صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۶

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 136

روزنامه صمت شماره 136

‫‌اجرای ‪ 18‬طرح سرمایه‌گذاری‬ ‫در منطقه ویژه خلیج‌فارس‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫‌صدور دانش ایرانی‬ ‫به سرزمین ترکمن‌ها‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ 29‬دی ‪1393‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول‪1436‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2015‬‬ ‫سال یازدهم دوره جدید شماره ‪ 136‬پیاپی ‪ 32 1454‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫چینی‌ها آخرین گزینه‬ ‫روی میز خودروسازان‬ ‫دولت بازپرداخت مالیات‬ ‫صادراتی را تسریع کند‬ ‫بخش عمران‬ ‫قربانی افت طالی سیاه‬ ‫همسایه‌ها زیر پای قالی‬ ‫کرمان را کشیدند!‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‌تولید جذاب‪ ،‬مشوقی‬ ‫برای بورس و بانک‬ ‫‪14‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫کارشناسان با بررسی تاثیر کاهش قیمت نفت روی بخش‏های مولد کشور تاکید کردند‬ ‫بارکسری بودجه رارویدوشصنعتنگذارید‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪9‬‬ ‫گردش مالی ‪ 2500‬میلیارد‬ ‫تومانی بازار تایر در ایران‬ ‫ادغام‪،‬فوالدی‌هاراقویمی‌کند‬ ‫‪21‬‬ ‫چالش بی‌پایان شخص ثالث‬ ‫‪19‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گرانی فناوری و کمبود‬ ‫قطعه‌ها با کاهش قیمت نفت‬ ‫محمدقلی یوسفی‬ ‫استاد مدیریت صنعتی دانشگاه عالمه‬ ‫شاخص‌ها‬ ‫با دقت تحلیل شوند‬ ‫‌ ایمنی کارگران معدن‬ ‫یک بحث لوکس نیست‬ ‫وحید محمودی‬ ‫جمال رستمی‬ ‫‪3‬‬ ‫استاد دانشگاه‌های ایالتی پنسیلوانیا‬ ‫‌ اقتصاد آرام‬ ‫با مدیریت صحیح منابع‬ ‫‪7‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه تهران‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫‪13‬‬ ‫استاددانشگاهوکار‌شناساموربین‌الملل‬ ‫‪25‬‬ ‫تعامل نخبگان معدنی هدف‬ ‫اصلی کنفرانس‌های علمی‬ ‫محمد حسین بصیری‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫‪28‬‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫س��رویس‌های اطالعاتی در ترکی��ه از ارتباط حدود‬ ‫‪ 3‬ه��زار نفر در این کش��ور با گروه تروریس��تی داعش‬ ‫خبر دادند‪.‬‬ ‫منابع آگاه به دیپلماس��ی ایرانی می‌گویند که دلیل‬ ‫عم��ده حمایت ترکیه از داعش وجود پررنگ اخوانی‌ها‬ ‫در میان داعش است‪.‬‬ ‫تیم اوباما مشخص کرده که مخالف رای‌گیری کنگره‬ ‫درباره الیحه تحریم قبل از اتمام مذاکرات است‪ ،‬حتی‬ ‫اگر قرار باشد الیحه جدید با تاخیر اجرا شود‪.‬‬ ‫ریچارد وایتز‪ ،‬یکی از تحلیلگران برجس��ته امریکایی‬ ‫می‌نویسد‪ :‬تاکنون تالش‌های شدید برای تضعیف روابط‬ ‫روسیه با ایران و هم‌پیمان اصلی آن در خاورمیانه یعنی‬ ‫سوریه به شکست انجامیده است‪.‬‬ ‫به نوشته دیپلماسی ایرانی‪ ،‬کسانی که در آن موقع‬ ‫در ق��درت بودند ای��ن حقیقت را خ��وب می‌دانند که‬ ‫ص��دام تصمیم به ترور مال مصطف��ی بارزانی گرفت و‬ ‫برای اجرای آن ناظم ک��زاز‪ ،‬مدیر امنیت عام را مامور‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کاخ س��فید معتق��د اس��ت ک��ه نتانیاه��و فاق��د‬ ‫انعطاف‌پذی��ری سیاس��ی و اراده الزم ب��رای صل��ح با‬ ‫فلس��طینی‌ها اس��ت و بس��یاری از مش��اوران ارش��د‬ ‫رییس‌جمهور باراک اوباما معتقدند که نتانیاهو زمانی‬ ‫که میزبان میت رامنی و ش��لدن ادلس��ن‪ ،‬حامی مالی‬ ‫ارش��د جمهوری‌خواهان در تابس��تان سال ‪ 2012‬در‬ ‫بیت‌المقدس بوده‪ ،‬در سیاس��ت ایاالت متحده دخالت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اوباما با قدم‌برداش��تن در زمینه عادی‌سازی روابط‬ ‫با کوبا‪ ،‬مس��یری را طی می‌کند که ‪ ۱۰‬رییس‌جمهور‬ ‫پیشین موفق به ورود به آن نشده بودند‪.‬‬ ‫مسئول پیشین موارد مربوط به عدم اشاعه فرانسه‬ ‫در یادداش��تی می‌نویس��د‪ :‬ایران می‌تواند از ان پی تی‬ ‫خارج ش��ود و اعالم کند زمانی که تحریم‌های سازمان‬ ‫مل��ل و تحریم‌ه��ای یک جانب��ه لغو ش��ود دوباره به‬ ‫ان‌پی‌تی خواهد پیوست‪.‬‬ ‫نخس��ت‌وزیر ژاپ��ن در س��فر منطقه‌ای خ��ود وارد‬ ‫س��رزمین‌های اشغالی‌شد و با وزیر امور خارجه کانادا‪،‬‬ ‫هیات اعزامی س��نای امریکا و مقامات تل‌آویو دیدار و‬ ‫گفت‌وگو خواهد داشت‪.‬‬ ‫وزرای ام��ور خارج��ه انگلی��س و امری��کا در لندن‬ ‫میزبان کش��ورهای عضو ائتالف بین‌المللی به اصطالح‬ ‫ضد داعش خواهند بود‪.‬‬ ‫به دنبال آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی رژیم‬ ‫صهیونیس��تی در فلس��طین از س��وی دادگاه کیفری‬ ‫بین‌الملل‪ ،‬جنبش حماس ضمن استقبال از این اقدام‪،‬‬ ‫اعالم کرد آماده اس��ت هزاران س��ند و گ��زارش را در‬ ‫رابطه ب��ا جنایاتی که صهیونیس��ت‌ها علیه مردم غزه‬ ‫انجام داده‌اند‪ ،‬به دادگاه کیفری بین‌الملل ارائه کند‪.‬‬ ‫مقام‌های ارشد س��ابق امریکا با مذاکره‌کننده ارشد‬ ‫هسته‌ای کره‌شمالی در سنگاپور و در بحبوحه بن‌بست‬ ‫در روند مذاکرات دیدار کردند‪.‬‬ ‫معاون رییس‌جمهوری عراق ضمن هش��دار نسبت‬ ‫ب��ه توطئه‌هایی که هدف آن اش��اعه اف��کار تکفیری‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬نهایی کردن جنگ علیه تروریسم به‌مثابه‬ ‫پیروزی نهایی میانه‌روی بر افراط‌گری است‪.‬‬ ‫نش��ریه امریکای��ی نیوزویک‪ ،‬در ادام��ه درگیری‌ها‬ ‫میان مرزبانان عربستان و افراط‌گرایان داعش‪ ،‬از تالش‬ ‫شبه‌نظامیان تروریست برای تسلط بر شهرهای مقدس‬ ‫مکه و مدینه خبر داد‪.‬‬ ‫دبی��رکل اتحادیه عرب از ژاپن خواس��ت تا کش��ور‬ ‫مس��تقل فلسطین را به رس��میت بشناسد و همچنان‬ ‫رویک��رد خ��ود در حمای��ت از فلس��طین در مجامع‬ ‫بین‌المللی را حفظ کند‪.‬‬ ‫هیات��ی از دموکرات‌های کنگره امریکا س��فر ‪3‬روزه‬ ‫خ��ود را به کوبا آغاز کرده‌اند ت��ا درباره انتظارات خود‬ ‫از عادی‌س��ازی روابط با دولت هاوانا بحث و تبادل‌نظر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شورای امنیت سازمان ملل با استقبال از دور جدید‬ ‫مذاکرات سیاس��ی لیبی در ژن��و از طرف‌های لیبیایی‬ ‫درخواس��ت کرد تا در دور جدید مذاکرات صلح در ماه‬ ‫آتی شرکت کنند‪.‬‬ ‫رهب��ر مذهبی بوداییان تب��ت در جریان خطابه‌ای‬ ‫درباره کاپیتالیسم‪ ،‬تبعیض نژادی و خشونت در کلکته‬ ‫هندوس��تان به ابراز تمایالت سیاسی خود پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬من یک مارکسیست هستم‪.‬‬ ‫رییس‌جمه��وری مصر اعالم کرد که کش��ورش به‬ ‫دنبال آغازی جدید در همکاری‌ها با ژاپن در حوزه‌های‬ ‫مختلف به ویژه توسعه و اقتصاد است‪.‬‬ ‫وارن��ر فایم��ن‪ ،‬صدراعظم اتریش‪ ،‬خ��روج از مرکز‬ ‫گفت‌وگوی ادیان در وین را به دلیل سکوت این مرکز‬ ‫درقبال موارد نقض حقوق بش��ر در عربستان خواستار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خبرگزاری عربستان سعودی (واس) نوشت‪« :‬جان‬ ‫مک کین» س��ناتور جمهوری‌خواه کنگ��ره امریکا در‬ ‫دیدار با ش��اهزاده «س��لمان بن عبدالعزیز آل‌سعود»‬ ‫ولیعهد این کش��ور‪ ،‬س��فرش ب��ه ریاض را نش��ان از‬ ‫عمق رابطه دوس��تی بین دو کشور در تمامی زمینه‌ها‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫معاون اول رییس‌جمهوری در جلسه شورای عالی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪:‬‬ ‫علم و فناوری مهم‌ترین جهت‌گیری برای توسعه‬ ‫تنه��ا راه��ی ک��ه می‌توانیم وابس��تگی خ��ود را به‬ ‫درآمدهای نفتی کاهش دهیم‪ ،‬توس��عه ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‪ ،‬گس��ترش علم و فن��اوری و اتکا به دانش‬ ‫و توان علمی است‪.‬‬ ‫معاون اول رییس‌جمهوری توجه به علم و فناوری را‬ ‫از مهم‌ترین جهت‌گیری‌ها برای توسعه کشور برشمرد‬ ‫و ب��ر ل��زوم تالش هم��ه بخش‌ها ب��رای فراهم کردن‬ ‫بستر مناسب به‌منظور توس��عه علم و فناوری و ایجاد‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع‌رس��انی دولت‪ ،‬اس��حاق‬ ‫جهانگیری در جلسه ش��ورای عالی علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فن��اوری با تاکید بر ضرورت کاهش اتکا به درآمدهای‬ ‫نفتی اظه��ار کرد‪ :‬تنها راهی که می‌توانیم وابس��تگی‬ ‫خ��ود را به درآمده��ای نفتی کاهش دهیم‪ ،‬توس��عه‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬گسترش علم و فناوری و اتکا‬ ‫به دانش و توان علمی است‪.‬‬ ‫معاون اول رییس‌جمهوری صندوق توسعه شکوفایی‬ ‫و س��ایر امکاناتی را ک��ه در اختی��ار معاونت علمی و‬ ‫فناوری رییس‌جمهور اس��ت‪ ،‬فرصتی برای ش��کوفایی‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان دانس��ت و بر ل��زوم تالش‬ ‫همگانی برای توس��عه علم و فناوری و ایجاد موسسات‬ ‫دانش‌بنیان تاکید کرد‪.‬‬ ‫جهانگی��ری ب��ا بی��ان اینکه اس��تانداران مس��ئول‬ ‫اصلی توس��عه کشور هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به ابالغ‬ ‫سیاس��ت‌های کلی توسعه علم و فناوری از سوی رهبر‬ ‫معظ��م انقالب و همچنین جهت‌گی��ری دولت در این‬ ‫زمینه‪ ،‬انتظار می‌رود اس��تانداران کشور توجه ویژه‌ای‬ ‫به توسعه علم و فناوری معطوف دارند و از ظرفیت‌های‬ ‫موجود حداکثر استفاده را ببرند‪.‬‬ ‫وی ضمن قدردانی از تالش اس��تانداران آذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬خراس��ان‌رضوی‪ ،‬یزد و بوشهر درباره‬ ‫ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری‪ ،‬اظهار امیدواری کرد‬ ‫که اقدامات انجام ش��ده در این ‪ 5‬اس��تان برای سایر‬ ‫استان‌ها الگو شود‪.‬‬ ‫در این جلس��ه که وزرای علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪،‬‬ ‫آموزش‌وپ��رورش‪ ،‬ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات‪،‬‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬نی��رو‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫مدیریت و برنامه‌ریزی کش��ور‪ ،‬معاون علمی و فناوری‬ ‫رییس‌جمهوری‪ ،‬رییس دانشگاه آزاد اسالمی و روسای‬ ‫فرهنگس��تان‌های هنر‪ ،‬زبان و ادبیات فارس��ی و علوم‬ ‫پزش��کی نیز حضور داش��تند‪ ،‬دبیرکل ش��ورای عالی‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری گزارشی از رویکرد دبیرخانه‬ ‫و اقدامات انجام شده درباره مناطق ویژه علم و فناوری‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت همچنی��ن اس��تانداران آذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬یزد و بوشهر هرکدام‬ ‫ب��ه ارائ��ه گزارش��ی از ضرورت‌های تاس��یس منطقه‬ ‫ویژه عل��م و فناوری‪ ،‬مصوبه‌ه��ای قانونی و حقوقی و‬ ‫ظرفیت‌های اس��تانی خود برای این منظور پرداختند‬ ‫و اقدامات انجام ش��ده به‌منظور مدیریت و سازماندهی‬ ‫ظرفیت‌ها و ظرفیت‌های موجود را تشریح کردند‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن جلس��ه پیش‌نویس مصوب��ات مورد‬ ‫نیاز برای توس��عه مناطق ویژه عل��م و فناوری که در‬ ‫کمیس��یون دائمی ش��ورا به تایید رس��یده بود‪ ،‬مورد‬ ‫بح��ث و تب��ادل نظر ق��رار گرفت و پس از بررس��ی و‬ ‫طرح دیدگاه‌های مختلف این پیش��نهادات به تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵‬درصدی‬ ‫ضریب جینی‬ ‫ق برای مصرف‌کنندگان‬ ‫مشو ‌‬ ‫خودرو برقی‬ ‫‪۶۰‬درصد اقتصاد‬ ‫مالیات نمی‌دهد‬ ‫یارانه ‪۹۰‬درصدی به دارو‬ ‫درصورت تامین بودجه‬ ‫ریی��س مرک��ز آم��ار ایران با اش��اره ب��ه کاهش‬ ‫‪ ۵‬درص��دی ضریب جین��ی در کش��ور گفت‌‪ :‬این‬ ‫ضریب که ش��اخص توزیع درآمد خانوارهاست‪ ،‬از‬ ‫‪ ۴۱‬درصد در س��ال ‪ ۸۸‬به ‪ ۳۶‬درصد در س��ال ‪۹۲‬‬ ‫کاهش یافته که به معنای حرکت به سمت عدالت‬ ‫اقتصادی و اجتماعی اس��ت‪ .‬عادل آذر‪ ،‬در مصاحبه‬ ‫ب��ا خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود‌‪ :‬ضریب جینی‬ ‫در ش��هرها با ‪ 4‬درصد کاه��ش از ‪ 39‬به حدود ‪36‬‬ ‫درصد و در روس��تاها با ‪ 6‬درص��د کاهش از ‪ 38‬به‬ ‫‪ 32‬درصد رس��یده اس��ت‪ .‬رییس مرکز آمار ایران‬ ‫گفت‌‪ :‬نسبت درآمد ‪ 20‬درصد ثروتمندترین به ‪20‬‬ ‫درص��د فقیرترین جمعیت از ‪ 9‬برابر در س��ال ‪88‬‬ ‫به ‪6/5‬برابر در س��ال ‪ 92‬کاهش یافته است‪ .‬رییس‬ ‫مرکز آمار ایران اف��زود‌‪ :‬در حالی ضریب جینی در‬ ‫ایران به ‪ 36‬درصد کاهش یافته که این شاخص در‬ ‫امریکا باالی ‪ 40‬درصد است‪ .‬وی تصریح کرد‌‪ :‬این‬ ‫روند نشان می‌دهد اهداف برنامه چهارم و پنجم در‬ ‫کاهش ضریب جینی محقق ش��ده است و تا پایان‬ ‫برنامه پنجم به شاخص بهتری هم خواهیم رسید‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت کشور‬ ‫ب��ا بیان اینکه دول��ت در حال حاضر با حذف س��ود‬ ‫بازرگانی گمرکی گام جدی در زمینه تسهیل واردات‬ ‫خودرو برقی در کش��ور برداشته است‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان‬ ‫محیط زیست مش��وق‌هایی را برای مصرف‌کنندگان‬ ‫خ��ودرو برقی در نظر می‌گیرد‪ .‬معصومه ابتکار دیروز‬ ‫در حاش��یه رونمایی از خودرو برقی سارینا در محل‬ ‫س��ازمان محیط زیس��ت در گفت‌وگو با ایرنا‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫س��ازمان محیط زیست در تالش اس��ت با همکاری‬ ‫دول��ت و صندوق‌ه��ای مرتبط مش��وق‌هایی را برای‬ ‫مصرف‌کنندگان خودروها و موتورس��یکلت‌های برقی‬ ‫غیرآالین��ده در نظر گیرد‪ .‬وی یک��ی از الزامات مهم‬ ‫برای تشویق مردم به منظور استفاده از وسایط نقلیه‬ ‫برقی به‌ویژه در کالنش��هرها را ارائه تسهیالت خرید‬ ‫عنوان کرد‪ .‬رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫گفت‪ :‬به‌طور حت��م مبارزه با آلودگی هوا به خصوص‬ ‫در ش��هرهای ب��زرگ نیازمند اعمال اس��تانداردهای‬ ‫س��ختگیرانه‌تری اس��ت‪ .‬ابت��کار در پایان اف��زود‪ :‬در‬ ‫برخورد با خودروهای غیراس��تاندارد‪ ،‬هیچ مماشاتی‬ ‫نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪۱۵‬درصد تجارت عراق در دست ایران‬ ‫رییس ات��اق مش��ترک بازرگانی ای��ران و عراق‬ ‫ب��ا بیان اینکه در دو س��ال اخیر ح��دود ‪۱۵‬درصد‬ ‫تج��ارت عراق در دس��ت ایران بوده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پارس��ال صادرات ایران به عراق حدود ‪ ۱۳‬میلیارد‬ ‫دالر ب��ود ک��ه می‌تواند این رقم را ب��ه ‪ ۲۵‬میلیارد‬ ‫دالر برس��اند‪ .‬به گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬یحیی‬ ‫آل‌اسحاق در همایش فرصت‌های ویژه اقتصادی و‬ ‫تج��اری ایران و عراق تصریح کرد‪ :‬عزم مس��ئوالن‬ ‫دو کشور بر توس��عه روابط به‌ویژه روابط اقتصادی‬ ‫و تجاری اس��ت‪ .‬وی اف��زود‌‪ :‬در یک ماه آینده یک‬ ‫هیات بزرگ به ریاست معاون اول رییس‌جمهور به‬ ‫عراق سفر می‌کند تا مشکالت اساسی تجارت ایران‬ ‫و عراق رفع شود‪.‬‬ ‫آل‌اس��حاق با بیان اینکه باید مبادالت دو کشور‬ ‫به صورت کالن انجام ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬به‌تدریج باید‬ ‫مبادالت ما از مبادالت مرزی به سطح کالن تکامل‬ ‫یابد و شرکت‌های ایرانی در مناقصات بزرگ عراق‬ ‫حضوری فعال داشته باشند‪.‬‬ ‫وی از حمای��ت اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و‬ ‫عراق از تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی در صادرات‬ ‫کاال و خدمات فنی و مهندس��ی به عراق خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬بای��د از فرصت پیش‌آم��ده بیش از پیش‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫قاس��می دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران‬ ‫و عراق با اشاره به ظرفیت‌های فراوان در دو کشور‬ ‫برای توس��عه مبادالت تجاری گفت‪ :‬عراق کش��ور‬ ‫ثروتمندی اس��ت و قابلیت‌های بسیار زیادی دارد‬ ‫که باید از آن استفاده بهینه کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نگاه سنتی به صادرات در دولت‬ ‫باید تغییر یابد‪ ،‬افزود‪ :‬اینکه ما قبال تنها صادرکننده‬ ‫نفت و وارد‌کنن��ده هم��ه نیازمندی‌هایمان بودیم‬ ‫تغییر یافته اس��ت و امروز ش��رایط بسیار متحول‬ ‫ش��ده و در این شرایط نیازمند تغییر نگاه دولت به‬ ‫صادرات هستیم‪.‬‬ ‫قاسمی با اشاره به تجربه موفق یکی از شرکت‌های‬ ‫تولید مواد لبنی در صادرات ‪ 700‬میلیون دالری به‬ ‫عراق‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه هم‌اینک در سفره تقریبا‬ ‫همه عراقی‌ها محصوالت ای��ن کارخانه مواد لبنی‬ ‫وجود دارد و این نش��ان می‌دهد که اگر کار اصولی‬ ‫شود می‌توان بازارهای عراق را به دست آورد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بازار ل��وازم خانگی‪ ،‬پوش��اک و مواد‬ ‫غذای��ی در ع��راق می‌توان��د زمینه‌س��از صادرات‬ ‫محصوالت ایرانی باشد‪ ،‬اگر دید ما نسبت به عراق‬ ‫بلندمدت باش��د‪ .‬قاس��می با بی��ان اینکه برخالف‬ ‫آنچه تبلیغ می‌ش��ود به غیر از مناطق در تس��لط‬ ‫داعش اکثر مناطق عراق مانند اس��تان‌های جنوبی‬ ‫و کردس��تان عراق از امنیت خوبی برخوردار است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید به عراق به دید یک بازار بلندمدت نگاه‬ ‫ک��رد‪ .‬وی از صاحبان کارخانه‌های مختلف کش��ور‬ ‫خواس��ت با ایج��اد کارخانه‌های مش��ترک و ایجاد‬ ‫خط��وط مونتاژ در ع��راق زمینه صادرات بیش��تر‬ ‫خدمات فنی و مهندسی را مهیا کنند‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون تلفی��ق ب��ه موضوع‬ ‫معافیت‌های مالیاتی مطرح در این کمیس��یون‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ ۶۰ :‬درصد اقتصاد کش��ور‬ ‫مالیات نمی‌دهد که ‪ ۴۰‬درصد آن معافیت‌های‬ ‫قانون��ی مالیاتی اس��ت و ‪ ۲۰‬درص��د دیگر فرار‬ ‫مالیاتی اس��ت‪ .‬به گزارش واح��د مرکزی خبر‪،‬‬ ‫محمدمه��دی مفت��ح گفت‪ :‬رق��م درآمد ارزی‬ ‫کش��ور حاصل از فروش نفت در س��ال ‪،1393‬‬ ‫‪ 65‬ه��زار میلیارد تومان بوده و در الیحه س��ال‬ ‫‪ 70 ،1394‬هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مفتح همچنین درآمده��ای گمرکی در‬ ‫س��ال ‪ 1393‬را ‪ 11‬هزار میلی��ارد تومان اعالم‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬این می��زان برای س��ال ‪،1394‬‬ ‫‪ 13‬هزار و ‪ 500‬میلیارد تومان پیش‌بینی شده‬ ‫است‪ .‬س��خنگوی کمیس��یون تلفیق همچنین‬ ‫درآمدهای مالیاتی را که در سال ‪ 1393‬محقق‬ ‫خواهد شد‪ 70 ،‬هزار میلیارد تومان اعالم کرد و‬ ‫افزود‪ :‬پیش‌بینی این درآمدها در س��ال ‪،1394‬‬ ‫‪ 86‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫وزیر بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و آموزش پزش��کی گفت‪:‬‬ ‫اگر بودجه س��ال آینده دچار تالطم و اش��کال نشود‪،‬‬ ‫کم��ک ما در بخش دارویی حتم��ا بیش از یارانه ‪۹۰‬‬ ‫درصدی دولت که تاکنون بوده اس��ت‪ ،‬خواهد بود‪ .‬به‬ ‫گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬دکتر سیدحسن هاشمی‬ ‫در حاشیه افتتاح نخستین بخش نسل جدید تعیین‬ ‫توالی‌های ژنتیکی در موسس��ه پزشکی نسل امید در‬ ‫جمع خبرن��گاران درباره خدمات دول��ت به بیماران‬ ‫صعب‌العالج گف��ت‪ :‬نهایت تالش‌مان آرامش بیماران‬ ‫صعب‌العالج و خانواده‌های آنهاس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬سال‬ ‫آینده در کش��ور مراکزی ب��رای بیماران صعب‌العالج‬ ‫مش��خص خواهد ش��د که خدمات جامع به بیماران‬ ‫مبتال به سرطان از جمله شیمی‌درمانی و اشعه‌درمانی‬ ‫ارائه خواهند کرد‪ .‬وزیر بهداشت این خدمت را حداقل‬ ‫کار دولت در س��ال آینده ب��رای بیماران صعب‌العالج‬ ‫ی امسال ما در ایجاد‬ ‫برش��مرد و گفت‪ :‬س��رمایه‌گذار ‌‬ ‫زیرساخت‌هاس��ت‪ .‬هاش��می افزود‪ :‬آزمایش��گاه نسل‬ ‫جدی��د تعیین توالی‌ه��ای ژنتیکی یک��ی از خدمات‬ ‫جدیدی اس��ت که در کش��ور و بلکه در منطقه برای‬ ‫تشخیص اختالالت ژنتیکی جنین بی‌نظیر است‪.‬‬ ‫صعود رتبه جهانی ایران در تجارت‬ ‫عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بی��ان اینکه وضعیت تج��ارت کاال در‬ ‫ای��ران بهب��ود یافته و رتب��ه جهانی ای��ران صعود‬ ‫هفت‌پل��ه‌ای را تجرب��ه می‌کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬رویکرد‬ ‫دول��ت یازدهم در حوزه صادرات به‌ویژه در مناطق‬ ‫م��رزی‪ ،‬رتبه جهانی تجارت در ای��ران را با صعود‬ ‫همراه کرد‪.‬‬ ‫ابراهیم نکو در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به اینکه‬ ‫به‌زودی پیش‌نویس قانون تجاری‌سازی در مجلس‬ ‫نهایی می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬تجاری‌س��ازی در بیش��تر‬ ‫کشورها به قانون تبدیل شده و در ایران نیز دولت‬ ‫و مجلس مصمم هس��تند که این قانون به‌سرعت‬ ‫نهایی ش��ود تا بتوان��د زمینه بروز اس��تعدادهای‬ ‫تجاری را فراهم کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت یازدهم با تجدیدنظرهایی‬ ‫در رویکرد گمرک موفق شد تا حدود زیادی موانع‬ ‫س��ر راه تج��ارت کش��ور را ب��ردارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫الکترونیکی کردن گمرکات اصلی با عنوان سامانه‬ ‫یکپارچه گمرکی‪ ،‬اس��تفاده از فناوری‌های نوین و‬ ‫حمایت دولت از تسهیل فرآیند گمرکی در کشور‬ ‫مواردی بود که با تاکی��د رییس‌جمهوری اجرایی‬ ‫شد و به کاهش رتبه ایران کمک کرد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با بی��ان اینکه پیش از این‪،‬‬ ‫اخ��ذ مجوز ب��رای ص��ادرات و واردات ب��ا معطلی‬ ‫بیش��تری همراه بود‪ ،‬اف��زود‪ :‬درحال حاضر بخش‬ ‫زی��ادی از این موانع با الکترونیکی ش��دن گمرک‬ ‫برطرف شده است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬در حال حاض��ر گمرک‪ ،‬فضای‬ ‫کس��ب‌وکار را در ح��وزه تجارت خارج��ی بهبود‬ ‫بخش��یده و زم��ان و هزین��ه تج��ارت را کاه��ش‬ ‫داده به‌طوری‌ک��ه واردکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫در ش��رایط مناس��ب‌تری کار خ��ود را انج��ام‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود‪ :‬تحریم‌ها‬ ‫عالوه بر اثراث منفی‪ ،‬تبعات مثبت بسیاری داشت‬ ‫و باعث ش��د ما در شرایط سخت آزموده‌تر شده و‬ ‫کاالها و محصوالت ایرانی کیفی‌تری را صادر کنیم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه صعود رتب��ه جهانی ایران در‬ ‫ح��وزه تجارت بیانگ��ر وجود اس��تعدادهای بالقوه‬ ‫در کش��ور اس��ت‪ ،‬بر لزوم نهادینه ک��ردن امید و‬ ‫خودب��اوری در مردم ب��ا ارائه تصویری روش��ن از‬ ‫آینده‪ ،‬تقوی��ت توانایی‌های تج��اری و تجدیدنظر‬ ‫اساسی در قوانین گذشته تاکید کرد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت؛ تجارت کاال در سال گذشته‬ ‫رتبه ‪ 155‬را کس��ب و در سال‌جاری به رتبه ‪148‬‬ ‫ارتقا پیدا کرد‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫چینی‌ها آخرین گزینه روی میز خودروسازان‬ ‫شناورهای گردشگری؛ گنج پنهان ناوگان دریایی‬ ‫ارائه نظرات بخش خصوصی برای تدوین برنامه ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناسان با بررسی تاثیر کاهش قیمت نفت روی بخش‏های مولد کشور تاکید کردند‬ ‫بار کسری بودجه روی دوش صنعت نباشد‬ ‫ش�کوفه حبیب‏زاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬کاه��ش قیمت جهانی نفت بی‏توجه به‬ ‫تاثی��ر منفی خود بر بخش‏ه��ای مختلف اقتصادی به کار خ��ود ادامه می‏دهد‪.‬‬ ‫س��یر نزولی قیمت جهانی نفت‪ ،‬ضرورت انتخاب جایگزین را یادآور می‏ش��ود‪.‬‬ ‫در ای��ن میان تاثیر این کاهش قیم��ت را روی بخش‏های مولد اقتصاد به ویژه‬ ‫صنعت مورد بررس��ی قرار دادیم که با نگاهی به اظهارنظرهای فعاالن صنعتی‬ ‫به خوبی می‏توان مشاهده کرد که نگرانی از آینده جبران کسری بودجه دولت‬ ‫از طری��ق دریافت مالیات از بخش‏های تولیدی کش��ور بیش از تاثیر منفی این‬ ‫مس��ئله بر تولید‪ ،‬افکار تولیدکنندگان را مش��وش کرده است‪ .‬هرچند که وزیر‬ ‫ام��ور اقتصاد و دارایی در جمع فع��االن اقتصادی این نگرانی را تا حدود زیادی‬ ‫برطرف و تاکید کرد که دولت برنامه‌ای برای افزایش مالیات بخش تولید ندارد‪.‬‬ ‫ام��ا با این حال همچنان نگرانی کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر صنعت بر دل‬ ‫صنعتگران چنگ می‌زند‪.‬‬ ‫‹ ‹حق بخش تولید فدای بخش‏های دیگر شد‬ ‫احم��د پورفالح‪ ،‬رییس کمیس��یون صنایع اتاق ای��ران در گفت‏وگو با‬ ‫گفت‌‪ :‬وقتی ش��رایط درآمدی دولت خوب بود و مشکل کسری بودجه نداشت‪،‬‬ ‫حق بخش مولد اقتصادی کش��ور پرداخت نش��د‪ .‬در س��ال ‪ 1390‬که هدفمند‬ ‫کردن یارانه‏ها عملیاتی ش��د هنوز دولت با مش��کل تحریم‏ها به ش��کل جدی‬ ‫مواج��ه نبود و از طرفی درآمد نفتی نیز باال ب��ود‪ ،‬این در حالی بود که با گران‬ ‫کردن قیمت حامل‏های انرژی سهم ‪30‬درصدی تولید پرداخت نشد و تا امروز‬ ‫نیز حق بخش تولید فدای بخش‏های دیگر شده است‪ ،‬به ویژه در بودجه جاری‬ ‫و سازمان‏های عمومی‪ ،‬اما در مقابل‪ ،‬بخش خصوصی سهمی از آن نبرد ‏ه است‪.‬‬ ‫پورفالح افزود‪ :‬حال که با کاهش قیمت جهانی نفت روبه‌رو هستیم و تحریم‏ها‬ ‫نیز همچنان باقی است‪ ،‬شرایط بدتر از گذشته خواهد شد‪ .‬دولت حتی در سال‬ ‫گذش��ته که نف��ت ‪ 85‬دالری را مبنای بودجه‏ریزی خود کرده بود‪ ،‬با کس��ری‬ ‫بودج��ه مواجه بود‪ .‬حال که درآمدهای نفتی به یکباره به نصف این رقم تقلیل‬ ‫یافته است‪ ،‬به‏طور قطع نیمی از بودجه را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون صنایع اتاق ایران تصریح کرد‪ :‬بخش خصوصی توقع ندارد‬ ‫که منفعتی نصیبش ش��ود‪ ،‬اما حداقل این توقع وجود دارد که فش��ار بیشتری‬ ‫متوجه بخش‏های مولد نش��ود‪ ،‬زیرا دولت اغلب در شرایط کسری بودجه اهرم‬ ‫مالیات و عوارض را جایگزین درآمدهای نفتی کرده و س��عی می‏کند از طریق‬ ‫واحدهای تولیدی که هنوز با توجه به ش��رایط س��خت کنونی پابرجا هستند‪،‬‬ ‫کسری بودجه خود را تامین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت هزینه‏های خود را تعدیل کند‬ ‫وی در قالب پیشنهادی برای جبران کسری بودجه دولت اظهار کرد‪ :‬پیشنهاد‬ ‫می‏کنم دولت این فش��ار را ب��ه بخش خصوصی مولد باقیمان��ده وارد نکرده و‬ ‫هزینه‏ه��ای اضافی خود را تعدیل کند‪ .‬دولت می‏تواند برای کس��ری بودجه از‬ ‫طری��ق کاهش بودجه‏ه��ای نهاد‏های عمومی‪ ،‬هزینه‏ه��ای عمرانی غیرضروری‬ ‫در اس��تان‏ها و کاهش هزینه‏های اضافی وزارتخانه‏ها اقدام کرده و ش��جاعت به‬ ‫خرج داده و نس��بت به حذف یارانه نقدی اقدام کند‪ ،‬زیرا پرداخت یارانه نقدی‬ ‫دستاوردی که دولت در پی آن بود را به دنبال نداشت و از سویی به بخش‏های‬ ‫دیگر از جمله اشتغال زیان وارد کرد‪ ،‬زیرا با اجرای این طرح‪ ،‬برخی از واحدهای‬ ‫کوچک تولیدی تعطیل ش��د زیرا این باور در مردم به وجود آمده بود که یارانه‬ ‫نقدی می‏تواند کفاف درآمد خانواده‏ها را بدهد!‬ ‫پورفالح ادامه داد‪ :‬از سویی دولت می‏تواند برای جایگزینی درآمدهای نفتی‪،‬‬ ‫راهکارهای مختلفی پیش��ه کند‪ .‬به‏عن��وان مثال با توجه ویژه به گردش��گری‬ ‫می‏توان این صنعت را جایگزین درآمدهای نفتی کرد زیرا این قابلیت به سبب‬ ‫پیشینه تاریخی کشور و همین‌طور اقلیم متنوع ایران وجود دارد‪ .‬به این دلیل‬ ‫روان‏س��ازی در جذب توریسم می‏تواند یکی از بهترین گزینه‏ها برای جذب ارز‬ ‫بی‏دردسر به کشور باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فشار مالیاتی بر صنایع‬ ‫مهدی پورقاضی‪ ،‬نایب‏رییس کمیس��یون صنع��ت و معدن اتاق تهران نیز در‬ ‫گفت‌‪ :‬کسری بودجه و محدود شدن پروژه‏های عمرانی کشور‬ ‫گفت‏وگو با‬ ‫از جمله نخستین تاثیرات کاهش قیمت جهانی نفت خواهند بود که در پی آن‬ ‫فشار مالیاتی بر صنایع وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫پورقاضی افزود‪ :‬از آنجایی که بس��یاری از صنایع مبتنی بر اس��تفاده از یارانه‬ ‫انرژی هس��تند با کاهش قیمت نفت‪ ،‬قدرت رقابت آنها کاهش می‏یابد‪ .‬در این‬ ‫شرایط اختالف قیمت انرژی صنایع داخل و خارجی ناچیز شده و قدرت رقابتی‬ ‫کاه��ش می‏یابد‪ .‬به این ترتیب قیمت اق�لام مبتنی بر انرژی مانند برق‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫سیمان‪ ،‬صنایع پتروشیمی و ‪ ...‬قدری کاهش یافته و در چنین شرایطی قدرت‬ ‫رقابت کاالی تولید داخل و کاالی خارجی بسیار کاهش می‏یابد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‌‪ :‬این مسئله می‏تواند فرصتی باشد تا موضوع انرژی ارزان یکبار‬ ‫برای همیشه در اقتصاد ایران حل شده و به قیمت جهانی نزدیک شود و یارانه‬ ‫انرژی نیز کنار گذاش��ته ش��ود‪ ،‬البته این اتفاق کاملا وابس��ته به این است که‬ ‫مسئوالن دولتی تمایل دارند چنین اتفاقی بیفتد یا خیر‪.‬‬ ‫نایب‏ریی��س کمیس��یون صنعت و معدن ات��اق تهران تصریح ک��رد‪ :‬این امر‬ ‫می‏تواند بهان ‏ه ای باشد تا صنایع کشور به‏ویژه صنایع بزرگ که مبتنی بر رانت‬ ‫هستند‪ ،‬جراحی شده و مانند باقی صنایع در جهان رقابتی شوند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫باید دید کدام صنایع خواهند ماند و کدام صنایع حذف خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف برخی صنایع با کاهش قیمت نفت‬ ‫وی ادامه داد‌‪ :‬این اتفاق س��بب خواهد ش��د تا صنای��ع مبتنی بر رانت دچار‬ ‫مشکل ورشکس��تگی و کاهش تولید شوند‪ ،‬اما در مقابل صنایعی که روی پای‬ ‫خود هس��تند به کار خود ادامه دهند‪ ،‬اما به هر ترتیب در این دوره با مس��ئله‬ ‫ح��ذف برخی صنایع روب��ه‌رو خواهیم بود‪ .‬پورقاضی با اش��اره به اینکه هرچند‬ ‫قیمت مواد اولیه وارداتی که وابسته به نفت هستند کاهش خواهد یافت‪ ،‬اما این‬ ‫امر تنها مربوط به صنایع داخل نبوده و شرایطی یکسان با صنایع دیگر کشورها‬ ‫خواهد بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در نتیجه نفع خاصی برای رقابت با صنایع خارجی عاید‬ ‫صنایع داخلی نمی‏ش��ود‪ ،‬مگر صنایعی که رقابتی نبوده و تنها برای بازار داخل‬ ‫تولید می‏کنند‪ ،‬مانند صنایع پرحجم یا صنعت ساختمان‪.‬‬ ‫با توجه به اظهار نظر کارشناس��ان به نظر می‏رسد باید در انتظار تاثیر منفی‬ ‫کاهش قیمت نفت بر صنایع باشیم‪ ،‬زیرا کسری بودجه گریبان صنعت را خواهد‬ ‫گرف��ت‪ .‬مگر اینکه دولت برای جایگزینی درآمدهای نفتی اقدامات دیگری جز‬ ‫مالیات بر بخش‏های مولد را در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫آب‪ ،‬برق و گاز خانوارهای کم‌مصرف رایگان می‌شود‬ ‫تسنیم ‪ -‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه الیحه رفع موانع‬ ‫تولید یکش��نبه آینده به صحن علنی می‌رود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در یکی از الحاقیه‌های این‬ ‫الیحه دولت برای خانوارهای کم‏مصرف سیاس��ت ارائ��ه رایگان آب‪ ،‬برق و گاز را‬ ‫در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا فوالدگر با اش��اره به اینکه با تصویب م��اده ‪ ۸‬الیحه رفع موانع تولید‬ ‫بخش زیادی از مش��کالت تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیالت بانکی برطرف‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براس��اس این ماده بانک مرکزی مکلف اس��ت از طریق‬ ‫تمامی بانک‌ها و موسس��ات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درباره درخواس��ت‬ ‫متقاضی متناس��ب ب��ا بازپرداخت هر بخش از تس��هیالت پرداختی به واحدهای‬ ‫تولیدی نس��بت به آزاد‌س��ازی وثیقه‌های مازاد یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان‬ ‫باقیمانده تسهیالت اقدام کند‪ .‬البته انتخاب وثیقه باقیمانده برای تضمین با بانک‬ ‫هم اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در یکی از الحاقیه‌های این الیحه دولت برای آن‌دس��ته از‬ ‫خانوارهای��ی ک��ه پایین‏تر از حد مجاز آب‪ ،‬برق و گاز اس��تفاده می‌کنند تدابیری‬ ‫از‌جمله ارائه رایگان آنها را در دس��تورکار خود دارد‪ .‬این عضو کمیس��یون صنایع‬ ‫مجلس با تاکید بر اینکه اجرای این سیاس��ت تش��ویقی باعث می‌ش��ود تا حجم‬ ‫مص��رف آب‪ ،‬ب��رق و گاز کاهش و س��طح درآمدی دولت ه��م افزایش پیدا کند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بخش تولید انتظار دارد الیحه رفع موانع تولید به قانون تبدیل و به‬ ‫نحو مناسبی در دستورکار مسئوالن انجام شود‪.‬‬ ‫نحوه تخصیص منابع بودجه متفاوت شود‬ ‫رییس کمیس��یون س��رمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگان��ی تهران درباره‬ ‫صحبت‌ه��ای وزیر اقتصاد مبنی‌بر اینکه تصمیمی ب��ر کاهش قیمت نفت به ‪۴۰‬‏‬ ‫دالر در بودجه سال آینده گرفته نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬منطقی نیست که در شرایط‬ ‫فعل��ی همچنان قیمت نفت را ‪ ۷۲‬دالر در نظ��ر بگیریم‪ .‬محمدمهدی رییس‌زاده‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر همچنان قیمت نفت حدود ‪ ۴۰‬دالر باش��د‪ ،‬مابه‌التفاوت این عدد‬ ‫تا ‪ ۲‬‏‪ ۷‬دالر با توجه به درصد وابستگی بودجه به نفت بسیار بیشتر خواهد شد‪ ،‬به‬ ‫این معنی که بودجه سال آینده با کسری بیشتری مواجه می‌شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر روند فعلی ادامه داش��ته باش��د مجبور می‌ش��ویم بودجه‬ ‫جدیدی ارائه دهیم و بهتر اس��ت از همین ابتدا مدل بودجه منعطف‌تری طراحی‬ ‫کنیم‪ .‬بودجه‌ای که بتواند با مفروضات مختلف باز و بس��ته ش��ود؛ یعنی با فرض‬ ‫نفت ‪۴۰‬دالری یک ش��یو ‌ه سرمایه‌گذاری و هزینه درنظر گرفته شود و در گزینه‬ ‫دوم اگ��ر قیم��ت نفت ب��ه ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬دالر برس��د در آن‌صورت مجل��س می‌تواند‬ ‫مجوز‌های دیگ��ری بدهد و باید مکانیزم این فاصله پیش‌بینی ش��ود‪ .‬رییس‌زاده‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬به همین منظور خ��رج کردن بودجه باید متفاوت باش��د؛ بنابراین از‬ ‫س��وی تصمیم‌گیران تحول و جسارتی الزم است‪ .‬البته این‌کار تنها توسط دولت‬ ‫امکان‌پذیر نیس��ت‪ .‬در ای��ن مرحله دولت و مجلس باید ب��ا همفکری یکدیگر به‬ ‫نقطه‌ای کارشناسی مشخصی برس��ند‪ .‬رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین‬ ‫مالی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر روند کاهش قیمت نفت ادامه‌دار باشد‬ ‫و در حدود ‪ ۴۰‬دالر باقی‌بماند به‌طور قطع در بودجه س��ال آینده اثر‌گذار اس��ت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬بودجه دچار کس��ری فاحش‌تری خواهد ش��د‪ ،‬از این جهت باید سراغ‬ ‫راهکارهای جدیدی برویم و ضرورت دارد که بار دیگر بودجه‌ریزی انجام شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گرانی فناوری‬ ‫و کمبود قطعه‌ها‬ ‫با کاهش قیمت نفت‬ ‫محمدقلی یوسفی‬ ‫استاد مدیریت صنعتی دانشگاه عالمه‬ ‫کاه��ش قیم��ت نفت در دو ماه اخیر س��بب ش��ده‬ ‫ت��ا بخش‏های مختل��ف اقتصادی کش��ور از آن متاثر‬ ‫ش��وند‪ .‬نخستین تاثیر این کاهش جهانی قیمت نفت‪،‬‬ ‫کس��ری بودجه و به تبع آن کاهش س��هم بخش‏های‬ ‫مولد اقتصادی که تاثیر مس��تقیم بر توسعه کشور در‬ ‫بلندمدت دارند به نفع هزینه‏های جاری دولت خواهد‬ ‫بود‪ .‬تجربه نش��ان داده است که محدودیت‏های ارزی‬ ‫به دلی��ل کاهش درآمده��ای ارزی ناش��ی از فروش‬ ‫نف��ت‪ ،‬هم��واره بودجه‏ه��ای عمران��ی را کاهش داده‬ ‫و از بودجه‏های��ی که برای توس��عه بلندمدت کش��ور‬ ‫حائز اهمیت اس��ت‪ ،‬کاس��ته اس��ت‪ .‬درواقع دولت در‬ ‫ای��ن مواقع اغلب فش��ار را روی بخش‏های صنعتی یا‬ ‫زیرس��اختی می‏گذارد و از این طریق س��عی می‏کند‬ ‫هزینه‏ه��ای ج��اری خود را جب��ران کن��د و این امر‬ ‫درجازدگ��ی و عقب‏ماندگی کش��ور را به‌دنبال خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬بنابراین به عقیده من این امر تاثیر معکوسی‬ ‫روی اقتصاد کش��ور‪ ،‬تولید و اشتغال و رشد اقتصادی‬ ‫خواهد گذاشت‪ .‬ازسویی از آنجا که صنعت به واردات‬ ‫قطعه‌های ماش��ین‏آالت برای تامی��ن تقاضای داخلی‬ ‫وابس��ته اس��ت‪ ،‬کاهش قیمت جهانی نفت به معنای‬ ‫کاهش عرضه کاالی واس��طه‏ای‪ ،‬گران شدن فناوری و‬ ‫کمبود قطعات خواهد بود‪ .‬وقتی درآمد دولت کاهش‬ ‫می‏یاب��د‪ ،‬قدرت خری��د مردم نیز به تب��ع آن کاهش‬ ‫می‏یابد‪ ،‬در نتیجه با کوچک‌ش��دن اندازه بازار داخلی‬ ‫مواج��ه خواهیم ش��د‪ .‬بنابراین این ام��ر هم در طرف‬ ‫عرضه و هم ازس��وی تقاضا در بخش صنعت اثر منفی‬ ‫خواهد گذاشت و این مسئله بر مشکالت قبلی بخش‬ ‫صنع��ت می‏افزای��د‪ .‬از طرفی از آنجای��ی که ایران در‬ ‫سطح بین‏المللی تعیین‏کننده قیمت کاالها و خدمات‬ ‫وارداتی به داخل کشور نیست‪ ،‬بلکه تنها خریدار است‪،‬‬ ‫نمی‏توان��د از کاهش جهانی قیمت نف��ت برای خرید‬ ‫کاالهای واس��طه‏ای بهره ببرد‪ ،‬زی��را با توجه به اینکه‬ ‫همه کش��ورها صادرکننده نفت نیستند و نفت بخشی‬ ‫از عنصرهای تش��کیل‏دهنده هزینه تولید آنهاس��ت‪،‬‬ ‫بنابراین با کاهش قیمت نفت س��ود تولیدکننده‏های‬ ‫خارج��ی افزایش می‏یاب��د اما این ب��ه معنای کاهش‬ ‫قیمت محصوالت صادراتی آنها نیست‪ ،‬زیرا کشورهای‬ ‫عرضه‏کننده کاالهای س��رمایه‏ای و واسطه‏ای محدود‬ ‫ی که متقاضیان و خریداران کاالهای‬ ‫هس��تند‪ ،‬درحال ‏‬ ‫واس��طه‏ای زیاد ب��وده و این انحص��ار همچنان حفظ‬ ‫می‏ش��ود‪ .‬واقعیت این اس��ت که اقتصاد در ش��رایط‬ ‫بحرانی قرار دارد و این بحران ناش��ی از بی‌توجهی به‬ ‫بخش‌های تولید به‌ویژه صنعت اس��ت و فراهم‌نکردن‬ ‫امکانات و زیرساخت‌های الزم برای بخش خصوصی از‬ ‫یک‌طرف و مش��کل تحریم‌ها از طرف دیگر‪ ،‬شرایطی‬ ‫را ایجاد کرده که ضرورت دارد س��همیه تولید بنگاه‌ها‬ ‫افزایش یاب��د‪ .‬بنابراین باید از منابع صندوق توس��عه‬ ‫ملی‪ ،‬بخش��ی را به بخش تولید اختصاص داد‪ .‬هرچند‬ ‫این تخصیص بسیار مطلوب خواهد بود‪ ،‬اما این امر به‬ ‫هیچ عنوان جایگزینی برای س��ایر سیاست‌ها از‌جمله‬ ‫مناب��ع بانکی ی��ا فراهم‌کردن زیرس��اخت‌ها و قوانین‬ ‫و مق��ررات یا رف��ع بوروکراس��ی برای بهب��ود فضای‬ ‫کسب‌وکار نخواهد بود‪ .‬با توجه به بحران رکود تورمی‬ ‫ک��ه وجود دارد و روزبه‌روز نیز تش��دید می‌ش��ود و از‬ ‫طرفی قیمت نفت که روزبه‌روز کاهش می‌یابد‪ ،‬بدیهی‬ ‫اس��ت که دولت به صندوق توسعه ملی مراجعه کند‪،‬‬ ‫به هر‌حال نباید منابع را در این شرایط حبس کرد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫انتصاب در شورای راهبردی‬ ‫توسعه مدیریت‬ ‫ش�اتا‪ -‬با صدور احکام جداگانه از سوی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬دبی��ر و ‪6‬ت��ن از اعضای ش��ورای‬ ‫راهبردی توس��عه مدیری��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تعیین ش��دند‪ .‬در احکام صادر ش��ده از سوی‬ ‫محمدرضا نعم��ت‏زاده «علی یزدانی» معاون توس��عه‬ ‫مدیری��ت‪ ،‬منابع و امور اس��تان‏ها به‏عنوان دبیر و عضو‬ ‫شورا‪« ،‬حس��ین ابویی‏مهریزی» معاون طرح و برنامه‪،‬‬ ‫«علی‏اصغر توفیق» معاون آموزش و پژوهش و فناوری‪،‬‬ ‫«محمدرضا عبداللهی» مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد‬ ‫و پاسخگویی به ش��کایات‪« ،‬اصغر مصاحب‏نیا» رییس‬ ‫مرکز نوس��ازی و تحول اداری و «علینقی مش��ایخی»‬ ‫به‌عنوان عضو شورای راهبردی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تعیین شدند‪ .‬بر پایه این گزارش‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در متن احکام صادر شده تصریح کرده‬ ‫اس��ت‪ :‬انتظار دارم با مشارکت فعال و مساعی و تالش‬ ‫ویژه و استفاده از همکاری کارشناسان و صاحب‌نظران‬ ‫آگاه به مسائل اداری‪ ،‬صنعتی و بازرگانی با برنامه‏ریزی‬ ‫و برگزاری منظم جلس��ات ش��ورا‪ ،‬تصمیم‏های صحیح‬ ‫و اصول��ی در انجام امور محوله در پیش��برد برنامه‌ها و‬ ‫اصالح نظام اداری اتخاذ شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫کاهش هزینه‌های‬ ‫تولید برای افزایش‬ ‫رقابت‌پذیری‬ ‫آرمان خالقی‬ ‫عضو هیات‌مدیره خانه صنعت‬ ‫ب��ا توجه به مش��کالت کنونی صنع��ت خودرو و‬ ‫قطع��ات در تامی��ن هزینه‌ها‪ ،‬متاس��فانه هم‌اکنون‬ ‫هزینه تولید قطعه در داخل در مقایسه با قطعه‌های‬ ‫چینی رقم بسیار باالیی است‪ ،‬از این رو خودرو‌های‬ ‫داخ��ل در قیاس با خودروه��ای وارداتی موجود در‬ ‫بازار گران‌تر به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫بر این اساس برای تعریف نظام تعرفه‌ای در جهت‬ ‫حمایت از تولید اگر سیس��تم قطعه‌س��ازی کشور‬ ‫همچنان با روش قبل به کار خود ادامه دهد‪ ،‬به‌نظر‬ ‫می‌رس��د که ظرف چند س��ال آینده توان صادرات‬ ‫حت��ی یک خ��ودرو در خارج از مرزها نیز مش��کل‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در واقع برای افزایش رقابت‌پذیری خودروس��ازان‬ ‫و قطعه‌سازان باید به سمت کاهش قیمت تمام‌شده‬ ‫حرکت کرد که به‌طور یقین اس��تفاده از الگوی روز‬ ‫ی که در‬ ‫دنیا در ای��ن زمینه با توجه ب��ه مزیت‌های ‌‬ ‫ایران وجود دارد می‌تواند صنعت قطعه‌سازی ایران‬ ‫را در ساخت برخی از قطعه‌ها جهانی کند‪.‬‬ ‫هم‌اکنون هم��ه قطعات خ��ودرو از صفر تا ‪100‬‬ ‫را در یک کش��ور تولید نمی‌کنند‪ ،‬بنابراین با توجه‬ ‫به این ش��رایط برای تولید خودرو جهانی ایران نیز‬ ‫باید در س��اخت برخ��ی از قطعه‌ها ب��ه یک مزیت‬ ‫در جهان تبدیل ش��ود به عنوان نمونه در س��اخت‬ ‫قطعه‌های پالستیکی برای مزیت پتروشیمی که در‬ ‫ایران وج��ود دارد‪ ،‬باید تبدیل به یک قطب جهانی‬ ‫ش��ویم‪ .‬همچنین با توجه به توانایی صنعت خودرو‬ ‫و مزیت‌های��ی که در کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬صنعت‬ ‫قطعه‌س��ازی کشور در برخی از قطعه‌های خاص به‬ ‫عنوان قطبی در جهان مطرح خواهد شد‪.‬‬ ‫آنچه که امروز ازسوی نمایندگان مجلس در‌حال‬ ‫تصویب است‪ ،‬ادغامی از الیحه دولت برای رفع موانع‬ ‫تولید رقابت‌پذیر به همراه دو طرح دیگر نمایندگان‬ ‫مجل��س درباره رفع موانع تولی��د و الیحه خروج از‬ ‫رکود تورمی است که این ‪ 3‬طرح هم‌اکنون در قالب‬ ‫قانون رفع موانع تولید درحال بحث و بررسی است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس تعیین تکلیف بدهی‌های تسهیالت‬ ‫ارزی واحدهای تولی��دی و همچنین فرصتی برای‬ ‫استمهال تس��ویه بدهی‌های معوق تولیدکنندگانی‬ ‫که به علت رکود تورمی با مش��کل مواجه ش��دند‪،‬‬ ‫از‌جمله مصوبات اخیر مجلس برای رفع موانع تولید‬ ‫است‪ .‬با این حال به‌نظر می‌رسد رویکرد مجلس در‬ ‫این مدت تنها حمایت از تولید و رفع موانع در این‬ ‫بخش بوده اس��ت‪ ،‬اما آنچه ک��ه قانون مصوب کند‬ ‫به‌طور قط��ع ضمانت اجرای آن‪ ،‬خود قانون خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫آغاز تولید نخستین خودروی‬ ‫برقی‬ ‫ف�ارس‪ -‬مدیرعامل ش��رکت دیار خ��ودرو از آغاز‬ ‫تولید آزمایش��ی نخستین خودروی برقی در کشور‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬با نهایی شدن حمایت‌های دولتی‪،‬‬ ‫این خودرو سال آینده به تولید انبوه خواهد رسید‪.‬‬ ‫ی خانلو در حاش��یه مراس��م رونمایی از‬ ‫محمدتق�� ‌‬ ‫خودروی برقی س��ابرنیا اظهار ک��رد‪ :‬ظرفیت تولید‬ ‫س��ابرینای برق��ی در کش��ور س��االنه ‪ ۴۲‬ه��زار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬دس��تگاه اس��ت که در صورت مشخص شدن‬ ‫حمایت‌های دولتی‪ ،‬به تولید انبوه خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تولید آزمایش��ی سابرنیای برقی‬ ‫آغاز ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬دولت و به طور مشخص‪،‬‬ ‫وزارت نف��ت طب��ق بند «ق» قان��ون بودجه ‪ ۹۳‬از‬ ‫محل مصرف نک��ردن بنزین در خودروهای برقی و‬ ‫صرفه‌جویی حاص��ل از آن به تولید این محصوالت‬ ‫کمک خواهد ک��رد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬وزیر نیرو نیز‬ ‫برای ایجاد جایگاه سوخت‌رس��انی ب��ه خودروهای‬ ‫برق��ی وع��ده داده اس��ت‪ .‬مدیرعامل دی��ار خودرو‬ ‫با اش��اره به انج��ام مذاکره برای حمای��ت از تولید‬ ‫س��ابرینای برقی با وزارت نفت نی��ز گفت‪ :‬در همه‬ ‫کشورها از تولید خودروهای برقی حمایت می‌شود‬ ‫و در صورت اعمال این حمایت‌ها‪ ،‬قیمت خودروی‬ ‫برق��ی برای مصرف‌کننده کمی کمتر از خودروهای‬ ‫بنزینی خواهد بود‪ .‬همچنین در فاز نخس��ت برای‬ ‫استفاده از سابرینای برقی در ناوگان تاکسیرانی نیز‬ ‫با دولت مذاکره کرده‌ایم‪.‬‬ ‫‌ خانلو در مورد ایجاد جایگاه‌های سوخت‌رسانی به‬ ‫این خودروهای برقی نیز گفت‪ :‬با توجه به اینکه در‬ ‫فاز نخست از این خودرو به عنوان تاکسی استفاده‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬در ایس��تگاه‌های تاکس��ی‌‪ ،‬شارژ این‬ ‫خودرو انجام خواهد ش��د‪ .‬مدیرعام��ل دیار خودرو‬ ‫ادامه داد‪ :‬س��ابرینای برقی در سرباالیی‌های داخل‬ ‫شهر بهتر از مدل بنزینی خود عمل می‌کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان حوزه خودرو با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم اظهار کردند‬ ‫چینی‌ها آخرین گزینه روی میز خودروسازان‬ ‫حس�ین علیزاده‪ -‬گروه صنع�ت‪ :‬به‌نظر‬ ‫می‌رس��د بزرگتری��ن چش��م‌انتظار نتای��ج‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای ای��ران ب��ا ‪ ۵+۱‬صنعت‬ ‫خودرو اس��ت و اگر ش��رایط به همین شکل‬ ‫پیش برود خودروس��ازی ایران در کنار تکیه‬ ‫بر توان داخلی خ��ود و به دلیل قطع ارتباط‬ ‫ب��ا بزرگان ای��ن صنعت‪ ،‬قد کوت��اه کرده و با‬ ‫حضور فعال برخی کش��ورها همچون چین‪،‬‬ ‫س��اختاری چند رگه ب��ه خود می‌گی��رد‪ .‬با‬ ‫این حال ت��داوم حرکت چرخ صنعت خودرو‬ ‫بیش از هر امر دیگری در اولویت قرار دارد و‬ ‫برای بقای آن تکیه زدن بر توان چینی‌ها نیز‬ ‫خطا نیس��ت و حتی می‌تواند برگی از تاریخ‬ ‫صنعت خودروی ما را هم ورق بزند‪ .‬اما نباید‬ ‫فراموش کرد شرایط تحریم و فضای کسب و‬ ‫کار ناش��ی از آن موجب شده تا خودروسازان‬ ‫داخلی برنامه‌های خود را به س��مت همکاری‬ ‫ب��ا خودروس��ازان کمت��ر مطرح دنی��ا ببرند‬ ‫تاجایی‌که امیرحسین قناتی‪ ،‬مدیرکل صنایع‬ ‫خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اعالم کرد‪ :‬خودروسازان ما در فضایی‬ ‫فعالی��ت می‌کنند که احاطه ش��ده در فضای‬ ‫کسب‌وکار نیس��ت و خودروساز موظف است‬ ‫برنامه‌ه��ای خود را براس��اس فض��ای فعلی‬ ‫کس��ب‌وکار تدوین کند‪ .‬با این حال در سایه‬ ‫همین سیاست انقباضی‪ ،‬شاید صدمات ناشی‬ ‫از هم��کاری با چینی‌ه��ا در کوتاه‌مدت برای‬ ‫خودروس��از اندک باش��د اما بعید نیست در‬ ‫درازمدت صنعت خودرو متاثر از خودروسازی‬ ‫این کشور ش��رقی‪ ،‬ژن چینی را تا سال‌ها در‬ ‫بدنه خود به‌همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫در همین حال وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر عنوان کرده‪:‬‬ ‫وقتی ای��ران در تحریم غرب اس��ت‪ ،‬ناچار به‬ ‫همکاری با خودروسازان چینی هستیم؛ با این‬ ‫ح��ال مهندس محمدرضا نعمت‌زاده افزود؛ ما‬ ‫خودروسازان را مجبور به این اقدام نمی‌کنیم‬ ‫بلکه سیاس��ت‌های کلی را وض��ع کرده و آنها‬ ‫باید در چارچوب آن حرکت کنند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درباره‬ ‫آخری��ن وضعی��ت ادغ��ام خودروس��ازان نیز‬ ‫گفت‪ :‬س��اماندهی و ادغام خودروسازان جزو‬ ‫سیاس��ت‌های اعالمی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است که باید مقدمات آن فراهم شود‪،‬‬ ‫به سرانجام رساندن این ادغام‪ ،‬یک کار زمانبر‬ ‫است اما معتقدیم‪ ،‬موفق می‌شویم و به تصور‬ ‫م��ن در مدت ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��ال آینده بتوان ادغام‬ ‫خودروسازان کوچک را عملیاتی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروس�ازان به سراغ باکیفیت‌های‬ ‫چینی نرفتند‬ ‫ریی��س دانش��کده‬ ‫مهندس��ی خ��ودروی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‬ ‫با اشاره به اینکه عمده‬ ‫اظهارات وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مربوط به بحث تحریم‌ها است‬ ‫گفت‪ :‬احتمال می‌رود‬ ‫در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫نتای��ج مذاکرات ایران با ‪ ۵+۱‬مثبت نباش��د؛‌‬ ‫همچنی��ن در همای��ش بین‌الملل��ی صنعت‬ ‫خودرو که در ایران برگزار ش��د‪ ،‬خودروسازان‬ ‫بزرگ اروپایی آنچن��ان تمایلی به همکاری با‬ ‫خودروس��ازی ایران و ادامه کار از خود نشان‬ ‫نداده‌اند‪.‬‬ ‫محمد حس��ن ش��جاعی‌فرد با بی��ان اینکه‬ ‫نامشخص بودن آینده تحریم‌ها باعث شده تا‬ ‫خودروسازان ما همکاری خود با دیگر کشورها‬ ‫را عمیق‌ت��ر کنند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬همکاری با‬ ‫خودروسازان چینی می‌تواند مثبت باشد این‬ ‫درحالی اس��ت که خودروهای تولیدی چینی‬ ‫شامل درجات مختلفی است‪ .‬از این رو برخی‬ ‫محصوالت این کش��ور با کیفیت و درجه یک‬ ‫ب��وده که می‌ت��وان از آن بخش به��ره برد اما‬ ‫خودروسازان داخلی به س��راغ این شرکت‌ها‬ ‫نمی‌روند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ب��ا ‪ ۳۰‬میلیون دالر‬ ‫می‌توان قالب خودرویی به روز را از چین وارد‬ ‫ک��رد‪ ،‬اف��زود‪ :‬منتهی با توجه ب��ه تیراژ تولید‬ ‫به ط��ور مثال ‪ ۲۰۰‬هزار دس��تگاه خودرو در‬ ‫س��ال‪ ،‬می‌توان خودروی چینی تولید کرد اما‬ ‫باید توجه کرد ک��ه کیفیت این محصوالت با‬ ‫خودروهای وارداتی بی‌کیفیت چینی تفاوتی‬ ‫نخواهد داش��ت و ب��ه خودروه��ای معمولی‬ ‫اروپایی نخواهد رسید‪.‬‬ ‫ش��جاعی‌فرد با بیان اینکه م��ا می‌توانیم از‬ ‫دانش خودروس��ازان خارجی دیگر کش��ورها‬ ‫که ارتباط خوبی با ما دارند‪ ،‬بهره‌مند ش��ویم‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬به‌طور مثال خودروس��ازان بزرگی‬ ‫در س��طح وس��یعی از برزیل در حال فعالیت‬ ‫هس��تند که به دلیل آنکه این کش��ور با ایران‬ ‫رابط��ه خوب��ی دارد می‌ت��وان از ای��ن مقوله‬ ‫اس��تفاده کرد اما به دلیل قیمت تمام ش��ده‬ ‫ب��اال و متفاوت بودن آنها با ب��ازار ایران صرفه‬ ‫و توجیه اقتصادی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح تولید خودرو ملی متوقف شد‬ ‫رییس دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه‬ ‫عل��م و صنعت ادام��ه داد‪ :‬خودرویی همچون‬ ‫پراید با توجه به اس��تقبال زی��اد در داخل‪ ،‬با‬ ‫‌شجاعی‌فرد‪:‬‬ ‫برخی خودروهای‬ ‫چینی با کیفیت و درجه‬ ‫یک بوده که می‌توان‬ ‫از آنها بهره برد اما‬ ‫خودروسازان داخلی‬ ‫به سراغ این شرکت‌ها‬ ‫نمی‌روند‬ ‫تیراژ باال و قیمتی مناس��ب تولید می‌ش��ود و‬ ‫مصرف‌کنن��ده نیز به‌راحت��ی آن را خریداری‬ ‫می‌کند ام��ا خودرویی که با قیم��ت باالتر از‬ ‫‪ ۹۰‬میلیون تومان تولید می‌ش��ود خریداران‬ ‫خاصی دارد و تیراژ تولید آن نیز کمتر اس��ت‪.‬‬ ‫براین اساس خودرویی باید تولید شود تا عامه‬ ‫مردم توان خرید آن را داشته باشند که توجه‬ ‫در مقایسه با نیمه دوم سال ‪۹۲‬‬ ‫رشد یک‌درصدی رضایت از کیفیت خودرو‬ ‫‪ :‬ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران (‪ )ISQI‬اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬براساس نتایج آخرین نظرسنجی از مشتریان خودروهای‌سواری‪،‬‬ ‫رضایت مش��تریان از کیفیت خودروها در نیمه نخس��ت امسال نسبت‬ ‫به نیمه دوم س��ال گذش��ته تنها یک امتیاز افزایش یافته است‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬اندازه‌گیری رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای‌سواری در‬ ‫‪ 6‬ماه نخست امسال با نظرسنجی از ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۸۷۸‬نفر (مصرف‌کننده‬ ‫‪ ۴۹‬خ��ودرو) در ‪ 3‬ماه نخس��ت مالکیت با پیمای��ش کمتر از ‪ 4‬هزار‬ ‫کیلومتر‪ ،‬انجام ش��د و براس��اس آن میانگین رضایتمندی مشتریان از‬ ‫کیفیت اولیه خودروهای‌س��واری در نیمه نخس��ت امس��ال عدد ‪۶۵۳‬‬ ‫ب��رآورد ش��د‪ .‬این آمار نش��ان می‌دهد که رضایت مش��تریان در نیمه‬ ‫نخس��ت امسال نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل یک امتیاز افزایش‬ ‫داشته است‪ .‬براین اساس رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروها در‬ ‫‪ ۶‬دس��ته مختلف قیمتی انجام شده و محاسبات بیانگر آن است که با‬ ‫هر تغییر در دسته قیمتی خودروها (افزایش ‪ ۲۵۰‬میلیون ریالی قیمت‬ ‫خودروها)‪ ،‬رضایتمندی مشتریان با نرخ ‪ ۴/۲‬درصدی افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫در بسیاری از کشورهای توس��عه‌یافته شاخص رضایتمندی مشتریان‬ ‫یکی از ابزارهایی اس��ت که مش��تریان با اس��تفاده از آن درباره خرید‬ ‫محص��ول مورد عالقه خ��ود در کالس قیمتی مورد نظر تصمیم‌گیری‬ ‫می‌کنند‪ .‬در ای��ران گزارش رضایت مش��تریان از کیفیت خودروهای‬ ‫س��اخت داخل و وارداتی توسط شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد‬ ‫ایران از سال ‪ ۱۳۸۷‬به صورت ‪ 6‬ماه ارائه و براساس رضایت مشتریان‬ ‫از فاکتورهای مجموعه تعلیق و انتقال قدرت‪ ،‬تهویه مطبوع و وس��ایل‬ ‫برقی‪ ،‬ایمنی‪ ،‬بدنه‪ ،‬مجموعه نیرومحرکه و سوخت‌رس��انی اندازه‌گیری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬مصرف‌کنن��دگان در رده قیمتی باالی ‪۱۲۵‬‬ ‫میلی��ون تومان از خودروهای جولیتا‪ ،‬هیوندا س��وناتا‪ ،‬کیا اپتیما و رنو‬ ‫کولیوس نسبت به س��ایر خودرو‌های هم‌قیمت خود رضایت بیشتری‬ ‫داش��ته‌اند و ه��ر کدام از این خودروها به ترتی��ب ‪ ۷۹۸ ،۷۹۸ ،۸۳۲‬و‬ ‫‪ ۷۹۶‬امتیاز در مقیاس ‪ ۱۰۰۰‬کس��ب کرده‌اند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫در دس��ته خودروهای بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۵‬میلیون تومان هیوندا النترا با‬ ‫‪ ۷۹۴‬امتیاز‪ ،‬هیوندا اکس��نت با ‪ ۷۹۰‬امتیاز و رنو اسکاال با ‪ ۷۸۱‬امتیاز‬ ‫بیشتر از سایر خودروهای هم‌قیمت خود توانسته‌اند نظر مشتریان را به‬ ‫خود جلب کنند‪ .‬همچنین در ‪ 5‬خودرو نظرسنجی شده از خودروهای‬ ‫بین ‪ ۷۵‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬ام‌جی ‪ ،۳۵۰‬هیوندا ‪ ۲۰‬و میتسوبیشی‬ ‫لنسر‪ ۱۶۰۰‬بیش��ترین امتیاز را از آن خود کردند‪ .‬کیاپیکانتو‪ ،‬سابرینا‬ ‫و ولیکس ‪ C۳۰‬نیز خودروهایی بودند که مصرف‌کنندگان بیش��ترین‬ ‫رضایت را در بین خودروهای ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۵‬میلیون تومان از آنها داشته‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن خودروها به ترتی��ب موفق به اخ��ذ ‪ ۷۲۵ ،۷۶۴‬و ‪ ۷۰۴‬امتیاز از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬امتیاز ش��ده‌اند‪ .‬بیش��ترین تعداد خودروی نظرسنجی شده در‬ ‫دسته قیمتی خودروهای بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تومان بوده که شامل‬ ‫‪ ۱۷‬خودرو می‌شود‪ .‬مصرف‌کنندگان در ‪ 3‬ماه نخست مالکیت خود بر‬ ‫این خودروها بیشترین رضایت را از پارس تندر داشته‌اند و این خودرو‬ ‫‪ ۷۳۵‬امتیاز در مقیاس ‪ ۱۰۰۰‬را از آن خود کرده اس��ت‪ .‬بعد از پارس‬ ‫تندر‪ ،‬تندر ‪ ۹۰‬ای��ران خودرو با ‪ ۷۳۱‬امتیاز‪ ،‬تندر ‪ ۹۰‬پارس خودرو با‬ ‫‪ ۷۳۰‬امتی��از و تندر ‪ ۹۰‬اتوماتیک با ‪ ۷۱۱‬امتی��از‪ ،‬جایگاه‌های بعدی‬ ‫این قس��مت از رضایتمندی مش��تریان را از آن خود کرده‌اند‪ .‬در گروه‬ ‫ارزان‌تری��ن خودروهای موجود در بازار که خودروهای زیر ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫تومان را شامل می‌شوند نیز ام‌وی‌ام ‪ ،۱۱۰‬تیبا و سایپا‪ ۱۳۲‬به ترتیب‬ ‫با ‪ ۶۳۵ ،۶۶۱‬و ‪ ۶۲۶‬امتیاز توانس��ته‌اند نسبت به هم‌گروهی‌های خود‬ ‫نظر مشتریان را بیشتر به خود جلب کنند‪.‬‬ ‫خودروس��ازان ب��ه تولید خودروهای��ی از این‬ ‫دست می‌تواند توجیه منطقی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه نباید تحریم را عامل‬ ‫اصلی کاهش فعالیت خودروس��ازان دانست‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬با این ح��ال کاهش ارتباط‬ ‫خودروس��ازان فرانس��وی همچ��ون رنو و پژو‬ ‫باعث شد تا با کاهش تولید مواجه شویم‪.‬‬ ‫ش��جاعی‌فرد با انتق��اد از ضع��ف مدیریت‬ ‫خودروس��ازان در گذش��ته تاکی��د ک��رد‪ :‬در‬ ‫جایی که خودروس��ازان می‌توانستند پیش از‬ ‫تحریم‌ها با همکاری همین خودروس��ازان به‬ ‫توسعه محصول با برند داخلی دست بزنند به‬ ‫تولید خودروهای دو دهه پیش رضایت دادند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه ما پیش از‬ ‫این طرحی مشترک با عنوان طراحی پلتفرم‬ ‫ملی با ‪ ۴‬دانش��گاه داشتیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قرار‬ ‫ب��ر این بود تا خودروی��ی در حد صادر کردن‬ ‫ب��ه اروپا تولی��د کنیم که در دول��ت دهم نیز‬ ‫اعتب��اری نزدیک به ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫ای��ن امر در نظر گرفته ش��د اما درحال‌حاضر‬ ‫این طرح متوقف ش��ده و از شهریور سال ‪۹۲‬‬ ‫نیز بودجه‌ای به این طرح تعلق نگرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی خودروس�ازی یا ادامه حیات‬ ‫آن؟‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال نبای��د فرام��وش ک��رد که‬ ‫خودروس��ازان داخلی در ش��رایطی دست به‬ ‫انتخاب چینی‌ها زدند که فضای منفی کسب‬ ‫و کار آنان را به این سمت سوق داده است‪.‬‬ ‫در همی��ن حال عضو‬ ‫شورای سیاستگذاری‬ ‫و نظ��ارت ب��ر صنعت‬ ‫خ��ودرو ب��ا اش��اره به‬ ‫اینکه وقتی در شرایط‬ ‫تحریم ق��رار گرفتیم یا باید خودروس��ازی را‬ ‫تعطیل می‌کردیم و یا اینکه برای تداوم حیات‬ ‫آن راهی پیدا می‌کردیم در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬در این میان‪ ،‬راهی که می‌توانس��تیم از‬ ‫آن به��ره بگیریم‪ ،‬صنعت خ��ودروی چین و‬ ‫همچنین بخشی از هند بود‪ .‬البته کره جنوبی‬ ‫نیز در برخی مواقع در بحث انتقال مواد اولیه‬ ‫توانست به خودروسازان داخلی کمک کند اما‬ ‫آن ه��م در مقطعی که صنعت خودرو تحریم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی‌منش با تاکید بر اینکه در‬ ‫این ش��رایط چاره‌ای جز انتخاب منابع دیگر‬ ‫برای حیات صنعت خودرو نبود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫محدودی��ت در تولید برخی قطعات در داخل‬ ‫کش��ور در کنار تنوع و توسعه محصول باعث‬ ‫ش��د تا به اجبار به سراغ خودروسازان چینی‬ ‫بروی��م‪ .‬با این حال ای��ن اطمینان وجود دارد‬ ‫ک��ه با کاهش موانع و مش��کالت تحریم‪ ،‬حق‬ ‫انتخاب بیش��تری خواهیم داشت که می‌توان‬ ‫با شرکت‌های بزرگ خودروسازی اروپایی نیز‬ ‫همکاری کرد‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬شرکت‬ ‫رنو درحال‌حاضر با ما همکاری می‌کند اما این‬ ‫در شرایطی است که در انتقال پول همچنان‬ ‫با مش��کل مواجه هس��تیم‪ .‬این فعال صنعت‬ ‫قطعه‌س��ازی با تاکید بر اینک��ه درحال‌حاضر‬ ‫چی��ن تبدی��ل ب��ه بزرگتری��ن تولیدکننده‬ ‫خ��ودروی دنیا ش��ده اس��ت‪ ،‬تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر میزان تولید خودروی این کشور‬ ‫از کش��ورهای امریکا و ژاپن نیز پیشی گرفته‪،‬‬ ‫این درحالی اس��ت که خودروس��ازان چینی‬ ‫خ��ود نیز در ابت��دا با اس��تفاده از دانش فنی‬ ‫خودروسازان بزرگ دنیا به این مرحله از تولید‬ ‫دس��ت پیدا کرده‌اند‪ .‬نجفی‌منش البته به پول‬ ‫نفت ایران نیز اش��اره کرد و افزود‪ :‬چین جزو‬ ‫کش��ورهایی اس��ت که ما به ازای نفت از آنها‬ ‫کاال دریافت می‌کنیم و این فرآیند به افزایش‬ ‫فعالیت ما با این کشور دامن زده است‪ .‬با این‬ ‫حال اگر شرایط بهتر شود و تحریم‌ها کاهش‬ ‫پیدا کند در شرایط مساعد می‌توان دست به‬ ‫انتخابی بهتر و با دس��تی بازتر با شرکت‌های‬ ‫ب��زرگ و مطرح اروپایی زد‪ .‬حال که ش��رایط‬ ‫فعلی کس��ب و کار ناشی از تحریم‪ ،‬نخستین‬ ‫و آخرین متهم توسع ‌ه نیافتن خودروسازی ما‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید نشست و دید اگر شرایط و فضای‬ ‫مس��اعد تولید این بخش ب��ا کاهش تحریم‌ها‬ ‫فراهم شود آیا خودروسازان همچون گذشته‬ ‫به تولید خودروهای دو دهه پیش خود اصرار‬ ‫می‌ورزن��د یا اینک��ه تن به توس��عه محصول‬ ‫خواهند داد؟‬ ‫روی خط خبر‬ ‫خبر‌خودرو‪ -‬احمد نعمت‌بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت‪ :‬امسال آمار‬ ‫واردات خودرو نس��بت به سال گذشته و س��ال‌های قبل‌تر افزایش قابل‌توجهی داشته‬ ‫است که با توجه به این روند پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال آمار واردات خودرو به‬ ‫یکصد هزار دستگاه خودرو افزایش یابد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سازمان توسعه تجارت با انتشار متن کامل مصوبات دولت قبل در اعطای‬ ‫مجوز واردات خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی اعالم کرد‪ :‬واردات این نوع خودروها‬ ‫در ‪ 4‬سال (‪ ۸۸‬تا ‪ )۹۲‬افزون‌بر ‪ ۹۰‬هزار دستگاه بوده و امسال با کاهش ‪ ۹۶‬درصدی‬ ‫به ‪ ۱۳۳‬دستگاه رسیده است‪.‬‬ ‫عصرخ�ودرو‪ :‬رضا رحمانی‪ ،‬رییس کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس با تاکید‬ ‫ب��ر لزوم حمایت از صنعت خ��ودرو و ارتقای کیفیت محصوالت گف��ت‪ :‬نه تنها ورود‬ ‫قطعه‌های بی‌کیفیت خودرو‪ ،‬بلکه ورود هر نوع کاالی فاقد کیفیت بر اقتصاد کش��ور‬ ‫ضرب��ه وارد می‌کند که مجلس با همکاری س��ازمان‌ها و دس��تگاه‌های ذی‌ربط پیگیر‬ ‫بهبود کیفیت در این زمینه است‪.‬‬ ‫ایکو‌پرس‪ -‬شرکت ایران‌خودرو دیزل موفق به دریافت جایزه «اهتمام به کیفیت»‬ ‫برای دو محصول مینی‌بوس آرین و کامیون بنز دبلی ‌و اچ در نخستین دوره جایزه ملی‬ ‫کیفیت خودرو شد‪.‬‬ ‫عص�ر خودرو‪ -‬با توجه به ورود رقبای قدرتمند چینی به بازار ایران‪ ،‬هیات‌مدیره‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا به ش��دت نگران قیمت‌گذاری خودروهای چینی متعددی‬ ‫است که وارد بازار ایران خواهد کرد‪ .‬در همین زمینه قیمت‌گذاری محصول اس‪300‬‬ ‫از موارد مورد بحث در جلس��ه روز گذشته هیات‌مدیره گروه خودروسازی سایپا بود تا‬ ‫این محصول در بازار ایران متحمل شکست سنگینی نشود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬تولی��د خودروی تندر ‪ ۹۰‬اتوم��ات افزایش خواهد یافت‪ .‬کاهش ارس��ال‬ ‫قطعه‌ها ازسوی شرکت رنو در ماه‌های گذشته کاهش شدید تولید خودروی تندر ‪۹۰‬‬ ‫اتومات را به دنبال داش��ت‪ .‬با این حال براساس جدیدترین اخبار به‌دست آمده‪ ،‬توافق‬ ‫ضمنی با شرکت رنو برای افزایش تولید این محصول انجام شده و تحویل قطعات این‬ ‫محصول به ش��رکت خودروساز افزایش یافته است‪ .‬گذشته از تندر ‪ ۹۰‬اتومات‪ ،‬تولید‬ ‫مدل دنده معمولی (گیربکس‌‌دستی) این خودرو که تا ماه گذشته کاهش یافته بود از‬ ‫یک‌ماه گذشته (آذرماه) روند صعودی یافته است‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ادغام‪ ،‬فوالدی‌ها را قوی می‌کند‬ ‫بندر چابهار گزینه نامناسب برای کاهش هزینه سنگ‌آهنی‌ها‬ ‫نمک‌های ایرانی در سفره پتروشیمی منطقه‬ ‫‪5‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ارزش‌افزوده باالتر با‬ ‫تجمیع زنجیره تولید‬ ‫و تامین‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫عضو شورای مهندسان فرهنگستان علوم‬ ‫در دنیا برای کاهش قیمت تمام‌شده محصوالت‬ ‫صنایع همگن را در قالب شهرک‌های صنعتی در‬ ‫کنار هم قرار می‌دهند تا تجمیع زنجیره تولید و‬ ‫تامی��ن از هزینه‌های بخش حمل‌ونقل و‪ ...‬بکاهد‬ ‫و از این طریق محصوالتی با قدرت رقابت‌پذیری‬ ‫باالتر را روان��ه بازارهای بین‌المللی کنند‪ .‬چراکه‬ ‫این مس��ئله کمک می‌کند ت��ا صنایع معدنی که‬ ‫به زیرس��اخت‌هایی همچون برق و آب نیاز دارند‬ ‫در یک ش��هرک آماده ش��ود و از هزینه‌هایی که‬ ‫برای توزیع پراکنده صنایع نیاز اس��ت خودداری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫با این حال ایجاد شهرک‌های مربوط به صنایع‬ ‫معدن��ی نیازمن��د س��رمایه کالن در بلندم��دت‬ ‫است که در ش��رایط کنونی اقتصادی امکانپذیر‬ ‫نیس��ت زی��را از یک‌ط��رف بخ��ش خصوصی نه‬ ‫ت��وان ورود ب��ه این موض��وع را دارد و نه تمایلی‬ ‫برای ایج��اد ش��هرک‌های صنایع معدن��ی دارد‬ ‫زی��را ریس��ک س��رمایه‌گذاری در ایران بس��یار‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫همچنی��ن برای ایج��اد ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫جدی��د باید با بهبود فضای کس��ب‌وکار کش��ور‬ ‫زمینه جذب س��رمایه‌گذار خارجی فراهم شود تا‬ ‫بخش��ی از منابع مالی تامین شود‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫این موضوع به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیاز‬ ‫دارد ت��ا بتوان��د با حرکت به س��مت محصوالتی‬ ‫ب��ا قیم��ت تمام‌ش��ده پایین‌ت��ر رقابت‌پذی��ری‬ ‫کااله��ای ایران��ی در بازارهای جهان��ی را بهبود‬ ‫بخشد‪.‬‬ ‫حال اگ��ر برنام��ه بلندمدتی ب��رای ایجاد این‬ ‫ش��هرک‌ها طرح‌ری��زی نش��ود اج��رای آن ب��ا‬ ‫شکس��ت مواجه خواهد ش��د‪ .‬موضوع��ی که در‬ ‫دولت گذش��ته ش��اهد آن بودیم به‌ط��وری که‬ ‫ایده‌ه��ای خوب اقتصادی ب��ه دلیل نبود مدیران‬ ‫کارآم��د ب��ه درس��تی اج��را نمی‌ش��د و همین‬ ‫مس��ئله اج��رای پ��روژه را ب��ا شکس��ت مواجه‬ ‫می‌کرد‪.‬‬ ‫ح��ال انتقال صنای��ع معدنی به یک ش��هرک‬ ‫مش��خص با هزینه‌های باالیی روبه‌روس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫بخش��ی از تجهیزات و ماشین‌آالت فرسوده باید‬ ‫با تجهیزات روز جایگزین ش��ود که در ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی کنونی ب��ه دلیل کمب��ود منابع مالی‬ ‫امکانپذیر نیس��ت و تنها این برنام��ه را می‌توان‬ ‫با رویکردی بلندمدت برای ش��هرک‌های جدید‬ ‫عملی کرد‪.‬‬ ‫از اهمیت بهره‌مندی از شرکای تجاری در تامین مالی بخش معدن گزارش می‌دهد‬ ‫معدن محور جذب مشارکت‌های منطقه‌ای‬ ‫حامدش�ایگان ـ گروه معدن‪ :‬در چند سال اخیر با‬ ‫اوج‌گیری تحریم‌ها علیه ایران موضوع تامین نقدینگی‬ ‫برای اجرای طرح‌های جدید معدنی و صنعتی چالشی‬ ‫جدی برای توسعه‌ کشور بوده است‪ .‬حال در شرایطی‬ ‫که س��رمایه‌گذاری در بخش‌ه��ای مولد برای افزایش‬ ‫درآمدهای ارزی دولت اهمی��ت ویژه‌ای یافته‪ ،‬بخش‬ ‫معدن ب��ا ارزش افزوده باالیی که دارد ظرفیت باالیی‬ ‫برای ج��ذب مش��ارکت‌های بین‌المللی داراس��ت‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر بخش خصوص��ی کمبود مناب��ع مالی و‬ ‫بانکی را مانع اجرای کامل طرح‌های توس��عه‌ای خود‬ ‫عنوان می‌کند‪ .‬از این‌رو وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اع�لام کرده صنعتگ��ران و معدنکاران ب��ه جای تکیه‬ ‫بر مناب��ع بانکی باید به دنبال بهره‌گیری از ش��رکای‬ ‫تجاری و فاینانس مالی باش��ند‪ .‬کارشناس��ان در این‬ ‫رابطه معتقدند بخ��ش معدن ایران به دلیل جذابیتی‬ ‫که دارد می‌تواند س��رمایه‌گذاران منطقه را به س��وی‬ ‫خود جذب کند‪ .‬اما این مس��ئله نیازمند این است که‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در مذاکرات دو یا‬ ‫چندجانبه اطمینان و بستر همکاری شرکای خارجی‬ ‫را فراهم کند‪ .‬در سال‌های اخیر با محدود شدن روابط‬ ‫تجاری ایران بحث تامین تجهی��زات و افزایش تولید‬ ‫در بخش‌ه��ای مختل��ف صنایع و معادن در حاش��یه‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬همچنین برخی از آنه��ا در بازپرداخت‬ ‫تسهیالت بانکی با مش��کالتی روبه‌رو شدند‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر س��رمایه‌گذاران نرخ باالی س��ود تس��هیالت را‬ ‫عامل��ی در تاخی��ر بازپرداخت وام‌ها عن��وان می‌کنند‬ ‫به همین دلیل اج��رای راه‌های جدید در تامین مالی‬ ‫اهمیت باالیی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش افزوده مشوق گشایش فایناس معدنی‬ ‫یک اس��تاد اقتص��اد در رابطه با‬ ‫ظرفیت‌ه��ای منطق��ه در جذب‬ ‫مش��ارکت‌های معدنی ایران به‬ ‫گف��ت‪ :‬از آنجایی که اخذ‬ ‫بین‌الملل��ی‬ ‫مش��ارکت‌های‬ ‫تمهیدات شرکت‌های خارجی برای توسعه صادرات و‬ ‫کمک‌ه��ای مالی را برای س��رمایه‌گذاری در کش��ور‬ ‫فراهم می‌کند‪ ،‬گشایش راه‌های توسعه همکاری‌ها از‬ ‫س��وی دولت نقش موث��ری دارد‪ .‬گرچه در ش��رایط‬ ‫کنونی این مسئله در سایه تحریم‌ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن وج��ود در بخش‌های��ی همچون مع��دن که‬ ‫بازگشت س��رمایه با ارزش افزوده باالیی همراه است‪.‬‬ ‫ش��رکای تجاری تمایل بیش��تری برای هم��کاری با‬ ‫ایرانی‌ها از طریق گش��ایش اعتب��ار دارند‪ .‬گرچه این‬ ‫فاینانس‌ه��ا زمانی ب��رای بخش‌های اقتص��ادی ایران‬ ‫همچون بخش معدن فراهم می‌ش��ود که باز پرداخت‬ ‫اعتبارات قطعی باشد‪.‬‬ ‫علی‌اکبر نیکواقبال با اش��اره به اینکه در حال حاضر‬ ‫س��رمایه ثابت شرکت‌های معدنی و صنعتی نسبت به‬ ‫سرمایه در گردش آنها بیشتر است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در ایران‬ ‫به دلیل اینکه امالک س��ود باالیی دارد ش��رکت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری بیش��تر راغب هستند س��رمایه‌های‬ ‫ثابت خ��ود را افزایش دهند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫با فروش بخش��ی از این دارایی‌ه��ا می‌توانند عالوه بر‬ ‫اینکه کمبود نقدینگی خود را برطرف کنند‪ ،‬با ارتقای‬ ‫سرمایه در گردش درآمد بیشتری کسب کنند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه هر ش��رکتی می‌تواند براس��اس‬ ‫ابزارهای��ی ک��ه در اختی��ار دارد بخش��ی از نقدینگی‬ ‫رییس هیات‌عامل ایمیدرو خبرداد‬ ‫‪ 135‬هزار کیلومتر مربع اکتشاف در مناطق معدنی‬ ‫گروه معدن‪ :‬معاون وزیر و رییس‬ ‫هیات‌عام��ل س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران (ایمیدرو) اع�لام کرد‪ :‬این‬ ‫س��ازمان از آب��ان س��ال گذش��ته‬ ‫برنام��ه اکتش��اف در س��طح ‪200‬‬ ‫هزار کیلومترمربع از مناطق معدنی‬ ‫کشور را در دستور کارگذاشته که از این میزان تاکنون‬ ‫‪ 135‬هزار کیلومترمربع فعالیت‌های اکتش��افی شروع‬ ‫‪ ،‬مهدی کرباسیان گفت‪:‬‬ ‫شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫همچنین تا یک ماه آینده برای مناطقی که معادن آنها‬ ‫به لحاظ اقتصادی برای کار اکتش��افی سرمایه‌گذاران‬ ‫مقرون ب��ه صرفه اس��ت‪ ،‬فراخوان خواهی��م داد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬سرمایه‌گذاران متقاضی برای سرمایه‌گذاری در‬ ‫بخش معدن می‌توانند به‌طور مستقل وارد فعالیت‌های‬ ‫گزارش روز‬ ‫مدیرکل دفت��ر صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در ضمن تشریح راه‌های جذب سرمایه‌گذار‬ ‫در بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی گف��ت‪ :‬باتوجه به‬ ‫س��رعت گرفتن دامنه اکتش��افات باید مواد معدنی و‬ ‫ظرفیت‌های آنها معرفی ش��وند چراکه ویترین کردن‬ ‫م��واد معدن��ی موجب جذب س��ریع س��رمایه‌گذاران‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرض��ا فاطمیان با اش��اره‬ ‫به جایگاه مع��دن و صنایع معدنی اظهار کرد‪ :‬رش��د‬ ‫و ارتق��ای معدن و صنایع معدن��ی‪ ،‬این زنجیره تولید‬ ‫ارزش��مند که متکی به پایه‌ه��ای مواد معدنی بومی و‬ ‫داخلی اس��ت با ‪ 3‬مح��ور کالن در حوزه فعالیت باید‬ ‫سرعت بگیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حوزه اکتشافات‪ ،‬افزایش دامنه‬ ‫اکتشافات باید سرعت بیشتری پیدا کند‪ ،‬گفت‪ :‬نسبت‬ ‫معدنی ش��وند ی��ا اینکه برای‬ ‫کارهای اکتش��افی با ایمیدرو‬ ‫مشارکت کنند‪.‬‬ ‫کرباسیان تصریح کرد‪ :‬بخش‬ ‫معدن کش��ور باید به س��مت‬ ‫صنایع معدن��ی حرکت کند تا‬ ‫عالوه‌ب��ر ایج��اد ارزش‌افزوده‪،‬‬ ‫اش��تغال بیش��تری برای جوانان جوی��ای کار به‌ویژه‬ ‫افراد بومی مناطق معدنی فراهم ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز از ماه‌های گذشته‪،‬‬ ‫معادن و پهنه‌های معدن��ی را برای انجام فعالیت‌های‬ ‫اکتشافی مشخص کرده و اعالم فراخوان داده است که‬ ‫سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند برای دریافت‬ ‫اطالعات بیش��تر به س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان‌ها مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اقتصادی کشور وارد می‌شود که بستر رشد و توسعه‬ ‫را فراه��م می‌کن��د‪ .‬از طرف دیگر انتق��ال فناوری به‬ ‫ای��ران را ب��ه وج��ود م��ی‌آورد‪ .‬از ای��ن رو در بهبود‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های بخ��ش معدن و صنایع وابس��ته‬ ‫هم��واره باید ب��ه دنب��ال روش‌های جذب ش��رکای‬ ‫خارجی باشیم‪ ،‬زیرا از یک‌سو ایران ظرفیت باالیی در‬ ‫بخ��ش معدن دارد و ارزش اف��زوده باالی این بخش‬ ‫انگی��زه س��رمایه‌گذاران خارج��ی را تحریک می‌کند‬ ‫چراکه بازگش��ت سرمایه در این بخش قطعی است و‬ ‫تهدید‌ه��ای کمتری متوجه آنها خواهد ش��د‪ .‬مهدی‬ ‫جاریانی با اشاره به راهکارهای تامین مالی در بخش‬ ‫معدن ادامه داد‪ :‬در چند سال اخیر تحریم‌ها منجر به‬ ‫ب��اال رفت��ن احتی��اط کش��ورهای دیگ��ر در ورود به‬ ‫مش��ارکت و پروژه‌های ایران ش��ده اما ب��ا این حال‬ ‫کش��ورهایی همچ��ون چی��ن و هند که به ش��کلی‬ ‫گس��ترده در طرح‌ه��ای منطق��ه‌ای حض��ور دارن��د‬ ‫می‌توانن��د همکاری‌ه��ای بیش��تری با ایران داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬بنابراین نیاز است ایران از ظرفیت کشورهایی‬ ‫که در منطقه س��رمایه‌گذاری کرده‌اند برای باالبردن‬ ‫ش��تاب اجرای طرح‌ه��ای معدنی و صنایع وابس��ته‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه حمایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با استفاده از برگزاری‌های جلسات دوجانبه و‬ ‫چند جانبه حضور س��رمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬از آنجایی که ایران ظرفیت‌های معدنی‬ ‫باالیی دارد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با برگزاری‬ ‫جلس��اتی با همتایان خارجی خود ضمن معرفی این‬ ‫ظرفیت‌ها به توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی بپردازد‬ ‫تا با آشنایی آنها بستر همکاری بیشتر سرمایه‌گذاران‬ ‫خارجی با ایرانی‌ها در پروژه‌های معدنی فراهم ش��ود‪.‬‬ ‫چراکه در ش��رایط کنونی شرکت‌های خارجی اعتماد‬ ‫خود را نس��بت به س��رمایه‌گذاری در ایران از دس��ت‬ ‫داده‌ان��د بنابرای��ن وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫می‌تواند با ترمیم این بی‌اعتمادی مس��یر سرمایه‌های‬ ‫خارجی را به سمت بخش‌های مختلف معدن و صنایع‬ ‫معدنی هدایت کند‪.‬‬ ‫ش��رکت را تامی��ن کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬هر ش��رکت معدنی‬ ‫تجهی��زات و منابع خاص خ��ود را دارد و هزینه تمام‬ ‫ش��ده محصوالت تولیدی آن ب��ا معادن دیگر متفاوت‬ ‫است‪ .‬از طرف دیگر برخی از صنایع و معادن می‌توانند‬ ‫ب��ا پیش فروش محصوالت فرآوری ش��ده منابع مالی‬ ‫مورد نیاز طرح‌های توس��عه‌ای را تامین کنند‪ .‬گرچه‬ ‫با وجود اینکه مش��کل فاینانس بین‌المللی با مش��کل‬ ‫تحریم‌ه��ا گره خ��ورده ام��ا حمایت‌ه��ای دولتی در‬ ‫مذاکرات با کشورهای همسایه این موضوع را تسهیل‬ ‫می‌کن��د‪ .‬از طرف دیگر حمایت بورس و بانک مرکزی‬ ‫از ش��رکت‌های بزرگ می‌تواند مسیر تامین سرمایه از‬ ‫طریق توزیع اوراق را برای این شرکت‌ها تامین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیل ورود شرکا با مذاکرات وزارتخانه‬ ‫ی��ک عض��و کمیس��یون ات��اق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران ب��ا نگاهی به‬ ‫مزیت‌های بهره‌گیری از شرکای‬ ‫خارج��ی در توس��عه اقتصادی‬ ‫گفت‪ :‬در تمام‬ ‫کش��ور به‬ ‫کشورها چه در حال توسعه و چه کشورهای پیشرفته‬ ‫بهرمندی از س��رمایه‌های خارجی دو مزیت برای آنها‬ ‫دارد‪ .‬نخس��ت اینکه منابع مال��ی جدیدی به چرخه‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس مطرح کرد‬ ‫اجرای ‪ 18‬طرح سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه خلیج‌فارس‬ ‫گروه معدن‪ :‬مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع‬ ‫معدن��ی و فلزی خلیج‌فارس گفت‪ :‬هم‌اکنون ‪ 18‬طرح‬ ‫س��رمایه‌گذاری درحال ساخت و نصب تجهیزات است‬ ‫که با اتم��ام عملیات اجرایی و آغ��از بهره‌برداری این‬ ‫پروژه‌ها زمینه اشتغال برای بیش از ‪ 8‬هزار نفر فراهم‬ ‫‪ ،‬مسعود هندیان افزود‪:‬‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫حدود ‪ 3/6‬میلیارد دالر پروژه توس��ط بخش خصوصی‬ ‫شامل واحدهای فوالدسازی‪ ،‬گندله‌سازی‪ ،‬نورد فوالد‪،‬‬ ‫نیروگاه‪ ،‬آب ش��یرین کن و طرح‌های صنعتی درحال‬ ‫اجراس��ت که عالوه‌بر آن ‪ 3‬طرح زیرس��اختی ش��امل‬ ‫نصب تجهیزات طرح توس��عه اس��کله با هدف افزایش‬ ‫ظرفیت اس��کله تخلی��ه و بارگیری م��واد معدنی از ‪6‬‬ ‫میلیون تن کنونی به ‪ 12‬میلیون تن در س��ال‪ ،‬پروژه‬ ‫تعمیرات اس��کله و پل دسترس��ی با س��رمایه‌گذاری‬ ‫تقریبی ‪ 53‬میلیارد ری��ال و احداث جاده پیرامونی با‬ ‫مس��تحدثات در سایت توس��عه با صرف‬ ‫هزینه‌ای افزون‌ب��ر ‪ 63‬میلیارد ریال آغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬ام��روزه رقابت در‬ ‫عرصه بازارهای هدف ب��ا رویکرد کاهش‬ ‫هزینه‌ه��ای تولی��د و افزای��ش کیف��ی‬ ‫محص��والت یک ض��رورت بی‌بازگش��ت‬ ‫در صنع��ت قلم��داد می‌ش��ود‪ .‬در همی��ن زمین��ه‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارجی و داخلی هرمزگان را به دلیل‬ ‫موقعیت اس��تراتژیک و دس��تیابی به زیرس��اخت‌های‬ ‫مناسب منطقه یک فرصت می‌دانند که حجم فزاینده‬ ‫س��رمایه‌گذاری در س��نوات اخیر موید این مهم است‬ ‫بنابرای��ن صنع��ت ف��والد و آلومینی��وم عالوه‌بر تولید‬ ‫‪ 12‬هزار نفر شغل مس��تقیم موجبات رونق اقتصادی‬ ‫هرم��زگان را نی��ز فراه��م ک��رده اس��ت‪ ،‬چرخه‌های‬ ‫ویترین کردن مواد معدنی‪ ،‬عامل جذب سرمایه‌گذاران‬ ‫انجام فعالیت‌های اکتش��افی باید آنقدر زیاد باشد که‬ ‫با توجه به مطالعات اکتش��افی انجام ش��ده تنوع مواد‬ ‫معدنی شناسایی و معرفی شوند‪ .‬مدیرکل دفتر صنایع‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬زمانی‬ ‫که مواد معدنی شناس��ایی ش��دند ذخایر آنها نیز باید‬ ‫قطعی و به صورت ‪ 100‬درصدی و علمی با مشخصات‬ ‫نقش��ه‌ای معرفی ش��وند‪ ،‬چراکه ویتری��ن کردن مواد‬ ‫معدنی موجب جذب سریع س��رمایه‌گذاران می‌شود‪،‬‬ ‫یعن��ی هرچه گزینه‌های معرف��ی ظرفیت‌های معدنی‬ ‫به س��رعت بیش��تری زیاد شود به تبع س��رمایه‌گذار‬ ‫در ش��رایط بهتری ب��رای انتخاب س��رمایه‌گذاری در‬ ‫رشته‌های مختلف قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫فاطمی��ان دومین راه جذب س��رمایه‌گذار در بخ��ش معدن را‬ ‫راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام عنوان و اظهار کرد‪ :‬باید به طرح‌های‬ ‫نیم��ه تمام معدنی که اهمیت زیادی دارند توجه ویژه‌ای ش��ود و‬ ‫برای تس��ریع آن امر طرح پایش کنترل نظارت سرعت راه‌‌اندازی‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه این طرح باید به صورت مکرر در جلسات‬ ‫ش��کل بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر این کار درحال انجام اس��ت و‬ ‫نتایج به‌نسبت مطلوبی داشته است اما باید ساماندهی بهتری شود‪.‬‬ ‫تجارت راهکار دیگر در این بخش را تامین منابع عنوان و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید مشکالت موجود در حوزه معدن برطرف‬ ‫ش��ود که البته طبق دستورات و توجه مقام وزارت به این‬ ‫بخش بسیاری از مشکالت برطرف شده اما موضوعی که‬ ‫بس��ار قابل توجه است تامین منابع مالی و رفع مشکالت‬ ‫ای��ن بخش اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه موان��ع مالی باید‬ ‫برداشته شود‪ ،‬گفت‪ :‬تعدادی از بانک‌ها در پرداخت مابقی‬ ‫تس��هیالت در حوزه معدن مش��کل ایجاد می‌کنند که با‬ ‫مکاتبه مقام وزارت کار درحال پیگیری و رسیدگی است‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫فاطمیان یکی دیگر از عوامل جذب س��رمایه‌گذار در‬ ‫‹ ‹راه‌ان�دازی طرح‌ه�ای نیم�ه تمام معدن�ی‪ ،‬راه‬ ‫جذب سرمایه‌گذاری‬ ‫‹ ‹برداش�تن موان�ع مال�ی‪ ،‬عامل�ی ب�ر ج�ذب‬ ‫سرمایه‌گذاری معدن‬ ‫‹ ‹ج�ذب مناب�ع خارج�ی‪ ،‬عام�ل ج�ذب‬ ‫سرمایه‌گذاری معدن‬ ‫لو‌نقل به عنوان‬ ‫بیمه‪ ،‬بانک‌ه��ا و حم ‌‬ ‫محوری‌ترین زیرساخت توسعه در کنار‬ ‫صنعت با ش��اخص‌های رش��د کمی و‬ ‫کیفی مواجه بوده‌اند که این امر نتیجه‬ ‫تاثیرات مثبت منطقه بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫خلیج‌فارس گفت‪ :‬چهره استان در چند‬ ‫سال اخیر با سیاستگذاری‌های دولت از قطب تجاری به‬ ‫قطب صنعتی تبدیل شده است و این رویکرد همچنان‬ ‫ب��ه عنوان یک ماموریت برای منطقه ویژه خلیج‌فارس‬ ‫در اولوی��ت اجرا قرار دارد‪ ،‬در این زمینه کوش��یده‌ایم‬ ‫حوزه‌های آموزش عالی را از چش��م‌انداز صنعت آگاه و‬ ‫نیاز‌ه��ای خود را به منظور تربیت نیروی مولد و مورد‬ ‫نیاز اعالم کنیم که خوشبختانه این موضوع نیز به جد‬ ‫مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بخش مع��دن را جذب منابع خارجی عن��وان و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون فعالیت‌ها در این حوزه خوب بوده و دولت‬ ‫حمایت مناسبی در این زمینه داشته است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ادامه داد‪ :‬نکت��ه دیگری ک��ه حائز اهمیت‬ ‫اس��ت و محور س��وم قرار می‌گیرد‪ ،‬این است که برای‬ ‫بومی‌سازی و افزایش سهم فناوری داخلی باید کوشش‬ ‫بهتری انجام ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به نقش عمده و مهم‬ ‫انجمن‌ه��ای تخصص��ی در حوزه‌های مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی گف��ت‪ :‬این انجمن‌ه��ا باید پویاتر از گذش��ته‬ ‫فعالی��ت کنن��د؛ ب��ه طوری ک��ه تش��کل‌ها در تجهیز‬ ‫کمیته‌های مختلف فعال شوند‪.‬‬ ‫فاطمیان افزود‪ :‬تعدادی از این انجمن‌ها در تمهیداتی‬ ‫که در چند سال گذشته انجام شده‪ ،‬تشکیل شدند اما‬ ‫تعداد آنها کافی نیست‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫ایمنی کارگران معدن‬ ‫یک بحث لوکس‬ ‫نیست‬ ‫جمال رستمی‬ ‫استاد دانشگاه‌های ایالتی پنسیلوانیا‬ ‫اگ��ر بحث تحریم را کن��ار بگذاریم یکی از عللی که‬ ‫در مع��ادن کوچک ما به روش‌ه��ای «های‌تک» روی‬ ‫نمی‌آورن��د این اس��ت که خرید این فن��اوری نیازمند‬ ‫س��رمایه باالیی اس��ت و این درحالی است که هزینه‬ ‫کارگری و اپراتوری در ایران خیلی پایین‌تر اس��ت‪ .‬در‬ ‫کش��وری که نرخ بهره بانکی یک تا دو درصد اس��ت‬ ‫ب��رای معدندارش صرف می‌کن��د فناوری‌های نوین و‬ ‫م��درن خریداری کند‪ ،‬درحالی ک��ه معدندار در ایران‬ ‫اگر بخواهد با توجه به نرخ دو رقمی تورم از بانک وام‬ ‫بگیرد باید نزدیک به ‪30‬درصد نرخ بهره بدهد‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ت که در معدنکاری حرف نخست را‬ ‫واقعیت‌ه��ای اقتصادی می‌زن��د و با توجه به این اصل‬ ‫مهم‪ ،‬میزان نرخ س��رمایه در می��زان هزینه‌های تمام‬ ‫شده تولید تاثیر زیادی دارد و برای معدنکار محدودیت‬ ‫ایجاد می‌کند‪ .‬به‌طور مثال در اکوادور معدنی درحال‬ ‫توس��عه است ولی با محدودیت بازار توسعه و استفاده‬ ‫نک��ردن از روش‌های م��درن روبه‌رو اس��ت‪ ،‬درحالی‬ ‫که کش��ور درحال توس��عه‌ای مانند پرو این مشکل را‬ ‫به‌ش��کل دیگری حل می‌کند و با شرکت‌های خارجی‬ ‫ش��ریک می‌شود تا از توان مالی و فناوری شرکت‌های‬ ‫خارجی آنها اس��تفاده کند و به اس��تحصال بهتری از‬ ‫م��واد معدنی برس��د‪ .‬بنابراین فقط تحری��م تاثیرگذار‬ ‫نیست و تامین س��رمایه مورد‌نیاز فناوری‌های مدرن‪،‬‬ ‫مش��کل تمام کش��ورهای درحال توس��عه اس��ت‪ ،‬در‬ ‫حقیقت ش��رایط اقتصادی کشور درحال توسعه روش‬ ‫بهره‌ب��رداری از مع��ادن را ب��رای معدن��داران تعریف‬ ‫می‌کند‪ .‬به جای استفاده از سرمایه‌گذاری‌های سنگین‬ ‫در یک معدن یا اس��تخراج معدنی در بدترین شرایط‬ ‫بو‌هوای��ی که وضعیت و هزینه باالیی را بر بهره‌بردار‬ ‫آ ‌‬ ‫تحمیل کند‪ ،‬بهتر اس��ت با تامل بیشتر امکان‌سنجی‬ ‫کنیم که برآیند استخراج و تولید ماده معدنی سودده‬ ‫است و معدن می‌تواند با شرایط فعلی کشور‪ ،‬ادامه کار‬ ‫بدهد یا خیر‪ .‬این شرایط متوجه بازار فروش و صادرات‬ ‫ای��ن مواد معدنی و وج��ود کارخانه‌های فرآوری برای‬ ‫ایجاد ارزش‌افزوده و س��رمایه‌گذاری در بخش فناوری‬ ‫نیز اس��ت‪ .‬گاه مع��ادن در ایران به دلیل مش��کالت‬ ‫در بخش س��رمایه در گردش به س��مت اس��تفاده از‬ ‫فناوری‌ه��ای ارزان‌ت��ر و بکارگیری کارگران بیش��تر‬ ‫می‌روند که ریس��ک اتفاق‌ها و ح��وادث برای کارگران‬ ‫را افزایش می‌دهد‪ .‬این درحالی است که در کشورهای‬ ‫توس��عه‌یافته نیز معدندار به دنبال کس��ر هزینه‌های‬ ‫تمام ش��ده و استفاده از فناوری‌های ارز‌ان‌تر است ولی‬ ‫به دلیل قوانین س��خت زیست‌محیطی و کارگری که‬ ‫جریمه‌های بس��یار س��نگینی دارند‪ ،‬برای‌شان صرف‬ ‫نمی‌کند از روش‌های ارزان‌تر که مس��تلزم بکارگیری‬ ‫کارگران بیشتر و کاهش ایمنی معادن است‪ ،‬استفاده‬ ‫کنند‌‪ .‬آنها نیز اعتراض می‌کنند اما در بلندمدت ناچار‬ ‫می‌ش��وند خود را ب��ا قوانین دولتی س��ختگیرانه وفق‬ ‫دهند و به‌دنبال خرید دس��تگاه‌های مدرنی بروند که‬ ‫استفاده از کارگران را به حداقل می‌رساند‪ .‬این رویکرد‬ ‫در بلند‌مدت از نظر هزینه به نفع معدندار خواهد بود‪.‬‬ ‫در حقیقت بحث ایمنی کارگر برخالف ایران یک بحث‬ ‫کاملا جدی اس��ت و حالت لوکس و تشریفاتی ندارد و‬ ‫بای��د به عنوان یک ضرورت حیاتی‪ ،‬معدن مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫اجرای پروژه مدیریت دانش‬ ‫در شرکت ملی مس‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران بر اجرای‬ ‫طرح مدیری��ت دانش در این ش��رکت تاکید کرد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش مس‌پرس‪ ،‬احم��د مرادعلیزاده در نشس��ت‬ ‫کارکن��ان امور اجتماعی و روابط عمومی مجتمع مس‬ ‫سرچش��مه گفت‪ :‬این پروژه باید تبدی��ل به رویه‌ها و‬ ‫دس��تورالعمل‌هایی برای انجام کار بهتر ش��ود و امور‬ ‫آم��وزش و تجهی��ز نیروی انس��انی با هم��کاری امور‬ ‫اجتماعی و روابط عمومی در انجام آن نقش اساس��ی‬ ‫دارن��د‪ .‬وی همچنین با اش��اره به ش��رایط اقتصادی‬ ‫کنونی کش��ور و همزمانی کاهش قیمت جهانی نفت‬ ‫و فل��زات و اثر‌گ��ذاری آن بر مجموع��ه مس گفت‪ :‬ما‬ ‫باید خودم��ان را برای هر‌گونه ش��رایطی آماده کنیم‬ ‫و از ات�لاف هزینه‌ه��ا و انج��ام کاره��ای غیرضروری‬ ‫اجتناب ش��ود‪ .‬مرادعلیزاده افزود‪ :‬هدف این نشست‌ها‬ ‫این اس��ت که اداره ش��رکت از حالت دستورالعملی و‬ ‫آمرانه خارج ش��ود و پیش��نهادهای اصالحی از درون‬ ‫خود قس��مت‌ها بیرون بیاید‪ .‬در ابتدای این نشس��ت‪،‬‬ ‫مسئوالن‪ ،‬سرپرستان و روسای امور اجتماعی و روابط‬ ‫عمومی به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند‪ .‬همچنین‬ ‫نشس��ت‌های مش��ابهی با کارشناس��ان ام��ور نظارت‬ ‫ب��ر پیمانکاران و ام��ور انبارها و سفارش��ات با حضور‬ ‫مدیرعامل مس برگزار شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫ادغام‪ ،‬فوالدی‌ها را قوی می‌کند‬ ‫محبوب�ه ناطق‪-‬گ�روه معدن‪ :‬مهن��دس نعمت‌زاده‬ ‫خواستار ادغام کارخانه‌های فوالد ایران با یکدیگر شد‬ ‫چرا که معتقد اس��ت ش��رکت‌های کوچک با ظرفیت‬ ‫پایی��ن نمی‌توانند ب��رای مذاکره و ع��رض اندام‪ ،‬برگ‬ ‫برنده‌ای در بازار فوالد داش��ته باش��ند از این رو بهتر‬ ‫اس��ت کارخانه‌های ب��زرگ و کوچک ف��والد در ایران‬ ‫یکی ش��وند تا بتوانند با قدرت بیش��تری در مذاکرات‬ ‫حضور یابند و بازارها را از آن خود کنند‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت معتقد اس��ت این اقدام در کنار اجرای‬ ‫طرح جامع فوالدی باعث خواهد شد طرح‌های معدن‪،‬‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬گندله و فوالد س��ازی در ح��ال اجرا را به‬ ‫ط��ور دقیق پاالیش کرده و برنامه‌های بهره‌برداری آن‬ ‫اعالم ش��ود‪ ،‬چرا که پیش‌بینی می‌شود تا سال ‪1400‬‬ ‫ظرفی��ت تولید فوالد در دنیا به ‪2‬میلیارد تن برس��د و‬ ‫ایران باید ‪ 2/5‬درصد تولید این محصول را به دس��ت‬ ‫بگیرد و تا پایان س��ند چش��م‌انداز توسعه این ظرفیت‬ ‫را ب��ه ‪ 60‬میلیون تن نیز برس��اند‪ .‬ادغام ش��رکت‌های‬ ‫فوالدی از س��وی وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫حالی اعالم می‌شود که کارشناسان و فعاالن این حوزه‬ ‫معتقدند ادغام فوالدس��ازان کوچک می‌تواند به خروج‬ ‫این ش��رکت‌ها از رکود و افزایش تولید منجر ش��ود ‪.‬‬ ‫اما باید توجه داش��ت ک��ه هرگونه تغیی��ری در روند‬ ‫فعالیت ش��رکت‌ها نیازمند بررسی کارشناسی است و‬ ‫این موضوع تنها در س��ایه حمایت‌های دولتی محقق‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در هر حال باید منتظر شد و دید آیا این‬ ‫ادغام مورد قبول و تایید ش��رکت‌های کوچک و بزرگ‬ ‫فوالدی هس��ت و چه نتیجه‌ای می‌تواند در رسیدن به‬ ‫این اهداف کلی و طرح جامع فوالد داشته باشد؟‬ ‫‹ ‹تعریف اندازه‌ها و شاخص‌ها‬ ‫رسول خلیفه‌سلطان دبیر انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد در خصوص‬ ‫ادغ��ام واحده��ای ف��والدی به‬ ‫می‌گوید‪ :‬باید ابتدا تعریفی‬ ‫برای واحدهای کوچک و بزرگ‬ ‫تولید فوالد داشته باشیم و سپس ببینیم امکان ادغام‬ ‫بین این واحدهای تولید وجود دارد یا خیر‪.‬‬ ‫وی اضافه می‌کند‪‌:‬کارخانه‌ه��ای متعددی در زمینه‬ ‫تولی��د نورد‪ ،‬آهن اس��فنجی و گندله ب��ا ظرفیت‌های‬ ‫متع��دد وجود دارند که برای ه��ر کدام از اینها‪ ،‬میزان‬ ‫ظرفیت و مقیاس کوچکی و بزرگی تفاوت دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬به عنوان مثال برای کارخانه‌های‬ ‫نورد س��ازی‪ ،‬ظرفیت تولی��د ‪ 200‬تا ‪ 300‬هزار تن در‬ ‫س��ال کوچک محسوب نمی‌ش��ود یا در فوالدسازی با‬ ‫فن��اوری قوس الکتریک��ی ‪ 300‬هزار تن مقیاس کمی‬ ‫نیس��ت و درکوره‌ه��ای القایی ب��االی ‪ 200‬هزارتن را‬ ‫نمی‌توان واحد کوچک فوالدی تعریف کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار می‌دارد‪ :‬اما این میزان در واحد تولید آهن‬ ‫اس��فنجی ‪ 800‬هزارتن در سال است‪ .‬با توجه به این‬ ‫جزئیات می‌توان ابتدا به تعریفی کامل و جامع از واحد‬ ‫کوچک و بزرگ رسید و بعد برای ادغام آن فکری کرد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن فوالد ادامه می‌دهد‪ :‬اگر بخش خصوصی‬ ‫بتوان��د از جریان نقدینگی خوبی برخوردار باش��د و به‬ ‫ج��ای اس��تفاده از تس��هیالت کمرش��کن ‪ 27‬تا ‪30‬‬ ‫درص��دی بانک‌ها از تس��هیالت و منابع مالی ارزانتری‬ ‫اس��تفاده کند می‌تواند تصمیم��ات منطقی برای خود‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫خلیفه س��لطان با بیان اینکه تس��هیالت کمرشکن‬ ‫بانکی‪ ،‬واحدهای کوچ��ک را فلج کرده اضافه می‌کند‪:‬‬ ‫به نظر می‌رس��د بح��ث ادغام ش��رکت‌های کوچک و‬ ‫بزرگ فوالدی‪ ،‬از جمله مباحثی نیس��ت که وزارتخانه‬ ‫در آن ورود پی��دا کن��د بلک��ه بای��د ای��ن تعاری��ف و‬ ‫پژوهش‌ها را حداقل با مراکز کارشناس��ی نظیر انجمن‬ ‫ف��والد مطرح کن��د تا به نتیجه کارشناس��ی برس��د‪.‬‬ ‫حضور حس��ابداران و کارشناسان صنعتی برای تعیین‬ ‫پارامترهای تعیین‌کننده ش��رکت‌های کوچک و بزرگ‬ ‫و تعیین عوامل و ش��رایط ادغام ب��ه تعریف بهتری از‬ ‫کار می‌انجامد و به این اقدام روند منطقی می‌بخشد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه می‌کند‪ :‬با این حال ادغام ش��رکت‌های‬ ‫کوچ��ک و بزرگ فوالد به ش��رط اینک��ه دولت از آنها‬ ‫حمایت کند امر مقبولی اس��ت و می‌تواند برای حیات‬ ‫این واحدها مثمر باش��د به ش��رط اینک��ه دولت طرح‬ ‫مشخص و کارشناسی شده‌ای برای این پیشنهاد خود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی هماهنگ��ی می��ان حلقه‌های تولی��د در صنعت‬ ‫فوالد را مهم دانس��ته و معتقد اس��ت که طرح جامع‬ ‫فوالد نقش بس��زایی در رس��یدن به این هدف خواهد‬ ‫داشت‪ .‬از سوی دیگر انجام مطالعات جدید در راستای‬ ‫مش��خص کردن وضعیت تولی��د و نیازهای موجود در‬ ‫این بخش نقش تعیین کننده‌ای در تکمیل حلقه‌های‬ ‫تولی��د ایفا خواهد کرد اما الزم اس��ت ت��ا فعاالن این‬ ‫حوزه نسبت به رعایت قوانین مطرح شده متعهد بوده‬ ‫و از چارچوب‌های تعیین ش��ده تخطی نکنند‪ .‬در واقع‬ ‫سیاس��تگذاران این حوزه باید نسبت به تایید مجوزها‬ ‫اقدام کرده و در صورتی که مجوزهای داده شده برای‬ ‫صنعت فوالد مفید باش��ند با تش��ویق مجریان زمینه‬ ‫توسعه آنها فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در ابتدا الزم اس��ت تا حلقه‌های‬ ‫ماقبل تولید فوالد همچون آهن‌اس��فنجی تامین شده‬ ‫ت��ا بتوان ب��رای تولید ف��والد اقدام ک��رد می‌افزاید‪ :‬با‬ ‫تولید ‪ 1/4‬میلیون تنی شمش فوالد بخش خصوصی‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اعالم کرد‪ :‬در ‪ 9‬ماه‬ ‫سال‌جاری تولید شمش فوالدی توسط بخش خصوصی‬ ‫به بیش از ‪ 1/4‬میلیون تن رس��ید که بیش از ‪ 11‬درصد‬ ‫این رقم س��هم تولید آذرماه بود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬جدول‬ ‫آم��اری انجمن مزبور حاکی اس��ت‪ ،‬بخش خصوصی در‬ ‫دوره فروردی��ن تا آذر س��ال‌جاری ی��ک میلیون و ‪445‬‬ ‫هزار و ‪ 350‬تن ش��مش فوالدی تولید داشتند که سهم‬ ‫آذر گذش��ته ‪ 168‬هزار و ‪ 200‬ت��ن بود‪ .‬برپایه اطالعات‬ ‫مربوطه‪ ،‬جمع‌کل تولی��دات فوالدی بخش خصوصی در‬ ‫دوره ‪ 9‬ماه امسال به رقم ‪ 3‬میلیون و ‪ 924‬هزار و ‪350‬‬ ‫تن رس��ید که از این رقم بی��ش از ‪ 60‬درصد آن مربوط‬ ‫به تولید میلگرد بود‪ .‬میزان میلگرد تولید ش��ده در دوره‬ ‫این گزارش توس��ط بخش خصوص��ی ‪ 2‬میلیون و ‪389‬‬ ‫هزار و ‪ 300‬تن و سهم آذرماه افزون‌بر ‪ 260‬هزار و ‪200‬‬ ‫تن بود‪ .‬مطابق جدول اعالمی انجمن یادش��ده در ‪ 9‬ماه‬ ‫امس��ال توسط بخش یادش��ده میزان ورق تولیدی ‪831‬‬ ‫ه��زار تن‪ ،‬تیرآه��ن ‪ 291‬هزار و ‪ 700‬تن و س��ایر اقالم‬ ‫فوالدی (نبش��ی‪ ،‬س��پری‪ ،‬ناودانی و غیره) ‪ 412‬هزار و‬ ‫‪ 300‬ت��ن بود‪ .‬بنابراین گ��زارش بخش خصوصی در آذر‬ ‫امس��ال ‪ 30‬هزار تن تیرآهن‪ 92 ،‬ه��زار و ‪ 200‬تن ورق‬ ‫و ‪ 45‬ه��زار تن اقالم فوالدی دیگر تولید کردند‪ .‬پیش از‬ ‫این ایمیدرو اعالم کرد‪ :‬تولید فوالد خام کش��ور در ‪ 9‬ماه‬ ‫امس��ال به بیش از ‪ 12/6‬میلیون تن رسید که نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه در س��ال ‪ 92‬رشد ‪ 6‬درصدی داشت‪ .‬در ‪9‬‬ ‫ماه امسال ‪ 12‬میلیون و ‪ 633‬هزار و ‪ 328‬تن فوالدخام‬ ‫تولید ش��د و این درحالی اس��ت که در مدت مش��ابه در‬ ‫سال ‪ 92‬شمش فوالدخام ‪ 11‬میلیون و ‪906‬هزار و ‪461‬‬ ‫تن تولید ش��ده بود‪ .‬فوالد مبارکه‪ ،‬خوزستان و ذوب‌آهن‬ ‫اصفهان به ترتیب در این دوره بیش��ترین سهم در تولید‬ ‫را به خود اختصاص دادند و فوالد‌های هرمزگان‪ ،‬س��با‪،‬‬ ‫خراس��ان‪ ،‬آلیاژی و گروه ملی صنعتی فوالد ایران دیگر‬ ‫تولیدکنن��دگان در این م��دت بودند‪ .‬همچنین در ‪ 9‬ماه‬ ‫امسال ‪ 13‬میلیون و ‪ 18‬هزار و ‪ 436‬تن تولیدات فوالدی‬ ‫ازجمل��ه ورق گالوانیزه‪ ،‬میلگرد‪ ،‬تیرآهن‪ ،‬ورق گرم‪ ،‬لوله‪،‬‬ ‫کالف‪ ،‬ورق عریض و‪ ...‬در کش��ور انجام شد که نسبت به‬ ‫سال گذشته به میزان ‪ 3/6‬درصد رشد نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫توج��ه به اینکه ماده اولیه ب��رای تولید فوالد گندله و‬ ‫آهن‌اس��فنجی اس��ت از این رو برای تولید ‪۴۰‬میلیون‬ ‫ت��ن فوالد‪ ،‬به ‪۵۵‬میلیون تن گندل��ه و ‪۵۰‬میلیون تن‬ ‫آه��ن اس��فنجی نیاز اس��ت‪.‬در واقع توجه ب��ه صنایع‬ ‫پایین‌دس��تی فوالد از مواردی است که در طرح جامع‬ ‫فوالد باید مورد توجه قرار گیرد تا به تولید فوالد منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان سرمایه تعیین‌کننده است‬ ‫رضا شهرس��تانی عض��و انجمن‬ ‫ف��والد درخصوص ط��رح جامع‬ ‫می‌گوید‪ :‬یکی از‬ ‫فوالد به‬ ‫مهم‌تری��ن اه��داف ای��ن بخش‬ ‫برنامه‌ری��زی دقی��ق در جه��ت‬ ‫مش��خص کردن میزان سرمایه مورد نیاز در حلقه‌های‬ ‫تولی��د فوالد اس��ت‪ .‬از این‌رو الزم اس��ت تا براس��اس‬ ‫اولویت‌های��ی ک��ه در تولی��د وج��ود دارد نس��بت به‬ ‫سرمایه‌گذاری در این حوزه اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه می‌افزاید‪ :‬برای رسیدن به اهداف طرح‬ ‫جام��ع که در راس آنها تامین گندله قرار دارد حمایت‬ ‫دولت الزم اس��ت به این ترتیب ک��ه قوانینی همچون‬ ‫مالی��ات و عوارض صادرات و واردات به گونه‌ای تنظیم‬ ‫ش��ود که زمینه را برای پر کردن خألهایی که در این‬ ‫صنعت وجود دارد فراهم کند‪.‬‬ ‫عض��و انجم��ن فوالد از س��ازمان ایمی��درو به‌عنوان‬ ‫پایه‌گ��ذار این طرح یاد ک��رده و ادامه می‌دهد‪ :‬اجرای‬ ‫طرح فوالدی توسط س��ازمان ایمیدرو آغاز شده اما با‬ ‫توجه به سیاس��ت‌های اصل‪ ۴۴‬قانون اساس��ی دولت‬ ‫مایل اس��ت که بخش خصوصی وارد این فعالیت شده‬ ‫و دولت نیز با ایجاد زیرس��اخت‌های مناسب همچون‬ ‫خطوط ریلی‪ ،‬برق‪ ،‬آب و‪ ...‬زمینه را برای به س��رانجام‬ ‫رساندن طرح فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید مالکیت گزینه مناسب‬ ‫ی��ک کارش��ناس ف��والدی نی��ز در خص��وص ادغ��ام‬ ‫ش��رکت‌های ف��والدی می‌گوی��د‪ :‬در دنی��ا واحدهای‬ ‫کوچک فوالدی تاثی��ری در قیمت‌گذاری‌های جهانی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫و شهرت و بازار ندارند بلکه این شهرت و نشان (برند)‬ ‫ها از آن ش��رکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ فوالدی است‬ ‫که به دلیل تولید بیش��تر فوالد می‌توانند نقش تعیین‬ ‫کننده‌ای در بازار و قیمت‌های جهانی داشته باشند‪.‬‬ ‫مس��عودی اضافه می‌کند‪ :‬وقتی‬ ‫چن��د ش��رکت ب��ا ه��م تجمیع‬ ‫می‌ش��وند و تولیدشان به میزان‬ ‫واحدهای بزرگ است می‌توانند‬ ‫از نظ��ر اعتب��اری در رده همان‬ ‫ش��رکت‌ها قرار گیرند و تصمیمات‌شان می‌تواند روند‬ ‫قیمت‌ها را نی��ز در بازار جهانی تغییر دهد‪ .‬وی ادامه‬ ‫می‌دهد‪ :‬البته چین واحدهای کوچک با تولید کمتر از‬ ‫‪ 30‬ه��زار ت��ن تولید در س��ال را به دلیل اس��تفاده از‬ ‫س��وخت زغال‌س��نگ و آلودگ��ی زیس��ت محیطی و‬ ‫همچنین نداشتن هماهنگی با دولت تعطیل کرد این‬ ‫در حالی است که تولیدکنندگان بزرگ برای اینکه در‬ ‫تصمیم‌گیری‌ه��ای فوالدی تاثیرگذار باش��ند از دیگر‬ ‫کشورها سنگ‌آهن می‌خرند بنابراین واحدهای بزرگ‬ ‫می‌توانند تصمیم بگیرند در یک روز تولیدات کمتری‬ ‫به بازار تزریق کنند و در بازار اخالل به وجود آورند و‬ ‫قیمت‌ها را باال ببرند یا عرضه بیشتری داشته باشند تا‬ ‫رقبای‌ش��ان را از دور خ��ارج کنند یا ب��ا حمایت‌های‬ ‫دامپینگی از تولیدکنندگان‌ش��ان بتوانند حرف اول را‬ ‫در سطح جهان بزنند‪.‬‬ ‫مس��عودی با بی��ان اینکه قدرت چان��ه زنی واحدهای‬ ‫کوچ��ک به ان��دازه تولیدات‌ش��ان پایین اس��ت اظهار‬ ‫می‌دارد‪:‬آنه��ا می‌توانند با اس��تفاده از دو روش قدرت‬ ‫خود را افزایش دهند؛ یا گروه‌ها و انجمن‌های فوالدی‬ ‫تش��کیل بدهند نظیر بسیاری از واحدهای فوالدی در‬ ‫دنیا یا مالکیت واحده��ای فوالدی را با خریداری آنها‬ ‫به دس��ت آورند ک��ه با توجه به نب��ود روحیه گروهی‬ ‫در ایرانی��ان‪ ،‬روش خرید مالکیت بیش��تر کاربرد دارد‬ ‫همچنان‌ک��ه ف��والد خوزس��تان‪ ،‬فوالد هرم��زگان را‬ ‫خریداری کرده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌دهد‪ :‬با یکی ش��دن و ادغ��ام واحدهای‬ ‫کوچک فوالدی‪ ،‬آنها هزینه کمتری در تاس��یس دفاتر‬ ‫خود و همچنین حمل‌ونقل کاالیشان پرداخت خواهند‬ ‫کرد‪ .‬به طور مثال اگر به جای اجاره یک کش��تی ‪80‬‬ ‫هزار تنی‪ ،‬با یک کش��تی ‪ 300‬هزارتنی‪ ،‬کاالی‌ش��ان‬ ‫را حم��ل کنند و اگر در هر تن فق��ط یک دالر کمتر‬ ‫هزین��ه حمل بپردازند ‪ 300‬هزاردالر در یک حمل بار‬ ‫صرفه‌جویی کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی اش��اره‌ای به کاهش قیمت س��نگ‌آهن می‌کند و‬ ‫می‌افزای��د‪ :‬با کاهش قیمت جهانی س��نگ‌آهن که به‬ ‫نصف قیمت در یک س��ال رس��یده اس��ت این امکان‬ ‫حتی در معادن س��نگ‌آهن هم وج��ود دارد که برای‬ ‫باالب��ردن ق��درت رقاب��ت و چانه‌زنی در ب��ازار‪ ،‬اقدام‬ ‫به ادغام کنند‪ .‬تا س��ال گذش��ته ی��ک واحد کوچک‬ ‫سنگ‌آهن می‌توانست ادامه حیات داشته باشد ولی با‬ ‫کاهش ‪ 50‬درص��دی قیمت‌ها چاره‌ای جز ادغام برای‬ ‫معادن س��نگ‌آهن هم نمی‌ماند اگرچه در حال حاضر‬ ‫نیز ش��رکت‌هایی وجود دارند که مواد معدنی تولیدی‬ ‫معادن کوچک و واحده��ای کوچک را خریداری و به‬ ‫طور کلی صادر می‌کنند‪.‬‬ ‫صادرات بیش از ‪ 9‬میلیون تن سیمان به کشورهای همسایه‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬در ‪ 8‬ماه گذشته سال‌جاری بیش از ‪9‬‬ ‫میلیون و ‪ 250‬هزار تن سیمان به کشورهای مختلف‬ ‫ازجمله کشورهای هم‌مرز صادر شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬عبدالرضا ش��یخان افزود‪ :‬تالش‬ ‫می‌کنیم با شناسایی بازارهای جدید‪ ،‬میزان صادرات‬ ‫سیمان کشور را برای سال آینده افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی روس��یه را یک��ی از بازاره��ای ه��دف صادرات‬ ‫سیمان ذکر و تصریح کرد‪ :‬عالوه‌بر روسیه کشور‌های‬ ‫افریقای��ی می‌توانن��د بازاره��ای ه��دف خوب��ی در‬ ‫حوزه صادرات س��یمان باش��ند‪ .‬دبیر انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایان صنعت سیمان افزود‪ :‬اگر بتوانیم بازارهای‬ ‫روس��یه و کش��ور‌های افریقایی را در زمینه صادرات‬ ‫س��یمان تصاح��ب کنیم‪ ،‬می��زان صادرات س��یمان‬ ‫و کلینک��ر ‪ 1/5‬میلیون ت��ن افزای��ش خواهد یافت‪.‬‬ ‫شیخان‪ ،‬میزان صادرات سیمان و کلینکر را در ‪ 8‬ماه‬ ‫نخست امسال ‪ 13‬میلیون و ‪ 400‬هزار تن عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این رقم ‪ 6/6‬درصد نس��بت به س��ال گذشته‬ ‫افزایش داشته که این مهم نیز به دلیل افزایش تولید‬ ‫و صادرات در بخش کلینکر بوده است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫میزان صادرات کلینکر‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ 8‬ماه نخست امسال‬ ‫صادرات کلینکر ‪ 50‬درصد نس��بت به س��ال گذشته‬ ‫افزای��ش یافته؛ به‌طوری که در ای��ن مدت ‪4‬میلیون‬ ‫و‪ 100‬هزار تن کلینکر از کش��ور صادر ش��ده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور‬ ‫افزود‪ :‬امسال به علت ناامنی در عراق‪ ،‬میزان صادرات‬ ‫سیمان ما به این کش��ور کاهش یافت و این موضوع‬ ‫در مجموع موجب کاهش حدود ‪ 8‬درصدی صادرات‬ ‫س��یمان کشور شد‪ .‬در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫س��یمان و بتن‪ ،‬فناوری‌های س��اخت و ماشین‌آالت‬ ‫وابس��ته؛ صنعتگ��ران‪ ،‬تولیدکنن��دگان‪ ،‬واحده��ای‬ ‫تحقیقاتی‪ ،‬دانشگاهی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬همچنین شرکت‌ها‬ ‫و واحدهای صنعت��ی مرتبط جدیدترین فناوری‌های‬ ‫س��اخت و تولید بتن‪ ،‬پیش��رفت‌های انجام‌شده این‬ ‫حوزه و نوین‌ترین تجهیزات صنعت سیمان و صنایع‬ ‫وابسته را ارائه کردند‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫در کمیسیون تجارت اتاق تهران مطرح شد‬ ‫کاهش طبقات تعرفه‬ ‫به ‪ 10‬مورد‬ ‫«کاه��ش طبقات تعرفه واردات برای س��ال آینده»‬ ‫ای��ن خبر یک��ی از موضوع��ات مهمی ب��ود که صبح‬ ‫دیروز در نشس��ت کمیس��یون تجارت اتاق تهران‪ ،‬از‬ ‫سوی معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شد‪.‬‬ ‫ولی‌اله افخمی‌راد اظهار کرد‪ :‬برای سال‪ ،1394‬طبقات‬ ‫تعرف��ه واردات به ‪ ۱۰‬م��ورد کاهش خواهد یافت و تا‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬تعداد طبقات تعرفه‌ها به ‪ ۶‬مورد می‌رسد‪.‬‬ ‫به گفت��ه‌رییس س��ازمان توس��عه تجارت س��هم‬ ‫خودروه��ای س��اخت ش��رکت‌های هیون��دای و کیا‬ ‫کره‌جنوبی در بازار ایران نس��بت به سایر شرکت‌های‬ ‫خودروسازی خارجی بیش��تر است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫میزان واردات خودرو سواری در امسال نسبت به سال‬ ‫قبل از رش��د ‪ ۲‬برابری برخوردار بوده است و میانگین‬ ‫قیم��ت ح��دود ‪۲۱‬ه��زار دالر نیز ب��رای خودروهای‬ ‫واردات��ی به ثبت رس��یده اس��ت‪ .‬افخم��ی‌راد با بیان‬ ‫اینکه تا پایان امس��ال حجم تجارت خارجی ایران به‬ ‫‪۵۰‬میلیارد دالر خواهد رسید و از این حیث ‪۲۰‬درصد‬ ‫نسبت به سال گذشته رشد دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در کشورهای‬ ‫توس��عه‌یافته و پیشرفته نیز در کنار صادرات‪ ،‬واردات‬ ‫باالیی نی��ز در چرخه تجارت خارج��ی وجود دارد و‬ ‫از ای��ن‌رو در ایران نیز با اینکه گفته می‌ش��ود واردات‬ ‫باالیی داریم‪ ،‬موافق نیستم‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬همزمان با شروع کار دولت یازدهم‪،‬‬ ‫بس��یاری از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موجود در‬ ‫حوزه تجارت خارجی برداش��ته شد‪ .‬وی به این نکته‬ ‫نیز اش��اره کرد که درحال‌حاضر ثبت سفارش ‪۳۲۰۰‬‬ ‫قلم کاال‪ ،‬غیرحضوری ش��ده است و تا ‪ 2‬ماه آینده نیز‬ ‫مابقی تعرفه‌ها به ش��کل ثبت غیرحضوری درخواهد‬ ‫آمد‪.‬‬ ‫افخمی راد به تعرفه‌ها اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬به هر‬ ‫اندازه در مورد میزان تعرفه‌ها سختگیری شود‪ ،‬زمینه‬ ‫قاچاق تس��هیل می‌ش��ود از این‌رو کاهش تعرفه‌ها به‬ ‫عنوان یک تکلیف در کمیس��یون م��اده یک در حال‬ ‫پیگیری است‪.‬‬ ‫‹ ‹خطر کاهش صادرات‬ ‫بحث درب��اره احتمال بازگش��ت پیم��ان ارزی که‬ ‫چن��دی پیش از س��وی برخ��ی نماین��دگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی مطرح شده بود‪ ،‬روی میز کمیسیون‬ ‫تج��ارت اتاق ته��ران قرار گرف��ت‪ .‬مجیدرضا حریری‬ ‫که در غیاب محس��ن بهرانی‌ارض‌اقدس‪ ،‬ریاست این‬ ‫نشس��ت را بر عهده داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فعاالن اقتصادی‬ ‫نسبت به بازگش��ت دوباره پیمان‌سپاری ارزی نگران‬ ‫هستند چراکه دیگر نمی‌توانند عواقب آن را متحمل‬ ‫ش��وند‪ .‬به گفت��ه نایب‌ریی��س کمیس��یون تجارت‪،‬‬ ‫پیمان‌سپاری ارزی در س��ال‌های گذشته پاسخ خود‬ ‫را داده اس��ت و راه آزموده غلط گذشته را دیگر نباید‬ ‫ط��ی کرد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬دولت یازدهم و اتاق بازرگانی‬ ‫باید مراقب باش��ند که نظام تجاری کشور بار دیگر به‬ ‫س��مت پیمان ارزی نرود چرا ک��ه به اعتقاد این عضو‬ ‫هی��ات نمایندگان اتاق ته��ران درحال‌حاضر بیش از‬ ‫‪۹۰‬درص��د ارز حاص��ل از صادرات ب��ه چرخه تجاری‬ ‫کشور باز می‌گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹آمارهای متفاوت‬ ‫تحلیل بازار و صادرات به روسیه از دیگر موضوعات‬ ‫مطرح شده در جلس��ه کمیسیون تجارت اتاق تهران‬ ‫ب��ود‪ .‬در این رابط��ه‪ ،‬مجیدرضا حری��ری ابتدا به این‬ ‫نکت��ه اش��اره کرد ک��ه روایت‌های متف��اوت و گاهی‬ ‫فاصله‌داری از میزان ظرفیت تجارت ایران با روس��یه‬ ‫مطرح می‌شود که این خود می‌تواند به تنگناهای این‬ ‫تجارت دامن بزند‪.‬‬ ‫اسداله عسگراوالدی نیز با بیان اینکه حجم واردات‬ ‫س��االنه کش��ور روس��یه در حدود ‪۴۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت که از این میزان ‪۳۰۰‬میلی��ارد دالر مربوط به‬ ‫محصوالت کشاورزی و غذایی می‌شود‪ ،‬به آمار ‪۱۰‬ماه‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۴‬می�لادی این کش��ور در ح��وزه واردات‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬روس��یه در این مدت نزدیک به‬ ‫‪۳۴۱‬میلیارد دالر واردات داشته است که از این مقدار‬ ‫نزدی��ک ب��ه ‪۲۶۰‬میلیارد دالر واردات م��واد غذایی و‬ ‫محصوالت کشاورزی بوده است‪ .‬رییس اتاق مشترک‬ ‫بازرگانی ایران و روس��یه س��پس به حج��م صادرات‬ ‫ایران به کش��ور روس��یه اش��اره کرد و یادآور شد که‬ ‫در ‪۱۰‬م��اه س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی از ای��ران نزدیک به‬ ‫‪۴۲۰‬میلیون دالر کاال به روسیه صادر شده است‪ .‬رقم‬ ‫تعرفه کاالهای ایرانی در گمرکات روس��یه از ‪ ۸‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫بررسی‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫زنجیری برگردن «خرده فروشی»‬ ‫ثبات اقتصاد در سرزمین الله‌های نارنجی‬ ‫صدور دانش ایرانی به سرزمین ترکمن‌ها‬ ‫‪7‬‬ ‫از تاثیر اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در بخش صادرات‬ ‫دولت بازپرداخت مالیات صادراتی را تسریع کند‬ ‫زه�را طهرانی ‪ -‬گروه تجارت‪ :‬بهبود ص��ادرات به ویژه‬ ‫در بخ��ش کاالهای غیرنفتی به عن��وان یکی از راهکارهای‬ ‫خروج از رکود اقتصادی مطرح ش��ده است‪ .‬به گونه‌ای که‬ ‫در الیحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز اصل برحمایت از‬ ‫کاالهای صادرات‌گرا گذاشته شده است‪ .‬این درحالی است‬ ‫که به گفته فعاالن اقتصادی‪ ،‬هنوز اقدام جدی برای تسهیل‬ ‫فعالیت تاجران انجام نش��ده اس��ت‪ .‬چراکه صادرکنندگان‬ ‫همواره با تاخیر دولت در بازگرداندن مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫مواجه هستند که حتی در برخی مواقع این هزینه بازگشت‬ ‫نمی‌یابد‪ .‬از این رو بخشی از سرمایه آنها بلوکه باقی می‌ماند‬ ‫و ای��ن موض��وع در ش��رایط کنونی که گردش س��رمایه و‬ ‫افزایش تولید و صادرات از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت‬ ‫مانع بهبود درآمدهای ارزی کش��ور خواهد شد‪ .‬با این حال‬ ‫کارشناس��ان معتقدند دول��ت برای جلوگیری از کس��ری‬ ‫بودجه نباید با تاخیر در پرداخت مالیات ارزش‌افزوده مانع‬ ‫از تسریع صادرات شود بلکه باید با افزایش تعداد پایه‌های‬ ‫مودیان مالیاتی درآمدهای پیش‌بینی شده را افزایش دهد‬ ‫چراکه دولت برای س��ال ‪ ۹۴‬پیش‌بینی کرده است بیش از‬ ‫‪ ۸۶‬ه��زار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کس��ب کند و این‬ ‫مس��ئله به‌طور قطع در صادرات تاثیر‌گ��ذار خواهد بود‪ .‬به‬ ‫همین دلی��ل بازپرداخت به موقع مالیات ب��ر ارزش‌افزوده‬ ‫کاالهای صادراتی می‌تواند به عنوان یک مشوق عمل کند‪.‬‬ ‫دریافت��ی بابت مالیات بر ارزش‌اف��زوده از صادرکنندگان را‬ ‫حداکثر پس از ‪ ١٥‬روز مس��ترد کند درحالی که این اقدام‬ ‫تاکنون انجام نگرفته اس��ت‪ .‬حال با توجه به دستور جدید‬ ‫سازمان امور مالیاتی به نظر می‌رسد که صادرکنندگان یک‬ ‫گام ب��ه اس��ترداد ارقام پرداختی خود با عن��وان مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده نزدیک شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹معافیت اجرا نمی‌شود‬ ‫‹ ‹استرداد مالیات کلید خورد‬ ‫رییس کنفدراس��یون صادرات ایران با اشاره به اینکه‬ ‫پ��س از آنک��ه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در اواخر در برنامه پنجم توس��عه مقرر شده تا صادرکنندگان از‬ ‫ش��هریور س��ال‌جاری موض��وع بلوکه‌ش��دن طوالنی‌مدت مالیات معاف باشند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫اس��ترداد مالیات ب��ر ارزش‌افزوده را با‬ ‫بخش��ی از ای��ن مالیات‌هاس��ت که‬ ‫وزیر اقتصاد و دارایی در میان گذاشت‪،‬‬ ‫ب��ه نوعی دیگ��ر مطرح ش��ده و با‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫سازمان امور مالیاتی و دفتر رسیدگی‬ ‫وجود اعتراض تج��ار هم هنوز این‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫همواره‬ ‫و استرداد این س��ازمان آمادگی خود‬ ‫اتفاق درحال رخ دادن اس��ت‪ .‬رضا‬ ‫را ب��رای رس��یدگی ب��ه ای��ن موضوع مشوق‌های صادراتی‬ ‫با‬ ‫نوران��ی در گفت‌‌وگ��و ب��ا‬ ‫اع�لام و در گام نخس��ت‪ ،‬خواس��تار‬ ‫اش��اره به اینک��ه معافی��ت مالیاتی‬ ‫کم‌کاری کرده است‪،‬‬ ‫دسترس��ی به مش��خصات و اطالعات‬ ‫ب��رای صادرکننده به درس��تی اجرا‬ ‫تسریع در پرداخت‬ ‫صادرکنندگان��ی ش��د ک��ه متقاضی‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬پرداخت‬ ‫‌افزوده‬ ‫ش‬ ‫ارز‬ ‫بر‬ ‫مالیات‬ ‫اس��ترداد مالی��ات ب��ر ارزش‌اف��زوده‬ ‫مالی��ات ب��ر ارزش‌اف��زوده ب��رای‬ ‫صادرکنندگان با مشکالت بسیاری‬ ‫پرداختی ب��ه گمرک ایران هس��تند‪ .‬تجار می‌تواند انگیزه‬ ‫س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور برای‬ ‫صادرکننده را افزایش همراه است و این درحالی است که‬ ‫اس��ترداد مالی��ات ب��ر ارزش‌اف��زوده‬ ‫با توجه به اینکه در ش��رایط امروز‬ ‫دهد‬ ‫صادرکنن��دگان دس��ت به کار ش��د و‬ ‫صادرات غیرنفتی یک اصل مهم در‬ ‫دفتر رسیدگی و استرداد این سازمان‬ ‫نظام اقتصادی محسوب می‌شود راه‬ ‫در نامه‌ای‪ ،‬از دفت��ر خدمات بازرگانی‬ ‫را برای این بخش پیچیده کرده‌اند‪.‬‬ ‫صادرکنندگانی‬ ‫فهرست‬ ‫سازمان توسعه تجارت خواست تا‬ ‫‹ ‹در مسیر صادرات غیرنفتی ترمز ایجاد نکنیم‬ ‫را ک��ه متقاضی اس��ترداد مالیات و ع��وارض ارزش‌افزوده‬ ‫رییس کنفدراس��یون صادرات ایران با اشاره به ضرورت‬ ‫پرداختی به گمرک هستند‪ ،‬در اختیار این دفتر قرار دهد‪ .‬خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫در این‌‌باره‪ ،‬دفتر خدمات بازرگانی س��ازمان توسعه تجارت به شرایط حس��اس کنونی و اینکه قیمت نفت نیز کاهش‬ ‫ایران که طرف مقابل این موضوع با س��ازمان امور مالیاتی بسیاری را تجربه می‌کند‪ ،‬نباید در مسیر صادرات غیرنفتی‬ ‫است‪ ،‬از اتاق‌های بازرگانی‪ ،‬اتحادیه‌ها و تشکل‌ها خواست تا ترمز ایجاد کرد و به صادرکننده دغدغه و نگرانی انتقال داد‪.‬‬ ‫فهرست صادرکنندگان این بخش را که تاکنون اقدامی در به گفته وی‪ ،‬باید کاری کنیم که حداقل صادرات غیرنفتی‬ ‫این رابطه از سوی اداره امور مالیاتی انجام نگرفته است در رونق گیرد‪ .‬بر همین‌اس��اس باید در زمینه جهش صادرات‬ ‫اختیار دفتر خدمات بازرگانی س��ازمان توسعه تجارت قرار غیرنفتی که یکی از اهداف دولت اس��ت‪ ،‬دس��تور سریعی‬ ‫دهند‪ .‬براساس قانون صادرات از هرگونه مالیات معاف است داده ش��ود که مالیاتی از فعاالن این بخش دریافت نش��ود‬ ‫و در مورد مالیات بر ارزش‌افزوده نیز در قانون بودجه سال و به عالوه ارقام پرداخت ش��ده بابت مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫‪ ٩٣‬کل کشور تاکید شده که چنانچه سازمان امور مالیاتی‪ ،‬و اصل مالیات نیز به صادرکنندگان بازگردانده شود‪ .‬وی با‬ ‫مالیات بر ارزش‌افزوده از صادرات کاالهای غیرنفتی دریافت بیان اینکه صادرکننده با مش��کل کمبود نقدینگی مواجه‬ ‫کند‪ ،‬اداره‌های امور مالیاتی مکلفند بالفاصله پس از انقضای است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به هر صورت معتقدم که یک ارگان واقعی‬ ‫مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی استرداد این مالیات را انجام در بخش صادراتی باید وجود داش��ته باش��د تا تصمیمات‬ ‫دهد‪ .‬همچنین مطابق قانون سازمان امور مالیاتی باید وجوه چندگانه گرفته نش��ود‪ .‬رییس کنفدراسیون صادرات ایران‬ ‫افزود‪ :‬در این زمینه‪ ،‬به نظر می‌رسد شورای عالی صادرات‬ ‫هم امروز کنار ایس��تاده است‪ ،‬چرا که از ابتدای سال تا به‬ ‫امروز جلسات کمی برگزار شده است‪ .‬این درحالی است که‬ ‫روز ملی صادرات بحث براین بود تا هم فعالیت این ش��ورا‬ ‫بیشتر ش��ود و هم موانع را رفع کنند‪ .‬وی با تاکید براینکه‬ ‫ی تعدد تصمیم‌گیری‌ها‬ ‫نباید صادرکننده دچار س��ردرگم ‌‬ ‫ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید باور داشت که می‌توان بدون نفت‬ ‫ه��م اقتصاد را پوی��ا کرد‪ .‬به عبارتی نبای��د دغدغه کاهش‬ ‫قیمت نفت را داش��ته باشیم بلکه می‌توان در کنار صادرات‬ ‫نفت‪ ،‬صادرات کاالی غیرنفتی را هم رونق بخش��ید‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط است که اقتصاد به شکوفایی خواهد رسید‪ .‬نورانی‬ ‫گفت‪ :‬صادرکنندگان به طور کلی از مالیات معاف هس��تند‬ ‫و این امر باید یک اصل باشد‪ .‬بنابراین نباید دنبال فرع بود‪.‬‬ ‫تسریع در استرداد مالیات صادرکنندگان‬ ‫عضو هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران نیز با تاکید‬ ‫براینکه براس��اس قانون صادرات از مالیات معاف هس��تند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مقرر ش��ده تا دولت پس از دریافت مالیات‪ ،‬آن‬ ‫مبلغ را پس از ارائه مدارک از س��وی صادرکننده بازگرداند‬ ‫اما این موضوع در عمل اجرا نمی‌‌ش��ود و بخشی از سرمایه‬ ‫بازرگان بلوکه باقی می‌ماند‪ .‬محس��ن احتش��ام به‬ ‫گفت‪ :‬به‌طور کلی سیاست‌های مالیاتی باید اصالح شود به‬ ‫نحوی که دول��ت پایه مالیاتی را افزایش دهد‪ ،‬یعنی تعداد‬ ‫مودیان مالیات‌دهنده را باال ببرد‪ .‬این مسئله منجر می‌‌‌شود‬ ‫درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد از سویی دیگر دولت با‬ ‫بازگرداندن سریع‌تر میزان مالیات اخذ شده رونق صادراتی‬ ‫را ش��کل دهد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬دولت بهتر است با استفاده از‬ ‫ابزارهای قانونی راه فرار مالیاتی متخلفان را ببندد و از این‬ ‫طریق بخشی از در آمد پیش‌بینی شده ناشی از اخذ مالیات‬ ‫را تامین کند‪ .‬درواقع مالیات بر ارزش‌افزوده باید از س��وی‬ ‫مصرف‌کننده کاال دریافت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹محیط تجاری را مساعد کنیم‬ ‫احتش��ام با بیان اینکه باید محیط تج��اری را به معنای‬ ‫واقعی مس��اعد کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درحال‌حاضر مسئوالن از‬ ‫بس��یاری از موانع صادراتی اطالعی ندارند و در جریان اجرا‬ ‫نیستند‪ ،‬این درحالی است که قوانین دست و پاگیری مانع‬ ‫توسعه صادرات فعلی است‪ .‬رییس اتاق بازرگانی بیرجند با‬ ‫اشاره به اینکه تسریع در بازگرداندن مبالغ مالیاتی در رونق‬ ‫صادرات تاثیر‌گذار اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا توجه به اینکه همواره‬ ‫دولت در مشوق‌های صادراتی کم‌کاری کرده است‪ ،‬تسریع‬ ‫در پرداخ��ت مالیات بر ارزش‌افزوده تج��ار می‌تواند انگیزه‬ ‫صادرکننده را افزایش دهد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فناوران رایانه تاکید کرد‪:‬‬ ‫افزایش قاچاق و قیمت کاال با استاندارد اجباری‬ ‫اس��تاندارد اجباری برای کاالهای آی‌تی که در داخل‬ ‫ام��کان تولید آنها وجود ندارد و تنها در ‪‌2‬ـ ‪ 3‬ش��رکت‬ ‫انحصاری در دنیا تولید می‌ش��ود و تمامی استانداردهای‬ ‫معتبر جهانی را دارد‪ ،‬درست نیست و این در حالی است‬ ‫که هنوز هیچ آیین‌نامه‌ای در زمینه این استاندارد تدوین‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫مه��دی میرمهدی‪ ،‬رییس اتحادیه فن��اوران رایانه در‬ ‫گفت‌وگو با ایس��نا با بیان این‌ک��ه تعرفه گمرکی تبلت‬ ‫‪ 4‬درصد است‪ ،‬یکی از بزرگترین چالش‌های این صنف‬ ‫را مصوبه س��ازمان اس��تاندارد مبنی ب��ر اجباری بودن‬ ‫استاندارد کاالهای آی‌تی عنوان و اظهار کرد‪ :‬استاندارد‬ ‫اجباری در کاالهای آی‌‌تی به این معنی است که تمامی‬ ‫تجهیزات سخت‌افزاری وارداتی مثل سی‌‌پی‌یو‪ ،‬رم‪ ،‬هارد‬ ‫ی��ا مادربرد باید از گیت اس��تاندارد ای��ران عبور کند و‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه کاالهایی که توان تولید آن در‬ ‫داخل کش��ور وجود ندارد‪ ،‬طبیعی اس��ت ک��ه امکانات‬ ‫اس��تاندارد آن نیز در داخل کشور نباش��د اما در زمان‬ ‫ورود به گمرکات باید از س��ازمان اس��تاندارد مجوزهای‬ ‫الزم را دریاف��ت کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬به عن��وان نمونه در‬ ‫زمینه کاالهایی مثل سی‌پی‌یو‪ ،‬رم‪ ،‬هارد یا مادربرد ‪ ‌2‬ـ‬ ‫‪ 3‬شرکت در دنیا بیشترین تولیدات را با استانداردهای‬ ‫اروپا دارند‪ ،‬بنابراین اجباری کردن استاندارد دوباره این‬ ‫کااله��ا فقط ص��رف زمان و هزینه ب��رای واردکنندگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫میرمه��دی تصریح کرد‪ :‬این موضوع در نهایت به ضرر‬ ‫مصرف‌کنن��ده نهایی اس��ت چون واردکنن��دگان زمانی‬ ‫ک��ه کاال را به گمرکات وارد می‌کنن��د باید آنها را برای‬ ‫سازمان استاندارد ارسال و هزینه‌ای به سازمان استاندارد‬ ‫پرداخت کنند و زمانی نیز برای س��پری ش��دن مراحل‬ ‫قانونی این استاندارد باید طی شود که طبیعی است همه‬ ‫ای��ن مراحل هزینه‌زا بوده و واردکننده آن را درنهایت از‬ ‫مصرف‌کننده دریافت می‌کند‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه فن��اوران رایانه تاکید ک��رد‪ :‬اجباری‬ ‫کردن اس��تاندارد کاالهای آی‌تی دوباره کاری است که‬ ‫فقط اثرات منفی داش��ته و قیمت را برای مصرف‌کننده‬ ‫نهایی افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازنگری در ارزیابی‬ ‫شرکت‌های پخش‬ ‫پرویز فتاحی‬ ‫رییس گروه مطالعات موسسه مطالعات‬ ‫و پژوهش‌‌های بازرگانی‬ ‫‌ در جوام��ع ابتدایی و کوچک که از یک طرف حجم‬ ‫مبادالت کم و مکان جغرافیایی مبادله محدود بوده و از‬ ‫طرف دیگر گستردگی محصوالت و همچنین تنوع آنها‬ ‫کم بوده است‪ ،‬اطالع از نیازهای مصرف‌کنندگان و ارائه‬ ‫کاال و خدمات به آنها با کمترین هزینه انجام می‌شود‪.‬‬ ‫گسترش شهرنشینی‪ ،‬توسعه قلمرو جغرافیایی سکونت‬ ‫انس��ان‌ها‪ ،‬گس��ترش تولید محصوالت جدید و با تنوع‬ ‫زیاد و همچنین پراکندگ��ی محل تولید کاالها‪ ،‬باعث‬ ‫شده که ارائه کاال و خدمات و رساندن این محصوالت از‬ ‫تولید‌کننده به مصرف‌کننده نهایی‪ ،‬حالت ساده گذشته‬ ‫را پشت س��ر گذاش��ته و وارد مرحله پیچیده‌ای شود‪.‬‬ ‫این پیچیدگی با گذش��ت زمان بیش��تر و بیشتر شده‬ ‫و باع��ث به‌وجود آمدن مفاهیم جدیدی چون مدیریت‬ ‫زنجیره تامین و نظام توزیع و مدیریت آن ش��ده است‪.‬‬ ‫توزیع عبارت اس��ت از تسهیل دسترسی به محصوالت‬ ‫در بازارها و رساندن محصول مناسب به مکان مناسب‬ ‫در زمان مناسب‪ .‬بنابراین می‌توان گفت که توزیع حلقه‬ ‫اتصال بین تولید و مصرف است‪ .‬نظام توزیع شامل این‬ ‫حلقه‌ها می‌شود‪ .‬مجموعه فرآیندهای موجود بین تولید‬ ‫تا مصرف‪ ،‬شامل نگهداری‪ ،‬حمل‌ونقل‪ ،‬بنکداری‪ ،‬پخش‪،‬‬ ‫عمده فروشی و خرده فروشی و در راس همه آنها نظام‬ ‫مدیریت فرآیندهای مذکور‪ .‬شبکه‌های توزیع بخشی از‬ ‫نظام اقتصادی کشور است که تحوالت اقتصادی کشور‬ ‫در تعیین کارکرد و ساختار آن موثر است‪ .‬شرکت‌های‬ ‫پخ��ش کاال جای��گاه وی‍ژه‌ای در ش��بکه توزیع و حوزه‬ ‫بازرگان��ی دارند‪ .‬این ش��رکت‌ها کااله��ا را خریداری‪،‬‬ ‫انتقال و به فروش می‌رس��انند‪ .‬اگر این شرکت‌ها نقش‬ ‫خ��ود را به خوبی ایفا کنند یا به عبارتی دیگر‪ ،‬ش��بکه‬ ‫توزی��ع کاال دارای کفایت الزم باش��د‪ ،‬بازرگانی در آن‬ ‫منطقه رونق گرفته‪ ،‬روندی رو به رش��د خواهد داشت‬ ‫و اگر این ش��رکت‌ها قابلیت‌های الزم را نداشته باشند‪،‬‬ ‫بازرگان��ی آن منطقه ضعیف و دچار مش��کالت فراوان‬ ‫ت شرکت‌های پخش‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در کش��ور ما فعالی ‌‬ ‫کاال از دهه ‪ ۴۰‬آغاز شده و روز به روز در حال گسترش‬ ‫بوده است‪ .‬به طوری که این شرکت‌ها امروزه به عنوان‬ ‫حلقه مهم و واسط بین تولید و مصرف در کشور ایفای‬ ‫نق��ش می‌کنند‪ .‬مطابق با آیین‌نامه نظام توزیع کاالها‬ ‫و خدمات و صدور مجوزها‪ ،‬ابالغی ریاست‌جمهوری در‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۸۷‬شرکت‌های پخش به شرکت‌هایی گفته‬ ‫می‌شود که «با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬خری��د‪ ،‬نگهداری و حمل کاال (انواع کاال از جمله‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬بهداش��تی‪ ،‬آرایشی‪ ،‬ش��وینده‌ها‪ ،‬داروها و‬ ‫مواد بیولوژیک دامپزشکی) را از مبادی تولید یا واردات‬ ‫به عهده داشته و بی‌واسطه به واحدهای خرده فروشی‬ ‫در محل این واحدها تحویل می‌دهد»‪ .‬همچنین مطابق‬ ‫با این آیین‌نامه «ش��رکت‌های پخ��ش موظف به اخذ‬ ‫مجوز از دفتر توس��عه ب��ازار کاال و خدمات و نظارت بر‬ ‫اس��تانداردهای مصرف معاونت توسعه بازرگانی داخلی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شده است‪ .‬براین اساس‪،‬‬ ‫برای صدور مجوز پخش در دفتر مربوطه‪ ،‬س��ازوکاری‬ ‫در نظر گرفته ش��ده و قبل از صدور مجوز نیز ارزیابی‬ ‫از توانمندی‌ه��ای متقاضی به‌عمل می‌آید»‪ .‬همچنین‬ ‫به منظور تخصصی شدن موضوع صدور مجوزها‪ ،‬برای‬ ‫ارزیابی شرکت‌های پخش از انجمن شرکت‌های پخش‬ ‫به عنوان مجری ارزیابی و بررس��ی توانمندی متقاضی‬ ‫کمک گرفته می‌شود‪ .‬همواره یکی از مشکالت موجود‬ ‫در ش��رکت‌های فعال در عرص��ه صنعت پخش‪ ،‬تصور‬ ‫ذهنی نادرست از فرآیند پخش است‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫می‌شود شرکت‌ها در مسیری نادرست گام بردارند و با‬ ‫وجود تالش‌ها و صرف منابع زیاد (به دلیل بزرگ شدن‬ ‫شرکت‌ها) دچار مشکالت بیشتری شوند‪.‬‬ ‫امروزه‪ ‬رش��د روزافزون ش��رکت‌های پخش‪ ،‬افزایش‬ ‫رقابت‪ ،‬افزایش هزینه‌های س��ربار توزیع و مش��کالت‬ ‫سیس��تمی یا فرآیندی باعث ش��ده است شرکت‌های‬ ‫توزی��ع و پخش مویرگی ب��ه دنبال ارزیاب��ی و اصالح‬ ‫فرآیندهای داخلی باش��ند‪ .‬فرآیند عمومی شرکت‌های‬ ‫توزیع و پخش مویرگی را می‌توان ش��امل فرآیندهای‬ ‫تامی��ن کاال‪ ،‬مدیریت فروش‪ ،‬انب��ارداری‪ ،‬برنامه‌ریزی‪،‬‬ ‫مناب��ع انس��انی‪ ،‬حم��ل و توزی��ع‪ ،‬س��فارش‌گیری‪،‬‬ ‫تحصیلداری‪ ،‬حس��ابداری‪ ،‬مدیریت ش��عب و مدیریت‬ ‫اطالعات برشمرد‪ .‬این فرآیندها تاثیر باالیی بر عملکرد‬ ‫ش��رکت‌های پخش دارند‪ .‬بنابراین اگر هنگام بررس��ی‬ ‫توانمن��دی ش��رکت‌های پخش فق��ط امکانات پخش‬ ‫و انب��ارداری مدنظر قرار گی��رد‪ ،‬بخش قابل توجهی از‬ ‫قابلیت‌ها و توانمندی‌های شرکت پخش مورد بررسی‬ ‫قرار نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬پیشنهاد می‌شود که به هنگام صدور‬ ‫مجوز برای ش��رکت‌های پخش‪ ،‬فرآینده��ا و امکانات‬ ‫نرم‌افزاری شرکت نیز مورد بررسی قرار گیرد‪ ،‬همچنین‬ ‫با ارائه الگوهای توسعه یافته‪ ،‬نظامی برای رشد و ارتقای‬ ‫شرکت‌های پخش مهیا شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫نظارت بر توزیع‬ ‫از گذشته تا آینده‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس ارشد اقتصادی‬ ‫به‌نظر می‌رس��د نزدیک به یک قرن فعالیت بازرسی‬ ‫و نظ��ارت در حوزه مدیریت و کنت��رل بازار‪ ،‬تفکیک‬ ‫مناسب و مطلوبی میان نظارت و بازرسی به‌عنوان دو‬ ‫مقوله جدا ولی وابسته به هم وجود نداشته و نهادهای‬ ‫مرتبط با این حوزه بیشترین توجه خود را معطوف به‬ ‫امور بازرس��ی و برخورد با تخلفات می‌کردند‪ ،‬چراکه‬ ‫نتیج��ه حاصل از ای��ن فرآیند برای دول��ت و جامعه‬ ‫به‌صورت فوری و ملموس تلقی می‌ش��د‪ .‬به‌طور دقیق‬ ‫مانند مصرف یک قرص مس��کن برای تسکین درد و‬ ‫نه درمان آن‪ .‬به‌طور طبیعی نتایج مورد انتظار نیز در‬ ‫همان محدوده تس��کین درد حاصل می‌شد و بیماری‬ ‫کماکان وجود داشت‪ .‬اگرچه معتقدیم که در سالیان‬ ‫متمادی فعالیت کنترل و بازرس��ی ب��ازار هم از نظر‬ ‫تنوع و هم از نظر س��اختار رشد و توسعه‌ای هم پیدا‬ ‫کرده است ولی می‌توان نتیجه گرفت اگر حاکمیت‌ها‬ ‫هزینه‌ای را که برای توسعه‪ ،‬تکمیل و تجهیز بازرسی‬ ‫متحمل می‌ش��دند در بحث نظارت به‌کار می‌گرفتند‬ ‫ش��اید نتیجه بهتری به‌دست می‌آوردند‪ .‬به‌هرحال به‬ ‫نظر می‌رس��د برای حل مشکالت در حوزه بازرسی و‬ ‫نظ��ارت بر قیم��ت و توزیع کاال و خدم��ات به هر دو‬ ‫مقوله توامان باید توجه شود‪ .‬بنابراین در شرایط فعلی‬ ‫و برای روان‌تر کردن امور موارد زیر پیشنهاد می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -1‬دول��ت تمامی فرآینده��ای الزم در تنظیم بازار‬ ‫داخلی اعم از شبکه‌های قبل از تولید تا بعد از مصرف‬ ‫را در چارچوب یک نظام هماهنگ و هدفمند طراحی‬ ‫کرده و سیاس��ت‌های کنترلی و نظ��ارت بر آنها را در‬ ‫چارچوب پیش��رفت پروژه‌های ترس��یمی و هماهنگ‬ ‫با آنها اجرایی کن��د‪ .‬موضوعی که هم‌اکنون با تمرکز‬ ‫حوزه تج��ارت در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫همچنین انجام طرح انت��زاع برخی موضوعات آن در‬ ‫دست انجام است‪.‬‬ ‫‪ -2‬نه��اد متولی نظ��ارت و تنظیم ب��ازار به‌صورت‬ ‫علمی و کارشناسی با مدیریت عالیه دولت برای انجام‬ ‫مطالعات علمی و تدوین و تبیین راهبردهای اجرایی‬ ‫طراحی و سازماندهی ش��ود‪ .‬برای این منظور تمامی‬ ‫نهاده��ای نظارت��ی دولتی و ش��به‌دولتی باید در یک‬ ‫نهاد علمی و س��تادی برای مدیریت کالن هماهنگ‬ ‫و یکپارچه سازی شوند‪.‬‬ ‫‪ -3‬نهادهای مردمی فعال در امر حقوق مصرف‌کننده‬ ‫در زمینه نظارت و نه بازرس��ی با محوریت آموزش��ی‬ ‫و ترویج��ی در موض��وع حق��وق مصرف‌کنن��دگان و‬ ‫آگاهی‌بخشی به جریان مولد اقتصادی حمایت کرده‬ ‫و بر تمامی فعالیت‌های آنها به سبب امکان جلوگیری‬ ‫از سوء‌استفاده احتمالی نظارت کنند‪.‬‬ ‫‪ -4‬قوانی��ن و مق��ررات س��ختگیرانه‌ای را درب��اره‬ ‫ب��روز تخلف و تعدی عرضه‌کنن��دگان کاال و خدمات‬ ‫و همچنی��ن قوانین و مقررات س��هل و قابل حصولی‬ ‫را ب��رای انج��ام فعالیت‌ه��ای مولد طراح��ی و اجرا‬ ‫ک��رده و تمام��ی قوانی��ن و نظام کاغذبازی و دس��ت‬ ‫وپا گیر موجود در این باره حذف ش��ود‪ .‬با این شیوه‬ ‫هزینه انجام فعالیت‌های مجرمانه بس��یار س��نگین و‬ ‫فعالیت‌های مولد منطقی و مطلوب خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ح��ذف رانت‌های اطالعات��ی موجود که انحصار‬ ‫اطالع��ات و دانش‌ه��ا را ب��رای انج��ام فعالیت‌ه��ای‬ ‫اقتصادی در اختیار بخش‌هایی از افراد و گروه‌ها قرار‬ ‫داده و زمینه دسترس��ی عادالنه افراد و تش��کل‌ها را‬ ‫برای انجام فعالیت مولد به این اطالعات فراهم آورند‪.‬‬ ‫‪ -6‬با عنایت به راهبردهای موجود در سیاست‌های‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی تمامی برنامه‌ها و سیاس��ت‌های‬ ‫ترسیمی در تنظیم بازار را در این زمینه هدف‌گذاری‬ ‫کرده و اجرایی کنند‪.‬‬ ‫‪ -7‬دولت انج��ام هرگونه فعالی��ت غیرحاکمیتی‬ ‫در حوزه تنظیم بازار را به تش��کل‌ها و ساختارهای‬ ‫غیردولت��ی تفویض کند و در عم��ل مدیریت کالن‬ ‫اقتص��ادی را به‌منظور تنظیم و ترس��یم امور انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‪ -8‬ارتقای آگاهی جامعه بزرگ مصرف‌کننده برای‬ ‫شناخت و استیفای حقوق آنها را در نظر گیرد‪.‬‬ ‫‪ -9‬سازمان‌های صنفی را برای انجام فعالیت‌های‬ ‫تخصصی کنترل ب��ازار در چارچوب اتحادیه تجهیز‬ ‫کرده و س��ازماندهی و ساماندهی آموزش اصناف را‬ ‫به‌عنوان یک اصل مهم و اساسی دنبال کنند‪.‬‬ ‫‪ -10‬اگرچه قوانین و مقررات زیادی همچون قانون‬ ‫نظ��ام صنفی‪ ،‬قانون تجارت‪ ،‬قانون تش��کیل وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬قانون تعزیرات حکومتی‪،‬‬ ‫قانون استاندارد‪ ،‬قانون حمایت مصرف‌کنندگان و‪...‬‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اما برخی از این قوانین دارای تضادهایی‬ ‫با هم هستند‪ .‬براین اساس بازنگری و اصالح قوانین‪،‬‬ ‫مق��ررات و دس��تورالعمل‌های مرب��وط ب��ه کنترل‪،‬‬ ‫نظارت و بازرس��ی بازار کااله��ا و خدمات همچون‬ ‫سایر کشورها بسیار ضروری است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ساماندهی نظام توزیع کارآمد با گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫زنجیری برگردن «خرده فروشی»‬ ‫عاطفه خس�روی ‪ -‬گروه تجارت‪ :‬کانال‌های توزیع درواقع همان پُل‬ ‫ارتباط�ی بین تولید و مصرف هس�تند‪ .‬در جوامع ابتدایی که حجم‬ ‫مب�ادالت کم و م�کان جغرافیایی مب�ادالت محدود ب�ود‪ ،‬اطالع از‬ ‫نیازه�ای مصرف‌کنندگان و ارائه کاال یا خدمت به آنها با س�رعت و‬ ‫هزینه بس�یار اندک انجام ش�د‪ ،‬اما با پیچیده‌تر شدن فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬گسترش شهرنشینی و توسعه قلمرو جغرافیایی سکونت‪،‬‬ ‫رکن س�ومی ب ‌ه نام سیس�تم توزیع کاال و خدمات به دو رکن عرضه‬ ‫و تقاضای بازار اضافه ش�د‪ .‬بر همین اس�اس اس�ت که نظام توزیع‬ ‫یکی از بازوهای مهم اقتصاد در هر کش�ور به‌ش�مار می‌رود‪ .‬در این‬ ‫بین اختالف قیمت تمام شده کاال با قیمت عرضه کاال مشهودترین‬ ‫دس�تاوردی اس�ت که به دنب�ال کاس�تی‌های نظ�ام توزیع نصیب‬ ‫مصرف‌کننده می‌شود‪.‬‬ ‫به‌عقیده فعاالن بازار‪ ،‬بخشی از این مشکل به باال بودن هزینه توزیع‬ ‫در کشور بازمی‌گردد که منجربه بروز اختالف میان قیمت تمام‌شده‬ ‫کاال و بهای پرداختی توس�ط خریدار یا مصرف‌کننده می‌شود‪ .‬این‬ ‫درحالی اس�ت که مهم‌ترین مزیت‪ ،‬وجود نظام توزیع کارآمد در هر‬ ‫اقتصادی آن اس�ت که کاال در زمان و با قیمت و ش�رایط مناس�ب‬ ‫در اختی�ار مصرف‌کنن�ده قرار می‌گی�رد‪ .‬این درحالی اس�ت که به‬ ‫عقیده بس�یاری از فعاالن بازار‪ ،‬نظام توزیع خرد (خرده‌فروش�ی)‪،‬‬ ‫یکی از مشکالت این بخش است که با گسترش فروشگاه‌های بزرگ‬ ‫زنجیره‌ای‪ ،‬قابل حل است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌آهن ‪ -‬بازار نفت‬ ‫خیابان طوالنی‌ای نیس��ت‪ .‬می‌شود از‬ ‫همین ابت��دا‪ ،‬انتهای آن را دید اما تعداد‬ ‫ماش��ین‌هایی که به صورت دوبله یا بهتر‬ ‫است بگوییم سوبله! ایستاده‌اند زیاد است‬ ‫و حرکت س��ایر ماش��ین‌ها را کند کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬جلوی هر مغ��ازه‌ای کامیون‌های‬ ‫حمل‌بار قرار گرفته اس��ت و چند کارگر‬ ‫درح��ال پایین آوردن جعبه‌ها هس��تند‪.‬‬ ‫از ماکارون��ی و برگه‌ه��ای الزانیا تا نخود‬ ‫و لوبیا‪.‬‬ ‫گونی‌های حبوبات و شیشه‌های نوشابه‬ ‫جل��وی در مغازه‌ها قرار گرفته اس��ت و‬ ‫تقریب��ا نقش ویترین را ایف��ا می‌کند‪ .‬به‬ ‫ج��ز آن دس��ته از مغازه‌های��ی که فقط‬ ‫برن��ج و حبوبات می‌فروش��ند‪ ،‬از ش��یر‬ ‫مرغ تا جان آدمیزاد پیدا می‌ش��ود‪ .‬وارد‬ ‫نخس��تین مغازه می‌شویم‪ .‬صاحب مغازه‬ ‫مرد س��المندی اس��ت که ‪ ۴‬پسرش با او‬ ‫کار می‌کنند‪ .‬یکی از پس��ران‌اش جلو در‬ ‫ایس��تاده اس��ت و به مادر و دختری که‬ ‫درحال ورود به مغازه هس��تند‪ ،‬می‌گوید؛‬ ‫«فهرس��ت خریدهای‌تان را بدهید‪ ».‬زن‬ ‫که انگار منتظر شنیدن این‌ جمله است‪،‬‬ ‫به س��رعت کاغذی از جیب کیف‌اش در‬ ‫می‌آورد و به دس��ت فروش��نده می‌دهد‪.‬‬ ‫پس��ر می‌گوی��د؛ «قیمت ت��ک هرکدام‬ ‫از اقالم فهرس��ت‌تان را می‌نویس��م‪ ،‬اگر‬ ‫خواستید تعداد بدهید‪».‬‬ ‫بع��د از چن��د دقیق��ه فهرس��ت را‬ ‫برمی‌گردان��د‪ .‬زن نگاه��ی سرس��ری به‬ ‫قیمت‌ها می‌ان��دازد و به دختر همراهش‬ ‫اشاره می‌کند که برویم! برایم جالب است‬ ‫که چه‌طور توانس��ته ب��ا یک نگاه متوجه‬ ‫قیمت‌ها شود و حتی تصمیم بگیرد‪ .‬چند‬ ‫مغازه را رد می‌کنند و وارد مغازه دیگری‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬به محض ورود فروشنده بلند‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬با زن و همراهش احوالپرسی‬ ‫می‌کند‪ .‬ان��گار زن پیش از این هم برای‬ ‫خرید به این فروشگاه آمده است‪.‬‬ ‫لیس��ت را به فروشنده می‌دهد و بدون‬ ‫اینک��ه قیمتی بگیرد‪ ،‬تع��داد هر کدام از‬ ‫اقالمی را که می‌خواهد شفاهی می‌گوید‪.‬‬ ‫صاح��ب مغ��ازه عذرخواه��ی می‌کند و‬ ‫می‌گوی��د باید چن��د دقیق��ه‌ای منتظر‬ ‫بمانند‪.‬چ��را ک��ه بارش رس��یده و باید با‬ ‫رانن��ده کامیون حس��اب و کت��اب کند‪.‬‬ ‫همین چند دقیقه کافی اس��ت تا ما هم‬ ‫وارد مغازه ش��ویم س��ر صحبت را با زن‬ ‫خریدار ب��از کنیم‪.‬خیلی س��ریع توضیح‬ ‫می‌دهی��م که برای تهیه گزارش آمده‌ایم‬ ‫و دلی��ل قیمت گرفت��ن از اولین مغازه و‬ ‫تحویل لیس��ت خرید به فروشنده مغازه‬ ‫دوم و درخواس��ت تحوی��ل اق�لام بدون‬ ‫دریاف��ت قیمت را می‌پرس��یم‪ .‬می‌گوید‬ ‫ک��ه همیش��ه از همی��ن مغ��ازه خری��د‬ ‫می‌کن��د و بارها ش��ده ب��دون مراجعه‪،‬‬ ‫به‌طور تلفنی س��فارش می‌ده��د‪ .‬تاکید‬ ‫می‌کن��د ک��ه همیش��ه کیفی��ت کاال و‬ ‫اقالم م��واد غذای��ی این مغازه از س��ایر‬ ‫مغازه‌ها بهتر و قیمت آن‌ هم منصفانه‌تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ام��ا کار از محک��م‌کاری عیب نمی‌کند‬ ‫و برای اطمینان بیش��تر س��عی می‌کند‬ ‫پی��ش از خری��دش از چند مغ��ازه دیگر‬ ‫قیم��ت کند‪ .‬به گفت��ه او بین اقالمی که‬ ‫در این خیابان به فروش می‌رس��د تفاوت‬ ‫قیمت زیادی وجود ن��دارد اما برای او یا‬ ‫اف��رادی مثل او که خریدهای‌ش��ان زیاد‬ ‫اس��ت تفاوت ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی‬ ‫هم مهم اس��ت‪ .‬چن��د لحظ��ه‌ای از این‬ ‫گفت‌و‌گوی‌مان نگذش��ته که خانمی وارد‬ ‫مغازه می‌شود‪.‬‬ ‫از فروش��نده که حاال ب��ه داخل مغازه‬ ‫برگش��ته چند کاال را قیم��ت می‌کند و‬ ‫در نهایت از هر کدام‌ش��ان یک تا ‪ 2‬عدد‬ ‫می‌خرد‪.‬‬ ‫برای��م جال��ب اس��ت تع��داد اقالم��ی‬ ‫ک��ه می‌خواهد کم اس��ت‪ .‬به فروش��نده‬ ‫می‌گوییم خ�لاف تصورمان‪ ،‬در این بازار‬ ‫تک‌فروش��ی هم وج��ود دارد ام��ا واقعا‬ ‫برای خرید خان��ه‪ ،‬ارزش دارد که از او و‬ ‫همکارانش خرید کرد؟ می‌گوید ؛شرایط‬ ‫اقتصادی مردم خوب نیس��ت و در طول‬ ‫چند س��ال اخی��ر‪ ،‬به تعداد کس��انی که‬ ‫به‌ط��ور خانگی از او کاال می‌خرند‪ ،‬اضافه‬ ‫شده است‪ ،‬چراکه برای خانواده‌ها به‌ویژه‬ ‫آن‌دس��ته از خانوارهایی که تعدادش��ان‬ ‫زیاد اس��ت‪ ،‬خری��د از مغازه‌های محلی‪،‬‬ ‫صرف نمی‌کند و ترجیح می‌دهند هزینه‬ ‫خریدش��ان را یکجا و برای یک تا ‪ 2‬ماه‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫جالب اینجاس��ت که به گفته فروشنده‬ ‫گاهی چند خان��واده یکجا با هم خرید و‬ ‫درحال حاضر در کشور‬ ‫حدود یک میلیون و ‪800‬‬ ‫هزار صنف توزیعی‬ ‫وجود دارد و سرانه‬ ‫مصرف‌کننده برای هر‬ ‫فروشگاه خرده‌فروشی‬ ‫‪ 44‬نفر است که این‬ ‫موضوع خود باعث‬ ‫افزایش هزینه‌های‬ ‫توزیع می‌شود‬ ‫بعد بین خودشان تقسیم می‌کنند‪.‬‬ ‫فروش��نده تاکید می‌کند که تا به حال‬ ‫چن��د نمونه دیده ک��ه ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۴‬خانواده‬ ‫به‌ط��ور یکجا برن��ج خری��ده‌ و بعد بین‬ ‫خودش��ان تقس��یم کرده‌اند‪ .‬از او درباره‬ ‫قیمت تمام شده اقالم می‌پرسیم‪.‬‬ ‫اینک��ه با خرید از این ب��ازار‪ ،‬چند هزار‬ ‫توم��ان ب��رای خانواده‌ه��ا صرفه‌جوی��ی‬ ‫می‌شود؟ می‌گوید دست‌کم برا ی هر قلم‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۷‬هزار تومان صرفه‌جویی می‌ش��ود‬ ‫اما نکته مهم اینجاس��ت که همین چند‬ ‫هزار تومان در تعداد باال کاملا چشمگیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش س�هم زنجیره‌ای‌ه�ا از نظام‬ ‫توزیع‬ ‫درح��ال حاض��ر در‬ ‫کش��ور ح��دود یک‬ ‫میلی��ون و ‪ 800‬هزار‬ ‫صن��ف توزیعی وجود‬ ‫دارد و س��رانه‬ ‫مصرف‌کننده برای هر فروشگاه خرده‌فروشی‬ ‫‪ 44‬نفر اس��ت که این موض��وع خود باعث‬ ‫افزایش هزینه‌های توزیع می‌شود‪ .‬این بدان‬ ‫معنی است که امروز برای هر ‪ 44‬نفر ایرانی‬ ‫یک واحد صنفی در کش��ور وجود دارد که‬ ‫رقم پایینی اس��ت و می‌ت��وان این رقم را با‬ ‫ایج��اد فروش��گاه‌های بزرگ تا حد بس��یار‬ ‫زی��ادی افزای��ش داد‪ .‬به گفته خس��روتاج‪،‬‬ ‫قائم‌مقام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫امور تجارت؛ برای رس��یدن به رقم مطلوب‬ ‫بای��د این میزان را از ‪ 44‬نفر به حدود ‪300‬‬ ‫برس��انیم‪.‬‬ ‫نف��ر‬ ‫به عالوه درحال حاضر ‪ 24‬فروش��گاه بزرگ‬ ‫مثل فروش��گاه‌های ش��هروند‪ ،‬اتکا‪ ،‬س��په و‬ ‫هایپراس��تار با ‪ 429‬شعبه در سراسر کشور‬ ‫وجود دارد که این رقم درباره فروشگاه‌های‬ ‫زنجیره‌ای ب��ا ‪ 28‬فروش��گاه و حدود ‪800‬‬ ‫شعبه در کشور با انواع محصوالت جوابگوی‬ ‫نیاز مش��تریان و مصرف‌کنندگان هس��تند‪.‬‬ ‫این درحالی است که در تدوین برنامه ششم‬ ‫توسعه پیش‌بینی ش��ده حداقل ساالنه ‪10‬‬ ‫درصد در توسعه این فروشگاه‌ها رشد داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬قائم‌مق��ام وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه س��هم‬ ‫فروش��گاه‌های بزرگ و زنجی��ره‌ای از نظام‬ ‫توزیع در کشور باید افزایش یابد‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫«درح��ال حاض��ر به‌دلی��ل س��اختار نظام‬ ‫خرده‌فروشی در ایران س��هم فروشگاه‌های‬ ‫بزرگ و زنجیره‌ای از کل سهم خرده‌فروشی‬ ‫و نظ��ام توزیع در کش��ور ح��دود ‪ 5‬درصد‬ ‫اس��ت‪ ».‬مجتبی خسروتاج با اشاره به اینکه‬ ‫ایجاد و تاس��یس فروش��گاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫بزرگ می‌تواند در توسعه و ساماندهی نظام‬ ‫توزیع تاثیر بسزایی داشته باشد‪ ،‬می‌افزاید‪:‬‬ ‫«سهم فروش��گاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در‬ ‫نظ��ام توزیع کش��ور در مقایس��ه با س��ایر‬ ‫کشورها که بین ‪ 10‬تا ‪ 85‬درصد از توزیع را‬ ‫به خ��ود اختصاص می‌دهند‪ ،‬بس��یار ناچیز‬ ‫است‪».‬‬ ‫جایگاه فروش��گاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای‬ ‫در نظ��ام توزیع کش��ور درحالی اس��ت که‬ ‫صرف��ه جوی��ی در زم��ان و فراه��م ب��ودن‬ ‫ش��رایط خرید آس��ان‪ ،‬افزایش کیفیت ارائه‬ ‫خدم��ات‪ ،‬بهره‌من��دی مصرف‌کنن��دگان از‬ ‫تخفیف‌ه��ا‪ ،‬امکان نظارت و کنترل بیش��تر‬ ‫به خدمات‪ ،‬افزایش رقابت بین نشان (برند)‬ ‫ه��ای مختل��ف‪ ،‬افزایش به��ره‌وری و ایجاد‬ ‫اش��تغالزایی و همچنین ش��فافیت مالی در‬ ‫مهم‌ترین مزیت‪ ،‬وجود‬ ‫نظام توزیع کارآمد در‬ ‫هر اقتصادی آن است که‬ ‫کاال در زمان و با قیمت‬ ‫و شرایط مناسب در‬ ‫اختیار مصرف‌کننده‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬این‬ ‫درحالی است که به‬ ‫عقیده بسیاری از فعاالن‬ ‫بازار‪ ،‬نظام توزیع خرد‬ ‫(خرده‌فروشی)‪ ،‬یکی‬ ‫از مشکالت این بخش‬ ‫است که با گسترش‬ ‫فروشگاه‌های بزرگ‬ ‫زنجیره‌ای‪ ،‬قابل حل است‬ ‫محاس��بات و ارائه گزارش��ات را می‌توان به‬ ‫عنوان بخش��ی از مزیت‌های این فروشگاه‌ها‬ ‫برش��مرد‪ .‬ازس��وی دیگ��ر به دلی��ل عرضه‬ ‫حج��م ب��االی کاال در این ش��بکه‌ها که به‬ ‫طور مس��تقیم از واحده��ای تولیدی تهیه‬ ‫و در نظ��ام توزیع عرضه می‌ش��ود‪ ،‬ش��اهد‬ ‫کاه��ش هزینه‌های مبادالتی و لجس��تیک‬ ‫در این فروشگاه‌ها هس��تیم که به‌طور ارائه‬ ‫محص��والت و کااله��ای ارزان‌ت��ر از قیمت‬ ‫چاپ شده روی کاال‪ ،‬نمود پیدا می‌کند‪ .‬در‬ ‫همین زمینه خس��روتاج؛ کاهش هزینه‌های‬ ‫توزی��ع و در نتیج��ه رضایتمن��دی بیش��تر‬ ‫مصرف‌کنندگان را از مزایای فروش��گاه‌های‬ ‫زنجیره‌ای دانس��ته و می‌گوید‪« :‬هزینه نظام‬ ‫توزیع در فروش��گاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای‬ ‫به دلیل فاصله‌کوتاه‪ ،‬زنجیره تولید تا مصرف‬ ‫کاهش پیدا می‌کند‪».‬‬ ‫‹ ‹اختلاف قیم�ت در نظ�ام توزی�ع‬ ‫محمدرضا مرتضوی‪،‬‬ ‫دبیرکل خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬یک��ی از‬ ‫معض�لات تولی��د‬ ‫کننده‌ها را هزین��ه‌ای می‌داند که بر قیمت‬ ‫تمام ش��ده محص��والت‌ افزوده می‌ش��ود و‬ ‫می‌گوی��د‪« :‬نظام توزیع یک��ی از موضوعات‬ ‫بس��یار مه��م اقتص��ادی کش��ور اس��ت که‬ ‫متاسفانه سال‌هاست با مشکل مواجه شده‪.‬‬ ‫در صنای��ع مختل��ف به‌وی��ژه آن‌دس��ته از‬ ‫تولیدات��ی ک��ه مصرف‌کنندگانش��ان عموم‬ ‫مردم هس��تند (ازجمله محصوالت غذایی و‬ ‫بهداشتی) قیمتی که تولیدکننده می‌فروشد‬ ‫ب��ا قیمتی ک��ه مصرف‌کننده نهای��ی آن را‬ ‫می‌خرد تف��اوت زیادی دارد تا جایی که در‬ ‫بعضی از مواقع به ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد می‌رسد‬ ‫و این نش��ان‌دهنده این اس��ت که متاسفانه‬ ‫مصرف‌کنندگان هزینه‌هایی بیش��تر از حد‬ ‫معقول می‌پردازند‪».‬‬ ‫وی با اشاره به درج قیمت روی بسته‌بندی‬ ‫کاال می‌گوی��د‪« :‬قیمتی که روی اقالم درج‬ ‫ش��ده‪ ۲۰ ،‬درصد از هزینه تمام شده بیشتر‬ ‫است‪ .‬این افزایش نرخ به جیب تولیدکننده‬ ‫نمی‌رود و در حقیقت مابه‌التفاوتی که انصافا‬ ‫زیاد اس��ت را همان نظام توزیع می‌گیرد و‬ ‫مردم مجبور هس��تند آن را بپردازند‪ .‬اگر تا‬ ‫ب��ه حال از بنکداری‌های ش��هر خرید کرده‬ ‫باش��ید به‌طور قطع متوج��ه تفاوت فاحش‬ ‫قیمت‌ها ش��ده‌اید‪ .‬هم��ان اقالم��ی که در‬ ‫فروش��گاه‌های محلی فروخته می‌ش��وند در‬ ‫بنکداری‌ها ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد ارزان‌تر هستند‪.‬‬ ‫وی گس��ترش فروش��گاه‌های ب��زرگ‬ ‫زنجیره‌ای را یکی از راه‌های رفع مش��کالت‬ ‫نظ��ام توزیع می‌دان��د و می‌گوی��د‪« :‬تعداد‬ ‫واحده��ای صنف��ی توزیع خ��رد (بقالی‌ها)‬ ‫خیل��ی بیش��تر از تع��داد فروش��گاه‌های‬ ‫زنجی��ره‌ای اس��ت‪ ،‬ب��رای همین ب��ه نوعی‬ ‫قدرت دست‌ش��ان اس��ت و اگر قرار باش��د‬ ‫کارخان��ه تولیدکنن��ده اج��ازه افزایش ‪۲۰‬‬ ‫درص��دی محص��ول را به‌ آنه��ا ندهد دیگر‬ ‫از آن تولیدکنن��ده چی��زی نمی‌خرن��د‪ ».‬با‬ ‫این اوصاف س��رمایه وسیعی از کشور خرج‬ ‫نظامی می‌شود که تقریبا نامرئی است!‬ ‫‹ ‹س�اماندهی نظام توزیع در اولویت‬ ‫برنامه دولت‌ها‬ ‫موفقی��ت نظ��ام توزی��ع کارآم��د در گرو‬ ‫داش��تن برنامه اقتصادی مدون‪ ،‬ثبات نظام‬ ‫پولی و سیاس��ت جذب پول‌های سرگردان‬ ‫و وجود مواد اولیه به‌منظور تولید اس��ت که‬ ‫اگر هری��ک از این موارد ب��ا اختالل مواجه‬ ‫ش��ود نتیجه‌ای به ج��ز ایج��اد بخش‌های‬ ‫زائد‪ ،‬رواج س��لف خ��ری و درنهایت افزایش‬ ‫کاذب قیمت‌ه��ا به همراه نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫برهمین اساس است که ساماندهی به نظام‬ ‫توزی��ع همواره ج��زو برنام��ه دولت‌ها بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌طوری که در برنامه چهارم توسعه‬ ‫نی��ز طرحی به ن��ام طرح تح��ول اقتصادی‬ ‫ارائه ش��د که از آن به‌عنوان جراحی بزرگ‬ ‫اقتصاد ایران برای حل مش��کالت اقتصادی‬ ‫ی��اد می‌ش��د‪ .‬در مباح��ث مربوط ب��ه این‬ ‫ط��رح‪ ،‬نوین‌س��ازی نظ��ام توزی��ع یکی از‬ ‫محورهای اصل��ی بود و ایجاد و گس��ترش‬ ‫خرده‌فروشی‌ها و فروش��گاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫در ص��در برنامه‌های طرح تح��ول و برنامه‬ ‫چهارم توس��عه قرار گرفت‪ .‬به گفته فعاالن‬ ‫ب��ازار بخش مهمی از اش��کاالت موجود در‬ ‫ش��بکه توزیع کش��ور به غیررس��می بودن‬ ‫کانال‌های توزیع مربوط می‌ش��ود‪ .‬به عالوه‬ ‫بخش کمی از کاالها به ش��کل بی‌واس��طه‬ ‫در ب��ازار خرده‌فروش��ی توزیع می‌ش��وند و‬ ‫س��ایر کاالها از طریق واسطه‌گران به دست‬ ‫مصرف‌کننده می‌رس��ند‪ .‬در این بین ایجاد‬ ‫شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی‪ ،‬تشکیل‬ ‫نهاده��ای غیردولت��ی حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان (تعاونی‌ه��ای مصرف��ی)‪،‬‬ ‫شفاف‌س��ازی معامالت از طریق بورس کاال‪،‬‬ ‫بازنگ��ری در قوانین و مقررات پخش کاال و‬ ‫مقابل��ه با عوامل س��اختاری اخالل ازجمله‬ ‫مواردی اس��ت که ب��ا اجرایی ک��ردن آنها‬ ‫می‌توان به نظام توزیع سروسامان داد‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫حمایت از صنایع مادر برای تکمیل زنجیره تولید‬ ‫فعالیت ‪70‬درصد واحدهای تولیدی با نیمی از ظرفیت‬ ‫از اتاق البرز اصرار‪ ،‬از بازرگانان انکار‬ ‫‪9‬‬ ‫قالی‌های بی‌کیفیت هند‪ ،‬چین و پاکستان‪ ،‬بالی جان صادرات فرش دستباف کرمان‬ ‫همسایه‌ها زیر پای قالی کرمان را کشیدند!‬ ‫اک�رم امین�ی ـ گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬همین‬ ‫ک��ه در وصف روز به روز بهترش��دن فردی یا‬ ‫چیزی می‌گویند «به قال��ی کرمان می‌ماند»‪،‬‬ ‫نش��ان‌دهنده قدمت این دس��ترنج مردم این‬ ‫س��رزمین و مان��دگاری آن در طول س��الیان‬ ‫اس��ت؛ هنر ـ‌صنعتی که اگرچه قدمت آن به‬ ‫پیش از دوران صفویه برمی‌گردد و اروپایی‌ها و‬ ‫امریکایی‌ها‪ ،‬آن را بر دیوارهای‌شان می‌آویزند‪‌،‬‬ ‫اما ای��ن روزه��ا در بازارهای جهان��ی رقیبان‬ ‫ناجوانمردی پیدا کرده اس��ت که زیرپایش را‬ ‫کشیده‌اند‪.‬‬ ‫تولی��د و صادرات قالی کرمان اما این روزها‪،‬‬ ‫به‌سختی روزگار می‌گذراند؛ بیشترین صادرات‬ ‫کرمان در س��ال ‪ 74‬و به می��زان یک میلیارد‬ ‫دالر ب��ود ‌ه و اکنون به دالیل مختلف‪ ،‬فرش به‬ ‫طور مستقیم از استان کرمان صادر نمی‌شود‪.‬‬ ‫به گفته ریی��س اتحادیه تولیدکنندگان فرش‬ ‫دس��تباف کرمان‪ ،‬بس��یاری از بافندگان قالی‬ ‫کرمان به کارهای خدماتی روی آورده‌اند؛ همه‬ ‫بافندگان مش��کل فروش محص��ول دارند و از‬ ‫میان ‪ 70‬هزار نف��ر بافنده کرمانی‪ ،‬حدود ‪20‬‬ ‫هزار نفر سرگردان و بالتکلیف هستند‪.‬‬ ‫علی‌اکب��ر مش��رفی‪ ،‬رییس خان��ه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت کرمان در گفت‌وگو با‬ ‫می‌گوید‪ :‬قالی کرمان س��ابقه تولید ‪ 50‬ساله‬ ‫دارد و سال‌هاس��ت که از نظر میزان تولید در‬ ‫س��طح کش��ور‪ ،‬حرف اول را می‌زند‪ .‬در ‪ 40‬یا‬ ‫‪ 50‬سال گذشته‪ ،‬اگرچه جمعیت استان بسیار‬ ‫کمتر بود اما تعداد دارهای قالی بسیار زیادی‬ ‫در س��طح کرمان وجود داش��ت به طوری که‬ ‫داره��ای قالی پراکنده در س��طح اس��تان که‬ ‫بیش��تر در خانه‌های روس��تایی و کش��اورزی‬ ‫وجود داشت‪ ،‬دو برابر امروز بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تقلید همسایه‌ها از نقشه فرش کرمان‬ ‫مشرفی معتقد است با باال رفتن ارزش دالر‪،‬‬ ‫امکان ص��ادرات دوب��اره و رقابت‌پذیری قالی‬ ‫کرمان در سطح جهانی افزایش یافته و نسبت‬ ‫به ‪ 8‬س��ال گذشته‪ ،‬ش��اهد وضعیت صادرات‬ ‫بهتری هستیم‪ ،‬او می‌گوید‪ :‬حدود ‪ 6‬تا ‪ 7‬سال‬ ‫قبل‪ ،‬نقش��ه‌های زیبای قالی کرمان‪‌،‬توس��ط‬ ‫کشورهای همسایه تقلید شد‌‪ ،‬کشورهایی که‬ ‫از نی��روی کار ارزان‌تری برخوردارند و با وجود‬ ‫اینکه کیفیت قالی آنها قابل مقایس��ه با قالی‬ ‫کرمان نیس��ت‪ ،‬به خاطر قیمت‌های پایین در‬ ‫بازارهای اروپایی‪ ،‬ب��ازار قالی کرمان را گرفتار‬ ‫مش��کالت زیادی کردند‪ ،‬مش��کالتی که عمال‬ ‫صادرات قالی را حدود ‪ 60‬تا ‪ 70‬درصد کاهش‬ ‫داد اما خوش��بختانه با افزایش نرخ ارز‪ ،‬اکنون‬ ‫وضعیت مناسب‌تری نسبت به گذشته داریم‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت تقلید کشورهای همسایه از‬ ‫نقش و نگار قالی کرمان و ارائه قالی بی‌کیفیت‬ ‫و ارزان‪ ،‬بخشی از بازارهای خارجی را از دست‬ ‫کرمان درآورد به طوری که در مقایسه با یک‬ ‫دهه گذش��ته‪ ،‬صادرات قال��ی کرمان به نصف‬ ‫اگرچه بافنده نبوده‌اند اما به خاطر مزیت بیمه‪،‬‬ ‫وارد کار قالیبافی شده و ناخودآگاه در جریان‬ ‫تولی��د افتاده‌اند؛ ما از این وضعیت اس��تقبال‬ ‫می‌کنیم اما استانداردی را نیز برای کار بافنده‬ ‫در نظر گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹نرم‌افزار ارزیاب�ی کار بافنده‌ها تولید‬ ‫می‌شود‬ ‫رس��یده است‪ ،‬مش��رفی در این باره می‌گوید‪:‬‬ ‫قب�لا بازاره��ای خوب��ی در اروپا داش��تیم و‬ ‫آلمان و ایتالیا بیش��ترین تقاض��ا را برای قالی‬ ‫کرمان داش��تند اما اکنون قالی چینی‪ ،‬هندی‬ ‫و پاکس��تانی‪ ،‬عمال درصدی از بازار قالی ما را‬ ‫گرفته‌اند‪ .‬رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کرم��ان‪ ،‬قال��ی را یک��ی از مهم‌تری��ن صنایع‬ ‫کوچک اس��تان می‌داند و یادآور می‌ش��ود که‬ ‫در س��ال جاری‪ ،‬با توجه ب��ه افزایش نرخ ارز‪،‬‬ ‫صادرات افزایش ‪ 40‬درصدی داش��ته و تعداد‬ ‫دارهای قالی استان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫او بیم��ه کردن قالیباف��ان کرمانی را یکی از‬ ‫مهم‌تری��ن گام‌های دولت در امیدبخش��ی به‬ ‫ش��اغالن این صنعت می‌دان��د و می‌افزاید‪ :‬در‬ ‫گذش��ته‪ ،‬بیش��تر قالیبافان کرمانی‪ ،‬با وجود‬ ‫زحمات زیادی که می‌کشیدند‪ ،‬بیمه نبودند و‬ ‫از مزایای بازنشستگی بی‌بهره بودند اما امروز‪،‬‬ ‫دولت در امر بیمه قالیبافان کوش��ش بس��یار‬ ‫کرده به طوری ک��ه اکنون بیش از ‪ 60‬درصد‬ ‫قالیبافان استان‪ ،‬بیمه شده‌اند و این امر باعث‬ ‫ج��ذب افراد زیادی به صنعت قالیبافی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از مشکالت تولید و صادرات قالی‬ ‫کرمان‪ ،‬اکنون تامین مواد اولیه است‌‪ ،‬مشرفی‬ ‫این را می‌گوید و می‌افزاید‪ :‬با توجه به اینکه به‬ ‫خاطر خشکسالی‌های اخیر‪ ،‬دامپروری استان‬ ‫نیز دچار مشکالتی شد‪ ،‬گرفتاری‌هایی در تهیه‬ ‫پشم به عنوان ماده اولیه قالی کرمان ایجاد شد‬ ‫و قیمت مواد اولیه‪ ،‬بسیار افزایش یافته است‪.‬‬ ‫او البته این را هم می‌گوید که در س��ال‌های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬تعاونی‌های قالیباف��ی‪ ،‬در زمینه تهیه‬ ‫م��واد اولیه‪ ،‬حمایت‌های بس��یار خوب��ی را از‬ ‫قالیبافان آغاز کرده‌اند‪ .‬عطاءاهلل ش��فیعی‌پور‪،‬‬ ‫رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف‬ ‫کرمان هم همچون رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان‪ ،‬به مشکالت تامین مواد اولیه‬ ‫فرش��بافان اش��اره می‌کند‪ ،‬به گفته او‪ ،‬پش��م‬ ‫کرمان‪ ،‬رتبه دوم جهان را بعد از پشم مرینوس‬ ‫دارد و یکی از علت‌های ش��هرت قالی کرمان‪،‬‬ ‫همین پشم کرمان است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر تعطیلی کارخانه‌های ریسندگی‬ ‫بر کیفیت قالی کرمان‬ ‫او از تعطیل��ی کارخانه‌ه��ای ریس��ندگی‬ ‫استان گالیه‌مند اس��ت‪ ،‬زیرا تامین مواد اولیه‬ ‫قالی کرمان را با مش��کل مواجه کرده اس��ت؛‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬در کرمان‬ ‫ش��فیعی‌پور ب��ه‬ ‫‪ 6‬کارخانه ریس��ندگی داش��تیم که پشم را به‬ ‫ن��خ تبدیل می‌کردند‌‪ ،‬اما همه تعطیل ش��دند‬ ‫و تغییر کارب��ری دادند‪ ،‬اکنون م��واد اولیه را‬ ‫از س��ایر اس��تان‌ها یعنی اصفه��ان و یزد وارد‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬به ویژه نامرغوب‌ترین پش��م مربوط‬ ‫به خمینی‌شهر اصفهان است که دباغی شده و‬ ‫خاصیت خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫وی البته به راه‌اندازی یک کارخانه ریسندگی‬ ‫جدید در کرمان سخن می‌گوید و معتقد است‬ ‫اگر این کارخان��ه جدید کار خود را آغاز کند‪،‬‬ ‫اوضاع کمی سر و سامان خواهد یافت‪.‬‬ ‫حدود ‪ 6‬تا ‪ 7‬سال قبل‪،‬‬ ‫نقشه‌هایزیبای‬ ‫قالی کرمان‪‌،‬توسط‬ ‫کشورهای همسایه تقلید‬ ‫شد‌‪ ،‬کشورهایی که از‬ ‫نیروی کار ارزان‌تری‬ ‫برخوردارند و با وجود‬ ‫اینکه کیفیت قالی آنها‬ ‫قابل مقایسه با قالی‬ ‫کرمان نیست‪ ،‬بازار قالی‬ ‫کرمان را گرفتار مشکالت‬ ‫زیادی کردند‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان ف��رش‬ ‫دستباف کرمان معتقد است مجموع صادرات‬ ‫و تولید کش��ور به دلیل مس��ائل سیاس��ی و‬ ‫تحریم‌ها کاهش یافته اس��ت ک��ه قالی را نیز‬ ‫ش آمدن‬ ‫شامل می‌ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬با پی ‌‬ ‫بح��ث یارانه‌ها‪ ،‬بافندگانی ک��ه به حداقل‌های‬ ‫مشکالت واحدهای بخش خصوصی خراسان جنوبی‬ ‫‪ :‬اس��تاندار خراسان جنوبی گفت‪ :‬باید‬ ‫مش��کالت بخش خصوصی استان به صورت‬ ‫کارشناس��ی و به‌ط��ور جدی مورد بررس��ی‪،‬‬ ‫پیگی��ری و ارزیابی کارشناس��ان قرار گرفته‬ ‫و برای رفع آن تدابیر الزم اندیش��یده ش��ود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌عمومی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراس��ان جنوبی‪ ،‬خدمتگزار‬ ‫در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‬ ‫خراسان جنوبی اظهار کرد‪ :‬این شورا برای نخستین بار‬ ‫براس��اس ماده ‪ 75‬قانون برنامه‌ریزی پنجم در استان‬ ‫تشکیل شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این شورا برای بهبود‬ ‫فضای کس��ب‌وکار‪ ،‬ایجاد امید‪ ،‬نش��اط و ایجاد فضای‬ ‫اشتغال در خراس��ان جنوبی برگزار شده است‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه بدون حضور بخش خصوصی و تعاونی‌ها‬ ‫این امر و فضا در استان محقق نمی‌شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در‬ ‫جلسه‌ای که تشکیل شد تعدادی از افراد که در حوزه‬ ‫بخش خصوصی صاح��ب توان و ظرفیتی‬ ‫هس��تند عضو این شورا شدند‪ .‬خدمتگزار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نتیجه تصمیم‌گیری این جلسه‬ ‫این اس��ت که افرادی که توان‪ ،‬ظرفیت و‬ ‫امکانات��ی دارند در حوزه س��رمایه‌گذاری‬ ‫حتما حضور پیدا کنند و مدیریت اس��تان‬ ‫و این شورای گفت‌وگو‪ ،‬تمام حمایت‌ها و‬ ‫پش��تیبانی‌ها را از این افراد به کار ببندند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫امید اس��ت با حضور بخش خصوص��ی و تعاونی‌ها در‬ ‫اس��تان شاهد توجه جدی به امر سرمایه‌گذاری باشیم‬ ‫و در ای��ن زمینه زیر س��اخت‌ها و اصالحات در قوانین‬ ‫باید مورد بازنگری الزم به‌منظور س��رمایه‌گذاری قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در س��فر ریاس��ت‌جمهوری‪،‬‬ ‫شورای توسعه استان تشکیل شد که در همین زمینه‬ ‫در ادامه دستورات ریاست‌جمهوری و تشکیل شورای‬ ‫توسعه استان این جلسه را تشکیل دادیم‪.‬‬ ‫مالی قناعت داش��تند‪ ،‬از تولید کناره گرفتند‬ ‫و برخی‪ ،‬قالیبافی را کنار گذاشتند‪.‬‬ ‫ش��فیعی‌پور معتقد است تولید قالی‌‪ ،‬ارتباط‬ ‫مس��تقیمی با وضعی��ت نرخ دالر و مس��ایل‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی کشور دارد‪ ،‬به گفته وی‪،‬‬ ‫به دلیل ش��رایط سیاس��ی کش��ور‪ ،‬خریداران‬ ‫خارجی قالی کرمان کاهش یافته‌اند‪ ،‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬امریکا یکی از بهترین مشتری‌های قالی‬ ‫کرمان ب��ود که در زمان تحریم‪ ،‬خرید خود را‬ ‫کاهش داد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف‬ ‫کرمان به مش��کالت بافنده‌های کرمانی اشاره‬ ‫می‌کند و می‌افزاید‪ :‬ش��رایط اقتصادی جامعه‬ ‫به ش��کلی اس��ت که بافنده‌ای که سال‌هاست‬ ‫قالی می‌بافد‪ ،‬دیگر توان تولید ندارد‪ ،‬وقتی به‬ ‫هر دلیلی خریدار وجود ندارد‪ ،‬بافنده چاره‌ای‬ ‫ندارد جز اینکه ش��غل دیگری انتخاب کند و‬ ‫حتی سراغ شغل‌های کاذب برود‪.‬‬ ‫ضمانت خری��د‪ ،‬بازار تولید قال��ی کرمان را‬ ‫حتم��ا افزایش می‌ده��د‪ ،‬ش��فیعی‌پور این را‬ ‫می‌گوی��د و می‌افزاید‪ :‬اگر وضعیت را نس��بت‬ ‫به گذشته در نظر بگیریم‪ ،‬اکنون قالی کرمان‬ ‫نه صادرات دارد و نه ب��ازار داخل؛ تنها گاهی‬ ‫خریدهای موردی انجام می‌ش��ود و خریدهای‬ ‫عمده داخلی نداریم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬باید هرچه‬ ‫سریع‌تر صندوق ضمانت خرید قالی با سرمایه‬ ‫خود بافندگان راه‌اندازی ش��ود تا به توس��عه‬ ‫بازاره��ای خارجی فرش کرمان کمک ش��ود‪.‬‬ ‫او معتقد است ش��اید بتوان رکود اقتصادی را‬ ‫علت این وضعیت دانس��ت اما نداشتن انگیزه‬ ‫در تولی��د‪ ،‬عام��ل مهم‌ت��ری برای آن اس��ت‪.‬‬ ‫شفیعی‌پور می‌گوید‪ :‬بافنده امروز انگیزه ندارد‬ ‫زیرا مجبور است قالی را زیر قیمت تمام شده‬ ‫به بازار بفروشد‪ ،‬به همین دلیل دیگر قالیبافان‬ ‫رغبتی به این کار ندارند‪.‬‬ ‫ش��فیعی‌پور اقدامات انجام شده اتحادیه در‬ ‫راستای بیمه بافندگان را از کارهای مهم انجام‬ ‫شده می‌داند و می‌افزاید‪ :‬اکنون تقریبا تمامی‬ ‫بافندگان اس��تان بیمه شده‌اند‪ ،‬اکنون عده‌ای‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬هر بافنده‪ ،‬تقریب��ا ‪ 8‬هزار متر‬ ‫مرب��ع ف��رش در س��ال می‌باف��د‪ ،‬او از برنامه‬ ‫اتحادیه برای تهیه نرم‌افزاری خبر می‌دهد که‬ ‫میزان کار بافنده در س��ال را مشخص خواهد‬ ‫ک��رد؛ ش��فیعی‌پور می‌گوی��د‪ :‬در ح��ال تهیه‬ ‫نرم‌افزاری هس��تیم که به شکلی در قالی قرار‬ ‫بگی��رد و تولید روزانه بافن��ده را گزارش دهد‪،‬‬ ‫اگر میزان کار بافنده برابر با اس��تانداردهای ما‬ ‫نباش��د‪ ،‬بیمه او قطع خواهد شد‌‪ ،‬در واقع این‬ ‫نرم‌افزار‪ ،‬بافنده واقعی را مشخص می‌کند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف‬ ‫کرمان معتقد اس��ت قالی کرمان در همه دنیا‬ ‫معروف است و آنقدر تقاضا برای آن هست که‬ ‫بازارش همیشه رونق داشته باشد‪ ،‬مشکل این‬ ‫است که بستر تولید و صادرات قالی در کرمان‬ ‫وجود ندارد‪ .‬شفیعی‌پور معتقد است برای حل‬ ‫مشکالت فرش کرمان‪ ،‬مسئوالن باید افرادی‬ ‫در استان را که تجربه و تخصص دارند‪ ،‬به کار‬ ‫بگیرند؛ او می‌گوید همه مش��کالت فرش قابل‬ ‫حل است و فقط همت و همکاری می‌خواهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین س�ند ف�رش دس�تباف کرمان‪،‬‬ ‫گامی برای رونق دوباره‬ ‫به گفته مع��اون بازرگانی داخلی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان کرمان‪ ،‬در‬ ‫این استان س��االنه ‪ 150‬هزار متر مربع فرش‬ ‫تولی��د می‌ش��ود‪ 80 .‬درصد بافن��دگان فرش‬ ‫اس��تان‪ ،‬بان��وان و ‪ 20‬درص��د بقی��ه‪ ،‬آقایان‬ ‫هس��تند و تاکنون ‪ 50‬هزار و ‪ 240‬نفر بافنده‬ ‫شناسنامه‌دار ش��ده‌اند‪ .‬به نظر می‌رسد دولت‬ ‫یازده��م‪ ،‬تمهیداتی را برای رونق اقتصاد قالی‬ ‫کرمان در نظر گرفته اس��ت‪ ،‬ب��ه عنوان مثال‬ ‫تدوین س��ند فرش دس��تباف کرمان‪ ،‬یکی از‬ ‫سیاس��ت‌های ‪ 17‬گانه اس��تاندار کرمان برای‬ ‫تقویت اقتصاد استان است که به گفته رییس‬ ‫اداره فرش س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان کرمان‪ ،‬در ماه‌های آینده نهایی می‌شود‬ ‫تا حمایت از ای��ن صنعت‪ ،‬به صورت اصولی و‬ ‫عملی انجام شود‪.‬‬ ‫ناص��ر عباس‌پور معتقد اس��ت ب��ا توجه به‬ ‫سیاست‌هایی که انجام ش��ده و دورنمایی که‬ ‫برای فرش کرمان در نظر گرفته شده‪ ،‬به نظر‬ ‫می‌رس��د به زودی ش��اهد رونق دوب��اره قالی‬ ‫کرمان باش��یم‪ .‬به گفته او‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬آموزش‬ ‫کارگران فرشباف‪ ،‬بیمه فرشبافان و حمایت از‬ ‫آنه��ا دوران جدیدی را مقابل این صنعت قرار‬ ‫داده است و قرار است این سیاست‌ها با جدیت‬ ‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫تشکیل ستاد پشتیبانی از واحد‌های تولیدی خراسان جنوبی‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬باید س��تاد‬ ‫پش��تیبانی واحدهای تولیدی در کش��ور و‬ ‫در اس��تان تشکیل ش��ود‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراس��ان جنوب��ی‪ ،‬نعم��ت‌اهلل حقیق��ی در‬ ‫شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی‬ ‫استان خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه ما امروز نیاز به‬ ‫حمایت واحدهای تولیدی داریم‪ ،‬افزود‪ :‬پایش��ی که در‬ ‫بین واحدهای تولیدی استان انجام شده‪ ،‬نشان می‌دهد‬ ‫که پرداخت مالیات یکی از مش��کالت بیشتر واحدهای‬ ‫تولیدی اس��تان است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه بیش��تر واحدهای تولیدی اس��تان‬ ‫به‌ویژه در بخش کش��اورزی با کاهش تولید و مشکالت‬ ‫عدیده‌ای روبه‌رو ش��ده‌اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاسفانه اداره‬ ‫کل دارایی بیش��تر اوقات بر اس��اس تولی��دات قبلی از‬ ‫واحدها مالیات دریافت می‌کند که این امر‬ ‫درس��ت نیست‪ .‬حقیقی اضافه کرد‪ :‬هرچند‬ ‫بعضی از واحدهای تولیدی مدیریت درستی‬ ‫ندارند و حس��ابداری آنها به شکل درستی‬ ‫انجام نمی‌ش��ود‪ ،‬اما اگر اداره کل دارایی به‬ ‫صورت درست مالیات دریافت نکند در سال‬ ‫آینده واحدهای تولیدی اس��تان با مشکل‬ ‫جدی مواجه و بعضی از آنها ورشکست خواهند شد‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه در حال حاضر تولید پنبه در استان‬ ‫از رتبه س��وم به رتبه پنجم کش��ور کاهش یافته است‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این موضوع بیش��تر ب��ه این دلیل بوده که‬ ‫ما نتوانس��تیم صنایع تبدیلی این محصول را در استان‬ ‫ایجاد و حمایت کنیم‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان‪ ،‬پرداخت ح��ق بیمه تامین اجتماعی‬ ‫را یک��ی دیگر از مش��کالت واحدهای تولیدی اس��تان‬ ‫بیان کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استقبال افریقایی‌ها‬ ‫از صادرات کرمان‬ ‫سیدمحمدابراهیم علوی‬ ‫عضو اتاقبازرگانیکرمان‬ ‫کرمان یک استان صادراتی است که هم در زمینه‬ ‫محصوالت کش��اورزی مانند خرما و پس��ته‪ ،‬هم در‬ ‫زمین��ه محص��والت گلخانه‌ای مانند س��بزیجات و‬ ‫محصوالت جالیزی‪ ،‬از توان بسیار باالیی؛ هم از نظر‬ ‫کمیت و هم کیفیت ش��هره است‪ .‬ساالنه بین ‪ 4‬تا‬ ‫‪6‬میلیون تن محصوالت کش��اورزی در این اس��تان‬ ‫تولید می‌شود؛ از پیاز و سیب‌زمینی و فلفل گرفته‬ ‫تا انواع سبزیجات و پرتقال و گریپفروت‪.‬‬ ‫از نظ��ر تع��داد و تنوع معادن و م��واد معدنی نیز‬ ‫اس��تان کرمان حدود ‪ 46‬نوع ماده معدنی با درجه‬ ‫خلوص باال دارد؛ زغال‌س��نگ‪ ،‬آهن‪ ،‬تیتانیوم‪ ،‬انواع‬ ‫ش��ن و ماسه و س��نگ‌های س��اختمانی‪ ،‬از جمله‬ ‫محصوالت معدنی اس��تان اس��ت که هم به‌صورت‬ ‫خام و هم فرآوری‌ش��ده می‌توان آنها را صادر کرد؛‬ ‫البته هدف استان خام‌فروشی نیست و در نظر دارند‬ ‫محصوالت فرآوری شده را صادر کنند‪.‬‬ ‫وجود جاذبه‌های طبیعت‌گردی باال و جذابیت‌های‬ ‫تمدن��ی و فرهنگی‪ ،‬کرمان را در زمینه جهانگردی‪،‬‬ ‫هم‌ردی��ف اس��تان‌هایی همچون اصفهان و ش��یراز‬ ‫قرار داده‌‪ ،‬از س��وی دیگر این استان صنایع دستی‬ ‫مطرحی همچون قالی دارد که در تمام دنیا شناخته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در حال حاضر همه تالش استان این‬ ‫است که از طریق توسعه صادرات‪ ،‬اشتغالزایی کند‬ ‫و جذب س��رمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ص��ادرات خدمات فنی و مهندس��ی برای اجرای‬ ‫پروژه‌های راهسازی‪ ،‬فرودگاه‌سازی و‪ ...‬نیز از دیگر‬ ‫توانایی‌های اس��تان اس��ت‪ ،‬هم‌اکن��ون متخصصان‬ ‫کرم��ان در کش��ورهایی همچ��ون ترکی��ه‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫آذربایج��ان و ام��ارات‪ ،‬اجرای برخ��ی طرح‌ها را در‬ ‫دست دارند‪.‬‬ ‫یکی از دیگر زمینه‌های سرمایه‌گذاری در استان‪،‬‬ ‫گردش��گری سالمت است؛ با توجه به تفاوت قیمت‬ ‫ارز در ای��ران و کش��ورهای همج��وار‪ ،‬متقاضی��ان‬ ‫خدم��ات بهداش��تی و درمانی اغلب به ش��هرهای‬ ‫مختلف ای��ران از جمله کرم��ان می‌آیند؛ این یک‬ ‫حوزه قابل سرمایه‌گذاری اس��ت و سایر حوزه‌های‬ ‫گردش��گری را نیز رش��د خواهد داد‪ .‬هم‌اکنون در‬ ‫استان کرمان‪ ،‬تعدادی از بیمارستان‌های خصوصی‬ ‫در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده و در حال تبدیل‬ ‫شدن به هتل‪ -‬بیمارستان هستند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به هم��ه ای��ن ظرفیت‌ها‪ ،‬قرار اس��ت‬ ‫کنفرانس توس��عه همکاری‌های اقتص��ادی کرمان‬ ‫و افریقای مرکزی در اردیبهش��ت ‪ 1394‬با حضور‬ ‫س��فیران کش��ورهای افریقایی در کرم��ان برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬نمایندگان افریقا در س��فر به کرمان‪ ،‬به‬ ‫ظرفیت‌های این استان عالقه‌مند شده‌اند و خواستار‬ ‫تعامل دو کش��ور هستند‪ ،‬آنها آمادگی واردات همه‬ ‫محص��والت کرمان را دارند؛ کنفرانس و نمایش��گاه‬ ‫توس��عه همکاری‌های اقتصادی کرم��ان و افریقای‬ ‫مرکزی نیز در همین زمینه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رتبه اول سرمایه‌گذاری‬ ‫صنعتی برای اصفهان‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان اصفهان گفت‪ :‬نظر رهبر معظم انقالب آن‬ ‫اس��ت ک��ه در چاه‌های نفت را ببندیم تا کش��ور از‬ ‫طریق تولید و صادرات غیرنفتی اداره شود‪ ،‬کاهش‬ ‫قیم��ت نف��ت در ماه‌ه��ای اخیر نگاه‌ه��ا را متوجه‬ ‫صادرات در حوزه‌های دیگر کرده و بهترین فرصت‬ ‫را ب��رای تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان فراهم‬ ‫ساخته است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اصفهان‪ ،‬اس��رافیل احمدی��ه‪ ،‬رتبه دوم‬ ‫شهرستان کاشان را در استان اصفهان با برخورداری‬ ‫از ‪ 6‬ش��هرک صنعتی یادآور ش��د و گفت‪ :‬اس��تان‬ ‫اصفهان از نظر تعداد پروانه بهره‌برداری صنایع رتبه‬ ‫دوم کش��ور را ب��ه خود اختص��اص داده و از لحاظ‬ ‫سرمایه‌گذاری دارای رتبه اول کشور است که نقش‬ ‫شهرستان کاشان در این‌باره حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫احمدیه افزود‪ :‬صدور پروانه بهره‌برداری شهرستان‬ ‫کاش��ان در ‪9‬ماه س��ال‌جاری از رش��د بیش از سه‬ ‫برابری برخوردار بوده اس��ت که این رقم در س��طح‬ ‫اس��تان اصفهان یک و نیم برابر افزایش را نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬ایجاد اش��تغال استان در ‪9‬ماه‬ ‫س��ال ‪ 93‬نس��بت به مدت مش��ابه‪56 ،‬درصد رشد‬ ‫داشته که کاش��ان رشد ‪146‬درصدی را در کارنامه‬ ‫خود به ثبت رسانده است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫جلب اعتماد‬ ‫سرمایه‌گذار در معدن‬ ‫صمد حسن‌زاده‬ ‫رییسخانهصنعتومعدناستان‬ ‫آذربایجانشرقی‬ ‫اس��تان آذربایجان ش��رقی با وجود کوهستانی با‬ ‫ذخایری عظیم خ��دادادی‪ ،‬امکانات و ظرفیت‌های‬ ‫بسیار زیادی را برای توسعه اقتصادی استان فراهم‬ ‫می‌کند اما با وجود معادن بس��یار غنی مس‪ ،‬زغال‬ ‫س��نگ‪ ،‬طال‪ ،‬آلومینات‪ ،‬س��نگ‌آهن‪ ،‬س��نگ‌های‬ ‫تزئینی‪ ،‬گرانقیمت و خاک‌های صنعتی متاس��فانه‬ ‫تا امروز توجه الزم به آنها نش��ده است ضمن آنکه‬ ‫از ‪ 70‬ن��وع ماده معدنی موجود در اس��تان تاکنون‬ ‫فعاالن بخش معدن اس��تان فقط به تعداد کمی از‬ ‫آنها دسترسی یافته و بهره‌برداری کرده‌اند‪.‬‬ ‫بنابراین انجام ژئوفیزیک هوایی در اس��تان برای‬ ‫شناس��ایی و اکتش��اف مواد معدنی فل��زی یکی از‬ ‫ضروری‌تری��ن اقدام��ات در توس��عه بخش معدن‬ ‫اس��تان آذربایجان شرقی اس��ت زیرا منابع معدنی‬ ‫موجود در استان از اس��تراتژیک‌ترین مواد معدنی‬ ‫برای کشور محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫همچنین باید زیرساخت‌ها‪ ،‬جاده‌های دسترسی‬ ‫و امنیت حاشیه سرمایه‌گذاری در معادن به‌صورت‬ ‫شفاف فراهم شده به‌طوری‌که اعتماد سرمایه‌گذار‬ ‫برای حضور در بخش معدن جلب ش��ود در حالی‬ ‫که در بیش��تر معادن استان دخالت‌های مسئوالن‬ ‫محلی و تحریک اهالی منطقه مانع سرمایه‌گذاری‬ ‫در معادن شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��رای توس��عه بیش��تر مع��ادن باید‬ ‫ش��رایطی فراهم ش��ود تا کمپانی‌های خارجی در‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬اس��تخراج و ص��ادرات بتوانند با‬ ‫قوانین ش��فاف در ای��ن حوزه وارد ش��وند‪ .‬در این‬ ‫صورت هم در فناوری پیش��رفت خواهیم داشت و‬ ‫هم نسبت به بازارهای جهانی توجه بیشتری بعمل‬ ‫خواه��د آمد‪ .‬ضمن آنک��ه در کنار توس��عه بخش‬ ‫مع��دن‪ ،‬صنایع مرتبط با آن نیز در اس��تان رش��د‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫هرچند در بیش��تر صنایع معدنی اس��تان مانند‬ ‫صنایع فوالدی‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬صنایع خودروسازی‬ ‫و قطعه س��ازی‪ ،‬صنایع کاشی و سرامیک‪ ،‬ظروف‬ ‫چین��ی و‪ ...‬فرصت‌ه��ای مناس��بی وج��ود دارد‬ ‫ام��ا به‌علت مش��کالت اقتص��ادی ت��وان رقابت با‬ ‫ش��رکت‌های رقی��ب خارج��ی را ندارند‪ .‬ش��رایط‬ ‫بین‌الملل��ی کش��ور‪ ،‬باال ب��ودن نرخ به��ره بانکی‪،‬‬ ‫دسترسی نداش��تن به بازارهای جهانی‪ ،‬نرخ تورم‬ ‫و‪ ...‬از جمله مش��کالتی اس��ت که قدرت رقابت را‬ ‫از مدی��ران بنگاه‌های اقتصادی اس��تان آذربایجان‬ ‫شرقی سلب کرده است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬محمد محمدپورعمران‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مازندران در نشست‬ ‫فعاالن اقتص��ادی مازندران و مدیرعامل بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬خواس��تار حل مشکالت واحد‌های تولیدی و‬ ‫صنعتی و همچنین دیگر فعاالن اقتصادی اس��تان‬ ‫در زمینه‌های درمانی و گردشگری شد‪.‬‬ ‫‪ :‬عل��ی رحمتی‪ ،‬مدی��رکل حمل‌ونقل و‬ ‫پایانه‌های اس��تان زنجان‪ ،‬از ابالغ دس��تورالعمل‬ ‫جدید صدور‪ ،‬تمدید‪ ،‬تعویض و لغو برگ فعالیت‬ ‫(کارت هوش��مند) رانن��دگان حمل‌ونق��ل بار و‬ ‫مس��افر برون‌ش��هری و روس��تایی به تشکل‌های‬ ‫صنفی خبر داد‪.‬‬ ‫‪ :‬حسینقلی قوانلو‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان گلستان در مراسم تودیع و‬ ‫معارفه رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت علی‌آباد‬ ‫کتول گفت‪ :‬منطقه آزاد اینچه‌برون می‌تواند تحول‬ ‫اساس��ی در اس��تان ایجاد کن��د‪ 7 .‬منطقه آزاد در‬ ‫کش��ور داریم که نرخ بیکاری در این استان‌ها زیر‬ ‫‪8‬درصد اس��ت اما در سایر اس��تان‌هایی که منطقه‬ ‫آزاد ندارن��د نرخ بیکاری باالی ‪8‬درصد اس��ت که‬ ‫نشان از سهم این مناطق در توسعه و ایجاد اشتغال‬ ‫پایدار دارد‪ .‬در این مراس��م هومن هادیان به سمت‬ ‫ریی��س اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان‬ ‫علی‌آباد کتول منصوب و از زحمات جعفر کرامتی‬ ‫به‌عنوان رییس قبلی این اداره تجلیل شد‪.‬‬ ‫‪ :‬س��ید مصطف��ی موس��وی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران از بهره‌مندی‬ ‫‪ 23‬ش��هرک و ناحیه صنعتی اس��تان مازندران از‬ ‫گاز طبیعی خب��ر داد‪ .‬کاهش آلودگی هوا‪ ،‬کاهش‬ ‫قیمت تمام ش��ده محصوالت تولیدی‪ ،‬ارزان بودن‬ ‫نسبت به سوخت‌های فسیلی و در دسترس بودن‪،‬‬ ‫از مهم‌ترین مزایای اس��تفاده از گاز طبیعی است‪.‬‬ ‫اتصال ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی به ش��بکه گاز‬ ‫و اس��تفاده از این س��وخت در واحده��ای تولیدی‬ ‫موجب افزایش کارآیی‪ ،‬تولی��د و درآمدزایی برای‬ ‫بخش صنعت و تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫صنایع باالدستی آذربایجان شرقی با ظرفیت واقعی کار نمی‌کنند‬ ‫حمایت از صنایع مادر برای تکمیل زنجیره تولید‬ ‫زین�ب عب�دی ‪ -‬گ�روه‬ ‫استان‌ها‪ :‬صنایع مادر یا همان‬ ‫صنایع جام��ع به دلی��ل ایجاد‬ ‫صنایع پایین‌دستی و تولید خوراک برای آنها‬ ‫همچنین جلوگیری از خام‌فروشی مواد اولیه‬ ‫و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط‬ ‫در تکمیل زنجیره تولید نقش مهمی دارند و‬ ‫همچنین با ایجاد میزان اشتغال باال و پایدار‬ ‫از اهمی��ت باالی��ی در اقتص��اد برخوردارند‬ ‫به‌طوری که قدمت و شهرت آنها در برخی از‬ ‫استان‌ها ازجمله استان آذربایجان شرقی به‬ ‫بیش از ‪ 30‬سال می‌رسد اما آنچه مهم است‬ ‫س��عی بر حفظ و استفاده از قابلیت‌های این‬ ‫بخش باارزش صنعتی در این استان با وجود‬ ‫اشتغال ‪ 20‬هزار نفری است؛ چراکه به گفته‬ ‫مسئوالن استانی خصوصی‌سازی‌های ناموفق‬ ‫در چند سال اخیر موجب رکود برخی از این‬ ‫صنایع در آذربایجان شرقی شده است که با‬ ‫رف��ع آنه��ا ‪ 70‬درصد صنعت اس��تان فعال‬ ‫می‌شود‪ .‬همچنین برخی دیگر از صنایع مادر‬ ‫به‌دلی��ل تعارضات زیس��ت‌محیطی قادر به‬ ‫توس��عه نب��وده و ب��ا ظرفی��ت واقع��ی کار‬ ‫نمی‌کنند عالوه‌بر این باالبودن هزینه انرژی‬ ‫نیز ب��ا وجود کمب��ود نقدینگ��ی در بخش‬ ‫صنعت برای صنایع مادر اس��تان دردسرساز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مرتض��ی نیرومن��د‬ ‫اس��کویی قائم‌مق��ام‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان‬ ‫آذربایجان ش��رقی به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬صنایع م��ادر را به جرات‬ ‫می‌توان قلب تپنده اقتصاد هر کش��ور نامید‬ ‫چراکه ای��ن صنایع مولد محصوالت اولیه‌ای‬ ‫هس��تند که صنایع دیگر را تغذیه می‌کنند‪.‬‬ ‫این صنایع را به علت جامعیت محصوالت و‬ ‫گس��تردگی خدمات‪ ،‬لکوموتیو صنایع دیگر‬ ‫می‌خوانند‪ .‬بعن��وان مثال صنعت فوالد جزو‬ ‫صنایع مادری محسوب می‌شود که بسیاری‬ ‫از تولید‌کنن��دگان داخلی به آن وابس��ته‌اند‬ ‫مانند تولیدکنندگان خ��ودرو‪ ،‬لوازم خانگی‬ ‫صنعت نفت و‪ ...‬بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند‬ ‫منکر این ش��ود که یک��ی از اصلی‌ترین نیاز‬ ‫کش��ور و هر اس��تانی برای توس��عه‪ ،‬پویایی‬ ‫صنعت مادر اس��ت؛ بالطبع استان ما نیز که‬ ‫یکی از قطب‌های صنعتی کش��ور به‌ش��مار‬ ‫م��ی‌رود‪ ،‬از امکان��ات و قابلیت‌های توس��عه‬ ‫صنعتی قابل‌توجهی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه حدود ‪ 20‬هزار نفر در‬ ‫این صنایع مشغول به‌کار هستند‪ ،‬می‌افزاید‪:‬‬ ‫صنایع پتروش��یمی و پاالیش��گاه‪ ،‬س��یمان‬ ‫صوفی��ان‪ ،‬شیشه‌س��ازی مانند شیش��ه آذر‪،‬‬ ‫صنایع فوالد و وابسته‌های آن ازجمله صنایع‬ ‫مادر و جامع در اس��تان آذربایجان ش��رقی‬ ‫است‪ ،‬همچنین تراکتورسازی‪ ،‬ماشین‌سازی‬ ‫موت��وژن‪ ،‬ای��دم‪ ،‬پمپیران‪ ،‬پم��پ و توربین‬ ‫ازجمله صنایع جامع وابسته به خودروسازی‬ ‫و درنهای��ت صنایع معدنی اس��تان ازجمله‬ ‫نفلین سینیت سراب و صنایع مس سونگون‬ ‫نیز که درحال حاضر غیرفعال و یا نیمه‌فعال‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعارضات زیست‌محیطی مانع توسعه‬ ‫صنعت‬ ‫نیرومن��د اس��کویی تاکی��د می‌کن��د‪ :‬در‬ ‫صورتی که خصوصی‌س��ازی‌های ناموفق لغو‬ ‫شود ‪ 70‬درصد مشکالت صنعتی در استان‬ ‫حل خواهد شد چراکه خصوصی‌سازی‌های‬ ‫ناموف��ق و واگذاری واحدهای موثر به بخش‬ ‫خصوص��ی ناکارآمد در دولت‌های گذش��ته‬ ‫عمده مشکل صنایع مادر و جامع در استان‬ ‫است‪.‬‬ ‫قائم‌مقام سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان آذربایجان ش��رقی ادام��ه می‌دهد‪:‬‬ ‫نزدیک��ی صنایع م��ادر به ش��هرها موجب‬ ‫کاهش ظرفیت‌ها شده است چراکه صنایعی‬ ‫مانند بلبرینگ‌سازی‪ ،‬تراکتورسازی‪ ،‬ساخت‬ ‫قطعه‌ها و ساخت ماشین‌آالت تراکتورسازی‬ ‫ب��ا وجود قدمت ‪ 20‬تا ‪ 30‬س��اله‪ ،‬اکنون در‬ ‫نزدیکی ش��هر‌ها ق��رار گرفته‌ان��د و به‌دلیل‬ ‫تعارضات زیس��ت‌محیطی قادر به توس��عه‬ ‫نیس��تند و با ظرفیت واقع��ی کار نمی‌کنند‬ ‫چراکه توسعه صنایع تا شعاع ‪ 30‬کیلومتری‬ ‫از شهر‌ها ممنوع است و همین عامل موجب‬ ‫راکد ماندن ظرفیت‌های تولید در این بخش‬ ‫از صنعت اس��تان آذربایجان ش��رقی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیرومند اس��کویی باال بودن هزینه انرژی‬ ‫مانند قبض برق میلی��اردی برای یک واحد‬ ‫صنعتی مادر و نی��ز نبود نقدینگی و قوانین‬ ‫تو‌پا‌گیر بانک��ی را از‌جمله مش��کالت‬ ‫دس�� ‌‬ ‫مش��ترک بیش��تر واحدهای صنعتی استان‬ ‫برش��مرد و گف��ت‪ :‬س��هم صنع��ت از محل‬ ‫هدفمن��دی یارانه‌ه��ا تاکن��ون و در عم��ل‬ ‫پرداخت نش��ده اس��ت که این عامل موجب‬ ‫می‌ش��ود صنایع پایین‌دس��تی در استان یا‬ ‫کشور ایجاد نشده و یا فعال نشود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مزیت‌های نس��بی که در‬ ‫اس��تان وجود دارد تصری��ح می‌کند‪ :‬یکی از‬ ‫نیاز‌های مهم و اساس��ی برای توسعه استان‬ ‫توس��عه صنایع مادر و یا جامع است که این‬ ‫امر بدون حمایت دولت میس��ر نخواهد شد‬ ‫البت��ه در صنایع��ی از‌جمله ماشین‌س��ازی‪،‬‬ ‫شیمیایی‪ ،‬قطعه و مجموعه‌سازی به‌ویژه در‬ ‫حوزه خودرو ظرفیت‌های مناسبی در استان‬ ‫فراهم اس��ت که با توس��عه واحدهای بزرگ‬ ‫موج��ود و ایجاد واحده��ای جدید از طریق‬ ‫جلب سرمایه ش��رکت‌های هلدینگ و مادر‬ ‫نبود صنایع مادر‪ ،‬عامل بیکاری در آذربایجان غربی‬ ‫مه�ر‪ :‬نماینده م��ردم ارومیه در مجلس ش��ورای اس�لامی نبود‬ ‫واحده��ای بزرگ صنعتی را یکی از عوامل افزایش تعداد بیکاران در‬ ‫سطح استان دانست‪.‬‬ ‫نادر قاضی‌پور در جلس��ه کارگروه اشتغال و‬ ‫سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی با اعالم اینکه‬ ‫بیکاری در حال حاضر مشکل و دغدغه اصلی‬ ‫آذربایجان غربی محس��وب می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اشتغال ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی ‪19‬گانه‬ ‫استان‪ ،‬کمتر از یک س��وم کارخانه‌های خودروسازی ایران‌خودرو و‬ ‫سایپا است‪ .‬وی با انتقاد از اینکه متاسفانه هم‌اکنون تعریف درستی‬ ‫از بیکاری و اش��تغال در کش��ور و به‌تبع آن در اس��تان وجود ندارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اشتغال یعنی کسی که به‌طور مستمر از حقوق و مزایای‬ ‫مکف��ی به همراه بهره‌مندی از مزایای بیمه همگانی با حق و حقوق‬ ‫بازنشستگی بهره‌مند باشد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس اش��تغال مصوب واحدهای ب��ه بهره‌برداری‬ ‫رسیده شهرک‌های صنعتی استان را افزون بر ‪11‬هزار نفر دانست و‬ ‫گفت‪ :‬این در حالی است که هم‌اکنون میزان اشتغال در ایران‌خودرو‬ ‫‪37‬هزار نفر و در سایپا ‪40‬هزار نفر است‪ .‬قاضی‌پور با بیان اینکه نبود‬ ‫واحده��ای بزرگ تولیدی و صنعت��ی یکی از عوامل مهم بیکاری در‬ ‫آذربایجان غربی محسوب می‌ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نبود زیرساخت‌های‬ ‫صنعت‪ ،‬نبود صنعت مادر‪ ،‬نبود برنامه‌ریزی اصولی از سوی مسئوالن‬ ‫از عوامل افزایش تعداد بیکاران در استان هستند‪.‬‬ ‫رونق فرش خدابنده‪ ،‬توجه بیشتری می‌طلبد‬ ‫‪ :‬رییس اتحادیه فرش‌بافان شهرستان‬ ‫خدابنده در اس��تان زنجان با بیان اینکه رونق‬ ‫فرش دستباف خدابنده‪ ،‬توجه بیشتر مسئوالن‬ ‫را می‌طلبد‪ ،‬گفت‪ :‬فرش دستباف خدابنده با‬ ‫دارا بودن سابقه طوالنی و طرح‌های اختصاصی‬ ‫برگرفته از آداب و رسوم کهن این شهرستان‪،‬‬ ‫به‌دالیلی با مش��کل رکود مواجه ش��ده است‪.‬‬ ‫مه��دی محمدلو افزود‪ :‬شهرس��تان خدابنده‪ ،‬ب��ا دارا بودن نزدیک به‬ ‫‪7‬هزار بافنده فرش و س��ابقه طوالنی که در بافت نقش��ه‪‎‬های س��نتی‬ ‫و بومی منطق��ه دارد‪ ،‬می‪‎‬تواند نقش خوبی در تولید این محصول در‬ ‫س��طح استان و اشتغالزایی داشته باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین خدابنده‬ ‫با توجه به بافت سنتی و اشتغا ‪‎‬ل به دامداری می‪‎‬تواند در تولید خامه‬ ‫موردنیاز فرش مستقل بوده و نیاز تولید خود‬ ‫را برآورده کن��د‪ ،‬در حالی که خامه موردنیاز‬ ‫از س��ایر اس��تان‪‎‬ها به خدابنده وارد می‌شود‪.‬‬ ‫محمدل��و تصری��ح کرد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه هزین ‪‎‬ه‬ ‫دستگاه‪‎‬های ریس��ندگی و تولید نخ‪ ،‬حمایت‬ ‫دولت در این عرصه عالوه بر اش��تغالزایی در‬ ‫شهرس��تان و استفاده از ظرفیت‪‎‬های موجود‪،‬‬ ‫نخ تهیه ش��ده با هزینه کمتری در اختیار تولیدکنندگان و بافندگان‬ ‫فرش ق��رار می‪‎‬گیرد‪ .‬رییس اتحادیه فرش‌بافان شهرس��تان خدابنده‬ ‫تاکید کرد‪ :‬نخ س��فید خریداری ش��ده به‌صورت سنتی در شهرستان‬ ‫رنگرزی می‌ش��ود‪ ،‬ول��ی رنگ‪‎‬های موردنیاز نیز ب��ا توجه به نوع رنگ‬ ‫و قیمت تمام شده از شهرهای دیگر و حتی از چین وارد می‌شود‪.‬‬ ‫تخصصی نظیر شس��تا‪ ،‬ایمی��درو‪ ،‬ایدرو و‪...‬‬ ‫می‌توان گام‌های مفیدی در رونق اقتصادی‬ ‫استان برداشت‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه نیرومن��د اس��کویی‪ ،‬ایج��اد‬ ‫بس��تر مناس��ب برای حل مش��کالت بخش‬ ‫صنع��ت ازجمله مباح��ث بانک��ی‪ ،‬مالیاتی‪،‬‬ ‫معافیت‌ه��ای گمرکی و‪ ...‬کاه��ش مقررات‬ ‫تو‌پا‌گیر و غیراقتصادی که در‬ ‫زای��د و دس�� ‌‬ ‫مس��یر صنعتگران ق��رار دارد‪ ،‬موجب ایجاد‬ ‫صنایع پایین‌دس��تی متوازن و پایدار‪ ،‬تامین‬ ‫خوراک صنایع پایین‌دس��تی می‌شود‪ ،‬البته‬ ‫ایج��اد اش��تغال پای��دار و ای��ن صنایع جزو‬ ‫طرح‌ها یا صنایع س��رمایه‌بر اس��ت و اغلب‬ ‫سرمایه‌گذاری‌ها در این زمینه از توان بخش‬ ‫خصوصی خارج اس��ت و بی‌ش��ک همیاری‬ ‫دول��ت و بنگاه‌ه��ای بزرگ و ش��رکت‌های‬ ‫هلدینگ ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹استقرار صنایع مادر در شهرک‌های‬ ‫صنعتی‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫آذربایجان ش��رقی با بی��ان اینکه واحدهای‬ ‫صنعتی بزرگ و مادر استان برای حضور در‬ ‫شهرک‌های صنعتی ابراز تمایل می‌کنند‪ ،‬به‬ ‫می‌گوید‪ :‬اکثر واحدهای مادر استان‬ ‫در ش��هرک‌های صنعتی مس��تقر هس��تند‬ ‫و واحده��ای بزرگی چون تراکتورس��ازی و‬ ‫ماشین‌س��ازی ه��م که خارج از ش��هرک‌ها‬ ‫هس��تند با احداث ش��هرک صنعتی بعثت‬ ‫برای انتقال واحد خود به این ش��هرک ابراز‬ ‫عالقه کرده‌اند‪.‬‬ ‫محمدعلی عس��گری‬ ‫ادامه می‌دهد‪ :‬حضور‬ ‫چنی��ن واحدهایی در‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫عالوه‌ب��ر ایجاد امکان‬ ‫ب��رای اس��تفاده از تس��هیالت موج��ود در‬ ‫شهرک‌های صنعتی‌‪ ،‬این اجازه را می‌دهد تا‬ ‫واحده��ای کوچک و متوس��ط نی��ز ارتباط‬ ‫نزدیک��ی ب��ا آنه��ا داش��ته باش��ند‪ ،‬چراکه‬ ‫واحدهای بزرگ به عنوان حامیان واحدهای‬ ‫کوچک و متوسط برای تکمیل زنجیره تولید‬ ‫نق��ش بس��زایی دارند‪ ،‬درنهای��ت واحدهای‬ ‫کوچ��ک نی��ز در آینده توس��ع ‌ه یافت��ه و با‬ ‫حمایت‌های دولتی به واحدهای بزرگ مبدل‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می‌کند‪ :‬س��رمایه در گردش‪‌،‬‬ ‫تهی��ه برخ��ی م��واد اولیه و ماش��ین‌آالت‬ ‫خارج��ی‪ ،‬قیم��ت ارز و‪ ...‬در واحده��ای‬ ‫صنعتی استان نیز مانند سایر صنایع کشور‬ ‫تو‌پا‌گیر تولید شده است‪.‬‬ ‫دس ‌‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫آذربایجان ش��رقی تصری��ح می‌کند‪‌:‬ایجاد‬ ‫زیرس��اخت‌ها و حمایت‌ه��ای گس��ترده‬ ‫دول��ت از واحده��ای صنعتی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی موج��ب رغبت در‬ ‫سرمایه‌گذاران برای حضور در شهرک‌های‬ ‫صنعتی شده اس��ت‌‪ ،‬این درحالی است که‬ ‫مسئوالن اس��تانی با در نظر گرفتن مسائل‬ ‫زیس��ت‌محیطی و بحران وج��ود واحدهای‬ ‫صنعت��ی آالین��ده در خارج از ش��هرک‌ها‬ ‫تدابی��ر الزم ب��رای جلوگی��ری از احداث‬ ‫هرگون��ه واحد صنعتی در خارج از محدوده‬ ‫شهرک‌های صنعتی را اتخاذ کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‌‪ :‬ش��هرک‌های صنعتی این‬ ‫اس��تان از بدو تاسیس شاهد حضور صنایع‬ ‫تولی��دی کوچک و متوس��ط در خود بوده‬ ‫که اکنون نیز رش��د و توسعه این واحدهای‬ ‫صنعت��ی موج��ب ایجاد واحده��ای بزرگی‬ ‫چ��ون مهر اص��ل‌‪ ،‬ش��یرین عس��ل‌‪ ،‬فوالد‬ ‫مهر س��هند‪ ،‬فوالد ش��اهین بناب و ‪ ...‬شده‬ ‫است‪ .‬بنابراین رغبت س��رمایه‌گذاران برای‬ ‫حض��ور در ش��هرک‌های صنعتی نش��انگر‬ ‫موفقی��ت رویک��رد نظ��ام درب��اره ایجاد و‬ ‫توس��عه ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی است‬ ‫که پس از س��ال‌ها هم‌اکنون نه‌تنها در بین‬ ‫س��رمایه‌گذاران داخل��ی بلکه م��ورد توجه‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی نیز قرار گرفته است‪.‬‬ ‫تخصیص اعتبار برای تولید فرش گیالن‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان گیالن از تفاهم همکاری‬ ‫این س��ازمان با صندوق مهر امام رضا (ع)‬ ‫و کمیته ام��داد امام خمین��ی (ره) برای‬ ‫پرداخت تس��هیالت تولید فرش دستباف‬ ‫به ارزش ‪ 160‬میلیارد ریال خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان گیالن‪،‬‬ ‫علی منتظ��ری از تخصیص ‪ 100‬میلیارد‬ ‫ری��ال از اعتب��ارات اداره کل کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره) به فرش دستباف استان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه تفاهمنامه‬ ‫مشترک سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان گیالن و کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره)‪ ،‬مبلغ یکصد میلیارد ریال برای ایجاد‬ ‫اشتغال خانگی اختصاص یافت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬تاکن��ون هزار و ‪725‬‬ ‫نف��ر از قالیباف��ان گیالنی ب��رای دریافت‬ ‫تس��هیالت ‪ 50‬میلیون ریالی به این اداره‬ ‫کل معرف��ی ش��ده‌اند‪ .‬وی مجموع ارزش‬ ‫ریالی این تعداد تس��هیالت را ‪ 80‬میلیارد‬ ‫و ‪ 625‬میلیون ری��ال عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫در م��ورد مابق��ی اعتبارات نی��ز در حال‬ ‫بررسی و تش��کیل پرونده برای معرفی به‬ ‫نهاد مذکور هستیم‪ .‬منتظری همچنین از‬ ‫انعقاد تفاهمنامه همکاری سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ب��ا صندوق مه��ر امام‬ ‫رضا(ع) خبر داد و افزود‪ :‬ارائه تس��هیالت‬ ‫فرش دستباف‪ ،‬مختص به دارندگان مجوز‬ ‫پشتیبان مشاغل خانگی از این طریق قابل‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬صندوق مهر ام��ام رضا(ع)‬ ‫در ای��ن تفاهمنامه متعه��د به تخصیص‬ ‫اعتبارات فرش دس��تباف در ‪ 2‬مرحله هر‬ ‫ک��دام ب��ه ارزش ‪ 10‬و ‪ 50‬میلیارد ریالی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گی�لان اف��زود‪ 3 :‬طرح ب��ه ارزش ‪2600‬‬ ‫میلیون ریال‪ ،‬مرب��وط به دارندگان مجوز‬ ‫پش��تیبان مش��اغل خانگی برای دریافت‬ ‫اعتب��ارات ب��ه صندوق مهر ام��ام رضا(ع)‬ ‫معرفی ش��ده‌اند‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد‪:‬‬ ‫س��ایر طرح‌ه��ای در دس��ت اق��دام برای‬ ‫دریافت مجوز پش��تیبان‪ ،‬پس از تایید در‬ ‫کارگروه اشتغال استان‪ ،‬برای دریافت این‬ ‫تس��هیالت به صندوق مهر ام��ام رضا(ع)‬ ‫معرفی شوند‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫رشد ‪300‬درصدی صادرات نرم‌افزار ایران‬ ‫گردش مالی ‪ 2500‬میلیارد تومانی بازار تایر در ایران‬ ‫از هر دری صدای تکه‌ای از زندگی می‌شنویم‬ ‫‪11‬‬ ‫چشم‌انداز‬ ‫بورس اجاره و مستغالت‬ ‫سکونتگاه در کنار بهداشت و آموزش حق طبیعی مردم است‬ ‫بورسبنگاهداریدرپایینوباالیشهرهایبزرگ‬ ‫محمدعل�ی عرفی‌نژاد‪-‬گروه‬ ‫گزارش‪ :‬بشر از آغاز شکل‌گیری‬ ‫جوامع انسانی عادت به تملک و‬ ‫مالکیت را همواره با خود داش��ته اس��ت‪ ،‬از‬ ‫انس��ان غارنشین تا انس��ان متجدد و شهری‬ ‫امروز‪.‬‬ ‫روزگاری در همی��ن ته��ران ب��زرگ‪،‬‬ ‫صاحب‌خانه‌ها برای نگهداش��تن مستاجران‬ ‫بیش��ترین احترام را برای‌ش��ان قائل بودند‪،‬‬ ‫حتی زمان دریافت اجاره بها‪ ،‬روزها خود را از‬ ‫نگاه مستاجر دور نگه می‌داشتند‪ ،‬چه بسیار‬ ‫خانواده‌های مستاجر که پس از چند سال با‬ ‫اتفاق خوشایند خواس��تگاری و ازدواج با هم‬ ‫یکی می‌ش��دند و پیوندشان هرگز گسستنی‬ ‫نبود‪ .‬اجاره‌بها باال نبود‪ ،‬صاحب‌خانه حس��اب‬ ‫جیب و درآمد مستاجر را داشت و او را انسانی‬ ‫مثل خود می‌دانست‪ ،‬اما حاال‪ ،‬صاحب‌خانه‌ها‬ ‫غی��ر از درص��دی که هنوز اخ�لاق ومعرفت‬ ‫قدیم��ی را حفظ کرده‌اند‪ ،‬مس��تاجر را یکبار‬ ‫هنگام بستن قرارداد می‌بینند‪ ،‬به‌طور معمول‬ ‫ه��م با گرفتن ‪ 4‬برگ ‪ 3‬ماهه اجاره‌بها‌‪ ،‬دیگر‬ ‫او را نمی‌بینند تا سر س��ال و قرارداد جدید‪.‬‬ ‫که البته نه با مس��تاجر قبلی که با مستاجر‬ ‫جدی��د بس��ته می‌ش��ود‪ ،‬به قول خودش��ان‬ ‫شرکت سهامداری مالک و بنگاهدار که همه‬ ‫چی��ز به نفع او تمام می‌ش��ود‪ ،‬ه��ر قرارداد‪،‬‬ ‫یک کمیسیون و هرچه گران‌تر اجاره گرفته‬ ‫ش��ود به درآمد او افزوده می‌شود‪ .‬به عبارتی‬ ‫صاحب‌خانه و مس��تاجر‌‪ ،‬موظف به پرداخت‬ ‫مبلغ کالنی هستند که س��ال به سال باالتر‬ ‫م��ی‌رود و در این می��ان البته‪ ،‬قانون مالک و‬ ‫مس��تاجر که اجازه می‌دهد ای��ن تعداد قابل‬ ‫توجه خانه به دوش سال‌به سال بدون افزایش‬ ‫دس��تمزد اجاره بها را بپردازند و پس از پایان‬ ‫ی��ک دوره یکس��اله تنها پ��س از یک هفته‬ ‫اسباب و اثاثیه‌شان توسط وکال به انباری در‬ ‫خارج از تهران حمل شده و همه‪ ،‬ضرر و زیان‬ ‫را نیز با جریمه مربوطه بپردازند‪.‬‬ ‫در تهیه این گزارش چند نفر از مستاجران‬ ‫که زیان اصل��ی را دیده‌اند‪ ،‬دو صاحب‌خانه و‬ ‫چند بنگاه معام�لات امالک‪ ،‬خریدو فروش‪،‬‬ ‫ره��ن و اجاره از ن��گاه خود ب��ه این معضل‬ ‫بزرگ پاس��خ داده‌اند‪ ،‬البته سعی شده‪ ،‬تنها‬ ‫مستاجرانی پاسخگو باشند که همه عمرشان‬ ‫را در تهران زندگی کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اتاق آبی – پرده‌های آبی – لوستر آبی‬ ‫مرحوم منوچهر نوذری‪ ،‬هنرمند سرشناس‪،‬‬ ‫چند س��الی پس از نبود کار و مش��کل‌های‬ ‫مرب��وط به آن به دعوت یک��ی از بنگاهداران‬ ‫مش��هور‪ ،‬به عنوان مدی��ر یک بخش خرید و‬ ‫فروش و اجاره مشغول به کار شده بود‪ ،‬بعد از‬ ‫اینکه دیگر تحمل ادامه نمایش خرید و فروش‬ ‫و اجاره را نداشت‪ ،‬به زندگی و کار مورد عالقه‬ ‫قبلی خود بازگش��ت‪ ،‬در گفت‌وگویی س��اده‬ ‫و در دوران��ی که هن��وز قیمت‌ه��ا دیوانه‌وار‬ ‫ب��اال نرفته بود گفت‪ :‬در طبق��ه‌ای که ما کار‬ ‫می‌کردیم‪ ،‬یک سالن متوسط و بسیار مدرن‬ ‫و پیش��رفته دراختیار کاربرهای مختلف قرار‬ ‫داش��ت‪ ،‬مهم‌تری��ن وظیف��ه آنها جذب‬ ‫مش��تری بود و آماده کردن صاحب‌خانه‪ ،‬اما‬ ‫وقت��ی قرار بر خرید و ف��روش بود همه چیز‬ ‫فرق می‌کرد‪ ،‬مرکز اصلی ش��رکت در خیابان‬ ‫ج��ردن (افریق��ا) قرار داش��ت و بیش��ترین‬ ‫معامالت هم روی خانه‌ها و زمین‌های باالی‬ ‫ش��هر بود و البته لواسان‪ ،‬فش��م و‪ ...‬کاربرها‬ ‫وقت��ی پرونده و عکس‌های مرب��وط را آماده‬ ‫می‌کردن��د‪ ،‬دو طرف خریدار و فروش��نده را‬ ‫برای عقد قرارداد‪ ،‬به اتاق مشخصی راهنمایی‬ ‫ک��رده و مرا هم فرامی‌خواندن��د‪ ،‬اتاق‪ ،‬به نام‬ ‫اتاق آبی بود‪ ،‬همه‌چیز آبی آسمانی‪ ،‬پرده‌ها‪،‬‬ ‫رویه مبل‌ها‪ ،‬روکش صندلی‌ها‪ ،‬لوستر بزرگ‬ ‫و کاله چراغ‌های دو طرف��ه‪ ...‬برای پذیرایی‪،‬‬ ‫گرانتری��ن و تازه‌تری��ن مواد‌‪ ،‬مثل نوش��ابه و‬ ‫ی اص��ل‪ ،‬قهوه و نس��کافه آماده و‬ ‫س��یگارها ‌‬ ‫مهیا ش��ده بود‪ ،‬البد ب��رای دوطرف جذابیت‬ ‫هم داش��ت که راه‌اندازی و به نتیجه رسیدن‬ ‫حرف‌ه��ا و قرارداده��ا توس��ط ی��ک چهره‬ ‫تلویزیونی و س��ینمایی انجام شود‪ .‬راستش‪،‬‬ ‫بیشتر به یک نمایش کوتاه اما دیدنی شبیه‬ ‫بود‪ ،‬بنابراین ردوبدل شدن امضاها و پرداخت‬ ‫چک و پول نقد خیلی راحت در یک محیط‬ ‫پر از اطمینان و شاد شکل می‌گرفت و البته‬ ‫بیش��ترین فعالیت در کسب کمیسیون و به‬ ‫اصط�لاح داللی برای جوش دادن بود‪ ...‬اما با‬ ‫دید و نگاه آدمی مثل من همخوانی نداش��ت‬ ‫و با همه محبتی که به من داش��تند در مورد‬ ‫کار و فعالی��ت خداحافظ��ی کردم‪ ،‬من حتی‬ ‫مدت��ی را در یک مغازه اجاره‌ای به کار خرید‬ ‫و فروش وسایل سینمایی و دوربین گذراندم‬ ‫تا باالخره و خوشبختانه سرکار مورد عالقه‌ام‬ ‫برگش��تم‪ .‬این خاطره از آن جهت مطرح شد‬ ‫که‪ ،‬کار داللی وکمیس��یون‌گیری در زمینه‬ ‫خری��د و ف��روش و اجاره و ره��ن چگونه از‬ ‫دکان‌های معمولی به دفاتر شیک و کارمندان‬ ‫و کاربرهای خوش برخورد و خوش‌بیان ختم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بورس بنگاهداری‬ ‫در روزگاری ن��ه چن��دان دور‌‪ ،‬طبق قانون‬ ‫کار و اس��تفاده از مکان برای درآمدس��ازی و‬ ‫اش��تغالزایی قوانین ویژه‌ای اعمال می‌شد‪ ،‬به‬ ‫این ترتیب که در هر راسته و خیابان‬ ‫اج��ازه دو ش��غل‬ ‫داده‬ ‫نمی‌شد‪ ،‬مثال زمانی که در یک خیابان و محله‬ ‫یک باب مغازه خرازی مشغول به کار بود‪ ،‬در‬ ‫شعاع مشخصی فرد دیگری نمی‌توانست مغازه‬ ‫خ��رازی راه‌اندازی کند‪ ،‬همین‌ط��ور نانوایی‪،‬‬ ‫لبنیاتی و نظای��ر آن‪ ،‬درحالی‌که در وضعیت‬ ‫فعلی این رویه و قانون مورد اعتنا قرار نگرفته‬ ‫و در نتیجه تبدیل ش��ده ب��ه یک نوع بورس‬ ‫و حض��ور همگانی صاحب‌کاران یک ش��غل‪،‬‬ ‫نگاه کنیم به جایی مثل س��ه‌راه امین‌حضور‬ ‫و خیابان ایران و از آنس��و غرب منطقه که در‬ ‫یک بازه زمانی و بدون برنامه همه مغازه‌های‬ ‫قدیمی تبدیل شد به فروشگاه‌ها و پاساژهای‬ ‫ب��زرگ و کوچک که فق��ط در زمینه تهیه و‬ ‫فروش لوازم خانگی و آشپزخانه فعالیت دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹زایش بی‌توقف‬ ‫بنگاهداری در همین راسته میدان قدیمی‬ ‫ژاله و شهدای امروز این‌طوری بود که در هر‬ ‫محله وزیرگذر‪ ،‬یک بنگاه هم وجود داش��ت‪،‬‬ ‫بنگاهدار زیر و بم زندگی و درآمد هر کدام از‬ ‫سرپرست‌های خانواده را می‌دانست و در آن‬ ‫روزگار که پدر م��ن در رفت‌وآمد برای اجاره‬ ‫و خرید و فروش بود‪ ،‬بیش��تر ماجرا در خرید‬ ‫خانه شکل می‌گرفت‪ ،‬فقط افراد کم‌درآمد یا‬ ‫مهاجر‌های جدید در کار اجاره بودند‪ ،‬آن هم‬ ‫اجاره اتاق خالی‪ ،‬خانه‌ها یک یا دو طبقه بود‬ ‫و کمت��ر صاحب‌خانه‌ای برای درآمد‌زایی یک‬ ‫طبقه یا یکی دو اتاق��ش را اجاره می‌داد‪ ،‬اما‬ ‫وقتی به زمانی رس��یدیم که افراد ورودی به‬ ‫تهران افزایش یافت و تعداد اندکی از صاحبان‬ ‫زمی��ن و مل��ک پی بردن��د ک��ه می‌توانند از‬ ‫طریق س��اخت و اجاره خانه‪ ،‬درآمدی کسب‬ ‫کنند با همکاری دیگر افراد از راه رس��یده در‬ ‫کارشناسی مس��کن و جور کردن مستاجر و‬ ‫خریدار‪ ،‬کار باال گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹آپارتمان‪ ،‬آپارتمان‬ ‫س��اخت نخس��تین آپارتمان‌های مجزا با‬ ‫حمام و آشپزخانه باعث شد تا چشم دیگران‬ ‫هم به این ش��غل تازه باز شود و با باال گرفتن‬ ‫ساخت‌وس��از‌ها در محله‌ه��ای قدیم��ی و به‬ ‫نوعی راه افت��ادن کار بنگاهدار‌ها آگهی‌های‬ ‫اس��تخدام نیرو‌های جوان و خوش بیان برای‬ ‫همکاری در نیازمندی‌های روزنامه‌ها به چاپ‬ ‫رس��ید‪« :‬در صورت دارا بودن س��ابقه کار در‬ ‫همکاری برای جذب مشتری» با این شماره‬ ‫تماس بگیرید‪.‬‬ ‫‹ ‹و اصل ماجرا‬ ‫یک یا چند ش��ریک‪ ،‬با اج��اره یک مغازه در‬ ‫یک منطقه ش��هری و قرار دادن میز و صندلی‬ ‫و یک دس��تگاه کام��ل‪« ،‬رایان��ه» و یک خط‬ ‫تلفن گروه��ی‪ ،‬اقدام به چاپ آگهی کرده و به‬ ‫صورت پورس��انتاژی کار اجاره و رهن و خرید‬ ‫و ف��روش خانه و زمی��ن را به افراد مختلف که‬ ‫دارای ش��رایط موردنظر بنگاهدار باشد دنبال‬ ‫می‌کنند‪ ،‬افراد کارش��ناس هم همان کس��انی‬ ‫هس��تند که برای چندماه تا یک‌سال به عنوان‬ ‫زیردست فعالیت داش��ته‌اند‪ ،‬کار این افراد در‬ ‫دوران زیردس��تی یا درست‌تر شاگردی‪ ،‬بردن‬ ‫متقاضی اجاره به خانه و آپارتمان‌هایی اس��ت‬ ‫که قرار است به مدت یک‌سال تمام‪ ،‬نه کمتر و‬ ‫نه بیشتر مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به‬ ‫مقدار معین پولی که براساس نظر صاحب‌خانه‬ ‫برای روز مبادا در اختیار اوست همراه با اجاره‬ ‫ماهانه م��ورد معامله قرار می‌گی��رد‪ ،‬جالب‌تر‬ ‫اینکه برای حفظ ودیع ‌ه یعنی پولی که هریک‬ ‫میلیون تومان ‪ 30‬هزار تومان محاسبه می‌شود‪،‬‬ ‫توافقنامه‌ای با حضور بنگاهدار تنظیم می‌شود‬ ‫ک��ه این ودیع��ه یک تا صد میلی��ون تومان یا‬ ‫بیش��تر‪ ،‬به عنوان راز و رمز اجاره بها که هرچه‬ ‫هم بیشتر باشد به نفع بنگاهدار است‪ ،‬چندان‬ ‫روش��ن و مش��خص هم نیس��ت‪ ،‬مهم مقدار‬ ‫کمیسیونی است که از سوی مستاج ‌ر و گاهی‬ ‫هم صاحب‌خانه پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رسم‌ورسوم کار‬ ‫آقای م که یک مس��تاجر صاحب س��رمایه‌‬ ‫هم هس��ت با قول اینکه نامش را نیاوریم در‬ ‫زمینه‌های جالب دیگری‪ ،‬اعالم نظر می‌کند‪:‬‬ ‫دوستی دارم که خودش همراه خانواده در‬ ‫کانادا اقامت دارد و به طور معمول هر س��ال‬ ‫برای دو سه ماه به ایران می‌آید‪.‬‬ ‫او که دارای چند آپارتمان در شمال تهران‬ ‫و چن��د خانه در بخش‌ه��ای میانی و جنوبی‬ ‫است برایم تعریف می‌کرد‪...‬‬ ‫من بدون نیاز به میانجی یا بنگاهدار‪ ،‬برای‬ ‫اجاره دادن آپارتمان‌هایم‪ ،‬در نیازمندی‌های‬ ‫روزنامه‌ای آگهی دادم‪ ،‬در یک کادر سه خطی‬ ‫که فالن محله‪ ،‬آپارتمانی با این مش��خصات‬ ‫ب��دون هیچ میانجی و دالل��ی‪ ،‬به این قیمت‬ ‫اجاره داده می‌ش��ود‪ ،‬از چند س��اعت قبل از‬ ‫چاپ روزنامه و عرضه آن تلفن‌ها ش��روع شد‬ ‫و من تعجب‌زده به تماس گیرندگان گفتم‪:‬‬ ‫هنوز که روزنامه چاپ نش��ده و قرار است‬ ‫فردا منتش��ر شود ش��ما از کجا به این مورد‬ ‫اجاره پی‌بردید‪...‬‬ ‫ب��ه هر حال پ��س از بگو مگو‌ه��ا دریافتم‪،‬‬ ‫بعضی از بنگاه‌ها با کس��انی در قس��مت‌های‬ ‫دریافت آگهی‪ ،‬چاپخانه‌ها و توزیع‌کننده‌های‬ ‫روزنام��ه در ارتباط هس��تند و همان زمانی‬ ‫که آگهی درحال تایپ و صفحه‌بندی اس��ت‬ ‫ب��ه افراد میان��ی و دالل‌ها اطالع��ات الزم را‬ ‫می‌دهن��د در قب��ال دریافت چن��د درصد از‬ ‫درآمد و همین مورد اس��ت که وقتی ما برای‬ ‫فروش‌خانه یا ماش��ین ه��م آگهی می‌دهیم‪،‬‬ ‫یک��ی دو س��اعت بعد تلفن‌ها آغاز می‌ش��ود‬ ‫یا حت��ی بعضی‌ها ش��بانه و قب��ل از فردای‬ ‫چ��اپ صفحات ب��ه صاحب ملک و ماش��ین‬ ‫مراجعه کرده و نس��بت به خری��د و اجاره و‬ ‫رهن اق��دام می‌کنند و اینکه قب��ل از توزیع‬ ‫روزنام��ه تماس‌ه��ا آغاز می‌ش��ود به همین‬ ‫دلیل اس��ت و از همه مهم‌تر اینکه افرادی با‬ ‫تهیه نیازمندی‌ها‪ ،‬بدون روزنامه که زودتر به‬ ‫دکه‌ها می‌رسد اقدام به انجام کار می‌کنند و‬ ‫من و شما بی‌خبر از راز‌های کار‪ ،‬وقتی زنگ‬ ‫می‌زنیم با ای��ن جمله صاحب آگهی روبه‌رو‬ ‫می‌ش��ویم‪ ،‬فروش رفت‪ ،‬اج��اره رفت بعد که‬ ‫پیگیر می‌شویم جواب می‌شنویم‪:‬‬ ‫دیگ��ر ماجرای��ش را نمی‌دانی��م‪ ،‬خریدار‬ ‫زودت��ر زن��گ زد و به‌همان قیمت مورد نظر‬ ‫ما رضایت داد‪ .‬این دوس��ت تعریف می‌کرد‪،‬‬ ‫ماجرای��ی دیگر هم در ای��ن میان بر تعجب‬ ‫من می‌افزود و اینکه با توجه به مطرح کردن‬ ‫بدون حضور میانجی و دالل‪ ،‬ش��خصی زنگ‬ ‫م��ی‌زد و خود را به عنوان یکی از بنگاهداران‬ ‫بزرگ معرفی کرده و می‌گفت مورد اجاره یا‬ ‫فروش شما را چند س��اعته انجام می‌دهم و‬ ‫م��ن با اعتراض می‌گفت��م ترجیح می‌دهم با‬ ‫شخص مس��تاجر وارد معامله ش��وم و او باز‬ ‫ب��ا همان زبان خوش اضافه می‌کرد‪ ،‬ما آنقدر‬ ‫دارای پ��ول و ارزش هس��تیم ک��ه خودمان‬ ‫می‌شویم خریدار و مستاجر‪ ،‬یعنی با موافقت‬ ‫خودتان و بدون دریافت هیچ کمیسیونی کار‬ ‫را به اتمام می‌رس��انیم‪ ،‬و اگر مش��تری نبود‬ ‫خودمان می‌خریم یا اجاره می‌کنیم‪ ،‬ما همان‬ ‫سهم مستاجر برای‌مان کافی است‪...‬‬ ‫باور کنید در این س��ال‌ها ک��ه آپارتمان‌ها و‬ ‫خانه‌ها را به اجاره گذاشته‌ام هیچ‌گاه به بنگاهدار‬ ‫درصد نداده‌ام‪ ،‬اما وقتی می‌بینم‪ ،‬واقعا به سرعت‬ ‫کار را جوش می‌‌دهند دیگر حرفی نمی‌توانم بزنم‪.‬‬ ‫حض��ور بیش از یک ش��غل بنگاهداری در یک‬ ‫منطقه غیرقانونی اس��ت‪ ،‬ام��ا در وضعیت فعلی‬ ‫می‌بینی��م ک��ه در یک منطق��ه مث��ل افریقا یا‬ ‫میردام��اد و ظفر و نفت چندی��ن بنگاه بزرگ و‬ ‫ش��یک با تعدادی افراد صاحب‌نظر و کارش��ناس‬ ‫مشغول به کار هستند و دیگر قانون یک شغل در‬ ‫یک محل و منطقه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر هر جا بطلبد و سرمایه بیشتری‬ ‫به کار گرفته شود بنگاه تازه‌ای شکل می‌گیرد و‬ ‫نکته حائز اهمیت این اس��ت که در حال حاضر و‬ ‫در کمال تعجب می‌بینیم‪ ،‬مامور و مس��ئول یک‬ ‫بنگاه در منطقه غرب‪ ،‬آدرس و تلفن مورد اجاره‬ ‫در شرق را نیز در پرونده‌های خود قرار می‌دهد‪،‬‬ ‫مه��م مقدار انج��ام معامله اس��ت و درآمدی که‬ ‫حاصل می‌شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که به گفته یک بنگاهدار در‬ ‫منطقه ظفر‪ ،‬در دهه‌های قبل از این‪ ،‬صاحب‌خانه‬ ‫ی��ا اتاق اجاره‌ای حتی به عط��ار و بقال معتمد و‬ ‫م��ورد احترام محله‪ ،‬س��فارش م��ی‌داد یک آدم‬ ‫خداشناس و آبرودار را در صورتی‌که می‌شناسی‬ ‫برای مورد اجاره‌ام معرفی کن‪...‬‬ ‫چرا ک��ه نزدیک ب��ودن آدم‌ها ب��ه یکدیگر‪،‬‬ ‫احت��رام به ش��خصیت افراد و نیاز به داش��تن‬ ‫همسایه‌ای که حتی می‌تواند نزدیک‌تر از برادر‬ ‫و خواهر باش��د‪ ،‬باعث می‌شود برای دور ماندن‬ ‫از اتفاق‌های ناخوش��ایند‪ ،‬خانواده‌‌ای نزدیک ما‬ ‫باش��د که در نبود م��ردان دو خانواده‪ ،‬صاحب‬ ‫خانه و مس��تاجر‪ ،‬زنان و فرزن��دان دو خانواده‬ ‫روزه��ای خوب و دور از مش��کلی را بگذرانند‪،‬‬ ‫در حال��ی ک��ه ام��روزه همس��ایگی تبدیل به‬ ‫محلی ش��ده برای درآمدس��ازی هر چه بیشتر‬ ‫و افزون‌تر‪ ،‬که یک صاحب‌خانه و مس��تاجرش‬ ‫تنها یک یا دو بار در س��ال باهم روبه‌رو بشوند‪،‬‬ ‫برای برقراری رابطه مالک و مس��تاجر یا برای‬ ‫فسخ قرارداد‪.‬‬ ‫‹ ‹یک هفته مهلت‬ ‫و‪ ...‬اگر در گذش��ته یک مستاجر بیشتر از ‪،10‬‬ ‫‪20‬س��ال خانه مورد اجاره را در اختیار داش��ت و‬ ‫گاه با فوت و یا کنار رفتن صاحب‌خانه‪ ،‬مستاجر‬ ‫درگیر با خواس��ته وراث ناچ��ار به پذیرش قانون‬ ‫مالک و مس��تاجر آن دوران می‌شد‪ ،‬اما از دو سه‬ ‫دهه قبل که مس��تاجر تنها برای مدت یک‌سال‬ ‫خانه و محل اجاره را می‌تواند تصاحب کند و پس‬ ‫از آن در ص��ورت اس��تنکاف از برگرداندن محل‬ ‫س��کونت تنها به مدت یک هفته صاحب‌خانه او‬ ‫می‌تواند اجازه تخلیه خانه و ملک را کسب کرده‬ ‫و یک روز پس از این یک هفته اس��باب و اثاثیه‬ ‫مستاجر را به محلی از پیش تعیین شده منتقل‬ ‫کرده و فسخ قرارداد کند‪.‬‬ ‫و می‌ماند اینکه تا چه زمانی مس��تاجر جماعت‬ ‫که همه عمر در شهر محل تولدش حضور داشته‬ ‫و اموال و زندگی مادیش هر س��ال به نقطه دیگر‬ ‫حمل می‌ش��ود‪ ،‬ضرر و زیان این اسباب‌کشی را‬ ‫بپذیرد‪ ...‬معلوم نیست‪.‬‬ ‫معروف است که ‪ ...‬سه بار اسباب‌کشی مساوی‬ ‫است با یک بار خرابی و زلزله‪...‬‬ ‫ح��ال دل ببندیم به خانه‌های «مهر» که عامل‬ ‫بسیاری از مش��کل‌های پیش‌بینی نشده است یا‬ ‫به برنامه‌ریزی بانک‌های مطرح در ارائه وام‌هایی‬ ‫در ان��دازه الاق��ل ‪ 50‬درص��د بهای خان��ه مورد‬ ‫نظر ب��رای خریداری کردن‪ ...‬توج��ه کنیم که با‬ ‫قیمت‌ه��ای فعلی حتی در ان��دازه ‪30‬درصد هم‬ ‫فراهم نمی‌شود‪.‬‬ ‫یادمان باش��د‪ ،‬خانه به‌دوش��ی‪ ،‬عبارت است از‬ ‫تغییر فرهنگ قومی و ش��هری در هر سال برای‬ ‫افراد و خانواده یا حداقل برای کودکان و نوجوانان‬ ‫آن و تنها راه ممکن شناس��ایی کامل مستاجران‬ ‫است که در شهر محل تولد و زندگی‌شان بتوانند‬ ‫خانه‌هایی در حد و اندازه خود نس��بت به بودجه‬ ‫الزم‪ ،‬در خانه‌های س��اخته شده توسط نهادهای‬ ‫مربوط به شکل «اجاره به شرط تملیک» صاحب‬ ‫خانه شوند‪...‬‬ ‫***‬ ‫امی��دواری بخش��ی از واقعی��ت دس��تیابی به‬ ‫آرزوهاست‪ ،‬باور کنید‪.‬‬
‫از گذر تاریخ‬ ‫برنامه‌نویسی در ‪ 5‬نسل‬ ‫ی��ک کار مش��خص در کامپیوتر با اجرای سلس��ه‬ ‫دس��تورات به‌صورت پشت‌س��رهم انجام می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن مجموعه دس��تورات که به منظ��ور تحقق یک‬ ‫کار مش��خص به صورت مرت��ب در یک فایل تهیه و‬ ‫تدوین می‌ش��وند‪ ،‬برنامه کامپیوتری نامیده می‌شود‪.‬‬ ‫به کس��ی که این سلسله دستورات را تهیه می‌کند‪،‬‬ ‫برنامه‌نوی��س می‌گوین��د‪ .‬در ط��ول تاری��خ‪ ،‬دنیای‬ ‫نرم‌افزاره��ا و برنامه‌ه��ای کامپیوت��ری ب��ه موازات‬ ‫توس��عه برنامه‌نویس��ی و زبان‌ه��ای برنامه‌نویس��ی‬ ‫توس��عه یافته‌اند‪ .‬بنابراین مطالعه روند توسعه دنیای‬ ‫‌‌‬ ‫برنامه‌نویسی ما را به مطالعه تاریخچه دنیای نرم‌افزار‬ ‫رهنمون می‌کند‪.‬‬ ‫در ده��ه ‪1940‬می�لادی نخس��تین کامپیوت��ر‬ ‫الکترونیکی س��اخته ش��د‪ .‬حافظه محدود و سرعت‬ ‫بسیار پایین (به نسبت سرعت کامپیوترهای امروزی)‬ ‫از ویژگی‌های بارز کامپیوتره��ای الکترونیکی اولیه‬ ‫بودند‪ .‬در این س��ال‌ها که به عصر اطالعات معروف‬ ‫ش��د‪ ،‬اجرای برنامه‌ها در کامپیوترها مستلزم تنظیم‬ ‫کلیدها‪ ،‬س��وئیچ‌ها و اتصال س��یم‌های مختلف بود‬ ‫که منط��ق برنامه را مش��خص می‌کردند‪ .‬در چنین‬ ‫حالتی برنامه‌نویسی چیزی به‌جز تنظیم تعداد بسیار‬ ‫زیادی س��یم نبود‪ .‬تنها یک محاس��به چنددقیقه‌ای‬ ‫نیازمند روزها وقت برای اتصال میان سیم‌ها‪ ،‬کلیدها‬ ‫و پورت‌ها ب��ود‪ .‬برای هر عملی س��خت‌افزار خاصی‬ ‫طراحی شده بود که باید به‌وسیله سیم‌ها و پورت‌ها‬ ‫به یکدیگر متصل می‌ش��دند تا برنامه اصلی را شکل‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹نسل‌های زبان‌های برنامه‌نویسی‬ ‫در زمین��ه روند توس��عه ابزارهای برنامه‌نویس��ی‪،‬‬ ‫می‌ت��وان ای��ن ابزاره��ا را ب��ه چند نس��ل مختلف‬ ‫تقسیم‌بندی کرد‪:‬‬ ‫نسل اول‬ ‫در س��ال‌های ده��ه ‪1950‬میالدی برنامه‌نویس��ی‬ ‫کامپیوترهای اولیه توس��ط تغییر س��یم‌ها و تنظیم‬ ‫ه��زاران کلی��د و س��وئیچ انجام می‌ش��د‪ .‬در برخی‬ ‫م��وارد این تنظیم��ات روی کاغذه��ای طومارگونه‬ ‫ی��ا کارت‌های سوراخ‌ش��ده نوش��ته می‌ش��دند که‬ ‫ب��ه کامپیوت��ر می‌گفتن��د «چ��ه کاری» را «به چه‬ ‫ص��ورت» ‪ How‬و «در چه زمان��ی» ‪ When‬انجام‬ ‫دهد‪ .‬به منظ��ور اجرای یک نرم‌اف��زار‪ ،‬برنامه‌نویس‬ ‫بای��د اطالعات جامع و کامل��ی از کامپیوتر موردنظر‬ ‫می‌داش��ت‪ .‬یک اشتباه کوچک منجر به شکست در‬ ‫کل برنامه کامپیوتری می‌شد‪.‬‬ ‫نسل دوم‬ ‫در ای��ن دوره اف��راد به‌دنبال ابزارهای س��ریع‌تر و‬ ‫راحت‌ت��ری برای برنامه‌نویس��ی بودن��د‪ .‬نتیجه این‬ ‫تالش‌ها تولد نس��ل دوم زبان‌های برنامه‌نویس��ی در‬ ‫اواسط دهه ‪1950‬میالدی بود‪ .‬در این نسل از نمادها‬ ‫به جای دستورات صفر و یک استفاده می‌شد‪.‬‬ ‫نسل سوم‬ ‫در اواخ��ر دهه ‪1950‬میالدی مفس��رهای زبان‌های‬ ‫طبیعی و کامپایلرها پا به عرصه گذاشتند‪ .‬قدیمی‌ترین‬ ‫زبان برنامه‌نویسی این نسل ‪ FORTRAN‬است که‬ ‫در سال ‪1953‬میالدی توسط آی‌بی‌ام ساخته شد‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪1959‬میالدی زبان برنامه‌نویس��ی ‪COBOL‬‬ ‫به‌منظ��ور اس��تفاده در دنی��ای نرم‌افزاره��ای تجاری‬ ‫عرضه ش��د‪ .‬زبان‌های سطح باالی برنامه‌نویسی مانند‬ ‫‪ BASIC، PASCAL، ALGOL، PL/I‬و ‪ C‬در‬ ‫این دوره معرفی شدند‪.‬‬ ‫نسل چهارم‬ ‫زبان‌های این نس��ل به برنامه‌نویس کمک می‌کند تا‬ ‫کارهای س��طح باالتر و بیشتری را توسط کد کمتری‬ ‫انجام دهد‪ .‬هر دس��تور از زبان‌های این نس��ل معادل‬ ‫صدها دستور از زبان‌های نسل سوم است‪ .‬برنامه‌هایی‬ ‫که توس��ط این زبان‌ها نوشته می‌ش��وند‪ ،‬نیاز به یک‬ ‫محی��ط س��خت‌افزاری خاص و امکان��ات خاص برای‬ ‫اجراش��دن دارند‪ .‬در دهه ‪1990‬میالدی درخواست‌ها‬ ‫ب��رای اس��تفاده از ای��ن زبان‌ه��ا بس��یار زیاد ش��د و‬ ‫کمپانی‌هایی مانند ‪ Oracle‬و ‪ SUN‬تالش‌هایی در‬ ‫این زمینه انجام دادند‪.‬‬ ‫نسل پنجم‬ ‫این نس��ل از زبان‌های برنامه‌نویسی هنوز در مرحله‬ ‫تئوری هستند و تا به امروز نمونه عملی از آنها ساخته‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬بس��یاری از تالش‌ها به دلیل محدودیت‬ ‫س��خت‌افزارها‪ ،‬عملیات��ی نش��ده‌اند‪ .‬اس��تفاده از زبان‬ ‫طبیع��ی و روزمره برای تفهیم کاره��ا به کامپیوترها از‬ ‫ویژگی‌های بارز این نس��ل به‌ش��مار می‌رود‪ .‬استفاده از‬ ‫شبکه‌های عصبی و هوش مصنوعی و همچنین استفاده‬ ‫از ‪‌Agent‬ها به‌منظور انجام کارها در کامپیوتر از دیگر‬ ‫ویژگی‌ه��ای ای��ن نس��ل از زبان‌ها هس��تند‪ .‬زبان‌های‬ ‫برنامه‌نویس��ی از دیرب��از تاکن��ون توس��عه یافته‌اند‪ .‬از‬ ‫سیم‌کشی کامپیوترها تا زبان‌های سطح باالی نسل سوم‬ ‫و چهارم‪ .‬این گام‌ها هر کدام ابزارها و امکانات جدیدتر‬ ‫و بهتری را در اختیار برنامه‌نویسان قرار دادند و به‌طبع‬ ‫آن نرم‌افزاره��ای کامپیوت��ری نیز بهتر و پیش��رفته‌تر‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫گروه گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫در سال‌های ‪ 1390‬تا ‪ 1392‬محقق شد‬ ‫رشد ‪300‬درصدی صادرات نرم‌افزار ایران‬ ‫س�ارا اصغری – گ�روه گزارش‪ :‬براس��اس‬ ‫آمارهای جهانی حجم بازار نرم‌افزارها در دنیا‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر است که بازار امریکا‬ ‫‪ ۵۰‬درصد آن را تش��کیل می‌ده��د‪ .‬اروپا حدود ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬‬ ‫درصد و س��پس بازار آس��یا و اقیانوس��یه تقریبا ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درصد و کش��ورهای خاورمیانه‪ ،‬افریقا و امریکای‌التین هم‬ ‫‪ ۵‬درصد از بازار نرم‌افزار جهان را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫ایرلند با برنامه‌ریزی ‪ 10‬ساله توانسته در سال ‪2012‬م به‬ ‫عنوان نخستین صادرکننده نرم‌افزار در جهان معرفی شود‪.‬‬ ‫هند و روس��یه نیز از کشورهای پیشتاز در زمینه صادرات‬ ‫نرم‌افزار هس��تند‪ .‬به گزارش افتانا (پای��گاه خبری امنیت‬ ‫فناوری اطالع��ات)‪ ،‬میزان صادرات نرم‌افزار در کش��ور از‬ ‫‪‌۱۳‬میلیون دالر در سال ‪ ۸۲‬به ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر در سال‬ ‫‪ 1390‬افزایش یافته که این ارقام نش��ان‌دهنده رشد ‪8/5‬‬ ‫برابری اس��ت‪ .‬در سال ‪ 1392‬نیز میزان صادرات در حوزه‬ ‫صنعت نرم‌افزار ‪ 400‬میلیون دالر اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫میزان رش��د حاکی از آن است که ایران توانایی حضور در‬ ‫بازارهای بین‌المللی را دارد و این امر نیازمند حمایت‌های‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته عمده‌ترین بازار ه��دف صادرات‬ ‫نرم‌افزار ایران کش��ورهای افغانس��تان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬امارات‪،‬‬ ‫تاجیکس��تان‪ ،‬زیمباوه‪ ،‬مالزی‪ ،‬دومنیک��ن‪ ،‬مکزیک‪ ،‬کانادا‬ ‫و آلم��ان ب��وده و ایران عالوه ب��ر نرم‌افزاره��ای کاربردی‬ ‫کامپیوت��ری‪ ،‬سیس��تم‌های اداری‪ ،‬خدمات��ی و بازی‌های‬ ‫کامپیوتری به این کش��ورها صادر کرده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫بیش��تر صادرات نرم‌افزار اداری ایران در حوزه‌های صنایع‬ ‫خاص مثل نس��اجی‪ ،‬کاشی و سرامیک و ریخته‌گری بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه پنجم توس��عه ‪ ۲‬درصد تولید ناخالص‬ ‫ملی بای��د مربوط به تولید نرم‌اف��زار و محصوالت فناوری‬ ‫اطالعات باش��د‪ ،‬عددی ک��ه در برنامه چه��ارم ‪ 1/5‬بود و‬ ‫البته محقق نشد‪ .‬در کشور بیش از ‪ ۲۵۰۰‬واحد ثبت‌شده‬ ‫در زمین��ه تولی��د نرم‌افزار فعالیت می‌کنند ام��ا به اعتقاد‬ ‫کارشناس��ان تعداد واقعی شرکت‌های نرم‌افزاری در کشور‬ ‫باید چند برابر این عدد باش��د که براس��اس برآوردها ‪۷۰‬‬ ‫تا‪ ۸۰‬درصد آنها هم از س��وی بخ��ش خصوصی مدیریت‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان وجود بس��ترهای مناسب تولید‬ ‫نرم‌اف��زار در کش��ور و ارزآوری ب��االی آن باتوجه به نوع و‬ ‫میزان س��رمایه‌گذاری باعث ش��ده تا بخ��ش خصوصی به‬ ‫س��رمایه‌گذاری در ای��ن بخش تمایل نش��ان ده��د‪ .‬البته‬ ‫کارشناس��ان معتقدند ایران در زمینه س��رمایه‌گذاری در‬ ‫بخش نرم‌افزار‪ ،‬تازه در ابتدای راه اس��ت و بازار نیاز داخلی‬ ‫و خارج��ی نرم‌افزار می‌تواند ظرفیت باالی��ی برای ورود و‬ ‫سرمایه‌گذاری داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ 400‬میلیونی دالری صنعت نرم‌افزار‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنن��دگان نرم‌اف��زار در‬ ‫گفت‌وگ��وی اختصاص��ی با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صنعت نرم‌افزار و به‌طور‬ ‫کلی صنع��ت آی‌تی ی��ک صنعت‬ ‫مهم و پیش��رو در اقتصاد کش��ورهای پیش��رفته به‌شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا طالی��ی در م��ورد میزان ص��ادرات صنعت‬ ‫نرم‌افزار در ایران یادآور شد‪ :‬در سال ‪ 1392‬به میزان ‪400‬‬ ‫میلیون دالر صادرات در حوزه صنعت نرم‌افزار داش��ته‌ایم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬البته با توجه ب��ه ظرفیت‌هایی که‬ ‫در کش��ور وجود دارد این رقم می‌تواند بس��یار بیش��تر از‬ ‫اینها گزارش ش��ود‪ .‬طالیی افزود‪ :‬بیش��تر ص��ادرات ما به‬ ‫کشورهای امریکای‌شمالی‪ ،‬آسیای‌میانه‪ ،‬کشورهای حاشیه‬ ‫خلیج‌فارس و کشورهای اروپایی است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار‬ ‫در حوزه تولید محتوا یادآور ش��د‪ :‬وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی موانع و مشکالتی را بر سر راه تولیدکنندگان قرار‬ ‫می‌ده��د که با مس��ئوالن این حوزه در حال بررس��ی این‬ ‫موضوع هس��تیم‪ .‬در حوزه کالبدی نیز به دلیل مشکالت‬ ‫اقتصادی کش��ور در چند س��ال اخیر با مشکالتی روبه‌رو‬ ‫بوده‌ایم‪.‬‬ ‫طالیی تصریح کرد‪ :‬قانون کپی‌رایت یکی از مش��کالت‬ ‫اصلی ما در زمینه این صنعت به ش��مار می‌رود که به‌طور‬ ‫کامل در کشور رعایت نمی‌ش��ود که همین مسئله سبب‬ ‫شده است امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌های افزایش صادرات‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫نرم‌اف��زار تصریح کرد‪ :‬امس��ال ب��رای افزایش صادرات‬ ‫برنامه‌های��ی را تدوی��ن کرده‌ایم‪ ،‬از جمله ش��رکت در‬ ‫برنامه‌ه��ای بین‌المللی اس��ت‪ .‬طالی��ی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫پس از چند سال وقفه در نمایشگاه فناوری اطالعات و‬ ‫تو‌پنجم‬ ‫ارتباطات آلمان در ش��هر هانفور از تاریخ بیس ‌‬ ‫تو‌نهم اسفند س��ال‌جاری شرکت خواهیم کرد‬ ‫تا بیس ‌‬ ‫که بزرگترین رویداد فناوری اطالعات جهان به‌ش��مار‬ ‫می‌رود‪ .‬طالی��ی گفت‪ 3500 :‬ش��رکت بین‌اللملی در‬ ‫این نمایش��گاه ش��رکت خواهند کرد و کشور ایران نیز‬ ‫در سالن بین‌المللی نمایش��گاه با حمایت سازمان‌های‬ ‫دولتی و اتاق بازرگانی شرکت خواهد داشت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫سال آینده نیز در نمایشگاه دوبی شرکت خواهیم کرد‬ ‫که با حمای��ت اتاق بازرگانی و تش��کل‌های خصوصی‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬طالیی توضیح داد‪ :‬شرکت در چنین‬ ‫نمایش��گاه‌هایی در معرفی ما و میزان صادرات ما نقش‬ ‫مهمی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹گام مهم در توسعه صنعت نرم‌افزار‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه متولی صنع��ت نرم‌افزار در‬ ‫وزارتخانه‌ه��ای مختل��ف اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫بخش محت��وا تولید نرم‌افزار زیر نظ��ر وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی و از نظ��ر تامین زیرس��اخت‌ها زیر‬ ‫نظ��ر وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات و از نگاه‬ ‫صنعت��ی زیر نظ��ر وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫است‪.‬‬ ‫طالیی یادآور ش��د‪ :‬اگر ای��ن ‪ 3‬وزارتخانه و اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار به عنوان یکی‬ ‫از تشکل‌های اتاق بازرگانی با هماهنگی یکدیگر به فکر‬ ‫تدوین یک نقش��ه راهی برای صنعت نرم‌افزار باش��ند‪،‬‬ ‫مطمئنا گام مهمی را برای توسعه این صنعت خواهند‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولتم��ردان ما باید‬ ‫نگاه‌ش��ان را نس��بت به صنعت آی‌تی ب��ه عنوان یک‬ ‫محص��ول ی��ا خدمت لوکس ک��ه از اهمی��ت کمتری‬ ‫برخوردار است‪ ،‬تغییر بدهند و به آی‌تی به عنوان یک‬ ‫صنع��ت که موت��ور و محرکه اقتصاد تلقی ش��ود‪ ،‬نگاه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اگ��ر با کمک مس��ئوالن کش��ور بتوانیم یک نقش��ه‬ ‫راه��ی برای تولید و صادرات نرم‌اف��زار تدوین کنیم‪ ،‬با‬ ‫توجه به نیروی انس��انی مس��تعد و هزینه‌های پایین و‬ ‫قیمت ارز صادرات این حوزه را بس��یار مقرون‌به صرفه‬ ‫می‌کند‪ ،‬چراکه از محصوالت و خدمات و زیرگروه‌های‬ ‫دانش‌بنیان به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫برنامه‌نویسان برتر سال ‪ 2014‬میالدی‬ ‫براساس آمار منتشرشده برنامه‌نویسی و توسعه نرم‌‌افزار‬ ‫یکی از بهترین و پردرآمدترین مشاغل دنیاست که باوجود‬ ‫بحران‌‌های ش��دید اقتص��ادی در اکثر کش��ورهای دنیا و‬ ‫تعدیل نیرو در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ و مطرح دنیا‬ ‫همچنان قشر حرفه‌ای برنامه‌نویسان و طراحان وب از بازار‬ ‫کاری مناسبی برخوردار هستند و درصد استخدام افراد در‬ ‫این ش��اخه کمتر نشده که بیشتر نیز شده است‪ .‬از این‌رو‬ ‫‪ 10‬برنامه برتر دنیا در س��ال ‪ 2014‬میالدی به شرح زیر‬ ‫تعریف می‌شوند‪:‬‬ ‫‪ -1‬جاوا (‪)Java‬‬ ‫زبان جاوا یک زبان ش��ی‌گرا بر پایه کالس اس��ت که در‬ ‫س��ال ‪1990‬م توسط شرکت س��ان مایکروسیستمز‬ ‫توس��عه داده شد‪ .‬زبان جاوا یکی از بهترین گزینه‌ها برای‬ ‫تهیه نرم‌افزار‌های حرفه‌ای تحت دس��کتاپ و وب اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن از این زبان می‌توان در پیاده‌س��ازی بازی‌های‬ ‫رایانه‌ای و همچنین اپلیکیش��ن‌های موبایل بهره جست‪.‬‬ ‫زبان جاوا به گونه‌ای توسعه داده شده است که برنامه‌‌های‬ ‫نوشته ش��ده توس��ط این زبان قابلیت اجرا روی سیستم‬ ‫عامل‌های مختلف را نیز دارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬سی (‪)C‬‬ ‫زبان سی (‪ )C‬یک زبان عمومی و قوی است که در دهه‬ ‫‪ 70‬ارائه ش��ده است‪ .‬این زبان پایه بس��یاری از زبان‌های‬ ‫برنامه‌نویس��ی به ش��مار می‌رود‪ .‬از زبان سی بیشتر برای‬ ‫توسعه سیس��تم‌عامل‌ها و همچنین توس��عه نرم‌افزارهای‬ ‫‪ Embeded‬استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫ی پالس پالس(‪)C ++‬‬ ‫‪ -3‬س ‌‬ ‫زبان سی‌پالس پالس یک زبان میانه است که‬ ‫شامل امکانات برنامه‌نویسی شی‌گرا نیز است و‬ ‫در اص��ل به منظور بهبود و کامل‌تر کردن زبان‬ ‫‪ C‬توسعه داده شده است‪ .‬این زبان پایه و اساس‬ ‫بس��یاری از نرم‌افزارهای امروزی اس��ت از جمله‬ ‫محبوب‌ترین نرم‌افزارهای توس��عه داده ش��ده با‬ ‫زبان س��ی پالس پالس می‌توان به نرم‌افزارهایی‬ ‫مانند فایرفاکس‪ ،‬وینمپ و همچنین مجموعه‬ ‫نرم‌افزاره��ای ش��رکت ادوب اش��اره‬ ‫ک��رد‪ .‬با اس��تفاده از ای��ن زبان‬ ‫ش��ما می‌توانید نرم افزارهایی‬ ‫حرفه‌ای با کارآیی باال برای‬ ‫اس��تفاده در کالین��ت و‬ ‫سرور را توسعه دهید یا به‬ ‫توسعه بازی‌های ویدئویی‬ ‫(گیم) بپردازید‪.‬‬ ‫‪ -4‬سی شارپ (‪) c #‬‬ ‫س��ی شارپ زبانی متشکل از زبان‌های سی و سی پالس‬ ‫پالس اس��ت که به عنوان یک زبان میانه مطرح اس��ت و‬ ‫توسط مایکروسافت به منظور توسعه نرم‌افزار برای سیستم‬ ‫عامل ویندوز ارائه شده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬سی شی گرا (‪)Objective-C‬‬ ‫زبان سی شی‌‌گرا که در سیستم عامل اپل مورد استفاده‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت یک زبان میانه و شی‌گراس��ت که پایه‬ ‫و اس��اس آن زبان س��ی اس��ت و امکان��ات و ویژگی‌های‬ ‫ش��ی‌گرایی ب��ه آن افزوده ش��ده اس��ت‪ .‬سیس��تم عامل‬ ‫مکینتاش و همچنین‪ iOS‬بر پایه همین زبان نوشته شده‬ ‫است و با اس��تفاده از آن می‌‌توان برای سیستم عامل‌های‬ ‫تحت دسکتاپ و موبایل شرکت اپل نرم‌افزار توسعه داد‪.‬‬ ‫‪ -6‬پی اچ پی(‪)PHP) (HyperText Processor‬‬ ‫زبان پی اچ پی یک زبان رایگان س��مت سرور است و با‬ ‫اس��تفاده از آن می‌توان به طراحی و توس��عه وب‌سایت‌ها‬ ‫و همچنین اپلیکیش��ن‌های داینامیک و پویا پرداخت‪ .‬این‬ ‫زب��ان را می‌توان در کن��ار زبان اچ‌تی‌ام‌ال اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫ی یکی از محبوب‌ترین زبان‌های تحت وب است که‬ ‫پی‌اچ‌پ ‌‬ ‫بیش از ‪ 200‬میلیون وب‌سایت به این زبان نوشته شده‌اند‪.‬‬ ‫از جمله معروف‌ترین نرم‌افزارهای تحت وب نوشته شده به‬ ‫ی می‌توان به نرم‌افزار وبالگ‌نویس��ی وردپرس‬ ‫زبان پی‌اچ‌پ ‌‬ ‫و جومال اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪ -7‬پایتون (‪)Phyton‬‬ ‫پایتون یک زبان س��طح باال و س��مت سرور است که از‬ ‫آن برای توسعه وب‌س��ایت‌ها و اپلیکیشن موبایل استفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬فراگیری و استفاده از این زبان بسیار آسان بوده‬ ‫و می‌ت��وان ب��ا کمترین میزان کدنویس��ی ب��ه هدف خود‬ ‫رس��ید‪ ،‬این در حالی اس��ت که در زبان‌ه��ای دیگر برای‬ ‫هدف یکس��ان باید تعداد خطوط بیشتری کدنویسی شود‬ ‫تا به نتیجه یکس��ان برسد‪ .‬از این زبان شرکت‌هایی مانند‬ ‫گوگل‪ ،‬یاهو و ناس��ا بس��یار بهره برده‌‌اند و وب‌سایت‌هایی‬ ‫مانند اینس��تاگرام‪ ،‬پینتراس��ت و ‪ ...‬بر پایه همین زبان بنا‬ ‫نهاده شده‌اند‪.‬‬ ‫‪-8‬روبی ( ‪)Ruby‬‬ ‫زبان روبی یک زبان ش��ی‌گرا و ساده است که به عنوان‬ ‫یک تازه کار در زمینه برنامه‌نویس��ی می‌توان به س��رعت‬ ‫آن را ف��را گرفت‪ .‬از این زبان برای توس��عه وب‌س��ایت و‬ ‫اپلیکیشن‌های موبایل بسیار استفاده می‌شود‪ .‬قدرت زبان‬ ‫روب��ی با قرار گرفت��ن کنار فری��م ورک ‪ Rails‬دوچندان‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬س��ایتی بزرگ مانن��د گیت هاب ب��ر پایه روبی‬ ‫توسعه یافته است‪.‬‬ ‫‪ -9‬جاوا اسکریپت (‪)JavaScript‬‬ ‫زب��ان جاوا اس��کریپت توس��ط ش��رکت نت اس��کیپ‬ ‫پایه‌گذاری شده و برگرفته از ‪ Syntax‬زبان سی است‪ .‬این‬ ‫زبان برنامه‌نویسی به دو حالت سمت سرور و سمت کاربر‬ ‫قابل استفاده است‪ .‬زبان جاوا اسکریپت به منظور طراحی‬ ‫انیمیشن‌‌های تحت وب نیز استفاده و توسط مرورگرهای‬ ‫مختلف پشتیبانی می‌ش��ود‪ .‬همچنین در توسعه افزونه‌ها‬ ‫و اکستنش��ن‌های مرورگرهای کروم و سافاری نیز از جاوا‬ ‫اسکریپت استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -10‬اس کیو ال (‪)SQL‬‬ ‫‪ SQL‬مخف��ف ‪Structured Query Language‬‬ ‫است و از آن در پیاده‌سازی پایگاه‌های داده استفاده زیادی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این زبان در س��ال ‪1980‬م از س��وی ‪ ANSI‬و‬ ‫‪ ISO‬تایید ش��ده و به عنوان اصلی‌تری��ن زبان در زمینه‬ ‫داده‌کاوی مطرح است‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تولید جذاب‪ ،‬مشوقی برای بورس و بانک‬ ‫چالش بی‌پایان شخص ثالث‬ ‫حمایت از سهام با صندوق خزانه‬ ‫‪13‬‬ ‫کارشناسان از لزوم نظارت بر سیستم‌های جمع‌آوری اطالعات می‌گویند‬ ‫آمارها به واقعیت‌ نزدیک می‌شوند‬ ‫سمانه گالب‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬زمانی که یک پژوهشگر‬ ‫در حوزه‌ه��ای مختلف بخواهد تحقیقی را درباره یک یا‬ ‫چند موضوع خاص انجام دهد‪ ،‬گام اول دسترسی به آمار‬ ‫و اطالعات اس��ت‪ .‬وجود آمار و اطالعات و در دسترس‬ ‫بودن آنها تا آنجایی اهمیت دارد که آن را بنیادی‌ترین‬ ‫اصل برای برنامه‌ریزی می‌دانند‪ .‬حتی عنوان می‌شود در‬ ‫جهان امروز دانایی بش��ر وابس��ته به داده‌ها و اطالعاتی‬ ‫است که در مورد وضعیت پیرامون خود در دست دارد‪.‬‬ ‫زمانی که در باره یک موضوع آمار دقیق وجود داش��ته‬ ‫باش��د هم امکان شناخت مش��کالت فراهم است و هم‬ ‫می‌توان برای رفع مش��کالت برنامه‌ری��زی کرد‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬نظارت بر حس��ن اجرای سیاس��ت‌‌ها نیز به این‬ ‫بس��تگی دارد که در هر مرحله دا ‌ده‌ه��ای کافی وجود‬ ‫داش��ته باشد تا میزان پیش��رفت یک پروژه با آنچه که‬ ‫روی کاغذ پیش‌بینی شده بود‪ ،‬مقایسه شود‪ .‬اما زمانی‬ ‫ای��ن اهداف محقق می‌ش��ود که آماره��ا بتوانند چهره‬ ‫صحیحی از واقعیت را به تصویر بکشانند‪.‬‬ ‫‹ ‹آمار یا واقعیت؛ مسئله این است‬ ‫احتم��اال برای هر کس��ی که دس��تی در کار تحقیق‬ ‫داش��ته‪ ،‬اتفاق افتاده که آمارهایی را به دست می‌آورد‬ ‫که با آنچه در واقعیت مشاهده می‌کند‪ ،‬متفاوت است‪.‬‬ ‫ب��ه طور مث��ال نگاهی ب��ه واقعیت‌های اطراف نش��ان‬ ‫می‌دهد در ‪ 10‬س��ال گذش��ته‪ ،‬نموده��ای نابرابری به‬ ‫ش��دت افزایش یافت اس��ت‪ .‬تردد اتومبیل‌های لوکس‬ ‫در کش��ور و س��اخت مس��کن‌هایی با قیم��ت هر متر‬ ‫ب��االی ‪50‬میلیون توم��ان در حالی ام��روزه به امری‬ ‫عادی تبدیل ش��ده که در همین دوره گزارش‌هایی از‬ ‫میزان افزایش افراد زیر خط فقر ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬با‬ ‫این توصیف به نظر می‌رس��د که باید ضریب جینی در‬ ‫ایران که ش��اخصی برای نمایش دادن میزان نابرابری‬ ‫در کشور است‪ ،‬افزایش داشته باشد‪ ،‬اما مراجعه به آمار‬ ‫بانک مرکزی نشان می‌دهد که در همین مدت ضریب‬ ‫جینی ثابت بوده و حتی در سال‌های ‪ 89‬و ‪ 90‬کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬این موضوع و موارد مشابه باعث شده در‬ ‫چند سال گذشته موضوع آمار و آمارگیری بسیار مورد‬ ‫بحث قرار گیرد‪ .‬یکی از دالیل این موضوع می‌تواند آن‬ ‫باش��د که در کشور ما نهاد غیردولتی که به جمع‌آوری‬ ‫و اعالم آمار اقدام کند وجود ندارد و گاهی این ش��ائبه‬ ‫ب��ه وجود می‌آید که دولت قبل برای پوش��اندن برخی‬ ‫مش��کالت‪ ،‬در ش��یوه جم��ع‌آوری آمار یا محاس��بات‪،‬‬ ‫تغییری ایجاد کرده است‪ .‬اما سوال اصلی اینجاست که‬ ‫در این وضعیت‪ ،‬وظیفه اقتصاددانان چیست؟ در زمانی‬ ‫که بین آمار و واقعیت‌های مش��اهده ش��ده در جامعه‬ ‫اختالف وجود دارد‪ ،‬اصالت با کدام است و باید به کدام‬ ‫وجه وزن و اهمیت بیشتری داد؟ این موضوعی بود که‬ ‫آن را با کارشناسان مطرح کردیم؟‬ ‫‹ ‹اطالعات رسمی قابل استناد است‬ ‫در ای��ن زمین��ه عضو هیات علمی دانش��گاه ش��هید‬ ‫چمران اهواز معتقد اس��ت‪ :‬به طور کلی در کش��ورهای‬ ‫درحال توسعه مانند ایران آمارها و اطالعات تا اندازه‌ای‬ ‫مخ��دوش اس��ت و تالش ب��رای جم��ع‌آوری اطالعات‬ ‫صحیح با مقاومت از ط��رف کارگزاران اقتصادی همراه‬ ‫می‌ش��ود و به همین دلیل اطالع��ات و آمار تاحدی از‬ ‫واقعیت فاصله دارد‪.‬‬ ‫س��ید عزیز آرمن در گفت‌و گو با‬ ‫اف��زود‪ :‬ب��ا وج��ود ای��ن‬ ‫انحراف‌ه��ا در آمار‪ ،‬نمی‌توان کل‬ ‫سیس��تم آمارگیری را زیر سوال‬ ‫ب��رد و ب��ه راحت��ی مش��اهدات‬ ‫ش��خصی را معیار در نظر گرفت و آن را به کل جامعه‬ ‫تعمیم داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه با اتکا به راه‌ه��ای علمی می‌توان‬ ‫مش��کالت را کمتر ک��رد‪ ،‬اف��زود‪ :‬در عل��م آمارگیری‬ ‫روش‌هایی پیش‌بینی شده که با استناد به آنها می‌توان‬ ‫این انحرافات را کاهش داد‪ .‬در این حالت هم انحراف‌ها‬ ‫کمتر می‌شود و هم روش‌های علمی بیشتر از مشاهدات‬ ‫شخصی قابل اتکاست‪.‬‬ ‫آرم��ن تاکید کرد‪ :‬اطالعات و آمار منتش��ر ش��ده از‬ ‫س��ازمان‌های رسمی در حال حاضر قابل استناد است و‬ ‫نمی‌توان ایرادهای مبنایی بر آن وارد کرد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه البته به خطاهای انجام ش��ده‬ ‫در ارائه آمار در چند س��ال گذش��ته نی��ز تاکید کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬در ای��ن زمینه حتی گفته می‌ش��د برای برخی‬ ‫ش��اخص‌ها آمارسازی انجام شده اس��ت‪ .‬برای مثال در‬ ‫بعضی مبناهای آمارگیری تغییرات انجام شد تا آمارها‬ ‫با اهداف مورد نظر دولتمردان همراه شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تغییرات انجام شده در یکی دو سال‬ ‫اخیر این مش��کالت را تا اندازه‌ای برطرف کرده است و‬ ‫دولتمردان فعلی بر ارائه اطالعات صحیح تاکید دارند تا‬ ‫از این طریق بتوانند مشکالت را به درستی شناسایی و‬ ‫خطاها را جبران کنند‪.‬‬ ‫آرمن در پایان تاکید کرد‪ :‬اتکا کردن بر آمارها و اعداد‬ ‫رس��می بهترین کار در یک بررسی علمی است‪ ،‬چراکه‬ ‫با برداشت‌های ش��خصی نمی‌‌توان قضاوت یکسانی در‬ ‫مورد ش��اخص‌های مهم اقتصادی داشت و به تحلیل‌ها‬ ‫اعتماد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیستم آمارگیری مستقل باشد‬ ‫در همین زمینه اس��تاد دانشگاه تهران نیز با تاکید بر‬ ‫‪ ۵‬مانع آزادسازی سهام عدالت‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس ش��ورای اسالمی در گزارشی تاکید کرد که ساماندهی و حل مسائل سهام‬ ‫عدالت باید از طریق الیحه دولت پیگیری شود‪.‬‬ ‫برخی از موضوعات و چالش‌های سهام عدالت که در این گزارش به آن اشاره شده‪ ،‬عبارت‌اند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬نامعلوم بودن افراد زیرپوشش‪ :‬تعداد مشمولین سهام عدالت هنوز نهایی نشده است‪ ،‬هم‌اکنون در‬ ‫حدود ‪ 42‬میلیون نفر جزو مش��موالن طرح شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این جمعیت به ‪ 51/4‬میلیون‬ ‫نفر برسد‪.‬‬ ‫‪ -2‬نهایی نبودن س��بد سهام‪ :‬سبد سهام پرتفوی شرکت‌های مشمول سهام عدالت هنوز نهایی نشده‬ ‫است و با افزایش جمعیت مشمولین سهام عدالت احتمال تغییر در تعداد شرکت‌ها وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ابهام در کارآیی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی‪ :‬کارآیی هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫اس��تانی (‪ 30‬ش��رکت) ب��رای اداره این حجم از دارایی‌های واگذار ش��ده‪ ،‬فرآیند و نح��وه انتخاب آنها‪،‬‬ ‫چگونگی برگزاری مجامع عمومی این شرکت‌ها با این تعداد از صاحبان سهام‪ ،‬نحوه فعالیت شرکت‌های‬ ‫تعاونی شهرستانی (‪ ) 352‬و کارآیی آنها محل تردید و سوال جدی است‪.‬‬ ‫‪ -4‬تدریجی بودن فرآیند واگذاری‪ :‬با فرض آنکه مدل سهام عدالت که تاکنون تنظیم شده است اجرا‬ ‫ش��ود‪ ،‬فرآیند واگذاری س��هام به‌طور تدریجی خواهد بود‪ ،‬زیرا در غیراین صورت‪ ،‬قیمت س��هام عدالت‬ ‫به بس��یار کمتر از قیمت واقعی خود خواهد رس��ید‪ .‬از طرفی حتی اگر مش��کالت فرآیند ورود س��هام‬ ‫ش��رکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس حل شود‪ ،‬قیمت متفاوت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫استانی به دلیل تفاوت در مدیریت آنها‪ ،‬می‌تواند نارضایتی را در بین مردم استان‌ها فراهم سازد‪.‬‬ ‫‪ -5‬تسویه نشدن کامل مطالبات دولت‪ :‬تا پایان سال ‪ ،1392‬حدود ‪ 96‬هزار میلیارد ریال از مطالبات‬ ‫دولت پرداخت ش��ده و انتظار می‌رود در پایان س��ال ‪ 1393‬به حدود ‪ 150‬هزار میلیارد ریال برسد‪ ،‬در‬ ‫حالی که ارزش سبد سهام عدالت در حدود ‪ 840‬هزار میلیارد ریال بوده و عمده مطالبات دولت تایید‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫در نتیجه با توجه به مشکالت ذکر شده‪ ،‬الزام دولت به آزادسازی سهام عدالت می‌تواند سهام عدالت‬ ‫را برخالف اهداف ابتدایی آن مبدل سازد‪ .‬بنابراین تصویب کلیات این طرح توصیه نمی‌شود و پیشنهاد‬ ‫می‌شود موضوع ساماندهی و حل مسائل سهام عدالت از طریق الیحه دولت پیگیری شود‪.‬‬ ‫اینک��ه گاهی اوقات آمارها با واقعی��ت همخوانی ندارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دلیل این امر می‌تواند روش‌های غیردقیق‬ ‫در فرآیند آمارگیری یا تغییرات در نحوه ارائه آمار باشد‬ ‫اما این اش��کال از هر منبعی به وجود بیاید‪ ،‬پیامدهای‬ ‫منفی برای سیس��تم برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشور‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫بهنام ملکی در گفت‌وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬گاه��ی اوقات پیش‬ ‫می‌آی��د ک��ه آمارها زیرتس��لط‬ ‫مقام‌ه��ای باالدس��تی باش��ند و‬ ‫برخی دخ��ل و تصرف‌ها در آمار‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه بین شاخص‌های مختلف‬ ‫اقتص��ادی یک ارتباط وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در دوره‌ای که‬ ‫کش��ور ما با رشد منفی تولید روبه‌رو بود و بنگاه‌ها یک‬ ‫به یک تعطیل می‌شد‪ ،‬آمارهایی از افزایش اشتغال داده‬ ‫می‌ش��د که این با واقعیت و منطق اقتصادی همخوانی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ملک��ی اضافه کرد‪ :‬یکی از دالیلی که ما با ناهمخوانی‬ ‫آمارها مواجه می‌ش��ویم می‌تواند تغییر پایه‌های آماری‬ ‫باش��د‪ .‬در این حال��ت آمار بر اس��اس فرمول‌هایی ارائه‬ ‫می‌شود که چندان منطقی نیستند و با این کار‪ ،‬مقایسه‬ ‫آمارها با روند گذشته نیز با دشواری روبه رو می‌شود‪.‬‬ ‫این استاد دانش��گاه به نقش رسانه‌ها در شفاف‌سازی‬ ‫آماره��ا تاکید کرد و گفت‪ :‬در کنار این امر‪ ،‬دولتمردان‬ ‫نیز باید استقالل مراکز آماری را رعایت کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬آمارها اس��اس تصمیم‌گیری هس��تند و‬ ‫آمار غلط‪ ،‬باعث می‌شود منابع به سمت نادرستی بروند‬ ‫و در نهایت موجب اتالف منابع خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکل‌ها نظارت کنند‬ ‫ملکی به اهمیت نقش نهادهای غیردولتی و تخصصی‬ ‫در نظارت بر آمار تاکید کرد و گفت‪ :‬اگر تشکل‌ها نقش‬ ‫بیش��تری در ارائه و نظارت بر آمار داش��ته باشند‪ ،‬این‬ ‫مشکالت کمترمی‌شود‪.‬‬ ‫این مدرس دانشگاه افزود‪ :‬نظام آمارگیری ما احتیاج‬ ‫به کمیته‌های حقیقت‌یاب دارد تا برخی اش��کال‌ها در‬ ‫این زمینه مرتفع شود‪.‬‬ ‫به‌گفته ملکی‪ ،‬در حال حاضر خأل حضور کمیته‌های‬ ‫حقیقت‌یاب در نظام آماری حس می‌ش��ود و باید برای‬ ‫ایجاد آنه��ا‪ ،‬فکری کرد‪ .‬در این کمیته‌ه��ا باید افرادی‬ ‫از نهاده��ای دولتی‪ ،‬نمایندگان مجلس و دانش��گاهیان‬ ‫حضور داشته باش��ند تا در یک فرآیند کاملا تخصصی‬ ‫ب��ر آمارگیری و ارائه آن نظارت ش��ود‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫انتقادهایی که به آمارهای ارائه شده در سال‌های اخیر‬ ‫وارد شده برخی پایه‌های علمی دارند اما برخی بر دالیل‬ ‫منطقی استوار نیستند که اگر نهادهای ناظر و تخصصی‬ ‫بر روند آمارگیری و ارائه آمار نظارت کنند هم اشکاالت‬ ‫رفع می‌شود و هم انتقادات نابجا مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫ملکی زیر س��وال بردن مکرر آمار را دارای پیامدهای‬ ‫منفی در عرصه تصمیم‌گیری دانست و افزود‪ :‬این روند‬ ‫باعث می‌ش��ود ارتباط بین نخبگان و دولت‌ها با مشکل‬ ‫مواجه ش��ود و به دس��تاوردهای دولت‌ها با دیده شک‬ ‫نگاه شود‪.‬‬ ‫نگاهی به اقتصاد کشور در ‪ 6‬ماه نخست سال‬ ‫نماگر ‪ 6‬ماهه ‪ ۹۳‬بانک مرکزی ش��امل آمار و ش��اخص‌های کالن اقتصاد کشور‬ ‫همچون رشد اقتصادی‪ ،‬میزان رشد نقدینگی‪ ،‬نرخ تورم و ‪ ...‬منتشر شد‪.‬‬ ‫این نماگرهای اقتصادی که مربوط به ‪ 3‬ماه دوم سال جاری است‪ ،‬آمار اقتصادی‬ ‫‪ 6‬ماهه را ش��امل می‌شود و از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک‬ ‫مرکزی منتشر شده است‪ .‬بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب‌های‬ ‫اقتصادی این بانک‪ ،‬تولید ناخالص داخلی کش��ور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت س��ال ‪ 1383‬در ‪6‬‬ ‫ماهه نخست سال ‪ 1393‬به ‪102‬هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم مشابه ‪ 6‬ماهه نخست سال‬ ‫‪ 1392‬به میزان ‪ 4/0‬درصد رشد نشان می‌دهد‪ .‬بر اساس داده‌های حاصل از منابع آماری و برآوردهای‬ ‫مقدماتی انجام ش��ده درباره تولید ناخالص داخلی کش��ور‪ ،‬نتایج اولیه نشان‌دهنده آن است که در نیمه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ ،1393‬تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ‪ 1383‬از ‪98‬هزار‬ ‫و ‪ 325‬میلیارد تومان در نیمه نخس��ت سال ‪ 1392‬به ‪102‬هزار و ‪ 280‬میلیارد تومان در نیمه نخست‬ ‫سال ‪ 1393‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحوالت ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از برآورد رشد‬ ‫اقتصادی ‪ 4/0‬درصدی برای نیمه نخست سال ‪ 1393‬است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر در س��مت تقاضای اقتصاد و بر اس��اس برآوردهای اولیه‌ای که درباره اقالم هزینه‌ای‬ ‫اقتصاد همچون مخارج مصرف نهایی خصوصی‪ ،‬مخارج مصرف نهایی بخش دولتی‪ ،‬تش��کیل س��رمایه‬ ‫ثابت ناخالص و صادرات و واردات در نیمه نخست سال ‪ 1393‬به عمل آمده است‪ ،‬رشد اقالم هزینه‌ای‬ ‫فوق‌الذکر به ترتیب ‪ 4/5 ،10/1 ،15/8 ،3/3 ،3/7‬درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬رش��د هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخس��ت س��ال ‪ 1393‬نسبت به دوره‬ ‫مش��ابه س��ال قبل ‪ 4/2‬درصد افزایش یافته است‪ .‬در این گزارش‪ ،‬رشد اقتصادی ‪ 3‬ماه دوم امسال ‪3/7‬‬ ‫درصد و رشد ‪ 3‬ماهه نخست ‪ 4/4‬درصد برآورد شده است‪ .‬رشد ‪ 3‬ماهه نخست ‪ 0/2‬درصد کمتر از رقم‬ ‫اولیه اعالم شده است‪ .‬براساس گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با احتساب نفت‬ ‫در ‪ 6‬ماه سال جاری ‪4/0‬درصد بوده اما این نرخ بدون احتساب نفت‪ 3/5 ،‬درصد برای این مدت برآورد‬ ‫شده است‪ .‬همچنین آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد فصل دوم امسال نیز با احتساب نفت و بدون نفت‬ ‫به ترتیب ‪ 3/7‬و ‪ 3/0‬بوده که نسبت به فصل بهار (‪ 4/4‬و ‪4/0‬درصد) روند کاهشی دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شاخص‌ها‬ ‫با دقت‬ ‫تحلیل شوند‬ ‫وحید محمودی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه تهران‬ ‫داده‌ه��ای بانک مرکزی در م��ورد روند تغییرات‬ ‫ضری��ب جینی نش��ان می‌ده��د درحال��ی که این‬ ‫شاخص تا س��ال ‪ ۱۳۸۷‬روند کاهش��ی داشته‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۸‬ب��ا افزایش روبه‌رو ش��د‪ ،‬اما از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬این شاخص‪ ،‬تا حدی کاهش یافت و به رقم‬ ‫‪0/3813‬رسید و در سال ‪ ۱۳۹۰‬به کمترین میزان‬ ‫خود در ‪ 3‬دهه اخیر (‪ )0/3750‬دست یافت‪.‬‬ ‫در تحلیل این تغییرات باید توجه کرد که شاخص‬ ‫ضری��ب جینی یک ش��اخص کلی اس��ت که به آن‬ ‫انتقاداتی وارد اس��ت‪ .‬به طور مثال یکی از ایرادهای‬ ‫این ش��اخص آن اس��ت که به تغیی��رات مربوط به‬ ‫دهک‌های نخس��ت و آخر (بسیار ثروتمند و بسیار‬ ‫فقیر) حس��اس نیست و بیش��تر تغییرات میانگین‬ ‫درآم��دی گروه‌های میانی را در نظ��ر می‌گیرد‪ .‬به‬ ‫عب��ارت دیگر‪ ،‬تغیی��رات درآمدی طبقه متوس��ط‬ ‫وزن بیش��تری در محاس��بات این شاخص دارد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل گفته می‌شود که این شاخص وضعیت‬ ‫گروه‌های بس��یار فقیر را آن‌طور که باید‪ ،‬مشخص‬ ‫نمی‌کن��د و نمی‌تواند تغیی��رات مربوط به وضعیت‬ ‫درآمدی آنها را به صورت واقعی منعکس کند‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر ای��ن‪ ،‬ضری��ب جین��ی تنها یک��ی از‬ ‫ش��اخص‌های اقتصادی مربوط به محاسبه نابرابری‬ ‫اس��ت و در کن��ار آن باید ش��اخص‌های دیگر نیز‬ ‫مورد محاسبه‪ ،‬تحلیل و بررسی قرار گیرند تا بتوان‬ ‫تحلی��ل جامع‌تری از وضعیت نابراب��ری در اقتصاد‬ ‫کشور داشت‪.‬‬ ‫در کن��ار ای��ن موضوع بای��د در تحلی��ل ضریب‬ ‫جینی نیز دقت کافی داشت‪ .‬کاهش ضریب جینی‬ ‫از س��ال ‪ 1389‬به بعد دالی��ل متفاوتی دارد‪ .‬یکی‬ ‫از دالیل این کاهش آن اس��ت ک��ه دولت وقت در‬ ‫این س��ال‌ها سیاس��ت پرداخت یکسان به مردم در‬ ‫قالب هدفمندی را اعمال کرد که چون مبلغ یارانه‬ ‫پرداختی‪ ،‬سهم بیش��تری از درآمد طبقات فقیر را‬ ‫تشکیل می‌داد‪ ،‬به نسب قدرت خرید آنها را بیشتر‬ ‫ب��اال برد‪ .‬ام��ا این تنها دلیل نیس��ت و در کنار این‬ ‫موضوع باید به تغییرات ایجاد ش��ده در دهک‌های‬ ‫باالی درآمدی نیز توجه کرد‪.‬‬ ‫ب��ه طور کلی در این مدت خ��روج برخی افراد با‬ ‫س��رمایه‌های باال را هم از کش��ور داشته‌ایم که این‬ ‫موضوع باعث ش��د ش��کل دهک‌های درآمدی باال‬ ‫تغیی��ر کند‪ .‬به عبارت دیگ��ر در مورد تغییرات این‬ ‫شاخص باید هم تغییر در دهک‌های باالی درآمدی‬ ‫را در نظ��ر گرف��ت و ه��م به موقعی��ت دهک‌های‬ ‫پایین‌تر توجه داش��ت‪ .‬در کنار این م��وارد باید به‬ ‫آمارهایی که در س��ال‌های گذش��ته ارائه شد هم با‬ ‫دقت بیش��تری ن��گاه کرد و عالوه بر این به ش��یوه‌‬ ‫محاسبات انجام شده نیز توجه داشت‪.‬‬ ‫در آمارگی��ری برخی ایرادهای فن��ی وجود دارد‬ ‫برای مثال مراکز آمارگیری رسمی محاسبه ضریب‬ ‫جینی و دیگر شاخص‌ها را روی داده‌های خام انجام‬ ‫می‌دهند و تعدیالت و شاخص‌های معادل‌سازی را‬ ‫کمتر دخال��ت می‌دهند که اگر این تعدیالت انجام‬ ‫شود‪ ،‬به احتمال نتایج متفاوت خواهد بود و قابلیت‬ ‫مقایسه نیز افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حداقل عیدی امسال‬ ‫یک میلیون و ‪ 216‬هزار تومان‬ ‫حداق��ل عیدی کارگران امس��ال ی��ک میلیون و‬ ‫‪ 216‬هزار تومان و حداکثر یک میلیون و ‪ 826‬هزار‬ ‫تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬عیدی آخر سال کارگران برای‬ ‫سال جاری بر اس��اس قانون کار تعیین شد‪ .‬براین‬ ‫اساس حداقل دس��تمزد کارگران ‪ 608‬هزار تومان‬ ‫بوده که طبق قان��ون حداقل عیدی یک میلیون و‬ ‫‪ 216‬ه��زار تومان و حداکثر آن یک میلیون و ‪826‬‬ ‫هزار تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته نیز حداقل دس��تمزد ‪ 487‬هزار‬ ‫تومان تعیین ش��ده بود که بر مبن��ای آن کارگران‬ ‫حداقل ‪ 974‬هزار توم��ان و حداکثر یک میلیون و‬ ‫‪ 461‬هزار تومان عیدی گرفتند‪.‬‬ ‫کارفرمایان مکلف هس��تند که عیدی آخر سال را‬ ‫تا پیش از پایان سال به کارگران پرداخت کنند‪.‬‬ ‫براین اس��اس طبق ماده واح��د قانون کار تمامی‬ ‫کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از‬ ‫کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ‪ 60‬روز‬ ‫آخرین مزد را به عنوان عی��دی و پاداش بپردازند‪.‬‬ ‫مبل��غ پرداختی از این بابت ب��ه هر یک از کارکنان‬ ‫نبای��د از معادل ‪ 90‬روز حداق��ل مزد روزانه قانونی‬ ‫تجاوز کند‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫انحالل یک موسسه اعتباری‬ ‫نهایی شد‬ ‫عضو س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی با تاکید‬ ‫بر اینکه انحالل یک موسس��ه اعتباری متخلف در‬ ‫این س��تاد به تصویب رس��یده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بانک‬ ‫مرک��زی تصمی��م می‌گیرد که این موسس��ه ادغام‬ ‫یا مدیران آن عزل ش��ود‪ .‬عزت‌اهلل یوس��فیان‌مال در‬ ‫گفت‌وگو با تس��نیم در ارتباط با س��رانجام پرونده‬ ‫تخلف یک موسس��ه اعتب��اری در س��تاد مبارزه با‬ ‫مفاس��د اقتصادی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬لغ��و مجوز و انحالل‬ ‫این موسس��ه اعتباری یک بحث است و اینکه بعد‬ ‫از انحالل تکلیف سپرده‌های مردم چه خواهد شد‪،‬‬ ‫بحث دیگری است‪ .‬وی افزود‪ :‬برهمین اساس‪ ،‬بانک‬ ‫مرک��زی طوری عمل خواهد ک��رد که لغو مجوز یا‬ ‫تغیی��ر هیات عامل این موسس��ه اعتباری و س��ایر‬ ‫موسس��ات و بانک‌ه��ای متخلف تاثی��ری در امور‬ ‫ن آنها نداشته باشد‪ .‬به گفت ‌ه این عضو‬ ‫س��پرده‌گذارا ‌‬ ‫س��تاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این سیاست برای‬ ‫جلوگی��ری از هجوم مردم به بانک‌ها و موسس��ات‬ ‫اعتباری متخلف اجرایی خواهد ش��د‪ .‬یوسفیان‌مال‬ ‫ب��ا بیان اینکه پرونده تخلف یک موسس��ه اعتباری‬ ‫و بیمه در س��تاد مب��ارزه با مفاس��د اقتصادی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬با تمهیدات بان��ک مرکزی دیگر هیچ‬ ‫خطری برای پول‌های مردم وجود نخواهد داش��ت‪،‬‬ ‫چراک��ه در صورت هرگونه تصمیمی اعم از ادغام یا‬ ‫تغییر هیات عامل تاثیری در وضعیت سپرده‌گذاری‬ ‫مردم نخواهیم داش��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه بانک‬ ‫مرکزی درباره ادغام این موسس��ه اعتباری متخلف‬ ‫یا تغییر هیات عامل آن تصمیم خواهد گرفت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬عالوه بر این موسس��ه‪ ،‬س��تاد مبارزه با مفاسد‬ ‫اقتص��ادی بر تخلف��ات دیگر بانک‌ها و موسس��ات‬ ‫اعتباری رس��یدگی می‌کند و قصد س��ر و س��امان‬ ‫دادن ب��ه وضعیت ‪ 7‬هزار صندوق و موسس��ه مالی‬ ‫در کش��ور را دارد‪ .‬نماین��ده م��ردم آمل در مجلس‬ ‫شورای اسالمی همچنین تصریح کرد‪ :‬پیش از این‬ ‫موسس��ات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحس��نه‬ ‫با این تفکر که چون پول مردم دست‌ش��ان اس��ت‬ ‫می‌توانن��د ب��ه راحتی کارش��ان را انج��ام دهند و‬ ‫هرگز منحل نخواهند ش��د‪ ،‬ب��ه راحتی و قارچ‌گونه‬ ‫تشکیل می‌ش��دند ولی از این پس بانک مرکزی به‬ ‫راحتی مانع از تخلفات این موسس��ات خواهد شد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس اضافه‬ ‫کرد‪ :‬عالوه‌بر این در هفته‌های اخیر طرح ‪ 2‬فوریتی‬ ‫تقدیم مجلس شد که به بانک مرکزی اجازه می‌داد‬ ‫عالوه بر رس��یدگی به تخلف��ات بانک‌ها به تخلفات‬ ‫موسسات اعتباری نیز رسیدگی کند‪.‬‬ ‫بانک مسکن‪ ،‬اهرم موثر در‬ ‫تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی‬ ‫بانک مس��کن یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه‬ ‫اقتصادی قادر به ایفای نقش موثر در تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی با محوریت تس��هیل و تامین مالی بخش‬ ‫مسکن اس��ت‪ .‬محمدهاشم بت‌ش��کن‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک مسکن با بیان این مطلب گفت‪ :‬بر این اساس‬ ‫بانک مس��کن در ‪ 9‬ماه نخست سال‌جاری افزون بر‬ ‫‪ 250‬هزار فقره تسهیالت به مبلغ ‪ 60‬هزار میلیارد‬ ‫ری��ال در قالب عقود مختلف به متقاضیان پرداخت‬ ‫کرده است‪ .‬همچنین میزان تسهیالت پرداختی در‬ ‫بخش جعاله نیز در بازه زمانی مورد اشاره ‪ 86‬هزار‬ ‫فقره به مبلغ ‪ 8‬هزار میلیارد ریال بوده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در ‪ 9‬ماه نخست امسال تعداد ‪ 65‬هزار واحد‬ ‫مس��کونی با مش��ارکت بانک مسکن احداث شده و‬ ‫تعداد ‪ 101‬هزار واحد مس��کونی نیز با اس��تفاده از‬ ‫تسهیالت بانک به‌وسیله متقاضیان خریداری شده‬ ‫اس��ت که تسهیالت خرید خانه بانک از حیث مبلغ‬ ‫در مقایسه با دوره مش��ابه سال گذشته ‪ 96‬درصد‬ ‫رشد داش��ته است‪ .‬بت ش��کن در ادامه با اشاره به‬ ‫تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی‌بر تکمیل مسکن‬ ‫مهر اف��زود‪ :‬تعداد یک میلی��ون و ‪ 351‬هزار واحد‬ ‫مسکونی از ابتدای طرح تا پایان آذرماه سال‌جاری‬ ‫فروش اقساطی شده است‪.‬‬ ‫بخشش تاخیر تادیه دین‬ ‫در توسعه تعاون‬ ‫برای حمایت از متقاضیانی که موفق به پرداخت‬ ‫دیون خود نشده‌اند بخشش ‪ 6‬درصدی وجه التزام‬ ‫تاخیر تادیه دین در بانک توسعه تعاون تمدید شد‪.‬‬ ‫براس��اس مصوبه هیات‌مدیره بانک توس��عه تعاون‬ ‫درب��اره تمدید طرح مجد‪ ،‬آن‌دس��ته از متقاضیانی‬ ‫ک��ه از تاریخ نهم دی‌ماه ت��ا پایان دهه مبارک فجر‬ ‫امس��ال اقدام به تس��ویه بدهی خ��ود به‌طور کامل‬ ‫کنن��د مش��مول بخش��ش ‪ 6‬درصدی وج��ه التزام‬ ‫تاخیر تادیه دین خواهند شد‪ .‬یادآور می‌شود‪ ،‬بانک‬ ‫توسعه تعاون نسبت به سایر بانک‌های کشور دارای‬ ‫کمترین بدهی معوق است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در گفت‌وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫تولید جذاب‪ ،‬مشوقی برای بورس و بانک‬ ‫اقتصاد کش�ور از ای�ن طریق از رکود خارج ش�ود‪.‬‬ ‫چراکه ش�رایطی که بانک‌های کش�ور در سال‌های‬ ‫اخی�ر با آن مواج�ه بوده‌اند‪ ،‬موجب ش�ده که بانک‬ ‫تامین‌کننده مالی مناس�بی برای واحدهای تولیدی‬ ‫نباش�د؛ مطالبات مع�وق‪ ،‬حرکت بانک‌ها به س�مت‬ ‫بنگاه�داری و درنهای�ت کم ش�دن مناب�ع در این‬ ‫گ�روه اقتص�اد ـ زه�ره محسنی‌ش�اد‪ :‬در ش�رایط‬ ‫رک�ودی اقتص�اد کش�ور‪ ،‬تامی�ن مال�ی واحدهای‬ ‫تولی�دی و صنعتی یک�ی از مکانیزم‌ه�ای خروج از‬ ‫ای�ن معضل اقتصادی به ش�مار می‌آید‪ .‬این موضوع‬ ‫از آنچن�ان اهمیت�ی برخ�وردار اس�ت ک�ه دول�ت‬ ‫یازده�م‪ ،‬از ابتدا‪ ،‬مبنای کار خ�ود را خروج اقتصاد‬ ‫از رک�ود‪ ،‬با اتخاذ برخی سیاس�ت‌ها و اقدمات برای‬ ‫تقویت سیس�تم مالی کش�ور بنا نهاده تا بتواند در‬ ‫زمین�ه حمای�ت بخش تولی�د و صنعت کش�ور گام‬ ‫بردارد‪ .‬آن‌طور که مش�خص است دولت یازدهم در‬ ‫کنار ب�ازار پولی خواهان حضور پررن�گ بازار مالی‬ ‫کش�ور برای تامین مالی واحدهای تولیدی است تا‬ ‫در این بین غالمحس��ن تقی‌نت��اج‪ ،‬مدیرعامل بانک مهر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬با اش��اره به اقدامات مثب��ت دولت و بانک مرکزی‬ ‫در زمین��ه مدیری��ت بخش پولی کش��ور‪ ،‬بهب��ود وضعیت‬ ‫متغیر‌ه��ای اقتصاد که تاثیر زیادی ب��ر فرآیند تامین مالی‬ ‫دارند و همچنین حمایت از بازار س��رمایه که درحال انجام‬ ‫است‪ ،‬این سیاس��ت‌ها را گامی برای بهبود وضعیت بخش‬ ‫تولید و صنعت کشور می‌داند و بر این باور است درصورتی‬ ‫که موانع و مش��کالت بازار پول و س��رمایه مرتفع ش��ود‪ ،‬و‬ ‫بخش تولید از جذابیت الزم برخوردار و خألهای موجود در‬ ‫این بخش‌ها از بین برود‪ ،‬این امر می‌تواند ش��رایط رونق و‬ ‫خروج اقتصاد از رکود را فراهم کند‪.‬‬ ‫شرح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €یکی از انتقاداتی که به سیستم بانکی وارد است‪،‬‬ ‫بنگاهدار شدن بانک‌هاس�ت‪ .‬بانک‌ها به جای اینکه‬ ‫به فعالیت اصلی خودش�ان یعنی بانکداری بپردازند‬ ‫در سال‌های گذشته به بنگاهداری روی آورده‌اند که‬ ‫این امر تاثیرات منفی برای اقتصاد کش�ور به همراه‬ ‫داش�ته اس�ت‪ ،‬دلیل گرایش بانک‌ها به این موضوع‬ ‫چیس�ت و اقدام�ات درحال انجام‪ ،‬در ای�ن زمینه را‬ ‫چگونه ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫ورود موسسات پولی و بانکی به بنگاهداری را در سال‌های‬ ‫اخیر‌می‌توان در عوامل مختلفی جس��ت‌وجو کرد‪ .‬براساس‬ ‫قان��ون و چارچوبی ک��ه بانک مرکزی تعیین کرده اس��ت‪،‬‬ ‫بانک‌ها می‌توانند از طریق س��رمایه‌گذاری مستقیم‪ ،‬شرکت‬ ‫تاسیس کرده و تا ‪ ۴۰‬درصد سرمایه پایه‌شان سرمایه‌گذاری‬ ‫کنند‪ .‬ضمن اینکه بخش��ی از بنگاه��داری بانک‌ها به دلیل‬ ‫برخی از رد دیون‌های دولت اس��ت و دولت برای رد دیون‪،‬‬ ‫برخ��ی از بنگاه‌ه��ای خود را ب��ه بانک‌ها واگ��ذار کرده‪ ،‬یا‬ ‫بانک‌ه��ا به دلیل ناتوان��ی بنگاه‌ها در پرداخت بدهی‌ش��ان‬ ‫به ناچار به تملک سهام ش��رکت‌ها اقدام کرده‌اند‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه این عوامل در مجم��وع می‌توان گفت ک��ه بنگاهداری‬ ‫نه بد اس��ت نه خوب‪ ،‬اما موضوعی ک��ه نباید فراموش کرد‬ ‫این اس��ت که بانک‌ها نباید در بنگاه��داری بمانند‪ ،‬به این‬ ‫معنا که بنگاه‌هایی که تداوم آنها نیازمند نقدینگی اس��ت‪،‬‬ ‫بانک‌ه��ا باید در حد معق��ول این مناب��ع را تامین کنند تا‬ ‫بنگاه احیا ش��ود و به وضعیت با ثبات برس��د‪ ،‬سپس برای‬ ‫واگذاری آن اقدام کند‪ .‬باید توجه کرد درصورتی که بانک‌ها‬ ‫در بنگاه��داری بمانند یا براس��اس چارچوب بانک مرکزی‬ ‫عم��ل نکنند‪ ،‬ای��ن امر تبعات منفی ب��ر کل اقتصاد خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬البته برای مدیریت این بخ��ش و خروج بانک‌ها از‬ ‫بنگاهداری‪ ،‬اقدامات درس��تی از سوی بانک مرکزی درحال‬ ‫انجام است که نتیجه آن مدیریت موسسات پولی و بانکی از‬ ‫جهت میزان منابعی که به این بخش اختصاص خواهند داد‪،‬‬ ‫است‪ .‬به هر حال بانک مرکزی مهلت ‪ 3‬ساله‌ای را برای این‬ ‫امر اختصاص داده است که به نظر می‌رسد اگر بازار سرمایه‬ ‫رونق بگیرد‪ ،‬موسس��ات پولی و مال��ی می‌توانند این امالک‬ ‫مازاد را در این‌بازه زمانی عرضه کنند و پیش‌بینی می‌ش��ود‬ ‫که این موضوع در زمان تعیین شده انجام شود‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از اهداف�ی ک�ه ب�رای خ�روج بانک‌ه�ا از‬ ‫بنگاهداری مطرح می‌ش�ود‪ ،‬حمایت از بخش تولید و‬ ‫صنعت کشور اس�ت‪ ،‬به نظر شما این فرآیند چگونه‬ ‫بای�د مدیریت ش�ود تا ب�ا تقویت ت�وان اعتباردهی‬ ‫بانک‌ها‪ ،‬این منابع صرف بخش مولد کشور گردد؟‬ ‫موسس��ات پولی و بانکی وظیفه‌ش��ان‪ ،‬واسطه‌گری وجوه‬ ‫است به این معنا که منابع خرد را از سطح جامعه جمع‌آوری بهبود وضعیت متغیر‌های اقتص��ادی انجام داده‌اند که این‬ ‫می‌کنن��د و آن را در اختیار بخش‌های مختلف اقتصاد قرار اقدامات‪ ،‬جهت‌دهی قیمت تمام شده پول در بانک‌ها را به‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬بنابراین ب��ا خروج بانک‌ه��ا از بنگاهداری و آزاد سمت کاهش حرکت داده است‪ ،‬اما به این معنا نیست که‬ ‫ش��دن این منابع‪ ،‬آنها تالش خواهند کرد با باال رفتن توان قیمت تمام ش��ده پول در موسسات پولی و بانکی بالفاصله‬ ‫اعتباری‌شان‪ ،‬این منابع را صرف تسهیالت‌دهی به بخش‌های کاهش یابد‪ ،‬بلکه فقط ش��یب حرکتی به س��مت کاهشی‬ ‫اقتص��ادی کنند و به وظیفه اصلی خود بازگردند‪ .‬البته باید بوده است‪ .‬البته با توجه به اقدامات درحال انجام و استمرار‬ ‫توجه کرد که بانک‌ها برای اینکه بتوانند به حیات‌شان ادامه این سیاس��ت‌ها‪ ،‬می‌توان امیدوار بود سالی یک تا ‪ ۳‬درصد‬ ‫دهند‪ ،‬می‌توانند بخش��ی از سرمایه‌ش��ان را طبق چارچوب ش��اهد کاهش قیمت تمام ش��ده پول در موسسات پولی و‬ ‫تعیین شده توسط بانک مرکزی به بنگاهداری بپردازند‪ ،‬اما بانکی بخش غیر‌دولتی باش��یم‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬با توجه به‬ ‫به‌طور حتم بیش��تر از میزان تعیین شده یعنی ‪ ۴۰‬درصد‪ ،‬رابطه بین نرخ س��ود تس��هیالت و قیمت تمام شده پول‪،‬‬ ‫موسس��ات پول��ی و بانک��ی می‌توانند‬ ‫این امر به بنگاه‌های اقتصادی در کشور‬ ‫نرخ سود تس��هیالت را به عنوان یکی‬ ‫آس��یب خواهد زد و فعالیت بنگاه‌ها را‬ ‫از متغیر‌ه��ای اثر‌گ��ذار در بخش‌های‬ ‫که نیازمند منابع بانکی هستند‪ ،‬دچار‬ ‫اقتصادی کاهش دهند تا هزینه تامین‬ ‫اختالل می‌کند‪.‬‬ ‫مالی برای این بخش‌ها ارزان‌تر ش��ود‪.‬‬ ‫€ €هم�واره در ب�ه وج�ود آمدن‬ ‫البته نباید این نکت��ه را فراموش کرد‬ ‫مش�کالت بخش‌ه�ای اقتصادی‪،‬‬ ‫انگش�ت اتهام به س�مت بانک‌ها اگر مشکالت بخش تولید که هزینه بنگاه‌های‌تولیدی فقط تابع‬ ‫رفع شود‪ ،‬به‌طور حتم‪ ،‬هزینه تامین مالی از موسسات پولی و‬ ‫نشانه رفته و انتقادات به عملکرد‬ ‫بازار سرمایه نیز به‬ ‫بانکی نیس��ت‪ ،‬بلکه قیمت تمام شده‬ ‫آنها زیاد اس�ت‪ ،‬اما بانک‌ها براین‬ ‫کمک بانک‌ها خواهد آمد نیروی کار‪ ،‬مواد اولی��ه‪ ،‬نرخ ارز و‪ ...‬از‬ ‫باورن�د که حمایت‌ه�ای الزم را از‬ ‫تولید و صنعت انجام می‌دهند‪ .‬اگر و بخش قابل‌توجهی از‬ ‫جمله عواملی اس��ت ک��ه می‌تواند بر‬ ‫هزینه تولید در کش��ور تاثیر بگذارد و‬ ‫منابع مالی بخش‌های‬ ‫بانک‌ها برای تحقق کمک و رش�د‬ ‫قیمت تولی��د را باال ببرد‪ .‬به نظر بنده‬ ‫توسعه صنایع تالش می‌کنند‪ ،‬پس‬ ‫اقتصادی و بنگاه‌های‬ ‫بیشتر مشکالت بخش تولید مربوط به‬ ‫چ�را این هم�ه انتقاد به سیس�تم‬ ‫تولیدی را که نیاز به‬ ‫هزینه‌هایی اس��ت ک��ه در این بخش‪،‬‬ ‫بانکی وارد می‌شود؟‬ ‫منابع دارند‪ ،‬تامین‬ ‫بنگ‌اه‌های اقتصادی باید متحمل شوند‬ ‫یک��ی از موضوعات��ی ک��ه فع��االن‬ ‫خواهد کرد‬ ‫و بخ��ش کم��ی از موانع و مش��کالت‬ ‫بخش‌ه��ای اقتصادی به ش��دت از آن‬ ‫نظام تولید به هزینه‌های بانکی و مالی‬ ‫انتقاد می‌کنند‪ ،‬گران بودن تسهیالت‬ ‫دریافت��ی از بانک‌هاس��ت‪ .‬آنها معتقدند ک��ه این نرخ‌ها در مرتبط است‪ .‬به نظر می‌رس��د اگر نرخ ارز مدیریت شود و‬ ‫ش��رایط کنونی توجیه اقتصادی برای‌ش��ان ندارد و همین نرخ بهای تمام شده بقیه عوامل تولید ازجمله دستمزدها‪،‬‬ ‫امر باعث تش��دید مشکالت‌شان شده اس��ت‪ .‬اما موضوعی م��واد اولیه کاهش یاب��د‪ ،‬در کنار آن ب��ا ارزان کردن نرخ‬ ‫ک��ه وجود دارد این اس��ت که موسس��ات پول��ی و بانکی تس��هیالت می‌توان امیدوار بود که هزینه تولید در کش��ور‬ ‫غیردولتی‪ ،‬بس��یار تحت‌تاثیر نرخ س��ود س��پرده‌ها‪ ،‬تورم کاه��ش یابد و فعالیت‌ه��ای اقتصادی از توجیه مناس��بی‬ ‫و‪ ...‬هس��تند ک��ه باعث ب��اال رفتن قیمت تمام ش��ده پول برخوردار شوند‪ .‬توجه به تمامی این عوامل در کنار یکدیگر‬ ‫در بانک‌ها و در نهایت گران ش��دن نرخ س��ود تس��هیالت می‌تواند در بخش تولید اثر‌گذار باشد‪.‬‬ ‫می‌ش��ود که البته این امر ریشه در عواملی دارد که مربوط € €در بس�یاری از مواق�ع‪ ،‬به دلیل ب�اال بودن تقاضا‬ ‫به سال‌های گذشته است‪ .‬ضمن اینکه در یک‌سال گذشته از سیس�تم بانکی‪ ،‬بانک‌ها توان پاسخگویی به تمام‬ ‫دولت و بانک مرکزی اقدامات بس��یار مثبتی را در راستای نیازه�ا را ندارن�د‪ ،‬به نظر ش�ما در کن�ار بانک‌ها چه‬ ‫سیستم‪ ،‬باعث شده‪ ،‬شرایطی که هم‌اکنون بانک‌ها‬ ‫برای تامین مال�ی برای تولیدکنندگان و صنعتگران‬ ‫ارائه می‌دهند‪ ،‬آنچنان س�ختگیرانه و زمان‌بر باشد‬ ‫که به گفته فعاالن اقتصادی این ش�یوه تامین مالی‬ ‫به‌طور قطع موجب خروج از رکود در کشور نخواهد‬ ‫شد و باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود‪.‬‬ ‫ابزارهای دیگ�ری می‌تواند در تامین مالی بخش‌های‬ ‫اقتصادی مفید واقع شود و نیاز به توسعه آن است؟‬ ‫بی‌ش��ک با توجه به شرایط فعلی اقتصاد‪ ،‬نیاز بخش‌های‬ ‫اقتصادی به منابع مالی نیز افزایش یافته و به تبع آن تقاضا‬ ‫از سیس��تم بانکی نیز باال رفته اس��ت که این امر همکاری‬ ‫و مش��ارکت بازاره��ا و بخش‌های مالی دیگ��ر را در تامین‬ ‫منابع بخش اقتصاد بیش از گذش��ته حائز اهمیت می‌کند‪.‬‬ ‫اما ذکر این نکته ضروری است که منابع به سمتی حرکت‬ ‫می‌کند که آن بخش دارای جذابیت و سودآوری الزم باشد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر یک اش��کال اساسی که وجود دارد این است‬ ‫که بخش تولید به دلیل موانع و مشکالتی که با آن مواجه‬ ‫اس��ت از جذابیت و س��ودآوری الزم برخوردار نیست‪ .‬البته‬ ‫شاید بس��یاری‪ ،‬ریشه این مش��کالت را در سیستم بانکی‬ ‫جس��ت‌وجو کنند‪ .‬اما باید تاکید کرد که ریش��ه مشکالت‬ ‫نظ��ام تولید کش��ور در مقام مقایس��ه‪ ،‬بیش��تر در س��ایر‬ ‫بخش‌هاس��ت تا نظام بانکی‪ .‬این فرآیند مانند یک زنجیره‬ ‫است که گلوگاه این زنجیره‪ ،‬شاخه‌هایی از تولید است که‬ ‫در آن مزیت رقابت��ی نداریم یا نرخ ارز‪ ،‬نرخ تورم و به تبع‬ ‫آن نرخ س��ود است که باعث ش��ده فرآیند تولید در کشور‬ ‫دچار اختالل ش��ود‪ .‬بنابراین اگر به دنبال این هس��تیم که‬ ‫مش��کالت این بخش را رفع کنیم‪ ،‬دولت باید این ‪ 3‬نرخ را‬ ‫مدیریت کن��د تا بلکه اقتصاد و بخش‌های مولد کش��ور از‬ ‫رکود خارج ش��وند تا به سوددهی برسند و از جذابیت الزم‬ ‫برخوردار شوند‪ .‬به هر حال اگر مشکالت بخش تولید رفع‬ ‫ش��ود و از جذابیت‌های الزم برخوردار ش��ود‪ ،‬به‌طور حتم‪،‬‬ ‫بازار س��رمایه نیز ب��ه کمک بانک‌ها خواه��د آمد و بخش‬ ‫قابل‌توجهی از منابع مالی بخش‌های اقتصادی و بنگاه‌های‬ ‫تولیدی را که نیاز به منابع دارند‪ ،‬تامین خواهد کرد‪.‬‬ ‫€ €همان‌ط�ور ک�ه اش�اره کردی�د‪ ،‬ب�ورس ازجمله‬ ‫بازارهایی است که می‌تواند در کنار سیستم بانکی به‬ ‫کمک بخش‌های اقتصادی بیاید‪ ،‬اما این روزها شاهد‬ ‫هستیم که بازار س�رمایه از رونق کافی برای این امر‬ ‫برخوردار نیس�ت‪ ،‬بانک مرکزی تاکید کرده است که‬ ‫نظام بانکی می‌توان�د از بورس در این زمینه حمایت‬ ‫کند‪ ،‬به نظر شما سازوکار این سیاست چگونه خواهد‬ ‫بود؟‬ ‫براس��اس استانداردهای بانک مرکزی‪ ،‬موسسات پولی و‬ ‫بانکی اجازه دارند به‌طور مستقیم برای خرید سهم در بازار‬ ‫اق��دام کرده یا اینکه از طری��ق این ابزار با روش‌های تامین‬ ‫مالی مجموعه‌های‌شان را هدایت و در بازار سرمایه فعالیت‬ ‫کنن��د‪ .‬در ضم��ن بانک‌ها می‌تواند با تامی��ن مالی بنگاه‌ها‬ ‫و ش��رکت‌های تولیدی ک��ه در بورس حض��ور دارند‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت‌های تولیدی را فعال کنند تا توقع‌های سهامداران‬ ‫این ش��رکت‌ها در ارتباط با س��ود مناس��ب در پایان سال‬ ‫تامین ش��ود‪ .‬به‌طور حتم این اقدام مثبت و موثری اس��ت‬ ‫که می‌تواند باعث قوام گرفتن بازار سرمایه شود‪ .‬البته باید‬ ‫توج��ه کرد که ای��ن اقدام پیش از این ب��ا محدودیت‌هایی‬ ‫مواج��ه بوده و حال با مطرح کردن این سیاس��ت‪ ،‬می‌توان‬ ‫امی��دوار بود که اقداماتی در زمین��ه رفع این محدودیت‌ها‬ ‫درح��ال انجام اس��ت‪ .‬باید توجه کرد که بازار س��رمایه در‬ ‫صورتی که تقویت شود‪ ،‬می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای‬ ‫مه��م در کن��ار بانک‌ه��ا‪ ،‬در تامین مال��ی بخش‌های مولد‬ ‫اقتصاد بسیار اثر‌گذار باشد و مشکالت فعاالن این بخش‌ها‬ ‫را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬نوس��انات قیمت��ی در بازار‬ ‫جهانی طال در هفته گذش��ته و رشد ناگهانی‬ ‫قیمت اونس و به تبع آن گران شدن سکه و‬ ‫طال در بازار داخل‪ ،‬سبب شد که در نخستین‬ ‫روز هفت��ه ن��رخ س��که از مرز ی��ک میلیون‬ ‫توم��ان بگذرد و با قیم��ت یک میلیون و ‪20‬‬ ‫هزارتومان به فروش برسد ‪.‬‬ ‫ام��ا دیروز در غیاب قیم��ت اونس جهانی‬ ‫طال‪ ،‬نرخ‌ها کمی تعدیل ش��د و س��که تمام‬ ‫به��ار آزادی ب��ا یک هزارتوم��ان افت به نرخ‬ ‫یک‌میلیون و ‪19‬هزار تومان رس��ید و س��که‬ ‫امامی نیز ‪‌2‬هزار تومان ارزان ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫در این روز نیم‌س��که نیز یک‌هزار تومان افت‬ ‫کاهش نا محسوس قیمت سکه‬ ‫کرد اما س��ایر س��که‌ها و هر گرم طالی ‪18‬‬ ‫عیار نسبت به روز شنبه بدون تغییر ماند‪.‬‬ ‫به هر حال دیروز این کاهش اندک قیمت‬ ‫در حالی بر بازار س��که و ط�لا حاکم بود که‬ ‫ریی��س اتحادی��ه ط�لا و جواه��ر از احتمال‬ ‫بازگشت نرخ سکه به زیر یک میلیون تومان‬ ‫خب��ر می‌دهد‪ .‬محمد کش��تی‌آرای گفت‪ :‬از‬ ‫آنج��ا که ن��رخ ارز از ثبات نس��بی برخوردار‬ ‫است‪ ،‬بنابراین پیش‌بینی می‌شود التهابی در‬ ‫بازار طال و س��که به وج��ود نیاید‪ .‬وی دلیل‬ ‫افزایش قیمت طال و سکه در بازارهای داخلی‬ ‫را متاثر از رش��د قیمت جهانی طال دانست و‬ ‫گفت‪ :‬کاهش نرخ بهره بانک مرکزی سوئیس‬ ‫و همچنی��ن منفی ش��دن نرخ بی��کاری در‬ ‫امری��کا که تضعیف نس��بی قیمت دالر را در‬ ‫پی داشته از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار در‬ ‫رشد قیمت جهانی طال بوده است‪.‬‬ ‫کش��تی‌آرای تصریح کرد‪ :‬قیمت هر اونس‬ ‫طال به حدود ‪ 1281‬دالر رسیده و این رشد‬ ‫‪ 60‬دالری در هر اونس به افزایش قیمت طال‬ ‫و سکه در کشور منتهی شده است‪.‬‬ ‫کش��تی‌آرای براین باور اس��ت که به دلیل‬ ‫تعطیل بودن بازارهای جهانی تا روز دوشنبه‬ ‫هفت��ه جاری‪ ،‬قیمت طال و س��که در همین‬ ‫محدوده قیمتی در نوسان باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بازگشایی بازارهای جهانی‬ ‫پس از دو روز تعطیلی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مس��ائل‬ ‫دیگری پیش‌رو اس��ت که بر قیمت‌ها و بازار‬ ‫سکه و طال تاثیرگذار است که از جمله قیمت‬ ‫نفت است‪ .‬رییس اتحادیه طال و جواهر‪ ،‬یکی‬ ‫دیگر از عوامل تاثیرگذار را اعالم شاخص‌های‬ ‫اقتصادی برخی از کش��ورهای بزرگ که این‬ ‫هفته اعالم خواهد ش��د‪ ،‬عنوان و بیان کرد‪:‬‬ ‫تغییراتی در نرخ بهره اروپا متاثر از تغییر نرخ‬ ‫بهره س��وئیس ایجاد خواهد شد که قیمت‌ها‬ ‫را نوسان خواهد داد که البته مشخص نیست‬ ‫ای��ن قیمت‌ها کاهش��ی اس��ت یا افزایش��ی‪،‬‬ ‫بنابراین باید منتظ��ر ماند تا جهت قیمت‌ها‬ ‫در این بازار مشخص شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه دیروز‪ ،‬نرخ دالر با رشد نسبی‬ ‫قیمت مواجه ش��د‪ ،‬به‌طوری‌که صرافان بازار‬ ‫ارز‪ ،‬ن��رخ هر دالر امریکا را ‪ 10‬تومان گران‌تر‬ ‫فروختن��د‪ .‬ن��رخ دالر دیروز ‪ 3‬ه��زار و ‪460‬‬ ‫تومان از س��وی صرافان قیمت‌گذاری ش��د‪.‬‬ ‫دیروز هر ی��ورو در بازار آزاد نیز ‪4‬هزار و ‪68‬‬ ‫توم��ان و هر پوند نیز ‪3‬هزار و ‪ 305‬تومان به‬ ‫فروش رسید‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,770,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪34500‬‬ ‫‪34600‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,620,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪40500‬‬ ‫‪40680‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,050,000‬‬ ‫‪5,110,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪52550‬‬ ‫‪53050‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪10,190,000‬‬ ‫‪10,220,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪29150‬‬ ‫‪29350‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪10,100,000‬‬ ‫‪10,190,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9410‬‬ ‫‪9480‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫‪2,570,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪39050‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪5,050,000‬‬ ‫‪5,090,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪15050‬‬ ‫‪15200‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪10,100,000‬‬ ‫‪10,140,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9100‬‬ ‫‪9300‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪1,021,600‬‬ ‫‪1,040,400‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9750‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,485,000‬‬ ‫‪4,505,000‬‬ ‫یوآن چین‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪5650‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫خودرو‬ ‫قیمت بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫قیمت‬ ‫کارخانه (تومان)‬ ‫وانت باردو ‪.‬‬ ‫دوگانه سوز‬ ‫‪15,400,000‬‬ ‫سمند ‪ - EF7‬دو‬ ‫ایربگ‬ ‫‪29,200,000‬‬ ‫‪29,687,000‬‬ ‫پژو ‪405 GLX‬‬ ‫‪28,300,000‬‬ ‫‪26,710,000‬‬ ‫پژو ‪405 SLX‬‬ ‫‪ .‬داشبورد جدید ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ایربگ‬ ‫‪31,900,000‬‬ ‫‪29,749,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ‬ ‫‪ . 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34,300,000‬‬ ‫‪34,118,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ‬ ‫‪ . 5‬کد ‪26815‬‬ ‫‪36,000,000‬‬ ‫‪36,338,000‬‬ ‫پژو ‪206‬‬ ‫صندوقدار ‪. V8‬‬ ‫کد ‪27429‬‬ ‫‪35,400,000‬‬ ‫‪34,653,000‬‬ ‫پژو ‪206‬‬ ‫صندوقدار ‪ . V8‬کد‬ ‫‪27430‬‬ ‫‪36,700,000‬‬ ‫‪36,873,000‬‬ ‫رانا ‪LX‬‬ ‫‪32,300,000‬‬ ‫‪32,918,000‬‬ ‫رنو تندر ‪. E1‬‬ ‫تک ایربگ‬ ‫‪37,500,000‬‬ ‫‪32,558,000‬‬ ‫سایپا ‪SL 151‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪15,919,000‬‬ ‫تیبا ‪ SX‬یورو ‪. 4‬‬ ‫دوگانه سوز‬ ‫‪26,300,000‬‬ ‫‪25,210,000‬‬ ‫تیبا ‪ - 2‬هاچ بک‬ ‫‪ ( SX‬سفید )‬ ‫‪26,500,000‬‬ ‫‪26,900,000‬‬ ‫چانگان ایدو‬ ‫ناموجود‬ ‫‪79,900,000‬‬ ‫کیا سراتو ‪1600‬‬ ‫‪ -‬دنده ای‬ ‫‪73,400,000‬‬ ‫‪69,900,000‬‬ ‫برلیانس ‪H330‬‬ ‫اتوماتیک‬ ‫ناموجود‬ ‫‪53,500,000‬‬ ‫کولیوس تیپ ‪1‬‬ ‫‪149,000,000‬‬ ‫‪155,610,000‬‬ ‫نیسان تینا‬ ‫‪HIGH‬‬ ‫‪183,000,000‬‬ ‫‪138,370,000‬‬ ‫مگان ‪1600‬‬ ‫تیپ ‪2‬‬ ‫ناموجود‬ ‫‪64,966,000‬‬ ‫رنو تندر ‪E1‬‬ ‫‪36,600,000‬‬ ‫‪---‬‬ ‫لیفان ‪620‬‬ ‫موتور ‪1.8‬‬ ‫‪44,500,000‬‬ ‫‪44,300,000‬‬ ‫جک ‪J5‬‬ ‫اتوماتیک‬ ‫‪59,500,000‬‬ ‫‪57,700,000‬‬ ‫وانت کارا ‪1700‬‬ ‫‪ -‬تک کابین‬ ‫‪25,500,000‬‬ ‫‪24,900,000‬‬ ‫وینگل ‪. 5‬‬ ‫تک کابین تک‬ ‫دیفرانسیل‬ ‫‪56,000,000‬‬ ‫‪49,800,000‬‬ ‫وینگل ‪. 5‬‬ ‫دو کابین تک‬ ‫دیفرانسیل‬ ‫‪60,300,000‬‬ ‫‪61,800,000‬‬ ‫وینگل ‪. 5‬‬ ‫دو کابین دو‬ ‫دیفرانسیل‬ ‫‪---‬‬ ‫‪67,000,000‬‬ ‫وینگل ‪6‬‬ ‫‪ .‬دوکابین دو‬ ‫دیفرانسیل دیزل‬ ‫ناموجود‬ ‫‪84,000,000‬‬ ‫هاوال ‪ M4‬مدل‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪66,000,000‬‬ ‫‪56,000,000‬‬ ‫هاوال ‪H6‬‬ ‫‪97,000,000‬‬ ‫‪89,000,000‬‬ ‫‪15,264,000‬‬
‫‪16‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫ن بازار ‪ - 1393/10/28 :‬زمان آخرین معامله ‪13:03:46 :‬‬ ‫نماد‬ ‫‪9012‬‬ ‫تسه‬ ‫کپارس‬ ‫نام‬ ‫پارساسفندماه‪90‬‬ ‫کاشیمسكن‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫فرآور‬ ‫‪9306‬‬ ‫تسه‬ ‫وبملت‬ ‫پسهند‬ ‫موادمعدنیایران‬ ‫فرآوري‬ ‫شهریورماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن‬ ‫صنایع بانك‬ ‫ملت سهند‬ ‫الستیكی‬ ‫تسهوآذر‬ ‫‪93052‬‬ ‫تسه‪9207‬‬ ‫تسه‪9112‬‬ ‫حسینا‬ ‫وسكاب‬ ‫غدام‬ ‫اطلس‬ ‫خصدرا‬ ‫دسینا‬ ‫وسپه‬ ‫شپاکسا‬ ‫غدشت‬ ‫تسه‪9304‬‬ ‫خزامیا‬ ‫سرود‬ ‫وتوصا‬ ‫زنجان‬ ‫وایران‬ ‫داروآبان ماه ‪91‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫سبحان‬ ‫گذاريتوسعه‬ ‫سرمایه‬ ‫آذربایجان‪93‬‬ ‫مسكن مردادماه‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫توسعه خدمات دریایی وبندري سینا‬ ‫س‪.‬صندوق بازنشستگی کارکنان بانك‬ ‫خوراك دام پارس‬ ‫صندوق سرمایهگذاري اطلس‪-‬سهام‬ ‫صنعتی دریایی ایران‬ ‫داروسازي سینا‬ ‫سرمایهگذاري سپه‬ ‫پاکسان‬ ‫دشت مرغاب‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫زامیاد‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران‬ ‫زنجان‬ ‫پتروشیمی‬ ‫صنایع‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫کنیلو‬ ‫سصفها‬ ‫بهپاك‬ ‫وسیناح‬ ‫‪9108‬‬ ‫تسه‬ ‫سبحان‬ ‫‪9110‬‬ ‫تسه‬ ‫شستان‬ ‫داسوه‬ ‫کدما‬ ‫کاشی نیلو‬ ‫اصفهان‬ ‫سیمان‬ ‫بهپاك‬ ‫صنعتی‬ ‫بانك سینا‬ ‫ح‪.‬‬ ‫دي ماه ‪91‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫گلستان‬ ‫پتروشیمی‬ ‫اسوه‬ ‫داروسازي‬ ‫دماوند‬ ‫معدنی‬ ‫البرز‬ ‫پخش‬ ‫تكنوتار‬ ‫تعداد‬ ‫‪49‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪207‬‬ ‫حجم‬ ‫‪519‬‬ ‫‪2390‬‬ ‫‪108577‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫ارزش‬ ‫‪411645563‬‬ ‫‪17048040‬‬ ‫‪380551632‬‬ ‫‪1456360926‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪5286975‬‬ ‫‪95667‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1.0378E+10‬‬ ‫‪521279491‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪801‬‬ ‫‪161758‬‬ ‫‪632599‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24601‬‬ ‫‪430238‬‬ ‫‪9206‬‬ ‫‪55532‬‬ ‫‪63550‬‬ ‫‪5282‬‬ ‫‪805‬‬ ‫‪625485‬‬ ‫‪104596‬‬ ‫‪448897‬‬ ‫‪132646‬‬ ‫‪2528‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪436786578‬‬ ‫‪641856368‬‬ ‫‪5969684912‬‬ ‫‪771387875‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪216320242‬‬ ‫‪975154269‬‬ ‫‪121077600‬‬ ‫‪123951836‬‬ ‫‪285434567‬‬ ‫‪53839128‬‬ ‫‪654135540‬‬ ‫‪910745541‬‬ ‫‪392680433‬‬ ‫‪494766986‬‬ ‫‪319124585‬‬ ‫‪5158820‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪112050‬‬ ‫‪4716729‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪63892‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪270898‬‬ ‫‪355112‬‬ ‫‪378102500‬‬ ‫‪1743923266‬‬ ‫‪665760316‬‬ ‫‪42557190‬‬ ‫‪174599497‬‬ ‫‪10605965‬‬ ‫‪1022318881‬‬ ‫‪67707000‬‬ ‫‪861735112‬‬ ‫‪612654799‬‬ ‫پخش‬ ‫تكنو‬ ‫خریخت‬ ‫حتاید‬ ‫سصوفی‬ ‫رتكو‬ ‫ایران‬ ‫صنایعریختهگري‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫صوفیان‬ ‫سیمان‬ ‫تكینکو‬ ‫خوردگی‬ ‫کنترل‬ ‫‪80‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪228374‬‬ ‫‪567042‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪339626‬‬ ‫‪686299437‬‬ ‫‪2523366367‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3834739381‬‬ ‫فبستم‬ ‫‪9210‬‬ ‫تسه‬ ‫بستهبندي‬ ‫امتیازصنایع‬ ‫مشهدماه ‪92‬‬ ‫مسكن دي‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪22483‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪24239940‬‬ ‫‪477637961‬‬ ‫زاگرس‬ ‫ثمسكن‬ ‫مفاخر‬ ‫ملت‬ ‫دلر‬ ‫وبشهر‬ ‫سخاش‬ ‫شنفت‬ ‫سفانو‬ ‫سنیر‬ ‫ساراب‬ ‫سیالم‬ ‫فوالي‪2‬‬ ‫ماهان‬ ‫سفارود‬ ‫خلنت‬ ‫فخاس‬ ‫پردیس‬ ‫خپویش‬ ‫قزوین‬ ‫کاما‬ ‫نارنج‬ ‫زمگسا‬ ‫سكرما‬ ‫تسه‪9307‬‬ ‫سفارس‬ ‫تسه‪9302‬‬ ‫ثعمرا‬ ‫غمینو‬ ‫تمحرکه‬ ‫مسكن‪1‬‬ ‫ساروم‬ ‫ثشرق‬ ‫حپترو‬ ‫غمهرا‬ ‫کخاك‬ ‫آریان‬ ‫بمیال‬ ‫وملت‬ ‫گذاريزاگرس‬ ‫پتروشیمی‬ ‫مسكن‬ ‫سرمایه‬ ‫اطالعات خوارزمی‬ ‫توسعه فناوري‬ ‫بیمه ملت‬ ‫اکسیر‬ ‫داروسازي‬ ‫هلدینگ‬ ‫بهشهر(‬ ‫توسعه صنایع‬ ‫خاش‬ ‫سیمانپارس‬ ‫نفت‬ ‫سفیدنینو‬ ‫سیمان فارس‬ ‫ریز‬ ‫سیمان‬ ‫داراب‬ ‫سیمان‬ ‫سیمان ایالم‬ ‫درصد‬ ‫سه ماهه‬ ‫ماهان‪2‬‬ ‫آلیاژي‪20‬یزد‬ ‫فوالد‬ ‫اجارهصنایع‬ ‫کارخانه فارسیت درود‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫سرمایه گذاري پردیس‬ ‫سازه پویش‬ ‫کارخانجات قند قزوین‬ ‫باما‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه‪20‬درصد‬ ‫کشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫شرکت صنایع غذایی مینو شرق‬ ‫ماشینسازينیرومحرکه‬ ‫مشارکت مسكن مهر ‪ 20‬درصد‬ ‫سیمان‬ ‫ارومیهشمال شرق‬ ‫مسكن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫مهرامسهامی عام‬ ‫پتروشیمی(‬ ‫حمل و نقلتولیدي‬ ‫پارسایران‬ ‫گذاريچینی‬ ‫صنایعخاك‬ ‫آریان‬ ‫سرمایه‬ ‫وفوالدمیالد‬ ‫بازرگانی آهن‬ ‫گذاريملت‬ ‫توسعه سرمایه‬ ‫کازرو‬ ‫سشمال‬ ‫کازرون‬ ‫پتروشیمیشمال‬ ‫سیمان‬ ‫غبهنوش‬ ‫ورنا‬ ‫ایران‬ ‫هلدینگ‬ ‫بهنوش رنا(‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫شامال‬ ‫وپخش‬ ‫وخارزم‬ ‫واحیا‬ ‫خمحور‬ ‫خمهر‬ ‫ثاصفا‬ ‫وتوسم‬ ‫ممسنی‬ ‫آسپ‬ ‫شاراك‬ ‫ثاخت‬ ‫حكمت‬ ‫‪9204‬‬ ‫تسه‬ ‫پترول‬ ‫خنصیر‬ ‫بورس و بازار‬ ‫امالح ایران‬ ‫معدنی‬ ‫هلدینگ‬ ‫داروپخش (‬ ‫خوارزمی‬ ‫سپاهان‬ ‫گذارياحیاء‬ ‫سرمایه معادن‬ ‫م ‪.‬صنایع و‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫اصفهان‬ ‫ساختمان‬ ‫شرکت‬ ‫توسعهملی‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫ممسنی‬ ‫پتروشیمی‪.‬پ‬ ‫آ‪.‬س‬ ‫توسعهشازند‬ ‫پتروشیمی‬ ‫ساختمان‬ ‫بینالمللی‬ ‫ایرانیان‬ ‫حكمت‬ ‫امتیاز بانك‬ ‫تیرماه ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪266‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪457949‬‬ ‫‪626392‬‬ ‫‪7433223912‬‬ ‫‪1006478687‬‬ ‫دیروز‬ ‫‪796308‬‬ ‫‪7258‬‬ ‫‪3647‬‬ ‫‪804734‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪5663‬‬ ‫‪2632‬‬ ‫‪14071‬‬ ‫‪3559‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪793904‬‬ ‫‪14373‬‬ ‫‪2342‬‬ ‫‪803992‬‬ ‫‪800139‬‬ ‫‪791787‬‬ ‫‪38034‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪9906‬‬ ‫‪8846‬‬ ‫‪2258‬‬ ‫‪13599‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪4641‬‬ ‫‪10589‬‬ ‫‪806082‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪3904‬‬ ‫‪1135‬‬ ‫‪2313‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫‪794240‬‬ ‫‪1323‬‬ ‫‪15939‬‬ ‫‪7234‬‬ ‫‪3256‬‬ ‫‪1792‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪4310‬‬ ‫‪11637‬‬ ‫‪15715‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪985‬‬ ‫‪801038‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪4925‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪1117‬‬ ‫‪1033918‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪30489750‬‬ ‫‪1093592‬‬ ‫‪13941277‬‬ ‫‪2272188433‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1087648‬‬ ‫‪6309‬‬ ‫‪1858‬‬ ‫‪13001‬‬ ‫‪2255‬‬ ‫‪7996‬‬ ‫‪13816‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪489‬‬ ‫‪541068‬‬ ‫‪17520‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪281903‬‬ ‫‪12233‬‬ ‫‪157752‬‬ ‫‪80187‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪571‬‬ ‫‪265366‬‬ ‫‪6123‬‬ ‫‪1388770‬‬ ‫‪693‬‬ ‫‪254883‬‬ ‫‪516748‬‬ ‫‪435708‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5659451‬‬ ‫‪312576685‬‬ ‫‪53954997‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪293215601‬‬ ‫‪251795782‬‬ ‫‪394494275‬‬ ‫‪688888200‬‬ ‫‪640000000‬‬ ‫‪17005730‬‬ ‫‪2265310849‬‬ ‫‪4976772795‬‬ ‫‪2580153744‬‬ ‫‪560319523‬‬ ‫‪568981842‬‬ ‫‪3002097894‬‬ ‫‪930331437‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.0268E+10‬‬ ‫‪1006125‬‬ ‫‪3135‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪3167‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪1045‬‬ ‫‪21310‬‬ ‫‪2569‬‬ ‫‪8421‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪30419‬‬ ‫‪8851‬‬ ‫‪806013‬‬ ‫‪1861‬‬ ‫‪801430‬‬ ‫‪2307‬‬ ‫‪6074‬‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7449‬‬ ‫‪1877‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪13300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪118612‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪73390‬‬ ‫‪499968‬‬ ‫‪172563‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪20364‬‬ ‫‪600140‬‬ ‫‪74553600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪223888756‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.339E+10‬‬ ‫‪1519071799‬‬ ‫‪334812081‬‬ ‫‪7927076‬‬ ‫‪203215960‬‬ ‫‪1034049200‬‬ ‫‪8626400‬‬ ‫‪984620496‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10733‬‬ ‫‪1656418‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪22455‬‬ ‫‪16440000‬‬ ‫‪60022215‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪2360165‬‬ ‫‪2706074‬‬ ‫‪2463778785‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪31393‬‬ ‫‪1026‬‬ ‫‪376815292‬‬ ‫‪15443352‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪4448300‬‬ ‫‪179348‬‬ ‫‪5857664345‬‬ ‫‪595600370‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪793‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪11145‬‬ ‫‪5270184‬‬ ‫‪276420‬‬ ‫‪5301534‬‬ ‫‪8689200‬‬ ‫‪6515546083‬‬ ‫‪1667597387‬‬ ‫‪7433649244‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪180340‬‬ ‫‪473331‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪134828‬‬ ‫‪397063040‬‬ ‫‪946814063‬‬ ‫‪5990000‬‬ ‫‪415826741‬‬ ‫‪5837‬‬ ‫‪19755‬‬ ‫‪1964‬‬ ‫‪7404‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪9735‬‬ ‫‪10108‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪2784‬‬ ‫اولین‬ ‫‪783632‬‬ ‫‪7330‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪795029‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪5550‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪3550‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪785150‬‬ ‫‪14187‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪778111‬‬ ‫‪37760‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8760‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪13110‬‬ ‫‪2288‬‬ ‫‪4552‬‬ ‫‪11012‬‬ ‫‪800001‬‬ ‫‪1462‬‬ ‫‪3790‬‬ ‫‪1149‬‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪2065‬‬ ‫‪776111‬‬ ‫‪1325‬‬ ‫‪16000‬‬ ‫‪7523‬‬ ‫‪3328‬‬ ‫‪1744‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪4629‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11710‬‬ ‫‪16002‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬مقدار آخرین معامله ‪ -‬تغییر آخرین معامله ‪ -‬درصد قیمت پایانی ‪ -‬مقدار قیمت پایانی ‪ -‬تغییر قیمت پایانی ‪ -‬درصد‬ ‫‪780574‬‬ ‫‪7250‬‬ ‫‪3502‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪5437‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪13510‬‬ ‫‪3550‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪14184‬‬ ‫‪2291‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪808888‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪36300‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪9554‬‬ ‫‪8890‬‬ ‫‪2257‬‬ ‫‪13600‬‬ ‫‪2238‬‬ ‫‪4456‬‬ ‫‪10166‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪1451‬‬ ‫‪3748‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪1325‬‬ ‫‪15955‬‬ ‫‪7523‬‬ ‫‪3180‬‬ ‫‪1721‬‬ ‫‪2994‬‬ ‫‪4416‬‬ ‫‪4142‬‬ ‫‪11176‬‬ ‫‪15850‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪-15,734.00‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪-145.00‬‬ ‫‪5,266.00‬‬ ‫‪-54.00‬‬ ‫‪-226.00‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪-561.00‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪12,096.00‬‬ ‫‪-189.00‬‬ ‫‪-51.00‬‬ ‫‪-803,982.00‬‬ ‫‪8,749.00‬‬ ‫‪18,213.00‬‬ ‫‪-1,734.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-352.00‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪-185.00‬‬ ‫‪-423.00‬‬ ‫‪13,918.00‬‬ ‫‪-60.00‬‬ ‫‪-156.00‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪76.00‬‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪5,760.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪289.00‬‬ ‫‪-76.00‬‬ ‫‪-71.00‬‬ ‫‪-123.00‬‬ ‫‪-183.00‬‬ ‫‪-168.00‬‬ ‫‪-461.00‬‬ ‫‪135.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪785000‬‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪809998‬‬ ‫‪95.00‬‬ ‫‪8,960.00‬‬ ‫‪12481‬‬ ‫‪2224‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13264‬‬ ‫‪12481‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪7850‬‬ ‫‪13264‬‬ ‫‪-520.00‬‬ ‫‪-75.00‬‬ ‫‪-146.00‬‬ ‫‪-552.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3051‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪3291‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1062‬‬ ‫‪21712‬‬ ‫‪2511‬‬ ‫‪8410‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪29630‬‬ ‫‪8610‬‬ ‫‪800123‬‬ ‫‪1866‬‬ ‫‪791000‬‬ ‫‪2375‬‬ ‫‪6003‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3011‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪3041‬‬ ‫‪6043‬‬ ‫‪1028‬‬ ‫‪20770‬‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪8700‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪30500‬‬ ‫‪8497‬‬ ‫‪818000‬‬ ‫‪1828‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫‪5830‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7152‬‬ ‫‪1852‬‬ ‫‪6200‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪5604‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪9776‬‬ ‫‪10001‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪2673‬‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪18967‬‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪7108‬‬ ‫‪1921‬‬ ‫‪9346‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪2673‬‬ ‫‪-159.00‬‬ ‫‪-74.00‬‬ ‫‪-137.00‬‬ ‫‪-788.00‬‬ ‫‪-78.00‬‬ ‫‪-296.00‬‬ ‫‪-6,125.00‬‬ ‫‪-124.00‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪-126.00‬‬ ‫‪-251.00‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-540.00‬‬ ‫‪-102.00‬‬ ‫‪279.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪81.00‬‬ ‫‪-354.00‬‬ ‫‪11,987.00‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪18,570.00‬‬ ‫‪-37.00‬‬ ‫‪-244.00‬‬ ‫‪-88.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-297.00‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪-80.00‬‬ ‫‪-389.00‬‬ ‫‪-108.00‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-111.00‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪3063‬‬ ‫‪806‬‬ ‫‪1173‬‬ ‫‪6046‬‬ ‫‪1460‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪794166‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫تسه‪9308‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪516‬‬ ‫‪7024‬‬ ‫‪5719454711‬‬ ‫‪806837‬‬ ‫‪810001‬‬ ‫‪817000‬‬ ‫خراسان‬ ‫شرکت پتروشیمی خراسان‬ ‫‪251‬‬ ‫‪1077807‬‬ ‫‪8283993966‬‬ ‫‪7630‬‬ ‫‪7838‬‬ ‫‪7571‬‬ ‫گلگهر‪1‬‬ ‫اوراق مشارکت گلگهر ‪ 3‬ماهه ‪%20‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪74267‬‬ ‫‪7.5859E+10‬‬ ‫‪1021401‬‬ ‫‪1021432‬‬ ‫‪1021431‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫تراکتورسازيایران‬ ‫‪188‬‬ ‫‪1982152‬‬ ‫‪9793781225‬‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪4962‬‬ ‫‪-174.00‬‬ ‫‪8500000‬‬ ‫‪2.0298E+10‬‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1445000‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪1445‬‬ ‫‪1445‬‬ ‫‪68.00‬‬ ‫‪8050‬‬ ‫‪7980‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3350‬‬ ‫غپینو‬ ‫ثرود‬ ‫پارس مینو‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫خكمك‬ ‫کمكفنرایندامین‬ ‫فالوم‬ ‫آلومتك‬ ‫تایرا‬ ‫وزمین‪2‬‬ ‫شیرازح‬ ‫بانك ایران زمین‬ ‫‪44‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪108388‬‬ ‫‪415487‬‬ ‫‪485554‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫ح ‪ .‬پتروشیمیشیراز‬ ‫‪43‬‬ ‫‪83247‬‬ ‫صبصیر‬ ‫اوراق اجاره قائدبصیر ‪3‬ماهه ‪%20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سجام‬ ‫مجتمع سیمان غرب آسیا‬ ‫‪3‬‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫‪8‬‬ ‫شهد ایران‬ ‫‪3‬‬ ‫وآفري‬ ‫دکیمی‬ ‫فوکا‬ ‫کنور‬ ‫بنیرو‬ ‫غشهد‬ ‫بیمه کارآفرین‬ ‫کیمیدارو‬ ‫فوالدکاویان‬ ‫نیروترانس‬ ‫‪1‬‬ ‫‪314303648‬‬ ‫‪1352893218‬‬ ‫‪1029633011‬‬ ‫‪938000‬‬ ‫‪191971778‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪74008‬‬ ‫‪346546968‬‬ ‫شپدیس‬ ‫ثتران‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫‪1142‬‬ ‫‪4948029‬‬ ‫‪1.0597E+10‬‬ ‫لولهوتجهیزات سدید‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪1308000‬‬ ‫ولیز‬ ‫‪16‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪33271‬‬ ‫‪289622‬‬ ‫‪438337‬‬ ‫تسه‪92082‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪92‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تسه‪92062‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن شهریور ‪92‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وپست‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫‪330‬‬ ‫‪3009125‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪35199‬‬ ‫مشیر‪9412‬‬ ‫بموتو‬ ‫شهرداري شیراز‬ ‫موتوژن‬ ‫‪13‬‬ ‫‪22‬‬ ‫تسه‪93062‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حتوکا‬ ‫حملونقلتوکا‬ ‫‪79‬‬ ‫درازك‬ ‫بكام‬ ‫دارویی رازك‬ ‫کارخانجات تولیدي شهید قندي‬ ‫‪330‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪1615007‬‬ ‫‪3765326488‬‬ ‫‪2367‬‬ ‫ختراك‬ ‫ریختهگري تراکتورسازي ایران‬ ‫پكرمان‬ ‫گروه صنعتی بارز‬ ‫‪12‬‬ ‫پرشیا‪2‬‬ ‫‪851311‬‬ ‫‪10958‬‬ ‫اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا‬ ‫‪3‬‬ ‫پارسان‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫‪1522‬‬ ‫‪12585305‬‬ ‫سكارون‬ ‫سیمان کارون‬ ‫‪56‬‬ ‫‪200518‬‬ ‫مرقام‬ ‫ایرانارقام‬ ‫‪13‬‬ ‫‪25832‬‬ ‫دکوثر‬ ‫قچار‬ ‫کفرا‬ ‫داروسازي کوثر‬ ‫‪47‬‬ ‫فراوردههاي غذایی وقند چهارمحال‬ ‫‪30‬‬ ‫فراورده هاي نسوزایران‬ ‫‪80‬‬ ‫چافست‬ ‫افست‬ ‫پدرخش‬ ‫درخشان تهران‬ ‫وآرین‬ ‫شرکت توسعه اقتصادي آرین‬ ‫‪10‬‬ ‫لبنیاتکالبر‬ ‫میدکو‬ ‫کترام‬ ‫چكاوه‬ ‫غالبر‬ ‫وسنا‬ ‫خزرح‬ ‫سباقر‬ ‫کساوه‬ ‫هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫تولیدي کاشی تكسرام‬ ‫صنایعکاغذسازيکاوه‬ ‫سرمایه گذاري نیروگاهی ایران‬ ‫ح ‪ .‬فنرسازيزر‬ ‫سیمان باقران‬ ‫صنایع کاشی و سرامیك سینا‬ ‫‪41‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ونیكی‬ ‫سرمایهگذاري ملیایران‬ ‫‪681‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪5630176‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪2669134‬‬ ‫‪1336869‬‬ ‫‪2048‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4793‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪138.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-194.00‬‬ ‫‪138.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪11133‬‬ ‫‪-85.00‬‬ ‫‪-796,758.00‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-799,699.00‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-60.00‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪1475‬‬ ‫‪86.00‬‬ ‫‪-88.00‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪2148‬‬ ‫‪-806,827.00‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-381.00‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪-95.00‬‬ ‫‪2432‬‬ ‫‪-70.00‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪-333.00‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪890092862‬‬ ‫‪3007077568‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26719957‬‬ ‫‪4669‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4485‬‬ ‫‪-184.00‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪2947‬‬ ‫‪374558983‬‬ ‫‪15071‬‬ ‫‪14500‬‬ ‫‪14500‬‬ ‫‪-571.00‬‬ ‫‪382233342‬‬ ‫‪4821‬‬ ‫‪4812‬‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪790790‬‬ ‫‪773000‬‬ ‫‪799000‬‬ ‫‪8,210.00‬‬ ‫‪1862‬‬ ‫‪1795‬‬ ‫‪1790‬‬ ‫‪-72.00‬‬ ‫‪276300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪538667320‬‬ ‫‪6.0431E+10‬‬ ‫‪2390955519‬‬ ‫‪1367237043‬‬ ‫‪1568‬‬ ‫‪4669‬‬ ‫‪3069‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪10687‬‬ ‫‪10382‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10797‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪10315‬‬ ‫‪10570‬‬ ‫‪509‬‬ ‫‪-122.00‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-97.00‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪11601‬‬ ‫‪-168.00‬‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪14764‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪4838‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪-372.00‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪188.00‬‬ ‫‪1.81‬‬ ‫‪10648‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪-7.96‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪790995‬‬ ‫‪205.00‬‬ ‫‪1820‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪266.00‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪-7.41‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪15.04‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪11651‬‬ ‫‪11850‬‬ ‫‪1494‬‬ ‫‪11767‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪4483‬‬ ‫‪270299‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14469‬‬ ‫‪4812‬‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪773000‬‬ ‫‪799998‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1788‬‬ ‫‪1807‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪509‬‬ ‫‪925‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪2253‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10797‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪5111‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪5210‬‬ ‫‪2641‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪3850‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2947‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪51000‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪2354‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12211‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪7789‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪772000‬‬ ‫‪799000‬‬ ‫‪1790‬‬ ‫‪1818‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪509‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪565‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.29‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14500‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪146413‬‬ ‫‪14783‬‬ ‫‪1308‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪59.1‬‬ ‫‪15380‬‬ ‫‪10355‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4206‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2308‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪1322‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4296‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪5.64‬‬ ‫‪8.51‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪3710‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪12238‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11150‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7.15‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪2455‬‬ ‫‪1316‬‬ ‫‪2464‬‬ ‫‪3488‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2638‬‬ ‫‪4.73‬‬ ‫‪1051‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100.01‬‬ ‫‪4.22‬‬ ‫‪5.45‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2130‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11177‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2947‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11200‬‬ ‫‪10900‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪-3.33‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2313‬‬ ‫‪2333‬‬ ‫‪18737‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23.42‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪1268‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1639‬‬ ‫‪1798‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8.52‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5050‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪29270‬‬ ‫‪2431‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29500‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4.64‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7455‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2720‬‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪27292‬‬ ‫‪12147‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2427‬‬ ‫‪3830‬‬ ‫‪11400‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪3900‬‬ ‫‪-307.00‬‬ ‫‪-44.00‬‬ ‫‪5228‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪-2.04‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪4353‬‬ ‫‪2641‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪10687‬‬ ‫‪-44.00‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪3059‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11150‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪1276‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪2274‬‬ ‫‪3839‬‬ ‫‪1043‬‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪1885‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪-3.41‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.27‬‬ ‫‪11776‬‬ ‫‪3831‬‬ ‫‪11200‬‬ ‫‪11570‬‬ ‫‪7011‬‬ ‫‪12192‬‬ ‫‪3831‬‬ ‫‪5.23‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪692‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪5.01‬‬ ‫‪136.00‬‬ ‫‪11452‬‬ ‫‪3850‬‬ ‫‪3.42‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.98‬‬ ‫‪-324.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6811‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1513‬‬ ‫‪1639‬‬ ‫‪-212‬‬ ‫‪-7.42‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2238‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪5.93‬‬ ‫‪7133‬‬ ‫‪11608‬‬ ‫‪68314694‬‬ ‫‪563648581‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29000‬‬ ‫‪29600‬‬ ‫‪3350‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪11998‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8.73‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪2641‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1015111‬‬ ‫‪11700‬‬ ‫‪-110.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1616‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,657.00‬‬ ‫‪2742‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪6980‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪5559‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪5740‬‬ ‫‪4202‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪7428‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪922‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪5126‬‬ ‫‪4668‬‬ ‫‪6.22‬‬ ‫‪985000‬‬ ‫‪98.00‬‬ ‫‪2038‬‬ ‫‪6631‬‬ ‫‪2168‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2972‬‬ ‫‪1534‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3777‬‬ ‫‪5559‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪183005‬‬ ‫‪5712‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1022191‬‬ ‫‪1.95‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-70.00‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2331‬‬ ‫‪1020000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2308‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1127‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪-298.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪169901‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪3588‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪2751‬‬ ‫‪109726611‬‬ ‫‪2258‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7970‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪54366‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-804,724.00‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15277‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2273‬‬ ‫‪11901‬‬ ‫‪1027912828‬‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪5146‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪15300‬‬ ‫‪20.97‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪2412‬‬ ‫‪2205‬‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪92.00‬‬ ‫‪2048‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪11.76‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪-96.00‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪6970‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪8.823E+10‬‬ ‫‪6875‬‬ ‫‪7050‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪125.00‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫‪331468033‬‬ ‫‪4320‬‬ ‫‪4301‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪4.16‬‬ ‫‪3588‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2241‬‬ ‫‪1.3501E+11‬‬ ‫‪1003454‬‬ ‫‪985000‬‬ ‫‪4205‬‬ ‫‪6.73‬‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪15449‬‬ ‫‪3952‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3588‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.66‬‬ ‫‪1022191‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪7.03‬‬ ‫‪18.25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪4287‬‬ ‫‪-115.00‬‬ ‫‪3.49‬‬ ‫‪15129‬‬ ‫‪4862‬‬ ‫‪682‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪-2.99‬‬ ‫‪18,737.00‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪66000‬‬ ‫‪4668‬‬ ‫‪11522‬‬ ‫‪11133‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-59.00‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪-2.80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2156‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪-90.00‬‬ ‫‪3338‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪129.56‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪-3.60‬‬ ‫‪2869‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1731‬‬ ‫‪8400‬‬ ‫‪7978‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪7980‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪2804‬‬ ‫‪52000‬‬ ‫‪7292‬‬ ‫‪2960‬‬ ‫‪3690‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪1858‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪10069‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪99775‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪2485‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪4639‬‬ ‫‪1326‬‬ ‫‪7974‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪3.41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10542‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪47550‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪8976‬‬ ‫‪59813‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪1266‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪7065‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1444‬‬ ‫‪8097‬‬ ‫‪-806,827.00‬‬ ‫‪-3.85‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪1857‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.73‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2367‬‬ ‫‪2236‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪3281‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1445‬‬ ‫‪-35.00‬‬ ‫‪78.00‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40200‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪1445‬‬ ‫‪-2.32‬‬ ‫‪1572‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪5.26‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪2856‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪49572‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪1834‬‬ ‫‪7571‬‬ ‫‪7640‬‬ ‫‪1195‬‬ ‫‪7.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪-799,699.00‬‬ ‫‪29256‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪805000‬‬ ‫‪817000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪44174‬‬ ‫‪632431‬‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪-63.00‬‬ ‫‪10292‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪702‬‬ ‫‪2780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1827‬‬ ‫‪1651‬‬ ‫‪10005‬‬ ‫‪1952‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪2272‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1297‬‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5735‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪6744‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪2082‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4598‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7294‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14.04‬‬ ‫‪21.21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.42‬‬ ‫‪7.79‬‬ ‫‪57.98‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫‪9.83‬‬ ‫‪15.22‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪4.81‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3777‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1297‬‬ ‫‪5901‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪12199‬‬ ‫‪15052‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪6262‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-796,758.00‬‬ ‫‪-54.00‬‬ ‫‪-804,724.00‬‬ ‫‪-72.00‬‬ ‫‪11011‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.18‬‬ ‫‪4.87‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪31197‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3060‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17654‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪280.5‬‬ ‫‪9.22‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3777‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.03‬‬ ‫‪94.91‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪122927‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪9700‬‬ ‫‪10150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪2333‬‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪7.72‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1825‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2673‬‬ ‫‪1006000‬‬ ‫‪3098‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3289‬‬ ‫‪6043‬‬ ‫‪1029‬‬ ‫‪21100‬‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪8700‬‬ ‫‪1035000‬‬ ‫‪30500‬‬ ‫‪9087‬‬ ‫‪818998‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪801511‬‬ ‫‪2274‬‬ ‫‪5880‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪1000319‬‬ ‫‪7152‬‬ ‫‪1859‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪271041‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34152‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪863‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1887‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪43059‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪-73.00‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪9782‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪581‬‬ ‫‪5827‬‬ ‫‪18965‬‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪7108‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪11918‬‬ ‫‪5355‬‬ ‫‪370761‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪6.86‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪2142‬‬ ‫‪6982‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36008‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪4230‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪4550‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪20602‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8610‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29607‬‬ ‫‪8497‬‬ ‫‪818000‬‬ ‫‪1833‬‬ ‫‪801511‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫‪5805‬‬ ‫‪2051‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1846‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪5604‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪6309‬‬ ‫‪1831‬‬ ‫‪28027‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪50750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪414596‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪69200‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪11.13‬‬ ‫‪7.47‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪12481‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪8264‬‬ ‫‪13264‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪1246‬‬ ‫‪143175‬‬ ‫‪9800‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪96365‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-63.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪3588‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪5.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.85‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪24919‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪15373‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800011‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800011‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪4931‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪518.00‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪1639‬‬ ‫‪2053046754‬‬ ‫‪2506‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪241.92‬‬ ‫‪16.52‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.32‬‬ ‫‪11.91‬‬ ‫‪5.45‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.59‬‬ ‫‪-30.94‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.88‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4.05‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪15979‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪4350‬‬ ‫‪5059‬‬ ‫‪-3.44‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪11.04‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.99‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫‪10.23‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪6123‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.88‬‬ ‫‪5.73‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪7.53‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2993‬‬ ‫‪4416‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11173‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1047‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪15812‬‬ ‫‪1582‬‬ ‫‪8.06‬‬ ‫‪25.06‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫‪17.25‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪62890‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-61.00‬‬ ‫‪3410‬‬ ‫‪3090‬‬ ‫‪4416‬‬ ‫‪4138‬‬ ‫‪11347‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪30459‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪146892‬‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪2802‬‬ ‫‪15955‬‬ ‫‪7523‬‬ ‫‪3163‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪145000‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪3087‬‬ ‫‪808888‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪36253‬‬ ‫‪1221‬‬ ‫‪9510‬‬ ‫‪8890‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13600‬‬ ‫‪2242‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪10166‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪1451‬‬ ‫‪3748‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2085‬‬ ‫‪833000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪21000‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1831‬‬ ‫‪1168‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪5568‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪444574‬‬ ‫‪20803‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪13509‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪16063‬‬ ‫‪37016‬‬ ‫‪3178‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪770000‬‬ ‫‪800104‬‬ ‫‪36252‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8660‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13112‬‬ ‫‪2191‬‬ ‫‪4456‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪795000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10010‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪13150‬‬ ‫‪211383‬‬ ‫‪1131‬‬ ‫‪1021431‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫فروش ‪ -‬تعداد‬ ‫‪21‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1024997‬‬ ‫‪-2.21‬‬ ‫‪111.00‬‬ ‫‪63.00‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪4790‬‬ ‫‪10292‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪2814‬‬ ‫‪51786‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3160‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1869‬‬ ‫‪1746‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪6300‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪2418‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800001‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪5410‬‬ ‫‪3502‬‬ ‫‪810016‬‬ ‫‪1955‬‬ ‫‪5437‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪3.43‬‬ ‫‪29000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪3239‬‬ ‫‪29270‬‬ ‫‪2130‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪2502‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪3.1838E+10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3588‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1872‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪-3.41‬‬ ‫‪-195.00‬‬ ‫‪5740‬‬ ‫‪1865‬‬ ‫‪-79.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2289‬‬ ‫‪4931‬‬ ‫‪5185‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3221‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪5559‬‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪1021431‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪3929‬‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪829000‬‬ ‫‪1021432‬‬ ‫‪-115.00‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪780060‬‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪4560‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪8114‬‬ ‫‪2.09‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪5884‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪780574‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪799986‬‬ ‫‪7250‬‬ ‫‪797500‬‬ ‫‪14170‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪3110‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪3060‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪3130‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪1280‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪200‬‬ ‫خرید ‪ -‬قیمت فروش ‪ -‬قیمت فروش ‪ -‬حجم‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪14455‬‬ ‫‪2149‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪3468‬‬ ‫‪2210‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪2869‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-23.66‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪69.27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪68.89‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪296.4‬‬ ‫‪3.21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.39‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪45156‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3689‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1239‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪4.41‬‬ ‫‪4.71‬‬ ‫‪-82.25‬‬ ‫‪10.27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7294‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪11801‬‬ ‫‪15052‬‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید ‪ -‬حجم‬ ‫‪12369‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12100‬‬ ‫‪15052‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪12.52‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.59‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪3022‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪P/E‬‬ ‫خرید ‪ -‬تعداد‬ ‫‪5.66‬‬ ‫‪5.19‬‬ ‫‪7464‬‬ ‫‪1007972‬‬ ‫‪4668‬‬ ‫‪-3.23‬‬ ‫‪5.37‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪2673‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪7950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪3.28‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪9776‬‬ ‫‪10001‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2169158844‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪-3.18‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪1007972‬‬ ‫‪11581‬‬ ‫‪1475097‬‬ ‫‪79000‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪625‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-3.60‬‬ ‫‪7294‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪6200‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪251.00‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪-94.00‬‬ ‫‪-197.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-22.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪-377.00‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪-172.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪-85.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11570‬‬ ‫‪1882678171‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪-5.41‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪2673‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16480‬‬ ‫‪1639‬‬ ‫‪9480‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪2703‬‬ ‫‪50654‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪3591‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1826‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪9980‬‬ ‫‪1953‬‬ ‫‪6200‬‬ ‫‪1555‬‬ ‫‪2269‬‬ ‫‪-64.00‬‬ ‫‪11200‬‬ ‫‪771096‬‬ ‫‪25369‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1921‬‬ ‫‪9346‬‬ ‫‪9760‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11884‬‬ ‫‪4010‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪-53.00‬‬ ‫‪8,449.00‬‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪-157.00‬‬ ‫‪-2.71‬‬ ‫‪806837‬‬ ‫‪121667300‬‬ ‫‪1445‬‬ ‫‪68.00‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪3256‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-3.55‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪-3.25‬‬ ‫‪-4.35‬‬ ‫‪-3.61‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪3041‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1021‬‬ ‫‪20458‬‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪8410‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪29630‬‬ ‫‪8497‬‬ ‫‪795012‬‬ ‫‪1821‬‬ ‫‪791000‬‬ ‫‪2192‬‬ ‫‪5771‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1802‬‬ ‫‪3328‬‬ ‫‪1744‬‬ ‫‪3193‬‬ ‫‪4640‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪2.03‬‬ ‫‪-3.31‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪-4.27‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪-3.31‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪-3.63‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪2306‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪803902800‬‬ ‫‪65‬‬ ‫وتوکاح‬ ‫‪76679‬‬ ‫‪8981‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تسه‪9106‬‬ ‫ح ‪ .‬توکافوالد(هلدینگ‬ ‫‪47857‬‬ ‫‪109‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪91‬‬ ‫فارس‬ ‫‪48969‬‬ ‫‪783341‬‬ ‫‪66‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫‪133000‬‬ ‫‪77839‬‬ ‫‪1576‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪63.00‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪-230.00‬‬ ‫‪2218‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪-109.00‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-88.00‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2229‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-39.00‬‬ ‫‪4941‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪804734‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-195.00‬‬ ‫‪-71.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4528138‬‬ ‫‪111‬‬ ‫ولغدر‬ ‫‪1021710243‬‬ ‫‪29319‬‬ ‫‪5789‬‬ ‫‪1.1062E+10‬‬ ‫رایان‪512‬‬ ‫لیزینگخودروغدیر‬ ‫‪4437785554‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1021432‬‬ ‫‪2205‬‬ ‫‪799709‬‬ ‫‪-61.00‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪-94.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-3.05‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪-22.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-111.00‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪-314.00‬‬ ‫‪6,787.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪7,112.00‬‬ ‫‪-75.00‬‬ ‫‪-264.00‬‬ ‫‪-80.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-63.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,125.00‬‬ ‫‪-97.00‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪-3.09‬‬ ‫‪5604‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3003‬‬ ‫‪-59.00‬‬ ‫‪-119.00‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-1.87‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪2969‬‬ ‫‪-29.00‬‬ ‫‪1114‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3148‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪3291‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1062‬‬ ‫‪21712‬‬ ‫‪2585‬‬ ‫‪8700‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪30500‬‬ ‫‪8703‬‬ ‫‪819999‬‬ ‫‪1919‬‬ ‫‪820100‬‬ ‫‪2375‬‬ ‫‪6276‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2895‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4098‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪-69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1528‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪-118.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.29‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪15800‬‬ ‫‪1577‬‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪7686‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪12481‬‬ ‫‪2178‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13264‬‬ ‫‪12481‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13264‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪941‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪56.00‬‬ ‫‪14855‬‬ ‫‪6981‬‬ ‫‪9.44‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪10,163.00‬‬ ‫‪-56.00‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪776111‬‬ ‫‪1325‬‬ ‫‪15951‬‬ ‫‪7523‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫‪16100‬‬ ‫‪7523‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪717‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪785000‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪8513‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪-2.97‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪-1.92‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪4.02‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪785088‬‬ ‫‪778000‬‬ ‫‪36200‬‬ ‫‪1215‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8660‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪13100‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪4456‬‬ ‫‪10166‬‬ ‫‪786000‬‬ ‫‪1451‬‬ ‫‪3748‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪2261‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪812000‬‬ ‫‪38000‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8890‬‬ ‫‪2349‬‬ ‫‪13600‬‬ ‫‪2288‬‬ ‫‪4552‬‬ ‫‪11012‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪1464‬‬ ‫‪3795‬‬ ‫‪1149‬‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪-99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪819900‬‬ ‫‪517.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪814273‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪1136‬‬ ‫‪802615‬‬ ‫‪2311‬‬ ‫‪4592‬‬ ‫‪-5.20‬‬ ‫‪-7.27‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪3360‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪785150‬‬ ‫‪14183‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪3550‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪14187‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2837‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.97‬‬ ‫‪7,436.00‬‬ ‫‪490.00‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪-61.00‬‬ ‫‪-2,110.00‬‬ ‫‪-299.00‬‬ ‫‪-106.00‬‬ ‫‪-149.00‬‬ ‫‪-201.00‬‬ ‫‪33.00‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪-393.00‬‬ ‫‪-72.00‬‬ ‫‪-196.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪-116.00‬‬ ‫‪15449‬‬ ‫‪120‬‬ ‫گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا‬ ‫اخابر‬ ‫‪3450‬‬ ‫‪3588‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪1236‬‬ ‫‪6040‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪-0.90‬‬ ‫‪-3.23‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪-75.00‬‬ ‫‪
‫کترام‬ ‫وآرین‬ ‫تولیدي کاشی تكسرام‬ ‫شرکت توسعه اقتصادي آرین‬ ‫‪10‬‬ ‫لبنیاتکالبر‬ ‫‪213‬‬ ‫‪1475097‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫چكاوه‬ ‫صنایعکاغذسازيکاوه‬ ‫وسنا‬ ‫سرمایه گذاري نیروگاهی ایران‬ ‫غالبر‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫ح‪.‬‬ ‫خزرح‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪13:03:46‬باقران‬ ‫زمان آخرین معامله ‪ :‬سیمان‬ ‫سباقر‬ ‫ن بازار ‪- 1393/10/28 :‬‬ ‫کساوه‬ ‫نماد‬ ‫‪12‬‬ ‫صنایع کاشی ونامسرامیك سینا‬ ‫‪90‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تعداد‬ ‫‪9106‬‬ ‫تسه‪9012‬‬ ‫‪91‬‬ ‫تسهیالتمسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫شهریورماه‪90‬‬ ‫مسكن اسفندماه‬ ‫امتیاز‬ ‫‪66‬‬ ‫‪49‬‬ ‫وبملت‬ ‫ونیكی‬ ‫ملت‬ ‫سرمایهبانك‬ ‫ملیایران‬ ‫گذاري‬ ‫فرآور‬ ‫فارس‬ ‫‪8981‬‬ ‫ایران‬ ‫موادمعدنی‬ ‫فرآوري‬ ‫فارس‬ ‫خلیج‬ ‫پتروشیمی‬ ‫صنایع‬ ‫‪40‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪3069‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪2947‬‬ ‫‪-122.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪3059‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪26719957‬‬ ‫‪374558983‬‬ ‫‪15071‬‬ ‫‪14500‬‬ ‫‪14500‬‬ ‫‪-571.00‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪14764‬‬ ‫‪-307.00‬‬ ‫‪-2.04‬‬ ‫‪382233342‬‬ ‫‪4821‬‬ ‫‪4812‬‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪4838‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪799000‬‬ ‫‪780574‬‬ ‫‪8,210.00‬‬ ‫‪-15,734.00‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫‪790995‬‬ ‫‪793151‬‬ ‫‪205.00‬‬ ‫‪-3,157.00‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪1790‬‬ ‫‪-54.00‬‬ ‫‪-72.00‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1820‬‬ ‫‪-18.00‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪-0.90‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪3374‬‬ ‫‪808808‬‬ ‫‪801156‬‬ ‫‪1167‬‬ ‫‪-185.00‬‬ ‫‪4,816.00‬‬ ‫‪7,252.00‬‬ ‫‪-55.00‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪-4.50‬‬ ‫‪805879‬‬ ‫‪5,740.00‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2267‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪771096‬‬ ‫‪803902800‬‬ ‫‪1882678171‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25369‬‬ ‫‪79000‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪0‬‬ ‫حجم‬ ‫‪681‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪108577‬‬ ‫‪5630176‬‬ ‫‪538667320‬‬ ‫‪411645563‬‬ ‫‪790790‬‬ ‫‪796308‬‬ ‫‪773000‬‬ ‫‪783632‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪1862‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1795‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ارزش‬ ‫‪380551632‬‬ ‫‪6.0431E+10‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪65‬‬ ‫بهپاك‬ ‫‪9305‬‬ ‫تسه‬ ‫‪9108‬‬ ‫تسه‬ ‫توریلح‬ ‫بهپاكمردادماه‪93‬‬ ‫صنعتیمسكن‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫توکاریل آبان ماه ‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪112050‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪378102500‬‬ ‫‪1019098355‬‬ ‫‪665760316‬‬ ‫‪635115884‬‬ ‫تسه‪9207‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪97‬‬ ‫کنیلو‬ ‫وتوکاح‬ ‫وآذر‬ ‫‪955‬‬ ‫مساپا‬ ‫وغدیر‬ ‫حسینا‬ ‫صمگا‬ ‫غدام‬ ‫میهن‬ ‫خصدرا‬ ‫توکافوالد(نیلو‬ ‫ح ‪ .‬کاشی‬ ‫هلدینگ‬ ‫آذربایجان‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫توسعهسایپا‬ ‫اتومبیل‬ ‫تولید‬ ‫سرمایهگذاريغدیر(هلدینگ‬ ‫توسعه خدمات دریایی وبندري سینا‬ ‫مرابحه مگاموتور ‪ 3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫خوراك دام پارس‬ ‫بیمه میهن‬ ‫صنعتی دریایی ایران‬ ‫خبهمن‬ ‫گروهبهمن‬ ‫غدشت‬ ‫دشت مرغاب‬ ‫وسپه‬ ‫سشرق‬ ‫سدشت‬ ‫خزامیا‬ ‫سدور‬ ‫وتوصا‬ ‫شكربن‬ ‫وایران‬ ‫سرمایهگذاري سپه‬ ‫سیمان شرق‬ ‫زامیاد‬ ‫سیمان دورود‬ ‫لیزینگ ایران‬ ‫کربن‬ ‫ایرانیان‬ ‫وبوعلی‬ ‫رتكو‬ ‫مفاخر‬ ‫فخوز‬ ‫دلر‬ ‫کسعدي‬ ‫سخاش‬ ‫دلقما‬ ‫سفانو‬ ‫پلوله‬ ‫ساراب‬ ‫ومدکو‪1‬‬ ‫ماهان‪2‬‬ ‫سهرمز‬ ‫سفارود‬ ‫تیپیكو‬ ‫فخاس‬ ‫شمواد‬ ‫خپویش‬ ‫نمرینو‬ ‫کاما‬ ‫اخابر‪2‬‬ ‫زمگسا‬ ‫لبوتان‬ ‫وقندتربتجام‬ ‫غذایی‬ ‫فرآوردههاي‬ ‫دماوند‬ ‫معدنی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2685‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪2135409‬‬ ‫‪161758‬‬ ‫‪493552‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪135265‬‬ ‫‪430238‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1367237043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2685000000‬‬ ‫‪2342‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪436786578‬‬ ‫‪6508718933‬‬ ‫‪5969684912‬‬ ‫‪4.9355E+11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪231608593‬‬ ‫‪975154269‬‬ ‫‪2257‬‬ ‫‪-352.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪38034‬‬ ‫‪9906‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪2258‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪625485‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪448897‬‬ ‫‪93412‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪240547040‬‬ ‫‪10605965‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1610601‬‬ ‫‪2528‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪10540‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪910745541‬‬ ‫‪494766986‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪525277‬‬ ‫‪567042‬‬ ‫‪626392‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22483‬‬ ‫‪7370‬‬ ‫‪4925‬‬ ‫‪55920‬‬ ‫‪1117‬‬ ‫‪1563‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15882‬‬ ‫‪13300‬‬ ‫‪214711‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪1299‬‬ ‫‪2458‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪1135‬‬ ‫‪4220607183‬‬ ‫‪5158820‬‬ ‫‪2619‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫‪51224800‬‬ ‫‪67707000‬‬ ‫‪4916‬‬ ‫‪7234‬‬ ‫‪977351404‬‬ ‫‪2523366367‬‬ ‫‪2674‬‬ ‫‪1323‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪1792‬‬ ‫‪1870‬‬ ‫‪4599‬‬ ‫مخابرات ایران‬ ‫کشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫‪1995707458‬‬ ‫‪251795782‬‬ ‫‪21310‬‬ ‫‪1.24E+10‬‬ ‫‪2506‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75519000‬‬ ‫‪688888200‬‬ ‫‪17005730‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪4306‬‬ ‫‪10758‬‬ ‫‪11188‬‬ ‫‪30419‬‬ ‫‪29630‬‬ ‫‪8421‬‬ ‫مسكنفارس‬ ‫گذاريوتوسعه‬ ‫سرمایهعمران‬ ‫شمال شرق‬ ‫غگرجی‬ ‫آریان‬ ‫گرجیآریان‬ ‫بیسكویت پارس‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪82‬‬ ‫سشمال‬ ‫غشان‬ ‫سیمان‬ ‫شمالخراسان‬ ‫شیرپاستوریزهپگاه‬ ‫‪17‬‬ ‫اکریلهلدینگ‬ ‫گذاري رنا(‬ ‫سرمایه پلی‬ ‫‪220‬‬ ‫‪179‬‬ ‫خمحور‬ ‫ماهان‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪ 20‬درصد‬ ‫اجاره ماهان سه ماهه‬ ‫‪36‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ممسنی‬ ‫پتروشیمی ممسنی‬ ‫‪3‬‬ ‫شسینا‬ ‫غمهرا‬ ‫مهرامسینا‬ ‫شیمیایی‬ ‫صنایع‬ ‫تولیدي‬ ‫ثفارس‬ ‫ثشرق‬ ‫وملت‬ ‫غصینو‬ ‫وپخش‬ ‫خوساز‬ ‫ورنا‬ ‫شپلی‬ ‫وخارزم‬ ‫کحافظ‬ ‫ثاصفا‬ ‫پاساح‬ ‫سبهان‬ ‫شاراك‬ ‫جوپار‬ ‫حكمت‬ ‫کلوند‬ ‫پترول‬ ‫خزر‬ ‫باالس‬ ‫مینوملت‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫صنعتی‬ ‫هلدینگ‬ ‫داروپخش‬ ‫خودرو‬ ‫محورسازان (ایران‬ ‫خوارزمی‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫وسرامیك حافظ‬ ‫کاشی‬ ‫شرکت ساختمان اصفهان‬ ‫ح ‪ .‬ایرانیاساتایرورابر‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫پتروشیمی شازند‬ ‫اجاره جوپار سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫کاشی الوند‬ ‫گروه پتروشیمی س‪ .‬ایرانیان‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫‪202‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪818‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪93092‬‬ ‫تسه‬ ‫دزهراوي‬ ‫آذرماه ‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن‬ ‫داروسازيزهراوي‬ ‫وپارس‬ ‫فسپا‬ ‫پارسیان‬ ‫گروهبانك‬ ‫سپاهان‬ ‫صنعتی‬ ‫‪69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پانفت‪1‬‬ ‫کطبس‬ ‫دجابر‬ ‫ذوب‬ ‫جابرابنحیان‬ ‫داروسازي‬ ‫اصفهان‬ ‫ذوب آهن‬ ‫سهامی‬ ‫‪132‬‬ ‫گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان‬ ‫‪67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪199600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪536301‬‬ ‫‪68764‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سرچشمه‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه‬ ‫سنوین‬ ‫سرمایه گذاري اقتصاد نوین‬ ‫‪0‬‬ ‫‪57‬‬ ‫تسه‪9208‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪92‬‬ ‫‪61‬‬ ‫سیدکو‬ ‫‪9788‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9408‬‬ ‫‪-380.00‬‬ ‫‪54.00‬‬ ‫‪4.97‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4799‬‬ ‫‪2445‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪467676848‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1029843‬‬ ‫‪201462090‬‬ ‫‪85039882‬‬ ‫‪1437249‬‬ ‫‪2569801212‬‬ ‫‪1862‬‬ ‫‪1788‬‬ ‫‪174136‬‬ ‫‪719767345‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪97000‬‬ ‫‪196884‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪1419136‬‬ ‫‪519002047‬‬ ‫‪1305301090‬‬ ‫‪806222726‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1382106110‬‬ ‫‪324000‬‬ ‫‪200790000‬‬ ‫‪353089064‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪411253889‬‬ ‫قشهد‬ ‫شیراز‬ ‫پتروشیمیشیراز‬ ‫‪35‬‬ ‫شلعاب‬ ‫لعابیران‬ ‫‪917‬‬ ‫‪211431838‬‬ ‫‪806380‬‬ ‫‪9,612.00‬‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪2799‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪2192‬‬ ‫‪117.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪-109.00‬‬ ‫‪-275.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪17953‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-2.28‬‬ ‫‪2770‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪1435‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1058‬‬ ‫‪1599‬‬ ‫‪7111‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪97‬‬ ‫نیرو سرمایه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سایر اشخاص بورس انرژي‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫‪14‬‬ ‫‪31‬‬ ‫تولید برق عسلویه مپنا‬ ‫اجاره چادرملو سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫داروسازي روزدارو‬ ‫خدماتانفورماتیك‬ ‫‪50‬‬ ‫‪147774‬‬ ‫‪316101551‬‬ ‫‪154990‬‬ ‫‪290916891‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪319316‬‬ ‫‪3480802861‬‬ ‫‪11248‬‬ ‫‪11300‬‬ ‫‪10740‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5274‬‬ ‫‪5484‬‬ ‫‪5484‬‬ ‫‪210.00‬‬ ‫‪6462761532‬‬ ‫‪11286‬‬ ‫‪11285‬‬ ‫‪11300‬‬ ‫‪464024821‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪210000‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪111830‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪65519‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪572581‬‬ ‫‪300000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1151640000‬‬ ‫‪333608616‬‬ ‫‪190715886‬‬ ‫تسه‪9301‬‬ ‫صدانا‬ ‫اجاره پترو ریگ سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سهگمت‬ ‫سیمانهگمتان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وشهر‬ ‫بانك شهر‬ ‫‪21‬‬ ‫‪208668‬‬ ‫‪264867582‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سیمانفارس‬ ‫فوالد امیرکبیرکاشان‬ ‫بیمه سامان‬ ‫گروه صنعتی ملی (هلدینگ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تسه‪9303‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫‪131‬‬ ‫تسه‪9205‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مرداد ‪92‬‬ ‫‪100‬‬ ‫خپارس‬ ‫پارس خودرو‬ ‫کشرق‬ ‫ایران تایر‬ ‫سایپاآذین‬ ‫‪163‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪50592‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21449‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪556213‬‬ ‫‪701‬‬ ‫‪2404341‬‬ ‫‪808406‬‬ ‫‪4,777.00‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪985276‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.74‬‬ ‫‪4437‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪-120.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪2754‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪985276‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪985276‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4437‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4271‬‬ ‫‪-166.00‬‬ ‫‪1272‬‬ ‫‪1289‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪4903‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4709‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35461463‬‬ ‫‪695865437‬‬ ‫‪2068996758‬‬ ‫‪562870303‬‬ ‫‪5940043204‬‬ ‫صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪24‬‬ ‫‪76266‬‬ ‫‪11286‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪2978‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪134068800‬‬ ‫‪9‬‬ ‫پمپ سازي ایران‬ ‫‪5484‬‬ ‫‪210.00‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪1491‬‬ ‫‪2760‬‬ ‫‪10337‬‬ ‫‪12340‬‬ ‫‪1717‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪9934‬‬ ‫‪11847‬‬ ‫‪1694‬‬ ‫‪-110.00‬‬ ‫‪-403.00‬‬ ‫‪-3.90‬‬ ‫‪-493.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪-23.00‬‬ ‫‪-194.00‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪2325718897‬‬ ‫‪7458‬‬ ‫‪7250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3314‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3313‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪8055‬‬ ‫‪3442‬‬ ‫‪8440‬‬ ‫‪3421‬‬ ‫‪3333‬‬ ‫‪-109.00‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4260‬‬ ‫‪599772‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.83‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪95.38‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-239‬‬ ‫‪-10.34‬‬ ‫‪7171‬‬ ‫‪7350‬‬ ‫‪1268‬‬ ‫‪5.77‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪794‬‬ ‫‪26.88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪-3.30‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪8105‬‬ ‫‪3418‬‬ ‫‪13.02‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪3314‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪2990‬‬ ‫‪1775‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1222‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1444‬‬ ‫‪3495‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪960000‬‬ ‫‪7.69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪969600‬‬ ‫‪728‬‬ ‫‪0.62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7750‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪8210‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7314‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪58.88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪155.00‬‬ ‫‪10835‬‬ ‫‪8700‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪7.41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3620‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪3333‬‬ ‫‪3759‬‬ ‫‪2477‬‬ ‫‪8440‬‬ ‫‪3421‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪4.49‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-144.00‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11060‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10.41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪2189‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-318‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2654‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11061‬‬ ‫‪294.00‬‬ ‫‪2471‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7717‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11300‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪749‬‬ ‫‪8105‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪10740‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪94188‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1478‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪3010‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪785500‬‬ ‫‪728‬‬ ‫‪7320‬‬ ‫‪795000‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17237‬‬ ‫‪42048‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪256500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪5484‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪-30.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪11300‬‬ ‫‪1523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.74‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6210‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-138.00‬‬ ‫‪5484‬‬ ‫‪5484‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪20.62‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪809146‬‬ ‫‪733‬‬ ‫‪2382‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,578.00‬‬ ‫‪802659‬‬ ‫‪2477‬‬ ‫‪11300‬‬ ‫‪0.82‬‬ ‫‪809998‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2492‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1026‬‬ ‫‪105.00‬‬ ‫‪3567‬‬ ‫‪3620‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪7053‬‬ ‫‪6227‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21600‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2187‬‬ ‫‪106000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1539‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2461‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1875‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2799‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1043‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1074‬‬ ‫‪10.72‬‬ ‫‪4.32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪2477‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1502‬‬ ‫‪7459‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪801000‬‬ ‫‪808000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1798‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1837‬‬ ‫‪9610‬‬ ‫‪785777‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8001‬‬ ‫‪8140‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪839543‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7202‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4199‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪7395‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪3720‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1319‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9317112‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4903‬‬ ‫‪-12,659.00‬‬ ‫‪95.00‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪5.57‬‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1638‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2896‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.34‬‬ ‫‪-64.00‬‬ ‫‪802953‬‬ ‫‪3615‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.63‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪1788‬‬ ‫‪357787‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12.67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17628‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10771‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4688‬‬ ‫‪92419‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11230‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1140‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪802568‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫‪790009‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1694‬‬ ‫‪807000‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪-72.00‬‬ ‫‪12340‬‬ ‫‪4,432.00‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪258606969‬‬ ‫‪10337‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2480‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30.78‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9.54‬‬ ‫‪10711‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪17255‬‬ ‫‪50928‬‬ ‫‪2710‬‬ ‫‪9353‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2885‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪9099‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4128‬‬ ‫‪10.86‬‬ ‫‪1873‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪803629‬‬ ‫‪10477‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3016‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪2896‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-347.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17237‬‬ ‫‪1959‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4037‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17237‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪6.72‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪803629‬‬ ‫‪86019052‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2966‬‬ ‫‪2965‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪897‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪1491‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪-3,629.00‬‬ ‫‪13376959‬‬ ‫‪321722‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-27.00‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪5.58‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪86.31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1877‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.24‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-4.52‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪19431‬‬ ‫‪4619‬‬ ‫‪6648‬‬ ‫‪9511‬‬ ‫‪6500‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪105679‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9397‬‬ ‫‪65605‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6649‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1025000‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪2578‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5.41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪17801‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2445‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18689‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3636‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪48329‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2342‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14.54‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3567‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪10901‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2344‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1266‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7046‬‬ ‫‪1174‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8976‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1144‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪6660‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13185‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1599‬‬ ‫‪702‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪10300‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪13199‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪6660‬‬ ‫‪1875‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1039‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12.52‬‬ ‫‪1524‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10292‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1602‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪10542‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.36‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪35814‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2186‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16293‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1299945‬‬ ‫‪2251‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41794‬‬ ‫‪5.04‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪69200‬‬ ‫‪3150‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪775022‬‬ ‫‪2461‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪3770‬‬ ‫‪4598‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6865‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪2615‬‬ ‫‪49572‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15052‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪6262‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪4937‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪632431‬‬ ‫‪93271‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪2186‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪9811844994‬‬ ‫صنعتی بهشهر‬ ‫‪1873‬‬ ‫‪1959‬‬ ‫‪1875‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪-508.00‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن فروردین ‪93‬‬ ‫فوالد آلیاژي ایران‬ ‫‪2213‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪-88.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪58835‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪19500‬‬ ‫‪17654‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7428‬‬ ‫‪1651‬‬ ‫‪490000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪23748‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪7560‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪27153‬‬ ‫‪-4.74‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-263.00‬‬ ‫‪528607702‬‬ ‫‪257188702‬‬ ‫‪9412‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪110590‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5250‬‬ ‫‪4.34‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6824‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪7065‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪1779‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪799565‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8449‬‬ ‫‪6592709‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪2960‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪82102843‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪-806,003.00‬‬ ‫‪785777‬‬ ‫‪9472‬‬ ‫‪5.99‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪7680‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1844‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪-171‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪9353‬‬ ‫‪3621‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10,435.00‬‬ ‫‪97‬‬ ‫کبافق‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫‪574‬‬ ‫تپمپی‬ ‫‪8081‬‬ ‫‪-160.00‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪56461‬‬ ‫‪-9.13‬‬ ‫‪4128‬‬ ‫‪1655‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4248‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50750‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪47550‬‬ ‫‪3.39‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17935‬‬ ‫‪5220‬‬ ‫‪6897‬‬ ‫‪1859‬‬ ‫‪24010‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1788‬‬ ‫‪7850‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪1788‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪1141‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪7457‬‬ ‫‪809506‬‬ ‫شدوص‬ ‫غبشهر‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪-59.00‬‬ ‫‪4937‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪1270‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪9,941.00‬‬ ‫بیمه آرمان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1435‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1435‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪6660‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1348‬‬ ‫‪7.26‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪1793‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3669‬‬ ‫‪14250‬‬ ‫‪5880‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.63‬‬ ‫‪1132‬‬ ‫‪801511‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪41.74‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7201‬‬ ‫‪33‬‬ ‫دوده صنعتی پارس‬ ‫خاذین‬ ‫‪1296‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪123374‬‬ ‫قصفها‬ ‫پتایر‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪-53.00‬‬ ‫‪297816743‬‬ ‫قنداصفهان‬ ‫وملی‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪2439‬‬ ‫نوین‬ ‫بساما‬ ‫‪17720‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4.84‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-200,000.00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪28027‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2445‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪818998‬‬ ‫‪5901‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪3521‬‬ ‫‪1952‬‬ ‫‪20240‬‬ ‫‪4567‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪2445‬‬ ‫‪17260‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪9.83‬‬ ‫‪19431‬‬ ‫‪4520‬‬ ‫‪4883‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1137‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8700‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪4450‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30500‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪21100‬‬ ‫‪2706‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19999‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4134‬‬ ‫‪2988‬‬ ‫‪51786‬‬ ‫‪1661‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪6043‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪31197‬‬ ‫‪7637‬‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪3629‬‬ ‫‪23318‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪271041‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪122927‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.59‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪4790‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2622‬‬ ‫‪6744‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13000‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪1476‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪581‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.79‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪1006000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7600‬‬ ‫‪9700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1015000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪1846‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪11289‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1000319‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪415927‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪5355‬‬ ‫‪10711‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5805‬‬ ‫‪4350‬‬ ‫‪447594‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪801511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6600‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1825‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60.42‬‬ ‫‪3636‬‬ ‫‪1953‬‬ ‫‪1033‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪818000‬‬ ‫‪8264‬‬ ‫‪4355‬‬ ‫‪2673‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19431‬‬ ‫‪4745‬‬ ‫‪-806,003.00‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪1883‬‬ ‫‪2553‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪-76.00‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6309‬‬ ‫‪5690‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪7029‬‬ ‫‪937.5‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪8610‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪2942‬‬ ‫‪3166‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10292‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4050‬‬ ‫‪20602‬‬ ‫‪1849‬‬ ‫‪4416‬‬ ‫‪3290‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.93‬‬ ‫‪9.78‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4750‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪18303‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪21.21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪414596‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12690‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.82‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪1239‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪2470‬‬ ‫بیمه نوین‬ ‫فجر‬ ‫‪1599‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18738‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21.55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4081‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29607‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪18738‬‬ ‫‪-4.07‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪280.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪5604‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5.19‬‬ ‫‪69.13‬‬ ‫‪3751‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-1246‬‬ ‫‪94.91‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪6123‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪84344‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪4.88‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪13242‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-484.00‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪-60.00‬‬ ‫‪5.99‬‬ ‫‪15.14‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪-3.53‬‬ ‫‪2342‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سفار‬ ‫‪3.01‬‬ ‫‪-1.24‬‬ ‫‪7.78‬‬ ‫‪6.59‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1582‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11188‬‬ ‫‪3.04‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14.33‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13055‬‬ ‫‪-97.00‬‬ ‫صكاوه‪706‬‬ ‫فوالژ‬ ‫‪2804‬‬ ‫‪2869‬‬ ‫‪2740‬‬ ‫‪-64.00‬‬ ‫‪3621‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪4.64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.45‬‬ ‫‪13631‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫اوراق اجاره فوالدکاوه جنوب کیش‬ ‫رانفور‬ ‫‪17955‬‬ ‫‪17237‬‬ ‫‪17237‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪6348‬‬ ‫‪173.00‬‬ ‫‪2414‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪58508‬‬ ‫‪-115.00‬‬ ‫‪-718.00‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪9480‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪3567‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دروز‬ ‫‪625922‬‬ ‫‪5984456‬‬ ‫‪2186‬‬ ‫‪-102.00‬‬ ‫‪6923‬‬ ‫‪4452267125‬‬ ‫‪0.62‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪2461‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪6648‬‬ ‫‪7280‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪2.92‬‬ ‫‪117.00‬‬ ‫‪6648‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪-2.21‬‬ ‫‪-71.00‬‬ ‫‪806013‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7107‬‬ ‫‪1.6575E+10‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪-54.00‬‬ ‫اتكاي‬ ‫صچاد‬ ‫‪1509‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪2615‬‬ ‫‪2.38‬‬ ‫‪-60.00‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪5884‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1555‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.32‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.87‬‬ ‫‪7422‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7809‬‬ ‫‪1746‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪-106.00‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3160‬‬ ‫‪-2.80‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪-1.49‬‬ ‫بیمه اتكایی ایرانیان‬ ‫بمپنا‬ ‫‪796768‬‬ ‫‪775022‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪23,232.00‬‬ ‫‪2799‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪1869‬‬ ‫‪24000‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪4128‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪15.13‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪-172.00‬‬ ‫‪1798‬‬ ‫‪1953‬‬ ‫‪1081‬‬ ‫‪4921‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪10860‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪9788‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪16971‬‬ ‫‪4295‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪38380000‬‬ ‫کرماشا‬ ‫نیرو‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1788‬‬ ‫‪8241‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪7151‬‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪-74.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪2546‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪-64.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪1852‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪3681‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪8380‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪948035‬‬ ‫‪4128‬‬ ‫‪7624‬‬ ‫‪1686‬‬ ‫‪-200,000.00‬‬ ‫‪8139‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪50500‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪17260‬‬ ‫‪-390.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3045‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-102.00‬‬ ‫‪7053218‬‬ ‫‪335724300‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪4698‬‬ ‫‪-185.00‬‬ ‫‪7477‬‬ ‫‪7461935462‬‬ ‫صنایع پتروشیمی کرمانشاه‬ ‫خمحرکه‬ ‫‪189.00‬‬ ‫‪7680‬‬ ‫‪1098‬‬ ‫‪122‬‬ ‫انرژي‪3‬‬ ‫‪-101.00‬‬ ‫‪7399‬‬ ‫‪2152300440‬‬ ‫شهد‬ ‫تسه‪9211‬‬ ‫‪3636‬‬ ‫‪1953‬‬ ‫‪-78.00‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪13‬‬ ‫آرمان‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪3527218563‬‬ ‫تسه‪93072‬‬ ‫‪981722‬‬ ‫‪1614‬‬ ‫‪2563‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪17650‬‬ ‫‪17935‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪332546‬‬ ‫‪1956000000‬‬ ‫‪4883‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فاذر‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-3.88‬‬ ‫‪43‬‬ ‫صنایع آذرآب‬ ‫‪-230.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1087‬‬ ‫‪-208.00‬‬ ‫‪-3.15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16.52‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪-201.00‬‬ ‫‪-3.22‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪1082‬‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪2.03‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-151.00‬‬ ‫‪-72.00‬‬ ‫‪1141‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪35814‬‬ ‫‪2406‬‬ ‫‪5042‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-67.00‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪1865‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35814‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7809‬‬ ‫‪1746‬‬ ‫‪4937‬‬ ‫‪-53.00‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.09‬‬ ‫‪8573‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7430‬‬ ‫‪1676‬‬ ‫‪4937‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.34‬‬ ‫‪2331‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪2696‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪10053‬‬ ‫‪719‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-106.00‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪3629‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪251.00‬‬ ‫‪6404‬‬ ‫‪-3.23‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫‪8.39‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪3629‬‬ ‫‪-808,852.00‬‬ ‫‪-2,110.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16971‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪3.28‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5827‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-222.00‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪9.99‬‬ ‫‪17.16‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪15052‬‬ ‫‪2622‬‬ ‫‪2210‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪18307‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24749‬‬ ‫‪17000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12481‬‬ ‫‪3182‬‬ ‫‪15052‬‬ ‫‪2776‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪1476‬‬ ‫‪444574‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪143175‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.77‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪3022‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪25192‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪18068‬‬ ‫‪2673‬‬ ‫‪7029‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5204‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪18366‬‬ ‫‪2673‬‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪1168‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5262‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3175‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52525‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪45666‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11173‬‬ ‫‪34.68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪11347‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪728‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-2.90‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪16999‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2568‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7423‬‬ ‫‪62890‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.53‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪35492‬‬ ‫‪2802‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7375‬‬ ‫‪9346‬‬ ‫‪52567‬‬ ‫‪24450‬‬ ‫‪7151‬‬ ‫‪1591‬‬ ‫‪2311‬‬ ‫‪-39.00‬‬ ‫‪-44.00‬‬ ‫‪-3.60‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1810‬‬ ‫‪4416‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪7376‬‬ ‫‪9776‬‬ ‫‪-808,852.00‬‬ ‫‪-197.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3096‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-162.00‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪-2.21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪6921‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪6040‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-37.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13975‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪146892‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪10166‬‬ ‫‪2191‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪5568‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1642‬‬ ‫‪2242‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فروش ‪ -3‬تعداد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1668‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37016‬‬ ‫‪4098‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22.48‬‬ ‫‪11.13‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-106.00‬‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪37200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-63.00‬‬ ‫‪1132‬‬ ‫‪820100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9510‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪3689‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50654‬‬ ‫‪2546‬‬ ‫‪430‬‬ ‫سامان‬ ‫‪2409‬‬ ‫‪5042‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪2445‬‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنایع سیمان‬ ‫شپمچا‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪2445‬‬ ‫‪376‬‬ ‫بانك سامان‬ ‫‪808862‬‬ ‫‪52764‬‬ ‫‪51668‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪50654‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪1974268727‬‬ ‫‪134860783‬‬ ‫‪2794223‬‬ ‫پارس پامچال‬ ‫‪716‬‬ ‫‪703‬‬ ‫‪-142.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪3787‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪4195504964‬‬ ‫وساپا‬ ‫‪716‬‬ ‫‪10140‬‬ ‫‪490.00‬‬ ‫‪20240‬‬ ‫‪4566‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرمایهگذاري سایپا‬ ‫‪6612‬‬ ‫‪6590‬‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪1942‬‬ ‫‪9802‬‬ ‫‪1883‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪19431‬‬ ‫‪4567‬‬ ‫‪108‬‬ ‫توریل‬ ‫‪2265‬‬ ‫‪2345‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫‪1865‬‬ ‫‪10292‬‬ ‫‪-80.00‬‬ ‫‪19431‬‬ ‫‪4520‬‬ ‫‪171027‬‬ ‫توکاریل‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-809.00‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫شیران‬ ‫وصندوق‬ ‫‪-77.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪1875‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5955‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-91.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صنایعشیمیاییایران‬ ‫سرمایهگذاريصندوقبازنشستگی‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪1131‬‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪-4.88‬‬ ‫‪1136‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪64‬‬ ‫اعتال‬ ‫‪37306‬‬ ‫‪35814‬‬ ‫‪35814‬‬ ‫‪2360988‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪44110‬‬ ‫‪-5.71‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪9750000000‬‬ ‫‪1317‬‬ ‫‪3772‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2480‬‬ ‫‪30500‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪5.24‬‬ ‫‪17.25‬‬ ‫‪1662‬‬ ‫‪1699‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2565‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪15678‬‬ ‫‪2627‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪8700‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1802‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-104.00‬‬ ‫‪2887‬‬ ‫‪11188‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪-264.00‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪2244‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4422‬‬ ‫‪21712‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪2895‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-4.35‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪18073‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14001‬‬ ‫‪5771‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-945.00‬‬ ‫‪1044‬‬ ‫‪1493‬‬ ‫‪13000‬‬ ‫‪4272‬‬ ‫‪14150‬‬ ‫‪6276‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪7375‬‬ ‫‪9728‬‬ ‫‪2780‬‬ ‫‪7159‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1000010‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪6,787.00‬‬ ‫‪-307.00‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪-2.85‬‬ ‫‪3.31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4357‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪12.15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36252‬‬ ‫‪36253‬‬ ‫‪2578‬‬ ‫‪2085‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪1643‬‬ ‫‪6200‬‬ ‫‪5690‬‬ ‫‪11.81‬‬ ‫‪7.39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪11.04‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪770000‬‬ ‫‪3030‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪808888‬‬ ‫‪3060‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪211383‬‬ ‫‪512458‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪797500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2149‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪819000‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪1161‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪3109‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.22‬‬ ‫‪296.4‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪509‬‬ ‫‪10010‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪685651‬‬ ‫‪1451‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1639‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪795012‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪26.33‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪3502‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪37547‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪3109‬‬ ‫‪1132‬‬ ‫‪791000‬‬ ‫‪68.89‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪10260‬‬ ‫‪7789‬حجم‬ ‫قیمت فروش ‪-‬‬ ‫خرید ‪ 0-‬قیمت فروش ‪-‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪13.21‬‬ ‫‪819999‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪3257‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-129.00‬‬ ‫‪2480‬‬ ‫‪29630‬‬ ‫‪5.35‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪92369‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3012‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪-113.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,492.00‬‬ ‫‪18302‬‬ ‫‪110873‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري اعتالء البرز‬ ‫‪760‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1179‬‬ ‫‪808542‬‬ ‫‪4740‬‬ ‫‪1814‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪69.27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1914‬‬ ‫‪4640‬‬ ‫‪4701‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪56.00‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-335‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪4760‬‬ ‫‪11188‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-5.56‬‬ ‫‪5.73‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪1744‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪996‬‬ ‫‪8410‬‬ ‫‪-111.00‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-146.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,112.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪18738‬‬ ‫سپاها‬ ‫جم‬ ‫‪599‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18738‬‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫آسام‬ ‫‪467798902‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-91.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪436.00‬‬ ‫‪148‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاري آسام‪-‬مختلط‬ ‫‪190‬‬ ‫‪326017075‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪1476‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪-61.00‬‬ ‫‪683‬‬ ‫‪432656‬‬ ‫‪1007342‬‬ ‫قشكر‬ ‫‪457418241‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪2831‬‬ ‫‪2673‬‬ ‫‪7029‬‬ ‫‪-111.00‬‬ ‫‪-292.00‬‬ ‫‪730733‬‬ ‫حمل و نقل بین المللی خلیج فارس‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫‪1.585E+10‬‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪-94.00‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪9676348547‬‬ ‫‪50‬‬ ‫پتروشیمی جم‬ ‫‪172693688‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪4773‬‬ ‫‪1852‬‬ ‫‪33.00‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪13726‬‬ ‫مشهد‪96122‬‬ ‫کگل‬ ‫‪4.2281E+10‬‬ ‫‪5675770368‬‬ ‫‪2673‬‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪-307.00‬‬ ‫‪-389.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪13631‬‬ ‫مشارکت شهرداري مشهد ‪1392‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪8802730‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪100000000‬‬ ‫‪1.2459E+10‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-125.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13185‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فملی‬ ‫‪1667597387‬‬ ‫‪6046‬‬ ‫‪8689200‬‬ ‫‪112384332‬‬ ‫‪806‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫‪-47.00‬‬ ‫‪18,570.00‬‬ ‫‪-541.00‬‬ ‫ساربیل‬ ‫غاذر‬ ‫حفارس‬ ‫‪776077643‬‬ ‫‪122‬‬ ‫سیمان آرتا اردبیل‬ ‫کشتوصنعتپیاذر‬ ‫ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪580‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪645736‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬ ‫شپاس‬ ‫‪2292‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3177412109‬‬ ‫دتماد‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪3.28‬‬ ‫‪1083‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪4748‬‬ ‫تولیدمواداولیهداروپخش‬ ‫فاما‬ ‫‪1365‬‬ ‫‪3780‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪3629‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪3629‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪-151.00‬‬ ‫‪-2.64‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪2784‬‬ ‫‪7321‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪342‬‬ ‫قندنقشجهان‬ ‫صنعتی آما‬ ‫‪15679‬‬ ‫‪2731‬‬ ‫‪15052‬‬ ‫‪2776‬‬ ‫‪15052‬‬ ‫‪2622‬‬ ‫‪-627.00‬‬ ‫‪-109.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪3294‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60694149‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تجار‬ ‫‪19‬‬ ‫‪6418‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪19018‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪18366‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪18068‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.7433E+10‬‬ ‫صمپنا‬ ‫قاسم‬ ‫‪636393‬‬ ‫‪5990000‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪-4.02‬‬ ‫‪14098‬‬ ‫‪5810‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪-950.00‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪204‬‬ ‫اجاره مپنا سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫قاسم ایران‬ ‫‪92114‬‬ ‫‪564567‬‬ ‫‪397063040‬‬ ‫‪2060000000‬‬ ‫‪14050‬‬ ‫‪6003‬‬ ‫‪14150‬‬ ‫‪5830‬‬ ‫‪30404‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪-244.00‬‬ ‫‪8506‬‬ ‫‪3109‬‬ ‫‪7682‬‬ ‫‪9735‬‬ ‫‪41320‬‬ ‫‪1061961‬‬ ‫‪20‬‬ ‫غپاك‬ ‫‪4561‬‬ ‫‪5857664345‬‬ ‫‪26720327‬‬ ‫‪3109‬‬ ‫‪1132‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪-129.00‬‬ ‫‪11,987.00‬‬ ‫‪10814‬‬ ‫‪812800‬‬ ‫‪7376‬‬ ‫‪9776‬‬ ‫‪307613489‬‬ ‫‪1790603049‬‬ ‫خچرخش‬ ‫قنقش‬ ‫‪100‬‬ ‫‪15443352‬‬ ‫‪1251079552‬‬ ‫‪2463778785‬‬ ‫‪1447300077‬‬ ‫‪800123‬‬ ‫‪818000‬‬ ‫‪81.00‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪7375‬‬ ‫‪9346‬‬ ‫‪7652‬‬ ‫‪1702‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫لبنیات پاك‬ ‫‪276420‬‬ ‫‪10966235‬‬ ‫‪60022215‬‬ ‫‪268171111‬‬ ‫‪2480‬‬ ‫‪30500‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪2480‬‬ ‫‪279.00‬‬ ‫‪3.31‬‬ ‫‪3125‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سمازن‬ ‫‪3138‬‬ ‫‪46355325‬‬ ‫‪1034049200‬‬ ‫‪984620496‬‬ ‫‪119425528‬‬ ‫‪3109‬‬ ‫‪8700‬‬ ‫‪430.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪342985‬‬ ‫واتی‬ ‫پارسیان‬ ‫سیمانمازندران‬ ‫‪11145‬‬ ‫‪184385000‬‬ ‫‪7927076‬‬ ‫‪2480‬‬ ‫‪11188‬‬ ‫‪-540.00‬‬ ‫‪1179‬‬ ‫‪801430‬‬ ‫‪1120000000‬‬ ‫‪1044348887‬‬ ‫پارسیان دماوند‬ ‫گذاري آتیه‬ ‫سرمایهبیمه‬ ‫دشیمی‬ ‫وپاسار‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪2370783000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8410‬‬ ‫‪4134‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪4160‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪1132‬‬ ‫‪791000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3046‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪20‬‬ ‫داروپخش‬ ‫داروئی‬ ‫شیمی‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بانك‬ ‫‪180340‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪268838‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪1‬‬ ‫درصد‬ ‫مشارکت نفت‬ ‫‪20‬بس‬ ‫فصلی ط‬ ‫سنگ نگین‬ ‫ذغال‬ ‫‪4448300‬‬ ‫‪7363‬‬ ‫‪2474996‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ثنوسا‬ ‫فملیح‬ ‫‪1026‬‬ ‫‪476300‬‬ ‫‪2360165‬‬ ‫‪969662‬‬ ‫‪1456‬‬ ‫مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن‬ ‫نوسازيوساختمانتهران‬ ‫‪22455‬‬ ‫‪38064‬‬ ‫‪18297108‬‬ ‫‪240‬‬ ‫ح ‪ .‬ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪14516‬‬ ‫‪600140‬‬ ‫‪1656418‬‬ ‫‪6608‬‬ ‫‪5496992‬‬ ‫‪560319523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4422‬‬ ‫‪21712‬‬ ‫‪6043‬‬ ‫‪20770‬‬ ‫‪-251.00‬‬ ‫‪-172.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪21199‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4870‬‬ ‫‪7523‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25.06‬‬ ‫‪5604‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪4134‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2718‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪20458‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خرید ‪ -0‬حجم‬ ‫‪222‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪4728‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12481‬‬ ‫‪3182‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪4701‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1149‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12481‬‬ ‫‪3182‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪4750‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1464‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪12688‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪-214.00‬‬ ‫‪-1.57‬‬ ‫‪578‬‬ ‫‪13213‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪11012‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪5262‬‬ ‫‪1577?
‫فجر‬ ‫وشهر‬ ‫بساما‬ ‫‪18‬‬ ‫وملی‬ ‫تسه‪9303‬‬ ‫پتایر‬ ‫تسه‪9205‬‬ ‫فوالد امیرکبیرکاشان‬ ‫بانك شهر‬ ‫بیمه سامان‬ ‫گروه صنعتی ملی (هلدینگ‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫ایران تایر‬ ‫خودرو‬ ‫پارسنام‬ ‫غبشهر‬ ‫‪9012‬‬ ‫تسه‬ ‫بهشهراسفندماه‪90‬‬ ‫صنعتیمسكن‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫وبملت‬ ‫تپمپی‬ ‫ملت‬ ‫پمپبانك‬ ‫ایران‬ ‫سازي‬ ‫فرآور‬ ‫کشرق‬ ‫کنیلو‬ ‫کبافق‬ ‫بهپاك‬ ‫قمرو‬ ‫‪9108‬‬ ‫تسه‬ ‫دسبحا‬ ‫وآذر‬ ‫فزرین‬ ‫وصنعتح‬ ‫‪9207‬‬ ‫تسه‬ ‫شفارس‬ ‫حسینا‬ ‫‪21‬‬ ‫‪208668‬‬ ‫‪264867582‬‬ ‫‪1272‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4903‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪897‬‬ ‫تعداد‬ ‫‪97‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5286975‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.0378E+10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪3314‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪3313‬‬ ‫‪-54.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪112050‬‬ ‫‪151229‬‬ ‫‪378102500‬‬ ‫‪347503071‬‬ ‫‪3559‬‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51733‬‬ ‫‪3578362‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪171190680‬‬ ‫‪1190651510‬‬ ‫‪436786578‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1097575‬‬ ‫‪430238‬‬ ‫‪1497952070‬‬ ‫‪975154269‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪23079‬‬ ‫‪5282‬‬ ‫‪317976138‬‬ ‫‪53839128‬‬ ‫کاشی نیلو‬ ‫بافق‬ ‫معادن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫آبان ماه ‪91‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫سبحان‬ ‫دارویی‬ ‫گروه‬ ‫آذربایجان‬ ‫توسعهآسیا‬ ‫گذاريمعدن‬ ‫سرمایهزرین‬ ‫ومعدن‬ ‫صنعت‬ ‫گذاري‬ ‫امتیازسرمایه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫مهرماه‬ ‫مسكن‬ ‫‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪61‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ساما‪1‬‬ ‫خزامیا‬ ‫ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫اجاره سامان سه‬ ‫زامیاد‬ ‫‪26‬‬ ‫‪89‬‬ ‫صنعتیبیمه‬ ‫دي ایران‬ ‫دریایی‬ ‫دشتایرانول‬ ‫نفت‬ ‫مرغاب‬ ‫سرمایه گذاريگلتاش‬ ‫توسعه صنعتی ایران‬ ‫فوالد‬ ‫سخاش‬ ‫اصفهان‬ ‫مبارکهخاش‬ ‫فوالدسیمان‬ ‫سمگا‬ ‫سفانو‬ ‫بترانس‬ ‫ساراب‬ ‫وصنا‪2‬‬ ‫ماهان‬ ‫وتوکا‬ ‫سفارود‬ ‫ونوین‬ ‫فخاس‬ ‫بسویچ‬ ‫خپویش‬ ‫تراك‬ ‫کاما‬ ‫ترانسفو‬ ‫ایران‬ ‫سیمان داراب‬ ‫صنایع‬ ‫اجارهگروه‬ ‫بهشهرایراندرصد‬ ‫سه ماهه ‪20‬‬ ‫ماهان‪2‬‬ ‫‪98009900‬‬ ‫‪612654799‬‬ ‫‪6848073697‬‬ ‫‪2523366367‬‬ ‫‪886057760‬‬ ‫‪3834739381‬‬ ‫‪1259‬‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪1048‬‬ ‫‪11637‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪4629‬‬ ‫‪1079‬‬ ‫‪11710‬‬ ‫‪1209‬‬ ‫‪4416‬‬ ‫‪1034‬‬ ‫‪11176‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪-183.00‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪-461.00‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1320712‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪520000000‬‬ ‫‪13941277‬‬ ‫‪2716879207‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪13001‬‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪7996‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪27200‬‬ ‫‪118612‬‬ ‫‪223040000‬‬ ‫‪223888756‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4990657‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪164039‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪8003711268‬‬ ‫‪10605965‬‬ ‫‪1225210102‬‬ ‫‪67707000‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪1323‬‬ ‫‪7720‬‬ ‫‪7234‬‬ ‫‪19355‬‬ ‫‪1792‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1015‬‬ ‫‪2528‬‬ ‫‪5158‬‬ ‫‪355112‬‬ ‫‪5641762‬‬ ‫‪567042‬‬ ‫‪828333‬‬ ‫‪339626‬‬ ‫‪496264‬‬ ‫‪626392‬‬ ‫‪179700‬‬ ‫‪22483‬‬ ‫‪63077‬‬ ‫‪4925‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪1117‬‬ ‫‪603735‬‬ ‫‪13300‬‬ ‫‪46647‬‬ ‫‪73390‬‬ ‫‪814249650‬‬ ‫‪5158820‬‬ ‫‪651055426‬‬ ‫‪1006478687‬‬ ‫‪1.8395E+11‬‬ ‫‪24239940‬‬ ‫‪141860173‬‬ ‫‪30489750‬‬ ‫‪4227596592‬‬ ‫‪74553600‬‬ ‫‪97963192‬‬ ‫‪7.339E+10‬‬ ‫ولبهمن‬ ‫ثشرق‬ ‫‪9201‬‬ ‫تسه‬ ‫غمهرا‬ ‫لیزینگ‬ ‫گذاريبهمن‬ ‫سرمایهشرکت‬ ‫شمال شرق‬ ‫مسكن‬ ‫مهرامفروردین ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫تولیدي‬ ‫غنوش‬ ‫وملت‬ ‫مازندران‬ ‫نوش‬ ‫ملت‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫‪0‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1656418‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪984620496‬‬ ‫‪9209‬‬ ‫تسه‬ ‫کطبس‬ ‫کمنگنز‬ ‫فسپا‬ ‫الزما‬ ‫ذوب‬ ‫‪57‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خودرو‬ ‫گذاريایران‬ ‫سرمایه‬ ‫گسترش‬ ‫هلدینگ‬ ‫گذاري رنا(‬ ‫سرمایه‬ ‫‪225‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1363797‬‬ ‫‪2360165‬‬ ‫نسوزآذر‬ ‫فرآوردههاي‬ ‫اصفهان‬ ‫ساختمان‬ ‫شرکت‬ ‫قوامین‬ ‫بانك‬ ‫ممسنی‬ ‫پتروشیمی‬ ‫‪117‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪300807‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪2569968‬‬ ‫‪11145‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪276420‬‬ ‫سنگ آهن‬ ‫استاندارد‬ ‫اوراق سلف‬ ‫شازند‬ ‫پتروشیمی‬ ‫انصار‬ ‫بانك بانك‬ ‫ایرانیان‬ ‫حكمت‬ ‫‪0‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪818‬‬ ‫گروه تهران‬ ‫شیمی ایرانیان‬ ‫پتروشیمی س‪.‬‬ ‫ساختمانکیسون‬ ‫مهندسی شرکت‬ ‫تاسیسات راه آهن‬ ‫‪69‬‬ ‫‪1456‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪240‬‬ ‫بسماه ‪92‬‬ ‫آذر‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫مسكن ط‬ ‫سنگ نگین‬ ‫ذغال‬ ‫‪112‬‬ ‫‪131‬‬ ‫آزمایش‬ ‫سهامیهاي‬ ‫کارخانه‬ ‫صنعتیاصفهان‬ ‫ذوب آهن‬ ‫امینایران‬ ‫داروسازي مس‬ ‫ح ‪ .‬ملی صنایع‬ ‫پارسیان‬ ‫ح‪.‬بیمه‬ ‫زهراوي‬ ‫داروسازي‬ ‫‪90‬‬ ‫‪5293‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مارون‬ ‫واحصا‬ ‫وارس‬ ‫فسرب‬ ‫فروس‬ ‫تپكو‬ ‫فن آوا‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪533‬‬ ‫بیمه آسیا‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1203065‬‬ ‫‪1637025675‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪1361‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪4758‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪6719‬‬ ‫‪-353.00‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪-93.00‬‬ ‫‪-2.66‬‬ ‫مالی و اعتباري کوثر مرکزي‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10676‬‬ ‫‪55515200‬‬ ‫پتروشیمی مارون‬ ‫ح ‪ .‬بیسكویت گرجی‬ ‫احیاء صنایع خراسان‬ ‫سرمایه گذاري ارس صبا‬ ‫ملی سربوروي ایران‬ ‫فروسیلیس ایران‬ ‫تولیدتجهیزاتسنگینهپكو‬ ‫گروه فن آوا‬ ‫‪33‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2376‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2274‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪5473‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1873287‬‬ ‫‪1173680313‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪108702‬‬ ‫‪361072090‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪421863570‬‬ ‫‪16231‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪20800000‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪1171‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪-3.18‬‬ ‫‪-181.00‬‬ ‫‪-7.96‬‬ ‫‪-273.00‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪1184‬‬ ‫‪2639‬‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪-104.00‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪2639‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4053‬‬ ‫‪4160‬‬ ‫‪4160‬‬ ‫‪107.00‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪4160‬‬ ‫‪107.00‬‬ ‫‪3462‬‬ ‫‪3335‬‬ ‫‪803619‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪-3,619.00‬‬ ‫‪162633784‬‬ ‫‪10388‬‬ ‫‪10020‬‬ ‫‪10179‬‬ ‫‪-209.00‬‬ ‫‪-2.01‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪62326‬‬ ‫‪211854557‬‬ ‫‪3237‬‬ ‫‪3246‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫کارخانجاتتولیديشیشهرازي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪91102‬‬ ‫‪861483022‬‬ ‫‪9670‬‬ ‫‪9999‬‬ ‫‪9284‬‬ ‫موتورسازانتراکتورسازيایران‬ ‫‪130‬‬ ‫‪733369‬‬ ‫‪2342219455‬‬ ‫پشمشیشهایران‬ ‫‪45‬‬ ‫نوردوقطعات فوالدي‬ ‫‪12‬‬ ‫تكادو‬ ‫نورد آلومینیوم‬ ‫سرمایه گذاري البرز(هلدینگ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪58‬‬ ‫نبروج‬ ‫‪422506‬‬ ‫‪56705‬‬ ‫‪620542484‬‬ ‫‪424046513‬‬ ‫‪8706‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪7581‬‬ ‫‪7879‬‬ ‫‪7278‬‬ ‫‪-303.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪3974‬‬ ‫‪94.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-802,558.00‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1485‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪770269‬‬ ‫‪1554076155‬‬ ‫‪2041‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪261297‬‬ ‫‪775739063‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪730‬‬ ‫ورازي‬ ‫بیمه رازي‬ ‫فالت‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1013400‬‬ ‫‪1013400‬‬ ‫‪9,946.00‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪1003572‬‬ ‫‪118.00‬‬ ‫‪812‬‬ ‫‪812‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪2851‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪-59.00‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪2851‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1064‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪99580‬‬ ‫‪80796380‬‬ ‫‪836‬‬ ‫گروه صنایع معادن فالت ایرانیان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9422‬‬ ‫‪26860800‬‬ ‫‪2909‬‬ ‫اجاره رایتل ماهانه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪100‬‬ ‫‪18360‬‬ ‫‪1.836E+10‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهاصفهان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9817‬‬ ‫‪63965455‬‬ ‫‪6774‬‬ ‫شرکت سیمان الرستان‬ ‫‪3‬‬ ‫گسترشصنایعوخدماتکشاورزي‬ ‫‪8‬‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫‪69‬‬ ‫البرزدارو‬ ‫سیمان قائن‬ ‫داروسازي ابوریحان‬ ‫بانك خاورمیانه‬ ‫شكلر‬ ‫نیروکلر‬ ‫وبشهرح‬ ‫ح ‪ .‬صنایع بهشهر(هلدینگ‬ ‫سایرا‬ ‫ایرانیت‬ ‫گروه صنعتی پاکشو‬ ‫کی بی سی‬ ‫شرکت کی بی سی‬ ‫قنیشا‬ ‫قند نیشابور‬ ‫آبسال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10869‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪131.00‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪35572‬‬ ‫‪35572‬‬ ‫‪21878‬‬ ‫‪22000‬‬ ‫‪21004‬‬ ‫‪-874.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪178390‬‬ ‫‪312779749‬‬ ‫‪1840‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪1748‬‬ ‫‪-92.00‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪735736‬‬ ‫‪3381472341‬‬ ‫‪4755‬‬ ‫‪4613‬‬ ‫‪4565‬‬ ‫‪-190.00‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪446491‬‬ ‫‪518799046‬‬ ‫‪1217‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪1155‬‬ ‫‪-62.00‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪114000‬‬ ‫‪231270000‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪6090‬‬ ‫‪41000‬‬ ‫‪4198‬‬ ‫‪199811‬‬ ‫‪119240‬‬ ‫‪372290‬‬ ‫‪135‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫‪811‬‬ ‫ایرانیاساتایرورابر‬ ‫‪58‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪763878‬‬ ‫‪133400360‬‬ ‫‪45921000‬‬ ‫‪41075292‬‬ ‫‪1074733263‬‬ ‫‪998725346‬‬ ‫‪37054‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2586‬‬ ‫‪98.00‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪2488‬‬ ‫‪-1,482.00‬‬ ‫‪251825‬‬ ‫شیشه قزوین‬ ‫‪2488‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪355720‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪9827‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪5569‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪5347‬‬ ‫‪-222.00‬‬ ‫‪8531‬‬ ‫‪8422‬‬ ‫‪8450‬‬ ‫‪-81.00‬‬ ‫‪4453‬‬ ‫‪4465‬‬ ‫‪4275‬‬ ‫‪-178.00‬‬ ‫‪1373‬‬ ‫‪1375‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪4384‬‬ ‫‪4459‬‬ ‫‪-101.00‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪860582987‬‬ ‫‪1168‬‬ ‫‪9446302‬‬ ‫‪1.2897E+10‬‬ ‫‪1357‬‬ ‫‪327497‬‬ ‫‪1519156831‬‬ ‫‪4560‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪6610‬‬ ‫‪6504‬‬ ‫‪-270.00‬‬ ‫‪9848‬‬ ‫‪2288495141‬‬ ‫‪29000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9441‬‬ ‫‪6078‬‬ ‫‪1080532615‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪2917‬‬ ‫‪3048‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.3991E+10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-142.00‬‬ ‫‪-4.56‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪2635‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪6179‬‬ ‫‪1141‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪6060‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪265.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5666‬‬ ‫‪945‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1003534‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪-2.99‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪812‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪-1.99‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪2851‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-38.00‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪1078‬‬ ‫‪35572‬‬ ‫‪35572‬‬ ‫‪21004‬‬ ‫‪22000‬‬ ‫‪3357‬‬ ‫‪6.52‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6504‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6610‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪1162‬‬ ‫‪-55.00‬‬ ‫‪-4.52‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪9441‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5347‬‬ ‫‪5600‬‬ ‫‪8450‬‬ ‫‪1909‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪4.81‬‬ ‫‪4.49‬‬ ‫‪7.17‬‬ ‫‪4291‬‬ ‫‪-162.00‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪4275‬‬ ‫‪4474‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪4384‬‬ ‫‪4649‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪10.06‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪-2.21‬‬ ‫‪1365‬‬ ‫‪4639‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪919‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.85‬‬ ‫‪8498‬‬ ‫‪265.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪7.98‬‬ ‫‪9848‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪10.06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪8351‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6012‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪6370‬‬ ‫‪1149‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪945‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18.19‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5379‬‬ ‫‪1127‬‬ ‫‪1003534‬‬ ‫‪4920‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫‪7.53‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪64000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21006‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35572‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1310‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪270848‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1008500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6504‬‬ ‫‪31383‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22600‬‬ ‫‪1799‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪5347‬‬ ‫‪190558‬‬ ‫‪8402‬‬ ‫‪8499‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4275‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪1384‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪4472‬‬ ‫‪4640‬‬ ‫‪23000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪524886‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9458‬‬ ‫‪2818‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9698‬‬ ‫‪6040‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8877‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11124‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18.78‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1013400‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1045‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1897‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪1908‬‬ ‫‪2917‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-190.00‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪703‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5432‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪5550‬‬ ‫‪19524‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3878‬‬ ‫‪2999‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪90969‬‬ ‫‪1314‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪2956‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2540‬‬ ‫‪1009996‬‬ ‫‪2118‬‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪6147‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1477‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪5.13‬‬ ‫‪-159.00‬‬ ‫‪69.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪2565‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-3.41‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪5331‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪265485‬‬ ‫‪7600‬‬ ‫‪13334‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪10650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9284‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2422‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪3280‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪20.73‬‬ ‫‪4565‬‬ ‫‪2029‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65117‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪4191‬‬ ‫‪4539‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-87.00‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪9980‬‬ ‫‪10188‬‬ ‫‪1846‬‬ ‫‪1015000‬‬ ‫‪205.4‬‬ ‫‪-4.73‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10325‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪1166‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3476‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪135000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3534‬‬ ‫‪13.02‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3304‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15193‬‬ ‫‪17000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1206‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1748‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1171‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪5.88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2587‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪33651‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.71‬‬ ‫‪34200‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪3779‬‬ ‫‪33371‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪3455‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3895‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26700‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪17250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.51‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6719‬‬ ‫‪328721‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪1007323‬‬ ‫‪17899‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4582‬‬ ‫‪4889‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪914‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪13.76‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪8837‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪9200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6.64‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪-386.00‬‬ ‫‪-18.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.93‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7940‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.61‬‬ ‫‪6.96‬‬ ‫‪3852‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3899‬‬ ‫‪3450‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1060‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪38167‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3901‬‬ ‫‪809‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪4160‬‬ ‫‪27.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6398‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3456‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18756‬‬ ‫‪1266‬‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3874‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.83‬‬ ‫‪1013400‬‬ ‫‪21881‬‬ ‫‪9820‬‬ ‫‪-5.09‬‬ ‫‪1325‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-37.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫‪37054‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-139‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1753‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-9.03‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪10869‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6736‬‬ ‫‪7879‬‬ ‫‪1074‬‬ ‫‪1508‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2956‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3254‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5.49‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9999‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24.23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3140‬‬ ‫‪1874‬‬ ‫‪11.09‬‬ ‫‪17254‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪5270‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2691‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.25‬‬ ‫‪6.56‬‬ ‫‪2041‬‬ ‫‪48.00‬‬ ‫‪1027‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3038‬‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪7278‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3048‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪3192‬‬ ‫‪1445‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2917‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪8710‬‬ ‫‪9284‬‬ ‫‪4191‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-121.00‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5554‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪9974‬‬ ‫‪10179‬‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪3304‬‬ ‫‪-802,558.00‬‬ ‫‪2938‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1908‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪3140‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪817001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪4160‬‬ ‫‪4160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪5449‬‬ ‫‪5666‬‬ ‫‪2965‬‬ ‫‪3494‬‬ ‫‪709‬‬ ‫‪4.72‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪105.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪17100‬‬ ‫‪1.93‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4.95‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5.63‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.99‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-107‬‬ ‫‪4191‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-11.07‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪3.63‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3324‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪-146.00‬‬ ‫‪5432‬‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3440‬‬ ‫‪-4.69‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪3509‬‬ ‫‪2969‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪34000‬‬ ‫‪34500‬‬ ‫‪6918‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3480‬‬ ‫‪3538‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪1171‬‬ ‫‪7478‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪1003454‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33870‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1310‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-103.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7.96‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2790‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪-1.97‬‬ ‫‪3360‬‬ ‫‪958‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪2037‬‬ ‫‪411655‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪-2.49‬‬ ‫‪3650‬‬ ‫‪3900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪3660‬‬ ‫‪-4.34‬‬ ‫‪-2.02‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪1255‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫‪3895‬‬ ‫‪1601‬‬ ‫‪4139‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-130.00‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪3194‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪905661000‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪7790‬‬ ‫‪3452‬‬ ‫‪3509‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6601745‬‬ ‫‪594562‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪9570‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪7900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1.2978E+10‬‬ ‫‪10516500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪-35.00‬‬ ‫‪-2.36‬‬ ‫‪3399‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪610693878‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪802568‬‬ ‫‪298765‬‬ ‫‪1194684‬‬ ‫‪1455‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1659252116‬‬ ‫‪3509630521‬‬ ‫‪1476‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪3324‬‬ ‫‪24402‬‬ ‫‪66180‬‬ ‫‪8710‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪8716‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪3208‬‬ ‫‪2.4402E+10‬‬ ‫‪6.618E+10‬‬ ‫‪17254‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪3192‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪-37.00‬‬ ‫‪-507.00‬‬ ‫‪-2.85‬‬ ‫‪17663‬‬ ‫‪162.00‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪69200‬‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1952‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10363‬‬ ‫‪-98.00‬‬ ‫‪-132.00‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪9200‬‬ ‫‪-96.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1651‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8190‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10300‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪4751‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪316347‬‬ ‫‪632431‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7065‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2982‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.83‬‬ ‫‪5.88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪702‬‬ ‫‪875‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3480‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪52000‬‬ ‫‪104130‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪5085‬‬ ‫‪8976‬‬ ‫‪17261‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10292‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪2960‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪1866583‬‬ ‫‪5901‬‬ ‫‪2386‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪1894581‬‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪10542‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪9296‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪10125‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1546‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪10189‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2787‬‬ ‫‪4598‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪49572‬‬ ‫‪4998‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪15052‬‬ ‫‪4751‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪1532‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪1631‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10000000‬‬ ‫‪6262‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪816990‬‬ ‫‪5880‬‬ ‫‪18500‬‬ ‫‪1000319‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪-451‬‬ ‫‪806622‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21.21‬‬ ‫‪4040‬‬ ‫‪581‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪122927‬‬ ‫‪5426‬‬ ‫‪50750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪414596‬‬ ‫‪3849‬‬ ‫‪21100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪28027‬‬ ‫‪2088‬‬ ‫‪6043‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪271041‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17654‬‬ ‫‪-2.04‬‬ ‫‪3,003.00‬‬ ‫‪-174.00‬‬ ‫‪6.95‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪254750‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1825‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪31197‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪17000‬‬ ‫‪4350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2179‬‬ ‫‪1006000‬‬ ‫‪2087‬‬ ‫‪1846‬‬ ‫‪786500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪2673‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11976‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10431‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪2087‬‬ ‫‪1859‬‬ ‫‪814990‬‬ ‫‪9700‬‬ ‫‪32310‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6961‬‬ ‫‪5827‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪17000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1878‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1310‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪444574‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪604155‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4191‬‬ ‫‪-174.00‬‬ ‫‪3328‬‬ ‫‪-97.00‬‬ ‫‪-134.00‬‬ ‫‪4191‬‬ ‫‪-386.00‬‬ ‫‪2101311482‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3304‬‬ ‫‪3324‬‬ ‫‪-138.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪3484‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4191‬‬ ‫‪17761‬‬ ‫‪144‬‬ ‫اجاره امید سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪40095000‬‬ ‫‪3494‬‬ ‫‪17100‬‬ ‫‪1525814‬‬ ‫‪21‬‬ ‫شرکت آهن و فوالد ارفع‬ ‫‪3589‬‬ ‫‪61864070‬‬ ‫‪9296‬‬ ‫‪1915645715‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4365‬‬ ‫‪1303‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اوراق مشارکت میدکو ماهانه ‪20%‬‬ ‫‪158000‬‬ ‫‪662178000‬‬ ‫‪3441‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪623‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪-2.96‬‬ ‫‪627‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪19.19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1602‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7412‬‬ ‫‪37016‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪1533‬‬ ‫‪29607‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪818000‬‬ ‫‪4265‬‬ ‫‪801511‬‬ ‫‪14590‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-35.00‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪4084‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1451‬‬ ‫‪1575‬‬ ‫‪30500‬‬ ‫‪2033‬‬ ‫‪818998‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪801511‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-273.00‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪5599‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪-181.00‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪800009‬‬ ‫‪5805‬‬ ‫‪18365‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪16705‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪15.94‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪103864‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪138464‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6900‬‬ ‫‪5604‬‬ ‫‪3759‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3849‬‬ ‫‪8059‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪262585‬‬ ‫‪5355‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪483982‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3760‬‬ ‫‪20602‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8610‬‬ ‫‪12.36‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3997‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪3676‬‬ ‫‪6899‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2249‬‬ ‫‪6123‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪6309‬‬ ‫‪1008000‬‬ ‫‪12481‬‬ ‫‪2065‬‬ ‫‪8264‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪143175‬‬ ‫‪17000‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪659‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪4416‬‬ ‫‪1038‬‬ ‫‪11173‬‬ ‫‪1209‬‬ ‫‪4416‬‬ ‫‪1060‬‬ ‫‪11347‬‬ ‫‪2571‬‬ ‫‪62890‬‬ ‫‪106517‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪-94.00‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3689‬‬ ‫‪799000‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2242‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1168‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪819995‬‬ ‫‪2085‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪4.07‬‬ ‫‪94.91‬‬ ‫‪11002‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11300‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪5534‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2191‬‬ ‫‪1352‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪7.14‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.13‬‬ ‫‪38.39‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪13709‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14000‬‬ ‫‪10166‬‬ ‫‪5013‬‬ ‫‪5568‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪337721‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪2149‬‬ ‫‪3350‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪808888‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪150436‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3254‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36252‬‬ ‫‪1273‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5830‬‬ ‫‪36253‬‬ ‫‪1375‬‬ ‫‪9510‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪3310‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪770000‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪914‬‬ ‫‪3922‬‬ ‫‪1602‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫سرما آفرین‬ ‫‪29‬‬ ‫‪61999‬‬ ‫‪206328796‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪-178.00‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪-137.00‬‬ ‫نساجی بروجرد‬ ‫پاسا‬ ‫‪34901‬‬ ‫‪34000‬‬ ‫‪34000‬‬ ‫‪-901.00‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪3650‬‬ ‫‪-120.00‬‬ ‫‪3499‬‬ ‫‪484233‬‬ ‫‪5538975‬‬ ‫‪4139‬‬ ‫‪1603‬‬ ‫‪3895‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪-205.00‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪3424‬‬ ‫‪573172121‬‬ ‫اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا‬ ‫ثشاهد‬ ‫‪4205520‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪3360‬‬ ‫‪1219‬‬ ‫‪9‬‬ ‫کقزوي‬ ‫‪355810158‬‬ ‫‪-96.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪2410‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫غشاذر‬ ‫البسا‬ ‫‪701530399‬‬ ‫‪946‬‬ ‫‪914‬‬ ‫‪-38.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪918‬‬ ‫‪3344‬‬ ‫پگاهآذربایجانغربی‬ ‫پاکشو‬ ‫‪6056‬‬ ‫‪208176‬‬ ‫سرمایه گذاري وثوق امین‬ ‫کگاز‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20950‬‬ ‫‪43848350‬‬ ‫مارگارین‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تكشا‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪34213‬‬ ‫‪-688.00‬‬ ‫کارتن ایران‬ ‫‪60‬‬ ‫‪231833‬‬ ‫‪852119175‬‬ ‫‪3770‬‬ ‫شسم‬ ‫سالر‬ ‫‪-139.00‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪3406‬‬ ‫افرانت‬ ‫فروشگاههاي زنجیره اي دیوکس‬ ‫‪55‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪58531‬‬ ‫‪93387‬‬ ‫‪229541463‬‬ ‫‪149592940‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪1635‬‬ ‫تولید سموم علف کش‬ ‫وخاور‬ ‫‪7072‬‬ ‫‪6719‬‬ ‫‪6719‬‬ ‫‪-353.00‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫گروه مدیریت سرمایه گذاري امید‬ ‫‪12‬‬ ‫‪31419‬‬ ‫‪72734985‬‬ ‫‪40690264‬‬ ‫‪6719‬‬ ‫‪6719‬‬ ‫‪4767‬‬ ‫‪4590‬‬ ‫‪4582‬‬ ‫‪-185.00‬‬ ‫‪-3.88‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4582‬‬ ‫‪4590‬‬ ‫‪1413‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪12400‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪1357‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪3984495‬‬ ‫‪56875575‬‬ ‫‪-333.00‬‬ ‫‪-4.05‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1746‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3874‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪797500‬‬ ‫‪5861‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪11510‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪3305‬‬ ‫‪4915356‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪4.09‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪3350‬‬ ‫‪211383‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪1582‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3649‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪939‬‬ ‫‪51786‬‬ ‫‪7810‬‬ ‫‪40.85‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪1868‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10010‬‬ ‫‪766‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4.08‬‬ ‫‪16.52‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6744‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪3160‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1953‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7954‬‬ ‫‪3502‬‬ ‫‪8330‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 74‬تعداد‬ ‫فروش ‪-‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20480‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪146892‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪2802‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪8.89‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.79‬‬ ‫‪-256.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪2445‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪17261‬‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪10292‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪3659712853‬‬ ‫توریستی ورفاهی آبادگران ایران‬ ‫دابور‬ ‫‪81913‬‬ ‫‪91072499‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪225‬‬ ‫غشصفا‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3874‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1477292‬‬ ‫وپترو‬ ‫صایتل‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪1.1652E+10‬‬ ‫سرمایهگذاري صنایع پتروشیمی‬ ‫سقاین‬ ‫‪-2.66‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪17231‬‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪1041‬‬ ‫‪9480‬‬ ‫‪3480‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪870‬‬ ‫‪50654‬‬ ‫‪8221‬‬ ‫پالسك‬ ‫دالبر‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫‪2.61‬‬ ‫‪2.03‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5884‬‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3339‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1601‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7523‬‬ ‫‪19000‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1239‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6398‬‬ ‫‪1555‬‬ ‫‪-112.00‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.87‬‬ ‫‪4.51‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪3.28‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪-3.23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪4703‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪4900‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪3050‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪290.00‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-3.12‬‬ ‫‪-3.60‬‬ ‫‪2982‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪3156‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪-6.37‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪8190‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪2673‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪2673‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪7930‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪-2.22‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪-291.00‬‬ ‫‪436906625‬‬ ‫‪3987‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪1802‬‬ ‫‪771000‬‬ ‫‪9346‬‬ ‫‪2161‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫‪815000‬‬ ‫‪9776‬‬ ‫‪6,077.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪6402‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪3910‬‬ ‫‪808999‬‬ ‫‪6276‬‬ ‫‪18599‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪4025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.59‬‬ ‫‪4.61‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪29630‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪795012‬‬ ‫‪4234‬‬ ‫‪791000‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪6398‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪3899‬‬ ‫‪-88.00‬‬ ‫‪-2.21‬‬ ‫‪3875‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪2895‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪1648‬‬ ‫‪30500‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪819999‬‬ ‫‪4440‬‬ ‫‪820100‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪13.21‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪7.96‬‬ ‫‪7.32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.45‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4098‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3998‬‬ ‫‪21712‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪8700‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪10982‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪10117‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪112758‬‬ ‫‪5668000‬‬ ‫‪134860783‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1953‬‬ ‫‪290.00‬‬ ‫‪-72.00‬‬ ‫‪40.85‬‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2083‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2178‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪1560‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪10529‬‬ ‫‪2210‬‬ ‫‪7888‬‬ ‫مرجان کار‬ ‫بانكتولیدي‬ ‫بازرگانی و‬ ‫پاسارگاد‬ ‫‪5668‬‬ ‫‪68764‬‬ ‫‪20505082‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4035‬‬ ‫‪5042‬‬ ‫‪3874‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3874‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪-161.00‬‬ ‫‪-201.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12.28‬‬ ‫‪11.04‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪312044‬‬ ‫‪3640‬حجم‬ ‫خرید ‪-‬‬ ‫‪2477‬‬ ‫‪4400‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫‪3630793‬‬ ‫حجم‬ ‫‪728‬قیمت فروش ‪-‬‬ ‫‪708‬قیمت فروش ‪-‬‬ ‫خرید ‪-‬‬ ‫‪12369‬‬ ‫‪1001‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪3183‬‬ ‫‪134.89‬‬ ‫‪5.73‬‬ ‫‪53.5‬‬ ‫‪7.53‬‬ ‫‪11.56‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪3631‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1955‬‬ ‫‪3390‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.17‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪815000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2815‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪342‬‬ ‫پالسكوکار‬ ‫پرشیا‬ ‫‪4024‬‬ ‫‪5042‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.39‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪807000‬‬ ‫‪807000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪7251‬‬ ‫‪780574‬‬ ‫‪16.58‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪280.5‬‬ ‫‪59703‬‬ ‫‪60694149‬‬ ‫وصنعت‬ ‫وثوق‬ ‫‪-3.21‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪3609‬‬ ‫‪719‬‬ ‫‪907‬‬ ‫‪52567‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪-197.00‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪296.4‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1648‬‬ ‫‪1694‬‬ ‫‪4707‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7399‬‬ ‫‪799986‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪386749073‬‬ ‫‪9.7433E+10‬‬ ‫سرمایه گذاري صنعت ومعدن‬ ‫ثاباد‬ ‫‪3480‬‬ ‫‪703‬‬ ‫‪875‬‬ ‫‪50654‬‬ ‫‪-144.00‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪-2,110.00‬‬ ‫‪663.00‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪-35.00‬‬ ‫‪490.00‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪-4.88‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪17032‬‬ ‫‪2311‬‬ ‫‪1061‬‬ ‫‪10053‬‬ ‫‪434.00‬‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪-29.00‬‬ ‫‪251.00‬‬ ‫‪6961‬‬ ‫‪5604‬‬ ‫‪7300‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪12481‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪12481‬‬ ‫‪2081‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-4.88‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪6734‬‬ ‫‪1591‬‬ ‫فرابورس‬ ‫ارفع‬ ‫‪1865534‬‬ ‫‪5955‬‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪1131‬‬ ‫‪1865534‬‬ ‫‪6040‬‬ ‫‪2448‬‬ ‫‪1136‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪-22.00‬‬ ‫‪-53.00‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪1577‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪2249‬‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪1366‬‬ ‫‪1639‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪2249‬‬ ‫‪6200‬‬ ‫‪-23.66‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خرید ‪ -1‬تعداد‬ ‫‪390‬‬ ‫‪15052‬‬ ‫‪-336.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫فرابورس ایران‬ ‫خكار‬ ‫‪-93.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪-1.90‬‬ ‫‪3.28‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪-5.71‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪4753‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪2724‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪-139.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪-73.00‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫‪7630‬‬ ‫‪7523‬‬ ‫‪19050‬‬ ‫‪1744‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪15052‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫قلرست‬ ‫صامید‬ ‫‪-124.00‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪3009‬‬ ‫‪1044‬‬ ‫‪-97.00‬‬ ‫‪-39.00‬‬ ‫‪1209‬‬ ‫‪4416‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪11172‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪4640‬‬ ‫‪1087‬‬ ‫‪11884‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪11130‬‬ ‫‪1149‬‬ ‫‪4.41‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3022‬‬ ‫‪6478‬‬ ‫‪1605‬‬ ‫قند لرستان‬ ‫ومعادن‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪-398.00‬‬ ‫‪-91.00‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-2.64‬‬ ‫‪-3.78‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪8191‬‬ ‫‪1317‬‬ ‫‪10304‬‬ ‫‪2244‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪-234.00‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪-111.00‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪2780‬‬ ‫‪780000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪815000‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪14399‬‬ ‫‪11012‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.19‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ومدکو‪2‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-627.00‬‬ ‫‪-4.88‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪15678‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-44.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1451‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1464‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12750‬‬ ‫‪1061961‬‬ ‫شكبیر‬ ‫والبر‬ ‫‪3953‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪995000‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪1007726‬‬ ‫‪2288‬‬ ‫‪1546‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪9180000‬‬ ‫‪1790603049‬‬ ‫پتروشیمی امیرکبیر‬ ‫تسه‪93032‬‬ ‫‪3490‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪870‬‬ ‫‪51668‬‬ ‫‪-60.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪38000‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪-4.35‬‬ ‫‪1.46‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪2349‬‬ ‫‪785000‬‬ ‫‪5771‬‬ ‫‪18329‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.82‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5676‬‬ ‫‪36200‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪769‬‬ ‫‪1702‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فنوال‬ ‫‪2445‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪17261‬‬ ‫‪2345‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪10140‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪-63.00‬‬ ‫‪7,074.00‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-91.00‬‬ ‫‪-81.00‬‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪17261‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪10292‬‬ ‫‪3,815.00‬‬ ‫‪-264.00‬‬ ‫‪267.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1268‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪785088‬‬ ‫‪3771‬‬ ‫‪20458‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪8410‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1746‬‬ ‫داروسازي فارابی‬ ‫کپشیر‬ ‫‪3624‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪870‬‬ ‫‪52764‬‬ ‫‪4900‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪2710‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪4799‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪2810‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪6,787.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪7,112.00‬‬ ‫‪-239‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3320‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪3550‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪-99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1490‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1676‬‬ ‫‪14‬‬ ‫خموتور‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪16598‬‬ ‫‪2265‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪9802‬‬ ‫‪3156‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪2982‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪-111.00‬‬ ‫‪-29.00‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫تسه‪9212‬‬ ‫کرازي‬ ‫‪184487665‬‬ ‫‪457418241‬‬ ‫‪55890668‬‬ ‫‪326017075‬‬ ‫‪8191‬‬ ‫‪1365‬‬ ‫‪10538‬‬ ‫‪2292‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪10529‬‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪8160‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪10140‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪2673‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪3.31‬‬ ‫‪2086‬‬ ‫‪1814‬‬ ‫‪803225‬‬ ‫‪9728‬‬ ‫‪-51.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6.37‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اسفندماه‪92‬‬ ‫وکادو‬ ‫‪1347104481‬‬ ‫‪4.2281E+10‬‬ ‫‪326192048‬‬ ‫‪5675770368‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪15679‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪15052‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪15052‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪2673‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪-4.02‬‬ ‫‪1.07‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1585‬‬ ‫‪30404‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪812800‬‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪808542‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪-1.87‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1686‬‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫سپاهان‬ ‫صنعتی‬ ‫گروه‬ ‫‪78‬‬ ‫دفارا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1667597387‬‬ ‫‪1974339182‬‬ ‫‪1.2459E+10‬‬ ‫‪3953‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪2115‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪9.44‬‬ ‫‪786‬‬ ‫‪342985‬‬ ‫کچینی‬ ‫فنورد‬ ‫‪1429881359‬‬ ‫‪5990000‬‬ ‫‪7001785330‬‬ ‫‪8689200‬‬ ‫‪4892‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪2797‬‬ ‫‪806‬‬ ‫‪1865534‬‬ ‫‪6046‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5857664345‬‬ ‫‪3218469181‬‬ ‫‪397063040‬‬ ‫‪1590‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪2158‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-6,125.00‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪798745‬‬ ‫‪5810‬‬ ‫‪18572‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪4040‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪7002‬‬ ‫‪5826‬‬ ‫‪-325.00‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪-4.44‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪12996‬‬ ‫‪2117‬‬ ‫‪7996‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫‪3.31‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪1546‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪1341‬‬ ‫‪1609‬‬ ‫‪1023650‬‬ ‫‪1078‬‬ ‫‪2210‬‬ ‫‪6191‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫‪21199‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪8506‬‬ ‫‪2084‬‬ ‫‪1852‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪9346‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪-251.00‬‬ ‫‪108.00‬‬ ‫‪-102.00‬‬ ‫‪-67.00‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪23,650.00‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪-118.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-1.57‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪13,849.00‬‬ ‫‪-389.00‬‬ ‫‪-64.00‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪4450‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪11291‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪-149.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪-346.00‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪-3.24‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪-2.97‬‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪578‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪1.74‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪786000‬‬ ‫‪6003‬‬ ‫‪18599‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪802216‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫‪4,524.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪-2.63‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8529‬‬ ‫‪1945‬‬ ‫‪1552‬‬ ‫‪30500‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪818000‬‬ ‫‪4360‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪800009‬‬ ‫‪5830‬‬ ‫‪18500‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫‪771000‬‬ ‫‪9776‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪81.00‬‬ ‫‪-23.00‬‬ ‫‪11,987.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪18,570.00‬‬ ‫‪5,079.00‬‬ ‫‪-244.00‬‬ ‫‪195.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪-3.25‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪-3.74‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪1325‬‬ ‫‪7412‬‬ ‫‪7523‬‬ ‫‪19000‬‬ ‫‪1721‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-29.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.92‬‬ ‫‪633609338‬‬ ‫‪1044348887‬‬ ‫چینی ایران‬ ‫لسرما‬ ‫‪4103800063‬‬ ‫‪2463778785‬‬ ‫‪3106‬‬ ‫‪1083‬‬ ‫‪19500000‬‬ ‫‪15443352‬‬ ‫‪1648‬‬ ‫‪29630‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪800123‬‬ ‫‪4440‬‬ ‫‪791000‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪10889‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪1001363‬‬ ‫‪2218‬‬ ‫‪800042‬‬ ‫‪3046‬‬ ‫تكنار‬ ‫غگرجیح‬ ‫‪1237866859‬‬ ‫‪60022215‬‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪2784‬‬ ‫‪3998‬‬ ‫‪21712‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪8410‬‬ ‫‪3849‬‬ ‫‪20770‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪8700‬‬ ‫‪-59.00‬‬ ‫‪-540.00‬‬ ‫‪-29.00‬‬ ‫‪279.00‬‬ ‫‪-350.00‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪13654‬‬ ‫‪10166‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪3096‬‬ ‫مجتمع معادن مس تكنار‬ ‫چكارن‬ ‫‪307500‬‬ ‫‪564567‬‬ ‫‪52834‬‬ ‫‪636393‬‬ ‫‪3977897420‬‬ ‫‪1034049200‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪1516‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪1490‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪-62.00‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪1352‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬اگر از ش��ما بپرس��ند که کدام‬ ‫محص��ول و کاالی پرکارب��رد را در بازار کاال‌ها‬ ‫و خدمات داخل کش��ور س��راغ دارید که بین‬ ‫تمام��ی محصوالت مش��ابه و همس��ان خود‪،‬‬ ‫پرطرفدار‌تری��ن و پرفروش‌ترین بوده و حتمی‬ ‫خری��د آن برای آن بخش از مردم کش��ور که‬ ‫با این محصول س��روکار دارند‪ ،‬به شکل اجبار‬ ‫قانونی درآمده اس��ت‪ ،‬اما با این همه در طول‬ ‫همه س��ال‌های طوالن��ی که جایگاه نخس��ت‬ ‫ب��ازار خود را در اختیار داش��ته و همچنان نیز‬ ‫دارد‪ ،‬به‌عنوان یک��ی از زیانده‌‌ترین محصوالت‬ ‫عرضه‌ش��ده در ب��ازار کاال و خدم��ات ای��ران‪،‬‬ ‫ش��ناخته و معرف��ی ش��ود‪ ،‬ضم��ن اینکه هر‬ ‫دوطرف فروش��نده و خری��دار آن نیز هیچگاه‬ ‫خاطره خوش��ی از کاالی یاد ش��ده نداشته‌اند؛‬ ‫ن ‌ه فروش��نده به سودآور بودن آن دل‌گرم بوده‬ ‫و نه مشتری از قابلیت‌های ذاتی آن راضی‪ ،‬آن‬ ‫هم در شرایطی که هر دوطرف یادشده (یعنی‬ ‫فروش��نده و خریدار) برای دادوس��تد محصول‬ ‫موردنظر الزام قانونی دارند و قانون‌گذار‪ ،‬حتی‬ ‫در عنوان رس��می و طوی��ل آن‪ ،‬ب ‌ه صراحت از‬ ‫لفظ اجبار استفاده کرده است‪ .‬مطمئن باشید‬ ‫س��خن از یک ن��وع کاال یا خدم��ات عجیب و‬ ‫ت نیست بلکه موضوع این گزارش و اشاره‬ ‫شگف ‌‬ ‫عبارات فوق به معضل قدیمی بازار بیمه کشور‬ ‫یا همان «بیمه شخص ثالث» است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه ناقص شخص ثالث‬ ‫بعید اس��ت بتوان هیچ نمون��ه‌ای در ایران و‬ ‫حتی جهان پی��دا کرد که خصوصیاتی عجیب‬ ‫و متضاد مانند بیمه شخص ثالث داشته باشد‪.‬‬ ‫تا جایی که آمار رسمی از عملکرد بازار بیمه‬ ‫ایران در دسترس است‪ ،‬بیمه‌نامه شخص ثالث‬ ‫از ه��ر دو جنب��ه فروش بیمه‌نام��ه و پرداخت‬ ‫خسارت در بازار بیمه‌های تجاری کشور همواره‬ ‫و به تنهایی نزدیک به نیمی از سهم بازار را در‬ ‫اختیار داشته و نه‌تنها سهم این پوشش بیمه‌ای‬ ‫از کل بازار هرگز به کمتر از ‪ 40‬درصد نرسیده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بلکه در مقاطعی سهم آن از ‪ 50‬درصد‬ ‫مجموع بازار نیز فراتر‪ ،‬رفته است که نمونه‌های‬ ‫آن را می‌توان در سال ‪ 88‬و ‪ 89‬در مورد سهم‬ ‫این بیمه‌نامه از کل خسارت‌های پرداختی بازار‬ ‫بیمه مش��اهده کرد که به ترتی��ب به ‪ 56/6‬و‬ ‫‪ 51/1‬درصد رسیده اس��ت‪ .‬اما همان‌طور که‬ ‫پیش‌تر اش��اره شد‪ ،‬موارد نامتعارف و متناقض‬ ‫درباره بیمه ش��خص ثالث بس��یار جالب توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬در این رابطه نخس��ت باید به این نکته‬ ‫مهم توجه شود که بیمه شخص ثالث براساس‬ ‫قانون رس��می کشور برای تمامی وسایط نقلیه‬ ‫موت��وری زمین��ی اع��م از دوچرخ یا بیش��تر‪،‬‬ ‫بیمه‌نامه‌ای اجباری اس��ت و همه خودرو‌های‬ ‫سبک و س��نگین و موتورسیکلت‌های درحال‬ ‫تردد در کش��ور ملزم به تهیه آن هس��تند اما‬ ‫متاس��فانه مطاب��ق برآورد‌ه��ا و اظهارنظر‌های‬ ‫مس��ئوالن مرتبط با وسایل نقلیه و بازار بیمه‪،‬‬ ‫درحال حاضر حدود ‪ 40‬درصد و ش��اید بیشتر‬ ‫از مجم��وع خودرو‌ه��ای درح��ال حرک��ت در‬ ‫کش��ورمان فاقد هر نوع پوشش بیمه و بالطبع‪،‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫متناقض‌ترین عملکرد برای پرحاشیه‌ترین پوشش بیمه‌ای کشور‬ ‫چالش بی‌پایان شخص ثالث‬ ‫بیمه شخص ثالث به‌عنوان بیمه پایه و حداقل‬ ‫هستند‪ .‬این وضعیت در زمینه موتورسیکلت‌ها‬ ‫بسیار اسفناک‌تر است چراکه خوش‌بینانه‌ترین‬ ‫پیش‌بینی‌ها از تعداد موتورسیکلت‌های دارای‬ ‫بیمه‌نام��ه‪ ،‬حکای��ت از پوش��ش حداکث��ر ‪20‬‬ ‫درصدی این وسایل نقلیه خطرناک دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پوشش شخص ثالث‬ ‫پوشیده در مشکالت‬ ‫البته با توجه به اینکه مشکالت و چالش‌های‬ ‫مربوط به بیمه شخص ثالث در تک‌تک اجزا و‬ ‫مراحل اس��تفاده از آن وجود دارد‪ ،‬پرداختن به‬ ‫ک یا دو گزارش نمی‌گنجد‪.‬‬ ‫همه آنها در قالب ی ‌‬ ‫ازجمله باید به همین ش��رایط فعلی در زمینه‬ ‫کاس��تی‌های بیمه ش��خص ثالث در پوش��ش‌‬ ‫دادن تمامی خودرو‌ها و وسایط نقلیه موتوری‬ ‫ ‬ ‫نقلی��ه دیگر به‌عن��وان عامل اصلی و مس��ئول‬ ‫تصادف شناخته و کمتر توجهی به فرد راننده‬ ‫می‌شد به نحوی که در گزارش‌های راهنمایی‬ ‫و رانندگ��ی هم ه��ر دوطرف مقص��ر حادثه و‬ ‫طرف زیاندیده براساس مشخصات وسیله نقلیه‬ ‫و به نام آن درج و ش��ناخته می‌شد‪ .‬در اصالح‬ ‫قانون اولیه که از س��ال ‪ 1348‬در اجرا بود فرد‬ ‫راننده خودرو نیز به همراه وسیله نقلیه خود به‬ ‫عنوان طرفین هر تصادفات منجربه جراحت یا‬ ‫خسارت دخالت داده شده و طبق قانون با وی‬ ‫برخورد می‌شود‪.‬‬ ‫و به‌وی��ژه نقص��ان ‪ 80‬درصدی پوش��ش بیمه‬ ‫ش��خص ثالث موتورس��یکلت‌ها اشاره کرد‪ .‬آن‬ ‫هم در ش��رایطی که برای مث��ال در ماده ‪19‬‬ ‫قان��ون اصالح قان��ون بیمه ش��خص ثالث که‬ ‫هم‌اکن��ون قانون حاکم بر این حوزه اس��ت‪ ،‬به‬ ‫صراحت تاکید شده که‪« :‬حرکت وسایل نقلیه‬ ‫موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع‬ ‫این قانون ممنوع است‪ ».‬چالش بزرگ دیگری‬ ‫که در قانون اصالح قانون بیمه شخص ثالث به‬ ‫آن توجه ویژه ش��ده اما مشکالت مربوط به آن‬ ‫کماکان اما با شدتی کمتر ادامه دارد‪ ،‬مربوط به‬ ‫تعیین طرف مسئول و مقصر در سوانح رانندگی‬ ‫است‪ .‬تا پیش از ش��روع دوره اجرای آزمایشی‬ ‫ص ثالث‬ ‫‪ 5‬س��اله قانون اصالح قانون بیمه شخ ‌‬ ‫در اواخر تابستان سال ‪ ،87‬خودرو یا هر وسیله‬ ‫‹ ‹آخرین وصف حال شخص ثالث‬ ‫آخرین گزارش‌های آماری منتش��ر ش��ده از‬ ‫س��وی نهاد ناظر بیمه مرک��زی وضعیت بازار‬ ‫ن امس��ال به‬ ‫بیمه داخل کش��ور را تا پایان آبا ‌‬ ‫‪19‬‬ ‫تصویر کش��یده اس��ت و در ای��ن دوره ‪ 8‬ماهه‬ ‫نیز همچون ‪ 20‬و چند س��ال گذش��ته‪ ،‬بیمه‬ ‫ش��خص ثالث با فاصل��ه‌ای فراوان نس��بت به‬ ‫س��ایر بیمه‌نامه‌های ب��ازار‪ ،‬درصدر فهرس��ت‬ ‫پرفروش‌ترین بیمه‌نامه‌ها و همچنین بیشترین‬ ‫پرداخت خسارت انجام شده است‪.‬‬ ‫گزارش بیم��ه مرکزی نش��انگر این واقعیت‬ ‫اس��ت ک��ه از مجم��وع بی��ش از ‪ 132/5‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال ح��ق بیمه تولیدی ب��ازار بیمه‬ ‫ن ‪ ،93‬س��هم‬ ‫در ‪ 8‬م��اه منته��ی ب��ه پایان آبا ‌‬ ‫بیم��ه ش��خص ثالث ب��ه ‪ 41/7‬درص��د از کل‬ ‫حق بیمه‌های جذب ش��ده مع��ادل ‪ 55‬هزار و‬ ‫‪ 330‬میلیارد بالغ شده و در مقابل رشد ‪32/5‬‬ ‫درصدی این ش��اخص برای کل بازار بیمه در‬ ‫مقایس��ه با ‪ 8‬ماه س��ال ‪ ،92‬نرخ رشد شخص‬ ‫ثال��ث در این دوره ب��ه ‪ 36/6‬درصد رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬نقطه مقابل این آمار‪ ،‬اطالعات مربوط‬ ‫به حجم خسارت پرداختی بازار بیمه مربوط به‬ ‫همه ان��واع بیمه‌نامه‌های تجاری و در کنار آن‬ ‫سهم بیمه شخص ثالث از مجموع خسارت‌های‬ ‫پرداختی ذکر شده است که برهمین مبنا‪ ،‬کل‬ ‫ت پرداخت شده توسط شرکت‌های بیمه‬ ‫خسار ‌‬ ‫به زیاندی��دگان دارنده انواع بیمه‌نامه‌های رایج‬ ‫در بازار بیمه به رق��م ‪ 65‬هزار و ‪ 866‬میلیارد‬ ‫ریال رس��یده که ‪ 23/1‬درصد بیشتر از مقدار‬ ‫ثبت شده برای دوره مشابه سا ‌ل گذشته است‪.‬‬ ‫سهم بیمه شخص از این حجم کلی پرداخت‬ ‫خس��ارت‌ها در ‪ 8‬ماه سال‌جاری با رشد ‪24/8‬‬ ‫درصدی نسبت به س��ال قبل به ‪ 41/1‬درصد‬ ‫از کل ب��ازار بیمه بالغ ش��ده اس��ت‪ .‬در جدول‬ ‫ضمیم��ه این گ��زارش س��تون آخ��ر مربوط‬ ‫ب��ه ضریب خس��ارت ش��خص ثالث اس��ت و‬ ‫تعیین‌کننده س��ودآوری یا زیاندهی آن است و‬ ‫همان‌طور که می‌بینیم در همه سال‌های قبل‬ ‫بیمه شخص ثالث تقریبا به‌طور پیوسته زیان‌ده‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫عملکرد بیمه شخص ثالث در حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی در مقایسه با کل بازار بیمه ـ سال ‪ 88‬تا ‪ 8‬ماه ‪93‬‬ ‫نام شاخص‬ ‫کل حق بیمه تولیدی بازار‬ ‫بیمه‬ ‫حق بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث‬ ‫کل خسارت پرداختی‬ ‫بازار بیمه‬ ‫زمان‬ ‫مبلغ‬ ‫رشد نسبت به‬ ‫سال قبل‬ ‫مبلغ‬ ‫سهم از‬ ‫بازار‬ ‫رشد نسبت به‬ ‫سال قبل‬ ‫مبلغ‬ ‫رشد نسبت‬ ‫به سال قبل‬ ‫خسارت پرداختی بابت بیمه شخص‬ ‫ثالث‬ ‫ضریب خسارت‬ ‫رشد نسبت بیمه شخص ثالث‬ ‫سهم از‬ ‫مبلغ‬ ‫به سال قبل‬ ‫بازار‬ ‫هشت ماهه سال‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪132577‬‬ ‫‪23/5‬‬ ‫‪55330‬‬ ‫‪41/7‬‬ ‫‪36/6‬‬ ‫‪65866‬‬ ‫‪23/1‬‬ ‫‪27077‬‬ ‫‪41/1‬‬ ‫‪24/8‬‬ ‫سال ‪1392‬‬ ‫‪162078‬‬ ‫‪23/2‬‬ ‫‪69378‬‬ ‫‪42/8‬‬ ‫‪16/4‬‬ ‫‪105094‬‬ ‫‪34/1‬‬ ‫‪49252‬‬ ‫‪46/9‬‬ ‫‪29/8‬‬ ‫سال ‪1391‬‬ ‫‪131567‬‬ ‫‪52/8‬‬ ‫‪59595‬‬ ‫‪45/3‬‬ ‫‪53/4‬‬ ‫‪78380‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪37956‬‬ ‫‪48/4‬‬ ‫‪41/5‬‬ ‫سال ‪1390‬‬ ‫‪86092‬‬ ‫‪45/5‬‬ ‫‪38837‬‬ ‫‪45/1‬‬ ‫‪59/9‬‬ ‫‪53698‬‬ ‫‪36/9‬‬ ‫‪26815‬‬ ‫‪49/9‬‬ ‫‪33/7‬‬ ‫سال ‪1389‬‬ ‫‪59161‬‬ ‫‪27/4‬‬ ‫‪24280‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪21/1‬‬ ‫‪39223‬‬ ‫‪27/5‬‬ ‫‪20049‬‬ ‫‪51/1‬‬ ‫‪15/2‬‬ ‫‪91/89‬‬ ‫(‪ 0/9‬واحد)‬ ‫سال ‪1388‬‬ ‫‪46438‬‬ ‫‪14/5‬‬ ‫‪20052‬‬ ‫‪43/2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪30753‬‬ ‫‪24/2‬‬ ‫‪17397‬‬ ‫‪56/6‬‬ ‫‪16/1‬‬ ‫‪90/95‬‬ ‫(‪ -3/4‬واحد)‬ ‫ ‬ ‫ش��ود؛ البته نه با آن ش��تابی که در نیمه نخست سال‬ ‫سپری ش��د‪ .‬بررس��ی‌ها و مطالعات ما نشان می‌دهد‬ ‫که تا پایان س��ال نیز به رش��دی بین ‪ 2/5‬تا ‪ 3‬درصد‬ ‫دس��ت یابیم‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که چرا رشد‬ ‫اقتصادی اعالم شده از سوی بانک مرکزی برای مردم‬ ‫قابل لمس نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه این سوال بارها‬ ‫تکرار شده و ما هم بارها جواب داده‌ایم؛ ملموس شدن‬ ‫رش��د اقتصادی در زندگی مردم‪ ،‬زمان‌بر است و باید‬ ‫منتظر ماند تا این نرخ بر بخش‌های کالن اقتصاد تاثیر‬ ‫بگذارد و بعد از آن به الیه‌های زیرین اقتصادی برسد‪.‬‬ ‫لزوم رسیدگی بانک مرکزی به موسسات غیرمجاز‬ ‫یک اقتصاددان معتقد اس��ت‪ :‬عملکرد موسس��اتی که‬ ‫زیرنظر بانک مرکزی نیستند‪ ،‬غیرقانونی است‪ ،‬بنابراین‬ ‫امیدواری��م بانک مرک��زی قبل از هرگونه ض��رر به این‬ ‫مسائل رسیدگی کند‪ .‬حسین باهر در گفت‪‎‬وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫درباره موسسات پولی غیرمجاز گفت‪ :‬از اول انقالب قرار‬ ‫بود عملیات بانکی توس��ط بانک‪‎‬های دولتی یا بانک‪‎‬های‬ ‫دارای مج��وز فعالیت از بانک مرکزی انجام ش��ود‪ .‬همه‬ ‫این موارد در اصل ‪ 44‬قانون اساس��ی هم آمده است‪ .‬اما‬ ‫در آن مقطع‪ ،‬ابتدا برخی موسسات قرض‪‎‬الحسنه ایجاد‬ ‫و بعد به صورت س��ازمان اقتصاد اس�لامی و شکل‪‎‬های‬ ‫دیگر‪ ،‬موسس��اتی به‌وجود آمدند و این اواخر اسم بانک‬ ‫‪103/4‬‬ ‫(‪ 13/3‬واحد)‬ ‫‪90/24‬‬ ‫(‪ 0/4‬واحد)‬ ‫‪89/8‬‬ ‫(‪ -2/1‬واحد)‬ ‫(واحد ارقام اصلی‪ :‬میلیارد تومان ـ واحد نرخ رشد‪ :‬درصد)‬ ‫استفاده از ‪ 7‬روش پیچیده ریاضی برای کاهش تورم‬ ‫قائم‌مقام بانک مرکزی درباره افزایش نقدینگی در ‪6‬‬ ‫ماه ابتدایی سال و تاثیر آن بر افزایش نرخ تورم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ب��ا وجود اینکه نقدینگ��ی در این مدت افزایش‬ ‫داش��ته‪ ،‬اما شاهد هس��تیم که نرخ تورم کاهش یافته‬ ‫و آن هم به دلیل انضباط پولی و مدیریتی اس��ت که‬ ‫بانک مرکزی در س��طح کشور برقرار کرده است‪ .‬اکبر‬ ‫کمیجانی‪ ،‬به نرخ رشد ‪ 4‬درصدی نیمه نخست امسال‬ ‫اش��اره و تصریح کرد‪ :‬با توجه به تحرک خوبی که در‬ ‫بخش‌های مختلف اقتصادی آغاز شده امیدوار هستیم‬ ‫که این نرخ رشد اقتصادی در نیمه دوم سال نیز تکرار‬ ‫‪48/9‬‬ ‫(‪ 4/6‬واحد)‬ ‫هم روی آنها گذاشته ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این در‌حالی‬ ‫است که طبق قانون اساسی‪ ،‬عملیات پولی الزاما باید با‬ ‫نظارت و تضمین بانک مرکزی باش��د که درباره کاستی‬ ‫احتمالی‪ ،‬مردم متضرر نشوند‪ .‬اما با ایجاد این موسسات‪،‬‬ ‫بین وظیفه نظارتی بان��ک مرکزی و مصوبات مجلس و‬ ‫قانون اساس��ی درباره بانک‪‎‬های غیرربوی نوعی تعارض‬ ‫ایجاد ش��ده که امیدوارم بانک مرک��زی قبل از هرگونه‬ ‫ضرر به این مسائل رسیدگی کند؛ چون نه این موسسات‬ ‫می‪‎‬توانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و نه بانک‬ ‫مرکزی می‌تواند از خودش این مس��ئولیت را سلب کند‬ ‫که بر این بانک‌ها نظارت نکرده است‪.‬‬ ‫دستوری برای انحالل هیچ بانکی نداریم‬ ‫عضو ناظر مجلس در ش��ورای پول و اعتبار گفت‪ :‬فعال‬ ‫دستوری برای انحالل هیچ بانکی نداریم‪.‬‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیم��ی‪ ،‬در گفت‌وگ��و با ایس��نا‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به برخی اخبار در مورد انحالل یکی از موسسات‬ ‫اعتب��اری گف��ت‪ :‬درباره انح�لال بانک‌ها و موسس��ات‬ ‫اعتباری دو روش وجود دارد‪ ،‬یکی اینکه تخلفات توسط‬ ‫بانک مرکزی و در قالب جلس��ات ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫کش��ف و مورد بررس��ی قرار می‌گیرد و در صورت لزوم‬ ‫تصمیم در مورد انحالل آن اتخاذ می‌شود و دیگر اینکه‬ ‫مراجع دیگر پس از بررسی به مرجع صدور مجوز یعنی‬ ‫بانک مرکزی برای انحالل بانک‌ها رجوع می‌کنند اما در‬ ‫هر صورت ش��ورای پول و اعتبار است که مسئولیت لغو‬ ‫مج��وز بانک‌ها را دارد‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬این امکان وجود‬ ‫دارد که توسط ستاد مبارزه با فساد اقتصادی گزارش‌ها‬ ‫به‌طور مس��تقیم در اختیار قوه‌قضاییه قرار گیرد و پس‬ ‫از بررس��ی در این بخش برای اجرای حکم نهایی یعنی‬ ‫انحالل‪ ،‬موسس��ات مالی مرج��ع صادرکننده مجوز باید‬ ‫اقدام کند‪ .‬وی افزود‪ :‬شورای پول و اعتبار از طریق بانک‬ ‫مرکزی تدابیر ویژه‌ای را برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها‬ ‫در سطح مدیریت کالن و عملکرد اجرایی دارد که بانک‬ ‫مرک��زی ملزم به اجرای آن اس��ت و در صورت لزوم نیز‬ ‫موضوع انحالل مورد بررسی قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫حجم پول در دست مردم کاهش یافت‬ ‫در ‪ 3‬ماه دوم امسال‪ ،‬حجم نقدینگی کشور به بیش‬ ‫از ‪ ۶۵۳‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪ .‬گزارش بانک‬ ‫مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری نشان می‌دهد که‬ ‫در ‪ 3‬ماه تابس��تان امسال‪ ،‬حجم اسکناس و مسکوک‬ ‫در دس��ت مردم کاهش و بر حجم سپرده‌های دیداری‬ ‫و غیردیداری اضافه ش��ده اس��ت‪ .‬در عین حال حجم‬ ‫نقدینگی هم در تابستان افزایش داشته است‪ .‬در ‪ 3‬ماه‬ ‫دوم امسال‪ ،‬حجم نقدینگی کشور به بیش از ‪ 653‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسیده است‪ .‬این میزان نسبت به اسفند‬ ‫س��ال ‪ 92‬برابر با ‪ 9/9‬درصد رشد داشته است‪ .‬گزارش‬ ‫بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در ‪3‬‬ ‫ماه نخست امسال برابر با ‪ 618‬هزار میلیارد تومان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما حجم اسکناس و مس��کوک در دست مردم‬ ‫در تابس��تان امسال هم با رش��د اندکی نسبت به بهار‬ ‫سال‌جاری‪ ،‬به بیش از ‪ 29‬هزار میلیارد تومان رسید که‬ ‫این میزان نسبت به اسفندسال‌جاری ‪ 92‬معادل ‪12/5‬‬ ‫درصد کاهش داش��ته است‪ .‬گزارش متغیرهای پولی و‬ ‫اعتباری بانک مرکزی نش��ان می‌دهد که در تابستان‬ ‫امسال حجم سپرده‌های دیداری و غیردیداری نسبت‬ ‫به اسفند سال گذشته افزایش داشته است‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫تغییر ماهیت اصالح قانون‬ ‫بیمه شخص ثالث‬ ‫محسن مصفا ‪-‬کارش�ناس صنعت بیمه‪ :‬الیحه‬ ‫اصالح قانون بیمه اجباری مس��ئولیت مدنی دارندگان‬ ‫وس��ایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث‬ ‫مصوب ‪ ۱۳۸۷‬ب��ا توجه به تجربی��ات حاصل از دوره‬ ‫آزمایشی قانون مذکور و با بررسی تجربیات بین‌المللی‬ ‫و برگزاری جلسات کارشناسی با صاحب‌نظران مختلف‬ ‫ازجمله سندیکای بیمه‌گران ایران و پیرو جلساتی که‬ ‫متعاقب ارجاع الیحه ارسالی قبلی به معاونت حقوقی‬ ‫و ام��ور مجلس ریاس��ت‌جمهوری ب��ا معاونت مذکور‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬تهیه و به مجلس شورای اسالمی تقدیم‬ ‫ش��ده است‪ .‬پیش‏نویس مذکور که اطالق عنوان طرح‬ ‫اصالح قانون به آن غیرممکن اس��ت‪ ،‬دارای مشکالت‬ ‫و ایرادات بسیاری است و مبنا قراردادن آن پیامدهای‬ ‫سوئی را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫برخی از ایرادات شکلی و ماهوی پیش‏نویس مذکور‬ ‫در ادامه ذکر می‏شود‪:‬‬ ‫‪ - ۱‬براس��اس اصل هفتادوچهارم قانون اساس��ی و‬ ‫مق��ررات آیین‏نامه داخلی مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫پیش��نهادات قانونگذاری‪ ،‬در قالب لوایح قانونی دولت‬ ‫پس از تصوی��ب هیات وزیران و ی��ا طرح‏های قانونی‬ ‫به پیش��نهاد حداقل ‪ ۱۵‬نفر از نمایندگان در مجلس‬ ‫قابل طرح اس��ت‪ .‬اما پیش‪‎‬نویس یادش��ده از عناوین‬ ‫فوق خارج است‪ - ۲ .‬قوانین قبلی (قانون مصوب سال‬ ‫‪ ۱۳۴۷‬و اصالحیه مصوب سال ‪ ،)۱۳۸۷‬حاصل تالش‪،‬‬ ‫صرف وقت و هزینه بس��یار و بررسی‏های کارشناسی‬ ‫زمان خود بوده است و نباید بر همه این تالش‏ها خط‬ ‫بطالن کشیده و یا آنها را دستخوش تغییرات بی‏دلیل‬ ‫کرد‪ .‬بی‪‎‬گمان این اقدام‪ ،‬مقررات بیمه اجباری شخص‬ ‫ثالث را که سال‏های متمادی از اجرا و تجربه را پشت‬ ‫سرگذاش��ته و نقاط ضعف و قوت آن مشخص شده در‬ ‫معرض آزمون و خطای مجدد قرار می‏دهد‪ - ۳ .‬بنای‬ ‫الیحه و ط��رح اصالح‪ ،‬اصالح��ات حداقلی و ضروری‬ ‫بوده اس��ت ت��ا قوانین دچ��ار تزلزل نش��ده و مجلس‬ ‫شورای اسالمی وقت مجددی را برای آنچه که آزمون‬ ‫خود را گذرانده و فاقد اش��کال است‪ ،‬صرف نکند؛ اما‬ ‫پیش‏نویس اخیر که به صورت قانون جایگزین اس��ت‬ ‫و ن��ه اصالح‪ ،‬همه م��واد و تبصره‏هایی را نیز که محل‬ ‫ایراد اش��کال و ایراد نیس��ت در معرض بحث و جدل‬ ‫و تغییرات نامطلوب ق��رار می‏دهد‪ - ۴ .‬باوجود تاکید‬ ‫قوانین باالدس��تی ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه و‬ ‫قانون اجرای سیاس��ت‌های اص��ل ‪ ۴۴‬بر کاهش نقش‬ ‫دولت در تصدی‏گ��ری و ممنوعیت هرگونه انحصار و‬ ‫تس��هیل رقابت‪ ،‬در پیش‪‎‬نویس تهیه‪‎‬شده صدور بیمه‬ ‫ش��خص ثالث صرفا برعهده بیمه ایران قرار داده شده‬ ‫است و سایر ش��رکت‌ها برای صدور این بیم ‌ه‪‎‬نامه باید‬ ‫دوباره نس��بت به اخذ مجوز از بیم��ه مرکزی در این‬ ‫خص��وص اقدام کنند‪ - ۵ .‬کمیس��یون رس��یدگی به‬ ‫اختالفات بیمه‏گذار و بیمه‏گر در مورد خس��ارت‏های‬ ‫مال��ی ح��ذف و موضوع ب��ه ارزیاب خس��ارت واحد و‬ ‫نهایتا دادگس��تری احاله ش��ده ک��ه بی‏گمان موجب‬ ‫اطاله رس��یدگی و افزایش پرونده‪‎‬های قضایی خواهد‬ ‫ش��د‪ - ۶ .‬مس��ائل جزئی در پیش‪‎‬نویس قانون مذکور‬ ‫وارد ش��ده که جنبه آیین‌نامه‪‎‬ای دارد؛ همچون نحوه‬ ‫محاس��به و پرداخت خسارت مالی وارد بر خودروهای‬ ‫گرانقیم��ت و ی��ا تعیین جریم��ه نداش��تن بیمه‏نامه‬ ‫برای انواع وس��ایل نقلی��ه‪ - ۷ .‬در پیش‪‎‬نویس عبارات‬ ‫و اصطالحات غیرمعمول و مبهمی وارد ش��ده اس��ت؛‬ ‫همچون یوم‏االس��تحقاق راننده حادثه‏س��از و‪ ...‬که در‬ ‫صورت تصویب‪ ،‬اشکاالت اجرایی متعدد در پی خواهد‬ ‫داش��ت‪ - ۸ .‬ترکیب مجمع عموم��ی و هیات نظارت‬ ‫صندوق تامین خس��ارت‏های بدنی که یک موسس��ه‬ ‫بیم ‪‎‬ه‌ای ب��وده و در بدنه صنعت بیمه فعالیت می‪‎‬کند؛‬ ‫به نحوی تغییر کرده که آن را از مس��یر اهداف اصلی‬ ‫خ��ود خارج کرده اس��ت‪ - ۹ .‬بیمه مرک��زی به جای‬ ‫صندوق تامین خس��ارت‏های بدنی مکلف به پرداخت‬ ‫خس��ارت ش��رکت‪‎‬های ورشکسته شده اس��ت‪- ۱۰ .‬‬ ‫بیمه مرک��زی مکلف به ایجاد س��امانه جامع حوادث‬ ‫که تمام��ی اطالعات و داده‪‎‬های اولی��ه آن در اختیار‬ ‫نیروی انتظامی و وزارت بهداش��ت باش��د‪ ،‬شده است‪.‬‬ ‫‪ – ۱۱‬براس��اس موازی��ن قانونی و فن��ی بیمه‏ای باید‬ ‫س��قف تعهدات بیمه‏گر در بیمه‏نامه مشخص باشد تا‬ ‫براس��اس آن جبران خسارت گردد؛ اما در پیش‏نویس‬ ‫تهیه‏ش��ده‪ ،‬با تعیین حداقل تعهد به جای سقف تعهد‬ ‫بیمه‏گر‪ ،‬میزان تعهدات بیمه‏گر نامعلوم ش��ده که این‬ ‫ی ش��دن‪ ،‬زیان س��نگینی را به‬ ‫ام��ر در صورت عملیات ‪‎‬‬ ‫ش��رکت‪‎‬های بیمه وارد خواهد آورد‪ - ۱۲ .‬ممنوعیت‬ ‫ص��دور الحاقیه نیز یکی از احکام مقرر در پیش‪‎‬نویس‬ ‫اس��ت که در آینده بیم ‪‎‬ه‌گ��ذاران را جهت خرید بیمه‬ ‫م��ازاد بیمه اجب��اری و ایجاد هرگون��ه تغییر در آن با‬ ‫مش��کل مواجه می‪‎‬کند‪ .‬با توجه به تغییرات بنیادین‬ ‫انجام ش��ده در طرح نمایندگان‪ ،‬دیگر نمی‌توان به آن‬ ‫عنوان طرح داد‪.‬بنابراین پیش نویس ارائه شده با توجه‬ ‫به ایرادات مذکور قابلیت بررسی و تصویب در مجلس‬ ‫شورای اسالمی را ندارد‪.‬‬
‫خبر روز‬ ‫هشدار به معامله‌گران‬ ‫وکالتی اوراق بهادار‬ ‫مدی��ر امور حقوقی و بازرس��ی‬ ‫ش��رکت س��پرده‌گذاری مرکزی‬ ‫اوراق به��ادار و تس��ویه وج��وه‬ ‫(س��مات) به معامله‌گران وکالتی‬ ‫اوراق بهادار هشدار داد با آگاهی‬ ‫از مش��کالت و عواقب فراوان آن‪،‬‬ ‫این گونه معامالت پرریسک را انجام دهند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی س��مات‪ ،‬محمدصادق‬ ‫دبیری با بیان اینکه در بند (ب) ماده ‪ ۹۹‬قانون برنامه‬ ‫پنجم توس��عه به صراحت اعالم ش��ده است که تمام‬ ‫معام�لات اوراق بهادار باید از طریق بورس و فرابورس‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬مکانیزم معام�لات اوراق بهادار در‬ ‫بازار س��رمایه مشخص است اما برخی افراد آگاهانه یا‬ ‫ناآگاهانه‪ ،‬معامالت خود را خارج از قیمت‌های مرسوم‬ ‫در این بازار انجام می‌دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این روش‪،‬‬ ‫افراد برای ف��رار از پرداخت مالیات و کارمزد در قالب‬ ‫عقد وکالتنامه‪ ،‬معامالت خود را خارج از مکانیزم بازار‬ ‫س��رمایه انجام می‌دهند که این امر عالوه بر پیگیری‬ ‫مس��ائل حقوقی‪ ،‬مشکالتی را برای تس��ویه و پایاپای‬ ‫چنین معامالتی به وجود می‌آورد‪ .‬دبیری خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬برخی افراد نیز ناآگاهانه‪ ،‬سهام با ارزش خود را به‬ ‫افراد سودجو واگذار می‌کنند‪ .‬در این روش‪ ،‬افراد بدون‬ ‫اطالع از ارزش واقعی س��هام خ��ود‪ ،‬به صورت وکالتی‬ ‫سهام‌شان را با قیمت بسیار نازل به فروش می‌رسانند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیش��تر افرادی که در دام این‌گونه افراد‬ ‫س��ودجو می‌افتند‪ ،‬کارمندان زحمتکش شرکت‌هایی‬ ‫هستند که س��هام آنها وارد بازار س��رمایه شده است‬ ‫اما این افراد به دلیل نداش��تن آگاهی الزم‪ ،‬سهام‌شان‬ ‫را با قیمت‌های پایین می‌فروش��ند و در نهایت متضرر‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬مدیر امور حقوقی و بازرس��ی سمات بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬برخی افراد نی��ز در قالب عقد صل��ح در دفاتر‬ ‫ثبت و اس��ناد‪ ،‬س��هام خود را واگذار می‌کنند که این‬ ‫موض��وع مغایر با بند (ب) ماده ‪ ۹۹‬قانون برنامه پنجم‬ ‫توسعه اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬مش��کالت در این‌گونه‬ ‫معام�لات‪ ،‬زمانی بیش��تر نمایان می‌ش��ود که مصالح‬ ‫(ش��خص صلح‌کننده) فوت می‌کند‪ .‬صلح‌نامه با وجود‬ ‫اینکه مطابق با اصول حقوق��ی بوده اما از نظر قوانین‬ ‫بازار س��رمایه مغایر با بن��د (ب) ماده ‪ ۹۹‬قانون برنامه‬ ‫پنجم توسعه است‪ .‬وی گفت‪ :‬وکالتنامه‌ها برای حفظ‬ ‫غبطه‪ ،‬صرف و صالح موکل باید بر اساس دستورالعمل‬ ‫معامالت وکالتی تنظیم ش��ود تا ح��ق وکیل در اخذ‬ ‫ثمن حاصل از فروش‪ ،‬درصد دریافت س��هام و افزایش‬ ‫س��رمایه و‪ ...‬به صورت شفاف مش��خص شود‪ .‬دبیری‬ ‫تاکید ک��رد معامالت وکالتی بای��د در مواردی خاص‬ ‫(مانن��د افراد از کار افتاده‪ ،‬تعدد وراث یا ایرانیان مقیم‬ ‫خارج از کش��ور) به‌منظور تس��ریع در انجام امور و با‬ ‫هدف توکیل انجام ش��ود و سایر معامالت اوراق بهادار‬ ‫ثبت‌ش��ده نزد س��ازمان بورس باید از مکانیزم شفاف‬ ‫ب��ورس یا فرابورس برخوردار باش��د تا مش��کلی برای‬ ‫معامله‌گران به وجود نیاید‪.‬‬ ‫شرکت‌ها‬ ‫پیش‌بینی سود‬ ‫شرکت داروسازی سینا‬ ‫شرکت داروسازی سینا پیش‌بینی سود هر سهم سال‬ ‫مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ 1393‬را در تاریخ‌های ‪۳۰‬‬ ‫اس��فند ‪ 1392‬و ‪ ۱۱‬اسفند ‪( 1392‬حسابرسی شده)‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬تیر ‪ 1393‬و ‪ ۲۶‬مهر‪ 1393‬و مطابق اطالعیه فعلی‬ ‫مبلغ ‪ 2402‬ریال اعالم کرده است‪ .‬پوشش نیز معادل‬ ‫‪ ۷۵‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫پیش‌بینی ونفت‌‬ ‫ت پیش‌بینی سود‬ ‫ت نف ‌‬ ‫ی صنع ‌‬ ‫شرکت س��رمایه‌گذار ‌‬ ‫هر س��هم س��ال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ 1393‬با‬ ‫سرمایه یک هزار و ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال را در تاریخ‌های‬ ‫‪ ۳۰‬بهم��ن ‪ 1392‬و پنجم خ��رداد ‪ 1393‬مبلغ ‪۱۴۶‬‬ ‫ری��ال‪ ،‬در تاری��خ ‪ ۳۱‬تیر ‪ 1393‬مبل��غ ‪ ۱۵۸‬ریال‪ ،‬در‬ ‫تاریخ ‪ ۳۰‬ش��هریور ‪ 1393‬مبلغ ‪ ۱۶۰‬ریال و در تاریخ‬ ‫س��وم آبان ‪ 1393‬مبلغ ‪ ۱۴۵‬ریال اعالم کرده بود که‬ ‫مطاب��ق با اطالعات فوق با س��رمایه ی��ک هزار و ‪۲۲۳‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال مبل��غ ‪ ۱۳۸‬ریال اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پوشش ‪ 74‬درصدی‬ ‫مهرکام‌پارس‌‬ ‫س پیش‌بینی سود هر سهم سال‬ ‫ش��رکت مهرکام‌پار ‌‬ ‫مال��ی منتهی ب��ه ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ 1393‬را در تاریخ‌های‬ ‫‪ ۱۰‬و ‪ ۲۳‬اس��فند ‪ 1392‬و ‪ ۲۳‬م��رداد ‪ 1393‬مبل��غ‬ ‫‪ ۱۲۵‬ری��ال و در تاریخ‌های س��وم آب��ان ‪ 1393‬و ‪۲۱‬‬ ‫آب��ان ‪(1393‬حسابرس��ی ش��ده) مبل��غ ‪ ۱۸۷‬ری��ال‬ ‫اع�لام ک��رده بود ک��ه مطاب��ق اطالعات ف��وق مبلغ‬ ‫‪ ۲۱۷‬ریال اعالم ش��ده است‪ .‬پوش��ش نیز معادل ‪۷۴‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫کیمی�ا بامدادیان‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬بازار‬ ‫س��رمایه در یک سال گذشته با نوسان‌های‬ ‫بس��یاری روبه‌رو شده اس��ت‪ .‬آمارها حاکی‬ ‫از آن اس��ت ک��ه این ب��ازار در س��ال ‪۹۲‬‬ ‫بازده��ی ‪۱۱۰‬درص��دی را به دس��ت آورد‬ ‫اما از اوایل س��ال ‪ 93‬بازده��ی منفی برای‬ ‫بورس رقم خورده و باعث شده تابلوی بازار‬ ‫سرمایه در بیش��تر روزهای سال سرخ‌رنگ‬ ‫باش��د‪ .‬در این میان عالوه بر ریس��ک‌های‬ ‫سیستماتیک بس��یاری که در این مدت بر‬ ‫بازار سرمایه وارد شد‪ ،‬رفتار سهامداران نیز‬ ‫به منفی شدن بیشتر بازار سرمایه دامن زد‪.‬‬ ‫س��هامداران با قرارگی��ری در فضای روانی‬ ‫ب��ه وجود آمده در بازار س��رمایه‪ ،‬صف‌های‬ ‫فروش طوالنی را تش��کیل دادن��د که این‬ ‫موضوع باعث ایجاد نوس��ان‌های بیش��تری‬ ‫در تاالر حافظ ش��د و شرکت‌ها و بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی نیز نتوانس��تند مانع از آب شدن‬ ‫بیشتر سهام شرکت‌هایشان شوند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به این مش��کالت کارشناس��ان‬ ‫به دنب��ال ایجاد س��ازوکارها و راهکارهایی‬ ‫هس��تند تا بتوانند نوسان‌های قیمت سهام‬ ‫را ت��ا اندازه‌ای تحت کنت��رل خود درآورند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان راه‌ان��دازی صندوق س��هام‬ ‫خزانه ازجمله مواردی اس��ت که از س��وی‬ ‫کارشناسان مطرح شد و به تصویب مجلس‬ ‫شورای اسالمی رس��ید‪ .‬نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اس�لامی هفته گذش��ته در صحن‬ ‫علنی مجل��س و ادامه بررس��ی الیحه رفع‬ ‫موانع تولید‪ ،‬بحث تاسیس صندوق تثبیت‬ ‫بازار س��رمایه و نیز صدور مجوز به ناشران‬ ‫بازار س��رمایه برای خرید و نگهداری سهام‬ ‫خزانه را تصویب کردند‪.‬‬ ‫آگاهان بازار عقی��ده دارند ایجاد صندوق‌‬ ‫س��هام خزانه می‌تواند گام بس��یار مناسبی‬ ‫برای حمایت از قیمت سهام ناشران بورسی‬ ‫باش��د و بنگاه‌های اقتصادی نیز توانایی آن‬ ‫را دارند که بازارگردانی سهام خود را انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتشار اوراق مشارکت‬ ‫در ای��ن رابط��ه علی‬ ‫عباس کریمی‪ ،‬معاون‬ ‫توسعه شرکت بورس‬ ‫اوراق به��ادار در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در ح��ال حاضر همه س��هام‬ ‫زیر ذره‌بین‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫مجلس تصویب کرد‬ ‫حمایت از سهام با صندوق خزانه‬ ‫منتش��ر ش��ده در بازار س��رمایه به اس��م‬ ‫سهامداران شرکت است‪ .‬به عبارتی تاکنون‬ ‫براس��اس قانون تجارت اجازه داده نمی‌شد‬ ‫که سهامی در اختیار شرکت قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه مصوبه هفته گذش��ته‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در مورد س��هام‬ ‫خزانه بیان کرد‪ :‬براساس مصوبه مجلس‪ ،‬از‬ ‫این به بعد به بنگاه‌های اقتصادی اجازه داده‬ ‫می‌شود بخشی از س��هام خود را خریداری‬ ‫کنند که به آن سهام خزانه می‌گویند‪ .‬براین‬ ‫اساس ش��رکت‌ها می‌توانند بخشی از سهام‬ ‫ش��رکت را به نام خود ن��زد بنگاه اقتصادی‬ ‫نگهداری کنند‪.‬‬ ‫کریمی به کاربردهای سهام خزانه در بازار‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از کاربردهای سهام‬ ‫خزانه انتش��ار اوراق مش��ارکت برای تامین‬ ‫مالی بنگاه‌هاس��ت‪ .‬به این ترتیب بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی می‌توانند از طریق انتشار ابزارهایی‬ ‫با پش��توانه س��هام خزانه اقدام کنند‪ .‬برای‬ ‫نمونه ش��رکت‌ها می‌توانن��د گواهی وارانت‬ ‫یا گواهی حق خرید منتش��ر کنند‪ .‬در این‬ ‫حالت یک ش��رکت برای آنک��ه اوراق خود‬ ‫را در بازار به خوبی بفروش��د‪ ،‬اعالم می‌کند‬ ‫افرادی ک��ه این اوراق را خری��داری کنند‪،‬‬ ‫گواهی خری��د دریافت می‌کنند و در تاریخ‬ ‫مش��خصی به قیمتی که روی برگه‌ها درج‬ ‫شده‪ ،‬سهام آنها قابل خرید است‪ .‬اگر قیمت‬ ‫بازار از قیمت روی برگه بیش��تر باشد‪ ،‬فرد‬ ‫سهام را در بازار می‌فروشد و اگر کمتر بود‪،‬‬ ‫همان قیمت روی برگ��ه را دریافت خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬به این ترتیب ریس��ک معامالت برای‬ ‫خریدار کم می‌شود‪.‬‬ ‫وی کارب��رد دیگر س��هام خزان��ه را نقش‬ ‫بازارگردانی ش��رکت‌ها دانست و بیان کرد‪:‬‬ ‫در مواقع��ی ش��رکت‌های فع��ال در بورس‬ ‫می‌توانند از این حق برای بازارگردانی سهام‬ ‫خود استفاده کنند‪ .‬برای نمونه ممکن است‬ ‫هنگامی که برای س��هام شرکت‌ها در بازار‬ ‫س��رمایه خریدار وجود دارد سهامداران آن‬ ‫را عرضه نکنند‪ ،‬در چنین حالتی بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬س��هام خزانه را در ب��ازار عرضه‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫کریم��ی در ادام��ه بیان ک��رد‪ :‬در برخی‬ ‫مواقع نیز ممکن است سهامداران به فروش‬ ‫سهامی در بازار اقدام کنند و خریداری برای‬ ‫آن وجود نداشته باش��د‪ ،‬در این هنگام نیز‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی به وسیله سهام خزانه به‬ ‫جمع‌آوری سهام موجود در بازار می‌پردازند‪.‬‬ ‫وی در پایان اظهار ک��رد‪ :‬به طوری کلی‬ ‫سهام خزانه می‌تواند نقش بسیار مثبتی را‬ ‫در بازار س��رمایه ایفا کند‪ .‬به این ترتیب از‬ ‫یک س��و به وضعیت شناوری سهام در بازار‬ ‫کمک خواهد کرد و از نوس��ان‌های ش��دید‬ ‫روی س��هام جلوگیری می‌کند و از س��وی‬ ‫دیگر می‌توان��د به ارائه ابزاره��ای نوین در‬ ‫بازار بپردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازارگردانی مناسب‬ ‫حس��ین خزل��ی‬ ‫خرازی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ارش��د بازار س��رمایه‬ ‫درباره س��هام خزانه‬ ‫درگفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬س��هام خزانه یکی از موضوعات‬ ‫در بازار س��رمایه اس��ت که به عنوان حلقه‬ ‫مفقوده قانون تجارت ش��ناخته می‌شود‪ .‬با‬ ‫توج��ه به قدیم��ی بودن قان��ون تجارت در‬ ‫کش��ور و همچنین بازنگری نشدن در این‬ ‫قانون‪ ،‬س��هام خزانه تا هفته گذش��ته برای‬ ‫شرکت‌ها دیده نشده بود‪.‬‬ ‫وی به قوانین تجارت در بازارهای سرمایه‬ ‫دنیا اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬براس��اس قوانین‬ ‫تج��ارت دیگر کش��ورها‪ ،‬در بازارهای مالی‬ ‫دنیا به ش��رکت‌های پذیرش شده در بورس‬ ‫اجازه داده می‌ش��ود که با محدودیت و در‬ ‫اندازه‌ای مش��خص س��هام ش��رکت خود را‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫خزلی‌خ��رازی درباره تصوی��ب این قانون‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن مصوب��ه جدید ب��ه این معنی اس��ت‬ ‫ک��ه ش��رکت‌های پذیرفته‌ش��ده در بورس‬ ‫می‌توانند تا ‪ ۱۰‬درصد از سهام عرضه شده‬ ‫خ��ود را دوباره خری��داری کنند و در قالب‬ ‫س��هام خزانه آن‌را نزد خود نگ��ه دارند‪ ،‬به‬ ‫عبارتی به ش��رکت‌ها اجازه داده ش��ده که‬ ‫نق��ش بازارگردانی را برای س��هام خود ایفا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارش��د ب��ازار س��رمایه با‬ ‫بی��ان اینکه س��هام خزانه به تثبی��ت بازار‬ ‫کمک می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایطی که فشار‬ ‫فروش در س��همی باالست و سهام شرکت‬ ‫پایین‌ت��ر از ارزش ذات��ی معامله می‌ش��ود‬ ‫و از طرف��ی هی��ات مدیره ش��رکت هم به‬ ‫ارزندگی س��هم خود اطمین��ان دارد و افت‬ ‫قیمت سهام ش��رکت را بی‌منطقی ارزیابی‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬می‌تواند از مکانیزم س��هام خزانه‬ ‫اس��تفاده کند‪ .‬خزلی‌خرازی در ادامه بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬به این ترتیب بنگاه اقتصادی س��هام‬ ‫ش��رکت خ��ود را خری��داری و نگه��داری‬ ‫می‌کن��د‪ .‬این س��هام خریداری ش��ده حق‬ ‫مالکیت و مدیریت ندارد و همچنین س��ود‬ ‫آن بین افراد تقس��یم نمی‌ش��ود و هنگامی‬ ‫که رونق به بازار بازگش��ت‪ ،‬آن میزان سهام‬ ‫خریداری‌ش��ده خ��ود را در ب��ورس عرضه‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی به مزایای این مصوبه اش��اره کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬س��هام خزان��ه دارای مزایای‬ ‫بسیاری است‪ .‬این س��هام یک مکانیزم‬ ‫منطقی و معقول در دنیاست که موجب‬ ‫افزایش حج��م معامالت می‌ش��ود و از‬ ‫سوی دیگر جلوی نوس��ان‌های بیش از‬ ‫اندازه شرکت‌ها را می‌گیرد و به پایداری‬ ‫قیمت‌ه��ا کم��ک بس��یاری می‌کند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب به س��هامداران نوید می‌دهد‬ ‫که شرکت س��هام را در شرایط بحرانی‬ ‫بازخرید می‌کند و از طرفی مش��وق‌های‬ ‫مالیات��ی به ش��رکت‌ها می‌ده��د تا آنها‬ ‫انگی��زه این خرید را در ش��رایط خاص‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫سبزپوشی بازار سرمایه‬ ‫گروه اقتصاد‪ -‬بورس اوراق بهادار تهران که در معامالت‬ ‫نخس��تین روز هفته با افزایش خریدها و صف‌های خرید‬ ‫و در نهایت رش��د ‪ 300‬واحدی شاخص روبه‌رو شده بود‪،‬‬ ‫در معامالت روز گذش��ته از شدت حرکت خود کاست و‬ ‫تنه��ا ‪ 45‬واحد افزایش پیدا ک��رد‪ .‬همچنین در بازار کم‬ ‫رمق دیروز از حجم معامالت کاس��ته ش��د‪ .‬در معامالت‬ ‫روز گذش��ته حقیقی‌ها فعالیت کمتری داشتند و بیشتر‬ ‫حقوقی‌ها به خرید و فروش سهام پرداختند‪ .‬فعاالن بازار‬ ‫سرمایه همواره به دنبال اخبار مثبت سیاسی و اقتصادی‬ ‫هس��تند‪ ،‬زیرا قیمت‌ها در بازار س��رمایه به کف رس��یده‬ ‫و تنه��ا یک حرک��ت می‌تواند بازار س��رمایه را به حرکت‬ ‫درآورد‪ .‬همان‌ط��ور که مش��اهده ش��د‪ ،‬ب��ه دلیل مصوبه‬ ‫ش��ورای نگهبان در روز شنبه‪ ،‬بازار سرمایه از ریزش‌های‬ ‫پی‌درپ��ی نجات پیدا کرد‪ .‬همچنین در روز گذش��ته نیز‬ ‫همانند روز ش��نبه صنعت پتروشیمی با اقبال سهامداران‬ ‫مواجه شد‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫روز گذشته تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس‬ ‫کاالی ایران ش��اهد عرضه ‪ ۱۴‬تن اکسید مس شرکت‬ ‫صنای��ع ملی مس ایران بود‪ .‬ای��ن محصول برای تولید‬ ‫رنگ‌های سیاه متالیک در رنگ آمیزی بدنه خودرو‌ها‪،‬‬ ‫تولید ابریش��م مصنوعی‪ ،‬ساخت برخی باتری‌ها‪ ،‬تولید‬ ‫برخی از آلیاژهای مس‪ ،‬آبکاری الکتریکی و همچنین‬ ‫به عنوان مکمل غذایی دام مصرف می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش بورس کاال‪ 4 ،‬هزار تن مس کاتد ش��رکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران با قیمت پایه ‪ ۱۹۶‬هزار و ‪۱۸۲‬‬ ‫ریال راهی تاالر معامالت ش��د‪ .‬این ش��رکت همچنین‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬ت��ن مس مفتول را با قیم��ت پایه ‪ ۲۰۳‬هزار و‬ ‫‪ ۶۱۰‬ریال عرضه کرد‪ .‬از دیگر محصوالت عرضه ش��ده‬ ‫ش��رکت صنایع مل��ی مس ایران در ای��ن روز می‌توان‬ ‫نگاهی به آمار‬ ‫از ت��االر حاف��ظ؛ در معامالت روز‬ ‫به گ��زارش‬ ‫گذش��ته‪ ،‬س��رمایه‌گذاران بیش از ‪ ۳21‬میلی��ون برگه و‬ ‫حق تقدم در بازار دست‌به‌دس��ت کردن��د که ارزش این‬ ‫مب��ادالت بیش از ‪ 918‬میلیارد ریال ب��ود و در ‪ ۳2‬هزار‬ ‫نوبت معامالتی انجام ش��د‪ .‬در میان ‪ ۳۹‬صنعت حاضر در‬ ‫بورس تهران‪ ،‬گروه ش��یمیایی توانست با بیشترین ارزش‬ ‫معامالت در صدر برتری��ن گروه‌های صنعت قرار گیرد و‬ ‫پس از آن گروه مالی و رادیویی در جایگاه‌های بعدی قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬در روز گذش��ته ش��اخص کل اندکی رشد پیدا‬ ‫کرد و با ‪ 45‬واحد افزایش‪ ،‬به عدد ‪ ۶۶‬هزار و ‪ 319‬رسید‪.‬‬ ‫در ای��ن بازار صنایع پتروش��یمی خلیج فارس‪ ،‬س‪.‬نفت و‬ ‫گاز و پتروش��یمی تامین‪ ،‬گس��ترش نفت و گاز پارسیان‪،‬‬ ‫پتروش��یمی پردیس و گروه مپنا بیش��ترین تاثیر مثبت‬ ‫را بر ش��اخص کل داش��تند‪ .‬در مقابل نیز سرمایه‌گذاری‬ ‫غدیر و ایران‌خودرو با بیش��ترین تاثیر مثبت بر مهم‌ترین‬ ‫متغیر بورسی‪ ،‬مانع از افزایش بیشتر آن شدند‪ .‬همچنین‬ ‫در روز‌‌‌یکش��نبه پارس‌سرام‪ ،‬داروس��ازی روز دارو‪ ،‬سایپا‬ ‫آذی��ن‪ ،‬لبنی��ات پاک‪ ،‬پتروش��یمی پردی��س‪ ،‬س‪.‬نفت و‬ ‫گاز و پتروش��یمی پردیس و ایران‌تایر بیش��ترین افزایش‬ ‫قیم��ت را تجربه کردند‪ .‬بیش��ترین کاهش قیمت نیز در‬ ‫ای��ن روز متعلق به ایران‌دارو‪ ،‬صنایع ش��یمیایی س��ینا‪،‬‬ ‫نورد قطعات ف��والدی‪ ،‬گروه صنعتی بوت��ان‪ ،‬بین‌المللی‬ ‫توسعه س��اختمان‪ ،‬موتورس��ازان تراکتورس��ازی ایران و‬ ‫ف��رآوری مواد معدنی ایران بود و ای��ن نمادها در انتهای‬ ‫جدول معام�لات قرار گرفتن��د‪ .‬همچنی��ن در این روز‬ ‫سرمایه‌گذاران طوالنی‌ترین صف‌های خرید را برای بانک‬ ‫سینا‪ ،‬سامان گستر اصفهان‪ ،‬نوسازی و ساختمان تهران‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان‪ ،‬کارخانجات تولیدی‬ ‫شهید قندی و سرمایه‌گذاری توسعه ملی تشکیل دادند‪.‬‬ ‫در مقابل نمادهای کمباین‌س��ازی ایران‪ ،‬سیمان تهران‪،‬‬ ‫مل��ی صنایع مس ایران‪ ،‬س��یمان قائن‪ ،‬ف��والد امیرکبیر‬ ‫عرضه ‪ ۱۴‬تن اکسید مس‬ ‫ب��ه ‪ ۳۰‬هزار تن انواع مس کم عیار‪ ۱۰۰ ،‬تن س��ولفور‬ ‫مولیبدن و ‪ ۱۲‬تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن‪ ۲۷۰ ،‬تن مس مفتول ش��رکت صنایع‬ ‫تولی��دی دنیای مس کاش��ان عرضه را ب��ا قیمت پایه‬ ‫‪ ۲۰۴‬ه��زار و ‪ ۱۶۰‬ریال تجربه ک��رد‪ .‬تاالر محصوالت‬ ‫صنعت��ی و معدنی همچنین ش��اهد عرض��ه ‪ ۸۰۰‬تن‬ ‫ش��مش هزارپوندی ‪ 7/99‬ش��رکت آلومینیوم ایران با‬ ‫قیمت پایه ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۳۶‬ریال بود‪ .‬شرکت ذوب آهن‬ ‫اصفهان نیز با ‪ ۱۲‬هزار تن شمش فوالدی ‪۱۲۵×۱۲۵‬‬ ‫ب��ه همراه ‪ ۳۷۵۰‬تن تیرآهن ‪ ۲۷‬و ‪ ۳۷۵۰‬تن تیرآهن‬ ‫‪ ۲۴‬در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی حضور یافت‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش همچنین حاکی اس��ت‪ ،‬در این روز و‬ ‫در ت��االر کش��اورزی‪ 6 ،‬هزار تن برن��ج وارداتی تایلند‬ ‫و ‪ ۵۷۰۰‬ت��ن برنج وارداتی هندوس��تان عرضه‌ش��د‪.‬‬ ‫همچنین‪ ۲۰۰ ،‬تن شکرس��فید کارخانه قند شیروان‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تن شکرس��فید کارخانه قند قزوین راهی تاالر‬ ‫معامالت‌شد‪.‬‬ ‫دیگر عرضه‌های تاالر کش��اورزی شامل عرضه ‪۳۰۰‬‬ ‫کاشان‪ ،‬س��یمان هکمتان و پارس‌خودرو با سنگین‌ترین‬ ‫صف‌های فروش به کار خود پایان دادند‪ .‬گفتنی است در‬ ‫دومین روز هفته‪ ،‬بانک پاس��ارگاد با ‪ 60‬میلیون سهم در‬ ‫صدر بیش��ترین حجم معامالت قرار گرفت و پس از آن‪،‬‬ ‫س‪ .‬نفت و گاز و پتروش��یمی تامین با ‪ 15‬میلیون س��هم‬ ‫و پارس‌خودرو با معامله ‪۱3‬میلیون سهم دارای بیشترین‬ ‫حجم معامالت بودند‪ .‬همچنین ش��رکت ارتباطات سیار‬ ‫ای��ران با معامالتی ب��ه ارزش ‪ 124‬میلیارد ریال در صدر‬ ‫بیش��ترین ارزش معامالت ق��رار گرفت و پس از آن بانک‬ ‫پاس��ارگاد ب��ا معامالت��ی ب��ه ارزش ‪ 97‬میلی��ارد ریال و‬ ‫گس��ترش نفت و گاز پارسیان به ارزش ‪ 88‬میلیارد ریال‬ ‫در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ت��ن گندم خوراکی روس��یه و ‪ ۱۵۰‬ت��ن ذرت دانه‌ای‬ ‫کرمانش��اه بود‪ .‬ت��االر صادراتی نیز ش��اهد عرضه ‪۳۰‬‬ ‫هزار تن گوگرد گرانوله مجتمع پتروش��یمی خارگ با‬ ‫قیم��ت پای��ه ‪ ۱۷۳‬دالر در هر تن بود‪ .‬ع�لاوه بر این‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬ت��ن قیر ‪ ۸۵۱۰۰‬ش��رکت اصفهان قیر‪۱۱۵۰ ،‬‬ ‫تن قیر ‪ ۶۰۷۰‬ش��رکت توس��عه نف��ت هرمزان و ‪۳۰۰‬‬ ‫تن قیر ‪ ۶۰۷۰‬ش��رکت قیران پخش ستاره ایرانیان در‬ ‫تاالر مذکور عرضه‌ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬دیروز در تاالر‬ ‫فرآورده‌های نفتی و پتروش��یمی‪ ۳۰ ،‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تن‬ ‫انوع قیر‪ ۱۹۰۰ ،‬تن انواع ماده پتروش��یمیایی و ‪۱۸۰۰‬‬ ‫تن انواع گوگرد روی تابلوی عرضه‌رفت‪ .‬براس��اس این‬ ‫گزارش‪ ،‬روز گذشته در مجموع‪ ،‬بیش از ‪ ۱۸۲‬هزار تن‬ ‫انواع کاال راهی بازار فیزیکی بورس کاالی ایران شد‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫ارز مبادله‌ای تخصیص یابد و تحریم‌ها برداشته شود‪ ،‬سقف تولید از ‪ 240‬هزار تن باالتر می‌رود‬ ‫‪21‬‬ ‫گردش مالی ‪ 2500‬میلیارد تومانی بازار تایر در ایران‬ ‫عبدالرحم�ن رحیمی – گروه گزارش‪ :‬وجود کارخانه‌های متعدد خودروس�ازی‬ ‫با تولید س�االنه ح�دود یک میلیون دس�تگاه خودرو به همراه ت�ردد بیش از‬ ‫‪8‬میلیون دستگاه انواع خودروی سواری‪ ،‬تجاری و سنگین در کشور بازاری با‬ ‫گ�ردش مالی ‪2500‬میلیارد تومانی فقط در بخ�ش تایر خودرو به‌وجود آورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هم‌اکنون نیاز این بازار به بیش از ‪ 30‬میلیون حلقه تایر در س�ال رسیده که‬ ‫‪ 60‬درصد آن از طریق تولید داخل و بقیه با واردات انواع تایر از کشورهای‬ ‫دیگر تامین می‌ش�ود و در این میان قاچاق تایر به داخل کشور نیز خود به‬ ‫معضلی برای تولید‌کنندگان وطنی بدل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ بازار تایر نیازمند تدبیر مسئوالن‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های‬ ‫تعاونی الس��تیک‪ ،‬روغن و فیلتر کشور در‬ ‫در پاسخ به‬ ‫گفت‌وگوی اختصاصی با‬ ‫این س��وال که چند واحد الستیک‌فروشی‬ ‫در تهران و کل کش��ور مشغول به فعالیت‬ ‫هس��تند؟ اظهار کرد‪ :‬آمار دقیقی در دست‬ ‫نیس��ت اما طبق آم��ار موج��ود در حدود‬ ‫‪ 1250‬واح��د الستیک‌فروش��ی در تهران‬ ‫از اتحادی��ه مربوط پروان��ه فعالیت دریافت‬ ‫کرده‌اند و تعدادی نیز فاقد پروانه هس��تند‬ ‫ک��ه اتحادیه مربوط ب��رای قانونمند کردن‬ ‫فعالی��ت آنان در حال پیگیری اس��ت و به‬ ‫نظر می‌رسد در کل کشور بیش از ‪12000‬‬ ‫واحد صنفی در رس��ته الستیک‌فروشی در‬ ‫حال حاضر فعال هستند‪.‬‬ ‫محمدرضا آل‌سارا در‬ ‫ادامه با بیان اینکه با‬ ‫توج��ه ب��ه حج��م‬ ‫تولی��دات داخل��ی و‬ ‫افزای��ش واردات‪ ،‬ب��ا‬ ‫انباش��ت تای��ر روبه‌رو هس��تیم و این مهم‬ ‫می‌تواند تاثیر منفی در کیفیت تایر به‌وجود‬ ‫آورد‪ ،‬تاکی��د ک��رد‪ :‬بنابراین ب��رای تعادل‬ ‫عرض��ه و تقاض��ا نیازمند تدبیر مس��ئوالن‬ ‫ذی‌ربط هستیم‪.‬‬ ‫وی در جواب این پرس��ش که چند درصد‬ ‫تایرهای تولید داخل به مصرف کارخانه‌های‬ ‫ماشین‌سازی می‌رسد و چند درصد توسط‬ ‫صاحبان ماش��ین مصرف می‌ش��ود؟ افزود‪:‬‬ ‫براساس اظهارات شرکت‌های تولیدی‪30 ،‬‬ ‫درصد تولی��دات تایر به کارخانه‌های تولید‬ ‫خ��ودرو اختص��اص دارد و مابقی از طریق‬ ‫تعاونی‌ها و نمایندگان بخش خصوصی بین‬ ‫متقاضیان تایر توزیع می‌شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن علت تف��اوت قیمت تایر‬ ‫تولید داخل با نوع وارداتی آن را ناش��ی از‬ ‫کاهش قیمت نف��ت و مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫کارخانه‌ها دانس��ت و افزود‪ :‬این موارد تاثیر‬ ‫قابل توجه��ی بر قیمت تایره��ای وارداتی‬ ‫داش��ته و گاه به نظر می‌رس��د شرکت‌های‬ ‫خارج��ی در حال دامپین��گ تولیدات‬ ‫داخلی نیز هستند‪.‬‬ ‫ش��رایط فعلی به‌گونه‌ای است که اگرچه‬ ‫شرکت‌های تولید داخل با اعمال تخفیفات‬ ‫تش��ویقی اقدام به کاه��ش قیمت در حد‬ ‫توان کرده‌اند اما به علت نبود تعادل عرضه‬ ‫و تقاضا ش��رکت‌های تولیدی با انباش��ت‬ ‫تولیدات خود روبه‌رو هس��تند‪ .‬آل‌سارا در‬ ‫پایان با اش��اره به مش��کالت فروشندگان‬ ‫تایر افزود‪ :‬نداش��تن تعادل عرضه و تقاضا‪،‬‬ ‫رکود کاری گس��ترده‌ای را به فروشندگان‬ ‫تحمیل کرده اس��ت و در ادامه این مسیر‪،‬‬ ‫به ط��ور قطع در آینده واحدهای صنفی با‬ ‫اداره دارایی درباره مالیات با مشکل مواجه‬ ‫خواهن��د ش��د‪ .‬در نهایت ش��رایط تولید و‬ ‫واردات نیازمند کارشناس��ی دوباره توسط‬ ‫مس��ئوالن اس��ت تا امکان برقراری تعاون‬ ‫بین عرضه و تقاض��ا و برنامه‌ریزی دقیق‌تر‬ ‫به‌وجود آید‪.‬‬ ‫‹ ‹به ما هم ارز مبادله‌ای بدهند‬ ‫مدیرعام��ل مرک��ز‬ ‫تحقیق��ات صنای��ع‬ ‫الس��تیک ای��ران در‬ ‫گفت ‌و گ��و ی‬ ‫اختصاص��ی با‬ ‫در پاسخ به این پرسش که از نظر کیفیت‬ ‫و استاندارد چه تفاوت‌هایی میان تایر‌های‬ ‫ایران��ی با نمونه‌های واردات��ی وجود دارد؟‬ ‫گفت‪ :‬درباره تایر‪ ،‬استاندارد‌های بین‌المللی‬ ‫وجود دارد و اس��تاندارد‌های ملی ایران نیز‬ ‫همسطح استاندارد‌های بین‌المللی است‪.‬‬ ‫تمامی تایر‌های ایرانی مطابق با اس��تاندارد‬ ‫هس��تند و کیفیت آنها ب��ا تایر‌های وارداتی‬ ‫دارای اس��تاندارد‪ ،‬براب��ری می‌کن��د‪ .‬حتی‬ ‫اس��تاندارد‌های کارخان��ه‌ای در ایران باالتر‬ ‫از اس��تاندارد‌های ملی است‪ .‬حسن شعبانی‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که چه تعداد از‬ ‫تولیدکنن��دگان ایرانی تایر‌ه��ای با کیفیت‬ ‫قابل‌قب��ول تولی��د می‌کنند؟ اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫تمام��ی تولیدکنندگان ایران��ی تایر‌های با‬ ‫کیفی��ت قابل‌قبول تولید می‌کنند‪ .‬در طول‬ ‫‪ 30‬س��ال گذشته همیشه از تایر‌های ایرانی‬ ‫استفاده کرده‌ام تا نشان دهم تایرهای تولید‬ ‫داخل دس��ت کم��ی از تایر‌ه��ای خارجی‬ ‫ندارن��د‪ .‬مدیرعامل مرک��ز تحقیقات صنایع‬ ‫الس��تیک ایران در جواب به این پرسش که‬ ‫بزرگترین چالش‌ها و مشکالت تولید تایر در‬ ‫کشور چیست؟ بیان کرد‪ :‬بزرگترین چالش‬ ‫تولید‌کنندگان تایر در ایران رقابت با تایر‌های‬ ‫وارداتی به‌ویژه تایر‌ه��ای چینی ارزانقیمت‬ ‫اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان داخل��ی برای تامین‬ ‫مواد اولیه وارداتی خود از ارز آزاد اس��تفاده‬ ‫می‌کنند ولی بس��یاری از واردکنندگان تایر‬ ‫به‌منظ��ور واردات از ارز مبادله‌ای اس��تفاده‬ ‫می‌کنند و این خود برای تولیدکنندگان که‬ ‫با مش��کالت فراوانی روبه‌رو هستند تبدیل‬ ‫به یک معضل بزرگ ش��ده اس��ت‪ .‬شعبانی‬ ‫در مورد چگونگی آزمایش تایرهای وارداتی‬ ‫گفت‪ :‬تایر‌های وارداتی که به‌صورت قانونی‬ ‫و از گمرکات کش��ور وارد می‌شوند به‌وسیله‬ ‫آزمایش��گاه‌های معتبر ازجمله مرکز آزمون‬ ‫تایر ش��رکت مهندس��ی و تحقیقات صنایع‬ ‫الس��تیک مورد آزمایش ق��رار می‌گیرند و‬ ‫آنهایی که مورد تایید باشند‪ ،‬مجوز ترخیص‬ ‫دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹جل�وی واردات رس�می و قاچ�اق‬ ‫تایر‌های ارزانقیمت را بگیریم‬ ‫س��خنگوی انجم��ن‬ ‫صنعت تایر ایران در‬ ‫گف��ت و گ��وی‬ ‫اختصاص��ی با‬ ‫در پاس��خ ب��ه ای��ن‬ ‫پرس��ش که ایران چه جایگاهی در صنعت‬ ‫تولید الس��تیک جهان دارد؟ اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫دلی��ل وجود پ��اره‌ای از مش��کالت‪ ،‬ایران‬ ‫جایگاهی در سطح دنیا در تولید تایر ندارد‬ ‫چاله‌ها‪ ،‬بالی جان تایر‬ ‫ب��ا صحبت‌هایی ک��ه در باره کیفیت و ب��ازار تایر‬ ‫وجود داشت سری به چند تعمیرگاه و آپاراتی شهر‬ ‫زدم و با مدیرانش��ان صحبت کردم‪ .‬حمید محمدی‬ ‫از جمل��ه کس��انی بود که ‪ 12‬س��ال در این ش��غل‬ ‫مش��غول به فعالیت اس��ت‪ .‬از او درباره کیفیت تایر‬ ‫س��وال کردم‪ ،‬گفت‪ :‬کیفیت برخی تایر‌های خارجی‬ ‫بهتر از برخی تایرهای تولید داخل است‪ ،‬چون تایر‬ ‫خارجی حداقل ‪ 2‬تا ‪ 3‬س��ال کارکرد مفید دارد ولی‬ ‫باالترین زمان کارکرد مفید بعضی از تایرهای ایرانی‬ ‫یک سال اس��ت که این تایرها اتفاقا به دلیل قیمت‬ ‫پایینی که دارند از مش��تری بیش��تری برخوردارند‪.‬‬ ‫البته بسیاری از تایر‌های تولید داخل هم هست که‬ ‫کیفیت الزم را دارند‪.‬‬ ‫چند ماهی اس��ت که یک شرکت داخلی اقدام به‬ ‫تولی��د تایر با مرغوبیت باال کرده اس��ت که تا میان‬ ‫مصرف‌کنندگان شناخته ش��ود مدتی طول خواهد‬ ‫کشید‪.‬‬ ‫وی دلی��ل تمای��ل بیش��تر مصرف‌کنن��دگان به‬ ‫استفاده از تایر ایرانی را قیمت مناسب‌تر در مقایسه‬ ‫با نمونه‌ه��ای خارجی ذکر کرد و افزود‪ :‬الس��تیک‬ ‫تولی��د داخل می‌توان��د طول عمر تای��ر خارجی را‬ ‫داشته باشد به شرطی که درون این همه چاله‌های‬ ‫س��طح جاده‌های ش��هر‌ها نیفتد‪ .‬این چاله‌ها باعث‬ ‫کج ش��دن رین��گ ماش��ین و در نهای��ت ترکیدن‬ ‫تایر می‌ش��وند‪ .‬محمدی با اش��اره ب��ه اینکه قیمت‬ ‫تای��ر خارجی بین ‪ 25‬تا ‪ 30‬درص��د گران‌تر از تایر‬ ‫تولید داخل اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما ب��رای تهیه تایر و‬ ‫ملزومات آن با هیچ مش��کلی مواجه نیستیم‪ ،‬حتی‬ ‫با فراوانی جنس در داخل روبه‌رو هستیم‪ .‬امیدوارم‬ ‫شرکت‌های تولید‌کننده به کیفیت تایر‌های تولیدی‬ ‫خود بیفزایند تا مصرف‌کننده نه تنها به دلیل ارزان‬ ‫ب��ودن بلکه ب��ه دلیل کیفیت باال می��ل و رغبت به‬ ‫خرید و استفاده از آن داشته باشد‪.‬‬ ‫اما در سطح منطقه یکی از تولیدکنندگان‬ ‫عمده الستیک به شمار می‌آییم‪.‬‬ ‫مصطفی تنها با اش��اره ب��ه اینکه در حال‬ ‫حاضر ‪ 10‬کارخانه ها تولید الس��تیک در‬ ‫ایران مش��غول به کار هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫کارخان��ه هر ک��دام نوع خاص��ی از تایر را‬ ‫تولید می‌کنند‪ .‬در مجموع نیاز بازار داخلی‬ ‫ساالنه حدود ‪ 350‬هزار تن الستیک است‬ ‫ک��ه ‪ 240‬هزار ت��ن آن در داخ��ل تولید‬ ‫ش��ده و بقیه وارد می‌ش��ود‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که واردات تایر به کش��ور‬ ‫ساالنه چه میزان است؟ بیان کرد‪ :‬به طور‬ ‫معمول س��االنه ‪ 35‬درصد از نیاز بازارهای‬ ‫داخلی تایر از طریق واردات تامین می‌شود‬ ‫اما در ‪ 7‬ماه س��ال ج��اری واردات تایر در‬ ‫مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل ‪173‬‬ ‫درصد رشد داشته اس��ت در شرایطی که‬ ‫در همین مدت با رش��د ‪16‬درصدی تولید‬ ‫داخل��ی این محصول نیز روب��ه‌رو بوده‌ایم‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران افزود‪:‬‬ ‫عمده واردات ما از چین و امارات است در‬ ‫شرایطی که کشور امارات تولید تایر ندارد‪،‬‬ ‫بلکه الستیک‌های تولیدی اروپا را به ایران‬ ‫دوباره صادر می‌کند‪ .‬تنها در پاسخ به این‬ ‫پرسش که گردش مالی بازار تایر در سال‬ ‫چه میزان اس��ت؟ گفت‪ :‬گردش مالی بازار‬ ‫تای��ر در ایران حدود ‪ 2500‬میلیارد تومان‬ ‫اس��ت که اگر تحریم‌ها و مشکالت مربوط‬ ‫ب��ه واردات مواد اولی��ه مورد نی��از تولید‬ ‫تایر رفع ش��ود‪ ،‬گردش مالی این بازار نیز‬ ‫افزایش می‌یابد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬ما در حال‬ ‫حاضر با مش��کالت فراوانی دست و پنجه‬ ‫نرم می‌کنیم که عمده آن تخصیص نیافتن‬ ‫ارز برای واردات مواد اولیه‪ ،‬دس��تگاه‌های‬ ‫پیشرفته و فناوری روز دنیاست‪ .‬کشورهای‬ ‫اروپای��ی س��ازندگان‬ ‫اصلی دستگاه‌های تولید تایر هستند ولی‬ ‫با توجه به تحریم‌ها واردات این دستگاه‌ها‬ ‫و نی��ز قطع��ات یدک��ی ب��رای جایگزینی‬ ‫قطعات فرس��وده در این صنعت کار بسیار‬ ‫دش��واری اس��ت‪ .‬همچنین در چند سال‬ ‫اخی��ر از س��وی دول��ت هی��چ ارزی برای‬ ‫این صنعت تخصیص داده نش��ده است تا‬ ‫تولید‌کنندگان بتوانن��د مواد اولیه خود را‬ ‫تامین کنند‪ .‬با وجود تمام این مش��کالت‪،‬‬ ‫کارخانه‌ه��ا در حال فعالیت هس��تند که‬ ‫اگر تحریم‌ها برداش��ته ش��ود شاهد رشد‬ ‫چش��مگیری در صنعت تولید تایر کش��ور‬ ‫خواهیم بود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه واردات‬ ‫تای��ر بای��د کنت��رل ش��ود‪ ،‬از دولتمردان‬ ‫خواس��ت که از این صنعت حمایت کرده‬ ‫و با تعیین تعرفه‌های سنگین برای واردات‬ ‫الس��تیک به کش��ور این صنع��ت را برای‬ ‫پیشرفت دلگرم کنند‪.‬س��خنگوی انجمن‬ ‫صنعت‌تای��ر ایران همچنی��ن تصریح کرد‪:‬‬ ‫این صنعت به صورت مس��تقیم با سالمت‬ ‫م��ردم در ارتباط اس��ت و اگ��ر تایر دارای‬ ‫اس��تانداردهای الزم نباش��د باعث آسیب‬ ‫دیدن سرنش��ینان خ��ودرو خواهد ش��د‬ ‫و متعاق��ب آن خس��ارت جبران‌ناپذی��ری‬ ‫ب��ه وج��ود خواه��د آم��د بنابرای��ن باید‬ ‫جلوی واردات رس��می و قاچ��اق تایر‌های‬ ‫ارزانقیم��ت و بی‌کیفی��ت گرفته ش��ود‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر الزم اس��ت که ب��رای واردات‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز صنایع تایرس��ازی ارز‬ ‫مبادله‌ای اختصاص داده ش��ود نه اینکه به‬ ‫وارد‌کنندگان تایر ارز مبادله‌ای اختصاص‬ ‫بدهن��د ولی تولید‌کنن��دگان داخلی برای‬ ‫تهی��ه مواد اولیه خود ب��ا ارز آزاد اقدام به‬ ‫واردات کنند‪.‬‬ ‫به فکر تایر‌های فاسد شده باشید‬ ‫رضا رحیمی یکی دیگر از تعمیرکاران خودرو است که‬ ‫همزمان با چرخاندن آچار چرخ برای باز کردن پیچ‌های‬ ‫چرخ یک ماشین برای تعویض لنت ترمز‪ ،‬گفت‪ :‬تایر‌های‬ ‫داخلی بعد از مدتی از کنار فرس��وده ش��ده یا شیار‌های‬ ‫س��طح آن به سرعت صاف می‌ش��ود که این عمل باعث‬ ‫می‌ش��ود هنگام ترمز گرفتن‪ ،‬خودرو ب��ه موقع متوقف‬ ‫نش��ود‪ .‬البته این حرف به این معنی نیست که تایر‌های‬ ‫داخلی دارای کیفیت نیستند‪ .‬در این زمینه چند عامل‬ ‫دس��ت به دست هم می‌دهند از جمله جلوبندی‪ ،‬میزان‬ ‫نبودن فرمان و همچنین مسطح نبودن و نامرغوب بودن‬ ‫آس��فالت کف جاده‌ها که به اصطالح باعث خورده‌شدن‬ ‫تایر‌ها می‌شود‪ .‬البته تایر‌های خارجی هم دست کمی از‬ ‫بعضی تایر‌های داخلی ندارند‪ .‬من خودم یک سال و نیم‬ ‫پیش اقدام به تعویض تایر‌های عقب خودروی شخصی‌ام‬ ‫کرده و به توصیه فروش��نده از تایر‌های خارجی استفاده‬ ‫ک��ردم ام��ا در کمتر از ‪ 10‬روز آن تایره��ا از کنار دچار‬ ‫شکاف ش��د و هنگامی که به فروش��نده مراجعه کردم‬ ‫گفت که احتماال تاریخ مصرف آنها گذشته بود‪ .‬نزدیک‬ ‫بود ب��ا وی دچار درگیری فیزیکی ش��وم که گفت‪ :‬من‬ ‫هم به طور عمده خرید کرده‌ام و احتماال میان تایرهای‬ ‫دیگر جاسازی شده و به من تحویل داده‌اند‪ .‬به هر حال‬ ‫دانستنی‬ ‫راه تشخیص یک الستیک تازه‬ ‫تولید شده با الستیک انباری‬ ‫از دغدغه‌ه��ا و نگرانی‌ه��ای رانن��دگان در زمان‬ ‫خرید الستیک‪ ،‬خرید یک الستیک تازه تولید شده‬ ‫است‪ .‬متاس��فانه در کشور ما الستیک‌های خارجی‬ ‫بی‌ش��ماری وجود دارد که بیش از ‪5‬س��ال از تاریخ‬ ‫ساخت آنها گذشته است‪.‬‬ ‫ای��ن مورد ب��رای الس��تیک‌های س��اخت داخل‬ ‫کمت��ر وج��ود دارد‪ .‬خط��رات این الس��تیک‌ها با‬ ‫توج��ه ب��ه ش��رایط آب و هوایی گ��رم و جاده‌های‬ ‫پ��ر دس��ت‌انداز‪ ،‬رعایت نکردن س��رعت مطمئنه و‬ ‫خانواده‌ه��ای پرجمعیت و تکمی��ل ظرفیت کامل‬ ‫خودرو توسط افراد خانواده‪ ،‬باعث ناامنی استفاده از‬ ‫این الستیک‌ها در جاده‌های کشور به‌ویژه در زمان‬ ‫مس��افرت و استفاده از خودرو در مدت زمان بیشتر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این الس��تیک‌ها که در بازار به اصطالح‬ ‫الستیک انباری شناخته می‌شوند به دالیل مختلفی‬ ‫نظیر توقیف محموله‌های قاچاق‪ ،‬به فروش نرسیدن‬ ‫در یک کشور به دالیل مختلف یا الستیک‌هایی که‬ ‫در یک‌سری ساخت در کارخانه مشکل فنی داشته‬ ‫توس��ط تولید‌کنندگان به کش��ورهای جهان سوم‬ ‫قاچاق می‌ش��ود‪ .‬الس��تیک‌های انباری هیچ تفاوت‬ ‫ظاه��ری با یک الس��تیک تازه تولید ش��ده ندارند‪.‬‬ ‫سازندگان خودرو برای مشخص کردن زمان تولید‬ ‫الستیک ملزم به ثبت تاریخ ساخت هستند‪.‬‬ ‫راه‌های تشخیص یک الستیک نو با انباری عبارت‬ ‫است از‪:‬‬ ‫‹ ‹مشخصات الستیک خودرو ‬ ‫روی دی��واره بیرون��ی هر تایر‪ ،‬اع��داد و کدهایی‬ ‫درج شده است که در حقیقت شناسنامه الستیک‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬اندازه الس��تیک خ��ودرو با عالئمی‬ ‫همچون ‪ P185 / 60 R14‬نش��ان داده می‌شود که‬ ‫بدین معناست‪:‬‬ ‫‪ = P‬تایر خودروی شخصی‬ ‫‪ =185‬پهنای تایر (برحسب میلیمتر)‬ ‫‪ =60‬نس��بت ارتفاع دیواره الستیک به پهنای آن‬ ‫(برحسب میلیمتر)‬ ‫‪ = R‬رادیال‬ ‫‪ =14‬قطر رینگ (بر حسب اینچ)‬ ‫‹ ‹حد بارگذاری‬ ‫ای��ن عدد نماین��ده حداکثر وزنی اس��ت که تایر‬ ‫می‌توان��د تحمل کند‪ ،‬هنگامی ک��ه حداکثر مقدار‬ ‫مجاز فشار را داشته‌باشد و بین صفر تا ‪ 279‬متغیر‬ ‫است‪ .‬برای خودروهای شخصی‪ ،‬عدد حد بارگذاری‬ ‫بین ‪ 75‬تا ‪ 105‬اس��ت‪ .‬برای مث��ال‪ ،‬حد بارگذاری‬ ‫ب��رای خودروی پراید ‪ 76‬و مع��ادل ‪ 400‬کیلوگرم‬ ‫بار اس��ت‪ ،‬یعنی این تایر هنگامی که حداکثر فشار‬ ‫ب��اد مجاز را دارد حداکثر ‪ 400‬کیلوگرم را می‌تواند‬ ‫حمل کند‪ .‬توجه داش��ته باشید هرگز الستیکی را‬ ‫که حد بارگذاری آن کمتر از میزان توصیه ش��ده از‬ ‫سوی سازنده خودروست‪ ،‬روی رینگ نصب نکنید‪.‬‬ ‫‹ ‹عالمت حداکثر سرعت قابل تحمل‬ ‫ب��ا جایگزین کردن آنها با تایر‌های داخلی مش��کل حل‬ ‫شد‪ .‬هم‌اکنون بیشتر از یک‌سال است که با آن تایر‌های‬ ‫داخل��ی تردد داش��ته‌ام ولی با مش��کل خاص��ی مواجه‬ ‫نش��ده‌ام و کاملا راضی هستم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ای کاش‬ ‫مس��ئوالن فکری به حال این الستیک‌های بی‌کیفیت و‬ ‫تاریخ مصرف گذش��ته وارداتی کنند که به مردم غالب‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این امر مال و جان مردم را به خطر می‌اندازد‪.‬‬ ‫فکر کنید درون خودرویی که کودکی نشسته‪ ،‬تایر‌های‬ ‫تاریخ مصرف گذش��ته کار شده باشد و خدای نکرده به‬ ‫دلیل کیفیت نامرغوب تایر‌ها پاره شود و خودرو تصادف‬ ‫کند‪ ،‬چه اتفاق ناگواری رخ خواهد داد و پاس��خگوی آن‬ ‫فاجعه چه کسی خواهد بود؟!‬ ‫حداکثر س��رعتی که الس��تیک می‌تواند تحمل‬ ‫کن��د‪ ،‬با یک حرف از ‪ A‬تا ‪ Z‬بیان می‌ش��ود‪ .‬برای‬ ‫مثال روی جداره تایر خودروی پراید‪ ،‬نماد ‪ H‬برای‬ ‫سرعت درج شده که نشان می‌دهد هنگامی که تایر‬ ‫دارای فش��ار بار و بارگذاری مناسب است‪ ،‬حداکثر‬ ‫توان حرکت ‪ 320‬کیلومتر در ساعت را دارد‪ .‬واضح‬ ‫اس��ت اگر تایری تحت تاثیر حداکثر س��رعت واقع‬ ‫شود اما فشار باد آن تنظیم نباشد یا اضافه بار روی‬ ‫آن اعمال شود‪ ،‬ممکن است بترکد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخ ساخت الستیک‬ ‫تمام��ی الس��تیک‌ها دارای تاریخ س��اخت روی‬ ‫جداره خود هستند که با ‪ 4‬رقم نشان داده می‌شود‪.‬‬ ‫دو عدد اول نش��ان‌دهنده هفته س��اخت و دو رقم‬ ‫بعد س��ال ساخت الستیک هستند‪ .‬برای مثال عدد‬ ‫«‪ »1607‬نش��ان می‌ده��د این الس��تیک در هفته‬ ‫ش��انزدهم س��ال ‪ 2007‬میالدی تولید شده است‪.‬‬ ‫امروزه همراه الس��تیک‌های نو خارجی‪ ،‬یک کارت‬ ‫دریافت می‌کنند که پس از وارد کردن مش��خصات‬ ‫باید به آدرس شرکت سازنده پست شود یا الستیک‬ ‫را از طریق اینترنت‪ ،‬ثبت می‌کنند تا هرگونه کارکرد‬ ‫نامناسب بعدا قابل پیگیری باشد‪.‬‬
‫از جشنواره چه خبر‬ ‫با شمارش معکوس‬ ‫پرده‌های سن کنار می‌روند‬ ‫‪22‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫تا ش��روع سی‌وس��ومین جش��نواره تئاتر فجر‬ ‫امسال با شور بیشتر و حضور پررنگ هنرمندان با‬ ‫س��ابقه و البته جوانان تئاتری چیزی نمانده است‬ ‫با دورتند ش��مارش معکوس اول بهمن می‌آید و‬ ‫انتظ��ار تئاتری‌ها برای دی��دن چند اجرای خوب‬ ‫به س��ر می‌رسد‪ .‬در این بخش بهتر آن دیدیم که‬ ‫تعدادی از آثاری که در بخش تازه‌های تئاتر ایران‬ ‫شرکت کرده را به حضور شما معرفی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹«تقدیرب�ازان» ب�ه کارگردان�ی س�یما‬ ‫تیرانداز‬ ‫س��یما تیرانداز‪ ،‬خ��ود را برای اج��رای نمایش‬ ‫تقدیربازان و حضور در بخش تازه‌های تئا‌تر ایران‬ ‫سی‌و‌‌سومین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر فجر آماده‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫فعاالن تئاتر فجر همچنان در پالتوهای مختلف‬ ‫ی کنن��د یا مراحل‬ ‫ش��هر و اداره تئات��ر‪ ،‬تمرین م ‌‬ ‫بازبینی خود را پشت‌سر می‌گذارند‪ .‬هفته گذشته‪،‬‬ ‫روزی که می‌خواس��تم برای تهیه گزارش به اداره‬ ‫تئاتر بروم‪ ،‬س��یما تیرانداز ب��ه همراه گروهش در‬ ‫پالتوی ‪ ،22‬بازبینی نمایش تقدیربازان را پش��ت‬ ‫سر‌گذاشت‪.‬‬ ‫س��یما تیرانداز پس از کمی استراحت و فراغت‬ ‫یافت��ن از بازبین��ی نمایش به پالت��و می‌آید و در‬ ‫گوشه‌ای می‌نشیند تا کمی از نمایش خود بگوید‪.‬‬ ‫تیرانداز تئاتری و کاربلد است‪.‬‬ ‫به گ��زارش برنا‪،‬تیران��داز درب��اره نمایش خود‬ ‫چنین گفته اس��ت‪ :‬مت��ن تقدیربازان بیش��تر به‬ ‫فضای س��ینما نزدیک اس��ت‪ .‬وی معتقد اس��ت‬ ‫ک��ه به اتفاق گروه خ��ود و بر اثر تمرینات متعدد‬ ‫توانسته‌اند متن را به شکل اجرایی نزدیک کنند و‬ ‫نمایشنامه به فضای ذهنی دلخواه تیرانداز رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارگردان به نمایش عمومی تقدیربازان در‬ ‫سالن چهارسو مجموعه تئا‌تر شهر اشاره می‌کند‬ ‫و می‌گوید که از زمان اجرا بی‌اطالع است و هنوز‬ ‫نمی‌داند پس از پایان جشنواره تئا‌تر چه روالی را‬ ‫طی خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹«یک صبح ناگهان» به کارگردانی حسین‬ ‫پاکدل‬ ‫پاکدل تمرین نمایش��ی را ب��ه پایان می‌برد که‬ ‫به گفته خودش ترکیبی از عاش��قانه‌ها و تراژدی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بن��ا بر همین گزارش‪ ،‬نمایش یک صبح ناگهان‬ ‫تازه‌تری��ن تجربه حس��ین پاک��دل بعد «حضرت‬ ‫واال»‪« ،‬رقص زمین» و «عشق و عالیجناب» است‬ ‫که قرار اس��ت با کارگردان��ی وی بعد از برگزاری‬ ‫س��ی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در‬ ‫سالن سمندریان تماش��اخانه ایرانشهر در اجرای‬ ‫عمومی روی صحنه برود‪.‬‬ ‫یک صبح ناگهان که همچون کارهای پیش��ین‬ ‫پاک��دل در عرصه تئاتر ب��ه دغدغه‌های اجتماعی‬ ‫او در تاریخ معاصر ای��ران ارتباط پیدا می‌کند‪ ،‬با‬ ‫حضور بازیگران باس��ابقه و مطرح تئاتر تمرینات‬ ‫خود را س��پری می‌کند‪ .‬مهدی سلطانی که پیش‬ ‫از ای��ن در نمایش‌های «رقص زمین» و «حضرت‬ ‫واال» ب��ا پاکدل هم��کاری داش��ته در یک صبح‬ ‫ناگهان نی��ز به ایف��ای نق��ش می‌پردازدوعاطفه‬ ‫رضوی‪ ،‬بازیگر و گریمور باس��ابقه س��ینما و تئاتر‬ ‫هم ک��ه در نمایش‌های «رقص زمین»‪« ،‬حضرت‬ ‫واال» و «عش��ق و عالیجن��اب» ب��ه ایف��ای نقش‬ ‫پرداخت��ه بود‪ ،‬در جدیدترین اثر حس��ین پاکدل‬ ‫نی��ز در مقام بازیگر حض��ور دارد‪ .‬مهدی پاکدل‬ ‫از بازیگ��ران موفق تئاتر که در چند س��ال اخیر‬ ‫بیشتر در حوزه سینما و تلویزیون فعالیت کرده و‬ ‫نخستین تجربه کارگردانی خود در عرصه سینما‬ ‫را هم به ش��کل مش��ترک با ایمان افشاریان و با‬ ‫فیلم «فردا» در سی‌ودومین جشنواره بین‌المللی‬ ‫فیلم فجر س��پری کرد‪ ،‬در ی��ک صبح ناگهان به‬ ‫ایفای نقش می‌پردازد‪ .‬این دومین تجربه همکاری‬ ‫مهدی پاکدل با حس��ین پاکدل بع��د از نمایش‬ ‫«حضرت واال» است‪.‬‬ ‫رحیم نوروزی دیگر بازیگر ش��ناخته شده تئاتر‬ ‫نیز که در نمایش «عش��ق و عالیجناب» حسین‬ ‫پاکدل که تنها در س��ی‌امین جشنواره بین‌المللی‬ ‫تئاتر فجر روی صحنه رفت ولی اجرای عمومی آن‬ ‫به دلیل ممیزی‌های ش��ورای نظارت و ارزشیابی‬ ‫اداره‌کل هنرهای نمایشی لغو شد به ایفای نقش‬ ‫پرداخته‪ ،‬از بازیگران یک صبح ناگهان است‪.‬‬ ‫نمایش «یک صبح ناگهان» اقتباسی کاملا آزاد‬ ‫از قصه «تش��ت خون» نوشته اس��ماعیل فصیح‬ ‫اس��ت اما پاکدل در نگارش نمایشنامه کاملا آزاد‬ ‫عمل کرده و به متن اصلی وفادار نیست‪ .‬داستان‬ ‫نمای��ش در یک خانواده و بعد از مرگ ناصرالدین‬ ‫شاه رخ می‌دهد‪.‬‬ ‫از هر دری صدای تکه‌ای از زندگی می‌شنویم‬ ‫مری�م ابراهیم�ی – گروه گ�زارش‪ :‬اگر دره�ای اتاق‌های‬ ‫تمرین نمایش هم بس�ته باش�د‪ ،‬صدا‌ه�ای مختلفی که‬ ‫گویای آماده ش�دن عده‌ای از هنرمندان برای جشنواره‬ ‫‹ ‹بازدید از تمرین‌های هنرمندان‬ ‫یک��ی از اتفاقات جالب��ی که در میان این‬ ‫ش��لوغی‌ها رخ داد‪ ،‬بازدید مسئوالن ارشاد‬ ‫از این پالتو‌ها و نشس��تن آنها پای صحبت‬ ‫هنرمن��دان بود‪ .‬عل��ی مرادخان��ی‪ ،‬معاون‬ ‫هنری وزیر ارش��اد و اردشیر صالح‌پور‪ ،‬دبیر‬ ‫جش��نواره سی‌وس��وم تئا‌تر فج��ر در میان‬ ‫هنرمندان گروه‌های نمایش��ی حاضر شدند‬ ‫و نظرات خود را درباره این جشنواره مطرح‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مع��اون هن��ری وزی��ر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی و سرپرس��ت اداره کل هنره��ای‬ ‫نمایش��ی‪ ،‬در دی��دار با یک��ی از گروه‌های‬ ‫نمایش به مس��ئوالن اداره تئاتر تاکید کرد‬ ‫تمام نیازهای گروه‌های متقاضی حضور در‬ ‫جشنواره سی‌وسوم فجر را برآورده کنند‪.‬‬ ‫صالح‌پ��ور نی��ز در می��ان هنرمن��دان از‬ ‫اهداف برگزاری جشنواره توجه به فرهنگ‬ ‫ملل مس��لمان و حف��ظ اصالت‌های برآمده‬ ‫از فرهن��گ ایرانی را مط��رح کرد‪ .‬او ضمن‬ ‫احترام به تئا‌تر غرب و تدریس آن در مراکز‬ ‫آموزش عالی‪ ،‬حف��ظ نمایش‌های ایرانی را‬ ‫برای مردم کش��ور‪ ،‬هنرمندان و مس��ئوالن‬ ‫این عرصه بس��یار مهم دانست‪ .‬به اعتقاد او‬ ‫ما از تئاتری حمایت می‌کنیم که بر هویت‪،‬‬ ‫ماهیت‪ ،‬دین و ملیت ما مبتنی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایرج راد و دیدار با وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی‬ ‫ایرج راد مدیرعامل خان��ه تئاتر به‌تازگی‬ ‫همراه با دیگر اعضای ش��ورای مشورتی به‬ ‫دیدار عل��ی جنتی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی رفت و درباره وضعیت تئاتر چنین‬ ‫گفت‪ :‬با تش��کیل ش��ورای مش��ورتی تئاتر‬ ‫و بررس��ی ابعاد و مس��ائل مختل��ف و ارائه‬ ‫گزارش به وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪،‬‬ ‫می‌توانی��م ای��ن هنر را به جایگاه درس��تی‬ ‫برسانیم‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬او محور اصلی این‬ ‫جلس��ه را بررسی فضای کلی تئاتر برشمرد‬ ‫که نیازمن��د برنامه‌ریزی‌ه��ای کوتاه‌مدت‪،‬‬ ‫میان‌مدت و بلندمدت اس��ت‪ .‬البته باید به‬ ‫نوعی برنامه‌ریزی ش��ود ک��ه امکان اجرایی‬ ‫شدن پیدا کند‪.‬‬ ‫این هنرمند با اش��اره به تشکیل شورای‬ ‫مش��ورتی ادام��ه داد‪ :‬این ش��ورا که امکان‬ ‫اضاف��ه ش��دن دو هنرمند دیگ��ر به آن نیز‬ ‫وجود دارد‪ ،‬باید به صورت مس��تمر تشکیل‬ ‫جلسه بدهد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬در فاصله زمانی مشخص‪،‬‬ ‫گزارش کاملی از سوی شورا به وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی ارائه می‌شود تا بتواند مسیر‬ ‫خود را به درستی طی کند‪.‬‬ ‫فجر اس�ت ش�نیده می‌ش�ود‪ ...‬به همین دلیل اگر از پشت درهای هر‬ ‫پالتوی تمرین عبور کنید‪ ،‬کسی می‌گرید‪ ،‬دیگری بلندبلند می‌خندد‬ ‫و س�ومی فریاد می‌زن�د و اعتراضی می‌کند‪ .‬هر ص�دا‪ ،‬مثل تکه‌ای از‬ ‫مدیرعام��ل خانه تئاتر اف��زود‪ :‬امیدواریم‬ ‫این مس��ئله ب��ه نقطه م��ورد نظر برس��د‬ ‫ت��ا بتوانی��م برنامه‌ری��زی برای ام��ور مالی‬ ‫و بس��یاری مس��ائل دیگر داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن زمینه بای��د بتوانیم از‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬نهادها‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫و به‌ویژه کمیسیون فرهنگی مجلس‪ ،‬موارد‬ ‫مورد نظر را پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫معاون هنری وزیر‬ ‫ارشادتاکید کرد که‬ ‫جشنواره فجر متعلق‬ ‫به همه خانواده تئاتر‬ ‫ایران است که تا اینجای‬ ‫کار هم همه امور با‬ ‫همفکری و یاری آنان‬ ‫پیش رفته است‬ ‫ای��ن روند‪ ،‬یک حرکت جمع��ی از طرف‬ ‫خود اهالی تئاتر اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر به‬ ‫عنوان مدیر عامل خانه تئاتر‪ ،‬صحبت‌هایی‬ ‫با وزیر داشتم تا بتوانیم به زودی جلسه‌ای‬ ‫با ایشان در خانه تئاتر داشته باشیم‪.‬‬ ‫ای��رج راد در ادامه س��خنانش با اش��اره‬ ‫به جش��نواره بین‌المللی تئات��ر فجر گفت‪:‬‬ ‫نمی‌ت��وان تنها ب��ا نزدیک ش��دن به زمان‬ ‫برگزاری جش��نواره تئاتر فجر به فکر افتاد‬ ‫که می‌خواهیم چگون��ه آن را برگزار یا چه‬ ‫ش��خصی را به عنوان دبیر معرفی کنیم‪ .‬ما‬ ‫نیازمند آن هس��تیم که ب��رای این رویداد‬ ‫بزرگ تئاتری‪ ،‬سیاس��تگذاری کالن‪ ،‬برنامه‬ ‫راهب��ردی بلندمدت‪ ،‬تش��کیالت دائمی و‬ ‫بودجه مشخص داشته باشیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬در نشس��ت برگزار ش��ده‪،‬‬ ‫یکی از پیشنهادات شورای مشورتی به وزیر‬ ‫و دیگر مدی��ران‪ ،‬ایجاد امکانی برای حضور‬ ‫هرچه بیشتر هنرمندان استان‌های مختلف‬ ‫و استعداد‌یابی در جشنواره تئاتر فجر بود تا‬ ‫با شناس��ایی و معرفی آنها‪ ،‬امکانات بهتری‬ ‫در اختیارشان قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دیدار مرادخانی‪ ،‬سرسنگی و مسافر‬ ‫آستانه از دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر‬ ‫علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد‪،‬‬ ‫مجید سرسنگی مدیر عامل خانه هنرمندان‬ ‫و حسین مس��افر آس��تانه هنرمند و مدیر‬ ‫یو‌س��ومین‬ ‫عرص��ه تئات��ر‪ ،‬از دبیرخانه س ‌‬ ‫جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر دیدار کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی سی‌وس��ومین‬ ‫جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر‪ ،‬در حالی که‬ ‫یو‌س��ومین جشنواره‬ ‫فقط ‪2‬روز به آغاز س ‌‬ ‫بین‌الملل��ی تئات��ر فجر باقی مانده اس��ت‪،‬‬ ‫دبیرخانه این رویداد بزرگ نمایش��ی‪ ،‬بیش‬ ‫از پیش میزبان چهره‌های هنری و مدیریتی‬ ‫عرصه تئاتر می‌شود‪.‬‬ ‫معاون هنری وزیر ارشاد که تا دیر وقت در‬ ‫دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر حضور داشت‪،‬‬ ‫در نشست و دیدار با اردشیر صالح‌پور‪ ،‬دبیر‬ ‫و جمعی دیگ��ر از اعضای س��تاد برگزاری‬ ‫این دوره از جش��نواره‪ ،‬پیگیر حل مسائل‪،‬‬ ‫مش��کالت و کاس��تی‌های پی��ش‌روی این‬ ‫رویداد هنری ش��د‪ .‬مرادخانی در این دیدار‬ ‫تاکید کرد‪ :‬جش��نواره فج��ر متعلق به همه‬ ‫خانواده تئاتر ایران اس��ت که تا اینجای کار‬ ‫هم همه امور با همفکری و یاری آنان پیش‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫در مدتی که علی مرادخانی در دبیرخانه‬ ‫جش��نواره فجر حض��ور داش��ت‪ ،‬دو چهره‬ ‫تئات��ری دیگر نی��ز مهمان ای��ن مجموعه‬ ‫شدند؛ حس��ین مسافر‌آس��تانه‪ ،‬کارگردان‬ ‫و از مدی��ران پیش��ین اداره کل هنره��ای‬ ‫نمایش��ی و مجید سرس��نگی‪ ،‬مدیر عامل‬ ‫خان��ه هنرمندان که هر دو س��ابقه دبیری‬ ‫چن��د دوره از جش��نواره تئات��ر فجر را هم‬ ‫ب��ر عهده داش��ته‌اند‪ ،‬از دبیرخان��ه دیدار و‬ ‫تو‌گ��و کردند‪.‬‬ ‫ب��ا دس��ت‌اندرکاران آن گف ‌‬ ‫حسین مس��اف ‌ر آستانه‪ ،‬جش��نواره فجر را‬ ‫ویتری��ن تئاتر کش��ور دانس��ت و از اعضای‬ ‫س��تاد برگزاری و دبیرخانه آن که با وجود‬ ‫تمام مشکالت و کمبودها و در وقتی تنگ‪،‬‬ ‫کارها را سر و س��امان داده‌اند‪ ،‬تشکر کرد‪.‬‬ ‫مجید سرس��نگی نیز با بیان اینکه وقتی از‬ ‫جش��نواره بین‌المللی تئاتر فجر صحبت به‬ ‫میان می‌آید‪ ،‬هم��ه نهادها‪ ،‬بخش‌ها‪ ،‬مراکز‬ ‫و فع��االن این عرصه باید وارد گود ش��وند‪،‬‬ ‫این روی��داد هنری را تجل��ی‌گاه همدلی و‬ ‫همراهی اهالی تئاتر خواند‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫بازدیده��ا و توج��ه به اتفاقی که به دس��ت‬ ‫جوانان و اهالی تئاتر در حال رخ دادن است‬ ‫و نمود آن در جشنواره‌های مختلف هنری‬ ‫تئاتر دیده می‌شود‪ ،‬کاستی‌ها و مشکالت را‬ ‫برای مس��ئوالن امر آشکار می‌کند و عالوه‬ ‫بر آن باعث می‌ش��ود ک��ه میان اهالی تئاتر‬ ‫و مسئوالن این عرصه ارتباط بهتری برقرار‬ ‫شود و مس��ائل و مشکالت به‌طور مستقیم‬ ‫از س��وی هنرمن��دان به گوش مس��ئوالن‬ ‫تئاتر برس��د‪ .‬امیدواریم که این اتفاق نتیجه‬ ‫و راهکار‌های مثبت��ی را برای اعتالی تئاتر‬ ‫کش��ور به ارمغان آورد و مشوق هنرمندان‬ ‫این عرصه در صحنه تئاتر و صحنه زندگی‬ ‫معیش��تی و اقتصادی آنها بوده و تاثیر الزم‬ ‫را ب��ر جوانب مختل��ف و بخش‌های متعدد‬ ‫یو‌س��ومین جشنواره‬ ‫زندگی آنها بگذارد‪ .‬س ‌‬ ‫بین‌الملل��ی تئا‌ت��ر فج��ر به دبی��ری دکتر‬ ‫اردشیر صالح‌پور از یکم تا ‪۱۲‬بهمن ماه ‪۹۳‬‬ ‫برگزا ‌ر خواهد شد‪.‬‬ ‫بس��یاری از هنرمندان ک��ه هدف زندگی‬ ‫خود را ب��ر تئاتر نش��انه گرفته‌ان��د‪ ،‬بدون‬ ‫استثنا در‌خواست احیا و بسامان شدن اداره‬ ‫زندگی روایت یک شخص یا اتفاق است که باید دیدنی باشد‪ ...‬در این‬ ‫میان از جلس�اتی که در این روزها به انگیزه نزدیک ش�دن جشنواره‬ ‫فجر برگزار شد‪ ،‬گزارشی تهیه شده است که از نظر می‌گذرد‪.‬‬ ‫تئاتر را دادند و از مشکالت و کمبود مکان‬ ‫ب��رای تمرین تئاتر گله کردند‪ .‬امید می‌رود‬ ‫ک��ه این نکته نیز ک��ه پیش‌تر با مدیر خانه‬ ‫تئاتر‪ ،‬مری ‌م معترف درباره آن صحبت شد‪،‬‬ ‫مورد توجه مس��ئوالن قرار‌گیرد و مشکالت‬ ‫دوس��تداران و اهالی تئات��ر در این برهه از‬ ‫کار حل شود‪.‬‬ ‫در پای��ان گ��زارش‪ ‌27 ،‬اثر نمایش��ی در‬ ‫بخش مس��ابقه مرور تئاتر ایران جش��نواره‬ ‫فجر آمده است که به این شرح است‪:‬‬ ‫‪ -1‬نمای��ش «آق��ای قاض��ی صدای��م را‬ ‫می‌شنوید؟» به نویسندگی مرتضی شاه‌کرم‬ ‫و کارگردان��ی حس��ن س��بحانی از میناب‪/‬‬ ‫بخش مرور‬ ‫‪ -2‬نمایش«ای��ران‪ -‬اس��ترالیا» ب��ه‬ ‫نویسندگی و کارگردانی سجاد افشاریان از‬ ‫تهران‪ /‬بخش مرور‬ ‫‪ – 3‬نمایش «برف س��رخ» به نویسندگی‬ ‫ابوالفضل حاج‌علی‌خان��ی و کارگردانی ژاله‬ ‫صامتی از تهران‪ /‬بخش مرور‬ ‫‪ -4‬نمایش «چهار نمایشنامه منتشر نشده‬ ‫از مهران صوفی» به نویسندگی و کارگردانی‬ ‫میالد محمدی از تهران‪ /‬بخش مرور‬ ‫حسین مسافر‌ آستانه‪،‬‬ ‫جشنواره فجر را ویترین‬ ‫تئاتر کشور دانست و از‬ ‫اعضای ستاد برگزاری و‬ ‫دبیرخانه آن که با وجود‬ ‫تمام مشکالت و کمبودها‬ ‫و در وقتی تنگ‪ ،‬کارها‬ ‫را سر و سامان داده‌اند‪،‬‬ ‫تشکر کرد‬ ‫‪ -5‬نمایش «روایتی تازه از قصه‌ای کهن»‬ ‫به نویس��ندگی محمد قاسمی و کارگردانی‬ ‫پری بارانی از مالیر‪ /‬بخش مرور‬ ‫‪ -6‬نمایش«س��ایه س��ار س��کوت» ب��ه‬ ‫نویس��ندگی و کارگردان��ی محمدرض��ا‬ ‫عطایی‌فر از تهران‪ /‬بخش مرور‬ ‫‪ -7‬نمایش «رقص برای بازگشت عروس»‬ ‫به نویسندگی تریفه کریمیان و کارگردانی‬ ‫فاتح بادپروا از مریوان‪ /‬بخش مرور‬ ‫‪ -8‬نمایش «عبور از مه» به نویس��ندگی‬ ‫و کارگردان��ی مجید کاظ��م‌زاده مژدهی از‬ ‫رشت‪ /‬بخش مرور‬ ‫‪ -9‬نمایش «کابوس زن��ی در خواب» به‬ ‫نویسندگی اورنگ نارکی و کارگردانی مسلم‬ ‫نارکی از گچساران‪ /‬بخش مرور‬ ‫‪ -10‬نمایش «کافه سایه» به نویسندگی‬ ‫ابراهی��م عادل‌نی��ا و کارگردان��ی مجی��د‬ ‫واحدی‌زاده از اردبیل‪ /‬بخش مرور‬ ‫‪ -11‬نمایش «امیر کبیر» به نویس��ندگی‬ ‫و کارگردان��ی محمدرضا ش��اه‌مردی از قم‪/‬‬ ‫بخش مناطق‬ ‫‪ -12‬نمای��ش «ب��ه لی‌لی‌پ��وت خ��وش‬ ‫آمدید» به نویس��ندگی و کارگردانی حسن‬ ‫میرزایی از بابل‪ /‬بخش مناطق‬ ‫‪ -13‬نمای��ش «بهش��ت ‪ 50‬درجه باالی‬ ‫صف��ر» ب��ه نویس��ندگی و کارگردانی علی‬ ‫حیدری از آبادان‪ /‬بخش مناطق‬ ‫‪ -14‬نمای��ش «بیتل‌ها» به نویس��ندگی‬ ‫محم��د چرمش��یر و کارگردان��ی مه��دی‬ ‫ساالری از کرمانشاه‪ /‬بخش مناطق‬ ‫‪ -15‬نمای��ش «ترانه‌ه��ای تلخ ت��ارا» به‬ ‫نویسندگی فریدون والیی و کارگردانی علی‬ ‫فتوحی از تبریز‪ /‬بخش مناطق‬ ‫‪ -16‬نمایش «دردس��رهای مرد مرده» به‬ ‫نویسندگی کامران ش��هالیی و کارگردانی‬ ‫گروهی از کرمانشاه‪ /‬بخش مناطق‬ ‫‪ -17‬نمایش رضا شاهبداغی به کارگردانی‬ ‫مهدی محمدی از خمین‪ /‬بخش مناطق‬ ‫‪ -18‬نمایش «س��وگواره سرد سکوت» به‬ ‫نویس��ندگی و کارگردانی محمد قاسمی از‬ ‫مالیر‪ /‬بخش مناطق‬ ‫‪ -19‬نمایش «س��یا رود» به نویس��ندگی‬ ‫و کارگردانی سینا ش��فیعی از کرج‪ /‬بخش‬ ‫مناطق‬ ‫‪ -20‬نمایش «سیه سول» به نویسندگی‬ ‫حسن رضایی و کارگردانی محسن حلوایی‬ ‫و حسن رضایی از بوشهر‪ /‬بخش مناطق‬ ‫‪ -21‬نمای��ش «غ��زل پ��ری دریایی» به‬ ‫نویس��ندگی و کارگردانی علیرضا داوری از‬ ‫بندرعباس‪ /‬بخش مناطق‬ ‫‪ -22‬نمایش «کس��وف» به نویس��ندگی‬ ‫ای��وب آقاخان��ی و کارگردان��ی ابوالفض��ل‬ ‫فرهادی از شیراز‪ /‬بخش مناطق‬ ‫‪ -23‬نمایش «کس��ی دست به عصا توی‬ ‫ش��کمم راه می‌رود» به نویس��ندگی صابر‬ ‫محم��دی و کارگردان��ی علی ش��فیعی از‬ ‫گچساران‪ /‬بخش مناطق‬ ‫‪ -24‬نمایش «کفش‌هایم را قدم بزن» به‬ ‫نویس��ندگی و کارگردانی عبید رستمی از‬ ‫سنندج‪ /‬بخش مناطق‬ ‫‪ -25‬نمای��ش «من یه قه��وه می‌خوام یا‬ ‫یه چیزی ش��بیه ش��کالت» به نویسندگی‬ ‫و کارگردانی فران��ک فروتن از کرج‪ /‬بخش‬ ‫مناطق‬ ‫‪ -26‬نمایش «هزار شالق» به نویسندگی‬ ‫ناصر حبیبیان و احس��ان ملکی از خرم‌آباد‪/‬‬ ‫بخش مناطق‬ ‫‪ -27‬نمایش «مالقات بانوی س��الخورده»‬ ‫ب��ه نویس��ندگی فردری��ش دورنم��ات و‬ ‫کارگردان��ی ه��ادی حجازی‌ف��ر از تهران‪/‬‬ ‫بخش مرور‬ ‫یو‌سومین جش��نواره بین‌المللی تئاتر‬ ‫س‌‬ ‫فجر به دبیری اردش��یر صالح‌پور از یکم تا‬ ‫‪ 12‬بهمن‌ماه برگزار می‌شود‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫در نشست آسیب‌شناسی موانع و مشکالت صنایع یزد به میراث دولت قبل اشاره شد‬ ‫‪23‬‬ ‫فعالیت‪70‬درصد واحدهایتولیدیبانیمیازظرفیت‬ ‫گروه استان‌ها‪ :‬مش��کالت یکی دوتا نبود‪ .‬از پرداخت‬ ‫نش��دن مطالبات یک س��ال گذش��ته صنای��ع لبنی تا‬ ‫تنظیم قراردادهایی یک طرفه که به س��ود بانک‌هاست‬ ‫و در آن مش��کالت صنای��ع درنظرگرفت��ه نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫ش��رکت‌کنندگان در نشست «بررسی مشکالت صنایع‬ ‫استان یزد» پای درددل صاحبان صنایع در این استان‬ ‫نشستند‪ .‬کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها‪،‬‬ ‫قوانین دس��ت‌وپاگیر مالیاتی‪ ،‬افزایش نرخ س��ود بانکی‬ ‫از مش��کالت تولیدکنندگان اس��ت ک��ه البته صاحبان‬ ‫صنایع در اس��تان یزد نیز از این قاعده مستثنا نیستند‪.‬‬ ‫کاغذبازی‌های اداری و طوالنی ش��دن روندهای اداری‬ ‫سبب شده است تا نفس صنایع تنگ شود‪ .‬همین است‬ ‫ک��ه صاحبان صنایع اس��تان یزد در قالب تش��کل‌های‬ ‫صنعتی زیرمجموعه خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫هر ماه‪ ،‬نشس��تی برای بررس��ی مشکالت و موانع پیش‬ ‫روی صنع��ت و تولید با مدیران مرتبط و اس��تاندار یزد‬ ‫برگزار می‌کنند تا گرهی از این مشکالت گشوده شود‪.‬‬ ‫در آخرین نشس��ت از این سلس��له نشست‌ها‪ ،‬رییس‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان یزد با بیان اینکه‬ ‫بن��ا داریم تا در این نشس��ت مس��ئله بانک‌ها و مالیات‬ ‫بر ارزش اف��زوده را به عنوان محور مورد بررس��ی قرار‬ ‫دهیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬موض��وع مالیات بر ارزش افزوده که‬ ‫باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت ش��ود متاسفانه در‬ ‫این س��ال‌ها از تولید‌کننده نیز اخذ ش��ده و تا به امروز‬ ‫رس��یدگی و رفع نشده است‪ .‬محمدحسین فنایی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هیچ فعال اقتصادی نیس��ت که مش��کل نداش��ته‬ ‫باش��د و همه کس��انی که در بخش صنعت استان یزد‬ ‫کار می‌‌کنند با مش��کل روبه‌رو هستند و مسئوالن باید‬ ‫به‌‌ویژه در زمینه مس��ائل بانک��ی و مالیاتی آنها را درک‬ ‫کنند‪ .‬این فعال اقتصادی افزود‪ :‬بهره بانکی که بانک‌ها‬ ‫از س��پرده‌گذاری مش��تریان پرداخت می‌کنند معاف از‬ ‫مالیات اس��ت اما اگر همین پولی را که س��پرده‌گذاری‬ ‫ش��ده در بخش تولید س��رمایه‌گذاری شود باید از سود‬ ‫این فعالیت مالیات پرداخت کرد که این موضوع نش��ان‬ ‫می‌دهد حمایت‌ها در کشور بیشتر بانک محور است تا‬ ‫تولیدمحور‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین مغایر با یکدیگر‬ ‫رییس کانون کارفرمایان اس��تان یزد هم با اش��اره به‬ ‫اینکه قوانین ما ایراد دارد و هماهنگی بین دس��تگاه‌ها‬ ‫در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نیست‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بهره‌وری کاری بس��یار آسان است اما باید بررسی کرد‬ ‫ک��ه چرا نمی‌توانی��م جلو برویم و به بهره‌وری درس��ت‬ ‫برسیم‪ .‬علی‌اکبر حجت ادامه داد‪ :‬متاسفانه قوانینی که‬ ‫برای صنعت و معدن وضع می‌کنیم مغایر با تولید است‬ ‫زیرا اگر س��رمایه‌گذاری بخواهد واحد تولیدی در ایران‬ ‫ایجاد کند پروسه طوالنی‌مدتی را باید پشت سر بگذارد‬ ‫اما هم��ان واحد تولیدی در هند و یا ترکیه در کمتر از‬ ‫چندماه شکل می‌‌گیرد و به تولید می‌رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی ‪ ۳۰‬درصد از واحدهای یزد‬ ‫دبی��ر و عض��و هیات‌مدی��ره خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫دالر جریمه شد اما در ایران تمامی قراردادها یک‌طرفه‬ ‫و به س��ود بانک تنظیم ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫در کش��ور به ازای هر ‪3‬هزار نفر یک بانک و موسس��ه‬ ‫مال��ی اعتباری وجود دارد گف��ت‪ :‬بانک‌های ما حتی به‬ ‫مصوبات عمل نمی‌کنند و در این ‪۳۰‬سال حتی جریمه‬ ‫هم نش��دند‪ .‬وی خواس��تار توجه مجلس به این بخش‬ ‫از قوانین ش��د و عن��وان کرد‪ :‬بهتر اس��ت قانونی برای‬ ‫بانک‌ها وضع ش��ود تا اگر به قانون��ی بی‌توجهی کردند‬ ‫فقط مشتریان جریمه نشوند بلکه بانک‌ها نیز به قوانین‬ ‫پایبند باشند و جریمه شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصیص ارز مبادالتی برای واردات‬ ‫تجارت اس��تان هم از تعطیلی ‪۳۰‬درص��دی واحدهای ‪ 6‬ش��رکت لبنی ب��ه دلیل مش��کالت فراوانی که وجود‬ ‫صنعتی در س��طح اس��تان خبر داد و گفت‪۷۰ :‬درصد داش��ت از ادامه فعالیت بازمانده‌اند‪ .‬برای ش��رکت‌های‬ ‫باقیمانده نی��ز با ظرفیت زیر ‪۵۰‬درصد فعال هس��تند‪ .‬لبن��ی مالیات ب��ر ارزش افزوده به می��زان ‪۸‬درصد در‬ ‫محمدحسن راسخی‌نژاد با بیان اینکه توسعه اقتصادی نظر گرفته ش��ده که این مبلغ را از جیب خود پرداخت‬ ‫بای��د تولیدمحور باش��د عن��وان کرد‪ :‬هموارش��دن راه می‌‌کنیم‪ .‬این تولید‌کننده محصوالت لبنی با بیان اینکه‬ ‫تولید و توس��عه اقتصادی در گ��رو قوانین حاکم بر این مطالبات یک‌سال گذشته صنایع لبنی با توجه به یارانه‬ ‫حوزه اس��ت‪ .‬وی از پایش قانون کس��ب‌وکار به صورت درنظر گرفته‌ش��ده پرداخت نشده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫فصل��ی و با همکاری صاحب��ان صنایع خبر داد و اظهار در ازای هر کیلوگرم ش��یر مبل��غ ‪ ۱۵۰‬تومان یارانه در‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه اوض��اع و احوال به‬ ‫نظر گرفته شده که با محاسبه کلی‬ ‫گونه‌ای است که در بر همان پاشنه‬ ‫این مبلغ نس��بت ب��ه ارزش افزوده‬ ‫هیچ فعال اقتصادی‬ ‫می‌‌چرخد و بهبودی از وضعیت ارائه‬ ‫مبلغ یکس��انی به دس��ت آمده و به‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬این فع��ال اقتصادی نیست که مشکل نداشته‬ ‫میزان ‪8‬درصد است‪ .‬انتظار می‌رود‬ ‫باشد و همه کسانی که‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬پایش کس��ب‌وکار و‬ ‫به ج��ای پرداخ��ت ای��ن مبلغ که‬ ‫استان‬ ‫صنعت‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫قوانی��ن مرتبط ب��ا آن مانند قوانین‬ ‫بوروکراسی دشواری دارد‪ ،‬مالیات بر‬ ‫یزد کار می‌‌کنند با‬ ‫مالیاتی‪ ،‬ص��ادرات و واردات و‪ ...‬باید‬ ‫ارزش اف��زوده را اخذ نکنند‪ .‬وی نیز‬ ‫از بانک‌ها به‌عنوان یک معضل برای‬ ‫به گونه‌ای باش��د تا تولیدات داخلی مشکل روبه‌رو هستند‬ ‫را تقوی��ت و واردات را محدود کند‪ .‬و مسئوالن باید به‌‌ویژه صنایع یاد کرد و گف��ت‪ :‬از بانک‌ها‬ ‫وی درباره خام‌‌فروش��ی مواد معدنی در زمینه مسائل بانکی و توقعی برای همراهی و همکاری در‬ ‫در اس��تان یزد گفت‪ :‬این قانون نیز مالیاتی آنها را درک کنند زمینه پرداخت تسهیالت نداریم اما‬ ‫باید در پایش کسب‌وکار دیده شود‬ ‫در کمال ناباوری بانک‌ها به س��مت‬ ‫و به س��متی برویم تا فرآورده‌‌هایی‬ ‫مصادره اموال روی آورده و بسیاری‬ ‫که امکان فرآوری آن در اس��تان وجود دارد نس��بت به از اموال و وثایق ش��هری توس��ط بانک‌ها مصادره شده‬ ‫آن اقدام شود‪ .‬او همچنین از سیاست‌‌های مالی و پولی است‪.‬‬ ‫به‌عن��وان یکی از موانع پی��ش روی تولید و اقتصاد یاد ‹ ‹قوانین ضمانت اجرا ندارند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رییس هیات‌مدیره و بنیانگذار مجتمع فوالد یزد هم‬ ‫‹ ‹تعطیلی ‪ ۶‬واحد لبنی در یزد‬ ‫در ادامه این نشس��ت گفت‪ :‬متاس��فانه در این سال‌ها‬ ‫یک��ی دیگر از فع��االن عرصه تولی��د و اقتصاد نیز در فقط و فقط قانون وضع کردیم اما قانونی وضع نش��د تا‬ ‫ادامه این نشس��ت با انتقاد از تحمیل مش��کالت اداری ضمانت اجرایی کافی داشته باشد‪ .‬سیدمحمد احرامیان‬ ‫از سوی دستگاه‌ها به واحدهای تولیدی صنعتی استان ادامه داد‪ :‬در کش��ورهای پیشرفته و توسعه‌یافته‌ای که‬ ‫گف��ت‪ :‬قوانین��ی وج��ود دارد و هر روز با بخش��نامه و مدام از آن حرف می‌زنیم و می‌خواهیم س��رانه انرژی را‬ ‫دس��تورالعمل جدیدی روبه‌رو می‌شویم که به واحدها به اندازه سرانه آن کشورها برسانیم‪ ،‬در حوزه بانکداری‬ ‫تحمیل می‌شود‪ .‬ناصر پارس��ائیان افزود‪ :‬از ‪ ۱۴‬شرکت و اخذ قرارداد با مشتریان‪ ،‬تخلفی از سوی بانک رخ داده‬ ‫لبنی موجود در اس��تان تنها ‪ ۹‬ش��رکت فعال اس��ت و بود که براس��اس این تخلف بانک مورد نظر ‪۱۶‬میلیارد‬ ‫عضو هیات مدیره صنایع الس��تیک یزد هم با انتقاد‬ ‫از قوانین مغایر با حمایت از تولید و کس��ب‌وکار اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬برای تولید در داخل و تامین م��واد اولیه باید‬ ‫‪۵۰‬درصد از اعتبار موردنیاز را به‌صورت ارز آزاد پرداخت‬ ‫کنیم این در حالی است که برای واردات‪ ،‬ارز مبادله‌ای‬ ‫پرداخت می‌کنند‪ .‬رفیعی ادامه داد‪ :‬مواد اولیه از طریق‬ ‫بورس خریداری می‌شود که باید ‪۵۰‬درصد ارز مورد نیاز‬ ‫به صورد آزاد پرداخت شود که این رویه نشان می‌دهد‬ ‫حمایت‌ها تولیدمحور نیس��ت و واردات‌محور است‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬صنایع الس��تیک اگر ب��ا این روند بخواهند‬ ‫به کار ادامه دهند سرنوش��ت چندان روشنی نخواهند‬ ‫داش��ت که تقاضا داریم این مهم مورد بررسی و اصالح‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه دولت حمایت از تولید و اقتصاد‬ ‫در ادام��ه نی��ز اس��تاندار ی��زد با توجه به مش��کالت‬ ‫مطرح‌ش��ده از س��وی صاحبان صنایع با تاکید بر رفع‬ ‫هرچه س��ریع‌تر مسائل و مش��کالت پیش روی صنایع‬ ‫اظه��ار داش��ت‪ :‬رویکرد دولت تدبی��ر و امید حمایت از‬ ‫تولید و توسعه اقتصادی است‪ .‬سیدمحمد میرمحمدی‬ ‫با بیان اینکه در نشس��ت‌های قبلی‪ ،‬جمع‌بندی مسائل‬ ‫و مش��کالت صنعتگران و تولید‌کنندگان استان در ‪۱۶‬‬ ‫بند بود‪ ،‬گفت‪ :‬این مس��ائل با مس��ئوالن امور مالیاتی و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در میان گذاش��ته شده‬ ‫ب��ود اما از بیان مجدد این مباح��ث و تکرار آن به نظر‬ ‫می‌رسد مشکالت یا به‌طور کامل حل نشده و یا نسبت‬ ‫به اطالع‌رس��انی به تولید‌کنندگان و صنعتگران در این‬ ‫زمینه کوتاهی شده است‪ .‬استاندار در پاسخ به انتقادات‬ ‫تولیدکنندگان از بانک‌ها و مس��ائل مرتبط با این حوزه‬ ‫گفت‪ :‬دولت نیز با بنگاهداری بانک‌ها مخالف اس��ت اما‬ ‫باید توجه داش��ت که این مسائل یک‌شبه ایجاد نشده‬ ‫که ناگهان نیز از بین برود‪ .‬میرمحمدی اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫رویه حاص��ل مدیریت غلط و یک اقتصاد بیمار اس��ت‬ ‫ام��ا عزم دولت ب��ر مبارزه با بنگاهداری بانک‌هاس��ت و‬ ‫به مرور ای��ن امر نیز محقق خواهد ش��د‪ .‬وی در مورد‬ ‫موسس��ات بانکی بدون مجوز از سوی دولت نیز عنوان‬ ‫کرد‪ :‬دولت اخطارهای خود را به موسسات بدون مجوز‬ ‫داده و هشدارهایی نیز به مردم داده شده اما باید توجه‬ ‫داش��ت که برخ��ورد با این موارد باید هم��راه با رعایت‬ ‫حقوق مردم باشد‪.‬‬ ‫افزایش تولید سیمان در فارس‬ ‫فعالیت ‪100‬هزار واحد صنفی در خوزستان‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان فارس گفت‪ :‬ظرفیت تولید سیمان در استان‬ ‫فارس س��االنه به ‪5‬میلیون و ‪700‬هزار تن می‌رسد‪.‬‬ ‫عل��ی همتی ادامه داد‪ :‬س��ال گذش��ته میزان تولید‬ ‫س��یمان اس��تان در حدود ‪3‬میلیون و ‪347‬هزار تن‬ ‫بود که این میزان در مقایس��ه با ‪9‬ماه سال‌جاری به‬ ‫بیش از ‪3‬میلیون و ‪483‬هزار تن رس��یده که از این‬ ‫می��زان بیش از ‪2‬میلیون و ‪260‬هزار تن به خارج از‬ ‫کشور صادر شده است‪ .‬وی با بیان اینکه هم‌اکنون ‪9‬‬ ‫واحد سیمان خاکستری در استان فارس مشغول فعالیت هستند؛ اظهار کرد‪ :‬عالوه بر آن مجوز تاسیس‬ ‫‪ 11‬واحد س��یمان نیز در اس��تان فارس صادر شده اس��ت که این واحدها از صفر تا ‪70‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی دارد‪ .‬همتی گفت‪ :‬کشورهای حوزه خلیج‌فارس به‌ویژه عراق و کویت ازجمله کشورهایی هستند‬ ‫که صادرات سیمان به آنها انجام شده است‪ .‬وی با بیان اینکه استان فارس با داشتن ‪ 9‬کارخانه سیمان‬ ‫ظرفیت تولید ‪5‬میلیون و ‪700‬هزار تن سیمان در سال را دارد که در این زمینه جزو استان‌های شاخص‬ ‫کشور به‌شمار می‌رود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬افزایش تعداد طرح‌های عمرانی‪ ،‬تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی‪،‬‬ ‫توس��عه زیرس��اخت‌ها‪ ،‬ایجاد اشتغال‪ ،‬ساخت سدهای جدید و تکمیل س��دهای نیمه‌تمام و نیاز کشور‬ ‫و منطقه به مس��کن از جمله مواردی اس��ت که نش��انگر ضرورت افزایش تولید و نیاز صنایع بخش‌های‬ ‫مختلف اس��تان و منطقه به س��یمان اس��ت‪ .‬همتی در ادامه اظهار کرد‪ :‬عالوه بر ‪ 3‬کارخانه سیمان در‬ ‫ش��هرهای نی‌ریز‪ ،‬الرس��تان و فازم دوم سیمان س��پهر قیر و کارزین در حال س��اخت‪ ،‬مجوز ساخت‪8‬‬ ‫کارخانه سیمان دیگر نیز صادر شده است‪.‬‬ ‫وی میزان صادرات سیمان خاکستری استان در ‪9‬ماه امسال را ‪226‬هزار و ‪ 128‬تن اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫صادرات س��یمان توسط واحدهای سیمان سفید نیریز‪ ،‬س��یمان داراب‪ ،‬فارس نو و سیمان فارس انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فارس گفت‪ :‬در واحدهای تولیدی سیمان استان‪3 ،‬هزار‬ ‫و‪ 250‬نفر به‌صورت مس��تقیم و حدود ‪8‬هزار و‪ 700‬نفر به‌صورت غیرمس��تقیم اشتغال دارند که این امر‬ ‫نشان از سهم بسیار خوب صنعت سیمان در حوزه اشتغال در استان دارد‪.‬‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان خوزستان در چهارمین همایش فصلی اصناف‬ ‫س��ازمان‌های صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت کش��ورگفت‪:‬‬ ‫‪100‬هزار واحد صنفی با داش��تن پروانه کسب در این‬ ‫اس��تان در حال فعالیت هستند که ظرفیت زیادی در‬ ‫بخش بازرگانی و تجارت خوزستان است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان خوزس��تان‌‪ ،‬نوراهلل حس��ن‌زاده در‬ ‫چهارمین همایش فصلی و کارگاه آموزش��ی روس��ای‬ ‫ادارات و رابطان پایگاه اطالع‌رس��انی اصناف س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشور در محل تاالر باغ‬ ‫معین اهواز گفت‪ :‬نقش و جایگاه تولید ناخالص ملی‪ ،‬در بحث اقتصاد مقاومتی بس��یار موثر است و اصناف‬ ‫و تاجران نقش موثری در اقتصاد مقاومتی دارند‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه ساالنه ‪20‬میلیون تن محصول‬ ‫پتروش��یمی در خوزستان تولید می‌ش��ود که عمده محصوالت تولیدی مواد خام هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه در خوزس��تان در بخش صنایع پایین‌دس��تی عملکرد مناسبی وجود نداشته‪ ،‬می‌توان با همکاری‬ ‫اصناف‪ ،‬شهرک صنعتی را برای مواد خام پتروشیمی و فعالیت در این حوزه ایجاد کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬همچنین‬ ‫از مرز شلمچه و چزابه روزانه ‪2‬هزار کامیون کاال صادر می‌شود که اصناف در بخش صادرات نیز به خوبی‬ ‫می‌توانند فعالیت داش��ته باش��ند‪ .‬حس��ن‌زاده در ادامه بیان کرد‪ :‬بانک‌ها متاس��فانه وام‌هایی با سود ‪ 35‬تا‬ ‫‪40‬درصد به تولید‌کنندگان می‌دهند که به هیچ عنوان برای یک تولید‌کننده به صرفه نیست که با این سود‬ ‫بانکی فعالیت اقتصادی داشته باشد‪ .‬در همین نشست سعید ممبینی‪ ،‬رییس اتاق اصناف اهواز با اشاره به‬ ‫اینکه شهرک‌های صنفی در اهواز در ‪20‬سال گذشته ایجاد شده گفت‪ :‬شهرک‌های صنفی محلی است که‬ ‫اصنافی که در شهر مشکالتی را ایجاد می‌کنند به خارج از شهر در محل شهرک‌های اصناف منتقل شوند‪.‬‬ ‫در این همایش دو روزه که ‪ 4‬کارگاه شامل‪ :‬کارگروه تخصصی آموزش‪ ،‬پژوهش و برنامه‌ریزی ‪ -‬کارگروه‬ ‫تخصصی تشکل‌های صنفی (قوانین و آیین‌نامه‌ها) ‪ -‬کارگروه تخصصی امور تولیدی و بازرگانی ‪ -‬کارگروه‬ ‫تخصصی فناوری و اطالعات در آن برای حاضران برگزار می‌ش��ود‪ ،‬نمایندگانی از اصناف کل کشور حضور‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫تامین مواد اولیه‬ ‫صنایع پتروشیمی‬ ‫یاراله نصیری‬ ‫‌رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایالم‬ ‫تعاون��ی تامین م��واد اولیه صنایع پایین‌دس��ت‬ ‫پتروش��یمی ایالم تشکیل شده اس��ت‪ .‬این کار به‬ ‫این منظور انجام ش��ده که تامی��ن مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز صنایع پایین‌دس��ت پتروشیمی برای واحدهای‬ ‫کوچک و با ظرفیت پایین به یک مش��کل اساس��ی‬ ‫تبدی��ل ش��ده اس��ت‪ .‬از آنجای��ی که عرض��ه مواد‬ ‫پتروش��یمی تنه��ا از طریق بورس اس��ت بنابراین‬ ‫واحده��ای با ظرفیت پایین ت��وان و امکان خرید از‬ ‫ای��ن طریق را ندارند و مجبورند مواد اولیه موردنیاز‬ ‫خود را از واسطه‌ها خریداری کنند و همین موضوع‬ ‫ب��ر قیم��ت تمام ش��ده کاال و پایین آم��دن قدرت‬ ‫رقابت‌پذیری آن��ان تاثیر باالی��ی دارد‪ .‬راهکارهای‬ ‫متعددی برای رفع این مشکل پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫اما در نهایت نتیجه این ش��د که با همکاری شرکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی استان ایالم و از طریق تجمیع‬ ‫ظرفیت شرکت‌های مصرف‌کننده مواد پتروشیمی‬ ‫در قالب یک ش��رکت تعاون��ی چندمنظوره‪ ،‬امکان‬ ‫خرید م��واد اولیه موردنیاز از طری��ق بورس فراهم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این تعاونی متش��کل از ‪ 50‬واحد فعال در زمینه‬ ‫تولید انواع مصنوعات شیمیایی و پلیمری است که‬ ‫در مرحله تش��کیل هیات موسس بوده و به زودی‬ ‫هیات‌مدیره و اعضای اصلی آن تعیین می‌ش��وند و‬ ‫فعالیت خود را آغاز می‌کنند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬محمدحسن داریونی‪ ،‬رییس اداره صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت شهرس��تان گناوه در استان بوشهر از‬ ‫تش��کیل پرونده تخلف ‪5‬میلیون ریال��ی نانوایی‌های‬ ‫متخل��ف در شهرس��تان گناوه خب��ر داد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫بیش��تر تخلفات انجام ش��ده حول محور کم‌فروشی‪،‬‬ ‫نصب نش��دن تابلو و رعایت نشدن دستورالعمل‌های‬ ‫بهداشتی توسط نانوایان است‪ .‬واحد بازرسی و نظارت‬ ‫اداره صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان گناوه در‬ ‫هفته گذشته‪ ،‬در ‪ 20‬مورد بازرسی انجام شده موفق‬ ‫به کش��ف ‪ 4‬پرونده تخلف ب��ه ارزش ‪5‬میلیون ریال‬ ‫برای واحدهای خبازی شده است‪.‬‬ ‫‪ :‬رض��ا رحیمی‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان کرمانش��اه گف��ت‪ :‬تمامی‬ ‫تمهی��دات برای حضور واحده��ای صنعتی و معدنی‬ ‫اس��تان ب��رای حض��ور در ب��ازار ب��ورس و فرابورس‬ ‫اندیش��یده شده اس��ت‪ .‬صاحبان طرح‌ها و واحدهای‬ ‫صنعتی که س��رمایه آنها کمت��ر از ‪20‬میلیارد تومان‬ ‫ب��وده می‌توانند نس��بت به عرضه بخش��ی از س��هام‬ ‫شرکت خود اقدام کرده و بر این اساس امکان تامین‬ ‫مال��ی پروژه را به‌راحتی انج��ام دهند‪ .‬واحدهایی که‬ ‫س��رمایه‌گذاری آنها بیش از ‪20‬میلیارد تومان باش��د‬ ‫می‌توانند وارد بورس ش��ده و بخشی از سرمایه مورد‬ ‫نیاز خود را از این طریق تامین کنند‪.‬‬ ‫‪ :‬س��یدباقر حس��ینی‪ ،‬سرپرس��ت ام��ور‬ ‫تج��ارت خارجی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫همدان از صادرات ‪ ۱۰۲‬قلم کاال به س��ایر کش��ورها‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬گسترش بازارهای صادراتی همدان‬ ‫در اولویت اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینک��ه این میزان‬ ‫کاال به ‪ 27‬کش��ور جهان صادر ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سیمان‪ ،‬سنگ‌آهن‪ ،‬کشمش‪ ،‬کلینکر‪ ،‬سفال‪ ،‬وازلین‬ ‫غیردارویی و شوریجات و ترشیجات از عمده کاالهای‬ ‫صادراتی استان همدان محسوب می‪‎‬شوند‪.‬‬ ‫‪ :‬حمیدرضا بابایی‪ ،‬مدیر بازرسی و نظارت‬ ‫اصن��اف همدان گفت‪ :‬از ابتدای س��ال‌جاری تاکنون‬ ‫‪46‬هزار و ‪ 540‬مورد بازرس��ی و نظارت از سوی اتاق‬ ‫اصناف اس��تان انجام شده اس��ت‪ .‬تعداد پرونده‌های‬ ‫متخلف‪5 ،‬هزار و ‪ 420‬مورد به ارزش ریالی ‪3‬میلیارد‬ ‫و ‪ 500‬میلیون ریال بوده است‪.‬‬ ‫‪ :‬محمدرض��ا مروارید‪ ،‬اس��تاندار ایالم در‬ ‫بازدی��د از طرح‌ه��ای گردش��گری بخ��ش صالح‌آباد‬ ‫شهرستان مرزی مهران بر شتاب در اجرای آنها تاکید‬ ‫کرد‪ .‬وی گف��ت‪ :‬بخش صالح‌آباد از زیرس��اخت‌های‬ ‫مناس��ب برای جذب گردش��گران برخوردار اس��ت و‬ ‫تکمی��ل طرح‌های��ی مانند غار زین��گان باعث رونق‬ ‫گردش��گری در این منطقه می‌ش��ود‪ .‬ع�لاوه بر این‪،‬‬ ‫دومین مرکز گردشگری هوایی که در روستای ریکای‬ ‫صالح‌آباد ق��رار دارد‪ ،‬می‌تواند در گس��ترش و جذب‬ ‫مسافران و گردشگران بومی و غیربومی موثر باشد‪.‬‬ ‫‪ :‬محم��د م��ددی‪ ،‬مدی��رکل اس��تاندارد‬ ‫و تحقیق��ات صنعت��ی اس��تان ایالم گف��ت‪ :‬امکانات‬ ‫آزمایشگاه اداره اس��تاندارد مهران پاسخگوی تعیین‬ ‫ماهیت و کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی اس��ت‪.‬‬ ‫کارشناسان اداره اس��تاندارد مهران تمام پرونده‌های‬ ‫ارج��اع داده ش��ده به ای��ن اداره را در کمترین زمان‬ ‫ممکن برای ترخیص کاال رسیدگی می‌کنند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫صادرات البرز در آمار‬ ‫تهران حساب می‌شود‬ ‫علیرضا ملک‌پوری‬ ‫رییسکمیسیونبازرگانیاتاقبازرگانی‬ ‫البرز‬ ‫صادرات به معنای راه انداختن چرخه اقتصاد است‪.‬‬ ‫در این زمینه همواره باید هوشیار بود تا برنامه‌ریزی‬ ‫هرچه بهتر به توس��عه آن بینجامد‪ .‬استان البرز نیز‬ ‫به‌عن��وان یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری کش��ور‪ ،‬با‬ ‫استفاده از توانمندی‌های خود در این زمینه اقداماتی‬ ‫را آغاز کرده که با حمایت‌های الزم به ثمر می‌رسد‪.‬‬ ‫برای داش��تن یک برنامه صادراتی منسجم و موثر‬ ‫به جز حمایت دولت‪ ،‬صادر‌کنندگان نیز باید کیفیت‬ ‫را ب��اال ببرند و از صادر کردن کاالهای بی‌کیفیت به‬ ‫منظور کس��ب سود بیش��تر پرهیز کنند‪ .‬بدین علت‬ ‫که کاالهای بی‌کیفیت شانس��ی برای حضور در بازار‬ ‫جهانی ندارند و با توجه به استانداردهای تعریف‌شده‬ ‫در کش��ورهای هدف صادراتی خود‌به‌خود کاالهایی‬ ‫که از کیفیت الزم برخوردار نباشند‪ ،‬حذف می‌شوند‬ ‫و برای رفع این مش��کل باید ابتدا ضعف‌های موجود‬ ‫را شناسایی کرد و با برطرف کردن ضعف‌ها و تقویت‬ ‫نقاط قوت به س��مت رقابت با بازارهای جهانی قدم‬ ‫برداش��ت‪ .‬در این بین کشورهای همسایه از ظرفیت‬ ‫مناسبی برای مصرف محصوالت ایرانی برخوردارند‪.‬‬ ‫اما آنچه به‌عنوان یکی از مش��کالت صادرات البرز‬ ‫مطرح اس��ت‪ ،‬مش��کل کارت‌های بازرگانان البرز از‬ ‫تهران است‪.‬‬ ‫در ارتباط با این موضوع می‌توان گفت؛ همان‌طور‬ ‫که می‌دانید اس��تان البرز دارای ظرفیت‌های تجاری‬ ‫گس��ترده‌ای اس��ت و همین موضوع باعث ش��ده تا‬ ‫بس��یاری از بازرگانان برجس��ته کشور در این استان‬ ‫فعالیت‌های خود را گسترش دهند اما مسئله‌ای که‬ ‫در این بین مطرح می‌شود بحث کارت‌های بازرگانی‬ ‫اس��ت که متعلق به اس��تان البرز نیست و مربوط به‬ ‫سایر استان‌ها از جمله تهران است‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫ش��ده تا آمار دقیقی از صادرات و واردات اس��تان به‬ ‫دس��ت نیاید و مش��کالت زیادی را به همراه آورد از‬ ‫جمله اینکه از مزایا و خدمات اس��تان البرز استفاده‬ ‫می‌ش��ود ام��ا عواید آن را اس��تان تهران به دس��ت‬ ‫می‌آورد که برای رفع این موضوع باید رسیدگی‌های‬ ‫الزم به‌منظور جداس��ازی کارت‌ها انجام شود‪ .‬استان‬ ‫البرز برای توسعه رقم صادراتی و ارزآوری بیشتر نیاز‬ ‫دارد تا عوای��د حاصل از ص��ادرات کاالها از گمرک‬ ‫استان‌های دیگر را به دست آورد‪.‬‬ ‫کوتا ‌ه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان لرستان گفت‪ 10 :‬هزار و ‪ 765‬مورد بازرسی از‬ ‫واحدهای صنفی اس��تان در طول آذرماه امسال انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان لرس��تان‪ ،‬قدرت‌ال��ه ولدی با‬ ‫اش��اره به اینکه این بازرسی‌ها منجر به تشکیل ‪784‬‬ ‫فقره پرونده تخلفاتی شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ارزش تخلفاتی‬ ‫ای��ن واحدهای صنف��ی بیش از یک میلی��ارد و ‪399‬‬ ‫میلی��ون ریال بود که واحده��ای متخلف به تعزیرات‬ ‫حکومتی استان معرفی شدند‪ .‬به گفته وی پرونده‌های‬ ‫تشکیل‌ش��ده در حوزه کم‌فروش��ی‪ ،‬احت��کار‪ ،‬تقلب‪،‬‬ ‫درج نش��دن قیمت‪ ،‬رعایت نکردن دس��تورالعمل‌های‬ ‫بهداشتی و عرضه خارج از شبکه بوده است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬نماینده مردم کوهدشت در استان لرستان‬ ‫گف��ت‪ :‬با راه‪‎‬ان��دازی کارخانه ذوب‪‎‬آهن کوهدش��ت‬ ‫‪ 600‬شغل ایجاد خواهد شد‪ .‬الهیار ملکشاهی افزود‪:‬‬ ‫کارخانه ذوب‪‎‬آهن کوهدش��ت با پیگیری‪‎‬های متعدد‬ ‫ب��ه عنوان یک مصوب��ه ثبت و س��رمایه‪‎‬گذار آن نیز‬ ‫مشخص شد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬تا کمتر از ‪ 10‬روز آینده‬ ‫عملی��ات اجرایی دیوار و زمین این کارخانه ش��روع‬ ‫می‌ش��ود و با راه‪‎‬اندازی ذوب‪‎‬آهن کوهدش��ت ‪600‬‬ ‫نفر به صورت مس��تقیم مشغول به کار خواهند شد‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون قضایی مجلس با یادآوری اینکه‬ ‫ساخت این کارخانه سبب اشتغالزایی در شهرستان‬ ‫خواهد شد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬راه‪‎‬اندازی کارخانه ذوب‪‎‬آهن‬ ‫کوهدشت نیازمند ‪ 1000‬میلیارد تومان اعتبار است‪.‬‬ ‫‪128 :‬کیسه آرد سهمیه که خارج از شبکه‬ ‫در ح��ال عرضه بود توس��ط بازرس��ان اداره صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت شهرس��تان فردیس در استان البرز‬ ‫کش��ف و توقیف ش��د‪ .‬به گ��زارش رواب��ط عمومی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان البرز ارزش‬ ‫ریالی این محموله بالغ بر ‪ 73‬میلیون ریال برآورد و‬ ‫تخمین زده شده است‪ .‬اسفندیار کمالی‌زاده‪ ،‬رییس‬ ‫اداره صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت فردی��س بر نظارت‬ ‫ویژه بازرس��ان این اداره بر نحوه عملکرد نانوایی‌های‬ ‫شهرستان تاکید کرد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫بخشی از صادرات البرز از مبادی صادراتی پایتخت انجام می‌شود‬ ‫از اتاق البرز اصرار‪ ،‬از بازرگانان انکار‬ ‫فرانک میرزایی ‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬از ‪ 4‬سال پیش که‬ ‫البرز براس�اس تقسیم‌های کشوری از تهران جدا و به‬ ‫اس�تانی مس�تقل تبدی�ل ش�د‌‪ ،‬هن�وز بس�یاری از‬ ‫پیوس�ت‌های آن در پایتخ�ت باقی‌مانده اس�ت‪ .‬انتظار می‌رفت‬ ‫تاج�ران الب�رزی کارت‌های بازرگان�ی خود که پی�ش از این از‬ ‫اس�تان ته�ران دریافت ک�رده بودن�د را ابطال و ب�رای صدور‬ ‫کارت‌ه�ای بازرگان�ی خود از البرز اق�دام کنند‪ ،‬ام�ا این اتفاق‬ ‫نیفتاد‪ .‬همین اس�ت ک�ه آمار گمرک «پیام» در اس�تان البرز از‬ ‫صادرات ‪ 36/5‬میلیون دالری کاال در ‪ 9‬ماه نخست امسال خبر‬ ‫می‌دهد این درحالی است که میزان صادراتی که از شرکت‌های‬ ‫بازرگان�ی و واحده�ای تولی�دی ارائه می‌ش�ود ب�ه مراتب رقم‬ ‫بیشتری را نشان می‌دهد‪ .‬به گواه رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس�تان البرز در بازدیدهایی که از واحدهای صادراتی‬ ‫استان انجام شد حجم صادرات این واحدها باالتر از آمار گمرک‬ ‫استان بوده است‪.‬‬ ‫شود‪ .‬اسماعیل معمارپور با بیان اینکه سازمان نمی‌تواند‬ ‫به تمام ش��رکت‌های بازرگانی مراجع��ه و آمار صادرات‬ ‫آنها را جمع‌آوری کند‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬مکاتبات بس��یاری با‬ ‫تهران انجام ش��د تا آمار دقیق صادرات تهیه ش��ود اما‬ ‫پاسخی دریافت نشد‪.‬‬ ‫همان‌طور که پیش‌تر بیان ش��د‪ ،‬ص��ادرات از گمرک‬ ‫هر اس��تانی که انجام ش��ود‪ ،‬میزان و ارزش آن بر آمار‬ ‫گمرکی آن استان افزوده می‌شود‪ .‬بر این اساس به نظر‬ ‫می‌رسد‌‪ ،‬طبیعی است که گمرک استان تهران تمایلی‬ ‫به ارائه آمار دقیق از صادرات انجام شده از تهران توسط‬ ‫تاجران البرزی نشان ندهد‪.‬‬ ‫براس��اس قوانین بازرگان��ی‪ ،‬ص��دور کارت بازرگانی‬ ‫زمانی از یک اس��تان انجام می‌ش��ود ک��ه دفتر مرکزی‬ ‫آن شرکت در همان استان استقرار داشته باشد‪ .‬زمانی‬ ‫که البرز بخش��ی از تهران بود‪ ،‬دفاتر مرکزی بسیاری از‬ ‫ش��رکت‌های تجاری در پایتخت قرار داش��ت‪ .‬با استان‬ ‫ش��دن البرز‪ ،‬نیاز اس��ت تا تاجران دفاتر خود را به البرز‬ ‫انتق��ال دهند‪ .‬معاون امور بازرگان��ی و تجارت خارجی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان البرز هدف‬ ‫اصل��ی س��ازمان را تاجرانی می‌داند که دفاترش��ان در‬ ‫تهران است و هویت صادراتی تهرانی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹گمرک پنجره واحد ایجاد کرد‬ ‫از آنجا که کرج‪ ،‬پیش از این یکی از شهرس��تان‌های‬ ‫تهران بود‪ ،‬بس��یاری از واحدهای صنعتی و تاجران که‬ ‫کارت‌های بازرگانی خود را از پایتخت تهیه کرده بودند‪،‬‬ ‫هنوز برای ص��ادرات از تهران اق��دام می‌کنند‪ .‬این امر‬ ‫س��بب می‌ش��ود آمار صادراتی گمرک استان به شدت‬ ‫کاهش پیدا کند‪ .‬اس��تان البرز برای اینکه بتواند از این‬ ‫آمار بی‌نصیب نماند‪ ،‬نیاز به ارائه خدمات و مشوق‌هایی‬ ‫برای تاجران خود دارد‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان البرز با بیان اینکه این مشکل تنها مختص‬ ‫نبوده و کاالهای صادراتی بسیاری از استان‌های کشور‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫از گمرکات مختلف صادر می‌ش��ود‪ ،‬به‬ ‫یکی از اتفاق‌های انجام شده برای جذب تاجران به البرز‬ ‫ایجاد پنجره واحد از سوی گمرک است‪.‬‬ ‫با ایجاد این پنجره‪ ،‬صادرکنندگانی که از گمرک البرز‬ ‫اقدام به صدور کاالی خود به خارج از کش��ور می‌کنند‪،‬‬ ‫نی��ازی به دریافت اس��تعالم‌های متع��دد و مجوز‌های‬ ‫زمان‌ب��ر ندارند‪ .‬به‌طور حتم ایج��اد پنجره واحد زمینه‬ ‫س��رعت بخش��یدن و س��هولت در کارهای بازرگانی را‬ ‫فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫ای��رج موفق اق��دام دیگ��ر برای‬ ‫س��هولت صادرات را کاهش نرخ‬ ‫س��ود بانک��ی عن��وان می‌کند و‬ ‫می‌افزای��د‪ :‬ب��ا پیگیری‌هایی که‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‹ ‹تورهای تجاری بین‌المللی‬ ‫استان البرز با بانک توسعه صادرات انجام داد‪ ،‬نرخ بهره‬ ‫بانکی بخش صادرکنندگان اس��تان یک درصد کاهش‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان البرز از‬ ‫بررسی مشکالت صادراتی در کارگروه توسعه صادرات‬ ‫استان می‌گوید‪ :‬با فعال کردن کمیته‌های زیرمجموعه‬ ‫ای��ن کارگ��روه‪ ،‬اقدام ب��ه عارضه‌یابی بخ��ش صادرات‬ ‫کرده‌ای��م‪ .‬موفق تش��ریح می‌کن��د‪ :‬ازجمل��ه اقدامات‬ ‫انجام‌شده این است که مشکالت واحدهای صادر‌کننده‬ ‫بررسی و راهکارهایی برای افزایش صادرات ارائه شود‪.‬‬ ‫همچنین عارضه‌ای که موجب قطع صادرات واحدهای‬ ‫صادرکنن��ده ش��ده‪ ،‬پی��دا و رف��ع ش��ود‪ .‬عالوه‌بر آن‬ ‫چالش‌های واحدهایی که شرایط صادرات یعنی تولید‬ ‫محصوالت اس��تاندارد و با کیفیت در بس��ته‌بندی‌های‬ ‫مناس��ب را دارند اما هنوز وارد عرصه صادرات نشده‌اند‬ ‫بررسی و کنار زده شود‪ .‬وی می‌افزاید‪ :‬از دیگر برنامه‌ها‬ ‫در ای��ن کارگ��روه س��اماندهی و ترغی��ب واحده��ای‬ ‫صادرکننده‌ای اس��ت که هنوز کارت بازرگانی‌ش��ان از‬ ‫استان البرز صادر نشده اس��ت‪ .‬با اقدامات انجام شده‪،‬‬ ‫بس��یاری از تاج��ران کارت بازرگان��ی‌خ��ود را از البرز‬ ‫دریافت کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹آمار گمرکی نامعلوم‬ ‫وضعیت آمار صادراتی هر یک از گمرک‌های استان‌های‬ ‫کش��ور بس��ته به میزان امکانات و زیرساخت‌هایی که‬ ‫تعبیه می‌کنند‌‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ .‬ب��ه دلیل وجود همین‬ ‫امکان��ات‪ ،‬در گمرک برخی از اس��تان‌ها عالوه‌بر اظهار‬ ‫محصوالت همان اس��تان‪ ،‬محصوالت استان‌های دیگر‬ ‫نیز اظهار می‌ش��وند که این اق��دام در آمار گمرکی آنها‬ ‫رش��د مثب��ت دارد‪ .‬در مقابل اس��تانی ک��ه تاجران آن‬ ‫محص��والت را از مب��ادی قانونی دیگر ص��ادر کرده‌اند‪‌،‬‬ ‫رقمی بر آمار گمرکی صادرات اس��تان نیفزوده اس��ت‪.‬‬ ‫معاون بازرگان��ی خارجی اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان البرز با بیان اینکه بسیاری از محصوالت استان‬ ‫از گمرک اس��تان‌های دیگر صادر می‌ش��ود‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫آمار دقیقی از میزان صادرات اس��تان در دست نیست‪.‬‬ ‫برهمین اساس در جلسه‌ای که با گمرک استان برگزار‬ ‫شد‪ ،‬سازمان خواهان ارائه آمار دقیق از میزان صادرات‬ ‫شد تا برپایه این آمار‪ ،‬برنامه‌های صادراتی تدوین و اجرا‬ ‫یک��ی از برنامه‌ه��ای س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‌ها‬ ‫در جه��ت توس��عه روابط تجاری‬ ‫برگ��زاری تورهای تج��اری برای‬ ‫تاج��ران اس��تان خ��ود اس��ت‪.‬‬ ‫برگزاری ای��ن تورها در افزایش می��زان حجم تجارت‪،‬‬ ‫تبادل اطالعات تاجران و به روز کردن دانش بازرگانان‬ ‫در امور تجاری تاثیرگذار است‪ .‬معاون بازرگانی خارجی‬ ‫اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان البرز از شرکت در‬ ‫تورهای تجاری و دعوت از هیات‌های تجاری کشورهای‬ ‫دیگ��ر می‌گوید و می‌افزاید‪ :‬در س��ال آین��ده هیاتی از‬ ‫تاج��ران روس وارد الب��رز می‌ش��وند و عالوه‌ب��ر تبادل‬ ‫اطالع��ات و دان��ش تاج��ران‪ ،‬صادرکنن��دگان البرزی‬ ‫می‌توانند کاالهای خود را بدون واس��طه به این کش��ور‬ ‫ی می‌افزاید‪ :‬در س��ال ‪ 1394‬همچنین‪،‬‬ ‫ص��ادر کنند‪ .‬و ‌‬ ‫هیاتی از تاجران البرزی به کش��ورهای روسیه و اسپانیا‬ ‫فرس��تاد ‌ه می‌ش��ود‪ .‬پس از آن اس��تان میزب��ان هیات‬ ‫کشورهای طرف قرارداد است‪ .‬معمارپور اجرای تورهای‬ ‫صنعت��ی و تج��اری را از برنامه‌ه��ای کارگروه توس��عه‬ ‫صادرات البرز عنوان می‌کند و می‌گوید‪ :‬نخستین برنامه‬ ‫حضور در نمایشگا ‌ه توانمندی‌های ایران در کشور عراق‬ ‫است‪ .‬در نمایش��گاه صنعت ساختمان کشور ازبکستان‬ ‫نیز حضور خواهیم داشت‪.‬‬ ‫مشکالت صنایع تبدیلی استان مرکزی‬ ‫ایرنا‪ :‬رییس س��ازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫مرک��زی می‌گوی��د‪ :‬ب��ا وج��ود ظرفیت‌های‬ ‫مناس��ب تولید در اس��تان مرکزی به ویژه در‬ ‫بخش کشاورزی‪ ،‬رونق صنایع تبدیلی در این‬ ‫اس��تان با چالش‌هایی مواجه است که ازجمله‬ ‫آن می‌توان به مش��کالت مربوط به برخوردار‬ ‫نب��ودن صنای��ع تبدیلی و تکمیل��ی از برخی‬ ‫معافیت‌های مالیاتی و تس��هیالت ویژه بانکی‬ ‫و گاهی باالبودن قیمت تمام‌ش��ده مواد اولیه‬ ‫کشاورزی اشاره کرد‪ .‬علی بابایی افزود‪ :‬پایین‬ ‫بودن س��طح فناوری خطوط صنایع تبدیلی و‬ ‫تکمیلی‪ ،‬پایین بودن ش��اخص‌های بهره‌وری‪،‬‬ ‫توس��عه نیافتن بازاریاب��ی داخلی و خارجی و‬ ‫کمب��ود نقدینگی و نبود س��رمایه در گردش‬ ‫مناس��ب از دیگر مشکالتی اس��ت که توسعه‬ ‫کمی و کیفی واحدهای تبدیلی را با مشکالتی‬ ‫مواجه کرده است‪.‬‬ ‫بابایی با بیان اینکه به‌طور میانگین س��االنه‬ ‫ارزش محصوالت فرآوری ش��ده صادراتی این‬ ‫استان به مرز ‪ 50‬میلیون دالر می‌رسد‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬فرآوری و استفاده بهینه از محصوالت به‬ ‫ویژه در بخش کشاورزی همواره از دغدغه‌های‬ ‫فعاالن عرصه کشاورزی بوده که تحقق بهینه‬ ‫ای��ن مهم در افزایش ش��اخص‌های اقتصادی‬ ‫موث��ر اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬هم‌اینک به‌طور‬ ‫میانگین ساالنه ‪ 950‬هزار تن انواع محصوالت‬ ‫خام کشاورزی فرآوری می‌شود که این میزان‬ ‫فرآوری با توجه به ظرفیت‌های مستعد استان‬ ‫نیازمند توسعه و توجه بیشتری است‪ .‬او بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬بنا‌بر آمار‪ ،‬با توس��عه کم��ی واحدهای‬ ‫حوزه صنعت تبدیلی در بخش کش��اورزی‪2 ،‬‬ ‫هزار نیروی کار شاغل در این واحدها فعالیت‬ ‫دارند‪ .‬رییس س��ازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫مرکزی اضافه کرد‪ :‬از مجموع واحدهای فعال‬ ‫در عرصه فرآوری و تبدیلی ‪ 30‬واحد در حوزه‬ ‫محصوالت باغ��ی‪ 53 ،‬واحد در بخش صنایع‬ ‫دامی‪ 33 ،‬واح��د در زمینه صنایع زراعی و ‪5‬‬ ‫واحد نیز در بخش شیالت فعالیت دارند‪.‬‬ ‫بابایی افزود‪ :‬در بخش صنایع تبدیلی باغی‬ ‫نی��ز س��االنه ‪ 153‬هزار تن محص��والت باغی‬ ‫جذب‪ ،‬فرآوری و به بازار عرضه و ساالنه ‪711‬‬ ‫ه��زار تن محصوالت خ��ام دامی در ‪ 53‬واحد‬ ‫صنایع تبدیلی ب��ه محصوالت فرآوری تبدیل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان‬ ‫مرکزی اضاف��ه کرد‪ 33 :‬واحد صنایع تبدیلی‬ ‫زراعی نیز به‌طور میانگین س��االنه ‪ 4‬هزار تن‬ ‫ان��واع حبوبات‪ ،‬غالت‪ ،‬خش��کبار‪ ،‬صیفی‌جات‬ ‫و س��بزی‌های بس��ته‌بندی و فرآوری ش��ده‬ ‫در واحده��ای تبدیل��ی را روانه ب��ازار مصرف‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫رشد جوازهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫بهره‌برداری ‪ 4‬واحد صنایع تبدیلی در سمنان‬ ‫همکاری تهران با شهرک‌های صنعتی قم‬ ‫ف�ارس‪ :‬معاون امور صنایع و معدن س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد از روند رو به رش��د ص��دور جوازهای صنعتی در‬ ‫این اس��تان خبر داد‪ .‬حسین حسینی اظهار کرد‪ :‬هم‌‌اکنون تعداد ‪400‬‬ ‫طرح صنعتی با پیشرفت‌های فیزیکی مختلف در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫در دست اجراس��ت‪ .‬معاون امور صنایع و معدن سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫ح صنعتی با حجم‬ ‫و تج��ارت کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬این تعداد طر ‌‬ ‫س��رمایه‌گذاری ‪82‬هزار میلیارد ریالی انجام می‌شود‪ .‬این مسئول افزود‪:‬‬ ‫در ص��ورت بهره‌برداری از ای��ن طرح‌ها برای ‪15‬هزار نفر در کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد فرصت اشتغال فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬از ابتدای س��ال‌جاری تاکنون ‪ 117‬فقره جواز تاسیس‬ ‫صنعتی با س��رمایه‌گذاری ‪31‬هزار میلیارد ریال صادر ش��ده است که از‬ ‫این تعداد جواز اش��تغال بیش از ‪4‬هزار نفر پیش‌بینی می‌ش��ود‪ .‬وی از‬ ‫صدور ‪ 143‬فقره جواز تاسیس‪ ،‬پروانه بهره‌برداری و طرح توسعه صنعتی‬ ‫در استان خبر داد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬مدیر صنایع کش��اورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان‬ ‫از به بهره‌برداری رسیدن ‪ 4‬واحد صنایع بخش کشاورزی در این استان‬ ‫در سال‌جاری خبر داد‪ .‬رحمت‌اهلل کاشی گفت‪ :‬این واحدهای تبدیلی و‬ ‫تکمیلی بخش کش��اورزی که برای فعالیت در حوزه‌های زراعی و دام و‬ ‫طیور جواز تاس��یس دریافت کرده بودند‪ ،‬با شروع تولید و بهره‌برداری‪،‬‬ ‫موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری از سازمان جهاد کشاورزی استان شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این واحدهای فرآوری بخش کشاورزی بیش از ‪41‬میلیارد‬ ‫ریال س��رمایه‌گذاری ثابت ش��ده اس��ت و از ‪47‬میلیارد و ‪780‬میلیون‬ ‫ریال تس��هیالت س��رمایه در گردش نیز اس��تفاده کرده‌اند‪ .‬کاشی بیان‬ ‫کرد‪ :‬تولید س��االنه این واحدها حدود ‪40‬هزار تن است و قریب ‪12‬هزار‬ ‫ت��ن مواد خام از بخش کش��اورزی را نیز ج��ذب می‌کنند‪ .‬مدیر صنایع‬ ‫کشاورزی س��ازمان جهاد کشاورزی استان یادآوری کرد‪ :‬این واحدهای‬ ‫فرآوری که در شهرستان‌های مهدیشهر و آرادان فعالیت دارند برای ‪42‬‬ ‫نفر شغل ایجاد کرده‌اند‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم گفت‪ :‬در بازدید‬ ‫مس��ئوالن شرکت شهرک‌های صنعتی اس��تان قم از پارک علم و فناوری‬ ‫پردیس ته��ران زمینه‌های همکاری مش��ترک میان ای��ن دو مرکز مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت‪ .‬امیرهوش��نگ طیبی‌نژاد به بازدید مسئوالن شرکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی اس��تان قم از پارک علم و فناوری پردیس تهران در‬ ‫هفته جاری اشاره کرد و گفت‪ :‬در این بازدید زمینه‌های همکاری مشترک‬ ‫میان ش��رکت شهرک‌های صنعتی اس��تان با پارک علم و فناوری پردیس‬ ‫تهران مورد بررس��ی قرار گرفت‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬در جلس��ه مشترکی‬ ‫با کارشناس��ان پارک علم و فناوری که در حاش��یه این بازدید برگزار شد‬ ‫به‌دلیل وجود اشتراکات کاری بین این دو مرکز توافقات خوبی انجام شد تا‬ ‫بدین طریق صنعتگران دو استان تبادل و همکاری بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در پایان شهرک‌های صنعتی قم را مکانی امن و مناسب برای استقرار‬ ‫واحده��ای صنعتی دانس��ت و گفت‪ :‬در حال حاضر ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫استان در مرحله تجاری‌سازی قرار گرفته و می‌توانند به تولید انبوه برسند‪.‬‬ ‫در ه��ر جای ایران که هس��تید رویدادهای ش��هر و اس��تان‌تان در‬ ‫حوزه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را رصد کرده و با انعکاس آن در روزنامه و‬ ‫پیشنهاد‌ها و راهکارها را مطرح کنید‪.‬‬ ‫سایت آنالین گسترش‬ ‫خبرنگار افتخاری روزنامه ما شوید‬ ‫برای ارتباط با گروه استان ها‬ ‫با شماره تلفن ‪021-88714224‬تماس بگیرید‬ ‫یا به ‪ states@smtnews.ir‬ایمیل بزنید‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫‪25‬‬ ‫شرایط اقتصاد و بازرگانی هلند را بررسی می‌کند‬ ‫ثبات اقتصاد در سرزمین الله‌های نارنجی‬ ‫سعید ش�مس‪ -‬گروه تجارت‪« :‬الله‌های نارنجی»‬ ‫به هلند اطالق می‌ش��ود‪ .‬کش��وری در قل��ب اروپا با‬ ‫جمعیت��ی کم و داش��ته‌هایی قابل‌توجه‪ .‬می‌توان این‬ ‫کشور را به عنوان یکی از مناطق آرام در بحث مهم و‬ ‫حیاتی اقتصاد قلمداد کرد‪ .‬هلند در شرایطی وضعیت‬ ‫مطلوب��ی را در اقتص��اد و همچنی��ن تج��ارت تجربه‬ ‫می‌کند که اروپا مش��کالت زی��ادی دارد و اروپایی‌ها‬ ‫در این چند س��ال گذش��ته به عنوان بحران‌زده‌های‬ ‫اقتصادی در جهان ش��ناخته می‌ش��وند‪ .‬این درحالی‬ ‫است که براس��اس جدید‌ترین شاخص رقابت‌پذیری‬ ‫جهانی که ازس��وی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد‪،‬‬ ‫هلند در رتبه هشتم‪ ۱۰ ،‬کشور رقابت‌پذیر قرار دارد‪.‬‬ ‫این ش��اخصه بر مبنای ‪ ۱۲‬رکن ش��امل موسس��ات‪،‬‬ ‫زیرس��اخت‪ ،‬بهداش��ت و آموزش‪ ،‬بهره‌وری بازار کار‪،‬‬ ‫آمادگ��ی فن��اوری‪ ،‬ن��وآوری و پیش��رفتگی تجارت‬ ‫رتبه‌بندی ش��ده اس��ت‪ .‬این کش��ور همچنین رتبه‬ ‫هش��تم را در شرایطی به‌دس��ت آورده که مشاهدات‬ ‫نشان می‌دهد اقتصاد هلند مجموعه‌ای از فاکتورهای‬ ‫مهم رقابت‌پذیری را در اختیار دارد که به این کشور‬ ‫ام��کان داش��تن بهره‌وری ب��اال را می‌دهد‪ .‬سیس��تم‬ ‫آم��وزش و تربیت عالی به هم��راه بکارگیری فناوری‬ ‫و ظرفی��ت ن��وآوری در این کش��ور‪ ،‬منجربه فعالیت‬ ‫ش��رکت‌های پیش��رفته‌ای شده اس��ت که قادرند در‬ ‫باال‌ترین س��طح زنجیره ارزش جهان��ی رقابت کنند‪.‬‬ ‫همچنین سیس��تم اقتص��ادی هلند مبتنی‌ب��ر بازار‬ ‫اس��ت و این سیس��تم از دیرباز در هلند معمول بوده‬ ‫و کارای��ی خود را نش��ان داده اس��ت‪ .‬پ��س از پایان‬ ‫جنگ دوم جهانی ‪ 3‬کش��ور بلژی��ک‪ ،‬لوکزامبورگ و‬ ‫هلن��د در مقاوله‌نامه‌ای که در س��ال ‪۱۹۴۴‬م به امضا‬ ‫رس��اندند‪ ،‬اتحادیه‌ای به‌نام «بنلوک��س» را به وجود‬ ‫آوردن��د که در قالب ی��ک اتحادیه گمرکی وارد عمل‬ ‫شود‪ .‬اساس این اتحادیه برمبنای تعرفه‌های مشترک‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬بدین‌ترتیب نخس��تین اتحادیه اقتصادی‬ ‫اروپای��ی برای تس��هیل تج��ارت به ش��مار می‌رود‪.‬‬ ‫این امر نش��انه اهمیتی اس��ت که به لحاظ س��اختار‬ ‫اقتص��ادی مبتن��ی بر اقتص��اد بازار و رقاب��ت آزاد به‬ ‫همکاری‌های اقتصادی داده می‌شود‪ .‬اتحادیه گمرکی‬ ‫س��ه کش��ور‌در ‪۱۹۵۸‬م به اتحادیه اقتصادی تبدیل‬ ‫ش��د‪ .‬هلند هم در س��ال ‪۱۹۵۹‬م به جامعه اقتصادی‬ ‫اروپا ملحق ش��د‪ .‬توس��عه منطقه‌گرایی و یکپارچگی‬ ‫اقتصادی با کشورهای فرانسه‪ ،‬آلمان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬بلژیک و‬ ‫لوکزامبورگ در گسترش تجارت خارجی هلند بسیار‬ ‫موث��ر و تعیین‌کننده بوده ب��ه طوریکه از آن تاریخ تا‬ ‫گفت و گو‬ ‫هلند‪ ،‬کش��وری اس��ت کوچک از قلمروهای پادشاهی هلند در شمال غربی اروپا با ‪ 16/5‬میلیون جمعیت که‬ ‫بیشترشان مسیحی پروتستان هستند‪ .‬پایتخت هلند شهر آمستردام است‪ ،‬اما به‌منظور تمرکززدایی بسیاری از‬ ‫وزارتخانه‌ها و س��فارتخانه‌ها در شهر الهه یا پیرامون آن مستقر شده‌اند‪ .‬هلند از شرق با آلمان همسای ‌ه است و‬ ‫از جنوب با بلژیک و از غرب نیز از طریق دریا با بریتانیا‪ .‬بندر روتردام دومین ش��هر بزرگ هلند اس��ت و از نظر‬ ‫مساحت و تعداد اسکله‌هایی که دارد‪ ،‬بزرگ‌ترین بندر اروپا نیز به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫به امروز بیش از ‪۷۰‬درصد مبادالت تجاری این کشور‬ ‫با اعضای جامعه اقتصادی اروپا صورت می‌گیرد‪ .‬این‬ ‫امر چنان در تامی��ن منافع و اهمیت ملی هلند موثر‬ ‫بوده که امروز سیاس��ت خارجی این کشور به صورت‬ ‫تابعی از سیاس��ت تجاری آن درآمده است‪ .‬هلند در‬ ‫پرورش و تجارتِ ُگل مقام اول را در جهان داراس��ت‪.‬‬ ‫دامداری و کش��اورزی نیز از پایه‌ه��ای اقتصاد هلند‬ ‫محس��وب می‌شود‪ .‬هلندی‌ها همچنین بیش از نیمی‬ ‫از سهام شرکت نفتی‪ -‬گازی شل را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫این ش��رکت که بخش هلندی آن به رویال داچ شل‬ ‫معروف است در زمینه استخراج و تجارت نفت و گاز‬ ‫در سراسر جهان ازجمله ایران فعالیت می‌کند‪ .‬هلند‬ ‫خود نیز دارای ذخایر گاز طبیعی اس��ت و بخش��ی از‬ ‫آن را صادر می‌کند‪ .‬کشتی‌س��ازی و صنایع شیمیایی‬ ‫از دیگر صنایع مادر در هلند هستند‪ ،‬واحد پول هلند‬ ‫پی��ش از تبدیل به یورو‪ ،‬فلورن یا گیلدر هلندی بود‪.‬‬ ‫این شرایط باعث شده بتوان از اقتصاد هلند به عنوان‬ ‫اقتصادی یاد کرد که درحال حرکت رو به جلو است‪.‬‬ ‫‹ ‹کشوری کوچک؛ تجارت بزرگ‬ ‫هلند با وجود کوچک‌بودن‪ ،‬سهم بزرگی در تجارت‬ ‫و بانکداری جهان��ی دارند‪ .‬ایاالت متحده امریکا یکی‬ ‫از بازارهای اصلی هلند اس��ت و کش��ورهای اتحادیه‬ ‫اروپا مهم‌ترین ش��رکای تجاری آن هس��تند‪ .‬آلمان‪،‬‬ ‫چی��ن‪ ،‬بلژی��ک‪ ،‬انگلی��س‪ ،‬روس��یه و ایاالت‌متحده‬ ‫امریکا ش��رکای اصلی صادراتی هلند هس��تند که از‬ ‫این کش��ور کاالهایی چون تجهیزات و ماشین‌آالت‪،‬‬ ‫مواد شیمیایی‪ ،‬مواد سوختی و مواد غذایی خریداری‬ ‫می‌کنند‪ .‬همچنین آنه��ا برای تامین نیازهای خود و‬ ‫تزریق به بازار مصرف داخلی اقالمی چون ماشین‌آالت‬ ‫و تجهیزات حمل‌ونقل‪ ،‬مواد ش��یمیایی سوخت‪ ،‬مواد‬ ‫غذایی و لباس را از کش��ورهایی چون آلمان‪ ،‬بلژیک‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬انگلیس و ایتالیا خریداری می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹روابط تجاری تهران ‪ -‬آمستردام‬ ‫ش��روع مراودات بازرگان��ی میان ای��ران و هلند را‬ ‫می‌ت��وان از اوایل قرن هفدهم میالدی دانس��ت‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪1902‬م رواب��ط دیپلماتی��ک کام��ل میان دو‬ ‫کش��ور برقرار ش��د و نمایندگی دولت ایران در الهه‬ ‫گشایش یافت‪ .‬در سال ‪ 1910‬میالدی سفارت هلند‬ ‫در ته��ران تاس��یس ش��د‪ .‬از آن پس رواب��ط تجاری‬ ‫ای��ران و هلند هم گس��ترش یافت‪ .‬ای��ن روابط پس‬ ‫از کش��ف نف��ت و متعاقب آن توس��عه صنایع مونتاژ‬ ‫گس��ترش بیش��تری پیدا کرد‪ .‬به‌طوری که ایران در‬ ‫خاورمیانه همیشه به عنوان یکی از طرف‌های تجاری‬ ‫بس��یار مهم برای کش��ور هلن��د مطرح بوده اس��ت‪.‬‬ ‫اهم کااله��ای وارداتی از هلند عبارتن��د از‪ :‬کاالها و‬ ‫تجهی��زات و ماش��ین‌آالت م��ورد نی��از صنایع نفت‬ ‫و گاز و پتروش��یمی‪ ،‬مع��ادن‪ ،‬غذای��ی‪ ،‬ش��یمیایی‪،‬‬ ‫نس��اجی‪ ،‬ذوب‌آه��ن‪ ،‬ف��والد‪ ،‬چ��وب‪ ،‬پوش��اک‪،‬‬ ‫نوش��یدنی‌ها‪ ،‬الس��تیک‪ ،‬دخانی��ات‪ ،‬کاغ��ذ و چاپ‪،‬‬ ‫حمل‌ونق��ل‪ ،‬س��اختمان‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬گلخانه‌ه��ای‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬دامپروری‪ ،‬ل��وازم و قطع��ات الکترونیکی‪،‬‬ ‫مولده��ای برق‪ ،‬تجهیزات پزش��کی و آزمایش��گاهی‪،‬‬ ‫دارو و م��واد اولی��ه تولی��د دارو‪ ،‬اوراق فل��زی‪،‬‬ ‫نفت‪ ،‬مواد پتروشیمی‪ ،‬اقالم مواد اولیه و مواد معدنی‪،‬‬ ‫مس‪ ،‬آلیاژهای مس‪ ،‬انواع س��نگ‪ ،‬پسته و خشکبار‪،‬‬ ‫قال��ی و قالیچ��ه‪ ،‬صنایع دس��تی‪ ،‬خاویار و کنس��رو‬ ‫ماه��ی‪ .‬به‌عالوه تاکن��ون همکاری‌های گس��ترده‌ای‬ ‫بین اس��تان‌های اصفهان و مازندران با ش��رکت‌های‬ ‫هلن��دی برای مکانیزه نمودن پ��رورش گل به‌صورت‬ ‫گلخانه‌ای انجام شده است‪ .‬تولید محصوالت ارگانیک‬ ‫در چند نقطه ایران هم با حضور شرکت‌های هلندی‬ ‫و حمایت وزارت کش��اورزی دو کش��ور ب��رای تامین‬ ‫بخش��ی از اعتبار الزم از دیگر فعالیت‌های مش��ترک‬ ‫ای��ران و هلند به‌ش��مار می‌رود‪ .‬همچنی��ن به دنبال‬ ‫تمرکز و انس��جام روابط تجاری بین دو کش��ور و نیز‬ ‫ارائه و نمایش تولی��دات و خدمات قابل صدور ایران‬ ‫به این کشور‪ ،‬چند سال پیش تجار ایرانی مقیم هلند‬ ‫با همکاری ش��رکت‌ها و ات��اق بازرگانی هلند «مرکز‬ ‫تجاری ایران» را در بندر روردام تاسیس کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات نارنجی‌ اقتصاد در سرزمین الله‌ها‬ ‫هلند در غربی‌ترین قسمت شمال جلگه اروپا قرار دارد‬ ‫و س��عی‌اش بر این اس��ت که وارد منازعات سیاسی و‪...‬‬ ‫نش��ود تا بتواند در آرامش مطل��ق چرخ اقتصادش را به‬ ‫چرخش در آورد تا در حوزه‌ای که مولفه اصلی پیشرفت‬ ‫و تعالی به ش��مار می‌رود‪ ،‬اهدافش را عملی شده ببیند‪.‬‬ ‫این کش��ور تا به امروز توانسته این هدف مهم را محقق‬ ‫کند تا بتوان این‌طور گفت که ثبات اقتصاد در سرزمین‬ ‫الله‌ه��ای نارنجی‪ ،‬این کش��ور را به عنوان کش��وری با‬ ‫کمترین دغدغه مالی ممکن معرفی می‌کند‪.‬‬ ‫همراهی تجارت و تولید‪ ،‬دلیل رونق اقتصادی هلند‬ ‫هلند هم مانند کش��ورهای دیگر شرق اروپا «ثبات»‬ ‫را در ه��ر ش��رایطی تجربه می‌کند و ب��ه همین دلیل‬ ‫حت��ی در روزهای بحرانی قاره اروپ��ا هم کمتر خبری‬ ‫از «مش��کل» یا «محدودیت» این کش��ور شنیده شده‬ ‫است‪ .‬عبدالرضا فرجی‌راد‪ ،‬کار‌شناس مسائل بین‌الملل‬ ‫ب��ا تاکید بر آرامش اقتصادی در هلند می‌گوید‪« :‬وقتی‬ ‫مجموع��ه‌ای دارایی‌هایش را باید ب��رای افراد کمتری‬ ‫هزینه کند‪ ،‬معلوم اس��ت که ش��رایط بهتری را نسبت‬ ‫ب��ه همان اندازه‬ ‫ب��ه دیگر کش��ور‌ها دارد‪ .‬جمعیت کم ‌‌‌‌‬ ‫نیازهای ب��ازار مصرف را هم کاه��ش می‌دهد و دقیقا‬ ‫به همی��ن دلیل مدیری��ت و انضباط مالی هم آس��ان‬ ‫تو‌گویی با‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این استاد دانش��گاه در گف ‌‬ ‫درباره ش��رایط اقتصادی و تجاری هلند به پرس��ش‌ها‬ ‫پاسخ می‌گوید‪:‬‬ ‫€ €هلند در سایه استقالل به ثبات رسیده است‪.‬‬ ‫این کشور چگونه به موقعیت مطلوب دست یافته‬ ‫است؟‬ ‫یکی از دالیل اصلی ش��کوفایی اقتصادی در کش��ور‬ ‫هلند این اس��ت که آنها اقتصاد کش��ور آلم��ان را الگو‬ ‫قرارداده و به همین دلیل توانسته‌اند به رشد در اقتصاد‬ ‫دست یابند‪ .‬آنها الگوی «تجارت همراه تولید» را پیش‬ ‫گرفته‌ان��د و به همین دلیل این فرصت را پیدا کرده‌اند‬ ‫تا بتوانند توسعه اقتصادی را به دست آورند‪ .‬همچنین‬ ‫بن��ادر این کش��ور فعالیت زی��ادی دارن��د و کاالهای‬ ‫کش��ورهای خارجی را به مقاصد دور و نزدیک ارس��ال‬ ‫می‌کنن��د و از این طریق ب��دون اینکه بخواهند هزینه‬ ‫خاص��ی انجام دهن��د‪ ،‬درآمد قابل توجهی را به‌دس��ت‬ ‫می‌آورند تا از طریق صادرات کاال حضوری چش��مگیر‬ ‫در فضای تجارت جهانی داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €وسعت کم و نیروی انسانی معدود هم می‌تواند‬ ‫در ایجاد این فضای اقتصادی موثر باشد؟‬ ‫به هرحال وقتی مجموعه‌ای دارایی‌هایش را باید برای‬ ‫افراد کمتری هزینه کند‪ ،‬معلوم است که شرایط بهتری‬ ‫به همان‬ ‫نس��بت به دیگر کش��ور‌ها دارد‪ .‬جمعیت کم ‌‌‌‌‬ ‫اندازه نیازه��ای بازار مصرف را ه��م کاهش می‌دهد و‬ ‫دقیق��ا به همین دلیل «مدیری��ت و انضباط مالی» هم‬ ‫س��هل می‌ش��ود‪ .‬بنابراین باید گفت که هلند در کنار‬ ‫توجه به اصول فعالیت‌ه��ای اقتصادی و تجاری از این‬ ‫مزیت (جمعیت کم) هم بهره‌مند است‪ .‬البته این اصال‬ ‫به آن معنی نیس��ت که اگر هلند کش��وری پرجمعیت‬ ‫بود‪ ،‬شکوفایی اقتصادی را تجربه نمی‌کردند‪ .‬همچنین‬ ‫باید گفت که هلند سرمایه‌های عظیمی را ذخیره کرده‬ ‫اس��ت و به همین دلی��ل به لحاظ در اختیار داش��تن‬ ‫«ظرفیت اقتصادی» شرایط مطلوبی دارند و با استفاده‬ ‫از همی��ن ذخایر‪ ،‬برنامه‌های اقتصادی‌ش��ان را اجرایی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €تولید چه نقش�ی در ایج�اد موقعیت مطلوب‬ ‫اقتصاد در هلند دارد؟‬ ‫تولید اصلی اصولی در اقتصاد اس��ت و هر کش��وری‬ ‫که به این مهم توجه نش��ان دهد‪ ،‬بی‌ش��ک توس��عه را‬ ‫تجربه خواهد کرد و کشورهایی که به هر دلیل نتوانند‬ ‫ی��ا نخواهند در عرص��ه تولیدات محص��والت مختلف‬ ‫فعالیتی داش��ته باش��ند‪ ،‬محکوم به رکود در اقتصاد و‬ ‫حاشیه‌نشینی در تجارت جهانی هستند‪ .‬تصمیم‌گیران‬ ‫اقتصادی هلند به خوبی توانسته‌اند درآمدهای ناشی از‬ ‫«تجارت مجدد» را به‌منظور رونق تولید به کار بگیرند‬ ‫و ب��ه همین دلیل در اروپای��ی که به‌طور جدی دغدغه‬ ‫اقتصادی دارد‪ ،‬با مش��کالت حداقلی مواجه هس��تند‪.‬‬ ‫دقیقا مانند کشورهایی چون سوئد و فنالند که همیشه‬ ‫سعی‌شان بر این اس��ت که در فضایی آرام داشته‌های‬ ‫خود را طوری مدیریت کنند که بتوانند اهداف‌ش��ان را‬ ‫عملی‌شده ببینند‪.‬‬ ‫€ €صنعت گردش�گری چطور؟ گردشگران تا چه‬ ‫میزان در این حالت مثبت اقتصاد سهم دارند؟‬ ‫در هزاره سوم گردش��گران یکی از سرمایه‌های اصلی‬ ‫کش��ور‌ها به ش��مار می‌رون��د و هلند هم که کش��وری‬ ‫بس��یار زیبا و با جذابیت‌های بصری فراوان است‪ ،‬از این‬ ‫موقعیت بهترین استفاده ممکن را برده و به همین دلیل‬ ‫در چارچوب قاره اروپا یکی از گردش پذیر‌ترین کشور‌ها‬ ‫شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫€ €در ای�ن بین رش�د اقتص�ادی چ�ه تاثیری در‬ ‫فضای تجاری هلند گذاشته است؟‬ ‫اقتصاد و تجارت مکمل یکدیگرند‪ .‬به‌طوری‌که اقتصاد‬ ‫شکوفا شرایط را برای دادوستد فراهم می‌کند و حضوری‬ ‫جدی در تجارت جهانی یکی از راه‌های اصلی رش��د در‬ ‫اقتصاد محسوب می‌شود‪ .‬هلند هم از این قاعده مستثنا‬ ‫نیس��ت و در کنار اینکه تولیدات خود را به کش��ورهای‬ ‫دیگ��ر می‌فروش��د‪ ،‬کاالهای آس��یایی‌ها را هم از طریق‬ ‫آمستردام به مناطق مختلف اروپا ارسال می‌کند که این‬ ‫امر سودی سرشار را در اختیار هلندی‌ها قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫€ €روابط تجاری ایران و هلن�د را چگونه ارزیابی‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫صادرات ایران به هلند آمار ضعیفی نیست‪ .‬اما این هم‬ ‫واقعیت انکارناپذیری اس��ت که صادرات هلند به ایران و‬ ‫سایر کشورهای طرف معامله دارای آمار باالیی است‪ .‬این‬ ‫مس��ئله به این دلیل است که آنها تجارت مجدد دارند و‬ ‫صادرات خیلی از کش��ور‌ها از مسیر این کشور گذشته و‬ ‫وارد کش��ور مقصد می‌ش��ود‪ .‬البته الزم به توضیح است‬ ‫که بیشتر صادرات هلند از طریق بخش خصوصی انجام‬ ‫شده و به خاک سایر کشورها وارد می‌شود‪.‬‬ ‫€ €ب�ه گفت�ه بس�یاری از تحلیلگ�ران اقتصادی‬ ‫هلند کش�وری اس�ت که در برابر بحران اقتصادی‬ ‫مقاومت باالیی دارد‪ .‬به نظر شما هلند می‌تواند این‬ ‫موقعیت را حفظ کند؟‬ ‫به‌طور قطع هلند در حفظ این ش��رایط موفق خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬آنها دارایی‌های خود را ط��وری مدیریت می‌کنند‬ ‫که وابس��تگی خاصی ب��ه وام ندارند و به قول معروف به‬ ‫آنچه دارند‪ ،‬قانع هس��تند‪ .‬همین شرایط موجب شده تا‬ ‫همیش��ه در حالت ثبات باشند و به همین خاطر در دو‬ ‫ده��ه اخیر به‌ندرت محرومیت ی��ا محدودیت تجاری را‬ ‫تجربه کرده‌اند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اقتصاد آرام با‬ ‫مدیریت صحیح منابع‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫استاد دانشگاه و کار‌شناس امور‬ ‫بین‌الملل‬ ‫هلند کشوری اس��ت که «دارایی» زیادی دارد و به‬ ‫همین دلیل یکی از ثروتمندهای اروپا به‌شمار می‌رود‬ ‫و دقیق��ا ب��ه همین دلیل ای��ن فرص��ت را دارد که با‬ ‫«مدیریت صحیح» اقتصادش را به مرحله ش��کوفایی‬ ‫برس��اند‪ .‬باید گفت دولتمردان این کش��ور با «تدبیر»‬ ‫و «واقع‌بینی» به خوبی توانس��ته‌اند توسعه را در بحث‬ ‫مهم اقتصاد به دس��ت آورند‪ ،‬به‌طوری‌که با وجود بروز‬ ‫ان��واع و اقس��ام بحران‌های مالی در ق��اره اروپا‪ ،‬آنها و‬ ‫همچنین س��ایر کش��ورهایی که در ش��مال اروپا قرار‬ ‫دارن��د‪ ،‬همواره در ثبات اقتصادی به‌س��ر می‌برند و در‬ ‫نتیج��ه می‌توانند در فضای تج��اری جهان‪ ،‬حضوری‬ ‫پررنگ داش��ته باش��ند‪ .‬به هرحال اصل این است که‬ ‫کش��ور‌ها تدارک الزم را ببینند تا بتوانند در صادرات‬ ‫و واردات جهان��ی ب��ه مق��دار ظرفیت‌ه��ای داخلی و‬ ‫همچنین نیاز بازار مصرفی حضور داش��ته باشند تا در‬ ‫کنار درآمد ارزی‪ ،‬خأل‌های داخلی را به نوعی پر کنند‪.‬‬ ‫به عالوه کش��ور هلند دارای صنعت فعالی هم هست‬ ‫و در کنار آن بخش کش��اورزی نیز م��ورد توجه ویژه‬ ‫مردم و مسئوالن قرار دارد‪ .‬به همین دلیل محصوالت‬ ‫غذایی به‌عن��وان یکی از کااله��ای صادراتی هلند در‬ ‫سبد واردات کشورهای دیگر جایگاه ویژه‌ای دارد‪ .‬این‬ ‫کشور همچنین در صادرات گل حضوری بسیار جدی‬ ‫در بازار جهانی دارد و از همین منبع‪ ،‬س��ود سرشاری‬ ‫می‌ب��رد‪ .‬همچنین باید ب��ه این نکته اش��اره کرد که‬ ‫هلندی‌ها س��رمایه‌دارانی هستند که سرمایه‌شان را به‬ ‫بهترین شکل ممکن صرف نیازهای داخلی خود کرده‬ ‫و از ه��در رفتن آن به‌طور ج��دی جلوگیری می‌کنند‬ ‫ت��ا بتوانند کوچک‌ترین موقعیت‌ه��ا را به فرصت‌هایی‬ ‫بزرگ تبدی��ل کنند و تصمیم‌هایش��ان‪ ،‬تصمیم‌هایی‬ ‫منطبق با منطق و واقعیت اس��ت‪ .‬همچنین در پایان‬ ‫باید اشاره کرد که موقعیت جغرافیایی هلند نیز باعث‬ ‫ش��ده هزینه کمی برای حمل‌ونقل پرداخت کنند که‬ ‫این امر‪ ،‬تاثیر زیادی در درآمدهای تجاری این کش��ور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫روی خط بین‌الملل‬ ‫‌بولیوی عرضه گاز به آرژانتین‬ ‫را تضمین کرد‬ ‫وزیر برنامه‌ریزی و س��رمایه‌گذاری عمومی آرژانتین‬ ‫اع�لام کرد که عرض��ه گاز برای خط لول��ه انتقال گاز‬ ‫ش��مال ش��رقی آرژانتین که مرحله دوم آن انجام شده‬ ‫به‌ط��ور کامل و منطبق با حجم‌ه��ای موردنیاز در یک‬ ‫جدول زمان‌بندی مورد توافق با بولیوی تضمین ش��ده‬ ‫است‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬خولیو د ویدو‪ ،‬وزیر برنامه‌ریزی‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری عمومی و خدمات آرژانتین مقاله منتشر‬ ‫ش��ده در یک روزنامه محلی را ک��ه عرضه گاز بولیوی‬ ‫به این کش��ور را مورد تردید قرار داده رد کرد و گفت‪:‬‬ ‫این مس��ئله کاملا تضمین شده اس��ت‪ .‬خولیو د ویدو‬ ‫اع�لام کرد که عرض��ه گاز برای خط لول��ه انتقال گاز‬ ‫ش��مال ش��رقی آرژانتین که مرحله دوم آن انجام شده‬ ‫به‌طور کامل و منطبق با حجم‌های موردنیاز براس��اس‬ ‫یک جدول زمان‌بندی م��ورد توافق با بولیوی تضمین‬ ‫شده است‪ .‬وی ضمن رد مقاله منتشر شده در روزنامه‬ ‫«الناس��یون» پنجش��نبه گفت که این مقاله به نقل از‬ ‫متخصصانی ازجمله دانیل مونتامات یکی از مس��ئوالن‬ ‫س��ابق بخش انرژی در طول دوران ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫فرناندو دال روئا در آرژانتین (‪2001-1999‬م) می‌باشد‬ ‫که اعالم کردند که گاز مورد نیاز این کش��ور از بولیوی‬ ‫تضمین نش��ده اس��ت‪ .‬خولی��و د ویدو اف��زود که این‬ ‫روزنامه به هم��راه متخصصانی ازجمله مونتامات اعالم‬ ‫کردند ک��ه عرضه گاز در آرژانتین تنها در مراکز عمده‬ ‫مص��رف انجام می‌ش��ود و به ش��هروندان درجه دو که‬ ‫به دور از این کش��ور زندگی می‌کنن��د اختصاص داده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وزیر برنامه‌ری��زی آرژانتین یادآور ش��د که‬ ‫اینکه ایالت‌های «فرماس��ا»‪« ،‬چاک��و»‪« ،‬کورتینس»‪،‬‬ ‫«میسیونز» و شمال «سانتافه» گاز طبیعی ندارند امری‬ ‫تصادفی نیست بلکه نتیجه تصمیم‌گیری‌های سیاسی‬ ‫آغاز ش��ده در این کشور که ش��مال غربی آرژانتین را‬ ‫از توسعه زیرس��اخت‌های ضروری برای صنعتی شدن‬ ‫آن خارج کردند‪ ،‬می‌باش��د‪ .‬در همی��ن حال د ویدو به‬ ‫همراه خورخه کاپیتانیچ رییس کابینه دولت آرژانتین‬ ‫قراردادهای دومین مرحله خط لوله انتقال گاز ش��مال‬ ‫شرقی این کش��ور را امضا کردند‪ .‬این قرارداد به دنبال‬ ‫س��اخت بخش‌ه��ای اصلی و خ��ط لوله‌ه��ای گاز در‬ ‫ایالت‌های «فورموسا»‪« ،‬چاکو» و «سانتا فه» آرژانتین‬ ‫می‌‍‌باشد‪ .‬بولیوی قراردادهای خرید و فروش گاز طبیعی‬ ‫ب��ا آرژانتین و برزیل را حفظ ک��رده و همچنین به پرو‬ ‫و پاراگوئه نیز گاز نفتی مایع عرضه می‌کند‪ .‬براس��اس‬ ‫مطالعات انجام‌ش��ده توس��ط ش��رکت امریکایی ریدر‬ ‫اس��کات در دسامبر س��ال ‪ ،2009‬بولیوی دارای ‪9/94‬‬ ‫تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی است‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫انصراف تاجران ایالمی‬ ‫از شرکت در نمایشگاه عراق‌‬ ‫ثبت‌نام در نخستین نمایشگاه‬ ‫فناوری‌های حوزه آب‬ ‫مه�ر‪ -‬ثبت‌ن��ام از متقاضی��ان حضور در نخس��تین‬ ‫جش��نواره و نمایش��گاه ملی فناوری‌ه��ای حوزه آب‪،‬‬ ‫خشکسالی‪ ،‬فرس��ایش و محیط‌زیس��ت از ‪ 15‬بهمن‬ ‫سال‌جاری آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫حس��ینعلی بهرامی‪ ،‬دبیر س��تاد آب‪ ،‬خشکس��الی‪،‬‬ ‫فرس��ایش و محیط‌زیس��ت معاونت علمی از برگزاری‬ ‫نخس��تین دوره جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری‌های‬ ‫حوزه آب‪ ،‬خشکس��الی‪ ،‬فرس��ایش و محیط‌زیس��ت‪،‬‬ ‫در آبان‌م��اه س��ال آینده خب��ر داد و گف��ت‪ :‬ثبت نام‬ ‫از متقاضیان��ی که تمایل به ش��رکت و داش��تن غرفه‬ ‫در ای��ن جش��نواره و نمایش��گاه دارن��د‪ ،‬از ‪ 15‬بهمن‬ ‫س��ال‌جاری لغای��ت ‪ 31‬فروردین ماه س��ال ‪ 1394‬از‬ ‫طریق س��ایت جش��نواره آغاز و اطالع‌رسانی تکمیلی‬ ‫از طریق ارس��ال فراخوان به مراکز علمی و شرکت‌ها‬ ‫به صورت پس��تی انجام می‌ش��ود‪ .‬نخستین جشنواره‬ ‫و نمایش��گاه ملی فناوری‌های حوزه آب‪ ،‬خشکسالی‪،‬‬ ‫فرسایش و محیط‌زیس��ت با حمایت معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬آبان س��ال آینده در محل‬ ‫مص�لای ته��ران برگزار خواه��د ش��د و در پایان این‬ ‫جشنواره برترین‌های حوزه آب‪ ،‬خشکسالی‪ ،‬فرسایش‬ ‫و محیط‌زیس��ت انتخ��اب و هم��راه ب��ا برترین‌ه��ای‬ ‫ش��رکت‌کننده‌ها در نخستین نمایش��گاه ملی از آنها‬ ‫تقدیر خواهد شد‪.‬‬ ‫نمایشگاه خودرو‪ ،‬قطعات و‬ ‫تجهیزات وابسته در قزوین‬ ‫مهر‪ -‬مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫اس��تان قزوین گفت‪ :‬شش��مین نمایش��گاه تخصصی‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬قطع��ات و تجهی��زات وابس��ته در قزوی��ن‬ ‫برگ��زار می‌ش��ود‪ .‬ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی‬ ‫ش��رکت نمایش��گاه‌های بین‌الملل��ی اس��تان‪ ،‬هادی‬ ‫نیک‌فطرت‌ش��یوایی در این باره اظهار کرد‪ :‬شش��مین‬ ‫نمایشگاه تخصصی خودرو‪ ،‬قطعات و تجهیزات وابسته‬ ‫از ‪۳۰‬دی تا ‪ ۳‬بهمن‌ماه در فضایی به وس��عت ‪ 2‬هزار‬ ‫مترمربع با حضور بیش از ‪ ۳۵‬مشارکت‌کننده به مدت‬ ‫‪4‬روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایش��گاه‌های بین‌المللی استان‬ ‫قزوی��ن گف��ت‪ :‬از جمله اه��داف برپایی ای��ن رویداد‬ ‫اقتص��ادی می‌ت��وان ب��ه ارائ��ه آخرین محص��والت و‬ ‫تولیدات بخش‌های مرتبط با تولید خودروهای سواری‬ ‫و قطع��ات مرتبط با آن‪ ،‬آش��نایی و افزایش اطالعات‬ ‫متخصصان و عالقه‌مندان این صنعت‪ ،‬برقراری ارتباط‬ ‫مستقیم برای تامین نیاز و ‪ ....‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫نیک‌فطرت‌ش��یوایی در پای��ان اف��زود‪ :‬شش��مین‬ ‫نمایش��گاه تخصص��ی خ��ودرو‪ ،‬قطع��ات و تجهیزات‬ ‫وابسته در مدت برگزاری از ساعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه‌های بین‌المللی اس��تان قزوین واقع‬ ‫در بلوار ام��ام خمینی(ره) جنب صداوس��یما پذیرای‬ ‫بازدیدکنندگان است‪.‬‬ ‫بررسی نمایشگاه ایران در ترکمنستان در گفت‌وگو با رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی‬ ‫صدور دانش ایرانی به سرزمین ترکمن‌ها‬ ‫مسجد طغرل قاضی‪ -‬عشق‌آباد‬ ‫ایسنا‪ -‬معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ای�لام گفت‪ :‬تاجران‬ ‫و بازرگانان اس��تان از شرکت در نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫عراق انصراف داده‌اند‪.‬‬ ‫«جمیل ش��وهانی» در جمع اعضای صدور خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی اس��تان ایالم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نمایشگاه‬ ‫بین‌الملل��ی بغ��داد از ‪ 27‬ت��ا ‪ 30‬بهم��ن در پایتخت‬ ‫عراق برگزار می‌شود و شرکت‌های مختلفی از سراسر‬ ‫کش��ور به هم��راه معاون اول رییس‌جمه��وری در آن‬ ‫حضور می‌یابند‪ .‬معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایالم افزود‪ :‬تاجران‬ ‫و فع��االن بازرگانی ایالم به علت مش��کالتی همچون‬ ‫کمب��ود نقدینگی و نبود توان مالی از ش��رکت در این‬ ‫نمایشگاه و استفاده از سهمیه استان انصراف داده‌اند‪.‬‬ ‫ش��وهانی اضافه کرد‪ :‬تفکر قدیمی‪ ،‬محدودیت توان‬ ‫مال��ی و نبود آینده‌نگری باع��ث حضور نیافتن فعاالن‬ ‫اقتصادی اس��تان در نمایش��گاه‌های مختلف درون یا‬ ‫برون مرزی ش��ده که باید این ن��گاه تغییر کند چون‬ ‫حض��ور در نمایش��گاه‌های داخل��ی و خارج��ی باعث‬ ‫شناس��اندن اس��تعدادها و ظرفیت‌ه��ای اس��تان در‬ ‫حوزه‌های گوناگون می‌ش��ود‪ .‬مع��اون امور بازرگانی و‬ ‫توسعه تجارت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایالم‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬با تالش و پیگیری اس��تاندار ایالم‬ ‫م��راودات بازرگانی‪ ،‬اعزام یا پذیرش هیات‌های تجاری‬ ‫با ‪ 3‬اس��تاندار واسط‪ ،‬میسان و دیاله در طول یک‌سال‬ ‫گذشته افزایش قابل توجهی یافته است‪.‬‬ ‫ش��وهانی ادامه داد‪ :‬عراق دومین بازار هدف کشور و‬ ‫نخستین بازار هدف اس��تان ایالم در زمینه ارتباطات‬ ‫تجاری اس��ت که باید از فرصت پیش آمده به ش��کل‬ ‫مطلوبی استفاده شود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫میالد محمدی – گ�روه تجارت‪ :‬حدود‬ ‫ی��ک م��اه دیگ��ر‪ ،‬دهمی��ن نمایش��گاه‬ ‫اختصاصی‪ ،‬بازرگان��ی و صنعتی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در عشق‌آباد ترکمنستان برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬سازمان صنعت‪ ‌،‬معدن و تجارت خراسان شمالی‬ ‫(بجن��ورد) ب��ا همراهی ات��اق بازرگانی این اس��تان و‬ ‫همچنی��ن یک ش��رکت خصوصی به‌عن��وان متولیان‬ ‫برپایی این نمایشگاه با یکدیگر همکاری خواهند کرد‪.‬‬ ‫در اهمیت این نمایش��گاه اختصاصی همین بس که‬ ‫فراهم کردن بس��تر حضور تولیدکنن��دگان ایرانی در‬ ‫کشور ترکمنس��تان و نمایش گروه‌های مختلف کاال و‬ ‫خدمات به‌ شکل بدون واسطه به بازار کشور همسایه‪،‬‬ ‫می‌تواند بهانه‌ای باش��د برای گس��ترش روابط تجاری‬ ‫میان دو کش��ور و تامین نیازهای مختلف هر دو طرف‬ ‫مشارکت‌کننده در برپایی نمایشگاه‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه و با توجه به می��زان تاثیرگذاری‬ ‫نمایش��گاه‌های اختصاص��ی در وس��عت بخش��یدن به‬ ‫معامالت تجاری ایران با کشورهای همسایه گفت‌و‌گویی‬ ‫داری��م با محمد صمدی‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی اس��تان‬ ‫خراسان ش��مالی‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و‬ ‫رییس اتحادیه صادرکنندگان اس��تان خراسان شمالی‬ ‫که ضمن توضی��ح پیرامون ابعاد مختلف برگزاری این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬اهداف برپایی نمایشگاه اختصاصی ایران در‬ ‫ترکمنستان را برای مخاطبان‬ ‫تبیین کرد‪.‬‬ ‫€ €نمایشگاه اختصاصی ایران در ترکمنستان در‬ ‫چه شرایطی و با چه هدفی برگزار خواهد شد؟‬ ‫از تاریخ ‪ 5‬تا ‪ 8‬اس��فندماه‪ ،‬شهر عش��ق‌آباد میزبان‬ ‫نمایشگاه اختصاصی ایران خواهد بود‪ .‬همکاران ما در‬ ‫سازمان وزارت صنعت‪ ‌،‬معدن‪ ،‬تجارت و اتاق بازرگانی‬ ‫خراس��ان ش��مالی با هم��کاری یکی از ش��رکت‌های‬ ‫خصوص��ی به‌عنوان مجری این نمایش��گاه‪ ،‬مش��غول‬ ‫فراهم‌سازی مقدمات برپایی این نمایشگاه هستند‪ .‬در‬ ‫همین زمینه از چند ماه قبل اطالع‌رسانی خود را آغاز‬ ‫ک��رده و از تمام فعاالن در حوزه‌ه��ای مختلفی که با‬ ‫موضوع نمایش��گاه ما مرتبط است‪ ،‬دعوت کردیم تا ما‬ ‫را برای برپایی آن همراهی کنند‪.‬‬ ‫تاکن��ون تع��دادی از مهم‌تری��ن و تاثیرگذارتری��ن عمل بپوش��انیم‪ .‬در کنار اینه��ا نمایش توانمندی‌ها و‬ ‫ش��رکت‌ها و کارخانه‌های معتبر داخل��ی برای حضور ظرفیت‌های جمهوری اس�لامی ایران در حاش��یه این‬ ‫در این نمایش��گاه و معرفی دستاوردهای خود ثبت‌نام نمایش��گاه می‌تواند می��ل و رغبت فع��االن اقتصادی‬ ‫ک��رده و تقاضای دریافت غرفه دارند‪ .‬در هر صورت ما ترکمنس��تان را برای س��رمایه‌گذاری در ایران افزایش‬ ‫بسیار پیگیرانه این موضوع را در دست بررسی داریم تا دهد‪ .‬از هم��ه اینها مهم‌تر اینکه تاج��ران و بازرگانان‬ ‫دهمین دوره نمایشگاه نسبت به ادوار گذشته‪ ،‬قوی‌تر ایرانی نی��ز می‌توانند در مدت زمان��ی کوتاه بازارهای‬ ‫و هدفمندت��ر برگزار ش��ود‪ .‬ب��ا توجه ب��ه اینکه متراژ هدف خود را در کش��ور همس��ایه مورد شناسایی قرار‬ ‫نمایش��گاه اختصاص��ی ایران در عش��ق‌آباد به ‪ 2‬هزار داده و با هدف گسترش تجارت خود وارد عمل شوند‪.‬‬ ‫متر رس��یده و حدود ‪10‬درصد نسبت به سال گذشته € €در حال حاضر کش�ور ترکمنستان چه نیازها‬ ‫رش��د داشته؛ بنابراین باید تالش کنیم کیفیت برپایی و کمبودهای�ی دارد که می‌ت�وان آنها را از طریق‬ ‫نمایشگاه نیز نسبت به گذشته رشد محسوسی داشته برپایی نمایشگاه اختصاصی پوشش داد؟‬ ‫ترکمنستان در تامین بس��یاری از کاالهای مصرفی‬ ‫باشد‪ .‬تا این لحظه حدود ‪ 1000‬مترمربع از فضایی که‬ ‫کش��ورش ضع��ف دارد‪ .‬از نیازهای‬ ‫مدنظر داشتیم توسط فعاالن بخش‬ ‫عم��ده در بحث کش��اورزی گرفته‬ ‫خصوصی برای ارائ��ه محصوالت و‬ ‫ت��ا ضع��ف در تولی��د ان��واع مواد‬ ‫کاالها و توانمندی‌های ایرانی اجاره‬ ‫پالستیکی و مشتقات نفتی می‌توان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در این کش��ور به دنب��ال بازارهای‬ ‫€ €برای برگزاری این نمایشگاه‬ ‫تولیدکنندگانوصاحبان‬ ‫مختل��ف ب��ود‪ .‬ضم��ن اینک��ه در‬ ‫بیشتر در کدام گروه‌های کاالیی‬ ‫صنایع در ایران به خوبی‬ ‫زمینه وس��ایل روشنایی مثل چراغ‬ ‫و خدمات�ی اق�دام ب�ه دع�وت‬ ‫می‌دانندکهبازارهای‬ ‫و لوس��تر المپ نیز ناتوان است‪ .‬از‬ ‫شرکت‌های داخلی کرده‌اید؟‬ ‫کشورترکمنستانکاملا‬ ‫طرف دیگ��ر صدور خدم��ات فنی‬ ‫عم��ده فعالی��ت م��ا در بح��ث‬ ‫ارزان و مقرون به صرفه‬ ‫مهندس��ی نیز در اولویت‌های مورد‬ ‫قرارداده��ای تهات��ر گازی بین دو‬ ‫است بنابراین از زمان اعالم‬ ‫نیاز ترکمنستان است که ایران در‬ ‫کشور اس��ت‪ .‬ضمن اینکه خدمات‬ ‫امروز‬ ‫همین‬ ‫تا‬ ‫فراخوان‬ ‫همه این زمینه‌ها شرایط مساعد و‬ ‫عم��ده فن��ی مهندس��ی و مباحث‬ ‫آموزشی را مد نظر داریم‪ .‬بر همین‬ ‫درخواست‌هایزیادیبرای قابل توجهی برای ارائه دارد‪.‬‬ ‫اس��اس سعی ما بر این است که در حضوردرنمایشگاهداشتیم € €آی�ا ترکمنس�تان به لحاظ‬ ‫تمام��ی گروه‌ه��ای کاال یا خدمات‬ ‫مال�ی ش�رایط مطل�وب ب�رای‬ ‫و در م��ورد تم��ام مباحث مهم تج��اری نماینده برای برگزاری نمایشگاه مشترک را دارد؟‌‬ ‫معرفی داشته باشیم‪.‬‬ ‫بله‪ .‬ترکمنستان فعال در زمینه‌های مختلف اقتصادی‬ ‫€ €مهم‌تری�ن اه�داف ای�ران در این نمایش�گاه ثبات نس��بی دارد‪ .‬با توجه به میزان تولیدات نفتی و‬ ‫گازی و البت��ه جمعی��ت محدود این کش��ور می‌توان‬ ‫چه‌چیزی خواهد بود؟‬ ‫در این نمایش��گاه‪ ،‬به‌طور مس��لم توس��عه همکاری گفت ثروت بزرگی از راه صادرات گاز و نفت به دست‬ ‫را به‌ص��ورت مس��تقیم و بدون واس��طه مدنظر داریم‪ .‬می‌آورد که همین امر ش��رایط خوب و اس��تثنایی را‬ ‫در ح��ال حاضر اقدام��ات بالقوه‌ای را ب��رای همکاری برای سرمایه‌گذاری ایرانیان در این کشور رقم خواهد‬ ‫با کش��ور ترکمنستان در دست بررس��ی داریم که به زد‪ .‬ترکمنستان جزو معدود کشورهای همسایه ایران‬ ‫واس��طه برپایی این نمایش��گاه می‌توانیم به آنها جامه اس��ت که در این ای��ام هم آرامش و ثب��ات و امنیت‬ ‫خوب��ی به لحاظ اقتصادی دارد و هم تردد به آن برای‬ ‫ایرانیان بسیار آسان و بدون دغدغه‌های مختلف است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن فکر می‌کنم این نمایش��گاه ‪ 4‬روزه می‌تواند‬ ‫خوب‪ ‌،‬سازنده و تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت‌های داخل�ی ای�ران حض�ور در این‬ ‫نمایشگاه را چطور ارزیابی می‌کنند؟ آیا استقبال‬ ‫در ح�دی هس�ت ک�ه بت�وان برگ�زاری چنی�ن‬ ‫نمایشگاهی را ضروری دانست؟‬ ‫تولیدکنن��دگان و صاحبان صنایع در ایران به خوبی‬ ‫می‌دانند که بازارهای کشور ترکمنستان کاملا ارزان و‬ ‫مقرون به صرفه اس��ت بنابراین از زمان اعالم فراخوان‬ ‫تا همین امروز درخواس��ت‌های زیادی برای حضور در‬ ‫نمایشگاه داشتیم‪.‬‬ ‫با توجه به سیاس��ت‌های توس��عه علمی و پژوهشی‬ ‫ک��ه اخیرا در کش��ور ترکمنس��تان م��ورد توجه قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬ش��رکت‌های دانش بنیان شانس بسیار زیادی‬ ‫برای معرفی دس��تاوردهای خود در این کش��ور دارند‬ ‫و بنابرای��ن ما از نظر مخاط��ب و متقاضیان حضور در‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی خودمان کوچک‌ترین مش��کلی‬ ‫نداریم‪ .‬در هر صورت ما اطالع‌رسانی جامع و همگانی‬ ‫خودم��ان را در قالب بس��ته‌های تبلیغاتی تهیه کرده‬ ‫و در اختی��ار همه عالقه‌مندان ق��رار داده‌ایم تا از این‬ ‫طریق ش��رایط و ضوابط حضور در نمایشگاه را متوجه‬ ‫ش��وند‪ .‬در هفته گذشته نیز جلس��ه مهمی در همین‬ ‫زمینه با مدیران اتاق‌های بازرگانی در سراس��ر کشور‬ ‫داش��تیم تا آرام‌آرام ب��رای برگزاری نمایش��گاه آماده‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫€ €برنامه‌ه�ای کلی ش�ما ب�رای افتتاحی�ه این‬ ‫نمایشگاه چه خواهد بود؟‬ ‫از همه مقامات اس��تان خراسان شمالی برای حضور‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه دعوت کرده‌ایم و بیش��تر آنها هم‬ ‫ب��رای حضور در نمایش��گاه قول مس��اعد داده‌اند‪ .‬به‬ ‫عالوه در تالش هس��تیم تا مس��ئوالن بلندپایه کشور‬ ‫نیز برای افتتاحیه حضور داش��ته باش��ند‪ .‬در هر حال‬ ‫امیدواریم این نمایشگاه در شرایط مطلوب و ایده‌آلی‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫یک معرفی خاص‬ ‫نگاهی به بزرگترین نمایشگاه گردشگری جهان‬ ‫فیگور نمایشگاهی اسپانیا در فیتور‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫گردش��گری فیت��ور یک��ی از بزرگتری��ن‬ ‫نمایشگاه‌های گردشگری در بازار امریکای‬ ‫التین‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬پرتغال‪ ،‬افریقا و آسیاست‬ ‫که ب��ه نوعی نقطه مرجع گردش��گر دنیا‬ ‫به‌ش��مار می‌آید‪ .‬این نمایش��گاه هر سال‬ ‫پذیرای بی��ش از ‪ 200‬هزار بازدیدکننده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه گردش��گری فیتور فضایی‬ ‫تجاری مناس��ب برای حضور‪ ،‬گردهمایی‬ ‫و مالق��ات آژانس‌ه��ای گردش��گری‪،‬‬ ‫گردانن��دگان ت��ور‪ ،‬هتل‌ها‪ ،‬مش��اورین و‬ ‫کارشناس��ان توسعه گردش��گری و سایر‬ ‫متخصصان حرفه گردش��گری و توریسم‬ ‫جهان��ی و مکان��ی برای ارائ��ه خدمات و‬ ‫محص��والت جدید صنعت گردش��گری و‬ ‫بازاریابی است‪.‬‬ ‫این نمایشگاه تاثیر بسزایی در پیشرفت‬ ‫و توس��عه تجارت گردش��گری داش��ته و‬ ‫خواه��د داش��ت و ش��امل کنفرانس‌ها و‬ ‫سمینارهایی برای رفع مشکالت و توسعه‬ ‫صنعت گردشگری اس��ت‪ .‬همچنین پلی‬ ‫ارتباطی بین توریس��م بین‌المللی و ملی‬ ‫است‪ .‬کیفیت‪ ،‬تنوع‪ ،‬تخصص و نوآوری از‬ ‫ویژگی‌های این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫طب��ق آمار ارائه ش��ده از س��وی دولت‬ ‫اس��پانیا تع��داد گردش��گران ورودی بین‬ ‫ماه‌های ژانویه و ژوئن سال ‪ 2013‬نسبت‬ ‫ب��ه س��ال قب��ل از آن ‪ 4‬درص��د افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬این افزایش بیانگر رش��د‬ ‫م��داوم و ق��درت صنعت گردش��گری در‬ ‫اسپانیاس��ت‪ .‬یکی از ش��اخص‌های اصلی‬ ‫نمایش��گاه فیتور بهره‌مندی از مزیت‌های‬ ‫تجاری – گردشگری با سوددهی باالست‪.‬‬ ‫طب��ق نظ��ر اتحادی��ه نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی ‪ ،UFI‬حض��ور در چنی��ن‬ ‫رویدادی سبب صرفه‌جویی ‪ 42‬درصدی‬ ‫در مقایس��ه با کانال‌های تبلیغاتی سنتی‬ ‫دیگ��ر اس��ت‪ .‬فیت��ور عض��وی از اعضای‬ ‫اتحادی��ه نمایش��گاه‌های بین‌الملل��ی‬ ‫و س��ازمان گردش��گری بین‌الملل��ی‬ ‫(‪ )UNWTO‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹موقعی�ت و مس�احت مرک�ز‬ ‫نمایشگاهی فیرا دی مادرید‬ ‫ف��رودگاه بین‌الملل��ی ‪ Barajas‬در‬ ‫‪ 15‬کیلومتری مرکز ش��هر اس��ت و فقط‬ ‫‪ 10‬دقیقه با محل دائمی نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌المللی فی��را دی مادرید فاصله دارد‪.‬‬ ‫خط ‪ 8‬مترو قابلیت دسترس��ی آس��ان از‬ ‫تمامی نقاط ش��هر به مرکز نمایش��گاه را‬ ‫فراهم کرده اس��ت و خروجی مترو به در‬ ‫ورودی جنوب��ی مرکز نمایش��گاه منتهی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن خ��ط ‪ 8‬مت��رو بی��ن مرکز‬ ‫نمایشگاه و ترمینال‌های مختلف فرودگاه‬ ‫بین‌الملل��ی ‪ BARAJAS‬مادرید تردد‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن مرکز هر س��ال برگزارکننده‬ ‫بیش از ‪ 80‬رویداد و نمایشگاه مهم است‪.‬‬ ‫مساحت کل آن بیش از یک میلیون متر‬ ‫مربع است که از این مساحت ‪ 200‬هزار‬ ‫متر مربع به فضای نمایشگاهی اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬فی��را دی مادرید ب��ا بهره‌مندی از‬ ‫تس��هیالت نمایش��گاه‌های تخصص��ی و‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬جهت برگزاری نمایشگاه‌های‬ ‫فوق تخصصی با مساحت بسیار باال مهیا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ای��ن مرکز نمایش��گاهی ش��امل ‪12‬‬ ‫س��الن و ‪ 3‬مرکز کنفران��س‪ ،‬همایش‪،‬‬ ‫مرک��ز تج��اری‪ ،‬مطبوعات��ی‪ ،‬دفات��ر‬ ‫خدماتی و مالی و پارکینگی با ظرفیت‬ ‫‪ 14‬هزار ماش��ین است‪ .‬سی و پنجمین‬ ‫دوره نمایشگاه بین‌المللی فیتور اسپانیا‬ ‫به م��دت ‪ 5‬روز از تاری��خ ‪ 28‬ژانویه تا‬ ‫‪ 1‬فوری��ه ‪ 2015‬برابر با ‪ 8‬تا ‪ 12‬بهمن‬ ‫‪ 1393‬در محل دائمی نمایش��گاه‌های‬ ‫مادری��د ‪Feria De Madrid‬‬ ‫‪Comunidad De Madrid‬‬ ‫‪ Spain‬برگزار خواهد شد‪.‬‬
‫‪27‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫بندر چابهار گزینه نامناسب برای کاهش هزینه سنگ‌آهنی‌ها‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬هفت��ه گذش��ته قیمت س��نگ‌آهن در‬ ‫بازاره��ای جهانی کمی افزایش یافت و پس از مدتها که‬ ‫قیمت س��نگ‌آهن در بازه قیمتی ‪ 65‬دالر بازی می‌کرد‬ ‫ت�لاش کرد خود را به نرخ ‪ 70‬دالری خود نزدیک کند‪.‬‬ ‫البت��ه این صعود چندان پابرجا نب��ود و همزمان با آغاز‬ ‫هفته جدید س��نگ‌آهن نیز سرناس��ازگاری گذاش��ت و‬ ‫ب��ار دیگر قیمت خ��ود را به زی��ر ‪ 65‬دالر تنزل داد‪ .‬به‬ ‫گونه‌ای‌که فعاالن س��نگ‌آهنی که در یک هفته گذشته‬ ‫به افزایش قیمت‌ها امید بسته بودند به یکباره امیدشان‬ ‫سراب ش��د و دوباره برای کاهش هزینه تمام شده خود‬ ‫ب��ه فکر راه چاره افتادند‪ .‬در واقع س��نگ‌آهنی‌ها که در‬ ‫یک س��ال گذش��ته و در پی اجرای سیاست‌های دولت‬ ‫چین و در نتیجه کاهش تقاضای مصرف فوالد به یکباره‬ ‫ب��ا کاهش تولید و ص��ادرات محصوالت مواجه بودند در‬ ‫تالش��ند برای جبران این کاهش از ه��ر طریقی هزینه‬ ‫تمام ش��ده خود را که بیشترین آن متوجه حمل و نقل‬ ‫اس��ت کاهش دهن��د موضوعی که اخیرا ب��ا اعالم بندر‬ ‫چابهار ب��ه عنوان بندر اختصاصی صادرات س��نگ‌آهن‬ ‫از س��وی برخی از فعاالن این حوزه مطرح ش��ده است‪.‬‬ ‫البت��ه درمقاب��ل این اظهار نظ��ر برخی ازکارشناس��ان‬ ‫نیز معتقدن��د بندر چابهار به دلی��ل محدودیتی که در‬ ‫بارگیری کشتی‌های بزرگ دارد و همچنین بعد مسافتی‬ ‫این بندر نسبت به معادن شمال و غربی کشور صادرات‬ ‫را از آن فاقد توجیه اقتصادی می‌کند‪.‬‬ ‫در این رابطه سیدجالل مجد مدیر یکی از شرکت‌های‬ ‫معدن��ی می‌گوید‪ :‬اس��تفاده از بندر چابه��ار هزینه‌های‬ ‫صادرات س��نگ‌آهن را کاهش می‌دهد‪ ،‬چراکه این بندر‬ ‫نسبت به بندرعباس از نظر «دریایی» ‪ 2‬روز به آب‌های‬ ‫آزاد‪ ،‬اقیان��وس هند و چین نزدیکتر اس��ت و هزینه‌های‬ ‫بندری آن نیز حدود ‪ 2‬دالر کمتر از بنادر دیگر است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بندرچابهار به دلیل واقع ش��دن در دریای‬ ‫عمان و نزدیکی به پاکس��تان‪ ،‬افغانستان و هندوستان و‬ ‫در سمت دیگر ترکمنستان‪ ،‬شرایط بسیار خوبی دارد اما‬ ‫چون از ابتدا صاحبان کاال‪ ،‬بندرعباس را می‌شناختند و‬ ‫از آنجاکه معادن سنگان‪ ،‬حاجی آباد‪ ،‬کرمان و سیرجان‬ ‫از ابتدا به بندرعباس متصل بودند تاکنون شاهد توسعه‬ ‫بندر چابهار نبوده‌ایم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اظه��ار ک��رد‪ :‬معتقدم با وج��ود آنکه‬ ‫ظرفیت مواد معدنی در بندر ش��هید‬ ‫رجایی هنوز اش��باع نشده اما هزینه‬ ‫تراش��ی‌ها برای صاحبان کاال در آن‬ ‫زیاد اس��ت از این رو باید به س��راغ‬ ‫توسعه بندر چابهار رفت‪.‬‬ ‫ریی��س هی��ات مدی��ره ش��رکت‬ ‫‹ ‹چابه�ار ب�رای تم�ام معادن‬ ‫کان��ی امید خ��زر گفت‪ :‬بای��د برای‬ ‫بندر چابهار در صورتی فاقد صرفه است‬ ‫کی��وان جعف��ری طهران��ی عضو‬ ‫س��ال ‪ 94‬برنامه‌ری��زی ک��رد ت��ا با برای صادرات سنگ‌آهن‬ ‫کاهش هزینه‌ه��ای جانبی و دموراژ‬ ‫هیات مدی��ره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫دارای توجیه اقتصادی‬ ‫از مش��کالتی ک��ه در س��ال قبل با‬ ‫و صادرکنن��دگان س��نگ‌آهن ایران‬ ‫است که خط ‪900‬‬ ‫آن هم��راه ب��وده و ب��رای صاحبان‬ ‫درباره نوسانات قیمتی سنگ‌آهن به‬ ‫کیلومتری ریلی بین‬ ‫کاال ش��رایط س��ختی را فراهم کرد‬ ‫گفت‪ :‬با نزدیک شدن به عید‬ ‫افغانستان‬ ‫هاجیگگ‬ ‫معدن‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫ش��کوفایی چی��ن و تعطیالت پیش‬ ‫وی با عنوان اینکه چابهار بستری‬ ‫به این بندر احداث شود روی این کش��ور بیانگ��ر تداوم روند‬ ‫برای توس��عه حمل و نقل مس��اعد‬ ‫کاهشی قیمت‌ها است به گونه‌ای‌که‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بندر چابه��ار باوجود‬ ‫پیش‌بینی‌ها از تداوم روند کاهش��ی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫دولت‬ ‫سوی‬ ‫سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که از‬ ‫قیمت‌ها تا دهه اول اس��فندماه دارد‪ .‬اما پس از آن بازار‬ ‫و اس��کله‌های استانداردی که دولت در آن احداث کرده ب��ه تدریج جان تازه‌ای گرفته و قیمت‌ها حدود ‪ 75‬دالر‬ ‫همچنان دارای مش��کالتی چون تجهیزات بندر است و افزایش خواهند یافت‪.‬‬ ‫با وس��ایل ابتدایی اقدام به بارگی��ری می‌کنند‪ .‬از این‌رو‬ ‫وی درب��اره اختص��اص بن��در چابهار ب��رای صادرات‬ ‫اکنون وقت آن است که شرکت‌های‬ ‫بخ��ش خصوصی به منظور توس��عه‬ ‫تجهیزات بندری در این اس��کله‌ها‪،‬‬ ‫برنامه‌ری��زی و هزین��ه کنند چراکه‬ ‫چابهار دارای این ظرفیت است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 1/6‬میلیارد دالری ذخایر طالی ازبکستان‬ ‫رییس‌جمهوری ازبکستان گفت‪ :‬ذخایر طالی این کشور در سال‬ ‫‪ 2014‬میالدی ب��ه یک میلیارد و ‪ 600‬میلیون دالر افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش فارس در تاشکند به نقل از سایت «آنونس‪.‬اوز»‪،‬‬ ‫«اسالم کریم‌اف» رییس‌جمهور ازبکستان در نشست هیات دولت‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ذخایر طالی ازبکستان در سال ‪2014‬م به یک میلیارد‬ ‫و ‪ 600‬میلیون دالر افزایش یافته اس��ت‪ .‬ذخایر طالی این کش��ور‬ ‫در سال ‪2013‬م به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته بود‪ .‬ازبکستان‬ ‫ازجمله کش��ورهای مهم در زمینه استخراج طال در دنیا محسوب‬ ‫می‌شود‪ .‬این کشور از لحاظ ذخایر طال مقام چهارم را در جهان به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬ازبکستان در زمینه میزان تولید سرانه‬ ‫طال پس از کش��ورهای پرو‪ ،‬استرالیا و غنا قرار گرفته است‪ .‬معدن‬ ‫«مورون تاو» این کشور یکی از ‪ 4‬معدن بزرگ تولید طال در جهان‬ ‫محسوب می‌ش��ود‪ .‬ازبکس��تان دارای ‪ 2‬کارخانه اصلی تولید طال‬ ‫است‪ ،‬کارخانه «نوایی» ساالنه حدود ‪ 60‬تن و کارخانه «آلمالیق»‬ ‫ساالنه بیش از ‪ 20‬تن طال تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫چالش‌های حقوقی‬ ‫برای معدن زغال‌سنگ استرالیا‬ ‫تولید روی استرالیا‬ ‫امسال کاهش می‌یابد‬ ‫مع��دن زغال‌س��نگ کارمایکل‬ ‫غول معدنی هن��دی آدانی هدف‬ ‫مخالف��ت س��ازمان‌های مختلف‪،‬‬ ‫از س��ازمان ملل تا گروه‌های سبز‬ ‫مخال��ف پروژه‌ه��ای جدی��د در‬ ‫مناطق محیط زیس��تی حساس‪،‬‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این مع��دن و پروژه ریلی گالیله‬ ‫باس��ین کوئینزلند ‪ 15‬میلیارد دالری ب��ا بازبینی‌های قضایی و‬ ‫چالش‌های حقوقی روبه‌رو هس��تند که به‌دنبال متوقف‌کردن یا‬ ‫به‌تاخیر انداختن آن هستند‪.‬‬ ‫طرفداران محیط‌زیس��ت از دادگاه فدرال استرالیا درخواست‬ ‫کرده‌اند موافقت وزیر محیط‌زیس��ت با ای��ن مجتمع معدنی را‬ ‫لغو کند و اس��تدالل کرده‌اند که وی تاثیر فعالیت این معدن بر‬ ‫انتشار گازهای گلخانه‌ای را مدنظر قرار نداده است‪.‬‬ ‫کارمایکل بزرگترین معدن کوئینزلند خواهد بود که بزرگترین‬ ‫ایالت تولیدکننده زغال‌س��نگ استرالیا اس��ت و تقریبا نیمی از‬ ‫زغال‌سنگ این کش��ور در سال گذشته ازسوی این ایالت صادر‬ ‫ش��د‪ .‬در حالی که دفتر مدافعان محیط‌زیست نیوساوت ولز به‬ ‫نمایندگی از سوی گروه‌های طرفداران محیط‌زیست پرونده‌ای‬ ‫علیه فعالیت این معدن را مطرح کرده است‪ ،‬دولت ایالتی مدعی‬ ‫است پروژه کارمایکل ‪ 6400‬شغل ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫معدن «سنچری» استرالیا یکی‬ ‫از بزرگترین معادن روی در جهان‬ ‫است که پیش‌بینی می‌شود تولید‬ ‫آن امس��ال ت��ا ‪ 31‬درصد کاهش‬ ‫پی��دا کن��د و به‌ط��ور احتمال��ی‬ ‫آخرین س��ال بهره‌ب��رداری از این‬ ‫معدن خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ماینین��گ‪ ،‬مورگان‬ ‫استنلی پیش‌بینی می‌کند که امسال قیمت روی فقط ‪ 8‬درصد‬ ‫افزایش پیدا کند چون از عرضه معدن س��نچری و دیگر معادن‬ ‫قدیمی حداقل تا سال ‪2018‬م کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫در ‪ 9‬ماه سال ‪ 2014‬بازار مس تصفیه‌شده در جهان با رکورد‬ ‫کاهش ‪ 309‬هزار تنی مواجه خواهد شد که ‪ 5‬برابر ‪ 60‬هزار تن‬ ‫در سال ‪ 2013‬است‪.‬‬ ‫ش��رکت ‪ MMG‬بازوی ش��رکت دولتی مین مت��ال چین به‬ ‫ثبت رس��یده در هنگ کنگ است که قرار است در سال جاری‬ ‫(‪ )2015‬حدود ‪ 320‬تا ‪ 370‬هزار تن کنسانتره روی تولید کند‬ ‫ک��ه ‪ 21‬تا ‪ 31‬درصد کمت��ر از ‪ 465‬هزار و ‪ 696‬تن در س��ال‬ ‫‪2014‬م است‪ .‬درحال حاضر دو معدن بزرگ کانادایی برونزویک‬ ‫و پرزرونس تعطیل شده‌اند و در نتیجه به‌طور مجموع ‪ 335‬هزار‬ ‫تن از تولید روی این کشور کاسته شده و از عمر معادن در اروپا‬ ‫و افریقا سال‌ها گذشته و میزان ذخایر آنان پایان یافته است‪.‬‬ ‫س��نگ‌آهن که اخیرا از س��وی برخ��ی از فعاالن و برای‬ ‫کاهش هزینه تمام شده تولید مطرح می‌شود گفت‪ :‬در‬ ‫این باره اظهار نظرهای فراوانی ش��ده و به نظر می‌رسد‬ ‫در ش��رایط کنونی این بندر به دلیل برخوردار نبودن از‬ ‫شرایط فنی و مشکالت مسافتی از صرفه اقتصادی الزم‬ ‫برای تبدیل شدن به هاب صادرات سنگ‌آهن برخوردار‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫طهران��ی افزود‪ :‬بن��در چابهار در ح��ال حاضر امکان‬ ‫پهلوگیری کش��تی‌های بیش از ‪ 40‬ه��زار تنی را ندارد‬ ‫که این موض��وع خود عاملی ب��رای افزایش هزینه‌های‬ ‫صادراتی اس��ت‪ .‬ضمن آنکه باید توج��ه کرد که هزینه‬ ‫حم��ل و نق��ل دریایی ممکن اس��ت در چابهار به دلیل‬ ‫نزدیکت��ر بودن بی��ن یک تا دو دالر کمتر باش��د اما در‬ ‫مقابل افزایش بعد مس��افتی ای��ن بندر در مقابل معادن‬ ‫شمال و غربی کش��ور هزینه حمل جاده‌ای را تا ‪ 5‬دالر‬ ‫در ه��ر تن افزایش می‌دهد که صادرات را برای معدندار‬ ‫فاقد توجیه اقتصادی می‌کند‪.‬‬ ‫مس��ئول ام��ور بین‌الملل انجم��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان سنگ‌آهن در ادامه افزود‪ :‬بندر چابهار در‬ ‫صورتی برای صادرات سنگ‌آهن دارای توجیه اقتصادی‬ ‫است که خط ‪ 900‬کیلومتری ریلی بین معدن هاجیگگ‬ ‫افغانستان به این بندر احداث شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪:‬بر اس��اس توافق انجام ش��ده قرار‬ ‫اس��ت پیمانکار هن��دی که در مع��دن هاجیگگ به‬ ‫فعالیت مش��غول اس��ت احداث خط ریلی را برعهده‬ ‫گیرد که در نتیجه شاهد افزایش مبادالت و ترانزیت‬ ‫س��نگ‌آهن در این بن��در خواهیم ب��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫افزای��ش ترانزیت س��نگ‌آهن و س��ایر کاالها رونق‬ ‫اقتص��ادی را برای بندر چابهار به همراه داش��ته که‬ ‫در نهای��ت ضمن بهبود توان فن��ی به دلیل کاهش‬ ‫هزینه‌های بندری صادرات س��نگ‌آهن نیز با صرفه‬ ‫اقتصادی همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬م��ن معتقدم تا زمانی‌که مش��کالت‬ ‫زیرساختی حمل و نقل جاده‌ای و توان فنی بندر چابهار‬ ‫رفع نش��ود به غیراز معادن شرق کش��ور صادرات برای‬ ‫دیگر معادن س��نگ‌آهن کش��ور فاق��د توجیه اقتصادی‬ ‫اس��ت و نمی‌تواند در ش��رایط کنونی به عنوان راه‌حلی‬ ‫برای کاهش هزینه تمام شده مطرح شود‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫صعود نقره و پالتین‬ ‫در مقابل افت پاالدیوم‬ ‫براس��اس گزارش‌ه��ای تحلیل��ی آخ��ر هفت��ه‬ ‫کارشناس��ان بلومبرگ بازار جهانی طال در ‪ 7‬هفته‬ ‫گذشته بازاری تدافعی بوده است‪ ،‬همچنین قیمت‬ ‫طال از شروع سال ‪2015‬میالدی رقمی معادل ‪7/8‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته که بیش��ترین مقدار از سال‬ ‫‪ 1986‬میالدی بوده است‪.‬‬ ‫متوسط قیمت کاالها در بازارهای جهانی به‌خاطر‬ ‫س��قوط قیمت نفت به کمترین مقدار خود در ‪12‬‬ ‫سال گذشته نزدیک می‌شود‪ .‬افزایش انتظارات برای‬ ‫کاهش قیمت‌ه��ا منجر به تاخیر سیاس��ت‌گذاران‬ ‫امریکایی در افزایش نرخ بهره ش��ده اس��ت‪ .‬در ماه‬ ‫دسامبر هزینه زندگی در امریکا بیشترین کاهش را‬ ‫نسبت به ‪ 6‬سال اخیر داشته است‪.‬‬ ‫قیمت نقره برای تحوی��ل در ماه مارچ با افزایش‬ ‫‪ 3/8‬درص��دی به ‪ 17‬دالر و ‪ 7‬س��نت در هر اونس‬ ‫رسیده است که بیشترین افزایش از ‪ 9‬دسامبر سال‬ ‫‪ 2014‬بوده است‪ .‬قیمت نقره در هفته گذشته ‪17‬‬ ‫دالر و ‪ 86‬سنت ثبت شد که باالترین قیمت از ‪24‬‬ ‫سپتامبر بوده اس��ت‪ .‬در این هفته قیمت نقره ‪8/1‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته که بیش��ترین رشد را از ‪16‬‬ ‫آگوست ‪ 2013‬تجربه کرده است‪.‬‬ ‫در بازار مبادالت نیوی��ورک قیمت آینده پالتین‬ ‫برای تحویل در ماه آوریل با نیم درصد رشد به هزار‬ ‫و ‪ 269‬دالر در هر اونس رس��ید‪ .‬در هفته گذش��ته‬ ‫قیمت پالتین ‪ 3/2‬درصد رش��د داشته که از فوریه‬ ‫سال گذشته بی‌سابقه بوده است‪.‬‬ ‫قیم��ت پاالدیوم ب��رای تحویل در م��اه مارچ نیز‬ ‫ب��ا ‪1/6‬درصد کاهش به ‪ 745‬دالر و ‪ 30‬س��نت در‬ ‫هر اونس رس��ید‪ .‬در س��ه روز پایانی هفته‪ ،‬قیمت‬ ‫پاالدی��وم ‪ 7/5‬درص��د افت داش��ته که بیش��ترین‬ ‫مقدار از ‪ 23‬اکتبر سال ‪ 2012‬بوده است‪ .‬براساس‬ ‫محاس��بات بلومبرگ کل ارزش مبادالت ‪ 63‬درصد‬ ‫بیشتر از میانگین ‪ 100‬روز اخیر بوده است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫تعامل نخبگان‬ ‫معدنی هدف اصلی‬ ‫کنفرانس‌های علمی‬ ‫محمد حسین بصیری‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫برگزاری کنفرانس‌ه��ا و همایش‌های علمی تاثیر‬ ‫بس��زایی بر بهبود روند فعالیت‌های بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی خواهد داشت‪ ،‬چراکه در این برنامه‌ها‬ ‫به‌طور معم��ول آخری��ن دس��تاوردهای علمی در‬ ‫زمینه‌های مختلف ارائه شده که می‌تواند زمینه‌ساز‬ ‫رشد و توسعه بخش معدن را فراهم کند‪.‬‬ ‫همچنین از دیگر مزیت‌های برگزاری سمینارهای‬ ‫علمی می‌توان به ایجاد ارتباط بین شرکت‌کنندگان‬ ‫و صاحبان صنایع مختلف اشاره کرد ارتباطی که در‬ ‫نهایت به معامالت تجاری و اقتصادی منجر ش��ده‬ ‫و سودآوری دوطرفه‌ای را برای شرکت‌کنندگان به‬ ‫همراه دارد‪ .‬جالب اس��ت بدانیم که در کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته و صنعتی مدت زمانی ک��ه برای اجرای‬ ‫س��مینارها و کنفرانس‌های معدن��ی درنظر گرفته‬ ‫می‌ش��ود بخش کم��ی به ارائ��ه و معرف��ی افراد و‬ ‫فعالیت‌ه��ای آنان اختصاص داده می‌ش��ود و مدت‬ ‫زمان بیش��تر افراد در حاش��یه برگ��زاری همایش‬ ‫به گفت‌وگو ب��ا یکدیگر می‌پردازن��د‪ .‬چراکه هدف‬ ‫اصل��ی از برگزاری این همایش‌ه��ا و کنفرانس‌های‬ ‫علم��ی ایجاد ارتباط بین نخبگان در حوزه معدن و‬ ‫صنایع معدنی است‪ .‬همچنین هزینه‌های برگزاری‬ ‫ای��ن همایش‌ها رق��م پایینی را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده و همی��ن موضوع امکان برگ��زاری همایش و‬ ‫کنفرانس‌ها را آسان‌تر می‌کند‪ .‬اما درحال حاضر در‬ ‫ایران هزینه‌های جانبی و حاشیه‌های کنفرانس‌ها و‬ ‫همایش‌ه��ا رقم باالیی را به خود اختصاص می‌دهد‬ ‫از این‌رو الزم اس��ت تا با کاهش هزینه‌های جانبی‬ ‫امکان برگزاری کنفرانس‌ها را افزایش داده و زمینه‬ ‫را برای تبادل اطالعات و ارائه آخرین دستاوردهای‬ ‫علمی فراه��م کرد‪ .‬بحث مهم دیگ��ری که درباره‬ ‫برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی باید مورد‬ ‫توج��ه قرار گیرد مقاالتی اس��ت که در کنفرانس‌ها‬ ‫و همایش‌ها ارائه می‌ش��ود به ای��ن ترتیب که این‬ ‫مقاالت جنبه کاربردی داش��ته و امکان استفاده از‬ ‫آنها در صنعت و صنایع معدنی وجود داش��ته باشد‬ ‫و بتوان با اس��تفاده از آخرین دس��تاوردهای علمی‬ ‫به پیش��رفت و توسعه در فعالیت‌های معدنی دست‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫تازه‌های معدنی‬ ‫انعقاد قرارداد واگذاری زمین‬ ‫برای اجرای طرح پترولیوم کک‬ ‫ب��ا انعقاد قرارداد بین ایمیدرو و س��ازمان منطقه‬ ‫آزاد اروند‪ ،‬زمین مورد نیاز برای اجرای طرح تولید‬ ‫پترولیوم کک در این منطقه اختصاص داده شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین‌نیوز‪ ،‬ق��رارداد واگ��ذاری زمین‬ ‫ب��رای اج��رای ط��رح پترولی��وم کک از طرح‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری ایمیدرو امروز در منطقه آزاد اروند‬ ‫بین مهدی کرباس��یان‪ ،‬رییس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫و اس��ماعیل زمان��ی‪ ،‬مدیرعام��ل س��ازمان منطقه‬ ‫آزاد اروند امضا ش��د‪ .‬براس��اس این قرارداد‪ ،‬زمینی‬ ‫به مس��احت ‪ 50‬هکتار در منطق��ه آزاد اروند برای‬ ‫اج��رای طرح تولید پترولیوم کک تخصیص یافت و‬ ‫همچنین‪ ،‬ب��ه زودی عملیات اجرای این طرح طی‬ ‫مراسمی آغاز می‌شود‪ .‬طرح تولید پترولیوم کک از‬ ‫جمله طرح‌های توسعه‌ای ایمیدرو است که ظرفیت‬ ‫تولید آن ‪310‬هزار تن پترولیوم کک در سال است‬ ‫و محص��ول تولیدی به‌عنوان ماده اس��تراتژیک در‬ ‫صنع��ت آلومینیوم (تولید آند) مورد اس��تفاده قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مریخ‌نورد‬ ‫به دنبال اکتشاف مواد معدنی‬ ‫مریخ‌ن��ورد کنجکاو ناس��ا خود را آم��اده حفاری‬ ‫در دل یک س��نگ مریخی جدید می‌کند تا نشانه‬ ‫احتمالی از مواد معدنی به جای مانده از زمان تبخیر‬ ‫دریاچه‌های آب این س��یاره را کش��ف کند‪ .‬پروژه‬ ‫جدید حفاری کنجکاوی ‪ Mojave‬نامگذاری شده‬ ‫است که در نزدیکی دهانه سیاره مریخ انجام خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در این ماموریت‪ ،‬مریخ‌ن��ورد در ابتدا اقدام به‬ ‫یک ریز حفاری برای ارزیابی مناس��ب بودن سنگ‬ ‫به‌منظور حفاری اصل��ی و جمع‌آوری نمونه خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬ابزار کانی‌شناس��ی و ش��یمی (‪)CheMin‬‬ ‫مریخ‌ن��ورد کنج��کاوی‪ ،‬مخصوص شناس��ایی مواد‬ ‫معدنی در پودر سنگ‌های حفاری شده است‪.‬‬ ‫آش��وین واساوادا‪ ،‬محقق ارش��د پروژه کنجکاوی‬ ‫در آزمایشگاه پیش��رانه جت (‪ )JPL‬ابراز امیدواری‬ ‫ک��رد که نتایج تجزیه و تحلیل نمونه حفاری بتواند‬ ‫تصویر نسبتا دقیق از شیمی سیاره سرخ در اختیار‬ ‫کارشناسان قرار دهد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫نمک‌های ایرانیدرسفره پتروشیمیمنطقه‬ ‫نرگس قیصری‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬نمک‌های معدنی‬ ‫نق��ش مهم��ی را در زندگ��ی امروزه برعه��ده دارند‬ ‫به‌طوری‌ک��ه کارب��رد نمک‌ه��ا را عالوه ب��ر مصارف‬ ‫خوراکی در صنای��ع مختلفی همچون صنایع غذایی‬ ‫تا صنایع پتروشیمی شاهد هستیم‪ .‬ذخایر نمکی در‬ ‫گونه‌های مختلف همچون گنبدهای نمکی‪ ،‬پالیاهای‬ ‫نمکی‪ ،‬معادن سنگ‌نمک و شورابه‌ها قابل دسترسی‬ ‫اس��ت که با انجام عملیات فرآوری و مشخص کردن‬ ‫می��زان خلوص امکان اس��تفاده در صنایع مختلف را‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬در حال حاضر ای��ران ذخایر نمکی‬ ‫فراوانی را در اختیار داشته و ذخایر گسترده‌ای را در‬ ‫مناطق مختلف کشور شاهد هستیم که پروژه منطقه‬ ‫خ��ور و بیابانک از مهم‌تری��ن پروژه‌های تولید نمک‬ ‫در کشور اس��ت این پروژه که بخش قابل توجهی از‬ ‫نمک خوراکی و صنعتی به ویژه صنایع پتروش��یمی‬ ‫را تامی��ن می‌کند نه تنها ق��ادر به تامین نیاز صنایع‬ ‫پتروش��یمی داخلی است بلکه توان صادرات و تامین‬ ‫نیاز کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس را نی��ز دارد اما‬ ‫به دلیل نبود زیرس��اخت‌های حمل‌ونقلی نتوانس��ته‬ ‫آن‌گونه که شایسته است متناسب با توان از ظرفیت‬ ‫تولیدی خود استفاده کند‪.‬‬ ‫منصور ش��بانی‪ ،‬مجری طرح اکتش��اف و تجهیز‬ ‫ذخای��ر پت��اس درباره ان��واع نمک‌ه��ای معدنی و‬ ‫می‌گوید‪ :‬نمک‌های معدنی‬ ‫اس��تخراج آنها به‬ ‫کلریدسدیم به شکل‌‌های مختلف در طبیعت یافت‬ ‫می‌ش��ود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد‪ .‬یکی از‬ ‫راه‌های اس��تخراج نمک روش تبخیر اس��ت که از‬ ‫ذخایر نمکی دریاچه‌ها‪ ،‬پالیا یا همان پوس��ته‌های‬ ‫نمکی و دریا می‌توان نسبت به استحصال آنها اقدام‬ ‫کرد‪ .‬همچنین ش��ورابه‌های نمکی و سنگ‌نمک از‬ ‫دیگر ذخایر این ماده معدنی به شمار می‌آیند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از دیگر ذخای��ر نمکی که می‌توان‬ ‫به آن اش��اره کرد گنبد‌های نمکی هستند که در آن‬ ‫نمک‌ها به ش��کل الیه‌ای قرار گرفت��ه و در مناطقی‬ ‫همچ��ون گرمس��ار و س��منان‪ ،‬گنب��د نمک��ی قم و‬ ‫هرم��زگان به‌وی��ژه بندرعباس ک��ه گنبدهای نمکی‬ ‫فراوان��ی در آن وج��ود دارد‪ .‬همچنین ش��ورابه‌های‬ ‫نمک��ی دریاچه قم‪ ،‬پالیا‌های خ��ور و بیابانک و ترود‬ ‫در جنوب شاهرود و مواد موجود در خلیج‌فارس نیز‬ ‫از دیگر منابعی هس��تند که می‌توان از آنها نسبت به‬ ‫استخراج و بهره‌برداری از ذخایر نمکی اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹درجه خلوص و انواع نمک‬ ‫ش��بانی با اش��اره به اینکه نمک‌ها ب��ه بخش‌های‬ ‫مختلفی تقسیم می‌ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬نمک‌های معدنی‬ ‫ش��امل نمک خوراکی و داروی��ی‪ ،‬نمک دامی‪ ،‬نمک‬ ‫صنعتی و نمک جاده‪ -‬که برای ذوب یخ و برف مورد‬ ‫استفاده قرار می‌گیرد ‪ -‬هستند‪ .‬در واقع این نمک‌ها‬ ‫بر اساس درجه خلوص کلرید سدیم مشخص شده و فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نوع برداشت نمک از ذخایر‬ ‫هرچه درصد خلوص آن باالتر باشد ارزش اقتصادی‬ ‫بیش��تری خواهند داش��ت‪ .‬در ایران استانداردی که این کانی متفاوت است‪ ،‬افزود‪ :‬استخراج از گنبدهای‬ ‫برای نمک خوراکی در نظ��ر می‌گیرند ‪ 99/4‬درصد نمکی به دو شکل انجام می‌شود یکی به شکل جامد‬ ‫اس��ت و نمک با خلوص ‪95‬درصد‬ ‫اس��ت که در این حالت نمک‌های‬ ‫در مصارف دامی استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫برداش��ت ش��ده از گنبدها بعد از‬ ‫وی افزود‪ :‬در نمک‌های خوراکی‬ ‫انج��ام عملی��ات خردای��ش وارد‬ ‫از دو روش شست‌وش��وی تشکیل‬ ‫مرحل��ه بع��دی ف��رآوری یعن��ی‬ ‫دوباره یا کریس��تال برای تولید و‬ ‫انحالل آن در آب ش��ده و نسبت‬ ‫استحصال نمک استفاده می‌شود‬ ‫ب��ه تولید نم��ک خوراک��ی اقدام‬ ‫به ای��ن ترتیب ک��ه در روش اول‬ ‫می‌کنند‪ .‬اما روش دیگر برداش��ت‬ ‫نمک‌ها بر اساس‬ ‫با شست‌وش��وی نمک نس��بت به‬ ‫از ذخایر نمکی معدنکاری انحاللی‬ ‫درجه خلوص کلرید‬ ‫جداس��ازی امالح مض��ر آن اقدام‬ ‫سدیم مشخص شده و اس��ت به این ترتیب که با تزریق‬ ‫شده و در کریستالی با حل کردن‬ ‫آب و ح��ل کردن نم��ک در آن و‬ ‫هرچه درصد خلوص‬ ‫نمک در آب نس��بت به جداسازی‬ ‫ب ‌ه دنبال انج��ام عملیاتی با پمپاژ‬ ‫مواد آن اق��دام می‌کنند و پس از آن باالتر باشد ارزش‬ ‫کردن آب و سپس عملیات تبخیر‬ ‫اقتصادی بیشتری‬ ‫تش��کیل دوباره کریس��تال از آن‬ ‫نمک موجود در آن را اس��تحصال‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫به عنوان نمک خوراکی اس��تفاده‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پ�روژه خ�ور و بیابان�ک‪،‬‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وی به تفاوت میان نمک خوراکی و صنعتی ش��اره منبعی قابل اطمینان‬ ‫مجری طرح اکتش��اف و تجهیز ذخایر پتاس گفت‪:‬‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬نمک‌هایی ک��ه درجه خلوص آنها بین‬ ‫‪ 95‬تا ‪99‬درصد است نمک صنعتی به‌شمار می‌آیند هدف اصلی این پروژه تولید پتاس است اما از آنجایی‬ ‫و بیشتر در صنایع کلرآلکالی پتروشیمی و هم برای که نمک محصولی اس��ت که قبل از تولید پتاس به‬ ‫کربنات‌سدیم که ماده اولیه شیشه و کریستال است‪ ،‬آن دس��ت پیدا می‌کنیم از ای��ن رو فعالیت‌هایی نیز‬ ‫ب��رای تولید نمک صنعتی و خوراکی در برنامه کاری‬ ‫مورد استفاده قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫ش��بانی با بیان اینکه تولید‌کنن��ده عمده نمک در قرار گرفته و ظرفیت اسمی آن ‪3‬میلیون تن در سال‬ ‫کش��ور مربوط به پروژه فسفات خور و بیابانک است‪ ،‬است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت که در حال حاضر نمک صنعتی‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت‌های کوچک دیگر هم در مقیاس‌های‬ ‫‪5‬هزار تا ‪ 10‬هزار تنی نسبت به تولید نمک در حال به تولید رسیده و با اتمام ساخت و راه‌اندازی کارخانه‬ ‫کاهش تولید فوالد‬ ‫زغال‌سنگ و سیمان چین به دلیل آلودگی هوا‬ ‫گروه معدن‪ :‬سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران (ایمیدرو) اعالم کرد‪ :‬دولت مرکزی چین‬ ‫مصمم است به شدت با منابع آلودگی هوا مبارزه کند‬ ‫و تولید فوالد‪ ،‬زغال‌س��نگ و س��یمان در استان هبی‬ ‫به‌عنوان یکی از آلوده‌ترین مناطق کاهش یافت‪.‬‬ ‫‪ ،‬سایت خبری کیتکو در این زمینه‬ ‫به گزارش‬ ‫نوش��ت‪ :‬آلودگی هوا در چین‪ ،‬موجب کاهش تولید و‬ ‫مصرف سنگ‌آهن شد‪.‬‬ ‫بناب��ر این گ��زارش‪ ،‬اقدامات قاطعان��ه برای کاهش‬ ‫آلودگی هوا و کاهش تقاضا موجب افت رشد اقتصادی‬ ‫بزرگترین استان تولیدکننده فوالد (هبی) از ‪7/7‬درصد‬ ‫در سال ‪2014‬م به ‪6/5‬درصد در سال‌جاری شد‪.‬‬ ‫استان هبی که پایتخت این کشور (پکن) در آن واقع‬ ‫ش��ده حدود یک‌چهارم تولید فوالد در چین را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫صنعت فوالد این کش��ور مدیری��ت منظمی ندارد و‬ ‫یک��ی از اهداف اصلی دولت برای جنگ با آلودگی هوا‬ ‫به‌شمار می‌رود‪ .‬استان هبی ‪ 7‬شهر آلوده این کشور را‬ ‫در خود جای داده‪ ،‬درحال��ی که آلودگی جدی هوای‬ ‫‪ 10‬شهر چین در خبرها مورد تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫انتظ��ار می‌رفت رش��د اقتص��ادی اس��تان هبی در‬ ‫س��ال ‪2014‬م به رقم ‪8‬درصد برس��د ام��ا از این رقم‬ ‫‪1/75‬درصد تنزل یافت‪.‬‬ ‫اس��تان آلوده هبی برای کاهش وابستگی به صنایع‬ ‫س��نگین مانند زغال‌سنگ‪ ،‬س��یمان و فوالد زیر فشار‬ ‫قرار گرفته اما مس��ئوالن آن در تالشند تا منابع رشد‬ ‫اقتصادی دیگری را جایگزین آن کنند‪.‬‬ ‫دول��ت مرک��زی چین تصمی��م گرفته به ش��دت با‬ ‫منابع آلودگی هوا مبارزه کند و مسئوالن استان هبی‬ ‫متعهد ش��ده‌اند که بین سال‌های ‪2014 -17‬م حدود‬ ‫‪ 60‬میلی��ون تن از تولید فوالد‪60 ،‬میلیون تن از تولید‬ ‫س��یمان و ‪30‬میلیون تن از مصرف زغال‌س��نگ خود‬ ‫بکاهد‪ .‬سال ‪2014‬م از مصرف زغال‌سنگ استان هبی‬ ‫‪15‬میلیون تن کاسته و امسال نیز ‪5‬میلیون تن کاسته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬عالوه بر این در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫(‪2014‬م) ‪ 39/18‬میلی��ون تن از تولید س��یمان این‬ ‫استان کاسته شد و امسال نیز قرار است ‪6‬میلیون تن‬ ‫از میزان تولید آن کم شود‪.‬‬ ‫می��زان تولید ف��والد خام هبی در س��ال گذش��ته‬ ‫‪15‬میلیون ت��ن کاهش یافت و ظرفی��ت تولید فوالد‬ ‫در سال گذش��ته در این اس��تان به رقم ‪285‬میلیون‬ ‫تن رس��ید و در عین حال تولید ف��والد خام افزون بر‬ ‫‪171/27‬میلیون تن بود که ‪1/7‬درصد کمتر از س��ال‬ ‫‪2013‬م بود‪.‬‬ ‫چین به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده جهان در سال‬ ‫گذش��ته میالدی براس��اس اخبار غیررسمی به میزان‬ ‫‪800‬میلیون تا یک میلیارد تن تولید داشت ‪.‬‬ ‫ایران به‌عن��وان پانزدهمین تولید‌کننده فوالد جهان‬ ‫سال گذشته ‪15/6‬میلیون تن فوالد خام تولید کرد‪.‬‬ ‫نمک خوراکی زمینه تولی��د این محصول نیز فراهم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫شبانی افزود‪ :‬نمک خوراکی کشور از طریق معادن‬ ‫س��نگ‌نمک در مناطق گرمس��ار و س��منان تامین‬ ‫می‌شود‪ .‬همچنین تولید نمک‌های دارویی در کشور‬ ‫به دلیل نبود تجهی��زات و فناوری‌های مورد نیاز در‬ ‫کش��ور که میزان مصرف و نیاز آن زیاد نیست برای‬ ‫تامین نیاز از دیگر کشورها وارد می‌شود‪.‬‬ ‫ش��بانی در ادام��ه اظهار ک��رد‪ :‬واحده��ای عمده‬ ‫مصرف‌کنن��ده نمک صنعتی را پتروش��یمی اروند و‬ ‫پتروش��یمی شیراز و پتروش��یمی بندر امام تشکیل‬ ‫می‌دهند‪ ،‬که در شکل تولید فعلی بخشی از نیاز خود‬ ‫را از طریق آب‌های خلیج‌فارس‪ ،‬اروند‪ ،‬دریاچه مهارلو‬ ‫و خلیج‌فارس تامین کرده و مابقی آن به‌وسیله بخش‬ ‫خصوصی تامین می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه پروژه خ��ور و بیابانک به عنوان‬ ‫یک منبع قابل اطمینان برای تامین نمک مورد نیاز‬ ‫جامعه محسوب می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬نکته‌ای که باید مورد‬ ‫توجه قرار گیرد نبود زیرساخت‌های مناسب همچون‬ ‫مشکالت حمل‌ونقل است‪.‬‬ ‫چرا ک��ه برای انجام صادرات این محصول و انتقال‬ ‫آنها به بنادر و نقاط مختلف کش��ور نیاز به سیس��تم‬ ‫حمل و نقل احس��اس می‌شود‪.‬و باید نسبت به ایجاد‬ ‫آن اق��دام ک��رد چراک��ه در حال حاضر کش��ورهای‬ ‫حاشیه خلیج فارس که صنایع پتروشیمی آنها رو به‬ ‫توسعه و پیشرفت است نیازمند نمک صنعتی بوده و‬ ‫می‌توان با فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب زمینه‬ ‫ص��ادرات به این کش��ورها را فراهم ک��رده و در این‬ ‫زمینه سودآوری را برای کشور به ارمغان آورد‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫استمداد سهامداران سنگ‌آهنی‬ ‫از رییس‌جمهوری‬ ‫گروه معدن‪ :‬س��هامداران صنعت س��نگ‌آهنی با‬ ‫انتشار نامه‌ای سرگشاده از رییس‌جمهور خواستار‬ ‫لغو بهره مالکانه ‪30‬درصدی از فروش شدند‪.‬‬ ‫‪ ،‬در ای��ن نامه آمده اس��ت‪:‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫پتروش��یمی‌ها در حال��ی مهم‌تری��ن ریس��ک‬ ‫سیس��تماتیک خود یعنی خوراک گران ‪ 13‬سنتی‬ ‫را کنار زدند که صنعت سنگ‌آهن‪ ،‬به‌عنوان دارنده‬ ‫‪10‬درص��د از ارزش بازار س��رمایه ایران‪ ،‬همچنان‬ ‫بهره مالکانه سنگین ‪30‬درصدی از فروش (حدود‬ ‫‪60‬درصد از سود) را پیش‌روی خود می‌بیند‪.‬‬ ‫همچنین در بخش دیگری از این نامه با تشریح‬ ‫وضعی��ت گذش��ته‪ ،‬تاکنون ش��رکت‌های گل‌گهر‬ ‫و چادرمل��و به عن��وان بزرگتری��ن تولیدکنندگان‬ ‫سنگ‌آهن کشور مطرح شده‌اند‪ .‬صنعت سنگ‌آهن‬ ‫چند س��الی اس��ت که با ابداع واژه جدیدی به نام‬ ‫«ح��ق انتفاع» یا «ح��ق مالکانه مع��ادن» روبه‌رو‬ ‫ش��ده که تاکنون سابقه نداش��ته و این حق حدود‬ ‫‪60‬درصد از س��ود آنها را می‌بلعد‪ .‬حال با توجه به‬ ‫مدارای دولت با پتروشیمی‌ها‪ ،‬این انتظار به وجود‬ ‫آمده که تولیدکنندگان س��نگ‌آهن هم مش��مول‬ ‫تعدیل در پرداخت بهره مالکانه شوند‪ ،‬این درحالی‬ ‫اس��ت که در س��طح جهان این مبل��غ بین ‪ 2/5‬تا‬ ‫‪10‬درصد از فروش است‪.‬‬ ‫در پایان ای��ن نامه سرگش��اده از رییس‌جمهور‬ ‫درخواست شده که برای این موضوع چاره‌ای جدی‬ ‫بیندیشد و گفته شده ما از شما می‌خواهیم در این‬ ‫باره تدبیر کنید و راهکاری منطقی بیندیشید که به‬ ‫شرکت‌های سنگ‌آهنی که با عملکرد مناسب خود‬ ‫توانس��ته‌اند کش��ور را از واردات سنگ‌آهن بی‌نیاز‬ ‫کرده و درص��دد تکمیل زنجیره تولی��د تا مرحله‬ ‫تولید ف��والد و مقاطع آن هس��تند‪ ،‬فقط به‌عنوان‬ ‫بنگاه پول‌سازی برای دولت نگاه نشود‪ .‬چرا که این‬ ‫ش��رکت‌ها برای انجام مسئولیت‌های ملی خود در‬ ‫حوزه تامین مواد اولیه برای صنعت فوالد‪ ،‬تنها در‬ ‫شرایط منطقی می‌توانند فعالیت کرده و آبروی دو‬ ‫صنعت مهم س��نگ‌آهن و ف��والد را حفظ کرده و‬ ‫همچنان نی��از صنعت فوالد به مواد اولیه را تامین‬ ‫کنن��د‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬پس از رای دی��وان عدالت‬ ‫اداری مبن��ی بر توقف موقت پرداخت بهره مالکانه‬ ‫معادن س��نگ‌آهن که روز گذش��ته رسانه‌ای شد‪،‬‬ ‫امیدواری‌ه��ا برای حمایت رییس‌جمهور از تعدیل‬ ‫یا حذف حق انتفاع ‪30‬درصدی سنگ‌آهن تقویت‬ ‫شده است‪.‬‬
‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫فعاالن صنعت حمل‌ونقل دریایی با تاکید بر ظرفیت‌های بالقوه گردشگری دریا اعالم کردند‬ ‫‪29‬‬ ‫شناورهای گردشگری؛ گنج پنهان ناوگان دریایی‬ ‫زه�را فری�دزادگان‪ -‬گ�روه صنع�ت‪:‬‬ ‫حمل‌ونق��ل دریایی را نمی‌ت��وان منحصر به‬ ‫حمل بار یا جابجایی مسافر دانست‪ .‬یکی از‬ ‫بخش‌های مهم ناوگان دریایی کش��ور که به واقع مورد‬ ‫غفلت ق��رار گرفته و با وجود بر‌خورداری از ظرفیت‌های‬ ‫ف��راوان این حوزه‪ ،‬همچن��ان بالقوه باق��ی مانده‪ ،‬حوزه‬ ‫گردشگری دریایی است‪ .‬بدون تردید یکی از ظرفیت‌های‬ ‫بالقوه در گردش��گری ایران‪ ،‬دریا و س��احل است که هم‬ ‫ابع��اد گس��ترده‌ای ب��رای س��رمایه‌گذاری دارد و هم از‬ ‫جذابی��ت باالی توریس��تی برخوردار اس��ت و امروزه در‬ ‫بیش��تر کش��ورهای دنی��ا توجه ب��ه توره��ای دریایی‪،‬‬ ‫حمل‌ونق��ل دریایی‪ ،‬ورزش‌ها و تفریحات آبی‪ ،‬غواصی و‬ ‫سایر سرگرمی‌های مرتبط با ساحل و فراساحل در صدر‬ ‫برنامه‌های گردش��گری قرار دارد‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫در کشور ما توجه چندانی به این صنعت مهم و سودآور‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬بررسی گردش��گری دریایی از آن نظر در‬ ‫حمل‌ونق��ل دریایی اهمی��ت دارد که فعال ش��دن آن‪،‬‬ ‫نیازمند فعال شدن صنعت ساخت شناورهای گردشگری‬ ‫اس��ت‪ .‬این صنعت یکی از صنای��ع زیرمجموعه صنعت‬ ‫کشتی‌س��ازی قلمداد می‌ش��ود‪ ،‬از این‌رو صنعت ساخت‬ ‫این نوع از ش��ناورها با توجه به میزان ظرفیت و تقاضای‬ ‫موجود‪ ،‬تقویت ی��ا تضعیف می‌ش��ود‪ .‬بنابراین می‌توان‬ ‫گفت ک��ه رونق صنعت گردش��گری دریای��ی منجر به‬ ‫توس��عه صنعت ساخت ش��ناورهای تفریحی و رشد این‬ ‫صنعت نیز منجر به اش��تغالزایی‪ ،‬درآمدزایی‪ ،‬ارزآوری و‬ ‫در نتیجه رشد اقتصادی کشور می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود تقاضا برای گردشگری دریایی‬ ‫ام��ا آنچه می‌ت��وان از ظاهر ش��رایط موج��ود در این‬ ‫بخش اس��تنباط کرد‪ ،‬نبود هیچگونه تقاضا‪ ،‬چه از سوی‬ ‫مردم چه از س��وی مسئوالن و چه از سوی سازمان‌های‬ ‫متولی گردشگری برای رش��د گردشگری دریایی است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه چندی پی��ش مدیر کل اداره می��راث فرهنگی‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردشگری بوشهر از پرداخت تسهیالت‬ ‫ارزان‌قیم��ت به س��رمایه‌گذاران بخ��ش خصوصی برای‬ ‫خرید شناورهای گردشگری به منظور تردد به کشورهای‬ ‫حاش��یه خلیج‌فارس و تورهای گردشگری دریایی خبر‬ ‫داد و گفت که تفاهمنامه همکاری میان سازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری و اس��تانداری با‬ ‫ه��دف هماهنگی و بهره‌ب��رداری از ظرفیت‌ها و توان دو‬ ‫دستگاه به منظور پیشبرد اهداف کالن منطقه‌ای و ملی‪،‬‬ ‫سرعت بخشی به روند توس��ع ‌ه استان با رویکرد میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری و ایجاد فرصت‌های‬ ‫ش��غلی جدید ب��ه امضا رس��ید‪ ،‬اما توضیح��ی در مورد‬ ‫چگونگی ارائه این تسهیالت و موارد دیگر در این ارتباط‬ ‫ارائه نش��ده بود عالوه ب��ر این که باید دی��د با توجه به‬ ‫مشکالت زیرساختی که در حوزه حمل‌ونقل دریایی در‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬آیا ورود به این حوزه و تصمیم برای‬ ‫رونق صنعت گردش��گری دریایی اقدامی درست است یا‬ ‫تنها مشکلی به مشکالت این حوزه وارد می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فقدان نگاه اقتصادی به دریا‬ ‫از‬ ‫ای��ن خبر‪ ،‬محور س��وال‬ ‫محمدحسین داجمر‪ ،‬مدیرعامل و‬ ‫ریی��س هیات‌مدیره کش��تیرانی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران شد‪ .‬وی‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش با بیان‬ ‫اینکه به‌طور معمول سازمان گردشگری‪ ،‬میراث فرهنگی‬ ‫و صنایع‌دستی متولی این امر است و سازمان کشتیرانی‬ ‫دخالت��ی در ای��ن بخش ن��دارد‪ ،‬می‌گوید‪ :‬اق��دام برای‬ ‫استفاده از ظرفیت‌های متعدد دریایی در شمال و جنوب‬ ‫کش��ور بدون ش��ک پیامدهای مثبت فراوانی در جهت‬ ‫جذب سرمایه به این بخش و در نتیجه توسعه گردشگری‬ ‫دریایی دارد‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬به‌طور معمول ایرانیان از‬ ‫دریا بیشتر به‌عنوان یک معیشت استفاده می‌کنند و نگاه‬ ‫لو‌نقل��ی به‌ویژه در حوزه گردش��گری‬ ‫اقتص��ادی و حم ‌‬ ‫نداش��ته‌اند از این‌رو نمی‌توان انتظار داش��ت که صنایع‬ ‫وابس��ته به این حوزه رونق یافته یا ج��ای خود را میان‬ ‫صنای��ع دیگر باز کن��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬برای گردش��گری‬ ‫دریایی در ایران بسترسازی نشده‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫در کش��ورهای دیگر در وهله نخست گردشگری دریایی‬ ‫رون��ق می‌گیرد و بعد از آن‪ ،‬بح��ث حمل‌ونقل و اقتصاد‬ ‫دریایی مطرح می‌ش��ود‪ .‬وی معتقد اس��ت نقش بخش‬ ‫خصوصی برای توس��عه این صنعت بس��یار مهم و قابل‬ ‫توجه اس��ت و ورود س��رمایه بخش خصوصی به صنعت‬ ‫ساخت شناورهای گردشگری‪ ،‬و سیاست‌گذاری سازمان‬ ‫میراث فرهنگ��ی در نهایت به پیش��رفت هر دو صنعت‬ ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دریا؛ یک اژدهای خفته‬ ‫ب��ا پیم��ان‬ ‫گفت‌وگ��وی‬ ‫مس��عودزاده‪ ،‬ریی��س کمیت��ه‬ ‫کشتی‌س��ازی انجمن مهندس��ی‬ ‫دریای��ی ایران‪ ،‬زوای��ای دیگری از‬ ‫این صنعت را نش��ان می‌دهد‪ .‬وی‬ ‫معتقد اس��ت ظرفیت‌های بالقوه دریا و صنایع وابسته به‬ ‫آن‪ ،‬ب��ه مثابه یک اژدهای خفته می‌مان��د که اگر بیدار‬ ‫ش��ود‪ ،‬اقتصاد را متحول می‌کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مردم در‬ ‫حالی برای اس��تفاده از تفریحات دریایی به کش��ورهای‬ ‫دیگر س��فر می‌کنند که ایجاد ای��ن امکانات در ایران به‬ ‫خرید شناورهای گردشگری می‌گوید‪ :‬تاکنون این اقدام‬ ‫عملیات��ی و اجرایی نش��ده اس��ت تا بت��وان نتایج آن را‬ ‫ارزیابی و تحلیل کرد بنابراین هرگونه اظهار نظر در این‬ ‫زمینه ب��دون ارجاع به موارد اجرا ش��ده‪ ،‬یک اظهارنظر‬ ‫غیرکارشناسی و تحلیل بی‌پایه است‪.‬‬ ‫ساحلی پیش از هر چیز مورد توجه قرار می‌گیرد‪ .‬به این‬ ‫معنا که خرید شناور شخصی برای مردم در مقابل خرید‬ ‫خ��ودرو در اولویت قرار دارد‪ ،‬موضوعی ک��ه در ایران با‬ ‫توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های گردشگری نه‌تنها‬ ‫اولویت ندارد‪ ،‬بلکه یک اقدام غیرقابل توجیه است‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬ظرفیت س��اخت شناورهای گردشگری‬ ‫در داخ��ل کش��ور به ان��دازه کافی وج��ود دارد و بخش‬ ‫خصوص نیز از آمادگی الزم برای ورود و سرمایه‌گذاری‬ ‫در این صنعت برخوردار اس��ت‌‪ ،‬فقط باید اندکی تمرکز‬ ‫بر س��اخت کش��تی‌های ب��زرگ و پهن‌پیکر به س��مت‬ ‫ش��ناورهای تفریحی کوچک و متوسط سوق داده شود‪.‬‬ ‫ای��ن اقدام بخش‌های دیگر صنعت کشتی‌س��ازی را نیز‬ ‫رونق خواهد داد‪.‬‬ ‫مس��عود‌زاده ادامه می‌دهد‪ :‬اگرچه برای فعال‌س��ازی‬ ‫گردش��گری دریایی می‌توان با خرید شناورهای کوچک‬ ‫و متوس��ط نیز امکانات مورد نیاز ای��ن صنعت را فراهم‬ ‫کرد‪ ،‬اما بی‌ش��ک ساخت شناور در کشور عالوه بر رونق‬ ‫صنایع وابس��ته به آن و اش��تغالزایی که به همراه دارد‪،‬‬ ‫موجب می‌شود هزینه‌‌های اضافی بابت ارسال شناورهای‬ ‫خریداری ش��ده به کش��ور مرجع به منظور تعمیرات و‬ ‫موارد دیگر‪ ،‬حذف شود‪.‬‬ ‫رض��ا الماس��ی‪ ،‬مدیرعام��ل کارخان��ه کشتی‌س��ازی‬ ‫مدکندآل��وی قش��م به‌عن��وان یک��ی از فع��االن بخش‬ ‫‪،‬‬ ‫خصوصی در حوزه ساخت شناور در گفت‌وگو با‬ ‫مشکالت ارائه مجوز برای استفاده از شناورهای شخصی‬ ‫را عامل اصلی توسعه نیافتن صنعت گردشگری دریایی و‬ ‫شناورهای گردشگری می‌داند و می‌گوید‪ :‬متقاضی برای‬ ‫خرید شناورهای گردشگری در ایران به‌وفور وجود دارد‪،‬‬ ‫کسانی هستند که تمایل زیادی برای داشتن کشتی‌های‬ ‫شخصی دارند‪ ،‬اما مشکالت صدور مجوز مانع خرید آنها‬ ‫می‌شود‪ .‬وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت ساخت‬ ‫ش��ناورهای گردش��گری در کش��ور را خرید شناورهای‬ ‫دس��ت دوم از چین عنوان می‌کن��د و می‌گوید‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ترکیه ش��ناورهایی با قیمت ‪200‬هزار دالر تولید‬ ‫می‌کند این در حالی است که نمونه مشابه این شناورها‬ ‫با همان کیفیت در ایران با قیمت تمام ش��ده ‪ 870‬دالر‬ ‫ساخته‌می‌شود‪ ،‬اما خریداران به دالیل متعددی از جمله‬ ‫داللی و خرید و فروش و‪ ...‬شناور را از ترکیه یا به شکل‬ ‫دست دوم از چین خریداری می‌کنند و مجوز تردد این‬ ‫شناورها به سهولت صادر می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹آمادگی بخش خصوصی‬ ‫‹ ‹تامین نیاز از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫وی معتقد اس��ت اگر شرکت‌های گردشگری در ایران‬ ‫بازار کار خوبی داشته باش��ند‪ ،‬شناورهای گردشگری را‬ ‫از تولیدکنن��دگان داخلی تهیه می‌کنند‪ .‬در نتیجه برای‬ ‫ی استفاده کرده و در‬ ‫تعمیر و تجهیز کش��تی‌ها از گارانت ‌‬ ‫بهره‌برداری از شناور تفریحی در آب‌های کارون‬ ‫افشین حیدری‪ ،‬مدیرکل اداره میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دستی و گردشگری استان خوزستان گفت‪:‬‬ ‫تا قب��ل از ایام نوروز ش��ناور تفریحی در آب‌های‬ ‫کارون ب��ه آب‌اندازی می‌ش��ود‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬با‬ ‫سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یک شناور تفریحی‬ ‫ب��رای بکارگیری در آب‌ه��ای کارون خریداری از‬ ‫خارج از کش��ور خری��داری و مج��وز فعالیت این‬ ‫سهولت قابل فراهم کردن است‪ ،‬اما توجه بیش از اندازه‬ ‫به س��اخت کشتی‌های پهن‌پیکر‪ ،‬کانتینربر و شناورهای‬ ‫انرژی‌بر‪ ،‬مسئوالن و فعاالن این صنعت را از پرداختن به‬ ‫ساخت ش��ناورهای متوسط و کوچک غافل کرده است‪.‬‬ ‫مس��عود‌زاده در مورد ارائه تس��هیالت ارزان‌قیمت برای‬ ‫ش��ناور تفریحی از س��وی اداره بنادر و دریانوردی‬ ‫اس��تان خوزستان صادر ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬به‬ ‫منظور خرید این ش��ناور تفریحی‪ ،‬تسهیالت الزم‬ ‫در اختیار سرمایه‌گذار بخش خصوصی قرار گرفته‬ ‫و قص��د داریم تا قبل از ش��روع س��ال جدید این‬ ‫ش��ناور را به آب‌ان��دازی کنیم تا ب��ه این ترتیب‬ ‫گردشگران نوروزی از آن استفاده کنند‪.‬‬ ‫بخش زی��ادی از هزینه‌های خ��ود صرفه‌جویی خواهند‬ ‫ک��رد‪ .‬البت��ه همه این موارد مش��روط به آن اس��ت که‬ ‫ظرفی��ت دری��ا را دریابیم‪ .‬رییس کمیته کشتی‌س��ازی‬ ‫انجمن مهندسی دریایی ایران موضوع تفریحات دریایی‬ ‫را یک��ی از مهم‌ترین مواردی می‌داند که در کش��ورهای‬ ‫‹ ‹معضل اصلی؛ صدور مجوز‬ ‫‹ ‹تمایل به خرید کشتی‌های دست دوم‬ ‫وی این اقدام را به ضرر اقتصاد و صنعت کشور می‌داند‬ ‫و ب��ا بی��ان اینکه اکنون ام��ارات متحده عرب��ی یکی از‬ ‫خریداران شناورهای تولیدی کارخانه مدکندآلوی قشم‬ ‫است‪ ،‬این امر را یک ضعف در صنعت ایران تلقی می‌کند‬ ‫و می‌افزای��د‪ :‬ارائه تس��هیالت ارزان قیمت که در خبرها‬ ‫عنوان شده‪ ،‬برای خرید کشتی‌های دست‌دوم در اختیار‬ ‫متقاضیان قرار می‌گیرد نه کشتی‌های ساخت داخل‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می‌کند که دول��ت باید هرچه بیش��تر از‬ ‫صنایع داخل حمایت کرده و تسهیالت ارزان‌قیمت را در‬ ‫اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهد‪ .‬آنچه مسلم است‬ ‫صنعت گردش��گری دریایی و صنایع وابس��ته به آن نیز‬ ‫از وضعیت اقتصادی س��ال‌های گذشته ایران ضربه‌‌های‬ ‫زیادی را تحمل کرده و نیازمند توجه هرچه بیشتر است‪.‬‬ ‫فعاالن صنعت کشتی‌سازی هیچگاه از ضعف این صنعت‬ ‫در ایران سخن نگفته‌اند و بر وجود ظرفیت‌های زیاد در‬ ‫این حوزه تاکید کرده‌اند‪ ،‬اما همچنان معتقدند که نبود‬ ‫حمایت دول��ت‪ ،‬هیچ چرخی را در صنعت به حرکت در‬ ‫نمی‌‌آورد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گردشگری دریایی‬ ‫نیازمند تهیه‬ ‫نقشه جامع‬ ‫مهدی شیرخانی‬ ‫فعال گردشگری در حوزه اکوتوریسم‬ ‫درحال‌حاضر گردش��گر دریایی و سواحل به معنای‬ ‫تخصص��ی کلمه در کش��ورمان وجود ن��دارد و آنچه‬ ‫هست‪ ،‬بیشتر حضور اهالی شهرهای دور از نوار ساحلی‬ ‫و مردم عالقه‌مند و دلتنگ دریا در ساحل‌هاس��ت که‬ ‫بیش��تر شامل گردش‌های کوچک می‌ش��ود‪ ،‬البته در‬ ‫برخ��ی مناطق مانند قش��م‪ ،‬کیش و چابه��ار‪ ،‬برخی‬ ‫امکانات تخصصی از جمله جت‌اس��کی فراهم شده اما‬ ‫در س��ایر موارد‪ ،‬چیزی به عنوان گردش��گری دریایی‬ ‫نداریم که بتواند جاذبه‌های دریایی کش��ور را به طور‬ ‫مشخصی ارائه کند‪.‬‬ ‫از دالیل عمده این امر نخس��ت آن اس��ت که کشور‬ ‫ما از نظر استراتژیک‪ ،‬مش��مول حساسیت‌های بسیار‬ ‫زی��اد و ملاحظات انتظامی و امنیتی اس��ت‪ .‬عالوه بر‬ ‫اینکه دریا در میان مردمان ساحل‌نشین بیشتر جنبه‬ ‫اقتص��ادی و درآمدی دارد تا ی��ک موقعیت تفریحی‪.‬‬ ‫بزرگترین صنایع دستی جهان در حوزه کشتی‌سازی‪،‬‬ ‫لنج است که از گذشته‌های بسیار دور در ایران بوده و‬ ‫ایرانی‌ها مخترع آن بوده‌اند‪ ،‬اما استفاده از آن در ایران‬ ‫برای حمل‌ونقل باری بوده نه گردش��گری‪ .‬بنابراین از‬ ‫گذشته بسترس��ازی برای گردشگری دریایی در ایران‬ ‫نشده‪ ،‬در حالی که در کش��ورهای دیگر در وهله اول‬ ‫گردش��گری دریایی رون��ق گرفته و بع��د از آن بحث‬ ‫حمل‌ونقل و اقتصاد دریایی مطرح شده است‪.‬‬ ‫ح��ال ب��رای تغییر و تح��ول در این بخ��ش در گام‬ ‫نخست‪ ،‬باید بخشی از ظرفیت‌های نوار جنوبی ایران از‬ ‫نظر دریایی و ساحلی و جاذبه‌های آنها شناسایی شود‬ ‫و در ادامه یک نقش��ه جامع در این حوزه تهیه ش��ود‬ ‫این در حالی است که در کشور ما نگاه‌ها در این حوزه‬ ‫جزیره‌ای است‪ ،‬یعنی نهادهای مختلف مانند سازمان‬ ‫بنادر‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬نهادهای امنیتی وانتظامی و‪...‬‬ ‫هر یک نگاه خودشان را به دریا و محیط زیست دارند‪،‬‬ ‫در حال��ی که اگر ی��ک نگاه جام��ع و یکپارچه وجود‬ ‫داش��ته باش��د این نگاه می‌تواند به یک نقش��ه جامع‬ ‫منتهی شود که در قالب آن‪ ،‬ظرفیت‌های گردشگری‪،‬‬ ‫نیازها و نقاط ضعف و قوت بخش‌های مختلف ساحلی‬ ‫و جزایر‪ ،‬مش��خص ش��ود‪ .‬با تهیه نقشه جامع‪ ،‬طرح و‬ ‫نقش��ه جامعی برای بهره‌برداری از دریاها و س��واحل‬ ‫ای��ران خواهیم داش��ت که در بخش‌ه��ای مختلف از‬ ‫جمله شیالت‪ ،‬گردشگری دریایی‪ ،‬کشاروزی دریایی‪،‬‬ ‫حمل‌ونقل دریایی و‪ ...‬اولویت‌ها را مشخص کرده است‪.‬‬ ‫نباید فراموش کرد که برای گردش��گری روی دریا‪،‬‬ ‫نی��از به ش��ناور داری��م‪ .‬در خلیج ف��ارس نمی‌توان با‬ ‫ش��ناورهای کوچک‪ ،‬گردش��گری دریایی داشت زیرا‬ ‫هم دریازدگی ایجاد می‌کن��د و هم در برابر موج‌های‬ ‫بزرگ‪ ،‬ایمن نیس��ت‪ .‬همچنین حجم گردشگرانی که‬ ‫می‌توان با این شناورها جابه‌جا کرد‪ ،‬بسیار اندک است‪.‬‬ ‫از نظر اس��تانداردهای جهانی هم شناورهای کوچک‪،‬‬ ‫منس��وخ شده اس��ت‪ .‬در گردش��گری دریایی‪ ،‬اگرچه‬ ‫س��طح دریا ممکن اس��ت به تنهایی جاذبه‌ای نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬اما جاذبه‌های مسیر س��فر تعیین‌کننده است‪.‬‬ ‫در کش��ور امارات که در همس��ایگی ما قرار دارد‪ ،‬هر‬ ‫ش��ب یک کش��تی کروز پهلو می‌گیرد در حالی که ما‬ ‫چندین برابر این کش��ور جاذبه گردشگری داریم و از‬ ‫نظر امنیتی نیز از آنها باالتر هستیم این در حالی است‬ ‫که درحال‌حاضر‪ ،‬در ایران کش��تی کروز نداریم و تنها‬ ‫وسیله‌ای که در حمل‌ونقل دریایی داریم‪ ،‬کشتی‌های‬ ‫کاتام��اران اس��ت که مناس��ب حمل‌ونقل مس��افر در‬ ‫مقاصد چندمایلی بین جزایر اس��ت و امکانات‪ ،‬فضا و‬ ‫امنیت الزم را برای گردش��گری دریایی ندارد‪ .‬با توجه‬ ‫به داشته‌های فعلی‪ ،‬می‌توان گفت در ایران گردشگری‬ ‫ساحلی رونق بیش��تری دارد‪ ،‬به ویژه با وجود پالژها‪،‬‬ ‫اسکله‌های مسافری و کلوب‌های دریایی که در شمال‬ ‫کشور و نیز در قشم و کیش و چابهار داریم‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫مانا‪ :‬بهروز آقایی‪ ،‬معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی‬ ‫اس��تان خوزستان گفت‪ :‬پروژه تعمیرات اساس��ی زیرآبی شناور هفت‌تیر‬ ‫با سیستم رانش خاص (س��ی‌پی‌پی) در داک یارد منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫بندر امام خمینی(ره) با موفقیت انجام شد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این شناور اوایل‬ ‫شهریورماه امسال بر روی داک این مجتمع بندری مستقر و پس از انجام‬ ‫و اتمام تعمیرات اساسی زیرآبی اواسط آبان‌ماه با رعایت همه نکات ایمنی‬ ‫و زیس��ت‌محیطی به آب انداخته ش��د و ادامه پروژه تعمیراتی که مربوط‬ ‫به قس��مت عرشه ش��ناور بود‪ ،‬تا ‪ 23‬دی ماه به اتمام رسید‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫انجام همه مراحل تعمیرات این ش��ناور در داخل کش��ور و بهره‌گیری از‬ ‫توان و تخصص نیروهای داخل��ی‪ ،‬صرفه‌جویی ارزی به مبلغ ‪15‬میلیارد‬ ‫ریال و فراهم‌کردن اش��تغال ‪ 60‬نفر به طور مستقیم و ‪ 30‬نفر به صورت‬ ‫غیرمستقیم در این امر حاصل شد‪.‬‬ ‫واح�د مرکزی خبر‪ :‬باران هاشم‌زهی‪ ،‬مدیرعامل شرکت عمران شهر‬ ‫جدید پرند اعالم کرد‪ :‬بیش از ‪ 10‬هزار واحد مسکن مهر در دهه فجر و‬ ‫‪ 5‬هزار واحد دیگر تا پایان سال واگذار می‌شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه هیچ‬ ‫پول جدیدی برای س��اخت تاسیسات زیربنایی مسکن مهر از متقاضیان‬ ‫دریافت نمی‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس مصوب کارگروه مسکن مهر‪ ،‬ساخت‬ ‫تاسیس��ات زیربنایی مس��کن مهر بر عهده دولت است‪ .‬وی افزود‪ :‬وزارت‬ ‫نفت و نیرو هزینه ساخت تاسیسات زیربنایی در پرند را برعهده گرفته‌اند‬ ‫و از مردم پولی دریافت نخواهد ش��د‪ .‬هاش��م‌زهی اضاف��ه کرد‪ :‬قیمت‌ها‬ ‫در مسکن مهر ش��هر پرند نهایی شده است و شهروندان نگران قیمت‌ها‬ ‫نباشند و از دریافت‌های علی‌الحساب نیز خودداری شده است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬ابوالحسن میرعمادی‪ ،‬کارشناس مسکن گفت‪ :‬با توجه به روند‬ ‫افزایشی نوس��انات قیمت ارز‪ ،‬بخشی از س��رمایه‌ها از بازار مسکن خارج‬ ‫می‌ش��ود و به سمت بازار ارز سوق پیدا می‌کند‪ .‬وی درباره تاثیر نوسانات‬ ‫قیمت ارز در بازار مس��کن افزود‪ :‬وقتی قیمت دالر افزایش پیدا می‌کند‪،‬‬ ‫برخی از س��رمایه‌های بازار مس��کن جذب این بازار می‌ش��ود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه براس��اس اعالم دولت حدود ‪ 20‬میلیارد دالر ارزهای خانگی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تصریح کرد‌‪ :‬اگر مردم احس��اس کنن��د قیمت دالر افزایش می‌یابد‬ ‫سرمایه‌هایشان را از بازار مسکن خارج و به سمت بازار سکه و ارز می‌آورند‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬سیاوش رضوانی‪ ،‬مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و‬ ‫بلوچستان با بیان اینکه هم‌اکنون پروژه طرح توسعه بندر شهید بهشتی‬ ‫چابهار ‪ 57‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ظرفیت بندر در حال‬ ‫حاضر ‪ 2/5‬میلیون تن اس��ت که بع��د از اجرای فاز یک به ‪ 6‬میلیون تن‬ ‫افزایش می‌یابد‪ .‬به گفته وی در فاز یک ‪ 250‬متر اس��کله س��اخته شده‬ ‫اس��ت و حدود ‪ 17‬میلیون متر مکعب باید الیروبی انجام شود‪ ،‬هم‌اکنون‬ ‫عملیات الیروبی توس��ط الیروب در حال انجام اس��ت که روزانه ‪ 30‬هزار‬ ‫متر مکعب الیروبی می‌کند‪ .‬وی افزود‪ :‬با اتمام این پروژه‪ ،‬کشتی‌های تناژ‬ ‫باال در حاشیه بندر پهلوگیری خواهند کرد‌‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬محمدرضا امیرکمالی‪ ،‬نماینده تام‌االختی��ار وزیر نیرو در‬ ‫مس��کن مهر با تاکید بر اینکه براساس قانون وظیفه تامین منابع مالی‬ ‫خدم��ات زیربنایی و روبنایی برعهده دولت اس��ت‪،‬گفت‪‌:‬اگر وضع مالی‬ ‫دولت خوب ش��ود و قیمت نفت به ‪ ۱۱۰‬دالر برس��د‪ ،‬اولویت اول دولت‬ ‫مسکن مهر خواهد بود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در مجموع ‪ 2‬میلیون و ‪ 200‬هزار‬ ‫مس��کن مهر در کشور ساخته ش��ده که از این تعداد ‪ 1/2‬میلیون واحد‬ ‫خ��ود مالک و یک میلیون و ‪ 200‬هزار واحد غیرخودمالک اس��ت‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه براس��اس آمار و اطالعات وزارت راه و شهرس��ازی از سال‬ ‫‪ 88‬تاکنون ‪ 1/7‬میلیون واحد مس��کن مهر تکمیل ش��ده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تاکن��ون ی��ک میلیون و ‪ 250‬هزار واحد افتتاح ش��ده و م��ردم در آنها‬ ‫ساکن شده‌اند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬علیرضا جهانگیریان‪ ،‬رییس س��ازمان هواپیمایی کشوری بار‬ ‫دیگ��ر هر گونه طرحی ک��ه به جابه‌جایی و یا تعطیلی ف��رودگاه مهرآباد‬ ‫بینجامد را منوط به فراهم آمدن مقدمات و زیرساخت‌های الزم دانست و‬ ‫اعالم کرد‪ :‬تا آن زمان فرودگاه مهرآباد به فعالیت عادی خود ادامه خواهد‬ ‫داد‪ .‬صحبت‌های جدید جهانگیریان درحالی مطرح می‌ش��ود که در طول‬ ‫ماه‌های گذشته فرودگاه مهر‌آباد مسیر توسعه‌ای خود را نیز مانند گذشته‬ ‫طی کرده و حتی بناست در آینده‌ای نزدیک صاحب ایستگاه مترو شود‪.‬‬ ‫افتت��اح پارکینگ جدید هواپیمایی این فرودگاه و ادامه برنامه‌ریزی برای‬ ‫س��اخت و توسعه بخش‌های جدید در این فرودگاه قدیمی نشان می‌دهد‬ ‫فعال برنامه‌ای برای حذف و یا تعطیلی مهرآباد وجود نخواهد داشت‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫پیشنهادهایی برای‬ ‫کاهش اتکای تولید‬ ‫به منابع بانکی‬ ‫محسن حاجی‌بابا‬ ‫عضو انجمن صادرکنندگان صنعتی‬ ‫شکی در این نیست که تولید و نفت‪ ،‬سرمایه‌ای‬ ‫ملی بوده و نباید به درآمد حاصل از نفت به عنوان‬ ‫درآمدی نگاه ش��ود که صرف واردات کاال و مواد‬ ‫اولیه می‌ش��ود اما در ای��ن میان باید به این نکته‬ ‫توجه داشت که تزریق پول به واحدهای صنعتی‬ ‫برای نجات آنها و س��پس بازپرداخت تس��هیالت‬ ‫توس��ط واحدها به دولت بای��د ازجمله اقدامات‬ ‫حمایتی دولت در قب��ال بخش‌های خصوصی و‬ ‫تولیدی باشد‪.‬‬ ‫درح��ال‌حاضر یک��ی از مباحثی ک��ه از طرف‬ ‫کارشناسان بخش خصوصی پیشنهاد و پیگیری‬ ‫ش��د تامین منابع مالی بخش تولید بدون اتکا به‬ ‫ش��بکه بانکی و از طریق فروش اوراق مش��ارکت‬ ‫وی��ژه واحد‌های تولی��دی و بخش خصوصی بود‪،‬‬ ‫چراک��ه با توج��ه به وضعی��ت نامناس��ب منابع‬ ‫سیستم بانکی به‌طور قطع برای تامین این منابع‬ ‫نباید چندان به سیستم بانکی امیدوار بود‪.‬‬ ‫هرچند که این امر نیز نیازمند تضمین بانک‌ها‬ ‫و همچنی��ن بان��ک مرکزی اس��ت‪ ،‬چراکه اوراق‬ ‫مش��ارکت چاپ ش��ده توس��ط بخش خصوصی‬ ‫مقبولیت��ی در جامعه ن��دارد و باز ه��م نیازمند‬ ‫حمای��ت بخ��ش دولتی اس��ت‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫آخری��ن راه‌حل برای کاهش اتکا به منابع دولتی‬ ‫در الیحه خروج از رکود‪ ،‬پرداخت تس��هیالت در‬ ‫قالب عقود مشارکتی از سوی اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی به بخش خصوصی و تولیدی بود که این‬ ‫امر نیز دارای اشکاالتی است‪ .‬اشکال نخست این‬ ‫اس��ت که در صورتی که تولید‌کننده از اشخاص‬ ‫وام بگی��رد‪ ،‬اداره مالیات��ی نمی‌تواند بهره را جزو‬ ‫هزینه‌ها محاسبه کند‪ ،‬از این‌رو راه‌حلی پیشنهاد‬ ‫شد مبنی‌بر اینکه اگر کس��ی وامی دریافت کرد‬ ‫حداقل یک‌س��اله بوده و سود پرداختی نیز جزو‬ ‫هزینه‌های قابل قبول شرکت گیرنده باشد و سود‬ ‫پرداخت شده به شخص از پرداخت مالیات معاف‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تضمین این نوع تسهیالت نیز توافقی و براساس‬ ‫روابط بین افراد است و نیاز به هیچ نوع تضمینی‬ ‫ندارد و دولت نیز در این میان نه متضمن اس��ت‬ ‫و نه متعهد و سازمان‌های دولتی نیز هیچ نقشی‬ ‫ندارند‪ .‬درنهایت این ماده با اندکی تغییرات مبنی‬ ‫بر اینکه تسهیالت دوساله پرداخت شود‪ ،‬تصویب‬ ‫ش��د‪ .‬براس��اس تخمین کارشناس��ان اقتصادی‪،‬‬ ‫پیش‌بینی ش��د ب��ا تصویب و قانونی ش��دن این‬ ‫ماده شاهد سرمایه‌گذاری ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی در بخش خصوصی باشیم‪.‬‬ ‫ازجمله م��وارد اصالحی این الیحه تغییر مدت‬ ‫زم��ان بازپرداخ��ت و افزایش آن به ‪ ۳‬س��ال بود‬ ‫ک��ه با مخالفت برخی کارشناس��ان همراه ش��د‪،‬‬ ‫چراکه برخی واحدها نیازمند این زمان نیستند‪،‬‬ ‫درنتیجه مدت زمان بازپرداخت به ‪ ۲‬سال کاهش‬ ‫یافت‪ .‬در این ش��رایط به نظر می‌رسد با تصویب‬ ‫الیحه موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی‬ ‫کشور و رونق تولید و افزایش ظرفیت واحدهای‬ ‫وام دهنده‪ ،‬درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش‌یابد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن با توج��ه به این ش��رایط‪‌،‬این الیحه‬ ‫راهی برای هدایت س��رمایه‌های سرگردان داخل‬ ‫بازار به بخش تولید به‌ش��مار خواهد رفت و ورود‬ ‫این منابع در صنای��ع خصوصی باعث کاهش بار‬ ‫مالیاتی‪ ،‬رونق اقتصادی‪ ،‬حل مش��کالت تولید و‬ ‫افزایش درآمد برای دولت خواهد شد‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که هم‌اکن��ون برای وصول‬ ‫معوقات و مطالبات شرکت‌های تولیدی‪ ،‬بانک‌ها‬ ‫وارد مزایده امالک ش��ده و نسبت به تملک آنها‬ ‫اق��دام می‌کنند‪ .‬اما در خیلی از موارد از این‌گونه‬ ‫مزایده‌ه��ا اس��تقبال نمی‌ش��ود و مش��کل بانک‬ ‫و صنع��ت روی زمی��ن باقی می‌مان��د‪ ،‬از این‌رو‬ ‫پیش��نهاد ش��ده بانک ب��ه قیمتی کمت��ر از کار‬ ‫کارشناس��ی واح��د را بردارد ت��ا صاحب صنعت‬ ‫آزادانه بتواند فعالی��ت کرده و بانک نیز به منابع‬ ‫خود برسد‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو افزای��ش س��هم تامین س��رمایه در‬ ‫گردش بنگاه‌ه��ا از مجموع اعتب��ارات پرداختی‬ ‫بانک‌ها به حداقل ‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬پیشنهاد و تصویب‬ ‫ش��د‪ .‬در این زمینه الزم اس��ت شرایط اقتصادی‬ ‫تولید و صادرات در مقایس��ه با کشورهای رقیب‬ ‫و همچنی��ن نرخ ارز نیز متناس��ب با تورم تغییر‬ ‫کند‪ ،‬این درحالی اس��ت که ت��ورم باید روی نرخ‬ ‫ارز اثر‌گذار باشد تا از ساختار اقتصادی محافظت‬ ‫ش��ود‪ .‬بنابراین تا زمانی که مش��کالت ساختاری‬ ‫اقتصاد حل نشود‪ ،‬مشکل تولید حل نخواهد شد‬ ‫و دول��ت در مقابل این حجم بزرگ‪ ،‬کمتر از ‪۱۰‬‬ ‫درصد بازدهی دارد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سی و یکمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران خواستار شد‬ ‫ارائهنظراتبخشخصوصیبرایتدوینبرنامهششم‬ ‫یو‌یکمین گردهمای��ی اعضای‬ ‫گروه صنع�ت‪ :‬در س�� ‌‬ ‫کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران‪ ،‬منشور عملیاتی‬ ‫اجرای اقتصاد مقاومتی ارائه ش��د‪ .‬ای��ن برنامه اجرایی‬ ‫پ��س از آن تهیه ش��د ک��ه دبی��ر کل اتاق ته��ران در‬ ‫نامه‌ای به روسای کمیس��یون‌ها درخواست کرد برنامه‬ ‫اجرایی مورد‌نظر برای اجرای این مصوبات را براس��اس‬ ‫نظرخواهی از اعضا پیش��نهاد کنند‪ .‬در این کمیسیون‬ ‫همچنین موضوع رش��د اقتص��ادی ‪۴/۶‬درصدی نیز به‬ ‫بحث و بررسی گذاشته شد‪.‬‬ ‫محس��ن خلیلی‌عراق��ی‪ ،‬رییس‬ ‫کمیس��یون صنعت و معدن اتاق‬ ‫تهران‪ ،‬در ابتدای این نشس��ت با‬ ‫اش��اره به سخنان یکی از اعضای‬ ‫ات��اق بازرگانی در نشس��ت اخیر‬ ‫هیات نمایندگان که درباره خشونت در محیط کار ایراد‬ ‫ک��رده بود‪ ،‬گف��ت‪« :‬فس��اد یک��ی از زیرمجموعه‌های‬ ‫خشونت در جامعه است‪ ».‬او سپس به گزارش سازمان‬ ‫ش��فافیت بین‌الملل درباره فس��اد در ایران اشاره کرد و‬ ‫گفت‪« :‬ایران در رتبه‌بندی این نهاد بین‌المللی از میان‬ ‫‪ ۱۷۴‬کش��ور‪ ،‬رتبه ‪ ۱۳۴‬را کسب کرده است‪ ».‬خلیلی‬ ‫عراق��ی اف��زود‪« :‬وج��ود این س��طح از فس��اد اداری و‬ ‫اقتصادی نش��ان‌دهنده ضعف سرمایه‌های اجتماعی در‬ ‫کشور است و باید در این زمینه فعالیت بیشتری انجام‬ ‫شود‪».‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به گزارش رشد‬ ‫در ادامه این نشس��ت حس��ین حقگو‪ ،‬کارشناس این‬ ‫کمیسیون توضیحاتی درباره رشد اقتصادی‪ ۴/۶‬درصدی‬ ‫‪ ۶‬ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫ارائه کرد و گفت‪« :‬گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد‬ ‫که رشد تولید ناخالص داخلی‪ ،‬از حدود ‪۹۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان به حدود ‪۱۰۲‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬ارزیابی‌ها نش��ان‬ ‫می‌دهد که سهم خدمات در رشد‬ ‫تولید ناخال��ص داخلی‪ ۵۶‬درصد‬ ‫اس��ت‪۲۴ ،‬درصد رشد به صنایع‪،‬‬ ‫‪۱۰‬درصد به نفت و ‪۹/۶‬درصد نیز‬ ‫به بخش کش��اورزی اختص��اص دارد‪ ».‬حقگو در ادامه‬ ‫اظهار کرد‪« :‬تجزیه و تحلیل این گزارش نشان می‌دهد‬ ‫خدمات که بیش��ترین س��هم را در رشد تولید ناخالص‬ ‫داخلی دارد‪ ،‬از رش��د ‪۲/۵‬درصدی برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫در ضمن آنکه بخش خدمات دیرتر از سایر بخش‌ها به‬ ‫رکود واکنش نشان می‌دهد و دیرتر از سایر بخش‌ها از‬ ‫رکود خارج می‌ش��ود‪ ».‬حقگو افزود‪« :‬در شرایط فعلی‬ ‫تنها می‌توان امید داش��ت ک��ه در صورت ثبات در بازار‬ ‫ارز‪ ،‬تعرفه‌ها و مالیات‪ ،‬این میزان رش��د تداوم داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬ضمن آنکه برای حفظ شرایط موجود این ضرورت‬ ‫وجود دارد که منابع به س��مت تولید س��وق یابد‪ ».‬وی‬ ‫بیان کرد‪« :‬پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد‬ ‫تا پایان س��ال به ‪ ۲/۵‬درصد برسد و در سال ‪ ۱۳۹۴‬نیز‬ ‫‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬درصد باش��د‪ ».‬در ادامه این نشس��ت‪ ،‬مهدی‬ ‫پورقاضی‪ ،‬دیگر عضو این کمیس��یون با اش��اره به رشد‬ ‫‪ ۴/۶‬درصدی تولید ناخالص داخلی‪ ،‬گفت که این میزان‬ ‫رشد در صنایع کوچک مشاهده نمی‌شود‪ .‬وی افزود‪« :‬با‬ ‫وجود این رش��د‪ ،‬مشکالت ساختاری ازجمله مشکالت‬ ‫مرب��وط به س��رمایه در گردش‪ ،‬کیفیت ن��ازل کاالها و‬ ‫خدم��ات همچنان پابرجاس��ت‪ .‬از طرفی اگر در صنایع‬ ‫بزرگی همچون خودروس��ازی رشد مشاهده شده‪ ،‬این‬ ‫‹ ‹مزیت‌های‌مان را گم کرده‌ایم‬ ‫رشد بر پایه انرژی ارزان رخ داده است‪ .‬بنابراین به نظر‬ ‫می‌رسد‪ ،‬این رش��د‪ ،‬رشد پایداری نباشد‪ ».‬او در بخش‬ ‫دیگری از س��خنانش به وضعیت نرخ ارز اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪« :‬دولت یازدهم در مورد نرخ ارز همان رویه‌ای را‬ ‫در پی��ش گرفت که دول��ت قبل اجرایی کرد و آن را به‬ ‫صورت مصنوعی پایین نگاه داش��ت‪ ».‬پورقاضی گفت‪:‬‬ ‫«باید درباره این موارد به دولت هشدار دهیم و بگوییم‬ ‫که اگ��ر می‌خواهد نتایج دوره قبل حاصل نش��ود باید‬ ‫مسیر خود را تغییر دهد‪».‬‬ ‫‹ ‹دستی که می‌خواهد صنعت متوقف باشد‬ ‫گفت‪« :‬براس��اس این توافق برخی تعرفه‌ها در مبادالت‬ ‫تج��اری ایران و ترکیه کاه��ش یافته و کاهش تعرفه‌ها‬ ‫جزو برنامه بوده اس��ت؛ در چنین شرایطی‪ ،‬اگر مخالف‬ ‫این تصمیم هس��تیم مخالفت خود را بیان کنیم و اگر‬ ‫تصمیم درس��تی اتخاذ ش��ده باید از آن حمایت کرد‪».‬‬ ‫حقگ��و بار دیگ��ر نوبت س��خن را در دس��ت گرفت تا‬ ‫توضیحات تکمیلی خود را در رابطه با رش��د اقتصادی‬ ‫ارائ��ه کن��د‪ .‬او ب��ه س��خنان مس��عود نیل��ی‪ ،‬مش��اور‬ ‫رییس‌جمه��وری در امور اقتصادی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫«‌وضعیت اقتص��اد ایران به بیم��اری می‌ماند که دچار‬ ‫مصدومیت شده و پزشکان در هنگام بررسی وضعیت او‬ ‫متوجه می‌ش��وند که او بیماری‌های مزمن دیگری نیز‬ ‫دارد‪ .‬اقتصاد ایران در وضعیتی بود که در عین مواجهه‬ ‫با رک��ود منفی ‪ ۵/۶‬درصدی با ت��ورم ‪ ۴۰‬درصدی نیز‬ ‫مواج��ه ب��ود که این وضعی��ت در تاریخ اقتص��اد ایران‬ ‫بی‌سابقه بوده است‪ ».‬وی افزود‪‌« :‬در تحلیل آمارها باید‬ ‫به این نکت��ه نیز توجه کنیم که از چه وضعیتی به چه‬ ‫وضعیتی رسیده‌ایم‪».‬‬ ‫علیم��ردان ش��یبانی‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون صنعت و معدن اتاق‬ ‫ته��ران ب��ا اب��راز خش��نودی از‬ ‫دس��تیابی ب��ه این میزان رش��د‬ ‫گفت‪« :‬به نظر می‌رس��د‪ ،‬دستی‬ ‫اصرار به متوقف س��اختن صنع��ت دارد و گویی تالش‬ ‫می‌شود که قابلیت‌ها بدون استفاده بماند‪ ».‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫«زمانی که صنعت در ش��رایط بحرانی قرار دارد‪ ،‬طرح‬ ‫طبقه‌‌‌بندی مشاغل به اجرا درمی‌آید که هزینه سنگینی ‹ ‹کمپین لغو تحریم‌ها به‌دست فراموشی سپرده شد‬ ‫محمد‌حسین برخوردار‪ ،‬عضو هیات‌رییسه اتاق تهران‬ ‫را به صنایع تحمیل می‌کند‪ .‬متعاقب این طرح‪ ،‬طرحی‬ ‫با عنوان مش��اغل س��خت و زیان‌آور نیز به اجرا درآمد‪ .‬نیز گفت‪« :‬برای بهب��ود این وضعیت‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫بای��د بر ای��ن نکته تاکی��د کند که‬ ‫همچنین ب��ه تازگی ب��ه واحد‌های‬ ‫تحریم‌ه��ا برداش��ته ش��ود‪ .‬زمانی‪،‬‬ ‫تولیدی ابالغ شده است که شورای‬ ‫‌کرباسیان‪:‬‬ ‫کمپینی برای لغ��و تحریم‌ها ایجاد‬ ‫اس�لامی کار را تش��کیل دهند‪ .‬این‬ ‫این‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫ش��د اما بعدها به‌دس��ت فراموشی‬ ‫درحالی اس��ت ک��ه‌‌اکن��ون‪ ،‬زمان‬ ‫انتظار وجود دارد که‬ ‫س��پرده ش��د‪ ».‬برخوردار در ادامه‬ ‫مناس��بی برای اج��رای این طرح‌ها‬ ‫تصمیمات سدشکنی‬ ‫گفت‪‌« :‬قوانین خوبی تدوین ش��ده‬ ‫نیست‪ ».‬در ادامه این جلسه‪ ،‬محمد‬ ‫اتخاذ کند‪ .‬در غیر این‬ ‫و به تصویب می‌رس��د ام��ا در اجرا‬ ‫مروج‌حسینی‪ ،‬رییس انجمن صنایع‬ ‫نس��اجی ایران به توافقنامه تجاری صورت و چنانچه‪ ،‬بخش دچار مشکل می‌شود و در این موارد‬ ‫ایران و ترکیه اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬خصوصی پیشنهادهای باید تجدیدنظر انجام شود‪ ».‬پس از‬ ‫خود را ارائه نکند‪ ،‬نباید طرح این موضوعات‪ ،‬بررسی منشور‬ ‫«‌براس��اس قان��ون بهب��ود فض��ای‬ ‫عملیات��ی اجرای اقتص��اد مقاومتی‬ ‫بو‌کار‪ ،‬دول��ت موظف اس��ت‪،‬‬ ‫کس�� ‌‬ ‫انتظار داشت که در‬ ‫که از س��وی این کمیس��یون تهیه‬ ‫بخ��ش خصوص��ی را در اتخ��اذ تصمیم‌گیری دولت اتفاق‬ ‫شده بود‪ ،‬آغاز ش��د و حقگو با ارائه‬ ‫تصمیمات مورد مش��اوره قرار دهد‪.‬‬ ‫دیگری رخ دهد‬ ‫توضیحاتی در رابط��ه با این برنامه‪،‬‬ ‫ام��ا اردیبهش��ت س��ال ‪ ۱۳۹۳‬این‬ ‫برخ��ی از بخش‌ه��ای آن را قرائت‬ ‫تواف��ق انج��ام ش��ده اس��ت و هیچ‬ ‫تش��کلی از آن ب��ا خبر نیس��ت‪ .‬در صورتی ک��ه اگر به ک��رد‪ .‬در این برنامه عملیاتی نقش هر بخش مش��خص‬ ‫تشکل‌ها فرصتی ‪ ۱۵‬روزه داده بودند زوایای این توافق ش��ده اس��ت‪ .‬پس از آن‪ ،‬خلیلی عراقی از حاضران این‬ ‫را مورد بررس��ی قرار داده و به اتخ��اذ تصمیمی بهینه نشس��ت درخواس��ت کرد که نظرات خود را درباره این‬ ‫کمک می‌کردی��م‪ ».‬پورفالح اما درب��اره توافق ایران و منش��ور ارائه کنند تا پس از جمع‌بندی ب ‌ه ش��کل یک‬ ‫ترکی��ه روی کاه��ش تعرفه برخی کااله��ای صادراتی کتابچه درآید‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت‪ ،‬مهدی‬ ‫کرباس��یان‪ ،‬رییس هی��ات عامل‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ای��ران گفت‪:‬‬ ‫«‌مفه��وم اقتص��اد مقاومتی این‬ ‫اس��ت که از مزیت‌های کش��ور به نحو احسن استفاده‬ ‫شود‪ .‬البته در برخی بخش‌ها مزیتی وجود ندارد اما در‬ ‫آن بخش س��رمایه‌گذاری انجام می‌شود‪ ».‬کرباسیان با‬ ‫بیان اینکه ضرورت دارد‪ ،‬مزیت‌ها را مورد شناسایی قرار‬ ‫ی نظیر گردش��گری‪ ،‬معادن و‬ ‫دهیم‪ ،‬افزود‪« :‬مزیت‌های ‌‬ ‫قرار گرفتن در مجاورت ‪۱۲‬کشور همسایه ازجمله این‬ ‫مزیت‌هاس��ت‪ ».‬کرباسیان ادامه داد‪« :‬ما مزیت‌ها را گم‬ ‫کرده‌ایم‪ .‬اکن��ون اما اقتصاد مقاومت��ی و تدوین برنامه‬ ‫شش��م این ام��کان را فراهم می‌کند ک��ه برخی از این‬ ‫کاستی‌ها را جبران کنیم‪ ».‬او به فعاالن بخش خصوصی‬ ‫توصیه کرد که پیش��نهادهای خود را برای لحاظ شدن‬ ‫در برنامه شش��م بیان کنند‪ .‬کرباسیان همچنین گفت‪:‬‬ ‫«دولت اصرار دارد که از بخش خصوصی مشورت بگیرد‬ ‫و با آن��ان همکاری کند‪ .‬البته بخش خصوصی از دولت‬ ‫گالیه‌های��ی دارد ام��ا باید پذیرفت ک��ه دولت یازدهم‬ ‫نمی‌تواند نس��بت به دولت‌های قبل ‪ ۱۸۰‬درجه تغییر‬ ‫جهت دهد‪ ».‬کرباس��یان در ادامه اظهار کرد‪‌« :‬از بخش‬ ‫خصوصی این انتظار وجود دارد که تصمیمات سدشکنی‬ ‫اتخ��اذ کن��د‪ .‬در غی��ر این ص��ورت و چنانچ��ه‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی پیش��نهادهای خود را ارائه نکند‪ ،‬نباید انتظار‬ ‫داش��ت ک��ه در تصمیم‌گیری دولت اتف��اق دیگری رخ‬ ‫دهد‪ ».‬وی در ادامه از ضرورت‌های جذب س��رمایه‌های‬ ‫خارجی سخن گفت‪ .‬رییس سازمان ایمیدرو همچنین‬ ‫با اشاره به اینکه اکنون فصل بررسی قانون بودجه است‬ ‫توصی��ه کرد‪ ،‬بخش خصوصی با توجه به کاهش قیمت‬ ‫نفت‪ ،‬انتظارات بزرگ خود را از بودجه مطرح کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش بخش خصوصی در برنامه ششم مشخص شود‬ ‫محمدرضا بهرامن‪ ،‬دیگر عضو این کمیس��یون نیز گفت‪:‬‬ ‫«‌درخواس��ت ما این اس��ت که نقش بخ��ش خصوصی در‬ ‫برنامه مش��خص باش��د‪ ».‬او در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫به این نکته اشاره کرد که مناطق مرزی دارای قابلیت‌های‬ ‫بسیاری هس��تند اما دولت هیچ‌گاه به این مناطق توجهی‬ ‫نش��ان نداده اس��ت‪ .‬اینها مواردی اس��ت که باید در الیحه‬ ‫برنامه ششم مورد توجه قرار گیرد‪ ».‬کرباسیان در پاسخ به‬ ‫سواالت مطرح شده درباره راهکار دولت برای کوچک‌سازی‬ ‫اظه��ار ک��رد‪« :‬دولت ب��ه کوچک‌س��ازی معتقد ب��ود اما‬ ‫کوچک‌س��ازی در اجرا با مشکالت بسیاری مواجه می‌شود‪.‬‬ ‫دولت یازدهم وارث گرفتاری‌های جدی‌ای ش��ده؛ به‌طوری‬ ‫که برای مثال‪ ،‬حدود ‪ ۵۰۰‬هزار نفر به دستگاه دولت اضافه‬ ‫شده اس��ت‪ ».‬او ادامه داد‪« :‬از دولت انتظار معجزه نداشته‬ ‫باشید اما دولت خواهان حمایت از بخش خصوصی است‪».‬‬ ‫داریوش مهاجر‪ ،‬دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران نیز در‬ ‫این‌ب��اره گفت‪« :‬بخ��ش خصوصی از دول��ت انتظار معجزه‬ ‫ندارد اما خواهان واقع‌بینی دولت اس��ت‪ ».‬مروج‌حس��ینی‪،‬‬ ‫رییس انجمن صنایع نس��اجی نیز با انتق��اد از این توافق‪،‬‬ ‫اش��اره‌ای هم به وضعیت بازار س��رمایه کرد و گفت‪« :‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ای��ن موضوع را اب�لاغ کرد که‬ ‫محصوالت پتروشیمی با ارز آزاد به فروش برسد تا این‌گونه‬ ‫بازار س��رمایه نیز نجات پیدا کند اما شاخص بورس از ابتدا‬ ‫تاکنون ‪۱۳‬درصد افت داشته و به‌نظر می‌رسد دولت در این‬ ‫زمینه با سعی و خطا پیش می‌رود‪.‬‬ ‫نگرانی فعاالن صنعت نساجی از کوچک‌شدن صنعت پوشاک‬ ‫دومین نمایش��گاه بین‌المللی تخصصی پوشاک ایران در حالی از ‪ ۱۲‬تا ‪۱۵‬‬ ‫در بهمن‌ماه برگزار می‌شود که با تعویق یک‌ماهه‪ ،‬زمان برگزاری آن همزمان‬ ‫با نمایش��گاه پوشاک ترکیه در تهران خواهد بود در حالی‌که این نمایشگاه به‬ ‫نوعی مهم‌ترین رویداد صنعت پوشاک کشور به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫آیس��ون یلماز‪ ،‬مدیر برگزاری نمایش��گاه پوشاک ترکیه با اشاره به برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه در محل دائمی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران گفته‬ ‫اس��ت که غرفه‌ها در زمینی به وس��عت ‪ ۲۳۷۵‬مترمربع برگزار خواهد شد که‬ ‫نزدیک به نصفی از وسعت نمایشگاه تهران را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫البت��ه این موضوع اعتراض برخی از تولیدکنندگان نس��اجی ایران را در پی‬ ‫داش��ته است‪ ،‬تا جایی که برخی از آنها که از نشان(برند)های خوب ایرانی به‬ ‫ش��مار می‌روند‪ ،‬از حضور در این نمایشگاه انصراف داده‌اند‪ .‬سعید حسین‌زاده‪،‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان صنایع نس��اجی ایران در‬ ‫گفت‌وگ��و با ایس��نا با انتقاد از مس��ئوالن به دلیل عمل‌نک��ردن به قول‌هایی‬ ‫که برای امکانات‪ ،‬تبلیغات و تس��هیالت داده بودند‪ ،‬گفت‪ :‬چند روزی اس��ت‬ ‫که تبلیغات گس��ترد ‌ه نمایشگاه ترکیه آغاز ش��ده در صورتی که ما هیچ‌گونه‬ ‫فعالیتی در این‌باره نداشته‌ایم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این امر باعث کوچک ش��دن صنعت پوش��اک ما می‌شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬آنها در برگزاری نمایشگاه هدفمند عمل می‌کنند اما با وجود اینکه‬ ‫قرار بود به واس��طه جابه‌جایی نمایشگاه‪ ،‬مسئوالن تسهیالت و امکاناتی را در‬ ‫اختیار ما بگذارند و برای ما تبلیغات کنند‪ ،‬فعالیت خاصی انجام نش��ده است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نس��اجی ایران افزود‪ :‬با‬ ‫تغییر زمان برگزاری نمایشگاه برخی از نشان(برند)های خوب ایران از شرکت‬ ‫در نمایش��گاه انص��راف دادند‪ ،‬چراک��ه بهمن ماه اصال فرصت مناس��بی برای‬ ‫برگزاری نمایشگاه پوشاک نیس��ت و تولیدکنندگان بیشتر درگیر برنامه‌های‬ ‫ش��ب عید خود هستند‪ .‬حسین‌زاده ادامه داد‪ :‬برندهایی هم که برای برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ایس��تادند با حجم عظیم تبلیغات ترکیه مواجه ش��ده‌اند و این به‬ ‫پوشاک ما ضربه می‌زند‪ .‬ما در این زمینه جلسه‌ای داشته و نامه اعتراضی نیز‬ ‫نوشته‌ایم تا مسئوالن به قول‌های خود عمل کنند‪ .‬برگزاری همزمان نمایشگاه‬ ‫پوش��اک ایران و ترکیه از یک س��و و قرارداد ترجیحی تجارت ایران و ترکیه‬ ‫در زمینه نس��اجی و پوشاک از س��وی دیگر این روزها حساسیت فعاالن این‬ ‫صنعت را بیش از پیش برانگیخته است‪ .‬ایران براساس تجارت ترجیحی خود‬ ‫با کش��ور ترکیه تعرفه واردات پوشاک از این کشور را ‪۴۰‬درصد کاهش داد و‬ ‫به ‪۱۶۰‬درصد رس��اند که این امر هم انتقاد تولیدکنندگان نساجی ایران را به‬ ‫همراه داش��ت‪ .‬به هر حال به نظر می‌رسد برگزاری همزمان این دو نمایشگاه‬ ‫با این سطح تبلیغات‪ ،‬توجه مردم را بیشتر به سمت نمایشگا ‌ه ترک‌ها برده و‬ ‫این موضوع تضعیف صنعت نس��اجی کشور که یکی از مهم‌ترین صنایع ایران‬ ‫محس��وب می‌ش��ود را به همراه خواهد داش��ت‪ .‬در همین حال دبیر اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک نیز به‌تازگی اعالم کرده که‬ ‫باید توجه کرد که ‪۱۰۰‬درصد محصوالت پوشاک ترکیه به صورت قاچاق وارد‬ ‫کش��ور می‌شوند و دولت باید به جای تشویق ورود کاالهای این کشور به فکر‬ ‫مدیریت قاچاق آنها باشد‪ .‬محمد یکتا افزوده بود که تاکنون هیچ اطالع‌رسانی‬ ‫در مورد نمایشگاه پوشاک ایران انجام نشده است و به نظر می‌رسد نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی با برگزاری این‌گونه نمایش��گاه‌ها بیشتر به فکر درآمدزایی باشد تا‬ ‫حمای��ت از تولی��د ملی‪ .‬وی تاکید کرده بود که واحدهای تولیدی کش��ور در‬ ‫ش��رایط رکود بیش از پیش نیازمند حمایت دولت هستند اما تصمیمات این‬ ‫روزهای وزارتخانه مشکالت زیادی را ایجاد کرده است‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫نمایندگان با تاکید بر ضرورت کاهش قیمت نفت در بودجه اعالم کردند‬ ‫‪31‬‬ ‫عمران‪ ،‬قربانی ُافت طالی سیاه‬ ‫عرفان�ه تاجیک�ی‪ -‬گ�روه صنع�ت‪ :‬با‬ ‫گذش��ت ‪ ۵۱‬روز از آخرین نشست اوپک و‬ ‫تصمیم این نشست مبنی بر کاهش ندادن‬ ‫س��قف تولید خ��ود‪ ،‬نوس��ان قیمت این طالی س��یاه‬ ‫همچنان ادامه دارد‪ .‬اخب��ار موجود در باره قیمت نفت‬ ‫اوپک نش��ان‌دهنده ن��زول روزافزون ای��ن حامل انرژی‬ ‫اس��ت‪ .‬این افت قیم��ت تا جایی ادامه داش��ت که این‬ ‫محصول گرانبهای طبیعت قیمت ‪۳۹‬دالر را نیز تجربه‬ ‫کرد‪ .‬چنین نوسان قیمتی مقارن با نهایی کردن الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ 1393‬و ارائه الیحه بودجه س��ال ‪،1394‬‬ ‫برخ��ی از اعضای خانه ملت را دچ��ار نگرانی کرد‪ .‬بنابر‬ ‫مفاد برنامه توس��عه ‪5‬ساله کش��ور‪ ،‬وابستگی بودجه به‬ ‫درآمدهای نفتی هرساله باید ‪۲۰‬درصد کاهش یابد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که تالش برای کاهش وابستگی بودجه‬ ‫به درآمدهای نفتی تنها از ‪۳‬سال گذشته دیده شده و با‬ ‫توجه به این تالش‌ها همچنان وابس��تگی بودجه کشور‬ ‫ب��ه نف��ت‪ ،‬به گفته آمار اعالم ش��ده از س��وی مجلس‪،‬‬ ‫‪۳۱‬درصد است‪ .‬بدیهی است که چنین آماری با نهایت‬ ‫انص��اف و چشم‌پوش��ی اع�لام ش��ده‪ ،‬زیرا وابس��تگی‬ ‫‪۳۰‬درصدی بودجه به نفت نمی‌تواند چنین هجمه‌ای از‬ ‫نگرانی را میان مسئوالن ذی‌ربط ایجاد کند‪ .‬در همین‬ ‫حال چن��دی پی��ش‪ ،‬پیش��نهادی از س��وی برخی از‬ ‫نماین��دگان مل��ت مبنی بر حذف درآمده��ای نفتی از‬ ‫بودج��ه مطرح ش��د که هرچن��د به گفته بس��یاری از‬ ‫نماین��دگان‪ ،‬چنی��ن تفکری به لح��اظ اقتصادی کاملا‬ ‫صحیح اس��ت‪ ،‬اما امکان اجرایی‌شدن آن در کوتاه‌مدت‬ ‫به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست‪ .‬به‌تازگی علی طیب‌نیا‪،‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلس��ه‌ای در مجلس با‬ ‫اش��اره به ارائه الیحه بودجه امس��ال بر مبنای نفت ‪٧٢‬‬ ‫دالری گف��ت‪ :‬با در نظر گرفتن ش��رایط جدید‪ ،‬در نظر‬ ‫داریم قیمت نفت را به ‪ ٤٠‬دالر تغییر دهیم و بودجه را‬ ‫بازتنظیم کنیم‪ .‬حال با در نظر گرفتن چنین بازتنظیمی‪،‬‬ ‫باید دید میزان کسری بودجه چه تغییری خواهد کرد‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬حج��م بودجه تخصیص یافته به هر بخش از‬ ‫کش��ور نیز دستخوش چه تغییراتی خواهد شد و دولت‬ ‫از چ��ه منابع درآمدی برای جایگزینی درآمدهای نفتی‬ ‫استفاده خواهد کرد؟‬ ‫‹ ‹کاهش حجم بودجه قطعی است‬ ‫جعفر قادری‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫تلفیق مجلس ضمن اش��اره به‬ ‫ای��ن موض��وع ک��ه کاه��ش‬ ‫درآمد‌ه��ای نفت��ی بی‌ش��ک‬ ‫موجب کاهش بودجه تخصیص‬ ‫درآمدهای نفتی کشور نباشد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه البته درآمدهای جایگزین برای‬ ‫درآم��د حاص��ل از فروش نفت در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درآمدی که پیش‌بینی می‌شود از‬ ‫راه فروش نفت حاصل ش��ود حدود ‪۷۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اس��ت که در این حوزه ‪ 2‬عقیده وجود دارد‪.‬‬ ‫عده‌ای بر این عقیده‌ان��د که رابطه میان درآمد‌های‬ ‫نفت��ی و بودجه کش��ور را به‌طور کل��ی قطع کنند‪،‬‬ ‫برخی دیگر خواهان قطع رابطه تدریجی درآمد‌های‬ ‫نفتی با بودجه هستند‪.‬‬ ‫بنابراین می‌توان براس��اس برنامه توسعه پنجم هر‬ ‫س��اله ‪۲۰‬درصد از این وابس��تگی را کاهش داد که‬ ‫این موضوع در کمیس��یون تلفیق موردبررسی قرار‬ ‫گرفت��ه و پیش��نهادهایی نیز در ای��ن زمینه مطرح‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش سهم صندوق توسعه ملی‬ ‫داده ش��ده به هر بخش خواهد ش��د‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬بودجه‌ای که برای بخش عمرانی کشور‬ ‫در نظر گفته ش��ده‪۴۹ ،‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در صورتی که قیمت نف��ت در نظر گرفته‬ ‫ش��ده در بودج��ه را از ‪ ۷۲‬دالر ب��ه ‪ ۴۰‬دالر کاهش‬ ‫دهیم‪ ،‬نخس��تین بخش��ی که دچار کاه��ش میزان‬ ‫بودجه خواهد بود‪ ،‬بخش عمرانی کش��ور اس��ت‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی دول��ت ناگزیر به تعلی��ق درآوردن‬ ‫پروژه‌های عمرانی خود خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این موضوع که بهتر اس��ت دولت‬ ‫قیم��ت نفت در نظر گرفته ش��ده در بودجه کش��ور‬ ‫را ‪ ۴۰‬دالر ق��رار دهد ن��ه ‪ ۷۲‬دالر‪ ،‬افزود‪ :‬اگر دولت‬ ‫درآمد‌های نفتی را برحس��ب فروش هر بشکه طالی‬ ‫س��یاه به قیمت ‪ ۷۲‬دالر در نظر بگیرد و اگر قیمت‬ ‫نفت رش��د الزم را نکند‪ ،‬بی‌ش��ک کس��ری بودجه‬ ‫زی��ادی را متحمل می‌ش��ود‪ .‬چنین ش��رایطی با در‬ ‫نظر گفتن قیمت هر بش��که نفت ‪ ۴۰‬دالر‪ ،‬حتی اگر‬ ‫قیمت نفت رشد چندانی نداشته باشد‪ ،‬فشار کمتری‬ ‫را به دولت وارد خواهد کرد‪.‬‬ ‫قادری ب��ا بیان اینکه در ش��رایط کنون��ی امکان‬ ‫کاهش درآمد‌های ج��اری بیش از این وجود ندارد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در ش��رایطی ک��ه دولت دچار کس��ری‬ ‫بودجه ش��ود بی‌ش��ک از هزینه‌های عمرانی کشور‬ ‫می‌کاهد‪ ،‬این پروژه‌های عمرانی شامل بخش تولید‪،‬‬ ‫‌پتروشیمی‪ ،‬نیروگاهی و‪ ...‬نیز می‌شود‪.‬‬ ‫هادی قوامی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫بودجه مجلس نی��ز با تاکید بر‬ ‫این موضوع که با کاهش قیمت‬ ‫فروش هر بشکه نفت در بودجه‬ ‫از ‪ ۷۲‬دالر ب��ه ‪ ۴۰‬دالر‪ ،‬بودجه‬ ‫دچار کس��ری نخواهد شد‪ ،‬در‬ ‫گفت‪ :‬در صورتی که دولت قیمت‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫در نظر گرفته ش��ده نفت در بودجه کش��ور را از ‪۷۲‬‬ ‫دالر ب��ه ‪ ۴۰‬دالر کاهش دهد‪‌،‬بودجه تنظیم خواهد‬ ‫شد‪ .‬البته در کنار چنین کاهشی باید در هزینه‌های‬ ‫جاری صرفه‌جویی و از هزینه‌های عمرانی نیز کاسته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قطع رابطه ارز و بودجه‬ ‫محمد علی‌پور‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس نی��ز با اعالم‬ ‫ای��ن موض��وع که امس��ال نظر‬ ‫بیشتر نمایندگان مجلس مبنی‬ ‫ب��ر قطع ارتب��اط می��ان دالر‪،‬‬ ‫درآمد‌ه��ای نفت��ی و بودج��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬نهایت‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫تالش نمایندگان خانه ملت بر این اس��ت که میزان‬ ‫وابستگی بودجه کش��ور به درآمد‌های نفتی کاهش‬ ‫یاب��د‪ .‬ای��ن کاهش وابس��تگی در ش��رایطی محقق‬ ‫می‌شود که بودجه کش��ور ارزی نبوده و به عبارتی‪،‬‬ ‫بودجه کشور وابسته به نرخ ارز و تاثیر متقابل آن بر‬ ‫علی‌پور ضمن تاکید بر این موضوع که امس��ال به‬ ‫دس��تور رهبر معظم انقالب سهم صندوق توسعه از‬ ‫بودجه که هر س��اله افزایش داش��ته است‪ ،‬تغییری‬ ‫نمی‌کن��د‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬س��هم صندوق توس��عه‬ ‫مل��ی از بودجه کش��ور ح��دود ‪۲۰‬درصد اس��ت که‬ ‫براس��اس پیش‌بینی‌ها مقرر ش��ده بود که امس��ال‬ ‫این می��زان ب��ه ‪۳۱‬درصد افزای��ش یابد ک��ه البته‬ ‫منتفی شد‪.‬‬ ‫بنابراین از جمله منابع درآمدی جایگزین می‌توان‬ ‫به قطع یارانه اقش��ار برخوردار و کاهش هزینه‌های‬ ‫عمرانی کشور اش��اره کرد‪ .‬البته پیش‌بینی می‌شود‬ ‫قیمت نفت رشد خواهد داشت‪.‬‬ ‫ش��رایط به وجود آمده و البته نظرات کارشناسان‬ ‫و متخصصان حوزه انرژی نش��انگر این موضوع است‬ ‫که کاهش قیمت درنظر گرفته ش��ده برای نفت در‬ ‫بودجه کش��ور از ‪ ۷۲‬دالر به ‪ ۴۰‬دالر بی‌شک به نفع‬ ‫کش��ور خواهد بود‪ .‬حداقل نفعی که متوجه کش��ور‬ ‫خواهد بود این اس��ت که میزان کس��ری بودجه به‬ ‫حداقل کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫البته براس��اس گفت��ه نمایندگان خان��ه ملت در‬ ‫صورت کاهش بودجه‪ ،‬بی‌ش��ک نخس��تین بخش��ی‬ ‫که دچار کاهش ش��دید خواهد شد‪ ،‬بخش عمرانی‬ ‫کشور است‪ .‬علت هم این است که هزینه‌های جاری‬ ‫را بی��ش از حد نمی‌توان کاه��ش داد‪ .‬البته امید آن‬ ‫م��ی‌رود ک��ه قیمت نفت در س��ال جدی��د میالدی‬ ‫افزای��ش یافته و فصل جدی��دی را برای این صنعت‬ ‫رقم بزند‪.‬‬ ‫سرنوشت نفت چه خواهد شد‬ ‫مرک��ز پژوهش‌های مجلس پیش��نهادی مبنی بر اینکه ک��ف قیمت نفت در‬ ‫بودجه س��ال آینده حدود ‪ ۶۰‬دالر درنظر گرفته شود تا از بروز مشکالتی نظیر‬ ‫کس��ری بودجه ممانعت به‌عمل آید‪ ،‬مطرح کرد‪ .‬اگرچه خطرپذیری‌های مثبت‬ ‫بالقوه در اقتصاد جهانی در شرایط کنونی تا حدود زیادی ناشی از محرک‌های‬ ‫رشد اقتصادی امریکاست‪ ،‬اما ازس��وی دیگر‪ ،‬خطرپذیری‌های منفی نیز وجود‬ ‫دارد که به‌طور عمده ناش��ی از افزایش زودتر از موعد نرخ‌های بهره در امریکا‪،‬‬ ‫تضعیف بیش��تر اقتصاد منطقه یورو و افزایش چالش‌های ژاپن در خروج بحران‬ ‫و احیای اقتصادی است‪ .‬در همین حال غالمرضا تاجگردون‪ ،‬رییس کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجه کش��ور با اش��اره به اقدام دولت و بس��تن بودجه سال آینده بر‬ ‫قیم��ت ‪ ۷۲‬دالر اظهار کرد‪ :‬کاهش ش��دید قیمت نفت در م��دت زمان ‪ 3‬ماه‬ ‫به نصف قیمت پیش��ین آن هش��داری جدی برای کاهش وابس��تگی بودجه به‬ ‫نفت اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به پیش��نهاد نفت ‪ ۷۲‬دالری در الیح��ه بودجه ‪۹۴‬‬ ‫گفت‪ :‬این قیمت تعیین ش��ده باالس��ت و کار مجلس ب��رای نزدیک کردن آن‬ ‫به واقعیت‌های اقتصادی کش��ور دش��وار اس��ت‪ .‬تاجگردون تصریح کرد‪ :‬دولت‬ ‫می‌توانست با کاهش برخی هزینه‌های اضافی در طرح‌های عمرانی و هزینه‌های‬ ‫مصرفی رقم پایین‌تری برای بودجه پیش��نهاد دهد‪ .‬از‌سوی دیگر محمد‌مهدی‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای‬ ‫‪FSP/9020135-HP‬‬ ‫خرید طناب ابریشمی‬ ‫ب��رای کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ه س��ایت ای��ن ش��رکت‬ ‫‪ WWW.IOOC.CO.IR‬بخش مناقصات مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫کد فراخوان‪1387914 :‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫شماره مجوز‪1393/532 :‬‬ ‫مفتح‪ ،‬س��خنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه ‪ ۹۴‬در توضیح روند بررسی بودجه‬ ‫گفت‪ :‬روند بررس��ی بودجه به این صورت اس��ت که ابتدا کلیات بودجه بررسی‬ ‫و رای‌گیری می‌ش��ود‪ ،‬س��پس ب��ه بخش‌های درآم��دی و بخ��ش هزینه‌ها و‬ ‫سیاست‌های اجرایی رسیدگی می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬سخنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه ‪ ۹۴‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫بررس��ی کلیات بودجه بیش��ترین بحث مربوط به بخ��ش درآمدهای حاصل از‬ ‫نفت بوده و با توجه به این پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ‪ ۹۳‬حدود ‪ 65‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از درآمدهای نفتی محقق ش��ود و در الیحه سال ‪ ۹۴‬پیش‌بینی‬ ‫وصول درآمد ‪ 70‬هزار میلیارد تومانی شده که بر این اساس می‌توان عنوان کرد‬ ‫الیحه خیلی دور از واقعیت نیس��ت‪ .‬اما موضوع کاهش شدید قیمت نفت باعث‬ ‫خواهد شد بررسی‌های بیشتری در این زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تاکید کرد‪ :‬درآمدهای گمرکی امس��ال ب��ه صورت صددرصد‬ ‫وصول خواهد شد‪ ،‬یعنی ‪ 11‬هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده محقق می‌شود‬ ‫و در سال ‪ ۹۴‬پیش‌بینی شده به ‪ 13‬هزار و ‪ 500‬میلیارد تومان افزایش یابد‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه ‪ ۹۴‬افزود‪ :‬معافیت و تخفیفات گمرکی‬ ‫حدود ‪ 15‬میلیارد تومان پیش‌بینی ش��ده که نسبت به ‪ 11‬هزار میلیارد تومان‬ ‫درآمد گمرکی امسال عدد مناسبی است‪.‬‬ ‫مفت��ح درباره درآمدهای مالیات��ی نیز گفت‪ :‬پیش‌بین��ی درآمدهای مالیاتی‬ ‫امس��ال ‪ 70‬هزار میلیارد تومان اس��ت که ‪ ۶۸‬درصد آن در ‪ ۹‬ماه س��ال محقق‬ ‫شده و با توجه به آنکه به‌طور معمول در ‪ 4‬ماه پایانی سال درآمدهای بیشتری‬ ‫وصول می‌شود‪ ،‬پیش‌بینی‌ها حاکی از وصول درآمد مالی سال ‪ ۹۳‬است که در‬ ‫الیحه س��ال ‪ ۹۴‬پیش‌بینی وصول ‪ 86‬هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی بیان می‌کند که تنها ‪ ۴۰‬درصد از اقتصاد کشور‬ ‫مالیات پرداخت می‌کنند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مهر‪ -‬اقتصاد ایران از ساعت ‪ ۲۴‬سه‌شنبه به طور رسمی با بنزین ‪۴۰۰‬‬ ‫تومانی خداحافظی می‌کند‪ .‬از بامداد چهارش��نبه هفته جاری (اول بهمن‬ ‫ماه ‪ )۹۳‬تاریخ مصرف بنزین ‪ ۴۰۰‬تومانی ذخیره‌سازی شده در کارت‌های‬ ‫هوش��مند سوخت به س��ر می‌آید و تا ‪ 3‬روز آینده این فرآورده پرطرفدار‬ ‫نفتی‪ ،‬دو نرخی در جایگاه‌های س��وخت عرضه می‌ش��ود‪ .‬آمارهای رسمی‬ ‫وزارت نفت نش��ان می‌دهد هم‌اکنون بی��ش از ‪ ۴۰۰‬میلیون لیتر بنزین با‬ ‫قیمت ‪ ۴۰۰‬تومان در کارت‌های هوش��مند سوخت ذخیره شده است که‬ ‫در صورت یک بار س��وخت‌گیری توسط دارندگان این ذخیره سوخت‪ ،‬هر‬ ‫لیتر بنزین ‪ ۴۰۰‬تومانی به ‪ 2‬لیتر بنزین ‪ ۷۰۰‬تومانی تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫ش�انا‪ -‬امیر وکیل‌زاده‪ ،‬مدیر طرح احداث جایگاه س��ی‌ان‌جی شرکت‬ ‫مل��ی پخش فرآورده‌های نفت��ی ایران با بیان اینکه با نزدیک ش��دن به‬ ‫شاخص‌های مورد نظر سازمان ملی استاندارد‪ ،‬گام‌های مهمی در زمینه‬ ‫ارتقای کیفی جایگاه‌های سی‌ان‌جی برداشته شده است‪ ،‬گفت‪ :‬استاندارد‬ ‫ملی تا چند س��ال پ��س از بهره‌ب��رداری جایگاه‌های س��ی‌ان‌جی وجود‬ ‫نداش��ت‪ ،‬این جایگاه‌ها با اس��تاندارد کشورهای س��ازنده تجهیزات آنها‪،‬‬ ‫احداث و دایر ش��ده است؛ به همین دلیل انحرافاتی میان استاندارد ملی‬ ‫اجباری کنونی و استانداردهای گذشته وجود دارد که باید برطرف شود‪.‬‬ ‫وی رفع کامل این انحرافات را استاندارد‌س��ازی جایگاه‌های س��ی‌ان‌جی‬ ‫مطابق با شاخص‌های سازمان ملی استاندارد خواند و گفت‪ ١٦ :‬شاخص‬ ‫به عنوان عوامل بحرانی در جایگاه‌های سی ان جی از سوی سازمان ملی‬ ‫استاندارد تعریف شده است که با رفع این موارد‪ ،‬این جایگاه‌ها می‌توانند‬ ‫استاندارد شناخته شوند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وابستگی‬ ‫‪ ۶۰‬درصدی بودجه‬ ‫به نفت‬ ‫امیرعباس سلطانی‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫کاهش قیمت نفت در نظر گرفته ش��ده در بودجه‬ ‫کشور از ‪ ۷۲‬دالر به ‪ ۴۰‬دالر امری بعید و دور از ذهن‬ ‫به نظر می‌رسد‪ .‬پیش‌بینی این موضوع که قیمت نفت‬ ‫به ‪۲۵‬دالر نیز می‌رس��د‪ ،‬کاملا غیرمنطقی است‪ .‬چرا‬ ‫که هزینه تولید یک بش��که نفت خام حدود ‪۲۰‬دالر‬ ‫اس��ت و این هزینه تولید مربوط به کش��ور‌های عضو‬ ‫اوپ��ک و کش��ور‌های منطقه خاورمیانه اس��ت‪ .‬تصور‬ ‫کنید هزینه تولید یک بش��که ش��یل اویل که نیاز به‬ ‫فناوری بیش��تر و دش��وارتری دارد‪ ،‬چه میزان خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بنابراین کاهش قیمت نفت ت��ا کف ‪۲۵‬دالر به‬ ‫هی��چ عنوان توجیه منطقی ندارد و غیرکارشناس��انه‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر ‪۳۶‬درصد از بودجه کشور به‌طور‬ ‫مس��تقیم و حدود ‪۶۰‬درصد به‌طور غیرمس��تقیم به‬ ‫درآمدهای نفتی وابس��ته اس��ت‪ .‬برخی از نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی معتقدند که درآمد حاصل از‬ ‫ف��روش نفت باید به‌طور کامل از بودجه حذف ش��ود‪.‬‬ ‫در این باره باید گفت که چنین امری بیش��تر کاربرد‬ ‫ش��عاری دارد تا عملی! بدیهی اس��ت که دولت قادر‬ ‫نخواهد بود بی��ش از ‪۴۰‬درصد درآمد جایگزین برای‬ ‫درآمد‌ه��ای نفتی به کار برد‪ .‬همچنین باید بدانیم که‬ ‫ایران در حقیقت مهار‌کننده عربستان است‪ .‬از طرفی‬ ‫دیگر بر همه روش��ن اس��ت که فروش و درآمد نفتی‬ ‫تنه��ا جنبه اقتصادی و ارزآوری برای کش��ور ندارد و‬ ‫مهم‌ترین نقشی که نفت در اقتصاد ایران ایفا می‌کند‪،‬‬ ‫تاثیرات سیاس��ی آن اس��ت‪ .‬هر چه ایران منابع نفتی‬ ‫بیش��تری داشته باش��د‪ ،‬بهتر می‌تواند جایگاه خود را‬ ‫به‌عنوان یک��ی از بزرگترین دارن��دگان منابع نفتی و‬ ‫گازی در منطق��ه خاورمیانه تثبیت کن��د‪ .‬بنابراین با‬ ‫توجه به این ش��رایط نهایت قیمتی که می‌توان برای‬ ‫قیمت نف��ت در بودجه در نظر گرف��ت قیمت ‪ ۵۰‬یا‬ ‫‪ ۵۵‬دالر اس��ت‪ .‬با توجه به شوکی که چندی پیش بر‬ ‫قیمت نفت وارد ش��د و در پی آن قیمت نفت اندکی‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬پیش‌بینی می‌ش��ود قیمت نفت چنین‬ ‫نمی‌ماند و بی‌ش��ک افزایش خواهد داشت‪ .‬هم اکنون‬ ‫بیشتر درآمد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و منطقه‬ ‫خاورمیانه از طری��ق فروش نفت و فرآورده‌های نفتی‬ ‫آن به‌دس��ت می‌آید‪ .‬بنابراین تحمل افت قیمت نفت‬ ‫حتی برای عربستان س��عودی که منابع ارزی کالنی‬ ‫در اختی��ار دارد‪ ،‬برای درازمدت امکان‌پذیر نیس��ت‪.‬‬ ‫کشورهای قطر‪ ،‬کویت و امارات به علت کسری بودجه‬ ‫ش��دیدی که خواهند داشت نمی‌توانند در دراز مدت‬ ‫با عربس��تان سعودی همراه شوند‪ .‬درنهایت زمانی که‬ ‫این کش��ور‌ها می‌توانند در مقابل کاهش قیمت نفت‬ ‫مقاوم��ت کنند‪ ۵ ،‬یا ‪ ۶‬ماه اس��ت‪ .‬در غیراین صورت‬ ‫برای تامین هزینه‌های خود بی‌ش��ک دچار مش��کل‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬منابع نفتی خاورمیانه از منطقه استان‬ ‫لرستان آغاز و تا عربستان ادامه دارد‪ .‬این منابع آهکی‬ ‫هس��تند و هزینه تولید نفت از چنین منابع آهکی که‬ ‫منابع نسبت مناسبی هس��تند حدود ‪ ۲۵‬دالر است‪.‬‬ ‫شیل اویل نیز نفتی است که از الیه‌های زیرین آهک‬ ‫اس��تخراج ش��ده و ناخالصی فراوان��ی دارد که برای‬ ‫جداس��ازی این ناخالصی‌ها نیاز به فناوری فوق‌العاده‬ ‫پیش��رفته‌ای هست‪ .‬بنابراین تولید شیل اویل و شیل‬ ‫گس برای اروپا و امریکا بسیار هزینه‌بر خواهد بود این‬ ‫ش��رایط در حالی رخ داده که بر اساس پیش بینی ها‬ ‫مقرر ش��ده بود امس��ال ذخیره صندوق توسعه ملی‬ ‫می‌بایست به ‪۳۲‬درصد ارتقا یابد که متاسفانه همچنان‬ ‫‪۲۰‬درصد سابق را حفظ می‌کند‪ .‬همچنین بد نیست‬ ‫بدانی��م که صندوق ذخیره ارزی کش��ور نیز اندوخته‬ ‫قابل‌توجهی ندارد‪ .‬از س��وی دیگر کاهش ارزش ریال‬ ‫و درپی آن افزایش قیمت دالر نس��بت به ریال کشور‬ ‫در سال گذشته‪ ،‬و ایجاد این مابه‌التفاوت خود موجب‬ ‫به وجودآمدن بخش��ی از کسری بودجه شد بنابراین‬ ‫دولت نمی‌تواند بیش از حد از هزینه‌های جاری خود‬ ‫بکاهد‪ ،‬به همین علت می‌بایس��ت هزینه‌های عمرانی‬ ‫کش��ور را کاه��ش دهد تا بتواند بخش��ی از کس��ری‬ ‫بودج��ه را جب��ران کن��د‪ .‬در خوش‌بینانه‌ترین حالت‬ ‫تا پایان س��ال می‌توانیم ‪۳۰‬ه��زار میلیارد تومان را از‬ ‫بودجه س��ال‪ ۹۳‬محقق کنیم درحالی‌که برای بودجه‬ ‫‪ ۹۳‬نیاز ب��ه ‪۴۱‬هزار میلیارد تومان منابع داریم‪ .‬برای‬ ‫س��ال آینده نیز بودجه‌ای ب��ه ارزش ‪۴۷‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان در نظ��ر گرفته ش��ده ک��ه در بهترین حالت‬ ‫‪۳۰‬هزار میلیارد تومان آن محقق می‌ش��ود‪ .‬این روند‬ ‫نش��ان از آن دارد ک��ه مبح��ث بودجه کش��ور دچار‬ ‫مش��کالت اساسی زیادی است‪ .‬چراکه در این سال‌ها‬ ‫نتوانسته‌ایم برنامه‌ای تدوین کنیم که کسری بودجه‬ ‫نداشته باشد‪ .‬در تمام کشور‌های دنیا ابتدا درآمد‌های‬ ‫هر کش��ور برآورد می‌شود و سپس هزینه‌ها را بررسی‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬درحالی‌که این روند در کش��ور ما به طور‬ ‫عکس اجرا می‌شود‪ .‬بنابراین باید تغییرات اساسی در‬ ‫شکل و نحوه اجرای بودجه کشور انجام شود‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی‪ 27 - 1393‬ربیع االول ‪ 19 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -136‬پیاپی ‪1454‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫عراقی‬ ‫من مست مي عشقم هشيار نخواهم شد‬ ‫وز خواب خوش مستي بيدار نخواهم شد‬ ‫ام��روز چن��ان مس��تم از باده دوش��ينه‬ ‫تا روز قيامت هم هش��يار نخواهم ش��د‬ ‫تا هست ز نيک و بد در کيسه من نقدي‬ ‫در ک��وي جوانمردان عيار نخواهم ش��د‬ ‫آن رفت که مي‌رفتم در صومعه هر باري‬ ‫جز ب��ر در ميخانه اين بار نخواهم ش��د‬ ‫از توب��ه و قراي��ي بي��زار ش��دم‪ ،‬ليک��ن‬ ‫از رن��دي و قالش��ي بيزار نخواهم ش��د‬ ‫از دوست به هر خشمي آزرده نخواهم گشت‬ ‫وز ي��ار به هر زخمي افگار نخواهم ش��د‬ ‫چون يار من او باشد‪ ،‬بي يار نخواهم ماند‬ ‫چون غم‌خورم او باشد غم‌خوار نخواهم شد‬ ‫ت��ا دلبرم او باش��د دل بر دگ��ري ننهم‬ ‫تا غم‌خورم او باشد غمخوار نخواهم شد‬ ‫چ��ون س��اخته دردم در حلق��ه نيارامم‬ ‫چون س��وخته عشقم در نار نخواهم شد‬ ‫تا هس��ت عراق��ي را در درگ��ه او باري‬ ‫بر درگه اين و آن بس��يار نخواهم ش��د‬ ‫گشتی در کهکشان خبر‬ ‫مهر ‪ -‬جمعی از اهالی رس��انه با ص��دور بیانیه‌ای‬ ‫ضمن اعالم انزجار از اعمال تروریس��تی در همه جای‬ ‫دنیا‪ ،‬توهین به ساحت مقدس پیامبر رحمت (ص) را‬ ‫محکوم کردند‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬هفتمین مجلس دانش‌آموزی دیروز درحالی‬ ‫در تهران گش��ایش یافت که هنوز از ظرفیت‌های این‬ ‫نهاد برای رفع مش��کالت آموزش‌وپ��رورش و مدارس‬ ‫کشور بخوبی استفاده نشده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬براس��اس اعالم دفت��ر آمار و محاس��بات‬ ‫اقتصادی و اجتماعی تامین اجتماعی‪ ،‬این س��ازمان از‬ ‫ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه‪ 34 ،‬میلیون و‪336‬‬ ‫هزار و‪ 669‬نس��خه مراجع س��رپایی به پزشکان طرف‬ ‫قرارداد را رسیدگی کرد‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬رییس پژوهش��کده باستان‌شناسی سازمان‬ ‫میراث فرهنگی با بیان اینکه ادامه انجام کاوش در ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬محوطه تاریخی کش��ور در اولویت انجام کاوش‬ ‫در س��ال آینده قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬برای س��ال‌جاری ‪۱۵‬‬ ‫پروژه کاوش را در نظر گرفته بودیم که به دلیل تامین‬ ‫نشدن اعتبار این پروژه‌ها فقط توانستیم‪ ،‬کاوش شهر‬ ‫سوخته را از میان این ‪ ۱۵‬پروژه انجام دهیم‪.‬‬ ‫یو‌سومین‬ ‫فارس ‪ -‬مدیر سامانه فروش بلیت‌های س ‌‬ ‫جش��نواره بین‌المللی تئاتر فج��ر‪ ،‬از آغاز پیش‌فروش‬ ‫ت از ظهر یکشنبه‪ 28 ،‬دی‌ماه خبر داد‪.‬‬ ‫بلی ‌‬ ‫ایس�نا‪ -‬در یک دهه گذش��ته قریب به ‪ 8800‬تن‬ ‫به علت مرگ خاموش جان خود را از دس��ت داده‌اند‪،‬‬ ‫رقمی که تقس��یم آن بر روزهای س��پری شده در این‬ ‫م��دت از مرگ به طور میانگین دو نفر در روز حکایت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬سرپرس��ت پای��گاه جهانی تخت جمش��ید‬ ‫آخری��ن وضعیت این مجموعه تاریخی را ش��رح داد و‬ ‫زمان افتتاح موزه تخت جمشید را دو ماه آینده اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مدی��ر تئاتر باران می‌گوی��د‪ :‬تئاتر باران به‬ ‫عنوان بزرگترین س��الن خصوصی در ایام جش��نواره‬ ‫بین‌المللی تئاتر فجر فعالیت خود را به‌ش��کل رسمی‬ ‫آغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ 5 -‬اثر دانش��جویان دانش��گاه جامع علمی‪-‬‬ ‫کاربردی به بخش‌های مختلف نهایی س��ی و سومین‬ ‫جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه یافت‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬در آس��تانه ‪ 29‬دی‌م��اه و «روز غزه‪ ،‬روز‬ ‫نماد فلس��طین» به همت مرکز رقومی بسیج‪ ،‬مستند‬ ‫ترکیب��ی پویانمای��ی «زمی��ن ب��ازی ما» ب��ا موضوع‬ ‫اضمح�لال رژیم صهیونیس��تی‪ ،‬در فض��ای مجازی‬ ‫منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬هیات انتخاب پس از چند س��اعت بحث و‬ ‫بررسی‪ ،‬از بین طرح‌های رسیده به دبیرخانه جشنواره‬ ‫بین‌المللی تئاتر فجر‪ ،‬اثری از امیر رجبی را به عنوان‬ ‫پوستر تازه جشنواره معرفی کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬فهرس��ت کتاب‌های راه یافت��ه به مرحله‬ ‫دوم داوری س��ی ودومین دوره کتاب سال با موضوع‬ ‫ادبیات در گروه ادبیات زبان‌های دیگر با معرفی ‪ 4‬اثر‬ ‫اعالم شد‪.‬در حوزه ادبیات زبان‌های دیگر آثار «پیش‬ ‫از آنک��ه بخوابم»‪ ،‬تألیف اس‪.‬جی‪ .‬واتس��ون با ترجمه‬ ‫ش��قایق قندهاری از نش��ر آموت‪« ،‬درخت پرتقال»‪،‬‬ ‫تألیف کارل��وس فوئنتس‪ ،‬ترجمه علی اکبر فالحی از‬ ‫نشر ققنوس‪ ،‬به مرحله دوم راه یافته‌اند‪.‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫‪22‬هزار برنامه برای دهه فجر امسال‬ ‫رییس س��تاد مرکزی دهه فجر‪ ،‬زمان‬ ‫آغ��از برنامه‌های دهه فجر را از س��اعت‬ ‫‪ ۹:۳۳‬روز ‪ ۱۲‬بهم��ن اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫برای ایام دهه فجر امسال ‪۲۲‬هزار برنامه‬ ‫تدارک دیده‌ایم‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬محمدحس��ین زارع‪،‬‬ ‫رییس س��تاد مرکزی ده��ه فجر انقالب‬ ‫اس�لامی در نشس��ت خب��ری اع�لام‬ ‫برنامه‌های بزرگداش��ت سی‌وشش��مین‬ ‫س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬دهه فج��ر به‌عنوان ده��ه بازیابی‬ ‫خاطرات انقالب اسالمی و یادبود حیات‬ ‫دوباره ملت ایران یکی از حس��اس‌ترین‬ ‫مقاط��ع تاریخی ب��رای نظ��ام و انقالب‬ ‫محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫رییس ستاد دهه فجر انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫آگاهی بخشی‪ ،‬امیدافزایی‪ ،‬جوان‌گرایی‪،‬‬ ‫نش��اط‌آفرینی و ایج��اد ابته��اج را از‬ ‫رویکردهای دهه فجر امس��ال دانست و‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬تبیین آرمان‌ه��ا و جوهره‬ ‫انق�لاب اس�لامی برای نس��ل ج��وان و‬ ‫نزدیک‌کردن برنامه‌ه��ا با اهداف انقالب‬ ‫اس�لامی برای معرفی دستاوردهای آن‬ ‫در قالب برنامه‌های متنوع و نشاط‌افزا در‬ ‫سطح کشور به‌ویژه مدارس و کانون‌های‬ ‫موثر مردمی از جمله اهدافی اس��ت که‬ ‫ب��رای س��ال‌جاری در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫زارع تصری��ح ک��رد‪ :‬در صب��ح روز‬ ‫‪۱۲‬بهمن امس��ال ب��ا حضور گس��ترده‬ ‫م��ردم در حرم مطهر ام��ام خمینی(ره)‬ ‫آیین‌های ویژه بزرگداشت سی‌وششمین‬ ‫س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی آغاز و‬ ‫همزم��ان در بیش از ‪ ۷۰۰‬نقطه کش��ور‬ ‫برنامه‌های گرامیداش��ت لحظه تاریخی‬ ‫ورود حضرت امام(ره) به کش��ور برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی رژه موتورس��واران در مس��یر‬ ‫حرک��ت امام(ره) از ف��رودگاه مهرآباد تا‬ ‫بهش��ت‌زهرا(س) و گلباران این مسیر را‬ ‫از برنامه‌های وی��ژه در تهران اعالم کرد‬ ‫و افزود‪ :‬در استان‌های کشور نیز هزاران‬ ‫موتورس��وار به این مناس��بت از فرودگاه‬ ‫استان تا گلزار شهدا رژه خواهند رفت‪.‬‬ ‫اج��رای برنام��ه وی��ژه در عرش��ه ناو‬ ‫جم��اران‪ ،‬رژه ش��ناورهای دریای��ی در‬ ‫بن��در انزل��ی‪ ،‬همای��ش ب��زرگ‬ ‫دوچرخه‌سواری و دومیدانی در تعدادی‬ ‫از اس��تان‌ها‪ ،‬گلب��اران زادگاه حض��رت‬ ‫امام(ره) در خمین و محل جلوس ایشان‬ ‫در جوار قطعه شهدای بهشت‌زهرا(س) و‬ ‫همچنین برنامه گلبانگ انقالب با به صدا‬ ‫درآمدن زنگ مدارس کش��ور در ساعت‬ ‫‪ ۹:۳۳‬از دیگ��ر برنامه‌های روز ‪ ۱۲‬بهمن‬ ‫است که توسط رییس ستاد مرکزی دهه‬ ‫فجر انقالب اسالمی اعالم شد‪.‬‬ ‫رییس ستاد دهه فجر انقالب اسالمی‬ ‫در پایان س��خنان خ��ود‪ ،‬از بهره‌برداری‬ ‫تعداد قابل توجه��ی طرح‌های عمرانی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬فرهنگ��ی و درمانی نام برد که‬ ‫قرار اس��ت در ایام‌اهلل ده��ه فجر انقالب‬ ‫اسالمی به بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫زبان فارسی شاخصه سیطره تمدن ایرانی‬ ‫رییس فرهنگس��تان زبان وادب فارسی گفت‪ :‬زبان‬ ‫فارسی شاخصه سیطره تمدن ایرانی در پهنه وسیع‬ ‫جغرافیایی اس��ت که با جس��ت‌وجو در بین اس��امی‬ ‫ش��هرها و اف��راد می‌توان به وس��عت گس��ترش این‬ ‫فرهنگ پی برد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬غالمعلی حدادعادل‬ ‫در مراس��م اختتامیه دوره بازآم��وزی و دانش‌افزایی‬ ‫اس��تادان زبان فارسی و ایران‌ش��ناس حوزه اروپای‬ ‫ش��رقی در س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس�لامی‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬مالک حضور پر‌رن��گ فرهنگ ایرانی بر همه‬ ‫منطقه‪ ،‬زبان فارسی اس��ت‪ .‬نماینده مردم تهران در‬ ‫مجلس شورای اس�لامی با اشاره به س��خنان ایران‬ ‫شناس��ان آلمانی‪ ،‬منزلت فرهنگ ایران و اس�لام را‬ ‫منزل��ت تمدن یونان به اروپا عن��وان کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫ورود اس�لام ایرانیان دین و خط خود را تغییر دادند‬ ‫اما درباره زبان این کار را نکردند‪.‬‬ ‫حدادعادل با اش��اره به تمدن ‪ 7‬هزار س��اله ایران‪،‬‬ ‫مطالعه ایران و ایران شناس��ی را دارای ابعاد مختلف‬ ‫و با اهمیت دانس��ت و افزود‪ :‬سابقه دیرینه‪ ،‬استمرار‬ ‫این فرهنگ‪ ،‬ش��رایط و جایگاه کنونی این تمدن در‬ ‫منطق��ه و جهان امروز از دالیل مهمی اس��ت که هر‬ ‫یک به تنهایی برای اهتمام به ایران شناس��ی کافی‬ ‫است‪ .‬رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی نیز‬ ‫اهالی فرهن��گ و تمدن ایران را همچون قطرات آب‬ ‫جدا از هم و آش��نا با ه��م معرفی کرد و گفت‪ :‬ایران‬ ‫شناسان سفیران فرهنگی هستند و در شرایط سخت‬ ‫کارها و خدمات بزرگی برای ملت‌ها انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫زیر آسمان شهر‬ ‫دیگر داشت خاطره می‌شد از بس که برف نمی‌بارید!‬ ‫مریم ابراهیمی‪ -‬بخواب دیگر ‪ ...‬چندبار‬ ‫برایت لباس بدوزم و پاره کنی؟‪ ...‬چندبار‬ ‫موهایت را شانه کنم و بر هم بریزی‌شان؟‬ ‫‪ ...‬چندب��ار تا حاال برای��ت قصه‌ها بافته‌ام‬ ‫و تو هر دفعه شکافتی‌ش��ان؟ ‪ ...‬می‌گفت‬ ‫و هِی عروس��کش را بلند می‌کرد و روی‬ ‫زانوهای��ش می‌خواباند ‪ ...‬عروس��ک هم‬ ‫وقتی روی زانوی دخترک دراز می‌کشید‪،‬‬ ‫چشمانش را می‌بست و تا بلندش می‌کرد‪،‬‬ ‫چشمانش باز می‌ش��د‪ ...‬ساکت! دخترها‬ ‫ک��ه نباید برای هر چی��زی گریه کنند‪...‬‬ ‫ولی الزم ش��د چرا‪ .‬آن وقت دیگر پسر و‬ ‫دختر ندارد‪ ...‬همه گریه می‌کنند‪ .‬اگرنه‪...‬‬ ‫یت ِرکی ‪ ...‬زش��ت می‌ش��وی و چشمت‬ ‫م‌‬ ‫یپَرد کف اتاق‪ ...‬برادرش از َدر تو آمد ‪...‬‬ ‫م‌‬ ‫باز خل شدی؟ دوباره با عروسکت حرف‬ ‫می‌زنی؟ بعد با اس��باب‌بازی‌اش که زیر‬ ‫بغلش قایم کرده ب��ود چپید توی بالکن‬ ‫سرد و زمستان‌زده ‪...‬‬ ‫بی‌حواس الی در را باز گذاشت و سرما‬ ‫را توی اتاق کشید‪ ...‬اما این طوری صدای‬ ‫پسر را هم می‌ش��د شنید‪ ...‬ای اسب من‬ ‫‪ ...‬مرا ببر به جنگلی که س��رد نیس��ت‪...‬‬ ‫سبز اس��ت و یک دنیا گنجشک البه‌الی‬ ‫ش��اخه‌های درخت‌های��ش جیک‌جیک‬ ‫یبَ��ری‌ام و جنگل پُر از‬ ‫می‌کنن��د و تو م ‌‬ ‫صدای ُسم‌های توست فقط‪ ...‬پی‌تی‌کو‪...‬‬ ‫پی‌تی‌کو‪ .‬د ِر بالکن را می‌بندد‪ .‬زمزمه‌ای‬ ‫از راه��روی س��مت راس��ت آن خان��ه‬ ‫کوچک به گوش می‌رس��د‪ ...‬مادر‪ ،‬مرثیه‬ ‫می‌خوان َد و ش��عری تُرکی درباره آخرین‬ ‫سفر شوهرش که دیگر از آن برنگشت‪...‬‬ ‫دلتنگی‌ه��ای او را هم با اینکه باد بالکن‬ ‫خانه ترانه می‌کند‪ ،‬فرزندانش نمی‌دیدند‬ ‫‪ ...‬مادر نمی‌گذاشت ببینند ‪ ...‬بچه‌ها هم‬ ‫س��رگرم تنهایی‌های خودش��ان بودند‪...‬‬ ‫خب‪.‬‬ ‫نفهمیدند چه ش��د که دانه‌های سفید‬ ‫در صدای باد بر س��طح کوچه‌های سرد‬ ‫خاکستری نشست‪ ...‬دیگر داشت خاطره‬ ‫می‌ش��د از بس که برف نباریده بود‪ ...‬در‬ ‫یک لحظه‪ ،‬پسر از بالکن‪ ،‬دختر از اتاق و‬ ‫مادر هم از انتهای راهرو َسرک کشیدند‪...‬‬ ‫ی بزرگ‌ش��ان‬ ‫و به همین س��ادگی تنهای ‌‬ ‫تمام شد‪...‬‬ ‫تازه! بارش برف تندتر ریخت و هرس��ه‬ ‫ش قطع ش��د‪...‬‬ ‫را خندان��د ‪ ...‬مادر گریه‌ا ‌‬ ‫دختر غرغرنکرد و پس��رک اسبش را در‬ ‫جیب لباسش گذاشت‪...‬‬ ‫آی از تصوی��ری و صدای��ی که بیخود‬ ‫و بی‌جه��ت تک��ه‌ای از زندگ��ی آدم‬ ‫می‌شود! ‪....‬‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائم مق�ام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫یک چهره‬ ‫پدرساالر دوست داشتنی‬ ‫سینمای ایران‬ ‫برخ��ی از چهره‌ه��ای س��ینمایی و هنرمن��دان و‬ ‫بازیگ��ران نمایش و فیل��م و تئاتر و تلویزیون هرگز از‬ ‫یاد‌ها نمی‌رون��د‪ ،‬چهره‌هایی مانند پرویز فنی‌زاده که‬ ‫سال‌هاس��ت از این جهان رفته‪ ،‬خسرو شکیبایی که‬ ‫هنوز صدای غم‌آلوده و خش��دارش در یادهاس��ت و‪...‬‬ ‫این‌گونه است محمدعلی کش��اورز‪ ،‬پدرساالر سینما‬ ‫وتلویزی��ون ایران ک��ه در نقش‌ه��ای جاودانه‌اش در‬ ‫خاطره مردم و دوس��تداران هنر به یادگار مانده‪ ،‬این‬ ‫روزها مراسم بزرگداشت او برگزار شده است‪ ،‬و سخن‬ ‫از این هنرمند دوست داشتنی گفتن‪ ،‬تجلیل از هنر و‬ ‫هنرمند اس��ت و حرف زدن از بازیگر توانا وهنرمندی‬ ‫که ‪ 60‬سال در عرصه سینما‪ ،‬تئاتر و تلویزیون خوش‬ ‫درخش��ید‪ .‬پدرساالر را به یاد می‌آوریم با ابهت و اقتدار‬ ‫یک پدر سنتی که می‌خواست همه فرزندان و عروس‌ها‬ ‫و دامادهایش همچ��ون او زندگی کنند و همچون او و‬ ‫نسلش به عرف و سنت جامعه وفادار باشند اما نسل‌ها‬ ‫هم��واره از پدران و مادران خ��ود فاصله می‌گیرند زیرا‬ ‫نس��ل‌های تازه‌تر در حقیقت بزرگترین منتقدان پدرها‬ ‫و مادره��ای خود هس��تند و ای��ن روال عادی وطبیعی‬ ‫زندگی بشر اس��ت زیرا که نسل جوان به دستاورد‌های‬ ‫تازه‌ای در زندگی و ارتباطات اجتماعی و انس��انی خود‬ ‫رسیده است که شاید نسل گذشته کاملا متوجه نشود‪.‬‬ ‫پدر س��االر یکی از بهترین س��ریال‌های تلویزیونی بعد‬ ‫از انقالب بود که با بازی درخش��ان محمدعلی کشاورز‬ ‫توانست خالقیت و هنر بازیگری را هرچه بیشتر به این‬ ‫جامعه بشناساند‪ .‬یکی دیگر از نقش‌های بسیار ماندنی‬ ‫و ماندگار محمدعلی کشاورز در سریال‌های تلویزیونی‬ ‫نقش شعبون استخونی بود که در سریال هنرمند ارزنده‬ ‫علی حاتمی ‪ -‬هزار دستان ‪ -‬ایفا کرد‪ .‬این نقش یادآور‬ ‫زندگ��ی لمپن‌های دهه‌های گذش��ته به ویژه ش��عبان‬ ‫جعفری یا شعبان بی‌مخ بود که با الت‌بازی و چاقوکشی‬ ‫و لمپن‌بازی به رژیم سرکوب‌گر پهلوی کمک می‌کردند‬ ‫و در خدمت آن در می‌‌آمدند‪ .‬ش��عبون اس��تخونی نماد‬ ‫آدم‌های برخاسته از اعماق جامعه بود که ساختار قدرت‬ ‫اس��تبدادی به نحو موثری می‌توانست از زور بازوی آنها‬ ‫سوءاس��تفاده کند و این نقش دشوار را هیچ‌کس به جز‬ ‫محمد علی کشاورز نمی‌‌توانست برعهده بگیرد‪ .‬در اینجا‬ ‫به مختصری از بیوگرافی این هنرمند سرش��ناس اشاره‬ ‫می‌کنیم‪ .‬او در شهر اصفهان‪ ،‬محله سیچان (سیچون)‬ ‫به دنیا آمد و فرزند دوم خانواده «کش��اورز» اس��ت‪ .‬وی‬ ‫فارغ‌التحصیل هنرستان هنرپیشگی تهران و دانشکده‬ ‫هنرهای دراماتیک است‪.‬‬ ‫فعالیت هن��ری‌اش را از س��ال ‪ ۱۳۳۹‬با حضور در‬ ‫نمایش «ویولن‌س��از کره‌مونا» آغاز کرد و س��پس با‬ ‫ایفای نق��ش در نمایش‌هایی همچ��ون «آنتیگون»‪،‬‬ ‫«آندورا»‪« ،‬ادیپوس شهریار»‪« ،‬بازی استریندبرگ»‪،‬‬ ‫«دایی وانیا»‪« ،‬عاش��ق مترس��ک»‪« ،‬لبخند باشکوه‬ ‫آقای گیل» و ش��ماری دیگر به بازیگری حرفه‌ای در‬ ‫تئاتر بدل شد‪.‬‬ ‫عکس‌روز‬ ‫سخنران‪ :‬دکتر مهدی فرقانی‪ ،‬استاد دانشگاه عالم ‌ه طباطبایی‬ ‫موضوع‪ :‬گزارش‌نویسی مدرن در مطبوعات تخصصی‬ ‫زمان‪ :‬اول بهمن ‪ 1393‬ساعت ‪ 10‬تا ‪12‬‬ ‫مکان‪ :‬تاالر اجتماعات روزنامه صمت‪ ،‬خیابان قائم‌مقام فراهانی کوچه آزادگان ـ پالک ‪26‬‬ ‫جشنواره ساالنه الس لومیناریاس در روستایی درنزدیکی مادرید‪ .‬بر اساس اعتقاد ساکنان این روستا‪،‬‬ ‫عبوردادن اسب‌ها از میان آتش آنها را پاک می کند و سالم نگاه می‌دارد‪.‬‬ ‫ورود ب�رای عالقه‌مندان با ثبت‌نام قبلی آزاد اس�ت‪ .‬تلفن روابط‌عمومی ‪021-88105309‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷