صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۴

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 14

روزنامه صمت شماره 14

‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫دیشب در جلسه هیات دولت مطرح شد‪:‬‬ ‫تاکید رئیس جمهوری بر نقش معدن در خروج از رکود‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬مردادماه ‪1393‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1435‬‬ ‫‪ 18‬آگوست ‪2014‬‬ ‫سال هفتم دوره جدید شماره ‪ 14‬پیاپی ‪ 32 1332‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫طيب نيا در مجلس‪:‬‬ ‫اولويت دولت‬ ‫خروج از رکود‬ ‫جهانگیری‪:‬‬ ‫دولت به دنبال رفاه مردم‬ ‫توسعه کشور و رفع بیکاری است‬ ‫‪2‬‬ ‫دکتر صفدرحسینی‪ ،‬مدیرعامل صندوق توسعه ملی‪:‬‬ ‫سهم ‪ 90‬درصدی صنعت‬ ‫از تسهیالت صندوق توسعه ملی‬ ‫‪150‬هزار میلیارد تومان ضرر‬ ‫اقتصادی ساالنه مهاجرت‬ ‫پیروز نبرد بهارستان‬ ‫که خواهد بود؟‬ ‫‪6‬‬ ‫موافقت نمايندگان با بررسي فوري اليحه خروج از رکود تورمي‬ ‫اولويت اول دولت خروج سريع‪ ،‬پايدار و غيرتورمي از رکود اقتصادي است‪ ،‬دولت تالش‬ ‫خود را در حوزه رونق اقتصادي و خروج از رکود آغاز کرده اس��ت‪ .‬بهبود معيشت مردم‪،‬‬ ‫حمايت از اقشار آسيب‌پذير و اعتالي موقعيت ايران در سطح جهاني و همچنين کاهش‬ ‫آسيب‌پذيري کشور از تکانه‌هاي خارجي است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‪:‬‬ ‫بورس را زمين‌گيرکرد‬ ‫‪14‬‬ ‫افخم��ی‌راد‪ ،‬عمده ای��ن بازارها چین با ‪ 3‬میلی��ارد دالر‪ ،‬عراق با یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ 850‬میلیون دالر و امارات با ‪ 1‬میلیارد و ‪ 235‬میلیون دالر‬ ‫هس��تند که کشورهای افغانس��تان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هند و ترکمنستان نیز در‬ ‫رتبه‌های بعدی قرار دارند‪ .‬وی از افزایش قیمت هر تن کاالی صادراتی‬ ‫ای��ران خبر داد و گفت‪ :‬قیمت هر ت��ن کاالی صادراتی ایران ‪۴۷۶‬‬ ‫دالر است که این رقم نسبت به سال قبل ‪ 6/7‬درصد رشد داشته‬ ‫است که نشانگر با ارزش‌تر شدن کاالی صادراتی ایران است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪27‬‬ ‫واردات فوالد با ارز آزد‬ ‫تاثیری در بازار ندارد‬ ‫بهرام سبحانی‬ ‫رییس انجمن فوالد ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫افزایش ‪21‬درصدی صادرات غیرنفتی‬ ‫‪ 40‬شاخه گل رز صادراتي‬ ‫معادل يک بشکه نفت‬ ‫کمبود نقدينگي‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫دکتر مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو گزارشی در رابطه با اقدامات‬ ‫یکس��اله اخیر و فعال ش��دن طرح های راکد و نیمه تمام این حوزه که بین ‪ 6‬تا ‪ 8‬س��ال‬ ‫متوقف مانده بود‪ ،‬درجلسه دیشب هیات دولت ارائه کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور نیز در این جلس��ه حمایت ویژه دول��ت از بخش معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی را بس��یار مهم تلق��ی کرد و خواس��تار حمایت از ای��ن بخش در‬ ‫استان‌های محروم شد‪ .‬وی اعالم کرد ‪ :‬فعالیت های صورت گرفته توسط‬ ‫سازمان ایمیدرو بسیار مهم اس��ت و خاطرنشان کرد‪ :‬معدن و صنایع‬ ‫معدنی در توسعه و خروج کشور از رکود نقش بسزایی ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫اولویت‌بندی منابع بانک‌ها‬ ‫در بخش اقتصاد‬ ‫محمدعلی دهقان‬ ‫عضو هیات علمی موسسه عالی‬ ‫بانکداری ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫دستاورد دیپلماسی هسته‌ای‬ ‫در سبد اقتصاد‬ ‫‪3‬‬ ‫مشکل بخش خصوصي‬ ‫بزرگي دولت است‬ ‫دردم از یار هست‬ ‫و درمان نیز هم!‬ ‫محمد علي پور‬ ‫نصراهلل محمدحسین فالح‬ ‫عضو كميسيون اقتصادي مجلس‬ ‫‪8‬‬ ‫توسعه مرکز تحقیقات‬ ‫به جای ایجاد سایت جدید‬ ‫عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت‬ ‫‪9‬‬ ‫بهرام شهریاری‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران‬ ‫‪10‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫دیروز در جلسه هیات دولت مطرح شد‪:‬‬ ‫تاکید رئیس جمهوری بر نقش‬ ‫معدن در خروج از رکود‬ ‫مهندس نعمت زاده وزیر صنعت‪،‬معدن و تجارت‬ ‫در جلس��ه دیروز هی��ات دولت گ��زارش کاملی از‬ ‫آخری��ن وضعیت معدن و صنای��ع معدنی ارائه کرد‬ ‫ک��ه از جمله آمارهای تولی��د صنایع فوالد‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫س��یمان‪ ،‬آلومینیوم ‪،‬کاش��ی و س��ایر اقالم صنایع‬ ‫معدنی بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن وی در این جلس��ه گزارش تکمیلی از‬ ‫وضعیت اکتش��اف در کش��ور و برنامه های وزارت‬ ‫صنعت ‪،‬معدن و تج��ارت در این دو حوزه معدن و‬ ‫صنایع معدنی ارائه و نسبت این حوزه ها در اقتصاد‬ ‫مقاومتی و خروج از رکود مطالبی ارائه کرد‪.‬‬ ‫پ��س از آن گزارش کاملی از س��وی دکتر مهدی‬ ‫کرباس��یان رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو در‬ ‫رابطه با اقدامات یکس��اله اخیر و فعال ش��دن طرح‬ ‫ه��ای راکد و نیمه تمام این ح��وزه که بین ‪ 6‬تا ‪8‬‬ ‫سال متوقف مانده بود ‪،‬ارائه شد‪.‬‬ ‫وی در این جلسه در رابطه با اکتشاف ‪ 200‬هزار‬ ‫کیلومتر از محدوده های کشور که ‪ 68‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع آن از اواخر دی ماه شروع شده است خبر داد‬ ‫و افزود این اقدامات بیشتر در حوزه خراسان جنوبی‬ ‫و اس��تان سیستان و بلوچس��تان در زمینه سرمایه‬ ‫گذاری های جدید در حوزه معدن و صنایع معدنی‬ ‫از جمله در فوالد چابهار ‪ ،‬بندر عباس و سایر طرح‬ ‫های توسعه ای صورت گرفته است‪.‬‬ ‫دکت��ر جهانگی��ری معاون اول رئی��س جمهوری‬ ‫در جم��ع بندی کلی از نقط��ه نظرات وزرای حاضر‬ ‫در جلس��ه بر روی پیش��نهادات ارائه شده از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪،‬مع��دن و تجارت به اجرای درس��ت‬ ‫قانون مع��ادن تاکید کرد و از تخصیص ‪ 65‬درصد‬ ‫از حقوق دولتی اخذ ش��ده توس��ط وزارتخانه برای‬ ‫تقویت زیرساخت های معادن حمایت کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن وی در رابط��ه ب��ا حق انتف��اع که در‬ ‫گذش��ته ‪ 60‬درصد به س��ازمان ایمیدرو تخصیص‬ ‫داده می‌ش��د که امس��ال به زیر ‪ 30‬درصد رسیده‬ ‫درخواس��ت کرد برای حمایت از مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬این موضوع به صورت فوریت در کمیسیون‬ ‫اقتصادی دولت مطرح شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری نیز در این جلس��ه حمایت ویژه‬ ‫دولت از بخش معدن و صنایع معدنی را بسیار مهم‬ ‫تلقی کرد و خواستار حمایت از این بخش در استان‬ ‫های محروم از جمله چابهار‪ ،‬اردبیل و سیس��تان و‬ ‫بلوچستان برای ایجاد توسعه و اشتغال شد‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد ‪ :‬فعالیت های صورت گرفته توسط‬ ‫سازمان ایمیدرو بسیار مهم است و اگر پیشنهادات‬ ‫جدیدی برای توسعه کشور در حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی برای خروج از رکود ارائه شود مورد حمایت‬ ‫دولت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی در توس��عه و خروج کش��ور از رکود نقش‬ ‫بس��زایی ایفا می کن��د‪ .‬همچنی��ن در انتهای این‬ ‫جلس��ه هیات دولت از زحمات وزیر صنعت ‪،‬معدن‬ ‫و تجارت و اقدامات صورت گرفته از س��وی سازمان‬ ‫ایمیدرو برای فعال ش��دن مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫کشور تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫کوتاه از رسانه‌ها‬ ‫در جلسه علنی مجلس اعالم وصول شد‪:‬‬ ‫طرح حمایت از تولید ملی در‬ ‫ایجاد بستر توسعه اقتصادی‬ ‫ایرنا‪ -‬طرح عادی حمایت از تولید ملی در ایجاد‬ ‫بس��تر توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی و‬ ‫س��وال‌های ملی نمایندگان رشت‪ ،‬زنجان‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫ته��ران و مش��هد از وزیران جهاد کش��اورزی‪ ،‬امور‬ ‫اقتص��ادی و دارای��ی و اطالعات در جلس��ه علنی‬ ‫یکشنبه مجلس اعالم وصول شد‪.‬‬ ‫مه��رداد بذرپاش‪ ،‬عضو هیات‌رییس��ه مجلس در‬ ‫جلس��ه علنی دیروز مجلس از اعالم وصول س��وال‬ ‫مل��ی جبار کوچک��ی نژاد نماینده مردم رش��ت در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی از وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫درباره علت عدم اجرای برنامه پنجم توسعه و حذف‬ ‫تشکیالت ضروری خبر داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��وال ملی محمدرضا خان محمدی‪،‬‬ ‫علیرضا خس��روی و محمد اس��ماعیلی نمایندگان‬ ‫زنجان و س��منان از وزیر امور اقتص��ادی و دارایی‬ ‫درباره علت عدم ش��فافیت اخذ مطالبات و معوقات‬ ‫بانکی نیز اعالم وصول می‌شود‪.‬‬ ‫عضو هیات‌رییس��ه مجلس از دیگ��ر موارد اعالم‬ ‫وصولی را س��وال ملی حمید رسایی و جواد کریمی‬ ‫قدوسی نمایندگان مردم تهران و مشهد در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی از وزیر اطالعات درباره برگزاری‬ ‫جلس��ه با ش��ورای مرکزی حزب منحله مشارکت‬ ‫بیان کرد‪.‬‬ ‫بذرپاش همچنی��ن از اعالم وصول ‪ 2‬طرح عادی‬ ‫در مجل��س خبر داد و گفت‪ :‬طرح عادی حمایت از‬ ‫تولید ملی در ایجاد بس��تر توس��عه اقتصادی و نیل‬ ‫به اقتص��اد مقاومتی و همچنین طرح استفس��اریه‬ ‫شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده‬ ‫مناطق آزاد نیز تقدیم هیات‌رییسه مجلس شده که‬ ‫اعالم وصول می‌شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر داخلی‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫طيب نيا در مجلس‪:‬‬ ‫اولويت دولت خروج پايدار و غيرتورمي از رکود است‬ ‫موافقت نمايندگان با بررسي فوري اليحه خروج از رکود تورمي‬ ‫وزي��ر امور اقتص��ادي و داراي��ي با ارائ��ه اليحه رفع‬ ‫موان��ع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کش��ور به‬ ‫مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬اولويت اول دولت خروج سريع و پايدار و‬ ‫غيرتورمي از رکود اقتصادي است‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬علي طيب‌نيا در نشس��ت علني‬ ‫يکش��نبه ‪ 26‬مرداد مجلس شوراي اسالمي درخصوص‬ ‫اليح��ه رفع موان��ع تولي��د رقابت‌پذير و ارتق��اي نظام‬ ‫مالي کش��ور گفت‪ :‬يکي از مهمترين تصميمات دولت‬ ‫و مجل��س در اولين گام فعاليت خود ثبات‌بخش��ي در‬ ‫اقتصاد اس��ت که با لط��ف خداوند و همراهي مجلس و‬ ‫مردم توانستيم ثبات نسبي در اقتصاد را برقرار کنيم‪.‬‬ ‫وزي��ر امور اقتصادي و دارايي گفت‪ :‬اولويت اول دولت‬ ‫خروج س��ريع‪ ،‬پاي��دار و غيرتورمي از رک��ود اقتصادي‬ ‫اس��ت‪ ،‬دولت تالش خود را در ح��وزه رونق اقتصادي و‬ ‫خروج از رکود به صورت غيرتورمي آغاز کرده است‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬بهبود معيش��ت مردم‪ ،‬حمايت از اقشار‬ ‫آس��يب‌پذير و اعتالي موقعيت ايران در س��طح جهاني‬ ‫و همچنين کاهش آس��يب‌پذيري کش��ور از تکانه‌هاي‬ ‫خارجي‪ ،‬مس��تلزم خروج س��ريع از رکود و دستيابي به‬ ‫رشد اقتصادي پايدار درون‌زا و برون‌گرا است‪.‬‬ ‫طيب‌نيا گفت‌‪ :‬دش��منان با تحميل تحريم‌ها و ايجاد‬ ‫موانع سر راه برداشت از منابع مالي و همچنين تحميل‬ ‫تورم ش��تابان خواستند اراده مردم را بشکنند‪ ،‬بنابراين‬ ‫بايد با بهره‌گي��ري از فرصت‌ها و پيروي از رهنمودهاي‬ ‫مق��ام معظم رهب��ري به خص��وص در مقول��ه اقتصاد‬ ‫مقاومتي‪ ،‬توطئه‌هاي دشمنان را نقش بر آب کرد‪.‬‬ ‫کس��ب و کار‪ ،‬پي��ش بيني معافيت‌ه��اي مالياتي براي‬ ‫سهامداران از مهمترين نکاتي است که در بسته خروج‬ ‫از رکود مطرح شده است که پس از تصويب اين‌اليحه‪،‬‬ ‫بايد براي قانون بودجه سال ‪ 93‬اصالحيه‌اي به مجلس‬ ‫تقديم شود تا اليحه مذکور قابليت اجرايي شدن داشته‬ ‫باش��د‪ .‬وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اهميت‬ ‫اليح��ه مذکور افزود‪ :‬اليحه خ��روج غيرتورمي از رکود‬ ‫مي‌توانس��ت به صورت دوفوريتي ارائه شود‪ ،‬اما به دليل‬ ‫بررس��ي‌هاي بيشتر و استفاده از نظرات نمايندگان اين‬ ‫اليحه يک فوريتي ارائه شد‪.‬‬ ‫وي در پايان گفت‪ :‬از تمام نهادهاي دولتي و حکومتي‬ ‫مي‌خواهم تا با همياري‪ ،‬در انجام اين ماموريت تاريخي‬ ‫ما را کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹موافقت مجلس با بررس�ي فوري اليحه خروج‬ ‫از رکود تورمي‬ ‫اين عض��و کابينه دولت يازدهم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خواس��ت‬ ‫مق��ام معظم رهبري و مردم تالش براي خروج از رکود‬ ‫اقتصادي است که در اين زمينه دولت ريشه‌هاي رکود‬ ‫را شناس��ايي کرده و مجموعه سياست‌ها و راهکارهايي‬ ‫را براي مقابله با رکود در يک بسته تقديم کرده است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬برخي سياس��ت‌هاي خ��روج از رکود در‬ ‫حوزه اختيار دولت اس��ت و برخي مس��تلزم اخذ مجوز‬ ‫از مجلس است‪ ،‬اين بسته در قالب اليحه‌اي تهيه شده‬ ‫ک��ه از تمامي بخش‌ها براي تدوين اين اليحه کاربردي‬ ‫استفاده شده است‪.‬‬ ‫طيب‌نيا گفت‪ :‬حل مش��کالت نظ��ام بانکي‪ ،‬افزايش‬ ‫س��رمايه بانک‌ها‪ ،‬تأديه بدهي دولت به بانک‌ها‪ ،‬فروش‬ ‫اموال مازاد بانک‌ها‪ ،‬ارتقاي بازار س��رمايه‪ ،‬تاديه بدهي‬ ‫دول��ت به بخش خصوصي‪ ،‬بهب��ود توليد‪ ،‬بهبود فضاي‬ ‫در ادامه اين جلس��ه نمايندگان با يک فوريت اليحه‬ ‫رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کش��ور‬ ‫(اليحه خروج از رکود تورمي) موافقت کردند‪.‬‬ ‫نمايندگان در نشس��ت علني ديروز مجلس ش��وراي‬ ‫اسالمي با يک فوريت اليحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير‬ ‫و ارتقاي نظام مالي کشور (اليحه خروج از رکود تورمي)‬ ‫ب��ا ‪ 175‬راي موافق‪ 12 ،‬راي مخالف و ‪ 9‬راي ممتنع از‬ ‫مجموع ‪ 233‬نماينده حاضر در صحن موافقت کردند‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت اليحه مذکور هفته گذش��ته از س��وي‬ ‫وزارت اقتصادي و دارايي تقديم هيات رییس��ه مجلس‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫جهانگیری‪:‬‬ ‫دولت به دنبال رفاه مردم‪ ،‬توسعه کشور و رفع بیکاری است‬ ‫معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به جنایت گروه‌هایی که به اسم اسالم‬ ‫در منطقه مرتکب می‌ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران منادی چهره‬ ‫رحمانی اسالم در جهان است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اس��حاق جهانگیری یکش��نبه در کنگ��ره ملی تجلیل از‬ ‫ش��هدای غریب آزاده که به مناس��بت ‪ 26‬مرداد س��الروز ورود آزادگان در‬ ‫س��الن سازمان حج و زیارت برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در دنیایی زندگی می‌کنیم‬ ‫که رژیم‌ه��ای گرگ صفتی که از انس��انیت بویی نبرده‌ان��د در اطراف‌مان‬ ‫جنایت‌های متعددی را مرتکب می‌ش��وند‪ .‬مع��اون اول رییس‌جمهوری با‬ ‫اش��اره به جنایت رژیم صهیونیس��تی در غزه‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در یک ماه گذشته‬ ‫ش��اهد جنایت رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی بودیم که تجاوزات‬ ‫بی‌س��ابقه‌ای را مرتکب شده‪ ،‬این درحالی است که وجدان‌ها و سازمان‌های‬ ‫بین‌المللی از کنار این جنایت به‌صورت خاموش عبور کردند‪.‬‬ ‫جهانگی��ری تصریح کرد‪ :‬فقط جمهوری اس�لامی ایران اس��ت که ندای‬ ‫مظلومی��ت قربانی��ان ای��ن جنایت را بلن��د می‌کند و رهب��ر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی پرچمدار این مسیر بوده است و شاهد هستیم که پس از یک ماه‬ ‫سازمان‌های بین‌المللی برای دفاع از مردم مظلوم غزه بلند شده‌اند‪.‬‬ ‫وی غ��ده چرکین دیگر منطقه را گروهک تروریس��تی فعال در عراق نام‬ ‫برد و اظهار کرد‪ :‬این گروهک تروریستی تحت عنوان اسالم مرتکب جنایت‬ ‫می‌ش��ود و جمهوری اس�لامی ایران باید چهره رحمانی اس�لام را به دنیا‬ ‫معرفی کند و نباید بگذاریم چنین چهره‌ای از اسالم در دنیا مطرح شود‪.‬‬ ‫معاون اول رییس‌جمهوری با بیان اینکه ملت سرنوشت‌س��از ایران حتما‬ ‫معرف اس�لام رحمانی خواهند بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این اس�لام طرفدار انسانیت‪،‬‬ ‫مظلومیت‪ ،‬حق و عدل است و ایران بنا دارد آن را در دنیا معرفی کند و این‬ ‫مسیری است که دولت تدبیر و امید هم آن را دنبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫جهانگیری اظهار کرد‪ :‬ملت بزرگ ایران مدیون و میراث‌دار خون شهدای‬ ‫عزیز و بزرگوار اس��ت‪ .‬اصوال اعتقاد و باورمان این اس��ت که شهادت مسیر‬ ‫ترقی و تعالی هر ملتی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ی��ک ملت وقتی می‌تواند در تاریخ س��ربلند باش��د که به‬ ‫ش��هادت‪ ،‬ایثار و از خودگذش��تگی به معنای واقعی باور داش��ته باشد و به‬ ‫آنها عمل کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دس��تاوردهای سیاس��ی‪ ،‬اقتص��ادی و فرهنگی انقالب‬ ‫اسالمی مرهون فداکاری ملت است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬عزیزانی که در بحرانی‌ترین‬ ‫شرایط کشور و سخت‌ترین آزمون‌هایی که ممکن است برای یک ملت پیش‬ ‫آید‪ ،‬ایس��تادگی کردند دشمنان را به عقب راندند و برای ملت‪ ،‬سرافرازی و‬ ‫بزرگی را به ارمغان آوردند‪.‬‬ ‫معاون اول رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد‪ :‬افتخاری بزرگتر از این نیست‬ ‫که در جمع خانواده‌های نورانی ش��هدا و ایثارگران شرکت کنیم که خدای‬ ‫تبارک و تعالی در وصف ش��هدا در قرآن کریم فرموده است که شهدا زنده‪،‬‬ ‫صندوق وام مسکن خبرنگاران سودآور می‌شود‬ ‫ناظر و حاضرند و خون شهید هرگز زایل نخواهد شد‪.‬‬ ‫معاون اول رییس‌جمهوری تصریح کرد‪ :‬با وجود فرهنگ ایثار و شهادت‪،‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران درباره آینده نظام ب��ا اطمینان صحبت می‌کند و‬ ‫ای��ن نظام به‌رغم وجود دش��منان بزرگ همواره پای��دار خواهد بود‪ ،‬چراکه‬ ‫خون ش��هیدان در پای این درخت تنومند ریخته شده است و خون شهید‬ ‫هیچگاه هدر نمی‌رود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت همچنین به‌دنبال رفاه مردم‪ ،‬توسعه کشور و‬ ‫رفع بیکاری است و امیدواریم به نحو مطلوب این مشکالت را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫معاون اول رییس‌جمهوری در پایان با گرامیداشت حضور پدران‪ ،‬مادران‬ ‫و فرزندان‪ ،‬آزادگان‪ ،‬ش��هید در کنگره ملی تجلیل از ش��هدای غریب آزاده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬س�لام حجت‌االسالم والمس��لمین حس��ن روحانی رییس‌جمهوری‬ ‫محترم را به ش��ما ابالغ می‌کنم و از شما می‌خواهم که برای فرزندانتان در‬ ‫دولت جهت برطرف کردن مشکالت کشور دعا کنید‪.‬‬ ‫گزارش دیوان محاسبات از بورسیه‌های غیرقانونی‬ ‫ایرنا ‪ -‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با بیان این که صندوق وام مسکن‬ ‫خبرنگاران از گذشته با مش��کل مواجه بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬تالشمان این است‬ ‫که این صندوق را سودآور سازیم‪ .‬علی جنتی روز یکشنبه در حاشیه مراسم‬ ‫ترحیم پدر رییس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬البته‬ ‫باید بگویم که این صندوق مختص خبرنگاران نیست و هنرمندان و نویسندگان هم می‌توانند از وام آن بهره‌مند‬ ‫شوند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬رابطه‌مان با دولت در این خصوص باید قطع و نباید دستمان جلوی دولت دراز‬ ‫شود‪ .‬جنتی اظهار کرد‪ 2 :‬مدیر بانک خصوصی در این صندوق عضو هستند تا بتوانیم از امکانات آنها استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مورد اظهار بی‌اطالعی رییس بانک مرکزی از پرداخت وام مسکن به‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬بانک مرکزی مسئول نظارت بر امور مالی و بانکی کشور است‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور که در زمان س��رکار بودن کامران دانش��جو ریاست دیوان‬ ‫محاس��بات کشور را به عهده داش��ت‪ ،‬اعالم کرد که در زمان ریاستم در‬ ‫دیوان محاس��بات‪ ،‬پرونده این بورسیه‌ها در حال بررسی بود که به وزارت‬ ‫کشور منتقل شدم‪.‬‬ ‫عبدالرحمان فضلی گفت‪ :‬پرونده بورس��یه‌های غیرقانونی در دیوان محاس��بات مطرح بوده و گزارشی‬ ‫از آنها تهیه ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬وزیر کشور گفت‪ :‬موضوع بورس��یه‌های غیر قانونی در دیوان‬ ‫محاسبات مطرح شد و در آن زمان به بازرسان و معاونان دیوان سپردم که گزارشی در این زمینه تهیه‬ ‫کنند که این گزارش تهیه و در مسیر رسیدگی بود که به وزارت کشور منقل شدم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مسئوالن وقت وزارت علوم هم در جریان رسیدگی ما بودند‪.‬‬ ‫هشدار بانک مسکن برای فروش اوراق جعلی‬ ‫طرح جریمه نقدی مشترکان پرمصرف آب‬ ‫افسانه اروجی‪ ،‬رئیس اداره نظارت بازار فرابورس ایران در مورد خرید و فروش اوراق گواهی حق تقدم استفاده‬ ‫از تس��هیالت مس��کن توسط مشاوران امالک و بنگاه‌ها هشدار داد و اعالم کرد‪ :‬معامله این اوراق تنها از طریق‬ ‫شرکت‌های کارگزاری یا شعب بانک مسکن امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬او با اشاره به نامه حراست بانک مسکن مبنی بر فروش اوراق جعلی به متقاضیان تسهیالت‬ ‫گفت‪ :‬خرید و فروش این اوراق صرفاً از طریق ش��رکت‌های کارگزاری عضو فرابورس و یا از طریق ش��عب بانک‬ ‫مسکن امکان‌پذیر است و بر این اساس خرید و فروش اوراق تسهیالت مسکن توسط مشاوران امالک‪ ،‬بنگاه‌ها‬ ‫و ‪ ...‬غیر قانونی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تنها تعداد اندکی از خریداران اوراق به دنبال سفته بازی بوده‌اند‪ ،‬یادآور شد‪ :‬فرابورس ایران‬ ‫با ایجاد محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر‪ ۹۰‬ورقه برای هر کد معامالتی در کنار اعمال محدودیت برای‬ ‫فروش این اوراق تا ‪ ۲‬ماه پس از خرید‪ ،‬ش��رایطی را در راس��تای حمایت از خریداران مسکن ایجاد کرد تا تنها‬ ‫استفاده کنندگان واقعی از وام مسکن در این بازار حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس اداره نظارت بازار فرابورس ایران در پاس��خ به این پرس��ش که چرا با وجود اعمال محدودیت‌ها باز هم‬ ‫ش��اهد افزایش نس��بی در قیمت این اوراق هستیم‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪ :‬اعمال محدودیت‌ها نشان داد باال رفتن‬ ‫قیمت‌ها در این بازار ناش��ی از س��فته بازی نبوده و افزایش تعداد تقاضا نس��بت به عرضه باعث افزایش قیمت‬ ‫شده است که امیدواریم با ایجاد عوامل تشویقی برای سپرده‌گذاری در حساب‌های ممتاز بانک مسکن‪ ،‬صدور‬ ‫گواهی حق تقدم افزایش یافته و سمت عرضه در این بازار تقویت شود‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با اشاره به ارسال الیحه جریمه مشترکان پرمصرف آب به هیات دولت برای تصویب و ابالغ‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬دولت تا پایان سال جاری هیچ گونه برنامه جدیدی به منظور افزایش مجدد قیمت آب و برق مشترکان‬ ‫ندارد‪ .‬حمید چیت چیان در گف وگو با مهر درباره جزئیات جریمه مشترکان پر مصرف آب در کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون یکی از برنامه های وزارت نیرو برای مدیریت و کنترل مصرف آب در کشور استفاده از ابزار جریمه‬ ‫مش��ترکان پر مصرف اس��ت‪ .‬وزیر نیرو با بیان اینکه این طرح جریمه مشمول آن دسته از مشترکان می شود‬ ‫که فراتر از الگوهای مصرف ش��ده اقدام به مصرف و اس��راف آب می کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از این رو‪ ،‬جریمه این‬ ‫دسته از مشترکان در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬این عضو کابینه دولت تدبیر و امید در پاسخ به سئوال مهر‬ ‫با تاکید بر اینکه جریمه مشترکان پرمصرف آب نقدی خواهد بود؟ اظهار کرد‪ :‬به زودی ساز و کار جریمه نقدی‬ ‫مشترکان پرمصرف آب و با تصویب این طرح در هیات دولت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر در خصوص قطع انشعاب آب مشترکان پرمصرف در‬ ‫فصل تابستان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬قطع انشعاب آب نه تنها در تهران بلکه در سایر استان‌های کشور اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫چیت چیان با یادآوری اینکه قطع مشترکان پر مصرف در شهرهایی که با تنش آبی روبرو هستیم‪ ،‬در اولویت‬ ‫قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون مرحله اول این طرح در سطح کالنشهر تهران اجرایی شده است‪.‬‬ ‫وزیر نیرو همچنین در پاس��خ به این س��ئوال که آیا تا پایان س��ال جاری افزایش مجدد قیمت آب و برق را‬ ‫خواهیم داش��ت؟ توضیح داد‪ :‬دولت تاکنون هیچ تصمیم جدیدی برای گرانی بهای آب و برق در س��ال جاری‬ ‫نگرفته است‪.‬‬
‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫آمانو و روحانی دیدار و گفت‌وگو کردند‬ ‫‪3‬‬ ‫دستاورد دیپلماسی هسته‌ای در سبد اقتصاد‬ ‫رییس‌جمهوری‪ :‬توان موشکي ايران قابل مذاکره نيست‬ ‫گروه آینه خبر‌‪ :‬مس��ئله هسته‌ای ایران در سال‌های‬ ‫گذش��ته با غرض‌ورزی‌های کش��ورهای غرب��ی و برخی‬ ‫ناکارآمدی‌های دیپلماتیک در دولت گذش��ته به بحرانی‬ ‫غیرضروری بدل ش��ده بود که چوب آن بیش از همه به‬ ‫اقتصاد کشور وارد شد‌؛ از این جهت بود که دولت یازدهم‬ ‫پ��س از روی کار آمدن‪ ،‬حل مس��ئله هس��ته‌ای و اثبات‬ ‫صلح‌آمیز ب��ودن فعالیت‌های اتمی کش��ور را در اولویت‬ ‫ن ت�لاش برای رفع‬ ‫برنامه‌ه��ای خود ق��رار داد‪ .‬پیامد آ ‌‬ ‫تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اس�لامی بود که در‬ ‫گام نخست پس از توافق اولیه ژنو‪ ،‬بخشی از دارایی‌های‬ ‫بلوکه شده ایران‪ ،‬آزاد شد و به قول دکتر حسن روحانی ‹ ‹دیدار ظریف با یوکیا آمانو‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه جمهوری اس�لامی ای��ران صبح‬ ‫قف��ل تحریم‌ها شکس��ت‪ .‬ح��اال مذاکرات هس��ته‌ای در‬ ‫باالترین س��طوح ادامه دارد تا هم سانتریفیوژها بچرخد یکشنبه با یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی‬ ‫اتمی که برای دیدار با مقامات کشورمان در تهران به‌سر‬ ‫و هم چرخ زندگی مردم‪.‬‬ ‫«یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که می‌برد‪ ،‬دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمدجواد ظریف در این دیدار مجددا‬ ‫شنبه شب گذش��ته وارد تهران شده بود‪ ،‬یکشنبه (دیروز)‬ ‫برای نخس��تین بار با «حس��ن روحان��ی» رییس‌جمهوری بر عزم جمهوری اس�لامی ایران برای همکاری با آژانس‬ ‫بین‌المللی انرژی اتمی به‌عنوان تنها‬ ‫اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫نه��اد دارای صالحیت بین‌المللی در‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬آمانو ش��نبه ش��ب‬ ‫رييس شوراي عالي‬ ‫موضوع هسته‌ای تاکید کرد‪.‬‬ ‫برای دومین بار در کمتر از یکسال در‬ ‫به گزارش پايگاه اطالع‌رس��اني دولت‌‪ ،‬حسن روحاني‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫با‬ ‫ملي‬ ‫امنيت‬ ‫آژان��س‬ ‫مدی��رکل‬ ‫آمان��و‬ ‫یوکی��ا‬ ‫دولت تدبیر و امید‪ ،‬به منظور دیدار و‬ ‫يکش��نبه و در دي��دار يوکي��و آمانو‪ ،‬مدي��ر کل آژانس‬ ‫ت‬ ‫‌‬ ‫شفافي‬ ‫مسير‬ ‫در‬ ‫اينکه‬ ‫در‬ ‫نی��ز‬ ‫اتم��ی‬ ‫ان��رژی‬ ‫‌الملل��ی‬ ‫ن‬ ‫بی‬ ‫گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسالمی‬ ‫بين‌المللي انرژي اتمي اظهار اميدواري کرد که با روشن‬ ‫آژانس‬ ‫وظایف‬ ‫انج��ام‬ ‫بر‬ ‫دیدار‬ ‫ای��ن‬ ‫ایران وارد تهران شد‪.‬‬ ‫ايران تسهيالت الزم براي‬ ‫ش��دن برخي ابهام��ات غير‌واقعي درب��اره فعاليت‌هاي‬ ‫‌طرف‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬ ‫حرف‬ ‫نهاد‬ ‫یک‬ ‫‌عنوان‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫آمانو‪،‬‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫‌جمهوری‬ ‫دیدار رییس‬ ‫هس��ته‌اي ايران‌‪ ،‬نام خوبي از آژانس ب��ه عنوان نهادي‬ ‫نظارت بر فعاليت‌هاي‬ ‫تاکید‬ ‫آژانس‬ ‫مقررات‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میان‬ ‫رایزنی‬ ‫دیپلماتیک‬ ‫باالترین سطح‬ ‫بي‌طرف که در ش��ناختن حق کشورها براي استفاده از‬ ‫صلح‌آميز هسته‌اي‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ایران‬ ‫و‬ ‫اتمی‬ ‫آژانس انرژی‬ ‫انرژي صلح‌آميز هسته‌اي نقش مثبت و بدون تمايز ايفا‬ ‫است‬ ‫آورده‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫مرور‬ ‫ب��ا‬ ‫دیدار‬ ‫ای��ن‬ ‫در‬ ‫طرفی��ن‬ ‫توافق‬ ‫و‬ ‫امید‬ ‫و‬ ‫تدبیر‬ ‫دولت‬ ‫کار آم��دن‬ ‫مي‌کند‪ ،‬باقي بماند‪.‬‬ ‫‌هاي‬ ‫ت‬ ‫نظار‬ ‫تنها‬ ‫ما‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مش��ترک‬ ‫بیانیه‬ ‫‌ها‪،‬‬ ‫ی‬ ‫همکار‬ ‫رون��د‬ ‫با‬ ‫جهانی‬ ‫قدرت‬ ‫‪6‬‬ ‫با‬ ‫کش��ور‬ ‫اولیه این‬ ‫رييس جمهوري با اش��اره به اينکه جمهوري اسالمي‬ ‫طی‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫‌مابی��ن‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫‌ه��ای‬ ‫ی‬ ‫همکار‬ ‫حلی‬ ‫راه‬ ‫سریافتن‬ ‫بر‬ ‫ژنو‬ ‫توافق‬ ‫عنوان‬ ‫قانوني آژانس‬ ‫ايران همواره بر اساس اصول و چارچوب‌هاي بين‌المللي‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫بین‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫اس��ت‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬ ‫هس��ت‬ ‫پرونده‬ ‫ب��رای‬ ‫به دنبال همکاري فني‪ ،‬حقوقي و شفاف با آژانس انرژي‬ ‫بين‌المللي انرژي اتمي را‬ ‫آمان��و همچنین بعداز ظه��ر دیروز با‬ ‫ای��ران و آژان��س بین‌الملل��ی انرژی اتمي بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ايران در مسير توسعه نيازمند‬ ‫مي‌پذيريم‬ ‫تاکید‬ ‫م��ورد‬ ‫رس��ید‪،‬‬ ‫امضا‬ ‫به‬ ‫اتمی‬ ‫عل��ی اکب��ر صالح��ی مع��اون‬ ‫فناوري‌هاي نوين از جمله فناوري صلح‌آميز هس��ته‌اي‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫قرار‬ ‫رییس‌جمه��وری و ریی��س س��ازمان‬ ‫اس��ت و براساس تصميم ملت و نيز نظر مجلس شوراي‬ ‫نيست‬ ‫مذاکره‬ ‫قابل‬ ‫ايران‬ ‫موشکي‬ ‫توان‬ ‫آژانس‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫‌ه��ای‬ ‫انرژی اتمی دی��دار و درباره همکاری‬ ‫‹‬ ‫‹‬ ‫اس�لامي در جهت استفاده از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي‬ ‫کل‬ ‫مدير‬ ‫آمان��و‪،‬‬ ‫يوکيو‬ ‫دي��دار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫روحاني‬ ‫حس��ن‬ ‫گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫در حوزه برق‪ ،‬پزش��کي‪ ،‬کش��اورزي و صنعتي حرکت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اميدواري‬ ‫اظهار‬ ‫اتمي‬ ‫انرژي‬ ‫‌المللي‬ ‫ن‬ ‫بي‬ ‫آژانس‬ ‫آژانس‬ ‫در‬ ‫ای��ران‬ ‫دائم‬ ‫نماین��ده‬ ‫و‬ ‫س��فیر‬ ‫نجفی»‬ ‫«رض��ا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‌هاي‬ ‫ت‬ ‫فعالي‬ ‫درباره‬ ‫‌واقعي‬ ‫ر‬ ‫غي‬ ‫ابهامات‬ ‫برخي‬ ‫شدن‬ ‫روشن‬ ‫تایید‬ ‫با‬ ‫‌وگو‬ ‫ت‬ ‫گف‬ ‫در‬ ‫جمع��ه‬ ‫عصر‬ ‫اتمی‬ ‫انرژی‬ ‫‌الملل��ی‬ ‫بین‬ ‫روحان��ي تأکيد ک��رد‪ :‬ته��ران در مذاک��رات خود با‬ ‫نهادي‬ ‫عنوان‬ ‫ب��ه‬ ‫آژانس‬ ‫از‬ ‫خوبي‬ ‫ن��ام‬ ‫‌‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ايرا‬ ‫‌اي‬ ‫ه‬ ‫هس��ت‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫تهران‬ ‫به‬ ‫اتمی‬ ‫انرژی‬ ‫‌المللی‬ ‫ن‬ ‫بی‬ ‫آژانس‬ ‫مدیرکل‬ ‫سفر‬ ‫کش��ورهاي ‪ 5+1‬و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي جدي‬ ‫این سفر در راس��تای ادامه همکاری‌ها بین ایران و آژانس بي‌طرف که در ش��ناختن حق کشورها براي استفاده از اس��ت و چيزي بيش از حق خود از جمله غني‌س��ازي‬ ‫در قالب «چارچوبی برای همکاری» است که سال گذشته انرژي صلح‌آميز هسته‌اي نقش مثبت و بدون تمايز ايفا براي اهداف صلح‌آميز نمي‌خواهد‪.‬‬ ‫امضا شد‪.‬‬ ‫در نشست خبری مشترک با آمانو‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��فر قبلی با توجه ب��ه فرصت کم امکان‬ ‫صالحی‪ :‬درباره چاشنی‌های انفجاری صحبت کردیم‬ ‫مالقات مدیرکل با ریاس��ت محترم جمهوری فراهم نشد و‬ ‫در این سفر مالقات جناب آقای دکتر روحانی با آقای آمانو‬ ‫رییس سازمان انرژی اتمی از گفت‌وگو با مدیرکل آژانس درباره چاشنی‌های انفجاری خبر داد‪.‬‬ ‫برای روز یکش��نبه تنظیم ش��د تا گفت‌وگویی در باالترین‬ ‫به گزارش ایسنا علی‌اکبر صالحی‪ ،‬رییس سازمان انرژی اتمی ایران عصر یکشنبه در کنفرانس خبری مشترک با‬ ‫سطح بین ایران و آژانس بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر‬ ‫یوکیا آمانو‪ ،‬مدیرکل آژانس گفت‪ :‬در این دیدار درباره چاشنی‌های انفجاری صحبت کردیم و امیدواریم آمانو گامی‬ ‫و امید صورت پذیرد‪.‬‬ ‫را در جهت بس��ته ش��دن این موضوع بردارد‪ .‬اگر این قدم برداشته شود قدم‌های بعدی نیز برداشته خواهد شد‪ .‬او‬ ‫در‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫اضافه‬ ‫آژان��س‬ ‫در‬ ‫ای��ران‬ ‫دائم‬ ‫س��فیر و نماینده‬ ‫ادامه داد‪ :‬ایران و آژانس در چارچوب تفاهم مشترک همکاری‌هایی را در ‪ 13‬گام تاکنون انجام داده‌اند و در آخرین‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫اس�لامی‬ ‫جمهوری‬ ‫انتظارات‬ ‫همچنین‬ ‫این س��فر‬ ‫گام قرار شد همکاری‌های دیگری را داشته باشیم که اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است‪.‬‬ ‫منتقل‬ ‫اتمی‬ ‫انرژی‬ ‫‌الملل��ی‬ ‫ن‬ ‫بی‬ ‫آژانس‬ ‫به‬ ‫س��طوح‬ ‫باالترین‬ ‫صالحی گفت‪ :‬نتایج ‪ 13‬گام اولیه به‌طور مثبت در گزارش‌های مدیر کل منعکس شده است‪.‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در بخش س��وم همکاری‌ها‪ ،‬آژانس ‪ 5‬خواس��ت ‌ه دیگر را مطرح کرد که برخی از آنها در چارچوب‬ ‫در‬ ‫جمعه‬ ‫عص��ر‬ ‫نیز‬ ‫اتمی‬ ‫ان��رژی‬ ‫‌المللی‬ ‫ن‬ ‫بی‬ ‫آژان��س‬ ‫تفاهم با ‪ 5+1‬است که اقداماتی برای انجام آنها نیز شکل گرفته است‪.‬‬ ‫بیانی��ه‌ای اعالم کرد‪ :‬مدی��رکل آژانس بین‌المللی انرژی‬ ‫رییس س��ازمان انرژی اتمی ادامه داد‪ :‬با آمانو دربار ‌ه چاش��نی‌های انفجاری صحبت کردیم و خوش��بختانه تمام‬ ‫یکش��نبه‬ ‫اتمی برای دیدار با مقامات ارش��د ایرانی روز‬ ‫س��واالت دربار ‌ه چاش��نی‌های انفجاری را دوستان ما پاسخ دادند و امیدواریم آمانو دربار ‌ه چاشنی‌های انفجاری قدم‬ ‫بیانیه‬ ‫این‬ ‫(‪17‬آگوست) به تهران س��فر خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫بلندی را در جهت این موضوع که تقریبا درحال بسته شدن است بردارد‪.‬‬ ‫و‬ ‫‌وگوها‬ ‫ت‬ ‫گف‬ ‫آمده است‪ :‬این دیدار در چارچوب پیشبرد‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬به ایشان گفتیم که اگر این قدم برداشته شود قدم‌های بعدی انشاءاهلل آسان‌تر خواهد بود‪.‬‬ ‫همکاری‌های آژانس و ایران صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫سفر آمانو در چارچوب تالش‌ها برای پیشبرد گفت‌وگو‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫باقي‬ ‫‌کند‪،‬‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫آژانس‬ ‫و همکاری‌ه��ا بین جمهوری اس�لامی ای��ران و‬ ‫رييس شوراي عالي امنيت ملي در عين حال با اشاره‬ ‫‌المللي‬ ‫ن‬ ‫بي‬ ‫آژانس‬ ‫اينکه‬ ‫بر‬ ‫تأکيد‬ ‫با‬ ‫جمه��وري‬ ‫رييس‬ ‫بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫به اينکه در مسير ش��فافيت‌ ايران تسهيالت الزم براي‬ ‫موضوع‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫در‬ ‫مؤثرتري‬ ‫نقش‬ ‫بايد‬ ‫اتمي‬ ‫انرژي‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫س��فر‬ ‫آمانو آخرین بار در آبان ‪ 1392‬به ایران‬ ‫نظ��ارت بر فعاليت‌ه��اي صلح‌آميز هس��ته‌اي را فراهم‬ ‫سال‬ ‫‪12‬‬ ‫طي‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫تصريح‬ ‫گيرد‪،‬‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫ايران‬ ‫‌اي‬ ‫ه‬ ‫هست‬ ‫‌وگوکرد‪.‬‬ ‫مقام‌های ارشد کشورمان دیدار و گفت‬ ‫آورده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ما تنها نظارت‌ه��اي قانوني آژانس‬ ‫از‬ ‫منظم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اتمي‬ ‫انرژي‬ ‫‌المللي‬ ‫ن‬ ‫بي‬ ‫آژانس‬ ‫گذش��ته‬ ‫حاش��یه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫وین‬ ‫ظری��ف نیز در آخرین س��فرش به‬ ‫بين‌الملل��ي انرژي اتم��ي را مي‌پذيريم که در چارچوب‬ ‫اعالم‬ ‫بارها‬ ‫و‬ ‫بازديد‬ ‫ايران‬ ‫‌اي‬ ‫ه‬ ‫هست‬ ‫‌آميز‬ ‫ح‬ ‫صل‬ ‫تأسيسات‬ ‫کش��ورمان‬ ‫مواضع‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای با آمانو دیدار و‬ ‫ان پي تي و پادمان باشد و هرگونه نظارت‌هاي فراقانوني‬ ‫صلح‬ ‫مسير‬ ‫از‬ ‫‌گاه‬ ‫چ‬ ‫هي‬ ‫ايران‬ ‫اتمي‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫و‬ ‫ابهامات‬ ‫رفع‬ ‫ب��رای‬ ‫درب��اره چگونگی ادامه همکاری‌ها‬ ‫بدعتي است که به ضرر همه کشورهاي در حال توسعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫نشده‬ ‫منحرف‬ ‫آميز‬ ‫ابعاد‬ ‫به‬ ‫مرب��وط‬ ‫موضوعات‬ ‫س��واالت باقیمان��ده به ویژه‬ ‫تمام خواهد شد‪.‬‬ ‫احتمالی نظامی و مطالعات ادعایی را مطرح کرد‪.‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و آژان��س بین‌المللی انرژی‬ ‫اتمی از آبان گذش��ته تاکنون درب��اره‪ 3‬مرحله گام های‬ ‫اعتمادس��از با یکدیگر توافق کرده‌اند که در جریان این‬ ‫همکاری‌ه��ا‪ ،‬ایران ‪ 13‬اقدام عملی را تا امروز انجام داده‬ ‫اس��ت و ‪5‬مورد دیگر که مربوط به توافق گام سوم است‬ ‫باید تا سوم شهریور امسال اجرایی کند‪.‬‬ ‫ته��ران تاکنون همکاری‌ه��ای جامع و س��ازنده‌ای با‬ ‫آژانس داش��ته که الزم است اکنون این نهاد بین‌المللی‬ ‫نیز وظایف خود را به‌طور کامل انجام دهد‪.‬‬ ‫سفير پاکستان در تهران‪:‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫همایش ملی «واکاوی روند‬ ‫پیشبردسیاستهسته‌ای»‬ ‫ایرنا‌‪ :‬همایش ملی یک روزه «واکاوی روند پیش��برد‬ ‫سیاس��ت هس��ته‌ای» دیروز ب��ا حض��ور «محمدجواد‬ ‫ظریف» وزیر ام��ور خارجه و اعضای تیم مذاکره‌کننده‬ ‫هس��ته‌ای در مرکز آم��وزش و پژوهش‌های بین‌‌المللی‬ ‫وزارت امور خارجه برگزار‌ش��د‪ .‬در این همایش جمعی‬ ‫از اعضای تیم مذاکره‌کننده هس��ته‌ای‪ ،‬اندیش��مندان‪،‬‬ ‫پژوهشگران داخلی و اس��اتید دانشگاه حضور دارند‪.‬در‬ ‫ای��ن همایش یک روزه‪ ،‬مباح��ث حقوقی و بین‌‌المللی‬ ‫در حوزه هس��ته‌ای مورد بحث و تبادل‌نظر حقوقدانان‬ ‫قرار می‌گیرد‪.‬جلسه پرسش و پاسخی نیز درباره اینکه‬ ‫چه فعالیت‌های هسته‌ای دولت تدبیر و امید در زمینه‬ ‫مذاکرات ایران و ‪5+1‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫دیدارامیرعبداللهیان‬ ‫با وزیر کشاورزی ماالوی‬ ‫روحان��ي با بيان اينکه در صورت دس��تيابي به توافق‬ ‫نهاي��ي ب��ا ‪ 5+1‬در چارچ��وب برنامه اقدام مش��ترک‬ ‫ژن��و‪ ،‬اي��ران در حد م��ورد نياز خود به غني‌س��ازي در‬ ‫داخل کش��ور ادامه خواهد داد و ط��رف مقابل نيز بايد‬ ‫تحريم‌هاي دو جانبه و چندجانبه و بين‌المللي را بردارد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬م��ا هيچ اباي��ي از هم��کاري در جهت رفع‬ ‫ابهامات نداريم‪ ،‬چراکه به لحاظ اخالقي و در چارچوب‬ ‫مذهبي و فتواي رهبر معظم انقالب‪ ،‬در دکترين دفاعي‬ ‫ايران به هيچ‌وجه اس��تفاده از سالح‌هاي کشتار جمعي‬ ‫جايي ندارد‪.‬‬ ‫رييس‌جمهوري تأکيد کرد‪ :‬بدون ترديد دس��تيابي به‬ ‫توافق جامع مي‌تواند بازي برد – برد براي طرفين باشد‬ ‫و به صلح و ثبات بيش��تر در منطق��ه و جهان و ارتباط‬ ‫بيشتر و مؤثرتر ايران با جهان کمک کند‪.‬‬ ‫روحاني با تش��ريح مذاکرات و روند همکاري ايران با‬ ‫آژان��س بين‌المللي انرژي اتمي از س��ال ‪ 2002‬تاکنون‬ ‫تصريح ک��رد‪ :‬معتقدم در صورتي که عزم و اراده جدي‬ ‫ب��راي حل و فصل موضوع و دس��تيابي به توافق وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬ظرف کمتر از يک سال مي‌توان به نتيجه‬ ‫نهايي با آژانس دس��ت يافت و امروز نيز ايران مصمم به‬ ‫دستيابي به نتيجه در کوتاه‌ترين زمان ممکن است‪.‬‬ ‫رييس‌جمهوري از مدير کل آژانس بين‌المللي انرژي‬ ‫اتمي خواست با توجه به مذاکرات اين نهاد با مسئوالن‬ ‫ايراني‪ ،‬نس��بت به انتش��ار گزارش‌هاي نوب��ه‌اي از روند‬ ‫پيشرفت گام به گام و رو به جلو اقدام کند‪.‬‬ ‫روحاني همچنين تاکيد کرد‪ :‬توان موش��کي ايران به‬ ‫هيچ عنوان و در هيچ رده‌اي قابل مذاکره نيست‪.‬‬ ‫يوکيا آمانو‪ ،‬مدي��ر کل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‬ ‫نيز با اشاره به اهميت پرونده هسته‌اي ايران در آژانس‬ ‫گفت‪ :‬از ابتداي تصدي مس��ئوليت آژان��س بين‌المللي‬ ‫انرژي اتمي همواره س��عي ک��ردم منصفانه عمل کنم و‬ ‫ش��رايط و قوانين را براي همه کشورها يکسان در نظر‬ ‫بگيرم‪.‬‬ ‫وي ب��ا تأکيد بر اينکه روند پيش��رفت مذاکرات ايران‬ ‫با آژان��س بين‌المللي انرژي اتمي به‌ويژه در يک س��ال‬ ‫گذش��ته کاملا مثب��ت و رو به جلو بوده اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫اميدواري ک��رد در چارچوب تفاهمنام��ه همکاري که‬ ‫مي��ان طرفين به امضا رس��يده بتوان هرچه س��ريع‌تر‬ ‫ابهامات به جا مانده از گذشته و حال را برطرف کرد‪.‬‬ ‫مدير کل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت‪ :‬آژانس‬ ‫از آمادگ��ي اي��ر ان براي ش��فافيت بيش��تر در موضوع‬ ‫هسته‌اي قدرداني و تالش مي‌کند تا از اين فرصت براي‬ ‫دستيابي به يک الگوي همکاري ارزشمند استفاده کند‪.‬‬ ‫آمان��و با تاکيد بر اينکه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‬ ‫نيز از طوالني ش��دن فرآيند مذاکرات ناخرس��ند است‪،‬‬ ‫اب��راز اميدواري کرد که با همکاري نزديک مس��ائل در‬ ‫يک برنامه زماني معقول حل شود‪.‬‬ ‫در پی کسب برترین جایزه ریاضیات جهان‬ ‫با مهاجران غيرقانوني سفر به ايران برخورد مي‌شود‬ ‫پیام تبریک زنان اصالح‌طلب به مریم میرزاخانی‬ ‫س��فير پاکستان در تهران با اش��اره به غرق شدن قايق مهاجران غيرقانوني پاکستاني در نزديکي مرز‬ ‫ايران گفت‪ :‬هرگونه ورود به خاک ايران بايد به صورت کاملا قانوني صورت گيرد و دولت پاکس��تان با‬ ‫متخلفان برخورد خواهد کرد‪ .‬به گزارش ايسنا‪ ،‬نورمحمد جدماني‪ ،‬سفير پاکستان درباره اينکه با توجه‬ ‫به غرق ش��دن ‪ 11‬مهاجر غيرقانوني که سعي داشتند از پاکس��تان و توسط مرز آبي چابهار وارد ايران‬ ‫ش��وند‪ ،‬دولت پاکس��تان براي جلوگيري از ورود غيرقانوني مهاجران پاکستاني به ايران چه اقداماتي را‬ ‫انجام خواهد داد؟ گفت‪ :‬مسئوليت ورود مهاجران غيرقانوني به خاک ايران بر عهده دولت پاکستان است‪.‬‬ ‫ما بارها به کساني که قصد مهاجرت غيرقانوني به ايران را داشته‌اند‪ ،‬هشدار داده‌ايم‪ .‬دولت پاکستان به‬ ‫شدت مخالف انجام چنين اقداماتي است‪.‬‬ ‫وي در پاس��خ به اين س��وال که چرا در سال‌هاي اخير پاکستان مورد حمالت تروريستي واقع شده و‬ ‫دليل افزايش تنش‌ها در اين کشور چيست؟ تصریح کرد‪ :‬پاکستان کشوري است که در آن آزادي بيان‬ ‫وجود دارد و مخالفان مي‌توانند نظر خود را به صورت آزادانه بيان کنند‪ .‬اما متاسفانه در سال‌هاي اخير‬ ‫گروه‌هاي تندروي تروريستي فضاي سياسي و اجتماعي پاکستان را برهم زده‌اند‪ .‬به طوري که تاکنون‬ ‫حدود ‪ 50‬هزارنفر از مردم پاکستان جان خود را در حمالت تروريستي از دست داده‌اند‪.‬‬ ‫مجمع زنان اصالح‌طلب در پیامی کسب برترین جایزه ریاضیات جهان توسط بانوی گرانقدر ایرانی‬ ‫مریم میرزاخانی را تبریک گفتند‪.‬‬ ‫این پیام در خطاب به مریم میرزاخانی آمده است‪:‬‬ ‫باعث افتخار و مباهات مردان و زنان ایرانی اس��ت که زنی از میان جامعه ایران توانس��ته است بار‬ ‫دیگر بر بلندای افتخارات جهانی بایستد و پرچم سرافرازی زن ایرانی را باال بگیرد‪.‬‬ ‫بی‌ش��ک توانای��ی و یکه‌ت��ازی ش��ما الگوی��ی خواهد بود ب��رای دخت��ران و زنان ایران��ی و مهر‬ ‫تایی��دی بر حرکت رو به رش��د و ش��کوفایی زنان ایران در عرصه‌های علم��ی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫سیاس��ی و اقتص��ادی ک��ه نیازمند توجه بی��ش از پیش مس��ئوالن به این عرصه اس��ت‪ .‬موفقیت‬ ‫ش��ما در کس��ب مدال فیلدز ریاضیات ب��ه زن ایرانی این پی��ام را می‌دهد که هی��چ محدودیت و‬ ‫ممنوعیت��ی مان��ع از پیش��رفت و دس��تیابی زنان ب��ه قله‌های افتخ��ارات جهانی نیس��ت‪ .‬مجمع‬ ‫زن��ان اصالح‌طل��ب ایران امیدوار اس��ت این افتخ��ار که این بار به واس��طه سختکوش��ی و تالش‬ ‫س��تودنی ش��ما حاصل ش��ده اس��ت محرکی باش��د برای حمایت‪ ،‬هدایت و رش��د روزافزون زنان‬ ‫ایران‪.‬‬ ‫ایسنا‌‪ :‬توس��عه و تحکیم مناس��بات دوجانبه میان‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران و ماالوی در دی��دار معاون‬ ‫عرب��ی و آفریقای وزارت ام��ور خارجه و آلن چیمبکزا‪،‬‬ ‫وزیر کشاورزی این کش��ور بررسی شد‪.‬امیرعبداللهیان‬ ‫در این مالقات ضمن تبری��ک انتخاب پیترموتاریکا به‬ ‫عنوان رییس‌جمهوری جدید ماالوی و با اشاره به وجود‬ ‫ظرفیت‌ها و ظرفیت‌های موجود‪ ،‬بر آمادگی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران برای توس��عه همکاری‌ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫بازرگانی و توس��عه‌ای با ماالوی تاکید کرد‪.‬معاون عربی‬ ‫و افریقای وزارت امور خارجه همچنین راهبرد سیاسی‬ ‫دول��ت ماالوی ب��رای توس��عه رواب��ط و همکاری‌ها با‬ ‫کشورهای شرق و غیر متعهد را ستود و گفت‪ :‬سیاست‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران نگاه به افریقا و توسعه واقعی‬ ‫این قاره اس��ت‪.‬وزیر کشاورزی ماالوی که در چارچوب‬ ‫توسعه همکاری‌های کشاورزی و بازرگانی به کشورمان‬ ‫سفر کرده است‪ ،‬در این مالقات‪ ،‬عزم دولتش را گسترش‬ ‫روابط با کشورهای مستقل و غیرمتعهد مانند جمهوری‬ ‫اسالمی ایران دانست‪.‬وزیر کش��اورزی ماالوی در راس‬ ‫یک هی��ات اقتصادی ب��رای مذاکره درب��اره چگونگی‬ ‫توسعه مناس��بات بازرگانی و همکاری در زمینه تبادل‬ ‫محصوالت کشاورزی به کشورمان سفر کرده است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه امریکا‪:‬‬ ‫ایران به تعهدات خود پایبند بوده‬ ‫است‬ ‫ایلنا‪ :‬سخنگوی وزارت خارجه امریکا تاكید كرد كه‬ ‫ایران به تعهدات خود در چارچوب برنامه اقدام مشترك‬ ‫پابند بوده است‪ .‬به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت خارجه‬ ‫امریکا‪« ،‬جن س��اكی» در كنفرانس خبری روزانه خود‬ ‫با تاكید بر اینکه ایران به برنامه اقدام مشترك پایپبند‬ ‫ب��وده‪ ،‬گفت كه به‌طور قطع به س��مت مرحله جدیدی‬ ‫از مذاك��رات حرك��ت می‌كنی��م كه در آین��ده نزدیك‬ ‫آغاز خواهد ش��د‪ .‬وی افزود ك��ه در روند این مذاكرات‪،‬‬ ‫هر زمان كه فرصت مناسب ایجاد شود‪ ،‬نگرانی خود را‬ ‫درباره شهروندان امریکایی كه در ایران بازداشت شده‌اند‬ ‫‪،‬ابراز كرده و برای آزادی آنها تالش خواهیم كرد‪.‬‬ ‫وزیر خارجه سوئد‪:‬‬ ‫دستیابی به توافق هسته‌ای‬ ‫با ایران غیرممکن نیست‬ ‫ایس�نا‪ :‬وزیر امور خارجه س��وئد گفت‪ :‬دستیابی به‬ ‫تواف��ق نهایی در خصوص برنامه هس��ته‌ای ایران هنوز‬ ‫ممکن اس��ت‪.‬کارل بیلدت‪ ،‬وزیر امور خارجه س��وئد در‬ ‫پیامی در صفحه توئیتر خود نوش��ت‪ :‬با حسن نیت هر‬ ‫‪ 2‬طرف مذاکره‌کننده دس��تیابی به توافق در خصوص‬ ‫برنامه هس��ته‌ای ایران هن��وز ممکن اس��ت‪.‬وزیر امور‬ ‫خارجه س��وئد در پیام خود یادآور شد که دستیابی به‬ ‫این توافق آسان نیست اما غیرممکن هم نیست‪.‬‬ ‫کامرون‪ :‬انگلیس به دنبال رایزنی‬ ‫با ایران در مورد داعش‬ ‫ایس�نا‪ :‬نخس��ت‌وزیر انگلیس گفت که این کش��ور‬ ‫به‌دنبال رایزنی با ایران برای مهار کردن تهدیدات دولت‬ ‫اس�لامی عراق و ش��ام در منطقه خاورمیانه اس��ت‪ .‬به‬ ‫نوشته روزنامه دیلی‌تلگراف دیوید کامرون‪ ،‬نخست‌وزیر‬ ‫انگلیس‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬انگلیس به‌دنب��ال گفت‌وگوهای‬ ‫موث��ر با ای��ران برای مه��ار کردن تهدی��دات نیروهای‬ ‫داعش در خاورمیانه اس��ت‪.‬کامرون همچنین گفت که‬ ‫انگلیس باید با کش��ورهایی همچون عربس��تان‪ ،‬ایران‪،‬‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬قطر و امارات متح��ده عربی برای مقابله با این‬ ‫تهدید مش��ترک (داعش) همکاری کند‪ .‬وی افزود‪ :‬من‬ ‫از انگلیس می‌خواهم تا نقش��ی موثر در این تالش‌های‬ ‫دیپلماتیک ایفا کند‪ .‬نخس��ت‌وزیر انگلیس یادآور شد‪:‬‬ ‫غ��رب اکن��ون درگیر یک نزاع رو به گس��ترش با گروه‬ ‫افراط‌گرای داعش اس��ت که می‌تواند تهدید و ترس را‬ ‫در صورت��ی که اقدامی فوری ب��رای مقابله با آن به کار‬ ‫گرفته نش��ود به خیابان‌های انگلیس بکشاند‪ .‬به نوشته‬ ‫این روزنامه بحران عراق روز شنبه با توجه به گزارشاتی‬ ‫مبنی بر قتل عام ‪ 80‬تن از گروه اقلیت ایزدی توس��ط‬ ‫نیروهای داعش در ش��مال این کش��ور تش��دید شده‬ ‫ک��ه بزرگ‌ترین قت��ل ع��ام گروه‌های اقلی��ت از زمان‬ ‫آغاز حمالت این گروه تروریس��تی در عراق به ش��مار‬ ‫می آید‪.‬‬
‫روي خط خبر‬ ‫مهر ‪ -‬مجي��د صالحي مديرعامل س��ازمان‬ ‫توس��عه برق از ورود بيش از ‪ ۳۶۰۰‬مگاوات برق‬ ‫به ش��بکه توليد تا س��ال آينده خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫س��اخت ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰‬مگاوات نيروگاه بزرگ بخار‬ ‫با سرمايه گذاري ‪ ۱/۶‬ميليارد يورويي با مشارکت‬ ‫بخش خصوصي طرح جديد افزايش توليد برق با‬ ‫حفظ راندمان شبکه است و سياست فعلي وزارت‬ ‫نيرو‪ ،‬ساخت نيروگاه‌هاي جديد با مشارکت بخش‬ ‫خصوصي و واگذاري نيروگاه‌هاي باقيمانده دولتي‬ ‫به بخش خصوصي است‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ -‬رکن‌الدي��ن جوادي مدي��ر عامل‬ ‫ش��رکت ملي نفت ايران با بي��ان اين که دومين‬ ‫محمول��ه ميعان��ات گازي فاز ‪ ۱۲‬پ��ارس جنوبي‬ ‫صادر شد‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون به طور متوسط ماهانه‬ ‫‪ 1‬محمول��ه ميعان��ات گازي از اين فاز به خارج از‬ ‫کشور صادر مي‌شود‪.‬‬ ‫ش�انا‪ -‬محم��د مه��دي رش��يدي ریي��س‬ ‫پژوهش��کده مديريت و منابع انس��اني موسس��ه‬ ‫مطالعات بين المللي انرژي بر ضرورت ايجاد يک‬ ‫رصدخان��ه در صنعت نفت براي پايش مس��تمر‬ ‫تحوالت حوزه منابع انس��اني به عنوان يک حوزه‬ ‫کليدي و تاثيرگذار تاکيد کرد و گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫اعالم ش��رکت ملي نفت ايران‪ ،‬يکي از برنامه‌هاي‬ ‫پژوهش��کده مديريت و منابع انس��اني موسس��ه‬ ‫مطالعات بين المللي انرژي در سال جاري تهيه و‬ ‫ارائه گزارش‌هاي تحليلي مديريتي در جلسه‌هاي‬ ‫هيات ریيسه اين موسسه است‪.‬‬ ‫ايس�نا‪ -‬بررس��ي آمارهاي به دست آمده از‬ ‫شرکت پااليش و پخش فرآورده‌هاي نفتي نشان‬ ‫مي‌دهد که ميزان توليد بنزين در سال ‪ ۹۲‬نسبت‬ ‫به سال ‪ ۹۱‬از ‪ ۱۴/۱۴‬درصد رشد برخوردار شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حالي که طبق برنامه تعيين شده بايد‬ ‫روزان��ه ‪ ۵۳‬ميليون و ‪ ۸۷۷‬ه��زار ليتر بنزين در‬ ‫س��ال گذشته توليد مي‌ش��د اما با تحقق ‪۱۰۵/۴‬‬ ‫درص��دي برنامه تعيين ش��ده‪ ،‬روزانه ‪ ۵۶‬ميليون‬ ‫و ‪ ۸۷۷‬هزار ليتر بنزين توس��ط پااليش��گاه‌هاي‬ ‫داخلي توليد شد‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬وزارت نف��ت ب��ا ارائه گزارش��ي به‬ ‫کميس��يون برنامه و بودجه مجلس از صادرات ‪۷‬‬ ‫ميلي��ارد و ‪ ۹۰۰‬ميليون دالر نفت خام و ميعانات‬ ‫گازي در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امس��ال خبر داد‪.‬پس از‬ ‫توافق ژنو هر چند برخي از تحريم‌هاي بين‌المللي‬ ‫پيش روي صادرات نف��ت و ميعانات گازي ايران‬ ‫برداش��ت شد اما عمال هيچ يک از کشتيراني‌هاي‬ ‫بين‌المللي و يا موسسات بيمه حاضر به شکستن‬ ‫تحريم‌هاي نفتي ايران نشدند‪.‬‬ ‫ايس�نا‪ -‬محمدرض��ا رض��ازاده‪ ،‬مديرعامل‬ ‫شرکت توس��عه منابع آب و نيروي ايران با تاکيد‬ ‫ب��ر اين ک��ه در اي��ران ظرفيت نص��ب ‪ ۳۱‬هزار‬ ‫م��گاوات نيروگاه برقابي وجود دارد و تا کنون ‪۱۶‬‬ ‫هزارمگاوات نيروگاه ساخته شده و درحال ساخت‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حاضريم براي ذخيره بيشتر آب در‬ ‫گتوند‪ ،‬تراز آب س��د گتون��د را افزايش دهيم و با‬ ‫درنظرگيري استاندارد باالتر از سرريز آب ذخيره‬ ‫کنيم تا نياز الزم فراهم ش��ود‪ .‬وي اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫س��ال جاري ميزان توليد برق توسط نيروگاه‌هاي‬ ‫برقابي نس��بت به برنامه ريزي بسيار بيشتر بوده‬ ‫و گاه��ي تا ‪ 3‬براب��ر آنچه پيش بيني ش��ده بود‬ ‫مي‌رسيد‪.‬‬ ‫موج‪ -‬مي��زان مبادله‌ه��اي برون‌مرزي برق‬ ‫ايران با کش��ورهاي همس��ايه ديروز‪ - ،‬شنبه‪ -‬به‬ ‫‪ ۱۴۳۳‬مگاوات رسيد‪ .‬مجموع ميزان صادرات برق‬ ‫ايران به کشورهاي افغانس��تان‪ ،‬عراق‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫ارمنس��تان و ترکيه در روز شنبه ‪ ۱۲۶۹‬مگاوات‬ ‫و مجموع واردات برق از کش��ورهاي ارمنستان و‬ ‫ترکمنستان به ميزان ‪ ۱۶۴‬مگاوات ثبت شد‪ .‬تراز‬ ‫تبادل برق ايران با کشورهاي همسايه یکشنبه به‬ ‫مثبت ‪ ۱۱۰۵‬مگاوات رسيد‪.‬‬ ‫شانا‪ -‬آرش باقرزاده‪ ،‬سرپرست طرح توسعه‬ ‫ميدان نفتي ياران شمالي از آغاز عمليات حفاري‬ ‫چاه شماره‪ ٧‬اين ميدان خبر داد و اظهار کرد‪ :‬هم‬ ‫اکنون ‪ ۴‬دکل حفاري در محل اين پروژه مستقر‬ ‫اس��ت و آغاز حفاري چاه شماره ‪ ،٧‬نشان دهنده‬ ‫شتاب در روند حفاري اين ميدان مشترک است‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه ح��دود ‪ ٨٥‬درصد از نيروهاي‬ ‫ش��اغل در اين طرح‪ ،‬بومي و از استان خوزستان‬ ‫هس��تند‪ ،‬در باره فعاليت‌هاي بخش تحت‌االرضي‬ ‫اين طرح توس��عه گفت‪ :‬بيش��تر تجهيزات مورد‬ ‫استفاده در اين بخش‪ ،‬کاملا ايراني است‪.‬‬ ‫تس�نيم‪ -‬رحيم ميداني‪ ،‬مع��اون وزير نيرو‬ ‫گفت‪ :‬دوران سدس��ازي در ايران به اتمام نرسيده‬ ‫اس��ت‪ ،‬نکته مهم اين اس��ت که با ب��ه روز کردن‬ ‫مطالع��ات و ب��ا اولويت بندي اج��راي پروژه‌ها به‬ ‫گونه‌اي عمل کنيم که در سدسازي هم بهره وري‬ ‫بهينه ملي داشته باشيم‪ .‬بيش از ‪ ۷‬سال است که‬ ‫کشور درگير خشکس��الي است و اينکه آوردهاي‬ ‫رودخانه‌اي کاهش چشمگيري داشته متأثر از اين‬ ‫خشکسالي و تغيير اقليم گسترده منطقه‌اي است‪.‬‬ ‫ش�انا‪ -‬حمي��د ب��ورد‪ ،‬مدير عامل ش��رکت‬ ‫ملي مناطق نفت‌خيز جن��وب گفت‪ :‬از ‪ ١٦‬پروژه‬ ‫صنعت��ي و عمران��ي‪ ٩ ،‬پروژه مرتبط ب��ا توليد و‬ ‫پش��تيباني از توليد نفت‪ ،‬گاز و مايعات گازي و ‪۷‬‬ ‫پ��روژه مربوط به طرح‌هاي عمراني و عام المنفعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫انرژی و نفت‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫در سال‌هاي ‪ 80‬تا ‪ 90‬در بخش فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي‬ ‫‪ 456‬هزارميلياردتومانيارانهانرژيپرداختشد‬ ‫پيمان جنوبي‪ :‬در سال‌هاي ‪ ١٣٨٠‬تا‬ ‫‪ ١٣٩٠‬در مجموع ‪ ٤٥٦‬هزار ميليارد تومان‬ ‫ياران��ه انرژي در بخش فرآورده‌هاي نفتي و‬ ‫گاز طبيعي پرداخت شده است‪.‬‬ ‫پرداخت يارانه انرژي در سال‌هاي اخير به‬ ‫دليل افزايش شکاف بين قيمت‌هاي داخلي‬ ‫و جهان��ي انرژي تاثير بس��ياري در افزايش‬ ‫مصرف انرژي داش��ته و فشار مالي زيادي را‬ ‫در بودجه ساليانه به دولت‌ها وارد کرده است‪.‬‬ ‫عالوه بر اين‪ ،‬تفاوت قيمت بين حامل‌هاي‬ ‫انرژي در ايران و کش��ورهاي منطقه ابزاري‬ ‫شده براي افزايش روزافزون قاچاق سوخت‬ ‫ک��ه در کنار کاه��ش به��ره‌وري و راندمان‬ ‫مصرف س��وخت‪ ،‬موجبات اختالالت عمده‬ ‫در مديري��ت مصرف انرژي و اتالف بيش از‬ ‫اندازه منابع زيرزميني را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬م��اه آخر س��ال ‪ ١٣٩٠‬دولت وقت‬ ‫س��عي کرد ب��ا اج��راي قان��ون هدفمندي‬ ‫يارانه‌ها در چارچوب مرحله نخس��ت طرح‬ ‫تحول اقتصادي با افزايش قيمت حامل‌هاي‬ ‫انرژي ش��کاف بي��ن قيمت‌ه��اي داخلي و‬ ‫منطقه‌اي را تعديل کند‪ .‬ولي در س��ال‌هاي‬ ‫‪ ١٣٩٠‬ب��ه بع��د ب��ه دلي��ل تغيي��ر فاصله‬ ‫قيمت‌هاي داخل��ي با قيمت‌هاي منطقه‌اي‬ ‫به دلي��ل افزايش تورم و کاهش ارزش پول‬ ‫ملي در برابر دالر‪ ،‬دوباره شاهد افزايش قابل‬ ‫مالحظه شکاف قيمتي هستيم‪.‬‬ ‫بررس��ي مقايس��ه‌اي ف��روش داخل��ي‪،‬‬ ‫ارزش منطق��ه‌اي و يارانه حامل‌هاي انرژي‬ ‫فرآورده‌ه��اي نفت��ي و گاز طبيع��ي در‬ ‫سال‌هاي ‪ ١٣٨٠‬تا ‪ ١٣٩٠‬بر اساس ترازنامه‬ ‫هي��درو کربوري س��ال ‪ ١٣٩٠‬وزارت نفت‬ ‫نش��ان مي‌دهد که در يک دوره ‪ ۱۰‬س��اله‬ ‫جم��ع کل يارانه ان��رژي در اين بخش از ‪٩‬‬ ‫ه��زار و ‪ ٧٦٠‬ميليارد توم��ان به ‪ ٩٠‬هزار و‬ ‫‪ ٧٤٤‬ميلي��ارد تومان افزاي��ش پيدا کرده و‬ ‫تقريبا ‪ ۳/۹‬برابر شده است‪.‬‬ ‫اي��ن آمار نش��ان مي‌دهد در س��ال‌هاي‬ ‫‪ ١٣٨٠‬ت��ا پايان س��ال ‪ ١٣٩٠‬در مجموع‬ ‫‪ ٤٥٥‬ه��زارو ‪ ٩٥٦‬ميلي��ارد توم��ان يارانه‬ ‫حامل‌ه��اي انرژي در بخ��ش فرآورده‌هاي‬ ‫نفت��ي و گاز طبيع��ي داده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫رقم بزرگ��ي که در صورت مصرف ش��دن‬ ‫در بخش‌ه��اي مرب��وط به رف��اه اجتماعي‬ ‫و توس��عه صنعت��ي مي‌توانس��ت مش��کل‬ ‫گشاي بس��ياري از چالش‌هاي اقتصادي و‬ ‫اجتماعي امروز در بخش تامين اجتماعي و‬ ‫اشتغال باشد‪.‬‬ ‫در اي��ن م��ورد‪ ،‬نگاه��ي کلي به س��هم‬ ‫ه��ر ي��ک از بخش‌ه��ا از ياران��ه دريافتي‬ ‫فراورده‌ه��اي نفتي و گاز طبيعي در س��ال‬ ‫‪ ١٣٩٠‬نشان مي‌دهد از کل يارانه ‪ ٩٠‬هزار‬ ‫و ‪ ٧٤٤‬ميلي��ارد توماني پرداخت ش��ده در‬ ‫اين س��ال‪ ،‬حدود ‪ ٦٦‬هزار و ‪ ١١٠‬ميليارد‬ ‫توم��ان مرب��وط به بخش نهاي��ي مصرف و‬ ‫‪ ٢٤‬ه��زار و ‪ ٦٣٤‬ميلي��ارد توم��ان مربوط‬ ‫ب��ه بخش نيروگاهي بوده اس��ت‪ .‬در بخش‬ ‫نهايي مصرف بيشترين يارانه با ‪ ٢١‬هزار و‬ ‫‪ ٧٨٠‬ميليارد تومان متعلق اس��ت به بخش‬ ‫خانگي و بخ��ش حمل و نقل با ‪ ٢١‬هزار و‬ ‫‪ ٢٨٩‬ميليارد توم��ان‪ ،‬بخش صنعت با ‪١٦‬‬ ‫ه��زار و ‪ ٨٢٩‬ميليارد تومان‪ ،‬بخش تجاري‬ ‫و عمومي با ‪ ٣‬هزار و ‪ ٤٨٢‬ميليارد تومان و‬ ‫بخش کش��اورزي با ‪ ٢‬هزار و ‪ ٦٨٢‬میليارد‬ ‫تومان به ترتيب در رتبه‌هاي بعدي دريافت‬ ‫يارانه انرژي قرار داشته‌اند‪.‬‬ ‫تعريف ‪ 34‬ميليارد دالر طرح با هدف بهينه‌سازي مصرف انرژي‬ ‫مديرعامل ش��رکت بهينه‌س��ازي مصرف سوخت از‬ ‫تعري��ف ‪ ۳۴‬ميلي��ارد دالر طرح با هدف بهينه‌س��ازي‬ ‫مص��رف انرژي از محل بند «ق» تبصره ‪ ٢‬قانون بودجه‬ ‫سال ‪ ٩٣‬کل کشور خبر داد‪ .‬نصرت‌اهلل سيفي افزود‪ :‬از‬ ‫آنجا که احتمال افزوده ش��دن طرحهاي جديد در اين‬ ‫حوزه وجود دارد و از سويي‪ ،‬نهايي شدن هر طرح در گرو‬ ‫تصويب آن در ش��وراي اقتصاد است‪ ،‬اين عدد مي‌تواند‬ ‫کاه��ش يا افزايش ياب��د‪ .‬وي به ط��رح ارتقاي کارايي‬ ‫موتورخانه‌هاي س��اختمان‌هاي اداري و مسکوني اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬پس از مدتها اجراي آزمايش��ي اين طرح‬ ‫در ‪ 5000‬موتورخانه در سطح کشور‪ ،‬اين نتيجه حاصل‬ ‫ش��د که انرژي بس��ياري در موتورخانه‌ها تلف مي‌شود‬ ‫و از اين‌رو‪ ،‬ارتقاي کارآيي موتورخانه‌ها در دس��تور کار‬ ‫قرار گرفت‪ .‬وي به طرح جايگزيني ‪ ١٤٠‬هزار تاکس��ي‬ ‫فرسوده با تاکسي‌هاي برقي‪ ،‬هيبريدي و مصرف‌کننده‬ ‫سي ان جي اش��اره و تصريح کرد‪ :‬اگرچه خودروسازها‬ ‫تاکنون نتوانسته‌اند در بهبود توليدات خود و حرکت به‬ ‫سمت توليد خودروهاي هيبريدي و برقي‪ ،‬موفق باشند‬ ‫اما با توجه به برخي مذاکرات خودروسازها براي انتقال‬ ‫دانش فني خودروهاي برقي يا افزايش ميزان پيمايش‬ ‫خودروهايي که از سوخت سي ان جي استفاده مي‌کنند‪،‬‬ ‫اميدواريم قابليت اجرايي ش��دن اين طرح در آینده‌اي‬ ‫کاهش واردات بنزين به بيش از ‪ ٤٠٠‬ميليون ليتر‬ ‫نزديک فراهم شود‪ .‬سيفي همچنين از طرح جايگزيني‬ ‫‪ ٤٠٠‬هزار موتورسيکلت برقي به جاي بنزيني خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬موتورسيکلت‌هاي بنزيني‪ ،‬عالوه بر آلودگي صوتي‪،‬‬ ‫به دليل احتراق ناقص س��وخت‪ ،‬تا چهار برابر خودروها‬ ‫آاليندگي زيست محيطي توليد مي‌کنند و به اين دليل‪،‬‬ ‫جايگزيني آن با موتورسيکلت‌هاي برقي الزامي است‪.‬وي‬ ‫با بيان اينکه در صورت اجرايي شدن اين طرح‪ ،‬پس از‬ ‫مدتي از ورود موتورسيکلت‌هاي بنزيني به داخل شهر‬ ‫جلوگيري مي‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در اين ط��رح که اعتبار آن‬ ‫‪ ١٩٠‬ميليون دالر پيش بيني ش��ده اس��ت‪ ،‬به ازاي هر‬ ‫موتورسيکلت ‪ ٣٠٠‬دالر به س��ازنده پرداخت مي‌شود‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه اين طرح در کالنشهرها پياده مي‌شود‪،‬‬ ‫اعتبار کلي طرح را ‪ ١٠‬ميليارد دالر عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫از اين ميان‪ ٢ ،‬ميليارد دالر براي اجراي طرح در تهران‬ ‫اختصاص مي‌يابد‪.‬‬ ‫مديرعامل شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده‌هاي‬ ‫نفت��ي گف��ت‪ :‬واردات بنزين از ابتداي امس��ال کاهش‬ ‫چش��مگيري يافته‪ ،‬به گونه‌اي که در ‪۴/۵‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال با تسريع در اجراي طرح‌هاي پااليشي روزانه ‪٣‬‬ ‫ميليون ليتر و در مجموع ‪ ٤١٠‬ميليون ليتر نس��بت به‬ ‫دوره زماني مشابه کاهش واردات بنزين داشته‌ايم‪.‬‬ ‫عب��اس کاظمي ب��ا بيان اي��ن ک��ه واردات بنزين از‬ ‫ابتداي امس��ال تاکنون به دليل تسريع در بهره‌برداري‬ ‫بخشي از طرح‌هاي پااليش��ي و افزايش توليد‪ ،‬کاهش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از ابتداي امس��ال تاکنون روزانه‬ ‫‪ ٧‬ميليون ليتر بنزين وارد کش��ور ش��ده که براس��اس‬ ‫ني��از پيش‌بيني ش��ده بايد اين حجم ب��ه ‪ ١٠‬ميليون‬ ‫ليتر برس��د‪ .‬وي با بيان اين که کاه��ش واردات بنزين‬ ‫در ش��رايطي محقق ش��ده که مصرف بنزين امس��ال‬ ‫‪ ٣‬ميليون ليتر در روز نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫قبل افزايش يافته اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با تسريع در اجراي‬ ‫طرح‌هاي توس��عه‌اي‪ ،‬در مجموع ظرفيت توليد بنزين‬ ‫داخلي امسال ‪ ٦‬ميليون ليتر افزايش داشته است‪.‬‬ ‫کاظمي تصريح کرد‪ :‬س��ال گذشته در کنار مجموع‬ ‫توليد بنزي��ن پااليش��گاه‌ها‪ ،‬روزان��ه ‪ ١٠‬ميليون ليتر‬ ‫بنزين از طريق واردات و ريفورميت از پتروش��يمي‌ها‪،‬‬ ‫دريافت ش��د‪ .‬مديرعامل شرکت ملي پااليش و پخش‬ ‫‪ ۲‬علت توقف سوآپ فرآورده‌هاي نفتي‬ ‫تسنيم‪ -‬عضو هيات ریيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اعالم اين که صادرات ميعانات‬ ‫گازي شامل فهرست تحريم‌هاي آمريکا نيست‪ ۲ ،‬علت توقف سوآپ فرآورده‌هاي نفتي را تشريح کرد‪.‬‬ ‫سيد حميد حسيني با بيان اين که در فهرست تحريم نبودن ميعانات گازي باعث افزايش صادرات اين‬ ‫محصول و افزايش درآمدهاي کشور خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬اين موضوع اگر چه منتفي نيست اما شرايط به‬ ‫گونه‌اي نيست که بخش خصوصي بتواند پول محموله‌هاي بزرگ نفت خام را از پيش پرداخت کند‪.‬‬ ‫وي اظهار کرد‪ :‬ش��رکت ملي نفت نيز هيچگونه مکانيزمي که بتواند محموله نفت خام را به صورت‬ ‫اعتباري در اختيار بخش خصوصي بگذارد و به اين بخش اعتماد کند ندارد؛ بنابراين مذاکرات قفل‬ ‫شده است‪ .‬وي در مورد علت توقف عمليات سوآپ فرآورده‌هاي نفتي توضيح داد‪ :‬وضعيت منطقه به‬ ‫ويژه کشور عراق خوب و عادي نيست و کسي ريسک انجام اين عمليات را در اين وضعيت نمي‌پذيرد‬ ‫و نمي‌تواند تعهد کند که فرآورده را تحويل بدهد‪ ،‬چرا که به دليل ناامني در اين کشور دائماً مرزهاي‬ ‫عراق در حال باز و بسته شدن است‪.‬‬ ‫آمادگی ‪ ١٧‬شرکت برای سرمایه‌گذاری در صنعت گاز‬ ‫در پی مذاکرات انجام ش��ده با ش��رکت‌های صاحب برند و معتبر نفت و گاز جهان و به‌ویژه‬ ‫شرکت‌های نفتی اروپایی و همچنین اقدام وزارت نفت در راستای بازنگری قراردادهای نفتی‪،‬‬ ‫شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در صنعت گاز ایران اعالم آمادگی کرده‌اند‪ .‬در حالی که‬ ‫تحریم‌های بین‌المللی روی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی ایران تاثیر منفی گذاشت‪،‬‬ ‫پس از مذاکرات انجام شده بین ایران و گروه ‪ ، 5+1‬وزارت نفت مذاکرات خود را با شرکت‌های‬ ‫بزرگ نفت و گاز جهان آغاز کرد و حتی بیژن زنگنه وزیر نفت نیز اعالم کرد که نسبت به حضور‬ ‫خارجی‌ها در صنعت نفت و گاز ایران خوش��بین است‪ .‬بر این اساس مسئول کمیته تخصصی‬ ‫سرمایه‌گذاری شرکت ملی گاز ایران گفت‪ ۱۳ :‬شرکت اروپایی و آسیایی و ‪ ٤‬شرکت داخلی برای‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ ١٥‬میلیارد دالری در صنعت گاز ایران اعالم آمادگی کرده‌اند و در قالب بسته‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری‪ ،‬پروژه‌ها تعریف و ارائه شده است‪ .‬اصغر سهیلی‌پور اظهار کرد‪ :‬تاکنون ‪ ٢١‬جلسه‬ ‫با ش��رکت‌های داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت گاز برگزار شده است و درباره‬ ‫نحوه‪ ،‬میزان و روش‌های سرمایه‌گذاری به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ایم‪ .‬وی افزود‪ ٤ :‬شرکت‬ ‫انگلیسی و فرانسوی‪ ٣ ،‬شرکت ژاپنی‪٢ ،‬شرکت کره‌جنوبی‪ ٤ ،‬شرکت چینی و ‪ ٤‬شرکت ایرانی‬ ‫برای حضور در پروژه‌های صنعت گاز ایران اعالم آمادگی کرده‌اند و حوزه فعالیت این شرکت‌ها‬ ‫لوله‌سازی‪ ،‬توسعه پاالیشگاه‌ها و ایستگاه‌های تقویت فشار است‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس مالحظه مي‌ش��ود س��هم‬ ‫نيروگاه‌ه��ا از جمع کل يارانه پرداختي ‪٩٠‬‬ ‫هزار و ‪ ٧٤٤‬ميليارد توماني در سال ‪١٣٩٠‬‬ ‫حدود ‪ ٢٧‬درصد است‪.‬‬ ‫در بخش نهايي مصرف هم سهم هر يک‬ ‫از بخش‌ه��ا از جم��ع کل يارانه ‪ ٩٠‬هزار و‬ ‫‪ ٧٤٤‬ميلي��ارد تومان��ي به ترتي��ب عبارت‬ ‫اس��ت از‪ :‬خانگي ‪ ٢٤‬درص��د‪ ،‬حمل و نقل‬ ‫‪ ٢٣‬درص��د‪ ،‬صنعت ‪ ١٩‬درص��د‪ ،‬تجاري و‬ ‫عمومي ‪ ٤‬درصد و کشاورزي ‪ ٣‬درصد‪.‬‬ ‫از مجم��وع کل يارانه پرداختي در س��ال‬ ‫‪ ١٣٩٠‬حدود ‪ ٧‬هزار و ‪ ٤٤٣‬ميليارد تومان‬ ‫مربوط به بخش بنزين موتور‪ ،‬حدود ‪ ٣‬هزار‬ ‫و ‪ ٦٠٨‬ميليارد تومان مربوط به نفت سفيد‪،‬‬ ‫حدود ‪ ٢٢‬هزار و ‪ ٥٣‬ميليارد تومان مربوط‬ ‫ب��ه نفت گاز‪ ،‬حدود ‪ ٧‬ه��زار و ‪ ٧٨‬ميليارد‬ ‫تومان مربوط به نف��ت کوره‪ ،‬حدود ‪۱‬هزار‬ ‫و ‪ ٦٠٢‬ميلي��ارد تومان مرب��وط به گازمايع‬ ‫و بال��غ بر ‪ ٤٨‬ه��زار و ‪ ٩٦٠‬ميليارد تومان‬ ‫مربوط به گاز طبيعي بوده است‪.‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫فرآورده‌هاي نفتي با تاکيد بر افزايش ‪ ٦‬ميليون ليتري‬ ‫توليد بنزين امسال نسبت به سال گذشته‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اميدواريم تا پايان امسال روند افزايش توليد بنزين ادامه‬ ‫داشته باش��د‪ .‬کاظمي با اشاره به در مدار سرويس قرار‬ ‫گرفتن واحدهاي جديد طرح پااليشگاه آبادان در آبان و‬ ‫پااليشگاه اصفهان تا حداکثر بهمن ماه امسال‪ ،‬گفت‪ :‬تا‬ ‫پايان سالجاري عالوه بر افزايش کيفيت بنزين‪ ،‬افزايش‬ ‫ظرفي��ت توليد نيز خواهيم داش��ت‪ .‬او به طرح افزايش‬ ‫کیفیت و ظرفيت بنزين‌س��ازي پااليش��گاه بندرعباس‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬با اجراي اين طرح‪ ،‬در بهار سال آينده‬ ‫‪ ٥‬ميليون ليتر ديگر به ميزان توليد کنوني بنزين کشور‬ ‫افزوده خواهد شد‪ .‬به گفته اين مقام مسئول با راه‌اندازي‬ ‫فاز اول پااليش��گاه ميعانات گازي س��تاره خليج فارس‬ ‫در پايان س��ال آينده‪ ،‬ايران از واردکننده به صادرکننده‬ ‫بنزين تبديل مي‌شود‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب(سهامی خاص)‬ ‫شرکت خدمات مهندسی وتجهیزات صنعتی توربین جنوب(سهامی خاص)‬ ‫مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای شماره ‌مم‌ت‌ج‪ 93/126/‬مربوط به انجام‬ ‫عملیات رسوب‌زدایی‪ ،‬تمیزکاری تیوب‌ها در حد ادی‌کارنت و آزمایش‬ ‫ایستایی مبدل‌های هوایی گاز مربوط به کارخانه گاز مایع ‪400‬الف‬ ‫شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب در نظر دارد انجام‬ ‫عملیات فوق‌الذکر را طبق مشخصات و با شرایط کلی زیر از طریق مناقصه‬ ‫عمومی به مناقصه‌گر واجد شرایط واگذار نماید‪:‬‬ ‫الف‪ -‬شرح مختصر کار‪:‬‬ ‫تجهیز و برچیدن کارگاه بارگیری‪ ،‬تخلیه کاال و مواد بخارزنی‪ ،‬تمیزکاری‬ ‫مناسب‪ ،‬داربست‌بندی و باز کردن داربست‪ ،‬راه‌اندازی مقدماتی و نهایی‪ ،‬حفر‬ ‫گودال‪ ،‬تهیه و تامین آبدارچی‪ ،‬تمیزکاری محیط کار و سایر عملیات جزیی و‬ ‫کلی که در اسناد مناقصه درج گردیده است‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مدت انجام کار‪:‬‬ ‫مدت انجام کار (‪ 45‬روز) می‌باشد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬برآورد کارفرما‪:‬‬ ‫برآورد کارفرما جهت انجام عملیات‪ 1/557/095/640‬ریال (یک میلیارد و‬ ‫پانصد و پنجاه و هفت میلیون و نود و پنج‌هزار و ششصد و چهل ریال)‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫د‪ -‬شرایط مناقصه‌گران متقاضی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارا بودن حداقل پایه ‪ 5‬در رشته تاسیسات و تجهیزات یا دارا بودن‬ ‫مجوزهای الزم در زمینه «ادی کارنت»‬ ‫‪ -2‬توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 12/000/000‬ریال‬ ‫(دوازده میلیون ریال) و همچنین ‪0/05‬مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن)‬ ‫به‌عنوان تضمین انجام تعهدات‬ ‫‪ -3‬دارا بودن خط‌مشی و نظام ‪( HSE‬ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط‌زیست)‬ ‫پیمانکاران متناسب با موضوع مناقصه‬ ‫‪ -4‬ارائه نمودار سازمانی شرکت‪ -‬اساسنامه‪ -‬آگهی تاسیس و آخرین تغییرات‬ ‫‪ -5‬دارا بودن شناسه ملی اشخاص حقوقی‬ ‫نوبت سوم‬ ‫شماره مجوز ‪230019‬‬ ‫‪ -6‬دارا بودن کد اقتصادی‬ ‫‪ -7‬ارائه حداقل ‪ 2‬مورد سابقه کار مشابه در این زمینه‬ ‫هـ ‪ -‬محل‪ ،‬زمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه‌گران‪:‬‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود حداکثر ظرف مدت ‪ 4‬روز پس‬ ‫از انتشار آگهی نوبت دوم‪ ،‬آمادگی خود را به صورت کتبی و با همراه داشتن‬ ‫اصل گواهی تعیین صالحیت پیمانکاری مورد نظر به‌منظور تطبیق با تصویر‬ ‫آن به آدرس زیر اعالم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ می‌دارد به مدارکی که‬ ‫پس از انقضای مهلت مقرر ارائه می‌گردد‪ ،‬ترتیب اثر ندهد‪ .‬ضمنا پس از‬ ‫بررسی‌های الزم اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ضمنا عطف به بند ‪ 5‬و ‪ 6‬دعوتنامه و دستورالعمل مناقصه جلسه توجیهی‬ ‫قبل از پیشنهاد نرخ روز چهارشنبه مورخ ‪ 93/05/29‬ساعت ‪ 10:00‬صبح‬ ‫در محل کارخانه گاز و گاز مایع ‪ 400‬مارون برگزار خواهد شد‪ .‬جهت ارائه‬ ‫نرخ مناقصه‌گران حداکثر تا ساعت ‪ 14:00‬بعدازظهر روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 93/06/09‬مهلت خواهند داشت‪ .‬گشایش و قرائت پیشنهادات‪ ،‬روز دوشنبه‬ ‫مورخ ‪ 93/06/10‬ساعت ‪ 9:00‬صبح برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫نشانی محل اعالم آمادگی و دریافت اسناد‪ :‬اهواز‪ -‬کوی فدائیان اسالم‪-‬‬ ‫خیابان نفت‪ -‬ستاد حراست سابق درب‪ -5‬امور حقوقی و قراردادها همزمان‬ ‫ارائه معرفی‌نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان‬ ‫شرکت‌ها در همه مراحل الزم و ضروری می‌باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :1‬حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه و آگهی تاسیس و آخرین‬ ‫تغییرات ثبتی الزامی می‌باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :2‬مناقصه‌گر ضمن اعالم آمادگی تائید می‌نماید هیچ‌یک از اعضای‬ ‫هیات‌مدیره و سهام‌داران آن شرکت‪ /‬پیمانکاری شاغل دولتی نبوده و‬ ‫مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب دی‌ماه ‪1337‬‬ ‫نمی‌باشند‪.‬‬
‫اقتصاد‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5‬‬ ‫در صورتي که برنامه‌ريزي‌هاي دولت براي رس��يدن‬ ‫ب��ه تورم تک رقمي در س��ال ‪ 95‬محقق ش��ود‌‪ ،‬نظام‬ ‫بانکي نيز بايد به س��مت نرخ سود تک رقمي حرکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مس��عود نيلي‪ ،‬مش��اور اقتصادي رييس‌جمهور در‬ ‫گفت و گو با افکار نيوز با بيان اين‌که عاملي که باعث‬ ‫مي‌ش��ود ما از رکود خارج ش��ويم‪ ،‬نبايد موقتي باشد‪،‬‬ ‫تاکيد کرد‪ :‬اگر نخستین عامل ايجاد شوک در راستاي‬ ‫خروج از رکود همراس��تا با س��اير عوامل تاثيرگذار بر‬ ‫اين موضوع باشد‪ ،‬رشد اقتصادي استمرار پيدا مي‌کند‪،‬‬ ‫به همين خاطر در گزارش��ي که تهيه ش��ده‪ ،‬س��راغ‬ ‫يکسري سازوکارهايي رفتيم که نسبتا بنيادي است‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌که ش��ايد بتوانيم در س��ال ‪ ۹۵‬تورم‬ ‫تک‌رقمي داشته باشيم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر بتوانيم به اين‬ ‫نقطه برس��يم‪ ،‬آن زمان نرخ سود بانکي نيز يک رقمي‬ ‫مي‌شود‪ .‬مسعود نيلي در پاسخ به اين پرسش که براي‬ ‫پايدار ماندن روند رش��د اقتصادي بعد از اجراي بسته‬ ‫سياس��تي دولت براي خ��روج غيرتورمي از رکود‪ ،‬چه‬ ‫برنامه‌اي بايد داش��ت؟ گفت‪ :‬پايداري بهبود وضعيت‪،‬‬ ‫يعني اين‌که دوباره اتفاقات گذشته نيفتد‪.‬‬ ‫نيلي با بيان اين‌که يکي از عواملي که در اس��تمرار‬ ‫رشد مثبت اقتصادي خيلي تعيين‌کننده است‪ ،‬تداوم‬ ‫روند تورم پايين اس��ت‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬در واقع با توجه‬ ‫به ايجاد ش��رايطي براي کاهش نرخ تورم در کشور و‬ ‫همچنين اعتقاد رييس‌جمهور به اس��تفاده نکردن از‬ ‫منابع بانک مرکزي و قرار دادن آن به‌عنوان خط قرمز‬ ‫دولت‪ ،‬يک فرصت استثنايي ايجاد شده که ما تورم را‬ ‫کنترل کنيم‪.‬‬ ‫در آخرین گزارش بانک مرکزی اعالم شد‬ ‫کاهشتورم تولیدکننده‬ ‫س�میرا کرمی‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬تورم بخش تولید‬ ‫مهلک‌ترین نوع تورم برای هر اقتصادی است‪ ،‬چرا که منجر‬ ‫به کاهش تولید و اش��تغال می‌گردد‪ .‬رکود صنعت یکی از‬ ‫نتایج تورم‌های بخش عرضه است که منجر به درخواست‬ ‫صنعتگران برای حمایت‌های بیشتر شده است‪ .‬این تورم‬ ‫وقت��ی رخ می‌دهد ک��ه صنعتگران ی��ا تولیدکنندگان با‬ ‫افزایش قیمت نهاده‌های تولید روبه‌رو می‌شوند‪ .‬مهم‌ترین‬ ‫نهاده‌های تولی��د در هر اقتصادی تکنولوژی و نیروی کار‬ ‫است که منجر به افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد‪ .‬از‬ ‫یک طرف تولیدکننده با افزایش هزینه روبه‌رو شده است‬ ‫و از طرف دیگر بحث س��ود تولیدکننده است که نباید از‬ ‫آستانه مرزی «نقطه تعطیل بنگاه»‪ ،‬کمتر شود‪ .‬بنابراین‬ ‫تولیدکننده در کوتاه‌مدت مجبور اس��ت قیمت کاالهای‬ ‫نهایی تولید شده را افزایش دهد‪ .‬به این نوع افزایش قیمت‪،‬‬ ‫تورم سمت عرضه می‌گویند‪.‬‬ ‫به گزارش بانک مرکزی‌‪ ،‬ش��اخص کل تولید کننده در‬ ‫اسفند سال ‪‌،92‬برابر ‪ 510،2‬بوده است که در فروردین سال‬ ‫‪ 93‬به ‪ 524،7‬رسیده است‪ .‬این شاخص در اردیبهشت ‪93‬‬ ‫به ‪ 542،1‬افزایش می یابد‪ .‬شاخص تولیدکننده در خرداد‬ ‫‪ 93‬برابر ‪ 545،7‬است‪ .‬در جدول زیر با محاسبه رشد این‬ ‫ش��اخص‪ ،‬تورم ماهانه بخش تولید را محاس��به کرده‌ایم‪.‬‬ ‫با بررس��ی روند تورم تولید مش��اهده می کنیم که تورم‬ ‫تولیدکننده در خرداد ماه‌‪ ،‬نسبت به اردیبهشت با کاهش‬ ‫چشمگیری روبه‌رو بوده است‪ ،‬اگر چه این موضوع امیدوار‬ ‫کننده است اما هنوز هم شاخص قیمت تولید باال است و‬ ‫نیاز به کاهش‌های بیشتر و مداوم برای برون‌رفت از رکود‬ ‫تورمی الزامی است‪ .‬برای تحلیل عملکرد تولیدکنندگان و‬ ‫راه‌های برون‌رفت از شرایط تورم عرضه‪ ،‬با چند اقتصاددان‬ ‫در این خصوص به صحبت نشستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای کاهش تورم عرضه‬ ‫حمیدرضا برادران ش��رکاء‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫عالم��ه طباطبای��ی درخصوص ت��ورم س��مت عرضه در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تورم سمت عرضه یعنی‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫تولید بی��ش از نیاز‪ ،‬که منجر به م��ازاد عرضه در اقتصاد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تورم سمت عرضه‪ ،‬به خاطر افزایش‬ ‫قیمت نهاده‌ها اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ 2 :‬راهکار برای کاهش‬ ‫این تورم تاکنون پیش��نهاد شده است‪ ،‬راهکار اول کاهش‬ ‫قیمت نهاده‌ها و راهکار دیگر افزایش بهره‌وری تولید است‪.‬‬ ‫بهره‌وری بیش��تر یعنی با میزان معینی از نهاده‌ها‪ ،‬تولید‬ ‫بیشتری داشته باش��یم‪ .‬در واقع باید کارایی یا بهر‌ه وری‬ ‫تولید را افزایش دهیم‪ .‬در دنیا به‌دنبال راهکارهای افزایش‬ ‫بهره‌وری تولید هستند‪ .‬در اقتصادهای پیشرفته مهم‌ترین‬ ‫موض��وع مورد بح��ث تولیدکنن��دگان‪ ،‬چگونگی افزایش‬ ‫بهره‌وری تولید اس��ت‪ .‬آموزش نیروی انس��انی و پرورش‬ ‫نی��روی کار ماهر و متخصص یک��ی از رایج‌ترین راه‌های‬ ‫افزای��ش به��ره‌وری تولید که از دیگ��ر روش‌های افزایش‬ ‫بهره‌وری‌‪ ،‬بهبود تکنولوژی است و با کمک بهبود آن‪ ،‬حجم‬ ‫تولید به‌ازای نهاده‌ها افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ناتوانی تولید در کاهش قیمت نهاده‌ها‬ ‫این کارشناس اقتصادی معتقد است اگر تولیدکنندگان‬ ‫دنبال کاهش قیمت نهاده‌ها باش��ند به ج��ز در مواردی‬ ‫خاص‪ ،‬این امر غیرممکن است‪.‬‬ ‫وی در تشریح این موضوع گفت‪ :‬کاهش دستمزد نیروی‬ ‫کار یا خرید ماشین‌آالت ارزان‌تر امکان‌پذیر است‪ ،‬اما این‬ ‫رویکرد‪ ،‬هزین ‌ه بیشتری برای کل اقتصاد به بار خواهد آورد‪.‬‬ ‫مناسب‌تر بودن قیمت ماش��ین‌آالت خارجی در مقایسه‬ ‫با ماش��ین‌آالت داخلی‪ ،‬یکی از دالیلی است که کشورها‬ ‫دنبال ماش��ین‌آالت خارجی و منابع خارجی می‌روند اما‬ ‫باید حواس مان باشد که وقتی به سمت مبادالت خارجی‬ ‫می‌روی��م در حال ایجاد ارزش‌افزوده ب��رای کاالهای غیر‬ ‫داخلی هستیم‪.‬‬ ‫این مدرس اقتصاد با تاکید بر اینکه تولیدکننده باید به‬ ‫یک تعادل در مصرف کاالهای س��رمایه ای برسد به جای‬ ‫آنکه تصمیم‌هایش دائما به س��مت خرید کاالی خارجی‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد ما باید بر تولید داخلی و ارتقای بخش‬ ‫عرضه متمرکز باشد‪ .‬به‌طور خالصه‌‪ ،‬باید دنبال کاالهایی‬ ‫بود ک��ه تولید و بهره‌وری داخل��ی را افزایش دهد‪ ،‬یعنی‬ ‫به‌ازای نهاده‌های ثابت‪ ،‬حجم تولید افزایش پیدا کند و در‬ ‫مرتبه دوم آموزش نیروی کار است‪ .‬در تمام این پدیده‌ها‬ ‫باید تعادل رعایت ش��ود که عملکرد اقتصاد ما به س��مت‬ ‫بخش خارجی نرود‪.‬‬ ‫برادران ش��رکا با اشاره به اینکه بسیاری از اقتصاددان با‬ ‫واردات کاالی نهای��ی خارجی مخالف هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬اما‬ ‫بس��یاری دیگر موافق واردات کاالهای واسطه‌ای تولید یا‬ ‫کاالی سرمایه‌ای هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت مس�ائل ارزش�ی‪ ،‬بهبود بهره وری نیروی‬ ‫کار‬ ‫وی در ادامه به سایر راهکارهای افزایش بهره‌وری اشاره‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬بهره‌وری نیروی کار پدیده‌ای اس��ت که با‬ ‫معضل روبه‌رو است‪ .‬در مواجه شدن با بهره‌وری خیلی‌ها‬ ‫معتقدند در کوتاه‌مدت هیچ راه‌حلی برای افزایش بهره‌وری‬ ‫نداریم‪ .‬وی معتقد است‪ :‬برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد‬ ‫ما فعال باید به مسائل فردی پرداخت باید وجدان کاری در‬ ‫جامع��ه افزایش پیدا کند‪ .‬نیروی کار ما باید بداند حداقل‬ ‫از لحاظ مس��ائل ارزشی هم که ش��ده‪ ،‬کار مفید خود را‬ ‫دوره‬ ‫اسفند ‪1392‬‬ ‫فروردین ‪1393‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫‪1393‬‬ ‫خرداد ‪1393‬‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه وقتی فردی طب��ق قانون دارد‬ ‫‪ 8‬س��اعت کار می‌کند‪ ،‬این ‪ 8‬ساعت باید کار مفید باشد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وقتی نیروی کار وارد محیط کارش می‌ش��ود‬ ‫باید بداند دیگر در اختیار نهاد یا سازمان محل کارش است‬ ‫به این ترتیب اگر افراد مسائل ساده ارزشی را رعایت کنند‬ ‫کارای��ی و بهره‌وری نیروی کار به ش��دت افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫برادران ش��رکا با اش��اره به اینکه بخش قاب��ل توجهی از‬ ‫هزینه‌های تولید با رعایت بیشتر کارکنان‪ ،‬کاهش خواهد‬ ‫یافت‪ ،‬گفت‪ :‬هر کس در هر جایگاهی که است باید بتواند‬ ‫هزینه‌های خود را کاهش دهد‪ .‬اگر از بعد انسانی و اسالمی‬ ‫هم که بخواهیم نگاه کنیم می‌تواند کاهش‌های شدیدی‬ ‫در هزینه‌های تولی��د اتفاق بیفتد‪ .‬وی درخصوص بهبود‬ ‫فناوری افزود‪ :‬فناوری کارا در دنیای اقتصاد نقش و جایگاه‬ ‫عمده‌ای در کش��ورهای پیشرفته و توس��عه یافته دارد‪ .‬با‬ ‫بررس��ی اقتصادی‌های برتر دنیا می‌بینی��م که با افزایش‬ ‫تکنولوژی و کاراتر شدن آن‪ ،‬سهم تولید در تولید ناخالص‬ ‫داخلی این کشورها‪ ،‬افزایش قابل توجهی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حل معضل بیکاری مهم‌تر از بهره‌وری نیروی کار‬ ‫نسرین قبادی‪ ،‬کارشناس اقتصادی نیز درخصوص تورم‬ ‫عرضه معتقد است یک نوع تورم عرضه ناشی از این است‬ ‫که تقاضا بیش��تر از عرضه تولیدکنندگان است پس برای‬ ‫رفع تورم عرضه باید تولید را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬افزایش عرضه و تولید یکی از راه‌های مهم‬ ‫افزایش بهره‌وری تولید اس��ت‪ .‬در کش��ور ما نرخ بیکاری‬ ‫بس��یار باالس��ت پس برای بهبود تورم سمت عرضه بهتر‬ ‫است به سمت افزایش ظرفیت‌های تولیدی بخش صنعت‬ ‫در اقتصاد برویم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در اقتصاد کشور ما به‌خصوص در‬ ‫بخش صنعت ظرفیت‌های خالی بسیار زیادی وجود دارد‬ ‫که باید به سمت به‌کارگیری آنها حرکت کرد‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫متولیان اقتصادی کش��ور به سمت رفع مشکالت بخش‬ ‫تولی��د حرکت کنند تا بتوانند از تمامی ظرفیت‌ها در این‬ ‫حوزه استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬یکی از مهم‌ترین مش��کالت‬ ‫تولیدکنندگان نبود ثبات در رویه‌های سیاسی دولت است‪،‬‬ ‫تغیی��ر مداوم قوانین دولتی‪ ،‬نرخ س��ودها‪ ،‬حجم وام‌دهی‬ ‫وغی��ره موجب بی‌ثباتی ش��رایط ب��رای تولیدکنندگان و‬ ‫سرمایه‌گذاران می‌شود‪.‬‬ ‫قبادی به آسیب‌شناس��ی بخش تولید پرداخت و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بخش تولید در کشور ما با شوک‌های زیادی روبه‌رو‬ ‫است که صدمه‌های جبران‌ناپذیری به تولید می‌زند‪ .‬برای‬ ‫التیام این شوک‌ها‪ ،‬دولت باید به حمایت از بخش صنعت‬ ‫بپ��ردازد‪ .‬چون این بخش‪ ،‬بخش مولد اقتصاد اس��ت و با‬ ‫بهبود عملکرد آن‪ ،‬چرخ‌ه��ای دیگر اقتصاد به حرکت در‬ ‫می‌آیند‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی در تحلیل مقایسه‌ای بهره‌وری‬ ‫کشور‪ ،‬با بهره‌وری سایر کشورها این‌گونه گفت‪ :‬بهره‌وری‬ ‫اقتصاد ایران بسیار پایین است و در مقایسه با کشورهای‬ ‫توسعه یافته شکاف زیادی مشاهده می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته وی بهره‌وری در بخش نیروی انس��انی‪ ،‬بخش‬ ‫انرژی و سایر بخش‌ها مطرح است اما با توجه به وضعیت‬ ‫اش��تغال ایران که در زمینه بیکاری جزو ‪ 10‬کش��ور اول‬ ‫دنیا است نباید به همه ابعاد بهره‌وری نیروی کار پرداخت‪.‬‬ ‫بهره‌وری به برنامه بلندمدتی نیاز دارد‪ .‬کش��ور ما به‌دلیل‬ ‫وج��ود جمعیت قابل توجه بیکار برای افزایش بهره‌وری و‬ ‫کاهش هزینه‌ها نمی‌تواند به‌دنبال کاهش تعداد کارکنان‬ ‫در بنگاه‌های تولیدی باشد‪.‬‬ ‫گروه‌های اصلی‬ ‫گروه‬ ‫شاخص کل تورم بخش تولید کشاورزی‪ ،‬شکار‬ ‫جنگلداری‬ ‫فاینانسچیست؟‬ ‫سهم ‪ 90‬درصدی صنعت از تسهیالت صندوق توسعه ملی‬ ‫گزینش برترین‌های بورس‬ ‫رینگ کشاورزی گرم می‌شود‬ ‫مشاور اقتصادي دولت تاکيد کرد‬ ‫تورم و نرخ سود تک رقمي برای سال ‪95‬‬ ‫اقتصاد محاوره‌ای‬ ‫گروه‌های اختصاصی‬ ‫ماهیگیری‬ ‫ساخت‬ ‫(صنعت)‬ ‫هتل‬ ‫و رستوران‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬انبارداری‬ ‫و ارتباطات‬ ‫آموزش‬ ‫بهداشت و مددکاری‬ ‫اجتماعی‬ ‫سایر خدمات‬ ‫عمومی‬ ‫کشاورزی‪ ،‬شکار‪ ،‬جنگلداری‬ ‫و ماهیگیری‬ ‫ساخت (صنعت)‬ ‫خدمات‬ ‫‪510/2‬‬ ‫‪524/7‬‬ ‫‪0/008‬‬ ‫‪0/028‬‬ ‫‪568/1‬‬ ‫‪567/7‬‬ ‫‪748/9‬‬ ‫‪769/7‬‬ ‫‪545/6‬‬ ‫‪560/5‬‬ ‫‪624/2‬‬ ‫‪637/1‬‬ ‫‪322/2‬‬ ‫‪353/7‬‬ ‫‪398/5‬‬ ‫‪399/5‬‬ ‫‪681/6‬‬ ‫‪683/9‬‬ ‫‪726/9‬‬ ‫‪755/1‬‬ ‫‪573/3‬‬ ‫‪573/5‬‬ ‫‪545/6‬‬ ‫‪560/5‬‬ ‫‪407/1‬‬ ‫‪431/6‬‬ ‫‪542/1‬‬ ‫‪0/033‬‬ ‫‪575/3‬‬ ‫‪781/4‬‬ ‫‪587/1‬‬ ‫‪655/0‬‬ ‫‪363/5‬‬ ‫‪400/4‬‬ ‫‪695/1‬‬ ‫‪769/2‬‬ ‫‪581/2‬‬ ‫‪587/1‬‬ ‫‪441/3‬‬ ‫‪545/7‬‬ ‫‪0/0066‬‬ ‫‪570/1‬‬ ‫‪786/9‬‬ ‫‪591/1‬‬ ‫‪666/4‬‬ ‫‪367/2‬‬ ‫‪401/1‬‬ ‫‪734/1‬‬ ‫‪784/8‬‬ ‫‪576/4‬‬ ‫‪591/1‬‬ ‫‪450/3‬‬ ‫جزئیات خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع برق‬ ‫بهبود وضعیت اقتصاد جهان‬ ‫جلسه هیات عالی واگذاری با حضور وزرای اقتصاد‪ ،‬نیرو‪ ،‬دادگستری‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس و رییس سازمان خصوصی سازی برگزار و مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی‬ ‫با کارگروه وزارت نیرو برای واگذاری ش��رکت‌های توزیع نیروی برق به دو صورت‬ ‫همراه با تاسیسات یا بدون آن وارد مذاکره شود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬عبداهلل پوری حسینی ‪ -‬رییس سازمان‬ ‫خصوصی‌س��ازی و معاون وزیر اقتصاد در این جلس��ه با بیان تاریخچه شرکت‌های توزیع و سیر تاریخی‬ ‫بخش توزیع به ارائه گزینه‌های مختلف نحوه اداره شرکت‌های توزیع نیروی برق پرداخت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پس از اجرای سیاس��ت‌های کلی اصل ‪ 44‬قانون اساس��ی گزینه‌های مختلفی مانند‬ ‫واگذاری با دارایی یا بدون آن مطرح ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس نتایج این جلسه‪ ،‬سازمان خصوصی‌سازی با‬ ‫کارگروه وزارت نیرو برای واگذاری ش��رکت‌های توزیع نیروی برق به دو صورت همراه با تاسیس��ات یا‬ ‫بدون آن وارد مذاکره خواهد شد‪.‬‬ ‫یک موسس��ه تحقیقاتی اعالم کرد با وجود انتش��ار آماره��ای اقتصادی ضعیف‪،‬‬ ‫وضعیت اقتصاد جهانی در حال بهتر ش��دن اس��ت و امسال رشد بهتری نسبت به‬ ‫س��ال گذش��ته خواهد داشت‪ .‬به گزارش تس��نیم ‪ ،‬تحلیلگران بارکلیز کپیتال روز‬ ‫جمعه اعالم کردند‪ ،‬انتشار آمارهای اقتصادی ضعیف‪ ،‬وضعیت اقتصاد جهانی در حال بهتر شدن است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی جهان در ‪ 3‬ماهه سال‌جاری افزایش خواهد یافت‪ .‬در‬ ‫پایان سال نیز رشد اقتصادی بهتر از سال گذشته خواهد بود‪.‬‬ ‫حوزه یورو در ‪3‬ماهه دوم امس��ال‪ ،‬ضعیف‌ترین رش��د تولید ناخالص داخلی خود را از زمان خروج از‬ ‫رکود در اوایل سال گذشته تجربه کرد و تنها ‪ 0/2‬درصد رشد را شاهد بود که کمتر از پیش‌بینی‌های‬ ‫قبل��ی ب��ود‪ .‬بخش عمده‌ای از این کاهش رش��د از اقتصادهای مرکزی یعنی آلمان‪ ،‬فرانس��ه و ایتالیا‬ ‫ناشی می‌شد‪.‬‬ ‫فاینان��س در علم اقتصاد همان مالیه یا دانش مالی‬ ‫اس��ت که به‌عنوان دانش مدیری��ت وجوه یا مدیریت‬ ‫سرمایه تعریف می‌ش��ود‪ .‬دانش مالی مدرن‪ ،‬در واقع‌‬ ‫خانواده‌ای از فعالیت‌های تجاری محس��وب می‌شود‬ ‫ک��ه دربرگیرنده راه‌اندازی بن��گاه‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬مدیریت‬ ‫وجه نقد و پول در انواع حساب‌های سرمایه است‪ .‬این‬ ‫دانش توسط سیس��تم پیچیده‌ای از روابط قدرت در‬ ‫س��اختارهای اقتصادی‪-‬سیاسی‪ ،‬در بازارهای جهانی‪،‬‬ ‫کنترل و س��اختاربندی می‌شود‪ .‬دانش مالی در عین‬ ‫حال که از بعد طراحی ابزارهای نوین مالی‪ ،‬یک هنر‬ ‫است از بعد ارزیابی و ارزش‌گذاری منابع مالی نیز یک‬ ‫علم به حساب می‌آید‪ .‬اما در اقتصاد محاوره‌ای‪ ،‬منظور‬ ‫از فاینانس‌‪ ،‬قراردادهای تامین مالی از منابع بین‌المللی‬ ‫می‌باشد که تامین مالی از منابع بین‌المللی در ‪ 2‬حالت‬ ‫کلی امکان‌پذیر است؛‬ ‫‪ -1‬تامین مالی شرکتی ‪Corporate Finance‬‬ ‫‪ -2‬تامین مالی پروژه ‪Project Finance‬‬ ‫حالت نخس��ت تامین مالی با تعه��د کامل بوده و‬ ‫بازپرداخ��ت تعهدات مال��ی پ��روژه از طریق تمامی‬ ‫دارایی‌های شرکت میسر است‪.‬‬ ‫حال��ت دوم نیز تامین مالی با تعهد محدود یا بدون‬ ‫تعهد محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫منبع بازپرداخت تعهدات پروژه هم‪ ،‬درآمد حاصل‬ ‫از فروش تولیدات و سرمایه‌های مربوط به طرح است‬ ‫که این حالت مقبولیت بیش��تری برای دستگاه‌های‬ ‫اجرای��ی دارد‪ .‬در هر صورت روش فاینانس یک روش‬ ‫کوتاه‌مدت انتقال سرمایه به کشور به حساب می‌آید‬ ‫که پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام‪ ،‬باید اصل‬ ‫سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود‪ .‬بنابراین‬ ‫مهمترین شرط در دریافت وام ارزی‪ ،‬تخصیص آن به‬ ‫طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ‬ ‫بازگشت سرمایه آن معقول است‪.‬‬ ‫قراردادهای تامین مالی (فاینانس) که مابین منابع‬ ‫مختلف بین‌المللی ارائه‌کننده تس��هیالت از یکسو و‬ ‫اس��تفاده‌کنندگان از این تس��هیالت از سوی دیگر‪،‬‬ ‫منعقد می‌ش��ود‪ ،‬به‌طور کلی شامل مفادی است که‬ ‫حقوق‪ ،‬مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین را به‌طور شفاف‬ ‫تعیین کرده و برقرار می‌سازد‪.‬‬ ‫به‌طور خالص��ه قراردادهای فاینانس به این مفهوم‬ ‫هس��تند که یک بانک یا موسس��ه تج��اری خارجی‬ ‫وامی را به‌منظور عملیات معینی به کش��ور یا شرکت‬ ‫مشخصی پرداخت کند‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫ازمصادیقپولشویی‪،‬استفاده‬ ‫از کد اقتصادی دیگران است‬ ‫صدور فاکتورهای غیرواقع��ی از مصادیق اخالل در‬ ‫نظام اقتصادی اس��ت‪ ،‬در این حالت با صدور اینگونه‬ ‫فاکتورها‪ ،‬مؤدی��ان غیرفعال با مؤدی��ان فعال واقعی‬ ‫جابه‌جا می‌شوند و این امر منجر به نشدن شناسایی‬ ‫فعاالن اقتصادی و در نتیجه فرار مالیاتی می‌شود‪.‬‬ ‫معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با‬ ‫اشاره به انتقادات تولیدکنندگان فوالد مبنی بر حمایت‬ ‫نکردن از تولید در این بخش‪ ،‬یکی از مش��کالت این‬ ‫بخش را اس��تفاده از کد اقتصادی (اطالعات و اسناد‬ ‫هویتی) مربوط به دیگر شرکت‌ها در معامالت عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این امر می‌تواند یکی از مصادیق تخلفات‬ ‫موضوع قانون پولشویی تلقی شود‪.‬‬ ‫علیرضا طاری در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه‪ ،‬برخی‬ ‫شرکت‌ها و مؤدیان مالیاتی در معامالت از اسناد هویتی‪،‬‬ ‫نام و مش��خصات دیگران موسوم به خرید کد اقتصادی‬ ‫اس��تفاده می‌کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این مسیر به دنبال‬ ‫اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و س��ایر قوانین از جمله‬ ‫قانون تجارت‪ ،‬قانون مدنی‪ ،‬قانون مبارزه با پولش��ویی و‬ ‫قانون مجازات اس�لامی و رفع آثار مالیاتی آن هس��تیم‬ ‫ضمنا تاکنون چندین مورد پیگی��ری قانونی و حقوقی‬ ‫موضوع منجر به محکومیت و حبس متخلفان شده است‪.‬‬ ‫معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از نظر این س��ازمان دریافت نکردن کاال توسط‬ ‫متقاضی دریافت صورتحس��اب (خری��د غیرواقعی)‪،‬‬ ‫پرداخ��ت نک��ردن کامل وجه صورتحس��اب و حمل‬ ‫نکردن کاال‪ ،‬تم��ام حکایت از انجام معامله غیرواقعی‬ ‫دارد و آنان نمی‌توانند مدعی باش��ند ب��ه دلیل درج‬ ‫نشدن فهرست این گونه مؤدیان در فهرست مؤدیان‬ ‫فاقد اعتبار‪ ،‬معامالت غیرواقعی و صوری خالف واقع‪،‬‬ ‫قانونی تلقی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از هر فرد یا شرکتی که کاال خریداری می‌شود‬ ‫باید وجه آن از طریق حساب بانکی به حساب همان فروشنده‬ ‫واریز گردد اما برخی فاکتورها از طریق ش��رکت‌های صوری‬ ‫فاقد هویت‪ ،‬رس��میت و جا و مکان مشخص و بدون امکان‬ ‫ردیابی نقل و انتقال وجوه معامله صادر می‌گردد که به دالیل‬ ‫فوق اعتبارات مذکور قابل قبول نخواهد بود و جرایم مرتبط‬ ‫براس��اس قانون و مقررات و دس��تورالعمل صدور فاکتور به‬ ‫صادرکنندگان فاکتورهای مذکور تحمیل خواهد شد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫اولویت‌بندی‬ ‫منابع بانک‌ها‬ ‫در بخش اقتصاد‬ ‫محمدعلی دهقان‬ ‫عضو هیات علمی موسسه عالی‬ ‫بانکداری ایران‬ ‫یک��ی از اصلی‌تری��ن معض�لات پی��ش‌روی‬ ‫تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬س��هم ک��م آنها از اعتبارات‬ ‫بانکی اس��ت‪ .‬حجم زیاد تقاض��ا و محدودیت منابع‬ ‫در سیستم بانکی‪ ،‬سبب شده که در سنوات گذشته‬ ‫روند تس��هیالت‌دهی به بخش‌های مولد کش��ور به‬ ‫کندی پیش رود و منابع بانک‌ها به س��متی حرکت‬ ‫کند که برای آنها بازدهی مناسب‌تری داشته باشد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬بخش‌ه��ا و صنایعی برای دریافت‬ ‫وام خوش‌ش��انس‌ترند ک��ه بتوانن��د س��ود باالتری‬ ‫را ب��رای بانک‌ه��ا به ارمغ��ان آورند‪ .‬ام��ا در چنین‬ ‫ش��رایطی که بخش واقعی اقتص��اد از منابع بانکی‬ ‫دستش کوتاه مانده‪ ،‬به نظر می‌رسد با یک مدیریت‬ ‫درس��ت‪ ،‬بتوان منابع بانک‌ها را به سمت بنگاه‌ها و‬ ‫بخش‌هایی همچون تولید و صادرات که نیاز حیاتی‬ ‫کش��ور را تامین می‌کنند هدای��ت کرد‪ ،‬هرچند که‬ ‫این بخش‌ها س��ود کمتری عای��د بانک‌ها کنند‪ ،‬اما‬ ‫باید توجه داش��ت که این امر در بلندمدت به حفظ‬ ‫بقای اقتصاد کشور منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫به ه��ر حال در ش��رایطی که سیس��تم بانکی با‬ ‫کمب��ود منابع مواجه اس��ت و از س��وی دیگر مازاد‬ ‫تقاضای��ی هم در این سیس��تم وج��ود دارد باید به‬ ‫سمت برنامه‌ریزی درس��ت حرکت کنیم تا بتوانیم‬ ‫از همین میزان منابعی که در اختیار بانک‌ها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬استفاده بهینه داشته باشیم‪ .‬به این ترتیب به‬ ‫نظر می‌رسد باید بخش‌های اقتصادی که از اولویت‬ ‫باالتری در دریافت منابع برخوردارند را شناسایی و‬ ‫نقدینگی الزم را در اختی��ار آنها قرار دهیم‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه دراین راستا نباید از ایجاد جذابیت‌های الزم‬ ‫ب��رای بخش‌های اولوی��ت‌دار غافل مان��د‪ .‬افزایش‬ ‫حمایت‌ه��ای مالی به‌ط��ور حتم با سیاس��ت‌های‬ ‫تش��ویقی امکان‌پذی��ر خواهد بود‪ ،‬سیاس��ت‌هایی‬ ‫همچ��ون مالیات��ی‪ ،‬گمرکی‪ ،‬عوارض��ی و مقرراتی‪.‬‬ ‫بنابراین در چنین شرایطی‪ ،‬نرخ بازدهی بخش‌های‬ ‫اقتصادی افزایش می‌یابد و می‌توان امیدوار بود که‬ ‫بانک‌ها در اعطای تسهیالت تمایل بیشتری از خود‬ ‫نشان دهند و مشکل نقدینگی بخش واقعی اقتصاد‬ ‫هم مرتفع ش��ود‪ .‬به این ترتیب ضروری اس��ت که‬ ‫بانک‌ه��ا به اولویت‌هایی تس��هیالت پرداخت کنند‬ ‫که نیاز حیاتی کش��ور محسوب می‌ش��وند و برای‬ ‫حفظ بقای اقتصادی نیازمند بسته‌های نجات‌بخش‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫تعيين تکليف ‪ 25‬هزار‬ ‫ميليارد تومان معوقات بانکي‬ ‫تا پايان امس��ال و در گام نخست پيش‌بيني شده‬ ‫اس��ت تا ‪ 25‬هزار ميلي��ارد تومان معوق��ات بانکي‬ ‫وصول شده و بدهکاران نسبت به پرداخت اين مبلغ‬ ‫اقدام کنند‪ .‬اين را س��خنگوي کميس��يون اصل ‪90‬‬ ‫مجلس مي‌گويد‪ .‬مصطفي‌افضلي‌فرد معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫کميسيون اصل ‪ 90‬از زماني که وارد بحث معوقات‬ ‫بانک��ي و ضرورت باز‌پرداخت اين معوقات از س��وي‬ ‫دريافت‌کنندگان تسهيالت شده است تالش مي‌کند‬ ‫تا زمينه وصول مطالبات را فراهم کند اما از س��وي‬ ‫ديگر اعتقاد ما بر اين اس��ت ک��ه روش کار بانک‌ها‬ ‫در تحميل س��ودها و جرايم سنگين اصال صحيح و‬ ‫درست به نظر نمي‌رسد‪ .‬وي با بيان اينکه بانک‌ها به‬ ‫جاي بانکداري بيشتر کار بنگاه‌داري انجام مي‌دهند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ما تاکنون بيش از ‪ 10‬جلس��ه در اين زمينه‬ ‫به‌وي��ژه بدهي‌ه��اي کالن به بانک‌ه��اي خصوصي‬ ‫و دولت��ي برگ��زار کردي��م و در ‪ 2‬هدف مش��خص‬ ‫س��عي‌مان بر اين بوده تا در ق��دم اول اين مطالبات‬ ‫از دريافت‌کنندگان تس��هيالت پرداخت ش��ود و از‬ ‫س��وي ديگر بانک‌ها ترغيب به پرداخت تس��هيالت‬ ‫با نرخ س��ود پايين باش��ند‪ .‬افضلي‌فرد تصريح کرد‪:‬‬ ‫پيش‌بيني کرديم تا آخر امس��ال تا س��قف ‪ 25‬هزار‬ ‫ميلي��ارد تومان از معوقات بانکي که رقم آن بيش از‬ ‫‪ 80‬هزار ميليارد تومان است‪ ،‬پرداخت شود‪.‬‬ ‫قانون پولي و مالي‬ ‫اصالح مي‌شود‬ ‫مجلس ش��وراي اسالمي روز گذش��ته به اصالح‬ ‫قانون پولي و مالي راي داد‪ .‬براس��اس اين گزارش‪،‬‬ ‫نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي با يک فوريت‬ ‫الح��اق ‪ ۷‬بند به قانون پولي و مالي کش��ور با ‪۱۶۱‬‬ ‫رأي‪ ،‬موافقت کردند‪ .‬محمد سليماني‪ ،‬نماينده مردم‬ ‫تهران در مجلس شوراي اسالمي به‌عنوان طراح اين‬ ‫ح گفت‪ :‬با بررس��ي‌هايي که انجام ش��ده يکي از‬ ‫طر ‌‬ ‫راهکارها براي بهبود وضعيت نظام بانکي کشور اين‬ ‫اس��ت که اختيارات بانک‌ها محدود شود و بانک‌ها‬ ‫براس��اس وظيفه خود عمل کنند‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر بانک‌ها وارد بازار سکه‪ ،‬طال و برج‌سازي‬ ‫شده‌اند و با اين کار سبب شده‌اند که نقدينگي‌هاي‬ ‫جامعه به س��مت بازاره��اي داللي هدايت ش��ود‪،‬‬ ‫بنابراين بايد ب��ا محدود کردن اختي��ارات بانک‌ها‬ ‫فعاليت آنها به سمت توليد هدايت شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫دکتر صفدرحسینی‪ ،‬مدیرعامل صندوق توسعه ملی اعالم کرد‪:‬‬ ‫سهم ‪ 90‬درصدی صنعت از تسهیالت صندوق توسعه ملی‬ ‫گروه اقتص�اد‪ :‬مدیرعامل صندوق توس��عه ملی‬ ‫واریزی‌ها به صندوق توس��عه ملی را از زمان تش��کیل‬ ‫این صندوق تا پایان خرداد امسال‪ ۶۴ ،‬میلیارد و ‪۸۲۷‬‬ ‫میلیون دالر اعالم کرد و گفت‪ :‬با توجه به تس��هیالت‬ ‫پرداختی صندوق توس��عه ملی در بخش‌های مختلف‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 90‬درصد از تس��هیالت ریالی پرداخت ش��ده‬ ‫توسط صندوق به بخش صنعت و به سرمایه در گردش‬ ‫این بخش تعلق گرفته است‪.‬‬ ‫س��یدصفدر حس��ینی روز گذش��ته در یک نشست‬ ‫خبری در جمع خبرنگاران به تشریح عملکرد صندوق‬ ‫توس��عه ملی در یکس��ال گذش��ته پرداخ��ت و با بیان‬ ‫اینکه راه‌اندازی صندوق‌های ثروت ملی در کش��ورهای‬ ‫مختلف با اهدافی مشخص و شفاف‪ ،‬برای توانمندسازی‬ ‫س��اختارهای اقتص��ادی‪ ،‬دس��تیابی به اه��داف کالن‬ ‫اقتصادی و ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری تشکیل شده‬ ‫است‪ ،‬به تش��کیل ‪ 2‬صندوق ثروت ملی در دنیا اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬صندوق‌های نفتی که درآمد‌‌شان از نفت‪،‬‬ ‫گاز و منابع طبیعی است و دیگر صندوق سرمایه‌گذاری‬ ‫که از مازاد‌های اقتصادی کشورها شکل گرفته و لزوما‬ ‫حاصل از درآمدهای نفتی‪ ،‬گاز و منابع طبیعی نیس��ت‬ ‫از اصلی‌تری��ن صندوق‌ه��ای س��رمایه‌گذاری در دنی��ا‬ ‫به‌ش��مار می‌روند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬صندوق‌های نفتی‬ ‫در کش��ورهای مختلف ‪ ۴‬هدف‪ ،‬ایجاد ثبات اقتصادی‬ ‫و کنترل نوس��انات اقتصادی‪ ،‬حفظ پس‌انداز‌های بین‬ ‫نس��لی و حمای��ت از ت��وان داخلی و س��رمایه‌گذاری‬ ‫خارج��ی را دنبال می‌کنند‪ .‬حس��ینی در ادامه با بیان‬ ‫اینکه درآمدهای نفتی فقط در ش��رایط خاص می‌تواند‬ ‫به رشد اقتصادی کمک کند و محرک اقتصادی باشد‪،‬‬ ‫نه در هر صورت‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��رایط زمانی اس��ت که‬ ‫مکانیزم‌های منفی اثرگذاری را در اقتصاد کالن بتواند‬ ‫کنت��رل کند‪ .‬وی با بیان اینکه اس��تفاده از درآمدهای‬ ‫نفتی باید به گونه‌ای باش��د که آسیب‌های اقتصادی را‬ ‫به حداقل و توسعه اقتصادی را حداکثر برساند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اگ��ر از این درآمدها به خوبی اس��تفاده نش��ود‪،‬‬ ‫همچون تجربه حس��اب ذخیره ارزی‪ ،‬این امر می‌تواند‬ ‫آثار مخربی داش��ته باش��د‪ ،‬و در نهای��ت باعث کاهش‬ ‫رش��د اقتصادی و افزایش تورم شود‪ .‬او با بیان این که‬ ‫درآمدهای نفت از ‪ 6‬بستر اساسی می‌تواند اثرات منفی‬ ‫داش��ته باشد که ش��ایع‌ترین آن وقوع بیماری هلندی‬ ‫است‪ ،‬یادآورش��د‪ :‬به این صورت که تقاضا را به سمت‬ ‫بخش غیرمول��د اقتصادی و غیرقاب��ل تجارت حرکت‬ ‫م��ی ده��د و نی��روی کار را در بخ��ش صنعت��ی کم‬ ‫می کند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر حدود‬ ‫‪ ۷۰‬صندوق در دنیا شکل گرفته که بیش از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫ای��ن صندوق‌ها مربوط به کش��ورهای نفت��ی و منابع‬ ‫طبیعی اس��ت و مابق��ی به دلیل مازاده��ای اقتصادی‬ ‫شکل گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬اندازه این صندوق‌ها حدود ‪۶‬‬ ‫تا ‪ ۷‬هزار میلیارد دالر اس��ت که بزرگترین آنها صندوق‬ ‫نروژ اس��ت که با حدود ‪ ۸۶۰‬هزارمیلیارد دالر در رتبه‬ ‫نخست قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه بیستم صندوق توسعه ملی در دنیا‬ ‫حس��ینی ضمن تاکید براینکه صندوق توس��عه ملی‬ ‫رتبه بیستم را در بین صندوق‌های موجود در دنیا دارد‪،‬‬ ‫ک��ه امیدواریم در آینده نزدیک ای��ن رتبه بهبود یابد‪.‬‬ ‫در ادامه به تش��ریح اهداف و سیاست‌های تعیین شده‬ ‫برای صندوق توسعه ملی در قانون برنامه پنجم توسعه‬ ‫پرداخت و افزود‪ :‬واریز س��الیانه حداق��ل ‪ ۲۰‬درصد از‬ ‫منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی‬ ‫به صندوق توسعه ملی‪ ،‬ارائه تسهیالت از منابع صندوق‬ ‫به بخش‌های خصوص��ی‪ ،‬تعاونی‪ ،‬عمومی غیردولتی با‬ ‫هدف تولید و توس��عه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج‬ ‫کش��ور و با در نظر گرفتن ش��رایط رقابت��ی و بازدهی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬قطع وابس��تگی هزینه‌ه��ای جاری دولت به‬ ‫درآمده��ای نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم توس��عه از‬ ‫اهداف تعیین شده برای صندوق است‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن اشاره‬ ‫به اینکه در سیاس��ت‌های کلی اقتص��اد مقاومتی این‬ ‫سیاس��ت‌ها و اهداف تکمیل ش��ده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در سیاست‌های ابالغی مقام معظم رهبری به این نکته‬ ‫تاکید ش��د که سهم سالیانه صندوق از منابع حاصل از‬ ‫ص��ادرات نفت و گاز تا زمان قطع وابس��تگی بودجه به‬ ‫نفت افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اساسنامه صندوق توسعه ملی‬ ‫متعاقب سیاست کلی برنامه پنجم در مجلس تصویب‬ ‫شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این صندوق ‪ 3‬رکن اساسی دارد و هدف‬ ‫صندوق توسعه ملی طبق این اساسنامه تبدیل بخشی‬ ‫از عواید ناشی از درآمدهای نفت به ثروت‌های ماندگار‪،‬‬ ‫مول��د و س��رمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ س��هم‬ ‫نسل‌های آینده است‪.‬‬ ‫تسهیالت به بخش خصوصی‪ ،‬آب‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬صنعت و‬ ‫صنایع تکمیلی و تبدیلی پرداخت شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫طرح ارزی هم حدود ‪ 7‬میلیارد دالر گش��ایش اعتبار و‬ ‫‪ 3‬میلیارد دالر پرداخت شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ سود تسهیالت ارزی و ریالی صندوق‬ ‫وی‪ ،‬س��ود تس��هیالت ارزی صندوق به ط��ور عام را‬ ‫‪ 6‬درصد و در بخش نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی را ‪ 3‬درصد‬ ‫ذک��ر کرد و گفت‪ :‬س��ود ریالی بخش‌های کش��اورزی‬ ‫‹ ‹برداشت ‪ 10‬میلیارد دالر برای بخش آب‬ ‫‪ 15‬درصد‪ ،‬گردش��گری ‪ 16‬درصد‪ ،‬صنعت ‪ 19‬درصد‪،‬‬ ‫صفدر حس��ینی در ادامه از زمان تش��کیل صندوق س��رمایه در گردش صنعت ‪ 21‬درصد اس��ت که بیش‬ ‫توس��عه ملی تا پایان خرداد امس��ال‪،‬‬ ‫از ‪ 90‬درصد از تس��هیالت ریالی‬ ‫واریزی‌ه��ا ب��ه ای��ن صن��دوق را ‪۶۴‬‬ ‫پرداخت ش��ده ب��ه بخش صنعت‬ ‫هر طرحی که دارای‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۸۲۷‬میلی��ون دالر اعالم توجیه فنی‪ ،‬مالی و اهلیت ب��ه س��رمایه در گ��ردش تعل��ق‬ ‫کرد و با اعالم این خبر که در ماه‌های‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬به گفت��ه او دلیل این‬ ‫گذشته رییس‌جمهوری و با مساعدت متقاضی باشد می‌تواند‬ ‫امر رکود عمیق اقتصادی اس��ت‬ ‫مق��ام معظ��م رهبری برداش��ت ‪ 10‬از صندوق وام دریافت‬ ‫که صندوق توس��عه ملی در این‬ ‫میلیارد دالر از منابع صندوق توس��عه کند‪ .‬هیچ مانعی بر سر‬ ‫راستا عاملی تاثیرگذار در تحرک‬ ‫ملی برای سرمایه‌گذاری در بخش آب‬ ‫اقتصادی خواهد بود و بیش��ترین‬ ‫راه بخش خصوصی‬ ‫که یکی از مهمترین نهاده‌ها محسوب‬ ‫جهت‌گیری منابع را در این بخش‬ ‫برای استفاده از منابع‬ ‫می‌شود‪ ،‬دس��توری صادر شده است‬ ‫قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫صندوق نیست و تنها‬ ‫گفت‪ :‬این کار در‪ 3‬تا ‪ 4‬س��ال آینده‬ ‫حس��ینی تس��هیالت اعط��ای‬ ‫محدودیت صندوق‬ ‫اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫(ریال��ی و ارزی) صن��دوق را ‪13‬‬ ‫حسینی در پاسخ به انتقاداتی مبنی توسعه ملی پرداخت وام میلیارد و ‪ 139‬میلیون دالر اعالم‬ ‫بر اینکه بخش خصوصی تسهیالت از‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬کل مبل��غ عیدانه‬ ‫به بخش دولتی است‬ ‫مناب��ع صندوق توس��عه ملی دریافت‬ ‫دولت قبل که از صندوق برداشته‬ ‫نمی‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬هر طرحی که دارای‬ ‫ش��د‪ 2 ،‬میلی��ارد و ‪ 755‬میلیون‬ ‫توجیه فنی‪ ،‬مالی و اهلیت متقاضی باش��د می‌تواند از دالر ب��ود ک��ه ‪ 75‬میلی��ون دالر آن پرداخت ش��ده و‬ ‫صندوق وام دریافت کند‪ .‬هیچ مانعی بر س��ر راه بخش ‪ 2‬میلیارد و ‪ 680‬میلیون دالر آن باقی مانده است‪.‬‬ ‫ق بنیادی‬ ‫خصوص��ی برای اس��تفاده از منابع صندوق نیس��ت و ‹ ‹پرداخت ‪ 200‬میلیون دالر به صندو ‌‬ ‫تنها محدودیت صندوق توس��عه مل��ی پرداخت وام به‬ ‫وی ب��ا اع�لام این‌که ‪ 200‬میلی��ون دالر به صندوق‌‬ ‫بخش دولتی اس��ت و خط قرمز م��ا وام‌دهی به دولت شکوفایی و دانش‌بنیان بر‌اس��اس بودجه ‪ 93‬پرداخت‬ ‫است‪ .‬رییس هیات امنای صندوق توسعه ملی با اعالم ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مانده مس��دودی بخش خصوصی‬ ‫اینکه تا پایان س��ال ‪ 92‬حدود ‪ 10‬هزار میلیارد تومان بر اس��اس طرح‌های مصوب که به بانک مرکزی اعالم‬ ‫بازار طال و ارز‪ ،‬در آرامش‬ ‫گ�روه اقتص�اد‌‪ :‬قیمت طال در حال��ی در آخرین‬ ‫روز معامالت بازار جهانی با کاهش مواجه ش��د که بازار‬ ‫داخ��ل هم به تبعی��ت از همین جری��ان‪ ،‬در حال طی‬ ‫کردن یک روند آرام اس��ت و آنطور که رییس اتحادیه‬ ‫طال و جواهر می‌گوید‪ ،‬بعد از بازگشایی بازارهای جهانی‬ ‫در روز دوش��نبه به نظر می‌رسد که قیمت‌ها همچنان‬ ‫همی��ن روند را ادامه دهد وخب��ری از افزایش قیمت‌ها‬ ‫در روزه��ای آینده نباش��د‪ .‬ب��ه هر حال ب��ازار طال در‬ ‫روزهای اخی��ر در حالی با کاهش قیمت مواجه ش��ده‬ ‫که تحلیلگران ب��ازار براین باورن��د‪ ،‬تحوالت منطقه‌ای‬ ‫اصلی‌ترین دلیل نزول بهای طال در این روز بوده است‪.‬‬ ‫البته اف��ت ‪ 8‬دالری ارزش طال در ی��ک روز نیز باعث‬ ‫نش��د که بهای طال در بازاره��ای جهانی در آخر هفته‬ ‫جاری به کمتر از ‪ ۱۳۰۰‬دالر برای هر اونس برس��د‪ .‬در‬ ‫آخرین روز کاری هفته جاری در بازارهای جهانی بهای‬ ‫طال کار خود را ب��ا ‪ 1312/90‬دالر برای هر اونس آغاز‬ ‫کرد و پس از آن تا نزدیکی‌های ‪ ۱۳۱۵‬دالر باال رفت و‬ ‫پس از آن با س��قوطی ناگهانی به ‪ ۱۲۹۵‬دالر رسید‪ .‬اما‬ ‫پس از آن بر مدار رش��د قرار گرفت تا این‌که در نهایت‬ ‫بر روی قیم��ت ‪ ۱۳۰۴‬دالر برای هر اونس آرام گرفت‪.‬‬ ‫افزایش تنش‌ها در اوکراین و شایعاتی در مورد درگیری‬ ‫نظام��ی میان نیروه��ای روس و اوکراین��ی اصلی‌ترین‬ ‫عامل نوسان طال بود و حتی باعث افزایش بهای نفت و‬ ‫افت ش��اخص سهام در بازار امریکا شده است‪ .‬البته این‬ ‫کاهش قیمت‌ها فقط مختص به بازارطال نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫بازار ارز هم با نوساناتی بسیار ناچیز در قیمت‌ها مواجه‬ ‫است اندکی کاهش یافت‪.‬‬ ‫به این ترتیب دالر که روز شنبه ‪3‬هزار و ‪ 119‬تومان‬ ‫قیمت خورده بود اما دیروز با کمی کاهش به سه هزار و‬ ‫‪ 111‬تومان رسید ‪ .‬همچنین بهای یورو ‪ 4‬هزار و ‪167‬‬ ‫توم��ان و پوند انگلیس هم ‪ 5‬هزار و ‪ 190‬تومان در این‬ ‫روز قیمت‌گذاری شد که نسبت به روز شنبه افت قیمت‬ ‫را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫نوع ارز‬ ‫خرید (ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫عنوان‬ ‫خرید (ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪31010‬‬ ‫‪31110‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,670,000‬‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪41490‬‬ ‫‪41670‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,570,000‬‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51600‬‬ ‫‪51900‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,720,000‬‬ ‫‪4,780,000‬‬ ‫فرانک‌سوئیس‬ ‫‪34310‬‬ ‫‪34480‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,445,000‬‬ ‫‪9,480,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14420‬‬ ‫‪14520‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪9,480,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪951,000‬‬ ‫‪971,100‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9730‬‬ ‫‪9880‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,175,000‬‬ ‫‪4,205,000‬‬ ‫کرده‌ای��م‪ 12 ،‬میلی��ارد و ‪ 769‬میلی��ون دالر بود‪ .‬وی‬ ‫همچنین پرداختی طرح‌های مصوب و در ش��رف اعالم‬ ‫مسدودی را ‪3‬میلیارد و ‪ 615‬میلیون دالر اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬به بخش‌های آب و کش��اورزی ‪ 10‬میلیارد دالر‬ ‫مسدودی داده شده است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات امن��ای صندوق توس��عه مل��ی ادامه‬ ‫داد‪ :‬تعه��دات صندوق در قالب خ��ط اعتباری مصوب‬ ‫پرداختی به بانک‌ها داده که بخش��ی از موجودی فعلی‬ ‫صندوق به حساب می‌آید‪ 21 ،‬میلیارد و ‪ 400‬میلیون‬ ‫دالر برای سال ‪ 93‬بوده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در ‪ 3‬ماه نخست سال جاری ‪ 2‬میلیارد‬ ‫و ‪ 923‬میلیون دالر به حس��اب صندوق واریز ش��ده و‬ ‫این در حالی اس��ت که پیش‌بینی می‌شود ورودی‌ها به‬ ‫صندوق تا پایان س��ال جاری به ‪ 14‬میلیارد دالر برسد‬ ‫تصری��ح کرد‪ 80 :‬درصد تس��هیالت پرداختی صندوق‬ ‫به‌صورت ارزی و ‪ 21‬درصد به صورت ریالی است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت وام ازدواج مش�روط ب�ه دریاف�ت‬ ‫مجوز قانونی‬ ‫رییس هیات عامل صندوق توس��عه ملی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش مبنی بر اینکه درروزه��ای اخیر اخباری‬ ‫در مورد ص��دور مجوز برداش��ت ‪ 500‬میلیون دالر از‬ ‫صندوق توس��عه ملی برای پرداخت وام ازدواج منتشر‬ ‫ش��ده اس��ت؛ آیا این خبر صحت دارد ی��ا خیر؟ گفت‪:‬‬ ‫اطالعی از ک��م و کیف این موضوع ندارم و من نیز آن‬ ‫را شنیده‌ام‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه اگر مجل��س در این خصوص‬ ‫تصمیم بگیرد‪ ،‬ما موافقت خواهیم کرد گفت‪ :‬مجلس‬ ‫بای��د مجوز نهایی ب��رای این کار را ص��ادر کند‪ ،‬در‬ ‫عی��ن حال‪ ،‬ت��ا این لحظه دس��تور‪ ،‬حک��م و مجوز‬ ‫قانون��ی باب��ت پرداخ��ت وام ازدواج ب��ه صن��دوق‬ ‫توس��عه مل��ی نرس��یده و م��ا مج��ری هس��تیم‬ ‫و اگ��ر حک��م و مج��وزی ب��ه م��ا برس��د‪ ،‬اج��را‬ ‫خواهیم کردم‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫مدیرعامل بانک سینا هدف اصلی این‬ ‫بان��ک را س��ودآوری پای��دار می‌دان��د‪.‬‬ ‫کوروش پرویزیان ای��ن امر را منوط به‬ ‫بهینه‌س��ازی و ترکیب جغرافیایی ش��عب‪ ،‬افزایش‬ ‫درآمدهای مش��اع و غیرمش��اع بانک و بهینه‌سازی‬ ‫ترکی��ب منابع عنوان کرد و گف��ت‪ :‬از اهداف دیگر‬ ‫بانک افزایش سهم بازاری می‌باشد که این امر منوط‬ ‫به توسعه زیر‌س��اخت‌های خدمات‪ -IT‬نوآوری در‬ ‫خدمات اس��ت و این زنجیره با معرفی و شناس��ایی‬ ‫خدمات به مردم کامل می‌شود‪.‬‬ ‫محمدرضا حسين‌زاده عضو هیات‌مدیره‬ ‫بانک ملی با اش��اره ب��ه نقش و جايگاه‬ ‫رفيع بانك ملي ايران در نظام اقتصادي‬ ‫كش��ور‪ ،‬بر تالش هر چه بيش��تر مجموعه كاركنان‬ ‫براي حفظ و ارتقاي اي��ن جايگاه تاكيد كرد گفت‪:‬‬ ‫صب��وري در برخورد با موانع‪ ،‬ت�لاش براي رضايت‬ ‫هر چه بيش��تر مش��تريان‪ ،‬لزوم حركت بر مبناي‬ ‫اصول بازاريابي و برنامه‌ريزي هدفمند براي روساي‬ ‫ش��عب ضروري است و وظيفه ستاد‪ ،‬تسهيل امور و‬ ‫پشتيباني به موقع می‌باشد‪.‬‬ ‫در تیر امس��ال ب��ر روي ‪ ٤٣٠‬هزار و‬ ‫‪ ٤٥٠‬دس��تگاه کارتخ��وان متص��ل به‬ ‫حس��اب‌هاي بانک ص��ادرات ايران در‬ ‫مجم��وع ‪ ٢٧‬ميليون تراکنش موفق به‬ ‫ثبت رس��يده اس��ت‪ .‬براس��اس اين گزارش تعداد‬ ‫دستگاه‌هاي کارتخوان متصل به حساب‌هاي بانک‬ ‫ص��ادرات ايران در پايان تیر ‪ ١٣٩٣‬نس��بت به ماه‬ ‫مش��ابه سال قبل ‪١٣‬درصد رش��د داشته و اين در‬ ‫حالي است که مجموع تعداد تراکنش‌های موفق بر‬ ‫روي اين دس��تگاه‌ها ‪٢٣‬درصد رش��د نسبت به ماه‬ ‫مشابه سال قبل را نشان مي‌دهد‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫تکيه سياست‌هاي‬ ‫‌تجاري دولت‬ ‫بر افزايش صادرات‬ ‫عاطفه خسروي‬ ‫دبير گروه تجارت‬ ‫اقتص��اد وابس��ته به نفت اي��ران ب��راي رهايي از‬ ‫وابستگي به دالرهاي نفتي راهي ندارد جز افزايش‬ ‫صادرات کاالهاي غير‌نفت��ي و تکيه بر تجارت کاال‬ ‫و خدمات‪.‬‬ ‫بس��ياري از فع��االن بازار بر اي��ن باورند که طبق‬ ‫سياست‌هاي خروج از رکود و اجراي اصول منطقي‬ ‫عل��م اقتصاد‪ ،‬محدوديت‌ه��اي صادراتي بايد حذف‬ ‫ش��ود تا آمار ص��ادرات غير‌نفتي اي��ران باالتر رود‪.‬‬ ‫برهمين اساس است که دولت بسته سياستي براي‬ ‫خ��روج غيرتورمي از رکود را ارائه داده و طبق مفاد‬ ‫اين بس��ته راه‌حل خروج از رکود‌‪ ،‬تحريک تقاضاي‬ ‫خارج��ي و افزايش صادرات غير‌نفتي عنوان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در اين بين آنچه مس��لم است آن است که‬ ‫براي افزاي��ش صادرات غير‌نفتي و تحريک تقاضاي‬ ‫خارج��ي بايد بخش‌ه��اي توليد فعال ش��وند و در‬ ‫گام بع��دي نيز ب��راي معرف��ي و بازاريابي توليدات‬ ‫غيرنفتي‌‪ ،‬تعامل با کش��ورهاي مختلف مطرح است‬ ‫که به فروش و در نهايت افزايش صادرات غير‌نفتي‬ ‫مي‌انجامد‪ .‬بدون شک سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت‬ ‫در راس��تاي تس��هيل تجارت نيز به اين مهم کمک‬ ‫شاياني خواهد کرد‪.‬‬ ‫آمار سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که متاسفانه‬ ‫استراتژي تجاري ايران بيشتر بر پاي ‌ه واردات استوار‬ ‫بود ت��ا صادرات‌‪ ،‬به‌طوري که آن چه از فروش نفت‬ ‫و پتروش��يمي و صادرات به دس��ت مي‌آمد‪ ،‬هزينه‬ ‫واردات مي‌شد‪.‬‬ ‫اين روند در س��ال‌هاي ابتدايي دهه ‪ 80‬نيز ديده‬ ‫ش��د‪ .‬همزمان با باال رفتن قيمت نفت و درآمدهاي‬ ‫نفتي‪ ،‬واردات کش��ور به خصوص در مورد کاالهاي‬ ‫سرمايه‌اي افزايش يافت اما با روي کار آمدن دولت‬ ‫روحاني کم‌کم سياس��ت‌هاي تج��اري‪ ،‬بر اهداف و‬ ‫برنامه‌هاي ديگري متمرکز شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سال ‪ ،92‬سال واردات‬ ‫تج��ارت‪ ،‬س��ال ‪ 92‬را ب��ا برنامه‌ه��ا و تصميمات‬ ‫س��ال ‪ 91‬آغاز کرد؛ سالي که به يمن سياست‌هاي‬ ‫دس��توري دولت دهم در خص��وص ارز مبادله‌اي و‬ ‫اولويت‌بن��دي کاالي وارداتي س��ال س��ختي براي‬ ‫تجارت س��ال ‪ 92‬رقم خورد‪ .‬از پيش از آغاز س��ال‪،‬‬ ‫با راه‌اندازي مرکز مبادله‪ ،‬کاالها و اقالم دسته‌بندي‬ ‫شده بودند و تنها کاالهاي اساسي از ارز دولتي براي‬ ‫واردات بهره‌مند مي‌شدند‪.‬‬ ‫ب��ه برخ��ي ديگر از کااله��ا‪ ،‬ارز مبادل��ه‌اي تعلق‬ ‫مي‌گرف��ت و کاالهاي غيرض��روري و لوکس بايد با‬ ‫ارز آزاد وارد مي‌ش��دند‪ .‬به عالوه تحريم‌ها و کاهش‬ ‫ف��روش نفت‌‪ ،‬منابع ارزي کش��ور را با مش��کالت و‬ ‫محدوديت‌هاي بسياري مواجه کرده بود و برهمين‬ ‫اس��اس کاالها با اولويت‌بندي از ارز دولتي استفاده‬ ‫مي‌کردند‪ .‬به اين دليل واردات کاال به جز کاالهاي‬ ‫ضروري ممنوع شد‪.‬‬ ‫براس��اس آماري که اتاق بازرگاني منتش��ر کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ارزش کل واردات ايران در س��ال ‪ 1392‬از‬ ‫‪ 130‬کشور دنيا معادل ‪ 36‬ميليارد و ‪ 694‬ميليون‬ ‫و ‪ 417‬هزار و ‪ 988‬دالر بوده اس��ت‪ .‬براس��اس اين‬ ‫آمار‌‪ ،‬امارات متحده عربي در صدر کش��ورهايي قرار‬ ‫دارد که ايران واردات خود را از آن انجام داده است‪.‬‬ ‫در بررسي عمده اقالم وارداتي ايران در سال ‪1392‬‬ ‫باز هم نام کاالي اساسي مانند برنج‪ ،‬کنجاله و ذرت‬ ‫دامي خودنمايي مي‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سال ‪ 93‬با رويکردي متفاوت‬ ‫پرونده واردات و صادرات سال ‪ 1392‬بسته شده و‬ ‫حاال هنوز نيمه نخست سال ‪ 1393‬به پايان نرسيده‬ ‫که مس��ئوالن دولتي از افزايش رون��د صادرات در‬ ‫‪ 4‬ماهه نخست سال‌جاري سخن مي‌گويند‪ .‬براساس‬ ‫گزارش��ي که رييس سازمان توس��عه تجارت ايران‬ ‫ارائ��ه داده‪ ،‬ارزش صادرات غير‌نفتي ايران در ‪ 4‬ماه‬ ‫نخست سال‌جاري ‪ 21‬درصد رشد داشته‌‪ ،‬به عالوه‬ ‫صادرات ايران در اين مدت زماني از لحاظ وزني نيز‬ ‫نسبت به مشابه سال قبل حدود ‪ 13‬درصد رشد را‬ ‫تجربه کرده است‪.‬‬ ‫آمار عملکرد تجاري دولت يازدهم نشان مي‌دهد‬ ‫ک��ه سياس��ت‌هاي تجاري اي��ن دولت ب��ر افزايش‬ ‫صادرات تکيه دارد‪.‬‬ ‫بديهي اس��ت براي افزايش ص��ادرات باید اصول‬ ‫و برنامه‌ه��ا را بر صادرات کااله��اي غير‌نفتي بنيان‬ ‫گذاشت و در نهايت براي افزايش صادرات غير‌نفتي‬ ‫نيز راهي نيس��ت جز حمايت از بخش خصوصي و‬ ‫توليدکننده داخلي و البته وضع و اجراي قوانين در‬ ‫راستاي تسهيل تجارت‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫جای خالی رقابت در تولیدات داخلی‬ ‫تجارتی پرسود روی شاخه‌های گل‬ ‫‪10‬شهر نمایشگاهی برتر ایران را بشناسید‬ ‫‪7‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‪:‬‬ ‫افزایش ‪21‬درصدی صادرات غیرنفتی‬ ‫مذاکره با خارجی‌ها برای لغو تحریم بانکی‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫از مذاک��ره ای��ن وزارتخانه ب��ا هیات‌‌های‬ ‫خارج��ی برای لغو تحریم‌های بانکی خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬واردات خ��ودرو اگرچه در‬ ‫‪4‬ماه ابتدایی س��ال‌جاری ‪ 2‬برابر شده اما‬ ‫این واردات نگران‌کننده نیست‪.‬‬ ‫ول��ی‌اهلل افخمی‌راد در نشس��ت خبری‬ ‫دی��روز ب��ا خبرن��گاران تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫هم‌اکنون تحریم بانکی‪ ،‬آزاردهنده ترین‬ ‫نوع محدودیت‌های بین‌‌المللی علیه ایران‬ ‫است که باید راهی برای خروج از این نوع‬ ‫تحریم به سرعت پیدا کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه هزینه نقل و انتقال‬ ‫پول با وجود تحریم‌های بانکی به ش��دت‬ ‫افزایش می‌یابد‪ ،‬اف��زود‪ :‬اولویت اصلی ما‬ ‫در مذاکره با شرکت‌های خارجی آسان‌تر‬ ‫ش��دن نقل و انتقاالت پولی و گش��ایش‬ ‫ال‌اسی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد صادرات در ‪4‬ماه امسال‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت از افزایش‬ ‫‪ 21‬درص��دی ارزش ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫کشور در ‪4‬ماه نخس��ت امسال خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در این مدت ‪ 16‬میلیارد و ‪100‬‬ ‫میلیون دالر کاال به خارج صادر شده که‬ ‫به لحاظ وزنی نیز نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل حدود ‪ 13‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫افخم��ی‌راد درب��اره بازاره��ای عمده‬ ‫کااله��ای صادراتی کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫عمده این بازارها چین با ‪ 3‬میلیارد دالر‪،‬‬ ‫عراق با یک میلیارد و ‪ 850‬میلیون دالر‬ ‫و امارات با ‪ 1‬میلیارد و ‪ 235‬میلیون دالر‬ ‫هستند که کشورهای افغانستان‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫هن��د و ترکمنس��تان نی��ز در رتبه‌های‬ ‫بعدی قرار دارن��د‪ .‬وی از افزایش قیمت‬ ‫ه��ر تن کاالی صادراتی ای��ران خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬قیمت هر ت��ن کاالی صادراتی‬ ‫ای��ران ‪ ۴۷۶‬دالر اس��ت ک��ه ای��ن رقم‬ ‫نس��بت به س��ال قبل ‪ 7/6‬درصد رش��د‬ ‫داشته است که نشانگر با ارزش‌تر شدن‬ ‫کاالی صادراتی ایران است‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در بخش‬ ‫واردات نیز در ‪ 4‬ماه ابتدای س��ال‌جاری‬ ‫‪ 13/2‬میلی��ون ت��ن کاال ب��ه ارزش‬ ‫‪ 17/6‬میلیون دالر وارد ش��ده است که‬ ‫نسبت به زمان مشابه ‪ ۴۲‬درصد افزایش‬ ‫وزنی و ‪ ۳۶‬درصد افزایش ارزشی داشته‬ ‫اس��ت‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬گندم‪ ،‬وس��ایل‬ ‫نقلی��ه و برن��ج ‪ 3‬کاالی عم��ده وارداتی‬ ‫ایران بوده‌اند‪ .‬ضمن اینکه متوس��ط هر‬ ‫ت��ن کاالی وارداتی ای��ران ‪ ۱۳۳۸‬دالر‬ ‫است که نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪ ۵‬درصد کاهش را نشان می‌دهد‪.‬به گفته‬ ‫افخمی‌راد‪ ،‬در ش��رایط تحریم باید روند‬ ‫تجاری کش��ور را تکمیل کنیم‪ ،‬بنابراین‬ ‫در مرحله نخست اقتصاد و تجارت کشور‬ ‫منتظر روشن شدن نتایج مذاکرات است‬ ‫و باید توس��عه اقتص��ادی با تنش زدایی‬ ‫همراه باشد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬واردات امری ناپس��ند‬ ‫نیس��ت و هر جا که آمار واردات افزایش‬ ‫یابد اقتصاد را در وضعیت مناس��ب‌تری‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ ،‬در حالی که باید به تراز‬ ‫تجاری کش��ور ن��گاه کرد و ب��ا افزایش‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬واردات مفید نیز باید افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش اسناد واردات و صادرات‬ ‫ریی��س کل س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ایران اظهار کرد‪ :‬هم اکنون برای واردات‬ ‫‪ ۱۹‬س��ند و ب��رای ص��ادرات ‪ ۱۰‬س��ند‬ ‫مطالبه می‌ش��ود که این اس��ناد نشانگر‬ ‫هزینه باالی تجارت در ایران است‪.‬‬ ‫افخم��ی‌راد از برنام��ه دول��ت ب��رای‬ ‫کاهش اس��ناد مورد نیاز واردکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان خب��ر داد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫قرار است این اسناد کاهش یابد تا هزینه‬ ‫مبادالت تجاری نیز تقلیل یابد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از انعقاد قرارداد تجارت‬ ‫ترجیحی و آزاد با ترکیه خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫تعدادی از اقالم صادراتی ایران به ترکیه‬ ‫و اقالم وارداتی از ترکیه مشمول کاهش‬ ‫تعرفه ش��دند ک��ه امیدواری��م این روند‬ ‫به افزای��ش مبادالت تجاری دو کش��ور‬ ‫منجر ش��ود‪.‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گف��ت‪ :‬اولویت دولت در انعقاد‬ ‫تفاه��م نامه‌ه��ای تج��ارت ترجیحی با‬ ‫کش��ورهای همسایه اس��ت‪ .‬تنظیم بازار‬ ‫نبای��د مانع از صادرات ش��ود‪.‬افخمی‌راد‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه قانون تنه��ا موانع‬ ‫تعرف��ه‌ای را مجاز دانس��ته‪ ،‬گفت‪ :‬حتی‬ ‫به منظ��ور تنظیم بازار نی��ز دولت حق‬ ‫ندارد ب��رای ص��ادرات محدودیت ایجاد‬ ‫کند‪ .‬ضمن اینکه تالش ما این است که‬ ‫بخشنامه‌های یک ش��به صادر نکنیم و‬ ‫مقررات را تغییر ندهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هرگونه تغییر در تعرفه‬ ‫‌ واردات کاالی اساسی‬ ‫کار هر شرکتی نیست‬ ‫قائم‌مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه کال‬ ‫واردات کاالهای اساس��ی کار هر ش��رکتی نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هر‬ ‫واردکننده‌ای که حائز ش��رایط باشد می‌تواند درخواست خود را به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ارس��ال کند‪.‬مجتبی خس��روتاج در گفت‌وگو با خبرگزاری تس��نیم‪ ،‬در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش با توجه ب��ه اینکه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد اس��ت‪ ،‬در پرونده‬ ‫قرارداد ‪ ۶۵۰‬میلیون یورویی رانتی صورت نگرفته اس��ت و تجار می‌توانند درخواس��ت‬ ‫خ��ود را برای واردات محصوالت به وزارت صنعت ارس��ال کنند تاکنون این وزارتخانه با‬ ‫چه تعداد تقاضا از س��وی واردکنندگان روبه‌رو بوده اس��ت و آیا موافقتنامه جدیدی هم‬ ‫می��ان وزارت صنعت و واردکنندگان همانند امتیاز ویژه «‪ ۶۵۰‬میلیون یورویی» منعقد‬ ‫شده است یا خیر؟ اظهار کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در چندین مرحله و با ابالغ‬ ‫اطالعیه‌هایی از شرکت‌ها درخواس��ت کرده است تا در صورت آمادگی درخواست خود‬ ‫را به وزارتخانه ارس��ال کنند اما چون واردات محصوالت کار هر شرکتی نیست باید روند‬ ‫بررسی درخواست‌ها با مطالعه همراه شود‪.‬وی با اشاره به اینکه البته کسب اطالع از تعداد‬ ‫درخواست‌کنندگان را باید از مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران جویا شوید‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫واردات کاالهای اساسی کار هر شرکتی نیست و متقاضیان باید از امکانات مالی بسیاری‬ ‫برخوردار بوده و در سطح بین‌المللی شناخته شده باشند تا بنگاه‌های بین‌المللی آمادگی‬ ‫ارائه تسهیالت ‪ 3‬تا ‪ ۴‬ماهه یا فروش اعتباری اجناس را به آنها داشته باشند‪.‬‬ ‫باید در کمیس��یون ماده یک به تصویب‬ ‫برس��د و البته واردات را نیز باید تنها با‬ ‫ابزار تعرفه کنترل کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در س��ال‌های قبل به‬ ‫دلیل مش��کالت ناش��ی از تحریم تعداد‬ ‫رایزن��ان بازرگانی کمتر از ‪ ۱۰‬نفر بودند‬ ‫که هم اکن��ون آیین‌نامه اعزام و انتخاب‬ ‫رایزنان بازنویسی شده و رایزنان بازرگانی‬ ‫در ‪ ۱۱‬کش��ور مس��تقر ش��ده‌اند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه برای ‪ ۱۹‬کش��ور نیز رایزن انتخاب‬ ‫شده که به زودی اعزام می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات خ�ودرو نگران‌کنن�ده‬ ‫نیست‬ ‫رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫با تاکید بر اینک��ه خودروهای وارداتی به‬ ‫کش��ور ‪ ۱۰‬درصد میزان تولی��د خودرو‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬واردات خودرو‬ ‫را بای��د با ابزار تعرف��ه کنترل کرد ضمن‬ ‫اینکه ورود خودرو منجر به افزایش رقابت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬واردات خودرو در ‪ 4‬ماه‬ ‫ابتدایی امسال‪ ،‬دو برابر واردات سال قبل‬ ‫بوده و تعرفه مشخصی هم دارد‪.‬‬ ‫افخمی‌راد افزود‪ :‬در کش��ور ‪ ۱۴‬طبقه‬ ‫تعرفه‌ای وج��ود دارد که کمترین میزان‬ ‫آن ‪ ۴‬درص��د و بیش��ترین می��زان آن‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد اس��ت‪ .‬ضم��ن اینکه دولت‬ ‫برنامه دارد تا س��ال ‪ ۹۶‬طبقات تعرفه را‬ ‫به ‪ ۶‬طبقه کاهش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعریف دولت از خام‌فروشی‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫بیان اینکه دولت مکلف است مطابق قانون‬ ‫از صادرات کاالهای خام جلوگیری کند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬کاالیی که از مکان تولید خود‬ ‫بدون هیچ گونه تغییری وارد بازار ش��ود‪،‬‬ ‫خام محسوب می‌ش��ود که بر این اساس‬ ‫دولت بنا دارد تا از صادرات کاالهای خام‬ ‫و ب��دون ایجاد ارزش اف��زوده جلوگیری‬ ‫کند‪.‬وی معتقد است بازار مصرف داخلی‬ ‫را نبای��د در اختیار برندهایی قرار داد که‬ ‫اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران نمی‌کنند‬ ‫و بنابراین دولت الیحه‌ای به مجلس داده‬ ‫تا چنانچ��ه خارجی‌ها در داخل کش��ور‬ ‫ب��ا برن��د خود کاالی��ی را تولی��د کرده و‬ ‫‪ ۳۰‬درصد آن را صادر کنند از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برنده��ای معروف باید‬ ‫در ایران س��رمایه‌گذاری و تولیدات خود‬ ‫را ص��ادر کنند؛ چراک��ه نمی‌توانیم بیش‬ ‫از ای��ن بازار خود را ب��ه رایگان در اختیار‬ ‫خارجی‌ها قرار دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیون�د ش�رکت‌های ایران�ی ب�ا‬ ‫برندهای خارجی‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت افزود‪ :‬در‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارجی تجار و بازرگانان‬ ‫عالقه کمی نش��ان داده‌اند ک��ه با ایجاد‬ ‫فضای رقابتی باید مشوق‌هایی برای آنها‬ ‫درنظر گرفته شود‪.‬افخمی راد تاکید کرد‪:‬‬ ‫خارجی‌ها در مسیر سرمایه‌گذاری چشم‬ ‫به میزان سرمایه‌گذاران داخلی دوخته‌اند‬ ‫که اگر س��رمایه‌گذاری داخلی در کشور‬ ‫رشد داشته باشد‪ ،‬سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫در ایران افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫رییس سازمان توس��عه تجارت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬نباید ب��ازار مصرف برای همیش��ه‬ ‫در اختیار برندهایی باش��د که در کشور‬ ‫س��رمایه‌گذاری نمی‌کن��د و تنها کاالی‬ ‫ساخته شده را به کشور وارد می‌کند‪ .‬در‬ ‫بسته خروج از رکود غیرتورمی پیشنهاد‬ ‫شده تولیدکنندگان خارجی که در کشور‬ ‫س��رمایه‌گذاری می‌کنن��د و ‪ ۳۰‬درص��د‬ ‫تولید خود را صادرات داش��ته باش��ند از‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د معافیت مالیات��ی برخوردار‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬حضور تولیدی برندهای‬ ‫خارجی در کش��ور با وجود ظرفیت‌های‬ ‫خوب تولیدی ایران رقابت‌پذیری باالیی‬ ‫را ایج��اد خواهد ک��رد و در حال حاضر‬ ‫شرکت‌های ایرانی با برندهای خارجی به‬ ‫خوبی پیوند خورده‌اند‪.‬‬ ‫تخفیف در فروشگاه‌های‬ ‫زنجیره‌ای واقعی است؟‬ ‫رییس بازرسی ویژه سازمان حمایت اظهار کرد‪ :‬نظارت‬ ‫و کنت��رل ب��ر قیمت فروش��گاه‌های زنجی��ره‌ای از جمله‬ ‫هایپراستار‪ ،‬شهروند و رفاه و دیگر فروشگاه‌ها توسط ما انجام می‌شود و تخفیفاتی‬ ‫که روی برخی اجناس نصب شده حتما اعمال می‌شود و اگر مورد تخلفی مشاهده‬ ‫ش��ود باید به ما گزارش شود‪.‬رضا زرین‌گل در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیشتر‬ ‫تاکید ما کنترل و نظارت بر قیمت کاالهای اساسی و ضروری است و در این زمینه‬ ‫به صورت موردی قیمت فروش��گاه‌های زنجیره‌ای نیز کنترل می‌شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫کنترل و نظارت بر قیمت کاالها به عهده سازمان است و اگر شکایتی در این زمینه‬ ‫به ما ارسال شود‪ ،‬رس��یدگی می‌کنیم‪.‬زرین گل در ادامه گفت‪ :‬بعضی فروشگاه‌ها‬ ‫مثل هایپر استار با توجه به اینکه کاال را به‌صورت نقدی از واحدهای تولیدی خرید‬ ‫می‌کنند‪ ،‬تخفیفاتی به آنها داده می‌ش��ود و در نتیجه این فروش��گاه‌ها نیز برخی‬ ‫کااله��ا را با تخفیفاتی ب��ه مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند‪ .‬رییس بازرس��ی ویژه‬ ‫سازمان حمایت با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی برخی فروشگاه‌ها را ملزم کرده‬ ‫که ‪8‬درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را حتما در فاکتور‌هایی که به مصرف‌کننده ارائه‬ ‫ن دس��ته از فروش��گاه‌ها ‪8‬درص��د مالیات را از قیمت‬ ‫می‌دهند قید کنند‪ ،‬افزود‪ :‬ای ‌‬ ‫مصرف‌کننده کسر کرده و در انتهای فاکتور خرید مشتری آن را به رقم کلی خرید‬ ‫اضافه کرده و از مصرف‌کننده اخذ می‌کنند‪.‬‬ ‫گپ‌و‌گفت‬ ‫مشاورعالي ریيس گمرک در گفت‌وگو با‬ ‫تعداد اسناد مورد نياز‬ ‫درتجارت يکسان نيست‬ ‫‪:‬‬ ‫تج��ارت هرچ��ه س��ريع‌تر و‬ ‫ارزان‌ت��ر انج��ام ش��ود حج��م‬ ‫بيشتري هم پيدا مي‌کند‪ .‬يعني‬ ‫زم��ان و هزينه عوام��ل مهم و‬ ‫تعيين‌کننده در فرآيند تجاري‬ ‫کش��ور محس��وب مي‌شوند که‬ ‫باي��د براي کاهش هرچه بيش��تر آن تالش کرد‪ .‬به‬ ‫اعتقاد برخي کارشناس��ان‪ ،‬روند زماني و هزينه‌اي‬ ‫تجارت در کش��ورمان بسيار باالس��ت و همين امر‬ ‫موجب کند شدن فرآيند تجارت شده است‪.‬‬ ‫گمرک اي��ران به عنوان متول��ي تجارت داخلي‬ ‫و خارج��ي در ورود و خ��روج کاالها نقش بس��يار‬ ‫مهم��ي را در اي��ن راس��تا ايفا مي‌کن��د‪ .‬زماني که‬ ‫مسعود کرباسيان بر کرس��ي سازمان گمرک ايران‬ ‫نشست‪ ،‬گمرک از انباري که در ‪ 2‬سال اخير تبديل‬ ‫شده بود‪ ،‬خارج ش��د و برنامه‌هاي جديدي را براي‬ ‫کاه��ش زمان و هزينه در فرآيند تجاري کش��ور به‬ ‫اجرا درآورد‪.‬‬ ‫در همين رابطه با محمود بهشتيان‪ ،‬مشاور عالي‬ ‫ریي��س گمرک گفت وگويي داش��تيم که در ادامه‬ ‫مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫€ €در روند تجاري کش�ور به چند سند براي‬ ‫انجام فعاليت‌ها نياز است؟‬ ‫هر کاال با توجه به نوعي که دارد به اسناد مختلفي‬ ‫نيازمن��د اس��ت که البته هر کس��ي براس��اس ديد‬ ‫خودش اسناد را محاس��به مي‌کند‪ .‬مثال وکالتنامه‬ ‫سند محسوب نمي‌ش��ود اما امکان دارد کسي اين‬ ‫مورد را هم به سندها اضافه کند‪.‬‬ ‫از س��ويي ديگر زماني ک��ه کاالي صادراتي داريد‬ ‫خودتان ب��راي اظهار به گم��رک مراجعه مي‌کنيد‬ ‫و پروان��ه مي‌‌گيريد‪ ،‬اما اگ��ر کار را به حق‌العملکار‬ ‫بس��پاريد‪ ،‬بايد به گمرک وکالتنامه بدهيد و در اين‬ ‫مورد يک سند اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €يعني به طور دقيق و قطعي نمي‌توان گفت‬ ‫که صادرات و واردات به چند سند نياز دارد؟‬ ‫خير‪ ،‬حالت مش��خص و قطعي ندارد و نمي‌توان‬ ‫براي تمام کاالها حالت يکساني در نظر گرفت‪.‬‬ ‫در ماده ‪ ۵۸‬آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي‬ ‫اعالم ش��ده ک��ه براي واردات به اس��نادي ش��امل‬ ‫فاکت��ور‪ ،‬بارنام��ه‪ ،‬ترخيصيه‪ ،‬قبض انب��ار و گواهي‬ ‫مبدا نياز اس��ت که در برخ��ي کاالها هم از صورت‬ ‫عدل‌بندي استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫ص��ورت عدل‌بندي ب��ه کااليي تعل��ق مي‌گيرد‬ ‫که يکنواخت نيس��ت‪ .‬يعني ش��کر به عنوان کاالي‬ ‫يکنواخت به اين س��ند نياز ندارد اما لوازم يدکي به‬ ‫اين سند نياز دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر اينها‪ ،‬اگر کااليي مجوز خواست بايد اين‬ ‫مجوز ارائه ش��ود و اگر صاحب کاال نباشد هم بايد‬ ‫وکالتنامه ارائه گردد که اين موارد به سندهاي مورد‬ ‫نياز اضافه مي‌شود‪.‬‬ ‫مثال اگر کاال دارو باش��د مجوز وزارت بهداشت و‬ ‫سازمان استاندارد را الزم دارد‪ .‬برگه ثبت سفارش و‬ ‫نامه بانکي هم جزو اسناد محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫در نهاي��ت با ‪ ۱۹‬س��ند و حداقل با ‪۷‬يا ‪ ۸‬س��ند‬ ‫فرآيند واردات انجام مي‌ش��ود ک��ه در امر صادرات‬ ‫تعداد کمتري سند نياز است‪.‬‬ ‫€ €تاکنون اقدامات گمرک در راستاي کاهش‬ ‫زمان و هزينه فرآيندها چه بوده است؟‬ ‫ارائه بس��ته حمايتي ص��ادرات و واردات‪ ،‬امضاي‬ ‫تفاهمنامه‌هايي با سازمان استاندارد و اجراي طرح‬ ‫اظهارنام��ه از راه دور ک��ه در بي��ش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫گمرکات اعمال مي‌شود‪ ،‬از جمله اقداماتي است که‬ ‫گم��رک در اين مدت براي کاهش هزينه‌ها و زمان‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫تم��ام فرآينده��اي گم��رک م��ورد بازبيني قرار‬ ‫خواه��د گرفت تا بتوان ش��رايط را براي صادرات و‬ ‫واردات تس��هيل کرد و در عين حال دقت در کار را‬ ‫با سامانه‌هاي جديد افزايش داد‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫باش�گاه ‌خبرن�گاران ـ ریي��س‬ ‫هيات‌مديره فدراسيون صادرکنندگان‬ ‫در حوزه انرژي و صنايع وابسته گفت‪:‬‬ ‫يکي از سر فصل‌‌هاي بسته سياستي‬ ‫خروج غيرتورمي از رکود دولت بر مس��ئله «تحريک‬ ‫تقاض��ا در خ��ارج از کش��ور» متمرکز اس��ت که اين‬ ‫موضوع نه تنها موجب بازگشت سرمايه مي‌شود‪ ،‬بلکه‬ ‫افزايش اشتغال‌زايي و رونق اقتصاد را در پي دارد‪.‬‬ ‫ايس�نا ـ مديرکل دفت��ر امريکا و‬ ‫اروپا سازمان توس��عه تجارت ايران‬ ‫گفت‪ :‬صادرات ايران به ترکمنستان‬ ‫‪۱۰‬براب��ر افزايش يافت‪ .‬عبدالحميد‬ ‫اس��ديان اف��زود‪ :‬مي��زان ص��ادرات کاال از ايران به‬ ‫کش��ور ترکمنستان در س��ال ‪ ۹۴ ،۸۳‬ميليون دالر‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬اين در حالي اس��ت که اين ميزان در‬ ‫س��ال گذش��ته به ‪ ۸۵۸‬ميليون دالر رسيده است‪.‬‬ ‫ترکمنستان يک کش��ور ويژه براي ايران به منظور‬ ‫ورود به آسياي ميانه است‪.‬‬
‫نظرگاه‬ ‫ناتواني توليدکننده‌ها‬ ‫براي رقابت در بازار جهاني‬ ‫در سال‌هاي گذشته و در سايه نبود مديريت نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬تورم و ‪ .‌..‬توليدات کشور نه‌تنها قدرت رقابت و‬ ‫ورود ب��ه بازارهاي خارجي را از دس��ت دادند‪ ،‬بلکه‬ ‫با اعمال سياس��ت دروازه‌هاي باز‪ ،‬واردات بي‌رويه و‬ ‫رقابت نابرابر با کاالهاي مشابه خارجي‪ ،‬بازار فروش‬ ‫ايران را نابود کرد‪.‬‬ ‫ارزيابي‌هاي اقتصادي و عارضه‌يابي معوقات بانکي‬ ‫وضعيت اقتصادي ش��رکت‌هاي ب��زرگ يا توليدات‬ ‫خ��اص و انحص��اري مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫در اين ارزيابي و از منظر کارشناس��ان‌‪ ،‬فعاليت‌هاي‬ ‫توليدي بخش خصوص��ي به ويژه صنايع کوچک و‬ ‫متوس��ط به س��وء مديريت‪ ،‬برنامه‌ريزي و نداشتن‬ ‫توان توليد متهم مي‌شوند‪.‬‬ ‫صنايع کوچک و متوسط توانايي تامين مواد اوليه‬ ‫ارزان‌قيمت را ندارند كه البته اين امر در استان‌هاي‬ ‫مختلف مش��ترك است‪ .‬غالبا واحدهاي توليدي در‬ ‫ش��رايط خاص اقتصادي مواد اولي��ه خود را از بازار‬ ‫آزاد و از طريق واسطه‌ها و دالل‌ها تامين مي‌کنند و‬ ‫به علت عقب افتادن اقساط تسهيالت و معوقه‌هاي‬ ‫بانک��ي با تحريم داخلي بانک‌ها ني��ز مواجهند و از‬ ‫امکان��ات و تس��هيالت ارزان بانکي به نس��بت بازار‬ ‫پول آزاد محرومند‪ .‬کمبود نقدينگي و س��رمايه در‬ ‫گ��ردش‪ ،‬کاهش نقدينگي ناش��ي از تورم و افزايش‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬افزايش هزينه‌هاي ان��رژي و حمل و نقل‬ ‫ناش��ي از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از عوامل‬ ‫کاهش توليد و در نتيجه باال رفتن هزينه‌هاي توليد‬ ‫شده و تاثير منفي آن بر قيمت تمام شده محصوالت‬ ‫توليدي امروز اس��ت برای برون‌رفت از شرايط حال‬ ‫حاضر اقتصادي کشور‪ ،‬کمک به بهبود فضاي کسب‬ ‫و کار و حل مش��کالت مال��ي واحدهاي توليدي در‬ ‫ش��رايط فعلي منوط به اج��راي راهکارهاي ويژه و‬ ‫الزاماتي مختلف است كه در حوزه توليد بايد منظور‬ ‫ش��ود‪ .‬ابتدا بايد بدهي‌هاي مع��وق از جمله بدهي‬ ‫شرکت‌هاي دولتي و وابس��ته به دولت‪ ،‬بدهي‌هاي‬ ‫تلف‌ش��ده‪ ،‬بدهي‌هاي انحراف در مص��رف منابع و‬ ‫س��اير بدهي‌هاي مش��کوک‌الوصول بانکي مشخص‬ ‫ش��ود‪ .‬همچني��ن در كنار اين امر براي تش��خيص‬ ‫ميزان بدهي‪ ،‬نحوه محاس��به سود و جرائم تاخير و‬ ‫علت آن يک نهاد اعتبارسنجي و تخصصي تشکيل‬ ‫شود‪ .‬اختصاص سهم ‪ 30‬درصد يارانه صنعت طرح‬ ‫هدفمندي يارانه‌ها براي پوشش بخشي از سود ايام‬ ‫مشارکت و بازپرداخت تسهيالت صنعتي بايد عملي‬ ‫ش��ود و همچنين بايد معافيت کامل و بدون شرط‬ ‫وجوه التزام و جريمه و خس��ارات تاخير تسهيالت‬ ‫صنعتي اجراي ط��رح خريد دين واحدهاي بدهکار‬ ‫به سيس��تم بانکي توس��ط بانک مرکزي اجرا شود‪.‬‬ ‫همچنين مي‌بايس��ت از طريق ساز و کارهاي بانکي‬ ‫ب��راي تامي��ن نقدينگ��ي واحدهاي صنعت��ي حائز‬ ‫شرايط اقدام ش��ود‪ .‬تنها با اجراي اين برنامه‌هاست‬ ‫که مي‌توان به تقويت بخش خصوصي و توان رقابت‬ ‫آن با رقباي داخلي و خارجي اميدوار بود‪.‬‬ ‫گشتي در بازار‬ ‫ايس�نا‪ :‬در حال��ي که قيمت متوس��ط هر کيلو‬ ‫پسته خندان در کشور حدود ‪ 45‬هزار تومان است‪،‬‬ ‫قيمت پس��ته صادراتي در ‪4‬ماه نخست سال حدود‬ ‫‪ 27‬هزار تومان برآورد مي‌ش��ود‪ .‬در ‪ 4‬ماهه نخست‬ ‫امس��ال حدود ‪ 26‬هزار تن پس��ته به کش��ورهاي‬ ‫خارجي صادر ش��ده که ارزش اين معامالت رقمي‬ ‫افزون ب��ر ‪ 217‬ميليون دالر اس��ت‪ .‬به اين ترتيب‬ ‫قيمت هر کيلو پس��ته صادراتي براب��ر با ‪ 8.4‬دالر‬ ‫مي‌ش��ود ک��ه در صورتي که نرخ متوس��ط دالر در‬ ‫اين مدت حدود ‪ 3200‬تومان در نظر گرفته ش��ود‪،‬‬ ‫قيمت هر کيلو پسته صادراتي برابر ‪ 26‬هزار و ‪880‬‬ ‫تومان بوده است‪ .‬در حالي که پسته در داخل کشور‬ ‫به طور متوسط قيمتي برابر ‪ 45‬هزار تومان به ازاي‬ ‫هر کيلو دارد‪.‬‬ ‫ايس�نا‪ :‬در پي تاييد اس��تفاده از روغن پالم در‬ ‫ش��ير و لبنيات پرچرب‪ 2 ،‬هفته‌اي است که فروش‬ ‫اين محصوالت به صفر رسيده و تاريخ انقضاي اين‬ ‫محصوالت رو به اتمام است‪.‬‬ ‫به گفت��ه فروش��ندگان‪ ،‬فروش محص��والت لبني‬ ‫پرچرب به‌ويژه ماس��ت‪ ،‬پنير و ش��ير بسيار کاهش‬ ‫يافته و به جاي آن فروش محصوالت لبني کم‌چرب‬ ‫نس��بت به گذش��ته ‪ 50‬درصد افزايش يافته است‬ ‫ام��ا باز هم در اي��ن ميان مردم ب��ا اطمينان خريد‬ ‫نمي‌کنند و در خريدهاي خ��ود محتاطانه برخورد‬ ‫مي‌کنند‪.‬‬ ‫تس�نيم‪ :‬گل��زاري‌‪ ،‬ریيس رواب��ط عمومي اداره‬ ‫دامپزش��کي اس��تان تهران از کشف و معدوم‌سازي‬ ‫‪ ۲۵‬تن تخم مرغ فاس��د در تهران خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫مقدار ‪ 25‬تن تخم مرغ فاس��د توس��ط کارشناسان‬ ‫اداره دامپزشکي شهرستان شهريار کشف و معدوم‬ ‫ش��د‪ .‬اين تخم‌مرغ‌ها به دليل شرايط ارگانولپتيک‬ ‫نامناسب‌‪ ،‬شرايط نامناس��ب نگهداري‌‪ ،‬اتمام تاريخ‬ ‫انقضا و فس��اد کامل فرآورده معدوم شدند‪ .‬با توجه‬ ‫به ش��يوع فصل گرما و فسادپذيري باالي تخم مرغ‬ ‫شهروندان از خريد تخم مرغ از مراکز غيرمجاز جدا‬ ‫خودداري کنند‪.‬‬ ‫م��ردم بايد به تاريخ توليد و انقضا و نحوه نگهداري‬ ‫اين ماده غذايي دقت بيشتري داشته باشند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫تجارت‬ ‫جايگاه فضاي رقابت در بخش توليدات داخلي را بررسي مي‌کند‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫پاهاي لرزان بخش خصوصي‬ ‫در س��ال هايي که دولت نهم و دهم بر س��ر کار بود‪،‬‬ ‫مناب��ع ارزي کاه��ش يافت و دولت ق��ادر نبود کمکي‬ ‫هرچند کوچک به اي��ن بخش کند‪ .‬تا جايي که حتي‬ ‫بسته‌هاي تشويقي که براي توليدکنندگان برتر در نظر‬ ‫گرفته شده بود هم معلق ماند و در فهرست بدهي‌هاي‬ ‫دولت قرار گرفت‪ .‬افزايش نرخ ارز‪ ،‬تحريم‌هاي سنگين‬ ‫ک��ه اجازه ورود م��واد اوليه به کش��ور را نمي‌داد و راه‬ ‫خروج محصوالت داخلي را هم سد کرده بود‌‪ ،‬در کنار‬ ‫بحران اقتصادي که از سال ‪ 90‬گريبان ايران را گرفته‪،‬‬ ‫همه و همه دس��ت به دست هم داد تا در نهايت منجر‬ ‫به گوشه نش��يني بخش خصوصي و توليدکننده‌ها در‬ ‫سال‌هاي اخير شود‪.‬‬ ‫در اي��ن بي��ن‪ ،‬ارزياب��ي مي��زان توانمن��دي بخش‬ ‫خصوصي‌‪ ،‬موضوعي اس��ت که اي��ن روز‌ها پر رنگ‌تر‬ ‫از هميش��ه ش��ده‪ .‬اينکه اين بخش تا چه حد توانسته‬ ‫ب��دون حمايت‌هاي دولت (هرچند بس��يار کم) اوضاع‬ ‫توليدات‌اش را رونق ببخشد‪.‬‬ ‫شايد در نگاه اول پيدا کردن چنين توليدکننده‌هايي‬ ‫که با استفاده از س��رمايه‌گذاري‌هاي شان به موفقيت‬ ‫رسيده‌اند‪ ،‬کم نباشد‪ .‬مثال برند‌هايي که نام شان يادآور‬ ‫موفقيت‌هاي روزانه ش��ان اس��ت و حتي توانس��ته‌اند‬ ‫تنديس‌هاي بين‌المللي را هم به کارنامه درخشان‌شان‬ ‫اضاف��ه کنند‪ .‬کارخانه‌ها توليدکننده خوراکي‌‪ ،‬تنقالت‪،‬‬ ‫م��واد غذاي��ي و از اين دس��ت هس��تند‪ .‬ام��ا واقعيت‬ ‫اين اس��ت که تع��داد اين گروه به اندازه‌اي کم اس��ت‬ ‫که حتي به تعداد انگش��تان دو دس��ت هم نمي‌رسد‪.‬‬ ‫سابقه ش��ان نش��ان مي‌دهد که دس��ت‌کم ‪ 20‬سالي‬ ‫هست که ش��روع به فعاليت کردند‪ .‬اما نقطه مشترک‬ ‫ديگرشان در عبارتي است که از ذهن بسياري فراموش‬ ‫ش��ده اس��ت‪ « :‬فضاي رقابتي »‌؛ يعن��ي همان تالش‬ ‫توليدکننده‌هاي موفق جهان براي جلو رفتن‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت واژه فراموش شده‬ ‫فض��اي رقابت��ي‌‪ ،‬عبارتي اس��ت که سال‌هاس��ت از‬ ‫بخش خصوصي و توليدات داخلي حذف ش��ده است‪.‬‬ ‫بيراه نيس��ت اگر بگوييم که از خاط��ر رفتن اين مهم‬ ‫ب��ه دليل فرهن��گ اقتصادي ايراني اس��ت که اصوال با‬ ‫کلمه وابس��تگي عجين شده است‪ .‬يعني هيچ اراده‌اي‬ ‫براي ش��روع ت��ازه وجود ندارد و چش��م همه به جيب‬ ‫دولت اس��ت‪ .‬البته اين تقصير توليدکننده‌ها و منتظر‬ ‫مانده‌هاي اقتصادي نيس��ت‪ ،‬متاس��فانه مشکلي است‬ ‫که دولت‌ها س��ال های س��ال براي راضي نگه داشتن‬ ‫منتقدان ش��ان به کار گرفته‌اند‪ .‬يعن��ي پرداخت‌هاي‬ ‫بي س��ر و س��امان‪ ،‬آن هم در برهه‌ه��اي غير ضروري‬ ‫که حاصلش مي‌ش��ود به باد رفت��ن بودجه‌هاي دولتي‬ ‫و س��يکل تکراري اعتراضات به سياست‌هاي اقتصادي‬ ‫دولت‪.‬يعني بازهم بخش خصوصي به کمک منابع مالي‬ ‫که از خزانه دولتي تامين ش��ده است‪ ،‬شروع به فعاليت‬ ‫مي‌کند ام��ا از آنجايي که هيچ وق��ت توان خودکفايي‬ ‫نداش��ته با پايان کار يک دول��ت و کاهش حمايت‌هاي‬ ‫دولتي بار ديگر روز از نو روزي از نو‪.‬‬ ‫‹ ‹ «رقابت» تنها کليد حل مشکل‬ ‫هيچ نهادي در اقتصاد ايران نيس��ت که «نبود فضاي‬ ‫رقابت��ي» را کتمان کند‪ .‬از بخ��ش خصوصي گرفته تا‬ ‫بخ��ش دولتي هم��ه و همه بر اين باورن��د که فرهنگ‬ ‫رقاب��ت در توليدات ايراني وجود ن��دارد‪ .‬در اين صورت‬ ‫است با قطع منابع مالي دولتي تکيه‌گاه بخش خصوصي‬ ‫از بي��ن رفت��ه و توليد کننده س��قوط مي‌کند‪ .‬اما نکته‬ ‫اينجاس��ت که راه حل خروج از اين تنگنايي که اقتصاد‬ ‫ايران را درگير کرده‌‪ ،‬پيش از اين در کشورهاي توسعه‬ ‫يافته اجرايي شده اس��ت‪ ،‬چراکه قطعا شرايط امروزي‬ ‫ايران در کشورهاي ديگر هم وجود داشته اما توانسته‌اند‬ ‫نگار خسروي‪ -‬گروه تجارت‪:‬‬ ‫بخش خصوصي از دولت گله دارد؛‬ ‫اغلب گله‌هاي‌شان هم حول يک‬ ‫محور مي‌چرخد؛ « حمايت مالي دولت »‪ .‬تمام‬ ‫فعاالن بخش خصوصي براين باورند که‬ ‫ناکارآمدي و مشکالت بخش توليد کشور فقط و‬ ‫فقط مربوط به گره کور منابع مالي است و تا‬ ‫زماني هم که اين مشکل برطرف نشود‪ ،‬نه انگيزه‬ ‫بخش خصوصي براي فعاليت در بخش توليد بر‬ ‫مي‌گردد و نه اعتماد از دست رفته اين گروه‪.‬‬ ‫با به کارگيري بهترين روش‌ها اقتصاد وابس��ته ش��ان را‬ ‫نجات دهند ‪ .‬راهي که کمک مي‌کند از اين اوضاع رها‬ ‫شد‪ ،‬همان فضاي رقابتي است که کشورهاي ديگر براي‬ ‫بهبود اقتصادش��ان به کار گرفته‌اند‪ .‬براي مثال ‪ 2‬برند‬ ‫جهاني نوش��ابه که بازار جهان را در دست دارند بازهم‬ ‫ب��راي اينکه بتوانند فروش محصوالت ش��ان را افزايش‬ ‫دهند‪ ،‬رقابت را کنار نمي‌گذارند‪.‬‬ ‫ش��ايد در ق��دم اول ورود ب��ه چنين فضاي��ي براي‬ ‫هي��چ ي��ک از تولي��دکننده‌ها خوش��ايند نباش��د‪ ،‬اما‬ ‫مس��لم اس��ت براي برپا کردن انقالب اقتصادي بايد از‬ ‫يک جا ش��روع کرد‪ .‬البته اين ترس و نگراني تنها براي‬ ‫آن دس��ته از توليدکننده‌هاي��ي صدق مي‌کند که هنوز‬ ‫در س��ايه و حاشيه بخش خصوصي حرکت مي‌کنند اما‬ ‫ناخوش��ايندي الحاق به چنين فضايي براي آن دس��ته‬ ‫از تولي��د کننده‌هايي که تقريب��ا به قطب توليد کااليي‬ ‫خاص تبديل شده‌اند وحش��تناک است‪ .‬نمونه بارز اين‬ ‫ش��رايط را خودرو س��ازان ايران دارند؛ چرا که از لحاظ‬ ‫توليد خودرو قدرت اول این صنعت هس��تندو رقابت با‬ ‫خودرو‌هاي ديگر برايشان ناخوشايند است‪ .‬هر چند اين‬ ‫روزه��ا يکي از دغدغه‌هاي مجل��س حل معضل خودرو‬ ‫اس��ت ام��ا مقابله با اين دس��ته صنعتگران کار بس��يار‬ ‫پيچيده‌اي است‪.‬‬ ‫‹ ‹ردپاي دولت در اقتصاد‬ ‫«دولت بزرگ اس��ت»‌؛ اين عبارت يکي از اصلي‌ترين‬ ‫مش��کالت اقتصاد ايران است ‪،‬چرا که رد پاي دولت در‬ ‫بي��ش از ‪ 90‬درص��د از پايگاه‌هاي اقتص��ادي به وضوح‬ ‫دي��ده مي‌ش��ود‪ .‬از ش��رکت‌هاي پيمان��کاري گرفته تا‬ ‫مخابرات و ‪. ...‬‬ ‫ج��دا از ضربه‌هاي��ي که اقتصاد از ب��زرگ بودن دولت‬ ‫مي‌بين��د‪ ،‬بخ��ش خصوصي تا زمان کوچک ش��دن اين‬ ‫ابع��اد نمي‌توان��د روي پاي خ��ودش بايس��تد‪ ،‬چرا که‬ ‫تف��اوت فاحش��ي مي��ان بودجه هايش��ان وج��ود دارد‪.‬‬ ‫اما ب��ا اين اوصاف بخش خصوص��ي و توليد کننده‌هاي‬ ‫داخل��ي تا زمان��ي که اراده‌اي براي مس��تقل ش��دن از‬ ‫وابستگي هايش��ان به دولت نداش��ته باشند هيچ وقت‬ ‫نمي‌توان شاهد رشد اقتصادي و ايجاد فضاي رقابتي بود‪.‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫بررسي جاي‌خالي فضاي رقابتي در گفت‌وگو با محمد علي‌پور‬ ‫مشکل بخش خصوصي‪ ،‬بزرگي دولت است‬ ‫محمد علي پور‬ ‫عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی‬ ‫مين�ا دايي‪ :‬نگاهي به حضور بخش خصوصي طي ‪ 3‬دهه اخير نش��ان‬ ‫مي‌دهد ک��ه خالف آنچه که انتظار مي‌رود‪ ،‬اين بخش نتوانس��ته اس��ت‬ ‫مس��ئوليت بخش��ي هرچند کوچک از اقتص��اد ايران را ب��ه عهده بگيرد‪.‬‬ ‫انتظ��ارات باالي اين بخش‪ ،‬آن هم در ش��رايطي که بيش از ‪ 60‬درصد از‬ ‫حوزه‌ه��اي مختلف نيازمند به بودجه دولتي هس��تند‪ ،‬کمي غيرمعقوالنه‬ ‫به نظر مي‌رس��د‪ .‬اين اوضاع در بس��ياري ديگر از کشورهايي که شرايطي‬ ‫ش��بيه ايران دارند متفاوت اس��ت؛ دولت براي اينکه بتواند از اين ظرفیت‬ ‫اس��تفاده کند کم‌کم ش��رايطي را ايجاد کرده است که بخش خصوصي و‬ ‫توليدکنندگان بتوانند روي پاي خودش��ان بايستند‪ .‬ايجاد فضاي رقابتي‬ ‫يکي از آن ش��رايطي اس��ت که به اين وضعيت کمک مي‌کند‪ .‬اما در اين‬ ‫مي��ان برخي از کارشناس��ان معتقدند‪ ،‬بزرگي دولت اي��ران در اقتصاد به‬ ‫بخ��ش خصوصي اين فرصت را نمي‌دهد ک��ه بتوانند رقابت کنند‪ ،‬چراکه‬ ‫اگر قرار اس��ت رقابتي هم صورت بگيرد بايد با ش��رکت‌هاي بزرگ دولتي‬ ‫باش��د که نتيجه‌اش پيش از شروع مشخص اس��ت‪ .‬محمد علي‌پور‪ ،‬عضو‬ ‫در رابطه‬ ‫كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با خبرنگار‬ ‫با س��هم دولت در ايجاد فضاي رقابتي و تمايل بخش خصوصي گفت‌وگو‬ ‫کرده است که در ادامه مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫€ €در نظر گرفتن ش�رايط اقتصادي ايران نشان مي‌دهد که بخش‬ ‫خصوصي وابس�تگي ش�ديدي به دولت دارد تا جايي که طي اين‬ ‫س�ال‌ها معدود توليدکننده‌هايي بوده‌اند که توانسته‌اند وارد گود‬ ‫اقتصادي شوند‪ .‬به نظر شما چه راهي وجود دارد که اين تابو براي‬ ‫بخش خصوصي بشکند؟‬ ‫تنها را نجات از چنين شرايطي قطع وابستگي بخش توليد و صنعت به‬ ‫اقتصاد دولتي اس��ت‪ .‬اين مهم بايد از سوي دو طرف صورت بگيرد‪ .‬يعني‬ ‫دولت به‌تدریج دست‌اندرکارانش را از اقتصاد بيرون ببرد و بخش خصوصی‬ ‫براي ورود به اقتصاد دس��ت به کار شود‪ .‬در حال حاضر دولت بيش از ‪90‬‬ ‫درصد اقتصاد را به‌عهده گرفته است و با توجه به شرايط کنوني که ايران‬ ‫دارد‪ ،‬بايد اين وابستگي را قطع کرد‪.‬‬ ‫€ €فضاي رقابتي يکي از راه‌حل‌هايي است که کشور‌هاي در حال‬ ‫توس�عه‪ ،‬براي رونق دادن به اقتصادش�ان به کار گرفته‌اند‪ .‬به نظر‬ ‫ش�ما چرا ايران هنوز اين فرهن�گ را وارد اقتصاد بخش خصوصي‬ ‫نکرده است؟‬ ‫در اين رابطه بايد بگويم که متاسفانه حضور دولت در صنعت به‌اندازه‌اي‬ ‫زياد است که ديگر فرصتي براي بخش خصوصي نمانده است که بخواهد‬ ‫وارد فضاي رقابتي ش��ود‪ .‬همه ابزارها در دس��ت دولت است‪ .‬از بانک‌ها و‬ ‫سازمان‌هاي سرمايه گذاري گرفته تا شرکت‌هاي پيمانکاري‪.‬‬ ‫€ €اما بعضي از ش�رکت‌ها توانسته‌اند از وابستگي‌ها يشان فاصله‬ ‫بگيرند و وارد اين فضا شوند‪.‬‬ ‫نمي خواهم از کلمه رانت اس��تفاده کنم اما آن دس��ته از ش��رکت‌هايي‬ ‫ه��م که موفق مي‌ش��وند پروژه‌ه��اي دولتي را به عه��ده بگيرند به نوعي‬ ‫ب��ا تس��هيالت دولتي يا همان آس��انگيري‌ها روبه‌رو هس��تند و از مزاياي‬ ‫آنها اس��تفاده مي‌کنند‪ .‬براي همين اس��ت ک��ه مي‌گويم فرصت به بخش‬ ‫خصوصي نمي‌رسد که بخواهد خودي نشان دهد‪.‬‬ ‫€ €نظرت�ان درب�اره بخش‌هاي�ي از دولت که به بخ�ش خصوصي‬ ‫واگذار ش�ده‌اند چيس�ت؟ اين دس�ته از واگذاري‌ها هم مي‌تواند‬ ‫بخش خصوصي را مترصد حضور پررنگ‌تري کند‪.‬‬ ‫بارها ديده شده است‌‪ ،‬وقتي دولت بعد از سال‌ها قبول مي‌کند که شرکتي‬ ‫از حالت دولتي به خصوصي تبديل شود‪ ،‬آن شرکت با انبوهي از بدهکاري‌ها‬ ‫دس��ت و پنجه نرم مي‌کند‪ .‬وقتي هم سرمايه‌گذاري پيدا مي‌شود که قبول‬ ‫کند اين بدهي‌ها را پرداخت کند‪ ،‬شرکت با افت شديد کيفيتي مواجه است‬ ‫که يا کال منهدم مي‌شود يا از گردونه رقابتي خارج مي‌گردد‪.‬‬ ‫€ €البته اين را هم نبايد ناديده گرفت که بخش خصوصي هم ميل‬ ‫زيادي به استقالل يافتن ندارد‪ .‬شما اين مسئله را قبول داريد؟‬ ‫درست است‪ .‬به هر حال بخش خصوصي هم رغبت زيادي براي مستقل‬ ‫شدن ندارد‪ ،‬چرا که در توليدات اين چنيني‪ ،‬هم هزينه انرژي ارزان است‬ ‫و امکان��ات زي��اد ديگري ب��راي آن حوزه خاص تولي��دي از دولت واگذار‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬در نتيجه توليدکننده هم ترجي��ح مي‌دهد به جاي اينکه تمام‬ ‫هزينه‌هاي��ش را از طرف س��رمايه‌گذار جبران نمان��د از منابع مالي دولت‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫€ €با اين اوصاف بايد گفت همه مش�کالت بخش خصوصي به هم‬ ‫پيچيده شده است‪.‬‬ ‫به هر حال اگر بنا باش��د که اقتصاد ايران به تجارت‌هاي جهاني ملحق‬ ‫ش��ود بايد اين ش��رايط نابس��امان را از بين برد‪ .‬بايد هزينه‌هاي توليد را‬ ‫کاهش داده و ارزش افزوده آن را افزايش‪ .‬يعني تمام تالش��مان اين باشد‬ ‫که بستر براي حاضر شدن بيش از پيش بخش خصوصي کاملا مهيا باشد‪.‬‬ ‫€ €سوال ديگر درباره آن دسته از توليدکننده‌هايي است که توان‬ ‫ورود ب�ه فضاي رقابتي را دارند اما به هيچ‌وجه راضي نيس�تند که‬ ‫ورود کنند‪ .‬از جمله آنها مي‌ش�ود به خودروس�ازان اش�اره کرد و‬ ‫کاملا مشخص است که آنها از اين شرايط غيررقابتي سود مي‌برند‪.‬‬ ‫نظرتان در اين رابطه چيست؟‬ ‫مس��ئله توليدکننده‌هاي��ي که به خاط��ر منافع‌ش��ان نمي‌خواهند وارد‬ ‫فضاي رقابتي ش��ود‌‪ ،‬متفاوت است‪ .‬صنعت خودروسازي که تقريبا دست‬ ‫‪ 2‬کارخانه است‪ ،‬دچار معضلي شده که نمي‌توان براي آن راهکار مناسبي‬ ‫پيدا کرد‪ .‬ورود نکردن اين ش��رکت‌ها در فضاي رقابتي به نفع‌شان است و‬ ‫براي همين تمام تالش‌شان را مي‌کنند تا تعيين‌کننده قيمت‌ها خودشان‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫€ €چرا دولت براي رفع اين مسئله ورود نمي‌کند؟‬ ‫مشکل دولت به ‪ 40‬تا ‪ 60‬هزارکارمندي برمي‌گردد که در اين کارخانه‌ها‬ ‫مشغول به کار شده‌اند‪ .‬دغدغه دولت بيکار شدن اين جمعيت قابل توجه‬ ‫است‪ .‬به همين منظور نمي‌تواند برخورد قاطعي با آنها داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €به نظرتان راه�کاري وجود دارد که اين بخش را يا وارد فضاي‬ ‫رقابتي کرد يا مانع حضورشان شد؟‬ ‫دولت بايد يک بار براي هميش��ه س��ود و زيان برخورد با اين بخش از‬ ‫صنعت را بررسي کند‪ .‬به اعتقاد من اگر بتوانند نيازهاي کارمندان مشغول‬ ‫به کار در اين کارخانه‌ها را تامين کنند‪ ،‬معضل به کلي از بين خواهد رفت‪.‬‬ ‫خوب يا بد‌‪ ،‬کاملا مشخص است که توليدات اين کارخانه‌ها با کشورهايي‬ ‫که شرايط اقتصادي‌شان با ما همسان است قابل مقايسه نيست‪ ،‬اما ورود‬ ‫نک��ردن به فضاي رقابتي اين کمک را به آنها مي‌کند که حرف اول و آخر‬ ‫را خودشان بزنند‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫خودروها ديگر خاک نمي‌خورند‬ ‫تقابل رولزرویس و بنتلی‬ ‫شوق پرواز با رفع کامل تحریم‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫نگراني‏هايي براي بسته خروج غيرتورمي از رکود و اليحه حمايت از توليد‬ ‫تشابه بسته و اليحه دردسرساز مي‏شود؟‬ ‫شکوفه حبيب‏زاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬همسو بودن اليحه حمايت از توليد و‬ ‫بسته سياستي خروج غيرتورمي از رکود هرچند سبب خرسندي بسياري از‬ ‫صنعتگران شد اما به دليل برخي شنيده‏ها‪ ،‬نگراني‏هايي را در پي داشته است‪.‬‬ ‫شنيده‏ها حاکي از آن است که مشاور اقتصادي ریيس‏جمهور از احتمال منتفي شدن‬ ‫ادامه بررسي اليحه حمايت از توليد به‏سبب تشابه با بسته سياستي خروج غيرتورمي از‬ ‫رکودخبر داده است‪.‬‬ ‫بسته خروج از رکود دولت‪ ،‬بسته‏اي ‪ 32‬صفحه‏اي شامل ‪ 177‬بند است که در ‪4‬‬ ‫فصل تنظيم شده است‪ .‬سياست‏هاي کالن‪ ،‬بهبود فضاي کسب‌وکار‪ ،‬تامين منابع مالي‬ ‫و فعاليت‏ها و محرک‏هاي خروج از رکود‪ ،‬عنوان اين فصل‏ها هستند که ‪ 137‬بند از اين‬ ‫بسته به‏‏طور مستقيم مرتبط با توليد بوده و ‪ 40‬بند نيز به طور غيرمستقيم توليد را هدف‬ ‫قرار مي‏دهند‪ .‬به گفته مسعود نيلي‪ ،‬مشاور اقتصادي رييس‏جمهوري‪ ،‬دولت يا نهادهاي‬ ‫زيرمجموعه آن پيش از اين در ارتباط با کمتر از ‪ 30‬مورد از اين بندها تصميم‏گيري‬ ‫کرده‏اند‪ .‬بيش از ‪ 60‬مورد از اين بندها در اختيار دستگاه‏هاي منفرد زيرمجموعه دولت‬ ‫است که به تنهايي مي‏توانند نسبت به اجراي آن اقدام کنند‪ 48 .‬مورد نيز‪ ،‬نياز به‬ ‫تصميم‏گيري در هيات دولت دارد و تنها ‪ 30‬مورد آن نياز به قانون دارد که به گفته‬ ‫رييس‏جمهوري به‏منظور تصويب قانوني به مجلس ارسال شده است‪.‬‬ ‫حس��ين ابويي مهريزي‪،‬‬ ‫معاون برنامه‏ريزي توسعه‬ ‫و فن��اوري وزارت صنعت‬ ‫از‬ ‫در گفت‏وگو با‬ ‫ارسال اين اليحه در تاريخ ‪ 19‬مردادماه از‬ ‫س��وي ریيس‏جمهوری به علي الريجاني‪،‬‬ ‫ریيس مجلس شوراي اسالمي با نام اليحه‬ ‫«رفع موان��ع توليد رقابت‏پذي��ر و ارتقاي‬ ‫نظام مالي کشور» خبر داد‪.‬‬ ‫ابوي��ي مهريزي در رابطه با تش��ابه اين‬ ‫اليح��ه با بخش‏هايي از بس��ته سياس��تي‬ ‫خروج غيرتورمي از رک��ود اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫پيش‏نويس اوليه اين اليحه‪ ،‬شباهت‏هايي‬ ‫بي��ن اليحه حمايت از توليد و اين بس��ته‬ ‫وجود داش��ت اما تغييراتي در آن اعمال و‬ ‫سپس به مجلس ارسال شد‪.‬‬ ‫معاون برنامه‏ريزي وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در رابطه با بررسي پيشنهادهاي‬ ‫کارشناس��ان در مورد اين اليحه افزود‪ :‬هر‬ ‫پيشنهادي که از سوي کارشناسان در اين‬ ‫زمينه مطرح شده مورد بررسي قرار گرفته‬ ‫و اي��ن پيش��نهادها با چند ش��رط لحاظ‬ ‫شده اس��ت‪ .‬يکي از اين ‪ 2‬ش��رط به اين‬ ‫ب��از مي‏گردد که نياز ب��ه قانون بايد در آن‬ ‫زمينه وجود داشته و ديگري اينکه چنين‬ ‫قانوني در آن رابطه پيش از اين پيش‏بيني‬ ‫نشده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بالتکليفي اليحه حمايت از توليد‬ ‫گفت‏وگ��و با‬ ‫در همي��ن ح��ال ‪،‬رييس‬ ‫کميس��يون صناي��ع اتاق‬ ‫بازرگان��ي و صناي��ع و‬ ‫مع��ادن اي��ران ني��ز در‬ ‫در رابط��ه با آخرين‬ ‫وضعيت اليحه حمايت از توليد گفت‪ :‬پس‬ ‫از ‪ 3‬س��ال کار و بررس��ي ب��ر روي اليحه‬ ‫حمايت از توليد به اين دليل که بندهايي‬ ‫از اين اليحه در بسته سياستي ‪ 177‬بندي‬ ‫دولت آمده‌‪ ،‬ممکن اس��ت موض��وع ادامه‬ ‫بررسي اين اليحه منتفي شود‪.‬‬ ‫احمد پورفالح با اش��اره به اينکه منتفي‬ ‫شدن اين اليحه ظلم به بخش توليد کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اجراي بسته سياستي‬ ‫دولت براي خروج از رکود زمان‏بر اس��ت و‬ ‫اجرايي ش��دن آن به حداقل ‪ 5‬سال زمان‬ ‫نياز دارد‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬در ح��ال حاضر وضعيت‬ ‫اليح��ه حمايت از توليد مبهم اس��ت زيرا‬ ‫از يک‏سو مش��اور رييس‏جمهور از منتفي‬ ‫ش��دن آن خب��ر داد و از س��وي ديگ��ر‬ ‫ابويي‌مهري��زي‪ ،‬معاون وزير صنعت‪‌،‬معدن‬ ‫و تج��ارت از راه يافتن آن به مجلس خبر‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورتي براي ادامه پروس�ه اليحه‬ ‫حمايت از توليد وجود ندارد‬ ‫پورف�لاح با اش��اره ب��ه اين ک��ه معاون‬ ‫برنامه‌ري��زي وزارت صنع��ت ‪،‬مع��دن‪ ،‬و‬ ‫تج��ارت اع�لام کرده اس��ت ک��ه اليحه‬ ‫حمايت از توليد به موازات بسته حمايتي‬ ‫ب��ه مجلس م��ي‌رود‪ ،‬تصريح ک��رد‪ :‬البته‬ ‫نيل��ي اعالم کرده که برخ��ي بندهاي اين‬ ‫اليحه در بسته حمايتي دولت آمده است‬ ‫بنابراين ديگر ضرورتي براي ادامه پروس��ه‬ ‫اليحه حمايت از توليد وجود ندارد‪.‬‬ ‫رييس کميس��يون صنايع اتاق بازرگاني‬ ‫ايران بيان کرد‪ :‬نگران هس��تيم که ش��ايد‬ ‫اين اليحه مانند نسخه اول آن که در سال‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ش�اتا‪ -‬علی یزدانی معاون توس��عه مدیریت‪ ،‬منابع‬ ‫و امور استان‌ها در نخس��تین همایش معاونان توسعه‬ ‫مدیریت و منابع س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به بیان سیاس��ت‌ها و برنامه‌های کالن این معاونت در‬ ‫س��طح استان‌های کشور پرداخته و وظایف و انتظارات‬ ‫موردنظر را از معاونان توسعه مدیریت و منابع استان‌ها‬ ‫تبیین کرد‪.‬‬ ‫خبر آنالین‪ -‬نیره پیروزبخت رییس س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد گفت‪ :‬این س��ازمان و وزارت بهداشت همه‬ ‫متخلفان استفاده از روغن پالم در محصوالت شان را به‬ ‫مراجع قضایی معرفی خواهد کرد و براس��اس آن خط‬ ‫تولید محصولی که روغن گیاهی و پالم استفاده می‌کند‬ ‫متوقف شده و خط تولید آن متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫علی‌اصغ��ر توفی��ق مع��اون آموزش‪،‬‬ ‫پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬فرآیند تولید ن��وآور و ایجاد حرف‌های نو در‬ ‫صنع��ت فناوری اطالعات ضرورتی اس��ت که امروز‬ ‫باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد‪ .‬توفیق در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬باید به موضوع ارتقای س��هم صنعت فناوری‬ ‫اطالعات در توسعه اقتصادی کشور بپردازیم‪ .‬تالش‬ ‫می‌کنیم تا با تدوین برنامه‌ها و سیاست گذاری‌های‬ ‫مناس��ب و در س��ایه برگزاری چنین نشست‌هایی‬ ‫از نزدی��ک در جریان مش��کالت و معضالت فعاالن‬ ‫صنع��ت نرم‌افزار قرار بگیریم و ب��ا تعامل دو جانبه‬ ‫از نقطه نظ��رات آنان در جهت بهب��ود فرآیندها و‬ ‫اقدامات الزم دراین صنعت بهره‌مند شویم‪.‬‬ ‫ابویی‌مهریزی‪ :‬هر‬ ‫پيشنهادي که از سوي‬ ‫کارشناسان در زمينه‬ ‫الیحه حمایت از تولید‬ ‫مطرح شده مورد‬ ‫بررسي قرار گرفته و اين‬ ‫پيشنهادها با ‪ 2‬شرط نیاز‬ ‫به قانون و نبود قانونی‬ ‫در این خصوص‬ ‫لحاظ شده است‬ ‫‪ 1391‬تنظيم ش��د‪ ،‬کنار گذاش��ته شود‪.‬‬ ‫اگر مش��اور رئيس‏جمهور تاکيد دارند که‬ ‫برخي بندها در بسته آمده‪ ،‬در اين صورت‬ ‫درخواس��ت ما اين اس��ت که آن بندها در‬ ‫بسته حمايتي که مرتبط با اليحه حمايت‬ ‫از توليد است‪ ،‬اولويت داده شود‪.‬‬ ‫ریيس کميس��يون صنايع اتاق بازرگاني‬ ‫و صنايع و معادن ايران افزود‪ :‬بايد تکليف‬ ‫اين اليحه بعد از ‪ 3‬س��ال مش��خص شود‪،‬‬ ‫زي��را اس��تراتژي اقتصاد کش��ور اس��ت و‬ ‫نمي‌ت��وان ب��ا روي کار آمدن يک بس��ته‬ ‫سياستي جديد آن را کنار گذاشت‪.‬‬ ‫وي با اش��اره ب��ه بخش‏ه��اي مرتبط با‬ ‫توليد در بس��ته خروج غيرتورمي از رکود‬ ‫گفت‪ :‬در اين بس��ته براي مطالبات معوق‬ ‫اولويت‏هايي در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس آنچه در اين بس��ته آم��ده‪ ،‬اين‬ ‫مطالبات يا پرداخت‏مي‏ش��ود و يا تهاتري‬ ‫تس��ويه خواهد ش��د‪ .‬از س��ويي در بسته‬ ‫خروج غيرتورمي از رکود بر تعيين تکليف‬ ‫بدهي‏هاي ارزي تاکيد ش��ده ت��ا واحدها‬ ‫بيش از اين منتظر نمانند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪3‬پارامت�ر مه�م در بس�ته خ�روج‬ ‫غيرتورمي از رکود‬ ‫پورف�لاح در رابطه ب��ا ‪3‬پارامتر مهم در‬ ‫بس��ته خ��روج غيرتورمي از رک��ود اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به نظر مي‏رسد در بسته به ‪3‬پارامتر‬ ‫به درس��تي اش��اره ش��ده اس��ت‪ .‬نخست‬ ‫دسترس��ي همه صنايع ب��ه منابع محدود‬ ‫بانکي اس��ت‪ .‬به‏ويژه اينکه ب��راي صنايع‬ ‫کوچک و متوس��ط فضاي بيش��تري ديده‬ ‫ش��ده است‪ .‬مورد دوم اعمال سياست‏هاي‬ ‫صنعتي و معدني به‏صورت همگن و همسو‬ ‫است تا نگاه‏هاي متفاوتي به اين دو نباشد‬ ‫زيرا صنعت و معدن از هم جدا نيس��تند‪.‬‬ ‫پارامتر س��ومي که در اين بس��ته در نظر‬ ‫گرفته شده‪ ،‬توانمندسازي صنايع کوچک‬ ‫ب��ه س��بب ايج��اد اش��تغال و جلوگيري‬ ‫از کاه��ش ني��روي کار در واحده��اي‬ ‫توليدي است‪.‬‬ ‫وي در ادامه افزود‌‪ :‬از سويي در اين بسته‬ ‫به نفع بودجه عمراني‪ ،‬برنامه‏هايي در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬تا امروز متاسفانه بودجه‬ ‫عمراني قرباني بودج��ه جاري و انحرافات‬ ‫بودجه‏اي مي‏شد‪ .‬اين بودجه که بيشتر به‬ ‫نفع صنعت و معدن کش��ور در نظر گرفته‬ ‫مي‏ش��د رو به افول مي‏رف��ت و در انتهاي‬ ‫س��ال ش��اهد بوديم که انحراف��ات بااليي‬ ‫در بودج��ه صورت گرفت��ه و هيچ ضمانت‬ ‫اجراي��ي ب��راي بازپس‏گي��ري آن وج��ود‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم قانوني شدن ‪ 28‬بند در اليحه‬ ‫رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني و‬ ‫صنايع و معادن ايران با اش��اره به بندهاي‬ ‫موجود در اليحه حماي��ت از توليد گفت‪:‬‬ ‫‪ 28‬بند در سياس��ت‏هاي اليحه حمايت از‬ ‫تولي��د وجود دارد که نياز ب��ه قانون دارد‪.‬‬ ‫اين ‪ 28‬مورد تا مراحل قانوني خود را طي‬ ‫کند‪ ،‬زمان زي��ادي مي‏برد و ‪18‬ماهي که‬ ‫براي آن در نظر گرفته شده کافي نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬از س��ويي ‪48‬مورد ديگر نيز‬ ‫وجود دارد که دولت بايد آنها را به تصويب‬ ‫رس��اند‪ ،‬زيرا ي��ک وزارتخان��ه درگير آن‬ ‫نيس��ت و به ديگر وزارتخانه‏ها نيز مرتبط‬ ‫اس��ت‪ .‬اميدواريم که اين اليحه سريعتر و‬ ‫زودتر از بسته تصويب شود تا بيش از اين‬ ‫بخش مولد توليد چشم‏انتظار نماند‪.‬‬ ‫پورفالح‪ ،‬عضو کميس��يون ماده ‪ 76‬نيز‬ ‫گفت‪ :‬بررسي قوانين مزاحم در کميسيون‬ ‫ماده ‪ 76‬جزو مسئوليت‏هاي اتاق بازرگاني‬ ‫است و در اين رابطه کارگروهي در اتاق در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫نسخه نهايي بررسي‏ها بر روي اين قوانين‬ ‫آماده شده و به زودي در اختيار هيات دولت‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫اي��ن ش��باهت‏ها بي��ن اي��ن بس��ته‬ ‫سياس��ي‪ -‬اقتصادي هرچند دلگرم‏کننده‬ ‫به نظر مي‏رس��د اما با توجه به اين حرف‬ ‫و حديث‏ه��ا‪ ،‬اميد مي‏رود که سرنوش��ت‬ ‫اليح��ه حمايت از توليد به سرنوش��ت ‪3‬‬ ‫سال قبل دچار نشود و مسير قانوني خود‬ ‫را طي کند‪.‬‬ ‫سقف فروش ‪ 20‬میلیارد تومانی برای حضور در میان شرکت‌های برتر‬ ‫گروه صنع�ت‪ -‬امس��ال برای هفدهمین س��ال‬ ‫متوال��ی‪ ،‬س��ازمان مدیریت صنعتی ای��ران اقدام به‬ ‫معرفی ‪ ۱۰۰‬ش��رکت برتر ‪ IMI -۱۰۰‬و همچنین‬ ‫‪ ۵۰۰‬ش��رکت برت��ر خواهد کرد‪ .‬در ح��ال حاضر بر‬ ‫اساس آمار این س��ازمان‪ ،‬حدود ‪ ۹۷‬درصد صادرات‬ ‫غیرنفت��ی و همچنین ‪ ۵‬درصد اش��تغال در اختیار‬ ‫‪ ۵۰۰‬ش��رکت برتر قرار دارد‪ .‬همچنین ‪ ۱۰‬ش��رکت‬ ‫برت��ر این فهرس��ت نی��ز ‪ ۸۴‬درصد ص��ادرات را در‬ ‫اختی��ار دارند‪ .‬رییس س��ازمان مدیری��ت صنعتی با‬ ‫بیان معرفی این ش��رکت‌ها در اس��فندماه امس��ال‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر مسائل و مشکالت ‪ ۱۰۰‬شرکت برتر‬ ‫حل ش��ود گویی ‪ ۵۰‬درصد صادرات غیرنفتی رونق‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫علی کرمانشاه با بیان این که ذی‌نفعان این ارزیابی‬ ‫ش��امل چند گ��روه اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نخس��تین‬ ‫ذی نف��ع این ارزیابی خود ش��رکت‌ها هس��تند که‬ ‫می‌توانن��د وضعی��ت خ��ود را ب��ا س��ال‌های قبل و‬ ‫همچنین با باقی شرکت‌ها مقایسه کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه در تشریح مزایای این ارزیابی افزود‪ :‬در‬ ‫این ارزیابی‌ها مشخص شد که ‪ ۶‬شرکت خودروساز‬ ‫‪ ۸۸‬رتب��ه افت داش��ته‌اند که چرایی این مس��ئله و‬ ‫گرایش به س��رمایه‌گذاری در ش��رکت‌های خدماتی‬ ‫و بانک‌ه��ا و بیمه و‪ ...‬نیز از دیگر دس��تاوردهای این‬ ‫ارزیابی‌ها خواهد بود‪.‬‬ ‫کرمانش��اه با تاکی��د بر اینکه امروزه ش��رکت‌های‬ ‫ب��زرگ ب��ه ص��ورت ش��بکه‌ای کار می‌کنن��د و اگر‬ ‫شرکت‌ها می‌خواهند که مزیت رقابتی داشته باشند‬ ‫باید استراتژی بزرگتر ش��دن داشته باشند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت و سیاس��ت گ��ذاران ذینفع��ان بعدی‬ ‫این رتبه‌بندی هس��تند‪ ،‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫ش��رایط رکود اقتصادی‪ ،‬سهم ‪ ۱۰‬شرکت برتر برای‬ ‫تاثیر‌گذاری در اقتصاد بسیار مهم است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت صنعتی ایران پژوهشگران‬ ‫و سرمایه‌گذاران جدید و همچنین مردم را از جمله‬ ‫ذینفعان برشمرد و اضافه کرد‪ :‬در کنار این رتبه‌بندی‬ ‫که الگوگیری از فورچون ‪ ۵۰۰‬است‪ ،‬رتبه‌بندی‌های‬ ‫دیگری نیز در کش��ورهای دیگر انجام می‌ش��ود که‬ ‫ببیشتر شاخص‌های کیفی را در نظر دارد‪.‬‬ ‫در ادام��ه احمد درویش‪ ،‬مدیر مرک��ز رتبه بندی‬ ‫ش��رکت‌های برتر با اش��اره به ارزیابی ش��رکت‌ها بر‬ ‫اساس ‪ ۲۸‬شاخص مورد نظر گفت‪ :‬امسال بر اساس‬ ‫درخواس��ت ش��رکت‌های کوچک تر که خواس��تار‬ ‫حضور در این بررس��ی بودند‪ ،‬برای نخستین بار کف‬ ‫فروش شرکت‌ها از ‪ ۴۰‬میلیارد به ‪ ۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫کاهش داده شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اقدام به دنبال درخواست بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی کوچکتر و با هدف توس��عه بانک اطالعاتی‬ ‫انجام ش��ده اس��ت اما با این حال با توجه به ارزیابی‬ ‫س��ال‌های گذش��ته به‌طور قطع این ش��رکت‌ها در‬ ‫فهرس��ت ‪ ۵۰۰‬شرکت برتر فروش قرار نمی‌گیرند و‬ ‫آنها تنها در گروه‌های صنعتی که امس��ال به همین‬ ‫منظور اضافه کرده‌ایم‪ ،‬قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫مدیر مرکز رتبه‌بندی ش��رکت‌های برتر ادامه داد‪:‬‬ ‫بدین ترتیب ش��رکت‌ها و بنگاه‌ها می‌توانند وضعیت‬ ‫و جای��گاه خود را در بین گروه‌ها و ش��رکت‌های هم‬ ‫جنس خود ببینند‪.‬‬ ‫درویش با اش��اره به افزودن ش��اخص صادرات در‬ ‫سال گذشته افزود‪ :‬این شاخص به دلیل اهمیتی که‬ ‫در اقتصاد کش��ور دارد سال گذشته اضافه شد و در‬ ‫بس��ته اقتصادی اخیر دولت هم بر روی این شاخص‬ ‫تاکید ویژه‌ای ش��ده و دولت می‌تواند بدین ترتیب و‬ ‫با اهمیتی که این عامل در اقتصاد دارد‪ ،‬افت و خیز‬ ‫شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دهد‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫فراهم شدن بسترهاي اقتصادي‬ ‫براي توليد‬ ‫بنفش�ه بينش‪ :‬همزماني ارائه‬ ‫اليح��ه حمايت از توليد و بس��ته‬ ‫سياس��تي خ��روج غيرتورمي از‬ ‫رک��ود نگراني‏هاي��ي را به وجود‬ ‫آورده اس��ت‪ .‬صنعتگ��ران عقيده‬ ‫دارند هرچند ش��باهت‏هايي بين‬ ‫اي��ن دو وج��ود دارد ام��ا اليحه‬ ‫حماي��ت از توليد چيزي فراتر از آنچه در بس��ته به آن‬ ‫اشاره شده اس��ت را براي توليد در نظر دارد و نيازمند‬ ‫قوانين��ي خاص اس��ت‪ .‬در اين راس��تا ب��ا محمدرضا‬ ‫مرتض��وي‪ ،‬دبيرکل خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫گفت‏وگو نشستيم که در ادامه مي‏خوانيد‪:‬‬ ‫€ €گفته مي‏ش�ود بخش�ي از اليح�ه حمايت از‬ ‫توليد و بسته سياستي خروج غيرتورمي از رکود‬ ‫همسو است‪ .‬نظر شما در اين رابطه چيست؟‬ ‫طبيعي اس��ت ک��ه اليحه حمايت از توليد و بس��ته‬ ‫سياس��تي خروج از رکود بايد نقاط تش��ابهي داش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬زيرا بزرگ ترين خطري که امروز توليد را تهديد‬ ‫مي‏کند‪ ،‬رکود و ايستايي در اقتصاد است و اگر بخواهيم‬ ‫از رکود خارج ش��ويم بايد چند اتفاق مهم بيفتد‪ ،‬يکي‬ ‫از اتفاقات اين اس��ت که منابع کافي در کش��ور وجود‬ ‫داشته باشد که با مديريت صحيح بتوانيم اين منابع را‬ ‫به سمت مصرف کاالهاي داخلي هدايت کنيم و مردم‬ ‫امکان خريد آن را داشته باشند‪ .‬در زماني که رشد تورم‬ ‫به شکل کنوني ادامه داشته باشد‪ ،‬در واقع قدرت خريد‬ ‫مردم کاهش مي‏يابد‪ .‬بنابراين بايد نخس��ت بسترهاي‬ ‫اقتصادي را براي توليد فراهم کرد‪.‬‬ ‫€ €به عقيده ش�ما اولويت بايد با بسته خروج از‬ ‫رکود باشد يا اليحه حمايت از توليد؟‬ ‫باي��د در نظ��ر داش��ته باش��يد اگ��ر ب��دون اينک��ه‬ ‫زيرس��اخت‏هاي الزم را ب��راي حماي��ت از توليد ايجاد‬ ‫کني��د اقدام ب��ه تدوين ه��ر اليحه‏اي کني��د‪ ،‬تفاوتي‬ ‫نمي‏کند همان اتفاقي که در ‪2-3‬سال اخير براي توليد‬ ‫افتاد که ناش��ي از عملکرد نادرست دولت قبل در قبال‬ ‫توليد بود‪ .‬با اينکه در گذشته تذکرات زيادي به دولت‬ ‫داده و اعالم مي‌شد که اين مسئله منجر به پديده‏هاي‬ ‫ش��وم اقتصادي خواهد ش��د‪ ،‬اما دولت به آن توجهي‬ ‫نداش��ت‪ .‬بنابراين بزرگ‌ترين حمايت��ي که مي‏توان از‬ ‫توليد به‌عمل آورد اين اس��ت که زيرس��اخت‏هاي الزم‬ ‫را در اقتص��اد ب��راي آن فراه��م کرد ک��ه از مهم‌ترين‬ ‫زيرس��اخت‏ها‪ ،‬تورم‏زدايي اس��ت‪ .‬در مرحل��ه بعد بايد‬ ‫از بن‏بس��ت رکود خارج ش��د‪ .‬در اين راستا دولت بايد‬ ‫برنامه‏ه��اي اقتصادي خ��ود را بر مبناي داش��ته‏هاي‬ ‫اقتص��ادي خود تنظيم کند‪ .‬نمي‏توان در انتظار نتيجه‬ ‫مثبت مذاکرات ماند و برنامه‏ها را براس��اس آن تنظيم‬ ‫ک��رد‪ .‬دولت بايد با توجه به وضعيت موجود و منضبط‬ ‫عمل کند‪.‬‬ ‫نگاه‬ ‫دردم از یار هست‬ ‫و درمان نیز هم!‬ ‫نصراهلل محمدحسین فالح‬ ‫عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت‬ ‫تداوم تالش‌های سیاست مداران پرتالش برای ادامه‬ ‫مذاکرات س��ازنده با گروه ‪ 5+1‬با حفظ حقوق ملی‪ ،‬با‬ ‫وجود اش��کال تراشی‌های بعضا س��اختگی در درون و‬ ‫بیرون کش��ور نشانگر پیگیری خواسته‌های صنعتگران‬ ‫است‪ .‬اما تصور آنها از روان‌تر شدن دادوستدهای بانکی‬ ‫در س��ایه پیشرفت گفت‌وگوها برآورده نشده و منطقی‬ ‫است که با پیشرفت بیش��تر در آن شاهد گشایش در‬ ‫پیوندهای تجاری به نفع صنعت و تجارت باشیم‪.‬‬ ‫مهم‌تری��ن عام��ل اثرگ��ذار ب��ر رک��ود صنعت��ی و‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌ها تاکن��ون فض��ای روان��ی ناش��ی از‬ ‫گفت‌وگوهای سیاسی و ثبات نسبی نرخ ارز بوده است‬ ‫وگرنه بی‌رونقی بازار برای برخی از صنایع ادامه دارد و‬ ‫بلکه بیشتر نیز شده است‪.‬‬ ‫آثار سیاست‌های توس��عه صادرات به‌تدریج در حال‬ ‫آش��کار شدن اس��ت‪ .‬در این حوزه تصمیم به پرداخت‬ ‫حدود ‪30‬میلیون دالر جایزه آن هم برای کل صادرات‪،‬‬ ‫انتظاری اس��ت با تجربه تلخی که از مانع‌تراش��ی‌های‬ ‫اداری و دی��ر پرداختن جوای��ز صادراتی وجود دارد که‬ ‫محرکی قوی نیس��ت و افزایش حق��وق دولتی صنایع‬ ‫معدنی و تصمیم به اعمال جریمه‌های اضافه برداش��ت‬ ‫سال‌های پیش در نهایت به افزایش هزینه صنایع مزبور‬ ‫و کاهش صادرات آنها انجامیده است‪.‬‬ ‫تامین س��رمایه برای گردش امور جاری به‌ویژه برای‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط و طرح‌های نوبنیاد صنعتی‬ ‫ی��ک دغدغه درجه اول اس��ت‪ .‬محدودیت برای فراهم‬ ‫کردن وثایق معتبر و عدم آزادس��ازی وثایق غیرالزم و‬ ‫ش��یوه قیمت‌گذاری بر وثایق و مهم تر از همه فقدان‬ ‫مدیریت بر وثایق و موانع حقوقی در نقد کردن آنها از‬ ‫عوامل اصلی دیر به تفاهم رسیدن بانک‌ها و نیازمندان‬ ‫حوزه صنعت اس��ت‪ .‬پرداخت نشدن بدهی‌های فراوان‬ ‫و معوق نهادهای دولتی و یکطرفه بودن آنها که امکان‬ ‫قانونی از طرف صنایع بس��تانکار را می‌گیرد و باالخره‬ ‫ترس صنعتگران از اقدام علیه مشتریان دولتی از دیگر‬ ‫دالیل ش��کل‌گیری بحران نقدینگی و تامین س��رمایه‬ ‫در بنگاه‌هاس��ت‪ .‬اکثر صنعتگران دولت را یک مشتری‬ ‫ب��زرگ می‌دانن��د ک��ه‪« :‬دردم از یار هس��ت و درمان‬ ‫نیز هم!»‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫توسعه مرکز‬ ‫تحقیقات به جای‬ ‫ایجاد سایت جدید‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫عضوهیاتمدیرهانجمنقطعه‌سازانایران‬ ‫روی خط خبر‬ ‫خبر خودرو‪ -‬ابراهيم نکو عضو کميسيون اقتصادي‬ ‫مجلس درخصوص سختگيرانه‌ترش��دن ش��اخص‌هاي‬ ‫کيفيت خودرو گفت‪ :‬بايد داليل تعريف نشدن شاخص‌ها‬ ‫دراين مدت و خس��اراتي که به صنعت خودرو وارد شد‬ ‫و مردم نيز متضرر ش��دند‪ ،‬بيان ش��ود‪ .‬البته اين داليل‬ ‫مي‌تواند توجيه داشته باش��د‪ ،‬زيرا به هرحال اين اتفاق‬ ‫باي��د زودتر از اين‌ه��ا مي‌افتاد‌‪ ،‬به خص��وص زماني که‬ ‫تصميم براين شد که اين شاخص‌ها معرفي شود ولي به‬ ‫هرحال هرموقع اقدام کنيم براي جلوگيري از ضرر دير‬ ‫نيس��ت‪ .‬اين شاخص هاست که مي‌تواند پويايي صنعت‬ ‫خودرو را به دنبال داشته باشد و به سر درگمي‌ها پايان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��هم خودروهاي خارجي از بازار خودروي‬ ‫کش��ور در حال افزايش اس��ت‪.‬بر اساس جديدترين آمار‬ ‫گمرک واردات خودرو به کشور در ‪ 4‬ماه نخست امسال‬ ‫‪ 168‬درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش‬ ‫يافته است‪ .‬افزايش واردات خودرو به کشور در سال‌جاري‬ ‫درحالي اس��ت که طبق بررس��ي‌هاي صورت گرفته‪ ،‬در‬ ‫سال گذشته ‪ 35‬درصد ارزش فروش بازار خودروي ايران‬ ‫مربوط به خودروهاي وارداتي بوده است‪.‬سال گذشته نيز‬ ‫واردات انواع خودرو به کشور با رشد ‪ 75‬درصدي همراه‬ ‫بود و مجموعا ‪ 78‬هزار و ‪ 673‬دستگاه خودرو وارد کشور‬ ‫ش��د با اين حال در ‪ 4‬ماهه نخست امسال نصف واردات‬ ‫خودرو در سال گذشته‪ ،‬خودرو وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫با تکميل ‪ 80‬هزار خودرو ناقص و عزم جدي بر توليد کامل‬ ‫خودروها ديگرخاک نمي‌خورند‬ ‫بهرام شهریاری‬ ‫این روزها صنعت خودرو با مش��کالت جدی مواجه‬ ‫اس��ت اما انداختن همه مشکالت بر گردن تحریم‌ها و‬ ‫توجیه عملکرد نامناسب در این زمینه چندان درست‬ ‫نیس��ت‪ .‬این نگاه ک��ه مدی��ران وقت به بهان��ه‌ایجاد‬ ‫زیرمجموعه جدید‪ ،‬قطعه‌س��ازان جدیدی وارد چرخه‬ ‫تولی��د کردند که تولیدکنن��ده نبودند و عمده فعالیت‬ ‫آنه��ا در ح��وزه واردات آن هم از کش��ورهای چین و‬ ‫امثال آن لحاظ کیفیت سابقه خوبی نداشته‪ ،‬نمی‌تواند‬ ‫چندان قابل توجیه باشد‪ .‬به همین دلیل خودروسازان‬ ‫به این بخش وابسته شدند و تغییر نرخ ارز باعث شد در‬ ‫واردات با مشکل مواجه شوند که در نهایت شاهد تولید‬ ‫خودروهایی ناقص و رسوب آنها در خط تولید بودیم‪.‬‬ ‫این روزها صنع��ت خودرو بیش از هر امر دیگری به‬ ‫عمق س��اخت داخل نیاز دارد‪ ،‬کاری که در گذشته در‬ ‫حال پی‌ریزی ش��دن بود و در این راس��تا شاهد بودیم‬ ‫ک��ه در بحث تولید قطع��ات ‪،‬برخ��ی خودروها تا مرز‬ ‫‪ ۹۰‬درص��د از بخش خارجی بی‌نیاز ش��دند‪ ،‬حتی این‬ ‫خودکفایی در برخی از خودروها همچون پیکان به زیر‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد رس��ید‪ .‬از سوی دیگر توانایی قطعه‌سازان‬ ‫داخلی به جایی رس��ید که ‪ ۲‬خودروساز بزرگ فرانسه‬ ‫یعن��ی پژو و رن��و برای خرید این ‪ ۲‬ش��رکت‪ ،‬اقدام به‬ ‫تاسیس دفتر خرید کردند‪ .‬آن هم به دلیل اینکه سطح‬ ‫کیفی قطعات خودروی داخلی را به اندازه‌ای دیدند که‬ ‫بتوانند اقدام به خرید قطعه از ایرانی‌ها کنند‪ .‬هم‌اکنون‬ ‫یکی از محدودیت‌های تولید قطعه‌س��ازان‪ ،‬بازپرداخت‬ ‫بدهی خودروس��ازان به قطعه‌ساز است‪ .‬در همین حال‬ ‫ت نش��دن بدهی‪ ،‬قطعه‌س��از به بانک‌ها‬ ‫در پ��ی پرداخ ‌‬ ‫مقروض ش��ده یا اینکه زیرمجموعه‌ه��ای فراوانی را به‬ ‫وجود آورده که در تیراژ اقتصادی نمی‌توانستند‪ ،‬قطعه‬ ‫تولید کنند‪ .‬در این شرایط قطعه‌سازان با ظرفیت اندک‬ ‫و سطح فناوری پایین به فعالیت ادامه دادند که مجموع‬ ‫این عوامل به کاهش تولید و خاک خوردن خودروهای‬ ‫نیمه‌ساز در انبارها منجر شد‪ .‬کارشناسان بخش خودرو‬ ‫همواره معتقدند که ایران همچون اتریش‪ ،‬این قابلیت‬ ‫را دارد تا به قطب قطعه‌س��ازی تبدیل ش��ود‪ .‬حرکت‬ ‫به س��مت عمیق‌سازی در تولید توس��ط خودروسازان‬ ‫یک��ی از راهکارهای موثر اس��ت که ای��ن امر از طریق‬ ‫اس��تفاده از فناوری ش��رکت‌ها یا قطعه‌س��ازان اصیل‬ ‫میس��ر خواهد ش��د‪ .‬یکی دیگ��ر از راهکارهایی که در‬ ‫گذشته برای سبک‌سازی قطعه‌س��ازی بدنه ارائه شد‪،‬‬ ‫ادغام ش��رکت‌های کوچک بود‪ .‬در گذشته موانعی در‬ ‫این خصوص وجود داش��ت که ش��اید به جرات بتوان‬ ‫گفت‪ ،‬در حال حاضر این موانع هموار ش��ده و می‌توان‬ ‫با ایجاد کنسرس��یوم‌هایی با خودروس��ازان بزرگ که‬ ‫قابلیت صدور قرارداد داش��ته باش��ند از خودروسازان‬ ‫حمایت کرد‪ .‬از سوی دیگر ایجاد سایت‌های جدید در‬ ‫زیرمجموعه‌های خودروس��ازها یکی دیگر از مشکالت‬ ‫موجود در این مس��یر اس��ت‪ ،‬زیرا خودروس��ازها خود‬ ‫نقش��ی در توس��عه آنها نداش��ته‌اند و چون ایجاد این‬ ‫س��ایت‌ها با برنامه‌ریزی انجام نش��ده چندان راهکاری‬ ‫برای بهبود وضعیت تولید نبوده است‪ .‬در حال حاضر در‬ ‫بهترین شرایط ‪۱‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار خودرو در سراسر‬ ‫کش��ور تولید می‌ش��ود که در مقایس��ه با کشور چین‬ ‫می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تولید خودرو با تیراژهای‬ ‫‪ ۱۰‬میلیونی با هر برند تنها چند سایت ساخت خودرو‬ ‫را در خود جای داده است‪ .‬اما در ایران با پراکنده شدن‬ ‫کارخانه‌ه��ا هیچ بازدهی تولید و ارزش افزوده‌ای ایجاد‬ ‫نشده است‪ .‬بنابراین بهتر است در حال حاضر به جای‬ ‫ایجاد س��ایت جدید و انباشت س��رمایه‪ ،‬خودروسازان‬ ‫ن مرکز تحقیقات خود کنند‬ ‫اقدام به گس��ترده‌تر کرد ‌‬ ‫تا با توس��عه محصول بتوانند در کسب بازارها با اقبال‬ ‫روبه‌رو شوند‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫حس�ين علي�زاده‪ -‬گ�روه صنعت‪ :‬طي س��ال‌هاي‬ ‫گذش��ته که توليد در صنعت خ��ودرو روي غلتک افتاد و‬ ‫توانايي خودروسازان در اين حوزه با توجه به ظرفيت‌هاي‬ ‫توليد افزايش يافت‪ ،‬به يکباره با تحوالت سياسي داخلي و‬ ‫خارجي در چند سال اخير بخش اقتصاد و صنعت به رکود‬ ‫کشيده ش��د؛ آن هم در شرايطي که برخي از بخش‌هاي‬ ‫صنعتي به سبب مديريت‌هاي ناصحيح و کارشناسي نشده‬ ‫يا ورشکس��ت ش��دند يا اينکه به س��ختي به مقوله توليد‬ ‫محصوالت خود پرداختند‪ .‬اما ش��ايد يکي از صنايعي که‬ ‫ن ميان هم از داخل و هم از خارج مورد فشار و زيان‬ ‫در اي ‌‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬بخش خودروس��ازي کش��ور بود‪ .‬البته عنوان‬ ‫کردن اينکه تمامي مشکالت اين صنعت به گردن تحريم‬ ‫بوده کمي دور از انصاف است آن هم در شرايطي که عمده‬ ‫فعاالن بخش صنعت خودرو و قطعه‌سازي کشور معتقدند‬ ‫که بس��ياري از خودروهاي توليدي بع��د از تحريم‌ها و با‬ ‫وجود وابس��تگي به خودروساز مرجع همچنان در شرايط‬ ‫تحريم‌هاي بين‌الملل به توليد رس��يدند‪ .‬با اين حال با در‬ ‫نظ��ر گرفتن اين مطلب که تحريم‌ها عليه خودروس��ازي‬ ‫ايران به دليل با اهميت بودن اين صنعت از س��وي اياالت‬ ‫متحده آمريکا و ش��خص رييس جمهور اين کشور درک‬ ‫ش��د که بالفاصله بعد از اجراي آن ما تاثيرات عمده‌اي را‬ ‫در ساختار توليد خودروهاي داخلي به‌وضوح لمس کرديم‪.‬‬ ‫اما آنچه مي‌تواند از اهميت بااليي برخوردار باشد اين است‬ ‫که در همان ش��رايط بسياري از خودروهايي که در حوزه‬ ‫توليد به کشور سازنده آن در بحث قطعات وابسته بودند از‬ ‫خطوط توليد خارج و در کارخانه‌ها رسوب کردند‪ .‬همين‬ ‫موضوع موجب شد تا در ابتدا عمده سرمايه خودروسازان‬ ‫در بخش نهايي توليد هدر رفته و انباشت شود و در نهايت‬ ‫خودروس��ازان به قطعه‌س��ازان مقروض شده و بخش‌هاي‬ ‫ديگر را نيز درگير کردند‪ .‬از س��وي ديگر اين روند موجب‬ ‫شد تا خودروسازان در خصوص تعهدات خود به خريداران‬ ‫با مش��کالتي در خصوص تحويل خ��ودرو انتخابي مواجه‬ ‫شده يا در زمان معين شده قادر به تحويل خودرو به مالک‬ ‫نباش��ند و در نهايت اينکه خ��ودرو مورد نظر به خودروي‬ ‫ديگري در زمان تحويل تبديل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خود تاميني خودروسازها در زمان تحريم‬ ‫در همين راس��تا معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت‬ ‫گف��ت‪ :‬برخي‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت به‬ ‫اگر به صورت توسعه محصول با هدف توليد خودروهايي‬ ‫خاص با کيفيت باال و متفاوت با خودروهاي فعلي باش��د‬ ‫مي‌توان آن را مورد بررسي قرار داد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 30‬درصد مشکالت ناشي از تحريم‌ها بود‬ ‫خودروهاي توليدي خودروسازان با اقبال در بازار روبه‌رو‬ ‫شدند به‌طور مثال خودروي پژو ‪ ۲۰۶‬در شرايط تحريم‬ ‫و در مقطعي با توقف توليد مواجه ش��د که خودروساز بر‬ ‫همين اساس دست به خودتاميني زد‪.‬‬ ‫محس��ن صالحي‌ني��ا در ادامه اف��زود‪ :‬خود‬ ‫تاميني به اين معنا بود که بخشي از قطعات‬ ‫که مي‌توانس��ت با خودکفايي توليد شود‪ ،‬در‬ ‫چرخه توليد قرار گرفت ‪،‬به طوري که در همين ش��رايط‬ ‫شاهد بوديم خودرو پژو ‪ ۲۰۶‬بدون وقفه‌ روي خط توليد‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬وي ادام��ه داد‪ :‬همچني��ن توليد برخي‬ ‫خودروها به دليل حجم بس��يار پايين توليد و همچنين‬ ‫ش��رايط تحريم که بر توليد آن‌ها تاثيرگذار بود‪ ،‬از سوي‬ ‫برخي خودروس��ازان خصوص��ي متوقف ش��د‪ ،‬زيرا آنها‬ ‫معتقد بودند ارزش افزوده يا بازگش��ت سرمايه‌اي در آن‬ ‫ايجاد نشده و تعطيلي آن چندان چشمگير نبوده است‪.‬‬ ‫معاون وزير صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بيان اينکه در‬ ‫اين ش��رايط خودروس��از با تکيه بر تواناي��ي خود و نياز‬ ‫بازار مي‌تواند از شرايط تحريم و مشکالت آن عبور کند‪،‬‬ ‫تصريح کرد‪ :‬اين درحالي بود که در حوزه تامين قطعات‬ ‫اين امر با تالش قطعه‌س��ازان در گذش��ته صورت گرفت‬ ‫ک��ه همين امر ني��ز تحت مديريت خودروس��از و تعامل‬ ‫اي��ن دو بخ��ش اتفاق افت��اد‪ .‬اين در شرايطي‌اس��ت که‬ ‫خودروسازان با رصد احتياجات خود و همچنين با مطلع‬ ‫کردن قطعه‌س��از در خصوص تامين نياز خود آن هم در‬ ‫ش��رايطي که شايد خودروساز بنا به فضاي توليد‪ ،‬نياز به‬ ‫تامين قطعاتي خاص دارد‪ ،‬قطعه‌سازان با پشتيباني اين‬ ‫بخ��ش به راه افتاده و به خطوط توليد خودروهاي ناقص‬ ‫کمک مي‌کنند‪.‬‬ ‫صالحي‌نيا در پاسخ به اين سوال صمت مبني بر اينکه‬ ‫با ش��رايط حال حاضر تولي��د و ظرفيت توليد‪ ،‬همچنين‬ ‫نياز بازار ايجاد سايت جديد براي خودروسازان در داخل‬ ‫و خ��ارج ضرورتي دارد؟ گفت‪ :‬در ح��ال حاضر ظرفيت‬ ‫توليد خودرو نزديک به ‪ ۲‬ميليون اس��ت و از سوي ديگر‬ ‫ني��از بازارهاي داخلي و خارجي حدود ‪ ۱‬ميليون و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار خودرو اس��ت؛ البته بايد توجه داشت اين ميزان از‬ ‫س��ال ‪ ۹۱‬کاه��ش يافته اما در هر حال ب��ا توجه به اين‬ ‫ميزان عرضه و تقاضا‪ ،‬مي‌توان گفت ايجاد س��ايت جديد‬ ‫انباش��ت سرمايه در برداش��ته و منطقي نخواهد بود‪ .‬اما‬ ‫مهلت یک هفته‌ای مجلس به خودروسازانبرای ارائه اسناد‬ ‫گ�روه خوردو‪:‬تعیین تکلیف قیمت‬ ‫خودرو تا به‌ ک��ی به طول می‌انجامد؟‬ ‫این سوال فعاالن بازار‪ ،‬مصرف‌کنندگان‬ ‫خودرو و حتی خود خودروس��ازان از‬ ‫این روند اس��ت که ب��ازار خودرو تا به‬ ‫کی در این شرایط باقی خواهد ماند؟‬ ‫ش��اید به جرات بت��وان گفت در هیچ‬ ‫جای دنی��ا تعیین تکلیف یک کاال آن‬ ‫هم خودرو تا به این حد جنجال‌برانگیز‬ ‫نبوده است‪ .‬جالب آنکه هر بخشی که‬ ‫به نحوی مس��ئولیت بازنگری‪ ،‬تعیین‬ ‫تکلی��ف و اب�لاغ نهایی‌ه��ا را برعهده‬ ‫دارد ب��ا اظهارنظره��ای گوناگ��ون به‬ ‫ش��رایط نامس��اعد این صنعت و بازار‬ ‫آن دامن می‌زند‪ .‬مس��ئله‌ای که شاید‬ ‫نت��وان پایان��ی برای آن متصور ش��د‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه رییس هیات‬ ‫تحقی��ق و تفحص از خودروس��ازان با‬ ‫بی��ان اینک��ه کمیته بازنگ��ری قیمت‬ ‫خ��ودرو هنوز اطالعات مورد نیاز خود‬ ‫را از خودروس��ازان دریاف��ت نک��رده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬خودروسازان برای ارسال‬ ‫اطالع��ات به کمیت��ه بازنگری خودرو‬ ‫فقط این هفته فرصت دارند‪.‬‬ ‫علی علیلو با اش��اره به اینکه کمیته‬ ‫بازنگری قیمت خودرو هنوز اطالعات‬ ‫م��ورد نیاز خ��ود را از خودروس��ازان‬ ‫دریاف��ت نک��رده اس��ت‪ ،‬اظهار‌ک��رد‪:‬‬ ‫خودروس��ازان برای ارس��ال اطالعات‬ ‫خود این هفته فرص��ت دارند در غیر‬ ‫این ص��ورت مجلس با ابزارهای خاص‬ ‫خود موضوع بازنگری قیمت خودرو را‬ ‫تعیین تکلیف خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه تعیی��ن قیمت‬ ‫پایه س��ال گذش��ته در فرمول جدید‬ ‫قیمت‌گ��ذاری خودرو ب��ه هیچ عنوان‬ ‫علمی نبوده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬مجلس در‬ ‫روند تحقیق و تفحص از خودروسازان‬ ‫خواس��تار این است که رویه‌های غلط‬ ‫تصمیم‌گی��ری ی��ا قیمت‌گ��ذاری در‬ ‫خودروسازان‬ ‫بازگشتایران‌خودرو‬ ‫به جایگاه واقعی‬ ‫فوتبالخودرویی‬ ‫صنعت خودرو اصالح شود‪.‬‬ ‫علیلو اضافه کرد‪ :‬متن کامل گزارش‬ ‫تحقی��ق و تفح��ص از خودروس��ازان‬ ‫بیش از یک ماه اس��ت که به ش��ورای‬ ‫رقابت ارس��ال ش��ده و به جای تعلل‬ ‫ی��ا انتظار برای کس��ب نتای��ج کمیته‬ ‫بازنگ��ری قیمت خودرو توس��ط این‬ ‫بخ��ش‪ ،‬مجل��س باید این گ��زارش را‬ ‫بررسی و اش��تباهات خود را در حوزه‬ ‫قیمت‌گذاری خودرو اصالح می‌کرد‪.‬‬ ‫در همین راستا دبیر اول کمیسیون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن مجل��س در ای��ن‬ ‫خصوص معتقد اس��ت که کمیسیون‬ ‫صنایع و مع��ادن مجلس اس��تراتژی‬ ‫خ��ود درب��اره قیمت خ��ود را تعیین‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫س��یدمحمد بیاتی��ان ب��ا اش��اره به‬ ‫قیمت‌گ��ذاری اخی��ر خودرو توس��ط‬ ‫ش��ورای رقابت و مخالفت نمایندگان‬ ‫مجل��س ب��ا قیمت‌ه��ای اعالم ش��ده‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجل��س ظهر دی��روز درباره بررس��ی‬ ‫وضعیت قیمت خودرو و قیمت‌گذاری‬ ‫اخیر توس��ط ش��ورای رقابت تشکیل‬ ‫جلسه داده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که رییس شورای‬ ‫رقاب��ت پیش از این عن��وان کرده بود‬ ‫مجلس تاکنون مستندات خود مبنی‬ ‫ب��ر بازنگری قیمت‌ها را به این ش��ورا‬ ‫ارسال نکرده است‪.‬‬ ‫رضا ش��یوا همچنین درباره احتمال‬ ‫تغیی��ر در قیمت خودروهای داخلی با‬ ‫توج��ه به اعتراض برخی از نمایندگان‬ ‫مجلس و دولت اظه��ار کرد‪ :‬در مورد‬ ‫ای��ن موضوع ق��رار نیس��ت هیچ‌گونه‬ ‫بررس��ی انجام ش��ود و ما قیمت‌ها را‬ ‫پیش از این اعالم کرده‌ایم‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای رقابت در پاس��خ به‬ ‫این س��وال که بنابراین با این تفاسیر‬ ‫ش��ورا برنامه‌ای ب��رای کاهش قیمت‬ ‫در همي��ن ح��ال مديرعامل ش��رکت ايران‬ ‫با اعالم‬ ‫خودرو ني��ز در گفت‌وگو با‬ ‫اين که از ابتداي امس��ال تم��ام خودروهاي‬ ‫تولي��دي اين ش��رکت کامل ب��وده اس��ت‪ ،‬تصريح کرد‪:‬‬ ‫همچني��ن از ‪ ۵‬خرداد امس��ال خودروهايي که از س��ال‬ ‫گذش��ته ناقص بودند کامل ش��ده و در حال حاضر هيچ‬ ‫خودروي ناقصي در اين شرکت باقي‌ نمانده است‪.‬‬ ‫هاش��م يکه‌زارع در خصوص ميزان خودروهاي ناقص‬ ‫در ايران‌خودرو گفت‪ :‬خودروهاي ناقص اين ش��رکت به‬ ‫مرز ‪ ۸۰‬هزار دس��تگاه رس��يده بود ول��ي در حال حاضر‬ ‫ب��ا تکميل اي��ن خودروها و توليد آنها اي��ن آمار به صفر‬ ‫رس��يده اس��ت‪ .‬وي با اش��اره به اينکه تکمي��ل تمامي‬ ‫اين خودروها در ش��رايط تحريم ص��ورت گرفت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د مش��کالت ناق��ص ماندن و رس��وب ش��دن‬ ‫خودروها در ايران‌خودرو تحت شرايط تحريم و باقيمانده‬ ‫آن ناشي از سياست‌هاي مديريت گذشته در اين شرکت‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬يکه‌زارع همچنين گفت‪ :‬سياس��ت ش��رکت‬ ‫ايران‌خ��ودرو اين اس��ت که از اين پ��س هيچ خودرويي‬ ‫به ش��کل ناقص توليد نش��ود‪ .‬مديرعامل ش��رکت ايران‬ ‫خودرو در پاس��خ به اين سوال که ايجاد سايت جديد در‬ ‫زي��ر مجموعه ايران‌خ��ودرو پس از اين منطقي اس��ت‪،‬‬ ‫تصري��ح ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر ظرفيت س��اخت خودرو‬ ‫‪۱‬ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار دستگاه در سال است که نياز بازار‬ ‫نيز بيش از ‪۱‬ميليون و ‪۲۰۰‬هزار دستگاه در سال نيست‬ ‫و با توجه به اين آمارها ايجاد س��ايت جديد نياز نبوده و‬ ‫ما مخالف ساخت آن در شرايط کنوني هستيم‪.‬‬ ‫اگر چه نمي‌توان توان خودروس��ازان و قطعه‌سازان را‬ ‫در اين خصوص ناديده گرفت‪ ،‬اما بايد در نظر داشت در‬ ‫هر مرحله‌اي ممکن است شرايط گذشته مشابه تحريم‌ها‬ ‫پي��ش بيايد و خودروس��ازان ي��ا مجبور به انبارنش��يني‬ ‫محصوالت توليدي وابسته به خودروسازان خارجي شوند‬ ‫يا مجبور به س��اخت خودروهاي خارج از استانداردهاي‬ ‫تعريف ش��ده که الزم اس��ت راه��کاري در اين خصوص‬ ‫انديشيده شود‪.‬‬ ‫خودرو ندارد‪ ،‬س��کوت ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫به هر حال ش��ورای رقاب��ت قیمت‌ها‬ ‫ت کارخانه نیز‬ ‫را اع�لام کرده و قیم�� ‌‬ ‫مشخص ش��ده است و به‌طور متوسط‬ ‫قیمت خودروها ‪ 5/5‬درصد با توجه به‬ ‫مشخصاتی از جمله تورم‪ ،‬بهره‌وری و‬ ‫کیفیت افزایش داشته است‪.‬‬ ‫عضو ناظر شورای رقابت نیز در این‬ ‫خصوص گفت‪ :‬ش��ورای رقابت منتظر‬ ‫ارائه اطالعات و مستندات کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن برای بررس��ی قیمت‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬عیسی امامی افزود‪ :‬در‬ ‫جلس��ه هفته گذشته ش��ورای رقابت‪،‬‬ ‫بحث و بررس��ی در خص��وص قیمت‬ ‫خودرو صورت گرفت اما به دلیل عدم‬ ‫ارائه مس��تندات کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن‪ ،‬تصمیم‌گی��ری در این ارتباط‬ ‫ب��ه زمان ارائ��ه اطالع��ات نمایندگان‬ ‫عضو کارگروه مشترک بازنگری قیمت‬ ‫خودرو و جلسات بعدی شورای رقابت‬ ‫موکول شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در صورت��ی که‬ ‫نتایج گزارش نمایندگان کمیس��یون‬ ‫توسط رییس کمیته تحقیق و تفحص‬ ‫از خودروس��ازان در اختی��ار ش��ورای‬ ‫رقاب��ت قرار داده ش��ود تکلیف قیمت‬ ‫خودرو مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در جلس��ه گذش��ته‬ ‫ش��ورای رقابت اطالعات ارائه‌شده به‬ ‫میزانی نب��ود که بت��وان در خصوص‬ ‫قیم��ت خ��ودرو و درص��د کاهش آن‬ ‫بحث و بررسی جدی صورت گیرد‪ ،‬به‬ ‫همین جهت اعضای شورا منتظرند تا‬ ‫اطالعات ارائه‌شده درخصوص گزارش‬ ‫تحقی��ق و تفح��ص به‌ط��ور کامل در‬ ‫اختیار شورای رقابت قرار گیرد‪.‬‬ ‫نماین��ده ناظ��ر مجلس در ش��ورای‬ ‫رقاب��ت با اش��اره ب��ه ارس��ال گزارش‬ ‫کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫به شورای رقابت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هر چند‬ ‫گزارشی به شورا ارسال شده است اما‬ ‫این گزارش چکیده‌ای از بررس��ی‌های‬ ‫صورت گرفته کمیته تحقیق و تفحص‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬امامی افزود‪ :‬اهمیت ارائه‬ ‫مس��تندات کمیته تحقی��ق و تفحص‬ ‫از خودروس��ازان به ش��ورای رقابت به‬ ‫جهت تاثی��ر آن روی قیمت خودروها‬ ‫و انتظ��اری ک��ه درخص��وص کاهش‬ ‫قیمت‌ها م��ی‌رود‪ ،‬بوده اس��ت که در‬ ‫جلسه اخیر ش��ورای رقابت نیز مطرح‬ ‫شد‪ ،‬اما به طور قطع شورا نیز پیگیری‬ ‫می‌کن��د تا گ��زارش کام��ل تحقیق و‬ ‫تفحص از خودروسازان به شورا ارسال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه ما ه��ر روز اظهاراتی از این‬ ‫دس��ت در ارتباط با بازنگری‪‌ ،‬کاهش‬ ‫یافت��ن و نیافت��ن قیم��ت خ��ودرو‬ ‫می‌ش��نویم؛ آنچ��ه نارضایتی‌ها را در‬ ‫ای��ن خص��وص افزای��ش داده‪ ،‬پایان‬ ‫نیافتن این مناقشات است که همگان‬ ‫در انتظ��ار خروجی نهای��ی آن یعنی‬ ‫قیمت‌های نهایی هستیم‪.‬‬ ‫ایکوپ�رس‪ -‬مع��اون کل سرپرس��ت نه��اد‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری گف��ت‪ :‬گروه صنعت��ی ایران‌خودرو‬ ‫در ماه‌های اخیر دس��تاوردهای ارزش��مندی داشته و‬ ‫روند کار نش��ان می‌دهد به زودی شاهد بازگشت این‬ ‫صنعت به جایگاه واقعی آن خواهیم بود‪ .‬دکتر مرتضی‬ ‫بانک از س��الن‌های تولید سایت مرکزی گروه صنعتی‬ ‫ایران‌خ��ودرو بازدید ک��رد و پس از ش��نیدن گزارش‬ ‫معرفی و تشریح عملکرد این گروه صنعتی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خ��ودرو هم وجهه بین‌المللی دارد‬ ‫و هم بر اقتصاد کش��ور تاثیر غیرقابل انکاری گذاشته‬ ‫است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬فعالیت‌های مدیریت حاکم بر این‬ ‫بنگاه صنعتی‪ ،‬سمت و سوی برنامه‌ای داشته و آن گونه‬ ‫که آمار و ارقام نشان می‌دهد‪ ،‬دستاوردهای ارزشمند و‬ ‫هدف گذاری‌های قابل قبولی انجام شده است؛ امیدوارم‬ ‫این روند رو به رشد با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫معاون کل نهاد ریاست‌جمهوری اظهار کرد‪ :‬آنچه امروز‬ ‫شاهد بودیم نش��ان می‌دهد همچنان صنعت خودرو‬ ‫جزو بخش‌های قابل توجه در اقتصاد کش��ور اس��ت و‬ ‫حمایت از این صنعت در اقتصاد بسیار تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وی تنوع محصوالت را عامل مهمی در فروش دانست‬ ‫و افزود‪ :‬تنوع محصوالت تولیدی و پشتیبانی خدمات‬ ‫فنی و قیمت‪ ،‬ش��روط اصلی تقویت صادرات نیز است‬ ‫و گروه صنعتی ایران‌خودرو به درس��تی تمرکز خود را‬ ‫روی تحقق این امور قرار داده اس��ت‪ .‬معاون کل نهاد‬ ‫ریاست‌جمهوری سیاست‌های اعمال شده توسط گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو در ماه‌های اخیر را مطلوب و عامل‬ ‫اصلی خروج این شرکت از بحران توصیف کرد و افزود‪:‬‬ ‫تنوع در محصوالت تولیدی‪ ،‬هدف‌گذاری‌های صادراتی‬ ‫و کاهش چش��مگیر معوقات‪ ،‬چش��م‌انداز روشنی از‬ ‫عملکرد این گروه را ترسیم کرده است‪ ،‬به شکلی که‬ ‫می‌توان امیدوار بود خودروسازی در آینده‌ای نزدیک‬ ‫یکبار دیگر به عنوان یک صنعت پیش��رو در کش��ور‬ ‫شناخته ش��ود‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫نی��ز پ��س از این بازدی��د‪ ،‬ضمن تش��ریح عملکرد و‬ ‫ش��رایط فعل��ی و هدف‌گذاری‌ه��ای گ��روه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو اظهار کرد‪ :‬دستاوردهای کسب شده در‬ ‫ماه‌های اخیر حاصل تالش جمعی از مدیران اس��ت‬ ‫که از جنس صنعت خودرو بوده‌اند‪ .‬مهندس هاش��م‬ ‫یکه‌زارع افزود‪ :‬در کنار تمام موفقیت‌هایی که حاصل‬ ‫ش��ده‪ ،‬با برنامه‌ریزی دقی��ق و تمرکز بر اجرای همه‬ ‫اجزای این برنامه‌ها در س��ال‌جاری موفق به کاهش‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ارد تومان��ی هزینه‌ها در گ��روه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو شده‌ایم‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫افت عيار رتبه مس کشور را افزایش داد‬ ‫کورسوي فوالد ايران در بازارهاي صادراتي‬ ‫یزد‪ ،‬دومین شهر معدنی ایران‬ ‫‪11‬‬ ‫فرآوريمشمولمالياتبرارزش‌افزودهنيست‬ ‫حامدشايگان‪ -‬گروه معدن‪ :‬طبق قانون‪ ،‬ماليات بر ارزش‌افزوده تنها براي محصوالت نهايي که به‬ ‫دست مصرف‌کننده مي‌رسد اعمال مي‌شود‪ .‬اعمال اين قانون در خصوص محصوالت معدني که در‬ ‫زنجيره‌ فرآوري ممکن است چندين واحد توليدي را در مسير توليد نهايي بپيمايند و گاهي هر ماده‬ ‫معدني در حلقه‌ واسطه‌ها نيز به بازار عرضه شوند اعمال چالش‌هاي جدي را به وجود آورده است به‬ ‫طوري که برخي کارشناسان معتقدند يک ماده معدني از زمان برداشت تا زمان مصرف تنها در حالتي‬ ‫که مجموعه توليدي از واحد فرآوري برخوردار باشد مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده نشده و در غير‬ ‫اين‌ صورت واحدهاي فرآوري مستقل نيز مجبور به پرداخت اين ماليات خواهند بود‪ ،‬چراکه در صورت‬ ‫عدم پرداخت‪ ،‬جريمه ‪ 2‬برابري انتظار آنها را خواهد کشيد‪ .‬البته اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده هم‌اکنون‬ ‫در حالي از تمامي مراحل توليد اخذ مي‌شود که براساس قانون مالياتي کشور اگر در مسير توليد يک‬ ‫محصول ‪ 2‬بار ماليات بر آن وضع شود‪ ،‬هزينه اوليه بازگردانده خواهد شد؛ موضوعي که تاکنون در‬ ‫زمينه محصوالت معدني اجرايي نشده است‪.‬‬ ‫در اين رابطه س��ياوش غيبي‪ ،‬کارشناس‬ ‫مي‌گويد‪ :‬تنها‬ ‫امور ماليات��ي به‬ ‫آن بخ��ش از محص��والت معدن��ي ک��ه‬ ‫مس��تقيم وارد بازار مصرف مي‌شوند مشمول ماليات‬ ‫هس��تند ‪ .‬بنابراين محصوالت معدني که وارد بخش‬ ‫صنعت مي‌شوند مشروط به اينکه تداخل پيش نيايد‬ ‫مش��مول ماليات مي‌ش��وند يعني اگ��ر در محصول‬ ‫فرآوري شده سنگ‌آهن به يک شرکت فوالد سازي و‬ ‫سپس به خودروساز منتقل شود و در فرآيند توليد ‪2‬‬ ‫بار ماليات ارزش‌افزوده پرداخت ش��ده ماليات اول به‬ ‫واحد فرآوري بازگردانده خواهد شد‪.‬‬ ‫وي با اشاره به س��ازوکارهاي پيش‌بيني شده براي‬ ‫کاهش تداخل مالياتي مي‌افزايد‪ :‬در قانون پيش‌بيني‬ ‫ش��ده که کااله��اي توليد‪ ،‬واس��طه‌اي و س��رمايه‌اي‬ ‫مش��مول ماليات بر ارزش‌افزوده نشده و تنها کااليي‬ ‫که به مصرف نهايي نزديک اس��ت مشمول مي‌شود‪.‬‬ ‫ب��راي نمونه ورق ف��والد هم به مصرف کمدس��ازي‬ ‫مي‌رس��د و هم ب��ه عن��وان کااليي واس��طه‌اي روانه‬ ‫کارخانه خودروس��ازي مي‌ش��ود‪ ،‬از اين رو دقت نظر‬ ‫الزم براي اين کاالها در نظر گرفته مي‌شود تا تداخل‬ ‫مالياتي صورت نگيرد‪.‬‬ ‫‹ ‹معدني‌ها چه مي‌‌گويند؟‬ ‫بخش معادن نسبت به س��اير واحد‌هاي توليدي و‬ ‫صنعتي ش��رايط متف��اوت و پيچيده‌تري دارد چراکه‬ ‫معدن��کاران در بهره برداري از محدوده‌ها‪ ،‬حق‌االرض‬ ‫بر اس��اس وسعت و همچنين حقوق دولتي بر مبناي‬ ‫ميزان برداش��ت مواد معدني پرداخ��ت مي‌کنند و از‬ ‫س��وي ديگر مانن��د تمام واحدهاي تولي��دي ماليات‬ ‫بر عملکرد و ارزش‌افزوده پرداخت مي‌کنند‪ .‬در رابطه‬ ‫ب��ا حقوق دولتي و حق‌االرض مس��ئله کاملا روش��ن‬ ‫اس��ت چراکه مع��دن‌داران بابت پروان��ه بهره‌برداري‬ ‫هزين��ه تعيي��ن ش��ده‌اي مي‌پردازند ام��ا ماليات بر‬ ‫ارزش‌افزوده مشمول توليد آن نيست زيرا هيچ کدام‬ ‫از مواد برداشت شده از دل خاک بدون فرآوري قابل‬ ‫استفاده نخواهد بود از اين‌رو مشمول آن نيستند‪.‬‬ ‫رئيس خانه معدن يزد با نگاهي به اعمال اين قانون‬ ‫مي‌‌گويد‪ :‬اجراي‬ ‫بر محصوالت معدني‪ ،‬ب��ه‬ ‫قانون ارزش‌افزوده در معادن به درستي اجرا نمي‌شود‬ ‫چراک��ه هيچ کدام از واحدهاي فرآوري مصرف‌کننده‬ ‫نهايي نيس��تند‪ .‬براي نمونه توليدکننده س��نگ آهن‬ ‫درص��ورت داش��تن واحد ف��رآوري گندال��ه ماليات‬ ‫ارزش‌افزوده نمي‌دهد اما اگر به واحد ديگري منتقل‬ ‫کند ‪ 8‬درصد از مبلغ را روي فاکتور فروش اعمال و از‬ ‫خريدار مي‌گيرد‪ .‬اين مسئله براي فروش گنداله‪ ،‬آهن‬ ‫اسفنجي‪ ،‬فوالد خام‪ ،‬ورق فوالد که از فرآوري سنگ‬ ‫آهن به‌دس��ت مي‌آيند رخ مي‌دهد يعني تا زماني که‬ ‫س��نگ آهن ف��رآوري و روانه کارخانه خودروس��ازي‬ ‫مي‌ش��ود چندبار از سوي فروش��نده اين ماليات اخذ‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬س��عيد افضلي با بيان اينکه نهايتا ماليات‬ ‫اخذ ش��ده به اداره ماليات مي‌رسد‪ ،‬مي‌افزايد‪ :‬خريد‬ ‫و فروش محصوالت در س��امانه اداره ماليات از سوي‬ ‫هر ‪ 2‬طرف معامله ثبت خواهد ش��د به همين دليل‬ ‫پيامد ف��رار از پرداخت ماليات ارزش‌افزوده جريمه ‪2‬‬ ‫برابري است حال اگر يکي از طرفين معامله اقدام به‬ ‫ثبت نکند عالوه بر آن جريمه مش��مول جريمه بيمه‬ ‫عملکرد نيز خواهد ش��د‪ .‬بنابراي��ن بهترين راه براي‬ ‫جلوگيري از ضرر بيش��تر پرداخت به موقع آن است‬ ‫و اين باعث ش��ده يک ماده معدني تا تبديل شدن به‬ ‫محصول نهايي چندين مرتبه ماليات بر ارزش‌افزوده‬ ‫آن پرداخته و هيچ موجودي استرداد نشود‪.‬‬ ‫اجراي قانون‬ ‫ارزش‌افزوده در‬ ‫معادن به درستي‬ ‫اجرا نمي‌شود چراکه‬ ‫هيچ کدام از واحدهاي‬ ‫فرآوري مصرف‌کننده‬ ‫نهايي نيستند اما با این‬ ‫حال واحدهای فرآوری‬ ‫در تمام چرخه مالیات‬ ‫ارزش افزوده پرداخت‬ ‫می‌کنند‬ ‫اخذ ماليات از حلقه‌هاي واسط‬ ‫جعفر صادقي‌پن��اه‪ ،‬عضو خانه معدن با‬ ‫تاييد اينکه از تمام حلقه‌هاي واس��طه‌اي‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫معادن مالي��ات گرفته مي‌ش��ود‪ ،‬به‬ ‫ماليات بر ارزش‌افزوده از ‪ 3‬درصد ش��روع ش��ده و به‬ ‫‪ 8‬درصد رس��يده که مبلغ زيادي است‪ .‬گرچه بخشي‬ ‫از معادن در اس��تانهاي محروم به مدت ‪ 10‬س��ال از‬ ‫پرداخت ماليات معاف هس��تند ام��ا نبايد اين قانون‬ ‫به شکلي اجرا ش��ود که از تمام حلقه‌هاي واسطه‌اي‬ ‫فرآوري ماليات گرفته شود‪.‬‬ ‫رضا يوس��ف‌پور‪ ،‬معاون معدني سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران نيز با‬ ‫اش��اره ب��ه معافي��ت ماليات��ي بعض��ي‬ ‫مي‌‌گويد‪ :‬طبق‬ ‫واحدهاي توليد و صنعتي به‬ ‫م��اده ‪ 132‬و ‪ 137‬قانون مالياتي‪ ،‬معادن نيز ش��امل‬ ‫ماليات بر درآمد هس��تند که مدت زمان آن بين ‪ 4‬تا‬ ‫‪ 10‬س��ال متغير است اما ماليات بر ارزش‌افزوده براي‬ ‫تامين هزينه‌هاي زيرس��اخت و سالمت جامعه است‬ ‫که بايد توس��ط تمام واحدها پرداخت شود‪ .‬آنچه در‬ ‫بخش معادن چالش برانگيز است مدت زمان طوالني‬ ‫برداش��ت تا توليد نهايي مش��تقات معدني است که‬ ‫باعث مي‌شود اس��ترداد ماليات بر ارزش‌افزوده‌اي که‬ ‫قبال گرفته شده به درستي انجام نشود زيرا در نهايت‬ ‫اين مصرف‌کننده است که بايد ماليات بر ارزش‌افزوده‬ ‫را پرداخت کند‪ .‬گفتني اس��ت از بين محصوالت ارائه‬ ‫ش��ده به بازار کاالهاي اساس��ي خانوار‪ ،‬م��واد اوليه و‬ ‫محصوالت صادراتي مش��مول ماليات بر ارزش‌افزوده‬ ‫نمي‌شوند در مقابل ساير محصوالت بايد طبق قانون‬ ‫بودج��ه ‪ 93‬ک��ه مي��زان آن ‪ 8‬درص��د اعالم ش��ده‬ ‫وصول شود‪.‬‬ ‫در گفت‌وگو با معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شد‪:‬‬ ‫صالحیت فنی تنها شرط حضور در معادن «بزرگ مقیاس»‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پی نگران��ی معدنکاران از توجه ناکافی‬ ‫دولت در بس��ته ضدرکودی از اصالح و بررس��ی مجدد این بسته خبر داد؛‬ ‫موضوع��ی که با ابراز رضایت فعاالن معدنی همراه بود‪ .‬در این رابطه معاون‬ ‫ام��ور معدن و صنایع معدنی معتقد اس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ت واگ��ذاری پهنه‌های معدنی و‬ ‫حمای��ت خود را از بخش مع��دن در اولوی ‌‬ ‫ممانعت از خام فروشی و ترغیب سرمایه‌گذاران به تکمیل زنجیره‌های تولید‬ ‫و همچنین ش��فافیت اطالعات قرار داده است‪ .‬در این رابطه گفت‌وگویی را‬ ‫با جعفر سرقینی صورت داده‌ایم که در زیر می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ € چرا در بخش معدن نقش�ه راه و اس�تراتژی مش�خصی تعریف‬ ‫نشده است؟‬ ‫به جهت همین ضعف و خأل‌هایی که احس��اس می‌ش��د اخیرا نقشه راه‬ ‫معادن تدوین شده است‪ .‬البته استراتژی معادن در دولت قبلی و با دانشگاه‬ ‫تربیت مدرس تهیه ش��ده اما هنوز تکمیل نش��ده و این در حالی است که‬ ‫برای تکمیل آن ایده‌های جدیدی را ارائه داده‌ایم‪.‬‬ ‫€ € اولویت‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای خروج از رکود‬ ‫در حوزه معدن چیست؟‬ ‫برای خروج از رکود در بخش معدن اقدامات زیادی در دس��ت اجرا است‬ ‫اما مهم‌ترین آنها تغییر اصل معدنکاری اس��ت چرا که عمده معدنکاری در‬ ‫ایران متمرکز بر معدنکاری کوچک مقیاس اس��ت‪ ،‬تالش ما این است که با‬ ‫کشف معادن بزرگ و تشویق بخش خصوصی معدنکاری را به سمت مقیاس‬ ‫بزرگ پیش ببریم‪.‬‬ ‫€ €آیا منعی برای حضور بخ�ش خصوصی در معادن بزرگ مقیاس‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫هیچ منعی وجود نداش��ته و تنها شرط حضور بخش خصوصی در معادن‬ ‫ب��زرگ مقیاس صالحیت فنی و مالی اس��ت‪ .‬البته وقت��ی صحبت از تغییر‬ ‫مقیاس می‌ش��ود نظر کوچک یا بزرگی معادن نیس��ت‪ .‬یک معدن می‌تواند‬ ‫بزرگ نباشد اما مقیاس آن بزرگ باشد‪.‬‬ ‫€ €نظارت بر نحوه تعیین صالحیت مالی و فنی چگونه است؟‬ ‫برای نخستین‌بار تعیین صالحیت برای حضور در عرصه معدنکاری بزرگ‬ ‫بخش خصوصی به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است البته این اتفاق‬ ‫درخصوص اش��خاص حقوقی اس��ت و تعیین صالحیت اش��خاص حقیقی‬ ‫همچنان از سوی وزارتخانه انجام می‌شود‪.‬‬ ‫€ € برای جلوگیری از خام فروشی چه اقدامی صورت گرفته است؟‬ ‫تمام تالش این وزارتخانه بر این است تا ارزش افزوده بیشتری در معدن‬ ‫ایجاد کنیم یا از خام‌فروش��ی جلوگیری کنیم‪ .‬به نوعی تکمیل چرخه‌های‬ ‫تولی��د در معادن از اولویت‌های وزارتخانه اس��ت‪ .‬در حال حاضر در صنعت‬ ‫ف��والد به‌رغم وجود ‪24‬میلیون تن ظرفیت تولی��د ‪ 15/6‬میلیون تن تولید‬ ‫ش��ده که بخ��ش عمده این کم و کاس��تی‌ها به دلیل کمبود م��واد اولیه و‬ ‫کامل نبودن چرخه تولید فوالد است‪ .‬در این بین بخش عمومی با ظرفیت‬ ‫‪16‬میلیون تن قادر به تولید ‪ 14‬میلیون و ‪ 300‬هزار تن فوالد خام ش��ده و‬ ‫بخش خصوصی نیز با ظرفیت ‪ 8‬میلیون تنی در سال گذشته تنها ‪1‬میلیون‬ ‫و ‪ 600‬هزار تن فوالد خام تولید کرده اس��ت‪ .‬این سخن به این معنی است‬ ‫که بخش خصوصی تنها ‪16‬درصد ظرفیت فعال در تولید فوالد داشته است‪.‬‬ ‫همچنین در بخش نوردی نیز به‌رغم ظرفیت ‪ 35‬میلیون تنی در سال ‪92‬‬ ‫شرکت‌های عمومی موفق به تولید ‪ 16‬میلیون و ‪ 700‬هزار تن شده و بخش‬ ‫خصوص��ی نیز از ظرفی��ت ‪ 18‬میلیون تنی تنها ‪ 5‬میلی��ون تن تولید نورد‬ ‫داشته است‪ .‬در صورتی‌که اگر دولت می‌توانست به آنها مواد اولیه دهد‪ ،‬این‬ ‫شرکت‌ها قادر بودند با ‪ 50‬درصد ظرفیت خود تولید کنند‪.‬‬ ‫€ €برنامه‌ه�ای تش�ویقی وزارتخانه در تکمی�ل زنجیره‌های تولید‬ ‫چیست؟‬ ‫این وزارتخانه س��عی دارد تا با اخذ عوارض بر صادرات مواد معدنی مانع‬ ‫صدور مواد خام ش��ود از سویی با باالبردن مقیاس معدنکاری و تجمیع آنها‬ ‫موجب کوتاه ش��دن زمان بازگشت سرمایه و سود در این بخش می‌شویم‪.‬‬ ‫این وزارتخانه در راس��تای باال بردن مقیاس معدنکاری پهنه‌های معدنی را‬ ‫مش��خص کرده و به جای واگذاری محدوده‌های کوچک معدنی‪ ،‬پهنه‌های‬ ‫بزرگ معدنی شناسایی و تعریف شده و آماده واگذاری است‪ .‬در واقع الگوی‬ ‫ما این اس��ت که تجمیع فعالیت‌های اکتشافی را از طریق پهنه‌های معدنی‬ ‫داش��ته باشیم و نیمه نخست ش��هریور‌ماه نحوه واگذاری پهنه‌های معدنی‬ ‫اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫€ €در زمینه اکتش�اف عناصر کمیاب چ�ه اقداماتی صورت گرفته‬ ‫است؟‬ ‫درخصوص اکتشاف عناصر کمیاب خاکی در ایران اقداماتی انجام شده و‬ ‫به خصوص بخش خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری کردیم اما به دلیل‬ ‫اینکه سرمایه‌گذاری باالیی می‌خواهد و بازدهی کمتری نسبت به سایر مواد‬ ‫معدنی دارد اقبال زیادی نش��ده‪ ،‬اما امیدواریم با کار در مقیاس باال در این‬ ‫معادن زمان بازگشت سرمایه کاهش یابد و سرمایه‌گذاران زیادی جذب آن‬ ‫شوند‪ .‬به‌طور مثال با روی‌آوردن به ماده معدنی لیتیوم اکتشاف آن به‌تازگی‬ ‫در دنیا مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫€ € ب�ه گفته معدنکاران یکی از موانع معدنکاری موانعی اس�ت که‬ ‫مناب�ع طبیعی ب�رای آنها ایجاد می‌کن�د‪ .‬وزارتخان�ه در این زمینه‬ ‫می‌تواند کمکی کند؟‬ ‫هر مطلبی که س��ازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست در چار‌چوب قانون‬ ‫به ما تکلیف کنند قطعا باید انجام دهیم اما اگر در چارچوب قانون نباشد با‬ ‫سازمان مربوطه مذاکره خواهیم کرد‪.‬‬ ‫€ €آیا عوارض سنگ‌آهن لغو شده است؟‬ ‫عوارض سنگ‌آهن لغو نشده چراکه اصال وضع نشده بود که لغو شود‪ .‬وضع‬ ‫عوارض در ش��ورای اقتصاد و کمیسیون‌های فرعی در دست بررسی است و‬ ‫هنوز هیچ تصمیمی برای آن گرفته نشده و کشور ناچار از وضع عوارض بر‬ ‫صادرات سنگ‌آهن خام است چرا که میزان ذخایر شناسایی شده به میزان‬ ‫‪ 2/7‬میلی��ارد تن بوده و برای رس��یدن به افق تولید ‪ 1404‬کش��ور دو راه‬ ‫بیش��تر در پیش نداریم؛ یکی وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن به‌صورت‬ ‫خام و دیگری نادیده گرفتن برنامه تدوین شده در افق سال ‪ 1404‬و توسعه‬ ‫فوالد اس��ت‪.‬اجازه نمی‌دهیم سنگ‌آهن به‌صورت خام صادر شود و اگر هم‬ ‫فناوری تولید س��نگ‌آهن را نداریم می‌توانیم ایجاد کنیم اما به‌دلیل اینکه‬ ‫صادرات مواد خام همیشه راحت‌ترین راه است متاسفانه همیشه ساده‌ترین‬ ‫راه انتخاب می‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مشوق‌هاي معدني‬ ‫زيرآوار محدوديت‬ ‫صابر عمورسولي‬ ‫ریيس خانه معدن استان قم‬ ‫براي بررس��ي اثر مشوق‌ها بر فعاليت‌هاي معدني‬ ‫بايد ديد که چرا آنها وضع ش��ده اند‪ ،‬آيا چيزي جز‬ ‫افزايش توليد و در نهايت صادرات بوده اس��ت؟ به‬ ‫ط��ور قطع حمايت ب��راي افزايش ت��وان اقتصادي‬ ‫معادن اس��ت اما بايد وس��يع‌تر به اين موضوع نگاه‬ ‫کرد‪ ،‬در ش��رايطي که يک مع��دن‌دار حق االرض‪،‬‬ ‫حقوق دولتي‪ ،‬ماليات بر درآمد‪ ،‬ماليات ارزش افزوده‬ ‫و هزينه منابع طبيعي مي‌پردازد تنها يک تسهيالت‬ ‫ب��راي واردات ماش��ين‌آالت مي‌توان��د انگيزه کافي‬ ‫ب��راي معدنکاري ايجاد کند‪ ،‬وامي که س��ود آن در‬ ‫معادن مناطق محروم بين ‪ 17‬تا ‪ 19‬درصد و براي‬ ‫مناطق غير محروم ‪ 19‬تا ‪ 21‬درصد است‪ .‬خيلي از‬ ‫معدن داران معتقدند اين وام براي آنها مش��وق به‬ ‫حس��اب نمي‌آيد زيرا شرکت‌هاي ليزينگ با همين‬ ‫سود ‪ 21‬درصد براي واردات تجهيزات وام پرداخت‬ ‫مي‌کنند‪ .‬از سوي ديگر وعده تخفيف حقوق دولتي‬ ‫نمي‌تواند چندان موثر واقع ش��ود چرا که در س��ال‬ ‫گذشته آنقدر اضافه شده که هر چقدر هم تخفيف‬ ‫دهند به ش��رايط معمولي آن باز نمي‌گردد‪ .‬درحال‬ ‫حاضر بررسي شرايط موجود نشان مي‌دهد کاهش‬ ‫س��رمايه‌گذاري و تعطيلي بس��ياري از معادن را در‬ ‫اين بخش شاهد هستيم رويدادي که نشات گرفته‬ ‫از قوانين دس��ت و پاگير در حوزه معادن اس��ت‪ .‬به‬ ‫همين دليل مي‌توان ادعا کرد که اين محدوديت‌ها‬ ‫مشوق‌هاي معدني را بي‌اثر کرده است‪.‬‬ ‫اگر فرآيند معدنکاري را درگام نخست که اکتشاف‬ ‫اس��ت تا توليد محصول نهايي بررس��ي کنيم شاهد‬ ‫قوانين چالش برانگيزي خواهيم بود که اگر برداش��ته‬ ‫شوند مي‌تواند به مشوقي براي معدن‌داران مبدل شود‬ ‫براي نمونه در زمان اکتشاف از يک محدوده در کرمان‬ ‫معارضاني محلي پيدا و مانع از فعاليت معدن شدند که‬ ‫براي برطرف ش��دن آن بيش از يک سال زمان صرف‬ ‫شد‪ .‬اين در حالي بود که طي تحميل اين مدت زمان‬ ‫هزينه ‪ 34‬ميليون توماني را به جهت اتمام مهلت پروانه‬ ‫اکتشاف به همراه داشت اما حتي پس از پرداخت اين‬ ‫مبلغ براي محدوده ‪ 17‬هزار متر مربعي اين‌بار سازمان‬ ‫منابع طبيعي خواستار تاييديه سازمان آب براي شروع‬ ‫کار اکتش��اف بود‪ .‬آيا با چنين شرايطي بازهم شاهد‬ ‫ورود اف��راد جديد به توليدات معدني خواهيم بود؟ به‬ ‫طور قطع نه! بنابراين براي شکوفايي توليدات معدني‬ ‫در گام نخست بايد قوانين اصالح و ظرفيت‌هاي جديد‬ ‫اين بخش شناسايي ش��ود تا با فراهم کردن بسترها‬ ‫فرآوري در معادن توسعه يابد‪ .‬اين موضوع باعث بهبود‬ ‫سرمايه‌گذاري خواهد شد و مشوق‌ها بيشتر به چشم‬ ‫مي‌آيد‪ ،‬چرا که در ش��رايط کنوني آنچه که به عنوان‬ ‫بسته تشويقي در نظر گرفته شده اما و اگرهاي زيادي‬ ‫را به دنبال دارد‪ ،‬همچ��ون افزايش توليدات‪ ،‬افزايش‬ ‫صادرات‪ ،‬اکتشاف ذخاير و ‪. ...‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫شرایط صدور بیمه‌نامه خرید‬ ‫ماشین‌آالت دست دوم معدنی‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬صندوق بیم��ه س��رمایه‌گذاری‬ ‫معادن برای تسهیل در به‌کارگیری بهبود تولیدات‬ ‫محدوده‌های معدن��ی‪ ،‬بیمه‌نامه و ضمانتنامه خرید‬ ‫تسهیالت ماشین‌آالت دست دوم صادر می‌کند ‪.‬‬ ‫این ماشین‌آالت‌باید شرایط کیفی و قانونی الزم‬ ‫از جمله عمر کمتر از ‪ 5‬س��ال دس��تگاه‌ها را داشته‬ ‫و همچنین از برندی غیرچینی و معتبر وارد شود‪.‬‬ ‫تاییدیه واردات توس��ط کارش��ناس رسمی و فنی‬ ‫ماش��ین‌آالت انجام خواهد ش��د‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬در‬ ‫صورت نداش��تن گواهی نمایندگ��ی جهت گارانتی و‬ ‫وارانت��ی در قیمت‌گذاری و تایید صحت و س�لامت‬ ‫دستگاه برای مدت بازپرداخت اقساط‪ ،‬فروشنده باید‬ ‫تضمین مناس��ب ارائه دهد‪ .‬براس��اس این گزارش در‬ ‫مورد نخستین ماش��ین فروخته شده باید ‪ 10‬درصد‬ ‫قیمت آن را ضمنانت بانکی و ‪ 4‬ماشین بعدی سفته‬ ‫(معادل ‪ 10‬درصد قیمت ماش��ین) ارائه ش��ود و پس‬ ‫از آن به‌ط��ور س��یکل منظم ‪ 5‬ع��ددی درخصوص‬ ‫ماشین‌های بعدی اقدام می‌‌شود‪ .‬همچنین خریدار در‬ ‫صورت تمای��ل می‌تواند در ارایه ضمانتنامه مذکور به‬ ‫جای فروشنده اقدام کند‪ ،‬از این‌رو تسهیالت حداکثر‬ ‫معادل ‪ 70‬درصد ارزش ماش��ین‌آالت خواهد بود‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس تمامی متقاضیانی که بیمه‌نامه آنها قبل‬ ‫از ای��ن تاریخ ب��وده‪ ،‬در صورت نی��از می‌توانند از این‬ ‫تسهیالت برخوردار ش��وند‪ .‬البته سایر شرایط صدور‬ ‫بیمه‌نامه‌های اعتباری کمافی‌السابق به قوت خود باقی‬ ‫است‪ .‬سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران با عقد تفاهم‌نامه با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‬ ‫فعالیت‌های معدنی و بانك ملت و تجارت به‌منظور ارائه‬ ‫تسهیالت ریالی در چارچوب ضوابط و مقررات جاری‬ ‫بانكی در نظر دارد‪ ،‬طرح تامین و تولید ماش��ین‌آالت‬ ‫و تجهی��زات مع��دن و صنایع معدنی را با ش��رایطی‬ ‫ازجمله اینکه متقاضیان می‌بایس��ت یا دارنده پروانه‬ ‫بهره‌ب��رداری از معادن روباز بوده (حقیقی‪/‬حقوقی) یا‬ ‫دارای قراردادهای پیمانكاری استخراج از معادن روباز‬ ‫متوسط و بزرگ(حقوقی) باشند‪ ،‬اجرا کند‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫مدیر کل دفتر امور اکتشافات وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫از ورود غیرحرفه‌ا‌ی‌ها‬ ‫در اکتشاف جلوگیری می‌شود‬ ‫به گ��زارش مع��دن ‪ ،24‬مدی��ر کل دفت��ر امور‬ ‫اکتش��افات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم‬ ‫خب��ر مزایده ‪ 1500‬پروانه اکتش��افی باطل ش��ده‬ ‫در س��ال ‪ 92‬اعالم کرد‪ :‬براس��اس ماده ‪ 35‬قانون‬ ‫معادن‪ ،‬برای ورود غیرمتخصص‌ها به محدوده‌های‬ ‫اکتشافی‪ ،‬راهکارهایی به س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫معادن ارائه شده و این سازمان با امتیازبندی افراد‪،‬‬ ‫صالحیت‌ه��ا را تعیین و مان��ع ورود غیرحرفه‌ای‌ها‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫اس��داهلل کش��اورز اف��زود‪ :‬در ح��ال حاض��ر‬ ‫«کاداس��تر معدنی» در آذربایجان شرقی به صورت‬ ‫پایلوت در حال رفع نقص و بروز رس��انی است و به‬ ‫زودی در راستای شفاف سازی فعالیت‌های معدنی‪،‬‬ ‫کلیه محدوده‌های معدنی کشور برای رؤیت عموم‬ ‫در سامانه کاداستر معدن بارگذاری می‌شود‪.‬‬ ‫کشاورز تصریح کرد‪ :‬فرآیند صدور گواهی کشف‬ ‫و پروان��ه بهره ب��رداری را نیز در فرآیند کاداس��تر‬ ‫اضاف��ه خواهیم کرد زیرا در حال حاضر تنها صدور‬ ‫پروانه کشف در سامانه کاداستر معدنی است‪.‬‬ ‫نماینده مردم فالورجان‬ ‫در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫با توسعه فوالد چهارمحال‪،‬‬ ‫اصفهان دچار کم‌آبی می‌شود‬ ‫نماینده م��ردم فالورجان در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به کم آبی اس��تان اصفهان‪،‬‬ ‫راه‌ان��دازی و توس��عه صنع��ت فوالد در اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختیاری را زدن تیش��ه به ریش��ه‬ ‫اصفه��ان می‌دان��د و معتق��د اس��ت در نتیج��ه‬ ‫تش��دید خشکس��الی‪ ،‬گردش��گری نی��ز از بین‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬سیدناصر موسوی الرگانی‬ ‫در واکن��ش ب��ه توس��عه صنعت فوالد در اس��تان‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫استان اصفهان بیش از ‪ 5‬میلیون نفر جمعیت دارد‬ ‫که ‪ 800‬ه��زار نفر از آنها از اس��تان چهارمحال و‬ ‫بختیاری اس��ت که جمعیت آنه��ا در اصفهان برابر‬ ‫ب��ا جمعیت خود این اس��تان اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ما‬ ‫از رییس‌جمه��ور انتظ��ار داریم از اس��تان اصفهان‬ ‫دف��اع کند و از برداش��ت‌های بی‌رویه جلوگیری و‬ ‫زاین��ده‌رود را احیا نماید چراک��ه راه‌اندازی صنعت‬ ‫فوالد در اس��تان چهار مح��ال و بختیاری ضربه‌ای‬ ‫به اس��تان اصفهان اس��ت‪ .‬نماینده مردم فالورجان‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید بر اینکه بارها‬ ‫اعالم کرده‌ایم که استان اصفهان جنبه بین‌المللی‬ ‫دارد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬باید دید بین‌المللی نس��بت به‬ ‫این استان داشته باشیم چون استان اصفهان یکی‬ ‫از استان‌هایی است که هر گردشگر خارجی به‌طور‬ ‫حت��م از آن بازدید می‌کند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬هنگام‬ ‫س��فر مقام معظم رهبری به اصفهان با وجود اینکه‬ ‫هنوز خشکس��الی اصفه��ان تا این حد پیش��رفت‬ ‫نکرده بود‪ ،‬طرح بهش��ت‌آباد در س��فر ایشان کلید‬ ‫خورد‪ .‬چندین سال است کار کارشناسی روی این‬ ‫پروژه انجام ش��ده اما متاس��فانه دولت فعلی تمام‬ ‫کارشناس��ی‌ها را نادی��ده گرفته و موض��وع انتقال‬ ‫آب با لوله و پمپاژ را مطرح کرده اس��ت‪ .‬موس��وی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬با وضعیتی که در ح��ال حاضر داریم‬ ‫باید فکری برای مردم اصفهان بکنیم و جایی برای‬ ‫آنها در نظر بگیری��م تا کوچ کنند چرا که اصفهان‬ ‫به طور قطع کویر می‌ش��ود و دیگ��ر جای زندگی‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬باید برنامه‌ریزی انجام ش��ود تا‬ ‫در اس��تان‌های دیگر مانند چهارمحال و بختیاری‬ ‫صنعت و فعالیتی متناس��ب با طبیعت و س��اختار‬ ‫آن گس��ترش پیدا کند نه صنعت فوالد که مصرف‬ ‫آب باالیی دارد‪.‬‬ ‫نایب رییس خانه معدن‪ :‬معدن‬ ‫فقط اکتشاف و استخراج نیست‬ ‫به گ��زارش مای��ن نی��وز‪ ،‬محمدرض��ا بهرامن‪،‬‬ ‫نایب‌ریی��س خان��ه معدن ایران با بی��ان اینکه در‬ ‫معدن��کاری به انرژی زی��ادی نیاز داری��م‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬الزم اس��ت ش��رایط و مهلت‌های تش��ویقی‬ ‫در اس��تراتژی معدن تعریف ش��ود تا با استفاده از‬ ‫این فرصت بتوانیم فناوری روز دنیا را وارد کش��ور‬ ‫کنیم‪ .‬نایب‌رییس خانه معدن ایران افزود‪ :‬باید به‬ ‫این مس��ئله توجه کنیم که معدن فقط اکتشاف و‬ ‫اس��تخراج نیست بلکه با اس��تفاده از فناوری‌های‬ ‫روز‪ ،‬می‌توانی��م از طری��ق ای��ن بخش ب��ه ارزش‬ ‫افزوده باالیی دس��ت یابی��م‪ .‬وی همچنین گفت‪:‬‬ ‫عدم دس��تیابی به ارزش افزوده باعث شده معادن‬ ‫اقتص��ادی نباش��ند‪ .‬بهرامن تصریح ک��رد‪ :‬جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارجی تنه��ا در بخش‌های منابع‬ ‫طبیعی نمی‌تواند نگاه درستی به معدن باشد‪ ،‬چرا‬ ‫که توجه به مسائل مالی به تنهایی کارساز نیست‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ما باید نگاهمان را به بخش‬ ‫مع��دن تغییر دهی��م‪ ،‬گفت‪ :‬هدف م��ا باید جذب‬ ‫فناوری‌های ن��و‪ ،‬بازارهای هدف و تبدیل معدن به‬ ‫ارزش افزوده باشد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گزارش‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫از وضعيت توليد مس در کشور‬ ‫افتعياررتبهمسکشورراافزایشداد‬ ‫گروه معدن‪ :‬کشور ايران با ذخيره قطعي‬ ‫حدود ‪ ۲‬ميليارد تن مس و با بهره‌مندي از ‪۱۲‬‬ ‫معدن فعال با توليد ‪۱۸۸‬هزار تن مس در سال‬ ‫‪ ۹۲‬در تازه‌ترين رتبه‌بندي نشريه اکونوميست‪،‬‬ ‫رتب��ه ‪ ۲۱‬از لح��اظ توليد و رتب��ه ‪ ۹‬جهان از‬ ‫لح��اظ ذخاير مس را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در واقع کش��ور ما در حالي رتبه ‪ ۲۱‬جدول‬ ‫را ب��ه خود اختص��اص داده که آمارها نش��ان‬ ‫مي‌دهد در س��ال ‪ ۹۱‬و با وجود مشکالتي که‬ ‫در زمينه تحريم‌ها وجود داشته ايران با توليد‬ ‫‪۲۱۳‬هزار تن م��واد معدني در رتبه ‪ ۱۷‬جهان‬ ‫قرار داشته‪ .‬البته بايد توجه داشت که در سال‬ ‫‪ ۹۲‬برنامه‌ريزي از تولي��د ‪۲۲۵‬هزار تني خبر‬ ‫‌داده اس��ت اما دستيابي به رقم ‪۸۴‬درصدي از‬ ‫پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته حاکي از وضعيت‬ ‫نه‌چندان مناسب صنايع مس در سال گذشته‬ ‫دارد‪ .‬وضعيت نا مناس��بي که به عقيده برخي‬ ‫از کارشناسان در نتيجه افت عيار خاک معدن‬ ‫سرچشمه به‌عنوان بزرگترين معدن مس روباز‬ ‫خاورميانه حاصل ش��ده است‪ .‬در همين راستا‬ ‫افشين اکبري استاد دانشگاه و فعال معدن در‬ ‫رابط��ه با داليل افت توليد مس در کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬عم��ده ترين دليل‬ ‫خبرن��گار‬ ‫افت توليد مس را مي‌توان به قديمي و فرسوده‬ ‫بودن دستگاه‌هاي نصب شده در خطوط توليد‬ ‫اين ماده معدني نسبت داد که در حال حاضر‬ ‫با عم��ري بيش از ‪ ۵۰‬س��ال در کارخانه‌ها به‬ ‫کار مش��غول‌اند‪ .‬وي با بي��ان اينکه ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫ظرفيت تولي��د مس کش��ور در کارخانه‌هاي‬ ‫با عمر باال ص��ورت مي‌گيرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬به‌دليل‬ ‫ضعف در فناوري ف��رآوري ماده معدني‪ ،‬عيار‬ ‫ورودي و بازده��ي توليد کاهش يافته و حتي‬ ‫احتمال تعطيلي خطوط به علت نقص فني در‬ ‫دستگاه‌هاي نصب شده باالست‪.‬‬ ‫اکبري درخصوص اينک��ه آيا مي‌توان علت‬ ‫کاه��ش توليد مس در کش��ور را کاهش عيار‬ ‫معدن مس سرچش��مه عنوان ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اينکه کانسار معدن سرچشمه از عيار‬ ‫متوسط بااليي برخوردار است تنها دليل اصلي‬ ‫افت عيار معدن مس سرچشمه و کاهش توليد‬ ‫را مي‌توان نبود برنامه‌ريزي و مديريت درست‬ ‫توليد ماده معدني دانست‪.‬‬ ‫اين کارش��ناس مع��دن با بي��ان اينکه تنها‬ ‫ش��رکت متولي در بخش معادن مس‪ ،‬شرکت‬ ‫ملي صنايع مس ايران است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اين ش��رکت با فعاليت ‪۵۰‬ساله خود در کشور‬ ‫حتي حاضر نيس��ت با پژوهش��گران و فعاالن‬ ‫صنعت معدن تعامل داشته باشد‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬به علت نبود همکاري فني اين‬ ‫شرکت با سازمان‌هاي موجود و محققان تواناي‬ ‫کش��ور در زمينه اکتشاف‪ ،‬استخراج و فرآوري‬ ‫مس باعث شده جايگاه جهاني کشور با توجه‬ ‫به ظرفیت‌هاي باال ناديده گرفته ش��ود‪.‬اکبري‬ ‫البته بايد به اين نکته اشاره‬ ‫کرد که با روي کار آمدن‬ ‫دولت يازدهم و بهبود‬ ‫سياست‌هاي صنايع معدني‬ ‫از نيمه دوم سال گذشته‬ ‫به‌تدريج شاهد رشد توليد‬ ‫در صنايع مس هستيم به‬ ‫گونه‌اي که آمارها رشد ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬درصدي محصوالت مس‬ ‫را در ماه‌هاي مختلف سال‬ ‫نشان مي‌دهد‬ ‫اف��زود‪ :‬با توج��ه به اينکه خيلي از مس��ئوالن‬ ‫تحريم‌ه��ا را به‌عنوان عامل اصلي کاهش رتبه‬ ‫جهان��ي کش��ور در توليد م��س مي‌دانند ولي‬ ‫بحث تحريم اصال جدي نبوده و به هيچ عنوان‬ ‫مانعي در زمينه خريد ماش��ين‌آالت صنعتي و‬ ‫فناوري فلوتاسيون وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوين استراتژي جامع و مدون‬ ‫البته بايد به اين نکته اشاره کرد‬ ‫ک��ه ب��ا روي کار آم��دن دول��ت‬ ‫يازده��م و بهبود سياس��ت‌هاي‬ ‫صناي��ع معدن��ي از نيمه دوم س��ال گذش��ته‬ ‫به‌تدريج ش��اهد رش��د توليد در صنايع مس‬ ‫هس��تيم به گونه‌اي که آمارها رش��د ‪ ۲‬تا ‪۱۲‬‬ ‫درصدي محصوالت مس را در ماه‌هاي مختلف‬ ‫سال نش��ان مي‌دهد‪ .‬در اين رابطه محمدرضا‬ ‫بهرامن نايب‌رييس خانه معدن نيز به خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر براي رش��د و‬ ‫توسعه معادن مس در کشور استراتژي جامع و‬ ‫مدوني براي بهره‌برداري از تمام معادن فعال و‬ ‫غيرفعال موجود در کشور تهيه و تدوين شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وي ادام��ه داد‪ :‬براي دس��تيابي به اين‬ ‫هدف بايد اکثر سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را به‬ ‫س��مت مع��ادن کوچ��ک و غني کش��اند و با‬ ‫بهره‌مندي از فناوري‌هاي روز جهاني با تکميل‬ ‫پروژه‌هاي نيمه‌تمام و بهره‌برداري مناس��ب از‬ ‫آنها س��ودآوري معادن و ارزش‌افزوده کشور را‬ ‫باال برد‪ .‬رئيس خانه معدن ظهور فناوري جديد‬ ‫و کارآ در هر سه حوزه استخراج‪ ،‬تغليظ و ذوب‬ ‫از لحاظ مصرف انرژي و اثرات زيست‌محيطي‬ ‫را از فرصت‌هاي خوب در صنعت مس برشمرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬افزاي��ش س��رمايه‌گذاري در صنايع‬ ‫پايين‌دس��تي مس در خاورميان��ه و به‌تبع آن‬ ‫افزايش تقاضاي مس کاتدي ايران مي‌تواند به‬ ‫رشدو شکوفايي منطقه کمک کند‪.‬بهرامن در‬ ‫ادامه با اشاره به روند افت قيمت جهاني مس‬ ‫تصريح کرد‪ :‬در روزه��اي اخير قيمت جهاني‬ ‫مس با کاهش مواجه ش��ده ول��ي با اطمينان‬ ‫مي‌گوي��م که در ص��ورت تحق��ق برنامه‌هاي‬ ‫پيش‌بيني شده صنعت مس هيچ خدشه و اثر‬ ‫منفي بر روند تولي��د و ميزان فروش مس در‬ ‫کشور نخواهد گذاش��ت‪.‬گفتني است‪ ،‬درحال‬ ‫حاضر تع��داد معادن مس کش��ور ‪ ۳۹‬معدن‬ ‫ش��امل‪ :‬کرم��ان ‪ ۱۴‬مع��دن‪ ،‬زنج��ان ‪۵‬‬ ‫معدن‪،‬آذربايج��ان ش��رقي ‪ ۴‬مع��دن‪ ،‬قزوين‪،‬‬ ‫س��منان‪ ،‬خراس��ان‌رضوي ‪ ۳‬معدن‪ ،‬خراسان‬ ‫جنوبي‪ ،‬يزد‪ ،‬قم‪ ،‬مرکزي‪ ،‬فارس‪ ،‬سيس��تان و‬ ‫بلوچستان و تهران هرکدام يک معدن است‪ .‬از‬ ‫مع��ادن فوق‌الذکر فقط ‪ ۱۲‬معدن در کش��ور‬ ‫فعال ب��وده که بزرگ‌ترين آنها ش��امل معدن‬ ‫مس سرچش��مه با ذخيره قطعي ‪۸۲۶‬ميليون‬ ‫تن‪ ،‬م��س س��ونگون ‪۴۴۰‬ميلي��ون تن‪ ،‬مس‬ ‫ميدوك ‪۱۴‬ميليون تن است که مجموع توليد‬ ‫معادن فعال مس در سال ‪ ۱۳۹۱‬برابر ‪ ۸۷۳‬تن‬ ‫ماده معدني بوده است‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاریبخشخصوصی‪،‬معدنرانجاتمی‌دهد‬ ‫محبوب�ه ناط�ق‪ :‬ایران مال��ک ‪ 11‬درصد مواد ای��ن افزایش س��رمایه‌گذاری در این ‪ 4‬بخش باید بر‬ ‫معدنی جهان اس��ت ولی فق��ط ‪ 300‬میلیارد در این اساس یک برنامه مدون و مشخص صورت بگیرد‪.‬‬ ‫در حالی که برنامه پنجم توس��عه رو به پایان است‬ ‫بخ��ش س��رمایه‌گذاری صورت گرفته اس��ت‪ .‬آمارها‬ ‫نشان می‌دهد میزان ذخایر معدنی کشور بالغ بر ‪ 57‬بای��د گفت یکی از مهمترین بخش‌های دیده ش��ده‬ ‫تا ‪ 60‬میلیارد تن است یعنی بیش از ‪ 11‬درصد مواد در آن افزایش س��هم اکتشاف در معدن بوده‪ ،‬در این‬ ‫رابطه به جایگاهی که در برنامه پنجم توسعه در نظر‬ ‫معدنی دنیا!‬ ‫از حدود بیش از ‪ 5‬هزار معدن فعال کش��ور ساالنه گرفته ش��ده نرسیده‌ایم بلکه در برنامه سوم و چهارم‬ ‫‪ 300‬ت��ا ‪ 400‬میلیون ت��ن مواد معدنی اس��تخراج نیز اکتشاف از حد معمول هم پایین‌تر بوده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه استخراج روی ذخایر شناخته‬ ‫می‌ش��ود که در برنامه توسعه پنجم قرار بود به رقم‬ ‫شده توسط بخش اکتش��اف صورت می‌گیرد‪ ،‬اضافه‬ ‫‪ 570‬میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫ایران پانزدهمین کشور معدنی دنیاست با این حال می‌کند‪ :‬تا حدی که ذخایر ش��ناخته شده‪ ،‬کارهایی‬ ‫سهم معدن در ایجاد اش��تغال و تولید ناخالص ملی نیز انجام ش��ده و وضعیت خیلی بد نیس��ت ولی جا‬ ‫کمتر از ‪1‬درصد اس��ت و با احتس��اب صنایع معدنی دارد در این بخش با برنامه و ش��ناخت‬ ‫ب��ه کمت��ر از ‪ 5‬درصد می‌رس��د‪ .‬در ای��ن بخش ‪ 85‬بیش��تر از سیاس��ت‌های آین��ده‪ ،‬گام‬ ‫هزار نفر مش��غول به کار هستند در حالی که هزینه برداریم‪.‬‬ ‫بای��د بدانیم و مش��خص کنیم که به‬ ‫اشتغالزایی در سایر بخش‌ها به بیش از ‪100‬میلیون‬ ‫تومان می‌رسد این هزینه در بخش معدن تنها ‪ 10‬تا سراغ استخراج تمام مواد معدنی برویم‬ ‫یا روی صنای��ع تبدیلی و فرآوری مواد‬ ‫‪ 15‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫همچنی��ن براس��اس آم��ار موج��ود در س��ال معدن��ی بیش��تر س��رمایه‌گذاری کنیم‬ ‫و زنجی��ره ارزش‬ ‫‪ 2012‬می�لادی مجموع��ه‬ ‫افزوده ایجاد نماییم‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های انجام ش��ده‬ ‫در تمام دنیا بخش‬ ‫بای��د بدانی��م بخش‬ ‫در بخ��ش معدن در دنی��ا بالغ بر‬ ‫اکتشاف توسط دولت‬ ‫خصوصی را تشویق‬ ‫‪ 24‬میلی��ارد دالر ب��وده و ای��ران‬ ‫اداره می‌شود و این‬ ‫به حض��ور بیش��تر در این بخش‬ ‫تنه��ا ‪300‬میلیارد توم��ان در این‬ ‫ک��رد یا اگر دولت صالح می‌داند و‬ ‫بخش س��رمایه‌گذاری انجام داده‬ ‫ورود به‌عنوان یک کار‬ ‫ت��وان دارد به غیر از اکتش��اف در‬ ‫اس��ت‪ .‬در این خص��وص غالمرضا‬ ‫زیربنایی تلقی شده‬ ‫ای��ن بخش نی��ز ورود پیدا کند یا‬ ‫حمیدی‌انارکی دبی��ر خانه معدن‬ ‫و دولت باید در آن‬ ‫تلفیق��ی از حضور خ��ود و بخش‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫ایران به‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌ها در این بخش سرمایه‌گذاری کند و البته خصوصی را فراهم آورد‪.‬‬ ‫قطعا کافی نیست و برای اینکه به می‌تواند تصمیم بگیرد‬ ‫آیا برای بخش خصوصی داخلی‬ ‫باید برنامه‌ریزی داش��ته باشیم یا‬ ‫سهم ‪ a‬درصدی تولید مواد معدنی‬ ‫که بخش خصوصی به‬ ‫روی سرمایه‌گذاری خارجی‌ها نیز‬ ‫برس��یم یا در ‪ GPP‬سهم خود را‬ ‫عنوان مکمل وارد این‬ ‫می‌توان حساب کرد و اصال ایرانیان‬ ‫باال ببریم باید سهم سرمایه‌گذاری‬ ‫بخش بشود‬ ‫خارج‌نش��ین هم می‌توانند سهمی‬ ‫در ‪ 3‬بخش اکتش��اف‪ ،‬استخراج و‬ ‫در توس��عه بخش‌ه��ای مختل��ف‬ ‫ف��رآوری را افزای��ش دهیم‪ .‬بخش‬ ‫معدن داش��ته باش��ند یا خیر‪ .‬آیا‬ ‫صنای��ع معدن��ی را نی��ز می‌توانیم به ای��ن ‪ 3‬بخش‬ ‫اضافه کنیم و رتب��ه ایران را در بخش جهانی معدن روش س��رمایه‌گذاری خارج��ی به‌صورت مس��تقیم‬ ‫خواهد بود یا از طریق استقراض و وام تامین می‌شود‪.‬‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی درخص��وص بخش اکتش��اف و ل��زوم افزایش بای��د دولت این سیاس��ت‌ها را مش��خص کند و بازه‬ ‫س��رمایه‌گذاری در ای��ن بخ��ش می‌گوی��د‪ :‬ذخای��ر زمانی برایش در نظر بگیرد و سپس در آن چارچوب‬ ‫براساس اکتشافات پیش‌بینی شده صورت می‌گیرد و حرک��ت کن��د و بخش خصوص��ی را وادار به حرکت‬ ‫نیاز است دولت در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتری سازد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه مع��دن و حمل‌ونقل الفبای‬ ‫انجام دهد و ورود بیش��تری داشته باشد ولی قبل از‬ ‫توسعه اقتصادی است می‌گوید‪ :‬در تمام‬ ‫دنیا بخش اکتش��اف توسط دولت اداره‬ ‫می‌ش��ود و این ورود به‌عنوان یک کار‬ ‫زیربنایی تلقی شده و دولت باید در آن‬ ‫سرمایه‌گذاری کند و البته می‌تواند تصمیم بگیرد که‬ ‫بخش خصوصی به عنوان مکمل وارد این بخش بشود‬ ‫و هزینه‌های اصلی را خود انجام دهد‪ .‬مثل س��اخت‬ ‫اس��کله که باید توس��ط دولت انجام شود ولی بخش‬ ‫خصوصی می‌تواند بگوید برای مقاصد خاص اسکله‌ای‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫مهندس حمی��دی انارکی اضافه می‌کند‪ :‬در بخش‬ ‫ف��رآوری نی��ز همان‌قدر ک��ه در بخش اکتش��اف و‬ ‫اس��تخراج کار انجام شده‪،‬در این بخش نیز پیشرفت‬ ‫داش��تیم ودر حد نیاز ‪ 2‬بخ��ش ورود پیدا کرده‌اند‪.‬‬ ‫مث�لا صنایع مس که قبال دولتی بود و حاال نس��بتا‬ ‫خصوصی ش��ده مراحل استخراج و فرآوری و صنایع‬ ‫تبدیلی دارد‪ .‬اگر قرار باش��د در این بخش توسعه‌ای‬ ‫انج��ام بگی��رد باید متناس��ب ب��ا دو بخ��ش قبلی و‬ ‫ظرفیت‌ه��ای موجود باش��د‪ .‬ضم��ن اینکه در بخش‬ ‫فرآوری باتعاریف خاصی مواجه هستیم‪.‬‬ ‫مث�لا در س��نگ‌آهن وقتی ذوب‌آهن فقط س��نگ‬ ‫‪60‬درص��د می‌گیرد بهره‌ب��ردار می‌دان��د اگر به ‪60‬‬ ‫درصد نرساند مشتری ندارد‪ ،‬لذا سعی خود را در این‬ ‫زمینه انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫باالتر از این درصد را ش��اید به‌دس��ت بیاورد ولی‬ ‫انگی��زه تولید ب��رای درصده��ای باالت��ر را ندارد و‬ ‫رساندن س��نگ‌آهن از ‪ 30‬درصد به ‪ 60‬درصد یک‬ ‫الزام و اجبار می‌ش��ود‪ .‬اگر فرآوری‌کننده سنگ‌آهن‬ ‫کار اضافه‌ای انجام ده��د ایراد ندارد ولی الزامی هم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬دولت می‌تواند با سیاست‌های تشویقی‬ ‫و نه بازدارنده بهره بردار را به تولید ارزش افزوده بیشتر‬ ‫تشویق کند‪.‬‬ ‫مثال واحدهای فرآوری س��نگ‌آهن در دونوع کوره‬ ‫بلند و روش احیای مس��تقیم کار می‌کنند که عیار‬ ‫مناس��ب برای کوره بلند ‪ 59‬تا ‪ 61‬درصد است ولی‬ ‫در روش احیای مس��تقیم ‪ 64‬تا ‪ 65‬درصد به دست‬ ‫می‌آید‪ .‬او اضافه می‌کند‪ :‬اخیرا با توجه به مشکالتی‬ ‫که در تامین مواد اولیه داش��تیم واحدهایی تشویق‬ ‫ش��دند که سنگ‌آهن با عیار پایین‌تر را با سنگ‌آهن‬ ‫عیار باال میکس کنند و سنگ با عیار مناسب تولید‬ ‫کنن��د و یا واحدهای فرآوری خود رادر نزدیکی بازار‬ ‫خود ایجاد نمایند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح می‌کن��د‪ :‬در بخش س��رمایه‌گذاری‬ ‫حرف‌های زی��ادی می‌ت��وان زد و مهم‌ترین آن این‬ ‫است که سهم بخش خصوصی در این سرمایه‌گذاری‬ ‫را چگون��ه ببینیم و اصال نقش��ی در خ��ور برای این‬ ‫بخش قائل باشیم یا خیر‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫پیروز نبرد بهارستان که خواهد بود؟‬ ‫این آب از «گوارایی» استاندارد جاری می‌شود‪...‬‬ ‫دنبال صنایع کوچک‪ ،‬در کوچه پس کوچه‌های شهر‬ ‫نخبگان می‌روند تا مغزهای کشور به یغما رود‬ ‫‪150‬هزار میلیارد تومان ضرر اقتصادی ساالنه مهاجرت‬ ‫فرش�ته طوسی ‪ -‬گروه گزارش‪ :‬مدتی است‬ ‫که عادت کرده‌ایم به اینکه هر روز یکی از دوستانمان‬ ‫چمدانش را ببندد و با اولین پرواز خودش را برساند‬ ‫به قاره‌ای دیگر‪ ،‬فقط تنها دستاویزمان این است که‬ ‫دعا کنیم که حداق��ل قاره نزدیک‌تر را انتخاب کند‪،‬‬ ‫وگرنه س��فر به امریکا معموال مصادف است با اینکه‬ ‫تا چند س��ال یا حتی تا آخر عمر از دیدن دوس��تت‬ ‫محروم شوی‪.‬‬ ‫انق��در ع��ادت کرده‌ایم ک��ه حتی نوش��تن درباره‬ ‫ای��ن موضوع هم حوصله‌مان را س��ر می‌برد‪ ،‬برایمان‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت به موضوعی کلیش��ه‌ای‪ ،‬چون‬ ‫ه��ر روز خودم��ان ه��م ب��ه رفت��ن فک��ر می‌کنیم‪،‬‬ ‫یک��ی از گزینه‌هایی که همیش��ه پی��ش روی همه‬ ‫ماس��ت‪ :‬پذیرش از دانش��گاه‌‌های دنی��ا و زندگی در‬ ‫کش��وری دیگر‪ .‬ح��اال به ای��ن قصه باید اغ��راق در‬ ‫مش��کالتی ک��ه در اینجا داریم و خ��وب جلوه دادن‬ ‫ش��رایط زندگ��ی در خ��ارج از ای��ران را ه��م اضافه‬ ‫ک��رد‪ ،‬با این جمله‌ای که ورد زبان‌هاس��ت‪ :‬هر جایی ‹ ‹آمارهایی که فاجعه می‌آفرینند‬ ‫او نخس��تین نفر نیس��ت ک��ه از ای��ران مهاجرت‬ ‫بهتر از اینجا!‬ ‫اینجا قرار نیست محکمه‌ای تشکیل دهیم و کسی کرده اس��ت و مس��لما آخرین نفر ه��م نخواهد بود‪.‬‬ ‫را مته��م کنیم‪ ،‬فقط جایزه مریم میرزاخانی بهانه‌ای نرخ مهاجرت براس��اس تحقیقی که در سال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫ش��د تا این را تبیی��ن کنیم که چه می‌ش��ود که ما منتش��ر شد و ش��امل پیگیری سرنوشت مدال‌آوران‬ ‫المپیاده��ای علم��ی در یک بازه‬ ‫مجب��ور به رفتن می‌ش��ویم و فکر‬ ‫‪ ۱۴‬س��اله بود (از س��ال ‪ ۱۳۷۱‬تا‬ ‫می‌کنیم به ما احتیاجی نیست؟‬ ‫صندوقبین‌المللی‬ ‫‪ ،)۱۳۸۵‬نش��ان داد ک��ه به‌ط��ور‬ ‫مریم میرزاخانی‪ 31 ،‬س��اله بود‬ ‫پول‪،‬آمارعجیبیارائه‬ ‫متوسط در همه رشته‌ها نزدیک به‬ ‫که در دانش��گاه پرینستون استاد‬ ‫کرده است‪ ،‬براساس این ‪ 63‬درصد از المپیادی‌ها به خارج‬ ‫تم��ام ش��د‪ ،‬میرزاخانی ک��ه دوره‬ ‫برآورد‪،‬به‌دلیلمهاجرت از کش��ور مهاج��رت کرده‌اند‪ .‬این‬ ‫دبیرس��تان را در مدرسه فرزانگان‬ ‫نسبت در رشته ریاضی نزدیک به‬ ‫ته��ران گذرانده بود‪ ،‬دومین دختر‬ ‫نخبگان ایران‪،‬ساالنه‬ ‫‪77‬درص��د و در فیزیک ‪ 70‬درصد‬ ‫از ای��ران بود ک��ه در المپیاد‌های‬ ‫جهانی شرکت می‌کرد‪ .‬او در سال حدود‪ 150‬هزار میلیارد‬ ‫بوده است‪ .‬به بیان دیگر ‪ ۸۸‬نفر از‬ ‫‪ 1373‬و ‪ ،1374‬م��دال ط�لای تومانمتضررمی‌شودکه ‪ ۱۲۱‬مدال آور رشته‌های ریاضی و‬ ‫فیزیک در آن س��ال‌ها به‌طور کلی‬ ‫المپیاد ریاضی را نصیب ایران کرد‬ ‫این رقم معادل یک پنجم‬ ‫بودجه کل کشور در سال از کش��ور کوچ و ج��ای دیگری را‬ ‫تا قبل از این فقط یک دختر دیگر‬ ‫برای زندگی و کار انتخاب کرده‌اند‪.‬‬ ‫توانسته بود به المپیاد‌های جهانی‬ ‫‪ 1393‬که معادل است با‬ ‫صن��دوق بین‌المللی پ��ول‪ ،‬آمار‬ ‫راه پیدا کند‪.‬‬ ‫‪ 783‬هزارمیلیاردتومان عجیبی ارائه کرده است‪ ،‬براساس‬ ‫ت��ا قب��ل از ای��ن ش��رایط ورود‬ ‫ای��ن ب��رآورد‪ ،‬به‌دلی��ل مهاجرت‬ ‫دخت��ران ب��ه دانش��گاه‌ها مانن��د‬ ‫نخبگان ایران‪ ،‬ساالنه حدود ‪150‬‬ ‫دوره‌های اخیر نبود و عرف جامعه‬ ‫هنوز اجازه نمی‌داد که دختران زیادی وارد دانشگاه‌ها هزار میلیارد تومان متضرر می‌شود‪.‬‬ ‫ش��اید ابعاد این فاجع��ه را ابتدا متوجه نش��ویم‪،‬‬ ‫شوند‪ .‬تعداد کس��انی که در دوره‌های باالی آموزش‬ ‫عالی تحصیل می‌کردند بس��یار اندک بود و هنوز سر ام��ا وقتی کمی بیش��تر بررس��ی کنی��م‪ ،‬می‌فهمیم‬ ‫کالس‌های دانش��گاه به‌خصوص دانشک ‌ده‌های فنی‪ ،‬ک��ه ای��ن رقم معادل اس��ت ب��ا یک پنج��م بودجه‬ ‫پسران عادت نداشتند که دختران مدال‌های جهانی کل کش��ور در س��ال ‪ 1393‬ک��ه مع��ادل اس��ت با‬ ‫‪ 783‬هزار میلیارد تومان‪.‬‬ ‫را از آن خود کنند‪.‬‬ ‫حمید میرزاده‪ ،‬رییس دانش��گاه آزاد اس�لامی هم‬ ‫دانش��گاه شریف اما دومین خانه میرزاخانی بود‪ ،‬او‬ ‫که رش��ته ریاضی را برای تحصیل انتخاب کرده بود‪ ،‬چند وق��ت پیش آماری از هزینه‌های وارد ش��ده بر‬ ‫در دومین سال تحصیلش توانست با حادثه‌ای روبه‌رو اقتصاد ایران به خاطر مهاجرت نخبگان کش��ور ارائه‬ ‫داد‪ .‬او ای��ن آمار را به قدری نجومی می‌دانس��ت که‬ ‫شود که شاید هیچ گاه از ذهنش پاک نشود‪.‬‬ ‫اینکه در یک لحظه تصادف کنی و همکالسی‌هایت گفت ممکن اس��ت برای ع��ده‌ای «غیرقاب��ل باور»‬ ‫را دیگر نبینی‪ ،‬اتفاقی نیس��ت که در همه جای دنیا باش��د‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬به‌دلیل نب��ود امکانات کافی در‬ ‫به جز ایران به‌س��ادگی بتوان از آن گذشت‪ ،‬اتوبوسی دوره‌های تحصیلی تکمیلی‪ ،‬سال گذشته نزدیک به‬ ‫که مریم و دوستانش در آن حضور داشتند‪ ،‬سرنگون ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬هزار نفر پش��ت کنکور مانده‌اند‪ .‬از این‬ ‫شد‪ .‬در بیست و ششم اسفندماه ‪ 1376‬هنگامی که تعداد‪ ۱۵۰‬هزار نفر تقاضای خروج از کشور کرده‌اند‪.‬‬ ‫میرزاده می‌گوید‪« :‬اگر قیمت تمام ش��ده برای هر‬ ‫از دومین دوره مس��ابقات ریاض��ی از اهواز به تهران‬ ‫بازمی‌گش��تند و حوال��ی شهرس��تان پ��ل دختر در دانش��جوی دکتری از ابتدای تولد تاکنون حدود یک‬ ‫میلیون دالر باش��د‪ ،‬با خروج ‪۱۵۰‬‬ ‫اس��تان لرس��تان بودند‪ ،‬این دره‬ ‫هزار دانش��جوی دکتری از کشور‪،‬‬ ‫بود که سرنوش��ت این دانشجویان‬ ‫با توجه به تحقیقات‬ ‫حدود ‪ ۱۵۰‬میلیارد دالر خسارت‬ ‫را مش��خص کرد‪ .‬در این سانحه ‪2‬‬ ‫به عمل آمده و حتی‬ ‫مالی به ما وارد می‌شود‪.‬‬ ‫راننده اتوبوس و هفت دانش��جو و‬ ‫رض��ا فرجی‌دانا‪ ،‬وزیر علوم فعلی‬ ‫اس��تاد (لطفعل�� ‌‬ ‫ی زاده‌مهرآبادی‪ ،‬گفته‌هایخودسازمانملی‬ ‫نخبگان‪،‬یکیازمهمترین هم چند وقت پیش گفت‪ :‬جمعیت‬ ‫فرید کابلی‪ ،‬مهدی رضایی‪ ،‬آرمان‬ ‫ایران نسبت به سال ‪ ۱۳۵۷‬یعنی‬ ‫بهرامی��ان‪ ،‬عل��ی حیدری‌منفرد‪ ،‬عواملمهاجرت‌ها‪،‬بحث‬ ‫‪ ۳۵‬سال پیش دو برابر‪ ،‬ولی شمار‬ ‫علیرضا س��ایه‌بان و رض��ا صادقی‬ ‫اقتصادیونبودامنیت‬ ‫دانشجویان ‪ ۲۵‬برابر شده است‪.‬‬ ‫دارن��ده ‪ 2‬مدال طالی مس��ابقات‬ ‫جهانی المپیاد ریاضی) کش��ته و شغلیاست‪،‬موضوعی‬ ‫رض��ا فرجی‌دان��ا ب��ه فق��ر و‬ ‫که بارها و بارها راجع به کمبود امکانات به‌عن��وان یکی از‬ ‫چند ت��ن نیز مجروح ش��دند‪ .‬اما‬ ‫بزرگ‌ترین مش��کالت پیش روی‬ ‫مریم میرزاخانی جان س��الم به در آن بحث شده اما به نظر‬ ‫دانشجویان اش��اره کرد‪ .‬اما گفت‪:‬‬ ‫برد‪.‬‬ ‫می‌رسدتاکنونخروجی‬ ‫«ب��ا هم��ت خیرین و مس��ئوالن‬ ‫‹ ‹برنده جایزه فیلدز‬ ‫نداشتهاست‬ ‫زیرس��اخت‌ها فراهم شده و امروز‬ ‫اکنون میرزاخانی ‪ 37‬ساله حاال‬ ‫بس��یاری از جوانان و عالقه‌مندان‬ ‫جایزه فیلدز را برده است‪ ،‬جایزه‌ای‬ ‫به علم و تحصی��ل موفق به ادامه‬ ‫که تا به حال زنی نتوانسته بود به‬ ‫تحصیل شده‌اند‪».‬‬ ‫آن دست پیدا کند و چه بهتر که او ایرانی بود‪.‬‬ ‫او از ام��کان تحصی��ل در مقاط��ع کارشناس��ی‪،‬‬ ‫همین موضوع باعث ش��د که حتی حسن روحانی‬ ‫ه��م به این موضوع واکنش نش��ان دهد و در توییتر کارشناسی ارش��د و دکتری در رشته‌های مختلف و‬ ‫خود‪ ،‬پیام تبریکی خطاب به وی منتش��ر کند‪ :‬امروز مورد نیاز در ایران س��خن گفت و برای نش��ان دادن‬ ‫ایرانی��ان می‌توانند به خود ببالند که اولین زن برنده خوبی امکانات آموزش��ی در ای��ران به تعداد مقاالت‬ ‫جای��زه «فیل��دز» هموطن آنان اس��ت؛ آری باید که منتش��ر شده در مجالت معتبر کشوری و بین‌المللی‬ ‫شایستگان بر صدر نشینند و قدر ببینند‪.‬همه ایرانیان‬ ‫در هر کجای جهان س��رمایه‌های ملی این مرز و بوم‬ ‫هس��تند و من به نمایندگی از ملت ایران تالش‌های‬ ‫علمی شما را ارج می‌نهم‪.‬‬ ‫اما خبرها به همین منتهی نشد‪ ،‬این موفقیت باعث‬ ‫شد که بس��یاری از رس��انه‌ها و افراد به این موضوع‬ ‫واکنش نش��ان دهند و خبر این موفقیت در همه جا‬ ‫منتش��ر ش��ود و تیتر یک بعضی از روزنامه‌ها هم به‬ ‫همی��ن موضوع اختصاص پیدا کن��د‪ ،‬اما عکس‌های‬ ‫مریم میرزاخانی و نوع پوش��ش او خبرس��از ش��د به‬ ‫جای اینکه بیشتر هویت وی خبرساز شود‪.‬‬ ‫این یک مورد اس��ت از روایتی که بر دانش��جویی‬ ‫گذش��ت که در ایران حوادث متعددی را پش��ت سر‬ ‫گذاش��ت و حاال در کشوری اس��ت که می‌تواند الگو‬ ‫شود‪ ،‬آیا تا به حال میرزاخانی به این فکر کرده است‬ ‫که سرنوشت او با یکی از همکالسی‌هایش که در آن‬ ‫دره سقوط کردند‪ ،‬می‌توانست تعویض شود؟‬ ‫نفر اول از سمت راست ‪ :‬مریم میرزا خانی‬ ‫موج مهاجرت در تحوالت سیاسی‬ ‫سعید معید فر‬ ‫جامعه‌شناس‬ ‫در زمینه مهاجرت تاکنون بحث‌های زیادی ش��ده اس��ت‪ .‬آنچه که همیشه‬ ‫درباره مهاجرت‌ها در همه نظریه‌ها عنوان می‌ش��ود‪ ،‬جاذبه مقصد و دافعه مبدا‬ ‫است‪ .‬فرد معموال محیط زندگی فعلی خودش را با محیط زندگی دیگر مقایسه‬ ‫می‌کند و در این ارزیابی با توجه به جایگاه خودش به هر مکانی امتیاز می‌دهد‪.‬‬ ‫مهاج��ران در اغل��ب مواقع در مقصد آن چیزهایی را می‌بینند که در مبدا به آن توجهی نمی‌کنند‪.‬‬ ‫یک روس��تایی هم وقتی می‌خواهد به ش��هر مهاجرت کند‪ ،‬امکانات موجود در شهر را می‌سنجد و‬ ‫سپس حاضر می‌شود که ترک دیار و شهر خود را بکند و این هزینه را به جان بخرد‪ .‬همه مهاجرین‬ ‫معم��وال موفق نیس��تند‪ ،‬اما نخبگان ب��ه دالیل علمی با توجه به ظرفیت‌هایی که دارند‪ ،‬از س��مت‬ ‫کشور‌های مختلف به حضور در خارج از ایران دعوت می‌شوند و به همین دلیل آینده آنها معموال‬ ‫روش��ن اس��ت‪ .‬کشور‌های توسعه یافته این نیروها را به کار می‌گیرند و برای رشد و توسعه خود از‬ ‫آن استفاده می‌کنند‪ ،‬به خاطر وجود همین امکانات در خارج از کشور و وجود تنگناهای سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی است که بسیاری از این نخبگان حاضر می‌شوند که محل زندگی خود رها کنند‬ ‫و در محیطی جدید‪ ،‬س��کنی گزینند‪ .‬این افراد نگران امنیت خودشان و خانواده ای هستند که در‬ ‫حال حاضر دارند یا در آینده‌ای نزدیک می‌خواهند تشکیل دهند‪.‬‬ ‫در واقع مجموعه این عوامل‪ ،‬ممکن اس��ت باعث جذب افراد به یک کش��ور و دفع آنها از جایی‬ ‫دیگر شود‪.‬‬ ‫هدف‌گذاری‌های آموزش��ی ما هم یکی از مشکالتی اس��ت که باعث تشدید مهاجرت‌ها می‌شود‪،‬‬ ‫گاهی اوقات افراد را برای هدف‌هایی پرورش می‌دهیم که آنان در کش��ور خودش��ان نمی‌توانند به‬ ‫آن هدف دس��ت پیدا کنند‪ ،‬این به این معنی است که آنها را با مهارت‌هایی آشنا می‌کنیم که بعد‬ ‫ها نمی‌توانیم از آنها اس��تفاده می‌کنیم‪ .‬مانند خان��م میرزاخانی که در حوزه ریاضیات به تحصیل‬ ‫مشغول شدند‪ .‬این حوزه را به حدی می‌رسانیم که مراکز پژوهشی و علمی کافی و آزمایشگاه‌های‬ ‫مناسب برای بسط و گسترش این علوم در اختیار نداریم و افرادی که در آن تحصیل می‌کند‪ ،‬برای‬ ‫اینکه از دانش��ی که دارند اس��تفاده کنند‪ ،‬مجبور به مهاجرت هستند‪ .‬دانشگاه‌های بزرگ کشور با‬ ‫اینکه ش��روع به اخذ دانشجو در مقاطع مختلف می‌کنند‪ ،‬اما نمی‌توانند ظرفیت‌های الزم را فراهم‬ ‫کنند‪ .‬پس تا اینجا ‪ 3‬عامل‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی هر س��ه ب��ه نوعی باعث مهاجرت‌های‬ ‫گس��ترده می‌ش��ود اما این نکته قابل ذکر است که همیش��ه در هنگام تحوالت سیاسی و امنیتی‪،‬‬ ‫مهاجرت‌ها افزایش پیدا می‌کنند‪ ،‬در حالت عادی همیشه میزان به نسبت ثابتی از خروج نخبگان‬ ‫را ش��اهد هس��تیم اما زمانی این نوع از مهاجرت‌ها تبدیل به موج می‌ش��ود که تحوالت سیاس��ی‬ ‫گسترده‌ای را مانند انقالب‌ها را شاهد باشیم و یا شرایط امنیتی سختی بر کشور حکمفرما باشد‪.‬‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬سعید س��هراب‌پور‪ ،‬قائم‌مقام بنیاد ملی‬ ‫نخب��گان هم گفته اس��ت که کس��ب م��دال فیلدز‬ ‫توس��ط این دانش‌آموخته دانش��گاه صنعتی شریف‬ ‫برای ایرانیان مایه افتخار اس��ت و قرار اس��ت که در‬ ‫سومین س��مینار ریاضی که توسط دانشگاه صنعتی‬ ‫ش��ریف و با حمایت بنیاد ملی نخبگان در ماه ژانویه‬ ‫برگزار می‌ش��ود از این اس��تاد دانشگاه دعوت شود‪.‬‬ ‫این بنیاد سال گذش��ته نیز از خانم میرزاخانی برای‬ ‫شرکت در دومین س��مینار ریاضی دعوت کرده بود‬ ‫اما او به دلیل مشکالت شخصی نتوانست در سمینار‬ ‫شرکت کند‪.‬‬ ‫اینک��ه ای��ن صحبت‌ها‪ ،‬درآخ��ر تاثیری ب��ر روند‬ ‫مهاج��رت نخب��گان دارد یا نه‪ ،‬مش��خص نیس��ت‪،‬‬ ‫اما مس��ئله‌ای که بر همگان واضح اس��ت‪ ،‬این نکته‬ ‫اس��ت که با توج��ه به تحقیق��ات به عم��ل آمده و‬ ‫حتی گفته‌های خود س��ازمان ملی نخبگان‪ ،‬یکی از‬ ‫مهمتری��ن عوامل مهاجرت‌ها‪ ،‬بحث اقتصادی و نبود‬ ‫امنیت ش��غلی است‪ ،‬موضوعی که بارها و بارها راجع‬ ‫به آن بحث شده اما به نظر می‌رسد تاکنون خروجی‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹دانشجویان چه می‌گویند؟‬ ‫س��میرا محمدی یکی از دانش��جویانی است که در‬ ‫رش��ته جامعه شناسی در دانش��گاه عالمه طباطبایی‬ ‫درس می‌خوان��ده و ح��اال از یک��ی از دانش��گاه‌های‬ ‫معتب��ر کانادایی پذیرش گرفته اس��ت‪ .‬وقتی کنارش‬ ‫می‌نش��ینی و دالیل اینکه چرا می‌خواهد از ایران برود‬ ‫را می‌پرسی‪ ،‬می‌گوید‪« :‬رشته‌هایی که در زیرمجموعه‬ ‫علوم انس��انی قرار می‌گیرند همیشه با محرومیت‌های‬ ‫مضاعف��ی مواجه می‌ش��وند‪ ،‬زیرا در ای��ران همه فکر‬ ‫می‌کنند که رشته‌های علوم انسانی برای دانشجویانی‬ ‫اس��ت که کمتر باهوشند‪ ».‬س��میرا در ادامه می‌گوید‪:‬‬ ‫تغییر س��ر فصل‌های رش��ته‌های علوم انسانی یکی از‬ ‫مهم‌ترین نگرانی‌های دانشجویان این رشته‌هاست و ما‬ ‫سعی می‌کنیم با استفاده از منابع فارسی که در اختیار‬ ‫داریم‪ ،‬تا حد امکان نیاز‌های خود را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫این دانش��جوی جامعه‌شناس��ی با تاکید بر شرایط‬ ‫ب��د اقتص��ادی ب��رای دانش��جویان علوم انس��انی و‬ ‫به‌خصوص جامعه‌شناس��ی ادامه می‌ده��د‪ :‬خیلی از‬ ‫مس��ئوالن نه‌تنها کمکی برای بر طرف ش��دن موانع‬ ‫برای اشتغالزایی رش��ته‌های علوم انسانی نمی‌کنند‬ ‫که بس��یاری از مواقع هم مانع ایج��اد می‌کنند ولی‬ ‫در خارج از ایران‪ ،‬برای این نوع دانش��جویان احترام‬ ‫زیادی قائلن��د و بهترین منابع خود را در اختیار این‬ ‫رشته‌ها قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫تقدیر از‬ ‫استعدادهای درخشان‬ ‫در خارج‪ ،‬چرا؟‬ ‫مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه گزارش‬ ‫همواره نوابغ دنیا بیش��تر در رشته‌های ریاضی و‬ ‫فیزیک نام‌آور می‌شوند‪ ،‬بزرگ‌ترین دانشمندان دنیا‬ ‫کس��انی بودند که در رشته ریاضی‪ ،‬دنیا را با تغییر‬ ‫و تحوالت‪ ،‬با فناوری‌های جدید و تولیدات صنعتی‬ ‫تازه و‪ ...‬آشنا کردند‪.‬‬ ‫عصر رنسانس صنعتی همزمان با تحوالت بنیادی‬ ‫در علم ریاضی‪ ،‬فیزیک‪ ،‬ش��یمی و‪ ...‬آغاز ش��د و در‬ ‫حقیقت این سرمایه‌های انسانی بودند که توانستند‬ ‫نظ��ام کهن��ه و فئودالیته عق��ب مان��ده و اقتصاد‬ ‫کشاورزی سنتی را درهم بریزند‪.‬‬ ‫پیش��رفت‌های علمی سریع و گسترده که موجب‬ ‫استقرار نظام توسعه صنعتی در کشورهای غربی شد‬ ‫ب��ه برکت دانش نوین فیزیک و ریاضی و همه علوم‬ ‫پایه به وجود آمد‪ .‬دراین میان دانش��مندان بزرگی‬ ‫از جمله مش��هورترین آنها انیشتین برخاستند که‬ ‫معادالت علمی را در دنیا به هم ریختند و توانستند‬ ‫زمینه پیشرفت‌های گوناگون جامعه بشری را فراهم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن دانش��مندان ازجمل��ه ریاضی‌دان��ان و‬ ‫فیزیکدانان و‪ ...‬بس��یار مورد احترام و تقدیر جوامع‬ ‫صنعتی هس��تند و با توجه به این است که همواره‬ ‫از کش��ورهای جوامع سوم جمع کثیری از نخبگان‬ ‫علم��ی به کش��ورهای غربی می‌رون��د و در آنجا از‬ ‫امکانات گس��ترده مطالعاتی و پیش��رفت بسیار در‬ ‫عرصه‌های دانشگاهی ‪ -‬علمی برخوردار می‌شوند‪.‬‬ ‫مری��م میرزاخان��ی دانش��مند ج��وان ایرانی که‬ ‫هم‌اکنون در ‪37‬سالگی استاد تمام و ممتاز دانشگاه‬ ‫در امریکاس��ت از جمله نوابغ علم ریاضی است که‬ ‫جهان غرب او را پذیرفت و هم‌اکنون در امریکا یکی‬ ‫از جوایز ارزنده را برده است‪.‬‬ ‫باتوجه به آنچه که گفته شد بسیار موجب تاثر و‬ ‫تاسف است که چنین نخبگانی از کشور خارج شوند‬ ‫و در ممالک دیگر از اس��تعداد و خالقیت‌های آنان‬ ‫بهره‌برداری شود‪.‬‬ ‫دس��ت ان��درکاران معتقدند که رون��د مهاجرت‬ ‫نخب��گان و صاحب��ان اس��تعداد‌های درخش��ان در‬ ‫س��ال‌های اخی��ر به خ��ارج از کش��ور بس��یار باال‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به گونه‌ای که در س��ال گذش��ته میزان مهاجرت‬ ‫فارغ‌التحصی�لان دانش��گاهی در رش��ته‌های پ��ر‬ ‫مهاجرت ‪ 30‬درصد و در رش��ته ریاضی ‪ 40‬درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫این دس��ت‌اندرکاران می‌گویند که در رشته‌های‬ ‫فیزیک و ریاضی‪ ،‬نخبگان بیشتر مهاجرت می‌کنند‬ ‫زیرا امکان پیش��رفت برای آنها در این رشته وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬با تکیه بر آماره��ای مهاجرت نخبگان باید‬ ‫گفت که چرا س��اختار جامعه و نظ��ام اقتصادی ‪-‬‬ ‫فرهنگی کشور تا بدین حد نسبت به خروج جوانان‬ ‫دانشمند و مغزهای متفکر بی‌اعتنا است‪.‬‬ ‫مریم میرزاخانی‌ها که جزو اس��تعداد‌های برتر و‬ ‫درخش��ان کش��ور بوده و هزینه‌های بسیاری صرف‬ ‫آموزش و تربیت آنها در کش��ور از دوره دبستان تا‬ ‫مقطع دانش��گاهی ‪ -‬لیسانس ‪ -‬شده است چرا باید‬ ‫ج�لای وطن کنند و خدم��ت گرانقیمت خود را به‬ ‫کشوری ارائه دهند که به نوعی در چالش و برخورد‬ ‫با کشور ماست‪.‬‬ ‫واقعا بار دیگر این سوال قابل پرسش است که آیا‬ ‫نظام اقتصادی‪ ،‬صنعتی و مراکز کاریابی و اش��تغال‬ ‫و یا دانش��گاه‌ها اینقدر ضعیف هس��تند که نابغه‌ای‬ ‫همچون میرزاخانی را فراری می‌دهند و او به خارج‬ ‫از کشور می‌رود که دیگران برای او دست بزنند‪.‬‬ ‫چرا نتوانسته‌ایم سیستم و نظامی را فراهم کنیم‬ ‫که فرزندان باهوش و با اس��تعداد این کشور‪ ،‬فرار را‬ ‫بر قرار ترجیح ندهند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که نخبگان تیز هوش این کش��ور‬ ‫برای زندگی و داش��تن رفاه حداق��ل باید کاری در‬ ‫خور احترام و شایس��ته و درآمد مناس��ب داشته و‬ ‫همچنی��ن از منزلت و کرام��ت اجتماعی برخوردار‬ ‫باشند‪ .‬در جامعه ما‪ ،‬قشرهای دانشگاهی و فرهنگی‬ ‫و صاحبان علم و دانش و اساسا استادان دانشگاه‌ها و‬ ‫کسانی که به کارهای علمی ‪ -‬تحقیقاتی می‌پردازند‬ ‫از جایگاه الزم و شایسته برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫بخش صنعت کش��ور ه��م متاس��فانه از نخبگان‬ ‫علمی مث��ل دانش��مندان ریاضی��ات و فیزیک در‬ ‫جایگاه واقعی خویش بهره نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر آن به‌دلیل مح��دود بودن پژوهش‌های‬ ‫تحقیقات��ی در س��ازمان‌های مختل��ف ازجمل��ه‬ ‫س��ازمان‌ها و مراکز صنعتی و معدنی‪ ،‬فرهیختگان‬ ‫علم و دانش نمی‌توانند ضمن کار در پروژه گوناگون‬ ‫صنعت��ی ‪ -‬علمی راهگش��ای توس��عه و پیش��رفت‬ ‫اقتصادی ‪ -‬صنعتی باشند‪.‬‬ ‫ریاضیدانان ایرانی نظیر مریم میرزاخانی می‌توانند‬ ‫مراک��ز تحقیقاتی ب��زرگ را در زمینه‌های گوناگون‬ ‫علمی‪ ،‬فنی‪ ،‬مهندس��ی و صنعت��ی و‪ ...‬اداره کنند‪.‬‬ ‫او و امث��ال وی می‌توانن��د در داخل کش��ور عالوه‬ ‫ب��ر اینک��ه از زندگ��ی متع��ادل و دارای رفاه کافی‬ ‫برخوردار باشند قدمی هم در راه پیشرفت و توسعه‬ ‫اقتصادی‪ -‬صنعتی کشور بردارند‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫دالیل بی‌سابقه دراستیضاح‬ ‫ناصر توقیری _ دانشجوی دانشگاه بوعلی‬ ‫همدان‪ :‬اس��تیضاح به معنای طل��ب وضوح کردن‬ ‫است‪ ،‬در مواقعی که فعالیتی مبهم صورت می‌گیرد‬ ‫و از آنجایی که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول‬ ‫اس��ت و باید در اجرای قان��ون اهتمام ورزد به‌عنوان‬ ‫ی��ک راه‌حل قانونی اس��تفاده می‌ش��ود‪ ،‬هر نماینده‬ ‫س��وگند یاد می‌کند که از قانون اساسی دفاع کند و‬ ‫در گفته و شنیده‌ها و اظهارنظرها‪ ،‬استقالل کشور و‬ ‫آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر قرار دهد‪.‬‬ ‫اس��تیضاح هر یک از وزرا طب��ق اصل ‪ 89‬یکی از‬ ‫حق��وق نماین��دگان در زمینه پاس��داری از قوانین‬ ‫محس��وب می‌شود اما چون مش��روعیت نمایندگان‬ ‫از قانون اساس��ی سرچش��مه می‌گی��رد نمی‌توانند‬ ‫برخ�لاف آن عمل کنن��د و در واقع برای جلوگیری‬ ‫از این مس��ئله مهم بود که مجل��س خبرگان قانون‬ ‫اساسی نهادی را به نام شورای نگهبان تاسیس کرد‬ ‫و مجلس بدون حضور اعضای شورای نگهبان اعتبار‬ ‫قانونی پیدا نمی‌کند‪.‬‬ ‫دالیل طرح اس��تیضاح وزیر عل��وم در طول تاریخ‬ ‫جمهوری اسالمی بی‌س��ابقه است و سازگاری آن با‬ ‫قوانین دشوار و مبهم به نظر می‌رسد و الزم است که‬ ‫شورای نگهبان قانونی درباره آن به اظهارنظر بپردازد‪.‬‬ ‫این موارد را به اختصار بررسی می‌کنیم‪.‬‬ ‫‪ -1‬بورس�یه‌های تحصیلات تکمیل�ی‪ :‬طبق‬ ‫اصل س��وم قانون اساس��ی دولت موظف است همه‬ ‫امکانات خ��ود را برای رفع تبعیضات ن��اروا و ایجاد‬ ‫امکان��ات عادالنه ب��رای همه‪ ،‬در تم��ام زمینه‌های‬ ‫مادی و معنوی به کار گیرد‪ ،‬بخش عظیمی از ‪3‬هزار‬ ‫بورس��یه داده ش��ده که از نظر مراجع ذی‌ربط مبهم‬ ‫و غیرقانونی اس��ت و براس��اس روابط ایدئولوژیکی‪،‬‬ ‫جناح��ی‪ ،‬خویش��اوندی و طایفه‌ای اس��ت در برابر‬ ‫دانش��جویانی که پس از س��ال‌ها ت�لاش و تحقیق‬ ‫صالحیت کس��ب آن بورسیه‌ها را پیدا می‌کنند جزو‬ ‫تبعیضات ناروا شمرده می‌شود و دولت اگر در مقابل‬ ‫آن ساکت بنش��یند باید مورد مؤاخذه قرار گیرد‪ ،‬نه‬ ‫آنکه در رفع آن کوشا باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬بازگردان�دن اس�تادان اخراج�ی و‬ ‫دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‪ :‬طبق اصل ‪20‬‬ ‫قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان‬ ‫در براب��ر قانون قرار دارند و از همه حقوق انس��انی‪،‬‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماع��ی و فرهنگی با رعایت‬ ‫موازین اس�لام برخوردارند‪ ،‬قطع��ا امکان تحصیل و‬ ‫امنیت ش��غلی جزو بدیهیات حقوق اجتماعی است‬ ‫که باید از تعرض مصون باشد‪.‬‬ ‫برخی از نمایندگان و مسئوالن دولت احمدی‌نژاد‬ ‫باره��ا در مصاحبه‌ه��ای خود تاکی��د می‌کردند که‬ ‫دانشجوی س��تاره‌دار و اس��تاد اخراجی وجود ندارد‬ ‫ام��ا ام��روز به‌خاطر همان‌ه��ا وزیر را به اس��تیضاح‬ ‫می‌کشانند‪.‬‬ ‫‪ -3‬منص�وب ک�ردن اش�خاص خ�اص در‬ ‫مدیریت‌های میانی دانشگاه‌ها و مسئولیت‌های‬ ‫مه�م وزارت‪ :‬اص��ل ‪ 37‬قان��ون اساس��ی صراحتا‬ ‫می‌گوید اصل برائت اس��ت و هیچ‌کس از نظر قانون‬ ‫مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه‬ ‫صالح اثب��ات گردد‪ ،‬کدا ‌م یک از اش��خاص منتصب‬ ‫دارای محکومی��ت کیفری هس��تند؟ و چرا برخی از‬ ‫اشخاص باید از حقوق سیاسی و قانونی خود محروم‬ ‫باشند؟‬ ‫‪ -4‬انتشار نشریات ضددینی و تجزیه‌طلبانه‬ ‫در محیط‌های دانش�جویی‪ :‬اصل ‪ 9‬قانون اساسی‬ ‫سلب آزادی‌های مشروع را به نام استقالل و تمامیت‬ ‫ارضی کش��ور حتی با وضع قوانین و مقررات محکوم‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬در ای��ن م��ورد ‪ 2‬حالت متصور اس��ت‪ ،‬یا‬ ‫دانش��جویان مرتکب جرم می‌شوند که در این حالت‬ ‫قوه قضائیه و نهاد‌های ذی‌ربط مس��ئولیت پیگیری‬ ‫را دارن��د یا آنکه دولت از امنیتی کردن دانش��گاه و‬ ‫برچس��ب زدن‌های ایدئولوژیک به اش��خاص تبری‬ ‫می‌جوید ک��ه این رفتار طبق اصول قانون اساس��ی‬ ‫اس��ت که صراحتا آزادی‌های مشروع و حفظ حرمت‬ ‫اشخاص را برای اقلیت‌های قومیتی و مذهبی مانند‬ ‫عموم مردم به رسمیت می‌شناسد‪.‬‬ ‫‪ -5‬احی�ای برخ�ی تش�کل‌های افراط�ی و‬ ‫آش�وب‌طلب‪ :‬اصل ‪ 26‬قانون اساس��ی ب��ر آزادی‬ ‫اح��زاب‪ ،‬جمعیت‌ها‪ ،‬انجمن‌های سیاس��ی و صنفی‬ ‫و انجمن‌های اس�لامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‬ ‫شده مشروط بر آنکه اصول استقالل‪ ،‬آزادی‪ ،‬وحدت‬ ‫ملی‪ ،‬موازین اس�لامی و اساس جمهوری اسالمی را‬ ‫نقض نکنند تاکید می‌ورزد‪ ،‬در این اصل آمده اس��ت‬ ‫هیچ‌کس را نمی‌توان از ش��رکت در آنها منع کرد یا‬ ‫به ش��رکت در یکی از آنها مجبور س��اخت‪ ،‬از طرفی‬ ‫انجمن‌های اسالمی دانشجویان سابقه مشخصی در‬ ‫انقالب و برهه‌های مختلف نظام جمهوری اس�لامی‬ ‫داشته است و از طرف دیگر دانشجویان پیگیر احیای‬ ‫برخی از این تشکل‌ها که در دوران تاریک و سکوت‬ ‫دولت احمدی‌نژاد به تعطیلی کشیده شده بودند‪ ،‬در‬ ‫بیانیه‌های مختلف هویت خود را مشخص کرده و بر‬ ‫اصول متعدد قانون اساسی تاکید کرده‌اند‪.‬‬ ‫این موارد بخش��ی از دالی��ل غیرقانونی بودن این‬ ‫استیضاح است و نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫در چهارش��نبه تاریخی پی��ش‌رو‪ ،‬در جایگاه وکالی‬ ‫ملت باید توجه داش��ته باش��ند که مورد اس��تیضاح‬ ‫مردم قرار نگیرند‪ .‬عملکرد آنان به دقت بررسی و در‬ ‫اذهان ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫گزارش‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫رویداد روز‬ ‫پیروز نبرد بهارستان‬ ‫که خواهد بود؟‬ ‫پرستو بیرانوند‪ -‬گروه گزارش‪ :‬چشم‌هایت را می‌بندی برای تصور کردن آنچه که بر دانشگاه و دانشجو در این سال‌ها گذشته است‪....‬‬ ‫تشکل‌های دانشجویی بسته می‌شود‪ .‬حکم‌های انضباطی صادر شده و دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره‌دار می‌شوند‪ .‬هر ماه خبری‬ ‫از اساتید بازنشسته و اخراجی می‌رسد‪ .‬چشم باز می‌کنی ‪ 8‬سال گذشته است‪ .‬فیلم دور تند پیدا می‌کند‪ .‬انتخابات خرداد ‪1392‬‬ ‫نزدیک است‪ .‬وعده‌های دولت تدبیر و امید را در مورد دانشگاه می‌شنوی امید رنگ می‌گیرد اما با اندکی تردید‪ .‬پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫دولت تدبیر و امید است‪ .‬نمایندگان باید به وزرای پیشنهادی رای اعتماد دهند‪ .‬سخت‌ترین رای اعتماد مجلس به وزیر علوم است‪ .‬اما اکنون بیش‬ ‫از یک سال از روی کار آمدن دولت روحانی گذشته است و زنگ بهارستان برای استیضاح وزیر علوم به صدا درآمده‪ .‬استیضاحی که نه‌تنها برای‬ ‫فرجی‌دانا که گویا تمامی حامیان او و دانشجویانی که از او حمایت می‌کنند‪ ،‬به استیضاح می‌کشاند‪.‬‬ ‫م��رداد‪ ،‬ماه تعطیلی دانشگاه‌هاس��ت‪.‬‬ ‫هوشمندی اقلیت مجلس و تالش برای‬ ‫رس��یدن به هدف خود س��تودنی است‪.‬‬ ‫نمایندگان درخواس��ت‌کننده استیضاح‬ ‫ب��رای این اقدام فصلی را انتخاب کردند‬ ‫که با تعطیلی دانشگاه‌ها مصادف است‪.‬‬ ‫اما با مروری بر اخبار این روزها ش��اهد‬ ‫بیانیه‌های مختلف از طرف تش��کل‌‌ها و‬ ‫فع��االن دانش��جویی از ش��ورای احیای‬ ‫انجمن اس�لامی‌ها گرفته تا ش��ورا‌های‬ ‫صنفی را ش��اهدیم‪ .‬دانشگاه‌های سراسر‬ ‫کشور و همچنین شوراهای صنفی اقدام‬ ‫به حمایت از فرجی‌دانا کرده‌اند‪.‬‬ ‫در مت��ن این بیانیه‌ها آنچه مش��ترک‬ ‫اس��ت حمای��ت بی‌چون و چ��را از وزیر‬ ‫عل��وم اس��ت‪ .‬دولت نیز ب��ا تغییر تاریخ‬ ‫روز اس��تیضاح ب��ه این نتیجه رس��یده‬ ‫اس��ت که باید همه‌جانب��ه از وزیر علوم‬ ‫خود دف��اع کند‪ .‬طرح اس��تیضاح وزیر‬ ‫عل��وم سه‌ش��نبه گذش��ته در جلس��ه‬ ‫علن��ی مجلس اعالم وصول ش��ده بود و‬ ‫قرار بود جلس��ه اس��تیضاح چهارشنبه‬ ‫انجام شود اما دولت به‌دلیل سفر استانی‬ ‫رییس‌جمهوری به اردبیل که قرار است‬ ‫چهارش��نبه انجام شود درخواست کرده‬ ‫بود که استیضاح وزیر علوم به سه‌شنبه‬ ‫موکول ش��ود‪ .‬بنا به درخواس��ت دولت‬ ‫و موافقت هیات‌رییس��ه مجلس‪ ،‬جلسه‬ ‫اس��تیضاح آق��ای فرجی‌دانا سه‌ش��نبه‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬باید منتظر ماند که‬ ‫در آن روز نماین��دگان چ��ه تصمیم��ی‬ ‫خواهند گرفت‪ .‬در تاریخ نام‌هایی اس��ت‬ ‫که هیچ‌گاه فراموش نخواهند شد‪ .‬انسان‬ ‫با ترس از مرگ هر روز در پی آن اس��ت‬ ‫که خ��ود را جاودانه کن��د و از آنجا که‬ ‫راهی نمی‌یابد تمامی تالش خود را دارد‬ ‫که در تاریخ ثبت شود‪ .‬می‌گویند تاریخ‬ ‫را پیروزها می‌نویسند‪.‬‬ ‫‹ ‹ تغیی�رات گذش�ته و وعده‌ه�ای‬ ‫روحانی‬ ‫تغییرات��ی ک��ه در ای��ن س��ال‌ها ب��ر‬ ‫دانش��گاه‌ها اعم��ال ش��د تاثیرات��ی بر‬ ‫جامعه گذاش��ت که تا س��ال‌های سال‬ ‫ای��ن تغیی��رات برجای خواه��د ماند‪ .‬با‬ ‫از روحان��ی ش��د‪ .‬ول��ی اکن��ون برخی‬ ‫نمایندگان مجلس که طرح اس��تیضاح‬ ‫را مط��رح کرده‌ان��د همی��ن م��واردی‬ ‫اش��اره می‌کنند که موج��ب محبوبیت‬ ‫دولت روحانی نزد مردم ش��ده است‪ .‬به‬ ‫نوشته خبرگزاری مهر در سال تحصیلی‬ ‫‪ 91-92‬س��ی و ش��ش دانشگاه پذیرش‬ ‫دخت��ران را در ‪ 77‬رش��ته دانش��گاهی‬ ‫محروم کردند‪ .‬در مجموع‪ ،‬طی ‪8‬س��ال‬ ‫گذشته سیاس��ت مداومی برای کاهش‬ ‫تدریج��ی تحصی��ل ثبت‌ن��ام دخت��ران‬ ‫در بس��یاری از رش��ته‌های دانش��گاهی‬ ‫نمایندگان درخواست‌کننده استیضاح برای این اقدام فصلی‬ ‫را انتخاب کردند که با تعطیلی دانشگاه‌ها مصادف است‪ .‬اما‬ ‫با مروری بر اخبار این روزها شاهد بیانیه‌های مختلف از‬ ‫طرف تشکل‌‌ها و فعاالن دانشجویی از شورای احیای انجمن‬ ‫اسالمی‌ها گرفته تا شورا‌های صنفی را شاهدیم‪ .‬دانشگاه‌های‬ ‫سراسر کشور و همچنین شوراهای صنفی اقدام به حمایت از‬ ‫فرجی‌دانا کرده‌اند‬ ‫نگاه هر دانش��گاه و ش��نیدن صدای هر‬ ‫دانش��جو می‌توان پی ب��رد که طی این‬ ‫س��ال‌ها چه بر دانشگاه‌ها گذشته است‪.‬‬ ‫روحان��ی در وعده‌ه��ای انتخاباتی خود‬ ‫بر آنچه که بر دانش��جویان گذشته بود‬ ‫اش��اره خاص ک��رد و در وعده‌های خود‬ ‫بر بس��یاری از این موارد تاکید کرد که‬ ‫همین رویکرد باعث حمایت دانشجویان‬ ‫برق��رار بوده که ش��امل سیاس��ت‌های‬ ‫سهمیه‌بندی جنسیتی و محروم کردن‬ ‫دخت��ران دانش��جو از تحصیل در برخی‬ ‫رش��ته‌های تحصیل��ی اس��ت‪ .‬وزارت‬ ‫علوم در س��ال‌های گذش��ته اق��دام به‬ ‫تغییر یا حذف مواد درس��ی رش��ته‌های‬ ‫عل��وم انس��انی و اخ��راج و محرومی��ت‬ ‫اس��اتید مس��تقل ای��ن رش��ته از ادامه‬ ‫تدریس کرد که طی ‪ 8‬س��ال گذش��ته‬ ‫حداقل ‪ 45‬استادبرجس��ته دانش��گاه یا‬ ‫مجبور به بازنشس��تگی اجباری شده یا‬ ‫از دانشگاه اخراج ش��ده‌اند‪ .‬طی ‪ 8‬سال‬ ‫گذش��ته به‌صورت نظام‌مند دانشجویان‬ ‫دانش��گاه‌های مختل��ف کش��ور را ب��ه‬ ‫دلی��ل فعالیت‌های سیاس��ی اجتماعی‬ ‫مورد هدف قرار دادند‪ .‬صدها دانش��جو‬ ‫درجریان چنین روندی طی س��ال‌های‬ ‫گذشته از تحصیل محروم شده‌اند تا سال‬ ‫‪ 217 ،1389‬دانشجو از تحصیل محروم‬ ‫ش��دند‪ .‬یکی از نخستین سیاست‌هایی‬ ‫ک��ه توس��ط وزارت عل��وم در دول��ت‬ ‫نهم اعمال ش��د‪ ،‬س��رکوب تشکل‌های‬ ‫مستقل دانش��جویی به‌خصوص تشکل‬ ‫فراگیر دانش��جویی دفترتحکیم وحدت‬ ‫بود‪ .‬فعالی��ت دفتر تحکی��م وحدت در‬ ‫دانشگاه ها ممنوع ش��د و به آنها اجازه‬ ‫داده نش��د تا جلس��ات یا انتخابات خود‬ ‫را برگزار کنند یا فعالیتی در دانشگاه‌ها‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬در ای��ن دوره دیگ��ر‬ ‫تشکل‌های دانش��جویی نیز به تعطیلی‬ ‫رس��یدند‪ .‬ب��ه ع�لاوه صده��ا نف��ر از‬ ‫دانشجویان تشکل‌های فرهنگی و مراکز‬ ‫هنری طی این س��ال‌ها ب��ه کمیته‌های‬ ‫انضباطی احضار ش��دند یا از دانش��گاه‬ ‫ب��رای یک یا چندین ترم تحصیلی برای‬ ‫هرگونه فعالیتی کنار گذاش��ته ش��دند‪.‬‬ ‫با کنار هم قرار دادن دالیل اس��تیضاح‬ ‫و آنچه بر دانش��گاهیان گذش��ته است‬ ‫نمی‌توان دلیلی جز افراطی‌طلبی برخی‬ ‫نمایندگان مجلس را دید‪.‬‬ ‫لزوم آزاداندیشی برای توسعه علم و دانش‬ ‫س�ياوش حاتم _ عضو سابق ش�وراي عمومي دفتر تحکيم‪ :‬نخستين‬ ‫س��والي ک��ه در مورد چرايي اس��تيضاح فرجي دانا بايد به آن پاس��خ داد اين‬ ‫اس��ت که در سال‌هاي گذش��ته بر دانشگاه‌ها چه گذشته و چه تغييراتي را در‬ ‫دانش��گاه‌ها اعمال کرده‌اند که اين گون��ه نمايندگان مجلس از تغييرات جديد‬ ‫ابراز نگراني مي‌کنند؟‬ ‫دانش��گاه به عنوان يک نهاد مدرن و درگاه ورود مدرنيته و تفسير و توضيح‬ ‫آن از گذش��ته‌هاي دور تاکن��ون م��ورد نقد و هجمه تند جريان‌هاي س��نتي‬ ‫حاکم بوده است‪.‬‬ ‫ام��ا ب��ا آگاهي از اي��ن تاثيرگذاري‪ ،‬اين نه��اد موثر در زم��ان دولت نهم و‬ ‫ده��م دس��تخوش تغييرات مهندس��ي ش��د‪ .‬محروميت از تحصيل بس��ياري‬ ‫از دانش��جويان‪ ،‬اخراج و بازنشس��ته شدن اس��تادان‪ ،‬حذف زنان از رشته‌هاي‬ ‫دانشگاهي‪ ،‬به تعطيلي کشاندن تشکل‌هاي دانشجويي اعم از صنفي و سياسي‬ ‫و حتي کانون‌هاي علمي و فرهنگي گوش��ه‌اي از تغييرات مهندس��ي شده آن‬ ‫سال‌ها بوده است‪.‬‬ ‫حال از جمله مواردي که در استيضاح وزير علوم از طرف نمايندگان مجلس‬ ‫مطرح شده برگشت دانشجويان اخراجي و ستاره‌دار است‪ .‬در اين موضوع بايد‬ ‫توجه کرد که دانشجوياني که داراي حکم هستند بر فرض اين که احکام صادر‬ ‫ش��ده براي آنان درست باش��د‪ ،‬يکبار دوران محکوميت‬ ‫خ��ود را گذرانده‌اند و منصفانه نيس��ت ک��ه از نهادهاي‬ ‫گوناگون از جمله سازمان س��نجش نيز محکوم شوند‪ .‬فضاي دانشگاه‌ها در ‪8‬‬ ‫س��ال گذشته به گونه‌اي مهندسي ش��ده بود که فضاي دانشگاه را از هرگونه‬ ‫پويايي و نشاط تهي ساخت و اکنون که بار ديگر اندکي اميدواري در رگه‌هاي‬ ‫خش��کيده اين نهاد در جريان افتاده آنان که از گذش��ته باقي مانده‌اند تالش‬ ‫دارند که سيطره خود بر اين حوزه را از دست ندهد‪.‬‬ ‫نکته‌اي ديگر که نمايندگان براي استيضاح به آن اشاره کرده‌اند سطح علمي‬ ‫دانشگاه‌هاس��ت‪ .‬آنچه که براي بسط علم و دانش اهميت اساسي دارد‪ ،‬چيزي‬ ‫جز آزادانديش��ي نيس��ت و بايد ديد که س��طوح علمي که نماين��دگان از آن‬ ‫صحبت مي‌کنند با چه معيار و شاخصي سنجيده شده است؟‬ ‫از مهم‌ترين دليل‌هاي استيضاح مي‌توان به تشکل‌هاي دانشجويي اشاره کرد‬ ‫که مجلس از احياي دوباره آنها ابراز نگراني کرده‪ .‬نکته مهم اين است که هر‬ ‫پديده‌اي را بايد در بستر تاريخي خود ديد‪ .‬درخواست‌ها‪ ،‬مطالبات‪ ،‬واکنش‌ها‬ ‫و کنش دانش��جويان در هر دوره‌اي مختص آنان است‪ .‬نمي‌توان به علت آنکه‬ ‫در دوره‌اي حرکت دانش��جويان مورد پس��ند نبوده اکنون يک تشکل را براي‬ ‫رفتار تعدادي از دانشجويان مجازات کرد‪.‬‬ ‫حمایت شورای صنفی‬ ‫‪ 15‬دانشگاه از وزیر علوم‬ ‫در ای��ن چن��د روزه بیانیه‌ه��ای مختلف��ی برای‬ ‫حمای��ت از وزیر علوم از طرف انجمن‌های مختلف‬ ‫صادر ش��ده اس��ت‪ .‬این بیانیه‌ها نش��انگر حمایت‬ ‫دانش��جویان و تش��کل‌های دانش��جویی از فرجی‬ ‫دانا اس��ت‪ .‬در سال‌های اخیر ش��اید هیچ‌گاه بدنه‬ ‫دانشجویی تا این حد در برابر موضوع‌گیری به یک‬ ‫اتفاق تا این حد یک صدا نبوده است‪.‬‬ ‫تندروه��ا و مخالف��ان دولت تمام��ی تالش خود‬ ‫را داش��ته‌اند ک��ه در ه��ر ح��وزه‌ای ب��رای دولت‬ ‫سنگ‌اندازی کنند‪ .‬از شوراهای صنفی تا شوراهای‬ ‫احی��ای انجمن اس�لامی برای حمای��ت از فرجی‬ ‫دانا می‌کوش��ند‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪‌،‬در مت��ن بیانیه‬ ‫‪ 15‬ش��ورای صنفی دانش��گاه‌های سراس��ر کشور‬ ‫آمده است‪:‬‬ ‫عملك��رد ‪ 8‬س��اله دولت قب��ل در دانش��گاه‌ها‪،‬‬ ‫نتيجه‌اي جز خون در دل كس��اني كه دل در گرو‬ ‫اعتالي وضعيت دانش��گاه و كش��ور دارند نداشت‪.‬‬ ‫فضاي اس��ف‌بار دانش��گاه كه نتيج��ه بي‌قانوني‌ها‪،‬‬ ‫بي‌تدبيري‌ها و برخوردهاي سليقه‌اي بود تاثيراتي‬ ‫منفي در ايفاي نقش دانش��گاه به عنوان مهمترين‬ ‫عامل در توسعه و بالندگي كشور گذاشت‪.‬‬ ‫همين امر جامعه دانش��گاهي و نيز ملت شريف‬ ‫اي��ران را برآن داش��ت تا ب��ا اعتماد به ش��عارها و‬ ‫وعده‌ه��اي دكتر روحاني به دنبال بازگش��ت قلب‬ ‫تپنده كشور به مسير واقعي خود برآيند و بي‌شك‬ ‫يكي از مهم‌ترين اين شعارها بهبود فضاي علمي و‬ ‫فرهنگي دانشگاه‌ها بود‪.‬‬ ‫اكنون امضاكنندگان اي��ن بيانيه كه اكثريتي از‬ ‫ش��وراهاي صنفي دانش��گاه‌هاي كش��ور مي‌باشند‬ ‫به‌مثابه بخش بزرگي از جامعه دانش��گاهي كشور‬ ‫از عملكرد وزارت علوم در يكس��ال گذش��ته دفاع‬ ‫مي‌كنند و به‌عنوان تش��كل‌هاي كامال مس��تقل و‬ ‫غيرسياس��ي دانشگاه‌هايش��ان‪ ،‬مخالفت خود را از‬ ‫ورود اينگونه بازيهاي سياس��ي و جناحي به فضاي‬ ‫دانشگاه‌ها اعالم مي‌دارند‪.‬‬ ‫انجم��ن فرهن��گ وسیاس��ت دانش��گاه عالم��ه‬ ‫طباطبایی و ش��یراز در بیانیه‌ای‪ ،‬اس��تیضاح وزیر‬ ‫علوم را محکوم کردند‪ ،‬این دانشجویان با تاکید بر‬ ‫اینکه در شرایط حال حاضر باید دوستی و برادری‬ ‫را حفظ ک��رد‪ ،‬گفته‌ان��د‪ :‬امروز در دانش��گاه‌های‬ ‫کش��ور ش��اهد فضایی پرنش��اط و دوس��تانه‌تر از‬ ‫گذشته هستیم و می‌بینیم که تشکل‌های اسالمی‬ ‫دانش��جویی‪ ،‬کانون‌ه��ای فرهنگ��ی و انجمن‌های‬ ‫علمی‪ ،‬جان تازه به خود گرفته‌اند‪.‬‬ ‫در ادامه این تش��کل‌های اسالمی در اعتراض به‬ ‫موان��ع پیش رویی که برای فرجی‌دانا ایجاد ش��ده‬ ‫است‪ ،‬نوشتند‪:‬‬ ‫جای این س��وال اساس��ی مطرح اس��ت که وزیر‬ ‫علوم به خاطر کدامین اش��تباه یا عمل غیرقانونی‬ ‫مس��تحق استیضاح اس��ت؟ و س��وال مهم‌تر آنکه‬ ‫چ��را آن همه اقدام��ات غیرقانون��ی و غیرعقالنی‬ ‫مانند بورس‌های غیرقانونی‪ ،‬اخراج اس��تادان زبده‪،‬‬ ‫س��تاره‌دار کردن دانش��جویان و ران��دن جوانان از‬ ‫اس�لام و انقالب‪ ،‬ضربه به رش��د علمی کشور تنها‬ ‫برای نیل به انگیزه‌های سیاس��ی و‪ ...‬که در وزارت‬ ‫عل��وم دولت قبل انجام می‌گرفت موجب نش��د تا‬ ‫انگشتی به اعتراض بلند کرده و خواهان استیضاح‬ ‫وزیر وقت شوند؟ آیا این جز کارشکنی است؟‬ ‫انجمن اس�لامی دانش��جویان دانش��گاه اراک و‬ ‫صنعتی این ش��هر در بیانیه‌ای مشترک به حمایت‬ ‫خ��ود را از فرجی‌دانا اعالم کرده‌اند‪ ،‬این بیانیه این‬ ‫گونه آغاز می‌شود‪:‬‬ ‫یکس��ال از روی کار آمدن دکتر حس��ن روحانی‬ ‫گذش��ته اس��ت؛ یکس��ال از رای معنادار مردم در‬ ‫‪ 24‬خرداد ‪ 92‬گذش��ته اس��ت؛ یکس��ال از رویش‬ ‫جوانه‌های امید که در خرداد سر برآورد می‌گذرد‪.‬‬ ‫به یکس��ال پیش باز می‌گردیم تا به یاد بیاوریم‬ ‫تمام��ی ش��ورها و امیدها برای تح��ول در جامعه‪،‬‬ ‫نش��انه‌های امید برای تحولی که ن��ه فقط در دل‬ ‫دانشگاهیان و نخبگان بلکه در تمام سطوح و اقشار‬ ‫مردم دیده شود‪.‬‬ ‫م��ا نی��ز در حمای��ت از اقدام��ات خردمندانه و‬ ‫عاقالنه دکتر فرجی‌دانا‪ ،‬اقدام به انتش��ار بیانیه‌ای‬ ‫کردی��م تا از تغییرات صحیح و «کاملا قانونی» که‬ ‫حق جامعه دانش��گاهی کش��ور است دفاع کنیم و‬ ‫این درخواس��ت را از نمایندگان مجلس کنیم تا با‬ ‫برخورد به دور از جنجال‌های سیاس��ی در جلسه‬ ‫استیضاح وزیر علوم همگامی بیشتر و موثرتری را‬ ‫با دولت برآمده از رای ملت نشان دهند‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫آینـه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ميراثي که پول ساز نيست‬ ‫سفر بدون پول با چاشنی مسئولیت‬ ‫نقض آشكارحقوق خصوصي وصنفي افراد‬ ‫‪15‬‬ ‫در راه جدید‬ ‫گرهکورمشکالت‪،‬بهدستعلماقتصادبازمی‌شود‬ ‫نگاه روز‬ ‫جمعيت جهان‬ ‫جمعيت کنوني جهان‬ ‫‪7.254.317.198‬‬ ‫متولدين امسال‬ ‫‪86.996.742‬‬ ‫متولدين امروز‬ ‫‪168.689‬‬ ‫گو‌مير امسال‬ ‫مر ‌‬ ‫‪35.895.899‬‬ ‫گو‌مير امروز‬ ‫مر ‌‬ ‫‪69.603‬‬ ‫رشد جمعيت در سال جاري‬ ‫‪51.100.842‬‬ ‫حکومت و اقتصاد‬ ‫هزينه‌هاي بهداشت و درمان توسط‬ ‫‪4.665.161.145 $‬‬ ‫کشورهاي جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫هزينه‌هاي آموزش توسط کشورهاي‬ ‫‪4.130.032.727 $‬‬ ‫جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫هزينه‌هاي نظامي توسط کشورهاي‬ ‫جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪2.123.836.269 $‬‬ ‫توليد امسال خودرو‬ ‫‪42.388.341‬‬ ‫توليد امسال دوچرخه‬ ‫‪87.383.526‬‬ ‫رايانه‌هاي فروخته شده در اين سال‬ ‫‪220.638.420‬‬ ‫کتاب‌هاي جديد منتشر شده‬ ‫امسال‬ ‫‪1.559.610‬‬ ‫روزنامه‌هاي منتشر شده امروز‬ ‫‪222.293.676‬‬ ‫گيرنده‌هاي تلويزيون فروخته‬ ‫شده امروز‬ ‫‪290.572‬‬ ‫تلفن‌هاي همراه فروخته شده‬ ‫امسال‬ ‫‪2.264.393‬‬ ‫هزينه صرف شده براي بازي‌هاي‬ ‫رايانه‌اي براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪82.385.189 $‬‬ ‫جامعه و رسانه‬ ‫کاربران اينترنت در جهان‬ ‫‪2.953.497.098‬‬ ‫تعداد نامه الکترونيکي ارسال‬ ‫شده امروز‬ ‫‪92.563.460.996‬‬ ‫مطالب افزوده شده به وبالگ‌ها‬ ‫براي امروز‬ ‫‪1.581.353‬‬ ‫تويت امروز‬ ‫‪287.368.658‬‬ ‫محيط زيست‬ ‫جنگل‌هاي از دست رفته امسال (هکتار)‬ ‫‪3.254.114‬‬ ‫زمين‌هاي زراعي از بين رفته به دليل‬ ‫فرسايش خاک امسال (هکتار)‬ ‫‪4.380.918‬‬ ‫دي‌اکسيدکربن متصاعد شده امسال (تن) ‪22.018.916.279‬‬ ‫گ�روه آینه‪ :‬بح��ث «اقتصاد زيربناس��ت و يا روبنا»‬ ‫تا براي هميش��ه به فرج��ام نخواهد رس��يد و مخالفان و‬ ‫موافقانش��ان همچن��ان در ‪ 2‬صف جداگان��ه روبروي هم‬ ‫ص��ف آرايي خواهند ک��رد بدون آنکه هيچک��دام به طور‬ ‫مطل��ق ب��ه پيروزي و يا شکس��ت راه بکش��ند‌‪ ،‬ولي حتي‬ ‫مخالفان زيربن��ا بودن اين مولفه هم خوب مي‌‌دانند بدون‬ ‫اي��ن پديده هي��چ جامعه‌اي نخواهد توانس��ت قوام و دوام‬ ‫خود را تضمين کند‌‪ ،‬وقتي قبيله‌اي در قرن‌هاي دور براي‬ ‫شکار رفتن بر غارها نقش شکار را مي‌‌زد به‌نوعي خود را با‬ ‫اقتصاد تطبيق مي‌‌داد‪ .‬هر چند نام آن را هم نمي‌دانست و‬ ‫بايد س��ال‌هاي طوالني بگذرد که آن را به عنوان يک علم‬ ‫به رسميت بشناسد‪.‬‬ ‫نس��بت صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت با اقتصاد نسبت خاص‬ ‫اس��ت با عا ‌م وقتي ما در مورد اين ‪ 3‬پديده حرف مي‌‌زنيم‬ ‫در حقيقت داريم از مولفه‌هاي اقتصادي سخن مي‌‌گوييم‌‪،‬‬ ‫گروه اقتصاد را‬ ‫به همين دليل است که روزنامه‬ ‫ش��کل داد و آن را به زير ش��اخه‌هاي بورس اوراق بهادار‌‪،‬‬ ‫بورس کاال‌‪ ،‬بانک و بيمه و اقتصاد کالن تقسيم کرد‪ .‬چون‬ ‫ب��دون اين مولفه‌های تخصصي که اين روزنامه در گرو آن‬ ‫است به سامان نخواهد رسيد‪.‬‬ ‫در ويکي پديا مي‌‌خوانيم‪« :‬اقتصاد کالن شاخه‌اي از علم‬ ‫اقتصاد است که به عملکرد‪ ،‬ساختار‪ ،‬رفتار و تصميم‌گيري‬ ‫يک اقتصاد در کليت آن مي‌پردازد‪ ،‬خواه اقتصاد يک کشور‬ ‫باشد يا اقتصاد يک منطقه يا اقتصاد جهاني‪ .‬اقتصاد کالن‬ ‫با بررس��ي ش��اخص‌هاي کلي نظير توليد ناخالص داخلي‪،‬‬ ‫نرخ بيکاري و ش��اخص قيمت س��عي در فهم عملکرد کل‬ ‫اقتصاد دارد‪ .‬در اين راس��تا محقق��ان اقتصاد کالن با ارائه‬ ‫مدل‌هايي رابطه ميان عواملي همچون درآمد ملي‪ ،‬توليد‪،‬‬ ‫مصرف‪ ،‬بيکاري‪ ،‬تورم‪ ،‬پس‌انداز‪ ،‬س��رمايه‌گذاري‪ ،‬تجارت‬ ‫بين‌الملل و ماليه بين‌الملل در اقتصاد را توضيح می‌دهند‪.‬‬ ‫اقتصاد خرد و کالن ‪ 2‬شاخه عمده علم اقتصاد را تشکيل‬ ‫مي‌دهند‪.‬‬ ‫اقتصاد کالن در واقع مطالعه و تجزيه و تحليل پديده‌ها‬ ‫و متغيرهای کلي اقتصادي (متغيرهايي مانند س��طح کل‬ ‫توليد جامعه و عوامل تش��کيل دهنده آن‪ ،‬س��طح عمومي‬ ‫ﺧﺒﺮﺧﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻧﻤﺎ‬ ‫ﻳﻨﺪﮔﻰ ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻ‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻮﺑﺨﺖ‬ ‫‪28‬‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ‪26‬‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ‪- 1393‬‬ ‫‪20‬ﺷﻮﺍﻝ ‪-1435‬‬ ‫مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا‬ ‫و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن)‬ ‫‪6.127.365‬‬ ‫غذا‬ ‫حس ی ش‬ ‫ن‬ ‫قيمت‌ه��ا‪ ،‬س��طح اش��تغال‪ ،‬رش��د اقتصادي و متوس��ط‬ ‫دستمزدها براي تمامي کارگران شاغل در اقتصاد)‪ ،‬بررسي‬ ‫روابط بين آنها به منظور پيش‌بيني و اتخاذ سياس��ت‌هاي‬ ‫مناس��ب در آين��ده و تصحي��ح سياس��ت‌ها و تصميمات‬ ‫اقتصادي گذشته است‪.‬‬ ‫بحث‌ه��اي تخصصي در مورد اقتص��اد کالن براي مردم‬ ‫عادي جاذب��ه‌اي ندارد ولي براي اهال��ي صنعت‌‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هم ضروري اس��ت و هم مفي��د‪ .‬اقتصاد کالن نگاه‬ ‫انضمام��ي به جهان را تش��ويق مي‌‌کند و نش��ان مي‌‌دهد‬ ‫جزئي��ات اقتصادي را نمي‌توان فهم ک��رد بدون آنکه آنها‬ ‫را در پرت��و اين کليت ديد‪ .‬وقت��ي از بورس حرف مي‌‌زنيم‬ ‫از مکانيزم��ي حرف مي‌‌زنيم که انباش��ت ث��روت را براي‬ ‫تولي��د مهيا مي‌‌کند‌‪ ،‬مردم س��هام را براي بدس��ت آوردن‬ ‫س��ود بيش��تر مي‌‌خرند هر چند گاهي هم زيان مي‌‌کنند‬ ‫و به مرز ورشکس��تگي راه مي‌‌کشند‌‪ .‬بايد مکانيزمي وجود‬ ‫داشته باش��د که بتوان س��ود و زيان را حدس زد و مردم‬ ‫بدانند که بورس عالمتي اس��ت براي موفقيت و شکس��ت‬ ‫بنگاه‌هاي اقتصادي‌‪ .‬افول نرخ س��هام نش��ان مي‌‌دهد يک‬ ‫توليد مشخص در بازار شکست خورده است و بايد پول‌ها‬ ‫از آنجا به منطقه سودآور گذر کنند‪.‬‬ ‫در تعري��ف بورس در ويکي پدي��ا مي‌‌خوانيم‪ :‬بورس‪ ،‬در‬ ‫اصطالح علم اقتصاد‪ ،‬مکاني اس��ت که کار قيمت‌گذاري و‬ ‫خري��د و فروش کاال و اوراق بهادار در آن انجام مي‌گيرد و‬ ‫به ‪ 2‬نوع بورس کاال و بورس اوراق بهادار تقس��یم می‌شود‪.‬‬ ‫واژه بورس از نام خانوادگي ش��خصي به نام «واندربورس»‬ ‫ش‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫‪27‬‬ ‫س‬ ‫اخ��ذ ش��ده که در اواي��ل ق��رن چهاردهم در ش��هر بروژ‬ ‫بلژيک مي‌زيس��ته و صرافان ش��هر در مقابل خانه او گرد‬ ‫ه��م مي‌آمدند و ب��ه دادوس��تد کاال‪ ،‬پ��ول و اوراق بهادار‬ ‫مي‌پرداختن��د‪ .‬اين ن��ام بعدها(‪ )۱۳۰۹‬ب��ه تمامی اماکني‬ ‫اطالق ش��د که محل دادوس��تد پول‪ ،‬کاال و اسناد مالي و‬ ‫تجاري بوده اس��ت‪.‬به روايتي ديگ��ر واژه بورس در معناي‬ ‫کنوني آن از ش��هر بروژ بلژيک گرفته ش��ده اس��ت‪ ،‬مرکز‬ ‫تج��اري‌اي که تجار و بازرگانان ب��ه آنجا مي‌رفتند؛ پس از‬ ‫مدتي م��ردم نيز براي حل وفصل جنبه‌ه��اي مالي خود‪،‬‬ ‫ش��روع به رفت��ن به آنجا کردند‪ .‬ب��ورس از طريق جذب و‬ ‫به کار انداختن سرمايه‌هاي راکد‪ ،‬حجم سرمايه‌گذاري در‬ ‫جامعه را باال مي‌برد‪ ،‬بين عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان‬ ‫س��رمايه ارتباط برقرار مي‌کند و معامالت بازار س��رمايه را‬ ‫تنظي��م مي‌کند‪ .‬همچنين با قيمت‌گذاري س��هام و اوراق‬ ‫بهادار تا حدودي از نوس��ان ش��ديد قيمت‌ه��ا جلوگيري‬ ‫مي‌کند‪ .‬بورس مردم را به پس‌انداز تشويق می‌کند و بدين‬ ‫وس��يله باعث به کارگيري پس‌ان��داز مردم در فعاليت‌هاي‬ ‫اقتص��ادي مي‌ش��ود‪ .‬ب��ورس س��رمايه الزم ب��راي اجراي‬ ‫پروژه‌هاي دولتي و خصوصي را فراهم مي‌آورد‪.‬‬ ‫همي��ن نق��ش را بانک‌ها ب��ازي مي‌‌کنند‌‪ .‬م��ردم براي‬ ‫به دس��ت آوردن س��ود پس انداز مي‌‌کنن��د و اين بانک‌ها‬ ‫پ��س انداز را وام مي‌‌دهند تا تولي��د و تجارت رونق گيرد‌‪،‬‬ ‫روش‌هاي��ي ک��ه بانک‌ها بي��ش از پس‌انداز ق��درت پولي‬ ‫دارد براي مردم ناش��ناخته است و الزم است اين روش‌ها‬ ‫ش��ناخته شود‌‪ ،‬در ويکي پديا در تعريف بانک آمده است ‪:‬‬ ‫ﻧﮕﺎﻩ ﺭﻭﺯ‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪ 17‬ﺁﮔﻮﺳﺖ ‪2014‬‬ ‫کويرزايي امسال (هکتار)‬ ‫‪7.508.735‬‬ ‫ﻇﻬﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ‬ ‫ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ‬ ‫ﺿﻌﻴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ‪26‬‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ‪- 1393‬‬ ‫‪20‬ﺷﻮﺍﻝ ‪-1435‬‬ ‫‪ 17‬ﺁﮔﻮﺳﺖ ‪2014‬‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻦ‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬ ‫ﺟﻌﻔﺮﻱ‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫‪ 26‬ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ‪1393‬‬ ‫ ‪20‬ﺷﻮﺍﻝ ‪1435‬‬‫ﺳـﻬﺎﻣﻴﻪ ‪ -‬ﺑــﺎ ﺭﻭﻱ‬ ‫‪17‬ﺁﮔﻮﺳﺖ ‪2014‬‬‫ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﻓﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺁﻭﺭﺩﻥ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳــﻲ ﺑــﻪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻧﮕﺎﻫﻰ‬ ‫ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻳﺴﻚ‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺁﻧﻼﻳﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ‬ ‫ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻧﺮژﻯ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺎﻩﺑﻮﺭﺱ‬ ‫ﺤﻮﺭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺭﺍ ﭘﻲ ﺑﮕﻴﺮﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳــﺪ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‪ ،‬ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ ‪ :‬ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺑﻬﺎﺭ‪ ،‬ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﺭﻭﭘﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎﻱ ﺧــ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﮔﺮﻡ‬ ‫ﺯﻫﺮﻩ ﻣﺤﺴﻨﻲﺷﺎﺩ‪:‬‬ ‫ﺳـﻤﺎﻧﻪ ﮔﻼﺏ‪ -‬ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺮﺩ)‪banks‬‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫‪(Retail‬‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﮔﻴﺮ‬ ‫ﻓﻘــﻂ ‪ 20‬ﺗﺎ ‪40‬‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻧــﺮژﻯ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ‪ :‬ﺧﺒــﺮ ﺩﻭ ﻫﻔﺘــﻪ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﺮﺩﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺨــﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ‬ ‫ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴــﻦ‬ ‫ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﺪﺕﻫﺎﺳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ‬ ‫ﺧــﺎﻡ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ؛‬ ‫ﺗﻮﻗــﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ‬ ‫‪90‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺭﻛﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻮﺭﻣﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻛﻨﺶ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ‬ ‫ﻭ ﭘــﻲ ﺗﺼﻮﻳــﺐ ﺿﻮﺍﺑﻂ‬ ‫ﻧﻮﻋﻰ ﻧﺴــﺒﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺣﺎﻛﻢ‬ ‫ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ‬ ‫ﺍﺑﺰﺍﺭﻯ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻛﻤﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 0/5‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻛﻞ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻫــﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ‬ ‫ﺧﻼﺹ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﻫﻤﻪ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺗﺎﺳــﻴﺲ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺯﻣﻬﺮﻳﺮ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﻫــﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺩﻓﺎﺗــﺮ ﭘﺬﻳــﺮﺵ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻓــﺮﻭﺵ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﻯ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺷــﺪﻥ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺭﻡ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ‬ ‫ﻭ ﺗــﺎﻻﺭ ﻣﻌﺎﻣــﻼﺕ‬ ‫ﺗﺒﻌﻰ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺳــﻮﺩ‬ ‫ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﺪﻓﮕﺬﺍﺭﻱ ﺭﺍ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻱ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﺟﻮﻳﺎ ﺗــﻼﺵ ﻛﺮﺩ ﺗــﺎ ﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳــﺎﻝ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ‪10‬ﺩﺭﺻﺪ ‪6‬ﻣﺎﻫــﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‬ ‫ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳــﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﻮﺭ‬ ‫ﺷــﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﻤﺼﺮﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺳــﻮﺩ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﻧﺮﺥ ﺳــﻮﺩ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫‪ 25‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫــﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻱ ﻃﻲ ﺑﮕﻴﺮﺩ‪ .‬ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﺑــﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻂ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺒﻌﻰ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺮﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ‬ ‫ﺳﭙﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﻳــﻦ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻭﺝ‬ ‫ﭘﺮﺳﺶ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﻣــﺪﺕ‬ ‫ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﺧﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﮔﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺭﻛﻮﺩﻯ‬ ‫ﻃﻮﺭ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻫــﺎﻱ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺑــﻮﺭﺱ‪ ،‬ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻧﺮژﻯ ﻭ ﻧ‬ ‫ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﻧﺪﻛﻲ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺗــﺎﻻﺭ‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﻣﺸــﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺣﺪﻭﺩ ‪20‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺑﺮﺁﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ .‬ﭘﻴﮕﻴﺮﻯﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮﺡ‬ ‫ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻧﻪ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻭﻥﺭﻓــﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻛﺎﻻﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﺭﮔــﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﻫﻤﺴــﻮ ﺑﺎ ﺳﻴ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺳﻮﺩ‬ ‫ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﺒﻌﻰ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ ﻧﻪ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺭﻡ‬ ‫ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻧﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﺮﺍﻳﻰ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ‬ ‫‪10‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻛﻼﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﺧﺮﻭﺝ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫‪6‬ﻣﺎﻫﻪ‬ ‫ﺑﺎﻧــﻚ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﻧﻔــﺖ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻧﻮﻇﻬﻮﺭ‬ ‫ﻧﺸــﺪﻥ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻫﻢ‬ ‫ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ‬ ‫ﻣﺠﻮﺯ‬ ‫ﻗــﺪﺭﺕ ﺧﻠﻖ‬ ‫ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺖ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺘﻰ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻨﻬــﺎ ﻳﻚ‬ ‫ﺭﻛﻮﺩ ﺗﻮﺭﻣﻲ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻭ ﻫﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻮﻥ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻱ ﺁﮔﺎﻩ‬ ‫ﭼﻬﺮﻩ ﺳﺮﺥ ﺑﻮﺭﺱ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻓــﺮﻭﺵ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ‬ ‫ﺭﻛﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻱ ﺧﺮﺩ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺩﺍﺷــﺖ؛‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺒﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﮕــﺮﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺗﺎﻻﺭ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﮔﺮﺩﺍﻥﻫﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﺭﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﻤﺎﻳﻨﺪﮔــﻲ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻱ ﺑــﻮﺭﺱ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭ‬ ‫ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﻳــﮋﻩ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷــﺪ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ‬ ‫ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺭﺍ‬ ‫ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ‪ 27‬ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺧﻴﺮ‬ ‫ﺍﻧﺰﻟــﻲ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺗﺎﻻﺭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻭﻯ ﺳــﻘﻒ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ‬ ‫ﺩﻭﺑــﺎﺭﻩ‪ ،‬ﺍﺯ‬ ‫ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯ ﺳــﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻰ‬ ‫ﺭﺍﻫﮕﺸــﺎﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﺭﺷــﺪ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫‪5‬ﺳﺎﻝ ﺁﺗﻲ‪ ،‬ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﻮﻡ‬ ‫ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭ ﺗﺒﻌﻰ ﺭﺍ ﻳﻚ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺸــﻜﻞ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻨﺘﺸــﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﻜﻪ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻪ‬ ‫ﺳــﺒﺐ ﺷﻮﺩ ﻧﻴــﺎﺯ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ‬ ‫ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﻛــﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺍﻣﻦ‬ ‫ﺷﻜﻞ ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯ ﺑﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﺳﻠﻒ ﻛﺎﻻﻳﻰ‬ ‫ﺍﻧﺮژﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑــﻂ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺗﺪﺭﻳﺠــﻲ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ‪ 93‬ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺭﻭﻱ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﻧﻼﻳﻦ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮ‬ ‫ﻭ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﺷــﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺭﻛﻮﺩ ﺗﻮﺭﻣﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﻮﻱ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﻭ ﺍﻣــﻮﺭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳــﻖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﻧﻖ ﮔﻴــﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺷــﺪ ﺁﻥ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺗﻮﺭﻣﻲ‪،‬‬ ‫ﻫﺎﻯ ﺧﺮﺩ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺭ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ‪ .‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﭘﺎﺭﻙ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻧﺮژﻯ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗــﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﻻﺭ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻱ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﻧﺒﺴــﺎﻃﻲ ﺩﺭ ﭘﻴــﺶ ﮔﺮﻓﺖ‪،‬‬ ‫ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻛﺮﺩﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺳﻠﻒ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺪﻭﺩ ‪85‬‬ ‫ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﺒﻌﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻔﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﻣﻌــﺎﻭﻥ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﺎﻳﺪ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺭﺯﺭﻭ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺭﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺑﻠﻴﺖ‬ ‫ﻛﺎﻻ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫ﺭﻳــﺰﻱ‬ ‫ﺍﺭﺯ‬ ‫ﺑﺮﺩﺍﺷــﺘﻦ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﺁﺯﺍﺩ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﻳﺮﻭﺯ‬ ‫ﻻﺯﻡ‬ ‫ﭼــﻮﻥ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ‬ ‫ﺳﻴﺴــﺘﻢ‬ ‫ﻧﻈﺎﺭﺕ‬ ‫ﺳــﻠﻄﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫‪ 27‬ﻧﻤﺎﺩ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ‪،‬‬ ‫ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﮔﻞﮔﻬﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﻲ ﺟﺪﻱ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻛﻤﻚ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳــﺖ ﻭ‬ ‫ﺭﺍﻫﺒــﺮﺩﻱ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮﻭﺟﻦ ﻭ ﺣﺒﻴﺐ‬ ‫ﺁﻗﺎﺟﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜــﻰ‪ ،‬ﭘﺘ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺘﺎﺏ‪ ،‬ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳــﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣــﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ ﺗﺮﻛﺎﻥ ﻣﺸــﺎﻭﺭ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﻨﺪﺭ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ‬ ‫ﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ‪ ،‬ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ‪،‬‬ ‫ﺍﻳﺴﻨﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢﺁﺑﺎﺩﻯ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮﺍﺭ ﻭ ﺑﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻛﻪ‬‫ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ ﻭ ﺩﺑﻴﺮ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴــﺪ‬ ‫ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﻳﺮﻭﺯ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺸــﻰ‬ ‫ﺳــﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻛﺎﻧﺎﻝ‬ ‫ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻬﻴﻪ‬ ‫ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻬﺎﻳــﺖ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﻛﺎﺭﮔــﺰﺍﺭﻯ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸــﺮ‬ ‫ﻛﻠﻰ ﻛﺮﺩﻧــﺪ؛ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ‬ ‫ﺍﻯ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ‬ ‫ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕﺩﻫﻲ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘــﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ -‬ﺍﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴــﻜﻦ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ‪ ،‬ﺣﺴــﻴﻦ ﭘﻨﺎﻫﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ‬ ‫ﻣﻰﺭﺳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﺮﻙﻫﺎﻳﻰ ﻛﺮﺩﻧــﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﭼﺸــﻤﮕﻴﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎﻱ‬ ‫ﻏﻴﺮﺗﻮﺭﻣﻰ ﺩﻭﻟﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻃﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻﻱ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﺎﺯ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻱ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺭﻭﻯ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﻗﻴﻤــﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻓﺮﺳﺎﻳﺸــﻰ ﺷــﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻬــﻢ‪ ،‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺁﻗﺎﺟﺮﻯ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﻣﺤﺾ ﻇﻬﻮﺭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ‬ ‫ﮔﻴــﺮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﻰﻫﺎ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ‪ ‬ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒــﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ‬ ‫ﺷﺪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻰﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ‪ ،‬ﻣﺴﺮﻭﺭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪...‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣـﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛـﻪ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷــﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺳــﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻛﺎ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ‬ ‫ﭘﺎﻻﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻧــﺮﺥ ﻧﻔﺖ ﺗﺤﻮﻳﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ‪ ،‬ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭ ﺗﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﻛﺮﺩﻳﻢ‪ .‬ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﻋﻀﺎﻯ‬ ‫ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻱ‬ ‫ﺍﻧــﺮژﻯ ﺭﻭﻳﮕﺮﺩﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻫﻰ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ‪ ،‬ﺁﻳﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻧﺰﻟﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺨــﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻫﺪ ﺑﺴـﺘﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﺥﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺳــﺮﻋﺘﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﻣﻰﺑﻴﻨﻴــﻢ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﮔﻴﻼﻥ ﻭ ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﻴﻤــﺖ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺮﻭﺝ‬ ‫‪ 93‬ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ‪95‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺩﻻﻳــﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺑﺎﻭﺭ ﺷــﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻣﺜﻼ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻧﺮژﻯ ﺩﻟﻴــﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﻛﻪ ﺑــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻓــﻮﺏ ﺧﻠﻴﺞﻓــﺎﺭﺱ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺩﻳﺮﭘﺬﻳﺮﻫــﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﺳﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‬ ‫ﻳﺎ ‪10‬ﺳــﺎﻟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺭﻛﻮﺩ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﺤﺎﻅ ﻏﻴﺮﺗﻮﺭﻣﻲ ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ‬ ‫ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺍﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺩﺭﻭﻩﻫﺎﻯ ‪ 5‬ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺫﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﺻــﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺬﺍﺭﻱﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﻱ‬ ‫ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺁﭘﺸــﻦ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪2‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﻧﺰﻭﻟﻰ‬ ‫ﻓﻨــﺎﻭﺭﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫‪ ‬ﺭﻳﺴﻚ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ‬ ‫ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺳﺘﺎﺩ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﭼﻪ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﻣــﺎﺩﻩ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺁﺳﻴﺐ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﺗﺒﻌﻰ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮ‬ ‫ﻻﻳﺤﻪ‬ ‫ﻳﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻬﺎﻡ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻔﺖ‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻦ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻲ‬ ‫ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺗــﺮ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻳﺎﺑﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺯﻳﺎﻥ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ‬ ‫ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﻲ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺠﺪﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻭﻥﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺪﻫــﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﺍﺧﻴــﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ‬ ‫ﻛﻨــﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴــﺪ‬ ‫ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﻣﺪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﺎ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﻄﺮﺡ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺭﺍﺑﻄــﻪ ﻣ‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷــﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺁﭘﺸﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ‬ ‫ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦﮔﺬﺍﺭ‬ ‫ﺷﺪ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺁﻥ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ‬ ‫ﻣﺒﻨﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺭﻭﻧﻖ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪ 1393‬ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﺭ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺩﺍﺷــﺘﻦ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﺒﻌﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺎﺳــﺦ‬ ‫ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ‪ 30‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺑﺴـﺘﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺣﻘﻴﻘﻰ‬ ‫ﺍﻧﺰﻟﻲ‪،‬‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻴﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ‬ ‫ﺁﻭﺭﺩﻩ ‪ 25‬ﺩﺭﺻﺪﻱ‬ ‫ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻭﻯ‬ ‫ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺭﺍﺑﻄﻪ‬ ‫ﺭﺍﺳﺘﺎ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ‬ ‫ﺭﻳﺴﻚ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﺩﺭﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ‪،‬‬ ‫ﺭﺳــﺪ‪،‬‬ ‫ﻳﻚ‬ ‫ﮔﺎﻡ‬ ‫ﺩﻳﺒﻬﺸــﺖ‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺷــﺘﺒﺎﻫﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﻛﻤﺘﺮ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﭘﺮﺳــﺶ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣــﻮﺭﺩ‬ ‫ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺗﺴﻮﻳﻪ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﻣﺜﺒﺘﻲ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﺩﺳــﺖ‬ ‫ﻧﻮﻋﻲ‬ ‫ﻧﺮﺥ‬ ‫ﭘﻴــﺶ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﻭﮔﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺠــﺪﺩ‬ ‫ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ‬ ‫ﺍﺭﺯ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺳــﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ‬ ‫ﺣﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔــﺖ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﻰ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧــﺪ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺑﺰﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺑــﻮﺭﺱ‬ ‫ﻃﻮﺭ ﺭﺍ ﻫﺮﭼﻪ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺗﺎ‬ ‫ﻭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻮﻕ ﺩﻫﺪ‬ ‫ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺪﺭﺕ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎﻱ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﻴﮕﻴﺮﻯﻫــﺎﻯ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺩﺍﺷــﺖ‪ .‬ﺑــﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﻛﺎﻻﻱ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺳــﺮﻳﻊﺗﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ‬ ‫ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺍﻃــﻼﻉ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﻫﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺴﺐ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﻴﺪ‪:‬‬ ‫ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻻﻳﻰ ‪ ‬ﭼﺮﺍ‬ ‫ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﻻﺭ ﺁﻣــﺎﺩﻩ‬ ‫ﺑــﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺭﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺮﻣﺸﺘﺮﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺍﻡﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺧﻮﺭﺍﻙ‬ ‫ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠــﻪﺍﻯ ﻧﺪﺍﺩ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻰﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪  :‬ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﺍﻗﺎﻱ ﻃﺎﻟﺒﻲ‪ ،‬ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﺍﺩ‬ ‫ﺗﺒﺼــﺮﻩ ﻧﻴــﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻱ ﺷــﺨﺼﻲ‪،‬‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻋﻤﺪﻩ‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ‬ ‫)ﻧﻔــﺖ ﺧﺎﻡ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ‪،‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﻳﺎ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ‪ ،‬ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺁﺯﺍﺩ‬ ‫ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﻲ ﻣﺸـﺨﺺ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻫﻤﻴﺖ‬ ‫ﺻﺎﺩﻕ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻃــﺎﺕ‬ ‫ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺯ ﺻﻒ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﻇﺎﻳﻔﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﻣﻴﻌﺎﻧــﺎﺕ ﮔﺎﺯﻱ(‬ ‫‪21‬ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﺸــﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺿﻤﻦ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻗﺪﺭﺕ‬ ‫ﺍﺣﺴــﺎﻥ ﺭﺿﺎﭘﻮﺭﻧﻴﻜــﺮﻭ‬ ‫ﺑﻴــﻦ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻭ‬ ‫ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺎ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ‬ ‫ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ‬ ‫ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ‪ ‬ﺩﺭ‬ ‫ﺟﺪﻳــﺪ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻧﻴــﺰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﺪﻭﻥ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﭘﺎﻻﻳﺸــﮕﺎﻩ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﻳﻌﻨﻰ‬ ‫ﻧﺼــﺮﺍﷲ ﺑﺮﺯﻧــﻰ‪ ،‬ﻣ‬ ‫ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﻰ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﻭﻯ‬ ‫ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑــﺮﺍﻯ‬ ‫ﻫــﺎﻱ ﻧﻔﺘــﻲ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺭﻭﺷــﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻳــﻦ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ‬ ‫ﺣـﺎﻝ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤـﺎﻥ‬ ‫ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻻﻳﻞ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺳـﺖ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﻃﻲ ﺳـﺎﻝ‬ ‫ﮔﺎﻡﻫﺎﻱ‬ ‫ﭘﺘ‬ ‫ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﭼﮕﻮﻧﮕــﻲ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺴﻬﻴﻼﺕﺩﻫﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﻰﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻰ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﺍﺳــﺘﺎﻱ ﺭﻭﻧﻖ ﻓﻀﺎﻱ‬ ‫ﺍﻓﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﻣﻄـﺮﺡ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔــﺰﺍﺭﻯ ﺑﺎﻧــﻚ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻛﺮﺩﻳﺪ‪ ،‬ﺑ‬ ‫ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺳــﻠﻄﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﻳــﻦ‬ ‫ﭼــﻮﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜــﻲ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺭﻛﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻧﻘﺶ‬ ‫ﺮﻭﺷــﻴﻤﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻋﻤﻼ‬ ‫ﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺩ‬ ‫ﻭﺟــﻮﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﻧﻮﻳــﻦ ﻧﻴــﺰ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫــﺎﻱ ﺍﻳــﻦ‬ ‫ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ‬ ‫ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﺁﻧﻄﻮﺭ‬ ‫ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ‪20‬‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﮔﺮﺩﺍﻥﻫﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻧﺰﻟﻲ‬ ‫ﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﻗﻤﺼﺮﻯ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ‬ ‫ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻭ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‬ ‫ﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟـﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺷــﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺑﺰﺭگ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﻭﻧﻪ‬ ‫ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺒﻌﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﺒﺼــﺮﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺸﺸﺎﻥ‬ ‫ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﻻﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺗــﺎ ‪ 25‬ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﻫﻨــﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﺨــﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﺎ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫـﺎ ﺻـﻮﺭﺕ ﻣﻲ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺧﻮﺑﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﺘﻨﻮﻉ‬ ‫ﻃﻮﺭ‬ ‫ﻃﻮﺭ ﻛﻠــﻲ ﺻﺮﻓﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﻧﻔﺘﻲ‬ ‫ﮔﻴﺮﺩ‪ ،‬ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﮔــﺬﺍﺭﻱ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﮔﺎﻡ ﻭ ﺑﻪﺗﺪﺭﻳﺞ ﺣﺮﻛﺖ‬ ‫ﺍﻣـﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ‬ ‫ﺣﺘﻢ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻱ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺭﺷــﺪ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻳﻲ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺭﻗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬ﺻﺎﻟﺢﺁﺑﺎﺩﻯﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﺻﻐﺮ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﻳﻜﻰ‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻬﺮﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﻮﺟﻬﻰ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ‬ ‫ﻧﻈـﺎﻡ‬ ‫ﻳﺎﺑﺪ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺯﻳﺮ‬ ‫ﻟﺤﺎﻅ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﻳﻚ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫‪ ‬ﻧﮕﺎﻫﻰ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺫﻛﺮ ﻛﺮﺩﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫‬‫ﺑﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺗ‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺩﻟﻴـﻞ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫـﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ؟‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﺳــﻨﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ‬ ‫ﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺳﻪ ﺗﺎ ‪ 6‬ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻛﺑﻮﺭﺱ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ‬ ‫ﺴـﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ‪،‬‬ ‫ﻛــﻪ ﺍﮔﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻳــﻦ‬ ‫‪ ‬ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﭼﺸــﻤﮕﻴﺮﺗﺮﻱ‬ ‫ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ‬‫ﻗﻴﻤــﺖ ﻧﻔﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺖ ﺭﻳﺴــﻚ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻋﺘ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ‬ ‫ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﻫﻲﺷﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻴﺮﺍﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺒــﺎﺩﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻳﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺧﻮﺑﻰ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻡ ﻭ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯﻱ‬ ‫ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﭼﻪ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺮﺗﻔﻊ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﺍﻳــﻦ ﺳﻴﺎﺳــﺖ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻲ‬ ‫ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭﻯ‪،‬‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻤﺎﺩﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺭﻳﺴﻚ‬ ‫ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻛﻔﺎﺵ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﻛﺎﻻﻳﻰ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻣﻨﻴﺖ‬ ‫ﺍﻣــﺮﻭﺯﻩ‬ ‫ﺣﺮﻛــﺖ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑــﻪ‬ ‫ﺩﺭﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﻭ‬ ‫ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻓــﺮﺍﺩﻯ ﻛــﻪ‬ ‫ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ‪ ،‬ﻗﻴﻤــﺖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻬــﺖ ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﻣﺎﻟــﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺭﺍﺳـﺘﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎ ﺭﻛﻮﺩ‬ ‫ﻧﻘــﺶ‬ ‫ﺣﻖ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠــﺲ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻳﻚ ﻏ‬ ‫ﺑﺸــﻜﻪ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﻣﺴــﻜﻦ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﺑــﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﺰﺍﺭ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻛﻤــﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖﮔــﺬﺍﺭﻯ ﺳــﻮﺍﻝ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﭼﺮﺍﻳــﻰ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﭼﺎﻟﺸــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴــﻦ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻱ‬ ‫ﻧﻔــﺖ‪،‬‬ ‫ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑــﻪ‬ ‫ﻛﺎﻫﺸﻰ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺎﻣﻼ‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺧﺮﻭﺝ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ‬ ‫ﺳﻠﻒ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺩﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ‪5‬ﻴﺮﺩﻭﻟﺘــﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻛﻤﻚ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻰ‬ ‫ﻭﻯ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﭼﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺎﻡ ﻫﺴﺘﻴﻢ؟‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ‬ ‫ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺮﺡﻫــﺎ‪ ،‬ﭘﺮﻭژﻩ‬ ‫ﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﺑﺰﺍﺭ‬ ‫ﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫)‪(90%‬‬ ‫ﻫــﺎﻱ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﭘﺮﺳﻴﺪ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ‬ ‫ﺤﺼﻮﻻﺗــﻰ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﻧﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﺗﺒﻌﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻃﻤﻴﻨﺎﻧــﻰ ﺑــﻪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻳﺴــﻚ ﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻧﺮژﻯ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪﻱ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫــﺎﻱ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫)‪ (95%‬ﻗﻴﻤﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ‬ ‫ﺗﻮﺭﻣﻰ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ ﻟﺤﺎﻅ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻠﻒ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ‬ ‫ﮔﻨــﺪﻡ ﻭ ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ‪ ،‬ﻗﻴﺮ‪،‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺪﺗـﻲ ﺍﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﻛﺴــﻲ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭﺟــﻮﺩ ﻧــﺪﺍﺭﺩ‪،‬‬ ‫ﭘﻮﺷــﻴﺪﻩ‬ ‫ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭ‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻧﺮژﻯ ﻧﻴﺰ ﻛﺮﺩﻳﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﻛﻼﻥ‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﭘﺸﺘﻜﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﻱ ﻛﺸﺘﻲ?
‫کوتاه از میراث‬ ‫نجات بافت‌هاي تاريخي‬ ‫از دست سود جويان‬ ‫ايرنا‪ :‬شواليه آواز ايران با اشاره به اين که بافت‌هاي‬ ‫تاريخي را بايد از دس��ت س��ودجويان نج��ات دهيم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬با افرادي که بافت‌هاي تاريخي را به بنگاه‌هاي‬ ‫درآم��د زا تبدي��ل کرده‌اند‌‪ ،‬بايد بط��ور جدي برخورد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ش��هرام ناظري در جريان بازدي��د از بافت تاريخي‬ ‫ش��يراز اظهار کرد‪ :‬باعت تاسف است که آثار ارزشمند‬ ‫تاريخ��ي مورد بي‌مهري ق��رار گرفته و ب��ه آن توجه‬ ‫خاصي نمي‌ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬بايد دولت دس��ت مافيا‪،‬‬ ‫افراد سودجو و کساني که ارزش‌هاي فرهنگي ما را به‬ ‫يک بنگاه تجارتي و درآمدزايي براي خودشان تبديل‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬قطع کند‪ .‬ناظري با بيان اين که ما به جهان‬ ‫هواپيم��ا و کامپيوتر صادر نمي‌کني��م‪ ،‬اما برخوردار از‬ ‫ارزش‌هاي بني��ادي و فرهنگي هس��تيم‪ ،‬افزود‪ :‬تمام‬ ‫ارزش‌هاي ما همين مس��ائل فرهنگي است که بايد به‬ ‫خوبي از آن صيانت شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬همان طور که از موس��يقي اصيل يک‬ ‫کش��ور حفاظت مي‌ش��ود‪ ،‬بايد از تمام آثار و بناهاي‬ ‫تاريخي ارزش��مند که هويت فرهنگي ما را تش��کيل‬ ‫مي‌دهند‪ ،‬ب��ه طورجدي حمايت ک��رد و مانند تهران‬ ‫امروز دچار برج‌س��ازي نش��ويم زيرا برج فاقد هر گونه‬ ‫هويتي اس��ت‪ .‬اين خواننده موسيقي سنتي با اشاره به‬ ‫اين که ش��يراز از يک فرهنگ قديمي و آثار باستاني و‬ ‫معماري ارزشمندي برخوردار است‪ ،‬افزود‪ :‬وقتي خانه‬ ‫س��عدي و مالصدرا را مي‌بينم که چه وضعيتي برايش‬ ‫به وجود آمده سخت متاثر مي‌شوم‪.‬‬ ‫تغيير نوع کاربري قلعه فلک‪‎‬االفالک‬ ‫ايس�نا‪ :‬مديرکل ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع دس��تي و‬ ‫گردشگري لرستان گفت‪ :‬اين استان حدود ‪ ۷۶۰0‬اثر‬ ‫تاريخي دارد که در نظ��ر داريم براي نمايش اين آثار‬ ‫يک موزه داير کنيم‪ .‬عبدالرضا مهاجري‪‎‬نژاد اظهارکرد‪:‬‬ ‫ميراث فرهنگي يک بحث بس��يار فراگير در حوزه‪‎‬هاي‬ ‫مختلف اس��ت‪ .‬بايد يک چارچوب کلي و اساس��ي در‬ ‫بحث ميراث فرهنگي و گردشگري در استان به وجود‬ ‫بيايد‪ .‬او تصريح‌کرد‪ :‬متاس��فانه در ‪ 8‬س��ال گذش��ته‬ ‫خس��ارات زيادي به س��اختار مرمتي بناهاي تاريخي‬ ‫لرس��تان وارد شده اس��ت‪ .‬در مورد قلعه فلک‪‎‬االفالک‬ ‫اتفاق فاحش��ي رخ نداده و طرح‪‎‬هاي ما فقط بر اساس‬ ‫نظر مشاور بوده اس��ت‪ .‬مهاجري‪‎‬نژاد خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫کاره��اي حفاظت��ي و مرمتي هميش��ه در چارچوب‬ ‫کارهاي گروهي است‪ ،‬بنابراين بايد در اجراي کارهاي‬ ‫مرمتي نظارت کامل را داشته باشيم‪ .‬مديرکل ميراث‬ ‫فرهنگي‪ ،‬صنايع دس��تي و گردش��گري لرستان بيان‬ ‫کرد‪ :‬تع��داد ناظر براي جلوگي��ري از اتمام منفذهاي‬ ‫خطا به ‪ 3‬نفر افزايش يافته است‪.‬‬ ‫آبراهه جديد در تخت جمشيد‬ ‫مهر‪ :‬سرپرس��ت تيم کاوش آبراهه‌هاي تخت جمشيد‬ ‫ب��ا بيان اينکه فصل جديد کاوش‌هاي باستان‌شناس��ي با‬ ‫کشف آبراهه‌اي جديد همراه شده است‪ ،‬گفت‪ :‬اين آبراهه‬ ‫در بخ��ش خزانه با ش��يب باالي ‪ 30‬درجه ق��رار دارد تا‬ ‫آب‌هاي س��طح بناي خزانه را به بيرون از محوطه هدايت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫علي اس��دي گف��ت‪ :‬از ح��دود ‪ 20‬روز پي��ش دومين‬ ‫فص��ل از دور جديد کاوش آبراهه‌هاي تخت جمش��يد را‬ ‫با هدف مشخص کردن وضعيت آبراهه‌هاي بخش خزانه‬ ‫تخت‌جمش��يد و برطرف کردن مشکل آبگرفتگي اين بنا‬ ‫در هنگام بارندگي آغاز کرده‌ايم‪ .‬از نتايج مهم به دس��ت‬ ‫آمده در پيدايش خروجي جديد در ضلع جنوبي تختگاه‬ ‫تخت‌جمشيد اين است که اين خروجي مستقيما آب‌هاي‬ ‫سطحي قسمت‌هايي از بناي خزانه را به بيرون از محوطه‬ ‫هدايت مي‌کرده است‪ .‬کانال کشف شده ‪ 50‬متر از خزانه‬ ‫تا ديواره جنوبي امتداد دارد و داراي ش��يب زياد و بيش‬ ‫از ‪ 30‬درجه است‪.‬‬ ‫او با بيان اينکه آبراهه اي که در دور اول کش��ف شده‬ ‫بود‪ ،‬در گوش��ه جنوب شرقي تخت‌گاه قرار داشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خروجي جديد در قس��مت غربي خروجي قبلي قرار دارد‬ ‫ولي با هم در ارتباط نيستند‪ .‬همچنين خروجي شناسايي‬ ‫ش��ده از نظر سطح قرارگيري در حدود ‪ 4‬متر پايين تر از‬ ‫خروجي پيشين است‪.‬‬ ‫کسب اطالعات‬ ‫از محوطه‌هاي باستاني با ماهواره‬ ‫تس�نیم‪ :‬معاون اس��بق ميراث فرهنگي کشور گفت‪:‬‬ ‫اس��تفاده از سيس��تم‌هاي جايز و ماه��واره‌اي که بتواند‬ ‫اطالع��ات را بدون آسيب‌رس��اندن به اليه‌ه��اي تاريخي‬ ‫و محوطه‌هاي باستان‌شناس��ي به دس��ت ما برساند و ما‬ ‫بتوانيم اطالعات را ثبت و ضبط کنيم بسيار کارگشاست‪.‬‬ ‫مسعود علويان صدر در پاسخ به پرسشي مبني بر تعيين‬ ‫و تکليف سرنوش��ت محوطه‌هاي باستان‌شناس��ي اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ب��ه نظر من ب��راي مواجهه با اين مقول��ه بايد يک‬ ‫دسته‌بندي در حوزه آثار تاريخي و فرهنگي صورت گيرد‬ ‫يک��ي اينکه در ح��وزه آثار ملموس و مرب��وط به بناها و‬ ‫محوطه‌هاي تاريخي باي��د اين دو را از هم جدا کنيم‪ ،‬به‬ ‫طوري که حوزه محوطه‌هاي تاريخي‪،‬مفاهيم پژوهشي و‬ ‫علمي هستند که بايد متخصصان و مراکز دانشگاهي روي‬ ‫آن کار کنند تا بتوانيم اطالعات و يافته‌هاي علمي خود را‬ ‫از پيشينه خود به دست بياوريم‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫گردشگری درآینه‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫ظرفیت گردشگری ایران؛ استفاده ‪ 3‬درصدی‪ ،‬بالتکلیفی ‪ 97‬درصدی‬ ‫محمدج�واد صابری ‪-‬گروه آينه‪ :‬ايران‬ ‫ظرفيت تاريخي و ميراثي زيادي دارد و نه‬ ‫تنه��ا مي‌توان��د ب��ه يک��ي از قطب‌ه��اي‬ ‫گردشگري منطقه تبديل شود که قابليت تبديل شدن‬ ‫به يکي از قطب‌هاي گردشگري دنيا را دارد‪ .‬اين گزاره‬ ‫ب��دون در نظ��ر گرفتن تبصره‌هايي ک��ه معموال براي‬ ‫چنين حکم‌هاي کلي مي‌تواند وجود داش��ته باشد نه‬ ‫تنها براي هر ايراني که براي بس��ياري از کارشناسان‬ ‫بين‌المللي حوزه گردش��گري و گردشگران پذيرفتني‬ ‫است‪ .‬در داخل کشور اين واقعيت گاهي توهم آفرين‬ ‫بوده اس��ت؛ چرا که دوستداران تبديل شدن ايران به‬ ‫قطب گردش��گري دنيا اغلب بر ظرفيتي که به لحاظ‬ ‫تاريخ��ي و ميراثي وجود دارد تاکيد مي‌کنند و همان‬ ‫تبصره‌هايي را که عنوان شد بايد براي حکم‌هاي کلي‬ ‫در نظر گرفت‪ ،‬ناديده مي‌گيرند‪ .‬به جز اين واقعيت که‬ ‫کش��ور م��ا ظرفي��ت انکارناپذي��ري در زمينه جذب‬ ‫گردش��گر دارد واقعيت‌هاي ديگري ه��م وجود دارد‪.‬‬ ‫بيش از هر چيز استفاده نکردن از ظرفيت‌هاي موجود‬ ‫خودنمايي مي‌کند چنانکه به گفته مسعود سلطاني‌فر‬ ‫مع��اون رييس‌جمه��وری و ريي��س س��ازمان ميراث‬ ‫فرهنگي؛ در اي��ران ‪ 1‬ميليون منطقه گردش��گري و‬ ‫تفريح��ي وج��ود دارد ک��ه ‪ 31‬ه��زار م��ورد از آن‬ ‫شناخته‌ش��ده و مردم از آن استفاده مي‌کنند که اين‬ ‫فقط ‪ 3‬درصد از کل ظرفيت کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 5‬ميليارد براي چند هزار ساله تمدن‬ ‫تم��دن جيرفت يا شهرنش��يني جيرفت که تمدني‬ ‫مربوط به ‪ 7000‬س��ال پيش اس��ت يکي از نخستین‬ ‫تمدن‌هاي شناخته شده در فالت مرکزي ايران است‪.‬‬ ‫ساکنان اين منطقه پيش از اين‪ ،‬دوران ديرينه سنگي‪،‬‬ ‫ميان سنگي و نو سنگي را طي کرده‌اند که از هر کدام‬ ‫از اين دوره‌ها آثاري بر جای مانده است‪ .‬با وجود اين‪،‬‬ ‫عمده آثار ميراثي باقي مانده در ايران نه از اين دوران‬ ‫که مربوط به همان شهرنش��يني‌هاي کهن از جيرفت‬ ‫گرفته ت��ا ايالم و ماد اس��ت‪ .‬امپراتوران هخامنش��ي‬ ‫که سلس��له خود را ‪ 550‬س��ال قبل از ميالد مس��يح‬ ‫پايه‌گذاري کردند‪ ،‬آثار تاريخي زيادي از خود به جای‬ ‫گذاش��تند‪ .‬همانطور که بس��ياري از آثار اشکانيان و‬ ‫ساس��انيان نيز براي ما به يادگار مانده اس��ت‪ .‬بعد از‬ ‫حمله اعراب به ايران نيز سلس��له‌هايي در ايران روي‬ ‫کار آمدند که آثاري از خود به يادگار گذاشته‌اند‪ .‬اين‬ ‫پيش��ينه چند هزار ساله باعث مي‌شود ظرفيت خوبي‬ ‫براي جذب گردش��گر به وجود بيايد؛ چنانکه ش��اهد‬ ‫هس��تيم کش��وري مانند ترکيه به مراتب کمتر از ما‬ ‫س��ابقه تمدني دارد اما همواره جزو ‪ 10‬مقصد اصلي‬ ‫گردشگري دنيا شناخته مي‌شود‪ .‬با وجود اين‪ ،‬آن‌طور‬ ‫که رييس س��ازمان ميراث فرهنگ��ي به تازگي عنوان‬ ‫کرده است‪ :‬س��هم ايران از درآمد گردشگري در سال‬ ‫ميراثي که پول ساز نيست‬ ‫‪ 2013‬فقط ‪ 5‬ميليارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم نيم درصدي از گردشگري جهان‬ ‫مسعود سلطاني‌فر همچنين به تازگي در اظهارنظر‬ ‫جداگانه‌اي با اشاره به گردش مالي گردشگري در دنيا‬ ‫در سال ‪ 2013‬گفته اس��ت‪ :‬در سال ‪ 2013‬ميالدي‬ ‫گردش مال��ي فعاليت‌ه��اي گردش��گري‪ ،‬تفريحات‪،‬‬ ‫س��رگرمي و صنايع و خدمات مرتبط با گردش��گري‬ ‫‪ 6500‬ميليارد دالر بوده است‪ .‬معاون رئیس‌جمهوری‬ ‫ب��ا ي��ادآوري اين نکته ک��ه در س��ال ‪ 2013‬از محل‬ ‫جابه‌جايي يک ميليارد و ‪ 187‬ميليون نفر گردش��گر‬ ‫در دني��ا ‪ 1250‬دالر درآمد نصيب کش��ورهاي جهان‬ ‫شده‪ ،‬اظهار داشته است‪ :‬به لحاظ جاذبه‌هاي تاريخي‪،‬‬ ‫فرهنگي و طبيعي کشور ما بايد ‪ 3‬درصد از اين درآمد‬ ‫را به خ��ود اختصاص مي‌داد‪ .‬س��لطاني‌فر با تاکيد بر‬ ‫اين که به دليل محدوديت‌ها‪ ،‬تحريم‌ها‪ ،‬سوءمديريت‬ ‫و س��وءتدبيرها‪ ،‬سهم کش��ور ما از اين درآمد جهاني‬ ‫تنها نيم درص��د‪ ،‬معادل ‪ 5‬ميليارد دالر بوده اس��ت‪،‬‬ ‫افزوده اس��ت‪ :‬رش��د و توسعه گردش��گري در کشور‬ ‫کار س��نگيني اس��ت‪ ،‬تامي��ن زيرس��اخت‌ها‪ ،‬احداث‬ ‫هت��ل‌‪ ،‬س��اماندهي حمل و نقل داخل��ي و ‪ ...‬از جمله‬ ‫عواملي اس��ت که براي رشد گردشگري کشور به آنها‬ ‫نياز داريم‪ .‬ریيس س��ازمان ميراث فرهنگي همچنين‬ ‫به رش��د فزاينده ورود گردش��گر به کش��ور طي چند‬ ‫ماه اخير اش��اره کرده و گفته اس��ت‪ :‬به دليل تعامل‬ ‫مثبت دولت با س��اير کش��ورها‪ ،‬امروز شاهد رغبت و‬ ‫اشتياق گردشگران خارجي براي بازديد از جاذبه‌ها و‬ ‫ظرفيت‌هاي کشورمان هستيم‪ .‬معاون ریيس‌جمهور‪،‬‬ ‫صنعت گردش��گري را در دنيا رو به توس��عه دانس��ته‬ ‫و تصريح کرده اس��ت‪ :‬براس��اس آمار در سال ‪1950‬‬ ‫ميالدي‪ 25 ،‬ميليون گردش��گر‪ ،‬سال ‪ 2005‬ميالدي‬ ‫‪ 800‬ميليون گردش��گر‪ ،‬در سال ‪ 2013‬يک ميليارد‬ ‫و ‪ 187‬ميليون گردش��گر در سراسر دنيا جابه‌جا شده‬ ‫اس��ت و براساس پيش‌بيني متخصصان اين عرصه در‬ ‫س��ال ‪ ،2020‬يک ميليارد و ‪ 600‬ميليون نفر در سال‬ ‫‪ 2030‬ي��ک ميلي��ارد و ‪ 800‬ميليون نفر و در س��ال‬ ‫‪ 2050‬دو ميلي��ارد و ‪ 600‬ميليون گردش��گر در دنيا‬ ‫س��فر خواهند کرد‪ .‬س��لطاني‌فر تصريح کرده اس��ت‪:‬‬ ‫در عرص��ه اس��تفاده از فض��اي مجازي براي توس��عه‬ ‫گردشگري بايد يک بستر قانوني مناسب  براي بخش‬ ‫خصوصي و فعاالن اين حوزه فراهم شود‪.‬‬ ‫از ط��رف ديگر‪ ،‬او اظهارنظ��ر قابل‌توجهي هم انجام‬ ‫داده است‪ 97 :‬درصد آثار تاريخي کشور همچنان در‬ ‫دل خاک هستند‪.‬‬ ‫پس از اينکه دولت يازدهم روي کار آمد و به دنبال‬ ‫پيشرفت مذاکرات هس��ته‌اي و تنش‌زدايي در عرصه‬ ‫بين‌المللي اميدهايي در زمينه جذب گردشگر خارجي‬ ‫در اي��ران به وج��ود آم��د‪ .‬همزمان س��ازمان ميراث‬ ‫رتبه‌بندی شاخص رقابت‌پذیری کشورهای جهان ‪2013‬‬ ‫در صنعت گردشگری‬ ‫کشور‬ ‫نمره‬ ‫رتبه سال‬ ‫‪2013‬‬ ‫رتبه سال‪2011‬‬ ‫سوئیس‬ ‫‪5.66‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫آلمان‬ ‫‪5.39‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اتریش‬ ‫‪5.39‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ایران‬ ‫‪98‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪114‬‬ ‫هاییتی‬ ‫‪2.59‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫رتبه‌بندی شاخص رقابت‌پذیری کشورهای خاورمیانه و شمال‬ ‫افریقا ‪ 2013‬درصنعت گردشگری‬ ‫کشور‬ ‫نمره‬ ‫رتبه منطقه‌ای‬ ‫ت متحده‌عربی‬ ‫امارا ‌‬ ‫‪4.86‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قطر‬ ‫‪4.49‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بحرین‬ ‫‪4.30‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ایران‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یمن‬ ‫‪2.96‬‬ ‫‪14‬‬ ‫موریتانیا‬ ‫‪2.91‬‬ ‫‪15‬‬ ‫فرهنگي و گردشگري که در ‪ 8‬سال دولت‌هاي نهم و‬ ‫دهم به «حياط خلوت دولت» تبديل ش��ده بود «آزاد‬ ‫س��ازي» ش��د‪ .‬همه اين اتفاقات باعث شد يک نشريه‬ ‫آلماني عنوان کند ايران به زودي به يکي از قطب‌هاي‬ ‫گردش��گري دنيا تبديل مي‌شود‪ .‬با وجود اين‪ ،‬آن‌طور‬ ‫ک��ه رييس س��ازمان ميراث فرهنگي عن��وان مي‌کند‬ ‫کمبود بودجه در بس��ياري مواقع منج��ر به تعطيلي‬ ‫فعاليت‌ها براي رونق دادن به حوزه گردش��گري شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹گردشگري ما فرهنگي است‬ ‫يک کارش��ناس حوزه ميراث فرهنگ��ي در رابطه با‬ ‫استفاده از ظرفيت‌هاي ميراثي براي جذب گردشگر به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬گردشگري ما گردشگري فرهنگي‬ ‫اس��ت‪ .‬ما بيش از هر چي��ز روي آثار ميراثي خود اعم‬ ‫از بناه��اي برجای مانده از قديم‪ ،‬کاخ‌ها‪ ،‬کتيبه‌ها و ‪...‬‬ ‫براي جذب گردشگر حساب مي‌کنيم و در درجه دوم‬ ‫استفاده از ظرفيت‌هاي طبيعي مد نظر است‪.‬‬ ‫جليل گلش��ن با اش��اره به گفته‌هاي معاون رييس‬ ‫جمهوری و رييس س��ازمان مي��راث فرهنگي تصريح‬ ‫مي‌کن��د‪ :‬واقعيت اين اس��ت که ما ي��ک ميليون اثر‬ ‫ميراث��ي قابل ثبت در کش��ور داريم ام��ا‪ ،‬فقط حدود‬ ‫‪ 31‬هزار اثر ثبت شده است‪.‬‬ ‫او با بيان اينکه از همين ‪ 31‬اثر ثبت شده هم ‪ 2‬تا ‪3‬‬ ‫هزار اثر تعيين حريم شده است‪ ،‬خاطرنشان مي‌کند‪:‬‬ ‫اگ��ر بپذيريم که آثار تاريخي و ميراثي نقش بي‌بديلي‬ ‫در ج��ذب گردش��گر دارد ابتدا بايد آثار ثبت نش��ده‬ ‫شناس��ايي و ثبت ش��وند و در ادامه باید فعاليت‌هاي‬ ‫الزم براي حفظ و نگهداري آنها انجام شود‪.‬‬ ‫گلش��ن تاکيد مي‌کند‪ :‬شناس��ايي آث��ار تاريخي و‬ ‫ميراث��ي از جهتي مي‌تواند در پيش��برد پژوهش‌هاي‬ ‫تاريخ��ي کمک‌مان کن��د و از طرف ديگ��ر در جذب‬ ‫گردش��گر که مي‌تواند هم براي ما درآمد‌زايي داشته‬ ‫باشد و هم تاريخ و فرهنگ ما را به جهانيان بشناساند‪،‬‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری صنعت گردشگری؛ ‪ 98‬از ‪140‬‬ ‫ترجمه و تلخیص‪ -‬بنفش�ه رنجی‪ :‬گزارش رقابت گردش��گری هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬گزارش س��ال ‪ 2013‬این مجمع به رتبه‌بندی ‪ 140‬کشور دنیا از لحاظ شاخص رقابت‌پذیری در حوزه‬ ‫توریس��م پرداخته اس��ت‪ .‬رتبه‌بندی کش��ورها در این گزارش طب��ق ‪ 3‬فاکتور مقررات و قوانی��ن‌‪ ،‬فضای تجاری‬ ‫و س��اختارها و منابع انس��انی‪ ،‬فرهنگی و طبیعی نمره‌ای به کش��ورها داده می‌ش��ود‪ .‬هر یک از این فاکتورها به‬ ‫ش��اخص‌های رقابتی تقس��یم می‌ش��وند که به‌طور کل ‪ 14‬مورد را شامل می‌شود‪ :‬خط‌مش��ی قوانین و مقررات‪،‬‬ ‫پایداری زیس��ت‌محیطی‪ ،‬امنیت‪ ،‬س�لامت و بهداش��ت‪ ،‬اولویت دادن به مسافرت و گردش��گری‪ ،‬زیرساخت‌های‬ ‫حمل‌ونقل هوایی‪ ،‬زیرساخت‌های حمل‌ونقل زمینی‪ ،‬زیرساخت‌های گردشگری‪ ،‬زیرساخت‌های فناوری‌های نوین‬ ‫ارتباطی‪ ،‬رقابت قیمت در صنعت توریسم‪ ،‬منابع انسانی‪ ،‬میل به گردشگری‪ ،‬منابع طبیعی و منابع فرهنگی‪ .‬طبق‬ ‫این گزارش کش��ور س��وئیس در رتبه اول قدرت رقابت‌پذیری در گردشگری اعالم شده است و پس از آن آلمان‪،‬‬ ‫اتریش و اس��پانیا قرار دارند‪ .‬از س��وی دیگر نیز‪ ،‬در انتهای جدول رتبه‌بندی کش��و ‌ر هایتی در رتبه ‪ 140‬و قبل‬ ‫از آن چاد در رتبه ‪ 139‬قرار دارند‪ .‬در این میان ایران با کس��ب نمره ‪ 64/3‬در ش��اخص رقابت‌پذیری‪ ،‬رتبه ‪98‬‬ ‫جهان از نظر قدرت رقابت‌پذیری صنعت گردش��گری خود با سایر کشورها را به‌دست آورده است‪ .‬همچنین‪ ،‬این‬ ‫گزارش کش��ورها را بر مبنای منطقه نیز رتبه‌بندی کرده اس��ت‪ .‬در قاره امریکا‪ ،‬ایالت متحده امریکا در رتبه اول‬ ‫رقابت‌پذیری و کانادا در رتبه دوم و باربادوس در رتبه س��وم و‌هاییتی در رتبه آخر قرار دارد‪ .‬در منطقه آس��یا و‬ ‫اقیانوس��یه کشور سنگاپور با شاخص رقابت‌پذیری ‪ 23/5‬در رتبه اول قرار گرفته است که به‌دنبال آن کشورهای‬ ‫اس��ترالیا و نیوزیلند در رتبه دوم و س��وم قرار دارند‪ ،‬همچنین در این منطقه بنگالدش در رتبه آخر قرار دارد‪ .‬در‬ ‫تقس��یم‌بندی خاورمیانه و ش��مال افریقا که ایران نیز در آن قرار دارد‪ ،‬امارات متحده عربی در رتبه اول و قطر در‬ ‫رتبه دوم قرار دارند‪ ،‬موریتانیا نیز در رتبه آخر این تقسیم‌بندی قرار دارد‪ .‬همچنین‪ ،‬رتبه ایران در میان ‪ 14‬کشور‬ ‫خاورمیانه و شمال افریقا نیز ‪ 11‬اعالم شده که رتبه‌ای کمتر از مصر و بیشتر از کویت به دست آورده است‪ .‬البته‬ ‫این گزارش مقایسه‌ای را نیز میان رتبه‌بندی کشورها بین سال‌های ‪ 2011‬و ‪ 2013‬انجام داده است‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫ایران در سال ‪ 2001‬رتبه ‪ 114‬داشته است که در سال ‪ 2013‬رتبه بهتری کسب کرده است‪.‬‬ ‫شناسايي ‪ 100‬نمونه گلسنگ در تخت‌جمشيد‬ ‫‪ 60‬سال ديگر تخت‌جمشيد کتيبه ندارد‬ ‫‪ 100‬نمونه گلس��نگ در تخت جمش��يد شناسايي ش��ده که هرکدام در محو‬ ‫کردن نق��وش و کتيبه‌هاي اين بن��اي عظيم جهاني نقش تاثيرگ��ذاري دارند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان اعتقاد دارند که اين گلس��نگ‌ها اگر کنترل نشوند و از بين نروند‬ ‫ظرف ‪ 60‬سال مي‌توانند نقوش و کتيبه‌ها را محو کنند‪.‬‬ ‫آنچه اي��ن روزها تخت‌جمش��يد را تهديد مي‌کند گلس��نگ‌هايي اس��ت که‬ ‫کارشناس��ان اعتقاد دارند شرايط براي رشد و گسترش آنها در کتيبه‌ها و نقوش‬ ‫وجود دارد و اگر اين روند ادامه داش��ته باش��د ديگر اثري از اين نقوش بر جاي‬ ‫نخواهند گذاشت‪.‬کارشناسان تاکيد دارند که اين گلسنگ‌ها ساالنه ‪ 20‬ميليارد‬ ‫تومان به تخت‌جمشيد آسيب وارد مي‌کنند‪.‬يک کارشناس حوزه گلسنگ‌شناسي‬ ‫درباره وضعيت گلسنگ‌هاي تخت‌جمشيد گفت‪ :‬متاسفانه وضعيت وجود و حمله‬ ‫گلسنگ‌ها به نقوش برجسته تخت‌جمشيد نگران‌کننده است و در صورت ادامه‬ ‫اي��ن روند در ‪ 60‬س��ال آينده از تخت‌جمش��يد ديگر نق��وش و کتيبه‌اي باقي‬ ‫نمي‌ماند‪.‬او با انتقاد از اينکه براي از بين بردن اين گلس��نگ‌ها در تخت‌جمشيد‬ ‫به عنوان عظيم‌ترين بناي سنگي جهان اعتباري در نظر گرفته نمي‌شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بحران گلس��نگ به رويش غيرقابل کنترل بر روي آثار صخره‌اي گفته مي‌ش��ود‬ ‫که در تخت‌جمشيد اين گلسنگ‌ها در نقش و نگارها‪ ،‬کتيبه‌ها و خطوط ميخي‬ ‫رش��د کرده و بسيار نگران‌کننده است‪.‬اين کارشناس گلسنگ ادامه داد‪ :‬اهميت‬ ‫تخت‌جمش��يد به نق��ش و نگارها‪ ،‬خطوط ميخي و گل‌هاي لوتوس و س��ربازان‬ ‫هخامنشي است و اگر اين کتيبه‌ها از بين بروند ديگر تخت‌جمشيد ابهت ندارد‪.‬‬ ‫او با تاکيد بر اينکه عمق گلسنگ‌ها در تخت‌جمشيد ‪ 1‬الي ‪ 2‬سانتي‌متر است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر اين روند ادامه داش��ته باش��د کتيبه‌هاي تخت‌جمشيد آرام‌آرام‬ ‫به خاک تبديل خواهند ش��د البته اين روند هم‌اکنون در برخي از قس��مت‌هاي‬ ‫تخت‌جمش��يد قابل رويت است‪.‬او بيان کرد‪ :‬به عنوان نمونه کتيبه‌هاي محوطه‬ ‫تچر به دليل حمله اين گلس��نگ‌ها از بين رفت��ه و ديگر ارزش قبل را ندارد در‬ ‫صورت��ي که ارزش اين کتيبه‌ها بيش از ميلياردها تومان اس��ت‪.‬اين کارش��ناس‬ ‫گلس��نگ با بيان اينک��ه نفوذ‌پذيري يکي از مهم‌ترين خ��واص فيزيکي موثر بر‬ ‫زوال و پوسيدگي سنگ‌هاست‪ ،‬گفت‪ :‬وجود اين مشخصه‌ها به همراه‬ ‫افزايش امکان دسترس��ي به بخش‌هاي داخلي سنگ‪ ،‬زمينه تخريب‬ ‫آن را بوس��يله هر يک از س��ه حالت آب (جامد ‪ ،‬ماي��ع ‪ ،‬گاز) مهيا‬ ‫مي‌کند‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬در س��نگ‌هاي رس��وبي که س��اخت و کاربرد‬ ‫آنها در بنا يا آثار بر خالف جهت اليه‌بندي س��نگ باش��د‪ ،‬به دليل‬ ‫س��هولت نفوذ رطوبت و آب باران‪ ،‬متحمل آسيب بيشتري نسبت به‬ ‫سنگ‌هاي ديگر مي‌شوند‪.‬در اين رابطه سرپرست پايگاه تخت‌جمشيد‬ ‫گفت‪ :‬درباره گلسنگ‌ها يکسري مطالعات را از سال ‪ 82‬در تخت‌جمشيد شروع‬ ‫کرديم که اين مطالعات بر روي گونه‌هاي مختلف گلس��نگ انجام ش��ده است‪.‬‬ ‫مسعود رضايي منفرد افزود‪ :‬فعاليت در مورد اين گلسنگ‌ها همچنان ادامه دارد‬ ‫و فاز دوم آن نيز درحال انجام اس��ت‪.‬او با اش��اره به اينکه در اين خصوص با يک‬ ‫گروه ايتاليايي تفاهمنامه منعقد شده‪ ،‬افزود‪ :‬در اين مدت برخي از گلسنگ‌ها را‬ ‫با ليزر و برخي ديگر با شست‌وشوي کتيبه‌ها از بين برديم اما به خاطر حساسيت‬ ‫تخت‌جمشيد نبايد خطا کنيم و در اين خصوص به دنبال راهبرد علمي و جامع‬ ‫براي مبارزه با اين گلس��نگ‌ها هس��تيم‪ .‬سرپرست پايگاه‬ ‫تخت‌جمش��يد تاکي��د کرد‪ :‬برخ��ي از اين گلس��نگ‌ها را‬ ‫مي‌توان با ليزر و شستشو از بين برد اما براي برخي ديگر‪ ،‬اين اقدامات بي فايده‬ ‫اس��ت اما بايد براي مقابله با گلسنگ‌ها خطا را به حداقل برسانيم‪.‬او يادآور شد‪:‬‬ ‫گلسنگ پديده اي است که تمام سايت‌هاي تاريخي جهان با آن روبه‌رو هستند و‬ ‫کارشناسان يونسکو نيز براي از بين بردن آن هنوز به راهکاري نرسيده‌اند‪.‬رضايي‬ ‫منفرد عنوان کرد‪ :‬اما تا آنجايي که بتوانيم اقدامات مقابله‌اي را انجام داده‌ايم و‬ ‫راهکارهاي علمي را براي از بين بردن گلسنگ‌ها پيگيري خواهيم کرد‪.‬‬ ‫(منبع‪ :‬مهر)‬
‫گردشگری درآینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گام‌به‌گام با کمیل سهیلی‪ ،‬جهانگرد و مدیر پروژه داستان‌های ناگفته ایرانی‬ ‫‪17‬‬ ‫سفر بدون پول با چاشنی مسئولیت‬ ‫آکادمی‬ ‫معرفي رشته مديريت‬ ‫جهانگردي‬ ‫رش��ته مديري��ت جهانگردي يکي از رش��ته‌هاي‬ ‫دانش��گاهي اس��ت که از ن��وع علوم بين رش��ته‌اي‬ ‫است و حتي مي‌توان گفت که مديريت جهانگردي‬ ‫يکي از بين رش��ته‌اي‌ترين علوم اس��ت‪ .‬که در يک‬ ‫تقسيم‌بندي کلي مي‌توان شامل اين موارد دانست‪:‬‬ ‫زبان انگليس��ي‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬رياضي��ات و آمار‪ ،‬دروس‬ ‫مديريتي‪ ،‬دروس علوم اجتماعي‪ ،‬تاريخ و جغرافيا‪.‬‬ ‫پيشينه رشته‪:‬‬ ‫رشته مديريت جهانگردي براي اولين بار در سال‬ ‫‪ 1374‬در ايران راه‌اندازي ش��د‪ .‬اولين دانش��گاهي‬ ‫که اين رش��ته را وارد سيستم آموزشي کشور کرد‬ ‫دانشگاه عالمه طباطبايي بود‪ .‬در واقع اين دانشگاه‬ ‫را مي‌توان پدر علم گردش��گري کش��ور دانس��ت‪.‬‬ ‫اين دانش��گاه همچنين در س��الهاي بعد‪ ،‬دوره‌هاي‬ ‫کارشناس��ي ارشد و دکترا را نيز راه انداري کرد که‬ ‫در اين موارد نيز پيشرو در بخش آموزش گردشگري‬ ‫کش��ور بود‪ .‬اين رشته به مرور جاي خود را در بين‬ ‫رشته‌هاي دانش��گاهي در دانشگاههاي مختلف باز‬ ‫کرد‪ ،‬به صورتي که هم‌اکنون شاهد آن هستيم که‬ ‫در تمام انواع دانشگاه‌هاي ايران (دولتي‪ ،‬آزاد‪ ،‬پيام‬ ‫نور‪ ،‬غيرانتفاعي‪ ،‬علمي کاربردي) ارائه مي‌ش��ود‪ .‬از‬ ‫جمله دانش��گاه‌هايي که نسبت به پذيرش دانشجو‬ ‫در اين رش��ته اقدام مي‌کنند‪ ،‬مي‌توان به دانش��گاه‬ ‫عالم��ه طباطبايي‪ ،‬ته��ران‪ ،‬تبريز‪ ،‬ش��يراز‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫سمنان‪ ،‬مازندران و … اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سيستم آموزشي‪:‬‬ ‫گروه آینه‪ :‬فکر می‌کنید برای سفر چقدر باید هزینه کنید؟ پول کالن و هتل‌های مجلل و پروازهای‬ ‫درجه یک رزرو کرده باشید و یک راهنمای تور هم بگیرید که همه جا را به شما معرفی کند؟ احتماال‬ ‫این یکی از روش‌های مرسوم برای بیشتر مردم است‪ .‬اما شاید تجربه‌های دیگر هم باشد‪ .‬تجربه‌ای که‬ ‫در آن نه تنها هزینه‌‌های گزاف سفر جایی ندارد‌‪ ،‬بلکه رسالتی را دنبال می‌کند که در آن قرار است‬ ‫صلح و دوستی میان ملت‌ها برقرار شود‪ .‬قرار است تصویر‌های قالبی رسانه‌ها از کشورها‪ ،‬جای خود را‬ ‫به تصویری واقعی از جامعه‌ای بدهد که مردم آن با همه تفاوت‌های قومی و فرهنگی و نژادی‪ ‌،‬اعضای‬ ‫جامعه‌ای بزرگ به نام بشریت هستند‪ ‌،‬تا دوباره همان روایت بنی‌آدم اعضای یکدیگرند‪ ،‬در قلب‌ها‬ ‫نقش بندد‪.‬‬ ‫‹ ‹• گامی تازه در سفر‬ ‫حاال همه این حرف‌ها‪ ،‬در مقام شعار و آرزو نیست‪.‬‬ ‫یک نفر از همین ایران راه افتاده و پروژه‌ای را دنبال‬ ‫می‌کند که ش��اید برای خیلی‌ها باور کردنی نیست‪.‬‬ ‫ش��اید کسی فکرش را هم نمی‌کند که یک نفر بلند‬ ‫ش��ود و بدون هیچ حمایت دولتی‪ ،‬راهی را آغاز کند‬ ‫که ماحصل آن اش��تیاق س��اکنان دیگر سرزمین‌ها‬ ‫برای سفر به ایران باشد؛ چرا که آنها ایران را تنها از‬ ‫رهگذر رسانه‌هایی می‌شناسند که روایت‌شان به دور‬ ‫از غرض‌ورزی‌های مناسبات دنیای سیاست نیست‪.‬‬ ‫اینجاست که پروژه‌های مستقل می‌تواند راهی باشد‬ ‫برای گش��ودن درهای تازه در دنیای��ی که می‌تواند‬ ‫صلح‌آمیز باشد‪.‬‬ ‫«داس��تان‌های ناگفته ایرانی» پروژه‌ای مس��تقل‬ ‫است که در خردادماه ‪ ۱۳۹۲‬کلید خورد‪ .‬هدف این‬ ‫پروژه معرفی فرهن��گ و جامعه ایرانی به مخاطبان‬ ‫غیرایران��ی بود‪ .‬این پروژه به صورت ارائه ش��فاهی و‬ ‫تماشا و بررسی جامعه شناختی فیلم‌های ایرانی در‬ ‫کشورهای مختلف برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫کمیل س��هیلی‪ ،‬فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارش��د‬ ‫ت فرهنگ��ی و رس��انه از دانش��گاه ته��ران‬ ‫مطالع��ا ‌‬ ‫«داستان‌های ناگفته ایرانی» را پایه‌گذاری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹• جهانگردی با ‪ 150‬دالر‬ ‫س��هیلی حاال در ش��رق آس��یا اس��ت‪ ،‬به صمت‬ ‫می‌گوید‪ :‬ایران کشوری است که به دالیل مختلف با‬ ‫پیش زمینه‌های غلط زیادی در نقاط مختلف جهان‬ ‫روبروس��ت‪ .‬این را وقتی بهت��ر درک می‌کنید که از‬ ‫ای��ران چند قدم آن‌طرف‌تر بروید‪ .‬از همین مرزهای‬ ‫ترکی��ه و دوحه گرفته تا مکزیک و امریکا و اندونزی‬ ‫و ‪. ...‬‬ ‫او به قول خودش همیش��ه عاشق س��فر بوده و از‬ ‫تجربیاتی می‌گوید که در سفرهایش پیش آمده بود‬ ‫زمانی که خارجی‌ها متوجه می‌ش��دند ایرانی است‪‌،‬‬ ‫واکنش‌هایی داشتند که او را ناراحت می‌کر ‌د و باعث‬ ‫شد این پروژه را کلید بزند‪.‬‬ ‫خ��ودش ادامه می‌دهد‌‪ :‬اینه��ا زمینه‌هایی را برایم‬ ‫بوجود آورد تا به س��هم خ��ودم کاری کنم‪ .‬وقتی از‬ ‫پایان‌نامه کارشناس��ی ارش��دم در دانش��گاه تهران‬ ‫دفاع کردم‪ ،‬س��فری بی‌مقصد را در ایران آغاز کردم‬ ‫که بی��ش از ‪6‬ماه مرا به گوش��ه‌های دیده و نادیده‬ ‫س��رزمین‌مان برد‪ .‬قومیت‌های مختل��ف‪ ،‬اعتقادات‬ ‫گوناگون‪ ،‬س��بک زندگی‌ها و البته آنچه که هیچگاه‬ ‫تغیی��ر نمی‌کرد‪ .‬میهمان‌نوازی مردم که همه و همه‬ ‫توشه‌ای شد برایم که هیچگاه دانشگاه نمی‌توانست‬ ‫آن را به من بدهد‪.‬‬ ‫کمیل س��هیلی بع��د از گذران��دن دوران خدمت‬ ‫س��ربازی به س��بک م��ورد عالقه‌اش یعنی س��فر با‬ ‫ماش��ین‌های گذری را آغاز کرد‪ ،‬خودش در این باره‬ ‫می‌گوی��د‌‪ :‬آگاهانه و از آنج��ا که با ایده خارج کردن‬ ‫پول از ایران برای سفر و نیز وابسته به پول بودن در‬ ‫سفر موافق نبودم‪ ،‬به این دلیل که و به دنبال تولید‬ ‫در سفر بودم و نه فقط هزینه کردن؛ با بودجه ‪150‬‬ ‫دالری ایران را ترک کردم‪.‬‬ ‫‹ ‹• همیشه نیمه پر لیوان هم هست‬ ‫او ادامه می‌دهد‪ :‬اینجا بود که به ایده «داستان‌های‬ ‫ناگفته ایرانی» رسیدم‪ .‬خب‪ ،‬موقعیت من برای سفر‬ ‫تقریبا از هر مس��افر دیگری در جهان بدتر اس��ت‪.‬‬ ‫را به اجرا بگذاریم‪.‬‬ ‫‹ ‹• محبت و دوستی‪ ‌،‬سرمایه اصلی‬ ‫این فعال اجتماعی س��فرش را به س��مت س��مت‬ ‫روس��یه ادامه داده بود‌‪ ،‬البته با ماشین‌های گذری و‬ ‫در شهر «روستاو ندون» متوقف شد و پروژه‌اش را ‪2‬‬ ‫روز آنجا اجرا کرد‪.‬‬ ‫بر اساس گفته‌های این جهانگرد و فیلم‌ساز ایرانی‪،‬‬ ‫گویا در این سفر همه بسیار کنجکاو بودند که تصویر‬ ‫درس��تی از زندگی و فرهنگ ایرانی داشته باشند و‬ ‫همه چیز برای‌شان جدید و جالب بود‪ .‬البته در این‬ ‫سفر مردم شهرهایی که به آنجا وارد می‌شد‪ ،‬حسابی‬ ‫همراهی‌اش می‌کردند‪ .‬خودش می‌گوید‌‪ :‬می‌خواهم‬ ‫بگوی��م که چط��ور بدون هی��چ بودج��ه و صدالبته‬ ‫حمایت مادی و معنوی ارگانی‪ ،‬فقط با قدرت مردم‬ ‫قدم به قدم توانس��تم با پ��روژه جلو بروم و محبت و‬ ‫دوستی سرمایه اصلی ام در سفر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹• از سنت‌پترزبورگ تا شرق آسیا‬ ‫س��هیلی س��پس به س��نت‌پترزبورگ و مدرس��ه‬ ‫داش�تم‪ .‬از معتبرترین دانش�گا ‌ههای‬ ‫اندونزی ب�ودم و ارائ ‌ههای زیادی آنجا‬ ‫ح�دود ‪ 11‬م�اه در‬ ‫تغییراتی را متناسب با فضای جدید و‬ ‫یلم مستند‪ .‬البته همیشه و در هرجا‬ ‫اندونزی تا جشنواره ف‬ ‫مخاطبان جدید ارائه می‌دادم‪.‬‬ ‫با کار ما آشنا شد و پس از هماهنگی‪،‬‬ ‫هدفش پخش اید ‌ههای جذاب است‪،‬‬ ‫یک گروه فرانسوی که‬ ‫نیز توسط رسان ‌هشان منتشر کردند‪.‬‬ ‫نهای ناگفته ایرانی را‬ ‫ایده پروژه داستا ‌‬ ‫به ایران سفر کرده‪ ،‬از من خواست تا‬ ‫ی‪-‬آلمانی‌ام هم به نام «آنجا» که ‪2‬بار‬ ‫یکی از دوستان ژاپن‬ ‫هم از کارش شد و احتماال در آینده‬ ‫در آلمان ارائه دهد که استقبال خوبی‬ ‫ایده را در دانشگاهش‬ ‫بیشتر با پروژه همکاری داشته باشد‪.‬‬ ‫ما حتی یک کارت معتبر بانکی‬ ‫هم نداریم‪ ،‬ویزا مشکل است‪ ،‬ارزش پول پایین آمده‬ ‫و ت��ازه آن پی��ش زمینه‌های غلط هم که هس��ت‪...‬‬ ‫زبان‌مان را هم که هیچ کجا نمیفهمند‪ ...‬اما همیشه‬ ‫نیمه پری هم هس��ت‪ ...‬فهمیدم که همه اینها باعث‬ ‫ش��ده که تصویر چندان��ی از ایران‪ ،‬ب��ه جز تصاویر‬ ‫جانبدارانه اخبار‪ ،‬از ایران به مردم جهان نرس��یده و‬ ‫کمتر کس��ی هم به ایران سفر کرده است؛ با اینحال‬ ‫همه از آنجا که زیاد اس��م ایران را حداقل در اخبار‬ ‫میشوند کنجکاوند بدانند واقعا داخل ایران چه خبر‬ ‫است‪.‬‬ ‫این فع��ال اجتماعی در مورد تصمیمش می‌گوید‪‌:‬‬ ‫تصمیم گرفتم از مردم ش��هرهایی که به آنجا س��فر‬ ‫می‌کن��م بخواهم که برای��م موقعیت‌هایی را ترتیب‬ ‫دهند تا کنار هم بش��ینیم و از ایرانی که نشنیده‌اند‬ ‫بگوییم‪ .‬و من از تجربیاتم در زندگی و سفر در ایران‬ ‫بگویم و داس��تان زندگی چند تن از دوس��تانم را به‬ ‫عنوان نمونه از زندگی جوانان ایرانی برای‌شان بازگو‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫سهیلی البته اضافه می‌کند‪ :‬مطهر امیری‪ ،‬دوست‬ ‫نزدیک��م که ای��ده را باهم پرورش دادی��م تا ایروان‬ ‫همراه��ی‌ام ک��رد‪ .‬از طریق ش��بکه‌های مخصوص‬ ‫س��فر در فضای مجازی ایده‌مان را منتش��ر کردیم‬ ‫و نخس��تین جواب از اولین ش��هر رسید‪ .‬یک گروه‬ ‫مستقل که نمایش فیلم هفتگی دارند و از ما دعوت‬ ‫کردند تا فیلم کوتاه ایرانی نشان دهیم و پروژه مان‬ ‫فیلم‌سازی دعوت ش��د و مستند «بعد از لنینگراد»‬ ‫را ه��م آنجا کلید زد‪ .‬در این مس��تند تحمل عقاید‬ ‫مختلف در پترزبورگ را با بررس��ی زندگی مسلمان‬ ‫شده‌های روس آنجا بررسی کرد‪.‬‬ ‫او از س��نت‌پترزبورگ ب��ه مس��کو رف��ت و پس از‬ ‫حدود ‪ 3‬ماه‪ ،‬از طرف دولت اندونزی برای آش��نایی‬ ‫با فرهنگ‌ش��ان به مدت یکسال بورسیه‌ای گرفت و‬ ‫راهی جاکارتا شد‪ .‬پروژه‌اش را آنجا نیز پیش برد‪.‬‬ ‫سهیلی می‌گوید‪ :‬در این میان همواره سعی کردم‬ ‫بیش��تر و بیشتر از ایران بخوانم تا بهتر بفهمم و یاد‬ ‫بگیرم‪ .‬مدتی حتی سعی کردم نقالی را تجربه کنم‪،‬‬ ‫در یکی دو ارائه نقالی‌ای مبتدی اجرا کردم که برای‬ ‫شرکت‌کننده‌ها حسابی جالب بود‪ .‬بنابراین رفته‌رفته‬ ‫بیش��تر روی آن متمرکز ش��دم و ترجمه انگلیسی‬ ‫اش��عار را هم پیدا کردم و تالش کردم تا به دو زبان‬ ‫نقالی کنم‪ .‬که مخاطب هم با آوای زبان فارسی آشنا‬ ‫شود‪ ،‬هم بتواند داستان را دنبال کنم‪.‬‬ ‫این جهانگرد ایرانی در حال حاضر در کشور نپال‬ ‫اس��ت و در این‌باره می‌گوید‪ :‬نپال یکی از فقیرترین‬ ‫کشورهای جهان است‪ ،‬اما باز هم مردم همراه خوبی‬ ‫هستند؛ قرار اس��ت بزودی اینجا هم پروژه را دنبال‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫البت��ه گوی��ا مطهر امیری‪ ،‬دوس��ت س��هیلی که‬ ‫پایه‌های پ��روژه را باهمدیگر در ارمنس��تان ریخته‬ ‫بودند‪ ،‬مدتی قبل س��فرش را به اروپ��ا آغاز کرده و‬ ‫پروژه را در دانشگاه اتریش ارائه کرده است‪ ،‬سهیلی‬ ‫در مورد پروژه‌ش��ان می‌گوید‪ :‬تالش‌مان این اس��ت‬ ‫که در حد خودمان‪ ،‬تصویری غیرسیاسی از زندگی‬ ‫روزم��ره ایرانیان و فرهنگ‌مان ب��رای غیرایرانی‌ها و‬ ‫م��ردم عادی که خوراکی ج��ز تلویزیون ندارند ارائه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫او تاکی��د می‌کند‌‪ :‬هرکس��ی که با ای��ده ما موافق‬ ‫اس��ت و میخواهد قدمی بردارد‪ ،‬خوشحال میشویم‬ ‫که با ما همراه شود‪ .‬حتی دوست ارمنی‌ام گفت که‬ ‫می‌خواهد داستان‌های ناگفته ارمنی را راه بیاندازد‪.‬‬ ‫چراکه نه؟ برای رس��یدن ب��ه صلحی دائمی‪ ،‬قبل از‬ ‫هرچیز ما مردم عادی جه��ان باید بهتر همدیگر را‬ ‫بشناسیم‪ ،‬تصویر بااحترام و درست‌تری از هم داشته‬ ‫باش��یم و س��پس با کمک هم و دست به دست هم‬ ‫دنیا را تغییر دهیم‪...‬‬ ‫در سفرش به ایران خیلی تحربیات‬ ‫سنگاپور برایم ایمیلی فرستاد که گفت‬ ‫یکی از شهروندان‬ ‫ی‌جواب نگذارد‪ .‬بنابراین ترتیب ارائه‬ ‫اهد به نوعی میهمان‌نوازی ایرانی‌ها را ب‬ ‫خوبی داشته و می‌خو‬ ‫جاکارتا گرفت‪ ،‬اما متاس�فانه دست‬ ‫اپور را داد و حتی بلیت پرواز را هم از‬ ‫در کتابخانه ملی س�نگ‬ ‫سفارت سنگاپور ویزایم را صادر نکرد!‬ ‫آخر‬ ‫دوره‌هاي کارشناسي مديريت جهانگردي ‪ 4‬سال‬ ‫خواهد بود‪ .‬نظام آموزشي اين دوره واحدي است و‬ ‫کليه دروس نظري و عملي آن در ‪ 8‬س��ال نيمسال‬ ‫تحصيلي ارائه مي‌شود‪ .‬مدت هر نيمسال تحصيلي‬ ‫‪ 17‬هفته و حداقل زمان الزم براي هر واحد نظري‬ ‫‪ 1‬س��اعت در هفته و براي دروس عملي حداقل ‪2‬‬ ‫ساعت تعيين مي‌گردد‪.‬‬ ‫با توجه به قانون توس��عه اقتص��ادي و اجتماعي‬ ‫و فرهنگ��ي کش��ور و نظر به اهمي��ت ويژه صنعت‬ ‫گردشگري در کسب درآمدهاي غيرنفتي و ارتقای‬ ‫س��طح تفاهم بين ملت‌ه��ا و تحکيم مباني وحدت‬ ‫ملي در کش��ور و ارائه شناختي اصولي از جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران و دس��تاوردهاي آن ب��ه جهانيان و‬ ‫نقش اساس��ي و مهم آموزش در تحقق اين اهداف‬ ‫و همچنين در راس��تاي اجراي مصوبه سيصدمين‬ ‫جلس��ه شوراي‌عالي انقالب و ارش��اد اسالمي طرح‬ ‫مش��خصات کلي دوره کارشناس��ي رشته مديريت‬ ‫جهانگردي تهيه و تدوين شد‪.‬‬ ‫نظر به تاکيد اس�لام بر ضرورت امر جهانگردي و‬ ‫نقش آن در بسط روابط بين‌الملل و گسترش منابع‬ ‫اقتصادي کشور و همچنين لزوم تربيت متخصصان‬ ‫کارآمد در جهت ارتقاء کيفي س��طح ارائه خدمات‬ ‫دس��ت‌اندرکاران اين صنعت‪ ،‬رش��ته‌هاي مديريت‬ ‫جهانگردي و هتلداري تاسيس شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹نظام آموزشي‬ ‫نظام آموزشي رشته مديريت جهانگردي به شرح‬ ‫زير است‪:‬‬ ‫دوره‌ه��اي کارشناس��ي مديري��ت جهانگردي ‪4‬‬ ‫س��ال خواهد بود‪ .‬نظام آموزش��ي اين دوره واحدي‬ ‫اس��ت و کليه دروس نظري و عملي آن در ‪ 8‬سال‬ ‫نيمسال تحصيلي ارائه مي شود‪ .1‬مدت هر نيمسال‬ ‫تحصيل��ي ‪ 17‬هفته و حداقل زم��ان الزم براي هر‬ ‫واحد نظري ‪ 1‬ساعت در هفته و براي دروس عملي‬ ‫حداقل ‪ 2‬س��اعت تعيين مي‌گردد‪ .‬درس کارآموزي‬ ‫در ايام تعطيل تابس��تاني بعد از س��ال س��وم طبق‬ ‫برنام��ه‌اي که توس��ط مرکز آم��وزش عالي تدوين‬ ‫خواهد شد انجام مي پذيرد‪.‬‬ ‫ اعطای دانشنامه به فارغ‌التحصيالن اين رشته‌ها‬‫منوط به ارائه گواهي پاي��ان دوره کارورزي خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ تع��داد کل واحد‌ه��اي آموزش��ي و کارورزي‬‫رش��ته‌هاي مديريت جهانگردي ‪ 132‬واحد و رشته‬ ‫مديريت هتلداري ‪ 133‬واحد مي‌باشد‪.‬‬ ‫منبع‌‪ :‬سايت دانشجويان مديريت‬ ‫گردشگري‬
‫روی خط خبر‬ ‫شرايط جديدمشاغل سختو‬ ‫زيان‌آور به زودي ابالغ مي‌شود‬ ‫وزير تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعي‌گفت‪‌:‬‬ ‫توالي مشاغل س��خت و زيان‌آور نياز به‬ ‫اصالح آيين‌نامه داشت که اين اصالحات‬ ‫انج��ام و به زودي ش��رايط جدي��د تصويب و ابالغ‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ايسنا‪ ،‬علي ربيعي اظهار کرد‪ :‬تمام دغدغه‬ ‫دولت در اوايل کار‪ ،‬تامين پول هدفمندي يارانه‌ها بود‬ ‫ضمن اينکه تحريم‌ها اساسي‌تر و بنيادي‌تر بود و اين ‪2‬‬ ‫مقوله زمان زيادي از دولتمردان مي‌گرفت‪.‬‬ ‫وي بيان کرد‪ :‬خوشبختانه اکنون در مسير خوبي‬ ‫در حال حرکت هستيم و شرايط بسيار بهتر از يک‬ ‫سال پيش شده اما استراتژي اصلي دولت همچنان‬ ‫مهار تورم اس��ت‪ .‬ربيعي با اش��اره ب��ه اينکه برخي‬ ‫نقدها به دولت وارد اس��ت که تورم را با چه قيمتي‬ ‫مي‌خواهي��د مهار کنيد و بهتر اس��ت ابتدا از رکود‬ ‫خارج ش��ويم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر از تورم خارج‬ ‫نش��ويم‪ ،‬حتي اگر از رکود بيرون بياييم‪ ،‬به سمت‬ ‫يک اقتصاد ورشکسته مي‌رويم که دير يا زود دوباره‬ ‫دچار رکود مي‌شود‪.‬‬ ‫وزير تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعي در بخش ديگري‬ ‫از س��خنان خود با اش��اره به گاليه‌هايي که از عدم‬ ‫پرداخت تس��هيالت کالن و پول‌ه��اي قابل توجه‬ ‫به صنايع در اغلب اس��تان‌ها مي‌شود‪ ،‬تصريح کرد‪:‬‬ ‫دولت بنا ندارد با بانک‌ها دستوري وارد عمل شود و‬ ‫گرچه در شوراي پول و اعتبار نيز در تالش هستيم‬ ‫ت��ا بانک‌ها را به حمايت از صنايع ترغيب کنيم اما‬ ‫در عين حال در تالش براي حفظ اس��تقالل بانک‬ ‫مرکزي نيز هستيم‪.‬‬ ‫دکتر ربيعي تاکيد کرد‪ :‬عدم تزريق پول پرقدرت‬ ‫به بخش صنعت و توليد باعث شد انتقادها از بانک‌ها‬ ‫شدت بگيرد‪ ،‬ولي به طور قطع شرايط به اين شکل‬ ‫باقي نخواهد ماند‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينک��ه در حال حاض��ر‪ ،‬گراني‌هاي‬ ‫مقطع��ي داريم‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬در مجموع نرخ تورم‬ ‫اکنون قابل قبول است و با توجه به اينکه قول داديم‬ ‫تورم را در نهايت به ‪ 25‬درصد برسانيم‪ ،‬اگر با همين‬ ‫روند به پيش برويم‪ ،‬مي‌توانيم نرخ تورم را به زير ‪25‬‬ ‫درصد نيز برسانيم اما در عين حال بايد از رکود نيز‬ ‫خارج شويم‪.‬‬ ‫وزير تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ي با بيان اينکه‬ ‫‪ 30‬درصد رش��د منفي اقتصاد طي ‪ 8‬سال گذشته‬ ‫داش��ته‌ايم‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬جبران اين رش��د منفي‬ ‫بسيار دشوار اس��ت و هر يک درصد رشد‪ ،‬مساوي‬ ‫با تعداد زيادي شغل حتي همان شغل‌هاي جانبي‬ ‫و غيرمرتبط با توليد است‪ .‬وي با بيان اينکه نياز به‬ ‫نرخ رشد ‪ 6‬درصدي داريم‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفيت اقتصادي‬ ‫کشور در شرايط فعلي بيشتر از اين هم نيست‪.‬‬ ‫وي همچنين با نقدي به دولت گذشته‪ ،‬بيان کرد‪:‬‬ ‫در ‪ 8‬س��ال گذش��ته‪ 700 ،‬ميليارد دالر پول خرج‬ ‫شد اما بي‌عدالتي‪ ،‬تبعيض‪ ،‬فقر و تورم کاهش نيافت‬ ‫و بايد بررس��ي شود که اين پول‌ها کجاست و کجا‬ ‫هزينه شده است‪.‬‬ ‫بدهي ‪ 12‬هزار ميلياردي‬ ‫دولت دهم براي دانشگاه‌ها‬ ‫مع��اون اداري‪ ،‬مالي و مديريت منابع وزارت علوم‬ ‫گفت‪ :‬دانشگاه‌هاي کشور در بخش اعتبارات جاري‬ ‫بيش از ‪ 12‬هزار و ‪ 960‬ميليارد ريال بدهي دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ايسنا‪ ،‬دکتر امید افزود‪ :‬اين بدهي‌ها به‬ ‫طور عمده مربوط به سال‌هاي ‪ 90‬و ‪ 91‬مي‌شود که‬ ‫در اين س��ال‌ها اعتبارات محقق شده دانشگاه‌ها به‬ ‫ترتيب کمتر از ‪ 90‬و ‪63/5‬درصد است‪ .‬وي با اشاره‬ ‫به رايزني‌هاي متعددي که با دولت و مجلس شوراي‬ ‫اسالمي براي تامين اين کسري داشته است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در بخش عمراني نيز بر اس��اس نرخ‌هاي سال‬ ‫گذشته دانشگاه‌هاي کشور بيش از ‪ 27‬هزار ميليارد‬ ‫ريال طرح نيمه‌تمام دارند‪ .‬وي اضافه کرد‪ :‬اين رقم‬ ‫در سال آتي به حدود ‪ 50‬هزار ميليارد ريال افزايش‬ ‫مي‌يابد که با در نظر گرفتن اعتبار ‪3‬هزار ميلياردي‬ ‫بخش عمراني دانشگاه‌ها‪ ،‬اجراي طرح‌هاي يادشده‬ ‫بيش از ‪ 10‬سال به طول خواهد انجاميد‪.‬‬ ‫وي تقويت ارتباط صنعت و دستگاه‌هاي اجرايي‬ ‫ب��ا دانش��گاه‌ها را عاملي مهم در تامين بخش��ي از‬ ‫نيازهاي مالي دانش��گاه‌ها اعالم ک��رد‪ .‬دکتر اميد با‬ ‫بيان اينکه بر اس��اس برنامه چهارم و پنجم توسعه‬ ‫دانش��گاه‌ها بايد به ترتيب ‪ 30‬و ‪ 40‬درصد نيازهاي‬ ‫خود را تامين مي‌کردند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه اين رقم در‬ ‫دانشگاه صنعتي س��هند کمتر از ‪ 20‬درصد است و‬ ‫بايد ت�لاش کرد اين ميزان افزايش يابد‪ .‬وي با بيان‬ ‫اينکه زيرس��اخت‌هاي خوبي براي تحقق اين هدف‬ ‫در دانش��گاه صنعتي سهند ايجاد شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در اي��ن زمينه همچني��ن مي‌ت��وان از کمک‌هاي‬ ‫اس��تاندار آذربايجان‌ش��رقي که نگاهي دانش��گاهي‬ ‫به مس��ائل دارد اس��تفاده کرد‪ .‬دکتر اميد با اشاره‬ ‫ب��ه تاکيدات رهبر معظم انقالب در زمينه توس��عه‬ ‫عملي کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬امروز در کشور تمام مسئوالن‬ ‫براي تحقق اين هدف هم قس��م ش��ده اند و در اين‬ ‫خصوص دولت در بس��ته‌اي که براي خروج از رکود‬ ‫اقتصادي تهيه کرده اس��ت نگاه وي��ژه‌اي به اقتصاد‬ ‫دانش‌بنيان دارد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫روزنامه‬ ‫آمادگی خود را برای بررسی‬ ‫قانون سازمان نظام رسانه‌ای‬ ‫و چاپ دیدگاه‌های مختلف‬ ‫اعالم می‌کند‬ ‫بررسی قانون سازمان نظام رسانه‌ای‬ ‫صدور کارت خبرنگاری حق رسانه‌هاست‬ ‫دیدگاه‬ ‫فرهادخادمي‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫چندي اس��ت ك��ه متن كام��ل پيش‌نويس قانون‬ ‫س��ازمان نظام رس��انه‌اي جمهوري اس�لامي ايران‬ ‫توس��ط معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامي منتش��ر ش��ده اس��ت تا در معرض نقد و‬ ‫بررس��ي كاربلدهاي اين حرفه قرار بگيرد‪ .‬آنچه در‬ ‫اين فرصت از نظرتان مي‌گذرد واكاوي مختصري در‬ ‫اين پيش‌نويس است‪ .‬مس��لم است تمام رسانه‌هاي‬ ‫مكتوب وس��ايبري موجود در فضاي كش��ور همگي‬ ‫غيردولتي هس��تند وتوس��ط بخ��ش خصوصي فارغ‬ ‫از گرايش��ات سياس��ي‌‪ ،‬فكري‪ ،‬اقتص��ادي و‪ ...‬ايجاد‬ ‫شده‌اند‪( .‬البته به جز دو خبرگزاري ايرنا و ايسنا و‪...‬‬ ‫همچنین روزنامه‌ه��اي كيهان‌‪ ،‬اطالعات‪ ،‬جام جم ‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬همشهری‪،‬صمت‪ ،‬شهروند و سایر نشریاتی که‬ ‫وابسته به نهادهای شبه دولتی هستند ‪.‬‬ ‫پس مي‌بينيم تمامی رس��انه‌هاي موجود در كشور‬ ‫كه در اش��كال مختلف روزنام��ه‌‪ ،‬هفته‌نامه‪ ،‬ماهنامه‌‪،‬‬ ‫فصلنام��ه‌‪ ،‬گاهنام��ه و س��ايت‌هاي خبري ك��ه با هر‬ ‫موضوعي منتش��ر مي‌ش��وند‌‪ ،‬يك عقبه ش��خصي و‬ ‫گروهي دارند كه وابسته به دولت نيستند و از بودجه‬ ‫عمومي هم ارت��زاق نمي‌كنند‪ .‬لذا در اين بين حقوق‬ ‫و مزاي��اي قانون��ي مانند حق بيمه و س��اير آنچه كه‬ ‫هر ساله از س��وي وزارت كارتعيين مي‌شود از جيب‬ ‫شخصي صاحب رسانه به تمامي پرسنل اين رسانه‌ها‬ ‫هم پرداخت مي‌شود‪ .‬اما آنچه در اين پيش‌نويس حق‬ ‫قانوني وطبيعي صاحبان و مالكان رسانه‌هاي خصوصي‬ ‫را نقض کرده و به تعبيري زير پا گذاش��ته اس��ت در‬ ‫مبح��ث هفتم اين پيش‌نويس مربوط به صدور پروانه‬ ‫روزنامه‌نگاري مي‌باشد‪ .‬در اينجا الزم است كه بگويم‬ ‫دردهه ‪ 70‬شمسي‌ و پس از آن هم در سال‌هاي اوليه‬ ‫دهه ‪ 80‬چندين نوبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي‬ ‫دردولت‌هاي وقت‌‪ ،‬همين خيز را برداش��تند تا خود‬ ‫را متول��ي صدوركارت خبرنگاري براي ش��اغالن اين‬ ‫حرفه كنند! كه ش��خص نگارنده آن موقع در روزنامه‬ ‫رس��الت با انتشار چند يادداشت وگزارش ازمعترضان‬ ‫به اين رويه بودند و پس از آن هم صاحبان رسانه‌هاي‬ ‫موج��ود با موضع‌گيري خود وزارت ارش��اد را مجبور‬ ‫به عقب‌نشيني نمودند‪.‬اما در كمال تعجب اين‌بار نيز‬ ‫شاهد هستيم كه يك سازمان ظاهرا غيردولتي اما از‬ ‫«بن مايه» دولتي‌ مجددا همين خيز را برداشته است‬ ‫تا به گون��ه‌اي فعاليت روزنامه‌ن��گاران را تحت انقياد‬ ‫خود قرار دهد و پس از آن معلوم نيست كه چه برسر‬ ‫شاغالن رسانه‌ها بيايد؟‬ ‫لذا به نظر مي‌رسد تنظيم‌كنندگان اين پيش‌نويس‬ ‫نمي‌دانن��د كه ص��دور كارت خبرنگاري و به تبع آن‬ ‫حماي��ت از روزنامه‌ن��گار از مس��ئوليت‌هاي ذاتي و‬ ‫درون س��ازماني مالك يك رس��انه است و اين حق‬ ‫را نمي‌ت��وان با هيچ قانون‌ ‪،‬م��اده و تبصره‌اي از وي‬ ‫سلب کرد‪ .‬اما اينكه چرا تنظيم‌كنندگان پيش‌نويس‬ ‫حاض��ر دوب��اره تن ب��ه چني��ن خطاي��ي داده‌اند ‪،‬‬ ‫خودش��ان بايد براي اف��كار عمومي و ش��اغلين در‬ ‫‪16‬‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ‪ 21‬ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ‪15 - 1393‬ﺷﻮﺍﻝ ‪12-1435‬ﺁﮔﻮﺳﺖ ‪2014‬‬ ‫ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫‪ ‬ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ‪ :‬ﻛﻠﻴﺎﺕ )ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ‪ ،‬ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ(‬ ‫ﻣـﺎﺩﻩ ‪ :1‬ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻱ ﺍﺻــﻮﻝ ﺑﻴﺴــﺖﻭﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ‬ ‫ﻳﻜﺼﺪﻭﺷﺼﺖﻭﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﻨﺪ »ﺍﻟﻒ« ﻣﺎﺩﻩ ‪ 10‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ‪ ،‬ﻣﺼــﻮﺏ ‪ 1389‬ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘــﻮﻕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻱﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻱ ﺣﻀــﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﻓﻌــﺎﻝ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧــﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪» ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ«‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺎﺩﻩ ‪2‬ـ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ‪ :‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ »ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻣﻮﺳﺴﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ‪ ،‬ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ‬ ‫ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﺑﺨﺸــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻘــﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺭﺳــﺎﻧﻪ‪» :‬ﺭﺳــﺎﻧﻪ« ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻭﺳﺎﻳﻞ‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻤﻌﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺷﻨﻴﺪﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻣﺠﺎﺯﻱ ﻭ‬ ‫ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ‪ :‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻛﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻐﻞ‬ ‫ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻜﺮﻱ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻧﻮﺷــﺘﺎﺭﻱ‪،‬‬ ‫ﺷــﻨﻴﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ‬ ‫ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺎﻏﻠﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ :1‬ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﺡ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼــﺮﻩ ‪ :2‬ﺍﻓــﺮﺍﺩﻱ ﻛــﻪ ﺷــﻐﻞ ﺍﺻﻠــﻲ ﻭ ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻱ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻱ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻲﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺭﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼــﺮﻩ ‪ :3‬ﻣﻨﻈــﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧــﮕﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳــﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪،‬‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺎﺩﻩ ‪ :3‬ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗــﻼﺵ ﺟﻬــﺖ ﺗﺤﻘــﻖ ﺩﻳﻦﻣــﺪﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻇﻠﻢﺳــﺘﻴﺰﻱ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥﻣﺪﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻧﺼﺎﻑ‪ ،‬ﺍﻣﺎﻧﺘﺪﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ‬ ‫ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ‪ ،‬ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﺭﻭﺷــﻨﮕﺮﻱ ﻭ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣــﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎﻱ‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ؛‬ ‫‪2‬ـ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸــﺒﺮﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ؛‬ ‫‪3‬ـ ﻛﻤــﻚ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﺍﻣﻨﻴﺖ‬ ‫ﻣﻠﻲ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ؛‬ ‫‪4‬ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﻨﻔﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ؛‬ ‫‪5‬ـ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ‪ ،‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ‬ ‫ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ؛‬ ‫‪6‬ـ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ؛‬ ‫‪7‬ـ ﻓﺮﺍﻫــﻢ ﻛــﺮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﻠــﻲ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻭ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ؛‬ ‫‪8‬ـ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ :4‬ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﺪﻭﻳــﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ‬ ‫ﺻﻨﻔﻲﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ؛‬ ‫‪2‬ـ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ؛‬ ‫‪3‬ـ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ؛‬ ‫‪4‬ـ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻱ؛‬ ‫‪5‬ـ ﻧﻈــﺎﺭﺕ ﺑــﺮ ﺣﺴــﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺻــﻮﻝ ﺍﺧــﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻱ؛‬ ‫‪6‬ـ ﻧﻈــﺎﺭﺕ ﺑــﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻳﻔــﺎﻱ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ؛‬ ‫‪7‬ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ؛‬ ‫‪8‬ـ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘــﻖ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ؛‬ ‫‪9‬ـ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ؛‬ ‫‪10‬ـ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﺗﺸﻜﻞﻫﺎﻱ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ؛‬ ‫‪11‬ـ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ؛‬ ‫‪ -12‬ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺭﻓﺎﻫــﻲ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ؛‬ ‫‪13‬ـ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ؛‬ ‫‪14‬ـ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻱﺻﻼﺡ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎﻱ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ؛‬ ‫‪15‬ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻱﺻﻼﺡ؛‬ ‫‪16‬ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﻮﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ‪ :‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫‪ ‬ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻭﻝ‪ :‬ﺍﺭﻛﺎﻥ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ :5‬ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻨﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ‬ ‫»ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺷــﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫»ﺷﻮﺭﺍ« ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳــﺎﻧﻪﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱ‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﺍﺳﺘﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ‪.‬‬ ‫ﻭ ـ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪ :‬ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﻲ ﺍﺳــﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺑــﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺒﺤﺚ ﺩﻭﻡ‪ :‬ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ :6‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﻋﺒــﺎﺭﺕ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﻣﺠﻤــﻮﻉ ﺍﻋﻀــﺎﻱ‬ ‫ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ‪ 4‬ﺳﺎﻟﻪ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ‬ ‫ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ :7‬ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ‪ 4‬ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺳﺎﻻﻧﻪ؛‬ ‫‪2‬ـ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ؛‬ ‫‪3‬ـ ﺍﺳــﺘﻤﺎﻉ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ؛‬ ‫‪4‬ـ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻱ ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ؛‬ ‫‪ 5‬ـ ﻣﺬﺍﻛــﺮﻩ ﻭ ﺍﺗﺨــﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴــﻢ ﺩﺭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺍﻣــﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺳــﺘﻮﺭﻛﺎﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼــﺮﻩ ‪ :1‬ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ :2‬ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ 1 ،‬ﺭﻳﻴﺲ‪ 2 ،‬ﻧﺎﻳﺐ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻭ ‪ 1‬ﻣﻨﺸﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ :3‬ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚ‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮﻡ‪ :‬ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ :8‬ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ‪ 8‬ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ‬ ‫ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ‪ 3‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ‪ ،‬ﻳﻚ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﺭﺍﺩﻳﻮ‬ ‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ‪ 2 ،‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﻭﺏ‪ ،‬ﻳﻚ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﻋﻜﺎﺱ ﻭ ﻳﻚ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ‬ ‫‪ 2‬ـ ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷــﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗﺎﻡﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ‬ ‫ﻭﻱ‬ ‫‪3‬ـ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ‬ ‫‪4‬ـ ﻗﺎﺿﻲ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ‬ ‫‪5‬ـ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕﻫﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ‬ ‫‪ -6‬ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺳــﺎﺗﻴﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎ ﺭﺗﺒﻪ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‬ ‫‪ -7‬ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫‪ -8‬ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺧﺒﺮﻩ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺏ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ‬ ‫ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪ :1‬ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﺷــﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺮ ‪ 3‬ﻣﺎﻩ ﻳﻜﺒﺎﺭ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻭﺳﻮﻡ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﻤﻴﺖ‬ ‫ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺁﺭﺍ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪ :2‬ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﺭﻳﻴﺲ‪ 2 ،‬ﻧﺎﻳﺐ ﺭﻳﻴﺲ ﻭ‬ ‫ﻳﻚ ﺩﺑﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﺍﻱ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﻲ ﺍﻋﻀﺎ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﻣﺠﺪﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ :3‬ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺭﻳﻴﺲ ﻳﺎ‬ ‫ﻧﺎﻳﺐ ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺎﺩﻩ ‪ :9‬ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ؛‬ ‫‪2‬ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺷﻮﺭﺍ؛‬ ‫‪3‬ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻱ؛‬ ‫‪ -4‬ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ؛‬ ‫‪5‬ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ؛‬ ‫‪6‬ـ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ؛‬ ‫‪7‬ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺁﻥ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ؛‬ ‫‪8‬ـ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‪ ،‬ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﺭﻳﻴﺴﻪ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ؛‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫‪ -9‬ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ؛‬ ‫‪10‬ـ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ؛‬ ‫‪11‬ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺷــﻤﺎﺭﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤــﺎﻡ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻲﻫﺎ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ‪ ،‬ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ‬ ‫ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛‬ ‫‪12‬ـ ﺍﺟــﺮﺍﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻘــﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ؛‬ ‫‪13‬ـ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ؛‬ ‫‪14‬ـ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻔﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ؛‬ ‫‪15‬ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ؛‬ ‫‪16‬ـ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ؛‬ ‫‪ -17‬ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ‪ 2‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ :‬ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ :10‬ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ‪ ،‬ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ‬ ‫ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺭﺍﻱ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻋﻀﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ‬ ‫ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ‪ 4‬ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼــﺮﻩ ‪ :1‬ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﻧﺨﺴــﺖ ﻫﻴﭻ ﻳــﻚ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻛﺜﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ‪ ،‬ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ 2‬ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻱ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﻡ ﺗﻨﻬﺎ ‪2‬‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﻧﺨﺴﺖ ﺁﺭﺍﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻱ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻓﺮﺩ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﺩ‪،‬‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺬﻛﻮﺭ‪ ،‬ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻲ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ :2‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﻳﻴﺲ ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﺴــﺒﻲ ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﻧﺎﻳﺐ ﺭﻳﻴﺲ‪ ،‬ﺳﻤﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻮﺕ‪ ،‬ﻋﺰﻝ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻱ ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻳﻴﺲ ﺑﻌﺪﻱ‪ ،‬ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺭﺍﻱﮔﻴﺮﻱ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺨﻔﻲ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺭﻗﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺁﺭﺍﻱ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ :3‬ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﻛﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ :4‬ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ‬ ‫ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳــﻮﻡ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ ﺭﺍﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺪﻫﻨــﺪ‪ ،‬ﻭﻱ ﻋﺰﻝ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺘﻲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ :11‬ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﺁﻥ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ :1‬ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ :2‬ﺩﻋﻮﺕﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺘﺒﺎ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﺩﻋﻮﺕﺷﺪﮔﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺎﺩﻩ ‪ :12‬ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ؛‬ ‫‪2‬ـ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ؛‬ ‫‪3‬ـ ﺗﺪﻭﻳــﻦ ﻣﻨﺸــﻮﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓــﻪﺍﻱ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧــﮕﺎﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﺷﻴﻮﻩﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ؛‬ ‫‪4‬ـ ﺗﺪﻭﻳــﻦ ﺿﻮﺍﺑــﻂ ﻭ ﺷــﻴﻮﻩﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺧــﺎﺹ ﺻﻨﻔﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﺒﻴﻞ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﺻﻨﻔﻲ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ؛‬ ‫‪5‬ـ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣــﻊ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ؛‬ ‫‪6‬ـ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻧﺎﻥ؛‬ ‫‪7‬ـ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺸــﺮ ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ؛‬ ‫‪8‬ـ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣــﻮﺯﻱ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻱ ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻛﻪ ﺑﻪﻭﺳــﻴﻠﻪ ﻭﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍ‬ ‫ﻣﻲﺭﺳﺪ؛‬ ‫گروه آینه‪ :‬مش��کالت زیست‌محیطی‬ ‫تهران یک��ی دوتا نیس��ت و از ریزگردها‬ ‫گرفت��ه ت��ا بح��ران آب هر ک��دام برای‬ ‫نگرانی‌ها کافی اس��ت‪ ،‬ام��ا در این میان‬ ‫آلودگی هوا یکی از مش��کالتی است که‬ ‫اگرچه از ش��دت آن با فاصل��ه گرفتن از‬ ‫فصل س��رما و حذف بنزین پتروش��یمی‬ ‫کاس��ته شده‪ ،‬اما همچنان وضعیت هوای‬ ‫تهران در شرایط مطلوب نیست‪ .‬شاید با‬ ‫ش��نیدن آلودگی هوا‪ ،‬بنزین پتروشیمی‬ ‫نخستین چیزی باشد که به ذهن خطور‬ ‫کند با این حال‪ ،‬ش��اید تعجب کنید اگر‬ ‫گفته شود حدود ‪ 80‬درصد آلودگی‌های‬ ‫شهر تهران به خودروهای فرسوده وابسته‬ ‫اس��ت‪ .‬این را اقبال شاکری عضو شورای‬ ‫شهر تهران گفته و ادامه داده بود‪ :‬در شهر‬ ‫خودروهای فرس��وده بسیاری وجود دارد‬ ‫که باید جمع‌آوری شوند‪ ،‬تا زمانی که این‬ ‫خودروها جایگزین نشوند نمی‌توان انتظار‬ ‫داش��ت که آلودگی هوای تهران برطرف‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنی��ن ب��ه گفته عض��و دیگر‬ ‫کمیس��یون عمران و حمل‌ونقل شورای‬ ‫ش��هر‪ 8800 ،‬دس��تگاه یعنی ‪ 11‬درصد‬ ‫از تاکس��ی‌های تهران کاملا فرسوده‌اند و‬ ‫نیاز به نوس��ازی دارند‪ .‬ابوالفضل قناعتی‬ ‫عنوان کرده بود‪ :‬اس��تفاده از خودروهای‬ ‫هیبری��دی در ناوگان تاکس��یرانی باعث‬ ‫صرفه‌جوی��ی در کاه��ش آلودگ��ی ه��وا‬ ‫و بهب��ود خدمات‌رس��انی به ش��هروندان‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی با بیان اینکه یک دستگاه‬ ‫خ��ودروی هیبری��دی ب��رای پیمای��ش‬ ‫مس��افت ‪ 200‬کیلومتر‪ ،‬فق��ط ‪ 1/5‬لیتر‬ ‫بنزین مص��رف می‌کند‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬این‬ ‫در حالی اس��ت که یک دستگاه خودروی‬ ‫بنزین��ی ب��رای پیمایش همی��ن میزان‬ ‫مس��افت‪ ،‬حداقل ب��ه ‪ 20‬لیتر بنزین نیاز‬ ‫دارد و مص��رف ای��ن خودروها ‪ 10‬تا ‪15‬‬ ‫براب��ر خودروه��ای هیبریدی اس��ت‪ .‬در‬ ‫همین رابطه‪ ،‬استاندار تهران ماه گذشته‬ ‫گفته بود‪ :‬پیشنهاد جایگزینی خودروهای‬ ‫هیبریدی به جای تاکس��ی‌های فرسوده‬ ‫ب��ا راه‌اندازی خ��ط مونت��اژ و تولید این‬ ‫نوع خودروها در ‪ 2‬خودروس��ازی بزرگ‬ ‫کش��ور به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ارس��ال ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته حس��ین‬ ‫هاش��می هم‌اکن��ون ‪81‬ه��زار خ��ودرو‬ ‫تاکس��ی در ته��ران تردد می‌کن��د که از‬ ‫میان آنها ‪ 8500‬پیکان فرس��وده اس��ت‪.‬‬ ‫اگرچ��ه جایگزینی خودروهای فرس��وده‬ ‫ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‬ ‫ﮔـﺮﻭﻩ ﺁﻳﻨﻪ‪ :‬ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻛﻪ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻧﻈﺎﻡﻣﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺳـﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳـﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﻣـﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸـﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺧـﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻲﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻫـﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺪﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ 100‬ﺭﻭﺯ ﻧﺨﺴـﺖ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺁﻣـﺪﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧـﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺷـﺖ‪ ،‬ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﻣﻨﺸـﻮﺭ ﺣﻘـﻮﻕ ﺷـﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺳـﺘﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺭﺳـﺎﻝ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﺪﻱ ﭘﻴﺶ ﻫﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺝ ﻏﻴﺮﺗﻮﺭﻣﻲ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻪ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺸﻮﺭﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻣﻴﺪﻱ ﺍﺳـﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺩﻭﻟﺖ ﮔﺎﻡ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺧﻸ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﺷﺪ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﺗﻬﻴــﻪ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﻋﻀﻮﻳﺖ‬ ‫ﻣــﺎﺩﻩ ‪ :13‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺣﺪﺍﻗﻞ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ‪ 10‬ﺍﺛﺮ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪ؛‬ ‫‪2‬ـ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛‬ ‫‪3‬ـ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ؛‬ ‫‪ ‬ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ :14‬ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ »ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻥ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺳﺴﻪﺍﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪،‬‬ ‫ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋــﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ‬ ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪ :‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻮﺭﺍ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬ﺹ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ :15‬ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﻳﺮ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ؛‬ ‫‪2‬ـ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ؛‬ ‫‪3‬ـ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧــﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻣﻘﻴﻢ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻴﺎﺕ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ؛‬ ‫‪ – 4‬ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪﻫﺎﻱ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ؛‬ ‫‪5‬ـ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻫﻴﺎﺕﻫﺎﻱ ﺑﺪﻭﻱ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ :16‬ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻫﻴﺎﺕ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺭﻳﻴﺲ‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﺩﻩ ‪ -17‬ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻴﺎﻥ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﻱ ﺗﺼﺪﻱ ﺍﻳﻦ ﺳــﻤﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺍﻱ ﻣﺨﻔﻲ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﻖ ﺭﺍﻱ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ‬ ‫ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ -18‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺎ ‪ 200‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﻖ‬ ‫ﺭﺍﻱ‪ 5 ،‬ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ‪ 2‬ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲﺍﻟﺒﺪﻝ؛‬ ‫‪ -2‬ﺑﺮﺍﻱ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ‪ 201‬ﺗــﺎ ‪ 500‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﻖ ﺭﺍﻱ‪ 7 ،‬ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ‪ 3‬ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲﺍﻟﺒﺪﻝ؛‬ ‫‪3‬ـ ﺑــﺮﺍﻱ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ‪ 501‬ﺗــﺎ‬ ‫‪1000‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﻖ ﺭﺍﻱ‪ 11 ،‬ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ‪ 4‬ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻋﻠﻲﺍﻟﺒﺪﻝ؛‬ ‫‪4‬ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ‪ 1000‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﻖ ﺭﺍﻱ‪ 15 ،‬ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ‪ 5‬ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲﺍﻟﺒﺪﻝ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ :1‬ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺎﺕﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫــﺎﻱ ‪ 1‬ﺗﺎ ‪ 4‬ﻣﻲﺑﺎﻳﺴــﺖ ﺣﺪﺍﻗــﻞ ‪ 2‬ﺗﺎ ‪5‬‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧــﮕﺎﺭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ‪ 1 ،‬ﺗــﺎ ‪ 4‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧــﮕﺎﺭ ﻭﺏ‪ 1 ،‬ﺗﺎ ‪3‬‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧــﮕﺎﺭ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﻭ ‪ 1‬ﺗﺎ ‪ 3‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﻋﻜﺎﺱ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ :2‬ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﻫﺮ ‪ 1000‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ‬ ‫ﺣــﻖ ﺭﺍﻱ‪ 3 ،‬ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻳﻚ ﻋﻀــﻮ ﻋﻠﻲﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﻏﻼﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ )‪ (1‬ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ :3‬ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺟــﻮﺩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﻋﻜﺎﺱ ﻳﺎ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧــﮕﺎﺭ ﻭﺏ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﺳــﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ :19‬ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﺯ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺗﺼﺪﻱ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﻛﻞ؛‬ ‫‪2‬ـ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ‬ ‫ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺷﻴﻮﻩﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ؛‬ ‫‪3‬ـ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ؛‬ ‫‪4‬ـ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳــﺮﻩ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕﻫﺎﻱ ﺑﺪﻭﻱ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﻫﻴﺎﺕ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻱ؛‬ ‫‪5‬ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺁﻥ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ‬ ‫ﻋﻀﻮﻳﺖﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ؛‬ ‫‪6‬ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺷﻤﺎﺭﮔﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ :20‬ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ‬ ‫ﻭ ﺣﻜــﻢ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ‪ 4‬ﺳــﺎﻝ ﻣﻨﺼﻮﺏ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪ :‬ﻋﺰﻝ ﺭﻳﻴﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﺩﻩ ‪ :21‬ﺭﺍﻱﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﺩ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺗﺼﺪﻱ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺨﻔﻲ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺭﻗﻪ‬ ‫ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴــﺮﺩ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﺴــﺒﻲ ﺑﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ‬ ‫اين حرفه تعيين کنند‪.‬مهم‌ترين اش��كال بزرگ اين‬ ‫موضوع كه ص��دور پروانه روزنامه‌ن��گاري در اختيار‬ ‫س��ازمان نظام رس��انه‌اي كشور باش��د اين است كه‬ ‫معلوم نيس��ت درگ��ذر زمان‌ مديريت اين س��ازمان‬ ‫ب��ه دس��ت كدام دول��ت و افراد عضو اين س��ازمان‬ ‫باش��د و آنوق��ت اس��ت كه ش��رايط ب��راي محدود‬ ‫ك��ردن فعاليت‌ه��اي روزنامه نگاران آزاد ومس��تقل‬ ‫و منتقد ب��ه هر داليلي مح��دود و حتي غيرممكن‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬ممكن اس��ت تنظيم‌كنن��دگان اين‬ ‫پيش نويس بخواهند س��ازمان نظام پزشكي و نظام‬ ‫به ناوگان تاکس��يراني تا پايان س��ال ‪93‬‬ ‫پيش‌بيني شده است‪.‬‬ ‫وي در راس��تاي مزاي��اي ورود اي��ن‬ ‫تاکس��ي‌ها به ناوگان تاکس��يراني اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اين که يکي از علل مهم‬ ‫آلودگ��ي محيط زيس��ت مي‌تواند وجود‬ ‫تاکس��ي‌ها با سوخت‌هاي فس��يلي باشد‬ ‫ورود اين تاکسي‌ها به ناوگان تاکسيراني‬ ‫مي‌تواند تاثير مستقيم بر کاهش آلودگي‬ ‫محيط زيست داشته باشد‪.‬‬ ‫وي در تکمي��ل گفته‌هاي خود تصريح‬ ‫ک��رد‪ :‬از بزرگترين مزاياي تاکس��ي‌هاي‬ ‫جایگزینی خودروهای‬ ‫فرسوده با خودروهای‬ ‫هیبریدی اگر به مرحله‬ ‫اجرایی برسد گامی‬ ‫بزرگ در راستای‬ ‫بهبود کیفیت زندگی‬ ‫و محیط‌زیست خواهد‬ ‫بود‪ .‬اما به نظر می‌رسد‬ ‫همچنان سنگ‌هایی‬ ‫نه‌چندان کوچک بر سر‬ ‫راه تحقق آن وجود دارد‬ ‫هيبري��دي مي‌ت��وان ب��ه عدم اس��تفاده‬ ‫سوخت‌هاي فسيلي در آن اشاره کرد که‬ ‫عالوه بر تاثير مستقيم بر کاهش آلودگي‬ ‫محيط‌زيس��ت مي‌تواند در ذخيره‌سازي‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ریه‌های تهران در انتظار خودروهای هیبریدی‬ ‫ب��ا خودروهای هیبریدی اگ��ر به مرحله‬ ‫اجرایی برس��د گامی بزرگ در راس��تای‬ ‫بهبود کیفی��ت زندگی و محیط‌زیس��ت‬ ‫خواهد بود‪ .‬اما به نظر می‌رس��د همچنان‬ ‫س��نگ‌هایی نه‌چندان کوچک بر سر راه‬ ‫تحقق آن وجود دارد‪ .‬به تازگی قائم‌مقام‬ ‫معاونت حمل‌ونقل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫تهران گفت‪ :‬در تالش��یم ت��ا خودروهای‬ ‫هیبریدی که مناس��ب تاکس��ی ش��دن‬ ‫هس��تند در فهرس��ت واردات خودرو به‬ ‫کش��ور قرار گیرند‪ .‬حجت‌اهلل بهروز ادامه‬ ‫داد‪ :‬بح��ث کاهش تعرف��ه گمرکی برای‬ ‫ورود تاکس��ی‌های هیبریدی محقق شده‬ ‫ول��ی هن��وز خودروی��ی که م��ورد تایید‬ ‫وزارت صنایع باشدجزء فهرست واردات‬ ‫کش��ور قرار ن��دارد‪ .‬بهروز با بی��ان اینکه‬ ‫نب��ود اس��تاندارد ملی ب��رای خودروهای‬ ‫هیبریدی یکی از مش��کالت عنوان شده‬ ‫برای تایید ورود این خودروها به کش��ور‬ ‫اس��ت عنوان ک��رد‪ :‬رفع این مش��کل در‬ ‫دست پیگیری است و ما جلسات زیادی‬ ‫با وزارت صنایع داشتیم تا بتوانیم در روند‬ ‫جمع‌آوری اطالعات م��ورد نیاز و معرفی‬ ‫خودروهای مورد نظرم��ان به آنها کمک‬ ‫کنیم‪ .‬البته راه‌حل‌هایی برای حل معضل‬ ‫آلودگی هوا به اسقاط خودروهای فرسوده‬ ‫محدود نمی‌شود‪ .‬موتورسیکلت‌های برقی‬ ‫نی��ز ازجمله مواردی هس��تند که زمزمه‬ ‫جایگزین��ی آنها ب��ا موتورس��یکلت‌های‬ ‫بنزینی آغاز شده است‪ .‬به گفته رحمت‌اهلل‬ ‫حافظ��ی ریی��س کمیس��یون س�لامت‪،‬‬ ‫محیط‌زیس��ت و خدمات شهری شورای‬ ‫ش��هر تردد موتورسیکلت‌های بنزینی در‬ ‫طرح ترافیک در س��ال‪ ۹۴‬محدود خواهد‬ ‫شد و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی‬ ‫در تهران ساخته می‌‌شود‪.‬‬ ‫در آخري��ن اظهارنظ��ر پيرام��ون اين‬ ‫موضوع‪ ،‬عضو کميس��يون حمل و نقل و‬ ‫عمران ش��وراي ش��هر تهران گفت‪ :‬طرح‬ ‫ورود تاکس��ي‌هاي هيبريدي ب��ه ناوگان‬ ‫تاکس��يراني‪ ،‬در کميس��يون حمل و نقل‬ ‫و عمران شوراي ش��هر تهران به تصويب‬ ‫رسيد‪.‬‬ ‫به گزارش خبر خودرو‪ ،‬ش��اکري افزود‪:‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري‬ ‫ته��ران ني��ز بر اس��اس مصوبه ‪ 5‬س��اله‬ ‫ش��وراي ش��هر تهران مذاکرات خود را با‬ ‫توليدکننده‌هاي داخل��ي و خارجي آغاز‬ ‫کرده اس��ت و زمان ورود اين تاکس��ي‌ها‬ ‫ﺁﻳﻨﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ‬ ‫سوخت‌هاي فسيلي نيز بسيار موثر باشد‪.‬‬ ‫عضو کميس��يون حمل و نقل و عمران‬ ‫شوراي ش��هر تهران ضمن اشاره به ديگر‬ ‫مزاياي تاکس��ي‌هاي هيبريدي بيان کرد‪:‬‬ ‫اين تاکس��ي‌ها عالوه بر استهالک اندک‪،‬‬ ‫به سبب سرعت کنترل شده تاثير بسيار‬ ‫زيادي نيز در کاهش تلفاتي که مس��بب‬ ‫آن س��رعت زياد خ��ودرو اس��ت خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ش��اکري ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر هزين��ه اين‬ ‫تاکس��ي‌ها در حدي باش��د که خريد آن‬ ‫براي ناوگان مشکل باشد مسلما استقبال‬ ‫نخواهد شد اما طبق پيشنهادات دولت و‬ ‫س��ازمان ش��هرداري قرار بر اين است که‬ ‫هزينه س��وخت مصرفي که با اس��تفاده‬ ‫از اي��ن خودروها ذخيره خواهد ش��د به‬ ‫ص��ورت ياران��ه جهت کمک ب��ه ناوگان‬ ‫پرداخت ش�
‫شناسنامه‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بررسی استانداردها و نحوه بسته‌بندی و مصرف آب معدنی‬ ‫‪19‬‬ ‫اینآب از «گوارایی» استاندارد جاری می‌شود‪...‬‬ ‫حسن فرازمند ـ گروه گزارش‪ :‬کمبود آب و ضرورت هدایت آب‌های‬ ‫تصفیه شده و با کیفیت به عنوان آب شرب و استفاده هر چه بیشتر از‬ ‫آب‌های معدنی در بطری‌ها‪ ،‬بحث استاندارد آب آشامیدنی و تولید آن را به‬ ‫ب معدنی و بهره‌گیری از آن‪ ،‬چندین سال است در سبد مصرفی‬ ‫وجود آورده است‪ .‬آ ‌‬ ‫خانوارها قرار گرفته است و درحال حاضر با توجه به کمبود آب‪ ،‬می‌توان مصرف آب‬ ‫آشامیدنی را از مصرف بهداشتی آن جدا کرد‪ .‬این روش سال‌های طوالنی است که در‬ ‫بسیاری از کشورهای دنیا به مرحله اجرا درمی‌آید‪ .‬این گزارش به نحوه تولید آب استاندارد‬ ‫شرب و نحوه بسته‌بندی آب مصرفی می‌پردازد‪.‬‬ ‫باش��د ی��ا از راه‌ایجاد حفره جمع‌آوری ش��ود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید آب معدنی‬ ‫برای شناختن و تش��خیص یک آب معدنی آب‌ه��ای فوران‌کننده نیز آب‌های چاه بوده که‬ ‫تولید ش��ده در خطوط کارخانه‌های تولید آب مربوط به س��فره‌های آبی زیر فشار هستند که‬ ‫معدن��ی بای��د اس��تاندارد‌های از پیش تعیین در اثر حفر به علت س��طح اختالف ایس��تایی‪،‬‬ ‫شده آن رعایت ش��وند تا اجاز ‌ه تولید و توزیع آب به بیرون (به شکل آرتیزین) فواره می‌کند‪.‬‬ ‫به عقیده تدوین کنندگان استاندارد آب‪ ،‬آب‬ ‫به این ماده حیات��ی در بط ‌ری‌های آب معدنی‬ ‫چاه نیز به آبی گفته می‌شود که از حفر یا ایجاد‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫به همین دلیل کمیس��یون اس��تاندارد آب چاه در زمین که از یک آبخوان گرفته می‌شود‬ ‫آش��امیدنی بس��ته‌بندی ش��ده در س��ازمان‌ به سطح زمین هدایت شود‪.‬‬ ‫استاندارد ملی تشکیل شده است تا تولید آب ‹ ‹ ّآب‌های طبیعی‬ ‫اس��تاندارد‌های آبی به تولیدکنندگان اجازه‬ ‫معدنی در کشور را در کنار سایر نوشیدنی‌های‬ ‫ضروری مشابه به عهده داشته باشد‪ .‬جمع‌بندی می‌دهد که آب حاصل از یخچال‌های طبیعی‬ ‫ب ش��دن توده‌های یخ جدا‬ ‫نظریات کارشناس��ان این کمیسیون است که یا آب حاصل از ذو ‌‬ ‫هر بار منجر به تایید یا رد محتوایی محصوالت ش��ده را با فرآیند ویژه‌ای مورد اس��تفاده قرار‬ ‫تولیدی و قابل عرضه کارخانه‌های س��ازنده و دهد یا از آب‌های موس��وم به «آب‌های آماده»‬ ‫که منشأ زیرزمینی دارند‬ ‫عرضه‌کننده آب بهداشتی‬ ‫و در ش��بکه‌های آبرسانی‬ ‫در بطری‌های بسته‌بندی‬ ‫براساساستاندارد‌های‬ ‫عمومی ی��ا دیگر مجاری‬ ‫می‌ش��ود و ما ب��ا تاییدیه تدوین شده یک بطری آب‬ ‫جری��ان دارند‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫آنهاس��ت که می‌توانیم به‬ ‫آشامیدنیخوببایدیا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫یک مغ��ازه مراجعه کنیم‬ ‫و یک بط��ری آب خنک به‌طورطبیعیدارایامالح‬ ‫بن��د پنج��م ای��ن‬ ‫اس��تاندارد همچنی��ن به‬ ‫از یخچ��ال آن برداری��م‬ ‫باشد یا به آن اضافه شود‬ ‫تولیدکنن��دگان اج��ازه‬ ‫کنیم‪...‬‬ ‫و رف��ع تش��نگی‬ ‫همچنینمی‌تواندبهطور‬ ‫می‌دهد ک��ه تهیه آب در‬ ‫آب گوارا‬ ‫‹ ‹ویژگی‌ه��ای ی��ک آب طبیعیدارایمحتوایگاز‬ ‫بطری‌ه��ا از طری��ق مواد‬ ‫گ��وارا و قابل نوش��یدن و کربنیک باشد یا به آن اضافه افزودنی نی��ز امکان‌پذیر‬ ‫دور از ه��ر ن��وع آلودگی شود‪،‬البتهافزودنهرگونه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بای�د و نبایدهای‬ ‫توس��ط اعض��ای همی��ن‬ ‫مواددیگرمانندشیرین‬ ‫کننده‌هایاطعم‌دهنده‌هابه آب معدنی‬ ‫کمیس��یون در تاری��خ‬ ‫براساس جدول شماره‬ ‫‪ 1381/8/20‬ب��ه تصویب‬ ‫آنمجازنیست‪.‬‬ ‫یک اس��تاندارد ملی ایران‬ ‫رس��ید‪ .‬در آن جلس��ه‬ ‫که به ش��ماره ‪ 1053‬در‬ ‫ویژگی‌های استاندارد‌های‬ ‫آب خ��وب تهی��ه و تعیی��ن و تدوین ش��د و تاریخ ‪ 1374‬تدوین ش��ده است آب گوارا باید‬ ‫س��ازمان استاندارد به اس��تناد مجوز بند یکم دارای ویژگی‌ه��ای فیزیکی عمده‌ای باش��د و‬ ‫م��اده ‪ 3‬قانون اس��تاندارد (مص��وب بهمن‌ماه شرایط جمع‌آوری آب‌های زیزمینی نیز باید به‬ ‫‪ )1371‬ای��ن ویژگی‌های قانون��ی را در اختیار گونه‌ای باش��د که خواص فیزیکی‪ ،‬ترکیبات و‬ ‫رسانه‌ها گذاشت‪ ،‬تا مردم با اطالع یافتن از این کیفیت آب را پیش از تصفیه تغییر ندهد و نیز‬ ‫ویژگی‌ها یک آب بسته‌بندی خوب را تشخیص هنگام حمل آب از محل استخراج‪ ،‬جمع‌آوری‬ ‫و انتقال آن به خط تولید واحدهای بسته‌بندی‪،‬‬ ‫دهند و با اعتماد کامل آن را بنوشند‪.‬‬ ‫ویژگی‌های ترکیبی آب دچار تغییر نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹استاندارد تدوین شده‬ ‫همچنی��ن تصفیه‌ه��ای فیزیک��ی‪ ،‬حرارتی‪،‬‬ ‫براس��اس اس��تاندارد‌های تدوین ش��ده یک‬ ‫بط��ری آب آش��امیدنی خوب باید ی��ا به‌طور ش��یمیایی ی��ا ضدمیکروب��ی ایمن ک��ه برای‬ ‫طبیع��ی دارای امالح باش��د یا ب��ه آن اضافه بس��ته‌بندی کردن آب‌ها مجاز ش��ده‌اند‪ ،‬نباید‬ ‫ش��ود همچنین می‌تواند به طور طبیعی دارای ترکیب��ات اولی��ه آب را تغییر ده��د یا موجب‬ ‫محتوای گاز کربنیک باشد یا به آن اضافه شود‪ ،‬ایج��اد ترکیبات دیگری در آب ش��ود و بر این‬ ‫البته افزودن هرگونه مواد دیگر مانند ش��یرین اس��اس آب‌های زیرزمینی نبای��د تاثیرپذیر از‬ ‫آب‌های س��طحی باشند‪ ،‬زیرا برخی از آب‌های‬ ‫کننده‌ها یا طعم‌دهنده‌ها به آن مجاز نیست‪.‬‬ ‫زیرزمینی همان طوری که از منابع جغرافیایی‬ ‫‹ ‹محل تامین آب‌های معدنی‬ ‫ه��ر مصرف‌کنن��ده‌ای حق دارد ک��ه از ما یا خود اس��تخراج می‌ش��وند‪ ،‬ممکن است حاوی‬ ‫از تولیدکنن��ده یا از فروش��نده و عرضه‌کننده مقادی��ر زیادی از مواد معدن��ی نامطلوب مثل‬ ‫‪ 2‬ص��دم درص��د و س��لنیوم ‪ 5‬ص��دم درصد‬ ‫می‌توان��د به عن��وان امالح مج��از در آب‌های‬ ‫معدنی وجود داشته باشند و در غیر این صورت‬ ‫بطری حاوی آب غیرمجاز خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته‌بندی آب‌های بهداشتی‬ ‫آب‌های بهداشتی بسته‌بندی شده نیز باید‬ ‫در ش��رایط بهداشتی طبق اس��تاندارد تدوین‬ ‫ش��ده ‪ 6305‬مص��وب س��ال ‪ 1381‬تولی��د و‬ ‫بسته‌بندی شوند و ویژگی‌های میکروبیولوژی‬ ‫این‌گونه آب‌ها باید مطابق با اس��تاندارد شماره‬ ‫‪ 6262‬مصوب س��ال ‪ 1381‬باش��د و مناسب‬ ‫بودن منش��ا آب باید به تایید مراجع قانونی و‬ ‫ذی‌صالح کشور مثل وزارت نیرو و سازمان‌های‬ ‫آب منطقه‌ای کشور برسد‪.‬‬ ‫البته استانداردهای دیگری هم برای شناخت‬ ‫تولید و عرضه آب بهداش��تی مناس��ب تدوین‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬مثال اس��تاندارد ش��ماره ‪6305‬‬ ‫مصوب س��ال ‪ 1381‬درب��اره پاکیزگی ظروف‬ ‫و نفوذناپذیر بودن آن و نیز اس��تاندارد شماره‬ ‫‪ 4470‬مصوب ‪ 1377‬در زمینه برچسب‌گذاری‬ ‫م��واد غذای��ی از پیش بس��ته‌بندی ش��ده که‬ ‫تولیدکنندگان ملزم به رعایت آن هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹باور کردن آب بهداشتی!‬ ‫با ذکر این همه قوانین و اس��تاندارد‪ ،‬ش��ما‬ ‫حق دارید که االن بپرس��ید آیا تولیدکنندگان‬ ‫آب بسته‌بندی حوصله رعایت کردن این همه‬ ‫قانون را دارند؟ و آیا همه اس��تانداردهای ذکر‬ ‫شده اجرا می‌شود؟‬ ‫صب��ر کنید‪ ،‬عجله نکنید‪ .‬هنوز بس��یاری از‬ ‫موارد اس��تانداردهای تدوین شده در حوزه آب‬ ‫بسته‌بندی شده را برایتان توضیح نداده‌ام بهتر‬ ‫است بدانید که براساس همین استانداردها آب‬ ‫ح��اوی گازکربنیک که با گاز طبیعی محبوس‬ ‫در خود بس��ته‌بندی می‌ش��ود بای��د با عبارات‬ ‫«گازدار طبیع��ی» یا «جوش��ان طبیعی» به‬ ‫روی برچس��ب بط��ری بیان ش��ود و آب‌های‬ ‫بسته‌بندی شده که به آن گازکربنیک از دیگر‬ ‫منابع افزوده می‌شود باید با عبارات «گازدار» یا‬ ‫«گازدارشده» عرضه شود‪.‬‬ ‫همچنین کارخانه تولیدکننده ملزم اس��ت‬ ‫ترکیب��ات آهن و گوگرد یا برخی دیگر از مواد‬ ‫باش��ند که می‌توان این مواد را از آب استخراج‬ ‫شده حذف کرد‪.‬‬ ‫براس��اس جدول شماره ‪ 3‬اس��تاندارد ملی‬ ‫ایران که به ش��ماره ‪ 1053‬در سال ‪ 1374‬به‬ ‫تصویب رس��یده است‪ ،‬ترکیبات شیمیایی آلی‬ ‫و سمی موجود در آب‌های بطری شده نباید از‬ ‫حد مجاز تعیین ش��ده در این جدول کمتر یا‬ ‫بیشتر باشد‪ ،‬به طور مثال در این جدول امالح‬ ‫کانی چون باری��م یک درصد‪ ،‬بورات ‪ 5‬درصد‪،‬‬ ‫ُک ُرم ‪ 5‬صدم درصد‪ ،‬مس یک درصد‪ ،‬سیانید‪،‬‬ ‫‪ 7‬صدم درص��د‪ ،‬فلوئور ‪ 5‬هزارم درصد‪ ،‬منگنز‬ ‫‪ 5‬درص��د‪ ،‬آنتی‌موران ‪ 5‬هزارم درصد‪ ،‬جیوه ‪1‬‬ ‫‌ه��زارم درصد‪ ،‬نیکل ‪ 2‬ص��دم درصد‪ ،‬نیتریت‬ ‫می��زان کل مواد جامد موج��ود در بطری آب‬ ‫را روی برچس��ب آن ذک��ر کن��د و مقدار آن‬ ‫برحس��ب میلی‌گرم در لیتر بیان شود و البته‬ ‫س��ایر ترکیبات ش��یمیایی موجود در آب نیز‬ ‫می‌توان��د روی بط��ری ذک��ر ش��ود و نیز آب‬ ‫بسته‌بندی حاوی «فلوراید» باید با واژه «آب‬ ‫فلوئوره» عرضه ش��ود و چنانچه آب یاد شده‬ ‫حاوی بیش از ی��ک میلی گرم در لیتر فلوئور‬ ‫باشد عبارت «حاوی فلوئور» در محل نزدیک‬ ‫به نام محصول ذکر ش��ود و چنانچه آب دارای‬ ‫بیش از ‪ 2‬میلی‌گرم فلوئور در لیتر باش��د باید‬ ‫عبارت «این آب ب��رای نوزادان و کودکان زیر‬ ‫‪ 7‬س��ال مناسب نیست» روی برچسب بطری‬ ‫آب ذکر شود‪.‬‬ ‫آب‌ه��ای معدن��ی در بطری‌ها‪ ،‬این س��وال را‬ ‫بپرسد که «آب داخل این بطری از کدام منبع‬ ‫تامین ش��د ‌ه است؟» س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫انواع منابع تامین آب‌های بهداشتی قابل عرضه‬ ‫در بطری‌ها را در قوانین مربوط به اس��تاندارد‬ ‫آب‪ ،‬مشخص و اعالم کرده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس مناب��ع اصل��ی تامین‌کننده‬ ‫آب‌های زیرزمینی همان آب‌هایی هس��تند که‬ ‫منشا آنها آبخوان‌ها هستند مثل آب چشمه‌ها‪،‬‬ ‫آب‌های فوران کننده‪ ،‬آب چاه یا آب قنات‌ها‪.‬‬ ‫براساس بند چهارم استاندارد آب‪ ،‬آب چشمه‬ ‫ی��ک آب زیرزمینی اس��ت که از یک س��ازند‬ ‫زمین‌شناسی منشا گرفته باشد و ممکن است‬ ‫به‌طور طبیعی به س��طح زمین جریان داشته‬ ‫با ای��ن همه دق��ت نظر و رعای��ت قوانین بالق��وه برای انس��ان ی��ا منب��ع آلودگی آب‬ ‫یاد ش��ده باز ه��م امکان دارد م��ا از خوردن زیرزمینی باشد‪ .‬چاه‌ها باید در مواردی چون‬ ‫یک��ی از همی��ن بطری‌ه��ای آب دچ��ار حفر چاه جدید در نزدیکی آن‪ ،‬تعمیر پمپ‬ ‫مس��مومیت ش��ویم‪ ،‬البته ضروری اس��ت ما آن‪ ،‬آلودگی به کلیفرم‌ها و سایر باکتری‌های‬ ‫قبل از نوش��یدن آب بطری بس��ته‌بندی شده بیم��اری‌زا‪ ،‬باال بودن میزان ش��مارش کلی‬ ‫به محل جغرافیایی برداش��ت و اس��تخراج آن میکروب��ی در آب ی��ا هر رش��د بیولوژیکی‬ ‫آب دق��ت کنیم‪ ،‬محلی که بای��د روی بطری دیگر که مانع انجام درس��ت عملیات شود‪،‬‬ ‫قید ش��ود و حتی نوش��ته ش��ود که «این آب گندزدایی شوند‪.‬‬ ‫البته مخازن ذخی��ره آب نیز باید پیش از‬ ‫از شبکه‌های توزیع دولتی یا خصوصی تامین‬ ‫ش��ده اس��ت» و تاریخ تولید‪ ،‬پایان مصرف و استفاده‪ ،‬گندزدایی ش��ود‪ .‬دستگاه‌هایی که‬ ‫ش��رایط نگهداری نیز روی بطری قید ش��ود‪ .‬برای اس��تخراج مورد استفاده قرار می‌گیرد‬ ‫براساس تاکیداتی که استانداردهای یک آب بای��د به طریقی س��اخته و نگهداری ش��ده‬ ‫مطلوب و مناسب به ما عرضه داشته است یک باش��ند ک��ه از آلودگ��ی پیش��گیری کند و‬ ‫آب خوب باید دارای کدورت مناسب‪ ،‬رنگ‪ ،‬بو مخاطرات برای س�لامتی انسان را به حداقل‬ ‫و طعم طبیعی باشد و میزان روغن به صورت برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخیره وحمل آب‬ ‫شناور در آن مشاهده نشود‪.‬‬ ‫در م��واردی که ذخیره و ترابری آب مورد‬ ‫‹ ‹خوردن آب‌های سمی‬ ‫جدول‌ه��ای اس��تاندارد آب همچنی��ن به اس��تفاده از محل منش��أ تا مح��ل فرآیند‬ ‫م��ا می‌گویند که م��ا می‌توانی��م مقادیری از الزم باش��د باید راهکارهای بهداشتی برای‬ ‫پیش��گیری از آلودگ��ی‬ ‫ترکیبات شیمیایی سمی‬ ‫انجام گی��رد و در صورت‬ ‫آل��ی در آب‌ه��ای ای��ن‬ ‫استاندارد‌هایآبیبه‬ ‫بطری‌ها را هر روز نوش تولیدکنندگاناجازهمی‌دهد لزوم ظ��روف نگهداری و‬ ‫جان کنی��م‪ .‬در جدولی که آب حاصل از یخچال‌های ترابری آب مانند مخازن‪،‬‬ ‫خطوط لوله و تانکرهای‬ ‫که به همین مناس��بت طبیعی یا آب حاصل از ذوب‌‬ ‫آب بای��د ب��ه گون��ه‌ای‬ ‫روی س��ایت س��ازمان‬ ‫شدن توده‌های یخ جدا‬ ‫طراحی و س��اخته شوند‬ ‫اس��تاندارد مل��ی و در‬ ‫شده را با فرآیند ویژه‌ای‬ ‫ک��ه‪ :‬آب مورد اس��تفاده‬ ‫بخش استانداردهای آب‬ ‫مورداستفادهقراردهند‬ ‫را آل��وده نکن��د‪ ،‬به‌طور‬ ‫دیده می‌ش��ود ـ و شما‬ ‫موث��ر از آالینده‌های��ی‬ ‫هم می‌توانید االن آن را‬ ‫یا از آب‌های موسوم به‬ ‫مانن��د گردوغب��ار و دود‬ ‫‌هایی‬ ‫مشاهده کنید ـ سم‬ ‫«آب‌هایآماده»کهمنشأ‬ ‫حفاظ��ت ش��ود‪ ،‬به‌طور‬ ‫کلردان‬ ‫چون دی‌آلدرین‪،‬‬ ‫زیرزمینی دارند و در‬ ‫موث��ر پاکس��ازی و‬ ‫کلروفنوکس��ی استیک‬ ‫شبکه‌هایآبرسانیعمومی‬ ‫گندزدایی شود و کنترل‬ ‫اس��ید ‪ 2‬و ‪ ،4‬د‪.‬د‪.‬ت(یا‬ ‫هم��ان دی‌کل��رو ـ یا دیگر مجاری جریان دارند‪ ،‬آن به‌سهولت امکان‌پذیر‬ ‫استفادهکنند‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫دی‌فنیل‌تری کلرواتان)‪،‬‬ ‫ظروف وی��ژه ترابری و‬ ‫دی کلروات��ان یک و دو‪،‬‬ ‫هپتا کلرو هپتا کلراپوکسید‪ ،‬هگزا کلرو بنزن‪ ،‬نگهداری آب باید از نظر تمیزی و تعمیر در‬ ‫لیندن‪ ،‬متوکس��ی کلر‪ ،‬ترکیبات حلقوی چند وضعیت بهداشتی مناسب قرار داشته باشند‪.‬‬ ‫هس��ته‌ای‪ ،‬االکلر‪ ،‬ال ـ دی ـ کارب‪ ،‬آتر از بن‪ ،‬ای��ن ظروف باید فقط برای ترابری آب برای‬ ‫بنت��ازون‪ ،‬کربوفوران‪ ،‬کلروتول��ورون و‪ ...‬چند بسته‌بندی مورد استفاده قرار گیرند‪.‬‬ ‫در مناطق��ی از تاسیس��ات که در معرض‬ ‫محی��ط خارج��ی ق��رار گرفته‌ان��د (مانند‬ ‫مح��ل بارگیری) بویژه پی��ش از پر کردن و‬ ‫بس��ته‌بندی باید اقدامات پیشگیری‌کننده‬ ‫در طراحی تجهیزات م��ورد نظر قرار گیرد‬ ‫ت��ا از آلودگی ظ��روف مورد اس��تفاده برای‬ ‫بسته‌بندی آب پیشگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹منابع آب‬ ‫این قسمت مربوط به آب مورد استفاده‪،‬‬ ‫ب��رای تمیز کردن و گندزدایی اس��ت‪ .‬این‬ ‫آب نباید برای بس��ته‌بندی مورد اس��تفاده‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬برای تمی��ز و گندزدایی کردن‬ ‫بای��د منابع زی��اد آب آش��امیدنی (به غیر‬ ‫ترکیب س��می دیگر بای��د در آب‌های معدنی از آب م��ورد اس��تفاده برای بس��ته‌بندی)‬ ‫وجود داشته باشند و وجود آنها در آب الزامی در دس��ترس باش��د‪ .‬ویژگی‌ه��ای این آب‬ ‫باید با اس��تانداردهای ملی ای��ران ‪1011‬‬ ‫است!!‬ ‫‹ ‹استخراج‌های استاندارد آب‬ ‫(‪« )1377‬ویژگی‌های میکروبیولوژی آب»‬ ‫اس��تخراج آب هم باید به‌گونه‌ای انجام شود و اس��تاندارد مل��ی ای��ران ‪)1376( 1053‬‬ ‫ک��ه از ورود آب‌های دیگر ج��ز آب مورد نظر ویژگی‌ه��ای فیزیک��ی و ش��یمیایی آب‬ ‫به درون دستگاه اس��تخراج جلوگیری شود و ش��یمیایی آب آش��امیدنی مطابقت داشته‬ ‫نگهبانان ویژه باید در محیط‌های اطراف محل باشد همچنین باید دارای فشار کافی بوده‬ ‫استخراج تردد کنند‪ ،‬سر چاه‌ها و محل خروج و با درجه حرارت مناسب در دسترس باشد‬ ‫آب باید بوس��یله ساختمانی محافظت شود تا و به ح��د کافی از آلودگی حفاظت ش��ود‪.‬‬ ‫از ورود افراد غیرمجاز‪ ،‬حیوانات یا سایر منابع خطوط لوله حمل آب مورد اس��تفاده برای‬ ‫خارجی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫بس��ته‌بندی‪ ،‬باید به ص��ورت کاملا جدا از‬ ‫تجهیزات اس��تخراج آب ه��م باید به روش خطوط لوله س��ایر آب‌ها باشد‪ .‬این خطوط‬ ‫بهداشتی نگهداری شود و نباید دارای خطرات باید با رنگ متفاوت مشخص شود‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫منابع آب زمین و سهم ایران‬ ‫گروه گ�زارش‪ :‬منابع آب ای��ران محدودند و به‬ ‫دلیل بارش اندک و وجود خشکس��الی چند ساله‪،‬‬ ‫این منابع روز به روز کمتر می‌شود‪ .‬به راستی چقدر‬ ‫منابع آب شیرین و شور در دنیا وجود دارد‪.‬‬ ‫چرخه آب کره زمین نش��ان می‌دهد که س��االنه‬ ‫به طور متوس��ط حدود ‪ 57600‬میلیارد مترمکعب‬ ‫حجم آب از س��طح ک��ره زمین تبخیر می‌ش��ود و‬ ‫به همان می��زان نزوالت جوی در س��طح این کره‬ ‫فرو می‌ریزد‪ ،‬مقادیر تبخی��ر و بارندگی اقیانوس‌ها‬ ‫و خش��کی‌ها با هم برابر نیس��تند و می��زان تبخیر‬ ‫متوسط از س��طح اقیانوس‌ها نزدیک به ‪504000‬‬ ‫میلی��ارد مترمکعب در س��ال اس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫فقط ح��دود ‪ 458000‬میلیارد لیت��ر مکعب باران‬ ‫روی آنها می‌ب��ارد‪ .‬تفاضل این دو رقم یعنی حدود‬ ‫‪ 46000‬میلی��ارد مترمکعب به صورت توده‌های ابر‬ ‫به سوی خشکی‌ها حرکت کرده و همراه با ‪72000‬‬ ‫میلیارد مترمکعب تبخیر و تعرق س��االنه در این‌ها‬ ‫جمعا ‪ 118000‬میلی��ارد مترمکعب بارندگی روی‬ ‫خشکی‌ها را به وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫در عوض س��االنه‪ ،‬نزدیک به همین میزان یعنی‬ ‫حدود ‪ 46000‬میلیارد مترمکعب جریان سطحی و‬ ‫زیرزمینی از خش��کی‌ها به اقیانوس‌ها و دریاها وارد‬ ‫می‌ش��ود و چرخ��ه آب در طبیعت ک��م و بیش به‬ ‫همین ترتیب در س��ال‌های مختلف تکرار می‌شود‪.‬‬ ‫متوسط بارندگی سالیانه ایران ‪ 251‬میلیمتر است‬ ‫که اختالف قابل توجهی با متوسط بارندگی هر یک‬ ‫از قاره‌ه��ا دارد و تنها با بارندگی کش��ورهای نیمه‬ ‫خش��ک و صحرایی برخی از قاره‌ها قابل مقایس��ه‬ ‫اس��ت‪ .‬این مقایس��ه نش��ان می‌دهد که متوس��ط‬ ‫بارندگی در س��طح کشور ایران ‪ 831‬میلیمتر و ‪33‬‬ ‫درصد متوسط بارندگی در قاره آسیا ‪ 732‬میلیمتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫متوس��ط س��االنه ری ‌زش‌های جوی در کشور نیز‬ ‫حدود ‪ 413‬میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود و این‬ ‫در حالی است که وسعت ایران ‪ 1/2‬درصد مساحت‬ ‫خش��کی‌ها و ‪ 3/35‬درصد مساحت قاره آسیا است‪.‬‬ ‫بدی��ن ترتیب‪ ،‬حج��م ری ‌زش‌های کش��ور تنها ‪37‬‬ ‫درصد از کل ریزش جوی خشکی‌های دنیا و ‪1/29‬‬ ‫درصد حجم بارش‌های قاره آسیا است‪.‬‬ ‫س��هم ای��ران از موجودی آب کره‌زمین با کس��ر‬ ‫کردن حجم آب تبخیر شده از کل بارندگی مجموع‬ ‫جریان‌های سطحی و زیرزمینی کشور برابر ‪ 117‬تا‬ ‫حداکثر ‪ 120‬میلیارد مترمکعب برآورد شده است‪،‬‬ ‫مقایسه این مقدار آب با حجم امکانات بالقوه منابع‬ ‫آب قاره‌ها تفاوت‌های بارزتری را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫چنانچه مجموع جریان‌های سطحی و زیرزمینی‬ ‫بروس��عت کل خش��کی‌های جهانی تقس��یم شود‬ ‫متوس��ط س��االنه برای هر هکتار از خش��کی‌های‬ ‫کره‌زمین حدود ‪ 2975‬مترمکعب و برای قار ‌ه آسیا‬ ‫‪ 3000‬مترمکعب و برای ایران فقط ‪ 714‬مترمکعب‬ ‫آب برای هر هکتار در س��ال اس��ت به عبارت دیگر‬ ‫سهم امکانات بالقوه منابع آب در ایران کمتر از یک‬ ‫چهارم س��هم آبی اس��ت که به‌طور متوسط به هر‬ ‫هکتار زمین در دنیا و یا قاره آسیا تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫براس��اس آمار‌های س��ازمان فائ��و ‪ 975‬درصد از‬ ‫ذخایر آب کره زمین را آب‌های ش��ور اقیانوس‌ها و‬ ‫دریا‌ها تش��کیل می‌دهد و تنها ‪ 26‬درصد از ذخایر‬ ‫آب کره‌زمین آب‌های ش��یرین اس��ت که قس��مت‬ ‫عمده آن به صورت یخ‌های دائمی قطبی است‪.‬‬ ‫ذخای��ر آب زمینی کش��ور تا عم��ق ‪ 500‬متری‬ ‫حدود ‪1500‬میلیارد مترمکعب برآورد ش��ده است‬ ‫و ب��ا توجه ب��ه اینکه ضریب ذخی��ره در اعماق به‬ ‫س��رعت کاه��ش می‌یابد می��زان ذخی��ره تا عمق‬ ‫‪ 500‬مت��ر حداکث��ر‪ 2‬براب��ر آن و مع��ادل ‪3000‬‬ ‫میلی��ارد مترمکع��ب تخمین زده می‌ش��ود‪ .‬میزان‬ ‫ذخی��ره موجود در دریاچه س��دها (آب س��طحی)‬ ‫و دریاچه‌ه��ای آب ش��یرین کش��ور در ح��دود‬ ‫‪ 43‬میلیارد اس��ت که حدود ‪ 34‬درصد ذخایر دنیا‬ ‫در آب‌های سطحی و دریاچه‌های آب شیرین کشور‬ ‫ما وجود دارد‪.‬‬ ‫اگر امکانات بالقوه منابع آب نس��بت به جمعیت‬ ‫م��ورد توجه قرار گیرد س��هم هر نف��ر از جمعیت‬ ‫‪ 5‬میلی��ارد و ‪ 300‬میلیون��ی دنیا به‌طور متوس��ط‬ ‫‪ 7600‬مترمکع��ب در س��ال خواه��د ب��ود توزی��ع‬ ‫نامتعادل امکانات بالقوه منابع آب در س��طح کشور‬ ‫به‌ویژه در مورد جریان‌های سطحی‪ ،‬مشکل کنترل‬ ‫و انتقال آب از نقطه‌‌ای به نقطه دیگر را نیز به موانع‬ ‫ذکر شده اضافه می‌کند‪.‬‬ ‫سهم اندک ایران از موجودی آب‌های شیرین کره‬ ‫زمین و مش��کالت بهره‌برداری از آن این واقعیت را‬ ‫مطرح می‌س��ازد که عالوه ب��ر ضرورت صرفه‌جویی‬ ‫باید روش‌های مناس��ب اس��تفاده از آب شناسایی‬ ‫و ب��ه کار گرفت��ه ش��ود و از حداکث��ر ظرفیت آب‬ ‫موجود به صورت بهینه با الگو‌های جدید اس��تفاده‬ ‫کرد‪.‬‬
‫اقتصاد گردشگری‬ ‫توسعهدرمسافرت‬ ‫از راه ابریشم تا تسخیر فضا‬ ‫نیم�ا صائب‪ :‬وقتی انس��ان چرخ را اخت��راع کرد‪،‬‬ ‫ارابه‌های چرخ دار نیز س��اخته ش��د تا انسان به فکر‬ ‫س��فر به دوردس��ت‌ها بیفتد‪ .‬پس بای��د جاده‌ها نیز‬ ‫احداث می‌ش��د و این‌گونه ش��د که «سفر» به وجود‬ ‫آمد‪ .‬در دوره باستان «سفر» بیشتر به منظور تجارت‬ ‫صورت می‌گرفت و سومریان در این نوع سفر پیشگام‬ ‫بودند‪ .‬جاده ابریش��م که مسیر مس��افرتی تاجران از‬ ‫ش��رق به غرب بود از مهم‌ترین نشانه‌های آن سفرها‬ ‫بود‪ .‬تا اینکه رومیان س��فرهای تفریحی را به منظور‬ ‫دی��دن بناهای تاریخ��ی مصر و یونان و آس��یا ابداع‬ ‫کردند‪ .‬قرن‌ها گذش��ت تا اینکه سفرهای زیارتی نیز‬ ‫با پیشگامی انگلستان و کلیسای اعظم کانتربوری در‬ ‫قرون وسطی به س��رزمین مقدس شروع شد‪ .‬در آن‬ ‫دوران یهودیان شروع به ابداع سیستم بانکی‌گسترده‬ ‫در سطح اروپا به منظور بازکردن حساب‌های اعتباری‬ ‫برای تاج��ران و زائران در حال س��فر کردند‪ .‬به غیر‬ ‫از زائران‪ ،‬ش��اهزادگان و نجی��ب‌زادگان نیز بودند که‬ ‫به منظ��ور دیدن اروپ��ا تورهای ب��زرگ دور اروپا را‬ ‫پایه‌گ��ذاری کردند تا قرن هیجدهم ب��رای پولداران‬ ‫اروپایی تبدیل به عصر طالیی تورهای بزرگ شود‪.‬‬ ‫در ایران نیز توجه خاصی به س��فر وجود داش��ت‪.‬‬ ‫امپراتوری‌های ایران باس��تان برای ترویج بازرگانی و‬ ‫تجارت اقامتگاه‌های زیادی در کشور و در طول راه‌ها‬ ‫درس��ت کرده بودند و امنیت سفر را فراهم کردند که‬ ‫هم تاجران ایرانی آسوده خاطر باشند و هم همتایان‬ ‫خارجی‪ .‬اهمیت س��فر آنچنان بود که آثار مهمی در‬ ‫قالب س��فرنامه در ایران و دنیا به یادگار مانده اس��ت‪.‬‬ ‫معروف‌ترین سفرنامه خارجی شاید مربوط به سفرهای‬ ‫مارکوپولوی ایتالیایی باش��د و معروف ترین سفرنامه‬ ‫ایرانی نیز متعلق به ناصرخس��رو قبادیانی اس��ت‪ .‬اما‬ ‫شاید اوج میزبانی ایران از مسافران خارجی مربوط به‬ ‫دوره شاه عباس اول بود که سیاست موفقی در جذب‬ ‫جهانگردان اروپایی به منظور تفریح و تجارت داشت‪.‬‬ ‫سیاستی که آنقدر موفق بود که اصفهان را تبدیل به‬ ‫یکی از مهم‌ترین و معروف‌ترین نقاط گردشگری دنیا‬ ‫کرد و جهانگردان معروفی مثل آنتونی و رابرت شرلی‪،‬‬ ‫سرتوماس هربرت‪ ،‬جان باپتیست و خیلی‌های دیگر‬ ‫را به ایران کش��اند‪ .‬دنیا هزاران سال تجربه گردش و‬ ‫مس��افرت دارد و این نوع زندگ��ی اکنون به صنعتی‬ ‫بزرگ تبدیل شده‌اس��ت و آنقدر توس��عه یافته شده‬ ‫که دیگر تنها جنبه گ��ردش و پرکردن اوقات فراغت‬ ‫را ندارد‪ .‬اکنون کش��ورهای دنی��ا می‌دانند که با ورود‬ ‫جهانگرد به کشورش��ان ارز وارد کشور می‌شود‪ .‬ارزی‬ ‫که ص��رف پرداخت پول غذا‪ ،‬مح��ل اقامت‪ ،‬حمل و‬ ‫نقل‪ ،‬خرید س��وغاتی و‪ ...‬می‌شود پس دولت‌ها سعی‬ ‫در س��اخت و یا حمایت از ساخت هتل‌های باشکوه‪،‬‬ ‫رس��توران‌های شیک‪ ،‬مراکز خرید و سیستم حمل و‬ ‫نقل مناس��ب می‌کنند تا هم بهترین خاطره را برای‬ ‫جهانگرد بس��ازند و هم بیش��ترین درآمد را از این راه‬ ‫کس��ب کنند‪ .‬کشورهایی که سیاس��ت توسعه‌گرا در‬ ‫حوزه گردش��گری دارند می‌دانن��د که این صنعت در‬ ‫زمینه ایجاد اش��تغال بسیار موفق است و می‌تواند در‬ ‫حل معضل بیکاری موثر باش��د‪ .‬در عین حال صنعت‬ ‫گردشگری موجب شادشدن چهره جامعه می‌شود و‬ ‫همچنی��ن ارتباط با دنیا خود نوع��ی افق دید بازتر را‬ ‫به وجود می‌آورد‪ .‬تاثیرات فزاینده صنعت گردشگری‬ ‫در س��یر توس��عه‌یافتگی‌اش آنچنان بوده که اکنون‬ ‫گردش��گری تنها در یکی دونوع تفریحی یا تجارتی و‬ ‫تاریخی محدود نمی‌شود و دالیل مسافرت زیادتر شده‬ ‫و مسافرهم به‌تبع آن افزون‌تر و در نهایت پولی که در‬ ‫این صنعت نهفته ش��ده نیز بیشتر‪ .‬اهمیت مسافرت‬ ‫به آنجا رس��یده که حتی تورهای اینترنتی نیز ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬یکی از انواع پیشرفته گردشگری که متعلق‬ ‫به عصر جدید است گردشگری مجازی است‪ .‬در این‬ ‫نوع س��فر و با اس��تفاده از تورهای مجازی در دنیای‬ ‫دیجیتالی وب می‌توانید تنها با یک کلیک به دور دنیا‬ ‫بروید و از عکس‌ها و تصاویر اماکن تاریخی و تفریحی‬ ‫دنی��ا دیدن کنید و جزییات مربوط ب��ه این اماکن را‬ ‫بخوانید‪ .‬مس��افرت تفریحی خود به دو نوع مسافرت‬ ‫فصلی زمستانی و تابستانی تقسیم می‌شود‪ .‬رفتن به‬ ‫ارتفاعات برفی در فصل زمستان و عزیمت به سواحل‬ ‫آفتابی در فصل تابستان به ذائقه مسافر بستگی دارد‪.‬‬ ‫اکوتوریس��م نیز که گردش در طبیعت است از دیگر‬ ‫جنبه‌های گردشگری تفریحی است البته با تاکید بر‬ ‫شناخت طبیعت جاندار و محیط‌زیست و البته شاخه‬ ‫دیگری هم دارد به نام ژئوتوریسم که بازهم گردش در‬ ‫طبیعت است البته با تاکید بر طبیعت بی‌جان یعنی‬ ‫زمین شناختی‪ .‬گردشگری مذهبی نیز همواره میان‬ ‫انسان‌ها رایج بوده است و همچنین گردشگری تجاری‬ ‫که شاید قدیمی‌ترین نوع گردشگری در دنیا باشد‪ .‬در‬ ‫این میان گردشگری همایشی اختراع جدید انسان‌های‬ ‫مدرن است‪ .‬برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی ساالنه در‬ ‫اقصا‌نقاط دنیا از این نوع گردش��گری اس��ت‪ .‬اما اگر‬ ‫گردش��گری تفریحی رایج‌ترین‪ ،‬گردش��گری تجاری‬ ‫قدیمی‌ترین و گردش��گری مج��ازی‪ ،‬عجیب‌ترین و‬ ‫البته ارزان‌ترین نوع گردش��گری هستند‪ ،‬گردشگری‬ ‫فضایی استثنایی‌ترین‪ ،‬گران‌ترین و توسعه‌یافته ترین‬ ‫نوع گردشگری است‪ .‬اینک صنعت گردشگری آنقدر‬ ‫توسعه و پیشرفت کرده است که نگاه انسان را به فضا‬ ‫معطوف نم��وده و گونه جدیدی از گردش��گری را به‬ ‫وجود آورده است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫دنبالصنایعکوچک‪،‬درکوچهپسکوچه‌هایشهر‬ ‫محمدعلی عرفی‌نژاد‪ -‬گروه گزارش‪ :‬دوستی که برای یک تحقیق و پژوهش درباره جامعه‪ ،‬مردم و راهکارهای دستیابی به‬ ‫موفقیت و به دعوت یک «‪ »NGO‬ژاپنی‪ ،‬به این کشور رفته و به مدت ‪ 28‬روز همه زمینه‌های مربوط به هنر و روزنامه‌نگاری را مورد‬ ‫بررسی قرار داده بود‪ ،‬از این سفر یادگارهای فراموش نشده‌ای را با خود آورده بود‪ .‬با این همه کوتاهی عمر مجال نداد تا نظرات و‬ ‫خواست‌هایش را به درستی الاقل روی صفحه کاغذ بیاورد‪ .‬او که مترجم خبره‌ای هم بود‪ ،‬بیشتر در زمینه سینما و نقد سینما و تئاتر‬ ‫و موسیقی فعال بود اما یک دوره سردبیری نشریه سخن را جزو خاطرات گرانبهایش می‌آورد‪.‬‬ ‫هوش��نگ طاه��ری به‌عن��وان اس��تاد‬ ‫فیلم‌شناسی و تدوین و ترجمه‪ ،‬شاگردان‬ ‫زی��ادی تربیت کرد و باالخره در اوج کار‬ ‫و فعالی��ت و عش��ق به زندگ��ی در یک‬ ‫بعدازظه��ر غمگین جمعه و در س��رمای‬ ‫زمس��تانی ناگهان بین دانش��گاه و خانه‬ ‫گم ش��د که ‪ 3‬روز بعد او را در سردخانه‬ ‫بیمارس��تان ش��هدای تجریش یافتند و‬ ‫به‌هنگام مرگ تنها یک شاهد داشت که‬ ‫اتفاقا پزش��ک همان بیمارستان هم بود‪.‬‬ ‫اینکه چرا در پیش��گفتار گ��زارش امروز‬ ‫ی��اد و خاطره او به میان آمد‪ ،‬برمی‌گردد‬ ‫به نوع نگاه و برداش��ت‌های این اس��تاد‬ ‫دانش��گاه و مترجم از وضعی��ت جامعه‪،‬‬ ‫م��ردم جامع��ه ما در مقایس��ه ب��ا مردم‬ ‫س��رزمین‌های دور مثل «ژاپن»‪« ،‬هند»‬ ‫و «چین»‪ .‬ازجمله حرف‌های او که یادم‬ ‫مانده‪ ،‬نگاه ویژه‌اش به کسب‌وکار و زنان‬ ‫و مردان و حتی کودکان در جامعه ایران‬ ‫و این ‪ 3‬کش��ور و تحقیقاتی که روی آنها‬ ‫انجام داده بود‪ ،‬است‪ .‬او می‌گفت‪:‬‬ ‫ پیش��رفت‌های علم��ی و به‌تب��ع آن‬‫مادی و معن��وی جامعه امروز ژاپن فقط‬ ‫ب��ه خاطر احترامی اس��ت که برای کار و‬ ‫فعالیت قایل هستند‪ .‬امروزه‪ ،‬یک کودک‬ ‫از زمانی که وارد مدرس��ه می‌ش��ود‪ ،‬در‬ ‫کن��ار تحصی��ل و یاد گرفت��ن الفبا‪ ،‬یک‬ ‫فعالیت صنعتی ساده و راحت هم برایش‬ ‫در نظر گرفته و همراه با فراگیری تعداد‬ ‫الفبا‪ ،‬کارهای کوچک صنعتی را هم باید‬ ‫و حتما‪ ،‬فرا گیرد‪.‬‬ ‫و در ضمن اشاره می‌کرد‪ ،‬خودش دیده‬ ‫است که در مدارس ابتدایی دستگاه‌های‬ ‫کوچک��ی در اختیار بچه‌ها قرار می‌دهند‬ ‫با وس��ایل همس��طح برای ساخت پیچ و‬ ‫مهره‪ .‬کار ک��ودک اول فراگیری اس��ت‬ ‫و بع��د از فراگیری تولی��د‪ ،‬تولید پیچ و‬ ‫مهره‌های��ی که بعد از ش��کل‌گیری برای‬ ‫آب��کاری به بخش دیگ��ری تحت نظارت‬ ‫فیزیک��ی همین بچه‌ه��ا‪ ،‬در کالس‌های‬ ‫باالت��ر‪ ،‬براس��اس این فعالی��ت‪ ،‬در کنار‬ ‫دروس معمول��ی‪ ،‬ی��ک دوره فن��ی نیز‬ ‫صورت می‌گیرد و در پایان سال نمره‌ای‬ ‫ک��ه ک��ودک از کار فن��ی می‌گیرد‪،‬‬ ‫مهمت��ر از دروس کتابی اس��ت‪،‬‬ ‫به ه��ر حال کلی��ه بچه‌های‬ ‫ی��ک ی��ا چن��د کالس‬ ‫ابتدایی‪ ،‬کار س��اخت‬ ‫پی��چ و مهره را فرا‬ ‫می‌گیرن��د‪ .‬توجه کنیم ب��ه اینکه ما هم‬ ‫در آموزش‌های دبس��تانی و دبیرس��تانی‬ ‫درس��ی داریم به نام کاردستی که همان‬ ‫س��اخت ب��رج ایفل با اره تیغ��ی و تخته‬ ‫س��ه‌الیی اس��ت و جالب اینکه در پایان‬ ‫س��ال همه این برج ایفل‌ها و چندتایی‬ ‫ه��م ب��رج مع��روف آزادی و اخی��را هم‬ ‫برج «میالد»‪ ...‬ب��ه خاطره‌ها می‌پیوندد‬ ‫بنابراین بیش از این هم جلو نمی‌رویم‪.‬‬ ‫تو این سال‌های زندگی‬ ‫همه کاری کردم‪ ،‬من از‬ ‫آبیک به تهران آمدم‪،‬‬ ‫اول در یک نانوایی‬ ‫سنگکی کار می‌کردم‪،‬‬ ‫بعد رفتم بازار توی یه‬ ‫فرش‌فروشی‪ ،‬صاحب‬ ‫فرش‌فروشی بهم کمک‬ ‫کرد که زن بگیرم بعد‬ ‫از بس کار عوض کردم‬ ‫خسته شدم‬ ‫‹ ‹صنعت کوچه پس‌کوچه‌ها‬ ‫به هر حال با این مقدمه ورود به بحث‬ ‫صنای��ع کوچک در کوچه پس‌کوچه‌های‬ ‫ش��هری‪ ،‬البته در بیشتر شهرهای ایران‪،‬‬ ‫خبره��ا و اطالعات ت��ازه‌ای را می‌طلبد‪.‬‬ ‫ب��رای مثال‪ ،‬در مقابل هر کارخانه بزرگ‬ ‫تولیدی‪ ،‬صده��ا کارگاه کوچک صنعتی‬ ‫ب��ه صورت خودج��وش و براس��اس نان‬ ‫درآوردن ب��رای چند خانواده‪ ،‬مش��غول‬ ‫کار و فعالیت هس��تند که در گردش��ی‬ ‫کوتاه‪ ،‬آن هم اطراف بازار تهران و حوالی‬ ‫ناصرخسرو و کوچه مروی و پامنار و‪ ...‬به‬ ‫آنها دست می‌یابیم‪ .‬این صنایع کارگاهی‬ ‫الاقل ثمره‌اش این اس��ت ک��ه به دولت‬ ‫آویزان نیس��ت‪ ،‬ب��رای پخ��ش تولیدات‬ ‫خ��ود از نیروهای دولتی س��ود نمی‌برد‪،‬‬ ‫تولید می‌کنند‪ ،‬برق‬ ‫می‌‌اندازند‬ ‫و ب��ه مش��تری‌های درون‌ب��ر و بیرون‌بر‬ ‫می‌فروش��ند‪ ،‬نقد نقد‪ ،‬ب��دون چانه‌زنی و‬ ‫بدون اس��تفاده از چک و سفته‪ ،‬آدم‌های‬ ‫این کارگاه‌ها ظهر که می‌شود‪ ،‬قابلمه‌ای‬ ‫حاوی گوش��ت و آبگوشت‪ ،‬نان سنگک و‬ ‫پیاز و ماس��ت را درون سفره می‌گذارند‬ ‫و هر کس کاس��ه‌ای غ��ذا برمی‌دارد و در‬ ‫خوش��ی و گفت‌وگو و خستگی در کردن‬ ‫می��ان روزی می‌خورند و بع��د از نماز و‬ ‫چن��د دقیقه‌ای اس��تراحت کار را از اول‬ ‫شروع می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹برس‪ ،‬شانه و جارو دستی‬ ‫ت��ا حاال فکر کرده‌اید ای��ن مقدار برس‬ ‫موی س��ر و شیشه‌ش��ور و جارو دس��تی‬ ‫دوقل��و و س��ه‌قلو چگونه تهی��ه و توزیع‬ ‫می‌شود و چگونه با بسته‌بندی‌های الوان‬ ‫به کش��ورهای اطراف م��ی‌رود و ارز هم‬ ‫برمی‌گرداند؟ برای نمونه و از سر شناخت‬ ‫و تحقیق به کوچ��ه پیچ در پیچ عرب‌‌ها‬ ‫منش��عب از بازار ب��زرگ می‌رویم‪ ،‬جایی‬ ‫که بیش��تر از همه س��روصدای مته‌های‬ ‫دستی به‌گوش می‌رسد‪ ،‬جایی که وسایل‬ ‫کار را خودشان اختراع کرده‌اند و اختراع‬ ‫می‌کنند‪ .‬برای مثال‪ ،‬برای س��اخت برس‬ ‫سر و جاروی دس��تی معروف به جاروی‬ ‫س��فره تنها از یک مته مکانیکی معمولی‬ ‫و انبوه��ی س��یم معروف به ش��ماره ‪ 4‬و‬ ‫‪ 6‬اس��تفاده می‌کنن��د‪ .‬با وس��یله‌ای که‬ ‫س��اخته‌اند و بر س��ر دریل ی��ا مته پیچ‬ ‫می‌کنند و هر ‪ 2‬سیم را همراه یک ردیف‬ ‫س��یم‌های مویی آماده کرده و به‌صورت‬ ‫یک‪ ،‬دو‪ ،‬سه با یک فرمان لحظه‌ای دگمه‬ ‫دریل را زده و قطع می‌کنند که نتیجه‌اش‬ ‫آماده ش��دن یک تکه از جاروی س��فره‬ ‫و دس��تی اس��ت‪ .‬البته نه به این حرکت‬ ‫طوالنی‪ ،‬برای آماده شدن هر سیم و مو و‬ ‫پیچش آن با استفاده از دریل برقی‪ ،‬چند‬ ‫ثانیه بیش��تر وقت الزم نیس��ت و حاصل‬ ‫اینکه در طول روز با حضور ‪ 3‬نیروی کار‬ ‫حداقل ‪ 500‬تا ‪ 600‬جاروی دستی آماده‬ ‫و بسته‌بندی می‌ش��ود که با فروش آنها‪،‬‬ ‫خرج زندگ��ی ‪ 6 ،5‬نیروی جوان و فعال‬ ‫و یا کارگر کارکش��ته که حاال تبدیل به‬ ‫یک صاحبکار شده درمی‌آید‪ 6 ،5 ،‬خانه‬ ‫چراغش روشن می‌شود و در هر خانه ‪،3‬‬ ‫‪ 4‬محصل و دانشجو درس می‌خوانند و به‬ ‫آینده چشم می‌دوزند‪ ،‬در آرامش و خنده‬ ‫و گاه س��روصدا‪ .‬مش��تری‌ها از شهرهای‬ ‫مختلف به این کوچه می‌آیند و وس��ایل‬ ‫و کاالهای مورد نظر و نیازشان را خریده‬ ‫و به صورت سفارش��ی ب��ه اتوبوس‌های‬ ‫بیرون برمی‌س��پارند‪ ...‬زندگ��ی این‌گونه‬ ‫جاری اس��ت نه به دولت فشار می‌آید و‬ ‫ن��ه به ملت‪ ،‬نه ب��ه بانک و نه ب��ه اداره‬ ‫مالیات؛ در هر کارگاه فعال در این کوچه‬ ‫معروف‪ ،‬همانطور که اش��اره شد تعدادی‬ ‫آدم فع��ال قدیمی یا نیروهای جدید کار‬ ‫می‌کنند و‪....‬‬ ‫‹ ‹چاره‌ای نیست‪ ،‬زندگی باید کرد‬ ‫هنگام خ��وردن ناهار اس��ت‪ ،‬زیر یک‬ ‫چ��ادر برزنت��ی آویخته بر ب��االی در که‬ ‫س��ایه‌بانی را تش��کیل می‌ده��د‪ 5 ،‬نفر‬ ‫نشس��ته‌اند‪ ،‬نه ‪ 6‬نفر‪ .‬نفر ششم نوجوانی‬ ‫اس��ت موبایل به گردن که با کیس��ه‌ای‬ ‫پالس��تیکی‪ ،‬حاوی چند نوش��ابه و دوغ‬ ‫و کیس��ه‌ای یخ قالبی وارد می‌ش��ود‪ ،‬در‬ ‫دس��تی هم یک کیسه نان دارد که همه‬ ‫با خنده صلوات می‌فرس��تند و ماهیتابه‬ ‫املت را می‌گذارند وسط‪ ،‬نیمه‌های حرف‬ ‫و نظر ما با «یحیی‌خان» صاحب‌کار و به‬ ‫قول خودش زحمتکش نمره ‪ 20‬است که‬ ‫بعد معلوم می‌شود‪ ،‬آقا فریدون نوجوان‪،‬‬ ‫فرزند اوس��ت و در دوره پیش‌دانشگاهی‬ ‫اس��ت که برای تابس��تان می‌آید کمک‪.‬‬ ‫وقتی از او می‌پرس��م‪ ،‬خسته‌ای از درس‬ ‫خواندن و تابستان کار کردن؟ در حالی‌که‬ ‫همه داریم املت می‌‌خوریم لیوانی نوشابه‬ ‫می‌‌خورد و با خنده می‌گوید‪:‬‬ ‫پول الزم شدم‪ .‬اومدم تجارتخونه بابام‪،‬‬ ‫اتفاقا بابا اصال به��م زور نمی‌کنه که کار‬ ‫کنم‪ ،‬میگه فق��ط درس بخون کافیه‪ ،‬اما‬ ‫م��ن اضافه بر پ��ول توجیبی پ��ول الزم‬ ‫تا حاال فکر کرده‌اید‬ ‫این مقدار برس موی‬ ‫سر و شیشه‌شور و‬ ‫جارو دستی دوقلو‬ ‫و سه‌قلو چگونه‬ ‫تهیه و توزیع‬ ‫می‌شود و چگونه با‬ ‫بسته‌بندی‌های الوان‬ ‫به کشورهای اطراف‬ ‫می‌رود و ارز هم‬ ‫برمی‌گرداند؟‬ ‫داش��ته باش��م می��ام س��راغ کارخونه یا‬ ‫تجارتخان��ه بابا‪ .‬پارس��ال پ��ول یه موتور‬ ‫کاسبی کردم‪ ،‬اما مادرم اجازه نداد بخرم‪،‬‬ ‫من هم یه س��ینمای خانگی گذاشتم تو‬ ‫سالن‪ ،‬امس��ال می‌‌خوام ‪ 1‬دستگاه کامل‬ ‫ضبط و پخش موس��یقی بخرم‪ ،‬که البته‬ ‫اگر مادرم اجازه نده‪ ،‬حتما میش��ه فرش‬ ‫برای اتاقم‪ ،‬همه می‌زنند زیر خنده‪.‬‬ ‫‹ ‹از آقا یحیی ماجرای کار و‬ ‫برنامه‌ریزی راه‌اندازی کارگاهش‬ ‫را می‌پرسم‬ ‫ تو این س��ال‌های زندگ��ی همه کاری‬‫کردم‪ ،‬م��ن از آبیک به ته��ران آمدم‪ ،‬اول‬ ‫در یک نانوایی س��نگکی کار می‌کردم‪ ،‬بعد‬ ‫رفت��م بازار توی یه فرش‌فروش��ی‪ ،‬صاحب‬ ‫فرش‌فروشی بهم کمک کرد که زن بگیرم‬ ‫از بس کار عوض کردم خسته شدم‪ ،‬یه روز‬ ‫از همین کوچه رد می‌ش��دم دیدم عده‌ای‬ ‫مشغول کارند‪ ،‬به یکی از دوستان برخوردم‬ ‫ک��ه تو همین مغازه کار می‌کرد‪ ،‬وقتی برام‬ ‫تعری��ف کرد و دیدم کار آینده‌داریه باهاش‬ ‫شریک ش��دم و ش��روع کردم به ساخت و‬ ‫تولید‪ ،‬بنده خدا کمک��م کرد و کاررو یادم‬ ‫داد‪ ،‬ب��ا کمترین وس��یله بیش��ترین تولید‬ ‫انجام می‌ش��د‪ .‬ت��ا روزی که آقااس��ماعیل‬ ‫تصمیم گرف��ت برگرده مش��هد و اینجارو‬ ‫دربس��ت و کلیدی به من فروخت‪ ،‬با دست‬ ‫تنها روز و ش��ب کار می‌کردم‪ ،‬بیشتر اینجا‬ ‫ب��ودم‪ ،‬بعد که کارم گرف��ت و خریدارهای‬ ‫شهرستانی آمدند س��راغم‪ ،‬خدا هم کمکم‬ ‫ک��رد و با خرید وس��ایل و ل��وازم اینجارو‬ ‫وس��عت دادم تا این دوس��تای عزیز اومدن‬ ‫کمک و با هم کار کردیم خدا هم کمکمون‬ ‫ک��رد‪ ،‬ب��اور کنین از همی��ن کار هم خونه‬ ‫خریدم ک��ه منت صاحب‌خونه‌های بی‌رحم‬ ‫رو نکشم‪.‬‬ ‫‪ 2‬بار با عی��ال رفتیم مکه‪ ،‬یه بار کربال‬ ‫هر سال هم ‪ 15‬روز مشهد و خدمت امام‬ ‫رض��ا(ع)‪ .‬دیگه چی می‌خ��وام‪ .‬حاال فکر‬ ‫کنیم یک کارخونه داشتم با ‪ 500‬کارگر‪،‬‬ ‫بده��ی و وام بانک‪ ،‬غذا و لباس کارگرها‪،‬‬ ‫بیمه و مشکل‌های دیگه‪ ،‬ممنونم از خود‬ ‫خدا که کمکم کرد‪...‬‬ ‫‹ ‹‹جارودستی کارگاهی‬ ‫یا کارخونه‌ای‬ ‫ب��ه سراس��ر کوچه می‌روی��م‪ ،‬هر چند‬ ‫کارگاه یک��ی ی��ا دو ت��ا غی��ر تولی��دی‬ ‫اس��ت‪ ،‬همه سرگرم س��اخت برس سر و‬ ‫جارودستی س��فره‌ای و سیم‌های کلفت‬ ‫شیشه‌شوی هس��تند‪ ،‬همه هم راضی از‬ ‫کار‪ ،‬ام��ا ناراضی از مالیاتی که هر س��ال‬ ‫برایشان می‌آید‪ .‬حاج آقامحمدی درست‬ ‫چس��بیده به ورودی بازار‪ ،‬کارگاه ساخت‬ ‫وسایل آشپزخانه دارد‪ ،‬گوشه‌ای از کارگاه‬ ‫را هم گذاشته برای ‪ 3 ،2‬نفر از بستگانش‬ ‫که همان کار دریل زنی و جاروس��ازی و‬ ‫برس‌سازی را انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫بازار اس��ت و ج��ای درآم��د و بزرگ‌ترین‬ ‫مرکز اقتصادی شهر‪ ،‬به قول حاج آقامحمدی‬ ‫قیم��ت زمین در ب��ازار از متری یک میلیارد‬ ‫هم زده ب��اال‪ .‬یه زیر پله ‪2‬مت��ری ‪3‬میلیارد‬ ‫قیمت داره‪ ،‬دکان‌های قدیمی چس��بیده به‬ ‫مسجد امام‪ ،‬قیمت‌های نجومی دارد‪ ،‬در این‬ ‫وضعیت خیلی از شهرستانی‌ها که زمین‌های‬ ‫زراعتی‌ش��ان را تبدیل به مس��کونی کرده و‬ ‫راه��ی تهران ش��ده‌‌اند‪ ،‬یک راس��ت آمده‌اند‬ ‫بازار و ب��ا پولی که در جی��ب و بانک دارند‪،‬‬ ‫بهترین حجره‌ها و فروشگاه‌ها را در این مکان‬ ‫خریده‌ان��د‪ ،‬اما ماجرای مربوط به کارگاه‌های‬ ‫کوچک و قدیمی کاملا فرق دارد با دکان‌های‬ ‫ب��ازار‪ ،‬آن دکان‌ها ‪ 2‬دهه پیش هر فقره یکی‬ ‫‪2‬میلیون آن هم قسطی بیشتر قیمت نداشته‪،‬‬ ‫اما این حجره‌‌ها با قیمت‌های نجومی‌ش��ان‬ ‫اقتصاد محکم و رو به رشد بازار بزرگ تهران‬ ‫را ه��م چنان قیمتی و ارزش��مند به نمایش‬ ‫می‌گذارند‪.‬‬ ‫و‪ ...‬این��ک در یک دگرگونی پیش‌بینی‬ ‫نش��ده‪ ،‬در حالی که کارخانه‌های بزرگ‬ ‫دولتی و نیمه دولت��ی و حتی خصوصی‬ ‫دوران ت��ازه‌ای را تجرب��ه می‌کنن��د‪ ،‬اما‬ ‫کارگاه‌ه��ای کوچ��ک و ک��م جمعی��ت‬ ‫سودرس��انی بیش��تری را برای آینده‌ای‬ ‫نه‌چندان دور هدف گرفته‌اند‪.‬‬ ‫بخش��ی از اقتصاد مقاومتی می‌تواند از‬ ‫همین مرحله هم واقعیت را لمس کند و‬ ‫به آینده‌ای امیدوارکننده‌تر مرتبط ش��ود‬ ‫مهم توانستن است و دانستن‪...‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بررسي‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫از جايگزيني بازار ترکمنستان در صادرات محصوالت فوالدي‪:‬‬ ‫‪21‬‬ ‫کورسوي فوالد ايران در بازارهاي صادراتي‬ ‫حسن س�اعدی‪ -‬گروه معدن‪ :‬يکي از راهکارهاي‬ ‫اساس��ي و تاثيرگذار براي خروج صنعت فوالد از ش��رايط‬ ‫رکودي حاکم‌‪ ،‬هدايت شدن به سمت توسعه صادرات انواع‬ ‫محصوالت فوالدي اس��ت‪ .‬اين در حالي است که وضعيت‬ ‫فعل��ي عرضه و تقاضای اين محص��ول در بازارهاي جهاني‬ ‫حاکي از رکود طاقت‌فرس��ا در اين بازارها است‪ ،‬رکودي که‬ ‫باعث ش��ده معامالت از عرضه کنن��دگان و خريداران بازار‬ ‫ش��ده است‪ .‬در س��ال‌هاي اخير به دليل تحوالت اقتصادي‬ ‫و منطقه‌اي در کشورهاي همس��ايه از جمله ترکمنستان‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬افغانس��تان و س��وريه بازارهاي نوظهور و پرظرفيتي‬ ‫ايجاد ش��ده که فرصت‌هاي جديدي را براي بازار صادراتي‬ ‫محصوالت فوالدي ايران ب ‌ه وجود آورد ‌ه است‪ .‬اين در حالي‬ ‫است که به عقيده برخي از کارشناسان فوالدي‌‪ ،‬کشور ما به‬ ‫دليل حمايت‌هاي کم نتوانسته به ظرفيت‌هاي قابل توجهي‬ ‫در اين زمينه دست يابد به‌طوري که از دسترسي به جايگاه‬ ‫واقعي خود در صادرات محصوالت فوالدي دور مانده است‪.‬‬ ‫البته کارشناس��ان بورس��ي معتقدند بازارهاي ترکمنستان‬ ‫و آذربايج��ان ب��ه دليل تقاضاي کم و ق��درت خريد پايين‬ ‫نمي‌تواند از مزيت‌هاي بااليي برخوردار باشد‪ .‬اما بايد اشاره‬ ‫داشت که کش��ور ما با اس��تانداردهاي مبتني‌بر رويه‌هاي‬ ‫سنتي نمي‌تواند تقاضاي بازارهاي جهاني را تامين کند‪ .‬در‬ ‫واقع ايران با حرکت در مسير ايجاد ظرفيت‌هاي صادراتي با‬ ‫رويکرد توسعه پايدار و مقاوم‌سازي اقتصاد ملي مي‌تواند به‬ ‫سند چشم‌انداز توليد ‪ 50‬ميليون تني فوالد در سال دست‬ ‫ياب��د‪ .‬در همين رابطه رضا شهرس��تاني عضو هيات‌مديره‬ ‫انجمن ف��والد ايران درخصوص وضعيت بازارهاي صادراتي‬ ‫مي‌گويد‪ :‬در شرايط فعلي با توجه‬ ‫فوالد کشور به‬ ‫ب��ه وجود تحريم‌ها و کمبود م��واد اوليه توليد قيمت تمام‬ ‫ش��ده محصوالت فوالدي در کشور باالست که طبيعتا اين‬ ‫موضوع صادرات را تحت تاثير قرار داده و ش��رايط رقابت با‬ ‫ساير کشورها را سخت کرده است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬در حال حاضر کش��ورهاي چين و اوکراين با‬ ‫عرضه محصوالت با کيفيت توانس��ته‌اند بازارهاي خوبي را‬ ‫به دست آورند‪ .‬اين در حالي است که در کشور ما با وجود‬ ‫ظرفیت خوبي که در زمينه محصوالت فوالدي وجود دارد‬ ‫به علت برخي از مسائل سياسي و اقتصادي امکان رقابت با‬ ‫اين کشورها وجود ندارد‪.‬‬ ‫عض��و انجمن فوالد اي��ران گفت‪ :‬موفقيت ش��رکت‌هاي‬ ‫فوالدس��ازي دولتي و نيمه دولتي داخلي کش��ور بيشتر از‬ ‫طريق اخذ يارانه از سنگ‌آهن بوده درحالي که شرکت‌هاي‬ ‫خصوص��ي به دلي��ل قيمت‌هاي ب��االي مواداولي��ه و عدم‬ ‫برخورداري از س��نگ‌آهن يارانه‌هاي از رقابت در اين بخش‬ ‫بازمانده‌اند‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬با وجود تولي��د ‪ 17‬ميليون تن فوالد در‬ ‫سال بازارهاي صادراتي اين بخش فقط مختص کشورعراق‬ ‫با مصرف ‪ 2‬ميليون تن در سال و افغانستان با مصرف‪500‬‬ ‫هزار تن در س��ال است که ميزان کم تقاضاي اين کشورها‬ ‫سودآوري چنداني را براي کشور به همراه ندارد‪.‬‬ ‫شهرستاني همچنين درباره بازارهاي صادراتي کشورهاي‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬ارمنستان و آذربايجان گفت‪ :‬اين کشورها بعد‬ ‫از فروپاشي اتحاديه شوروي سابق اقدام به بازسازي صنايع‬ ‫ف��والدي کردند‪ ،‬به گونه‌اي‌که ب��ا ذوب قراضه‌هاي آهني و‬ ‫توليد شمش صنعت نورد خود را تقويت کرده و با استفاده‬ ‫از فناوری نوين توليد محصوالت فوالدي را افزايش دادند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬هر چن��د برخ��ي از کارشناس��ان معتقدند‬ ‫ترکمنس��تان ب��ازار جديدي ب��راي صادرات ف��والد ايران‬ ‫محس��وب مي‌ش��ود اما اين کش��ور به جهت ضعف مالي و‬ ‫همچنين کاهش س��اخت و س��از مصرف چنداني نداشته‬ ‫و نمي‌توان��د جايگزين مناس��بي ب��راي بازاره��اي عراق و‬ ‫افغانستان محسوب شود‪.‬‬ ‫عض��و هيات‌مديره انجمن ف��والد ايران اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫ح��ال حاضر در بازارهاي عراق کاالي اوکرايني را به مراتب‬ ‫مرغوب‌ت��ر از کاالي ايراني دانس��ته و تقاضا براي خريد آن‬ ‫بيشتر است‪.‬‬ ‫وي تصريح کرد‪ :‬درحال حاضر به نظر مي‌رس��د بهترين‬ ‫راه برون‌رف��ت از رک��ود حاک��م بر صنعت ف��والد پيگيري‬ ‫بودجه‌هاي عمراني در جه��ت افزايش بازار مصرف داخلي‬ ‫است موضوعي که مي‌تواند با بهبود شرايط سيستم بانکي‬ ‫زمينه خروج از رکود را تسريع بخشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار جديد فوالد در ترکمنستان‬ ‫آزادسازي صادرات محصوالت فوالدي در چند هفته اخير‬ ‫هرچند خوش��حالي را براي برخي از تجار فوالدي به همراه‬ ‫داش��ت‪ ،‬اما روند کاهش قيمت مقاطع فوالدي در بازارهاي‬ ‫منطقه به خصوص بازار عراق مجددا تداوم رکود را در بازار‬ ‫صادرات اين محصوالت به همراه داشت‪ .‬در اين رابطه ابوذر‬ ‫مشايخي کارشناس بورس می‌گوید‪ :‬در كنار بازارهاي عراق‬ ‫و افغانستان‪ ،‬تركمنستان نيز مي‌تواند به عنوان بازار جديد‬ ‫صادراتي فوالد فعال شود‪ ،‬به طوري‌که با ايجاد بحران‌هاي‬ ‫داخلي در ‪ 2‬كش��ور عراق و افغانس��تان ص��ادرات فوالد به‬ ‫اين ‪ 2‬كش��ور كاسته شده‪ ،‬اما تركمنستان به عنوان بازاري‬ ‫جديد فعال شده كه داراي مزيت‌هاي صادراتي است‪.‬‬ ‫مش��ايخي در ادامه با اش��اره به بازگش��ت رونق به بازار‬ ‫فوالد گفت‪ :‬طي ‪ 2‬تا ‪ 3‬ماه گذش��ته ب��ازار فوالد در ركود‬ ‫به س��ر مي‌برد اما پس از ماه رمضان مجددا اين بازار رونق‬ ‫گرفته اس��ت و حجم معامالت افزايشي شده و با تخصيص‬ ‫پروژه‌ه��اي عمران��ي به پيمان��كاران‪ ،‬خريداران نيز رش��د‬ ‫داشته‌اند‪.‬‬ ‫وي خاطرنشان كرد‪ :‬هم‌اكنون صنايع كشور منتظر تاثير‬ ‫بسته حمايتي براي خروج از ركود هستند چراکه اين رکود‬ ‫باعث ايجاد مش��کل در تعادل عرضه و تقاضاي محصوالت‬ ‫ش��ده اما دولت در پي خروج از وضعي��ت رکود بدون تورم‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹آينده روشن صادرات فوالد ايران‬ ‫هر چند در چند س��ال اخير ب��ازار صادراتي محصوالت‬ ‫ف��والدي از جاي��گاه مطلوبي برخوردار نب��وده اما برخي از‬ ‫کارشناس��ان معتقدند با تدوين سياست‌هاي جديد در اين‬ ‫بخش مي‌توان آينده روشني را براي اين صنعت پيش‌بيني‬ ‫کرد‪ .‬اس��رافيل احمديه کارش��ناس ف��والد در گفت‌وگو با‬ ‫در تحليل خود از بازارهاي صادراتي معتقد است‪:‬‬ ‫درحال حاضر فوالد کش��ور در بحث صادرات جايگاه خوبي‬ ‫ن��دارد اما ب��ا توجه به نياز داخل��ي و همچنين روند نزولي‬ ‫واردات فوالد در سال گذشته مي‌توان آينده روشني را براي‬ ‫اين صنعت پيش‌بيني کرد‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬با وجود کاه��ش واردات محصوالت فوالدي‬ ‫هم‌اکنون بيش��تر نياز ب��ازار داخلي از س��وي کارخانجات‬ ‫داخلي تامين مي‌ش��ود‪ ،‬بنابراين نبود بازارهاي صادراتي به‬ ‫معناي کاهش سود در اين صنعت نيست‪.‬‬ ‫احمدي��ه با بيان اينکه قيمت ف��روش داخلي فوالد هيچ‬ ‫تفاوتي با قيمت‌هاي جهاني آن ندارد و شرکت‌هاي فوالدي‬ ‫س��ودآوري و ارزش‌افزوده خ��ود را از طريق فروش داخلي‬ ‫کس��ب مي‌کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فوالدس��ازان داخلي به دليل‬ ‫تقاضاي باالي ب��ازار داخلي هيچ توجيه��ي براي صادرات‬ ‫نداش��ته‪ ،‬چراکه در صورت صادرات باي��د اين محصول را‬ ‫دوب��اره وارد کنند که هزينه‌هاي ب��االي واردات و صادرات‬ ‫افزايش قيمت را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫اين کارش��ناس فوالدي گفت‪ :‬درحال حاضر محصوالت‬ ‫فوالدي توليد داخل در س��اير کش��ورهاي جه��ان از نظر‬ ‫کيفيت مرغوب شناخته شده است اما تفاوت ناچيز قيمت‬ ‫محصوالت داخلي با قيمت جهاني انگيزه فوالدسازان براي‬ ‫صادرات را کاهش داده است‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫ضعف‌ها و راهکارهاي پيش روي صنعت سنگ‌هاي ساختماني‬ ‫محمد مه�دي طاهرنژاد‪ :‬ايران كش��وري معدن‌خي��ز و داراي‬ ‫ظرفیت مناسب در بخش سنگ‌هاي ساختماني محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫ذخاير س��نگ اي��ران از لحاظ ميزان ذخيره‪ ،‬تن��وع‪ ،‬خصوصيات‬ ‫فيزيکي و‪ ...‬از ذخاير ارزش��مند جهان محس��وب مي‌شوند‪ .‬اما متاسفانه با وجود‬ ‫ظرفیت باال و بالقوه صنعت سنگ کشور‪ ،‬ايران سهم ناچيزي در بازارهاي جهاني‬ ‫اين محصول دارد‪ .‬از اصلي‌ترين موانع صنعت س��نگ کش��ور‪ ،‬مي‏توان به نقطه‬ ‫ضعف‌هايي اشاره کرد که اثرات نامطلوبي بر‌آن داشته و راه را براي ارتقا و جهاني‬ ‫ش��دن آن دشوار کرده اس��ت‪ .‬در اين راستا شناسايي نقاط ضعف صنعت سنگ‬ ‫ساختماني و ارائه راهکارهايي براي رفع يا بهبود آن ضروري به نظر مي‌رسد‪ .‬در‬ ‫اين مقاله‪ ،‬عوامل داخلي صنعت س��نگ ساختماني ايران مورد مطالعه و بررسي‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬در اين مطالعه ‪ 29‬نقطه ضعف اصلي براي صنعت س��نگ‬ ‫ساختماني ايران شناسايي شده و با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان اين‬ ‫صنعت‪ ،‬بر اس��اس ميزان اهميت هر عامل اولويت‌بندي ش��ده‌اند‪ .‬در نهايت در‬ ‫راستاي رفع مهم‌ترين نقاط ضعف‪ ،‬راهکار‌هايي پيشنهاد شده است‪.‬‬ ‫مطالعات موجود نشان مي‌دهد که ايران از حيث زيبايي و تنوع در سنگ هاي‬ ‫رنگي در رده نخس��ت جهان ايستاده است‪ .‬معادن بسيار مرغوبي وجود دارد که‬ ‫تا حدودي در جهان بي نظير اس��ت ‪ .‬ايران با دارا بودن ‪ 3/2‬ميليارد تن ذخيره‬ ‫قطعي در انوع س��نگ هاي س��اختماني در رديف ‪ 10‬کشور عمده داراي ذخاير‬ ‫غني سنگهاي تزئيني و نما به حساب مي‌آيد اما با وجود ذخاير بزرگ و ارزشمند‬ ‫س��نگ ساختماني در کشور ‪،‬سهم ايران در تجارت جهاني اين محصول در خور‬ ‫توجه نيست‪ .‬درک درست از نقاط ضعف به مديران کمک مي‌کند تا استراتژي‌ها‬ ‫را با بينش و فراست بيشتري اتخاذ نمايند و مسير حرکت را به طور موثرتري‬ ‫تعيين کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ميزان ذخاير و معادن سنگ‌هاي ساختماني‬ ‫تع��داد ‪ 950‬معدن فعال و ‪ 360‬معدن غيرفعال و ‪ 60‬معدن در حال تجهيز ‪،‬‬ ‫جمعا يک ميليون و ‪ 748‬هزار و ‪ 361‬هزار تن ذخيره س��نگ هاي س��اختماني‬ ‫در کشور دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقاط ضعف‬ ‫به دليل اهميت بخش معدن در رش��د اقتصادي کش��ور توجه بيشتر به نقاط‬ ‫ضعف صنعت که مانع اس��تفاده از فرصت‌هاي موجود مي‌ش��وند ضروري است‪.‬‬ ‫نق��اط ضعف به طور عم��ده به کمبودها‪ ،‬موانع‪ ،‬نقايص و نارس��ايي‌هاي موجود‬ ‫در مجموعه واحدهاي داخلي يک س��ازمان اشاره مي‌کند که عملکرد آنها باعث‬ ‫تضعيف سازمان شده است‪ .‬به طور کلي نقاط ضعف صنعت سنگ هاي ساختماني‬ ‫به چند دسته عوامل مديريتي و منابع انساني‪ ،‬توليد و عمليات‪ ،‬عوامل بازاريابي و‬ ‫عوامل مالي تقس��يم مي‌شود که در نخستين بخش اين عوامل يعني مديريت و‬ ‫منابع انساني‪ ،‬کمبود نيروي متخصص و کارگر ماهر در واحدهاي فرآوري‪ ،‬نبود‬ ‫سيستم‌هاي پشتيباني و مديريتي از جمله برنامه‌ريزي توليد‪ ،‬بازاريابي و فروش‬ ‫و اعمال مديريت سنتي به جاي مديريت علمي و پايين بودن سطح تحصيالت‬ ‫و تخصص مديران و کارکنان واحدهاست‪ .‬در سر فصل توليد و عمليات به عنوان‬ ‫يکي از عوامل مهم ضعف صنعت سنگهاي ساختماني‪ ،‬پايين بودن کيفيت مواد‬ ‫مصرفي‪ ،‬خريد و اس��تفاده از ماشين‌آالت دس��ت دوم وارداتي و استفاده نکردن‬ ‫از فناوری مناس��ب از جمله اره زنجيري و بيل مکانيکي و همچنين عدم وجود‬ ‫سيس��تم مناسب نگهداري و تعميرات ماش��ين‌آالت از جمله عوامل است‪ .‬آشنا‬ ‫نبودن واحدها با قوانين و مقررات تجارت جهاني‪ ،‬ضعف بازاريابي و بسته‌بندي‪،‬‬ ‫صادرات س��نگ خام به جاي سنگ بريده ش��ده‪ ،‬باال بودن قيمت تمام شده در‬ ‫مقايس��ه با رقباي خارجي در اکثر واحدها و عدم حضور فعال در نمايشگاه هاي‬ ‫بين‌المللي و ضعف در توليد بر اساس استانداردهاي کشورهاي صنعتي از جمله‬ ‫عوامل موثر بازاريابي در حيطه نقاط ضعف اين صنعت به شمار مي‌رود‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه وجود ظرفیت باالي اين صنعت در کش��ور‪ ،‬بايد معادن و واحدهاي فرآوري‬ ‫به فناوري‌هاي جديد روي بياورند و با اس��تفاده از مکانيزاس��يون و اتوماسيون‪،‬‬ ‫به��ره‌وري و کارآيي واحده��ا را افزايش دهند‪ .‬اين ام��ر از زواياي مختلف تاثير‬ ‫مثبتي بر صنعت س��نگ خواهد گذاشت‪ .‬اس��تفاده از فناوري‌هاي جديد باعث‬ ‫کاهش نيروي کار انساني و در نتيجه کاهش هزينه‌هاي نيروي انساني که بخش‬ ‫مهمي از هزينه‌هاي فرآوري را در بر مي‌گيرد خواهد شد‪.‬‬ ‫کيفي��ت محصوالت توليدي با اس��تفاده از فن��اوری روز‪ ،‬باالتر از محصوالت‬ ‫توليدي با ماش��ين‌آالت قديمي و فرسوده است عالوه بر اين ماشين‌آالت جديد‬ ‫ضايعات کمت��ري توليد کرده و بازدهي باالتري دارند‪ .‬مصرف انرژي به ازاي هر‬ ‫واحد محصول با اس��تفاده از دس��تگاه هاي جديد کمتر از حالتي اس��ت که از‬ ‫دستگاه‌هاي قديمي و فرس��وده استفاده شود‪ .‬اگر توليد‌کنندگان اين تجهيزات‬ ‫مورد حمايت دولت ق��رار بگيرند‪ ،‬مي‌توانند محصوالت خود را با قيمت کمتر و‬ ‫کيفيت مناس��بتر در رقابت با محصوالت خارجي در اختيار معادن و واحدهاي‬ ‫فرآوري قرار دهند‪ .‬اس��تفاده از تج��ارت الکترونيکي و روش‌هاي نوين بازاريابي‪،‬‬ ‫بس��ياري از مش��کالت مربوط به صادرات و فروش سنگ در بازار‌هاي جهاني را‬ ‫کاهش مي‌دهد‪ .‬البته دسترس��ي به موارد مذکور نياز به تقويت زير‌ساخت هايي‬ ‫دارد که مهم‌ترين آن تعامل مناسب با ساير کشورهاي جهان است‪.‬‬ ‫تازه‌های بین الملل‬ ‫توليد طالي روسيه افزايش یافت‬ ‫توليد طالي روس��يه در نيمه نخس��ت امسال‬ ‫‪ 26/6‬درصد افزايش يافت و موجب ش��د انجمن‬ ‫توليدكنندگان اين كشور پيش‌بيني خود از توليد‬ ‫كل س��ال را به ‪ 275‬تن ارتقا دهد‪ .‬با اين میزان‬ ‫تولید روس��يه از اس��تراليا كه دومين توليدكننده بزرگ جهان اس��ت‬ ‫و س��ال گذش��ته ‪ 266/1‬تن از اين فلز گرانبها را استخراج كرده جلو‬ ‫می‌افتد و در رتبه دوم قرار می‌گیرد‪ .‬توليد طالي روس��يه با احتساب‬ ‫توليد معادن‪ ،‬توليد طال به‌عنوان محصول جانبي استخراج فلزات ديگر‪،‬‬ ‫طالي تصفيه ش��ده از قراضه و طالي حاوي كنسانتره ‪ 26/6‬درصد در‬ ‫فاصله ژانويه تا ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافت‬ ‫و به ‪ 116/7‬تن رسيد‪ .‬براساس گزارش رويترز‪ ،‬قيمت جهاني طال سال‬ ‫گذش��ته ‪28‬درصد سقوط كرد اما از ابتداي امس��ال تاكنون حدود ‪9‬‬ ‫درصد صعود كرده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫واردات فوالد‬ ‫با ارز آزد تاثیری در‬ ‫بازار ندارد‬ ‫بهرام سبحانی‬ ‫رییس انجمن فوالد ایران‬ ‫هم‌اکن��ون تولید فوالد در کش��ور بیش از نیاز‬ ‫مصرفی ب��وده به گونه ای که اکثر ش��رکت‌های‬ ‫تولید‌کننده با مازاد تولید در نتیجه کاهش تقاضا‬ ‫مواجه‌اند‪.‬‬ ‫البته در کنار این م��ازاد تولید به جهت تامین‬ ‫م��واد اولیه ب��ا ن��رخ ارز آزاد هزینه تمام ش��ده‬ ‫محصوالت به شدت افزایش یافته که این موضوع‬ ‫به مش��کل کمبود تقاض��ا در بازارها دامن زده و‬ ‫زیان چش��مگیری را متوجه تولیدکنندگان کرده‬ ‫است‬ ‫در حال حاض��ر تولیدات محص��والت فوالدی‬ ‫نه‌تنه��ا کف��اف نیاز داخ��ل را می‌ده��د بلکه به‬ ‫دلی��ل رکود حاک��م بر بازار محص��والت تولیدی‬ ‫این ش��رکت‌ها در انبارها در حال خاک خوردن‬ ‫است بنابراین در حالی‌که نیازی به واردت فوالد‬ ‫نیست اختصاص ارز مبادله‌ای برای این محصول‬ ‫تنه��ا به نفع تولیدکنن��دگان خارجی و برخی از‬ ‫واردکنندگان خواهد بود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر باید توجه داش��ت که تغییر ارز‬ ‫وارداتی فوالد از مبله‌ای به آزاد شاید در ابتدا این‬ ‫تصور را به وجود آورد که در آینده شاهد افزایش‬ ‫قیم��ت محصوالت فوالدی در ب��ازار خواهیم بود‬ ‫اما من معتقدم این تغییر ارز واردات فوالد ‪،‬هیچ‬ ‫گون��ه تاثیری بر ن��رخ این محص��والت در بازار‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬چراکه اختص��اص ارز مبادله‌ای‬ ‫در ای��ن مدت به دلیل تحمیل هزینه‌های جانبی‬ ‫به واردکنندگان مش��ابه با ن��رخ ارز آزاد بوده به‬ ‫گونه‌ای‌ک��ه در بس��یاری از م��وارد واردکنن��ده‬ ‫ترجی��ح داده تا با تهیه ارز آزاد مش��کالت خود‬ ‫را در دریافت ارز مبادله‌ای کاهش دهد‪ .‬بنابراین‬ ‫وقتی قیمت تمام ش��ده محصوالت فوالدی قبل‬ ‫و بعد از تغییر ارز یکس��ان اس��ت طبیعی اس��ت‬ ‫ک��ه تغیی��ر خاص��ی را در بازار ای��ن محصوالت‬ ‫شاهد نخواهیم بود‪.‬‬ ‫ضمن آنکه توق��ف واردات محصوالت فوالدی‬ ‫ب��ا ارز مبادله‌ای نمی‌تواند هی��چ تاثیری بر روند‬ ‫قیمتی محصوالت این بخش داش��ته باشد بلکه‬ ‫موجب حمای��ت و رونق تولید داخلی که یکی از‬ ‫سیاس��ت‌های اساسی برای خروج از رکود و تورم‬ ‫محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫این در حالیست که خیلی از واحدهای تولیدی‬ ‫کش��ور ب��ه علت مش��کالت تامین م��واد اولیه و‬ ‫کاهش نقدینگی با ظرفیت پایین‌تر از حد واقعی‬ ‫خود در حال فعالیت هستند که باید دولت برای‬ ‫حل این مش��کل یک برنامه اساس��ی و کاربردی‬ ‫تدوین کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر باید توجه داشت که قیمت‌های‬ ‫محصوالت فوالدی در بازار بیش��تر تابع ش��رایط‬ ‫عرض��ه و تقاضا بوده بوده و اغلب باید به صورت‬ ‫منطق��ی تعیین ش��ود به‌طوری ک��ه قیمت تمام‬ ‫ش��ده هر کارخانه‌ای براس��اس قیمت س��هام در‬ ‫بورس و میزان سهام عرضه شده تعیین می شود‬ ‫بنابراین اینکه نگران باش��یم هر گونه تغییری در‬ ‫سیاست های وارداتی منجر به افزایش و یا تغییر‬ ‫بازار خواهد ش��د نظر درستی نبوده و بیشتر به‬ ‫به سوء استفاده واسطه های از فضای ایجاد شده‬ ‫منجر می شود‪.‬‬ ‫در تمام دنیا سیاست کشورهای در حال توسعه‬ ‫بر حمایت از تولیدات د اخلی گذاش��ته شده و از‬ ‫واردات محصوالت مش��ابهی که در داخل کشور‬ ‫تولیدمی ش��ود جلوگیری می ش��ود بنابراین در‬ ‫ح��ال حاضر تولی��دات تیرآهن‪ ،‬میلگرد‪ ،‬اس��لب‬ ‫و انواع ورق به جزء‌ س��ایز خاص��ی از ورق (ورق‬ ‫‪ 2‬میلیمتری) نیاز کش��ور را تامین کرده و هیچ‬ ‫دلیلی ب��رای واردات این محصوالت وجود ندارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بای��د تنه��ا ش��رایط واردات ورق‬ ‫‪ 2‬میلیمتری فراهم ش��ود به گون��ه‌ای در زمینه‬ ‫تولید ورق گالوانیزه‪ ،‬ورق رنگی‪ ،‬ورق نوردی گرم‬ ‫و سرد کمبودی را شاهد نباشیم‪.‬‬ ‫قیمت روز‬ ‫فروش الماس ‪2‬ميليون دالري‬ ‫در مزايده ريوتينتو‬ ‫ي��ك الماس قرمز رنگ به ن��ام آرگيل كاردينال‬ ‫اصلي‌ترين قطعه س��نگ با ارزش��ي اس��ت كه در‬ ‫مزايده س��االنه الماس‌هاي رنگی آرگيل از س��وي‬ ‫ريوتينتو در سيدني عرضه شده است‪ .‬اين الماس ‪ 1/21‬قيراطي که انتظار‬ ‫می‌رود بيش از ‪ 2‬ميليون دالر به فروش برس��د‪ ،‬يكي از ‪ 13‬الماس قرمز‬ ‫رنگ فنسي است كه در ‪ 30‬سال گذشته به نمايش گذاشته شده‌اند‪ .‬نام‬ ‫اين الماس برگرفته از نام يك پرنده كوچك قرمز رنگ آمريكاي شمالي‬ ‫اس��ت‪ .‬آنچه كه آرگيل كاردينال را ويژه می‌س��ازد اين حقيقت است كه‬ ‫تنها ‪ 30‬الماس قرمز رنگ در جهان وجود دارد‪.‬‬ ‫سال گذشته يك سنگ ارزشمند همانند اين الماس در حراج كريستي‬ ‫در نيويورك ‪ 1.6‬ميليون دالر به‌ازاي هر قيراط فروخته ش��د که در نوع‬ ‫خود یک رکورد بود‪.‬‬ ‫شکایت معدنکاران چینی از‬ ‫هیتاچی متالز‬ ‫‪ 7‬ش��رکت معدنی عناصر خاکی ن��ادر چینی‬ ‫از ش��رکت هیتاچ��ی متالز ژاپن ب��ه دلیل نقض‬ ‫قانون امتیاز انحص��اری بین‌المللی و ایجاد موانع‬ ‫ب��ازار غیرمنصفانه علیه آنه��ا به دادگاهی در آمریکا ش��کایت کردند‪.‬‬ ‫ای��ن اختالف مربوط به مگنت نئوديميوم‌آهن برون اس��ت که کاربرد‬ ‫گس��ترده‌ای در مهندس��ی الکتریکی‪ ،‬نیروی بادی‪ ،‬خ��ودرو و صنایع‬ ‫های‌تک دارد‪ .‬براساس گزارش چاینا بیزنس نیوز‪ ،‬هیتاچی متالز بیش‬ ‫از ‪ 600‬امتی��از انحصاری مگن��ت نئوديميوم‌آهن برون دارد اما تنها به‬ ‫‪ 8‬ش��رکت چینی اجازه داده از ‪ 149‬امتیاز انحصاری اس��تفاده کنند‪.‬‬ ‫چین ساالنه ‪ 70‬تا ‪ 80‬هزار تن از این مگنت را تولید می‌کند اما تنها‬ ‫نیم��ی از محصوالت آن در داخل فروش م��ی‌رود و تنها یک‌چهارم از‬ ‫تولیدکنندگان مگنت مجوز امتیاز انحصاری دارند‪.‬‬ ‫شاخص‬ ‫قیمت روز (دالر)‬ ‫درصد تغییرات‬ ‫پالتین‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪+1‬‬ ‫نقره‬ ‫‪19/55‬‬ ‫‪-0/01‬‬ ‫پاالدیوم‬ ‫‪890‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫آلومینیوم‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪-25‬‬ ‫فوالد‬ ‫‪420‬‬ ‫‪+10‬‬ ‫مس‬ ‫‪6852‬‬ ‫‪-34‬‬ ‫نیکل‬ ‫‪18505‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫قلع‬ ‫‪22400‬‬ ‫‪-80‬‬ ‫سرب‬ ‫‪2194‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫روی‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪-35‬‬ ‫طال‬ ‫‪1305‬‬ ‫‪0‬‬
‫یادداشت‬ ‫سهم ناچیز ایران‬ ‫از صادرات سنگ‌های‬ ‫تزئینی‬ ‫‪22‬‬ ‫رییس انجمن سنگ تزیینی ایران‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫کشاورزی در معادن‬ ‫زغال‌سنگ‬ ‫برای نخس��تین بار در کش��ورمان فکر اس��تفاده‬ ‫از تاریک��ی و رطوب��ت موج��ود در تونل‌های معدن‬ ‫زغال‌سنگ در شهرستان تربت جام از توابع استان‬ ‫خراسان رضوی تبدیل به محصول قارچ شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬مدیر شرکت تعاونی معدن‬ ‫زغال‌سنگ گل بانو در تربت جام گفت‪ :‬ایده پرورش‬ ‫قارچ در این معدن توسط تعدادی از کارگران کلید‬ ‫خورد و پس از تحقیقات اولیه آن را عملیاتی کردیم‬ ‫‪ .‬جواد حسن‌زاده افزود‪ :‬ارزیابی‌ها نشان داد که یکی‬ ‫از تونل‌ه��ای این معدن به طول ‪ 500‬متر ش��رایط‬ ‫محیطی بسیار مناسبی برای پرورش قارچ دارد‪.‬‬ ‫به گفته وی تاکن��ون کار پرورش قارچ در معدن‬ ‫زغال‌س��نگ تنه��ا در آمریکا گزارش ش��ده و هیچ‬ ‫یک از مع��ادن ایران این تجربه را نداش��ته‌اند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬شرایط الزم برای پرورش قارچ در یک معدن‬ ‫ش��امل رطوبت و درجه حرارت مناس��ب به میزان‬ ‫‪ 37‬س��انتیگراد و تاریکی اس��ت که این شرایط در‬ ‫معدن زغال‌سنگ به خوبی مهیا است‪ .‬مدیر شرکت‬ ‫تعاونی معدن زغال‌س��نگ گل بانو تربت جام ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ا توجه به عمق ‪ 500‬متری تونل و ش��رایط‬ ‫مناسب برای پرورش قارچ پیش‌بینی می‌شود بتوان‬ ‫روزی یک تن محصول از این معدن برداشت کرد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫در گفت‌وگوی‬ ‫با رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد مطرح شد‪:‬‬ ‫یزد‪ ،‬دومین شهر معدنی ایران‬ ‫ابوالقاسم شفیعی‬ ‫کش��ور ما به‌عنوان یکی از ‪ 5‬کشور عمده تولیدکننده‬ ‫سنگ‌های س��اختمانی و تزئینی جهان شناخته می‌شود‪،‬‬ ‫به‌طوری‌که در س��ال‌های اخیر توانسته با بهره‌گیری از‬ ‫پتانس��یل باال ضمن ایجاد اشتغال سهم باالیی از ارزش‬ ‫اف��زوده را نی��ز به خود اختص��اص ده��د‪ .‬در این رابطه‬ ‫آمارهای نشان می‌دهد حدود ‪ 1700‬معدن سنگ تزئینی‬ ‫در کشور وجود داشته که از این تعداد حدود ‪ 1200‬معدن‬ ‫به فعالیت مش��غول هس��تند‪ .‬همچنین هم‌اکنون حدود‬ ‫‪6‬ه��زار و ‪ 600‬واحد س��نگبری در کش��ور فعالیت دارند‬ ‫ک��ه حدود ‪ 700‬واحد به دلی��ل کیفیت تولید مقام برتر‬ ‫را کس��ب کرده‌ان��د‪ .‬هر چند که با وج��ود کیفیت باالی‬ ‫تولید به دلیل رکود حاکم بر بازار ساخت‌وس��از مس��کن‬ ‫بس��یاری از این واحدها با کمت��ر از ‪ 50‬درصد از ظرفیت‬ ‫خود به فعالیت مش��غول هس��تند به گون��ه‌ای که تا حد‬ ‫زیادی وضعی��ت عرضه و تقاضای این محصول در بازار‬ ‫تحت‌الشعاع قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در واقع باید توجه داش��ت فعالیت‌های صورت گرفته‬ ‫در حوزه س��نگ‌های تزئینی ش��امل مراحل اکتش��اف‪،‬‬ ‫اس��تخراج‪ ،‬فرآوری و فروش داخلی و خارجی می‌ش��ود‬ ‫که بیش��تر این فعالیت‌ها توسط بخش خصوصی صورت‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬همچنین از مجموع ‪ 28‬استان کشور‪22 ،‬‬ ‫استان دارای معادن سنگ‌های تزئینی بوده که محوریت‬ ‫این معادن بیش��تر در اس��تان‌های اصفه��ان‪ ،‬مرکزی و‬ ‫فارس قرار دارد‪ ،‬البته در این اواخر معادن سنگ جدیدی‬ ‫در استان‌های کردستان‪ ،‬آذربایجان‌غربی و شرقی کشف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬تولید سنگ‌های خام تزئینی در سال ‪،92‬‬ ‫‪ 17‬میلیون تن بوده که از این میزان حدود ‪ 800‬هزار تن‬ ‫به‌صورت بریده و خام صادر ش��ده است‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫کل حجم صادرات کش��ور در س��ال گذشته بالغ بر ‪200‬‬ ‫میلیون دالر بوده که سهم صادرات سنگ‌های بریده ‪50‬‬ ‫میلیون دالر و س��هم صادرات سنگ‌های خام نیز ‪150‬‬ ‫میلیون دالر بوده است که به کشورهای اروپایی‪ ،‬چین و‬ ‫همچنین کشورهای حوزه خلیج‌فارس صادر شده است‪.‬‬ ‫کش��ور م��ا در حالی از ت��وان باالی تولی��د در زمینه‬ ‫س��نگ‌های تزیینی برخوردار است که به‌دلیل فرسودگی‬ ‫و عمر باالی ماش��ین‌آالت‪ ،‬سرمایه‌گذاری در این بخش‬ ‫کاهش چش��مگیری را داشته است‪ ،‬به‌طوری‌که در حال‬ ‫حاضر کارخانجات سنگ‌بری به‌دلیل فراهم نبودن امکان‬ ‫تامین نقدینگی و منابع الزم برای نوس��ازی ماشین‌آالت‬ ‫معدنی با مش��کالت عدی��ده‌ای در زمینه تولید و فروش‬ ‫مواج ‌ه هستند‪.‬‬ ‫بازارهای هدف صادراتی در حوزه س��نگ‌های تزئینی‬ ‫کشورهای حوزه اقتصادی اکو ‪ CIS‬و کشورهای حوزه‬ ‫خلیج‌فارس با جمعیتی بالغ بر ‪ 800‬میلیون اس��ت و این‬ ‫در حالی است که ایران و ترکیه تنها دارندگان سنگ‌های‬ ‫تزیینی در این حوزه محس��وب می‌شوند‪ ،‬بنابراین باید از‬ ‫موقعیت به وجود آمده به بهترین نحوه ممکن اس��تفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫البت��ه هم‌اکنون با وجود مزیت‌های ب��االی صادراتی‬ ‫کش��ور در س��نگ‌های تزئینی نس��بت ب��ه رقیب اصلی‬ ‫خ��ود یعنی کش��ور ترکیه باید گفت که س��هم صادراتی‬ ‫تولیدکنندگان ترک در بازارهای منطقه به مراتب بیشتر‬ ‫از س��هم تولیدکنندگان داخلی بوده و از این طریق منافع‬ ‫زیادی را متوجه خود کرده‌اند‪ ،‬به گونه‌ای که سهم ‪200‬‬ ‫میلیون دالری برای کشوری با امکانات و پتانسیل باالی‬ ‫تولید مناسب نیست و باید برای افزایش این سهم تالش‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫البته در رابطه با سرمایه‌گذاری در این بخش اقدام‌های‬ ‫موثری صورت گرفته ک��ه می‌توان به دعوت هیات ‪16‬‬ ‫نفری چینی اشاره کرد‪.‬‬ ‫گفت و گوی معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫نرگس قیصری –گروه معدن‪ :‬استان کویری یزد با داشتن ذخایر معدنی فراوان به‬ ‫عنوان یکی از شهرهای معدن خیز ایران شناخته شده است ‪ .‬وجود معادن بسیار در‬ ‫نقاط مختلف این استان با بیش از ‪ 31‬نوع ماده معدنی همچون سنگ‌آهن‪ ،‬سرب و روی‪،‬‬ ‫خاک‌های صنعتی این استان را به یکی از قطب‌های صنعتی کشور تبدیل کرده و نقش‬ ‫بزرگی را در راستای پیشرفت صنایع معدنی کشور ایفا می‌کند‪ .‬به همین منظور به سراغ‬ ‫محمد مهدی زارع رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد رفتیم تا فعالیت‌های‬ ‫معدنی این استان را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم‪:‬‬ ‫€ €چه ش�هرهایی در اس�تان دارای معدن��ی باالیی برخوردارند صادر ش��ده و‬ ‫قرار اس��ت تا از طریق مزای��ده در اختیار‬ ‫مواد معدنی هستند؟‬ ‫شهرس��تان بافق نیز به‌عن��وان یکی از س��رمایه‌گذاران قرار گی��رد‪ .‬باید در نظر‬ ‫فعال‌تری��ن مناطق یزد به ش��مار آمده و داش��ت تا زمانیکه وجود م��واد معدنی به‬ ‫یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان س��رب اثبات نرسد هیچ‌گونه گواهی برای کشف‬ ‫و روی ش��ناخته می‌ش��ود‪ .‬همچنی��ن صادر نخواهد ش��د‪ ،‬این در حالیس��ت که‬ ‫معادن س��نگ‌آهن چادرملو نی��ز از دیگر تاکنون تعداد ‪ 76‬گواهی نامه کش��ف نیز‬ ‫س��رمایه‌های بزرگ این اس��تان به شمار صادر ش��ده و امکان فعالیت برای فعاالن‬ ‫می‌آید‪ .‬س��ازمان اکتشاف و زمین‌شناسی به‌وجود آورده است‪.‬‬ ‫استان یزد با تحقیقات و بررسی‌هایی که € €چه نوع مواد معدنی در این استان‬ ‫انج��ام داده از قدم��ت دیرینه این صنعت یافت می‌شود؟‬ ‫وجود بیش از ‪ 31‬نوع‬ ‫در یزد و وجود صنایع‬ ‫ماده معدنی در اس��تان‬ ‫معدن��ی در زمان‌های‬ ‫وجود بیش از ‪ 31‬نوع‬ ‫یزد حاک��ی از ظرفیت‬ ‫بس��یار دور خب��ر‬ ‫ماده معدنی در استان‬ ‫ب��االی ای��ن اس��تان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫یزد حاکی از ظرفیت‬ ‫ب��وده و م��واد معدن��ی‬ ‫€ €چه تعداد معدن‬ ‫باالی این استان بوده‬ ‫همچ��ون س��نگ‌آهن‪،‬‬ ‫در این استان وجود‬ ‫س��رب و روی‪ ،‬فسفات‪،‬‬ ‫دارد؟‬ ‫و مواد معدنی همچون‬ ‫سنگ‌های س��اختمانی‬ ‫آمار‬ ‫آخری��ن‬ ‫طب��ق‬ ‫سنگ‌آهن‪ ،‬سرب و‬ ‫و خاک‌ه��ای صنعت��ی‬ ‫اع�لام ش��ده در پایان روی‪ ،‬فسفات‪ ،‬سنگ‌های‬ ‫بخ��ش عم��ده‌ای از‬ ‫تیرماه سال ‪ ،93‬تعداد‬ ‫‪ 375‬واح��د از معادن ساختمانی و خاک‌های‬ ‫این ذخی��ره را به خود‬ ‫صنعتی بخش عمده‌ای اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تان م��ورد‬ ‫از این ذخیره را به خود اس��تان یزد با استخراج‬ ‫اکتشاف قرار گرفته و‬ ‫‪ 51/1‬درصد سنگ‌آهن‬ ‫در ح��ال بهره‌برداری‬ ‫اختصاص داده است‬ ‫رتب��ه اول را ب��ه خ��ود‬ ‫اس��ت‪ .‬ام��ا فعالی��ت‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫صنایع معدنی اس��تان‬ ‫به این تعداد محدود نش��ده و ‪ 468‬پروانه همچنین با اس��تخراج ‪ 67/5‬درصد ماده‬ ‫اکتش��اف نیز برای معادن��ی که از ذخیره معدنی فس��فات باز هم در ای��ران یکه‌تاز‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر بزرگ‌ترین ذخیره‬ ‫سرب و روی کشور به میزان ‪ 83/9‬درصد‬ ‫در معادن استان یزد قرار گرفته و به دلیل‬ ‫ای��ن ظرفیت باال در رتبه دوم ش��هرهای‬ ‫معدنی قرار دارد‪.‬‬ ‫€ €میزان ذخی�ره م�واد معدنی یزد‬ ‫چقدر است؟‬ ‫با انجام تحقیقات کارشناس��انه و علمی‬ ‫که توسط س��ازمان اکتشاف استان انجام‬ ‫ش��ده ذخیره اس��می مواد معدنی چیزی‬ ‫بال��غ بر ‪ 5‬میلی��ارد تن پیش‌بینی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالیست که معادن فعالی‬ ‫که در دس��ت اکتشاف و اس��تخراج قرار‬ ‫دارن��د ذخی��ره ‪ 1/3‬میلیارد تن��ی را در‬ ‫خود جای داده و در آینده نزدیک ش��اهد‬ ‫افزایش ذخایر و پیش��رفت صنایع معدنی‬ ‫در اس��تان یزد خواهیم ب��ود‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫است که عمده این مواد را سرب و روی و‬ ‫سنگ‌آهن تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫€ €چه اقداماتی برای اکتشاف معادن‬ ‫پنهان استان انجام شده است؟‬ ‫کشف محدوده‌های معدنی نیازمند یک‬ ‫برنامه‌ریزی درس��ت و دقیق است‪ .‬دولت‬ ‫نی��ز به‌عنوان یک حمایت‌کنن��ده در این‬ ‫راس��تا می‌تواند نقش بسزایی در اکتشاف‬ ‫معادن بکر داشته باشد و با انجام مطالعات‬ ‫جامع و ژئوفیزیکی و همچنین استفاده از‬ ‫تصاویر هوایی بعد از کامل شدن تحقیقات‬ ‫خود نس��بت به واقعی ب��ودن ذخایر‪ ،‬این‬ ‫مع��ادن را ب��ه کس��انی‌که عالقه‌من��د به‬ ‫فعالیت و س��رمایه‌گذاری در فعالیت‌های‬ ‫معدنی هستند واگذار کند‪.‬‬ ‫€ € میزان صادرات مواد معدنی چقدر‬ ‫است؟‬ ‫میزان ص��ادرات م��واد معدنی همچون‬ ‫س��رب و روی‪ ،‬س��نگ‌آهن و‪ ...‬ب��ا توجه‬ ‫به ش��رایط بازار جهانی تعیین می‌ش��ود‪.‬‬ ‫اس��تان یزد نی��ز ک��ه به‌عن��وان یکی از‬ ‫قطب‌ه��ای معدنی ایران بوده از این قائده‬ ‫مستثنی نیس��ت و مطابق با بازار جهانی‬ ‫و نیاز کش��ورهای دیگر اقدام به صادرات‬ ‫می‌نماید‪.‬‬ ‫€ €چ�ه عواملی در ب�اال رفتن ارزش‬ ‫افزوده موثر است؟‬ ‫کیفیت مواد معدنی یکی از عوامل مهم‬ ‫در افزای��ش و یا کاه��ش ارزش‌افزوده به‬ ‫ش��مار می‌آید‪ .‬به‌عنوان مثال س��نگ‌آهن‬ ‫تولید ش��ده در صورتی‌که از عیار پایینی‬ ‫برخوردار باش��د با فرآوری و افزایش عیار‬ ‫خ��ود می‌تواند به باال رفت��ن ارزش‌افزوده‬ ‫این ماده معدنی منجر شود‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫توسعه معادن و صنايع معدني با جذب سرمايه‌گذاري خارجي‬ ‫دکتر جواد صالحي‬ ‫استادياردانشکدهاقتصادوحسابداريدانشگاهآزاداسالمي‬ ‫تش��كيل س��رمايه به عنوان يك��ي از متغيرهاي بي‌تردي��د حج��م مناب��ع داخلي پاس��خگوي اين‬ ‫حياتي رشد اقتصادي محسوب می‌شود‪ .‬در دنياي ميزان س��رمايه‌گذاري نيس��ت‪ .‬لذا بايد به سمت‬ ‫پيچيده و پرتالطم كنوني بس��ياري از كشورهاي سرمايه‌گذاري خارجي حرکت کرد‪.‬‬ ‫در حال توس��عه براي قرارگرفتن در مسير توسعه‬ ‫به‌کارگي��ري س��رمايه‌گذاري خارج��ي عالوه بر‬ ‫و افزاي��ش رش��د اقتص��ادي‪ ،‬س��رمايه‌گذاري در تامين مالي پروژه‌ه��ا‪ ،‬در صورتي مي‌تواند به يك ‬ ‫بخش‌هاي مختل��ف اقتص��ادي را در اولويت قرار ابزار موفقيت براي ش��ركت‌هاي ايراني بدل ش��ود‬ ‫مي‌دهند تا نيروهاي مولد جامعه را از طريق توليد كه با اهداف زير عجين شود‪:‬‬ ‫كاالهاي سرمايه‌اي افزايش داده و سپس به توليد‬ ‫‪1‬ـ انتق�ال فناوري‌ه�اي نوي�ن‪ :‬باتوج��ه به‬ ‫كاالهاي مصرفي و ضروري مبادرت ورزند‪.‬‬ ‫وضعي��ت موجود دانش و فناوري در ايران و درجه‬ ‫نقش س��رمايه‌گذاري خارجي در سياس��ت‌ها و پيشرفت سريع بش��ر در اين زمينه‪ ،‬بايد گفت كه‬ ‫برنامه‌ريزي‌هاي كش��ورهاي در حال توسعه‌اي كه ايج��اد و خلق فناوري از طريق تحقيق و توس��عه‬ ‫اكنون از رش��د اقتصادي بااليي برخوردار هستند‪ ،‬در اي��ران بايد به موازات خري��د فناوري‌هاي نو از‬ ‫غيرقابل چشم‌پوش��ي اس��ت‪ .‬در ايران نيز س��ابقه كشورهاي صنعتي و صاحب فناوري صورت پذيرد‬ ‫س��رمايه‌گذاري خارج��ي كم و بيش ب��ه موازات تا بتوان در سياس��ت‌هاي توسعه صادرات صنعتي‬ ‫تح��والت س��رمايه‌گذاري در كش��ورهاي مختلف در آينده موفق بود‪.‬‬ ‫جهان ش��كل گرفته‌است‪ ،‬اما س��ير تحوالت آن و‬ ‫‪2‬ـ اتص�ال صناي�ع كش�ور ب�ه بازاره�اي‬ ‫نوسان‌هاي پديد آمده در جريان ورود سرمايه‌هاي بين‌الملل�ي‪ :‬يك��ي ديگ��ر از ويژگي‌ه��اي‬ ‫خارجي بيش��تر متاثر از تحوالت سياسي و اوضاع سرمايه‌گذاري مس��تقيم خارجي انتقال مهارت‌ها‬ ‫و احوال خاص سياس��ي كش��ور در مقاطع زماني در حوزه‌هاي صادرات و متصل ش��دن به بازارهاي‬ ‫گوناگون بوده‌ است‪ .‬امروزه دولت‌ها‪ ،‬اغلب شرايطي بين‌الملل��ي اس��ت ك��ه از طريق س��رمايه‌گذاري‬ ‫را براي س��رمايه‌گذاران خارجي وضع مي‌نمايند تا مستقيم خارجي بايد حاصل شود‪.‬‬ ‫سرمايه‌گذاري را تشويق کنند‪.‬‬ ‫‪3‬ـ آم�وزش پژوهش�گران براي اس�تفاده‬ ‫جمه��وري اس�لامي ايران ب��ا وس��عت بيش از از فن�اوري و ب�ه‬ ‫‪ 6/1‬ميلي��ون کيلومت��ر مرب��ع و ب��ا دارا ب��ودن روزس�ازي آن‪ :‬واقع ماده معدني ذخاير کشور‬ ‫‪ 18‬درص��د از ذخاي��ر جهاني گاز‪ ،‬رتبه نخس��ت ام��ر اي��ن اس��ت كه‬ ‫ذخاي��ر گاز جهان��ي را در اختيار دارد‪ .‬در کش��ور تاكن��ون در برخي از‬ ‫‪2/7‬‬ ‫سنگ آهن‬ ‫‪ 68‬ن��وع م��اده معدن��ي ب��ا ارزش تخمين��ي حوزه‌ه��اي صنع��ت‬ ‫‪ 700‬ميلي��ارد دالر وج��ود دارد و درص��د قاب��ل نف��ت‪ ،‬پتروش��يمي‬ ‫‪2/6‬‬ ‫مس‬ ‫توجهي از ذخاير معدني را داراس��ت که در جدول و ‪ ...‬س��رمايه‌گذاري‬ ‫خارجي صورت گرفته‬ ‫آمده است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫روي‬ ‫ب��ا اي��ن ذخاي��ر ه��دف کش��ور دس��تيابي به اس��ت‪ .‬لكن در بخش‬ ‫ظرفيت‌ه��اي تولي��دي ‪ 55‬ميلي��ون ت��ن فوالد‪ ،‬معدن سرمايه‌گذاري‬ ‫‪250‬‬ ‫طال‬ ‫‪ 800‬ه��زار ت��ن م��س کات��د‪ 5/1 ،‬ميليون تن مس��تقيم خارج��ي‬ ‫آلوميني��وم‪ 5 ،‬ت��ن ط�لا و ‪ 300‬ه��زار تن روي زيادي انجام نپذيرفته‬ ‫‪10‬‬ ‫باريت‬ ‫در اف��ق ‪ 1404‬اس��ت‪ ،‬ک��ه دس��تيابي ب��ه اي��ن اس��ت‪ .‬از اي��ن رو‬ ‫ه��دف س��رمايه‌گذاري باالي��ي را طل��ب مي‌کند‪ .‬تحقي��ق و توس��عه و‬ ‫‪16/5‬‬ ‫فسفات‬ ‫به‌روز‌رس��اني فناوري‌هاي مورد اس��تفاده در اين‬ ‫بخ��ش نيازمن��د توجه خاص اس��ت‪ .‬ل��ذا در اين‬ ‫خصوص الزم است ضمن انتقال فناوري از طريق‬ ‫س��رمايه‌گذاري مس��تقيم خارجي به امر آموزش‬ ‫پژوهش��گران و محقق��ان در كش��ورهاي صاحب‬ ‫فناوري توجه جدي صورت گيرد‪ .‬‬ ‫‪ 4‬انتق��ال تجربيات و مهارت‌ه��اي مربوط به‬‫مديري��ت‪ :‬به دلي��ل ضعف در برخ��ي از مديريت‬ ‫ش��ركت‌هاي تولي��دي‪ ،‬اس��تفاده از تجربي��ات‬ ‫مديريت‌هاي موف��ق خارجي در هدايت و راهبري‬ ‫ش��ركت‌هاي داخلي در تحقق اهداف ش��ركت‌ها‬ ‫بسيار موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنين ب��راي ج��ذب س��رمايه‌گذار خارجي‬ ‫مش��وق‌هايي در قان��ون تش��ويق و حماي��ت‬ ‫س��ر ما يه‌گذ ا ر ي‬ ‫سهم ايران از خارج��ي اي��ران‬ ‫واحد‬ ‫جهان (درصد) و آیين‌نامه‌ه��اي‬ ‫اجرايي آن در نظر‬ ‫‪0/8‬‬ ‫ميليارد تن‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫تضمي��ن‬ ‫*‌‬ ‫‪4‬‬ ‫ميليارد تن‬ ‫پرداخ��ت غرامت‬ ‫در ص��ورت مل��ي‬ ‫‪4‬‬ ‫ميليون تن‬ ‫ش��دن و س��لب‬ ‫مالکيت‪.‬‬ ‫‪0/5‬‬ ‫تن‬ ‫*‌ برخ��ورداري‬ ‫س��ر ما يه‌گذ ا ر ي‬ ‫‪5‬‬ ‫ميليون تن‬ ‫خارجي از حقوق‪،‬‬ ‫‪0/05‬‬ ‫ميليون تن‬ ‫و‬ ‫حمايت‌ه��ا‬ ‫تسهيالت يکسان با سرمايه‌گذاري داخلي‪.‬‬ ‫*‌ انتقال آزادانه اصل س��رمايه و منافع ناش��ي از‬ ‫سرمايه‌گذاري در کشور به‌صورت ارز و يا کاال‪.‬‬ ‫*‌ ام��کان س��رمايه‌گذاري خارج��ي ب��ه صورت‬ ‫صد در صد در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري‪.‬‬ ‫*‌ ام��کان ارجاع اختالف��ات س��رمايه‌گذاري به‬ ‫مراجع بين‌المللي‪.‬‬ ‫*‌ امکان تملک زمين به نام ش��رکت (ثبت شده‬ ‫در ايران) در سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک‪.‬‬ ‫*‌ ارائه تس��هيالت رواديد اقامت ‪ 3‬ساله در ايران‬ ‫براي سرمايه‌گذاران خارجي‪ ،‬مديران‪ ،‬کارشناسان‬ ‫و بستگان درجه ‪ 1‬آنها و امکان تمديد آن‪.‬‬ ‫*‌ س��رمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند بخش��ي از‬ ‫سرمايه خود را از منابع داخلي و خارجي به صورت‬ ‫وام تهي��ه کنند‪ .‬بديهي اس��ت تضمي��ن تعهدات‬ ‫بازپرداخت وام اخذ شده برعهده وام گيرنده است‪.‬‬ ‫*‌ س��رمايه خارجي مي‌تواند به شکل ارز نقدي‪،‬‬ ‫ماش��ين‌آالت و تجهيزات‪ ،‬مواد اوليه‪ ،‬دانش فني و‬ ‫ساير اش��کال حقوق مالکيت معنوي به کشور وارد‬ ‫و زیر پوشش قانون تشويق و حمايت قرار گيرد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر اي��ن م��وارد س��رمايه‌گذار مي‌تواند از‬ ‫خدمات آزمايش��گاهي و مراکز تحقيقاتي کش��ور‪،‬‬ ‫و امکان��ات مناطق ويژه اقتصادي کش��ور بهره‌مند‬ ‫ش��وند‪.‬اميد اس��ت با بهبود فضاي کسب و کار‪ ،‬و‬ ‫پيش��رفت در مذاکرات هسته‌اي منابع بيشتري از‬ ‫طريق سرمايه‌گذاري خارجي جذب گشته و شاهد‬ ‫‌توس��عه بخش معدن و صنايع معدني در کش��ور‬ ‫باشيم‪.‬‬
‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫تقابل رولزرویس و بنتلی‬ ‫خودرو‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪23‬‬ ‫کيا سول به جاي فراري‬ ‫براي پاپ‬ ‫‪Bentley‬‬ ‫‪Rolls-Royce‬‬ ‫پای��ه‌ای معادل ‪ ۲۰۱‬ه��زار دالر دارد‪ ،‬اما باید این را در‬ ‫نظ��ر گرفت که این بنتلی ‪ ۴۸‬ه��زار و ‪ ۷۴۰‬دالر برای‬ ‫آپش��ن‌های داخل��ی‌اش و ‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۹۸۵‬دالر بابت‬ ‫رینگ‌های ‪ ۲۱‬اینچی و تایرهای سفارشی‌اش به قیمت‬ ‫باالتر از این حرف‌ها رسیده است‪.‬‬ ‫در مقابل رولزروی��س را می‌بینیم که با پکیج آلپاین‬ ‫‪ ۴۱‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬دالری وارد میدان ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫ترکیبی خارق‌العاده این گوس��ت توانس��ته رنگ آبی را‬ ‫با نوارهای مش��کی و تریم کروم براق پیوند دهد‪ .‬جالب‬ ‫اس��ت بدانید کمپانی رولزرویس ب��رای رنگ کردن هر‬ ‫یک از مدل‌ها ‪ ۲‬هفته وقت می‌گذارد‪.‬‬ ‫در تقاب��ل امکان��ات‪ ،‬وج��ود ی��ک یخچ��ال و حتی‬ ‫‪ 1‬گرمکن در قس��مت عقب بنتل��ی فوق‌العاده به نظر‬ ‫می‌رس��د‪ .‬در ضمن سیس��تم ناوبری آن نیز از شرکت‬ ‫مادر فولکس قرض گرفته ش��ده اس��ت؛ مانند همیشه‬ ‫فرش و زیراندازی که رولزرویس انتخاب کرده از جنس‬ ‫پش��م فوق مرغوب اس��ت‪ .‬متاس��فانه هر ‪ 2‬خودرو در‬ ‫برخی از قسمت‌ها طوری از پالستیک استفاده کرده‌اند‬ ‫که مانند تالش‌های تویوتا برای س��اخت یک خودروی‬ ‫لوکس است‪.‬‬ ‫به گ��زارش بازار جنوب بعد از ی��ک جدال در حالت‬ ‫س��کون‪ ،‬حاال وقت آن اس��ت که ای��ن ‪ 2‬را در حالتی‬ ‫ببینیم که در کل عمرشان شاید هرگز تجربه‌اش نکنند‪،‬‬ ‫تست درگ و شتاب اسپور پیمایش صفر تا ‪ ۹۶‬کیلومتر‬ ‫در ساعت را اندکی سریع‌تر از رقیب طی می‌کند‪.‬‬ ‫در مقابل گوس��ت توانس��ته پیمایش ‪ ۴۰۲‬متر را به‬ ‫همان اندازه کم‪ ،‬از رقیب سریع‌تر بپیماید‪ ،‬اما در دنیای‬ ‫واقعی‪ ،‬لذت س��واری با رولزرویس به طرز اعجاب‌آوری‬ ‫پر ابهت‌تر است‪.‬‬ ‫چ��ه پُ��ر گاز حرکت کنی��د و چه آرام‪ ،‬ای��ن پیرمرد‬ ‫س��رزنده وقار خود را حفظ می‌کن��د؛ اما همان‌طور که‬ ‫بنتل��ی با ظرافت تم��ام اس��پرت‌گرایی را در چهره‌اش‬ ‫تزریق کرده‪ ،‬در بحث رانندگی نیز می‌توان همان حس‬ ‫هیجان را تجربه کرد‪ .‬هیجان یک راننده رالی درون یک‬ ‫کالس��که سلطنتی‪ .‬درس��ت بر خالف گوست‪ ،‬با اسپور‬ ‫بیشتر مایل هستیم که دنده را تعویض کنیم‪.‬‬ ‫ش��اید عجیب به نظ��ر بیاید ولی ‪ 2‬خ��ودرو به طرز‬ ‫خارق‌الع��اده‌ای از ‪ 2‬پیش��رانه حجی��م و پرقدرت بهره‬ ‫می‌برند‪ .‬رولزرویس با قلب ‪ ۱۲‬س��یلندر ‪ V‬ش��کل دو‬ ‫توربوی ب‌ام‌و آمده اس��ت‪ .‬همان پیشرانه‌ای که پیش‌تر‬ ‫روی سدان ‪ 760Li‬شرکت می‌توانست ‪ ۶۳۰‬اسب‌بخار‬ ‫نیرو تولید کند‪ .‬از آن سو‪ ،‬بنتلی را می‌بینیم که با قلب‬ ‫پیچیده ‪ ۱۲‬س��یلندر ‪ W‬شکل فولکس‌واگن روانه بازار‬ ‫ش��ده است‪ .‬شاید در قسمت پیش��رانه کمی نزدیکی را‬ ‫مشاهده می‌کنیم اما در بحث هندلینگ این شباهت تا‬ ‫حد چشمگیری کمتر می‌شود‪.‬‬ ‫همان‌طور که انتظار می‌رفت‪ ،‬فرمان‌پذیری گوس��ت‬ ‫ُکند‪ ،‬تنبل و قابل پیش‌بینی است‪ .‬در حالی که با اسپور‬ ‫می‌شود در همان مسیری که هاچ‌بک‌های ‪ ۲‬درب سایز‬ ‫کوچک سوپراسپرت مس��ابقه می‌دهند‪ ،‬رانندگی کرد‪.‬‬ ‫البته نباید این نکته را فراموش کرد که بنتلی از قابلیت‬ ‫‪( AWD‬همه چرخ‌های متحرک) که خود یک برتری‬ ‫است‪ ،‬استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫در صحنه‌هایی عجیب ‪ 2‬خودرو را در حالی می‌بینیم‬ ‫ک��ه از چرخ‌هایش��ان دود بلند می‌ش��ود‪ .‬پدیده‌ای که‬ ‫تاریخ این اش��راف‌زادگان کم به خود دیده است‪ .‬شاید‬ ‫اینطور به نظر بیاید که مانند ‪ 2‬کش��ور صلح‌طلب‪ ،‬این‬ ‫‪ 2‬انتظار جنگ و نزاع را نداش��ته باشند؛ اما در اقدامی‬ ‫غافلگیرانه می‌بینیم که سازندگان زیر پوست مخملین‬ ‫بدنه‪ ،‬انبوهی از مکانیزم‌های کنترلی و پایداری را برای‬ ‫روز مبادا کنار گذاش��ته‌اند‪ .‬این را می‌شود به خوبی در‬ ‫لحظه‌ای که ‪ 2‬خودرو تا سر حد مرگ در پیچ‌ها خمیده‬ ‫شده‌اند‪ ،‬مشاهده کرد‪.‬‬ ‫همان لحظه‌ای که اصال حس نمی‌ش��ود آن‌ها دارند‬ ‫ب��ا تمام قدرت و دور موت��ور می‌پیچند‪ .‬وقتی با این دو‬ ‫به س��رعت ‪ ۱۰۵‬کیلومتر در س��اعت رس��یدیم‪ ،‬کابین‬ ‫رولزرویس به صورت حیرت‌انگیزی س��اکت‌تر از رقیب‬ ‫ب��ود‪ ،‬یعنی ‪ 63/8‬دس��ی‌بل مقابل ‪ 66/1‬دس��ی‌بل‪ .‬در‬ ‫مجموع گوس��ت در همه حالت‌های فعالیت پیشرانه با‬ ‫فرکان��س نویز کمتری کار می‌کن��د‪ .‬چیزی حدود ‪۳۵‬‬ ‫درصد کمتر‪.‬‬ ‫گزارش تصويري از حراج خودروهاي کالسيک‬ ‫خبرآنالي�ن‪ -‬خودروهاي‬ ‫کالسيک با گذشت چند دهه‬ ‫از توليدش��ان هنوز گرانبها‬ ‫هستند‪ .‬سرمايه‌گذاراني که‬ ‫روي کااله��اي لوکس مانند‬ ‫آثار هنري س��رمايه‌گذاري‬ ‫مي‌کنن��د مدت��ي اس��ت‬ ‫ک��ه ب��ه س��رمايه‌گذاري در‬ ‫خودروهاي کالس��يک روي‬ ‫آورده‌اند و ب��ه همين خاطر‬ ‫ميزان استقبال از حراج‌هاي‬ ‫خودروه��اي کالس��يک‬ ‫افزايش يافته است‪ .‬اين هفته‬ ‫حراج پبل بي��چ (‪Pebble‬‬ ‫‪ )Beach‬برگزار شد که يکي‬ ‫از معروف‌تري��ن حراج‌هاي‬ ‫خودروه��اي کالس��يک در‬ ‫جهان محس��وب مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫در بخ��ش تصاوير مي‌توانيد‬ ‫برخ��ي از خودروه��اي‬ ‫عرضه‌ش��ده در اي��ن حراج‬ ‫همراه با س��ال توليد و قيمت‬ ‫احتمال��ي ف��روش آنه��ا را‬ ‫ببينيد‪.‬‬ ‫خودروي ‪ 3‬چرخ جديد‬ ‫در راه بازار‬ ‫ايسنا‪ -‬انقالب بعدي در خودروهاي سواري ممکن‬ ‫اس��ت ‪ 2‬صندلي‪ 3 ،‬چرخ و مص��رف بنزين اندکي‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫اليو موتورز ب��ه دنبال متحول ک��ردن جاده‌هاي‬ ‫امريکا با خودروي کوچک خود اس��ت که طول آن‬ ‫به اندازه هوندا فيت اس��ت اما نصف آن وزن دارد و‬ ‫قيمت��ش از ‪ 6800‬دالر آغاز مي‌ش��ود که کمتر از‬ ‫نصف قيمت هوندا فيت است‪.‬‬ ‫اليو قصد دارد ساخت اين خودرو را پاييز آينده در‬ ‫کارخانه سابق جنرال موتورز در شروپورت لوييزيانا‬ ‫آغاز کند‪ .‬اين ش��رکت اميدوار اس��ت ساالنه ‪250‬‬ ‫هزار دس��تگاه خودرو تا سال ‪ 2016‬توليد کند که‬ ‫نزديک به ميزان فروش مزدا در آمريکاست‪.‬‬ ‫ثروتمندان از کاخ‌های پر زرق و برق خود بیرون می‌آیند‪ .‬دس��تکش‌های ابریشمی‌ش��ان را درمی‌آورند‪،‬‬ ‫عص��ای مرمری خ��ود را به آرامی زمین می‌گذارن��د‪ ،‬کت‌های مخمل را به خدمتکار می‌س��پارند و در‬ ‫کمال وقار دس��ت به یقه می‌ش��وند! در دور دس��ت‪ ،‬وقتی جاده مورلین به اتوبان ویکتوری (در دربی‬ ‫انگلس��تان) می‌رسد‪ ،‬درس��ت در نزدیکی کارخانه جت‌های جنگی ارتش‪ ،‬این ‪ 2‬اشراف‌زاده شیک‌پوش‬ ‫برای نخس��تین‌بار اس��ت که با هم برخورد می‌کنند‪ .‬این مهم از س��ال ‪ ۱۹۲۱‬به این سو اتفاق نیفتاده‬ ‫بود‪ .‬در خالل جنگ‌های فراوان داخلی و خارجی انگلستان‪ ،‬سِ ر فردریک هنری رویس (یکی از موسسان‬ ‫برند رولزرویس) مدام در فکر به‌روز کردن هواپیمای جنگی مرلین ‪ V۱۲‬بود‪ .‬گفته می‌شود وقتی در سال‬ ‫‪ ۱۹۷۳‬بخش خودروسازی (‪ RR‬نماد رولزرویس) شکل گرفت‪ ،‬تا مرز سکته پیش رفت‪ .‬البته او زنده نماند تا‬ ‫ببیند این ش��رکت انگلیسی‌االصل در سال ‪ ۱۹۹۸‬به یکی از زیرمجموعه‌های ب‌ام‌و آلمان تبدیل شد‪ .‬کمتر کسی‬ ‫می‌داند که ب‌ام‌و در ابتدای کار یک شرکت هواپیماسازی بود و حتی روی پروژه جنگنده ‪ FW۱۹۰‬با رولزرویس همکاری کرده بود‪.‬‬ ‫با همه این تفاس��یر ممکن اس��ت سِ ��رهنری به‬ ‫بدترین احتماالت فکر کرده باش��د غیر از شکست برند‬ ‫محبوب��ش‪ .‬ش��اید حتی در بدتری��ن کابوس‌هایش هم‬ ‫نمی‌دید که روزی همان خودروس��ازی که تا ‪ ۲‬س��ال‬ ‫پیش از مرگش (‪ ۱۹۳۳‬میالدی) تاس��یس ش��ده بود‪،‬‬ ‫بتوان��د تاج و تخت تولیدات��ش را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫بهشتی که فانتوم در دنیای بی‌رقیب برای خود ساخته‬ ‫بود حاال توس��ط فالیینگ اسپور در حال تبدیل شدن‬ ‫به جهنم است‪.‬‬ ‫ابت��دای دهه ‪ ۳۰‬میالدی وقتی ک��ه بنتلی خود یک‬ ‫راننده ریس چیره‌دس��ت در مسابقات ‪ ۲۴‬ساعته لومان‬ ‫بود‪ ،‬نخستین محصول تاریخ‌س��از خود یعنی ‪8Liter‬‬ ‫را معرفی کرد‪ .‬البته می‌دانیم که تقریباً همان س��ال‌ها‬ ‫بود که مدی��ران رولزرویس قصد خرید کل برند بنتلی‬ ‫را داشتند‪ .‬درس��ت در همان سال ب‌ام‌و آلمان شرکت‬ ‫رولزروی��س را خرید و دیگر غ��ول آلمانی فولکس‌واگن‬ ‫نی��ز برای خرید کل س��هام بنتلی دورخی��ز کرد‪ .‬حاال‬ ‫دیگر جدال همه جانبه شده است‪ .‬تقابل ‪ 2‬فوق لوکس‬ ‫رؤیای��ی‪ 2 ،‬اش��راف‌زاده انگلیس��ی‌االصل و بی‌تردید ‪2‬‬ ‫مالک مغرور آلمانی‪ .‬بعد از ‪ ۶۷‬سال بنتلی و رولزرویس‬ ‫بار دیگ��ر رو در روی یکدیگر ق��رار گرفتند‪ .‬می‌گویند‬ ‫تاریخ مثل ‪ 1‬قافیه درست در جایی که الزم است تکرار‬ ‫می‌شود!‬ ‫در یک س��و فالیینگ اسپور را می‌بینیم که با عرض‬ ‫بیش��تر و ارتفاع کمتر‪ ،‬شکل و ش��مایل اسپرت‌تری به‬ ‫خ��ود گرفته اس��ت‪ .‬او به طرزی اس��تادانه توانس��ته با‬ ‫حفظ اصول س��نت طراحی کالس��یک خود به دنیای‬ ‫جوان‌گرای��ی حمله کن��د؛ کاری که به نظر می‌رس��د‬ ‫چینی‌ها هرگز طی قرن‌ها نمی‌توانند از پس آن برآیند‪.‬‬ ‫گوس��ت با قیمت پایه ‪ ۲۶۷‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬دالری‌اش‬ ‫در مقاب��ل فالیینگ اس��پور قرار می‌گی��رد که قیمت‬ ‫بین الملل‬ ‫عصرخ�ودرو‪ -‬هرچند که خودروه��اي کره‌اي‬ ‫همچون جنس��يس‪ K 900 ،‬و رنو سامسونگ براي‬ ‫جابه‌جايي دولتمردان وس��ايلي مناسب بوده‌اند اما‬ ‫اين بار ذائقه پاپ فرانس��يس اس��تفاده از اتومبيلي‬ ‫متفاوت را پس��نديد و در عوض انتخاب يک سدان‬ ‫لوک��س‪ ،‬اين ب��ار اس��قف رم تصميم گرف��ت تا از‬ ‫هاچ بک س��قف بلند کيا براي تردد در کره استفاده‬ ‫کند‪ .‬اين نسخه از خودرو که به نظر مي رسد توسط‬ ‫گارد س��وييس تقويت شده است به محض ورود در‬ ‫اختيار پدر مقدس مس��يحيان قرار گرفت‪ .‬پاپ که‬ ‫در صندلي‌ه��اي عقب اين خ��ودرو جا گرفته بود با‬ ‫پايين کش��يدن پنجره براي اس��تقبال کنندگانش‬ ‫از جمل��ه رييس‌جمهور پارک گئون دس��ت تکان‬ ‫مي‌داد‪ .‬گزارش‌ها نش��ان مي‌دهد که پاپ در طول‬ ‫س��فر ‪ 5‬روزه خ��ود از اين خودرو س��ول اس��تفاده‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬اين س��فر پاپ در تض��اد با پاپ‌هاي‬ ‫پيشين بود که اغلب از اس يو وي‌هاي مرسدس بنز‬ ‫استفاده مي‌کردند‪ .‬پاپ بنديکت يک رنو کانگو تمام‬ ‫برقي از کارلوس گوسن دريافت کرد که اگر نگوييم‬ ‫هيچ وقت‪ ،‬اما مي‌توان گفت به ندرت از آن استفاده‬ ‫مي‌کن��د‪ ،‬همانند ژان پل دوم که يک فراري انزو از‬ ‫لوکا دي منتزمولو و شوماخر دريافت کرد‪.‬‬ ‫فراخوان‪ 2‬محصول لندروور ‬ ‫خبر خودرو‪ -‬لندروور‬ ‫ب��ه تازگ��ي خودروه��اي‬ ‫‪ LR2‬و رينچ روور اووک را‬ ‫به دليل مشکل کيسه‌هاي‬ ‫ه��واي سرنش��ينان جلو‬ ‫فراخوان کرد‪ .‬طبق اعالم‬ ‫اداره ملي ايمني جاده‌اي اياالت متحده‪ ،‬در مجموع‬ ‫‪ 40551‬دستگاه از اين خودروها مشمول اين طرح‬ ‫فراخوان مي‌شوند و بايد براي بررسي و رفع عيب به‬ ‫نمايندگي‌هاي لندروور بازگرداني شوند‪.‬‬ ‫‪ NHTSA‬در خالص��ه اي��ن فراخوان علت اين‬ ‫نقص فني را مش��کل س��امانه کنت��رل الکترونيک‬ ‫خ��ودرو (‪ )ECU‬ک��ه ممکن اس��ت باع��ث از کار‬ ‫افتادگي جزئي و يا کلي کيس��ه هواي سرنش��ينان‬ ‫جلو ش��ود‪ ،‬عنوان کرده اس��ت‪ .‬بنابراين در صورت‬ ‫وجود چنين مشکلي کيسه‌هاي هوا هنگام تصادف‬ ‫باز نش��ده و ريس��ک ايجاد جراحت سرنش��ينان را‬ ‫افزاي��ش مي دهند‪.‬قرار اس��ت پ��س از جمع‌آوري‬ ‫کام��ل خودروهاي ‪ LR 2‬م��دل ‪ 2010‬تا ‪ 2015‬و‬ ‫رن��ج روور اووک ‪ 2012‬تا ‪ 2013‬کار تعمير آنها به‬ ‫صورت کاملا رايگان انجام شود‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫خدماتبي‌نظيرايرالين‌هايدنيا‬ ‫‹ ‹کانت�اس اي��ن ايرالي��ن در کوئينزلند و در س��ال‬ ‫‪ ۱۹۲۰‬بنا نهاده شده‪ ،‬هواپيماهاي کانتاس‪ ،‬شما را وادار‬ ‫به لذت بردن از نشس��تن يا خوابيدن بر صندلي‌هايي از‬ ‫چ��رم خواهد ک��رد‪ .‬در اين پروازها‪ ،‬عالوه بر دسترس��ي‬ ‫به مجموعه‌اي از وسايل س��رگرمي‪ ،‬در صورتي‌که مايل‬ ‫باشيد مي‌توانيد از کيت‌هاي آرامش‌بخش و محصوالت‬ ‫مراقبت از پوس��ت و ماسک چشم استفاده کنيد و حتي‬ ‫يک مجموعه لباس خواب دريافت کنيد تا در کابين‌هايي‬ ‫که در بخش‌هاي فرست‌کالس و بيزنس‌کالس در اختيار‬ ‫داريد‪ ،‬استراحت کنيد‪.‬‬ ‫‹ ‹ويرجي�ن آتالنتي�ک اي��ن ش��رکت‪ ،‬متعل��ق به‬ ‫ميلياردر انگليس��ي‪ ،‬سر ريچارد برانسون است و در سال‬ ‫‪ ۱۹۸۴‬تاسيس شده اس��ت‪ .‬ويرجين‪ ،‬يکي از قوي‌ترين‬ ‫ارائه‌دهندگان خدمات به مش��تريان کالس يک اس��ت‪.‬‬ ‫صندلي‌هاي جادار و تختخوابشوي اين ايرالين‪ ،‬به‌شکل‬ ‫شگفت‌انگيزي جادار و راحت است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاتاي پاس�يفيک ش��رکت هواپیمای��ی کاتاي‪ ،‬با‬ ‫چشم‌انداز «بهترين ش��رکت هواپيمايي» تاسيس شده‬ ‫و دفت��ر مرک��زي آن واق��ع در هنگ‌کنگ اس��ت‪ .‬ارائه‬ ‫خدم��ات محموله‌‌اي به بيش از ‪ ۱۱۰‬مقصد در سراس��ر‬ ‫جهان‪ ،‬از جمله خدمات اين ش��رکت هنگ‌کنگي است‪.‬‬ ‫ش��رکت هواپيمايي کات��اي‪ ،‬به دنبال توس��عه صنعت‬ ‫حمل‌ونقل هوايي هنگ‌کنگ و صعود موقعيت اين کشور‬ ‫لو‌نقل منطقه‌اي اس��ت‪ .‬شرکت‬ ‫به‌عنوان يک قطب حم ‌‬ ‫کاتاي پاس��يفيک از طرح خود ب��راي مجهز کردن کل‬ ‫ناوگان هواپيماهاي خود به اينترنت پرس��رعت‪ ،‬خدمات‬ ‫تلفن همراه و حتي سامانه پخش زنده تلويزيون‪ ،‬در سال‬ ‫‪۲۰۱۲‬در پروازهاي خود استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هواپيمايي تايلند تايلند ايرويز در س��ال ‪ ۱۹۶۰‬با‬ ‫پروازهاي خارجي افتتاح ش��د و پروازه��اي بين قاره‌اي‬ ‫را در س��ال ‪ ۱۹۷۱‬به‌راه انداخت‪ .‬سياس��ت اين شرکت‪،‬‬ ‫قرارگيري در زمره ش��رکت‌هاي هواي��ي لوکس بود که‬ ‫به‌سرعت محقق ش��د‪ .‬اين هواپيمايي‪ ،‬با شعار «ذهن و‬ ‫بدن سالم» يکي از بهترين خطوط هوايي آسيا و دنيا در‬ ‫زمينه ارائه خدمات متنوع است؛ از صندلي‌ها و کابين‌هاي‬ ‫راحت گرفته تا وعده‌هاي غذايي شگفت‌انگيز‪ ،‬در سفر با‬ ‫اين خط هوايي‪ ،‬در انتظار مسافران است‪.‬‬ ‫‹ ‹خطوط هوايي نيوزيلند خطوط هوايي نيوزيلند‪،‬‬ ‫با ابتکاراتي مثل قرار دادن جوايز زير کمربند مس��افران‪،‬‬ ‫لو‌نقل هوايي را کسب‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۰‬جايزه جهاني حم ‌‬ ‫کرد‪ .‬اين هواپيمايي‪ ،‬به دليل ارائه خدمات اس��تثنايي و‬ ‫امکانات رفاهي لوکس به مش��تريان‪ ،‬در رده ‪۱۰‬شرکت‬ ‫برتر هوايي ق��رار دارد‪ .‬هواپيمايي نيوزيلند‪ ،‬صندلي‌هاي‬ ‫درجه يک مجهز به مانيتورهاي ‪ ۲۲‬اينچي لمس��ي دارد‬ ‫که تبديل به يک تختخواب ‪ ۱۸۰‬سانتیمتري مي‌شوند‪.‬‬ ‫اس��باب سرگرمي مس��افران‪ ،‬با يک فهرست گسترده از‬ ‫نمايش‌هاي تلويزيوني‪ ،‬فيلم‌ها‪ ،‬موس��يقي و بازي فراهم‬ ‫مي‌شود‪ .‬فهرس��ت غذا در اين هواپيمايي‪ ،‬بسيار متنوع‬ ‫است‪.‬اين شرکت هواپيمايي‪ ،‬در سال ‪ ۱۹۴۰‬تاسيس شد‬ ‫و ه��م اکنون با بي��ش از ‪ ۱۰۰‬هواپيما‪ ،‬به ‪ ۵۳‬مقصد در‬ ‫سراسر دنيا پرواز مي‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خطوط هوايي س�نگاپور براي خطوط هوايي در‬ ‫حال گسترش سنگاپور‪ ،‬به‌زودي اين امکان مهيا مي‌شود‬ ‫که بتوانند ادعا کنند بزرگتري��ن هواپيماي جهان را در‬ ‫اختيار دارند‪‌SkySuites .‬هاي مناسب در هواپيماهاي‬ ‫اين ش��رکت‪ ،‬در واقع يک کابين راحت و مجهز هستند‬ ‫و شما در صندلي‌هاي گهواره‌اي و چرمي اين هواپيماها‪،‬‬ ‫تجرب��ه جدي��دي از پروازهاي لوکس خواهيد داش��ت‪.‬‬ ‫کابين‌هاي درجه يک ش��رکت توس��ط طراحان مطرح‬ ‫شرکت ‪ BMW‬طراحي شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بريتيش ايرويز بريتيش ايرويز‪ ،‬بزرگ‌ترين شرکت‬ ‫هواپيمايي انگلس��تان و يکي از بزرگ‌ترين شرکت‌هاي‬ ‫هواپيمايي در جهان اس��ت‪ .‬اين شرکت‪ ،‬رکورددار انجام‬ ‫پرواز بر فراز اقيانوس اطلس است‪ .‬در سال ‪ ۱۹۳۵‬تعدادي‬ ‫از شرکت‌هاي هوايي خصوصي و کوچک انگليسي‪ ،‬در هم‬ ‫ادغام شدند و شرکت هواپيمايي خصوصي بريتيش ايرويز‬ ‫را شکل دادند‪ .‬کابين‌هاي لوکس اين هواپيمايي‪ ،‬در واقع‬ ‫فضاهاي چندکاره‌اي هستند براي کار و استراحت‪.‬‬ ‫‹ ‹امارات جوان ترين ناوگان مسافربري جهان را دارد‬ ‫و در هفته‪ ،‬از اين خط هوايي‪ ،‬بيش از ‪ ۱۲۰۰‬پرواز‪ ،‬دوبي‬ ‫را ب��ه مقاصدي در ‪ ۶‬قاره جهان ترک مي‌کند‪ .‬ش��ما در‬ ‫اين پروازها با در اختيار داش��تن کابين‌ها يا صندلي‌هاي‬ ‫راحت‪ ،‬غذاي با کيفيت‪ ،‬سرگرمي‌هاي متعدد و خدمات‬ ‫عالي‪ ،‬س��فري راحت و به يادماندن��ي را تجربه خواهيد‬ ‫کرد‪ .‬اين شرکت در سال ‪ ۲۰۱۳‬به‌عنوان بهترين شرکت‬ ‫هواپيمايي جهان انتخاب شد‪.‬‬ ‫‹ ‹خط�وط هوايي ژاپ�ن اين ايرالين که به صورت‬ ‫مختصر‪« ،‬جال» خوانده مي‌شود‪ ،‬براي راحتي مسافران‪،‬‬ ‫اثاثيه و لوازم داخلي هواپيماهايش از جمله صندلي‌هاي‬ ‫چرمي و کابين‌هاي درجه يک را به شرکت سازنده مبل‬ ‫‪ POLTRONA Frau‬س��فارش داده است‪ .‬اثاثيه يا‬ ‫ل��وازم داخلي هواپيماهاي اين ش��رکت‪ ،‬تضمين کننده‬ ‫آسايش مسافران در بيداري يا خواب است‪ .‬طبق عادت‬ ‫ژاپني‌ها‪ ،‬ش��ما اينجا هم امکان سفارش غذاهاي سنتي‬ ‫کيوتو يا انواع غذاهاي غربي را داريد و براي هر دو ذائقه‪،‬‬ ‫منوي جداگانه‌اي وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹خط�وط هوايي س�وئيس شرکت سوئيس اير در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۳۱‬آغاز به‌کار کرد‪ .‬هواپيمايي سوئيس‪ ،‬عالوه‬ ‫بر ارائه خدمات س��رگرمي به مسافران‪ ،‬همواره خدمات‬ ‫نوآوران��ه‌اي هم دارد؛ از جمله نصب ‪ ۲‬دوربين در جلو و‬ ‫زير هواپيما و پخش تصاوير آن از مانيتور مسافران براي‬ ‫تماشاي دنياي بيرون‪ .‬فرودگاه زوريخ به عنوان فرودگاه‬ ‫اصلي و ميزبان پروازهاي سوئيس اير شناخته مي‌شود‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫صنعت‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫نوسازی ناوگان هوایی ضرورتی که باید جدی گرفته شود‬ ‫شوق پرواز با رفع کامل تحریم‌ها‬ ‫زهرافریدزادگان‪ -‬گروه صنعت‪ :‬در کنار پرواز کهنه‌ترین‬ ‫هواپیماه��ای دنیا در ایران‪ ،‬متوس��ط عمر باالی ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫ناوگان هواپیمایی در ایران و با توجه استاندارد جهانی کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬و حتی ‪ ۵‬س��ال‪ ،‬مشکالت این روزهای ناوگان هوایی ایران است‪.‬‬ ‫این مش��کالت که از س��ال‌ها پیش هم��واره در ایران وجود داش��ته با‬ ‫س��وانحی که هرساله در حمل‌ونقل هوایی کش��ور رخ می‌دهد وارد فاز‬ ‫تازه‌ای می‌شود تا نشان دهد نوسازی ناوگان هوایی ایران امری واضح و‬ ‫‹ ‹سهل‌انگاری به بهانه تحریم‬ ‫وجه مشترک اظهارنظر کارشناسان در مورد توقف روند‬ ‫نوس��ازی ناوگان هوای��ی ایران‪ ،‬وجود تحریم‌هایی اس��ت‬ ‫که در دولت گذش��ته ای��ن صنعت را با خط��رات زیادی‬ ‫روبه رو کرده اس��ت‪ .‬آنها می‌گویند که در صورت برداشته‬ ‫نش��دن کل تحریم‌ه��ا‪ ،‬لغو میزان کم��ی از محدودیت‌ها‬ ‫برای تغییر اساس��ی در نوسازی صنعت حمل‌ونقل هوایی‬ ‫ایران کافی نیس��ت‪ ،‬اما به هرحال نباید فراموش کرد که‬ ‫تجدید روابط تجاری قدیمی و برداشتن گام‌های اولیه در‬ ‫نوسازی هرچه سریع‌تر ناوگان هوایی از خطرات احتمالی‬ ‫پیش‌رو جلوگیری کند‪ .‬جمشید رستمی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫حمل‌ونقل اتاق بازرگان��ی ایران در گفت‌وگو با‬ ‫موضوع بازس��ازی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هواپیمایی‬ ‫ایران را مشروط به رفع کامل تحریم‌ها علیه ایران می‌داند‬ ‫و می‌گوید‪ :‬اگرچه با رفع بخش��ی از تحریم‌ها زمینه ورود‬ ‫برخی قطعات هواپیما فراهم ش��د‪ ،‬ام��ا همچنان نیاز این‬ ‫ناوگان به قطعات جدید‪ ،‬به‌طور کامل برطرف نشده‌است‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫در انتظ��ار رفع کامل تحریم‌ها هس��تند ت��ا بتوانند عالوه‬ ‫بر خری��د قطعات‪ ،‬برای خرید هواپیماهای جدید و مدرن‬ ‫سرمایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫رس��تمی معتقد اس��ت هواپیماهایی که درحال‌حاضر‬ ‫ب��ه دلیل نب��ود قطعات زمین‌گیر ش��ده و ق��ادر به پرواز‬ ‫نیستند‪ ،‬با تعویض و نوسازی قطعات همچنان عمر مفید‬ ‫آشکار است و باید هرچه سریع‌تر به آن پرداخته شود‪ .‬براساس آمار ارائه‬ ‫شده از سوی کارشناسان صنعت هواوفضا تا سال ‪ ۱۴۰۴‬در هر سال نیاز‬ ‫به ورود حدود‪ ۳۰‬فروند هواپیما با عمر کمتر از ‪۱۰‬سال به ناوگان هوایی‬ ‫ایران داریم‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعات سازمان مش��اوره هوانوردی انگلیس‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫ایران ‪ ۱۸۹‬هواپیما در ناوگان فعلی خود دارد که به‌طور متوسط عمر‪۲۲‬‬ ‫ساله دارد؛ همچنین این کشور ‪ ۷۶‬هواپیمای ذخیره با عمر متوسط ‪۲۴‬‬ ‫خواهند داش��ت و بدون هیچ خطری می‌توانند در خطوط‬ ‫هوای��ی ایران فعالیت کنن��د‪ .‬وی با بیان اینکه هواپیمای‬ ‫آنتونوف‪ ۱۴۰‬ممنوعیت پ��رواز در خطوط هوایی ایران را‬ ‫داش��ته‪ ،‬می‌گوید‪ :‬سهل‌انگاری مس��ئوالن این شرکت در‬ ‫ورود ای��ن هواپیما به ن��اوگان هوایی ای��ران قابل توجیه‬ ‫نیس��ت‪ ،‬چراکه پیش از ای��ن پرواز ای��ن هواپیما ممنوع‬ ‫اعالم ش��ده ب��ود‪ .‬با توجه ب��ه اینکه نیاز هر ب��ازار‪ ،‬پای‬ ‫داللی و واس��طه‌گری را به آن بازار باز می‌کند‪ ،‬باید توجه‬ ‫داشت که در صورت برداشته شدن همه تحریم‌ها و اقدام‬ ‫ش��رکت‌های هواپیمایی برای خرید از کشورهای خارجی‪،‬‬ ‫زمینه‌ای را برای سوءاس��تفاده افراد سودجو فراهم نکند‪.‬‬ ‫سال در اختیار دارد‪ .‬در حال حاضر برخی از کارشناسان صنعت هوایی‬ ‫معتقدند یکی از دالیل روی آوردن ایران به اجاره هواپیماهای فرسوده‪،‬‬ ‫مس��ائل مالی آن اس��ت‪ .‬به این معنی که چون قیمت بلیت هواپیما در‬ ‫ایران پایین و از س��وی دولت کنترل می‌ش��ود‪ ،‬ارائه خدمات مناسب و‬ ‫دریافت وجه آن از مسافر امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ش��رکت‌های هواپیمایی برای کاهش هزینه‌ه��ای خود‪ ،‬رو به‬ ‫چارتر یا اجاره کردن هواپیماهای فرسوده و ارزان آورده‌اند‪.‬‬ ‫رس��تمی راهکار جلوگیری از این اتفاق را خرید بالواسطه‬ ‫شرکت‌های ایرانی از شرکت‌های خارجی می داند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم ارائه تسهیالت‬ ‫«عمر متوس��ط ناوگان هوایی کش��ور باالی ‪ ۲۱‬سال و‬ ‫حدود ‪ ۲۲‬سال است در نتیجه این هواپیماها از بهره‌وری‬ ‫کاف��ی برخ��وردار نیس��تند و به ناچ��ار چرخ��ه تعمیر و‬ ‫نگهداری طوالنی‌تری نس��بت به هواپیماهایی دارند که از‬ ‫عمر کمتری برخوردار هس��تند‪ .‬ای��ن موضوع می‌تواند به‬ ‫ارتقای س��طح ایمنی پرواز کش��ور کمک کرده و به طور‬ ‫قطع تس��هیالت تعمیر و نگه��داری و ورود قطعه هواپیما‬ ‫به ای��ران به موضوع افزایش س��طح ایمنی پروازها کمک‬ ‫درحال‌حاض��ر ‪ ۲۲‬ه��زار هواپیمای تجاری در دنیا پرواز می‌کنند و تعداد مس��افران جابه‌جا ش��ده در دنیا‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون نفر از ‪ ۳۸۰۰‬فرودگاه بین‌المللی و ‪ ۳۵‬هزار کریدور هوایی است‪ .‬همچنین ‪ ۸‬میلیون‬ ‫تن بارهوایی به وس��یله صنعت هوایی حمل می‌ش��ود و بیشترین س��هم حمل‌ونقل هوایی در دنیا مربوط به‬ ‫کشورهای اروپایی است‪ .‬ایران ایر در سال ‪ ۱۳۶۰‬جزو ‪ ۱۰‬شرکت برتر ایمن دنیا بود که البته شرایط جنگ‬ ‫تحمیلی و تحریم‌ها موجب کاهش رتبه این ایرالین شد‪.‬‬ ‫باالترین سن ناوگان درمیان شرکت‌های هواپیمایی مربوط به شرکت هواپیمایی ساها با سن ‪ ۳۱‬سال و در‬ ‫رده‌های بعدی هواپیمای جمهوری اس�لامی ایران با سن ‪ 22/6‬سال است‪ .‬سرانه استفاده از صندلی هواپیما‬ ‫در ایران‪ ،‬از متوس��ط کش��ورهای جهان سوم نیز کمتر است‪ .‬براس��اس آماری که در نشریه سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه‌ریزی در کشورهای جهان سوم به ازای هر ‪‌۳‬هزار تا ‪۳۵۰۰‬نفر یک صندلی ملکی وجود دارد‪ ،‬در حالی‬ ‫که در کشور ما هر ‪ ۵۹۰۰‬نفر یک صندلی ملکی در اختیار دارند‪ .‬این رقم نشان می‌دهد تعداد صندلی‌های‬ ‫موجود کشور ‪۸۱‬درصد کمتر از استانداردهای کشورهای جهان سوم است‪.‬‬ ‫فراوانی کند‪ ».‬این صحبت‌های حمید غوابش دبیر انجمن‬ ‫ش��رکت‌های هواپیمایی در مورد نوس��ازی ناوگان هوایی‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بس��ته به عمر ناوگان‪ ،‬هزینه‌های تعمیر و‬ ‫نگهداری متفاوت اس��ت و معموال هواپیماهایی که کمتر‬ ‫از ‪ ۵‬س��ال دارند هزینه‌های نگهداری آنها بسیار پایین‌‌تر‬ ‫اس��ت و ممکن اس��ت که ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬درص��د هزینه‌های یک‬ ‫ایرالی��ن را به خودش اختصاص دهد‪ .‬اما هواپیماهایی که‬ ‫در ایران مورد اس��تفاده قرار می‌گیرند و عمر متوس��طی‬ ‫دارند‪ ،‬هزینه تعمیر و نگهداری آنها ‪ ۵‬درصد بوده و حدود‬ ‫‪ ۲۵‬درصد هزینه‌ ایرالین‌ه��ا مربوط به تعمیر و نگهداری‬ ‫هواپیماس��ت‪ ،‬بنابراین جایگزین ک��ردن قطعات نو به‌طور‬ ‫قطع‪ ،‬هزینه‌های تعمیر و نگهداری را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن ش��رکت‌های هواپیمایی هم در گفت‌وگو با‬ ‫اعطای تس��هیالت خاص برای ترخیص قطعات‬ ‫هواپیما از گمرک را از مسئوالن دولتی خواستار و معتقد‬ ‫است که این تس��هیالت باعث می‌شود که قطعات هرچه‬ ‫سریع‌تر و به موقع به دست شرکت‌های هواپیمایی برسد‬ ‫و آنه��ا بتوانند هواپیماهایی را که ب��ه دلیل کمبود قطعه‬ ‫زمین‌‌گیر شده‌اند‪ ،‬دوباره به خط پروازی برگردانند‪.‬‬ ‫به هرح��ال ماحصل آنچ��ه در مورد فرس��ودگی و نیاز‬ ‫به نوس��ازی ناوگان هواپیمایی ایران گفته می‌ش��ود‪ ،‬امید‬ ‫داشتن به رفع تحریم‌هایا امریکا و واردات قطعات و خرید‬ ‫هواپیماهای جدید است‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫چشم اميد ناوگان هوايي به نوسازی هواپیما‌ها‬ ‫ش نهادن به جان‬ ‫يلدا يزدان فرحي‪ :‬ش��ايد باورکردني نباش��د ک��ه ارز ‌‬ ‫انس��ان‌ها و اهميت دادن به سالمت روح و جس��م آنها در هر کشوري‪ ،‬چه‬ ‫تبع��ات مثبتي را مي‌تواند به همراه داش��ته باش��د‪ .‬کش��وري که مردمانش‬ ‫احساس امنيت نداشته باش��ند‪ ،‬هراندازه هم که سرمايه‌دار باشد‪ ،‬همچنان‬ ‫فقير خواهد بود‪ .‬به جرات مي‌توان گفت که سود سرمايه‌گذاري براي تامين‬ ‫امني��ت‪ ،‬معادل س��رمايه‌گذاري در اقتصاد و صنعت يک کش��ور اس��ت‪ .‬اما‬ ‫اين امنيت زماني که دس��تخوش بي‌توجهي قرار مي‌گي��رد‪ ،‬نه تنها جان و‬ ‫مال افراد يک کش��ور را به مخاطره مي‌اندازد‪ ،‬چه‌بس��ا اقتصاد آن کش��ور را‬ ‫ني��ز زمين‌گير مي‌کن��د‪ .‬يکي از بخش‌هايي که ايج��اد امنيت آن ضروري و‬ ‫جزو الزامات صنعت يک کش��ور است‪ ،‬امنيت راه‌ها به ويژه برقراري امنيت‬ ‫حمل‌ونقل و خطوط هوايي است‪ .‬به اعتقاد کارشناسان با پيشرفت فناوري و‬ ‫ارتباطات و لزوم صرفه‌جويي در زمان‪ ،‬بسياري از ساکنان کره زمين‪ ،‬هواپيما‬ ‫را براي جابه جايي و حمل‌ونقل بر وس��يله‌هاي ديگر ترجيح مي‌دهند‪ .‬آنچه‬ ‫در س��‌ال‌هاي اخير صنعت هوايي اي��ران را دچار چالش‌هاي نگران‌کننده‌اي‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬نبود امنيت به دليل کهنه بودن هواپيماهاي مورد استفاده در‬ ‫خط��وط هوايي ايران اس��ت‪ .‬در اين زمينه با «مهدي قاس��مي‌فر» خلبان و‬ ‫کارشناس خطوط هوايي گفت‌وگو کرديم که در ادامه مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫€ €درحال حاضر نوس�ازي ناوگان هوايي کش�ور با چه مش�کالتي‬ ‫مواجه بوده است؟‬ ‫مش��کل عمده‌اي که اي��ران در نوس��ازي خطوط هوايي با آن دس��ت به‬ ‫گريبان بوده‪ ،‬يافت نش��دن قطعات يدک��ي هواپيماها به‌دليل قديمي بودن‬ ‫آنهاس��ت‪ .‬سيستم هواپيمايي در کشور ما غربي است و در سال‌هاي گذشته‬ ‫به دليل تحريم‌ه��اي امريکا عليه ايران‪ ،‬متخصصان صنعت هوا‪ ،‬به اجبار به‬ ‫سيس��تم‌هاي ش��رقي روي آوردند‪ ،‬در حالي که سيستم‌هاي شرقي و غربي‬ ‫با‌هم همخواني ندارند‪ .‬ايران براي کاهش اين مشکل ‪ ۳‬راه را همزمان برگزيد؛‬ ‫خريد قطعه و هواپيما از بازار سياه‪ ،‬اتکا به توانايي داخل و سرانجام استفاده‬ ‫از هواپيماهاي جايگزين غربي‪ .‬آن گونه که ارزيابي مديران عامل شرکت‌هاي‬ ‫بزرگ هواپيمايي کش��ور نش��ان مي‌دهد تنها راه نخست به موفقيت نسبي‬ ‫منجر ش��د‪ .‬اگرچه تحريم‌هاي اقتصادي کشور‪ ،‬باعث افزايش توانمندي‌هاي‬ ‫کش��ور ش��د‪ ،‬اما در اين ش��رايط صنعت حمل‌ونقل هوايي کشور از تاثيرات‬ ‫مثب��ت آن بي‌نصي��ب ماند‪ .‬حال و با اتفاقي که در هفته‌هاي گذش��ته براي‬ ‫هواپيماي آنتونوف رخ داد‪ ،‬نوس��ازي ناوگان هوايي بيش از پيش ضروري به‬ ‫نظر مي‌رس��د‪ .‬اين اميد وجود دارد که به دنبال توافق‌هاي صورت‌گرفته در‬ ‫ژنو و رفع تحريم‌ها‪ ،‬صنعت حمل‌ونقل هوايي کش��ور بتواند ش��اهد نوسازي‬ ‫ناوگان خود باشد‪ .‬شنيده مي‌شود که ايران در نظر دارد پس از رفع تحريم‌ها‪،‬‬ ‫‪ ۲۵۰‬ت��ا ‪ ۴۰۰‬هواپيم��اي بوئينگ يا ايرباس خري��داري کند؛ خبري که در‬ ‫صورت وقوع آن‪ ،‬ناوگان هوايي کشور دچار تحول چشمگيري خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €متوسط عمر يک ناوگان هوايي بايد چقدر باشد؟‬ ‫عمر متوس��ط هواپيما در بسياري از کشورهاي جهان ‪ ۵‬سال تخمين زده‬ ‫مي‌ش��ود اما در ايران بين ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۵‬س��ال است‪ .‬درحال‌حاضر بيش از ‪۲۳۱‬‬ ‫فروند هواپيما با عمر متوس��ط ‪ ۲۲‬سال با ‪ ۴۰‬هزار صندلي در کشور وجود‬ ‫دارد‪ .‬طبق آخرين تصمي ‌م س��ازمان هواپيمايي کشوري‪ ،‬هواپيماهايي اجازه‬ ‫ورود به کش��ور را دارند که حداقل س��ال س��اخت آنها ‪ ۲۰۰۲‬باشد‪ ،‬يعني‬ ‫هواپيماهاي ‪ ۱۰‬سال به باال حق ورود به کشور را ندارند‪.‬‬ ‫خبر خوان‬ ‫ايس�نا‪ :‬احمدرضا سرحدي‪ ،‬کارشناس اقتصاد مسکن با بيان اين که‬ ‫افزايش س��قف تسهيالت مس��کن به ‪ ۸۰‬ميليون تومان نه تنها کمکي به‬ ‫اقش��ار نيازمند خانه به‌ويژه در کالنش��هرها نخواهد کرد‪ ،‬بلکه س��وداگري‬ ‫و س��فته‌بازي را در ب��ازار اين بخ��ش از اقتصاد به همراه م��ي‌آورد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ا پرداخت اين مي��زان ‪ 2‬موضوع پي��ش رو قرار مي‌گي��رد؛ يکي آن که‬ ‫‪ ۸۰‬ميليون تومان رقمي نيس��ت که در کالنش��هرها بتواند به خريد خانه‬ ‫براي افراد نيازمند کمک کند و موضوع ديگر بازپرداخت اين وام‌هاست که‬ ‫پرداخت اقساط ميليوني براي اقشار ضعيف و متوسط امکانپذير نيست‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ :‬دومين کش��تي از خطوط کشتيراني خارجي‬ ‫ون‌هاي جمعه در بندر ش��هيد رجايي پهلو گرفت‪ .‬اين کش��تي با ظرفيت‬ ‫بيش از ‪ ۵‬هزار ‪ TEU‬ساعت ‪ 10:30‬جمعه در ترمينال ‪ ۲‬کانتينري بندر‬ ‫ش��هيد رجايي پهلو گرف��ت و تخليه و بارگيري آن پس از گذش��ت چند‬ ‫ساعت آغاز ش��د‪ .‬اين کشتي با پهلوگيري در بندر شهيد رجايي ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۶۲۴‬کانتين��ر را تخليه و بارگيري خواهد کرد‪ .‬اين تعداد کانتينر ش��امل‬ ‫کانتينرهاي يخچالي و معمولي اس��ت که برخي از آنها کاالهاي س��فارش‬ ‫داخل و برخي نيز کاالهاي ترانزيتي است‪ .‬نخستين کشتي خارجي از اين‬ ‫الينر حدود ‪ 3‬هفته پيش (‪ ۳۱‬تير) در بندر ش��هيد رجايي پهلو گرفت که‬ ‫تعداد کمتري کانتينر تخليه و بارگيري کرد و اکنون شاهد افزايش تخليه‬ ‫و بارگيري از خط کشتيراني ون‌هاي در بندر شهيد رجايي هستيم‪.‬‬ ‫ايس�نا‪ :‬محمدعلي ايلخاني‪ ،‬مديرعامل ش��رکت فرودگاه‌هاي کشور‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬جابه‌جايي فرودگاه بين‌المللي مهر‌آباد غير ممکن نيس��ت‪ ،‬اما‬ ‫بس��يار دشوار اس��ت و تا زماني که توس��عه فرودگاه امام خمینی (ره) به‬ ‫جايي نرسد نمي‌توان براي جابه‌جايي فرودگاه مهرآباد اقدام کرد؛ بنابراين‬ ‫تا فراهم ش��دن شرايط‌‪ ،‬براي کاهش خطرات تهديدکننده ساکنان اطراف‬ ‫فرودگاه مهرآباد مي‌توان به باال بردن ضريب امنيت پروازها توجه کرد‪.‬‬ ‫ايرنا‪ :‬محمود واعظي‪ ،‬وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت‪ :‬توسعه‬ ‫زيرس��اخت‌ها در سياست‌هاي کالن و راهبردي کش��ور مد نظر است و با‬ ‫توس��عه بخش ارتباطات و فن��اوري اطالعات‪ ،‬خدمت‌رس��اني به مردم در‬ ‫سراس��ر کش��ور فراهم مي‌ش��ود‪ .‬به گفته وي در دولت قبل به اين بخش‬ ‫زيرس��اختي توجه کمتري ش��د‪ ،‬اما با حمايت و همکاري دولت و مجلس‬ ‫فعل��ي اين عق��ب افتادگ��ي در حال جبران اس��ت و با توس��عه زيربنايي‬ ‫«آي‪ .‬س��ي‪ .‬تي‪ ».‬مي‌توان زمينه پيش��رفت کش��ور را در چشم انداز آينده‬ ‫پيش بيني کرد‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫جهان سوم قطب توليد گل مي‌شود‬ ‫‪25‬‬ ‫پـرسود روي شاخه‌هاي گـل‬ ‫تجارتي ُ‬ ‫فران�ک ميرزاي�ي‪ -‬گ�روه‬ ‫تجارت‪ :‬زماني که نام تجارت‬ ‫و بازرگان��ي به مي��ان مي‌آيد‪،‬‬ ‫خري��د و ف��روش کاال و تجهيزات صنعتي‬ ‫اولين چيزي است که به ذهن مي‌رسد‪ .‬در‬ ‫اي��ن بين‪ ،‬در الب��ه‌الي دالرهايي که بابت‬ ‫مبادالت تجاري دستگاه‌ها و ماشين‌آالت‬ ‫خش��ن صنعتي جابه‌جا مي‌شود‪ ،‬تجارتي‬ ‫خوش رنگ و بو نيز خودنمايي مي‌کند به‬ ‫ن��ام «گل»‪ .‬تجارت��ي بس��يار متف��اوت با‬ ‫ارزآوري ب��اال‪ ،‬ن��ام هلن��د هم��واره با نام‬ ‫تجارت گل گره خورده است‪.‬‬ ‫بح��ران اقتصادي اخير اگ��ر چه بر همه‬ ‫جنبه‌هاي تجارت جهان تاثير سوء داشته‬ ‫ام��ا افزايش ‪ 10/3‬درصدي متوس��ط نرخ‬ ‫رشد س��االنه صادرات گل‪ ،‬نشان از بي‌اثر‬ ‫ب��ودن اي��ن بحران‌ها بر ب��ازار جهاني گل‬ ‫دارد‪ .‬اين امر تا جايي اس��ت که حتي نرخ‬ ‫رش��د ‪ 25‬ميليارد دالري صادرات جهاني‬ ‫گل در سال ‪ 2012‬پيش‌بيني شده است‪.‬‬ ‫آمارهاي منتش��ر ش��ده‪ ،‬حج��م صادرات‬ ‫گل‌وگياه زينتي در کشورهاي عربي حوزه‬ ‫خليج‌فارس طي س��ال ‪ )1391( 2012‬از‬ ‫مرز ‪970‬ميليون درهم گذشت‪.‬‬ ‫کش��ور ام��ارات در س��ال‌هاي اخير به‬ ‫منظور جذب گردشگر از تمام نقاط جهان‬ ‫با توسعه و رونق گردشگري توانسته است‬ ‫س��هم قابل‌توجهي در اين صنعت داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬در اي��ن راس��تا‪ ،‬دوبي ب��ا احداث‬ ‫جزاير مصنوعي و خشک کردن بخشي از‬ ‫آب‌ه��اي خليج‌فارس اقدام به ايجاد منابع‬ ‫خاکي بيش��تري براي خود ک��رد که اين‬ ‫اقدام اعتراض دوس��تداران محيط زيست‬ ‫و برخي کش��ورهاي حاشيه خليج‌فارس را‬ ‫نيز به همراه داش��ت‪ .‬ه��دف از اين اقدام‪،‬‬ ‫بهره‌گيري از منابع خاکي جديد به منظور‬ ‫بهره‌من��دي از آن ب��راي افزايش صادرات‬ ‫خود به صورت گونه‌هاي گياهي است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ناچيز ايران‬ ‫‹ ‹ميعادگاه دوستداران گل‬ ‫هر وق��ت صحب��ت از گل و تجارت گل‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬هلن��د اولين نامي اس��ت که به‬ ‫ذه��ن مي‌رس��د‪ .‬اي��ن تصور درس��ت هم‬ ‫هس��ت چراکه هلن��د با حجم ص��ادرات‬ ‫بيش از ‪40‬درصدي به جهان‪ ،‬بزرگ‌ترين‬ ‫صادرکنن��ده گل دنيا به‌حس��اب مي‌آيد‪.‬‬ ‫رزه��ا اصلي‌ترين ن��وع تولي��دات گل در‬ ‫جهانند‪ .‬آلمان بزرگ‌ترين وارد‌کننده گل‬ ‫و هلند هم بزرگ‌ترين صادر‌کننده اس��ت‪.‬‬ ‫هلند توس��عه‌يافته‌ترين کش��ور صنعتي با‬ ‫کش��اورزي به شيوه کش��ت عمقي است‬ ‫ک��ه در آن بخش‌ه��اي س��نتي و قديمي‬ ‫مانند گل‌پروري از اهميت بس��يار زيادي‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬گل‌پروري در اين کشور‬ ‫جاي��گاه رهبري‌کنن��ده جهان��ي را هم از‬ ‫نظ��ر حجم و هم از لح��اظ طبقه‌بندي به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬بر اين اساس‬ ‫سرزمين هلند با سهمي معادل ‪ 65‬درصد‬ ‫کل ص��ادرات جهان��ي گل‪ ،‬نقش اصلي را‬ ‫در اين صنعت ايف��ا مي‌کند‪ .‬بخش اعظم‬ ‫صادرات گل به مقصد کشور‌هاي اروپايي‬ ‫ش��امل آلمان‪ ،‬بريتانيا‪ ،‬فرانسه و ايتاليا و‪...‬‬ ‫ص��ورت مي‌گيرد‪ .‬بزرگ‌تري��ن واردکننده‬ ‫گل از هلند در خارج از اروپا اياالت متحده‬ ‫آمريکاس��ت که تقريبا يک‌چهارم پيازهاي‬ ‫گل واردات��ي به اين کش��ور ش��امل ‪900‬‬ ‫ميليون قطعه از مبدا هلند وارد مي‌شوند‪.‬‬ ‫بنابراين هلند نقش��ي محوري در تجارت‬ ‫جهاني گل ايفا مي‌کند چون اين کش��ور‬ ‫بهره‌ورتري��ن‪ ،‬کارآمدتري��ن و مبتکرترين‬ ‫توليد‌کنندگان گل در جهان است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪60‬ميليارد دالر عايدي از گل‬ ‫در س��ال ‪ )1390(2011‬صنع��ت‬ ‫باغداري ب��ه تنهاي��ي ‪ 42‬درصد صادرات‬ ‫کش��اورزي محلي اين کش��ور را ش��امل‬ ‫ش��د‪ .‬صادرات گل شاخه‌بريده‪ ،‬پياز گل و‬ ‫گياهان زينتي هر س��ال براي اين کش��ور‬ ‫‪ 60‬ميلي��ارد دالر عايدي دارد و حدود‪70‬‬ ‫درص��د ص��ادرات جهاني گل ب��ه تنهايي‬ ‫مخت��ص اين س��رزمين فرو‌رفته در خاک‬ ‫اروپاس��ت‪ .‬تجارت‪ 80‬درصد پياز گل‪50 ،‬‬ ‫درص��د گل‌ه��اي گلدان��ي‪ 60،‬درصد گل‬ ‫امارات فعاليت تجاري‬ ‫خود در زمينه صادرات‬ ‫گل و گياه زينتي را از‬ ‫‪ 4‬سال پيش گسترش‬ ‫داد‪ .‬براساس آمار حجم‬ ‫صادرات گل‌وگياه زينتي‬ ‫در کشورهاي عربي حوزه‬ ‫خليج‌فارس در سال ‪2012‬‬ ‫از مرز ‪970‬ميليون درهم‬ ‫گذشت‪.‬‬ ‫ش��اخه‌بريده در تمام جهان در اين کشور‬ ‫کوچ��ک ص��ورت مي‌گيرد‪ .‬تن��وع گل در‬ ‫هلند به ‪1/1‬ميليون گونه مختلف مي‌رسد‬ ‫که دانه اين‌گونه‌ها به بيش از ‪ 100‬کشور‬ ‫و منطق��ه جهان صادر مي‌ش��ود‪ .‬با وجود‬ ‫اينکه طي ‪ 2‬دهه گذشته کشورهايي چون‬ ‫اياالت متحده‪ ،‬رژیم صهیونیس��تی و ديگر‬ ‫کشورها پيشرفت‌هاي س��ريعي در عرصه‬ ‫توس��عه صنع��ت گل داش��ته‌اند اما هلند‬ ‫همچنان س��لطان بال‌منازع صنعت گل در‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫‹ ‹گل در حراج‬ ‫حومه ش��هر آمس��تردام ‪،‬هلند هر ساله‬ ‫ميزبان حراجي‌هاي جهاني گل در کش��ور‬ ‫خود اس��ت‪ .‬اين حراجي‌ها نقش عمده‌اي‬ ‫در تعيين قيم��ت گل دارند چون در اين‬ ‫حراجي‌ها حج��م عمده داد و س��تدهاي‬ ‫مربوط به تجارت گل جهان انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫بخش اعظم گل‌هاي عرضه ش��ده در اين‬ ‫حراجي‪ ،‬توليدات کش��ور هلند و باقي آن‬ ‫وارداتي هس��تند‪ .‬حجم باالي تجارت گل‬ ‫سبب شده است که بسياري از کشورهاي‬ ‫در حال توسعه براي داشتن سهمي از اين‬ ‫تجارت س��ودآور‪ ،‬به جرگه توليدکنندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان گل مي‌پيوندن��د‪ .‬اي��ن‬ ‫توليد‌کنندگان تالش مي‌کنند با بهره‌وري‬ ‫توليد را از طريق تنوع و ابتکار باال ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمل‌ونقل‌‪ ،‬مزيت هلند در تجارت‬ ‫گل‬ ‫گل از آن دس��ته کاالهاي��ي اس��ت که‬ ‫حم��ل و نقل در تج��ارت آن نقش حياتي‬ ‫دارد‪ .‬حساس��يت گل در حم��ل و نقل به‬ ‫مزيتي براي هلند تبديل ش��ده است چرا‬ ‫ک��ه هلند از ش��بکه ج��اده‌اي با‌کيفيت و‬ ‫خطوط ارتباطي هوايي گسترده برخوردار‬ ‫اس��ت که راه صادرات گل ب��ه تمام‌نقاط‬ ‫جه��ان را هم��وار مي‌کند‪.‬اين مس��ئله در‬ ‫مورد توليد‌کنن��دگان غير‌اروپايي گل نيز‬ ‫اهميت خاص دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قطب توليد منتقل مي‌شود‬ ‫در سال هاي اخير ديدگاه‌هاي مختلفي‬ ‫وارد ب��ازار تج��ارت گل ش��ده و برهمين‬ ‫اس��اس بس��ياري از متخصص��ان را بر آن‬ ‫داشته تا بپذيرند که تمرکز توليدگل باید‬ ‫از پرورش‌دهندگان س��نتي به کشور‌هايي‬ ‫که داراي ش��رايط آب و هوايي مطلوب و‬ ‫نيروي کار ارزان دارند‪ ،‬منتقل ش��ود‪ .‬اين‬ ‫تغيير ديدگاه در صنعت گل تحول بزرگي‬ ‫را ايجاد کرده اس��ت به شکلي که امروزه‬ ‫هلن��د پارادايم توجه خ��ود را از توليد گل‬ ‫به تجارت آن منتقل کرده اس��ت و مراکز‬ ‫توليد به کش��ورهاي جهان س��وم منتقل‬ ‫ش��ده است‪ .‬از جمله‌ اين کشورها مي‌توان‬ ‫ب��ه اتيوپي‪ ،‬اکوادور‪ ،‬کلمبي��ا‪ ،‬هند و کنيا‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گل به جاي نفت‬ ‫همان‌طور که پيش‌تر بيان ش��د‪ ،‬آلمان‬ ‫بيش��ترين حجم ص��ادرات گل را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫کش��ور امارات نيز با رش��د ‪20‬درصدي‬ ‫ص��ادرات گل و گي��اه زينت��ي در منطقه‬ ‫شيخ‌نشين دوبي در سال ‪،)1391( 2012‬‬ ‫سهم ‪140‬ميليون درهمي از تجارت گل را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪ .‬اين درحالي‬ ‫اس��ت که تا پيش از اين تصور مي‌شد اين‬ ‫کشور کوچک حاش��يه خليج‌فارس متکي‬ ‫به صادرات نفت است‪.‬‬ ‫ام��ارات فعاليت تجاري خ��ود در زمينه‬ ‫ص��ادرات گل و گياه زينتي را از ‪ 4‬س��ال‬ ‫پي��ش گس��ترش داد‪ .‬براس��اس آخري��ن‬ ‫س��ود ب��االي حاص��ل از تج��ارت گل و‬ ‫گياه��ان زينت��ي در دنيا‪ ،‬ثاب��ت کرده که‬ ‫اين صنعت از اهمي��ت خاصي در اقتصاد‬ ‫برخوردار اس��ت و گس��ترش اين صنعت‬ ‫مي‌تواند ارزآوري مناس��بي براي كش��ور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ايران به علت داشتن آب و هواي مساعد‬ ‫هلند با حجم صادرات‬ ‫بيش از ‪40‬درصدي‬ ‫به جهان‪ ،‬بزرگترين‬ ‫صادرکننده گل دنيا‬ ‫به‌حساب مي‌آيد‪.‬‬ ‫آلمان بزرگ‌ترين‬ ‫وارد‌کننده گل است‪.‬‬ ‫و تن��وع گياهي و ني��ز درختان ميوه عالي‬ ‫و متن��وع يكي از بزرگ‌ترين منابع گياهي‬ ‫جهان را در خود جای داده اس��ت‪ .‬حجم‬ ‫تج��ارت گل و گياه در دني��ا‪ ،‬حدود ‪100‬‬ ‫ميليارد يورو است كه س��هم ايران از اين‬ ‫ميزان‪ 20 ،‬ميليون دالر است‪.‬‬ ‫درحال حاضر سطح كشت گل و گياهان‬ ‫زينت��ي در ايران ‪ 500‬هكتار اس��ت که با‬ ‫توجه به اين ميزان‪ ،‬افزايش يافتن س��هم‬ ‫كش��ورمان از اين تجارت پردرآمد در دنيا‬ ‫دور از انتظار نيست‪.‬‬ ‫موفقي��ت در اين زمين��ه نيازمند انجام‬ ‫اقدامات��ي چ��ون برگ��زاري كارگاه‌ه��اي‬ ‫آموزش��ي در زمينه‌هاي كاربرد روش‌هاي‬ ‫مختل��ف بيوتكنول��وژي و مهندس��ي‬ ‫ژنتي��ك در اص�لاح ن��ژاد گياه��ان براي‬ ‫پرورش‌دهندگان گل و گياه است‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫هر ‪ 40‬شاخه گل رز صادراتي معادل يک بشکه نفت‬ ‫گروه تجارت‪ :‬اي��ران در بين ‪ 10‬توليد کننده عمده گل و گياهان‬ ‫تزئيني جهان جايگاه هفتم را دارد اما براساس آمار در بين صادرکنندگان‬ ‫جهان��ي جايگاه بااليي ندارد‪ .‬اين درحالي اس��ت که با س��رمايه‌گذاري و‬ ‫بسترسازي مناس��ب ايران مي‌تواند در جمع ‪ 10‬کشور مهم صادرکننده‬ ‫گل قرار گيرد‪ .‬براس��اس آمارهاي رس��مي اتحاديه گل و گياه در س��ال‬ ‫‪ 1391‬اي��ران از ص��ادرات گل و گي��اه ‪ 75‬ميلي��ون دالر درآمد ارزي به‬ ‫دس��ت آورده اس��ت و پيش بيني‌هاي اوليه نيز نش��ان م��ي دهد درآمد‬ ‫ارزي کشور سال ‪ 92‬از اين راه حدود ‪ 100‬ميليون دالر بوده است‪ .‬البته‬ ‫کارشناس��ان عقيده دارند که ايران توانايي صادرات ساالنه حداقل ‪300‬‬ ‫تا ‪ 500‬ميليون دالر گل‌هاي زينتي (به صورت ش��اخه بريده و گلداني)‪،‬‬ ‫درخ��ت و درختچه را دارد‪ .‬بايد اين نکته را در نظر گرفت که قيمت هر‬ ‫‪ 30‬تا ‪ 40‬شاخه گل رز صادراتي معادل قيمت يک بشکه نفت است‪.‬‬ ‫ت��ا ‪ 500‬ميليون دالر گل‌هاي زينتي به صورت ش��اخه بريده و گلداني‪،‬‬ ‫درخت و درختچه را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت صنعت گل‬ ‫با وجود ظرفيت‌هاي باال‌‪ ،‬ريش��ه عدم موفقيت باالي کشور در صادرات‬ ‫گل و گي��اه زينتي را باي��د در نبود امکانات و تجهي��زات مکانيکي براي‬ ‫پ��رورش‪ ،‬نبود گلخانه‌هاي مناس��ب‪ ،‬ش��رايط نگهداري و البته ش��رايط‬ ‫صادرات و بسته‌بندي‌هاي صادراتي ديد‪ .‬به نظر کارشناسان تا زماني که‬ ‫گلخانه‌هاي کش��ور بيش��تر با بخاري‌هاي نفتي و گازوئيلي کار مي‌کنند‪،‬‬ ‫سيستم چيدن گل‌ها دستي و سنتي است‪ ،‬بسته‌بندي‌هاي مناسب براي‬ ‫مان��دگاري باالي گل در زمان صادرات وجود ندارد‪ .‬بازارهاي تجاري گل‬ ‫و گياه در کش��ور ساخته نش��ده و هواپيماهاي مخصوص براي صادرات‬ ‫گل‌ه��اي زينتي در روز وجود ندارد‪ .‬ب��ه عالوه ايران نمي‌تواند در جايگاه‬ ‫بين‌الملل��ي از نظر ص��ادرات گل و گياه جايگاه بهت��ري را پيدا کند و از‬ ‫طرفي بايد منتظر باشد تا از سوي کشورهاي رقيب بازارهاي هدف مانند‬ ‫عراق و کشورهاي همسايه را از دست بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشتريان گل ايران‬ ‫بزرگ‌ترين مش��تري‌هاي ايران در سال گذشته براي خريد شاخه‌هاي‬ ‫گل از کش��ور عراق‪ ،‬آذربايجان‪ ،‬اوکراين‪ ،‬مولداوي‪ ،‬بالروس‪ ،‬گرجستان‪،‬‬ ‫ارمنستان‪ ،‬تاجيکستان‪ ،‬قرقيزس��تان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬قزاقستان‬ ‫و روس��يه بوده‌اند‪ .‬مشترياني که تعدادي از آنها مانند گرجستان‪ ،‬روسيه‬ ‫و ب�لاروس در واقع محل ترانزيت گل‌هاي صادراتي ايران به کش��ورهاي‬ ‫ديگ��ر هس��تند و گل‌هاي ايران بع��د از ورود به اين کش��ورها دوباره در‬ ‫بس��ته‌بندی‌‌‌هاي جديد و به نام‌هاي جديد از س��وي اين کش��ورها صادر‬ ‫مي‌ش��وند‪ .‬بيش��ترين گل‌هايي که از ايران صادر مي‌شود شامل گاليول‪،‬‬ ‫رز‪ ،‬ميخ��ک‪ ،‬داوودي‪ ،‬مريم‪ ،‬آنتوريوم‪ ،‬الله‪ ،‬نرگس‪ ،‬سوس��ن‪ ،‬مارگريت‪،‬‬ ‫پرنده بهش��تي‪ ،‬ژربرا و آلسترومريا اس��ت‪ .‬هم‌اکنون بيشترين گل کشور‬ ‫در اس��تان‌هاي تهران‪ ،‬مرکزي (محالت و خمين)‪ ،‬مازندران‪ ،‬خوزس��تان‬ ‫(دزفول)‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شيراز‪ ،‬چهارمحال بختياري و گيالن توليد مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توليدي با اشتغال باال‬ ‫در کنار ارزش اقتصادي باال پرورش گل و گياه زينتي از ظرفیت بااليي‬ ‫براي اش��تغال‌زايي نيز برخورددار است به شکلي که در گلزارهاي کشور‬ ‫براس��اس آمارهاي اتحاديه گل و گياه هم اکنون ‪ 45‬هزار نفر به ش��کل‬ ‫مستقيم و ‪ 100‬هزار نفر به صورت غيرمستقيم کار مي‌کنند‪ .‬اين ميزان‬ ‫اش��تغال مي‌تواند باتوجه به س��رمايه‌گذاري تا ‪ 10‬برابر نيز افزايش يابد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان عقيده دارند که ايران توانايي صادرات ساالنه حداقل ‪300‬‬ ‫‹ ‹حمايت از تجارت ارزآور‬ ‫تجارت گل و گياه در جهان تجارتي بس��يار پرس��ود است و هم اکنون‬ ‫بي��ش از ‪ 80‬درص��د آن در اختي��ار کش��ورهاي هلند‪ ،‬آلمان‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫انگلس��تان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬ايتاليا و سوئيس است‪ .‬براساس آمارهاي جهاني سرانه‬ ‫مصرف گل در کشورهاي اروپايي ساالنه ‪ 200‬شاخه و براساس آمارهاي‬ ‫اتحاديه گل و گياه سرانه داخل ‪ 5‬تا ‪ 10‬شاخه است‪ .‬بنابراين با توجه به‬ ‫بسترهاي مناسب و مساعد در ايران براي توليد گل در صورت برنامه‌ريزي‬ ‫مناس��ب و حمايت‌هاي الزم ميتوان از اين ظرفيت ب��راي ارزآوري بهره‬ ‫مناسب جست‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫رييس اتحاديه فروشندگان گل ايران‬ ‫؛‬ ‫در گفتگو با‬ ‫تجارت گل و گياه‬ ‫يک جنگ اقتصادي است‬ ‫تج��ارت گل بي��ش از ‪50‬‬ ‫سال اس��ت که رونق صنعتي‬ ‫پي��دا ک��رده و تولي��دات‬ ‫کش��ورهاي نام��داري چ��ون‬ ‫هلن��د نزدي��ک به يک س��ده‬ ‫اس��ت که رون��د صنعتي خود‬ ‫را طي کرده اس��ت‪ .‬کشورهاي‬ ‫اروپاي��ي ب��ه وي��ژه هلن��د‪ ،‬پاي��گاه خوب��ي براي‬ ‫تولي��د و ص��ادرات گل و گي��اه ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫ج�لال عجائبي‪ ،‬رييس اتحاديه فروش��ندگان گل‬ ‫ايران درخصوص اين تج��ارت خوش رنگ و بو با‬ ‫به گفت‌وگو نشس��ته است که در ادامه‬ ‫مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫€ €تجارت گل چ�ه زماني روند رو به رش�د‬ ‫خود را آغاز کرد؟‬ ‫نيم ق��رن پيش هلند بزرگترین مرکز حراج گل‬ ‫جهان را در حومه آمس��تردام داير کرد‪.‬این مرکز‬ ‫فضایی به وسعت یک میلیون متر مربع در اختیار‬ ‫دارد که صدها میلیون ش��اخه گل در این حراجی‬ ‫برای فروش عرضه می شود‪ .‬در اين مرکز سيستم‬ ‫مديريت به سيستم تعاوني تغيير شکل داد‪.‬‬ ‫رون��د تعاون��ي ب��ه اي��ن ص��ورت اس��ت ک��ه‬ ‫س��رمايه‌گذاري اصلي براي تمام توليدکنندگان و‬ ‫فروش��ندگان انجام و تمامی گل توليد ش��ده در‬ ‫يک مرکز جمع‌آوري مي‌شود‪ .‬در آنجا تمام اصول‬ ‫استانداردس��ازي مثل آماده‌س��ازي‪ ،‬بسته‌بندي و‬ ‫حمل‌ونقل انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫در اين مرکز دفتر کاري براي تمام صادرکنندگان‬ ‫و توزيع‌کنندگان سراسر دنيا وجود دارد تا بتوانند‬ ‫گل و گياه خود را در س��الن‌هاي حراج آکشن هر‬ ‫روز از ساعت ‪ 6‬تا ‪ 9‬صبح خريداري کنند‪.‬‬ ‫در اين مکان‪ ،‬تم��ام امکانات مورد نياز از جمله‬ ‫قرنطينه‪ ،‬گم��رک‪ ،‬هواپيمايي و بانک وجود دارد‪.‬‬ ‫صادرکنن��ده يا توزيع کننده تمام عمليات تجاري‬ ‫خود را در محل انجام مي‌دهد و کاال را به صورت‬ ‫آنالين ب��ه هواپيما منتقل مي‌کنن��د و از آنجا به‬ ‫کش��ور مقصد ارسال مي‌ش��ود‪ .‬بيش از ‪ 40‬سال‬ ‫است که از عمر اين سيستم مي‌گذرد‪.‬‬ ‫€ €جز هلند چ�ه کش�ورهايي در اين حوزه‬ ‫فعالند؟‬ ‫آلم��ان‪ ،‬بلژي��ک و فنالند در اروپ��ا و کلمبيا در‬ ‫امري��کاي جنوبي اين تجارت را آغ��از کرده و در‬ ‫سيس��تم بين‌الملل��ي فعاليت مي‌کنن��د‪ .‬درحال‬ ‫حاضر کلمبيا با رش��د خوبي که داش��ته توليدات‬ ‫خ��ود را ب��ه کش��ورهايي چ��ون امري��کا‪ ،‬ژاپن و‬ ‫چي��ن ص��ادر مي‌کند‪ .‬از طرف ديگ��ر‪ ،‬چين خود‬ ‫وارد حوزه تجاري ش��ده و توانس��ته ب��ا باال بردن‬ ‫حجم تولي��دات خود‪ ،‬صادرات ب��ه تمام جهان را‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €تج�ارت گل از چ�ه ش�رايطي تبعي�ت‬ ‫مي‌کند؟‬ ‫تجارت گل و گياه يک جنگ اقتصادي است‪ .‬اين‬ ‫تجارت به دليل حس��اس بودن از ش��رايط خاصي‬ ‫پي��روي مي‌کند‪.‬به دلیل ضوابط و ش��رايط خاص‬ ‫حاک��م بر اين تجارت‪ ،‬ض��رورت دارد صادرکننده‬ ‫در مکان مش��خصي بتواند تمام��ی مايحتاج خود‬ ‫ب��راي ص��ادرات را تامين کند‪ .‬ب��راي اين امر نياز‬ ‫اس��ت تا مرک��زي تخصصي ايجاد ش��ود که تمام‬ ‫امکانات الزم همانند مرکز حراج گل هلند در آن‬ ‫داير باشد‪.‬‬ ‫€ €بازار گل کشورهاي منطقه چگونه است؟‬ ‫منطق��ه عربي بيش از ‪ 10‬ميلي��ارد دالر گل به‬ ‫کش��ورهاي خود وارد مي‌کنند‪.‬ای��ن ميزان براي‬ ‫کشورهاي آسياي ميانه هم صدق مي‌کند‪.‬‬ ‫اين يک موقعيت خوب براي صنعت گل ماست‬ ‫که بتوانيم کش��ورهاي عربي را ب��ازار هدف خود‬ ‫کني��م‪ .‬در ص��ورت به دس��ت آوردن اي��ن بازار‪،‬‬ ‫صادرات ميلياردي از تجارت گل خواهيم داش��ت‪.‬‬ ‫اي��ن امري اس��ت ک��ه نيازمند تالش مس��ئوالن‬ ‫مربوطه در کشور است‪.‬‬ ‫€ €شرايط بازار گل ايران به چه شکل است؟‬ ‫‪ 100‬ميلي��ارد دالر گ��ردش کار تج��ارت گل‬ ‫و گياه در س��طح جهان اس��ت و هلند به تنهايي‬ ‫بي��ش از ‪ 30‬ميليارد از اي��ن تجارت را از آن خود‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اي��ران نيز چيزي ح��دود ‪ 6‬درصد‬ ‫از اي��ن حج��م را در اختيار دارد که ب��ا توجه به‬ ‫پتانسيل اين کشور‪ ،‬بسيار ناچيز است‪.‬‬ ‫با اين حس��اب مي‌توان گف��ت رونق تجارت در‬ ‫ايران ميسر نمي‌شود مگر اينکه پايانه حراجي گل‬ ‫تکميل شود و توليدکنندگان توليدات خود را در‬ ‫اين مرکز عرض��ه کنند و صادرات با روند طبيعي‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫صادرات فعلي ما مرز به مرز اس��ت‪ .‬بدون شک‬ ‫اين رون��د نمي‌تواند در تکام��ل صنعت گل ايران‬ ‫موفقيت ايجاد کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه ‪ 50‬تا ‪ 60‬درصد گل‌هاي توليد ايران‬ ‫ب��ه ضايعات تبديل مي‌ش��وند ک��ه در صورت راه‬ ‫نینداختن سيستم پايانه حراجي گل به طور حتم‬ ‫آسيب بيشتري در صنعت گل ‪،‬خواهيم ديد‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫نمایشگاه مارها در یاسوج‬ ‫فارس‪ :‬نمایش��گاه مارهای س��می و غیر س��می‬ ‫در یاس��وج برگ��زار می‌ش��ود‪ .‬در ای��ن نمایش��گاه‬ ‫ان��واع مار پیت��ون‪ ،‬ش��ترمار ش��یرازی‪ ،‬کفچه مار‪،‬‬ ‫ان��واع افع��ی‪ ،‬م��ار آتش��ی و چندین گون��ه دیگر‬ ‫به نمایش گذاشته شده‌اند‪.‬‬ ‫فری��دون همتیان ریی��س اداره آموزش حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت کهگیلوی��ه و بویراحم��د گفت‪ :‬به‬ ‫منظور آش��نایی مردم با مارهای سمی و غیرسمی‬ ‫نمایشگاهی از انواع مارها در یاسوج برپا شده است‪،‬‬ ‫چراکه باید با آموزش‌های مختلف در جهت آشنایی‬ ‫مردم ب��ا اهمیت حفاظ��ت از حیات‌وحش حرکت‬ ‫کنی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از جانوران��ی که اکثر مردم‬ ‫ذهنیت اشتباهی در مورد آنها دارند و در اکثر موارد‬ ‫قربانی این نداشتن آگاهی می‌شوند‪ ،‬مارها هستند‪.‬‬ ‫همتی��ان تصری��ح کرد‪ :‬ب��ه منظور آش��نایی مردم‬ ‫با ش��یوه زندگ��ی مارها و نیز آش��نایی با گونه‌های‬ ‫مختلف مارهای س��می و غیرس��می‪ ،‬نمایشگاهی‬ ‫در این رابطه در مرکز اس��تان دایر ش��د تا مردم از‬ ‫نزدیک و با توضیحات کارشناسان مجرب با زندگی‬ ‫مارها آشنا شوند‪.‬‬ ‫ریی��س اداره آم��وزش حفاظ��ت محیط‌زیس��ت‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحمد خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در این‬ ‫نمایش��گاه که به منظور شناسایی مارهای سمی و‬ ‫غیرس��می برای عموم مردم برپا ش��ده است‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ 31‬حلقه مار از هش��ت گونه مختلف در معرض‬ ‫نمایش گذاشته شده‌اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه م��ردم باید اطالعات خود را در‬ ‫مورد حیات‌وح��ش افزایش دهند‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬اگر‬ ‫م��ردم در م��ورد حیات‌وحش و اهمی��ت آن مطلع‬ ‫باش��ند در جهت حفظ و صیانت از محیط‌زیس��ت‬ ‫و زندگ��ی گونه‌های حیات‌وح��ش حرکت می‌کنند‬ ‫و در ای��ن زمین��ه دغدغه بیش��تری نی��ز خواهند‬ ‫داش��ت‪.‬این نمایش��گاه تا ‪ 14‬ش��هریور سال جاری‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫دوشنبه‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫بررسي مي‌کند‬ ‫‪ 10‬سايت نمايشگاهي برتر ايران را بشناسيد‬ ‫‪ 5‬شهر پيشرو در برگزاري فستيوال‌هاي پولساز از نگاه معاون امور نمايشگاهي‬ ‫ميالد محمدي ـ گروه تجارت‪ :‬ش��ايد بسياري‬ ‫از پايتخت‌نش��ينان تصور مي‌کنند تمام آنچه به عنوان‬ ‫صنعت نمايش��گاهي در ايران مطرح اس��ت‪ ،‬مربوط به‬ ‫تهران و نمايشگاه بين‌المللي اين شهر است‪ ،‬اما در حال‬ ‫حاضر تمام مراکز استان داراي سايت‌هاي نمايشگاهي‬ ‫فعال بوده و به‌طور ميانگين در هر استان ‪ 30‬نمايشگاه‬ ‫به صورت ساالنه برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫ويژگي اصلي يك نمايش��گاه آن است كه فعاليت‌هاي‬ ‫اقتص��ادي را در ي��ك محدوده خ��اص (از نظر زمان و‬ ‫م��كان) متمركز می‌کند‪ ،‬به گونه‌اي كه عرضه‌كنندگان‬ ‫كاال و خدم��ات ي��ا افرادي ك��ه عالقه‌مند ب��ه انتخاب‬ ‫كاال هس��تند‪ ،‬مي‌‌توانند از اين تمرك��ز حداكثر بهره را‬ ‫ببرند‪ .‬يک نمايش��گاه ايده‌آل عبارت است از يك فضاي‬ ‫اقتصادي اس��تثنايي يا يك موقعي��ت اقتصادي ويژه و‬ ‫خارق‌العاده كه در آن عرضه‌كنندگان و بازديدكنندگان‬ ‫مي‌توانند ب��ا فعاليت‌هاي س��ازمان‌يافته و هماهنگ به‬ ‫مبادله كاالها‪ ،‬خدمات و اطالعات اقدام كنند‪.‬‬ ‫ب��ا جس��ت‌وجويي س��اده در فضاي مج��ازي مي‌توان‬ ‫اطالعات مربوط به سايت‌هاي نمايشگاهي در اقصي نقاط‬ ‫کشور را به همراه اطالعاتي از قبيل محل قرارگيري سال‬ ‫تاسيس‪ ،‬تقويم نمايشگاهي و برنامه‌هاي برگزار شده آنها‬ ‫به دست آورد‪ .‬اين کاري است که ما انجام داديم و آنچه‬ ‫پيش روي شماس��ت آماري مقدماتي از ‪ 10‬شهر برتر در‬ ‫حوزه برپايي نمايشگاه‌هاي مختلف (با توجه به پويايي و‬ ‫فعاليت پايگاه‌هاي اينترنتي آنها) است‪.‬‬ ‫محيطي عالي و تجهيزات پيشرفته و کارکنان متخصص‬ ‫ارائه خدم��ات بهينه خود را تضمين مي‌کند‪ .‬اين مرکز‬ ‫هر ساله ميزبان بيش از ‪ 40‬نمايشگاه ملي و بين‌المللي‬ ‫با مشارکت‌کنندگاني از بيش از ‪ 20‬کشور است‪.‬‬ ‫* نمايش�گاه بين‌المللي اس�تان الب�رز (کرج)‪:‬‬ ‫‌‬ ‫براس��اس برنامه‌ريزي‌ه��اي ص��ورت گرفت��ه ت��ا پايان‬ ‫سال‌جاري ‪ 48‬نمايشگاه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫اين مرکز باتوج��ه به اهميت صنعتي و اقتصادي اين‬ ‫استان در سال ‪ 1390‬تاس��يس شده است‪ .‬اين فضاي‬ ‫نمايش��گاهي در سال اول ش��روع فعاليت خود چندين‬ ‫عنوان نمايش��گاهي از جمله‪ :‬نمايشگاه مبلمان‪ ،‬صنعت‬ ‫کش��اورزي‪ ،‬ورزش‪ ،‬صنايع غذايي‪ ،‬صنعت ساختمان و‬ ‫فرش را برگزار کرده است‪.‬‬ ‫نمايش�گاه بين‌المللي استان خوزستان‪ :‬بر‌اساس‬ ‫برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته تا پايان س��ال جاري ‪36‬‬ ‫نمايشگاه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��رکت نمايش��گاه بين‌المللي خوزس��تان (سهامي‬ ‫خ��اص) در تاريخ ‪ 18‬خرداد ‪ 1371‬به صورت ش��رکت‬ ‫سهامي خاص تاسيس شد‪ .‬در زمينه فعاليت‌ها و وظايف‬ ‫اين شرکت موارد زير مطرح شده است‪ :‬ايجاد تاسيسات‬ ‫و مراکز خاص جهت نمايشگاه به منظور معرفي و عرضه‬ ‫فرآورده‌ه��اي صنعتي و بازرگاني‪ ،‬کش��اورزي و معدني‬ ‫داخلي و خارجي‪ ،‬ايجاد و اداره غرفه‌هاي نمايش��گاه در‬ ‫داخل کش��ور و در صورت لزوم در خارج از کشور طبق‬ ‫قوانين مملکت‪ ،‬مشارکت با اشخاص حقيقي و حقوقي‬ ‫از طريق سرمايه‌گذاري مشترک‪ ،‬اجاره محل نمايشگاه‬ ‫و غرفه‌هاي مناسب و همکاري با نمايشگاه‌هاي داخل و‬ ‫خارج برابر با قوانين جاري مملکت‪.‬‬ ‫نمایشگاه نقاش لبنانی‬ ‫در بیروت‬ ‫فارس‪ :‬در سالگرد پیروزی جنگ ‪ 33‬روزه در‬ ‫لبنان نمایشگاه نقاشی با عنوان «زمان پیروزی‌ها»‬ ‫با آث��اری از «احمد عبداهلل» از نقاش��ان لبنانی که‬ ‫نقاشی‌های دفاع مقدس را به یاد می‌آورد‪ ،‬برپا شد‪.‬‬ ‫این روزها و در س��الگرد پیروزی جنگ ‪ 33‬روزه‬ ‫لبن��ان در «قصر اونیس��کو» در بیروت نمایش��گاه‬ ‫نقاش��ی با عنوان «زمان پیروزی‌ها» برپا ش��د‪.‬بنابر‬ ‫این گزارش در این نمایشگاه که با حمایت و حضور‬ ‫«حسین الحاج حسن» وزیر صنایع لبنان برپا شد‪،‬‬ ‫تابلوهای هنری «احمد عبداهلل» از نقاشان لبنانی به‬ ‫نمایش درآمده است که در میان آنها آثاری درباره‬ ‫جن��گ ‪ 33‬روزه و پیروزی‌ه��ا و موفقیت‌ه��ای آن‬ ‫جنگ در سال ‪ 2006‬به چشم می‌خورد‪.‬‬ ‫تقویم‬ ‫نمايش�گاه بين‌الملل�ي اس�تان اصفه�ان‪:‬‬ ‫‪ 48‬نمايش��گاه در س��ال ‪ 1392‬برگزار ش��ده و تا پايان‬ ‫سال‌جاري ‪ 45‬نمايشگاه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫شركت نمايش��گاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان در‬ ‫س��ال ‪ 1372‬تشكيل ش��ده و فعاليت خود را آغاز كرد‪.‬‬ ‫اين ش��ركت هم‌اكنون پس از گذشت قريب ‪ 18‬سال از‬ ‫فعاليت خود‪ ،‬برنامه‌هاي توسعه كوتاه‌مدت و ميان‌مدت‬ ‫را طي ک��رده و با برگزاري صدها نمايش��گاه تخصصي‬ ‫داخلي و بين‌المللي جزو نمایشگاه‌های برتر ایران است‪.‬‬ ‫شهریور ‪۹۳‬؛ از نمایشگاه مادر‬ ‫و نوزاد تا فستیوال دارو‬ ‫ش��هریور ماه امسال ‪ 8‬نمایشگاه مختلف در محل‬ ‫دائم��ی نمایش��گاه‌های تهران برگزار خواهد ش��د‪،‬‬ ‫بنابرای��ن ایام پویا و پرتحرک��ی را برای صنعتگران‬ ‫مختلف در پیش خواهیم داشت‪ .‬که این نمایشگاه‌ها‬ ‫به شرح زیر می‌باشد‪:‬‬ ‫*بیست و س��ومین نمایش��گاه بین‌المللی فرش‬ ‫دستباف از ‪ 1‬تا ‪ 7‬شهریور به همت شرکت بازرگانی‬ ‫ایدرو برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫*ششمین نمایش��گاه بین‌المللی انواع کف پوش‪،‬‬ ‫موکت و فرش ماش��ینی و صنایع وابس��ته از ‪ 15‬تا‬ ‫‪ 18‬شهریور با پش��تیبانی شرکت توسعه اوراسیای‬ ‫نوید میزبان عالقه‌مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫* پنجمی��ن نمایش��گاه بین‌المللی م��ادر‪ ،‬نوزاد‪،‬‬ ‫کودک نیز به صورت همزمان با نمایشگاه کف‌پوش‬ ‫و موک��ت از ‪ 15‬تا ‪ 18‬ش��هریور به همت ش��رکت‬ ‫نمایش��گاهی میالد ن��ور پذی��رای بازدیدکنندگان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫* دومین نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطالعات و‬ ‫رسانه‌های دیجیتال هم با مشارکت شرکت همایش‬ ‫گستران ایماژ در همین تاریخ (‪ ۱۵‬الی ‪ ۱۸‬شهریور)‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫*سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آالت و‬ ‫مواد اولیه بیس��کویت‪ ،‬ش��یرینی و شکالت ایران از‬ ‫‪ 24‬تا ‪ 27‬ش��هریور به مدت ‪ 3‬روز برپا می‌شود که‬ ‫حمایت از این فستیوال برعهده شرکت نمایشگاهی‬ ‫ماندگار تجارت شیرین است‪.‬‬ ‫* همچنی��ن شش��مین نمایش��گاه بین‌الملل��ی‬ ‫نوشیدنی‌ها و صنایع وابس��ته از ‪ 24‬تا ‪ 27‬شهریور‬ ‫با حمایت گروه تجارت و اطالعات کوش��ا کار خود‬ ‫را آغاز می‌کند‪.‬‬ ‫* هشتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آرد و نان‬ ‫هم سومین نمایش��گاهی است که در همین تاریخ‬ ‫(‪ ۲7‬ـ ‪ )24‬دایر خواهد شد‪.‬‬ ‫* باالخره اولین نمایشگاه بین‌المللی دارو‪ ،‬صنایع‬ ‫و تجهیزات وابس��ته ب��ه همت س��ندیکای صنایع‬ ‫داروهای انسانی و ش��رکت متحدان آریا در همین‬ ‫تاریخ پذیرای عالقه‌مندان است‪.‬‬ ‫نمايش�گاه بين‌المللي خراسان‌رضوي (مشهد)‪:‬‬ ‫براس��اس برنامه‌ريزي‌ه��اي صورت‌گرفت��ه ت��ا پاي��ان‬ ‫سال‌جاري ‪ 48‬نمايشگاه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت نمايش��گاه بين‌المللي مشهد سال ‪ 1377‬به‬ ‫بهره‌برداري رس��يد‪ .‬در حال حاضر فضايي به وس��عت‬ ‫‪ 600‬هزار متر مربع را پوش��ش مي‌دهد و ميزبان بيش‬ ‫از ‪ 5/1‬ميليون نفر بازديدکننده در س��ال اس��ت‪ .‬هدف‬ ‫نمايشگاه مش��هد تسهيل توس��عه صنعت نمايشگاهي‬ ‫ايران و ترويج تبادل و رقابت نمايش��گاهي در محدوده‬ ‫اين صنعت اس��ت‪ .‬نمايش��گاه مش��هد با بهره‌گيري از‬ ‫* نمايشگاه بين‌المللي اس�تان فارس (شيراز)‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‪ 44‬نمايش��گاه در س��ال ‪ 1392‬برگ��زار ش��ده و ‪42‬‬ ‫نمايشگاه تا پايان سال ‪ 1393‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫محل دائمي ش��ركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي فارس‬ ‫در س��ال ‪ 1374‬با احداث سايت نمايشگاهي در فضايي‬ ‫بال��غ ب��ر‪ 760000‬متر مربع در ش��مال غرب ش��يراز‬ ‫تاس��يس شده است‪ .‬اين سايت به لحاظ قرار گرفتن در‬ ‫مرکز اس��تان‪ ،‬عالوه بر محوريت در صنايع الكترونيك‬ ‫و كش��اورزي‪ ،‬محور اصلي در توسعه تجارت جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران با كش��ورهاي عربي حوزه خليج‌فارس و‬ ‫قاره آفريقا بوده از این‌رو کش��ور م��ا از اهميت ويژه‌اي‬ ‫در امر توس��عه تعامالت اقتصادي منطقه جنوب كشور‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫* نمايش�گاه بين‌المللي استان آذربايجان‌غربي‬ ‫‌‬ ‫(اروميه)‪ :‬براس��اس برنامه‌ريزي‌ه��اي صورت گرفته تا‬ ‫پايان سال‌جاري ‪ 40‬نمايشگاه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت نمايش��گاه بين‌المللي اروميه (سهامي خاص)‬ ‫در تاريخ ‪ 1374/1/23‬تاسيس و در مورخ ‪1374/1/20‬‬ ‫در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسيده و فعاليت شرکت‬ ‫از تاريخ ‪ 1374/7/7‬آغاز شده است‪ .‬مرکز اصلي شرکت‬ ‫واقع در اروميه‪ ،‬پارک جنگلي‪ ،‬محل دائمي نمايش��گاه‬ ‫بين‌المللي اروميه است‪.‬‬ ‫نمايشگاه بين‌المللي اس�تان مازندران‪ :‬براساس‬ ‫برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته تا پايان س��ال جاري ‪32‬‬ ‫نمايشگاه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مرکز نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان در محل تالقي‬ ‫جاده‌ه��اي اصلي هراز و فيروزک��وه و در کنار راه‌آهن و‬ ‫با فاصله ‪ 25‬کيلومت��ري از فرودگاه و همچنين در ‪15‬‬ ‫کيلومتري مرکز استان و در مرکز ثقل جمعيتي استان‬ ‫مازندران واقع اس��ت‪ .‬اين مرکز در کنار رودخانه بسيار‬ ‫زيبا به نام تالر قراردارد‪ .‬در س��ال‌هاي ‪ 1376‬و ‪1379‬‬ ‫به تصويب کارگروه توس��عه صادرات اس��تان رس��يد و‬ ‫در نهايت تاييد سازمان توسعه صادرات استان را در سال‬ ‫‪ 1384‬به همراه داش��ت و درسال ‪ 1385‬نيز به تصويب‬ ‫هيات محترم دولت رس��ید‪ .‬اين فضاي نمايش��گاهي از‬ ‫سالن‌هاي نمايشگاهي متعدد‪ ،‬سالن همايش با ظرفيت‬ ‫تقريبي ‪ 900‬نفر‪ ،‬فضاي سبز ‪ 3‬هکتاري و ساير امکانات‬ ‫نمايشگاهي بهره‌مند است‪.‬‬ ‫نمايش�گاه بين‌الملل�ي اس�تان ي�زد‪ :‬براس��اس‬ ‫برنامه‌ريزي‌ه��اي ص��ورت گرفته تا پايان س��ال جاري‬ ‫‪31‬نمايشگاه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫نمايش��گاه بين‌الملل��ي ي��زد در س��ال ‪ 1385‬ب��ه‬ ‫پايان رس��يد‪ .‬اين پروژه نمايش��گاهي از س��ال‌ها قبل‬ ‫آغاز ش��ده بود که س��رانجام پس از س��ال‌ها صحبت و‬ ‫ح��رف و هزينه و مطالعه‪ 4 ،‬تش��کل ات��اق بازرگاني و‬ ‫صنايع و معادن اس��تان‪ ،‬خانه صنعت و معدن اس��تان‪،‬‬ ‫انجم��ن مدي��ران صنايع و مع��ادن اس��تان‪ ،‬و اتحاديه‬ ‫صادرکنندگان اس��تان‪ ،‬به عنوان اعضای هیات موسس‬ ‫«شرکت نمايشگاه‌هاي تجاري بين‌المللي منطقه يزد»‬ ‫انتخاب شدند‪ .‬نمايشگاه يزد با سرمايه ‪ 40‬ميليون ريال‬ ‫احداث شده است‪.‬‬ ‫نمايشگاه بين‌المللي استان زنجان‪ 13 :‬نمايشگاه‬ ‫در سال ‪ 1392‬برگزار شده و ‪ 29‬نمايشگاه تا پايان سال‬ ‫‪ 1393‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��رکت نمايش��گاه‌هاي بين‌الملل��ي کاس��پين ب��ا‬ ‫در نظ��ر گرفتن فضاي عمومي کش��ور ب��ه ويژه فراهم‬ ‫ش��دن زمينه‌هاي حضور فع��ال در بخش خصوصي به‬ ‫عنوان تنها نمايشگاه ‪100‬درصد خصوصي ايران در امر‬ ‫تشکيل و برگزاري نمايشگاه‌ها‪ ،‬در سال ‪1383‬تاسيس‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تش��ويق و هم��کاري مس��ئوالن محل��ي باع��ث‬ ‫ش��د ت��ا فضايي بالغ ب��ر ‪ 22‬هکتار در ش��مال ش��هر‬ ‫زنجان‪ ،‬منطقه گاوازنگ که مش��رف به ش��هر اس��ت‪،‬‬ ‫جه��ت اح��داث مح��ل دائم��ي نمايش��گاه‌ها در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫طراحي نمايش��گاه با اقتباس از مراکز نمايش��گاهي‬ ‫مدرن جه��ان صورت گرفته و اج��راي کامل آن در ‪3‬‬ ‫فاز پيش‌بيني شده است که در پايان داراي سالن‌هاي‬ ‫اصلي نمايشگاه به مساحت بيش از ‪ 52000‬متر مربع‬ ‫فضاي نمايشگاهي مسقف و بيش از ‪ 20000‬متر مربع‬ ‫فضاي نمايش��گاهي ب��از‪ ،‬مرکز برپاي��ي کنفرانس‌هاي‬ ‫بين‌المللي‪ ،‬هتل ‪ 5‬س��تاره‪ ،‬انبار‪ ،‬پارکينگ‪ ،‬رستوران‪،‬‬ ‫دفاتر تجاري‪ ،‬کافي نت و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫نمايش�گاه بين‌الملل�ي اس�تان بوش�هر‪ :‬طب��ق‬ ‫برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ‪ 12‬نمايش��گاه تا پایان‬ ‫سال ‪ 1393‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��رکت نمايش��گاه‌هاي بين‌المللي اس��تان بوش��هر‬ ‫(س��هامي خاص) در تاري��خ ‪ 1381/8/15‬ب��ه منظور‬ ‫گس��ترش و توس��عه س��رمايه‌گذاري در بخش‌ه��اي‬ ‫صنعت��ي و بازرگاني و گس��ترش مب��ادالت تجاري در‬ ‫جهت فراه��م آوردن زمين��ه براي توس��عه اقتصادي‪،‬‬ ‫اجتماعي تاس��يس ش��د‪ .‬اين فضاي نمايشگاهي براي‬ ‫ايجاد بس��تر الزم براي آش��نایي با بازارهاي خارجي و‬ ‫باال بردن توان رقابتي اس��تان تشکيل شده و بر اساس‬ ‫اه��داف به برنامه‌هاي پيش‌بيني ش��ده در اساس��نامه‬ ‫مي‌پردازد‪.‬‬ ‫تبريزواصفهانبهتريننمايشگاه‌هارابعدازتهراندارند‬ ‫گ�روه تجارت‪ :‬به گفته محمدج��واد قنبري‪ ،‬معاون‬ ‫امور نمايشگاهي شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي‬ ‫جمه��وري اس�لامي اي��ران‌‪ ،‬ش��هرهاي تبري��ز‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫شيراز‪ ،‬مش��هد و اروميه کيفيت نمايشگاهي بااليي دارند‬ ‫و در اين س��ايت‌ها فعاليت‌هاي نمايش��گاهي بسيار خوب‬ ‫صورت مي‌گيرد‪.‬معاون امور نمايش��گاهي شرکت سهامي‬ ‫نمايش��گاه‌هاي بين‌المللي جمه��وري اس�لامي ايران در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا خبرن��گار‬ ‫در تش��ريح فضاهاي‬ ‫نمايشگاهي کش��ور گفت‪ :‬مالک ما براي سنجش کيفيت‬ ‫و کمي��ت ه��ر نمايش��گاهي هدفمند بودن برگ��زاري آن‬ ‫در ح��وزه بازارياب��ي اس��ت‪ .‬زمان��ي که هدف‌گ��ذاري به‬ ‫درس��تي صورت بگيرد در نهايت ب��ه يک جهش صنعتي‬ ‫منج��ر خواهد ش��د‪ .‬وي تصري��ح کرد‪ :‬هر نمايش��گاهي‬ ‫در هر ش��هري اگر اس��تاندارد‌هاي مورد نياز را دارا باش��د‬ ‫باعث مي‌ش��ود فعاليت‌هاي نمايش��گاهي در کل کش��ور‬ ‫به سمت انسجام برود‪.‬‬ ‫به غير از تهران که فعال‌ترين شهر در حوزه نمایشگاهی است‪ ،‬مي‌توان‬ ‫از شهرهاي تبريز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شيراز‪ ،‬مشهد و اروميه نام برد که کيفيت‬ ‫نمايشگاهي بااليي دارند و در اين سايت‌ها فعاليت‌هاي نمايشگاهي بسيار‬ ‫خوبی صورت مي‌گيرد‬ ‫به گفته قنبري؛ در اين اس��تان‌ها طي يک دهه گذشته‬ ‫شاهد رشد و ظهور و بروز سايت‌هاي نمايشگاهي مختلف‬ ‫بوديم که بنابر آمار‌هاي به دست آمده برخي از استان‌ها در‬ ‫طول س��ال نمايشگاه‌هاي تاثيرگذارتري نسبت به ديگران‬ ‫داش��ته‌اند‪ .‬البته تعداد نمايش��گاه‌ها مالک نيست و توجه‬ ‫اصلي ما روي تاثير‌گذاري تجاري معطوف اس��ت‪ .‬معاون‬ ‫امور نمايشگاهي با اشاره به چگونگي فعاليت نمايشگاه‌هاي‬ ‫بين‌المللي کش��ور ادامه داد‪ :‬ما در نمايشگاه‌هاي خودمان‬ ‫روي فروش مس��تقيم متمرکز نيستيم بلکه روي فعاليت‬ ‫تخصصي کار مي‌کنيم تا فعاالن هر صنف و شاخه صنعتي‬ ‫و تجاري با مراجعه به نمايش��گاه‌ها با آخرين دس��تاورد و‬ ‫توليدات آش��نا ش��وند و در جهت ارتقای آن با بازرگانان و‬ ‫تجار وارد همکاري‌هاي جدي‌تري بش��وند؛ ضمن اين که‬ ‫مي‌توانن��د دنبال پيدا کردن مش��تريان داخلي و خارجي‬ ‫جديدي باشند‪.‬قنبري در پايان يادآور شد‪ :‬با توجه به تمام‬ ‫اين مسائل عنوان شده‪ ،‬به غير از تهران که فعال‌ترين شهر‬ ‫در اين حوزه اس��ت‪ ،‬مي‌توان از ش��هرهاي تبريز‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫شيراز‪ ،‬مشهد و اروميه نام برد که کيفيت نمايشگاهي بااليي‬ ‫دارند و در اين سايت‌ها فعاليت‌هاي نمايشگاهي بسيار خوبی‬ ‫ص��ورت مي‌گيرد‪ .‬ما اعتقاد داريم ک��ه با توجه به پراکنده‬ ‫بودن صنايع مختلف در هر ش��هر و استان‪ ،‬شايد طرح اين‬ ‫ايده که ما بتوانيم يک نمايش��گاه استاندارد را فقط در يک‬ ‫منطقه داش��ته باش��يم و با همان يک نمايشگاه‪ ،‬فعاليت‬ ‫ش��هرهاي اطراف از جمل��ه کارخانه‌‌ها و صنوف مختلف را‬ ‫پوشش بدهيم‪ ،‬بسيار ايده مناسب‌تري باشد تا اينکه بدون‬ ‫در نظر گرفتن امکانات هر شهر‪ ،‬اصرار داشته باشيم حتما‬ ‫در تمام شهرها يک سايت نمايشگاهي داير کنيم و به تبع‬ ‫آن فقط يکسري نمايشگاه بي‌کيفيت برگزار کنيم‪.‬‬
‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫جزئیات راه‌اندازی یک بازار جدید تشریح شد‬ ‫‪27‬‬ ‫گزینش برترین‌های بورس‬ ‫کیمیا بامدادیان‪-‬گروه اقتصاد‪ :‬برای رسیدن به بازار سرمایه فعال و پویا راهکارهای بسیاری‬ ‫وجود دارد‪ .‬یکی از این موارد رفع محدودیت‌ها در این بازار است‪ .‬در بورس تهران برای‬ ‫حمایت از سهامدار جزء محدودیت‌های بسیاری در نظر گرفته شده که به نوعی مانع بزرگی‬ ‫بر سر راه پویایی این بازار است‪ .‬در سال ‪ 93‬راهکارهایی برای خروج از این شرایط در نظر گرفته شده‬ ‫که بازار برتر یکی از این موارد است‪.‬‬ ‫هدف از تشکیل این بازار افزایش رونق معامله‌ها و ورود شرکت‌های با شفافیت باالتر عنوان شده است‪.‬‬ ‫بازاری که به گفته مسئوالن بورس امید است با تاسیس آن بتوان تا حدودی به تعاریف و استانداردهای‬ ‫بین‌المللی بازارهای مالی جهانی نزدیک‌تر شد و از سوی دیگر‪ ،‬دروازه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران‬ ‫خارجی به بورس تهران شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع محدودیت‌‌ها‬ ‫محمودرضا خواجه نصیری‪ ،‬مدیر نظارت بر بازارهای‬ ‫س��ازمان بورس در رابطه با راه‌‌ان��دازی «بازار برتر» در‬ ‫گفت‪ :‬برای س��ال ‪ 93‬برنامه‌هایی‬ ‫بورس ب��ه‬ ‫به منظور بهبود بازار س��رمایه طراحی ش��ده است‪ .‬این‬ ‫برنامه‌ها بیشتر به ریزساختارهای این بازار توجه دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬برای رس��یدن به این مهم‪ ،‬س��ازمان‬ ‫ب��ورس قواعد معامالت��ی و روش‌های مناس��ب‌تری را‬ ‫طراح��ی کرده ک��ه در نتیج��ه آن به اس��تانداردهای‬ ‫بورس‌های بزرگ دنیا نزدیک‌تر می‌ش��ود‪ .‬در این راستا‬ ‫نخستین حرکت‪ ،‬راه‌اندازی بازار بلوک بود‪.‬‬ ‫خواجه‌نصیری به اقدام‌های دیگر س��ازمان بورس در‬ ‫این خصوص اش��اره کرد و گفت‪ :‬مقرر ش��ده س��ازمان‬ ‫بورس بازاری را راه‌اندازی کند که طی آن شرکت‌هایی‬ ‫که از نظر کیفیت افش��ای اطالعات��ی‪ ،‬قواعد حاکمیت‬ ‫شرکتی‪ ،‬سهامداری و س��اختار مالکیتی دارای شرایط‬ ‫بهتری هستند‪ ،‬به آن ورود پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی «ب��ازار برتر» را نزدیک به اس��تانداردهای جهانی‬ ‫دانست و اظهار کرد‪ :‬این بازار بیشتر به بورس کشورهای‬ ‫پیشرفته ش��باهت دارد‪ ،‬زیرا بسیاری از محدودیت‌های‬ ‫موجود در بورس تهران را ندارند‪ .‬در این خصوص مدل‬ ‫اولیه‌ای طراحی شده اما چارچوب آن هنوز نهایی نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خواجه نصیری بیان کرد‪ :‬این بازار مزیت‌های فراوانی‬ ‫برای سهامداران و شرکت‌ها دارد اما به دلیل اینکه هنوز‬ ‫نهایی نشده است‪ ،‬از ذکر آنها معذوریم‪ .‬اما به طور کلی‬ ‫می‌توان اش��اره کرد که محدودیت‌های بسیاری که در‬ ‫بازار سرمایه وجود دارد‪ ،‬در این بازار از بین می‌رود‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول در ب��ازار بورس‪ ،‬قوانین و‬ ‫مق��ررات این بازار در قالب ی��ک طرح و چارچوب کلی‬ ‫آماده ش��ده و در معاونت‌های س��ازمان بورس از لحاظ‬ ‫فن��ی‪ ،‬تکنیک��ی‪ ،‬حقوقی و کارکردی در حال بررس��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال حرفه‌ای‌ها‬ ‫در ای��ن رابط��ه به��روز خدارحمی‪ ،‬دبی��رکل کانون‬ ‫نهادهای س��رمایه‌گذاری نی��ز در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بورس‌های کارای دنیا دارای محدودیت‌های‬ ‫بسیار کمتری نسبت به بورس تهران هستند‪.‬‬ ‫وی به چگونگ��ی تعیین قیمت تعادلی در بورس‌های‬ ‫کارای دنیا اشاره کرد و گفت‪ :‬در بورس‌های بزرگ دنیا‪،‬‬ ‫زير ذره بين‬ ‫قیم��ت تعادلی را عرضه و تقاض��ای محصوالت تعیین‬ ‫می‌کند و به عبارتی قیمت‌ها توس��ط دست‌های نامرئی‬ ‫بازار به وجود می‌آید‪.‬‬ ‫خدارحمی بورس تهران را دارای عمق کافی ندانست‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬در گذشته بورس تهران عمق کافی نداشت‬ ‫و حتی ما به حداقل کارایی هم نرسیده بودیم‪ .‬بنابراین‬ ‫یکسری محدودیت‌ها را در این بازار اعمال کردیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره محدودیت‌های اعمال ش��ده در این بازار‬ ‫گف��ت‪ :‬بورس تهران برای حمایت از س��هامداران جزء‪،‬‬ ‫یکسری قیود و محدودیت‌هایی را اعمال کردکه یکی از‬ ‫معروف‌ترین آنها دامنه نوسان است‪.‬‬ ‫از آنجایی که افراد تصور می‌کردند بازار سرمایه ایران‬ ‫کارایی الزم را ندارد‪ ،‬این محدودیت‌ها را وضع کردند‪.‬‬ ‫دبیرکل کانون نهادهای س��رمایه‌گذاری بیان کرد‪ :‬از‬ ‫یک سو بورس ایران در ‪10‬سال گذشته عمق بیشتری‬ ‫یافته و از س��وی دیگر تعداد سهامداران آن نیز افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬در این میان شائبه‌ای ایجاد شده که شاید‬ ‫ت ندارد‪.‬‬ ‫بورس تهران دیگر نیازی به این همه محدودی ‌‬ ‫خدارحم��ی برخی از ای��ن محدودیت‌ها را یک قاعده‬ ‫مزاحم در بازار س��رمایه دانس��ت و افزود‪ :‬البته این نظر‬ ‫در ای��ران مخالفانی نی��ز دارد‪ .‬به همی��ن دلیل بورس‬ ‫تهران درصدد برآمد تا محدودیت‌های بازار س��رمایه را‬ ‫برای تعدادی از شرکت‌ها که دارای ویژگی‌های خاصی‬ ‫هستند از میان بردارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬این شرکت‌ها به اصطالح «سهام برتر»‬ ‫نامیده می‌شوند و برای آنکه به این بازار راه پیدا کنند‪،‬‬ ‫باید دارای ویژگی‌هایی از جمله نقدش��وندگی سهام و‬ ‫وضعیت بازارگردانی مناسب باشند‪.‬‬ ‫خدارحمی اعمال محدودیت‌ها را تنها برای سهم‌هایی‬ ‫دانست که نقدشوندگی پایینی دارند و بیان کرد‪ :‬باتوجه‬ ‫به اینکه محدودیت‌ه��ا را برای کل بازار وضع کرده‌ایم‪،‬‬ ‫ب��رای خروج از این وضعیت‪« ،‬ب��ازار برتر» را راه‌اندازی‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬حرفه‌ای‌ه��ا از ای��ن بازار اس��تقبال‬ ‫گس��ترده‌ای خواهند داش��ت زی��را تحلیلگ��ران افق و‬ ‫چش��م‌انداز بس��یار خوبی را برای این ب��ازار پیش‌بینی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار بين‌المللي‬ ‫در اي��ن رابطه احس��ان رضاپور‪ ،‬عضو هي��ات مديره‬ ‫شرکت مشاور س��رمايه‌گذاري آگاه نيز گفت‪ :‬اطالعات‬ ‫فعلي ش��اخص‌هاي مورد نظر براي ورود ش��رکت‌ها به‬ ‫بازار برتر داراي ابهام اس��ت و مولفه‌ها با جزئيات شرح‬ ‫داده نشده‌اند‪ ،‬ولي به طور کلي تعريف برخي شاخص‌ها‬ ‫به دليل پيچيدگي و امکان رفتار س��ليقه‌اي کار آساني‬ ‫نيس��ت و بايد جزئيات بيش��تري مشخص و متغيرهاي‬ ‫قاب��ل کنترل و واقع‌گرايانه‌اي براي ورود ش��رکت‌ها در‬ ‫نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وي به دش��وار و زمانبر بودن بين‌المللي شدن اين‬ ‫ب��ازار اش��اره و اظهار ک��رد‪ :‬به دليل تن��وع صنايع و‬ ‫شرکت‌ها امکان تعريف انتظارات يکسان از همه آنها‬ ‫فراهم نيس��ت و اين موضوع‪ ،‬بين‌المللي شدن بازار و‬ ‫استاندارد‌سازي آنها را دشوار و زمانبر کرده است‪ .‬با‬ ‫اين سياست ش��رکت‌هاي توانمند از ديگر شرکت‌ها‬ ‫ت آنها فراهم‬ ‫جدا شده و بس��تر مناسبي براي فعالي ‌‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫رضاپ��ور ب��ازار برت��ر را داراي مزايايي دانس��ت و‬ ‫تصريح کرد‪ :‬افزايش اعتبار‪ ،‬کاهش کارمزد معامالت‬ ‫و تس��هيل امکان وثيقه‌گذاري س��هام ش��رکت‌هاي‬ ‫اي��ن بازار از جمله مزايايي اس��ت که مي‌تواند توجه‬ ‫س��رمايه‌گذاران را جلب کرده و به افزايش معامالت‬ ‫نماد‌ها و نقدشوندگي آنها بينجامد‪.‬‬ ‫وي در ادامه بيان کرد‪ :‬ش��فافيت بيش��تر و الزام به‬ ‫برگزاري گردهمايي با سهامداران از ديگر نقاط مهم‬ ‫و مثبت برنامه‌ريزي براي اين نمادهاس��ت که باعث‬ ‫افزايش ارتباط با مديران ش��رکت مي‌شود‪ .‬بنابراين‬ ‫چش��م‌انداز مثب��ت واقع‌گرايانه مدي��ران و عملکرد‬ ‫مطلوب آنها‪ ،‬منابع را به آساني به سمت شرکت سوق‬ ‫داده و به تقويت بنيه مالي و تامين مالي آسان‌تر بنگاه‬ ‫منجر مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹امتيازهاي معامالتي‬ ‫رضاپور انتش��ار ابزارهاي مالي بين‌المللي و تس��هيل‬ ‫ش��رايط اعطاي وام ب��ه ش��رکت‌ها را از جمله مواردي‬ ‫خواند ک��ه مي‌تواند هزين��ه تامين مالي ش��رکت‌ها را‬ ‫کاهش داده و افزايش حاش��يه سود ش��رکت را در پي‬ ‫داشته باش��د و در صورت به‌کارگيري صحيح منابع در‬ ‫بلندمدت‪ ،‬باعث رشد قيمتي سهم شود‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به انتخاب اس��م برتر ب��راي اين بازار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬انتخاب اسم برتر يا اسم‌هاي مشابه نوعي‬ ‫نگ��رش مثبت به س��هام م��ورد معامل��ه در اين بازار‬ ‫ايجاد مي‌کند‪.‬‬ ‫از اي��ن‌رو اعم��ال سياس��ت‌هاي کنترل��ي خاص و‬ ‫ش��اخص‌هاي کارا براي ورود ش��رکت‌ها ب��ه اين بازار‬ ‫حائز اهميت اس��ت چراکه تغيير شرايط اقتصادي در‬ ‫دوره‌ه��اي زماني مختل��ف مي‌تواند ش��رايط متنوعي‬ ‫را ب��راي ش��رکت‌ها به‌وجود آورد و س��ودآوري آنها را‬ ‫دستخوش تغيير کند‪.‬‬ ‫رضاپور به امتيازات معامالتي در اين بازار اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬براي بنگاه‌هاي بازار برتر امتيازات معامالتي در‬ ‫نظر گرفته شده و با برنامه‌ريزي صورت‌گرفته است از‬ ‫ميزان ريسک‌هاي مديريتي و نقدشوندگي آنها کاسته‬ ‫و ش��رکت‌ها نيز بر اس��اس قواعد مش��خص از شرايط‬ ‫راحت‌تري براي تامين مالي بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫وي تس��هيل ج��ذب س��رمايه‌گذاران خارجي‪ ،‬توان‬ ‫مذاک��ره بين‌المللي ش��رکت‌ها با ش��رکاي خارجي را‬ ‫از ديگ��ر موارد مثبت بازار برتر خواند که به تس��ريع و‬ ‫عملياتي شدن آس��ان‌تر بسياري از برنامه‌هاي شرکت‬ ‫کمک موثري خواهد کرد‪.‬‬ ‫رضاپ��ور در ادام��ه بيان کرد‪ :‬در ب��ازار برتر‪ ،‬افزايش‬ ‫س��هم صنايع و ش��رکت‌هاي توانمند به افزايش رونق‬ ‫اقتصادي و تولي��د ناخالص ملي مي‌انجامد که موجب‬ ‫افزاي��ش قيم��ت س��هام ش��رکت‌ها و ارزش داراي��ي‬ ‫سهامداران مي‌شود‪.‬‬ ‫کمبود نقدينگي بورس را زمين‌گير کرد‬ ‫گروه اقتصاد ‪ -‬درنتيجه دادوس��تدهاي ديروز ت��االر حافظ و در ادامه‬ ‫منفي بودن روزهاي گذش��ته‪ ،‬ش��اخص کل ‪98‬واحد ديگر افت کرد‪ .‬اين‬ ‫ش��اخص در ‪ 9‬روز گذش��ته تنها در يک روز مثبت ب��ود و ‪ 8‬روز ديگر را‬ ‫منفي سپري کرد‪.‬‬ ‫اين موضوع نشان‌دهنده بي‌ميلي سرمايه‌گذاران به خريد سهام حتي در‬ ‫نرخ‌هاي مثبت است‪ .‬هرچند اين روزها قيمت سهام به کف رسيده و براي‬ ‫خريد جذاب است اما سهامداران تمايلي به اين موضوع ندارند‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر باتوجه به اينک��ه ديروز آخري��ن روز کاري مرداد براي‬ ‫فروش��ندگان اعتباري بود‪ ،‬اين گروه بايد کدهاي اعتباري خود را تس��ويه‬ ‫می‌کردند‌‪ ،‬بنابراين فشار فروش نيز بر بازار حاکم شد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان رکود فعلي بر بازار سرمايه را در نتيجه کمبود نقدينگي در‬ ‫بازار عنوان مي‌کنند‪ .‬به عقيده آنها‪ ،‬بازار س��رمايه در حالت انتظار به‌س��ر‬ ‫مي‌ب��رد و منتظر محرک اس��ت اما در مقطع فعلي ت�لاش براي حرکتي‬ ‫قدرتمند در بازار مشاهده نمي‌شود‪.‬‬ ‫در اين شرايط آگاهان بازار سرمايه با اميد به روزهاي آينده نگاه مي‌کنند‬ ‫و معتقدند روزهاي پررونقي در انتظار است‪ .‬البته اين امر ناشي از خبرهاي‬ ‫خوش��ي اس��ت که اکنون به صورت شايعه شنيده مي‌ش��ود و تاالر حافظ‬ ‫منتظر عملي ش��دن آنهاس��ت‪ .‬از جمله اين خبرها احتمال کاهش س��ود‬ ‫بانکي اس��ت که در صورت اجرايي ش��دن مي‌تواند روند بازار س��رمايه را‬ ‫متحول کند‪.‬‬ ‫در نگاهي به روند معامالت روز گذشته مي‌بينيم که سرمايه‌گذاران بيش‬ ‫از ‪ 541‬ميلي��ون برگه س��هم و حق تقدم را دس��ت به دس��ت کردند که‬ ‫ارزش اين مبادالت يک هزار و ‪ 862‬ميليارد ريال بود و در ‪ 45‬هزار نوبت‬ ‫معامالتي انجام شد‪.‬‬ ‫در بازار ديروز ش��اخص بازار دوم تنها ش��اخص س��بزپوش بازار بود که‬ ‫رش��دي ‪ 582‬واحدي را ثبت کرد‪ .‬شاخص کل بورس ‪ 98‬واحد افت کرد‪.‬‬ ‫ش��اخص صنعت نيز ‪ 70‬واحد پايين آمد‪ .‬همچنين شاخص بازار اول افتي‬ ‫‪ 196‬واحدي را ثبت کرد‪.‬نمادهاي هلدينگ خليج فارس‪ ،‬ارتباطات سيارو‬ ‫تاپيکو بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص داشتند‪ .‬در مقابل نمادهاي فوالد‬ ‫مبارکه‌‪ ،‬س��رمايه‌گذاري غدير‪ ،‬پتروشيمي شيراز و سرمايه‌گذاري معادن و‬ ‫فلزات با بيشترين تاثير منفي بر شاخص افت اين متغير را رقم زدند‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت روز گذش��ته ش��يميايي‌ها در صدر برتري��ن صنايع بازار‬ ‫نشستند‪ .‬پس از آن گروه مالي و بانک‌ها در رده‌هاي بعدي قرار گرفتند‪.‬‬ ‫صدرنش��يني ب��ازار نيز با بيش��ترين رش��د قيمت متعلق ب��ه نمادهاي‬ ‫کارخانجات توليدي شيش��ه رازي‪ ،‬فيب��ر ايران‪ ،‬کابل الب��رز‪ ،‬ايران ارقام‪،‬‬ ‫پتروشيمي آبادان‪،‬آهنگري تراکتورسازي ايران و کاشي پارس بود‪.‬‬ ‫در مقابل نمادهاي پتروش��يمي شيراز‪ ،‬نورد آلومينيوم‪ ،‬کنترل خوردگي‬ ‫تکين کو‪ ،‬ايران ياساتاير‪ ،‬موتورس��ازان تراکتورسازي ايران‪ ،‬پارس سوييچ‬ ‫و توليدي گرانيت بهس��رام با بيش��ترين کاهش قيم��ت در انتهاي جدول‬ ‫معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنين س��رمايه‌گذاران براي خريد س��هام شرکت‌هاي جوشکاب يزد‪،‬‬ ‫سرمايه‌گذاري صنعت بيمه‪ ،‬قند ثابت خراسان‪ ،‬گلوکوزان ‪ ،‬نيرو محرکه و‬ ‫کارتن ايران سنگين‌ترين صف‌ها را تشکيل دادند‪.‬‬ ‫اي��ن در حالي بود که حق تقدم س��رمايه‌گذاري صندوق بازنشس��تگي‪،‬‬ ‫پارس پامچال‪ ،‬حق تقدم موتوژن‪ ،‬کاغذ‌س��ازي کاوه‪ ،‬سيمان دورود‪ ،‬فوالد‬ ‫امير کبير کاشان و صنعتي آما سنگين‌ترين صف‌هاي فروش را تجربه کرد‪.‬‬ ‫بيشترين حجم و ارزش معامالت متعلق به معامله بلوکي توسعه شهري‬ ‫توس گستر با معامله ‪ 134‬ميليون سهم به ارزش ‪ 483‬ميليارد ريال بود‪.‬‬ ‫روی خط مجامع‬ ‫دوده صنعتی پارس‬ ‫ش��رکت دوده صنعتی پارس‪ ،‬مجمع عمومی عادی س��االنه صاحبان‬ ‫این مجمع روز پنجش��نبه‬ ‫س��هام را برگزار کرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ 19‬تی��ر برگ��زار شد‪.‬اس��تماع گ��زارش هیات‌مدیره و ب��ازرس قانونی‪،‬‬ ‫تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ‪ 29‬اسفندماه ‪ ،1392‬انتخاب‬ ‫حس��ابرس و بازرس قانونی‪ ،‬انتخاب روزنامه کثیر‌االنتش��ار‪ ،‬تعیین حق‬ ‫حض��ور اعضای غیرموظ��ف هیات‌مدیره و تعیین پ��اداش هیات‌مدیره‬ ‫دستور جلسه این مجمع بود که مورد تصویب اعضای جلسه قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ حمل‌ونقل توکا‬ ‫مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��االنه حمل‌ونق��ل ت��وکا در ‪ 15‬مرداد‬ ‫‪ ،‬پ��س از ش��نیدن گ��زارش‬ ‫برگ��زار ش��د‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫هیات‌مدی��ره‪ ،‬صورت‌ه��ای مال��ی ش��رکت تصوی��ب ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫در این جلس��ه ب��رای انتخاب ب��ازرس قانونی و اعض��ای هیات‌مدیره‬ ‫تصمیم‌گیری شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ پاالیش نفت الوان‬ ‫مجم��ع عموم��ی عادی س��االنه ش��رکت پاالی��ش نف��ت الوان در‬ ‫س��هامداران‬ ‫‪14‬مرداد‪1393‬برگ��زار ش��د‪.‬بر اس��اس گزارش‬ ‫پس از اس��تماع گ��زارش هیات‌مدی��ره‪ ،‬به تصوی��ب صورت‌های مالی‬ ‫ش��رکت و تعیی��ن ح��ق حض��ور اعض��ای غیرموظ��ف هیات‌مدی��ره‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹ گلتاش‬ ‫مجم��ع عمومی فوق‌العاده ش��رکت گلت��اش در ‪25‬مردادماه ‪1393‬‬ ‫‪ ،‬تغییر محل قانونی‬ ‫برگزار شد‪.‬براساس گزارش‌های رسیده از‬ ‫شرکت‪ ،‬دستور جلسه این مجمع بود که به تصویب رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹ قند ثابت خراسان‬ ‫مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت قند ثابت خراسان در روز‬ ‫‪ ،‬این شرکت از‬ ‫یکشنبه دوم شهریور برگزار می‌شود‪ .‬به گزارش‬ ‫تمامی سهامداران‪ ،‬وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده‬ ‫یا نمایندگان اشخاص حقوقی برای شرکت در این جلسه دعوت به عمل‬ ‫آورده است‪.‬‬ ‫يادداشت‬ ‫بورس نيازمند‬ ‫حمايت دولت‬ ‫حسين خزلي‌خرازي‬ ‫کارشناس بازار سرمايه‬ ‫رشد ‪130‬درصدي بورس در سال گذشته در تاريخ‬ ‫اين بازار بي‌نظي��ر بوده و هيچ‌گاه چنين دوره طاليي‬ ‫تجربه نشده بود‪ .‬افزايش ‪3‬برابري قيمت ارز در سال‪91‬‬ ‫تاثير فوق‌العاده‌اي در صورت‌هاي مالي ش��رکت‌ها در‬ ‫سال ‪ 92‬گذاشت‪ .‬متاسفانه در آن دوران به‌دليل وارد‬ ‫نش��دن ش��رکت‌هاي جديد به بورس‪ ،‬کندي پذيرش‬ ‫افزايش سرمايه‌ها‪ ،‬نبود پذيره‌نويسي‌هاي جديد‪ ،‬نبود‬ ‫عرضه موثر سازمان خصوصي‌سازي و ‪ ...‬نقدينگي که‬ ‫به بورس آمد صرف افزايش شديد قيمت و شاخص‌ها‬ ‫شد‪ .‬در روزهايي از سال گذشته حجم معامالت خرد‬ ‫و بلوک به ‪1000‬ميليارد تومان هم رسيد‪ ،‬اما در ‪6‬ماه‬ ‫گذش��ته با نزول س��ريع قيمت‌ها حجم معامالت هم‬ ‫به ش��دت کاهش ياف��ت‪ .‬در آن دوران تامين مالي از‬ ‫بازار سرمايه بايد مهم‌ترين هدف بنگاه‌هاي اقتصادي‬ ‫قرار مي‌گرفت‪ .‬با توجه به توسعه‌يافتگي بازار سرمايه‬ ‫در س��ال‌هاي اخي��ر‪ ،‬من معتقدم بورس‌هاي کش��ور‬ ‫مي‌توانند ‪50‬درصد تامين مالي براي رشد ‪8‬درصد در‬ ‫سال را به عهده بگيرند‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪7‬ميليون سهامدار حقيقي و حقوقي‬ ‫در بورس ثبت ش��ده که حدود ‪300‬هزار س��هامدار‬ ‫اين بازار در حال حاضر فعال هس��تند و اين مس��ئله‬ ‫نش��ان مي‌دهد هنوز براي اعت�لا و معرفي بورس به‬ ‫اقش��ار جامعه و گسترش فرهنگ س��رمايه‌گذاري در‬ ‫اوراق بهادار و س��هام خيلي ج��اي کار وجود دارد‪ .‬در‬ ‫ماه گذشته مقرر ش��د‪ ،‬بانک‌ها به ياري بورس بيايند‬ ‫و مجموع��ا ‪5‬ه��زار ميليارد توم��ان از طريق صندوق‬ ‫توس��عه بازار صرف تقويت طرف تقاضاي سهام کنند‬ ‫ام��ا متاس��فانه اين کمک محقق نش��د‪ .‬اما ب��ا اجازه‬ ‫يافتن شرکت‌هاي کارگزاري به دادن اعتبار بيشتر به‬ ‫مشتريان‌شان از محل خطوط اعتباري کارگزاران و از‬ ‫محل حقوق صاحبان سهام‌ش��ان ش��اهد بوديم که با‬ ‫اس��تفاده از مکانيزم معامالت اعتباري بازار به سرعت‬ ‫مثبت ش��د‪ .‬هر چند ن��زول ‪ 30‬تا ‪50‬درصدي قيمت‬ ‫س��هام اين کمک را کرده که خ��ود به خود قيمت‌ها‬ ‫براي خريد بسيار ارزنده شود‪.‬‬ ‫اما در ش��رايط ام��روز بورس همچن��ان به حمايت‬ ‫دول��ت نيازمند اس��ت‪ .‬اينکه دولت کج��ا‪ ،‬چه موقع‪،‬‬ ‫چگونه و تا چه حدي وارد بازار شده و از بازار سرمايه‬ ‫حماي��ت کند و مرز بين نظ��ارت و حمايت و دخالت‬ ‫دولت کجاس��ت‪ ،‬از مباحث پيچيده در علم اقتصاد و‬ ‫مالي اس��ت‪ .‬اما آنچه در مورد ب��ورس تهران و جذب‬ ‫س��رمايه‌هاي خصوصي و مردم از طريق بورس براي‬ ‫رش��د اقتصاد مي‌توان گفت‪ ،‬آن اس��ت که دولت باید‬ ‫قيم��ت کاالهاي اساس��ي و مدل قيمت‌گ��ذاري آنها‬ ‫را ب��راي حداق��ل يک بازه ‪10‬تا‪20‬س��اله مش��خص‬ ‫کن��د و س��رمايه‌گذاران داخل��ي و در آينده انش��ااهلل‬ ‫س��رمايه‌گذاران خارجي با اين مدل مشخص مبادرت‬ ‫به سرمايه‌گذاري بلندمدت کنند‪.‬‬ ‫در اين خصوص به تغييرات در قيمت س��نگ‌آهن‪،‬‬ ‫نرخ س��وخت و گاز‪ ،‬انواع انرژي و آينده آب که بحث‬ ‫جدي اس��ت و امث��ال اي��ن نرخ‌ها اش��اره مي‌کنم و‬ ‫معتقدم اين مس��ائل موضوعي نيس��ت که در بودجه‬ ‫ساالنه به آنها رسيدگي و قيمت‌گذاري شود و هر سال‬ ‫شاهد نوسان در قيمت‌ها و تغيير مداوم سياست‌هاي‬ ‫تعرفه‌اي باش��يم‪ .‬با اين نوس��انات س��االنه و تغييرات‬ ‫متعدد سياس��ت‌ها و نرخ‌ها‪ ،‬س��رمايه‌گذاران داخلي‬ ‫و خارجي نس��بت به س��رمايه‌گذاران خود نمي‌توانند‬ ‫تصمي��م قاطع و مش��خص بگيرند و هم��واره در اين‬ ‫تغييرات عده‌اي يک‌ش��به ثروتمند و عده‌اي يک‌شبه‬ ‫قرباني مي‌ش��وند‪ .‬اصالح س��ريع‌تر قان��ون ماليات‌ها‬ ‫و قان��ون کار و بازنگري جدي و س��ريع در مجموعه‬ ‫قوانين مرتبط با بازار س��رمايه را بايد از ديگر الزامات‬ ‫زيرساختي اقتصاد بازارمحور و مقاومتي دانست‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ش��هرام ش��همیری‪ ،‬مدیر عامل کارگزاری سهم‬ ‫آش��نا‪ ،‬به عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در شرایط فعلی‬ ‫بازار اش��اره کرد و گفت‪ :‬در ش��رایط فعلی بازار حجم‬ ‫معامالت و نقدینگی کمتر از گذش��ته ب��وده و میزان‬ ‫تقاضا کاهش یافته اس��ت و بازار سرمایه عمق الزم را‬ ‫ندارد اما در این ش��رایط عرضه اولیه س��هام شرکت‌ها‬ ‫با ش��روط الزم می تواند به بهبود اوضاع بورس کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫س��یدحمید کالنت��ری‪ ،‬مع��اون وزیر تع��اون در‬ ‫خصوص عرضه س��هام عدالت در فرابورس اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای تحقق اهداف برنامه‪ ،‬پیش��نهاد ما این اس��ت که‬ ‫وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی ب��ا تبدیل وضعیت‬ ‫ش��رکت‌های س��رمایه‌گذاری س��هامی عام مربوط به‬ ‫س��هام عدالت به تعاونی س��هامی عام موافقت کند‪ ،‬تا‬ ‫بتوان این مس��ئله را در بخ��ش تعاون به‌صورت کامل‬ ‫مدیریت کرد‪.‬‬ ‫افس��انه اروجی‪ ،‬رییس اداره نظارت بازار فرابورس‬ ‫در م��ورد خری��د و ف��روش اوراق گواهی ح��ق تقدم‬ ‫اس��تفاده از تسهیالت مسکن توسط مشاوران امالک و‬ ‫بنگاه‌ها هشدار داد و اعالم کرد‪ :‬معامله این اوراق تنها‬ ‫از طریق ش��رکت‌های کارگزاری یا شعب بانک مسکن‬ ‫امکان‌پذیر است‪.‬‬
‫نبض بازار‬ ‫در معامالت روز گذشته بورس کاال‬ ‫فلزات خوش درخشیدند‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬روز گذشته و در حالی که تاالر‬ ‫محصوالت پتروشیمی و فرآورده‌‌های نفتی در‬ ‫رینگ داخلی شرایط رکودی را می‌گذراند‪ ،‬بازار در‬ ‫رینگ فلزات فعال ظاهر شد و با معامالت مختلف‬ ‫روی محصوالتی مثل میلگرد و مس روز معامالتی‬ ‫یکشنبه را به نام خود ثبت کرد‪ .‬در این روز شرکت‬ ‫ملی مس ایران با عرضه انواع محصوالت مسی‪،‬‬ ‫کنسانتره و سولفورمولیبدن در تاالر صنعتی و معدنی‬ ‫فعال ظاهر شد که اگرچه برای سولفور مولیبدن‬ ‫خریداری پیدا نشد اما محموله‌‌های کنسانتره این‬ ‫شرکت به‌طور کامل مورد معامله قرار گرفت‪ .‬فوالد‬ ‫آلیاژی ایران نیز با عرضه سبد میلگرد ‪18‬تا‪A3-28‬‬ ‫در بازار حضور یافت و توانست برای محصوالت‬ ‫خود تقاضا پیدا کند اما سبد میلگرد ‪25‬تا ‪A3-14‬‬ ‫فوالد آذربایجان بدون تقاضا ماند و معامله نشد‪.‬‬ ‫فراز و فرودهای معامالت در رینگ‌های شیمیایی‬ ‫و صنعتی طی روزهای مختلف هفته در حالی است‬ ‫که رینگ کشاورزی کماکان بدون معامله و در رکود‬ ‫کامل بسر می‌برد‪ .‬در همین راستا رینگ کشاورزی‬ ‫روز یکشنبه را نیز بدون معامله پشت‌سر گذاشت تا‬ ‫روند رکودی این رینگ بدون وقفه ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫با وجود معامالت کم فروغ پتروش��یمی در رینگ‬ ‫داخلی‪ ،‬رینگ صادراتی پتروش��یمی به‌طور نسبی‬ ‫رونق داش��ت و انواع قیر در ای��ن تاالر با تقاضاهای‬ ‫باالی��ی روبه‌رو بود‪ .‬دی��روز در تاالر صادراتی بورس‬ ‫کاالی ایران انواع قیر ش��رکت‌‌های دنابام گلستان‪،‬‬ ‫قیر آکام و قیران پخش س��تاره ایرانیان عرضه شد‬ ‫که برای بیش��تر آنه��ا تقاضا وجود داش��ت و مورد‬ ‫معامله قرار گرفت‪ .‬معام�لات پررونق قیر در حالی‬ ‫بود که تا لحظه تنظیم گزارش عرضه ‪20‬هزار تنی‬ ‫گوگرد هیچ تقاضایی نداشت و روی میز باقی ماند‪.‬‬ ‫بورس انرژی‬ ‫اوراق سلف موازي نفتي‬ ‫به بازار مي‌آيد‬ ‫جزئيات انتش��ار يک ميليارد دالر اوراق س��لف‬ ‫موازي نفت کوره به جاي اوراق نفت خام و تامين‬ ‫مالي ‪ ۸‬پااليشگاه از طريق صندوق پروژه مطرح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مديرعامل بورس انرژي از انتش��ار يک ميليارد‬ ‫دالر اوراق سلف موازي بر پايه نفت کوره به جاي‬ ‫نف��ت خام خبر داد و گف��ت‪ :‬در ‪ ۸‬طرح پااليش‬ ‫ميعانات گازي در سيراف احتمال تامين مالي از‬ ‫طري��ق صندوق‌هاي پروژه به عنوان يک مکانيزم‬ ‫مالي جديد وجود دارد‪ .‬س��يد علي حس��يني در‬ ‫گفت‌وگو با ف��ارس‪ ،‬با بيان اينک��ه بورس انرژي‬ ‫هم��کاري تنگاتنگي با وزارت نفت براي انتش��ار‬ ‫اوراق س��لف موازي نفت��ي دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر‬ ‫مردم مطمئن شوند از سود سرمايه‌گذاري خريد‬ ‫انواع اوراق به صورت منصفانه بهره‌مند مي‌شوند‪،‬‬ ‫از اين اوراق اس��تقبال خواهند ک��رد‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫اوراق س��لف نفتي به دليل س��از و کار متفاوت با‬ ‫اوراق مش��ارکت تا حدودي اين هدف را پوشش‬ ‫مي‌دهد و مردم از نوس��ان قيم��ت کاالي پايه تا‬ ‫حدودي منتفع مي‌شوند‪.‬‬ ‫مديرعام��ل ب��ورس ان��رژي ب��ا بي��ان اينک��ه‬ ‫برنامه‌ري��زي ش��ده ب��راي يک س��ال آينده يک‬ ‫ميليارد دالر از طريق انتش��ار اوراق سلف موازي‬ ‫نفت��ي تأمين مالي انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اين اوراق‬ ‫يک جا منتش��ر نمي‌ش��ود و احتماال طي ‪ 4‬يا ‪5‬‬ ‫مرحله به صورت ريالي منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬همان‌طور که وزیر نفت اش��اره‬ ‫کرده‌‪ ،‬احتماال تا يک ماه آينده انتش��ار اين اوراق‬ ‫به نتيجه مي‌رسد‪ .‬در مرحله اول نيز پيشنهاد ما‬ ‫انتش��ار ريالي اوراق اس��ت تا ضريب موفقيت آن‬ ‫افزايش يابد‪ .‬حس��يني تصريح کرد‪ :‬در اين اوراق‬ ‫يک نرخ حداقلي و يک نرخ حداکثري براي سود‬ ‫س��رمايه‌گذاري در نظر گرفته مي‌ش��ود و س��ود‬ ‫دو ط��رف از طريق آپش��ن‌هاي (اختيار) خريد و‬ ‫فروش محدود مي‌ش��ود‪ .‬وي افزود‪ :‬اين اوراق به‬ ‫جاي نفت خام بر پايه نفت کوره منتشر مي‌شود‬ ‫و کس��اني که بخواهند نفت ک��وره را به صورت‬ ‫فيزيکي تحويل بگيرند‪ ،‬بايد ميزان مش��خصي از‬ ‫اوراق را در اختيار داش��ته باش��ند تا مثال بتوانند‬ ‫حداقل يک محمول��ه ‪ 35‬هزار تني نفت کوره را‬ ‫در اختيار بگيرند‪.‬‬ ‫مديرعام��ل بورس ان��رژي تاکيد ک��رد‪ :‬امکان‬ ‫ح ما و‬ ‫معامله ثانويه وجود خواهد داش��ت و ترجي ‌‬ ‫وزارت نفت انتش��ار اوراق بر اساس نفت کوره به‬ ‫جاي نفت خام است‪ ،‬چراکه معامالت آن از روش‬ ‫ساده‌تري پيروي مي‌کند‪.‬‬ ‫وي اضافه کرد‪ :‬ساز و کارها به گونه‌اي طراحي‬ ‫ش��ده‌اند که به تحويل نفت کوره ب��ه خريداران‬ ‫منجر ش��ود‪ ،‬چراکه به تدري��ج مصارف داخلي از‬ ‫س��وخت مايع به گاز تغیير مي‌کند و نفت کوره‬ ‫براي صادرات آزاد مي‌شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت روز گذشته و طی جلسه‌ای‬ ‫س��یدعلی حس��ینی ب��رای ی��ک دوره ‪ 2‬س��اله‬ ‫دیگر به‌عن��وان مدیرعامل بورس ان��رژی با رای‬ ‫اعض��ای جدی��د هیات‌مدی��ره در س��مت خود‬ ‫ابقا شد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫جایگاه بورس کاال در بسته اجرایی دولت برای خروج از رکود‬ ‫رینگ کشاورزی گرم می‌شود‬ ‫س�مانه گالب‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬با مشخص شدن‬ ‫سیاست‌های اجرایی دولت برای خروج از رکود‪ ،‬نقش‬ ‫بورس کاال نیز در تحقق این هدف معین شد‪ .‬بسیاری‬ ‫از کارشناسان بورس کاال اجرایی شدن این سیاست‌ها‬ ‫را عاملی برای رونق بورس دانسته و بر لزوم آن تاکید‬ ‫کردند‪ .‬در این میان رینگ کش��اورزی که این روزها را‬ ‫تقریبا بدون معامله قابل توجهی می‌گذراند در بس��ته‬ ‫پیشنهادی دولت مورد توجه ویژه قرار گرفته است‪ ،‬به‬ ‫طوری که از ‪ 6‬وظیفه اصلی مشخص شده برای بورس‬ ‫کاال ‪ 2‬مورد آن به‌طور مس��تقیم رینگ کش��اورزی را‬ ‫هدف قرار داده اس��ت‪ .‬مورد نخس��ت مربوط به تاکید‬ ‫دولت بر اجرایی شدن ماده ‪ 33‬قانون افزایش بهره‌وری‬ ‫است‪ .‬در این ماده تاکید شده سیاست خرید تضمینی‬ ‫دولت باید به سیاس��ت قیم��ت تضمینی تغییر کند و‬ ‫وظیفه کش��ف قیم��ت و فروش محص��ول نیز برعهده‬ ‫بورس کاالس��ت‪ .‬با این توصیف محصوالت کشاورزی‬ ‫باید ابتدا در بورس عرضه شوند و در صورتی که قیمت‬ ‫مورد معامله آنها کمت��ر از قیمت تضمینی دولت بود‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی مابه‌التفاوت آن را به حس��اب‬ ‫کش��اورزان واریز خواهد کرد‪ .‬بدیهی است در صورتی‬ ‫ک��ه این قانون در عمل اجرا ش��ود‪ ،‬معامالت کاالهای‬ ‫کشاورزی در بورس رونق چشمگیری خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مورد دوم نیز به موضوع کشف قیمت در بورس کاال‬ ‫برمی‌گردد که در بسته پیش��نهادی مورد تاکید ویژه‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬یکی از راه‌ه��ای تحقق این هدف‪،‬‬ ‫الزام واردکنندگان برای عرضه کاالهای خود در بورس‬ ‫و کشف قیمت از این طریق است‪ .‬از آنجایی که حجم‬ ‫واردات در مورد برخی از محصوالت کش��اورزی بسیار‬ ‫باالس��ت‪ ،‬این الزام ش��امل محصوالت کش��اورزی نیز‬ ‫می‌ش��ود و این موضوع نیز می‌توان��د حجم معامالت‬ ‫رین��گ کش��اورزی را افزایش دهد‪ .‬با ای��ن حال باید‬ ‫توجه کرد که ‪ 2‬مورد باال اهداف جدیدی برای بورس‬ ‫کاال به ش��مار نمی‌آیند‪ .‬رینگ کشاورزی مدت‌‌هاست‬ ‫دس��تیابی به این ‪ 2‬ه��دف را مورد توجه ق��رارداده و‬ ‫سیاس��ت‌هایی را برای تحقق آن در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال تا امروز هیچ ی��ک از این ‪ 2‬هدف محقق‬ ‫نش��ده‌اند‪ .‬با توجه به این واقعیت باید پرسید آیا الزام‬ ‫دولت به تحق��ق اهداف فوق می‌توان��د تغییری را در‬ ‫ش��رایط فعلی به‌وجود آورد یا اینکه مش��کالت بسیار‬ ‫بزرگتر از این اس��ت که با ی��ک الزام بتوان آنها را حل‬ ‫کرد‪ .‬در این راستا مدیرعامل کارگزاری کشاورزی کاال‬ ‫س��پهر در گفت‌وگو با (‬ ‫) با بیان اینکه بورس‬ ‫کاال زیرس��اخت‌های الزم برای دستیابی به این اهداف‬ ‫را دارد‪ ،‬تصریح‌ک��رد‪ :‬ال��زام دولت ب��ه عرضه کاالهای‬ ‫کش��اورزی در بورس‪ ،‬مهمترین اقدامی است که باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪ .‬بهاره فخری‌زاده با اشاره به این‬ ‫که معامالت بازاری کاالهای کشاورزی در حجم بسیار‬ ‫باالیی قرار دارد و قابل مقایس��ه ب��ا محصوالت فلزی‬ ‫و ش��یمیایی نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با این حال می‌بینیم که‬ ‫حجم معامالت بورس��ی کاالهای کشاورزی نسبت به‬ ‫پتروشیمی‌ها و فلزی‌ها بسیار پایین‌تر است‪ .‬وی دلیل‬ ‫این موضوع را ال��زام دولت به عرضه محصوالت فلزی‬ ‫و پتروش��یمی بورس کاال دانست و افزود‪ :‬اگر این الزام‬ ‫برای محصوالت کش��اورزی نیز به وج��ود آید‪ ،‬به‌طور‬ ‫حت��م حجم معامالت رینگ کش��اورزی نی��ز افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬این کارش��ناس کاالیی منس��جم نبودن‬ ‫بازار کش��اورزی را یکی از مش��کالت بر سر راه تحقق‬ ‫این هدف عنوان کرد و افزود‪ :‬دولت باید برای حل این‬ ‫مش��کل سیاستی داشته باشد و در این راستا می‌تواند‬ ‫از محصوالت وارداتی یا تولیدات کشت و صنعت‌ها که‬ ‫در حجم کالن عرضه می‌شوند‪ ،‬آغاز کند‪.‬‬ ‫محمدحسن دیده‌ور‌‪ ،‬ازکارشناس��ان بورس کاال نیز‬ ‫در گفت‌وگو با (‬ ‫) سیاس��ت‌های ابالغ ش��ده‬ ‫در این بسته پیش��نهادی را زمینه‌ساز رونق در بورس‬ ‫کش��اورزی دانس��ت و بیان کرد‪ :‬بیش��تر معامالت در‬ ‫رینگ کش��اورزی مربوط به کاالهایی اس��ت که تولید‬ ‫ش��ده و در انبار موجود اس��ت و خریدار نیز از کیفیت‬ ‫آن اطمین��ان دارد‪ .‬وی توضی��ح داد‪ :‬ماهیت کاالهای‬ ‫کشاورزی به‌گونه‌ای است که تولید آینده آنها همواره‬ ‫با نااطمینانی روبه‌روس��ت و هر اتفاقی خارج از کنترل‬ ‫مانند خشکس��الی می‌تواند این تولیدات را با مش��کل‬ ‫مواجه کند‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬س��از و کار بورس کاال به‌‬ ‫گونه‌ای است که خود را درگیر این مشکالت نمی‌کند‬ ‫و از ای��ن رو روند انجام معامالت کش��اورزی در بورس‬ ‫به‌ویژه در مورد قراردادهای آتی با کندی روبه‌روس��ت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بورس کاال این روند را طبیعی دانست‬ ‫و آن را ناش��ی از مس��ئولیت این نه��اد در مقابل همه‬ ‫طرف‌ه��ای حاض��ر در ب��ازار اع��م از تولی��د کننده‪،‬‬ ‫عرضه کننده و مصرف کنن��ده عنوان کرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫با این ح��ال انتظار می‌رود همان‌ط��ور که بورس کاال‬ ‫وظای��ف خود را در مورد دیگر رینگ‌ها به خوبی انجام‬ ‫داده در مورد رینگ کشاورزی نیز موفق عمل کند‪.‬‬ ‫با این توصیفات به نظر می‌رس��د بس��ته پیشنهادی‬ ‫دولت برای خروج از رکود می‌تواند عاملی باشد تا رکود‬ ‫رینگ کشاورزی را نیز متوقف کند و گرما را دوباره به‬ ‫این بازار بازگرداند‪.‬‬ ‫افتتاح نخستین تاالر اختصاصی کارگزاری بورس کاال در مناطق آزاد‬ ‫گ�روه اقتصاد – روز گذش��ته در مراسمی‬ ‫نخس��تین تاالر اختصاصی کارگ��زاری بورس‬ ‫کاالی مناطق آزاد ایران در منطقه آزاد انزلی و‬ ‫با حضور مدیر عامل بورس کاال‪ ،‬استاندار گیالن‬ ‫و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی راه‌اندازی‬ ‫ش��د‪ .‬در مراسم افتتاحیه این تاالر مدیرعامل‬ ‫بورس کاالی ایران‪ ،‬تاالر انزلی را مرجع قیمت‬ ‫سی‌آی‌اس‪ ،‬قفقاز و آس��یای میانه اعالم کرد‪.‬‬ ‫حسین پناهیان یکی از برنامه‌های اصلی بورس‬ ‫کاال در سال جاری را توسعه منطقه‌ای بورس‬ ‫دانست و بیان کرد‪ :‬در اردیبهشت امسال تاالر‬ ‫مش��هد برای معامالت آتی زیره س��بز افتتاح‬ ‫شد و امروز نیز تاالر اختصاصی بورس کاال در‬ ‫منطقه آزاد انزلی راه‌اندازی شد‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی‬ ‫از مش��کالت کنونی کشور ما این است که در‬ ‫تعیین قیمت کاالهایی که در تولید آنها دارای‬ ‫مزیت نسبی هستیم‪ ،‬نقشی نداریم که بورس‬ ‫کاال در مناطق آزاد به‌دنبال رفع این مش��کل‬ ‫است‪ .‬پناهیان اظهار کرد‪ :‬قبل از تاسیس تاالر‬ ‫بورس کاال در جزی��ره کیش‪ ،‬قیمت‌های قیر‬ ‫ایران در پاکت‌های در بسته و به دور از منافع‬ ‫ملی کش��ور تعیین می‌شد اما از حدود ‪ 2‬سال‬ ‫پیش که شاهد صادرات مس��تمر قیر از تاالر‬ ‫بورس کاال به بازارهای جهانی هستیم‪ ،‬نشریات‬ ‫و مراج��ع معتبر بین‌المللی به قیمت‌های قیر‬ ‫ایران اس��تناد می‌کنند و ب��ه نوعی به مرجع‬ ‫ارتقای جایگاه قیمت‌گذاری کاال در منطقه‬ ‫قیمت قیر در منطقه تبدیل ش��ده‌ایم‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه این روند درخصوص سنگ‌آهن‬ ‫صادرات��ی با عیار زیر ‪ 60‬درصد نیز مش��اهده‬ ‫می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬با این تفاسیر‪ ،‬مهم‌ترین هدف‬ ‫ب��ورس کاال در مناط��ق آزاد‪ ،‬ارتق��ای جایگاه‬ ‫کشور درخصوص قیمت‌گذاری کاالهایی است‬ ‫که دارای مزیت نسبی در تولید آنها هستیم که‬ ‫امیدواریم این مه��م در تاالر انزلی نیز محقق‬ ‫شود‪ .‬از این‌رو تبدیل شدن نرخ‌های کشف شده‬ ‫درتاالر انزلی به مرجع قیمت سی‌آی‌اس‪ ،‬قفقاز‬ ‫و آسیای میانه از برنامه‌های بورس کاال است‪.‬‬ ‫‹ ‹عرض�ه اولیه کااله�ای وارداتی در‬ ‫بورس‬ ‫پناهی��ان گفت‪ :‬بخش عم��ده‌ای از صحنه‬ ‫تجارت کش��ور به واردات مربوط است که از‬ ‫حدود ‪ 9‬ماه پیش به دنبال تصویب مصوبه‌ای‬ ‫در مجلس در خصوص عرضه اولیه و کش��ف‬ ‫قیمت یکسری از کاالهای وارداتی در بورس‬ ‫هستیم که خوشبختانه با استقبال نمایندگان‬ ‫مجلس در ای��ن رابطه روبه‌رو ش��ده‌ایم‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬امیدواریم این مصوبه به‌زودی اجرایی‬ ‫ش��ود تا یکی دیگر از نقش‌های مثبت بورس‬ ‫کاال در صحنه اقتصاد را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تامی�ن مال�ی تولیدکنن�دگان‪ ،‬از‬ ‫اهداف مهم بورس کاال‬ ‫مدیرعام��ل ب��ورس کاال تامی��ن مال��ی‬ ‫تولیدکنندگان را یکی از برنامه‌های اصلی این‬ ‫بورس عنوان کرد و افزود‪ :‬یکی از دغدغه‌های‬ ‫بزرگ فعلی در بخش تولید‪ ،‬تامین س��رمایه‬ ‫در گ��ردش اس��ت که ای��ن تامی��ن مالی از‬ ‫طریق سیس��تم بانکی دش��واری‌های زیادی‬ ‫را به همراه دارد‪ .‬در این میان س��ال گذشته‬ ‫بالغ بر ‪20‬هزار میلیارد تومان تامین سرمایه‬ ‫در گردش از طریق معامالت سلف در اختیار‬ ‫تولیدکنندگان مختلف قرار گرفت که رش��د‬ ‫این حج��م تامین مالی از اهداف مش��خص‬ ‫بورس کاالی ایران است‪.‬‬ ‫وی ب��ه راه‌ان��دازی ق��رارداد س��لف موازی‬ ‫اس��تاندارد سنگ‌آهن اش��اره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫در راس��تای توس��عه ابزارهای مالی‪ ،‬به‌تازگی‬ ‫معامالت س��لف موازی استاندارد سنگ‌آهن‬ ‫برای ش��رکت گل گهر راه‌اندازی شد که این‬ ‫قرارداد تنها درچند روز افزون بر ‪100‬میلیارد‬ ‫تومان برای این ش��رکت تامی��ن مالی کرد‪.‬‬ ‫پناهی��ان درخصوص برنامه‌ه��ای آتی بورس‬ ‫کاال در راس��تای توسعه ابزارهای نوین مالی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬راه‌اندازی قرارداد آتی زعفران تا یک ماه‬ ‫آینده و قرارداد اختیار معامله تا پایان امسال از‬ ‫برنامه‌های آتی بورس کاال است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه اگر ب��ورس کاال اکنون‬ ‫به جایگاه کنونی در اقتصاد ملی رس��یده به‬ ‫دلیل زحمات مس��ئوالن وقت در سال ‪ 82‬از‬ ‫جمله دکتر جهانگیری است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وقتی‬ ‫قرار بود بورس فلزات در س��ال ‪ 82‬راه اندازی‬ ‫ش��ود‪ ،‬افراد زیادی که از ش��فافیت معامالت‬ ‫بورس منافع خ��ود را در تهدید می‌دیدند در‬ ‫مقابل ایجاد این ب��ورس مقاومت‌های زیادی‬ ‫کردند که حمایت‌های دکتر جهانگیری باعث‬ ‫شکل گیری و رونق بورس فلزات شد‪ .‬در ادامه‬ ‫این مراس��م مدیر عامل منطقه آزاد انزلی نیز‬ ‫راه‌اندازی این تاالر را حلقه تکمیل‌کننده روند‬ ‫فعالیت منطقه آزاد دانس��ت‪ .‬رضا مسرور با‬ ‫بیان اینکه راه‌اندازی تاالر تخصصی کارگزاری‬ ‫بورس کاالی مناطق آزاد در راس��تای اجرای‬ ‫تفاهمنامه بین س��ازمان منطقه آزاد انزلی و‬ ‫ش��رکت بورس کاالی ایران ص��ورت گرفت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کمک به جذب س��رمایه‌گذاری‬ ‫خارج��ی در راس��تای رونق فضای کس��ب و‬ ‫کار اقتصادی در منطق��ه آزاد انزلی از جمله‬ ‫فعالیت‌های این تاالر است‪.‬‬ ‫دیگر سخنران این مراسم‪ ،‬استاندار گیالن‬ ‫بود که در س��خنانی افتت��اح تاالر بورس کاال‬ ‫در بن��در انزلی را در راس��تای خروج از رکود‬ ‫اقتصادی دانس��ت‪ .‬محمدعل��ی نجفی گفت‪:‬‬ ‫راه‌ان��دازی ت��االر بورس کاال در بن��در انزلی‪،‬‬ ‫پروژه ای ملی و در راستای برنامه‌های دولت‬ ‫برای خروج کشور از رکود اقتصادی است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬دولت تدبیر و امید تصمیم دارد که در‬ ‫انتهای س��ال ‪ 95‬تورم را به زی��ر ‪ 10‬درصد‬ ‫برساند که امیدواریم برنامه‌های دولت در این‬ ‫زمینه جواب دهد ت��ا یکی از اتفاقات نادر در‬ ‫تاریخ اقتصاد کشور رخ دهد‪.‬‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫سبد میلگرد ‪18‬تا‪A3-28‬‬ ‫‪16,800‬‬ ‫‪1,150‬‬ ‫شرکت فوالد آلیاژی ایران‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪929‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪217,273‬‬ ‫‪960‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪430‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪217,823‬‬ ‫‪270‬‬ ‫شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪21,042‬‬ ‫‪50‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫مس کاتد‬ ‫‪210,597‬‬ ‫‪720‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪14,819‬‬ ‫‪24‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫مس کم‌عیار (سرباره‪) G‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتي‬ ‫‪13,655‬‬ ‫‪1,044‬‬ ‫قیر آکام‬ ‫مس کم‌عیار (سرباره‪)R‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتي‬ ‫‪13,655‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫قیر آکام‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪253,550‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر ‪ - 85100‬صادراتي‬ ‫‪13,655‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫قیر آکام‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪256,488‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتي‬ ‫‪13,231‬‬ ‫‪300‬‬ ‫شرکت قیران پخش ستاره ایرانیان‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪260,024‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتي‬ ‫‪12,992‬‬ ‫‪100‬‬ ‫دنا بام گلستان‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪260,120‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫اسید نیتریک‬ ‫‪5,989‬‬ ‫‪100‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪264,098‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫گوگرد گرانوله‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تهران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪265,682‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,157‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪265,929‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪10,672‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تهران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪400‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫لوب کات سنگین‬ ‫‪16,757‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تهران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪3,914‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫لوب کات سبک‬ ‫‪17,195‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تهران‬
‫آمار بورس‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫تعداد معامالت قيمت ديروز کمترين قيمت بيشترين قيمت حجم معامله قيمت پاياني‬ ‫همکاران سيستم‬ ‫‪62‬‬ ‫‪4149‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫‪4150‬‬ ‫‪285462‬‬ ‫‪4122‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪1176705797‬‬ ‫تعداد معامالت قيمت ديروز کمترين قيمت بيشترين قيمت حجم معامله قيمت پاياني‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫سيستمبهشهر ايران‬ ‫همکاران صنايع‬ ‫سرمايه گذاري گروه‬ ‫‪20‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪4149‬‬ ‫‪2137‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪4150‬‬ ‫‪26822‬‬ ‫‪285462‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪4122‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪57619062‬‬ ‫‪1176705797‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪9080‬‬ ‫‪9080000000 1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫آذربايجان‬ ‫گذاري‬ ‫ماهان‪) 2‬‬ ‫توسعهدرصد (‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫سرمايه سه‬ ‫اجاره ماهان‪2‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1665‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1731‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪288870‬‬ ‫‪9080‬‬ ‫‪489556726 1000000‬‬ ‫‪1695‬‬ ‫‪9080000000‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پذيره نويسي اوراق اجاره شرکت واسط مالي فروردين‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10260‬‬ ‫‪10260000000 1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکتبوعلي‬ ‫اجارهگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫واسط مالي فروردين‬ ‫پذيره نويسي اوراق‬ ‫‪102‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2184‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪198736‬‬ ‫‪10260‬‬ ‫‪417181121 1000000‬‬ ‫‪2152‬‬ ‫‪10260000000‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاور ميانه‬ ‫‪111‬‬ ‫‪4588‬‬ ‫‪4580‬‬ ‫‪4584‬‬ ‫‪445423‬‬ ‫‪2040086839‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫صنايعگستر‬ ‫گذاريوتوس‬ ‫معدني خاور ميانه‬ ‫سرمايه معادن‬ ‫مادر تخصصي توسعه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪3256‬‬ ‫‪4588‬‬ ‫‪3126‬‬ ‫‪4580‬‬ ‫‪3126‬‬ ‫‪4584‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪445423‬‬ ‫‪21882000‬‬ ‫‪2040086839‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4980‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫نفتدرصد‬ ‫صنعت‪20‬‬ ‫نارنجستان‪3‬ماهه‬ ‫مشارکت‬ ‫‪575‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2429‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2332‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2420‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪9244942450‬‬ ‫‪2353‬‬ ‫‪3928671‬‬ ‫‪4980000000 1000000‬‬ ‫‪4980‬‬ ‫‪-3.13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪81‬‬ ‫‪6921‬‬ ‫‪6654‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪153547‬‬ ‫‪6788‬‬ ‫‪1042234230‬‬ ‫‪-1.92‬‬ ‫افرانتآتيه دماوند‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪223‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪3635‬‬ ‫‪6921‬‬ ‫‪3602‬‬ ‫‪6654‬‬ ‫‪3710‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪917968‬‬ ‫‪153547‬‬ ‫‪3649‬‬ ‫‪6788‬‬ ‫‪3350052082‬‬ ‫‪1042234230‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪-1.92‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪141‬‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪1574‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪950822‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪1507973715‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫گذاريپتوکا فوالد‬ ‫سرمايه آ‪.‬س‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪5289‬‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪5078‬‬ ‫‪1574‬‬ ‫‪5190‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪553457‬‬ ‫‪950822‬‬ ‫‪5133‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪2840752524‬‬ ‫‪1507973715‬‬ ‫‪-2.95‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫پتروشيمي زاگرس‬ ‫‪182‬‬ ‫‪22039‬‬ ‫‪22061‬‬ ‫‪22900‬‬ ‫‪243980‬‬ ‫‪22656‬‬ ‫‪5527505203‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫بازنشستگي کشوري‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري‬ ‫پتروشيمي زاگرس‬ ‫‪1‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪22039‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪22061‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪22900‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪243980‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪22656‬‬ ‫‪43500000‬‬ ‫‪5527505203‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫اوراق مشارکت بانک مسکن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪65000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کشوري‬ ‫بازنشستگي‬ ‫اوراقگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫مسکن‬ ‫مشارکت بانک‬ ‫‪63‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4111‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3996‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4120‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪381948‬‬ ‫‪65‬‬ ‫بانک ايران زمين‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪361745‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪578730960‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫صنعت بيمه‬ ‫گذاري‬ ‫ايران زمين‬ ‫سرمايهبانک‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1471‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪1459‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪1529‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪26328159‬‬ ‫‪361745‬‬ ‫اجاره سامان سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000001‬‬ ‫‪4710‬‬ ‫‪4580‬‬ ‫‪4980000000 1000000‬‬ ‫‪3254‬‬ ‫‪4580‬‬ ‫‪1541423133‬‬ ‫‪4101‬‬ ‫‪65000000 1000000‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40052887952‬‬ ‫‪578730960‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صنعتي اي‬ ‫درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫توسعهماهه ‪20‬‬ ‫اجاره سامان سه‬ ‫‪60‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1779‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1752‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫‪1000001‬‬ ‫‪200088‬‬ ‫‪4710‬‬ ‫‪360696554 1000000‬‬ ‫‪1786‬‬ ‫‪4710000260‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بازرسي فني تکين کو‬ ‫‪131‬‬ ‫‪10309‬‬ ‫‪9897‬‬ ‫‪10249‬‬ ‫‪215303‬‬ ‫‪9906‬‬ ‫‪2132751641‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫کوو فلزات‬ ‫معادن‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫توسعهتکين‬ ‫بازرسي فني‬ ‫‪317‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪10309‬‬ ‫‪2823‬‬ ‫‪9897‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪10249‬‬ ‫‪2778987‬‬ ‫‪215303‬‬ ‫‪2892‬‬ ‫‪9906‬‬ ‫‪7939090723‬‬ ‫‪2132751641‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪592‬‬ ‫‪7249‬‬ ‫‪7130‬‬ ‫‪7349‬‬ ‫‪3111702‬‬ ‫‪7237‬‬ ‫‪22519816093‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫معدن‬ ‫هايصنعت و‬ ‫گذاري‬ ‫ايران‬ ‫نيروگاهي‬ ‫سرمايهپروژه‬ ‫مديريت‬ ‫‪373‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪2249‬‬ ‫‪7249‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪7130‬‬ ‫‪2329‬‬ ‫‪7349‬‬ ‫‪2986000‬‬ ‫‪3111702‬‬ ‫‪2292‬‬ ‫‪7237‬‬ ‫‪6844883065‬‬ ‫‪22519816093‬‬ ‫‪1.91‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪41‬‬ ‫‪8366‬‬ ‫‪8301‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪59450‬‬ ‫‪8373‬‬ ‫‪502748589‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫ايران‬ ‫ساختمان‬ ‫تجارتگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫پارسيان‬ ‫الکترونيک‬ ‫‪514‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪3477‬‬ ‫‪8366‬‬ ‫‪3351‬‬ ‫‪8301‬‬ ‫‪3496‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪4378736‬‬ ‫‪59450‬‬ ‫‪3420‬‬ ‫‪8373‬‬ ‫‪14976746058‬‬ ‫‪502748589‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫خدمات انفورماتيک‬ ‫‪116‬‬ ‫‪10431‬‬ ‫‪10145‬‬ ‫‪10470‬‬ ‫‪463996‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪4790623548‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫انفورماتيکپرديس‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫ت‪-‬شرکت‬ ‫خدمات‬ ‫‪188‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪10431‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪10145‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪10470‬‬ ‫‪2021532‬‬ ‫‪463996‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪677851898‬‬ ‫‪4790623548‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪866‬‬ ‫‪4401‬‬ ‫‪4810‬‬ ‫‪5801‬‬ ‫‪2585319‬‬ ‫‪5448‬‬ ‫‪14084544236‬‬ ‫‪23.79‬‬ ‫پرديس‬ ‫ميراث گذاري‬ ‫گذاريسرمايه‬ ‫گروه سرمايهشرکت‬ ‫گردشگري ايران‬ ‫فرهنگي و‬ ‫‪137‬‬ ‫‪866‬‬ ‫‪1217‬‬ ‫‪4401‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪4810‬‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪5801‬‬ ‫‪1188289‬‬ ‫‪2585319‬‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪5448‬‬ ‫‪1444990715‬‬ ‫‪14084544236‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪23.79‬‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫‪275‬‬ ‫‪2408‬‬ ‫‪2327‬‬ ‫‪2417‬‬ ‫‪1584234‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪3755397637‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫پارس توشه‬ ‫سرمايه‬ ‫باغميشه‬ ‫گذاريسازي‬ ‫شهرسازي وخانه‬ ‫‪320‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪3538‬‬ ‫‪2408‬‬ ‫‪3410‬‬ ‫‪2327‬‬ ‫‪3519‬‬ ‫‪2417‬‬ ‫‪1450795‬‬ ‫‪1584234‬‬ ‫‪3436‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪4984581922‬‬ ‫‪3755397637‬‬ ‫‪-2.88‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫‪1003‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2076‬‬ ‫‪7812564‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪16092804306‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫مسکنغدير‬ ‫گذاريگذاري‬ ‫سرمايهسرمايه‬ ‫شمالشرق‬ ‫‪262‬‬ ‫‪1003‬‬ ‫‪6960‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪6704‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪6838‬‬ ‫‪2076‬‬ ‫‪1265471‬‬ ‫‪7812564‬‬ ‫‪6914‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪8559776303‬‬ ‫‪16092804306‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫ايران ارقام‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2547‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪320000‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪847360000‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫ارقام رنا‬ ‫صنعتي‬ ‫گروه‬ ‫ايران‬ ‫‪438‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1145‬‬ ‫‪2547‬‬ ‫‪1129‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪1158‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪5436002‬‬ ‫‪320000‬‬ ‫‪1138‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪6183782920‬‬ ‫‪847360000‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫‪137‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪904256‬‬ ‫‪2042‬‬ ‫‪1846251402‬‬ ‫‪-2.76‬‬ ‫توسعه ملي‬ ‫گذاري گروه‬ ‫گذاري شاهد‬ ‫سرمايهسرمايه‬ ‫‪353‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪4784‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪4701‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪4829‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪1214839‬‬ ‫‪904256‬‬ ‫‪4762‬‬ ‫‪2042‬‬ ‫‪5754686687‬‬ ‫‪1846251402‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪-2.76‬‬ ‫بين المللي توسعه ساختمان‬ ‫‪84‬‬ ‫‪1342‬‬ ‫‪1308‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪830344‬‬ ‫‪1327‬‬ ‫‪1091600762‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫گذاري ملت‬ ‫ساختمان‬ ‫سرمايه توسعه‬ ‫بين المللي‬ ‫‪227‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪1342‬‬ ‫‪669‬‬ ‫‪1308‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪1728969‬‬ ‫‪830344‬‬ ‫‪677‬‬ ‫‪1327‬‬ ‫‪1169969239‬‬ ‫‪1091600762‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3268‬‬ ‫‪3138‬‬ ‫‪3326‬‬ ‫‪21396‬‬ ‫‪3259‬‬ ‫‪67824855‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫سرمايه گذاري پتروشيمي‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫‪814‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪3268‬‬ ‫‪2153‬‬ ‫‪3138‬‬ ‫‪2257‬‬ ‫‪3326‬‬ ‫‪6524412‬‬ ‫‪21396‬‬ ‫‪2197‬‬ ‫‪3259‬‬ ‫‪14337072243‬‬ ‫‪67824855‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫‪751947‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪1395787018‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫سرمايه گذاري سپه‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫‪76‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪2294‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪2266‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫‪2296‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫‪1027707‬‬ ‫‪751947‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪2340999374‬‬ ‫‪1395787018‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1465‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪7204059‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪10669659834‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫گروه صنعتي ملي‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪5851‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪5617‬‬ ‫‪1465‬‬ ‫‪5617‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪7204059‬‬ ‫‪5850‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪5617000‬‬ ‫‪10669659834‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫بيمه ملت‬ ‫‪43‬‬ ‫‪2228‬‬ ‫‪2139‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪317788‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪688908667‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫سرمايه گذاري ملي ايران‬ ‫بيمه ملت‬ ‫‪80‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1849‬‬ ‫‪2228‬‬ ‫‪1786‬‬ ‫‪2139‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪373144‬‬ ‫‪317788‬‬ ‫‪1842‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪672567240‬‬ ‫‪688908667‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪5787880‬‬ ‫‪0‬‬ ‫توسعه صنايع بهشهر‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫‪257‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3134‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪3147‬‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪1140012‬‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪3104‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪3529080231‬‬ ‫‪5787880‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بيمه دانا‬ ‫‪224‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪1864098‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪2394466894‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫سرمايه گذاري البرز‬ ‫بيمه دانا‬ ‫‪82‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪4699‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪4512‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪421611‬‬ ‫‪1864098‬‬ ‫‪4651‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪1940908449‬‬ ‫‪2394466894‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪1196‬‬ ‫‪1237‬‬ ‫‪561313‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪678868965‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫ليزينگ ايرانيان (بورسي )‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫‪93‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪1196‬‬ ‫‪2119‬‬ ‫‪1237‬‬ ‫‪632183‬‬ ‫‪561313‬‬ ‫‪2085‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪1317926519‬‬ ‫‪678868965‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫بيمه البرز‬ ‫‪209‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪1279240‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪1375299108‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫ليزينگ خودرو غدير‬ ‫بيمه البرز‬ ‫‪307‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪1942‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪1896119‬‬ ‫‪1279240‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪3745824652‬‬ ‫‪1375299108‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪1244‬‬ ‫‪121590‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪149065043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه ملي‬ ‫‪269‬‬ ‫‪3133‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪3140‬‬ ‫‪837203‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪2598822670‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪3133‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪3140‬‬ ‫‪1765347‬‬ ‫‪837203‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪3729932874‬‬ ‫‪2598822670‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪1032‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪376880‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪397632291‬‬ ‫‪-5.04‬‬ ‫بانک انصار‬ ‫‪222‬‬ ‫‪2336‬‬ ‫‪2275‬‬ ‫‪2336‬‬ ‫‪1093436‬‬ ‫‪2323‬‬ ‫‪2523030063‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫بانک صادرات ايران‬ ‫‪1345‬‬ ‫‪794‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪806‬‬ ‫‪22071434‬‬ ‫‪801‬‬ ‫‪17671779967‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫‪873‬‬ ‫‪1003‬‬ ‫‪1004‬‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪14796270‬‬ ‫‪1005‬‬ ‫‪14864426077‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪497‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪2051‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪7006051‬‬ ‫‪2083‬‬ ‫‪14529899334‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫بانک سينا‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1902‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪615667‬‬ ‫‪1908‬‬ ‫‪1185876132‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫بانک پارسيان‬ ‫‪172‬‬ ‫‪2827‬‬ ‫‪2750‬‬ ‫‪2840‬‬ ‫‪21059961‬‬ ‫‪2838‬‬ ‫‪59761127018‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫بانک اقتصاد نوين‬ ‫‪70‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪1268155‬‬ ‫‪2273‬‬ ‫‪2823689816‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫بانک کار آفرين‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2435‬‬ ‫‪2338‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪238662‬‬ ‫‪2428‬‬ ‫‪558156911‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫امتياز مسکن بهمن‪90‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪933102‬‬ ‫‪926000‬‬ ‫‪940000‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪930089‬‬ ‫‪184157633‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫ارتباطات سيار ايران‬ ‫‪207‬‬ ‫‪31689‬‬ ‫‪31600‬‬ ‫‪32200‬‬ ‫‪1928622‬‬ ‫‪32085‬‬ ‫‪61880266360‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫مخابرات ايران‬ ‫‪261‬‬ ‫‪2572‬‬ ‫‪2530‬‬ ‫‪2559‬‬ ‫‪1792957‬‬ ‫‪2568‬‬ ‫‪4562152521‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫امتياز مسکن دي‪90‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪938204‬‬ ‫‪925085‬‬ ‫‪940000‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪933355‬‬ ‫‪253872560‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫امتياز مسکن آذر‪90‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪935008‬‬ ‫‪925002‬‬ ‫‪940000‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪931281‬‬ ‫‪137829640‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫امتياز مسکن آبان‪90‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪933306‬‬ ‫‪921200‬‬ ‫‪935999‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪927621‬‬ ‫‪217990916‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫امتياز مسکن مهر‪90‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪933999‬‬ ‫‪919000‬‬ ‫‪938900‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪928557‬‬ ‫‪324994996‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫حمل و نقل بينالمللي خليجفارس‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪1517‬‬ ‫‪1590‬‬ ‫‪178588‬‬ ‫‪1552‬‬ ‫‪274236797‬‬ ‫‪-1.77‬‬ ‫حمل و نقل توکا‬ ‫‪180‬‬ ‫‪2941‬‬ ‫‪2829‬‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪747680‬‬ ‫‪2863‬‬ ‫‪2140295130‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫حمل و نقل پتروشيمي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪2369‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪316230‬‬ ‫‪2420‬‬ ‫‪765153495‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫مشارکت نفت فصلي‪17‬درصد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪500000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اجاره ماهان سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪720000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مهندسي صنعتي روان فن آور‬ ‫‪39‬‬ ‫‪6922‬‬ ‫‪6960‬‬ ‫‪7120‬‬ ‫‪39340‬‬ ‫‪7009‬‬ ‫‪275751662‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫صنايع فوالد آلياژي يزد‬ ‫‪79‬‬ ‫‪2871‬‬ ‫‪2811‬‬ ‫‪2932‬‬ ‫‪123842‬‬ ‫‪2881‬‬ ‫‪356779426‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫عمران و توسعه فارس‬ ‫‪122‬‬ ‫‪2924‬‬ ‫‪2826‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪364667‬‬ ‫‪2899‬‬ ‫‪1057210295‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪4710000260 1000000‬‬ ‫ليزينگ رايان سايپا‬ ‫شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها‬ ‫‪266‬‬ ‫‪72‬‬ ‫ليزينگ ايران‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪69‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪698‬‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫‪423‬‬ ‫‪1759‬‬ ‫‪1713‬‬ ‫مهرکام پارس‬ ‫‪66‬‬ ‫‪2447‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪2481‬‬ ‫رينگ سازي مشهد‬ ‫‪119‬‬ ‫‪2429‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪2503‬‬ ‫‪290580‬‬ ‫ت‪-‬الکتريک خودرو شرق‬ ‫‪178‬‬ ‫‪866‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪2255679‬‬ ‫‪899‬‬ ‫الکتريک خودرو شرق‬ ‫‪178‬‬ ‫‪1868‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1942‬‬ ‫‪872439‬‬ ‫‪1929‬‬ ‫‪1683075146‬‬ ‫سايپا آذين‬ ‫‪63‬‬ ‫‪2718‬‬ ‫‪2610‬‬ ‫‪2797‬‬ ‫‪207641‬‬ ‫‪2659‬‬ ‫‪552081868‬‬ ‫‪-2.17‬‬ ‫ريخته گري تراکتور سازي ايران‬ ‫‪253‬‬ ‫‪1845‬‬ ‫‪1772‬‬ ‫‪1858‬‬ ‫‪1377750‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪2480685696‬‬ ‫‪-2.38‬‬ ‫آهنگري تراکتور سازي ايران‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1909‬‬ ‫‪1920‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪614061‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1217812152‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫ايرکاپارت صنعت(کاربراتور ايران)‬ ‫‪118‬‬ ‫‪4176‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪582179‬‬ ‫‪4231‬‬ ‫‪2463413643‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1908‬‬ ‫‪678400‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪1275375176‬‬ ‫‪2.45‬‬ ‫فنر سازي خاور‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2551‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪1109‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪2872310‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫رادياتور ايران‬ ‫‪61‬‬ ‫‪4532‬‬ ‫‪4351‬‬ ‫‪4639‬‬ ‫‪260897‬‬ ‫‪4374‬‬ ‫‪1141133505‬‬ ‫‪-3.49‬‬ ‫صنايع ريخته گري ايران‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1819‬‬ ‫‪1747‬‬ ‫‪1747‬‬ ‫‪10134‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪17704098‬‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫ت‪-‬فنر سازي زر‬ ‫‪188‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪586‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪2038650‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪1251517276‬‬ ‫‪3.19‬‬ ‫فنر سازي زر‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1483‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪636755‬‬ ‫‪1505‬‬ ‫‪958347994‬‬ ‫‪1.48‬‬ ‫محور سازان ايران خودرو‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1869‬‬ ‫‪1803‬‬ ‫‪1928‬‬ ‫‪573694‬‬ ‫‪1864‬‬ ‫‪1069535184‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪1588‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪221391‬‬ ‫‪1596‬‬ ‫‪353425253‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫ت‪-‬صنعتي نيرو محرکه‬ ‫‪247‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪733‬‬ ‫‪2848468‬‬ ‫‪714‬‬ ‫‪2033069130‬‬ ‫‪155‬‬ ‫صنعتي نيرو محرکه‬ ‫‪303‬‬ ‫‪1518‬‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪1578‬‬ ‫‪2552486‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪3987083951‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫قطعات اتومبيل ايران‬ ‫‪46‬‬ ‫‪2465‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪2489‬‬ ‫‪356624‬‬ ‫‪2422‬‬ ‫‪863633650‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫توليدي لنت ترمز ايران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2602‬‬ ‫‪2498‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪2974620‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫موتور سازان تراکتور سازي ايران‬ ‫‪88‬‬ ‫‪2051‬‬ ‫‪1969‬‬ ‫‪2047‬‬ ‫‪335847‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪662646501‬‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪709‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪775‬‬ ‫‪794‬‬ ‫‪9530296‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪7453255818‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1722‬‬ ‫‪1685‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪198229‬‬ ‫‪1718‬‬ ‫‪335944363‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫زامياد‬ ‫‪360‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪1205‬‬ ‫‪4217339‬‬ ‫‪1184‬‬ ‫‪4993351882‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫سامان گستر اصفهان‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪1722‬‬ ‫‪20325‬‬ ‫‪1725‬‬ ‫‪34578940‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫سايپا‬ ‫‪685‬‬ ‫‪1343‬‬ ‫‪1337‬‬ ‫‪1379‬‬ ‫‪6552437‬‬ ‫‪1356‬‬ ‫‪8885850924‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫گسترش سرمايه گذاري ايرانيان‬ ‫‪109‬‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪621435‬‬ ‫‪1525‬‬ ‫‪947880570‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫سايپا ديزل‬ ‫‪344‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪723‬‬ ‫‪3136080‬‬ ‫‪714‬‬ ‫‪2239059620‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫سبحان دارو‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28468‬‬ ‫‪28010‬‬ ‫‪28700‬‬ ‫‪15098‬‬ ‫‪28211‬‬ ‫‪425931118‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫گروه بهمن‬ ‫‪516‬‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪3987260‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪6229160114‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫توليد اتومبيل سايپا)اوراق مشارکت(‬ ‫‪18‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪24458‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪24458000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪944‬‬ ‫‪2578‬‬ ‫‪2570‬‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪9986397‬‬ ‫‪2594‬‬ ‫‪25903679403‬‬ ‫‪0.62‬‬ ‫سرمايه گذاري اميد‬ ‫‪52‬‬ ‫‪3948‬‬ ‫‪3791‬‬ ‫‪3874‬‬ ‫‪844176‬‬ ‫‪3926‬‬ ‫‪3200590141‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫ايران خودرو ديزل‬ ‫‪386‬‬ ‫‪726‬‬ ‫‪702‬‬ ‫‪748‬‬ ‫‪6065792‬‬ ‫‪732‬‬ ‫‪4437517623‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫سرمايهگذاري اعتبار ايران‬ ‫‪52‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪277721‬‬ ‫‪2048‬‬ ‫‪570771973‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫کشتيراني درياي خزر‬ ‫‪266‬‬ ‫‪5427‬‬ ‫‪5311‬‬ ‫‪5470‬‬ ‫‪512981‬‬ ‫‪5381‬‬ ‫‪2760505638‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو‬ ‫‪314‬‬ ‫‪3019‬‬ ‫‪2903‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪1592545‬‬ ‫‪2993‬‬ ‫‪4767152434‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫کنتور سازي ايران‬ ‫‪186‬‬ ‫‪10482‬‬ ‫‪10345‬‬ ‫‪10850‬‬ ‫‪577415‬‬ ‫‪10657‬‬ ‫‪6153376673‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫توليد محور خودرو‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1592‬‬ ‫‪1536‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪53939‬‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪84312514‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫آهن و فوالد ارفع‬ ‫‪233‬‬ ‫‪3725‬‬ ‫‪3651‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪719963‬‬ ‫‪3696‬‬ ‫‪2660737601‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫مهندسي نصير ماشين‬ ‫‪32‬‬ ‫‪5038‬‬ ‫‪4920‬‬ ‫‪5143‬‬ ‫‪35012‬‬ ‫‪5059‬‬ ‫‪177317564‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫صنايع غدايي مينو شرق‬ ‫‪790‬‬ ‫‪6030‬‬ ‫‪6140‬‬ ‫‪6331‬‬ ‫‪1634980‬‬ ‫‪6280‬‬ ‫‪10266998791‬‬ ‫‪4.15‬‬ ‫ليزينگ صنعت و معدن‬ ‫سرمايه گذاري توسعه ملي‬ ‫ت‪-‬بانک پاسارگاد‬ ‫‪2235‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪1521‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪1244‬‬ ‫‪5170130‬‬ ‫‪121590‬‬ ‫‪2053‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪1032‬‬ ‫‪2094‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪385241‬‬ ‫‪376880‬‬ ‫‪2057367‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪1752‬‬ ‫‪7176929‬‬ ‫‪1743‬‬ ‫‪12476786239‬‬ ‫‪364568‬‬ ‫‪2421‬‬ ‫‪880646373‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪2449‬‬ ‫‪711534227‬‬ ‫‪0.82‬‬ ‫‪2028578445‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪3.27‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪11532698955‬‬ ‫‪149065043‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪2052‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪790376654‬‬ ‫‪397632291‬‬ ‫‪1412866905‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-5.04‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪-0.51‬‬
‫‪30‬‬ ‫آمار بورس‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫تعداد معامالت قيمت ديروز کمترين قيمت بيشترين قيمت حجم معامله قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫نام شرکت‬ ‫تعداد معامالت قيمت ديروز کمترين قيمت بيشترين قيمت حجم معامله قيمت پاياني‬ ‫‪5609231003‬‬ ‫‪1176705797‬‬ ‫‪2.97‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الکتريک‬ ‫پارس‬ ‫کارخانجات‬ ‫سيستم‬ ‫همکاران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪3494‬‬ ‫‪4149‬‬ ‫‪3355‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫‪3355‬‬ ‫‪4150‬‬ ‫سهبرق‬ ‫توليد‬ ‫مپنا ( ماهان‪) 2‬‬ ‫عسلويهدرصد‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫اجاره ماهان‪2‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪12095‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪11950‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪12185‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪427113‬‬ ‫‪9080‬‬ ‫‪5169967182 1000000‬‬ ‫‪12104‬‬ ‫‪9080000000‬‬ ‫شهاب‬ ‫اجارهپارس‬ ‫پذيره نويسي اوراقالمپ‬ ‫واسط مالي فروردين‬ ‫شرکت‬ ‫‪66‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪14112‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪14024‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪14674‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪86790‬‬ ‫‪10260‬‬ ‫‪1226162039 1000000‬‬ ‫‪14128‬‬ ‫‪10260000000‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شهيد قندي‬ ‫معدني خاور ميانه‬ ‫مخابراتيصنايع‬ ‫هاي معادن و‬ ‫کابلتوسعه‬ ‫مادر تخصصي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪1546‬‬ ‫‪4588‬‬ ‫‪1507‬‬ ‫‪4580‬‬ ‫‪1569‬‬ ‫‪4584‬‬ ‫‪420379‬‬ ‫‪445423‬‬ ‫‪643885310‬‬ ‫‪2040086839‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫خراسان‬ ‫مادر تخصصي توسعهفوالد‬ ‫صنايع معدني خاور ميانه‬ ‫معادن و‬ ‫جوشکاب‬ ‫مشارکتصنايع‬ ‫ماههيزد‪ 20‬درصد‬ ‫نارنجستان‪3‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11957‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪12103‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪12435‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪168866‬‬ ‫‪4980‬‬ ‫‪2082113077 1000000‬‬ ‫‪12330‬‬ ‫‪4980000000‬‬ ‫‪3.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مشارکت فوالد‬ ‫خوزستان ‪ 20‬درصد‬ ‫نارنجستان‪3‬ماهه‬ ‫‪93‬‬ ‫‪14‬‬ ‫البرز‬ ‫کابل‬ ‫افرانت‬ ‫‪25‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1736‬‬ ‫‪6921‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪6654‬‬ ‫‪1805‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪147707‬‬ ‫‪153547‬‬ ‫‪1805‬‬ ‫‪6788‬‬ ‫‪266608185‬‬ ‫‪1042234230‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪-1.92‬‬ ‫افرانتاصفهان‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫‪471‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪2690‬‬ ‫‪6921‬‬ ‫سوئيچ‬ ‫پارسس‪.‬پ‬ ‫آ‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪3476‬‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪3337‬‬ ‫‪1574‬‬ ‫‪3399‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪274578‬‬ ‫‪950822‬‬ ‫‪3344‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪918152946‬‬ ‫‪1507973715‬‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫اميرکبير کاشان‬ ‫فوالد آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪12373‬‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪11879‬‬ ‫‪1574‬‬ ‫ترانس‬ ‫نيرو‬ ‫زاگرس‬ ‫پتروشيمي‬ ‫‪80‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪5461‬‬ ‫‪22039‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪22061‬‬ ‫‪5600‬‬ ‫‪22900‬‬ ‫‪244905‬‬ ‫‪243980‬‬ ‫‪5384‬‬ ‫‪22656‬‬ ‫‪1318510981‬‬ ‫‪5527505203‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫گروه‬ ‫سپاهان‬ ‫صنعتيزاگرس‬ ‫پتروشيمي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪5255‬‬ ‫‪22039‬‬ ‫‪5045‬‬ ‫‪22061‬‬ ‫‪5046‬‬ ‫‪22900‬‬ ‫اوراق ايران‬ ‫ترانسفو مسکن‬ ‫مشارکت بانک‬ ‫‪376‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4542‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4470‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4581‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7908121151‬‬ ‫‪4526‬‬ ‫‪1747357‬‬ ‫‪65000000 1000000‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ايرانمسکن‬ ‫فروسيليسبانک‬ ‫اوراق مشارکت‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3426‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3289‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3290‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪344675‬‬ ‫‪65‬‬ ‫موتوژنزمين‬ ‫بانک ايران‬ ‫‪29‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪7712‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪7404‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪7940‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪389268788‬‬ ‫‪578730960‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫زمينايران‬ ‫ايرانسازي‬ ‫ماشين‬ ‫لوله وبانک‬ ‫‪292‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪2076‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪1950454‬‬ ‫‪361745‬‬ ‫پردازي‪20‬ايران‬ ‫اجاره سامانداده‬ ‫درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫سه ماهه‬ ‫‪300‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2143‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪1000001‬‬ ‫‪3708172893 1000000‬‬ ‫‪2138‬‬ ‫‪1734566‬‬ ‫‪4710000260‬‬ ‫‪4710‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫توليد‬ ‫اجاره نورد‬ ‫فوالديساما‪)1‬‬ ‫قطعاتدرصد (‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫سامانوسه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪7086‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6803‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6803‬‬ ‫‪1000001‬‬ ‫‪5457‬‬ ‫‪4710‬‬ ‫شهرداري شيراز‬ ‫فنيهاي‬ ‫پروژه‬ ‫اوراق مشارکت‬ ‫تکين کو‬ ‫بازرسي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10309‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪9897‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10249‬‬ ‫‪931‬‬ ‫‪215303‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪9906‬‬ ‫‪931000000‬‬ ‫‪2132751641‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫فنيسپنتا‬ ‫صنعتي‬ ‫تکين کو‬ ‫بازرسي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪10007‬‬ ‫‪10309‬‬ ‫‪10407‬‬ ‫‪9897‬‬ ‫‪10407‬‬ ‫‪10249‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪215303‬‬ ‫‪10011‬‬ ‫‪9906‬‬ ‫خوارزمي‬ ‫اطالعات‬ ‫توسعه‬ ‫فناوريهاي‬ ‫مديريت پروژه‬ ‫ايران‬ ‫نيروگاهي‬ ‫‪99‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪6212‬‬ ‫‪7249‬‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪7130‬‬ ‫‪6301‬‬ ‫‪7349‬‬ ‫‪125910‬‬ ‫‪3111702‬‬ ‫‪6171‬‬ ‫‪7237‬‬ ‫‪776993732‬‬ ‫‪22519816093‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫فارس نو‬ ‫سيمان‬ ‫هاي‬ ‫مديريت پروژه‬ ‫نيروگاهي ايران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪5938‬‬ ‫‪7249‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪7130‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪7349‬‬ ‫‪2843‬‬ ‫‪3111702‬‬ ‫‪5938‬‬ ‫‪7237‬‬ ‫‪16773700‬‬ ‫‪22519816093‬‬ ‫الکترونيکبوتان‬ ‫گروه صنعتي‬ ‫پارسيان‬ ‫تجارت‬ ‫‪31‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1956‬‬ ‫‪8366‬‬ ‫‪1878‬‬ ‫‪8301‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪146430‬‬ ‫‪59450‬‬ ‫‪1938‬‬ ‫‪8373‬‬ ‫‪276530464‬‬ ‫‪502748589‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫کردستان‬ ‫تجارتسيمان‬ ‫پارسيان‬ ‫الکترونيک‬ ‫‪32‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪4637‬‬ ‫‪8366‬‬ ‫‪4452‬‬ ‫‪8301‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪54189‬‬ ‫‪59450‬‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪8373‬‬ ‫‪241393428‬‬ ‫‪502748589‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫صنعتي پارس خزر‬ ‫انفورماتيک‬ ‫خدمات‬ ‫‪14‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪6577‬‬ ‫‪10431‬‬ ‫‪6321‬‬ ‫‪10145‬‬ ‫‪6599‬‬ ‫‪10470‬‬ ‫‪18551‬‬ ‫‪463996‬‬ ‫‪6548‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪118459703‬‬ ‫‪4790623548‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫سيمان داراب‬ ‫انفورماتيک‬ ‫خدمات‬ ‫‪50‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪2435‬‬ ‫‪10431‬‬ ‫‪2351‬‬ ‫‪10145‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪10470‬‬ ‫‪182073‬‬ ‫‪463996‬‬ ‫‪2409‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪430734758‬‬ ‫‪4790623548‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫کشاورزي‬ ‫ميراث خدمات‬ ‫گذاريصنايع و‬ ‫گسترش‬ ‫گردشگري ايران‬ ‫فرهنگي و‬ ‫گروه سرمايه‬ ‫‪22‬‬ ‫‪866‬‬ ‫‪6101‬‬ ‫‪4401‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪4810‬‬ ‫‪6250‬‬ ‫‪5801‬‬ ‫‪74660‬‬ ‫‪2585319‬‬ ‫‪6051‬‬ ‫‪5448‬‬ ‫‪451798032‬‬ ‫‪14084544236‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪23.79‬‬ ‫سيمان فارس‬ ‫فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث‬ ‫‪3‬‬ ‫‪866‬‬ ‫‪6421‬‬ ‫‪4401‬‬ ‫‪6677‬‬ ‫‪4810‬‬ ‫‪6677‬‬ ‫‪5801‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2585319‬‬ ‫‪6422‬‬ ‫‪5448‬‬ ‫‪3338500‬‬ ‫‪14084544236‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪23.79‬‬ ‫ايران‬ ‫سازي‬ ‫تراکتور‬ ‫باغميشه‬ ‫سازي‬ ‫وخانه‬ ‫شهرسازي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪4517‬‬ ‫‪2408‬‬ ‫‪4400‬‬ ‫‪2327‬‬ ‫‪4517‬‬ ‫‪2417‬‬ ‫‪1102483‬‬ ‫‪1584234‬‬ ‫‪4480‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪4939480615‬‬ ‫‪3755397637‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫سيمان ايالم‬ ‫سازي باغميشه‬ ‫شهرسازي وخانه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪8049‬‬ ‫‪2408‬‬ ‫‪7728‬‬ ‫‪2327‬‬ ‫‪7728‬‬ ‫‪2417‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1584234‬‬ ‫‪8049‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪1004640‬‬ ‫‪3755397637‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫مسکنايران‬ ‫گذاريسازي‬ ‫سرمايهکمباين‬ ‫شمالشرق‬ ‫‪275‬‬ ‫‪1003‬‬ ‫‪2037‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2076‬‬ ‫‪1409364‬‬ ‫‪7812564‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪2815934984‬‬ ‫‪16092804306‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫اصفهانشمالشرق‬ ‫سيمانمسکن‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1003‬‬ ‫‪13717‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪13169‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪13169‬‬ ‫‪2076‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪7812564‬‬ ‫‪13717‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪1000844‬‬ ‫‪16092804306‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫آفرين‬ ‫سرما‬ ‫صنايع‬ ‫ارقام‬ ‫ايران‬ ‫‪48‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2354‬‬ ‫‪2547‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪209115‬‬ ‫‪320000‬‬ ‫‪2348‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪491067885‬‬ ‫‪847360000‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫کارون‬ ‫سيمان ارقام‬ ‫ايران‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪6212‬‬ ‫‪2547‬‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪6200‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪358541‬‬ ‫‪320000‬‬ ‫‪6174‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪2213514746‬‬ ‫‪847360000‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫سرمايه آبسال‬ ‫گذاري شاهد‬ ‫‪145‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪4944‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪4832‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪4959‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪277276‬‬ ‫‪904256‬‬ ‫‪4914‬‬ ‫‪2042‬‬ ‫‪1362414559‬‬ ‫‪1846251402‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪-2.76‬‬ ‫بهبهان‬ ‫سيمان‬ ‫شاهد‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪21‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪35667‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪34855‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪35497‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪38553‬‬ ‫‪904256‬‬ ‫‪35363‬‬ ‫‪2042‬‬ ‫‪1361698466‬‬ ‫‪1846251402‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪-2.76‬‬ ‫نيرو محرکه‬ ‫سازي‬ ‫ماشين‬ ‫ساختمان‬ ‫توسعه‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫‪33‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪1342‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪1308‬‬ ‫‪2059‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪114065‬‬ ‫‪830344‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1327‬‬ ‫‪227009219‬‬ ‫‪1091600762‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫هگمتان‬ ‫ساختمان‬ ‫سيمانتوسعه‬ ‫بين المللي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪5946‬‬ ‫‪1342‬‬ ‫‪5709‬‬ ‫‪1308‬‬ ‫‪5710‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪138314‬‬ ‫‪830344‬‬ ‫‪5865‬‬ ‫‪1327‬‬ ‫‪789649067‬‬ ‫‪1091600762‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫مهندسي‬ ‫تکنوتارتهران‬ ‫ساختمان‬ ‫نوسازي و‬ ‫‪144‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1683‬‬ ‫‪3268‬‬ ‫‪1632‬‬ ‫‪3138‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪3326‬‬ ‫‪875665‬‬ ‫‪21396‬‬ ‫‪1646‬‬ ‫‪3259‬‬ ‫‪1441214712‬‬ ‫‪67824855‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫سيمان‬ ‫شاهرودتهران‬ ‫ساختمان‬ ‫نوسازي و‬ ‫‪68‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪5059‬‬ ‫‪3268‬‬ ‫‪4857‬‬ ‫‪3138‬‬ ‫‪5001‬‬ ‫‪3326‬‬ ‫‪173304‬‬ ‫‪21396‬‬ ‫‪4980‬‬ ‫‪3259‬‬ ‫‪848206653‬‬ ‫‪67824855‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫جام دارو‬ ‫آبادگران ايران‬ ‫مجتمع هاي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪11321‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪10888‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫‪11100‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫‪14029‬‬ ‫‪751947‬‬ ‫‪11165‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪153822470‬‬ ‫‪1395787018‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫سيمان قاين‬ ‫آبادگران ايران‬ ‫مجتمع هاي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪28899‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪27744‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫‪28999‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫‪3462‬‬ ‫‪751947‬‬ ‫‪28894‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪99827648‬‬ ‫‪1395787018‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫گذاري آما‬ ‫سرمايهصنعتي‬ ‫خوارزمي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪6207‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪5959‬‬ ‫‪1465‬‬ ‫‪5959‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪7204059‬‬ ‫‪6204‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪28007300‬‬ ‫‪10669659834‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫سپاهان‬ ‫سيمان‬ ‫خوارزمي‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪90‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1923‬‬ ‫‪1465‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪290435‬‬ ‫‪7204059‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪565327880‬‬ ‫‪10669659834‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫الميران‬ ‫ملت‬ ‫بيمه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪2585‬‬ ‫‪2228‬‬ ‫‪2531‬‬ ‫‪2139‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪5342‬‬ ‫‪317788‬‬ ‫‪2581‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪13625466‬‬ ‫‪688908667‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫اروميه‬ ‫سيمان ملت‬ ‫بيمه‬ ‫‪30‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪6155‬‬ ‫‪2228‬‬ ‫‪5909‬‬ ‫‪2139‬‬ ‫‪5921‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪259400‬‬ ‫‪317788‬‬ ‫‪5956‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪1532884876‬‬ ‫‪688908667‬‬ ‫‪-3.23‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫پارسيانبندري سينا‬ ‫بيمهدريايي و‬ ‫توسعه خدمات‬ ‫‪983‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪40210‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪38800‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪42220‬‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪523861‬‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪41135‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪21549089363‬‬ ‫‪5787880‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مازندران‬ ‫سيمانپارسيان‬ ‫بيمه‬ ‫‪14‬‬ ‫‪20255‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪19445‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪19445‬‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪20254‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪2975085‬‬ ‫‪5787880‬‬ ‫‪0‬‬ ‫گذاري اطلس‬ ‫سرمايه دانا‬ ‫صندوق بيمه‬ ‫‪53‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪9317‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪9262‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪9300‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪52244‬‬ ‫‪1864098‬‬ ‫‪9282‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪484914648‬‬ ‫‪2394466894‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫سيمان غرب‬ ‫صنايعبيمه دانا‬ ‫‪40‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪5458‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪5361‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪99458‬‬ ‫‪1864098‬‬ ‫‪5426‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪535096875‬‬ ‫‪2394466894‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫گذاري آساس‬ ‫سرمايهآسيا‬ ‫صندوق بيمه‬ ‫‪12‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪7438‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪1196‬‬ ‫‪7450‬‬ ‫‪1237‬‬ ‫‪10536‬‬ ‫‪561313‬‬ ‫‪7427‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪78250700‬‬ ‫‪678868965‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫شرق‬ ‫سيمانآسيا‬ ‫بيمه‬ ‫‪310‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪2266‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪1196‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪1237‬‬ ‫‪2168137‬‬ ‫‪561313‬‬ ‫‪2189‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪4745128495‬‬ ‫‪678868965‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫البرزآب‬ ‫بيمه آذر‬ ‫صنايع‬ ‫‪524‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪2159‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪3308520‬‬ ‫‪1279240‬‬ ‫‪2174‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪7193663219‬‬ ‫‪1375299108‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫البرزخوزستان‬ ‫فارس و‬ ‫سيمان بيمه‬ ‫‪215‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪2966‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪2851‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪1271238‬‬ ‫‪1279240‬‬ ‫‪2916‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪3681373345‬‬ ‫‪1375299108‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫صنايع مس‬ ‫گذاريملي‬ ‫شرکت سرمايهشرکت‬ ‫ايرانکارکنان بانکها‬ ‫بازنشستگي‬ ‫صندوق‬ ‫‪287‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪2487‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪2529‬‬ ‫‪1244‬‬ ‫‪1710992‬‬ ‫‪121590‬‬ ‫‪2574‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪4264353097‬‬ ‫‪149065043‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سيمان‬ ‫کارخانجات‬ ‫صوفيان کارکنان بانکها‬ ‫بازنشستگي‬ ‫صندوق‬ ‫شرکت سرمايه گذاري‬ ‫‪9‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪4339‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪4166‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪4169‬‬ ‫‪1244‬‬ ‫‪5281‬‬ ‫‪121590‬‬ ‫‪4337‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪22001936‬‬ ‫‪149065043‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫توسعهايران‬ ‫گذاريمعدني‬ ‫فرآوري مواد‬ ‫ملي‬ ‫سرمايه‬ ‫‪79‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪5925‬‬ ‫‪3133‬‬ ‫‪5915‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪3140‬‬ ‫‪482885‬‬ ‫‪837203‬‬ ‫‪6105‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪2947828335‬‬ ‫‪2598822670‬‬ ‫‪3.04‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫گذاريکرمان‬ ‫سرمايهسيمان‬ ‫توسعه ملي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪9044‬‬ ‫‪3133‬‬ ‫‪8801‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪9100‬‬ ‫‪3140‬‬ ‫‪19196‬‬ ‫‪837203‬‬ ‫‪9022‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪169741197‬‬ ‫‪2598822670‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫گروهروي‬ ‫سرب و‬ ‫ت‪-‬سرمايهملي‬ ‫ايرانبهشهر ايران‬ ‫صنايع‬ ‫گذاري‬ ‫‪34‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1827‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪1803‬‬ ‫‪1032‬‬ ‫‪1870‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪136099‬‬ ‫‪376880‬‬ ‫‪1828‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪248878309‬‬ ‫‪397632291‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-5.04‬‬ ‫سيمان‬ ‫گروهشمال‬ ‫صنايع بهشهر ايران‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري‬ ‫‪42‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪3017‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪2897‬‬ ‫‪1032‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪154625‬‬ ‫‪376880‬‬ ‫‪2992‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪449801680‬‬ ‫‪397632291‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪-5.04‬‬ ‫آلومينيوم ايران‬ ‫‪109‬‬ ‫‪4455‬‬ ‫‪4310‬‬ ‫‪4473‬‬ ‫‪282547‬‬ ‫‪4410‬‬ ‫‪1237101564‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫سيمان تهران‬ ‫‪122‬‬ ‫‪3996‬‬ ‫‪3930‬‬ ‫‪3990‬‬ ‫‪992031‬‬ ‫‪3957‬‬ ‫‪3925628515‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫کالسيمين‬ ‫‪363‬‬ ‫‪3970‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪4098‬‬ ‫‪1720133‬‬ ‫‪4013‬‬ ‫‪6902681418‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫توليدي گرانيت بهسرام‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪1805‬‬ ‫‪1840‬‬ ‫‪212544‬‬ ‫‪1809‬‬ ‫‪384518067‬‬ ‫‪-3.78‬‬ ‫توليدي کاشي تکسرام‬ ‫‪152‬‬ ‫‪2269‬‬ ‫‪2183‬‬ ‫‪2279‬‬ ‫‪867454‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪1923075788‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫البرز دارو‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10068‬‬ ‫‪9922‬‬ ‫‪10069‬‬ ‫‪10321‬‬ ‫‪10064‬‬ ‫‪103074736‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫کاشي و سراميک سينا‬ ‫‪45‬‬ ‫‪12646‬‬ ‫‪12610‬‬ ‫‪12772‬‬ ‫‪82763‬‬ ‫‪12647‬‬ ‫‪1046801134‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫سينا دارو‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13399‬‬ ‫‪12864‬‬ ‫‪12864‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪13397‬‬ ‫‪5968896‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫کارخانجات کاشي و سراميک حافظ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4286‬‬ ‫‪4115‬‬ ‫‪4115‬‬ ‫‪5062‬‬ ‫‪4280‬‬ ‫‪20830130‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫داروسازي امين‬ ‫‪22‬‬ ‫‪12409‬‬ ‫‪12100‬‬ ‫‪12400‬‬ ‫‪21194‬‬ ‫‪12374‬‬ ‫‪260167738‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫کاشي پارس‬ ‫‪302‬‬ ‫‪8601‬‬ ‫‪8550‬‬ ‫‪8945‬‬ ‫‪496371‬‬ ‫‪8920‬‬ ‫‪4427420289‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫داروسازي فارابي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪11044‬‬ ‫‪10900‬‬ ‫‪11150‬‬ ‫‪68674‬‬ ‫‪11034‬‬ ‫‪755984625‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫فرآورده هاي نسوز آذر‬ ‫‪376‬‬ ‫‪6191‬‬ ‫‪5951‬‬ ‫‪6279‬‬ ‫‪1076473‬‬ ‫‪6100‬‬ ‫‪6565968779‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫تهران شيمي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13974‬‬ ‫‪13416‬‬ ‫‪13417‬‬ ‫‪5602‬‬ ‫‪13948‬‬ ‫‪75158734‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫فرآورده هاي نسوز پارس‬ ‫‪241‬‬ ‫‪3972‬‬ ‫‪3900‬‬ ‫‪4130‬‬ ‫‪2152249‬‬ ‫‪4119‬‬ ‫‪8866008215‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫داروسازي داملران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11029‬‬ ‫‪10807‬‬ ‫‪11300‬‬ ‫‪12092‬‬ ‫‪10989‬‬ ‫‪131080117‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫فرآورده هاي نسوز ايران‬ ‫‪486‬‬ ‫‪15622‬‬ ‫‪15650‬‬ ‫‪16246‬‬ ‫‪1003523‬‬ ‫‪16141‬‬ ‫‪16197526785‬‬ ‫‪3.32‬‬ ‫داروسازي کوثر‬ ‫‪49‬‬ ‫‪4378‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪4399‬‬ ‫‪86628‬‬ ‫‪4335‬‬ ‫‪373128026‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫پارس سرام‬ ‫‪22‬‬ ‫‪7182‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪7469‬‬ ‫‪39858‬‬ ‫‪7442‬‬ ‫‪296609183‬‬ ‫‪3.62‬‬ ‫داروپخش‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15947‬‬ ‫‪15310‬‬ ‫‪15310‬‬ ‫‪918‬‬ ‫‪15946‬‬ ‫‪14054580‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪2709‬‬ ‫‪2750‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪449980‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪1267588300‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫داروسازي اسوه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10850‬‬ ‫‪10655‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪29418‬‬ ‫‪10833‬‬ ‫‪315763610‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫سايپا شيشه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2661‬‬ ‫‪2560‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪23700‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪62355000‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫دارويي لقمان‬ ‫‪56‬‬ ‫‪3789‬‬ ‫‪3638‬‬ ‫‪3740‬‬ ‫‪99336‬‬ ‫‪3722‬‬ ‫‪364408310‬‬ ‫‪-1.77‬‬ ‫شيشه همدان‬ ‫‪62‬‬ ‫‪7481‬‬ ‫‪7183‬‬ ‫‪7420‬‬ ‫‪69102‬‬ ‫‪7423‬‬ ‫‪503628506‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫البراتوار هاي رازك‬ ‫‪3‬‬ ‫‪22862‬‬ ‫‪23000‬‬ ‫‪23000‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪22863‬‬ ‫‪16261000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شيشه و گاز‬ ‫‪346‬‬ ‫‪5662‬‬ ‫‪5436‬‬ ‫‪5650‬‬ ‫‪1531332‬‬ ‫‪5509‬‬ ‫‪8436025612‬‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫کيميدارو‬ ‫‪103‬‬ ‫‪6525‬‬ ‫‪6282‬‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪240313‬‬ ‫‪6342‬‬ ‫‪1523950493‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫پشم و شيشه ايران‬ ‫‪355‬‬ ‫‪6196‬‬ ‫‪5949‬‬ ‫‪6379‬‬ ‫‪736869‬‬ ‫‪6181‬‬ ‫‪4554272341‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫داروسازي جابر ابن حيان‬ ‫‪71‬‬ ‫‪7857‬‬ ‫‪7550‬‬ ‫‪7849‬‬ ‫‪204302‬‬ ‫‪7708‬‬ ‫‪1560110086‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫سهام‪ETF‬صندوق س کاريس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10472‬‬ ‫‪10431‬‬ ‫‪10520‬‬ ‫‪29411‬‬ ‫‪10463‬‬ ‫‪307728310‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫ت‪-‬لعابيران‬ ‫‪182‬‬ ‫‪2694‬‬ ‫‪2479‬‬ ‫‪2595‬‬ ‫‪1067545‬‬ ‫‪2522‬‬ ‫‪2691942932‬‬ ‫‪-6.38‬‬ ‫داروسازي توليد دارو‬ ‫‪93‬‬ ‫‪11050‬‬ ‫‪10803‬‬ ‫‪11389‬‬ ‫‪84009‬‬ ‫‪11035‬‬ ‫‪927003172‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫لعابيران‬ ‫‪157‬‬ ‫‪3836‬‬ ‫‪3683‬‬ ‫‪3829‬‬ ‫‪1371967‬‬ ‫‪3770‬‬ ‫‪5171652982‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫پتروشيمي جم‬ ‫‪320‬‬ ‫‪9244‬‬ ‫‪9250‬‬ ‫‪9399‬‬ ‫‪1308755‬‬ ‫‪9310‬‬ ‫‪12184235779‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫شيميايي پارس پامچال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪28422‬‬ ‫‪27286‬‬ ‫‪27286‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪28420‬‬ ‫‪1064154‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫توليدي درخشان تهران‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3524‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪3649‬‬ ‫‪82499‬‬ ‫‪3636‬‬ ‫‪299976120‬‬ ‫‪3.18‬‬ ‫سرمايه گذاري سايپا‬ ‫‪520‬‬ ‫‪1128‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪1149‬‬ ‫‪5111510‬‬ ‫‪1134‬‬ ‫‪5796623501‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫پالسکو کار‬ ‫‪165‬‬ ‫‪1092‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪1100481‬‬ ‫‪1078‬‬ ‫‪1186228795‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫پتروشيمي آبادان‬ ‫‪386‬‬ ‫‪3855‬‬ ‫‪3960‬‬ ‫‪4009‬‬ ‫‪1516308‬‬ ‫‪4005‬‬ ‫‪6072926850‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫صنايع الستيکي سهند‬ ‫‪84‬‬ ‫‪8358‬‬ ‫‪8024‬‬ ‫‪8399‬‬ ‫‪204543‬‬ ‫‪8077‬‬ ‫‪1652093866‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسيان‬ ‫‪219‬‬ ‫‪8093‬‬ ‫‪7770‬‬ ‫‪7970‬‬ ‫‪863098‬‬ ‫‪8047‬‬ ‫‪6777929585‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫ايران ياسا تاير و رابر‬ ‫‪123‬‬ ‫‪14783‬‬ ‫‪14192‬‬ ‫‪14811‬‬ ‫‪126852‬‬ ‫‪14220‬‬ ‫‪1803878739‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫صنايع پتروشيمي کرمانشاه‬ ‫‪124‬‬ ‫‪6916‬‬ ‫‪6690‬‬ ‫‪6948‬‬ ‫‪352628‬‬ ‫‪6869‬‬ ‫‪2397406525‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫گروه صنعتي بارز‬ ‫‪34‬‬ ‫‪8639‬‬ ‫‪8450‬‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪63959‬‬ ‫‪8622‬‬ ‫‪541447858‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫مجتمع پتروشيمي شيراز‬ ‫‪92‬‬ ‫‪8063‬‬ ‫‪7741‬‬ ‫‪7744‬‬ ‫‪1354151‬‬ ‫‪7741‬‬ ‫‪10483009419‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫سرمايه گذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين‬ ‫‪1555‬‬ ‫‪5204‬‬ ‫‪5176‬‬ ‫‪5290‬‬ ‫‪23091278‬‬ ‫‪5246‬‬ ‫‪1.21138E+11‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫دوده صنعتي پارس‬ ‫‪48‬‬ ‫‪3697‬‬ ‫‪3651‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪59753‬‬ ‫‪3727‬‬ ‫‪223819918‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫هلدينگ پتروشيمي خليج فارس‬ ‫‪336‬‬ ‫‪14977‬‬ ‫‪14700‬‬ ‫‪15098‬‬ ‫‪12133200‬‬ ‫‪15042‬‬ ‫‪1.82505E+11‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫کربن ايران‬ ‫‪507‬‬ ‫‪2739‬‬ ‫‪2701‬‬ ‫‪2848‬‬ ‫‪3225179‬‬ ‫‪2821‬‬ ‫‪9099410710‬‬ ‫‪2.99‬‬ ‫پتروشيمي فن آوران‬ ‫‪47‬‬ ‫‪26098‬‬ ‫‪26000‬‬ ‫‪26700‬‬ ‫‪1067539‬‬ ‫‪26474‬‬ ‫‪28262444043‬‬ ‫‪1.44‬‬ ‫گروه صنعتي پاکشو‬ ‫‪449‬‬ ‫‪8819‬‬ ‫‪8720‬‬ ‫‪8850‬‬ ‫‪624635‬‬ ‫‪8784‬‬ ‫‪5486648864‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫نيرو کلر‬ ‫‪17‬‬ ‫‪4234‬‬ ‫‪4150‬‬ ‫‪4270‬‬ ‫‪7584‬‬ ‫‪4232‬‬ ‫‪31806186‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫گلتاش‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8703‬‬ ‫‪8690‬‬ ‫‪8690‬‬ ‫‪11231‬‬ ‫‪8702‬‬ ‫‪97597390‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫صنايع شيميايي فارس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4844‬‬ ‫‪5037‬‬ ‫‪5037‬‬ ‫‪44284‬‬ ‫‪4978‬‬ ‫‪223058508‬‬ ‫‪2.77‬‬ ‫پاکسان‬ ‫‪86‬‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪4931‬‬ ‫‪5087‬‬ ‫‪224876‬‬ ‫‪4954‬‬ ‫‪1114095460‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫ت‪-‬پتروشيمي شازند‬ ‫‪70‬‬ ‫‪6288‬‬ ‫‪6189‬‬ ‫‪6300‬‬ ‫‪341022‬‬ ‫‪6244‬‬ ‫‪2129238419‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫سرمايه گذاري دارويي تامين‬ ‫‪357‬‬ ‫‪6084‬‬ ‫‪5891‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪1125340‬‬ ‫‪5963‬‬ ‫‪6671726602‬‬ ‫‪-1.99‬‬ ‫پتروشيمي شازند‬ ‫‪227‬‬ ‫‪7848‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪7901‬‬ ‫‪428475‬‬ ‫‪7808‬‬ ‫‪3338438223‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫داروسازي سبحان‬ ‫‪68‬‬ ‫‪7285‬‬ ‫‪7250‬‬ ‫‪7340‬‬ ‫‪170047‬‬ ‫‪7288‬‬ ‫‪1239956002‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫ت‪-‬پتروشيمي خارك‬ ‫‪56‬‬ ‫‪18538‬‬ ‫‪18410‬‬ ‫‪18750‬‬ ‫‪135782‬‬ ‫‪18561‬‬ ‫‪2520291776‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫توليد مواد اوليه داروپخش‬ ‫‪24‬‬ ‫‪17028‬‬ ‫‪16347‬‬ ‫‪16790‬‬ ‫‪53732‬‬ ‫‪16687‬‬ ‫‪882190454‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫پتروشيمي خارك‬ ‫‪123‬‬ ‫‪19930‬‬ ‫‪19970‬‬ ‫‪20298‬‬ ‫‪177634‬‬ ‫‪19972‬‬ ‫‪3561061574‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫کارخانجات داروپخش‬ ‫‪75‬‬ ‫‪7382‬‬ ‫‪7110‬‬ ‫‪7297‬‬ ‫‪67614‬‬ ‫‪7346‬‬ ‫‪487520095‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫صنايع شيميايي سينا‬ ‫‪26‬‬ ‫‪10694‬‬ ‫‪10900‬‬ ‫‪11121‬‬ ‫‪22507‬‬ ‫‪11078‬‬ ‫‪249341828‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫ايران دارو‬ ‫‪29‬‬ ‫‪7173‬‬ ‫‪6950‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪71302‬‬ ‫‪7066‬‬ ‫‪503730170‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫توليد مواد اوليه الياف مصنوعي‬ ‫‪196‬‬ ‫‪3071‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪3193‬‬ ‫‪968557‬‬ ‫‪3175‬‬ ‫‪3075616631‬‬ ‫‪3.39‬‬ ‫‪1532‬‬ ‫‪4580‬‬ ‫‪7718‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪2565‬‬ ‫‪4122‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪285462‬‬ ‫‪50256‬‬ ‫‪361745‬‬ ‫‪3482‬‬ ‫‪4122‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫‪67100000‬‬ ‫‪1176705797‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫سيستمباهنر‬ ‫همکاران شهيد‬ ‫صنايع مس‬ ‫‪350‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪2491‬‬ ‫‪4149‬‬ ‫‪2492‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪4150‬‬ ‫‪2186508‬‬ ‫‪285462‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0‬‬ ‫آلومينيوم‬ ‫اجاره گروه‬ ‫ماهان‪) 2‬‬ ‫نورددرصد (‬ ‫هاي‪20‬‬ ‫کارخانهماهه‬ ‫ماهان‪ 2‬سه‬ ‫‪110‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪4870‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4676‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4720‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪420157‬‬ ‫‪9080‬‬ ‫‪1965163156 1000000‬‬ ‫‪4677‬‬ ‫‪9080000000‬‬ ‫شرکتايران‬ ‫اجارهآلياژي‬ ‫پذيره نويسي اوراقفوالد‬ ‫واسط مالي فروردين‬ ‫‪61‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪3225‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3096‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3130‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪192725‬‬ ‫‪10260‬‬ ‫‪598569487 1000000‬‬ ‫‪3201‬‬ ‫‪10260000000‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪7332‬‬ ‫‪4588‬‬ ‫‪7039‬‬ ‫‪4580‬‬ ‫‪7039‬‬ ‫‪4584‬‬ ‫‪74318‬‬ ‫‪445423‬‬ ‫‪523124402‬‬ ‫‪2040086839‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪7197‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6910‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7079‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪224960‬‬ ‫‪4980‬‬ ‫‪1565286426 1000000‬‬ ‫‪7180‬‬ ‫‪4980000000‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2583‬‬ ‫‪6654‬‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪2214874‬‬ ‫‪153547‬‬ ‫‪2671‬‬ ‫‪6788‬‬ ‫‪5747700513‬‬ ‫‪1042234230‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪-1.92‬‬ ‫‪11879‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪950822‬‬ ‫‪12373‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪1187900‬‬ ‫‪1507973715‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫‪15498‬‬ ‫‪243980‬‬ ‫‪5247‬‬ ‫‪22656‬‬ ‫‪78192227‬‬ ‫‪5527505203‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1133978075‬‬ ‫‪3359‬‬ ‫‪65000000 1000000‬‬ ‫‪-1.96‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3996119743‬‬ ‫‪578730960‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪37123971 1000000‬‬ ‫‪7073‬‬ ‫‪4710000260‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4121172‬‬ ‫‪2132751641‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪7319‬‬ ‫‪4580‬‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪1571‬‬
‫آمار بورس‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫تعداد معامالت قيمت ديروز کمترين قيمت بيشترين قيمت حجم معامله قيمت پاياني‬ ‫‪9285‬‬ ‫‪4122‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫نام شرکت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد معامالت قيمت ديروز کمترين قيمت بيشترين قيمت حجم معامله قيمت پاياني‬ ‫‪31‬‬ ‫درصد تغيير‬ ‫فارابي‬ ‫پتروشيمي‬ ‫ت‪-‬‬ ‫سيستم‬ ‫همکاران‬ ‫‪15‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪9522‬‬ ‫‪4149‬‬ ‫‪9150‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫‪9317‬‬ ‫‪4150‬‬ ‫‪7369‬‬ ‫‪285462‬‬ ‫پتروشيمي‪20‬فارابي‬ ‫درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه‬ ‫‪13‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪12128‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪11643‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪19661‬‬ ‫‪9080‬‬ ‫‪232684893 1000000‬‬ ‫‪11984‬‬ ‫‪9080000000‬‬ ‫شرکتشاهد‬ ‫اجاره توسعه‬ ‫عمران و‬ ‫واسط مالي فروردين‬ ‫پذيره نويسي اوراق‬ ‫‪26‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2131‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2094‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2173‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪103695‬‬ ‫‪10260‬‬ ‫‪220013375 1000000‬‬ ‫‪2122‬‬ ‫‪10260000000‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شمالغرب‬ ‫مسکن‬ ‫توسعهگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫معدني خاور ميانه‬ ‫صنايع‬ ‫معادن و‬ ‫مادر تخصصي‬ ‫‪355‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪2828‬‬ ‫‪4588‬‬ ‫‪2799‬‬ ‫‪4580‬‬ ‫‪2907‬‬ ‫‪4584‬‬ ‫‪2475727‬‬ ‫‪445423‬‬ ‫‪7123029078‬‬ ‫‪2040086839‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫مينو معدني خاور ميانه‬ ‫پارسصنايع‬ ‫معادن و‬ ‫مادر تخصصي توسعه‬ ‫صنعتي‬ ‫سپاهان‬ ‫مشارکت نفت‬ ‫ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫نارنجستان‪3‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14821‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪14581‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪15370‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪847471‬‬ ‫‪4980‬‬ ‫‪12668798923‬‬ ‫‪14949‬‬ ‫‪4980000000 1000000‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20‬درصد‬ ‫قندماهه‬ ‫نارنجستان‪3‬‬ ‫قزوين‬ ‫مشارکتکارخانجات‬ ‫‪14‬‬ ‫‪32‬‬ ‫بهران‬ ‫نفت‬ ‫افرانت‬ ‫‪202‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪22723‬‬ ‫‪6921‬‬ ‫‪21915‬‬ ‫‪6654‬‬ ‫‪22250‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪278659‬‬ ‫‪153547‬‬ ‫‪22511‬‬ ‫‪6788‬‬ ‫‪6168789440‬‬ ‫‪1042234230‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪-1.92‬‬ ‫افرانتخوي)‬ ‫شهد (قند‬ ‫‪81‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6921‬‬ ‫‪18012‬‬ ‫پارس‬ ‫نفتس‪.‬پ‬ ‫آ‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪12489‬‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪11990‬‬ ‫‪1574‬‬ ‫‪12022‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪25279‬‬ ‫‪950822‬‬ ‫‪12427‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪303310766‬‬ ‫‪1507973715‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫قند‪.‬س‪.‬پ‬ ‫آ‬ ‫اصفهان‬ ‫‪141‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪4542‬‬ ‫‪1574‬‬ ‫‪4387‬‬ ‫زاگرساسفند‪92‬‬ ‫پتروشيميمسکن‬ ‫امتياز تسهيالت‬ ‫‪183‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪945947‬‬ ‫‪22039‬‬ ‫‪922114‬‬ ‫‪22061‬‬ ‫‪955000‬‬ ‫‪22900‬‬ ‫‪2414‬‬ ‫‪243980‬‬ ‫‪944270‬‬ ‫‪22656‬‬ ‫‪2279467459‬‬ ‫‪5527505203‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫زاگرس‬ ‫پتروشيمي‬ ‫شاهرود‬ ‫شکر‬ ‫‪182‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪22039‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪22061‬‬ ‫‪1964‬‬ ‫‪22900‬‬ ‫‪2037‬‬ ‫مسکن‪92‬‬ ‫مسکن بهمن‬ ‫اوراقتسهيالت‬ ‫امتياز‬ ‫مشارکت بانک‬ ‫‪169‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪947314‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪927898‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪994679‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3012‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪2851886501‬‬ ‫‪946841‬‬ ‫‪65000000 1000000‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بانکقندمسکن‬ ‫مشارکت‬ ‫پيرانشهر‬ ‫غذايي و‬ ‫اوراقهاي‬ ‫فرآورده‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5123‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5001‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪116408‬‬ ‫زمين دي‪92‬‬ ‫ايرانمسکن‬ ‫تسهيالت‬ ‫امتياز بانک‬ ‫‪152‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪947845‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪920000‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪948000‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪361745‬‬ ‫‪1852958830‬‬ ‫‪578730960‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫مسکن‬ ‫اجاره امتياز‬ ‫آذر(‪92‬ساما‪)1‬‬ ‫درصد‬ ‫تسهيالت ‪20‬‬ ‫سامان سه ماهه‬ ‫‪143‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪944607‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪900015‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪950000‬‬ ‫‪1000001‬‬ ‫‪2279‬‬ ‫‪4710‬‬ ‫‪2143705434‬‬ ‫‪940634‬‬ ‫‪4710000260 1000000‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫زمين‬ ‫قندايران‬ ‫بانک‬ ‫هگمتان‬ ‫‪46‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪3201‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪3082‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪3108‬‬ ‫‪361745‬‬ ‫‪143610‬‬ ‫آبان‪92‬‬ ‫امتياز‬ ‫کو‬ ‫مسکنتکين‬ ‫بازرسي فني‬ ‫‪119‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪941881‬‬ ‫‪10309‬‬ ‫‪920000‬‬ ‫‪9897‬‬ ‫‪970000‬‬ ‫‪10249‬‬ ‫‪1007‬‬ ‫‪215303‬‬ ‫‪937229‬‬ ‫‪9906‬‬ ‫‪943789877‬‬ ‫‪2132751641‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫لرستاندرصد ( ساما‪)1‬‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫اجاره سامان سهقند‬ ‫‪28‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪34019‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪32703‬‬ ‫‪1000001‬‬ ‫‪33989‬‬ ‫‪4710‬‬ ‫‪25816‬‬ ‫‪4710000260‬‬ ‫‪851137431 1000000‬‬ ‫‪32969‬‬ ‫امتياز مسکن مهر‪92‬‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪89‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪940599‬‬ ‫‪7249‬‬ ‫‪910000‬‬ ‫‪7130‬‬ ‫‪949999‬‬ ‫‪7349‬‬ ‫‪746‬‬ ‫‪3111702‬‬ ‫‪700165329 938559‬‬ ‫‪22519816093 7237‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫تکين کو‬ ‫قند فني‬ ‫بازرسي‬ ‫مرودشت‬ ‫‪131‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10309‬‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪9897‬‬ ‫‪5498‬‬ ‫‪10249‬‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪215303‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪9906‬‬ ‫‪5726‬‬ ‫‪2132751641‬‬ ‫‪2199600‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫هاي پروژه‬ ‫مديريت‬ ‫ثابتايران‬ ‫نيروگاهي‬ ‫خراسان‬ ‫هايصنعتي‬ ‫توليدي و‬ ‫کارخانه‬ ‫‪592‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7249‬‬ ‫‪1916‬‬ ‫‪7130‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪7349‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪3111702‬‬ ‫‪157010‬‬ ‫‪7237‬‬ ‫‪1945‬‬ ‫‪22519816093‬‬ ‫‪312763920‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫پارسيان‬ ‫الکترونيک‬ ‫خراسان‬ ‫شيرين‬ ‫تجارتکشاورزي‬ ‫صنعتي و‬ ‫‪41‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪8366‬‬ ‫‪5422‬‬ ‫‪8301‬‬ ‫‪5450‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪5638‬‬ ‫‪59450‬‬ ‫‪181677‬‬ ‫‪8373‬‬ ‫‪5622‬‬ ‫‪502748589‬‬ ‫‪1021441653‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫انفورماتيک‬ ‫خدمات‬ ‫قند نيشابور‬ ‫‪116‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪10431‬‬ ‫‪4083‬‬ ‫‪10145‬‬ ‫‪3933‬‬ ‫‪10470‬‬ ‫‪4239‬‬ ‫‪463996‬‬ ‫‪212369‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪3985‬‬ ‫‪4790623548‬‬ ‫‪846304318‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث‬ ‫بيسکويت گرجي‬ ‫‪866‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4401‬‬ ‫‪8403‬‬ ‫‪4810‬‬ ‫‪8250‬‬ ‫‪5801‬‬ ‫‪8739‬‬ ‫‪2585319‬‬ ‫‪6856‬‬ ‫‪5448‬‬ ‫‪8445‬‬ ‫‪14084544236‬‬ ‫‪59277963‬‬ ‫‪23.79‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫اجاره ليزينگ سينا‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪275‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2408‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2327‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2417‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3755397637‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪1584234‬‬ ‫‪30500000000 1000000 30500‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫ت‪-‬خوراك دام پارس‬ ‫‪1003‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪4973‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪4576‬‬ ‫‪2076‬‬ ‫‪4576‬‬ ‫‪7812564‬‬ ‫‪10735‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪4576‬‬ ‫‪16092804306‬‬ ‫‪49123360‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪-7.98‬‬ ‫ايران ارقام‬ ‫لبنيات کالبر‬ ‫‪30‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪2547‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪1943‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪320000‬‬ ‫‪4748966‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪847360000‬‬ ‫‪9548432573‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي‬ ‫‪137‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1249‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪904256‬‬ ‫‪2108951‬‬ ‫‪2042‬‬ ‫‪1291‬‬ ‫‪1846251402‬‬ ‫‪2723257187‬‬ ‫‪-2.76‬‬ ‫‪3.36‬‬ ‫بين المللي توسعه ساختمان‬ ‫شير پاستوريزه پگاه اصفهان‬ ‫‪84‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1342‬‬ ‫‪6194‬‬ ‫‪1308‬‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪6350‬‬ ‫‪830344‬‬ ‫‪69321‬‬ ‫‪1327‬‬ ‫‪6246‬‬ ‫‪1091600762‬‬ ‫‪432998995‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫صنعتي بهشهر‬ ‫‪80‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪5924‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫‪5688‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪751947‬‬ ‫‪585714‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪5743‬‬ ‫‪1395787018‬‬ ‫‪3363546871‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫‪-3.06‬‬ ‫‪2877‬‬ ‫‪4580‬‬ ‫‪942502‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪68420297‬‬ ‫‪1176705797‬‬ ‫‪-2.49‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪ 20‬درصد‬ ‫همکارانماهه‬ ‫اجاره مپنا سه‬ ‫سيستم‬ ‫‪30‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4149‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4150‬‬ ‫‪10600‬‬ ‫‪285462‬‬ ‫‪10600000000‬‬ ‫‪1176705797 1000000‬‬ ‫‪4122‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫توليدي ‪20‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه‬ ‫مهرام‬ ‫‪29‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7015‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7295‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7295‬‬ ‫‪9080‬‬ ‫‪4617‬‬ ‫‪9080000000‬‬ ‫‪33681015 1000000‬‬ ‫‪7061‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫شرکت واسط مالي فروردين‬ ‫پذيره نويسي اوراق اجاره‬ ‫چين چين‬ ‫‪31‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪15585‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪16190‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪16208‬‬ ‫‪10260‬‬ ‫‪9286‬‬ ‫‪10260000000‬‬ ‫‪150483680 1000000‬‬ ‫‪15907‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.07‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪4588‬‬ ‫‪4931‬‬ ‫‪4580‬‬ ‫‪4831‬‬ ‫‪4584‬‬ ‫‪4988‬‬ ‫‪445423‬‬ ‫‪338908‬‬ ‫‪2040086839‬‬ ‫‪1647711734‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2939‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2840‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2864‬‬ ‫‪4980‬‬ ‫‪94084‬‬ ‫‪4980000000‬‬ ‫‪267653192 1000000‬‬ ‫‪2872‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.28‬‬ ‫‪6654‬‬ ‫‪17300‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪18690‬‬ ‫‪153547‬‬ ‫‪5912‬‬ ‫‪6788‬‬ ‫‪18023‬‬ ‫‪1042234230‬‬ ‫‪106771238‬‬ ‫‪-1.92‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪950822‬‬ ‫‪90572‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪4473‬‬ ‫‪1507973715‬‬ ‫‪400634061‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪243980‬‬ ‫‪263255‬‬ ‫‪22656‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪5527505203‬‬ ‫‪523886755‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5067‬‬ ‫‪65000000‬‬ ‫‪587329754‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪3129‬‬ ‫‪578730960‬‬ ‫‪443950286‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪-2.25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.09‬‬ ‫امتياز مسکن شهريور‪92‬‬ ‫تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪63‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪942437‬‬ ‫‪8366‬‬ ‫‪912222‬‬ ‫‪8301‬‬ ‫‪950000‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪806‬‬ ‫‪59450‬‬ ‫‪941017‬‬ ‫‪8373‬‬ ‫‪758460114‬‬ ‫‪502748589‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسکن مرداد‪92‬‬ ‫خدمات انفورماتيک‬ ‫‪75‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪943693‬‬ ‫‪10431‬‬ ‫‪920000‬‬ ‫‪10145‬‬ ‫‪960000‬‬ ‫‪10470‬‬ ‫‪865‬‬ ‫‪463996‬‬ ‫‪943969‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪816532987‬‬ ‫‪4790623548‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫افست‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪160‬‬ ‫‪866‬‬ ‫‪10073‬‬ ‫‪4401‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪4810‬‬ ‫‪10475‬‬ ‫‪5801‬‬ ‫‪340405‬‬ ‫‪2585319‬‬ ‫‪10403‬‬ ‫‪5448‬‬ ‫‪3541252863‬‬ ‫‪14084544236‬‬ ‫‪3.28‬‬ ‫‪23.79‬‬ ‫امتياز مسکن خرداد‪92‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫امتياز مسکن ارديبهشت‪92‬‬ ‫ايران ارقام‬ ‫امتياز مسکن فروردين‪92‬‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫پخش البرز‬ ‫بين المللي توسعه ساختمان‬ ‫کارتن ايران‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫صنايع کاغذ سازي کاوه‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫پتروشيمي خراسان‬ ‫بيمه ملت‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫نفت ايرانول‬ ‫بيمه دانا‬ ‫توليدي فيبر ايران‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫فرآورده هاي غذايي و قندچهارمحال‬ ‫بيمه البرز‬ ‫زرين معدن آسيا‬ ‫شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها‬ ‫بانک خاورميانه‬ ‫سرمايه گذاري توسعه ملي‬ ‫صنعت روي زنگان‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫شاخصکرمان‬ ‫نامو عمران استان‬ ‫سرمايه گذاري توسعه‬ ‫‪1617290846 941380‬‬ ‫‪16092804306 2060‬‬ ‫‪1126282698 937787‬‬ ‫‪847360000‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪1243417341 941270‬‬ ‫‪1846251402‬‬ ‫‪2042‬‬ ‫‪2422452205‬‬ ‫‪3950‬‬ ‫‪1091600762‬‬ ‫‪1327‬‬ ‫‪10768211257 4671‬‬ ‫‪67824855‬‬ ‫‪3259‬‬ ‫‪28627‬‬ ‫‪29819‬‬ ‫‪1395787018‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪924515777‬‬ ‫‪9509‬‬ ‫‪10669659834 1481‬‬ ‫‪2453522459‬‬ ‫‪7805‬‬ ‫‪688908667‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪294066358‬‬ ‫‪21366‬‬ ‫‪5787880‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪3657004548 12006‬‬ ‫‪2394466894‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪486565000‬‬ ‫‪4231‬‬ ‫‪678868965‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪886308421‬‬ ‫‪3390‬‬ ‫‪1375299108‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪555970699‬‬ ‫‪4570‬‬ ‫‪149065043‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪54806200‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2598822670‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪912599378‬‬ ‫‪3343‬‬ ‫‪397632291‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪1859195129‬‬ ‫‪5298‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسکن تير‪92‬‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫بهنوش ايران‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪941719‬‬ ‫‪2408‬‬ ‫‪910035‬‬ ‫‪2327‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1003‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪941534‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪910000‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪7196‬‬ ‫‪7015‬‬ ‫‪905666‬‬ ‫‪943724‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪2547‬‬ ‫‪900100‬‬ ‫‪939241‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪3801‬‬ ‫‪3917‬‬ ‫‪1308‬‬ ‫‪1342‬‬ ‫‪4506‬‬ ‫‪4505‬‬ ‫‪3138‬‬ ‫‪3268‬‬ ‫‪28627‬‬ ‫‪29819‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪9543‬‬ ‫‪1465‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪7756‬‬ ‫‪7805‬‬ ‫‪2139‬‬ ‫‪2228‬‬ ‫‪21245‬‬ ‫‪21502‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪11911‬‬ ‫‪12106‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪4231‬‬ ‫‪4069‬‬ ‫‪1196‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪3431‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪4527‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪3133‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪3201‬‬ ‫‪1032‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫شاخص‬ ‫مقدار‬ ‫‪5121‬‬ ‫‪5252‬‬ ‫‪6804.4‬‬ ‫‪1036‬‬ ‫‪1584234‬‬ ‫‪970000‬‬ ‫‪2417‬‬ ‫‪1718‬‬ ‫‪950000‬‬ ‫‪7812564‬‬ ‫‪2076‬‬ ‫‪1201‬‬ ‫‪947000‬‬ ‫‪320000‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪1321‬‬ ‫‪978000‬‬ ‫‪904256‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪613337‬‬ ‫‪3999‬‬ ‫‪830344‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪2305547‬‬ ‫‪4685‬‬ ‫‪21396‬‬ ‫‪3326‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪28627‬‬ ‫‪751947‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫‪97224‬‬ ‫‪9690‬‬ ‫‪7204059‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪314342‬‬ ‫‪7850‬‬ ‫‪317788‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪13763‬‬ ‫‪21700‬‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪304586‬‬ ‫‪12148‬‬ ‫‪1864098‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪115000‬‬ ‫‪4231‬‬ ‫‪561313‬‬ ‫‪1237‬‬ ‫‪261444‬‬ ‫‪3440‬‬ ‫‪1279240‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪121654‬‬ ‫‪4639‬‬ ‫‪121590‬‬ ‫‪1244‬‬ ‫‪27100‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪837203‬‬ ‫‪3140‬‬ ‫‪273017‬‬ ‫‪3361‬‬ ‫‪376880‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪350927‬‬ ‫‪5450‬‬ ‫‪23748‬‬ ‫‪7300‬‬ ‫‪-0.64104‬‬ ‫‪-2.99487‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪945.8‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪734.3‬‬ ‫‪2.042802‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪16900.9‬‬ ‫‪-0.2985‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4298.5‬‬ ‫‪-3.50424‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1271.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪736.9‬‬ ‫‪-0.02713‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪21820.8‬‬ ‫‪3.981358‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪10256.3‬‬ ‫‪1.555569‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪38686.4‬‬ ‫‪3.276649‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪296200.3‬‬ ‫‪-0.06269‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪16167.8‬‬ ‫‪-0.91742‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪35462.6‬‬ ‫‪-0.51088‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪17112‬‬ ‫‪0.070175‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪9539.8‬‬ ‫‪-1.19316‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪225435‬‬ ‫‪-0.40349‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪1721‬‬ ‫‪-0.33011‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪2307‬‬ ‫‪1.665785‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪11444.4‬‬ ‫‪0.200499‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪4572.2‬‬ ‫‪-0.83286‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪7613.1‬‬ ‫‪-0.52786‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2272.7‬‬ ‫‪-0.98031‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4604.6‬‬ ‫‪-0.73726‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪5343‬‬ ‫‪0.166851‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪2459.1‬‬ ‫‪0.207824‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪797.5‬‬ ‫‪-0.79612‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1774.3‬‬ ‫‪0.606714‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1482.9‬‬ ‫‪-0.26231‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪-0.27199‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1679.4‬‬ ‫‪-0.27908‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪2537.2‬‬ ‫‪-0.07089‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪562.4‬‬ ‫‪0.572246‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪135128.3‬‬ ‫‪-0.25901‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3286.7‬‬ ‫‪-0.29728‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪711.5‬‬ ‫‪-0.87768‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4242‬‬ ‫‪-0.12949‬‬ ‫‪941093‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪7178‬‬ ‫‪974972662‬‬ ‫‪3755397637‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪-2.76‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫‪-5.04‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪15‬‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫لبنيات پاستوريزه پاك‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫کشت و صنعت پياذر‬ ‫بيمه ملت‬ ‫نوش مازندران‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫شهد ايران‬ ‫بيمه دانا‬ ‫امتياز مسکن اسفند‪91‬‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫امتياز مسکن دي‪91‬‬ ‫بيمه البرز‬ ‫امتياز مسکن آذر‪91‬‬ ‫شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها‬ ‫امتياز مسکن آبان‪91‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه ملي‬ ‫امتياز مسکن مهر‪91‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫امتياز مسکن شهريور ‪91‬‬ ‫پرمعامله‌ترین نمادها‬ ‫‪-0.25‬شرکت‬ ‫نام‬ ‫معامالت‬ ‫حجمريخته گري‬ ‫تامين ماسه‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫سرمايه گذاري صنعت بيمه‬ ‫امتياز مسکن مرداد‪91‬‬ ‫‪26328159‬‬ ‫‪1521‬‬ ‫سرمايه گذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين‬ ‫‪23091278‬‬ ‫‪5246‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪22071434‬‬ ‫‪801‬‬ ‫بانك پارسيان‬ ‫‪21059961‬‬ ‫‪2838‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪14796270‬‬ ‫‪1005‬‬ ‫توسعه معادن روي ايران‬ ‫‪13823740‬‬ ‫‪2531‬‬ ‫هلدينگ پتروشيمي خليج فارس‬ ‫‪12133200‬‬ ‫‪15042‬‬ ‫‪168545990‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪3138‬‬ ‫‪4356‬‬ ‫‪3268‬‬ ‫‪4480‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪3641‬‬ ‫‪2228‬‬ ‫‪3764‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪2206‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪937464‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪938838‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪936125‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪936693‬‬ ‫‪3133‬‬ ‫‪931352‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪936510‬‬ ‫‪3326‬‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪1465‬‬ ‫‪3650‬‬ ‫‪2139‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪2130‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪895001‬‬ ‫‪1196‬‬ ‫‪927010‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪920000‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪900315‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪910000‬‬ ‫‪1032‬‬ ‫‪901111‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪3786‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪2232‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪984337‬‬ ‫‪1237‬‬ ‫‪950000‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪947000‬‬ ‫‪1244‬‬ ‫‪950000‬‬ ‫‪3140‬‬ ‫‪949500‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪947001‬‬ ‫‪6900‬‬ ‫‪6812‬نام شرکت‬ ‫‪23‬‬ ‫‪7076‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪937071‬‬ ‫‪900015‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪3679‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪3764‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪2205‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪936629‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪936748‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪935762‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪933810‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪932569‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪932473‬‬ ‫‪10669659834‬‬ ‫‪205728113‬‬ ‫‪688908667‬‬ ‫‪1110000‬‬ ‫‪5787880‬‬ ‫‪1493856‬‬ ‫‪2394466894‬‬ ‫‪958171092‬‬ ‫‪678868965‬‬ ‫‪852440751‬‬ ‫‪1375299108‬‬ ‫‪547420937‬‬ ‫‪149065043‬‬ ‫‪494919450‬‬ ‫‪2598822670‬‬ ‫‪611765161‬‬ ‫‪397632291‬‬ ‫‪607972311‬‬ ‫‪38475‬‬ ‫‪949998‬‬ ‫هلدينگ پتروشيمي خليج فارس‬ ‫‪614‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪-5.04‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫ارزش ‪-3.5‬‬ ‫‪262712806‬‬ ‫معامله‬ ‫‪ 6828‬پاياني‬ ‫قيمت‬ ‫‪935247‬‬ ‫‪574241895‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪15042‬‬ ‫‪1.82505E+11‬‬ ‫سرمايه گذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين‬ ‫‪5246‬‬ ‫‪1.21138E+11‬‬ ‫ارتباطات سيار ايران‬ ‫‪32085‬‬ ‫‪61880266360‬‬ ‫بانك پارسيان‬ ‫‪2838‬‬ ‫‪59761127018‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت بيمه‬ ‫‪1521‬‬ ‫‪40052887952‬‬ ‫توسعه معادن روي ايران‬ ‫‪2531‬‬ ‫‪34990420790‬‬ ‫اجاره ليزينگ سينا‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪30500000000‬‬ ‫بیشترین درصد افزایش‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني درصد تغيير‬ ‫ت‪-‬خوراك دام پارس‬ ‫‪4576‬‬ ‫‪-7.98‬‬ ‫ت‪-‬لعابيران‬ ‫‪2522‬‬ ‫‪-6.38‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪-5.04‬‬ ‫قند شيروان‪ ،‬قوچان و بجنورد‬ ‫‪5293‬‬ ‫‪-4.65‬‬ ‫بيمه سامان‬ ‫‪1896‬‬ ‫‪-4.39‬‬ ‫مجتمع پتروشيمي شيراز‬ ‫‪7741‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫گروه کارخانه هاي نورد آلومينيوم‬ ‫‪4677‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫نمای بازار‬ ‫‪7204059‬‬ ‫‪55922‬‬ ‫‪317788‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1864098‬‬ ‫‪1023‬‬ ‫‪561313‬‬ ‫‪910‬‬ ‫‪1279240‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪121590‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪837203‬‬ ‫‪656‬‬ ‫‪376880‬‬ ‫‪652‬‬ ‫‪3259‬‬ ‫‪4481‬‬ ‫‪67824855‬‬ ‫‪93026714‬‬ ‫بیشترین ارزش بازار‬ ‫بیشترین درصد کاهش‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪21396‬‬ ‫‪20727‬‬ ‫‪4580‬‬ ‫‪4862‬‬ ‫قيمت پاياني درصد تغيير‬ ‫ت‪-‬صنعتي نيرو محرکه‬ ‫‪714‬‬ ‫‪155‬‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪5448‬‬ ‫‪23.79‬‬ ‫صنعت روي زنگان‬ ‫‪3343‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫صنايع غدايي مينو شرق‬ ‫‪6280‬‬ ‫‪4.15‬‬ ‫کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫توليدي فيبر ايران‬ ‫‪4231‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫کابل البرز‬ ‫‪1805‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫شاخص کل‬
‫دوشنبه ‪ 27‬مردادماه ‪ 21 - 1393‬شوال ‪ 18 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫طراحي افق‌هاي‬ ‫روشن‬ ‫سيد هادي منبتي‬ ‫‪Hadi@monabbati.com‬‬ ‫مديري��ت فرهنگي و هن��ري در اي��ران با ظرايف‬ ‫اقتصادي ناآشناست و بس��ياري از مديران اين حوزه‬ ‫مي‌پندارند يک آدم فرهنگي نبايد با اين ظرايف آشنا‬ ‫شود‌‪ ،‬يکي از داليل اين منش‪ ،‬آن است که آنها هميشه‬ ‫نگاه به بودجه‌هاي دولتي و عمومي داشته‌اند و به اين‬ ‫دلي��ل در هزينه کردن بي��ش از درآمدزدايي مهارت‬ ‫پيدا کرده‌اند‌‪ ،‬هرچند حتي متناس��ب با هزينه‌هايي‬ ‫که صورت مي‌گيرد بهره الزم فرهنگي از آن نمي‌بريم‪.‬‬ ‫ترديدي نداش��ته باش��يد اقتصاد مقاومت��ي که مقام‬ ‫معظم رهبري برآن تاکيد دارند شکل نمي‌گيرد مگر‬ ‫آنکه نقاط تقاطع اقتصاد و فرهنگ مورد شناس��ايي‬ ‫قرار بگيرد و راه به فرجامي بکش��يم که آثار فرهنگي‬ ‫و هنري آنقدر جاذبه داشته باشند که هم هزينه‌هاي‬ ‫خ��ود را در آورند و هم منابع الزم را براي پروژه بعدي‬ ‫تامين کنند‌‪ .‬ايش��ان مي‌فرماين��د‪« :‬اين كه ما عرض‬ ‫كرديم‪« :‬اقتصاد مقاومتي» اين يك شعار نيست؛ اين‬ ‫يك واقعيت اس��ت‪ .‬كش��ور دارد پيشرفت مي‌كند‪ .‬ما‬ ‫افق‌هاي بسيار بلند و نويدبخشي را در مقابل خودمان‬ ‫مشاهده مي‌كنيم»‪ .‬طراحي افق‌هاي روشن‌‪ ،‬نياز به‬ ‫هنرمندان و فرهنگ‌سازاني دارد که نسبت به اقتصاد‬ ‫نه تنها بي‌تفاوت نباش��ند بلکه اصول و پايه‌هاي آن را‬ ‫بشناسند تا در تبليغ فضاي مقاومتي موثر عمل کنند‪.‬‬ ‫تبليغ هنرمندانه زماني به نتيجه مطلوب راه مي‌کشد‬ ‫که فعاالن اقتصادي نهادهاي فرهنگي و هنري را موفق‬ ‫در درآمدسازي ببينند و آنها را در حرفه خود کارآفرين‬ ‫بيابند‪ .‬صفت مقاومتي مي‌تواند مانع جدي باشد که‬ ‫روح س��وداگري در آثار هنري رسوخ نکند و همچنان‬ ‫اين آثار پيام‌هاي انساني و متعهد خود را به مخاطبان‬ ‫عرض��ه دارد‪ .‬هري��ک از مراکز فرهنگ��ي که بي‌رونق‬ ‫مي‌مان��د با روح مقاومتي در تضاد ق��رار دارد و بايد با‬ ‫سعه صدر رونق را به اين مراکز بازگرداند‪.‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫«کلنل» در هزارتوي مجوز‬ ‫در پي انتشار خبري مبني بر مجوز نشر نگرفتن‬ ‫رمان «کلنل» در جلس��ه هي��أت نظارت بر ضوابط‬ ‫چاپ و نش��ر کتاب و از انتشار بازماندن آن‪ ،‬رييس‬ ‫و س��خنگوي اين هيأت مي‌گويد در آخرين جلسه‬ ‫اين هي��ات درباره رم��ان «کلنل» هي��چ صحبتي‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬او همچنين از هرگونه بحث درباره‬ ‫اين کتاب که در جلس��ات قبلي هي��أت نظارت بر‬ ‫ضواب��ط چاپ و نش��ر کتاب صورت گرفته باش��د‪،‬‬ ‫اظهار بي‌اطالعي مي‌کن��د‪ .‬محمدعلي مهدوي‌راد‪،‬‬ ‫رييس و س��خنگوي هيأت نظ��ارت بر ضوابط چاپ‬ ‫و نش��ر کتاب‪ ،‬در گفت‌وگو با ايسنا‪ ،‬در پاسخ به اين‬ ‫پرس��ش که آيا در جلس��ه اين هيأت درباره کتاب‬ ‫«کلنل» اثر محمود دولت‌آب��ادي تصميمي گرفته‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬آخرين جلسه ما هفته گذشته برگزار‬ ‫ش��د و موضوع آن مسائل ديگري بود‪ .‬در آن جلسه‬ ‫هي��چ صحبتي در اين‌باره نش��د‪ .‬او افزود‪ :‬ما در آن‬ ‫جلس��ه آيين‌نامه‌ها و موض��وع ترجمه‌هاي منظوم‬ ‫قرآن را بررسي کرديم‪.‬‬ ‫فراخوان«تصويرگران»با‬ ‫موضوع جنگ و کودکان رنج‌ديده‬ ‫انجمن فرهنگي هنري تصويرگران براي نمايشگاه‬ ‫مجازي «مشرق زيباي من‪ ،‬غمگين است»! فراخواني‬ ‫منتش��ر کرده و از همه تصويرگران ايراني در سراسر‬ ‫جهان دعوت کرده است که آثار خود را با موضوع جنگ‬ ‫و کودکان در خطر و رنج‌ديده در خاورميانه براي اين‬ ‫نمايشگاه بفرستند‪ .‬به گزارش ايسنا‪ ،‬در فراخوان اين‬ ‫نمايشگاه آمده اس��ت‪« :‬جنايت و خونريزي و کشتار‬ ‫غيرنظامي��ان و ک��ودکان خاورميانه در افغانس��تان‪،‬‬ ‫پاکستان‪ ،‬عراق‪ ،‬سوريه و از همه دردناک‌تر فلسطين‪،‬‬ ‫وجدان بش��ريت را مي‌لرزاند و هنرمندان مسئول را‬ ‫ش وام��ي‌دارد‪ .‬ما در مقابل غمگيني فرزندان‬ ‫به واکن ‌‬ ‫مش��رق زيبا که گهواره تمدن و خاس��تگاه روياهاي‬ ‫بشريت است‪ ،‬مسئوليم‪ ».‬براساس اين خبر آثار بايد‬ ‫با رزوليشن ‪ dpi ٣٠٠‬و فرمت ‪ jpeg‬ارسال شوند و‬ ‫حج��م هر اثر نبايد از ‪ ٣‬مگابايت بيش��تر باش��د‪ .‬هر‬ ‫هنرمند مي‪‎‬تواند حداکثر ‪ ٢‬اثر ارس��ال کند که پس‬ ‫از داوري‪ ،‬تنه��ا يک اثر به نمايش درخواهد آمد‪ .‬آثار‬ ‫بايد به نشاني ‪ tasvirgaran@casi.ir‬ارسال شود‪.‬‬ ‫پس از دريافت اثر توس��ط انجمن پاس��خي به ايميل‬ ‫فرستنده ارسال مي‪‎‬شود‪ .‬در صورتي که فرستنده تا ‪3‬‬ ‫روز پس از ارس��ال پاسخي دريافت نکرد بايد موضوع‬ ‫را ب��ه انجمن اطالع دهد‪ .‬در بخش عنوان ايميل بايد‬ ‫عبارت نمايشگاه «مشرق زيباي من‪ ،‬غمگين است!»‬ ‫و «نام و نام خانوادگي» نوشته شود‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی و بازرگانی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪:‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه عمومی‪ :‬محمد آقازاده‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفر‬ ‫دبیر گروه تجارت‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمد مقدسی‬ ‫دبیر گروه عکاسی‪ :‬شیرین برناستی‬ ‫نش�انی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهان�ی‪ ،‬کوچه آزادگان‬ ‫شماره ‪ 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫مدیریت‪management@smtnews.ir:‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪ -82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫مشايخي ‪ 200‬هزار تومان! هديه گرفت‬ ‫مراس��م جشن دهمين س��الگرد تاس��يس صندوق‬ ‫حماي��ت از هنرمن��دان‪ ،‬خبرنگاران و نويس��ندگان با‬ ‫حضور علي جنتي‌‪ ،‬جمعي از مسئوالن فرهنگي‪ ،‬هنري‬ ‫هنرمندان عرصه‌هاي مختلف سينما‪ ،‬تئاتر‪ ،‬موسيقي‪،‬‬ ‫هنره��اي تجس��مي‪ ،‬فعاالن ح��وزه ادبی��ات و کتاب‪،‬‬ ‫مطبوعات و رسانه در تاالر وحدت تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ايرن��ا‪ ،‬وزير ارش��اد با گذش��ت تقريبا‬ ‫ني��م س��اعت از ش��روع برنام��ه ب��ه هم��راه اس��تاد‬ ‫محمدرضا ش��جريان وارد سالن اجراي برنامه شد‪ ،‬اين‬ ‫اقدام وي با تشويق حاضران مواجه شد‪.‬‬ ‫حضور همزمان وزير ارش��اد با استاد آواز ايران باعث‬ ‫شد تا سيدفريد قاسمي پيشکسوت حوزه رسانه براي‬ ‫لحظاتي س��خنراني خود را قطع کند تا فضاي سالن و‬ ‫صداي شور و اشتياق هنرمندان آرام شود‪.‬‬ ‫در اين مراسم «کارت هنر» رونمايي شد و به شماري‬ ‫از هنرمندان به نمايندگي از سايرين به صورت نمادين‬ ‫اين کارت را اهدا کردند‪.‬‬ ‫استاد جمشيد مشايخي به نمايندگي از سينماگران‪،‬‬ ‫سينا صارمي فرزند ش��هيد محمود صارمي (خبرنگار‬ ‫ايرنا که در افغانستان به شهادت رسيد) به نمايندگي از‬ ‫مطبوعات و رسانه‪ ،‬هوشنگ ظريف نوازنده پيشکسوت‬ ‫ب��ه نمايندگ��ي از حوزه موس��يقي‪ ،‬ص��ادق کرميار از‬ ‫نويس��ندگان داس��تاني به نمايندگي از نويسندگان و‬ ‫پرويز کالنتري پيشکسوت حوزه هنرهاي تجسمي به‬ ‫نمايندگ��ي از هنرمندان اين عرصه‪ ،‬اين کارت خود را‬ ‫از دست حاضران دريافت کردند و دست آخر هم با هم‬ ‫به همراه وزير ارشاد عکس يادگاري گرفتند‪.‬‬ ‫در حالي که مديرعامل صندوق حمايت از هنرمندان‬ ‫در سخنانش اعالم کرده بود که در کارت‌هاي اهدایي‬ ‫مبلغي هم موجودي است مجري به شوخي اعالم کرد‪:‬‬ ‫براي اثب��ات اين گفته کارت آقاي مش��ايخي را چک‬ ‫کنيد!‬ ‫کارت هنر مش��ايخي توس��ط مواليي مدي��ر روابط‌‬ ‫عمومي صندوق روي سيس��تم موجود در سالن چک‬ ‫و روي صفحه تاالر نام جمش��يد مش��ايخي با شماره‬ ‫عضويت و مبلغ موجوي ‪ 2‬ميليون ريال ظاهر شد که‬ ‫اين لحظه با تشويق حاضران مواجه شد‪.‬‬ ‫کارت هنر هوشنگ ظريف نوازنده پيشکسوت توسط‬ ‫ت هنر صادق کرميار‬ ‫استاد محمدرضا ش��جريان‪ ،‬کار ‌‬ ‫توسط حجت‌االسالم دعايي‪ ،‬کارت هنر استاد جمشيد‬ ‫مش��ايخي توس��ط ايرج راد‪ ،‬کارت هنر س��ينا صارمي‬ ‫توس��ط علي جنتي وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي و‬ ‫کارت هنر پرويز کالنتري توسط علي مرادخاني معاون‬ ‫هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي به آنها اهدا شد‪.‬‬ ‫در اين مراس��م تعداد زيادي از هنرمندان کشورمان‬ ‫حضور داش��تند‪ .‬عالوه‌بر استاد ش��جريان‪ ،‬علي معلم‬ ‫ظريف؛ میهمان کنسرت شجريان‬ ‫کنس��رت «چرا رفتي» ب��ه خوانندگي همايون ش��جريان و‬ ‫آهنگس��ازي تهمورس پورناظري در حالي آخرين اجراي خود‬ ‫را روي صحن��ه برد که وزير ام��ور خارجه و معاون امور هنري‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي میهمان اين کنسرت بود‪.‬‬ ‫به گزارش موس��يقي‪ ،‬آخرين اجراي اين کنس��رت در ش��هر‬ ‫ته��ران ميزبان محمد جواد ظريف و علي مرادخاني بود‪ .‬همايون‬ ‫شجريان پس از اجراي چند قطعه موسيقي گفت‪« :‬سال‌هاي سال‬ ‫هنرمن��دان زيادي براي معرفي هنر و فرهنگ اين مرز و بوم به دوس��ت‌داران هنر ايراني در خارج کش��ور‬ ‫زحمت‌هاي بسياري کشيدند‪ .‬هنرمندان تالش کردند که سفيرهاي خوبي براي معرفي ايران باشند و فرهنگ‬ ‫را به گونه‌اي معرفي کنند که باعث سربلندي کشورمان باشد و چهره واقعي فرهنگ ايراني را به جهانيان نشان‬ ‫بدهند‪ ».‬او در ادامه گفت‪« :‬امشب ميزبان دکتر ظريف در اين کنسرت هستيم و براي ايشان آرزو مي‌کنيم‬ ‫آن‌طور که به نفع ايران و باعث سربلندي مردم ايران است‪ ،‬موفق بشوند‪ ».‬کنسرت چرا رفتي در شب‌هاي‬ ‫گذشته ميزبان چهره‌هاي مختلفي از مديران و مسئوالن کشور بود‪ .‬طي شب‌هاي گذشته علي جنتي وزير‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمي‪ ،‬علي مراد‌خاني‪ ،‬معاون هنري امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و مديران‬ ‫کل فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان‌ها از اين کنسرت ديدن کردند‪.‬‬ ‫جايزه «مستند شهر تهران»‬ ‫رييس فرهنگستان هنر‪ ،‬ناصر تقوايي کارگردان سينما‪،‬‬ ‫محمود عزي��زي کارگردان‪ ،‬داريوش اس��دزاده بازيگر‬ ‫پيشکسوت‪ ،‬حجت‌االسالم محمود دعايي مديرمسئول‬ ‫روزنامه اطالعات‪ ،‬فرهاد توحيدي کارگردان‪ ،‬سيدفريد‬ ‫قاس��مي روزنامه‌نگار‪ ،‬به��رام کلهرنيا هنرمند هنرهاي‬ ‫تجس��مي‪ ،‬مهت��اب کرامت��ي بازيگر س��ينما‪ ،‬ايرج‌راد‬ ‫مديرعامل خانه تئاتر‪ ،‬اميرخاني اس��تاد خوشنويسي و‬ ‫‪ ...‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٠‬ميليون دالر در ‪ 15‬روز‬ ‫محصول جديد کمپاني‌هاي ديزني و مارول‪« ،‬محافظان‬ ‫کهکشان» به همراهي قس��مت جديد مجموعه «سقوط‬ ‫س��ياره ميمون‌ها» توانس��تند از مرز فروش ‪ ٢٠٠‬ميليون‬ ‫دالر در سينماهاي امريکا بگذرند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نيم‌‪ ،‬فق��ط ‪ ١٥‬روز از اکران «محافظان‬ ‫کهکش��ان» گذش��ته و «س��قوط س��ياره ميمون‌ها» هم‬ ‫پنجمين آخر هفته خودش را پشت سر مي‌گذارد‪ .‬فروش‬ ‫داخلي امريکا کمک کرد تا «محافظان کهکشان» از رکورد فروش ‪ ٣٦٨‬ميليون دالر در جهان‬ ‫هم بگذرد‪« .‬س��قوط س��ياره ميمون‌ها» با احتساب فروش امريکا‪ ،‬بيش از ‪ ٥٠٨‬ميليون دالر‬ ‫در س��ينماهاي سراس��ر دنيا فروش داشته است‪« .‬محافظان کهکشان» تا ه