صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۴۳

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 143

روزنامه صمت شماره 143

‫مقابله با تنگناهای اعتباری‬ ‫سیاست اصالحی دولت‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪14‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن ‪1393‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی‪1436‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2015‬‬ ‫سال بیست‌وپنجم دوره جدید شماره ‪ 143‬پیاپی ‪ 32 1461‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫تمرین صادرات‬ ‫به جای واردات قطعه‬ ‫‪ ۶۰۰‬پیمانکار از لیست سیاه‬ ‫وزارت نفت خارج شدند‬ ‫خسارت معوق بیمه‌گذاران توسعه‬ ‫پرداخت می‌شود‬ ‫از تامین سرمایه پروژه‌های بخش معدن در شرایط تحریمی‬ ‫فاینانسچینیباکوره‌هایاروپاییدرخدمتفوالدایرانی‬ ‫‪4‬‬ ‫اشتغال صنعتی گره کور‬ ‫بیکاری کرمانشاه را می‌گشاید‬ ‫هرکه بامش بیش‬ ‫برفش کمتر!‬ ‫‪8‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫گزارش‬ ‫حاشیه امن‬ ‫برای هیچ مفسد اقتصادی نداریم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪31‬‬ ‫تعرفه ترجیحی راهی‬ ‫برای ورودبه بازار جهانی‬ ‫‪7‬‬ ‫تجارت«دی‪»8‬به‪ 500‬میلیارددالرمی‌رسد‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫برخی شاخص‏های‬ ‫حکمرانی خوب‬ ‫بازار جهانی را‬ ‫حفظ کنیم‬ ‫رییسکارگروهتوسعهپایدار‬ ‫فرهنگستانعلوم‬ ‫رییسسازمان‬ ‫صنعت‪،‬معدنوتجارتهرمزگان‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫تولید در کرمانشاه‬ ‫نیازمندحمایت‬ ‫خلیل قاسمی‬ ‫‪3‬‬ ‫نعمت‌اهلل منوچهری‬ ‫‪10‬‬ ‫نماینده کرمانشاه در مجلس‬ ‫‪24‬‬ ‫سرمایه‌گذاری امارات‬ ‫در صنعت آلومینیوم‬ ‫تصویب الیحه‌ای‬ ‫بدون نگرانی!‬ ‫کیانوش حشمتی‬ ‫هدایت‌اهلل میرمرادزهی‬ ‫کارشناس صنعت آلومینیوم‬ ‫‪27‬‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس‬ ‫‪30‬‬ ‫عکس‪:‬مهدی سیگاری‬ ‫شرکت‌های غیر مجاز‬ ‫عامل آشفتگی بازار لیزینگ‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫کانال تلویزیونی تی‌وی‌سی روسیه گزارش داد‬ ‫که بی��ش از ‪ 500‬مزدور امریکای��ی در نبردهای‬ ‫شرق اوکراین با شبه نظامیان شرکت دارند‪.‬‬ ‫روزنامه نیویورک تایمز نوش��ت‪ :‬امریکا و ایران‬ ‫بای��د با اقدام��ات معقول فرصت را از اس��رائیل و‬ ‫تندروهایی که مترصد خرابکاری سیاس��ی در راه‬ ‫حصول توافق هسته‌ای هستند‪ ،‬بگیرند‪.‬‬ ‫«س��رگئی الوروف» وزیر امور خارجه روس��یه‬ ‫روز دوش��نبه مقام‌های کی‌یف را مسئول تشدید‬ ‫درگیری‌ها در ش��رق اوکراین دانس��ت و از غرب‬ ‫خواس��ت ب��ا تحریم مس��کو از دولت آن کش��ور‬ ‫حمایت نکند‪.‬‬ ‫هیاتی متش��کل از فرمانده��ان عالی نیروهای‬ ‫مرزبان افغانس��تان که برای رایزنی‌های امنیتی به‬ ‫پاکستان سفر کرده است‪ ،‬روز دوشنبه با حضور در‬ ‫مقر فرماندهی ارتش پاکستان در شهر راولپندی‪،‬‬ ‫با مقامات عالی‌رتبه ارتش کش��ور میزبان دیدار و‬ ‫گفت‌وگو کردند‪.‬‬ ‫پی��روزی حزب چپ‌گرای «س��یریزا» یونان در‬ ‫انتخابات مجلس این کش��ور موج��ی از نگرانی را‬ ‫در بس��یاری از کشورهای اروپایی پدید آورد و به‬ ‫کاهش ارزش یورو منجر شد‪.‬‬ ‫گروهی از مردم ژاپن در تجمع اعتراض‌آمیزی‬ ‫مقابل محل اقامت «شینزو آبه» نخست وزیر این‬ ‫کشور‪ ،‬به دلیل آنچه بی‌کفایتی دولت در برخورد‬ ‫با موض��وع گروگان گی��ری اتباع ژاپنی توس��ط‬ ‫داعش عنوان شد‪ ،‬خواستار استعفای وی شدند‪.‬‬ ‫اداره پلی��س ترکی��ه برای یافت��ن ‪ 35‬مهاجم‬ ‫انتحاری در ترکیه به حالت آماده‌باش درآمد‪.‬‬ ‫رییس کمیته امنیت��ی و دفاعی پارلمان عراق‬ ‫گفت‪« :‬گروهک‌های خفته» متش��کل از افسران‬ ‫س��ابق پلیس عراق و س��ربازان ارت��ش‪ ،‬اطالعات‬ ‫کلیدی مرتبط با مواضع گروه تروریس��تی داعش‬ ‫در شهر «موصل» را به دس��ت فرماندهان ارتش‬ ‫عراق می‌رسانند‪.‬‬ ‫امریکا با هدف تامین منافع شرکت‌های بزرگ‬ ‫و چند ملیتی تولید دارو‪ ،‬در صدد اس��ت با اعمال‬ ‫فش��ار بر هند از تولید داروهای ارزانقیمت در این‬ ‫کشور جلوگیری کند‪.‬‬ ‫رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به‬ ‫احتمال حمله تروریست‌ها به تاسیسات اتمی در‬ ‫کش��ورهایی که امنیت کافی ندارند‪ ،‬هش��دار داد‬ ‫و گفت که امیدوار اس��ت ای��ران و ‪ 5+1‬از طریق‬ ‫گفت‌وگو به توافق نهایی برسند‪.‬‬ ‫دو تن از سناتورهای امریکایی به بهانه وخامت‬ ‫اوضاع امنیتی‪ ،‬افزایش نیروهای زمینی امریکا در‬ ‫منطقه خاورمیانه را خواستار شدند‪.‬‬ ‫فرمانده پلیس «االنبار» از آغاز عملیات نظامی‬ ‫ب��زرگ آزادس��ازی ش��هر «الرم��ادی» از چنگال‬ ‫تروریست‌های داعش خبر داد‪.‬‬ ‫روزنامه امریکایی وال اس��تریت ژورنال شرکت‬ ‫«باراک اوباما» رییس‌جمهوری امریکا در مراس��م‬ ‫روز جمه��وری هن��د را پیام��ی به کش��ور چین‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫به نوش��ته روزنامه الش��رق االوس��ط «حس��ن‬ ‫الصغیر»‪ ،‬معاون وزیر امور خارجه لیبی به دس��ت‬ ‫افراد مسلح ناش��ناس در شهر «البیضاء» واقع در‬ ‫شرق لیبی ربوده شد‪.‬‬ ‫رهبر ش��یعیان ترکیه با محک��وم کردن حمله‬ ‫تجاوزکارانه اخیر رژیم صهیونیس��تی به نیروهای‬ ‫ح��زب اهلل گف��ت‪ :‬ما در کنار حزب اهلل هس��تیم‪،‬‬ ‫جبهه‌ای که ب��ا طرح خاورمیانه ب��زرگ امریکا و‬ ‫رژیم صهیونیستی مبارزه می‌کند‪.‬‬ ‫ش��بکه خبری «الجزیره» گ��زارش داد‪ :‬دولت‬ ‫قطر از پیش��نهاد دولت این کش��ور برای تاسیس‬ ‫بندر تجاری در «غزه» با نظارت س��ازمان ملل تا‬ ‫زمان تشکیل دولت فلسطینی خبر داد‪.‬‬ ‫وزیران خارجه ش��ورای همکاری خلیج فارس‬ ‫در ریاض چهارمین نشس��ت خ��ود را برای حل و‬ ‫فصل اختالفات میان عربس��تان‪ ،‬امارات و بحرین‬ ‫از یک سو و قطر از سوی دیگر برگزار می‌کنند‪.‬‬ ‫منابع نخس��ت وزیر انگلی��س گفتند که دیوید‬ ‫کام��رون قربان��ی یک تماس جعلی ش��ده که در‬ ‫جریان آن‪ ،‬وی با فردی صحبت کرده که به دروغ‬ ‫مدعی شده مدیر نهاد اطالعاتی و امنیتی «ستاد‬ ‫ارتباطات دولت انگلیس» (جی سی اچ کیو) است‪.‬‬ ‫نتای��ج ی��ک نظرس��نجی از رضایتمن��دی ‪70‬‬ ‫درصدی مردم چین از طرح مبارزه با فس��اد مالی‬ ‫در دستگاه‌های دولتی حکایت دارد‪.‬‬ ‫«ذوالکیفل��ی بن هی��ر» مالزیای��ی معروف به‬ ‫«مروان» کارش��ناس بمب که وزارت امور خارجه‬ ‫امریکا ‪ 5‬میلیون دالر برای دس��تگیری وی جایزه‬ ‫تعیین کرده بود‪ ،‬کشته شد‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری رویت��رز اعالم کرد ک��ه مذاکرات‬ ‫در یمن ب��ا هدف پایان دادن به بحران سیاس��ی‬ ‫این کش��ور با خ��روج ‪ 3‬حزب سیاس��ی طرفدار‬ ‫رییس‌جمهوری مستعفی‪ ،‬بدون نتیجه ماند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رییس‌جمهوری‪:‬‬ ‫دخالت‌های امریکا را محکوم می‌کنیم‬ ‫رییس‌جمهوری کش��ورمان در دیدار سفرای جدید کشورهای کره شمالی‪،‬‬ ‫کنیا و اردن با رد دخالت‌های امریکا در منطقه و اعمال فش��ار به کشورهای‬ ‫مختل��ف گفت‪ :‬ما تحریم و فش��ارهای غیرقانونی را همواره محکوم می‌کنیم‬ ‫و بای��د با همکاری‪ ،‬علیه قدرت‌طلبی‌های نابجا ایس��تادگی کنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫واحد مرکزی خبر‪ ،‬رییس‌جمهور در دیدار س��فیر جدید کره شمالی با اشاره‬ ‫به اینکه تحریم‌ها علیه کره شمالی تنها موجب صدمه دیدن مردم این کشور‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایران دخالت‌های امریکا در منطقه و اعمال فشار به‬ ‫کش��ورهای مختلف را محکوم می‌کند‪ .‬رییس‌جمهوری با اعالم حمایت ایران‬ ‫از سیاس��ت صلح و امنیت در ش��به جزیره کره گف��ت‪ :‬اراده دو کره باید در‬ ‫مسیری باش��د که به وحدت منجر ش��ود‪ .‬زیرا با جنگ‪ ،‬تشدید اختالفات و‬ ‫تنش‪ ،‬مشکالت کشورها حل نمی‌شود بلکه باید از طریق گفت‌وگو و مفاهمه‬ ‫به نتیجه رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹مبارزه با تروریسم نیازمند همکاری جدی کشورهاست‬ ‫رییس‌جمهوری در دیدار با سفیر جدید کنیا با اشاره به گسترش تروریسم‬ ‫در منطقه خاورمیانه و افریقا گفت‪ :‬فجایع ش��رم‌آوری که توس��ط گروه‌های‬ ‫تروریس��تی نظیر «بوکوحرام» انجام می‌ش��ود‪ ،‬وجدان بشری را در سرتاسر‬ ‫جهان متاثر کرده است‪ .‬روحانی با تاکید بر اینکه مبارزه با تروریسم نیازمند‬ ‫همکاری جدی کشورهاست‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه بسیاری از گروه‌های تروریستی‬ ‫به نام دین و اس�لام فعالیت می‌کنند‪ ،‬اما افکار و رفتار آنها هیچ س��نخیتی با‬ ‫مبانی اس�لام ندارد‪ .‬رییس‌جمهوری به ناامنی‌های ایجاد شده توسط دزدان‬ ‫دریایی س��ومالیایی اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬باید از لحاظ فرهنگی‪ ،‬سیاس��ی و‬ ‫اطالعاتی به یکدیگر کمک کنیم تا زمینه‌های فعالیت گروه‌های تروریس��تی‬ ‫را از بین ببریم‪ .‬روحانی کنیا را کشوری مهم و تاثیرگذار در شرق قاره افریقا‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬کنیا با برخورداری از مناطق زیبای گردشگری حیات‌وحش‬ ‫موردتوجه مردم ما قرار دارد و امیدواریم با پیگیری تفاهمنامه‌های دوجانبه‪،‬‬ ‫سطح مبادالت تجاری و فرهنگی را ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ریشه مشکالت منطقه‪ ،‬اشغال غاصبانه سرزمین فلسطین‬ ‫س جمهوری همچنین در دیدار سفیر جدید اردن با بیان اینکه معتقدیم‬ ‫ریی ‌‬ ‫ریش��ه مشکالت منطقه اشغال غاصبانه سرزمین فلسطین است‪ ،‬گفت‪ :‬امروز‬ ‫افکار عمومی در س��طح جهان ظلم و تجاوزهای رژیم صهیونیستی را نه تنها‬ ‫تحم��ل نمی‌کند‪ ،‬بلکه آن را محکوم می‌کند‪ .‬روحانی گفت‪ :‬سرنوش��ت ملت‬ ‫فلس��طین و مسجداالقصی به عنوان قبله‌گاه اول مسلمانان‪ ،‬برای همه دنیای‬ ‫اس�لام اهمیت دارد و اشغال تدریجی اورش��لیم و بیرون راندن فلسطینیان‬ ‫از کشورش��ان وجدان همه مس��لمانان را آزرده کرده و قابل قبول نیست که‬ ‫بیت‌المقدس در اشغال غاصبین باقی بماند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وضعیت جغرافیایی اردن و همجواری آن با س��رزمین‌های‬ ‫فلسطین‪ ،‬س��وریه و عراق و همچنین معضل تروریسم و بی‌ثباتی موجود در‬ ‫برخی کش��ورهای منطقه اظهار کرد‪ :‬هدف جمهوری اس�لامی ایران ثبات و‬ ‫امنیت در خاورمیانه و حل و فصل مس��ئله فلس��طین برای بازگشت آوارگان‬ ‫فلس��طینی به وطن خودشان اس��ت‪ .‬روحانی با اش��اره به اینکه اردن دارای‬ ‫س��ابقه تمدنی بسیار کهنی است و همواره بین دو ملت روابط نزدیکی برقرار‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که حضور سفیر جدید اردن در تهران آغازی‬ ‫برای تعمیق مناسبات فیمابین باشد‪ .‬رییس‌‌جمهوری گفت‪ :‬ما خواهان روابط‬ ‫دوس��تانه و برادرانه با دولت اردن هاشمی در بخش‌های اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و سیاس��ی هستیم و می‌توانیم درباره مس��ائل منطقه‌ای و جهانی مشورت و‬ ‫همفکری کنیم‪ .‬روحانی با تاکید بر اینکه ش��رایط دو کشور و منطقه ایجاب‬ ‫می‌کند دو کش��ور روابط خود را گس��ترش دهند‪ ،‬افزود‪ :‬دو کش��ور تعلق به‬ ‫منطقه مهم خاورمیانه دارند و ثبات این منطقه برای همه ما اهمیت دارد‪.‬‬ ‫بهانه‌جویی نکنند به توافق می‌رسیم‬ ‫ریی��س مجل��س در دی��دار معاون اول نخس��ت‌وزیر‬ ‫کرواس��ی گفت‪ :‬ایران با معیارهای منطقی به مذاکرات‬ ‫ادامه می‌دهد و چنانچ��ه بهانه‌جویی‌های واهی در کار‬ ‫نباشد دستیابی به توافق دور از انتظار نخواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬الریجانی در این دیدار‬ ‫روابط ایران و کرواس��ی را خوب و برخوردار از پیشینه‬ ‫طوالنی خواند و افزود‪ :‬ایران و کرواس��ی از ظرفیت‌های‬ ‫فراوانی برای توسعه مناس��بات در عرصه‌های سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی و صنعتی برخوردارند که باید از آنها اس��تفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان ضرورت ایفای نقش مجالس دو کش��ور‬ ‫در تس��هیل روند گس��ترش همکاری‌های فی‌مابین بر‬ ‫آمادگی مجلس ش��ورای اس�لامی برای کمک به رشد‬ ‫مناسبات در تمام زمینه‌های مورد عالقه تاکید کرد‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی در بخش دیگری از‬ ‫س��خنان خود به موضوع مذاکرات هس��ته‌ای نیز اشاره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬ایران کما فی‌الس��ابق ب��ا حفظ اصول و‬ ‫معیاره��ای منطقی خود به مذاک��رات ادامه می‌دهد و‬ ‫چنانچه بهانه‌جویی‌های واهی در کار نباش��د دستیابی‬ ‫به توافق دور از انتظار نخواهد بود‪ .‬پوس��یچ‪ ،‬معاون اول‬ ‫نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه کرواسی نیز در این دیدار‬ ‫با ابراز خرس��ندی از سفر به ایران گفت‪ :‬کرواسی برای‬ ‫گسترش مناس��بات و همکاری‌های خود در زمینه‌های‬ ‫مختلف سیاسی‪ ،‬پارلمانی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬تجاری و صنعتی‬ ‫با ایران اهتمام دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امیدواری��م با پش��تکار و اراده طرف‌های‬ ‫مذاک��ره‪ ،‬موضوع هس��ته‌ای ایران به نح��وی عادالنه و‬ ‫منصفانه و در جهت گس��ترش صل��ح و ثبات در جهان‬ ‫ح��ل و فص��ل ش��ود و کرواس��ی به‌عنوان یک کش��ور‬ ‫جدید عضو اتحادیه اروپا آماده همکاری برای پیش��برد‬ ‫گفت‌وگوهاست‪.‬‬ ‫وزی��ر خارجه کرواس��ی در ادامه از تروریس��م داعش‬ ‫ب��ه عنوان پدیده‌ای خطرناک ی��اد کرد و افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫ائتالف جدی و منس��جمی ب��رای مقابله با فعالیت‌های‬ ‫گس��ترش‌یافته داعش در مناطق درگیر از سوی جامعه‬ ‫بین‌المل��ل انجام نش��ده و اتخاذ روش‌های منس��جم و‬ ‫محک��م برای مقابله با تروریس��م گروه‌ه��ای افراطی از‬ ‫جمله داعش ضرورت دارد‪.‬‬ ‫معاون اول نخس��ت‌وزیر کرواس��ی خواس��تار افزایش‬ ‫ارتباطات پارلمانی در جهت تسهیل مبادالت تجاری و‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های صنعتی و پتروشیمی مشترک بین‬ ‫دو کشور شد‪.‬‬ ‫حذف یارانه پردرآمد‌ها از‬ ‫مسئوالن دولتی آغاز می‌شود‬ ‫آماده‌باش بانک‌مرکزی برای‬ ‫‪ 32‬بانک و موسسه‬ ‫آینده در دست شرکت‌های‬ ‫اندیشه‌محور است نه چاه نفت‬ ‫قائم‌مق��ام وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی با‬ ‫اع�لام اینکه حذف یارانه اقش��ار پردرآم��د ابتدا از‬ ‫حقوق‌بگیران دولتی و به‌تدریج از س��ایر خانوارهای‬ ‫بی‌نیاز آغاز خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬منابع حاصل از حذف‬ ‫یارانه اقش��ار پردرآمد به‌طور قطع به صنعت و تولید‬ ‫تزریق می‌شود‪ .‬ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با‬ ‫فارس در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون یارانه‬ ‫اقش��ار ثروتمند با وجود الزام قانون و اعالم رس��می‬ ‫دولت حذف نش��ده است؟ اظهار کرد‪ :‬به دنبال الزام‬ ‫حذف یارانه اقش��ار پردرآمد برنامه‌ریزی‌هایی انجام‬ ‫شده و افرادی هم شناسایی شده‌اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این یارانه‌ها باید به اقشار ضعیف تولید‬ ‫و صنایع که اش��تغال را به دنبال دارد‪ ،‬تزریق ش��ود‬ ‫بنابراین با توجه به پیش‌بینی‌ها و بررس��ی‌هایی که‬ ‫در دولت انجام ش��ده‪ ،‬یارانه ثروتمندان قطع خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬قائم‌مقام وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با‬ ‫تاکید بر اینکه در مجلس هم الیحه‌ای با عنوان رفع‬ ‫موانع تولید ب��ا پیگیری‌های دولت در حال تصویب‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این الیحه در افزایش تولید و اشتغال‬ ‫اثرگ��ذار خواهد بود‪ ،‬از طرفی با حذف یارانه اقش��ار‬ ‫ثروتمند باید این منابع به سمت تولید تزریق شود‪.‬‬ ‫فیروزآبادی در پاس��خ به این س��وال که با گذشت‬ ‫بی��ش از یک‌ونیم س��ال از عمر دول��ت یازدهم‪ ،‬آیا‬ ‫افرادی برای حذف یارانه شناسایی شده‌اند یا خیر و‬ ‫اینکه در مرحله اول چه تعداد حذف خواهند ش��د؟‬ ‫گفت‪ :‬در این‌باره عدد قطعی نمی‌توان اعالم کرد‪ ،‬اما‬ ‫طبق برنامه‌ریزی‪ ،‬ابتدا از مقامات و مسئوالن کشور‬ ‫که حقوق دولتی دریاف��ت می‌کنند‪ ،‬حذف یارانه‌ها‬ ‫آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یارانه اقش��ار ثروتمند به‌تدریج از دیگر‬ ‫افراد و خانوارهای بی‌نیاز حذف می‌شود‪.‬‬ ‫بانک‌مرک��زی در نامه‌ای ب��ه ‪ 32‬مدیر عامل بانک‬ ‫و موسس��ه اعتباری خواس��ته اس��ت که ب��ا کمیته‬ ‫«فرادس��تگاهی رس��یدگی به مطالب��ات غیرجاری‬ ‫بانک‌ها» هم��کاری کنند‪ .‬به گزارش ایران و جهان‪،‬‬ ‫بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها‬ ‫اعالم کرده است که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد‬ ‫اقتصادی به منظور بررس��ی دقیق آخرین وضعیت‬ ‫مطالب��ات غیرجاری بانک‌ها و موسس��ات اعتباری‪،‬‬ ‫دالی��ل ایجاد‪ ،‬شناس��ایی و رفع موانع و مش��کالت‬ ‫وص��ول این‌گونه مطالبات و ارائ��ه راهکارهای موثر‬ ‫و مناس��ب برای کاهش آنها؛ «کمیته فرادستگاهی‬ ‫رس��یدگی ب��ه مطالب��ات غیرجاری بانک‌ه��ا» را با‬ ‫محوری��ت بانک مرکزی و عضوی��ت نهادهایی نظیر‬ ‫دادس��تان کل کش��ور‪ ،‬دادس��تانی ته��ران‪ ،‬وزارت‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی‪ ،‬دیوان‬ ‫محاسبات کش��ور‪ ،‬سازمان ثبت اس��ناد و امالک و‬ ‫دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی‬ ‫تشکیل داده است‪ .‬در ادامه این نامه آمده در کمیته‬ ‫مذکور نمایندگان نهادهای عضو در عالی‌ترین سطح‬ ‫به صورت هفتگی برای بررس��ی و اتخاذ تصمیمات‬ ‫مقتضی پیرامون موضوعات مطرح ش��ده تش��کیل‬ ‫جلس��ه داده و در صورت لزوم ب��ا دعوت از مدیران‬ ‫عام��ل و اعض��ای هیات‌مدیره بانک‌ها و موسس��ات‬ ‫اعتباری به پرونده‌های مطالب��ات غیرجاری آنها از‬ ‫مش��تریان بدحساب کالن ش��بکه بانکی رسیدگی‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬در ضمن ای��ن کمیته اقدام��ات اجرایی‬ ‫بانک‌ها و موسسات اعتباری را در وصول مطالبات و‬ ‫اج��رای تصمیمات کمیته تا حصول نتیجه پیگیری‬ ‫کرده و دس��تاوردها‪ ،‬مصوبات و موانع احتمالی را به‬ ‫منظور اتخاذ تصمیمات نهایی به س��تاد هماهنگی‬ ‫مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش می‌کند‪.‬‬ ‫س��ورنا س��تاری گفت‪ ۲۰ :‬س��ال پیش‪ ،‬چاه‌های‬ ‫نفت��ی حرف اول را در دنی��ا می‌زدند اما نه‌تنها امروز‬ ‫که آینده در دس��ت ش��رکت‌های اندیشه‌محور چون‬ ‫گوگل‪ ،‬مایکروسافت و فیس‌بوک است‪.‬‬ ‫س��ورنا ستاری در مراس��م تجلیل از فروشندگان و‬ ‫تولیدکنندگان برتر صنایع‌دس��تی با اش��اره به اینکه‬ ‫ما یک مش��کل فرهنگ��ی جدی داری��م‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مش��کل به نف��ت و اخ�لاق نفتی برمی‌گ��ردد‪ .‬پول‬ ‫حاصل از نفت در جیب ماست‪ ،‬پس دغدغه توجه به‬ ‫صادرات غیرنفتی و پرورش فکر و اندیش��ه را نداریم‪.‬‬ ‫این مس��ئله بالی جان ما شده اس��ت‪ .‬معاون علمی‬ ‫رییس‌جمهور گفت‪ :‬ما دانشگاه نفتی داریم که تمام‬ ‫پول خود را از دولت می‌گیرد تا فارغ‌التحصیالن آن‪،‬‬ ‫کارمندان دولت شوند‪ .‬این همان چیزی است که در‬ ‫اقتصاد به عنوان «نفرین منابع» می‌شناسیم‪.‬‬ ‫او در ادامه بیان کرد‪ :‬ما مدیران نفتی فکر می‌کنیم‬ ‫اگر پست‌مان را از دست دهیم‪ ،‬می‌میریم‪ .‬این شرایط‬ ‫زندگی کردن در کش��وری است که مغز پایه اقتصاد‬ ‫نباش��د و آدم‌ها به درآمد حاصله از فروش نفت فکر‬ ‫کنند‪ ،‬در نتیجه نوآوری‌های خود را از دست می‌دهند‬ ‫و بچه‌هایی تربیت می‌کنند که کارمند دولت باشند؛‬ ‫به جای آنک��ه به کارآفرینی بپردازند‪ .‬س��تاری‌فر به‬ ‫نقش دانش در توسعه صنایع‌دستی اشاره و بیان کرد‪:‬‬ ‫من ش��نیده‌ام که س��فالگران اللجین به خاطر وجود‬ ‫ُسرب در لعاب‌شان‪ ،‬نمی‌توانند کارهای خود را صادر‬ ‫کنند‪ .‬این مش��کل راه‌حل دارد‪ .‬ما با شناس��نامه‌دار‬ ‫کردن آثار خود با روش‌های مدرن‪ ،‬استانداردسازی‪،‬‬ ‫تشخیص س��لیقه مخاطب‪ ،‬نشان (برند)سازی‪ ،‬ایجاد‬ ‫بانک اطالعاتی از اس��تان‌ها و مشاهیر و شبکه‌سازی‬ ‫ک��ردن می‌توانیم به ارتقای کیفیت و رش��د صادرات‬ ‫خود در بخش صنایع‌دستی فکر کنیم‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫پاسخ به نامه سرگشاده‬ ‫رییس کل سابق بانک مرکزی‬ ‫به‌دنبال انتشار نامه سرگشاده رییس کل سابق بانک‬ ‫مرکزی به مع��اون اول رییس‌جمهوری درباره ارتباط‬ ‫و مالقات نداش��تن بابک زنجانی با مقامات دولت قبل‪،‬‬ ‫روابط عمومی نهاد ریاس��ت‌جمهوری توضیحاتی را به‬ ‫این ش��رح ارائ��ه کرد‪ :‬به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی‬ ‫دولت به نقل از سایت ریاست‌جمهوری متن این پاسخ‬ ‫بدین شرح است‪:‬‬ ‫‪ .1‬بی��ش از ‪ 2/7‬میلی��ارد دالر از اموال بیت‌المال در‬ ‫دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بخش��ی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک‬ ‫میلی��ارد دالر آن مربوط به س��پرده‌های بانک مرکزی‬ ‫نزد یکی از ش��رکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت بوده‬ ‫و اکنون بازگش��ت آن یک مطالبه عمومی است‪ .‬سوال‬ ‫مهم این اس��ت که‪ :‬به چه دلیل یک جوان کم‌س��ابقه‬ ‫توانس��ته به این میزان از اموال بیت‌المال دسترس��ی‬ ‫پیدا کند؟‬ ‫‪ .2‬بی‌تردید آنچه که در اظهارات معاون اول محترم‬ ‫رییس‌جمه��ور مورد توجه ق��رار گرفته‪ ،‬توهین به فرد‬ ‫ی��ا اف��راد خاصی نبوده‪ ،‬بلکه تاکید بر این نکته اس��ت‬ ‫که این‌گونه مس��ائل بدون دستور مستقیم و همراهی‬ ‫مقامات دس��تگاه‌های ذی‌ربط میس��ر نیست‪ .‬مسائلی‬ ‫که نش��ان می‌دهد با اعمال نفوذ دس��ت‌های قدرتمند‬ ‫پش��ت پرده‪ ،‬زمینه سوءاس��تفاده‌های بی‌سابقه‌ای در‬ ‫کش��ور فراهم ش��ده و امروز باید عوامل این فساد‌های‬ ‫ب��زرگ به اف��کار عمومی معرفی ش��وند‪ .‬عواملی که با‬ ‫حمایت‌های آش��کار و پنهان باعث شدند بابک زنجانی‬ ‫در موقعیت‌ه��ای مختل��ف با مقامات بلندپایه کش��ور‬ ‫مالق��ات ک��رده و آنها ب��رای پی‌گی��ری کارهای وی‬ ‫دستورات فوری صادر کنند‪.‬‬ ‫‪ .3‬انتظ��ار این بود که آقای بهمنی نس��بت به اصل‬ ‫موضوع‪ ،‬توضیح بیش��تری می‌دادند تا مش��خص شود‬ ‫دقیقا چه کس��انی‪ ،‬صالحیت بان��ک فاقد اعتبار بابک‬ ‫زنجان��ی در مالزی را برای انتق��ال حجم عظیم منابع‬ ‫بیت‌المال و برقراری تعامل گسترده شبکه بانکی با آن‪،‬‬ ‫تایید کرده‌اند و همین امر موجب هدر رفتن س��رمایه‬ ‫ملی شده است‪.‬‬ ‫‪ .4‬در پایان دو نکته مهم مورد تاکید است‪:‬‬ ‫الف‪ :‬نباید با س��کوت‪ ،‬موضوع برگشت ‪ 2/7‬میلیارد‬ ‫دالر به خزانه کش��ور و رو شدن دست‌های پشت پرده‬ ‫که از مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است‪ ،‬دچار‬ ‫فراموشی گردد‪.‬‬ ‫ب‪ :‬هیاه��وی بی��ش از حد رس��انه‌ای که خواس��ته‬ ‫متخلفی��ن اس��ت‪ ،‬ممکن اس��ت باعث انح��راف افکار‬ ‫عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن‬ ‫ب��ه آن را بی��ش از این به مصلح��ت نمی‌دانیم و فقط‬ ‫ب��ه توضیحات اخیر دادس��تان محترم تهران اش��اره‬ ‫می‌کنیم که گفته‌اند در پرونده بابک زنجانی برخی از‬ ‫وزرا و رییس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای‬ ‫توضیحات به دادستانی احضار شده‌اند‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تمرین صادرات به جای واردات قطعه‬ ‫خطوط هوایی ایران؛ جامانده از آسمان رقابت‬ ‫تغییر با هدف ایجاد صنایع وابسته بالمانع است‬ ‫‪3‬‬ ‫در چهارمین نشست همکاری وزرای صنعت ‪8‬کشور هدفگذاری شد‬ ‫افزایش مبادالت تجاری «دی ‪» 8‬به ‪ 500‬میلیارد دالر‬ ‫گروه صنعت ‪ -‬چهارمین نشس��ت هم��کاری وزرای صنعت‬ ‫کش��ورهای دی ‪ 8‬با حضور معاونان وزرای صنایع روز گذشته‬ ‫برگ��زار ش��د‪ .‬در این نشس��ت ک��ه به‌نظر می‌رس��د حاضران‬ ‫انگیزه جدی برای افزایش س��طح همکاری‌ه��ای اعضا دارند‌‬ ‫از هدفگذاری س��طح تجارت کشورهای عضو به ‪ 500‬میلیارد‬ ‫دالر خب��ر دادند و خواس��تار حضور بیش��تر بخش خصوصی‬ ‫در این مبادالت ش��دند‪ .‬معاون امور صنای��ع و اقتصادی وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در افتتاحیه این نشس��ت‪ ،‬س��هم‬ ‫فناوری در رش��د اقتصادی کشورهای گروه دی ‪ 8‬در ‪ ۲۰‬سال‬ ‫آینده را ‪ ۹۰‬درصد اعالم کرد و گفت‪ :‬بررسی‌ها نشان می‌دهد‬ ‫که س��هم فناوری برتر یا دانش‌بنیان از این رشد ‪ ۹۰‬درصدی‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۷۸‬درصد خواهد بود‪.‬محسن صالحی‌نیا با اشاره به ایده‬ ‫‪ ۱۲‬کارگروه توس��ط ایران به عنوان پیش��نهاددهنده اجالس‬ ‫وزرای صنعت و میزبان نخستین نشست اظهار کرد‪ :‬این ایده با‬ ‫تهیه دستورالعمل‌های مربوط و ارسال آن به کشورهای عضو‬ ‫ب��ه وجود آمد که در اجالس ته��ران ‪ ۱۲‬گروه کاری با توجه به‬ ‫اسناد رد و بدل شده‪ ،‬سیاست‌های کاری را تضمین کردند که با تکیه بر هوش و اس��تعداد جوانان خود‪ ،‬چند سالی است که‬ ‫انتظار می‌رود در نشست‌های بعدی‪ ،‬کارگروه‌ها به برنامه‌های در ای��ن زمینه برنامه‌ریزی کرده و به نتای��ج قابل توجهی نیز‬ ‫دست‌یافته است‪.‬‬ ‫ی مشترک زده شود‪.‬‬ ‫اجرایی بپردازند تا کلید همکار ‌‬ ‫تبدیل مناب��ع زیرزمینی و پایان‌پذیر ب��ه منابع روزمینی و‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اکنون‬ ‫تع��داد محدودی از گروه‌ها موض��وع را از مرز کلی‌گویی فراتر فناپذی��ر از جمله برنامه‌های جدی ما در ایران اس��ت‪ .‬درحال‬ ‫برده‌اند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در هش��تمین نشس��ت انتظار می‌رود تا از ‌حاضر نیز س��ازوکارها و تجارب بس��یار خوب��ی در این زمینه‬ ‫منظر دیگری به دس��تاوردهای اجالس‌های پیشین پرداخته در کش��ور وجود دارد که می‌تواند در اختیار سایر اعضای دی‬ ‫‪ 8‬قرار بگیرد‪ .‬س��ایر کش��ورها هم که مزیت خوبی دارند‪ ،‬باید‬ ‫شود تا بتوان وضعیت موجود را ارتقا بخشید‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت بازنگ�ری در نظ�ام همکاری کش�ورهای تجارب خود را به اشتراک بگذارند تا به نتایج بهتری برسیم‪.‬‬ ‫وی فعالیت‌های دی ‪ 8‬را یک فرصت خواند و گفت‪ :‬باید این‬ ‫عضو‬ ‫صالحی‌نیا با بیان اینکه در بس��یاری از فرصت را مغتنم ش��مرد تا در کنار س��ایر بحث‌ها و موضوعات‬ ‫موارد در ابتدای مس��یر ق��رار داریم‪ ،‬از جمل��ه برقراری ترجیحات تج��اری و توافقات به‌عمل آمده‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در تحلیل اجرایی در ح��وزه کش��اورزی و‪ ...‬در بخش صنعت نیز دس��تاوردهای‬ ‫نشدن توافق‌ها می‌توان دالیلی را ذکر ملموس��ی از نشست‌ها و مذاکرات خود برای اجالس سران در‬ ‫کرد‪ ،‬اما بازنگ��ری در نظام همکاری و ماه‌های آینده داشته باشیم‪.‬‬ ‫تعام��ل صنعتی بین ‪ 8‬کش��ور و ارائه تعریف مش��خص از آن ‹ ‹دستاوردهای داکا‬ ‫معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ضروری است‪ .‬در این زمینه چنانچه کارشناسان و متخصصان‬ ‫درباره ش��یوه‬ ‫ذی‌رب��ط‪ ،‬زمینه‌های تکمیل‌کننده زنجیره صنعت یکدیگر را در حاش��یه ای��ن اجالس در گفت‌وگو با‬ ‫به درستی شناسایی کرده و سپس در کارگروه‌ها‪ ،‬راهکارهای بازنگ��ری در همکاری‌های صنعتی کش��ورهای دی ‪ 8‬اظهار‬ ‫اس��تفاده بهینه از ظرفیت‌ها را ارائ��ه کنند‪ ،‬بی‌تردید به فصل کرد‪ :‬ش��رایط باید به گونه‌ای باشد که گروه‌های کاری ‪ 12‬گانه‬ ‫مش��ترکی از منافع خواهیم رسید که به دنبال آن زمینه برای بر اس��اس ش��رح وظایف بتوانند تصمیماتی را به رای و ش��ور‬ ‫بگذارند که حالت اجرایی داش��ته و منجر به تصمیماتی شود‬ ‫اجرایی‌شدن توافق بین بخش‌های مختلف هموار می‌شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت یادآور ش��د‪ :‬تعریف که بتواند در ارتباط کاری بین این کش��ورها یا بین دو کش��ور‪،‬‬ ‫روش��ن و مش��خص از منافع حاصل از تعامل صنعتی میان ‪ 8‬منجر به پروژه‌های مشترک و مشخصی شود‪.‬‬ ‫صالحی‌نی��ا در خص��وص دس��تاوردهای اج�لاس داکا در‬ ‫کش��ور‪ ،‬کارفرمایان و فعاالن اقتصادی کشورها را به بازیگران‬ ‫اصل��ی این اجالس تبدیل خواهد ک��رد و تا زمانی که پای آنها س��ال ‪2012‬م نیز گفت‪ :‬پذیرش اس��تاندارد تعریف شده در‬ ‫ب��ه این عرصه باز نش��ود‪ ،‬به‌طور عملی ش��اهد نتایج مثبت و کش��ورهای دی ‪ 8‬و استاندارد تدوین شده در تبادالت تجاری‬ ‫حرک��ت رو به جلو نخواهیم بود و چنا‌نچه اصل مکمل صنعتی آنه��ا‪ ،‬تعریف روش‌های حمای��ت از صنایع کوچک در زنجیره‬ ‫را م�لاک قرار دهیم‪ ،‬به راحتی می‌توان دس��تور کارها و حتی تولید و نحوه حمایت از این بنگاه‌ها و ایجاد س��ایتی مش��ترک‬ ‫کارگروه‌های غیرمرتبط با این اصل را کنار گذاش��ت و زمان را که کشورهای دی ‪ 8‬بتوانند نسبت به وارد کردن فعالیت‌های‬ ‫صنعت��ی و بازرگانی و همچنی��ن قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها در آن‬ ‫بیش از این تلف نکرد‪.‬‬ ‫اقدام کنند از دستاوردهای اجالس گذشته بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای توافق‌های قبلی رویکرد اصلی اجالس‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هم‌اکن��ون نی��ز در بخش‌ه��ای مختلفی از‬ ‫صالحی‌نی��ا تصری��ح ک��رد‪ :‬این موض��وع همکاران��م را در‬ ‫کارگروه‌ها را بر آن داش��ت تا امر تحرک‌بخشی به کارگروه‌ها و جمل��ه صنایع فوالد‪ ،‬س��یمان‪ ،‬صنایع غذایی و نش��ان (برند)‬ ‫اجرای توافق‌های قبل��ی را به عنوان رویکرد اصلی در اجالس حالل زمینه همکاری توس��ط برخی کش��ورها اعالم شده که‬ ‫هش��تم کارشناس��ان ارش��د درنظر بگیرند‪.‬وی با بیان اینکه اطالع‌رسانی الزم در این‌باره انجام شده و امیدواریم کارگروه‌ها‬ ‫به نظر می‌رس��د س��ایر اعضا با ایده ادغ��ام ‪ 7‬کارگروه صنایع با ورود به مسائل اجرایی نسبت به اجرای پروژه‌های مشترک‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬ماشین‌آالت‪ ،‬س��یمان‪ ،‬آهن‪ ،‬فوالد‪ ،‬نساجی‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫پتروش��یمی و صنایع غذایی در ی��ک کارگروه و کاهش تعداد ‹ ‹تشکیل ‪ 12‬کارگروه تخصصی‬ ‫مدی��رکل تجهیزات و ماش��ین‌آالت‬ ‫گروه‌ها موافق هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ب��رای هر ‪ 4‬گروه‪ ،‬فقط‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در‬ ‫یک کشور به عنوان هماهنگ‌کننده امور انتخاب و مسئولیت‬ ‫اجالس سران دی ‪ ۸‬با اشاره به تشکیل‬ ‫پاس��خ‌گویی را عهده‌دار می‌شود‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫‪ ۱۲‬کارگ��روه در این اج�لاس اظهار‬ ‫تجارت با بیان اینکه مراجع ملی ستون محوری در زمینه‌های‬ ‫کرد‪ :‬کارگروه‌های��ی همچون صنایع‬ ‫همکاری و پی‌گیری موارد توافق و نقطه تماس وزرا با اجالس‬ ‫هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬می‌توان با اقدامات تش��ویقی از جمله خودرو‪ ،‬صنایع الکترونی��ک و فناوری اطالعات‪‌،‬فوالد و آهن‪،‬‬ ‫انتخ��اب مرج��ع ملی نمونه در اجالس س��االنه وزرا یا س��ایر ماشین‌س��ازی‪‌،‬پتروشیمی‪‌،‬س��یمان‌‪‌،‬انرژی‪‌،‬صنایع غذایی‪،‬‬ ‫مواردی که همکاران پیش��نهاد می‌دهند‪ ،‬ش��رایط بهتری را ‌استانداردسازی‪‌،‬فناوری‪‌،‬صنایع نساجی و پوشاک و بنگ‌اه‌های‬ ‫کوچک و متوسط در این اجالس تشکیل شده که از این تعداد‬ ‫برای افراد کلیدی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬کارگ��روه ش��امل فن��اوری‪‌،‬استانداردس��ازی و بنگاه‌های‬ ‫‹ ‹نقش‌آفرینی بنگاه‌های فعال‬ ‫صالحی‌نیا با اشاره به اینکه ارقام پیش‌بینی شده در تجارت کوچک و متوس��ط به عنوان موضوعات محوری و بسترس��از‬ ‫کش��ورهای دی ‪ 8‬به راحتی مس��یر آینده را برای کارشناسان توسعه صنعتی بین اعضای دی ‪ ۸‬مطرح است‪.‬‬ ‫کیوم��رث فروتنی با تاکید بر اینکه باقی کارگروه‌ها با تاکید‬ ‫صنعت��ی مش��خص می‌کند‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪ :‬شناس��ایی‪،‬‬ ‫پ��رورش و حمایت از طرح‌ها و ایده‌ه��ای خالقانه و مبتنی‌بر بر نوعی از صنایع شکل گرفته‌اند‪‌،‬افزود‪ :‬ممکن است در برخی‬ ‫دان��ش و بنگاه‌های فعال به طور بالق��وه که در دنیای صنعتی صنایع امکانات و ش��رایط همکاری وجود نداش��ته باشد اما با‬ ‫تفاهمنامه با کش��ورهای عض��و دی ‪ ۸‬می‌توان ای��ن موارد را‬ ‫آینده نقش‌آفرینی می‌کنند‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه دانش‌آموختگان آم��وزش عالی و مورد پیگیری قرار داد‪ .‬وی با اش��اره به اجالس داکا در س��ال‬ ‫بنگاه‌های کوچک و متوس��ط‪ ،‬اصلی‌ترین مخاطبان این بحث ‪۲۰۱۲‬م گفت‪ :‬نتایج کارگروه ویژه نشان داده که بخش اندکی‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬ایران با اعتقاد راس��خ به این ظرفیت بشری و از تفاهمنامه‌ه��ا موردپیگی��ری قرار گرفته که بر این اس��اس‬ ‫وی با بیان اینکه در این نشست به دنبال یافتن پیشنهادهایی‬ ‫ملموس و اجرایی برای کش��ورهای عضو هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بای��د با همکاری همه‌جانب��ه بین این کش��ورها‪ ،‬راهکارهای‬ ‫ضربتی ارائه دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تسهیل تجارت برای بخش خصوصی ‬ ‫مقرر ش��د با تدوین ساز‌وکاری برای پیگیری مصوبات‪‌،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت کارگروهی را بس��ته به همکاری‌ها‬ ‫تشکیل دهد تا مصوبات این اجالس مورد بررسی قرارگیرد تا‬ ‫زمینه صنعتی بین کشورهای دی ‪ ۸‬مشخص شود‪.‬‬ ‫مدیرکل تجهیزات و ماش��ین‌آالت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت با تاکید بر اینکه مصوبات دی ‪ ۸‬س��رآغاز فصلی نوین‬ ‫برای همکاری‌های صنعتی با کش��ورهای دی ‪ ۸‬است‪‌،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این اجالس کارگروه کاش��ی و س��رامیک و تجهیزات‬ ‫پزش��کی به‌کارگروه‌ه��ای پیش‌بینی ش��ده اضافه ش��د که‬ ‫عالقه‌مندان فعالیت خود را در این کارگروه‌ها آغار کنند‪.‬‬ ‫فروتنی با اش��اره ب��ه برخی تفاهمنامه‌ه��ا در کارگروه‌های‬ ‫فوق که می‌تواند به‌طور مش��ترک م��ورد موافقت قرار گیرد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تشکیل اتحادیه مشترک صنایع همگن به منظور‬ ‫اس��تمرار همکاری‌ها‪‌،‬توسعه فرصت‌های بازار از طریق بخش‬ ‫خصوصی کش��ورهای عضو از طریق تشکل‌ها‪‌،‬ایجاد پایگاهی‬ ‫با هدف معرفی محصوالت تولیدی از س��وی تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری مش��ترک در تولید محصوالت دارای مزیت‬ ‫و درنهای��ت انج��ام همکاری‌های مش��ترک در زمینه تبادل‬ ‫اطالع��ات‪‌،‬آموزش‌‪ ،‬مه��ارت و تجربیات ازجمل��ه توافق‌های‬ ‫انجام شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هرکارگروه به تناسب مقتضیات‬ ‫محص��ول مربوط به خ��ود‪ ،‬اقدام��ات و پروژه‌هایی را تعریف و‬ ‫تصمیم‌سازی می‌کند که با اجرای آن‪ ،‬همکاری‌های صنعتی‬ ‫بین ‪ ۸‬کش��ور یا چند کش��ور از این ‪ ۸‬کشور‪‌،‬عملیاتی شود که‬ ‫بر این اس��اس تس��ت ویژه خودرو بین چند کش��ور که دارای‬ ‫چنین دانش فنی هس��تند از جمله این پروژه‌ها است‪ .‬فروتنی‬ ‫افزود‪ :‬این پروژه می‌تواند به صورت س��رمایه‌گذاری مشترک‬ ‫یا سرمایه‌گذاری یک کش��ور بین کشورهای عالقه‌مند انجام‬ ‫شود و تست آن نیز مورد پذیرش سایر کشورها قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل تجهیزات و ماش��ین‌آالت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با انتقاد از حضور کمرنگ برخی کش��ورها در اجالس‌‬ ‫دی ‪ ۸‬اظهار کرد‪ :‬در صورت پیش��نهاد و پذیرش مس��ئولیت‬ ‫هر کارگروه توس��ط یکی از کش��ورهای عضو‪ ،‬می‌توان تفاهم‬ ‫مورد نظر را به‌دست آورد تا در اجالس سال آینده شاهد انجام‬ ‫تفاهمنامه‌های موثری باش��یم‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬در این اجالس‬ ‫کارگروه محصول محور طراحی ش��ده تا با توجه به مشابهتی‬ ‫ک��ه دارد‪ ،‬مدیریت مش��خصی بر آنها اعمال ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫مدیریت کارگروه توس��عه همکاری‌ه��ای صنعتی پیش‌بینی‬ ‫شده که موارد مشترک را مورد بحث قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش حج�م تج�ارت کش�ورهای دی ‪ ۸‬ب�ه‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫دبی��رکل س��ازمان دی ‪ ۸‬نیز در ادامه‬ ‫این اجالس از هدفگذاری انجام‌ش��ده‬ ‫ب��رای حج��م تج��ارت خارج��ی این‬ ‫کش��ورها خبر داد و گفت‪ :‬ب��ا اتحاد و‬ ‫هم‌افزایی بخش خصوص��ی و دولتی‬ ‫کش��ورهای عضو دی ‪ ،۸‬همکاری‌های تجاری این کشورها تا‬ ‫سال ‪۲۰۱۸‬م به ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫سیدعلی محمد موس��وی اظهار امیدواری کرد با برگزاری‬ ‫این نشست کشورهای عضو دی ‪ ۸‬زمینه مناسبی برای ارتقای‬ ‫حوزه‌ه��ای اقتصادی و صنعتی خ��ود فراهم کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ما می‌توانی��م با کمک همه‌جانبه‪ ،‬اقتصاد و صنعت خود را چه‬ ‫در بخش خصوصی و چ��ه در بخش دولتی‪ ،‬به جایگاهی مهم‬ ‫و سازنده برسانیم‪.‬‬ ‫دبیرکل س��ازمان دی ‪ ۸‬با تاکید بر گسترش سطح همکاری‬ ‫بین کش��ورهای عضو تصریح ک��رد‪ :‬همکاری صنعتی جمعی‬ ‫ی ‪ ۸‬می‌تواند گام مهمی در برداشتن موانع‬ ‫کش��ورهای عضو د ‌‬ ‫باشد و تاثیرات مثبت خود را در اقتصاد کشورهای عضو نشان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫دبیر کل فدراس��یون دی ‪ ۸‬در ات��اق بازرگانی و صنعت نیز‬ ‫در اجالس س��ران دی ‪ ۸‬مهم‌ترین مسئولیت‌های دولت‌ها را‬ ‫داش��تن تعهدات واقعی و واقع‌گرایانه و تس��هیل تجارت برای‬ ‫بخش خصوصی اعالم کرد و گفت‪ :‬در اجالس گذش��ته که در‬ ‫ی اعضای‬ ‫ش��هر داکای بنگالدش برگزار شد یکی از نگرانی‌ها ‌‬ ‫گروه‪ ،‬حضور تعداد اندک وزرای صنعت در اجالس بود که تنها‬ ‫وزرای صنعت ایران و بنگالدش حاضر بودند‪.‬‬ ‫ف��رزاد مهرانی با اش��اره ب��ه اینکه در‬ ‫اج�لاس گذش��ته بحث‌های��ی که در‬ ‫س��تادها و کارگروه‌ه��ا مطرح ش��د تا‬ ‫ح��دودی ش��رکت‌کنندگان را ناامید‬ ‫ک��رد و ش��رکت‌کنندگان از‬ ‫توافقنامه‌های��ی که منعقد ش��ده بود ناراحت بودن��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ش��رکت‌کنندگان در اجالس داکا تصور می‌کردند آنچه که در‬ ‫کارگروه‌ها مطرح شده بود با توافقنامه‌ها یکسان نیست‪.‬‬ ‫مهران��ی کاهش تعداد کارگروه‌ه��ا و افزایش کارآیی آنها را‬ ‫یکی دیگر از ایده‌های مطرح ش��ده در نشس��ت قبلی دانست‬ ‫و افزود‪ :‬خوش��بختانه در این اجالس تعداد کارگروه‌ها کاهش‬ ‫یافته و برکارآیی آنها تاکید شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور بخش خصوصی‪ ،‬گامی روبه جلو‬ ‫دبیرکل فدراس��یون دی‪ ۸‬در اتاق بازرگانی بحث مهم دیگر‬ ‫در اجالس داکا را مش��ارکت بخش خصوصی دانست و یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬در این نشس��ت تعداد قابل توجه��ی از بخش خصوصی‬ ‫حضور دارند که این اتفاق‪‌،‬یک گام رو به جلو اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫اقدامات خوبی در این اجالس نس��بت به گذشته انجام شده و‬ ‫این ی��ک خبر خوب برای دی‪ ۸‬به عنوان یک س��ازمان کاملا‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هر سازمانی به ویژه سازمان‌های بین‌المللی‬ ‫می‌خواهند در جذب مش��ارکت بخش خصوصی موفق باشند‬ ‫و آنچه در س��طح دولت مطرح می‌ش��ود‪ ،‬تصمیم‌های دولتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به طور قطع نتایج این جلسات باید در میان‬ ‫آح��اد مردم‪ ،‬بخش خصوصی و تاجران دیده ش��ود و به عنوان‬ ‫نماینده بخش خصوصی باید مطمئن باش��یم درهای دی‪ ۸‬به‬ ‫روی کش��ورها باز اس��ت و کش��ورهای عضو زمینه‌ای را برای‬ ‫فعالیت بخش خصوصی آماده کرد ‌ها‌ند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت امتیازات ویژه برای بخش خصوصی‬ ‫دبیر کل فدراسیون دی ‪ ۸‬در اتاق بازرگانی و صنعت با تاکید‬ ‫بر مس��ئولیت اتاق‌های بازرگانی ادام��ه داد‪ :‬برای وارد کردن‬ ‫بخش خصوصی باید مشوق‌هایی در زمینه مسائل ترجیحی‪،‬‬ ‫گمرکات‪ ،‬بانک‌ها‪ ،‬سرمایه‌گذاری و همچنین معافیت‌هایی در‬ ‫زمینه حمل‌ونق��ل درنظر بگیریم‪.‬مهرانی اضافه کرد‪ :‬دی‪ ۸‬به‬ ‫عنوان یک س��ازمان اقتصادی اقدام��ات خوبی انجام داده این‬ ‫درحالی است که همیشه این نگرش وجود داشته تا زمینه‌ای‬ ‫برای دولت‌ها مهیا ش��ود که دور هم جمع ش��وند و تسهیالت‬ ‫واقع‌گرایانه داش��ته باش��ند و تجارت را میان بخش خصوصی‬ ‫تس��هیل کنند‪.‬فرهادالدین‪ ،‬مع��اون وزارت صنایع بنگالدش‬ ‫نی��ز در ادام��ه این اجالس با تاکید بر اینکه کش��ورهای دی‪۸‬‬ ‫کشورهای درحال توسعه‌ای هس��تند که قابلیت‌های باالیی‬ ‫دارند‪‌،‬گفت‪ :‬با وجود این قابلیت‌ها می‌توان به دس��تاوردهای‬ ‫خوبی در زمینه اقتصادی دست یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بررس��ی کشورهای دی ‪ ۸‬نشان داده که همکاری‬ ‫گذش��ته این کش��ورها با یکدیگر مناس��ب بوده و گام بعدی‪،‬‬ ‫حض��ور تاج��ران بخش خصوص��ی در میان کش��ورهای دی‬ ‫‪ ۸‬اس��ت‪.‬معاون وزارت صنای��ع بن��گالدش با تاکی��د بر اینکه‬ ‫جهان‌شمولی وظایف کشورهای دی ‪ ۸‬در حاشیه قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید بتوانیم با تحوالتی که در جهان‌شمول‬ ‫بودن ایجاد می‌ش��ود‪ ،‬مقابله کنیم که در این زمینه طراحی و‬ ‫معماری کش��ورهای در حال توس��عه که به عنوان کشورهای‬ ‫دی ‪ ۸‬شناخته می‌شوند‪‌،‬حائز اهمیت است زیرا موارد صنعتی‬ ‫را مدنظ��ر قرار می‌دهند‪ .‬بنابراین الزم اس��ت ب��ه منظور رفاه‬ ‫اجتماعی‪‌،‬اهداف جهانی را مدنظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫فرهادالدی��ن تاکی��د ک��رد‪ :‬تعام�لات بیش��تر بین بخش‬ ‫خصوصی صنعتی و اقتصادی بین کش��ورهای دی ‪ ۸‬می‌تواند‬ ‫ما را به اهداف خود نزدیک کند‪.‬‬ ‫اجالس س��ران دی ‪ ،8‬از دیروز کار خود را با حضور معاونان‬ ‫وزرای صنع��ت ‪ 8‬کش��ور ترکیه‪ ،‬پاکس��تان‌‪ ،‬نیجریه‌‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫‌ای��ران‪‌،‬اندونزی‌‪ ،‬مصر و بن��گالدش در تهران آغاز کرد که این‬ ‫نشس��ت تا ف��ردا با حض��ور وزرای صنایع این کش��ورها ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫برخی شاخص‏های‬ ‫حکمرانی خوب‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫رییس کارگروه توسعه پایدار‬ ‫فرهنگستان علوم‬ ‫می��زان پایبن��دی یک کش��ور به اص��ول حکمرانی‬ ‫خ��وب را می‌توان با معیارها و ش��اخص‌های مختلفی‬ ‫م��ورد ارزیاب��ی و شناس��ایی ق��رار داد‪ .‬فراهم کردن‬ ‫زمین��ه مش��ارکت فعال م��ردم در تعیین سرنوش��ت‬ ‫خویش‪ ،‬وجود ش��رایطی که براب��ری و آزادی در حق‬ ‫انتخ��اب (برد – برد) را تقویت کند‪ ،‬وجود بس��ترهایی‬ ‫که مش��ارکت فعال در دس��تیابی به چشم‌انداز واقعی‬ ‫مش��ترک مل��ی را افزای��ش داده و ب��اور و پایبندی به‬ ‫ارزش‪‎‬های مش��ترک ملی را ایجاد کرده و توسعه دهد‬ ‫و همچنی��ن اینکه فضای الزم برای ارتقای مش��ارکت‬ ‫فعال در فرآیندهای تصمیم‪‎‬س��ازی تقویت و تش��ویق‬ ‫شود ازجمله ویژگی‌ها و شاخص‌های حکمرانی است‪.‬‬ ‫در این مسیر ایجاد شفافیت اطالعاتی و تولید‪ ،‬تحلیل‬ ‫و ارائه اطالعات درس��ت‪ ،‬دقیق و به‌روز و دسترسی آزاد‬ ‫به اطالعات نیز از موارد ضروری به نظر می‌رسد‪ ،‬ضمن‬ ‫آنکه پاس��خگویی در کل س��طوح و بخش‌های کشور‪،‬‬ ‫یکسان‌بودن همگان در برابر قانون‪ ،‬پاسخگوبودن همه‬ ‫مردم به‌ویژه مسئوالن نسبت به تصمیمات و تعهدات‬ ‫و قوانین‪ ،‬ترویج و ارتقای کارآیی و اثربخش��ی در همه‬ ‫فعالیت‌ه��ا و برنامه‌ه��ای عملیاتی کش��ور‪ ،‬تخصیص‬ ‫بهین��ه و موثر مناب��ع‪ ،‬اندازه‪‎‬گی��ری و ارزیابی عملکرد‬ ‫فعالیت‌ها‪ ،‬اقدامات و مس��ئوالن‪ ،‬حکمرانی در کش��ور‬ ‫با ه��دف افزایش تاثی��رات مثبت ب��ر کیفیت زندگی‬ ‫مردم‪ ،‬بکارگیری مقایسه تطبیقی با عملکردهای برتر‬ ‫کشورهای توسعه‌یافته در زمینه‌های مختلف و‪ ...‬نیز از‬ ‫مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه م��وازات پایبندی و اج��رای این اصول توس��ط‬ ‫حاکمیت هر کش��وری‪ ،‬ضروری اس��ت تش��کل‌ها در‬ ‫ح��وزه اقتصادی ت�لاش کرده و از بخ��ش خصوصی و‬ ‫توس��عه آن در کشور پش��تیبانی کنند و برای ترویج و‬ ‫نهادینه‌کردن رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور به عنوان‬ ‫یک��ی از ارکان حکمرانی خ��وب‪ ،‬اقدامات الزم را انجام‬ ‫دهند که می‌توان به مواردی از قبیل ارتقای توانمندی‬ ‫بخ��ش خصوصی در کش��ور‪ ،‬تروی��ج و نهادینه‌کردن‬ ‫کارآیی‪ -‬اثربخش��ی و کارآمدی در هم��ه برنامه‌های‬ ‫اقتص��ادی و صنعتی‪ ،‬کم��ک به ارتق��ای توانمندی‪،‬‬ ‫دان��ش و مهارت حرفه‌ای بخ��ش خصوصی‪ ،‬کمک به‬ ‫افزایش قابلیت‌ه��ای مدیریتی‪ ،‬پش��تیبانی از عرضه‬ ‫کااله��ا و خدم��ات باکیفیت‪ ،‬برنامه‌ری��زی و اقدام در‬ ‫جهت پیش��برد فناوری و قابلیت‌های تکنیکی بخش‬ ‫خصوص��ی و افزای��ش مطلوبیت بخ��ش خصوصی در‬ ‫جامعه اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنین در زمینه توس��عه فضای کسب‌وکار برای‬ ‫افزایش نقش بخش خصوصی م��واردی چون ارتقای‬ ‫سرمایه انسانی‪ ،‬حفاظت محیط زیست‪ ،‬ارتقای جایگاه‬ ‫کش��ور در اقتصاد جهانی‪ ،‬انباش��ت و ارتقای س��رمایه‬ ‫م��ادی‪ ،‬افزایش توان و گس��ترش اقتصادی کش��ور و‬ ‫ارتقای مش��روعیت بخش خصوص��ی در جامعه نمود‬ ‫پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫بی‌ش��ک با فراهم کردن ش��رایط مناسب در جهت‬ ‫افزای��ش نقش بخش خصوصی در م��واردی همچون‬ ‫تسهیل توسعه‪ ،‬ارتقا و اعتالی نظام فرهنگی و اجتماعی‬ ‫کش��ور‪ ،‬پایبندی به قوانین و مق��ررات و پررنگ‌کردن‬ ‫نق��ش منافع ملی در فعالیت‌ه��ای اقتصادی‪ ،‬افزایش‬ ‫محبوبیت بخش خصوصی در جامعه تجلی می‌یابد‪.‬‬ ‫به موازات ایفای مس��ئولیت توسط تشکل‌ها در توسعه‬ ‫کشور‪ ،‬گسترش تش��کل‌گرایی یکی از ارکان حکمرانی‬ ‫خوب در هر کش��وری تلقی می‌ش��ود‪ .‬بنابراین ضروری‬ ‫اس��ت حاکمیت از تشکل‌ها و تش��کل‌گرایی و توسعه آن‬ ‫در کش��ور پشتیبانی کند و نقش آنها در توسعه اقتصادی‬ ‫و اجتماع��ی کش��ور افزایش یابد‪ .‬اقدامات��ی که می‌توان‬ ‫در ای��ن باره انجام داد‪ ،‬ش��امل م��واردی از جمله ارتقای‬ ‫توانمندی تش��کل‌ها به منظور افزایش مشارکت آنها در‬ ‫سیاس��تگذاری فضای کسب و کار اس��ت که در صورت‬ ‫عملی‌ش��دن این موضوع‪ ،‬تش��کل‌ها ق��ادر خواهند بود‬ ‫محورهایی همچون گردآوری‪ ،‬پاالیش و انعکاس نظرات‬ ‫و راهکارها در زمینه مسائل اقتصادی و صنعتی به صورت‬ ‫هدفمند‪ ،‬مش��ارکت فعال و هدفمند تشکل‌ها در فرآیند‬ ‫تصمیم‌س��ازی و تصمیم‌گیری‪ ،‬همکاری تش��کل‌ها در‬ ‫مقررات‌زدای��ی و واگذاری تصدی‌گری از دولت به بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬مشارکت در اصالح قوانین و مقررات موجود و‬ ‫ارائه آن به نهادهای مرتبط‪ ،‬مشارکت تشکل‌ها در ایجاد‬ ‫مخزن فکری از نخبگان و ارائه مشاوره و تأمین اطالعات‬ ‫م��ورد نیاز‪ ،‬مش��ارکت تش��کل‌ها در تدوی��ن برنامه‌ها و‬ ‫اس��تراتژی‏های اقتص��ادی در س��طح ملی‪ ،‬مش��ارکت‬ ‫تشکل‌ها در خصوصی‌س��ازی و ارتقای کارآمدی بخش‬ ‫خصوصی را عملیاتی کنند‪ .‬در این راستا مشارکت دادن‬ ‫تشکل‌ها در بهبود و رقابت‌پذیرکردن محیط کسب‌وکار‬ ‫موضوع دیگری است که در صورت عملی‌شدن‪ ،‬تشکل‌ها‬ ‫قادر خواهن��د بود محورهایی همچون مش��ارکت فعال‬ ‫تشکل‌ها در ایجاد شرایط یکسان برای بخش خصوصی و‬ ‫بخش دولتی را امکانپذیر کنند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫صادرات به قلب‬ ‫بازارهای بین‌الملل‬ ‫آرش محبی‌نژاد‬ ‫عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫پیش از این خودروسازان در شرایط تحریم به سمت‬ ‫قطعه‌سازان خارجی و واردات قطعه حرکت کردند که‬ ‫مهم‌ترین دلی��ل آن تیراژ پایین تولید خودروس��ازان‬ ‫بود زیرا در این ش��رایط‪ ،‬تولید برای قطعه‌س��از صرف‬ ‫نمی‌کرد‪ .‬این درحالی اس��ت که س��رمایه‌گذاری برای‬ ‫تولید قطعه با تیراژ باال هزینه‌های تولید را سرش��کن‬ ‫می‌کند ک��ه در این فرآیند‪ ،‬تولی��د قطعه توجیه‌پذیر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در هرحال با اینک��ه کیفیت قطعات هندی‬ ‫و چین��ی به مراتب پایین‌تر از قطعات س��اخت داخل‬ ‫ب��ود اما به دلیل قیمت ارزان قطعات خارجی‪ ،‬کیفیت‬ ‫در اولوی��ت ق��رار نگرفت‪ .‬درحال‌حاض��ر نیز وضعیت‬ ‫ص��ادرات قطعه از تحریم‌ها تبعیت می‌کند اما ش��یب‬ ‫ص��ادرات بس��یار خوب اس��ت و پیش‌بینی می‌ش��ود‬ ‫ص��ادرات قطع ‌ه خودرو در آینده جزو صادرات کلیدی‬ ‫کش��ور باش��د‪ .‬در این بین در اهداف و سیاس��ت‌های‬ ‫کلی کش��ور در افق چشم‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬و در طرح جامع‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬صادرات قطعه به ش��دت پررنگ دیده‬ ‫ش��ده که این میزان‪ ،‬صادرات ‪ ۶‬میلیارد دالر قطعه به‬ ‫خارج از کش��ور است‪ .‬از این‌رو اعتقاد بر این است که‬ ‫دستیابی به اعداد و ارقام پیش‌بینی شده در این سند‬ ‫به راحتی قابل دسترس��ی خواهد بود با این ش��رایط‬ ‫که برنامه‌ریزی‌های کالنی که ازس��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت همچنی��ن مجلس درباره قوانینی که‬ ‫همس��و با بهبود فضای کس��ب‌وکار تدوین می‌ش��ود‪،‬‬ ‫سریع‌تر اجرایی شود‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی اس��ت که در گذشته شرکت‌های‬ ‫بزرگ��ی همچون پ��ژو ‪ -‬س��یتروئن‪ ،‬مش��ارکت‌های‬ ‫اس��تراتژیکی با خودروس��ازان و قطعه‌س��ازان داخلی‬ ‫داش��تند و متعهد ش��ده بودند در مقابل س��ودی که‬ ‫از مح��ل فروش خودرو به خودروس��ازان باید دریافت‬ ‫می‌کردند‪ ،‬بخشی از آن را به شکل قطع ‌ه از طرف ایرانی‬ ‫دریافت کنند‪ .‬همچنین هر قرارداد و س��رمایه‌گذاری‬ ‫مشترکی که میان شرکت‌های داخلی و خارجی منعقد‬ ‫می‌شد‪ ،‬سرمایه‌گذار خارجی متعهد به صادرات بخشی‬ ‫از آن می‌ش��د که همین فرآیند‪ ،‬راه‌ه��ای صادرات را‬ ‫تس��هیل کرده و انگیزه‌ای ایجاد می‌کرد تا قطعه‌س��از‬ ‫و خودروساز بتواند قطعات ساخت داخل را به صورت‬ ‫برداشت سود طرف خارجی صادر کند‪ .‬در این شرایط‪،‬‬ ‫حضور خودروسازان بزرگ و مطرح بین‌الملل در کنار‬ ‫قطعه‌سازان داخلی و خودروسازان ضمن منجر شدن‬ ‫به توس��عه فناوری و کیفی��ت در بدنه صنعت خودرو‬ ‫و قطعات داخل��ی‪ ،‬منجربه ص��ادرات قطعات به قلب‬ ‫بازارهای اروپا و کش��ورهای آسیایی شد‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که برخی قطعات‪ ،‬عمومی ی��ا مواد اولیه قطعه‬ ‫هس��تند که قطعه‌سازان کوچک نس��بت به تولید آن‬ ‫اقدام می‌کردند و توانس��تند به‌راحتی مواد اولیه‌ای را‬ ‫که در بین خودروسازان مشترک بود‪ ،‬صادر کنند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫خب�ر خ�ودرو‪ -‬عبدالرضا رحمان��ی فضلی‪ ،‬وزیر‬ ‫کشور گفت‪ :‬اگر اس��تانداردهای سازمان استاندارد در‬ ‫کارخانه اس��کانیا رعایت ش��ود‪ ،‬ای��ن خودروها به‌طور‬ ‫حتم ش��ماره‌گذاری می‌شود‪ .‬وی افزود‌‪ :‬در این باره به‬ ‫راهنمایی و رانندگی ابالغ کردیم و قرار شد مسئوالن‬ ‫راهنمایی و رانندگی و س��ازمان اس��تاندارد جلسه‌ای‬ ‫برگ��زار کنن��د و در صورتی که س��ازمان اس��تاندارد‪،‬‬ ‫اس��تانداردهای الزم این خودروها را تایید کند به‌طور‬ ‫حتم شماره‌گذاری می‌شود‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬محسن صالحی‌نیا‪ ،‬معاون امور صنایع وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت از احتمال افزایش مبلغ وام‬ ‫خودرو خبر داد و تاکید کرد‪ :‬با حفظ ش��رایط فعلی و‬ ‫با توجه به حجم مناس��ب تولید خودرو‪ ،‬در پایان سال‬ ‫افزایش قیمت در بازار حاشیه خودرو نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫عص�ر خ�ودرو‪ -‬بهروز نعمتی‪ ،‬س��خنگوی هیات‬ ‫رییس��ه مجلس با تاکید بر نهادینه شدن ارائه خدمات‬ ‫پس از فروش در کشور گفت‪ :‬اگر واردات خودرو تنها‬ ‫از طریق نمایندگی‌های رس��می یا ارائه گواهی رسمی‬ ‫ارائه خدم��ات از این نمایندگی‌های مج��از بر مبنای‬ ‫قانون برنامه ‪ 5‬س��اله توسعه باش��د و بتواند بخشی از‬ ‫نیازهای کشور را مرتفع کند‪ ،‬اثر بخش خواهد بود‪.‬‬ ‫ایکوپرس‪ -‬با اعالم رس��می و نهایی قیمت فروش‬ ‫محصول دنا از سوی شورای رقابت‪ ،‬نخستین سری از‬ ‫دعوت‌نامه‌ه��ای دنا که موعد تحوی��ل آن تیر و مرداد‬ ‫امسال بود‪ ،‬ارسال شد‪ .‬برمبنای این گزارش‪ ،‬مشتریان‬ ‫می‌توانند با دریافت دعوت‌نامه از نمایندگی‌ها نس��بت‬ ‫به تکمی��ل وجه مبلغ مابه‌التف��اوت از طریق اینترنت‬ ‫یا دس��تگاه‌های کارت خ��وان نمایندگی اقدام کرده و‬ ‫پس از گذشت ‪ 10‬روز خودروی خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫دعوت‌نامه‌های مش��تریانی که موعد تحویل خودروی‬ ‫آنها ش��هریور ماه اس��ت نیز پس از بررس��ی نهایی و‬ ‫مطابقت با موجودی خودرو‪ ،‬به ترتیب اولویت ارس��ال‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫قطعه‌سازان با اشاره به هدفگذاری صادرات ‪ 6‬میلیارد دالری در افق چشم‌انداز تاکید کردند‬ ‫تمرین صادرات به جای واردات قطعه‬ ‫حس�ین علی�زاده‪ -‬گ�روه صنعت‪ :‬ی��ک دهه تا‬ ‫رسیدن به س��ال ‪ ۱۴۰۴‬و تحقق اهداف افق چشم‌انداز‬ ‫صنعت خودرو مانده و تا چش��م بر ه��م بزنیم این ‪۱۰‬‬ ‫س��ال هم خواهد گذش��ت؛ می‌ماند اهداف دیده ش��ده‬ ‫در آن که باید دید خودروس��ازان با ظرفیت فعلی توان‬ ‫ساخت ‪۳‬میلیون دستگاه خودرو در سال و صادرات یک‬ ‫س��وم از این میزان را خواهند داش��ت ی��ا خیر‪ .‬البته با‬ ‫توجه به رش��د تولید خودرو در سال ‪ ۹۳‬نسبت به سال‬ ‫گذش��ته و همچنین رسیدن به میزان هدفگذاری شده‬ ‫کل س��ال ‪ ۹۳‬در ‪ ۱۰‬م��اه می‌توان امید داش��ت میزان‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون دس��تگاه خودرو ت��ا پایان س��ال ‪ ۱۴۰۴‬به‬ ‫تولید برس��د‪ .‬در این میان اما وظیفه‌ای بر دوش جبهه‬ ‫قطعه‌س��ازان گذاشته شده تا براساس اهداف چشم‌انداز‬ ‫صنعت خودرو میزان ‪ ۶‬میلیارد قطعه توسط این بخش‬ ‫صادر ش��ود که باید دید با ش��رایط ح��ال حاضر تا چه‬ ‫اندازه در این زمینه امکان‌پذیر اس��ت‪ .‬این در شرایطی‬ ‫است که پیش از این قطعه‌سازان قطعات متنوعی را به‬ ‫خودروس��ازان بزرگ و مطرح صادر می‌کردند که میزان‬ ‫آن تاکنون به اندازه قابل توجهی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در همین حال اس��تاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد‬ ‫اسالمی درباره صادرات قطع ‌ه به خودروسازان بزرگ به‬ ‫گفت‪ :‬وقتی بحث رنو پارس مطرح ش��د بسیاری‬ ‫از قطعه‌سازان توانستند بر اساس استانداردهای شرکت‬ ‫رن��و‪ ،‬قطعات را تولید کرده و از واردات جلوگیری کنند‬ ‫ک��ه پیامد‌های مثبت آن‪ ،‬قرار گرفتن در زنجیره تامین‬ ‫شرکت رنو بود‪.‬‬ ‫فضل‌اله جمالو با طرح این پرسش‬ ‫که با این وضعیت چرا نتوانس��تیم‬ ‫تاکن��ون وارد زنجی��ره تامین این‬ ‫ش��رکت ش��ویم و این وضعیت را‬ ‫تثبی��ت کنی��م؟ تصریح ک��رد‪ :‬ما‬ ‫می‌توانیم در ای��ران قطعاتی را تولید کنیم که از لحاظ‬ ‫اس��تاندارد مورد تایید ش��رکت رنو بوده و به رنو پارس‬ ‫تحویل دهیم ک��ه خروجی آن خودروی تولیدی ال‪۹۰‬‬ ‫سایپا و ایران‌خودرو است‪.‬‬ ‫وی ای��ن فرآیند را در توانایی باالی قطعه‌س��ازان در‬ ‫حوزه فنی و مهندس��ی و تولید قطعه دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫تولیدکنن��ده داخلی می‌تواند قطعاتی تولید کند که در‬ ‫زنجیره تامین خودروس��ازان بزرگ دنی��ا قرار گیرد اما‬ ‫موانع��ی وجود دارد که فرآین��د آن را کند یا در برخی‬ ‫مواقع‪ ،‬قطع می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‌های بانکی‪ ،‬مانع تولید و صادرات‬ ‫جمال��و بهره‌های باالی بانکی را یک��ی از موانع تولید‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬در یک نظام بانکی که خودروس��از و‬ ‫قطعه‌س��از بین ‪ ۲۷‬تا ‪۳۲‬درصد س��ود پرداخت می‌کند‬ ‫چگونه می‌توان قطع��ه‌ای تولید کرد که توان رقابت در‬ ‫بازارهای بین‌المللی را داشته باشد؟‬ ‫وی قیمت تمام‌ش��ده و توان فنی و مهندسی تولید را‬ ‫دو عام��ل موفقیت در بازارهای هدف دانس��ت و تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬در حوزه تولید به‌جرات می‌ت��وان گفت این توان‬ ‫وجود دارد که در بس��یاری زمینه‌ها بتوانیم به همه دنیا‬ ‫قطعه صادر کنیم ام��ا در حوزه تولید اقتصادی در کنار‬ ‫مشوق‌های صادراتی باید گفت نه سیاست‌های تشویقی‬ ‫صادرات��ی مدون��ی در اختیار داریم تا بت��وان به آن اتکا‬ ‫ک��رد و تولید‌کنن��ده به س��مت صادرات گام ب��ردارد و‬ ‫ترغیب شود و نه مش��وق‌های پشتیبانی و اقتصادی در‬ ‫اختیار داریم که تولیدکننده بتواند از آن برای تس��هیل‬ ‫در فرآیند تولید بهره‌مند ش��ود‪ .‬استاد مدیریت صنعتی‬ ‫دانش��گاه آزاد اس�لامی وام‌های ارزانقیم��ت و کم‌بهره‬ ‫را یک��ی از این مش��وق‌ها عن��وان و تاکید ک��رد‪ :‬وقتی‬ ‫تولیدکنن��ده با هزین�� ‌ه حمل‌ونقل در کن��ار هزینه‌های‬ ‫تولید و موانع ناش��ی از هم��کاری نکردن بانک‌ها و نبود‬ ‫مش��وق‌های صادراتی مواجه می‌ش��ود‪ ،‬در شرایطی که‬ ‫ت��وان تولید در میان قطعه‌س��ازان وجود دارد رغبتی به‬ ‫صادرات نشان نمی‌دهد‪ .‬جمالو همچنین تمرین نکردن‬ ‫به صادرات را یکی از دالیل عقب‌افتادگی در این بخش‬ ‫دانست و تصریح کرد‪ :‬به‌جای تمرین در صادرات‪ ،‬بیشتر‬ ‫تمرین در خرید کرده‌ایم و بر این اساس بیشتر تجربیات‬ ‫کسب‌شده در حوزه خرید بوده است در حالی که انتظار‬ ‫می‌رود همانگونه که دنیا برای خرید قطعه‪ ،‬ماشین‌آالت‬ ‫تولید و فناوری فرش قرمز پهن می‌کند‪ ،‬در صادرات نیز‬ ‫چنین شرایطی مهیا کند که در عمل این‌گونه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات و واردات با توجه به ارزش‌افزوده‬ ‫وی درخص��وص پیش‌بینی ص��ادرات ‪۶‬میلیارد دالر‬ ‫قطع��ه تا افق چش��م‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬تصریح ک��رد‪ :‬واردات‬ ‫به‌تنهایی امری ناپسند نیست در عین حال باید دید در‬ ‫واردات کدام بخش ارزش‌افزوده خوبی ایجاد می‌شود تا‬ ‫به سراغ آن برویم و در امر صادرات نیز باید با اشراف به‬ ‫شرایط تولید به همین شکل رفتار کرد‪.‬‬ ‫جمال��و با اش��اره به اینکه در دنیا تولی��د هر قطعه یا‬ ‫کاالیی که به صرفه نباشد رایج نیست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬یک‬ ‫تولیدکننده با محاسبه اینکه تولید یک قطع ‌ه در داخل‬ ‫به‌صرفه اس��ت‪ ،‬دس��ت به تولید آن می‌زند در غیر این‬ ‫صورت نس��بت به برون‌س��پاری آن اقدام می‌کند تا در‬ ‫خارج به تولید برسد‪ .‬بنابراین در صادرات و واردات نیز‬ ‫باید به مقوله به‌صرفه بودن آن توجه ویژه داشت‪.‬‬ ‫استاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی با تاکید‬ ‫بر اینکه در زمینه‌هایی که ارزش‌افزوده باالیی در داخل‬ ‫وج��ود دارد باید نس��بت به تولید آن در داخل کش��ور‬ ‫اقدام کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در ش��رایطی که مواد اولیه یک قطعه‬ ‫داخلی اس��ت و ما از توان نیروی انسانی داخلی و انرژی‬ ‫و ماش��ین‌آالت داخلی برای تولی��د آن بهره‌می‌گیریم‪،‬‬ ‫ارزش‌اف��زوده باالیی ایجاد خواهد ش��د که تولید آن در‬ ‫داخ��ل کش��ور را توجیه‌پذیر می‌کند و ب��ه عنوان یک‬ ‫مزیت شناخته می‌شود‪ .‬در همین شرایط اگر مواد اولیه‬ ‫از خارج از کش��ور وارد ش��ود و آن را با کمترین ارزش‬ ‫افزوده ب��ه یک قطعه تبدیل و به خارج صادر کنیم‪ ،‬در‬ ‫واقع فرصتی به رقبای خود در خارج از کشور داده‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات در سایه تعامل با کشورها‬ ‫اما در این میان برخی کارشناس��ان معتقدند پیش از‬ ‫شرایط تولید‪ ،‬صادرات یک فرآیند سیاسی بوده و تعامل‬ ‫بین کشورهای صادر‌کننده و واردکننده را می‌طلبد‪.‬‬ ‫در همین حال عضو هیات‌رییس��ه شورای هماهنگی‬ ‫انجمن‌های تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی با تاکید‬ ‫بر اینکه صادرات به تعامل منس��جم بین کش��ورها نیاز‬ ‫دارد به‬ ‫گفت‪ :‬قطعه‌س��ازان توان و ظرفیت بسیار‬ ‫خوبی به لحاظ طراحی‪ ،‬مهندس��ی و تولید قطعه دارند‬ ‫اما درحال‌حاضر نبود تعامل با کش��ورهای دیگر مانع از‬ ‫رشد صادرات قطعه می‌شود‪.‬‬ ‫مه��دی ُمطل��ب‌زاده در ادامه به‬ ‫اهرم‌ه��ای انقباضی تولید اش��اره‬ ‫ک��رد و اف��زود‪ :‬درحال‌حاض��ر‬ ‫بهره‌های بانکی باال مزیت نس��بی‬ ‫قطعه‌س��ازان را ب��رای تولی��د و‬ ‫صادرات از بین برده است‪ .‬در حالی که هر واحد تولیدی‬ ‫به س��رمایه در گردش نی��از دارد با بهره‌ه��ای ‪ ۲۸‬الی‬ ‫‪۳۰‬درص��دی‪ ،‬در عم��ل برگش��ت س��رمایه‌ای نصیب‬ ‫تولیدکننده نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه عنوان ک��رد‪ :‬بهره‌های بانک‌ها در دیگر‬ ‫کش��ورها ‪ ۲‬ال��ی ‪۳‬درصد بوده این در حالی اس��ت که‬ ‫دیگر توان رقابت برای قطعه‌س��از داخلی با تولیدکننده‬ ‫خارج��ی وجود نخواهد داش��ت‪ُ .‬مطلب‌زاده با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه برخی ش��رکت‌های قطعه‌س��ازی در ایران به‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ قطعه‌سازی فرانسه هم قطعه صادر‬ ‫می‌کنن��د گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر یکی از این ش��رکت‌ها‬ ‫«وا‪.‬ل‪.‬او» فرانس��ه است اما پیش از این قطعه‌سازان ما‬ ‫ِ‬ ‫به شرکت‌های بزرگی در گذشته قطعه صادر می‌کردند‬ ‫که درحال‌حاضر این روند محدود شده است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت قطعه‌س��ازی در ادام��ه افزود‪:‬‬ ‫در گذش��ته ش��رکت‌های قطعه‌س��ازی ب��ه پیمانکاران‬ ‫خودروسازی پژو‪-‬س��یتروئن قطعه صادر می‌کردند که‬ ‫درحال‌حاضر این رقم کاهش یافته است‪ .‬با این حال به‬ ‫دلیل گران شدن ارز‪ ،‬صادرات‪ ،‬می‌تواند برای قطعه‌ساز‬ ‫مزیت محسوب شود؛‌اما از طرف دیگر قوانین گمرکی‪،‬‬ ‫فرآیند واردات را تس��هیل می‌کند ک��ه همین امر این‬ ‫مزی��ت را از ما گرفته اس��ت‪ .‬وی ب��ا عنوان اینکه هیچ‬ ‫پایش��ی از فرآیند تولید و صادرات قطعه در گذش��ته تا‬ ‫به‌حال انجام نش��ده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫تولید ‪۳‬میلیون دس��تگاه خودرو و میزان یک میلیون از‬ ‫آن برای صادرات در نظر گرفت ‌ه ش��ده باید برنامه‌ریزی‬ ‫وی��ژه‌ای برای آن انجام ش��ود‪ .‬اما می‌بینیم که یارانه‌ای‬ ‫ب��ه صنعت تعلق نگرفته و در مقابل حامل‌های انرژی و‬ ‫هزین�� ‌ه تولید افزایش یافته که با این تصور نمی‌توان به‬ ‫درستی به آنچه پیش‌بینی شده‪ ،‬دست یافت‪.‬‬ ‫در حال��ی میزان ‪۶‬میلیارد دالر ص��ادرات قطعه برای‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۴‬پیش‌بینی شده‌است که روند واردات آن‬ ‫از صادرات آن پیشی گرفته و ظرفیت واقعی این بخش‬ ‫برای تولیدکننده داخلی خالی مانده است‪.‬‬ ‫در سومین نشست تخصصی خودرو با موضوع نقد قیمت‌گذاری تاکید شد‬ ‫ضرورت رفع مشکالت صنعت خودرو به دور از جنجال‬ ‫ش�اتا ‪ -‬س��ومین نشس��ت از سلس��له‬ ‫نشس��ت‌های تخصص��ی صنعت خ��ودرو با‬ ‫موضوع نقد قیمت‌گ��ذاری و قیمت خودرو‬ ‫و با هدف بررسی مشکالت و ارائه دیدگاه‌ها‬ ‫و راهکارهای اجرایی برگزار شد‪.‬‬ ‫دراین نشس��ت که با حضور مس��ئوالن و‬ ‫مدی��ران وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و س��ازمان‌های تابعه‪ ،‬نماین��دگان مجلس‪،‬‬ ‫ش��ورای رقابت و جمع��ی از صاحب‌نظران‪،‬‬ ‫اس��اتید دانش��گاه‪ ،‬نمایندگان تش��کل‌ها و‬ ‫انجمن‌ه��ا و ناقدان صنعت خ��ودرو برگزار‬ ‫شده بود‪ ،‬س��خنگوی شورای سیاستگذاری‬ ‫خودرو ضمن تاکید بر استمرار برگزاری این‬ ‫نشست‌ها تصریح کرد‪ :‬تالش می‌کنیم تا به‬ ‫دور از جنجال و جوس��ازی در یک محیط‬ ‫به‌ط��ور کام��ل تخصصی و کارشناس��ی به‬ ‫دنبال شناس��ایی نقاط ضعف و رفع ایرادات‬ ‫و مشکالت صنعت خودرو باشیم‪.‬‬ ‫ساسان قربانی با بیان اینکه قیمت‌گذاری‬ ‫خودرو تابع عوامل متعددی است و نمی‌توان‬ ‫تک بعدی به آن نگریس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬برگزاری‬ ‫این نشس��ت‌ها فرصت مناسبی است برای‬ ‫ارائ��ه نقطه‌نظرات کارشناس��ی و درپی آن‬ ‫اص�لاح نقاط ضع��ف و تقوی��ت نقاط قوت‬ ‫و از ای��ن‌رو امیدواریم بع��د از این با حضور‬ ‫پرش��ورتری از س��وی نمایندگان مجلس‪،‬‬ ‫شورای رقابت و دانشگاهیان مواجه باشیم‪.‬‬ ‫درادامه این نشس��ت کارشناسان هر یک‬ ‫از دو گروه خودروس��ازی بزرگ کش��ور به‬ ‫ارائه گزارش��ی با عنوان نق��د قیمت‌گذاری‬ ‫و قیم��ت خودرو و همچنین بررس��ی بازار‬ ‫انحصاری خ��ودرو پرداختند و با نگاهی به‬ ‫آماره��ای جهانی و جای��گاه صنعت خودرو‬ ‫دراین کش��ورها به وضعیت این صنعت در‬ ‫کش��ورمان اش��اره کردند‪.‬همچنین در این‬ ‫نشس��ت مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت‬ ‫و اس��تاندارد ایران نیز به موضوع بررس��ی‬ ‫وضعیت فروش و شاخص قیمت خودرو در‬ ‫بازار ایران اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬بیش از ‪۶‬‬ ‫سال اس��ت که طرح اندازه‌گیری مشتریان‬ ‫در حوزه فروش درحال پیاده‌س��ازی است‬ ‫و براس��اس روش‌های علمی میزان رضایت‬ ‫مشتریان سنجیده می‌شود‪.‬‬ ‫اش��کان گلپایگانی به ارائه آماری در این‬ ‫زمین��ه پرداخت و افزود‪ :‬در طول ‪ ۶‬س��ال‬ ‫گذش��ته پایین‌ترین میزان رضایتمندی را‬ ‫در ح��وزه فروش تجربه کردیم به‌طوری که‬ ‫شاخص قیمت به عنوان یکی از شاخص‌ها‪،‬‬ ‫پایین‌تری��ن میزان رضایتمندی را داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی؛ مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار‬ ‫در نارضایت��ی مش��تریان از قیمت ش��امل‬ ‫مقایسه با قیمت‌های جهانی خودرو‪ ،‬کاهش‬ ‫قدرت خرید نس��بت به س��ال‌های گذشته‪،‬‬ ‫نارضایت��ی از تنوع و زم��ان تحویل خودرو‪،‬‬ ‫معضالت لیزینگ کردن خ��ودرو در ایران‪،‬‬ ‫کاهش رضایت مشتریان از کیفیت خودرو‬ ‫در س��ال‌های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬و نوس��ان قیم��ت‬ ‫خودرو از زمان ثبت‌نام تا زمان تحویل بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین در این نشس��ت دبی��ر انجمن‬ ‫خودروسازان ایران نیز با اشاره به تاریخچه‬ ‫قیمت‌گ��ذاری خودرو س��واری در کش��ور‬ ‫از ده��ه ‪ ۶۰‬تاکنون‪ ،‬دالیل خ��ود را درباره‬ ‫انحصاری نبودن خودر ‌و س��واری در کشور‬ ‫بی��ان کرد‪.‬احمد نعمت بخش هش��دار داد‬ ‫با ت��داوم قیمت‌گذاری به غی��ر از روش در‬ ‫حاش��یه بازار‪ ،‬جذب س��رمایه‌گذاری دور از‬ ‫انتظار خواهد بود‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت ریی��س کمیته‬ ‫تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان با‬ ‫تاکید بر هرچه کاربردی‌تر ش��دن برگزاری‬ ‫این نشس��ت‌ها ابراز امیدواری کرد؛ در کنار‬ ‫این نشس��ت‌ها کارگروه‌های تخصصی برپا‬ ‫ش��ود تا مطالب مطرح شده به‌طور علمی و‬ ‫دانشگاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد‪.‬‬ ‫عل��ی علی‌لو ب��ا بی��ان اینکه تنه��ا بیان‬ ‫آس��یب‌ها کافی نیست و باید به دنبال ارائه‬ ‫راهکاره��ای علمی و مطالعات��ی بود افزود‪:‬‬ ‫در دنی��ای امروز برای رس��یدن به موفقیت‬ ‫و توس��عه‪ ،‬نیازمند اجرای روش‌های کاملا‬ ‫عملیات��ی و کارب��ردی هس��تیم و ضرورت‬ ‫اج��رای آنان نیز از دیگر مواردی اس��ت که‬ ‫باید مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه ت��ورم قیمت‌گ��ذاری‬ ‫خودروها در کش��ورهای مختلف دنیا اشاره‬ ‫ن جهانی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با نگاه��ی به میانگی ‌‬ ‫قیمت‌گذاری می‌توانی��م یک الگوی جدید‬ ‫را در بحث قیمت‌گ��ذاری خودرو در داخل‬ ‫کشور داش��ته باش��یم تا بتوانیم جایگزین‬ ‫قیمت‌های دستوری کنیم‪.‬‬ ‫علی‌لو در انتقاد از نحوه دخالت ش��ورای‬ ‫رقاب��ت در مبح��ث قیمت‌گ��ذاری خودرو‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬براس��اس قانون هرگونه تغییر‬ ‫قیم��ت در مبحث خودرو برعهده س��ازمان‬ ‫حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫گذاشته شده این درحالی است که محدوده‬ ‫دخالت ش��ورای رقابت نیز کاملا مش��خص‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی؛ چرا نباید سیس��تمی که‬ ‫در دول��ت قبل با عنوان لجام گس��یختگی‬ ‫قیمت‌ها به اش��تباه قیمت‌گذاری خود را به‬ ‫ش��ورای رقابت واگذار کرد‪ ،‬اصالح ش��ود و‬ ‫این اقدام به متولی اصلی که همان سازمان‬ ‫حمایت است‪ ،‬بازگردانده نشود‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس در ادامه گفت‪ :‬برای‬ ‫تعیین قیمت براس��اس حاش��یه بازار باید‬ ‫مختص��ات واقعی را در ای��ن زمینه در نظر‬ ‫بگیریم چراکه تنها توجه به موضوع عرضه‬ ‫و تقاضا نمی‌تواند دراین بین راهگش��ای ما‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫علی‌لو آمادگ��ی کمیته تحقیق و تفحص‬ ‫مجلس را برای عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی‬ ‫کارشناس��ی وضعی��ت خ��ودرو در ب��ازار و‬ ‫قیمت‌گ��ذاری آن را برای همکاری بیش��تر‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬م��ا آمادگی داریم تا در‬ ‫شناس��ایی آسیب‌هایی که در بدنه مدیریت‬ ‫سیس��تم‌ها و س��اختارها وجود دارد دست‬ ‫یاری بدهیم‪.‬‬
‫معدن‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫صرفه‌جویی ‪ 4‬برابری ارز در تولید سیمان چاه نفت‬ ‫افزایش تولید فوالد و رویای ورود به بازارهای جهانی‬ ‫سنگ صادراتی در انتظار خالقیت‬ ‫‪5‬‬ ‫از تامین سرمایه پروژه‌های بخش معدن در شرایط تحریمی‬ ‫فاینانس چینی با کوره‌های اروپایی در خدمت فوالد ایرانی‬ ‫حامد ش�ایگان‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬تکمیل زنجیره‌های‬ ‫تولی�د در بخ�ش معدن تنها ب�ا ایجاد حلق�ه پایین‬ ‫‌دستی میسر می‌ش�ود‪ .‬بخش فوالد ایران که قابلیت‬ ‫باالیی ب�رای ایج�اد ارزش‌افزوده دارد‪ ،‬ب�ا اجرای ‪7‬‬ ‫طرح فوالدی که از طریق فاینانس چینی با تجهیزات‬ ‫اج��رای پروژه‌ه��ای اقتصادی براس��اس‬ ‫برنامه‌ه��ای از قب��ل طراحی ش��ده از اهم‬ ‫برنامه‌ه��ای دولت یازدهم اس��ت تا مس��یر‬ ‫دس��تیابی ب��ه اه��داف کالن چش��م‌انداز‬ ‫تس��هیل ش��ود‪ ،‬حال با توجه ب��ه اینکه با‬ ‫آغاز تحریم‌های غرب موسسات بین‌المللی‬ ‫ریسک سرمایه را در ایران باال عنوان کردند‬ ‫همین مس��ئله کش��ورهای دیگ��ر را برای‬ ‫گش��ایش اعتبار برای طرح‌ه��ای اقتصادی‬ ‫ایران دچار تردید کرد‪ .‬از این‌رو کشورهایی‬ ‫همچون چین و هند که خریدار نفت ایران‬ ‫بوده‌اند مرجع مناسبی برای فاینانس کردن‬ ‫پروژه‌های اقتصادی ایران به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در اج��رای طرح‌ه��ای ف��والدی‬ ‫فاینان��س چین��ی ابزار مناس��بی در تامین‬ ‫اعتب��ارات ب��ود‪ ،‬گرچه در دولت گذش��ته‬ ‫طبق قوانین و توافقات قرار بود ‪65‬درصد از‬ ‫تجهیزات مورد نیاز این طرح‌ها از تجهیزات‬ ‫چینی‪ -‬اروپایی تامین ش��ود با رایزنی‌های‬ ‫ایمیدور ای��ن میزان ب��ه ‪50‬درصد کاهش‬ ‫یافت تا س��هم تجهیزات ایرانی در س��اخت‬ ‫این طرح‌ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایج�اد زیرس�اخت‌های ف�والد ب�ا‬ ‫فاینانس چینی‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد‬ ‫جنوب ب��ا نگاهی به‬ ‫فاینان��س‬ ‫رون��د‬ ‫پروژه‌ه��ای بخ��ش‬ ‫مع��دن در ش��رایط‬ ‫گفت‌‪ :‬وقتی کش��ور در‬ ‫تحریم��ی به‬ ‫رک��ود و تحریم به س��ر می‌برد اس��تفاده از‬ ‫فاینانس‌ه��ای بین‌الملل��ی گامی در جهت‬ ‫توسعه اقتصادی و خروج از رکود تورم‌زاست‪.‬‬ ‫ایران ب��ا قابلیت‌های باالی��ی که در بخش‬ ‫مع��دن دارد تکمی��ل زنجیره‌ه��ای تولید‬ ‫ارزش‌افزوده باالیی را نصیب کش��ور خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬حال با توجه به اینکه ‪ 7‬طرح فوالدی‬ ‫ایران نیاز به سرمایه کالنی داشت استفاده‬ ‫از فاینان��س چین که در آن طرف ش��رکت‬ ‫متعهد به س��رمایه‌گذاری و انجام «سیویل‬ ‫ورک» داخلی در ایجاد زیرساخت‌ها (جاده‪،‬‬ ‫خبر روز‬ ‫چینی‪ -‬اروپای�ی تامین و در حال راه‌اندازی اس�ت‪،‬‬ ‫گامی در تحقق چش�م‌انداز ‪ 1404‬است‪ .‬کارشناسان‬ ‫در رابطه با اهمیت اس�تفاده از اعتبارات خارجی در‬ ‫اجرای طرح‌های جدید معتقدند در شرایط تحریمی‬ ‫استفاده از فاینانس باعث جهشی در سرمایه‌گذاری‬ ‫آب‪ ،‬برق و‪ )...‬و استفاده از پیمانکاران ایرانی‬ ‫شده‪ ،‬نوعی صرفه جویی اقتصادی و افزایش‬ ‫درآمدهای داخلی را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫چراکه ش��رکت ام‌سی‌سی به‌عنوان نماینده‬ ‫چی��ن با پیمانکارانی از ایران همچون فوالد‬ ‫تکنی��ک‪ ،‬ایریت��ک‪ ،‬تاسیس��ات دریایی و‪...‬‬ ‫مذاک��ره ک��رده و اینکه پیمان��کاران ایرانی‬ ‫به‌شکل مستقیم توافقنامه خود را با ایمیدرو‬ ‫تهیه نکرده‌اند و طرف قرارداد آنها با شرکت‬ ‫ام‌سی‌س��ی اس��ت به‌دلیل رعای��ت قوانین‬ ‫بین‌المللی در استفاده از فاینانس است‪.‬‬ ‫احمد دنیانور با اش��اره ب��ه موانع تجهیز‬ ‫طرح‌های بخش معدن در تحریم‌ها افزود‪ :‬از‬ ‫آنجایی که کشورهای تامین‌کننده فاینانس‬ ‫به دنب��ال تامین تجهیزات طرح هس��تند‪،‬‬ ‫راه‌اندازی پروژه‌ها با تجهیزات معتبر اهمیت‬ ‫باالی��ی دارد‪ ،‬از ای��ن‌رو در بخش طرح‌های‬ ‫ف��والدی ای��ران از تجهیزات ش��رکت‌هایی‬ ‫همچون «دانیلی» و «سی‌یات» «تنوا» و‪...‬‬ ‫که نشان (برند)ی اروپایی ‪ -‬چینی هستند‬ ‫اس��تفاده خواهد ش��د‪ .‬برای نمون��ه دانیلی‬ ‫ش��رکتی ایتالیایی اس��ت که کارخانه‌ای را‬ ‫در چین مس��تقر ک��رده و قطعات خاص و‬ ‫ش�ده و تجرب�ه ایران در بخش ف�والد گام مثبتی در‬ ‫جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی است‪ ،‬زیرا‬ ‫در این قرارداد ایران نه‌تنها ‪50‬درصد از تجهیزات را‬ ‫توس�ط بخش داخلی تامین می‌‌کن�د‪ ،‬مابقی را نیز از‬ ‫تجهیزات چینی ‪ -‬اروپایی با استانداردهای اروپایی‬ ‫نرم‌اف��زار تجهی��زات را از اروپ��ا وارد و تنها‬ ‫در چین س��اخته و بیشتر مونتاژ می‌شوند‪.‬‬ ‫بنابراین با کیفیت و استانداردهای اروپایی‬ ‫عرضه می‌ش��وند که قبل از تحریم‌ها نیز در‬ ‫ایران فعالیت داش��ته‌اند‪ ،‬برای نمونه فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬فوالد خوزس��تان‪ ،‬فوالد خراسان و‬ ‫ده‌ها ش��رکت فوالدساز داخلی از تجهیزات‬ ‫و ماش��ین‌آالت نش��ان (برند)‌های یاد شده‬ ‫اس��تفاده کرده‌اند‪ .‬همچی��ن کارخانه فوالد‬ ‫بافق یزد که در سال ‪ 86‬به بخش خصوصی‬ ‫واگذار ش��ده ب��رای تجهیز و راه‌ان��دازی با‬ ‫شرکت ام‌سی‌سی چین همکاری کرده و به‬ ‫نوعی این ش��رکت و قطعات آن مورد تایید‬ ‫کارشناسان خبره فوالد کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه سرمایه‌گذاری با فاینانس‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن فوالد با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه مجموع قرارداد فاینانس ‪ 7‬طرح‬ ‫ف��والدی یک‌میلی��ارد و ‪860‬میلیون یورو‬ ‫اس��ت ادام��ه داد‪ :‬با وجود اینک��ه ایران با‬ ‫موان��ع زی��ادی ب��رای اج��رای پروژه‌های‬ ‫بخش معدن روبه‌رو بوده توانس��ت با رقم‬ ‫یک‌میلی��ارد و ‪860‬میلی��ون یورو ‪ 7‬طرح‬ ‫ف��والدی را نه‌تنها به مرحل��ه اجرا درآورد‬ ‫استاندار اردبیل اعالم کرد‬ ‫ظرفیت باالی اشتغال پایدار در بخش معدن‬ ‫اس��تاندار اردبی��ل با اش��اره ب��ه اینکه از‬ ‫‪ 20‬مع��دن بزرگ کش��ور ‪ 3‬معدن مربوط‬ ‫به اس��تان اردبیل اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اهمی��ت و جایگاه ویژه مع��ادن در پویایی‬ ‫اقتصاد منطق��ه س��رمایه‌گذاران می‌توانند‬ ‫با ط��ی مراح��ل قانونی برای اس��تخراج و‬ ‫اکتش��اف مواد و س��نگ‌های ارزشمند در‬ ‫معدن اقدام کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران‪ ،‬اس��تان‬ ‫اردبیل به‌دلیل قرار گرفتن در دامنه سبالن‬ ‫دارای معادن بس��یار غنی و فراوانی اس��ت‬ ‫ک��ه ‪ 3‬ناحیه بزرگ باغرو اردبیل‪ ،‬س��بالن‬ ‫مشکین‌شهر و قزل‌اوزن خلخال بزرگترین‬ ‫نواحی کشور به‌حساب می‌آیند‪.‬‬ ‫یک��ی از ش��اخص‌های کش��ورهای‬ ‫توسعه‌یافته‪ ،‬معدن است که این کشورها از‬ ‫این ظرفیت بزرگ برای توسعه کشور خود‬ ‫استفاده دوچندانی کرده‌اند‪.‬‬ ‫اس��تاندار اردبیل با اش��اره ب��ه وجود ‪3‬‬ ‫ناحیه بزرگ خلخال‪ ،‬مشکین‌شهر و اردبیل‬ ‫گفت‪ :‬سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای‬ ‫مطالع��ات اولیه نواحی اس��تان اردبیل ‪45‬‬ ‫میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌کنند ‪.‬‬ ‫یکی از اقدامات اساس��ی برای شناسایی‬ ‫قابلیت‌های معدن استان‪ ،‬تدوین برنامه‌های‬ ‫مطالعاتی است که این امر در استان اردبیل‬ ‫آغاز شده است‪.‬‬ ‫بعد از مطالعات اولیه بر معدن‌ها می‌توان‬ ‫ب��ه ظرفیت س��رمایه عظی��م در معدن پی‬ ‫برد و با ط��ی مراحل قانونی به اس��تخراج‬ ‫و اکتشاف مواد و س��نگ‌های ارزشمند در‬ ‫معدن پرداخت‪.‬‬ ‫اس��تاندار اردبیل با اشاره به اینکه معدن‬ ‫اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در پویایی اقتصاد‬ ‫منطق��ه دارد‌‪ ،‬اف��زود‪ :‬یک��ی از رکن‌ه��ای‬ ‫اساسی برای س��رمایه‌گذاری‪ ،‬وجود معدن‬ ‫در منطقه است‪.‬‬ ‫امروزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با‬ ‫توج��ه به صرفه اقتصادی باالی معدن میل‬ ‫و رغبت بیش��تری به سرمایه‌گذاری در این‬ ‫بخ��ش دارند و با توجه ب��ه اهمیت فراوانی‬ ‫ک��ه در ح��وزه معدن وج��ود دارد می‌توان‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های کالن��ی در این حوزه‬ ‫انج��ام داد که مزیت‌ه��ای اقتصادی باالیی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫امیدواریم ب��ا احیای معدن‌های اس��تان‬ ‫پویایی خاص��ی در اقتصاد منطقه به وجود‬ ‫آید و استفاده از این سرمایه عظیم توسعه‬ ‫اس��تان را در بخش‌های مختلف رقم بزند و‬ ‫به‌طور مس��لم با احیای معدن‪ ،‬استان دچار‬ ‫تحول عظیمی در عرصه‌ه��ای اقتصادی و‬ ‫اشتغالزایی می‌شود‪.‬‬ ‫تهیه کرده‪ ،‬از طرف دیگر بخشی از این فاینانس برای‬ ‫ایجاد زیرس�اخت‌ها به‌کار می‌رود که نوعی استفاده‬ ‫از تس�هیالت ریالی و البته با بهره بسیار پایین است‬ ‫و در توس�عه اقتص�ادی و بهبود گردش مالی بس�یار‬ ‫ارزنده است‪.‬‬ ‫بلک��ه ظرفیت این طرح‌ه��ا را از ‪800‬هزار‬ ‫ت��ن به یک‌میلیون تن ارتق��ا دهد که این‬ ‫موضوع نش��ان دهن��ده صرف��ه اقتصادی‬ ‫و اس��تفاده حداکثری از اعتبارات اس��ت‪.‬‬ ‫چراک��ه پی��ش از آغ��از تحریم‌ه��ا فوالد‬ ‫هرم��زگان که ظرفیتی مش��ابه با ‪ 7‬طرح‬ ‫فوالدی دارد با رقمی ‪400‬میلیون یورویی‬ ‫توس��ط یک ش��رکت اروپایی اجرا ش��د و‬ ‫به‌طور قطع در حال حاضر اگر موانع ورود‬ ‫این ش��رکت‌ها به طرح‌های ف��والدی نیز‬ ‫وجود نداشت با رقمی بیش از ‪400‬میلیون‬ ‫یورو برای هر طرح روبه‌رو می‌ش��دیم‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که هر یک از این طرح‌ها‬ ‫با ق��راردادی ‪280‬میلیون یورویی در حال‬ ‫تجهیز و راه‌اندازی هستند و این رقم برای‬ ‫باقیمانده بخش احیا‪ ،‬زیرساخت‌ها و بخش‬ ‫فوالدسازی مصرف خواهد شد و این اعتبار‬ ‫تنها برای بخش فوالدسازی تامین اعتبار‬ ‫نشده که نوعی سرمایه‌گذاری با بیشترین‬ ‫بهره‌وری است‪.‬‬ ‫دریانور در رابطه با اثر تحریم‌ها در اجرای‬ ‫طرح‌های بخش مع��دن اضافه کرد‪ :‬به‌طور‬ ‫قطع تحریم‌ها اثر منفی بر اجرای طرح‌های‬ ‫بخش معدن داش��ته‪ ،‬ب��ه گونه‌ای که در ‪7‬‬ ‫طرح ف��والدی به دلیل موان��ع تحریمی و‬ ‫مش��کل بانک مرکزی ایران و طرف چینی‬ ‫از اوایل س��ال‌جاری ای��ن طرح‌ها و تمامی‬ ‫طرح‌های مش��مول فاینانس به مدت ‪ 7‬ماه‬ ‫به تعویق افتاده و از آذرماه امس��ال دوباره‬ ‫اجرای آنها از س��ر گرفته شده است‪ .‬با این‬ ‫ح��ال میانگین پیش��رفت ای��ن طرح‌ها در‬ ‫بخش احیا بی��ش از ‪75‬درصد و در بخش‬ ‫فوالدس��ازی ح��دود ‪35‬درصد پیش��رفت‬ ‫داش��ته که در یک س��ال اخیر اجرای آنها‬ ‫با سرعت بیشتری دنبال می‌شود‪ .‬بنابراین‬ ‫بخش احیای ‪ 4‬طرح فوالدی در س��ال ‪94‬‬ ‫و ‪ 3‬ط��رح باقیمانده در ابتدای س��ال ‪95‬‬ ‫راه‌اندازی خواهد ش��د و با تاخیری که در‬ ‫تامی��ن اعتبار بخش ف��والد این طرح‌ها به‬ ‫وج��ود آمد در ابتدای س��ال ‪ 96‬راه‌اندازی‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فاینان�س راه�ی ب�رای توس�عه‬ ‫اقتصادی‬ ‫دبی��ر انجمن فوالد با‬ ‫تاکی��د ب��ر اهمی��ت‬ ‫استفاده از فاینانس‌ها‬ ‫در اج��رای طرح‌های‬ ‫بخ��ش مع��دن ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬فاینانس در راه‌اندازی طرح‌ها‬ ‫س��رمایه‌گذاری برای توس��عه اقتصادی و‬ ‫افزای��ش نقدینگی اس��ت‪ .‬بنابراین اجرای‬ ‫طرح‌های معدنی همچون ‪ 7‬طرح فوالدی‬ ‫با فاینانس خارجی گام مثبتی برای رش��د‬ ‫اقتصادی خواهد بود‪.‬‬ ‫رسول خلیفه‌سلطان با بیان اینکه اجرا و‬ ‫تجهیز پروژه‌ها به شرایط قرارداد و توافقات‬ ‫دوجانبه بس��تگی دارد ادامه داد‪ :‬راه‌اندازی‬ ‫یک طرح فوالدی وابس��ته به اینکه مربوط‬ ‫به کدام بخش یعنی احیا‪ ،‬ذوب و‪ ...‬است و‬ ‫با چه ظرفیتی قرار اس��ت تولید کند زمان‬ ‫اجرای آن نی��ز متغیر خواهد بود‪ ،‬از این‌رو‬ ‫در صورتی که ش��رایط مساعد باشد زمانی‬ ‫‪2‬س��اله برای یک طرح ذوب ی��ا احیا نیاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ 200‬نقطه اکتشاف‬ ‫در سیستان و بلوچستان‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سیس��تان و‬ ‫بلوچستان گفت‪ 200 :‬نقطه اکتشاف‬ ‫در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫شناسایی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬داوود شهرکی در جلسه‬ ‫بررسی فعالیت‌های س��ازمان توسعه‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیرو س��فر ریاست‌جمهوری به استان‬ ‫و مصوب��ات بخش مع��دن در زمینه‬ ‫اکتشاف گسترده‪ ،‬این اکتشافات آغاز‬ ‫و مطالعات و بازدیدهای میدانی انجام‬ ‫شده و ‪ 8‬شرکت نتایج خود را در این‬ ‫زمینه اعالم کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درواقع ما در مطالعات از‬ ‫توان دانشگاهیان در قالب شرکت‌های‬ ‫معدن��ی در مناط��ق هدف اس��تفاده‬ ‫کرده‌ای��م و ضم��ن اخ��ذ نمونه‌های‬ ‫مختل��ف‪ 200 ،‬نقطه برای اکتش��اف‬ ‫شناخته شده و در فاز دوم‪ ،‬مطالعات‬ ‫اکتش��افی و عملی��ات ژئوفیزیک در‬ ‫دست اقدام است‪.‬‬ ‫اس��تان‬ ‫اف��زود‪:‬‬ ‫ش��هرکی‬ ‫سیستان‌وبلوچس��تان‪ ،‬استان معدنی‬ ‫اس��ت و استعداد زیادی در این زمینه‬ ‫دارد و بر همین اس��اس اکتشافات به‬ ‫صورت گس��ترده در اس��تان در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ .‬ب��ه دلی��ل فعالیت‌های‬ ‫اکتش��افی م��ا از ت��وان ش��رکت‌های‬ ‫دولتی در این زمینه استفاده کرده‌ایم‬ ‫و در کنار این ش��رکت‌ها‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫خصوص��ی نیز ب��ه این ام��ر مبادرت‬ ‫می‌ورزند‪ .‬داوود شهرکی تصریح کرد‪:‬‬ ‫هم‌اکنون در حدود ‪ 60‬هزار کیلومتر‬ ‫در حال اکتشاف شرایط خوبی داریم‬ ‫و در برخی مواد معدنی شناخته‌شده‬ ‫در دنیا نیز استان رتبه‌های کمتر از ‪5‬‬ ‫را دارد و در زمینه مس نیز مطالعات‬ ‫خوبی انجام ش��ده و امیدواریم ذخایر‬ ‫برتری را نیز کشف و فرآوری کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش مالیات‌های‬ ‫معدنی با ورود‬ ‫فناوری تولید‬ ‫بهرام شکوری‬ ‫عضو هیات مدیره خانه معدن‬ ‫درآمده��ای مالیاتی دول��ت از بخش معدن در‬ ‫ش��رایطی که بیش��تر تولیدات معدن��ی ایران به‬ ‫س��نگ‌آهن برمی‌گردد و هم‌اکن��ون بازار جهانی‬ ‫ای��ن ماده معدنی در اغما به س��ر می‌برد کمی با‬ ‫چالش مواجه است اما از آنجایی که معادن ایران‬ ‫قابلی��ت باالیی از میزان ذخیره و نوع ماده‌معدنی‬ ‫دارن��د در صورتی ک��ه بس��تر ورود تجهیزات و‬ ‫فناوری‌ه��ای روز ب��ه ایران فراهم ش��ود به طور‬ ‫قط��ع افزایش تولید و رون��ق را در بخش معدن‬ ‫شاهد خواهیم بود که این مسئله تولید و صادرات‬ ‫بیشتر صنایع پایین دستی را برای معدنکاران به‬ ‫همراه خواهد آورد‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر ب��ا افزایش تولی��د و فرآوری‬ ‫درآمده��ای مالیاتی دولت بهب��ود می‌یابد که در‬ ‫شرایطی که قیمت نفت رو به افول است می‌تواند‬ ‫جایگزین خوبی باشد‪.‬‬ ‫همچنین ب��رای اینک��ه معادن ای��ران میزبان‬ ‫س��رمایه‌گذاران جدی��د و افزای��ش اس��تخراج‬ ‫م��اده‌ای معدنی باش��د بای��د هزینه‌ه��ای تولید‬ ‫کاه��ش یاب��د و حاش��یه س��ود ب��اال انگیزه‌ای‬ ‫ب��رای تولی��د و بهره‌ب��رداری از مع��ادن‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری دولت در حم��ل و نقل ریلی از‬ ‫دیگر مواردی است که در بلندمدت بر درآمدهای‬ ‫مالیاتی دولت اثر خواهد گذاش��ت‪ ،‬زیرا بسیاری‬ ‫از محدوده‌های معدنی در مناطق دورافتاده واقع‬ ‫ش��ده‌اند که تنها با فراهم کردن زیرساخت‌های‬ ‫حم��ل و نقلی می‌توان پای س��رمایه‌گذاران را به‬ ‫آن مناطق باز کرد‪.‬‬ ‫در واق��ع وارد نش��دن س��رمایه‌گذاران به این‬ ‫معنا نیس��ت ک��ه ارزش اف��زوده مع��ادن پایین‬ ‫اس��ت بلکه به دلیل افزای��ش هزینه حمل و نقل‬ ‫ق��درت رقابت‌پذی��ری محص��والت تولید ش��ده‬ ‫کاه��ش می‌یابد‪ .‬ب��ه همین دلی��ل فراهم کردن‬ ‫زیرس��اخت‌های مورد نیاز توسط دولت استخراج‬ ‫و ف��رآوری مواد معدنی بیش��تری را در کش��ور‬ ‫ش��اهد خواهیم ب��ود و این چرخ��ه تولید به‌طور‬ ‫قط��ع درآم��د مالیات��ی بیش��تری را عاید دولت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫هشدار به شرکت تامین ماسه‬ ‫فیروزکوه‬ ‫ایرنا‪ :‬معاون برنامه‌ریزی و امور اش��تغال استانداری‬ ‫تهران گفت‪ :‬در صورت عمل نش��دن به تعهدات از‬ ‫س��وی شرکت تامین ماس��ه ریخته‌گری فیروزکوه‪،‬‬ ‫این ش��رکت تعطی��ل و پلمب می‌ش��ود‪‌.‬نعمت‌اهلل‬ ‫ترکی با اعالم نارضایتی از پیشرفت نداشتن کار در‬ ‫این پروژه افزود‪ :‬در صورت عمل نکردن به تعهدات‬ ‫از سوی شرکت تامین ماسه ریخته‌گری فیروزکوه‪،‬‬ ‫این شرکت تعطیل و پلمب خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خطاب به مسئوالن این شرکت با بیان اینکه‬ ‫زمانی نداش��تن زمین‪ ،‬تسهیالت‪ ،‬آب‪ ،‬برق و گاز را‬ ‫بهانه انتقال ندادن ش��رکت ق��رار می‌دادید‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬امروز و با دریافت تمام��ی این امکانات هنوز‬ ‫هیچ اق��دام عملیاتی در این زمینه انجام نش��ده و‬ ‫به نظر می‌رس��د مسئوالن این شرکت هیچ اراده‌ای‬ ‫برای انجام کار ندارند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مسئله اصلی سالمت شهروندان‬ ‫فیروزکوهی است و اگر زمینه‌های این انتقال انجام‬ ‫نشود‪ ،‬شرکت را تعطیل و پلمب خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه‌ریزی و امور اش��تغال اس��تانداری‬ ‫تهران اف��زود‪ :‬حتی حاضریم پ��س از تعطیلی این‬ ‫واحد تا چند س��ال حقوق پرس��نل و کارگران این‬ ‫ش��رکت را از طریق سازمان تامین اجتماعی تامین‬ ‫کنیم تا مس��ئوالن ش��رکت مس��ئله خطیر انتقال‬ ‫شرکت را به انجام برسانند‪.‬‬ ‫وی خطاب به فرماندار فیروزکوه خواستار تشکیل‬ ‫ه��ر چه زودتر جلس��ه ش��ورای تامین شهرس��تان‬ ‫به‌منظور تعیی��ن فرصت زمانی برای این ش��رکت‬ ‫در جه��ت انجام کار ش��د‪ .‬ش��رکت تامین ماس��ه‬ ‫ریخته‌گری شهرس��تان فیروزکوه بزرگترین شرکت‬ ‫از این دس��ت در سطح خاورمیانه است که به دلیل‬ ‫آالینده بودن چند س��الی اس��ت بحث خروج آن از‬ ‫محدوده فیروزکوه مطرح است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫صادرات خدمات فنی‬ ‫به جای‬ ‫نیروی انسانی‬ ‫هرمز ناصرنیا‬ ‫رییس سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫ص��دور خدمات فنی ـ مهندس��ی در بخش معدنی‬ ‫فرصتی مغفول مانده اس��ت ک��ه می‌تواند در وضعیت‬ ‫رک��ود فعلی اقتص��اد ای��ران مانند هوایی ت��ازه برای‬ ‫افزایش درآمدهای ارزی باش��د‪ .‬البت��ه معدن‪ ،‬بخش‬ ‫تو‌پا بسته‌ای در شرایط فعلی محسوب نمی‌شود‬ ‫دس�� ‌‬ ‫با وجود اینکه متاثر از ش��رایط کل��ی اقتصاد‪ ،‬رکود و‬ ‫کاهش قیمت قابل‌توجه��ی را تحمل می‌کند‪ .‬در این‬ ‫میان اگر روند رو‌به‌رشد و مثبتی در صادرات خدمات‬ ‫فنی و پیمانکاری معدن شکل بگیرد حرکت خجسته‬ ‫و اتفاقی مثبت تلقی می‌ش��ود‪ .‬گرچ��ه در‌حال حاضر‬ ‫بدنه فنی ـ مهندس��ی معدن در ایران بس��یار توانمند‬ ‫است و از استعدادهای خوبی بهره می‌گیرد‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال ص��ادرات خدمات مهندس��ی معدن‪،‬‬ ‫مس��تلزم بردن ماش��ین‌آالت و تجهی��زات معدنی به‬ ‫کشور مقصد و برگرداندن آن بعد از اتمام پروژه است‬ ‫که به‌نظر می‌رسد چندان مقرون به صرفه نیست و این‬ ‫جزو چالش‌های جدی صادرات خدمات فنی به‌ش��مار‬ ‫می‌آی��د‪ .‬البته صادرات به کش��ورهای اطراف ممکن‬ ‫اس��ت دارای صرفه اقتصادی باالتری باش��د به شرط‬ ‫اینکه قراردادهای قابل‌توجهی داش��ته باشند و بتواند‬ ‫انگی��زه‌ای برای ص��دور خدمات فنی ـ مهندس��ی به‬ ‫وجود آورد‪ .‬آنچه انگیزه پیمانکاران معدنی را کمرنگ‬ ‫می‌کند ضعف اقتصادی برخی از این کشورها و شکل‬ ‫نگرفتن سیس��تم پول��ی و بانک��ی و همچنین امنیت‬ ‫پایین آنهاست‪ .‬به‌طور مثال در کشورهای همسایه که‬ ‫لو‌نقل تجهیزات‬ ‫از معادن غنی برخوردارند‪ ،‬هزینه حم ‌‬ ‫برای ما مقرون به صرفه‌تر اس��ت مانند افغانستان که‬ ‫برای نمونه دارای معادن بس��یار غنی آهن و‌‪ ...‬است و‬ ‫کش��ورمان به راحتی می‌تواند از این بازار س��ود ببرد‪،‬‬ ‫لو‌انتقاالت‬ ‫اما سیستم بانکی کامل ندارد که بتواند نق ‌‬ ‫پول��ی در آن انجام ش��ود ضمن اینکه این کش��ور از‬ ‫امنی��ت خوبی برخ��وردار نیس��ت و س��رمایه‌گذاران‬ ‫نمی‌توانند س��رمایه خود را با بردن به این کش��ور به‬ ‫خط��ر اندازند‪ .‬عالوه‌بر این آنها ب��ه دنبال پیمانکارانی‬ ‫هس��تند که با خود سرمایه بیاورند و در طوالنی مدت‬ ‫آن را باز پس دهند‪.‬‬ ‫راه‌ه��ای دیگری برای ص��ادرات خدم��ات فنی در‬ ‫بخش مع��دن وجود دارد‪ ،‬برای نمون��ه از تجهیزات و‬ ‫ماش��ین‌آالت کشور صاحب پروژه اس��تفاده کنیم که‬ ‫این‌کار در کش��ورهای توس��عه نیافته ب��ه دلیل نبود‬ ‫ماشین‌آالت خوب و کامل معدنی امکانپذیر نیست‪ .‬در‬ ‫کش��ورهای توسعه یافته نیز که دارای تجهیزات کافی‬ ‫هستند فقط به نیروهای سطح باالی فنی ما نیاز دارند‬ ‫که در این صورت‪ ،‬صدور نیروی کار محسوب می‌شود‬ ‫و ارزآوری چندانی ندارد و ضمن اینکه در ش��أن ایران‬ ‫نیست به جای صدور خدمات فنی به اعزام نیروی کار‬ ‫بپردازد‪ .‬صدور نیروی کار یک اش��تغال موقتی است و‬ ‫مقرون به صرفه محسوب نمی‌شود‪.‬‬ ‫در حقیقت صدور خدمات فنی و مهندسی باید جای‬ ‫صدور خدمات اجرایی را بگیرد؛ صادرات خدمات فنی‪،‬‬ ‫از طریق عقد قرارداد بین دو کش��ور انجام می‌ش��ود و‬ ‫حمایت‌های دولت دو کشور را دارد اما خدمات اجرایی‬ ‫به صورت شخصی انجام می‌شود و ممکن است منافع‬ ‫اشخاص به طور کامل حفظ نشود‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫کاهش انرژی؛ هدف بخش‬ ‫تحقیق مس سرچشمه‬ ‫«انجام پروژه‌های پژوهش��ی درب��اره مصرف بهینه‬ ‫حامل‌های انرژی و انجام پژوهش‌های توسعه‌ای جهت‬ ‫حفظ و بهبود ش��رایط موجود از اهداف امور تحقیق و‬ ‫توسعه مجتمع مس سرچش��مه هستند‪ ».‬به گزارش‬ ‫«مس پ��رس»‪« ،‬علی نوروزی» مدی��ر امور تحقیق و‬ ‫توس��عه مجتمع مس سرچش��مه با بی��ان این مطلب‬ ‫افزود‪« :‬دس��تیابی به این اهداف ب��ا حمایت مدیریت‬ ‫ارش��د و تعامل هرچه بهت��ر با واحده��ای تولیدی و‬ ‫پش��تیبانی محقق خواهد ش��د‪ ».‬وی گفت‪« :‬تعریف‬ ‫بس��یاری از پروژه‌ه��ای تحقیقات��ی واح��د تحقیق و‬ ‫توس��عه مجتمع مس سرچشمه بر اس��اس نیاز اعالم‬ ‫ش��ده از س��وی واحدها انجام می‌ش��ود و در پایان هر‬ ‫س��ال از واحدهای تولیدی و غیرتولیدی اس��تعالم به‬ ‫عم��ل می‌آید و اولویت‌های پژوهش��ی این واحدها به‬ ‫امور تحقیق و توس��عه ارسال می‌ش��ود‪ ».‬وی با بیان‬ ‫اینکه اکن��ون ‪ 120‬پروژه در واحد تحقیق و توس��عه‬ ‫مجتمع مس سرچش��مه در حال انجام است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪« :‬بهینه‌س��ازی تولی��د نانوذرات طال و س��لنیم‪،‬‬ ‫طراحی و س��اخت در مجتمع مس سرچشمه‪ ،‬بررسی‬ ‫قابلیت بهبود عیار کنسانتره تغلیظ به کمک بازدارنده‬ ‫متابی‌س��ولفیت در فاز صنعتی و بررس��ی عوامل نفوذ‬ ‫م��ذاب از کف ک��وره ریورب از جمله ای��ن پروژه‌های‬ ‫تحقیقاتی است‪».‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫صرفه‌جویی ‪ 4‬برابری ارز در تولید سیمان چاه نفت‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫محبوبه ناطق‪-‬گروه معدن‪ :‬س��یمان چاه نفت یکی‬ ‫از انواع س��یمان‌های خاص اس��ت که چند سالی است‬ ‫در کش��ور تولید می‌شود و نیاز بخش نفت را به واردات‬ ‫س��یمان به ط��ور کامل تامی��ن می‌کند‪ .‬در کش��ور با‬ ‫وجود تع��داد باالی کارخانه‌های س��یمان‪ ،‬تنها ‪ 2‬تا ‪3‬‬ ‫کارخانه به تولید این نوع س��یمان می‌پردازند‪ .‬سیمان‬ ‫چاه نفت در حفاری‌ه��ای چاه‌های نفت مصرف دارد و‬ ‫حک��م تثبیت‌کننده لوله حف��اری و محافظت‌کننده از‬ ‫لوله حفاری در مقابل خورندگی عوامل محیطی را ایفا‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهترین معادن با خلوص ‪75‬‬ ‫کارخانه سیمان کرمان از معدود‬ ‫کارخانه‌هایی اس��ت که به تولید‬ ‫سیمان چاه نفت می‌پردازد و تنها‬ ‫کارخانه‌ای است که تولید سیمان‬ ‫چاه نف��ت را به صورت مس��تمر‬ ‫ادامه داده اس��ت‪ .‬مدیرعامل کارخانه سیمان کرمان با‬ ‫می‌گوید‪ :‬س��یمان کرمان در‬ ‫بیان این مطلب به‬ ‫شمار نخستین کارخانه‌هایی است که سیمان در کالس‬ ‫جی که مهم‌ترین و ارزش��مندترین نوع سیمان است و‬ ‫ویژه چاه‌های نفت تولید می‌کند‪ .‬البته کارخانه سیمان‬ ‫تهران نیز به تولید این نوع سیمان اقدام کرده است‪.‬‬ ‫محم��د حیدری با بی��ان اینکه برخ��ی کارخانه‌های‬ ‫س��یمان در ایران دارای بهترین مع��دن با خلوص ‪75‬‬ ‫درص��د هس��تند که س��یلوی باالیی نیز دارن��د‪ ،‬اضافه‬ ‫می‌کند‪ :‬س��یمان دورود نیز توان تولید این نوع سیمان‬ ‫را دارد ام��ا ای��ن تولید مس��تمر نیس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫س��یمان کرمان به دلیل داش��تن م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫تولید س��یمان چاه نفت‪ ،‬همچنین ت��وان علمی باالی‬ ‫متخصصان و کارشناس��ان این مجموعه و آزمایش��گاه‬ ‫مهندسی خوب توانسته تولید مستمر سیمان مخصوص‬ ‫چاه نفت را ادامه دهد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ 20 :‬س��ال پیش این س��یمان برای‬ ‫نی��از حفاری‌ه��ای نفت��ی از خارج وارد می‌ش��د و تنی‬ ‫‪ 200‬ت��ا ‪ 250‬دالر ارزبری داش��ت ام��ا در حال حاضر‬ ‫این س��یمان که مورد تایید وزارت نفت است‪ ،‬بر اساس‬ ‫توافق دو طرف تنی ‪ 200‬هزار تومان عرضه می‌شود که‬ ‫ک چهارم قیمت آن در ‪ 20‬سال گذشته است‪.‬‬ ‫ی ‌‬ ‫او در پاسخ به این سوال که چرا یک کارخانه به تولید‬ ‫مستمر س��یمان چاه نفت می‌پردازد‪ ،‬ادامه می‌دهد‪ :‬از‬ ‫آنجا که این نوع س��یمان فقط یک مش��تری در داخل‬ ‫کش��ور دارد و آن ه��م وزارت نف��ت و ش��رکت مل��ی‬ ‫حفاری‌های نفت اس��ت‪ ،‬نیازی به تعدد تولید‌کنندگان‬ ‫س��یمان چاه نفت نیس��ت‪ ،‬با وجود اینکه ما نیز تنها با‬ ‫بس��تن قرارداد اقدام به تولی��د می‌کنیم‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫کارخانه‌ه��ای س��یمان به ای��ن دلیل س��راغ تولید این‬ ‫س��یمان نمی‌روند که برای آنها صرف��ه اقتصادی ندارد‬ ‫زیرا باید کوره ‪ 4‬هزار تنی سیمان را برای تولید ‪ 3‬هزار‬ ‫تن سیمان فعال کنند‪.‬‬ ‫حیدری می‌افزاید‪ :‬برخی کارخانه‌های سیمان به دلیل‬ ‫داشتن همزمان کوره‌ها‪ ،‬آسیاب‌ها و سیلوهای کوچک و‬ ‫مخصوص این نوع سیمان و همچنین ماشین‌آالت مورد‬ ‫نیاز و مزیت آزمایش��گاهی توانسته به شکل مستمر به‬ ‫تولید بپردازد‪ ،‬گرچ��ه اکثر کارخانه‌ها داراری کوره‌ها و‬ ‫آسیاب‌های بزرگ هس��تند و نمی‌توانند با یک‌پنجم یا‬ ‫یک‌دهم خوراک مورد نیاز‪ ،‬کوره یا آس��یاب را روش��ن‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫وی تصری��ح می‌کند‪ :‬این نوع س��یمان باید بتواند در‬ ‫عمق ‪ 3‬ه��زار متری‪ ،‬تغییرات فیزیکی و ش��یمیایی را‬ ‫تحمل کند و گیرایی باالیی داش��ته باشد و با توجه به‬ ‫حرارت باال و فعل و انفعاالت در اعماق پایین‌تر‪ ،‬بیشتر‬ ‫گیرایی خود را حفظ می‌کند‪.‬‬ ‫مدی��ر عامل س��یمان کرمان با بی��ان اینکه صادرات‬ ‫موردی سیمان چاه نفت به کشورهای دیگر وجود دارد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در حد محدود ‪ 2‬تا ‪ 3‬هزار تن س��یمان چاه‬ ‫نفت به ترکمنس��تان و عراق صادرات داشته‌ایم ولی به‬ ‫دلیل اینکه س��یمان وزن زیاد و قیم��ت پایینی دارد و‬ ‫هر تن ‪ 50‬دالر تا س��واحل جنوبی کش��ور برای هزینه‬ ‫حمل‌ونقل نیاز دارن��د‪ ،‬نمی‌توانیم با قیمت‌های رقابتی‬ ‫وارد بازاره��ای هدف ش��ویم و به کش��ورهای حاش��یه‬ ‫خلیج‌فارس که برای حفاری‌های نفتی خود به س��یمان‬ ‫بس��یار نیاز دارند‪ ،‬س��یمان بفرس��تیم‪ .‬ص��ادرات برای‬ ‫کارخانه‌های س��یمان هرمزگان‪ ،‬کنگان و مندش��تی یا‬ ‫امثال آنها صرفه اقتصادی می‌تواند داشته باشد‪.‬‬ ‫حیدری با اش��اره به اینکه بس��ته به مصرف ش��رکت‬ ‫حفاری‌های نفت‪ ،‬تولید سیمان مخصوص چاه نفت بین‬ ‫‪30‬تا ‪ 60‬هزار تن متغیر است که امسال مصرف کمتری‬ ‫نیز نسبت به سال‌های گذش��ته داشته‌اند‪ ،‬می‌گوید‪ :‬ما‬ ‫هی��چ محدودیتی برای میزان تولید س��یمان چاه نفت‬ ‫نداری��م‪ .‬مواد پایه‌اش را آماده می‌کنیم و بعد از بس��تن‬ ‫قرارداد اقدام به تولید هر میزان س��یمان درخواس��تی‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در کل ‪ 5‬تا ‪ 6‬نوع س��یمان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اضاف��ه می‌کند‪ :‬عمده‌ترین نوع س��یمان تولیدی‬ ‫کش��ور تیپ یک و تیپ دو و همچنین تیپ ‪ 5‬اس��ت‪.‬‬ ‫سیمان پوزوالنی‪ ،‬سیمان آهکی و سیمان چاه نفت نیز‬ ‫بسته به سفارشات تولید می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سیمانی خاص برای مصارف خاص‬ ‫عبدالرضا ش��یخان‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫سیمان کشور درباره ویژگی‌های‬ ‫س��یمان چ��اه نف��ت ب��ه‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬این س��یمان به علت‬ ‫تفاوت در زمان ج��ذب مقاومت‬ ‫باال نس��بت به س��یمان معمولی می‌تواند در بسیاری از‬ ‫حفاری‌های چاه نفت در پروژه‌های نفتی کش��ور نقشی‬ ‫مثمر ثمر ایفا کند‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬این نوع س��یمان در چاه‌های نفت به‬ ‫منظور درزگیری و حفاظت الزم‪ ،‬دور لوله‌های نفت در‬ ‫اعم��اق چاه (‪ 6000‬تا ‪ 8000‬ف��وت) به صورت دوغاب‬ ‫پمپاژ و در ش��رایط دما و فش��ار باال اس��تفاده ش��ده‪،‬‬ ‫سرپرست مجتمع سرب و روی انگوران‪:‬‬ ‫معدن روباز سرب و روی انگوران زیرزمینی می‌شود‬ ‫طرح اس��تخراج و تولید زیرزمینی از معدن انگوران در دس��ت‬ ‫انجام است و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل آن ساالنه ‪120‬هزار تن‬ ‫ماده معدنی استخراج شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو منصورش��بانی‪ ،‬سرپرس��ت مجتمع سرب و‬ ‫روی انگوران با بیان این مطلب گفت‪ :‬با اتمام عملیات آماده‌سازی‬ ‫تونل‌ها و س��ایر حفاری‌ها‪ ،‬پیش‌بینی می‌ش��ود در اواخر سال ‪94‬‬ ‫عملیات بهره‌برداری از این طرح آغاز شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تاکن��ون بیش از ‪ 90‬درصد اهداف تعیین‌ش��ده‬ ‫تحق��ق یافته و در این رابطه ح��دود‪ 4000‬متر حفاری در فضای‬ ‫زیرزمینی به صورت تونل دسترس��ی‪ ،‬رمپ و نیز دسته‌های اصلی‬ ‫و فرعی انجام شده است‪.‬‬ ‫سرپرست مجتمع سرب و روی انگوران تصریح کرد‪ :‬مقدار مواد‬ ‫معدن��ی قابل اس��تخراج از انگوران به میزان ی��ک میلیون و ‪945‬‬ ‫هزار و ‪ 344‬تن بوده که ش��امل بخش‌های اکس��یدی‪ ،‬سولفوری‬ ‫و مخلوط اکس��یده سولفوری است و بخش سولفوری با عیار قابل‬ ‫استخراج‪ 34 ،‬درصد روی و ‪ 2/5‬درصد سرب برآورد می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن طرح برای دسترس��ی بهتر به م��اده معدنی و‬ ‫اس��تخراج آن انجام می‌ش��ود و برای مس��یر آن‪ ،‬انشعاب‌هایی از‬ ‫رمپ ارتباطی در افق‌های ‪ 2720،2730‬و ‪ 2740‬حفاری ش��د که‬ ‫از نتایج حاصل این عملیات‪ ،‬دستیابی به اطالعات جدید از کمیت‬ ‫و کیفیت مواد معدنی موجود در زون مذکور است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 3‬میلیون تن نمک صنعتی آماده عرضه‬ ‫مدی��ر واحد پتاس خ��ور و بیابانک گف��ت‪ 3 :‬میلیون تن نمک‬ ‫صنعتی با خلوص تقریبی ‪ 97‬درصد تولید شده و آماده عرضه به‬ ‫بازار اس��ت‪ .‬به گزارش ایمیدرو‪ ،‬مدی��ر واحد پتاس اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫دوره تبخی��ر ‪ ،92-93‬معادل ‪ 60‬هزار تن کارنالیت و حدود ‪500‬‬ ‫هزار مترمکعب نمک صنعتی از حوضچه‌های تبخیر خورشیدی در‬ ‫این واحد برداشت شده است‪.‬‬ ‫منصور ش��بانی با بیان اینکه در حال حاضر ‪ 3‬میلیون تن نمک‬ ‫صنعتی با خلوص تقریبی ‪ 97‬درصد تولید شده و آماده عرضه به‬ ‫بازار اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به دنبال مطالعات تحقیقی انجام گرفته‬ ‫مش��خص شد محلول ش��ورابه‌های نهایی به دس��ت آمده در این‬ ‫مجتمع می‌تواند به عنوان تثبیت‌کننده خاک در جاده‌های خاکی‬ ‫و معادن مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شورابه نهایی‪ ،‬محلولی است که در انتهای فرآیند‬ ‫تولید کارنالیت و نمک صنعتی به دس��ت می‌آید و پیش از این به‬ ‫عنوان ضایعات شناخته شده بود و کاربردی نداشت‪.‬‬ ‫مدیر واحد پتاس خور و بیابانک افزود‪ :‬با این حال برای استفاده‬ ‫بهینه از این ماده مطالعات فش��رده‌ای انجام و کاربرد شورابه‌های‬ ‫نهایی ب��ه عنوان تثبیت‌کننده خاک در جاده‌های خاکی و معادن‬ ‫و همچنین به عنوان ذوب‌کننده یخ و برف به بازار معرفی ش��د و‬ ‫بخشی از این محصول نیز به فروش رسید‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬امیدواریم با بهره‌ب��رداری از کارخانه فرآوری‬ ‫پتاس‪ ،‬عملیات فرآوری کارنالیت تا پایان س��ال جاری آغاز شود‪.‬‬ ‫در این فرآیند کارنالیت تبدیل به کلرید پتاس��یم و کلرید منیزیم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن با زمان‌بندی تنظیم ش��ده تولی��د و عرضه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به اینکه آنچه در حفظ کیفیت‬ ‫آن مهم است‪ ،‬زمان‌بندی و قابلیت پمپ شدن در دما و‬ ‫فشار مختلف چاه کنترل است‪ ،‬ادامه می‌دهد‪ :‬مهم این‬ ‫اس��ت که سیمان در روند سیمان‌کاری در چاه هیچ‌گاه‬ ‫به ژل تبدیل نشود ‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه کارخانه س��یمان کرمان از معدود‬ ‫تولیدکننده‌ه��ای س��یمان چ��اه نف��ت کالس جی در‬ ‫کش��ور اس��ت می‌گوید‪ :‬س��یمان تولیدی ای��ران جزو‬ ‫بهترین س��یمان‌های دنیا اس��ت ولی برای سیمان‌های‬ ‫خاص باید تقاضا به میزان کافی وجود داش��ته باشد تا‬ ‫کارخانه‌های سیمان به سراغ تولید سیمان خاص بروند‬ ‫و سرمایه‌گذاری‌های سنگین روی آن انجام دهند‪ ،‬چرا‬ ‫که در تولید تقاضا و بازار مطمئن حرف اول را می‌زند‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬در صورتی که س��یمان ای��ران بتواند‬ ‫عرضه را با تقاضای بازار متعادل کند‪ ،‬می‌تواند به تولید‬ ‫س��یمان خاص با هدف صادرات نیز بیندیش��د ولی تا‬ ‫زمانی که رکود باقی اس��ت‪ ،‬کارخانه‌های س��یمان باید‬ ‫ب��ه فکر ادامه حیات و بقای خود باش��ند تا در دوره‌ای‬ ‫که رش��د اقتصادی اتفاق افتد‪ ،‬با تمام توان در بازار‌های‬ ‫داخلی و بین‌المللی حضور یابند‪.‬‬ ‫ش��یخان ادام��ه می‌دهد‪ :‬مص��رف س��یمان یکی از‬ ‫شاخصه‌های توسعه‌یافتگی جوامع به‌شمار می‌رود و اگر‬ ‫مصرف آن در هر کدام از بخش‌های مسکن‪ ،‬پل‌سازی‪،‬‬ ‫سدسازی و حفر چاه نفت و ‪ ...‬افزایش یابد می‌تواند آن‬ ‫کشور را در مسیر مطمئن توسعه و پیشرفت قرار دهد‪.‬‬ ‫‹امضای تفاهم ساخت کارخانه فوالد و کک‌سازی‬ ‫بایک شرکت چند ملیتی‬ ‫س��ازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ای��ران (ایمیدرو)‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬یادداش��ت تفاه��م‬ ‫همکاری برای ساخت کارخانه‌های‬ ‫فرآوری زغال‌سنگ و تولید کک در‬ ‫معدن زغال‌س��نگ طبس (خراسان‬ ‫جنوبی) به ظرفی��ت ‪ 600‬هزار تن‬ ‫و احداث کارخانه فوالد با «شرکت‬ ‫چندملیت��ی ای‌ان‌س��ی» در تهران‬ ‫امضا شد‪.‬‬ ‫گ��زارش پای��گاه اطالع‌رس��انی‬ ‫سازمان یادشده حاکی است‪ ،‬یادداشت تفاهم نامبرده توسط جمشید مالرحمان‪،‬‬ ‫مع��اون طرح‌های توس��عه معدن و صنای��ع معدنی ایمیدرو ب��ه نمایندگی از این‬ ‫س��ازمان و الکس فو‪ ،‬رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل گروه چندملیتی ای‌ان‌سی‬ ‫به امضا رسید‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬ش��رکت ای‌ان‌سی به موجب این یادداشت تفاهم موافقت کرد‬ ‫تا عالوه بر کارخانه‌های مورد اش��اره‪ ،‬در احداث کارخانه تولید فوالد متناس��ب با‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬زغال‌سنگ‪ ،‬کک و سنگ‌آهن با ایمیدرو همکاری داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین طبق این یادداش��ت تفاهم‪ ،‬قرار اس��ت ش��رکت چند ملیتی نامبرده‬ ‫در س��اخت کارخانه تولید فروکروم با س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران مشارکت کند‪.‬‬ ‫سازمان ایمیدرو اجرای ‪ 29‬طرح به ارزش ‪9‬میلیارد دالر را در برنامه کاری خود‬ ‫دارد‪ .‬این سازمان قرار است با همکاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کش��ور و معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫مدت ‪ 3‬سال‪200 ،‬هزار کیلومتر از کشور را زیر پوشش اکتشاف مواد معدنی قرار‬ ‫دهند که تاکنون یک سال از اجرای این برنامه سپری شده است‪.‬‬ ‫براس��اس سند چش��م‌انداز ‪ 1404‬قرار اس��ت ظرفیت تولید فوالد کشور از رقم‬ ‫‪24‬میلیون تنی فعلی به ‪55‬میلیون تن برسد‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫سهم ‪45‬درصدی‬ ‫فرش ماشینی در‬ ‫صادرات نساجی‬ ‫نظرگاه‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫کارشناس صنعت نساجی‬ ‫به ج��رات می‌ت��وان گفت که رش��ته صنعتی‬ ‫تولی��د ف��رش ماش��ینی در کش��ور از مع��دود‬ ‫رش��ته‌هایی است که در دهه اخیر توانسته رشد‬ ‫و توسعه مناسبی داش��ته باشد و از نظر کیفیت‬ ‫تولیدات‪ ،‬طرح و نقش��ه از موقعیت ممتاز و تنوع‬ ‫قاب��ل قبولی برخوردار باش��د و ب��ه خوبی خود‬ ‫را ب��ا آخری��ن پیش��رفت‌های تکنولوژیکی دنیا‬ ‫مجهز کند‪.‬‬ ‫ش��اید نس��ل جدی��د ماش��ین‌های قالیباف��ی‬ ‫ک��ه درحال‌حاض��ر در ای��ران مش��غول ب��ه کار‬ ‫ی��ا اینک��ه در ح��ال حم��ل ب��ه کش��ور اس��ت‬ ‫در ج��ای دیگ��ری از دنی��ا نمون��ه‌اش وج��ود‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬حتی در کش��ور س��ازنده این‬ ‫ماشین‌آالت‪.‬‬ ‫کیفیت این تولیدات نیز در س��طح قابل قبول‬ ‫و مطاب��ق با اس��تانداردهای جهانی اس��ت و اگر‬ ‫کشور ترکیه در صادرات فرش ماشینی وضعیت‬ ‫بهتری از ما دارد و توانس��ته بازارهای بیش��تری‬ ‫را به‌دس��ت آورد‪ ،‬ن��ه فق��ط ب��ه دلی��ل کیفیت‬ ‫تولیدات‪ ،‬بلکه به دلیل روابط و مناس��بات بهتر‬ ‫تجاری و سیاس��ی خ��ود در س��طح بین‌المللی‬ ‫اس��ت وگرنه در این رش��ته صنعت��ی و به لحاظ‬ ‫کیفیت‪ ،‬کش��ورهای ترکیه و چین قادر به رقابت‬ ‫ب��ا محص��والت ایران��ی نیس��تند‪.‬وجود بیش از‬ ‫‪ 1200‬واحد صنعت��ی دارای پروانه بهره‌برداری‬ ‫در کش��ور که ح��دود یک ه��زار واح��د آن در‬ ‫منطقه کاش��ان‪ ،‬آران و بیدگل مس��تقر هستند‪،‬‬ ‫نش��ان از توسعه مناس��ب آن در طول سال‌های‬ ‫اخی��ر دارد و منطقه کاش��ان را تبدیل به قطب‬ ‫تولید فرش ماش��ینی در ایران و یکی از مناطق‬ ‫عمده تولیدکنن��ده این محصول در جهان کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا ی��ک حس��اب س��اده می‌ت��وان فهمید که‬ ‫این صنعت ب��ا در اختیار داش��تن ‪ ۱۳‬درصد از‬ ‫واحدهای صنعت نساجی و ‪ ۱۰‬درصد از شاغلین‬ ‫این صنعت‪ ،‬دارای س��همی معادل ‪ ۴۵‬درصد از‬ ‫صادرات آن است که نشان از ارزش‌افزوده تولید‬ ‫ش��ده در این صنعت و قدرت باالی ارزآوری آن‬ ‫دارد و البته این فقط بخشی از توان این صنعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجم��وع ظرفیت نصب ش��ده ای��ن صنعت در‬ ‫کش��ور بیش از ‪ ۱۲۰‬میلیون مترمربع در س��ال‬ ‫اس��ت که تولی��د عملی آن در س��ال ‪ ۹۲‬افزون‬ ‫ب��ر ‪ ۸۰‬میلی��ون مترمربع بوده و ب��ه عبارتی در‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬میلیون مترمربع یا معادل ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫ظرفیت خال��ی آماده به تولید در کش��ور وجود‬ ‫دارد ک��ه در صورت ایجاد رون��ق در بازار‪ ‌،‬تامین‬ ‫نقدینگی ‪ ،‬اصالح مناس��بات تجاری بین‌المللی‬ ‫و رف��ع تحریم سیس��تم بانکی قابل دسترس��ی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس آمارهای منتش��ر ش��ده ‪ ،‬تولید ‪۸‬‬ ‫ماه امس��ال این رش��ته نیز افزون بر ‪ ۵۴‬میلیون‬ ‫مترمربع بوده‪ ،‬بنابراین امس��ال نی��ز باید انتظار‬ ‫همان ‪‌۸۰‬میلیون مترمربع تولید را داشته باشیم‪.‬‬ ‫ارزش فعلی تولیدات این صنعت افزون ‪۶۵۰۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال یا حدود ‪ 1/9‬میلیارد دالر اس��ت و‬ ‫از مجموع ‪ ۸۰‬میلیون مترمربع تولیدات سالیانه‬ ‫ای��ن صنعت‪ ،‬بیش از ‪ ۵۵‬میلیون مترمربع آن به‬ ‫ارزش تقریبی ‪ ۴۵۰۰۰‬میلی��ارد ریال در داخل‬ ‫کش��ور مصرف می‌ش��ود‪ .‬به هرحال‪ ،‬در صورت‬ ‫استفاده کامل از ظرفیت‌های نصب شده‪ ،‬ارزش‬ ‫تولیدات س��الیانه این صنعت به حدود ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد ری��ال یا حدود ‪ ۲/۸‬میلیارد دالر خواهد‬ ‫رس��ید ک��ه در آن ص��ورت ص��ادرات س��الیانه‬ ‫ی��ک میلی��ارد دالری دور از دس��ترس نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫صادرات��ی ک��ه درحال‌حاض��ر بیش��تر ب��ه‬ ‫کش��ورهای افغانس��تان‪ ،‬ع��راق‪ ،‬ترکمنس��تان‬ ‫و عربس��تان انج��ام می‌گی��رد ام��ا ب��ا توجه به‬ ‫کیفی��ت مطلوب ای��ن محص��والت و در صورت‬ ‫رف��ع تحریم‌ه��ا ب��ه س��ایر بازاره��ا از جمل��ه‬ ‫بازاره��ای اتحادی��ه اروپا نی��ز راه پی��دا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫حاشیه امن برای هیچ مفسد اقتصادی نداریم‬ ‫اقتصادآرام‪ ،‬تراز تجاری مثبت‬ ‫عذرخواهی سبز بشر‬ ‫‪7‬‬ ‫تخفیف‌های تعرفه‌ای ایران و ترکیه دست‌پخت دولت قبل بود‬ ‫تجارت ترجیحی راهی برای ورود به بازار جهانی‬ ‫تصریح‬ ‫زهرا آراس�ته‪ -‬گ�روه تج�ارت‪ :‬موافقتنامه‌های ‪۵‬تا ‪ ۱۵‬درصد در ایران تحویل می‌دهند‪ ،‬بنابراین یکی کنیم‪ .‬مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با‬ ‫تجارت ترجیح��ی و آزاد‪ ،‬توافق‌های بین‌المللی میان از بزرگترین معضالت صنعت نس��اجی این اس��ت که کرد‪ :‬زمانی که این امکان برای ما فراهم نیست که به‬ ‫کشورها به منظور تسهیل تجارت و در نتیجه افزایش چرا در کش��ور قادر به کنت��رل قاچاق در این صنعت دبلیوت��ی‌او بپیوندیم‪ ،‬باید نوع��ی از تجارت جهانی به‬ ‫حجم تجارت میان کش��ورهای طرف تجاری قلمداد نیستیم که کسانی دیگر باید پاسخ این نیاز را بدهند‪ .‬عنوان پیمان‌های منطقه‌ای یا تعرفه‌های ترجیحی دو‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬دراین موافقتنامه‌ها‪ ،‬دولت‌ها تسهیالتی را به گفته خس��روتاج‪ ،‬اگر به سیس��تان و بلوچس��تان جانب��ه را تجربه کنیم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این امر مرحله‌ای‬ ‫در فرآیند تجارت بین‌الملل��ی برای یکدیگر به وجود بروید‪ ،‬مش��اهده می‌کنید که بازار مکران و چابهار پر اس��ت تا یاد بگیریم که چگون��ه وارد بازارهای جهانی‬ ‫می‌آورن��د که برای دیگر کش��ورها قائل نمی‌ش��وند‪ .‬از پوشاک خارجی شده اس��ت که از پاکستان و هند شویم‪ .‬وی افزود‪ :‬براساس واقعیت‌های فعلی اقتصادی‬ ‫و اس��تراتژی کشور یعنی اقتصاد مقاومتی‪ ،‬هیچ راهی‬ ‫در همی��ن رابطه ایران در مجموع با ‪۹‬کش��ور چنین وارد می‌شود‌‪.‬‬ ‫خس��روتاج ادامه داد‪ :‬یکی دیگر نداریم جز اینکه کش��ور را با صادرات اداره کنیم و به‬ ‫موافقتنامه‌ای را برقرار کرده اس��ت‬ ‫از مشکالت صنعت نساجی ما این عبارت دیگر‪ ،‬راه برون‌رفت کش��ور از شرایط حساس‬ ‫که جدیدترین آن هم ترکیه بود که خسرو تاج‪ :‬اگر صنعتی‬ ‫اس��ت که این صنعت ‪ ۵۰‬درصد از کنونی‪ ،‬راهی نیست جر تولید برای صادرات‪ .‬حریری‬ ‫البته پس از ‪ ۱۰‬س��ال نهایی شد‪ .‬در کشور داریم که با ‪۱۲۰‬‬ ‫مصرف‌کنندگان خ��ود را در تولید با بیان اینکه باید برای تولید صادراتی‪ ،‬موانع پیش‌رو‬ ‫ازبکستان‌‪ ،‬پاکستان‪ ،‬تونس‪ ،‬سوریه‪،‬‬ ‫درصد سود بازرگانی‬ ‫این صنعت ندارد‪ .‬بیش��تر واردات برای ورود به کشورهای مختلف را به حداقل برسانیم‪،‬‬ ‫کوبا‪ ،‬بوس��نی وهرزگوین‪ ،‬ونزوئال و‬ ‫توان رقابت ندارد‪ ،‬این‬ ‫پوش��اک‪ ،‬پوش��اک بانوان هستند‪ ،‬گفت‪ :‬به‌طور قطع این جاده دو راه دارد و کش��ورهای‬ ‫قرقیزس��تان از دیگر کش��ورهایی‬ ‫دیگر ضعف آن صنعت‬ ‫اکنون تولیدکنندگان ما در صنعت مقاب��ل هم از ما چنین خواس��ته‌‌ای دارن��د‪ .‬به گفته‬ ‫هس��تند ک��ه ب��ا ای��ران توافقنامه‬ ‫است‪ .‬صنعت نساجی برای نساجی نمی‌توانند مطابق خواست ریی��س کمیس��یون واردات اتاق بازرگان��ی ایران‪ ،‬راه‬ ‫تجارت ترجیحی دارند‪.‬‬ ‫تولید رقابتی و حضور‬ ‫و نظر مصرف‌کنندگان تولید کنند اساسی ورود به چرخه جهانی تجارت ایجاد تعرفه‌های‬ ‫تعرفه ترجیحی ب��ا ترکیه که به‬ ‫ترجیحی بین کشورها یا ورود به پیمان‌های منطقه‌ای‬ ‫و از این امر هم نگران هستند‪.‬‬ ‫تازگی انجام شد مورد انتقاد برخی‬ ‫در بازارهای جهانی‬ ‫قائم‌مق��ام وزی��ر صنع��ت‪ ،‬است که این مورد به دالیل سیاسی برای ایران مقدور‬ ‫از فعاالن اقتص��ادی و تجاری قرار مزیت‌های مناسبی دارد‪.‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اف��زود‪ :‬نیست‪ .‬برهمین اساس باید کشورهایی را که می‌توانیم‬ ‫گرفته اس��ت که به گفته مسئوالن‬ ‫خ��ود تولید‌کنن��دگان اع�لام با آنها تعرفه ترجیحی ببندیم در برنامه داشته باشیم‬ ‫دولتی این برنامه دست‌پخت دولت‬ ‫قبلی بوده و دولت یازدهم فقط آن را اجرا کرده است می‌کنن��د ک��ه نمی‌توانن��د مطاب��ق خواس��ت و در واق��ع مبادالت��ی را که باعث رقاب��ت تولید ما در‬ ‫چه بس��ا بس��یاری از کاالها هم از فهرس��ت پیشین ‪۵۰‬درص��د از مصرف‌کنن��دگان حرک��ت کنن��د‪ .‬بازارهای جهانی می‌شود‪ ،‬آغاز کنیم چراکه برای ورود‬ ‫ی متعادلی داشته‬ ‫تعیین‌ش��ده حذف شده اس��ت‪ .‬بر همین اساس وزیر درحال‌حاضر تعرفه پوش��اک در کشور ما ‪ ۲۰۰‬درصد به این بازار احتیاج داریم تا تعرفه‌ها ‌‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اظهار کرد‪« :‬مذاکرات برای است‪ ،‬س��ود بازرگانی که برای واردات پوشاک گرفته باش��یم‪ .‬حریری افزود‪ :‬در مقاب��ل باید به تولیدکننده‬ ‫اجرای تعرفه ترجیحی با ترکیه از ‪ ۱۰‬سال پیش آغاز می‌ش��ود‪ ۱۰۰ ،‬درصد است‪ .‬پوش��اک امروز در گروه کشور مقابل هم اجازه بدهیم که به بازار ما دسترسی‬ ‫ش��ده بود و دولت یازدهم تنه��ا مجری این توافقنامه ‪ 10‬کاالیی دس��ته‌بندی شده است‪ ،‬گروه ‪ ،۱۰‬گروهی داش��ته باش��د‪ ،‬اما اینک��ه چه کاالهایی در فهرس��ت‬ ‫است‪ .‬بررسی و امضای تعرفه ترجیحی انجام شده بود اس��ت که اگر کس��ی بخواهد از کااله��ای این گروه‪ ،‬تعرفه‌ای دوطرفه باید باش��د موضوعی اس��ت که باید‬ ‫و فق��ط اجرای مف��اد قرارداد مانده ب��ود که به دولت کاالی��ی را وارد کن��د باید دو برابر س��ود آن عوارض با ظرافت در مذاکرات تعیین ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫کارشناس��ان بای��د کاالهایی را که‬ ‫یازدهم رسید‪ .‬در جلس��اتی که با مسئول کمیسیون کمرگی بپ��ردازد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بیش��ترین قابلی��ت صادراتی دارند‬ ‫مشترک ترکیه داش��تیم‪ ،‬این مسئله مطرح و قرار بر توافقنام��ه ترجیحی ب��ا ترکیه که‬ ‫حریری‪ :‬زمانی که‬ ‫این امکان برای ما فراهم در فهرس��ت مورد نظر قرار دهند‪.‬‬ ‫اجرای ق��رارداد تعرفه ترجیحی ش��د‪ .‬در ابتدای کار تولیدکنن��دگان صنعت نس��اجی‬ ‫ضمن اینکه کارشناسان کشورهای‬ ‫دولت‪ ،‬فهرس��ت کاالهای مش��مول تعرف��ه ترجیحی بحث آن را می‌کنند‪ ،‬دس��ت‌پخت‬ ‫نیست که به دبلیوتی‌او‬ ‫ط��رف مقابل ه��م با همی��ن فکر‬ ‫دوباره بازنگری شد‪ ،‬ایرادات با مسئوالن ترکیه مطرح دولت قبل بوده و متاسفانه به دولت‬ ‫بپیوندیم‪ ،‬باید نوعی‬ ‫اق��دام می‌کنند چراک��ه این موارد‬ ‫ش��د و برخی از کاالها از این فهرس��ت خارج ش��د‪ ».‬جدید رسیده است‪ .‬با فرض اینکه‬ ‫به‬ ‫جهانی‬ ‫تجارت‬ ‫از‬ ‫ب��ا چانه‌زنی و دیپلماس��ی تجاری‬ ‫مهن��دس نعمت‌زاده در عین ح��ال تاکید می‌کند که براس��اس آن قرارداد ‪ ۴۰‬درصد به‬ ‫عنوان پیمان‌های‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬رییس کمیسیون‬ ‫توافقنامه ترجیحی انجام ش��ده به نفع هر دو کش��ور پوش��اک تخفیف ترجیحی بخورد‪،‬‬ ‫است‪ .‬از نگاهی دیگر برخی از کارشناسان نیز با تاکید باز باالی ‪ ۱۰۰‬درصد سود بازرگانی منطقه‌ای یا تعرفه‌های‬ ‫واردات ات��اق بازرگان��ی ای��ران در‬ ‫پاسخ به اینکه ‪۸‬کشوری که با آنها‬ ‫بر اینکه تجارت ترجیحی می‌تواند تاثیرات بسزایی در بر واردات پوشاک وضع می‌شود‪ .‬به‬ ‫ترجیحی دو جانبه را‬ ‫تجارت ترجیحی برق��رار کرده‌ایم‬ ‫تجارت و اقتصاد داش��ته باشد براین باورند که این امر گفته قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫تجربه کنیم‪.‬‬ ‫آیا قابلیت دارند و آیا بهتر نیس��ت‬ ‫و تجارت بعید است با تعرفه ‪۲۰۰‬‬ ‫تمرینی است برای ورود به سازمان تجارت جهانی‪.‬‬ ‫به س��مت کش��ورهای پیشرفته‌تر‬ ‫درصدی اکنون پوش��اک به شکل‬ ‫‹ ‹دست‌پخت دولت قبل‬ ‫قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه رس��می وارد کشور شود‪ .‬با این توافقنامه نیز که سود برویم‪ ،‬گفت‪ :‬با هرکش��وری که از نظ��ر صنعتی از ما‬ ‫توافقنام��ه ترجیحی با ترکیه دس��ت‌پخت دولت قبل بازرگان��ی واردات پوش��اک را ‪ ۱۲۰‬درص��د می‌کند‪ ،‬قوی‌تر اس��ت بخواهی��م این تج��ارت را ایجاد کنیم‪،‬‬ ‫بوده اس��ت گفت‪ :‬اگر صنعتی در کش��ور داریم که با هیچ نوع پوش��اکی نمی‌تواند با محصول تولید داخلی مباحث پیش آمده با ترکیه که به‌تازگی مطرح ش��د‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬درصد سود بازرگانی توان رقابت ندارد‪ ،‬این دیگر رقابت کند‪ .‬اگر عنوان شود که این تخفیف ترجیحی ش��کل می‌گیرد‪ .‬به گفته حریری‪ ،‬کشورهای موجود‬ ‫ضعف آن صنعت است‪ .‬مجتبی خسروتاج با بیان اینکه به صنعت نس��اجی ضربه می‌زند‪ ،‬این اش��تباه است‪ .‬که شامل ازبکستان‌‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬تونس‪ ،‬سوریه‪ ،‬کوبا‪،‬‬ ‫صنعت نس��اجی از صنایع قدیمی کشور است‪ ،‬اظهار اگر صنعتی در کش��ور داریم که با ‪ ۱۲۰‬درصد س��ود بوس��نی و هرزگوین‪ ،‬ونزوئال و قرقیزس��تان می‌شوند‪،‬‬ ‫ک��رد‪ :‬این صنعت چه در بخ��ش دانش فنی و چه در بازرگانی توان رقابت ندارد‪ ،‬این دیگر ضعف آن صنعت کاالی قاب��ل توجه��ی ب��رای صادرات به م��ا ندارند و‬ ‫بخش نیروی انس��انی‪ ،‬برای تولید رقابتی و حضور در اس��ت‪ .‬باید صنعت نساجی رقبای قدر خود را ببیند و بنابراین فرصتی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫ما برای ورود به بازارهای جهانی تلقی می‌ش��ود‪ .‬شاید‬ ‫بازارهای جهانی مزیت‌های مناس��بی دارد؛ اما در یک با آنها رقابت کند‪.‬‬ ‫در میان کش��ورهایی که تجارت ترجیحی برقرار شده‬ ‫دهه گذشته یکی از معضالت اصلی ما در این صنعت ‹ ‹باید تجارت ترجیحی را تجربه کنیم‬ ‫رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در این اس��ت‪ ،‬ترکیه صاحب‌نام‌تر از بقیه باشد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫بحث قاچاق ب��وده‪ ،‬به طوری که هزین��ه قاچاق بین‬ ‫‪‌۵‬تا ‪ ۱۵‬درصد در نوسان است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬امروز باره معتقد اس��ت‪ :‬در دنیا تنه��ا اقتصاد قابل توجهی ب��ه هرحال باید یاد بگیریم ب��ا دنیا معامله پایاپای در‬ ‫در بازار ترکیه هر نوع سفارش��ی را که بدهید محموله که خارج از س��ازمان تجارت جهان��ی دبلیوتی‌او قرار شرایط برابرداشته باش��یم و آماده شویم تا بتوانیم به‬ ‫را ب��ه راحتی در ه��ر نقطه‌ای که بخواهی��د با هزینه دارد‪ ،‬ایران اس��ت‪ ،‬بنابراین باید به این سمت حرکت سازمان تجارت جهانی بپیوندیم‪.‬‬ ‫چهره‌ها و نظرها‬ ‫باال بودن قاچاق موبایل‬ ‫با تعرفه ‪ ۶‬درصدی‬ ‫عباس هاشمی‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع فلزی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با توجه ب��ه برنامه‌ه��ای ای��ن وزارتخانه برای‬ ‫کاه��ش قاچاق گوش��ی هم��راه و تغیی��ر تعرفه‬ ‫واردات آن از ‪ ۲۵‬درصد در س��ال ‪ ۹۱‬به ‪ ۶‬درصد‬ ‫فعل��ی‪ ،‬همچن��ان واردات از طری��ق غیرقانونی‬ ‫باالس��ت‪ .‬با توجه به هزینه‌های مشتمل بر کرایه‬ ‫حمل‪ ،‬بیمه‪ ،‬ثبت سفارش‪ ،‬حقوق گمرکی‪ ،‬سود‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬مالی��ات بر ارزش افزوده‪ ،‬اس��تاندارد‪،‬‬ ‫تخلیه و انبارداری و مقررات مربوط به س��ازمان‬ ‫تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیویی‪ ،‬خواب پول‬ ‫و عوارض هالل احم��ر‪ ،‬هزینه و کارمزد بانکی و‬ ‫هزینه توقف کاال‪ ،‬بر اس��اس آمار گمرک قاچاق‬ ‫این کاال از سود نس��بی ‪ ۲۷۸‬درصدی برخوردار‬ ‫است‪ .‬هزینه‌های مترتب بر فرآیند واردات گوشی‬ ‫تلفن هم��راه از طری��ق مبادی قانونی باالس��ت‬ ‫و همی��ن امر باعث ش��ده که قاچ��اق این کاال با‬ ‫وج��ود تعرفه ‪ ۶‬درصدی همچنان رونق داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ب��ا هم��کاری وزارت ارتباط��ات و فن��اوری‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬برنامه‌ه��ای ویژه‌ای ب��رای نظارت بر‬ ‫قاچ��اق گوش��ی هم��راه و هدایت آن به س��مت‬ ‫واردات از مب��ادی قانون��ی داریم ک��ه در این‌باره‬ ‫جلساتی هم با مسئوالن وزارت ارتباطات برگزار‬ ‫کرده‌ایم‪.‬‬ ‫بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫در س��ال‌های ‪ ۹۱ ،۹۰‬و ‪ ۴‬ماه ابتدای ‪ ۹۳‬میزان‬ ‫واردات رس��می گوش��ی تلفن هم��راه به ترتیب‬ ‫‪ ۱۶۹‬میلی��ون دالر‪ ۱۸۳ ،‬میلی��ون دالر و ‪۸۰‬‬ ‫میلی��ون دالر ب��وده که با حس��اب تقریبی ‪۲۵۰‬‬ ‫گرم برای هر گوش��ی ح��دود ‪ ۲/۵‬میلیون عدد‬ ‫گوش��ی به‌طور متوسط در هر س��ال وارد کشور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از سرگیری صادرات‬ ‫فرآورده‌های نفتی‬ ‫به عراق‬ ‫جهانبخش سنجابی شیرازی‬ ‫دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق‬ ‫با وجود کاهش تجارت ایران و عراق‪ ،‬کشورمان‬ ‫س��هم خ��ود را در بازار ع��راق ب��ه ‪ ۱۷/۵‬درصد‬ ‫رس��انده و ص��ادرات فرآورده‌های نفت��ی به این‬ ‫کشور از سر گرفته ش��ده است‪ .‬تبادالت تجاری‬ ‫بین دو کش��ور با کاهش حدود ‪ ۸‬درصد نس��بت‬ ‫به سال گذشته روبه‌رو بوده است‪ .‬البته این اتفاق‬ ‫نگران‌کنن��ده نیس��ت چون در ای��ن دوره زمانی‬ ‫واردات از ع��راق ح��دود ‪ ۴۰‬درصد افت داش��ته‬ ‫و برای نخس��تین بار اس��ت که ایران موفق شده‬ ‫ح��دود ‪ ۱۷/۵‬درصد از بازار مص��رف عراق را در‬ ‫اختی��ار بگیرد؛ این در حالی اس��ت که تا س��ال‬ ‫پی��ش باالترین این رقم ح��دود ‪ ۱۳‬درصد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر در حوزه‌هایی ازجمله صادرات انرژی‪،‬‬ ‫خدمات فنی و مهندس��ی‪ ،‬درآمدهای ترانزیتی و‬ ‫گردشگری حضور موثرتری در بازار عراق داشته‬ ‫باش��یم می‌توان امسال میزان صادرات را افزایش‬ ‫داد‪ .‬صادرات برق ایران به عراق در س��ال گذشته‬ ‫‪ 1000‬م��گاوات بود ک��ه درحال‌حاضر به ‪۱۴۵۰‬‬ ‫مگاوات افزایش یافته اس��ت‪ .‬همچنین صادرات‬ ‫حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی به صفر رس��یده‬ ‫بود که بار دیگر از س��رگرفته ش��ده است‪۱۰۰ .‬‬ ‫کاالی مهم از کش��ورهای مختلف در بازار عراق‬ ‫عرضه می‌ش��ود که ‪ ۱۶‬قلم از این کاالها توسط‬ ‫ایران تامین می‌شود‪ .‬عمده کاالهایی که از ایران‬ ‫به عراق صادر می‌شود شامل مصالح ساختمانی‪،‬‬ ‫م��واد غذای��ی‪ ،‬ل��وازم خانگ��ی‪ ،‬ماش��ین‌آالت‬ ‫صنعتی‪ ،‬تجهیزات بازس��ازی از جمله انواع لوله‪،‬‬ ‫ماش��ین‌آالت صنعتی و س��ایر اقالمی اس��ت که‬ ‫برای بازسازی صنعتی و پروژه‌های عمرانی به کار‬ ‫می‌رود‪ .‬ترکیه همواره شریک اول یا دوم تجاری‬ ‫عراق بوده اس��ت؛ چراکه روابط تجاری ترکیه با‬ ‫عراق قدمت زیادی دارد‪.‬‬ ‫واقعی��ت این اس��ت که ترکیه ب��ا ظرفیت‌های‬ ‫کمتر از ایران توانس��ته فرصت‌های بیش��تری را‬ ‫در ب��ازار عراق به‌دس��ت آورد به گون��ه‌ای که تا‬ ‫‪ ۲۵‬درصد از سهم بازار عراق را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫البته در شرایط اخیر به دلیل مشکالت سیاسی‬ ‫تا حدی بخش��ی از س��هم خود را از دست داده‬ ‫است‪ .‬به هرحال باید به نقاط مشترک کشورمان‬ ‫با ع��راق ازجمله تراکم جمعیتی در مرزها‪ ،‬ذائقه‬ ‫مش��ترک ایرانی‌ه��ا و عراقی‌ها‪ ،‬تس��هیالتی که‬ ‫بین دو کش��ور وج��ود دارد و همچنین تبادالت‬ ‫فرهنگی بین دو کشور که در اربعین متبلور شد‪،‬‬ ‫توجه کنیم‪.‬‬
‫تریبون‬ ‫قراردادها‬ ‫یک‌طرفه تنظیم می‌شوند‬ ‫‪8‬‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫در صبحانه کاری فعاالن اقتصادی با دادستان کل کشور عنوان شد‬ ‫فع��االن اقتص��ادی پناهگاه‬ ‫مطمئنی در کش��ور ندارند و‬ ‫می‌بینیم که قراردادهای آنها‬ ‫با بانک‌ها و دولت به ش��کل‬ ‫یکطرفه تنظیم می‌ش��ود‪ .‬تا‬ ‫آنج��ا که فعاالن اقتصادی حتی اجازه اضافه یا کم‬ ‫ک��ردن ی��ک بن��د در ای��ن قرارداده��ا را ندارند‪.‬‬ ‫محمدمه��دی راس��خ‪ ،‬عضو کمیس��یون حقوقی و‬ ‫قضای��ی ات��اق بازرگانی ایران با اع�لام این مطلب‬ ‫گفت‪‌:‬دولت و بانک‌ها اگ��ر به تعهدات خود عمل‬ ‫نکردن��د‪ ،‬ایراد ندارد ولی اگ��ر بخش خصوصی به‬ ‫تعهدات خود پایبند نباشد به سرعت جریمه شده‬ ‫و درنهایت بازداشت می‌شود‪ .‬وی در زمینه اجرای‬ ‫فرآین��د خصوصی‌س��ازی نی��ز اف��زود‪ ‌:‬در زمینه‬ ‫خصوصی‌سازی نیز حق‌وحقوق بخش خصوصی به‬ ‫ش��کل دقیق رعایت نش��ده اس��ت‪ ،‬در این رابطه‬ ‫امکان داوری در نظر گرفته شده که متاسفانه از ‪7‬‬ ‫نفر عضو آن‪ 5 ،‬نفر توسط دولت منصوب می‌شوند‪.‬‬ ‫راس��خ با بیان این مطلب که فس��اد اقتصادی یک‬ ‫معضل جدی در کش��ور اس��ت‪ ‌،‬ادامه داد‪ ‌:‬با وجود‬ ‫فساد اقتصادی‪ ،‬کشور نمی‌تواند رو به‌ جلو حرکت‬ ‫کن��د‪ .‬انتظار بخ��ش خصوص��ی از قوه‌قضاییه این‬ ‫است که به مجموعه نظام قضایی رسیدگی کند و‬ ‫این دس��تگاه را از وجود هرگونه فساد و رانت پاک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫حاشیه امن برای هیچ مفسد اقتصادی نداریم‬ ‫قانون گریزی‬ ‫به وضوح انجام می‌شود‬ ‫تجربه مناس��بی از تصدی‌گ��ری دولت در‬ ‫اقتصاد وجود ندارد‪ .‬به اعتقاد دادستان کل‬ ‫کشور‪ ،‬دولت متصدی خوبی برای بخش‌های‬ ‫مختلف اقتصادی نیست و باید زمینه برای‬ ‫حضور بنگاه‌ها و بخش‌های خصوصی فراهم‬ ‫شود و البته اصل ‪ ۴۴‬تنها هدفش واگذاری‬ ‫صرف نب��ود‪ ،‬بلک��ه توانمندس��ازی بخش‬ ‫خصوص��ی را دنبال می‌کرد‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫اص��ل ‪ ۴۴‬باید رفع موانعی را دنبال می‌کرد‬ ‫که بخش خصوصی بتواند بیش از گذش��ته‬ ‫فعالی��ت کند و از نکات مه��م اصل ‪ ۴۴‬که‬ ‫مورد تاکید رهبر معظم انقالب بود‪ ،‬همین‬ ‫توانمندسازی بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫رییسی در ادامه با بیان اینکه نگاه به تاریخ‬ ‫اقتصاد ای��ران‪ ،‬گرایش به داللی و نه تمایل‬ ‫به تولید را نشان می‌دهد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این گرایش باید م��ورد مراقبت قرار گیرد‪،‬‬ ‫چرا که کوچ به ارزش‌های حاکمیتی از نوع‬ ‫تولیدی نقش بس��یار مهمی در ش��کوفایی‬ ‫اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫در کشور مسئله قانون‌گریزی‬ ‫به خوبی به چش��م می‌خورد‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع یک آس��یب‬ ‫اجتماعی جدی است که باید‬ ‫مجدان��ه مورد توجه و اصالح‬ ‫قرار گیرد‪ .‬محس��ن محبی‪ ،‬دبی��رکل مرکز داوری‬ ‫ات��اق ایران‪ ،‬جایگاه و نقش دس��تگاه قضا در ایجاد‬ ‫امنی��ت اقتص��ادی را موضوع��ی مه��م و بی‌نیاز از‬ ‫استدالل دانست و گفت‪ :‬یکی از اثر‌های بی‌توجهی‬ ‫مسئوالن و مردم به اجرای قوانین رشد بی‌اعتمادی‬ ‫در کشور اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬هرچه این زاویه‬ ‫بیشتر ش��ود امکان قانون‌ستیزی نیز بیشتر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬دبیرکل مرک��ز داوری اتاق ای��ران به وجود‬ ‫رقاب��ت بین ش��عب قضایی کش��ور در ارائ��ه آمار‬ ‫پرونده‌های بررس��ی شده اش��اره کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫اقدام در واقع حرکت به س��وی کمیت و زیرسوال‬ ‫رفتن کیفیت است که باید هر چه زودتر جلوی آن‬ ‫گرفته شود‪ .‬محبی راه‌حل کمیت‌گرا شدن برخی از‬ ‫ش��عب قضایی کش��ور را توجه به موض��وع داوری‬ ‫دانست و اعالم کرد‪ :‬رسیدگی‪ ،‬معنای خاصی دارد‬ ‫و یک قاض��ی به‌طور قطع نمی‌توان��د در روز به ‪4‬‬ ‫پرونده رسیدگی کند‪ .‬این همه دعوا در یک جامعه‬ ‫نیازمند توجه است‪ .‬این فعال اقتصادی اذعان کرد‪:‬‬ ‫بدین‌ترتی��ب داوری می‌توان��د در کاه��ش حج��م‬ ‫دعاوی کمک خوبی برای دستگاه قضا به‌شمار آید‪.‬‬ ‫بنابرای��ن الزم اس��ت که بخش خصوص��ی در امر‬ ‫داوری فعال ش��ود و ق��وه قضاییه با حمایت خود و‬ ‫فراهم ک��ردن زمینه آموزش به قض��ات در زمینه‬ ‫هرچ��ه بهتر عمل ک��ردن بخ��ش خصوصی‪ ،‬قدم‬ ‫ب��ردارد‪ .‬وی نظ��ام قانون‌گذاری ای��ران را یکی از‬ ‫پرتولیدکنندترین نظام‌ها دانست و افزود‪ :‬در ایران‬ ‫قانون بیش از اندازه تولید می‌شود اما اجرایی شدن‬ ‫آنها به سختی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫تاکید بر اصالح قانون‬ ‫ورشکستگی‬ ‫قان��ون ورشکس��تگی و لزوم اص�لاح آن موضوع‬ ‫دیگری بود که از نگاه فعاالن اقتصادی دور نماند‪.‬‬ ‫محم��د عقیلی از جمله فعاالن اقتصادی کش��ور‬ ‫با اش��اره به این موضوع که در بسیاری از کشورها‬ ‫قانون ورشکس��تگی به دو بخش تجدید س��اختار‬ ‫و تس��ویه تقس��یم می‌ش��ود‪ ،‬ی��ادآور ش��د‪ :‬قانون‬ ‫ورشکس��تگی ایران به گونه‌ای اس��ت که درنهایت‬ ‫منته��ی به تس��ویه واح��د اقتصادی می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫همین دلی��ل این موضوع به ام��ری مذموم مبدل‬ ‫ش��ده و امکان تجدید س��اختار و بازس��ازی واحد‬ ‫م��ورد نظر تقریبا وجود ن��دارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬هر‬ ‫بن��گاه تولیدی عمری دارد و اگ��ر از وقتش بگذرد‬ ‫نباید آن را نگه داشت‪ ،‬چراکه هزینه‌بر بوده و باعث‬ ‫جلوگیری از رشد اقتصادی می‌شود‪ .‬به همین دلیل‬ ‫در این رابطه باید نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم و در‬ ‫کنارش شرایط تجدید ساختار را فراهم کنیم‪ .‬این‬ ‫فعال اقتصادی داشتن یک قانون جدید و به‌روز در‬ ‫مورد ورشکس��تگی را از شاخص‌های مهم پیوستن‬ ‫ایران به سازمان جهانی اقتصاد دانست‪.‬‬ ‫ملیحه خورده پا‪-‬گروه تجارت‪ :‬ابراهیم‬ ‫رییس��ی‪ ،‬دادستان کل کش��ور روز گذشته‬ ‫مهمان ویژه صبحانه کاری فعاالن اقتصادی‬ ‫در پارلم��ان بخش خصوصی بود تا با هدف‬ ‫رفع مشکالت فعاالن اقتصادی‪ ،‬پای صحبت‬ ‫تاج��ران‪ ،‬بازرگان��ان و صنعتگران در زمینه‬ ‫مس��ائل قضایی بنش��یند‪ .‬ضرورت کاهش‬ ‫تصدی‌گری دولت در اقتصاد‪ ،‬دس��تیابی به‬ ‫رونق اقتصادی به دنبال برخورد با فس��اد‪،‬‬ ‫واگ��ذاری پرونده‌های اقتص��ادی به قضات‬ ‫آش��نا به اقتصاد و نبود حاش��یه امن برای‬ ‫هیچ کس در بحث مبارزه با فساد اقتصادی‪،‬‬ ‫از جمله محورهای صحبت دادس��تان کل‬ ‫کش��ور بود‪ .‬دادستان کل کش��ور در رابطه‬ ‫با آخری��ن جزئیات پرونده پدیده ش��اندیز‬ ‫نیز گفت‪ :‬قرار ش��ده اطالع‌رسانی بعدی از‬ ‫طریق س��خنگوی قوه قضاییه انجام ش��ود‪.‬‬ ‫وی درب��اره قانون ورشکس��تگی گفت‪ :‬این‬ ‫قان��ون جدید نبوده اما آقایان اش��کاالتی را‬ ‫مط��رح کردند که ما گفتیم باید به معاونت‬ ‫حقوق��ی قوه قضایی��ه ارجاع دهن��د و اگر‬ ‫قرار اس��ت اصالحی انجام شود با نگاه همه‬ ‫بخش‌ها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹برای هیچ کس حاشیه امن‬ ‫نمی‌شناسیم‬ ‫ابراهی��م رییس��ی‪،‬‬ ‫دادس��تان کل کشور‬ ‫در جم��ع فع��االن‬ ‫اقتص��ادی بخ��ش‬ ‫خصوصی با تاکید بر‬ ‫اینکه در بح��ث مبارزه با فس��اد اقتصادی‬ ‫برای هیچ کس حاش��یه امن نداریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براس��اس قانون تم��ام پرونده‌های فس��اد‬ ‫اقتصادی پ��س از حکم قطع��ی در مرحله‬ ‫تجدیدنظ��ر ی��ا دیوان عالی کش��ور باید به‬ ‫اطالع عموم مردم برسد‪ .‬ابراهیم رییسی با‬ ‫بیان این مطلب گفت‪ :‬قوه قضاییه نسبت به‬ ‫برخورد با مفسدان اقتصادی و اطالع‌رسانی‬ ‫در این زمینه تاکید دارد و ما برای هیچ فرد‬ ‫یا اف��رادی که در فس��اد اقتصادی دس��ت‬ ‫داشته‌اند حاشیه امنی را نمی‌شناسیم‪.‬‬ ‫وی افزود‌‪ :‬طبق قان��ون تمام پرونده‌های‬ ‫فس��اد اقتصادی پ��س از حک��م قطعی در‬ ‫مرحله تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید‬ ‫به اطالع عموم مردم برس��د و یک س��ایت‬ ‫هست که از آن طریق یا به وسیله رسانه‌ها‬ ‫یا س��خنگوی قوه قضاییه اطالع‌رسانی‌های‬ ‫الزم انجام می‌شود اما قبل از آن باید اجازه‬ ‫داد که تحقیق انجام ش��ده و به قطعیت در‬ ‫این باره رسید‪.‬‬ ‫رییس��ی در رابط��ه با برخورد با مفاس��د‬ ‫اقتص��ادی تصریح ک��رد‪ :‬اگر زمینه فس��اد‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ ،‬افراد س��ودجو ورود‬ ‫می‌کنن��د و رونقی ب��رای فس��اد نخواهند‬ ‫گذاش��ت به همین جه��ت پیش از هرکس‬ ‫خود آن دس��تگاه ی��ا در بخش‌های دولتی‬ ‫خودش��ان باید نظارت داش��ته باشند‪ .‬وی‬ ‫در ادامه با تاکید بر اینکه وظیفه دس��تگاه‬ ‫قضایی برخورد جدی با مفس��دان اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ما در این زمین��ه به هیچ وجه برای‬ ‫فرد یا افرادی حاش��یه امن نمی‌شناس��یم‪،‬‬ ‫همه افراد باید نسبت به اجرای قانون مقید‬ ‫باشند‪ ،‬تخلف از قانون از سوی همه ناپسند‬ ‫اس��ت اما از سوی کس��ی که دست‌اندرکار‬ ‫است‪ ،‬ناپسندتر‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری‌های قضایی‪ ،‬واحد تولیدی‬ ‫را تعطیل نکند‬ ‫دادستان کل کش��ور ادامه داد‌‪ :‬اگر فعال‬ ‫اقتصادی یا افرادی در مجموعه آن مرتکب‬ ‫تخلف شوند به طور حتم رسیدگی می‌شود‪.‬‬ ‫اما باید س��از و کاری از ناحیه دولت فراهم‬ ‫شود که بس��تر روابط ناس��الم اقتصادی از‬ ‫بین برود‪ .‬اما این پیگیری‌های قضایی نباید‬ ‫منجر به توقف فعالیت واحد تولیدی ش��ود‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر بای��د به جرم افراد متخلف‬ ‫رسیدگی شده اما فعالیت واحدهای تولیدی‬ ‫تعطیل نشود‪.‬‬ ‫وی اذعان کرد‌‪ :‬تالش جدی ما این است‬ ‫که واحدهای تولیدی تعطیل نش��ود و این‬ ‫امر فرآیند رس��یدگی زمان بر ش��ود اما ما‬ ‫ب��ه دنبال این هس��تیم که مان��ع تعطیلی‬ ‫واحدهای تولیدی ش��ویم ولی به طورقطع‬ ‫س��وال از فعال اقتصادی که مرتکب تخلف‬ ‫شده‪ ،‬باید انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ناهمخوان�ی حج�م قاچ�اق ب�ا‬ ‫اشتغالزایی و حمایت از تولید‬ ‫دادستان کل کشور با اشاره به آسیب‌های‬ ‫جدی قاچاق کاال به اقتصاد ایران ابراز کرد‪‌:‬‬ ‫قاچ��اق کاال از عوامل جدی و تهدید‌کننده‬ ‫اقتصادی اس��ت که در کنار روابط ناس��الم‬ ‫اقتص��ادی می‌تواند آس��یب‌های زیادی به‬ ‫کشور بزند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان این مطلب ک��ه قاچاق کاال‬ ‫یک��ی از آس��یب‌های جدی اقتص��اد ایران‬ ‫اس��ت‌‪ ،‬بیان کرد‌‪ :‬اینکه ما ساالنه در بودجه‬ ‫کش��ور ردیفی برای درآمده��ای حاصل از‬ ‫قاچاق تعیین می‌کنیم‪ ،‬نش��ان می‌دهد که‬ ‫انگار ما پذیرفته‌ایم که هر س��اله میزانی از‬ ‫قاچاق کاال در کش��ور انجام شده است و ما‬ ‫از کنار آن درآمدی داشته و اقداماتی نیز در‬ ‫راس��تای مقابله با آن انجام بدهیم‪ .‬پذیرش‬ ‫قاچاق امر پسندیده‌ای نیست باید برای حل‬ ‫آن اراده جدی داشته باشیم زیرا این حجم‬ ‫از قاچاق با اش��تغالزایی و حمایت از تولید‬ ‫ملی همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت‬ ‫از تنگناهای اقتصادی‬ ‫وی با بیان این مطلب که گرایش فعاالن‬ ‫اقتصادی به داللی بیش��تر از تولید اس��ت‪‌،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‌‪ :‬در س��ال‌های اخیر و به‬ ‫برکت انقالب تولید رونق خوبی در کش��ور‬ ‫داشته که این امر با همت فعاالن اقتصادی‬ ‫و حمایت دولت و توجه امر حاکمیتی انجام‬ ‫شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬منشور صادره از سوی‬ ‫رهب��ر معظم انقالب برای مقابله با مفاس��د‬ ‫اقتص��ادی که در آن تکلیف هر س��ه قوه و‬ ‫همه دس��تگاه‌ها روشن ش��ده‪ ،‬بسیار جامع‬ ‫است و رسیدن به اقتصاد مقاومتی تنها راه‬ ‫برون‌رفت از تنگناهای اقتصادی است‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری پرونده‌های اقتصادی‬ ‫به قضات آشنا به اقتصاد‬ ‫دادس��تان کل کش��ور پ��س از ش��نیدن‬ ‫مس��ائل فعاالن اقتصادی از تش��کیل دفتر‬ ‫حمای��ت از س��رمایه‌گذاری در بخش‌های‬ ‫مختل��ف قوه قضاییه خبر داد و گفت‪ :‬طبق‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ای انجام ش��ده‪ ،‬از این پس‬ ‫داوری پرونده‌ه��ای اقتص��ادی ب��ه قضاتی‬ ‫س��پرده می‌ش��ود که در اقتص��اد تخصص‬ ‫داش��ته باش��ند و این پرونده‌ها به ش��کل‬ ‫تخصص��ی دنبال ش��ود‪ .‬به گفته رییس��ی‬ ‫مس��ئله صلح و س��ازش میان اصناف نقش‬ ‫موث��ری در رونق اقتصادی دارد و البته این‬ ‫باید بر طب��ق ضوابط خاصی مورد بازنگری‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت‬ ‫به گفت��ه رییس��ی‪ ،‬تصدی‌گ��ری دولت‬ ‫بای��د کاه��ش پی��دا کن��د و نظ��ارت آن‬ ‫همزمان‪ ‬افزای��ش یاب��د‪ ،‬چرا ک��ه هیچ گاه‬ ‫اگر فعال اقتصادی یا‬ ‫افرادی در مجموعه آن‬ ‫مرتکب تخلف شوند‬ ‫به طور حتم رسیدگی‬ ‫می‌شود اما این‬ ‫پیگیری‌های قضایی‬ ‫نباید منجر به توقف‬ ‫فعالیت واحد تولیدی‬ ‫شود‬ ‫‹ ‹رون�ق اقتصادی به دنبال برخورد با‬ ‫فساد‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬رابطه متقابل در مس��ائل‬ ‫اقتص��ادی و قضایی به چش��م می‌خورد‪ ،‬به‬ ‫نحوی که کاهش رون��ق در اقتصاد موجب‬ ‫افزای��ش ورودی پرونده‌ها به دس��تگاه‌های‬ ‫قضایی می‌شود و این مشکالت اقتصادی و‬ ‫قضایی توامان را به همراه دارد؛ بنابراین نبود‬ ‫رون��ق اقتصادی را می‌ت��وان در پرونده‌های‬ ‫قضایی به صراحت مشاهده کرد‪.‬‬ ‫دادستان کل کشور ادامه داد‪ :‬برهم زدن‬ ‫تعهدات‪ ،‬ضدحقوق عمومی اس��ت‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫آنکه طرف قدرتمند باشد‪ ،‬بنابراین اقدامات‬ ‫م��ا بر رون��ق اقتصادی تاثیر بس��یار دارد و‬ ‫برخورده��ای ما با فس��اد اقتصادی رونق را‬ ‫به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬به اعتقاد رییسی‪،‬‬ ‫برخورد مناسب با روابط ناسالم اقتصادی به‬ ‫رونق اقتصادی کمک خواهد کرد و این تنها‬ ‫نباید از ناحیه دستگاه قضا باشد بلکه همه‬ ‫باید مدعی برخورد با روابط ناسالم اقتصادی‬ ‫باشند‪ .‬دادستان کل کشور خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فساد اقتصادی منشا تهدید رونق اقتصادی‬ ‫اس��ت و هم��گان باید با آن ب��ه عنوان یک‬ ‫ضدارزش‪ ،‬برخورد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�کیل دفات�ر حمای�ت‬ ‫سرمایه‌گذاری در دستگا ‌ه قضا‬ ‫از‬ ‫وی در ادام��ه به تش��ریح اقدامات انجام‬ ‫ش��ده در دادستانی کل کش��ور برای رونق‬ ‫اقتص��ادی و برخ��ورد با فس��اد پرداخت و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تش��کیل دفاتر حمایت از‬ ‫سرمایه‌گذاری در دس��تگاه‌های قضایی که‬ ‫بتواند به صورت قانونمند حمایت را ش��کل‬ ‫ده��د‪ ،‬از جمله این اقدامات اس��ت‪ ،‬اما باید‬ ‫توجه داش��ت پیگیری تخلف��ات اقتصادی‬ ‫نباید ب��ه توقف فعالیت بنگاه‌ه��ا بینجامد‪،‬‬ ‫چراکه همه متضرر خواهند شد و مشکالت‬ ‫بسیاری برای جامعه ایجاد می‌شود‪ .‬وی در‬ ‫پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬رونق اقتصادی یک‬ ‫اراده جدی می‌خواه��د که کلید آن نیز در‬ ‫دست دولتمردان است و برای برون‌رفت از‬ ‫مش��کالت فعلی و تحریم اقتصادی‪ ،‬به نظر‬ ‫می‌رسد پیاده‌سازی سیاس��ت‌های اقتصاد‬ ‫مقاومتی راهگشا است‪ .‬وی رونق اقتصادی‬ ‫کشور را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬تحق��ق رونق اقتص��ادی می‌تواند‬ ‫در هم��کاری و تعام��ل تمام��ی بخش‌های‬ ‫کش��ور موثر باش��د ب��ه نحوی ک��ه دولت‪،‬‬ ‫مجلس‪ ،‬دستگاه قضا‪ ،‬بخش‌های حقوقی و‬ ‫سرمایه‌گذاری در گرو همین رونق اقتصادی‬ ‫می‌توانند تعامالت بسیاری با یکدیگر داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫دادستان کل کش��ور ادامه داد‪ :‬در حوزه‬ ‫علم و فناوری‪ ،‬کارهای��ی مثال زدنی انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اما در ح��وزه اقتص��ادی ما‬ ‫همچنان نیازمند حرکت و جهش هستیم‪.‬‬ ‫رییسی اذعان کرد‪ :‬به نظر می‌رسد تاکید بر‬ ‫تحریم‌ها در زمینه آن است که ما ضعف‌های‬ ‫بسیاری در اقتصاد داریم و بنابراین‪ ،‬نگاه ما‬ ‫به سرمایه باید یک نگاه ارزشی باشد و نباید‬ ‫آن را ضدارزش بپنداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازداش�ت مدی�ران ب�دون آس�یب‬ ‫زدن به بنگاه‌ها‬ ‫در ای��ن جلس��ه‬ ‫غالمحس��ین شافعی‪،‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران در رابط��ه ب��ا‬ ‫وجود مشکالتی میان‬ ‫مدیران و هیات‌مدیره برخی از ش��رکت‌ها و‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد‌‪ :‬اگر مدیران‬ ‫ارشد یک ش��رکت یا بنگاه تولیدی مشکل‬ ‫قضایی و نیاز به بازداش��ت داش��ته باش��ند‬ ‫به‌طور طبیعی باید این اتفاق رخ دهد‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگان��ی ایران تصریح کرد‪‌:‬‬ ‫برخورد با مدیران و هیات مدیره ش��رکتی‬ ‫که مرتکب تخلف شده نباید به نحوی باشد‬ ‫که به س��اختار آن بنگاه تولیدی لطمه زده‬ ‫و منجر به توقف فعالیت اقتصادی آن واحد‬ ‫ش��ود زیرا معیشت تعداد زیادی از مردم به‬ ‫فعالیت آن بنگاه گره خورده اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اهمی��ت کارت بازرگانی و پروانه‬ ‫بهره‌برداری یک کارخانه در بخش اقتصادی‬ ‫گفت‌‪ :‬متاس��فانه اهمی��ت کارت بازرگانی و‬ ‫پروانه بهره‌برداری یک کارخانه در سیستم‬ ‫قضایی کمتر از ارزش جواز کس��ب اس��ت‬ ‫در حالی‌ک��ه ارزش هری��ک از آنها می‌تواند‬ ‫میلیارده��ا تومان باش��د‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اهمیت اقدامات قوه قضاییه برای تس��هیل‬ ‫فض��ای کس��ب و کار اف��زود‌‪ :‬ق��وه قضاییه‬ ‫با تامی��ن امنیت س��رمایه‌گذاری و امنیت‬ ‫قضای��ی می‌تواند نقش موثری در تس��هیل‬ ‫فضای کسب و کار ایفا کند‪.‬‬ ‫رییس ات��اق بازرگانی ایران ب��ا تاکید بر‬ ‫اینک��ه ق��وه قضاییه ب��ا ایجاد فض��ای امن‬ ‫می‌تواند زمینه توس��عه اقتصادی در کشور‬ ‫را مهی��ا کند‌‪ ،‬ادام��ه داد‌‪ :‬اگ��ر پرونده‌های‬ ‫موجود در قوه قضاییه ریشه اقتصادی دارد‪،‬‬ ‫با توس��عه فض��ای اقتصادی ت��ا حد زیادی‬ ‫ی قوه قضاییه کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫گرفتار ‌‬ ‫ای��ن فع��ال اقتص��ادی ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫ایج��اد کمیته‌ه��ای حمای��ت قضای��ی از‬ ‫س��رمایه‌گذاری و تعام��ل بیش��تر قضات و‬ ‫قوه‌قضاییه با فعاالن اقتصادی تصریح کرد‌‪:‬‬ ‫ب��ا ایجاد این کمیته‌ه��ا قضات از نزدیک با‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی آش��نا شده‌اند و نوع‬ ‫نگ��رش آنها نس��بت به فع��االن اقتصادی‬ ‫تغییر کرده اس��ت و همین امر توانسته در‬ ‫روابط بین قوه‌قضاییه ب��ا فعاالن اقتصادی‬ ‫تحول جدی ایجاد کند‪.‬‬ ‫ریی��س پارلمان بخ��ش خصوصی درباره‬ ‫حض��ور افراد حرف��ه‌ای در کمیته‌های حل‬ ‫اختالف اذع��ان کرد‪ :‬از قوه قضاییه افرادی‬ ‫به عنوان نماین��ده در کمیته حل اختالف‬ ‫حضور دارند که این افراد معموال بازنشسته‬ ‫بوده و در برخی مواد نسبت به رسیدگی‌ها‬ ‫کوتاهی می‌کنند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‌‪ :‬باید‬ ‫افراد حرفه‌ای و متخصص در این کمیته‌ها‬ ‫حضور داش��ته باش��ند تا به ش��کل جدی‬ ‫نسبت به احقاق حق به ویژه در پرونده‌های‬ ‫مالیاتی اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�کوت دس�تگاه قضا برای تش�کیل‬ ‫کمیته‌های قضایی‬ ‫در ادامه این جلس��ه سید حسین نقیبی‪،‬‬ ‫مدی��ر امور حقوقی ات��اق بازرگانی ایران با‬ ‫اش��اره ب��ه تش��کیل کمیته‌ه��ای حمایت‬ ‫قضای��ی از س��رمایه‌گذاری در سراس��ر‬ ‫کش��ور اظهار ک��رد‪ ‌:‬اصالحیه س��از و کار‬ ‫فعالی��ت کمیته‌ه��ای حمای��ت قضایی از‬ ‫س��رمایه‌گذاری را تهیه ک��رده و آن را در‬ ‫اختیار دستگاه قضا قرار داده‌ایم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت آش��نایی قضات‬ ‫ب��ا مفاهیم اقتصادی اف��زود‪ ‌:‬نزدیک ‪ 9‬ماه‬ ‫اس��ت که این اصالحیه را به دس��تگاه قضا‬ ‫سپرده‌ایم اما تاکنون در این رابطه پاسخی‬ ‫از س��وی ق��وه قضاییه دریاف��ت نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫مدیرامور حقوق��ی اتاق ایران با اش��اره به‬ ‫ابهامی که قضات حاضر در کمیته حمایت‬ ‫قضایی از س��رمایه‌گذاری نسبت به حیطه‬ ‫اختی��ارات خود دارند‪ ‌،‬تصری��ح کرد‌‪ :‬ابهام‬ ‫قضات درباره حیطه اختیارات خود در این‬ ‫کمیته موجب ش��ده جلس��ات این کمیته‬ ‫به شکل منسجم تش��کیل نشود به همین‬ ‫دلیل الزم اس��ت در این رابطه آیین‌نامه‌ای‬ ‫تهیه و ابالغ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتگ�ران امی�دی ب�ه حمای�ت‬ ‫قضایی ندارند‬ ‫همچنین س��یدضیاء‬ ‫الدی��ن خرمش��اهی‪،‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون‬ ‫حقوق��ی‪ ‌،‬قضای��ی و‬ ‫مالکیت فک��ری اتاق‬ ‫ای��ران گف��ت‪ ‌:‬تولیدکنن��دگان و فع��االن‬ ‫اقتص��ادی بای��د به لح��اظ معن��وی مورد‬ ‫حمایت قرار بگیرند و این در حالی اس��ت‬ ‫که در شرایط کنونی هر گاه پای صنعتگران‬ ‫به دادس��رایی ب��از می‌ش��ود‪ ،‬بالفالصله به‬ ‫عنوان یک کالهبردار قلمداد می‌شود‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان این مطلب که صنعتگران و فعاالن‬ ‫اقتص��ادی هیچ امیدی ب��ه حمایت قضایی‬ ‫ندارن��د‪ ‌،‬اف��زود‪ ‌:‬فع��االن اقتص��ادی و‬ ‫تولیدکنندگان باید ب��ه دلیل کارآفرینی و‬ ‫ایجاد اش��تغال از شأن مناس��بی برخوردار‬ ‫باشند‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ظرفیت‌های بومی هرمزگان؛ راهکار خروج از رکود‬ ‫محالت‪ ،‬قطب تراورتن کشور‬ ‫اشتغال صنعتی گره کور بیکاری کرمانشاه را می‌گشاید‬ ‫‪9‬‬ ‫با تکمیل زنجیره تولید به کمک صنایع مادر آذربایجان شرقی رخ داد‬ ‫صنایع کوچک آذربایجان غربی رنگ رونق گرفت‬ ‫زینب عبدی‪ -‬گروه استان‌ها‪ :‬ایجاد صنایع مادر در هر‬ ‫استان به دلیل اهمیتی که در توسعه صنایع پایین‌دستی‬ ‫دارند موجب رونق صنعت در آن استان می‌شود اما قرعه‬ ‫آذربایجان غربی به روش دیگری خورده اس��ت‪ .‬با اینکه‬ ‫صنایع مادر در این استان تنها به صنعت سیمان و تولید‬ ‫‪5‬میلیون تنی در س��ال تعل��ق دارد اما صنایع خرد نیز از‬ ‫توس��عه و رونق جا نمانده‌اند‪ .‬چراکه برنامه‌ریزان صنعتی‬ ‫ب��ا درنظرگرفتن وجود صنایع مادر در اس��تان آذربایجان‬ ‫ش��رقی برای تکمیل زنجیره تولید گام برداشته‌اند‪ .‬آمارها‬ ‫نشان می‌دهد ‪90‬درصد صنایع استان را همین واحدهای‬ ‫صنعتی در مقیاس کوچک تش��کیل داده‌ان��د و در واقع‬ ‫بدون وجود صنایع مادر در این استان‪ ،‬واحدهای کوچک‬ ‫تولیدی و صنعتی در بخش‌های صنایع غذایی‪ ،‬شیمیایی‬ ‫و کانی‌های غیرفلزی موفق عمل کرده و از تولید صادرات‬ ‫محور‪ ،‬عق��ب نمانده‌اند‪ .‬پیش از اج��رای اصل ‪ 44‬قانون‬ ‫اساس��ی که دولت می‌توانس��ت در راه‌اندازی صنایع مادر‬ ‫ب��دون محدودیت‌های کنونی اقدام کند‪ ،‬آذربایجان غربی‬ ‫نتوانست در فهرست اس��تان‌هایی که در نوبت ایجاد قرار‬ ‫گرفتند‪ ،‬جایی به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫آنه��ا ب��ه جای گالی��ه از وج��ود صنایع مادر در اس��تان‬ ‫همس��ایه‪ ،‬این محدودیت را به فرص��ت تبدیل کرده و با‬ ‫ایجاد صنایع پایین‌دس��تی‪2 ،‬ه��زار و ‪ 700‬واحد صنعتی‬ ‫کوچ��ک مقیاس فعال را در کارنامه این اس��تان به ثبت‬ ‫رس��انده‌اند و ایجاد اش��تغال برای ‪40‬هزار نف��ر را نیز به‬ ‫دنبال داشته اس��ت؛ این در حالی است که ایجاد صنایع‬ ‫مادر‪ ،‬نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کالنی است که تا پیش‬ ‫از اجرایی ش��دن سیاس��ت‌های اصل ‪ 44‬توس��ط بخش‬ ‫دولتی انجام می‌ش��ده و اکنون ای��ن صنایع عمده باید با‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی و ش��به‌دولتی ایجاد شود که‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬با محوری��ت تکمیل زنجیره تولید‬ ‫در اس��تان آذربایج��ان غربی‪ ،‬ایجاد صنایع م��ادر نیز به‬ ‫دلیل اهمیتی که در توس��عه اش��تغال و رونق اقتصادی‬ ‫اس��تان دارد‪ ،‬در دس��تور کار ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬با این‬ ‫هم��ه چندی پیش نادر قاضی‌پ��ور‪ ،‬نماینده مردم ارومیه‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی در جلس��ه کارگروه اشتغال‬ ‫و س��رمایه‌گذاری آذربایجان غربی‪ ،‬نبود واحدهای بزرگ‬ ‫صنعتی را یکی از عوامل افزایش تعداد بیکاران در سطح‬ ‫استان دانست و گفت‪ :‬اشتغال شهرک‌ها و نواحی صنعتی‬ ‫خبر خوان‬ ‫تصاحبصنایعغیرفعالو‬ ‫بدهکارمازندرانتوسطبانک‌ها‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫مازن��دران از تصاحب واحده��ای صنعتی غیرفعال‬ ‫بدهکار این اس��تان توس��ط بانک‌های طلبکار خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫س��یدمصطفی موسوی گفت‪ :‬امس��ال حداقل ‪10‬‬ ‫واح��د صنعتی غیرفعال اس��تان به خاط��ر ناتوانی‬ ‫در پرداخ��ت بدهی به تصاح��ب بانک‌ها درآمدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون نی��ز ‪ 60‬واحد تولیدی و صنعتی‬ ‫غیرفعال و بدهکار مس��تقر در شهرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان برای مبادله داشته‌هایش��ان اعم از زمین و‬ ‫خ��ط تولید با طلب بانک‌ها تحت فش��ار بانکداران‬ ‫قرار دارند‪ .‬موسوی با انتقاد از شیوه برخورد بانک‌ها‬ ‫گفت‪ :‬شرکت شهرک‌های صنعتی مخالف این رویه‬ ‫اس��ت و درصدد هس��تیم تا بانک‌ها را از ادامه این‬ ‫کار منصرف کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک‌های صنعتی مازندران‬ ‫پیش��نهاد ش��هرک‌های صنعتی را تواف��ق بانک‌ها‬ ‫با واحده��ای بدهکار برای ادام��ه فعالیت تولیدی‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬سعی ما بر این است که بانک‌ها و‬ ‫واحد تولیدی و صنعتی برای ادامه فعالیت به توافق‬ ‫برس��ند‪ .‬موس��وی ادامه داد‪ :‬در عین حال درصدد‬ ‫هس��تیم تا به ج��ای اینکه بانک‪ ،‬واح��د تولیدی و‬ ‫صنعتی را در اختیار بگیرد‪ ،‬س��رمایه‌گذاران جدید‬ ‫را ب��رای واحدهای بدهکار حاضر در ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی جایگزین کنیم‪.‬‬ ‫وی مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی مستقر در‬ ‫ش��هرک‌های مازندران را کمبود یا نبود سرمایه در‬ ‫گردش برشمرد و افزود‪ :‬اکنون ‪ 60‬درصد صاحبان‬ ‫واحده��ای صنعت��ی و تولیدی اس��تان ب��ا کمبود‬ ‫نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند‪.‬‬ ‫‪19‬گانه اس��تان افزون بر ‪11‬ه��زار نفر یعنی کمتر از یک‬ ‫س��وم کارخانه‌های خودروس��ازی ایران خودرو با اشتغال‬ ‫‪37‬هزار نفر و س��ایپا با اشتغال ‪40‬هزار نفر است‪ .‬در واقع‬ ‫نب��ود واحدهای بزرگ تولی��دی و صنعتی یکی از عوامل‬ ‫مهم بیکاری در آذربایجان غربی محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹محوری�ت تکمی�ل زنجی�ره تولی�د در اس�تان‬ ‫آذربایجان غربی‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان آذربایجان‬ ‫غربی با بیان اینکه ‪90‬درصد واحدهای صنعتی استان در‬ ‫می‌گوید‪ :‬صنایع مادر در‬ ‫مقیاس کوچک اس��ت‪ ،‬به‬ ‫استان فقط محدود به صنعت سیمان با وجود ‪ 3‬کارخانه‬ ‫تولیدی می‌شود که با تولید ساالنه ‪5‬میلیون تن‪ ،‬به قطب‬ ‫تولید سیمان در کشور تبدیل شده است‪.‬‬ ‫جعفرص��ادق اس��کندری ادام��ه‬ ‫می‌دهد‪ :‬در استان آذربایجان غربی‬ ‫‪2‬ه��زار و ‪ 700‬واح��د صنعت��ی با‬ ‫س��رمایه‌گذاری غیردولت��ی فعال‬ ‫است که در مقیاس کوچک و با زیر‬ ‫‪ 50‬نفر شاغل در کل استان پراکنده است و در زمینه‌های‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬ساختمانی‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬کارخانه‌های مواد‬ ‫ش��یمیایی و س��لولزی‪ ،‬واحدهای تولید بتن و واحدهای‬ ‫تولید عایق رطوبتی برای ‪40‬هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان آذربایجان غربی بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫در اس��تان صادرات محور هس��تند چراکه عالوه بر ‪960‬‬ ‫کیلومتر مرز مشترک با ‪ 3‬کشور عراق‪ ،‬ترکیه و آذربایجان‬ ‫همچنی��ن وج��ود ‪ 9‬گمرک و ‪ 7‬بازارچه م��رزی می‌توان‬ ‫گف��ت که یک اس��تان تجاری اس��ت و ب��ه همین دلیل‬ ‫تولی��دات صادرات محور مورد توجه ق��رار گرفته و ایجاد‬ ‫صنایع کوچک با س��رمایه‌گذاری بخ��ش خصوصی رونق‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫اس��کندری ادامه می‌دهد‪ :‬تالش داریم تا زنجیره تولید‬ ‫واحده��ای صنای��ع مادر را در اس��تان با س��رمایه‌گذاری‬ ‫بخ��ش خصوصی دنبال کنیم که بهره‌ب��رداری از فاز اول‬ ‫پتروش��یمی مهاباد تا پایان سال نمونه‌ای از آن است‪ .‬این‬ ‫واحد بزرگ صنعتی به‌منظور تولید پلی‌اتیلن که ‪70‬درصد‬ ‫آن صادراتی است با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد‬ ‫می‌شود‪ .‬این طرح در جنوب استان و در شهرک تخصصی‬ ‫پتروش��یمی واقع می‌شود که زنجیره تکمیلی پتروشیمی‬ ‫مهاباد است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد اشتغال ‪ 18‬هزار نفری با صنایع مادر‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه تکمی��ل زنجیره‌ه��ای تولید‬ ‫خوش��ه‌های صنعتی نیز دنبال می‌شود‪ ،‬تاکید می‌کند‪ :‬در‬ ‫واق��ع دو هدف ایجاد زنجیره تولید و تکمیل خوش��ه‌های‬ ‫صنعتی در جهت توسعه تجارت در استان دنبال می‌شود‬ ‫چ��را که اگر واحدهای بزرگ ایجاد ش��ود و نیز واحدهای‬ ‫راکد فعال شوند‪ ،‬حدود ‪18‬هزار نفر تا یک سال آینده در‬ ‫استان مشغول به کار می‌شوند‪ .‬البته سند پایه استان برای‬ ‫س��ال ‪ 94‬در دو محور دیده شده اس��ت که یکی توسعه‬ ‫زیرس��اخت‌های مع��ادن و صنایع مادر معدن��ی و دومی‬ ‫توسعه خدمات بازرگانی و تجارت خارجی است‪.‬‬ ‫حسین گش��اده‌دل‪ ،‬معاون شرکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی اس��تان‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫آذربایجان غربی به‬ ‫هر استانی بسته به ظرفیت موجود‬ ‫بس��تر ایجاد برخی صنایع را فراهم‬ ‫می‌کند اما این دلیل نمی‌شود که از ایجاد صنایع مادر در‬ ‫استان غافل ش��ویم؛ ضمن آنکه برخی صنایع مادر مانند‬ ‫س��یمان به دالی��ل زیس��ت‌محیطی قابلیت اس��تقرار در‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی را ندارن��د ام��ا صنایع��ی مانن��د‬ ‫خودروس��ازی قابلیت استقرار در ش��هرک‌های صنعتی را‬ ‫دارند‪ .‬وی با بیان اینکه صنایع غالب استان را صنایع خرد‬ ‫و کوچک تش��کیل می‌دهند که ب��االی ‪90‬درصد صنعت‬ ‫استان را شامل می‌شوند‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬عمده وظیفه ما تمرکز‬ ‫در صنایع کوچک است و اکثر آن توسط بخش خصوصی‬ ‫ایجاد می‌ش��ود و با وجود ظرفیت‌های صنعتی در استان‬ ‫س��رمایه‌گذاری بخش خصوصی مناسب بوده است‪ ،‬البته‬ ‫همج��واری با آذربایجان ش��رقی ک��ه دارای صنایع مادر‬ ‫بسیاری است‪ ،‬می‌تواند ظرفیت‌های بسیاری را در توسعه‬ ‫و تکمیل صنایع پایین‌دستی در استان فراهم کند‪.‬‬ ‫معاون ش��رکت شهرک‌های صنعتی اس��تان آذربایجان‬ ‫غربی تصریح می‌کند‪ :‬نخس��تین ش��هرک تخصصی کانی‬ ‫غیرفل��زی خوی که از صنایع مادر اس��ت به عنوان اولین‬ ‫ش��هرک تخصصی استان ش��کل گرفته است که در جوار‬ ‫ناحی��ه صنعت��ی ایواوغلی ق��رار دارد‪ .‬همچنین ش��هرک‬ ‫فناوری در اس��تان وجود دارد که شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫در آن مس��تقر می‌ش��وند‪ .‬البته هم مرزی با کش��ورهای‬ ‫همس��ایه یک قابلیت مناسب اس��ت که می‌توان با توجه‬ ‫به آنه��ا روی ایجاد صنایع مادر اس��تان س��رمایه‌گذاری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پیشتازی آستارا در صادرات چمدانی کشور‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدیرکل گمرکات شهرستان آستارا گفت‪ :‬این‬ ‫بن��در مرزی در صادرات چمدان��ی همچنان در جایگاه‬ ‫نخست کشور قرار دارد‪ .‬حمیدرضا محمدی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در م��دت ‪ 10‬م��اه س��ال ‪ 10‬هزار و ‪ 858‬ت��ن کاال در‬ ‫قالب تجارت چمدانی از گمرک آستارا به خارج از کشور‬ ‫صادر ش��ده اس��ت که به لحاظ وزنی نس��بت به مدت‬ ‫مشابه پارسال‪ ،‬افزون‌بر ‪ 23‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی درباره ارزش کاالهای صادر ش��ده افزود‪ :‬کاالهای‬ ‫مذک��ور ‪ 20‬میلی��ون و ‪ 383‬ه��زار دالر ارزش دارد که‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل ‪ 39‬درصد افزایش‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرکات شهرستان آستارا افزود‪ :‬محصوالت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬مواد غذایی و مواد پالستیکی به‌طور عمده‬ ‫کااله��ای صادراتی در قالب تجارت چمدانی اس��ت که‬ ‫به مقصد کشور جمهوری آذربایجان ارسال شده است‪.‬‬ ‫محم��دی از تردد ‪ 579‬هزار اتباع داخلی و خارجی از‬ ‫رشد صدور پروانه کسب در آذربایجان غربی‬ ‫‪ :‬معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت آذربایجان غربی‬ ‫گفت‪ :‬امسال ‪7‬هزار و ‪ 136‬پروانه کسب صنفی به‌طور‬ ‫عمده در زمینه‌های خواربارفروشی‪ ،‬پوشاک و مشاوران‬ ‫امالک و خودرو در این اس��تان صادر ش��ده است‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت آذربایجان غربی‪،‬‬ ‫محم��د دهقان اظهار کرد‪ :‬شهرس��تان‌های ارومیه با هزار و ‪ 900‬مورد‪ ،‬خوی‬ ‫با هزار و ‪ 214‬مورد و بوکان با هزار و ‪ 101‬مورد‪ ،‬به ترتیب بیش��ترین تعداد‬ ‫پروانه‌های کس��ب صنفی صادره را در سطح استان به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به صدور ‪ 105‬پروانه کسب ایثارگری در استان‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین‬ ‫از ابتدای س��ال‌جاری تاکنون ‪3‬هزار واحد صنفی در اس��تان آذربایجان غربی‬ ‫به صن��دوق مکانیزه فروش و ‪4‬هزار واحد صنفی نیز به دس��تگاه پوز تجهیز‬ ‫شده‌اند‪ .‬دهقان ادامه داد‪ :‬در حال حاضر ‪88‬هزار و ‪ 844‬واحد صنفی تولیدی‪،‬‬ ‫توزیعی‪ ،‬فنی و خدماتی دارای پروانه در سطح استان فعالیت می‌کنند که این‬ ‫واحدها در قالب ‪ 17‬اتاق اصناف و ‪ 257‬اتحادیه صنفی ساماندهی شده‌اند‪.‬‬ ‫مرز زمینی آس��تارا خبر داد و افزود‪ :‬در این مدت ‪579‬‬ ‫هزار مس��افر مرز زمینی آس��تارا را ب��رای تردد انتخاب‬ ‫کرده‌اند که نس��بت به مدت مش��ابه پارسال‪ 8 ،‬درصد‬ ‫بیش��تر است‪ .‬شهرستان مرزی بندر آس��تارا با بیش از‬ ‫‪ 86‬ه��زار نفر جمعی��ت در غرب اس��تان گیالن‪189 ،‬‬ ‫کیلومتری مرکز استان رشت و همجواری استان اردبیل‬ ‫و کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است‪.‬‬ ‫ای��ن گمرک که بیش از ‪ 200‬س��ال قدمت دارد رتبه‌‬ ‫نخست تجارت چمدانی کشور‪ ،‬رتب ‌ه نخست صادرات در‬ ‫میان گمرکات شمال کش��ور‪ ،‬رتب ‌ه دوم واردات و رتبه‌‬ ‫س��وم صادرات را در حمل‌ونقل جاده‌ای مرزی به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫تاسیسواحدهایصنعتیدرآذربایجانشرقی‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫آذربایجان شرقی گفت‪ :‬این استان با صدور ‪ 1475‬فقره‬ ‫جواز تاسیس رتبه نخست در کشور را به خود اختصاص‬ ‫داد ‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان آذربایجان شرقی حسین نجاتی اظهار کرد‪:‬‬ ‫آمار ‪ 9‬ماه منتهی به آذرماه امس��ال نشان می‌دهد که در این استان ‪ 1475‬فقره‬ ‫جواز تاس��یس صنعتی صادر شده است که این رقم ‪11/7‬درصد از کل جوازهای‬ ‫صادر شده در کشور را شامل می‌شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای این تعداد جواز صنعتی‬ ‫‪50‬هزار میلیارد ریال س��رمایه‌گذاری و ‪28‬هزار نفر اش��تغالزایی پیش‌بینی شده‬ ‫است‪ .‬نجاتی همچنین با اشاره به دیگر آمار گزارش شده توسط معاونت طرح و‬ ‫برنامه‌ری��زی وزارت متبوع تاکید کرد‪ :‬در مدت زمان یادش��ده‪ 222 ،‬فقره پروانه‬ ‫بهره‌برداری با رشد ‪30/6‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان آذربایجان شرقی گفت‪:‬‬ ‫بررسی این آمار نشان از شروع دوباره رونق در تولید و جلب نظر سرمایه‌گذاران‬ ‫برای استفاده از ظرفیت باالی استان به‌منظور راه‌اندازی خطوط تولید دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫تدبیری هوشمند‬ ‫منوچهر علیزاده‬ ‫کارشناس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان آذربایجان‌غربی‬ ‫اس��تان آذربایجان‌غربی با داش��تن حدود ‪ 5‬درصد‬ ‫معادن کش��ور و نزدیک به ‪ 4‬درصد اس��تخراج سنگ‬ ‫تزئین��ی کش��ور دارای ظرفیت‌های بس��یار خوب در‬ ‫زمینه‌ه��ای س��نگ‌های تزئینی‪ ،‬مصالح س��اختمانی‬ ‫و کانی‌ه��ای فل��زی به ویژه کانس��نگ طالس��ت‪ .‬در‬ ‫ح��ال حاضر ‪ 474‬مع��دن دارای پروانه بهره‌برداری با‬ ‫ایجاد اش��تغال ب��رای بیش از ‪ 5‬هزار نفر در اس��تان‬ ‫آذربایجان‌غربی فعالی��ت می‌کنند و از میان ‪ 68‬ماده‬ ‫معدنی شناس��ایی ش��ده در کش��ور‪ 52 ،‬ن��وع آن در‬ ‫آذربایجان‌غربی شناسایی شده و وجود دارد‪.‬‬ ‫اس��تان آذربایجان‌غربی با داش��تن معادن گوناگون‬ ‫س��نگ‌های گرانقیم��ت مانن��د طال‪ ،‬باری��ت‪ ،‬میکا و‬ ‫تیت��ان جای��گاه کم‌نظی��ری در بخش مع��دن دارد‪،‬‬ ‫به‌طوری که این اس��تان رتبه سـوم کشوری از لحاظ‬ ‫تن��وع مواد معدن��ی را به خود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫داش��تن بیش از نیمی از ذخایر طالی کش��ور‪ ،‬واقع‬ ‫ش��دن دو معدن بزرگ مقیاس طالی زرشوران تکاب‬ ‫و تیت��ان قره آغاج ارومیه‪ ،‬معادن س��نگ‌های تزئینی‬ ‫در ان��واع و کیفیت‌های عالی افزون بر‪ 80‬رنگ و نوع‪،‬‬ ‫استعدادهای معدنی آذربایجان‌غربی هستند که تنها‪،‬‬ ‫حاصل عملیات اکتش��افی حدود ‪ 7‬درصد از مساحت‬ ‫استان است‪ .‬از ‪ 16‬معدن بزرگ در سطح کشور‪ ،‬یک‬ ‫معدن ب��زرگ در آذربایجان‌غربی وجود دارد با عنوان‬ ‫مع��دن تیتان قره آغ��اج ارومیه ک��ه ‪ 56‬میلیون تن‬ ‫ذخیره دارد‪ .‬در این میان صدور مواد خام و اکتش��اف‬ ‫نکردن معادن‪ ،‬حضور دالالن و نبود واحدهای فرآوری‬ ‫ازجمله مس��ائل پیش روی مع��ادن آذربایجان‌غربی‬ ‫محس��وب می‌ش��وند‪ .‬بخش معدن و صنایع معدنی با‬ ‫توج��ه به عملکرد و اهداف آن در چش��م‌انداز ‪1404‬‬ ‫از مهم‌تری��ن بخش‌های اقتصادی کش��ور اس��ت که‬ ‫توانمن��دی فزاین��ده‌ای در ایجاد ارزش‌افزوده‪ ،‬رش��د‬ ‫صادرات غیرنفتی‪ ،‬جذب س��رمایه و میزان اش��تغال‬ ‫دارد و تامین‌کننده بخش عمده مواد اولیه ساختمان‬ ‫و تامین زیرساخت‌هاست‪.‬‬ ‫اقتصاد مقاومتی تدبیری هوشمند است که از سوی‬ ‫رهبر معظم انقالب ابالغ ش��ده و مفهومی اس��ت که‬ ‫برای مقاوم‌س��ازی‪ ،‬بحران‌زدایی و ترمیم ساختارها و‬ ‫نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در اقتصاد مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی‪ ،‬حضور‬ ‫فع��ال بخش صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در عرصه‌های‬ ‫مختل��ف و ورود این بخش در راس��تای اهداف نظام‬ ‫اس��ت که بی��ش از ‪ 20‬سیاس��ت مربوط ب��ه اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ .‬رشد‬ ‫پایدار اقتصادی به عنوان یک��ی از اصلی‌ترین اهداف‬ ‫دولت‌ها در حوزه اقتصاد اس��ت‪ .‬متاس��فانه از چندین‬ ‫دهه گذش��ته س��اختار اقتصاد کش��ور و حتی استان‬ ‫برمبن��ای اقتصاد تک‌محصولی ش��کل گرفته اس��ت‬ ‫و با وج��ود محدودیت منابع حاصل از نفت با رش��د‬ ‫نیازهای کشور به دلیل افزایش جمعیت مواجه است‬ ‫که این مهم ضرورت کاهش اتکای اقتصاد کش��ور به‬ ‫نفت و توجه به دیگر بخش‌های جایگزین اقتصادی را‬ ‫ایجاب می‌کند‪ .‬وجود ذخایر معدنی متنوع و گسترده‬ ‫از جمله موهبت‌های الهی به س��رزمین ایران و استان‬ ‫آذربایجان‌غربی است که به همراه موقعیت استراتژیک‬ ‫کشور فرصتی بی‌بدیل را برای رشد و توسعه اقتصادی‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ .‬بهره‌برداری از این ذخایر و تلفیق‬ ‫آن با س��ایر مزیت‌های بخش انرژی اس��تان و کشور‬ ‫می‌تواند به عنوان یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی‬ ‫مطرح باش��د که نقش بی‌بدیلی را در راستای توسعه‬ ‫متوازن ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬حس��ینقلی قوانل��و رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان گلستان از ثبت‌نام هشتمین دوره‬ ‫انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن‬ ‫و کشاورزی گرگان همزمان با سراسر کشور خبر داد‪.‬‬ ‫‪ :‬عل��ی خدایی‪ ،‬مدی��رکل راه‌آهن منطقه‬ ‫شمالغرب کشور‪ ،‬از ایجاد ایستگاه باز بین‌المللی بار‬ ‫در ایستگاه راه‌آهن بناب شهرستان زنجان خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬ب��ا راه‌اندازی این طرح‪ ،‬ام��کان صادرات و‬ ‫واردات در ایس��تگاه بناب فراهم و ایس��تگاه زنجان‬ ‫فقط ایستگاه مسافری خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ :‬اسماعیل هادی‌نژاد‪ ،‬رییس اداره صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت شهرس��تان س��اری از برگزاری‬ ‫نمایشگاه فروش بهاره عرضه مستقیم کاال در تاریخ‬ ‫‪ 12‬اس��فند خبر داد و گفت‪ :‬این نمایشگاه به مدت‬ ‫‪ 10‬روز کاری برپا خواهد شد و اولویت با واحدهای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬تعاونی‌ها‪ ،‬ش��رکت‌های پخش اس��تان و‬ ‫سپس واحدهای صنفی دارای پروانه کسب خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬همچنین مصوب ش��د تا ات��اق اصناف مرکز‬ ‫استان به‌عنوان مجری این نمایشگاه انتخاب شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫‌ بازار جهانی را‬ ‫حفظ کنیم‬ ‫خلیل قاسمی‬ ‫‌رییسسازمان‬ ‫صنعت‪،‬معدنوتجارتهرمزگان‬ ‫صنای��ع ف��والدی از مهم‌تری��ن صنای��ع اس��تان‬ ‫هرمزگان است‪ .‬به دلیل همجواری با خلیج فارس‪،‬‬ ‫ای��ن صنعت ظرفیت بس��یار باالیی ب��رای رقابت با‬ ‫محصوالت خارج از کش��ور و ظرفیت‌های صادراتی‬ ‫باالیی دارد‪ ،‬در زمینه صنعت آلومینیوم نیز وضعیت‬ ‫به همین ترتیب اس��ت و هرمزگان از اس��تان‌های‬ ‫پیش��رو در تولید و صادرات آلومینیوم کشور است‪.‬‬ ‫درمجموع‪ ،‬فوالد‪ ،‬گچ و صنایع وابس��ته‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫محصوالت صادراتی استان هستند‪.‬‬ ‫اگرچه هرمزگان ازجمله اس��تان‌هایی اس��ت که‬ ‫کمتر درگیر رکود ش��ده‪ ،‬با این حال اکنون برخی‬ ‫واحده��ای صنعت��ی‪ ،‬درگیر مش��کالتی هس��تند‬ ‫ک��ه وظیفه ماس��ت با کمک به این قش��ر‪ ،‬از رکود‬ ‫تولی��د در بخش‌ه��ای گوناگون صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان جلوگی��ری کنیم‪ .‬اکن��ون احداث‬ ‫ناحیه صنعتی صنایع تبدیلی توکهور ـ هشتبندی‪،‬‬ ‫در برنامه اس��ت که با ایج��اد آن‪ ،‬تمامی واحدهای‬ ‫صنعتی میناب س��اماندهی می‌شوند و امیدواریم با‬ ‫جذب س��رمایه‌گذار‪ ،‬بتوانیم بهترین اس��تفاده را از‬ ‫ظرفیت‌های این منطقه داشته باشیم‪.‬‬ ‫در زمینه صادرات‪ ،‬هرمزگان مزیت‌هایی نس��بت‬ ‫به استان‌های دیگر دارد؛ ازجمله اینکه بحث هزینه‬ ‫لو‌نقل تا بندر را نداریم اما مش��کلی که در این‬ ‫حم ‌‬ ‫زمین��ه وجود دارد‪ ،‬این اس��ت که س��رعت تخلیه‬ ‫و بارگی��ری در اس��کله در مقایس��ه با کش��ورهای‬ ‫همس��ایه پایین اس��ت که بهبود این وضعیت‪ ،‬نیاز‬ ‫به هماهنگی بیشتر سازمان‌ها دارد‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫در بحث صادرات گچ با توجه به اینکه کش��ورهای‬ ‫همجوار وارد رقابت با ما شده‌اند‪ ،‬باید تالش شود با‬ ‫استفاده بهینه از امکانات موجود‪ ،‬بازار جهانی خود‬ ‫را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫ایجاد کارخانه س��یمان در منطق��ه ویژه انرژی‌بر‬ ‫پارس��یان‪ ،‬ازجمله آخرین اقدامات انجام‌ش��ده در‬ ‫اس��تان در زمینه توس��عه واحدهای صنعتی است‪،‬‬ ‫همچنین کارخانه فوالد میناب کلنگ‌زنی ش��ده و‬ ‫چند طرح صنعتی دیگر نیز در دهه فجر کلنگ‌زنی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫درمجموع توسعه ظرفیت‌های واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی استان و رفع مشکالت آنها اهمیت ویژه‌ای‬ ‫دارد و همه مسئوالن استان باید همه تالش خود را‬ ‫در این زمینه به کار گیرند‪.‬‬ ‫خبر استان‌ها‬ ‫تقویم نمایشگاهی هرمزگان‬ ‫در سال ‪1394‬‬ ‫‪ :‬سرپرس��ت معاونت امور بازرگانی و توس��عه‬ ‫تجارت اس��تان هرمزگان با اش��اره ب��ه تدوین تقویم‬ ‫نمایش��گاهی سال ‪ 1394‬گفت‪ :‬تمامی نمایشگاه‌های‬ ‫تخصصی ملی و بین‌المللی در س��طح استان باید در‬ ‫س��ایت‌های رس��می برگزار ش��ود‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان‪،‬‬ ‫نیکان افزود‪ :‬تقویم نمایش��گاهی س��ال ‪ 1394‬طبق‬ ‫اس��تعالم از دس��تگاه‌های ذی‌رب��ط و ش��رکت‌های‬ ‫نمایش��گاهی اس��تان و همچنی��ن بررس��ی تقوی��م‬ ‫نمایش��گاهی کالنش��هرهای کش��ور ازجمله تهران‪،‬‬ ‫اصفه��ان و تبری��ز‪ ،‬با توجه به توانمندی‌های اس��تان‬ ‫تدوین و برای تایید نهایی در کارگروه توسعه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی‪ ،‬مطرح و تصویب می‌ش��ود‪ .‬نیکان افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به ش��رایط آب‌وهوایی‪ ،‬به‌طور عمده عنوان‌های‬ ‫نمایشگاهی در نیمه‌دوم سال برگزار می‌شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫باید ترتیبی اتخاذ ش��ود که عنوان‌های نمایش��گاهی‬ ‫مرتبط‪ ،‬همزمان برگزار شود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 50‬درصدی‬ ‫تولید خودرو در کاشان‬ ‫ایرنا‪ :‬معاون اداری و توس��عه منابع انس��انی س��ایپا‬ ‫کاش��ان گفت‪ :‬تولیدات این شرکت در ‪ 10‬ماه امسال‬ ‫‪ 50‬درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬فرش��ید الوند گفت‪ 90 :‬هزار خودرو‬ ‫شامل ‪ 51‬هزار خودرو تیبا و ‪ 39‬هزار دستگاه خودرو‬ ‫پراید ‪ 111‬در این مدت در س��ایپا کاشان تولید شده‬ ‫است‪ ،‬این درحالی است که در ‪ 10‬ماه سال قبل‪60 ،‬‬ ‫هزار دس��تگاه خودرو متش��کل از ‪ 31‬هزار تیبا و ‪29‬‬ ‫هزار پراید ‪ 111‬در این کارخانه تولید ش��ده بود‪ .‬وی‬ ‫میزان صادرات خودرو از س��ایپا کاشان به کشورهای‬ ‫عراق‪ ،‬س��وریه و اوکراین در سال گذشته را ‪ 3‬هزار و‬ ‫‪ 700‬دستگاه بیان کرد‪.‬‬ ‫الوند با اش��اره به راه‌اندازی سایت مونتاژ خودرو در‬ ‫سال‌جاری در کشور عراق گفت‪ :‬امسال ‪ 3‬هزار و ‪200‬‬ ‫بدنه رنگ شده خودرو به این کشور صادر شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫صنایع کوچک استان ساحلی‪ ،‬روزگار رکود را می‌گذراند‬ ‫ظرفیت‌های بومی هرمزگان؛ راهکار خروج از رکود‬ ‫اک�رم امینی ـ گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬تعطیلی ‪105‬واحد‬ ‫از مجم��وع صنایع ایجادش��ده در بخش صنایع کوچک‬ ‫هرمزگان‪ ،‬نش��انه‌ای از رکودی است که میان واحدهای‬ ‫صنعتی هرمزگان شایع ش��ده است‪ .‬هرمزگان ‪ ۷‬ناحیه‬ ‫صنعتی و ‪ ۱۳‬شهرک صنعتی دارد‪ 696 ،‬قرارداد صنعتی‬ ‫در ش��هرک‌های صنعتی آن بسته شده که از این میان‪،‬‬ ‫حدود ‪ 370‬واحد فعال هس��تند ام��ا برخی واحدها در‬ ‫مرحله س��اخت و برخی پس از تولید‪ ،‬به حالت تعطیل‬ ‫درآمده‌اند؛ این سخن برخی تولیدکنندگان و صنعتگران‬ ‫هرمزگان��ی اس��ت؛ تحریم‪ ،‬نبودن م��واد اولیه و کاهش‬ ‫ارزش پ��ول ملی‪ ،‬ازجمله مش��کالتی اس��ت که برخی‬ ‫تولیدکنندگان هرمزگانی به‌عن��وان عوامل رکود عنوان‬ ‫می‌کنند و از س��وی دیگر‪ ،‬از باال بودن بهره‌های بانکی و‬ ‫مالیات گالیه دارند‪ .‬س��خنان بهمن غالمپور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های صنعت��ی هرمزگان نی��ز تاییدی‬ ‫ب��ر خبر رک��ود در صنایع اس��تان اس��ت؛ او از تعطیلی‬ ‫‪105‬واح��د از مجم��وع صنایع ایجادش��ده در ش��رکت‬ ‫شهرک‌های این استان‪ ،‬در سال‌های اخیر خبر می‌دهد‪.‬‬ ‫به گفته غالمپور‪ ،‬میانگین اعتبار مورد نیاز برای آغاز به‬ ‫کار هریک از صنایع تعطیل‌شده در شهرک‌های صنعتی‬ ‫این استان‪ 5 ،‬میلیارد ریال است‪ .‬آنطور که وی می‌گوید‪،‬‬ ‫اکنون ‪ 101‬واحد نیمه‌تمام در استان هرمزگان نیازمند‬ ‫س��رمایه‌گذاری است که با پرداخت ‪ 10‬میلیارد ریال به‬ ‫هریک از آنها می‌توان عالوه بر راه‌اندازی خطوط تولید‪،‬‬ ‫نیاز آنها به سرمایه در گردش را نیز تامین کرد‪.‬‬ ‫به گفته غالمپور‪ ،‬س��ال گذش��ته ‪ 23‬میلیارد و ‪749‬‬ ‫میلیون ریال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بندرعباس‬ ‫سرمایه‌گذاری شده و بیش از ‪ 380‬قرارداد در این اداره‬ ‫ثبت ش��ده که میزان اش��تغالزایی آنه��ا ‪ 8‬هزار و ‪459‬‬ ‫نفر اس��ت که از مجموع این قراردادها تنها ‪ 180‬واحد‬ ‫صنعتی به بهره‌برداری رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم تعام�ل ش�ورای گفت‌وگ�و و بخ�ش‬ ‫خصوصی‬ ‫از مس��ئوالن خانه صنعت‬ ‫اگرچه پیگیری‌های‬ ‫و مع��دن بندرعباس درباره عوامل رکود صنایع کوچک‬ ‫اس��تان و راهکارهای خ��روج از آن‪ ،‬بی‌نتیجه بود و این‬ ‫نهاد حاضر نشد به‌عنوان نماینده‌ای از بخش خصوصی‬ ‫در این‌باره صحبت کند اما محس��ن صباغی‌زاده‪ ،‬رییس‬ ‫ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن هرمزگان در پاس��خ به‬ ‫از گرفتاری ‪ 70‬درصد صنایع استان خبر می‌دهد‬ ‫و می‌افزاید‪ :‬این مش��کالت در زمینه مسائل و مشکالت‬ ‫بانکی است که همان مشکالت کالن کشور است و روی‬ ‫صنایع هرمزگان نیز اثر گذاش��ته است‪ .‬او معتقد است‬ ‫تحریم‌ها و سیاس��ت‌های نادرست و مشکالت متعدد از‬ ‫قبیل کمبود مواد اولیه تولید و‪ ...‬باعث ش��ده واحدهای‬ ‫تولی��دی رو به تعطیلی رفته و پویایی خود را از دس��ت‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫بازدید جهانگیری‬ ‫از پاالیشگاه خلیج‌فارس‬ ‫ایرن�ا‪ :‬معاون اول رییس‌جمه��وری ضمن بازدید از‬ ‫بخش‌های مختلف پاالیشگاه ستاره خلیج‌فارس‪ ،‬در‬ ‫جلسه رسیدگی به مشکالت این پروژه شرکت کرد‬ ‫که مهم‌ترین موضوع مطرح ش��ده در این جلس��ه‪،‬‬ ‫نقدینگی و مس��ئله تامین اعتبار بود‪ .‬در این جلسه‬ ‫پیش��رفت کلی پروژه ‪ 81/9‬درصد‪ ،‬پیشرفت پروژه‬ ‫پاالیشگاه ‪ 78/7‬درصد‪ ،‬پروژه خط لوله ‪ 99/8‬درصد‬ ‫و پروژه آبگیر دریا ‪ 99/2‬درصد عنوان شد‪ ،‬همچنین‬ ‫در این جلس��ه مطرح ش��د که اعتبار موردنیاز این‬ ‫پروژه ‪ 3/8‬میلیارد یورو پیش‌بینی شده که تاکنون‬ ‫‪ 2/8‬میلیارد یورو هزینه شده است و برای راه‌اندازی‬ ‫اولیه ‪ 400‬میلیون یورو و برای راه‌اندازی واحد یک‬ ‫‪ ‌600‬میلیون یورو نیاز است‪.‬‬ ‫جهانگی��ری گف��ت‪ :‬مهم‌تری��ن طرحی ک��ه اکنون‬ ‫در بخ��ش نف��ت‌وگاز وج��ود دارد‪« ،‬پاالیش��گاه‬ ‫س��تاره خلیج‌فارس» اس��ت که میعان��ات گازی را‬ ‫ب��ه فرآورده‌ه��ای نفت��ی تبدیل می‌کن��د و حجم‬ ‫س��رمایه‌گذاری آن بسیار باالست‪ .‬وی بر تسریع در‬ ‫راه‌اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج‌فارس تاکید کرد‪.‬‬ ‫رییس ات��اق بازرگانی بندرعباس‬ ‫معتقد اس��ت برگزاری جلس��ات‬ ‫تو‌گو بی��ن دولت و‬ ‫ش��ورای گف ‌‬ ‫بخ��ش خصوص��ی ب��ه ریاس��ت‬ ‫استاندار‪ ،‬از مهم‌ترین راهکارهای‬ ‫بررسی و برونرفت صنایع استان از مشکالت است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر جاس��م جادری‪‌،‬اس��تاندار هرمزگان‬ ‫مش��کالت واحدهای صنعتی استان را جدا از مشکالت‬ ‫رکود و نقدینگی حاکم بر کل صنعت کش��ور نمی‌داند‬ ‫و معتقد است نبود س��رمایه در گردش‪ ،‬از چالش‌های‬ ‫اصلی است که طرح‌های صنعتی استان با آن مواجهند‪.‬‬ ‫جادری می‌گوید‪ :‬برای رفع مشکالت واحدهای صنعتی‬ ‫راهکارهای��ی در نظر داریم که در آینده نزدیک راهکار‬ ‫مناس��بی را اعالم خواهیم کرد تا واحدهایی که امکان‬ ‫خروج از تعطیل��ی را دارند‪ ،‬بار دیگر به چرخه تولید و‬ ‫کار صنعتی بازگردند‪ .‬اس��تاندار هرمزگان معتقد است‬ ‫تعطیل��ی و از کار افتادن ه��ر واحد تولیدی و صنعتی‪،‬‬ ‫با تبعات اجتماعی نامناس��بی از جمل��ه بیکاری و فقر‬ ‫همراه است‪ ،‬به همین دلیل نظر اغلب مدیران بانک‌ها‬ ‫در این اس��تان‪ ،‬حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫فعال اس��ت‪ .‬او ب��ر ضرورت حمایت از س��رمایه‌گذاران‬ ‫صنعتی تاکید می‌کند و از تالش‌های اس��تانداری برای‬ ‫جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی خبر می‌دهد‪.‬‬ ‫عملکرد مطلوبی داش��ته اما در صنایع پایین‌دستی به‬ ‫دلیل بی‌توجهی مس��ئوالن‪ ،‬توس��عه‌ای ش��کل نگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او درباره اقدامات انجام‌ش��ده نمایندگان استان برای‬ ‫حل مش��کالت رک��ود صنایع اس��تان‪ ،‬از پیگیری‌های‬ ‫قانون��ی و کالن نماین��دگان خب��ر می‌دهد و به‬ ‫می‌گوید‪ :‬پیگیری‌های مجل��س معموال فرامنطقه‌ای و‬ ‫کالن اس��ت‪ ،‬در این زمینه قانون حمای��ت از تولید را‬ ‫در مجلس در دس��ت بررسی و پیگیری داریم که رونق‬ ‫اش��تغال را در پی خواهد داش��ت‪ .‬مجلس در نظر دارد‬ ‫برای بهبود ش��رایط کشور‪ ،‬قوانینی را تصویب کند که‬ ‫حمایت از تولید‪ ،‬اقتصاد مقاومتی و اش��تغال روستایی‬ ‫و عش��ایری و‪ ...‬را در بر داشته باشد؛ این کلیات مسائل‬ ‫استانی را نیز در بر می‌گیرد‪.‬‬ ‫او معتق��د اس��ت مدیریت‌ه��ای‬ ‫غل��ط‪ ،‬نبود ام��کان و تس��هیل‬ ‫فرآینده��ای مال��ی‪ ،‬کمبود مواد‬ ‫اولیه و‪ ...‬باعث شده صنعت‪ ،‬چه‬ ‫در سطح کشور و چه در استان‪،‬‬ ‫پررونق نباشد‪ .‬به باور جراره با رویکرد اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫می‌توان ظرفیت‌های کشور را بالفعل کرده و ظرفیت‌ها‬ ‫را به سمتی برد که از منابع و نیروی انسانی به بهترین‬ ‫نحو استفاده شود تا فضای مطلوب اقتصادی در کشور‬ ‫و مانعی برابر فشارهای بیگانه ایجاد شود‪.‬‬ ‫ج��راره می‌افزای��د‪ :‬اگر علم و ق��درت اقتصادی را در‬ ‫کنار اقتدار ملی موجود داش��ته باشیم‪ ،‬ایران می‌تواند‬ ‫تبدی��ل به ابرقدرت منطقه ش��ود اما اگر وابس��تگی به‬ ‫منابع و فناوری خارجی داش��ته باشیم‪ ،‬توسعه مدنظر‬ ‫اتفاق نمی‌افتد‪.‬‬ ‫او همچنین وابس��تگی به نفت را مانع توسعه صنایع‬ ‫توسعه روابط اصفهان و پرتغال‬ ‫برگزاری سیزدهمین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی صنعت دام اصفهان‬ ‫‹ ‹ظرفیت‌های هرمزگان را دریابیم‬ ‫از نماینده هرمزگان‪ ،‬بیان ش��د‬ ‫در پیگی��ری‬ ‫که بخش��ی از مشکالت صنایع کوچک استان‪ ،‬ناشی از‬ ‫استقرار صنایع باالدستی‪ ،‬بدون توجه به صنایع کوچک‬ ‫و اس��تفاده نکردن از ظرفیت‌های بومی و محلی است‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م جراره‪ ،‬نماینده مردم بندرعباس در مجلس‬ ‫معتقد اس��ت اس��تان هرمزگان در صنایع باالدس��تی‬ ‫مهر‪ :‬رس��ول زرگرپور‪ ،‬اس��تاندار اصفهان در جلسه‬ ‫نشست بررسی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‬ ‫اصفهان و کش��ور پرتغال ک��ه با حضور وزیر خارجه‬ ‫پرتغ��ال و جمع��ی از فع��االن اقتص��ادی و تجاری‬ ‫اصفه��ان و پرتغال برگزار ش��د‪ ،‬گف��ت‪ 3 :‬ماه پیش‬ ‫در س��فر وزیر فرهنگ کش��ور پرتغال به اصفهان از‬ ‫بازرگانان و تاجران پرتغالی برای س��فر به اصفهان و‬ ‫بازدید از ظرفیت‌های اصفهان دعوت به عمل آمد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این س��فر ش��رایطی را فراهم کرد که‬ ‫پرتغالی‌ها از ظرفیت‌های استان و اصفهانی‌ها نیز از‬ ‫ظرفیت‌های آن کشور باخبر شوند و امیدواریم باب‬ ‫مبادله اقتصادی و متعاقب آن مسائل فرهنگی بین‬ ‫استان اصفهان و کشور پرتغال باز شود‪.‬‬ ‫قرارداد افغان‌ها و اصفهانی‌ها‬ ‫گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬دو ق��رارداد تجاری بی��ن هیات‬ ‫تجاری بخش کش��اورزی ناحیه غرب افغانس��تان به‬ ‫مبال��غ ‪ 2‬میلیون دالر و ‪ 300‬هزار دالر با ‪ 2‬ش��رکت‬ ‫در س��یزدهمین نمایشگاه فناوری کشاورزی اصفهان‬ ‫از اصفهان‪،‬‬ ‫منعقد ش��د‪ .‬به گزارش خبرن��گار‬ ‫بزرگترین نمایشگاه کش��اورزی کشور که از ‪ 30‬دی‬ ‫تا ‪ ‌3‬بهمن در محل برگزاری نمایش��گاه‌های اصفهان‬ ‫ک ه��زار و ‪ 660‬نفر از‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬میزب��ان بازدید ی ‌‬ ‫کش��اورزان‪ ،‬کارشناسان‪ ،‬روسای س��ازمان‌های جهاد‬ ‫کشاورزی شهرستان‌های استان و اعضای سازمان‌های‬ ‫نظام مهندس��ی کش��اورزی اس��تان بود‪ .‬در حاشیه‬ ‫برگزاری این نمایشگاه و با برپایی ‪ 4‬سمینار تخصصی‬ ‫در روزهای دوم و س��وم بهمن تالش شد بعد علمی و‬ ‫آموزشی این نمایشگاه نیز مورد توجه قرارگیرد‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬س��یزدهمین نمایش��گاه بین‌المللی صنعت دام‪،‬‬ ‫طیور و دامپزشکی‪ ،‬از ‪ 8‬تا ‪ 10‬بهمن در اصفهان برگزار‬ ‫خواهد شد‪ ۱۰۹ ،‬مشارکت‌کننده‪ ،‬آخرین دستاوردهای‬ ‫خود را در این نمایشگاه در معرض نمایش قرار خواهند‬ ‫داد‪ .‬این نمایشگاه در‪ ۸۵۰۰‬مترمربع فضای نمایشگاهی‬ ‫و در ‪ 3‬سالن‪ ،‬مشارکت‌کنندگانی از استان‌های اصفهان‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬خراسان‌رضوی‪ ،‬البرز‪ ،‬فارس‪ ،‬کردستان‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫گلستان و گیالن و نمایندگان فروش کشورهای ایتالیا‪،‬‬ ‫آلمان و چین را میزبانی می‌کند‪ ۸ .‬س��مینار و کارگاه‬ ‫آموزشی نیز در حاشیه این نمایشگاه برنامه‌ریزی شده‬ ‫اس��ت که در محل س��الن همایش‌های نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی اس��تان واقع در پ��ل شهرس��تان برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬تولیدکنندگان انواع خوراک‪ ،‬افزودنی‌ها و‬ ‫مکمل‌های خوراکی دام و طیور‪ ،‬ماشین‌آالت‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و ادوات‪ ،‬فع��االن بخش‌ه��ای مرغ��داری و دامپروری‪،‬‬ ‫داروهای دامپزش��کی و البراتواره��ا و تجهیزات دام و‬ ‫طیور‪ ،‬تاسیس��ات دامپروری‪ ،‬مرغ��داری‪ ،‬مراکز علمی‬ ‫و تحقیقاتی‪ ،‬ارگان‌ها و س��ازمان‌های دولتی و نشریات‬ ‫ازجمله شرکت‌کنندگان این نمایشگاه هستند‪.‬‬ ‫کوچک کش��ور می‌داند و می‌افزاید‪ :‬سال‌هاست درباره‬ ‫کاهش اتکا به نفت صحبت می‌ش��ود اما اکنون بودجه‬ ‫بیش از ‪ 30‬درصد به طور مستقیم و بیش از ‪ 70‬درصد‬ ‫به طور غیرمستقیم به نفت وابسته است‌‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫زمین��ه اج��رای اقتص��اد مقاومتی فراهم ش��ود تا این‬ ‫وابس��تگی کم ش��ده و حوزه‌های صنایع گاز و فرآوری‬ ‫فعال شود‪.‬‬ ‫نماینده بندرعباس معتقد است بسیاری از مشکالت‬ ‫رکود اس��تان ناش��ی از مشکالت ملی اس��ت‪ ،‬از سوی‬ ‫دیگر مس��ئله این اس��ت که تقریب��ا ‪ 90‬درصد صنایع‬ ‫اس��تان‪ ،‬صنایع مادر و باالدس��تی است که ‪ 90‬درصد‬ ‫وابس��تگی به دولت دارند یا به اصط�لاح «خصولتی»‬ ‫(خصوصی‪-‬دولتی) هس��تند‪ .‬او معتقد است در صنایع‬ ‫کوچک استان‪ ،‬ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری مناسبی‬ ‫انجام نشده در حالی که اگر از این منابع استفاده شود‪،‬‬ ‫اس��تان هرمزگان ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند کشور‬ ‫را اداره کند؛ ظرفیت‌هایی که فقط باید بالفعل شوند‪.‬‬ ‫به گفته جراره‪ ،‬در حالی که بزرگترین کشتی‌س��ازی‬ ‫کش��ور در هرم��زگان ق��رار دارد‪ ،‬از ظرفیت‌های ویژه‬ ‫اش��تغالزایی این صنعت به‌خوبی اس��تفاده نش��ده زیرا‬ ‫کشتی‌س��ازی یک فعالیت دستی است و صد درصد به‬ ‫نیروی انس��انی نیاز دارد‪ ،‬او تاکی��د می‌کند که اگر به‬ ‫جای خرید کش��تی از خارج‪ ،‬فناوری را وارد کرده و به‬ ‫کشتی سازی استان رونق داده شود‪ ،‬اشتغالزایی بزرگی‬ ‫در هرمزگان ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫او بی‌توجهی ب��ه صنعت پایین‌دس��تی در هرمزگان‬ ‫را موجب کاهش ارزش اف��زوده صنایع و اقدام به خام‬ ‫فروش��ی در صنایع مادر می‌داند و می‌گوید‪ :‬فرآوری و‬ ‫تولید محصوالت کیفی در صنایع کوچک استان‪ ،‬ایجاد‬ ‫اش��تغال پایدار و افزایش ارزش افزوده را در استان به‬ ‫دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫نماین��ده بندرعب��اس همچنی��ن معتق��د اس��ت؛‬ ‫بهره‌ب��رداری صحی��ح از واحدهای صنعتی اس��تان و‬ ‫افزایش حض��ور صنعتگران در ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫در گرو س��اخت ش��هرک‌ها با کیفیت مطلوب اس��ت‪.‬‬ ‫می‌گوی��د و می‌افزاید‪ :‬باید‬ ‫او ای��ن مطلب را به‬ ‫با مش��اوره صنعتگران‪ ،‬مدیران بانک‌ها و دستگاه‌های‬ ‫متول��ی‪ ،‬مش��کالت موجود در عرصه س��رمایه‌گذاری‬ ‫شهرک‌های صنعتی را کم کرده و سرمایه‌های خرد را‬ ‫به این سمت سوق دهیم تا شاهد افزایش اشتغالزایی‬ ‫و تولید در استان باشیم‪.‬‬ ‫به اعتق��اد وی‪ ،‬کمبود نیروی انس��انی متخصص‪ ،‬از‬ ‫بزرگترین مشکالت صنایع استان در حال حاضر است‬ ‫که باعث ش��ده نیروی متخصص از س��ایر استان‌ها به‬ ‫هرمزگان آورده ش��ود‪ .‬او تاکی��د می‌کند در این زمینه‬ ‫باید دانش��کده‌ها و رش��ته‌های دانشگاهی مورد نیاز در‬ ‫استان راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫مصوبات هیات دولت در سیستان‬ ‫ف�ارس‪ :‬مع��اون اجرای��ی رییس‌جمه��وری و هیات‬ ‫هم��راه آخرین وضعی��ت مصوبات س��فر هیات دولت‬ ‫ب��ه سیستان‌وبلوچس��تان را م��ورد ارزیابی ق��رار داد‪.‬‬ ‫محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬معاون اجرایی رییس‌جمهوری‬ ‫و هی��ات همراه آخرین وضعیت مصوبات س��فر هیات‬ ‫دول��ت به سیستان‌وبلوچس��تان را م��ورد ارزیابی قرار‬ ‫داد‪ .‬در ای��ن برنام��ه‪ ،‬مع��اون برنامه‌ری��زی اس��تاندار‬ ‫سیستان‌وبلوچس��تان اظه��ار کرد‪ :‬فروردین امس��ال‬ ‫نخس��تین س��فر رییس‌جمه��وری و هی��ات دولت به‬ ‫سیستان‌وبلوچس��تان انجام ش��د و ماحصل آن اجرای‬ ‫‪ 99‬وعده و مصوبه برای توس��عه سیستان‌وبلوچستان‬ ‫با هزینه اعتب��ار یک‌هزار و ‪ 300‬میلی��ارد تومان بود‪.‬‬ ‫غالمرضا مالکی به تشریح وضعیت مصوبات پرداخته و‬ ‫گفت‪ :‬از یک‌هزار و ‪ 300‬میلیارد تومانی که قرار ش��ده‬ ‫بود در سیستان‌وبلوچس��تان هزینه شود‪ ،‬تاکنون ‪600‬‬ ‫میلیارد تومان تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫نمایش صنایع کیش در ترکیه‬ ‫ایرن�ا‪ :‬ظرفیت‌ه��ا و فرصت‌ه��ای س��رمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫گردشگری‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬عمرانی و فرهنگی جزیره کیش‬ ‫در نمایشگاه گردش��گری « امیت ‪ »2015‬ترکیه در‬ ‫معرض دید بازدیدکنندگان و نمایندگان ‪ 70‬کشور از‬ ‫جهان قرار گرفت‪ .‬بیست‌ودومین نمایشگاه گردشگری‬ ‫ترکیه با حضور یک هزار و صد ش��رکت‌کننده از ‪70‬‬ ‫کشور جهان درحال برگزاری است‪.‬‬ ‫س��ازمان منطقه آزاد کی��ش‪ ،‬ش��رکت هواپیمایی‬ ‫کیش و ‪ 5‬ش��رکت فعال در زمینه برگزاری تورهای‬ ‫گردش��گری جزیره به ارائه توانمندی‌های اقتصادی‬ ‫کیش پرداختند‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 7‬بهمن ‪ 6 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تخم مرغ ترک خورد‬ ‫موهای سفید شده مردان آسیابی‬ ‫مهمانی نمایش ادامه دارد‬ ‫درآمد ساالنه بیش از ‪ 500‬میلیارد دالری صنعت لیزینگ در جهان‬ ‫شرکت‌های غیر مجاز عامل آشفتگی بازار لیزینگ‬ ‫سارا اصغری ‪ -‬گروه گزارش‪:‬‬ ‫صنعت لیزینگ‪ ،‬راه‌حل مناسبی‬ ‫ب��رای رف��ع مش��کالت مال��ی‬ ‫موسسه‌های مختلف در سراسر دنیا به‌شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬این صنعت به‌عنوان الگویی جدید در‬ ‫تجارت از یک‌سو تامین‌کننده نیازهای مالی‬ ‫و پول��ی متقاضی��ان کـ��اال و از دیگر س��و‪،‬‬ ‫فراهم‌کننده ابزار تولـید انبوه در اقتصاد خرد‬ ‫و کالن خواهد بود‪ .‬تحوالت وس��یعی که در‬ ‫عرص��ه تولید و عرضه و تقاض��ا‪ ،‬در نیم قرن‬ ‫اخی��ر رخ داده‪ ،‬موج��ب ش��ده اس��ت‬ ‫دس��ت‌اندرکاران سیاس��ت‌های اقتصادی در‬ ‫کش��ورها‪ ،‬برنامه‌های الزم را برای تاس��یس‬ ‫ش��رکت‌های جدید ک��ه ابزاره��ای اعتباری‬ ‫درجهت رش��د صنایع و اقتصاد آنها به‌شمار‬ ‫م��ی‌رود‪ ،‬در دس��تورکار خ��ود ق��رار دهند‪.‬‬ ‫تقاضای روزافزون ب��رای لیزینگ‪ ،‬موجب به‬ ‫وجود آمدن صنعتی با درآمد ساالنه بیش از‬ ‫‪500‬میلیارد دالر در جهان ش��ده است‪ .‬نفوذ‬ ‫صنع��ت لیزین��گ به بازار‪ ،‬هر س��ال رش��د‬ ‫اقتص��ادی بیش��تری را نش��ان می‌ده��د‪ ،‬به‬ ‫طوری‌که در برخی اقتصادهای توسعه‌یافته‪،‬‬ ‫س��هم آن بی��ش از ‪40‬درصد کل س��اختار‬ ‫سرمای ‌ه است‪.‬‬ ‫مدیر شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق‬ ‫زمین در گفت‌وگ��وی اختصاصی با‬ ‫در این رابطه اظهار کرد‪ :‬لیزینگ به معنای‬ ‫اج��اره دادن و کرایه کردن اس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫ح��ق مالکیت مورد اجاره در دس��ت موجر‬ ‫اس��ت و ح��ق اس��تفاده از آن در اختی��ار‬ ‫مس��تاجر اس��ت‪ .‬در واقع نوعی اجاره‌داری‬ ‫اس��ت که برای اس��تفاده و بهره‌ب��رداری از‬ ‫اصل یا س��ود کاالی س��رمایه‌ای یا مصرفی‬ ‫بادوام انجام می‌ش��ود که بین ش��رکت‌های‬ ‫حقوق��ی ب��ا حقوقی ی��ا بین ش��رکت‌های‬ ‫حقوق��ی با اف��راد حقیقی انجام می‌ش��ود‪.‬‬ ‫محمدزمان محمدی‌شیرکالهی یادآور شد‪:‬‬ ‫شرکت‌هایی که رابط بین موجر و مستاجر‬ ‫می‌شوند را شرکت‌های لیزینگ یا واسپاری‬ ‫می‌گویند‪.‬‬ ‫به استناد ماده (‪« )5‬دستورالعمل‬ ‫اجرایی تاس��یس‪ ،‬نح��وه فعالیت و‬ ‫نظارت ب��ر ش��رکت‌های لیزینگ»‬ ‫مصوب جلس��ات مورخ ‪1386/4/9‬‬ ‫و ‪ 1386/4/16‬ش��ورای پ��ول و‬ ‫اعتبار‪ ،‬س��طح مج��از فعالیت برای‬ ‫ش��رکت‌های واس��پاری (لیزینگ)‬ ‫باتوجه به س��رمایه شرکت‌ها به این‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫ال�ف‪ -‬ش��رکت‌هایی که صرفا در‬ ‫زمینه کاالهای مصرفی بادوام‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬تجهی��زات رایانه‌ای و موارد‬ ‫مشابه فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ش��رکت‌هایی که به فعالیت‬ ‫در زمینه خ��ودرو‪ ،‬س��واری‪ ،‬وانت‪،‬‬ ‫مینی‌ب��وس‪ ،‬کامیون‌ه��ای س��بک‪،‬‬ ‫ماش��ین‌آالت و تجهیزات راهسازی‪،‬‬ ‫ماش��ین‌آالت مورد نیاز کارخانجات‬ ‫و امثالهم می‌پردازند‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ش��رکت‌هایی که ب��ه فعالیت‬ ‫در کاالهای س��رمایه‌ای گران‌قیمت‬ ‫نظی��ر هواپیم��ا‪ ،‬اتوب��وس‪ ،‬تریلی‪،‬‬ ‫کامیون‌های س��نگین‪ ،‬ماشین‌آالت‬ ‫س��نگین مورد نی��از کارخانجات و‬ ‫غیره می‌پردازند‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬ش��رکت‌های موضوع بند‬ ‫«ج» ای��ن ماده می‌توانند به فعالیت‬ ‫در موض��وع دو ردیف ش��رکت‌های‬ ‫دیگر و شرکت‌های موضوع بند «ب»‬ ‫می‌توانن��د به فعالیت ش��رکت‌های‬ ‫موضوع بند «الف» بپردازند‪.‬‬ ‫معاف نیست که همین امر باعث افزایش نرخ‬ ‫تمام‌شده در لیزینگ‌ها خواهد شد‪ .‬با افزایش‬ ‫لیزینگ‌های غیرمجاز است که کالهبرداری‬ ‫زیادی انجام می‌ش��ود و باع��ث بی‌اعتمادی‬ ‫در بین مردم ش��ده اس��ت‪ .‬کمبود کاالهای‬ ‫س��رمایه‌ای و تجهی��زات کار ش��رکت‌های‬ ‫لیزینگ را با رکود روبه‌رو می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹لیزینگ و مزایای آن چیست؟‬ ‫‹ ‹لیزینگ‌های ایرانی س�رمایه‌ای عمل‬ ‫می‌کنند‬ ‫مدیر شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق‬ ‫زمی��ن با توجه ب��ه تفاوت دو ن��وع لیزینگ‬ ‫عملیات��ی و س��رمایه‌ای خاطرنش��ان ک��رد‪:‬‬ ‫لیزینگ عملیاتی‪ ،‬قدیمی‌ترین و س��اده‌ترین‬ ‫ن��وع و روش عملی��ات لیزین��گ اس��ت که‬ ‫براس��اس آن‪ ،‬قرارداد با مستاجر (متقاضی)‬ ‫فقط ب��ه قصد بهره‌ب��رداری و برخورداری از‬ ‫حق انتف��اع کاال (مورد اجاره) منعقد ش��ده‬ ‫و در پای��ان مدت قرارداد‪ ،‬م��ورد اجاره عینا‬ ‫ب��ه موجر بازمی‌گردد‪ .‬در ای��ن نوع لیزینگ‪،‬‬ ‫معموال ‪ ۱۰۰‬درصد بهای مورد اجاره توسط‬ ‫موجر تامین می‌‌شود‪ .‬محمدی ادامه داد‌‪ :‬اما‬ ‫ی مشابهت‬ ‫لیزینگ سرمایه‌ای یا اجاره اعتبار ‌‬ ‫کاملی با عقد اجاره به ش��رط تملیک دارد و‬ ‫این نوع عملیات لیزینگ در نوع خود یکی از‬ ‫پیشرفته‌ترین شیوه‌های لیزینگ در جهان به‬ ‫ش��مار می‌رود‪ .‬این کارشناس لیزینگ یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬در ایران بیش��تر لیزینگ‌ها به ش��کل‬ ‫سرمایه‌ای عمل می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ خ�ودرو‪ ،‬متداول‌تری�ن لیزین�گ‬ ‫ایرانی‬ ‫مدیر ش��رکت لیزینگ بازنشس��تگان مشرق‬ ‫زمی��ن درب��اره حوزه‌ه��ای لیزین��گ در ایران‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬ح��وزه خودروهای س��واری یکی‬ ‫از متداول‌تری��ن حوزه‌های لیزین��گ در ایران‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‪ .‬ام��ا حوزه‌های دیگ��ر نیز به‬ ‫تدری��ج وارد لیزین��گ ش��ده‌اند ازجمله بخش‬ ‫حمل و نقل و خودروه��ای کار مانند کامیون‪،‬‬ ‫مینی‌ب��وس‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬کش��تی و حتی هواپیما‪،‬‬ ‫بخش تجهیزات پزش��کی‪ ،‬بخش ماش��ین‌آالت‌‬ ‫تولیدی‪ ،‬ماش��ین‌آالت و تجهیزات پیمانکاری و‬ ‫ماشین‌آالت و تجهیزات معدنی محمدی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬البته این روزها بحث لیزینگ مس��کن نیز‬ ‫از طریق وزارتخانه راه و شهرسازی مطرح شده‬ ‫اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 32‬ش�رکت لیزینگ�ی مجوز رس�می‬ ‫دارند‬ ‫مدیر شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق‬ ‫زمی��ن درباره عملکرد ش��رکت‌های لیزینگ‬ ‫در ای��ران بی��ان کرد‪ :‬ش��رکت‌های لیزینگی‬ ‫در ط��ول این س��ال‌ها هم نس��بت به حجم‬ ‫عملیات و هم نس��بت به حج��م منابع مالی‬ ‫توزیع‌ش��ده عملکرد قابل توجه و مناس��بی‬ ‫داش��ته‌اند‪ .‬محمدی یادآور ش��د‪ :‬حدود ‪32‬‬ ‫ش��رکت مجوزدار اعالم‌ش��ده از سوی بانک‬ ‫ت می‌کنند‬ ‫مرک��زی به‌صورت رس��می فعالی ‌‬ ‫که البته تعداد ش��رکت‌های بدون مجوز نیز‬ ‫از ش��رکت‌های مجوزدار بیشتر است که این‬ ‫ش��رکت‌های غیرمجاز باعث آش��فتگی بازار‬ ‫لیزینگ ش��ده‌اند‪ ،‬از ای��ن‌رو بانک مرکزی و‬ ‫نیروی انتظامی پیگیر این مس��ئله هس��تند‬ ‫که این شرکت‌ها را شناسایی کنند و جلوی‬ ‫فعالیت‌شان را بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک‌ها رقیب لیزینگ‌ها شده‌اند‬ ‫مدیر شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق‬ ‫زمین ب��ه رک��ود ش��رکت‌های لیزینگی در‬ ‫س��ال‌های اخیر اش��اره و اظهار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫دالی��ل آن پایین آمدن تیراژ خودرو در چند‬ ‫سال اخیر اس��ت که تولیدکنندگان ترجیح‬ ‫می‌دهن��د به‌صورت نقدی خ��ودروی خود را‬ ‫ب��ه فروش برس��انند‪ .‬محمدی ادام��ه داد‪ :‬از‬ ‫س��وی دیگر حوزه بانکی تعامالت مناسبی با‬ ‫لیزینگ‌ها ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت لیزینگ ادامه داد‪:‬‬ ‫بانک‌ها از شرکت‌های لیزینگی حمایت‌های‬ ‫الزم را انج��ام نمی‌دهن��د‪ ،‬چراک��ه بانک‌ها‬ ‫ش��رکت‌های لیزینگی را رقی��ب خود تلقی‬ ‫می‌کنند‪ ،‬نه ش��رکت‌های مکم��ل‪ .‬از این‌رو‬ ‫تعامالت مناسبی با این شرکت‌ها ندارند‪ .‬یکی‬ ‫از مش��کالت لیزینگ‌ها‪ ،‬قان��ون ارزش‌افزوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬یعنی سود تسهیالت بانک‌ها معاف از‬ ‫مالیات ارزش‌افزوده اس��ت‪ ،‬درحالی‌که سود‬ ‫تس��هیالت لیزینگ‌ها از مالیات ارزش‌افزوده‬ ‫لیزین��گ‪ ،‬توافقنامه‌ای اس��ت بین صاحب‬ ‫تجهی��زات (موجر) و ف��ردی که از تجهیزات‬ ‫اس��تفاده می‌کند (مس��تاجر) که با ش��رایط‬ ‫معی��ن برای م��دت زمان معل��وم و در ازای‬ ‫دریاف��ت مبالغی مش��خص (مال‌االجاره‌های‬ ‫متن��اوب) تنظیم می‌ش��ود‪ .‬ای��ن توافقنامه‪،‬‬ ‫ق��راردادی مکت��وب اس��ت ک��ه بخش‌های‬ ‫مختلف��ی دارد و ش��رایط انج��ام عملی��ات‬ ‫لیزین��گ مانند ط��ول دوره ق��رارداد‪ ،‬مبلغ‬ ‫و سررس��ید پرداخ��ت اقس��اط مال‌االجاره‪،‬‬ ‫مشخصات تجهیزات مورد اجاره و در نهایت‬ ‫ش��رایط و تاریخ انقضای ق��رارداد خریدار را‬ ‫تشریح می‌کند‪ .‬لیزینگ دارای مزایایی است‬ ‫که مهم‌ترین آنها عبارتند از‪:‬‬ ‫ صرفه‌جوی��ی در بکارگی��ری منابع مالی‬‫مستاجر‬ ‫ انعطاف‌پذیری مطابق با شرایط و انتظار‬‫مستاجر‬ ‫ مقابله با تورم‬‫ س��هولت نس��بی در مقایس��ه با س��ایر‬‫روش‌های استقراض‬ ‫ امکان جایگزینی دارایی‌های جدید‬‫ـ لیزین��گ برای متقاضیان موجب افزایش‬ ‫ق��درت خری��د‪ ،‬کاه��ش فش��ار نقدینگی و‬ ‫برخ��ورداری از امکان��ات آین��ده در ح��ال‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ـ لیزینگ ب��رای عرضه‌کنن��دگان موجب‬ ‫بازارسازی و تسریع در گردش فروش کاال از‬ ‫طریق بسترسازی بازار تقاضا می‌شود‪.‬‬ ‫ـ لیزینگ برای اقتصاد ملی موجب افزایش‬ ‫تقاضا‪ ،‬افزایش تولید‪ ،‬افزایش اشتغال‪ ،‬تعادل‬ ‫قیمت‌ها و رونق اقتصادی می‌شود‪.‬‬ ‫شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز فعالیت‬ ‫نام شرکت لیزینگ‬ ‫سطح‬ ‫فعالیت‬ ‫مجوز فعالیت صادرشده‬ ‫مدت اعتبار‬ ‫تاریخ‬ ‫نام شرکت لیزینگ‬ ‫سطح‬ ‫فعالیت‬ ‫منبع‪ :‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫مجوز فعالیت صادرشده‬ ‫مدت اعتبار‬ ‫تاریخ‬ ‫آتی‌نگر افام‬ ‫ب‬ ‫‪1393/09/11‬‬ ‫دو سال‬ ‫جامع سینا‬ ‫ج‬ ‫‪1392/11/12‬‬ ‫پنج سال‬ ‫آتیه الوند‬ ‫ج‬ ‫‪1393/01/17‬‬ ‫پنج سال‬ ‫خودرو غدیر‬ ‫ج‬ ‫‪1392/11/19‬‬ ‫پنج سال‬ ‫آریا دانا‬ ‫ج‬ ‫‪1392/12/28‬‬ ‫پنج سال‬ ‫رازی‬ ‫الف‬ ‫‪1393/04/04‬‬ ‫پنج سال‬ ‫افق اقتصاد(گلدیران نوین سابق)‬ ‫ب‬ ‫‪1392/08/01‬‬ ‫سه سال‬ ‫رایان سایپا‬ ‫ج‬ ‫‪1393/01/20‬‬ ‫پنج سال‬ ‫اقتصاد نوین‬ ‫ج‬ ‫‪1392/09/17‬‬ ‫سه سال‬ ‫سپهر پارس‬ ‫ج‬ ‫‪1392/09/19‬‬ ‫سه سال‬ ‫امید‬ ‫ج‬ ‫‪1392/06/31‬‬ ‫سه سال‬ ‫سپهر صادرات‬ ‫ج‬ ‫‪1392/07/23‬‬ ‫سه سال‬ ‫انصار (خودرو بیستون سابق)‬ ‫ب‬ ‫‪1392/10/21‬‬ ‫دو سال‬ ‫شهر‬ ‫ج‬ ‫‪1392/10/07‬‬ ‫سه سال‬ ‫ایران‬ ‫ج‬ ‫‪1393/08/26‬‬ ‫سه سال‬ ‫شید‬ ‫ب‬ ‫‪1392/07/30‬‬ ‫سه سال‬ ‫ایران و شرق‬ ‫ج‬ ‫‪1393/04/25‬‬ ‫پنج سال‬ ‫صنعت و معدن‬ ‫ج‬ ‫‪1392/10/04‬‬ ‫سه سال‬ ‫ایرانیان‬ ‫ج‬ ‫‪1393/03/22‬‬ ‫پنج سال‬ ‫قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی‬ ‫الف‬ ‫‪1393/4/14‬‬ ‫دو سال‬ ‫بازنشستگان مشرق‌زمین‬ ‫ج‬ ‫‪1392/08/08‬‬ ‫سه سال‬ ‫کارآفرین‬ ‫ج‬ ‫‪1393/02/17‬‬ ‫پنج سال‬ ‫بهمن‬ ‫ج‬ ‫‪1392/11/12‬‬ ‫پنج سال‬ ‫کارساز‬ ‫ج‬ ‫‪1392/07/07‬‬ ‫سه سال‬ ‫پارسیان‬ ‫ج‬ ‫‪1393/03/29‬‬ ‫پنج سال‬ ‫گستر آریا‬ ‫ج‬ ‫‪1393/07/22‬‬ ‫یک سال‬ ‫پاسارگاد‬ ‫ج‬ ‫‪1393/03/13‬‬ ‫پنج سال‬ ‫ماشین‌آالت سنگین ایرانیان‬ ‫ج‬ ‫‪1392/09/20‬‬ ‫سه سال‬ ‫پیمان کارآفرین‬ ‫ب‬ ‫‪1392/12/07‬‬ ‫پنج سال‬ ‫ماشین‌آالت و تجهیزات پاسارگاد‬ ‫ج‬ ‫‪1393/02/30‬‬ ‫پنج سال‬ ‫توسعه تعاون‬ ‫ج‬ ‫‪1393/05/12‬‬ ‫دو سال‬ ‫ملت‬ ‫ج‬ ‫‪1392/12/28‬‬ ‫پنج سال‬ ‫دانستنی‬ ‫تاریخچه لیزینگ‬ ‫در ایران و جهان‬ ‫لیزین��گ دارای تاریخ و س��ابقه‌ای کهن و چندهزار‬ ‫ساله است‪ .‬ش��اید نتوان زمان دقیق و مشخصی برای‬ ‫س��رآغاز کاربرد عملیات اجاره در زندگی بش��ر یافت‪.‬‬ ‫ولی برمبنای آنچه که از متون باستانی به‌دست آمده‪،‬‬ ‫اقوام ایالمی و سومری حدود ‪ 2000‬سال قبل از میالد‬ ‫مس��یح (ع) به نوعی اجاره‌داری ساده زمین‪ ،‬گاو‪ ،‬آب‬ ‫و تجهیزات کش��اورزی می‌پرداخته‌اند‪ .‬تقس��یم‌بندی‬ ‫دوگان��ه لیزینگ ب��ه عملیاتی و مالی نخس��تین‌بار در‬ ‫دوران رم باستان انجام شد‪ .‬در قرون وسطا اجاره‌داری‬ ‫کش��تی‌های تج��اری به عن��وان یک رش��ته مهم در‬ ‫مبادالت اعتباری بین مردم مرس��وم ش��د‪ .‬در اروپای‬ ‫ق��رون میانه‪ ،‬لیزین��گ زمین و مس��تغالت باتوجه به‬ ‫قوانی��ن س��خت‌گیرانه زمی��ن‌داری و محدودیت‌های‬ ‫ش��دید خصوصی‌س��ازی رون��ق چش��مگیری یافت و‬ ‫به س��رعت به امری��کا منتقل ش��د‪ .‬در همین دوران‪،‬‬ ‫لیزینگ واگن‌های راه‌آهن در انگلستان نیز مرسوم شد‬ ‫و نخس��تین شرکت ثبت ش��ده لیزینگ در ماه مارس‬ ‫‪1855‬م با نام ش��رکت واگن بیرمنگهام تاسیس شد و‬ ‫به اجاره واگن به معدنداران زغال و فلزات پرداخت‪ .‬در‬ ‫اوایل قرن ‪20‬میالدی ‪ ،‬لیزینگ ماشین‌آالت تولید یک‬ ‫محصول خاص نظیر کفش و تجهیزات تلفن خصوصی‬ ‫در انگلستان و امریکا گسترش یافت‪ .‬نخستین شرکت‬ ‫مدرن و مس��تقل صنعت لیزینگ در سال ‪1952‬م در‬ ‫ش��هر سانفرانسیسکو تاسیس ش��د که هنوز هم با نام‬ ‫ش��رکت بین‌المللی لیزین��گ ایاالت‌متحده به فعالیت‬ ‫اش��تغال دارد‪ .‬تاس��یس این ش��رکت را باید سرآغاز‬ ‫تشکیل موسسه‌های مس��تقل لیزینگ (غیروابسته به‬ ‫بانک‌ها یا موسسه‌های مالی) در امریکا به حساب آورد‪،‬‬ ‫زیرا بانک‌ها‪ ،‬طبق قانون فدرال کمیسیون ارز‪ ،‬تا اوایل‬ ‫دهه ‪1960‬م از فعالیت لیزینگ به‌صورت موجر ممنوع‬ ‫بودند‪ .‬به هرحال رس��وخ و رون��ق لیزینگ در اقتصاد‬ ‫ایاالت متحده در ش��روع ده��ه ‪1950‬م را که با رونق‬ ‫اقتصادی این کش��ور در سال‌های بعد از جنگ جهانی‬ ‫دوم مقارن ش��ده بود‪ ،‬باید سرآغاز تحوالت همه‌جانبه‬ ‫و فراگیر این صنعت به‌حس��اب آورد‪ .‬به همین ترتیب‬ ‫لیزینگ از اوایل دهه ‪1960‬م در سرتاسر اروپای‌غربی‬ ‫گسترش یافت و مقارن با همین سال‌ها به ژاپن رسید‪.‬‬ ‫رونق و پویایی لیزینگ خیل��ی زود از محدوده جهان‬ ‫توس��عه‌یافته فراتر رفت و به افریق��ا‪ ،‬امریکای‌التین و‬ ‫آس��یا اشاعه یافت‪ .‬نخستین شرکت لیزینگ در افریقا‬ ‫در س��ال ‪1965‬م در زیمبابوه تاسیس شد و نخستین‬ ‫آن در هندوس��تان در س��ال ‪1973‬م به وجود آمد و‬ ‫در این کش��ور پهناور به آنچنان ش��کوفایی رسید که‬ ‫در پایان س��ال ‪1984‬م تعداد این ش��رکت‌ها به بیش‬ ‫از ‪ 700‬ش��رکت بالغ ش��د‪ .‬ش��رکت مالی بین‌المللی‬ ‫‪INTERNATIONAL‬‬ ‫‪FINANCE‬‬ ‫‪ CORPORATION (IFC‬وابس��ته ب��ه بان��ک‬ ‫جهان��ی که با هدف تش��ویق س��رمایه‌گذاری و رونق‬ ‫اقتصادی در کش��ورهای جهان س��وم تاس��یس شده‪،‬‬ ‫به س��هم خود کوش��ش‌های ذی‌قیمتی برای توسعه‬ ‫لیزینگ در کش��ورهای درحال توس��عه به عمل آورد‪.‬‬ ‫کره‌جنوبی نخستین کشوری بود که ‪ IFC‬به مشارکت‬ ‫در صنعت لیزینگ آن کشور پرداخت و شرکت توسعه‬ ‫لیزینگ کره‌جنوبی را در سال ‪ 1977‬م با حمایت‌های‬ ‫عملیاتی و دانش فنی ش��رکت ژاپنی لیزینگ ش��رق‬ ‫(‪ )ORIENT LEASING OF JAPAN‬بنی��ان‬ ‫نهاد‪ .‬متعاقب این اقدام صنعت لیزینگ در کشورهای‬ ‫درحال رشد امریکای‌التین‪ ،‬افریقا و آسیا با بهره‌گیری‬ ‫از حمایت‌ه��ای مالی و مش��ورتی (‪ )AF‬به س��رعت‬ ‫گسترش یافت‪.‬‬ ‫طب��ق آخری��ن ارقامی که موسس��ه پ��ول اروپایی‬ ‫(‪ )EUROMONEY‬به عن��وان یکی از بزرگترین‬ ‫و معتبرتری��ن مراک��ز مطالعات��ی لیزین��گ در جهان‬ ‫منتش��ر کرده اس��ت‪ ،‬حجم عملیات لیزینگ در پایان‬ ‫سال‪2002‬م فقط در ‪ 50‬کشور منتخب مرکز مذکور‪،‬‬ ‫با وجود رش��د پایداری که در دهه گذشته داشته‌اند‪،‬‬ ‫با تاثیرپذیری از تحوالت منفی اقتصاد جهانی ناش��ی‬ ‫از واقعه س��پتامبر ‪2001‬م با ‪ 1/3‬درصد رش��د منفی‬ ‫ب��ه رقم ‪ 6/461‬میلیارد دالر افزون ش��د‪ .‬در این میان‬ ‫امری��کا با بیش از ‪ 200‬میلیارد دالر‪ ،‬نیمی از مبادالت‬ ‫جهانی لیزینگ را به خود اختصاص داده و پس از آن‬ ‫به ترتیب ژاپن‪ ،‬آلمان‪ ،‬فرانس��ه و انگلستان بزرگترین‬ ‫سهم از بازار لیزینگ جهان را دراختیار داشته‌اند‪.‬‬ ‫صنع��ت لیزینگ به‌عنوان یک صنع��ت مدرن مالی‬ ‫ام��روزه با حجم وس��یع مال��ی‪ ،‬کش��ورهای صنعتی‬ ‫درحال‌توس��عه را دربرگرفته اس��ت‪ .‬ش��رکت لیزینگ‬ ‫ایران در س��ال ‪ 1354‬توس��ط فرانس��وی‌ها در ایران‬ ‫تاسیس شده است‪ .‬در طول چند سال پیش باتوجه به‬ ‫وضعیت بازار‪ ،‬در بخش خودرو‪ ،‬ش��رکت‌های لیزینگ‬ ‫فعالیت‌های گس��ترده‌ای را ش��روع کردند که با توجه‬ ‫به نی��از بازار‪ ،‬حجم فعالیت آنها روز‌به‌روز گس��ترده‌تر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬درح��ال حاضر نی��ز کانونی به ن��ام کانون‬ ‫لیزینگ ایران تش��کیل شده که شرکت‌های بزرگ در‬ ‫آن عضویت دارند‪.‬‬
‫دانستنی‬ ‫فواید تخم‌مرغ‬ ‫تخم‌مرغ منبع خوب��ی از پروتئین‪ ،‬ویتامین‌ها‬ ‫و امالح ضروری اس��ت و می‌تواند به عنوان یک‬ ‫م��اده غذایی مهم در برنام��ه غذایی افراد وجود‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬نیازهای تغذیه‌ای افراد برحسب‬ ‫جنس و سن آنها متفاوت است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش انرژی‌زایی تخم‌مرغ‬ ‫یک ع��دد تخم‌مرغ متوس��ط ‪ 76‬کیلو کالری‬ ‫انرژی دارد و مص��رف روزانه یک عدد تخم‌مرغ‪،‬‬ ‫‪ 3‬درصد نیاز انرژی یک مرد بالغ و ‪ 4‬درصد نیاز‬ ‫انرژی یک زن بالغ را تأمین می‌کند‪.‬‬ ‫تخم‌م��رغ منبع بس��یار غنی پروتئین اس��ت‪.‬‬ ‫ارزش بیولوژیک��ی پروتئی��ن تخم‌م��رغ بس��یار‬ ‫باالست و نسبت به س��ایر منابع پروتئینی مثل‬ ‫لبنی��ات‪ ،‬گوش��ت‌ها و حبوب��ات غنی‌تر اس��ت‪.‬‬ ‫پروتئین تخم‌مرغ دارای تمامی اس��یدآمینه‌های‬ ‫ضروری برای سالمتی بدن است‪.‬‬ ‫‪ 12/5‬درصد وزن تخم‌مرغ را پروتئین تشکیل‬ ‫می‌دهد که هم در زرده و هم سفیده وجود دارد‪.‬‬ ‫ولی بیشتر در سفیده تخم‌مرغ و به نام آلبومین‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫تخم‌مرغ‪ ،‬بیش��تر ویتامین‌های مورد نیاز بدن‬ ‫به ج��ز ویتامی��ن ث را دارد‪ .‬همچنین تخم‌مرغ‬ ‫منب��ع خوبی از ویتامین‌های گروه ب و ویتامین‬ ‫آ اس��ت‪ .‬تخم‌مرغ ویتامین د و ویتامین ‪ E‬را به‬ ‫مقدار کافی و الزم تأمین می‌کند‪.‬‬ ‫تخم‌م��رغ حاوی تمام��ی امالح ب��رای تأمین‬ ‫سالمتی فرد است‪.‬‬ ‫به‌وی��ژه اینکه منبع بس��یار خوب ید و فس��فر‬ ‫است که ید برای س��اخت هورمون تیروئیدی و‬ ‫فسفر برای رش��د بهتر و سالمتی استخوان‌های‬ ‫بدن الزم است‪.‬‬ ‫امالح مهم دیگری که در تخم‌مرغ وجود دارند‬ ‫شامل‪ :‬روی‪ ،‬سلنیم‪ ،‬آهن و کلسیم است‪.‬‬ ‫کلسیم نیز برای عملکرد بهتر سیستم عصبی‪،‬‬ ‫رشد بهتر افراد‪ ،‬استخوان‌ها و استحکام‌ آنها الزم‬ ‫است‪.‬‬ ‫تخم‌مرغ مقدار خیلی کمی کربوهیدرات دارد‬ ‫و نیز فاقد فیبر غذایی است‪.‬‬ ‫‪ 8‬درصد تخم‌مرغ را چربی تشکیل می‌دهد که‬ ‫در زرده آن وج��ود دارد و کمتر از ‪ 0/05‬درصد‬ ‫آن در سفیده موجود است‪.‬‬ ‫بر اساس تحقیقات ‪ 11‬درصد اسیدهای چرب‬ ‫تخم‌مرغ از نوع اس��یدهای چرب غیراشباع پلی‬ ‫(با چند باند دوگانه)‪ 44 ،‬درصد از نوع اسیدهای‬ ‫چرب غیراش��باع مونو (با یک باند دوگانه) و ‪29‬‬ ‫درصد از نوع اسیدهای چرب اشباع است‪.‬‬ ‫کلس��ترول و لس��یتین‪ ،‬مواد چرب موجود در‬ ‫زرده تخم‌مرغ است و برای ساختمان و عملکرد‬ ‫سلول‌های بدن ضروری‌اند‪.‬‬ ‫کلسترول قابلیت انعطاف و نفوذپذیری غشای‬ ‫س��لول‌های بدن را حفظ می‌کن��د‪ .‬همچنین به‬ ‫عنوان یکی از اجزای تش��کیل‌دهنده مواد چربی‬ ‫است که باعث نرمی پوست می‌شوند‪.‬‬ ‫کلس��ترول برای تولید هورمون‌های جنس��ی‪،‬‬ ‫کورتیزول (هورمون غدد فوق کلیوی)‪ ،‬ویتامین‬ ‫د و نمک‌های صفراوی در بدن الزم است‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه آن اس��ت که قس��مت اعظم‬ ‫چربی‌ه��ای موج��ود در زرده تخم‌م��رغ‪ ،‬از نوع‬ ‫غیراش��باع هس��تند و هیچ ارتباطی ب��ا افزایش‬ ‫کلس��ترول ندارند بنابراین از کلسترول تخم‌مرغ‬ ‫نباید ترسید و می‌توان روزانه یک عدد تخم‌مرغ‬ ‫مصرف کرد‪.‬‬ ‫دو گروه از افراد نیاز به پروتئین بیش��تری در‬ ‫برنامه غذایی روزانه‌شان دارند که عبارتند از‪:‬‬ ‫‪.1‬ورزشکاران که نیاز به افزایش عضالت دارند‪.‬‬ ‫‪.2‬ک��ودکان و نوجوان��ان ک��ه در س��ن رش��د‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ب��رای کودکان از ‪ 9‬ماهگی تا ‪ 1‬س��الگی‪ :‬یک‬ ‫زرده کامل تخم‌م��رغ یک روز در میان و از‬ ‫‪ 2‬سالگی به بعد براساس میل کودک ‪5‬‬ ‫الی‪ 6‬تخم‌مرغ در هفته مجاز اس��ت و‬ ‫افراد بالغ نیز مجاز به مصرف ‪3‬الی‪4‬‬ ‫عدد تخم‌مرغ در هفته هستند‪.‬‬ ‫حت��ی در اف��رادی که کلس��ترول‬ ‫خونش��ان باالس��ت نبای��د مص��رف‬ ‫تخم‌م��رغ را قط��ع کرد و ای��ن افراد‬ ‫می‌توانن��د ‪ 2‬ال��ی ‪ 3‬ع��دد در هفته‬ ‫تخم‌مرغ مصرف کنن��د‪ ،‬زیرا با کاهش‬ ‫کلس��ترول دریافتی از طریق غذا‪ ،‬س��نتز‬ ‫داخلی کلس��ترول در بدن افزایش یافته و‬ ‫حتی ممکن است بیشتر از قبل شود‪.‬‬ ‫نکت��ه قاب��ل توجه این اس��ت که بیش��تر‬ ‫چربی‌ه��ای موج��ود در تخم‌م��رغ از ن��وع‬ ‫غیراش��باع هس��تند و هیچ ارتباطی با افزایش‬ ‫کلسترول خون ندارند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫گزارش‬ ‫سه‌شنبه ‪ 7‬بهمن ‪ 6 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫زیان ‪ 500‬میلیارد تومانی صنعت تخم‌مرغ کشور در سال جاری‬ ‫تخممرغترکخورد‬ ‫عبدالرحمن رحیمی – گروه گزارش‪:‬‬ ‫مرغداری‌ها تخم‌م��رغ را دانه‌ای ‪ 220‬تومان‬ ‫عرض��ه می‌کنند ول��ی در مغازه‌های س��طح‬ ‫ش��هر هر دانه تخم‌مرغ ‪ 350‬تومان فروخته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ریی��س هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار‬ ‫ته��ران در گفت‌وگ��وی اختصاصی با‬ ‫گفت‪ :‬سیاس��تگذاری‌های اشتباهی در تولید‬ ‫مرغ و تخم‌مرغ وج��ود دارد که موجب ضرر‬ ‫تولید‌کننده می‌ش��ود و سود این بازار تنها به‬ ‫جیب دالالن می‌رود‪.‬‬ ‫ناصر نبی‌پ��ور‪ ،‬قیمت‬ ‫ه��ر دان��ه تخم‌م��رغ‬ ‫درمرغ��داری را بی��ن‬ ‫‪ ۲۲۰‬ت��ا ‪ ۲۳۰‬تومان‬ ‫عن��وان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫درح��ال حاض��ر میانگی��ن قیمت ه��ر کیلو‬ ‫تخم‌مرغ درب مرغداری ‪ ۳۵۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعلی‪ ،‬قیمت ای��ن کاال در مغازه‬ ‫حداکثر باید دانه‌ای ‪ ۲۶۰‬تا ‪ ۲۷۰‬تومان باشد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار‬ ‫تهران‪ ،‬علت عرضه هر دانه تخم‌مرغ به قیمت‬ ‫‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪ ۳۵۰‬توم��ان در بازارهای داخلی را‬ ‫کنترل نکردن بازار این کاال دانست و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دولت برخ��ی از اختیارات اجرایی خود‬ ‫را به تش��کل‌ها واگذار کرده اما سیاستگذاری‬ ‫را به آنها نس��پرده اس��ت‪ .‬تولید‌کننده هیچ‬ ‫نقش��ی در تعیین قیمت‌ها ن��دارد چون اگر‬ ‫تعیین قیمت کنونی تخم‌مرغ در بازار بر‌عهده‬ ‫تولیدکنندگان بود اداره تعزیرات سریع ما را‬ ‫جریمه می‌کرد‪.‬‬ ‫نبی‌‌پور با بی��ان اینکه میان هزینه تولید و‬ ‫نرخ کاالی صادرات��ی همخوانی وجود ندارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در ش��رایط فعل��ی ما تولی��د خود را‬ ‫رایگان در اختیار عراق و کشورهای همسایه‬ ‫قرار می‌دهیم‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار‬ ‫تهران با بیان اینکه قیمت تمام‌شده تولید هر‬ ‫کیلو تخم‌مرغ ح��دود ‪ ۴۱۰۰‬تومان و قیمت‬ ‫صادراتی آن حدود ‪ ۳۷۰۰‬تومان است‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬بنابرای��ن‬ ‫تولیدکنندگان در ه��ر کیلوگرم تولید‬ ‫نزدیک به ‪ ۵۰۰‬تومان ضرر می‌کنند درنتیجه‬ ‫ما تولید خ��ود را رای��گان در اختیار عراق و‬ ‫کشورهای همسایه قرار می‌دهیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه میزان صادرات تخم‌مرغ تا پایان س��ال‬ ‫به نزدیک ‪ ۷۰‬هزار تن خواهد رس��ید‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬ما با ‪ ۱۰۰‬هزار تن مازاد تولید‬ ‫مواجه هستیم‪.‬‬ ‫نبی‌‌پور‪ ،‬میزان صادرات تخم‌مرغ از ابتدای‬ ‫سال تاکنون را حدود ‪ ۵۰‬هزار تن عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬درحال حاضر روزانه بین‪ ۲۵۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫تن تخم‌مرغ (‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصداز تولید) صادر‬ ‫می‌شود اما متاسفانه میزان تولید آنقدر زیاد‬ ‫است که این امر تاثیری روی قیمت ندارد‪.‬‬ ‫ریی��س هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار‬ ‫تهران با اش��اره به اینکه صادرات تخم‌مرغ به‬ ‫روس��یه یک ش��وخی بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هزینه‬ ‫حمل‌ونق��ل ب��ه روس��یه باالس��ت و امکان‬ ‫صادرات تخم‌مرغ به این کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه حمای��ت همه‌جانب��ه‬ ‫کشورهای پیشرفته از صنایع تولیدی خود و‬ ‫با گالیه از نحوه حمایت دولتمردان از صنعت‬ ‫تولی��د مرغ و تخم‌م��رغ‪ ،‬خواس��تار حمایت‬ ‫واقعی دولت از این صنعت شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬براس��اس برنامه‌ه��ای‬ ‫س��االنه‪ ،‬دولت خواس��تار افزایش ‪ 6‬درصدی‬ ‫تولید اس��ت‪ .‬س��والی که در این میان وجود‬ ‫دارد این اس��ت که با ای��ن افزایش تولید آیا‬ ‫افزای��ش مصرف را نیز داریم یا نه و پرس��ش‬ ‫دیگ��ر اینکه آیا توان خرید مردم به نس��بت‬ ‫افزایش تولید باال رفته است؟‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ب��ه گفته مع��اون امور‬ ‫تولی��دات دام��ی وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫هم‌اکن��ون ظرفیت ص��دور ماهانه ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تن تخم‌م��رغ و مرغ در کش��ور وجود دارد‬ ‫و در چند وقت گذش��ته ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪۳۶۲‬‬ ‫تن تخم‌مرغ از اس��تان‌های خراسان‌رضوی‪،‬‬ ‫خراس��ان‌جنوبی‪ ،‬مرک��زی‪ ،‬گلس��تان‪،‬‬ ‫کردس��تان‪ ،‬قم‪ ،‬ته��ران‪ ،‬الب��رز‪ ،‬اصفهان و‬ ‫آذربایجان ش��رقی به کشور‌های ارمنستان‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬بحرین‪ ،‬پاکس��تان‪،‬‬ ‫تاجیکس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬عراق و عمان‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹زیان صنعت تخم مرغ‬ ‫دبیر کانون سراسری‬ ‫انجمن‌ه��ای صنف��ی‬ ‫پرورش‌دهندگان مرغ‬ ‫تخم‌گ��ذار درب��اره‬ ‫وضعی��ت تولی��د‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫تخم‌م��رغ در س��ال‌جاری ب��ه‬ ‫امسال نسبت به س��ال گذشته حداقل ‪24‬‬ ‫درصد افزایش تولید داش��تیم اما چون بازار‬ ‫به این میزان رش��د نک��رده و توازنی میان‬ ‫عرض��ه و تقاض��ا وج��ود نداش��ت‪ ،‬فروش‬ ‫تخم‌م��رغ از ابت��دای س��ال تاکن��ون برای‬ ‫تولیدکنن��دگان با ضرر همراه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫سیدفرزاد طالکش‪ ،‬با بیان اینکه تراز قیمت‬ ‫تخم‌م��رغ به‌ط��ور میانگین منف��ی ‪1200‬‬ ‫توم��ان اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬ب��ر این اس��اس در‬ ‫س��ال‌جاری صنعت تخم‌مرغ بیش از ‪500‬‬ ‫میلیارد تومان زیان دیده است‪.‬‬ ‫دبیر کانون سراس��ری انجمن‌های صنفی‬ ‫پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار همچنین از‬ ‫افزایش ‪ 130‬تومانی قیمت هر دانه تخم‌مرغ‬ ‫از مرغداری تا بازار مصرف خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫یو‬ ‫توازنی بین قیم��ت تخم‌مرغ در مرغدار ‌‬ ‫مغاز ‌ه وجود ندارد‪.‬‬ ‫طالکش درباره قیم��ت تخم‌مرغ توضیح‬ ‫داد‪ :‬قیم��ت هر کیلوگ��رم تخم‌مرغ حداکثر‬ ‫‪ 3300‬تومان اس��ت ولی قیمت تمام‌ش��ده‬ ‫تولی��د تخم‌مرغ باالی ‪ 4200‬تومان اس��ت‪.‬‬ ‫البت��ه قیمت مصرف‌کنن��ده تغییر چندانی‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬مصرف‌کنن��دگان هر دانه‬ ‫تخم‌م��رغ را ت��ا ‪ 350‬توم��ان در مغازه‌ه��ا‬ ‫می‌خرن��د و این مبلغ گرچ��ه قیمت واقعی‬ ‫تخم مرغ اس��ت و گ��ران نیس��ت اما هیچ‬ ‫توازنی با قیمت مرغداری ندارد‪ .‬مرغداری‌ها‬ ‫تخم‌م��رغ را دان��ه‌ای ‪ 220‬توم��ان عرض��ه‬ ‫می‌کنند ول��ی در مغازه‌ها هر دانه تخم‌مرغ‬ ‫‪ 350‬تومان فروخته می‌ش��ود و این فاصله‬ ‫‪ 130‬تومان��ی ج��ذب واس��طه‌ها‪ ،‬پخش و‬ ‫خرده‌فروش��ی‌ها می‌ش��ود که هیچ منطقی‬ ‫ندارد‪ .‬طالک��ش پیش‌بینی کرد‪ :‬اگر همین‬ ‫وضعیت برای س��ال آینده ادامه پیدا کند و‬ ‫دولت حمایتی انجام ندهد‪ ،‬مطمئنا تعدادی‬ ‫از مرغ��داران از صحنه حذف خواهند ش��د‪.‬‬ ‫البت��ه قیمت تخم مرغ افزایش پیدا نخواهد‬ ‫کرد چون تولید خیلی باالست‪.‬‬ ‫دبی��ر کانون سراس��ری انجمن‌های‬ ‫صنف��ی پرورش‌دهن��دگان م��رغ‬ ‫تخم‌گ��ذار در م��ورد ص��ادرات‬ ‫تخم‌م��رغ به روس��یه گفت‪ :‬در‬ ‫شرایط فعلی این امر امکانپذیر‬ ‫نیس��ت چراک��ه هزینه‌ه��ای‬ ‫گمرکی و حمل و نقل باالست‬ ‫و با این قیمت‌ها یک کیلوگرم‬ ‫م��رغ و تخم‌م��رغ ه��م ص��ادر‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬ما مزیت اقتصادی‬ ‫برای صادرات به روسیه نداریم چون یکی‬ ‫از موانع بزرگ‌مان برای این کار حمل و نقل‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬حداق��ل بی��ن‬ ‫‪ 800‬ت��ا هزار تومان هزین��ه حمل و نقل و‬ ‫تعرفه گمرکی هر کیلوگرم تخم‌مرغ اس��ت‬ ‫ک��ه اگ��ر دولت ای��ن مبلغ را تقب��ل نکند‪،‬‬ ‫کوچک‌تری��ن صادراتی در م��رغ و تخم‌مرغ‬ ‫به روس��یه نخواهیم داشت‪ .‬طالکش درباره‬ ‫وضعیت ص��ادرات تخم‌مرغ گف��ت‪ :‬صادرات‬ ‫تخم‌مرغ پایین‌تر از حد مطلوب و اس��تاندارد‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر بخواهیم قیمت تخم‌مرغ با توجه‬ ‫به ش��رایط تولید‪ ،‬تحول پیدا کند و صادرات‬ ‫موثری انجام ش��ود‪ ،‬روزانه بای��د باالی ‪500‬‬ ‫تن صادرات داش��ته باشیم اما در حال حاضر‬ ‫ب��ه طور میانگی��ن روزانه بی��ن ‪ 250‬تا ‪300‬‬ ‫تن تخم‌مرغ صادر می‌ش��ود که چندان موثر‬ ‫نیست‪ .‬وی درباه عمده کشورهای واردکننده‬ ‫تخم‌م��رغ ایران گف��ت‪ 80 :‬درص��د صادرات‬ ‫تخم‌م��رغ به ع��راق و افغانس��تان‪ ،‬حدود ‪15‬‬ ‫درص��د به ترکمنس��تان و تاجیکس��تان و ‪5‬‬ ‫درصد هم به عمان و بحرین است‪.‬‬ ‫‹ ‹فق�ط ‪ 50‬ه�زار ت�ن م�رغ و تخم‌مرغ‬ ‫صادر شد‬ ‫ریی��س س��ازمان‬ ‫دامپزش��کی کشور به‬ ‫گفت‪ :‬افزون‌بر‬ ‫‪ 2‬میلیون تن ظرفیت‬ ‫تولید گوش��ت مرغ در‬ ‫کش��ور وجود دارد اما از ابتدای س��ال جاری‬ ‫تاکن��ون فق��ط ‪ 50‬هزار تن ص��ادرات مرغ و‬ ‫تخم‌مرغ به کش��ورهای اطراف انجام شده در‬ ‫صورتی که می‌توانی��م ‪ 200‬تا ‪ 300‬هزار تن‬ ‫ظرفیت صادرات داشته باشیم‪ .‬مهدی خلج با‬ ‫بی��ان اینکه تولی��دات دام و طی��ور در ایران‬ ‫جای��گاه بس��یار باالیی دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر شرایط تولید مرغ‪ ،‬تخم‌مرغ و آبزیان در‬ ‫کش��ور م��ازاد ب��ر مص��رف داخلی اس��ت و‬ ‫می‌خواهی��م این م��ازاد مصرف را ب��ه دیگر‬ ‫کش��ورها از جمله روس��یه صادر کنیم‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به دیدارش با مقام ارش��د دامپزشکی‬ ‫روس��یه اضافه کرد‪ :‬مذاکراتی را برای حضور‬ ‫بهتر تاج��ران ایرانی در بازارهای هدفی چون‬ ‫روس��یه برای صادرات مرغ‪ ،‬تخم‌مرغ و به‌ویژه‬ ‫مواد لبنیاتی انجام می‌دهیم‪ .‬رییس س��ازمان‬ ‫دامپزشکی کشور با بیان اینکه یکی از شروط‬ ‫مهم حضور این فرآورده‌ها در بازارهای هدف‪،‬‬ ‫جلب اعتماد س��ازمان‌های دامپزش��کی این‬ ‫کشورها و ش��رایط بهداشتی مناسب زنجیره‬ ‫تولید است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برای تحقق این‬ ‫ام��ر تالش‌های��ی بی��ن وزارت کش��اورزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و مسکو در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬خل��ج گفت‪ 18 :‬ش��رکت در کش��ور‬ ‫هم‌اکن��ون قابلی��ت ص��ادرات فرآورده‌ه��ای‬ ‫شیالتی را دارند که نام آنها در سایت گمرک‬ ‫فدراسیون روس��یه به ثبت رسیده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬از ابتدای س��ال جاری تاکنون فقط‬ ‫‪ 50‬ه��زار تن مرغ و تخم‌مرغ به کش��ورهای‬ ‫اطراف صادر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید بیش از نیاز باعث کاهش قیمت‬ ‫تخم‌مرغ‬ ‫مدیر عامل اتحادیه سراسری انجمن صنفی‬ ‫ا ینکه‬ ‫مرغ تخم‌گذار با بیان‬ ‫ص��ادرات تخم‌م��رغ در حال انجام اس��ت از‬ ‫مج��وز صدور ‪ 7‬هزار و ‪ 500‬تن تخم‌مرغ در‬ ‫چند ماه گذش��ته خبر داد و افزود‪ :‬ما ساالنه‬ ‫در حدود ‪ 90‬هزار تن تخم‌مرغ به کشور‌های‬ ‫همسایه صادرات داریم‪.‬‬ ‫هدایت اصغری در این‬ ‫باره گفت‪ :‬تولید بیش‬ ‫از نی��از باعث ش��ده‬ ‫اس��ت ک��ه قیمت‌ها‬ ‫کاهش ش��دیدی یابد‬ ‫که برای کنترل این امر یا باید تولید کاهش‬ ‫یابد یا اینکه صادرات انجام شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه دولت باید مش��وق‌های‬ ‫صادراتی برای تولید‌کنندگان در نظر بگیرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬دولت باید کمک کند تا قدرت رقابت‬ ‫تولیدکنندگان افزایش یافته و صادرات رونق‬ ‫گیرد اما متاسفانه تاکنون هیچ مشوقی برای‬ ‫صادرات پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراسری انجمن صنفی‬ ‫م��رغ تخم‌گ��ذار همچنی��ن از کاه��ش ‪۷۰‬‬ ‫درصدی صادرات تخم مرغ به عراق خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در مقایس��ه با میزان تولید وضعیت‬ ‫صادرات مناسبی نداریم‪.‬‬ ‫اصغ��ری افزود‪ :‬باید حداق��ل ‪ 15‬هزار تن‬ ‫در سال صادرات تخم مرغ داشته باشیم که‬ ‫متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬مدیریت تولید و توزیع جوجه‬ ‫در حال حاضر با چالش و ضعف روبه‌رو بوده‬ ‫و اتحادیه تخم مرغ و جهاد کشاورزی درحال‬ ‫پیگیری آن هستند و این مهم در دستور کار‬ ‫قرار گرفته است که بر مبنای آن تولید باید‬ ‫با برنامه انجام شود تا صادرات هم به تبع آن‬ ‫رونق گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان‬ ‫مرغ تخم‌گ��ذار اظه��ار داش��ت‪ ۳۷ :‬درصد‬ ‫ص��ادرات تخم م��رغ م��ا به ع��راق صورت‬ ‫می‌گیرد ک��ه در حال حاضر ب��ه دلیل عدم‬ ‫حمایت‌های اوکرای��ن و ترکیه در بازار عراق‬ ‫فعال‌تر ش��ده و ما از رقابت با این دو کش��ور‬ ‫عقب مانده‌ایم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬هن��وز بحث پروتکل‬ ‫دامپزش��کی با روسیه اجرایی نشده و ما هم‬ ‫دلیل طوالنی‌شدن این مسئله را نمی‌دانیم‪.‬‬ ‫اصغری با اش��اره ب��ه اینکه ای��ن اتحادیه‬ ‫واحدهای��ی برای صادرات تخ��م مرغ به این‬ ‫کش��ور معرفی کرده‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬این ‪۱۵‬‬ ‫واحد مرغ تخم‌گذار به س��ازمان دامپزشکی‬ ‫ب��رای بررس��ی مس��ائل بهداش��تی معرفی‬ ‫ش��ده‌اند که م��ا همچنان منتظر هس��تیم‬ ‫مسئله تشریفات پروتکل بهداشتی حل شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغ تخم‌گذار‬ ‫ب��ا اش��اره به هزینه‌ه��ای س��نگین حمل و‬ ‫نق��ل به‌منظور صادرات ای��ن محصول اضافه‬ ‫کرد‪ :‬م��ا برنامه‌های صادرات��ی فراوانی برای‬ ‫کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس داریم‪ ،‬اما‬ ‫متاس��فانه هزینه‌های س��نگین حمل و نقل‬ ‫مانع از اجرایی‌ش��دن برنامه‌های صادراتی ما‬ ‫شده است‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مقابله با تنگناهای اعتباری‪ ،‬سیاست اصالحی دولت‬ ‫خسارت معوق بیمه‌گذاران توسعه پرداخت می‌شود‬ ‫بهبود بورس با کیفی‌سازی تدریجی پاالیشگاه‌ها‬ ‫‪13‬‬ ‫محمد مقیمی‬ ‫کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی‬ ‫سهم کمتر از ‪5‬درصدی مالیات بر مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد‬ ‫هرکه بامش بیش‪ ،‬برفش کمتر!‬ ‫س�مانه گالب ‪ -‬گ�روه اقتص�اد‪ :‬کارآم��د‬ ‫کردن سیس��تم مالیات‌س��تانی در کش��ور از‬ ‫جمله اهدافی اس��ت که وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی در دولت یازدهم بارها به آن تاکید‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬در همین زمینه نیز از س��ال‬ ‫گذشته موضوع طرح جامع مالیاتی در دستور‬ ‫کار قرار گرفت و گفته می‌ش��ود تا پایان سال‬ ‫آین��ده این طرح به بهره‌برداری می‌رس��د‪ .‬در‬ ‫مورد الزام اجرایی شدن این طرح نیز تاکنون‬ ‫سخنان بس��یاری گفته شده است‪ .‬در آخرین‬ ‫اظهارات نیز رییس کل س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫کش��ور اعالم کرد که تنه��ا ‪40‬درصد اقتصاد‬ ‫کش��ور مالیات می‌دهن��د و ‪60‬درصد اقتصاد‬ ‫کش��ور یا فرار مالیاتی دارند یا از معافیت‌های‬ ‫مالیات��ی اس��تفاده می‌کنن��د‪ .‬ای��ن موضوع‬ ‫پیامدهای منفی بسیاری برای اقتصاد دارد‪ .‬در‬ ‫چنین وضعیتی از یک طرف بار مالیاتی روی‬ ‫دوش ‪40‬درصد فعاالن اقتصادی که شفافیت‬ ‫اطالعاتی بیش��تری دارند‪ ،‬می‌افتد و از طرف‬ ‫ت فعالیت‌هایی ک��ه می‌توانند از‬ ‫دیگ��ر جذابی ‌‬ ‫معافیت‌ها یا فرار‌های مالیاتی اس��تفاده کنند‬ ‫بیشتر می‌شود‪ .‬در نتیجه در بلندمدت بیشتر‬ ‫افراد به س��مت مشاغلی با شفافیت اطالعاتی‬ ‫کمتر متمایل می‌شوند که همه این موارد در‬ ‫کنار هم می‌‌تواند پیامدهای منفی در س��طح‬ ‫کالن اقتصاد داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت مالیات‌ها در بودجه‬ ‫آمار و ارقام ریز درآمدهای مالیاتی در بودجه‬ ‫ش��اید بتواند تصویر بهتری از وضعیت موجود‬ ‫ارائ��ه دهد‪ .‬پی��ش از آن و ب��رای درک بهتر‬ ‫موضوع الزم است کلیتی از تقسیم‌بندی‌های‬ ‫درآمد مالیاتی در کش��ور ارائه ش��ود‪ .‬به طور‬ ‫کلی درآمدهای مالیاتی در بودجه در ‪ 5‬بخش‬ ‫مالیات بر اشخاص حقوقی‪ ،‬مالیات بر درآمد‪،‬‬ ‫مالیات بر ث��روت‪ ،‬مالیات بر واردات و مالیات‬ ‫ب��ر کاال و خدمات تقس��یم می‌ش��ود‪ .‬در این‬ ‫می��ان دو مورد مالیات ب��ر درآمد و مالیات بر‬ ‫ثروت ب��ه دلیل اینکه با توجه ب��ه توان مالی‬ ‫مالیات‌دهن��دگان وضع و گرفته می‌ش��ود به‬ ‫تحق��ق عدالت مالیاتی نیز نزدیکی بیش��تری‬ ‫دارد‪ ،‬با این حال س��هم این دو مالیات در کل‬ ‫درآمده��ای مالیاتی ما اندک اس��ت و به طور‬ ‫مثال در الیحه بودجه سال آینده این دو رقم‬ ‫تنها ‪16‬درصد درآمدهای مالیاتی را تش��کیل‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬مالی��ات ب��ر درآمد نی��ز به چند‬ ‫بخش تقس��یم می‌ش��ود که مهم‌ترین آنها را‬ ‫می‌توان مالیات بر حقوق و مالیات بر مشاغل‬ ‫دانست‪ .‬مالیات بر مش��اغل مالیاتی است که‬ ‫از صاحب��ان فعالیت‌های��ی مانن��د هتل‌داری‪،‬‬ ‫رس��توران‌داری‪ ،‬دارن��دگان کارت بازرگان��ی‪،‬‬ ‫صاحبان بیمارس��تان‌ها‪ ،‬صاحبان موسس��ات‬ ‫خدمات��ی و مهندس��ی‪ ،‬وکال‪ ،‬پزش��کان و‬ ‫‹ ‹سهم مالیات بر مشاغل پایین نیست‬ ‫فعالیت‌های مشابه گرفته می‌شود‪ .‬کل درآمد‬ ‫مالیاتی که این افراد می‌پردازند‪ ،‬در چند سال‬ ‫گذشته همیشه سهمی کمتر از ‪ 5‬درصد کل‬ ‫درآمده��ای مالیاتی را به خود اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که صاحبان این‬ ‫مشاغل به نسبت از پردرآمدترین افراد جامعه‬ ‫هس��تند‪ .‬آماره��ای برآوردی نش��ان می‌دهد‬ ‫نزدیک ب��ه ‪30‬درص��د ارزش افزوده کش��ور‬ ‫مربوط به درآمدهای حوزه مشاغل است ولی‬ ‫س��هم آنها در درآمدهای مالیاتی به طور قابل‬ ‫توجهی کمتر است‪ .‬اما چرا چنین نسبتی در‬ ‫حقوق بوده است اما از سال ‪ 1384‬به این سو‪،‬‬ ‫این س��هم به تدریج کم شده و در حال حاضر‬ ‫اختالف مالیات بر حقوق و مالیات بر مشاغل‬ ‫بس��یار افزایش یافته است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫در ح��ال حاضر نس��بت مالیات ب��ر حقوق به‬ ‫مالیات بر مشاغل ‪ 4‬به ‪ 1‬است‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از‬ ‫علت‌های ایجاد این فاصله‪ ،‬مشکالتی است که‬ ‫در حوزه شناس��ایی مش��اغل وجود دارد‪ .‬در‬ ‫کشور ما مکانیزمی که این مشاغل را شناسایی‬ ‫کرده و درآمد واقعی آنها را تش��خیص دهد و‬ ‫بر این اس��اس مالی��ات را وضع کند‪ ،‬ناکارآمد‬ ‫است‪ .‬غیبی راه فرار مالیاتی در حوزه مالیات‬ ‫بر مش��اغل را هم بیش��تر از حوزه‌های دیگر‬ ‫دانست و گفت‪ :‬این موضوع نیز باعث می‌شود‬ ‫سهم مالیات این بخش پایین‌تر از حوزه دیگر‬ ‫مانند مالیات بر حقوق باشد‪.‬‬ ‫این دانشجوی دکترای دانش��گاه مازندران‬ ‫اف��زود‪ :‬ع�لاوه بر این‪ ،‬رس��یدگی ب��ه فرآیند‬ ‫مالیات بر مشاغل بسیار طوالنی و زمانبر است‬ ‫و هزینه زیادی دارد و این موضوع را می‌توان‬ ‫عامل مهمی در پایین بودن س��هم مالیات بر‬ ‫مشاغل دانست‪.‬‬ ‫درآمدهای مالیاتی کش��ور وج��ود دارد؟ این‬ ‫پرسشی بود که با کارشناسان مطرح کردیم‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس مالیاتی ب��ه اختالف بین‬ ‫ش��یوه دریافت مالی��ات از مش��اغل و حقوق‬ ‫نیز اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در مالیات بر حقوق‬ ‫پیش از آنکه دستمزدها به حساب کارمندان‬ ‫برود‪ ،‬مالیات‌ها کس��ر می‌ش��ود اما در مالیات‬ ‫بر مشاغل ‪4‬ماه بعد از سال مالی اظهارنامه‌ها‬ ‫ارائه می‌ش��ود و تقریبا ی��ک فاصله زمانی ‪18‬‬ ‫ماهه تا زمان دریاف��ت مالیات وجود دارد که‬ ‫این موضوع ریس��ک مالیات بر مشاغل را باال‬ ‫برده اس��ت‪ .‬وی در توضیح این ریسک گفت‪:‬‬ ‫در کش��وری که تورم باالس��ت وقتی اختالف‬ ‫به طور کلی درآمدهای‬ ‫مالیاتی در بودجه در ‪5‬‬ ‫بخش مالیات بر اشخاص‬ ‫حقوقی‪ ،‬مالیات بر درآمد‪،‬‬ ‫مالیات بر ثروت‪ ،‬مالیات‬ ‫بر واردات و مالیات بر‬ ‫کاال و خدمات تقسیم‬ ‫می‌شود‬ ‫‹ ‹روند نزولی در ‪ 10‬سال گذشته‬ ‫در این زمینه سیاوش‬ ‫غیبی‪ ،‬کارشناس ارشد‬ ‫ام��ور مالیات��ی در‬ ‫‪،‬‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬اگر ما‬ ‫داده‌ه��ای س��ال‌‌های ‪ 1383‬و قب��ل از آن را‬ ‫بررس��ی کنیم‪ ،‬مش��خص می‌ش��ود ک��ه رقم‬ ‫مالیات بر مش��اغل تقریبا برابر ب��ا مالیات بر‬ ‫‹ ‹تورم ارزش مالیات را کم می‌کند‬ ‫مرکز آمار اعالم کرد‬ ‫ثبت تورم ‪ 15/8‬درصدی در دی‌ماه‬ ‫مرکز آمار تورم ‪ 12‬ماه منتهی به آذرماه سال ‪1393‬‬ ‫را ‪ 15/8‬درصد اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬براس��اس اعالم مرکز آمار ایران‪،‬‬ ‫شاخص کل در دی‌ماه سال ‪ 1393‬عدد ‪ 204/1‬درصد‬ ‫را نش��ان می‌دهد که نس��بت به ماه قب��ل ‪ 0/8‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫افزایش شاخص کل نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫تورم نقطه به نقطه ‪ 14/4‬درصد اس��ت که نس��بت به‬ ‫همی��ن اطالع در ماه قب��ل ‪ 14/9‬درصد کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬در شاخص گروه عمده خوراکی‌ها‪ ،‬آشامیدنی به‬ ‫رقم ‪ 241/9‬رس��ید که نسبت به ماه قبل ‪ 0/7‬کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی‬ ‫به عدد ‪ 240/1‬درصد رس��ید که نس��بت به ماه قبل‬ ‫‪ 0/8‬درصد کاهش نشان می‌دهد‪ .‬شاخص گروه اصلی‬ ‫خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ‪ 10/1‬درصد‬ ‫افزایش نش��ان می‌دهد و نرخ ت��ورم ‪ 12‬ماه این گروه‬ ‫‪ 12‬درصد است‪.‬‬ ‫ش��اخص گروه عم��ده خوراکی‌ها‪ ،‬آش��امیدنی‌ها و‬ ‫دخانیات نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل ‪ 9/9‬درصد‬ ‫افزایش نش��ان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در‬ ‫‪ 12‬ماه منتهی به دی‌ماه س��ال ‪ 1393‬نسبت به دوره‬ ‫مش��ابه قبل ‪ 11/9‬درصد اس��ت که نسبت به همین‬ ‫اط�لاع در آذرماه س��ال ‪ 13/8 ،1393‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات‬ ‫در دی‌ماه ‪ 1393‬به رقم ‪ 191/2‬درصد رسید که ‪1/4‬‬ ‫درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫می��زان افزای��ش ش��اخص گ��روه عم��ده کاالهای‬ ‫غیرخوراکی و خدمات نس��بت به ماه مشابه سال قبل‬ ‫‪ 16/5‬درصد است و نرخ تورم ‪ 12‬ماه منتهی به دی‌ماه‬ ‫سال ‪ 1393‬نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه‬ ‫‪ 17/6‬درصد اس��ت که نسبت به تورم ‪ 12‬ماه منتهی‬ ‫به آذرماه ‪ )18/2( 1393‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫زمان��ی بین تحق��ق درآمد تا وص��ول مالیات‬ ‫باال می‌رود در حقیق��ت ارزش واقعی مالیات‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬به عبارت دیگر در شرایط‬ ‫تورم ‪30‬درصدی ‪ 100‬تومان مالیات در زمان‬ ‫حاضر معادل ‪70‬تومان در س��ال آینده ارزش‬ ‫دارد‪ .‬به همین نس��بت اگر امسال ‪10‬میلیارد‬ ‫تومان درآمد مالیاتی تشخیص داده شد وقتی‬ ‫س��ال بعد این مالیات وصول می‌ش��ود به این‬ ‫معنی اس��ت ک��ه در عمل ‪ 7‬میلی��ارد تومان‬ ‫مالیات پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬غیب��ی افزود‪:‬‬ ‫با توجه به این مش��کل برخی کش��ورها دوره‬ ‫رس��یدگی مالیاتی را ‪ 6‬ماه ی��ا ‪ 3‬ماه کرده‌اند‬ ‫تا فاصله بی��ن درآمد تحقق یافت��ه و مالیات‬ ‫پرداختی‪ ،‬کمتر شود‪.‬‬ ‫وی روش دیگ��ر مقابل��ه با این مش��کل را‬ ‫کارآم��د کردن سیس��تم مالیاتی در کش��ور‬ ‫دانست و افزود‪ :‬بخشی از طرح جامع مالیاتی‬ ‫به کارآمد کردن این سیس��تم اختصاص دارد‬ ‫و در زمان اجرایی شدن می‌تواند برخی از این‬ ‫مشکالت را حل کند‪.‬‬ ‫تاکید این کارش��ناس‬ ‫مالیاتی بر لزوم اصالح‬ ‫فعل��ی‬ ‫سیس��تم‬ ‫مالیات‌گیری در حالی‬ ‫اس��ت ک��ه دیگ��ر‬ ‫کارشناس اقتصادی سهم مالیات بر مشاغل را‬ ‫بین درآمدهای مالیاتی‪ ،‬کم نمی‌داند‪.‬‬ ‫با تاکید‬ ‫بهروز احمدی در گفت‌وگو با‬ ‫بر اینکه باید به س��هم این مش��اغل در اقتصاد‬ ‫توجه شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر این نسبت در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ ،‬تصویر بهتری برای تحلیل سهم مالیات‬ ‫ب��ر مش��اغل از کل درآمد مالیاتی به دس��ت‬ ‫می‌آید که در نتیجه آن مشخص می‌شود سهم‬ ‫این مالیات در بودجه چندان هم کم نیس��ت‪.‬‬ ‫وی مش��کل اصلی را نارس��ایی‌های ساختاری‬ ‫در ح��وزه مالیات‌‌س��تانی دانس��ت و اف��زود‪:‬‬ ‫شناس��ایی فعالیت‌ها و درآمدهای این بنگاه‌ها‬ ‫با مش��کالتی روبه‌روس��ت‪ ،‬چراکه دسترس��ی‬ ‫نظام مالیات‌س��تانی به اطالعات این افراد تنها‬ ‫بر اس��اس اظهارنامه‌هایی است که مودیان پر‬ ‫می‌کنن��د و معیاری برای صحت‌س��نجی این‬ ‫اطالع��ات وج��ود ن��دارد‪ .‬احمدی اف��زود‪ :‬به‬ ‫دلیل همین مش��کل حتی با فرض شناس��ایی‬ ‫فعالیت‌ها‪ ،‬بازهم درآم��د مالیاتی قابل توجهی‬ ‫کس��ب نمی‌ش��ود‪ .‬وی در انتق��اد ب��ه ط��رح‬ ‫دولت ب��رای افزایش پایه‌ه��ای مالیاتی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید پرس��ید که آیا درست اس��ت که در دوره‬ ‫رک��ود‪ ،‬پایه‌های مالیاتی افزای��ش یابد‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رس��د بهتر اس��ت این طرح به بعد از دوره‬ ‫رکود و زمانی که کش��ور در مسیر رونق و رشد‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ ،‬موکول ش��ود‪ .‬احمدی به‬ ‫سیاست‌های سازمان امور مالیاتی برای حرکت‬ ‫به سمت شناس��ایی دقیق درآمدهای مشاغل‬ ‫نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬نصب پایانه‌های فروش‬ ‫گامی در این زمینه است اما این مشاغل بسیار‬ ‫گس��ترده هس��تند و در یک رون��د بلندمدت‬ ‫می‌توان آن را ساماندهی کرد‪.‬‬ ‫سهم مالیات بر مشاغل در کل درآمد مالیاتی واحد‪ :‬میلیارد ریال‬ ‫سال‬ ‫کل درآمد مالیاتی‬ ‫مالیات بر مشاغل‬ ‫سهم (درصد)‬ ‫‪87‬‬ ‫‪239741‬‬ ‫‪10881‬‬ ‫‪4.54‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪300035‬‬ ‫‪11622‬‬ ‫‪3.87‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪284527‬‬ ‫‪13780‬‬ ‫‪4.84‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪359451‬‬ ‫‪16244‬‬ ‫‪4.52‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪395166‬‬ ‫‪19149‬‬ ‫‪4.85‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪494249‬‬ ‫‪21324‬‬ ‫‪4.31‬‬ ‫شش ماهه ‪93‬‬ ‫‪313859‬‬ ‫‪15005‬‬ ‫‪4.78‬‬ ‫الیحه ‪94‬‬ ‫‪874734‬‬ ‫‪37338‬‬ ‫‪4.27‬‬ ‫عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار‬ ‫افزایش حقوق کارکنان دولت در دستور کار‬ ‫عضو ناظر مجلس در ش��ورای پول و اعتبار گفت‪:‬‬ ‫پیشنهاد مجلس این است که حقوق‌ها بیش از آن‬ ‫رقمی که در الیحه دیده شده و به میزان ‪ 17‬درصد‬ ‫افزایش یابد که این موضوع در کمیسیون تلفیق در‬ ‫دس��ت بررسی اس��ت و در صورتی که رای بیاورد‪،‬‬ ‫برای تصویب نهایی به صحن علنی می‌رود‪.‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‪ ،‬در گفت‌وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫مجل��س روی موضوع افزایش حقوق تاکید دارد اما‬ ‫در کن��ار این افزای��ش‪ ،‬باید از برخ��ی هزینه‌های‬ ‫اجتناب‌پذیر کاسته شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت میزان حقوق و دستمزد کارکنان‬ ‫را در الیح��ه بودج��ه ‪ 14‬درصد بیش��تر ندیده اما‬ ‫مجلس با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه به‬ ‫ویژه کارکنان دولت‪ ،‬تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬نماینده مردم کرمان در مجلس با اش��اره به‬ ‫ج��و عمومی جامعه که موض��وع افزایش مالیات را‬ ‫در کن��ار کاهش حقوق‌ه��ا ارزیابی می‌کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ویژگی‌های‬ ‫سازمان‌های کارآفرین‬ ‫اینکه تصور می‌شود مالیات افزایش پیدا کرده و در‬ ‫مقابل از میزان حقوق کاس��ته شده‪ ،‬در علم اقتصاد‬ ‫این‌گون��ه ارزیابی نمی‌ش��ود اما بای��د گفت میزان‬ ‫افزایش یا کاهش مالیات هر س��اله براساس خالص‬ ‫دریافتی‪ ،‬سقف مالی و میزان معافیت‌های مالیاتی‬ ‫محاسبه می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه همه‌ساله معافیت‌های‬ ‫مالیاتی اعالم می‌شود‪ ،‬اینکه بگوییم مالیات بیشتر‬ ‫از دریافتی می‌شود‪ ،‬محاسبه درستی نیست‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با اشاره به تصمیم کمیسیون‬ ‫تلفیق مبنی بر اینکه مالیات بر مشاغل که در بودجه‬ ‫دولت ‪ 3‬هزار و ‪ 600‬میلیارد تومان پیش‌بینی شده‬ ‫بود‪ 22 ،‬درصد افزایش یافت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت مالیات بر‬ ‫مشاغل در سال ‪ 94‬را ‪ 3‬هزار و ‪ 600‬میلیارد تومان‬ ‫پیش‌بینی کرده بود که اعضای کمیس��یون تلفیق‬ ‫این رقم را با ‪ 22‬درصد افزایش و در مجموع ‪3780‬‬ ‫میلیارد تومان تصویب کردند‪.‬‬ ‫کارآفرینی از مباحثی است که در تمامی ابعاد توسعه‬ ‫اقتصادی و اجتماعی از حدود ‪ 20‬سال گذشته به این‬ ‫ط��رف در دنیای تجارت و کس��ب و کار مطرح ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬امرزه کارآفرینی نه‌تنها افراد بلکه سازمان‌ها را‬ ‫نیز در بر می‌گیرد‪.‬‬ ‫اما یک س��ازمان کارآفری��ن دارای چه ویژگی‌هایی‬ ‫اس��ت؟ به لحاظ س��اختاری‪ ،‬در این س��ازمان تعداد‬ ‫الیه‌های س��ازمانی محدود و نسبتاً کم است که منجر‬ ‫به حیطه گس��ترده‌تر کنترل و شفافیت می‌شود و در‬ ‫ع��وض فرصت‌هایی برای‏کارکنان و متخصصان ایجاد‬ ‫می‌کن��د تا به‌ط��ور کارآفرینانه اقدام کنن��د‪ .‬متمرکز‬ ‫نبودن فعالیت‌ها‪ ،‬اختیار و مسئولیت‪ ،‬احتمال برقراری‬ ‫ارتب��اط و تعام�لات افقی بی��ن کارکن��ان را افزایش‬ ‫داده ک��ه آمادگی‏س��ازمان برای ن��وآوری‪ ،‬خالقیت و‬ ‫کارآفرینی سازمانی افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫از جنبه کنترل و نظارت‪ ،‬س��ازمان کارآفرین بس��تر‬ ‫رقابت��ی‏ و انعطاف‌های الزم ب��رای کارکنان را تامین‬ ‫می‌کن��د که آن��ان به ط��ور کارآفرینانه رفت��ار کنند‪.‬‬ ‫کنترل‌های ش��دید یا بازدارنده‪ ،‬اثر‏منفی قدرتمندی‬ ‫بر تالش‌ه��ای کارآفرینانه کارکنان می‌گذارد‪ .‬بنابراین‬ ‫در این س��ازمان کنترل با اه��داف برقراری توازن بین‬ ‫تشویق عملکرد فردی از طریق کنترل باز‏ و اطمینان‬ ‫حاص��ل ک��ردن از هماهنگی‪ ،‬ثبات و پاس��خگویی از‬ ‫طریق کنترل بسته انجام می‌شود‪.‬‬ ‫در نهای��ت‪ ،‬مهم‌تری��ن س��رمایه و عام��ل موفقیت‬ ‫س��ازمان کارآفرین متخصصان و کارکنان آن اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬انتخاب‪ ،‬گزینش‪ ،‬بکارگیری‪ ،‬نگهداش��ت و‬ ‫ارتقای منابع انسانی به‌طور شایسته مهم‌ترین اولویت‬ ‫س��ازمان خواهد بود‪ .‬حال نیروی انس��انی که در این‬ ‫سازمان جذب می‌شوند عالوه بر تخصص و شایستگی‬ ‫حرفه‌ای باید دارای ویژگی‌های کارآفرینانه نیز باشند‪.‬‬ ‫همانند‪:‬‬ ‫تصمیم‌گی�ری‪ :‬یک��ی از ویژگی‌ه��ای کارآفرینان‬ ‫تصمیم‌گیری اس��ت و عم��ل تصمیم‌گیری به صورت‬ ‫آگاهان��ه و از میان چندین راه‌حل برای دس��تیابی به‬ ‫نتایج موردنظر انجام می‌شود‪.‬‬ ‫پذی�رش چالش‌ها‪ :‬کارآفرینی ب��ه معنای پذیرش‬ ‫چالش‌ه��ا در زمان خطر و نبود اطمینان اس��ت‪ .‬فرد‬ ‫کارآفرین کلیه فرصت‌های چالش‌برانگیز را شناسایی‬ ‫می‌کند و س��پس تالش خود را به کار می‌گیرد تا این‬ ‫چالش‌ها را با اس��تفاده از منابع موجود به فرصت‌های‬ ‫متنوع کسب و کار تبدیل کند و سازمان را به حرکت‬ ‫وادارد‪.‬‬ ‫ریس�ک کردن‪ :‬یکی از مهم‌تری��ن ویژگی‌های‬ ‫کارآفرینان‪ ،‬ریس��ک کردن یا تحمل خطر است این‬ ‫ویژگی مستلزم قبول شکست با توجه به احتماالت‬ ‫پیش‌بینی نشده در آینده است‪.‬‬ ‫مهارت مدیری�ت‪ :‬کارآفرینی‪ ،‬مهارت مدیریتی‬ ‫را نی��ز دربرمی‌گیرد و نقش ی��ک کارآفرین در آغاز‬ ‫نظارت بر طراحی بهبود پروژه‌های سازمان در رابطه‬ ‫با فرصت‌های آینده بسیار مهم است‪.‬‬ ‫نوآوری‪ :‬دیوید مک کلند‪ ،‬دو مورد از ویژگی‌های‬ ‫کارآفرین��ان را این گونه بیان می‌کن��د‪ :‬اول‪ ،‬انجام‬ ‫کاره��ا به ش��یوه جدی��د و بهتر‪ ،‬که ش��ومپیتر آن‬ ‫را مت��رادف ب��ا نوآوری در نظر گرفته اس��ت و دوم‪،‬‬ ‫تصمیم‌گی��ری در زمان نب��ود اطمین��ان‪ .‬بنابراین‬ ‫ن��وآوری یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کارآفرینی به‬ ‫شمار می‌آید‪.‬‬ ‫در نهای��ت کارآفرین��ی س��ازمانی می‌تواند کلید‬ ‫راهگشای ش��رکت‌ها و س��ازمان‌های ما در شرایط‬ ‫تحریم و نی��ز مواجهه با محیط‌های پیچیده رقابتی‬ ‫باشد‪ .‬چرا که سازمان باید آنقدر پویا‪ ،‬چابک و خالق‬ ‫باش��د که بتواند در برابر تهدید‌ها در کمترین زمان‬ ‫و با بهترین راهکار واکنش نش��ان دهد که حتی از‬ ‫تهدید‌ها به عنوان فرصت استفاده کرده و همچنین‬ ‫فرصت‌های ایجاد ش��ده را بتواند به موقع تشخیص‬ ‫دهد و استفاده کند‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫رسیدگی به خروج ‪۲۲‬میلیارد‬ ‫دالر ارز در دولت قبل‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬کمیته‌ای در کمیس��یون اقتصادی مجلس برای‬ ‫رس��یدگی به ماج��رای خروج ‪۲۲‬میلی��ارد دالر ارز از‬ ‫کشور در دوره فعالیت دولت قبل تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫عبدالکریم رجبی در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با‬ ‫ورود کمیسیون اقتصادی به پرونده خروج ‪ 22‬میلیارد‬ ‫دالر ارز در دولت قبل که در روزهای گذش��ته معاون‬ ‫اول رییس‌جمهور اعالم کرد‪ ،‬گفت‪ :‬باید کارگروهی در‬ ‫مجلس به‌ویژه در کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی‬ ‫به این موضوع تشکیل شود‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫پرداخت وجوه خرد‬ ‫کارت مش��ترک بان��ک پاس��ارگاد و‬ ‫من‌کارت‪ ،‬مدت دو س��ال است که در‬ ‫ش��هر مشهد مقدس‪ ،‬همراه همیشگی‬ ‫ش��هروندان در پرداخت‌های خرد است‪ .‬این کارت‬ ‫دارای قابلیت اس��تفاده به عن��وان کارت بانکی و‬ ‫کارت هوش��مند ش��هروندی‪ ،‬به صورت همزمان‬ ‫اس��ت که با همکاری ش��هرداری مشهد مقدس و‬ ‫شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند اتیک پارس‪،‬‬ ‫یکی از ش��رکت‌های گروه مالی بانک پاس��ارگاد‪،‬‬ ‫عرضه شده‌است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬این کارت در واقع‬ ‫کیف پ��ول الکترونیک همراه ش��هروندان بوده و‬ ‫دارن��دگان آن عالوه بر پرداخ��ت و انتقال وجه از‬ ‫طریق خدمات بانکی می‌توانند از آن در پرداخت‬ ‫وجوه خرد در س��طح شهر مش��هد استفاده کنند‪.‬‬ ‫تمام��ی اتوبوس‌ه��ای درون‌ش��هری‪ ،‬تمام��ی‬ ‫ایس��تگاه‌های قطار ش��هری و برخی فروشگاه‌ها و‬ ‫ارائه‌دهندگان خدمات در س��طح ش��هر مش��هد‪،‬‬ ‫مراکز پذیرنده این کارت هستند‪.‬‬ ‫اولویت برنامه‌های بانک‌شهر‬ ‫مدیرعامل بانک‌شهر‪ ،‬تالش برای رفع‬ ‫مشکالت کالنشهرها را از دالیل اصلی‬ ‫س��فرهای مدیران این بانک دانست و‬ ‫افزود‪ :‬در مدت زمان اخیر‪ ،‬نقش‌آفرینی خوبی در‬ ‫این زمینه انجام شده است‪ .‬حسین محمدپورزرندی‬ ‫در س��فر به ش��هر خرم‌آب��اد در دیدار ب��ا یحیی‬ ‫عیدی‌بیرانوند و اعضای ش��ورای اس�لامی استان‬ ‫لرستان‪ ،‬ضمن تبریک به مناسبت انتصاب ایشان‬ ‫به عنوان ش��هردار خرم‌آباد‪ ،‬با بررسی زمینه‌های‬ ‫هم��کاری طرفی��ن اظهار ک��رد‪ :‬حض��ور مدیران‬ ‫بانک‌ش��هر در ش��هرهای مختل��ف و برگ��زاری‬ ‫نشس��ت‌های تخصصی با ش��هرداری‌ها‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اعالم آمادگی به‌منظور توس��عه همکاری‌های دو‬ ‫طرف به نوعی نیازس��نجی شهرداری‌ها به عنوان‬ ‫مشتریان هدف این بانک است‪ .‬وی افزود‪ :‬معرفی‬ ‫خدمات اختصاصی و کارآمد بانک‌ش��هر در حوزه‬ ‫مدیریت ش��هری به شهرداری‌ها و آگاهی مدیران‬ ‫بانک از خدم��ات مورد نیاز برای رفع مش��کالت‬ ‫ش��هرها‪ ،‬طرحی است که در یک سال گذشته در‬ ‫تمام کش��ور به اج��را در آمده اس��ت‪ .‬پورزرندی‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬توانایی بانک‌ش��هر ب��ه عنوان‬ ‫تخصصی‌تری��ن بانک در حوزه مدیریت ش��هری‬ ‫اس��ت و حضور مدی��ران این بانک در ش��هرهای‬ ‫مختلف کش��ور‪ ،‬زمینه‌ساز توسعه و تداوم فعالیت‬ ‫بیشتر میان این بانک و شهرداری‌های کل کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫محصول جدید بانک صادرات‬ ‫بانک صادرات توانس��ته اس��ت تا آذر‬ ‫امسال با ارائه بیش از ‪ 43‬میلیون فقره‬ ‫کارت بانک��ی به مش��تریان در زمینه‬ ‫ابزارهای پرداخ��ت بانک��داری الکترونیک رکورد‬ ‫قابل‌تاملی را برجای بگذارد‪ .‬اما آمارهای رس��می‬ ‫نش��ان می‌دهد تا آذر امسال‪ ،‬بانک صادرات با ‪43‬‬ ‫میلی��ون و ‪ 835‬ه��زار و ‪ 511‬فقره کارت بانکی و‬ ‫تعبیه ‪ 4‬هزار و ‪ 642‬دستگاه خودپرداز و ‪ 8‬هزار و‬ ‫‪ 197‬دستگاه پایانه شعب در گروه بانک‌های برتر‬ ‫در زمین��ه راه‌اندازی ابزارهای پرداخت قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬بان��ک ص��ادرات که ت��ا آذر س��ال‌جاری‬ ‫‪29‬میلیون و ‪ 441‬هزار و ‪ 276‬فقره کارت برداشت‬ ‫صادر کرده در مدت مش��ابه سال قبل حدود ‪26‬‬ ‫میلیون فق��ره از این نوع کارت ص��ادر کرده بود‪.‬‬ ‫سیدجعفر صدری‪ ،‬رییس اداره کل خدمات نوین‬ ‫بانک صادرات‪ ،‬با اشاره به اینکه شمار دستگاه‌های‬ ‫کارتخوانی که به حساب‌های بانک صادرات متصل‬ ‫هستند تا پایان سال به حدود ‪ 500‬هزار دستگاه‬ ‫خواهد رسید‪ ،‬در رابطه با برنامه‌های جدید بانک و‬ ‫ب��ا اش��اره به اینکه در س��ال گذش��ته و امس��ال‬ ‫تالش‌هایی در زمینه فراهم‌آوری زیرس��اخت‌های‬ ‫بانکداری الکترونیک و پهنای باند انجام شده است‬ ‫و بان��ک صادرات تقویت بانک��داری الکترونیک را‬ ‫هدف برنامه‌هایش قرار داده‪ ،‬گفت‪ :‬س��رویس‌های‬ ‫جدیدی به بانکداری الکترونیک اضافه شده که با‬ ‫رونمای��ی از آنها به جذابیت ای��ن خدمات افزوده‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬صدری درب��اره پروژه‌ه��ای جدید‬ ‫بانکداری الکترونیک بانک صادرات به رونمایی از‬ ‫کارت اعتب��اری بر مبنای عق��د مرابحه مطابق با‬ ‫دستورالعمل ابالغی بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬راه‌اندازی رمزیاب روی گوشی‌های موبایل‬ ‫مشتری از دیگر سرویس‌های جدید بانک است که‬ ‫با راه‌اندازی این سیس��تم‪ ،‬مش��تری می‌تواند در‬ ‫اینترنت‌بان��ک و همراه‌بانک ب��رای انتقال وجه در‬ ‫مبال��غ باال نوع رمزیاب خود را انتخاب کند که به‬ ‫صورت س��خت‌افزاری باش��د یا روی موبایل نصب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در چهارمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت مطرح کرد‬ ‫مقابله با تنگناهای اعتباری‪ ،‬سیاست اصالحی دولت‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬چهارمین همایش س��االنه بانکداری‬ ‫الکترونیک و نظام‌های پرداخت‪ ،‬روز گذش��ته با حضور‬ ‫وزی��ر امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی‪،‬‬ ‫مدیران‪ ،‬کارشناسان‪ ،‬اساتید و صاحب‌نظران این حوزه‬ ‫در سالن همایش‌های برج میالد برگزار شد‪.‬‬ ‫علی طیب‌نی��ا‪ ،‬وزیر امور اقتص��ادی و دارایی در این‬ ‫همایش‪ ،‬در پنل تخصصی چش��م‌انداز نظام مالی کشور‬ ‫با بیان اینکه کشور ما درحال‌حاضر در شرایط خطیری‬ ‫قرار گرفته که ناش��ی از س��اختارهای اقتصادی غلط و‬ ‫سیاس��ت‌های اقتصادی نادرس��ت در دهه گذش��ته و‬ ‫تحریم‌های تحمیلی است‪ ،‬رکود تورمی را ماحصل این‬ ‫ش��رایط ویژه دانس��ت و گفت‪ :‬دولت از ابتدای فعالیت‬ ‫خ��ود تمام تالش خود را برای مقابله با رکود و تورم به‬ ‫کار ب��رد و از تمام حوزه‌های مرتبط از جمله نظام مالی‬ ‫و سیستم بانکی هم کمک گرفت‪.‬‬ ‫طیب‌نی��ا با بیان اینکه مش��کالت و چالش‌های نظام‬ ‫بانکی و بازارهای مالی از مهم‌ترین مش��کالت اقتصادی‬ ‫کشور بوده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این مشکل را می‌توان در‬ ‫دسترس��ی فعاالن اقتصادی به منابع مالی و نرخ باالی‬ ‫هزینه تامین مالی خالصه کرد‪ .‬یکی از محورهای عمده‬ ‫سیاست‌های اصالحی دولت مقابله با تنگناهای اعتباری‬ ‫موجود و اتخاذ سیاس��ت‌های مناسب برای مقابله با آن‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تحوالت حوزه اصالحات نظام بانکی‬ ‫و فناوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬افزود‪ :‬نس��بت اسکناس‬ ‫و مس��کوک دس��ت مردم به کل نقدینگی روند نزولی‬ ‫قابل مالحظه‌ای را طی کرده و از ‪3/8‬درصد س��ال ‪۹۱‬‬ ‫به ‪5/4‬درصد ش��هریور سال ‪ ۹۳‬رس��یده است که این‬ ‫روند نشان‌دهنده اعتماد مردم به نظام بانکی و استفاده‬ ‫بیشتر از بانکداری الکترونیک است‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کابینه دولت یازدهم با اش��اره به اینکه در‬ ‫آینده نزدیک شاهد حذف تحریم‌ها خواهیم بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تص��ور می‌کنم رش��د‌های باالتر از ‪5/6‬رص��د و باالتر از‬ ‫‪۸‬درصد را با اتکا به تمام منابع کشور خواهیم داشت‪.‬‬ ‫طیب‌نیا دسترسی به منابع اعتباری و نرخ سود باال را‬ ‫دو گله اصلی فعاالن اقتصادی عنوان کرد و افزود‪ :‬برای‬ ‫نخس��تین بار در تاریخ اقتصادی نرخ سود مثبت شده و‬ ‫فاصله نرخ سود تسهیالت با تورم زیاد نیست‪ ،‬شرایطی‬ ‫که در دو س��ال قبل حاکم بوده باعث شده نرخ سود را‬ ‫کاهش دهیم‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتص��ادی و دارایی با تاکید براینکه اگر به‬ ‫ص��ورت تکلیفی نرخ س��ود را بخواهیم ب��اال بیاوریم‪ ،‬با‬ ‫دیدگاه‌ه��ای ما نمی‌خواند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به اعتقاد بنده‪،‬‬ ‫تعیین نرخ دس��توری خالف دیدگاه اقتصادی و خالف‬ ‫شرع است‪ .‬مگر کس��ی می‌تواند دستوری نرخ بگذارد؟‬ ‫آنچه در ش��ورای پول و اعتبار هم آمده تعیین حداقل‬ ‫‪۱۲‬میلیارد تراکنش‌ بانکی تا پایان سال‬ ‫محم��ود احمدی‪ ،‬دبی��ر کل بانک‬ ‫مرکزی با اش��اره به تصویب برنامه‬ ‫‪۱۰‬س��اله بان��ک مرکزی در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۲‬عن��وان ک��رد‪ :‬در این مدت‬ ‫این برنامه توانست ساختار بانکی را‬ ‫به شدت دگرگون کرده و برنامه محور بودن بانک مرکزی‬ ‫ش��رایطی را ایج��اد کرد ک��ه تغییر و تح��والت مدیران و‬ ‫سیاس��ت‌ها نتوانست اهداف آن را تغییر دهد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به نقش��ه راه ‪۱۰‬س��اله بانک مرکزی تا سال ‪ ۱۴۰۲‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در زمان رییس فعلی بانک مرکزی دو پروژه مهم در‬ ‫ای��ن بانک کلید خورده که موجب��ات تحول نظام بانکی و‬ ‫تحقق نقشه راه بانک مرکزی را فراهم می‌آورد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حوزه فناوری هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که‬ ‫تا پایان امسال تراکنش‌های بانکی به ‪۱۲‬میلیارد برسد‪.‬‬ ‫نرخ سود انتظاری است‪.‬‬ ‫طیب‌نی��ا با تاکی��د براینک��ه تس��هیالت تکلیفی در‬ ‫دولت یازدهم به حداقل ممکن رس��یده اس��ت‪‌،‬افزود‪:‬‬ ‫جهت‌گیری این اس��ت که نرخ ثابت برای س��ود بانکی‬ ‫تعیین نکنیم؛ سرکوب مالی به نحو معنی‌داری در نظام‬ ‫مالی کاهش یافته اما هنوز باقی است‪.‬‬ ‫وزی��ر امور اقتصادی و دارای��ی کاهش قیمت نفت را‬ ‫واقعیتی تلخ اعالم کرد و ادامه داد‪ :‬اقتصادی که وابسته‬ ‫به نفت بود و در ‪ ۸‬س��ال گذشته بیشتر به نفت وابسته‬ ‫شد به یکباره با این مشکل رو‌به‌رو شد؛ در ‪6‬ماه نخست‬ ‫امس��ال‪ ،‬نفت را ب��االی ‪ ۱۰۰‬دالر فروخته بودیم ولی با‬ ‫توجه به این ش��رایط به کمتر از ‪ ۴۰‬دالر هم می‌رسد‪،‬‬ ‫اما از این تهدید و آس��یب به‌عنوان یک امتیاز استفاده‬ ‫می‌کنیم و این عهد را با دوستان در دولت بسته‌ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در یک س��ال و نی��م اخیر تحریم‌ها را‬ ‫مدیریت کردیم و با وجود تداوم تحریم‌ها نرخ تورم کم‬ ‫شد‪ ،‬رشد اقتصادی مثبت شد و نرخ بیکاری هم کاهش‬ ‫یافت‪ .‬با یک سیاس��ت درست و همکاری ارکان نظام از‬ ‫این مشکل هم (کاهش قیمت نفت) عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫طیب‌نی��ا از تصمیم دولت برای واگ��ذاری طرح‌های‬ ‫عمران��ی انتفاعی به بخش خصوص��ی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫بانک مرکزی وارد فعالیت‌های تصدی‌گری نخواهد شد‬ ‫و وظیفه اصلی بانک مرکزی سیاستگذاری پولی و ارزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش‌بینی رشد اقتصادی‪ ۳‬درصدی‬ ‫در ادامه این همایش ولی‌اهلل س��یف‪ ،‬رییس کل بانک‬ ‫مرکزی به‌عنوان دیگر سخنران این پنل تخصصی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬حجم عمده هزینه‌های ارائه خدمات و سرمایه‌های‬ ‫عمده نظام بانکی از فعالیت اول تامین می‌شود‪ .‬باید بار‬ ‫بانک‌ه��ا را از بابت خدمات فناورانه که آثار مثبتی دارد‬ ‫از فعالیت‌های واسطه‌گری به بخش اصلی منتقل کنیم‬ ‫و بخش��ی از هزینه را استفاده‌کننده از خدمت پرداخت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بخ��ش اصلی درآمده��ای بانکی‬ ‫در کش��ورهای دیگ��ر در اصل خدماتی اس��ت که ارائه‬ ‫می‌کنند‪ ،‬افزود‪ :‬باید به سمتی برویم که هزینه استفاده‬ ‫از خدمات بانکی توسط سرمایه‌گذاران انجام شود‪.‬‬ ‫ریی��س کل بان��ک مرکزی ضمن اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫بانکداری الکترونیک میل ب��ه نقدینه‌خواهی را کاهش‬ ‫می‌دهد و مانع افزایش پایه پولی می‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫نظام بانکی و فعاالن آی‌تی‪ ،‬باید شهامت کارهای بزرگ‬ ‫را داش��ته باش��ند و یکی از کارهای بزرگ که به تازگی‬ ‫در نظام بانکی انجام ش��د بحث چکاوک بوده است که‬ ‫هنوز اجرای آن کامل نش��ده ولی سخت‌ترین مرحله را‬ ‫در اس��تان تهران داش��تیم که البته مراحل سخت آن‬ ‫سپری شد‪.‬‬ ‫تغییر در روند چک‌های برگشتی‬ ‫ناصر حکیم��ی‪ ،‬مدیر کل فناوری‬ ‫اطالعات بانک مرکزی اعالم کرد‪:‬‬ ‫تغیی��ر اصلی در رون��د چک‌های‬ ‫برگش��تی در س��ال آین��ده و ب��ا‬ ‫راه‌اندازی سامانه صدور یکپارچه‬ ‫الکترونیکی دسته چک (صیاد) اتفاق می‌افتد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫چکاوک س��امانه تکمیلی دارد که از اوایل سال آینده با‬ ‫نام صیاد ایجاد می‌ش��ود که براس��اس آن روی هر برگ‬ ‫چک کدی قرار می‌گیرد که از طریق استعالم آن سابقه‬ ‫چک برگشتی مشخص می‌شود‪ .‬وی با بیان اینکه سامانه‬ ‫صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک‪ ،‬اعتماد را تا حد‬ ‫باالیی به چک بازخواهد گرداند ادامه داد‪ :‬در این حالت‪،‬‬ ‫فرد زمانی که چک را پردازش می‌کند آخرین اطالعات‬ ‫شخص صادرکننده را نیز دریافت خواهد کرد‪.‬‬ ‫ریی��س کل بان��ک مرک��زی در ادامه ب��ه هماهنگی‬ ‫تیم اقتصادی دولت اش��اره و تاکید ک��رد‪ :‬وزیر اقتصاد‬ ‫بیش��ترین حمای��ت را در بعد اس��تقالل بانک مرکزی‬ ‫دارد‪ .‬وی ب��ا بی��ان اینکه نظام بانکی مش��کالت زیادی‬ ‫را از گذش��ته یدک می‌کشد که انباش��ته شده بود که‬ ‫درحال‌حاض��ر بهترین فرصت ب��رای اصالح نظام بانکی‬ ‫اس��ت چون عزم جدی در دولت برای حل مش��کالت‬ ‫وج��ود دارد گفت‪ :‬در دولت‌های نهم و دهم نظام بانکی‬ ‫فقط برای توسعه مدنظر قرار می‌گرفت و اوج همکاری‬ ‫ب��ا نظام بانکی در آن دوران این بود که از محل تجدید‬ ‫ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه صوری انجام شود‪ ،‬اما‬ ‫درحال‌حاضر عزم جدی برآن اس��ت که مفهوم سیاست‬ ‫پولی و مالی به صورت هم‌راستا مد نظر باشد‪.‬‬ ‫ریی��س کل بانک مرک��زی نرخ ‪ 0/3‬درص��دی تورم‬ ‫دی‌ماه را در ‪۴۲‬ماه گذش��ته بی‌س��ابقه دانست و گفت‪:‬‬ ‫برنامه داریم تا نرخ ت��ورم به زیر ‪۱۶‬درصد برای دو ماه‬ ‫پایانی سال برسد‪ ،‬ضمن اینکه رشد اقتصادی در حدود‬ ‫‪۳‬درصد برای امسال پیش‌بینی می‌شود‪.‬‬ ‫س��یف در بخ��ش دیگری از س��خنانش ب��ه ضرورت‬ ‫اس��تقرار نظام حاکمیت ش��رکتی در نظام بانکی تاکید‬ ‫کرد و افزود‪ :‬نرخ کفایت س��رمایه در نظام بانکی بسیار‬ ‫پایین است؛ الیحه حمایت از تولید دقیقا به حمایت از‬ ‫نظام بانکی توج��ه کرده و برخی می‌گفتند نامش را به‬ ‫الیح��ه حمایت از بانک‌ها تغییر دهیم هرچند برخی از‬ ‫مواد ممکن است در مجلس رای نیاورد اما برنامه داریم‬ ‫استحکام الزم را برای شبکه بانکی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دوران سکون مشتریان بانک‌ها تمام شد‬ ‫فرهاد نیلی‪ ،‬رییس پژوهش��کده پولی و بانکی بانک‬ ‫پیش‌بینی تورم ‪ ۱۳‬درصدی در سال ‪۹۴‬‬ ‫اکب��ر کمیجانی‪ ،‬قائم‌مق��ام بانک‬ ‫مرکزی در توضیح برخی اظهارات‬ ‫کارشناسی مبنی براینکه تورم به‬ ‫پوسته سخت رسیده است‪‌،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬قطعا کاهش تورم کار بسیار‬ ‫س��ختی اس��ت که نیازمند تداوم سیاست‌های انضباطی‬ ‫پول��ی و مالی اس��ت‪ .‬وی به اعالم نرخ ت��ورم دی‌ماه در‬ ‫روز‌های گذش��ته اش��اره کرد و افزود‪ :‬با کاهش تورم در‬ ‫دی‌ماه دستاورد بسیار بزرگی در تورم به‌دست آورده‌ایم‬ ‫و پیش‌بینی‌های تورم ‪ ۱۶‬تا ‪۱۷‬درصدی را درحال‌حاضر‬ ‫با اعتماد بهتری اعالم می‌کنی��م‪ .‬او با بیان اینکه میزان‬ ‫تورم امس��ال به مرات��ب کمتر از پیش‌بینی اولیه ش��ده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬راه برای سال آینده هموار شده و هدفگذاری‬ ‫تورم برای سال ‪ ۱۳ ،۹۴‬تا ‪۱۴‬درصد تعیین شده است‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫کاهش ‪ ۱۱‬دالری قیمت اونس طال‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬دیروز‪ ،‬در نخس��تین روز بازگش��ایی بازارهای‬ ‫جهانی‪ ،‬اونس طال باوجودی که کار خود را در ساعات اولیه با‬ ‫رش��د قیمت آغاز کرد اما در نهایت با ‪ 11‬دالر کاهش به نرخ‬ ‫‪ ۱۲۸۳‬دالر در هر اونس رس��ید‪ .‬به این ترتیب بازار داخل نیز‬ ‫ب��ه تبعیت از این جریان‪ ،‬در کنار افت طالی جهانی و رش��د‬ ‫دالر داخل‪ ،‬از ارزش س��که بهار آزادی کاست و به این ترتیب‬ ‫نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید‪ ،‬با یک هزارتومان افت‬ ‫قیمت به یک میلیون و ‪ 35‬هزار تومان رسید و هر گرم طالی‬ ‫‪ 18‬عیار با کاهش نامحس��وس قیمت با نرخ ‪ 105‬هزارتومان‬ ‫به فروش رسید‪.‬‬ ‫همچنین در این روز نیم سکه ‪ 2‬هزار تومان ارزان شد و از‬ ‫نرخ ‪ 521‬هزارتومان روز یکش��نبه به قیمت ‪ 519‬هزار تومان‬ ‫رس��ید‪ .‬اما دیروز برخالف افت س��ایر انواع سکه‪ ،‬ربع سکه و‬ ‫س��که‌های یک گرمی بر همان نرخ‌ه��ای قبلی یعنی ‪ 272‬و‬ ‫‪ 175‬هزارتومان ایستادند و این افت قیمت باعث تغییر قیمت‬ ‫این دونوع سکه نشد‪.‬‬ ‫این اف��ت قیمت درحالی دی��روز بر بازار ط�لای جهانی و‬ ‫داخلی حاکم بود که بازار ارز نیز برخالف روزهای گذشته که‬ ‫با افت شدید ارز‌ها به‌ویژه در دالر و یورو مواجه بود اما با رشد‬ ‫نسبی قیمت‌ها همراه شد و دالر به نرخ ‪3‬هزار و ‪ 485‬تومان‬ ‫رس��ید و یورو که با ‪ 100‬تومان افت قیمت به زیر محدوده ‪4‬‬ ‫هزارتوم��ان حرکت کرده بود ب��ار دیگر بر باالی این محدوده‬ ‫ق��رار گرفت و دیروز با ‪4‬هزار و ‪ 5‬تومان در بازار مورد معامله‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گفته تحلیگران بازار‪ ،‬تصمیم بانک مرکزی اروپا مبنی بر‬ ‫اجرای محرک پولی زمینه کاهش بیش��تر یورو و رسیدن آن‬ ‫به پایین‌ترین حد در ‪ 11‬سال اخیر را در سطح جهانی فراهم‬ ‫کرده بود که این روند دیروز تاحدودی تغییر کرد‪.‬‬ ‫مرکزی هم دراین همایش‪ ،‬با بیان اینکه اقتصاد کشور‬ ‫در شرایط کنونی یکی از حساس‌ترین و نفس‌گیرترین‬ ‫دوران حیات مس��تند خود را س��پری می‌کند‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬باری مضاع��ف و تکلیفی‬ ‫س��نگین بر دوش نظام مال��ی و به ویژه صنعت بانکی‬ ‫کش��ور قرار گرفته که «ا ِن ُق ِبلَت ُقب َِل ما سِ ��واها و ا ِن‬ ‫ُر ّدت ُر ّد ما سِ واها»‪ .‬قلب تحوالت اقتصاد کالن که در‬ ‫کنترل تورم و تامین مال��ی بنگاه‌های اقتصادی برای‬ ‫خ��روج از رکود در نظام بانکی می‌زند به مراقبت ویژه‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اس��تحکام مال��ی بانک‌ها که در اثر مضایق‬ ‫تحریم و عمیق ش��دن رکود آسیب دیده باید ترمیم و‬ ‫بازیابی شود و شکاف عمیق بخش سنتی و غیرمنعطف‬ ‫بانکداری کش��ور ب��ا بانکداری حرف��ه‌ای‪ ،‬پویا و چابک‬ ‫دنی��ا باید با عزمی راس��خ و اراده‌ای س��ترگ پر ش��ود‪.‬‬ ‫رییس پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬بازآرایی و بازمهندس��ی بانک‌مرکزی و نوسازی و‬ ‫حرفه‌ای‌سازی بانک‌ها که در صدر برنامه‌های رییس کل‬ ‫بانک مرکزی قرار دارد این هدف را نش��انه‌گیری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیلی با بیان اینکه نکته کلیدی اینجاس��ت که دوران‬ ‫س��کون مش��تری به اتمام رس��یده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بانک باید بداند مش��تری او کجاست‪ ،‬چه می‌کند و چه‬ ‫می‌خواهد تا خدمت مورد درخواس��ت وی را در زمان و‬ ‫م��کان مدنظر و با کیفیت مورد انتظار به وی ارائه دهد‪.‬‬ ‫اکنون خوشبختانه این مهم در حوزه خدمات پرداخت‬ ‫با کیفیتی مناسب محقق شد ‌ه است‪.‬‬ ‫ورود اسکناس ‪ ۲۰۰۰‬تومانی جدید‬ ‫مجی��د صنیعی‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫تولید اس��کناس و مسکوک بانک‬ ‫مرکزی از ورود اس��کناس ‪ 2‬هزار‬ ‫تومانی با طرح جدید در روزهای‬ ‫پایان��ی س��ال خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫سکه‌های بسته‌بندی نیز سال بعد به بازار می‌آید‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه بانک مرکزی اس��کناس نو برای شب عید را‬ ‫به میزان کافی در اختیار دارد و مش��کلی در این زمینه‬ ‫برای پایان سال نداریم‪ ،‬برنامه‌های این بانک برای توزیع‬ ‫اس��کناس نو را همانند سال قبل دانست و گفت‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی برنامه جدیدی در حوزه اسکناس و مسکوکات‬ ‫ندارد و تنها همان اسکناس ‪2‬هزار تومانی با طرح جدید‬ ‫که چندی قبل از سوی رییس‌جمهوری رونمایی شد را‬ ‫وارد بازار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بیمه شدگان آزاد و اختیاری بخوانند‬ ‫مدیر کل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به گسترش خدمات الکترونیک‬ ‫این سازمان گفت‪ :‬بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و نیز بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور‬ ‫اختیاری برای دریافت برگ پرداخت حق بیمه ملزم به مراجعه به شعب یا کارگزاری نیستند‪ ،‬بلکه‬ ‫می‌توانند برگ پرداخت حق بیمه را اینترنتی دریافت و پرداخت کنند‪.‬‬ ‫س��یروس نصیری اظهار کرد‪ :‬این گروه از بیمه‌شدگان می‌توانند با ورود به سامانه برگ پرداخت‬ ‫غیرحضوری به نشانی ‪ http://samt.tamin.ir‬ثبت‌نام و با درج کد ملی‪ ،‬برگ پرداخت حق بیمه‬ ‫را ایجاد و مندرجات آن را مشاهده و صادر کرده و همزمان از طریق درگاه‌های اینترنتی بانک‌های‬ ‫رفاه کارگران و ملت نسبت به پرداخت آن اقدام کنند‪.‬‬ ‫نصیری خاطرنش��ان کرد‪ :‬چنانچه پرداخت حق بیمه از س��وی این قبیل از بیمه‌شدگان متوقف‬ ‫شود و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت دوباره بیش از ‪ 3‬ماه فاصله ایجاد نشده باشد‪،‬‬ ‫بیمه‌شده می‌تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت کند‪ ،‬در غیراین صورت ارتباط بیمه شده‬ ‫با س��ازمان قطع ش��ده و ادامه بیمه موکول به تسلیم درخواس��ت دوباره و موافقت سازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی خواهد بود که در این صورت مبنای کس��ر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبنای‬ ‫قبلی خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر کل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد‪ :‬خدمات الکترونیک‪ ،‬تسهیل‬ ‫امور‪ ،‬کاهش هزینه‌ها و رضایت‌مندی بیمه‌شدگان را به همراه خواهد داشت‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪34700‬‬ ‫‪34850‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,660,000‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪39850‬‬ ‫‪30050‬‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪6834.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,140,000‬‬ ‫‪5,190,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪52300‬‬ ‫‪52900‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪760.7‬‬ ‫‪-0.039421813‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪10,375,000‬‬ ‫‪10,405,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪28200‬‬ ‫‪28500‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪2954.6‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪10,260,000‬‬ ‫‪10,350,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9470‬‬ ‫‪9550‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪617.8‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,560,000‬‬ ‫‪2,620,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪39000‬‬ ‫‪39450‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪5933.9‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪5,130,000‬‬ ‫‪5,180,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14900‬‬ ‫‪15150‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪10,260,000‬‬ ‫‪10,310,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9150‬‬ ‫‪9350‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪745.2‬‬ ‫‪-3.894763993‬‬ ‫‪13001.2‬‬ ‫‪0.528110478‬‬ ‫‪1117.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16947.8‬‬ ‫‪1.532470645‬‬ ‫‪38343.7‬‬ ‫‪-3.519657797‬‬ ‫‪-3.871681416‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.407019143‬‬ ‫‪292101.8‬‬ ‫‪-0.044895683‬‬ ‫‪28789.7‬‬ ‫‪-0.174410541‬‬ ‫‪19078.9‬‬ ‫‪-0.568584532‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪1,037,500‬‬ ‫‪1,056,500‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9900‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪22105.9‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,555,000‬‬ ‫‪4,575,000‬‬ ‫یوآن چین‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪302704.8‬‬ ‫‪-0.152720705‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1478.6‬‬ ‫‪-3.812125943‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪11189.5‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫‪10838.3‬‬ ‫‪-0.607088817‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3233.2‬‬ ‫‪-1.321532123‬‬ ‫‪2323.2‬‬ ‫‪4.291614293‬‬ ‫‪4400.3‬‬ ‫‪-0.192796226‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪2150.8‬‬ ‫‪-0.231932461‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1713.7‬‬ ‫‪-1.951024145‬‬ ‫‪585.8‬‬ ‫‪-0.255406096‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6099.2‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4631.8‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪16003815‬‬ ‫‪710‬‬ ‫گلوكوزان‬ ‫‪40251‬‬ ‫‪103.75‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1406.8‬‬ ‫مخابرات ايران‬ ‫‪13092418‬‬ ‫‪2467‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1619‬‬ ‫‪8841608‬‬ ‫‪808‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪15724188‬‬ ‫ت‪-‬ليزينگ رايان سايپا‬ ‫‪12775814‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪8562447‬‬ ‫سايپا ديزل‬ ‫سرمايه گذاري سپه‬ ‫‪7526996‬‬ ‫‪2429‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪2151‬‬ ‫كشتيراني درياي خزر‬ ‫مرجان كار‬ ‫حمل و نقل پتروشيمي‬ ‫شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي‬ ‫داروسازي روز دارو‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫‪6078‬‬ ‫‪2084‬‬ ‫‪951‬‬ ‫‪6310‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫‪4.96‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪2.78‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪756.2‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4210‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2931.2‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪54856.1‬‬ ‫توليد اتومبيل سايپا)اوراق مشارکت(‬ ‫‪100‬‬ ‫‪104270000000‬‬ ‫شيشه و گاز‬ ‫‪4304‬‬ ‫‪-16.77‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪2429‬‬ ‫اجاره سامان سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪32680000000‬‬ ‫سرمايه گذاري سپه‬ ‫‪2151‬‬ ‫‪16193152644‬‬ ‫مخابرات ايران‬ ‫صنايع آذر آب‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪2532‬‬ ‫‪38199230254‬‬ ‫‪32330483680‬‬ ‫‪13917400600‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري صنعت و معدن‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري توكا فوالد‬ ‫ت‪-‬ليزينگ رايان سايپا‬ ‫ت‪-‬بانك سينا‬ ‫‪215‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪561.9‬‬ ‫‪73511.9‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫ت‪-‬پارس سرام‬ ‫‪-1.94415844‬‬ ‫‪-0.891218873‬‬ ‫‪522.3‬‬ ‫‪3247.7‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪2423‬‬ ‫‪-0.516229404‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارتباطات سيار ايران‬ ‫‪-0.223870155‬‬ ‫‪121964.1‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪28857‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.353766552‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪62663449393‬‬ ‫‪-0.26055686‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫سرمايه گذاري صنعت بيمه‬ ‫‪-0.302401229‬‬ ‫‪3233.5‬‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪958‬‬ ‫‪713.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.154392466‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪-8.94‬‬ ‫‪0‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪6957‬‬ ‫‪-0.574896483‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪5.06‬‬ ‫‪0.026696833‬‬ ‫‪1.713729309‬‬ ‫‪-1.042079283‬‬ ‫‪-0.142314991‬‬ ‫‪0.626790831‬‬ ‫‪-0.216095592‬‬ ‫‪128418.6‬‬ ‫‪0.243547171‬‬ ‫‪2660.1‬‬ ‫‪0.086537738‬‬ ‫‪-0.013644426‬‬ ‫‪0.07771808‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪47912.5‬‬ ‫‪-0.079248392‬‬ ‫‪-7.73‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪125313.4‬‬ ‫‪0.04526704‬‬ ‫‪-7.48‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪191.8‬‬ ‫‪-0.2600104‬‬ ‫‪-7.98‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪-7.57‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪-7.44‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪65114.2‬‬ ‫‪708.8‬‬ ‫‪331.1‬‬ ‫‪0.014131019‬‬ ‫‪-0.53325849‬‬ ‫‪-0.600420294‬‬
‫‪16‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪90‬‬ ‫‪780955‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪704‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪92‬‬ ‫‪797608‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪762‬‬ ‫بانك‌خاورميانه‬ ‫بورس و بازار‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌شهريور‌‪92‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌بهمن‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪315,976‬‬ ‫‪2158073363‬‬ ‫‪147‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪91‬‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪76,216‬‬ ‫‪209940280‬‬ ‫‪37‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪148,788‬‬ ‫‪698518172‬‬ ‫‪61‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪91‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪1,977,928‬‬ ‫‪7525588398‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪682092581‬‬ ‫‪78‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‌‪92‬‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خرداد‌‪92‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫باما‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫بانك‌اقتصادنوين‌‬ ‫ن‬ ‫‌‬ ‫معادن‌منگنزايرا‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مرداد‌‪92‬‬ ‫كي‬ ‫بانمعدن‬ ‫‌‌دماوندن‌‬ ‫‌‌كارآفري‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ابزارپزشکي‪ ،‬اپتیکي و اندازهگیري‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪6830‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪2755‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪4695‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪3743‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫‪3752‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪181,781‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪4233‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪55,996‬‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫‪7975‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫‪5478‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪9,880‬‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫باما‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪8136‬‬ ‫‪3974‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪2,875,402‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪125,857‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪13,700‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫ارزش معامله‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫‪5562629117‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪1024660220‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪52621700‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪232737667‬‬ ‫‪49764‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪51978680‬‬ ‫‪2‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪5,395,551‬‬ ‫‪13676039168‬‬ ‫‪680‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪2,213,199‬‬ ‫‪4648634564‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪1266‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪1,569,588‬‬ ‫‪1987207355‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪1,420,893‬‬ ‫‪2521184990‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪3,328,228‬‬ ‫‪7987990838‬‬ ‫‪135‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪2679‬‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪1206‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-3.40‬‬ ‫‪1,097,693‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪541,954‬‬ ‫‪140,392‬‬ ‫‪453476789‬‬ ‫‪1705669675‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2245000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪1774‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪2.78‬‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫‪649,368‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪2726‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‪3230‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪5345‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪319,115‬‬ ‫‪4492‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪9945‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪801876‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫س‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فار ‌‬ ‫افست‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫بانك‌دي‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫‪1626‬‬ ‫‪2057‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪710‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪91‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪351,316‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪43,231‬‬ ‫‪809692‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪3,332‬‬ ‫‪2697895392‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫‪8,562,447‬‬ ‫‪4,710,020‬‬ ‫‪6837779799‬‬ ‫‪3045393974‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪2,054,972‬‬ ‫‪3071931201‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪2,843,737‬‬ ‫‪4521768137‬‬ ‫‪-1.70‬‬ ‫‪1,968‬‬ ‫‪1573613272‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪1,657‬‬ ‫‪1326800579‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪4,278,941‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪4,893,963‬‬ ‫‪5354692710‬‬ ‫‪1338‬‬ ‫‪-2.97‬‬ ‫‪2,466,793‬‬ ‫‪803314‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪1,776‬‬ ‫‪798302‬‬ ‫‪-0.90‬‬ ‫‪2344‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫‪802898‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪1495‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪1094‬‬ ‫‪1588‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-7.44‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪788378‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪2311‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪3,793‬‬ ‫‪943‬‬ ‫‪829,130‬‬ ‫‪487361927‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪780955‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪92‬‬ ‫‪797608‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪762‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌شهريور‌‪92‬‬ ‫‪794746‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪526‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪670‬‬ ‫بانك‌خاورميانه‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪2,554‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪703232885‬‬ ‫‪431,147‬‬ ‫‪996511625‬‬ ‫‪471‬‬ ‫‪376034478‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪2043999853‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪503195360‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪403320040‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪6,674,668‬‬ ‫‪12014378400‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪596‬‬ ‫‪476104659‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪798833‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌بهمن‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪792787‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪811236‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫‪674945828‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪798934‬‬ ‫‪752798366‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪1020993721‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪91‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1426686160‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪2,359,841‬‬ ‫‪792434‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪90‬‬ ‫‪3301011324‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪1,094,385‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪803426‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪2527729005‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪123‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫‪798375‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪8269839644‬‬ ‫‪704‬‬ ‫‪549792441‬‬ ‫‪607777580‬‬ ‫‪418036629‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪474879427‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪778‬‬ ‫‪631141282‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪535285502‬‬ ‫بيمه‌‌دي‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫بيمه‌دانا‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫بيمه‌آسيا‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫بيمه‌پارسيان‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫بيمه‌اتكايي‌ايرانيان‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫بيمه‌ميهن‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫ح‌‪‌.‬بيمه‌دي‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫بيمه‌پاسارگاد‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫مهندسي‌ساختمان‌تاسيسات‌راه‌آهن‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسك ‌‬ ‫ن‬ ‫كشتيراني‌درياي‌خزر‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايه‬ ‫‪38‬‬ ‫‪34665882865‬‬ ‫‪6958311182‬‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫بيمه‌البرز‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫تايدواترخاورميانه‬ ‫س‬ ‫‌توكا‌فار ‌‬ ‫‌وتوسعه‬ ‫عمرالن‌ونقل‬ ‫حم‬ ‫‪2259‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباري‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪56,613‬‬ ‫‪800313‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫‪753219271‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪92‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫‪563001683‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪412667577‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪801582‬‬ ‫بانك‌ايران‌زمين‬ ‫‪711814913‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫‪200,632‬‬ ‫‪1477484513‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪16,003,815‬‬ ‫‪800725‬‬ ‫ح‌‪‌.‬بانك‌سينا‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪1930614502‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪11357234782‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫‪436,445‬‬ ‫‪2105183076‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪977‬‬ ‫‪799600‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫‪4472703258‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪1,745,187‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪1759‬‬ ‫‪2,831,606‬‬ ‫‪7586437278‬‬ ‫‪447‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪63‬‬ ‫توكاريل‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫نوسازي‬ ‫توسعه‌خدمات‌دريايي‌وبندري‌سينا‬ ‫افست‌‬ ‫توكاريل‬ ‫ح‪‌.‬‬ ‫كشتيراني‌جمهوري‌اسالمي‌ايران‬ ‫‪93‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‬ ‫حمل‌و‌نقل‌بين‌المللي‌خليج‌فارس‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫حمل‌و‌نقل‌پتروشيمي(‌سهامي‌عام‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫گروه‌مپنا‌(سهامي‌عام)‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫قاسم‌ايران‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‌‌خودرو‬ ‫ايران‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫سايپا‌ديزل‌‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫سايپا‬ ‫گروه‌بهمن‌‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪798833‬‬ ‫‪794746‬‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫‪792787‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪6,674,668‬‬ ‫‪12014378400‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪596‬‬ ‫‪476104659‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪526‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‪599‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪0.15‬اپتیکي و اندازهگیري‬ ‫‪ 798934‬ابزارپزشکي‪،‬‬ ‫‪778‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪811236‬‬ ‫‪315,976‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪6830‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ ‪420‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪799402‬‬ ‫‪799451‬‬ ‫‪2755‬‬ ‫‪799337‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫استخراج سایر معادن ‪372‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪791156‬‬ ‫‪-0.08‬کانه هاي فلزي ‪397‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪791421‬‬ ‫‪4695‬‬ ‫‪3743‬‬ ‫‪798413‬‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪803426‬‬ ‫‪3752‬‬ ‫‪796824‬‬ ‫‪8136‬‬ ‫‪807839‬‬ ‫‪4233‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪3974‬‬ ‫‪796359‬‬ ‫‪7975‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪76,216‬‬ ‫‪2057‬‬ ‫‪5345‬‬ ‫‪1871‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪4171‬‬ ‫‪4492‬‬ ‫‪2161‬‬ ‫‪33013‬‬ ‫‪9945‬‬ ‫‪896‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌رنا(هلدينگ‌‬ ‫سايپاآذين‌‬ ‫‪2546‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪125,857‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪55,996‬‬ ‫‪130,212‬‬ ‫‪13,700‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪687,209‬‬ ‫‪200,632‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫انبارداري و ارتباطات‬ ‫حمل ونقل‪،‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-4.64‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪319,115‬‬ ‫‪1,588,214‬‬ ‫‪351,316‬‬ ‫‪927,215‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪570,117‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.05‬‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫‪-3.22‬چاپ و تکثیر ‪66,659‬‬ ‫‪56,613‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪869,025‬‬ ‫‪-4.88‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫‪4,819,644‬‬ ‫‪3,714,576‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌اعتبار‌ايران‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪-3.74‬‬ ‫‪696,221‬‬ ‫الكتريك‌‌خودرو‌شر ‌ق‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪429,125‬‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو‬ ‫رينگ‌سازي‌مشهد‬ ‫‪2692‬‬ ‫‪2174‬‬ ‫ريخته‌گري‌‌تراكتورسازي‌‌ايران‌‬ ‫‪2481‬‬ ‫كمك‌فنرايندامين‌‬ ‫‪1897‬‬ ‫ايركا‌پارت‌صنعت‬ ‫نيرو‌محركه‌‬ ‫فنرسازي‌زر‬ ‫صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌‬ ‫محورسازان‌ايران‌خودرو‬ ‫قطعات‌‌اتومبيل‌‌ايران‌‬ ‫فنرسازي‌خاور‬ ‫موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫داده‌پردازي‌ايران‌‬ ‫‪314983824‬‬ ‫‪209940280‬‬ ‫‪297353353‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪335748947‬‬ ‫‪1,977,928‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1305‬‬ ‫س‬ ‫مهركام‌پار ‌‬ ‫‪631141282‬‬ ‫‪2158073363‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪535285502‬‬ ‫‪7525588398‬‬ ‫‪223555517‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪1766‬‬ ‫‪418036629‬‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫‪474879427‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪2,875,402‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪181,781‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪-2.43‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪6,065,793‬‬ ‫‪800,406‬‬ ‫‪732,742‬‬ ‫‪468,331‬‬ ‫‪229,050‬‬ ‫‪264,852‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪68‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪65‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪148,788‬‬ ‫بانکها و‬ ‫موسسات اعتباري‪307,031‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪3499‬‬ ‫‪43,231‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪801876‬‬ ‫‪131,100‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪16,003,815‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪2084‬‬ ‫‪8,562,447‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪815‬‬ ‫خدمات فني و مهندسي‬ ‫‪3,332‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪809692‬‬ ‫‪2,161,265‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪6347‬‬ ‫‪4,710,020‬‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪110,220‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫‪10284‬‬ ‫‪4,278,941‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪1937‬‬ ‫خرده فروشي در فروشگاه هاي غیرتخصصي‬ ‫‪3,793‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪802898‬‬ ‫‪688,416‬‬ ‫‪-4.66‬‬ ‫‪11066‬‬ ‫‪4,893,963‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪1094‬‬ ‫قطعات‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫خودرو‬ ‫‪2,054,972‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪1495‬‬ ‫‪15,724,188‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪2429‬‬ ‫‪2,466,793‬‬ ‫‪-2.97‬‬ ‫‪1338‬‬ ‫‪8,841,608‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪2,843,737‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1588‬‬ ‫‪6,856,067‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1177‬‬ ‫‪1565‬‬ ‫‪607777580‬‬ ‫‪235051918‬‬ ‫‪698518172‬‬ ‫جز اکتشاف‬ ‫خدماتبهجنبي‬ ‫نفت گاز و‬ ‫استخراج‬ ‫اجتماعي‬ ‫جزتامین‬ ‫بازنشستگي‬ ‫وصندوق‬ ‫بیمه‬ ‫‪9,880‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪5478‬‬ ‫‪1,670,841‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1123‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪1,665,463‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪1205‬‬ ‫‪5,395,551‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪854,168‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪1316‬‬ ‫‪2,831,606‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪2679‬‬ ‫‪1,613,592‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪1213‬‬ ‫‪2,213,199‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪104,604‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪649,368‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪130,471‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪1871‬‬ ‫‪1,569,588‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪1266‬‬ ‫‪37,570‬‬ ‫‪-3.10‬‬ ‫‪1595‬‬ ‫‪1,745,187‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1206‬‬ ‫‪79,253‬‬ ‫‪-4.76‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,420,893‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪1774‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3874‬‬ ‫‪1,097,693‬‬ ‫‪-3.40‬‬ ‫‪1759‬‬ ‫پیمانکاري صنعتي ‪3,328,228‬‬ ‫‪2.78‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪57,427‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫‪9577‬‬ ‫‪541,954‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪2726‬‬ ‫حمل‬ ‫‪ 0.12‬و نقل آبي ‪436,445‬‬ ‫‪1626‬‬ ‫‪1,219,033‬‬ ‫‪5.06‬‬ ‫‪6957‬‬ ‫‪140,392‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪3230‬‬ ‫‪949‬‬ ‫زامياد‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪549792441‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪314088926‬‬ ‫‪5562629117‬‬ ‫‪263523790‬‬ ‫‪682092581‬‬ ‫‪276498089‬‬ ‫‪1024660220‬‬ ‫‪279512218‬‬ ‫‪232737667‬‬ ‫‪267639098‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪52621700‬‬ ‫‪198293360‬‬ ‫‪49764‬‬ ‫‪1339788595‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪51978680‬‬ ‫‪1876905204‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪2007644461‬‬ ‫‪13676039168‬‬ ‫‪1124336067‬‬ ‫‪7586437278‬‬ ‫‪1957149124‬‬ ‫‪4648634564‬‬ ‫‪200018480‬‬ ‫‪4472703258‬‬ ‫‪244104270‬‬ ‫‪1987207355‬‬ ‫‪59925000‬‬ ‫‪2105183076‬‬ ‫‪23775900‬‬ ‫‪2521184990‬‬ ‫‪1937000‬‬ ‫‪1930614502‬‬ ‫‪7987990838‬‬ ‫‪549966744‬‬ ‫‪1477484513‬‬ ‫‪711814913‬‬ ‫‪8480451303‬‬ ‫‪453476789‬‬ ‫‪412667577‬‬ ‫‪1705669675‬‬ ‫‪2971957182‬‬ ‫‪753219271‬‬ ‫‪3867709899‬‬ ‫‪2245000‬‬ ‫‪1231901905‬‬ ‫‪2200625012‬‬ ‫‪563001683‬‬ ‫‪778592691‬‬ ‫‪1034080408‬‬ ‫‪34665882865‬‬ ‫‪179968033‬‬ ‫‪11357234782‬‬ ‫‪333440000‬‬ ‫‪6958311182‬‬ ‫‪2697895392‬‬ ‫‪13751804167‬‬ ‫‪6837779799‬‬ ‫‪1133540548‬‬ ‫‪8269839644‬‬ ‫‪3045393974‬‬ ‫‪7617834435‬‬ ‫‪5354692710‬‬ ‫‪3071931201‬‬ ‫‪38199230254‬‬ ‫‪3301011324‬‬ ‫‪7140730667‬‬ ‫‪4521768137‬‬ ‫‪8068429073‬‬ ‫‪7540779034‬‬ ‫‪3526518499‬‬ ‫‪7913566957‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪977‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪476‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪2037441104‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪1294096264‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪933132218‬‬ ‫‪602423566‬‬ ‫‪1241559304‬‬ ‫‪497855272‬‬ ‫‪657104651‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪5103‬‬ ‫‪-3.93‬‬ ‫‪303,792‬‬ ‫‪1550366155‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪2079‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪31,288‬‬ ‫‪62638576‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1719‬‬ ‫‪2623‬‬ ‫‪2524‬‬ ‫‪3221‬‬ ‫‪2403‬‬ ‫‪2688‬‬ ‫‪1574‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪-2.42‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪-3.90‬‬ ‫‪194,648‬‬ ‫‪105,893‬‬ ‫‪24,686‬‬ ‫‪11,929‬‬ ‫‪31,765‬‬ ‫‪6,131‬‬ ‫‪425,295‬‬ ‫رایانه و فعالیتهاي وابسته به آن‬ ‫‪-3.20‬‬ ‫‪1,608,598‬‬ ‫‪369153226‬‬ ‫‪182034809‬‬ ‫‪63773696‬‬ ‫‪29783329‬‬ ‫‪98864395‬‬ ‫‪14191568‬‬ ‫‪1143082384‬‬ ‫‪2531605896‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪340‬‬
‫صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌‬ ‫محورسازان‌ايران‌خودرو‬ ‫قطعات‌‌اتومبيل‌‌ايران‌‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫فنرسازي‌خاور‬ ‫شرکتي‌ايران‌‬ ‫موتورسازان‌ترناماكتورساز‬ ‫‪2623‬‬ ‫‪2524‬‬ ‫‪3221‬‬ ‫‪2403‬‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫‪2688‬‬ ‫‪-2.42‬‬ ‫‪24,686‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪31,765‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪-3.90‬‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫اطالعات‌خوارزمي‬ ‫توسعه‌فناوري‬ ‫‌‌نگي‌ن‌‌ط‌بس‌‬ ‫ذغال‌سنگ‬ ‫‪5631‬‬ ‫‪2755‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪4695‬‬ ‫‪3342‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪3743‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫صنايعن‌‌باف‬ ‫معاد‬ ‫‌‌آذرآق‌ ‌ب‬ ‫‪3752‬‬ ‫‪2532‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫داده‌پردازي‌ايران‌‬ ‫خدمات‌انفورماتيك‌‬ ‫‪11322‬‬ ‫‪6,131‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪425,295‬‬ ‫گیري‬ ‫ابزارپزشکي‪،‬‬ ‫اندازهبه آن‬ ‫اپتیکي ووابسته‬ ‫فعالیتهاي‬ ‫رایانه و‬ ‫‪6830‬‬ ‫‪1574‬‬ ‫‪11,929‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪-3.20‬‬ ‫‪98864395‬‬ ‫‪14191568‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2158073363‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪676870020‬‬ ‫‪209940280‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪40,469‬‬ ‫سيمان‌‌شمال‌‬ ‫‪340‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سيمان‌فارس‌نو‬ ‫‪7973‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪3743‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫‪3752‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪4233‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪55,996‬‬ ‫‪232737667‬‬ ‫‪25‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫بازرگاني‌و‌توليدي‌مرجان‌كار‬ ‫‪7975‬‬ ‫‪6078‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪141,088‬‬ ‫‪806‬‬ ‫معدن‬ ‫‌‌دماوند‌صندوق‌بازنشستگي‌‬ ‫سرماييه‌گذاري‬ ‫باما‬ ‫الميران‌‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫فراورده‌‌هاي‌‌نسوزايران‌‬ ‫‪8136‬‬ ‫‪3049‬‬ ‫‪3974‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪125,857‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ساير‌محصوالت‌كاني‌غيرفلزي‌‬ ‫‪13,700‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪2944500‬‬ ‫‪52621700‬‬ ‫‪49764‬‬ ‫‪857600368‬‬ ‫‪10174‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪9,880‬‬ ‫شيشه‌‌و‌گاز‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫‪4304‬‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪-16.77‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪42,420‬‬ ‫‪5,395,551‬‬ ‫‪182571080‬‬ ‫‪13676039168‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫ح‌‪‌.‬پارس‌‌سرام‌‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪2423‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪-7.98‬‬ ‫‪2,213,199‬‬ ‫‪55,918‬‬ ‫‪4648634564‬‬ ‫‪135489314‬‬ ‫‪1,569,588‬‬ ‫‪1987207355‬‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫شيشه‌‌همدان‌‬ ‫‌ايراي‌ن‌‬ ‫‌‌ساختما‬ ‫‌‌گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‌شيشهن‌راز‬ ‫‌توليدي‬ ‫كارخانجات‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫پشم‌شيشه‌ايران‌‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫پارس‌‌سرام‌‬ ‫‪5478‬‬ ‫‪5374‬‬ ‫‪2679‬‬ ‫‪8912‬‬ ‫‪43,813‬‬ ‫‪-0.56‬امالك و مستغالت‬ ‫انبوه سازي‪،‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪1206‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1,745,187‬‬ ‫‪1266‬‬ ‫‪6837‬‬ ‫‪4015‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪1774‬‬ ‫ح‌‪‌.‬ليزينگ‌رايان‌‌سايپا‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪557‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪-7.48‬‬ ‫‪2.78‬‬ ‫‪1759‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫ليزينگ‌رايان‌‌سايپا‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‪3230‬‬ ‫‪1797‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪2105‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪5345‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫ليزينگ‌ايران‌‬ ‫ليزينگ‌ايرانيان‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫س‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فار ‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌سايپا‬ ‫سرمايه‌گذاري‌خوارزمي‬ ‫افست‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌صنعت‌‌بيمه‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماهن‌‪93‬‬ ‫ح‌‪‌.‬سرمايه‌‌گذاري‌صنعت‌‌ومعد‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌سپه‌‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌آتيه‌‌دماوند‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنعتي‌ايران‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫‌گذاري‌ملت‌‬ ‫سرمايه‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫سرمايه‌گذاري‌پرديس‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫‌ملي‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‌‌گذاري‌‌صنعت‌‌ومعدن‌‬ ‫سرمايه‬ ‫‪1626‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪2057‬‬ ‫‪2029‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪649,368‬‬ ‫‪13,847‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪35882240‬‬ ‫‪91833304‬‬ ‫‪2105183076‬‬ ‫‪1543200‬‬ ‫‪140,392‬‬ ‫‪319,115‬‬ ‫‪1705669675‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2245000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪517,058‬‬ ‫‪200,632‬‬ ‫‪412667577‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫‪281,117‬‬ ‫‪586635011‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪351,316‬‬ ‫‪753219271‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪15,555‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪9945‬‬ ‫‪801876‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪-7.73‬‬ ‫‪43,231‬‬ ‫‪3,554,583‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪31115645‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫بانکها و‬ ‫‪2,207,843‬‬ ‫‪-8.94‬‬ ‫‪2116004096‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪16,003,815‬‬ ‫‪7,526,996‬‬ ‫‪11357234782‬‬ ‫‪16193152644‬‬ ‫‪809692‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪3,332‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-3.67‬‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫‪8,562,447‬‬ ‫‪887,624‬‬ ‫‪1,031,806‬‬ ‫‪4,710,020‬‬ ‫‪3082060585‬‬ ‫‪2697895392‬‬ ‫س‪‌.‬تدبيرگران‌فارس‌وخوزستان‬ ‫گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪-7.17‬‬ ‫‪151,550‬‬ ‫‪192305799‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-2.93‬‬ ‫‪32,500‬‬ ‫‪38734100‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫سیمان‪ ،‬آهك و گچ‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنايع‌سيمان‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫سيمان‌فارس‌و‌خوزستان‬ ‫‪1746‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫سيمان‌سپاهان‌‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪1195‬‬ ‫‪349728077‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪117079440‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6,276,631‬‬ ‫‪9415077023‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪937,495‬‬ ‫‪1623838200‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪318,745‬‬ ‫‪378606468‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪-3.88‬‬ ‫‪434,815‬‬ ‫‪2098409516‬‬ ‫‪83‬‬ ‫سيمان‌هرمزگان‌‬ ‫‪13749‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫‪106,429‬‬ ‫‪1490516777‬‬ ‫‪53‬‬ ‫سيمان‌‌كرمان‌‬ ‫‪8398‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪1043544415‬‬ ‫‪47‬‬ ‫سيمان‌‌داراب‌‬ ‫‪1858‬‬ ‫‪167699053‬‬ ‫‪17‬‬ ‫سيمان‌غرب‌‬ ‫سيمان‌‌شمال‌‬ ‫سيمان‌شاهرود‬ ‫سيمان‌فارس‌نو‬ ‫سيمان‌‌تهران‌‬ ‫‪4826‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪56,193‬‬ ‫‪4248‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪371,833‬‬ ‫‪460476800‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪173,933‬‬ ‫‪730561634‬‬ ‫‪2575‬‬ ‫‪-1.45‬‬ ‫‪240,257‬‬ ‫‪602863608‬‬ ‫‪3768‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪117140564‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪9,240‬‬ ‫‪26269320‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5688‬‬ ‫‪2960‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪124,774‬‬ ‫‪93,049‬‬ ‫‪3,265‬‬ ‫افست‌‬ ‫‪18956500‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪784,693‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪1,140,033‬‬ ‫‪13,700‬‬ ‫‪1626‬‬ ‫‪11134‬‬ ‫‪2057‬‬ ‫‪17616‬‬ ‫‪5345‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪4492‬‬ ‫‪13814‬‬ ‫صندوق سرمایه گذاري قابل معامله‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫‌توكافوالد(هلدينگ‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫سهامي‌ذوب‌آهن‌اصفهان‬ ‫شركت‌آهن‌و‌فوالد‌ارفع‬ ‫بانك‌دي‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫‌‌شهيدباهنر‬ ‫مس‬ ‫فوالد‌مباركه‌اصفهان‬ ‫صنعت‌روي‌زنگان‬ ‫آلومينيوم‌ايران‌‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪1033‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1,569,588‬‬ ‫‪2313850‬‬ ‫‪1987207355‬‬ ‫‪1,420,893‬‬ ‫‪231,944‬‬ ‫‪2521184990‬‬ ‫‪2424573409‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪3,328,228‬‬ ‫‪7987990838‬‬ ‫‪436,445‬‬ ‫‪118,010‬‬ ‫‪711814913‬‬ ‫‪1305084806‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪-1.40‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪-0.08‬گاز‪ ،‬بخاروآب گرم‬ ‫عرضه برق‪،‬‬ ‫‪1,745,187‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪-3.40‬‬ ‫‪1,097,693‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪3,136,548‬‬ ‫‪541,954‬‬ ‫فراورده‌هاي‌نفتي‪‌،‬كك‌و‌سوخت‌هسته‌اي‌‬ ‫‪2.78‬‬ ‫فوالدكاويان‌‬ ‫‪3205‬‬ ‫‪4257‬‬ ‫‪13248‬‬ ‫‪2750‬‬ ‫‪3241‬‬ ‫قند‌نيشابور‬ ‫‪935‬‬ ‫قند‌ثابت‌‌خراسان‌‬ ‫‪1126‬‬ ‫‪2069‬‬ ‫‪901‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪140,392‬‬ ‫‪79,266‬‬ ‫‪972423096‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪319,115‬‬ ‫‪1705669675‬‬ ‫‪981686568‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪2245000‬‬ ‫‪1989300‬‬ ‫‪200,632‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪55,728‬‬ ‫‪1.84‬‬ ‫‪240,851‬‬ ‫‪351,316‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫فلزات اساسي‬ ‫‪56,613‬‬ ‫‪3,223,238‬‬ ‫بانکها و‪-7.57‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪-6.89‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪-3.70‬‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫‪542,161‬‬ ‫‪43,231‬‬ ‫‪16,003,815‬‬ ‫‪1,321,599‬‬ ‫‪8,562,447‬‬ ‫‪930,574‬‬ ‫‪3,332‬‬ ‫‪955,519‬‬ ‫‪4,710,020‬‬ ‫‪412667577‬‬ ‫‪2392682146‬‬ ‫‪753219271‬‬ ‫‪563001683‬‬ ‫‪1139539765‬‬ ‫‪1612560136‬‬ ‫‪34665882865‬‬ ‫‪11357234782‬‬ ‫‪731572459‬‬ ‫‪6958311182‬‬ ‫‪3593775038‬‬ ‫‪2697895392‬‬ ‫‪1243516298‬‬ ‫‪6837779799‬‬ ‫‪2084‬‬ ‫‪6832‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪453476789‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪1659‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪607,762‬‬ ‫‪1588‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7930380577‬‬ ‫‪1477484513‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪1338‬‬ ‫‪1495‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1.46‬‬ ‫‪-2.97‬‬ ‫فوالد‌خراسان‬ ‫قند‌مرودشت‌‬ ‫‪1930614502‬‬ ‫‪379,761‬‬ ‫‪2,466,793‬‬ ‫‪2623‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫‪2105183076‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌‬ ‫فوالد‌آلياژي‌ايران‬ ‫‪649,368‬‬ ‫‪4472703258‬‬ ‫‪4,893,963‬‬ ‫‪1094‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪65585000‬‬ ‫‪5354692710‬‬ ‫‪802898‬‬ ‫‪1493‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪2,831,606‬‬ ‫‪207,217‬‬ ‫‪7586437278‬‬ ‫‪2086660100‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪2995‬‬ ‫سپنتا‬ ‫‪51978680‬‬ ‫‪4,278,941‬‬ ‫‪608,167‬‬ ‫ملي‌‌صنايع‌‌مس‌‌ايران‌‬ ‫نورد‌آلومينيوم‌‬ ‫‪32850432‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪49764‬‬ ‫‪1231270500‬‬ ‫‪8269839644‬‬ ‫‪628070873‬‬ ‫‪1843‬‬ ‫زرين‌معدن‌آسيا‬ ‫‪3323202122‬‬ ‫‪52621700‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2,213,199‬‬ ‫هلدينگ‌صنايع‌‌معدني‌خاورميانه‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪232737667‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4648634564‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪809692‬‬ ‫‪1024660220‬‬ ‫‪3213473466‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪3862‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‪1075272‬‬ ‫‪5562629117‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايرانس‌‌ايران‌‬ ‫ح‌‪‌.‬ملي‌‌صنايع‌‌م‬ ‫‪1067130‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪57,049‬‬ ‫‪5,395,551‬‬ ‫كالسيمين‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪1408050‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪480073130‬‬ ‫‪13676039168‬‬ ‫‪2999‬‬ ‫‪801876‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪26269320‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫ح‌‪‌‌.‬توكافوالد(هلدينگ‌‬ ‫‪132485651‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪9945‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪125,857‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪3301011324‬‬ ‫‪234143216‬‬ ‫‪79,800‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫س‬ ‫‌وتوسعه‌فار ‌‬ ‫عمران‬ ‫س‬ ‫‌‌پار ‌‬ ‫نفت‬ ‫‪260‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪95266640‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪437‬‬ ‫نفت‌پاسارگاد‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫پست‌بانك‌ايرانايران‌‬ ‫ملي‌‌سرب‌وروي‌‌‬ ‫‪2,843,737‬‬ ‫‪301,349‬‬ ‫‪164,274‬‬ ‫نفت‌ايرانول‬ ‫‪72‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪4521768137‬‬ ‫‪513698925‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪301,763‬‬ ‫‪4,893,963‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪1495‬‬ ‫‪1343‬‬ ‫س‪.‬صندوق‌بازنشستگي‌كاركنان‌بانك‬ ‫‪546‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1759‬‬ ‫‪3230‬‬ ‫‪12268‬‬ ‫بانك‌ملتن‌سازي‌ايران‌‬ ‫لوله‌وماشي‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪1196‬‬ ‫‪1206‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌صنعت‌‌نفت‌‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪99‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪2,054,972‬‬ ‫‪540,961‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪977‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪640661692‬‬ ‫‪3045393974‬‬ ‫‪916998237‬‬ ‫‪5354692710‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌بهمن‌‬ ‫‪252‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪6837779799‬‬ ‫‪1,189,260‬‬ ‫‪4,278,941‬‬ ‫‪1826‬‬ ‫‪473‬‬ ‫‪1003301827‬‬ ‫‪646133779‬‬ ‫‪8269839644‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪3071931201‬‬ ‫‪728617640‬‬ ‫‪1588‬‬ ‫‪1761‬‬ ‫‪6611‬‬ ‫‪1266‬‬ ‫‪2528‬‬ ‫‪2726‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪34665882865‬‬ ‫‪765406789‬‬ ‫‪6958311182‬‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫نفت‌سپاهان‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪43‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪802898‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪51‬‬ ‫‪5251870319‬‬ ‫‪563001683‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪3054‬‬ ‫‪1094‬‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫‪388‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪640,533‬‬ ‫‪3,793‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫اري‌صنوين‪-‬مختلط‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذ‬ ‫‪436,445‬‬ ‫‪513,256‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪2,875,402‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪10931‬‬ ‫‪711814913‬‬ ‫‪1082837485‬‬ ‫‪453476789‬‬ ‫‪929198114‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪-3.12‬‬ ‫‪181,781‬‬ ‫شرکتهاي‪-1.21‬‬ ‫چند رشته اي صنعتي‬ ‫‪682092581‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪30‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايرانسهام‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌اطلس‪-‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1477484513‬‬ ‫‪9897000480‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪1,977,928‬‬ ‫‪7525588398‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪8415‬‬ ‫‪2535‬‬ ‫‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫سرماي‌‌بههران‌‬ ‫نفت‬ ‫‪137‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪541,954‬‬ ‫‪6,281,357‬‬ ‫‪4,199,255‬‬ ‫‪56,613‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪584060‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5478‬‬ ‫‪12,775,814‬‬ ‫‪3,328,228‬‬ ‫‪-1.77‬چاپ و تکثیر‪5,297,475‬‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫‪3472‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪148,788‬‬ ‫‪698518172‬‬ ‫‪61‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪450‬‬ ‫اکتشاف‬ ‫‪0.00‬خدمات جنبي جز‬ ‫‪2400‬استخراج نفت گاز و‬ ‫‪14,258‬‬ ‫‪7120443946‬‬ ‫‪7987990838‬‬ ‫‪1930614502‬‬ ‫‪5296532744‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪2151‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪76,216‬‬ ‫‪7975‬‬ ‫‪2494‬‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪18956500‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2605224‬‬ ‫‪209940280‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪2679‬‬ ‫‪10070‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪117140564‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪17‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪9,240‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪511,750‬‬ ‫‪2958‬‬ ‫‪3974‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪4492‬‬ ‫‪958‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪167699053‬‬ ‫‪1717‬‬ ‫‪315,976‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‌‌شاهداري‌آساس‪-‬سهام‬ ‫صندوق‌سرماييه‌گذ‬ ‫سرمايه‌‌گذار‬ ‫‪602863608‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪2158073363‬‬ ‫‪9,880‬‬ ‫سرمايسه‪‌‌.‬گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫زمين‌و‌ساختمان‌نسيم‬ ‫ص‪.‬‬ ‫‪1043544415‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪4233‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪71,956‬‬ ‫سيمان‌‌كارون‌‬ ‫‪4472703258‬‬ ‫‪321‬‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‪32,000‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌اعتالء‌البرز‬ ‫سيمان‌‌شر ‌ق‬ ‫‪7586437278‬‬ ‫‪375969994‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪21‬‬ ‫گروه‌مديريت‌سرمايه‌گذاري‌اميد‬ ‫‪8136‬‬ ‫‪4145‬‬ ‫‪93,049‬‬ ‫‪55,996‬‬ ‫‪1,420,893‬‬ ‫‪1338‬‬ ‫‪1690‬‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايرانيان‬ ‫‪415‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪229739712‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‌غدير(هلدينگ‌‬ ‫سرماينه‌گذاري‬ ‫‌منگنزايران‌‬ ‫معاد‬ ‫‪16970‬‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪2521184990‬‬ ‫‪-2.97‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌نيرو‬ ‫‪22‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪51978680‬‬ ‫‪2‬‬ ‫باما‬ ‫سرمايه‌گذاري‌گروه‌توسعه‌ملي‬ ‫‪37052‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪2,466,793‬‬ ‫‪138,539‬‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‌‌ملي‌ايران‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫‪1435714909‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‌مازندنران‌‬ ‫‌وفلزات‌‬ ‫سيماهن‌معاد‬ ‫توسع‬ ‫‪3259‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫توليد‌برق‌عسلويه‌مپنا‬ ‫سرمایه گذاریها‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سيمان‌‌قائن‌‬ ‫‪2960‬‬ ‫‪1774‬‬ ‫‪10453‬‬ ‫واسطه گریهاي مالي‬ ‫‪1,097,693‬‬ ‫سایر ‪-3.40‬‬ ‫‪2726‬‬ ‫‪1576‬‬ ‫‌‌مسكن‌‬ ‫گ‌گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‌خودروغدير‬ ‫ليزين‬ ‫‪2,831,606‬‬ ‫‪43,535‬‬ ‫‪3,893‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫‪141,117‬‬ ‫‪1024660220‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5688‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫ش‬ ‫سيمان‌خا ‌‬ ‫‪240,257‬‬ ‫‪0.02‬اپتیکي و اندازهگیري‬ ‫ابزارپزشکي‪،‬‬ ‫‪3,265‬‬ ‫‪4695‬‬ ‫‪181,781‬‬ ‫‪5,495,997‬‬ ‫‪55‬‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫‪3768‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫سيمان‌كردستان‬ ‫‪682092581‬‬ ‫‪13917400600‬‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫‪1946‬‬ ‫ساخت‬ ‫محصوالت فلزي‪2,875,402‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪5562629117‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪1858‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫بهبها‬ ‫سيمان‌‌‬ ‫‌‌نگين‌ن‌‌ط‌بس‌‬ ‫‌سنگ‬ ‫ذغال‬ ‫‪78‬‬ ‫‪792‬‬ ‫همكاران‌‌سيستم‬ ‫‪3668‬‬ ‫‪-2.76‬‬ ‫‪63,989‬‬ ‫‪-1.45‬‬ ‫‪37173‬‬ ‫‪2755‬‬ ‫‪1,977,928‬‬ ‫‪234685451‬‬ ‫‪2575‬‬ ‫‪124,774‬‬ ‫‪47‬‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫سيمان‌‌تهران‌‬ ‫‪7525588398‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪8398‬‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪294‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪6830‬‬ ‫‪78359789‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪61‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫سيمان‌شاهرود‬ ‫‪148,788‬‬ ‫‪23,446‬‬ ‫‪698518172‬‬ ‫سيمان‌‌كرمان‌‬ ‫بازارداراب‌‬ ‫بورس و سيمان‌‌‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪1143082384‬‬ ‫‪445055751‬‬ ‫‪120,206‬‬ ‫‪76,216‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪2‬‬ ‫‪1,608,598‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪29783329‬‬ ‫‪2531605896‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪315,976‬‬ ‫‪63773696‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪-1.26‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪3,793‬‬ ‫‪550,697‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫قند و شکر‬ ‫‪-3.61‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪-3.09‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪977‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪2,054,972‬‬ ‫‪3071931201‬‬ ‫‪2,843,737‬‬ ‫‪255,998‬‬ ‫‪4521768137‬‬ ‫‪454372908‬‬ ‫‪364486479‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪421979550‬‬ ‫‪3301011324‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪1219170572‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪105,597‬‬ ‫‪175213907‬‬ ‫‪298,251‬‬ ‫‪528500772‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪39,317‬‬ ‫‪116567534‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪138,941‬‬ ‫‪16,186‬‬ ‫‪1.99‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪3045393974‬‬ ‫‪821988804‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪146,549‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪20,390‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪5,379‬‬ ‫‪9,920‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪980772156‬‬ ‫‪51873942‬‬ ‫‪88492600‬‬ ‫‪7191366‬‬ ‫‪14205939‬‬ ‫‪33410560‬‬ ‫‪1492621‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,089,383‬‬ ‫‪1018248434‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪157,229‬‬ ‫‪325346838‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪355,106‬‬ ‫‪217,026‬‬ ‫‪399798419‬‬ ‫‪193499449‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪47‬‬
‫‪18‬‬ ‫شركت‌پتروشيمي‌خراسان‬ ‫بورس و بازار‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫اپتیکي و اندازهگیري‬ ‫ابزارپزشکي‪،‬‬ ‫‪176,091‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر‬ ‫‪3442‬‬ ‫اصفهاگن‌‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫قنذغادل‌سن‬ ‫‪2814‬‬ ‫‪2755‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪4695‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪3743‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫معادين‌‌باف‬ ‫س‬ ‫‌‌پارق‌‌‬ ‫كاش‬ ‫‪3752‬‬ ‫‪7031‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪4233‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫‪7975‬‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫قند‌لرستان‌‬ ‫شهد‬ ‫توليدي‌‌كاشي‌‌تكسرام‌‬ ‫توسعي‌ه‌اير‬ ‫چين‬ ‫‌معادانن‌وفلزات‌‬ ‫باما‬ ‫كاشي‌‌سعدي‌‬ ‫‌منگنزايراكن‌‌‌حافظ‌‬ ‫معادين‌‌وسرامي‬ ‫كاش‬ ‫‪6830‬‬ ‫‪15965‬‬ ‫‪6644‬‬ ‫‪2871‬‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪8136‬‬ ‫‪3271‬‬ ‫‪3772‬‬ ‫‪3974‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪12,151‬‬ ‫‪76,216‬‬ ‫‪34197977‬‬ ‫‪209940280‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪698518172‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪61‬‬ ‫معدني‌‌امالح‌‌‌ايران‌‬ ‫‪2754‬‬ ‫‪148,788‬‬ ‫‪10326000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪2755‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪11879‬‬ ‫‪4695‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪159,220‬‬ ‫‪1,977,928‬‬ ‫‪493558080‬‬ ‫‪7525588398‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪294‬‬ ‫معدنيت‌كالبر‬ ‫لبنيا‬ ‫‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪3743‬‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪644,239‬‬ ‫‪1,977,928‬‬ ‫‪181,781‬‬ ‫‪7,423‬‬ ‫‪682092581‬‬ ‫‪53416340‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪12‬‬ ‫توسعنه‌‌بافق‌‬ ‫معاد‬ ‫‌‌صنايع‌‌بهشهر(هلدينگ‬ ‫‪3752‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪181,781‬‬ ‫‪403,213‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪4233‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪5094‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪55,996‬‬ ‫‪7975‬‬ ‫‪-4.41‬‬ ‫‪813,213‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪116,208‬‬ ‫‪6‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪16,691‬‬ ‫‪1,604‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪1.08‬‬ ‫‪-3.07‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪107,769‬‬ ‫‪2,875,402‬‬ ‫‪125,857‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪34,736‬‬ ‫‪55,996‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الستیك و پالستیك‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪13,700‬‬ ‫‪6‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪307012786‬‬ ‫‪5562629117‬‬ ‫‪1024660220‬‬ ‫‪11505000‬‬ ‫‪52621700‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪110356272‬‬ ‫‪232737667‬‬ ‫‪49764‬‬ ‫ح‌‪‌.‬ايران‌ياساتايرورابر‬ ‫‪2788‬‬ ‫‪2.54‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫گروه‌‌صنعتي‌‌بارز‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪10844‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪5,395,551‬‬ ‫‪57,810‬‬ ‫‪13676039168‬‬ ‫‪603941070‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪2,213,199‬‬ ‫‪4648634564‬‬ ‫آالت و تجهیزات‪1,569,588‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫ماشین‬ ‫‪1987207355‬‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫پالسكوكار‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫ايران‌ياساتايرورابر‬ ‫كوير‌‌تاير‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪2679‬‬ ‫‪4220‬‬ ‫‪17693‬‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪1266‬‬ ‫‪2,831,606‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪25,295‬‬ ‫‪-1.54‬‬ ‫‪11,643‬‬ ‫‪649,368‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5849246711‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪415‬‬ ‫شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌‬ ‫‪221‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫‪51978680‬‬ ‫‪963142850‬‬ ‫‪7586437278‬‬ ‫‪104189006‬‬ ‫‪206001374‬‬ ‫‪4472703258‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪33000‬‬ ‫‪4492‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5940000‬‬ ‫‪2245000‬‬ ‫افست‌‬ ‫كارخانجات‌توليدي‌شهيد‌قندي‬ ‫‪9945‬‬ ‫‪1460‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫‪801876‬‬ ‫‪3670‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪56,613‬‬ ‫‪618,032‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫كابل‌‌البرز‬ ‫‪815‬‬ ‫‪3081‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫س‬ ‫پتروشيمي‌مارون ‌‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فار‬ ‫پارس‌سويچ‌‬ ‫نيروترانس‌‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫فيبر‌ايران‌‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪4935‬‬ ‫‪710‬‬ ‫تکثیر‬ ‫انتشار‪ ،‬وچاپ و‬ ‫هاي برقي‬ ‫دستگاه‬ ‫ماشین آالت‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباري‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪3285‬‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪802898‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫محصوالت شیمیایي‬ ‫گروه‌پتروشيمي‌س‪‌.‬ايرانيان‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫نفت‌و‌گاز‌و‌پتروشيمي‌تأمين‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫‪1588‬‬ ‫‪2294‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌خليج‌فارس‬ ‫‪10820‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪2126‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫پتروشيمي‌شازند‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫سرمايه‌گذاري‌صنايع‌پتروشيمي‌‬ ‫پتروشيمي‌پرديس‬ ‫كربن‌‌ايران‌‬ ‫گروه‌صنعتي‌پاكشو‬ ‫‪1495‬‬ ‫‪5569‬‬ ‫‪1338‬‬ ‫‪1639‬‬ ‫‪15082‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-2.97‬‬ ‫‪3,300,859‬‬ ‫‪6401844712‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪2,843,737‬‬ ‫‪2,870,954‬‬ ‫‪4521768137‬‬ ‫‪6587081471‬‬ ‫‪607,874‬‬ ‫‪6545466200‬‬ ‫‪3,793‬‬ ‫‪4,893,963‬‬ ‫‪2,054,972‬‬ ‫‪1,109,187‬‬ ‫‪2,466,793‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪336,086‬‬ ‫‪558,680‬‬ ‫‪5354692710‬‬ ‫‪1188021987‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪7390‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪211,888‬‬ ‫‪840385467‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪426,204‬‬ ‫‪540749356‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪39,295‬‬ ‫پتروشيمي‌زاگرس‬ ‫‪14799‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫نيروكلر‬ ‫پتروشيمي‌جم‬ ‫‪4077‬‬ ‫‪7559‬‬ ‫‪-2.02‬‬ ‫‪4026‬‬ ‫‪215,034‬‬ ‫‪2,054,972‬‬ ‫‪1270655457‬‬ ‫‪3071931201‬‬ ‫‪2,843,737‬‬ ‫‪46,752‬‬ ‫‪4521768137‬‬ ‫‪255313823‬‬ ‫‪48415‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪91,331‬‬ ‫‪4421790365‬‬ ‫‪24‬‬ ‫داروسازي‌زاگرس‌فارمد‌پارس‬ ‫‪7485‬‬ ‫‪-1.73‬‬ ‫‪36,980‬‬ ‫‪59,907‬‬ ‫‪270434740‬‬ ‫‪206978685‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تهران‌‌شيمي‌‬ ‫‪17377‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪16,005‬‬ ‫‪287689875‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪21508‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪8,729‬‬ ‫‪181305940‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13700‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪11,758‬‬ ‫‪161080958‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪18150‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪13517‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪34591‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪36‬‬ ‫البرزدارو‬ ‫گروه‌دارويي‌سبحان‬ ‫بانك‌دي‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫شركت‌كي‌بي‌سي‬ ‫داروسازي‌زهراوي‌‬ ‫داروسازي‌‌امين‌‬ ‫‪47‬‬ ‫‪35‬‬ ‫داروسازي‌‌فارابي‌‬ ‫‪10221‬‬ ‫شركت‌پتروشيمي‌خراسان‬ ‫‪7153‬‬ ‫ش‬ ‫گلتا ‌‬ ‫‪10663‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪13,815‬‬ ‫‪145164550‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2178‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫توليدمواداوليه‌والياف‌مصنوعي‌‬ ‫ح‌‪‌.‬پتروشيمي‌شيراز‬ ‫‪29,524‬‬ ‫‪3580‬‬ ‫شيمي‌‌داروئي‌‌داروپخش‌‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪3488‬‬ ‫‪1588‬‬ ‫‪5461‬‬ ‫‪7091‬‬ ‫‪71,792‬‬ ‫‪81831194‬‬ ‫‪64301234‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫گروه‌سرمايه‌گذاري‌ميراث‌فرهنگي‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪82,539‬‬ ‫‪901320862‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪5934‬‬ ‫‪1495‬‬ ‫‪1094‬‬ ‫فرآورده‌هاي‌‌تزريقي‌‌ايران‌‬ ‫‪513498777‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪4,278,941‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪10768‬‬ ‫‪5854‬‬ ‫‪4,710,020‬‬ ‫‪26,147‬‬ ‫‪8269839644‬‬ ‫‪802898‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫توليدمواداوليه‌داروپخش‌‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪702994855‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪6844‬‬ ‫‪64‬‬ ‫سبحان‌دارو‬ ‫پارس‌‌دارو‬ ‫‪24,189‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪15753‬‬ ‫كيميدارو‬ ‫داروسازي‌‌ابوريحان‌‬ ‫‪101,871‬‬ ‫پتروشيمي‌شيراز‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪281‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫‪410417714‬‬ ‫‪3517‬‬ ‫‪809692‬‬ ‫‪3031‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪-2.38‬‬ ‫‪3,332‬‬ ‫‪80,571‬‬ ‫‪2697895392‬‬ ‫‪244237100‬‬ ‫‪154,862‬‬ ‫‪8,562,447‬‬ ‫‪789219553‬‬ ‫‪6958311182‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪3045393974‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪8005‬‬ ‫‪103808707‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباري‬ ‫‪179,261‬‬ ‫‪43,231‬‬ ‫‪1132744198‬‬ ‫‪34665882865‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪3793365017‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪1,249,829‬‬ ‫‪563001683‬‬ ‫‪5756255705‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪248,082‬‬ ‫‪16,003,815‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪297028798‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫مواد و محصوالت دارویي‬ ‫‪930766703‬‬ ‫‪11357234782‬‬ ‫البراتوارداروسازي‌‌‌دكترعبيدي‌‬ ‫‪60‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪1.88‬‬ ‫‪351,316‬‬ ‫‪2,171,533‬‬ ‫‪753219271‬‬ ‫‪62663449393‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪977‬‬ ‫‪7874‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪1.56‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪308‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫داروسازي‌‌جابرابن‌حيان‌‬ ‫داروسازي‌‌سينا‬ ‫‪29,933‬‬ ‫‪5096‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪3752‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪2.34‬مخابرات‬ ‫‪200,632‬‬ ‫‪412667577‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪6837779799‬‬ ‫‪397770439‬‬ ‫‪2479909915‬‬ ‫پلي‌اكريل‌‬ ‫‪6310‬‬ ‫‪801876‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪4606‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪167,568‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪-3.10‬‬ ‫‪9945‬‬ ‫دارويي‌‌رازك‌‬ ‫‪5031345005‬‬ ‫‪41,966‬‬ ‫‪603406065‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪29362‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪56,613‬‬ ‫‪4492‬‬ ‫‪2332‬‬ ‫‪1240997465‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪436,445‬‬ ‫‪711814913‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪108,901‬‬ ‫‪1477484513‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪81,718,835‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌البرز(هلدينگ‌‬ ‫‪281‬‬ ‫‪-3.40‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪1,097,693‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1930614502‬‬ ‫‪13161000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪2245000‬‬ ‫‪1.90568E+11‬‬ ‫‪3367‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫پتروشيمي‌‌خارك‌‬ ‫‪358643795‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪28857‬‬ ‫‪6177045650‬‬ ‫‪3301011324‬‬ ‫‪418,523‬‬ ‫‪16244‬‬ ‫محصوالت کاغذي ‪3,328,228‬‬ ‫‪2.78‬‬ ‫‪541,954‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪7987990838‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪8,488‬‬ ‫‪1,745,187‬‬ ‫‪34619000‬‬ ‫‪2105183076‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪13,092,418‬‬ ‫‪319,115‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪3113156430‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪1,420,893‬‬ ‫‪105205500‬‬ ‫‪2521184990‬‬ ‫‪37,483‬‬ ‫‪4472703258‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪32330483680‬‬ ‫‪1705669675‬‬ ‫داروسازي‌توليد‌دارو‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫‪8114‬‬ ‫‪44,830‬‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫داروسازي‌‌اسوه‌‬ ‫‪7586437278‬‬ ‫‪771568469‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2057‬‬ ‫‪9372‬‬ ‫‪1338‬‬ ‫‪3071931201‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫پخش‌البرز‬ ‫‪13676039168‬‬ ‫‪371421039‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪140,392‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪204,231‬‬ ‫‪542,967‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪383‬‬ ‫داروسازي‌‌كوثر‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪298848268‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪453476789‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪1654502115‬‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌كرمانشاه‬ ‫پاكسان‌‬ ‫‪3045393974‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪32,391‬‬ ‫‪4,278,941‬‬ ‫افست‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌دارويي‌تامين‬ ‫‪546‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6837779799‬‬ ‫‪106785381‬‬ ‫‪8269839644‬‬ ‫س‬ ‫مخابرات‌ايران‌فار ‌‬ ‫عمران‌وتوسعه‬ ‫ايران‌دارو‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‪437‬‬ ‫‪762,125‬‬ ‫‪6984‬‬ ‫صنايع‌شيميايي‌ايران‌‬ ‫‪4,710,020‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫شركت‌ارتباطات‌سيار‌ايران‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪3,332‬‬ ‫‪8,562,447‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪6958311182‬‬ ‫‪2219250‬‬ ‫مخابرات‌ايران‬ ‫‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫نوسازي‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪5345‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫داروسازي‌‌روزدارو‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫‪2697895392‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪1094‬‬ ‫‪101141289‬‬ ‫‪34665882865‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫‪1939‬‬ ‫‪563001683‬‬ ‫‪902355572‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪18,252‬‬ ‫‪16,003,815‬‬ ‫‪809692‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪753219271‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪93304224‬‬ ‫‪11357234782‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪28,324‬‬ ‫‪43,231‬‬ ‫‪3113330‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪977‬‬ ‫محصوالت‌چوبي‌‬ ‫‪-2.27‬‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪351,316‬‬ ‫‪412667577‬‬ ‫‪24434020‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‪282377678‬‬ ‫‪51978680‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪209‬‬ ‫صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌‬ ‫‪3230‬‬ ‫‪49764‬‬ ‫‪315277757‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1,569,588‬‬ ‫‪14378‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪591986564‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1987207355‬‬ ‫‪436,445‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪1626‬‬ ‫‪764466325‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪711814913‬‬ ‫‪136204395‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪52621700‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪232737667‬‬ ‫‪48,837‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1477484513‬‬ ‫‪87‬‬ ‫كارتن‌‌ايران‌‬ ‫‪1759‬‬ ‫‪9119‬‬ ‫‪1024660220‬‬ ‫‪4617062780‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪97674000‬‬ ‫‪-2.22‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪526369068‬‬ ‫‪1930614502‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‌‌گستراصفهان‌‬ ‫ساما‬ ‫توليدني‌مهرام‌‬ ‫‪1266‬‬ ‫‪1151340880‬‬ ‫‪5562629117‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪236407281‬‬ ‫‪2726‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سرما‌آفرين‌‬ ‫آ‪.‬كشس‪.‬تپ‌وصنعت‌پياذر‬ ‫‪4076‬‬ ‫‪1206‬‬ ‫ح‌‪‌.‬بيسكويت‌‌گرجي‌‬ ‫‪6423‬‬ ‫‪7792768‬‬ ‫‪2,213,199‬‬ ‫‪3293‬‬ ‫‪5345‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪649,368‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪33611500‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4648634564‬‬ ‫‪3,328,228‬‬ ‫‪373,864‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪2679‬‬ ‫‪40251‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪103.75‬‬ ‫‪2,831,606‬‬ ‫‪19,169‬‬ ‫‪7987990838‬‬ ‫‪732573522‬‬ ‫‪1,014‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫بيسكويت‌‌گرجي‌‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪3199‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪-3.15‬‬ ‫‪5,395,551‬‬ ‫‪116,104‬‬ ‫‪2869‬‬ ‫‪106,518‬‬ ‫‪-0.59‬امالك و مستغالت‬ ‫انبوه سازي‪،‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1074162971‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪13,700‬‬ ‫‪105,314‬‬ ‫اکتشاف‬ ‫‪-1.41‬خدمات جنبي جز‬ ‫‪3069‬استخراج نفت گاز و‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪319,115‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪940‬‬ ‫‪3974‬‬ ‫‪125,857‬‬ ‫‪677,638‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪1705669675‬‬ ‫‪3190‬‬ ‫‪8136‬‬ ‫‪6813‬‬ ‫‪1,420,893‬‬ ‫‪2105183076‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪148,788‬‬ ‫‪1,210,540‬‬ ‫‪2,875,402‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪-2.55‬‬ ‫‪2521184990‬‬ ‫‪200,632‬‬ ‫‪8,220‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪682092581‬‬ ‫‪806579301‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫سرمايه‬ ‫‌گذاريي‌بوتان‌‬ ‫‌صنعت‬ ‫گروه‬ ‫‪2057‬‬ ‫‪3036‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪951‬‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫كشت‌‌و‌صنعت‌‌چين‌‌چين‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪3230‬‬ ‫سرمايهن‌‌سازي‌‌ايران‌‬ ‫كمباي‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‪709910198‬‬ ‫‪7525588398‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪2,944‬‬ ‫جز قند و شکر‬ ‫محصوالت غذایي و آشامیدني به‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪19414‬‬ ‫‪1774‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪61‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪82,800‬‬ ‫‪140,392‬‬ ‫گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌‬ ‫‪1626‬‬ ‫‪698518172‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪14,949‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪9124800‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حفاري‌شماله‌پگاه‌خراسان‌‬ ‫شيرپاستوريز‬ ‫‪447‬‬ ‫‪92570400‬‬ ‫‪453476789‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪76,216‬‬ ‫‪209940280‬‬ ‫‪37‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ ‪1,300‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪6271‬‬ ‫‪5478‬‬ ‫‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫سرمايه‬ ‫گلوكوزان‌‬ ‫‪15‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪315,976‬‬ ‫‪29,524‬‬ ‫‪-2.18‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26930‬‬ ‫‪81831194‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2158073363‬‬ ‫‪64301234‬‬ ‫‪45,460‬‬ ‫‪9,880‬‬ ‫پارس‌‌مينو‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪2726‬‬ ‫‪9217‬‬ ‫مارگارين‌‬ ‫‪6830‬‬ ‫‪2178‬‬ ‫‪103808707‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪244,070‬‬ ‫‪-1.86‬‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫شركت‌صنايع‌غذايي‌مينو‌شرق‬ ‫‪235‬‬ ‫‪541,954‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪1959‬‬ ‫‪2.78‬‬ ‫‪-2.97‬‬ ‫‌‌گستراصفهان‌س‌‌توشه‌‬ ‫سرماينه‌‌گذاري‌‌پار‬ ‫ساما‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪1759‬‬ ‫باما‬ ‫صنعتي‌‌بهشهر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪-3.40‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪1774‬‬ ‫‌آذربايجانن‌غرب‬ ‫پگاه‬ ‫‌وفلزاي‌‌‬ ‫ت‬ ‫توسعه‌معاد‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫‪207,107‬‬ ‫‪1,097,693‬‬ ‫‪4461‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫س‬ ‫دوده‌‌صنعتي‌‌پار ‌‬ ‫ح‌‪‌.‬صنايع‌‌بهشهر(هلدينگ‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫پتروشيمي‌فناوران‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1,745,187‬‬ ‫تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪1206‬‬ ‫‪832,633‬‬ ‫‪-3.66‬امالك و مستغالت‬ ‫انبوه سازي‪،‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪1157‬‬ ‫‪2,098,341‬‬ ‫‪265087093‬‬ ‫‪9,880‬‬ ‫‪5478‬‬ ‫‪3488‬‬ ‫اپتیکي و اندازهگیري‬ ‫ابزارپزشکي‪،‬‬ ‫‪24,189‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪2158073363‬‬ ‫‪-4.93‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫توليدمواداوليه‌والياف‌مصنوعي‌‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫‪10663‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‪13,815‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪145164550‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪14‬‬ ‫‪3517‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪29,933‬‬ ‫‪147‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪-3.87‬و سرامیك‬ ‫کاشي‬ ‫‪606080140‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ش‬ ‫گلتا ‌‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪35‬‬ ‫ين‌‬ ‫پتروشيم‌ايرا‬ ‫كنتورسازي‬ ‫‌شيراز‬ ‫ح‌‪‌.‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫‪315,976‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫پتروشيمي‌شيراز‬ ‫‪7153‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪71,792‬‬ ‫‪513498777‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪114,050‬‬ ‫‪3,793‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪4,893,963‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪-2.97‬‬ ‫‪118,125‬‬ ‫‪2,466,793‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪60,626‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-2.04‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8,926‬‬ ‫‪7,663‬‬ ‫‪771100791‬‬ ‫‪5354692710‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪1107049888‬‬ ‫‪3301011324‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪197730401‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪266680905‬‬ ‫‪58062551‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪95966750‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪27,969‬‬ ‫‪225793737‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪3,068‬‬ ‫‪20923760‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫هتل و رستوران‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪10,066‬‬ ‫‪2,020‬‬ ‫‪796,981‬‬ ‫‪176124802‬‬ ‫‪6263900‬‬ ‫‪19828320‬‬ ‫‪1195524‬‬ ‫‪4665233545‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪308‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫رییس کل بیمه مرکزی اعالم کرد‬ ‫‪19‬‬ ‫خسارت معوق بیمه‌گذاران توسعه پرداخت می‌شود‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬رییس کل بیمه مرکزی روز گذش��ته‪،‬‬ ‫در یک نشس��ت خبری که به مناس��بت ایام دهه فجر‬ ‫در محل وزارت اقتصاد برگزار شد تا به تشریح اقدامات‬ ‫و دس��تاوردها و آخری��ن تحوالت صنعت بیمه کش��ور‬ ‫بپردازد‪ ،‬اما با توجه به اینکه پرونده بیمه توس��عه‪ ،‬این‬ ‫روزه��ا به بحث‌برانگیزترین مباحث در حوزه بیمه بدل‬ ‫شده؛ درهمین راستا بیش��ترین سواالت خبرنگاران از‬ ‫ریی��س کل بیم��ه مرکزی‪ ،‬درباره مش��کالت به وجود‬ ‫آمده برای ش��رکت بیمه توس��عه بود که محمدابراهیم‬ ‫امین‪ ،‬به آنها پاسخ داد‪.‬‬ ‫ریی��س کل بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی در این‬ ‫نشس��ت‪ ،‬با اش��اره به مش��کالت به وجود آم��ده برای‬ ‫ش��رکت بیمه توس��عه اظهار کرد‪ :‬این شرکت به دلیل‬ ‫س��وءمدیریت در جذب تعداد زیادی نماینده‪ ،‬تقسیط‬ ‫دریافت حق بیمه و نب��ود کنترل و بکارگیری مدیران‬ ‫فاقد صالحیت‪ ،‬با مشکالتی مواجه شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به همین س��بب بیمه مرکزی در س��ال‬ ‫گذش��ته ناچار شد صدور بیمه شخص ثالث و عمر را از‬ ‫س��وی این شرکت تعلیق کند و متعاقب آن در آخرین‬ ‫جلس��ه شورای عالی بیمه‪ ،‬صدور کل بیمه‌نامه‌‌های آن‬ ‫را تعلیق کرد که البته این به معنای متوقف شدن روند‬ ‫پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری جدی پرونده شرکت بیمه توسعه‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه وزارت اقتص��اد‪ ،‬بیم��ه مرکزی‪،‬‬ ‫قوه‌قضاییه و دادستانی تهران به‌طور جدی پرونده این‬ ‫ش��رکت را دنبال می‌کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این شرکت در‬ ‫طول ‪5‬س��ال معادل یک‌هزار و ‪600‬میلیارد تومان حق‬ ‫بیم��ه دریافت کرده و می‌توان��د از این محل به راحتی‬ ‫خسارت‌ها را بپردازد‪ ،‬اما این‌که چرا از این اقدام سر باز‬ ‫می‌زند‪ ،‬باید توسط قوه قضاییه بررسی شود‪.‬‬ ‫ریی��س‌کل بیم��ه مرک��زی با بی��ان اینکه ش��رکت‬ ‫بیمه توس��عه دو ه��زار نماینده گرفت��ه و تخفیف‌های‬ ‫‪30‬درص��دی در بیمه‌نامه ش��خص ثالث ارائ��ه کرده‌‪،‬‬ ‫متذکر ش��د‪ :‬این ش��رکت حتی به بیم��ه مرکزی هم‬ ‫بدهکار اس��ت و ریالی بابت اتکای��ی اجباری نزد بیمه‬ ‫مرکزی سپرده ندارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬با این حس��اب‪ ،‬اگر بیمه توس��عه‬ ‫خس��ارات باقی مان��ده مردم را پرداخت کند‪ ،‬مش��کل‬ ‫حل می‌ش��ود ولی به دلیل همکاری نکردن مسئوالن‬ ‫ش��رکت‪ ،‬قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی‬ ‫وارد عمل شدند و با تعیین تکلیف دارایی‌ها و اموال آن‬ ‫شرکت‪ ،‬خسارات باقیمانده مردم از این محل پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ریی��س کل بیمه مرکزی افزود‪ :‬اگ��ر هم اموال باقی‬ ‫مانده ش��رکت‪ ،‬تکافوی پرداخت خسارات بیمه‌گذاران‬ ‫را ندهد ش��رکت بیمه توس��عه لغو پروانه شده و تمام‬ ‫تعه��دات‪ ،‬دارایی ها‪ ،‬حقوق و پرتف��وی بیمه‌ای آن به‬ ‫خبرخوان‬ ‫بانک مرکزی مسئول جمع‌آوری‬ ‫دالالن ارز نیست‬ ‫مع��اون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک تنها‬ ‫موظف به اعالم مقررات است‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی مسئول‬ ‫جمع‌آوری دالالن ارز در بازار نیست‪ .‬غالمعلی کامیاب در‬ ‫عی��ن حال افزود‪ :‬البته هماهنگ��ی الزم برای جمع‌آوری‬ ‫دالالن ارز از س��وی بانک مرکزی در حال انجام است اما‬ ‫این کار تا هنگامی که بازار ارز خود را پیدا نکند‪ ،‬زمان‌بر‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی با اش��اره به اعالم نشدن نرخ ارز از سوی‬ ‫کانون صرافان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم‌اکنون این کانون از آمادگی‬ ‫الزم برخوردار نیس��ت اما اقدام��ات الزم برای این کار در‬ ‫حال انجام است‪ .‬معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه‬ ‫اعالم نرخ ارز از س��وی کانون صراف��ان نیازمند آمادگی‬ ‫سیس��تمی این کانون به منظور توانمند شدن برای اعالم‬ ‫نرخ ارز است‪ ،‬افزود‪ :‬البته این نرخ در آینده نزدیک توسط‬ ‫کانون صرافان اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫تغییر در هیات مدیره‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران‬ ‫مرتضی اکبری با حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی به س��مت عض��و موظف هی��ات مدیره بانک‬ ‫توس��عه صادرات ایران منصوب ش��د‪ .‬علی صالح‌آبادی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ایران در آیین معارفه‬ ‫مرتضی اکبری و تودیع ناصر س��یف‌اللهی‪ ،‬عضو س��ابق‬ ‫هیات مدیره گف��ت‪ :‬از وزیر امور اقتصادی و دارایی که‬ ‫با توجه و نگاه ویژه به درون بانک‪ ،‬مدیر شایس��ته‌ای را‬ ‫برای انتصاب در جای��گاه عضویت هیات مدیره انتخاب‬ ‫کرده‌اند سپاسگزاریم‪.‬‬ ‫می‌کن��د‪ .‬به گفته امین صن��دوق منابع کافی را دارد و‬ ‫هر س��ال ‪5‬درصد از بیمه‌های شخص ثالث را دریافت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اج�ازه فعالی�ت به مدی�ران فاق�د صالحیت را‬ ‫نمی‌دهیم‬ ‫بیم��ه ایران واگذار می‌ش��ود و از این پس بیمه مذکور‬ ‫متکف��ل تعهدات آن خواه��د بود یا با تش��خیص قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬شرکت‪ ،‬ورشکسته اعالم و تمامی خسارت‌های‬ ‫جانی و ش��خصی آن به صندوق «تامین خسارت‌های‬ ‫بدنی» برای پرداخت منتقل می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�دید نظ�ارت بیم�ه مرک�زی ب�ر عملک�رد‬ ‫شرکت‌ها‬ ‫امین با بیان اینکه اگر نظارت به‌طور دقیق از ابتدای‬ ‫تاس��یس این ش��رکت در دس��تور کار قرار می‌گرفت‬ ‫هم‌اکنون بیمه توس��عه به اینجا نمی‌رس��ید‪ ،‬با اش��اره‬ ‫ب��ه این‌که در دوره‌های پیش��ین‪ ،‬بیمه مرکزی نظارت‬ ‫چندانی بر عملکرد این ش��رکت نداشته‪ ،‬گفت‪ :‬مدیران‬ ‫وقت باید پاس��خگوی عملکرد خودش��ان باش��ند‪ ،‬اما‬ ‫اطمین��ان می‌ده��م ک��ه در دوره فعلی نظ��ارت بیمه‬ ‫مرکزی به ش��دت گسترده شده و هیچ شرکت دیگری‬ ‫به این وضع دچار نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در قوانین ایران ش��رکت‌های بیمه‬ ‫تضمی��ن ندارند و قوانین متناس��ب ب��ا فعالیت بخش‬ ‫خصوصی به‌طور کامل تدوین نشده گفت‪ :‬بیمه مرکزی‬ ‫وقت در نظ��ارت کوتاهی کرده و اگ��ر نظارت می‌کرد‬ ‫این اتفاق نمی‌افتاد ما نتیجه آنچه دیگران کاشته‌اند را‬ ‫درو می‌کنیم ولی حتما براساس قانون برخورد خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹انعق�اد ق�رارداد بی�ن ش�رکت‌های بیم�ه‌ای و‬ ‫بیمارستان‌ها در تهران‬ ‫رییس کل بیمه مرکزی درباره اینکه سرانجام قرارداد‬ ‫بین ش��رکت‌های بیمه‌ای و بیمارستان‌ها به کجا رسید‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همه شرکت‌های بیمه‌ای که نیاز به خدمات‬ ‫درمانی دارند با بیمارس��تان‌هایی که این خدمات را با‬ ‫قیمت مناسب عرضه می‌کنند در تهران قرارداد منعقد‬ ‫کرده‌ان��د و در شهرس��تان‌ها نیز انعقاد ای��ن قراردادها‬ ‫آغاز خواهد ش��د‪.‬وی افزود‪ :‬شرکت‌های بیمه‌ای زمانی‬ ‫قرارداد می‌‍‌بندند که مشتری و در واقع متقاضی داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬او درباره فعالیت ش��رکت آتیه‌س��ازان حافظ‬ ‫گف��ت‪ :‬این ش��رکت برخالف قان��ون فعالیت می‌کند و‬ ‫بیمه مرکزی را قبول ندارد و خود را کارگزار بیمه رفاه‬ ‫و س��ازمان سالمت می‌داند‪ .‬رییس‌کل بیمه مرکزی در‬ ‫مورد پهلوگیری کشتی‌های حامل نفت هم خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این کش��تی‌ها با ضمانتنامه وزی��ر اقتصاد که در‬ ‫اختیار شرکت‌های حمل‌ونقل قرار می‌گیرد‪ ،‬به راحتی‬ ‫می‌توانند پهلوگیری کنند‪.‬‬ ‫امین متذکر شد‪ :‬این اقدام در پی توافق وزارت خارجه‬ ‫و اقتص��اد با وزارت دریانوردی هن��د به صورت ‪6‬ماهه‬ ‫تمدی��د ش��ده و هیچ‌گونه مش��کلی در پهلوگیری‌های‬ ‫کش��تی‌های حامل نف��ت ایران وجود ن��دارد و آنهایی‬ ‫که مش��مول تحریم و آنهایی که خریدار نفت هستند‪،‬‬ ‫تضمین دولت ایران را می‌خواهند‪.‬‬ ‫رییس کل بیمه مرک��زی با بیان اینکه بیمه مرکزی‬ ‫توانگ��ری مالی ش��رکت‌ها را باید کنت��رل کند گفت‪:‬‬ ‫همچنین مجموعه ریسک‌هایی که شرکت‌ها می‌پذیرند‬ ‫بای��د کنترل ش��ود وهم‌اکنون بیمه مرک��زی وضعیت‬ ‫توانایی پاس��خگویی به تعهدات را کنترل می‌کند و ما‬ ‫این اطمینان را به مردم می‌دهیم که از این به بعد هیچ‬ ‫شرکتی به سرنوشت بیمه توسعه دچار نشود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیمه مرک��زی در زمینه‌های مالی‪ ،‬فنی و‬ ‫احراز صالحیت مدیران و تمام مسوالن ذی‌ربط کنترل‬ ‫الزم را دارد و اف��راد فاق��د صالحی��ت‪ ،‬دانش‪ ،‬تجربه و‬ ‫مهارت کافی در مناصب بیمه مش��غول به کار نخواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬نحوه اداره شرکت‪ ‌،‬کنترل نمایندگان‬ ‫و جذب نمایندگان را بررس��ی می‌کنیم چراکه در یک‬ ‫دوره‌ای بیمه مرکزی بدون ارزیابی بازار جذب نماینده‬ ‫را آزاد ک��رد و تعداد نماین��دگان از ‪10‬هزار به ‪40‬هزار‬ ‫رس��ید بنابراین سیس��تم‌ها قابلیت کنت��رل این تعداد‬ ‫نماینده را نداش��تند از این‌رو شرکت‌های آسیب‌پذیرتر‬ ‫زان��و زدند ولی ما هم‌اکنون اجازه این کار را نمی‌دهیم‬ ‫و این نمایندگانی که هم‌اکنون مش��غول به کار هستند‬ ‫را نیز پاالیش می‌کنیم‪.‬‬ ‫امی��ن ب��ا تاکید بر اینک��ه اگر ش��رکت‌ها منصفانه و‬ ‫عادالنه به خس��ارات رس��یدگی کنند و به مردم دروغ‬ ‫نگوین��د و اصول را رعای��ت کنند به‌ط��ور قطع منجر‬ ‫به توس��عه فرهنگ بیمه می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بیمه‌ها باید‬ ‫اعتماد م��ردم‪ ،‬جامعه و رس��انه را درک کنند چرا که‬ ‫اگ��ر ما تنها به ش��عار دادن اکتفا کنی��م و از آن طرف‬ ‫شرکت‌های بیمه پاسخگوی مردم نباشند فرهنگ بیمه‬ ‫توسعه نمی‌یابد‪ .‬شرکت‌های بیمه باید منضبط شوند و‬ ‫اطالع��ات صحیح به مردم دهند و حق مردم را رعایت‬ ‫کنند زیرا اعتماد مردم یعنی فرهنگ‌سازی‪.‬‬ ‫امین با بیان اینکه حق بیمه شخص ثالث در صورت‬ ‫افزای��ش دیه‪ ،‬افزایش می‌یابد اف��زود‪ :‬هر اندازه که دیه‬ ‫افزایش یابد حق بیمه شخص ثالث نیز افزایش می‌یابد‬ ‫و اگر نرخ دیه ثابت بماند نرخ ش��خص ثالث حتی یک‬ ‫ریال ه��م افزایش نمی‌یابد‪ .‬امین با بی��ان اینکه منابع‬ ‫صندوق تامین خسارت‌های بدنی از حق بیمه‌ای است‬ ‫که مردم می‌پردازند گفت‪ :‬اگر مردم مشمول پرداخت‬ ‫خس��ارت حوادث رانندگی نشوند صندوق باید مبلغ را‬ ‫بپ��ردازد و به‌طور قطع فردی که در حادثه‌ای آس��یب‬ ‫می‌بین��د یا ف��وت می‌کند حتم��ا غرام��ت را دریافت‬ ‫امی��ن در ادام��ه اظه��ار ک��رد‪ :‬ش��رکت‌های بیمه‪،‬‬ ‫بیمه‌نامه‌های عمر می‌‌فروشند که برخی از اینها تبدیل‬ ‫به بیمه‌نامه‌های مس��تمری و بازنشس��تگی می‌ش��وند‬ ‫منتها چ��ون ای��ن بیمه‌نامه‌ها پیچیدگی‌ه��ای فنی و‬ ‫مال��ی دارند هر کس که ای��ن بیمه‌نامه‌ را می‌خرد باید‬ ‫دقت کند به یک بازاریاب بی‌نام و نش��ان که تنها اعالم‬ ‫می‌کند تحت نظارت بیمه مرکزی است اعتماد نکند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬بیم��ه مرکزی علم غی��ب ندارد و‬ ‫نمی‌توان��د ب��ر ‪70‬میلیون نفر جمعیت نظ��ارت کند و‬ ‫مردم باید دقت کنند با آگاهی بیشتر بیمه‌نامه بخرند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش مشروط حق بیمه شخص ثالث‬ ‫تعیین نحوه اداره موسسات مالی غیردولتی‬ ‫آیین‌نامه نحوه تاس��یس و اداره موسس��ات مالی و اعتب��اری غیردولتی که‬ ‫بنا‌بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ 44‬باید تا ابتدای سال ‪ 88‬تصویب‬ ‫و ابالغ می‌ش��د‪ ،‬با تصویب هیات وزیران دولت یازدهم برای اجرا ابالغ ش��د‪.‬‬ ‫براس��اس م��اده پنجم قانون اجرای سیاس��ت‌های کلی اص��ل ‪ 44‬بانک‌های‬ ‫غیردولتی و موسس��ات مالی و اعتباری و س��ایر بنگاه‌های واس��طه پولی که‬ ‫قبل و بعد از تصویب این قانون تاس��یس شده یا می‌‌شوند و بانک‌های دولتی‬ ‫که سهام آنها واگذار می‌شود فقط در قالب شرکت‌های‌سهامی‌‌عام و تعاونی‌‬ ‫سهامی عام‪ ،‬مجاز به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫در این بند از قانون فوق ش��رایط س��هامداران موسس��ات مل��ی و اعتباری‬ ‫غیردولتی به این صورت تعیین شده بود که «سقف مجاز تملک سهام به‌طور‬ ‫سهامی عام یا تعاونی سهامی‌‌عام یا‬ ‫‌‌‬ ‫ت‬ ‫مس��تقیم یا غیرمستقیم برای هر شرک ‌‬ ‫هر موسس��ه و نهاد عمومی‌غیردولتی ‪ 10‬درصد و برای اش��خاص حقیقی و‬ ‫سایر اشخاص حقوقی ‪ 5‬درصد تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫معامالت بیش از س��قف‌های مجاز در این ماده توس��ط هریک از اشخاص‬ ‫مذکور باطل و ملغی‌االثر اس��ت‪ .‬افزایش س��قف سهم مجاز از طریق ارث نیز‬ ‫مش��مول این حکم اس��ت و وراث یا اولیای قانونی آنها ملزم به فروش مازاد‬ ‫بر س��قف‪ ،‬ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود‪.‬‬ ‫افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه‌ماه به‬ ‫سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد‪».‬‬ ‫قانون فوق در س��ال ‪ 87‬از تصویب مجلس گذش��ت و بعد از تایید شورای‬ ‫نگهبان ب��رای اجرا در اختیار دولت نهم قرار گرفت ام��ا باوجود ابالغ قانون؛‬ ‫آیین‌نامه اجرایی این ماده که براس��اس تبصره دو همین ماده (ماده ‪ 5‬قانون‬ ‫اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ )44‬درنهایت ظرف ‪ 3‬ماه از تصویب (‌در سال‬ ‫‪ 87‬و درنهایت ابتدای س��ال ‪ )88‬توس��ط دولت نهم یا دهم تنظیم و اجرایی‬ ‫می‌ش��د به تاخیر افت��اد و در عمل اجرای کلیت این قان��ون به تعویق افتاد؛‬ ‫قانونی که می‌توانست به شفافیت فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیردولتی‬ ‫که به سرعت درحال رشد بودند کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم به بازاریاب‌های بی‌نام و نشان اعتماد نکنند‬ ‫وصول مطالبات معوق بانک پارسیان‬ ‫در بانک پارس��یان برای نخس��تین‌بار در نظام بانکداری به مسئله کردیت‬ ‫فاکتورینگ توجه ش��ده اس��ت و چند س��ال پیش ش��رکتی با هدف وصول‬ ‫مطالبات معوق تاس��یس ش��ده که با حرکت هوشمندانه خود تالش کرده تا‬ ‫حج��م مطالبات معوق بانک را کاهش ده��د‪ .‬علی دیواندری مدیرعامل بانک‬ ‫پارسیان در جمع کارکنان یکی از شرکت‌های تابعه بانک با اعالم مطلب باال‬ ‫گف��ت‪ :‬امروزه بانک‌های تراز اول دنیا برای وص��ول مطالبات خود از ظرفیت‬ ‫ش��رکت‌های تخصصی بهره می‌گیرند‪ .‬این در حالی است که این شرکت‌ها یا‬ ‫متعلق به خود بانک‌ها هس��تند و یا شرکت‌هایی هستند که ثبت شده‌اند تا‬ ‫ب��ه بانک‌ها در وص��ول مطالبات کمک کنند که این عمل در دنیا به اصطالح‬ ‫تخصصی کردیت فاکتورینگ مش��هور است‪ .‬مدیرعامل بانک پارسیان هدف‬ ‫از وص��ول مطالبات مع��وق در نظام بانکی را به گ��ردش درآوردن چرخ‌های‬ ‫اقتصادی کشور برشمرد و اظهار کرد‪ :‬در دنیا کار وصول مطالبات یک حرفه‬ ‫و تخصص ارزشمند اس��ت و در زمره رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها تدریس‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این حرفه یکی از س��خت‌ترین کارها و در شرح شغل بانکداران به‬ ‫ش��مار می‌آی��د و یک علم و تخص��ص در کنار حرفه بانکداری اس��ت‪ .‬اصوال‬ ‫در بانک‌ه��ا دانش اعتباری یک دانش برجس��ته و بخ��ش تخصصی اعتباری‬ ‫به عنوان س��تون فقرات بانک‌ها به‌ش��مار می‌آید و هنگام��ی که به هر دلیل‬ ‫اعتبارات تخصیص داده ش��ده به مش��تریان معوق شود‪ ،‬کار وصول مطالبات‬ ‫به دو روش در دس��تور کار قرار می‌گیرد‪ -1 .‬احی��ای منابع مالی ‪ -2‬فروش‬ ‫دارایی وام‌های پرداختی‪ .‬دیواندری با اشاره به اینکه باالرفتن حجم مطالبات‬ ‫معوق گردش کار هر بانکی را مختل می‌کند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این صورت‬ ‫بانک به راحتی نمی‌تواند کار تسهیالت‌دهی و امور اقتصادی خود را مدیریت‬ ‫کند و باید با فراهم‌آوردن شرایطی کار به شرکت‌های تخصصی سپرده شود‪.‬‬ ‫به گفته او در بانک پارس��یان برای نخستین‌بار در نظام بانکداری به مسئله‬ ‫کردیت فاکتورینگ توجه شده است و چند سال پیش شرکتی با هدف وصول‬ ‫مطالبات معوق تاس��یس ش��ده که با حرکت هوشمندانه خود تالش کرده تا‬ ‫حجم مطالبات معوق بانک را کاهش دهد‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫کمترین تورم ماهانه‬ ‫ظرف ‪ 42‬ماه گذشته‬ ‫ب��ا مقایس��ه آماره��ای‬ ‫رس��می بان��ک مرک��زی از‬ ‫روند نوس��ان ش��اخص بهای‬ ‫کااله��ا و خدم��ات مصرفی‬ ‫مردم کش��ورمان که تا امروز‬ ‫منتش��ر ش��ده‪ ،‬مالحظه خواهیم کرد که شاخص‬ ‫بهای کاالها و خدمات مصرفی در ‪42‬ماه گذش��ته‬ ‫کمترین درصد تغییر ماهانه را داش��ته اس��ت‪ .‬در‬ ‫همی��ن زمین��ه علیرض��ا مقتدایی‪ ،‬مدی��رکل آمار‬ ‫اقتصادی بانک مرکزی‪ ،‬در مصاحبه‌ای به تش��ریح‬ ‫اجزای موثر در محاس��بات شاخص بهای کاالها و‬ ‫خدمات مصرفی ب��ا تاکید بر ارقام دی‌ماه پرداخت‬ ‫که در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €در م�ورد نحوه محاس�بات ش�اخص تورم‬ ‫توضیح می‌دهید؟‬ ‫محاسبات شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی‬ ‫فرآیند بسیار پیچیده‌ای دارد‪ .‬در حال حاضر ‪385‬‬ ‫قل��م کاال به‌عن��وان نماین��ده اقالم س��بد مصرفی‬ ‫خانوارهای کشور در س��ال پایه تعیین شده است‪.‬‬ ‫ضریب اهمیت هرکدام از این اقالم در ش��اخص در‬ ‫سطح کل کشور از میانگین موزون ضرایب اهمیت‬ ‫در کل اس��تان‌ها به دست می‌آید‪ .‬یعنی به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬ما ‪ 31‬س��بد اس��تانی داریم ک��ه با توجه به‬ ‫مالحظ ‌ه تکنیکی ای��ن ‪ 385‬قلم کاال و خدمت در‬ ‫همه استان‌ها به‌عنوان اقالم سبد حضور دارند ولی‬ ‫ضری��ب اهمیت آنها می‌توان��د از عدد صفر تا ‪100‬‬ ‫باش��د‪ .‬البت��ه ‪ 100‬که غیرممکن اس��ت ولی صفر‬ ‫ن��ه‪ .‬یعنی یک قلم خاص در یک اس��تان می‌تواند‬ ‫ضریب نداشته باشد (ضریب آن صفر باشد) در کل‬ ‫برای کشور یک سبد ملی که مشخصات فنی سبد‬ ‫سی‌پی‌آی را داشته باشد‪ ،‬انتخاب می‌کنیم‪.‬‬ ‫€ €روش محاس�به اعداد مربوط به هریک از‬ ‫این کاالها و خدمات چگونه است؟‬ ‫وزن هر قلم در س��ال پایه در هر ش��هر و استان‬ ‫مش��خص اس��ت‪ .‬پس با انجام قیمت‌گیری در هر‬ ‫شهر می‌توان ش��اخص قیمت را برای آن شهر هم‬ ‫محاسبه کرد اما از آنجا که تعداد نمونه‌های بودجه‬ ‫خانوار براس��اس اس��تان بهینه شده‪ ،‬بهتر است که‬ ‫ش��اخص را در استان محاسبه کنیم یعنی در ابتدا‬ ‫جمع موزون ش��اخص در هر قلم برای هر اس��تان‬ ‫محاس��به می‌شود و پس از آن س��رگروه مربوط و‬ ‫درنهایت شاخص کل قیمت استان محاسبه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬ولی اگر بخواهیم ش��اخص قیم��ت یک قلم‬ ‫کاال را محاس��به کنیم ابتدا همان قلم را در استان‬ ‫محاسبه می‌کنیم و با به دست آوردن جمع موزون‬ ‫در اس��تان‌ها به جمع موزون کل کشور می‌رسیم‪.‬‬ ‫چنانچه این ش��اخص قیمت کل را بر همین مقدار‬ ‫در ماه قبل تقس��یم کنیم‪ ،‬درصد تغییر ش��اخص‬ ‫نس��بت به ماه قبل به دس��ت می‌آید یعنی درصد‬ ‫تغییر نس��بت به ماه قبل برابر اس��ت ب��ا میانگین‬ ‫م��وزون ضری��ب اهمیت و تغییر قیم��ت کل اقالم‬ ‫تقس��یم بر مقدار مش��ابه در ماه قبل‪ .‬چنانچه این‬ ‫عدد را بر عدد شاخص ماه مشابه سال قبل تقسیم‬ ‫کنیم درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل یا‬ ‫همان درصد تغییر نقطه به نقطه به دست می‌آید‪.‬‬ ‫€ €ب�ا این توضیح�ات‪ ،‬ن�رخ ت�ورم ماهانه و‬ ‫س�االنه در بانک مرکزی به چه ش�کل تعیین‬ ‫می‌شود؟‬ ‫چنانچه عدد ش��اخص را در ‪12‬ماه متوالی جمع‬ ‫ک��رده و بر مق��دار مش��ابه آن در ‪12‬م��اه متوالی‬ ‫قبل آن تقس��یم کنیم‪ ،‬نرخ تورم حاصل می‌‌ش��ود‪.‬‬ ‫البته فرآیند به این س��ادگی که بیان ش��د‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین کاره��ا در این زمینه جمع‌آوری‬ ‫قیمت‌ه��ا با پوش��ش زمانی مناس��ب در طول ماه‬ ‫است به‌طوری که مس��یرهای قیمت‌گیری طوری‬ ‫انتخ��اب و اصالح ش��وند که قیمت‌ه��ای مختلف‬ ‫در تم��ام روزهای س��ال و در پوش��ش جغرافیایی‬ ‫متناس��ب داشته باشیم‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬کارشناسان‬ ‫مجرب آمار موضوعی تالش می‌کنند تا بتوانند اثر‬ ‫کیفی��ت را از داخل قیمت اقالم طوری احصا کنند‬ ‫که قیمت اقالم با کیفیت‌های مش��ابه و همگن در‬ ‫دو دوره متوالی مقایس��ه ش��وند‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫ابتدا باید اطمینان حاصل ش��ود که این دو قیمت‬ ‫که قرار اس��ت با هم مقایسه ش��وند مربوط به یک‬ ‫کاال هس��تند و قیمت یک کاال را با قیمت کاالیی‬ ‫که از لح��اظ کیفی اختالف معن��ی‌داری با کاالی‬ ‫قبل دارد‪ ،‬مقایس��ه نکنیم‪ .‬در جدول‌های تغییرات‬ ‫ش��اخص قیمت گروه‌های اصلی شاخص کل‪ ،‬گروه‬ ‫خوراکی‌ه��ا و آش��امیدنی‌ها ک��ه از ضریب اهمیت‬ ‫باالیی برخوردارند ‪0/3‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫برخی از اقالم و گروه‌ها نس��بت به ماه قبل افزایش‬ ‫و برخی کاهش داش��تند ولی اثرکاهشی آنها بیش‬ ‫از افزایشی اس��ت البته شاخص گروه خوراکی‌ها و‬ ‫نوشیدنی‌ها با کاهش مواجه شده است‪.‬‬
‫زیر ذره‌بین‬ ‫درجازدن شاخص کل در کانال‬ ‫‪ 65‬هزار واحدی‬ ‫گروه اقتص�اد‪ -‬با توجه‬ ‫ب��ه معام�لات چن��د روز‬ ‫گذش��ته و قرارگرفت��ن‬ ‫ش��اخص بورس در کانال‬ ‫‪ 65‬ه��زار واحدی به نظر‬ ‫می‌رس��د این ارتفاع سطحی مهم و کف جدیدی برای‬ ‫نماگر ب��ورس باش��د‪ .‬در حال حاضر حج��م و ارزش‬ ‫معامالت بورس در س��ال ‪ 93‬ب��ه پایین‌ترین حد خود‬ ‫رسیده که نشان‌دهنده آن است‪ ،‬سهامداران تمایلی به‬ ‫فروش سهام خود ندارند و به عبارتی رفتار هیجانی در‬ ‫بورس تا حدودی فروکش کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫از تاالر حاف��ظ در معامالت روز‬ ‫به گ��زارش‬ ‫گذشته‪ ،‬س��رمایه‌گذاران بیش از ‪ 321‬میلیون برگه و‬ ‫حق تقدم در بازار دست‌به‌دس��ت کردند که ارزش این‬ ‫مبادالت بیش از ‪ 868‬میلیارد ریال بود و در ‪ 24‬هزار‬ ‫نوبت معامالتی انجام ش��د‪ .‬در میان ‪ ۳۹‬صنعت حاضر‬ ‫در بورس تهران‪ ،‬گروه مالی توانست با بیشترین ارزش‬ ‫معام�لات در صدر برترین گروه‌های صنعت قرار گیرد‬ ‫و پ��س از آن گروه رادیویی و خ��ودرو در جایگاه‌های‬ ‫بعدی قرار گرفتند‪ .‬در روز گذش��ته شاخص کل درجا‬ ‫زد و تنه��ا با ‪ 9‬واحد افزایش‪ ،‬به عدد ‪ ۶۵‬هزار و ‪114‬‬ ‫رس��ید‪ .‬در این بازار نمادهای ش��رکت ارتباطات سیار‬ ‫ایران‪ ،‬مخاب��رات ایران‪ ،‬گلوک��وزان‪ ،‬معدنی و صنعتی‬ ‫چادرمل��و و گ��روه مپنا بیش��ترین تاثیر مثب��ت را بر‬ ‫مهم‌ترین متغیر بورسی داشتند‪ .‬در مقابل پتروشیمی‬ ‫شازند و س��رمایه‌گذاری غدیر بیشترین تاثیر منفی را‬ ‫بر شاخص کل داشتند‪ .‬همچنین در سومین روز هفته‬ ‫لو‌نقل پتروش��یمی‌‪ ،‬پ��گاه آذربایجان‬ ‫گلوکوزان‪‌ ،‬حم ‌‬ ‫غرب��ی‪ ،‬داروس��ازی روزدارو‪ ،‬س��رمایه‌گذاری توس��عه‬ ‫آذربایجان‪ ،‬معدنی و صنعتی چادرملو و نورد آلومینیوم‬ ‫بیش��ترین افزایش قیمت را تجربه کردند‪ .‬بیش��ترین‬ ‫کاهش قیمت نیز در این روز متعلق به شیش��ه و گاز‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری صنعت بیمه‪ ،‬سرمایه‌گذاری نیرو‪ ،‬قند‬ ‫اصفهان‪ ،‬داروس��ازی زهراوی‪ ،‬نوس��ازی و س��اختمان‬ ‫تهران و پتروشیمی شازند بود و این نمادها در انتهای‬ ‫ج��دول معامالت قرار گرفتن��د‪ .‬همچنین در این روز‬ ‫س��رمایه‌گذاران طوالنی‌ترین صف‌ه��ای خرید را برای‬ ‫ن��ورد آلومینی��وم‪ ،‬معدن��ی دماوند‪ ،‬بان��ک کارآفرین‪،‬‬ ‫لیزینگ رایان س��ایپا‪ ،‬س��رمایه‌گذاری توسعه صنایع‬ ‫سیمان‪ ،‬ایران مرینوس و ح‪ .‬نفت پارس تشکیل دادند‪.‬‬ ‫در مقابل نمادهای کمباین‌سازی ایران‪ ،‬سیمان تهران‪،‬‬ ‫ملی صنایع مس ایران‪ ،‬س��یمان قائ��ن‪ ،‬فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان‪ ،‬تولید مواد اولیه داروپخش و سیمان دورود با‬ ‫سنگین‌ترین صف‌های فروش به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتنی است در روز گذش��ته معامله بلوکی مخابرات‬ ‫ایران با ‪ 81‬میلیون س��هم به ارزش ‪190‬میلیارد ریال‬ ‫در صدر بیشترین حجم و ارزش معامالت قرار گرفت‪.‬‬ ‫پس از آن بانک صادرات ایران با ‪ 16‬میلیون س��هم و‬ ‫ایران‌خودرو با معامله ‪ 15‬میلیون سهم دارای بیشترین‬ ‫حجم معامالت بودند‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫سهم ‪ ۴۰‬درصدی خصولتی‌ها‬ ‫در واگذاری سرخابی‌ها‬ ‫ریی��س کل س��ازمان‬ ‫خصوصی‌س��ازی گف��ت‪:‬‬ ‫شرکت‌های دولتی اجازه‬ ‫حض��ور در واگ��ذاری‬ ‫اس��تقالل و پرس��پولیس‬ ‫را ن��دارد و نهادهای عمومی غیردولتی هم نمی‌توانند‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۰‬درصد س��هام این دو تی��م را بخرند‪ .‬به‬ ‫گزارش ش��بکه خبر‪ ،‬پوری حس��ینی در پاسخ به این‬ ‫پرسش که چرا دو تیم استقالل و پرسپولیس در بورس‬ ‫و فرابورس عرضه نمی‌شوند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بحث واگذاری‬ ‫این دو تیم سالیان زیادی بود که در دستورکار مجلس‬ ‫و دولت قرار داش��ت و عرضه آنها در بورس و فرابورس‬ ‫به دلیل ش��فاف نبودن حساب‌ها و صورت‌های مالی و‬ ‫نیز سودآور نبودن قابل انجام نبود و در نهایت تصمیم‬ ‫بر این شد تا سرخابی‌ها از طریق مزایده واگذار شوند‪.‬‬ ‫وی در رابطه با تکلیف پیشکسوتان و هواداران در این‬ ‫واگذاری تصریح کرد‪ :‬خریداران دو باش��گاه استقالل‬ ‫و پرس��پولیس مکلف هس��تند تا ‪ ۲۰‬درصد هریک از‬ ‫این دو تی��م را حداکثر به همان قیمتی که خریداری‬ ‫کرده‌ان��د ب��ه پیشکس��وتان و ه��واداران در ص��ورت‬ ‫درخواست بفروشند و مانعی نیز برای فروش بیشتر از‬ ‫‪ ۲۰‬درصد سرخابی‌ها وجود ندارد‪ .‬پوری حسینی‪ ،‬در‬ ‫ادامه با اظهار امیدواری مبنی‌بر اینکه واگذاری این دو‬ ‫باش��گاه منجر به رشد فوتبال و ورزش در کشور شود‪،‬‬ ‫درباره شرایط حضور شبه‌دولتی‌ها در این واگذاری نیز‬ ‫گفت‪ :‬هر شرکتی که دولتی باشد اجازه حضور در این‬ ‫واگذاری را براس��اس قانون ن��دارد و نهادهای عمومی‬ ‫غیردولتی هم نمی‌توانند بیش از ‪ ۴۰‬درصد سهام این‬ ‫دو تیم را بخرند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫بورس‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫فرصت ‪ 5‬ساله برای ارتقای کیفیت فرآورده‌های نفتی‬ ‫بهبود بورس با کیفی‌سازی تدریجی پاالیشگاه‌ها‬ ‫کیمی�ا بامدادی�ان‪ -‬گ�روه اقتص�اد‪:‬‬ ‫ش��رکت‌های پاالیش��گاهی به عنوان یکی‬ ‫از زیرمجموعه‌ه��ای اصل��ی وزارت نفت‪ ،‬از‬ ‫مهم‌ترین س��ازمان‌های اقتصادی کش��ور‬ ‫به‌ش��مار می‌آیند‪ .‬در ‪ 6‬ـ‌‪ 5‬س��ال گذش��ته‬ ‫بحث کیفی‌س��ازی پاالیشگاه‌ها مطرح شد‬ ‫اما دول��ت دهم آن را اجرا نک��رد‪ .‬از زمان‬ ‫روی کار آم��دن دول��ت یازده��م‪ ،‬بح��ث‬ ‫کیفی‌س��ازی محص��والت پاالیش��گاهی و‬ ‫قیمت‌گ��ذاری فرآورده‌ها بر مبنای کیفیت‬ ‫تولی��د به‌عنوان یک��ی از مهم‌ترین بحث‌ها‬ ‫در این صنعت در دس��تور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب روند فعالیت ش��رکت‌های‬ ‫پاالیشگاهی و همچنین بورس اوراق بهادار‬ ‫را تحت‌تاثیر قرار داد‪.‬‬ ‫برخی از کارشناسان عقیده دارند اجرای‬ ‫صحیح و کارآمد کیفی‌س��ازی می‌تواند در‬ ‫بلندمدت ش��رایط مناس��بی را ب��ه همراه‬ ‫داشته باش��د‪ .‬اما برخی دیگر معتقدند این‬ ‫تصمیم بر حاشیه سود پاالیشگاه‌ها اثرگذار‬ ‫است و قیمت سهام آنها را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫در هفته گذش��ته هیات دولت مصوبه‌ای را‬ ‫در رابطه با کیفی‌س��ازی تدریجی در مدت‬ ‫‪ ۵‬س��ال نهایی کرد که براس��اس آن‪ ،‬برای‬ ‫ش��رکت‌های پاالیش��ی به‌منظ��ور ارتقای‬ ‫کیفی��ت فرآورده‌ه��ای اصل��ی و س��وخت‬ ‫هوایی آنها یک دوره ‪ ۵‬س��اله تعیین شده‬ ‫اس��ت‪ .‬فرصتی که این مصوب��ه در اختیار‬ ‫شرکت‌های پاالیشی گذاشته بسیار مغتنم‬ ‫اس��ت زیرا می‌توان��د برای این ش��رکت‌ها‬ ‫فضای تنفس��ی ایجاد کند تا از نظر تامین‬ ‫منابع مالی زمان بیشتری کسب کنند‪ .‬زیرا‬ ‫تصمیم‌های ضرب‌االجلی نه تنها در بهبود‬ ‫کیفی��ت این صنای��ع تأثیری ن��دارد بلکه‬ ‫ممکن اس��ت آنها را با مش��کالت بسیاری‬ ‫روبه‌رو کند‪.‬‬ ‫در همین رابطه محمد فطانت‌فرد‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان بورس اعالم کرد‪ :‬بر اس��اس این‬ ‫مصوبه‪ ،‬در صورتی که شرکت‌های پاالیشی‬ ‫مطاب��ق برنام��ه زمانبندی م��ورد تایید و‬ ‫نظارت وزارت نف��ت‪ ،‬حداکثر در یک دوره‬ ‫پنج س��اله (تا پایان ‪ )۱۳۹۸‬ش��اخصه‌های‬ ‫اصلی کیفیت پنج فرآورده اصلی و سوخت‬ ‫هوایی را براس��اس اس��تانداردهای وزارت‬ ‫نف��ت‪ ،‬ارتق��ا داده و هر س��اله ب��ا تصویب‬ ‫مجم��ع عمومی خود‪ ،‬حداقل به میزان ‪۳۰‬‬ ‫درصد از سود ساالنه را به حساب اندوخته‬ ‫س��رمایه‌ای برای اجرای پروژه کیفی‌سازی‬ ‫منظ��ور کنن��د‪ ،‬وزارت نفت مکلف اس��ت‬ ‫مبنای محاس��به قیمت ‪ ۵‬فرآورد ‌ه اصلی و‬ ‫س��وخت هوایی را مطابق س��ال ‪ ۹۳‬بدون‬ ‫اعمال کیفی‌سازی تعیین کند‪.‬‬ ‫عرب��ی درب��اره احتم��ال کاه��ش س��ود‬ ‫تقس��یمی این ش��رکت‌ها در مجامع تصریح‬ ‫کرد‪ :‬میانگین سود تقسیمی شرکت‌ها عدد‬ ‫‪ ۷۰‬درصد اس��ت ک��ه اگر ش��رکت‌ها مانده‬ ‫سود را به حس��اب اندوخته ببرند می‌توانند‬ ‫درخواست افزایش س��رمایه از سود انباشته‬ ‫بدهند که همین امر به س��ودآوری شرکت‬ ‫کم��ک می‌کن��د و س��هامداران از این اقدام‬ ‫در مقایس��ه با تقس��یم سود بیش��تر منتفع‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ساختار دولت زده بورس‬ ‫‹ ‹عزم دولت برای کیفی‌سازی‬ ‫در ای��ن ب��اره به��روز‬ ‫خدارحم��ی‪ ،‬دبیرکل‬ ‫کان��ون نهاده��ای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ط��رح کیفی‌س��ازی محصوالت‬ ‫پاالیش��گاهی از ‪ ۴ -۵‬سال گذشته آغاز شده‬ ‫بود و بازه زمانی ‪ 2-3‬س��اله برای آن در نظر‬ ‫گرفته بودند اما در مدت تعیین‌شده اجرایی‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اجرا نش��دن این طرح در‬ ‫دولت دهم‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬در زمان دولت دهم‬ ‫طرح کیفی‌س��ازی پاالیش��گاه‌ها انجام نشد‬ ‫و ب��ه صورت مرت��ب اج��رای آن را به آینده‬ ‫موک��ول می‌کردن��د و به عب��ارت دیگر هیچ‬ ‫عزمی ه��م در آن دولت برای اجرا‌کردن این‬ ‫مصوبه وجود نداشت‪ .‬بنابراین دولت یازدهم‬ ‫مجبور ش��د یک بازه زمانی کمتر از یک‌ساله‬ ‫را برای اجرایی‌کردن طرح کیفی‌س��ازی در‬ ‫نظر بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چاره‌اندیشی‬ ‫خدارحم��ی ب��ه اث��ر هزینه‌ای ای��ن طرح‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬کیفی‌سازی پاالیشگاه‌ها‬ ‫ب��ه چند ه��زار میلی��ارد تومان مناب��ع نیاز‬ ‫دارد که ش��رکت‌ها بدون داش��تن این منابع‬ ‫نمی‌توانند کیفی‌سازی انجام دهند‪ .‬بنابراین‬ ‫اجرایی‌شدن این طرح به یکباره می‌توانست‬ ‫عالوه بر داش��تن اثر هزینه‌ای‪ ،‬اثرات مخرب‬ ‫بسیاری را به وجود آورد‪ ،‬زیرا طرحی که قرار‬ ‫نبوده اجرایی شود‪ ،‬مقرر شده بود به سرعت‬ ‫و در یک بازه زمانی معین تحقق یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ه چاره‌اندیش��ی مس��ئوالن ب��رای‬ ‫اجرایی‌کردن طرح کیفی‌س��ازی اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬اج��رای یکباره طرح کیفی‌س��ازی‬ ‫محصوالت پاالیش��گاهی می‌تواند آثار بسیار‬ ‫منفی روی قیمت سهام این شرکت‌ها داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به همین منظور و ب��رای پیداکردن‬ ‫راه‌حل مناس��ب‪ ،‬نمادهای این صنعت برای‬ ‫چند ماه بس��ته ش��د تا حداقل با برنامه‌های‬ ‫از‌پیش ‌تعیین‌شده از جنس افزایش سرمایه‬ ‫و تدبیر اندیش��یدن‪ ،‬به صورت تدریجی این‬ ‫رقم به سهام این‌گونه شرکت‌ها تزریق شود‪.‬‬ ‫خدارحم��ی به نگران��ی به‌وجودآمده در‬ ‫ص��ورت بازش��دن نمادهای پاالیش��گاهی‬ ‫اش��اره ک��رد و اف��زود‪ :‬براس��اس مصوب��ه‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬مقرر ش��د تا کیفی‌سازی‬ ‫محصوالت در مدت زمانی ‪ ۵‬س��اله انجام‬ ‫شود‪ .‬به این ترتیب نگرانی بسیاری از افراد‬ ‫به دلی��ل تاثیر منفی این ط��رح و ریزش‬ ‫سهام آنها از بین رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ احتمال کاهش سود تقسیمی‬ ‫در ای��ن ب��اره معاون‬ ‫نظارت ب��ر بورس‌ها و‬ ‫ناشران سازمان بورس‬ ‫نی��ز معتق��د اس��ت‪،‬‬ ‫فرصت ‪ ۵‬س��اله‌ای که‬ ‫به شرکت‌های پاالیشی برای اتمام پروژه‌های‬ ‫کیفی‌سازی داده شد‪ ،‬تحقق کیفی‌سازی در‬ ‫پاالیشگاه‌ها را تضمین می‌کند چون با اجرای‬ ‫نرخ‌های کیفی‌س��ازی به صورت یک‌دفعه نه‬ ‫تنها این شرکت‌ها با بحران سودآوری مواجه‬ ‫می‌شدند بلکه به دلیل نبود منابع‪ ،‬همین امر‬ ‫مان��ع انجام کیفی‌س��ازی می‌ش��د و خود به‬ ‫نقض غرض تبدیل می‌شد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا عرب��ی گفت‪ :‬در اردیبهش��ت‬ ‫امس��ال موضوع کیفی‌س��ازی ش��رکت‌های‬ ‫پاالیش��ی مطرح ش��د ک��ه براس��اس آن با‬ ‫روش‌های تامین مالی صنعت فوالد و معدن در بورس کاال‬ ‫روش‌های تامین مالی صنعت فوالد و معدن کش��ور‬ ‫در بورس کاالی ایران با برگزاری کارگاه‌های آموزشی‬ ‫این بورس در پنجمین همایش صنعت فوالد و معدن‬ ‫ایران تشریح می‌شود‪.‬به گزارش روابط عمومی و امور‬ ‫بین‌المل��ل بورس کاالی ای��ران‪ ،‬در پنجمین همایش‬ ‫چشم‌انداز صنعت فوالد و معدن ایران که در روزهای‬ ‫سه‌ش��نبه و چهارش��نبه ‪ ۷‬و ‪ ۸‬بهمن ب��ا حضور وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و جمعی از مدیران ارش��د‬ ‫صنعت فوالد و معدن کش��ور در سالن اجالس سران‬ ‫برگزار می‌شود‪ ،‬بورس کاالی ایران با برپایی دو کارگاه‬ ‫آموزش��ی با عناوین «روش‌ه��ای تامین مالی صنعت‬ ‫ف��والد و معدن از طری��ق قراردادهای س��لف موازی‬ ‫اس��تاندارد و قراردادهای آتی» و «آش��نایی با گواهی‬ ‫سپرده کاالیی» حضور می‌یابد‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫با توجه به نقش تصریح‌شده بازار سرمایه و بورس‌های‬ ‫کاالی��ی در تامین مالی بخش تولید در بس��ته خروج‬ ‫از رکود تورمی دولت‪ ،‬برگزاری کارگاه‌های آموزش��ی‬ ‫در این زمینه در آش��نایی هرچه بیش��تر مس��ئوالن‬ ‫و دس��ت‌اندرکاران صنع��ت فوالد و معدن کش��ور با‬ ‫ابزارهای تامین مالی در بورس کاال نقش بس��زایی را‬ ‫ایفا می‌کند‪ .‬از سوی دیگر با توجه به بی‌کفایتی منابع‬ ‫بانکی و تجربه جهانی در حرکت به سمت تامین مالی‬ ‫با محوریت بازار سرمایه و بورس‌های کاالیی‪ ،‬برقراری‬ ‫امکان مدیریت ریسک و تامین مالی از طریق ابزارهای‬ ‫مالی نوین در بورس کاال‪ ،‬بستر مناسبی را برای رشد‬ ‫و توسعه پایدار در بخش تولید‪ ،‬هدایت منابع به سمت‬ ‫فعالیت‌های مولد و بنگاه‌ه��ای تولیدی‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫حرکت منابع به س��مت سفته‌بازی و تخصیص بهینه‬ ‫منابع فراهم می‌کند‪ .‬این گزارش حاکی اس��ت در ‪۱۰‬‬ ‫ماه سال ‪ ۹۳‬در پی معامله حدود ‪ 7/7‬میلیون تن انواع‬ ‫محصوالت صنعت��ی و معدنی‪ ،‬تامین مالی کوتاه‌مدت‬ ‫ب��ه ارزش تقریبی ‪ ۱۴۰‬هزار میلی��ارد ریال از طریق‬ ‫قراردادهای س��لف در بورس کاالی ایران انجام ش��ده‬ ‫است‪ .‬همچنین با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد‬ ‫سنگ‌آهن گل‌گهر برای نخستین بار در کشور‪ ،‬تامین‬ ‫مالی برای این مجتمع معدنی به ارزش بیش از ‪۸۰۰‬‬ ‫میلی��ارد ریال انجام ش��د‪ .‬ضمن آنک��ه در بازار ثانویه‬ ‫نی��ز تاکنون ارزش معامالت اوراق س��لف اس��تاندارد‬ ‫س��نگ‌آهن به بیش از ‪ ۱۶۵۰‬میلیارد ریال بالغ شده‬ ‫که حاکی از اس��تقبال فعاالن ب��ازار از این ابزار مالی‬ ‫نوین است‪.‬‬ ‫اج��رای این مصوبه نرخ فرآورده‌ها براس��اس‬ ‫اعمال کیفی‌س��ازی تعیین می‌ش��د که این‬ ‫س��بک قیمت‌گذاری باعث افت شدید سود‬ ‫شرکت‌های پاالیشی می‌شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬به دلیل قطعی نبودن‬ ‫فرمول‌های کیفی‌س��ازی و اثرات دقیق آن و‬ ‫روشن نبودن ش��رایط شرکت‌های پاالیشی‪،‬‬ ‫س��ازمان بورس اقدام به توق��ف نمادها کرد‬ ‫ک��ه در چند م��اه اخیر برای رف��ع این ابهام‬ ‫و روشن‌شدن شرایط ش��رکت‌های پاالیشی‬ ‫جلسات و نشست‌های متعددی با مدیران این‬ ‫ش��رکت‌ها و مسئوالن ذی‌ربط در بخش‌های‬ ‫مختلف اقتصادی کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫عرب��ی در رابطه ب��ا برخ��ی اعتراضات به‬ ‫این مهلت قانونی کیفی‌س��ازی شرکت‌های‬ ‫پاالیش��ی گفت‪ :‬اجرای یکباره کیفی‌س��ازی‬ ‫منجر به زیان ش��رکت‌های پاالیشی می‌شد‬ ‫و اص��وال یک ش��رکت زیان��ده منابعی برای‬ ‫کیفی‌س��ازی که همان هدف اصلی و نهایی‬ ‫این طرح است نخواهد داشت‪ .‬زیرا هر یک از‬ ‫پروژه‌های کیفی‌س��ازی به چند هزار میلیارد‬ ‫توم��ان منابع نیاز دارند که ش��رکت‌ها بدون‬ ‫داش��تن این منابع نمی‌توانند کیفی‌س��ازی‬ ‫انج��ام دهند بنابرای��ن بهترین م��دل برای‬ ‫اجرایی‌ش��دن کیفی‌س��ازی از س��وی هیات‬ ‫وزیران انتخاب شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��رکت‌های پاالیش��ی‬ ‫متضرر هدف کیفی‌سازی را محقق نمی‌کنند‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬هم‌اکنون ش��رکت‌های پاالیشی‬ ‫با همی��ن کیفیت در ح��ال تولید محصول‬ ‫هس��تند اما اگر ای��ن مابه‌التفاوت (قیمت به‬ ‫کیفیت) از آنها گرفته شود‪ ،‬سودشان بسیار‬ ‫کم می‌ش��ود بنابراین منابعی برای آنها باقی‬ ‫نمی‌ماند که صرف کیفی‌سازی کنند‪.‬‬ ‫در این باره ش��اهین‬ ‫ش��ایان آرانی معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬اع�لام مدت‬ ‫زمان ‪۵‬س��اله ش��دن‬ ‫ط��رح کیفی‌س��ازی‬ ‫پاالیشگاه‌ها نیز نمی‌تواند برای بازار سرمایه‬ ‫امری مثبت تلقی ش��ود زیرا بازار س��هام در‬ ‫ایران بزرگتر از آن است که این اخبار بتواند‬ ‫حرکتی مثبت در آن به وجود بیاورد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارش��د بازار س��رمایه در‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬ط��رح‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫کیفی‌س��ازی محصوالت پاالیشگاهی ممکن‬ ‫اس��ت در کوتاه‌مدت روی قیمت سهام آنها‬ ‫اثرگذار باشد اما به طور قطع نمی‌تواند تاثیر‬ ‫چندانی را در بلندمدت بر میزان س��ودآوری‬ ‫این نمادها داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه مش��کالت بازار‬ ‫سرمایه فراتر از برطرف کردن مشکالت یک‬ ‫صنعت خاص اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بازار س��هام‬ ‫در ایران درگیر مش��کالت بس��یاری اس��ت‬ ‫و ب��ا برط��رف کردن معض�لات یک صنعت‬ ‫مانند پاالیش��گاهی‌ها نمی‌توان آن را اصالح‬ ‫ک��رد بلکه باید قوانین و مق��ررات را در این‬ ‫ب��ازار تغییر داد و همچنین گام‌هایی را برای‬ ‫بین‌المللی کردن آن برداشت‪.‬‬ ‫شاهین آرانی به س��اختار دولت زده بازار‬ ‫سرمایه اش��اره کرد و گفت‪ :‬بازار سرمایه در‬ ‫کشور ما از لحاظ ساختار نظارتی‪ ،‬کنترلی و‬ ‫مدیریتی به ش��دت دولت زده است و تحت‬ ‫تاثیر نظام‌های دولتی قرار دارد‪ .‬برای نمونه‬ ‫افزایش شاخص کل در سال ‪ ۹۲‬به مرز ‪۹۰‬‬ ‫هزار واحدی به صورت مس��تقیم تحت تاثیر‬ ‫تصمیمات دولتی بوده است‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫باید شاکله و ساختار بازار اصالح شود‪.‬‬ ‫وی بازار سرمایه را نیازمند ثبات دانست و‬ ‫بیان کرد‪ :‬باید قوانین در بازار سرمایه اصالح‬ ‫ش��ود تا بی‌روی��ه و بدون هیچ پش��توانه‌ای‬ ‫ش��اخص کل افزایش نیابد و قیمت‌ها نیز از‬ ‫رش��دهای غیرقابل انتظار به دور باش��ند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر سقوط بی‌جهت نیز می‌تواند آثار‬ ‫مخربی را در بر داشته باشد‪.‬‬ ‫نسل جدید صندوق‌ها در راه است‬ ‫یک��ی از ش��اخص‌های ب��ورس‪،‬‬ ‫ب��ه زودی در قال��ب ی��ک صندوق‬ ‫ش��اخصی‪ ،‬قابل معامله می‌شود‪ .‬با‬ ‫ای��ن اقدام‪ ،‬در کل هیجان مثبت و‬ ‫منفی بازار در یک نهاد مالی نوپای‬ ‫قابل معامله‪ ،‬رصد خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش س��نا‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫کارگزاری فیروزه آسیا ضمن اعالم‬ ‫قریب الوقوع بودن پذیره‌نویس��ی نخستین صندوق‬ ‫شاخصی قابل معامله بورس‪ ،‬جزییاتی در خصوص‬ ‫این نسل جدید از صندوق‌ها ارائه کرد‪.‬‬ ‫مجید پورنعمت‪ ،‬درباره این صندوق توضیح داد‪:‬‬ ‫صندوق س��رمایه‌گذاری شاخص ‪ ۳۰‬شرکت بزرگ‬ ‫فیروزه نخس��تین صندوق شاخصی قابل معامله در‬ ‫بورس تهران اس��ت که ش��رکت کارگزاری فیروزه‬ ‫آس��یا در زمستان امس��ال با حداقل سرمایه ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال و حداکثر س��رمایه ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫با همکاری شرکت س��رمایه‌گذاری توسعه صنعتی‬ ‫ی عام) تاس��یس و پذیره‌نویسی آن از‬ ‫ایران (سهام ‌‬ ‫هفتم بهمن جاری آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صندوق‌های س��رمایه‌گذاری شاخصی‬ ‫درواقع نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند‬ ‫که در آن مدیران صندوق در تالش��ند تا سبدی از‬ ‫اوراق بهادار با ترکیب و وزن‌های‬ ‫متناسب با یک ش��اخص مبنا را‬ ‫تش��کیل دهند تا بر این اس��اس‬ ‫عملک��ردی مش��ابه ب��ا عملکرد‬ ‫ش��اخص داشته باش��ند‪ .‬بنابراین‬ ‫در ای��ن ن��وع از صندوق‌ها نقش‬ ‫مدیری��ت ی��ک نق��ش غیر‌فعال‬ ‫اس��ت و تنه��ا در زمین��ه انطباق‬ ‫ترکیب و وزن اوراق موجود در سبد با شاخص مبنا‬ ‫می‌بایست مسئولیت خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫پورنعمت در برابر این س��وال که هدف از تشکیل‬ ‫این صندوق چیس��ت‪ ،‬پاس��خ داد‪ :‬هدف از تشکیل‬ ‫صندوق س��رمایه‌گذاری شاخص ‪ ۳۰‬شرکت بزرگ‬ ‫فی��روزه‪ ،‬پی��روی از ش��اخص ‪ ۳۰‬ش��رکت بزرگ‪،‬‬ ‫جمع‌آوری س��رمایه از س��رمایه‌گذاران و تش��کیل‬ ‫سبدی متنوع از دارایی‌هاست‪ ،‬به طوری که بازدهی‬ ‫صندوق قبل از کسر هزینه‌های صندوق‪ ،‬از متوسط‬ ‫بازدهی ش��اخص ‪ ۳۰‬ش��رکت بزرگ بیشتر باشد‪.‬‬ ‫البته رویه این صندوق به‌گونه‌ای طراحی ش��ده که‬ ‫محدودیت‌های موجود در تعریف شاخص (از قبیل‬ ‫س��ود نقدی و توقف نماده��ا) را در نظر می‌گیرد و‬ ‫بنابراین نگرانی سرمایه‌گذاران در این بخش کاملا‬ ‫دیده شده است‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 7‬بهمن ‪ 6 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫گذری به چگونگی آرد شدن گندم در یک کارخانه آرد‬ ‫‪21‬‬ ‫دانستنی‬ ‫گندم‌ها و موش‌ها‬ ‫موهایسفیدشدهمردانآسیابی‬ ‫حسن فرازمند‪ -‬گروه گزارش‪ :‬وقتی‬ ‫کامیون‌ه�ای حام�ل آرد از در‬ ‫کارخانه‌ه�ای آردس�ازی خ�ارج‬ ‫می‌شوند معنای آن این است که فرآیند تولید‬ ‫آرد به پایان رسیده است و آنها باید گونی‌های‬ ‫‪ 40‬کیلوی�ی آرد را با قیمت هر گونی ‪ 34‬هزار‬ ‫تومان به نانوایی‌ها تحویل دهند و فاکتورهای‬ ‫امضا ش�ده آنها را به کارخانه پس بیاورند و از‬ ‫اینج�ا به بعد ما هس�تیم و آرد و دس�ت‌پخت‬ ‫ش�اطرآقاهای روزگار ما که به هر ترتیب دیگر‬ ‫ظرف سال‌های گذشته از پختن نان خوشمزه و‬ ‫باکیفی�ت معذورن�د و گناه را به گ�ردن آرد و‬ ‫کارخانه‌های آردسازی می‌اندازند‪ ،‬کارخانه‌های‬ ‫آردس�ازی هم ب�ا آوردن بهانه‌ه�ای نه‌چندان‬ ‫منطقی‪ ،‬گن�اه را به گردن ان�واع گندمک‌های‬ ‫س�یاهک‌دار و بی‌کیفیت می‌اندازند و خالصه‬ ‫دس�ت آخر هیچ کس حاضر ب�ه گردن گرفتن‬ ‫علت نان بی‌کیفیت نیس�ت‪ ،‬اما اینکه چگونه‬ ‫آرد ب�ه عن�وان یک ماده اولیه ن�ان تهیه و در‬ ‫کارخانه‌های آردس�ازی فرآوری می‌ش�ود و به‬ ‫دست نانوایی‌ها می‌رسد خود قصه‌ای است که‬ ‫در یک مقال و چندمقال و قیل‌وقال نمی‌گنجد‬ ‫و در این گزارش به اختصار به چگونگی ایجاد‬ ‫یک کارخانه آردسازی می‌پردازیم‪.‬‬ ‫آرد شدن گندم در تاریخ‬ ‫آبی برای تهیه آرد غالت در اروپا متداول شده بود که‬ ‫تقلیدی بوده اس��ت از روش ش��رقی‌ها در تهیه آرد از‬ ‫گندم‪ .‬آس��یاب‌های غلتکی اولیه نیز در س��ال ‪۱۵۱۹‬‬ ‫تا ‪ ۱۵۵۶‬به وجود آمدند و س��یر تکاملی با غلتک‌های‬ ‫هیپربلوئید شروع و پس از آن غلتک مخروطی‪ ،‬غلتک‬ ‫دیسکی و غلتک شیاردار حلزونی ساخته شدند و سیر‬ ‫تکاملی آس��یاب غلتکی را از س��ال ‪ 1800‬میالدی به‬ ‫بعد شیب تندی به خود گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین آسیاب‌ها و آسیاب‌بان‌ها‬ ‫انس��ان‌های اولیه برای تهیه آرد از گندم (از غالت )‬ ‫دانه‌ها را بین سنگ ثابت و سنگی که به وسیله دست‬ ‫نگهداری و بر روی دانه‌ها فش��رده و غلتانده می‌ش��د‬ ‫خرد می‌کردند‪ .‬مصری‌ها در ‪ ۲۰۰۰‬سال قبل از میالد‬ ‫مسیح از نوعی آسیاب سنگی برای آرد کردن استفاده‬ ‫می‌کردند که متش��کل از یک سنگ دایره‌ای‌شکل که‬ ‫س��نگ دایره‌ای‌شکل دیگری به‌وس��یله دست بر روی‬ ‫س��نگ پایین چرخانده می‌ش��د‪ .‬از این نوع آس��یاب‬ ‫س��نگی هن��وز هم در بعض��ی از خانه‌ه��ای قدیمی و‬ ‫دروس��تا‌های ایران وجود دارد و اس��تفاده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫رومی‌ها در ‪ ۵۰۰‬س��ال قبل از میالد مسیح و ساکنان‬ ‫مناطق اروپای غربی و قس��متی از فرانس��ه امروزی از‬ ‫نوعی آسیا سنگی مخصوصی که با دست کار می‌کرد‬ ‫استفاده می‌کردند‪ .‬در قرون وسطی استفاده از آسیاب‬ ‫س��ال ‪ - 1815‬جوزف آنتون آسیاب‌بانی بود که در‬ ‫سال ‪1815‬م در ورش��و پایتخت لهستان آسیابانی را‬ ‫معرفی کرد که قادر بود به جای آس��یاب سنگی دانه‬ ‫را به‌وسیله غلتک‌هایی که مخالف یکدیگر می‌چرخند‪،‬‬ ‫آرد کند‪.‬‬ ‫سال ‪1821‬م ‪ -‬در این سال دانه را به وسیله غلتک‬ ‫آس��یاب کرده و آرد کردند‪ .‬این ن��وع غلتک‌ها بعد‌ها‬ ‫به وس��یله بولینگر در وی��ن و کولییر در پاریس رو به‬ ‫تکامل گذاش��ت‪ .‬سال ‪1831‬م ‪ -‬فرین موت و یوهان‬ ‫کن��راد یک کارخان��ه ‪ 5‬طبقه‌ای غلتکی را س��اختند‪.‬‬ ‫اس��اس آن همان آسیابی بود که توسط جوزف آنتون‬ ‫گندم در روزگار کهن و امروز‬ ‫گندم از قدیمی‌ترین و پرمصرف‌ترین‬ ‫گیاهان زراعی جهان است به‌طوری‌که‬ ‫از سالیان بسیار دور و قبل ازآنکه بشر‬ ‫به موارد مصرف س��ایر گیاهان از نظر‬ ‫تغذیه پی ببرد مهم‌ترین منبع غذایی‬ ‫برای آنها بوده است‪.‬‬ ‫اهمی��ت گندم بیش��تر مرب��وط به‬ ‫خ��واص فیزیکی و ش��یمیایی موادی‬ ‫است که دانه آن را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫پروتئی��ن گندم از لحاظ غذای��ی فوق‌العاده پر انرژی‬ ‫است بویژه سبوس آن که دارای پروتئین زیادی است و‬ ‫نیز شامل ویتامین‌های مختلفی از جمله ویتامین‌های‬ ‫گ��روه«‪ »B- E- C-A‬اس��ت و در کل گندم دارای ‪3‬‬ ‫بخش کلی آندوسپرم (آردینه)‪ ،‬پوسته و جوانه (جنین‬ ‫یا گیاهک) است‪ .‬آندوسپرم بزرگترین عضو دانه گندم‬ ‫اس��ت و ‪ 80‬تا ‪ 83‬درصد وزن و ‪ 65‬تا ‪ 85‬درصد حجم‬ ‫کل دانه گندم را تش��کیل می‌دهد‪ .‬این قسمت بیشتر‬ ‫ش��امل پروتئین (‪ 70‬درصد پروتئین دانه) و نشاس��ته‬ ‫است‪ .‬الیه پوسته که بیرونی‌ترین الیه است حدود ‪14/5‬‬ ‫درصد وزن کل دانه را تش��کیل داده و خود به الیه‌های‬ ‫نازک‌تری تقس��یم می‌ش��ود که به طور جزئی یا کامل‬ ‫آندوسپرم و جوانه را احاطه کرده‌اند‪ .‬الیه پوسته وظیفه‬ ‫محفاظ��ت از مغز دانه را ب��ر عهده دارد و کنترل‌کننده‬ ‫میزان جذب آب نیز است‪ .‬الیه پوسته دارای فیبر‪ ،‬مواد‬ ‫معرفی شده بود‪.‬‬ ‫س��ال ‪1836 -1837‬م ‪ -‬س��اخت آسیاب غلطکی‬ ‫در نزدیک��ی ش��هر ماین��س در آلمان که ب��ا نیروی‬ ‫بخار کار می‌کرد این آس��یاب مجهز به دس��تگاه‌های‬ ‫تفکیک‌کننده به وس��یله ه��وا و همچنین الواتور‌های‬ ‫مختلف بود‪.‬‬ ‫س��ال ‪ -1850‬آبراهام امبراخ اهل زوریخ‪ ،‬نخستین‬ ‫غلتک چدنی را که دارای شیار بود ساخت‪.‬‬ ‫س��ال‪1870‬م ‪ -‬فریدرش و گمان توانست نخستین‬ ‫غلتک آسیاب کردن از جنس چینی را بسازد‪.‬‬ ‫س��ال‪1876‬م ‪ -‬و گمان توانس��ت در تاریخ ‪ 9‬مارچ‬ ‫‪ 1876‬غلتک آسیاب کردن را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫سال‪1878‬م ‪ -‬س��اخت نخستین غلتک آلمانی در‬ ‫انگلستان‬ ‫س��ال‪1879‬م ‪ -‬س��اخت نخس��تین غلتک آسیاب‬ ‫کردن در امریکا‬ ‫س��ال‪1887‬م ‪ -‬ساخت نخس��تین چهار غلتکی که‬ ‫اس��اس غلتک‌ه��ای امروزی را تش��کیل می‌دهد و از‬ ‫س��ال ‪1990‬م تحوالت عظیمی در فناوری و ساخت‬ ‫غلتک‌های آسیاب کردن پدید آمده است‪.‬‬ ‫یک کارخانه و چند نوع آرد‬ ‫معدنی (‪ 7‬درصد م��واد معدنی دانه)‬ ‫و پروتئی��ن (‪ 4‬درص��د پروتئین دانه)‬ ‫است‪ .‬این الیه ‪ 12‬درصد ویتامین ‪B6‬‬ ‫دان��ه گندم را نیز به خ��ود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬جوانه مح��ل رویش دانه‬ ‫است که شامل اجزایی از گندم جوان‬ ‫اس��ت و حدود ‪ 2/5‬درص��د وزن دانه‬ ‫را تش��کیل می‌دهد‪ .‬این بخش حاوی‬ ‫ویتامین‌ه��ا‪ ،‬چربی و مواد قندی اس��ت‪ .‬این قس��مت‬ ‫به دلیل چرب بودن محتوای آن بس��یار س��ریع فاسد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬پرز یا کرک یک دسته موهای نازک است و‬ ‫بخش باالیی دانه را تشکیل می‌دهند‪ .‬دانه گندم شامل‬ ‫قسمت آردی (نشاسته‌ای) و سبوس پوسته گندم است‬ ‫و چرب��ی و ویتامین‌های گندم در جوانه و پوس��ته‌های‬ ‫گندم و مواد معدنی مانند آهن و کلس��یم در پوس��ته‬ ‫گندم قرار دارد و هنگام آس��یاب کردن گندم جوانه و‬ ‫بخش��ی از پوسته یا سبوس گندم از قسمت آردی جدا‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫آرد با توجه به میزان سبوس آن درجه‌بندی می‌شود‬ ‫که عبارتند از‪ :‬آرد قنادی‪ ،‬آرد ستاره‪ ،‬آرد سبوس‌گرفته‬ ‫و آرد کام��ل‪ .‬هر آرد مصرف خاصی دارد که آرد کامل‬ ‫به سبب داشتن سبوس زیاد قهوه‌ای رنگ بوده و نسبت‬ ‫ب��ه آردهای دیگر از نظر داش��تن ارزش غذایی باالتر از‬ ‫اهمیت بیشتری برخوردار است‪.‬‬ ‫یک کارخانه چند ن��وع آرد تولید‬ ‫می‌کند که یکی از آنها آرد «ستاره»‬ ‫است‪.‬‬ ‫آرد س��تاره با درصد سبوس‌گیری‬ ‫‪ 18‬درص��د تولید می‌ش��ود و برای‬ ‫برط��رف کردن نیاز‌ه��ای صنعتی از‬ ‫جمله ن��ان فانتزی و ان��واع کیک و‬ ‫شیرینی به کار گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫آرد س��تاره در دو گ��روه مختلف ب��رای تهیه انواع‬ ‫نان‌های فانتزی‪ ،‬فرآورده‌های حجیم و نیمه حجیم‪،‬‬ ‫قاب��ل تولید اس��ت‪ .‬ای��ن آردها با رن��گ‪ ،‬پروتئین و‬ ‫خاکستر مناسب برای تولید محصوالت متنوع مورد‬ ‫اس��تفاده ق��رار می‌گیرند که محصوالت تهیه ش��ده‬ ‫از این آرده��ا دارای بافتی انعطاف‌پذیر و اس��فنجی‬ ‫اس��ت‪ .‬با مصرف این ن��وع آرد نیاز ش��ما به مصرف‬ ‫بهبود‌دهنده‌ها به حداقل خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹آرد نول نرم (ویژه قنادی)‬ ‫آرد نول ب��ا درصد س��بوس‌گیری ‪23‬درصد تولید‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این آرد دارای پروتئین باال‪ ،‬دانه‌بندی نرم‬ ‫و بافتی کام ً‬ ‫ال یکنواخت اس��ت که از گندم‌های نرم و‬ ‫س��خت مرغوب ایرانی و خارجی تهیه می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫آرد برای تهیه انواع محصوالت و فرآورده‌های قنادی‬ ‫شامل انواع کیک‌ها و ش��یرینی‌ها مناسب است‪.‬آرد‬ ‫مخصوص ماکارونی آرد سمولینا است و از گندم‌های‬ ‫س��خت که معروف‌تری��ن آنها دروم‬ ‫ن��ام‌دارد‪ ،‬حاصل می‌ش��ود‪ .‬این آرد‬ ‫به رن��گ زرد کهربایی اس��ت که به‬ ‫دلی��ل بتاکاروت��ن طبیعی‪ ‬موج��ود‬ ‫در آن اس��ت‪ .‬بتاکاروت��ن در آغ��وز‬ ‫ش��یر مادر‪ ،‬هویج و هل��و نیز وجود‬ ‫دارد و ماده‌ای‪ ‬اس��ت که بدن را در‬ ‫براب��ر امراض مختل��ف مصون کرده‬ ‫و ضدس��رطان اس��ت‪ .‬از آنجا که آرد‪ ‬سمولینا بسیار‬ ‫درش��ت‌تر از آرد نول است نشاس��ته در مغز ذره آرد‬ ‫باقی می‌ماند و باعث‪ ‬می‌شود هیچ‌گاه ماکارونی به هم‬ ‫نچسبد‪ .‬امروزه در اروپا و امریکا و کانادا ماکارونی‪ ‬تنها‬ ‫از آرد سمولینا تولید می‌شود‪ .‬زیرا این آرد سرشار از‬ ‫امالح معدنی و انواع‪ ‬ویتامین‌ها به‌ویژه ویتامین‌های‬ ‫گروه‪B ‬اس��ت‪ .‬همچنین کربوهیدرات‌ه��ای موجود‬ ‫در‪ ‬ماکارونی تهیه‌ش��ده از این نوع آرد بس��یار خوب‬ ‫بوده و با تولید ماده‌ای به نام‪ ‬سروتونین در مغز باعث‬ ‫هوشیاری و تنظیم عواطف و احساسات می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن آرد ب��ا پروتئین زیاد‪ ،‬کیفیت ب��االی گلوتن‪،‬‬ ‫خاکس��تر پایین‪ ،‬رنگ روشن و دانه‌بندی زبر مناسب‬ ‫ب��رای تولی��د ان��واع ماکارونی به روش‌های س��نتی‬ ‫و مدرن اس��ت‪ .‬ای��ن آرد به دلی��ل کیفیت مطلوب‬ ‫دانه‌بندی برای کارخانه‌ه��ا با تجهیزات حمل و نقل‬ ‫پنوماتیکی مناسب است‪.‬‬ ‫یک کارخانه آردس��ازی شامل بخش‌های‬ ‫مختلفی است از جمله‪:‬‬ ‫‪1‬ـ دریافت گندم‪:‬‬ ‫شامل دریافت گندم از کته و ذخیره‌سازی‬ ‫در سیلو‌ها‪.‬‬ ‫‪2‬ـ بوجاری اولیه‪:‬‬ ‫‪1‬ـ‪ )2‬الک بوجاری‪ :‬براس��اس سایز‪ ،‬ذرات‬ ‫درشت‌تر و ریزتر از گندم را جدا می‌کند‪.‬‬ ‫‪2‬ـ‪ )2‬کان��ال ه��وا‪ :‬بر اس��اس نیروی ثقل‬ ‫ذرات سبک‌تر از گندم جدا می‌شود‪.‬‬ ‫‪3‬ـ‪ )2‬ش��ن‌گیر‪ :‬براس��اس دانسیته شن از‬ ‫گندم جدا می‌شود‪.‬‬ ‫و ش��ن‌گیر و پوس��ت‌گیر ‪ 80×40‬استفاده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش آسیاب‬ ‫‪1‬ـ‌ والس که غلتک‌های آن با اختالف دور‬ ‫که دارد آندوس��پرم را از پوس��ته گندم جدا‬ ‫می‌کند‪ ،‬دو نوع والس با غلتک‌های شیار‌دار‬ ‫و صاف داریم‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اُلُ��ک بزرگ که با دیاگ��رام توری‌های‬ ‫داخ��ل آن آرد را مرحل��ه ب��ه مرحل��ه جدا‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اُلُک کورپا (مغز گندم‌گیر) که براساس‬ ‫اختالف دانس��یته مغز گندم (س��مولینا) از‬ ‫‌بسته‌بندی کیسه‌های آرد‬ ‫در کارخانه‬ ‫برای بس��ته‌بندی بزرگ آرد گندم باید از کیسه‌های‬ ‫نو‪ ،‬تمیز و غیرقابل نفوذ اس��تفاده کرد‪ .‬هر کیس��ه در‬ ‫بس��ته‌بندی‌های بزرگ بیش��ینه ‪ 40‬کیلوگرم باشد و‬ ‫برای بس��ته‌بندی‌های کوچک می‌ت��وان از کاغذهای‬ ‫مناسب استفاده کرد و وزن بسته‌های کوچک باید نیم‬ ‫یا یک کیلوگرم باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نشانه‌گذاری روی کیسه‌های آرد‬ ‫فناوری یک کارخانه آردسازی‬ ‫‪4‬ـ‪ )2‬پوس��ت‌گیر‪ :‬براساس س��ایش گرد‬ ‫روی پوسته گندم جدا می‌شود‪.‬‬ ‫‪5‬ـ‪ )2‬ترییور (س��یاه دانه‌گیر استوانه‌ای و‬ ‫مارپیچ)‪ :‬برای جداس��ازی سیاه دانه و گندم‬ ‫شکسته‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ نم‌زنی (مشروط کردن)‪:‬‬ ‫در دو مرحل��ه نم‌زن��ی و خ��واب گندم را‬ ‫داری��م ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۵‬س��اعت با توج��ه به نوع‬ ‫گندم‪.‬‬ ‫‪4‬ـ بوجاری نهایی‪:‬‬ ‫معم��وال ب��رای تکمیل عملی��ات بوجاری‬ ‫از دس��تگاه‌های الک بوج��اری و کانال هوا‬ ‫نگه��داری گندم‌ها در کارخانه‌های آردس��ازی خود‬ ‫مقوله‌ای است که ممکن است در اثر اتفاق‌هایی چون‬ ‫آلودگی به آف��ات انباری‪ ،‬میکروارگانیس��م‪ ،‬حیوانات‬ ‫موذی‪ ،‬باال رفتن دمای محل نگهداری (خودگرمایی)‬ ‫و جوانه زدن موجب فاس��د ش��دن گندم شود به این‬ ‫دلیل است که می‌گویند باید گندم با خصوصیات مورد‬ ‫نیاز به مرحله نم زنی وارد شود‪.‬‬ ‫گن��دم در ایران به دلیل آب و هوای نیمه خش��ک‬ ‫دارای رطوب��ت پایین در حدود ‪ 7‬تا ‪ 8‬درصد اس��ت و‬ ‫آرد مطلوب باید رطوبتی در حدود ‪ 14‬درصد داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬به این دلیل به گندم رطوبت اضافه می‌ش��ود‪.‬‬ ‫این‌کار در مرحله نم زنی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫آب م��ورد اس��تفاده در ن��م زنی آب آش��امیدنی با‬ ‫خصوصیات زیر است‪:‬‬ ‫مجموعه بی‌کربن��ات و دی سولفات(س��ختی آب)‬ ‫بای��د بین ‪ 150‬تا ‪ 300‬پی‌پی‌ام و کلر آزاد باید تا ‪0/5‬‬ ‫پی‌پی‌ام باشد‪ .‬نم‌زنی به مشروط کردن شهرت دارد و‬ ‫به دو مرحله خواب اول و خواب دوم تقس��یم می‌شود‪.‬‬ ‫سیلوهای خواب ‪ 1‬و ‪ 2‬از هم جدا هستند‪ .‬در کارخانه‬ ‫‪ 300‬تنی مدت زمان مشروط کردن ‪ 18‬تا ‪ 20‬ساعت‬ ‫است‪ .‬در انتهای مشروط کردن رطوبت گندم به ‪13/9‬‬ ‫می‌رسد‪ .‬میزان مصرف آب در این مرحله ‪ 2000‬لیتر‬ ‫در ساعت اس��ت‪ .‬نقطه کنترل بحرانی در رطوبت آرد‬ ‫اس��ت و اگر گندم خشک باشد (رطوبت پایین) باشد‪،‬‬ ‫ه��م ضرر برای کارخانه ایجاد می‌ش��ود هم دانه‌بندی‬ ‫آرد به هم می‌خورد و تبدیل به خاکس��تر شده و بعد‬ ‫از نم‌زن بهتر است شن‌گیر و پوست‌گیر(بسته به‌تناژ)‬ ‫گذاشته ش��ود‪ .‬پس از نم‌زنی س��یلو گندم با رطوبت‬ ‫مطلوب (‪ )16/5‬وارد مراحل آسیاب می‌شود‪.‬‬ ‫آس��یاب از والس‌های مختلف تش��کیل شده که هر‬ ‫ک��دام تا درصدی و به تدریج گندم را از پوس��ته جدا‬ ‫می‌کنند‪ .‬براس��اس درصد سبوس باقی‌مانده در آرد و‬ ‫نیز اندازه ذرات آن‪ ،‬آردهای مختلفی تولید می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ان��واع آرد تولی��دی در کارخانه آرد ش��امل آرد نول‪،‬‬ ‫س��تاره‪ ،‬آرد س��بوس گرفته و آرد بدون سبوس است‪.‬‬ ‫آردهای تولیدی توس��ط قیف‌هایی ب��ه ماریچ ‪ 3‬خط‬ ‫منتقل می‌ش��وند‪ .‬آرد به دو صورت عرضه می‌ش��ود‪،‬‬ ‫به‌صورت فله یا کیس��ه ش��ده‪ ،‬برای کیس��ه‌گیری به‬ ‫بخش��ی منتقل می‌شود و کارگران به کمک قیفی که‬ ‫مجهز به سنسور اندازه‌گیری وزن آرد است‪ ،‬کیسه‌های‬ ‫‪ 40‬کیلویی را پر می‌کنند و سپس در کیسه‌ها دوخته‬ ‫ش��ده و تاریخ می‌خورند و توسط کانالی به بخش انبار‬ ‫هدایت می‌شوند‪.‬‬ ‫ذرات هم‌سایز سبوس جدا می‌شود‪.‬‬ ‫‪4‬ـ اُلُک تایفون که گرد آرد چس��بیده به‬ ‫سبوس را جدا می‌کند‪.‬‬ ‫‪5‬ـ کمک والس‪ :‬برای باز کردن بار نرم پخ‬ ‫شده خروجی از والس‌های نرم‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـ ج��ت فیلتر‪ :‬ب��رای گرفتن گرد آرد از‬ ‫هوای بخش انتقال‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش کیسه‌گیری‬ ‫‪1‬ـ ال��ک کنترل فلزی دوبله‪ :‬برای کنترل‬ ‫نهایی محصول قبل از کیسه‌گیری‬ ‫با رعایت اس��تاندارد مل��ی ای��ران ‪ 4470‬اطالعات‬ ‫زیر باید به طور واضح و خوانا روی هر کیس��ه نوش��ته‬ ‫ش��ود‪ .‬نام کاال‪ ،‬وزن خالص بر حس��ب کیلوگرم‪ ،‬نام و‬ ‫نش��انی کارگاه تولیدی‪ ،‬تاریخ تولید و انقضا‪ ،‬ش��ماره‬ ‫پروان��ه س��اخت وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و آموزش‬ ‫پزش��کی‪ ،‬عبارت س��اخت ایران و در جای خش��ک و‬ ‫خنک و غیرقابل نفوذ به نور و رطوبت نگهداری شود‪.‬‬ ‫ازجمل��ه تولی��دات جانبی کارخانه‌های آرد‪ ،‬س��بوس‬ ‫و س��یاه‌دانه و کاه و کزل و جو اس��ت‪ .‬س��بوس به دو‬ ‫صورت کاربرد دارد؛ سبوس انسانی که در نانوایی‌های‬ ‫بربری (ویزیتکا) اس��تفاده می‌شود و سبوس دامی که‬ ‫برای مصرف دامداری‌ها عرضه می‌ش��ود‪ .‬بیشتر مقدار‬ ‫ضایع��ات تولیدی برای مص��ارف دامداری‌ه��ا به کار‬ ‫می‌رود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫تاریخچه تئاتر‬ ‫فجر(‪)2‬‬ ‫مریم ابراهیمی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‹ ‹ دوره پنج�م؛ ی�ک جش�نواره ب�ا بخش‌ه�ای‬ ‫مختلف‬ ‫پنجمین جش��نواره تئاتر فجر به ش��کل سراسری با‬ ‫حضور ‪ 37‬گروه نمایش��ی از ‪ 12‬تا ‪ 23‬بهمن‌ماه س��ال‬ ‫‪ 1365‬در تهران برپا ش��د‪ .‬در این دوره حضور برادران‬ ‫ارجمند‪ ،‬انوش��یروان و داریوش‪ ،‬هنرمندان شهر مشهد‬ ‫قابل‌توجه بود‪ .‬پنجمین دوره برگزاری جش��نواره تئاتر‬ ‫فج��ر همچون چه��ار دوره گذش��ته این جش��نواره با‬ ‫دبی��ری طاها عبدخدایی برگزار ش��د‪ .‬در این دوره ‪37‬‬ ‫گروه نمایش��ی در چهار بخش مسابقه‪ ،‬مهمان‪ ،‬ویژه و‬ ‫جنگ روی صحنه رفتند‪ .‬حضور گروه‌های شهرستانی‬ ‫نیز در این دوره همچون ادوار گذش��ته چشمگیر بود و‬ ‫تنها از تهران ‪ 3‬نمایش در این دوره از جشنواره حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره ششم؛ تغییرات بنیادین‬ ‫شش��مین جش��نواره تئاتر فجر به شکل سراسری با‬ ‫حضور‪ 42‬گروه نمایش��ی از ‪ 12‬تا ‪ 22‬بهمن‌ماه س��ال‬ ‫‪ 1366‬در تهران برپا ش��د‪ .‬در ای��ن دوره پس از ‪5‬دوره‬ ‫دبیری طاها عبدخدایی‪ ،‬دومین دبیر این رویداد هنری‪،‬‬ ‫علی منتظری س��کان هدایت این جشنواره را به‌دست‬ ‫گرفت‪ .‬ششمین دوره جش��نواره تئاتر فجر با تغییرات‬ ‫بنیادینی در ش��کل برگزاری مواجه ب��ود‪ .‬در این دوره‬ ‫توج��ه به تمامی جنبه‌های هنرهای نمایش��ی مد نظر‬ ‫قرار گرفت؛ این دوره از جش��نواره ش��امل بخش‌های‬ ‫مسابقه‪ ،‬مهمان‪ ،‬ویژه‪ ،‬آیینی ‪ -‬سنتی و مسابقه کودک‬ ‫و نوجوان بود‪ .‬البته در این جش��نواره برای نخس��تین‬ ‫بار نمایش‌های خیابانی با اینکه به‌صورت جدی بخشی‬ ‫ب��رای آن درنظ��ر گرفته نش��ده بود‪ ،‬م��ورد توجه قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬از سوی دیگر در این دوره از جشنواره با توجه‬ ‫به جن��گ تحمیلی ایران و عراق نمای��ش «فریاد زنان‬ ‫مسلمان عراق»‪ ،‬به نویسندگی و کارگردانی ام‌باقر زلزله‬ ‫از عراق در ششمین جش��نواره تئاتر فجر روی صحنه‬ ‫رفت تا نخستین نمایش بین‌المللی جشنواره تئاتر فجر‬ ‫لقب گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره هفتم؛ ‪ 5‬شهر میزبان جشنواره‬ ‫هفتمین جش��نواره تئاتر فجر به ش��کل سراسری با‬ ‫حضور ‪ 55‬گروه نمایش��ی از ‪ 12‬تا ‪ 22‬بهمن‌ماه س��ال‬ ‫‪ 1367‬در پنج ش��هر تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شاهرود‪ ،‬کرمان‬ ‫و مش��هد برپا شد تا این جش��نواره نخستین گام برای‬ ‫رس��یدن به ش��عار «تئاتر برای هم��ه» را محقق کند‪.‬‬ ‫هفتمی��ن دوره جش��نواره تئات��ر فجر ب��ا دبیری علی‬ ‫منتظری در بخش‌های مس��ابقه‪ ،‬وی��ژه‪ ،‬نمایش آیینی‬ ‫و س��نتی‪ ،‬جنب��ی‪ ،‬نمایش کودک و نوج��وان‪ ،‬نمایش‬ ‫عروس��کی‪ ،‬پرده‌خوانی و فیلم تئاتر برگزار ش��د‪.‬بخش‬ ‫فیلم تئاتر این دوره از جش��نواره نیز با هدف آش��نایی‬ ‫هنرمن��دان ایرانی از اجراه��ای نمایش‌های برتر دنیا با‬ ‫نمایش ‪ 9‬اثر از کارگردانانی همچون کوزنیتسف‪ ،‬یولی‬ ‫کاراسیک‪ ،‬لئونیدا تراوبگا و‪ ...‬برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره هشتم؛ یک جشنواره متفاوت‬ ‫هش��تمین جشنواره تئاتر فجر با تفاوت‌های بسیاری‬ ‫روبه‌رو بود‪ .‬این تفاوت‌ها هم در ش��کل محتوایی و هم‬ ‫برگزاری جش��نواره قابل مش��اهده ب��ود و به‌طور کلی‬ ‫رویکرد جشنواره هش��تم‪ ،‬نگاه آکادمیک به هنر تئاتر‬ ‫بود‪ .‬هش��تمین دوره جشنواره تئاتر فجر با دبیری علی‬ ‫منتظ��ری از ‪ 12‬تا ‪ 22‬بهم��ن ‪ 1368‬با حضور تنها ‪8‬‬ ‫نمای��ش در تهران برگزار ش��د‪ .‬این دوره از جش��نواره‬ ‫مص��ادف با ارتحال بنیانگذار جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫ب��ود و هش��تمین جش��نواره تئاتر فج��ر در مرقد امام‬ ‫خمینی(ره) افتتاح ش��د‪ .‬در بخش جنبی هش��تمین‬ ‫جش��نواره تئاتر فجر دو سمینار «بررسی تئاتر ایران و‬ ‫جهان» و «سمینار انجمن‌های نمایش» برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره نهم؛ در مکان‌های عمومی‬ ‫نهمین جش��نواره تئاتر فجر به ش��کل سراس��ری با‬ ‫دبی��ری علی منتظ��ری از ‪ 24‬ت��ا‪ 30‬بهمن‌ماه ‪1369‬‬ ‫با حضور ‪ 36‬گروه نمایش��ی برگزار ش��د؛ جشنواره‌ای‬ ‫که به ش��کل گس��ترده در ادارات‪ ،‬مکان‌های عمومی‪،‬‬ ‫کارخانه‌ها‪ ،‬دانش��گاه‌ها و مدارس اجرا ش��د تا با هدف‬ ‫ایجاد فرهنگسازی‌‪ ،‬هنر نمایش را به عامه مردم معرفی‬ ‫کن��د‪ .‬در بخش ویژه نهمین جش��نواره تئاتر فجر‪14 ،‬‬ ‫نمایش از تهران و با کارگردانان شناخته‌شده‌ای همچون‬ ‫زنده‌ی��اد ه��ادی‌اس�لامی‪ ،‬مریم معت��رف‪ ،‬صدر‌الدین‬ ‫حجازی‪ ،‬حس��ین فرخی‪ ،‬آتیال پسیانی‪ ،‬زنده‌یاد پروانه‬ ‫مژده‪ ،‬فرشاد فرش��ته‌حکمت‪ ،‬امیر دژاکام‪ ،‬قطب‌الدین‬ ‫صادقی‪ ،‬جمش��ید جهانزاده‪ ،‬سهراب سلیمی‪ ،‬سیاوش‬ ‫تهمورث‪ ،‬جلیل فرجاد و حسین عاطفی به صحنه رفت‪.‬‬ ‫در س��مینار تئات��ر امروز که یک��ی از بخش‌های اصلی‬ ‫جش��نواره نهم تئاتر فجر بود‪ ،‬استادانی همچون حمید‬ ‫س��مندریان‪ ،‬فرهاد ناظر‌زاده کرمانی‪ ،‬محمود عزیزی‪،‬‬ ‫ناصر آقائ��ی‪ ،‬جواد ذوالفقاری و حس��ین هراتی درباره‬ ‫تئاتر تجربی و حرفه‌ای‪ ،‬تئاتر روز جهان‪ ،‬تئاتر آماتوری‪،‬‬ ‫تئاتر و انقالب و تئاتر عروسکی به سخنرانی پرداختند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 7‬بهمن ‪ 6 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫درباره سی و سومین جشنواره تئاتر فجر‬ ‫مهمانی نمایش ادامه دارد‬ ‫سپیده س�حر ـ گروه گزارش‪ :‬روز گذشته‬ ‫خبر قاب��ل توجه��ی از روابط عموم��ی تئاتر‬ ‫سی‌وس��وم فج��ر ش��نیدیم ک��ه ارزش آن را‬ ‫درج‬ ‫داش��ت که در لید گزارش امروز‬ ‫ش��ود‪.‬کارگردانان نمایش‌های خیابانی حاضر‬ ‫یو‌س��وم تئات��ر فجر تصمیم‬ ‫در جش��نواره س ‌‬ ‫گرفتند آثارش��ان را ب��ه زیبا‌ترین دریاچه آب‬ ‫ش��یرین ایران که متاس��فانه با بحران خشک‬ ‫ش��دن روبه‌روس��ت‪ ،‬تقدیم کنند‪ .‬تاالب آب‬ ‫ش��یرین ی��ا زری��وار در فاصل��ه ‪ ۳‬کیلومتری‬ ‫غرب ش��هر مریوان‪ ،‬در کردس��تان ایران و از‬ ‫مکان‌های دیدنی و گردش��گری این اس��تان‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن ت��االب بزرگتری��ن و زیباترین‬ ‫دریاچ�� ‌ه آب ش��یرین باختر ای��ران و یکی از‬ ‫منحصربه‌فردترین دریاچه‌های آب شیرین در‬ ‫جهان به ش��مار می‌رود و تمام شرایط جامع‬ ‫یک ت��االب بین‌الملل��ی را دارد‪ .‬این دریاچه‬ ‫توس��ط س��ازمان میراث فرهنگی در فهرست‬ ‫میراث طبیعی ایران قرار گرفته اس��ت‪ .‬اقدام‬ ‫هنرمندان��ه و اجتماع��ی ب��رای جل��ب توجه‬ ‫مسئوالن دولتی و مردم به بحران خشکسالی‬ ‫دریاچه زریوار قابل تحسین است‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تقبال خ�وب تماش�اگران از‬ ‫نمایش‌های صحنه‌ای روز دوم جش�نواره‬ ‫تئاتر‬ ‫یو‌س��ومین‬ ‫در دومی��ن روز از برگ��زاری س ‌‬ ‫جش��نواره بین‌المللی تئاتر فج��ر‪ ،‬بیش از ‪4‬‬ ‫هزار نفر به تماش��ای نمایش‌ه��ای صحنه‌ای‬ ‫نشس��تند‪ .‬این تعداد از اس��تقبال مردم قابل‬ ‫توجه و امیدوار‌کنن��ده بود‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫قیم��ت بلیت‌های نمایش‌ها در س��الن اصلی‬ ‫تئاتر شهر و تاالرهای استاد ناظرزاده کرمانی‬ ‫سمندریان تماش��اخانه ایرانشهر ‪20‬‬ ‫و استاد‬ ‫ِ‬ ‫ه��زار تومان‪ ،‬تاالر حافظ و س��الن چهارس��و‬ ‫مجموعه تئاتر ش��هر با قیمت ‪ 15‬هزار تومان‬ ‫و بقیه س��الن‌ها با بهای ‪10‬ه��زار تومان بوده‬ ‫است‪ .‬پنجش��نبه دوم بهمن‪ 16 ،‬اثر نمایشی‬ ‫در بخش‌های مختلف‪ ،‬میزبان حضور پرتعداد‬ ‫و گ��رم تماش��اگران ش��دند‪ .‬در ای��ن روز‪8 ،‬‬ ‫نمای��ش صحنه‌ای‪ 7 ،‬اج��رای خیابانی و یک‬ ‫اثر رادیویی‪ ،‬میزبان عالقه‌مندان به تئاتر بود‪.‬‬ ‫عالوه بر اس��تقبال مخاطبان از آثار خیابانی و‬ ‫رادیویی‪ ،‬اجراهای صحنه‌ای نیز تماش��اگران‬ ‫بس��یاری را به خود جذب کردند؛ به گونه‌ای‬ ‫ک��ه در تع��دادی از س��الن‌ها‪ ،‬ب��ا پرش��دن‬ ‫صندلی‌ها‪ ،‬عالقه‌مندان روی زمین نشس��تند‪.‬‬ ‫تاالر اصلی مجموعه تئاتر شهر‪ ،‬میزبان نمایش‬ ‫«کودک وحشی» به نویسندگی برونو کستن‬ ‫و کارگردانی مری پرووانس از فرانس��ه بود که‬ ‫جمعی از کارکنان س��فارت فرانس��ه مهمان‬ ‫وی��ژه این نمایش بخ��ش بین‌الملل بودند‪ .‬در‬ ‫تاالر چهارسو‪ ،‬نمایش «گفت وگوی فراریان»‬ ‫به نویس��ندگی محم��د زارع��ی و کارگردانی‬ ‫میالد ش��جره روی صحنه رفت‪ .‬این نمایش‪،‬‬ ‫روایتگر داس��تان یک گروه تئاتر اس��ت‪ ،‬آنها‬ ‫قص��د دارند ب��ا تمرین یک نمای��ش‪ ،‬آن‌را به‬ ‫صحنه برده و در معرض دید تماشاگران قرار‬ ‫دهن��د‪ .‬حضور یک دوس��ت‪ ،‬اتفاقات جدیدی‬ ‫را در رواب��ط گ��روه تئاتر به وج��ود می‌آورد‪.‬‬ ‫تماش��اخانه ایرانش��هر در روز دوم اج��رای‬ ‫یو‌س��وم‬ ‫نمایش‌های صحنه‌ای جش��نواره س ‌‬ ‫فجر‪ ،‬میزبان دو نمایش صحنه‌ای بود‪ .‬نمایش‬ ‫«سیارود» به نویس��ندگی و کارگردانی سینا‬ ‫ش��فیعی در سالن اس��تاد ناظر‌زاده کرمانی و‬ ‫نمایش «کمپلکس اودیس��ه» به نویس��ندگی‬ ‫و کارگردان��ی فلیکس میتاس اُت از آلمان در‬ ‫تاالر استاد سمندریان به اجرا در‌آمدند‪ .‬سفیر‬ ‫و رایزن فرهنگی کشور آلمان تماشاگران ویژه‬ ‫این نمایش بودند‪ .‬عصر پنجشنبه‪ 4 ،‬نمایش‬ ‫خیابانی «هیالنه» به نویسندگی و کارگردانی‬ ‫علی عمرانی‪« ،‬آقای سیگار» به نویسندگی و‬ ‫کارگردانی علی اصغر خطیب‌زاده‪« ،‬س��تاره»‬ ‫به نویس��ندگی س��امان خلیلیان و به عنوان‬ ‫کار گروهی و «پرس س��یور» به نویس��ندگی‬ ‫و کارگردانی مجتبی م��رادی نیز در محوطه‬ ‫مجموع��ه تئات��ر ش��هر ب��ه اج��را در‌آمدند‪.‬‬ ‫همچنی��ن دو نمایش خیابانی «ذات انس��ان‬ ‫در طبیع��ت» ب��ه نویس��ندگی و کارگردانی‬ ‫سوران حسینی و «تابوتی له تاوان» کار عزیز‬ ‫زادس��ر در خانه هنرمندان ایران اجرا شدند‪.‬‬ ‫محوطه برج میالد نیز میزبان نمایش خیابانی‬ ‫«پ��ازل زندگی» به نویس��ندگی و کارگردانی‬ ‫امیرحس��ین ش��فیعی بود‪ .‬نمای��ش رادیویی‬ ‫«خی��ال روی خط خنجر» به نویس��ندگی و‬ ‫کارگردان��ی میالد اکبرن��ژاد و تهیه کنندگی‬ ‫محمدجواد حسن‌ش��اهی نیز در تماش��اخانه‬ ‫سه نقطه تاالر استاد رکن‌الدین‌خسروی برای‬ ‫عالقه‌مندان به این شیوه نمایشی اجرا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مهمانان جشنواره‬ ‫سفیر آلمان و ژاپن در ایران‪ ،‬رایزن فرهنگی‬ ‫س��فارت آلمان‪ ،‬جمعی از کارکنان س��فارت‬ ‫فرانسه‪،‬گالب آدینه‪ ،‬محمود فرهنگ‪ ،‬منصور‬ ‫خلج‪ ،‬ایرج محمدی‪ ،‬شکوفه ماسوری‪ ،‬سهیال‬ ‫گلستانی‪ ،‬جمشید جهانزاده‪ ،‬رویا بختیاری و‬ ‫علی موذنی بخش��ی از مهمان��ان ویژه دومین‬ ‫یو‌سومین جشنواره تئاتر فجر بودند‪.‬‬ ‫روز از س ‌‬ ‫جودکی‪ ،‬با تاکید بر اینکه امسال هیچ بلیتی‬ ‫به ص��ورت حض��وری فروخته نخواهد ش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این دوره از جشنواره‪ ،‬سایت فروش‬ ‫بلیت‌ها تا روز اجرا و تکمیل ظرفیت س��الن‌ها‬ ‫ب��از خواهد بود‪ .‬مدیر س��امانه ف��روش بلیت‬ ‫جشنواره تئاتر فجر درباره اقدامات انجام شده‬ ‫برای مقابله با ارائه بلیت‌های تقلبی نیز اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در ورودی تمام س��الن‌های جش��نواره‬ ‫امس��ال‪ ،‬رایانه وجود خواهد داش��ت تا بارکد‬ ‫بلیت‌های ارائه ش��ده توسط مراجعه‌کنندگان‬ ‫کنترل شود‪ .‬حتی بلیت‌های مهمان نیز بارکد‬ ‫دارند و کنترل می‌شوند‪.‬‬ ‫یو‌س�ومین‬ ‫‹ ‹جمع�ه‪ 3‬بهم�ن در س ‌‬ ‫جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر‪ ،‬هنرمندان‬ ‫سرش�ناس‪ ،‬مهمان�ان وی�ژه س�الن‌های‬ ‫نمایشی بودند‬ ‫نق��ش» به نویس��ندگی و کارگردانی س��عید‬ ‫کاظمی��ان و «پرس س��یور» به نویس��ندگی‬ ‫و کارگردان��ی مجتب��ی م��رادی در ب��اغ هنر‬ ‫(خان��ه هنرمندان ایران) اجرا ش��دند‪ .‬نمایش‬ ‫رادیوی��ی «آن روزها هم��ه می‌خندیدند» به‬ ‫نویس��ندگی محمد چهره‌ن��گار و کارگردانی‬ ‫مه��دی مقدم و تهی��ه کنندگ��ی حمید‌رضا‬ ‫پورعل��ی محم��د نی��ز در تماش��اخانه س��ه‬ ‫«وقتی کنار پنجره می‌ایستم» به نویسندگی‬ ‫سیامک افسایی و کارگردانی یعقوب صدیق‬ ‫جمالی از تبریز در دو نوبت ‪ 18:30‬و ‪20:30‬‬ ‫در تاالر چهارسو اجرا می‌شود‪ .‬تاالر حافظ در‬ ‫ساعت‌های ‪ 17‬و ‪ 20‬میزبان نمایش «مکبث»‬ ‫به نویسندگی و کارگردانی حسین نوشیر از‬ ‫تهران می‌شود و نمایش «من‪ »...‬نوشته و کار‬ ‫فره��اد تجویدی در دو نوب��ت ‪ 17‬و ‪19:30‬‬ ‫در تاالر اس��تاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه‬ ‫ایرانش��هر روی صحنه می‌رود‪ .‬تاالر اس��تاد‬ ‫سمندریان این تماشاخانه نیز در ساعت‌های‬ ‫‪ 18‬و ‪ ،20‬پذیرای نمایش «کامنت»‪ ،‬نوشته‬ ‫بهارکات��وزی و محم��د منعم و کار یوس��ف‬ ‫باپی��ری از تهران می‌ش��ود‪ .‬نمایش «رویش‬ ‫ناگریز دخی‌ها» نوشته رضا شاهبداغی و کار‬ ‫مهدی محمدی از شهرس��تان خمین هم در‬ ‫دو س��انس ‪ 17‬و ‪ 19‬در تاالر استاد انتظامی‬ ‫به اجرا درمی‌آید‪ .‬در بخش خیابانی جشنواره‬ ‫یو‌سوم فجر هم‪ ،‬نمایش‌های «نوا» نوشته‬ ‫س‌‬ ‫و کار محس��ن اردش��یر از آمل (ساعت ‪،)16‬‬ ‫«قص��ه نقش» کار س��عید کاظمیان از گنبد‬ ‫کاووس (س��اعت ‪« ،)16:30‬ن��ی نی اخاذه و‬ ‫م��داد رنگی» به نویس��ندگی کاوه مهدوی و‬ ‫کارگردانی مریم خاکس��ار از تهران (س��اعت‬ ‫‪ )17‬و «غذاه��ای خوش��مزه» کار نرگ��س‬ ‫خ��اک‌کار از مالیر (س��اعت ‪ )18‬در محوطه‬ ‫تئاتر شهر اجرا می‌ش��وند‪ .‬همچنین نمایش‬ ‫«نبش کوچه بن بست» نوشته و کار مهدی‬ ‫حبیب��ی از مالیر و «ناکو» به نویس��ندگی و‬ ‫کارگردانی محمد مظفری از بوش��هر در باغ‬ ‫هن��ر (خانه هنرمندان ایران) به اجرا در آمد‪.‬‬ ‫نمایش «درخت جان» نوش��ته و کار محمود‬ ‫فرضی نژاد از س��یاهکل هم در محوطه برج‬ ‫میالد اجرا ش��د‪ .‬در ساعت ‪ 18:30‬چهارمین‬ ‫عالوه بر استقبال‬ ‫مخاطبان از آثار خیابانی‬ ‫و رادیویی‪ ،‬اجراهای‬ ‫صحنه‌ای نیز تماشاگران‬ ‫بسیاری را به خود جذب‬ ‫کردند؛ به گونه‌ای که‬ ‫در تعدادی از سالن‌ها‪،‬‬ ‫با پرشدن صندلی‌ها‪،‬‬ ‫عالقه‌مندان روی زمین‬ ‫نشستند‬ ‫یو‌س��ومین‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی س ‌‬ ‫جش��نواره بین‌المللی تئاتر فجر‪ ،‬سومین روز‬ ‫جشنواره تئاتر فجر‪ ،‬شاهد اجرای ‪ 10‬نمایش‬ ‫صحن��ه‌ای‪ 6 ،‬اث��ر خیابان��ی و ی��ک نمایش‬ ‫رادیویی بود‪ .‬تاالر اصلی مجموعه تئاتر شهر‪،‬‬ ‫میزبان اجرای دوم نمایش «کودک وحش��ی»‬ ‫به نویسندگی برونو کستن و کارگردانی مری‬ ‫پرووانس از فرانس��ه بود که ب��ا حضور برخی‬ ‫کارکنان سفارت فرانس��ه و هنرمندان ایرانی‬ ‫روی صحنه رفت‪ .‬در تاالر چهارس��و‪ ،‬نمایش‬ ‫«تقدیربازان» به نویس��ندگی هاله مشتاقی‌نیا‬ ‫و کارگردانی س��یما تیرانداز‪ ،‬اجرا شد‪ .‬مهدی‬ ‫هاشمی و گالب آدینه از مهمانان ویژه این اثر‬ ‫نمایشی بودند‪ .‬تماشاخانه ایرانشهر در سومین‬ ‫یو‌سوم تئاتر فجر‪ ،‬میزبان دو‬ ‫روز جشنواره س ‌‬ ‫اثر بود‪ .‬نمایش «چهار نمایش منتش��ر نشده‬ ‫از مهران صوفی» به نویس��ندگی و کارگردانی‬ ‫میالد محم��دی در س��الن اس��تاد ناظر‌زاده‬ ‫کرمان��ی و نمای��ش «کمپلکس اودیس��ه» به‬ ‫نویس��ندگی و کارگردانی فلیکس میتاس اُت‬ ‫از آلمان در تاالر اس��تاد س��مندریان به اجرا‬ ‫در‌آمدند‪ .‬عص��رگاه روز جمعه‪ ،‬چهار نمایش‬ ‫خیابانی «ناکو» به نویس��ندگی و کارگردانی‬ ‫مجید مظفری‪«،‬درخت جان» به نویس��ندگی‬ ‫و کارگردان��ی محمود فرضی ن��ژاد‪« ،‬نوا» به‬ ‫نویس��ندگی س��امان خلیلی��ان و کارگردانی‬ ‫محسن اردشیر و «آقای سیگار» به نویسندگی‬ ‫و کارگردان��ی علی اصغر خطی��ب‌زاده نیز در‬ ‫محوطه مجموعه تئاتر شهر به اجرا در‌آمدند‪.‬‬ ‫همچنی��ن دو نمای��ش خیابان��ی «قص��ه‬ ‫نقطه تاالر اس��تاد رکن‌الدین‌خس��روی برای‬ ‫عالقه‌مندان به این ش��یوه نمایشی اجرا شد‪.‬‬ ‫رای��زن فرهنگی فرانس��ه‪،‬گالب آدینه‪ ،‬مهدی‬ ‫هاش��می‪ ،‬قطب‌الدین صادق��ی‪ ،‬احمد محیط‬ ‫طباطبایی‪ ،‬میالد اکبر‌نژاد‪ ،‬محمدرضا خاکی‪،‬‬ ‫ف��روغ قجابگلو‪ ،‬ش��یرین بینا‪،‬مه��دی حامد‬ ‫س��قایان‪ ،‬تع��دادی از مهمانان ویژه س��ومین‬ ‫یو‌س��ومین جش��نواره تئات��ر فج��ر‬ ‫روز از س ‌‬ ‫بودند‪ .‬براس��اس این گ��زارش‪ ،‬در این روز هم‬ ‫هزاران نفر از هنرمن��دان و عالقه‌مندان تئاتر‬ ‫به تماش��ای نمایش‌های صحنه‌ای‪ ،‬خیابانی و‬ ‫رادیویی نشستند‪.‬‬ ‫یو‌س�ومین‬ ‫‹ ‹چهارمی�ن روز از س ‌‬ ‫جش�نواره بین‌الملل�ی تئات�ر فج�ر ب�ا ‪7‬‬ ‫نمای�ش صحن�ه‌ای‪ 7 ،‬اج�رای خیابانی و‬ ‫یک اثر رادیویی‪ ،‬میزبان مخاطبان خود‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫بع��د از پای��ان اجراه��ای دو نمای��ش از‬ ‫کشورهای آلمان و فرانسه‪ ،‬شنبه ‪ 4‬بهمن‪ ،‬دو‬ ‫نمایش دیگر در بخش بین‌الملل روی صحنه‬ ‫رفتند‪ .‬ابتدا نمایش «قلعه انس��انات» نوشته‬ ‫و کار علی ش��مس‪ ،‬محصول مشترک ایران‬ ‫و ایتالی��ا در س��اعت‌های ‪ 16‬و ‪ 18‬در تئاتر‬ ‫باران روی صحنه می‌رود و در ادامه‪ ،‬نمایش‬ ‫«پرواز بر فراز ش��هر» به نویس��ندگی آنوش‬ ‫آس��لی بکیان و کارگردانی نارینه گرگوریان‬ ‫از ارمنس��تان در دو نوبت ‪ 18‬و ‪ 20‬در تاالر‬ ‫اصلی تئاتر شهر به اجرا در می‌آید‪.‬‬ ‫روز چهارم جش��نواره تئاتر فج��ر‪ ،‬میزبان‬ ‫‪ 5‬اجرای صحن��ه‌ای دیگر نیز ب��ود‪ .‬نمایش‬ ‫روز جش��نواره تئاتر فجر‪ ،‬نمای��ش رادیویی‬ ‫«تبریز آتش و س��پیده» نوش��ته و کار نوید‬ ‫س��االری‌مقدم نیز در تاالر استاد رکن‌الدین‬ ‫خسروی تماشاخانه سه نقطه به اجرا آمد‪.‬‬ ‫‹ ‹اتوپی�ای رس�یدن ب�ه بازی‌ه�ای‬ ‫درخشان دور نیست‬ ‫در این دوره از جش��نواره تئاتر فجر‪ ،‬بازی‬ ‫تع��دادی از بازیگران در تعدادی از نمایش‌ها‬ ‫درخور توجه بوده است‪.‬‬ ‫همان تئوری موفقی که استانیسالوس��کی‬ ‫آن را اصل اول درخشندگی تئاتر می‌داند‪ ،‬او‬ ‫پس از پرداختن به همه سبک‌ها و شکل‌های‬ ‫تجرب��ی به این نتیجه رس��یده که همه اینها‬ ‫بی‌معناس��ت و نمی‌تواند یک هنر دراماتیک‬ ‫درونی و فعال بیافریند‪.‬‬ ‫تنه��ا حاک��م و فرمانروای صحن��ه‪ ،‬بازیگر‬ ‫اس��ت‪ .‬هنری وجود ندارد که نیاز به قریحه‬ ‫نداشته باش��د و در ادامه گفته‌اش می‌افزاید‪،‬‬ ‫افس��وس که من نمی‌توانم برای او صحنه‌ای‬ ‫چنان حقیقی بچین��م که در کارش مداخله‬ ‫نکن��د و ب��ه کار معن��وی پیچی��ده او کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اگر هنوز نقاش بسیار بزرگی زاده نشده که‬ ‫بتواند برای مش��کل‌ترین صحنه‌ها‪ ،‬زمینه‌ای‬ ‫س��اده ول��ی هنرمندان��ه در اختی��ار بازیگر‬ ‫بگ��ذارد‪ ،‬بازیگر حقیقی فقط می‌تواند خواب‬ ‫چنی��ن صحنه‌ای س��اده را ببین��د که چون‬ ‫آوازه‌خوان یا نوازنده روی آن برود تا با درون‬ ‫هدایت نشده و قابلیت‌های بیرونی‌اش با هنر‬ ‫و شگردش زیبایی زندگی را تفسیر کند‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫معادن سنگ در استان مرکزی با ماشین‌آالت فرسوده و نبود سرمایه‌گذار همچنان در حال تولید است‬ ‫‪23‬‬ ‫محالت‪ ،‬قطب تراورتن کشور‬ ‫فران�ک میرزای�ی ‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪:‬‬ ‫ماشین‌آالت فرس��وده‪ ،‬نبود سرمایه‌گذاری‬ ‫کافی‪ ،‬کاهش ساخت‌و‌ساز و رکود اقتصادی‬ ‫در کش��ور از‌جمله مشکالتی اس��ت که معادن سنگ‬ ‫تراورتن محالت با آن دس��ت‌وپنجه نرم می‌کنند‪ .‬این‬ ‫امر فرصت توس��عه تولی��دی و صادراتی را از آن ربوده‬ ‫اس��ت‪ .‬شهرستان محالت واقع در استان مرکزی یکی‬ ‫از قطب‌های بزرگ تولید و صادرات سنگ تراورتن در‬ ‫کش��ور است‪ .‬این شهرس��تان با تامین ‪ 60‬درصد نیاز‬ ‫کش��ور به سنگ تراورتن‪ ،‬توانسته جایگاه ویژه‌ای را به‬ ‫خود اختصاص دهد‪ .‬با وجود این ظرفیت‪ ،‬مش��کالت‬ ‫همیش��گی باعث ش��ده معادن محالت رنگ رونق به‬ ‫خود نگیرند‪ .‬البته معاون امور معادن سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان مرکزی از ایجاد زنجیره تولید‬ ‫در حوزه س��نگ‌های معدنی تراورتن اس��تان مرکزی‬ ‫می‌گوید‪.‬‬ ‫‹ ‹فرآوری در راه است‬ ‫خام‌فروشی در محصوالت معدنی‬ ‫معضلی است که صنایع و توسعه‬ ‫صنعت��ی کش��ور را درگیر خود‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬بس��یاری از مواد‬ ‫معدنی استخراج‌ش��ده از معادن‬ ‫کش��ور به ش��کل خام فروخته می‌ش��ود و کش��ور از‬ ‫ارزش‌اف��زوده‌ای ک��ه می‌تواند س��ود بب��رد بی‌نصیب‬ ‫می‌ماند‪.‬‬ ‫حاال سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی‬ ‫از تکمیل کردن زنجیره تولید تراورتن در اس��تان خبر‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫معاون ام��ور معادن و اکتش��افات معدنی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان مرکزی با بیان اینکه‬ ‫اس��تان ‪ 90‬مع��دن س��نگ تراورت��ن دارد‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫شهرستان محالت با داش��تن ‪ 70‬معدن از ‪ 90‬معدن‬ ‫تراورتن اس��تان‪ ،‬حدود ‪ 3‬میلیون تن تراورتن در سال‬ ‫تولید می‌کند‪ .‬محمد مهدی حسنی‪ ،‬استان مرکزی و‬ ‫در راس آن شهرس��تان محالت را تولیدکننده بهترین‬ ‫سنگ تراورتن سفید کشور عنوان می‌کند و می‌افزاید‪:‬‬ ‫با وج��ود اینکه حجم صادرات این معادن باالس��ت و‬ ‫کش��ورهای هدف زی��ادی را دربر می‌گی��رد اما چون‬ ‫بیشتر صادرات به صورت واسطه‌ای انجام می‌شود آمار‬ ‫دقیق و روشنی در دست نیست‪.‬‬ ‫حسنی از اقدامات سازمان برای راه‌اندازی واحدهای‬ ‫فرآوری س��نگ خب��ر می‌ده��د و می‌گوی��د‪ :‬یکی از‬ ‫بحث‌هایی که به ش��کل جدی درحال پیگیری است‪،‬‬ ‫ف��رآوری خود س��نگ تراورت��ن و همچنی��ن فرآوری‬ ‫ضایعات است‪ .‬امیدواریم با برنامه‌های انجام‌شده‪ ،‬سهم‬ ‫فرآوری سنگ تراورتن را در کشور ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 60‬درصد سنگ تراورتن در مرکزی‬ ‫رییس سازمان نظام مهندس��ی معدن استان مرکزی‬ ‫با بیان اینکه معادن س��نگ استان مرکزی و شهرستان‬ ‫محالت به‌عنوان قطب س��نگ تراورتن‪ ،‬ش��هرت جهانی‬ ‫دارد می‌گوید‪ :‬اس��تان مرکزی رتبه نخست‪ ‬را در تولید‬ ‫س��نگ تراورتن با استخراج ‪ 60‬درصد و سولفات سدیم‬ ‫با اس��تخراج ‪ 70‬درصد در کشور داراست‪ .‬احمد غالمی‬ ‫در تشریح جایگاه معادن استان مرکزی در کشور اظهار‬ ‫می‌کند‪ :‬اس��تان مرک��زی از لحاظ تعداد مع��ادن رتبه‬ ‫هشتم کش��ور و از لحاظ تولید و استخراج مواد معدنی‬ ‫و ایج��اد اش��تغال رتبه یازدهم و از لح��اظ ذخیره مواد‬ ‫معدن��ی نیز رتبه چهاردهم کش��ور را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫غالم��ی با بیان اینک��ه از ‪ 56‬نوع‬ ‫م��اده معدنی در کش��ور ‪ 35‬نوع‬ ‫م��اده معدنی در اس��تان مرکزی‬ ‫شناس��ایی و استخراج شده است‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان می‌کن��د‪ :‬ظرفی��ت‬ ‫اسمی تولید ساالنه معادن اس��تان مرکزی ‪ 19‬میلیون‬ ‫تن و میزان اس��تخراج ساالنه معادن استان ‪ 14‬میلیون‬ ‫تن است‪.‬‬ ‫‹ ‹ماشین‌آالت فرسوده‬ ‫یک��ی از مش��کالتی که بیش��تر معادن کش��ور با آن‬ ‫دس��ت‌وپنجه نرم می‌کنند فرس��وده بودن ماشین‌آالت‬ ‫و تجهیزات معدنی اس��ت‪ .‬ب��رای اینکه صنعت و معدن‬ ‫س��رپا بایستد راهی جز بازسازی و نوسازی نیست‪ .‬تمام‬ ‫صنای��ع و معادن به جهت اینک��ه از چرخه تولید خارج‬ ‫نشوند باید اقدام به نوس��ازی و بازسازی ماشین‌آالت و‬ ‫تجهیزات خود کنن��د‪ .‬در غیر این صورت زمینه ناامنی‬ ‫و افزایش هزینه‌های تولید و برداشت ایجاد می‌شود‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط اگر هزینه‌ها و آسیب‌ها بیشتر از هزینه در‬ ‫نظر گرفته شود‪ ،‬دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت و‬ ‫س��رمایه‌گذار از ادامه دادن راه منصرف می‌شود‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی از قدیمی‬ ‫بودن ماش��ین‌آالت موج��ود در معادن س��نگ تراورتن‬ ‫محالت و لزوم تامین تسهیالت برای خرید ماشین‌آالت‬ ‫از س��وی س��رمایه‌گذاران می‌گوی��د و اضاف��ه می‌کند‪:‬‬ ‫به دلیل بروز تحری ‌م در س��ال‌های اخی��ر‪ ،‬امکان خرید‬ ‫ماش��ین‌آالت از بین رفته اس��ت و اگر هم وجود داشته‬ ‫باشد هزینه آن بس��یار باال می‌رود‪ .‬غالمی می‌افزاید‪ :‬از‬ ‫آنجا که سود این معادن پایین است سرمایه‌گذاران توان‬ ‫الزم برای خرید ماشین‌آالت جدید ندارند‪ .‬ماشین‌آالت‬ ‫فرس��وده ام��کان بهره‌برداری از تم��ام ظرفیت معدن را‬ ‫نداشته و اکتشاف آنها ناتمام می‌ماند‪.‬‬ ‫غالمی تعمیر و نگهداری ماشین‌آالت را نیز مسئله‌ای‬ ‫عن��وان می‌کن��د که بای��د رف��ع ش��ود‪ .‬وی در این‌باره‬ ‫می‌گوید‪ :‬نیاز اس��ت به منظور س��رویس ماش��ین‌آالت‬ ‫معدن��ی‪ ،‬کارخانه‌های بزرگ تولیدکننده ماش��ین‌آالت‬ ‫معدن��ی نمایندگی‌های��ی در اس��تان‌ها ایج��اد کنند تا‬ ‫بتوانند در زمان مناسب نسبت به تعمیر و نگهداری آنها‬ ‫اقدام کنند‪ .‬اس��تان محالت هماهنگی‌هایی را با شرکت‬ ‫«هپک��و» انجام داده که این اقدام در کاهش هزینه‌های‬ ‫بهره‌برداری تاثیر بسیار زیادی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹به تسهیالت نیاز است‬ ‫واحده��ای صنعتی شهرس��تان محالت با مش��کالتی‬ ‫رو‌به‌روس��ت که به نظر می‌رس��د برای ح��ل آنها نیاز به‬ ‫مدیری��ت صحیح و البته جذب س��رمایه‌گذاری اس��ت‪.‬‬ ‫تجهیز ماش��ین‌آالت فرسوده نیاز به س��رمایه دارد‪ .‬اگر‬ ‫س��رمایه الزم برای نوس��ازی و بازس��ازی معادن تامین‬ ‫نش��ود‪ ،‬رش��د مورد نظری که می‌توان از این شهرستان‬ ‫با تولید ‪ 60‬درصد از نیاز کش��ور انتظار داش��ت‪ ،‬محقق‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫رییس سازمان نظام مهندس��ی معدن استان مرکزی‬ ‫در این‌باره می‌گوید‪ :‬اگر سرمایه مورد نیاز واحدها تامین‬ ‫شود‪ ،‬ش��اهد رشد س��ه برابری تولید سنگ تراورتن در‬ ‫شهرس��تان محالت خواهیم بود‪ .‬احمد غالمی مش��کل‬ ‫دیگ��ر پیش روی صنعت س��نگ مح�لات و معادن این‬ ‫شهرس��تان را کاهش ساخت‌وس��از و رکود اقتصادی در‬ ‫کش��ور می‌داند و بیان می‌کند‪ ‌:‬مع��ادن محالت توانایی‬ ‫تولی��د بیش از ای��ن میزان را دارند اما کاهش س��اخت‬ ‫و س��از در کش��ور باعث ش��ده بس��یاری از این واحدها‬ ‫از ظرفی��ت خود به ش��کل کامل اس��تفاده نکنند‪ .‬وی‬ ‫می‌افزای��د‪ :‬یک��ی از مش��کالت معادن س��نگ محالت‬ ‫برخوردهای محلی اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه اینکه اغلب این‬ ‫معادن در مناطق روس��تایی قرار دارند س��رمایه‌گذاران‬ ‫برای بهره‌برداری با اعتراضات محلی مواجه می‌شوند که‬ ‫روند کار را کند می‌کند‪.‬‬ ‫غالمی نبود زیرساخت‌ها را نیز مسئله دیگری می‌داند‬ ‫که جذب سرمایه‌گذار را دش��وار می‌کند‪ .‬به عقیده وی‬ ‫زمانی که زیرس��اخت‌ها تامین نباش��د کمتر کس��ی به‬ ‫س��رمایه‌گذاری در معادن س��نگ محالت رغبت نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫وی یک��ی از این زیرس��اخت‌ها را نب��ود ایمنی عنوان‬ ‫می‌کن��د و می‌افزای��د‪ :‬بیش��تر کارگران مع��ادن آگاهی‬ ‫الزم درب��اره ایمن��ی در معادن ندارند بر همین اس��اس‬ ‫باید آموزش‌های الزم برای کارگران انجام ش��ود تا آنها‬ ‫با بهره‌گیری از ماش��ین‌آالت به روز ش��ده بتوانند تولید‬ ‫را توسعه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۲۰‬هزار مترمربع سنگ‬ ‫رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی س��نگبران محالت‬ ‫نیز چندی پیش از تعهد صنعتگران شهرس��تان نسبت‬ ‫ب��ه ص��ادرات ‪۲۰‬هزارمت��ر مرب��ع س��نگ‌نما و تزئینی‬ ‫فرآوری‌ش��ده به قزاقس��تان و کردس��تان عراق تا پایان‬ ‫س��ال خبر داد‪ .‬حسین س��روش بیان کرد که بابت این‬ ‫میزان صادرات غیرنفتی‪ ،‬س��نگ‌نما و تزئینی‪۲۴۰ ،‬هزار‬ ‫دالر ارز عاید کش��ور می‌شود‪ .‬این میزان تعهد صادرات‬ ‫س��نگ تزئینی با حضور ‪ 3‬ش��رکت از انجمن سنگ این‬ ‫شهرستان در نمایشگاه بین‌المللی سنگ کشور قطر که‬ ‫درحال برگزاری است‪ ،‬افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی ‪ ۳۰۰‬کارگاه س��نگبری در شهرس��تان‬ ‫محالت سنگ استخراجی از معادن را فرآوری می‌کنند‬ ‫که هر واحد س��نگبری س��االنه ‪ ۳۰‬درص��د از ظرفیت‬ ‫تولیدی را می‌توان��د صادر کند اما به‌دلیل نبود فرهنگ‬ ‫صادراتی از این توانمندی استفاده نمی‌شود‪.‬‬ ‫شورا درک مشترک را نهادینه کند‬ ‫ایجاد پنجره واحد کسب‌وکار در لرستان‬ ‫ناکارآمدی صنعت با رعایت نکردن قانون‬ ‫‪ :‬اس��تاندار قزوی��ن در نخس��تین س��الگرد تاس��یس ش��ورای‬ ‫گفت‌وگ��وی دولت و بخش خصوصی اس��تان قزوین با بی��ان اینکه با‬ ‫جزیره‌ای عمل‌کردن به نتیجه نخواهیم رسید و موفقیت‌ها ابتر می‌ماند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همه مسئوالن امور مالیاتی‪ ،‬صنعت‪ ،‬گمرک‪ ،‬فعاالن اقتصادی و‬ ‫مس��ئوالن ذی‌ربط دولتی و بانک‌ها بای��د تعامل را مدنظر قرار دهند و‬ ‫هیچ‌کس در استان حق تقابل ندارد‪ .‬مرتضی روزبه ادامه داد‪ :‬اگر فعاالن‬ ‫اقتصادی بدهی خود را پرداخت نکنند‪ ،‬دولت در امور سختگیری کند و‬ ‫تسهیالت به سختی داده شود و کارهای صادرات و واردات و امور تولید‬ ‫ب��ا زمان و هزینه زیاد انجام ش��ود هیچ انگی��زه‌ای در بخش خصوصی‬ ‫نمی‌ماند بنابراین همه باید با فهم مشترک خود را موظف بدانیم کارها‬ ‫با س��هولت و روانی انجام ش��ود‪ .‬وی با انتقاد از تشکیل جلسات متعدد‬ ‫در اس��تانداری گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۷۰‬جلسه در استانداری تشکیل می‌شود‬ ‫که نمی‌دانیم خروجی آن چه میزان است بنابراین باید این کار اصالح‬ ‫شود و کار را به گونه‌ای جلو ببریم که نتیجه کار عینی و مشهود باشد‪.‬‬ ‫اس��تاندار قزوین یادآورشد‪ :‬ش��ورای گفت وگو نمونه بارزی از تعامل‬ ‫منطق��ی و اعتم��اد متقابل بین دولت و بخش خصوصی اس��ت‪ .‬روزبه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در دوره جدید فعالیت ش��ورا باید با رفع مشکالت و نواقص‬ ‫و آسیب‌های گذشته روند کار شتاب بیشتری گیرد تا فعاالن اقتصادی‬ ‫این ش��ورا را محلی برای طرح مش��کالت و حل آن بدانند و مشارکت‬ ‫جدی در امور داشته باشند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬رییس ات��اق بازرگانی خرم‌‪‎‬آباد گف��ت‪ :‬در حوزه عمرانی‬ ‫بخش عمده‌ای از مصالح پرمصرف ازجمله سیمان‪ ،‬سنگ‪ ،‬کاشی‬ ‫و میلگرد استان که دارای مهر استاندارد اجباری و تشویقی است‪،‬‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫حس��ین س�لاحورزی در جلس��ه گفت‌وگ��وی دول��ت و بخش‬ ‫خصوصی بیان ک��رد‪ :‬اصالح رویه‌های اجرای��ی صدور مجوزهای‬ ‫کس��ب‌وکار یک��ی از مصوباتی بود که در دس��تور کار قرار گرفت‬ ‫و دبیرخانه موظف ش��د فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار را در‬ ‫دستگاه‪‎‬های اجرایی استخراج کرده و تا جایی که امکان دارد این‬ ‫فرآیند س��اده ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باید با جزئیات بیشتر زمان و‬ ‫م��دارک مورد نیاز برای صدور مجوز را اعالم کرده و ایجاد پنجره‬ ‫واحد کسب‌وکار نیز درحال پیگیری است‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی خرم‪‎‬آباد با تاکید بر اینکه نیاز اس��ت برای‬ ‫پنجره واحد کسب‌وکار مکان و ساختمان مجزا ایجاد شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از لح��اظ نرم‪‎‬افزاری با معاونت برنامه‪‎‬ریزی اس��تانداری لرس��تان‬ ‫مکاتباتی داش��ته‌ایم و قرار است دس��تگاه‪‎‬های اجرایی و امکاناتی‬ ‫که الزم است فراهم شود‪.‬‬ ‫سالحورزی درباره خرید شیر مصرفی سازمان آموزش‌وپرورش‬ ‫لرس��تان از کارخانه شیر پگاه لرستان گفت‪ :‬این کار با مشکالتی‬ ‫مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬وی درباره چگونگی اس��تفاده از محصوالت‬ ‫و خدم��ات بنگاه‪‎‬های اقتصادی اس��تان اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪۹۲‬‬ ‫و امس��ال در این مه��م ورود پیدا کردیم و به نظر می‪‎‬رس��د باید‬ ‫تخصصی‌تر عمل کنیم‪.‬‬ ‫وی ی��ادآور ش��د‪ :‬چنانچ��ه ی��ک هماهنگ��ی بی��ن ش��ورای‬ ‫گفت‌وگ��و و معاون��ت عمرانی وجود داش��ته باش��د کمک جدی‬ ‫ب��ه واحده��ای تولی��دی اس��تان خواه��د ش��د چراک��ه یکی از‬ ‫مش��کالت اصلی واحدهای صنعتی و تولیدی اس��تان فروش این‬ ‫محصوالت است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬ریی��س خانه صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت الب��رز گفت‪ :‬اجرای صحیح‬ ‫قانون به رفع مشکالت بخش صنعت کمک می‌کند‪ .‬احمد زارعی اظهارکرد‪:‬‬ ‫متاسفانه صنعت البرز با مشکالت عمده‌ای مواجه است که با اجرای صحیح‬ ‫قانون می‌توان بس��یاری از این معضالت را مرتفع کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬از س��ال‬ ‫‪ 1374‬تمامی مصوبات قانونی احصا ش��ده‪ ،‬اما متاسفانه تاکنون ‪ 70‬درصد‬ ‫قانون عملیاتی ش��ده که این نقصان تنها مختص استان البرز نیست و در‬ ‫تمام کشور مشاهده می‌ش��ود‪ .‬این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در سال‬ ‫‪ 94‬صنعت البرز را باید به سمت قانونگرایی پیش ببریم‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی که‬ ‫قانون را بر امور حاکم نکنیم‪ ،‬در هیچ کاری موفق نخواهیم شد‪.‬‬ ‫زارعی در ادامه از ضرورت توسعه زیرساخت‌های البرز سخن به میان آورد‬ ‫و ابراز کرد‪ :‬تقویت زیرساخت‌ها برای رشد و توسعه صنعت بسیار ضروری‬ ‫اس��ت بنابراین باید برای ردیابی عارضه‌های بخش صنعت قدم‌های موثری‬ ‫برداشته شود تا مشکالت مربوط به این بخش به شکل زیربنایی حل شود‪.‬‬ ‫رییس خانه صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت البرز همچنین مشکالت صنعت البرز‬ ‫را متفاوت با سایر استان‌ها دانست و گفت‪ :‬به‌عنوان مثال در اشتهارد هزینه‌‬ ‫باالیی برای ساخت پاالیشگاه صرف شده و باوجود صرف این هزینه‪ ،‬پروژه‬ ‫به مدت ‪8‬ماه است که برای اخذ برگه کیفیت از محیط‌زیست متوقف مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اگر برنامه‌ریزی‌ها اصولی انجام می‌ش��د امروز این‬ ‫پاالیش��گاه به بهره‌وری رسیده بود بنابراین از مسئوالن انتظار داریم که با‬ ‫عارضه‌یابی از بروز چنین رویدادهایی جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تجهیز ماشین‌آالت‬ ‫نیاز به سرمایه دارد‬ ‫منوچهر توسطی‬ ‫رییس خانه صنعت و معدن استان‬ ‫مرکزی‬ ‫شهرس��تان محالت نه‌تنها قطب سنگ تزئینی‬ ‫است بلکه بزرگترین معدن سنگ تراورتن کشور‬ ‫را نی��ز در اختی��ار دارد که ه��م تولیدکنندگان‬ ‫س��نگ اس��تان مرک��زی را تغذیه ک��رده و هم‬ ‫نیاز اکثر تولیدکنندگان س��نگ کشور را تامین‬ ‫می‌کند‪ .‬مش��کل فرسودگی ماش��ین‌آالت یکی‬ ‫از معضالتی اس��ت که تمام معادن کش��ور با آن‬ ‫مواجه هس��تند‪ .‬افزایش هزینه تمام شده باعث‬ ‫شده واحدهای صنعتی و معدنی قدرت تجهیز و‬ ‫به‌‌روزرس��انی ماشین‌آالت خود را نداشته باشند‪.‬‬ ‫نبود ارتباطات مناس��ب با سایر کشورهای دارای‬ ‫فناوری نیز باعث شده ورود فناوری و ماشین‌آالت‬ ‫به کشور با مش��کل روبه‌رو شود‪ .‬همین موضوع‬ ‫زمینه ناتوانی اس��تان در تولید و صادرات سنگ‬ ‫ب��ا کیفی��ت را ایجاد کرده اس��ت چراکه یکی از‬ ‫فرصت‌های بازار سنگ‪ ‌،‬صادرات سنگ به صورت‬ ‫فرآوری ش��ده است که ما از آن محروم هستیم‪.‬‬ ‫اگر فرض بر این گذاشته شود که امکان واردات‬ ‫ماش��ین‌آالت نیز از کش��ورهایی مث��ل چین که‬ ‫تولیدکننده بزرگ ماش��ین‌آالت معدنی هستند‬ ‫فراهم ش��ود‪ ،‬مقوله نقدینگی امکان خرید را به‬ ‫آنها نمی‌دهد‪ .‬دومین مطلب اضافات زیاد اس��ت‬ ‫که در مراحل فرآوری و س��اخت ایجاد می‌شود‬ ‫که ب��ه تولیدکنندگان س��نگ تراورتن محالت‬ ‫آسیب می‌رساند‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگری که در مورد مع��ادن تراورتن‬ ‫مح�لات وجود دارد‪ ،‬برخوردهای محلی اس��ت‪.‬‬ ‫البته این موضوع نه‌تنها در مورد معادن محالت‬ ‫مطرح اس��ت بلکه اصوال تمام معادن با مس��ئله‬ ‫معارض روبه‌رو هستند‪ .‬معادن معموال در مناطق‬ ‫منابع طبیعی واگذار شده که نزدیک به روستاها‬ ‫و زمین‌های کشاورزی هستند و بیشتر کشاورزان‬ ‫مانع بهره‌برداری می‌شوند‪ .‬بسیاری از مواقع آنها‬ ‫جلوی ماش��ین‌آالت می‌ایس��تند و اجازه کار به‬ ‫کارگ��ران نمی‌دهند‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬مس��ئوالن‬ ‫محلی به نوعی توقع دارند سرمایه‌گذاران معدنی‬ ‫باوج��ود اینکه حقوق معدن را پرداخت می‌کنند‬ ‫در این ش��رایط اقتصادی‪ ،‬اقدام به پرداخت‌هایی‬ ‫ب��ه ارگان‌ه��ای محل��ی کنن��د‪ .‬معدن��کاران در‬ ‫ش��رایطی که مجبور به پرداخت حقوق افزایش‬ ‫یافته معادن و ارزش‌افزوده تحمیل شده هستند‪،‬‬ ‫انتظار مطالبه هزینه دیگر از آنها نارواست‪.‬‬ ‫مش��کل دیگر ب��ه س��نگ‌کاران مح�لات باز‬ ‫می‌گردد‪ .‬آنها اعتقاد دارند که مواد خام از معادن‬ ‫بدون واس��طه در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد‪ .‬در‬ ‫نتیج��ه بهایی که بابت مواد اولی��ه باید بپردازند‬ ‫بیشتر از قیمت واقعی است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬انتخاب��ات اتحادیه صن��ف تعمیرکاران‬ ‫لوازم خانگی شهرستان کرج با حضور نمایندگان‬ ‫اس��تانداری‪ ،‬س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و ات��اق صناف مرکز اس��تان برگزار ش��د‪ .‬در این‬ ‫انتخابات که با حض��ور ‪ 322‬نفر از مجموع ‪524‬‬ ‫عضو واجد شرایط شرکت در انتخابات انجام شد‪،‬‬ ‫پ��س از رای‌گیری و ش��مارش آرا تعداد ‪ 5‬نفر به‬ ‫عن��وان عضو اصلی هیات‌مدی��ره اتحادیه و ‪ 2‬نفر‬ ‫علی‌البدل‪ 1 ،‬نفر بازرس و ‪1‬نفر بازرس علی‌البدل‬ ‫برای مدت ‪ 4‬سال انتخاب شدند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬یحی��ی عی��دی‪ ،‬ش��هردار خرم‌آباد از‬ ‫افتتاح کارخانه کمپوس��ت این شهر در ایام دهه‬ ‫فج��ر خبر داد و گف��ت‪ :‬با افتتاح ای��ن کارخانه‬ ‫کار تفکی��ک زباله در محل دف��ن زباله عملیاتی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنی��ن اس��تفاده بهین��ه از طالی‬ ‫کثی��ف‪ ،‬ایج��اد فرصت‌های ش��غلی‪ ،‬درآمدزایی‬ ‫برای ش��هرداری خرم‌آب��اد و‪ ...‬از دیگ��ر اهداف‬ ‫بهره‌برداری از کارخانه کمپوست خرم‌آباد است‪.‬‬ ‫ش��هردار خرم‌آباد تصری��ح کرد‪ :‬ب��ا افتتاح این‬ ‫کارخانه زمینه ایجاد ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬فرصت شغلی در‬ ‫شهر خرم‌آباد فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬بی‌بی عصم��ت س��رفرازی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫آموزش و پژوهش استانداری البرز گفت‪ :‬اقدامات‬ ‫مناس��بی برای تقوی��ت ارتباط بخ��ش صنعت و‬ ‫دانشگاه در استان در حال انجام است‪ .‬با توجه به‬ ‫برنامه‌ه��ای هفته پژوهش در البرز‪ ،‬زمینه ارتباط‬ ‫بیشتر دانش��گاه و بخش صنعت در استان فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬تمامی موانعی که ممکن است بین‬ ‫بخش صنعت و دانشگاه پیش بیاید‪ ،‬باید از میان‬ ‫برداشته شود تا زمینه ارتباط این دو بخش برای‬ ‫تجاری‌س��ازی نتای��ج پژوهش‌ها بی��ش از پیش‬ ‫فراهم شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫تولید در کرمانشاه‬ ‫نیازمند حمایت‬ ‫نعمت‌اهلل منوچهری‬ ‫نمایندهکرمانشاهدرمجلس‬ ‫واحدهای تولیدی استان کرمانشاه مانند مرغداری‪،‬‬ ‫گاوداری و واحدهای صنعتی از بنگاه‌های زودبازده وام‬ ‫با بهره باال گرفته‌ان��د و کاهش تولید‪ ،‬تحریم‌ها‪ ،‬رکود‬ ‫اقتصادی‪‌،‬قیمت باالی مواد اولیه و کمبود امکانات در‬ ‫استان سبب شده بسیاری از تولید‌کنندگان در آستانه‬ ‫ورشکستگی قرار گیرند‪.‬‬ ‫بسیاری از واحدهای تولیدی استان کرمانشاه نخست‬ ‫نیمه‌فعال شده‪ ،‬سپس تعطیل می‌شوند و مواردی بوده‬ ‫که مالکان این واحدها به دلیل ورشکستگی خودکشی‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬دولت باید از تولیدکنن��دگان حمایت کند؛‬ ‫کاالهای تولیدی را با قیمت مناسب بخرد‪ ،‬وام کم‌بهره‬ ‫در اختی��ار تولید‌کنندگان قرار دهد نه اینکه کاال وارد‬ ‫کند و پشت تولید‌کننده را خالی کند‪.‬‬ ‫بس��یاری از تولیدکنندگان س��ند من��زل خود را به‬ ‫عنوان وثیقه ب��ه بانک‌ها داده‌اند و بانک‌ها این خانه‌ها‬ ‫را ضبط کرده اس��ت‪ .‬این مشکالت حتی سبب ایجاد‬ ‫مشکالت قومی و قبیله‌ای در استان شده است‪.‬‬ ‫اس��تان کرمانش��اه در بیکاری رتبه نخست را کسب‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ن��ه دولت تدبیر و امی��د و نه هیچ ارگان‬ ‫دولت��ی دیگری راه��کاری برای کاه��ش بیکاری پیدا‬ ‫نکرده و موفق به رفع این معضل نش��ده است‪ .‬جوانان‬ ‫کرمانش��اهی با وج��ود تحصیالت باال از یافتن ش��غل‬ ‫مناس��ب ناتوانن��د‪ .‬جوانان پیر ش��دند و از کار خبری‬ ‫نیس��ت‪ .‬این جوانان س��رمایه کش��ور هس��تند و این‬ ‫س��رمایه در‌حال بر باد رفتن اس��ت‪ .‬همین امر سبب‬ ‫فرار مغز‌ها می‌شود‪ .‬بیکاری مادر تمام مشکالت است؛‬ ‫فقر‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬طالق‪‌،‬دزدی و انواع خش��ونت‌ها ریشه در‬ ‫بیکاری دارند‪ .‬هر زمان که به شهرس��تان‌های اس��تان‬ ‫سفر می‌کنم از هر ‪ 100‬نفر مراجعه کننده‪ 70 ،‬نفر به‬ ‫دلی��ل بیکاری به من رجوع می‌کنند‪ .‬در اینترنت آمار‬ ‫‪ 10‬درصد و ‪ 15‬درصد برای اس��تان کرمانشاه منتشر‬ ‫شده اما آمار واقعی بیکاری در استان کرمانشاه بسیار‬ ‫بیش��تر از اینهاست‪ .‬مانند مش��کالت حوزه بهداشت‬ ‫و درمان‪ .‬برای رفع مش��کل بی��کاری نیز باید دولت و‬ ‫مجلس دست‌به‌دس��ت هم دهن��د و به کمک یکدیگر‬ ‫برای کاهش بیکاری راهکار مناسبی پیدا کنند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬ذبیح‌اله زارع‪ ،‬معاون صنایع کوچک شرکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی اس��تان یزد با تاکید بر برگزاری‬ ‫دوره‌هایی در ارتقای س��طح دان��ش مدیریتی واحدها‬ ‫گفت‪ :‬برگ��زاری دوره‌های بیمه‪ ،‬مالی��ات‪ ،‬قانون کار‪،‬‬ ‫تش��ریفات بین‌المللی تج��اری‪ ،‬اص��ول و فرآیندهای‬ ‫ص��ادرات و مدیریت تولید و به��ره‌وری از برنامه‌های‬ ‫آموزشی سال اول خوشه سنگ است‪.‬‬ ‫‪ :‬ابوالقاسم کوره‌چینی‪ ،‬معاون امور بازرگانی‬ ‫و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خوزس��تان گفت‪ :‬اگرچه بازرس��ی‌ها و نظارت از بازار‬ ‫در طول س��ال به‌صورت مس��تمر وجود دارد‪ ،‬اما این‬ ‫بازرس��ی‌ها در ایام پایانی س��ال نیز تش��دید می‌یابد‪.‬‬ ‫با توج��ه به افزای��ش مراجعه و خرید م��ردم از بازار‏‪،‬‬ ‫بازرس��ی‌ها و کنترل ما بیش��تر خواهد شد‪ .‬همچنین‬ ‫‪ 2‬پایگاه رس��یدگی به شکایات در محل میدان میوه و‬ ‫تره‌بار و در خیابان امام خمینی(ره) اهواز ایجاد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬نعم��ت‌اهلل بیرنوندی‪‌،‬مدی��رکل تعزیرات‬ ‫حکومتی ایالم بر لزوم مقابله همه‌جانبه دس��تگاه‌های‬ ‫متول��ی با تخلفات اقتصادی در ایالم تاکید کرد‪ .‬او در‬ ‫نشست با مدیران ارشد این دستگاه اجرایی اظهار کرد‪:‬‬ ‫این دستگاه تمام توان خود را صرف مقابله با تخلفات‬ ‫اقتصادی در اس��تان ایالم کرده و در این راستا از هیچ‬ ‫کوششی دریغ نکرده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬احمدرضا فقیه‌خراس��انی‪ ،‬معاون فناوری‬ ‫پارک علم و فناوری یزد در سمینار آشنایی با شرایط‬ ‫تاسیس و تسهیالت ش��رکت‪‎‎‬های دانش‌بنیان و مرکز‬ ‫رشد گفت‪ :‬پارک علم و فناوری یزد‪ ،‬دومین پارک علم‬ ‫و فناوری راه‪‎‎‬اندازی‌شده در کشور است‪.‬‬ ‫شاتا‪ :‬یاراهلل نصیری رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان ایالم از تش��کیل تعاونی تامین مواد‬ ‫اولیه صنایع پایین‌دس��ت پتروشیمی این استان خبر‬ ‫داد‪ .‬تامین م��واد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دس��تی‬ ‫پتروشیمی برای واحدهای کوچک و با ظرفیت پایین‬ ‫یک مشکل اساسی است‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬محمدرض��ا بابایی‪ ،‬مع��اون برنامه‌ریزی‬ ‫اس��تاندار یزد بر ضرورت حمایت از صنعتگران تاکید‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬این انجمن و مجموعه ش��هرک صنعتی‬ ‫شهرس��تان مهریز با تمام توان خود باید به دنبال حل‬ ‫مش��کالت تمامی واحدهای تولیدی مس��تقر در این‬ ‫ش��هرک اعم از دولتی و غیردولتی باشند‪ .‬البته تعامل‬ ‫دانشگاه و صنایع زمینه‌ساز کاهش بیکاری در جامعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫مهاجرت نیروی کار و سرمایه‌گذاران در دوران جنگ‪ ،‬زخمی که هنوز استان مرزی بر تن دارد‬ ‫اشتغال صنعتی گره کور بیکاری کرمانشاه را می‌گشاید‬ ‫صب�ا رضایی‪-‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬از ‪ 3‬س��ال پیش که‬ ‫رهبر معظم انقالب به کرمانش��اه س��فر کردند تا امروز‪،‬‬ ‫هنوز کرمانش��اهی‌ها در انتظار اجرایی ش��دن مصوبات‬ ‫این س��فر هس��تند‪ .‬با وجود حمایت‌ه��ای رهبر معظم‬ ‫انق�لاب از صنعت اس��تان کرمانش��اه و تصویب اعتبار‬ ‫‪100‬میلیارد تومانی برای رونق صنایع در این اس��تان‪،‬‬ ‫هنوز پروژه‌هایی چون اج��رای کارخانه ایران‌خودرو در‬ ‫شهرس��تان صحنه به مرحله بهره‌برداری نرسیده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر آمار بیکاری در کرمانش��اه ‪15/3‬درصد‬ ‫اعالم ش��ده ک��ه بر این اس��اس کارشناس��ان معتقدند‬ ‫معضل بیکاری در این اس��تان‪ ،‬ع�لاوه بر تحقق نیافتن‬ ‫اعتب��ارات مصوب‪ ،‬محصول کمبود س��رمایه در گردش‬ ‫و به تعطیلی کش��یده ش��دن واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫گذشته از آن شرایط ویژه این استان در ‪ 3‬دهه اخیر و‬ ‫وجود شرایط جنگی در آن سبب شده تا کرمانشاهی‌ها‬ ‫هنوز چش��م‌انتظار رونق اقتصادی بمانند‪ .‬آمار منتش��ر‬ ‫ش��ده درباره بیکاری در استان کرمانشاه‪ ،‬سبب نگرانی‬ ‫نمایندگان این استان شده و آنها را به فکر یافتن چاره‬ ‫انداخته است‪ .‬طوری که فتح‌اهلل حسینی‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫س��رپل ذهاب‪ ،‬قصرشیرین و گیالن غرب اعالم کرد که‬ ‫«نرخ بیکاری در کرمانش��اه هش��داردهنده است و اگر‬ ‫برای برون رفت از آن تدبیری اتخاذ نشود تبعات منفی‬ ‫زیادی به دنبال خواهد داشت‪ ».‬این تنها گالیه او نبود‪.‬‬ ‫او به پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی که در استان کرمانشاه‬ ‫خودنمای��ی می‌کند اش��اره کرد و خواس��تار تخصیص‬ ‫اعتبار برای اتمام آنها شد‪ .‬پروژه‌های بزرگی که به گفته‬ ‫حسینی پیش از این «حجم زیادی اعتبار» گرفته‌اند اما‬ ‫همچنان ناتمام مانده‌اند‪.‬‬ ‫س��عید حیدری‌طی��ب‪ ،‬نماینده‬ ‫استان کرمانش��اه در مجلس نیز‬ ‫در همی��ن رابط��ه ب��ه‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬نزدیک به ‪80‬درصد از‬ ‫واحدهای تولیدی در کل استان‬ ‫تعطیل هستند‪ .‬از دالیل این رکود می‌توان به همکاری‬ ‫نک��ردن بانک‌ه��ا با واحده��ای تولیدی و س��ود باالی‬ ‫بانک‌ه��ا‪ ،‬نیاز به س��رمایه در گردش‪ ،‬وجود نداش��تن‬ ‫مدیریت مناس��ب‪ ،‬ورود اف��راد غیرحرف��ه‌ای به حوزه‬ ‫صنع��ت و تولید و بس��یاری م��وارد دیگر اش��اره کرد‪.‬‬ ‫تولی��دات صنای��ع اس��تان کرمانش��اه قاب��ل رقابت با‬ ‫محصوالت مش��ابه در سطح جهان نیستند‪ .‬او در ادامه‬ ‫می‌افزاید‪ :‬متاس��فانه اس��تان کرمانش��اه رتبه نخست‬ ‫بی��کاری را در س��طح کش��ور کس��ب کرده اس��ت‪ .‬از‬ ‫راهکاره��ای رفع این معضالت اس��تفاده از کارآفرینان‬ ‫برای اش��تغالزایی‪ ،‬ایجاد مناط��ق آزاد اقتصادی ویژه و‬ ‫حمایت دولت است‪ .‬دولت می‌تواند با دادن امتیازهایی‬ ‫مانند بخشیدن مالیات و ایجاد مشوق‌هایی برای جذب‬ ‫س��رمایه‌گذار در حوزه صنعت اس��تان کرمانشاه برای‬ ‫بهبود ش��رایط نابس��امان اقتصادی و صنعتی اس��تان‬ ‫کرمانشاه تالش کند‪.‬‬ ‫نه‌تنه��ا نمایندگان کرمانش��اه در‬ ‫مجلس به فکر چاره هستند بلکه‬ ‫معضل بیکاری یکی از دغدغه‌های‬ ‫اصلی مس��ئوالن سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان کرمانشاه‬ ‫است‪ .‬به‌طوری که رضا رحیمی‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬از‬ ‫معدن و تجارت اس��تان کرمانشاه به‬ ‫عمده مش��کالت واحدهای صنعتی در استان کرمانشاه‬ ‫می‌توان ب��ه افزایش قیمت ارزه��ای خارجی و کاهش‬ ‫سرمایه در گردش در این استان اشاره کرد‪.‬‬ ‫صدای محرومیت ایالم به گوش مسئوالن برسد‬ ‫گروه اس�تان‌ها‪ :‬عضو هیات رییس��ه اتاق‬ ‫بازرگانی ایالم گفت‪ :‬صدای محرومیت این‬ ‫استان باید از طریق تریبون‌های مختلف به‬ ‫گوش مسئوالن برسد‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫از ای�لام‪ ،‬جالل‌الدین محمدی بیان‬ ‫کرد‪ :‬اس��تان ایالم با وجود داش��تن منابع‬ ‫غنی مانن��د نفت‌وگاز‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫م��رز بین‌المللی مهران و گردش��گری آن‌ط��ور که باید‬ ‫نتوانس��ته در مسیر دستیابی به توس��عه پایدار حرکت‬ ‫کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اس��تان ایالم جزو معدود استان‌های‬ ‫کش��ور بوده که فاقد شبکه را ‌ه ارتباطی مناسب و اتصال‬ ‫به شبکه سراس��ری راه‌آهن بوده که می‌طلبد مسئوالن‬ ‫استانی و کش��وری برای بهبود زیرساخت‌های ارتباطی‬ ‫چاره‌‌اندیش��ی کنن��د‪ .‬وی اظه��ار کرد‪ :‬با وج��ود اینکه‬ ‫قدم‌های مثبتی در س��ال‌های اخیر برای بهبود وضعیت‬ ‫ساختار اقتصادی استان ایالم برداشته شده اما متاسفانه‬ ‫تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله‬ ‫بس��یار اس��ت‪ .‬محمدی گفت‪ :‬بخش تولید‬ ‫اس��تان ایالم به سبب بدهکاری به سیستم‬ ‫بانکی و سختگیری بانک‌ها اکنون زمین‌گیر‬ ‫شده و با مش��کالت مختلفی مواجه است‪.‬‬ ‫این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایالم با‬ ‫بیان اینکه بخش تجارت استان نیز نیازمند‬ ‫حمایت و پشتیبانی است‪ ،‬افزود‪ :‬تاجران و بازرگانان این‬ ‫اس��تان با همت و تالش ش��بانه‌روزی خود پا به عرصه‬ ‫گذاش��تند اما آن‌طور که باید هیچ‌گونه حمایتی از آنها‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬امروز مرز مهران به سبب‬ ‫فعالیت شبانه‌روزی تاجران زحمتکش به نقطه مطلوبی‬ ‫برای صادرات کاال‌های غیرنفتی تبدیل شده اما آن‌طور‬ ‫که مس��ئوالن باید با نگاه ویژه‌ای به این اس��تان مرزی‬ ‫بنگرند و امکانات مناسبی را برای تقویت زیرساخت‌های‬ ‫اقتصادی منطقه فراهم کنند‪ ،‬این‌گونه نیست‪.‬‬ ‫تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی‬ ‫فریبا آذرمهر ـ گروه اس�تان‌ها‪ :‬رییس‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ایالم گف��ت‪ :‬زمینه تامین‬ ‫س��رمایه در گردش واحده��ای تولیدی به‬ ‫منظور توس��عه تولید و رقابت در بازار باید‬ ‫فراهم شود‪ .‬شعبان فروتن در جریان دیدار‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ای�لام و جمعی از صنعتگران اس��تان ایالم‬ ‫ب��ا قائم‌مق��ام معاون ام��ور صنایع وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در محل این س��ازمان بیان کرد‪ :‬بخش��ودگی‬ ‫جرایم و دیرک��رد وام‌ها و همچنین تامین س��رمایه در‬ ‫گردش جزو نیازهای واقعی بخش تولید است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بیش��تر تولیدکنندگان امروز به سبب دیرکرد ناشی‬ ‫از وام‌ها و همچنین جرایم سنگین با مشکالت عدیده‌ای‬ ‫مواجه ش��ده‌اند ک��ه می‌طلبد برای رفع این مش��کل به‬ ‫آنها کمک ش��ود‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬تولیدکنندگان که با‬ ‫انگیزه توسعه تولید داخلی‪ ،‬ایجاد اشتغال و ارزآوری وارد‬ ‫عرصه کار ش��ده‌اند‪ ،‬امروز نیازمند حمایت‬ ‫بیش از پیش مس��ئوالن اقتصادی به ویژه‬ ‫بانک‌های عامل هستند‪ .‬فروتن گفت‪ :‬فشار‬ ‫بانک‌ه��ا به صاحبان تولید باعث ش��ده هر‬ ‫روز وضعی��ت تولیدکنندگان بدتر ش��ده و‬ ‫واحدهای تولیدی زمینگیر شوند‪ .‬وی ابراز‬ ‫امیدواری کرد با حمایت دولت تدبیرو امید‬ ‫زمینه الزم برای رفع مشکالت واحدهای تولیدی فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬در ادامه این نشست تعدادی از مدیران واحدهای‬ ‫تولیدی گزارش��ی از مشکالت فراروی خود ارائه کردند‪.‬‬ ‫قائم‌مقام معاون امور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز در این نشس��ت گفت‪ :‬حوزه صنای��ع این وزارتخانه‬ ‫تو‌گو با صاحبان‬ ‫برنامه مطلوبی را به منظور دیدار و گف ‌‬ ‫تولید در نظر گرفته است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما معتقدیم که‬ ‫مشکالت بخش تولید باید رفع شود تا زمینه الزم برای‬ ‫تحول اقتصادی فراهم شود‪.‬‬ ‫او اضاف��ه می‌کند‪ :‬پول هدفمن��دی یارانه‌ها قرار بود‬ ‫وارد صنعت ش��ود اما این اتفاق نیفت��اد‪ .‬پس از جنگ‬ ‫س��رمایه‌گذاران بی‌ش��ماری از ای��ن اس��تان مهاجرت‬ ‫کردند‪ .‬اس��تان کرمانش��اه برای جذب سرمایه‌گذار نیاز‬ ‫به مش��وق دارد‪ .‬از سوی دولت مش��وق‌های معناداری‬ ‫برای این استان تعریف نشده است‪ .‬کرمانشاه نسبت به‬ ‫ظرفیت‌های خدادادی و نیروی انسانی خود در جایگاه‬ ‫مناس��بی قرار ندارد‪ .‬رحیمی عن��وان می‌کند‪ :‬مهاجرت‬ ‫نخب��گان‪ ،‬نیروی کار و س��رمایه‌گذاران در طول دوران‬ ‫جن��گ و پس از آن س��بب به وجود آمدن مش��کالت‬ ‫بی‌شماری در صنعت استان شد‪ .‬اشتغال صنعتی استان‬ ‫کرمانشاه ‪28‬هزار نفرتعریف ش��ده اما طبق پروانه‌های‬ ‫بهره‌ب��رداری و تحقیقات میدانی انجام ش��ده بین ‪15‬‬ ‫تا ‪17‬هزار نفر ش��غل صنعتی ایجاد شده است‪ .‬شرایط‬ ‫دست به دست هم داده تا استان ما در جایگاهی دور از‬ ‫شأن استان و مردم آن در کشور قرار بگیرد‪.‬‬ ‫او اظه��ار می‌کن��د‪ :‬نب��ود س��رمایه‌گذاری نهاد‌های‬ ‫هلدینگ و توس��عه‌ای باعث می‌شود که اکنون شرایط‬ ‫قابل قبولی در س��رمایه‌گذاری وجود نداش��ته باشد‪ .‬در‬ ‫س��فر رهبر معظم انقالب به کرمانشاه که ‪3‬سال پیش‬ ‫انجام شد‌‪ ،‬چند پروژه تصویب و قرار شد به مرحله اجرا‬ ‫گذاش��ته ش��ود‪ .‬یکی از آنها پروژه ایران‌خودرو بود‪ .‬این‬ ‫پ��روژه با وجود گذش��ت بیش از ‪3‬س��ال از تصویب آن‬ ‫به نتیجه نرسیده اس��ت‪ .‬مشکل تامین مالی این پروژه‬ ‫با دس��تور استاندار کرمانش��اه در حال رفع شدن است‪.‬‬ ‫همچنین در س��فر رهب��ر معظم انق�لاب ‪100‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار تصویب شد برای جذب سرمایه‌گذاران به‬ ‫این اس��تان‪ .‬اما حتی یک ریال از این مبلغ به اس��تان‬ ‫پرداخت نشد‪ .‬البته با پیگیری‌های مهندس نعمت‌زاده‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬قرار اس��ت این اعتبار به‬ ‫اس��تان تعلق بگیرد و به مجلس پیشنهاد شده است و‬ ‫امیدوارم در صحن مجلس به تصویب برسد‪ .‬با تخصیص‬ ‫این مبلغ صنعت استان به رونق مناسب می‌رسد‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫کرمانش��اه در ادام��ه بی��ان می‌کند‪ :‬آمار مش��خصی از‬ ‫واحده��ای تولی��دی غیرفع��ال در اس��تان در دس��ت‬ ‫نیس��ت‪ .‬در حدود ‪ 40‬تا ‪50‬درصد از واحدهای تولیدی‬ ‫نیمه راکد یا غیرفعال هس��تند‪ .‬برنامه‌ریزی‌هایی برای‬ ‫احیای این واحدها انجام شده و سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان کرمانشاه در حال آغاز عملیات اجرایی‬ ‫ب��رای تامین س��رمایه و فعال کردن این واحدهاس��ت‪.‬‬ ‫به‌عن��وان نمون��ه واحد خط تولید اس��ید س��یتریک با‬ ‫مش��کالت فراوانی مواجه بود که اکنون مش��کالت این‬ ‫واح��د با بانک‌ها رفع ش��ده و در ح��ال انجام تعمیرات‬ ‫است و از اول سال ‪ 94‬به تولید انبوه می‌رسد‪ .‬این واحد‬ ‫می‌توان��د برای ‪ 150‬نفر اش��تغالزایی کند‪ .‬این واحد به‬ ‫دلیل واردات بی‌رویه اس��ید سیتریک از کشور چین با‬ ‫مشکالتی در حوزه تولید مواجه شده بود‪.‬‬ ‫رحیم��ی تاکید می‌کند‪ :‬مش��کالت در ح��وزه تولید‬ ‫اس��تان نب��ود س��رمایه‌گذاری‪ ،‬نقدینگی ان��دک‪ ،‬نبود‬ ‫فناوری‌ه��ای الزم و اخ��ذ وام‌ه��ای ب��دون مطالعه از‬ ‫شرکت‌های زودبازده اس��ت‪ .‬امیدوارم با تغییر مالکیت‬ ‫بتوان این واحدهای غیرفعال را دوباره احیا کرد‪ .‬تمامی‬ ‫امکانات در استان‌های قزوین‪ ،‬تهران و شهرستان ساوه‬ ‫متمرکز شده‌اند‪ .‬طبیعی است که سرمایه‌گذار عالقه‌ای‬ ‫به سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه ندارد‪ .‬اگر امکانات‬ ‫این اس��تان را افزایش دهیم از مشکل ترافیک‪ ،‬آلودگی‬ ‫هوا و تمرکز بیش از حد جمعیت تهران نیز کاسته و به‬ ‫استان کرمانشاه نیز کمک می‌شود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 4‬برابری درآمد گمرک دیلم‬ ‫مهر‌‪ :‬فرماندار شهرستان دیلم با اشاره به اینکه درآمد‬ ‫گمرک در س��ال گذش��ته ‪987‬میلی��ون تومان بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این درآمدها امس��ال به رقمی باالتر از‬ ‫‪4‬میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫قاس��م قائدی در نشس��ت و بازدید میدانی مدیرکل‬ ‫بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر از گمرک و بندر‬ ‫دیلم اظهار کرد‪ :‬بندر دیلم دارای ظرفیت‌های بسیار‬ ‫خوبی در بخش‌های مختلف است که امیدواریم شاهد‬ ‫استفاده مناس��ب از این ظرفیت‌ها باش��یم‪ .‬فرماندار‬ ‫شهرستان دیلم افزود‪ :‬درآمد گمرک در ‪9‬ماه نخست‬ ‫س��ال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل افزون بر‬ ‫‪306‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫درآمد گمرک در س��ال گذش��ته ‪987‬میلیون تومان‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این درآمدها امسال به رقمی‬ ‫باالتر از ‪4‬میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫قائ��دی این میزان افزایش را حرکت��ی رو به جلو در‬ ‫حوزه واردات و صادرات یا تجارت و بازرگانی دریایی‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬تامین روش��نایی محوطه و اس��کله‬ ‫ص��ادرات و واردات گمرک دیلم باید در دس��تور کار‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫تشکیل شورای مشترک اقتصادی سنندج و سلیمانیه‬ ‫تس�نیم‪ :‬معاون برنامه‌ریزی اس��تاندار کردستان از‬ ‫تشکیل شورای مشترک اقتصادی سنندج و سلیمانیه‬ ‫در آینده نزدیک خبر داد و گفت‪ :‬اس��تاندار سلیمانیه‬ ‫ن به کردستان سفر کرد‪.‬‬ ‫تا پایان بهم ‌‬ ‫او در جلس��ه ش��ورای گفت‌وگ��وی دول��ت و بخش‬ ‫خصوصی و اتاق بازرگانی صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫س��نندج به ارائه تعریفی از صنوف مزاحم پرداخت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صنوف آالینده یا مزاحم صنوفی هس��تند‬ ‫که برای محیط‌های شهری مزاحمت ایجاد می‌کنند‬ ‫و در حوزه ش��هرها فعالیت می‌کنند‪ .‬با انتقال اصناف‬ ‫آالینده به مکانی خارج از ش��هر‪ ،‬شغل جدیدی ایجاد‬ ‫نمی‌ش��ود و تنه��ا مکان م��ورد نظر تغیی��ر کاربری‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬کیفیت پایین محص��والت صادراتی تنها به‬ ‫اف��راد لطمه نمی‌زند بلکه به اعتبار کش��ور هم لطمه‬ ‫وارد می‌کن��د همان‌ط��ور که به عل��ت کیفیت پایین‬ ‫س��یب قرمز صادرات آن به اقلیم کردس��تان متوقف‬ ‫شد‪ .‬وی از تشکیل شورای مشترک اقتصادی سنندج‬ ‫و سلیمانیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت‪ :‬استاندار‬ ‫ن به کردس��تان سفر کرده و‬ ‫س��لیمانیه تا پایان بهم ‌‬ ‫درباره مسائل دو استان رایزنی می‌شود‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ 40‬واحد تولیدی و صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز‬ ‫فارس‪ :‬مش��اور مدیرکل گمرکات فارس در امور صنایع‬ ‫گف��ت‪ :‬بیش از ‪ 40‬واحد تولی��دی و صنعتی در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی ش��یراز مش��غول فعالیت و تعداد دیگری‬ ‫در ش��رف ساخت یا بهره‌برداری اس��ت‪ .‬عبداهلل کریمی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی ش��یراز در ‪ 5‬فاز و در‬ ‫زمینی به وسعت یک‌هزار هکتار واقع‌شده که با توجه به‬ ‫نزدیکی به کالنشهر شیراز از موقعیت مناسبی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬بیش از ‪40‬واحد تولیدی و صنعتی در‬ ‫این منطقه مش��غول فعالیت و تعداد دیگری در ش��رف‬ ‫س��اخت یا بهره‌برداری است‪ .‬مش��اور مدیرکل گمرکات‬ ‫ف��ارس تصریح ک��رد‪ :‬در ‪10‬م��اه س��ال‌جاری بیش از‬ ‫‪2‬میلیون دالر کاال شامل موتورسیکلت‪ ،‬ورق کامپوزیت‪،‬‬ ‫ش��یرآالت و م��واد غذای��ی از طریق گمرک ش��یراز به‬ ‫کش��ورهای مختلف صادر شده است‪ .‬مش��اور مدیرکل‬ ‫گمرکات استان فارس در منطقه ویژه اقتصادی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬کاالهای بسیاری ش��امل فوم پلی‌اتیلن‪ ،‬انواع عطر‬ ‫و اس��پری‪ ،‬تابلوهای برق‪ ،‬موتورسیکلت‪ ،‬ورق‌هایام دی‬ ‫اف‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪ ،‬کیت‌های آزمایشگاهی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫بازی پارک‪ ،‬کف‌پوش‌های صنعتی‪ ،‬پمپ‌ها و ش��یرآالت‬ ‫کنترلی در منطقه ویژه اقتصادی تولید می‌شود‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫موقعیت جمهوری آذربایجان در اقتصاد جهان بررسی شد‬ ‫‪25‬‬ ‫اقتصادآرام‪ ،‬تراز تجاری مثبت‬ ‫اقتص�اد جمه�وری آذربایجان در مقایس�ه ب�ا جمهوری‌های تازه‬ ‫اس�تقالل یافت�ه اطراف�ش در اث�ر بهره‌ب�رداری از مناب�ع نفتی و‬ ‫س�رمایه‌گذاری پس از استقالل توسعه بیش�تری پیدا کرد ‌ه است‪.‬‬ ‫ای�ن کش�ور برای ثب�ات بخش�یدن به اوض�اع اقتص�ادی با کمک‬ ‫صن�دوق بین‌المللی پ�ول دو برنامه اقتصادی را ب�ه اجرا درآورده و‬ ‫توانس�ته میزان تورم را کاهش دهد‪ .‬انج�ام اصالحات اقتصادی در‬ ‫این کش�ور و آزادسازی تجارت موجب ش�کل‌گیری طبقه جدیدی‬ ‫از تاجران و صاحبان صنایع با س�رمایه‌های اندک شده است‪ .‬با این‬ ‫ح�ال نباید فراموش کرد که این کش�ور در مرحله‌گ�ذار از اقتصاد‬ ‫متمرکز کمونیس�تی ب�ه اقتصاد بازار اس�ت و هن�وز بخش‌هایی از‬ ‫اقتصاد کش�ور به شیوه س�ابق اداره می‌شود‪ .‬تولید ناخالص داخلی‬ ‫جمهوری آذربایجان در س�ال ‪ ٢٠١٢‬میالدی با رش�د ‪ 2/2‬درصدی‪،‬‬ ‫افزون‌بر ‪ 68/8‬میلیارد دالر گزارش شده است‪ .‬در این سال‪ ،‬بخش‬ ‫کش�اورزی ‪ ٦‬درصد‪ ،‬بخ�ش صنعت ‪ 63/8‬درص�د و بخش خدمات‬ ‫‪ 30/2‬درصد از س�هم تولی�د ناخالص داخلی این کش�ور را به خود‬ ‫اختصاص داده اس�ت‪ .‬به گ�زارش ایرنا‪ ،‬در س�ال ‪ 2013‬میالدی در‬ ‫مب�ادالت تجاری جمهوری آذربایجان ‪ 23‬میلی�ارد و ‪ 975‬میلیون‬ ‫دالر کاال از این کشور صادر و ‪ 10‬میلیارد و ‪ 712‬میلیون دالر نیز کاال‬ ‫به این کش�ور وارد شده است‪ .‬با مقایسه این ارقام در مدت مذکور‪،‬‬ ‫تراز بازرگانی خارجی جمهوری آذربایجان مثبت ‪ 13‬میلیارد و ‪262‬‬ ‫میلیون دالر برآورد شده است‪.‬‬ ‫وارداتی این کش��ور هستند‪ .‬شرکای وارداتی جمهوری‬ ‫آذربایجان در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی ش��امل کشورهای‬ ‫روسیه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬انگلیس‪ ،‬آلمان‪ ،‬اوکراین‪ ،‬چین و فرانسه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد تحت‌تاثیر نفت و گاز‬ ‫اقتصاد رو به رش��د جمهوری آذربایجان‪ ،‬تحت تاثیر‬ ‫استخراج و صادرات نفت و گاز به توسعه رسیده است‪.‬‬ ‫می‌ت��وان گفت که این کش��ور‪ ،‬یک��ی از قدیمی‌ترین‬ ‫کش��ورهای تامین‌کنن��ده نفت در ح��وزه دریای خزر‬ ‫اس��ت و نفت و گاز پایه‌های اصلی شکوفایی اقتصادی‬ ‫این کش��ور به شمار می‌روند‪ .‬البته برخی از بخش‌های‬ ‫غیرصادرات��ی نی��ز باعث توس��عه اقتصاد این کش��ور‬ ‫شده‌اند؛ مانند برخی زیرساخت‌های عمرانی و سیستم‬ ‫توس��عه‌یافته بانکی‪ .‬صادرات نف��ت از طریق خط لوله‬ ‫باکو ـ تفلیس ـ س��یحون‪ ،‬باکو ـ نوروسیسک و باکو ـ‬ ‫سوپس��ا‪ ،‬انجام می‌شود‪ .‬اما در مقایسه با نفت‪ ،‬صادرات‬ ‫گاز در این کش��ور ش��کوفایی کمتری داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫جمهوری آذربایجان از نظر ژئوپلتیک در گذرگاه گازی‬ ‫بین خزر و اروپا قرار دارد که از نظر اس��تراتژیک برای‬ ‫این کشور بسیار مهم اس��ت‪ ،‬اما به طور کلی صادرات‬ ‫نفت بخش مهم تری از اقتصاد این کش��ور را تش��کیل‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫کشور آذربایجان یکی از قدیمی‌ترین تولید‌کنندگان‬ ‫نفت در جهان اس��ت‪ .‬توس��عه نف��ت و گاز و صادرات‬ ‫آن ازجمل��ه عوامل موثر در رش��د اقتصادی آذربایجان‬ ‫اس��ت و این کش��ور رابه یکی از تامین‌کننده‌‌گان مهم‬ ‫بازار انرژی اروپا تبدیل کرده اس��ت‪ .‬اقتصاد جمهوری‬ ‫آذربایج��ان ش��دیدا وابس��ته به صادرات انرژی اس��ت‬ ‫به‌طوری ک��ه برابر آمارهای صن��دوق بین‌المللی پول‪،‬‬ ‫نفت و گاز‪ ،‬حدود ‪ ٩٠‬درصد از صادرات این کش��ور را‬ ‫به خود اختصاص می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رابطه تجاری و بازرگانی با ایران‬ ‫جمهوری آذربایجان‪ ،‬بزرگترین کشور قفقاز و در گذرگاه اروپا و آسیای جنوب غربی و در کنار دریای خزر قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬پایتخت این کشور باکو است‪.‬‬ ‫کش��ورهای ایران در جنوب‪ ،‬ارمنس��تان و ترکیه در غرب‪ ،‬گرجس��تان در ش��مال غربی و روس��یه در شمال‪،‬‬ ‫همسایگان جمهوری آذربایجان محسوب می‌شوند؛ همچنین این کشور دارای مرز آبی با کشورهای ترکمنستان‬ ‫و قزاقستان در کناره دریای خزر است‪.‬‬ ‫زیادی در انگیزه توس��عه بخش کش��اورزی جمهوری‬ ‫آذربایج��ان خلل ایج��اد کرده و خس��ارات فراوانی در‬ ‫این بخش به بار آورده‌اس��ت‪ .‬جمه��وری آذربایجان با‬ ‫کمک کار‌شناس��ان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی‬ ‫پول ب��ا اجرای برنامه‌های خصوصی‌س��ازی و واگذاری‬ ‫زمین‌ه��ای زراع��ی و اختصاص��ی‪ ،‬یارانه س��وخت به‬ ‫کش��اورزان درصدد توس��عه بخش کش��اورزی برآمده‬ ‫‌است‪ .‬با وجود زمینه‌های مساعد کشاورزی‪ ،‬در شرایط‬ ‫‹ ‹کشاورزی تحت‌تاثیر خشکسالی‬ ‫جمه��وری آذربایج��ان تولیدکننده مواد کش��اورزی کنونی این کش��ور مجبور به واردات ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر‬ ‫نظیر غالت‪ ،‬پنبه‪ ،‬توتون‪ ،‬س��یب‌زمینی‪ ،‬میوه‌‪ ،‬س��بزی‌ مواد غذایی در سال است‪.‬‬ ‫و چای اس��ت‪ .‬در زمان اتحاد جماهیر ش��وروی توسعه ‹ ‹تجارتی بدون شریک‬ ‫تجارت آذربایجان در ش��رایطی رونق نسبی دارد که‬ ‫کش��اورزی نیمه مکانیزه در این کشور مورد تاکید قرار‬ ‫داشت‪ .‬خشکسالی‌های پی‌درپی چند سال اخیر تا حد به دلیل نوع حضور این کش��ور در تجارت جهانی‪ ،‬هیچ‬ ‫گفت و گو‬ ‫کدام از کشور‌ها را نمی‌توان «شریک اصلی» آذربایجان‬ ‫معرفی کرد‪ .‬با این حال آنها به‌اندازه ظرفیت‌های خود‬ ‫ص��ادرات دارند و ب��ه مقدار نیاز ب��ازار مصرفی هم در‬ ‫بخش واردات فعالیت می‌کنند‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫نف��ت و گاز ‪ ۹۰‬درصد از صادرات جمهوری آذربایجان‬ ‫را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫کت��ان‪ ،‬می��وه و ماش��ین‌آالت صنعت��ی ‪ 10‬درص��د‬ ‫باقیمان��ده دیگر از این فهرس��ت صادراتی را تش��کیل‬ ‫می‌ده��د‪ .‬ش��رکای صادراتی جمه��وری آذربایجان در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۳‬می�لادی نیز ایتالی��ا‪ ،‬اندون��زی‪ ،‬تایلند‪،‬‬ ‫آلمان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬هند‪ ،‬روس��یه و امریکا بوده‌اند‪ .‬ابزار و‬ ‫ماش��ین‌آالت صنعتی‪ ،‬فرآورده‌های نفتی‪ ،‬مواد غذایی‪،‬‬ ‫فل��زات و محصوالت ش��یمیایی از عم��ده محصوالت‬ ‫رواب��ط جمه��وری آذربایجان و جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران با نزدیک به دو دهه س��ابقه‪ ،‬همواره روبه‌رش��د‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬وج��ود مرزه��ای مش��ترک زمین��ی به‬ ‫ط��ول بی��ش از ‪‌‬۶۷۰‬کیلومت��ر و آغاز ص��ادرات گاز از‬ ‫جمه��وری آذربایج��ان به ایران ازجمله س��رفصل‌های‬ ‫جدید در روابط دو کش��ور است که به موازات امضای‬ ‫تفاهمنامه‌های��ی در بخش‌های مختل��ف‪ ،‬تقویم روابط‬ ‫دو کش��ور را در سال‌‪ 88‬به س��مت توسعه بیشتر رقم‬ ‫زد‪ .‬این درحالی اس��ت که رفت‌وآمد هیات‌های ایران و‬ ‫جمهوری آذربایجان ادامه دارد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس می‌توان گفت جمهوری آذربایجان‬ ‫تعامل��ی جدی با ای��ران دارد‪ .‬تا آنجا ک��ه طبق اعالم‬ ‫گمرگ جمهوری اس�لامی ایران در ‪ ۹‬ماه سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫ارزش صادرات ایران به این کشور ‪ 347‬میلیون و ‪171‬‬ ‫هزار دالر بود و می��زان واردات از جمهوری آذربایجان‬ ‫ه��م ‪ 14‬میلی��ون و ‪ 935‬هزار دالر ثبت ش��ده اس��ت‬ ‫ت��ا بت��وان اینطور گفت ک��ه جمه��وری آذربایجان در‬ ‫فض��ای همکاری تجاری با ایران بیش��تر به عنوان یک‬ ‫وارد‌کنن��ده فعالیت دارد‪ .‬در این بی��ن ایران کاالهایی‬ ‫چون سیمان‪ ،‬کاالهای مصرفی‪ ،‬مواد پالستیکی و مواد‬ ‫غذایی را به جمهوری آذربایجان صادر می‌کند و از این‬ ‫کش��ور آهن و فوالد‪ ،‬گاز طبیعی‪ ،‬برق‪ ،‬کنجاله و پارچه‬ ‫وارد می‌کند‪‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد آرام‬ ‫می��زان درآمد‪ ،‬تکیه بر نف��ت‌وگاز و نیز جمعیتی که‬ ‫از ‪ ۹‬میلی��ون نفر فرا‌تر نمی‌رود‪ ،‬باعث ش��ده تا اقتصاد‬ ‫جمه��وری آذربایجان یک��ی از اقتصاده��ای آرام نظام‬ ‫اقتصادی جهان به‌شمار برود‪.‬‬ ‫جمهوری آذربایجان باید مشکل قره‌باغ را حل کند‬ ‫جمهوری آذربایجان نفتی‌ترین کش��وری است که‬ ‫از ش��وروی سابق استقالل یافته اس��ت و با توجه به‬ ‫جمعی��ت زیر ‪ ۱۰‬میلیون نف��ری‪ ،‬این فرصت را دارد‬ ‫ک��ه با «مدیریت صحیح» ثب��ات را در اقتصاد هدفی‬ ‫محق��ق ببیند‪ .‬البته ارزان ش��دن قیمت جهانی نفت‬ ‫باعث شده تا آنها هم «تحدید» را به عنوان تهدیدی‬ ‫جدی احساس کنند و دنبال این باشند تا راهی برای‬ ‫مواجه نشدن با بحران پیدا کنند‪ .‬سیمین شیرازی با‬ ‫طرح این مس��ئله که «آذربایجان ثبات را در اقتصاد‬ ‫تجرب��ه می‌کند» معتقد اس��ت؛ آذربایج��ان در بین‬ ‫جمهوری‌هایی که بعد از فروپاش��ی ش��وروی س��ابق‬ ‫اس��تقالل یافته‌اند‪ ،‬با توجه ب��ه منابع انرژی و معدنی‬ ‫جایگاه��ی ویژه دارد‪ .‬به طوری که در س��ال ‪۲۰۱۳‬م‬ ‫بان��ک جهانی اعالم کرد جمه��وری آذربایجان تولید‬ ‫ناخالص داخلی ‪ ۷۳‬میلیون دالری داش��ت و رشد آن‬ ‫هم نزدیک به ‪ ۶‬درصد بود‪.‬‬ ‫این کارشناس مسائل آسیا در گفت‌و‌گویی با‬ ‫به پرس��ش‌هایی که درباره اوضاع اقتصادی و تجاری‬ ‫جمهوری آذربایجان طرح شد‪ ،‬پاسخ می‌گوید‪.‬‬ ‫€ €ش�رایط اقتص�ادی و تج�اری جمه�وری‬ ‫آذربایجان درحال حاضر چگونه است؟‬ ‫درحال حاضر این کش��ور تا ح��د قابل قبولی ثبات‬ ‫را در مس��ائل مرب��وط ب��ه اقتصاد تجرب��ه می‌کند و‬ ‫دغدغه‌ه��ای مالی‌اش به حدی نیس��ت که بتوان آن‬ ‫را برای جمه��وری آذربایجان بحرانی یا مشکل‌س��از‬ ‫دانست‪ .‬پس می‌توان این‌طور گفت که در دنیایی که‬ ‫بحران عادت شده‪ ،‬جمهوری آذربایجان بحران ندارد‪.‬‬ ‫€ €ریشه این شرایط مطلوب در چه ویژگی‌هایی‬ ‫است؟‬ ‫ای��ن کش��ور در بی��ن جمهوری‌های��ی ک��ه بعد از‬ ‫فروپاش��ی شوروی سابق اس��تقالل یافته‌اند‪ ،‬با توجه‬ ‫به مناب��ع انرژی و معدن��ی جایگاهی وی��ژه دارد‪ .‬به‬ ‫ط��وری که در س��ال ‪۲۰۱۳‬م بانک جهانی اعالم کرد‬ ‫که جمه��وری آذربایجان تولی��د ناخالص داخلی ‪۷۳‬‬ ‫میلیون دالری داش��ت و رش��د آن ه��م نزدیک به ‪۶‬‬ ‫درصد بود‪ .‬این آمار برای کش��وری که جمعیت آن به‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون نفر نمی‌رسد‪ ،‬آماری عالی است‪ .‬دقیقا به‬ ‫همین دلیل است که جمهوری آذربایجان را به عنوان‬ ‫یکی از اقتصادهای توس��عه یافته و حتی الگویی برای‬ ‫پیش��رفت می‌نامند‪ .‬تورم این کشور هم تا به حال از‬ ‫‪ ۲‬درصد تجاوز نکرده است و به همین دلیل می‌توان‬ ‫گف��ت‪ :‬مردم جمه��وری آذربایجان وضعیت س��امان‬ ‫یافت��ه‌ای دارن��د‪ .‬الزم به توضیح اس��ت که «کاهش‬ ‫دغدغه‌ه��ای مالی جامع��ه» در عصر حاضر مهم‌ترین‬ ‫ه��دف و همچنین نش��انه تعالی اس��ت که جمهوری‬ ‫آذربایجان به این مهم دست یافته است‪.‬‬ ‫€ €آی�ا در ای�ن س�ال‌ها تهدی�دی اقتص�اد‬ ‫آذربایجان را متوجه خود نکرده است؟‬ ‫در کل منطقه‪ ،‬قفقاز جنوبی به دلیل منازعه قره‌باغ‬ ‫فضای��ی نا‌ام��ن و نا‌آرامی را س��پری می‌کند که این‬ ‫مسئله بیشتر از هر کش��وری جمهوری آذربایجان و‬ ‫ارمنس��تان را تحت‌تاثیر خود قرار داده است‪ .‬به دلیل‬ ‫همین‪،‬مش��کالت زیادی به دول��ت و مردم جمهوری‬ ‫آذربایجان تحمیل شده است‪ .‬این مسئله موجب شده‬ ‫ت��‌ا آنه��ا نتوانند آ‌ن‌طور که باید هم��ه اهداف خود را‬ ‫پیگیری کنند‪.‬‬ ‫€ €از فض�ای ناام�ن و ناآرام گفتید‪ .‬س�وال این‬ ‫اس�ت که با وج�ود چنی�ن ش�رایطی‪ ،‬چطور و‬ ‫با چ�ه ش�رایطی هنوز ش�اهد س�رمایه‌گذاری‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور هستیم؟‬ ‫قره باغ در منطقه خاصی قرار دارد و بر همین اساس‬ ‫اتفاقات درون��ی این کش��ور‌ها را تحت‌تاثیر خود قرار‬ ‫نمی‌دهد‪ .‬بنابراین می‌توان از س��رمایه‌های خارجی در‬ ‫داخل جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از مولفه‌های‬ ‫«تحرک» در اقتصاد یاد کرد‪ .‬به‌طوری که شرکت‌های‬ ‫خصوصی کشورهای زیادی برای فعالیت در حوزه‌های‬ ‫خود در کشور آذربایجان س��رمایه‌گذاری کرده‌اند که‬ ‫هم خود س��ود سرش��اری دارند و هم به اقتصاد کشور‬ ‫میزبان شوک مثبت وارد می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €رابط�ه مطلوب ب�ا غرب چق�در در وضعیت‬ ‫اقتصادی جمهوری آذربایجان سهم دارد؟‬ ‫خیلی زیاد‪ .‬این کش��ور از س��ال ابتدایی اس��تقالل‬ ‫همکاری‌هایی نزدیک با اروپایی‌ها و امریکایی‌ها دارد‬ ‫که این مس��ئله یکی از دالیل پیشرفت‌شان به شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬اما نباید از کنار یک مسئله به‌راحتی گذشت‬ ‫و آن اینکه ش��رایط اقتصادی جمهوری آذربایجان و‬ ‫کش��ورهای دیگری که بعد از فروپاشی شوروی سابق‬ ‫اعالم موجودیت کرده‌اند‪ ،‬رابطه مس��تقیمی با شرایط‬ ‫گذشته‌شان (قبل از فروپاشی شوروی سابق) دارد‪.‬‬ ‫€ €تولید و صادرات نفت چه تاثیری در اقتصاد‬ ‫جمهوری آذربایجان دارد؟‬ ‫نفت مهم‌تری��ن صادرات این کش��ور را به خودش‬ ‫اختصاص می‌دهد‪ .‬اما مش��کل اینجاست که تولیدات‬ ‫نفتی توسط شرکت‌های غربی انجام می‌شود ‪ .‬این امر‬ ‫باعث می‌شود تا مقداری از درآمدهای نفتی به خزانه‬ ‫اروپایی‌ها واریز شود‪ .‬معضل بزرگ بازار نفت جمهوری‬ ‫آذربایجان این اس��ت که به نام خصوصی‌سازی برخی‬ ‫از گروه‌های خاص در بازار نفت دس��ت برده‌اند و این‬ ‫صنعت مانند جمهوری‌های پس از فروپاشی شوروی‬ ‫«خودمانی س��ازی» ش��ده اس��ت‪ .‬این موجب فساد‬ ‫در اقتص��اد می‌ش��ود ک��ه‬ ‫ناگفته پیداست این پدیده‬ ‫هزینه‌های��ی را ب��ر اقتصاد‬ ‫این کشور تحمیل می‌کند‬ ‫که جبران آن دشواری‌های‬ ‫زیادی را می‌طلبد و باعث‬ ‫می‌ش��ود ت��ا فرصت‌ها‪ ،‬به‬ ‫تهدید تبدیل شوند‪.‬‬ ‫€ €ای�ن روزها تجارت جمه�وری آذربایجان در‬ ‫چه شرایطی قرار دارد؟‬ ‫ب��ا توجه به اینکه نف��ت در تج��ارت و اقتصاد این‬ ‫کشور نقش پررنگی دارد به همین دلیل آنها هم مثل‬ ‫کش��ورهای نفت‌خیز دیگر‪ ،‬این روز‌ها تحت‌تاثیر نفت‬ ‫ارزان با مش��کالتی مواجه ش��ده‌اند‪ .‬البته آنها تالش‬ ‫دارند تا با تاس��یس خط لوله‌های جدید‪ ،‬بتوانند این‬ ‫ش��رایط را به نوع��ی مدیریت کنند ت��ا از این پس و‬ ‫در صورت تداوم روند کاهش��ی بهای نفت‪ ،‬مشکالت‬ ‫کمتری را پیش‌روی خود ببینند‪.‬‬ ‫€ €در ای�ن ص�ورت مدیری�ت ش�رایط موجود‬ ‫چگون�ه باید باش�د تا «ثب�ات» در این کش�ور‬ ‫ماندگار بوده و بحران همچنان از این کشور دور‬ ‫باشد؟‬ ‫باید در وهله نخست طوری مدیریت شود که مسائل‬ ‫سیاسی و دیپلماسی اثری بر اقتصاد نگذارند‪ .‬دقیقا به‬ ‫همین دلی��ل تصمیم‌گیران جمهوری آذربایجان باید‬ ‫رایزنی‌ه��ای الزم را انجام دهند تا مس��ئله قره باغ به‬ ‫نوعی حل‌وفصل ش��ود‪ ،‬چراکه با وجود «این مشکل»‬ ‫محال است که اقتصاد منطقه‪ ،‬به خصوص جمهوری‬ ‫آذربایجان و ارمنس��تان بتوانند بدون دغدغه به فکر‬ ‫اجرایی کردن برنامه‌های اقتصادی خود باشند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫‌اقتصاد تک محصولی‬ ‫در آستانه تهدید‬ ‫شعیب بهمن‬ ‫کارشناس آسیای مرکزی‬ ‫آذربایجان یکی از کش��ورهای نفت خیز آسیای‬ ‫مرکزی اس��ت و به همین دلیل ای��ن روز‌ها تحت‬ ‫تاثیر پایین آمدن قیمت نفت قرار دارد و اقتصادش‬ ‫را در آس��تانه «تهدی��د» و «تحدی��د» می‌بین��د‪.‬‬ ‫همچنی��ن بای��د ای��ن را در نظر داش��ت که دولت‬ ‫آذربایجان با توجه به اینکه «منبع اصلی‌اش درآمد‬ ‫نفتی اس��ت» و در کنار هزینه‌ه��ای «نفتِ‌ ارزان»‪،‬‬ ‫با پدیده‌ای آس��یب رس��انی ب��ه نام ران��ت مواجه‬ ‫اس��ت‪ .‬رانتی که بر اساس قانون نانوشته مدیریت‪،‬‬ ‫هزینه‌های��ی زیادی را به الیه‌ه��ای مختلف جامعه‬ ‫تحمیل می‌کند‪ .‬مش��کل دیگر آذربایجان «شکاف‬ ‫طبقات��ی» اس��ت‪ .‬به طوری که گروه��ی از جامعه‬ ‫ب��ه معنای واقعی کلمه ثروتمند هس��تند و عده‌ای‬ ‫دیگر هم حت��ی از حداقل‌ها هم مح��روم‪ ،‬که این‬ ‫اتفاق به طور کاملا طبیعی مش��کالت اقتصادی و‬ ‫اجتماعی زیادی را موجب ش��ده است‪.‬چون طبقه‬ ‫ثروتمن��د توقعاتی دارد که ب��رآورده کردنش برای‬ ‫دولت آذربایجان امری دش��وار اس��ت و گروه فقیر‬ ‫ه��م مطالبات ابتدایی را طل��ب می‌کنند که تامین‬ ‫آن برای دولت سخت است‪ .‬همچنین در ادامه باید‬ ‫اش��اره کرد ک��ه تک محصولی بودن این کش��ور و‬ ‫وابستگی ش��دید به نفت به عنوان تهدیدی بسیار‬ ‫ج��دی منافع اقتص��ادی را با خطر روب��ه‌رو کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به هرح��ال کاهش درآمد نفت��ی باعث این‬ ‫امر می‌ش��ود که توس��عه محصوالت غیرنفتی هم‬ ‫با چالش��ی جدی مواجه می‌ش��ود و خط تولید را‬ ‫به مرحله ورشکس��تگی و بحران می‌رس��اند‪ .‬تمام‬ ‫این ش��رایط موید این موضوع اس��ت که جمهوری‬ ‫آذربایجان ش��رایطی اس��تثنایی و توام ب��ا مانع را‬ ‫پیش روی خود می‌بیند‪ .‬باید منتظر ماند و دید آیا‬ ‫آذربایجان و تصمیم گیران این جمهوری بیست و‬ ‫چند س��اله می‌توانند با واق��ع بینی و درک صحیح‬ ‫شرایط و همچنین اس��تفاده بهینه از ظرفیت‌های‬ ‫موجود‪ ،‬اوضاع را به گون��ه‌ای مدیریت کنند که از‬ ‫«بحران» جلوگیری کنن��د یا اینکه آذربایجان هم‬ ‫به مانند بیش��تر کش��ورهایی که در بازار جهانی به‬ ‫عنوان فروش��نده فعال هستند‪ ،‬مشکل را به معنای‬ ‫واقعی کلمه تجربه خواهند کرد؟‬ ‫روی خط بین‌الملل‬ ‫چین و روسیه شرکای‬ ‫استراتژیک اقتصادی‬ ‫مه�ر‪ -‬معاون تنظی��م مقررات کمیس��یون بانکداری‬ ‫چین گفت‪ :‬چین و روس��یه ش��رکای اقتصادی مهمی‬ ‫برای یکدیگر هستند و شرایط فعلی نمی‌تواند تاثیری‬ ‫بر توسعه روابط تجاری آنها بگذارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری «ت��اس» روس��یه‪ ،‬معاون‬ ‫تنظیم مقررات کمیس��یون بانکداری‪ ‬چین اعالم کرد‪:‬‬ ‫تحریم‌های ضد روس��ی غرب می‌تواند انگیزه‌ای برای‬ ‫همکاری تجاری بیش��تر بین روسیه و چین در حوزه‬ ‫مالی باشد‪ .‬همچنین معاون تنظیم مقررات کمیسیون‬ ‫بانک��داری چین گفت‪ :‬چین و روس��یه بی��ش از این‬ ‫هم‪ ‬ش��رکای تجاری مهمی برای یکدیگر به حس��اب‬ ‫می‌آمدند و با یکدیگر همکاری نزدیکی در حوزه منابع‬ ‫انرژی و س��اختارهای اقتصادی داشته‌اند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬اگرچه تحریم‌های غرب علیه روس��یه ش��رایط‬ ‫س��ختی را برای این کش��ور به وجود آورده اس��ت اما‬ ‫نمی‌تواند بر روی توس��عه روابط تجاری و اقتصادی دو‬ ‫کش��ور تاثیر بگذارد و برعک��س‪ ،‬عاملی برای باالبردن‬ ‫س��طح روابط تجاری و اقتصادی خواهد بود‪ .‬این مقام‬ ‫مس��ئول خاطرنش��ان کرد‪ :‬هر دو کش��ور فرصت‌های‬ ‫زیادی را برای توس��عه همکاری بیش��تر با یکدیگر به‬ ‫ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری و انرژی دارند‪.‬‬ ‫افزایش تقاضای طال در چین‬ ‫فارس‪ -‬ش��ورای جهانی طال پیش‌بینی کرده اس��ت‬ ‫که تقاضای ط�لا در بزرگترین کش��ور مصرف‌کننده‬ ‫طالی جهان یعنی چین تا سال ‪2017‬م با وجود افت‬ ‫کوتاه‌مدت اقتصاد چین‪ 20 ،‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‌‪ ،‬تقاضا برای طال در س��ال‬ ‫‪2013‬م افزایش یافت‪ ،‬در سال ‪2014‬م تقاضا تثبیت‬ ‫شد و در ادامه پایداری تقاضا را حفظ خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫این گزارش به اینکه چگونه کش��ور چین به نخستین‬ ‫کشور مصرف‌کننده طال تبدیل شد‪ ،‬اشاره می‌کند که‬ ‫در س��ال ‪1990‬م لیبرالیسم در این کشور رونق یافت‬ ‫و برای نخستین بار مصرف‌کنندگان اجازه یافتند طال‬ ‫خریداری کنند و بعد از آن سال‌ها برمیزان مصرف طال‬ ‫در این کشور اضافه شد‪ .‬شورای جهانی طال پیش‌بینی‬ ‫کرده اس��ت که با وجود افت کوتاه‌مدت اقتصاد چین‬ ‫افزایش تقاضا برای طال در این کشور ادامه یابد‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫توصیه های نمایشگاهی‬ ‫عسگراوالدی‬ ‫ایرنا ‪ -‬رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران‬ ‫ی را برای معرفی صنایع‌دس��تی‬ ‫گفت‪ :‬باید هیات‌های ‌‬ ‫به نمایشگاه‌های خارجی اعزام کنیم و در این زمینه‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت حمایت و پشتیبانی الزم را‬ ‫به عمل آورد‪« .‬اس��داهلل عسگر‌اوالدی» روز یکشنبه‬ ‫در آیین تجلیل از صادرکنندگان و فروشندگان برتر‬ ‫صنایع‌دستی اظهار کرد‪ :‬صادرات محور بقا و توسعه‬ ‫یک کشور اس��ت؛ باید همواره تالش کنیم صادرات‬ ‫بر واردات فزونی داشته باشد که صنایع‌دستی یکی‬ ‫از رشته‌های قابل‌ارزش در این رابطه به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬صنایع‌دس��تی کش��ور ما با ارزش‬ ‫اس��ت؛ اما حضور آن در کشورهای خارجی کم‌رنگ‬ ‫بوده و وابسته‌های بازرگانی که به کشورهای مختلف‬ ‫اعزام می‌شوند باید با آثار صنایع‌دستی آشنا شوند‪.‬‬ ‫عس��گر اوالدی‪ ،‬از صنایع‌دس��تی به‌عن��وان یکی‬ ‫از محوره��ای صادرات نام‌برد و گف��ت‪ :‬البته ما این‬ ‫حوزه را محور قرار نداده‌ایم‪ .‬صادرات صنایع‌دس��تی‬ ‫ایران فاحش اس��ت‪ .‬رییس کمیسیون صادرات اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬حضور در نمایش��گاه‌ها و‬ ‫ایجاد فروشگاه‌های تخصصی را از‌جمله راهکارهای‬ ‫رفع مش��کالت حوزه صنایع‌دس��تی عن��وان کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬س��ازمان می��راث فرهنگی از زم��ان حضور‬ ‫«مسعود سلطانی‌فر» متحول شده است‪.‬‬ ‫استقبال خارجی‌ها‬ ‫از نمایشگاه در و پنجره‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬ششمین نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره‬ ‫و صنایع وابس��ته‪ ،‬در ‪ 3‬روز گذش��ته با اس��تقبال‬ ‫مخاطبان خارجی و داخلی مواجه شد به‌طوری که‬ ‫در این مدت ‪6‬گروه تجاری و بازرگانی کش��ورهای‬ ‫مختلف از این نمایشگاه بازدید کردند‪.‬‬ ‫هیات‌های س��رمایه‌گذاری‪ ،‬بازرگان��ی و تجاری‬ ‫از کشورهای س��نگال‪ ،‬عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫ارمنس��تان و روس��یه در طول س��ه روز گذشته با‬ ‫حضور در محل دائمی نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫تهران‪ ،‬از بخش‌ها و غرفه‌های مختلف نمایش��گاه‬ ‫در و پنج��ره بازدید کردند و ب��ا تولیدکنندگان و‬ ‫صنعتگران این بخش وارد مذاکرات تجاری شدند‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه انواع در و پنجره‌های ساختمانی‪،‬‬ ‫اداری‪ ،‬صنعتی‪ ،‬بیمارس��تانی‪ ،‬ماشین‌آالت و ابزار‬ ‫تولید‪ ،‬مونتاژ و خط تولید در و پنجره‪ ،‬سیستم‌های‬ ‫تولید رباتیک‪ ،‬سیس��تم‌های اتوماس��یون صنعتی‪،‬‬ ‫درهای گردان‪ ،‬دره��ای اتوماتیک‪ ،‬انواع تجهیزات‬ ‫و سیس��تم‌های دربازکن اتوماتیک‪ ،‬سیس��تم‌های‬ ‫کنت��رل از راه دور‪ ،‬سیس��تم‌های هوش��مند ورود‬ ‫و خ��روج‪ ،‬سیس��تم‌های کنت��رل ورود و خ��روج‪،‬‬ ‫ان��واع دربازکن‌های س��اده و تصویری‪ ،‬کرکره‌های‬ ‫فروش��گاهی و صنعتی‪ ،‬دس��تی و اتوماتیک‪ ،‬انواع‬ ‫ی��راق‌آالت و دس��تگیره در و پنج��ره‪ ،‬قفل‌ه��ای‬ ‫الکتریک��ی و س��اده‪ ،‬انواع شیش��ه‌های مخصوص‬ ‫در و پنج��ره‪ ،‬سیس��تم‌های آب‌بن��دی و گیرن��ده‬ ‫آلودگی‌ه��ای صوت��ی و دیگ��ر صنایع وابس��ته به‬ ‫نمایش گذاش��ته ش��ده اس��ت‪ .‬تعداد شرکت‌های‬ ‫خارجی از ‪ 47‬ش��رکت حاضر در نمایش��گاه سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬امس��ال حدود ‪ 30‬درصد رشد داشته و‬ ‫به ‪ 70‬ش��رکت رس��یده و از نظر متراژ نیز بخش‬ ‫خارج��ی ای��ن نمایش��گاه از رش��د ‪ 150‬درصدی‬ ‫برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه تجهیزات‬ ‫و مواد آزمایشگاهی‬ ‫ایرنا ‪ -‬معاونت علمی و فناوری ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫سومین نمایش��گاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی‬ ‫س��اخت ایران را با هدف حمایت از اشتغال پایدار‬ ‫در شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه به بررس��ی موضوعاتی مانند‬ ‫نفت و پتروش��یمی‪ ،‬ب��رق ـ الکترونیک ـ نرم‌افزار‪،‬‬ ‫عمران و س��اختمان‪ ،‬مکانیک‪ ،‬شیمی و متالوژی‪،‬‬ ‫کشاورزی و محیط‌زیست‪ ،‬فیزیک پایه‪ ،‬تجهیزات‬ ‫عمومی آزمایشگاهی‪ ،‬مواد آزمایشگاهی‪ ،‬مهندسی‬ ‫پزشکی و زیست مواد‪ ،‬تجهیزات و ماشین‌آالت در‬ ‫حوزه فناوری‌های راهبردی پرداخته می‌شود‪.‬‬ ‫حمای��ت از اش��تغال پای��دار در ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‪ ،‬توسعه فناوری از طریق ایجاد کشش‬ ‫ب��ازار برای توانمندس��ازی ش��رکت‌های س��ازنده‬ ‫از طری��ق حمای��ت از خری��د تجهی��زات‪ ،‬ترغیب‬ ‫دانش��گاه‌ها و مراکز علمی و پژوهش��ی به استفاده‬ ‫از محصول ایرانی‪ ،‬کاهش وابستگی آزمایشگاه‌های‬ ‫داخلی به تجهیزات و مواد مصرفی وارداتی‪ ،‬کمک‬ ‫به ش��کل‌گیری بازار بزرگ و پای��دار داخلی برای‬ ‫تجهی��زات و مواد مصرفی آزمایش��گاهی س��اخت‬ ‫ایران ازجمله اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫نگاهی به نمایشگاه‌های مرتبط با محیط‌زیست در جهان‬ ‫میالد محمدی – گ�روه تجارت‪ :‬تجارت‬ ‫و توس��عه اقتصادی معموال به نفع طبیعت‬ ‫نیس��ت! گواه این ادعا بالیی اس��ت که بشر‬ ‫از صدها س��ال قبل در مسیر توسعه‌یافتگی‬ ‫برس��ر طبیع��ت آورده اس��ت‪ .‬چه بس��یار‬ ‫جنگل‌ها و مراتع و رودخانه‌ها و دریاچه‌هایی‬ ‫که در زمینه اهداف مختلف صنعتی نابود و‬ ‫ویران شدند و جای خود را به شهر‪ ،‬شهرک‪،‬‬ ‫کارخان��ه و مراکز تجاری ی��ا نظامی دادند‪.‬‬ ‫شاید در س��ال‌های اخیر‪ ،‬پیشرفت فناوری‬ ‫و توس��عه تا حدودی به س��مت سازگاری با‬ ‫محیط‌زیس��ت رفته باش��د اما ام��روز تعداد‬ ‫انسان‌های روی زمین به قدری افزایش پیدا‬ ‫کرده که این س��ازگاری به امری غیرممکن‬ ‫بدل شده است‪.‬‬ ‫در میان تالش‌های خوبی که برای آشتی‬ ‫دوباره بشر با طبیعت انجام شده است؛ یکی‬ ‫از مهم‌ترین این گام‌ها برپایی نمایشگاه‌های‬ ‫محیط‌زیس��ت در کشورهای مختلف جهان‬ ‫اس��ت که برخ��ی از آنها جنبه آموزش��ی و‬ ‫پژوهش��ی دارند و برخی دیگر برای معرفی‬ ‫فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست هستند‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش به س��راغ نمایش��گاه‌هایی‬ ‫رفته‌ایم که بش��ر قصد دارد با برگزار کردن‬ ‫آنها خودش را از شر آینده تباه زمین نجات‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه «پلوتک» و فناوری سبز‬ ‫مشهور‌ترین و شناخته شده‌ترین نمایشگاه‬ ‫سازگار با محیط زیست «پلوتک» لیون نام‬ ‫دارد‪ .‬در آخرین دوره از نمایشگاه «پلوتک»‬ ‫لیون(فرانسه) که در زمینه فناوری‌های پاک‬ ‫برگزار می‌شود‪ ،‬حدود ‪ ۲۲۰۰‬شرکت‌کننده‬ ‫از ‪۳۳‬کشور محصوالت خود را عرضه کردند‪.‬‬ ‫محصوالتی که با بهره‌گیری از فناوری روز‪،‬‬ ‫خطرات کمتری را متوجه طبیعت می‌کنند‪.‬‬ ‫هدف از اختراعاتی که در این نمایش��گاه‬ ‫ارائ��ه می‌ش��ود‌‪ ،‬به‌طور عمده ب��ازار محیط‬ ‫زیست و انرژی است‪ .‬اینها راه‌حل‌هایی کارآ‬ ‫و در عی��ن حال بادوام هس��تند و می‌توانند‬ ‫به توسعه پایدار کمک کنند‪ .‬برای مثال در‬ ‫زمینه‌هایی چون مدیری��ت زباله‪ ،‬مدیریت‬ ‫آب‪ ،‬تولید انرژی‌های تجدیدپذیر‪ ،‬مدیریت‬ ‫ریس��ک و تصفیه ه��وا‪ .‬در این نمایش��گاه‬ ‫موضوعاتی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر‪،‬‬ ‫مدیریت زبال��ه‪ ،‬مدیریت ان��رژی‪ ،‬مدیریت‬ ‫ریسک بررس��ی و تحلیل می‌شود‪ .‬به گفته‬ ‫مس��ئوالن برگزار‌کننده تمام��ی موضوعات‬ ‫ب��اال با ارائه راهکاره��ای مرتبط و قابل حل‬ ‫برای بهبود ش��یوه زندگی م��ورد توجه قرار‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه تخصص�ی‬ ‫محیط‌زیست در ایران‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫مهندس�ی‬ ‫نمایشگاه‌های محیط‌زیست یا به اصطالح‬ ‫س��بز در ایران س��ابقه پرباری دارند‪ .‬در این‬ ‫می��ان می‌ت��وان ب��ه نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫عذرخواهی سبز بشر‬ ‫مهندس��ی زیس��ت‌محیطی اش��اره کرد که‬ ‫تاکنون ‪ 14‬دوره از آن برگزار ش��ده است و‬ ‫یکی از مهم‌ترین‌ها به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫مدیری��ت به��ره‌وری ان��رژی و انرژی‌های‬ ‫تجدیدپذی��ر‪ ،‬مدیری��ت و بازیاف��ت زبال��ه‬ ‫و پس��ماند‪ ،‬مدیری��ت ش��هری‪ ،‬نظ��ارت‬ ‫و اج��رای پروژه‌ه��ای زیس��ت‌محیطی‪،‬‬ ‫پروژه‌ه��ای تحقیقاتی و خدم��ات حفاظت‬ ‫از محیط‌زیس��ت‪ ،‬کنت��رل‪ ،‬اندازه‌گی��ری و‬ ‫فن��اوری آزمایش��گاهی‪ ،‬حمل‌ونقل عمومی‬ ‫و بهینه‌س��ازی مصرف سوخت‪ ،‬خودرو سبز‬ ‫و استانداردس��ازی خودروه��ا‪ ،‬حفظ منابع‬ ‫طبیعی‪ ،‬ساختمان‌سازی سبز و مدیریت آب‬ ‫و فاض�لاب و‪ ...‬از مهم‌تری��ن بخش‌های این‬ ‫سلسله نمایشگاه‌ها است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از نمونه‌های فعال ایرانی در این‬ ‫زمینه نمایش��گاه بین‌المللی انرژی‌های نو‪،‬‬ ‫تجدیدپذی��ر‪ ،‬بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی‬ ‫اس��ت که از آن به عن��وان مهم‌ترین رویداد‬ ‫صنعتی و تجاری ایران نام‌برده می‌شود‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه که دو م��اه دیگر با حضور‬ ‫تع��داد زی��ادی از ش��رکت‌های توانمن��د‬ ‫داخلی و خارج��ی در زمینه صنایع مرتبط‬ ‫ب��ا انرژی‌های نو و صرفه‌جوی��ی انرژی برپا‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬محفلی بس��یار مغتنم اس��ت تا‬ ‫شرکت‌های فعال در این صنعت دستاوردها‬ ‫و محص��والت خ��ود را در مع��رض بازدید‬ ‫دس��ت‌اندرکاران و متخصصان این صنعت‬ ‫قراردهن��د و با در نظر گرفتن روند تقاضای‬ ‫بازارها و س��مت و س��وی رشد این صنعت‪،‬‬ ‫فعالیت‌ه��ا و نوآوری‌ه��ای آین��ده خود را‬ ‫هدایت کنند‪ .‬با توج��ه به اهمیت مدیریت‬ ‫انرژی و نیز واقعی‌س��ازی قیمت‌ها در حوزه‬ ‫انرژی در عمل مس��ائل مرتبط با اس��تفاده‬ ‫از انرژی‌ه��ای تجدیدپذی��ر و نی��ز افزایش‬ ‫به��ره‌وری و صرفه‌جویی انرژی از مهم‌ترین‬ ‫مسائل روز حوزه انرژی می‌باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه فناوری‌ه�ای س�ازگار ب�ا‬ ‫طبیعت در ملبورن‬ ‫دانش��گاه هنر مون��اش اس��ترالیا یکی از‬ ‫فعال‌تری��ن واحد‌ه��ای آموزش��ی در عرصه‬ ‫انرژی‌های پاک اس��ت‪ .‬این دانش��گاه بزرگ‬ ‫چندی قبل نمایش��گاه طراح��ی خود را در‬ ‫ملبورن با عنوان «پیش‌بینی موتور» برگزار‬ ‫ک��رد و از مخترعان ج��وان دعوت کرد تا با‬ ‫توج��ه به انرژی‌های تجدیدپذیر‪ ،‬دس��ت به‬ ‫معرف��ی دس��تاوردهایی برای آین��ده زمین‬ ‫بزنن��د‪ .‬در پایان این نمایش��گاه به بهترین‬ ‫و ایده‌آل‌تری��ن طرح‌ه��ا و اختراعات جایزه‬ ‫ملی دانشجویی دایسون اهدا شد‪ .‬اسکیپی‬ ‫زاییده افکار سازگار با محیط‌زیست‪ ،‬طرحی‬ ‫از دانشجویان دانش��گاه دیمیتروی اسکات‬ ‫اس��ترالیا بود که در این نمایشگاه به عنوان‬ ‫طرح برتر شناخته شد‪ .‬اسکیپی به‌طور عمده‬ ‫از مواد بازیافت ش��ده س��اخته شده است و‬ ‫مجهز به یک موتور الکتریکی در کنار چرخ‬ ‫عقب اس��ت‪ .‬طراحی س��ه‌چرخ آن به ثبات‬ ‫در س��ر پیچ‌ها کمک می‌کند و طراحی هر‬ ‫چرخ جلو با چراغ جلو‪ ،‬یک ماشین کوچک‬ ‫را برای س��ایر کاربران جاده تداعی می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین شاتل اکس��پرس‪ ،‬وسیله‌ای نقلیه‬ ‫برای حمل‌ونقل عمومی اس��ت که توس��ط‬ ‫مایکل بافینگتون طراحی ش��ده است‪ .‬این‬ ‫وس��یله نقلیه اقتص��ادی و کم‌هزینه با کف‬ ‫تخت و صندلی قاب��ل تعویض و جابه‌جایی‬ ‫برای اس��تفاده در جهان سوم طراحی شده‬ ‫است‪ .‬جوزف رودلف‪ ،‬خودروی حمل وسایل‬ ‫نقلیه شهری را طراحی کرد و برندان کارول‬ ‫نیز ماش��ین اس��پرت دونف��ره را ارائه کرد‪.‬‬ ‫آخرین طرح معرفی شده متعلق به پل‌مک‬ ‫الگان‪ ،‬خودروی حمل‌ونقل شهری مجهز به‬ ‫شیشه جلو اتومبیل است که در زمان پارک‬ ‫خودرو به یک صفحه نمایش ویدئویی بزرگ‬ ‫تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه هفته سبز برلین‬ ‫تاکنون بیش از ‪ 40‬دوره از این نمایشگاه‬ ‫در قالب‌ه��ای مختلف برگزار ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی و مواد غذایی‬ ‫به نام هفته س��بز برلین یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫نمایش��گاه‌ها در این زمینه است که در آن‬ ‫آخرین دس��تاوردهای کشاورزی و دامداری‬ ‫س��ازگار با محیط‌زیس��ت معرفی می‌شوند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه‌های آلمان هم��واره جزو بهترین‬ ‫و ب��ا کیفیت‌ترین‌ها هس��تند و از این رو با‬ ‫اس��تقبال خوب مخاطبان مواجه می‌شوند‪.‬‬ ‫نمایشگاه هفته سبز برلین در طول برگزاری‬ ‫بیش از ‪ 400‬هزار گردش��گر را از سراس��ر‬ ‫جهان به خود جذب می‌کند‪.‬‬ ‫انواع ماش��ین‌آالت‪ ،‬گل و گیاه‪ ،‬تجهیزات‬ ‫مرغ��داری و بهداش��ت دام وطیور‪ ،‬خوراک‬ ‫دام��ی‪ ،‬ش��یالت و تجهیزات‪ ،‬دف��ع آفات و‬ ‫س��موم‪ ،‬غذاه��ای منجمد‪ ،‬ش��یرینی‪ ،‬نان‪،‬‬ ‫میوه‌ه��ا و س��بزیجات‪ ،‬چ��وب وجن��گل و‬ ‫تجهیزات با حضور نمایندگانی از ‪ 50‬کشور‬ ‫جهان ازجمله روس��یه‪ ،‬ایتالی��ا‪ ،‬چین‪ ،‬ژاپن‬ ‫والبته ایران در این نمایشگاه مورد ارزیابی و‬ ‫معرفی قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای سازگار با محیط‌زیست‬ ‫در نمایشگاه توکیو‬ ‫در سال ‪2013‬م خودروسازان ژاپنی برای‬ ‫نخس��تین‌بار خودروهای خ��ود را که مجهز‬ ‫به تازه‌ترین فناوری‌های زیس��ت‌محیطی و‬ ‫الکترونیکی اس��ت‪ ،‬در نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫خ��ودرو توکیو ب��ه نمایش گذاش��تند‪.‬این‬ ‫نمایش��گاه البته قدمتی در حدود ‪ 30‬سال‬ ‫دارد اما دو س��ال قبل نخستین دوره‌ای بود‬ ‫که بخش مجزایی برای خودروهای سبز در‬ ‫نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫البته این طرح با اس��تقبال خوبی روبه‌رو‬ ‫ش��د و ش��رکت‌های مختلف خودروس��ازی‬ ‫نسبت به آن تمایل نشان دادند‪ .‬برای مثال‬ ‫تویوت��ا از خودروی هیدروژنی خود رونمایی‬ ‫کرد که زمان سوختگیری این خودرو بسیار‬ ‫کوت��اه اس��ت و از این لح��اظ از بزرگترین‬ ‫ایراد خودروهای الکتریکی مبراس��ت‪ .‬تویوتا‬ ‫امیدوار اس��ت تا دو سال دیگر مدل تجاری‬ ‫این خ��ودرو را عرض��ه کند‪.‬خودروس��ازان‬ ‫اروپایی به‌وی��ژه آلمانی‌ها ک��ه خودروهای‬ ‫لوکس آنها در ژاپن طرفدار دارد و همچنین‬ ‫شرکت‌های رنو و پژو‪ -‬سیتروئن فرانسه هم‬ ‫در این نمایش��گاه حضور داشتند و آخرین‬ ‫محصوالت فناورانه و سازگار با محیط‌زیست‬ ‫خود را به همگان معرفی کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه انرژی‌های پاک در پکن‬ ‫باوج��ود آنک��ه از چین به عن��وان یکی از‬ ‫بزرگترین کش��ورهای تولید‌کننده گازهای‬ ‫گلخانه‌ای نامبرده می‌شود‪ .‬اما این کشور با‬ ‫‪ 54‬میلیارد دالر س��رمایه‌گذاری‪ ،‬بزرگترین‬ ‫سرمایه‌گذار در انرژی‌های پاک در جهان نیز‬ ‫به‌شمار می‌رود‪ .‬بخشی از این سرمایه‌گذاری‬ ‫در قالب نمایش��گاه‌های بزرگی است که به‬ ‫صورت ساالنه در این کشور برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫پکن یکی از ش��هرهای پرجمعیت جهان‬ ‫اس��ت که از س��ال‌ها پیش‌‪ ،‬نمایش��گاهی با‬ ‫عن��وان انرژی‌ه��ای پاک را در دس��تور کار‬ ‫خود قرار داده و هر س��اله به صورت مدون‬ ‫دس��ت به برپایی آن می‌زن��د‪ .‬چین امیدوار‬ ‫اس��ت ‪15‬درصد از برق مورد نیاز کش��ور را‬ ‫تا س��ال ‪2020‬م از منابع تجدیدپذیر انرژی‬ ‫تامین کند‪ .‬دولت چین ب��رای اینکه بتواند‬ ‫ب��ه این هدف دس��ت یابد اق��دام به اعطای‬ ‫وام‌های کالن و چن��د میلیارد دالری حتی‬ ‫ب��ه ش��رکت‌های خصوصی کرده اس��ت تا‬ ‫تجهیزات مرتبط با انرژی پاک را بسازند‪ .‬در‬ ‫نمایشگاه انرژی‌های پاک چین در هر دوره‬ ‫بیش از ‪ 100‬راهکار ب��رای ذخیره انرژی و‬ ‫دس��تیابی ب��ه روش‌های نوین ب��رای تولید‬ ‫انرژی‌های نوین معرفی و عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫یک معرفی خاص‬ ‫نگاهی به جشنواره اسب‌های اصیل عربی‬ ‫گروه تجارت‪ :‬یکی از زیباترین نمایشگاه‌های ایرانی‬ ‫هفته گذشته در منطقه دشت بهشت واقع در تهران‬ ‫برپا شد‪ .‬نمایشگاه بزرگ اسب‌های زیبای نژاد عرب‬ ‫در باشگاه س��وارکاری و پرورش اس��ب این منطقه‬ ‫مورد توج��ه مخاطبان بس��یاری ق��رار گرفت‪ .‬این‬ ‫برنامه با حضور گسترده مسئوالن و دست‌اندرکاران‬ ‫س��وارکاری و جمع��ی از بزرگتری��ن و معروف‌ترین‬ ‫مالکان و پرورش دهندگان اسب نژاد عرب در ایران‬ ‫و حضور گسترده مهمانان خارجی برگزار شد‪.‬‬ ‫در میان همه تولیدات اسب‪ ،‬نژاد عرب خصوصیات‬ ‫و صف��ات برجس��ته و منحصر به ف��ردی دارد و در‬ ‫کش��ور ما نیز از دیرباز تاکنون هم به لحاظ تاریخی‬ ‫و هم فرهنگی از این نژاد نگهداری می‌ش��ود‪ .‬عمده‬ ‫نژادهای اسب در ایران در اسبدوانی استفاده می‌شود‬ ‫اما بع��د از واردات در این زمینه گام‌های بزرگی در‬ ‫حوزه زیبایی اسب عرب برداشته شده است‪.‬‬ ‫یکی از بزرگترین مشکالتی که در حوزه اسب ایران‬ ‫وجود داشت‪ ،‬بحث قرنطینه اسب‌های ایرانی بودکه‬ ‫سالیان س��ال اجازه نمی‌داد تا اسب‌ها در مسابقات‬ ‫بین‌الملل��ی ش��رکت کنند البته مدتی اس��ت که با‬ ‫کمک و مشارکت جهاد کشاورزی‪ ،‬سازمان بهداشت‬ ‫جهان��ی دام و س��ازمان دامپزش��کی این بن‌بس��ت‬ ‫شکس��ته ش��ده و امکان حضور در نمایش��گاه‌های‬ ‫خارجی و مسابقات بین‌المللی هم وجود دارد‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه‪ ،‬اسب‌های ش��رکت‌کننده یکی‬ ‫پ��س از دیگ��ری ب��ه نمایش گذاش��ته ش��دند‪ .‬در‬ ‫ابتدای ورود هر اس��ب فتوکلیپی ش��امل اطالعات‬ ‫شناسنامه‌ای و ش��جره‌نامه اسب به همراه عناوین و‬ ‫مقام‌های به دست آمده همراه با عکس هایش پخش‬ ‫می‌شد و اسب برای نمایش به صحنه می‌آمد‪.‬‬ ‫در این بخش‪ ،‬به ترتیب ‪ 17‬اس��ب حضور داشتند‬ ‫که به ترتی��ب اس��ب‌های ‪ ،IS EPRO‬تاج‪ ،‬میراژ‪،‬‬ ‫امانوس ‪ ،KA‬گریت ‪ ،M‬اس اس بیژو س��ایکیۀ لرد‬ ‫بی‌شاه‪ ،‬اموشن‪ ،‬امیر اشیرف‪ ،‬اونرز‪ HS ،‬السید‪BF ،‬‬ ‫کوکو جونی��ور‪ ،‬مامبو‪ ML ،‬بندیگ��و و ‪ FS‬بنگالی‬ ‫و ‪ Honors‬روی صحن��ه رفتن��د‪ .‬در این میان دو‬ ‫اسب گرشاسب و کنز الناصر با وجود ثبت‌نام در این‬ ‫جشنواره به مراسم نرسیدند و غیبت داشتند‪.‬‬ ‫ام��ا اوج برنامه پایان آن بود که دو اس��ب‪« ،‬بردار‬ ‫تاج» و «میراژ» به همراه یکدیگر روی س��ن آمدند‬ ‫و نمایش داده شدند که با استقبال و تشویق شدید‬ ‫حضار همراه بود و یک پایان بندی رویایی برای این‬ ‫مراسم به شمار می‌رفت‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان حوزه اسب‪ ،‬برگزاری چنین‬ ‫برنامه‌هایی به صاحبان صنعت اسب انگیزه می‌دهد‬ ‫و خود را با سایرین مقایسه می‌کنند و همین سبب‬ ‫پیش��رفت می‌ش��ود‪ .‬همچنین کس��انی که مادیان‬ ‫دارن��د می‌توانند از این جش��نواره‌ها بهترین بهره را‬ ‫ب��رده و نژاد بهتر را ب��رای اصالح نژاد انتخاب کنند‪.‬‬ ‫این مراس��م کمک می‌کند که کیفیت اسب‌ها باالتر‬ ‫برود و مردم بیش��تر به اسب و سوارکاری عالقه‌مند‬ ‫ش��وند و سرمایه‌گذاری و انرژی در این رشته بیشتر‬ ‫و بیشتر بشود که همین امر به پیشرفت این رشته و‬ ‫همگانی شدن آن کمک خواهد کرد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫‪27‬‬ ‫افزایش تولید فوالد و رویای ورود به بازارهای جهانی‬ ‫کتای�ون ملک�ی ‪ -‬گ�روه مع�دن‪ :‬صنعت ف��والد با‬ ‫تاثیر‌گ��ذاری ق��وی بر اقتصاد جزو صنای��ع مادر و مهم‬ ‫در هر کش��وری محس��وب می‌ش��ود‪ ،‬ب��ه همین دلیل‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته امروز تالش می‌کنند تا تولید و‬ ‫س��رانه مصرف این فلز را افزایش دهن��د‪ .‬در این میان‬ ‫کش��ور چین گوی س��بقت در تولید فوالد را از س��ایر‬ ‫کشورها ربوده و در جایگاه نخست تولید فوالد در جهان‬ ‫ایس��تاده است‪ .‬کشور ما نیز در سال‌های اخیر با تعریف‬ ‫طرح‌های توسعه‌ای در صنعت فوالد تالش کرده است تا‬ ‫سال ‪ 1404‬به میزان تولید ‪ 55‬میلیون تن فوالد دست‬ ‫پی��دا کند‪ .‬البته در کنار برخی عقب‌ماندگی‌ها از برنامه‬ ‫اقدام��ات موث��ر دیگر برای تحقق این رقم انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬انجمن جهانی ف��والد در تازه‌ترین گزارش خود‬ ‫اعالم کرده اس��ت‪ ،‬ایران در س��ال ‪2014‬م‪ 16 ،‬میلیون‬ ‫و ‪ 331‬ه��زار تن فوالد خام تولید کرد که در مقایس��ه‬ ‫با میزان تولید فوالد سال ‪2013‬م (‪ 15‬میلیون و ‪422‬‬ ‫هزار تن)‪ 5/9 ،‬درصد رشد نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫ب��ا افزای��ش ‪ 5/9‬درصدی تولی��د فوالد در کش��ور‪،‬‬ ‫ایران توانس��ت با یک پله صع��ود در جایگاه چهاردهم‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد جهان قرار گی��رد‪ .‬طبق گزارش‬ ‫انجم��ن جهانی ف��والد‪ ،‬بزرگتری��ن تولید‌کننده فوالد‬ ‫جهان در این مدت‪ ،‬چین با تولید ‪ 822‬میلیون و ‪700‬‬ ‫هزار تن بوده که نس��بت به میزان تولید س��ال گذشته‬ ‫میالدی‪ 0/9 ،‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫حال با توجه به افزایش تولید فوالد در سایر کشورها‬ ‫و هدف‌گ��ذاری ای��ران ب��رای تولی��د ‪ 55‬میلی��ون تن‬ ‫فوالد‪ ،‬بدون ش��ک رقابت در بازارهای بین‌المللی برای‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی کمی دش��وار خواهد بود‪ .‬به گفته‬ ‫برخی از فع��االن فوالدی‪ ،‬برای موفقی��ت در بازارهای‬ ‫صادراتی باید از امروز برنامه‌ریزی‌های الزم در دس��تور‬ ‫کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌ری�زی ب�رای حض�ور در بازاره�ای‬ ‫بین‌المللی‬ ‫بازار فوالد ایران س��ال گذشته به دلیل رکود در بازار‬ ‫مس��کن و کاهش بودجه پروژه‌ه��ای عمرانی با کاهش‬ ‫تقاضا مواجه شد‪ .‬گرچه در این میان دولت با آزاد‌سازی‬ ‫صادرات ش��مش فوالد و محصوالت فوالدی س��عی بر‬ ‫فعال‌س��ازی این بازار داش��ت اما به گفت��ه فعاالن این‬ ‫حوزه آزادس��ازی صادرات نیز نتوانست تاثیری بر رونق‬ ‫بازار داش��ته باش��د‪ .‬درپی کاهش تقاضا در بازار داخلی‬ ‫و افزای��ش مازاد تولید تنها راه افزایش س��ود اقتصادی‬ ‫این شرکت‌ها صادرات و فروش در بازارهای بین‌المللی‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر این نگرانی وجود دارد که با افزایش‬ ‫ظرفیت تولید تا سال ‪ 1404‬و تامین نیاز داخلی‪ ،‬شاید‬ ‫محصوالت ف��والدی نتوانند آن‌طور که باید از بازارهای‬ ‫تولی��د در صنع��ت فوالد در قالب برنامه اس��ت و برای‬ ‫بازاریابی فروش محصوالت باید منتظر اجرای طرح‌های‬ ‫توس��عه‌ای و نوع محص��ول تولید ش��ده در کارخانه‌ها‬ ‫باش��یم‪ ،‬اما نباید فراموش کنی��م که در تمامی مراحل‬ ‫اج��را طرح‌ها و تولی��د محصوالت باید ن��گاه صادرات‬ ‫محور حاکم باشد‪ .‬در واقع یکی از مهم‌ترین موضوعاتی‬ ‫ک��ه باید در ص��ادرات فوالد و محص��والت فوالدی در‬ ‫نظ��ر گرفته ش��ود‪ ،‬مکان‌یابی مناس��ب ب��رای اجرای‬ ‫پروژه‌هاس��ت‪ .‬کارخانه‌های تولید ف��والد و محصوالت‬ ‫فوالدی باید دسترس��ی آس��انی به بازارهای صادراتی‬ ‫داشته باشند تا هزینه حمل‌ونقل آنها کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحری�م‪ ،‬اصلی‌تری�ن مان�ع ب�رای ورود ب�ه‬ ‫بازارهای اروپایی‬ ‫جهانی س��همی داش��ته باش��ند‪ .‬برخی از فعاالن حوزه‬ ‫ف��والد معتقدن��د در برنامه چش��م‌انداز ‪ 20‬س��اله تنها‬ ‫افزای��ش تولید فوالد تا س��قف ‪55‬میلی��ون تن در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت و نیاز اس��ت برنامه‌ای برای توسعه‬ ‫و ورود ب��ه بازارهای جدید در نظر گرفته ش��ود چراکه‬ ‫موفقی��ت صنعت فوالد بس��ته به حض��ور در بازارهای‬ ‫جهانی و صادرات آن است‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدیره خان��ه معدن‬ ‫ایران درب��اره برنامه‌ری��زی برای‬ ‫حض��ور در بازار‌ه��ای جهانی به‬ ‫گف��ت‪ :‬برنامه‌ری��زی برای‬ ‫ورود ب��ه بازارهای جهانی باید در‬ ‫استراتژی‌ها و سیاستگذاری‌های کالن دیده شود‪ .‬امروز‬ ‫برای افزایش تولید فوالد در سند چشم‌انداز اهدافی در‬ ‫نظر گرفته ش��ده که دس��تیابی به تمامی آنها نیازمند‬ ‫برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی است‪.‬‬ ‫جعفر صادقی‌پناه اظهار کرد‪ :‬در تمامی کشورهای دنیا‬ ‫وقتی سیاس��ت‌ها مشخص می‌ش��ود راهکارهای تحقق‬ ‫آنها نیز مش��خص می‌شود‪ .‬بازاریابی و ورود به بازارهای‬ ‫صادراتی نیز در بخش راهکارها دسته‌بندی می‌شود‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو برای موفقیت در بازاره��ای بین‌المللی عالوه‌بر‬ ‫بازاریابی مناسب باید میزان مصرف کشورهای هدف و‬ ‫محصول موردنیاز آنها مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد‬ ‫تا بتوانیم برنامه خوبی برای آینده ارائه دهیم‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر باید تولیدکنندگان منطقه را به خوبی بشناسیم تا‬ ‫بتوانیم جایگاه خوبی را در بازار جهانی به دست آوریم‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت در بازارهای منطقه‬ ‫افزای��ش ساخت‌وس��از در کش��ور ع��راق و همچنین‬ ‫افغانس��تان منجربه رونق ب��ازار صادراتی ف��والد ایران‬ ‫تولید آلومینیوم جهان از مرز ‪53‬میلیون تن گذشت‬ ‫تولید آلومینیوم اولیه در مناطق مختلف جهان‬ ‫در سال ‪2014‬م به حدود ‪ 53‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫به گزارش مع��دن‪ ،24‬بزرگتری��ن تولیدکننده‬ ‫آلومینیوم در جهان همچنان چین است که میزان‬ ‫تولید آن در س��ال ‪2014‬م حدود ‪24‬میلیون تن‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫میزان تخمینی تولید آلومینیوم گزارش نش��ده‬ ‫‪3600‬هزار تن است‪.‬‬ ‫پس از چین کش��ورهای ش��ورای همکاری‌های‬ ‫خلیج‌فارس قرار دارند که تولید در این منطقه به‬ ‫‪4/8‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫تولید امریکای ش��مالی ‪4/6‬میلیون تن اس��ت‪.‬‬ ‫تولید اروپای شرقی و مرکزی نیز ‪2/8‬میلیون تن‬ ‫و تولید اروپای غربی ‪ 3514‬هزار تن است‪.‬‬ ‫تولید اقیانوس��یه به ‪2‬میلیون تن رسید و تولید‬ ‫در آسیا (بدون چین) ‪2/4‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫در امری��کای جنوبی می��زان تولید ‪ 1530‬هزار‬ ‫تن است‪.‬‬ ‫پیش‌بینی مازاد عرضه جهانی سنگ‌آهن‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود مازاد عرضه جهانی سنگ‌آهن از‬ ‫‪35‬میلیون تن در س��ال جاری ب��ه ‪200‬میلیون تن در‬ ‫سال ‪2018‬م برسد‪ .‬به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪،‬‬ ‫افزایش عرضه سنگ‌آهن ارزان توسط استرالیا و برزیل‬ ‫به میزانی بیش��تر از رش��د تقاضای چین از سال‌جاری‬ ‫باعث شد که در سال گذشته قیمت‌ها ‪47‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کند‪ .‬شرکت ریو نیز اعالم کرد که تولید سنگ‌آهن‬ ‫در س��ال گذش��ته از ‪266‬میلیون تن به ‪295/4‬میلیون‬ ‫تن رسیده و امسال به ‪330‬میلیون تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫پیش‌بین��ی می‌ش��ود که ش��رکت وال��ه (بزرگترین‬ ‫صادرکننده) ‪340‬میلیون تن سنگ‌آهن در همین دوره‬ ‫تولید داشته باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت مذکور اعالم کرد که به دنبال کاهش بیشتر‬ ‫هزینه تولید س��نگ‌آهن خود اس��ت و بر همین اساس‬ ‫هزینه س��رمایه‌ای خود را در س��ال گذشته تا ماه ژوئن‬ ‫به کمتر از ‪8/5‬میلیارد دالر کاهش داده که پایین‌ترین‬ ‫میزان از سال ‪2010‬م اس��ت‪ .‬هزینه اکتشافات ساالنه‬ ‫شرکت نیز در سال گذشته از ‪948‬میلیون دالر در سال‬ ‫‪2013‬م ب��ه ‪765‬میلیون دالر کاه��ش یافت که حدود‬ ‫یک‌سوم آن به بخش اکتشافات مس در امریکا‪ ،‬روسیه‬ ‫و چین تخصیص داده ش��ده اس��ت‪ .‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫قیمت میانگین سنگ‌آهن امسال به ‪ 66‬دالر برسد‪.‬‬ ‫قیمت س��نگ‌آهن صادراتی به چین به‌طور میانگین‬ ‫به حدود ‪ 76/5‬دالر در هر تن در ‪3‬ماه نخس��ت امسال‬ ‫خواهد بود‪ ،‬در حالی که در مدت مش��ابه آن در س��ال‬ ‫‪2013‬م به رقم ‪ 135‬دالر در هر تن رسید‪.‬‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اما این رونق تنه��ا به بازاره��ای موجود‬ ‫در منطق��ه ختم می‌ش��ود و محصوالت ف��والدی ایران‬ ‫حض��ور کمرنگ��ی در بازارهای اروپایی دارند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر افزایش درگیری در کشورهای عراق و افغانستان‬ ‫منجرب��ه کاهش تمایل س��رمایه‌گذاران برای حضور در‬ ‫بازارهای منطقه شده است‪ ،‬در نتیجه باید اقدامات الزم‬ ‫برای ورود به بازارهای اروپایی نیز به مرحله اجرا برسد‪.‬‬ ‫صادقی‌پناه درب��اره بازارهای موجود در منطقه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نبای��د بازارهای صادراتی ما ب��ه بازارهای موجود‬ ‫در عراق و افغانس��تان محدود ش��ود‪ .‬تولیدکنندگان ما‬ ‫می‌توانن��د با مطالعه دقیق و بررس��ی نی��از روز به بازار‬ ‫کش��ورهای آس��یایی ورود کنند‪ .‬زمانی که مزیت‌های‬ ‫رقابت��ی مواد معدنی در اختی��ار تولیدکنندگان ما قرار‬ ‫دارد باید به دنبال توس��عه بازارهای صادراتی باش��یم‪،‬‬ ‫تنها در این صورت است که می‌توان معدن را جایگزین‬ ‫نفت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ورود نگاه صادراتی به صنعت فوالدی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان نیز درباره تولید مازاد در‬ ‫صنع��ت ف��والد در گفت‌وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بدون ش��ک با‬ ‫اج��رای برنامه‌های افزایش تولید‬ ‫در افق ‪ 1404‬بخش��ی از محصوالت تولیدی که مازاد‬ ‫نیاز مصرف داخلی اس��ت باید وارد بازارهای صادراتی‬ ‫شود‪ .‬درحال حاضر با توجه به اینکه برخی از طرح‌ها و‬ ‫پروژه‌ها به‌طور کامل فعال نشده‌اند‪ 1 ،‬تا ‪ 2‬میلیون تن‬ ‫از فوالد و محصوالت فوالدی صادر می‌شوند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫باید برای صادرات برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود‪.‬‬ ‫بهرام س��بحانی تصریح کرد‪ :‬درح��ال حاضر افزایش‬ ‫س��بحانی همچنین درباره موانع موجود بر س��ر راه‬ ‫ورود ف��والد ایران ب��ه بازارهای صادرات��ی اروپا افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه مطرح ش��دن تحریم‌ها علیه کشور منجربه‬ ‫محدود ش��دن بازارهای صادرات��ی محصوالت فوالدی‬ ‫ش��د‪ .‬با وضع تحریم علیه کش��ور برخی از کشورهای‬ ‫اروپایی نمی‌توانس��تند از ایران واردات داشته باشند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر تحریم‌ها با ایجاد مش��کل در نقل‌وانتقال‬ ‫پول باعث کاهش صادرات به کشورهای اروپایی شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما تنها مشکل در صادرات محصوالت‬ ‫ف��والدی ب��ه بحث تحریم‌ه��ا محدود نمی‌ش��ود‪ ،‬نبود‬ ‫برخی زیرس��اخت‌ها می‌تواند در صادرات مشکالتی را‬ ‫ایجاد کند‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬برای موفقیت در صادرات‬ ‫باید اس��کله‌های صادراتی را مجهز کنیم‪ .‬البته ناگفته‬ ‫نمان��د که برای برنامه‌ریزی در صادرات باید برنامه‌های‬ ‫افزایش تولید به مرحله اجرایی برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹دامپینگ چین و تاثیر بر صادرات ایران‬ ‫در ماه‌ه��ای اخی��ر دامپینگ چین آس��یب جدی به‬ ‫برخی از صادرکنندگان فوالد در بازارهای جهانی وارد‬ ‫کرد‪ .‬ادامه این موض��وع می‌تواند در فروش محصوالت‬ ‫فوالدی کشور نیز مشکل ایجاد کند‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان درباره تاثیر‬ ‫دامپین��گ بر بازار صادراتی ای��ران بیان کرد‪ :‬دامپینگ‬ ‫چین در بازار صادراتی یک چالش است‪ .‬چین با کاهش‬ ‫قیمت وارد بازار ش��ده است و اگر ما خواهان حضور در‬ ‫بازارهای صادراتی هس��تیم باید بتوانیم با چین رقابت‬ ‫کنیم‪ .‬در کشورمان فوالد مطابق استاندارد‌های جهانی‬ ‫و اروپایی تولید می‌ش��ود‪ ،‬از س��وی دیگر اس��تفاده از‬ ‫س��نگ آهن منجر به تولید فوالد مرغوب‌تر می‌ش��ود‬ ‫که در جذب بازار موثر اس��ت‪ ،‬اما قیمت تمام‌ش��ده ما‬ ‫با توجه به قیمت باالی س��نگ‌آهن در داخل نس��بت‬ ‫به قیمت‌های جهانی و باال ب��ودن قیمت انرژی‪ ،‬گران‬ ‫خواه��د ب��ود و همین موضوع می‌تواند ب��ر رقابت ما با‬ ‫سایر کشورها تاثیر‌گذار باشد‪.‬‬ ‫کاهش تعرفه صادرات خواسته تولیدکنندگان افغان‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬تولیدکنندگان آهن در افغانستان‬ ‫از تعرف��ه باالی اعمال ش��ده برای ص��ادرات کاالهای‬ ‫تولیدی‌شان به ایران و پاکستان گله‌مند هستند‪.‬‬ ‫آنه��ا می‌گوین��د‪ ،‬تعرفه‌ها بای��د مورد بازنگ��ری قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬زیرا کارخانه‌های فوالد افغانس��تان در حال رشد‬ ‫هس��تند و اقتصاد محصور در خش��کی این کش��ور به‬ ‫دنبال صنعتی‌ش��دن اس��ت‪ .‬به گفته تعدادی از مالکان‬ ‫کارخانه‌ه��ای تولید ف��والد‪ ،‬تعرفه‌هایی تا ‪90‬درصد بر‬ ‫محصوالت آه��ن صادراتی به ایران و پاکس��تان اعمال‬ ‫می‌شود‪ ،‬در حالی که افغانس��تان تنها ‪10‬درصد تعرفه‬ ‫باب��ت واردات آهن از دیگر کش��ورها اعمال می‌‌کند‪ .‬به‬ ‫گفته تولیدکنن��دگان آهن‪ ،‬این نابراب��ری در تعرفه‌ها‪،‬‬ ‫موجب ش��ده اس��ت ت��ا رقاب��ت ش��رکت‌های افغان با‬ ‫شرکت‌های خارجی غیرممکن ش��ود‪ .‬میرزمان پوپال‪،‬‬ ‫رییس بخش توس��عه صنعت و صادرات اتاق بازرگانی و‬ ‫صنایع گفت‪« :‬تولید افغانس��تان در حال افزایش است‪،‬‬ ‫کارخانه‌های فوالد فعال هس��تند‪ ،‬بنابراین کش��ورهای‬ ‫همس��ایه باید در تعرفه‌های گمرک��ی خود تجدیدنظر‬ ‫کنند‪ ».‬با این وجود‪ ،‬مقامات وزارت دارایی افغانس��تان‬ ‫درب��اره نگرانی‌های تولید‌کنندگان آه��ن اقدام قاطعی‬ ‫انجام نداده‌ان��د‪ .‬عبدالقادر جیالنی‪ ،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫دارایی افغانس��تان در این باره گفت‪« :‬وقتی تاجران به‬ ‫ایران و پاکستان آهن‌آالت صادر می‌کنند‪ ،‬این کشورها‬ ‫مش��کالتی برای تاجران افغان ایجاد می‌کنند‪ ،‬زیرا آنها‬ ‫فق��ط می‌خواهند محص��والت خودش��ان را در بازارها‬ ‫بفروشند‪».‬‬ ‫کاهش هزینه‌ها تولید مس را در شیلی سودآور کرده است‬ ‫اث��رات کاه��ش قیمت‌ه��ای مس روی ش��رکت‌های‬ ‫معدنی ش��یلی از طریق کاهش هزینه‌های بهره‌برداری‬ ‫کاالهایی مانند نفت‪ ،‬گاز و زغال‌سنگ جبران می‌‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مع��دن‪ ،24‬مدی��ر مطالع��ات معدنی در‬ ‫دانشگاه کاتولیک در س��انتیاگو می‌گوید‪ ،‬جای تعجب‬ ‫نخواهد داشت که اگر بگوییم باوجود کاهش قیمت‌های‬ ‫مس‪ ،‬صنعت این فلز سرخ همچنان سودآور باقی مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬قیمت مس در چند هفته اخیر با کاهش مواجه‬ ‫بوده اما با وجود این هنوز وضعیت بازار آن اندکی بهتر‬ ‫از سایر کاالهاست‪.‬‬ ‫با وجود فش��ار وارده روی قیمت‌های پایین‌تر مس‪،‬‬ ‫انتظار می‌رود که هزینه‌های بهره‌برداری یا عملیاتی در‬ ‫س��ال ‪2015‬م براساس سطوح کنونی قیمت‌ها در بازار‬ ‫‪ 20‬درصد کاهش پیدا کن��د‪ .‬اما در حال حاضر قیمت‬ ‫م��س برای تحویل ‪3‬ماه (در مقایس��ه با ‪ 6369‬دالر در‬ ‫هر تن در ماه دس��امبر) هر تن ‪ 56‬تا ‪ 5650‬دالر است‪.‬‬ ‫پیش‌بینی می‌شود که امس��ال درآمد حاصل از فروش‬ ‫مس به ‪38/7‬میلیارد دالر کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه‌گذاری امارات‬ ‫در صنعت آلومینیوم‬ ‫کیانوش حشمتی‬ ‫کارشناس صنعت آلومینیوم‬ ‫آمارهای منتش��ر ش��ده از میزان تولی��د آلومینیوم‬ ‫کش��ورهای حاش��یه خلیج‌فارس حاک��ی از موفقیت‬ ‫آنه��ا در ای��ن صنع��ت اس��ت‪ .‬کش��ور ام��ارات جزو‬ ‫نخس��تین کشورهای عربی بود که از ‪30‬سال گذشته‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های خود در صنعت آلومینیوم را آغاز‬ ‫کرد‪ .‬در حال حاضر میزان تولید آلومینیوم این کشور‬ ‫در حدود ‪ 1/5‬میلیون تن در سال است که رقم بسیار‬ ‫خوبی برای کش��ور امارات به شمار می‌رود‪ .‬از سویی‬ ‫دیگر عمان‪ ،‬قط��ر و بحرین نیز س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫خوبی در صنعت آلومینیوم داش��ته‌اند‪ ،‬به طوری که‬ ‫می��زان تولید آنها در ح��ال حاضر به حدود ‪500‬هزار‬ ‫تن در س��ال می‌رس��د‪ .‬با توجه به دسترس��ی آسان‬ ‫کش��ورهای حاشیه خلیج‌فارس به منابع بزرگ نفت و‬ ‫گاز‪ ،‬تولید این میزان از آلومینیوم در این منطقه امری‬ ‫مسلم است‪ .‬باید به این نکته اشاره کرد که اصلی‌ترین‬ ‫هزینه در صنعت آلومینیوم مربوط به تامین برق برای‬ ‫الکترولیز اس��ت‪ ،‬در نتیجه مصرف انرژی نقش مهمی‬ ‫در توس��عه این صنعت دارد و باید در مناطقی توسعه‬ ‫پیدا کند که انرژی ارزان در اختیار دارند‪ .‬بدون شک‬ ‫کشورهای حاش��یه خلیج‌فارس به دلیل دسترسی به‬ ‫منابع نف��ت و گاز می‌توانند صنعت آلومینیوم در این‬ ‫منطقه را توسعه دهند‪ .‬به طور کلی آلومینیوم انرژی‬ ‫منجمد ش��ده اس��ت که در نهایت ب��ا قیمت گران‌تر‬ ‫وارد بازار ش��ده و سود خوبی به دنبال دارد‪ ،‬در نتیجه‬ ‫سرمایه‌گذاری کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس در‬ ‫این صنعت برنامه‌ریزی شده بوده است‪.‬‬ ‫ایران نیز برای توسعه صنعت آلومینیوم برنامه‌های‬ ‫توس��عه‌ای در اختیار دارد و باید تا سال ‪ 1404‬میزان‬ ‫تولی��د آلومینیوم خود را به ‪ 1/5‬میلیون تن برس��اند‪.‬‬ ‫البته در حاضر حاضر به دلیل وجود برخی مش��کالت‬ ‫و تحریم‌های وضع ش��ده علیه کشور تحقق این رقم‬ ‫کمی دشوار است‪ .‬میزان تولید فعلی کشور در صنعت‬ ‫آلومینیوم ‪300‬هزار تن اس��ت که امیدواریم با اجرای‬ ‫طرح‌های جدید در مدت ‪3‬تا ‪4‬سال آینده این رقم به‬ ‫‪600‬هزار تن برسد‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫بازار بیلت سی‌آی‌اس در کف‬ ‫قیمت پیش��نهادی جدی��د بیلت تولی��د ماه مارس‬ ‫سی‌آی‌اس به پایین‌ترین سطح ‪ ٥‬سال اخیر که در ماه‬ ‫دسامبر مشاهده شد‪ ،‬بازگشته است‪ .‬قیمت پیشنهادی‬ ‫جدی��د تولید مارس یک عرضه‌کننده روس ‪ ٤٠٥‬دالر‬ ‫هر تن س��ی‌آی‌اف ترکیه شنیده شده که معادل ‪٣٩٠‬‬ ‫دالر هر تن فوب دریای سیاه است‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬برخی دیگر قیمت پیشنهادی‬ ‫را ‪ ٤٠٠‬تا ‪ ٤٠٥‬دالر هر تن سی‌آی‌اف اعالم کرده‌اند و‬ ‫ظاهرا خریداران ترک باوجود قیمت‌های پایین باز هم‬ ‫در انتظارند چون بازار رو به پایین است‪ .‬متوسط قیمت‬ ‫بازار ‪ ٣٩٠‬دالر هر تن فوب اس��ت که اوایل دس��امبر‬ ‫برای اولین‌بار از اکتبر ‪٢٠٠٩‬م به بعد مش��اهده ش��ده‬ ‫ب��ود‪ .‬فعاالن بازار معتقدند قیمت معامالت به‌زودی به‬ ‫کمتر از ‪ ٣٩٠‬دالر هر تن فوب می‌رسد چون خریدها‬ ‫ناچیز است‪ .‬قیمت پیشنهادی بیلت چین به ترکیه نیز‬ ‫به‌تازگی به ‪ ٣٨٥‬دالر هر تن س��ی‌آی‌اف رسیده است‪.‬‬ ‫مشکل اینجاس��ت که هنوز برخی از عرضه‌کننده‌های‬ ‫س��ی‌آی‌اس تولید فوریه را پیش��نهاد می‌دهند از این‬ ‫رو روند نزولی تداوم خواهد داش��ت‪ .‬قیمت قراضه نیز‬ ‫نزولی است و بازار را راکدتر کرده است‪.‬‬ ‫بازار واردات بیلت شرق آسیا‬ ‫در رکود‬ ‫بیلت ارزانقیمت چین هفته گذشته بازار شرق آسیا‬ ‫را راکدت��ر کرد‪ .‬جو منفی بازار و رکود بازار میلگرد نیز‬ ‫تاثیر‌گ��ذار بود‪ .‬به گزارش ماین‌نیوز‪ ،‬در اندونزی بیلت‬ ‫ان��دازه ‪ ١٢٠‬میلیمتر و ‪ ١٨٠‬میلیمتر چین که حاوی‬ ‫کروم بود در ‪ ٣٧٢‬دالر هر تن سی‌اف‌آر خریداری شد‬ ‫که حمل اواخ��ر فوریه و اوایل مارس اس��ت‪ .‬با اینکه‬ ‫قیمت‌ه��ای چین بیش��ترین قدرت رقاب��ت را درحال‬ ‫حاض��ر دارند چون ب��ازار داخلی میلگرد راکد اس��ت‪،‬‬ ‫فعالیت چندانی مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫در فیلیپین بیلت چین ‪ ٣٨٠‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر‬ ‫اس��ت ول��ی خریدارها ب��ه دنب��ال ‪ ٣٧٠‬دالر یا حتی‬ ‫ارزان‌تر هستند‪ .‬خریدارها فکر می‌کنند قیمت‌ها هنوز‬ ‫به کف نرسیده از این‌رو عجله‌ای نشان نمی‌دهند‪.‬‬ ‫در تایلند و اندونزی به‌تازگی بیلت اندازه‪‌١٠٠‬میلیمتر‬ ‫روسیه ‪ ٣٨٥‬دالر هر تن سی‌اف‌آر بوده ولی این اندازه‬ ‫خریدار محدودی در این منطقه دارد‪.‬‬ ‫در کل متوس��ط قیمت بیلت وارداتی در شرق آسیا‬ ‫از ‪ ٤٠٠‬ت��ا ‪ ٤٠٥‬دالر ب��ه ‪ ٣٩٠‬ت��ا ‪ ٤٠٠‬دالر هر تن‬ ‫سی‌اف‌آر رسیده است‪.‬‬
‫خبر‬ ‫معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خوزستان‪:‬‬ ‫بین تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان سیمان‬ ‫هماهنگی وجود ندارد‬ ‫معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خوزس��تان گفت‪ :‬هیچ‌گون��ه هماهنگی بین‬ ‫صادرکنندگان و تولیدکنندگان س��یمان وجود ندارد‬ ‫و در فرآین��د تولید و صادرات‪ ،‬کارخانه‌ها فقط به فکر‬ ‫منافع خود هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬یون��س حس��ین‌نژادیان عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬کارخانه‌ه��ای س��یمان هیچ‌گون��ه اطالع��ی از‬ ‫بازاره��ای خارجی ندارند و فقط مطالب��ات خود را از‬ ‫صادرکنندگان می‌خواهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کارخانه‌ه��ای س��یمان‪ ،‬کاال را درب‬ ‫کارخانه به صادرکنن��ده تحویل می‌دهند و پول خود‬ ‫را می‌گیرند اما بازهم می‌خواهند کاال به نام آنها اظهار‬ ‫و صادر ش��ود تا از مالیات معاف شوند‪ ،‬در صورتی که‬ ‫صادرکنندگان کارت بازرگانی دارند و می‌توانند کاالها‬ ‫را به نام خود اظهار کنند‪.‬‬ ‫معاون توس��عه تج��ارت خارجی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت خوزس��تان اظهار ک��رد‪ :‬در جریان‬ ‫صادرات سیمان باید منافع دو طرف یعنی صادرکننده‬ ‫و تولیدکننده یکسان دیده شود و اداره کل مالیات نیز‬ ‫نباید فقط منافع یک طرف را در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫حس��ین‌نژادیان با اش��اره به توقف صادرات سیمان‬ ‫در روزه��ای اخیر خاطرنش��ان کرد‪ :‬تصویب نش��دن‬ ‫بودج��ه ‪ 2015‬عراق و کاهش به��ای قیمت نفت در‬ ‫عراق موجب ش��ده تا بازار تقاضای سیمان دچار رکود‬ ‫شود و نتیجه آن بر صادرات سیمان کشور تاثیر منفی‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در چنین شرایطی برای اینکه تولید‬ ‫سیمان خوزس��تان دچار مشکل نشود و ارزان‌فروشی‬ ‫نکنیم‪ ،‬تولید را به حداقل رساندیم‪.‬‬ ‫حسین‌نژادیان یادآور ش��د‪ :‬امیدواریم مشکل توقف‬ ‫صادرات س��یمان مقطعی باشد و دوباره حضور فعال و‬ ‫مستمری در بازار عراق برای عرضه مصالح ساختمانی‬ ‫ازجمله سیمان داشته باشیم‪.‬‬ ‫ساخت نرم‌افزار جدید‬ ‫توسط یک شرکت ایرانی‬ ‫برای معدنکاری کشور‬ ‫ی��ک ش��رکت ایرانی ب��ا توجه به نیاز ش��رکت‌های‬ ‫معدنی کش��ور اقدام به تولید یک نرم‌افزار جدید برای‬ ‫کاس��تن از هزینه‌های تمام‌ش��ده و کاهش هزینه‌های‬ ‫سربار کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش معدن‪ ،24‬ش��رکت «فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات پرس��یس رای‪‎‬بین» فعالیت خود را از س��ال‬ ‫‪ ،1391‬توسط جمعی از افراد متخصص در زمینه‌های‬ ‫مختل��ف نرم‌اف��زاری‪ ،‬س��خت‌افزاری و سیس��تم‏های‬ ‫مدیریت کیفیت آغاز کرده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت با نگ��رش سیس��تمی در تمامی ابعاد‬ ‫س��ازمان و بهره‏‌گیری از جدیدترین فناوری در زمین ‏ه‬ ‫تولی��د نرم‌اف��زار‪ ،‬پش��تیبانی نرم‏‌اف��زار در کوتاه‌ترین‬ ‫زم��ان ممک��ن‪ ،‬درک نیازهای بازار برای حفظ س��هم‬ ‫ب��ازار مل��ی و فرامل��ی‪ ،‬ارتقای س��طح رضایتمندی و‬ ‫خش��نودی مش��تریان را س��رلوحه کار خود قرار داده‬ ‫و در راس��تای نوآوری و پوش��ش کاستی‏های صنعت‬ ‫ن��ر ‏م افزار کش��ور‪ ،‬اقدام ب��ه تهیه نر ‏م اف��زار رای بین‬ ‫ای آر پی (تحت وب) کرده است تا خدمتی درخور را‬ ‫به سازمان‌های هلدینگ ارائه کند‪ .‬از خصوصیات بارز‬ ‫این نر ‏م اف��زار توانایی جمع‌آوری اطالعات لحظه‌ای از‬ ‫سطح بانک‌های اطالعاتی موجود در شرکت‌های عضو‬ ‫گروه‪ ،‬یکسان‏‌سازی اطالعات و درنهایت گزارش‏گیری‬ ‫لحظه‌ای اس��ت‪ .‬همچنین با توجه به نیاز شرکت‌های‬ ‫معدنی‪ ،‬نرم‌اف��زار ‪ Raybin Mining Solution‬را‬ ‫به عنوان نخستین شرکت و به‌طور تخصصی برای این‬ ‫گروه از شرکت‌ها طراحی و تولید کرده است‪.‬‬ ‫از خصوصیات بارز این راهکار می‌توان به بهینه‌سازی‬ ‫و کاه��ش مصرف س��وخت‪ ،‬کنت��رل و بهب��ود بهای‬ ‫تمام‌شده محصول فرآوری شده‪ ،‬افزایش کنترل پرت‬ ‫محموله‌ها‪ ،‬بهبود وقفه‌های تولید و کاهش هزینه‌های‬ ‫ماش��ین‌آالت و تجهیزات‪ ،‬کاه��ش هزینه‌های تاخیر‬ ‫در صادرات کاال‪ ،‬دسترس��ی س��ریع به قطعات یدکی‪،‬‬ ‫بهبود مدیریت اطالعات تمامی بخش‌ها و شرکت‌های‬ ‫هلدینگ به‌طور یکپارچه‪ ،‬مدیریت یکپارچه و جامع‌تر‬ ‫حمل‌ونقل کاال و توزیع سراس��ری محصوالت در تمام‬ ‫کشور‪ ،‬تسهیل در مدیریت مراودات مالی با فروشندگان‬ ‫و مشتریان‪ ،‬مدیریت کنترل امور قراردادها و پیمان‌ها‪،‬‬ ‫مدیریت یکپارچه و سراس��ری انبار و کنترل انتقاالت‬ ‫بین واحده��ا‪ ،‬مدیری��ت و کنترل یکپارچ��ه اموال و‬ ‫دارایی‌ه��ای ثاب��ت‪ ،‬مدیریت امور چ��ک و دریافت و‬ ‫پرداخت‌ها‪ ،‬مدیریت سیستم توزین‪ ،‬مدیریت یکپارچه‬ ‫منابع انس��انی و حقوق و دستمزد‪ ،‬مدیریت جامع‌تر و‬ ‫یکپارچه بر آمار و گزارش‌ها و… اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سنگصادراتیدرانتظارخالقیت‬ ‫نرگس قیصری‪ -‬گروه معدن‪ :‬سنگ‌های تزئینی کاربرد‬ ‫فراوانی در صنایع مختلف دارد و تنها به ساختمان‌س��ازی‬ ‫مح��دود نمی‌ش��ود و گام به گام با پیش��رفت فناوری‌های‬ ‫روز دنیا بازار مصرف این کانی گس��ترش پیدا می‌کند‪ .‬در‬ ‫کشورهای توسعه یافته و صنعتی از سنگ‌های تزئینی که‬ ‫با اس��تفاده از دانش فنی و تجهیزات روز دنیا اس��تحصال‬ ‫شده‌اند در بسیاری از صنایع استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫با وجود اینکه ایران از ذخایر غنی س��نگ‌های تزئینی با‬ ‫کیفی��ت باال و تنوع رنگی ف��راوان بهره می‌برد اما به دلیل‬ ‫نب��ود فناوری‌های جدید و آش��نا نبودن ب��ا فرآوری‌های‬ ‫سیس��تماتیک و پیش��رفته بازار مصرف محدودی دارد و‬ ‫می‌توان گفت که تنها در صنعت س��اختمان مورد استفاده‬ ‫قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید با خالقیت‬ ‫س��رمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای فرآوری و داشتن‬ ‫خالقی��ت و ایده‌های نوین می‌تواند زمینه‌س��از گس��ترش‬ ‫یافتن بازار س��نگ‌های تزئینی در کش��ور شده و عالوه بر‬ ‫تامی��ن نیاز داخل با صادرات محص��والت ارزآوری را برای‬ ‫کشور به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫محمد رس��ا‪ ،‬فعال معدن��ی با بیان‬ ‫ای��ن مطل��ب درب��اره س��نگ‌های‬ ‫تزئین��ی و کاربرد آنه��ا در صنایع‬ ‫می‌گوید‪ :‬با توجه‬ ‫مختلف به‬ ‫ب��ه تنوعی که در بازار س��نگ‌های‬ ‫تزئینی وج��ود دارد‪ ،‬حتی محصوالت با کیفیت پایین نیز‬ ‫ب��ازار خ��ود را دارن��د در صورتی که تقاض��ای محصول با‬ ‫کیفیت باال نیز وجود داش��ته باش��د‪ ،‬زمینه برای افزایش‬ ‫کیفیت محصوالت تولیدی فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬امکان توس��عه بازار سنگ در ایران وجود‬ ‫ندارد و می‌توان گفت که مصرف سنگ‌های تزئینی تنها به‬ ‫صنعت ساختمان سازی محدود می‌شود این درحالی است‬ ‫که می‌توان با کمی خالقیت زمینه اس��تفاده از سنگ‌های‬ ‫تزئینی را در صنایع مختلف فراهم کرد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫در کش��ورهای پیشرفته و صنعتی از س��نگ‌های تزئینی‬ ‫در صنایع مختلف اس��تفاده می‌ش��ود اظهار کرد‪ :‬به‌عنوان‬ ‫مث��ال در کش��ور کره جنوبی از س��نگ مرمر در س��اخت‬ ‫تخت‌خواب‌ها اس��تفاده مى‌شود‪ ،‬به این ترتیب که با نصب‬ ‫س��نگ مرمر در کف تخت و ق��راردادن المنت‌های برقی‬ ‫و ایجاد گرمایش‪ ،‬س��نگ‌های تزئینی کاربردی دیگر پیدا‬ ‫کرده‌اند‪ .‬محمد رسا ادامه می‌دهد‪ :‬این کاربرد ویژه سنگ‬ ‫مرم��ر مبتنى بر خواص طبیعى آن در ایجاد آرامش و رفع‬ ‫تنش‌هاى روحى انس��ان اس��ت و به همین دلیل از سنگ‬ ‫مرمر در مکان‌های مذهبی در فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف‬ ‫زیاد استفاده می‌ش��ود چرا که اعتقاد عام بر این است که‬ ‫سنگ‌های تزئینی عالوه بر زیبایی با دفع کردن انرژی‌های‬ ‫منفی‪ ،‬آرامش در محیط را به ارمغان می‌آورند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه بازار وابسته به کیفیت محصول است‬ ‫محمد رس��ا همچنین معتقد اس��ت توسعه بازار صنعت‬ ‫سنگ وابسته به ارتقای کیفیت تقاضاى بازار است که این‬ ‫هدف با توسعه صادرات محقق می‌شود‪ .‬وی ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫با توجه به ذخایر فراوان و تنوع منحصر‌به‌فرد س��نگ‌هاى‬ ‫یادداشت‬ ‫ساختمانى ایران‪ ،‬می‌توان با ایجاد ارتباط موثر با بازارهاى‬ ‫جهانى و ارتقای کیفیت فرآورى محصول‪ ،‬زمینه توس��عه‬ ‫صادرات سنگ‌های تزئینی را فراهم کرد‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫هر کدام از س��نگ‌های تزئین��ی ویژگی‌های خاص خود را‬ ‫دارند‪ ،‬امکان ابداع کاربردهاى جدید از آنها در بس��یاری از‬ ‫صنایع وجود دارد‪ .‬در دس��تیابی به این اهداف نیز می‌توان‬ ‫به نقش افراد خالق و کارآفرینان اشاره کرد که با پذیرفتن‬ ‫ریس��ک س��رمایه‌گذاری با تولید محصوالت جدید زمینه‬ ‫توسعه بازار را فراهم خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی به تعطیلی کارخانه‌های فرآورى گرانیت اشاره کرده‬ ‫و می‌گوی��د‪ :‬با وجود ذخایر فراوان و متنوع این س��نگ در‬ ‫کش��ور‪ ،‬به دلیل کاهش ساخت‌وس��از و کم ش��دن تمایل‬ ‫بازار به مصرف این س��نگ و جایگزین��ى گرانیت با دیگر‬ ‫سنگ‌های تزئینی همچون تراورتن و در عین حال واردات‬ ‫گرانیت چینی رنگ شده با قیمت و کیفیت پایین‪ ،‬مصرف‬ ‫گرانیت ایرانی کاهش زیادی داشته و بر کارخانه‌های برش‬ ‫سنگ‌های تزئینی اثر گذاش��ته و باعث تعطیلی آنها شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از گرانیت در محیط‌های شهری‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره ب��ه کاربرد گرانیت در محیط‬ ‫ش��هری نیز می‌گوید‪ :‬در حال حاضر در س��اخت جدول‌ها‬ ‫و پی��اده روه��ای ش��هری از محصوالت با کیفیت بس��یار‬ ‫پایین اس��تفاده می‌ش��ود و این در حالی است که می‌توان‬ ‫با اس��تفاده از گرانیت‌ه��ای موجود در کش��ور رونق را به‬ ‫بازار این محصول باز گردانده و موجبات ایجاد اش��تغال را‬ ‫فراهم کرد‪ .‬وی می‌افزاید‪ :‬بسیاری از کارخانه‌های گرانیت‬ ‫به دلیل نبود تقاضا تعطیل ش��ده‌اند و این در حالی است‬ ‫که طول عمر مفید این س��نگ‌ها به چند هزار س��ال نیز‬ ‫می‌رس��د و مانند سایر مصالح ساختمانی دست‌ساز بشری‬ ‫عم��ر کوتاه��ی ندارند‪ .‬وی با اش��اره به گنجنامه اس��تان‬ ‫هم��دان به‌عنوان مصداق ب��ارز عمر طوالنی س��نگ‌های‬ ‫تزئینی که بعد از گذشت هزاران سال همچنان پابرجاست‬ ‫اظهار می‌کند‪ :‬اس��تفاده از س��نگ گرانیت در محیط‌هاى‬ ‫ش��هرى عالوه بر ایج��اد رونق و اش��تغال در این صنعت‪،‬‬ ‫افزای��ش کیفی��ت فضاس��ازى عمومى ش��هرى و صرفه و‬ ‫توجیه اقتصادى مطلوب��ى دارد‪ .‬وی می‌افزاید‪ :‬ایران با در‬ ‫اختیار داش��تن ذخایر فراوان سنگ‌های تزئینی بیشترین‬ ‫تن��وع در این محصول را در دنی��ا دارد چنان که می‌توان‬ ‫به ذخایر مرمریت‪ ،‬گرانیت‪ ،‬مرمر‪ ،‬تراورتن و‪ ...‬اش��اره کرد‪.‬‬ ‫اما نکته مهمی که در مورد س��نگ‌های تزئینی وجود دارد‬ ‫پایی��ن بودن میزان صادرات اس��ت‪ .‬در واقع به دلیل نبود‬ ‫ش��ناخت ب��ازار جهانی از تن��وع و کیفیت س��نگ ایران و‬ ‫همچنین آش��نایى کم صاحبان صنعت سنگ ایران با بازار‬ ‫جهانی‪ ،‬سبب شده تا ارتباطات متقابل تجارى برای توسعه‬ ‫صادرات وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی به ش��رایطی ک��ه می‌تواند زمینه انج��ام صادرات را‬ ‫فراهم کند اش��اره کرد و گفت‪ :‬از دیگ��ر الزامات در حوزه‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬توجه ب��ه اس��تانداردهای بین‌المللی و کیفیت‬ ‫محصول و رعایت دقت‌هاى ابعادى برش و صافکاری است‬ ‫ک��ه به‌طور قطع توجه به این ام��ور ضمن افزایش کیفیت‬ ‫محص��والت تولی��دی متضمن توس��عه ص��ادرات خواهد‬ ‫بود‪ .‬در واقع با ارتقای س��طح ارتباط��ات فعاالن معدنی و‬ ‫تولیدکنن��دگان ایرانی با بازار جهانى و استانداردس��ازى و‬ ‫افزایش کیفیت فرآورى محصوالت نهایى‪ ،‬صنعت س��نگ‬ ‫ایران می‌تواند به جایگاه واقعى خود رس��یده و سهم خود‬ ‫از بازارهای جهانی صادرات سنگ را که هم‌اکنون کمتر از‬ ‫‪300‬میلیون دالر است تا حد ‪10‬درصد بازار جهانى یعنى‬ ‫تا سطح ‪ 8‬میلیارد دالر در سال افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کنسرسیومی برای واحدهای فرآوری‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان آذربایجان غربی نیز‬ ‫ب��ا بیان اینکه آذربایج��ان غربی از‬ ‫ذخای��ر فراوان س��نگ‌های تزئینی‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫به��ره می‌برد ب��ه‬ ‫س��نگ‌های مختلف از گرانیت تا مرمریت در این اس��تان‬ ‫وجود دارد و در بیش��تر نقاط ش��مال غرب کش��ور سنگ‬ ‫تزئینی پراکنده ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین مرمریت‌های این‬ ‫منطق��ه کیفی��ت باال داش��ته و از تنوع و ش��هرت جهانی‬ ‫برخوردار است‪ .‬جعفرصادق اسکندری با بیان اینکه یکی از‬ ‫اهداف توس��عه تولید محصوالت معدنی جلوگیری از خام‬ ‫فروش��ی سنگ‌های تزئینی است می‌افزاید‪ :‬در حال حاضر‬ ‫معدنکاران��ی ک��ه از توان مال��ی برخوردار هس��تند بعد از‬ ‫استخراج محصول نسبت به فرآوری سنگ‌ها و برش دادن‬ ‫آنها اقدام می‌کنند‪ .‬اما در مورد معادن کوچک مقیاس که‬ ‫از ت��وان مالی الزم برای ایجاد واحدهای فرآوری برای آنها‬ ‫برخ��وردار نیس��تند می‌توانند با تش��کیل کنسرس��یوم‪،‬‬ ‫واحده��ای ف��رآوری را در نزدیک‌‌تری��ن م��کان به معادن‬ ‫راه‌ان��دازی کنند‪ .‬این اتفاق افتاده و در حال حاضر ‪ 2‬واحد‬ ‫فرآوری راه‌اندازی ش��ده‌اند که به‌ش��کل کنسرسیوم عمل‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬وی در ادامه اضافه می‌کند‪ :‬در نشس��تی که با‬ ‫مدی��ر منابع طبیعی و مدیر امور زراعی جهاد کش��اورزی‬ ‫برگزار ش��د مقرر ش��د مکان‌های مناس��بی ب��رای ایجاد‬ ‫واحدهای فرآوری در استان مجاور معادن سنگ اختصاص‬ ‫دهند‪ .‬اسکندری با اشاره به اینکه برنامه‌هایی برای تجهیز‬ ‫معادن و واحدهای فرآوری در استان در دست اقدام است‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬در چند ماه گذش��ته تجهی��زات و فناوری‌های‬ ‫جدید به اس��تان وارد شده که با توجه به تفاهمنامه‌ای که‬ ‫با س��ازمان ایمیدرو وجود دارد ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی در فراخوانی در هفته آینده امکان ورود کسانی که‬ ‫تمایل به س��رمایه‌گذاری در این حوزه و همکاری مشترک‬ ‫با این سازمان و ایجاد واحدهای فرآوری پیشرفته را دارند‬ ‫فراه��م خواهد ک��رد‪ .‬وی در ادامه به برپای��ی کارگاه‌های‬ ‫آموزشی برای معدنکاران اشاره کرد و گفت‪ :‬برای آشنایی‬ ‫معدنکاران با روش‌های سیس��تماتیک فرآوری سنگ‌های‬ ‫تزئین��ی دوره‌های آموزش��ی ب��رای معدن��کاران در حال‬ ‫برگزاری اس��ت تا به این ترتیب زمینه افزایش بهره‌وری و‬ ‫کیفیت محصوالت تولیدی می‌ش��ود‪ ،‬فراهم ش��ده و دیگر‬ ‫خبری از ضایعاتی که در هنگام فرآوری سنگ‌ها به روش‬ ‫سنتی تولید می‌شود نبوده یا به حداقل برسد‪.‬‬ ‫جذب سرمایه و استراتژی‌های توسعه صنعت فوالد‬ ‫بهرام مسعودی‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت ملی فوالد‬ ‫ایران‬ ‫س��رمایه یک��ی از مهم‌ترین عوامل رش��د اقتصادی و‬ ‫تولید و راه‌اندازی هر کس��ب‌وکاری اس��ت‪ .‬تولید فوالد‬ ‫به‌ویژه فوالد خام ازجمله صنایع سرمایه‌بر بوده و نیازمند‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های کالن است‪ .‬بسیاری از کشورهای در‬ ‫حال توسعه از نبود سرمایه کافی و تامین نشدن سرمایه‬ ‫الزم برای اجرای پروژه‌های توس��عه خود رنج می‌برند و‬ ‫ناچار هس��تند که س��رمایه را از کشورهای توسعه یافته‬ ‫تامین کنند‪ .‬شیوه تامین سرمایه نیز با توجه به تجارب‬ ‫کشور‌ها و اینکه از منابع داخلی یا خارجی توسط بخش‬ ‫خصوصی یا دولتی باش��د متفاوت اس��ت‪ .‬در گذش��ته‬ ‫س��رمایه‌گذاران کشورهای اس��تعمارگر با تکیه بر توان‬ ‫سیاسی نظامی کشور و استفاده از منابع طبیعی و ذخایر‬ ‫کشورهای جهان سوم سرمایه‌گذاری می‌کردند‪ .‬در واقع‬ ‫آنها برای کسب منافع شرایط را برای سرمایه‌گذاری در‬ ‫کش��ورهای دیگر فراهم می‌کردند ول��ی اکنون با تغییر‬ ‫روابط و تا حدودی با مطرح شدن استراتژی برد‪-‬برد در‬ ‫روابط اقتصادی‪ ،‬ش��رایط برعکس شده و این کشورهای‬ ‫میزبان هس��تند که باید توان جذب س��رمایه را داشته‬ ‫باش��ند و شرایط را برای س��رمایه‌گذاران خارجی فراهم‬ ‫کنن��د‪ .‬در دنی��ای امروز ت��وان جذب س��رمایه به‌ویژه‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاری مس��تقیم خارج��ی به‌عنوان یک‬ ‫شاخص مهم توس��عه صنعتی مطرح است و کشورهای‬ ‫صنعتی در این زمینه به لحاظ جذب س��رمایه و صدور‬ ‫س��رمایه از توان بس��یار باالیی برخوردارند‪ .‬کش��ورهای‬ ‫در ح��ال توس��عه نیز س��عی می‌کنند ب��ا تامین امنیت‬ ‫ب��رای س��رمایه‌گذاران و وضع قوانین حمایتی ش��رایط‬ ‫را برای جذب سرمایه و س��رمایه‌گذاران خارجی فراهم‬ ‫کنند‪ .‬جذب س��رمایه یا تامین منابع مال��ی می‌تواند با‬ ‫مش��ارکت طرف خارجی به‌طور سرمایه‌گذاری مستقیم‬ ‫یا غیرمس��تقیم انجام شود‪ .‬در س��رمایه‌گذاری مستقیم‬ ‫خارجی که یونیدو از آن به‌عنوان یکی از پیش��ران‌های‬ ‫مهم عملکرد رقابتی صنعتی و ش��اخص توسعه صنعتی‬ ‫یاد می‌کند‪ ،‬س��رمایه‌گذار خارجی به‌طور مس��تقیم یا با‬ ‫مشارکت س��رمایه‌گذار داخلی به س��رمایه‌گذاری اقدام‬ ‫می‌کند‪ .‬جذب سرمایه‌گذاری مستقیم به‌‌ویژه در اجرای‬ ‫پروژه‌های مش��ترک با ش��رکت‌های کشورهای صنعتی‬ ‫می‌تواند عالوه بر تامین س��رمایه م��ورد نیاز پروژه‌های‬ ‫توس��عه‪ ،‬زمین��ه یادگی��ری مدیریت نوین‪ ،‬آش��نایی با‬ ‫فناوری‌های روز و اس��تفاده از امکانات و نش��ان (برند)‬ ‫ش��رکت‌های فرا ملی را برای صادرات کاالهای تولیدی‬ ‫و‪ ...‬فراه��م کرده و انگیزه‌های الزم را در کش��ور میزبان‬ ‫برای یادگیری و دانش‌اندوزی و همچنین بومی‌س��ازی‬ ‫فناوری‌های روز را به همراه داش��ته باش��د‪ .‬همچنین از‬ ‫طریق باال بردن به��ره‌وری کل عوامل تولید و بهره‌وری‬ ‫از منابع کشور میزبان موجب به حرکت درآمدن اقتصاد‬ ‫کالن آنها شود‪.‬‬ ‫نبود س��رمایه در کش��ورهای در حال توسعه یکی از‬ ‫مهم‌تری��ن عوامل توس��عه نیافتگی اس��ت‪ .‬در ایران نیز‬ ‫کمبود منابع مالی کاملا محسوس بوده و یکی از عوامل‬ ‫مهم ب��ه تاخیر افتادن و نیمه‌تمام مان��دن طرح‌ها بوده‬ ‫و تحریم آن را تش��دید کرده اس��ت‪ .‬متاس��فانه صنعت‬ ‫فوالد ما نیز به دالیل مذکور نتوانسته روند ترسیم شده‬ ‫برای رس��یدن به اهداف چشم‌انداز ‪1404‬را با سرعت و‬ ‫آهن��گ الزم طی کند‪ .‬ب��ا توجه به نقش کلیدی صنعت‬ ‫فوالد به‌عنوان صنعت مادر ک��ه تامین‌کننده مواد اولیه‬ ‫بس��یاری از صنایع دیگر اس��ت‪ ،‬با فعال‌تر شدن صنعت‬ ‫فوالد بس��یاری از صنایع فعال خواهند ش��د و همچنین‬ ‫ب��ا وجود فراهم بودن ش��رایط الزم در کش��ور از جمله‬ ‫ان��رژی فراوان‪ ،‬م��واد اولیه‪ ،‬موقعیت مناس��ب و نیروی‬ ‫انسانی مستعد برای ایجاد کارخانه‌های جدید فوالدی از‬ ‫ظرفیت این صنعت آن‌طور که باید در رسیدن به برنامه‬ ‫افزایش ظرفیت فوالد در کش��ور اس��تفاده نشده است‪.‬‬ ‫اکنون گرچه کارخانه‌ه��ای داخلی تولیدات با کیفیت و‬ ‫اس��تانداردهای بین‌المللی دارند و بسیاری از کشورهای‬ ‫صنعتی تراز اول دنیا مش��تری محصوالت ایران هستند‬ ‫اما س��رعت رش��د ما برای ایجاد ظرفیت‌های جدید که‬ ‫یکی از عوامل آن نبود س��رمایه است پایین بوده و هنوز‬ ‫هم در تامین نیازهای داخل کمبود وجود دارد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر ضروری است به سوی یادگیری و تولید فوالد‌های‬ ‫خ��اص با فناوری‌های برتر تولید و صدور فناوری‪ ،‬دانش‬ ‫فنی و طراحی برای رقابت با فوالدس��ازان و شرکت‌های‬ ‫بین‌المللی پیش برویم‪ .‬بس��یاری از کش��ورها با استفاده‬ ‫از سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های صاحب فناوری‬ ‫برتر این مس��یر را طی کردند‪ .‬به نظر می‌رس��د کمیته‬ ‫س��رمایه‌گذاری بخش ف��والد و صنایع پایین‌دس��تی و‬ ‫ش��رکت ملی فوالد ایران و دیگر نهادهای سیاس��تگذار‬ ‫ذی‌ربط برای توس��عه صنعت فوالد باید استراتژی خود‬ ‫را در تعری��ف پروژه‌های جدید و جذب س��رمایه به این‬ ‫س��مت جهت دهن��د‪ .‬گرچه در س��ال‌جاری تالش‌های‬ ‫زیادی در زمینه جذب س��رمایه‌گذاری مس��تقیم انجام‬ ‫ش��د ولی به علت تحریم‌ها نمی‌توان انتظار زیادی برای‬ ‫انتخاب مطلوب داشت‪ .‬زمانی می‌توان بهترین گزینه را‬ ‫انتخاب کرد که تحریم‌ها برداش��ته و شرایط آماده شود‬ ‫تا سرمایه‌گذاران با هم به رقابت بپردازند‪ .‬در آن شرایط‬ ‫اس��ت که می‌توانیم بهترین و مطلوب‌تری��ن را انتخاب‬ ‫کنیم‪.‬‬
‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫در بررسی اقدام یک شرکت هواپیمایی خارجی برای جذب مشتری مطرح شد‬ ‫‪29‬‬ ‫خطوط هوایی ایران؛ جامانده از آسمان رقابت‬ ‫زه�را فری�دزادگان‪ -‬گ�روه صنع�ت‪:‬‬ ‫«‪ 3‬بلی��ت بیزینس کالس به مقصد دلخواه‬ ‫ش��ما؛ در قرعه‌کش��ی ش��رکت کنید» این‬ ‫جمله‌ای است که در صفحه نخست کمپین‬ ‫هواپیمایی قطر یا القطریه نوش��ته ش��ده تا‬ ‫اف��راد با ثبت نام در این گروه ش��انس خود‬ ‫را ب��رای گرفتن ‪ 3‬بلیت مجانی از ش��رکت‬ ‫هواپیمایی قطر برای سفر به هر کجای دنیا‬ ‫که دوست داش��ته با‌شند امتحان کنند‪ .‬در‬ ‫واقع این شرکت با ایجاد یک برگه اینترنتی‬ ‫قرعه‌کشی‪ ،‬به ش��رکت‌کنندگانی که از این‬ ‫طریق ثبت‌نام کرده و در آن برنده می‌شوند‪،‬‬ ‫‪ 3‬بلیت درجه یک به هر مقصدی که مایل‬ ‫باشند‪ ،‬هدیه می‌دهد‪ ،‬اما هر فرد برای برنده‬ ‫ش��دن در این قرعه‌کشی باید امتیاز خود را‬ ‫افزای��ش داده و برای ب��اال بردن امتیاز خود‬ ‫بای��د افراد دیگ��ر را نیز به این قرعه‌کش��ی‬ ‫دعوت کند‪ .‬به این ترتیب هم شانس خود را‬ ‫برای برد افزایش می‌دهد و هم با دست خود‬ ‫و رایگان برای این شرکت تبلیغ کرده است‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد صفحات دیگری مشابه این‬ ‫صفحه به زبان‌های دیگر غیر از زبان فارسی‪،‬‬ ‫برای کشورهای دیگر نیز ایجاد شده است تا‬ ‫شرکت هواپیمایی قطر بتواند از این طریق‬ ‫بازاریابی خود را در محدوده گس��ترده‌تری‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫یک اقدام خالقانه و یک تبلیغات گسترده‬ ‫و در عین حال مجانی از سوی یک شرکت‬ ‫هواپیمایی با سابقه‌ای نه‌چندان طوالنی در‬ ‫مقایس��ه با خطوط هواپیمایی ای��ران‪ ،‬این‬ ‫س��وال را در ذه��ن ایجاد می‌کن��د که چرا‬ ‫شرکت‌های هواپیمایی داخلی‪ ،‬برای جذب‬ ‫مس��افران ایران��ی از ش��یوه‌های خالقانه و‬ ‫تبلیغات کم‌هزینه استفاده نمی‌کنند و چرا‬ ‫با این کار زمینه فعالیت شرکت‌های خارجی‬ ‫را در این حوزه برای جذب مشتریان ایرانی‬ ‫فراهم می‌کنند؟‬ ‫‹ ‹عرضه و تقاضای نامتناسب‬ ‫علت ناتوانی شرکت‌های‬ ‫هواپیمای��ی ایرانی در‬ ‫عرصه رقابت و تبلیغات‬ ‫را از کاپیت��ان علیرضا‬ ‫منظری‪ ،‬معاون س��ابق‬ ‫هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری سوال کردیم تا با یک تحلیل منطقی‬ ‫چالش‌ه��ای این صنعت پرظرفی��ت را در این‬ ‫بخش بررس��ی کنی��م‪ .‬وی معتقد اس��ت که‬ ‫مس��ائل اقتصادی هم��واره در رابطه میان‬ ‫عرض��ه و تقاض��ا تعریف می‌ش��ود‪ .‬در واقع‬ ‫عرضه و تقاض��ا موجب ایجاد ب��ازار رقابت‬ ‫میان فعاالن یک حوزه می‌شود‪ .‬این موضوع‬ ‫در ن��اوگان هوایی نیز مصداق پیدا می‌کند؛‬ ‫چرا که هر ان��دازه تقاضا برای اس��تفاده از‬ ‫خدم��ات ش��رکت‌های هواپیمای��ی داخلی‬ ‫افزای��ش یابد ب��ه همان نس��بت نیز عرضه‬ ‫افزایش پیدا می‌کند‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫عرضه و تقاضا در خطوط هواپیمایی ایران با‬ ‫هم همخوانی ندارد و تراز عرضه پایین‌تر از‬ ‫تقاضا اس��ت و همی��ن نبود تع��ادل‪ ،‬ورود‬ ‫ش��رکت‌های ایران��ی ب��ه ب��ازار رقاب��ت را‬ ‫و هم‌زبانان خود س��فر می‌کنن��د‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اینکه لذت خ��وردن غذای ایرانی را در یک‬ ‫هواپیمای ایرانی بر سفر با شرکت‌های دیگر‬ ‫ترجیح می‌دهند‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت ک��ه همی��ن موضوع‬ ‫می‌توان��د ب��رای ش��رکت‌های هواپیمای��ی‬ ‫داخل��ی انگی��زه‌ای ایجاد کند تا مس��افران‬ ‫را ب��رای اس��تفاده از خدمات آنها تش��ویق‬ ‫کنند‪ .‬درنهایت آنچه پوریامین بر آن تاکید‬ ‫می‌کنند‪ ،‬ارتباط مس��تمر میان شرکت‌های‬ ‫هواپیمایی و مش��تریان آنها اس��ت و از آن‬ ‫ب��ه منزله یک راهکار ک��م هزینه در جهت‬ ‫افزایش تقاضا یاد می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کسب‌وکار خود مختار‬ ‫تحت‌الشعاع قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬تنها در صورت‬ ‫منظری به‬ ‫ایجاد فضای رقابتی اس��ت که یک شرکت‬ ‫هواپیمای��ی برای افزای��ش متقاضیان خود‬ ‫می‌توان��د با چنین اق��دام خالقانه جذابیت‬ ‫ایجاد کن��د؛ اقدامی که برای ش��رکت‌های‬ ‫ایرانی به دلیل مشکالت متعددی که با آن‬ ‫دس��ت به گریبان هستند‪ ،‬اقدامی پرچالش‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹گام اول؛ آزادسازی نرخ بلیت‬ ‫یکی از عوامل موثر در کاهش تقاضا برای‬ ‫س��فر با هواپیما در ایران‪ ،‬قیمت بلیت است‬ ‫که به طور معمول تنها قشر خاصی از مردم‬ ‫توانایی خرید و تهیه بلیت برای س��فرهای‬ ‫داخلی را دارند و در واقع سفرهای هوایی در‬ ‫انحصار قشر خاصی قرار دارد‪ .‬موضوعی که‬ ‫تحت تاثیر سیاست‌های سازمان هواپیمایی‬ ‫برای آزادس��ازی قیمت بلی��ت هواپیما قرار‬ ‫دارد و اگرچ��ه در کش��ورهای پیش��رو در‬ ‫صنعت هوانوردی تعیین نرخ بلیت هواپیما‬ ‫برای همه ش��رکت‌های هواپیمایی از سوی‬ ‫ارگان‌های مسئول مدت‌هاست منسوخ شده‬ ‫است‪ ،‬اما در ایران شناور بودن قیمت بلیت‬ ‫هواپیم��ا و آزاد‌س��ازی آن با ام��ا و اگرهای‬ ‫زیادی روبه‌رو است‪.‬‬ ‫منظ��ری با تایی��د این مس��ئله و با بیان‬ ‫اینکه آزادس��ازی قیمت‌ه��ا در رقابت میان‬ ‫ش��رکت‌های هواپیمایی تاثیر مستقیم دارد‬ ‫و ب��رای ارائه خدمات بهتر و بیش��تر انگیزه‬ ‫ایجاد می‌کن��د‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬نمون��ه بارز این‬ ‫ام��ر اقدامی اس��ت که ش��رکت هواپیمایی‬ ‫قطر(القطری��ه) برای جذب مش��تریان خود‬ ‫انجام داده است‪ .‬قطر کشور بسیار کوچکی‬ ‫اس��ت و به همین دلی��ل پروازهای داخلی‬ ‫میان شهرهای مختلف آن انجام نمی‌شود‪،‬‬ ‫بنابرای��ن این ش��رکت برای حف��ظ جایگاه‬ ‫خ��ود و رقابت با ش��رکت هواپیمایی ترکیه‬ ‫«ترکی��ش ایروی��ز» و ش��رکت هواپیمایی‬ ‫امارات «امارات‌ایرالین» و دیگر شرکت‌های‬ ‫هواپیمایی مهم در منطقه باید از شیوه‌های‬ ‫خاصی برای جلب مش��تری اس��تفاده کند‬ ‫که این اقدام القطریه در همین راس��تا بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم رقابت شرکت‌های خارجی‬ ‫ح��ال با در نظ��ر گرفتن ش��رایط کنونی‬ ‫کش��ور و معض�لات و چالش‌های��ی که در‬ ‫ناوگان حمل‌ونقل هوای��ی وجود دارد‪ ،‬باید‬ ‫دید چه اقدام��ی می‌تواند در ناوگان هوایی‬ ‫برای جذب مس��افر داخل��ی جذابیت ایجاد‬ ‫کند‪ .‬معاون سابق هوانوردی و امور بین‌الملل‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کش��وری‪ ،‬رقابت میان‬ ‫ش��رکت‌های داخلی‪ ،‬به ویژه در مسیرهای‬ ‫پرتردد را به‌عنوان یک راهکار بیان می‌کند‬ ‫و می‌گوی��د‪ :‬اکن��ون یک��ی از پرتردد‌ترین‬ ‫مسیرها در کشور مسیرهوایی تهران‪-‬مشهد‬ ‫ت هواپیمایی‬ ‫اس��ت که بیش از ‪ 6‬یا ‪ 7‬شرک ‌‬ ‫در ای��ن خ��ط فعالیت می‌کنن��د؛ حال اگر‬ ‫ای��ن ش��رکت‌ها در ارائه خدم��ات خود در‬ ‫همه بخش‌ها‪ ،‬از برخورد با مش��تری گرفته‬ ‫ت��ا کیفیت خدم��ات ارائه ش��ده‪ ،‬بهتر و با‬ ‫مدیری��ت کارآمد‌تری عمل کنند‪ ،‬بی‌ش��ک‬ ‫انگیزه رقابت میان ش��رکت‌های هواپیمایی‬ ‫به وجود می‌آید و در نتیجه با افزایش تقاضا‬ ‫بازار عرضه نیز رونق پیدا خواهد کرد‪ .‬البته‬ ‫این امر منوط به آزادسازی قیمت بلیت در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت حفظ ارتباط با مشتری‬ ‫اگرچه گفته می‌شود‬ ‫ک��ه آزادس��ازی نرخ‬ ‫بلی��ت هواپیما فضا را‬ ‫برای رقابت و افزایش‬ ‫ارائ��ه خدم��ات ب��ا‬ ‫کیفیت فراهم می‌کند‪ ،‬اما سونیا پوریامین‪،‬‬ ‫مش��اور وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫راهکارهای دیگری را با در نظر گرفتن آزاد‬ ‫نش��دن نرخ بلی��ت پیش��نهاد می‌کند‪ .‬وی‬ ‫معتقد است‪ ،‬ارتباط شرکت‌های هواپیمایی‬ ‫با مشتری در ایران بسیار ضعیف است‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که خطوط هوایی در بسیاری‬ ‫از کشورها‪ ،‬سعی می‌کنند مشتریان خود را‬ ‫ب��ه ه��ر نحوی حف��ظ و آنها را تش��ویق به‬ ‫اس��تفاده از خدمات ارائه شده از سوی آنها‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ارائ��ه کارت‌های «طالیی» ی��ا «نقره‌ای»‬ ‫که از سوی برخی ش��رکت‌های هواپیمایی‬ ‫معتبر به مس��افران در ازای تعداد سفر داده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬نمونه‌ای از اقداماتی است که این‬ ‫ش��رکت‌ها برای حفظ مشتریان خود انجام‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬پوریامین با بی��ان این مطلب به‬ ‫موض��وع قابل‌توجه��ی اش��اره می‌کند و به‬ ‫می‌گوید‪ :‬ارس��ال نام��ه الکترونیکی‬ ‫و پیام��ک روزان��ه از س��وی ش��رکت‌های‬ ‫هواپیمای��ی و دع��وت از مش��تریان ب��رای‬ ‫استفاده از خدمات مسافری آنها ساده‌ترین‬ ‫اقدامی اس��ت که یک شرکت می‌تواند برای‬ ‫جذب مش��تری انجام دهد‪ ،‬اتفاقی که یک‬ ‫ش��رکت هواپیمایی خارجی تنها با یک بار‬ ‫سفر کردن‪ ،‬روزانه تکرار می‌کند‪.‬‬ ‫«دنیای رقابت» واژه‌ای است که پوریامین‬ ‫در وص��ف ش��رایط کنون��ی جه��ان عنوان‬ ‫می‌کن��د و ب��ا تاکید ب��ر آن معتقد اس��ت‬ ‫در چنین ش��رایطی ایرالین‌ه��ای خارجی‬ ‫ب��رای ورود به این چرخ��ه‪ ،‬باید امتیازات و‬ ‫تس��هیالتی را به مشتریان خود ارائه دهند‪،‬‬ ‫عالوه بر اینکه تالش کنند به طور مستمر با‬ ‫مشتریان خود در ارتباط باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح چند سوال اساسی‬ ‫وی با طرح چند س��وال‪ ،‬شیوه و کیفیت‬ ‫ارائ��ه خدم��ات در خطوط هوای��ی ایران را‬ ‫به چالش کش��یده و می‌گوی��د‪ :‬آیا خطوط‬ ‫هواپیمایی داخلی ب��رای ارائه خدمات بهتر‬ ‫در این حوزه س��رمایه‌گذاری می‌کنند؟ آیا‬ ‫اقدامی در جهت حفظ مشتریان خود انجام‬ ‫می‌دهند؟ آیا در صورت تاخیر در پرواز یک‬ ‫ت هواپیمایی‪ ،‬مسئوالن شرکت گامی‬ ‫شرک ‌‬ ‫ب��رای جبران این اتفاق خواهند برداش��ت؟‬ ‫به راس��تی چه اقداماتی برای جذاب کردن‬ ‫خطوط هواپیمایی ایران انجام شده است؟‬ ‫پوریامی��ن با اس��تناد به ش��واهد خود در‬ ‫سفرهایی که با خطوط هواپیمایی کشورهای‬ ‫دیگر داش��ته اس��ت این موضوع را به‌عنوان‬ ‫یک نقطه قوت در خطوط هواپیمایی ایران‬ ‫عنوان می‌کند که بسیاری از ایرانیان مقیم‬ ‫کشورهای خارجی تمایل زیادی برای سفر‬ ‫با خطوط هوایی(ایرالین‌ه��ا) ایرانی دارند؛‬ ‫چرا که معتقدند در طول پرواز با هموطنان‬ ‫ام��ا ب��رای تکمی��ل‬ ‫نظ��رات و راهکارهای‬ ‫ارائه‌ش��ده از س��وی‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬اگرچه‬ ‫موفق ب��ه گفت‌وگو با‬ ‫مدیران شرکت‌های هواپیمایی معتبر ایرانی‬ ‫نش��دیم‪ ،‬اما صحبت با حمید غوابش‪ ،‬دبیر‬ ‫س��ابق انجم��ن ش��رکت‌های هواپیمای��ی‪،‬‬ ‫دی��دگاه دیگ��ری را در این زمینه به‬ ‫ارائه داد‪ .‬وی معتقد اس��ت که کیفیت ارائه‬ ‫خدم��ات در حمل‌ونقل هوایی متناس��ب با‬ ‫بازار هدف تعیین می‌ش��ود‪ .‬به این معنا که‬ ‫ت هواپیمایی در صورتی می‌تواند‬ ‫هر ش��رک ‌‬ ‫خدمات خود را بهتر و باکیفیت باالتری ارائه‬ ‫دهد که انتخاب ش��یوه بازاریابی و کسب و‬ ‫کار در ای��ن بخ��ش را خ��ود تعیین کند نه‬ ‫اینکه براساس یک حکم کلی مجبور به ارائه‬ ‫خدمات براساس یک اصول خاص باشد‪ .‬در‬ ‫واقع وقتی اختی��ار تعیین نرخ بلیت و ارائه‬ ‫خدمات هر ش��رکت به عهده خود ش��رکت‬ ‫باشد‪ ،‬بی‌شک راهکارهای بازاریابی نیز تنوع‬ ‫بیش��تری به خود می‌گیرد ع�لاوه بر اینکه‬ ‫رقابت میان شرکت‌ها ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت مقاصد پروازی‬ ‫محدودیت‌های پ��روازی خطوط هوایی‬ ‫ایران که به واس��طه تحریم‌ها و ش��رایط‬ ‫سیاس��ی کشور در س��ال‌های گذشته به‬ ‫وجود آمده اس��ت‪ ،‬موضوع دیگری است‬ ‫ک��ه غواب��ش آن را مانعی برای توس��عه‬ ‫ت شرکت هواپیمایی عنوان می‌کند‬ ‫فعالی ‌‬ ‫و با اشاره به ش��رکت‌های معروفی مانند‬ ‫القطری��ه یا االم��ارات می‌گوی��د‪ :‬این دو‬ ‫ش��رکت ب��ه دلی��ل نداش��تن هیچ‌گونه‬ ‫محدودیت در مقاصد پروازی خود امکان‬ ‫رقابت سالم و عادالنه‌ای را فراهم می‌کنند‪،‬‬ ‫این درحالی است که خطوط هوایی ایران‬ ‫در این بازار رقابت حضور ندارد که همین‬ ‫موضوع فضا را برای ش��رکت‌های خارجی‬ ‫آماده می‌کند‪.‬‬ ‫وی مختار ب��ودن ش��رکت‌های هوایی‬ ‫ب��رای تعیین نرخ و نوع کاالهای خدماتی‬ ‫که همان مسیرهای پروازی است در کنار‬ ‫رف��ع محدودیت مقاصد پروازی و افزایش‬ ‫قدرت خرید مردم‪ ،‬را از مقدماتی می‌داند‬ ‫ک��ه خطوط هوای��ی ایران را ب��ه گردونه‬ ‫رقابت دراین حوزه وارد می‌کند‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫باشگاه خبرنگاران‪ :‬علیرضا جهانگیریان‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کشوری با اش��اره به اینکه برای‬ ‫ش��رکت‌های ایرالین با توجه به مسیرهایی که دارند‬ ‫س��همیه‌هایی مشخص شده و در قالب این سهمیه‌ها‬ ‫می‌توانند اقدام به فروش چارتری کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بلیت‬ ‫چارتری تنها برای تورهای گردشگری باید صادر شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬ش��هرام آدم‌نژاد‪‌،‬معاون برنامه‌ریزی سازمان‬ ‫راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت‪ :‬اهمیت استفاده‬ ‫گس��ترده از فناوری‌های نوین و توسعه سیستم‌های‬ ‫هوش��مند در ارتقای ایمنی مردم در ش��بکه راه‌های‬ ‫کشور‪ ،‬بر کسی پوشیده نیست‪ .‬به گفته وی تحوالت‬ ‫در ح��وزه حمل‌ونق��ل ج��اده‌ای در دنیا با س��رعت‬ ‫بیش��تری دنبال می‌ش��ود تا عالوه بر کاهش س��وانح‬ ‫رانندگ��ی در کش��ورهای مختل��ف جهان‪ ،‬ب��ا بهبود‬ ‫روش‌های حمل‌ونقل و تردد ایمن کاربران‪ ،‬بهره‌وری‬ ‫نیز در این حوزه ارتقا یابد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬علی جهاندیده‪ ،‬عضو هیات عامل س��ازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه ساخت فاز ‪ 3‬بندر‬ ‫ش��هیدرجایی ‪ 500‬میلیون دالر هزینه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫تکمی��ل این فاز‪ ،‬ظرفیت بندر ب��ه ‪ 8‬میلیون ‪TEU‬‬ ‫کانتینر افزایش می‌یابد‪ .‬وی با بیان اینکه طول اسکله‬ ‫‪1/5‬کیلومتر است‪ ،‬گفت‪ 55 :‬هکتار محوطه کانتینری‬ ‫فاز ‪ 3‬بندر شهیدرجایی است و ‪ 5‬میلیون مترمکعب‬ ‫عملیات الیروبی در این بخش انجام می‌شود‪.‬‬ ‫تسنیم‪ :‬احمد اصغری مهرآبادی‪ ،‬قائم مقام وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی از تخصیص ماهانه حدود ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان به پروژه‌های مس��کن مهر خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫میزان وصولی ماهانه اقس��اط تس��هیالت مهر حدود‬ ‫‪ ۲۲۰‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬به گفته وی ماهانه حدود‬ ‫‪ 180‬تا ‪ 200‬میلیارد تومان تس��هیالت به پروژه‌های‬ ‫نیم��ه تمام مس��کن مهر تخصیص می‌یاب��د که روند‬ ‫افزایشی داش��ته‪ ،‬البته این رقم کمتر از وصولی‌های‬ ‫اقس��اط تسهیالت واحدهای مس��کن مهر است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینک��ه به‌طور میانگین ماهان��ه ‪ 200‬تا ‪220‬‬ ‫میلیارد تومان وصولی بازپرداخت تس��هیالت مسکن‬ ‫مهر است‪ ،‬تصریح کرد‌‪ :‬میزان تخصیص تسهیالت به‬ ‫پروژه‌های مس��کن مهر پایین‌تر از این رقم است‪.‬وی‬ ‫با اش��اره به دلیل کاهش تزریق منابع مالی به مسکن‬ ‫مهر گف��ت‌‪ :‬پروژه‌هایی که در مرحله نازک‌کاری قرار‬ ‫دارن��د‪ُ ،‬کند پی��ش می‌روند و به مرحله س��خت کار‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫تسنیم‪ :‬محمد خداکرمی‪ ،‬معاون هوانوردی و امور‬ ‫بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری‪ ،‬گفت‪ :‬ایران به‬ ‫عنوان عضو گروه بررسی موافقتنامه خدمات مدیریت‬ ‫پروژه‌های هواپیمایی منطقه خاورمیانه انتخاب ش��د‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در اجالس کمیت��ه راهبری برنامه ارتقای‬ ‫خدم��ات ناوبری منطقه خاورمیانه که از ‪ 30‬دی تا ‪2‬‬ ‫بهمن ‪ 93‬در دوبی برگزار شد‪ ،‬نمایندگان کشورهای‬ ‫منطقه خاورمیانه و همچنین سازمان‌های بین‌المللی‬ ‫هواپیمای��ی از جمل��ه یات��ا (س��ازمان ش��رکت‌های‬ ‫هواپیمایی)‪ ،‬کانسو (س��ازمان ارائه‌دهندگان خدمات‬ ‫ناوب��ری) و ش��رکت‌های بوئین��گ و ایرب��اس حضور‬ ‫داش��تند‪ .‬در این اجالس ایران به همراه کش��ورهای‬ ‫مصر‪ ،‬عربس��تان س��عودی‪ ،‬عمان‪ ،‬کوی��ت‪ ،‬بحرین و‬ ‫ام��ارات به عن��وان اعضای گروه بررس��ی موافقتنامه‬ ‫خدمات مدیریت پروژه‌های هواپیمایی انتخاب شدند‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫‪ ۲۰‬شرکت هوایی برتر‬ ‫در این لیس��ت ‪ ۲۰‬ش��رکت برتر خطوط هواپیمایی‬ ‫جهان بر اس��اس معیارهای باال با حداکثر امتیا ِز ‪۱۰۰‬‬ ‫انتخاب ش��ده‌اند و البته مانند س��ال گذشته خطوط‬ ‫هواپیمایی سنگاپور رتبه نخست را در ردیف پروازهای‬ ‫اکونومی به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیستم‪ :‬اتریش ایرالین‬ ‫خطوط هواپیمایی اتریش‌ایر یکی از زیرمجموعه‌های‬ ‫لوفت هان��زا با برخورداری از ن��اوگان بوئینگ ‪ ۷۶۷‬و‬ ‫‪ ۷۷۷‬توانسته امتیاز خوبی کسب کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نوزدهم‪ :‬سوئیس ایرالین‬ ‫س��وئیس‌ایر بین‌المل��ل یک��ی دیگ��ر از اعض��ای‬ ‫ش��رکت‌های لوفت‌هانزا اس��ت که در سال ‪۲۰۰۲‬م از‬ ‫خرید سوئیس ایربه‌وجود آمده‌است‪.‬‬ ‫‹ ‹هجدهم‪ :‬ویرجین استرالیا‬ ‫هواپیمای��ی ویرجی��ن متعلق به میلی��اردر معروف‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬نورپردازی ملایم و تجهیز صندلی‌ها به‬ ‫مانیتور ‪ ۹‬اینچ توانس��ته امتی��از ‪ ۷۷‬را به این خطوط‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹هفدهم‪ :‬ژاپن ایرالین‬ ‫ن��اوگان بوئینگ ‪ ۷۸۷‬این خطوط توانس��ته باعث‬ ‫حکمفرمایی این شرکت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شانزدهم‪ :‬کاتای پسفیک‬ ‫این ش��رکت با ارائه خدمات خوب‪ ،‬صندلی راحت و‬ ‫غذای مناسب توانسته امتیاز باالیی کسب کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پانزدهم‪ :‬گارودا اندونزی‬ ‫این ش��رکت توانس��ته با تجهیز به صندلی راحت و‬ ‫عرضه غذاهای جنوب آس��یا رتبه قابل قبولی را کسب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چهاردهم‪ :‬ترکیش ایر‬ ‫این شرکت محبوب در استانبول با رکوردشکنی‌های‬ ‫سال‌های اخیر و در اختیار داشتن ‪ ۱۰۰‬کشور و ‪۲۰۰‬‬ ‫ش��هر مقصد برای پروازهایش‪ ،‬توانسته ‪ 3‬سال متوالی‬ ‫جایزه اسکای تراکس را برای پروازهای اروپایی به خود‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیزدهم‪ :‬اتحاد‬ ‫هواپیمایی اتحاد متعلق به ابوظبی توانسته با ناوگان‬ ‫بوئینگ به ‪ ۹۶‬مقصد و نورپردازی عالی جهت آرامش‬ ‫و استراحت مس��افران و تجهیز صندلی‌ها به هدفون‪،‬‬ ‫رتبۀ سیزدهم را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوازدهم‪ :‬ایر آستانه‬ ‫مدیریت تحس��ین برانگیز این ش��رکت در کس��ب‬ ‫امتی��از ‪ ۸۹‬برای تعهد به زمان پ��رواز و خدمات عالی‬ ‫ِ‬ ‫ش��رکت جوان را باالتر از بسیاری از‬ ‫به مس��افران این‬ ‫رقبا قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹یازدهم‪ :‬افریقای جنوبی ایرالین‬ ‫این شرکت با ‪ ۴۲‬مقصد نگین خطوط هوایی افریقا‬ ‫محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دهم‪ :‬تای ایرویز‬ ‫خطوط هوایی تایلند س��ال‌های زیادی رهبر صنعت‬ ‫خدماتی بوده است و رتبه دهم آن در این لیست دور‬ ‫از انتظار نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹نهم‪ :‬عمان ایر‬ ‫کوچکترین شرکت هواپیمایی خاورمیانه توانسته در‬ ‫بین ‪ ۱۰‬شرکت برتر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هشتم‪ :‬لوفت هانزا‬ ‫بزرگترین ش��رکت هواپیمایی اروپایی که با کاهش‬ ‫قابل توجه بودجه در س��ال‌های اخیر بازهم توانس��ته‬ ‫خدمات اس��تثنایی را به مسافران ارائه دهد‪ .‬پروازهای‬ ‫طوالنی لوفت‌هانزا بس��یار عالی هستند و با پروازهای‬ ‫آ‪ ۳۸۰‬و ‪ ۷۴۸‬عالی‌تر نیز می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هفتم‪ :‬کره ایر‬ ‫پس از یک سری سقوط در دهه ‪ ،۹۰‬هواپیمایی کره‬ ‫در دهه اخیر تبدیل به یکی از س��تارگان شرکت‌های‬ ‫هواپیمایی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ششم‪ :‬امارات‬ ‫خط��وط هواپیمای��ی ام��ارات ب��ا دریاف��ت جایزه‬ ‫ارائه‌دهنده بهترین سرگرمی‌های ویدئویی و صوتی در‬ ‫‪ ۶‬قاره رتبه هفتم را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹پنجم‪ :‬مالزیا ایرالین‬ ‫‹ ‹چهارم‪ :‬آسیانا ایرالین‬ ‫این شرکت یکی از دو خطوط هواپیمایی کره‌جنوبی‬ ‫اس��ت و س��قوط بوئین��گ اس ‪ ۷۷۷‬این ش��رکت در‬ ‫سانفرانسیسکو از نقاط تاریک این شرکت است‪.‬‬ ‫‹ ‹سوم‪ :‬قطر ایرویز‬ ‫این شرکت توانسته نمره کامل برای صندلی راحت‬ ‫و امکان��ات س��رگرم‌کننده در یک پ��رواز اقتصادی را‬ ‫دریافت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دوم‪‌ :‬ای‌ان‌ای‬ ‫نیپ��ون از بزرگترین ن��اوگان هوای��ی بوئینگ بهره‬ ‫می‌برد‪.‬‬ ‫‹ ‹اول‪ :‬سنگاپور ایرالین‬ ‫ای��ن تعجب برانگیز نیس��ت که بدانیم ب��ا توجه به‬ ‫نظافت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬خدمات و س��رگرمی‌های ارائه ش��ده‬ ‫در پروازه��ای اقتصادی خطوط هواپیمایی س��نگاپور‬ ‫برای دومین س��ال پیاپی توانسته رتبه اول را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫تصویب الیحه‌ای‬ ‫بدون نگرانی!‬ ‫هدایت‌اهلل میرمرادزهی‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس‬ ‫تغییر کاربری اراضی کش��اورزی دیم درجه ‪۴‬‬ ‫و باالتر ب��ه واحدهای صنعتی و معدنی با رعایت‬ ‫ضوابط محیط‌زیستی بدون‌مانع است اما به طور‬ ‫قطع این مصوبه مجلس مشروط خواهد بود‪ .‬این‬ ‫در حالیس��ت ک��ه در زمان تصوی��ب این الیحه‪،‬‬ ‫نمایندگان وزارتخانه‌های مرتبط در کمیس��یون‬ ‫حضور داش��ته و مخالفت ی��ا موافقت خود با این‬ ‫ط��رح را اع�لام کرده‌ان��د که در نهای��ت رای به‬ ‫تصویب این طرح داده شده است‪.‬‬ ‫در م��اده الحاقی ‪ ۱۹‬الیح��ه یک فوریتی رفع‬ ‫موانع تولی��د رقابت‌پذی��ر و ارتقای نظ��ام مالی‬ ‫کش��ور‪ ،‬مصوبه‌ای آمده که مرج��ع صدور مجوز‬ ‫تغیی��ر کاربری اراضی کش��اورزی موظف اس��ت‬ ‫برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی‬ ‫دارای مجوز از مرجع ذی‌صالح حداکثر در مدت‬ ‫یک سال از تاریخ تکمیل مدارک اعالم نظر کند‬ ‫و در صورت پاسخ نگرفتن در مهلت مقرر‪ ،‬احداث‬ ‫یا توس��عه این واحدها در اراضی دیم درجه ‪ ۴‬و‬ ‫باالتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد‪ ،‬با‬ ‫ت و پس از تایید وزارت‬ ‫رعایت ضوابط محیط‌زیس ‌‬ ‫جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بالمانع‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬از اینرو اگر تغیی��ر کاربری اراضی‬ ‫کش��اورزی یک درصد به ضرر بخش کش��اورزی‬ ‫و محیط‌زیس��ت بود‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی به آن رای نمی‌دادند‪.‬‬ ‫در واق��ع ای��ن تغییر کارب��ری در اراضی انجام‬ ‫می‌شود که بایر باشند و هیچ راهی برای رساندن‬ ‫آب به آنها وجود نداش��ته باشد‪ .‬در واقع تصویب‬ ‫ای��ن طرح نیز ب��ه حوزه‌هایی که مس��تعد برای‬ ‫کش��اورزی هس��تند‪ ،‬ضربه‌ای وارد نخواهد کرد‬ ‫و در عی��ن حال چنانچه زمین‌هایی که مس��تعد‬ ‫کش��اورزی نیس��تند در اختیار صنعتگ��ران قرار‬ ‫گی��رد‪ ،‬به بخش تولید و صنعت کش��ور کمک و‬ ‫تا حدی مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال را مرتفع‬ ‫خواهد کرد‪ .‬کمیسیون کشاورزی مجلس مدافع‬ ‫بخش کش��اورزی و رونق در این بخش اس��ت و‬ ‫مردم باید مطمئن باش��ند اگر این طرح س��بب‬ ‫تخریب اراضی کش��اورزی باغی در کشور شود و‬ ‫موجبات نگرانی و نارضایتی عده‌ای را فراهم کند‪،‬‬ ‫مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به قضیه ورود‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫از این رو تمامی تالش نمایندگان مردم بر این‬ ‫است که حق و حقوق همه بخش‌ها رعایت شود‪.‬‬ ‫نمایندگان به‌طور قطع اجازه نخواهند داد که این‬ ‫مصوبه باعث تخریب و نابودی اراضی کش��اورزی‬ ‫ش��ود‪ .‬البته با توجه به اینک��ه صدور مجوز برای‬ ‫تغیی��ر کاربری اراضی کش��اورزی ب��ه واحدهای‬ ‫صنعت��ی در حیط��ه اختیارات جهاد کش��اورزی‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این‌رو این نهاد باید نظارت کافی برای‬ ‫اجرای این مصوبه داشته باشد تا شاهد مشکالت‬ ‫و نارضایتی در این بخش نباش��یم‪ .‬در این رابطه‬ ‫اداره تقنی��ن و مجلس نیز اجازه نخواهند داد که‬ ‫مشکلی به وجود بیاید‪ ،‬ضمن اینکه کارشناسان و‬ ‫نخبگان کشاورزی هم برای این طرح کار کرده‌اند‬ ‫و حت��ی امور اراضی وزارت جهاد کش��اورزی نیز‬ ‫بر تصویب آن اصرار داش��ت‪ .‬در واقع کمیسیون‬ ‫کش��اورزی مجلس در ابتدا چندان موافق تغییر‬ ‫کاربری اراضی کشاورزی دیم و درجه ‪ ۴‬به باال به‬ ‫واحدهای تولید و صنعتی نبوده است‪ ،‬اما پس از‬ ‫استماع استدالل‌هایی که کارشناسان و نخبگان‬ ‫این حوزه ارائه کردند‪ ،‬با آن موافقت کرده‌اند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫آغاز ثبت‌نام دوازدهمین دوره‬ ‫جایزه ملی کیفیت ایران‬ ‫ انجم��ن مدیریت کیفی��ت ایران مجری‬‫برگزاری جایزه ملی کیفیت ایران با متولی‌گری‬ ‫سازمان ملی اس��تاندارد ایران همانند سال‌های‬ ‫گذش��ته اقدام به برگ��زاری «دوازدهمین دوره‬ ‫جایزه ملی کیفیت ایران» براساس مدل ارزیابی‬ ‫‪ INQA‬در ‪ 3‬س��طح گواهی اهتمام به کیفیت‪،‬‬ ‫تقدیرنام��ه اش��تهار به کیفی��ت و تندیس کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نظر به اینکه حضور در این جایزه علمی باعث‬ ‫انتقال دانش خود ارزیابی س��ازمانی و ش��ناخت‬ ‫نق��اط ق��وت و قابل بهب��ود و تعری��ف و اجرای‬ ‫پروژه‌ه��ای بهبود برای واحد متقاضی اس��ت‪ ،‬از‬ ‫تمامی واحدهای صنعتی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬فوالد‪ ،‬غذایی‬ ‫و داروی��ی‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬پتروش��یمی و‪ ...‬دعوت به‬ ‫عم��ل می‌آید ت��ا در فرآین��د دوازدهمین دوره‬ ‫ارزیابی عملکرد کیفیت ایران مشارکت کنند‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫صنعت‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان درباره تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صنعتی اعالم کردند‬ ‫تغییر با هدف ایجاد صنایع وابسته بالمانع است‬ ‫گروه صنعت‪ :‬براساس تازه‌ترین مصوبه مجلس‪ ،‬تغییر‬ ‫کاربری اراضی کشاورزی به واحدهای صنعتی و معدنی‬ ‫در اراضی بین درجه ‪ ۴‬با رعایت ضوابط محیط‌زیس��تی‬ ‫بالمانع ش��د‪ .‬نمایندگان مجلس در ادامه رس��یدگی به‬ ‫الیحه یک فوریت��ی رفع موانع تولی��د در ماد ‌ه الحاقی‬ ‫مصوب کردند مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی‬ ‫ف است برای احداث یا توسعه واحدهای‬ ‫کشاورزی موظ ‌‬ ‫صنعت��ی و معدن��ی دارای مج��وز از مرج��ع ذی‌صالح‬ ‫حداکث��ر به مدت یک‌م��اه از تاریخ تکمی��ل اعالم نظر‬ ‫کند و در صورت دریافت نکردن پاس��خ در مهلت مقرر‪،‬‬ ‫احداث یا توسع ‌ه واحدهای مذکور در اراضی بین درجه‬ ‫‪ ۴‬و باالتر که امکان تبدیل آن به کش��ت آبی نباش��د‪،‬‬ ‫با رعایت ضوابط محیط‌زیس��تی و پ��س از تایید وزارت‬ ‫جهادکشاورزی و پرداخت عوارض قانونی‪ ،‬بالمانع است‪.‬‬ ‫ت واحدهای تولی��دی موجود و‬ ‫همچنین ادام��ه فعالی ‌‬ ‫دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در حریم ش��هرها‬ ‫و کالنش��هرها و مح��دود ‌ه روس��تاها در صورتی که به‬ ‫تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست آالینده نباشد‬ ‫بالمانع اس��ت‪ .‬این مصوبه مجل��س درنهایت از مجموع‬ ‫‪ ۲۲۷‬نماینده حاضر با ‪ ۱۵۰‬رای موافق‪ ۱۷ ،‬رای مخالف‬ ‫و ‪ ۱۲‬رای ممتنع مورد موافقت قرار گرفت‪.‬‬ ‫کش��اورزی مرتفع خواهد ش��د‪ .‬اگرچه ای��ن مصوبه در‬ ‫ظاهر ممکن اس��ت مش��کلی را ایجاد نکند اما بحث در‬ ‫اجرای آن است چراکه در صورت اجرا نکردن و نظارت‬ ‫مناس��ب‪ ،‬ممکن است خس��ارت‌های جبران‌ناپذیری به‬ ‫محیط‌زیست کشور وارد شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن مصوبه مجل��س‪ ،‬از این پ��س تغییر‬ ‫کاربری اراضی نامرغوب کشاورزی به واحدهای صنعتی‬ ‫و معدنی مجاز خواهد بود‪ .‬این مصوبه شاید برای برخی‬ ‫از کارشناس��ان و مردم تامل‌برانگیز باشد‪ ،‬زیرا با وجود‬ ‫آنکه تاکنون تغییر کاربری اراضی کشاورزی منع قانونی‬ ‫داشت‪ ،‬زمین‌های کشاورزی مرغوب در شمال کشور و‬ ‫دیگر نواحی ب��ه زمین‌های جادویی که از آنها ویالهای‬ ‫لوک��س و گرانقیمت می‌رویید‪ ،‬تبدیل می‌ش��د‪ .‬حال با‬ ‫این مجوز که دس��تاویز الزم برای سوءاستفاده از قانون‬ ‫و بلعیدن زمین‌های نیمه‌جان کش��اورزی به کارخانه و‬ ‫دیگر واحدهای صنعتی را دارد‪ ،‬آیا باید منتظر ش��رایط‬ ‫وخیم‌تر باشیم یا خیر که خود جای سوال دارد‪ .‬اگرچه‬ ‫مدافعان این طرح‪ ،‬قانونمند شدن این موضوع را گامی‬ ‫بلند برای جلوگیری و حتی کاهش رشد لجام گسیخته‬ ‫تغییر کاربری اراضی کش��اورزی در کشور می‌دانند‌اما‬ ‫در همین حال برخی کارشناس��ان حوزه کشاورزی هم‬ ‫معتقدند اگر تغییر کاربری برای صنایع وابسته به بخش‬ ‫کشاورزی باشد‪ ،‬مش��کل‌زا نیست و این مسئله تنها در‬ ‫جایی ایجاد مشکل می‌کند که تغییر کاربری با ماهیت‬ ‫بخش کشاورزی متفاوت باشد‪ .‬اما نکته حائز اهمیت این‬ ‫است که دستگاه‌های نظارتی باید کار خود را به‌درستی‬ ‫انجام دهند و اگر مجریان قانون وظیف ‌ه خود را به‌خوبی‬ ‫دنبال کنند‪‌،‬به‌طور قطع مش��کل تغییر کاربری اراضی‬ ‫در همین زمینه عنایت‌اله بیابانی‪،‬‬ ‫قائم‌مقام خانه کشاورز در ارتباط با‬ ‫مصوبه بالمانع بودن تغییر کاربری‬ ‫اراضی کش��اورزی ب��ه واحدهای‬ ‫گف��ت‪ :‬تغییر‬ ‫صنعتی ب��ه‬ ‫کارب��ری و خرد ش��دن اراض��ی کش��اورزی و باغی از‬ ‫مهم‌ترین چالش‌های این بخش است که برای مقابله با‬ ‫این روند‪ ،‬باید قوانین بازدارنده تصویب و اجرایی شود و‬ ‫شهرداری‌ها نیز همکاری الزم را در این‌باره انجام دهند‬ ‫تا زمین‌های کش��اورزی اطراف شهرها به زمین شهری‬ ‫تبدیل نش��ود‪ .‬تقاضای ما در ای��ن رابطه این بود که در‬ ‫قانون ارث تغییری ایجاد نشود‪ ،‬یعنی زمین‌های موروثی‬ ‫خرد نشوند چراکه در صورت وقوع این رویداد‪ ،‬بهره‌وری‬ ‫و سرمایه‌گذاری در این زمین‌ها کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چنانچه تغییر کاربری اراضی کشاورزی به‬ ‫واحدهای صنعتی و معدنی در اراضی بین درجه ‪ ۴‬و ‪۵‬‬ ‫کش��اورزی که چندان برای کشاورزی مساعد نیست را‬ ‫در نظر بگیریم این طرح قابل تعمق اس��ت اما تصویب‬ ‫چنین مصوبه‌ای از سوی نمایندگان بهانه‌ای خواهد شد‬ ‫که حتی در زمین‌هایی که در نقاط خوش آب‌وهوا قرار‬ ‫دارند به بهانه ایجاد اش��تغال یا اینکه کش��ور هم‌اکنون‬ ‫با کمبود بحران آب روبه‌روس��ت‪ ،‬تغییر کاربری دهند‪.‬‬ ‫متاس��فانه این روند در مدیریت زمین‌های کشاورزی و‬ ‫‹ ‹جای نگرانی وجود دارد یا خیر؟‬ ‫‹ ‹نگرانی کشاورزان از تغییر کاربری‬ ‫منابع طبیعی کشورمان جدی گرفته نمی‌شود‪.‬‬ ‫بیابان��ی با بی��ان اینکه در ایران کارب��ری زمین‌های‬ ‫کش��اورزی روزبه‌روز تغیی��ر می‌کند‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬این‬ ‫ش��رایط درحالی است که بخش کش��اورزی باید مورد‬ ‫تقوی��ت قرار گیرد ن��ه اینکه به بهانه ارتق��ای تولید به‬ ‫بخش کش��اورزی ضربه بزنیم چراکه امنیت غذایی در‬ ‫هر کشوری دغدغه اصلی دولت‌هاست و با واردات‪ ،‬این‬ ‫امنیت تامین نخواهد ش��د بنابراین‪ ،‬ای��ن طرح نه‌تنها‬ ‫طرح موفقی نخواهد بود بلکه با شکست روبه‌رو خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫قائم‌مقام خانه کش��اورز هش��دار داد‪ :‬ادامه این روند‬ ‫توس��عه پایدار اقتصادی کش��اورزی و همچنین امنیت‬ ‫غذایی کش��ور را تهدید خواهد کرد بنابراین الزم است‬ ‫حساس��یت درباره حفظ زمین‌های کش��اورزی افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬صیان��ت از زمین‌های کش��اورزی و‬ ‫حفاظت از کاربری تولیدی آنها در اولویت نخست همه‬ ‫کشورهاست تا سالمت و امنیت غذایی خود را تضمین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر کاربری تنها براساس قانون‬ ‫محم��د اس��ماعیل‌نیا‪ ،‬نایب‌رییس‬ ‫اول کمیس��یون کش��اورزی نی��ز‬ ‫درباره بالمانع بودن تغییر کاربری‬ ‫اراضی کش��اورزی ب��ه واحدهای‬ ‫گف��ت‪ :‬تغییر‬ ‫صنعتی ب��ه‬ ‫کاربری هر زمینی باید براس��اس قانون باش��د و به‌طور‬ ‫معم��ول در جاهای��ی که صنعت نیاز ص��د درصدی به‬ ‫زمین داشته باشد و لطمه شدیدی به اراضی کشاورزی‬ ‫وارد نشود‪ ،‬تغییر کاربری اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه این مصوبه بیش��تر مربوط به‬ ‫زمین‌ه��ای بخش خصوصی اس��ت و نی��ز زمین‌هایی‬ ‫که قابلیت کش��اورزی ندارند‪‌،‬اف��زود‪ :‬البته با توجه به‬ ‫اصالحاتی که در ارتباط با این مصوبه انجام ش��ده بود‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس متقاعد ش��دند ب��ه این مصوبه رای‬ ‫دهن��د‪ .‬در همین زمینه جهاد کش��اورزی نیز با اجرای‬ ‫این طرح موافق بود و مخالفتی در این‌باره نداشت‪ .‬البته‬ ‫اختیارات این مصوبه در اختیار این نهاد قرار دارد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون کش��اورزی با اش��اره به اینکه‬ ‫تغییر اراضی باید به نفع رش��د و توس��عه صنعت باشد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اجرای صحیح این مصوبه می‌تواند تا حدی‬ ‫مش��کالت بخش صنع��ت را مرتفع کن��د بنابراین اگر‬ ‫عده‌ای س��ودجو قانون را دور نزنند‪ ،‬این تغییر کاربری‪،‬‬ ‫پیام��د بدی به همراه نخواهد داش��ت‪ ،‬چراکه منجر به‬ ‫رشد و توسعه صنعتی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه هم‌اکن��ون در جامعه با مش��کل‬ ‫بیکاری روبه‌رو هس��تیم و هدف از اج��رای این مصوبه‬ ‫راه افتادن بخش صنعت و تولید کش��ور اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬البته تغییر کاربری زمین‌های کش��اورزی درجه‬ ‫‪ ۴‬و باالت��ر که امکان تبدیل آن به کش��ت آبی نباش��د‬ ‫با رعایت ضوابط محیط‌زیس��تی و پ��س از تایید وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی‪ ،‬بالمانع است‬ ‫اما چنانچه کسانی بخواهند از آن سوءاستفاده و اراضی‬ ‫کشاورزی را نابود کنند‪ ،‬جای نگرانی دارد‪.‬‬ ‫اس��ماعیل‌نیا در پاس��خ به این س��وال که آیا اجرای‬ ‫چنین مصوبه‌ای س��بب نخواهد شد که برخی به بهانه‬ ‫ایجاد اشتغال یا اینکه کشور هم‌اکنون با کمبود بحران‬ ‫آب روبه‌روس��ت‪ ،‬به‌راحتی بتوانند تغییر کاربری دهند؟‬ ‫توضیح داد‪ :‬تغییر کاربری با این توجیه که خشکسالی‬ ‫و کم‌آبی بر کش��ور حاکم ش��ده‪ ،‬درس��ت نیست‪ .‬البته‬ ‫اینگون��ه هم نیس��ت که به‌راحت��ی بت��وان زمین‌های‬ ‫کشاورزی را تغییر کاربری داد‪.‬‬ ‫ل حاضر قوانین و ضوابطی وجود‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحا ‌‬ ‫دارد که از اقدامات س��وداگرانه جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که در ابت��دای امر‪ ،‬خود ما نیز جزو‬ ‫مخالف��ان این طرح بودیم اما ب��ا اصالحاتی که انجام و‬ ‫توضیحاتی که داده شد‪ ،‬متقاعد شدیم مشکلی در این‬ ‫زمینه به‌وجود نخواهد آمد اما از آنجایی که صدور مجوز‬ ‫تغییر کاربری‌ها در اختیار خود جهاد کش��اورزی است‪،‬‬ ‫باید مراقبت بیش��تری شود تا شاهد مشکالت عدیده و‬ ‫نگرانی در این‌باره نباشیم‪.‬‬ ‫به گفته این عضو کمیس��یون کش��اورزی اگر نظارت‬ ‫کافی بر نحوه اجرای این مصوبه وجود داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫ش��اهد اجرای موفقیت‌آمیز آن خواهیم بود و مش��کلی‬ ‫به‌وجود نخواهد آمد‪.‬‬ ‫دریافت ‪ 4100‬میلیارد تومان تسهیالت در ‪ 3‬سال‬ ‫تس�نیم‪ -‬معاون امور صنای��ع و اقتصادی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با بیان‬ ‫اینکه در سال‌های ‪ ۹۱‬تا ‪ ۹۳‬حدود ‪۴‬هزار و‬ ‫‪۱۰۰‬میلی��ارد تومان از منابع ریالی صندوق‬ ‫توس��عه به بخ��ش تولید اختص��اص یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امسال ‪ ۴‬گش��ایش اعتبار در‬ ‫قالب فاینانس و حساب ذخیره ارزی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی‌نیا درب��اره دالیل کندی‬ ‫روند اختص��اص تس��هیالت ارزی صندوق‬ ‫توس��عه مل��ی ب��ه تولیدکنن��دگان‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬تولیدکنندگان ب��رای اجرای طرح‌ها‬ ‫نخس��ت باید ق��رارداد عاملیت خ��ود را با‬ ‫بانک عامل امضا کنند و سپس بانک عامل‬ ‫براساس قراردادها و میزان اهمیت طرح‌ها‪،‬‬ ‫درخواس��ت خود را به صندوق توسعه ملی‬ ‫برای دریافت تسهیالت ارسال می‌کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه آمارها نشان می‌دهد‬ ‫هر درخواس��تی که در چارچوب این قاعده‬ ‫به صندوق توسعه ملی ارسال شده در مدت‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هفته بررس��ی و با موافقت صندوق‬ ‫به بانک عامل فرس��تاده شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بع��د از ای��ن مرحل��ه بای��د متقاضیان یک‬ ‫پیش‌پرداخت که معم��وال ‪ ۱۵‬تا ‪۲۵‬درصد‬ ‫تسهیالت اس��ت را به بانک عامل پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنایع و اقتص��ادی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اضاف��ه کرد‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان در طرح‌های پیش��نهادی‬ ‫خود باید تضامی��ن و توجیه‌های اقتصادی‬ ‫مناس��بی را به بانک‌ه��ای عامل ارائه دهند‬ ‫تا در اس��رع وقت منابع در اختیار آنها قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫صالحی‌نی��ا با اش��اره ب��ه اینکه امس��ال‬ ‫‪ ۴‬گشایش اعتبار در قالب فاینانس و حساب‬ ‫ذخیره ارزی انجام ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در س��ال‌های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬در مجم��وع حدود‬ ‫‪۲‬ه��زار و ‪۱۰۰‬میلیارد تومان از منابع ریالی‬ ‫صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اع�لام اینک��ه درحال‌حاض��ر هم‬ ‫پرداخت ‪۲‬ه��زار و ‪۲۰۰‬میلی��ارد تومان از‬ ‫ب و کار در کشور‬ ‫شناسایی ‪ ۳۹۴‬خوشه کس ‌‬ ‫واح�د مرک�زی خب�ر‪ -‬معاون صنای��ع کوچک‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی ایران گفت‪ ۳۹۴ :‬خوش��ه‬ ‫ب و کار در کش��ور شناس��ایی ش��ده است‪.‬‬ ‫کس�� ‌‬ ‫غالمرضا سلیمانی درحاشیه همایش ملی عامالن‬ ‫توس��عه خوشه‌های کسب و کار کشور در شیراز با‬ ‫بیان اینکه فعالیت برخی از خوشه‌های صنعتی نیز‬ ‫تا پایان سال آغاز می‌شود‪ ،‬افزود‪ ۴۳ :‬خوشه کسب‬ ‫و کار بر اساس ظرفیت‌های موجود در استان‌های‬ ‫کش��ور در حال اجراس��ت‪ .‬معاون صنایع کوچک‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی با بیان اینکه برای دستیابی‬ ‫به اهداف توسعه خوشه‌های صنعتی نیاز به برنامه‬ ‫‪ ۲۰‬س��اله اس��ت افزود‪ :‬باید خوش��ه‌های صنعتی‬ ‫بتوانند ب��ا هماهنگی و تعامل ب��ا یکدیگر اهداف‬ ‫توسعه صنایع خوش��ه‌ای را فراهم کنند‪ .‬همایش‬ ‫ملی عامالن توس��عه خوشه‌های کسب‌وکار کشور‬ ‫با حضور ‪ ۱۰۰‬نفر از عامالن توس��عه خوش��ه‌های‬ ‫کس��ب و کار کش��ور و مسئوالن س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک‌های صنعتی ای��ران به مدت‬ ‫‪ ۲‬روز در شهرک فناوری صنایع شیمیایی و مرکز‬ ‫کس��ب‌وکار ش��یراز برگزار و در زمینه راهکارهای‬ ‫تقویت‪ ،‬حمایت و هم‌افزایی خوشه‌های کسب‌وکار‬ ‫بحث و تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫تس��هیالت صندوق به بخ��ش تولید مورد‬ ‫موافق��ت ق��رار گرفت��ه‪ ،‬گف��ت‪ :‬درمجموع‬ ‫در س��ال‌های ‪ ۹۱‬ت��ا ‪ ۹۳‬ح��دود ‪۴‬هزار و‬ ‫‪۱۰۰‬میلی��ارد تومان از منابع ریالی صندوق‬ ‫توس��عه به بخ��ش تولید اختص��اص یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬البته باید متذکر شوم که اگر منابع‬ ‫پیش‌بینی ش��ده صندوق توس��عه ملی به‬ ‫بخش تولید در این س��ال‌ها محقق می‌شد‬ ‫این رقم باید ب��ه ‪ ۸‬تا ‪۹‬هزار میلیارد تومان‬ ‫می‌رسید‪.‬‬ ‫رتبه‌بندی شاخص رضایت کارکنان شرکت‌ها‬ ‫ مرکز مل��ی اندازه‌گیری رضای��ت کارکنان‬‫هم‌راس��تای ایف��ای نقش ملی خویش ب��ا همکاری‬ ‫باش��گاه نخبگان کس��ب و کار و نشریه رتبه و مرکز‬ ‫رتبه‌بن��دی اتاق ایران با هدف ایجاد درک مناس��ب‬ ‫از وضعی��ت رقابتی س��ازمان در زمین��ه توانمندی‬ ‫جذب و نگهداش��ت کارکنان‪ ،‬تقویت روحیه کاری و‬ ‫احساس تعلق سازمانی کارکنان سازمان‌های پیشرو‬ ‫و ایجاد بس��تر قابل اعتماد ب��رای تعامل حرفه‌ای و‬ ‫خلق زبان مش��ترک بین رهبران و کارکنان به‌طور‬ ‫رای��گان اق��دام ب��ه «اندازه‌گیری رضای��ت کارکنان‬ ‫برای رتبه‌بن��دی بهترین س��ازمان‌های ایرانی برای‬ ‫کار کردن» کرده اس��ت‪ .‬یکی از مهم‌ترین اصول در‬ ‫انجام این پروژه این است که این برنامه توسط بخش‬ ‫خصوصی انجام ش��ود تا بتواند به‌طور کاملا مستقل‬ ‫به شناسایی‪ ،‬درک و ارائه راه‌حل عملیاتی در رابطه‬ ‫با نارس��ایی‌ها و کاس��تی‌ها بپردازد‪ .‬با این نگاه‪ ،‬این‬ ‫برنامه توسط مرکز ملی اندازه‌گیری رضایت کارکنان‬ ‫از هفته س��وم دی ماه به‌طور رایگان آغاز شده است‬ ‫و پس از برگزاری نظرسنجی و تجزیه و تحلیل‌های‬ ‫کارشناسی تا انتهای سال‪ ،‬فهرست شرکت‌های برتر‬ ‫از منظر کارکنان در اردیبهشت ‪ 1394‬مقارن با روز‬ ‫کار و کارگر در مراسمی اعالم خواهد شد‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫با فعاالن حوزه انرژی درباره اقدامات اخیر وزارت نفت‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬پیمانکار از لیست سیاه وزارت نفت خارج شدند‬ ‫عرفان�ه تاجیکی‪ -‬گ�روه صنعت‪ :‬دولت‬ ‫تدبیرو امید در شرایطی مسئولیت کشور را‬ ‫ب��ر عهده گرف��ت که تقریب��ا می‌توان گفت‬ ‫اقتصاد کشور در یکی از دوران‌های فوق‌العاده حساس و‬ ‫وخیم خود به سر می‌برد‪ .‬نوسان شدید قیمتی‪ ،‬شرایط‬ ‫رکود تورمی‪ ،‬پیشی گرفتن میزان واردات از صادرات و‬ ‫کاهش ش��دید قیمت نفت به نصف قیمت‌های ‪ ۲‬سال‬ ‫گذشته از جمله مش��کالتی است که صنعت کشور در‬ ‫دولت یازدهم باآن دست و پنجه نرم می‌کرد‪ .‬مشکالتی‬ ‫ک��ه در برخی مواقع نفس اقتصاد کش��ور را به ش��ماره‬ ‫انداخت‪ .‬البته صرف‌نظر از هزینه‌های سرسام آور بخش‬ ‫آموزش‪ ،‬درمان‪ ،‬پروژه‌های زیرساختی و عمرانی‪ .‬سوال‬ ‫بزرگی که ممکن اس��ت ذهن ه��ر مخاطبی را به خود‬ ‫مشغول کند این است که زمانی که درآمد‌های نفتی از‬ ‫ف��روش قیم��ت هر بش��که ‪ ۱۰۴‬دالر حاصل می‌ش��د‪،‬‬ ‫چراچنی��ن درآمدکالن��ی ب��رای توس��عه ای��ن صنعت‬ ‫س��رمایه‌گذاری نشده است؟! بدیهی اس��ت که اگر در‬ ‫چنی��ن زمانی درآمد‌های حاص��ل از فروش نفت صرف‬ ‫توس��عه زیرس��اخت‌های صنعت نفت کش��ور می‌شد‪،‬‬ ‫درحال‌حاض��ر عمر تجهیزات این صنعت به ‪ ۸۰‬س��ال‬ ‫نمی‌رس��ید! در شرایط فعلی که نیاز صنعت نفت کشور‬ ‫به س��رمایه‌گذاری و سرعت بخش��یدن به روند توسعه‬ ‫طرح‌های نفتی و گازی کش��ور بیش از هرزمان دیگری‬ ‫احس��اس می‌شود؛ حضور بخش خصوصی در این دوره‬ ‫زمانی بسیار کمرنگ بوده است‪ ،‬به طوری که حدود ‪۱۵‬‬ ‫س��ال متوالی اس��ت که ‪ ۶۰۰‬ش��رکت پیمانکاری این‬ ‫صنعت به دالیلی ممنوع‌المعامله ش��ده و امکان فعالیت‬ ‫نداش��ته‌اند‪ .‬براس��اس پیگیری‌های انجام شده از سوی‬ ‫بخ��ش امور مهندس��ی وزارت نفت‪ ،‬این ‪ ۶۰۰‬ش��رکت‬ ‫پیمانکاری از لیست س��یاه وزارت نفت خارج شده و با‬ ‫موافقت بی��ژن نامدارزنگنه‪ ،‬وزیر نف��ت دولت روحانی‪،‬‬ ‫دوب��اره ب��ه صحن��ه فعالی��ت در صنعت نفت کش��ور‬ ‫بازمی‌گردند‪ .‬این خبر را عماد حسینی‪ ،‬معاون وزیر نفت‬ ‫در امور مهندس��ی اعالم کرده اس��ت‪ .‬امید آن است که‬ ‫بازگش��ت این پیمان��کاران به حوزه نفت کش��ور بتواند‬ ‫بخشی از مشکالت این صنعت را برطرف کرده و موجب‬ ‫تعامل هرچه بیشتر وزارت نفت کشور با بخش خصوصی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پیمانکار لزوما نش��انه متخلف بودن آنها نیست‪ .‬فعالیت‬ ‫دوباره این شرکت‌ها در حوزه صنعت نفت می‌تواند تاثیر‬ ‫بسیار مثبتی در توسعه روند این صنعت داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل سلیقه‌ای گریبان‌گیر صنعت نفت‬ ‫س��یروس ت��االری‪ ،‬عضو هیات‬ ‫داوری انجم��ن س��ازندگان‬ ‫تجهیزات صنع��ت نفت ایران با‬ ‫بیان اینکه بازگش��ت این ‪۶۰۰‬‬ ‫پیمان��کار دو وج��ه دارد در‬ ‫گفت‪ :‬وجه مثبت این بازگش��ت در‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫نخس��تین وهله متوج��ه بخش امور فنی و مهندس��ی‬ ‫وزارت نف��ت کش��ور اس��ت که اق��دام ب��ه دادخواهی‬ ‫ش��رکت‌هایی کرده اس��ت که بنابه دالیل س��لیقه‌ای‬ ‫ممنوع‌المعامله ش��ده‌اند‪ .‬وجه منفی این بازگش��ت نیز‬ ‫مرب��وط ب��ه صح��ت ش��رایطی اس��ت ک��ه موج��ب‬ ‫ممنوع‌المعامله ش��دن این پیمانکاران شده است‪ .‬اگر با‬ ‫دالیل منطقی ممنوع‌المعامله شده‌اند که بازگشت آنها‬ ‫موجب ضررده��ی وزارت نفت خواهد ش��د در غیراین‬ ‫صورت بازگش��ت آنها باعث سرعت بخشیدن به توسعه‬ ‫صنعت نفت کشور می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیمانکار یا دالل نفتی؟!‬ ‫وی ب��ا ی��ادآوری ای��ن نکته ک��ه ح��دود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫هزینه‌ه��ای پروژه‌های نفتی مربوط به تجهیزات‪ ،‬کاال و‬ ‫مواد اولیه اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بد نیست بدانیم که بعضی‬ ‫اوقات دالالن نفتی در لفافه با عناوین مختلفی ازجمله‬ ‫پیمان��کاری‪ ،‬طرح‌ه��ای اجرایی صنعت نف��ت را قبول‬ ‫ک��رده و پس از دریاف��ت ‪ ۷۰‬درصد از هزینه‪ ،‬اجناس و‬ ‫تجهیزات نامطلوب خریداری کرده و در پروژه استفاده‬ ‫می‌کنن��د که این امر‪ ،‬ظلم مس��لم به صنعت ملی نفت‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی‪ ،‬پیشتاز در صنعت نفت‬ ‫ن��ادر فریدونی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫ان��رژی مجلس با تاکی��د بر اینکه‬ ‫مهمترین رس��الت صنعت کش��ور‬ ‫تروی��ج سیاس��ت‌های اقتص��اد‬ ‫مقاومت��ی اس��ت در گفت‌وگ��و با‬ ‫گف��ت‪ :‬یک��ی از روش‌ه��ای اجرای��ی ک��ردن‬ ‫سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬حمای��ت و بکارگیری‬ ‫سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و استفاده از سرمایه‌های‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اف��زود‪ :‬به ط��ور کلی صنعت کش��ور‬ ‫همیش��ه پذیرای س��رمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده‬ ‫و هس��ت‪ ،‬البت��ه بخش خصوصی که هم س��رمایه الزم‬ ‫برای مش��ارکت با دولت را در دست داشته باشد و هم‬ ‫فعالیت‌های آن از نظر کمی و کیفی بی‌نقص باش��د‪ .‬از‬ ‫طرفی حوزه مدیریتی این بخش‌های خصوصی نیز باید‬ ‫دلس��وز و پایبند به ارزش‌های نظام جمهوری اسالمی‬ ‫ایران باش��د‪ .‬فریدونی تاکید کرد‪ :‬ممکن است مدیریت‬ ‫بخش صنعت نفت در یک مقطع زمانی تش��خیص داده‬ ‫باش��د که حضور این ‪ ۶۰۰‬ش��رکت پیمانکار در بخش‬ ‫نفت کش��ور ضروری نبوده و دستور منع معامله آنها را‬ ‫صادر کرده و پس از مدتی در شرایط فعلی به این نتیجه‬ ‫رسیده اس��ت که وجود این پیمانکاران در صنعت نفت‬ ‫کش��ور بدون مانع است‪ .‬ممنوع‌اامعامله کردن این ‪۶۰۰‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ ص��ادرات ب��رق ایران به افغانس��تان‪ ،‬عراق‪،‬‬‫پاکس��تان‪ ،‬ارمنس��تان و ترکیه در روز ش��نبه ‪1380‬‬ ‫مگاوات و واردات برق از ارمنستان و ترکمنستان ‪288‬‬ ‫مگاوات ثبت ش��د‪ .‬تراز تبادل برق ایران با کش��ورهای‬ ‫همس��ایه روز گذش��ته به مثبت ‪ 1092‬مگاوات رسید‪.‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران با ارمنس��تان‪ ،‬پاکس��تان‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬جمه��وری آذربایج��ان‪ ،‬عراق و‬ ‫افغانستان انرژی مبادله می‌کند‪.‬‬ ‫شانا ‪ -‬هدایت‌اهلل خادمی‪ ،‬مدیرعامل شرکت حفاری‬ ‫ش��مال‪ ،‬با تاکید بر اینکه دکل‌ه��ای حفاری آبان ‪ ١‬تا‬ ‫‪ ٦‬در میدان‌ه��ای نفت��ی و گازی ایران در خلیج‌فارس‪،‬‬ ‫هندی نبوده بلکه کاملا متعلق به شرکت‌های انگلیسی‬ ‫و امریکایی هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬دکل «س��حر یک» متعلق‬ ‫به ش��رکت حفاری ش��مال از حفاری در فاز ‪ ١٣‬پارس‬ ‫جنوبی ترخیص شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت حفاری‬ ‫شمال با اشاره به کیفیت باال و هزینه اجاره کمتر دکل‬ ‫س��حر یک نس��بت به دکل‌های آب��ان در خلیج‌فارس‬ ‫گفت‪ :‬هم‌اکنون این ش��رکت حاضر اس��ت با کمترین‬ ‫قیمت پیش��نهادی ش��رکت‌ها و دکل‌های خارجی در‬ ‫میدان‌ه��ای نفتی و گازی ای��ران فعالیت کند‪ .‬خادمی‬ ‫در مورد احتمال گرفته‌شدن راهبری دکل نیمه شناور‬ ‫ایران (امیرکبیر) از ش��رکت حفاری ش��مال گفت‪ :‬در‬ ‫صورت اجرای این‌کار باید مناقصه از سوی وزارت نفت‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ -‬رحیم میدانی‪ ،‬مع��اون وزیر نیرو در امور‬ ‫آب و آبفا از کاهش ‪ ۷۷‬درصدی پوش��ش برفی کشور‬ ‫نسبت به سال گذش��ته خبر داد و در مورد قیمت آب‬ ‫گفت‪ :‬تا این لحظه هی��چ مجوزی برای افزایش قیمت‬ ‫آب در س��ال ‪ 1394‬به ما داده نش��ده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫از ابتدای س��ال آبی تا امروز‪ ،‬وضعیت بارندگی نش��ان‬ ‫می‌دهد وضعیت کش��ور در ادامه ‪ 15‬سال خشکسالی‬ ‫است‪.‬‬ ‫شانا‪ -‬خداداد رحیمی‪ ،‬مدیرکل گمرک منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه تحریم‌ها تاثیری بر‬ ‫روند صادرات ندارد و کشورهای اروپایی و امریکایی در‬ ‫صف خرید محصوالت پارس جنوبی هستند‪ ،‬با تشریح‬ ‫وضع صادرات محصوالت پتروشیمی در دی ماه‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در دی ماه امس��ال ‪ ٩٠٠‬ه��زار و ‪ ٤٩٠‬تن کاالی‬ ‫غیرنفتی ش��امل محصوالت تولی��دی منطقه به ارزش‬ ‫‪ ٧٣٤‬میلیون و ‪ ٦٦٦‬هزار و ‪ ٨٨٠‬دالر به خارج از کشور‬ ‫صادر شده است‪ .‬چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬اوکراین‪ ،‬روسیه‪ ،‬امارات‪،‬‬ ‫هن��د‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عراق‪ ،‬تایوان‪ ،‬تایلند‪ ،‬مالزی‪ ،‬ارمنس��تان‪،‬‬ ‫موزامبیک‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬تانزانیا‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬کنیا‪ ،‬جمهوری‬ ‫آذربایجان‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬کره جنوبی و مکزیک از جمله‬ ‫خریداران محصوالت پارس جنوبی هستند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫سمینار اقدامات ملی کاهش آالینده‌ها برگزار شد‬ ‫س��مینار اقدام��ات مل��ی کاه��ش آالینده‌ه��ا‬ ‫(‪ )NAMAs‬ب��ا حض��ور مس��ئوالن وزارتخانه‌های‬ ‫نفت‪ ،‬نیرو‪ ،‬س��ازمان محیط زیس��ت و نماینده ارشد‬ ‫سازمان یونیدو در تهران‪ ،‬برگزار شد‪ .‬در این همایش‬ ‫بر چگونگی کاهش آالینده‌های کربنی و اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت‌های بین‌المللی برای بهینه‌س��ازی مصرف در‬ ‫صنایع انرژی بر و پاالیش��گاه‌ها تاکید ش��د‪ .‬محسن‬ ‫ناص��ری‪ ،‬مدیر طرح ملی تغییر آب و هوای س��ازمان‬ ‫محیط زیست با اشاره به اینکه ایران هشتمین کشور‬ ‫آالین��ده جهان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تاکن��ون ‪ ۱۴۱‬طرح در‬ ‫چارچوب کنوانسیون ‪ NAMAs‬در جهان ثبت شده‬ ‫که در آن کش��ورهای امریکای التین پیشرو هستند‪،‬‬ ‫گرچ��ه در آس��یا نیز کش��ورهایی همچ��ون مالزی‪،‬‬ ‫اندون��زی‪ ،‬پاکس��تان ب��ا تعریف چند طرح پیش��گام‬ ‫هستند‪ .‬ناصری با بیان اینکه ‪ ۴۰‬درصد آالینده‌ها به‬ ‫بخش انرژی بازمی‌گ��ردد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ایران در اجرای‬ ‫پروژه‌های (س��ی‌دی‌ام) تجربه موفقی نداش��ته البته‬ ‫برخی از ش��رکت‌هایی که پروژه‌هایی را در این بخش‬ ‫ثبت کرده‌اند‪ ،‬توانس��ته‌اند از فاینانس مالی بهره‌مند‬ ‫شوند و برخی دیگر هنوز در مرحله پایش قرار دارند‪.‬‬ ‫محمود خاقانی‪ ،‬کارشناس حوزه‬ ‫نفت و انرژی‪ ،‬ضمن اش��اره به این‬ ‫نکته که چنین تصمیمی از سوی‬ ‫بخش فنی‪ -‬مهندسی وزارت نفت‬ ‫قابل تحسین است‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫گف��ت‪ :‬ممنوع المعامله کردن این پیمانکاران در‬ ‫دولت‌های نهم و دهم به ضرر صنعت نفت کش��ور بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در گذشته پیمانکارانی در قالب بخش خصوصی‬ ‫ش��روع به فعالیت کردند که البت��ه ناگفته نماند که در‬ ‫حوزه س��رمایه‌گذاری بس��یار موفق بودن��د تاجایی که‬ ‫ش��رکای خارجی زیادی را نیز با خود همراه کردند‪‌،‬اما‬ ‫به دالیل س��لیقه‌ای از حوزه فعالیتی خود کنارگذاشته‬ ‫ش��دند‪ .‬وی همچنی��ن ادام��ه داد‪ :‬کنار گذاش��تن این‬ ‫پیمانکاران از حوزه فعالیتی شان‪ ،‬اثرات منفی زیادی را‬ ‫برای صنعت نفت کش��ور به دنبال داشت‪ .‬از جمله این‬ ‫تاثیرات منفی می‌توان به کند ش��دن روند توسعه این‬ ‫صنعت و رشد زیرساخت‌های آن اشاره کرد‪ .‬بودجه‌های‬ ‫کالنی برای پروژه‌های نفتی در نظر گرفته ش��د‪ ،‬اما به‬ ‫دلیل نبودن مجری مناس��ب و معتمد اج��رای آنها به‬ ‫تعویق افتاده است‪.‬‬ ‫خاقانی تصریح کرد‪ :‬به طور مثال بد نیس��ت به پروژه‬ ‫س��اخت مخ��ازن بتنی نفتی در زیر زمی��ن‪ ،‬در مناطق‬ ‫جنوبی کش��ور اش��اره کرد که میلیارد‌ها تومان سرمایه‬ ‫به آن تخصیص داده ش��د‪ ،‬اما تا ب��ه امروز همچنان به‬ ‫بهره‌برداری نرس��یده اس��ت‪ .‬از جمله مش��کالت عمده‬ ‫حوزه نفت در دولت‌های پیشین‪ ،‬ضعف مدیریتی است‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی هرگونه ضع��ف در حوزه مدیریت‬ ‫به پیمانکاران نس��بت داده می‌ش��د‪ ،‬تاجایی که منجر‬ ‫به اخراج ش��رکت‌های پیمانکاری از پروژه ش��د‪.‬به نظر‬ ‫می‌رس��د با وجود تمامی مشکالتی که در شرایط فعلی‬ ‫در ح��وزه نفت ب��رای دولت تدبیر و امی��د وجود دارد‪،‬‬ ‫‌ای��ن دولت تمام تالش خود را در جهت بهبود ش��رایط‬ ‫زیرس��اختی و توس��عه صنعت نفت کشور به کار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت خبر داد‬ ‫‪ 50‬درصد دارایی فیزیکی کشور مربوط به صنعت نفت است‬ ‫گروه انرژی ‪ -‬س��یدعماد حسینی‪ ،‬معاون وزیر نفت در‬ ‫جمع نمایندگان رس��انه‌های گروهی از ب��اال بودن قیمت‬ ‫تمام ش��ده اجرای پروژه‌های صنعت نفت و سرعت پایین‬ ‫اجرای پروژه‌ها سخن گفت و از بازگشت بیش از ‪٧٠‬درصد‬ ‫پیمانکاران ممنوع‌المعامله به فهرست شرکت‌های صنعت‬ ‫نفت خب��ر داد‪ .‬وی با اش��اره به روند اج��رای هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها در کش��ور و توزیع پول در می��ان مردم به عنوان‬ ‫یارانه نق��دی تصریح کرد‪ :‬تا زمانی ک��ه مصرف انرژی در‬ ‫کش��ور هدفمند نشود‪ ،‬هدفمندی یارانه‌ها و قراردادن پول‬ ‫در اختی��ار مردم ب��ه عنوان یارانه‌ها کار بیهوده‌ای اس��ت‪.‬‬ ‫به گفته حس��ینی‪،‬کیفیت اجرای پروژه‌ها از س��طح انتظار‬ ‫پایین‌تر اس��ت و هزینه تمام ش��ده اجرای پروژه‌ها بسیار‬ ‫بیشتر از افزایش نرخ ارز است‪ .‬در این زمینه به دلیل چند‬ ‫برابر شدن نرخ ارز‪ ،‬بخش��نامه تعدیل نرخ ارز مطرح شده‬ ‫و درحال بومی‌س��ازی بخش��نامه جدید هستیم ‪ .‬به گفته‬ ‫حس��ینی س��ن برخی از تجهیزات به ‪ 70‬تا ‪ 80‬سال و در‬ ‫برخی موارد به ‪ 100‬سال می‌رسد‪ ،‬بنابراین سیاست‌گذاری‬ ‫در ح��وزه نگه��داری و تعمی��رات این تجهی��زات اهمیت‬ ‫بسیاری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ابالغ دو نظام‌نامه صنعت نفت‬ ‫مع��اون وزی��ر نفت همچنین ب��ا بیان اینک��ه نظام‌نامه‬ ‫مدیریت دارایی فیزیکی صنعت نفت و نظام‌نامه مدیریت‬ ‫خوردگی صنع��ت نفت در دولت یازده��م تدوین و ابالغ‬ ‫ش��ده تصریح کرد‪ :‬پس از سال‌ها انتظار برای نخستین‌‌بار‬ ‫در کش��ور س��ند نظام‌نامه مدیری��ت دارایی‌های فیزیکی‬ ‫تهیه و در نیمه نخس��ت خرداد امس��ال ب��ه تصویب وزیر‬ ‫نف��ت رس��ید‪ ،‬این رخ��داد در نوع خود بی‌نظیر اس��ت و‬ ‫انتظار می‌رود منش��أ تحوالت بس��یاری ب��رای صیانت از‬ ‫دارایی‌های فیزیکی در صنعت نفت باش��د‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اهمیت مدیریت خوردگی در صنعت نفت به ایجاد س��ند‬ ‫راهبردی مدیریت خوردگی اشاره و خاطر‌نشان کرد‪ :‬این‬ ‫صنعت از نظر وزیر نفت نیز از اهمیت بس��یاری برخوردار‬ ‫اس��ت و با توجه به اینکه توجه ب��ه مدیریت‌خوردگی در‬ ‫برخی کش��ور‌ها منجر به افزایش ‪ 5‬درصد تولید ناخالص‬ ‫ملی می‌ش��ود‪ ،‬این صنعت در داخل کش��ور تدوین شده‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه اینکه بیش از ‪ 50‬درص��د دارایی‌های‬ ‫فیزیکی کش��ور مربوط به صنعت نفت اس��ت‪ ،‬ایجاد نظام‬ ‫مدیریت‌خوردگی می‌تواند تاثیر بیشتری بر افزایش درآمد‬ ‫ناخالص ملی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه وندورلیست‌ واحد صنعت نفت‬ ‫حسینی همچنین به ایجاد س��امانه الکترونیکی کاال به‬ ‫منظ��ور حمایت از تولید داخلی و شفاف‌س��ازی معامالت‬ ‫و برقراری رقابت س��الم برای تولید‌کنندگان داخلی اشاره‬ ‫و تصری��ح ک��رد‪ :‬درحال ایج��اد یک فهرس��ت بلند واحد‬ ‫(وندورلیست) در صنعت نفت هستیم که متاسفانه اکنون‬ ‫در تمامی ش��رکت‌های زیرمجموعه صنع��ت نفت به‌طور‬ ‫پراکن��ده وج��ود دارد‪ .‬وی با بی��ان اینکه ح��دود ‪ 2‬هزار‬ ‫شرکت در پاسخ به فراخوان ما اعالم آمادگی کردند‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬وجود وندورلیس��ت‌های پراکنده باعث نبود شفافیت‬ ‫شده و خطای انس��انی را افزایش می‌دهد‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫ت واحد صنعت نفت اعالم‬ ‫اینکه تا پایان س��ال وندورلیس�� ‌‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه به عنوان بخش ستادی فاقد‬ ‫س��امانه رصد پروژه‌های ‪ 4‬شرکت اصلی هستیم و متوجه‬ ‫نمی‌شویم که پیشرفت پروژه‌ها به چه صورت است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازشدن درها به روی خصوصی‌ها‬ ‫حسینی با تاکید بر اهمیت باز‌شدن درهای وزارت نفت به‬ ‫روی بخش خصوصی و همچنین اهمیت رویکرد سیستمی‬ ‫و نگرش یکپارچه به مسائل افزود‪ :‬شیوه‌نامه حل اختالفات‬ ‫قرار‌دادی‪ ،‬حمایت از تولید داخلی و شفاف‌سازی‪ ،‬نظام‌نامه‬ ‫دارایی‌های فیزیکی‪ ،‬س��ند راهبردی مدیریت خوردگی از‬ ‫اقداماتی است که در این صنعت انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ شناسایی ‪ 11‬گلوگاه فساد‬ ‫حس��ینی با اش��اره ب��ه اینکه س��تاد مبارزه با مفاس��د‬ ‫اقتصادی با دس��تور وزی��ر در وزارت نفت ش��کل گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطر‌نش��ان کرد‪ :‬البته این س��تاد و کارگروه کار‬ ‫سیاس��ت‌گذاری درون وزارت نف��ت را انج��ام داده و ‪11‬‬ ‫گلوگاه فس��اد در این صنعت را شناسایی کرده و تاکنون‬ ‫کارگروه‌ه��ای اجرای��ی در ‪ 4‬ش��رکت زیرمجموعه انجام‬ ‫شده اس��ت و گزارش‌هایی رسیده که درحال ارزیابی آنها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫درآمد نفت‬ ‫و ثروت ملی‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رییس انجمن سازندگان تجهیزات‬ ‫صنعت نفت ایران‬ ‫این روزها ش��رایطی فراهم ش��ده که همگان خود‬ ‫را درمباح��ث تخصصی و به‌وی��ژه درآمدهای نفتی‪،‬‬ ‫اثرگ��ذار و یا بهتر بگوی��م صاحب‌نظ��ر می‌دانند‪ .‬از‬ ‫یک جنبه که مش��ارکت عموم��ی را در فعالیت‌های‬ ‫اقتص��ادی مطرح می‌کند بس��یار قابل احترام اس��ت‬ ‫ول��ی نگاه‌های غیرحرفه‌ای و ی��ا افراط در بیان نکات‬ ‫نامناس��ب در هدایت اصولی جامعه آن‌هم در مقطع‬ ‫زمانی حس��اس (در ابعاد مختلف اجرایی و عملیاتی)‬ ‫در تدوین و طراحی برنامه‌های دولت در قالب بودجه‬ ‫در مجلس شورای اس�لامی می‌تواند تخریب کننده‬ ‫باشد‪.‬به خوبی می‌دانیم مفهوم جدیدی که در دنیای‬ ‫اقتصاد توجه بس��یاری را به خود جلب کرده مفهوم‬ ‫صندوق ثروت حکومتی (ملی) است‪.‬این صندوق‌ها با‬ ‫اهداف گوناگون از جمله انتقال س��رمایه به نسل‌های‬ ‫بعدی و ثبات اقتصادی تشکیل می‌شود و دارای فواید‬ ‫متعددی در تمام بخش‌ها و س��طوح کشور هستند‪.‬‬ ‫مزیت‌های تجربه شده این صندوق‌ها به حدی است‬ ‫که شاهد رش��د قابل توجه تعداد صندوق‌های ثروت‬ ‫حکومتی (ملی) در دنیا هستیم‪.‬‬ ‫در ای��ران این مفهوم با نام صندوق توس��عه ملی‬ ‫و در زمینه برنامه پنجم تش��کیل شده و بحث‌های‬ ‫فراوان��ی پیرام��ون آن وجود دارد‪ ،‬صندوقی اس��ت‬ ‫ک��ه در س��طح جهان��ی بس��یار مورد توجه اس��ت‬ ‫و تفاس��یر و تحلیل‌ه��ای فراوان��ی ب��رای آن ارائه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬با این وجود به دلیل گس��تردگی کاربرد‬ ‫و اه��داف آن تعریف��ی واض��ح و عموم��ی برای آن‬ ‫ارائه نش��ده اس��ت‪ .‬یکی از تعاریفی ک��ه عمومی‌تر‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د‪ ،‬توس��ط موسس��ه صندوق‌های‬ ‫ثروت حکومتی بیان ش��ده است‪ .‬طبق این تعریف‬ ‫صندوق ثروت ملی‪ ،‬صندوقی در تملک دولت است‬ ‫ک��ه از دارایی‌های مالی مانند س��هام‪ ،‬اوراق قرضه‪،‬‬ ‫امالک و مس��تغالت‪ ،‬یا دیگر ابزارهای مالی مربوط‬ ‫ب��ه دارایی‌های س��رمایه‌گذاری ش��ده در مبادالت‬ ‫خارجی تشکیل شده است‪ .‬در این صورت می‌توان‬ ‫ب��رای صندوق‌های ث��روت حکومت��ی همانند یک‬ ‫شرکت س��رمایه‌گذاری س��اختارتعریف کرد‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر موارد فوق دارایی‌های صندوق می‌تواند ش��امل‬ ‫این موارد باش��د‪ :‬م��ازاد تراز پرداخت‌ه��ا‌‪ ،‬عملیات‬ ‫رسمی پول خارجی‪ ،‬عواید ناشی از خصوصی‌سازی‪،‬‬ ‫پرداخت‌ه��ای انتقالی دولت��ی‪ ،‬مازادهای مالی و یا‬ ‫وصولی‌های ناش��ی از صادرات کاال‪ .‬به طور کلی از‬ ‫س��ال ‪2005‬م حداقل ‪ 19‬صندوق ثروت حکومتی‬ ‫ایج��اد ش��ده اس��ت‪ .‬هم‌چنان‌که کش��ورها ذخایر‬ ‫پول��ی خود را رش��د می‌دهند‌‪ ،‬به دنبال بازگش��ت‬ ‫سرمایه‌های بیشتر نیز هستند‪ .‬در فاصله سال‌های‬ ‫‪ 2003‬تا ‪2008‬م رشد آنها با افزایش قیمت کاالها‬ ‫به‌ویژه نفت و گاز س��ربه فلک گذاشته است‪ .‬اندازه‬ ‫صندوق‌ه��ای ث��روت حکومتی (مل��ی) در جوالی‬ ‫‪ 2011‬به ‪ 4/7‬تریلیون دالر رس��ید که نس��بت به‬ ‫س��ال قبل ‪ 700‬بیلیون افزایش داشت‪ .‬عالوه بر آن‬ ‫‪ 6/8‬تریلیون دالر نیز در دیگر «حامل‌های سرمایه‬ ‫ت ملی‬ ‫ملی» نگهداری می‌شود‪ .‬در صندوق‌های ثرو ‌‬ ‫مبتنی ب��ر کاالهای مصرف��ی و در درجه اول نفت‬ ‫و گاز ت��ا انتهای س��ال ‪ 2010‬م مبلغ��ی برابر ‪2/7‬‬ ‫تریلیون دالر س��رمایه‌گذاری ش��ده است‪ .‬این رقم‬ ‫برای صندوق‌های مبتنی ب��ر کاالهای غیرمصرفی‬ ‫‪ 1/7‬تریلیون دالر بوده است‪ .‬این صندوق‌ها به‌طور‬ ‫عمده مربوط به کشورهای آسیایی بوده و با انتقال‬ ‫دارایی از حس��اب ذخیره ارزی و در برخی موارد از‬ ‫مازاد بودجه دولت و درآمد خصوصی‌س��ازی تامین‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬یک نکته مهم توجه را به نسبت صندوق‬ ‫ثروت ملی به حساب ذخیره ارزی است که براساس‬ ‫گ��زارش موسس��ه صندوق‌های حکومتی‪ ،‬بیش��تر‬ ‫کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه خلیج‌فارس‬ ‫سرمایه بیش��تری در صندوق ثروت ملی نسبت به‬ ‫مبادالت خارجی دارند‪ .‬این مهم‪ ،‬توجه را به دالیل‬ ‫استراتژیک تاسیس این صندوق‌ها با پیشینه‌ای که‬ ‫از نظر گذشت بیش��تر معطوف می‌دارد‪ .‬با توجه به‬ ‫کارکردهای صندوق در منطقه خاورمیانه باید گفت‬ ‫که صندوق‌های شاخصی وجود دارند که برای مثال‬ ‫صندوق ابوظبی دارای بیش��ترین می��زان دارایی و‬ ‫ذخیره ارزی در منطقه اس��ت‪ .‬تشکیل این صندوق‬ ‫کمتر از ‪ 15‬سال و همزمان با حساب ذخیره ارزی‬ ‫در ایران اس��ت‪ .‬این کش��ور با این اقدامات توانسته‬ ‫اس��ت به خوبی حرکت پیشرفت و آبادانی و توسعه‬ ‫منطقه مورد نظر خود را در پیش بگیرد‪ .‬نمونه دیگر‬ ‫صندوق کش��ور کویت است‪ .‬حمله صدام به کویت‬ ‫موج��ب فروریختن بنیان‌های اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی‬ ‫دولت کویت ش��د ام��ا با برنامه‌ریزی‌ه��ا و اقدامات‬ ‫انجام‌شده توسط مسئوالن اقتصادی و برنامه‌ریزان‬ ‫کش��ور‪ ،‬کویت پس از ‪ 2-3‬س��ال احیا شد‪ .‬سرمایه‬ ‫این صندوق حدود ‪ 298‬میلیارد دالر است‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سه‌شنبه ‪7‬بهمن ‪ 6- 1393‬ربیع الثانی ‪ 27 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -143‬پیاپی ‪1461‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫ناصر خسرو قبادیانی‪:‬‬ ‫ای تو آمرزگار و بخشنده‬ ‫ما تبه روزگار و لغزنده‬ ‫ای ز تو غیر جود و احسان نه‬ ‫وی ز ما غیر َذنب و ُعصیان نه‬ ‫ما ز شر ِم گنه در اندیشه‬ ‫کرم پیشه‬ ‫مر تو را رحمت و َ‬ ‫پادشاها به عفو و غفرانت‬ ‫کمال سخا و ا ِحسانت‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫د ِر توفیق‌مان به رخ بگشا‬ ‫را ِه خُ لد برین‌مان بنما‬ ‫هر چه ُجستیم از َد َرت به نیاز‬ ‫حصول نیازمان بنواز‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫آنچه خواندیم از دعا به زبان‬ ‫از عنایت به منتها برسان‬ ‫الهی چاره بیچارگان کن‬ ‫الهی رحمتی بر بندگان کن‬ ‫خداوندا سعادت یار ما کن‬ ‫به رحمت یک نظر در کار ما کن‬ ‫گشتی درکهکشان خبر‬ ‫ف�ارس‪ -‬مع��اون فرهنگ��ی وزارت عل��وم گفت‪:‬‬ ‫هفتمین جشنواره فارابی شنبه ‪ 11‬بهمن با حضور‬ ‫رییس‌جمه��وری در س��الن ش��هید بهش��تی نهاد‬ ‫ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬معاون س��ازمان حفاظت محیط‌زیس��ت‬ ‫از راه‌اندازی خوش��ه محیط‌زیس��ت در مرکز رشد‬ ‫واحده��ای فناوری و کارآفرینی دانش��گاه ش��هید‬ ‫بهشتی با همکاری این سازمان خبرداد و گفت‪ :‬از‬ ‫شرکت‌های صاحب ایده‌های محیط‌زیستی در این‬ ‫مرکز حمایت می‌شود‬ ‫ایلن�ا‪ -‬مدیرعامل س��ازمان بیمه س�لامت ایران‬ ‫گفت‪ :‬در ش��هر تهران یک میلیون و ‪ 200‬هزار نفر‬ ‫در طرح بیمه همگانی س�لامت ثبت‌نام و دفترچه‬ ‫بیمه دریافت کردند‪ .‬این افراد به‌طور عمده از قشر‬ ‫آسیب‌پذیر جامعه بودند و به‌طور عمده کار رسمی‬ ‫و تغذیه مناسب نداشتند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سرپرس��ت گ��روه باستان‌شناس��ی محوطه‬ ‫جوبج��ی‪ ،‬رامهرم��ز و خوزس��تان خبر از کش��ف‬ ‫سفال‌های دوره اس�لامی در فصل دوم کاوش‌های‬ ‫باستان‌شناس��ی میان دو روستای جوبجی و دهپور‬ ‫رامهرمز داد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬سرپرس��ت کمیته ام��داد امام خمینی (ره)‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اکنون در کش��ور با مشکل کاهش سن‬ ‫زنان سرپرست خانوار روبه‌‌رو هستیم‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫خانم ‪ 16‬س��اله‌ای در میان زنان سرپرس��ت خانوار‬ ‫زیرپوشش کمیته امداد است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬رییس ش��ورای اس�لامی شهر تهران گفت‪:‬‬ ‫‪ 50‬تومان به قیمت بلیت مترو از آغاز سال ‪1394‬‬ ‫اضافه می‌ش��ود‪ .‬ام��روزه قیمت کااله��ای اثرگذار‬ ‫در زندگ��ی مردم ش��یب گرانی تندت��ری را تجربه‬ ‫می‌کنند‪ ،‬به همین دلیل قیمت بلیت مترو را بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬تومان افزایش نداده‌ایم‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ -‬رییس س��ازمان هنری و ادبی��ات دفاع‬ ‫مق��دس گفت‪ :‬اختتامیه ش��انزدهمین جش��نواره‬ ‫کتاب س��ال دفاع مقدس تا پایان س��ال ‪93‬برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫تاریخ شفاهی مطبوعات ایران‬ ‫‪ :‬سومین نشست تاریخ شفاهی مطبوعات ایران‬ ‫در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫ت حمیدرضا زاهدی‪ ،‬پیشکسوت‬ ‫در این نشس�� ‌‬ ‫روزنامه‌نگاری از تجربیات و خاطرات حرفه‌ای خود‬ ‫در مطبوعات معاصر سخن گفت‪.‬‬ ‫وی عضوی��ت در ش��ورای س��ردبیری روزنام��ه‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬س��ردبیری هفته‌نامه اطالع��ات جبهه‪،‬‬ ‫مدیریت تحریریه و مس��ئولیت صفحه س��ینمایی‬ ‫ماهنامه ادبس��تان فرهنگ‌وهنر‪ ،‬مسئولیت صفحه‬ ‫س��ینمایی روزنام��ه اطالع��ات و‪ ...‬را در کارنام��ه‬ ‫حرفه‌ای خود دارد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا زاه��دی فارغ‌التحصیل کار‌شناس��ی‬ ‫روزنامه‌نگاری از دانش��کده عل��وم ارتباطات تهران‬ ‫است‪.‬‬ ‫در دو نشست گذش��ته تاریخ شفاهی مطبوعات‬ ‫ایران‪ ،‬بهروز بهزادی و محمد بلوری به س��خنرانی‬ ‫پرداخته بودند‪.‬‬ ‫مش��روح گزارش این نشس��ت را در شماره فردا‬ ‫بخوانید‪.‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان آگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫افزایش ‪ 30‬درصدی مدیران زن‬ ‫در برنامه اصالح نظام اداری‬ ‫معاون رییس‌جمهوری در امور زنان‬ ‫و خانواده گفت‪ :‬پیش��نهاد ما در برنامه‬ ‫اصالح نظ��ام اداری دولت افزایش ‪۳۰‬‬ ‫درصدی زنان مدیر در مدت ‪ ۳‬س��ال‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬ش��هیندخت‬ ‫م��والوردی گف��ت‪ :‬ما باید به س��مت‬ ‫اثربخش��ی پی��ش برویم ک��ه این امر‬ ‫نیازمن��د همکاری بین‌بخش��ی و عزم‬ ‫ملی است‪ .‬معاونت امور زنان و خانواده‬ ‫یک تن��ه نمی‌تواند در وضعیت موجود‬ ‫تغییر ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نهادهای متولی باید‬ ‫هماهنگ��ی و هم‌افزای��ی در این حوزه‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬زیرا اگ��ر بخواهیم به‬ ‫ص��ورت جزی��ره‌ای عمل کنی��م و هر‬ ‫کس تنها در حوزه خودش عمل کند‪،‬‬ ‫نمی‌توان انتظار داش��ت که دس��تاورد‬ ‫خوبی در این زمینه حاصل شود‪.‬‬ ‫م��والوردی در ارتباط ب��ا این انتقاد‬ ‫که حض��ور زن��ان در دول��ت تنها در‬ ‫جایگاه‌های کلیش��ه‌ای اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫افزایش حضور زنان در دولت از جمله‬ ‫برنامه‌های رییس‌جمه��وری در زمان‬ ‫انتخاب��ات بود و اکن��ون نیز از معاونت‬ ‫ام��ور زنان و خان��واده خواس��ته‌اند تا‬ ‫برنامه‌ه��ای خود را برای افزایش نقش‬ ‫زنان در دولت ارائه دهیم‪.‬‬ ‫مع��اون رییس‌جمه��وری اف��زود‪:‬‬ ‫دربرنامه ‪ ۳‬س��اله اص�لاح نظام اداری‬ ‫کش��ور پیش��نهادهایی را ارائه دادیم‬ ‫که در انتظار تصویب اس��ت‪ .‬براساس‬ ‫بازدید از موزه‌ها افزایش می‌یابد‬ ‫مدیرکل اداره موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی‪ -‬تاریخی‬ ‫با اش��اره به اینکه میزان اس��تقبال از موزه‌ها در کشور‬ ‫رضایتبخش نیست‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می‌آید موزه‌ها تاکنون‬ ‫نتوانس��تند خود را با نیازه��ای جامعه هماهنگ کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلن��ا‪ ،‬محمدرضا کارگر درباره پربازدیدترین‬ ‫موزه‌های کش��ور تصریح کرد‪ :‬تخت جمشید‪ ،‬سعدآباد‪،‬‬ ‫گلس��تان و کاخ نی��اوران ب��ه ترتی��ب پربازدیدتری��ن‬ ‫موزه‌های کش��ور هستند‪ .‬وی میزان استقبال از موزه‌ها‬ ‫را رضایتبخ��ش ندانس��ت و افزود‪ :‬البت��ه اکنون تعداد‬ ‫بازدیدکنن��دگان رو به افزایش اس��ت و به نظر می‌آید‬ ‫که ش��رایط رو به بهبود اس��ت‪ .‬کارگر اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫تسریع این روند و افزایش استقبال‪ ،‬موزه‌ها باید اهداف‬ ‫خود را به نیازها و توقعات مردم نزدیک کنند و رویکرد‬ ‫مردم نیز باید با کمک رسانه‌ها‪ ،‬آموزش‌وپرورش و دیگر‬ ‫بخش‌ه��ای موثر در فرهنگ جامع��ه تغییر پیدا کند تا‬ ‫موزه‌ها سهم بیشتری را در پر کردن اوقات فراغت مردم‬ ‫و آموزش به آنها داش��ته باش��ند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به نظر‬ ‫می‌رس��د موزه‌ها تاکنون نتوانس��تند خود را با نیازهای‬ ‫جامعه هماهنگ کنند و همچنین نتوانس��تند به دولت‬ ‫در ح��ل معضالت عمومی کمک کنن��د زیرا موزه‌ها در‬ ‫مسائلی همچون تقویت وحدت و هویت ملی‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از مهاجرت و ایجاد امید می‌توانند بس��یار موثر باشند و‬ ‫از این طریق قابلیت خود را نشان دهند تا از کمک‌های‬ ‫دولت نیز بتوانند بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫شمع‌های امامزاده یحیی(ع)‬ ‫برنام��ه عملیاتی اصالح نظ��ام اداری‬ ‫کشور پیشنهاد ما این است که ساالنه‬ ‫‪۱۰‬درصد به تعداد مدیران زن کش��ور‬ ‫افزوده ش��ود‪ .‬یعنی در ‪ ۳‬س��ال شاهد‬ ‫افزای��ش ‪۳۰‬درصدی مدی��ران زن در‬ ‫دولت باشیم‪.‬‬ ‫م��والوردی اظه��ار ک��رد‪ :‬همچنین‬ ‫برای افزایش حض��ور زنان در پارلمان‬ ‫و ش��وراهای اس�لامی ش��هر و روستا‬ ‫نیز به تدبیر ج��دی نیاز داریم که این‬ ‫س��ال‌های ‪ 91‬تا ‪ 92‬میزان مش��ارکت زنان و حضور‬ ‫زنان ش��اغل در برخی اداره‌ها حتی بیشتر از مردان‬ ‫نیز شده اما آمارهای نگران‌کننده‌ای هم در این حوزه‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود ‪:‬نسبت مشارکت اقتصادی زنان به مردان‬ ‫در کشورهای خاورمیانه یک‌چهارم است در حالی که‬ ‫این میزان در کش��ور ما یک‌پنجم است که آمار بدی‬ ‫به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تعداد زنان سرپرس��ت خانواده در‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬آمارها نش��ان می‌دهد که تعداد زنان‬ ‫سرپرس��ت خانوار از س��ال ‪ 75‬تا ‪ 90‬ح��دود ‪ 4‬تا ‪5‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته است‪ ،‬یعنی از حدود ‪ 9‬درصد‬ ‫به ‪ 13‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫کودکان و نوجوانان تهرانی‬ ‫آغازگر جشن انقالب‬ ‫کودکان و نوجوانان تهرانی با حضور در مرقد بنیانگذار‬ ‫جمهوری اسالمی و تجدید پیمان با امام راحل‪ ،‬آغازگر‬ ‫جشن‌های سی‌وششمین سالگرد پیروزی انقالب شدند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬این نخس��تین برنامه‌ای اس��ت که‬ ‫کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقالب اسالمی‬ ‫به مناسبت س��الگرد پیروزی شکوهمند انقالب برگزار‬ ‫کرده تا مخاطبان خود را بیش از گذش��ته با آرمان‌های‬ ‫اصیل و ماندنی امام خمینی(ره) آشنا سازد‪.‬‬ ‫ساعت ‪ 10‬صبح ششم بهمن ‪ 1393‬و در آستانه آغاز‬ ‫جشن‌های دهه فجر‪ ،‬مسئوالن و برخی از اعضای کمیته‬ ‫کودک و نوجوان س��تاد دهه فج��ر به همراه تعدادی از‬ ‫مخاطبان خود شامل اعضای مراکز کانون استان تهران‬ ‫بر مزار پاک آن امام بزرگوار حاضر شدند و با آرمان‌های‬ ‫بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران تجدید پیمان کردند‪.‬‬ ‫عکس‌روز‬ ‫زندگی روزمره‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫نقطه‌چین‬ ‫مسئله مش��ارکت جامعه مدنی را نیز‬ ‫می‌طلبد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬تاکی��د م��ا ب��ر‬ ‫شایسته‌س��االری اس��ت تا در ذیل آن‬ ‫عدالت جنس��یتی نی��ز برقرار ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین همانطور که تالش می‌ش��ود‬ ‫تا میان نقش زنان در خانواده و در کار‬ ‫توازن ایجاد ش��ود می��ان نقش زنان و‬ ‫م��ردان در مدیریت نیز باید این توازن‬ ‫برقرار شود‪.‬‬ ‫مشارکت اقتصادی زنان در کشور‪ ،‬یک‌پنجم مردان‬ ‫قائم‌مق��ام وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫نسبت مش��ارکت اقتصادی زنان به مردان در کشور‬ ‫ما یک‌پنجم است و آمارها نشان می‌دهد بیکاری در‬ ‫زنان دو برابر مردان اس��ت‪ ،‬یعنی اگر آمار بیکاری در‬ ‫م��ردان حدود ‪ 10‬درصد باش��د‪ ،‬این میزان در میان‬ ‫زنان نزدیک به ‪ 20‬درصد است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬ابوالحس��ن فیروزآب��ادی گفت‪:‬‬ ‫زنان پس از انقالب اس�لامی با س��رعت بیشتری در‬ ‫صحنه‌های اجتماعی حضور پی��دا کردند‪ .‬به طوری‬ ‫ک��ه اکن��ون در انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫حدود ‪ 800‬زن کاندیدا می‌شوند‪ ،‬هر چند که تعداد‬ ‫نماین��دگان زن راه یافت��ه به مجل��س هنوز مطلوب‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬آمارها نش��ان می‌دهد که در‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫ایمان حامی‌خواه‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حض��ور زنان در حوزه صنعت کمتر‬ ‫دیده می‌ش��ود اما در خدمات و کش��اورزی ش��اهد‬ ‫مش��ارکت خوبی از سوی زنان هستیم‪ .‬در جامعه‌ای‬ ‫که تعداد زنان مهارت‌آموز بیش از مردان است‪ ،‬آمار‬ ‫مشارکت اقتصادی زنان مطلوب نیست‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫در برنامه ششم به زن به عنوان یکی از عوامل توسعه‬ ‫نگاه کنیم‪.‬‬ ‫فیروز‌آبادی تاکید کرد‪ :‬بسترسازی برای مشارکت‬ ‫اقتصادی پیش‌شرط افزایش مشارکت اجتماعی برای‬ ‫زنان اس��ت‪ .‬زنان می‌توانند شرایط مختلفی با توجه‬ ‫به پیش��رفت‌هایی در حوزه فن��اوری از جمله کار از‬ ‫راه دور و با رعایت ش��روط ش��رعی و حفظ خانواده‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫زیر آسمان شهر‬ ‫کجاست برفی که‬ ‫سر باز ایستادن ندارد؟‬ ‫مری�م ابراهیم�ی‪ -‬پس کجاس��ت‬ ‫لش��کر برفی که از آسمان می‌آید؟‪...‬‬ ‫چرا هجوم نمی‌آورد بر سر من که از‬ ‫دستور جنگ او نمی‌ترسم‪ ...‬خانه‌ها سردند‪ ...‬ننه‬ ‫س��رما منتظ��ر اس��ت و چراغ‌های خان��ه‌اش را‬ ‫خام��وش نمی‌کن��د‪ ...‬مهمان��ی داده اس��ت‪...‬‬ ‫کرس��ی‌اش به راه است و ش��ب‌چره‌اش برقرار‪...‬‬ ‫قل‌قل سماورش هم که هس��ت برای خودش‪...‬‬ ‫حواس��ش اما جمع اس��ت که اگ��ر ناغافل برف‬ ‫بیای��د‪ ،‬اتاقش را چفت و بس��ت کن��د تا گرمای‬ ‫کرسی و س��ماور اذیتش نکند‪ ...‬برف‌ حساسیت‬ ‫فصل��ی دارد به گرما و زود آب می‌ش��ود‪ ...‬پس‬ ‫کجاست هجوم برف ساکتی که در آسمان ولوله‬ ‫می‌کند ‪ ...‬مگر دلتنگی‌های آس��مان و ننه سرما‬ ‫چقدر بزرگ اس��ت ک��ه تمام نمی‌ش��ود‪...‬زمین‬ ‫گرس��نه است‪ ،‬نمی‌بینی؟ و زمین شنید و گفت‪:‬‬ ‫آی گفتی!‬ ‫در کوچه‌های طوس��ی‪ ،‬عابری آواز می‌خواند‪...‬‬ ‫خیاب��ان هم دودی ش��ده از ه��وای کثیفی که‬ ‫ماشین‌ها در آن هی سرفه می‌کنند ‪ ...‬پیرزنی در‬ ‫ایس��تگاه اتوبوس توی گوشی خود هی می‌گوید‬ ‫ها؟‪ ...‬و فکر می‌کند این‌طور‪ ،‬صدای پس ِر دورش‬ ‫از گوش��ی بهت��ر و واضح‌تر می‌ش��ود‪ ...‬یک نگاه‬ ‫بی‌قرار بر درخت کنار خیابان مات مانده اس��ت‬ ‫‪...‬آن طرف‌ت��ر‪ ،‬کس��ی پای پل عابر ایس��تاده تا‬ ‫باالخره دوس��تش از پله‌ها پایین بیاید‪ ...‬صدایی‬ ‫زمزمه می‌کند‪ :‬بر ش��انه‌های من کبوتری است‬ ‫که از دهان تو آب می‌خورد‪ ...‬و می‌خندد که اگر‬ ‫در سرمای خشک کبوتری بماند‪...‬‬ ‫اول کوچه‪ ،‬پیرزن��ی دلتنگ‬ ‫در پ��ارک س��ر ِد ِ‬ ‫نشس��ته و در هوای خاکستری با دستکش‌های‬ ‫طوس��ی‌اش ش��ال می‌بافد‪ ...‬در خانه هم بساط‬ ‫چ��ای و خرما به راه اس��ت‪ ...‬خالص��ه همه‌چیز‬ ‫زمس��تان است اال برف آن‪ ...‬گفتم زمین گرسنه‬ ‫اس��ت و حاال کو تا برفی دیگر‪ ...‬کجاست لشکر‬ ‫برف از آس��مان‪ ...‬چرا هجوم نمی‌آورد بر سر من‬ ‫که از جنگ او نمی‌ترسم‪...‬‬ ‫ننه سرما غمگین است‪...‬نمی‌بینی؟‬ ‫محمدعل�ی عرفی‌ن�ژاد‪ :‬ه��ر روز‬ ‫می‌نشستم کنار یک سنگ قبر قدیمی با‬ ‫عکسی از یک پیرمرد وارسته که به دور‌ها‬ ‫خیره ش��ده بود و به س��ینی بزرگ جای ش��مع نگاه‬ ‫می‌کردم‪ ،‬آقا عباس که همیش��ه ش��ال س��بزی را به‬ ‫کم��رش می‌بس��ت‪ ،‬تند و فرز ش��مع‌های ن��ذری که‬ ‫زن‌های آرزومند روش��ن می‌کردند‪ ،‬به‌‌طور دس��ته‌ای‬ ‫فوت می‌کرد‪ ،‬خاموش می‌ک��رد و می‌ریخت توی یک‬ ‫جعبه مقوایی کنار دس��تش و بلند بلند ش��عر‌هایی را‬ ‫می‌خواند و باز دسته دیگر‪ ،‬دسته دیگر ‪ ...‬کارش همین‬ ‫بود و پیوس��ته هم از دردی که ب��ه کمرش افتاده بود‬ ‫حرف می‌زد‪ ،‬رفیق‌های زیادی داشت که بعد از نماز و‬ ‫زیارتنامه‌خوانی می‌آمدند کنارش می‌نشستند و او باز‬ ‫از کم��ر دردش می‌گفت و از چند جوان و نوجوان که‬ ‫تازگی‌ها در اطراف بقعه پیدایشان شده بود و کارشان‬ ‫خیلی مش��کوک به نظر می‌رسید‪ .‬مادرم هر روز عصر‬ ‫که برای خرید بیرون می‌آمد‪ ،‬مرا هم با خودش همراه‬ ‫می‌کرد‪ ،‬طبق برنامه هر روزی س��بد کهنه خرید را به‬ ‫م��ن می‌س��پرد و کنار هم��ان عکس ب��زرگ پیرمرد‬ ‫می‌نشاند و می‌رفت برای زیارت و نماز‪ ،‬من هم مثل هر‬ ‫روز در این گوشه امامزاده می‌نشستم و مردم را تماشا‬ ‫می‌کردم‪ ،‬زن‌های چادری پیر و جوان و بچه‌هایی مثل‬ ‫خودم‪.‬‬ ‫شمع‌دار امامزاده به سرعت شمع‌ها را دسته می‌کرد و‬ ‫با دود فراوانش درون جعبه‌قرار می‌داد و باز می‌افتاد به‬ ‫سرفه‪ ،‬آن روز که مثل همیشه و مثل بچه آدم نشسته‬ ‫بودم به تماشا‪ ،‬آن چند جوان را دیدم که گردشی دور‬ ‫ضریح انجام دادند‪ ،‬چند عکاس جوان که از باالی شهر‬ ‫و از دانشگاه آمده بودند‪ ،‬داشتند از آینه‌ها و پرچم‌ها و‬ ‫قفل‌های آویزان به گوشه ضریح عکس می‌گرفتند که‬ ‫آن چند جوان راهی بیرون شدند و هرکدام کفشی نو‬ ‫و براق را اندازه کردند و با خنده‌هایشان به سرعت دور‬ ‫شدند‪ ،‬تعجب زده به کفش‌ها و دمپایی‌های الستیکی‬ ‫ن��گاه کردم و حس ک��ردم اتفاقی افت��اده‪ ،‬ماجرا بعدا‬ ‫معلوم شد‪ ،‬چراکه وقتی جوان‌های عکاس آماده شدند‬ ‫برای بیرون رفتن از محوطه زیارتگاه از سروصدای‌شان‬ ‫معل��وم ش��د اتفاق ت��ازه‌ای افت��اده و ای��ن اتفاق هم‬ ‫چی��زی نبود جز اینکه ‪ 6‬جفت کفش نو و دس��ت اول‬ ‫و گران‌قیمت را برداش��ته بودند و جایش دمپایی‌های‬ ‫الستیکی گذاشته بودند‪ ،‬سروصدای‌شان هم به جایی‬ ‫راه نبرد چون مسئول و خادم زیارتگاه با لبخندی تلخ‬ ‫گفت‌‪ :‬این از خدا بی‌خبر‌ها تازه سروکله‌شان پیدا شده‪،‬‬ ‫تا حاال س��رجنبانده و نجنبانده ده‌ه��ا جفت کفش را‬ ‫برده‌اند من پیرمرد هم که نای دعوا کردن و دویدن را‬ ‫ندارم‪ ،‬هرکس باید مس��ئول کفش خودش باشد یکی‬ ‫از عکاس‌ها با ناراحتی گفت‪ :‬پس کفشداری برای چی‬ ‫اینجاس؟‬ ‫خادم باز خندید و تقریبا عصبانی گفت‪ ،‬حق و حقوق‬ ‫منو مردم میدن‪ ،‬دیگه کفش��داری برای چیه‪ ،‬گذشت‬ ‫اون روز‌هایی که مردم یه تار س��بیل گرو می‌ذاش��تن‬ ‫االن ت��ازه روزه��ای خوبمونه وقت��ی کرورکرور جوون‬ ‫دنبال کار میان تهرون و ش��با ت��و خیابون می‌خوابن‬ ‫نتیجه میش��ه همین دیگه‪ ...‬شکم گرس��نه‪ ،‬بیکاری‪،‬‬ ‫دیگه این حرفا‪ ،‬فایده‌ای نداره‪...‬‬ ‫شمع‌دار امامزاده به سرعت شمع‌ها را فوت می‌کرد و‬ ‫وسط دعاخواندن به حرف این و آن هم گوش می‌کرد‪.‬‬ ‫وقت��ی با م��ادر از در چوبی و قدیم��ی امامزاده بیرون‬ ‫می‌آمدی��م‪ ،‬با دی��دن درخت قط��ور و بلندی که یک‬ ‫زنجیر هم دورش قفل ش��ده بود‪ ،‬ی��اد حرف‌های پدر‬ ‫افت��ادم که می‌گفت‪ :‬عمر ای��ن درخت با عمر حضرت‬ ‫نوح برابره‪ ...‬هر ریش��ه این درخت توی زمین به طرف‬ ‫ی��ک مرکزیت کره‌زمین رفته و می‌گویند ‪ 6‬ریش��ه در‬ ‫‪ 6‬ق��اره کره‌زمین قفل ش��ده‪ ،‬این‌کار طبیعت��ه‪ ...‬بعدا‬ ‫می‌خونی و می‌فهمی چه خبره!‬ ‫می‌خواهم تک��ه‌ای نان بردارم که مادر آرام می‌گوید‬ ‫بچه ج��ون‪ ،‬دم نونوایی می‌گفتی‪ ،‬ی��ه قرص نون آرد‬ ‫گن��دم هم جدا بگیرم‪ ...‬جلوی م��ردم بده‪ ...‬ببین چی‬ ‫می‌گن؟‬ ‫این حرف‌ها در گوش��م وزوز می‌کند‪ ،‬تا روزی که به‬ ‫قیمت نان‌های گندم و جو نگاه می‌کنم و می‌بینم‪ ،‬نان‬ ‫ن حیوانی هم که‬ ‫ج��و ‪ 500‬تومان گران‌تر اس��ت‪ .‬روغ ‌‬ ‫می‌خواه��م بخرم می‌گویند فقط ب��رای قلب بده‪ ،‬کبد‬ ‫چرب درست می‌کنه‪ ،‬فشار خون رو می‌بره باال‪...‬‬ ‫و یاد حرف پدر می‌افتم که خدا بیامرز می‌گفت‪...‬‬ ‫ریشه‌های درخت امامزاده یحیی(ع) ‪ 6‬قاره کره‌زمین‬ ‫رو ط��ی می‌کنه و فک��ر می‌کنم باالخ��ره از نان جو و‬ ‫روغ��ن نباتی که بگذریم‪ ،‬کره‌زمین به ‪ 4‬قاره تقس��یم‬ ‫می‌شود یا ‪ 6‬قاره و یاد حرف پدر می‌افتم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!