‬ش��کل‬ ‫جدیدی از وابستگی اقتصادی ایران است که‬ ‫از حدود ‪ 200‬س��ال پیش آغاز ش��ده است؛‬ ‫در ای��ران‪ ،‬به‌‌ویژه بع��د از اینکه در ده ‌ه ‪،50‬‬ ‫قیمت نفت چندبرابر ش��د‪ ،‬وابستگی اقتصاد‬ ‫ایران به درآمدهای نفتی بیش��تر هم ش��د و‬ ‫تمامی س��اختارهای اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫سیاسی کش��ور را دچار تحوالت جدی کرد‪.‬‬ ‫درواق��ع‪ ،‬وابس��تگی اقتص��اد ای��ران به نفت‬ ‫پدیده‌ای س��طحی نیس��ت که با اقدامات و‬ ‫تصمیمات کوتاه‌مدت حل‌وفصل ش��ود‪ ،‬بلکه‬ ‫مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن‬ ‫در هم ‌ه ابعاد اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و اقتصادی‬ ‫قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫ح��ل چنی��ن عارض ‌ه عمیقی ک��ه در همه‌‬ ‫نهاده��ا و بنیان‌های اقتص��ادی و اجتماعی‬ ‫کش��ور نهفته است‪ ،‬مستلزم این است که در‬ ‫مرحل ‌ه اول به «ش��ناخت و درک مشترک»‬ ‫نس��بت به پدید ‌ه وابستگی به نفت دسترسی‬ ‫پی��دا کنی��م‪ .‬در مرحل�� ‌ه دوم‪ ،‬بای��د «عزم‬ ‫مشترک» بین هم ‌ه نهادها و مسئوالن کشور‬ ‫ب��رای مقابله با ای��ن پدیده به وج��ود آید و‬ ‫سپس «اقدام مشترک» و درنهایت‪« ،‬نظارت‬ ‫مش��ترک» بر ُحسن اجرای این تصمیمات و‬ ‫اقدامات انجام شود‪.‬‬ ‫در ح��وز ‌ه درک مش��ترک‪ ،‬اگرچ��ه در‬ ‫سیاس��ت‌های ابالغ��ی رهبر معظ��م انقالب‬ ‫احکام روش��ن و بسیار ش��فافی وجود دارد و‬ ‫هرچند ایشان از سال‌ها پیش بحث ضرورت‬ ‫قطع وابس��تگی اقتصاد ایران به نفت را بیان‬ ‫کردند‪ ،‬اما به نظر می‌رسد هنوز در بین همه‌‬ ‫آح��اد م��ردم و ارکان نظام درک مش��ترکی‬ ‫نس��بت به این موضوع وجود ندارد‪ .‬شاید به‬ ‫همی��ن دلیل اس��ت که با تغیی��ر دولت‌ها و‬ ‫مجلس‌ها‪ ،‬ما شاهد تغییر رویکردها به‌صورت‬ ‫جدی هستیم‪.‬‬ ‫در وهل�� ‌ه دوم م��ا باید به عزم مش��ترکی‬ ‫برسیم‪ .‬معنای عزم مش��ترک با هدف‌گیری‬ ‫فرق می‌کند‪ .‬درس��ت اس��ت ک��ه در قانون‬ ‫برنامه یا در سیاست‌های ابالغی رهبر معظم‬ ‫انق�لاب‪ ،‬روی قطع وابس��تگی به درآمدهای‬ ‫نفتی هدف‌گذاری شده‪ ،‬اما هنوز این موضوع‬ ‫مهم به‌صورت عزم ملی درنیامده است‪.‬‬ ‫هم ‌ه م��ردم و ارکان حکومت باید تصمیم‬ ‫جدی بگیرند که وابس��تگی اقتصادی کشور‬ ‫را به درآمده��ای نفتی قطع کنند؛ با علم به‬ ‫اینکه در بلندمدت‪ ،‬منافع فراوانی برای ملت‬ ‫ای��ران به‌هم��راه دارد و در کوتاه‌م��دت همه‌‬ ‫م��ا می‌دانیم دش��واری‌هایی را ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪ .‬اقتصاد‪ ،‬عرص ‌ه بده بس��تان اس��ت‪ .‬شما‬ ‫هیچ سیاس��ت درس��تی پی��دا نمی‌کنید که‬ ‫بدون هزینه باش��د‪ .‬ه��ر اقدام درس��تی در‬ ‫کنار منافعی که ایج��اد می‌کند‪ ،‬هزینه‌هایی‬ ‫درب��ردارد‪ .‬دول��ت و جامعه باید خودش��ان‬ ‫را آم��ا ‌د ‌ه برخی هزینه‌های قطع وابس��تگی‬ ‫ب��ه درآمدهای نفت��ی در کوتاه‌مدت کنند تا‬ ‫بتوانند منافع بلندمدت آن را به دست آورند‪.‬‬ ‫€ €اقتص�اد وابس�ته ب�ه نف�ت چ�ه‬ ‫خروج از اقتص�اد نفتی و معایب این اقتص�اد‪ ،‬موضوع گفت‌وگویی‬ ‫مفصل ب�ا وزیر امور اقتص�ادی و دارایی بود‪ .‬عل�ی طیب‌نیا در این‬ ‫گفت‌وگو که در پایگاه اطالع‌رس�انی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌اهلل‬ ‫خامنه‌ای منتشر شده است با بیان اینکه آنچه دشمنان ما را ترغیب‬ ‫ک�رد به اینک�ه تحریم‌ها را بر ما تحمیل کنند‪ ،‬همین وابس�تگی ما‬ ‫به درآمدهای نفتی بود‪ ،‬افزود‪ :‬آنها به‌خوبی ش�اخص‌های اقتصادی‬ ‫آس�یب‌هایی را ب�رای جامعه و کش�ور‬ ‫به‌همراه خواهد داشت؟‬ ‫اقتص��اد ایران ب��ا چند ویژگ��ی عمده در‬ ‫سطح کالن شناس��ایی می‌شود‪ .‬ویژگی اول‪،‬‬ ‫نرخ رش��د پایین اقتصادی است‪ .‬در ‪ 35‬سال‬ ‫گذشته‪ ،‬متوسط نرخ رشد اقتصادی در ایران‪،‬‬ ‫حدود ‪ 3‬درصد بود‪ .‬اگر عامل رش��د جمعیت‬ ‫را هم به حس��اب بیاوری��د‪ ،‬آن وقت خواهید‬ ‫دید که درآمد س��رانه به‌ط��ور تقریبی ثابت‬ ‫بوده و افزایش قابل‌مالحظه‌ای نداشته است‪.‬‬ ‫ویژگ��ی دوم اقتص��اد ایران در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬نقش بس��یار پایین رشد بهره‌وری‬ ‫در رش��د اقتصادی ایران بوده و هست‪ .‬حتی‬ ‫در بعضی از سال‌ها و دوره‌ها‪ ،‬رشد بهره‌وری‬ ‫تاثیر منفی در رش��د اقتصادی ایران داش��ته‬ ‫است‪ .‬ویژگی س��وم نوسانات رشد اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬در بعضی از دوره‌ها و س��ال‌ها رش��د‬ ‫اقتصادی باالتر از ‪ 3‬درصد‪ ،‬حتی تا حدود ‪7‬‬ ‫درصد هم رسیده و در بعضی از سال‌ها‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصادی در ایران منفی شده است‪.‬‬ ‫به نظ��ر م��ن و بس��یاری از اقتصاددانان‪،‬‬ ‫ریش�� ‌ه هم ‌ه این مش��کالت‪ ،‬در وابستگی به‬ ‫درآمدهای نفتی است‪ .‬این یک تجرب ‌ه جهانی‬ ‫است و تقریباً هم ‌ه کشورهایی که درآمدهای‬ ‫سرش��اری از محل فروش ثروت‌های طبیعی‬ ‫خود دارند‪ ،‬دچار مش��کلی می‌ش��وند که در‬ ‫ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی یا معمای‬ ‫ِ‬ ‫نکبت منابع‪ ،‬موسوم شده است‪.‬‬ ‫فراوانی یا‬ ‫نق��ش و جایگاه��ی که دول��ت در اقتصاد‬ ‫ایران ایف��ا می‌کند‪ ،‬توزیع‌کنن��د ‌ه رانت‌های‬ ‫ناش��ی از درآمدهای نفتی است‪ .‬این مسئله‬ ‫در ادبی��ات امروز اقتصاد به دولت‌های رانتیر‬ ‫یا دولت‌های رانتی معروف شده است‪ .‬نقش‬ ‫اصلی دولت در کش��ورهای نفتی این اس��ت‬ ‫که رانت‌های ناش��ی از درآمدهای نفتی را در‬ ‫جامعه توزیع می‌کند‪ .‬این موضوع باعث شده‬ ‫بهره‌وری در کشور پایین باشد‪.‬‬ ‫€ €با وجود آنک�ه هم�ه اقتصاددانان و‬ ‫مس�ئوالن کش�ور در مض�رات اقتصاد‬ ‫نفتی با هم هم‌عقیده هس�تند اما گویی‬ ‫اراد ‌ه الزم برای کاهش وابستگی بودجه‬ ‫به نفت وجود ندارد‪ .‬چرا دولت‌ها چنین‬ ‫کاری را انجام نمی‌دهند؟‬ ‫برداش��ت من این اس��ت که در دوره‌های‬ ‫کمب��ود درآمده��ای نفت��ی‪ ،‬یعن��ی وقت��ی‬ ‫درآمدهای نفتی در ایران کاهش پیدا می‌کرد‪،‬‬ ‫دولت‌ها به‌ناچار و به‌دلیل اجبارهای موجود‪،‬‬ ‫مجبور می‌ش��دند بحث کاهش وابستگی به‬ ‫درآمده��ای نفت��ی را مطرح و ب��ه دنبال آن‬ ‫حرکت کنن��د‪ .‬اما هربار درآمد نفتی افزایش‬ ‫پیدا می‌کند‪ ،‬دولت‌ه��ا نمی‌توانند از تمنای‬ ‫استفاده و دس��ت‌اندازی به درآمدهای نفتی‬ ‫و دادن خدمات بیش��تر به م��ردم خودداری‬ ‫کنن��د‪ .‬درآمد نفتی درآمدی س��هل‌الوصول‬ ‫اس��ت و به‌سادگی در دوران وفور درآمدهای‬ ‫همه‌ مردم و ارکان‬ ‫حکومت باید تصمیم‬ ‫جدی بگیرند که‬ ‫وابستگی اقتصادی‬ ‫کشور را به درآمدهای‬ ‫نفتی قطع کنند؛ با علم به‬ ‫اینکه در بلندمدت‪ ،‬منافع‬ ‫فراوانی برای ملت ایران‬ ‫به‌همراه دارد‬ ‫نفتی به دست می‌آید‪ .‬پس می‌توان آن را در‬ ‫جامعه هزین��ه کرد و با این کار‪ ،‬محبوبیت و‬ ‫مش��روعیتی را به‌طور موقت به دست آورد؛‬ ‫هرچند آثار و هزینه‌های آن در بلندمدت بر‬ ‫اقتصاد کشور بسیار شدید و کمرشکن است‪.‬‬ ‫اگ��ر در زم��ان وف��ور درآمده��ای نفتی‪،‬‬ ‫ای��ن درآمده��ا را در بودج�� ‌ه دول��ت هزینه‬ ‫نمی‌کردی��م‪ ،‬به‌طور قطع زمین��ه اثرگذاری‬ ‫تحریم‌ها هم به‌نحو موج��ود در ایران فراهم‬ ‫نمی‌شد‪ .‬ما این تجربه را کردیم‪.‬‬ ‫€ €رهبر معظ�م انقالب چند وقت پیش‬ ‫فرمودند اقتصاد وابس�ته به نفت موجب‬ ‫می‌ش�ود که سرنوش�ت کش�ور دس�ت‬ ‫کس�انى بیفتد که سیاس�تگذاران کالن‬ ‫دنیاى نف�ت و مناب�ع زیرزمینى‌اند‪ .‬چه‬ ‫کنیم که این ابزار سیاس�ی را از دس�ت‬ ‫دشمن بگیریم؟‬ ‫به طور مس��لم آنچه دشمنان ما را ترغیب‬ ‫کرد به اینکه تحریم‌ها را بر ما تحمیل کنند‪،‬‬ ‫همین وابس��تگی ما به درآمدهای نفتی بود‪.‬‬ ‫البته در یک‌سال‌ونیم گذشته‪ ،‬ما در مقابله با‬ ‫تحریم‌ها و مدیریت آنها فکر می‌کنم به‌نسبت‬ ‫موفق عم��ل کرده‌ایم و توانس��ته‌ایم رش��د‬ ‫م�ا را دنب�ال می‌کنند‪ .‬پس وقتی ببینند آس�یب‌پذیری ما نس�بت‬ ‫به این درآمدها باالس�ت‪ ،‬طبیعی است که فش�ار تحریم‌ها را روی‬ ‫همی�ن نقطه‌ضعف ما متمرکز کنند‪ .‬ب�ه همین دلیل نیز راه مقابله با‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬توجه به اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫خالصه‌ای از این گفت‌وگوی مفصل که در آن طیب‌نیا به ریشه‌یابی‬ ‫مشکالت اقتصاد نفتی می‌پردازد در ادامه آمده است‪.‬‬ ‫اقتصادی منفی را به رش��د اقتصادی مثبت‬ ‫تبدیل کنیم‪ .‬این نش��انه‌ای برای کشورهای‬ ‫غربی بود ک��ه تحریم‌ها دیگر نمی‌تواند مثل‬ ‫گذش��ته آثارش را بر ما تحمیل کند‪ .‬اگر ما‬ ‫همین سیاس��ت‌ها را دنبال و سیاس��ت‌های‬ ‫ابالغی اقتصاد مقاومتی را به‌ش��کل صحیح و‬ ‫درس��ت پیگیری کنیم‪ ،‬به‌طور قطع بهترین‬ ‫س�لاح و ابزار در دس��ت ماست تا بتوانیم در‬ ‫مقابل فشارهای بیگانگان مقاومت کنیم‪.‬‬ ‫€ €برخ�ی کش�ورها مانن�د ن�روژ‪،‬‬ ‫توانسته‌اند وابس�تگی خود را به نفت‬ ‫و س�ایر محصوالت از بی�ن ببرند‪ .‬چه‬ ‫سیاس�ت‌هایی را پ�ی بگیری�م که در‬ ‫عین اس�تفاده از نفت‪ ،‬وابس�ت ‌ه به آن‬ ‫نباشیم؟‬ ‫اگر ما ه��م می‌خواهی��م از درآمد نفتی‬ ‫اس��تفاد ‌ه موثر کنیم‪ ،‬باید شیو ‌ه استفاده از‬ ‫آن را اص�لاح و نهادهای موثر را در این‌باره‬ ‫در کشور خودمان ایجاد کنیم‪ .‬یکی از این‬ ‫نهاده��ا که ب��ا تدبیر رهبر معظ��م انقالب‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬صندوق توس��ع ‌ه ملی اس��ت‪.‬‬ ‫مهم این اس��ت که ما ب��ه اهداف و وظایف‬ ‫و ماموریت‌های این صندوق وفادار باشیم و‬ ‫در عرص ‌ه عمل از آن عدول نکنیم‪.‬‬ ‫شکی نیس��ت که سیاس��ت‌های ابالغی‬ ‫اقتص��اد مقاومتی کارآیی خ��ود را دارد اما‬ ‫برخی چنین می‌گویند که این سیاس��ت‌ها‬ ‫در کوتاه‌مدت جوابگو نیست‪.‬‬ ‫ای��ن را می‌دانیم که «اصالح س��اختار»‬ ‫فرآین��دی زمانب��ر اس��ت و در کوتاه‌مدت‬ ‫نمی‌ت��وان به هم ‌ه موارد آن دس��ت یافت‪،‬‬ ‫ول��ی به هر حال ما نی��ز از یک زمانی باید‬ ‫به‌صورت جدی ش��روع کنیم‪ .‬ممکن است‬ ‫این کار ابتدا آث��ار رفاهی منفی در جامعه‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬چون طبیعی است که رانتی‬ ‫در جامع��ه به‌ص��ورت غیرهدفمن��د توزیع‬ ‫می‌شده اس��ت و حال می‌خواهیم آن را به‌‬ ‫سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و سازنده‬ ‫هدایت کنیم اما این بدان معنا نیس��ت که‬ ‫باید از این سیاست‌ها عدول کنیم‪.‬‬ ‫حال بهترین زمان ب��رای اجرای این کار‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه ش��رایط بیرونی و درونی ما‬ ‫به‌گونه‌ای اس��ت که اگر این سیاس��ت‌ها را‬ ‫دنب��ال کنیم‪ ،‬هم آث��ار آن را در بلندمدت‬ ‫مشاهده می‌کنیم و هم در کوتاه‌مدت کمک‬ ‫می‌کند که بتوانیم از ش��رایط سخت فعلی‬ ‫عبور کنیم‪ .‬ما چند واقعیت را باید بپذیریم‪.‬‬ ‫نخس��ت‪ ،‬به دلیل تحریم‪ ،‬میزان درآمد ما‬ ‫کاه��ش پیدا کرده و می��زان صادرات نفت‬ ‫به حدود نصف دوران قبلی رس��یده است‪.‬‬ ‫دوم اینکه همین درآمدهای محدود نفتی‬ ‫هم به‌صورت کامل برای ما قابل اس��تفاده‬ ‫نیس��ت‪ .‬به دلیل تحری��م‪ ،‬محدودیت‌ها و‬ ‫قی��ودی روی این درآمده��ا وجود دارد که‬ ‫نمی‌ش��ود به‌سادگی از آنها اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫سوم اینکه قیمت نفت به‌شدت کاهش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در این شرایط‪ ،‬به‌طور قطع ما نمی‌توانیم‬ ‫روال هزینه‌کرد بودج ‌ه خودمان را مش��ابه‬ ‫س��ال‌های قب��ل ادامه دهیم‪ .‬ب��ه نظر من‪،‬‬ ‫سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومت��ی اگر حتی‬ ‫سال گذش��ته یک انتخاب بود‪ ،‬امروز الزام‬ ‫و اجتناب‌ناپذیر است و حتما باید به سمت‬ ‫آنها برویم‪ .‬به‌یقین آثار کامل و مثبت آن را‬ ‫در بلند‌مدت می‌توانیم ببینیم‪.‬‬ ‫€ €رهب�ر معظ�م انقالب هفت�ه پیش‬ ‫هم به موضوع تحریم‌ها اش�اره کردند‬ ‫و فرمودن�د در داخل کش�ور راه‌هایی‬ ‫وجود دارد که می‌تواند حرب ‌ه تحریم‌ها‬ ‫راکن�د نمای�د‪ .‬ای�ن راه‌ه�ا در ح�وزه‌‬ ‫اقتصادی کدام است؟‬ ‫تحریم‌ه��ا معم��وال در ‪ 2‬ح��وزه آث��ار‬ ‫خ��ود را ظاهر می‌کن��د‪ :‬بودج�� ‌ه دولت و‬ ‫تج��ارت خارجی‪ .‬در ح��وز ‌ه بودج ‌ه دولت‪،‬‬ ‫خوشبختانه میزان وابستگی بودج ‌ه به نفت‬ ‫در ح��ال حاضر‪ ،‬مثل دوران گذش��ته‪ ،‬رقم‬ ‫باالیی نیست (شاید حدود ‪ 30‬درصد)‪.‬‬ ‫در حوز ‌ه تجارت خارج��ی هم ما باید به‬ ‫س��مت توس��ع ‌ه صادرات غیرنفت��ی برویم‪.‬‬ ‫خوشبختانه توفیق‌های قابل مالحظه‌ای در‬ ‫این زمینه به دس��ت آمده اس��ت‪ .‬در سال‬ ‫جاری‪ ،‬فاصل ‌ه بین صادرات کاالها و خدمات‬ ‫غیرنفتی ب��ا واردات‪ ،‬بس��یار کم و محدود‬ ‫شده است‪ .‬ما با یک حرکت می‌توانیم این‬ ‫ش��کاف را به‌طور کامل پُر کنیم‪ .‬در س��ال‬ ‫‪ 89‬و ‪ ،90‬واردات م��ا ح��دود ‪ 50‬میلیارد‬ ‫دالر بیش��تر از صادرات غیرنفتی مان بود‪.‬‬ ‫یعنی ش��کاف فوق‌العاده وسیعی بود‪ ،‬ولی‬ ‫براساس آماری که اکنون در اختیار داریم‪،‬‬ ‫این فاصله در حد چند میلیارد دالر اس��ت‬ ‫و با سیاس��تی که دولت در حوز ‌ه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی پی��ش گرفته اس��ت‪ ،‬امیدواریم‬ ‫بتوانیم آن را به‌زودی جبران و تأمین کنیم‪.‬‬ ‫€ €ش�ما دیداره�ای مس�تمری را ب�ا‬ ‫رهب ‌ر معظ�م انقالب در حوز ‌ه مس�ائل‬ ‫اقتصادی دارید‪ ،‬مهم‌ترین دغدغه‌های‬ ‫رهب�ری را در ای�ن جلس�ات چ�ه‬ ‫می‌دانید؟‬ ‫یکی از دغدغه‌ه��ای رهبر معظم انقالب‬ ‫این اس��ت که ما بتوانیم به رشد اقتصادی‬ ‫مستمر و پایداری دسترسی پیدا کنیم که‬ ‫متکی بر اس��تفاده از دانش و فناوری‌های‬ ‫نوین باش��د‪ .‬همین‌طور برای ایشان بحث‬ ‫عدالت و مردمی ک��ردن اقتصاد از اهمیت‬ ‫ویژه‌ای برخوردار است‪.‬‬ ‫اجرای سیاس��ت‌های اقتص��اد مقاومتی‬ ‫تأکید ویژ ‌ه ایش��ان اس��ت بنابراین اولویت‬ ‫ما در وزارت امور اقتص��ادی و دارایی‪ ،‬این‬ ‫است که اقتصاد مقاومتی را اجرا و عملیاتی‬ ‫کنیم و در این مسیر هم ‌ه واحدها به‌صورت‬ ‫منظم رصد می‌ش��وند تا میزان توفیق آنها‬ ‫در اجرای سیاس��ت‌های مقاومتی سنجیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‌ارزش‌آفريني‬ ‫‌تضمين پايداري‬ ‫محيط کسب‌وکار‬ ‫مرتضي هاشم‌پور‬ ‫مديرعامل شرکت احداث صنعت‬ ‫آن چي��زي که س��ازمان‌هاي ام��روزي را به رويکرد‬ ‫مهمي به نام مش��تري‌مداري هداي��ت مي‌کند‪ ،‬وجود‬ ‫رقابتي فشرده در دنياي کسب‌وکار است‪ .‬اين موضوع‬ ‫ت��ا آنجايي اهميت دارد که غفلت از اين مهم مي‌تواند‬ ‫س��ازماني را براي هميشه از عرصه رقابت محو کرده و‬ ‫خسارات سنگيني را به آن تحميل کند‪.‬‬ ‫در سازمان‌هايي نيز که ارائه‌کننده خدمات انحصاري‬ ‫هس��تند اگرچه کس��ب درآمد‪ ،‬به نوعي تضمين‌شده‬ ‫است‪ ،‬اما کرامت انساني و انگيزه‌هاي معنوي ضرورت‬ ‫توجه به مش��تري‌مداري را تعيي��ن مي‌کند‪ .‬در عرصه‬ ‫خدمات دولت‌ه��ا نيز قوانين و الزامات��ي براي تامين‬ ‫حقوق ارباب‌رجوع وضع ش��ده اس��ت‪ .‬در ابتداي يک‬ ‫قرن اخير و در ادبيات اقتصاد جهاني رويکرد اساس��ي‬ ‫اقتصاد در عرصه‌هاي کسب‌وکار تنها بر محور «توليد‬ ‫محصول» استوار بوده اس��ت‪ .‬به‌طور مثال مديرعامل‬ ‫شرکت فورد امريکا در آن مقطع زماني با تکبر خاصي‬ ‫اي��ن عبارت را به‌کار مي‌برد‪« :‬مش��تريان ما مي‌توانند‬ ‫رن��گ خودروی خ��ود را انتخاب کنند به ش��رط آنکه‬ ‫مشکي باشد»‪.‬‬ ‫پيام اين عبارت اين اس��ت‪ :‬ش��رکت خودروس��ازي‬ ‫ف��ورد‪ ،‬تنها يا يک��ي از تنها خودروس��ازان آن عصر و‬ ‫کش��ور امريکا ب��وده و چون رقابت��ي در اين محصول‬ ‫وجود نداش��ته‪ ،‬ه��ر آنچه تولي��د و عرض��ه مي‌کرد‪،‬‬ ‫مصرف‌کنندگان و مش��تريان ناگزير به پذيرش بودند‬ ‫و البت��ه با يک اش��تهاي بس��يار باالي��ي از اين توليد‬ ‫اس��تقبال هم مي‌کردند‪ .‬پس از رويکرد نخست (توليد‌‬ ‫مح��وري)‪ ،‬روش ديگ��ري که به مرور جايگزين ش��د‬ ‫«فروش‌مداري» بوده اس��ت‪ .‬يعني توليد به هر ميزاني‬ ‫که امکانپذير بوده و تالش فراوان براي فروش‪.‬‬ ‫در اين رويکرد با حضور رقباي بيشتر در عرصه توليد‪،‬‬ ‫فروشندگان مجبور بودند براي فروش محصوالت خود‬ ‫حداقل به اصل بازاريابي توجه و اهتمام داشته باشند‪.‬‬ ‫ام��ا از ده��ه ‪ 1960‬میالدی ب��ه بعد ادبي��ات رايج‬ ‫اقتص��ادي در جه��ان و محيط‌ه��اي کس��ب‌وکار به‬ ‫دلي��ل رقابت‌هاي بس��يار فزاين��ده به س��مت مقوله‬ ‫جدي��دي حرکت کرد‪ .‬اي��ن رويکرد جدي��د با عنوان‬ ‫«مشتري‌مداري» جايگاه ويژه‌اي يافت‪.‬‬ ‫حال پرس��ش اصلي اينجاس��ت که چه اتفاقاتي در‬ ‫عرصه کس��ب‌وکار افتاد که ام��روز روند توليد با توجه‬ ‫به نياز مش��تري شکل می‌گیرد؟ ميزان توليد و قيمت‬ ‫قابل عرضه عواملي هستند فقط مشتري آن را تعيين‬ ‫مي‌کند‪ .‬بايد توجه داشت که زماني مشتري اين هزينه‬ ‫را تقب��ل مي‌کند ک��ه در کاالها يا خدم��ات تحويلي‬ ‫ارزش��ي را ببيند که پرداخت آن هزينه را توجيه کند‪.‬‬ ‫پايداري محيط‌هاي کس��ب‌وکار و پايداري عرصه‌هاي‬ ‫توليد همگي بر اين اصل استوار است که نياز مشتري‬ ‫چيست؟ و رضايت مش��تري چگونه حاصل مي‌شود؟‬ ‫پاس��خ را بای��د در مفهومي به‌ن��ام «ارزش» و «توليد‬ ‫ارزش» دانست‪.‬‬ ‫ارزش چيست؟ به عبارت ساده‪ ،‬ارزش‪ ،‬ويژگي‌هايي‬ ‫اس��ت که يک کاال مي‌تواند داش��ته باش��د تا بر رفتار‬ ‫مشتري تاثير بگذارد‪ .‬توليد و ايجاد ارزش در ‪ 3‬فرآيند‬ ‫جداگانه انجام مي‌شود‪ .‬نخستين ايستگاه آن‌که ‪shop‬‬ ‫‪ Value‬اس��ت به اصل تحقيقات ب��ازار ارتباط دارد و‬ ‫نيازهاي مش��تري‪ ،‬شناسايي مي‌شود‪ .‬نخستين ارزش‬ ‫اينجا شناس��ايي مي‌شود و نياز مشتري در اين مرحله‬ ‫طراحي خواهد شد‪.‬‬ ‫در تولي��د ارزش و در مرحل��ه دوم‪ ،‬زنجي��ره ارزش‬ ‫ي��ا ‪ Value chain‬ق��رار دارد‪ .‬بازارياب��ي محصوالت‬ ‫طراحي‌ش��ده و آماده‌س��ازي محصوالت ب��راي ارائه و‬ ‫فروش‪ ،‬در اين مرحله واقع شده است‪ .‬اينکه محصول‬ ‫چگونه توليد ش��ود‪( ،‬از منظر زمان‪ ،‬س��رعت‪ ،‬کيفيت‬ ‫و کميت) در اين مرحله مورد بررسي قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫مرحل��ه بعدي مرحله ‪ Value Network‬اس��ت‪.‬‬ ‫اين مرحله به عرصه توزي��ع يعني طراحي کانال‌هاي‬ ‫توزيع و کانال‌هاي ارتباطي‪ ،‬مديريت تماس‌ها و توسعه‬ ‫ش��بکه توزيع مربوط مي‌ش��ود‪ .‬با اين وجود ماموريت‬ ‫يک واحد توليدي در اينجا به پايان نخواهد رسيد‪ .‬اين‬ ‫س��ازمان بايد به‌طور مرتب نسبت به دريافت بازخورد‬ ‫از محيط و مش��تريان خود اقدام کرده و حسب نتايج‬ ‫دريافتي نسبت به اصالح و تعديل طرح‌ها و ارزش‌هاي‬ ‫خود مطابق با خواست مشتريان اقدام کند‪ .‬اين چرخه‬ ‫همچنان ادامه دارد‪ .‬امروزه نشان (برند)هاي معروف بر‬ ‫اين اس��اس عمل مي‌کنند‪ .‬توليد ارزش براي يک کاال‬ ‫بر رفتار مشتري اثر مي‌گذارد و اين اثر پايداري عرصه‬ ‫توليد و صنعت را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫درباره رضايتمندي مش��تري‪ ،‬اوال‪ :‬خود مش��تري با‬ ‫انتقال ديدگاه مثبت خود نسبت به محصول توليدشده‬ ‫يا خدمت ارائه‌ش��ده‪ ،‬وس��يله تبليغ سازمان ما خواهد‬ ‫بود‪ .‬دوما‪ :‬اين مش��تريان دائم��ي و راضي در مواجهه‬ ‫با اشتباهات اندک س��ازمان‪ ،‬به‌دليل تجربه خوشايند‬ ‫قبلي اغماض بيشتري از خود نشان خواهند داد‪.‬‬
‫نظرگاه‬ ‫اصالح و تغییر رویه‬ ‫در نظام مالیاتی‬ ‫ابوذر ندیمی‬ ‫عضوکمیسیوناقتصادیمجلس‬ ‫شورایاسالمی‬ ‫م��روری ب��ر آم��ار و ارق��ام ارائه‌ش��ده توس��ط‬ ‫مس��ئوالن اقتصادی دولت در رابطه با ظرفیت‌های‬ ‫مالیات‌ستانی در کشور‪ ،‬نش��ان می‌دهد در صورت‬ ‫انجام یک‌س��ری اصالحات جدی و پایه‌ای در حوزه‬ ‫مالیات‌س��تانی‪ ،‬عالوه بر اینکه درآمد دولت افزایش‬ ‫می‌یاب��د و از وابس��تگی به نفت ک��م می‌کند‪ ،‬بلکه‬ ‫می‌توان یک عدالت اقتصادی را هم در کشور ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬آمارها نش��ان می‌دهد در حال حاضر ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫میلی��ارد معافیت مالیاتی و ‪ ۱۱‬ه��زار میلیارد فرار‬ ‫مالیاتی داریم که این موضوع فش��ار سنگینی را به‬ ‫نظام پولی کش��ور وارد می‌کن��د و بین فعالیت‌های‬ ‫ش��فاف اقتصادی و افرادی که به روش‌های مختلف‬ ‫از پرداخت مالیات معاف هس��تند یا از آن س��ر باز‬ ‫می‌زنند‪ ،‬یک بی‌عدالتی ایجاد می‌کند‪ .‬همین شرایط‬ ‫نیز سبب شده رهبر معظم انقالب بر اصالح ساختار‬ ‫مالیاتی کش��ور تاکید داشته باشند در این راستا به‬ ‫نظر می‌رس��د برقراری سیس��تم عادالنه و دریافت‬ ‫و اخذ مالی��ات از س��رمایه‌داران کالن که معوقات‬ ‫س��نگین آنها سیستم پولی و بانکی کشور را مختل‬ ‫کرده می تواند مهم‌ترین اقدامی باشد که باید انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬ضمن اینکه در ایران‪ ،‬نظام مالیاتی مسیری‬ ‫را ط��ی کرده که نیاز به اص�لاح و تغییر رویه دارد‬ ‫و باید در مراحل مدون برنامه‌های جانشین‌س��ازی‬ ‫مالیات جایگزین سیستم فعلی شود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫بای��د برنامه‌های به‌روز و مدون��ی را ترتیب دهیم تا‬ ‫‪ 12‬هزار میلیارد معافیت مالیاتی به چرخه درآمدی‬ ‫بازگ��ردد‪ .‬در عین حال‪ ،‬از س��وی دیگ��ر ‪ 11‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان گریز از مالیات در کش��ور رخ داده‬ ‫که همین رقم فشار بسیاری به کشور وارد می‌کند‬ ‫که در این راس��تا بای��د مباحث مرب��وط به پایش‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی را بازتعریف کنیم تا بتوانیم به‬ ‫مقصود و اهداف تعیین‌شده دست یابیم‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬دولت به عنوان ناظر و سیاست‌گذار باید‬ ‫حضوری پررنگ داشته باش��د‪ ،‬اما زمانی که دولت‬ ‫در قال��ب یک کارفرما حضور یافت آن وقت اس��ت‬ ‫که رقابت معنای واقعی ندارد و هر کس��ی که وارد‬ ‫این رقابت ش��ود چه ش��رکت خصوصی باشد و چه‬ ‫تعاونی‌ها قطعا محکوم به شکست است‪ ،‬بنابراین هر‬ ‫زمان که دولت حتی مالکیت خود را به شرکت‌های‬ ‫خصوصی واگذار کرد می‌تواند با قدرت مانور بیشتر‬ ‫به مدیریت فضای اقتصادی بپردازد‪ .‬در این بخش‪،‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم نگاهی به فرآیند خصوصی‌س��ازی و‬ ‫اجرای قانون اصل ‪ 44‬داش��ته باشیم‪ ،‬به این نتیجه‬ ‫خواهی��م رس��ید که متاس��فانه پ��س از ابالغ اصل‬ ‫‪ ،44‬مدی��ران دولتی ب��ه جای واگ��ذاری واقعی به‬ ‫س��مت ایجاد حیاط خل��وت روی آوردند و در اصل‬ ‫خصوصی‌سازی را به نحوی دچار تحریف کرده و با‬ ‫واگذاری‌های نا‌بجا بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های‬ ‫دولت��ی را از مس��یر خود خارج کردن��د که این امر‬ ‫تنه��ا باری به بار دولت اضافه کرد‪ .‬از همین رو باید‬ ‫تمامی مس��یر‌های طی‌شده اصالح و در واگذاری‌ها‬ ‫تجدیدنظر شود تا بتوانیم سیاست‌های درست را با‬ ‫اقدام درست تضمین کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر توقیف اموال‬ ‫بانک ایران‌زمین تکذیب شد‬ ‫به دنبال انتش��ار اخباری مبنی ب��ر توقیف اموال‬ ‫بانک ایران‌زمین توسط یک شرکت‌‪ ،‬این بانک درباره‬ ‫خب��ر توقیف اموال خود در اطالعی��ه‌ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫بر خالف آنچه در خبر آمده‪ ،‬اساسا حکم یا دستوری‬ ‫مبنی بر توقیف اموال این بانک صادر نش��ده و خبر‬ ‫ذکر ش��ده واقعیت نداش��ته و کذب محض اس��ت‪.‬‬ ‫در ای��ن اطالعیه آمده اس��ت‪ :‬متعاقب بروز اختالف‬ ‫فی‌مابی��ن ای��ن بان��ک و ش��رکت توس��عه تجارت‬ ‫بین‌الملل زرین پرشیا و به توافق رسیدن طرفین که‬ ‫مورد تایید آقای محمدرضا بوذری‪ ،‬وکیل ش��رکت‬ ‫یادش��ده نیز قرار گرفته‪ ،‬گزارش اصالحی تنظیم و‬ ‫مقرر ش��د در ‪3‬مرحله نس��بت به اجرای کامل متن‬ ‫گ��زارش اصالحی صادر ش��ده از ش��عبه ‪ ۱۹‬دادگاه‬ ‫حقوقی تهران اقدام ش��ود که مراحل اول و دوم آن‬ ‫به ش��کل کامل اجرا شد و برای اجرای مرحله سوم‪،‬‬ ‫توسط شعبه یادشده اخطاریه صادر و نهایتا در تاریخ‬ ‫‪ ۹۳/۱۲/۲‬منجر به تنظیم صورتجلس��ه برای اجرای‬ ‫مرحله س��وم گزارش اصالحی شد که اقدامات الزم‬ ‫در جهت اجرای آن در دس��ت انجام است‪ .‬بنابراین‬ ‫مالحظه می‌شود بر خالف آنچه در خبر آمده‪ ،‬اساسا‬ ‫حکم یا دس��توری مبنی ب��ر توقیف اموال این بانک‬ ‫صادر نشده و خبر ذکر شده واقعیت نداشته و کذب‬ ‫محض است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری عنوان کرد‬ ‫رشد اقتصادی یک‌شبه محقق نمی‌شود‬ ‫گ�روه اقتصادی‪ :‬ب��ا وجود از بین رفتن تحریم‌ها رش��د‬ ‫اقتصادی باال با دارویی یک‌ش��به رخ نمی‌دهد؛ این بخشی‬ ‫از صحبت‌های مش��اور اقتصادی رییس‌جمهوری است که‬ ‫در یک نشس��ت خبری در جمع خبرن��گاران عنوان کرد‪.‬‬ ‫مسعود نیلی با بیان اینکه آرامش در وضعیت اقتصادی رشد‬ ‫اقتصادی را فراهم کرده اما رکود اقتصادی با دشواری‌های‬ ‫زیادی مواجه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد ما رشد نامتوازن مثبت‬ ‫دارد که باید با تسری این رشد به بخش‌های دیگر به رشد‬ ‫متوازن مثبت برس��د و برای این کار موانع بسیاری وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ضمن اینکه برای رشد اقتصادی دارویی وجود ندارد‬ ‫که یک‌شبه بتوان به رش��د اقتصادی باال رسید‪ ،‬اما دولت‬ ‫برای از بین بردن هر مانع کوچک تالش می‌کند‪.‬‬ ‫مس��عود نیلی در ادامه این نشس��ت که در س��اختمان‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری برگزار ش��د‪ ،‬درباره مصوبه کمیس��یون‬ ‫تلفی��ق برای حذف خانوارهای با درآمد باالی ‪ 5/2‬میلیون‬ ‫توم��ان گفت‪ :‬با توجه به کاهش قیم��ت نفت‪ ،‬درآمدهای‬ ‫یارانه‌ها هم کاهش می‌یابد بنابراین ما برای پرداخت یارانه‬ ‫با کسری مواجه هستیم و مجلس هم به این موضوع توجه‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬براس��اس این مصوبه خانوارهایی که بیش از‬ ‫‪ 5/2‬میلیون تومان درآمد دارند یارانه نمی‌گیرند و کسانی‬ ‫که درآمدش��ان کمتر از این اس��ت‪ ،‬یارانه می‌گیرند‪ ،‬اما به‬ ‫عن��وان نمونه اگر درآمد خان��واری ‪ 2‬میلیون و ‪ ۴۷۰‬هزار‬ ‫تومان بود به او یارانه نمی‌دهیم و به کس��ی که درآمدش‬ ‫دو میلی��ون و ‪ ۵۱۰‬هزار تومان ب��ود یارانه می‌دهیم ‌؟ این‬ ‫موضوع نیاز به بررس��ی و کار کارشناسی دارد‪ .‬نیلی گفت‪:‬‬ ‫سیاس��تی در کشور اعمال شده است که تغییر آن مشکل‬ ‫است‪ ،‬اگر از اول یارانه‌ای پرداخت نشده بود‪ ،‬می‌شد کاری‬ ‫کرد‪ ،‬اما درحال‌حاضر باید به ملاحظات و مس��ائل زیادی‬ ‫توجه کرد‪ .‬حدس بنده این است که تا زمان تصویب نهایی‬ ‫بودج��ه در مجلس‪ ،‬مجل��س با دولت توافقی بر س��ر کار‬ ‫کارشناسی در این زمینه می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ دولت برای یارانه استقراض نمی‌کند‬ ‫وی با بیان اینکه بودجه هدفمندی یارانه‌ها باید متوازن‬ ‫باشد چون دولت نمی‌خواهد از بانک مرکزی برای پرداخت‬ ‫یارانه اس��تقراض کند و نمی‌خواهد یارانه را با کسری اداره‬ ‫کند‪ ،‬در ادامه درباره چش��م‌انداز س��ال آینده برای کاهش‬ ‫وابستگی بودجه به نفت گفت‪ :‬مهم‌ترین ضرورت جامعه ما‬ ‫رشد اقتصادی پایدار و اشتغال است‪ .‬آنچه در سیاست‌های‬ ‫کل��ی اقتصاد مقاومتی ه��م بر آن تاکید ش��ده درون‌زا و‬ ‫برون‌گرا بودن رش��د اقتصادی اس��ت یعنی م��ا بتوانیم از‬ ‫تغییرات قیمت نفت کمتر متاثر ش��ویم و وابستگی بودجه‬ ‫به نفت کاه��ش یابد‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر درآمدهای نفتی فقط‬ ‫صرف سرمایه‌گذاری شده و مالیات‌ها هزینه شود‪ ،‬این نوع‬ ‫نگاه به بودجه مناسب است‪ ،‬اما نباید این رویکرد فقط در‬ ‫زمانی که قیمت نفت پایین اس��ت مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ما باید بر سیاست‌های دوران وفور‪ ،‬کار کنیم‪ ،‬چون به‌طور‬ ‫معمول در دوران وفور تحمل ما در ک ‌م خرج کردن پایین‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر بتوانیم پول نفت که به بودجه می‌آید را صرف‬ ‫راه و بندر کنیم این امر می‌تواند مطلوب باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد ظرفیت رشد ‪ 8‬درصدی را دارد‬ ‫نیلی همچنین درباره اظهارنظر طیب‌نیا برای رس��یدن‬ ‫به رش��د ‪ 8‬درصدی در صورت برداش��تن تحریم‌ها گفت‪:‬‬ ‫تحریم‌ها از ‪ 4‬جهت به ما فشار وارد می‌کند؛ تحریم نفتی‪،‬‬ ‫تحریم‌ه��ای مالی‪ ،‬تحریم‌های تج��اری و نبود قطعیت در‬ ‫شرایط اقتصادی‪ .‬البته ظرفیت ما ظرفیتی برای رشد است‬ ‫اما برای اینکه پیش‌بینی دقیقی با عدد و رقم داشته باشیم‬ ‫کمی زود است‪.‬ممکن اس��ت با سرمایه‌گذاری خارجی در‬ ‫نفت و گاز که به نظر می‌رس��د تمای��ل زیادی هم در این‬ ‫زمین��ه وج��ود دارد ما بتوانیم به حداکثر رش��د اقتصادی‬ ‫برسیم‪ ،‬اما این رشد یکباره رخ نمی‌دهد و باید فرآین ‌د گذار‬ ‫را طی کنیم‪ ،‬اقتصاد ظرفیت رس��یدن به رشد ‪ 8‬درصدی‬ ‫را دارد‪ .‬این اقتصاددان همچنین درباره محس��وس نبودن‬ ‫سیاست‌های ضد رکود دولت گفت‪ :‬سیاست‌های مدیریت‬ ‫منابع در دوران وفور در ایران‪ ،‬روسیه و ونزوئال کاملا مشابه‬ ‫ب��ود‪ ،‬اما درحال‌حاض��ر وضعیت اقتصادی ونزوئال بس��یار‌‬ ‫آش��فته است و تورم به س��ه رقمی شدن نزدیک است‪ .‬اما‬ ‫اقتصاد ما شبیه ونزوئال نشد چون در ‪ ۱۵‬ماه گذشته تورم‬ ‫کنترل شد‪ ،‬سود بانکی مثبت شد و با وجود کاهش قیمت‬ ‫نفت ما مس��یر آرام و رو به رش��دی را طی می‌کنیم‪ ،‬چون‬ ‫کاه��ش ت��ورم از ‪ ۴۰‬درصد به ‪ ۱۵‬درصد رش��د اقتصادی‬ ‫مثبتی را ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد ما رشد نامتوازن مثبت دارد‬ ‫وی با تاکید بر این موضوع که اگر تورم ما به طور متوسط‬ ‫در ‪ ۳۵‬درصد باقی می‌ماند‪ ،‬امس��ال تورم بزرگی را تجربه‬ ‫می‌کردیم‪ ،‬یادآورش��د‪ :‬آرامش در وضعیت اقتصادی رشد‬ ‫اقتصادی را فراهم کرده اما رکود اقتصادی با دشواری‌های‬ ‫زیادی مواجه است‪ ،‬اقتصاد ما رشد نامتوازن مثبت دارد که‬ ‫باید با تسری این رشد به بخش‌های دیگر به رشد متوازن‬ ‫مثبت برس��د و برای این کار موانع بس��یاری وجود دارد و‬ ‫برای رشد اقتصادی دارویی وجود ندارد که یک‌شبه بتوان‬ ‫به رشد اقتصادی باال رسید اما دولت برای از بین بردن هر‬ ‫مانع کوچک تالش می‌کند‪.‬‬ ‫نیلی همچنین در توضیحاتی درباره نتایج و جمع‌بندی‬ ‫نظ��رات در همایش اقتص��اد ایران ک��ه در ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬دی‬ ‫ماه برگزار ش��د‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬همایش اقتصاد ایران از نظر‬ ‫جامعیت و مقطع زمانی که در آن برگزار شد‪ ،‬ویژگی‌های‬ ‫منحصربه‌فردی داشت‪ .‬ما نیازمند وفاق و تحلیل مشترک‬ ‫هستیم و نیاز داریم که درباره ریشه مشکالت اقتصادی به‬ ‫جمع‌بندی برس��یم‪ .‬در این کنفرانس جمع‌بندی به‌دست‬ ‫آمده که به صورت یک گزارش خالصه منتش��ر می‌ش��ود‬ ‫و کتابی هم از نتایج آن به صورت مفصل چاپ می‌ش��ود‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬نف��ر پایین این جمع‌بن��دی را امضا کردند و این برای‬ ‫نخس��تین بار اس��ت ک��ه اقتصاددان��ان به چنی��ن وفاقی‬ ‫رسیده‌اند‪ .‬اقتصاددانان هر بار چیزی را با وفاق امضا کردند‬ ‫در اعتراض و نقد سیاست‌ها بوده و تا آنجا که یادم می‌آید‬ ‫ما هیچ س��ند ایجابی که چند نفر اقتص��اددان آن را امضا‬ ‫کرده باشند‪ ،‬نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹باید بر اشتغال تمرکز کنیم‬ ‫مش��اور اقتصادی رییس‌جمه��وری همچنین با توجه به‬ ‫نتای��ج کنفرانس اقتصاد ایران گفت‪ :‬بر اس��اس این نتایج‬ ‫احتمال کاهش قیمت طال در روزهای آینده‬ ‫گروه اقتص�اد‪ :‬در جریان معامالت دیروز بازار طال و ارز‪،‬‬ ‫ب��ا توجه به تعطیل��ی بازارهای جهانی س��که و دالر کمی‬ ‫تقویت شد و به این ترتیب نرخ هر دالر آزاد ‪ 3418‬تومان‬ ‫و قیمت هر س��که تمام بهار آزادی طرح جدید ‪ 972‬هزار‬ ‫تومان قیمت‌گذاری شد‪.‬‬ ‫این روند قیمتی در حالی بر بازار طالی داخل حاکم است‬ ‫که قیمت اونس طال در آخرین روز کاری بازارهای جهانی‬ ‫با نرخ ‪ 1204‬دالر بسته شده بود‪ .‬کارشناسان بازار جهانی‬ ‫انتظ��ار دارند قیم��ت طال در هفته جاری ب��ه روند نزولی‬ ‫هفته گذش��ته ادامه دهد و فشار بیشتری را در کوتاه‌مدت‬ ‫تجربه کند‪ .‬به این ترتیب تازه‌ترین تحلیل تکنیکال نشان‬ ‫می‌ده��د که حفظ س��طح حمایت��ی ‪ ۱۲۰۰‬دالری از نظر‬ ‫روانی تاثیر زیادی بر تحوالت قیمت طال در روزهای آینده‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬براین‌اساس اگر سطح روانی ‪ 1200‬دالری‬ ‫شکس��ته ش��ود و طال بار دیگر وارد کان��ال ‪ 1100‬دالری‬ ‫ش��ود‪ ،‬باید منتظر کاهش بیشتر قیمت این فلز گرانبها در‬ ‫روزهای آینده باش��یم‪ .‬بی‌ش��ک روند نوسانات ارزش دالر‬ ‫امریکا در روزهای آینده تاثیر زیادی بر قیمت طال خواهد‬ ‫داش��ت بنابراین در صورت افزایش بیشتر ارزش دالر باید‬ ‫منتظ��ر کاهش قیمت طال باش��یم‪ .‬توصیه اقتصاددانان به‬ ‫سرمایه‌گذاران بین‌المللی این است که برای سرمایه‌گذاری‬ ‫در بازار طال منتظر روشن شدن وضعیت یونان و همچنین‬ ‫س��خنرانی جانت یلن‪ ،‬رییس فدرال رزرو امریکا در کنگره‬ ‫باش��ند‪ .‬به هر حال‪ ،‬در حالی که چش��م‌انداز بازار طال در‬ ‫بازارهای جهانی‪ ،‬به س��مت کاهشی ش��دن است‪ ،‬فعاالن‬ ‫بازار طال‪ ،‬براین باورند که افزایش نس��بی قیمت‌ها در روز‬ ‫گذش��ته چندان پایدار نباش��د و در روزهای آینده قیمت‬ ‫ط�لا روند نزولی به خود بگیرد‪ .‬ب��ه هر ترتیب‪ ،‬در جریان‬ ‫معامالت دیروز بازار داخل‪ ،‬هر قطعه سکه تمام بهار آزادی‬ ‫طرح جدید ‪ 972‬هزارتومان قیمت‌گذاری شدکه نسبت به‬ ‫روز شنبه حدود ‪ 5‬هزارتومان تقویت شد‪ .‬همچنین دراین‬ ‫روز س��که طرح قدیم ‪ 976‬هزار تومان به فروش رس��ید و‬ ‫نیم‌س��که با ‪ 2‬هزارتومان رش��د‪ ،‬با ن��رخ ‪ 496‬هزار تومان‬ ‫معامله ش��د‪ .‬ربع‌سکه و سکه گرمی هم از سایر سکه‌هایی‬ ‫هس��تند که دراین روز نس��بت به روزهای گذشته تغییر‬ ‫قیمتی نداش��تند و بر همان نرخ‌ه��ای قبلی یعنی ‪ 272‬و‬ ‫‪ 174‬هزار تومان ثابت ماندند‪ .‬در همین حال‪ ،‬نرخ هر گرم‬ ‫طالی زرد ‪ 18‬عیار در بازار داخلی ‪ 99‬هزار و ‪ 300‬تومان‬ ‫قیمت‌گذاری شد ‪.‬‬ ‫دیروز قیمت‌ها در بازار ارز هم ش��رایطی مشابه بازار طال‬ ‫و س��که داشتند و کمی تقویت ش��دند‪ ،‬به این صورت که‬ ‫صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را ‪ 3418‬تومان‪ ،‬هر یورو‬ ‫را ‪ 3913‬توم��ان و هر پوند را ‪ 5272‬تومان تعیین کردند‪.‬‬ ‫البته دیروز بازار ارز درحالی شاهد افزایش نرخ‌ها در داخل‬ ‫بود که این رش��د محدود و در فضای آرام بازار ارز ش��کل‬ ‫گرف��ت‪ .‬فعاالن این بازار معتقدند که این رش��د قیمت در‬ ‫شرایطی است که تقاضای چندانی برای دالر در بازار وجود‬ ‫ندارد و بازار در آرامش به سر می‌برد‪.‬‬ ‫استقبال از اجرای طرح وصول چک از خودپردازها‬ ‫از آنجا که ای تی ام یا همان خودپرداز‌های بانکی در سیستم بانکداری سراسر جهان‬ ‫جایگاه بس��یار مهم و حیاتی یافته‌اند‪ ،‬توجه به چگونگی ظهور و بروز آن در سیس��تم‬ ‫بانکداری و آینده‌ای که در پیش دارد‪ ،‬اهمیت دوچندان یافته اس��ت‪ .‬برهمین اس��اس‬ ‫در س��ال‌های اخیر و با ارتقای فناوری در حوزه بانک به‌ویژه بانکداری الکترونیک همه‬ ‫ساله شاهد ارتقای خدمات‌دهی در بخش خودپردازها و دیگر بخش‌ها بوده‌ایم‪ .‬بنابراین‬ ‫بانک‌های کشور همواره در تالش بوده‌اند تا قابلیت‌های جدیدی را از طریق دستگاه‌های‬ ‫خودپرداز به مش��تریان ارائه دهند اما این‌بار گویا دریافت چک از طریق خودپرداز در‬ ‫دستور کار برخی از بانک‌های کشور قرار گرفته است‪ .‬محمدرضا ساروخانی مدیرعامل‬ ‫بانک ملت چندی پیش اعالم کرد‪ :‬این بانک دارای ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬دس��تگاه ای تی‌ام‬ ‫است که ما به دنبال افزایش تعداد و قابلیت‌های آن هستیم به گونه‌ای که سعی داریم‬ ‫قابلیت‌های آن را مانند کشورهای دیگر افزایش دهیم و از جمله برنامه‌های ما دریافت‬ ‫چک به وس��یله دس��تگاه‌های ای تی‌ام در سال ‪ 1394‬اس��ت‪ .‬ناصر حکیمی مدیرکل‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مرکزی نیز درباره اجرای این طرح در س��ال ‪1394‬‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا ایرنا‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند بانک مرکزی درباره وصول چک از دس��تگاه‌های‬ ‫خودپرداز برنامه مشخصی ندارد اما اگر بانک‌های کشور توانایی انجام این امر را داشته‬ ‫باش��ند از آن اس��تقبال می‌کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬وصول چک از دستگاه‌های خودپرداز‬ ‫یکی از قابلیت‌هایی اس��ت که نیاز به تغییرات در خودپردازهای کش��ور دارد‪ .‬مدیرکل‬ ‫فن��اوری اطالعات و ارتباطات بانک مرکزی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در صورتی که بانک‌ها امکان‬ ‫ارائه این خدمت را به مشتریان داشته باشند‪ ،‬بانک مرکزی از این طرح استقبال خواهد‬ ‫کرد‪ .‬هرچند که وصول چک از خودپرداز‌ها نیازمند ایجاد تغییراتی در این دس��تگاه‌ها‬ ‫اس��ت اما با توجه به برنامه برخی از بانک‌ها برای اجرایی کردن این طرح‪ ،‬مش��تریان‬ ‫بانک‌ها باید در سال ‪ ۹۴‬منتظر دریافت خدمتی جدید از سیستم بانکی کشور باشند‪.‬‬ ‫تاکید ش��ده که س��ال‌های آینده سال‌های خاصی برای ما‬ ‫خواهد بود که یکی از دالیل آن وضعیت اش��تغال اس��ت‪.‬‬ ‫خالص اش��تغال ما در سال ‪ ۱۳۸۳‬تاکنون تغییری نداشته‬ ‫و ای��ن یک هش��دار ب��رای آینده اس��ت‪ .‬همچنین بودجه‬ ‫خانوارها نش��ان می‌دهد که از سال ‪ ۱۳۸۶‬تاکنون به طور‬ ‫مستمر ش��رایط اقتصادی برای خانوارها بدتر شده و ما با‬ ‫یک سیر نزولی برای سطح خانوارها مواجه بودیم‪ ،‬وضعیت‬ ‫مقایس��ه‌ای ما با کش��ورهای دیگر دلیل دیگری است‪ .‬در‬ ‫س��ند چش��م‌انداز آمده که ایران باید ق��درت اول منطقه‬ ‫باش��د که این نش��ان می‌دهد ما باید به مقایسه منطقه‌ای‬ ‫توجه کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۸۴‬تا ‪ ۱۳۹۰‬متوسط‬ ‫رش��د اقتصادی کش��ور ‪ 3/4‬درصد بوده در حالی که باید‬ ‫به ‪ 8‬درصد می‌رس��ید و در سال‌های ‪ ۱۳۹۲‬و ‪ ۱۳۹۳‬هم‬ ‫رش��د اقتصادی ما منفی بوده است‪ .‬این درحالی است که‬ ‫کش��ورهای منطقه یا با نفت و گاز توس��عه پیدا کردند یا‬ ‫بدون نفت و گاز که هر دو رشدهای اقتصادی باال داشتند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در کن��ار این ‪ 3‬عام��ل موضوع دیگری‬ ‫اهمیت دارد و آن اینکه این دهه پایان یک قرن است و به‬ ‫شاخص‌های اقتصادی توجه خاصی نمی‌شود‪ .‬مجموع این‬ ‫عوامل می‌گوید که ما باید بر اش��تغال تمرکز کنیم‪ ،‬حتی‬ ‫اگر تعداد بیکاران را ثابت نگه داریم‪ ،‬باید رش��د اقتصادی‬ ‫‪ 6‬درص��دی را تجرب��ه کنیم و برای بهب��ود وضعیت باید‬ ‫به رش��د اقتصادی ‪ 8‬درصدی برس��یم و ب��رای این موارد‬ ‫بای��د ضمن توجه به اصول و مبان��ی چون تضمین حقوق‬ ‫مالکی��ت‪ ،‬رقابت و تنظیم حق��وق قراردادها‪ ،‬ب��ه الزامات‬ ‫نه��ادی هم توجه کنی��م که این الزامات ش��امل تعامل با‬ ‫جهان‪ ،‬توسعه منابع انسانی‪ ،‬نظام موثر مبارزه با فقر‪ ،‬نظام‬ ‫مالی کارا‪ ،‬بخش خصوصی پویا و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫نیل��ی همچنین گفت‪ :‬اقتصاد ایران ظرفیت باالیی برای‬ ‫رش��د دارد که کشورهای همسایه ما با یکی دو عامل رشد‬ ‫کرده‌اند؛ عربستان با نفت‪ ،‬امارات با موقعیت مکانی خوب‪،‬‬ ‫قط��ر با گاز‪ ،‬ترکیه با توریس��م و صنعت‪ .‬ام��ا ما که همه‬ ‫این عوامل را داریم‪ ،‬نتوانس��ته‌ایم به دلیل توجه نکردن به‬ ‫عوامل موثر بر رشد اقتصادی خوب عمل کنیم و همچنین‬ ‫امروز اقتصاد ما با چالش‌هایی مواجه است که به دلیل آثار‬ ‫و عواقب مدیریت در دوران وفور درآمدهاس��ت‪ .‬به گفته او‬ ‫در دوران وف��ور‪ ،‬درآمدهای ما با افزایش ش��دید واردات‪،‬‬ ‫رش��د بودجه دولت و رش��د حجم نقدینگ��ی مواجه بوده‪،‬‬ ‫ضمن اینکه اکنون با تحریم و کاهش قیمت نفت مواجهیم‬ ‫که چالش کوتاه‌مدت ما است‪ ،‬بنابراین قبل از پرداختن به‬ ‫راه‌حل‌های اجتماعی نیاز داشتیم که مشکالت را ریشه‌ای‬ ‫بدانی��م چون تفرقه در اینکه مش��کل کش��ور چیس��ت‪،‬‬ ‫خطرناک است‪ ،‬اگرچه تفرقه در راه‌حل‌ها اشکالی ندارد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در پای��ان تاکید کرد‪ :‬ای��ن موضوع باید‬ ‫م��ورد توجه قرار گیرد که اکنون دولت‪ ،‬بخش خصوصی و‬ ‫دانشگاهیان با هم در یک نتیجه‌گیری به وفاق رسیده‌اند‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‪ 10‬مدیر شعبه برتر‬ ‫بانک سامان معرفی شدند‬ ‫در پنجمین همایش روسای موفق شعب‬ ‫بانک‌های کش��ور‪ 10 ،‬رییس برتر ش��عبه‬ ‫بانک سامان معرفی شدند‪ .‬عباس جناب‪،‬‬ ‫مدیر امور ش��عب با اعالم ای��ن خبر اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫همایش که با عنوان «مدیریت حرفه‌ای شعب بانک‌ها»‬ ‫به همت موسس��ه عال��ی آموزش بانک��داری با حضور‬ ‫مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌ها برگزار شد‪ ،‬از ‪10‬‬ ‫رییس موفق ش��عب بانک سامان قدردانی به‌عمل آمد‪.‬‬ ‫مدیر امور ش��عب بانک سامان گفت‪ :‬اکبر سماک امین‬ ‫رییس شعبه جام‌جم‪ ،‬محمدجعفر درویش رییس شعبه‬ ‫قم و بهنام اعتمادیه رییس شعبه ولیعصر‪-‬پارک ساعی‬ ‫روسای برتر شعب بانک هستند‪.‬‬ ‫طرح جدید بانک مهر اقتصاد‬ ‫عرضه شد‬ ‫بانک مهر اقتصاد‪ ،‬طرح ارمغان مهر را در‬ ‫یک دوره دوماهه و تا پایان اسفن ‌د ‪1393‬‬ ‫اجرا می‌کند‪ .‬حداقل مبلغ مورد نیاز برای‬ ‫شرکت در این طرح ‪ 5‬میلیون تومان است و تسهیالت‬ ‫این طرح با نرخ ‪18‬درصد عرضه می‌ش��ود‪ .‬مدت زمان‬ ‫الزم برای استفاده از تسهیالت این طرح‪ ،‬حداقل ‪3‬ماه‬ ‫و حداکثر زمان مورد نیاز آن ‪ 9‬ماه است؛ ضمن اینکه‬ ‫مبنای محاس��ب ‌ه امتیازات ش��رکت‌کنندگان این طرح‬ ‫براس��اس بازده زمانی ‪3‬ماه است‪ .‬بانک مهر اقتصاد به‬ ‫متقاضی��ان اس��تفاده از ای��ن ط��رح‪ ،‬تس��هیالتی از‬ ‫‪10‬میلیون تا ‪500‬میلیون می‌دهد که استفاده‌کنندگان‬ ‫می‌توانند در بازده زمانی ‪ 30‬تا ‪ 84‬ماه به ارائه اقساط‬ ‫تسهیالت گرفته‌شده بپردازند‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,670,000‬‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪34120‬‬ ‫‪34180‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,660,000‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪39050‬‬ ‫‪39130‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,910,000‬‬ ‫‪4,960,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪52480‬‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪52720‬‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪6919.1‬‬ ‫‪1.081065288‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,735,000‬‬ ‫‪27550‬‬ ‫‪27650‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪729‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,765,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪763.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9290‬‬ ‫‪9350‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,640,000‬‬ ‫‪9,720,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪26940‬‬ ‫‪27060‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,410,000‬‬ ‫‪2,470,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪36130‬‬ ‫‪36710‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,820,000‬‬ ‫‪4,870,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14000‬‬ ‫‪14060‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,640,000‬‬ ‫‪9,690,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9050‬‬ ‫‪9240‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪976,000‬‬ ‫‪994,200‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9770‬‬ ‫‪9860‬‬ ‫یوآن چین‬ ‫‪5480‬‬ ‫‪5560‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,285,000‬‬ ‫‪4,305,000‬‬ ‫ین ژاپن‬ ‫‪285‬‬ ‫‪295‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪39505059‬‬ ‫‪747‬‬ ‫بانك دي‬ ‫‪34171438‬‬ ‫‪1676‬‬ ‫گروه بهمن‬ ‫‪26816682‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫بانك انصار‬ ‫‪25552318‬‬ ‫‪2653‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري توكا فوالد‬ ‫‪20251657‬‬ ‫‪452‬‬ ‫كمباين سازي ايران‬ ‫‪20107563‬‬ ‫‪1116‬‬ ‫زامياد‬ ‫‪16884526‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫كربن ايران‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪9.15‬‬ ‫ت‪-‬پارس سرام‬ ‫‪2353‬‬ ‫‪7.94‬‬ ‫توسعه خدمات دريايي و بندري سينا‬ ‫‪35611‬‬ ‫‪7.73‬‬ ‫پتروشيمي شازند‬ ‫‪5249‬‬ ‫‪6.62‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري توكا فوالد‬ ‫‪452‬‬ ‫‪5.36‬‬ ‫بيمه سامان‬ ‫‪1859‬‬ ‫‪4.97‬‬ ‫بانک دي‬ ‫‪1676‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫بانک انصار‬ ‫‪2653‬‬ ‫‪67802792521‬‬ ‫بانک دي‬ ‫‪1676‬‬ ‫‪57282523223‬‬ ‫مهندسي صنعتي روان فن آور‬ ‫‪8260‬‬ ‫‪-10.31‬‬ ‫گروه بهمن‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪53547747381‬‬ ‫ت‪-‬ليزينگ رايان سايپا‬ ‫‪772‬‬ ‫‪-5.39‬‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪6997‬‬ ‫‪35294013090‬‬ ‫ت‪-‬سخت آژند‬ ‫‪2255‬‬ ‫‪-4.85‬‬ ‫بانک صادرات ايران‬ ‫‪747‬‬ ‫‪29491570302‬‬ ‫صنايع غدايي مينو شرق‬ ‫‪5350‬‬ ‫‪-4.28‬‬ ‫ذوب آهن اصفهان‬ ‫‪1534‬‬ ‫‪-4.18‬‬ ‫سرمايه گذاري بازنشستگي كشوري‬ ‫‪2488‬‬ ‫‪27329963295‬‬ ‫زرين معدن آسيا‬ ‫‪2754‬‬ ‫‪-4.08‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪2595‬‬ ‫‪26171957431‬‬ ‫داروسازي كوثر‬ ‫‪4080‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪12280.7‬‬ ‫‪-0.093555263‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪3381.4‬‬ ‫‪-3.311220405‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1123.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪615.3‬‬ ‫‪0.032515038‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪17550.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪6404.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪51786.6‬‬ ‫‪0.675164709‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪295156.1‬‬ ‫‪-0.083005728‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪18324.2‬‬ ‫‪-0.242259931‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪27072.8‬‬ ‫‪-0.816975505‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪21850.8‬‬ ‫‪-2.11618406‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪10926.7‬‬ ‫‪-1.985109437‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪281412.6‬‬ ‫‪-0.338599852‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1808.7‬‬ ‫‪-2.789422767‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪11842‬‬ ‫‪-1.896296051‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3353.2‬‬ ‫‪-0.065565953‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6116.9‬‬ ‫‪-0.104518805‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2435.9‬‬ ‫‪-0.094331884‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4583.5‬‬ ‫‪-0.143787717‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4257.3‬‬ ‫‪-0.011743154‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪2094.6‬‬ ‫‪-0.257142857‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪720.5‬‬ ‫‪-0.359562993‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1731.4‬‬ ‫‪-0.579959805‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1482.7‬‬ ‫‪-0.013487086‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪595.7‬‬ ‫‪-0.567517944‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1800.3‬‬ ‫‪-1.142166822‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪2737.7‬‬ ‫‪-0.305888351‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪1.032448378‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪125210.6‬‬ ‫‪-0.496758869‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3429‬‬ ‫‪-0.91313645‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪833.3‬‬ ‫‪0.01200192‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4090.9‬‬ ‫‪-0.141577367‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪619.3‬‬ ‫‪-0.641745548‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪73831.8‬‬ ‫‪-0.411401625‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪125142.9‬‬ ‫‪-0.404691074‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2889.9‬‬ ‫‪-0.434108527‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2629.5‬‬ ‫‪-0.239016617‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪54217.4‬‬ ‫‪-0.17914119‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪48002.8‬‬ ‫‪-0.156204826‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪64719.9‬‬ ‫‪-0.226925514‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪126978‬‬ ‫‪-0.075546532‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪726.7‬‬ ‫‪-0.859481583‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪200.6‬‬ ‫‪-0.248632521‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪337.8‬‬ ‫‪-0.996483001‬‬
‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫‪8354‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫‪5373‬‬ ‫‪-2.79‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪1093387249‬‬ ‫‪113‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪191,466‬‬ ‫‪-3.31‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي و اندازهگیري‬ ‫‪130,876‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪1028712565‬‬ ‫‪74‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫اپتیكي و اندازهگیري‪651‬‬ ‫‪838616‬ابزارپزشكي‪0.22 ،‬‬ ‫کنتورسازي‬ ‫ایرانمسكن مهرماه‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪8354‬‬ ‫‪809818‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪813213‬‬ ‫ماسه ریختهگري‬ ‫تامینسینا‬ ‫بانك‬ ‫‪130,876‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪-2.79‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫استخراج‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪191,466‬‬ ‫‪473,633‬‬ ‫‪1028712565‬‬ ‫‪612014540‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪975‬‬ ‫‪818895517‬‬ ‫‪78‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خرداد ‪92‬‬ ‫‪839893‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪820664‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اردیبهشت ‪92‬‬ ‫‪829565‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه ‪92‬‬ ‫‪832197‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪842296‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذر ماه ‪91‬‬ ‫‪819255‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪92‬‬ ‫‪835647‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن شهریور ‪92‬‬ ‫‪838026‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اسفندماه‪92‬‬ ‫‪834346‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪437‬‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪1,206,342‬‬ ‫‪1969416456‬‬ ‫باما‬ ‫‪8232‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪92,786‬‬ ‫‪763787682‬‬ ‫‪36‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪3725‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪51,291‬‬ ‫‪190041910‬‬ ‫‪7‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫‪3475‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪10011000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫باما‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫‪1841‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪10,116,742‬‬ ‫‪18627579356‬‬ ‫‪4812‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫‪2807‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪3,973,797‬‬ ‫‪11156405229‬‬ ‫‪733‬‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫‪1584‬‬ ‫‪2.46‬‬ ‫‪6,879,026‬‬ ‫‪10896361405‬‬ ‫‪638‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫‪2638‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪2,438,618‬‬ ‫‪6432542493‬‬ ‫‪415‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪3,121,319‬‬ ‫‪5934821402‬‬ ‫‪363‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫‪1319‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪2,607,406‬‬ ‫‪3439471204‬‬ ‫‪331‬‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫‪2924‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪2,188,549‬‬ ‫‪6399836832‬‬ ‫‪311‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪8232‬‬ ‫‪3725‬‬ ‫‪3475‬‬ ‫‪1841‬‬ ‫‪2807‬‬ ‫‪1584‬‬ ‫‪2638‬‬ ‫‪1093387249‬‬ ‫‪540148892‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪538347037‬‬ ‫‪5373‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪545939057‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪-3.31‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪227‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪1,206,342‬‬ ‫‪1969416456‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪92,786‬‬ ‫‪763787682‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪51,291‬‬ ‫‪190041910‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪546562060‬‬ ‫‪632128195‬‬ ‫‪411105509‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪412725143‬‬ ‫‪10011000‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪503022417‬‬ ‫‪66‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪490‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪10,116,742‬‬ ‫‪18627579356‬‬ ‫‪4812‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪3,973,797‬‬ ‫‪11156405229‬‬ ‫‪733‬‬ ‫‪6,879,026‬‬ ‫‪10896361405‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪2,438,618‬‬ ‫‪6432542493‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪2.46‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪392754279‬‬ ‫‪438287690‬‬ ‫‪364609095‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪55‬‬ ‫مرداد ‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫شرق‬ ‫مسكنشمال‬ ‫تسهیالتمسكن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪843529‬‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪3,121,319‬‬ ‫‪329819800‬‬ ‫‪5934821402‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪363‬‬ ‫مسكن دي ماه ‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت شاهد‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪824966‬‬ ‫‪1319‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪2,607,406‬‬ ‫‪277188538‬‬ ‫‪3439471204‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪331‬‬ ‫ایرانماه ‪91‬‬ ‫بهمن‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن‬ ‫ساختمان‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪823386‬‬ ‫‪2924‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪2,188,549‬‬ ‫‪251956235‬‬ ‫‪6399836832‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪311‬‬ ‫کارآفرین‬ ‫بانك‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫نوسازي‬ ‫‪2048‬‬ ‫‪6356‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪45,700‬‬ ‫‪1,548,655‬‬ ‫‪94540378‬‬ ‫‪9842668521‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪280‬‬ ‫نوسازيوساختمانتهران‬ ‫‪6356‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪1,548,655‬‬ ‫‪9842668521‬‬ ‫‪280‬‬ ‫خاورمیانه‬ ‫بانكسخت آژند‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪1735‬‬ ‫‪2255‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-4.85‬‬ ‫‪65,780‬‬ ‫‪913,915‬‬ ‫‪112154900‬‬ ‫‪2060858363‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪212‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫‪2255‬‬ ‫‪-4.85‬‬ ‫‪913,915‬‬ ‫‪2060858363‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪1,014,729‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫بازنشستگي به جزتامین اجتماعي‬ ‫‪3440‬وصندوق‬ ‫بیمه‬ ‫‪3491055153‬‬ ‫‪187‬‬ ‫البرزتوسعه شاهد‬ ‫عمران و‬ ‫بیمه‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪648,999‬‬ ‫‪2,643,043‬‬ ‫‪1493256917‬‬ ‫‪3140501754‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪212‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫‪3440‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪1,014,729‬‬ ‫‪3491055153‬‬ ‫‪187‬‬ ‫وتوسعهفارس‬ ‫عمراندانا‬ ‫بیمه‬ ‫‪4584‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪-3.47‬‬ ‫‪426,972‬‬ ‫‪2,155,573‬‬ ‫‪1957180346‬‬ ‫‪2878858264‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪180‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪648,999‬‬ ‫‪1493256917‬‬ ‫‪122‬‬ ‫گذاري مسكن زاینده رود‬ ‫سرمایهآسیا‬ ‫بیمه‬ ‫‪3551‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪-3.19‬‬ ‫‪386,115‬‬ ‫‪786,104‬‬ ‫‪1371235056‬‬ ‫‪1044577946‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪119‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪4584‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪426,972‬‬ ‫‪1957180346‬‬ ‫‪109‬‬ ‫بیمه میهن‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1376‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪699,083‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫‪3551‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪386,115‬‬ ‫‪1371235056‬‬ ‫‪107‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫بیمه سامان‬ ‫‪1816‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪503,830‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1376‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪699,083‬‬ ‫‪961621874‬‬ ‫‪93‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫بیمه ملت‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪223,892‬‬ ‫‪499421522‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1816‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪503,830‬‬ ‫‪914955442‬‬ ‫‪54‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫‪4163‬‬ ‫‪3895‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪21,433‬‬ ‫‪88088343‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪223,892‬‬ ‫‪499421522‬‬ ‫‪38‬‬ ‫بیمه اتكایي ایرانیان‬ ‫‪1944‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪4163‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪21,433‬‬ ‫‪88088343‬‬ ‫‪11‬‬ ‫افست‬ ‫‪13431‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪43,277‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪581264377‬‬ ‫‪46‬‬ ‫افست‬ ‫‪2107‬‬ ‫‪1859‬‬ ‫کشتیراني دریاي خزر‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫‪747‬‬ ‫‪791,085‬‬ ‫‪1470627015‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪297224909‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪147,174‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪13431‬‬ ‫‪1676‬‬ ‫‪1,299,968‬‬ ‫‪2738563799‬‬ ‫‪4.97‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪7154‬‬ ‫بانك دي‬ ‫‪-1.59‬‬ ‫‪40,200‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫حمل و نقل آبي‬ ‫‪43,277‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪89,335‬‬ ‫‪78159000‬‬ ‫‪581264377‬‬ ‫‪639130564‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪34,171,438‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪39,505,059‬‬ ‫‪29491570302‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪25,552,318‬‬ ‫‪67802792521‬‬ ‫‪1184‬‬ ‫توسعه خدمات دریایي وبندري سینا‬ ‫‪35611‬‬ ‫بانك دي‬ ‫‪1676‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪34,171,438‬‬ ‫‪57282523223‬‬ ‫‪2319‬‬ ‫تایدواترخاورمیانهمسكن دي ماه‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪849763‬‬ ‫‪-1.24‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪420,485‬‬ ‫‪8,106‬‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫‪747‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪39,505,059‬‬ ‫‪29491570302‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫عام‬ ‫امتیاز و نقل‬ ‫حمل‬ ‫سهامي ‪93‬‬ ‫پتروشیمي(بهمنماه‬ ‫تسهیالت مسكن‬ ‫بانك انصار‬ ‫‪2653‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪25,552,318‬‬ ‫‪67802792521‬‬ ‫‪1184‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫‪849763‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪8,106‬‬ ‫‪6888177969‬‬ ‫‪876‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪812995‬‬ ‫‪81199.50‬‬ ‫‪22,211‬‬ ‫‪18057426968‬‬ ‫‪770‬‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫‪1176‬‬ ‫‪-1.18‬‬ ‫‪7,043,992‬‬ ‫‪8285484895‬‬ ‫‪672‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪840‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪8,750,254‬‬ ‫‪7313838116‬‬ ‫‪563‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪-2.17‬‬ ‫‪5,220,766‬‬ ‫‪10349557615‬‬ ‫‪465‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫‪847832‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪3,268‬‬ ‫‪2770713556‬‬ ‫‪390‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪2570852750‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪57282523223‬‬ ‫‪7.73‬‬ ‫بانك انصار‬ ‫‪914955442‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪2319‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬انبارداري و ارتباطات‬ ‫‪2653‬‬ ‫‪961621874‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪437,643‬‬ ‫‪15584727051‬‬ ‫‪2039404883‬‬ ‫‪6888177969‬‬ ‫‪701‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪876‬‬ ‫‪2806‬‬ ‫‪812995‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪81199.50‬‬ ‫‪378,342‬‬ ‫‪22,211‬‬ ‫‪1061525006‬‬ ‫‪18057426968‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪770‬‬ ‫ایرانیاناسالمي ایران‬ ‫جمهوري‬ ‫کشتیراني‬ ‫حكمت‬ ‫بانك‬ ‫‪2880‬‬ ‫‪1176‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-1.18‬‬ ‫‪251,679‬‬ ‫‪7,043,992‬‬ ‫‪702073118‬‬ ‫‪8285484895‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪672‬‬ ‫توکا‬ ‫حملونقل‬ ‫تجارت‬ ‫بانك‬ ‫‪2367‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪334,592‬‬ ‫‪8,750,254‬‬ ‫‪791897962‬‬ ‫‪7313838116‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪563‬‬ ‫نقل بین المللي خلیج فارس‬ ‫حمل وملت‬ ‫بانك‬ ‫‪1797‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-2.17‬‬ ‫‪23,514‬‬ ‫‪5,220,766‬‬ ‫‪41890678‬‬ ‫‪10349557615‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪2770713556‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪3,605‬‬ ‫‪5,044,083‬‬ ‫‪3042702122‬‬ ‫‪35294013090‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪470‬‬ ‫ساخت قطعات ‪2,933,270‬‬ ‫خودرو و‪-2.23‬‬ ‫‪4881886182‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪844348‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-3.20‬‬ ‫‪2,039‬‬ ‫‪16,884,526‬‬ ‫‪1721624983‬‬ ‫‪23474895450‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪844023‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪3,605‬‬ ‫‪3042702122‬‬ ‫‪357‬‬ ‫بانكاقتصادنوین‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪101,852‬‬ ‫‪194658795‬‬ ‫‪254‬‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫‪1496‬‬ ‫‪-2.70‬‬ ‫‪1664‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪2,933,270‬‬ ‫‪4881886182‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪1,894,154‬‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫‪1289‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪10,084,058‬‬ ‫‪26171957431‬‬ ‫‪1077‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪9,670,774‬‬ ‫‪2,599,448‬‬ ‫‪12468227231‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪844348‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪2,039‬‬ ‫‪1721624983‬‬ ‫‪255‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪844771‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪16784816000‬‬ ‫‪734‬‬ ‫بانكاقتصادنوین‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪101,852‬‬ ‫‪194658795‬‬ ‫‪254‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫‪842132‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪6,247,328‬‬ ‫‪1,393‬‬ ‫‪6869670721‬‬ ‫‪554‬‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫‪1496‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪1,894,154‬‬ ‫‪2832794143‬‬ ‫‪251‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن فروردین ‪93‬‬ ‫‪839843‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪26,816,682‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪53547747381‬‬ ‫‪462‬‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪2,599,448‬‬ ‫‪4091930451‬‬ ‫‪214‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫‪842346‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪2,875,323‬‬ ‫‪1,116‬‬ ‫‪4814621515‬‬ ‫‪318‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪844771‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪1,537‬‬ ‫‪1298412368‬‬ ‫‪208‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫‪816104‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫‪443,479‬‬ ‫‪1,373‬‬ ‫‪1469220680‬‬ ‫‪153‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫‪842132‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1,393‬‬ ‫‪1173089629‬‬ ‫‪184‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫‪844224‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪606,496‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن فروردین ‪93‬‬ ‫‪839843‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪477870549‬‬ ‫‪130‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪841576‬‬ ‫‪-1.80‬‬ ‫‪806‬‬ ‫‪1375152576‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪330,171‬‬ ‫‪1896190726‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪114‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫‪842346‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪1,116‬‬ ‫‪940058473‬‬ ‫‪123‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه ‪92‬‬ ‫‪835615‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪448,694‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪1006816430‬‬ ‫‪532286791‬‬ ‫‪106‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫‪816104‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫‪1,373‬‬ ‫‪1120510980‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1667‬‬ ‫‪2404‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪922,248‬‬ ‫‪1,776,837‬‬ ‫‪1537345961‬‬ ‫‪4271022134‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪99‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫‪844224‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪806‬‬ ‫‪680444732‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪837102‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪329,448‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪657029642‬‬ ‫‪528211676‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪90‬‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫‪5230‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪103,723‬‬ ‫‪542487810‬‬ ‫‪46‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪841576‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪764‬‬ ‫‪642964029‬‬ ‫‪106‬‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫‪3344‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪368,408‬‬ ‫‪1232093428‬‬ ‫‪36‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه ‪92‬‬ ‫‪835615‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪532286791‬‬ ‫‪106‬‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫‪2173‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪223,698‬‬ ‫‪485636670‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2404‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪1,776,837‬‬ ‫‪4271022134‬‬ ‫‪99‬‬ ‫مهندسي صنعتي روان فن آور‬ ‫‪8260‬‬ ‫‪-10.31‬‬ ‫‪53,122‬‬ ‫‪438813575‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪837102‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪528211676‬‬ ‫‪90‬‬ ‫فنرسازيخاور‬ ‫‪2705‬‬ ‫‪-1.78‬‬ ‫‪83,506‬‬ ‫‪221180164‬‬ ‫‪22‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫بانك ایران زمین‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذر ماه ‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫‪847832‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫عام)آبانماه‪93‬‬ ‫سهامي‬ ‫گروه مپنا (‬ ‫‪844023‬‬ ‫‪6997‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫زامیاد‬ ‫ایران خودرو‬ ‫سایپا‬ ‫کمكفنرایندامین‬ ‫سرمایهگذاري رنا(هلدینگ‬ ‫گروهبهمن‬ ‫سرمایه گذاري اعتبار ایران‬ ‫صنایعریختهگريایران‬ ‫چرخشگر‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫رینگسازيمشهد‬ ‫زمینشرق‬ ‫ایرانخودرو‬ ‫الكتریك‬ ‫بانك‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذر ماه ‪92‬‬ ‫‪1664‬‬ ‫‪2595‬‬ ‫‪2826‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1674‬‬ ‫‪3313‬‬ ‫‪2267‬‬ ‫‪5743‬‬ ‫‪2244‬‬ ‫‪0.11‬و مهندسي ‪3,268‬‬ ‫خدمات فني‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪-2.14‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪3.14‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪3.52‬‬ ‫‪5,938,714‬‬ ‫‪1,537‬‬ ‫‪764‬‬ ‫‪2832794143‬‬ ‫‪4091930451‬‬ ‫‪1298412368‬‬ ‫‪1173089629‬‬ ‫‪477870549‬‬ ‫‪940058473‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪1120510980‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪680444732‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪642964029‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪106‬‬
‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪82,855‬‬ ‫‪ 2506‬ابزارپزشكي‪-0.12 ،‬‬ ‫اپتیكي و اندازهگیري‬ ‫‪207307020‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سیمان شرق‬ ‫‪26,466‬‬ ‫‪130,876‬‬ ‫‪77003475‬‬ ‫‪1093387249‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪113‬‬ ‫تهران‬ ‫سیمان‬ ‫ایران‬ ‫کنتورسازي‬ ‫‪2697‬‬ ‫‪8354‬‬ ‫‪165043412‬‬ ‫‪17‬‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫‪1997‬‬ ‫سایر معادن ‪209,296‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪12214200‬‬ ‫‪1028712565‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪74‬‬ ‫فارس نو‬ ‫ریختهگري‬ ‫سیمانماسه‬ ‫تامین‬ ‫‪5596‬‬ ‫‪5373‬‬ ‫‪84,219‬‬ ‫‪191,466‬‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫‪4549‬‬ ‫‪5346081‬‬ ‫‪1969416456‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪227‬‬ ‫سپاهانروي ایران‬ ‫سیمانمعادن‬ ‫توسعه‬ ‫‪1248‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪763787682‬‬ ‫‪36‬‬ ‫سیمانغرب‬ ‫باما‬ ‫‪4347‬‬ ‫‪8232‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪34,993‬‬ ‫‪92,786‬‬ ‫بافقایران‬ ‫پردازي‬ ‫داده‬ ‫معادن‬ ‫‪1701‬‬ ‫‪3725‬‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪1,110,463‬‬ ‫‪51,291‬‬ ‫‪1888401675‬‬ ‫‪190041910‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪7‬‬ ‫داراب‬ ‫سیمان بافق‬ ‫معادن‬ ‫‪1803‬‬ ‫‪3725‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪31,039‬‬ ‫‪51,291‬‬ ‫‪55759356‬‬ ‫‪190041910‬‬ ‫اعتباري وایران‬ ‫کارت‬ ‫کیشصبانور‬ ‫صنعتي‬ ‫توسعه معدني‬ ‫‪3244‬‬ ‫‪3475‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪634,356‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2058114418‬‬ ‫‪10011000‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪1‬‬ ‫هگمتانو صنعتي صبانور‬ ‫سیمانمعدني‬ ‫توسعه‬ ‫‪4180‬‬ ‫‪3475‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪14,343‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪57836190‬‬ ‫‪10011000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تجارت الكترونیك پارسیان‬ ‫‪469,341‬‬ ‫‪ 3119‬انبوه سازي‪-0.35،‬‬ ‫امالك و مستغالت‬ ‫‪1460918544‬‬ ‫‪97‬‬ ‫سیمانارومیه‬ ‫امالك و مستغالت‪33,644‬‬ ‫‪ 6545‬انبوه سازي‪-0.77،‬‬ ‫‪213762000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫انفورماتیك‬ ‫مسكن‬ ‫خدماتگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪11397‬‬ ‫‪1841‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪103,473‬‬ ‫‪10,116,742‬‬ ‫‪1191895772‬‬ ‫‪18627579356‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪4812‬‬ ‫سرمایه خزر‬ ‫سیمان‬ ‫گذاري مسكن‬ ‫‪3918‬‬ ‫‪1841‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪47,481‬‬ ‫‪10,116,742‬‬ ‫‪188916590‬‬ ‫‪18627579356‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4812‬‬ ‫سیستم‬ ‫همكاران‬ ‫خانه سازي باغمیشه‬ ‫سازي و‬ ‫شهر‬ ‫‪4054‬‬ ‫‪2807‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪122,022‬‬ ‫‪3,973,797‬‬ ‫‪494688906‬‬ ‫‪11156405229‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪733‬‬ ‫سیمان‬ ‫کارونخانه سازي باغمیشه‬ ‫سازي و‬ ‫شهر‬ ‫‪5167‬‬ ‫‪2807‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪23,557‬‬ ‫‪3,973,797‬‬ ‫‪121504895‬‬ ‫‪11156405229‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪733‬‬ ‫ساختمانخوارزمي‬ ‫توسعهاطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫توسعه‬ ‫المللي‬ ‫بین‬ ‫‪5965‬‬ ‫‪1584‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪2.46‬‬ ‫‪43,967‬‬ ‫‪6,879,026‬‬ ‫‪262243954‬‬ ‫‪10896361405‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪638‬‬ ‫بهبهان‬ ‫سیمان‬ ‫توسعهساختمان‬ ‫المللي‬ ‫بین‬ ‫‪34610‬‬ ‫‪1584‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫‪2.46‬‬ ‫‪9,260‬‬ ‫‪6,879,026‬‬ ‫‪320486080‬‬ ‫‪10896361405‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪638‬‬ ‫ایران‬ ‫ارقامگذاري مسكن تهران‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2705‬‬ ‫‪2638‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪76,594‬‬ ‫‪2,438,618‬‬ ‫‪206933473‬‬ ‫‪6432542493‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪415‬‬ ‫سرمایهشاهرود‬ ‫سیمان‬ ‫گذاري مسكن تهران‬ ‫‪3694‬‬ ‫‪2638‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪6,563‬‬ ‫‪2,438,618‬‬ ‫‪23345265‬‬ ‫‪6432542493‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪415‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪1901‬‬ ‫خدمات وابسته ‪3,121,319‬‬ ‫زراعت و‪0.37‬‬ ‫‪5934821402‬‬ ‫‪363‬‬ ‫سیمان‬ ‫کردستانمسكن شمال شرق‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪2,015‬‬ ‫‪3,121,319‬‬ ‫‪3921190‬‬ ‫‪5934821402‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪363‬‬ ‫شاهدمگسال‬ ‫ودامپروي‬ ‫کشاورزيگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪28985‬‬ ‫‪1319‬‬ ‫‪4,813‬‬ ‫‪2,607,406‬‬ ‫‪143533286‬‬ ‫‪3439471204‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪331‬‬ ‫سرمایهخاش‬ ‫سیمان‬ ‫گذاري شاهد‬ ‫‪7972‬‬ ‫‪1319‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪2,607,406‬‬ ‫‪26350000‬‬ ‫‪3439471204‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪331‬‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫‪2924‬‬ ‫محصوالت فلزي ‪2,188,549‬‬ ‫ساخت ‪0.17‬‬ ‫‪6399836832‬‬ ‫‪311‬‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫رشته اي صنعتي‬ ‫‪ 2924‬شرکتهاي چند‬ ‫‪2,188,549‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪6399836832‬‬ ‫‪311‬‬ ‫نوسازيآذرآب‬ ‫صنایع‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫‪3071‬‬ ‫‪6356‬‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪7,287,161‬‬ ‫‪1,548,655‬‬ ‫‪22380417479‬‬ ‫‪9842668521‬‬ ‫‪1023‬‬ ‫‪280‬‬ ‫بازنشستگي‬ ‫صندوق‬ ‫نوسازيگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫تهران‬ ‫وساختمان‬ ‫‪2488‬‬ ‫‪6356‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪10,982,997‬‬ ‫‪1,548,655‬‬ ‫‪27329963295‬‬ ‫‪9842668521‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪280‬‬ ‫آژنداراك‬ ‫سازي‬ ‫ماشین‬ ‫سخت‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪6335‬‬ ‫‪2255‬‬ ‫‪-2.72‬‬ ‫‪-4.85‬‬ ‫‪1,300,917‬‬ ‫‪913,915‬‬ ‫‪8241734562‬‬ ‫‪2060858363‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪212‬‬ ‫آژندغدیر(هلدینگ‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫سخت‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪2997‬‬ ‫‪2255‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪-4.85‬‬ ‫‪914,271‬‬ ‫‪913,915‬‬ ‫‪2724672760‬‬ ‫‪2060858363‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪212‬‬ ‫المیران سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫شرکت‬ ‫‪3166‬‬ ‫‪3440‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪36,417‬‬ ‫‪1,014,729‬‬ ‫‪111766594‬‬ ‫‪3491055153‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪187‬‬ ‫گذاريتوسعه‬ ‫سرمایه گروه‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫مسكنمليشمالغرب‬ ‫شرکت‬ ‫‪4304‬‬ ‫‪3440‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪833,758‬‬ ‫‪1,014,729‬‬ ‫‪3608971594‬‬ ‫‪3491055153‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪187‬‬ ‫جام‬ ‫داروو توسعه شاهد‬ ‫عمران‬ ‫‪12432‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪2,543‬‬ ‫‪648,999‬‬ ‫‪31024600‬‬ ‫‪1493256917‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪122‬‬ ‫شاهدبازنشستگي‬ ‫توسعهصندوق‬ ‫سرمایهوگذاري‬ ‫عمران‬ ‫‪2492‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪29,180,000‬‬ ‫‪648,999‬‬ ‫‪72708600000‬‬ ‫‪1493256917‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪122‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪-3.27‬کاني غیرفلزي‬ ‫‪ 4584‬سایر محصوالت‬ ‫‪426,972‬‬ ‫‪1957180346‬‬ ‫‪109‬‬ ‫سرمایه گذاري امید‬ ‫عمرانمدیریت‬ ‫گروه‬ ‫وتوسعهفارس‬ ‫‪2346‬‬ ‫‪4584‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪1,260‬‬ ‫‪426,972‬‬ ‫‪2838780‬‬ ‫‪1957180346‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪109‬‬ ‫فراورده هاي‬ ‫نسوزایرانزاینده رود‬ ‫گذاري مسكن‬ ‫سرمایه‬ ‫‪9458‬‬ ‫‪3551‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪745,627‬‬ ‫‪386,115‬‬ ‫‪7052463799‬‬ ‫‪1371235056‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪107‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫گذاري قابل معامله‬ ‫‪3551‬صندوق سرمایه‬ ‫‪386,115‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪1371235056‬‬ ‫‪107‬‬ ‫پارس سرام‬ ‫آ‪.‬ح ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪2353‬‬ ‫‪1376‬‬ ‫‪7.94‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪169,271‬‬ ‫‪699,083‬‬ ‫‪398302834‬‬ ‫‪961621874‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪93‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاري اطلس‪-‬سهام‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪8612‬‬ ‫‪1376‬‬ ‫‪19,689‬‬ ‫‪699,083‬‬ ‫‪169571057‬‬ ‫‪961621874‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪93‬‬ ‫فرآوردههاينسوزآذر‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫‪3722‬‬ ‫‪1816‬‬ ‫‪-3.15‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪150,896‬‬ ‫‪503,830‬‬ ‫‪561600442‬‬ ‫‪914955442‬‬ ‫‪54‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪ 1816‬عرضه برق‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫‪-2.52‬بخاروآب گرم‪503,830‬‬ ‫‪914955442‬‬ ‫‪54‬‬ ‫سرمایهو گاز‬ ‫شیشه‬ ‫گذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪4174‬‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪-3.07‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪152,207‬‬ ‫‪223,892‬‬ ‫‪635362225‬‬ ‫‪499421522‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪38‬‬ ‫توسعهمپنا‬ ‫عسلویه‬ ‫سرمایهبرق‬ ‫تولید‬ ‫آذربایجان‬ ‫گذاري‬ ‫‪11996‬‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪756,201‬‬ ‫‪223,892‬‬ ‫‪9071071409‬‬ ‫‪499421522‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪38‬‬ ‫همدان‬ ‫شیشه آژند‬ ‫سخت‬ ‫‪5468‬‬ ‫‪4163‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪27,545‬‬ ‫‪21,433‬‬ ‫‪148612102‬‬ ‫‪88088343‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪ -0.19‬و سوخت هسته اي‬ ‫فراورده هاي نفتي‪ ،‬کك‬ ‫‪21,433‬‬ ‫‪4163‬‬ ‫‪88088343‬‬ ‫‪11‬‬ ‫صنایعخاكچینيایران‬ ‫‪9448‬‬ ‫‪14,037‬‬ ‫‪129799962‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سرمایهگذاري صنعت نفت‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪17140534828‬‬ ‫‪855‬‬ ‫افست سرام‬ ‫پارس‬ ‫‪3322‬‬ ‫‪13431‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪43,277‬‬ ‫‪41328000‬‬ ‫‪581264377‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪46‬‬ ‫افستبهران‬ ‫نفت‬ ‫‪12677‬‬ ‫‪13431‬‬ ‫‪477,103‬‬ ‫‪43,277‬‬ ‫‪6023689243‬‬ ‫‪581264377‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪46‬‬ ‫بازرگاني و تولیدي مرجان کار‬ ‫‪4918‬‬ ‫موسسات اعتباري ‪2,055‬‬ ‫بانكها و ‪1.13‬‬ ‫‪10106500‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫‪12325‬‬ ‫موسسات اعتباري ‪302,044‬‬ ‫بانكها و ‪-0.52‬‬ ‫‪3722618311‬‬ ‫‪110‬‬ ‫بانك دي‬ ‫‪1676‬‬ ‫سایر واسطه‬ ‫‪4.75‬گریهاي مالي‪34,171,438‬‬ ‫‪57282523223‬‬ ‫‪2319‬‬ ‫سپاهان‬ ‫نفت‬ ‫بانك دي‬ ‫‪9576‬‬ ‫‪1676‬‬ ‫‪129,236‬‬ ‫‪34,171,438‬‬ ‫‪1243586046‬‬ ‫‪57282523223‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪2319‬‬ ‫ایرانسایپا‬ ‫صادراترایان‬ ‫بانكلیزینگ‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪-5.39‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪16,383,611‬‬ ‫‪39,505,059‬‬ ‫‪12648423068‬‬ ‫‪29491570302‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫‪747‬‬ ‫‪39,505,059‬‬ ‫‪29491570302‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫رایان سایپا‬ ‫لیزینگ‬ ‫انصار‬ ‫بانك‬ ‫‪1912‬‬ ‫‪2653‬‬ ‫‪-1.54‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪2,586,024‬‬ ‫‪25,552,318‬‬ ‫‪4944750341‬‬ ‫‪67802792521‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1184‬‬ ‫ذوب آهن اصفهان‬ ‫سهاميانصار‬ ‫بانك‬ ‫‪1534‬‬ ‫‪2653‬‬ ‫‪-4.18‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪7,005,763‬‬ ‫‪25,552,318‬‬ ‫‪10747974014‬‬ ‫‪67802792521‬‬ ‫‪1073‬‬ ‫‪1184‬‬ ‫لیزینگ‬ ‫شرکت بهمن‬ ‫مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪2349‬‬ ‫‪849763‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪2,159,940‬‬ ‫‪8,106‬‬ ‫‪5073459451‬‬ ‫‪6888177969‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪876‬‬ ‫امتیاز معدن‬ ‫زرین‬ ‫آسیامسكن دي ماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪2754‬‬ ‫‪849763‬‬ ‫‪-4.08‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪718,944‬‬ ‫‪8,106‬‬ ‫‪1980316689‬‬ ‫‪6888177969‬‬ ‫‪859‬‬ ‫‪876‬‬ ‫لیزینگایران‬ ‫تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪2151‬‬ ‫‪812995‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪81199.50‬‬ ‫‪267,065‬‬ ‫‪22,211‬‬ ‫‪574407612‬‬ ‫‪18057426968‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪770‬‬ ‫تسهیالتهلدینگ‬ ‫امتیازتوکافوالد(‬ ‫ح‪.‬‬ ‫مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪812995‬‬ ‫‪5.36‬‬ ‫‪81199.50‬‬ ‫‪20,251,657‬‬ ‫‪22,211‬‬ ‫‪9145861510‬‬ ‫‪18057426968‬‬ ‫‪689‬‬ ‫‪770‬‬ ‫صنعتومعدن‬ ‫لیزینگ‬ ‫ایرانیان‬ ‫حكمت‬ ‫بانك‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪1176‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪-1.18‬‬ ‫‪268,570‬‬ ‫‪7,043,992‬‬ ‫‪527221642‬‬ ‫‪8285484895‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪672‬‬ ‫حكمت اصفهان‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫ایرانیان‬ ‫بانك‬ ‫‪1947‬‬ ‫‪1176‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪-1.18‬‬ ‫‪3,953,017‬‬ ‫‪7,043,992‬‬ ‫‪7644010314‬‬ ‫‪8285484895‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪672‬‬ ‫ایرانیان‬ ‫لیزینگ‬ ‫تجارت‬ ‫بانك‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪99,143‬‬ ‫‪8,750,254‬‬ ‫‪193077608‬‬ ‫‪7313838116‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪563‬‬ ‫آلومینیوم‬ ‫نورد‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪7068‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪1,858,467‬‬ ‫‪8,750,254‬‬ ‫‪13134771643‬‬ ‫‪7313838116‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪563‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪5,220,766‬‬ ‫‪10349557615‬‬ ‫‪465‬‬ ‫وماشینسازيایران‬ ‫لوله‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪1277‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-2.17‬‬ ‫‪1,687,829‬‬ ‫‪5,220,766‬‬ ‫‪2155069696‬‬ ‫‪10349557615‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪465‬‬ ‫مسكن بیمه‬ ‫امتیازتسهیالت صنعت‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫آذرماه ‪93‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪847832‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪9,635,846‬‬ ‫‪3,268‬‬ ‫‪11367398344‬‬ ‫‪2770713556‬‬ ‫‪1248‬‬ ‫‪390‬‬ ‫هلدینگ‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫‪93‬‬ ‫توکافوالد(آذرماه‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن‬ ‫‪1534‬‬ ‫‪847832‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪1,024,670‬‬ ‫‪3,268‬‬ ‫‪1572112985‬‬ ‫‪2770713556‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪390‬‬ ‫امتیازتسهیالتسپه‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪2213‬‬ ‫‪844023‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪2,785,809‬‬ ‫‪3,605‬‬ ‫‪6164685390‬‬ ‫‪3042702122‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪357‬‬ ‫زنگان‬ ‫صنعت روي‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪844023‬‬ ‫‪-2.83‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪292,715‬‬ ‫‪3,605‬‬ ‫‪583278130‬‬ ‫‪3042702122‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪961‬‬ ‫‪1664‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪1,277,350‬‬ ‫‪2,933,270‬‬ ‫‪1227260131‬‬ ‫‪4881886182‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪318‬‬ ‫بانك شهیدباهنر‬ ‫مس‬ ‫گردشگري‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪1664‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪714,686‬‬ ‫‪2,933,270‬‬ ‫‪1554455085‬‬ ‫‪4881886182‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪4075‬‬ ‫‪844348‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪881,870‬‬ ‫‪2,039‬‬ ‫‪3593485229‬‬ ‫‪1721624983‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪255‬‬ ‫امتیازتسهیالتایران‬ ‫فوالد آلیاژي‬ ‫مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪844348‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪250,840‬‬ ‫‪2,039‬‬ ‫‪617861815‬‬ ‫‪1721624983‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪255‬‬ ‫اقتصادنوینخوارزمي‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫بانك‬ ‫‪1346‬‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪1,190,862‬‬ ‫‪101,852‬‬ ‫‪1580378327‬‬ ‫‪194658795‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪254‬‬ ‫اقتصادنوینفوالد ارفع‬ ‫شرکت آهن و‬ ‫بانك‬ ‫‪2571‬‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪-1.95‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪180,226‬‬ ‫‪101,852‬‬ ‫‪431975161‬‬ ‫‪194658795‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪254‬‬ ‫ملت‬ ‫گذاري‬ ‫ایران‬ ‫سرمایهبانك‬ ‫پست‬ ‫‪606‬‬ ‫‪1496‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪2,088,650‬‬ ‫‪1,894,154‬‬ ‫‪1265996240‬‬ ‫‪2832794143‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪251‬‬ ‫بانكایران‬ ‫آلومینیوم‬ ‫ایران‬ ‫پست‬ ‫‪7248‬‬ ‫‪1496‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪71,323‬‬ ‫‪1,894,154‬‬ ‫‪516452219‬‬ ‫‪2832794143‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪251‬‬ ‫پاسارگادتوسعهملي‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫بانك‬ ‫‪3190‬‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪498,136‬‬ ‫‪2,599,448‬‬ ‫‪1586381185‬‬ ‫‪4091930451‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪214‬‬ ‫امیرکبیرکاشان‬ ‫فوالد پاسارگاد‬ ‫بانك‬ ‫‪11012‬‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪140,932‬‬ ‫‪2,599,448‬‬ ‫‪1557516445‬‬ ‫‪4091930451‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪214‬‬ ‫بانك‬ ‫بازنشستگي کارکنان‬ ‫س‪.‬صندوق‬ ‫شهریورماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن‬ ‫‪1128‬‬ ‫‪844771‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪372,557‬‬ ‫‪1,537‬‬ ‫‪418526965‬‬ ‫‪1298412368‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪208‬‬ ‫موادمعدني‬ ‫فرآوري‬ ‫ایرانشهریورماه‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪3009‬‬ ‫‪844771‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪55,125‬‬ ‫‪1,537‬‬ ‫‪162248058‬‬ ‫‪1298412368‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪208‬‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫نیرومسكن تیرماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1158‬‬ ‫‪842132‬‬ ‫‪1.58‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪184,250‬‬ ‫‪1,393‬‬ ‫‪218159890‬‬ ‫‪1173089629‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪184‬‬ ‫آلومرادتسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪5666‬‬ ‫‪842132‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪24,946‬‬ ‫‪1,393‬‬ ‫‪137277838‬‬ ‫‪1173089629‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪184‬‬ ‫تسهیالتملي‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫ایران فروردین ‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1841‬‬ ‫‪839843‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪608,957‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪1133733492‬‬ ‫‪477870549‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪130‬‬ ‫فوالدي‬ ‫نوردوقطعات‬ ‫مسكن فروردین ‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪4010‬‬ ‫‪839843‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪261868‬‬ ‫‪477870549‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪130‬‬ ‫ایران‬ ‫مسكنصنعتي‬ ‫تسهیالتتوسعه‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫مردادماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1013‬‬ ‫‪842346‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪392,744‬‬ ‫‪1,116‬‬ ‫‪396926846‬‬ ‫‪940058473‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪123‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫‪842346‬‬ ‫‪-0.30‬شكر‬ ‫قند و‬ ‫‪1,116‬‬ ‫‪940058473‬‬ ‫‪123‬‬ ‫مسكن اعتالء‬ ‫امتیازتسهیالت گذاري‬ ‫شرکت سرمایه‬ ‫البرز‪92‬‬ ‫فروردین‬ ‫‪1845‬‬ ‫‪816104‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫‪231,192‬‬ ‫‪1,373‬‬ ‫‪426565247‬‬ ‫‪1120510980‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪115‬‬ ‫قند نیشابور‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪816104‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫‪499,164‬‬ ‫‪1,373‬‬ ‫‪554910481‬‬ ‫‪1120510980‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪115‬‬ ‫مسكنومعدن‬ ‫تسهیالتصنعت‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫خردادماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1493‬‬ ‫‪844224‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪172,735‬‬ ‫‪806‬‬ ‫‪255110399‬‬ ‫‪680444732‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪113‬‬ ‫قنداصفهان‬ ‫تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪3215‬‬ ‫‪844224‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪53,642‬‬ ‫‪806‬‬ ‫‪170279354‬‬ ‫‪680444732‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪113‬‬ ‫مسكنوخوزستان‬ ‫تسهیالتفارس‬ ‫امتیازتدبیرگران‬ ‫س‪.‬‬ ‫اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪841576‬‬ ‫‪-3.61‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪157,958‬‬ ‫‪764‬‬ ‫‪307807783‬‬ ‫‪642964029‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪106‬‬ ‫امتیازثابت‬ ‫قند‬ ‫خراسانمسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪1108‬‬ ‫‪841576‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪209,307‬‬ ‫‪764‬‬ ‫‪232884751‬‬ ‫‪642964029‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪106‬‬ ‫بهمن‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫مسكن دي ماه ‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1811‬‬ ‫‪835615‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪225,395‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪408371270‬‬ ‫‪532286791‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪106‬‬ ‫چهارمحال‬ ‫غذایي‬ ‫فراوردههاي‬ ‫وقنددي ماه ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪2094‬‬ ‫‪835615‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪88,503‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪185315636‬‬ ‫‪532286791‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪106‬‬ ‫زمین گذاري ایرانیان‬ ‫ایرانسرمایه‬ ‫گسترش‬ ‫بانك‬ ‫‪1321‬‬ ‫‪2404‬‬ ‫‪-1.86‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪47,092‬‬ ‫‪1,776,837‬‬ ‫‪62230560‬‬ ‫‪4271022134‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪99‬‬ ‫شكرشاهرودزمین‬ ‫بانك ایران‬ ‫‪1307‬‬ ‫‪2404‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪93,388‬‬ ‫‪1,776,837‬‬ ‫‪120774734‬‬ ‫‪4271022134‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪99‬‬ ‫گروهصنایع‬ ‫بهشهرایران آذر ماه ‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن‬ ‫‪2042‬‬ ‫‪837102‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪38,101‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪77393201‬‬ ‫‪528211676‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪90‬‬ ‫قندهكمتان‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذر ماه ‪92‬‬ ‫‪2477‬‬ ‫‪837102‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪16,446‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪40388030‬‬ ‫‪528211676‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪90‬‬ ‫قند لرستان‬ ‫‪15921‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪8,225‬‬ ‫‪131577412‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قند شیروان قوچان و بجنورد‬ ‫‪2544‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪7,590‬‬ ‫‪19578510‬‬ ‫‪8‬‬ ‫محورسازانایرانخودرو‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪-2.79‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪17‬‬ ‫تراکتورسازيایران‬ ‫موتورسازان‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫‪3006‬‬ ‫‪8354‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪2011‬‬ ‫سایر معادن ‪82,050‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫استخراج‬ ‫تامینپویش‬ ‫سازه‬ ‫ماسه ریختهگري‬ ‫‪21192‬‬ ‫‪5373‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪191,466‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-3.31‬‬ ‫انواع پاپوش‬ ‫استخراجچرم و‬ ‫دباغي‪ ،‬پرداخت‬ ‫ساختفلزي‬ ‫کانه هاي‬ ‫هلدینگ‬ ‫معادن ملي‬ ‫توسعهصنعتي‬ ‫گروه‬ ‫روي(ایران‬ ‫‪4884‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫باما‬ ‫هاي وابسته به آن‬ ‫‪ 8232‬رایانه و فعالیت‬ ‫‪92,786‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫گردشگريپردیس‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫بانك‬ ‫دماوند‬ ‫امتیازتسهیالت آتیه‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫مهرماه‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪ -0.53‬و تكثیر‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫گذاریها‬ ‫سرمایه‬ ‫‪-2.17‬‬ ‫‪1,053‬‬ ‫‪1,206,342‬‬ ‫سیمان‪ ،‬آهك و گچ‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنایع سیمان‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5,349,491‬‬ ‫‪8024362194‬‬ ‫‪315‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪924,533‬‬ ‫‪ 1235‬ابزارپزشكي‪-2.83 ،‬‬ ‫اپتیكي و اندازهگیري‬ ‫‪1141916617‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪499,507‬‬ ‫‪130,876‬‬ ‫‪1342601667‬‬ ‫‪1093387249‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪407430505‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪465938159‬‬ ‫‪1028712565‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪60371008‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪132,628‬‬ ‫‪1,206,342‬‬ ‫‪164966930‬‬ ‫‪1969416456‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪149451956‬‬ ‫‪763787682‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪-2.79‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪-3.31‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪-0.48‬هاي فلزي ‪13,712‬‬ ‫استخراج کانه‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪-2.76‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪ -3.22‬و تكثیر ‪5,809,796‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪0.13‬اساسي‬ ‫فلزات‬
‫‪18‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫قند مرودشت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪16276244‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪35,999‬‬ ‫‪130,876‬‬ ‫‪130638975‬‬ ‫‪1093387249‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4337245‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1028712565‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪547770682‬‬ ‫‪105‬‬ ‫اپتیكي و اندازهگیري‪7,055‬‬ ‫‪ 2373‬ابزارپزشكي‪-0.08 ،‬‬ ‫غدایيوقندپیرانشهر‬ ‫فرآورده‬ ‫هايایران‬ ‫کنتورسازي‬ ‫‪3619‬‬ ‫‪8354‬‬ ‫قند شیرین خراسان‬ ‫‪4450‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫استخراج‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫‪5373‬‬ ‫سرامیك‬ ‫کاشي و‬ ‫‪-3.31‬‬ ‫‪191,466‬‬ ‫تولیدي کاشي تكسرام‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪-3.75‬هاي فلزي‬ ‫استخراج کانه‬ ‫‪464,290‬‬ ‫تولیديگرانیتبهسرام‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫کاشي وسرامیك حافظ‬ ‫باما‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪-2.79‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪169913936‬‬ ‫‪53‬‬ ‫لبنیات‬ ‫کالبرایران‬ ‫کنتورسازي‬ ‫پگاهآذربایجانغربي‬ ‫‪1181‬‬ ‫سایر معادن ‪343,672‬‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫استخراج‬ ‫گريمینو شرق‬ ‫غذایي‬ ‫صنایعریخته‬ ‫شرکتماسه‬ ‫تامین‬ ‫‪5350‬‬ ‫‪5373‬‬ ‫‪130,528‬‬ ‫‪191,466‬‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهخراسان‬ ‫‪8232‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪92,786‬‬ ‫‪763787682‬‬ ‫‪51,291‬‬ ‫‪190041910‬‬ ‫‪7‬‬ ‫باما‬ ‫‪3485‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫‪3475‬‬ ‫‪4209‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪67,042‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫‪1841‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫‪2807‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫‪1584‬‬ ‫‪2.46‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫‪2638‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪4496‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫الستیك و پالستیك‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪1116‬‬ ‫‪9,042‬‬ ‫‪74,359‬‬ ‫‪10,116,742‬‬ ‫ماشین آالت و تجهیزات‬ ‫‪3,973,797‬‬ ‫‪-3.71‬‬ ‫‪20,107,563‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪4,005,465‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪147,466‬‬ ‫‪6,879,026‬‬ ‫‪30505980‬‬ ‫‪7502000‬‬ ‫‪10011000‬‬ ‫‪276178700‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صنعتي بهشهر‬ ‫‪7447‬‬ ‫کشتوصنعتپیاذر‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪18627579356‬‬ ‫‪4812‬‬ ‫بهنوش ایران‬ ‫‪11156405229‬‬ ‫‪733‬‬ ‫‪10896361405‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪22433556252‬‬ ‫‪1701‬‬ ‫‪18007962415‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪464802432‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪3725‬‬ ‫‪5018‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪750,646‬‬ ‫‪6255102274‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪1460958906‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪1,206,342‬‬ ‫‪1969416456‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪92,786‬‬ ‫‪763787682‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪51,291‬‬ ‫‪196,274‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪81,350‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫‪3475‬‬ ‫گلوکوزان‬ ‫‪43247‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪3092‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4616‬‬ ‫‪221,153‬‬ ‫‪1518318943‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪24,400‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪368829850‬‬ ‫‪190041910‬‬ ‫‪120142496‬‬ ‫‪10011000‬‬ ‫‪20,491‬‬ ‫‪95151767‬‬ ‫‪1,409‬‬ ‫‪63244502‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪227‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫‪1841‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫‪2807‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫‪1584‬‬ ‫‪2.46‬‬ ‫‪2638‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫مخابرات‬ ‫‪2,438,618‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪2.69‬‬ ‫‪3,121,319‬‬ ‫‪4,138,132‬‬ ‫‪5934821402‬‬ ‫‪10742985569‬‬ ‫‪2,607,406‬‬ ‫‪181,305‬‬ ‫‪3439471204‬‬ ‫‪5447880533‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪6399836832‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ح ‪ .‬بهنوش ایران‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪10,116,742‬‬ ‫‪18627579356‬‬ ‫‪4812‬‬ ‫‪3,973,797‬‬ ‫‪11156405229‬‬ ‫‪733‬‬ ‫‪6,879,026‬‬ ‫‪10896361405‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪6432542493‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪35558000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪415‬‬ ‫ح ‪ .‬بیسكویت گرجي‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫آبسال‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪3668‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪-1.90‬‬ ‫‪3,121,319‬‬ ‫‪172,037‬‬ ‫‪5934821402‬‬ ‫‪631024682‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪76‬‬ ‫سالمین‬ ‫گذاري شاهد‬ ‫نیرومحرکه‬ ‫سرمایهسازي‬ ‫ماشین‬ ‫‪1319‬‬ ‫‪2238‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪2,607,406‬‬ ‫‪500,996‬‬ ‫‪3439471204‬‬ ‫‪1121103306‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪63‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫ایران‬ ‫ساختمان‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫توشه‬ ‫گذاري پارس‬ ‫‪2924‬‬ ‫‪2473‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪2,188,549‬‬ ‫‪332,098‬‬ ‫‪6399836832‬‬ ‫‪818351082‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪57‬‬ ‫نوسازيوساختمانتهران‬ ‫تكنوتار‬ ‫‪6356‬‬ ‫‪1689‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪1.93‬‬ ‫‪1,548,655‬‬ ‫‪194,520‬‬ ‫‪9842668521‬‬ ‫‪328541240‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪39‬‬ ‫گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫سرمایه‬ ‫مخابرات ایران‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪2596‬‬ ‫پتروشیمي آژند‬ ‫ح ‪ .‬سخت‬ ‫مارون‬ ‫‪2255‬‬ ‫‪34574‬‬ ‫‪-4.85‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪913,915‬‬ ‫‪59,154‬‬ ‫‪2060858363‬‬ ‫‪2045195904‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ارتباطاتشاهد‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫سیار ایران‬ ‫شرکت‬ ‫‪1319‬‬ ‫‪30192‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫شرکتسازي‬ ‫پمپ‬ ‫ایرانگذاري مسكن شمالغرب‬ ‫سرمایه‬ ‫‪3166‬‬ ‫‪3440‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪25,482‬‬ ‫‪1,014,729‬‬ ‫‪78685990‬‬ ‫‪3491055153‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪187‬‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫‪2924‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫منسوجات‬ ‫‪2,188,549‬‬ ‫صنعتي‬ ‫گروه‬ ‫بوتانشاهد‬ ‫توسعه‬ ‫عمران و‬ ‫‪3108‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪2,344,133‬‬ ‫‪648,999‬‬ ‫‪7286297572‬‬ ‫‪1493256917‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪122‬‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫نوسازيمرینوس‬ ‫ایران‬ ‫‪6356‬‬ ‫‪10864‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,548,655‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9842668521‬‬ ‫‪169470‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫دستگاههاي برقي‬ ‫‪ 4584‬ماشین آالت و‬ ‫‪426,972‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪1957180346‬‬ ‫‪109‬‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫‪2255‬‬ ‫محصوالت دارویي ‪913,915‬‬ ‫مواد و ‪-4.85‬‬ ‫‪2060858363‬‬ ‫‪212‬‬ ‫قندي‬ ‫مسكنشهید‬ ‫گذاريتولیدي‬ ‫کارخانجات‬ ‫زاینده رود‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪3551‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪1,159,849‬‬ ‫‪386,115‬‬ ‫‪1840528356‬‬ ‫‪1371235056‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪107‬‬ ‫تولید دارو‬ ‫گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫داروسازيسرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫‪11219‬‬ ‫‪3440‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪359,800‬‬ ‫‪1,014,729‬‬ ‫‪4036591633‬‬ ‫‪3491055153‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪187‬‬ ‫ایران ترانسفو‬ ‫‪7494‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪699,083‬‬ ‫‪45,688‬‬ ‫‪332975991‬‬ ‫‪961621874‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪60‬‬ ‫حیان‬ ‫جابرابنشاهد‬ ‫داروسازيتوسعه‬ ‫عمران و‬ ‫‪8221‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪3.51‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪551,119‬‬ ‫‪648,999‬‬ ‫‪4530871031‬‬ ‫‪1493256917‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪122‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1816‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪503,830‬‬ ‫‪914955442‬‬ ‫‪54‬‬ ‫عمران البرز‬ ‫پخش‬ ‫وتوسعهفارس‬ ‫‪3518‬‬ ‫‪4584‬‬ ‫‪-3.06‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪411,092‬‬ ‫‪426,972‬‬ ‫‪1446180286‬‬ ‫‪1957180346‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪109‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪223,892‬‬ ‫‪499421522‬‬ ‫‪38‬‬ ‫سرمایه گذاري البرز(‬ ‫هلدینگرود‬ ‫مسكن زاینده‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫‪3705‬‬ ‫‪3551‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪715,245‬‬ ‫‪386,115‬‬ ‫‪2650741828‬‬ ‫‪1371235056‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪107‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪4163‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪21,433‬‬ ‫‪88088343‬‬ ‫‪11‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1376‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪699,083‬‬ ‫‪961621874‬‬ ‫‪93‬‬ ‫گروه پتروشیمي س‪ .‬ایرانیان‬ ‫‪1846‬‬ ‫سرمایهگذاري صنایع پتروشیمي‬ ‫‪1721‬‬ ‫پلياکریل‬ ‫‪1345‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫س‪ .‬نفت و گاز و پتروشیمي تأمین‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪2,649,544‬‬ ‫گروه صنعتي پاکشو‬ ‫‪9203‬‬ ‫‪3.14‬‬ ‫‪548,492‬‬ ‫سرما آفرین‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫صنایعجوشكابیزد‬ ‫پارسسویچ‬ ‫نیروترانس‬ ‫افست‬ ‫بانك دي‬ ‫‪3137‬‬ ‫‪1376‬‬ ‫‪8645‬‬ ‫‪3775‬‬ ‫‪4966‬‬ ‫‪13431‬‬ ‫‪33,291‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪11,420‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪39,715‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫محصوالت شیمیایي‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪-3.15‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪42658520‬‬ ‫‪196030385‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شرکت کي بي سي‬ ‫داروسازي امین‬ ‫‪3062‬‬ ‫‪5410‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪2,260‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪3208‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪4080‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪6,585,209‬‬ ‫‪12157668645‬‬ ‫‪871‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1816‬‬ ‫‪7,523,409‬‬ ‫‪12946960743‬‬ ‫‪511‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪1,957,987‬‬ ‫‪2632736285‬‬ ‫‪331‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪4163‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪43,277‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪581264377‬‬ ‫ایراندارو‬ ‫‪5584‬‬ ‫‪298,990‬‬ ‫‪959139568‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪503,830‬‬ ‫‪914955442‬‬ ‫‪223,892‬‬ ‫‪499421522‬‬ ‫‪21,433‬‬ ‫‪88088343‬‬ ‫‪468,815‬‬ ‫‪142,502‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪39,505,059‬‬ ‫‪29491570302‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫سرمایه گذاري دارویي تامین‬ ‫‪4624‬‬ ‫ح‪ .‬گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫‪2653‬‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪25,552,318‬‬ ‫‪1,452,628‬‬ ‫‪67802792521‬‬ ‫‪2451413498‬‬ ‫‪1184‬‬ ‫‪202‬‬ ‫مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫پردیس‬ ‫پتروشیمي‬ ‫‪849763‬‬ ‫‪16545‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪8,106‬‬ ‫‪379,718‬‬ ‫‪6888177969‬‬ ‫‪6350353986‬‬ ‫‪876‬‬ ‫‪140‬‬ ‫داروسازي فارابي‬ ‫‪10243‬‬ ‫بهمنماه ‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیاز‬ ‫پارسیان‬ ‫تسهیالت گاز‬ ‫گسترش نفت و‬ ‫‪812995‬‬ ‫‪2976‬‬ ‫‪81199.50‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪22,211‬‬ ‫‪461,702‬‬ ‫‪18057426968‬‬ ‫‪1353200418‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪127‬‬ ‫دارویي لقمان‬ ‫بانك دي‬ ‫‪3967‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫بانك حكمت‬ ‫ایرانیانمصنوعي‬ ‫تولیدمواداولیهوالیاف‬ ‫‪1176‬‬ ‫‪3745‬‬ ‫‪-1.18‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫‪7,043,992‬‬ ‫‪531,502‬‬ ‫‪8285484895‬‬ ‫‪1990676705‬‬ ‫‪672‬‬ ‫‪115‬‬ ‫داروسازيزهراوي‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫‪47568‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪37,512‬‬ ‫بانك‬ ‫تجارتشازند‬ ‫پتروشیمي‬ ‫‪840‬‬ ‫‪5249‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪6.62‬‬ ‫‪8,750,254‬‬ ‫‪228,398‬‬ ‫‪7313838116‬‬ ‫‪1198803395‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪113‬‬ ‫پتروشیميشیراز‬ ‫ح‪.‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪-2.17‬‬ ‫‪177,599‬‬ ‫‪5,220,766‬‬ ‫‪349788718‬‬ ‫‪10349557615‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪465‬‬ ‫تهرانانصار‬ ‫بانك‬ ‫شیمي‬ ‫‪14506‬‬ ‫‪2653‬‬ ‫‪18108‬‬ ‫‪-1.71‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪22,684‬‬ ‫کربن ایران‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪847832‬‬ ‫‪9.15‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪434,597‬‬ ‫‪3,268‬‬ ‫‪995275015‬‬ ‫‪2770713556‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪390‬‬ ‫صنایع‬ ‫خلیجآبانماه‬ ‫پتروشیميمسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫فارس‪93‬‬ ‫‪10325‬‬ ‫‪844023‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪169,753‬‬ ‫‪3,605‬‬ ‫‪1702428546‬‬ ‫‪3042702122‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪7081‬‬ ‫‪1664‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪159,664‬‬ ‫‪2,933,270‬‬ ‫‪1130614545‬‬ ‫‪4881886182‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪3904‬‬ ‫‪844348‬‬ ‫‪-1.86‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪113,638‬‬ ‫‪2,039‬‬ ‫‪442829905‬‬ ‫‪1721624983‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫بانك انصار‬ ‫پتروشیمي خراسان‬ ‫شرکتگردشگري‬ ‫بانك‬ ‫نیروکلر‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫پتروشیميشیراز‬ ‫بانكاقتصادنوین‬ ‫پتروشیمي جم‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫معدني امالح ایران‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫گلتاش‬ ‫‪3544‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن فروردین ‪93‬‬ ‫‪839843‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫‪842346‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫‪816104‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫‪844224‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫تسهیالت مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫لبنیاتکالبر‬ ‫‪841576‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫پتروشیمي آبادان‬ ‫پتروشیمي خارك‬ ‫گروه پتروشیمي س‪ .‬ایرانیان‬ ‫صنایع شیمیایي فارس‬ ‫البرزداروتسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪812995‬‬ ‫‪11991‬‬ ‫‪81199.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪22,211‬‬ ‫‪37,095‬‬ ‫‪18057426968‬‬ ‫‪444856410‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪16‬‬ ‫رازك ایرانیان‬ ‫دارویيحكمت‬ ‫بانك‬ ‫‪1176‬‬ ‫‪29499‬‬ ‫‪-1.18‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪7,043,992‬‬ ‫‪2,807‬‬ ‫‪8285484895‬‬ ‫‪82804813‬‬ ‫‪672‬‬ ‫‪16‬‬ ‫بانك‬ ‫تجارتسینا‬ ‫داروسازي‬ ‫‪840‬‬ ‫‪12929‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪8,750,254‬‬ ‫‪11,469‬‬ ‫‪7313838116‬‬ ‫‪149547619‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪254‬‬ ‫داروئي داروپخش‬ ‫شیميملت‬ ‫بانك‬ ‫‪6709‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪-2.17‬‬ ‫‪4,744‬‬ ‫‪5,220,766‬‬ ‫‪30674132‬‬ ‫‪10349557615‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪1,894,154‬‬ ‫‪2832794143‬‬ ‫‪251‬‬ ‫هلدینگ‬ ‫داروپخش (‬ ‫مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪14566‬‬ ‫‪847832‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪100,214‬‬ ‫‪3,268‬‬ ‫‪1425143294‬‬ ‫‪2770713556‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪2,599,448‬‬ ‫‪4091930451‬‬ ‫‪214‬‬ ‫مسكنایران‬ ‫تزریقي‬ ‫فرآوردههاي‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫آبانماه‪93‬‬ ‫‪8206‬‬ ‫‪844023‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪1,209‬‬ ‫‪3,605‬‬ ‫‪9530547‬‬ ‫‪3042702122‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪1,537‬‬ ‫‪1298412368‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪1173089629‬‬ ‫‪184‬‬ ‫البراتوارداروسازي دکترعبیدي‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫‪7128‬‬ ‫‪1664‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪5,796‬‬ ‫‪2,933,270‬‬ ‫‪40697256‬‬ ‫‪4881886182‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪318‬‬ ‫تولیدمواداولیهداروپخش‬ ‫‪17667‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1051644‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪477870549‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪940058473‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪9625‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫صنایع پتروشیمي کرمانشاه‬ ‫تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫امتیاز دارو‬ ‫پارس‬ ‫‪849763‬‬ ‫‪29561‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪8,106‬‬ ‫‪61,032‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪842132‬‬ ‫‪7053‬‬ ‫‪3494‬‬ ‫‪16545‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪5207‬‬ ‫‪101,852‬‬ ‫‪1169275421‬‬ ‫‪194658795‬‬ ‫‪485248645‬‬ ‫‪729049831‬‬ ‫‪424578737‬‬ ‫‪21,690‬‬ ‫‪153376285‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪24,152‬‬ ‫‪81442296‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪23,124‬‬ ‫‪371409694‬‬ ‫‪198,000,000‬‬ ‫‪3.96198E+11‬‬ ‫‪890‬‬ ‫‪4583500‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪96,825‬‬ ‫‪381302005‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪581264377‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪6888177969‬‬ ‫‪1804141727‬‬ ‫‪44,508‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪290,172‬‬ ‫‪2972221662‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪876‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11006‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪545,914‬‬ ‫‪2529648076‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪25,552,318‬‬ ‫‪19,786‬‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪150,113‬‬ ‫‪950671080‬‬ ‫‪67802792521‬‬ ‫‪364849484‬‬ ‫‪66,734‬‬ ‫‪844771‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1184‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪7483‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪795723826‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39,505,059‬‬ ‫‪1,393‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪1,116‬‬ ‫‪1,373‬‬ ‫‪806‬‬ ‫محصوالت غذایي و آشامیدني به جز قند و شكر‬ ‫‪764‬‬ ‫‪1,291,910‬‬ ‫‪1120510980‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪680444732‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪642964029‬‬ ‫‪1638813019‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪183‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫بانكاقتصادنوین‬ ‫‪747‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪1912765200‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪43,277‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪54‬‬ ‫‪29491570302‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫سبحان دارو‬ ‫‪1676‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪34,171,438‬‬ ‫‪64,843‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫افست‬ ‫‪13431‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪57282523223‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪1496‬‬ ‫‪5047791280‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2319‬‬ ‫‪337,521‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪5660789506‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪6648920‬‬ ‫‪129,820‬‬ ‫گروه دارویي سبحان‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪34,171,438‬‬ ‫‪57282523223‬‬ ‫‪46‬‬ ‫داروسازي کوثر‬ ‫‪13048020‬‬ ‫‪702389418‬‬ ‫‪6337‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪288503564‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1971‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪6,620‬‬ ‫‪2319‬‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫‪1676‬‬ ‫‪2,438,618‬‬ ‫‪6432542493‬‬ ‫‪4525‬‬ ‫‪698348934‬‬ ‫‪1028712565‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪8232‬‬ ‫‪404316041‬‬ ‫‪96‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهاصفهان‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪1,291,910‬‬ ‫‪130,876‬‬ ‫‪1638813019‬‬ ‫‪1093387249‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪-4.28‬‬ ‫‪-3.31‬‬ ‫‪8333‬‬ ‫لبنیات پاك‬ ‫‪270244570‬‬ ‫‪6865‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪-2.79‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪8354‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪7‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫‪4.98‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫قند و شكر‬ ‫آشامیدني به‬ ‫محصوالت غذایي‬ ‫اندازهجزگیري‬ ‫ابزارپزشكي‪،‬و اپتیكي و‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫تراکتورسازيایران‬ ‫صنایع شیمیایي فارس‬ ‫‪5207‬‬ ‫‪890‬‬ ‫‪4583500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪3725‬‬ ‫کمباین سازي ایران‬ ‫گروه پتروشیمي س‪ .‬ایرانیان‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪198,000,000‬‬ ‫‪3.96198E+11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,206,342‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫ایران تایر‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1969416456‬‬ ‫کاشي پارس‬ ‫ایرانیاساتایرورابر‬ ‫پتروشیمي خارك‬ ‫‪16545‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪23,124‬‬ ‫‪371409694‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪6999‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪99,677‬‬ ‫پتروشیمي آبادان‬ ‫‪3494‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪24,152‬‬ ‫‪81442296‬‬ ‫‪17‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫صنایع پتروشیمي کرمانشاه‬ ‫‪7053‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪21,690‬‬ ‫‪153376285‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪844348‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫هتل و رستوران‬ ‫‪1784379797‬‬ ‫‪329056450‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2,039‬‬ ‫‪1721624983‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪101,852‬‬ ‫‪194658795‬‬ ‫‪254‬‬ ‫گروه سرمایه گذاري میراث فرهنگي‬ ‫‪8069‬‬ ‫‪-2.10‬‬ ‫‪1,894,154‬‬ ‫‪1,565,295‬‬ ‫‪12630530518‬‬ ‫‪2832794143‬‬ ‫‪732‬‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪2,599,448‬‬ ‫‪4091930451‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪844771‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪1,537‬‬ ‫‪1298412368‬‬ ‫‪208‬‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪1496‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪251‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫«مطالبات و تسهیالت سوخت شده»‬ ‫قاس�م دهقان ‪-‬گ�روه اقتصاد‪ :‬کمتر از‬ ‫‪ 2‬هفته قبل ب��ود که معاون مالی و اداری‬ ‫بان��ک مرک��زی در اقدام��ی زیرکانه و در‬ ‫مراس��می که برای معرفی و تقدیر مدیران‬ ‫موف��ق نظام بانکی برپا ش��ده و از وی هم‬ ‫دع��وت به عمل آم��ده بود ب��ه یکباره در‬ ‫سخنرانی خود و چش��م در چشم مدیران‬ ‫موف��ق بانکی که آماده ش��نیدن تعریف و‬ ‫تمجید مس��ئول باالدس��تی خ��ود بودند‪،‬‬ ‫مس��ئله حیات��ی مطالبات معوق ش��بکه‬ ‫بانکی را پیش کش��ید و تقریبا همه زمان‬ ‫سخنرانی خود را به این مهم اختصاص داد‬ ‫و با این اقدام خود‪ ،‬دو نش��ان را با یک تیر‬ ‫م��ورد هدف قرار داد‪ ،‬به این صورت که در‬ ‫وهله نخست معضل مطالبات معوق شبکه‬ ‫بانکی را که سال‌هاس��ت پیک��ره بازار پول‬ ‫کش��ور را زیر فشار ضربات و صدمات خود‬ ‫قرار داده اس��ت بار دیگر و با بیان اخباری‬ ‫ویران‌کنن��ده از افزایش ش��دید حجم این‬ ‫مطالبات برای چندی��ن و چندمین بار در‬ ‫این س��ال‌ها ی��ادآور ش��د و در عین حال‪،‬‬ ‫با ط��رح این چالش ب��زرگ بانک‌ها یعنی‬ ‫مطالبات سررسید گذش��ته و معوق شده‬ ‫ش��بکه بانکی در مراسم تجلیل از مدیران‬ ‫موف��ق بانک‌ه��ای ای��ران‪ ،‬و در جمع این‬ ‫مدیران‪ ،‬آن هم در ش��رایطی که بسیاری‬ ‫از کارشناس��ان بانکی‪ ،‬مدیریت نادرس��ت‬ ‫برخ��ی مدی��ران بانکه��ا را از دالیل عمده‬ ‫بروز معضل مطالبات معوق بانک‌ها عنوان‬ ‫کرده‌اند آش��کارا مورد انتقاد قرار داد بدون‬ ‫اینکه اش��اره و کنایه‌ای مشخص به جمع‬ ‫مدیران یاد شده کرده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹معوقه‌های بانکی ‪ 200‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی و حتی بیشتر‬ ‫تکان‌دهنده‌تری��ن مطلب��ی ک��ه «بهمن‬ ‫مس��گرها» در جمع مدیران بانکی مطرح‬ ‫ک��رد‪ ،‬اعالم آخرین برآورد کارشناس��ان از‬ ‫حجم مطالبات معوق تا به امروز بود که در‬ ‫آن مراس��م رقمی حول و حوش ‪ 93‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بیان شد‪ .‬اما شدت و بزرگی‬ ‫ای��ن چالش به فاصله دو‪ ،‬س��ه روز پس از‬ ‫مراسم یاد ش��ده و در جمع خبرنگاران از‬ ‫س��وی س��خنگوی قوه قضاییه اصالح شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬غالمحس��ین محسنی‬ ‫اژه‌ای در نشس��ت خب��ری ‪ 27‬بهمن‌م��اه‬ ‫‪ 93‬خاطرنش��ان ک��رد ک��ه در گفتگویی‬ ‫که با دادستان کل کش��ور داشتیم‪‌،‬ایشان‬ ‫حداقل معوقات را ‪ 95‬هزار میلیارد تومان‬ ‫و حداکثر آن را تا ‪ 200‬هزار میلیارد تومان‬ ‫هم عنوان کردند‪ .‬مبل��غ ‪ 93‬هزار میلیارد‬ ‫تومان مطالبات معوقی که وی اعالم کرده‬ ‫بود‪ ،‬مقدار حداقل برآوردهای کارشناسان‬ ‫و متولیان نظام بانکی از حجم معوقه‌هاست‬ ‫و احتماال باالترین مقدار و مبلغی که برای‬ ‫معوقات بانک‌ها محاسبه کرده‌اند به ‪200‬‬ ‫هزار میلیارد تومان و حتی شاید بیشتر از‬ ‫آن هم برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرک�ز پژوهش‌ه�ا و ب�رآورد ‪10‬‬ ‫میلیارد دالری‬ ‫در همی��ن راس��تا‪ ،‬مرک��ز پژوهش‌های‬ ‫مجل��س نیز به عن��وان یک��ی از نهادهای‬ ‫کارشناس��ی پرکار در کش��ور در گزارشی‬ ‫تحلیل��ی از عملکرد تس��هیالت حس��اب‬ ‫ذخیره ارزی که مدتی پیش از این منتشر‬ ‫کرد دوباره پ��ای مطالبات معوق به میان‬ ‫کشیده شد‪ .‬اصل موضوع از این قرار است‬ ‫که مرک��ز پژوهش‌ه��ا در بررس��ی حجم‬ ‫تس��هیالت ارزی و ریالی پرداخت شده از‬ ‫محل حساب ذخیره ارزی و به عنوان نتایج‬ ‫برآوردها و محاسبات کارشناسان این مرکز‬ ‫اعالم کرد که تا پایان ‪ 6‬ماه نخس��ت سال‬ ‫ج��اری‪ ،‬بانک‌های عام��ل در رأس آنها در‬ ‫مجموع حدود ‪ 21/2‬میلیارد دالر تسهیالت‬ ‫پرداخت کرده‌اند که تاکنون تنها ‪ 4‬میلیارد‬ ‫دالر آن بازپرداخت ش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫‪ 4‬میلی��ارد دالر دیگ��ر آن هم بابت بدهی‬ ‫دولت به بانک‌های دولتی خصوصی شده‪،‬‬ ‫تهاتر ش��ده و در نتیجه رق��م نهایی مانده‬ ‫این منابع حدود ‪ 17/2‬میلیارد دالر شامل‬ ‫اصل و سود تسهیالت پرداخت شده است‪.‬‬ ‫بنابراین در صورت کس��ر کردن ‪ 2‬میلیارد‬ ‫دالر جریم��ه تاخیر بازپرداخ��ت و حدود‬ ‫‪ 6‬میلی��ارد دالر سررس��ید آت��ی ای��ن‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬مبلغ باقیمان��ده نهایی حدود‬ ‫تا همین امروز سرنوشت‬ ‫رقمی نزدیک به یک‬ ‫میلیارد و ‪ 600‬میلیون‬ ‫دالر از منابع این حساب‬ ‫که در قالب همین‬ ‫تسهیالت پرداخت شده‪،‬‬ ‫نامعلوم است و حتی‬ ‫مدیران ارشد بانک‬ ‫مرکزی هم در حال حاضر‬ ‫اطالعات روشن و شفافی‬ ‫از این مبلغ کالن ارزی و‬ ‫محل مصرف احتمالی آن‬ ‫در اختیار ندارند‬ ‫‪ 10‬میلیارد دالر خواهد ش��د که تبدیل به‬ ‫مطالبات معوق اصلی و یا به قول بانکی‌ها‪،‬‬ ‫تبدیل به تس��هیالت غیرجاری شده است‪.‬‬ ‫تفسیر کاملا ساده و واضح این رویدادها به‬ ‫معنی آن اس��ت که تقریب��ا نیمی از حجم‬ ‫عظی��م مناب��ع ارزی موجود در حس��اب‬ ‫ذخیره ارزی تبدیل به مطالبات معوق شده‬ ‫اس��ت و فاجعه‌بارتر اینکه ت��ا همین امروز‬ ‫سرنوشت یک میلیارد و ‪ 600‬میلیون دالر‬ ‫از منابع این حس��اب ک��ه در قالب همین‬ ‫تسهیالت پرداخت ش��ده‪ ،‬نامعلوم است و‬ ‫حتی مدیران ارش��د بان��ک مرکزی هم در‬ ‫حال حاضر اطالعات روشن و شفافی از این‬ ‫مبل��غ کالن ارزی و محل مصرف احتمالی‬ ‫آن در اختیار ندارند‪.‬‬ ‫ج��دای از ب��ار منف��ی روان��ی و فش��ار‬ ‫ذهن��ی آزاردهنده‌ای ک��ه معضل مطالبات‬ ‫مع��وق بر جان و روح آدم��ی وارد می‌کند‪،‬‬ ‫موضوع دیگری نیز مطرح اس��ت که بسیار‬ ‫آزاردهنده‌تر از اصل معضل معوقه‌هاس��ت‬ ‫و آن ک��م تحرکی و حال��ت انفعالی برخی‬ ‫مدیران بانکی اس��ت که در دایره متولیان‬ ‫بانک‌ها نمایان است و هر روز که می‌گذرد‬ ‫نوعی حس ناخوش��ایند که پیوسته قوی‌تر‬ ‫و محکم‌تر از روز قبل می‌ش��ود ذهن و فکر‬ ‫را می‌خراش��د‪ .‬آنچه مهم است زنده کردن‬ ‫منابع پولی هنگفتی است که در قالب انواع‬ ‫اعتبارات و تسهیالت ریالی و ارزی سال‌ها‬ ‫پی��ش از این پرداخت ش��ده اما نه‌تنها این‬ ‫وام‌ها به بانک‌های عامل عودت داده نشده‬ ‫بلکه از ‪ 10‬سال قبل تا به امروز‪ ،‬حجم این‬ ‫منابع بازپرداخت نشده باشتابی نگران‌کننده‬ ‫با س��رعتی تصاعدی بیشتر و بیشتر شده و‬ ‫شاخص‌ترین اقدامی که تا به امروز در رابطه‬ ‫با این س��رمایه‌های پولی مردم و کشورمان‬ ‫از س��وی برخی مدی��ران متولی بانک‌های‬ ‫طلبکار انجام ش��ده‪ ،‬جابه‌جا کردن مقادیر‬ ‫‪19‬‬ ‫اس��می این تس��هیالت غیرج��اری و مبلغ‬ ‫ع��ددی آنها به س��رفصل‌های گوناگون در‬ ‫صورت‌های مالی بانک‌هاست به شکلی که‬ ‫در اوایل معوق شدن این تسهیالت‪ ،‬ابتدا از‬ ‫سرفصل تس��هیالت و مطالبات جاری (که‬ ‫به معنی بخش��ی از تسهیالت بانک‌هاست‬ ‫که یا در حال بازپرداخت ش��دن بوده و یا‬ ‫هنوز هیچ تاخیری در بازپرداخت آنها ثبت‬ ‫نشده اس��ت) به گروه تسهیالت غیرجاری‬ ‫منتقل ش��ده و در این سرفصل نیز‪ ،‬بسته‬ ‫به مدت زمانی که از موعد بازپرداخت این‬ ‫تس��هیالت سپری شده باشد (‪ 3‬ماه‪ 6 ،‬ماه‬ ‫و یکسال یا بیشتر) در مرحله نخست وارد‬ ‫سرفصل مطالبات سررس��ید گذشته شده‬ ‫و ب��ا تداوم این ش��رایط و مرجوع نش��دن‬ ‫تسهیالت پرداخت شده‪ ،‬مبالغ عددی آنها‬ ‫به س��رفصل دوم با عنوان «مطالبات معوق‬ ‫ش��ده» انتقال پی��دا می‌کند و ب��رای بیان‬ ‫تفاوت این دو شاید بتوان این چنین تعبیر‬ ‫کرد که اگر مطالبات سررسید گذشته برای‬ ‫بانک‌ها ب��ه معنی ناامیدی ‪ 30‬درصدی در‬ ‫بازگرداندن منابع پرداخت شده به بانک‌ها‬ ‫باش��د‪ ،‬س��رفصل مطالب��ات معوق ش��ده‬ ‫مترادف ب��ا یأس و ناامی��دی ‪ 60‬درصدی‬ ‫ب��رای بازگردان��دن این مناب��ع و مطالبات‬ ‫بانک‌هاست‪ .‬مقصد آخر این اعداد نیز البته‬ ‫در صورت ادامه این ش��رایط و بازپرداخت‬ ‫نشدن اصلی این منابع‪ ،‬منتهی به سرفصلی‬ ‫بد عاقبت و با عنوانی نه‌چندان گویا و روشن‬ ‫به نام «سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول»‬ ‫می‌ش��ود و حقیقت تلخ اینجاست که این‬ ‫مقصد‪ ،‬ب��رای آن بخش از تس��هیالتی که‬ ‫محکوم به ورود به این س��رفصل شوند‪ ،‬نه‬ ‫مقصد که به قول معروف‪ ،‬آخر خط خواهد‬ ‫بود و این منابع غیرقابل بازگشت‪ ،‬در زمره‬ ‫تس��هیالتی ق��رار می‌گیرند ک��ه کمترین‬ ‫امیدی به احیا و بازگرداندن‌شان به ذخایر‬ ‫بانک‌ها وجود نداش��ته و ب��ه مثابه ثروت و‬ ‫س��رمایه‌ای خواهند بود که به هر علتی (به‬ ‫فرض آتش‌س��وزی یا طوفان و سیل) نابود‬ ‫شده است‪ .‬گویاترین عبارتی که وصف حال‬ ‫این منابع ملی اما غیرقابل دسترس خواهد‬ ‫بود‪ ،‬اصطالحی است که بین مدیران بانکی‬ ‫برای این بخش از تسهیالت غیرجاری رایج‬ ‫است‪ ،‬بی‌جهت نیست که به سومین مرحله‬ ‫معوقه ش��دن تس��هیالت بانک‌ه��ا‪ ،‬عنوان‬ ‫«مطالبات و تس��هیالت س��وخت ش��ده»‬ ‫اطالق شده است‪.‬‬ ‫دود طمع بانک‌ها به چشم مشتریان رفت‬ ‫اگرچ��ه اق��دام اخی��ر بان��ک مرک��زی در اعمال‬ ‫محدودی��ت برای وصول چک‌های ‪ 3‬بانک بدهکار به‬ ‫بانک مرکزی چندان به م��ذاق مدیران آنها و برخی‬ ‫دیگ��ر خوش نیامد اما به اعتق��اد صاحب‌نظران‪ ،‬این‬ ‫موض��ع در عین عاقالنه ب��ودن‪ ،‬نرم‌ترین واکنش��ی‬ ‫اس��ت که بانک مرکزی در قب��ال تخلف این بانک‌ها‬ ‫می‌توانست از خود نشان دهد زیرا با طمع سهامداران‬ ‫این ‪ 3‬بانک‪ ،‬مشتریان آنها به سختی افتادند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در اوایل بهمن ماه گذشته‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی با ابالغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها تکلیف کرد که‬ ‫از دریافت چک‌های بیش از‪ 100‬میلیون تومان اعم‬ ‫از چ��ک عادی‪ ،‬رمزدار و بین بانکی ‪ 3‬بانک به‌منظور‬ ‫واگذاری در سامانه چکاوک یا تحویل به اتاق پایاپای‬ ‫اسناد بانکی خودداری کنند‪.‬‬ ‫چن��د روز پس از آن‪ ،‬محدودیت اعمال‌ش��ده برای‬ ‫ی��ک بانک از این ‪ 3‬بانک خصوصی ‪ -‬که بدون مجوز‬ ‫بانک مرکزی فعالیت می‌کند ‪ -‬ش��دیدتر ش��ده و به‬ ‫دنبال صدور ابالغیه‌ای جدید از سوی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫مبادله و تس��ویه چک‌های این بانک با مبلغ بیش از‬ ‫‪ 10‬میلی��ون تومان نیز در ش��بکه بانکی ممنوع و به‬ ‫ش��عب بانک‌ها تکلیف ش��د تا از دریافت و واگذاری‬ ‫چک‌های عادی و رم��زدار با مبلغ باالی ‪ 10‬میلیون‬ ‫تومان برای بانک«‪ »...‬در سامانه چکاوک و مبادالت‬ ‫اتاق پایاپای اسناد بانکی خودداری کنند‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬انتقاداتی نیز نس��بت به این اقدام‬ ‫بانک مرکزی مطرح ش��ده اس��ت از جمله اینکه چرا‬ ‫ی بانک‌های دولتی چنین تصمیماتی‬ ‫در مقاب��ل بده ‌‬ ‫اتخاذ نمی‌ش��ود‪ .‬در عین حال اظهارنظرهای دیگری‬ ‫نیز مطرح ش��ده است که بیش��تر جنبه پیشنهاد یا‬ ‫پادرمیان��ی داش��ته و از بان��ک مرکزی درخواس��ت‬ ‫کرده‌اند که بع��د از مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی‬ ‫بر افزایش ‪ 640‬میلیارد تومانی س��رمایه این بانک و‬ ‫همچنین با مدنظر قرار دادن اوضاع نابس��امان پیش‬ ‫آم��ده برای تع��دادی از بانک‌ها و کاهش س��رمایه و‬ ‫نقدینگی آنها‪ ،‬حمایت بیشتری در زمینه بازگرداندن‬ ‫اوضاع بانک‌های مشکل‌دار به حالت عادی انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم بانک مرکزی قابل اعتراض نیست‬ ‫احمد حاتمی‌یزد از کارشناس��ان و مدیران س��ابق‬ ‫بانکی اس��ت که با رد اعتراض نس��بت به اقدام بانک‬ ‫مرکزی گفت‪‌:‬تاکنون هم بانک مرکزی با بانک‌هایی‬ ‫که میزان بدهی‌هایش��ان باال و مانده حساب‌شان نزد‬ ‫این بانک منفی اس��ت‪ ،‬مدارا کرده و رفتار فعلی هم‬ ‫هر چند عاقالنه اما همراه با تسامح و نرمی بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نباید سپرده‌گذاران تاوان سودجویی‬ ‫سهامداران را پس بدهند‪ ،‬گفت‪ :‬این بانک‌ها در حالی‬ ‫مطالبات کالنی از سهامداران یا مشتریان عمده خود‬ ‫دارند و نس��بت به دریافت آن اقدامی نکرده و با آنها‬ ‫مدارا می‌کنند که در صورت دریافت این منابع هرگز‬ ‫مانده حساب آنها نزد بانک مرکزی تا این حد منفی‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬حاتمی‌یزد تاکید کرد‪ :‬این طمع‌کاری‬ ‫سهامداران است که منابع را بازنگردانده و بانک برای‬ ‫جبران کسری همواره به بانک مرکزی بدهکارتر شده‬ ‫و با منفی‌تر شدن حسابش نزد آن به سمتی می‌رود‬ ‫که با جریمه‌هایی نظیر محدودیت چک مواجه شده‬ ‫و در نهایت بیش��ترین س��ختی متوجه س��پرده‌گذار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سابق بانک صادرات این را هم گفت که‬ ‫اگ��ر بانک‌ها ترازنامه خود را اصالح نکنند با به خطر‬ ‫افتادن س��پرده مردم‪ ،‬خود بانک و امنیت اجتماعی‬ ‫نیز دچار آسیب خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اعتقاد به اینکه سیاس��ت بانک مرکزی برای‬ ‫اعم��ال جریمه‌هایی مانند محدودیت مبادالت چک‪،‬‬ ‫آرام‌ترین برخوردی است که می‌توانست داشته باشد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬این در حالی اس��ت که مقررات روابط بین‬ ‫س��هامداران و بانک‌ها در کشورهای پیشرفته بسیار‬ ‫س��خت‌گیرانه‌تر از ایران اس��ت‪ ،‬به گون��ه‌ای که اگر‬ ‫سهامداران بدهی خود به بانک‌ها را بازنگردانند‪ ،‬تمام‬ ‫بدهی ناش��ی از دریافت تسهیالت را از سهم سرمایه‬ ‫آنها کس��ر می‌کنند‪ .‬آن��گاه در نتیجه کمتر ش��دن‪،‬‬ ‫میزان فعالیت‌های آن نیز متناسب با کاهش سرمایه‬ ‫کم محدود می‌شود اما تاکنون چنین کاری در ایران‬ ‫انجام نشده و مقرراتی نیز در این رابطه تدوین نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬این کارش��ناس بانکی با بی��ان اینکه تعیین‬ ‫سقف ‪ 100‬میلیونی برای وصول چک‌های بانک‌های‬ ‫متخلف نیز به دلیل مراعات ش��رایط مردم و بانک‌ها‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬یادآور شد‪ :‬با توجه به اینکه اغلب مردم‬ ‫ب��ا چک‌های با قیمت پایین و کمت��ر از ‪ 10‬میلیون‬ ‫تومان س��روکار دارند بانک مرک��زی هم برای اینکه‬ ‫مش��کالت اجتماعی کمتری برای آنها و بانک ایجاد‬ ‫شود‪ ،‬س��قف محدودیت چک‌بانک‌های متخلف را تا‬ ‫این اندازه تعیین کرده اس��ت و در عین حال‪ ،‬هدف‬ ‫خبر خوان‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی‪:‬‬ ‫پرونده وام ‪ 6500‬میلیارد‬ ‫تومانی بدون وثیقه‬ ‫به قوه قضاییه ارجاع شد‬ ‫قائم‌مقام بانک مرکزی گفت‪ :‬این بانک در جریان‬ ‫پرداخت تس��هیالت ‪ 6500‬میلیارد تومانی به یک‬ ‫فرد بدون وثیقه بوده و اس��امی این فرد یا گروه در‬ ‫فهرست بدهکاران بزرگ بانکی قرار دارد و برهمین‬ ‫اس��اس این مسئله به مس��ئوالن قوه قضاییه اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تو‌گو با ایرنا درباره اظهارات‬ ‫اکبر کمیجانی در گف ‌‬ ‫رییس ق��وه قضاییه مبنی بر پرداخت تس��هیالت‬ ‫‪ 6500‬میلیارد تومانی بدون وثیقه به یک شخص با‬ ‫بیان اینکه این مسئله هم‌اکنون در مسیر و فرآیند‬ ‫رس��یدگی قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬سیستم بانکی و بانک‬ ‫مرک��زی از این جریان مطلع بوده اس��ت‪ .‬قائم‌مقام‬ ‫بان��ک مرک��زی در پاس��خ به این پرس��ش که چه‬ ‫بانک‌هایی در این موض��وع درگیر بوده‌اند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شاید عمده این تسهیالت از یک بانک دریافت‬ ‫ش��ده باشد اما نمی‌توانم تایید کنم که این گروه از‬ ‫بانک‌های دیگری تسهیالت دریافت نکرده باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ رد هرگونه شرخر برای وصول مطالبات‬ ‫کمیجانی در پاس��خ به این پرس��ش که ‪5‬هزار‬ ‫ش��رخر در ش��رکت‌های وص��ول مطالب��ات فعال‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬چنین مس��ئله‌ای در شرکت‌های‬ ‫وصول مطالبات معوق وجود ندارد و وجود ش��رخر‬ ‫در این شرکت‌ها تایید نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ش��رکت‌های وص��ول مطالبات‬ ‫معوق هنوز راه‌اندازی نشده‌اند و هم‌اکنون مطالبات‬ ‫معوق توسط کمیته‌هایی در بانک‌ها و بانک مرکزی‬ ‫پیگیری می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی اصالحیه اعتبار اسناد داخلی‬ ‫قائم‌مق��ام بان��ک مرک��زی از بررس��ی اص�لاح‬ ‫دستورالعمل اعتبار اسناد داخلی یا همان گشایش‬ ‫تو‌گو خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫اعتبار ریالی در ش��ورای گف ‌‬ ‫این ابزار از اوایل دهه ‪ 80‬به عنوان ابزار تس��هیالت‬ ‫مطرح بوده و در س��ال ‪ 91‬بازنگری شد اما در بعد‬ ‫وثایق پیش‌بینی شده دستورالعمل‪ ،‬محدودیت‌هایی‬ ‫به دلیل سوءاستفاده مالی سال‌های گذشته ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬بانک مرک��زی برای‬ ‫رفع این مش��کل پیش��نهاد کارگروهی متشکل از‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگان��ی‪ ،‬بانک‌ها و بانک مرکزی‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫نخستینهمایش‬ ‫نظام‌پیشنهادهادرشبکه‌بانکی‬ ‫نخس��تین همایش نظام پیش��نهادها در ش��بکه‬ ‫بانک��ی روز چهارم اس��فند م��اه جاری در س��الن‬ ‫اجتماعات بانک مرکزی برگزار می‌شود‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عمومی بانک مرک��زی‪ ،‬در این همایش که‬ ‫توس��ط موسس��ه عالی آموزش بانک��داری ایران و‬ ‫با ش��رکت جمع��ی از مدیران عامل ش��بکه بانکی‬ ‫و اعض��ای هی��ات مدیره و مدی��ران بانک مرکزی‪،‬‬ ‫امروز (دوش��نبه چهارم اسفندماه) از ساعت ‪ 9‬الی‬ ‫‪ 17‬برگزار می‌ش��ود‪ ،‬به موضوعاتی همچون توسعه‬ ‫نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شبکه بانکی‪،‬‬ ‫بهبود بهره‌وری نظام بانکی کشور با استفاده از نظام‬ ‫مشارکت کارکنان‪ ،‬وضعیت جاری نظام پیشنهادها‬ ‫در بانک‌ها و‪ ...‬پرداخته خواهد شد‪.‬‬ ‫دولت در نرخ ارز وارد نشود‬ ‫این بوده که هم��ه بدانند این بانک‌ها دیگر از اعتبار‬ ‫قبلی نزد بانک مرکزی برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش س�رمایه بان�ک مرک�زی ربط�ی به‬ ‫بانک‌ها ندارد‬ ‫حاتمی‌ی��زد همچنی��ن در رابطه‪ ،‬ب��ا برخی نظرها‬ ‫مبنی بر اینکه با توجه به افزایش سرمایه اخیر بانک‬ ‫مرک��زی این بانک نی��ز از منابع بیش��تری به‌منظور‬ ‫حمایت از بانک‌ها اس��تفاده کند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫بانک مرکزی وظیفه‌ای برای کمک به بانک‌ها نداشته‬ ‫و ی��ک بانک دولت��ی و موظف به نگهداری حس��اب‬ ‫دولت و وزارتخانه‌هاس��ت‪ .‬وی یادآور ش��د‪ :‬افزایش‬ ‫س��رمایه بانک مرک��زی برای تامی��ن مالی مصوبات‬ ‫لو‌فصل مسائل‬ ‫دولت‪ ،‬اجرای سیاس��ت‌های پولی‪ ،‬ح ‌‬ ‫ک مرکزی‪ ،‬کنترل بازار ارز‪ ،‬اجرای سیاس��ت‌های‬ ‫بان ‌‬ ‫دول��ت و امثال آن خرج می‌ش��ود و هیچ ارتباطی به‬ ‫مس��ائل بانک‌ها نخواهد داش��ت؛ بنابراین در صورت‬ ‫کاهش س��رمایه پای��ه بانک‌ها‪ ،‬کاه��ش نقدینگی و‬ ‫رش��د بده��ی‪ ،‬این خ��ود بانک‌ها و سهامدارن‌ش��ان‬ ‫هس��تند که با نظ��ارت وزارت اقتص��اد و در صورت‬ ‫لو‌فصل‬ ‫دولتی ب��ودن خود دولت باید مش��کل را ح ‌‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬واگذاری تعیین نرخ ارز به صرافان‬ ‫در واقع یک اقدام محاس��باتی اس��ت ک��ه در بازار‬ ‫الته��اب ایجاد می‌کند که در نهایت به ضرر جامعه‬ ‫تو‌گو با‬ ‫و اقتصاد است‪ .‬غالمعلی جعفرزاده در گف ‌‬ ‫ایرن��ا اظهار کرد‪ :‬نگاه محاس��باتی به ارز در بودجه‬ ‫کار اشتباهی اس��ت که هم باعث بی‌ثباتی در بازار‬ ‫شده و هم پیامد بدی در حوزه پولی و مالی اقتصاد‬ ‫ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نبای��د نرخ ارز در بودجه اعالم‬ ‫ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هم‌اکن��ون در تنظیم بودجه و در‬ ‫سقف صادرات نرخ ارز را هم مشخص می‌کنند که‬ ‫کار درس��تی نیست و در هیچ کش��وری هم انجام‬ ‫نمی‌شود‪ ،‬چرا که نظام طبقه‌بندی و حتی امنیتی‬ ‫کشور را بر هم می‌زند‪.‬‬ ‫نماین��ده رش��ت در مجلس تصریح ک��رد‪ :‬وقتی‬ ‫اعالم می‌ش��ود که نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند و‬ ‫حتی اعالم می‌کنیم که ارز از اول سال آینده گران‬ ‫می‌ش��ود طبیعی اس��ت که جو روانی ناشی از این‬ ‫اقدامات سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫جعف��رزاده با تاکید بر دخال��ت نکردن دولت در‬ ‫تعیین نرخ ارز گفت‪ :‬ارز باید کش��ف قیمت ش��ود‪،‬‬ ‫ضمن آنکه دولت هم نباید در نرخ‌گذاری ورود کند‬ ‫چون ایجاد اشکال می‌کند‪.‬‬
‫زیر ذره‌بین‬ ‫االکلنگ شاخص کل در بورس‬ ‫ب��ازار س��رمایه در دومی��ن روز هفت��ه برخالف‬ ‫نخستین روز آن‪ ،‬حرکت نزولی داشت‪ .‬شاخص کل‬ ‫به عنوان مهم‌ترین متغیر بورس��ی در روز گذش��ته‬ ‫‪ 147‬واح��د کاه��ش یافت و روی ع��دد ‪ 64‬هزار و‬ ‫‪ 719‬جا خوش کرد‪ .‬ح��ال و روز این روزهای بازار‬ ‫نش��ان می‌دهد که بعد از هر افزایش��ی باید منتظر‬ ‫کاهش در بورس باش��یم‪ .‬به این ترتیب واضح است‬ ‫که برای خروج شاخص کل از کانال ‪64‬هزار واحدی‬ ‫و رش��د بازار سرمایه نیاز به یک محرک قوی است‬ ‫که تاکنون در تاالر حافظ به وجود نیامده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از تاالر حاف��ظ در معامالت‬ ‫روز گذش��ته‪ ،‬ش��اخص کل برخالف روز گذش��ته‬ ‫کاهش یافت و ب��ا ‪147‬واحد افت‪ ،‬به عدد ‪ 64‬هزار‬ ‫و ‪719‬رس��ید‪ .‬س��رمایه‌گذاران در این روز‪ ،‬بیش از‬ ‫‪405‬میلیون برگه و حق تقدم در بازار دست‌به‌دست‬ ‫کردند که ارزش این مبادالت بیش از ‪ 845‬میلیارد‬ ‫ری��ال ب��ود و در ‪ 42‬ه��زار نوبت معامالت��ی انجام‬ ‫ش��د‪ .‬ش��اخص کل با کاهشی که داش��ت‪ ،‬معادل‬ ‫‪0/23‬درص��د افت پیدا کرد و ش��اخص بازار اول با‬ ‫کاهش ‪ 75‬واحدی معادل ‪0/16‬درصد و ش��اخص‬ ‫ب��ازار دوم نیز با اف��ت ‪508‬واحدی مع��ادل ‪0/40‬‬ ‫درصد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫در میان ‪ ۳۹‬صنعت حاضر در بورس تهران‪ ،‬گروه‬ ‫مالی توانس��ت با بیشترین ارزش معامالت در صدر‬ ‫برترین گروه‌های صنعت قرار گیرد و پس از آن گروه‬ ‫خودرو و بانک‌ها در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در روز گذش��ته نم��اد مخاب��رات ایران ب��ا افزایش‬ ‫‪69/48‬واح��دی و پس از آن پتروش��یمی ش��ازند‬ ‫با افزای��ش ‪ 26/14‬واحدی دارای بیش��ترین تاثیر‬ ‫مثبت بر شاخص کل بودند‪ .‬همچنین فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان با افت ‪54/57‬واحدی‪ ،‬بانک ملت با کاهش‬ ‫‪ 39/2‬واحدی و صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با‬ ‫افت ‪ 35/33‬واحدی‪ ،‬سایپا با کاهش ‪ 19/42‬و ایران‬ ‫خودرو با افت ‪ 19/24‬واحدی بیشترین تاثیر منفی‬ ‫را بر مهم‌ترین متغیر بورس��ی داش��تند‪ .‬همچنین‬ ‫در دومی��ن روز هفت��ه کرب��ن ایران‪ ،‬پتروش��یمی‬ ‫شازند‪ ،‬س��رمایه‌گذاری صنایع پتروش��یمی‪ ،‬بانک‬ ‫انصار‪ ،‬کمک‌فنر ایندامین‪ ،‬چرخش��گر و داروسازی‬ ‫جابرابن‌حیان بیش��ترین افزایش قیم��ت را تجربه‬ ‫کردن��د‪ .‬بیش��ترین کاهش قیمت نی��ز در این روز‬ ‫متعل��ق به داروس��ازی کوثر‪ ،‬تراکتورس��ازی ایران‪،‬‬ ‫مهرکام پارس‪ ،‬تولیدی کاش��ی تکس��رام‪ ،‬س��ایپا‪،‬‬ ‫کمباین‌س��ازی ایران و س��یمان بهبهان بود و این‬ ‫نماده��ا در انته��ای جدول معامالت ق��رار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین در این روز س��رمایه‌گذاران طوالنی‌ترین‬ ‫صف‌ه��ای خرید را برای کمک‌فن��ر ایندامین‪ ،‬نورد‬ ‫آلومینیوم‪ ،‬سرمایه‌گذاری توس��عه صنایع سیمان‪،‬‬ ‫ای��ران مرین��وس‪ ،‬کربن ایران‪ ،‬گ��روه صنعتی ملی‬ ‫و داروس��ازی ابوریحان تش��کیل دادن��د‪ .‬در مقابل‬ ‫نمادهای پتروشیمی فناوران‪ ،‬حفاری شمال‪ ،‬تولید‬ ‫مواد اولیه داروپخش‪ ،‬کمباین‌س��ازی ایران‪ ،‬سیمان‬ ‫دورود و سایپا با س��نگین‌ترین صف‌های فروش به‬ ‫کار خود پایان دادند‪ .‬گفتنی اس��ت در روز گذشته‬ ‫بانک ص��ادرات ایران با ‪39‬میلیون س��هم در صدر‬ ‫بیشترین حجم معامالت قرار گرفت‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫عرضه ‪ 290‬هزار تن انواع کاال‬ ‫دیروز ‪ 290‬هزار تن ان��واع مس‪ ،‬فوالد‪ ،‬محصول‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬نفتی و پتروش��یمی در ب��ورس کاالی‬ ‫ایران عرضه ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی و امور‬ ‫بین‌المل��ل ب��ورس کاالی ایران‪ ،‬در ای��ن روز و در‬ ‫ت��االر محصوالت صنعتی و معدنی‪ 4 ،‬هزار تن مس‬ ‫کاتد ش��رکت ملی صنایع مس ایران با قیمت پایه‬ ‫‪ 189‬ه��زار و ‪ 323‬ریال راهی تاالر معامالت ش��د‪.‬‬ ‫این ش��رکت همچنین ‪ 3500‬تن مس مفتول را با‬ ‫قیم��ت پایه ‪ 196‬ه��زار و ‪ 632‬ریال عرضه کرد‪ .‬از‬ ‫دیگر محصوالت عرضه ش��ده ش��رکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران در این روز می‌توان به ‪ 30‬هزار تن انواع‬ ‫مس کم عیار‪ 100 ،‬تن س��ولفور مولیبدن و ‪ 18‬تن‬ ‫کنس��انتره فلزات گرانبها اش��اره کرد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫‪ 270‬تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای‬ ‫م��س کاش��ان عرضه را با قیمت پای��ه ‪ 197‬هزار و‬ ‫‪ 182‬ریال تجربه کرد‪ .‬ت��االر محصوالت صنعتی و‬ ‫معدنی همچنین ش��اهد عرضه ‪ 12‬هزار و ‪ 320‬تن‬ ‫س��بد میلگرد ‪ 3-14-28‬آمجتمع فوالد خراسان به‬ ‫همراه ‪ 2662‬تن س��بد میلگرد مخلوط و ‪ 450‬تن‬ ‫تیرآهن ‪ 16‬و ‪ 18‬شرکت ذوب‌آهن اصفهان بود‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫بورس‬ ‫ضرورت تقویت بازار سرمایه‬ ‫س��خنگوی دول��ت با تاکید ب��ر ض��رورت تقویت بورس‬ ‫کشور گفت‪ :‬با استفاده از بورس و شرکت‌های سهامی عام‬ ‫می‌توان مردم را در اقتصاد کش��ور مشارکت داد و با انجام‬ ‫این مهم بند یک سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش خانه مل��ت‪ ،‬محمدباقر نوبخت با تاکید بر‬ ‫ضرورت تقویت بازار س��رمایه گفت‪ :‬همه تالش دولت این‬ ‫اس��ت که بازارهایی مانند بازار پول و بازار سرمایه تقویت‬ ‫ش��ود و در این زمین��ه تدابیری اتخاذ ک��رده که بازارهای‬ ‫مختلف در تع��ادل قرار بگیرند‪ .‬رییس س��ازمان مدیریت‬ ‫و برنامه‌ریزی کش��ور ادامه داد‪ :‬ب��ورس در برخی اوقات با‬ ‫تاثیر از مس��ائل رس��انه‌ای خاص و تصمیمات عجوالنه در‬ ‫ش��رایط خوبی قرار نمی‌گیرد‪ ،‬این در حالی اس��ت که اگر‬ ‫اطمینان و آرامش متقاضیان خرید و فروش س��هام تامین‬ ‫ش��ود می‌توان امیدوار بود که در آینده بورس از بهره‌وری‬ ‫کارشناسان در گفت‌وگو با‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫مطلوبی برخوردار باش��د‪ .‬نوبخت تصریح کرد‪ :‬با اس��تفاده‬ ‫از بورس و ش��رکت‌های س��هامی عام می‌توان مردم را در‬ ‫اقتص��اد کش��ور مش��ارکت داد و با انجام ای��ن مهم بند ‪1‬‬ ‫سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬به‬ ‫دلیل اینکه بورس جزو سالم‌ترین بازارهای کشور به شمار‬ ‫می‌آید بنابراین باید تالش کرد که منابع مالی به این بازار‬ ‫سوق داده شود‪ .‬س��خنگوی دولت یادآور شد‪ :‬فعال کردن‬ ‫و هدای��ت منابع مالی مردم به س��وی بورس از راهکارهای‬ ‫تقویت بخش تولید کشور است‪.‬‬ ‫بررسي کردند‬ ‫سمت و سوي بورس در سال‪94‬‬ ‫کيمي�ا بامداديان ‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬اتفاقاتي که در‬ ‫حدود يک‌سال اخير بر بازار سرمايه گذشته‪ ،‬بر کسي‬ ‫پوشيده نيس��ت‪ .‬در اين مدت‪ ،‬دولتمردان بازار سهام‬ ‫را به عنوان جايگاه مناس��بي براي حضور سرمايه‌هاي‬ ‫مردم معرفي کردند‪ .‬ازس��وي ديگر خب��ر توافق اوليه‬ ‫اي��ران با گروه ‪ 5+1‬نيز بر هيجانات بي‌س��ابقه در بازار‬ ‫س��هام افزود و اميدها به افق روشن آينده را دوچندان‬ ‫کرد‪ .‬ديري نپاييد که با تصميمات مجلس‪ ،‬مشکالتي‬ ‫مانند افزايش ش��ديد ن��رخ خوراک پتروش��يمي‌ها و‬ ‫بهره مالکانه براي ش��رکت‌هاي مهم بورس��ي به وجود‬ ‫آم��د و ارکان صع��ودي بازار را متزل��زل کرد و برخي‬ ‫حقوقي‌هاي بزرگ بازار نيز به بهانه نياز به نقدينگي از‬ ‫بورس خارج شدند‪.‬‬ ‫هم��ه اين اتفاق��ات درحال��ي رخ داد ک��ه در طول‬ ‫يک‌س��ال اخير‪ ،‬آمارهاي رسمي حاکي از کاهش نرخ‬ ‫تورم بوده و مس��ئوالن اقتص��ادي در اظهارنظرهايي‪،‬‬ ‫صحبت از لزوم کاهش نرخ سود بانکي به دليل کاهش‬ ‫ت��ورم مي‌کردند ک��ه به‌طور قطع مي‌توانس��ت به نفع‬ ‫س��رمايه‌گذاران در بازار س��رمايه باشد اما تاکنون اين‬ ‫اتفاق رخ نداده اس��ت‪ .‬همه اين رخدادها باعث شد تا‬ ‫رک��ود و نزول در بازار س��هام عميق و عميق‌تر ش��ود‬ ‫اما مي‌توان به تمديد مذاکرات هس��ته‌اي و نبود توافق‬ ‫قطعي و همچنين سقوط قيمت جهاني نفت به عنوان‬ ‫مهم‌ترين عوامل روند نزولي بازار سرمايه اشاره کرد‪.‬‬ ‫بازار در يک‌س��ال گذش��ته با يکس��ري مشکالت و‬ ‫ريس��ک‌هاي سيس��تماتيک روبه‌رو شد که هنوز سايه‬ ‫آن برسر بازار س��رمايه سنگيني مي‌کند و آينده پر از‬ ‫ابهامي را براي بورس تهران در س��ال ‪ 94‬بورس تهران‬ ‫رقم مي‌زند‪.‬‬ ‫‹ ‹توافق خوب‬ ‫در اين‌باره محمدعلي احمدزاده‬ ‫اص��ل‪ ،‬مديرعام��ل ش��رکت‬ ‫س��رمایه‌گذاری گ��روه صنای��ع‬ ‫بهش��هر‪ ،‬در گفت‌وگ��و با‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬اگ��ر در مذاکرات‬ ‫نتيج��ه مطلوب بگيرم و به عب��ارت ديگر توافق خوب‬ ‫حاصل شود‪ ،‬بازار سرمايه روند بهتري را سپري خواهد‬ ‫کرد و مي‌توان اميدوار بود که در سال ‪ 94‬بازار سرمايه‬ ‫ب��ار ديگر از رونق برخوردار ش��ود‪ .‬وي توافق خوب را‬ ‫موجب تحول اقتصادي در کش��ور دانست و بيان کرد‪:‬‬ ‫اگر توافق خوبي در زمينه مذاکرات هس��ته‌اي حاصل‬ ‫ش��ود‪ ،‬به‌ط��ور قطع موج��ب تحول در بخ��ش واقعي‬ ‫خبر روز‬ ‫همه دنيا صادق است‪.‬‬ ‫وي در ادامه بيان کرد‪ :‬قيمت س��هام در بازار سرمايه‬ ‫در کف قرار گرفته و براي خريداران بسيار جذاب است‬ ‫بنابراين اگر مذاکرات هسته‌اي به نتيجه برسد‪ ،‬به‌طور‬ ‫قطع س��رمايه‌گذاران بيش��تري ب ‌ه س��وي بورس روانه‬ ‫مي‌ش��وند و نقدينگي‌هاي پارک ش��ده خود را به بازار‬ ‫سرمايه وارد مي‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توصيه به سرمايه‌گذاران‬ ‫اقتصاد خواهد ش��د‪ .‬به اين ترتيب پيش��رفت در همه‬ ‫بخش‌ه��اي اقتص��ادي موجب افزايش رون��ق در بازار‬ ‫ثانويه مي‌شود‪.‬‬ ‫احمدزاده اصل با اشاره به اينکه بازار سرمايه همواره‬ ‫نس��بت به ديگر ارکان اقتصادي زودتر واکنش نش��ان‬ ‫مي‌ده��د‪ ،‬بي��ان کرد‪ :‬ب��ورس تهران نس��بت به آينده‬ ‫اقتصادي بسيار حساس است و زودتر از ديگر بازارها به‬ ‫استقبال اخبار مثبت و منفي مي‌رود‪ .‬به اين ترتيب با‬ ‫نخستين اظهارات مثبت از آينده مذاکرات نيز زودتر از‬ ‫ديگر ارکان اقتصادي حساسيت نشان مي‌دهد و روند‬ ‫صعودي را در پيش مي‌گيرد و سرمايه‌گذاران بيشتري‬ ‫نيز به‌س��وي بورس روانه خواهند شد که اين استقبال‬ ‫نيز باعث گشايش بيشتر در تاالر حافظ مي‌شود‪.‬‬ ‫وي بازار سرمايه را در شرايط کنوني مناسب دانست‬ ‫و گفت‪ :‬ش��رايط فاندامنتال بورس تهران بسيار خوب‬ ‫اس��ت و با به نتيجه رس��يدن مذاکرات هسته‌اي بهتر‬ ‫هم مي‌شود زيرا هم‌اکنون قيمت سهم‌هاي شرکت‌هاي‬ ‫مختلف در بازار سرمايه بسيار کاهش پيدا کرده است‪.‬‬ ‫احمدزاده اصل با اشاره به اينکه تحرک در بخش واقعي‬ ‫اقتصاد به نتيجه مذاکرات هس��ته‌اي گره خورده است‪،‬‬ ‫بيان کرد‪ :‬اگر نتيجه مذاکرات هس��ته‌اي منفي باش��د‬ ‫بازار به‌س��وي نزول بيش��تر حرکت خواهد کرد و حتي‬ ‫ارزندگي س��هام هم نمي‌تواند جل��وي روند افت بورس‬ ‫تهران را بگيرد و شاهد نزول بيشتر آن خواهيم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ چشم‌انداز بورس‬ ‫در اين‌ب��اره حميدرض��ا صفري‪،‬‬ ‫کارش��ناس ب��ازار س��رمايه در‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫در‌حال حاضر دو ديدگاه در مورد‬ ‫آينده بازار س��رمايه در سال ‪94‬‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬گ��روه نخس��ت معتقدن��د ک��ه مذاکرات‬ ‫هس��ته‌اي به نتيجه مثبت مي‌رس��د و رشد مناسبي را‬ ‫براي بورس پيش‌بيني مي‌کنند اما گروه ديگر معتقدند‬ ‫که مذاکرات هس��ته‌اي به نتيجه نمي‌رس��د و براساس‬ ‫شرايط بنيادي شرکت‌هاي فعال در بازار سرمايه‪ ،‬آينده‬ ‫چندان مناسبي را براي آن ترسيم نمي‌کنند‪.‬‬ ‫وي در‌ح��ال حاضر مهم‌ترين دليل رکود اقتصادي را‬ ‫کمبود نقدينگ��ي در بازار دانس��ت و تصريح کرد‪ :‬اگر‬ ‫نتيج��ه مذاکرات مثبت باش��د‪ ،‬موجب خواهد ش��د تا‬ ‫عالوه‌بر ورود س��رمايه‌گذاران داخلي‪ ،‬س��رمايه‌گذاران‬ ‫خارجي هم با داش��تن چشم‌اندازي مثبت به آينده‪ ،‬در‬ ‫بازار س��رمايه ورود پيدا کنند و رونق مناسبي در تاالر‬ ‫شيشه‌اي ايجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫صفري بازار سرمايه را داراي عملکرد هوشمند خواند‬ ‫و تصريح کرد‪ :‬تجربه تحوالت اقتصادي در کشور نشان‬ ‫داده که همواره بازار س��رمايه به دلي��ل آينده‌نگري و‬ ‫عملکرد هوشمند زودتر از ديگر بازارها از خود واکنش‬ ‫نش��ان‌دهد‪ .‬البته اين موضوع نه‌تنها در ايران بلکه در‬ ‫رویکرد جدید سازمان بورس نسبت به فعاالن بازار‬ ‫مصوب��ه‌ای که در هی��ات مدیره س��ازمان بورس و اوراق به��ادار تهران‬ ‫تصویب ش��ده‪ ،‬موجب تغییر در حجم مبنای ش��رکت‌ها ش��ده اس��ت و‬ ‫نقدش��وندگی باالیی را برای بازار به ارمغان می‌آورد‪ .‬به گزارش سنا‪ ،‬علی‬ ‫صحرایی‪ ،‬معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران درباره مصوبه اخیر‬ ‫هیات‌مدیره سازمان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در گذشته ‪4‬طبقه‌بندی برای حجم مبنا‬ ‫داشتیم به این صورت که شرکت‌هایی با سرمایه یک میلیارد سهم و کمتر‬ ‫با حجم مبنای ‪ 8‬در ‪10‬هزار معامله می‌ش��دند و ش��رکت‌هایی با سرمایه‬ ‫بین یک و ‪ 3‬میلیارد سهم با حجم مبنای ‪ 4‬در ‪10‬هزار‪ ،‬شرکت‌ها با تعداد‬ ‫س��هام باالی ‪ 3‬تا ‪ 10‬میلیارد با حجم مبنای ‪ 4‬در ‪10‬هزار و شرکت‌هایی‬ ‫با تعداد سهام باالی ‪ 10‬میلیارد سهم هم حجم مبنای ‪ 3‬در ‪10‬هزار سهم‬ ‫داش��تند‪ .‬وی در این باره ادامه داد‪ :‬طب��ق این مصوبه‪ ،‬حجم مبنای همه‬ ‫ش��رکت‌ها ‪ 4‬در ‪10‬هزار اعالم شد ضمن اینکه ‪2‬بند نیز به آن اضافه شد‪،‬‬ ‫مبنی بر اینکه اگر ارزش حجم مبنای یک ش��رکت یک میلیارد تومان و‬ ‫بیش��تر باش��د همراه با محاس��به حجم مبنای ‪ 4‬در ‪10‬هزار تعداد سهام‬ ‫ض��رب‌در آخرین قیم��ت آخرین روز هفته‪ ،‬حجم مبنای این ش��رکت در‬ ‫واقع تعداد س��هامی خواهد بود که ارزش آن یک میلیارد تومان باش��د و‬ ‫همچنین در س��طح پایین نیز حجم مبنای شرکت‌های کوچک را افزایش‬ ‫داده است به نحوی که شرکت‌هایی که حجم مبنای آنها‪ ،‬با این محاسبه ‪4‬‬ ‫در ‪10‬هزار‪ ،‬کمتر از ‪ 500‬میلیون ریال یا ‪ 50‬میلیون تومان باشد‪ ،‬حداقل‬ ‫حجم مبنای آن‪ ،‬معادل تعداد س��هامی است که ارزش ‪ 50‬میلیون تومان‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬معاون بازار در ادامه بیان کرد‪ :‬در بند دیگر این مصوبه‪ ،‬در‬ ‫پایان هر هفته یعنی آخرین روز کاری‪ ،‬این حجم مبنا بر اس��اس آخرین‬ ‫قیمت آن روز کاری محاس��به شده و برای هفته‬ ‫بعد اعمال می‌ش��ود‪ .‬در صورتی که در گذشته‪،‬‬ ‫این طبقه‌بندی‌ها و ضرایب به‌طور ساالنه اعمال‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه درب��اره تاثیر این مصوبه در بازار‬ ‫افزود‪ :‬همیش��ه آخرین رویدادها و اخبار مرتبط‬ ‫با صنایع ش��رکت‌ها در بازار سرمایه تاثیر داشته‬ ‫اس��ت و از لحاظ تئوریک ای��ن اخبار در قیمت‬ ‫س��هم‌ها منعکس می‌ش��ود‪ .‬صحرایی در مورد تعداد شرکت‌هایی که این‬ ‫مصوب��ه بر آنها تاثیرگذار ب��وده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تعداد ش��رکت‌هایی که با این‬ ‫روش جدید با کاهش حجم مبنا مواجه می‌ش��وند ‪ 215‬ش��رکت خواهند‬ ‫بود‪ ،‬در حالی که در بورس تهران کل تعداد ش��رکت‌های پذیرفته ش��ده‬ ‫‪ 314‬شرکت است که به این ترتیب‪ 99 ،‬شرکت هم با افزایش حجم مبنا‬ ‫همراه ش��دند در حالی که این ش��رکت‌ها اقلیت بازار را از لحاظ تعداد و‬ ‫حجم شامل می‌شوند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه در رابط��ه با اثرات این مصوبه بر ب��ازار بیان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫جذابیت‌های بازار س��رمایه نقدشوندگی اس��ت و اثر این مصوبه بر مقوله‬ ‫نقدش��وندگی بس��یار زیاد اس��ت به این معنا که با این مصوبه‪ ،‬قیمت‌ها‬ ‫در فرم��ول جدید به ص��ورت هفتگی بازنگری می‌ش��وند و باعث افزایش‬ ‫نقدشوندگی در بازار خواهند شد‪.‬‬ ‫صحرایی در این رابطه نیز افزود‪ :‬در گذشته شرکت‌هایی داشتیم که باید‬ ‫حدود ‪ 8‬میلیارد تومان معامله را به سرانجام می‌رساندند تا نوسان ‪ 4‬درصد‬ ‫در اين باره عليرضا مستقل‪ ،‬مدير‬ ‫صندوق سرمايه‌گذاري تدبيرگران‬ ‫اظهار‬ ‫فردا در گفت‌وگو با‬ ‫کرد‪ :‬آينده بازار سرمايه به نتيجه‬ ‫مذاکرات هس��ته‌اي گره خورده‬ ‫اس��ت‪ .‬در‌حال حاضر حق ايران در غني‌سازي پذيرفته‬ ‫ش��ده و پيش‌بيني مي‌ش��ود که آينده خوبي براي اين‬ ‫مذاکرات وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وي ب��ه آينده‌نگ��ري بورس اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬از‬ ‫آنجايي که س��رمايه‌گذاران در ب��ورس به معامله آينده‬ ‫مي‌پردازن��د‪ ،‬با توج��ه به نگاهي که نس��بت به نتيجه‬ ‫مذاکرات هس��ته‌اي دارند‪ ،‬اقدام مي‌کنند‪ .‬اگر مذاکرات‬ ‫هس��ته‌اي ايران و ‪ 5+1‬به نتيجه مثبتي برسد‪ ،‬به‌طور‬ ‫قطع آينده روشني براي اقتصاد ايران به وجود مي‌آيد‪.‬‬ ‫مستقل در ادامه بيان کرد‪ :‬در ايران نيز مانند ديگر نقاط‬ ‫جهان‪ ،‬فعاالن بازار سرمايه با عملکرد خود‪ ،‬پيش‌بيني‬ ‫از آينده بازار را به س��رعت روي قيمت سهام بنگاه‌هاي‬ ‫فعال در بازار س��رمايه لحاظ مي‌کنند‪ .‬به عبارت ديگر‬ ‫قيمت‌ها به سرعت از شرايط اقتصادي پيش‌بيني شده‬ ‫تاثير مي‌پذيرند‪ .‬وي در ادامه به سرمايه‌گذاران توصيه‬ ‫کرد‪ :‬در صورتي که مذاکرات هسته‌اي به نتيجه برسد‪،‬‬ ‫س��رمايه‌گذاراني تازه‌وارد حتم��ا از طريق صندوق‌هاي‬ ‫س��رمايه‌گذاري و س��بدگردان‌ها اقدام به ورود به بازار‬ ‫س��رمايه می‌کنند‪ .‬مس��تقل در ادامه بيان ک��رد‪ :‬بازار‬ ‫س��رمايه در طول سال‌هاي فعاليت خود هميشه رقيب‬ ‫تو‌س��از‬ ‫بزرگي به نام س��رمايه‌گذاري در ملک و ساخ ‌‬ ‫داشته و نقدينگي‌هاي بسياري به‌ويژه در کالنشهرها به‬ ‫سوي اين بازار روانه شده اما اکنون بازار مسکن نيز در‬ ‫رک��ود قرار دارد و نمي‌تواند به عنوان يک رقيب جدي‬ ‫براي بازار س��رمايه قلمداد ش��ود زيرا از حدود ‪ 2‬سال‬ ‫پيش‪ ،‬روند نزولي قيمت‌ها در اين بازار با شيب کمتري‬ ‫وجود داش��ته و حتي اگر در سال آينده صعودي را هم‬ ‫تجرب��ه کند‪ ،‬ب��ازار جذابي براي س��رمايه‌گذاري تلقي‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫مثبت ی��ا منفی را به ثبت برس��انند اما در مدل‬ ‫جدید که این مقدار به یک میلیارد تومان کاهش‬ ‫یافته اس��ت با معامل��ه یک میلی��ارد تومان این‬ ‫تغییرات مثبت و منفی برحس��ب رویداد شرکت‬ ‫امکان‌پذیر اس��ت و این تغیی��ر قابل‌مالحظه‌ای‬ ‫نسبت به گذشته است‪.‬‬ ‫صحرایی با اش��اره به این مصوبه اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫گذش��ته هر چه تعداد سرمایه و سهام باالتر بود‬ ‫حجم مبنا بیش��تر بود و این باعث می‌شد سرمایه‌گذاران بیشتر به سمت‬ ‫شرکت‌هایی که نوسان‌پذیری بیش��تری دارند جذب شوند و شرکت‌های‬ ‫کوچک بیشتر مورد نظرشان بود حتی اگر در شرایط مساوی یک شرکت‬ ‫بزرگ از لحاظ بنیادی وضعیت مش��ابهی با شرکت کوچک داشت باز هم‬ ‫انتخ��اب س��رمایه‌گذاران به دلیل حجم مبنا‪ ،‬ش��رکت کوچک‌تر بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬امروز این رویداد حل شده است و با وجود اینکه شرکت‌های بزرگ‬ ‫از لحاظ بنیادی در موقعیت مناسبی بودند و به دلیل شناسایی صرفه‌جویی‬ ‫در مقیاس و حضور در صنایع بزرگ کشور مورد کم‌لطفی سهامداران قرار‬ ‫می‌گرفتند اما با این مصوبه حجم مبنا‪ ،‬با تغییر در روند معامالتی رو‌به‌رو‬ ‫خواهند ش��د و انتظار داریم با این اصالحات مشکل نقدشوندگی برطرف‬ ‫ش��ود‪ .‬صحرایی در پایان بیان کرد‪ :‬این مصوبه پاس��خی از سوی سازمان‬ ‫ب��ورس و هی��أت مدیره به مطالبه فعاالن بازار ب��وده و امیدوارم با رویکرد‬ ‫جدید س��ازمان بورس مبنی بر پاسخ به مطالبه سهامداران و فعاالن‪ ،‬بازار‬ ‫شاهد نقدشوندگی باالتری نسبت به گذشته باشد‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫وقتی لیفتراک‌ها آمدند‬ ‫‪21‬‬ ‫اندازه‌گیری طال با لیفتراک‌ها‪!!...‬‬ ‫حسن فرازمند‪-‬گروه گزارش‪ :‬ما ایرانی‌ها‬ ‫می‌گویی��م «وقت طالس��ت» خیلی از مردم‬ ‫دنی��ا ه��م همی��ن را می‌گوین��د و خیلی از‬ ‫کارخانه‌داره��ا و انباردارها و تولیدکنندگان ومس��ئوالن‬ ‫خطوط تولید‪ ،‬این عبارت را بیشتر از همه به کار می‌برند‬ ‫و روی جمله وقت طالس��ت تاکید دارند زیرا آنها «وقت»‬ ‫را ب��ه معن��ای زمان ب��ه کار نمی‌برند و بس��یاری از آنها‬ ‫معتقدند «وقت» یک «نیرو» است که باید از آن استفاده‬ ‫بهینه ک��رد و بهترین اس��تفاده از وق��ت در محیط‌های‬ ‫کارگری و تولی��دی‪ ،‬انجام کارها با ابزارهای مکانیکی از‬ ‫جمله باالبرها و لیفتراک‌هاست‪.‬‬ ‫یک مدیر تولید‪ ،‬حمل مواد تولید شده انبوه خود را به‬ ‫دست کارگران نمی‌سپارد و بیشتر ترجیح می‌دهد که به‬ ‫ج��ای چند کارگر از یک کارگر و یک لیفتراک اس��تفاده‬ ‫کند و ب��ه این دلیل اس��ت که لیفتراک‌ه��ا امروزه جزو‬ ‫تفکیک‌ناپذیر فعالیت در کارخانه‌ه��ا‪ ،‬مجتمع‌ها‪،‬انبارها‪،‬‬ ‫برخی فروش��گاه‌های بزرگ و کارگاه‌های درون ش��هری‬ ‫مثل چاپخانه‌هاس��ت و در واقع آنه��ا با لیفتراک‪ ،‬وقت را‬ ‫که می‌گوییم طالست‪ ،‬حمل می‌کنند‪.‬‬ ‫امروز پا به دنیای لیفتراک‌ها گذاش��ته‌ایم و درباره آنها‬ ‫با شما حرف می‌زنیم‪ :‬در گذشته شاید به نظر نمی‌رسید‬ ‫که آدمی برای ارتباطات‪ ،‬حمل‌ونقل و خیلی موارد دیگر‬ ‫هزین��ه‌ای را بپردازد تا در وقت خود صرفه‌جویی کند اما‬ ‫اکنون این زمان فرارسیده‪ .‬ابزار و ادواتی که در فهم بشر‬ ‫نمی‌گنجی��د امروزه از ل��وازم اجتناب‌ناپذیر زندگی او به‬ ‫شمار می‌رود که یکی از این ماشین‌ها و ابزار‌آالت «لیفت‬ ‫تراک» است‪.‬‬ ‫ش��کل فعلی و مدرن لیفتراک‌های امروزی از اواس��ط‬ ‫قرن نوزده تا قرن بیستم میالدی به تدریج تکامل یافته‬ ‫اس��ت و می‌گویند در س��ال ‪1906‬م شرکت راه‌آهن‬ ‫پنسیلوانیا نخستین لیفتراک الکتریکی را برای حمل‬ ‫بار مس��افرین قطار به کار برد و در انگلس��تان و در‬ ‫زمان جنگ جهانی اول تحوالتی در زمینه تجهیزات‬ ‫لو‌نقل بار توسط شرکت رانسامز‪ ،‬سیمز و جفری‬ ‫حم ‌‬ ‫ب��ه وجود‌آمد‪ .‬ای��ن تحوالت به دلی��ل کاهش تعداد‬ ‫کارگران در زمان جنگ امری اجتناب‌ناپذیر بود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪1917‬م «شرکت کالرک» در امریکا استفاده‬ ‫از تراکت��ور و لیفتراک را در کارخان��ه خود آغاز کرد‪ .‬در‬ ‫ط��ول دهه‌ه��ای ‪ 1920‬و ‪1930‬م اس��تفاده از لیفتراک‬ ‫افزای��ش یافت‪ .‬در زمان جنگ جهان��ی دوم و بعد از آن‬ ‫روش‌های کارات��ری برای انب��ارداری در انبارهای بزرگ‬ ‫تکام��ل یافت‪ .‬انبارها به لیفتراک‌های با قدرت مانور باال‬ ‫و ظرفیت‌های بیش��تر نیاز داشتند و این‬ ‫نیاز باعث ارائه مدل‌های جدید لیفتراک‬ ‫در بازار شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪1956‬م شرکت تویوتا‬ ‫نخس��تین لیفت��راک خود‬ ‫را ب��ا مدل‬ ‫لا ِی» در ژاپن ارائه کرد و در س��ال ‪1967‬م نخستین‬ ‫«ا ‌‬ ‫لیفتراک تویوتا در امریکا به فروش رسید‪.‬‬ ‫معروف‌ترین شرکت‌های تولید لیفتراک در حال حاضر‬ ‫در ای��ران تویوتا‪،‬کوماتس��و و در کل ش��رکت‌های ژاپنی‬ ‫هستند که البته شرکت‌های چینی هم تالش می‌کنند تا‬ ‫بازار ایران را به دست بیاورند‪.‬‬ ‫فک‌و فامیل‌های لیفتراک‌ها‬ ‫اکثر م��ردم فکر می‌کنند لیفتراک‌ه��ا یک جور و یک‬ ‫ش��کل‌اند‪ ،‬ام��ا اگر کمی دق��ت کنید‪ ،‬متوجه می‌ش��وید‬ ‫هرک��دام از آنه��ا برای کاری س��اخته ش��ده‌اند و به این‬ ‫دلیل ان��واع لیفتراک را می‌توان در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها‬ ‫مالحظه کرد و کارشناس��ان فهرس��ت جمع‌وجوری هم‬ ‫درب��اره برخ��ی از این لیفتراک‌ها ت��دارک دیده‌اند که ما‬ ‫اشاره‌ای به‌آن می‌کنیم‪:‬‬ ‫یک نوع لیفتراک‌ها رایدر نام دارند که برای مکان‌های‬ ‫کوچک و بین راهروهای باریک طراحی ش��ده‌اند و دارای‬ ‫موتور برقی هس��تند‪ .‬ن��ام این لیفتراک‌ها ب��ه این دلیل‬ ‫انتخاب ش��ده است که ش��اخک‌های لیفتراک تا رسیدن‬ ‫به بار می‌توانند باز ش��وند‪ .‬دو ن��وع از این لیفتراک برای‬ ‫حمل‌ونقل وجود دارد که یکی در آمریکای ش��مالی رایج‬ ‫است و نوع دیگر که در مابقی جهان متداول است‪.‬‬ ‫‪ 3‬توق��ف کار می‌کنند‪ .‬باتری‌ها از انتش��ار دود (گازهای‬ ‫مضر) جلوگیری کرده و برای کارخانه‌های صنایع غذایی‪،‬‬ ‫بیمارستان‌ها‪ ،‬مراکز بهداشتی و فضاهای بسته که تهویه‬ ‫مطبوع کافی ندارند‪ ،‬توصیه می‌شوند‪.‬‬ ‫این لیفتراک همان ماش��ین‌هایی اس��ت که همه ما به‬ ‫عنوان لیفتراک می‌شناس��یم و همچ��ون االکلنگ عمل‬ ‫می‌کند و باید برای جلوگیری از واژگونی همیش��ه تعادل‬ ‫وس��یله همراه ب��ار حفظ ش��ود‪ ،‬چراکه نقط��ه ثقل این‬ ‫لیفتراک‌ها در مثلث ثقل قرار دارد‪.‬‬ ‫لیفتراک‌های سوخت س��لولی‪ ،‬آلودگی در محل تولید‬ ‫نمی‌کنن��د و تنه��ا با یک مخ��زن هیدروژن ‪ 8‬س��اعت‬ ‫کار می‌کنن��د‪ .‬در ع��رض ‪ 3‬دقیقه قابل س��وخت‌گیری‬ ‫دوباره هس��تند و طول عمرش��ان ‪ 8‬تا ‪ 10‬س��ال اس��ت‪.‬‬ ‫این لیفتراک‌ها به طور معمول در س��ردخانه‌ها اس��تفاده‬ ‫می‌ش��وند چون دماهای پایین‌تر تاثیری بر عملکرد آنها‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹لیفتراک متعادل‬ ‫‹ ‹لیفتراک برقی‬ ‫نیروی این لیفتراک‌ها توسط باتری‌های اسیدی سربی‬ ‫تهیه می‌ش��ود‪ .‬البت��ه انواع بس��یاری از زیرمجموعه‌های‬ ‫لیفتراک برقی هس��تند از جمله استکر برقی‪ ،‬جک پالت‬ ‫برقی‪ ،‬لیفتراک‌های تایر کوسنی و میز باالبرقیچی‪.‬‬ ‫لیفت��راک برق��ی به طور معمول در فضای بس��ته و در‬ ‫س��طح صاف یا س��طوح ناهموار حرک��ت می‌کند‪ .‬باتری‬ ‫لیفتراک‌های برقی ‪ 6‬س��اعت متوالی یا ‪ 8‬س��اعت با ‪ 2‬یا‬ ‫‹ ‹لیفتراک‌های سوخت سلولی‬ ‫‹ ‹لیفتراک احتراق داخلی‬ ‫لیفتراک احتراق داخلی اتاقک��ی برای کاربر دارد تا‬ ‫لیفت��راک را کنت��رل کند و در ان��واع مختلف در بازار‬ ‫موجود است‪ .‬سوخت موتور این نوع لیفتراک‌ها ممکن‬ ‫اس��ت دیزلی‪ ،‬گازوییلی‪ ،‬گاز طبیعی‪ ،‬بوتان یا پروپان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تکلیف لیفتراک‌ها‬ ‫بازار پررونق دست دوم!!‬ ‫پنچرگيري الستيک ليفتراک‬ ‫امروزه لیفتراک‌ها بخش��ی مه��م از جهان صنعتی مدرن و‬ ‫جزئی در کارخانه‌ها هستند که به عنوان ابزاری حیاتی برای‬ ‫س��رعت بخش��یدن به کارها بکار می‌روند‪ .‬اساسا لیفتراک‌ها‬ ‫در ای��ن راه تکامل یافته‌اند و به وس��یله آنها می‌توانیم کاالها‬ ‫را بس��یار آس��ان به اطراف انتقال دهیم‪ .‬لیفتراک وسیله‌ای‬ ‫اس��ت که در مقایس��ه با بعضی باالبرهای قیچی‌مانند بزرگتر‬ ‫می‌توانند بارهای س��نگین‌تری را بدون خطر واژگونی منتقل‬ ‫کنند‪ .‬لیفتراک در انگلیس��ی به نام ‪ forklift‬شناخته شده و‬ ‫از کلمه (‪‌)FORK‬به معنای چنگال تش��کیل شده که مانند‬ ‫شاخکی است که در جلوی وس��یله قرار می‌گیرد و می‌تواند‬ ‫کاال را پایین و باال ببرد یا بار را بیرون بیاورد و آن را به جایی‬ ‫دیگ��ر انتقال داده و باز باال یا پایین قرار دهد‪ .‬در کارگاه‌های‬ ‫س��اختمانی آنها وس��یله‌ای عالی‌اند زیرا جابه‌جایی و باالبری‬ ‫در فاصله‌های نس��بتا زیاد و حتی در زمین ناهموار را پوشش‬ ‫می‌دهند تا آجرهای س��نگین ی��ا دیگر مواد را جابه‌جا کنند‪‌،‬‬ ‫این کاری نیست که بتوان به طور سریع یا ایمن توسط دست‬ ‫انجام داد و این کار در داخل ساختمان شدنی نیست و فقط‬ ‫لیفتراک می‌تواند باالبری متداول را انجام دهد‪.‬‬ ‫این وس��یله ترکیبی از یک دس��تگاه برای کار روی سطح‬ ‫ناهموار و مکانیس��م ش��اخک باالبری اس��ت‪ .‬لیفتراک‌ها در‬ ‫انبارها نیز توانایی انتقال س��ریع را در س��طوح وسیع دارند و‬ ‫می‌توانند میزان بزرگی از محصوالت را حمل کنند که روشی‬ ‫برای س��رعت دادن به خدمات و کارآمدتر کردن آن اس��ت‪.‬‬ ‫لیفتراک‌ه��ا در اندازه‌های بس��یار متفاوتند اما ش��اخک‌های‬ ‫آنه��ا بار را می‌توانند باالتر از حد وس��ایل دیگر انتقال دهند‬ ‫و این بدین معنی اس��ت که بارگیری از لیفتراک به کامیون‬ ‫یا وس��یله‌ای مشابه بسیار آسان است و این به معنی افزایش‬ ‫کارآیی اس��ت که به طور مش��خص منجر به افزایش س��ود‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ليفتراک‌ه��اي ن��و‪ ،‬دس��تگاه‌هاي گرانقيمتي هس��تند‪ ،‬اگر کا ‌ر‬ ‫ش��ما به ليفتراکي براي چند س��اعت در روز يا فقط چند روز نياز‬ ‫دارد‪ ،‬به صرفه‌تر اس��ت که يک ليفتراک دس��ت دوم بخريد‪ .‬قبل‬ ‫از هرگون��ه تماس يا مراجعه به ش��رکتي‪ ،‬کمي درباره آن تحقيق‬ ‫کنيد‪ .‬شما بايد شناسايي کنيد چه مدلي را نياز داريد؟ زماني که‬ ‫شما ليفتراک‌هاي دست دوم را با هم مقايسه مي‌کنيد مهم است‬ ‫که يک مدل مناسب براي خود پيدا کنيد‪ .‬به‌ويژه اگر شرکت شما‬ ‫براي انجام امور روزانه‌اش به ليفتراک وابسته است‪.‬‬ ‫ليفتراک‌ها در نشان (برند)‪ ،‬اندازه و نوع کاربرد متفاوت هستند‪.‬‬ ‫اگر ش��ما قبال صاحب يک ليفتراک بوده‌ايد‪ ،‬مش��خص کنيد چه‬ ‫جنبه‌هايي براي ش��ما مهم و چه جنبه‌هاي��ي از اهميت کمتري‬ ‫برخوردار است‪ ،‬همچنین چه وزني را قصد داريد با ليفتراک خود‬ ‫حمل کنيد؟ هميش��ه ليفتراکي را انتخاب کنيد که بيشترين بار‬ ‫مورد نياز ش��ما را حم��ل کند‪ .‬حتي اگر به ن��درت نياز به حمل‬ ‫اي��ن وزن حداکثري باش��د‪ .‬حداکثر ارتفاعي ک��ه بايد بار در آن‬ ‫حمل شود چقدر است؟ ليفتراک‌ها در بلند کردن بار‪ ،‬ارتفاع‌هاي‬ ‫متفاوتي دارند‪ .‬ماکس��يمم ارتفاعي که بار را در آن حمل مي‌کنيد‬ ‫درنظر بگيريد‪ .‬مي‌خواهيد ليفتراک را در فضاي داخلي اس��تفاده‬ ‫کنيد يا فضاي خارجي؟ ليفتراک‌ها براي فضا‌هاي خارجي طراحي‬ ‫ش��ده‌اند و باالبر‌هاي برقي براي محيط‌هاي داخلي‪ ،‬ليفتراک‌هاي‬ ‫دست دوم نمايندگان مختلف فروش و ساير فروشندگان را با هم‬ ‫مقايس��ه کنيد‪ .‬درباره ليفتراک‌هاي دست دومي که با توان خريد‬ ‫ش��ما متناسب است و نياز ش��ما را برآورده مي‌کند تحقيق کنيد‪.‬‬ ‫برخي از نمايندگان فروش تجهيزات به فروش ليفتراک‌هاي دست‬ ‫دوم هم مي‌پردازند‪ .‬ش��رکت‌هاي اجاره‌دهنده ليفتراک نيز ممکن‬ ‫است ليفتراک‌هاي دست دوم داشته باشند و آنها را بفروشند‪.‬‬ ‫تجار محلي ممکن اس��ت بع��د از خريد ي��ک ليفتراک جديد‪،‬‬ ‫ليفتراک قديمي خود را به فروش برس��انند‪ .‬پس فروش��ندگان را‬ ‫مالقات و توانايي ليفتراک‌هاي آنان را مقايسه کنيد‪.‬‬ ‫ليفت��راک يک ماش��ين پرقدرت اس��ت ک��ه در ساخت‌‌وس��از‌ها و‬ ‫کارخانه‌ها اس��تفاده مي‌شود و رانندگان هم مي‌دانند بهترين راه براي‬ ‫س��الم نگه‌داشتن اين ماشين‪ ،‬تعويض چرخ‌هاي آنها در فواصل معين‬ ‫است‪ .‬اين کار ساييدگي و پارگي درحين انتقال و جابه‌جايي ليفتراک‬ ‫و اس��ترس اپرات��ور را کاهش مي‌ده��د‪ .‬اگر راننده بخواهد الس��تيک‬ ‫ليفتراک را عوض کند آنقدر که اين‌کار به نظر مي‌آيد دلهره‌آور نيست‪.‬‬ ‫او بايد سايش الستيک‌ها را چک کند و اگر سايش بيش از ‪ 40‬درصد‬ ‫بود جايگزيني مناس��ب براي آنه��ا تهيه کند‪ .‬عمليات پيدا کردن يک‬ ‫جايگزين مناسب به محيط و شرايطي که ليفتراک در آن کار مي‌کند‪،‬‬ ‫بستگي دارد‪ .‬تاير‌هاي «پلي‌اورتان» براي شرايط کاري داخلي مناسب‬ ‫هس��تند اگرچه تاير‌هاي «پنوماتيک» داراي ضخامت بيشتري بوده و‬ ‫براي ليفتراک‌هایی مناسب هستند که در زمين‌هاي ناهموار استفاده‬ ‫مي‌شود‪ .‬الستيک‌هاي استاندارد براي هر دو محيط فضا‌هاي داخلي و‬ ‫خارجي مناسب هستند اما در محيط‌هاي هموار‪ ،‬بهترين کارآيي خود‬ ‫را دارند‪ .‬نکته ديگر اينکه براساس منطقه آسيب ديده شده تاير‪ ،‬راننده‬ ‫بايد جک ليفتراک را در جلو يا عقب آن قرار دهد و هميشه براي باال‬ ‫بردن ليفتراک از يک جک اس��تفاده ش��ود‪ .‬جک‌هاي ماشين مناسب‬ ‫اين‌کار نيستند و براي ليفتراک‪ ،‬راننده بايد از جک‌هاي ویژه استفاده‬ ‫کند و با استفاده از آچار براي باز کردن پیچ‌ها ضربه‌هایی به الستیک‬ ‫بزند بعد از جدا کردن آنها الس��تیک را برای تعویض بيرون بکش��د و‬ ‫در نظر داش��ته باشد هر تايري به اين مراحل نياز دارد‪ .‬براي تاير‌هاي‬ ‫پلي‌اورتان (آس��ان‌ترين تایر براي تعوي��ض در ليفتراک‌ها) راننده بايد‬ ‫تاير قبلي را درآورده و تاير جديد را به‌راحتي درون چرخ‌ها فشار دهد‬ ‫و درنهايت اگر راننده‪ ،‬ليفتراک را در فضا‌هاي داخلي استفاده مي‌کند‪،‬‬ ‫مطمئن باشد که آن منطقه تميز است‪ .‬زباله و مواد ديگر مي‌تواند تيز‬ ‫و برنده باشد که براي الس��تيک ليفتراک خطرناک است و پاکسازي‬ ‫محيط مي‌تواند طول عمر الس��تيک‌ها را افزايش دهد‪ .‬نکته مهم اين‬ ‫اس��ت که همه ليفتراک‌ها مانند هم نيس��تند و تکنيک عوض کردن‬ ‫الستيک در هرکدام از آنها متفاوت است‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫ايمني ليفتراک‌ها‬ ‫در ليفتراک‌ها مهم‌ترين بحث‪ ،‬موضوع ايمني هنگام‬ ‫کارکردن با آنهاس��ت‪ ،‬زيرا بسيار مشاهده شده که در‬ ‫پاره‌اي موارد استفاده‌هاي غلط از اين ابزار مفيد و مهم‬ ‫حوادث ناگواري را در کارخانه‌ها ايجاد کرده است‪ .‬آمار‬ ‫منتشر شده از سوي سازمان (ان‌آی‌او‌اس‌اچ) حکايت از‬ ‫آن دارد که در امریکا س��االنه ‪ 100‬نفر در اثر برخورد‬ ‫با ليفتراک جان خود را از دست مي‌دهند و حدود ‪20‬‬ ‫ه��زار نفر دچار صدمات جدي مي‌ش��وند‪ .‬از مهم‌ترين‬ ‫حوادث ليفتراکي مي‌توان ب��ه رعايت نکردن مقررات‬ ‫ايمن��ي در رانندگي و حمل‌ونقل اش��اره کرد هرچند‬ ‫توليدکنن��دگان ليتف��راک در جهان متعهد هس��تند‬ ‫که هنگام تحوي��ل ليفتراک‌هاي خود به مش��تري‌ها‬ ‫کاتالوگ‌های��ی ارائ�� ‌ه دهند که در آن اي��ن موارد قيد‬ ‫شده است‪:‬‬ ‫ي که دوره آموزش آن‬ ‫‪1‬ـ از ب��ه‌کار انداختن ليفتراک ‌‬ ‫را فرا نگرفته‌‌اید و مجاز به راندن آن نيستید خودداري‬ ‫کنيد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ به ظرفيت مجاز حمل‌بار ايمن با ليفتراک توجه‬ ‫کنيد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ هي��چ‌گاه از ي��اد نبري��د ک��ه از روي کابل‌ه��ا و‬ ‫شلنگ‌ها درصورتي که حفاظ ندارند‪ ،‬عبور نکنيد‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ در هنگام حرکت بدون بار ارتفاع شاخک‌ها از‬ ‫زمین حداقل ‪ 150‬ميلي‌متر باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬آنها در اين کاتالوگ طبقه‌بندي انواع ليفتراک‌ها‬ ‫را براس��اس نيروي محرکه انجام داد ‌ه و يادآور شده‌اند‬ ‫در مکان‌ه��اي بی‌خطر بای��د از ليفتراک‌هاي گازوئيلي‬ ‫دی‪ ،‬ليفتراک‌ه��اي الکتريکي ای‪ ،‬لیفتراک‌های بنزینی‌‬ ‫‪ ،G‬ليفتراک‌ه��اي گاز مايع ال‌پی اس��تفاده کنند و در‬ ‫مکان‌ه��اي پرخطر (خطر انفجار ـ اش��تعال ـ برق و‪)...‬‬ ‫از ليفتراک‌ه��اي اس‌ال‪ ،‬در مکان‌هاي دارای تجهيزات‬ ‫برق فش��ار قوي از ليفتراک‌هاي وای‌دی‪ ،‬در مکان‌هاي‬ ‫الکتريک��ي وي��ژه (ای‌اس) از ليفتراک‌ه��اي ای‌اس در‬ ‫مکان‌ه��ای الکتریک��ی کام�لا ایزوله ش��ده (ای‌ای) از‬ ‫لیفتراک‌های ای‌ای و در محيط‌هاي خطرناک با اتمسفر‬ ‫خاص (ای‌ایکس) از ليفتراک ای‌ایکس استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ليفتراک يک اتومبيل مس��ابقه نيس��ت بنابراین‬ ‫با س��رعت مجاز حرکت کنند (حداکثر س��رعت مجاز‬ ‫‪5‬کیلومتر در ساعت)‬ ‫‪7‬ـ ش��اخک‌ها را تماما زير بار داخل کنید و مواظب‬ ‫شاخک‌هاي بيرون آمده از طرف ديگر باشيد‪.‬‬ ‫‪8‬ـ هيچ‌ک��دام از اعضاي ب��دن را از محدوده اتاقک‬ ‫ليفتراک بيرون نبريد‪.‬‬ ‫‪9‬ـ اجازه ندهيد افراد غیرمجاز دس��تگاه را روش��ن‬ ‫کرده و آن را جابه‌جا کنند‪.‬‬ ‫‪10‬ـ اجازه ندهيد کس��ي زير ش��اخک‌هاي باال برده‬ ‫شده بايستد و تردد کند‪.‬‬ ‫‪11‬ـ دست‌ها‪ ،‬پاها و سر خود را بين قطعات متحرک‬ ‫ليفتراک و ساير خودرو‌ها قرار ندهيد‪.‬‬ ‫‪12‬ـ اجازه ندهيد اش��خاص روي ش��اخک‌ه‌ا سوار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‪13‬ـ ب��ا ليفتراک به طرف اش��خاصي که درنزديکي‬ ‫ديوار هس��تند حرکت نکنيد زيرا ممکن است راه فرار‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫‪14‬ـ سوار کردن افراد و نفرات روي ليفتراک ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪15‬ـ در زمين‌ه��اي ش��يب‌دار از انبار کردن پالت‌ها‬ ‫جلوگيري کنيد‪.‬‬ ‫‪16‬ـ ب��راي حم��ل يک‌ب��ار همزم��ان از ‪ 2‬ليفتراک‬ ‫استفاده نکنيد‪.‬‬ ‫‪17‬ـ از ترمز ناگهاني براي تخليه‌بار بپرهيزيد‪.‬‬ ‫‪18‬ـ مطمئن شويد که بار به درستي روي شاخک‌ها‬ ‫قرار گرفته و پايداري الزم را براي جابه‌جايي دارد‪.‬‬ ‫ل ب��ار را از نظر باز و خلوت بودن و‬ ‫‪19‬ـ مس��ير حم ‌‬ ‫موانع احتمالي بررسي کنيد‪.‬‬ ‫‪20‬ـ جايي که بار را روي آن قرار مي‌دهيد پايداري‬ ‫و استحکام الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫‪21‬ـ ليفتراک را در مقابل تجهيزات‪ ،‬تابلو‌هاي برق و‬ ‫پله‌هاي فرار پارک نکنيد‪.‬‬ ‫‪22‬ـ بار‌هاي نوس��ان‌دار را بيش از ‪ 300‬میلی‌متر از‬ ‫زمين بلند نکنيد‪.‬‬ ‫‪23‬ـ در هن��گام حمل مخازن حاوي مايعات‪ ،‬هرقدر‬ ‫ممکن اس��ت نزديک زمين و بس��يار آهس��ته حرکت‬ ‫کنيد‪.‬‬ ‫آنها همچنين براي س��اعات قب��ل از ترک ليفتراک‬ ‫نيز توصيه‌هاي زيادي به خريداران و مصرف‌کنندگان‬ ‫ليفتراک کرده و تاکيد کرده‌اند که‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ش��اخک‌ها روي زمين ترمز دس��تي کش��يده و‬ ‫اهرم‌ها درحالت خالص ق��رار گرفته و موتور خاموش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪2‬ـ قبل از جلو آوردن دکل ترمز کنيد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ به آرامي جلوي قفسه توقف کرده و ترمز دستي‬ ‫را بکش��يد و بع��د از آوردن دکل به حالت عمودي بار‬ ‫را تا ارتفاع موردنظر روی محل مورد نظر باال ببريد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ بار را دقيقا از مرکز آن بلند و پس از اطمينان از‬ ‫تعادل جابه‌جا کنيد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫نقش تاثیرگذار‬ ‫شرکت‌ها در حوزه‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫رامین نعمتی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی شرکت‌ها در اواسط قرن بیستم‬ ‫می�لادی در امریکا مطرح ش��د و در محافل اقتصادی‪،‬‬ ‫علمی و سیاس��ی جهان بس��یار مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫توس��عه مفهوم مسئولیت اجتماعی ش��رکت‌ها در دهه‌‬ ‫اخیر از نتایج طبیعی جهانی شدن است‪ .‬در عصر کنونی‬ ‫پیدایش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از تجارت جهانی‪،‬‬ ‫پیچیده‌تر شدن فضای کسب و کار‪ ،‬تقاضا برای شفافیت‬ ‫در کسب و کار‪ ،‬شهروندی سازمانی و پاسخی به تحوالت و‬ ‫چالش‌های جهانی شدن ناشی می‌شود‪ .‬مفهوم «مسئولیت‬ ‫اجتماعی شرکت‌ها» در حوزه مفاهیم اخالق کسب و کار‬ ‫مطرح است و به نقش تاثیرگذاری که شرکت‌ها در حوزه‬ ‫اجتماعی بر عهده دارند مرتبط است‪ .‬مسئولیت اجتماعی‬ ‫ش��رکت‌ها فعالیت‌هایی اس��ت ک��ه پیش‌برنده منفعت‬ ‫اجتماعی بوده و ش��رکت‌ها برای دس��تیابی به موفقیت‬ ‫در کس��ب‌وکار خود بای��د به مس��ئولیت‌های خود در‬ ‫قبال جامعه و ذی‌نفعان متعهد باشند‪ .‬درواقع شرکت‌ها‬ ‫هنگامی به تعهدات اجتماع��ی خود عمل می‌کنند که‬ ‫به مس��ئولیت‌های قانونی و اقتص��ادی خود عمل کنند‪.‬‬ ‫البته اگر شرکتی هدف اجتماعی را ترغیب کند‪ ،‬تنها به‌‬ ‫منظور دستیابی به اهداف اقتصادی خود است‪ .‬موفقیت‬ ‫کسب‌‌وکار به پیشرفت جامعه وابسته است و میان این دو‬ ‫رابطه مستقیمی وجود دارد‪ .‬امروزه شرکت‌ها تحت تاثیر‬ ‫افکار عمومی ناچارند برخی از مسئولیت‌های اجتماعی را‬ ‫برعهده بگیرند و اکنون تعداد این ش��رکت‌ها در دنیا روز‬ ‫به روز افزایش می‌یابد به طوری که اندازه این شرکت‌ها‬ ‫از برخی دولت‌ها بزرگتر اس��ت و نش��انگر این است که‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ جهانی نقش و جای��گاه موثرتری از‬ ‫برخی دولت‌ها پیدا کرده‌اند‪ ،‬لذا باید برخی مسئولیت‌های‬ ‫اجتماعی را نیز برعهده بگیرند‪ .‬بی‌‌شک اگر شرکت‌های‬ ‫هر کش��وری به مسئولیت‌های اجتماعی توجه کنند در‬ ‫این صورت از بار مس��ئولیت دولت کاسته می‌شود‪ .‬البته‬ ‫دولت‌ه��ا می‌توانند و وظیفه دارند که در زمینه توس��عه‬ ‫مفهوم مسئولیت اجتماعی مش��ارکت داشته باشند‪ .‬در‬ ‫روش‌های مس��تقیم‪ ،‬دولت‌ها می‌توانند در شاخص‌های‬ ‫ارزیابی‌شان و شاخص‌های رتبه‌بندی شرکت‌ها مالک‌های‬ ‫مسئولیت اجتماعی را وارد کنند و در بین دو شرکتی که‬ ‫شرایط مش��ابه و یکسان دارند به شرکتی که در توسعه‬ ‫مس��ئولیت‌های اجتماعی فعال‌تر عمل کرده است‪ ،‬رتبه‬ ‫باالتری دهند‪ .‬در بخش‌هایی که مقرر می‌شود امتیازاتی‬ ‫به ش��رکت‌ها تعلق گیرد‪ ،‬مالک‌های رضایت اجتماعی‬ ‫نیز باید توس��ط دولت‌ها مورد توجه بوده و تنها به لحاظ‬ ‫کردن شاخص‌های فنی بسنده نکرده و رضایت جامعه و‬ ‫محیط پیرامون نیز لحاظ ش��ود‪ .‬روش دیگری که دولت‬ ‫می‌تواند بر توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها‬ ‫تاثیرگذار باشد‪ ،‬این است که دولت و شرکت‌های دولتی‬ ‫در عمل نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی پیشگام باشند‪.‬‬ ‫همچنین دولت‌ها با روش‌های غیرمستقیم می‌توانند در‬ ‫توسعه مفهوم مس��ئولیت اجتماعی شرکت‌ها تاثیرگذار‬ ‫باشند‪ .‬یکی از این روش‌ها تعیین ارزش‌ها و ارزش‌گذاری‬ ‫اس��ت‪ .‬به جز مفاهی��م کلی زیس��ت‌محیطی و رضایت‬ ‫مصرف‌کنندگان‪ ،‬وقت��ی می‌خواهی��م وارد اندازه‌گیری‬ ‫ملموس شویم باید مالک‌های ارزیابی مناسبی به مردم‬ ‫دهی��م که این مالک‌ها می‌تواند از طریق س��ازمان‌های‬ ‫م��ردم نهاد به مردم منتقل ش��ود‪ .‬موفقی��ت در برنامه‬ ‫مسئولیت اجتماعی نیز زمانی حاصل می‌شود که از درون‬ ‫بنگاه‌ها ش��کل گیرد و به بیرون ارائه شود‪ .‬از طرفی همه‬ ‫بنگاه‌ها باید براساس توانایی‌ها و شرایط ویژه خود اقدام به‬ ‫برنامه‌ریزی در زمینه مسئولیت اجتماعی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مزایای مستقیم ناشی از مسئولیت اجتماعی‬ ‫شرکت‌ها‬ ‫افزایش ارزش تجاری و نشان(برند)‪ ،‬دسترسی به منابع‬ ‫مالی بیشتر‪ ،‬نیروی کار سالم‌تر و ایمن‌تر‪ ،‬کارکنان مشتاق‪،‬‬ ‫وفاداری مش��تری ارتقای اعتماد ذی‌نفعان‪ ،‬تقویت وجهه‬ ‫عمومی‪ ،‬مدیریت ریسک و نظارت موثرتر بر امور شرکت‪.‬‬ ‫‹ ‹ روش‌ه�ای تحق�ق و تقوی�ت مس�ئولیت‬ ‫اجتماعی شرکت‌ها‪:‬‬ ‫تدوین بیانیه اصول اخالقی و دستورالعمل‌ها‪ ،‬برقراری‬ ‫سیستم‌هایی برای شفافیت و تعهد سهامداران‪ ،‬تدارک‬ ‫شیوه‌های بسیج کارکنان یا پشتیبانی از آنها در اقدامات‬ ‫ابتکاری مربوط به جامعه‪ ،‬تعریف و اندازه‌گیری معیارهای‬ ‫اصل��ی که از طری��ق این معیارها عملک��رد اجتماعی و‬ ‫زیس��ت‌محیطی اندازه‌گیری و گزارش می‌شود‪ ،‬برقراری‬ ‫خط مشی و سیستم نظارت برای زنجیره عرضه مفاهیم‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی شرکت‌ها‪ ،‬گس��ترش فعالیت‌های‬ ‫ارتباطی اعم از داخلی یا خارجی که نسبت به فعالیت‌های‬ ‫مس��ئولیت‌پذیری اجتماعی ایجاد آگاهی می‌کند‪ ،‬یاری‬ ‫رس��اندن علمی و اجرایی‪ ،‬کارب��ردی برای تطبیق مدل‬ ‫س��ی‌اس‌آر در بخش اقتصادی ای��ران و هموارکردن راه‬ ‫توس��عه و پیش��رفت آن‪ ،‬برپایی کارگاه‌های آموزش��ی‪،‬‬ ‫اجرای دوره‌های مشابه و یاری رساندن در اجرا و ممیزی‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی در زمینه سی‌اس‌آر‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ ‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت‌وگو با پژوهشگر حوزه مدیریت اجرایی بررسی شد‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها‬ ‫مژگان عسگری‪ -‬گروه گزارش‪:‬‬ ‫نگرش‌ه�ا و نظری�ات مربوط به‬ ‫مس�ئولیت اجتماعی س�ازمان‪،‬‬ ‫س�ابقه چندان�ی ندارن�د‪ .‬قبل‬ ‫از س�ال‌های ح�دود ‪۱۸۰۰‬م‪،‬‬ ‫هنجارها و نگرش‌های اجتماعی‪،‬‬ ‫اث�ر بس�یار کم�ی ب�ر اعم�ال‬ ‫مدیریت داش�ته است‪ .‬در دهه‬ ‫آخر ق�رن نوزده�م میالدی‪،‬‬ ‫زمان�ی که ش�رکت‌های بزرگ‬ ‫در ح�ال ش�کل‌گیری بودن�د‬ ‫و صنای�ع ب�زرگ‪ ،‬روزب�ه‌روز‬ ‫قوی‌ت�ر می‌ش�دند‪ ،‬توج�ه‬ ‫جامعه به ضرورت مس�ئولیت‬ ‫اجتماعی س�ازمان‌ها بیش�تر‬ ‫ش�د‪ .‬در ابتدای ق�رن حاضر‪،‬‬ ‫بس�یاری از صاحب‌نظ�ران‪،‬‬ ‫نیاز ب�ه مس�ئولیت اجتماعی‬ ‫س�ازمان‌ها را مورد تاکید قرار‬ ‫دادند و باالخره در سال ‪۱۹۱۹‬م‬ ‫محققان رش�ته بازرگانی برای‬ ‫اولین بار هشدار دادند که اگر‬ ‫بنگاه‌های اقتص�ادی در انجام‬ ‫مس�ئولیت اجتماع�ی خ�ود‬ ‫اهمال‌کاری کنند‪ ،‬جامعه باید‬ ‫به ه�ر نحو ممک�ن اختیارات‬ ‫آنه�ا را درب�اره فعالیت‌ه�ای‬ ‫اقتصادی‌ش�ان س�لب کن�د‬ ‫و کنت�رل آنه�ا را در دس�ت‬ ‫گی�رد‪ .‬از اوای�ل ده�ه ‪۱۹۲۰‬م‬ ‫نیز سایر محققان مدیریت در‬ ‫نوشته‌های خود به مسئولیت‬ ‫اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫تاکی�د کردن�د‪ .‬ب�ا توج�ه به‬ ‫اینکه موسس�ات بازرگانی در‬ ‫جامع�ه‌ای کار می‌کنند که آن‬ ‫جامعه برای آنه�ا فرصت‌های‬ ‫مختلف�ی را ایج�اد ک�رده تا‬ ‫به کس�ب س�ود بپردازند‪ ،‬در‬ ‫مقاب�ل س�ازمان‌های مذک�ور‬ ‫باید متعهد باش�ند تا نیازها و‬ ‫خواسته‌های جامعه را برآورده‬ ‫کنند که این تعهد‪« ،‬مسئولیت‬ ‫اجتماع�ی» نامیده می‌ش�ود‪.‬‬ ‫«رابینس�ون» ‪ -‬نویس�نده و‬ ‫نظریه پرداز ح�وزه اجتماعی‬ ‫ در همی�ن رابط�ه می‌گوید‪:‬‬‫«مس�ئولیت اجتماع�ی یکی‬ ‫از وظایف و تعهدات س�ازمان‬ ‫ب�رای منتف�ع ک�ردن جامعه‬ ‫اس�ت ب�ه نح�وی ک�ه هدف‬ ‫اولیه س�ازمان یعن�ی حداکثر‬ ‫کردن سود را صورتی متعالی‬ ‫ببخش�د»‪« .‬کی�ث دیوی�س»‬ ‫ اس�تاد دانش�گاه در ایال�ت‬‫آریزونای امری�کا‪ -‬نیز معتقد‬ ‫اس�ت‪« :‬مس�ئولیت اجتماعی‬ ‫یعنی نوعی احس�اس تعهد به‬ ‫وس�یله مدیران س�ازمان‌های‬ ‫تج�اری بخ�ش خصوص�ی تا‬ ‫آنگون�ه تصمیم‌گی�ری کنن�د‬ ‫که در کنار کس�ب سود برای‬ ‫موسسه‪ ،‬سطح رفاه کل جامعه‬ ‫نیز بهبود یابد»‪.‬‬ ‫به این بهانه و به لحاظ اهمیت‬ ‫موضوع با ش�هرام ش�یرکوند‪،‬‬ ‫پژوهش�گر ح�وزه مدیری�ت‬ ‫اجرایی گفت‌وگویی داشته‌ایم‬ ‫که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در سال‌های اخیر در این‌ب�اره و درب�اره اهمی�ت موضوع مس�ئولیت‬ ‫به موضوع داغی در سطح جهان تبدیل شده و حتی اجتماعی چیست؟‬ ‫برخالف دیدگاه س��نتی‪ ،‬وظیفه ش��رکت‌ها و سازمان‌ها‬ ‫سازمان‌های جهانی جامعه اروپایی‪ ،‬به‌ویژه سازمان‬ ‫ملل در این زمینه فعالیت کرده‌اند‪ .‬در آغاز تعریفی تنها کسب سود و سودرسانی نیست‪ ،‬بلکه تمام شرکت‌ها‬ ‫بو‌کار خود ‪-‬‬ ‫از ذی‌نفعان و مس�ئولیت اجتماعی شرکت‌ها داشته و س��ازمان‌ها در قبال محیط و فضای کس�� ‌‬ ‫چه در منطق��ه و چه در جهان ‪ -‬مس��ئولیت‌هایی دارند‪.‬‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫نظریه ذی‌نفعان از این اس��تدالل اس��تفاده می‌کند که پژوه��ش درباره موضوع مس��ئولیت اجتماعی مدیران نیز‬ ‫از دیدگاه‌های مختلف حائز اهمیت‬ ‫عالوه بر کسانی که در شرکت مفروض‬ ‫اس��ت‪ .‬تصمیم‌گیری‌ه��ای مدیران‬ ‫سهم مالکانه دارند‪ ،‬بس��یاری از افراد و‬ ‫می‌توان��د تاثی��رات ش��گرفی در‬ ‫گروه‌های دیگر نیز در آن شرکت عالیقی‬ ‫بخش‌های مختل��ف جامعه بر جای‬ ‫دارند و رفتار شرکت و نحوه راهبری آن‪،‬‬ ‫بگذارد‪ .‬بنابراین مطالعه روی میزان‬ ‫بر عالیق ایش��ان اثر می‌گذارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫توجه مدی��ران به مس��ئولیت‌های‬ ‫باید حقوق و عالیق این طیف گسترده از‬ ‫اجتماعی‌ش��ان در زمان اتخاذ یک‬ ‫ذی‌نفعان‪ ،‬در سیاست‌ها و رفتار شرکت‬ ‫تصمیم می‌توان��د از اهمیت زیادی‬ ‫دیده ش��ود‪ .‬در طیف گروه‌های ذی‌نفع‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫برخوردار باشد‪ ،‬چرا که یک تصمیم‬ ‫در بنگاه‌ه��ا‪ ،‬گروه‌هایی مانن��د مالکان‪،‬‬ ‫به‌طور کلی به مجموعه‬ ‫نادرست و غیرمنطقی و بدون توجه‬ ‫سهامداران‪ ،‬مدیران‪ ،‬کارکنان‪ ،‬مشتریان‪،‬‬ ‫فعالیت‌هایی اطالق‬ ‫ب��ه تاثی��رات اجتماع��ی می‌تواند‪،‬‬ ‫تا مین‌کنند گا ن ‪ ،‬تو ز یع‌کنن��د گا ن ‪،‬‬ ‫صاحبان‬ ‫که‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫خسارات جبران‌ناپذیری را به جامعه‬ ‫دس��تگاه‌های ناظ��ر بر حس��ن اجرای‬ ‫سرمایه و بنگاه‌های‬ ‫تحمی��ل کند‪ .‬بدون ش��ک چنانچه‬ ‫قوانی��ن‪ ،‬س��ازمان‌های پاس��دار محیط‬ ‫اقتصادی به صورت‬ ‫افراد‪ ،‬گروه‌ها‪ ،‬سازمان‌ها و موسسات‬ ‫زیس��ت‪ ،‬مردم‪ ،‬دولت‪ ،‬رقب��ا‪ ،‬بانک‌ها و‬ ‫داوطلبانه به عنوان یک مختل��ف جامعه خود را نس��بت به‬ ‫موسس��ه‌های مالی‪ ،‬رس��انه‌ها و جامعه‬ ‫رویداده��ا‪ ،‬اتفاق��ات و بحران‌ه��ای‬ ‫علم��ی را می‌توان مش��اهده ک��رد‪ .‬هر‬ ‫عضو موثر و مفید در‬ ‫مختلف مس��ئول دانس��ته و هریک‬ ‫وجه��ی از کس��ب‌وکار دارای ی��ک بعد‬ ‫جامعه انجام می‌دهند‬ ‫در حدود مسئولیت و حیط ‌ه کاری‬ ‫اجتماعی اس��ت؛ مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫خوی��ش در حل بحران‌ه��ای فوق‬ ‫ش��رکت‌ها که به اختصار «س��ی‌اس‌آر»‬ ‫نامیده می‌ش��ود در واقع روش‌های��ی مبتنی بر ارزش‌های تالش کنند‪ ،‬بس��یاری از آنها در اندک زمانی مرتفع شده‬ ‫اخالقی و احترام به کارکنان‪ ،‬جامعه و محیط زیست است‪ .‬و جامعه‌ای سالم و آرام خواهیم داشت‪ .‬در جوامع بشری‪،‬‬ ‫این مس��ئولیت‌ها به این منظور برنامه‌ریزی می‌ش��ود که رفتاره��ای گروهی و حتی رفتاره��ای فردی‪ ،‬روی افراد و‬ ‫برای جامعه و به طور کلی برای س��هامداران‪ ،‬حامل ارزش گروه‌ه��ای مختلف داخل جامع��ه تاثیر می‌گذارد و هرچه‬ ‫پایدار باشد‪ .‬مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است فرد یا گروه از توانایی و قدرت بیش��تری برخوردار باش��د‪،‬‬ ‫که عالوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان‪ ،‬در جهت رفاه دامنه تاثیر آن روی جامعه بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫عمومی جامعه نیز انجام می‌شود‪.‬‬ ‫€ € ب�ا توجه ب�ه اینک�ه وابس�تگی کس�ب‌وکار به‬ ‫€ € به نظر می‌رسد که شرکت‌ها و سازمان‌ها در حال مس�ئولیت اجتماع�ی ب�ا ن�وع کار و ان�دازه واحد‬ ‫حاضر باید به توسعه همه‌جانبه اقتصادی برای خود‪ ،‬اقتص�ادی تناس�ب دارد‪ ،‬آیا مس�ئولیت اجتماعی‬ ‫کشورشان و توسعه پایدار جهانی دست شرکت‌ها مختص کسب‌وکارهای بزرگ است؟‬ ‫از آنجا که مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت‪ ،‬فراتر رفتن از‬ ‫یابند‪ .‬نظر شما‬ ‫چارچوب حداقل الزامات قانونی اس��ت که در آن فعالیت‬ ‫دارد‪ ،‬بای��د ی��ک رویکرد متعالی نس��بت به کس��ب‌وکار‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬براس��اس این تعریف‪ ،‬شرکت‌ها از نقش‬ ‫تاریخی‌ش��ان که کس��ب س��ود‪ ،‬پرداخت مالیات‪،‬‬ ‫اس��تخدام کارکن��ان و تبعیت از قوانین اس��ت‪،‬‬ ‫فرات��ر می‌روند و در تحق��ق هدف‌های اجتماعی‬ ‫گس��ترده‌تر نق��ش بس��زایی خواهن��د داش��ت‪.‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماع��ی به‌ط��ور کلی ب��ه مجموعه‬ ‫فعالیت‌هایی اطالق می‌ش��ود که صاحبان سرمایه و‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی به صورت داوطلبانه به عنوان یک‬ ‫عضو موثر و مفید در جامعه انجام می‌دهند‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت‌ها رویکردی متعالی به‬ ‫کسب‌وکار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه‬ ‫شود‪،‬‬ ‫‌‪ -‬چ��ه داخلی و چه خارجی‪-‬‬ ‫توسعه می‌یابد‪ .‬به دلیل‬ ‫را م��د نظ��ر قرار می‌ده��د و هدف‬ ‫اصل��ی آن گ��رد ه��م آوردن تمامی بخش‌ها متش��کل از آنکه فرد به تنهایی قادر نیس��ت تمامی نیازها و آرزوهای‬ ‫دولت��ی‪ ،‬خصوص��ی و س��ایر داوطلبان برای هم��کاری با خ��ود را برآورده کند و برای دس��تیابی به این هدف‪ ،‬فاقد‬ ‫یکدیگ��ر اس��ت تا از یک‌س��و موج��ب همس��ویی منافع توانای��ی‪ ،‬قدرت‪ ،‬زم��ان و مقاومت کافی اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫اقتصادی با محیط‌زیس��ت و از س��ویی دیگر سبب توفیق‪ ،‬ناگزی��ر اس��ت نیازهای خود را به کمک دیگ��ران و با اتکا‬ ‫رش��د و پایداری کسب‌وکار ش��ود ‪.‬البته باید توجه داشت به آنه��ا برآورده کند‪ .‬زمانی که چند نفر تالش‌های‌ش��ان‬ ‫که وابستگی کس��ب‌وکار به مسئولیت اجتماعی متناسب را با یکدیگر هماهنگ می‌کنند‪ ،‬متوجه می‌ش��وند قادرند‬ ‫با ن��وع کار و اندازه واحد اقتصادی اس��ت‪ ،‬لیکن به لحاظ کارهای��ی را انج��ام دهند ک��ه از عهده هری��ک از آنها به‬ ‫منافع و ارزش��ی که مس��ئولیت‌پذیری اجتماعی برای هر تنهای��ی بر نمی‌آید‪ .‬بزرگترین س��ازمان‌ها ی��ا جوامع نیز‬ ‫کس��ب‌وکار س��ازمان ایجاد می‌کند‪ ،‬بهره‌گی��ری از آن را از طریق ایج��اد هماهنگی میان فعالیت‌های بس��یاری از‬ ‫در اندازه‌ه��ای مختلف واحد اقتصادی ض��روری می‌کند‪ .‬افراد به اهداف‌ش��ان دست می‌یابند‪ .‬تالش هماهنگ افراد‬ ‫بو‌کارهای باعث می‌ش��ود اه��داف هریک از اعض��ای آنها نیز محقق‬ ‫بنابراین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ویژه کس ‌‬ ‫بزرگ و سودآورتر ش��دن آنها نیست‪ ،‬بلکه رفتار سازمانی ش��ود زیرا هدف‪ ،‬قصد یا اعتقاد اصل��ی و زیربنایی مفهوم‬ ‫تمامی ش��رکت‌ها و س��ازمان‌ها را در بر می‌گیرد‪ .‬در این س��ازمان و هماهنگی بین تالش افراد درجهت ارضای نیاز‬ ‫زمینه هر چه شرکت‌های بزرگ نسبت به اصول اخالقی و جامعه است‪ .‬امروزه س��اختار سازمان‌ها تغییر کرده است‬ ‫زیست محیطی خود حساس‌تر و آگاه‌تر شوند‪ ،‬شرکت‌های و س��ازمان‌ها نیز در داخل س��ازمان‌های دیگر قرار دارند‪.‬‬ ‫کوچک نیز در مراوده و تبعیت از آنها مصرتر خواهند شد به عبارتی‪ ،‬هر س��ازمان جزئی از یک سازمان دیگر است‪.‬‬ ‫که از این طریق ش��رایط جلب اعتماد مش��تریان و جامعه جامعه نیز که بزرگترین واحد زندگی بش��ری اس��ت‪ ،‬در‬ ‫درون خود س��ازمان‌ها و موسس��ات اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫را فراهم کنند‪.‬‬ ‫€ €ام�روزه در عرصه مدیریت‪ ،‬پرداختن به وظایفی فرهنگ��ی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬سیاس��ی و دولتی بس��یاری را جای‬ ‫چون برنامه‌ریزی‪ ،‬س�ازماندهی و کنترل را به معنای داده اس��ت‪ .‬بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که س��ازمان‌ها‬ ‫اثربخش بودن مدیران نمی‌دانند‪ ،‬بلکه پاس�خگویی برای ادام��ه اثربخش زندگی مردم و برای ارضای نیازهای‬ ‫ب�ه نیازهای ذی‌نفعان اس�ت ک�ه از وظای�ف اصلی انسان‌ها شکل گرفته‌اند‪ .‬می‌توان این نیازها را تقسیم‌بندی‬ ‫مدیران به ش�مار می‌رود‪ ،‬بر این اس�اس مسئولیت و براساس سلسله مراتب طبقه‌بندی کرد‪ .‬این نیازها شامل‬ ‫اجتماع�ی ش�رکت‌ها از دی�دگاه مدیریت�ی چگونه نیازهای فیزیولوژیکی‪ ،‬نیازه��ای امنیتی‪ ،‬احترام به خود‪،‬‬ ‫عشق و تعلق و نیاز به خودشکوفایی است‪ .‬یکی از عواملی‬ ‫تعریف می‌شود؟‬ ‫ح��وزه مربوط به روش یا رویه کس��ب‌وکار در بر گیرنده که باعث ادامه حیات سازمان‌ها می‌شود‪ ،‬مسئولیت‌پذیری‬ ‫یکی از پویاترین و چالش‌پذیرترین موضوع‌هایی است که آنها در مقابل س��ایر انس��ان‌ها‪ ،‬اف��راد و گروه‌های داخل و‬ ‫امروزه مدیران شرکت‌ها با آن روبه‌رو هستند‪ .‬برای مدیران خارج از سازمان است‪.‬‬ ‫امروز دیگر کافی نیس��ت که وظایفی چ��ون برنامه‌ریزی‪ € € ،‬اندازه‌گیری میزان مس�ئولیت‌پذیری اجتماعی‬ ‫س��ازماندهی و کنت��رل را انجام دهند و خ��ود را اثربخش ش�رکت‌ها در زمینه منافع س�هامداران‪ ،‬کارکنان و‬ ‫بنامن��د‪ ،‬بلکه پاس��خگویی به نیازهای جامعه و خواس��ت جامعه و ملاحظات زیس�ت‌محیطی بسیار با اهمیت‬ ‫ش��هروندان و مشتریان داخلی و خارجی سازمان‌های‌شان اس�ت‪ ،‬در این رابط�ه چه روش‌هایی ب�رای پایش و‬ ‫از زمره وظایف با‌اهمیت‌ترش��ان محسوب می‌شود‪ .‬شرایط اندازه‌گیری مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها وجود دارد؟‬ ‫در ای��ن ب��اره می‌توان ب��ه سیس��تم «کارت امتیازی‬ ‫امروز جهان و فضاهای جدید کسب و کار ایجاب می‌کند تا‬ ‫مت��وازن» اش��اره کرد‪ .‬این سیس��تم‬ ‫مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ‬ ‫برخالف دیدگاه سنتی‪ ،‬به‌ط��ور یکپارچ��ه‪ ،‬کل عملکرد یک‬ ‫که در بازارهای جهانی فعال هستند و‬ ‫س��ازمان را پای��ش و اندازه‌گی��ری‬ ‫نقش موث��ری دارند‪ ،‬تمام تالش خود‬ ‫وظیفه شرکت‌ها و‬ ‫می‌کند و آن را بهبود می‌بخش��د‪ .‬در‬ ‫را متوج��ه ایجاد ارزش ب��رای تمامی‬ ‫سازمان‌ها تنها کسب‬ ‫این سیس��تم در وج��ه مالی به تامین‬ ‫ذی‌نفع��ان خود ک��رده و نوعی تعادل‬ ‫سود و سودرسانی‬ ‫رضایت کام��ل س��هامداران‪ ،‬در وجه‬ ‫میان بخش‌های اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه تمام‬ ‫مش��تری و ب��ازار به تامی��ن رضایت‬ ‫زیست محیطی کسب‌وکارشان ایجاد‬ ‫شرکت‌ها و سازمان‌ها‬ ‫کامل مش��تریان‪ ،‬در وجه کسب‌وکار‬ ‫کنند‪ .‬به‌طور کلی مسئولیت اجتماعی‬ ‫در قبال محیط و فضای ب��ه بهب��ود فرآیندها و سیس��تم و در‬ ‫شرکت‌ها به ارائه روش‌هایی می‌پردازد‬ ‫وج��ه یادگی��ری و رش��د ب��ه ارتقای‬ ‫که س��ازمان‌ها در فضاهای کسب‌وکار‬ ‫کسب‌و‌کار خود ‪ -‬چه‬ ‫قابلیت‌های نیروی انس��انی و کارکنان‬ ‫خود به آن عمل کنند و پاس��خگوی‬ ‫در منطقه و چه جهان ‪-‬‬ ‫توجه می‌ش��ود‪ ،‬اما ذی‌نفعان دیگری‬ ‫توقعات جامع��ه‪ ،‬انتظ��ارات تجاری‪،‬‬ ‫مسئولیت‌هایی دارند‬ ‫مانن��د دولت‪ ،‬اتحادیه‌ه��ا و انجمن‌ها‬ ‫قانونی و اخالقی اجتماعی آنان باشد‪،‬‬ ‫نی��ز وج��ود دارن��د که این سیس��تم‬ ‫چراک��ه س��ازمان‌ها مس��ئولیت‌های‬ ‫بزرگی در زمینه اجتماع��ی‪ ،‬اقتصادی و محیطی در قبال از پایش و اندازه‌گیری مس��ئولیت‌هایی که ش��رکت‌ها در‬ ‫کارکنان‪ ،‬س��هامداران‪ ،‬مشتریان‪ ،‬دولت‪ ،‬تامین‌کنندگان و قبال آنها دارند‪ ،‬ناتوان است‪ .‬به همین علت وجه جدیدی‬ ‫س��ایر ذی‌نفعان خود برعهده دارند‪ .‬یکی از صاحب‌نظران با ن��ام «وجه تامین رضایت ذی‌نفع��ان بیرونی و محیطی‬ ‫علم مدیریت به ن��ام «پیتر دراک��ر» در این‌باره می‌گوید‪ :‬غیرمس��تقیم» به ‪ 4‬وجه دیگ��ر این سیس��تم افزوده‌اند‪.‬‬ ‫«س��ازمان‌های خصوصی به منظور حفظ مشروعیت کامل این وجه پنج��م‪ ،‬کارت امتیازی متوازن را کامل و تمامی‬ ‫و باقی ماندن به عنوان یک موسس��ه خصوصی باید قبول ذی‌نفع��ان داخلی و خارجی را عادالنه و دقیق مدنظر قرار‬ ‫کنند که نقش و وظیفه عمومی و اجتماعی نیز دارند»‪.‬‬ ‫می‌دهد‪ .‬اندازه‌گیری مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها‬ ‫€ € از آنج�ا که س�ازمان‌ها ب�رای جلب مش�ارکت را می‌ت��وان در ‪ 3‬زمین��ه مناف��ع س��هامداران و کارکنان‪،‬‬ ‫آحاد جامعه‪ ،‬اس�تمرار اثربخش زندگی شهروندان و مناف��ع جامعه و مردم و ملاحظات زیس��ت محیطی انجام‬ ‫ارضای نیازهای انسان‌ها تشکیل شده‌اند‪ ،‬مسئولیت داد ک��ه در زمین��ه منافع س��هامداران و کارکنان؛ ارتقای‬ ‫اجتماعی ش�رکت‌ها از دیدگاه روانشناس�ی چگونه عملکرد مالی‪ ،‬کاهش هزینه‌ه��ای عملیاتی‪ ،‬اعتالی نام و‬ ‫نش��ان شرکت‪ ،‬افزایش فروش و اعتماد مشتری‪ ،‬بهره‌وری‬ ‫تحلیل شده است؟‬ ‫هر سازمان دارای گروه‌های بسیاری است‪ ،‬هر گروه درباره بیشتر و کیفیت باالتر‪ ،‬کاهش نیاز به وضع مقررات نوین‪،‬‬ ‫رفتارهای صحیح و مناس��ب‪ ،‬خود هنجارهایی را به وجود دسترسی به س��رمایه‪ ،‬ارتقای ایمنی محصوالت و کاهش‬ ‫می‌آورد و این هنجارها براساس نوع کاری که الزم است انجام نیاز به تضمین‌های جدید مالک عمل قرار می‌گیرد‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫گوجه‌فرنگی هرمزگان روی دست کشاورزان مانده است‬ ‫‪23‬‬ ‫«هشت‌بندی» صنایع تبدیلی ندارد‬ ‫اک�رم امین�ی‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬هرچند ای��ن روزها‬ ‫گوجه‌فرنگی در هشت‌بندی میناب فراوان است و ارزان؛‬ ‫و البته روی دس��ت کش��اورزان مانده اما برنامه‌ریزی‌ها‬ ‫برای راه‌اندازی ناحی��ه صنعتی صنایع تبدیلی توکهور‪-‬‬ ‫‌هش��ت‌بندی در این شهرس��تان‪ ،‬امیدواری‌ها به ایجاد‬ ‫ارزش‌افزوده از تولید مازاد محصوالت کشاورزی ازجمله‬ ‫گوج��ه فرنگ��ی در این منطق��ه را افزایش داده اس��ت‪،‬‬ ‫به‌ویژه اینکه این روزها‪ ،‬رعایت‌نش��دن تقویم کش��ت از‬ ‫سوی برخی کش��اورزان و ش��رایط اقلیمی‪ ،‬باعث شده‬ ‫گوجه‌فرنگی هشت‌بندی‌ها زودتر از همیشه و همزمان با‬ ‫شهرهای همسایه برسد و روی دست هرمزگانی‌ها بماند‪.‬‬ ‫خلیل قاسمی‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هرمزگان از فراهم‌ش��دن مقدمات احداث ناحیه صنعتی‬ ‫صنایع تبدیلی توکهور‪‌-‬هشت‌بندی در شهرستان میناب‬ ‫می‌گوید‪ :‬ش��رکت شهرک‌های‬ ‫خبر می‌دهد و به‬ ‫صنعت��ی آمادگی الزم برای همکاری با بخش خصوصی‬ ‫به‌منظور احداث ناحیه صنعتی توکهور ‪-‬هشت‌بندی تا‬ ‫مرحل��ه احداث بناها را دارد‪ .‬او می‌افزاید‪ :‬ناحیه صنعتی‬ ‫صنایع تبدیلی بخش توکهور – هش��ت‌بندی باید مورد‬ ‫مطالعه و جانمایی قرار گیرد‪ ،‬تمام مس��ئوالن اس��تانی‬ ‫ب��رای ایجاد ناحی��ه صنعتی در منطقه هش��ت‌‌بندی و‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی همکاری‌‌های‬ ‫الزم را انجام می‌‌دهند و تا قبل از س��ال جدید اقدامات‬ ‫الزم انجام می‌شود‪.‬‬ ‫آنطور که رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت هرم��زگان‬ ‫پیش��نهاد می‌دهد‌‪ ،‬اگرچه بخشی‬ ‫از گوجه‌فرنگ��ی اس��تان به عراق‬ ‫می‌رود اما تولید امسال آنقدر زیاد‬ ‫اس��ت که باید راهکارهایی همچ��ون خرید تضمینی از‬ ‫کش��اورزان ی��ا تامین هزین��ه حمل آنان برای ارس��ال‬ ‫محصوالت‌ش��ان به بازارهای دیگر ش��هرها و کشورها از‬ ‫سوی نهاد مسئول اندیشیده شود‪ .‬به گفته او‪ ،‬اگر صنایع‬ ‫تبدیلی این محصول در اس��تان راه‌اندازی شود‪ ،‬سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان می‌تواند برای صادرات‬ ‫این محص��والت برنامه‌ریزی کند؛ امکان��ی که در حال‬ ‫حاض��ر وجود ندارد‪ .‬ب��ه گفته او ایج��اد صنایع تبدیلی‬ ‫به‌ط��ور کامل در اختی��ار و زیر نظارت س��ازمان جهاد‬ ‫کشاورزی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹دردسرهای کشت بی‌هنگام‬ ‫‪450‬ه��زار ت��ن محص��ول گوجه‌فرنگ��ی امس��ال در‬ ‫هرمزگان تولید ش��ده اما به خاطر ش��رایط آب و هوایی‬ ‫س��ال‌جاری و به این دلیل که همس��ایه‌ها نیز امس��ال‬ ‫محص��ول خوب��ی داش��ته‌اند‌‪ ،‬گوجه‌ه��ای هرمزگانی‌ها‬ ‫مش��تری ن��دارد و کش��اورزان متضرر ش��ده‌اند‪ .‬معاون‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان معتقد است این شرایط‬ ‫حاصل بی‌توجهی کش��اورزان اس��تان به الگوی کشت و‬ ‫شرایط اقلیمی است‪.‬‬ ‫عادل ش��هرزاد‪ ،‬معاون برنامه‌ری��زی و امور اقتصادی‬ ‫جهاد کشاورزی هرمزگان‪ ،‬درباره مشکل تولید گوجه در‬ ‫میناب و افت قیمت‌ها در هش��ت‌بندی میناب به‬ ‫می‌گوید‪ :‬علت مش��کلی که امسال پیش آمده را باید در‬ ‫رعایت نکردن الگوی کشت و تقویم زراعی توسط برخی‬ ‫کشاورزان جست‌وجو کرد‪ .‬او می‌افزاید‪ :‬همواره پیش از‬ ‫آغاز فصل کش��اورزی‪ ،‬الگوی کش��ت و تقویم زراعی به‬ ‫کش��اورزان اعالم می‌شود‪ ،‬امسال نیز مانند هر سال این‬ ‫دو مورد به کشاورزان ابالغ شد و کشاورزان ملزم بودند‬ ‫این مسائل را رعایت کنند اما به نظر می‌رسد این اتفاق‬ ‫نیفتاده است‪.‬‬ ‫ش��هرزاد به‌هم خوردن تعادل در‬ ‫ب��ازار عرض��ه و تقاض��ا در ب��ازار‬ ‫گوجه‌فرنگی هرم��زگان را دلیل‬ ‫افت قیمت ای��ن محصول و ضرر‬ ‫کشاورزان می‌داند‪ ،‬از سوی دیگر‬ ‫کاهش مشتری‌های این محصول در استان‌های همجوار‬ ‫را عامل به‌هم خوردن بازار می‌داند و می‌افزاید‪ :‬به دلیل‬ ‫ش��رایط آب‌وهوایی که امس��ال تجرب��ه کردیم و چون‬ ‫امس��ال‪ ،‬فصل سرما را در اس��تان و استان‌های همجوار‬ ‫تجرب��ه نکردیم و ش��رایط آب و هوایی مس��اعدی برای‬ ‫کشاورزی داشتیم‪ ،‬این محصول سریع‌تر از معمول تولید‬ ‫و به بازار ارائه ش��د‪ .‬آنطور که شهرزاد می‌گوید‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر بین اس��تان هرم��زگان‪ ،‬فارس‪ ،‬بوش��هر‪ ،‬جنوب‬ ‫کرم��ان و سیس��تان و بلوچس��تان همپوش��انی تولید‬ ‫گوجه‌فرنگی وجود دارد و این موجب ش��ده اضافه تولید‬ ‫در ب��ازار وجود داش��ته باش��د‪ ،‬از س��وی دیگ��ر برخی‬ ‫کشاورزان‪ ،‬نه الگوی کشت را رعایت کرده‌اند و نه تقویم‬ ‫زراعی را؛ به همین دلیل شرایط فعلی پیش آمده است‪.‬‬ ‫مع��اون جهاد کش��اورزی هرمزگان تاکی��د می‌کند که‬ ‫مش��کل پیش‌آمده ب��ه خاطر تولید مازاد نیس��ت‪‌،‬بلکه‬ ‫مسئله این است که استان‌های همجوار‪ ،‬امسال همزمانی‬ ‫تولید با هرمزگان داشته‌اند؛ درواقع مشتری گوجه‌فرنگی‬ ‫استان کم شده است و تولید مانند سابق است‪.‬‬ ‫از ‪450‬ه��زار تن محصول گوجه‌فرنگی هرمزگان‪ ،‬تنها‬ ‫حدود ‪ 3‬تا ‪5‬درصد در استان مصرف می‌شود و مابقی یا‬ ‫به اس��تان‌های دیگر یا به خارج از کشور صادر می‌شود‪.‬‬ ‫ش��هرزاد این را می‌گوید و می‌افزاید‪ :‬وقتی اس��تان‌های‬ ‫دیگر همزمان با ما تولید گوجه‌فرنگی داشته‌اند‪ ،‬جایی‬ ‫برای عرضه محصوالت ما باقی نمی‌ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر تعطیالت در کاهش قیمت گوجه‌فرنگی‬ ‫آنطور که ش��هرزاد توضیح می‌دهد‪ ،‬افت اصلی قیمت‬ ‫گوج��ه در ایام تعطیلی بهمن‌ماه ب��ود؛ به گفته وی در‬ ‫ای��ام تعطیل به خاطر تعطیلی بازار و نیمه‌تعطیل بودن‬ ‫س��امانه حمل‌ونقل‪ ،‬محصولی همچون گوجه‌فرنگی که‬ ‫عمدت��ا مصرف تازه‌خ��وری دارد و نمی‌ش��ود آن را در‬ ‫انبارها نگاه داش��ت‪ ،‬روی دست کشاورز می‌ماند و افت‬ ‫قیمت پی��دا می‌کند‪ .‬به گفته او‪ ،‬از هفته گذش��ته و با‬ ‫باز ش��دن دوباره بازار‪ ،‬ش��اهد روند صعودی در قیمت‬ ‫گوجه‌فرنگی بودیم و در حال حاضر متوسط قیمت آن‪،‬‬ ‫کیلویی ‪ 350‬تومان است‪ .‬او البته معتقد است این نرخ‪،‬‬ ‫قیمتی نیس��ت که کشاورز را به سود برساند و قیمت‌ها‬ ‫نیازمند بازنگری است‪.‬‬ ‫معاون جهاد کش��اورزی هرمزگان می‌افزاید‪ :‬امس��ال‬ ‫تولید و عرضه اضافه نداریم‪ ،‬سطح زیر کشت نسبت به‬ ‫س��ال قبل اضافه نشده و همان حدود ‪14‬هزار هکتاری‬ ‫اس��ت که در س��ال گذشته داش��تیم‌‪ ،‬همچنین برآورد‬ ‫م��ا ورود حدود ‪450‬ه��زار تن محص��ول گوجه‌فرنگی‬ ‫به بازار اس��ت که میزان تولید س��ابق اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫ش��هرزاد‪ ،‬آس��یای میانه و عراق‪ ،‬ازجمله مش��تری‌های‬ ‫خارجی گوجه‌فرنگی هرمزگان هس��تند‪ ،‬او می‌گوید‪ :‬از‬ ‫آنجا که بندرعباس یک موقعیت اس��تراتژیک در کشور‬ ‫دارد و ح��دود ‪70‬درصد صادرات ای��ران از طریق بندر‬ ‫ش��هید رجایی و باهنر انجام می‌ش��ود‪ ،‬فرصت مناسبی‬ ‫برای ص��ادرات گوجه‌فرنگی و برخ��ی دیگر محصوالت‬ ‫کش��اورزی به کش��ورهای اروپای��ی از جمله اس��پانیا‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬فرانس��ه و آلمان داریم و حتی برخی محصوالت‬ ‫به افریقای جنوبی ارس��ال می‌شود‪ ،‬البته بخشی از این‬ ‫محص��والت ب��ه ص��ورت تازه‌خوری و برخی ب ‌ه ش��کل‬ ‫فرآوری‌شده ارسال می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر زیرساخت‌ها و واسطه‌ها‬ ‫شهرزاد توضیح می‌دهد که زیرساخت‌های حمل‌ونقلی‬ ‫در ص��ادرات داخل��ی و خارجی محصوالت کش��اورزی‬ ‫فراهم اس��ت اما مشکل در هزینه‌های باالی حمل‌ونقل‬ ‫اس��ت‪ .‬او می‌گوید‪ :‬کشاورز تقریبا همان هزینه تولید را‬ ‫ب��رای حمل‌ونقل هم باید پرداخت کند که این باری بر‬ ‫دوش کشاورز است و اگر بتوانیم شیوه‌ای تعریف کنیم‬ ‫که بخشی از این هزینه در قالب یارانه حمل‌ونقل باشد‪،‬‬ ‫به‌ط��ور طبیعی قیمت‌های حمل‌ونق��ل کاهش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی صنایع تبدیلی‬ ‫اگرچه آنطور که ش��هرزاد می‌گوید عامل اصلی ایجاد‬ ‫بحران گوجه‌فرنگی در هرمزگان‪ ،‬رعایت‌نش��دن تقویم‬ ‫کش��ت از س��وی برخی کش��اورزان و ش��رایط اقلیمی‬ ‫اس��ت اما به نظر می‌رس��د وجود صنای��ع تبدیلی برای‬ ‫فرآوری این محصول می‌تواند از هدررفت این محصول‬ ‫جلوگی��ری کرده و تولید اف��زون بر مصرف را تبدیل به‬ ‫ارزش اف��زوده کن��د‪ .‬نکته مهم در این میان آن اس��ت‬ ‫که در حال حاضر‪ ،‬اس��تان هرمزگان در زمینه فرآوری‬ ‫گوجه‌فرنگی‪ ،‬صنایع تبدیلی ندارد‪.‬‬ ‫معادن فعال خراسان جنوبی‬ ‫توزیع میوه شب عید در مشهد‬ ‫مشکالت سنگ‌شکن‌ها در بجنورد‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان جنوبی گفت‪371 :‬‬ ‫معدن فعال در س��طح اس��تان وجود دارد که پیش‌بینی می‌‌ش��ود تا پایان سال‬ ‫‪ 8‬میلیون تن ماده معدنی از این معادن برداش��ت ش��ود‪ .‬سید نعمت‌اهلل حقیقی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مهم‌ترین معادن فعال اس��تان ش��امل خاک صنعتی‪ ،‬زغال س��نگ‪،‬‬ ‫س��نگ تزئینی‪ ،‬آهن و منیزیت اس��ت که برای ‪ 8‬هزار نفر به صورت مس��تقیم‬ ‫در معادن اس��تان شغل ایجاد شده است‪ .‬حقیقی افزود‪ :‬خراسان جنوبی در ‪10‬‬ ‫ماه امس��ال در بحث پروانه اکتش��اف مواد معدنی موفق به کسب مقام سوم و در‬ ‫صدور گواهی‌نامه کشف موفق به کسب مقام چهارم در سطح کشور شده است‪.‬‬ ‫حقیقی میزان ذخایر قطعی معادن استان را افزون بر ‪ 1/5‬میلیارد تن عنوان و‬ ‫بیان کرد‪ :‬در حال حاضر بخش اکتشاف استان به سمت جهشی نو گام برداشته‬ ‫و این بیانگر عزم استان برای دستیابی به اکتشاف ظرفیت‌های معدنی موجود در‬ ‫استان است‪ .‬وی از روند سرمایه‌گذاری برای ایجاد صنایع پایین دست مس خبر‬ ‫داد و تصریح کرد‪ :‬پیش‌بینی می‌شود طیف زیادی از سرمایه‌گذاری پایین دست‬ ‫مس در استان ایجاد و ‪ 15‬واحد پایین‌دست این صنایع را در استان داشته باشیم‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬مدیرعامل س��ازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری مشهد گفت‪:‬‬ ‫میوه شب عید از ‪ 25‬اسفندماه در غرفه‌های سازمان میادین میوه و تره‌بار‬ ‫شهرداری مش��هد توزیع و عرضه می‌شود‪ .‬جالل قربانی گفت‪ :‬میوه شب‬ ‫عید با کیفیت و قیمت مناس��ب بدون هیچ کم و کاستی عرضه می‌شود‪،‬‬ ‫بنابراین تمامی تدابیر الزم برای این بخش از سوی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اندیش��یده ش��ده و ش��هرداری نیز در امر توزیع میوه مشارکت‬ ‫می‌کند‪ .‬مدیرعامل س��ازمان میادین میوه و تره‌بار ش��هرداری مشهد در‬ ‫ارتباط با توزیع مرغ منجمد نیز گفت‪ :‬در روزهای گذش��ته این س��ازمان‬ ‫مرغ منجمد طرح تنظیم بازار عید را در بازارهای ش��هرداری عرضه کرده‬ ‫است‪ .‬به گفته وی توزیع مرغ منجمد تا پایان سال ادامه دارد و شهروندان‬ ‫می‌توانند مرغ منجمد را با نرخ کیلویی ‪ 5‬هزار و ‪ 900‬تومان خریداری کنند‪.‬‬ ‫قربانی یادآور ش��د‪ :‬هدف اصلی ش��هرداری توزیع میوه و مرغ منجمد در‬ ‫روزهای پایانی سال به منظور ارائه خدمت مناسب به شهروندان مشهدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬عضو شورای اسالمی شهر بجنورد تاکید کرد‪ :‬در صورت جلوگیری‬ ‫نکردن از فعالیت سنگ‌شکن‌ها در حریم بجنورد‪ ،‬این شهر از لحاظ آلودگی‬ ‫به گرد و غبار مانند خوزستان خواهد شد‪ .‬علیرضا باغچقی با اشاره به اینکه‬ ‫در حال حاضر تعدادی از سنگ‌ش��کن‌ها در حریم این شهر فعال هستند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تعدادی از آنها خواسته یا ناخواسته ضوابط زیست‌محیطی را رعایت‬ ‫نمی‌کنند که با جریان باد غالب گردو غبارها وارد ش��هر ش��ده و سالمتی‬ ‫شهروندان را به مخاطره می‌اندازد‪ .‬وی با بیان اینکه فعالیت سنگ‌شکن‌ها‪،‬‬ ‫توپوگرافی جغرافیایی شهر را بر هم می‌زند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬زمانی که کنده‌کاری‬ ‫روی کوهی در حال انجام اس��ت‪ ،‬مراتع و پوشش گیاهی آن منطقه نیز از‬ ‫بین می‌رود‪ ،‬این در حالی اس��ت که این مراتع و پوش��ش گیاهی همانند‬ ‫س��دی هس��تند که جلوی ورود گرد و غبار که از مس��یرهای دورتر به راه‬ ‫می‌افتد را می‌گیرد و از ورود آنها به شهر جلوگیری می‌کند‪ .‬باغچقی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اما فعالیت سنگ‌شکن‌ها موجب می‌شود تا آن گرد و غبارها نیز وارد‬ ‫شهر شوند‪.‬‬ ‫بودجه مترو اصفهان‬ ‫روابط اقتصادی ایران و هند‬ ‫فارس‪ :‬رییس کمیسیون حقوقی‪ ،‬اقتصادی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت‪ :‬پیش‌بینی بیشترین‬ ‫اعتبار در بودجه س��ال آتی ش��هرداری اصفهان به مترو اختصاص دارد‪ .‬فتح‌اهلل معین با اشاره به اینکه در مجموع‬ ‫الیحه بودجه س��ال آتی شهرداری اصفهان چند اشکال اساسی داش��ته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این بودجه چند ردیف‬ ‫درآمدی داشت که این ردیف‌های درآمدی ‪ 65‬درصد مجموع درآمد‌های بودجه سال آتی را تشکیل می‌داد‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه این وضعیت نش��ان می‌داد که تالش جدی برای پیدا کردن مناب��ع درآمدی جدید در این بودجه‬ ‫لح��اظ نش��ده بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬عوارض بر مازاد تراکم ‪ 691‬میلی��ارد تومان معادل ‪ 43‬درصد از درآمد‌‌های بودجه‬ ‫پیش��نهادی سال آتی ش��هرداری را به خود اختصاص داده بود‪ .‬رییس کمیسیون حقوقی‪ ،‬اقتصادی و گردشگری‬ ‫ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان تصریح کرد‪ 42 :‬میلیارد تومان برای عوارض حذف پارکینگ‪ 34 ،‬میلیارد تومان‬ ‫برای جریمه‌های کمیس��یون ماده ‪ 100‬و ‪ 275‬میلیارد تومان نیز س��هم شهرداری از عوارض بر ارزش افزوده در‬ ‫بودجه پیشنهادی سال آتی شهرداری پیش‌بینی شده بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تاکید داشتم که عوارض بر مازاد تراکم و‬ ‫عوارض حذف پارکینگ نوعی تخلف از طرح تفصیلی شهر است و به نوعی سبب ایجاد مشکل و تنگنا برای نسل‬ ‫آینده می‌شود و همچنین برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد چابهار در دیدار با سفیر هند و هیات همراه گفت‪ :‬تصمیم‌های اخذ شده برای‬ ‫اس��تفاده از قابلیت‌های منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار از س��وی دو دولت نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬مبارکی افزود‪ :‬در راس��تای اجرای فرمان رهبر معظم انقالب درباره توجه ویژه به سواحل مکران که باعث تحول‬ ‫در جنوب ش��رق کشور می‌ش��ود‪ ،‬سفیر هند و هیات تجاری همراه عالوه بر روابط رو به گسترش دو کشور‪ ،‬با توجه به‬ ‫موقعیت اس��تراتژیک بین کشورهای «شمال و جنوب» و «شرق و غرب» به عنوان تنها بندر اقیانوسی واقع در حاشیه‬ ‫اقیانوس هند از موقعیت ویژه‌ای برخوردار می‌باش��د و به همین علت گس��ترش مراودات اقتصادی هند در این منطقه‬ ‫دارای اهمیت بسیار مهمی در مراودات با کشورهای آسیای میانه است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬همچنین در آینده نه‌چندان دور‬ ‫شاهد توسعه مناسبات اقتصادی بین ایران و هند از طریق منطقه آزاد چابهار به عنوان اقتصادی‌ترین پل ارتباطی هند‬ ‫به افغانستان و آسیای میانه خواهیم بود‪ .‬مبارکی به برخی از پروژه‌هایی که می‌تواند سرآغاز و نقطه عطف همکاری‌های‬ ‫دوجانبه منطقه آزاد چابهار با ش��رکت‌های هندی باش��ند از جمله راه‌اندازی خط کشتیرانی بین چابهار و یکی از بنادر‬ ‫فعال هند‪ ،‬مش��ارکت در توس��عه سایت پتروشیمی‪ ،‬ایجاد ش��هرک خودرو‪ ،‬س��رمایه‌گذاری در پارک فناوری دانشگاه‬ ‫بین‌المللی و احداث آب شیرین کن اشاره کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کمک به فروش‬ ‫گوجه‌فرنگي‬ ‫سيروس اسدپور‬ ‫مدير سازمان تعاون روستايي هرمزگان‬ ‫يکي از علت‌ه��اي اصلي کاهش قيمت گوجه‌فرنگي‬ ‫در حال حاضر در هرمزگان‪ ،‬عرضه بيش از تقاضاست‪،‬‬ ‫همچني��ن از آنجا که تقريبا در اواخر فصل برداش��ت‬ ‫گوجه هستيم و بعد از اسفندماه ديگر برداشت گوجه‬ ‫در اس��تان نخواهيم داشت‪ 70 ،‬درصد گوجه برداشت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬همچني��ن در مناط��ق همج��وار مانند‬ ‫جيرف��ت‪ ،‬کهنوج و جنوب فارس نيز برداش��ت آغاز و‬ ‫موجب ش��ده محصول موجود‌‪ ،‬بيش از اندازه باش��د و‬ ‫قيمت‌ها افت کند‪.‬‬ ‫در ش��رايط فعلي بايد مق��داري از اين گوجه‌فرنگي‬ ‫از ب��ازار خارج ش��ود‪ ،‬در اي��ن باره ب��ا صادرکنندگان‬ ‫صحبت‌هايي داشته‌ايم اما آنها معتقدند بازار خارجي‪،‬‬ ‫اقالم موجود را نمي‌پس��ندد و ب��ه همين دليل‪ ،‬بحث‬ ‫صادرات را در حال حاضر کنار گذاشته‌ايم‪ .‬در اين باره‬ ‫به نظر مي‌رس��د فرآوري محصوالت‪ ،‬راهکار مناسبي‬ ‫باش��د که در اي��ن زمينه با چند کارخانه کش��ور وارد‬ ‫مذاکره ش��ده‌ايم اما آنها قيمت تقريب��ا پاييني اعالم‬ ‫کرده‌ان��د‪ ،‬بنابراين درصدد هس��تيم ب��ا کمک جهاد‬ ‫کشاورزي‪ ،‬اعتباري به عنوان يارانه حمل به کشاورزان‬ ‫اختص��اص دهيم تا کش��اورزان با ض��رر کمتري اين‬ ‫محصول را ب��ه کارخانه‌ها تحويل دهند‪ .‬در اين رابطه‬ ‫هفته گذش��ته جلس��اتي با مهندس نوبخ��ت‪ ،‬معاون‬ ‫رييس‌جمهوري برگزار ش��ده و به نظر مي‌رسد اعتبار‬ ‫مورد نظ��ر تخصيص يافته‪ ،‬هرچند هن��وز به ما ابالغ‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬در حال حاضر با چن��د کارخانه صنايع‬ ‫تبديلي در اصفهان‪ ،‬مش��هد و برخي ش��هرهاي ديگر‬ ‫مذاکرات��ي براي خريد محصول هرمزگان انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر بحث حمل محصول براي کش��اورزان حل شود‪،‬‬ ‫مي‌تواني��م با قيمت مناس��ب و ب��دون تحميل کرايه‬ ‫حمل‪ ،‬محصول گوجه‌فرنگي را به ساير استان‌ها ارسال‬ ‫کنيم که در اين صورت‪ ،‬تقاضا در بازار بيشتر مي‌شود‪.‬‬ ‫همچني��ن فرآوري اي��ن محصوالت‪ ،‬مان��ع از دورريز‬ ‫اين محصوالت مي‌ش��ود‪ .‬اين موارد از جمله اقداماتي‬ ‫است که سازمان تعاون روس��تايي مي‌تواند براي رفع‬ ‫مشکل انباشت گوجه‌فرنگي در هرمزگان انجام دهد و‬ ‫اميدواريم اين اقدامات در هفته جاري به نتيجه برسد‬ ‫و بتوانيم گوجه را از سر زمين براي رسيدن به مرحله‬ ‫فروش‪ ،‬حمل کنيم‪.‬‬ ‫در شرايط فعلي واسطه‌ها تا حدي روي قيمت تاثير‬ ‫گذاش��ته‌اند و ش��نيده مي‌ش��ود که در بازار شهرهاي‬ ‫ديگر‪ ،‬قيمت‌ها چند برابر قيمتي اس��ت که در مزرعه‬ ‫از کش��اورز خريده مي‌ش��ود‪ .‬اين در حالي اس��ت که‬ ‫بهترين قيمت آن چيزي است که حداکثر ‪ 50‬درصد‬ ‫از س��ر مزرعه تا بازار فروش تفاوت داشته باشد و اگر‬ ‫در تهران و بازارهاي ديگر‪ ،‬قيمت گوجه‌فرنگي ‪1500‬‬ ‫تومان است بايد در مزرعه حداقل کيلويي ‪ 600‬تومان‬ ‫از کشاورز خريداري ش��ود‪ ،‬اما وجود واسطه‌هاي زياد‬ ‫مانع اين مسئله است‪.‬‬ ‫به نظر مي‌رسد بازار مصرف زير کنترل اصناف است‬ ‫و ميوه‌فروش نمي‌تواند قيمت را زياد دس��تکاري کند‪،‬‬ ‫واس��طه به اين س��وي معامله فش��ار مي‌آورد و تالش‬ ‫مي‌کند سهم بيشتري از کشاورز بگيرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رونق سرمایه‬ ‫در بندر شهید رجایی‬ ‫‪ :‬ابراهیم ایدنی‪ ،‬مدی��رکل بنادر و دریانوردی‬ ‫هرم��زگان اظه��ار کرد‪ :‬بی��ش از ‪ 53‬درص��د تجارت‬ ‫بین‌المللی کشور از طریق این بندر انجام می‌شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬بندر شهید رجایی بزرگترین و‬ ‫پیش��رفته‌ترین بندر کانتینری ایران محسوب می‌شود‬ ‫که ح��دود ‪85‬درصد کل عملیات تخلی��ه و بارگیری‬ ‫اینگون��ه کاالها در کش��ور را بر عه��ده دارد‪ .‬مدیرکل‬ ‫بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن اشاره به طرح‌های‬ ‫توس��عه این بندر ب��رای افزایش ظرفی��ت کانتینری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فاز نخست توسعه در سال‌های گذشته به پایان‬ ‫رس��ید‪ .‬در فاز دوم نیز‪ ،‬احداث یال‌های شرقی و غربی‬ ‫و بخش‌های دریایی آن به پایان رسیده و تامین اعتبار‬ ‫ب��ه منظور فاینانس مورد نیاز خرید تجهیزات تخلیه و‬ ‫بارگیری(گنتری کرین) در دس��ت انجام است‪ .‬وی از‬ ‫آغاز عملی��ات اجرایی فاز ‪ 3‬توس��عه بندر در یک ماه‬ ‫گذش��ته س��خن به میان آورد و گفت‪ :‬با اجرای کامل‬ ‫ای��ن فاز‪ 1300 ،‬متر اس��کله به زیرس��اخت‌های بندر‬ ‫افزوده خواهد شد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫صادرات سفال اللجين‬ ‫ابراهيم کارخانه‌اي‬ ‫‌نمايندهمردمهمدان‬ ‫درمجلسشورایاسالمی‬ ‫اگر توليد‌کنندگان به فکر ارتقاي صادرات س��فال‌هاي‬ ‫اللجين هس��تند بايد نوآوري و خالقيت بيش��تري را‬ ‫در توليد اين محصوالت به‌کار ببرند‪ .‬صنايع‌دس��تي‌ای‬ ‫مانند س��فال بايد هدفمند به کش��ورهاي ديگر صادر‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین عالقه‌ها و س��ليقه‌هاي مردم کش��ور‬ ‫هدف در توليد محصوالت صادراتي باید در نظر گرفته‬ ‫ش��وند‪ ،‬در غير اين ص��ورت ص��ادرات در محصوالت‬ ‫موفق نخواهد بود پيش از صادرات کاال بايد بازاريابي و‬ ‫مطالعات الزم روي بازار هدف انجام شود‪ .‬اینها عواملی‬ ‫هس��تند که کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد‪ .‬در حوزه‬ ‫صادرات ديگر کش��ورها نخست کش��وري را که براي‬ ‫صادرات خود انتخاب مي‌کنند‪ ،‬نيازس��نجي مي‌کنند‬ ‫و پس از نياز‌س��نجي کااليي را براي صادرات انتخاب‬ ‫مي‌کنند که مورد توجه مردم آن کشور قرار بگيرد‪.‬‬ ‫کااليي که براي صادرات توليد مي‌ش��ود بايد متناسب‬ ‫با فرهنگ بازار هدف طراحي شود‪ .‬اگر فرهنگ کشور‬ ‫ه��دف مورد توج��ه قرار نگي��رد‪ ،‬ص��ادرات نمي‌تواند‬ ‫موفقيت‌آميز باشد‪.‬‬ ‫به‌عنوان نمونه کش��ور چي��ن منطبق با نياز و فرهنگ‬ ‫ايراني محصوالت خود را طراحي و توليد مي‌کند‪.‬‬ ‫بس��ته‌بندي س��فال با کيفيت باال و طراحي مناسب و‬ ‫شکيل مي‌تواند به افزايش صادرات اين محصول کمک‬ ‫کند که در کشور ما کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫س��فال به ش��کل فله‌اي توليد مي‌ش��ود و اگر در يک‬ ‫بس��ته‌بندي زيبا و جذاب ارائه ش��ود سبب جلب نظر‬ ‫مش��تري و بازارياب��ي کاال در بازارهاي جهاني خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬نقش بس��ته‌بندي در صادرات کاال کمتر از خود‬ ‫کاال نيست‪ .‬اللجين به عنوان قطب سفال جهان مطرح‬ ‫اس��ت اما ايران نتوانسته اين محصول را به کل جهان‬ ‫ص��ادر کند‪ ،‬در‌حالي ک��ه اين توانمن��دي در اللجين‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬همچنین مديريت‪ ،‬برنامه‌ريزي‪ ،‬خالقيت‬ ‫و نوآوري‌هاي ضروري براي اين محصول وجود ندارد‪.‬‬ ‫تبليغات در سطح رسانه‌هاي جهاني نيز مي‌تواند موثر‬ ‫باش��د که ايران در اين زمينه نيز از رسانه‌هاي جهاني‬ ‫کمتر استفاده مي‌کند‪ .‬با توجه کافي به صادرات حتي‬ ‫مي‌تواني��م فرهن��گ ايراني ـ اس�لامي را نيز از طريق‬ ‫صنايع‌دستي کشور به سراسر دنيا صادر کنيم‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‌‪ :‬مصطفي اس��دي معاون توس��عه بازرگاني‬ ‫داخلي و خارجي س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫همدان در کارگروه تنظيم بازار شهرس��تان همدان با‬ ‫بيان اينکه توزيع م��رغ منجمد قيمت مرغ گرم را در‬ ‫بازار همدان کاهش داد‪ ،‬گفت‪ :‬روزانه به‌طور متوس��ط‬ ‫‪ 80‬ت��ن مرغ گرم وارد بازار همدان مي‪‎‬ش��ود که براي‬ ‫مصرف صنفي و صنعتي مورد اس��تفاده قرار مي‪‎‬گيرد‪.‬‬ ‫وي قيم��ت مرغ گرم در ب��ازار را بين ‪ 7600‬تا ‪7800‬‬ ‫تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫‌‪ :‬فريب��رز دهق��ان معاون بازرس��ي و نظارت‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کردس��تان‬ ‫گف��ت‪ :‬از ‪ 25‬ت��ا ‪ 30‬بهمن س��ال‌جاري در مجموع ‪2‬‬ ‫ه��زارو ‪ 130‬م��ورد بازرس��ي از واحده��اي صنفي و‬ ‫غيرصنفي در س��طح بازار انجام شده است‪ .‬وي با بيان‬ ‫کش��ف ‪87‬مورد تخلف در اين بازرس��ي‌ها خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در اين رابطه ‪ 81‬فقره پرون��ده براي واحد‌هاي‬ ‫متخلف صنفي و غيرصنفي تشکيل شده است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬سيدش��ريف موس��وي‪ ،‬ريي��س اداره تعاون‬ ‫روس��تايي اهواز از آغاز به‌کار تعاوني مرزنشينان اهواز‬ ‫ت��ا پايان س��ال‌جاري خب��ر داد و عنوان ک��رد‪ :‬تعاون‬ ‫روس��تايي اهواز هم‌اکنون با حمايت مسئوالن‪ ،‬تعاوني‬ ‫مرزنش��ينان اهواز را در زمينه اهدافي همچون ايجاد‬ ‫اش��تغال‪ ،‬فعال‌تر‌ش��دن ص��ادرات و واردات و افزايش‬ ‫تولي��د در بخش اس��ماعيليه با بي��ش از ‪ 4‬هزار عضو‬ ‫تاسيس کرده اس��ت که اميدواريم تا پايان سال‌جاري‬ ‫به‌طور رسمي آغاز به‌کار کند‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬يل��دا راهدار‪ ،‬رييس کميته استانداردس��ازي‬ ‫ات��اق بازرگاني ش��يراز در نخس��تين دوره بين‌المللي‬ ‫آشنايي با اس��تانداردهاي فرآيند توليد محصول سالم‬ ‫در ش��يراز با اشاره به ش��کل‌گيري اين کميته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هدف از تش��کيل اين کميته انج��ام فعاليت در زمينه‬ ‫استانداردسازي محصوالت کش��اورزي و فرآورده‌هاي‬ ‫صنايع تبديلي است‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬علي نم��ازي‪ ،‬مديرکل ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارايي يزد در جلسه ستاد درآمد استان يزد با تشريح‬ ‫روند درآمدي اس��تان يزد گفت‪ :‬وضعيت درآمدي اين‬ ‫استان در س��ال‌جاري مثبت‪ ،‬اميدوارکننده و مطلوب‬ ‫اس��ت‪ .‬درآمد وصولي اين استان در سال‌جاري نسبت‬ ‫به ميزان مصوب افزايش خوبي داش��ته اس��ت‪ .‬وي با‬ ‫اشاره به مازاد درآمد وصولي استان يزد در سال‌جاري‪،‬‬ ‫خواستار اختصاص درصد تعيين‌شده اين مازاد درآمد‬ ‫به استان شد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫ایجاد خوشه صادرات‌گرای سفال در پایتخت سفال کشور‬ ‫سفال اللجین در پیچ و خم صادرات‬ ‫صبا رضای�ی ـ گروه اس�تان‌ها‪ :‬ایجاد‬ ‫تنه��ا خوش��ه صادرات‌گ��رای س��فال در‬ ‫اللجین همدان س��بب ش��ده تا هر سال‬ ‫یک هنرمند‪ ،‬صنعتگر یا پیشکسوت نمونه‬ ‫کش��وری از این ش��هر انتخاب شود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که به اعتقاد کارشناسان‬ ‫کیفیت س��فال این کش��ور ک��ه ظرفیت‬ ‫تسخیر بازارهای اروپایی را داشت با ورود‬ ‫عراق به تجارت س��فال‪ ،‬به کیفیت درجه‬ ‫‪ 2‬تنزل پیدا کرده اس��ت چرا که عراقی‌ها‬ ‫به عنوان نخستین مشتریان سفال اللجین‬ ‫خواهان سفال ارزان‌تر و بدون بسته‌بندی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫س��فال تولیدی است که روح هنر در آن‬ ‫دمیده می‌شود‪ 90 .‬درصد سفال کشور به‬ ‫عنوان محصولی از صنعت و هنر که صادر‬ ‫می‌شود از اللجین در استان همدان است‬ ‫اما تنه��ا ‪ 61‬درصد آن از مبادی اس��تان‬ ‫همدان انجام ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ا این همه‬ ‫صادرات سفال اللجین در ‪ 11‬ماه نخست‬ ‫امسال ‪ 17‬میلیون دالر ارزآوری به همراه‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬بر اس��اس آمار اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی این استان‪ ،‬اللجین دارای‬ ‫‪ 700‬کارگاه بزرگ و کوچک تولید سفال‬ ‫و س��رامیک است و این محصوالت توسط‬ ‫‪2‬هزار و ‪ 500‬هنرمند این ش��هر س��اخته‬ ‫شده و در بیش از ‪ 200‬فروشگاه به فروش‬ ‫می‌رسد و این هنرمندان در سال بیش از‬ ‫‪ 37‬میلیون قطعه س��فال تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫در ش��هر ‪ 15‬هزار نف��ری اللجین اکثریت‬ ‫در ای��ن حرفه و مش��اغل مرتبط با آن در‬ ‫حال فعالیت و کس��ب درآمد هس��تند‪ .‬به‬ ‫گفته کارشناسان آمار بیکاری در اللجین‬ ‫صفر است و مردم این شهر حاضرند حتی‬ ‫با ضرردهی به تولید هن��ر خود بپردازند‪.‬‬ ‫آمار س��ال گذشته نیز نش��ان می‌دهد که‬ ‫در س��ال ‪ ،92‬از اللجین ‪ 17‬میلیون دالر‬ ‫سفال صادر شده که این میزان از گمرک‬ ‫همدان و گمرکات دیگر اس��تان‌ها ارسال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��فال اللجین قدمتی ‪ ۷۰۰‬ساله دارد‬ ‫و همین سبب ش��ده تا این شهر پایتخت‬ ‫س��فال ایران نام بگیرد‪ .‬تولید انواع ظروف‬ ‫مصرف��ی‪ ،‬ظ��روف تزئینی و آث��ار هنری‪،‬‬ ‫انواع تندیس‪ ،‬تولیدات س��رامیک لعابدار‪،‬‬ ‫نقاشی ش��ده و بدون نقاشی‪ ،‬خام پخت با‬ ‫نقاشی‌های زیر لعابی‪ ،‬تلفیق سفال با چرم‪،‬‬ ‫چوب‪ ،‬پارچه‪ ،‬گل‪ ،‬خرمه��ره و‪ ...‬از جمله‬ ‫آثار سفالی تولید شده در اللجین هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته‌بندی نامناسب‬ ‫شاهدان عینی می‌گویند که آثار سفالی‬ ‫ب��ا کارتن‌های تخم‌مرغ صادر می‌ش��ود و‬ ‫بس��یاری از کش��ورها این نوع بسته‌بندی‬ ‫را قبول نمی‌کنند ک��ه همین امر یکی از‬ ‫مسائل مهم در بحث صادرات سفال است‪.‬‬ ‫هزینه بس��ته‌بندی سفال و س��رامیک به‬ ‫بیش از ‪ 50‬درصد هزینه تولید می‌رس��د‬ ‫و مشتری‌ها در کش��ورهای حاشیه خلیج‬ ‫فارس و عراق‪ ،‬ترجیح می‌دهند کاالهایی‬ ‫که خریداری می‌کنند فاقد بس��ته‌بندی و‬ ‫نش��ان(برند) باش��ند تا ارزان‌تر تمام شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در ‪ 4‬سال گذشته‬ ‫‪ 90‬درصد صادرات صنایع دستی اللجین‬ ‫به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مالیات‪ ،‬مهم‌ترین مشکل‬ ‫از س��وی دیگ��ر تولیدکنندگان س��فال‬ ‫که س��ود چندان��ی از فروش ی��ا صادرات‬ ‫محصول خود عایدشان نمی‌شود معتقدند‬ ‫که مهم‌ترین مش��کل صادرات س��فال به‬ ‫بح��ث مالی��ات ب��از می‌گردد‪ .‬اس��ماعیل‬ ‫مس��گری‪ ،‬رییس اتاق اصن��اف همدان به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬حدود ‪ 700‬کارگاه فعال‬ ‫تولید‌کننده سفال در اللجین وجود دارد و‬ ‫به طور میانگین از ‪ 2‬تا ‪ 4‬نفر در هریک از‬ ‫این کارگاه‌ها اشتغال دارند‪.‬‬ ‫حدود ‪ 80‬درصد از‬ ‫سفال‌های اللجین به عراق‬ ‫صادر می‌شود‪ .‬اجناس‬ ‫صادراتی در مرز عراق‬ ‫تخلیه و به ماشین دیگری‬ ‫منتقل شده و دوباره‬ ‫بارگیری می‌شوند که‬ ‫باعث شکستن ‪ 20‬درصد‬ ‫از اجناس می‌شود‬ ‫پی��ش از درگیری‌های ع��راق روزانه ‪10‬‬ ‫کامیون س��فال به این کشور صادر می‌شد‬ ‫اما اکنون در حدود روزی یک خودرو سفال‬ ‫صادر می‌ش��ود‪ .‬او می‌افزاید‪ :‬در گذشته به‬ ‫صادر‌کنندگان سفال اللجین مالیات تعلق‬ ‫نمی‌گرفت و دولت به آنها یارانه می‌داد اما‬ ‫اکنون به آنها مالیات تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫افزايش ‪ 20‬درصدي صادرات کاال از همدان‬ ‫‪ :‬مديرکل گمرک استان همدان از افزايش ‪20‬‬ ‫درصدي صادرات کاال به ديگر کش��ورها از همدان در‬ ‫‪ 11‬ماه امسال خبر داد‪ .‬جمال خشوعي اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫‪ 11‬ماه امسال ‪ 4‬هزار و ‪ 479‬مورد اظهارنامه صادراتي‬ ‫از اس��تان همدان براي صادرات کاال به ديگر کشورها‬ ‫صادر ش��د‪ .‬وي گفت‪ :‬وزن اي��ن کاالها يک ميليون و‬ ‫‪ 38‬ه��زار و ‪ 285‬تن به ارزش بيش از ‪ 124‬ميليون و‬ ‫‪ 703‬هزار دالر است‪ .‬مديرکل گمرک استان همدان از‬ ‫افزاي��ش ‪ 3‬درصدي وزن کاالهاي صادراتي در ‪ 11‬ماه‬ ‫امس��ال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬ارزش دالري آن نيز ‪ 20‬درصد افزايش داش��ته‬ ‫است‪ .‬وي عمده کاالهاي صادراتي را سيمان‪ ،‬کشمش‪،‬‬ ‫س��فال‪ ،‬وازلين غيردارويي‪ ،‬ساالمبور گوسفندي‪ ،‬داي‬ ‫کراس��ت بزي‪ ،‬چيني‌آالت بهداش��تي‪ ،‬س��يم و کابل‬ ‫آلومينيومي‪ ،‬شيشه دست‪‎‬س��از‪ ،‬ظروف تفلون‪ ،‬شور و‬ ‫ترش��ی‌جات و بطری شيشه‌اي‪ ،‬لوله پلي‌اتيلن‪ ،‬کاشي‪،‬‬ ‫گوني پالستيکي و ملحفه بيمارستاني‪ ،‬پارافين‪ ،‬ظروف‬ ‫آلومينيومي‪ ،‬چيپس س��يب‌زميني‪ ،‬رب گوجه‌فرنگي و‬ ‫سنگ‌آهن هماتيت و ورق کامپوزيت آلومينيوم عنوان‬ ‫کرد‪ .‬خش��وعي گفت‪ :‬کشورهاي مقصد اين کاالها نيز‬ ‫عراق‪ ،‬پاکستان‪ ،‬امارات‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬ايتاليا‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫روماني‪ ،‬چي��ن‪ ،‬هند‪ ،‬روس��يه‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬بالروس‪،‬‬ ‫انگلستان‪ ،‬قطر‪ ،‬بلغارس��تان‪ ،‬هلند‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬مالزي‪،‬‬ ‫ارمنستان‪ ،‬گرجستان‪ ،‬عمان و آذربايجان است‪ .‬وي با‬ ‫اشاره به آمار واردات کاال در اين مدت‪ ،‬تعداد اظهارنامه‬ ‫مالياتي براي واردات محصوالت به استان را ‪ 222‬مورد‬ ‫دانست و از افزايش ‪ 24‬درصدي آن خبر داد‪ .‬مديرکل‬ ‫گمرک اس��تان همدان اظهار کرد‪ :‬در ‪ 11‬ماه امس��ال‬ ‫ارزش دالري کااله��اي وارد ش��ده ‪ 27‬ميليون و ‪443‬‬ ‫هزار و ‪ 388‬دالر اس��ت‪ .‬وي عمده کاالهاي وارد شده‬ ‫را قطع��ات سرش��یلنگ ترمز خودرو‪ ،‬ن��خ تاير‪ ،‬کالف‬ ‫آلومينيومي‪ ،‬پانل توليد کامپوزيت آلومينيوم‪ ،‬مجموعه‬ ‫کامل تله‌کابين‪ ،‬چرخ دنده گيربکس و چرم مصنوعي‬ ‫توليد‪ ۸۰‬تن گوشت ماهي خاوياري در فارس‬ ‫تسنيم‪ :‬مدير شيالت جهاد کشاورزي فارس از توليد‬ ‫‪ ۸۰‬تن گوش��ت ماهي خاوياري در استان خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬اين ميزان توليد نسبت به سال گذشته ‪ ۲‬برابر‬ ‫شده است‪ .‬محمدرضا سعادت از توليد ‪ 80‬تن گوشت‬ ‫ماهي خاويار در اس��تان فارس خبر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫سال‪ 92‬توليد گوش��ت ماهي خاويار در استان حدود‬ ‫‪ 44‬تن بوده که امس��ال به‌طور تقريبي ‪ 2‬برابر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدير شيالت جهاد کش��اورزي فارس با اشاره‬ ‫به اينکه در س��ال گذشته توليد خاويار در اين استان‬ ‫‪ 11/5‬کيلوگرم بود خاطرنش��ان کرد‪ :‬امسال اين رقم‬ ‫به ‪ 100‬کيلوگرم رس��يده که نسبت به سال گذشته‬ ‫افزايش ‪ 8‬برابري را نش��ان مي‌دهد‪ .‬وي با بيان اينکه‬ ‫با وجود منابع آبي مس��تعد امکان توس��عه و افزايش‬ ‫توليد ماهي خاويار در فارس وجود دارد تصريح کرد‪:‬‬ ‫اميد اس��ت در سال آينده مزارع پرورش ماهي خاويار‬ ‫در اين اس��تان توسعه يابد‪ .‬س��عادت با بيان اينکه در‬ ‫س��ال‌هاي گذش��ته توليد خاويار در اس��تان فارس با‬ ‫بهره‌گيري از آب و هواي مناسب و منابع آبي مستعد‬ ‫افزايش چش��مگيري داشته اس��ت عنوان کرد‪ :‬دماي‬ ‫مناس��ب زمينه پرورش گونه‌هايي از نوع اس��ترلياد‪،‬‬ ‫ش��يب‪ ،‬هيبريد‪ ،‬فيل ماهي‪ ،‬سيبري و اوزون برون در‬ ‫اس��تهبان‪ ،‬مرودشت‪ ،‬ممسني‪ ،‬فراش��بند و ارسنجان‬ ‫فراه��م و فارس را به يکي از قطب‌هاي پرورش ماهي‬ ‫خاوياري در کشور تبديل کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش کیفیت با صادرات به عراق‬ ‫محمد بش��یری جالل‪ ،‬ریی��س انجمن‬ ‫تولید‌کنندگان و صادرکنندگان س��فال و‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫سرامیک استان همدان به‬ ‫از اللجین در س��ال گذش��ته ‪ 17‬میلیون‬ ‫دالر و در ‪ 11‬ماه امس��ال نیز ‪ 17‬میلیون‬ ‫دالر س��فال صادر ش��ده که این میزان از‬ ‫گمرک اس��تان همدان و گم��رکات دیگر‬ ‫استان‌ها ارسال شده است‪.‬‬ ‫او می‌افزای��د‪ 700 :‬کارگاه سفال‌س��ازی‬ ‫دارای مجوز و در کل بیش از ‪ 900‬کارگاه‬ ‫تولی��د س��فال در اللجین فعال هس��تند‪.‬‬ ‫برخی از این کارگاه‌ها‪ ،‬کارگاه‌های خانگی‬ ‫و کارگاه‌هایی هس��تند که هنوز برای اخذ‬ ‫مجوز اقدام نکرده‌اند‪ .‬بشیری‌جالل عنوان‬ ‫می‌کند‪ :‬در اللجین بیکاری وجود ندارد و‬ ‫تمام مردم مشغول به کار هستند حتی اگر‬ ‫تولیدات خ��ود را زیر قیمت فروش عرضه‬ ‫کنند اما مش��کالتی مانند س��ختی کار و‬ ‫نداشتن بیمه اشتغال وجود دارد‪ .‬متاسفانه‬ ‫بیمه هنرمندان قطع شده است‪ .‬کارفرمایی‬ ‫که خود اش��تغال به کار ندارد اجازه بیمه‬ ‫ک��ردن کارگرهای خود را ن��دارد و باید با‬ ‫شرکت‌های آزاد بیمه قرارداد ببندد‪ .‬تامین‬ ‫مواد اولیه مانند نفت نیز از دیگر مشکالت‬ ‫است زیرا کوره‌های کارگاه‌های سفالگری‬ ‫بیشتر سنتی هستند‪ .‬در اللجین می‌توان‬ ‫با یک خانواده کارگاه سفالگری راه‌اندازی‬ ‫کرد و بیش��تر کارگاه‌ه��ای فعال در حوزه‬ ‫س��فالگری خانوادگی هستند‪ .‬نه خدمات‬ ‫صنعتی حاضر اس��ت تا سفالگری اللجین‬ ‫را زیر پوش��ش خود درآورد و نه س��ازمان‬ ‫می��راث فرهنگ��ی از س��فالگری اللجین‬ ‫حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان می‌کن��د‪ :‬پی��ش از این‬ ‫بس��یاری از محصوالت سفالگری اللجین‬ ‫به اروپا صادر می‌ش��د اما پس از تحریم‌ها‬ ‫خری��داران خارجی از ای��ران رفتند و بازار‬ ‫ه��دف اللجین ع��راق ش��د‪ .‬خری��داران‬ ‫عراقی به اجن��اس درجه ‪ 2‬تمایل دارند و‬ ‫تولیدکنندگان محصوالت با کیفیت باال به‬ ‫تولید اجن��اس درجه ‪ 2‬تمایل پیدا کردند‬ ‫و کیفیت محصوالت اللجین کاهش یافت‪.‬‬ ‫در زم��ان ص��ادرات ب��ه اروپ��ا‪ ،‬اروپایی‌ها‬ ‫متقاض��ی کااله��ای درجه ی��ک بودند و‬ ‫س��فال‌های اللجین تبدیل به نشان(برند)‬ ‫مرغوب شده بودند‪ .‬مش��تری‌های عراقی‬ ‫متقاض��ی اجناس ارزان ب��وده و در نتیجه‬ ‫تولیدات مرغوب س��فال اللجی��ن از بین‬ ‫رفت��ه اس��ت‪ .‬بش��یری ج�لال در ادام��ه‬ ‫می‌گوید‪ :‬حدود ‪ 80‬درصد از س��فال‌های‬ ‫اللجی��ن به عراق صادر می‌ش��ود‪ .‬اجناس‬ ‫صادراتی در مرز عراق تخلیه و به ماش��ین‬ ‫دیگری منتقل ش��ده و دوب��اره بارگیری‬ ‫می‌ش��وند که باعث شکستن ‪ 20‬درصد از‬ ‫اجناس می‌شود‪ .‬خریداران عراقی تمایلی‬ ‫ندارند تا س��فال را به صورت بس��ته‌بندی‬ ‫تحویل بگیرند و خواهان جنس ارزانقیمت‬ ‫هستند‪ .‬ضرر ناشی از شکستن محصوالت‬ ‫نیز بر عهده خود خریدار است‪ .‬اگر سفال‬ ‫بس��ته‌بندی ش��ود حجم کاال و کرایه نیز‬ ‫افزایش می‌یابد‪ .‬در حال حاضر سفال‌ها با‬ ‫بسته‌بندی مناسب صادر نمی‌شوند‪ .‬اگرچه‬ ‫در ایران صنایع بسته‌بندی مناسبی وجود‬ ‫دارد اما بسته‌بندی برای صنعت سفالگری‬ ‫مقرون به صرفه نیس��ت‪ .‬گل��دان ‪ 7‬هزار‬ ‫تومانی نیاز به کارتن ‪ 9‬هزار تومانی دارد‪.‬‬ ‫هزینه بسته بندی برای صنعت سفالگری‬ ‫منطقی نیست‪.‬‬ ‫افزايش فعاليت شرکت‌هاي صنعتي خوزستان در عراق‬ ‫تس�نيم‪ :‬رييس اتاق صنعت بص��ره عراق گفت‪ :‬صنايع‬ ‫شهرس��تان آب��ادان داراي ظرفيت‌هاي خوبي هس��تند‬ ‫و باي��د براي بازاريابي در عراق اقدامات بيش��تري انجام‬ ‫دهند‪ .‬هي��ات اقتصادي عراقي براي بازديد از ش��هرک‬ ‫صنعت��ي آب��ادان در آبادان حاضر ش��د‪ .‬ماج��د عبداهلل‬ ‫فرطوس��ي مس��ئول اين هيات در حاش��يه اين بازديد‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این بازديد در توس��عه رواب��ط اقتصادي و‬ ‫صنعتي بين دو کش��ور تاثير‌گذار بود‪ .‬وي با بيان اينکه‬ ‫اين نخس��تين بازديد ما از خوزس��تان و آبادان نیست‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بازديد کاملي از کارخانه‌ها و مراکز صنعتي آبادان‬ ‫داش��تيم و در اين بازديد با فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و‬ ‫اقتصادي آبادان از نزديک آشنا شديم‪.‬‬ ‫ريي��س ات��اق صنعت بصره با اش��اره به مش��کالت‬ ‫موج��ود در صنعت آب��ادان عن��وان ک��رد‪ :‬بايد روي‬ ‫فرصت‌هاي موجود در اين ش��هر کار ش��ود اما مشکل‬ ‫اساسي خوزستان و آبادان توليد و صنعت نيست بلکه‬ ‫صنايع آبادان ب��راي بازاريابي در ع��راق بايد اقدامات‬ ‫بيش��تري انجام دهند‪ .‬رييس مرکز بين‌المللي توسعه‬ ‫پروژه‌ه��اي بصره با بيان اينک��ه اين موضوع را با دقت‬ ‫بررسي کرديم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کاالهايي که در اين شهرک‬ ‫توليد مي‌ش��ود کاالهاي خوب و با کيفيتي هستند و‬ ‫از آخرين فناوری روز در آنها اس��تفاده ش��ده و روز به‬ ‫روز نيز ش��اهد افزايش اين کيفيت هستيم‪ .‬فرطوسي‬ ‫اي��ن کاال‌ها را کاالهايي قابل رقاب��ت در بازار خواند و‬ ‫گفت‪ :‬اميدواريم فرصتي به دست بيايد تا بتوانيم اين‬ ‫کاال‌ها را به دست مشتريان در بصره برسانيم و شاهد‬ ‫گس��ترش ارتباطات اقتصادي بين خوزس��تان و بصره‬ ‫و همچنين بين دو کش��ور ايران و عراق باش��يم‪ .‬وي‬ ‫با بيان اينکه از مديريت ش��هرک صنعتي آبادان براي‬ ‫ايجاد اين فرصت تش��کر مي‌کنيم‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬اصل‬ ‫و اس��اس رابطه دو کش��ور به دليل اشتراکات مذهبي‬ ‫و فرهنگي موجود اس��ت و هدف و دين ما يکي است‬ ‫و همين اشتراکات س��بب اتحاد بيشتر بين دو کشور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مبناي توسعه خرمشهر مبادله تجاري است‬ ‫ف�ارس‪ :‬فرماندار خرمش��هر گفت‪ :‬مبناي توس��عه‬ ‫خرمش��هر مبادله تجاري اس��ت و اگر تجارت رونق‬ ‫ياب��د خرمش��هر نيز به آن توس��عه خود مي‌رس��د‪.‬‬ ‫ول��ي‌اهلل حياتي از پيگيري موضوعات و مش��کالت‬ ‫خرمش��هر در قالب ‪ 3‬برنامه خبر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫در قالب ‪ 3‬برنامه‪ ،‬موضوعات خرمش��هر را پيگيري‬ ‫کرديم‪ ،‬بس��ياري از پروژه‌ها رو به جلو اس��ت و در‬ ‫بس��ياري نياز ب��ه تامين اعتبار داری��م‪ .‬وي با بيان‬ ‫اينکه در بس��ياري از کارها نياز به‌کار کارشناس��ي‬ ‫اس��ت و ارائه آم��ار و ارقام به معناي نبود کاس��تي‬ ‫و مش��کالت در ش��هر نيست‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬تا‬ ‫رس��يدن به نقط��ه مطلوب و آرمان��ي فاصله داريم‬ ‫ک��ه اين فاصل��ه را مي‌توان با برنامه‌ري��زي‪ ،‬اعمال‬ ‫مديريت‪ ،‬همفکري و تعاملي بین مجموعه مديران‬ ‫و نيروها از بين برد و در مس��ير خط‌مش��ي دولت‬ ‫تدبي��ر و اميد ب��راي پيش��برد اه��داف دولت گام‬ ‫برداشت‪ .‬فرماندار خرمش��هر‪ ،‬برخي اقدامات انجام‬ ‫ش��ده در سطح ش��هر براس��اس اعتبارات مختلف‬ ‫تخصيص داده ش��ده را برشمرد و گفت‪ :‬پروژه‌هايي‬ ‫که در س��هم ارزش‌افزوده‪ ،‬آاليندگي‪ ،‬ش��هرداري و‬ ‫س��هم س��اير درآمدهاي عمراني اس��تاني و تملک‬ ‫دارايي براي آنها س��همي تعريف شده را پروژه‌هایی‬ ‫همچون پارک ماليات‪ ،‬ساحل‌سازي کارون و حوزه‬ ‫عمران شهري تشکيل مي‌دهند‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫اقتصاد کشوري کوچک در امريکاي جنوبي را بررسي مي‌کند‬ ‫‪25‬‬ ‫پاراگوئه‪ ،‬کشوري محصور با اقتصاد محدود‬ ‫س�عيد ش�مس‪-‬گروه تجارت‪ :‬پاراگوئه کش�وري وابسته به کم ‌‬ ‫ک‬ ‫کشورهاي ديگر است و براي تحقق اهداف اقتصادي مد نظر خود‪،‬‬ ‫الزم اس�ت تا از کشورهايي چون امريکا‪ ،‬آلمان‪ ،‬برزيل و آرژانتين‬ ‫وام بگيرد‪ .‬البته اين امر دليلي بر عقب‌ماندگي اقتصادي اين کشور‬ ‫نيس�ت چراکه پاراگوئه درحال حاضر به عنوان کش�وري در حال‬ ‫توس�عه مطرح مي‌شود‪ .‬اقتصاد اين کش�ور مبتني بر بازار آزاد يا‬ ‫اقتصاد بازار است و کش�اورزي و دامداري دو محور عمده اقتصاد‬ ‫کش�ور را تشکيل مي‌دهند‪ .‬تحول ساختاري اقتصاد ملي پاراگوئه‬ ‫در جهت صنعتي ش�دن‪ ،‬اين کشور را به يک توليد‌کننده صنعتي‬ ‫تبديل کرده اس�ت‪ ،‬البته الزم به ذکر اس�ت ک�ه تحقق کامل اين‬ ‫امر به توانايي دولت اين کش�ور براي جذب س�رمايه‌هاي خارجي‬ ‫بس�تگي دارد‪ .‬این در حالی اس�ت که ش�اخص‌هاي اقتصاد کالن‬ ‫پاراگوئه در قرن بيس�تم تا دهه ‪ ۸۰‬بسيار پايين بود و بخش عمده‬ ‫درآمدهاي این کشور از صادرات محصوالت کشاورزي و دامداري‬ ‫و محصوالت جانبي آنها به‌دست مي‌آمد‪ .‬صنعت اين کشور توسعه‬ ‫چنداني نيافته و س�هم چش�مگيري در توليد ناخالص ملي ندارد‪،‬‬ ‫همچنين بيش�تر بانک‌ه�اي موجود در پاراگوئ�ه خصوصي بوده و‬ ‫دولت کمتر به دخالت در امور آنها مي‌پردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش پر‌رنگ خصوصي‬ ‫بخ��ش خصوص��ي در اقتصاد کش��ور‌ها‬ ‫جايگاه بي‌حرف و حديثي دارد و به عنوان‬ ‫يکي از موثرترين تحرکات در زمينه توسعه‬ ‫اقتصادي ش��ناخته مي‌ش��ود و به همين‬ ‫دليل‪ ،‬کشورهاي پيش��رفته توجه ويژه‌اي‬ ‫به حضور س��رمايه‌هاي بخ��ش خصوصي‬ ‫در ش��کوفايي اقتص��ادي خ��ود دارند اين‬ ‫در حالي اس��ت که به اعتقاد کارشناسان‬ ‫اقتصادی بي‌توجهي به اين مقوله به عنوان‬ ‫خطايي استراتژيک معرفي مي‌شود‪.‬‬ ‫در همين راس��تا پاراگوئ��ه رو به اقتصاد‬ ‫بازاري آورده اس��ت که نش��انه ب��ارز آن‪،‬‬ ‫فعاليت عمده بخش خصوصي است که در‬ ‫زمينه صادرات دوب��اره‪ ،‬کاالهاي مصرفي‬ ‫وارداتي‪ ،‬به کش��ورهاي همسايه و هزاران‬ ‫بنگاه اقتصادي فعاليت مي‌کنند‪.‬‬ ‫بر‌اساس آخرين آمار منتشر شده در سال‬ ‫‪2014‬م توليد ناخالص داخلي اين کش��ور‬ ‫در ح��دود ‪ 30‬ميلي��ارد دالر بوده‌ اس��ت‪.‬‬ ‫پاراگوئه سومين کش��ور صادر‌کننده سويا‬ ‫است و صادرات گوشت آن نيز با توجه به‬ ‫وسعت اين کشور‪ ،‬قابل توجه‌ است‪ .‬درصد‬ ‫زيادي از مردم پاراگوئه از راه کش��اورزي‬ ‫امرار معاش مي‌کنند‪ .‬صادرات اين کش��ور‬ ‫در س��ال ‪2014‬م ماهان��ه در حدود ‪770‬‬ ‫هزار دالر و واردات آن در حدود ‪ 820‬هزار‬ ‫دالر بوده است‪.‬‬ ‫ظرفي��ت اقتص��ادي پاراگوئ��ه در طول‬ ‫تاريخ ب��ه علت محصور بودن اين کش��ور‬ ‫در خش��کي‪ ،‬محدود بوده‌ اس��ت‪ .‬هرچند‬ ‫اين کش��ور از طري��ق رودخان��ه پارانا به‬ ‫اقيان��وس آتالنتي��ک وصل مي‌ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫وابس��تگي زيادي ب��ه برزي��ل و آرژانتين‬ ‫دارد‪ .‬بنابر عهدنامه‌ه��اي متعدد‪ ،‬پاراگوئه‬ ‫جمهوري پاراگوئه کش��وري اس��ت در امريکاي جنوبي‪ .‬پايتخت آن آسونس��يون و جمعيت آن حدود ‪ 6/5‬ميليون نفر است‪.‬‬ ‫زبان‌هاي رسمي آن اسپانيايي و زبان گواراني و واحد پول آن گواراني است‪ .‬حدود ‪ ۹۲‬درصد از جمعيت توان صحبت به اسپانيايي و‬ ‫‪ ۹۸‬درصد نيز توان تکلم به گواراني را دارند‪ .‬پاراگوئه کشوري محصور در خشکي و مساحت آن در حدود ‪ 406‬هزار کيلومتر مربع است‪.‬‬ ‫اين کشور از سوي جنوب و جنوب‌غربي با آرژانتين‪ ،‬از شرق و شمال‌شرق با برزيل و از شمال‌غرب با بوليوي هم‌مرز است‪ .‬زمين‌هاي‬ ‫پاراگوئه در دو سوي رودخانه پاراگوئه قرار گرفته که در ميانه کشور از شمال به جنوب در جريان است‪.‬‬ ‫در کش��ورهاي آرژانتين‪ ،‬اروگوئه و برزيل‬ ‫داراي گمرک آزاد اس��ت که محصوالت را‬ ‫به آنجا صادر مي‌کند‪ .‬مهم‌ترين اين بنادر‬ ‫آزاد‪ ،‬در پاراناگوا س��احل برزيلي آتالنتيک‬ ‫قرار دارد‪ .‬پوياي��ي اقتصاد پاراگوئه مبتني‬ ‫ب��ر بازرگاني بين‌الملل��ي و خريد و فروش‬ ‫بازرگانان برزيلي موس��وم به ساکوليروس‬ ‫است که بر اساس آمار در حدود ‪ 60‬درصد‬ ‫توليد ناخالص ملي از تجارت و صادرات به‬ ‫برزيل و آرژانتين حاصل مي‌شود‪ .‬با وجود‬ ‫مش��کالت ناش��ي از ناپايداري سياسي و‬ ‫اصالحات س��اختاري آهس��ته‪ ،‬پاراگوئه از‬ ‫سال ‪۱۹۹۱‬م عضو بلوک تجارت آزاد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت اندک‬ ‫در نظام اقتصادي جهان‪ ،‬کش��ورها براي‬ ‫اينکه بتوانند اهداف تعيين ش��ده خود را‬ ‫عملي کرده و در نتيجه رش��د و توس��عه‬ ‫اقتصادي را چش��م‌اندازي روش��ن ببينند‪،‬‬ ‫ه��م بايد صادرات را ج��دي بگيرند و هم‬ ‫توجه ويژه‌اي به واردات داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫پاراگوئه هم در منطقه امريکا با ش��رکاي‬ ‫تج��اري‌اش تعام��ل تج��اري دارد و هم با‬ ‫قاره‌هاي ديگر معامله و دادوس��تد تجاري‬ ‫را تجرب��ه مي‌کند به طوري ک��ه در کنار‬ ‫اروگوئه‪ ،‬برزي��ل و آرژانتين‪ ،‬روس��يه هم‬ ‫ک��ه در اروپا قرار دارد‪ ،‬ب��ه عنوان يکي از‬ ‫ش��رکاي صادراتي اقالم مورد نياز خود را‬ ‫از پاراگوئه خريداري مي‌کند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر اين چين‪ ،‬برزي��ل‪ ،‬آرژانتين و‬ ‫امريکا ه��م از مهم‌ترين ش��رکاي تجاری‬ ‫پاراگوئ��ه هس��تند ک��ه کاالهاي��ي چون‬ ‫تنباک��و و ماش��ين‌آالت برق��ي را ب��ه اين‬ ‫کشور مي‌فروشند‪ .‬اقالم صادراتي پاراگوئه‬ ‫هم شامل دانه س��ويا‪ ،‬محصوالت غذايي‪،‬‬ ‫کتان‪ ،‬گوشت‪ ،‬روغن خوراکي‪ ،‬محصوالت‬ ‫الکترونيکي و چرم مي‌ش��ود‪ .‬آمار رسمي‬ ‫نش��انگر اين است که در س��ال ‪۲۰۱۳‬م‪،‬‬ ‫مقدار صادرات پاراگوئه حدود ‪ ۱۰‬ميليارد‬ ‫دالر و واردات اين کش��ور هم ‪ ۱۳‬ميليارد‬ ‫دالر بوده اس��ت تا تراز منف��ي ‪ 3‬ميليارد‬ ‫دالر در کارنامه تجاري‌ اين کشور به ثبت‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫پاراگوئ��ه ب��ه دلي��ل دوري مس��افت و‬ ‫همچنين ن��وع نيازه��اي داخلي کش��ور‬ ‫دادوستدي با ايران ندارد و ترجيح مي‌دهد‬ ‫چين را به عنوان تنها شريک آسيايي خود‬ ‫انتخاب کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد اميدوار به توسعه‬ ‫توج��ه ب��ه بخ��ش خصوص��ي‪ ،‬ت�لاش‬ ‫چشمگير در کش��اورزي و همچنين تکيه‬ ‫بر وام‌هاي کش��ورهاي خارجي باعث شده‬ ‫تا مردم پاراگوئه بتوانند اينطور ادعا کنند‬ ‫که اقتصادي اميدوار به توس��عه دارند و به‬ ‫فکر پيشرفت بيشتر هستند‪.‬‬ ‫اگرچه گفته می‌ش��ود پاراگوئه کشوری‬ ‫در حال توسعه است اما اين مهم در حالي‬ ‫محقق مي‌ش��ود که پاراگوئ��ه بتواند همه‬ ‫ابزار اقتصادي خود را در راه رشد به شکل‬ ‫صحيحي هزينه کند‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫در گفت‌وگوي‬ ‫با کارشناس مسائل امريکا عنوان شد‬ ‫محروميت پاراگوئه‪ ،‬دستاورد فرهنگ اقتدارگرايي‬ ‫گروه تجارت‪ :‬بر‌اساس قانون‬ ‫نانوش��ته‌اي‪ ،‬گفته مي‌شود که‬ ‫دخال��ت سياس��ت در اقتصاد‬ ‫يک کشور‪ ،‬مانعي جدي براي‬ ‫تحقق اهداف اقتصادي اس��ت‪.‬‬ ‫مص��داق اين گفت��ه را مي‌توان در کش��وري مانند‬ ‫پاراگوئه مش��اهده کرد‪ ،‬چرا‌که اين کش��ور هيچ‌گاه‬ ‫نتوانس��ته در مناس��بات اقتصادي جه��ان‪ ،‬جايگاه‬ ‫مناس��بي داش��ته باش��د‪ .‬ه��ادي اعلمي‌فريم��ان‪،‬‬ ‫کارش��ناس مس��ائل امريکاي جنوبي با بيان اينکه‬ ‫پاراگوئه کشوري گرفتار و فقير است مي‌گويد‪ :‬گويا‬ ‫قرار نيس��ت فعاليتي با هدف بهب��ود وضعيت اين‬ ‫کشور انجام شود‪.‬‬ ‫ب��ه همين دلي��ل آنها نه‌تنها با اي��ران‪ ،‬بلکه با هيچ‬ ‫کش��ور ديگري ه��م نمي‌توانند هم��کاري و تعامل‬ ‫تجاري داش��ته باشند‪ .‬وي در گفت‌وگو با‬ ‫به‬ ‫پرسش‌هاي مطرح ش��ده درباره چرايي بحران‌هاي‬ ‫اقتصادي پاراگوئه پاسخ مي‌گويد‪.‬‬ ‫€ €اقتص�اد پاراگوئ�ه چ�ه ش�رايطي را براي‬ ‫رسيدن به موقعيت فعلي سپري کرده است؟‬ ‫پاراگوئه کشوري نيمه‌استوايي در امريکاي جنوبي‬ ‫و با بوليوي هم‌مرز است‪.‬‬ ‫مهم‌ترين مسئله‌اي که مي‌توان درباره اين کشور‬ ‫گفت‪ ،‬اين است که س��ال‌ها زیرحاکميت فردي به‬ ‫نام «استروسنر» بود که مش��ي ديکتاتوري داشت‬ ‫به‌ط��وري که اجازه فعاليت آزاد و در نتيجه رش��د‬ ‫را از پاراگوئ��ه گرفته بود ک��ه بي‌کفايتي او منجر‌به‬ ‫رواج بي‌بند‌و‌باري در اين کش��ور ش��د‪ .‬بعد از اينکه‬ ‫استروس��نر از قدرت بر‌کنار ش��د‪ ،‬در سال ‪۱۹۸۹‬م‬ ‫وضعي��ت بهتر ش��د و ب��ا رييس‌جمهوري ش��دن‬ ‫«رودريگ��رز» اصالح��ات اقتصادي نيز آغاز ش��د و‬ ‫پاراگوئ��ه دوباره ب��ه جامعه بين‌المللي پيوس��ت تا‬ ‫بتوان��د اهدافش در حوزه‌هاي مختلف را با برنامه و‬ ‫به‌طور هدفمند پيگيري کند‪.‬‬ ‫€ €وضعي�ت حال حاض�ر اين کش�ور چگونه‬ ‫است؟‬ ‫در‌حال حاضر تصميم‌گيران پاراگوئه با برنامه‌ريزي‬ ‫و اقدامات��ي موثر‪ ،‬هزينه‌ه��اي حکومتي را کاهش‬ ‫دادند و همچني��ن قوانين مالياتي را اصالح کردند‪،‬‬ ‫البت��ه تالش چش��مگيري در زمينه فس��اد‌گريزي‬ ‫کردند تا پاراگوئه از س��ال ‪۱۹۹۳‬م س��ير در مسير‬ ‫پويايي را تجربه کند‪ .‬اين کش��ور ‪ ۶‬ميليوني‪ ،‬بيش‬ ‫از نيم ميلي��ون نفر بيکار دارد که تالش مي‌ش��ود‬ ‫با برنامه‌ري��زي‌ و رايزني مقام��ات دولتي‪ ،‬اين آمار‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫€ €آي�ا مي‌ت�وان گفت ک�ه اقتص�اد پاراگوئه‬ ‫تحت‌تاثير درگيري‌هاي سياسي بوده است؟‬ ‫بل��ه‪ .‬اه��داف اقتصادي اين کش��ور هميش��ه از‬ ‫درگيري‌هاي سياس��ي متضرر مي‌ش��د و حکومت‬ ‫در گذش��ته اهميت کم��ي براي اقتص��اد قائل بود‬ ‫ب��ه همين دليل در بحبوح��ه بحران‌های اقتصادی‬ ‫با کس��ري مالي ‪ ۲۰۷‬ميليون دالري مواجه ش��د و‬ ‫سيس��تم بانکي اين کشور رسوايي‌هاي زيادي را به‬ ‫بارآورد‪.‬‬ ‫همچني��ن ب��ه دلي��ل انحص��ارات دولت��ي‪،‬‬ ‫خصوصي‌سازي‪ ،‬پديده‌اي شکست‌خورده تلقي‌شد‪.‬‬ ‫ش��رح اين ش��رايط به‌طور دقيق نشان مي‌دهد که‬ ‫پاراگوئه وضعيتي بد داش��ته به‌طوري که در س��ال‬ ‫‪۲۰۰۲‬م صن��دوق بين‌الملل��ي پول اع�لام کرد که‬ ‫پاراگوئه سومين کشور فاسد جهان است‪.‬‬ ‫€ €تحرکات خ�روج از بح�ران از چ�ه زماني‬ ‫شروع شد؟‬ ‫درحال حاضر هم آنه��ا وضعيت چندان مطلوبي‬ ‫ندارن��د و اقتصادش��ان همچن��ان محدوديت‌هاي‬ ‫زيادي را به خود مي‌بيند‪ ،‬البته سعي دارند با صادر‬ ‫کردن پنبه‪ ،‬تنباکو‪ ،‬چاي و سويا درآمد خود را باال‬ ‫ببرن��د تا از اين طريق بتوانند مش��کالت را از پيش‬ ‫رو بردارند‪.‬‬ ‫€ €به ص�ادرات اش�اره کردي�د‪ ،‬پاراگوئه چه‬ ‫وضعيتي در فضاي تجاري جهان دارد؟‬ ‫پاراگوئ��ه ح��رف چنداني براي گفت��ن در عرصه‬ ‫تج��ارت جهاني ندارد و ن��ه در بخش صادرات و نه‬ ‫در واردات فعاليت چنداني از اين کش��ور مش��اهده‬ ‫نمي‌ش��ود آن هم در شرايطي که تجارت در اقتصاد‬ ‫روز يکي از مولفه‌هاي اصلي و تاثيرگذار پيش��رفت‬ ‫در اقتصاد است‪.‬‬ ‫€ €چرايي چنين امري ريشه در چه مسئله‌اي‬ ‫دارد؟‬ ‫وقتي کش��وري دچ��ار پديده‌هايي چ��ون فقر و‬ ‫نابرابري اس��ت‪ ،‬طبيعي اس��ت ک��ه نتواند تحرکي‬ ‫جدي در تجارت داشته باشند‪ .‬الزمه تجارت موفق‪،‬‬ ‫اقتصادي پويا است که فرهنگ اقتدارگرايي موجب‬ ‫ش��ده تا پاراگوئه از اين مهم محروم ش��ود و نتواند‬ ‫در زمينه اهداف خود ق��دم بردارد‪ .‬به همين دليل‬ ‫ب ‌ه جز صادرات مختصري در بخش کشاورزي‪ ،‬آنها‬ ‫محصول قابل عرضه ديگري ندارند و اميد چنداني‬ ‫هم نمي‌توانند براي بهبودي وضعيت داشته باشند‪.‬‬ ‫اين شرايط موجب شده تا رفاه به مطالبه‌اي عمومي‬ ‫تبديل شود و دهقانان همچنان دنبال اين باشند تا‬ ‫دولت زمين زراعي در اختيار آنها بگذارد‪.‬‬ ‫€ € ب�ا اين ش�رايط رابطه نداش�تن ب�ا ايران‬ ‫ه نظر مي‌رسد‪.‬‬ ‫طبيعي ب ‌‬ ‫صد‌در‌صد! پاراگوئه کش��وري گرفتار و فقير است‬ ‫بنابراي��ن نبايد از کش��وري که همچنان نتوانس��ته‬ ‫اوضاع خود را بهبود بخشد‪ ،‬انتظار داشت که روابط‬ ‫تجاري با کش��ورها از‌جمله ايران داش��ته باشد‪ .‬به‬ ‫همين دليل آنها نه‌تنها با ايران‪ ،‬بلکه با هيچ کشور‬ ‫ديگري ه��م نمي‌توانند هم��کاري و تعامل تجاري‬ ‫داش��ته باشند و محکوم به اين هستند که تهديدها‬ ‫و محدوديت‌ها را تحمل کنند‪.‬‬ ‫€ €حماي�ت برزي�ل و آرژانتي�ن چق�در براي‬ ‫پاراگوئه اهميت دارد؟‬ ‫اين دو کش��ور از نظر تجاري با پاراگوئه همراهي‬ ‫مي‌کنند‪ ،‬اما وضعيت به قدري نامطلوب اس��ت که‬ ‫نمي‌توانن��د اتفاق مهمي را رقم بزنند‪ .‬در پايان بايد‬ ‫اشاره کرد که مشکالت پاراگوئه تمام‌نشدني به‌نظر‬ ‫مي‌رس��د و به همين دليل از س��وي نظ��ام اقتصاد‬ ‫جهاني با بي‌اعتنايي مواجه مي‌شوند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت همگرایی‬ ‫در اقتصاد پاراگوئه‬ ‫رحمن قهرمانپور‬ ‫کارشناس مسائل امریکا‬ ‫پاراگوئه کشوری است که به فعالیت‌های کشاورزی‬ ‫ات��کا دارد و از آنجایی ک��ه از منابع عظیم طبیعی هم‬ ‫برخودار اس��ت‪ ،‬این فرصت را در اختیار خود می‌بیند‬ ‫ک��ه بتواند از این طریق تولید خود را رونق بدهد و به‬ ‫طور جدی در بحث صادرات در عرصه تجارت جهانی‬ ‫بدرخش��د‪ .‬نه تنها این کش��ور بلکه کشورهای منطقه‬ ‫امریکای جنوبی از این موهبت برخوردار هس��تند‪ ،‬از‬ ‫س��وی دیگر آنچه در حوزه اقتصاد این کشور ضروری‬ ‫به‌نظر می‌رس��د این اس��ت که درآمده��ای حاصل از‬ ‫ف��روش فرآورده‌ه��ای نفتی باید به گون��ه‌ای مدیریت‬ ‫شود که بتواند پاسخگوی نیازهای بازار مصرف داخلی‬ ‫باش��د چرا که منابع کش��اورزی از مع��دود منبع‌های‬ ‫درآمدی پاراگوئه به ش��مار م��ی‌رود و به همین دلیل‬ ‫فرصت‌س��وزی در این بخش هزینه‌ه��ای گزافی را به‬ ‫اقتص��اد تحمیل خواهد ک��رد‪ .‬همچنین درباره فضای‬ ‫اقتص��ادی هم باید گفت که پاراگوئه بر اس��اس قانون‬ ‫نانوش��ته‌ای که حکم به همگرایی منطقه‌ای می‌دهد‪،‬‬ ‫ب��ا اقتصادهای ش��کوفایی چ��ون آرژانتی��ن و برزیل‬ ‫هماهنگی باالی��ی دارد و به همین دلی��ل این امکان‬ ‫را دارد ک��ه از ظرفیت‌ه��ای همس��ایه‌های خود برای‬ ‫تحقق اهداف اقتصادی بهره ببرد‪ .‬البته تصمیم‌گیران‬ ‫این کش��ور باید این مس��ئله مهم را لح��اظ کنند که‬ ‫کم��ک مال��ی دلیلی ب��ر دخال��ت در تصمیم‌گیری و‬ ‫مسائل مختلف نداشته باشد‪ .‬همچنین گروهی بر این‬ ‫باور هس��تند که همگرایی منطق��ه‌ای در اقتصاد باید‬ ‫مقدمه‌ای باش��د برای همکاری در س��طح جهانی تا از‬ ‫این طریق نظام اقتصاد بین‌الملل امید بیش��تری برای‬ ‫رفع مشکالت و محدودیت‌های اقتصادی داشته باشد‪،‬‬ ‫چرا ک��ه با قرار گرفتن اقتصادهای سراس��ر جهان در‬ ‫کنار هم‪ ،‬راه‌حل‌های بیشتری برای پشت سر گذاشتن‬ ‫مش��کالت‪ ،‬خودنمایی می‌کنند‪ .‬پس می‌توان اینطور‬ ‫نتیجه‌گیری کرد که همگرایی در منطقه و در مرحله‬ ‫بعد در سطح جهانی‪ ،‬اولویتی است که باید مورد توجه‬ ‫کشورها قرار بگیرد‪.‬‬ ‫روي خط بين‌الملل‬ ‫توافق یونان و یورو‬ ‫تسنیم‪ :‬وزرای دارایی منطقه یورو در پایان مذاکرات‬ ‫خود توافق کردند تا برنام��ه نجات اقتصادی یونان به‬ ‫مدت ‪ ۴‬ماه دیگر تمدید ش��ود‪ .‬توافق یونان و منطقه‬ ‫ی��ورو برای تمدید ‪ 4‬ماهه برنامه نجات اقتصادی مانع‬ ‫از ورشکستگی این کش��ور بحران‌زده در اواخر مارس‬ ‫خواهد شد ولی همچنان نگرانی‌های زیادی را نسبت‬ ‫به بحران بدهی‌های این کش��ور باقی می‌گذارد‪ .‬دولت‬ ‫جدی��د یونان پی��ش از این بارها اعالم ک��رده بود که‬ ‫حاضر به اجرای سیاس��ت‌های ریاضتی تحمیل ش��ده‬ ‫از س��وی وام‌دهندگان بین‌المللی نخواهد ش��د و این‬ ‫مس��ئله نگرانی‌های زیادی را درباره خ��روج یونان از‬ ‫منطقه یورو به وجود آورده بود‪.‬‬ ‫ش پکن ‪ -‬دهلی نو‬ ‫افزایش چال ‌‬ ‫مهر‪ :‬وزارت خارجه چین اقدامات اخیر نخس��ت وزیر‬ ‫هند را در تضاد با روند توس��عه روابط پکن – دهلی‌نو‬ ‫توصیف کرد‪ .‬وزارت خارجه چین اعالم کرد که س��فر‬ ‫«نارندرا مودی» نخس��ت‌وزیر هند ب��ه منطقه مرزی‬ ‫مورد مناقش��ه دو کشور موس��وم به ایالت «آروناچال‬ ‫پرادش» در ش��رق این کش��ور برای گس��ترش روابط‬ ‫دوجانبه و حل اختالفات‪ ،‬غیرس��ازنده اس��ت‪ .‬وزارت‬ ‫خارجه چین در همین رابطه اعتراض رس��می خود را‬ ‫به سفر مودی به منطقه مرزی مورد مناقشه دو کشور‬ ‫اعالم کرده اس��ت‪ .‬در همین رابطه مودی در مراس��م‬ ‫گشایش خط راه‌آهن و ایستگاه برق از سرمایه‌گذاری‬ ‫چند میلیارد دالری در زیرساخت‌های منطقه خبر داد‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬مطمئنم که شاهد پیشرفت‌های بیشتری‬ ‫در ‪ 5‬سال آینده خواهیم بود‪.‬‬ ‫رشد تجارت در ابوظبی‬ ‫مانا‪ :‬بنادر ابوظبی و به‌ویژه دو بندر کانتینری خلیفه و‬ ‫آی‌دی‌پی به ترتیب در کانتینر و کاال‪ 26 ،‬و ‪ 37‬درصد‬ ‫افزای��ش جابه‌جایی داش��ت که در تاریخ این کش��ور‬ ‫بی‌س��ابقه بوده اس��ت‪ .‬بندر خلیفه با اپراتوری شرکت‬ ‫ترمینال‌ه��ای ابوظبی به تنهای��ی موفق به جابه‌جایی‬ ‫یک میلیون تی‌ای‌یو در س��ال ‪2014‬م ش��د‪ .‬براساس‬ ‫این گ��زارش میزان جابه‌جای��ی کاال در بنادر ابوظبی‬ ‫نی��ز به ‪ 12‬میلی��ون و ‪ 821‬هزار و ‪ 584‬تن رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬میزان کل کانتینرهای جابه‌جا ش��ده در بنادر‬ ‫ابوظب��ی نیز از مرز یک میلی��ون و ‪ 137‬هزار و ‪679‬‬ ‫تی‌ای‌یو گذش��ت‪ .‬براس��اس گفته‌های مقامات بندری‬ ‫شهر ابوظبی‪ ،‬سال ‪2014‬م شلوغ‌ترین سال برای بنادر‬ ‫این ش��هر محسوب می‌شود و این پنجمین سال رشد‬ ‫باالی ‪ 20‬درصدی جابه‌جایی‌ها در بنادر ابوظبی است‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫برپايي هشتمين نمايشگاه‬ ‫گردشگري در کيش‬ ‫ ب��ا حض��ور بي��ش از ‪ 100‬ش��رکت داخلي و‬‫نمايندگاني از ‪ 10‬کش��ور ديگر‪ ،‬هش��تمين نمايشگاه‬ ‫بين‌الملل��ي گردش��گري‪ ،‬هتلداري و صنايع وابس��ته‬ ‫کيش برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫فرهاد عبدي‪ ،‬دبيرکل هشتمين نمايشگاه بين‌المللي‬ ‫گردش��گري‪ ،‬هتلداري و صنايع وابس��ته کيش گفت‪:‬‬ ‫امسال هش��تمين نمايش��گاه بين‌المللي گردشگري‪،‬‬ ‫هتل��داري و صنايع وابس��ته کيش از ‪ 5‬تا ‪ 8‬اس��فند‬ ‫سال‌جاري در جزيره کيش برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در اين نمايش��گاه برنامه‌ريزي‌هاي گس��ترده فروش‬ ‫وخدمات گردشگري نوروزي بخشي از دل‌مشغولي‌هاي‬ ‫فعاالن گردشگري اس��ت اما نمايشگاه امسال عالوه‌بر‬ ‫حضور هتل��داران و ش��رکت‌هاي ارائه‌کننده خدمات‬ ‫هتلداري‪ ،‬شرکت‌هاي خدمات مسافرتي و شرکت‌هاي‬ ‫هواپيمايي‪ ،‬ميزبان شهرداري‌هاي کالنشهرهاي ايران‬ ‫نيز خواهد بود‪.‬‬ ‫عب��دي در ادامه عنوان کرد‪ :‬در نمايش��گاه امس��ال‬ ‫بخش وي��ژه‌اي به معرفي فرصت‌هاي س��رمايه‌گذاري‬ ‫ش��هرداري‌ها تخصيص يافته و ش��هرداري‌ها به‌عنوان‬ ‫متولي توسعه جامع شهرها‪ ،‬فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري‬ ‫گردش��گري خود را به س��رمايه‌گذاران و عالقه‌مندان‬ ‫ارائ��ه خواهند ک��رد‪ .‬دبيرکل هش��تمين نمايش��گاه‬ ‫بين‌الملل��ي گردش��گري‪ ،‬هتلداري و صنايع وابس��ته‬ ‫تصريح کرد‪:‬اين نمايشگاه رشد قابل‌توجهي نسبت به‬ ‫دوره گذش��ته خود داشته اس��ت به‌طوري که افزايش‬ ‫تعداد و سطح کيفي مشارکت‌کنندگان در کنار حضور‬ ‫فعال ش��رکت‌هاي معتب��ر بين‌المللي از کش��ورهاي‬ ‫ترکيه‪ ،‬کرواس��ي‪ ،‬آلمان‪ ،‬تونس‪ ،‬مصر‪ ،‬مالزي و س��اير‬ ‫کشورها‪ ،‬بخشي از داليل رشد اين دوره نمايشگاه بوده‬ ‫و اميد است با استقبال گسترده بازديدکنندگان مواجه‬ ‫ش��ويم‪ .‬همچنين همزماني اين نمايشگاه با جشنواره‬ ‫کي��ش و رالي‌تور کيش از ديگر نقاط قوت اين رويداد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫فراخوان فيلم کوتاه اکسپو‪:‬‬ ‫در زمين با محبت بکاريد‬ ‫– هزاران س��ال است که سياره زمين به ما غذا‬ ‫مي‌دهد و در مقابل‪ ،‬زمين نيز به خوراک احترام‪ ،‬رفتار‬ ‫قابل دوام و استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته نياز دارد‪.‬‬ ‫ضمن اينکه نگاه سياسي مسئوالن به زمين بايد تغيير‬ ‫کند بين منابع و مصرف بايد تعادل باشد‪.‬‬ ‫پ��روژه فيلم کوت��اه غذاي اکس��پو ‪ 2015‬ميالن‪ ،‬با‬ ‫نمايش فيلم‌هاي جديد‪ ،‬از چند ماه قبل ش��روع شده‬ ‫و هر هفته تعداد بس��ياري کليپ کوتاه در اين زمينه‬ ‫به دبيرخانه اکس��پو ارسال شده اس��ت‪ .‬جشنواره اين‬ ‫فيلم‌ه��ا در هر هفته با ي��ک موضوع خاص و در قالب‬ ‫مسابقه برگزار مي‌شود‪ .‬هفته گذشته موضوع فيلم‌ها با‬ ‫محوريت «غذا و تداوم پذيري» بود‪.‬‬ ‫سوزانا تامارو‪ ،‬نويسنده فيلم برتر جشنواره مي‌گويد‪:‬‬ ‫«با افزايش جمعيت‪ ،‬نابرابري غذا نيز بيش��تر مي‌شود‪.‬‬ ‫زمين پادري نيس��ت که آن را لگ��د کنيم و مجازات‬ ‫نشويم‪ ،‬بلکه بايد در آن با عشق کاشت‪ ».‬اين فيلم‌هاي‬ ‫کوتاه ‪ 30‬تا ‪ 60‬ثانيه اس��ت و راهي اس��ت براي ابراز‬ ‫خالقيت ش��ما و مي‌توانيد با مراجعه به سايت رسمي‬ ‫اکس��پو از ‪ 10‬مارس ‪ 2015‬به فيلم مورد عالقه خود‬ ‫راي بدهيد!‬ ‫برگزاري نخستين نمايشگاه‬ ‫فصلي «تهران سمن»‬ ‫ايس�نا‪ -‬رييس ستاد توان‌افزايي و حمايت از فعاليت‬ ‫سازمان‌هاي مردم‌نهاد شهر تهران از برگزاري نخستين‬ ‫نمايش��گاه فصل��ي «تهران س��من» به منظ��ور ارائه‬ ‫دس��تاورد س��من‌ها در زمينه عملياتي کردن رويکرد‬ ‫کارآفريني براي اقشار آسيب‌پذير اجتماعي در اسفند‬ ‫سال‌جاري خبرداد‪.‬‬ ‫الهه راس��تگو‪ ،‬در گفت‌وگو با ايس��نا‪ ،‬با اعالم اين‬ ‫خبر گفت‪ :‬س��تاد توان‌افزاي��ي و حمايت از فعاليت‬ ‫س��ازمان‌هاي مردم‌نهاد ش��هر تهران با مش��ارکت‬ ‫منطقه ‪ 22‬ش��هرداري در زمينه برنامه ‪ 5‬ساله دوم‬ ‫شهرداري نخستين نمايشگاه فصلي «تهران سمن»‬ ‫را با حض��ور س��ازمان‌هاي مردم‌نهاد ش��هر تهران‬ ‫برگزار مي‌کند‪.‬‬ ‫عضو هيات رييسه شوراي اسالمي شهر تهران تاکيد‬ ‫کرد‪ :‬مطابق با ماده ‪ 104‬برنامه ‪ 5‬ساله دوم‪ ،‬شهرداري‬ ‫تهران موظف است به ارائه خدمات مشاوره کارآفريني‬ ‫و ايج��اد تس��هيل در ارتب��اط بي��ن س��رمايه‌گذاران‪،‬‬ ‫صاحبان ايده و کارآفرينان به منظور اجراي طرح‌هاي‬ ‫اقتص��ادي در ش��هر تهران و حمايت از س��ازمان‌هاي‬ ‫مردم‌نه��اد کارآفرين در زمينه اجراي طرح‌هاي خالق‬ ‫شهري و تسهيل و حمايت از فعاليت شبکه‌ها بپردازد‬ ‫که اين مهم در زمين��ه کارآفريني اجتماعي و ارتقاي‬ ‫قابليت‌هاي موجود و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي آنان در‬ ‫توسعه پايدار اجتماعي است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫با مدیر برگزاری نمایشگاه محیط‌زیست‬ ‫نمایشی‬ ‫برای دوستی سبز‬ ‫میالد محمدی – گروه تجارت‪ :‬فصل نمایشگاه‌های جذاب همچنان ادامه دارد‪ .‬اگرچه آخر سال‬ ‫شده و ممکن است بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کم‌رمق و کم‌فروغ باشند اما محل‬ ‫دائمی نمایش�گاه‌های بین‌المللی تهران همچنان پر آب و تاب در حال برگزاری نمایش�گاه‌های‬ ‫جذاب با عناوین جنجالی است‪.‬‬ ‫در روزهای گذش�ته ‪ 3‬عنوان نمایش�گاهی از جمله چهارمین نمایش�گاه جامع مدیریت شهری‪ ،‬هفتمین‬ ‫نمایش�گاه بین‌المللی انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و چهاردهمین نمایش�گاه بین‌المللی محیط‌زیس�ت در‬ ‫قالب س�الن‌های مس�تقل مشغول فعالیت هس�تند و مخاطبان بسیاری را به س�ایت تهران کشاندند‪ .‬این‬ ‫‪ 3‬نمایش�گاه از آن نظر که همگی عنوان موضوعات روز را یدک می‌کشند‪ ،‬اهمیت دارند‪ .‬در همین زمینه‬ ‫گفت‌وگویی داریم با اس�ماعیل آذرگشس�پ‪ ،‬مدیر ستاد و مجری نمایش�گاه محیط‌زیست تا ما را از کم و‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫کیف برگزاری چهاردهمین دوره این نمایشگاه تخصصی با خبر کند‪ .‬با‬ ‫€ €نمایش�گاهی که مسئولیت برگزاری‬ ‫آن را برعهده دارید‪ ،‬معرفی کنید‪.‬‬ ‫چهاردهمی��ن نمایش��گاه بین‌الملل��ی‬ ‫محیط‌زیست با ش��عار «اقتصاد سبز‪ ،‬اقتصاد‬ ‫مقاومتی» از دوم اس��فند آغ��از به کار کرده‬ ‫و تا فردا (پنجم) ادامه خواهد داش��ت‪ .‬عموم‬ ‫مردم می‌توانند از این نمایشگاه بازدید کنند‬ ‫و شاهد برنامه‌های متنوع ما باشند‪.‬‬ ‫امسال کار خودمان را با حضور ‪ ۲۹۰‬شرکت‬ ‫داخلی و خارجی آغاز کردیم‪ .‬که نمایندگان‬ ‫‪ ۱۳‬ش��رکت خارج��ی از کش��ورهای آلمان‪،‬‬ ‫لهستان‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬اتریش‪ ،‬فنالند‪ ،‬نیوزلند‪،‬‬ ‫کانادا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬بلژیک‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬سوئد‬ ‫و فرانسه در این نمایشگاه حضور دارند‪ .‬دوره‬ ‫چهاردهم در مس��احتی حدود ‪ ۲۰‬هزار متر‬ ‫مرب��ع و در س��الن‌های ‪ ۴۱ ،۴۰ ،۳۸‬و میالد‬ ‫در محل دائم��ی نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫تهران برگزار می‌ش��ود و شرکت‌های داخلی‬ ‫و خارجی جدید‌ترین و آخرین پیش��رفت‌ها‪،‬‬ ‫دس��تاوردها و فناوری‌ه��ای خ��ود در زمینه‬ ‫محیط‌زیست و صنایع مرتبط در بخش‌های‬ ‫تولی��دی و خدماتی را ارائه می‌کنند‪ .‬از میان‬ ‫ش��رکت‌های خودروس��ازی‪ ،‬ایران خودرو و‬ ‫سایپا حضور دارند ضمن اینکه شرکت نفت و‬ ‫دیگر صنایع وابسته به انرژی نیز در جمع ما‬ ‫هستند و هر کدام فناوری و ایده‌های جدید‬ ‫خود را در زمینه محیط‌زیست و سازگاری با‬ ‫محیط زندگی ارائه می‌دهند‪.‬‬ ‫€ €ای�ن دوره چ�ه تفاوتی ب�ا دوره‌های‬ ‫قبلی دارد؟‬ ‫مهم‌ترین تفاوت در بحث کمی اس��ت‪ .‬هم‬ ‫متراژ رش��د داش��ته و هم تعداد شرکت‌های‬ ‫حاضر در نمایشگاه‪ .‬البته در بحث‌های کیفی‬ ‫هم تغییرات بسیاری داش��تیم‪ .‬شرکت‌های‬ ‫مختل��ف ب��ا فناوری‌ه��ای نوینی ک��ه برای‬ ‫معرفی به نمایش��گاه آورده‌اند‪ ،‬باعث ش��دند‬ ‫س��طح حرفه‌ای آن افزایش پیدا کند و مورد‬ ‫اهمیت قرار بگیرد‪ .‬بستر‌سازی مناسب برای‬ ‫مشارکت عمومی در حفاظت از محیط‌زیست‪،‬‬ ‫معرف��ی توانمندی‌ه��ای محیط‌زیس��تی در‬ ‫بخش خدمات فنی و مهندس��ی‪ ،‬آشنایی با‬ ‫مدیریت‌های زیس��ت‌محیطی‪ ،‬س��ازمان‌ها و‬ ‫مراکز آموزش��ی و پژوهش��ی و اطالع‌رسانی‬ ‫زیس��ت‌محیطی‪ ،‬آش��نایی با س��ازمان‌های‬ ‫زیس��ت‌محیطی‪ ،‬بستر‌س��ازی مناسب برای‬ ‫مشارکت مردم در حفاظت از محیط‌زیست‪،‬‬ ‫باشد؟‬ ‫در طول نمایش��گاه ایده‌های بسیار خوبی‬ ‫در زمینه‌های زیست‌محیطی مطرح شده که‬ ‫می‌تواند در آینده راهگشا باشد‪ .‬هدف اصلی‬ ‫این نمایش��گاه نمایش دستاوردهای مختلف‬ ‫زیس��ت‌محیطی در زمینه‌های مختلف است‪.‬‬ ‫دستاوردهایی که سازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت به طور‬ ‫نمایش��گاه را کلید زدیم تا در قالب یک تور‬ ‫علمی از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید‬ ‫کرده و توس��ط کارشناسان ما در زمینه‌های‬ ‫مختلف اطالعات پایه‌ای به‌دست بیاورند‪ .‬این‬ ‫کار باعث می‌شود کودکان از حاال یاد بگیرند‬ ‫با محیط‌زیس��ت دوست باشند و راهکارهای‬ ‫حفظ محیط‌زیست را آموزش ببینند‪.‬‬ ‫€ €آی�ا برنامه‌ه�ای‬ ‫طرح بازدید دانش‌آموزان‬ ‫مقطع ابتدایی از‬ ‫نمایشگاه را کلید زدیم‬ ‫تا در قالب یک تور علمی‬ ‫از بخش‌های مختلف‬ ‫نمایشگاه بازدید کرده‬ ‫و توسط کارشناسان ما‬ ‫در زمینه‌های مختلف‬ ‫اطالعات پایه‌ای به‌دست‬ ‫بیاورند‬ ‫ارائ��ه راهکاره��ای اصول��ی و عمل��ی برای‬ ‫جلوگی��ری از تخریب محیط‌زیس��ت‪ ،‬ایجاد‬ ‫انس��جام بین بخش��ی برای توانمند‌س��ازی‬ ‫پروژه‌های زیست‌محیطی‪ ،‬گسترش فرهنگ‬ ‫طبیعت‌گ��ردی و معرف��ی انرژی‌ه��ای نو و‬ ‫تجدیدپذیر و صنایع سبز از مولفه‌های اصلی‬ ‫اهداف برگزاری این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫€ €ب�ه نظ�ر می‌رس�د نمایش�گاه‬ ‫محیط‌زیس�ت ب�ا توج�ه ب�ه ش�رایط‬ ‫نامطلوب زیست‌محیطی که در شهر‌های‬ ‫مختل�ف وج�ود دارد‪ ،‬از موضوعی�ت و‬ ‫اهمی�ت باالیی برخوردار اس�ت‪ .‬در این‬ ‫شرایط فکر می‌کنید مهم‌ترین دستاورد‬ ‫و نتیج�ه این نمایش�گاه چه چیزی باید‬ ‫یک معرفی خاص‬ ‫گ�روه تجارت‪ :‬این روزها دیگ��ر نقش اول خانه‌های پر‬ ‫مهر ایرانی سفره‌های هفت‌سین هستند‪ .‬سفره‌هایی که‬ ‫می‌توان آنها را نمایشگاه کوچک هر خانه برشمرد که خبر‬ ‫از تاریخ کهن این کش��ور می‌دهند‪ .‬در این گزارش کوتاه‬ ‫یک معرفی خاص داریم از س��فر سفره‌های هفت‌سین به‬ ‫چند کشور همسایه که همواره در طول تاریخ به رسم و‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫آیین ایرانی عالقه نشان داده‌اند‪ .‬با‬ ‫‹ ‹ سفره‌های هفت‌سین ایرانی در ترکیه‬ ‫سال گذشته سفره‌های هفت‌سین ایرانی در نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی دانشگاه «حاجت تپه» آنکارا با استقبال بسیار‬ ‫عالقه‌مندان به نمایش در آمد‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه کش��ورهای ای��ران‪ ،‬قرقیزس��تان‪،‬‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬مغولس��تان‪ ،‬جمهوری آذربایجان‬ ‫و بخش ترک‌نش��ین قبرس آث��اری از آیین‌های خود را‬ ‫به هنگام فرا رس��یدن فصل بهار و برگزاری جش��ن‌های‬ ‫نوروزی به نمایش گذاش��تند‪ .‬ش��ماری از ایرانیان مقیم‬ ‫آنکارا نیز سفره‌های هفت‌سین زیبایی را در این نمایشگاه‬ ‫که در سالن بین‌المللی دانشگاه حاجت تپه آنکارا برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬به نمایش گذاش��تند که مورد اس��تقبال بس��یار‬ ‫بازدیدکنندگان این نمایشگاه قرار گرفت‪.‬‬ ‫مس��تقیم روی آنها نظارت داش��ته‬ ‫و برخ��ی امور زیربنایی در ای��ن زمینه را در‬ ‫دس��ت اقدام دارد‪ .‬برای مث��ال اقداماتی که‬ ‫برای نجات دریاچه ارومیه انجام شده یا بحث‬ ‫بنزین‌های سازگار با محیط‌زیست و طرح‌ها‬ ‫و نقش��ه‌های مختلف برای موضوع فرسایش‬ ‫خاک و هر کار مهم دیگری که انجام شده در‬ ‫این نمایشگاه به شکل تخصصی مورد ارزیابی‬ ‫قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫در ضم��ن موض��وع آم��وزش پای��ه‌ای را‬ ‫مدنظر داشتیم که در این چند روز به شکل‬ ‫مطلوبی در جریان بوده اس��ت‪ .‬در این زمینه‬ ‫طرح بازدید دانش‌آم��وزان مقطع ابتدایی از‬ ‫جانب�ی مرتب�ط ب�ا موض�وع این‬ ‫نمایشگاه هم دارید؟‬ ‫بله‪ .‬تاکنون و در حاش��یه این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫آموزش زیس��ت‌محیطی مدارس و همچنین‬ ‫کارگاه‌ه��ا و نشس��ت‌های تخصص��ی و‬ ‫مناظره‌های��ی ب��ا موضوعات محیط‌زیس��تی‬ ‫با حضور کارشناس��ان‪ ،‬اس��تادان دانش��گاه‪،‬‬ ‫محقق��ان و صاحب��ان صنایع برگزار ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته مهم آنکه مناظره‌های امسال با‬ ‫موضوعات «ریزگردها و آلودگی هوا»‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح گردشگری در آشوراده و اینکه آیا اصوال‬ ‫رویکرد باید به س��مت تقویت اکوتوریسم در‬ ‫مناطق حفاظت ش��ده باشد یا خیر عالوه بر‬ ‫بررس��ی طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای‪،‬‬ ‫رودخانه‌ه��ا‪ ،‬سد‌س��ازی‌ها‪ ،‬تفکر س��ازه‌ای و‬ ‫مدیریت آب در کشور بوده است‪.‬‬ ‫€ €کش�ورهای خارجی با چ�ه اهدافی‬ ‫حضور خواهند داشت؟‬ ‫تمام کش��ورهای خارجی فناوری‌ها مدرن‬ ‫خ��ود در حوزه محیط‌زیس��ت و حفظ منابع‬ ‫طبیع��ی را به هم��راه خودش��ان آورده‌اند تا‬ ‫در نمایشگاه محیط‌زیس��ت ایران به نمایش‬ ‫بگذارن��د‪ .‬البته هدف اصل��ی آنها پیدا کردن‬ ‫بازارهای تازه در ایران برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €متول�ی برگ�زاری ‌‌نمایش�گاه‌‬ ‫محیط‌زیست در ادوار مختلف چه نهادی‬ ‫بوده است؟‬ ‫در ای��ن ‪ ۱۴‬س��ال س��ازمان حفاظ��ت‬ ‫محیط‌زیس��ت به‌طور مداوم و پشت سر هم‬ ‫این نمایش��گاه را برگزار ک��رده و این دومین‬ ‫دوره‌ای اس��ت که بنده نقش مدیر برگزاری‬ ‫را ایفا می‌کنم‪.‬‬ ‫€ €چهره‌های�ی ک�ه تاکن�ون از ای�ن‬ ‫نمایش�گاه بازدی�د کردند‪ ،‬چه کس�انی‬ ‫بودند و ارزیابی آنه�ا از دوره چهاردهم‬ ‫چه بوده است؟‬ ‫جهانگی��ری مع��اون اول رییس‌جمه��ور‬ ‫و خان��م معصوم��ه ابت��کار‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط‌زیس��ت از جمله مس��ئوالن‬ ‫ش��ناخته ش��ده‌ای بودند که از نمایشگاه ما‬ ‫بازدید کرده و روند فعالیت آن را تاثیرگذار و‬ ‫کارآمد دانستند‪ .‬ضمن اینکه وزرا و سفیران‬ ‫کش��ورهای مختلف از جمله ژاپن‪ ،‬روسیه و‬ ‫لبنان نیز به عنوان مهمان ویژه از نمایش��گاه‬ ‫م��ا بازدید کرده و نس��بت به دس��تاوردهای‬ ‫ای��ران در این زمین��ه ابراز رضای��ت کردند‪.‬‬ ‫همچنین مقامات ش��رکت‌های خودروسازی‬ ‫و پتروش��یمی نی��ز ب��رای در جری��ان قرار‬ ‫گرفتن از آخری��ن فناوری‌های روز در حوزه‬ ‫محیط‌زیس��ت به س��الن‌های مختلف ما سر‬ ‫زدند‪.‬‬ ‫سفر سفره‌های هفت‌سین به کشور همسایه‬ ‫در خالل برگزاری این نمایش��گاه‪ ،‬مرش��د «ابوالفضل‬ ‫ورمزیار» به همراه مرشد «علی ناری» به شاهنامه‌خوانی‬ ‫به زبان‌های فارسی و انگلیسی پرداختند که مورد توجه‬ ‫حاضران قرار گرفت‪.‬‬ ‫به ‪ 3‬نفر از افرادی که زیباترین س��فره‌های هفت‌سین‬ ‫را در این نمایش��گاه به نمایش گذاش��تند‪ ،‬جوایزی اهدا‬ ‫ش��د‪ .‬افزون بر آن نمایشگاهی نیز از آثار و صنایع‌دستی‬ ‫کشورهای ایران‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬تاجیکستان و افغانستان در‬ ‫شهر «اسکی شهیر» ترکیه به نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افغانستان و رسم زیبای سمنو‬ ‫جشن سمنو‪ ،‬یکی از آیین‌های نوروزی افغانستان است‬ ‫و زنان در ش��ب عی��د با خواندن ترانه وی��ژه‌ای به پخت‬ ‫س��منو و به قول افغان‌ها‌«س��منک» می‌پردازند‪ .‬سمنو‬ ‫و پخت آن یکی از رس��وم پرطرفدار جش��ن نوروزی در‬ ‫افغانس��تان اس��ت که بیش��تر این آیین توس��ط خانم‌ها‬ ‫و دختران جوان اجرا می‌ش��ود و بس��یاری از خانواده‌ها‬ ‫به‌وی��ژه بانوان و دختران افغانس��تان در ش��ب نوروز در‬ ‫جشن سمنو شرکت دارند‪.‬‬ ‫بان��وان و دختران افغان با نیت و خواس��ته‌هایی که در‬ ‫دل دارند‪ ،‬در نخس��تین شب سال نو با حضور در جشن‬ ‫س��منو‪ ،‬دعا می‌کنند تا حاجات آنها در س��ال نو برآورده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫افغان‌ها‪ ،‬س��منو را نماد رش��د گیاهان که نشانگر خیر‬ ‫و برک��ت و فرا رس��یدن بهار اس��ت‪ ،‬می‌دانند‪ .‬به صورت‬ ‫معمول یک کیلو گندم‪ 3 ،‬کیلو آرد گندم و درعین حال‬ ‫مقداری پس��ته‪ ،‬بادام یا گردو از مواد مورد اس��تفاده در‬ ‫تهیه سمنو است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه باستانی نوروز در ارمنستان‬ ‫نمایش��گاه ارمنستان آخرین بار در سال ‪ 90‬و در قالب‬ ‫یک مس��ابقه جذاب برگزار ش��د‪ .‬مس��ابقه هفت‌سین به‬ ‫مناسبت نوروز باس��تانی با همکاری انجمن دانشجویان‬ ‫ایرانی در ارمنس��تان در حس��ینیه مس��جد کبود ایروان‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در این مسابقه ‪ 11‬گروه دانشجویی شرکت‬ ‫کرده و هفت‌سین‌های ابتکاری خود را با چینشی زیبا و‬ ‫سنتی به نمایش گذاشتند‪ .‬در پایان از میان آثار برگزیده‬ ‫نمایشگاهی برای بازدید مخاطبان عام تدارک دیده شد‪.‬‬ ‫در ای��ن برنامه پس از قرائت قرآن محمدرضا ش��کیبا‪،‬‬ ‫رایزن فرهنگی ایران در ایروان درباره نوروز و خصوصیات‬ ‫این عید باستانی صحبت کرده و ضمن تبریک سال نو و‬ ‫آرزوی سالمتی برای همه ایرانیان از انجمن دانشجویان‬ ‫ایرانی تشکر و قدردانی کرد‪ .‬در اختتامیه این مراسم نیز‬ ‫به‌شماری از دانشجویان هدایایی اهدا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جشن نوروز و هفت‌سین در عراق‬ ‫درباره سابقه عید نوروز در عراق باید گفت از نخستین‬ ‫روز تاس��یس حکومت عراق‪ ،‬در این کشور نوروز تعطیل‬ ‫رسمی بوده و یکی از اعیاد و روزهای مهم عراق محسوب‬ ‫می‌شده است‪.‬‬ ‫در زم��ان حکومت صدام حس��ین با وج��ود اینکه وی‬ ‫دشمنی سرسختانه‌ای با کردها داشت‪ ،‬مراسم عید نوروز‬ ‫برگزار می‌شد و حتی در برخی سال‌ها (البته بیشتر قبل‬ ‫از دشمنی علنی با کردها که منجر به نسل‌کشی حلبچه‬ ‫ش��د) وی پیام تبریک به کرده��ای عراقی و ملت عراق‬ ‫می‌داد‪.‬‬ ‫در ط��ول س��ال‌های اخی��ر چندین نمایش��گاه محلی‬ ‫ن��وروزی در ع��راق برپا ش��ده اس��ت‪ .‬از نمایش��گاه‌های‬ ‫چهارشنبه س��وری تا نمایش��گاه‌های محلی ایزدی‌ها را‬ ‫می‌توان در عراق مش��اهده کرد ک��ه همگی رنگ و بوی‬ ‫عیدان��ه دارد‪ .‬از طرفی کردها نیز نمایش��گاه‌های محلی‬ ‫هفت‌س��ین برگزار می‌کنند که این نمایشگاه‌های مرزی‬ ‫همواره مورد استقبال مردم بوده است‪.‬‬
‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫ارزش اقتصادی باطله‌های معدنی را بررسی کرد‬ ‫‪27‬‬ ‫فرآوری ضایعات معدنی‪ ،‬حرکت به سمت سود بیشتر‬ ‫محبوبه ناطق ‪ -‬گروه معدن‪ :‬استحصال مواد معدني‬ ‫حاصلي غيرقابل اجتناب به نام ضايعات‪ ،‬باطله و پسماند‬ ‫دارد‪ .‬اين محصول فرعي که از ديدگاه زيست‌محيطي‌ها‬ ‫باعث آاليندگي محيط و از بين رفتن بخشي از پوشش‬ ‫گياهي مناطقي می‌شود‪ ،‬در حقيقت ثروت‌هاي پنهاني‬ ‫هس��تند که از دي��دگاه اقتصادي و اس��تحصال دوباره‬ ‫مخفي مانده‌اند‪ .‬روند استحصال مواد معدني از معادن‬ ‫به دليل سختگيري‌هاي محيط‌زيست و ايمني کارگران‬ ‫به س��متي مي‌رود که بجث بهره‌ب��رداري از ضايعات و‬ ‫باطله‌هاي معدني را دوباره مطرح کرده و بر سر زبان‌ها‬ ‫انداخته است‪.‬‬ ‫باطله‌ها و ضايعات مواد معدني معموال عالوه برداشتن‬ ‫درص��دي از ماده معدني غالب‪ ،‬از مواد معدني با ارزش‬ ‫ديگ��ري نيز برخوردار اس��ت که مي‌تواند اس��تحصال‬ ‫دوب��اره آن ارزش‌اف��زوده‌اي براي بهره‌ب��رداران معدني‬ ‫ايجاد کند‪.‬‬ ‫کنار جوي‌ها و بلوارها قابل اس��تفاده و از نظر اقتصادي‬ ‫ب��ا بتن‌هاي س��يماني قابل رقابت اس��ت اگرچه از اين‬ ‫لحاظ که خ��ود داراي رنگبندي‌ه��اي متنوع و جذاب‬ ‫هس��تند نيازي به رنگ کردن ندارن��د و در هزينه‌کرد‬ ‫س��االنه مبالغ هنگفتي توسط ش��هرداري صرفه‌جويي‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬با اين حال مي‌بينيم در ش��هرداري‌ها خيلي‬ ‫از اين ايده اس��تقبال نشده اس��ت‪ .‬وي تاکيد مي‌کند‪:‬‬ ‫اي��ن يک اي��ده بلندپروازانه نيس��ت و در بس��ياري از‬ ‫کشورها درحال اجراست‪ .‬استاد دانشگاه تربيت مدرس‬ ‫در ادام��ه مي‌افزايد‪ :‬ضايعات مع��ادن مس نيز از جمله‬ ‫ضايعاتي است که بسيار قابل استفاده است و متاسفانه‬ ‫در اي��ران در مس��احت زيادي دامپ مي‌ش��ود و حتي‬ ‫پوش��ش گياهي معمولي اطراف معدن را از بين مي‌برد‬ ‫به‌ط��وري ک��ه به‌تازگي تصميم گرفته ش��ده روي اين‬ ‫باطله‌ها درخت‌کاري ش��ود و اي��ن باطله‌ها به طبيعت‬ ‫بازگردد درحالي که يک بار هزينه اس��تحصال و حمل‬ ‫و خردايش آن انجام ش��ده و در حقيقت همانند ثروتي‬ ‫است که در گوشه‌اي افتاده و مغفول مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹باطله‌هاي ارزشمند‬ ‫احمد مشکاني‪ ،‬استاد دانشگاه و‬ ‫کارشناس معدن درباره ضايعات‬ ‫و باطله‌ه��اي معدن��ي به‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬در حقيقت يک ماده‬ ‫معدني فلزي ش��امل «گانگ» و اظهار می‌کند‪ :‬البته درباره س��نگ‌هاي س��اختماني و‬ ‫فلز محتواست و وقتي ماده معدني از معدن استحصال تزئيني چنين اصطالحي درس��ت است‪ ،‬وقتي سنگ را‬ ‫مي‌ش��ود و فرآيند فرآوري يا تغليظ يا پر عيارسازي را استخراج مي‌کنند بخش��ي از زائده‌ها را بايد برش زده‬ ‫مي‌گذراند آن بخش��ي که از ماده معدني جدا مي‌شود و بي��رون بريزند‪ .‬اين ضايع��ات در دنيا با ‪ 3‬روش قابل‬ ‫استفاده و بازيابي دوباره هستند‪.‬‬ ‫ضايعات يا باطله يا پسماند خوانده مي‌شود‪.‬‬ ‫مشکانی ادامه مي‌دهد‪ :‬روش نخست اينکه از سنگ‌ها‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬وقتي ماده معدني اس��تحصال مي‌شود‬ ‫يا عيارش تغيير مي‌کند يک مقدار از فلز در پسماند يا بسته به خلوص غالب ماده تشکيل‌دهنده آنها‪ ،‬آهک يا‬ ‫باطله باقي مي‌ماند‪ .‬به عنوان مثال وقتي سنگ‌‌آهن را دولوميت مي‌گيرند‪ .‬در روش دوم ضايعات س��نگ‌هاي‬ ‫تزئيني يا س��اختماني را دانه‌بندي‬ ‫فرآوري مي‌کنيد و عيارش را به ‪58‬‬ ‫کرده در ش��ن و ماس��ه يا س��اخت‬ ‫درصد مي‌رسانيد بخش باقيمانده را‬ ‫‌حال‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫مشکانی‪:‬‬ ‫احمد‬ ‫موزائيک و کاشي استفاده مي‌کنند‪.‬‬ ‫باطله مي‌گويند که حاوي درصدي‬ ‫مشکاني تصريح مي‌کند‪ :‬در روش‬ ‫از آهن است‪.‬‬ ‫حاضر بخش خصوصي‬ ‫س��وم نيز ضايعات به‌ویژه ضايعات‬ ‫فل��ز‬ ‫‌کن��د‪:‬‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫اضاف��ه‬ ‫مش��کانی‬ ‫به اين نتيجه رسیده‬ ‫تراورت��ن خاصي��ت پرکنندگ��ي‬ ‫مستقيم‬ ‫‌طور‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫باطله‬ ‫اين‬ ‫موجود در‬ ‫که باطله‌ها به هزينه‬ ‫شکاف‌ها و سوراخ‌ها را دارد چنانکه‬ ‫قابل استفاده نيست اما تکنيک‌هايي‬ ‫دوباره در بخش‬ ‫ضايعات را ب��ا محلول‌هاي رزين‌دار‬ ‫به ب��ازار آمده که مي‌تواند از همين‬ ‫استحصال‪ ،‬خردايش‬ ‫مخلوط کرده و شکاف‌ها و ترک‌هاي‬ ‫باطله‌ه��ا نيز فل��ز ب��ا‌ارزش را جدا‬ ‫کرده و به س��ودآوري ديگري براي و سايش نيازي ندارند‬ ‫سنگ را با آن پر مي‌کنند‪ .‬چهارمين‬ ‫و در نتيجه استحصال روش استفاده دوباره از اين ضايعات‬ ‫توليدکننده برساند‪.‬‬ ‫آن داراي هزینه کم‬ ‫اين است که آنها را خردايش دوباره‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اينک��ه فناوري‬ ‫اقتصادي خواهد بود‬ ‫کرده و س��پس پرس می‌کنند و از‬ ‫استفاده دوباره از باطله‌ها و ضايعات‬ ‫آن بلوک‌هاي ساختماني مي‌سازند‬ ‫معدن��ي در دنيا موجود اس��ت و در‬ ‫تا ب��راي نماي داخل يا خارج منزل‬ ‫برهه‌ای به ايران نيز وارد شده است‪،‬‬ ‫ادام��ه مي‌دهد‪ :‬مث��ال ديگر کارخانه‌هاي فلوتاس��يون استفاده‌کنند‪.‬‬ ‫اين کارش��ناس معدن در ادامه به باطله‌هاي معادن‬ ‫سرب و روي اس��ت که بعد از استحصال و فرآوري در‬ ‫باطله‌ه��اي آن به مقاديري طال مي‌ت��وان برخورد کرد مس اش��اره ک��رده و مي‌افزايد‪ :‬باطله‌ه��اي اين معادن‬ ‫که اس��تحصال دوباره آنها اقتصادي و عملي است‪ .‬در و صناي��ع معدني حاوي م��واد با‌ارزش��ي مانند رنيوم‪،‬‬ ‫گذش��ته اگر از اين ضايعات اس��تفاده نمي‌شد به دليل موليبدنيوم و حتي طالس��ت ولي ممکن است در‌حال‬ ‫اقتصادي نبودن آن بود‪ .‬در‌حال حاضر بخش خصوصي حاضر اس��تحصال آن مقرون به صرفه نباشد که به‌طور‬ ‫به اين نتيجه دست‌يافته که باطله‌ها به هزينه دوباره در قط��ع به م��رور زم��ان و در ادامه روزي مي‌رس��د که‬ ‫بخش استحصال‪ ،‬خردايش و سايش نيازي ندارند و در بهره‌برداري از اين ضايعات نيز اقتصادي مي‌شود‪.‬‬ ‫وي ب��ا تاکيد بر اينکه به‌تازگ��ي پي بردند باطله‌هاي‬ ‫نتيجه استحصال آن داراي هزینه کم اقتصادي خواهد‬ ‫بود‪ .‬وي با بيان اينک��ه اصطالح ضايعات درباره معادن به دست آمده از کنس��انتر ‌ه زغال‌سنگ را مي‌توانند با‬ ‫به‌کار نمي‌رود و بيش��تر از واژه باطله استفاده مي‌شود‪ ،‬روش��ي جداس��ازي کنند‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬محصول به دست‬ ‫‹ ‹ثروتي به‌نام ضايعات‬ ‫آم��ده داراي ارزش اقتص��ادي باال‌يي اس��ت و به دليل‬ ‫اينکه قبال خردايش ش��ده‪ ،‬هزينه کمتري در فرآوري‬ ‫دوباره و بازيافت آن صرف مي‌شود‪.‬‬ ‫اي��ن کارش��ناس مع��دن در ادامه با بي��ان اينکه در‬ ‫س��يمان ني��ز پس��ماندهاي باقيمانده قابلي��ت بازيابي‬ ‫دارن��د‪ ،‬اضاف��ه مي‌کند‪ :‬در اي��ران به دلي��ل فراواني و‬ ‫ارزاني سيمان‪ ،‬هنوز از ضايعات سيمان براي بتن‌ريزي‬ ‫اس��تفاده نمي‌کنند اما در ديگر کش��ورها سال‌هاست‬ ‫ک��ه از باطله‌هاي مواد معدني فرآوري‌ش��ده و ضايعات‬ ‫سيماني استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کيک‌هاي باطله‬ ‫محمدحس��ين بصيري‪ ،‬اس��تاد‬ ‫دانش��گاه تربي��ت م��درس در‬ ‫ب��ر ضرورت‬ ‫گفت‌‌وگ��و با‬ ‫توجه ب��ه ضايع��ات و باطله‌هاي‬ ‫معدن��ي به‌عن��وان ي��ک ارزش‬ ‫مغف��ول مانده تاکيد ک��رده و مي‌گوي��د‪ :‬ضايعات هم‬ ‫مي‌تواند در مرحله اس��تحصال از معدن به دست آيد و‬ ‫ه��م باقيمان��ده تولي��د در يک صنعت باش��د‪ .‬مثال در‬ ‫کارخانه‌هاي روي ايران‪ ،‬کيک‌هاي باطله حاوي حدود‬ ‫‪ 7‬درصد روي هستند که به تازگي با استفاده از فناوری‬ ‫ب��ی‌‪.‬ز‪.‬د‌اس از اين باطله‌ها دوب��اره روي مي‌گيرند و از‬ ‫آنجايي که ‪ 5‬ميليون تن باطله روي داريم‪ ،‬اس��تحصال‬ ‫دوب��اره باطله‌ها ب��ه اندازه يک معدن روي س��ودآوري‬ ‫خوبي دارد‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اينکه اين فناوري را ش��رکت توسعه‬ ‫خصوصي ني��ز وجود دارند‬ ‫‌‌‬ ‫روي دارد ول��ي بخش‌های‬ ‫ک��ه از اين فناوري به��ره مي‌برند چراکه پ��ي برده‌اند‬ ‫ف��رآوري مجدد ضايعات و باطله‌ه��ا از لحاظ اقتصادي‬ ‫بسيار سودده است‪ ،‬ادامه مي‌دهد‪ :‬ضايعات سنگ‌هاي‬ ‫تزئين��ي نيز کاربرد بس��يار زيادي دارند که متاس��فانه‬ ‫در اي��ران به‌ویژه در مبلمان ش��هري مغفول مانده و به‬ ‫آن توجهي نشده اس��ت‪ .‬اين سنگ‌ها براي سنگفرش‬ ‫خيابان‌ه��ا و پياده‌روها و همچني��ن در جدول‌گذاري‬ ‫تعطيالت چين بازار سنگ‌آهن ايران را با رونق مواجه کرد‬ ‫ب��ا آغ��از تعطيالت ي��ک هفت��ه‌اي در چين به مناس��بت عيد‬ ‫شکوفه‌ها‪ ،‬بهاي س��نگ‌آهن در کشورهاي مختلف رنگ صعودي‬ ‫به خود گرفت‪ .‬از معامالت سنگ‌آهني‌ها در تاالر صادراتي بورس‬ ‫کاال در چن��د هفته اخير معلوم مي‌ش��ود که باوج��ود رکود بازار‬ ‫سنگ‌آهن با نزديکي به تعطيالت چيني که البته در هفته پاياني‬ ‫پيش از تعطي�لات کمي بهبود يافته بود‪ ،‬در ايران ش��اهد انجام‬ ‫معامالتي در اين بخش بوده‌ايم‪.‬‬ ‫اي��ن گزارش مي‌افزايد‪ ،‬هنوز هم حجم معامالت انجام‌ش��ده در‬ ‫بازاره��اي مختلف و در س��طح جهاني کم ب��وده و اين موضوع از‬ ‫کاهش موجودي سنگ‌آهن انبارهاي بنادر چين مشهود است‪.‬‬ ‫بررسي بازار س��نگ‌آهن در هفته‌اي که گذشت نشان مي‌دهد‪،‬‬ ‫بهاي س��نگ‌آهن در ايران در طول هفته گذش��ته همچون ساير‬ ‫کش��ورها روندي صعودي داش��ت و هر تن سنگ‌آهن مگنتيت با‬ ‫عيار ‪ 61‬درصد از ‪ 43‬دالر به ‪ 44‬دالر افزايش يافت‪.‬‬ ‫البته در اس��تراليا‪ ،‬برزيل‪ ،‬روس��يه و افريقاي‌جنوبي اين رش��د‬ ‫يک دالر و در هند ‪ 2‬دالر بود‪ .‬در روز سه‌ش��نبه بهاي پي‌بي‌فاين‬ ‫اس��تراليا با عيار ‪ 61/5‬درصد از پس از مدت‌ها از ‪ 63‬دالر به ‪64‬‬ ‫دالر افزايش يافت و هر تن سنگ‌آهن ‪ 62‬درصد هند در بنادر اين‬ ‫کشور از ‪ 48‬دالر‪ 50 ،‬دالر شد‪.‬‬ ‫همچنين الزم به ذکر اس��ت‪ ،‬روند صعودي قيمت‌ها در استراليا‬ ‫و افريقاي‌جنوبي از روز يکش��نبه ‪ 15‬فوريه آغاز شد و در اين دو‬ ‫کشور بهاي برخي عيارهاي سنگ‌آهن يک دالر افزايش يافت‪.‬‬ ‫گفتني است بهاي سنگ‌آهن ‪ 61/5‬درصد استراليا در کمترين‬ ‫ميزان خود از س��ال ‪2009‬م تاکنون‪ ،‬در ‪ 10‬فوريه رقمي معادل‬ ‫‪ 61‬دالر را ثبت کرد‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته بازار چين تنها در روزه��اي ‪ 15‬تا ‪ 17‬فوريه باز‬ ‫ب��وده و پيش از تعطيالت به دليل اميد فعاالن به بهبود بازار پس‬ ‫از جشنواره بهاره‪ ،‬روندي صعودي بر بازار سنگ‌آهن حاکم شد‪.‬‬ ‫از ‪ 7‬ژانويه به بعد که روند قيمت‌ها پس از افزايش جزئي‪ ،‬نزولي‬ ‫ش��د‪ ،‬اين دومين‌بار در ماه فوريه بود که بازار س��نگ‌آهن شاهد‬ ‫رشد نرخ‌ها بود‪.‬‬ ‫برخ��ي کارخانه‌ه��اي ف��والدي پي��ش از تعطي�لات اق��دام به‬ ‫ذخيره‌س��ازي دوب��اره انبارهاي مواداوليه خ��ود‪ ،‬آن هم از طريق‬ ‫خري��د از محموله‌هاي موجود در بن��ادر کردند که همين امر نيز‬ ‫کاهش موجودي انبارهاي بنادر اصلي و رسيدن آن به پايين‌ترين‬ ‫سطح از ژانويه ‪ 2014‬را به بعد به دنبال داشت‪.‬‬ ‫موجودي در آخرين هفته پيش از تعطيالت چين با کاهش يک‬ ‫ميليون تني مواجه و به مرز ‪95‬ميليون تن نزديک شد‪.‬‬ ‫در بازار ايران نيز شاهد ‪ 2‬معامله ا ‌ز سوي فالت مرکزي ايران و‬ ‫مجتمع جالل‌آباد در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه هفته گذشته‬ ‫بودي��م که ه��ر ‪ 2‬معامله بي��ش از ‪ 10‬دالر باالت��ر از قيمت پايه‬ ‫پيشنهادي به فروش رسيدند‪.‬‬ ‫شهرستان محالت ‪ 12‬درصد تراورتن جهان را توليد‬ ‫مي‌کند؛ اين ماده معدني بيشترين کاربرد را در خطوط‬ ‫ريل��ي راه‌آه��ن دارد و بعد از برش ب��راي اين مصرف‪،‬‬ ‫ضايعات��ي باق��ي مي‌ماند که به گفته کارشناس��ان ‪38‬‬ ‫ماده معدني از آن قابل استحصال است‪ .‬درحقيقت اين‬ ‫ضايعات بخش��ي از ثروت منابع س��نگ است که به آن‬ ‫توجهي نمي‌شود‪.‬‬ ‫حس��ين س��روش در اين‌باره مي‌گويد‪ :‬ايران سرشار از‬ ‫مواد خام است و در چنين شرايطي صنايع بزرگ عالقه‬ ‫چنداني به خريد و اس��تفاده از ضايعات معدني ندارند‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اينکه آنچه در صنعت س��نگ با عنوان‬ ‫«ضايعات» نام‌برده مي‌ش��ود را درواقع ضايعات تلقي‬ ‫نمي‌کنيم‪ ،‬تصريح مي‌کند‪ 38 :‬ماده معدني از ضايعات‬ ‫تراورتن قابل اس��تحصال است که در صنايعي همچون‬ ‫داروسازي‪ ،‬الستيک‌سازي‪ ،‬ريخته‌گري و اکسيداسيون‬ ‫و احيا‪ ،‬صنايع ساختماني‪ ،‬پااليشگاه‌ها‪ ،‬صنايع کاغذ و‬ ‫‪ ...‬قابل استفاده هستند‪.‬‬ ‫س��روش مي‌افزايد‪ :‬برخورداري از منابع سرشار مواد‬ ‫خام باعث مي‌ش��ود زباله ضايع��ات معدني مورد توجه‬ ‫و اس��تفاده قرار نگي��رد و کار تحقيقات��ي چنداني نيز‬ ‫در خص��وص ايجاد کاربري‌هاي مختلف از اين دس��ت‬ ‫ضايعات انجام نشود‪.‬‬ ‫دبير کانون سنگ کشور انجام امور تحقيقاتي در اين‬ ‫زمينه را مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين دانسته و‬ ‫مي‌گويد‪ :‬اينگونه اقدامات بايد توس��ط محيط‌زيس��ت‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بانک‌ها مورد حمايت‬ ‫ق��رار گيرد ام��ا درحال حاضر تنه��ا کاري که مي‌توان‬ ‫انجام داد نگهداري از اين ضايعات است‪.‬‬ ‫وي عنوان مي‌کند‪ :‬صنايع بايد توس��ط بخش دولتي‬ ‫ملزم به خريد ضايعات ش��وند‪ .‬فالت ايران سرش��ار از‬ ‫کربناتي��د اس��ت و اين ذخاير به قدري زياد اس��ت که‬ ‫تا يک ميليون س��ال ديگر ه��م مي‌تواند نياز صنايع را‬ ‫برط��رف کند‪ .‬در چنين ش��رايطي هيچ��گاه نيازي به‬ ‫خري��د اينگونه ضايع��ات که درواقع بخش��ي از ثروت‬ ‫استحصالي از معادن س��نگ محالت هستند احساس‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫معدن مس استراليا از نيروي خورشيدي استفاده مي‌کند‬ ‫مع��دن م��س ‪ De Grussa‬در غ��رب‬ ‫اس��تراليا درحال ساخت بزرگترين نيروگاه‬ ‫خورش��يدي (خارج از شبکه برق سراسري‬ ‫در اين کشور) اس��ت‪ ،‬ظرفيت اين نيروگاه‬ ‫خورش��يدي ‪ 10/6‬مگاوات است که در فاز‬ ‫نخست ساخت آن يک ميليون دالر هزينه‬ ‫شده است‪ .‬به گزارش ماينينگ‪ ،‬کل هزينه‬ ‫ساخت اين نيروگاه خورشيدي‪ 40 ،‬ميليون‬ ‫دالر اس��ت که توسط ش��رکت انرژي‌هاي‬ ‫تجديدپذير ‪ juwi‬س��اخته مي‌شود‪ .‬معدن‬ ‫‪ De Grussa‬در ‪ 900‬کيلومتري ش��مال‬ ‫پرت قرار گرفته که يک کوه آتشفش��ان داراي کانس��ار مس با گوگرد باالس��ت و رگه‌هاي‬ ‫طال و نقره هم در آن يافت مي‌شود‪ .‬اما کارشناسان مزيت‌هاي اين پروژه نيروگاهي جديد‬ ‫را اين‌گونه تعريف مي‌کنند‪ :‬پروژه‌اي اس��ت قابل کنترل که به هيچ‌وجه روي کارآمدي يا‬ ‫ايمني معادن کنوني تاثير منفي نخواهد گذاش��ت و از مي��زان توليد گازهاي گلخانه‌اي و‬ ‫هزينه‌هاي بهره‌برداري آن مي‌کاهد‪.‬‬ ‫اين نيروگاه خورشيدي همسو با يک موتور ديزلي کنوني کار مي‌کند‪ .‬نيروگاه خورشيدي‬ ‫متشکل از ‪ 34‬هزار صفحه‌هاي فوتوليتک (باتري‌هاي خورشيدي) است که آفتاب را دنبال‬ ‫مي‌کند و داراي باتري ‪ 6‬مگاواتي اس��ت‪ .‬قرار است اين نيروگاه‪ ،‬در يک زمين ‪ 20‬هکتاري‬ ‫در نزديکي معدن زيرزميني کنوني ساخته شود و ‪1/5‬ميليون تن در سال کنسانتره توليد‬ ‫مي‌کند‪ .‬اين مجتمع يکي از بزرگترين سيس��تم‌هاي نيروگاهي خورشيدي خارج از شبکه‬ ‫برق کشور در جهان است که در صنعت معدن از آن بهره‌برداري مي‌شود‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫واگذاری‌ها‪ ،‬بهره‌وری‬ ‫معدنی‌ها را افزایش نداد‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس ش��ورای اسالمی اعالم‬ ‫کرد ک��ه واگذاری ش��رکت‌های معدن��ی در قالب‬ ‫ر ‌د دی��ون کمکی به افزایش بهره وری این ش��رکت‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫‪ ،‬مرکز پژوهش‌ه��ای مجلس‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫شورای اس�لامی روند بهره‌وری شرکت‌های معدنی‬ ‫و صنایع معدنی منتخب را در س��ال‌های قبل و بعد‬ ‫از خصوصی‌س��ازی مورد بررس��ی ق��رار داده و نوع‬ ‫واگذاری‌ه��ا در قالب رد دیون و تحمیل نیروی کار‬ ‫به ش��رکت‌های معدنی را از عمده‌ترین دالیل رشد‬ ‫نیافتن بهره‌وری در ش��رکت‌های واگذار شده اعالم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مرک��ز پژوهش‌ها در این گزارش تصریح کرده که‬ ‫یکی از عمده‌ترین دالی��ل این امر‪ ،‬نحوه برخورد با‬ ‫سیاست اصل چهل و چهارم قانون اساسی و واگذاری‬ ‫ش��رکت‌های دولتی س��ودده در قال��ب رد دیون به‬ ‫شرکت‌های ش��به‌دولتی و عمومی غیردولتی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به طوری که ماهیت واگذاری این شرکت‌ها‬ ‫نادرست بوده است زیرا دولت حق نداشته در قالب‬ ‫رد دیون‪ ،‬بنگاه‌های س��ودده خود را به دس��تگاه‌ها‬ ‫و مجموعه‌های ش��به دولتی واگ��ذار کند که فاقد‬ ‫تخص��ص الزم در اداره بنگاه‌ها بوده‌اند و پیوس��ته‬ ‫از ارتب��اط با دولت برای کس��ب افزون��ه (‪)Rent‬‬ ‫اس��تفاده می‌کنند‪ .‬بر این اس��اس فقط مالکیت از‬ ‫یک بخ��ش تخصصی دولتی به بخش غیرتخصصی‬ ‫شبه دولتی یا عمومی واگذار شده است‪ .‬البته یکی‬ ‫دیگر از دالیل این امر را می‌توان به واگذار نش��دن‬ ‫مدیریت و سیاستگذاری بنگاه ربط داد به طوری که‬ ‫در طول س��ال‌های پس از واگذاری عموما مدیریت‬ ‫همزم��ان با مالکیت واگذار نش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫در بحث واگذاری ش��رکت‌های دولت��ی‪ ،‬این تغییر‬ ‫در نگاه مدیران اس��ت که به عن��وان مالکان اصلی‬ ‫با دق��ت زیاد منابع را مص��رف می‌کنند و از وجود‬ ‫کارآیی مطمئن می‌ش��وند‪ ،‬ح��ال اگر مدیریت بعد‬ ‫از واگذاری تغییری نداش��ته باش��د‪ ،‬در واقع اتفاقی‬ ‫نیفتاده اس��ت‪ .‬بنابراین ش��اید در این شرایط نباید‬ ‫از واگذاری‌های انجام ش��ده انتظار بهبود بهره‌وری‬ ‫را داشت‪ .‬در همین زمینه بررسی روند اشتغال این‬ ‫شرکت‌ها نش��ان داد که در بعضی از آنها‪ ،‬با دستور‬ ‫دولت تعداد کارکنان در طول یک س��ال به شدت‬ ‫افزایش یافته است تا عدد اشتغال باال برود؛ که این‬ ‫امر نیز با اهداف کارآیی و بهره‌وری در تضاد اس��ت‪.‬‬ ‫از طرف دیگر در طول سال‌های اخیر محیط کسب‬ ‫و کار کش��ور نیز که این ش��رکت‌ها هم مستثنا از‬ ‫آن نیستند‪ ،‬دچار تحوالت اساسی شده است‪ .‬برای‬ ‫مثال تحریم سبب شده که برای تعمیر و نگهداری‪،‬‬ ‫زمان انتظار طوالنی شود که این امر مسلما بر تولید‬ ‫و بهره‌وری شرکت‌ها اثر منفی گذاشته است‪.‬‬ ‫البته برای قضاوت دقیق باید آمار بهره‌وری جزئی‬ ‫و کلی بخش معدن و صنایع معدنی در س��ال‌های‬ ‫مورد اش��اره را نیز موردتوجه ق��رار داد‪ .‬در صورتی‬ ‫که آمار بهره‌وری کل بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫در دوره رون��د کاهش��ی را تجربه کرده باش��د باید‬ ‫عوام��ل بنیادی‌تری را درب��اره توفیق نیافتن بخش‬ ‫معدن جست‌وجو کرد‪ .‬ولی مسئله مشخص در این‬ ‫بین‪ ،‬افزایش نیافتن بهره‌وری در خصوصی‌س��ازی‬ ‫به این ش��کل بوده اس��ت که باید در واگذاری‌های‬ ‫بعدی مورد توج��ه جدی قرار گیرد‪ .‬دفتر مطالعات‬ ‫ان��رژی‪ ،‬صنعت و معدن این مرک��ز اعالم کرد‪ :‬این‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه در کش��ورهای دارای اقتصاد‬ ‫پوی��ا‪ ،‬همواره بهره‌وری بخ��ش خصوصی واقعی در‬ ‫تصدیگری و بنگاه‌داری تف��اوت معناداری با بخش‬ ‫دولتی داشته و هزینه‌های تولید در بخش خصوصی‬ ‫به مراتب کمتر از بخش دولتی است‪ .‬بنابراین اصل‬ ‫خصوصی‌س��ازی و لزوم توجه به ای��ن امر‪ ،‬یکی از‬ ‫اصول پذیرفته شده اقتصاد امروزی است ولی اینکه‬ ‫در معادن و صنایع معدنی بزرگ ایران این اتفاق به‬ ‫گونه‌ای دیگر رقم خورده اس��ت‪ ،‬جای بحث و تامل‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫مناقصه طراحي و ساخت‬ ‫کارخانه سيمان در ترکمنستان‬ ‫وزارت صنايع ترکمنس��تان پروژه طراحي‪ ،‬ساخت و‬ ‫بهره‏‌برداري کامل از يک کارخانه سيمان در اين کشور‬ ‫را ب��ه مناقصه بين‌المللي گذاش��ت‪ .‬به گ��زارش دنياي‬ ‫معدن در عش��ق‏‌آباد‪ ،‬وزارت صنايع ترکمنستان ديروز‬ ‫با انتش��ار آگهي مربوط ضمن اعالم اين مناقصه اعالم‬ ‫کرد که ظرفيت اين کارخانه س��يمان یک ميليون تن‬ ‫در س��ال بوده و قرار است در منطقه «کويتنداق» واقع‬ ‫در استان «لباب» در شرق ترکمنستان احداث شود‪ .‬از‬ ‫تمامي ش��رکت‌هاي خارجي و بين‌المللي دعوت ش��ده‬ ‫که پیشنهادات خود را در فروردين‌ماه به وزارت صنايع‬ ‫ترکمنستان ارائه دهند‪.‬‬
‫تازه‌های معدنی‬ ‫هشدار چمران درباره فعالیت‬ ‫معادن شن و ماسه منطقه ‪۱۸‬‬ ‫رییس شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر اینکه‬ ‫کارخانه ش��ن و ماس��ه منطقه ‪ ۱۸‬باید فعالیتش ‪۲۰‬‬ ‫سال پیش متوقف می‌شد‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت این مجموعه‬ ‫تهران را تبدیل به اهواز خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مای��ن نیوز‪ ،‬مه��دی چم��ران‪ ،‬رییس‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران در بازدید از پروژه‌های در حال‬ ‫اج��را در منطق��ه ‪ ۱۸‬گف��ت‪ :‬وجود مراک��ز صنعتی و‬ ‫معادن ش��ن و ماسه مشکالت متعددی در زمینه‌های‬ ‫زیس��ت‌محیطی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی برای شهروندان‬ ‫تهرانی به وجود آورده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به بازدید از‬ ‫کارخانه ش��ن و ماسه منطقه ‪ ۱۸‬تهران گفت‪ :‬فعالیت‬ ‫این کارخانه فضاهای خطرناکی را به وجود آورده است‬ ‫ضمن اینکه کارخانه باید از ‪۲۰‬س��ال پیش فعالیتش‬ ‫به اتمام می‌رس��ید چرا که به عمق ق��رارداد خود در‬ ‫این کارخانه رس��یده اس��ت‪ .‬چمران ادامه داد‪ :‬با این‬ ‫وجود این کارخانه همچنان به فعالیت‌های خود ادامه‬ ‫می‌دهد که این فعالیت‌ها عالوه‌بر به‌هم زدن ژیودزی‬ ‫خاک‪ ،‬ریزگردهای بس��یار خطرناک��ی را نیز به وجود‬ ‫آورده اس��ت و تا تهران ش��بیه اهواز نشده است باید‬ ‫این کارخانه تعطیل ش��ود‪ .‬رییس شورای شهر تهران‬ ‫بیان کرد‪ :‬امروزه فعالیت این مجموعه‪ ،‬فضای زندگی‬ ‫‪۱۰‬میلیون ش��هروند تهرانی را به خطر انداخته اس��ت‬ ‫ضمن اینکه شن و ماسه این کارخانه قابل استفاده در‬ ‫ساختمان‌سازی نیس��ت چرا که در داخل بتن سایش‬ ‫پیدا می‌کن��د و ما انتظار داریم ای��ن کارخانه هر چه‬ ‫زودتر تعطیل ش��ود که امیدواری��م قوه قضاییه نیز در‬ ‫این زمینه اقدامات الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫انتقاد بیلیتون‬ ‫برای کاهش تولید سنگ‌آهن‬ ‫ان��درو م��ک کن��زی‪ ،‬مدیرعامل بی‌اچ‌پ��ی بیلیتون‬ ‫درخواس��ت‌ها برای توقف توسعه تولید سنگ‌آهن در‬ ‫منطقه پیلبارای اس��ترالیا ب��ه منظور کمک به تقویت‬ ‫قیمت این کاال را به باد انتقاد گرفت‪.‬‬ ‫مک کنزی در یک مصاحب��ه انحصاری و همچنین‬ ‫در هفته‌نامه استرالین گفت‪ :‬محدود کردن عرضه که‬ ‫از س��وی مقامات اس��ترالیای غربی و مقامات شرکت‬ ‫فورتس��کیو پیشنهاد شده اس��ت‪ ،‬یک اقدام بی‌حاصل‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬وی با اش��اره به نگرانی‌ه��ای عمیقش‬ ‫نسبت به درخواست‌ها برای محدود شدن رشد تولید‬ ‫سنگ‌آهن‪ ،‬هشدار داد این اقدام پیامدهایی بر تجارت‬ ‫جهان��ی آزاد خواهد داش��ت و عرضه کمتر از س��وی‬ ‫عرضه‌کنند ‌ه م��ورد اطمینانی مانند اس��ترالیا ممکن‬ ‫است منجر به بی‌ثباتی سیاسی شده و رشد اقتصادی‬ ‫جهانی را کمتر کند‪.‬‬ ‫میزان صادرات سنگ‌آهن بی‌اچ‌پی بیلیتون به چین‬ ‫به تازگی از مرز یک میلیارد تن عبور کرد‪ .‬این شرکت‬ ‫در ی��ک دهه گذش��ته ‪25‬میلیارد دالر ب��رای دو برابر‬ ‫ک��ردن تولیدش در منطقه پیلبارا هزینه کرده اس��ت‬ ‫و دومی��ن تولیدکنن��ده کم‌هزینه در اس��ترالیا پس از‬ ‫ریوتینتو به‌ش��مار م��ی‌رود‪ .‬براس��اس دورنمای قبلی‬ ‫بی‌اچ‌پ��ی‪ ،‬تولید این ش��رکت به ‪245‬میلی��ون تن یا‬ ‫احتماال ‪290‬میلیون تن در سال ‪2015‬م افزایش پیدا‬ ‫می‌کند‪ .‬رش��د تولید در حالی ادام��ه پیدا می‌کند که‬ ‫قیمت سنگ‌آهن ‪50‬درصد کاهش یافته و به کمترین‬ ‫میزان در ‪5‬سال گذشته رسیده است‪.‬‬ ‫چشم‌انداز صنعت فوالد چين‬ ‫و چالش مازاد عرضه‬ ‫کارشناس��ان بر اين باورند که مص��رف فوالد چين‬ ‫سال‌جاري ميالدي به ‪ ٧٤٠‬ميليون تن کاهش مي‌يابد‬ ‫در‌حالي که سال ‪ ٢٠١٤‬میالدی معادل ‪ ٧٥٠‬ميليون‬ ‫تن بود‪.‬‬ ‫ش��ايد صادرات فوالد چين نيز امسال کاهش يابد و‬ ‫از ‪ ٩٤‬ميليون تن س��ال قبل به ‪ ٨٥‬ميليون تن برسد‬ ‫ولي ميزان واردات در سطح باال مي‌ماند و ‪ ١٤‬ميليون‬ ‫تن خواهد بود‪ .‬به گزارش ماين نيوز‪ ،‬قيمت فوالد سال‬ ‫‪٢٠١٥‬م ارزان مي‌ماند و حاش��يه س��ود کارخانه‌هاي‬ ‫چيني تقريبا ناچيز خواهد ماند‪ .‬سال ‪٢٠١٤‬م متوسط‬ ‫حاشيه س��ود صنعت فوالد چين ‪ 0/85‬درصد بوده و‬ ‫نرخ بهره‌وري کارخانه‌ها حدود ‪ ٧٥‬درصد‪ .‬براي بهبود‬ ‫اين وضعيت چين بايد‪ ٢٠٠‬ميليون تن مازاد ظرفيت‬ ‫را بکاهد‪ .‬س��ال‌جاري ميالدي قيم��ت فوالد همچنان‬ ‫صنعت فوالد چين را به چالش مي‌برد‪ .‬متوسط قيمت‬ ‫ورق گ��رم و ميلگرد به ترتيب ‪ ٩٨‬و ‪ ١١‬درصد کاهش‬ ‫يافته و به ‪ ٤٩٠‬و ‪ ٤٥٥‬دالر هر تن خواهد رسيد‪.‬‬ ‫بنا‌بر بررسي‌هاي وب‌س��ايت استيل هوم‪ ،‬چين بين‬ ‫سال‌هاي ‪ ١٩٤٩‬تا ‪١٩٨٠‬م با کمبود فوالد مواجه بود‬ ‫و در ‪ ٢٠‬س��ال بعد نيز اي��ن کمبود به صورت دوره‌اي‬ ‫ادامه داش��ت و بين س��ال‌هاي ‪ ٢٠٠١‬ت��ا ‪٢٠١٢‬م با‬ ‫دوره‌هايي‌از مازاد عرضه روبه‌رو ش��د و سال ‪‌٢٠١٢‬م‬ ‫به بعد مس��ئله مازاد عرضه فوالد در اين کشور شدت‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫از صرفه اقتصادی استخراج مواد معدنی در کرات دیگر گزارش می‌دهد‬ ‫مواد معدنی کرات‪ ،‬ذخایری برای آیندگان‬ ‫نرگس قيصري – گروه معدن‪:‬‬ ‫اهميت مواد معدني و کاربردهاي‬ ‫آن در صنايع به حدي اس��ت که‬ ‫باعث مي‌ش��ود بش��ر از اعماق زمين تا اعماق‬ ‫کهکشان را براي دستيابي به آنها جست‌وجو‬ ‫کند‪ .‬در عصر حاضر با وجود اينکه هنوز ذخاير‬ ‫فراواني از مواد معدن��ي روي کره‌زمين وجود‬ ‫دارد برخي کش��ورهاي توسعه‌يافته و صنعتي‬ ‫که روز‌به‌روز صنعت آنها روبه پيشرفت است‪،‬‬ ‫تحقيقات خود درباره ذخاير معدني موجود در‬ ‫کرات و سيارک‌هاي کهکشان راه شيري آغاز‬ ‫کرده‌اند و بر‌اس��اس آن خب��ر از وجود ذخاير‬ ‫معدني فراوان در اين کرات را اعالم کرده‌اند‪.‬‬ ‫وج��ود برخي عناصر کمي��اب معدني و باال‬ ‫ب��ودن ميزان عي��ار و خلوص ديگ��ر کاني‌ها‬ ‫در کرات آس��ماني از‌جمله داليلي اس��ت که‬ ‫کش��ورهاي صنعتي را بر آن داشته تا نسبت‬ ‫ب��ه بهره‌برداري از آنها اق��دام کنند‪ .‬اما برخي‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د در‌ح��ال حاض��ر به‬ ‫دليل تمام‌نش��دن ذخاير معدن��ي روي زمين‬ ‫بهره‌ب��رداري از مواد معدن��ي در فضا به دليل‬ ‫هزينه‌ه��اي س��نگين و محدوديت‌هاي��ي که‬ ‫ب��راي انتقال مواد معدني به زمين وجود دارد‬ ‫صرفه اقتصادي و فني نداشته و تنها در آينده‬ ‫مي‌توان براي انجام اکتشافات معدني در فضا‬ ‫برنامه‌ريزي کرد‪.‬‬ ‫س��رمد روزب��ه کارگر‪،‬‬ ‫مدي��ر‌کل اکتش��افات‬ ‫فل��زي و غيرفل��زي و‬ ‫کاني‌ه��اي صنعت��ي‬ ‫سازمان زمين‌شناسي‬ ‫درباره مواد معدني موج��ود در ديگر کرات و‬ ‫س��يارک‌هاي آس��ماني و ن��وع آنها به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬به دليل ش��رايط جوي حاکم بر اين‬ ‫کرات نوع تشکيل کانسار‌هاي معدني در آنها‬ ‫با زمين متفاوت ب��وده و مي‌توان گفت که از‬ ‫خلوص باالتري نسبت به مواد معدني موجود‬ ‫روي کره‌زمين برخوردار هستند‪.‬‬ ‫روزبه کارگر معتقد است که بهره‌برداري از‬ ‫مواد معدني موجود در کرات آس��ماني صرفه‬ ‫اقتص��ادي نخواهد داش��ت‪ ،‬چرا‌ک��ه در‌حال‬ ‫حاضر منابع فراوان��ي از مواد معدني در نقاط‬ ‫مختل��ف زمين وجود دارد ک��ه هنوز به اتمام‬ ‫نرس��يده و قابل بهره‌برداري است و به جرات‬ ‫مي‌توان گف��ت که بزرگتري��ن ذخاير معدني‬ ‫در زير‌دري��ا قرار گرفته‌ان��د‪ .‬درواقع مي‌توان‬ ‫گفت بهره‌ب��رداري از اين منبع بزرگ معدني‬ ‫ب��ه مراتب آس��ان‌تر از بهره‌ب��رداري از ذخاير‬ ‫موج��ود در ديگر ک��رات ب��وده و هزينه‌هاي‬ ‫کمتري خواهد داشت‪ .‬در اين‌باره مي‌توان به‬ ‫شناسايي بزرگترين کانسار منگنز‪ ،‬گودالي با‬ ‫عمق بسيار باال در خليج عقبه واقع در درياي‬ ‫سرخ توسط دانشمندان اشاره کرد که در آن‬ ‫کاني منگنز به‌صورت مولکولي وجود داشته و‬ ‫مي‌توان با برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري نسبت‬ ‫به بهره‌برداري از آن اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹م�واد معدن�ي موج�ود در زمي�ن‬ ‫پاسخگوي نياز زمين است‬ ‫وي افزود‪ :‬در‌حال حاضر اکتش��افات عمقي‬ ‫روي ذخاي��ر موج��ود در کره‌زمي��ن به اتمام‬ ‫نرس��يده و برای تامي��ن م��واد معدني مورد‬ ‫نياز می‌توان بعد از اتمام ذخاير س��طحي‪ ،‬به‬ ‫اکتشافات عمقي روي آورد‪ .‬اما اين پايان کار‬ ‫نيس��ت و ذخاير معدن��ي در اعماق آب‌ها که‬ ‫هنوز به‌طور کامل شناسايي نشده‌اند مي‌توانند‬ ‫به نوعي پاسخگوي نياز صنايع مختلف باشند‪.‬‬ ‫روزب��ه کارگ��ر در ادام��ه گف��ت‪ :‬يک��ي از‬ ‫بزرگترين مس��ائلي ک��ه در بحث فعاليت‌هاي‬ ‫لو‌نق��ل مواد معدني‬ ‫معدن��ي وجود دارد‪ ،‬حم ‌‬ ‫اس��ت‪ .‬حال اگر امکان استخراج مواد معدني‬ ‫از کرات آسماني وجود داشته باشد انتقال آنها‬ ‫عالوه‌بر هزينه‌هاي سنگين‪ ،‬مشکالت بسياري‬ ‫ت مي��زان باري که مي‌توان‬ ‫همچون محدودي ‌‬ ‫از طريق سفينه‌هاي فضاپيما به زمين منتقل‬ ‫کرد به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه گفت‪ :‬ذخاي��ر معدني موجود‬ ‫در اين ک��رات از خل��وص باالي��ي برخوردار‬ ‫هستند اما به دليل باالبودن ميزان هزينه‌هاي‬ ‫موردني��از‪ ،‬بهره‌برداري از آنها صرفه اقتصادي‬ ‫نخواهد داش��ت و بيش��تر روي ذخاير معدني‬ ‫روي خشکي‌ها سرمايه‌گذاري مي‌شود‪.‬‬ ‫روزب��ه کارگر اف��زود‪ :‬بهره‌ب��رداري از مواد‬ ‫معدن��ي از کرات را مي‌توان ج��زو برنامه‌هاي‬ ‫آينده کشورهاي توس��عه‌يافته و پيشرفته در‬ ‫اين حوزه دانست و در اين زمينه تحقيقات و‬ ‫پژوهش‌هايي‌براي شناسايي کاني‌ها و ميزان‬ ‫ذخاي��ر موج��ود انجام ش��ده و مي‌توان گفت‬ ‫ک��ه به نتيجه رس��يدن اين موض��وع نيازمند‬ ‫برنامه‌ريزي بلند‌مدت خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹‌ش�رايط خ�اص ب�راي اکتش�اف‬ ‫مواد معدني کرات آسماني‬ ‫بیش از‪۷۰‬درصد شمش روی کشور در زنجان تولید می‌شود‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان‬ ‫با اشاره به ظرفیت باالی توسعه صنعت در زنجان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۷۰‬تا ‪۷۵‬درصد ش��مش روی کش��ور در زنجان تولید‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ناصر فغفوری با اش��اره به اینکه در تولیدات‬ ‫مرب��وط به روی ت�لاش می‌کنیم ت��ا از فناوری‌های به‬ ‫مرات��ب کم‌آالینده‌تر به��ره ببریم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬افزودن‬ ‫فناوری دارای آالیندگی کم س��بب می‌شود تا در کنار‬ ‫توسعه صنعت‪ ،‬از محیط‌زیست پاک لذت ببریم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬امیدواریم با ب��ه‌کار بردن فرآیند و‬ ‫فناوری‌های جدید و نوین به صنایع پایین‌دست صنعت‬ ‫روی نظیر گالوانیزاسیون‪ ،‬تولید فلزات آلیاژی و‪ ...‬دست‬ ‫یافته و سبب باال رفتن ارزش‌افزوده شمش روی شویم‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان با‬ ‫اش��اره به ظرفیت باالی توس��عه صنعت در زنجان ابراز‬ ‫کرد‪ 70 :‬تا ‪75‬درصد شمش روی کشور در زنجان تولید‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در دی‌ماه امس��ال برای نخس��تین‬ ‫ب��ار میزان تراز صادرات و واردات اس��تان مثبت ش��د‪،‬‬ ‫به تس��نیم گفت‪ :‬این خبر خوبی اس��ت ک��ه صادرات‬ ‫محصوالت غیرنفتی در زنجان نس��بت به واردات پیشی‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬فغف��وری افزود‪ :‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان زنجان ب��ه هیچ‌وجه نگ��ران افزایش‬ ‫واردات نیس��ت چرا که س��وق یافتن واردات به سمت‬ ‫کاالهای ساخته نشده یا نیمه ساخته شده نشان‌دهنده‬ ‫رون��ق اقتصادی اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینک��ه در برنامه‬ ‫توس��عه چهارم و پنجم عنوان ش��ده که ساالنه حدود‬ ‫‪10/4‬درصد برای افزایش صادرات در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه استان زنجان در ‪5‬‬ ‫تا ‪ 6‬سال اخیر جهش چند درصدی داشته است‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬توان صادراتی زنجان بیشتر از وضعیت فعلی است‬ ‫که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های دقیق بحث صادرات در‬ ‫ق بیشتری یابد‪.‬‬ ‫استان رون ‌‬ ‫افزایش نسبی تقاضا در بازار آهن‌آالت‬ ‫گ�روه صنایع معدنی فوالد ‪ -‬دبی��ر اتحادیه فوالد و‬ ‫آهن از افزایش نسبی تقاضا در هفته‌های اخیر خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬با توجه به نزدیک ش��دن ب��ه فصل بهار و آغاز‬ ‫دوره ساخت‌وساز می‌توان انتظار بهبود تقاضا و قیمت‌ها‬ ‫را داش��ت‪ .‬به گزارش واحد مرک��زی خبر‪ ،‬محمدصادق‬ ‫چیت‌ساز افزود‪ :‬ظرفیت مصرف داخلی آهن‌آالت بیش‬ ‫از ‪23‬میلی��ون تن اس��ت که در س��ال‌های اخیر خیلی‬ ‫کاهش یافته و امیدواریم با بهبود خریدها‪ ،‬ظرفیت‌های‬ ‫خالی تولید این صنعت نیز فعال شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قیمت‌ه��ا در ب��ازار جهانی آه��ن‌آالت و‬ ‫به‌وی��ژه چی��ن به خاط��ر کاهش قیمت نف��ت‪ ،‬کاهش‬ ‫یافته اس��ت و باید برای مدیری��ت واردات برنامه‌ریزی‬ ‫ش��ود چون اوکراین و روس��یه هم که از تولید‌کنندگان‬ ‫و صادرکنندگان عمده فوالد هستند‪ ،‬مازاد تولید دارند‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدیره اتحادیه فوالد و آه��ن افزود‪ :‬بازار‬ ‫آهن‌آالت و فوالد از مدت‌ها پیش منتظر تحریک طرف‬ ‫تقاض��ا ب��ود و امیدواریم در فصل بهار ش��کاف عرضه و‬ ‫تقاضا کاهش یابد و به تعادل برسد‪.‬‬ ‫آرمي��ن سلس��اني‬ ‫کارش��ناس اکتشافات‬ ‫معدني نيز اکتش��اف و‬ ‫بهره‌ب��رداري از م��واد‬ ‫معدني در ديگر کرات‬ ‫را منوط به شرايطي خاص دانسته و به‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬در مرحل��ه اول مي‌ت��وان گفت در‬ ‫اختيار داشتن سفينه‌هاي فضاپيما که امکان‬ ‫انتق��ال نمونه مواد معدني از طريق آنها وجود‬ ‫داش��ته باش��د از‌جمله مواردي است که بايد‬ ‫مورد توجه قرار گيرد‪.‬‬ ‫همچني��ن ميزان ارزش اقتصادي اين کاني‌ها‬ ‫ني��ز حائز اهميت اس��ت‪ ،‬به اي��ن ترتيب که‬ ‫ارزش ب��االي آنها ب��ه نوعي پوش��ش‌دهنده‬ ‫هزينه‌هاي س��نگين جا‌به‌جاي��ي از کرات به‬ ‫زمين اس��ت ک��ه در اين‌باره مي‌ت��وان گفت‬ ‫شروع عمليات معدنکاري و بهره‌برداري از آن‬ ‫با صرفه اقتصادي همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه گف��ت‪ :‬در‌ح��ال حاض��ر به‬ ‫دليل فاصل��ه مکاني بااليي که ب��راي انتقال‬ ‫م��واد معدني از اي��ن کرات ب��ه زمين وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مي��زان نمونه م��واد معدني که مي‌توان‬ ‫به زمين منتقل کرد‪ ،‬بس��يار پايين است‪ ،‬به‬ ‫همين دليل اکتش��اف و بهره‌ب��رداري از آنها‬ ‫صرفه اقتصادي و فني نخواهد داشت‪ .‬چرا‌که‬ ‫در‌حال حاض��ر ذخاير موج��ود در کره‌زمين‬ ‫پاسخگوي نياز بش��ر خواهد بود و مي‌توان با‬ ‫صرف هزينه‌هاي کمتر نسبت به بهره‌برداري‬ ‫از اين ذخاير اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشاف حين استخراج‬ ‫سلس��اني افزود‪ :‬در فعاليت‌هاي معدنکاري‬ ‫در تم��ام دنيا اصطالحي به عنوان اکتش��اف‬ ‫حين اس��تخراج وجود دارد‪ ،‬ب��ه اين ترتيب‬ ‫ک��ه در زمان اس��تخراج از جبه��ه مورد نظر‬ ‫در معدن‪ ،‬در عين حال قس��مت‌هاي ديگري‬ ‫از مح��دوده ک��ه پروانه اکتش��اف آنها گرفته‬ ‫ش��ده نس��بت به اکتش��اف آنها و اس��تخراج‬ ‫ظرفيت‌هاي باقيمانده در بخش‌هايي‌ که هنوز‬ ‫مورد اکتشاف قرار نگرفته‪ ،‬اقدام مي‌کنند اما‬ ‫با اين تفاوت که در کش��ورهاي پيش��رفته و‬ ‫توس��عه‌يافته همچون امري��کا عالوه‌بر انجام‬ ‫اکتش��افات در مع��ادن‪ ،‬همزم��ان نس��بت‌به‬ ‫اکتشاف در سيارات ديگر فعاليت مي‌کنند‪.‬‬ ‫سلس��اني به مزيت‌هاي اکتش��افي در فضا‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬استفاده از ذخاير موجود‬ ‫در کرات ديگ��ر امکانپذير خواهد بود‪ ،‬چراکه‬ ‫در آين��ده احتم��ال ب��ه پايان رس��يدن مواد‬ ‫معدني کره‌زمي��ن وج��ود دارد بنابراین بايد‬ ‫مناب��ع ب��راي تامين ني��از صناي��ع جايگزين‬ ‫ش��ود که در اين‌باره مواد معدني در کرات و‬ ‫س��يارک‌ها مي‌تواند جايگزين مناسبي براي‬ ‫اين امر باشد‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬زماني که اس��تخراج س��طحي‬ ‫مواد معدني به پايان مي‌رس��د‪ ،‬معدنکاران به‬ ‫اس��تخراج زير‌زمين��ي روي مي‌آورند‪ .‬در‌واقع‬ ‫هرچه ق��در ميزان ذخاير ي��ک کاني کاهش‬ ‫پي��دا کند‪ ،‬ب��ه دلي��ل کاربردهاي ف��راوان و‬ ‫وابس��تگي به اي��ن عناص��ر‪ ،‬ارزش اقتصادي‬ ‫آنها با افزايش همراه مي‌ش��ود‪ .‬به اين ترتيب‬ ‫مي‌ت��وان گفت با افزايش به��اي کاني توجيه‬ ‫فني براي استخراج زير‌زميني ايجاد مي‌شود‪.‬‬ ‫به عن��وان مث��ال در‌حال حاضر بس��ياري‬ ‫از ذخاي��ر پت��اس در دني��ا ب��ه‌ ش��کل روباز‬ ‫بهره‌برداري مي‌ش��ود اما اين در‌حالي اس��ت‬ ‫که در برخي نقاط دنيا همچون امريکا ذخاير‬ ‫پت��اس رو به کاهش بوده و به همين دليل به‬ ‫سمت استخراج زير‌زميني پيش خواهد رفت‪.‬‬ ‫برخي عناص��ر کمي��اب آرای‌ای‪ ،‬همچون‬ ‫ايتروبيوم‪ ،‬تاليوم و اربيوم و‪ ...‬که ذخاير کمي‬ ‫از آنه��ا در دنيا وجود دارد‪ ،‬امکان اس��تفاده‬ ‫از آنها را مش��کل کرده اس��ت اما با اين حال‬ ‫کش��ورهاي پيش��رفته از شهاب‌س��نگ‌ها و‬ ‫سنگ‌هاي آس��ماني با مقادير باالتر استخراج‬ ‫می‌کنن��د چراکه اي��ن محص��والت در ديگر‬ ‫کرات وجود دارند‪.‬‬ ‫وجود‪ 180‬معدن غیرفعال در همدان‬ ‫در استان همدان ‪ 283‬معدن دارای پروانه وجود دارد‬ ‫که ‪ 180‬واحد آن تعطیل و غیرفعال است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬معاون امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان همدان افزود‪:‬‬ ‫وضعیت نامس��اعد بازار‪ ،‬نب��ود نقدینگی ب��رای تجهیز‬ ‫مع��ادن‪ ،‬باال ب��ودن هزینه‌های اس��تخراج و ب��اال بودن‬ ‫هزین��ه س��رمایه‌گذاری و ممانعت‌ه��ای محلی و برخی‬ ‫موانع س��خت اداری از جمله عوامل تعطیلی این معادن‬ ‫اس��ت‪ .‬محمد خاکی ادامه داد‪ :‬ایجاد اش��تغال مستقیم‬ ‫و غیرمس��تقیم از جمل��ه مزایای راه‌ان��دازی دوباره این‬ ‫معادن اس��ت که با ارائه تس��هیالت بازسازی و نوسازی‬ ‫ماش��ین‌آالت و کاهش هزینه‌های بهره‌برداری می‌توان‬ ‫این مهم را محقق کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هم‌اکنون بیش��تر‬ ‫تولیدات معدنی همدان توس��ط کارخانه سیمان‪ ،‬آهک‬ ‫صنعتی و س��نگ معدن تولید می‌شود و در سال‌جاری‬ ‫ارزش ریالی فروش این کارخانه‌ها یک هزار میلیارد ریال‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ام��کان ایجاد برخ��ی کارخانه‌ه��ا مانند‬ ‫ذوب‌آهن و آهن اس��فنجی در همدان وجود دارد و این‬ ‫استان از نظر استخراج سیلیس‪ ،‬دولومیت و سنگ‌های‬ ‫تزئینی از استان‌های برتر کشور به‌شمار می‌رود‪ .‬خاکی با‬ ‫بیان اینکه اولین گواهی کشف کروندم که همان یاقوت‬ ‫آبی است در کشور برای استان همدان صادر شده است‬ ‫عنوان کرد‪ :‬استخراج این ماده معدنی با ارزش هم‌اکنون‬ ‫در مرحله گرفتن پروانه است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اح��داث واحد‌ه��ای صنعت��ی ب��رای‬ ‫جلوگیری از خروج مواد خام معدنی از اس��تان از جمله‬ ‫مهم‌ترین نیازهای بخش معادن همدان است که با ایجاد‬ ‫این صنایع می‌توان از مزایا و سود بیشتر این مواد برای‬ ‫استان استفاده کرد‪.‬‬ ‫اس��تان همدان از نظر ذخیره مواد معدنی رتبه هشتم‬ ‫و از نظر اس��تخراج این مواد رتبه دهم کشور را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫سنترا گولد‪ ۱۱‬میلیون دالر ضرر کرد‬ ‫سنترا گولد به‌‌دلیل فروش و تولید کمتر طال و ضرر و‬ ‫زیانی که به‌دلیل کاهش ذخایر و منابع در معدن کومتور‬ ‫متحمل شد‪ ،‬در ‪3‬ماه چهارم سال گذشته ‪11/3‬میلیون‬ ‫دالر یا ‪ 5‬سنت در هر سهم ضرر خالص کرد‪.‬‬ ‫ضرر سنترا گولد شامل ضرر و زیان ‪111‬میلیون دالر‬ ‫یا ‪ 47‬س��نت به ازای هر س��هم مربوط به زیرمجموعه‬ ‫قرقیزس��تان ای��ن معدنکار اس��ت‪ .‬س��نترا ک��ه دارایی‬ ‫اصلی‌اش معدن کومتور در قرقیزستان است‪301 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 236‬اون��س طال در ‪3‬ماه چهارم تولید کرد که تقریبا‬ ‫‪17‬درصد در مقایسه با ‪362‬هزار و ‪ 234‬اونس در ‪3‬ماه‬ ‫چه��ارم س��ال ‪2013‬م کمتر بود‪ .‬این ش��رکت در کل‬ ‫س��ال گذش��ته ‪620‬هزار و ‪ 821‬اونس طال در مقایسه‬ ‫با ‪690‬هزار و ‪ 720‬اونس در سال ‪2013‬م تولید کرد‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش رویترز‪ ،‬مع��دن روب��از کومتور از‬ ‫زمانی‌ک��ه این پ��روژه در س��ال ‪1994‬م آغاز ش��د‪ ،‬با‬ ‫موان��ع متعددی ازجمله تهدید ملی ش��دن‪ ،‬اعتراضات‬ ‫و به‌تازگی یک ش��کایت محیط‌زیس��تی ب��رای دریافت‬ ‫‪300‬میلیون دالر خسارت روبه‌رو شده است‪.‬‬
‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با هدف تولید رقابت‌پذیر صورت گرفت‬ ‫‪29‬‬ ‫اولویت‌های سرمایه‌گذاری با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی‬ ‫گ�روه صنعت‪ -‬کاهش هزینه‌های مصرف س��وخت در‬ ‫س��ایه بهینه‌سازی محصوالت پرمصرف‪ ،‬نگاهی هدفمند‬ ‫به آینده در می��ان دولت‌ها و تولیدکنندگان محصوالت‬ ‫پرمصرف بوده اس��ت‪ .‬در این می��ان صاحبان صنایع به‬ ‫م��وازات تولید محصوالت به‌روز‪ ،‬همواره توجه خاصی به‬ ‫ش��اخص‌های مصرف‌کنندگان داشته و دست به نوآوری‬ ‫و تولید محصوالتی با مصرف پایین زده‌اند‪ .‬حال با توجه‬ ‫ب��ه روند افزایش مصرف س��وخت و کاه��ش روز به روز‬ ‫منابع طبیعی مولد‪ ،‬تولیدکنن��دگان و مصرف‌کنندگان‬ ‫همچن��ان نیم‌نگاهی ب��ه تولید یا انتخ��اب محصوالتی‬ ‫با مص��رف پایین دارن��د‪ .‬در این میان اگر چه س��اخت‬ ‫محص��والت کم‌مص��رف هزینه‌ب��ر و به مرات��ب تولید و‬ ‫بازاریابی آنها سخت‌تر از محصوالت فعلی است اما نباید‬ ‫فراموش کرد که س��رمایه‌گذاری در بحث بهینه‌س��ازی‬ ‫مصرف سوخت هزینه تلقی نمی‌شود بلکه در دراز مدت‬ ‫بازگش��ت هزینه اولیه را به همراه داش��ته و در ادامه به‬ ‫کاهش هزینه‌های روزانه منجر خواهد ش��د‪ .‬در این بین‬ ‫واحده��ای پر مصرفی مانند س��اختمان‌ها و محصوالتی‬ ‫همچون خودروها که پرچمدار مصرف س��وخت هستند‬ ‫بیشترین توجه را در میان دیگر صنایع به خود اختصاص‬ ‫داده‌اند که سرمایه‌گذاری در بحث کنترل مصرف انرژی‬ ‫آنها الزامی به‌نظر می‌رس��د‪ .‬واردات خودروهای برقی در‬ ‫س��ایه تعرفه صفر یا تولید خودروهای برقی و هیبریدی‬ ‫که در دستور کار خودروسازان قرار گرفته‪ ،‬در کنار توجه‬ ‫به ساخت و تولید ساختمان‌هایی با رویکرد بهینه‌سازی‬ ‫مصرف س��وخت می‌تواند با کاه��ش هزینه‌های تامین و‬ ‫توزیع س��وخت مصرفی به هدفمن��دی واقعی انرژی نیز‬ ‫منجر ش��ود‪ .‬با ای��ن حال نباید فرام��وش کرد که تولید‬ ‫محصوالت��ی با ه��دف کاهش مصرف س��وخت و در پی‬ ‫آن کاه��ش هزینه‌ه��ای مصرف��ی نیازمند بسترس��ازی‬ ‫و س��رمایه‌گذاری در بخش‌ه��ای کالن اس��ت که توجه‬ ‫ویژه‌ای را می‌طلبد‪.‬‬ ‫در همین حال رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های‬ ‫بازرگان��ی گفت‪ :‬در مطالعات انجام ش��ده از س��وی این‬ ‫موسسه‪ ،‬اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ‪ ۳‬حوزه صنعتی‪،‬‬ ‫حمل‌ونقل و مصارف خانگی با هدف بهینه‌سازی مصرف‬ ‫تک خبر‬ ‫کارگاهآموزشي‬ ‫ارتقاي بهره‌وريملي برگزارشد‬ ‫ش�اتا‪ -‬کارگاه آموزش��ي ارتق��اي به��ره‌وري ملي‬ ‫ب��ا حضور مدي��ران و نماين��دگان وزارت کش��ور و‬ ‫اس��تانداران سراسر کشور‪ ،‬رييس و مديران سازمان‬ ‫ملي بهره‌وري اي��ران و نمايندگان معاونت آموزش‪،‬‬ ‫پژوهش و فن��اوري وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫هدف از برگزاري اين نشس��ت‪ ،‬آش��نايي مديران‬ ‫و نمايندگان اس��تانداري‌ها با برنامه‌ها و روش‌هاي‬ ‫ارتق��اي بهره‌وري در بخش‌هاي اقتصادي کش��ور و‬ ‫بهره‌گي��ري از تجارب س��اير دس��تگاه‌ها در اجراي‬ ‫برنامه‌هاي بهبود بهره‌وري بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس اين گزارش در اي��ن کارگاه ضمن ارائه‬ ‫روش‌ه��ا و الگو‌ه��اي موث��ر در بهبود به��ره‌وري‪،‬‬ ‫اقداماتي که در زمينه ارتق��اي بهره‌وري در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکنون انجام ش��ده است‪،‬‬ ‫تشريح شد‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش مهم‌ترين اقدامات انجام ش��ده‬ ‫وزارتخانه شامل نهاد‌س��ازي بهره‌وري‪ ،‬برنامه‌ريزي‬ ‫و سياس��تگذاري بهب��ود به��ره‌وري‪ ،‬ارتقاي دانش‬ ‫و تروي��ج فرهنگ بهره‌وري و تهيه زيرس��اخت‌هاي‬ ‫آمار مربوط به س��نجش و اندازه‌گي��ري بهره‌وري‪،‬‬ ‫عارضه‌ياب��ي واس��تقرار چرخه مديري��ت بهره‌وري‪،‬‬ ‫فعاليت‌هاي پژوهش��ي و مطالعات��ي و فعاليت‌هاي‬ ‫آموزشي‪ ،‬اجرايي و گسترش فعاليت مراکز فناوري‬ ‫بو‌کار است‪.‬‬ ‫و کس ‌‬ ‫انرژی مشخص شده است‪.‬‬ ‫محمدرضا رضوی با بیان اینکه ایران باید به‌عنوان یک‬ ‫تولیدکنن��ده رقابتی در حوزه محص��والت و تجهیزات با‬ ‫مصرف بهینه انرژی تاکید داش��ته باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬این امر‬ ‫براساس پژوهش انجام‬ ‫شده در حوزه صنعت‬ ‫با سرمایه‌گذاری در‬ ‫تولید الکتروموتورها‪،‬‬ ‫درایوها‪ ،‬ژنراتورها و‬ ‫موارد دیگر‪ ،‬می‌توان در‬ ‫مصرف بهینه انرژی‪،‬‬ ‫اقدامات اساسی انجام داد‬ ‫س��بب می‌شود تا بتوان به کش��ورهای منطقه که الگوی‬ ‫مصرف انرژی مشابه کشورمان دارند‪ ،‬تولیداتی با مصرف‬ ‫انرژی بهینه صادر کرد‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬پژوهشی به‌تازگی‬ ‫از سوی این موسسه در زمینه مصرف بهینه و صرفه‌جویی‬ ‫انرژی انجام شد و نتایج آن در اختیار وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت قرار گرفت‪ .‬در این‌باره وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بر پایه تحقیق انجام ش��ده‪ ،‬کارگروهی در زمینه‬ ‫صرفه‌جویی مصرف انرژی تشکیل داده است‪.‬‬ ‫رض��وی گفت‪ :‬براس��اس پژوهش‬ ‫انجام ش��ده در ح��وزه صنعت با‬ ‫س��رمایه‌گذاری در تولی��د‬ ‫الکتروموتورها‪ ،‬درایوها‪ ،‬ژنراتورها‬ ‫و قطع��ات توربین‌ه��ای ب��ادی و‬ ‫م��وارد دیگر‪ ،‬می‌توان در مص��رف بهینه انرژی‪ ،‬اقدامات‬ ‫اساسی انجام داد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬سرمایه‌گذاری در بخش‬ ‫حمل‌ونق��ل را می‌توان با صرفه‌جویی ان��رژی در زمینه‬ ‫تولید اتوبوس‌ه��ا‪ ،‬خودروهای هیبری��دی‪ ،‬کامیون‌های‬ ‫سی‌ان‌جی‪ ،‬موتورهای س��ی‌ان‌جی و موتورسیکلت‌های‬ ‫برقی فراهم کرد‪ .‬رضوی تصریح کرد‪ :‬بهینه‌سازی مصرف‬ ‫ان��رژی در ح��وزه خانگی هم ب��ا نص��ب آبگرمکن‌های‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬پنل‌های خورشیدی و شیشه‌های دو جداره‬ ‫یو‌پی‌وی‌سی اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫وی بهره‌ب��رداری از اهرم‌ه��ای خری��د متمرک��ز و‬ ‫استاندارد‪ ،‬مطالبه مردمي و حاکميتي‬ ‫ايرنا ‪ -‬رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران گفت‪:‬‬ ‫اس��تاندارد اکنون ب ‌ه عن��وان يک مطالب��ه مردمي و‬ ‫حاکميتي در جامعه مطرح است و به همين دليل بايد‬ ‫بتوانيم پاسخگوي تمام مطالبات مطرح شده باشيم‪.‬‬ ‫ني��ره پيروزبخ��ت‪ ،‬در نخس��تين روز از برگ��زاري‬ ‫گردهمايي دو روزه آموزشي مديران ستادي و استاني سازمان ملي استاندارد‬ ‫با يادآوري نقش اين س��ازمان در عرصه تجارت و اقتصاد افزود‪ :‬اين س��ازمان‬ ‫اجرايي نيس��ت و بعد نظارتي آن نيز براي تمام‌نهادها و س��ازمان‌ها مشخص‬ ‫شده است‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬آموزش براي همفکري و ايجاد هماهنگي و سرعت‬ ‫بخشيدن به امور سازماني بسيار ضروري است‪ .‬رييس سازمان ملي استاندارد‬ ‫با يادآوري اينکه بحث پيوس��تن به سازمان تجارت جهاني از ‪ ۱۰‬سال پيش‬ ‫تاکنون مطرح ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برخي مس��ائل و مشکالت مرتبط با‬ ‫تحريم‌هاي اقتصادي وجود دارد که در اين گردهمايي بحث و بررسي خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬پيروزبخت به فعاليت اين س��ازمان در عرصه اقتصاد مقاومتي اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در ش��رايط کنوني راهکارهاي مورد موافقت ش��وراي اقتصاد در‬ ‫حوزه اقتصاد و محص��والت دانش‌بنيان را با همکاري وزارت علوم‪ ،‬تحقيقات‬ ‫و فن��اوري و معاونت‌هاي فناوري رياس��ت‌جمهوري پيگي��ري مي‌کنيم‪ .‬علي‬ ‫اباذري‪ ،‬معاون برنامه‌ريزي و تدوين سازمان ملي استاندارد نيز در اين همايش‬ ‫گفت‪ :‬برگزاري دوره‌هاي آموزشي و بازآموزي مطالب‪ ،‬شرکت‌کنندگان در اين‬ ‫گردهمايي را با روش‌هاي نوين مديريت آش��نا مي‌کند‪ .‬مديريت منابع مالي‬ ‫و انس��اني‪ ،‬راه‌هاي ورود به حوزه تجارت جهان��ي‪ ،‬بحث اقتصاد مقاومتي و‪...‬‬ ‫از نکات مورد بررس��ي در اين گردهمايي اس��ت‪ .‬پيروزبخت در اين بازديد بر‬ ‫برگزاري دوره‌هاي آموزش��ي در حوزه نظارت‪ ،‬واردات و صادرات تاکيد کرد‪.‬‬ ‫وي همچنين از مس��ئوالن اين اداره خواس��ت ت��ا در بخش‌هايي‌که قوانين‬ ‫اس��تاندارد براي آنها موجود نيست با گردآوري فهرست کاالها با بومي‌سازي‬ ‫قوانين بين‌المللي بر‌اساس معيارهاي کشور تصميم‌هاي الزم را بگیرند‪.‬‬ ‫برنامه‌ای برای تغییر تعرفه‬ ‫واردات خودرو نیست‬ ‫فارس‪ -‬معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬این وزارتخانه پیشنهاد تغییر‬ ‫تعرف��ه واردات ‪ ۱۵۰۰‬ردیف کاال را تهیه کرده که‬ ‫در بین این کاالها‪ ،‬درخواس��تی برای تغییر تعرفه‬ ‫واردات خودروی ساخته‌شده وجود ندارد‪ .‬محسن‬ ‫صالحی‌نی��ا با بیان اینکه برای واردات ‪۷‬هزار ردیف‬ ‫کاال تعرفه وجود دارد که پیش��نهاد وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت تغییر تعرفه ‪ ۱۵۰۰‬ردیف کاال در‬ ‫سال آینده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این پیشنهاد شامل‬ ‫کاهش‪ ،‬افزایش‪ ،‬همسان‌س��ازی ی��ا تغییر طبقات‬ ‫تعرفه‌ای است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه تغییر تعرف��ه برخی قطعات‬ ‫خودرو در پیشنهاد دولت مدنظر است‪ ،‬افزود‪ :‬هیچ‬ ‫درخواس��تی برای تغییر تعرفه واردات خودروهای‬ ‫هوش��مند در جهت کس��ب فناوری‌های به روز و جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های خارج��ی در رابط��ه ب��ا محصوالت‬ ‫مرتب��ط را م��ورد تاکید ق��رار داد و گف��ت‪ :‬تحقق این‬ ‫اقدامات نیازمند نگاه بلندمدت وزارت نفت و اجتناب از‬ ‫راهکارهای آس��ان و کوتاه‌مدت در قالب واردات پراکنده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس موسس��ه مطالع��ات و پژوهش‌ه��ای بازرگانی‬ ‫فعالی��ت صنایع مختلف ب��ه روش رقابتی را مورد تاکید‬ ‫قرار داد و گفت‪ :‬استفاده از برخی مسیرهای کوتاه‌مدت‬ ‫موجب چس��بندگی و وابستگی بیش��تر صنایع به بازار‬ ‫داخلی می‌ش��ود که برای کشور مناسب نیست‪ ،‬بنابراین‬ ‫ضروری اس��ت از این مسیرها پرهیز ش��ود و واحدهای‬ ‫جدی��دی که در این‌باره ش��کل می‌گیرند ب��ا مقیاس و‬ ‫فن��اوری مناس��ب و در نتیج��ه دارای توانمندی رقابتی‬ ‫باش��ند‪ .‬رضوی گفت‪ :‬بررسی‌ها نشان می‌دهد ‪۲۵‬درصد‬ ‫برق مصرفی صنعت به صنایع فلزات اساس��ی ‪۱۳‬درصد‬ ‫ب��ه صنع��ت س��یمان و کانی‌ها مرب��وط می‌ش��ود و با‬ ‫سرمایه‌گذاری در تجهیزات جدید و به‌روز می‌توان برای‬ ‫بهینه‌س��ازی مصرف و صرفه‌جویی انرژی در این صنایع‬ ‫گام‌های اساسی برداشت‪.‬‬ ‫براساس ماده ‪ ۱۱‬قانون اصالح الگوی مصرف انرژی و‬ ‫قانون برنامه پنجم توس��عه‪ ،‬معیارها و مشخصات فنی و‬ ‫استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین‌آالت انرژی‌بر‬ ‫و فرآینده��ای صنعتی‪ ،‬معدنی و کش��اورزی‪ ،‬همچنین‬ ‫اس��تاندارد کیفیت انواع س��وخت‌های مصرفی و برق به‬ ‫ترتیبی که تولیدکنندگان و واردکنندگان موارد یادشده‬ ‫ملزم به رعایت آن باشند‪ ،‬توسط کار گروهی متشکل از‬ ‫نمایندگان وزارتخانه‌های نفت‪ ،‬نیرو‪ ،‬معاونت برنامه‌ریزی‬ ‫و نظارت راهبردی رییس‌جمهور‪ ،‬سازمان ملی استاندارد‬ ‫و سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های ذی‌ربط‬ ‫تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد‪.‬‬ ‫همچنین براساس مصوبه‌های شورای‌عالی استاندارد‪،‬‬ ‫پس از تصویب استانداردهای مربوط در این کمیته‪ ،‬این‬ ‫استانداردها بر طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون همانند‬ ‫استانداردهای اجباری توسط سازمان ملی استاندارد به‬ ‫اجرا در خواهد آمد‪.‬‬ ‫تحریم دليل بي‌توجهي به توليد‬ ‫تس�نيم‪ -‬یک کارش��ناس مس��ائل اقتصادي گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه در اي��ران بيش��تر حقوق‌بگي��ران ماليات‬ ‫مي‌دهن��د و بس��ياري از ش��غل‌هاي غيرمول��د نظير‬ ‫واس��طه‌گران و س��وداگران‪ ،‬از قلم��رو مالياتي به دور‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫محمد خوش‌چهره‪ ،‬با اش��اره به کاهش وابس��تگي بودجه ب��ه نفت و نگاه‬ ‫درون‌زا ب��ه اقتصاد‪ ،‬گفت‪ :‬جداي اختالف عقيده و خاس��تگاه‌هاي سياس��ي‬ ‫متفاوتي که نظام‌هاي سياسي دارند‪ ،‬ماموريت اصلي همه آنها بهبود عمومي‬ ‫سطح رفاه مردم است‪.‬‬ ‫بعضي از کش��ورها مانند کش��ورهاي عربي اين رفاه اجتماعي را با استفاده‬ ‫از مناب��ع طبيع��ي و خدادادي مثل نف��ت پيگيري مي‌کنند‪ ،‬اما بس��ياري از‬ ‫کش��ورهاي ديگر رفاه اجتماعي را به وس��يله اقتصاد پررونق و پويا پيگيري‬ ‫مي‌کنند‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه رونق اقتصادي براي دولت درآمدي به اسم ماليات ايجاد‬ ‫مي‌کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬هر‌قدر اين اقتصاد پوياتر باش��د‪ ،‬درآمد دول��ت از ماليات‌ها‬ ‫افزاي��ش پيدا مي‌کند‪ .‬اين موارد در فرمايش��ات رهبر معظم انقالب مس��تتر‬ ‫اس��ت‪ .‬بايد ماليات خيلي جدي گرفته ش��ود‪ ،‬اما متاس��فانه در ايران به‌طور‬ ‫عمده حقوق‌بگيران ماليات مي‌دهند و بس��ياري از ش��غل‌هاي غيرمولد مثل‬ ‫واسطه‌گران و سوداگران از قلمرو مالياتي به دور هستند‪.‬‬ ‫اين کارش��ناس مس��ائل اقتصادي خاطرنشان کرد‪ :‬فش��ارهاي اقتصادي و‬ ‫تحريم‌ه��ا به‌دليل بي‌توجهي به توليد ملي اس��ت‪ .‬دولت‌ه��ا ضعف خود را با‬ ‫افزايش اتکا به درآمدهاي نفتي جبران می‌کنند‪ .‬اين در‌حالي اس��ت که رهبر‬ ‫معظم انقالب در سال ‪ ۷۴‬فرماني به دولت وقت مبني‌بر تبيين سياست‌هاي‬ ‫بلندم��دت بدون ات��کا به نفت دادند‪ .‬بعد از اين دس��تور ‪ 4‬دولت با تابلوهاي‬ ‫سياس��ي مختلف و در ظاهر با اختالفات معنادار سياسي روي کار آمدند که‬ ‫در بسياري از کارکردهاي اقتصادي مانند وابستگي به نفت شبيه هم بودند‪.‬‬ ‫خارجی وجود ن��دارد‪ .‬صالحی‌نیا تاکید کرد‪ :‬تعرفه‬ ‫نهایی واردات کاال به کشور در روزهای پایانی سال‬ ‫و پ��س از جمع‌بندی در کمیس��یون م��اده یک و‬ ‫دولت نهایی مشخص خواهد شد‪ .‬وی درباره اخبار‬ ‫منتشرش��ده مبنی بر افزای��ش ‪۵‬درصدی عوارض‬ ‫واردات خودرو نیز گفت‪ :‬هنوز موردی نهایی نشده‬ ‫و باید منتظر تصویب جزئیات الیحه بودجه ‪ ۹۴‬در‬ ‫مجلس باشیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ به‬ ‫س��والی مبنی بر اینکه پس از ارائه درخواست این‬ ‫وزارتخانه به ش��ورای اقتصاد ب��رای تجدیدنظر در‬ ‫موضوع انحصاری بودن خودرو‪ ،‬آیا پاسخی از سوی‬ ‫شورای اقتصاد ارائه شده است‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز پاسخی‬ ‫از س��وی شورای اقتصاد به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت داده نش��ده و جلسه کمیسیون مربوط نیز‬ ‫برگزار نشده است‪ .‬وی همچنین در پاسخ به سوال‬ ‫دیگری مبنی بر اینکه آیا جلسه‌ای درباره آیین‌نامه‬ ‫ساماندهی واردات خودرو شورای رقابت داشته‌اید؟‬ ‫گفت‪ :‬جلسه‌ای در این باره نداشته‌ایم‪.‬‬ ‫صالحی‌نی��ا در رابط��ه ب��ا تغییر قیم��ت برخی‬ ‫محصوالت پتروش��یمی همزمان ب��ا کاهش قیمت‬ ‫نفت نیز گفت‪ :‬کارگروه‌های مربوط هر ماه تشکیل‬ ‫جلس��ه می‌دهند و قیمت‌های داخلی با قیمت‌های‬ ‫جهانی مقایسه می‌ش��ود که در این مورد تغییرات‬ ‫قیمتی در برخی موارد اتفاق افتاده است‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر تفاوت معناداری بین قیمت‌های داخلی و‬ ‫قیمت‌های جهانی وجود داشته باشد‪ ،‬حتما درباره‬ ‫قیمت‌های داخلی تجدیدنظر خواهد شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پرداخت سهم توليد‬ ‫از يارانه‌ها‪ ،‬پيش‌نياز‬ ‫اجراي يک قانون‬ ‫عليرضا حائري‬ ‫کارشناس صنعت نساجي‬ ‫در آذر امس��ال وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫پيش��نهادي را ب��ه هيات وزي��ران ارائ��ه داد که بر‬ ‫مبناي آن واحده��اي صنعتي و توليدي در صورت‬ ‫رعايت نکردن الگوي مصرف حامل‌هاي انرژي بايد‬ ‫از ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬درصد‪ ،‬تعرفه متعارف آن واحد را به‬ ‫عنوان جريمه پرداخت کنند‪ .‬اين پيش��نهاد که در‬ ‫واقع آيين‌نامه اجرايي ماده ‪ ۲۶‬قانون اصالح الگوي‬ ‫مصرف انرژي مصوب س��ال ‪ ۱۳۸۹‬است در جلسه‬ ‫‪ ۱۳۹۳/۹/۲۳‬هيات وزيران به تصويب رس��يد و در‬ ‫‪ ۱۳۹۳/۱۰/۸‬ابالغ شد‪.‬‬ ‫بر‌اس��اس اي��ن آيين‌نامه واحده��اي صنعتي که‬ ‫الگوي مصرف موضوع ماده ‪ ۱۱‬قانون اصالح الگوي‬ ‫مصرف انرژي مصوب سال ‪ ۱۳۸۹‬را رعايت نکنند از‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد تعرفه متعارف آن واحد‪ ،‬بستگي‬ ‫به اينکه ميزان رعايت نکردن الگو تا چه حد باشد‪،‬‬ ‫جريمه خواهند شد‪ .‬شايان ذکر است که اين قانون‬ ‫ش��امل ‪ ۷۵‬ماده و ‪ ۲۰‬تبص��ره در ‪ ۱۳۸۹/۱۲/۴‬در‬ ‫مجل��س و س��پس در ‪ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱‬در ش��وراي‬ ‫نگهبان ب��ه تصويب رس��يد‪ .‬قانون اص�لاح الگوي‬ ‫مص��رف انرژي در واقع بخش��ي از قوانين اقماري و‬ ‫مکمل قانون هدفمندي يارانه‌ها است که بر اساس‬ ‫آن واحدهاي توليدي و صنعتي موظف بودند که با‬ ‫استفاده از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي‬ ‫يارانه‌ها که قرار بود دولت بر مبناي ماده ‪ ۸‬آن قانون‬ ‫و در قالب ارائه تسهيالت مالي يا کمک بالعوض در‬ ‫اختيار آنها قرار دهد‪ ،‬نسبت به بهينه‌سازي مصرف‬ ‫ان��رژي در خطوط توليدي و غيرتوليدي خود اقدام‬ ‫کرده و مصرف ان��رژي خود را کاهش داده و بهينه‬ ‫کنند تا همزمان ب��ا افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي‪،‬‬ ‫زياني از اين بابت متوجه آنها نش��ده و افزايشي در‬ ‫قيمت تمام شده آنها حادث نشود‪.‬‬ ‫يک��ي از اهداف پي��ش گفته براي اج��راي قانون‬ ‫هدفمن��دي يارانه‌ها‪ ،‬بهينه‌س��ازي و اصالح الگوي‬ ‫مصرف حامل‌هاي انرژي و در نهايت کاهش مصرف‬ ‫بي‌رويه آن در کشور بود‪.‬‬ ‫اينک پس از گذش��ت ‪۴‬س��ال از آغاز اجراي اين‬ ‫قانون و در‌حالي که دولت هنوز نتوانسته به تعهدات‬ ‫قانوني خود مبني بر اختصاص سهم صنعت از منابع‬ ‫حاصل از هدفمن��دي يارانه‌ها عم��ل کند‪ ،‬چگونه‬ ‫اس��ت که انتظار دارد واحدهاي صنعتي نس��بت به‬ ‫بهينه‌سازي خطوط توليدي خود اقدام کرده باشند‬ ‫و از اين پس از بابت اضافه مصرف‪ ،‬جريمه پرداخت‬ ‫کنند؟‬ ‫آيا مس��ئوالن صنعت��ي از وضعيت بهينه‌س��ازي‬ ‫انرژي در خط��وط توليد واحدهاي صنعتي‬ ‫مصرفگپ‬ ‫در کش��ور آن ه��م در ش��رايط تحري��م و کمب��ود‬ ‫نقدينگي بي‌خبر هستند؟‬ ‫بديهي اس��ت اجراي اين قان��ون و آيين‌نامه‌هاي‬ ‫اجرايي آن در وهله نخست منوط به ايفاي تعهدات‬ ‫دول��ت در ارائ��ه س��هم صنعت از مناب��ع حاصل از‬ ‫هدفمندي يارانه‌ها اس��ت تا صنعتگران با استفاده‬ ‫از اين منابع بتوانند نس��بت به بهينه‌سازي مصرف‬ ‫ان��رژي در واحدهاي خود اقدام کنند‪ .‬مگر دولت به‬ ‫تعهدات خود درباره اختصاص يارانه به توليد عمل‬ ‫کرده که اينک واحد‌هاي صنعتي موظف به رعايت‬ ‫الگوي مصرف شده‌اند؟‬ ‫ت��ا زماني که دولت در اجراي قانون اصالح الگوي‬ ‫مصرف به تعهدات خود در اختصاص سهم صنعت از‬ ‫منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها حداقل به مدت‬ ‫‪ ۳‬س��ال متوالي عمل نکند منجر به نتيجه مطلوبي‬ ‫نخواهد ش��د‪ ،‬آن هم در ش��رايطي ک��ه واحدهاي‬ ‫صنعتي با کمبود ش��ديد نقدينگ��ي روبه‌رو بوده و‬ ‫ب��ه طبع منابع مالي ديگري براي اجراي پروژه‌هاي‬ ‫بهينه‌سازي خطوط توليد خود در اختيار ندارند‪.‬‬ ‫خوشبختانه يا متاس��فانه درحال‌حاضر واحدهاي‬ ‫توليدي به داليل مختلف از‌جمله کمبود نقدينگي‬ ‫با ظرفيت‌هاي کامل کار نمي‌کنند و بيشتر مصرف‬ ‫ان��رژي باال و خارج از الگوي مص��رف ندارند اما در‬ ‫ص��ورت کارکرد ب��ا تم��ام ظرفيت ش��امل جرائم‬ ‫پيش‌بيني ش��ده در آيين‌نامه م��ورد بحث خواهند‬ ‫شد که منجر به افزايش هزينه‌هاي واحد و افزايش‬ ‫قيمت تمام ش��ده محصول توليدي مي‌شود‪ .‬البته‬ ‫بح��ث واحدهاي تازه احداث ش��ده متفاوت بوده و‬ ‫آنها بايد در هنگام تهيه طرح توجيهي و محاس��به‬ ‫کارخانه‪ ،‬رعاي��ت الگوهاي مصرف را نيز پيش‌بيني‬ ‫کنن��د زي��را يک��ي ديگر از اه��داف اج��راي قانون‬ ‫هدفمندي يارانه‌ها همانا شفاف‌سازي و واقعي‌سازي‬ ‫قيمت تمام ش��ده کااله��اي توليدي ب��راي انجام‬ ‫س��رمايه‌گذاري‌هاي جديد و عالمت‌دهي صحيح به‬ ‫سرمايه‌گذاران در امر سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و‬ ‫توليدي بوده است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫افقي شيرين‬ ‫پيش‌روي‬ ‫صنعت شکالت‬ ‫‪30‬‬ ‫آرمان خالقي‬ ‫فعال صنعت شيريني و شکالت‬ ‫ايران توانسته در صنعت شيريني و شکالت واحد‌هاي‬ ‫خوب��ي ايج��اد کند و در س��ال‌هاي اخي��ر نيز بخش‬ ‫خصوصي توانسته محصوالت با کيفيتي به بازار عرضه‬ ‫کند که قابليت صادرات داشته باشد‪ ،‬به همين منظور‬ ‫در اي��ن صنعت افق روش��ني در پي��ش‌رو وجود دارد‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت در اين صنعت مزيت‌هايي نظير کش��ت‬ ‫نشدن کاکائو وجود داشته باشد اما به هيچ عنوان اين‬ ‫مسئله ضعف نيس��ت‪ ،‬چرا‌که کشور سوئيس که هيچ‬ ‫گياه کاکائو هم در آن به‌عمل نمي‌آيد هم‌اکنون حرف‬ ‫نخس��ت را در توليد شکالت مي‌زند و پايه‌هاي صنعت‬ ‫اين کش��ور بر پايه توليد شکالت بنا نهاده شده است‪.‬‬ ‫بنابراين دانش فني و نيروي متخصص در اين صنعت‬ ‫از اهميت بااليي برخوردار اس��ت که خوشبختانه اين‬ ‫توفيق حاصل ش��ده و ايران متخصص��ان با قدرتي در‬ ‫اين زمينه دارد‪ .‬مس��ئله مهمي که در صنعت شيريني‬ ‫و شکالت بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که بايد‬ ‫به دنبال بازار دائمي براي اين صنعت باشيم و تنها به‬ ‫بازارهايي مقطعي همچون زمان عيد اکتفا نکنيم‪ .‬بازار‬ ‫منطقه در زمينه ش��يريني و ش��کالت با توجه به نياز‬ ‫کشور‌هاي همس��ايه مي‌تواند بازار مناسبي براي ايران‬ ‫باش��د البته توليد‌کنندگان داخل��ي بايد به چند نکته‬ ‫از‌جمله مسئله بسته‌بندي‪ ،‬اصالت نشان (برند) و حفظ‬ ‫هويت و اعتبارات ساخت ايران در صادرات توجه داشته‬ ‫ل حاضر تعدادي از کارخانه‌های شيريني‬ ‫باشند‪ .‬در‌حا ‌‬ ‫و شکالت توانسته‌اند اعتبار خوبي در بازارهاي داخلي‬ ‫و صادراتي کس��ب کنند‪ .‬به همين منظور زحمات اين‬ ‫توليد‌کنندگان نبايد بي‌ثمر بماند‪ .‬نکته ديگر اين است‬ ‫که با توجه به کيفيت محصوالت ش��يريني و شکالت‬ ‫ايراني مردم بايد به مصرف کاالي ايراني توجه بيشتري‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬چراکه کاالي قاچاق در اين صنعت در‬ ‫بازار به راحتي به چش��م مي‌خورد و اين مسئله د ‌ر پي‬ ‫تقاضا به وجود آمده اس��ت‪ .‬در ش��رايطي که کيفيت‬ ‫محصوالت در رقاب��ت تنگاتنگ با کاالي خارجي قرار‬ ‫مي‌گيرد‪ ،‬منطقي نيست که از کاالي خارجي استفاده‬ ‫ش��ود‪ .‬به‌طور مثال اي��ران از نظر کيفي��ت در صنعت‬ ‫ش��يريني و شکالت با کش��ور ترکيه رقابت تنگاتنگي‬ ‫دارد و اگر از‌س��وي مردم حمايتي نش��ود ممکن است‬ ‫بازار را از دس��ت بدهيم‪ .‬اما در‌حال حاضر اين صنعت‬ ‫با مش��کالتي همچون نوس��ان قيمتي در بازار مواجه‬ ‫اس��ت که اين ش��رايط براي توليدکنندگاني که براي‬ ‫واردات ماش��ين‌آالت و مواد اوليه نظير شکر و کاکائو‬ ‫تس��هيالت ارزي گرفته‌اند‪ ،‬مشکالت بسياري به وجود‬ ‫آورده است‌‪ .‬اين در‌حالي است که اجازه افزايش قيمت‬ ‫ني��ز به توليدکنن��دگان اين محصول داده نمي‌ش��ود‪.‬‬ ‫در همي��ن حال يک��ي ديگر از مش��کالتي که صنعت‬ ‫غذايي کش��ور به‌طور کلي با آن مواجه اس��ت‪ ،‬سودي‬ ‫اس��ت که در حدفاصل قيمت تمام‌شده تا قيمتي که‬ ‫به‌دست مصرف‌کننده نهايي مي‌رسد حاصل می‌شود؛‬ ‫ک محصول‬ ‫هم‌اکن��ون برخي توليد‌کننده‌هاي��ي‌که ت ‌‬ ‫هس��تند و وارد ب��ازار ش��دند به هر قيمت��ي حاضرند‬ ‫محصول خود را ارائه کنند و مغازه‌دار هم هيچ توجهي‬ ‫ديگ��ر به کيفيت ندارد و فقط به دنبال س��ود اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراين نش��ان (برند)‌ها فداي رقابت ناسالمي شده‌اند‬ ‫که شرکت‌های متفرقه با عرضه محصوالت بي‌کيفيت‬ ‫زير‌قيم��ت بازار جاي نش��ان (برند)ه��ا را در ويترين‬ ‫مغازه‌ها گرفته‌اند‪.‬‬ ‫ماليات ب��ر ارزش‌افزوده يک��ي از موضوعات مهمي‬ ‫اس��ت که در اين صنعت مطرح مي‌ش��ود و ريشه آن‬ ‫به فروش��گاه‌ها بر‌مي‌گردد‪ .‬ماليات بر ارزش‌افزوده تنها‬ ‫بر فروش لحاظ مي‌ش��ود و هر ميزان که فروش انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬درصدي که اکنون با يک‌درصد بخش سالمت‬ ‫به ‪ ‌۹‬درصد رس��يده‪ ،‬ماليات ب��ر ارزش‌افزوده دريافت‬ ‫مي‌شود‪ .‬اين ‪ ۹‬درصد را مغازه‌دار از مشتري نمي‌گيرد و‬ ‫قيمت روي محصول را ارائه مي‌کند‪ ،‬چرا‌که اگر ماليات‬ ‫را از مش��تري بگيرند‪ ،‬اداره ماليات ماشين صندوق در‬ ‫بو‌کتاب دقيق فروش‬ ‫مغازه‌ها نصب مي‌کند و حس��ا ‌‬ ‫مغازه محاس��به مي‌ش��ود‪ ،‬بنابراين مغازه‌دار‌ها تمايلي‬ ‫ن کار ندارند و از‌س��وي ديگر ب��ه توليد‌کننده‌ها‬ ‫ب��ه اي ‌‬ ‫ني��ز مالي��ات نمي‌دهن��د و اگر توليد‌کنن��ده‌اي طلب‬ ‫ارزش‌افزوده کند از آنها خريد نمي‌کنند‪ .‬بنابراين تمام‬ ‫ماليات بر دوش توليد‌کننده خواهد ماند‪ .‬از آنجايي که‬ ‫کاالهاي قاچاق نيز مالياتي ندارند‪ ،‬مغازه‌دار‌ها بيش��تر‬ ‫تمايل ب��ه خريد کاالي قاچاق دارن��د و از اين لحاظ‪،‬‬ ‫توليد‌کننده بس��يار زيرفشار قرار دارد‪ .‬بنابراين ماليات‬ ‫بر ارزش‌افزوده تبديل به يک مشکل جدي شده و اگر‬ ‫ماشين صندوق طبق قانون نظام صنفي در فروشگاه‌ها‬ ‫نصب نش��ود و خريدار نهايي نيز نس��بت به پرداخت‬ ‫مالي��ات اقدام نکن��د‪ ،‬چرخه ماليات ب��ر ارزش‌افزوده‬ ‫معي��وب مي‌ماند و تنها توليد‌کننده متضرر مي‌ش��ود‪،‬‬ ‫بنابراين شرط اجراي ماليات بر ارزش‌افزوده بايد نصب‬ ‫صندوق فروش در مغازه‌ها باشد‪.‬‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسي وضعيت صنعت شيريني و شکالت مطرح شد‬ ‫رقابت ایران با غول‌هاي شکالت دنيا‬ ‫محمدحس�ن س�يدزاده ‪ -‬گ�روه صنع�ت‪ :‬صنعت‬ ‫ش��يريني و ش��کالت يک��ي از صنايع فع��ال در ايران‬ ‫است که به تازگي توانس��ته جايگاه خوبي در بازارهاي‬ ‫جهان��ي پيدا کند به گونه‌اي که ص��ادرات قابل‌توجهي‬ ‫به کش��ور‌هاي اروپايي و امريکايي داشته است‪ .‬صنعت‬ ‫ش��يريني و شکالت در ايران قدمت چند صد ساله دارد‬ ‫و با توج��ه به اينکه ظرفيت تولي��د دو ميليون و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تن شيريني و شکالت در کشور وجود دارد حمايت‬ ‫از اين صنعت مي‌تواند اث��ر مثبتي در افزايش صادرات‬ ‫غيرنفتي و ارزآوري براي کش��ور داشته باشد اما با اين‬ ‫وجود ورود کاالهاي قاچاق مش��کالت زيادي براي اين‬ ‫صنعت به‌وج��ود آورده به گونه‌اي که مش��کالتي براي‬ ‫نش��ان (برند)‌هاي موفق و بزرگ در اي��ن عرصه ايجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫جمش��يد مغ��ازه‌اي‪ ،‬دبير انجمن‬ ‫صنف��ي صناي��ع بيس��کوییت‪،‬‬ ‫شيريني و شکالت در گفت‌وگو با‬ ‫درباره وضعي��ت و جايگاه‬ ‫اي��ن صنع��ت گف��ت‪ :‬ب��ا وجود‬ ‫مش��کالت عدي��د ‌ه در زمين��ه تولید‪ ،‬ف��روش داخلی و‬ ‫صادرات در وضعيت خوبي به س��ر مي‌بريم‪ ،‬البته رکود‬ ‫عجيبي بر بازار داخلي و از سوي ديگر به دليل مشکالت‬ ‫در مواد اولي��ه در زمينه صادرات وج��ود دارد که قول‬ ‫مساعدي از سوي مسئوالن داده شده است تا برخي از‬ ‫مشکالت رفع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ رشد ‪ ۱۰‬درصدي در توليدات داخل‬ ‫وي با اش��اره ب��ه اينکه با وجود اين مش��کالت توليد‬ ‫داخلي نسبت به س��ال گذشته ‪ ۱۰‬درصد رشد داشته‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این صنعت در زمينه ص��ادرات در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫افزايش داش��ته البته اگر اين مش��کالت وجود نداشت‬ ‫به‌طور طبيعي رشد بسيار قابل‌توجهي به وجود مي‌آمد‪.‬‬ ‫مغ��ازه‌اي ب��ا بي��ان اينکه در س��ال گذش��ته حدود‬ ‫يک‌ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن ش��يريني و ش��کالت تولید‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در ‪ ۱۰‬ماه امسال حدود يک ميليون‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬تن توليد انجام ش��ده است همچنين در زمينه‬ ‫ص��ادرات ني��ز در ‪ ۱۰‬م��اه امس��ال ‪ ۵۰۳‬ميليون دالر‬ ‫صادرات شيريني و شکالت انجام شده است‪.‬‬ ‫دبير انجمن صنفي صنايع بيس��کوییت‪ ،‬ش��يريني و‬ ‫شکالت با اشاره به مش��کالت تامين مواد اوليه در اين‬ ‫صنعت گفت‪ :‬در سال گذشته در زمينه کاالهاي داخلي‬ ‫افزايش نس��بي قيمت به وجود آم��د‪ .‬درواقع کاالهايي‬ ‫هم چون روغن‪ ،‬آرد‪ ،‬ش��کر و شير خشک براي صنعت‬ ‫شيريني و شکالت مواداوليه محسوب مي‌شوند و چون‬ ‫حجم وس��يعي از مواد مورد نياز اين صنعت را تشکيل‬ ‫مي‌دهد‪ ،‬نوسان قيمت بسيار روي اين صنعت تاثير‌گذار‬ ‫ارزش افزوده اس��ت‪ .‬اکنون برخ��ي ازکاالها از ‪ ۸‬درصد‬ ‫ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند که بيشتر نيز مواد‬ ‫اوليه صنعت شيريني و ش��کالت هستند اما زماني که‬ ‫اين مواد فراوري و تبديل به کيک و ش��يريني مي‌شود‬ ‫ارزش افزوده آن گرفته مي‌ش��ود که رقم بسيار بزرگي‬ ‫است بر اين اس��اس درخواست از وزارت امور اقتصاد و‬ ‫دارايي اين اس��ت که معافيت در صنايع تبديلي لحاظ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وي معض��ل ديگر در زمينه ماليات ب��ر ارزش افزوده‬ ‫را مربوط به مس��ئله صادرات دانست و افزود‪ :‬در زمينه‬ ‫صادرات براساس قانون ‪ ۸‬درصد ماليات بر ارزش‌افزوده‬ ‫بايد برگش��ت بخورد که ظرف گذش��ت ‪ ۱۵‬روز از ارائه‬ ‫مج��وز ص��ادرات بايد ماليات برگش��ت داده ش��ود که‬ ‫متاسفانه با وجود اينکه رقم چندين ميلياردي را شامل‬ ‫مي‌شود‌از سال ‪ ۸۷‬پرداختي انجام شده است‪.‬‬ ‫خواهد بود‪ .‬به‌طور مثال شکر از ‪ ۱۲۰۰‬تومان به ‪۲۲۰۰‬‬ ‫تومان رس��يد که به‌طور طبيعي براي تهيه اين کاال در‬ ‫اين صنعت با مشکل مواجه بوده‌ايم‪.‬‬ ‫وي در ادامه افزود‪ :‬تهيه مواد اوليه جانبي نيز بيش��تر‬ ‫از خارج کش��ور وارد مي‌شود که با توجه به تحريم‌ها و‬ ‫جابه جايي پول و نبود گش��ايش اعتبارات دست‌خوش‬ ‫مش��کالتي در اين زمينه بوده‌ايم که اميدواريم در سال‬ ‫آينده با قول مس��اعدي که از مس��ئوالن گرفته‌ايم اين‬ ‫مشکالت بر طرف ش��ود‪ .‬چراکه صادرات غيرنفتي بايد‬ ‫به‌طور چشم‌گيري افزايش يابد و دولتمردان سعي دارند‬ ‫اين موانع را از سر راه بردارند‪.‬‬ ‫قرار دارن��د در نتيج��ه بايد در بس��ته‌بندي‌هاي کاملا‬ ‫بهداشتي عرضه شود‪ .‬براي نمونه در گذشته کيک‌هايي‬ ‫توليد مي‌شد که ‪ ۴۵‬روز بيش��تر ماندگاري نداشت اما‬ ‫با پيش��رفت در بس��ته‌بندي اکنون کيک‌هايي با ‪ ۹‬ماه‬ ‫ماندگاري توليد مي‌شود‪.‬‬ ‫دبير انجمن صنفي صنايع بيس��کوییت‪ ،‬ش��يريني و‬ ‫شکالت با اشاره وضعيت فناوري‌هاي به‌کار گرفته شده‬ ‫در اي��ن صنعت اظهار کرد‪ :‬فناوري‌ه��اي به کار گرفته‬ ‫ش��ده در صنعت شيريني و ش��کالت به روز هستند و‬ ‫خوشبختانه در زمينه ماشين‌آالت و دانش فني با هيچ‬ ‫مشکل خاصي روبه‌رو نيستيم‪.‬‬ ‫مغازه‌اي با بيان اينکه در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته کيفيت‬ ‫محصوالت ش��يريني و شکالت ايراني رشد چشم‌گيري‬ ‫داش��ته‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬اکنون در اين صنعت با بزرگترين‬ ‫توليد کننده‌هاي امريکاي��ي و اروپايي رقابت مي‌کنيم‪.‬‬ ‫ل حاضر بخشي از صادرات‬ ‫اين درحالي اس��ت که درحا ‌‬ ‫ايران به کش��ورهاي اروپايي و امريکا انجام مي‌شود که‬ ‫سعي داريم مش��کالت به‌وجود آمده هيچ گونه تاثيري‬ ‫در کيفيت محصوالت و اعتبار کاالي ايراني نگذارد‪ .‬اين‬ ‫درحالي است که مشکالتي در توليد و صادرات و قوانين‬ ‫آن وجود دارد در غير اين صورت به هيچ‌وجه در زمينه‬ ‫صادرات مشکلي در زمينه کيفيت‪ ،‬صادرات و ماندگاري‬ ‫نداريم‪ .‬وي با اش��اره به اين که بسته‌بندي تاثير بسيار‬ ‫زي��ادي در اين صنع��ت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بس��ته‌بندي يکي‬ ‫از مس��ائلي اس��ت که در صنعت ش��يريني و ش��کالت‬ ‫بس��يار تاثير‌گذار اس��ت و عالوه‌بر مسئله زيبايي‪ ،‬بحث‬ ‫بهداش��ت و ماندگاري کاال نيز مطرح مي‌ش��ود‪ .‬در اين‬ ‫صنعت بايد از بس��ته‌بندي‌هاي مختلفي استفاده کنيم‬ ‫چراکه مصرف‌کنندگان اين صنعت در س��نين مختلف‬ ‫دبير انجمن صنفي صنايع بيس��کوییت‪ ،‬ش��يريني و‬ ‫شکالت‪ ،‬واردات غيررسمي و قاچاق را مهم‌ترين معضل‬ ‫اين صنعت عن��وان کرد و افزود‪ :‬واردات غيررس��مي و‬ ‫قاچاق تاثير بسيار زيادي بر صنعت شيريني و شکالت‬ ‫گذاش��ته اس��ت و پيگيري اي��ن موض��وع از دولت در‬ ‫دس��تورکار انجم��ن و صنعتگران قرار دارد و جلس��ات‬ ‫متع��ددي نيز برگزار ش��ده ت��ا مانع از قاچ��اق بي‌رويه‬ ‫محصوالت ش��يريني و شکالت شويم تا هم حمايتي از‬ ‫کاالي ايراني انجام شود و هم با کيفيت مناسب به‌دست‬ ‫مصرف‌کننده برسد‪.‬‬ ‫وي بيش��ترين قاچاق را در زمينه آدامس عنوان کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در زمينه آدامس باالتري��ن ميزان قاچاق کاال‬ ‫وجود دارد که ساالنه حدود هزار تا هزار و ‪ ۵۰۰‬ميليارد‬ ‫تومان قاچاق انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫مغازه‌اي يکي ديگر از مش��کالت اين صنعت را بحث‬ ‫ماليات بر ارزش‌افزوده دانس��ت و گف��ت‪ :‬يکي ديگر از‬ ‫مس��ائل و مش��کالت مهم اين صنعت‪ ،‬بحث ماليات بر‬ ‫‹ ‹صادرات شيريني و شکالت به اروپا و امريکا‬ ‫‹ ‹قاچ�اق مهم‌تري�ن معض�ل صنع�ت ش�يريني و‬ ‫شکالت‬ ‫خبر ویژه‬ ‫پوشش ‪ 70‬درصدی شهرک‌های صنعتی به تصفیه‌خانه‬ ‫‪ :‬سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی‬ ‫ای��ران همزمان ب��ا برپای��ی چهاردهمین نمایش��گاه‬ ‫بین‌الملل��ی محیط‌زیس��ت اعالم ک��رد‪ :‬اکنون بیش‬ ‫از ‪۷۰‬درص��د واحدهای فعال در ش��هرک‌ها و نواحی‬ ‫صنعتی زیر پوشش تصفیه‌خانه قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫ایران و ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان تهران‬ ‫در این نمایش��گاه جدیدترین و آخرین پیش��رفت‌ها و‬ ‫فناوری‌های خود در زمینه محیط‌زیست را به نمایش‬ ‫گذاشته‌اند‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬مکان‌یابی شهرک‌ها‬ ‫و نواحی صنعتی با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی‪،‬‬ ‫انج��ام مطالع��ات ارزیاب��ی مرب��وط قب��ل از احداث‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی باالتر از ‪ ۱۰۰‬هکتار‪ ،‬استقرار و‬ ‫بهره‌برداری از سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی در‬ ‫تمام ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی‪ ،‬تصفیه و اس��تفاده‬ ‫دوباره از فاضالب واحدهای صنعتی فعال شهرک‌های‬ ‫صنعتی نیز در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫همچنین پاالیش و کنترل آلودگی هوا در شهرک‌ها‬ ‫و نواحی صنعتی تا حد استانداردهای زیست‌محیطی‬ ‫از دیگر خط مشی‌های زیست‌محیطی سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گزارش‪ ،‬گس��ترش فضای س��بز در‬ ‫داخل و اطراف ش��هرک‌های صنعتی تا دس��تیابی به‬ ‫حداقل قابل قبول‪ ،‬پایش و کنترل مس��تمر آالینده‌ها‬ ‫و حامل‌ه��ای انرژی در ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی‪،‬‬ ‫انجام طرح‌ه��ا و اقدامات بهینه‌س��ازی مصرف انرژی‬ ‫در ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی‪ ،‬ارتقای س��طح دانش‬ ‫زیست‌محیطی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی به منظ��ور کاهش ضایعات از مبدأ‪،‬‬ ‫تولی��د پاک‪ ،‬بهره‌وری س��بز و تقوی��ت همکاری‌های‬ ‫موجود با موسس��ه‌های علمی به منظور مستندسازی‬ ‫و بومی‌س��ازی فناوری‌های زیس��ت‌محیطی به عنوان‬ ‫دیگ��ر برنامه‌ه��ای زیس��ت‌محیطی این س��ازمان به‬ ‫شمار می‌رود‪ .‬س��ازمان صنایع کوچک و شهرک‌های‬ ‫صنعت��ی ای��ران تاکنون نس��بت به طراح��ی‪ ،‬اجرا و‬ ‫بهره‌برداری از ‪ ۲۹۲‬تصفیه‌خانه فاضالب در شهرک‌ها‬ ‫و نواحی صنعتی کشور‪ ،‬بهره‌برداری و راه‌اندازی ‪۱۸۰‬‬ ‫تصفیه‌خانه فاضالب در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‬ ‫ظرفیت متوسط بیش از ‪ ۱۴۲‬هزار مترمکعب در روز با‬ ‫بهره‌برداری از این طرح ها‪ ،‬اقدام کرده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این انجام عملیات اجرایی ‪ ۴۶‬تصفیه‌خانه‬ ‫فاضالب در شهرک‌ها و نواحی صنعتی‪ ،‬انجام مطالعات‬ ‫مرحله اول و دوم طراحی ‪ ۶۶‬تصفیه‌خانه فاضالب در‬ ‫شهرک‌ها و نواحی صنعتی‪ ،‬راه‌اندازی و بهره‌برداری از‬ ‫‪ 5‬طرح اس��تحصال آب صنعتی از پساب تصفیه‌خانه‬ ‫فاض�لاب و اس��تفاده دوباره از پس��اب تصفیه‌ش��ده‬ ‫تصفیه‌خانه‌ه��ای فاض�لاب در ‪ ۴۴‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی و همچنین گازرسانی به ‪ ۵۰۱‬شهرک صنعتی‬ ‫در جهت کاهش آلودگی ه��وا از دیگر اقدامات انجام‬ ‫شده در حوزه زیست‌محیطی است‪.‬‬ ‫سازمان یادشده در زمینه استقرار سیستم مدیریت‬ ‫زیس��ت‌محیطی ای��زو ‪ ۱۴۰۰۱‬در ‪ ۳۱‬تصفیه‌خان��ه‬ ‫فاض�لاب اقداماتی انج��ام داده اس��ت از جمله انجام‬ ‫مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی برای احداث یا توسعه‬ ‫بیش از ‪ ۱۹۶‬شهرک صنعتی‪ ،‬انجام مطالعات کمی و‬ ‫کیفی مدیریت پسماند در ‪ ۴۱‬شهرک صنعتی‪ ،‬غرس‬ ‫و نگهداری بیش از ‪ ۱۵‬میلیون اصله نهال برای ایجاد‬ ‫و توسعه فضای سبز در ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی‪،‬‬ ‫اج��رای بی��ش از ‪ 7‬هزار و ‪ ۸۸‬هکتار فضای س��بز در‬ ‫ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی کش��ور و مستندس��ازی‬ ‫اقدامات انجام ش��ده و همچنین تهیه و انتش��ار بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬کتابچ��ه علم��ی ـ کاربردی به منظ��ور انتقال‬ ‫تجربیات زیست‌محیطی‪.‬‬ ‫چهاردهمین نمایش��گاه بین‌المللی محیط‌زیس��ت‬ ‫با ش��عار «اقتصاد س��بز‪ ،‬اقتص��اد مقاومتی» در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه‌های بین‌المللی تهران روز ش��نبه با‬ ‫حضور اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رییس‌جمهوری‬ ‫گشایش یافت‪.‬‬ ‫معصومه ابت��کار‪ ،‬معاون رییس‌جمه��وری و رییس‬ ‫س��ازمان حفاظ��ت محیط‌زیس��ت به هم��راه وزرای‬ ‫محیط‌زیست کشورهای روس��یه‪ ،‬لبنان‪ ،‬ژاپن و دیگر‬ ‫مقام‌ه��ای داخلی و خارجی در محل این نمایش��گاه‬ ‫حاضر شدند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه یاد ش��ده در فضایی به مساحت بیش از‬ ‫‪ ۱۶‬هزار متر مربع برپا ش��ده و نمایندگان ‪ ۱۳‬شرکت‬ ‫خارج��ی از کش��ورهای آلمان‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬س��وئیس‪،‬‬ ‫اتری��ش‪ ،‬فنالند‪ ،‬نیوزیلن��د‪ ،‬کانادا‪ ،‬انگلی��س‪ ،‬بلژیک‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬س��وئد و فرانس��ه در کنار س��ازمان‌ها‪،‬‬ ‫موسسه‌ها و شرکت‌های ایرانی حاضر شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف روزانه ‪ ۱۰۰‬تن شيريني در تهران‬ ‫يک��ي از روزهاي��ي ک��ه مصرف‬ ‫شيريني و ش��کالت در آن بسيار‬ ‫باالس��ت ايام عيد نوروز است در‬ ‫همين زمينه علي بهره‌مند رييس‬ ‫اتحاديه قنادان تهران در گفت‌وگو‬ ‫با اعالم اينک��ه روزانه ‪ ۱۰۰‬تن ش��يريني در‬ ‫ب��ا‬ ‫تهران مصرف مي‌ش��ود‪ ،‬درباره تامين بازار شيريني در‬ ‫ايران گفت‪ :‬با توجه به اينکه در آس��تانه پايان سال قرار‬ ‫داريم و تقاضا براي عرضه شيريني باالست‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫مش��کالت چنداني در زمينه مواد اولي��ه وجود ندارد و‬ ‫کمب��ودي نيز در زمين��ه توليد وج��ود ندارد‪.‬به همين‬ ‫منظور افزايش قيمتي تا پايان سال اتفاق نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫بهره‌مند درباره نوس��ان قيمت م��واد اوليه نيز افزود‪:‬‬ ‫خوش��بختانه پ��س از روي کار آم��دن دول��ت و تدبير‬ ‫مشکالت نوس��ان قيمت مواد اوليه تا حدودي بر طرف‬ ‫شده اما مواد اوليه براس��اس قيمت‌هاي آزاد بازار تهيه‬ ‫مي‌ش��ود و دول��ت هيچ‌گون��ه يارانه‌اي ب��ه اين بخش‬ ‫نمي‌دهد‪.‬‬ ‫وي درباره وضعيت ماليات بر ارزش‌افزوده در قنادي‌ها‬ ‫ني��ز اظهار کرد‪ :‬هنوز قنادي‌ها ش��امل ماليات بر ارزش‬ ‫افزوده نشده‌اند و از مصرف‌کننده مالياتي اخذ نمي‌شود‬ ‫اما قنادي‌ها ماليات بر ارزش‌افزوده را پرداخت مي‌کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬با توجه به ل��زوم افزايش صادرات‬ ‫غيرنفت��ي با هدف ايجاد ارز حاصل از آن در ش��رايطي‬ ‫ت نفت مواجهيم‪ ،‬يک��ي از صنايعي‬ ‫که با کاه��ش قيم ‌‬ ‫ک��ه مي‌تواند در اين زمينه پررنگ حاضر ش��ود صنعت‬ ‫ش��يريني و ش��کالت خواهد بود‪ .‬در اي��ن زمينه دولت‬ ‫مي‌تواند با جلوگي��ري از قاچاق کاال و تقويت توان اين‬ ‫صنعت براي افزايش صادرات غيرنفتي روي آن حساب‬ ‫ويژه‌اي کند‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫صنعت هتلداری حلقه اصلی‬ ‫توسعه صنعت گردشگری‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ -‬عض��و هیات‌مدیره جامعه‬ ‫هتل��داران کی��ش گفت‪ :‬توجه کش��ورها به صنعت‬ ‫گردش��گری و درک آنها از اهمیت این صنعت برای‬ ‫درآمدزایی‪ ،‬به گونه‌ای است که بسیاری از کشورها‬ ‫به ایج��اد زیرس��اخت‌های الزم ب��رای این صنعت‬ ‫روی آورده‌ان��د‪ .‬مهرداد تاوتلی گفت‪ :‬هتلداری یکی‬ ‫از صنایعی اس��ت که رش��د آن موجب فراهم‌سازی‬ ‫آس��ایش و رفاه برای گردشگران است که درنهایت‬ ‫به رونق صنعت گردشگری کمک می‌کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬امروزه صنعتی ش��دن‪ ،‬زندگی‬ ‫ش��هری و ش��رایط س��خت کاری بیش از پیش بر‬ ‫اهمیت س��فرهای تفریحی برای عموم در سراس��ر‬ ‫جه��ان اف��زوده اس��ت‪ ،‬بی‌ش��ک در این ش��رایط‪،‬‬ ‫‌گردش��گران به دنبال به‌دس��ت آوردن بیش��ترین‬ ‫آس��ایش‪ ،‬امکانات رفاهی و بهترین وضعیت اسکان‬ ‫در س��فر خود هس��تند‪ .‬عض��و هیات‌مدیره جامعه‬ ‫هتلداران کیش با بی��ان اینکه صنعت هتلداری در‬ ‫کشور دارای قدمتی دیرینه است و این صنعت باید‬ ‫با قوانین و ش��رعیات به روز باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نباید‬ ‫قوانین را دس��ت و پا گیر تلقی کنیم بلکه می‌توان‬ ‫در سرو غذا تنوع ایجاد و از عرقیات و نوشیدنی‌های‬ ‫س��نتی اس��تفاده کرد و غذای ایرانی را ارائه داد که‬ ‫هم برای گردش��گران جذابیت دارد و هم اینکه آنها‬ ‫به دنبال به‌دس��ت آوردن تجربه سفر می‌کنند و ما‬ ‫باید در این راستا خالقانه عمل کنیم‪.‬‬ ‫تاوتل��ی اف��زود‪ :‬در عص��ر حاضر نح��وه گذراندن‬ ‫تعطیالت و اوقات فراغت مردم دچار تغییر و تحول‬ ‫اساسی شده است‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫به دنبال توقف ورود هرگونه کاال و تجهیزات خارجی به حوزه نفت از سوی معاون وزیر نفت‬ ‫عمود خیمه تحریم‌ها بومی‌سازی شد‬ ‫عرفانه تاجیکی‪ -‬گروه صنعت‪ :‬در سال‌های متمادی‬ ‫پس از انقالب اس�لامی به مراتب ثابت شده که تحریم‌ها‬ ‫حتی در حساس‌ترین شرایط موجب رشد ایران در تمامی‬ ‫حوزه‌ها ش��ده و صنع��ت نفت نیز از این قاعده مس��تثنا‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬ب��ا وجود تم��ام تالش‌هایی ک��ه در زمینه‬ ‫کاهش وابس��تگی بودجه و اقتصاد کش��ور به نفت شده‪،‬‬ ‫اقتص��اد ایران همچنان در زم��ره اقتصادهای نفت محور‬ ‫اس��ت‪ .‬از این‌رو وزنه تحریم‌ها بیش از هر صنعتی به پای‬ ‫این صنعت سنگینی می‌کند و تاثیر عیانی دارد‪ .‬از این‌رو‬ ‫هرق��در بتوانی��م نیاز صنع��ت و در راس آن صنعت نفت‬ ‫کش��ور را به تجهیزات و خدم��ات خارجی کاهش دهیم‪،‬‬ ‫برن��ده میدان خواهیم بود‪ .‬خوش��بختانه همین تحریم‌ها‬ ‫باعث ش��ده که بخش زی��ادی از تجهی��زات این صنعت‬ ‫بومی‌سازی ش��ود‪ .‬چندی پیش ادعایی مبنی بر ترجیح‬ ‫پیمانکاران خارجی به ایرانی از س��وی وزارت نفت مطرح‬ ‫شد‪ ،‬پس از نشر چنین اکاذیبی که به گفته برخی به علت‬ ‫اخراج تنها دکل حفاری در مالکیت ایران (سحر‪ )۱‬مطرح‬ ‫شده است‪ ،‬مس��ئوالن شرکت ملی نفت تاکید کردند که‬ ‫چنین گفته‌ای به هیچ عنوان صحت ندارد و وزارت نفت‬ ‫تا حد امکان از پیمان��کاران‪ ،‬تجهیزات و خدمات داخلی‬ ‫استفاده کرده است‪ .‬بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت در این زمینه‬ ‫اعالم ک��رد «تا امروز کاری از ایرانی‌ها گرفته نش��ده که‬ ‫به خارجی‌ها واگذار ش��ده باشد‪ ،‬بعضی اوقات کارفرمایی‬ ‫نمی‌خواه��د با یک پیمانکار خاص کار کند اما این به آن‬ ‫معنا نیس��ت که کار از یک ایرانی گرفته ش��ده و به یک‬ ‫خارجی واگذار ش��ده اس��ت‪ .‬معتقدیم خارجی‌ها بیشتر‬ ‫باید برای کم��ک در بخش مدیریتی یا کمبود تجهیزات‬ ‫به ما کمک کنند البته بخش��ی از حفاری‌ها همچنان در‬ ‫اختی��ار خارجی‌هاس��ت چرا که با آنه��ا قراردادهای ‪ 2‬یا‬ ‫‪3‬س��اله داش��ته‌ایم‪ ».‬با طرح چنین احتمالی‪ ،‬رکن‌الدین‬ ‫جوادی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران در نامه‌ای‬ ‫رسمی‪ ،‬استفاده از هرگونه خدمات و تجهیزات غیرایرانی‬ ‫را در صورتی که مش��ابه داخلی آن وجود داش��ته باشد‪،‬‬ ‫ممن��وع اعالم ک��رد‪ .‬در مدت زمان کوتاه��ی‪ ،‬هدایت‌اله‬ ‫خادمی‪ ،‬مدیرعامل شرکت حفاری شمال در پی اطالعیه‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران‪ ،‬طی نام��ه‌ای خطاب به مدیران‬ ‫عامل ش��رکت مناطق نفتخیز جنوب‪ ،‬نفت و گاز پارس‪،‬‬ ‫پتروپارس و نفت فالت قاره اعالم کرد که شرکت حفاری‬ ‫ش��مال آمادگ��ی ارائه خدم��ات حفاری به ش��رکت‌های‬ ‫زیرمجموعه ش��رکت ملی نفت را دارد‪ .‬این اعالم آمادگی‬ ‫می‌تواند گام اولیه اما بس��یار با اهمیتی برای صنعت نفت‬ ‫به‌شمار آید‪ .‬به این ترتیب می‌توانیم با بومی‌سازی حجم‬ ‫زیادی از تجهیزات و خدمات مورد نیاز این صنعت‪ ،‬تاثیر‬ ‫تحریم‌ها را به حداقل خود کاهش دهیم‪.‬‬ ‫شرکت ملي نفت ايران‬ ‫شرکت پايانه‌هاي نفتي ايران (سهامي خاص)‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬رض��ا پدیدار‪،‬‬ ‫ریی��س هیات‌مدی��ره انجم��ن‬ ‫س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت‬ ‫ایران به‌عنوان پیشنهاددهنده این‬ ‫ط��رح ب��ه وزارت نفت‪ ،‬ب��ا اعالم‬ ‫اینکه‪ ،‬توانایی کافی برای تولید ‪ ۱۰‬قلم کاالی عمده مورد‬ ‫نی��از صنعت نفت در داخل کش��ور وجود دارد‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬انجمن سازندگان از مدیرعامل شرکت ملی نفت و‬ ‫همین‌طور وزیر نفت تقاضا کردند که از ورود این ‪ ۱۰‬قلم‬ ‫کاال به‌طور جدی ممانعت به‌عمل آورد یا تعرفه ورود آنها‬ ‫به کشور را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹گلوگاه اجرایی کجاست؟!‬ ‫وی گل��وگاه اجرایی ش��دن چنین تصمیم��ی را صدور‬ ‫مجوز خرید توس��ط بدنه کارفرمایی در صنعت نفت بیان‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬صدور چنین مج��وزی به همت مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی نفت محقق ش��د که علت اجرایی ش��دن‬ ‫چنین تصمیمی را می‌توان اجرای سیاس��ت‌های اقتصاد‬ ‫مقاومتی و وجود محدودیت کشور در منابع ارزی دانست‪.‬‬ ‫بر کس��ی پوشیده نیست تحریم‌هایی که یک طرفه علیه‬ ‫اقتصاد کش��ور اعمال‌شده‪ ،‬محدودیت‌هایی را برای کشور‬ ‫به وجودآورده است‪.‬‬ ‫پدیدار با تاکید بر اینکه ایران در بومی‌سازی اقالمی از‬ ‫جمله دکل‌های حفاری به توس��عه مطلوبی دس��ت یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬درباره دکل‌های مورد اس��تفاده در‬ ‫خش��کی باید گفت که بخش عم��ده‌ای از تجهیزات این‬ ‫دکل‌ها در داخل تولید می‌ش��ود‪ .‬البته توس��عه در بومی‬ ‫س��ازی‪ ،‬شامل دکل‌های آبی نیز شده است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که بخش زیادی از تجهیزات اصلی فلزی‪ ،‬سرچاهی‬ ‫و موتور ماش��ین‌های دوار به وس��یله ش��رکت‌های عضو‬ ‫آگهيفراخوانعموميارزيابيکيفيمناقصه‌گران‬ ‫انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تولید می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی‌سازی ‪۷۰‬درصد تجهیزات صنعت نفت‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ش��رکت حفاری ای��ران توانایی‬ ‫حف��ر عمودی و افقی را به‌طور کام��ل دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر کشور در بومی‌س��ازی تجهیزات مورد نیاز‬ ‫صنع��ت نفت افزون بر ‪۷۰‬درصد قابلی��ت دارد‪ .‬در زمینه‬ ‫تشابه کیفیت این تجهیزات با مشابه خارجی آن نیز باید‬ ‫ی��ادآوری کرد که تجهیزات صنعت نفت از ابتدا مطابق با‬ ‫استاندارد‌های جهانی روز تهیه شده‌اند و درحال‌حاضر نیز‬ ‫تجهیزات داخلی مطابق با اس��تاندارد‌های معین جهانی‬ ‫تولید می‌ش��ود‪ .‬به این ترتیب می‌ت��وان گفت از کیفیت‬ ‫مطلوب و مشابه نمونه خارجی برخوردار است‪.‬‬ ‫پدی��دار ادام��ه داد‪ :‬بخش��ی از تجهیزاتی ک��ه پیش از‬ ‫انق�لاب و البته پس از انقالب وارد کش��ور ش��د توس��ط‬ ‫قراردادهای بیع متقابل بوده اس��ت‪ .‬از طرفی هر سازنده‬ ‫و تولیدکنن��ده‌ای که قصد تولید هرگونه تجهیزاتی را در‬ ‫صنع��ت نفت دارد‪ ،‬باید محصول خود را مطابق کیفیت و‬ ‫استاندارد بین‌المللی تولید کند‪.‬‬ ‫‹ ‹استیجاری یا خارجی؟!‬ ‫محمد رنجبر‪ ،‬رییس پایانه شناور‬ ‫صادراتی خلیج‌ف��ارس نیز با بیان‬ ‫اینکه سال‌هاس��ت ش��رکت ملی‬ ‫حف��اری ای��ران مس��ئولیت حفر‬ ‫چاه‌ه��ای نفتی در خش��کی را بر‬ ‫گفت‪ :‬عملکرد ش��رکت‬ ‫عهده دارد‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫ملی حفاری کشور تاکنون مطلوب بوده و به نظر می‌رسد‬ ‫با بهبود بازاریابی برای فعالیت‌های خود می‌تواند موفق‌تر‬ ‫عمل کند‪ .‬از سویی دیگر این شرکت با سرمایه‌گذاری در‬ ‫خرید یا تولید تجهیزات پیشرفته می‌تواند توانایی خود در‬ ‫نوبت اول‬ ‫مناقصه شماره م‪.‬ع‪.‬پ ‪93/039/‬‬ ‫شرکت پايانه‌هاي نفتي ايران (سهامي خاص) درنظر دارد انجام خدمات موضوع مناقصه را با در نظر گرفتن شرايط کلي ذيل و از طريق‬ ‫فراخوان عمومي ارزيابي کيفي مناقصه‌گران به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد‪:‬‬ ‫الف) نوع فراخوان‪ :‬آگهي ارزيابي کيفي مناقصه‌گران‪ /‬دو مرحله‌اي‬ ‫ب) نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گذار‪ :‬تهران ـ ميدان آرژانتين ـ ابتداي خيابان بيهقي ـ پالک ‪ 28‬ـ شرکت پايانه‌هاي نفتي ايران (سهامي‬ ‫خاص)‬ ‫ج) موضوع مناقصه‪ :‬انتخاب مشاور براي پروژه انجام خدمات نقشه‌برداري شرکت پايانه‌هاي نفتي ايران به صورت دو مرحله‌اي‬ ‫د) نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه‪ :‬تضمين شرکت در مناقصه به صورت وج ‌ه نقد و يا ضمانتنامه بانکي معتبر و مورد تاييد کارفرما‬ ‫به مبلغ ‪ 25/157/446‬ريال و همچنين تضمين حسن انجام تعهدات در صورت برنده شدن به ميزان ‪ 10‬درصد نرخ پيشنهادي برنده مناقصه‪.‬‬ ‫ه) محل‪ ،‬مدت زمان اجراي خدمات و برآورد کارفرما‪ :‬محل اجراي پروژه جزيره خارگ و در صورت لزوم مناطق عملياتي بوشهر‪ ،‬عسلويه‬ ‫و نکا و مدت زمان اجرا ‪ 24‬ماه شمسي مي‌باشد‪ .‬برآورد تخميني کارفرما برابر با ‪( 6/219/148/800‬شش ميليارد و دويست و نوزده ميليون‬ ‫و صد و چهل و هشت هزار و هشتصد) ريال مي‌باشد‪.‬‬ ‫ي روز‬ ‫و) مدت اعتبار پيش�نهاد‪ :‬مدت اعتبار پيش��نهاد از تاريخ ارائه پيش��نهاد مالي به مدت سه ماه شمسي که اين مدت قابل تمديد تا س ‌‬ ‫ديگر مي‌باشد‪.‬‬ ‫ز) نوع گواهي تاييد صالحيت مش�اور‪ :‬ارائه گواهي تاييد صالحيت در پايه يک مهندس مش��اور در گروه تخصص‌هاي مشترک با تخصص‬ ‫نقشه‌برداري زميني از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي‪.‬‬ ‫ح) زمان‪ ،‬مهلت و نشاني دريافت اسناد ارزيابي کيفي‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ کليه مناقصه‌گران واجد ش��رايط مي‌توانند از تاريخ انتش��ار آگهي نوبت دوم به مدت ‪ 14‬روز به س��ايت اينترنتي ش��رکت پايانه‌هاي نفتي‬ ‫اي��ران به آدرس ‪( www.iotco.ir‬قس��مت امور پيمان‌ها) مراجعه و نس��بت به دريافت معيار‌ها و جداول ارزياب��ي کيفي مناقصه‌گران اقدام‬ ‫و ضم��ن تکميل‪ ،‬مهر و امضاي آنها و الصاق مس��تندات مربوطه به همراه س��اير اس��ناد‪ ،‬مدارک و گواهينامه‌هاي من��درج در آگهي تکميلي‬ ‫و س��ايت پيش‌گفت��ه به کميت��ه فني بازرگاني تحوي��ل نمايند‪ .‬همچنين مناقصه‌گ��ران مي‌توانند جهت رويت آگهي تکميلي به س��ايت‌هاي‬ ‫‪ WWW.SHANA.IR، http://iets.mprog.ir‬و ‪ www.iotco.ir‬مراجعه نمايند‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ جهت تحويل مدارک (ارائه اصل فرم‌هاي تکميل ش��ده ارزيابي و مدارک مورد نياز در اين فراخوان به صورت يک فايل ‪ PDF‬ش��ده بر‬ ‫روي يک ‪ )CD‬به آدرس تهران ـ ميدان آرژانتين ـ اول خيابان بيهقي ـ پالک ‪ 28‬ـ ش��رکت پايانه‌هاي نفتي ايران (س��هامي خاص) ـ تلفن‪:‬‬ ‫‪ 021-88534524‬کميت��ه فني بازرگاني مراجعه نمايند‪ .‬بديهي اس��ت به مدارک ناق��ص و مدارکي که به صورت فايل ‪ PDF‬ارائه نمي‌گردد‬ ‫ترتيب اثر داده نخواهد شد‪ .‬کارفرما در رد و یا قبول مدارک مناقصه‌گران در تمام مراحل اختيار تام خواهد داشت‪.‬‬ ‫روابط عمومي‬ ‫‪31‬‬ ‫حفاری آبی را نیز توسعه دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه دکل‌ه��ای غیرایران��ی که در‬ ‫خلیج‌فارس مش��غول ب��ه کار بودند‪ ،‬اس��تیجاری بوده و‬ ‫تمامی نظارت بر روند فعالیت آنها توسط نیروهای داخلی‬ ‫انجام می‌ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از آنجایی که ایران در‬ ‫زمین��ه حف��اری از تجرب��ه خوبی برخوردار اس��ت‪ ،‬ورود‬ ‫صنعتگ��ران این حوزه به س��اخت تجهی��زات حفاری در‬ ‫داخل کش��ور می‌تواند سودآوری مطلوبی برای این حوزه‬ ‫در برداش��ته باش��د‪ .‬هیچ یک از چاه‌های نفت کش��ور به‬ ‫وسیله ش��رکت‌های خارجی حفر نشده و به طور تمام و‬ ‫کمال از توان داخلی در این زمینه استفاده شده است‪.‬‬ ‫رنجبر با اعالم اینکه انتقال دیگ‌های حفاری از خشکی‬ ‫به آب مقرون به صرفه نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اگر شرکت حفاری‬ ‫بتواند دیگ‌های��ی را به‌طور جداگان��ه در حفاری آبی به‬ ‫کار گی��رد می‌تواند صرفه‌جویی در ای��ن زمینه به همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫البته در حال‌حاضر بسیاری از دیگ‌های مورد استفاده‬ ‫تمام‌اتوماتیک بوده و نی��از به نیروی کار چندانی ندارند‪،‬‬ ‫بای��د دید که انتخاب ش��رکت ملی حفاری به چه ترتیب‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس پایانه ش��ناور صادرات��ی خلیج‌فارس اظهار کرد‪:‬‬ ‫در شرایطی که شرکت ملی حفاری شمال قادر به انتقال‬ ‫دیگ‌های حفاری خود به جنوب کش��ور باش��د‪ ،‬می‌تواند‬ ‫موفقیت عملیاتی بیش��تری را در خلیج‌فارس تجربه کند‬ ‫چرا که به علت عمق کم��ی که خلیج‌فارس دارد‪ ،‬امکان‬ ‫حفاری در آن آس��ان‌تر اس��ت و از طرفی ب��ازار تقاضای‬ ‫بهتری برای حفاری وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دکل حفاری سحر ‪ 1‬بیکار است!‬ ‫‪ ،‬از آنجایی که سال‌هاس��ت تحریم‌ها‬ ‫به گزارش‬ ‫بر اقتصاد کش��ور خیمه زده‌اند‪ ،‬هر گونه بومی‌س��ازی که‬ ‫نیاز کش��ور به خارج را کاهش یا قطع کند‪ ،‬مورد تشویق‬ ‫مس��ئوالن نظام قرار می‌گی��رد‪ .‬بنا بر گفت��ه هدایت‌اهلل‬ ‫خادم��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ش��مال عطف‬ ‫به دس��تور رکن‌الدین جوادی‪ ،‬مع��اون وزیر و مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران درب��اره بکارگیری ظرفیت مازاد‬ ‫پیمان��کاران ایران��ی به جای خارجی‌ه��ا‪ ،‬هم‌اکنون دکل‬ ‫حف��اری دریایی س��حر‪ ۱‬در خلیج‌فارس بیکار اس��ت و‬ ‫ش��رکت حفاری ش��مال حاضر به ارائه خدم��ات با نرخ‬ ‫حداق��ل ‪۱۰‬هزار دالر روزانه کمت��ر از دکل‌های خارجی‬ ‫موج��ود (مانن��د دی‌دی‪ ،4‬دی‌دی‪ ،2‬دی‌دی‪ ، 6‬آبان ‪۸‬‬ ‫و‪ )...‬است‪ .‬همچنین در بخش خشکی هم یک سالی است‬ ‫که یک دس��تگاه ان‌دی‌سی‪ 117‬بیکار است؛ گرچه طبق‬ ‫دستور به یکی از محل‌های حفاری مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫حمل و برپا شده‪ ،‬ولی شروع به کار نکرده است‪.‬‬ ‫«سحر‪ »1‬به خلیج فارس باز می‌گردد؟‬ ‫ایس�نا‪ :‬گالیه‌های مطرح ش��ده مبنی بر اخراج تنها دکل حفاری با مالکیت ایرانی از‬ ‫خلیج فارس که در یک ماه گذش��ته واکنش‌های بس��یاری را در پی داشت در نهایت‬ ‫باعث ش��د تا معاون وزیر نفت دستور توقف خرید و اجاره کاال و دکل‌های خارجی را‬ ‫صادر کند و اکنون باید دید آیا دکل «س��حر ‪ »۱‬دوباره به خلیج فارس باز می‌گردد‬ ‫یا نه؟ خبر اخراج نخس��تین دکل حفاری ملکی ایرانی با نام دکل «سحر ‪ »۱‬از خلیج‬ ‫فارس در حالی منتشرش��د ک��ه هدایت‌اهلل خادمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری‬ ‫ش��مال اعالم کرده بود که این دکل از نظ��ر تجهیزات و امکانات از دکل‌های حفاری‬ ‫چینی‪ ،‬هندی و حتی ژاپنی که در داخل کش��ور به کار گرفته ش��ده‪ ،‬پیش��رفته‌تر و‬ ‫مجهزتر است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با بیان اینک��ه کمترین تبعات ترخیص ای��ن دکل حفاری از خلیج‬ ‫فارس‪ ،‬بیکار ش��دن ‪ ۵۰۰‬نیروی متخصص ایرانی اس��ت‪ ،‬از داللی گسترده در اجاره‬ ‫دکل‌های حفاری در گذش��ته خبر داده و گفته بود که «اس��تخدام دکل‌های حفاری‬ ‫خارجی با کرایه روزانه باال منجر به خروج ارز از کشور خواهد شد‪».‬‬ ‫‹ ‹موافقان و مخالفان چه گفتند؟‬ ‫در این زمینه اگرچه سعید حافظی‪ ،‬مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره‪ ،‬بیکار شدن‬ ‫تعدادی از دکل‌ها را با کاهش قیمت نفت امری طبیعی دانس��ت اما بهمن سروش��ی‪،‬‬ ‫مدیرس��ابق برنامه‌ریزی شرکت نفت با اشاره به اینکه از ‪ 11،10‬سال پیش به یکباره‬ ‫شاهد هجوم تعدادی س��رمایه‌دار غیرنفتی در این عرصه بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬این گروه فکر‬ ‫می‌کردند س��ود در خرید و اجاره دس��تگاه‌های حفاری خشکی و دریایی است که در‬ ‫ل از خأل و فرصت به‌دست‌آمده استفاده و دستگاه‌های چینی را‬ ‫این میان یکسری دال ‌‬ ‫تنها با این ترفند‌که ارزان هستند‪ ،‬وارد کشور کردند‪.‬‬ ‫وی همچنین به تش��کیل کمیته‌ای در دوره اول وزارت بیژن زنگنه در مقطعی که‬ ‫سرمایه‌دارها به عرصه دکل‌داری وارد شدند اشاره و تصریح کرد‪ :‬تا آن زمان توانستیم‬ ‫واردات دس��تگاه‌ها را خیلی خوب کنترل کنیم اما در دوره‌های بعدی‪ ،‬این کنترل از‬ ‫بین رفت و حتی شاهد بودیم که چندین دستگاه بی‌کیفیت وارد کشور شد‪.‬‬ ‫سروشی همچنین با بیان اینکه در وزارت نفت دولت یازدهم کار این دالل‌ها بسیار‬ ‫محدود شد‪ ،‬افزود‪ :‬فکر نمی‌کنم به آن صورت که در سال‌های گذشته دالل داشتیم‪،‬‬ ‫هم‌اینک داش��ته باش��یم اما من این افراد را خائن به کشور می‌دانم زیرا دستگاه‌های‬ ‫بی‌کیفیتی که با قیمت باال وارد کشور کرده‌اند‪ ،‬دست‌کم باید ‪ ٣٠‬سال در این کشور‬ ‫مورد استفاده قرار گیرد ضمن اینکه این دستگاه‌ها آسیب فراوانی به چاه و روند تولید‬ ‫می‌رساند‪ ،‬این هزینه‌ها به کشور تحمیل می‌شود در حالی که آن دالالن سود کالنی‬ ‫به‌دست آورده‌اند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پایتخت‬ ‫انرژی ایران‬ ‫عبدالرسول خلیلی‬ ‫استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد‬ ‫رییس‌جمهوری در س��فر اخیر خود به بوش��هر با‬ ‫اعالم اینکه دولت منطقه آزاد تجاری بوش��هر را به‬ ‫تصویب رسانده است‪ ،‬اظهار امیدواری کرد به زودی‬ ‫الیحه منطقه آزاد بوش��هر به مجلس تقدیم ش��ود‪.‬‬ ‫روحانی با ذکر اینکه بوش��هر باید به س��ابقه دیرین‬ ‫ی برگردد‪ ،‬تسریع کرد‪ :‬دولت همه توان‬ ‫توسعه تجار ‌‬ ‫و امکانات خود را در خدمت به مردم بوشهر به کار‬ ‫خواهد بس��ت و قدم‌هایی را برای توسعه این استان‬ ‫خواهد برداشت‪ .‬وی راه‌اندازی منطقه آزاد را سبب‬ ‫رونق اس��تان دانست و تاکید کرد‪ :‬ظرفیت بندرگاه‬ ‫این شهرستان با طرح‌های دولت به دو برابر افزایش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫استان بوشهر دارای ‪ ۷۰۷‬کیلومتر ساحل مشترک‬ ‫با خلیج‌فارس اس��ت‪ .‬صادرات و واردات محصوالت‬ ‫دریایی‪ ،‬صنعت ش��یالت‪ ،‬وجود ذخای��ر نفت و گاز‬ ‫در پارس جنوبی و ش��مالی‪ ،‬کشاورزی و نخل‌داری‬ ‫از مزایای راهبردی و اقتصادی آن اس��ت و به‌دلیل‬ ‫وج��ود منابع عظیم نفت و گاز پایتخت انرژی ایران‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‪ .‬با توجه ب��ه ظرفیت‌های اقتصادی‬ ‫موجود در اس��تان در زمینه‌های کشاورزی‪ ،‬تجارت‪،‬‬ ‫دامداری‪ ،‬شیالت و صنعت‪ ،‬راهبرد ایجاد منطقه آزاد‬ ‫در بوشهر می‌تواند رونق اقتصادی استان را از طریق‬ ‫ایجاد صنایع تبدیلی‪ ،‬تکمیلی و صنایع بسته‌بندی‪،‬‬ ‫در تولی��د خرما‪ ،‬صید ماهی و میگو که از مهم‌ترین‬ ‫فعالیت‌های اس��تان است از طریق تجارت و توسعه‬ ‫صنعت به س��رانجام برس��اند و ص��ادرات مردم‌نهاد‬ ‫را برای کس��ب درآمد نهادینه کند‪ .‬اس��تان بوشهر‬ ‫همچنین ب��ا توجه به وضعیت راهبردی و داش��تن‬ ‫مناب��ع و صنای��ع مختلفی در زمینه‌های یاد ش��ده‬ ‫به‌وی��ژه نفت و گاز در میدان‌های گازی عس��لویه و‬ ‫کنگان‪ ،‬پارس شمالی در دیر‪ ،‬بردخون و شهرستان‬ ‫دش��تی به مثابه بزرگترین منبع مس��تقل گازی در‬ ‫جهان و وجود پاالیش��گاه عظی��م گاز در جم و نیز‬ ‫دارا ب��ودن یکی از مهم‌تری��ن ترمینال‌های صادرات‬ ‫نف��ت در جزی��ره خارگ و اج��رای طرح‌های بزرگ‬ ‫صنعتی از قبیل نیروگاه اتمی بوش��هر‪ ،‬کشتی‌سازی‬ ‫قادر اس��ت زمینه‌ه��ای تاثیر‌گذاری را برای رش��د‬ ‫فعالی��ت و تکمیل و توس��عه فعالیت‌های موجود در‬ ‫اختی��ار منطقه آزاد بوش��هر قرار ده��د که روحانی‬ ‫در س��فر اخیر خود به بوش��هر راه‌اندازی آن را یکی‬ ‫از برنامه‌ه��ای دولت یازدهم عن��وان کرد‪ .‬این طرح‬ ‫به‌‌ویژه با دارا بودن ‪ ۷‬پس��ت اس��کله به طول بیش‬ ‫از ‪ ۱۱۷۰‬متر‪ ،‬ظرفیت پذیرش کش��تی‌های ‪۱۵‬هزار‬ ‫تن��ی و تخلی��ه و بارگی��ری بی��ش از ‪۳‬میلیون تن‬ ‫کاال در س��ال می‌تواند فرصت مناس��بی را از طریق‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجیان‬ ‫که با س��ابقه تاریخی بندر بوش��هر از گذش��ته‌های‬ ‫دور آش��نایی دارن��د‪ ،‬به‌وج��ود آورد‪ .‬بندربوش��هر‬ ‫همچنین دارای فضایی اف��زون بر ‪۳۷‬هزار کیلومتر‬ ‫انبار سرپوش��یده اس��ت که با تغییر ماهیت منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی بوش��هر به سازوکارهای منطقه آزاد‪،‬‬ ‫آزادی عمل بیشتری برای انجام فعالیت‌های رقابتی‬ ‫اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری پیدا خواهد کرد‪ .‬به‬ ‫ع�لاوه وجود ‪ ۲۸‬مرکز آموزش عالی‪ ،‬مراکز آموزش‬ ‫فنی و حرفه‌ای و موسسات تحقیقاتی‪ ،‬نقش مهمی‬ ‫در تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز‬ ‫بخش‌های اقتصادی منطقه آزاد بوش��هر ایفا خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬با توجه به وجود ف��رودگاه بین‌المللی و پایانه‬ ‫مس��افری در بوش��هر و اینکه در حال‌حاضر راه‌آهن‬ ‫شیراز‪ -‬بوشهر‪ -‬عس��لویه با ‪ ۶۴۷‬کیلومتر در دست‬ ‫احداث است می‌توان امیدوار بود که زیرساخت‌های‬ ‫مورد نیاز منطقه آزاد موفق هموار باش��د‪ .‬قطعه اول‬ ‫و دوم پروژه به طول ‪ ۹۸‬کیلومتر با اعتباری معادل‬ ‫‪۵۱۰‬میلیارد ریال آغاز شده است‪ .‬گفتنی است این‬ ‫محور از ایستگاه مرودشت در شمال شیراز آغاز شده‬ ‫و پس از عبور از بندر کنگان به بندر عسلویه منتهی‬ ‫می‌شود‪ .‬این امکانات و ظرفیت‌ها برای ماموریت‌های‬ ‫تاسیس منطقه آزاد می‌تواند به مثابه زیرساخت‌های‬ ‫مهم جذب س��رمایه‌گذاری برای رون��ق صادرات و‬ ‫تولی��د رقابت‌پذیر در زمینه تصویب دس��تورالعمل‬ ‫س��اماندهی صدور مجوز‌های فعالیت‌های اقتصادی‬ ‫مجلس که رس��یدن به رتبه ‪ ۲۰‬را برای کسب‌وکار‬ ‫ایران تا ‪ ۱۰‬س��ال آینده هدف‌گذاری کرده اس��ت‪،‬‬ ‫موثر واقع ش��ود‪ .‬ضمن آنکه با رشد اقتصادی استان‬ ‫گام مهمی ب��رای تحقق ثب��ات و آرامش اقتصادی‬ ‫کشور و حرکت به سمت رونق و حضور در بازارهای‬ ‫هدف منطقه‌ای و جهانی برداشته می‌شود‪ .‬آنچه این‬ ‫منطقه جدید الزم دارد استفاده از تجربیات مناطق‬ ‫آزاد کشور و جهان اس��ت‪ .‬تجربیاتی که می‌تواند با‬ ‫تدبیر و درایت امیرکبیری در عرصه اقتصاد کشور را‬ ‫به موفقیت برساند‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫‌دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 4 - 1393‬جمادی االول ‪ 23 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -164‬پیاپی ‪1482‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ربگآخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫مولوی‪:‬‬ ‫ای زندگی تن و توانم همه تو‬ ‫جانی و دلی ای دل و جانم همه تو‬ ‫تو هستی من شدی از آنی همه من‬ ‫من نیست شدم در تو از آنم همه تو‬ ‫خود ممکن آن نیست که بردارم دل‬ ‫آن به که به سودای تو بسپارم دل‬ ‫گر من به غم عشق تو نسپارم دل‬ ‫دل را چه کنم بهر چه می‌دارم دل‬ ‫زیر خط سالمت‬ ‫غذاهای زمستانی‬ ‫کدامند؟‬ ‫دکتر ناصر رضایی‌پور‬ ‫متخصص طب ایرانی‬ ‫فصل زمس��تان غذاها و خوراک‌های خاص خود‬ ‫را می‌طلبد و ای��ن را طب قدیم ایران می‌گوید و با‬ ‫اینک��ه در ماه آخر این فصل ق��رار داریم اما رعایت‬ ‫نکات تغذیه صحیح در این ماه ضروری است‪ .‬افراد‬ ‫دارای م��زاج س��رد و تر باید در زمس��تان و به‌ویژه‬ ‫ش��ب‌ها در مصرف غذاهای س��ردی‌بخش احتیاط‬ ‫کنند‪ .‬در فصل‌های س��رد‪ ،‬استفاده از خوردنی‌های‬ ‫گرمی‌بخ��ش مانند گلقن��د‪ ،‬مربای هلیل��ه‪ ،‬مربای‬ ‫زنجبی��ل‪ ،‬ک��ره‪ ،‬عس��ل‪ ،‬ب��ادام و فندق ب��ه همراه‬ ‫غذاهای اصلی توصیه می‌ش��ود‪ .‬بدیهی است مقدار‬ ‫ای��ن غذاها در هر فرد به تناس��ب مزاج وی اس��ت‪.‬‬ ‫در فصل زمس��تان بدن نیاز به غذای بیش��تر و نیز‬ ‫مقدار بیشتری گوشت دارد ولی اگر زمستان‪ ،‬طبع‬ ‫زمس��تانی ندارد‪ ،‬یعنی گرم‌تر از ح��د مورد انتظار‬ ‫اس��ت یا بارندگی کمی دارد‪ ،‬غذاها را باید به‌اندازه‬ ‫خورد‪ .‬همچنین در زمستان‪ ،‬نوشیدنی‌ها و غذاها را‬ ‫بای��د گرم مصرف کرد‪ .‬با توج��ه به اینکه در دنیای‬ ‫امروز انواع میوه‌ها در فصل زمس��تان در دس��ترس‬ ‫عموم قرار دارند‪ ،‬در این فصل بهتر است که مصرف‬ ‫میوه‌های س��رد و تری چون هندوانه‪ ،‬خیار‪ ،‬نارنگی‬ ‫و‪ ...‬کم شود و بیش��تر از میوه‌های گرم و میوه‌های‬ ‫خشک و خش��کبار استفاده شود‪ .‬بهترین میوه‌های‬ ‫مورد توصیه در فصول سرد سال سیب‪ ،‬به‪ ،‬گالبی‪،‬‬ ‫انگور ش��یرین‪ ،‬پرتقال ش��یرین و انار شیرین است‪.‬‬ ‫غذای اف��راد تندرس��ت در این فص��ل باید غذایی‬ ‫معتدل و غلیظ باشد مانند حلیم‪ ،‬کله‌پاچه‪ ،‬گوشت‬ ‫شیشک و آب‌گوش��ت آن و کباب گوشت پرندگان‬ ‫(مانند کبک و بلدرچین) و همچنین انواع آش‌ها و‬ ‫مانند آنها به‌ویژه با ادویه گرم چون دارچین و زیره‬ ‫و رازیانه چراکه ح��رارت غریزی در این فصل قوی‬ ‫اس��ت و نیروی گوارش در این فص��ل قوی و نیکو‬ ‫بوده‪ ،‬عمل گوارش برای بدن و معده آسان‌تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹خوردنی‌های زمستانی‬ ‫مصرف مواد غذایی گرم و خش��ک در فصل زمستان‬ ‫و در س��بد غذایی خانواده‪ ،‬یکی از ساده‌ترین شیوه‌ها‬ ‫ب��رای تامین ان��رژی و مواد مغذی م��ورد نیاز بدن در‬ ‫روزها و ش��ب‌های سرد زمستان است‪ .‬درمانگران طب‬ ‫سنتی همواره گنجاندن خوردنی‌هایی چون انبه‪ ،‬بادام‬ ‫کاغذی‪ ،‬تخم شربتی (تخم ریحان)‪ ،‬پسته‪ ،‬پونه‪ ،‬پیاز‪،‬‬ ‫ت��رب‪ ،‬ت��ره‪ ،‬جعفری‪ ،‬چ��ای‪ ،‬چغندر‪ ،‬خ��ردل‪ ،‬خرما‪،‬‬ ‫خرمال��و‪ ،‬دارچین‪ ،‬روغن‪ ،‬ریح��ان‪ ،‬زردچوبه‪ ،‬زعفران‪،‬‬ ‫زنجبیل‪ ،‬زنیان‪ ،‬زیتون‪ ،‬زیره سیاه‪ ،‬سیر‪ ،‬شنبلیله‪ ،‬عرق‬ ‫بهارنارنج‪ ،‬فلفل‪ ،‬فندق‪ ،‬کرفس‪ ،‬کشمش و مویز‪ ،‬کلم‪،‬‬ ‫کنگر‪ ،‬گردو‪ ،‬گل س��رخ‪ ،‬لپه‪ ،‬مرزه‪ ،‬موسیر‪ ،‬موم عسل‪،‬‬ ‫نارگیل‪ ،‬نخود‪ ،‬نعناع‪ ،‬هل‪ ،‬هویج و‪ ...‬را در رژیم غذایی‬ ‫توصی��ه می‌کنند‪ .‬البته باید توجه داش��ت که مصرف‬ ‫هریک از این موارد‪ ،‬رابطه مس��تقیم با مزاج افراد دارد‬ ‫و الزم اس��ت از زیاده‌روی در مص��رف هرکدام از آنها‬ ‫دوری شود‪.‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫مدیر اداری‪ :‬محسن امید شندی‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتوکالمنور‬ ‫پیامبرگرامی اسالم حضرت محمد(ص) می‌فرمایند‪:‬‬ ‫ازجمله بندگان آن کس پیش خدا محبوب‌تر است که برای بندگان سودمندتر است‪.‬‬ ‫گردهمایی زنان کاندیدای اتاق بازرگانی سراسر کشور‬ ‫گردهمایی زنان کاندیدای اتاق بازرگانی سراس��ر‬ ‫کش��ور با حض��ور قائم‌مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫وتجارت و معاون منابع انس��انی و مش��اور امورزنان‬ ‫وخانواده این وزارتخانه دیروز برگزارشد‪.‬‬ ‫در این گردهمایی معاون منابع‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫انس��انی وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت باقدردانی از‬ ‫تالش‌های مشاور امور زنان وخانواده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در ارتق��ای جایگاه زن��ان گفت‪:‬‬ ‫«برگزاری این جلس��ه با چند موض��وع در تعامل و‬ ‫ارتباط اس��ت یکی بحث انتخابات دوتش��کل بزرگ‬ ‫ات��اق صنایع و مع��ادن و کش��اورزی و بحث نظام‬ ‫مهندس��ی مع��دن و موض��وع دیگر مس��ئله تحقق‬ ‫اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مس��ئله دیگر تدوین برنامه شش��م‬ ‫توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور است که هریک‬ ‫از آنها برای بانوان بس��یار مفید و موثر است و برای‬ ‫تبیین آنها زنان به همفکری نیاز دارند‪.‬‬ ‫مهن��دس یزدان��ی افزود‪ :‬این جلس��ه درحقیقت‬ ‫جرق��ه‌ای در ت��داوم حرکت‌هایی اس��ت که از قبل‬ ‫ش��روع شده و نشان دهنده حضور گسترده زنان در‬ ‫تشکل‌های انسانی و ملی است‪.‬‬ ‫وی به مبحث نوآوری و کارآفرینی زنان اش��اره و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در دنیا مراکز مختلفی در بحث حضور‬ ‫زنان و اشتغال و نقش آنها در کارآفرینی وجود دارد‬ ‫و تحقیقات گوناگونی در این زمینه به انجام رسیده‬ ‫که بیانگر آن اس��ت که بانوان در زمینه کارآفرینی‬ ‫رشد چشمگیری داشته‌اند‪.‬‬ ‫معاون منابع انس��انی افزود‪ :‬رش��د ب��االی حجم‬ ‫تج��ارت بین‌المللی که ارتق��ای نقش زنان را در آن‬ ‫نشان می‌دهد به چند عامل بستگی دارد که زمینه‬ ‫این حرکت‌ها را به وجود آورده‌اند که این نشست‌ها‬ ‫را مهم جلوه می‌دهند‪.‬‬ ‫یزدانی یادآور ش��د‪ :‬از جمل��ه عواملی که در دنیا‬ ‫موجب ش��ده که نقش زنان پررنگ‌تر شود به‌ویژه‬ ‫در اروپ��ا و امریکا‪ ،‬پیر ش��دن نرخ رش��د جمعیت‬ ‫است و مس��ئله بعدی این است که در اقتصادهای‬ ‫نوظهور نظیر چین و هند‪ ،‬ویژگی‌های خاصی دارد‬ ‫ک��ه فقیر و غنی با هم کارکرده و کارگر وکارفرما و‬ ‫دولت با هم همکاری دارند و درچنین کش��ورهایی‬ ‫همه برای ریش��ه‌کن کردن فقر در کشورشان کار‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹زنان عامل رشد اقتصادی‬ ‫معاون منابع انسانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫یک��ی از دالیل رش��د اقتصادی برخی از کش��ورها‬ ‫را حض��ور زنان دانس��ت وادامه داد‪ :‬براس��اس آمار‬ ‫نرخ مش��ارکت زن��ان در فضای کس��ب‌وکار در دنیا‬ ‫دوبرابر ش��ده وزنانی که در حوزه کارآفرینی جهانی‬ ‫می‌اندیش��ند باید خالق‪ ،‬پرانرژی و پایبند به اصول‬ ‫ومحور اهداف توس��عه باش��ند و با دنی��ای تجارت‬ ‫آشنایی الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرن بیس��ت‌ویکم‪ ،‬قرن رش��د س��ریع‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫کارآفرینان زن به ش��مار می‌آید‪ .‬دوس��وم کار انجام‬ ‫ش��ده در محیط کار و خانه متعلق به زنان است که‬ ‫یک دهم درآم��د را دارند و یک‌صدم دارایی نیز در‬ ‫این کشور‌ها به زنان اختصاص دارد‪ .‬وی به وضعیت‬ ‫اش��تغال زنان در ایران اشاره کرد و گفت‪ :‬در ایران‬ ‫هنوز وضعی��ت اش��تغال نیمی از جمعیت کش��ور‬ ‫مطلوب نیست و به‌طور عمده اشتغال زنان در بخش‬ ‫خدمات با گرایش بهداشت و آموزش است و ‪ 9‬دهم‬ ‫زنان درایران حقوق بگیر هستند و نرخ بیکاری زنان‬ ‫تحصیلکرده رو به افزایش اس��ت و فضای اش��تغال‬ ‫متناسب با سطح تحصیالت بانوان نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بانوان در اتاق های بازرگانی سراس��ر‬ ‫کش��ور و درمجم��وع هیات‌های نماین��دگان زن یا‬ ‫حض��ور ندارند و ی��ا به اندازه ‪ 3‬ی��ا ‪4‬درصد حضور‬ ‫دارند‪ .‬متاس��فانه در مجلس ش��ورای اس�لامی هم‬ ‫تعداد نمایندگان زن بسیار اندک است‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬در کش��ور بی��ش از ‪80‬هزار‬ ‫واح��د صنعتی و ‪8‬هزار واحد معدنی وجود دارد که‬ ‫همه خصوصی هستند‪.‬به هر صورت زنان باید تالش‬ ‫کنند که نقش اقتصادی ‪ -‬اجتماعی خود را توسعه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانوان کاندیدا ‪3‬درصد هستند‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬قائم‌مقام وزی��ر در امور‬ ‫بازرگان��ی و معاون توس��عه بازرگانی در س��خنانی‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه ب��ه اینکه ‪3‬درصد از بانوان فعال جزو‬ ‫نامزدهای اتاق بازرگانی هستند و تعدادشان ‪ 55‬نفر‬ ‫می‌شود امید است این گروه از بانوان که کاندیدای‬ ‫انتخابات اتاق بازرگانی هس��تند بتوانند پاسخگوی‬ ‫نیاز بانوان باشند‪.‬‬ ‫خس��روتاج افزود‪:‬امروز ات��اق بازرگانی نقش مهم‬ ‫عکس‌روز‬ ‫وکلیدی دارد و دیدگاه‌ه��ای مختلف در آن مطرح‬ ‫و نظرات بانوان نس��بت به مس��ائل کالن کش��ور از‬ ‫اهمیت خاصی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت در انتخابات اتاق های بازرگانی‬ ‫‪ 21‬اس��تان کشور ش��روع وقدم خوبی برای بانوانی‬ ‫اس��ت که در فعالیت‌های اقتص��ادی حضور دارند و‬ ‫هر فردی که فعال اقتصادی است و شرایط عضویت‬ ‫را داشته باشد می‌تواند در انتخابات شرکت کنند و‬ ‫همه بانوان بدانند که می‌توان در اتاق فعال بود و از‬ ‫این پایگاه سهم الزم خود را برداشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر آیین‌نام��ه اجرای��ی انجم��ن‬ ‫نظ��ارت تصریح ک��رد‪ :‬در اتاق بازرگان��ی مصوبات‬ ‫کارشناس��انه‌تر و فنی‌تری ارائه خواهد شد و محلی‬ ‫اس��ت که همه دیدگاه‌ها و س��لیقه‌ها می‌توانند دور‬ ‫هم ش��وند و نظرات خود را مط��رح کنند و در این‬ ‫مورد جامعه بانوان نیز قادرند نقش فعال‌تری داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��ورای عالی نظارت هم بر فعالیت‬ ‫همه اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور نظارت دارد‬ ‫و س��عی می‌کند که امر انتخابات اتاق‌های بازرگانی‬ ‫همه استان‌ها را به خوبی به پیش ببرد‪.‬‬ ‫این گ��زارش حاکی اس��ت مهندس جل��ودارزاده‬ ‫مش��اور امور بان��وان وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در س��خنانی گف��ت‪ :‬این از برکات اس��ت که بانوان‬ ‫فع��ال اقتص��ادی ب��ه تع��داد ‪ 55‬نف��ر کاندی��دای‬ ‫ش��رکت در انتخاب��ات اتاق‌های بازرگانی ش��ده‌اند‬ ‫و ما مش��اوران و کارشناس��ان خود را وادار کرده‌ایم‬ ‫ک��ه بان��وان را درای��ن انتخابات ش��رکت دهند که‬ ‫این ی��ک موفقیت ب��رای نیمی از جمعیت کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫واگویه‬ ‫آي آدم‌ها‪..‬‬ ‫بارش برف در میانه شادی آورد‬ ‫به استقبال بهار‬ ‫پرده‌های خاله‌قزی‬ ‫مینو بدیعی‬ ‫‹ ‹سپیدبا‪ ،‬آش لذیذ ایرانی‬ ‫یک��ی از خوراک‌های مفیدی که از س��وی حکمای‬ ‫خردمند پزشکی پارس��ی برای فصل زمستان توصیه‬ ‫شده‪« ،‬س��پیدبا» یا اسفیدباج است‪ .‬این آش‪ ،‬طبیعت‬ ‫گ��رم دارد و یک��ی از غذاه��ای پرفایده ایرانی اس��ت‪.‬‬ ‫سپید با اخالط و خون خوبی تولید کرده‪ ،‬برای بیشتر‬ ‫بیماری‌های سر و همچنین برای سوداوی‌مزاج‌ها مفید‬ ‫است و با خواصی که دارد‪ ،‬موجب بهتر شدن عملکرد‬ ‫مغز می‌شود‪.‬‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان آگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫‌نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫عکس‪ :‬قادر حسن زاده‬ ‫افش�ين مش�فقي‪ :‬موج ب��ه روي س��احل خاموش‬ ‫مي‌کوبد‪ ،‬باد در ميان موهاي ژوليده درختان سر‌به‌زير‬ ‫پرسه مي‌زند‪ .‬نعره‌ا ي تلخ‪ ،‬پرتو نامرئي نور را به سمت‬ ‫سنگ‌هاي نيمه عريان‪ ،‬منحرف مي‌کند و دستي ناتوان‪،‬‬ ‫بر س��نگ‌هاي سرنوش��ت چنگ مي‌زن��د! لحظه‌هايي‬ ‫‌مرگ‌ب��ار و بي‌صدا‪ ...‬و س��پس پيکر م��رد با موج‌هاي‬ ‫بي‌قرار‪ ،‬به روي س��احل سرس��خت‪ ،‬پخش مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫رهگذران خودبين‪ ،‬آسمان‬ ‫سکوتي آميخته با ترس‌هاي‬ ‫ِ‬ ‫را مغلوب مي‌کند و ش��ب‪ ،‬دريا را به س��مت مرد نيمه‬ ‫جان‪ ،‬ه��ل مي‌دهد‪ .‬ناگه��ان جهان‪ ،‬تصوير مي‌ش��ود‬ ‫و س��تاره‌هاي شب‌نش��ين‪ ،‬در پي فت��ح آرزويي جديد‬ ‫رهس��پار مي‌شوند‪ .‬ساعت‌ها‪ ،‬بر‌خالف آب دريا‪ ،‬به جلو‬ ‫مي‌خيزند و آفتاب‪ ،‬به چش��مان مرد‪ ،‬س�لام مي‌کند‪.‬‬ ‫دريا آرام شده است و امواج‪ ،‬ديگر فرياد نمي‌زنند‪ .‬مرد‬ ‫نفس‌هايش را به شن‌ها‌ي گرم ساحل مي‌کوبد و سپس‬ ‫با چشم‌هايي‌خيس‪ ،‬اجساد ماهيان را مي‌شمارد!‬ ‫ی��ک اتاق نس��بتا بزرگ که دوپل��ه از حیاط بزرگ‬ ‫آن خانه قدیمی فاصله داش��ت‪ ،‬ان��گار زیرزمینی بود‬ ‫ک��ه آن را به یک اتاق مس��کونی تبدیل کرده و اجاره‬ ‫داده بودن��د‪ .‬این اتاق که ب��ه اندازه همه دنیا برای من‬ ‫ارزش داش��ت با پرده‌ای س��اده به دو قس��مت تقسیم‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬یک بخش آن آشپزخانه یا مطبخ خاله‌قزی‬ ‫قرار داش��ت با چراغ‌های خوراکپزی که در زمستان‌ها‬ ‫دو کار انج��ام می‌دادند‪ ،‬هم خ��وراک می‌پختند و هم‬ ‫اتاق را گرم می‌کردند اما خاله‌قزی یک بخاری دس��تی‬ ‫گرم‌کننده نفتی دیگر هم داش��ت که زمس��تان‌ها پای‬ ‫ناس��ور و دردناک خود را به طرف آن می‌گرفت تا گرم‬ ‫کند‪ .‬در روزهای آخر س��ال و بیش��تر در ایام تابستان‬ ‫که مدرس��ه‌ها تعطیل بود مادر‪ ،‬منیژه و من را به خانه‬ ‫خاله‌قزی می‌فرس��تاد که زیر دس��ت و پایش نباشیم‬ ‫به‌ویژه در تابس��تان‪ ،‬اما من اتاق خاله‌قزی را در فصل‬ ‫زمستان و روزهای اول بهار بیشتر دوست داشتم‪.‬‬ ‫خاله‌ق��زی در آخری��ن روزهای زمس��تان قلمه‌های‬ ‫شمعدانی را در چند گلدان کوچک می‌کاشت که برابر‬ ‫اتاقش قرار داش��ت بعد تا زمانی که سر ترد ساقه‌های‬ ‫ش��معدانی در می‌آمد آنها را به اتاقش می‌آورد و عطر‬ ‫ش��معدانی در ذهن کودکی م��ن مثل خاطره روزهای‬ ‫گ��ردش در ده‌ون��ک س��ال‌های دور و ب��وی خ��اک‬ ‫باران‌خ��ورده بود که انگار ش��میم به��ار را در آن اتاق‬ ‫صمیمی و ساده می‌گسترد‪.‬‬ ‫خاله‌قزی‪ ،‬منیژه و من را بس��یار دع��وا می‌کرد زیرا‬ ‫به دنبال ه��م در آن اتاق می‌دویدیم و من عروس��ک‬ ‫پارچه‌ای خودم را که سوغات گیالن و اسمش «گیشه»‬ ‫ی��ا همان عروس به زبان گیلکی بود به خانه خاله‌قزی‬ ‫می‌آوردم و منیژه کوچک موهای گیش��ه را می‌کشید‬ ‫و آن را ب��ه یک گوش��ه پرت می‌کرد و م��ن به دنبال‬ ‫منی��ژه‪ .‬خاله‌قزی داد م��ی‌زد‪ :‬عجب زاکان بی‌تربیتی!‬ ‫دو روز زودتر از ش��یطان به دنیا بمودی! (چه بچه‌های‬ ‫بی‌تربیتی دو روز زودتر از شیطان دنیا اومدند)‬ ‫ی��ک روز در اوایل اس��فند خاله‌قزی ب��ه خانه آمد‪،‬‬ ‫مادر چرخ خیاطی را مثل همیش��ه برایش آماده کرده‬ ‫ب��ود و انبوهی پارچه پرده‌ای خری��ده بود برای عوض‬ ‫کردن همه پرده‌های پنجره‌های خانه‪ ،‬خاله‌قزی آمده‬ ‫ب��ود تا پرده‌ها را بدوزد و س��ه روز انگار که در خانه ما‬ ‫حکوم��ت نظامی با فرمان غرش چ��رخ خیاطی بود و‬ ‫داد‌های بلند خاله‌قزی بر س��ر منی��ژه و من که نخ‌ها‬ ‫و گاه��ی کش‌های پرده خاله‌ق��زی را کش می‌رفتیم‪.‬‬ ‫پدر که به خانه می‌آمد همه س��اکت و دست به سینه‬ ‫می‌نشستیم و همچنان به حرکت پرشتاب نخ و سوزن‬ ‫بر روی پرده‌هایی که به س��رعت دوخته می‌شد گوش‬ ‫ف��را می‌دادیم‪ .‬ام��ا خاله‌قزی از ن��گاه کودکی من چه‬ ‫حماس��ه‌ای را خلق می‌کرد‪ ،‬پرده‌ه��ای خانه در پایان‬ ‫س��ال همه عوض ش��ده بودند و چه رنگ‌ها و گل‌های‬ ‫درش��ت س��بزی داش��تند مثل گل‌های بهاری‪ .‬وقتی‬ ‫پرده‌ها دوخته ش��د انگار تمام خانه رنگ بهار گرفت و‬ ‫بوی عطر ش��الیزارهای وحشی را که خاله‌قزی از آن‬ ‫انگار داس��تان‌های هزار و یکشب می‌گفت‪ ،‬داستان‬ ‫پ��درش که خان ب��ود و ه��ر روز با اس��ب به میان‬ ‫روستاها و ش��الیزارها می‌رفت و به ملک و امالکش‬ ‫س��ر می‌زد و هرج��ا که می‌رفت عاش��ق یک دختر‬ ‫زیبای چش��م آبی روس��تایی می‌ش��د و‪ ...‬و داستان‬ ‫عمویش که نخس��تین نماینده مجلس شورای ملی‬ ‫از رش��ت بود و چه اقت��داری در عکس‌های برجای‬ ‫مانده‌اش داش��ت‪ .‬اما در روزهای آخر سال خاله‌قزی‬ ‫دیگر زمانی برای قصه‌گویی نداشت و‪...‬‬ ‫اسفند‌ماه یکی از همان سال‌ها که همه پرده‌های‬ ‫خانه دوخته و نصب ش��د دی��دم که خاله‌قزی هنوز‬ ‫مشغول دوختن پرده است‪ ،‬با کنجکاوی توام با ترس‬ ‫پرس��یدم‪ :‬خاله‌قزی پرده‌های ما که همه گذاش��ته‬ ‫شده این مال کیه؟‬ ‫برقی در چشمان خاله‌قزی درخشید‪ :‬این می‌شینه‬ ‫زای ج��ان! (ای��ن مال من��ه بچه ج��ان) و یادم آمد‬ ‫ک��ه خاله‌قزی از آن اتاق رفت��ه و دو اتاق بزرگ و با‬ ‫آش��پزخانه نوردار و پنجره‌های آفتابگیر اجاره کرده‬ ‫و‪ ...‬خاله‌ق��زی زیرلب دعا می‌کرد‪ :‬خدا تی پر ره عمر‬ ‫طوالنی بده! (خدا به پدرت عمر طوالنی بدهد)‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!