صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۴۶

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1346

روزنامه صمت شماره 1346

‫روز ملی خبرنگار را گرامی می‌داریم‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫مردم ایران به تعامل گسترده با جهان‬ ‫رای داده‌اند‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1346‬پیاپی ‪2664‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫کارآمدی یا‬ ‫ناکارآمدی نهاد نظارت‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫ریشه‌یابی موافقت و‬ ‫مخالفت با خصوصی‌سازی‬ ‫نقش فناوری در کاهش‬ ‫آالینده‌های معدنی‬ ‫سهمیه‌هـای‬ ‫دردسرساز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫راه‌اندازی بازار متشکل ارزی باز هم به تعویق افتاد‬ ‫چهره‬ ‫حمایت ویژه از‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫حوزه صنعت و معدن‬ ‫رئیس‌جمه��وری با بیان اینکه وزارت امور خارجه نهاد تخصصی و کارشناس��ان آن‬ ‫امین نظام در سیاس��ت خارجی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت خارجه در اظهارنظر کارشناسی‬ ‫و حفظ حقوق ملت‪ ،‬امانتدار کش��ور است‪.‬حس��ن روحانی در دیدار با وزیر‪ ،‬معاونان و‬ ‫مدیران ارشد وزارت امور خارجه با بیان اینکه تعامل سازنده و گسترده با جهان توصیه‬ ‫رهبر معظم انقالب‪ ،‬تصمیم نظام و برمبنای اراده و رای ملت است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مردم به‬ ‫تعامل گسترده با جهان رای داده‌اند‪ .‬امروز هم بر تعامل سازنده اصرار دارم و وزارت امور‬ ‫خارجه را برای این امر شایسته‌تر از هر بخش دیگری می‌دانم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هویت‌بخشی به بازیگران بازار ارز‪ ،‬وقتی دیگر‬ ‫بر اس��اس اعالم مس��ئوالن بانک مرکزی قرار بود در آس��تانه عید قربان بازار متشکل ارزی‬ ‫راه‌اندازی ش��ود که گش��ایش این بازار جدی��د دوباره به تعویق افت��اد و فعالیت آن به زمان‬ ‫دیگری موکول ش��د‪ .‬آنچه در دالیل اصلی به تعویق افتادن آغاز به کار این بازار اعالم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬آمادگی نداشتن بانک‌های تعیین‌شده برای ش��رکت در عملیات بازار متشکل ارزی‬ ‫و تکمیل نش��دن پرونده برخی از صرافان اس��ت‪ .‬بر اساس آخرین آمار‪ ،‬تاکنون ‪ ۱۲۰‬صرافی‬ ‫و ‪ ۶‬بانک حق عضویت خود را برای ورود به بازار متش��کل ارزی پرداخته‌اند که از این تعداد‪،‬‬ ‫مدارک ‪ ۶۵‬صرافی کامل ش��ده و ‪ ۳۵‬مورد از آنها نیز در حال انجام دادن تس��ت گرم(انجام‬ ‫معام�لات واقعی با رقم‌های زیر ‪ ۱۰۰۰‬دالر) هس��تند‪ .‬به هر حال‪ ،‬تصمیم‌گیری‌های جدید‬ ‫مسئو‌الن بانک مرکزی این بار نیز راه‌اندازی این بازار ارزی را به آینده موکول کرد و تا زمانی‬ ‫که مراحل تکمیل پرونده همه ‪ ۱۲۰‬صرافی که ثبت‌نام کرده‌اند به پایان نرسد‪ ،‬راه‌اندازی این‬ ‫بازار جدید ارزی امکان‌پذیر نخواهد بود‪ .‬با این ش��رایط هویت‌بخشی به بازیگران بازار ارز‪ ،‬به‬ ‫‪11‬‬ ‫وقتی دیگر موکول شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫طرح‌های جامع‬ ‫نجات‌بخش یا ناکارآمد؟‬ ‫‪13‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫در آستانه روز خبرنگار از‬ ‫روزنامه‌نگاران‬ ‫تلخی و شیرینی‌های این حرفه می‌گویند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دو درخواست ویژه مدیر عالی صنایع کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد از معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری‪:‬‬ ‫معرفی شهرستان‌های بیرجند و قائنات به‌عنوان مناطق محروم‬ ‫عملیاتی شدن ماده ‪ ۲۰‬قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر‬ ‫مدیرعالی مجتمع کاشی فرزاد‪ :‬تولیدکنندگان استان محروم در این منطقه مرزی‪ ،‬سربازان خط مقدم جبهه هستند‬ ‫معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری‪ :‬قول می‌دهم در نخستین جلسه هیات دولت درخواست‌ها را مطرح کنم و پیگیر رفع آن باشم‬ ‫عکس‪ :‬رها آهنی‬ ‫دکت��ر حس��ینعلی امی��ری مع��اون پارلمان��ی‬ ‫رئیس‌جمهوری‪ ،‬مهندس محمدصادق معتمدیان‬ ‫اس��تاندار خراس��ان جنوبی‪ ،‬دکت��ر بی‌بی عصمت‬ ‫س��رفرازی معاون معاون��ت مناطق مح��روم نهاد‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬دکتر محمدرضا امیرحسنخانی‬ ‫نماینده مردم ش��ریف فردوس‪ ،‬س��رایان‪ ،‬بشرویه‬ ‫و طب��س‪ ،‬دکت��ر نظرافضل��ی نماین��ده م��ردم‬ ‫شهرس��تان‌های نهبن��دان و سربیش��ه و مهندس‬ ‫فالحتی نماینده مردم ش��ریف قائن��ات و زیرکوه‬ ‫از طرح توس��عه کاشی و س��رامیک فرزاد بیرجند‬ ‫بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از خراس��ان جنوب��ی‪ ،‬مدیر‬ ‫عالی صنایع کاش��ی و س��رامیک فرزاد با اشاره به‬ ‫پروژه‌های جدید از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نفری ای��ن مجموعه خبر داد و افزود‪ :‬در‬ ‫این دو طرح توس��عه ش��امل کارخانه کاغذسازی‬ ‫س��لولزی و کارخان��ه تولید کفپوش‪ ،‬پی‌وی‌س��ی‬ ‫و کاغذ س��نگی از آهک مدنظر قرار گرفته اس��ت‬ ‫که امیدواریم باتوجه به محرومیت اس��تان اشتغال‬ ‫دستاورد این مجموعه باشد‪.‬‬ ‫مهن��دس علی‌اکبر فالح��ی‪ ،‬مدیرعالی مجتمع‬ ‫کاشی و س��رامیک فرزاد عنوان کرد‪ :‬برای این دو‬ ‫طرح توسعه ‪ ۱۴۴‬میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مهندس علی‌اکبر فالحی دو درخواس��ت ویژه از‬ ‫‹ ‹م�اده ‪ ۲۰‬قان�ون رف�ع موان�ع تولی�د‬ ‫رقابت‌پذیر عملیاتی شود‬ ‫دکت��ر محمدرض��ا امیرحس��نخانی‪ ،‬نایب‌رئیس‬ ‫کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��ورای اسالمی نیز‬ ‫در ای��ن بازدی��د گفت‪ :‬ماده ‪ ۲۰‬قان��ون رفع موانع‬ ‫تولید رقابت‌پذیر مبنی بر اینکه مبلغ ارز کنونی به‬ ‫نرخ روز گش��ایش محاسبه شود اما تاکنون وزارت‬ ‫اقتصاد و دارای به آن رسیدگی نکرده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه صنایع بزرگی مانند صنایع‬ ‫کاشی و سرامیک فرزاد‪ ،‬نساجی فردوس‪ ،‬کویرتایر‬ ‫و سیمان باقران دچار این مشکل و معضل هستند‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬تاکنون چندین ب��ار وزیر برای‬ ‫اجرایی کردن قانون یادش��ده اطالعات گرفته‪ ،‬اما‬ ‫این قانون هنوز عملیاتی نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خراس�ان جنوبی را با دیگر اس�تان‌های‬ ‫توسعه یافته مقایسه نکنید‬ ‫مهندس فرهاد فالحت��ی‪ ،‬نماینده مردم قائنات‬ ‫و زیرکوه در مجلس ش��ورای اس�لامی هم با تایید‬ ‫س��خنان فالحی گفت‪ :‬موضوع برابری اس��تان در‬ ‫شاخص‌های محرومیت بارها به تهران گزارش شده‬ ‫اما متاسفانه تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است‪.‬‬ ‫فرهاد فالحتی افزود‪ :‬براساس همین شاخص‌ها‬ ‫قائنات و بیرجند غیرمحروم عنوان ش ‌ده‌اند که این‬ ‫موضوع مشکالت زیادی را در سطح استان به‌‌ویژه‬ ‫برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری مطرح کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬باتوجه به ش��اخص‌های استان که استانداران‬ ‫محترم در مکاتبات‌ش��ان درباره اصالح فهرس��ت‬ ‫مناط��ق محروم و کمت��ر توس��عه‌یافته پیگیر آن‬ ‫بوده‌اند و شهرستان‌های استان خراسان جنوبی از‬ ‫ش��اخص‌های توسعه‌یافتگی مناسبی در مقایسه با‬ ‫سایر اس��تان‌ها برخوردار نیستند و با درآمد سرانه‬ ‫‪ ۸۸‬میلی��ون ری��ال در ردیف آخرین اس��تان‌های‬ ‫کشور قرار دارد و باوجود ظرفیت مناسب صادرات‬ ‫به‌دلی��ل نب��ود زیرس��اخت‌های مناس��ب محروم‬ ‫مانده‌ان��د و اگر این وضعیت اصالح نش��ود ش��اهد‬ ‫تعطیلی واحدها خواهیم بود‪ .‬وی همچنین تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬روزان��ه ح��دود ‪ ۵۰‬تریلی در ای��ن کارخانه‬ ‫بارگیری می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مس�ائل مطرح شده را در نخستین جلسه‬ ‫هی�ات دولت مط�رح می‌کن�م و پیگیر رفع‬ ‫مشکالت خواهم بود‬ ‫دکت��ر حس��ینعلی امی��ری‪ ،‬مع��اون پارلمان��ی‬ ‫رئیس‌جمه��وری نیز در این بازدی��د با بیان اینکه‬ ‫یکی از تاکی��دات رئیس‌جمهوری در س��ال رونق‬ ‫تولید حل مشکالت واحدهای تولیدی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ 8‬خط واحد تولیدی کاشی فرزاد فعال است و این‬ ‫واحد تولیدی اقدام بزرگی در جهت ایجاد اشتغال‬ ‫مس��تقیم و غیرمس��تقیم انجام داده و در منطقه‬ ‫خراس��ان جنوبی واحد تولیدی مانند کاشی فرزاد‬ ‫ارزشمند است‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری افزود‪ :‬بخشی از‬ ‫تولیدات کارخانه کاش��ی فرزاد به کشورهای دیگر‬ ‫صادر می‌شود و برای کشور ارزآوری دارد؛ هرچند‬ ‫مش��کالتی نیز مطرح ش��د که مرب��وط به برخی‬ ‫اداره‌ها و وزارتخانه‌ها می‌ش��ود و قول پیگیری این‬ ‫مشکالت را داده‌ایم‪.‬‬ ‫امیری تصریح ک��رد‪ :‬صنعتگ��ران و کارآفرینان‬ ‫امروز مجاهدان عرصه اقتصادی هس��تند و باید به‬ ‫آنها کمک کرد تا در ش��رایط تحریم‌های ظالمانه‬ ‫سرپا بمانند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬باوجود تنگناه��ای اقتصادی که‬ ‫امریکا ایجاد کرده‪ ،‬هر هفته ش��اهد بهره‌برداری از‬ ‫واحدهای بزرگ صنعتی در کشور هستیم و تا پایان‬ ‫س��ال نیز این افتتاح‌ها ادامه خواهد داشت‪ .‬معاون‬ ‫پارلمانی رئیس‌جمهوری قول داد درخواس��ت‌های‬ ‫مدیرعالی صنایع کارخانجات کاش��ی و س��رامیک‬ ‫فرزاد را در نخس��تین جلس��ه هیات دولت مطرح‬ ‫کند و پیگیر رفع آنها باشد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫طبل بزرگ‬ ‫زیر پـای چپ‬ ‫ارتقای فناوری‪ ،‬پایان خام فروشی‬
‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1346‬‬ ‫پیاپی ‪2664‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫کارآمدی یا‬ ‫ناکارآمدی‬ ‫نهاد نظارت‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫چندی است که خبر بهره‌برداری از سامانه رصد نرخ ‪۱۰۰‬‬ ‫قلم کاالی اساسی مطرح و هدف از راه‌اندازی این سامانه نیز‬ ‫ایجاد امنیت روانی برای مصرف‌کنندگان عنوان ش��ده است‪.‬‬ ‫براس��اس اخبار اعالم‌شده این سامانه در دسترس عموم قرار‬ ‫می‌گیرد و شهروندان با نصب اپلیکیشن آن می‌توانند عالوه‬ ‫بر نس��خه وب‪ ،‬نرخ کاالها را در لحظه بررسی و شکایت‌های‬ ‫خ��ود را ثبت کنند‪ .‬البته در حال حاضر این س��امانه به‌طور‬ ‫آزمایش��ی اجرایی ش��ده و به‌تدریج آماده و کامل‌تر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬درج نرخ ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی اساسی در این سامانه الزامی‬ ‫اس��ت و باید با نرخ س��امانه ‪ ۱۲۴‬یکی باش��د‪ .‬با این سامانه‬ ‫قرار اس��ت مردم به س��مت خرید با نرخ واقعی هدایت شوند‬ ‫و می‌توانند بیشترین و کمترین نرخ کاال را رصد کنند که با‬ ‫این هدف خروجی س��امانه مثبت خواهد شد‪ .‬همچنین قرار‬ ‫اس��ت اطالع‌رس��انی درباره نرخ کاالهای اساسی‪ ،‬حساس و‬ ‫ضروری مردم در قالب این سامانه انجام شود و مردم برمبنای‬ ‫این مقایس��ه قیمت��ی‪ ،‬عالوه بر اینکه کاال را ب��ا نرخ رقابتی‬ ‫خریداری می‌کنند‪ ،‬شکایت‌های خود از عرضه‌کنندگان کاال‬ ‫را به‌ط��ور لحظ��ه‌ای ثبت کرده و به واحد بازرس��ی و نظارت‬ ‫اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫اط�لاع می‌دهن��د‪ .‬برهمی��ن اس��اس موض��وع کارآمدی یا‬ ‫ناکارآم��دی نهاد نظارت به‌عن��وان یکی از مقوله‌های مرتبط‬ ‫با این مس��ئله بار دیگر نقل محافل کارشناس��ان شده است‪.‬‬ ‫اینکه آیا نظارت بر بازار ازس��وی دولت می‌تواند یک فرآیند‬ ‫مناسب و موثر تلقی شود؟ آیا نهادهای نظارت بر بازار از توان‬ ‫کافی برای کنترل آن برخوردار هس��تند؟ اینکه با ش��رایط‬ ‫فعل��ی ضرورتی برای نظارت بیش��تر بر ب��ازار وجود دارد؟ و‬ ‫پرس��ش‌هایی از این دس��ت از جمله موضوعاتی اس��ت که‬ ‫اذهان برخی صاحب‌نظران و کارشناس��ان را به‌خود معطوف‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر فرآیند نظ��ارت و کنترل بازار‬ ‫ازسوی تشکل‌های صنفی و بازرسی و اصناف در سطح خرد‬ ‫و ازس��وی س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در س��طح کالن‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬سازمان حمایت به‌عنوان یک نهاد تخصصی‬ ‫قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار اختیارات خود را از دو منش��أ‬ ‫اساسنامه این سازمان و وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر‬ ‫نرخ و توزیع کاال و خدمات می‌گیرد‪ .‬به‌نظر می‌رس��د نظارت‬ ‫بر بازار مقوله‌ای اس��ت ک��ه در ادامه زنجیره تولید تا مصرف‬ ‫بای��د تعریف ش��ود‪ .‬فرآیند نظارت و کنترل ب��ازار مجموعه‬ ‫فعالیت‌های��ی اس��ت که در آن باید همه مش��کالت و موانع‬ ‫موج��ود در جری��ان تولید تا مصرف کاال شناس��ایی‪ ،‬احصا و‬ ‫برای رفع آنها تدبیر شود که حوزه «برخوردی» نیز در پایان‬ ‫زنجی��ره این فرآین��د قرار می‌گیرد‪ .‬در ای��ن فرآیند فعالیت‬ ‫نه��اد نظارتی نه‌تنها مانعی برای جریان تولید قانونمند تلقی‬ ‫نمی‌ش��ود بلکه بستری اس��ت که از طریق آن جریان تولید‬ ‫می‌تواند اشکال‌ها و نارسایی‌های مبتالبه فرآیند اجرایی امور‬ ‫را رفع کند‪ .‬امروز در کش��ورهای توسعه‌یافته فرآیند نظارت‬ ‫و کنترل بازار در س��طح کالن ازس��وی یک نهاد حاکمیتی با‬ ‫اختیارات و وظایف وس��یع و دقیق انجام می‌ش��ود و تالش‬ ‫دارد بسترهای الزم را برای یک فعالیت قانونمند فراهم کند‪.‬‬ ‫از طرفی نیز تش��کل‌های مردمی تالش دارند با کنکاش در‬ ‫فعالیت‌های تولیدی و خدماتی ضمن اطالع‌رسانی بایسته به‬ ‫مصرف‌کنندگان‪ ،‬آنها را در خرید هوشمندانه و سالم براساس‬ ‫قان��ون ی��اری کنند‪ .‬ماهیت فعالیت نهاد نظارتی این اس��ت‬ ‫ک��ه قدرت و اختیار خود را از منش��أ قوانین حاکمیتی دارد‬ ‫و خ��ود را تنها در مقابل س��طوح عال��ی حاکمیتی و اجرایی‬ ‫کشور پاسخگو می‌بیند‪ .‬با عنایت به مطالب بیان‌شده می‌توان‬ ‫گفت اگر در نظر است نهادی به‌عنوان مرجع نظارتی در بازار‬ ‫فعالیت کند الزم اس��ت نس��بت به فرآیند اجرایی امور یک‬ ‫تغییر دیدگاه داش��ته باش��د‪ .‬همچنین از اختیارات و جایگاه‬ ‫مستحکم قانونی برای انجام وظایف نظارتی برخوردار باشد‪.‬‬ ‫آسیب‌شناسی فعالیت نظارتی در کنترل بازار نشان می‌دهد‬ ‫این نهادها به‌جای برخورداری از یک دیدگاه علمی برای رفع‬ ‫مش��کالت بیشتر زمان و انرژی را صرف برخورد با واحدهای‬ ‫اقتصادی متخلف و فعالیت‌های سلبی کرده‌اند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که تخلف معلول یک عامل دیگر یعنی نبود تناس��ب‬ ‫میان جریان س��الم عرضه و تقاضا اس��ت‪ .‬باتوجه به مطالب‬ ‫یادش��ده می‌ت��وان نتیجه گرفت که فرآیند نظ��ارت بر بازار‬ ‫به‌عنوان یک امر محتوم و حاکمیتی در بیش��تر کش��ورهای‬ ‫توس��عه‌یافته و درحال توسعه پذیرفته شده است؛ فرآیندی‬ ‫که باوجود تفاوت‌هایی در اجرا‪ ،‬در اختیار نهادهای حاکمیتی‬ ‫اس��ت و در کن��ار آن از ابزارهای اجرایی ازقبیل بازرس��ی و‬ ‫رص��د و پایش‪ ،‬اطالع‌رس��انی و امور مرتبط ب��ا آن از طریق‬ ‫تشکل‌های غیردولتی و سازمان‌های صنفی مرتبط استفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنین یک نهاد نظارتی به‌واس��طه اختیارات و‬ ‫وظایف باید زیر نظر سطوح عالی دولت فعالیت کند تا امکان‬ ‫پاس��خگویی‪ ،‬ارزیابی و سنجش آن به‌طور دقیق و بی‌طرفانه‬ ‫ف��ارغ از هرگونه تمایل به ش��خص‪ ،‬نهاد یا س��ازمانی خاص‬ ‫فراهم باشد‪ .‬درنهایت باید گفت نمی‌توان نهادی با اختیارات‬ ‫فرادس��تگاهی و در سطح ملی را زیرمجموعه یک سازمان یا‬ ‫نهاد اجرایی قرار داد و از آن توقع فعالیت‌های باالتر داشت؟‬ ‫در صورتی که مقرر است نهاد نظارتی برای کنترل و نظارت‬ ‫بر بازار وجود داش��ته باش��د الزم است عالوه بر ایجاد جایگاه‬ ‫قانون��ی ملی با تغییر بین��ش و دیدگاه در زمینه فعالیت این‬ ‫نهاد‪ ،‬ابزارهای الزم برای این نظارت نیز مهیا شود‪ .‬این ابزارها‬ ‫عبارت‌اند از استقالل کامل‪ ،‬تصویب و اجرای قوانین دقیق و‬ ‫اجرای مقررات موثر به‌عنوان الزام‌های این فعالیت‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمهوری تج��ارت مرزی را از‬ ‫مهم‌ترین محورهای توسعه استان خراسان جنوبی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬استان‌های مرزی کشور امروز رسالت‬ ‫بزرگی برای توسعه صادرات غیرنفتی بر دوش دارند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی مع��اون اول رئیس‬ ‫جمه��وری‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در دی��دار مجمع‬ ‫نمایندگان اس��تان خراس��ان جنوبی که به ریاست‬ ‫وی برگزار ش��د‪ ،‬با اش��اره به ظرفیت‌ها و مزیت‌های‬ ‫اس��تان خراس��ان جنوبی برای رشد و توسعه افزود‪:‬‬ ‫تج��ارت مرزی یکی از مهم‌ترین محورهای توس��عه‬ ‫این اس��تان است و هم‌مرز بودن این استان با کشور‬ ‫افغانس��تان زمینه‌ای مناسب برای گسترش تجارت‬ ‫م��رزی و تح��ول در اقتصاد آن اس��ت‪ .‬مع��اون اول‬ ‫رئیس‌جمه��وری با تاکید ب��ر اینکه در مقطع فعلی‬ ‫فعال ش��دن تجارت خارجی در اس��تان‌های مرزی‬ ‫می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد‬ ‫کشور کمک کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استان‌های‬ ‫مرزی کش��ور امروز رس��الت بزرگی بر‬ ‫دوش دارند تا از طریق تس��هیل تجارت‬ ‫مرزی زمینه گس��ترش و افزایش حجم‬ ‫صادرات غیرنفتی کشور را فراهم کنند‪.‬‬ ‫جهانگی��ری وجود مع��ادن گوناگون در‬ ‫استان خراسان جنوبی را از دیگر ظرفیت‌های توسعه‬ ‫این اس��تان برشمرد و با تاکید بر لزوم تالش وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای مطالعه‪ ،‬شناس��ایی و‬ ‫استخراج معادن جدید در استان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬البته‬ ‫مناب��ع آب و حمل‌ونقل جاده‌ای از زیرس��اخت‌های‬ ‫اصلی و پیش نیاز هرگونه توسعه در استان است که‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬وی با اش��اره به تصویب‬ ‫سند سازگاری با کم‌آبی در استان خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫بر ض��رورت مدیریت مصرف منابع آب‪،‬‬ ‫آبخیزداری و آبخوان‌داری‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫روش‌های نوین آبیاری و توس��عه کشت‬ ‫گلخانه‌ای در استان تاکید و عنوان کرد‪:‬‬ ‫بای��د در کن��ار اقدام‌های��ی مانند تغییر‬ ‫الگوی کش��ت و تالش ب��رای انتقال آب‬ ‫ب��ه اس��تان‪ ،‬برنامه‌ری��زی دقیقی برای‬ ‫اس��تفاده بهینه از منابع آبی موجود داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمهوری همچنین با اش��اره به‬ ‫معضل تامین آب شرب به‌ویژه در روستاهای استان‬ ‫خراسان جنوبی افزود‪ :‬باید در کوتاه‌مدت برای حل‬ ‫مس��ئله تامین آب ش��رب مردم روس��تاهای استان‬ ‫اقدامی جدی انجام ش��ود و در برنامه بلندمدت نیز‬ ‫از طری��ق انتق��ال آب از دریای عمان و فعال ش��دن‬ ‫بخ��ش خصوصی ب��رای راه‌اندازی آب‌ش��یرین‌کن‪،‬‬ ‫کاری ماندگار برای اس��تان خراس��ان جنوبی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬وی از وزارت نیرو و معاونت توسعه روستایی‬ ‫و مناط��ق محروم خود خواس��ت موضوع تامین آب‬ ‫ش��رب ‪ ۵۰۰‬روستای اس��تان خراسان جنوبی را در‬ ‫دس��تور کار خود قرار دهند تا هرچه زودتر ش��اهد‬ ‫حل این مشکل برای مردم روستاهای استان باشیم‪.‬‬ ‫در این جلس��ه که مع��اون رئیس‌جمهوری در امور‬ ‫مجلس نیز حضور داشت‪ ،‬استاندار خراسان جنوبی‬ ‫گزارشی از اقدام‌های انجام شده در استان ارائه کرد‬ ‫و گفت‪ :‬س��ند آمایش س��رزمین استان که مدت‌ها‬ ‫بالتکلیف مانده بود بازنگری شد و به تصویب رسید و‬ ‫با همراهی وزارت نیرو سند سازگاری کم‌آبی استان‬ ‫نیز مصوب ش��د تا از طریق مدیریت مصرف و تغییر‬ ‫الگوی کشت‪ ،‬بتوان بخشی از مسائل ناشی از کم‌آبی‬ ‫استان را مرتفع کرد‪.‬‬ ‫مردم ایران به تعامل گسترده با جهان رای داده‌اند‬ ‫وزیر خارجه نماینده کل ملت ایران است‪ ،‬نه جناح‌ها و گروه‌ها‬ ‫رئیس‌جمه��وری با بیان اینک��ه وزارت امور خارجه‬ ‫نهاد تخصصی و کارشناسان آن امین نظام در سیاست‬ ‫خارجی هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬وزارت خارجه در اظهارنظر‬ ‫کارشناس��ی و حفظ حقوق ملت‪ ،‬امانتدار کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی دولت‪ ،‬حسن روحانی‬ ‫در دیدار با وزیر‪ ،‬معاونان و مدیران ارش��د وزارت امور‬ ‫خارجه با اش��اره به اینکه دکتر ظری��ف به‌عنوان وزیر‬ ‫امور خارجه جمهوری اسالمی ایران عالوه بر استعداد‬ ‫و تجربه فراوان‪ ،‬نخبه و مجتهد سیاس��ی است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫وزیر خارجه نماینده کل ملت ایران است‪ ،‬نه جناح‌ها و‬ ‫گروه‌ها و فقط از زبان ملت ایران سخن می‌گوید و این‬ ‫افتخار ملی است‪ .‬رئیس‌جمهوری با بیان اینکه تعامل‬ ‫سازنده و گسترده با جهان توصیه رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫تصمیم نظام و برمبنای اراده و رای ملت اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امروز هم بر تعامل سازنده اصرار دارم و وزارت امور‬ ‫خارجه را برای این امر شایس��ته‌تر از هر بخش دیگری‬ ‫می‌دانم‪ .‬روحانی دستاوردهای بزرگ اقتصادی پس از‬ ‫برجام را غیرقابل انکار دانست و گفت‪ :‬دوست و دشمن‬ ‫نتوانستند بگویند برجام به ضرر ملت ایران بوده است‬ ‫و به‌طور قطع اگر تالش دکتر ظریف و همکاران خوب‬ ‫ایش��ان و کمک سازمان انرژی اتمی و سایر سازمان‌ها‬ ‫نبود‪ ،‬برجام ب��ه نتیجه نمی‌رس��ید‪ .‬رئیس‌جمهوری‬ ‫با تاکید بر اینکه سیاس��ت خارجی کش��ورمان روابط‬ ‫تنگاتنگ��ی با م��ردم دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مش��خصه یک‬ ‫مل��ت در م��واردی محدوده‌ای اس��ت که به‌واس��طه‬ ‫مرزهای جغرافیایی و سیاس��ی‪ ،‬داخل را از خارج جدا‬ ‫ک��رده و این موض��وع ملیت و همبس��تگی را کامل‌تر‬ ‫می‌کند و سیاس��ت خارجی نیز از چنین مشخصه‌ای‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬روحانی گفت‪ :‬وقتی گفته می‌ش��ود‬ ‫سیاس��ت خارجی‪ ،‬ش��یوه تعامل کل ملت و کش��ور با‬ ‫دیگران اس��ت؛ بر این مبنا سیاست خارجی نمی‌تواند‬ ‫سیاس��تی مربوط به یک جناح‪ ،‬حزب یا جمع باش��د‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری با تاکید بر اینکه سیاس��ت خارجی‬ ‫کش��ورمان به همه ملت ای��ران تعلق دارد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫وزارت خارجه و ش��خص وزیر خارجه وقتی در عرصه‬ ‫سیاس��ت خارجی س��خن می‌گویند‪ ،‬در حقیقت این‬ ‫سخن به نمایندگی از همه ملت ایران‪ ،‬نه نمایندگی از‬ ‫گروه و جناحی خاص است‪ .‬روحانی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اگر خواهان ملت یکپارچه هس��تیم باید دیپلماس��ی‬ ‫و سیاس��ت خارجی یکپارچه داش��ته باش��یم و ملتی‬ ‫توانمند اس��ت و می‌تواند مس��یر خود را به‌درس��تی‬ ‫ط��ی کند که یکپارچه باش��د‪ .‬رئیس‌جمهوری با بیان‬ ‫اینکه تکه‌تکه شدن و جدا شدن بخش‌های مهم منابع‬ ‫قدرت یک مل��ت‪ ،‬توان ملت را کاهش می‌دهد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ملت��ی توانمند اس��ت و می‌توان��د در برابر قدرت‌های‬ ‫خارجی ایستادگی کند که یکپارچه و متحد باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل سازنده با جهان کار سختی است‬ ‫رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید‬ ‫از ابتدا سیاست خارجی خود را به رأی مردم گذاشته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هم در دور نخس��ت و هم در دور دوم انتخابات‪،‬‬ ‫دی��دگاه خود را در سیاس��ت خارجی ب��ه رأی مردم‬ ‫مستقل بودن سخت اما شیرین است‬ ‫وزیر امور خارجه با بیان اینکه عالقه داریم ضمن وابس��ته نبودن‪ ،‬روابط خوبی با جهان داش��ته باشیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با اتکا به مردم توانس��ته‌ایم در روابط خارجی روندهای مثبتی را تجربه کنیم؛ مس��تقل بودن هم‬ ‫سخت و هم شیرین است‪ .‬محمدجواد ظریف در دیدار رئیس‌جمهوری با مدیران ارشد وزارت امور خارجه‬ ‫گفت‪ :‬دیپلماسی مستقل عالوه بر مزایای بسیار زیاد‪ ،‬چالش سنگینی هم دارد که آن این است که کسی‬ ‫در دنیا دیپلماسی مستقل را برنمی‌تابد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دیپلماسی مستقل‪ ،‬دیپلماسی است که در دریای‬ ‫متالطم روابط بین‌الملل بتواند با استفاده از موقعیت‌ها و ظرفیت‌های ویژه‪ ،‬راه باز کند و این راه را پیش‬ ‫ببرد‪ .‬وزیر امور خارجه با بیان اینکه راهی برابر دیپلماس��ی مس��تقل از قبل گشوده نیست و باید گشوده‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفه همکاران من بس��یار دشوار اس��ت‪ .‬برای ما بزرگ‌ترین افتخار این است که وقتی در‬ ‫صحنه بین‌المللی حاضر می‌ش��ویم باوجود همه س��ختی‌ها می‌توانیم برابر ‪ ۶‬قدرت بزرگ جهانی پش��ت‬ ‫یک میز بنشینیم و افتخار کنیم که وابسته به هیچ کدام از آنها نیستیم‪.‬‬ ‫گذاش��تم و یکی از ش��عارهای اصلی این دولت تعامل‬ ‫س��ازنده با جهان بوده و چه‌بس��ا یکی از دالیل اصلی‬ ‫بسیاری از کسانی که پای صندوق به بنده رأی دادند‪،‬‬ ‫این ش��عار بوده اس��ت‪ .‬روحانی افزود‪ :‬برقراری تعامل‬ ‫س��ازنده با جهان کار سختی است‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که تقابل با جهان بسیار آسان است و نیاز به هنرمندی‬ ‫ندارد‪ ،‬اما اصل و اس��اس در روابط و سیاس��ت خارجی‬ ‫تالش برای تعامل س��ازنده است و رهبر معظم انقالب‬ ‫از ای��ن موضوع ب��ا تعبیر تعامل گس��ترده با جهان یاد‬ ‫کردند؛ بنابراین این سیاست نظام و مردم است‪ .‬حسن‬ ‫روحانی اصل ‪ ۶‬و ‪ ۵۹‬قانون اساس��ی را تضمین‌کننده‬ ‫استحکام و ماندگاری جمهوری اسالمی ایران دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬اینکه امریکا تصور می‌کند با تحریم و فش��ار‬ ‫می‌تواند نظام جمهوری اس�لامی ایران را تغییر دهد‬ ‫یا م��ردم را از نظام رویگردان کند و عش��ق به ایران را‬ ‫از دل م��ردم بزدای��د‪ ،‬تا زمانی که اصل شش��م قانون‬ ‫اساس��ی پابرجاس��ت‪ ،‬امکان‌پذیر نیس��ت و این اصل‬ ‫تضمین‌کننده نظام جمهوری اسالمی برای قرن‌های‬ ‫آینده اس��ت‪ .‬رئیس‌جمهوری تصری��ح کرد‪ :‬اگر اصل‬ ‫ششم قانون اساسی به‌درستی اجرا شود‪ ،‬نظام ماندگار‬ ‫خواه��د بود و اگر از این اصل فاصله گرفتیم دیر یا زود‬ ‫با مشکل روبه‌رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬از آغاز دول��ت تدبیر و امید احس��اس کردیم‬ ‫موضوع تعامل س��ازنده با جهان را وزارت خارجه بهتر‬ ‫از هر نهاد دیگ��ری می‌تواند پیگیری کن��د؛ بنابراین‬ ‫از هم��ان ابت��دا از رهب��ر معظم انقالب درخواس��ت‬ ‫کردم که موضوع هس��ته‌ای از دبیرخانه شورای‌عالی‬ ‫امنیت ملی به وزارت خارجه محول ش��ود و ش��خص‬ ‫وزیر خارجه مس��ئولیت این موضوع را برعهده داشته‬ ‫باش��د و ایش��ان آن را پذیرفتند‪ .‬زمانی که مسئولیت‬ ‫دبیری ش��ورای‌عالی امنیت ملی را برعهده داش��تم‪،‬‬ ‫این رس��الت و وظیفه با پیش��نهاد وزی��ر خارجه وقت‬ ‫به ش��ورای‌عالی امنیت ملی محول شد و در این مقطع‬ ‫احس��اس کردم که می‌توان این رس��الت را به جایگاه‬ ‫اولیه خود بازگرداند‪ .‬روحانی تصریح کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫پای��ه اصلی و رمز پیروزی ما در برجام بود؛ اگر این کار‬ ‫نمی‌ش��د‪ ،‬نمی‌توانستیم در کمتر از ‪ ۱۰۰‬روز به توافق‬ ‫ژنو دست یابیم؛ همچنانکه اگر وزیر خارجه کشورمان‬ ‫در نیویورک با وزیر خارجه امریکا از نزدیک گفت‌وگو‬ ‫نمی‌ک��رد و من به تلفن آقای اوبام��ا جواب نمی‌دادم‪،‬‬ ‫ش��اید روند رسیدن به توافق به کندی پیش می‌رفت‪.‬‬ ‫اینکه توانستیم در کمتر از ‪ ۱۰۰‬روز با ‪ ۶‬قدرت جهانی‬ ‫به توافق ژنو برس��یم‪ ،‬کار بسیار سخت و دشواری بود‬ ‫که با تدابیر اتخاذشده به نتیجه رسید‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه روی تعامل‬ ‫س��ازنده با جهان اصرار داشته و امروز هم اصرار داریم‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد‪ :‬در طول مذاکرات‬ ‫بر مطالبات حداکثری اصرار می‌ش��ود‪ ،‬اما در نهایت از‬ ‫‹ ‹رمز پیروزی ما در برجام‬ ‫عکس روز‬ ‫‹ ‹مذاکره نیازمند شهامت بود‬ ‫آنجایی که رس��یدن به هدف مهم اس��ت‪ ،‬توافق انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬روحانی گفت‪ :‬هدف مه��م در مذاکرات این‬ ‫ب��ود که ب��ه دنیا بگویی��م خالف آنچه س��ال‌ها تبلیغ‬ ‫می‌کردند ای��ران اهل منطق و مذاکره نیس��ت و اهل‬ ‫تقاب��ل و جنگ اس��ت‪ ،‬ای��ران اهل منط��ق و از قدرت‬ ‫مذاکره برخوردار اس��ت و این مذاکره نیازمند شهامت‬ ‫بود و ما ش��خصی داش��تیم که از عل��م و هنر مذاکره‬ ‫برخ��وردار اس��ت و ی��اران کاردان و متخصص دارد و‬ ‫امروز وزیر خارجه کش��ورمان به‌عنوان یک دیپلمات‬ ‫در س��طح جهانی مطرح است‪ .‬رئیس‌جمهوری افزود‪:‬‬ ‫هدف ما این بود که به دنیا ثابت کنیم اینکه می‌گویند‬ ‫ای��ران به‌دنبال بمب اتم اس��ت‪ ،‬دروغ اس��ت و خالف‬ ‫ادعای آنها حق غنی‌س��ازی ایران به کرس��ی بنشیند‬ ‫و ش��ورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬این‬ ‫حق را به‌رس��میت ش��ناخت؛ این در حالی اس��ت که‬ ‫عده‌ای می‌گفتند از طریق مذاکره نمی‌توان ش��ورای‬ ‫امنیت را تسلیم حق کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برجام از بین‌رفتنی نیست‬ ‫روحانی گفت‪ :‬اینکه تاکید دارم برجام از بین‌رفتنی‬ ‫نیست‪ ،‬یعنی به‌واسطه آن ایران‌هراسی را از بین بردیم‬ ‫و دروغ ب��ودن اینک��ه می‌گفتند ای��ران اهل منطق و‬ ‫مذاکره نیست و به‌دنبال ساخت بمب اتم است را ثابت‬ ‫کردی��م؛ همچنین ‪ PMD‬را که به‌عنوان یک پابند به‬ ‫پای ایران بس��ته بودند‪ ،‬باز کردیم و اینها پیروزی‌های‬ ‫دائم��ی برجام اس��ت که در طول تاری��خ هرگز از بین‬ ‫نمی‌رود؛ حتی اگر ‪ ۴+۱‬هم از برجام خارج ش��وند‪ ،‬این‬ ‫افتخ��ارات ماندگار خواهد بود‪ .‬رئیس‌جمهوری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬توافق برجام اقدام بس��یار بزرگی بود که موفقیت‬ ‫آن را حاص��ل تالش همه مس��ئوالن به‌وی��ژه وزارت‬ ‫خارجه و ش��خص آقای ظریف می‌دان��م؛ چنانچه اگر‬ ‫آق��ای ظریف وزیر خارجه نبود و ش��خص دیگری این‬ ‫مس��ئولیت را برعهده داش��ت چه بسا به این آسانی به‬ ‫نتیجه نمی‌رس��یدیم‪ .‬دکتر روحانی تاکید کرد‪ :‬برخی‬ ‫از موفقیت‌های برجام به‌ویژه دس��تاوردهای حقوقی‪،‬‬ ‫سیاس��ی و اخالقی آن دائمی و ماندگار اس��ت و هرگز‬ ‫از بین نمی‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاوردهای اقتصادی برجام‬ ‫رئیس‌جمهوری با اشاره به دستاوردهای اقتصادی‬ ‫برجام‪ ،‬گفت‪ :‬به‌واس��طه این توافق ضمن آزاد ش��دن‬ ‫ده‌ها میلی��ارد دالر پول‌های بلوکه ش��ده ملت ایران‪،‬‬ ‫بسیاری از قطعات و تأسیسات صنعتی وارد کشورمان‬ ‫ش��د و عالوه بر افزایش صادرات نفت و میعانات گازی‬ ‫به حدود ‪ ۳‬میلیون بش��که‪ ،‬توانس��تیم ناوگان هوایی‬ ‫و ریل��ی خود را تقویت کنی��م؛ به‌‌گونه‌ای که برخی‌ها‬ ‫از ای��ن موض��وع و خرید هواپیم��ا و رفت‌وآمد تاجران‬ ‫و بازرگان��ان خارج��ی عصبانی بودن��د‪ .‬روحانی وفای‬ ‫به‌عه��ده را امتی��از تاریخی غیرقابل بازگش��ت برای‬ ‫ملت ایران در زمینه برجام دانس��ت و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫دنیا فهمید اگر ای��ران عهد و پیمانی را ببندد‪ ،‬پای آن‬ ‫می‌ایس��تد و این یک امتیاز جاودان��ه برای ملت ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫مشکالت ارزی دانشجویان تا ‪ ۲‬ماه آینده رفع می‌شود‬ ‫ن‬ ‫کارچاله‪ ،‬هنر پارچه بافی صدساله‪ .‬گلستا ‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬جوان‬ ‫باشگاه خبرنگاران‬ ‫وزی��ر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری گفت‪ :‬مش��کالت ارزی دانش��جویان برای اع��زام به فرصت‌های‬ ‫مطالعاتی خارج از کش��ور تا ‪ 2‬ماه آینده برطرف می‌ش��ود‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬منصور غالمی در حاشیه‬ ‫نشس��ت رئیسان دانشگاه‌های متولی کارگروه همکاری‌های علمی بین‌المللی و سفیران کشورهای‬ ‫هدف که در وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری برگزار ش��د در جمع خبرنگاران در پاس��خ به پرسشی‬ ‫درباره اعزام دانشجویان تحصیالت تکمیلی به فرصت‌های مطالعاتی خارج از کشور اظهار کرد‪ :‬تا سال‬ ‫پیش مشکلی در اعزام این افراد به خارج از کشور نداشتیم اما در ‪ 3‬ماه گذشته به‌دلیل محدودیت‬ ‫در منابع ریالی و ارزی فرآیند این اعزام‌ها ُکند شد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬سازمان برنامه و بودجه کشور و‬ ‫بانک مرکزی قول مساعد دادند که مشکل تخصیص ارز برای اعزام فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان‬ ‫و اعضای هیات علمی تا ‪ 2‬ماه آینده حل ش��ود‪ .‬وزیر علوم همچنین درباره انتقال یافته‌های علمی‬ ‫دانش��گاه‌های داخل به خارج از کش��ور خاطرنش��ان کرد‪ :‬انتقال دستاوردهای علمی براساس چاپ‬ ‫مقاله اس��ت‪ .‬در گذش��ته برای چاپ مقاله‌ها ازس��وی مجله‌های خارجی هزینه‌ای مطالبه می‌شد و‬ ‫دانشگاهیان به‌راحتی این هزینه‌ها را پرداخت می‌کردند‪ .‬غالمی ادامه داد‪ :‬این هزینه‌ها درحال‌حاضر‬ ‫با نرخ ارز آزاد تامین می‌شود و دانشگاه‌ها باید از مسیرهایی که در سیستم‌های صرافی وجود دارد‬ ‫این هزینه‌ها را تامین کنند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫استان‌های مرزی رسالت بزرگی برای توسعه صادرات غیرنفتی دارند‬ ‫صداوس�یما‪ -‬سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی‬ ‫گفت‪ :‬با ادامه بی‌عمل��ی اروپایی‌ها در انجام تعهدات‬ ‫برجامی‪ ،‬براساس برنامه اعالم شده‪ ،‬ایران حدود یک‬ ‫ماه دیگر گام سوم را برخواهد داشت‪ .‬بهروز کمالوندی‬ ‫افزود‪ :‬اگر طرف مقابل در یک ماه باقیمانده همچنان‬ ‫به تعهدات خود عمل نکند‪ ،‬براساس آنچه پیش از این‬ ‫رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت‬ ‫ملی اعالم کرده‪ ،‬حدود یک ماه دیگر گام سوم کاهش‬ ‫تعهدات برجامی برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫اش��اره به زحماتی که وزیر امور خارجه کش��ورمان‬ ‫برای تقویت روابط ایران با کش��ورها کشیده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ظریف به‌دلیل نقش زیادی که در افشای مسیر غلط‬ ‫امریکا داشت‪ ،‬تحریم شد و ما باید با حربه‌های دشمن‬ ‫مقابله کنیم و اصحاب رسانه هم در این زمینه مسئول‬ ‫هستند‪ .‬الریجانی همچنین با تاکید بر ضرورت توجه‬ ‫به اقتصاد ملی در رس��انه‌ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رس��انه‌ها به‬ ‫ج��ای مأیوس کردن مردم و ارائه گزارش‌های منفی‪،‬‬ ‫باید نکات مثبت را به مردم بگویند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬صبح دیروز سردار قاس��م سلیمانی‪ ،‬به‬ ‫روال برنامه هفتگی‌با لباس رس��می سپاه پاسداران‬ ‫انقالب اس�لامی در محل وزارت امور خارجه حاضر‬ ‫ش��د و با ظریف دیدار کرد‪ .‬وی خط��اب به وزیر امور‬ ‫خارج��ه گفت‪ :‬اقدام امریکا ثابت ک��رد که جنابعالی‬ ‫به‌عنوان مس��ئول سیاس��ت خارجی کشور‪ ،‬تاثیری‬ ‫عمیق ب��ر افکار عمومی به‌ویژه مردم امریکا نس��بت‬ ‫به جهالت رهبران این کشور دارید‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزی��ر امور خارجه‬ ‫کش��ورمان در گفت‌وگو با ش��بکه المس��یره گفت‪:‬‬ ‫پای��ان جنگ یم��ن‪ ،‬نقطه عطفی برای کش��ورهای‬ ‫منطق��ه خواهد ب��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬ما از هم��ان ابتدا‬ ‫تاکید کردیم که مس��ئله یم��ن راه‌حل نظامی ندارد‪.‬‬ ‫اکن��ون باید جنگ یمن را متوق��ف کنند؛ جنگی که‬ ‫تمام راه‌حل‌های سیاس��ی ب��رای پایان دادن به آن را‬ ‫رد کردند و معتق��د بودند در چند هفته کار را به نفع‬ ‫خود تمام می‌کنند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��فیر انگلیس در تهران مدعی شد‪ :‬وزیر‬ ‫امور خارجه بریتانیا تاکید کرده رویکرد لندن نسبت‬ ‫به ایران تغییری نکرده اس��ت‪ .‬راب مک ایر با انتش��ار‬ ‫گزارشی مبنی بر پیوستن کشورش به ائتالف نظامی‬ ‫امری��کا در خلیج‌فارس‪ ،‬نوش��ت‪ :‬وزی��ر امور خارجه‬ ‫بریتانیا تاکی��د کرده رویکرد لندن نس��بت به ایران‬ ‫تغییری نکرده و اینکه با ایران برای کاهش تنش‌ها و‬ ‫پشتیبانی از برجام همکاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬مول��ود چاووش‌اوغلو‪ ،‬وزی��ر امور خارجه‬ ‫ترکیه در سخنانی در یازدهمین نشست سفیران در‬ ‫آن��کارا اعالم کرد‪ :‬اعمال تحریم علیه ایران به منطقه‬ ‫ما زیان می‌رس��اند‪ .‬وی به «نقش پیشگام و مشارکت‬ ‫ملموس» ترکیه در تالش‌های بین‌المللی برای پایان‬ ‫دادن به بحران س��وریه اشاره کرد و گفت‪ :‬با همکاری‬ ‫ایران و روس��یه در آس��تانه و س��وچی به تالش برای‬ ‫دستیابی به ثبات در منطقه ادامه می‌دهیم‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزیر دفاع کره جنوب��ی اعالم کرد‪ :‬امریکا‬ ‫تاکنون از کره‌جنوبی برای پیوستن به ائتالف نظامی‬ ‫حفاظت از «تنگه هرمز» درخواس��ت رسمی نکرده‬ ‫اس��ت‪« .‬جئون��گ کیونگ دو» از س��فر وزی��ر دفاع‬ ‫امریکا به س��ئول خبر داد و گفت‪ :‬ممکن است در این‬ ‫دیدار مسائلی مانند پرتاب موشک‌های کره شمالی‪،‬‬ ‫مانورهای مشترک دو کشور و حفاظت از تنگه هرمز‬ ‫مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬گ��روه طالبان با ص��دور اطالعیه‌ای اعالم‬ ‫کرد از آنجایی که روند انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫افغانس��تان ازسوی خارجی‌ها پش��تیبانی و نظارت‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اجازه نمی‌ده��د این رویداد ب��ا موفقیت‬ ‫برگزار ش��ود‪ .‬دیدگاه طالبان درب��اره روند انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری افغانستان در حالی بیان می‌شود‬ ‫که مذاکره‌کنندگان این گروه و امریکایی‌ها در قطر از‬ ‫دستیابی به توافق سخن می‌گویند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬اس��تفان دوجاریک‪ ،‬س��خنگوی رس��می‬ ‫دبی��رکل س��ازمان ملل در تازه‌تری��ن اظهارات خود‬ ‫درباره طرح پیشنهادی روس��یه برای تامین امنیت‬ ‫در خلیج‌فارس گفت‪ :‬این دکترین در حال بررس��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دبیرکل نامه وزارت امور خارجه‬ ‫روس��یه در این‌باره را دریافت کرده است‪ .‬ما در حال‬ ‫مطالعه پیشنهادهای روسیه درباره تامین امنیت در‬ ‫منطقه خلیج‌فارس هس��تیم و دیدگاه سازمان ملل‬ ‫در این زمینه پس از بررس��ی کام��ل این طرح اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬یک منب��ع خب��ری آگاه در دولت آلمان‬ ‫درباره تش��کیل ائتالف دریایی در خلیج‌فارس گفت‪:‬‬ ‫تش��کیل چنین ائتالف��ی بعید اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫مش��ارکت در ائتالف دریایی اروپای��ی نیاز به توافق‬ ‫تم��ام اعضای اتحادیه اروپ��ا دارد‪ .‬باتوجه به اینکه از‬ ‫اکتبر ب��ه بعد مدیریت‌های جدی��د در اتحادیه اروپا‬ ‫روی کار خواهن��د آمد‪ ،‬تحقق چنی��ن امری در واقع‬ ‫بعید و دور از ذهن است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ارگ ریاس��ت‌جمهوری افغانس��تان با‬ ‫صدور اطالعیه‌ای از میراث ماندگار مرحوم محسنی‬ ‫برای جهان اس�لام گفت‪ .‬عبداهلل عبداهلل تاکید کرد‪:‬‬ ‫آیت‌اهلل محس��نی در طول دوره حیاتش در راستای‬ ‫تروی��ج و نهادینه ش��دن قرائت متع��ادل و مبتنی بر‬ ‫ع��دل و براب��ری از مت��ون دین��ی و اس�لامی تالش‬ ‫کرد‪.‬‬
‫چهارشنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1346‬‬ ‫پیاپی ‪2664‬‬ ‫ایجاد حاشیه امن‬ ‫برای سرمایه‌گذاری‬ ‫ظرفیت صادرات شناور‬ ‫را داریم؛ شرایطش را‬ ‫نه‬ ‫هدایت سیل به جای‬ ‫مقابله با آن‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹دولت تصدی‌گری نداشته باشد‬ ‫چندی‌پیش فرش��اد مقیم��ی‪ ،‬معاونت ام��ور صنایع‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬برنامه‌های توس��عه‬ ‫س��اخت داخل در این وزارتخانه را در ‪ ۵‬محور تش��ریح‬ ‫کرد که یکی از این برنامه‌ها تصویب و ارائه مش��وق‌های‬ ‫الزم ب��رای ایجاد و توس��عه مراکز تحقیق‌وتوس��عه در‬ ‫واحده��ای صنعت��ی ب��ود‪ .‬اگ��ر بخواهیم به توس��عه و‬ ‫پیشرفت مورد‌نیاز برس��یم‪ ،‬بدون مراکز تحقیق‌وتوسعه‬ ‫ش��دنی نیست‪ .‬حال با وجود مشکالت نقدینگی آیا این‬ ‫مشوق‌ها کارساز است؟‬ ‫‌در این راستا‪ ،‬حمید حاج‌اسماعیلی‪ ،‬کارشناس حوزه‬ ‫بازار کار به‬ ‫گفت‪ :‬اقتصاد کش��ور بیش��ت ‌ر دولتی‬ ‫است‪ .‬در واقع بیش از ‪۸۰‬درصد اقتصاد کشور وابسته به‬ ‫دولت بوده زیرا صنایع بزرگ مانند فوالد و خودروسازی‬ ‫که جزو صنایع مادر هستند را در اختیار دارد‪‌.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت باید پاسخگو باشد که چر‌ا نتوانستیم‬ ‫در زمینه تحقیق‌وتوس��عه فعالیت‌های درس��تی انجام‬ ‫دهیم یا س��هم تحقیق‌وتوس��عه از درآمد ناخالص ملی‬ ‫کشور چرا ناچیز است‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه صنعت عنوان کرد‪ :‬برای برون‌رفت‬ ‫از وضعیت فعلی نخست باید دولت تصدی‌گری خود را‬ ‫در بخ��ش اقتصاد ک��م کند و اجازه ده��د در صنعت و‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی مردم مش��ارکت داش��ته باشند‪.‬‬ ‫تولید محصوالت رقابتی و ص��ادرات دو موضوع مهمی‬ ‫اس��ت که بدون واحد تحقیق‌وتوسعه امکان‌پذیر نیست‪.‬‬ ‫مادام��ی که صنای��ع در اختی��ار دولت باش��د و مردم‬ ‫مش��ارکت نداشته باش��ند تحقیق‌وتوسعه جایگاه اصلی‬ ‫خ��ود را در ایران پیدا نمی‌کن��د‪ .‬ما پیش از کره‌جنوبی‬ ‫مونت��اژ خودرو را آغ��از کردیم در حالی ک��ه امروز آنها‬ ‫چهارمین تولیدکننده خودرو در جهان هستند‪ .‬آنها به‬ ‫امریکا‪ ،‬چین و ژاپن که خود جزو کش��ورهای س��ازنده‬ ‫خودرو هستند هم خودرو صادر می‌کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اگر اجازه داده می‌ش��د‪ ،‬هن��وز هم همان‬ ‫نه به تصدی‌گری دولتی‬ ‫ب��رای تحقیق‌وتوس��عه نخس��ت باید س��هم آن از درآم��د ناخالص ملی‬ ‫افزایش یابد‪ .‬در عی��ن حال دولت تصدی‌گری خود را بر صنعت کاهش‬ ‫دهد و بس��تر را برای ورود بخش خصوصی فراهم کند‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫اجازه واردات کاالهای خارجی مش��ابه محصوالت داخلی با رعایت مصالح‬ ‫ملی داده شود تا رقابت‌پذیری شکل گیرد‬ ‫قطعات پیکان کپی و مونتاژ می‌شد‪ .‬این نشان می‌دهد‬ ‫سهم تحقیق‌وتوسعه در اقتصاد کشور بسیار ناچیز بوده‬ ‫و به آن اهمیت جدی داده نمی‌شود‪.‬‬ ‫حاج‌اس��ماعیلی ب��رای کارآمدی تحقیق‌وتوس��عه به‬ ‫ارتباط صنعت و دانش��گاه اش��اره کرد و گفت‪ :‬مش��کل‬ ‫صنایع در بخش تحقیق‌وتوسعه این است که دانشگاه‌ها‬ ‫ارتب��اط تنگاتنگ��ی ب��ا صنع��ت ندارن��د و مادامی که‬ ‫دانش��گاه‌ها برای تقاضاهای و نیازهای صنعت کارهای‬ ‫پژوهش��ی و علم��ی انجام ندهند صنعت ایران توس��ع ‌ه‬ ‫نخواهد یافت و مراکز تحقیق‌وتوس��عه در جایگاهی که‬ ‫باید باشند قرار نخواهند گرفت‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه صنعت توضیح داد‪ :‬درست است‬ ‫ک��ه در ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬دهه گذش��ته در ارائه مقاله‌های علمی و‬ ‫در برخی علوم پیش��رفت‌هایی داش��ته‌ایم اما به میزانی‬ ‫نیستند که بتوانند ما را به سمت توسعه هدایت کنند‪.‬‬ ‫او یادآور شد‪ :‬اگر بخواهیم اولویت‌بندی کنیم‪ ،‬نخست‬ ‫باید س��هم تحقیق‌وتوسعه به شکل جدی دنبال شود و‬ ‫به‌طور قطع س��هم آن بر درآمد ناخال��ص ملی افزایش‬ ‫یاب��د‪ .‬در عین حال دولت تصدی‌گری خود را بر صنعت‬ ‫کاه��ش داده و بس��تر را برای ورود م��ردم فراهم کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬اج��ازه دهیم کاالهای خارجی مش��ابه‬ ‫محص��والت داخلی با رعایت مصالح ملی وارد ش��ود تا‬ ‫رقابت‌پذیری شکل گیرد و واحدهای تحقیق‌وتوسعه از‬ ‫سوی صنعتگران جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫حاج‌اس��ماعیلی در پاسخ به پرسش��ی مبنی‌بر اینکه‬ ‫آی��ا بخش خصوص��ی می‌تواند کارآمدت��ر در راه‌اندازی‬ ‫واحد تحقیق‌وتوس��عه ب��ه معنای واقعی باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ساماندهی بافت‌های صنعتی غیرمجاز تهران‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران اظهار کرد‪ ۴۷ :‬بافت‬ ‫صنعتی در س��طح استان تهران پراکنده‌اند و تعداد زیادی از این واحدهای‬ ‫صنعتی بدون مجوز در کنار یکدیگر قرار گرفته و رش��د کرده‌اند‪ ،‬البته در‬ ‫بین آنها واحدهای خیلی خوب و برند نیز وجود دارند که در کشور نمونه‌اند‬ ‫اما برای دریافت مجوز کار و پروانه بهره‌برداری با مش��کالت زیادی روبه‌رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬صابر پرنیان افزود‪ :‬پیش‌بینی می‌شود با تصویب کلیات‬ ‫ای��ن طرح در هیات‌دولت و مش��خص ش��دن محدوده‌ها‪ ،‬س��اماندهی این‬ ‫بافت‌های صنعتی تا پایان امس��ال انجام شود‪.‬وی درباره جزئیات این طرح‬ ‫نی��ز تاکی��د کرد‪ :‬بع��د از مصوبه دولت‪ ،‬تک‌تک ای��ن واحدها پایش و نحوه‬ ‫س��اماندهی با این بافت‌ها مشخص می‌شود‪.‬مدیرعامل شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی استان تهران با اشاره به اینکه ساماندهی این واحدها در چند محور‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬با توجه به نوع فعالیت و مباحث زیس��ت‌محیطی‪،‬‬ ‫برخ��ی از این واحدها باید به ش��هرک‌های صنعتی مص��وب دولتی انتقال‬ ‫داده ش��وند زیرا این واحدها در کنار زیس��تگاه‌های انس��انی قرار داشته و با‬ ‫رش��د شهرها به مناطق مسکونی چسبیده‌اند که باید برخی منتقل شده یا‬ ‫با کنترل‌های الزم‪ ،‬مجوز فعالیت دریافت کرده و برخی نیز تخریب ش��وند‪.‬‬ ‫پرنیان با اشاره به اینکه پرونده این واحدهای صنعتی به هیات‌دولت رفته و‬ ‫در کمیس��یون زیربنایی دولت در حال بررسی است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با تصویب‬ ‫هیات‌دولت مبنی‌بر تبدیل این بافت‌ها به ش��هرک صنعتی‪ ،‬این ش��رکت بر‬ ‫اساس نوع واحدهای استقرار یافته‪ ،‬رصد و پاالیش الزم را انجام داده و این‬ ‫واحدها منتقل‪ ،‬کنترل آلودگی یا تخریب می‌شوند‪ .‬وی با اشاره به اینکه در‬ ‫مرحله نخست ساماندهی ‪ ۵‬بافت صنعتی شهرستان پردیس در کمیسیون‬ ‫زیربنایی دولت تصویب شده و این کار حداکثر تا ‪ ۲‬ماه آینده انجام می‌شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬س��اماندهی بقیه بافت‌های صنعتی تهران در چارچوب یک طرح‬ ‫و به‌صورت یکجا به دولت ارائه ش��ده و بر مبنای دس��توری که معاون اول‬ ‫رئیس‌جمه��وری ب��ه وزیران مربوط داده‪ ،‬با برگزاری جلس��ه‌های بررس��ی‬ ‫درحال‌حاضر بخش خصوصی فقط شامل صنایع کوچک‬ ‫می‌ش��ود که تاثیر زیادی در این امر نداشته‌اند‪ .‬صنایع‬ ‫اصلی در پتروش��یمی‪ ،‬گاز‪ ،‬نفت‪ ،‬برق‪ ،‬خودروس��ازی و‬ ‫آلومینیوم به‌طور جدی به سوی تحقیق‌وتوسعه حرکت‬ ‫کنن��د که فعال در اختیار دولت هس��تند‪ .‬ب��ا این روند‬ ‫نمی‌توان به سوی توسعه و توسعه پایدار حرکت کرد‪.‬‬ ‫حاج‌اسماعیلی تاکید کرد‪ :‬تغییر رویکرد جدی باید در‬ ‫صنایع کشور به وجود آ‌ید و این تغییر ساختارها هم به‬ ‫طور حت ‌م با حضور مردم و مش��ارکت بخش خصوصی و‬ ‫تحقیقو‌توسعه باشد‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫در عین حال افزایش سهم‬ ‫‹ ‹ثبات بنگاه‌ها برای تحقیق‌وتوسعه‬ ‫س مسائل اقتصادی درباره‬ ‫علی حیات‌نیا‪ ،‬دیگر کارشنا ‌‬ ‫مشوق‌های دولتی برای راه‌اندازی مراکز تحقیق‌وتوسعه‬ ‫در صنعت گفت‪ :‬تحقیق‌وتوسعه در بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫در مراحلی جدی می‌شود که بنگاه‌ها به ثباتی رسیده و‬ ‫جایگاه خود را در بازار پیدا کرده‌اند‪ .‬بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫در کش��ور ما به‌ویژه بنگاه‌های متوسط و بزرگ به دلیل‬ ‫چالش‌هایی که در س��طح کالن اقتصادی کشور وجود‬ ‫دارد بیش��تر آس��یب‌پذیر بودند و در عمل نتوانستند به‬ ‫ثبات برسند تا به دنبال توسعه بنگاه‌های خود‪ ،‬موضوع‬ ‫تحقیق‌وتوسعه را جدی بگیرند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حتی به دنبال دانش فنی و فناوری باشند‬ ‫یا اینکه بازار خود را توس��عه دهن��د‪ .‬از این‌رو‪ ،‬به نظر‬ ‫می‌رس��د بنگاه‌هایی که شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه‬ ‫تحقیق‌وتوس��عه را دارند هم به دلیل این شرایط رغبتی‬ ‫به این امر نداشته‌اند‪ .‬طبیعی است در این وضعیت باید‬ ‫دولت یک مکانیسم تشویقی برای آنها در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫ای��ن ط��رح‪ ،‬نتایج آن ابالغ خواهد ش��د‪ .‬از آن پ��س نهادهای مجری اجازه‬ ‫شکل‌گیری بافت‌های صنعتی غیرمجاز در استان تهران را نخواهند داد که‬ ‫با این روند تا پایان امسال همه بافت‌های صنعتی غیرمجاز تهران ساماندهی‬ ‫می‌شود‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با بیان اینکه‬ ‫س��اماندهی این بافت‌های صنعتی در ذیل برنامه جامع و آمایش س��رزمین‬ ‫تهران انجام می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬در این ساماندهی همه ملاحظات شهرسازی و‬ ‫آمایش سرزمینی استان تهران لحاظ شده است‪ .‬وقتی به این واحدها پروانه‬ ‫ش��هرک خصوصی داده می‌ش��ود‪ ،‬موظف هستند تا با تشکیل هیات‌مدیره‬ ‫ی ساماندهی‪ ،‬ارائه مجوز ساخت و توسعه اقدام کنند‪.‬‬ ‫از بین خودشان برا ‌‬ ‫به گفته پرنیان‪ ،‬با این س��اماندهی‪ ،‬بافت‌های صنعتی یادش��ده از قانون‬ ‫ش��هرداری‌ها معاف ش��ده و واحدهای شناسنامه‌دار می‌توانند به‌عنوان یک‬ ‫واحد صنعتی دارای مجوز ب ‌ه دنبال تولید باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه برخی از بافت‌ه��ای صنعتی مانند ‪ ۱۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫جاجرود در بس��تر رودخانه‌ها فعالیت می‌کنند که باید انتقال داده ش��وند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نباید چنین بافت صنعتی در بس��تر رودخانه ش��کل می‌گرفت و با‬ ‫این انتقال‪ ،‬س��اماندهی و قانونمند کردن بنگاه‌های یادش��ده‪ ،‬رونق تولید و‬ ‫اشتغال فراهم می‌شود‪ .‬در واقع این ساماندهی گام بلندی است که سال‌ها‬ ‫مورد غفلت قرار گرفته و اکنون استاندار تهران این موضوع را پیگیری و در‬ ‫کارگروه زیربنایی دولت مطرح کرده اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی استان تهران در‌باره پراکندگی جغرافیایی این واحدها در سطح این‬ ‫اس��تان نیز اظهار کرد‪ :‬اگرچه برخی از این واحدها در ش��رق و شمال شرق‬ ‫تهران نیز وجود دارند اما بیشتر واحدهای صنعتی یادشده در غرب‪ ،‬جنوب‪،‬‬ ‫جنوب ش��رق و جنوب غرب تهران اس��ت‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬در شهرس��تان‬ ‫پردی��س ‪ ۵‬باف��ت صنعتی ب��ا حدود ‪۹‬هزار واحد صنف��ی‪ ،‬صنعتی و میزان‬ ‫اش��تغال ‪۷۵‬هزار نفر وجود دارد‪ .‬همچنین ‪ ۵‬واحد در شهرس��تان قدس‪۴ ،‬‬ ‫واحد در شهرستان ورامین‪ ،‬شهر ری و سایر مناطق اطراف استان پراکنده‬ ‫و در جمع ‪۲۲۵‬هزار نفر در این واحدها مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ح��وزه اقتصاد ادامه داد‪ :‬یک بس��ته‬ ‫حمایتی‌‪-‬تش��ویقی که شامل معافیت مالیاتی‪ ،‬گمرکی‪،‬‬ ‫تس��هیالت خاص ارزان‌قیمت و‪ ...‬باش��د ی��ا اینکه برای‬ ‫آنها یک سلس��له مشوق‌های قانونی یا حقوقی تعریف و‬ ‫تدوین کند تا به این سمت حرکت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری مدیریتی‬ ‫عنوان می‌ش��ود بیش��تر واحدهای صنعتی ما دولتی‬ ‫هس��تند و ‪۲۰‬درص��د خصوصی‪ .‬حیات‌نیا در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که چرا دولت نتوانسته است در بنگاه‌های‬ ‫اقتص��ادی خودش واح��د تحقیق‌وتوس��عه را عملیاتی‬ ‫کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬واقعیت این اس��ت که بیش��تر بنگاه‌ها یا‬ ‫دولتی هس��تند یا خصولتی(ماهی��ت دولتی دارند یا به‬ ‫نهادها و س��ازمان‌های دولتی وابس��تگی هس��تند) در‬ ‫حالی‌که دولت‌ها در بیش��تر کشورهای جهان به سوی‬ ‫سیاس��ت‌گذاری و نظ��ارت رفته‌اند‪ .‬دول��ت وقتی وارد‬ ‫تصدی‌گ��ری می‌ش��ود در عمل بازدهی بنگاه نس��بت‬ ‫به مقی��اس آن کاهش پیدا می‌کند زی��را بنگاه دولتی‬ ‫دنب��ال منافع عمومی اس��ت و بخ��ش خصوصی منافع‬ ‫شخصی‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬گاه دولت‌ه��ا وقت��ی وارد تصدی‌گری‬ ‫می‌شوند ناکارآمد می‌ش��وند زیرا دولت وظیفه‌اش این‬ ‫نیست‪ .‬مسائل سیاس��ی و انتصاب‌های غیرکارشناسانه‬ ‫در بنگاه‌ه��ای خصولت��ی تاثی��ر زیادی در ش��اخص‌ها‬ ‫و متغیره��ا دارن��د‪ .‬انتصاب‌های دولتی باعث می‌ش��ود‬ ‫اص��ول بنگاهداری علمی که مبتنی‌بر س��ود و توس��عه‬ ‫اس��ت رعای��ت نش��ود و این بنگاه‌ه��ا زیان‌ده باش��ند‪.‬‬ ‫اگر هم س��ود دارن��د سودش��ان از راه رانت‌های دولتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫حیات‌نی��ا در پایان گفت‪ :‬واگ��ذاری بنگاه‌های دولتی‬ ‫به بخش‌های خصوصی واقع��ی و دخالت نکردن دولت‬ ‫در مکانیسم‌های مدیریتی و قیمت‌گذاری‪ ،‬می‌تواند این‬ ‫بنگاه‌ها را متناسب با بازار کرده و آنها را از این شرایطی‬ ‫که دارند خارج کند زیرا درحال‌حاضر تولیدشان نسبت‬ ‫به قابلیتی ک��ه دارند ناچیز بوده و نتوانس��ته‌اند ارزش‬ ‫واقعی بیافرینند‪.‬‬ ‫حمید حاج‌اسماعیلی‬ ‫مشکل صنایع‬ ‫در بخش‬ ‫تحقیق‌وتوسعه‬ ‫این است که‬ ‫دانشگاه‌ها‬ ‫ارتباط تنگاتنگی‬ ‫با صنعت ندارند‬ ‫علی حیات‌نیا‬ ‫تحقیق‌وتوسعه‬ ‫در بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی وقتی‬ ‫جدی می‌شود که‬ ‫بنگاه‌ها به ثباتی‬ ‫رسیده و جایگاه‬ ‫خود را در بازار‬ ‫پیدا کرده‌اند‬ ‫درخواست پرداخت سهم بخش تولید از تسهیالت بانکی‬ ‫مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاس��ت‌های تجاری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬درخواس��ت ما‬ ‫اجرای��ی ش��دن ماده ‪ ۴۶‬قان��ون برنامه شش��م مبنی‌بر‬ ‫تخصی��ص ‪۴۰‬درصد از کل تس��هیالت به بخش صنعت‬ ‫و مع��دن اس��ت‪ .‬احمد تش��کینی در گفت‌وگو با ش��اتا‬ ‫در «تحلیل��ی بر تس��هیالت اعطایی ب��ه بخش صنعت و‬ ‫معدن» افزود‪ :‬کل تسهیالت اعطایی نظام بانکی به همه‬ ‫بخش‌های گوناگون در دوره ‪ ۱۳۹۰-۱۳۹۷‬با متوس��ط‬ ‫رشد ‪۲۲‬درصدی از میزان ‪ ۲۰۱‬در آغاز دوره به ‪۷۷۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان در پایان دوره رس��یده است‪ .‬او گفت‪ :‬این‬ ‫در حالی اس��ت که متوس��ط رشد تسهیالت حقیقی در‬ ‫دوره یادشده ‪۴.۹‬درصد بوده و این بدان مفهوم است که‬ ‫قدرت خرید تسهیالت اعطایی در دوره یادشده(به‌دلیل‬ ‫تورم‌ه��ای دورقمی) س��االنه فقط ‪۴.۹‬درص��د افزایش‬ ‫داش��ته است‪.‬تشکینی گفت‪ :‬در دوره یادشده تسهیالت‬ ‫اعطایی ‪ ۳.۹‬برابر و ش��اخص قیمت‌ها ‪ ۳.۲‬برابر شده که‬ ‫نشانگر رشد محدود تس��هیالت حقیقی است‪.‬مدیر‌کل‬ ‫دفت��ر امور اقتصادی و سیاس��ت‌های تجاری گفت‪ :‬کل‬ ‫تس��هیالت اعطای��ی به بخش صنعت و مع��دن در دوره‬ ‫‪ ۱۳۹۰-۱۳۹۷‬با متوس��ط رشد ‪۱۹.۶‬درصدی از میزان‬ ‫‪ ۶۳.۳‬در آغاز دوره به ‪۲۰۸.۹‬هزار میلیارد تومان در پایان‬ ‫دوره رسیده‌در حالی‌که متوسط رشد تسهیالت حقیقی‬ ‫ب��ه این بخش منفی ‪ ‌۰.۳‬درصد بوده که نش��ان می‌دهد‬ ‫ق��درت خرید تس��هیالت پرداختی ب��ه بخش صنعت و‬ ‫معدن افزایش��ی نداشته است‪ .‬تشکینی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫ای��ن دوره‌‪ ،‬تس��هیالت اعطایی به بخش صنعت و معدن‬ ‫‪ ۳.۴‬برابر در حالی‌که ش��اخص نرخ تولیدکننده صنعت‬ ‫‪ ۳.۵‬برابر ش��ده که نش��انگر رش��د حدود صفر درصدی‬ ‫تس��هیالت حقیقی این بخش اس��ت‪.‬وی گفت‪ :‬متوسط‬ ‫سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیالت اعطایی در‬ ‫دوره ‪ ۱۳۹۰-۱۳۹۷‬مع��ادل ‪۲۹.۸‬درصد بوده که با روند‬ ‫نزولی از ‪۳۱.۶‬درصد در آغاز دوره به ‪۲۷‬درصد در پایان‬ ‫دوره کاهش یافته است‪ .‬این در حالی است که بر اساس‬ ‫بند (پ) ماده ‪ ۴۶‬قانون برنامه شش��م باید س��هم بخش‬ ‫صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی دست‌کم ‪۴۰‬درصد‬ ‫باشد‪ .‬تش��کینی توضیح داد‪ :‬در صورت اجرای این ماده‬ ‫قانونی میزان تس��هیالت بخ��ش صنعت و معدن معادل‬ ‫‪۳۰۹‬ه��زار میلی��ارد تومان‌(‪ ۴۰‬درصد کل تس��هیالت)‬ ‫می‌ب��ود که در مقایس��ه با عملک��رد ‪۲۰۸.۹‬هزار تومانی‬ ‫رقم محدودتری اس��ت‪.‬مدیر‌کل دفت��ر امور اقتصادی و‬ ‫سیاس��ت‌های تجاری گفت‪ :‬یکی از دالیل رش��د منفی‬ ‫تشکیل سرمایه ناخالص در ساختمان و ماشین‌آالت در‬ ‫بخش صنایع و معادن در دوره ‪(‌۱۳۹۱-۱۳۹۵‬به ترتیب‬ ‫منفی ‪ ۱‌ ۸.۸‬و منفی ‪ ‌۸.۳‬درصد) را باید در رش��د نکردن‬ ‫تسهیالت حقیقی این بخش جست‌وجو کرد؛ عاملی که‬ ‫تداوم آن مانع ظرفیت‌سازی جدید و تهدید جدی پیش‬ ‫روی رش��د ارزش‌افزوده بخ��ش صنعت و معدن خواهد‬ ‫بود‪.‬تش��کینی گفت‪ :‬کاهش نرخ سپرده قانونی با هدف‬ ‫افزای��ش قدرت تس��هیالت‌دهی نظام بانکی و تخصیص‬ ‫ی��ک درصد از س��پرده قانونی به بان��ک تخصصی حوزه‬ ‫صنعت و معدن به منظور اعطای تسهیالت برای تکمیل‬ ‫طرح‌های صنعتی و معدنی و تامین س��رمایه در گردش‬ ‫از پیش��نهادهای وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای‬ ‫رونق تولید است‪.‬‬ ‫صنع��ت‪،‬‬ ‫وزی��ر‬ ‫مع��دن و تج��ارت در‬ ‫دی��دار ب��ا تع��دادی از‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫فع��ال در ح��وزه تولید‬ ‫پنل‌های خورش��یدی‪،‬‬ ‫از آمادگ��ی ب��رای‬ ‫حمایت ویژه از فعالیت س��رمایه‌گذاران خارجی در‬ ‫کشورمان خبر داد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی با‬ ‫اش��اره به ظرفیت‌ها و فرصت‌های بی‌نظیر صنعتی‬ ‫و معدن��ی ای��ران‪ ،‬گف��ت‪ :‬برای فعالی��ت اثربخش‬ ‫هم��ه س��رمایه‌گذاران خارجی در نق��اط گوناگون‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬تمامی مش��وق‌های قانون��ی را به کار‬ ‫می‌بندیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با وجود همه محدودیت‌ها‬ ‫صنعت ما در حال رش��د بوده و نیازمندی کش��ور‬ ‫به مصرف برق رو به فزونی اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬حضور‬ ‫س��رمایه‌گذار خارجی در این بخش می‌تواند آورده‬ ‫خوبی برای دو طرف داش��ته باش��د‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫ت بلکه در س��ایر حوزه‌های‬ ‫نه‌تنه��ا در این صنع�� ‌‬ ‫صنعت��ی و معدنی هم فرصت‌ه��ای بی‌بدیلی برای‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد‪ .‬رحمانی گفت‪:‬‬ ‫یک��ی از مزیت‌های مهم کش��ورمان در همکاری با‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی وجود نیروی انسانی توانمند‬ ‫ایرانی است که در کنار وجود مواد اولیه مناسب‪ ،‬از‬ ‫لحاظ تامین تجهیزات مورد نیاز هم ش��رایط برای‬ ‫آغاز فعالیت‌ش��ان کاملا مهیا است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫برخی پیشرفت‌های صنعتی کشورمان خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬صنایع بزرگ ف��والد‪ ،‬مس و آلومینیوم ایران‬ ‫در حال توسعه روزافزون هستند و در آینده نزدیک‬ ‫تامین ان��رژی مورد نیاز ای��ن صنایع و بخش‌های‬ ‫پایین‌دس��ت آنها مورد توجه خواهد بود‪ .‬رحمانی‬ ‫با اش��اره به امنیت باالی س��رمایه‌گذاری در ایران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هیچ محدودیتی مانع توس��عه کشورمان در‬ ‫‪ ۴۰‬ساله گذشته نشده و از این پس هم نخواهد شد‪.‬‬ ‫آغاز عملیات اجرایی‬ ‫طرح تولید بیو‌اتانول‬ ‫عملیات اجرایی طرح تولید بیو‌اتانول س��وختی‬ ‫ش��هرک صنعتی خان‌احمد در بخش بوس��تان از‬ ‫شهرس��تان باشت آغاز ش��د‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪،‬‬ ‫محمدباق��ر عالی‪ ،‬مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و رئیس هیات‌عامل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران(ایدرو) در آیین آغاز این طرح‬ ‫در باش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح چند ماه پیش از سوی‬ ‫مقام عالی وزارت کلنگ‌زنی و حدود ‪ ۴‬ماه گذشته‬ ‫مطالعات مهندس��ی پایه و مهندسی «دیتِیل» آن‬ ‫به‌طور کامل انجام ش��ده و عملیات اجرایی آن ‪۱۴‬‬ ‫مرداد ‪ ۹۸‬آغاز شد‪ .‬رئیس هیات‌عامل ایدرو با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه محصول این ط��رح تولید بنزین گیاهی‬ ‫اس��ت که برای بخش کشاورزی ارزش‌افزوده ایجاد‬ ‫می‌کند‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن طرح جزو‌ظرفیت‌های عمده‬ ‫شهرستان‌های گچساران و باشت است و هموطنان‬ ‫این خطه با به ثمر رس��یدن آن‪ ،‬اثراتش را به‌طور‬ ‫مستقیم احساس خواهند کرد‪ .‬وی سرمایه‌گذاری‬ ‫ای��ن طرح را افزون‌ب��ر ‪۶۰۰‬میلی��ارد تومان اعالم‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬با اج��رای این طرح ب��رای ‪ ۱۵۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفر به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم اشتغال‬ ‫ایجاد می‌ش��ود‪ .‬عالی ادامه داد‪ :‬س��ازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنای��ع ایران این منطق��ه را به‌لحاظ‬ ‫ظرفیت‌ه��ای س��رمایه‌گذاری منطقه دارای ارزش‬ ‫س��رمایه‌گذاری تش��خیص داده و به همین دلیل‬ ‫اقدام به سرمایه‌گذاری در این منطقه کرده است‪.‬‬ ‫هدایت تسهیالت‬ ‫ارزان‌قیمت به سمت‬ ‫صنایع تبدیلی‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س‬ ‫ی گفت‪ :‬باید بانک‌ها تس��هیالت‬ ‫ش��ورای اس�لام ‌‬ ‫خود را به‌ش��کل ارزان‌قیمت و یارانه‌ای به س��مت‬ ‫ایج��اد صنایع تبدیلی هدایت کنند‪ .‬محمد عزیزی‬ ‫ت درب��اره توجه به صنایع‬ ‫در گفت‌وگ��و با خانه مل ‌‬ ‫تبدیل��ی به منظ��ور جلوگی��ری از هدررفت منابع‬ ‫کشور‪ ،‬گفت‪ :‬بزرگ‌ترین مشکل کشور خام‌فروشی‬ ‫در تمام��ی بخش‌ه��ا اس��ت‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬باید‬ ‫بانک‌ها تس��هیالت خود را به‌ش��کل ارزان‌قیمت و‬ ‫یارانه‌ای به س��مت ایجاد صنای��ع تبدیلی هدایت‬ ‫کنن��د‪ .‬عزیزی با بی��ان اینکه هدایت تس��هیالت‬ ‫ارزان‌قیمت بانک‌ها به سمت ایجاد صنایع تبدیلی‬ ‫موجب ایجاد اشتغال در کشور نیز می‌شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وزارت جهاد کش��اورزی باید وجوه اداره شده‬ ‫و تسهیالتی را که در اختیار دارد در زمینه رونق و‬ ‫ایجاد صنایع تبدیلی بخش کش��اورزی صرف کند‪،‬‬ ‫از س��وی دیگر نیز وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫می‌تواند در زمینه صدور مجوزها حمایت خود را از‬ ‫فعاالن بخش صنایع تبدیلی داشته باشد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫حمایت ویژه از‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫حوزه صنعت و معدن‬ ‫کارشناسان از الزام «تحقیق و توسعه» در صنعت می‌گویند‬ ‫‪ R&D‬مخفف ‪Research and Development‬‬ ‫تحقیقو‌توس��عه است که نقش بسیار مهمی‬ ‫‌‌‬ ‫و به معنی‬ ‫در فعالیت‌ه��ای صنعت��ی و غیرصنعت��ی دارد‪ .‬در واقع‬ ‫تحقیق‌وتوسعه‪ ،‬کش��ف دانش جدید درباره محصوالت‪،‬‬ ‫فرآینده��ا و خدم��ات و بکارگیری دان��ش جدید برای‬ ‫توسعه آنها است که نیازهای بازار را پوشش دهد‪.‬‬ ‫تحقیق‌وتوسعه تاثیر مس��تقیم بر نوآوری‪ ،‬بهره‌وری‪،‬‬ ‫کیفیت‪ ،‬س��طح استاندارد زندگی‪ ،‬سهم بازار و نیز دیگر‬ ‫عوامل��ی که در افزای��ش توان رقابتی س��ازمان‌ها موثر‬ ‫هس��تند‪ ،‬دارد و به این ترتیب‪ ،‬واحد تحقیق‌وتوس��عه‪،‬‬ ‫قلب یک ش��رکت یا س��ازمان اس��ت و نقش آن تغذیه‬ ‫تکنولوژیکی شرکت در همگامی با روند پیشرفت علم و‬ ‫دانش و خواسته‌های مدیریت است‪ .‬این فعالیت از حدود‬ ‫سال ‪۱۳۳۹‬خورشیدی برای نخستین‌بار‪ ،‬به شکل جدی‬ ‫و رسمی در چارت سازمانی برخی شرکت‌ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫تولید محصول یا محصوالت جدید و ارتقای کیفیت‪،‬‬ ‫تولی��د دانش نوی��ن به منظ��ور توس��عه محصوالت و‬ ‫بهینه‌س��ازی فرآینده��ا‪ ،‬بازدهی س��ریع س��ود‪ ،‬بهبود‬ ‫س��ریع عملکردها‪ ،‬کش��ف و درک فرصت‌ها و نیازهای‬ ‫بازار‪ ،‬پاس��خ به نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان و‬ ‫ایجاد رفاه و آسایش برای مردم و‪ ...‬از اهداف واحدهای‬ ‫تحقیق‌وتوسعه است‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1346‬‬ ‫پیاپی ‪2664‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫ایجاد حاشیه امن برای سرمایه‌گذاری‬ ‫ریشه‌یابی‬ ‫موافقت و‬ ‫مخالفت با‬ ‫خصوصی‌سازی‬ ‫مرتضی مصطفوی‬ ‫کارشناس ارشد اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫وجود اراده و توسعه‬ ‫فعالیت‌های تولیدی‬ ‫در شرکت سایپا‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫موض��وع واگ��ذاری س��هام دول��ت در‬ ‫ش��رکت‌های خودروس��ازی و به‌ط��ور کلی‬ ‫خصوصی‌س��ازی صنعت خ��ودرو موافقان و‬ ‫مخالفان��ی دارد‪ .‬بررس��ی‌ها نش��ان می‌دهد‬ ‫«مداخل��ه دول��ت‪ ،‬زیان��ده ب��ودن‪ ،‬کارآیی‬ ‫نداش��تن و کیفیت پایی��ن» ‪ ۴‬نقطه چالش‬ ‫برانگیز در آرا و نظرها است‪.‬‬ ‫برخی حضور دولت در صنعت را ناکارآمد‬ ‫می‌دانن��د؛ بنابرای��ن برای کاه��ش مداخله‬ ‫دولت توصیه به خصوصی‌س��ازی می‌کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬برخی تجربه بد واگذاری‌ها‬ ‫در دهه ‪ ۸۰‬را مالک تحلیل‌ها قرار می‌دهند‬ ‫و از این رو معتقدند خصوصی‌س��ازی منجر‬ ‫به بدتر شدن وضعیت صنعت خودرو کشور‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د از منظر روش‌شناس��انه‪،‬‬ ‫تفاوت‌های نظری یادش��ده ریشه در دیدگاه‬ ‫افراد به مس��ئله داشته باشد‪ .‬به بیان دیگر‪،‬‬ ‫به تناسب تعریف افراد از زمین بازی صنعت‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬تحلیل‌ها نس��بت ب��ه روش بهبود‬ ‫وضعی��ت این صنع��ت نیز می‌توان��د تغییر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو پی��ش از ه��ر تحلیل ارزش��ی‬ ‫نسبت به خصوصی‌سازی در صنعت خودرو‬ ‫باید مشخص شود وضعیت بهتر را در بهبود‬ ‫کدام شاخص تعریف می‌کنیم؟‬ ‫قدر مس��لم دس��تیابی به نقطه مناس��ب‬ ‫و مطل��وب در صنعت خ��ودرو در یک نگاه‬ ‫ایده‌آل‪ ،‬منوط‌به بهتر شدن وضعیت تمامی‬ ‫بازیگران صنعت خودرو است‪ ،‬اما از آنجا که‬ ‫این مهم در واقعیت قابل تحقق نیست باید‬ ‫متناس��ب با زمان و ش��رایط و نیز مبتنی بر‬ ‫اولویت‌هایی زمان‌بندی ش��ده‌ که بیشترین‬ ‫منافع را برای بازیگران این صنعت به ارمغان‬ ‫می‌آورد‪ ،‬زمین بازی صنعت را مهندس��ی و‬ ‫جای��گاه خصوصی‌س��ازی‪ ،‬بازمهندس��ی و‬ ‫تعری��ف ش��ود‪ .‬در این ش��رایط اس��ت که‬ ‫می‌توان نس��بت ب��ه تاثیر خصوصی‌س��ازی‬ ‫خودروسازی منصفانه نظر داد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جذب س��رمایه و س��رمایه‌گذار یک��ی از راهکارها‬ ‫برای رونق و توس��عه صنایع هر کشوری است‪ .‬به‌طور‬ ‫معمول‪ ،‬کشورها با مشارکت مالی نیازهای یکدیگر را‬ ‫پوش��ش می‌دهند و با اولویت‌بندی به توسعه برخی‬ ‫صنایع خود می‌پردازند‪.‬‬ ‫به‌عن��وان نمونه یکی از صنایع��ی که ترکیه به‌طور‬ ‫جدی دنبال کرد و امروز بخش��ی از درآمد ارزی این‬ ‫کش��ور را تامین می‌کند‪ ،‬صنعت کش��اورزی بود‪ .‬در‬ ‫صنع��ت قطعه نیز با مش��ارکت کش��ورهای خارجی‬ ‫قطع��ات برخی برندهای جهان در این کش��ور تولید‬ ‫و صادر می‌شود‪.‬‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان صنع��ت خ��ودرو پیش‌بینی‬ ‫می‌کنن��د در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌توان ش��اهد‬ ‫تولید خودرو ملی در این کشور هم بود‪.‬‬ ‫اما آنچه در بخش س��رمایه و س��رمایه‌گذاری مهم‬ ‫اس��ت‪ ،‬امنیت فعالیت افراد در این حوزه اس��ت زیرا‬ ‫هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌پذیرد در شرایط بی‌ثبات که‬ ‫درصد خطرپذیری را باال می‌برد‪ ،‬فعالیت داشته باشد‬ ‫و به‌جای س��ود ب��ردن‪ ،‬منابع مالی خود را از دس��ت‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫از این‌رو یکی از مهم‌ترین اموری که هر دولتی باید‬ ‫به آن توجه ویژه‌ای داش��ته باش��د ایجاد حاشیه امن‬ ‫برای سرمایه‌گذاری است‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان حوزه خودرو در نقدهای خود عنوان می‌کنند نخس��ت‬ ‫بای��د مش��کالت این صنعت مانند کمبود نقدینگی برطرف ش��ود و س��پس‬ ‫مب��ادرت به واگ��ذاری آن ب��ه بخش خصوصی کنی��م زیرا اگر ب��دون رفع‬ ‫مش��کالت س��هام دولتی واگذار ش��ود فقط مش��کالت را از بخشی به بخش‬ ‫دیگر منتقل کرده‌ایم‬ ‫‹ ‹رونق تولید و شرایط پرتالطم اقتصادی‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫اگر صنعت‬ ‫خودرو با حفظ‬ ‫شرایط فعلی به‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫سپرده شود و‬ ‫رقابت سالم در‬ ‫این بازار وجود‬ ‫نداشته باشد‪،‬‬ ‫اختالف ما با‬ ‫سایر کشورهای‬ ‫جهان کم‌وبیش‬ ‫باقی خواهد ماند‬ ‫ایران با توجه به مس��ائل سیاس��ی که دارد به‌طور‬ ‫معمول نمی‌تواند مبادرت به جذب سرمایه‌های کالن‬ ‫خارجی کند و این یکی از خألهای اقتصاد کش��ور ما‬ ‫است‪ .‬از این‌رو در بخش صنعت و به‌ویژه خودروسازی‬ ‫همیشه با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده‌ایم‪.‬‬ ‫حمی��د گرمابی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در این‌باره ب��ه خبرخودرو‬ ‫گف��ت‪ :‬تولی��د داخلی به‌دلی��ل نیاز ب��ه برنامه‌ریزی‬ ‫بلندمدت و مش��کالتی که بر س��ر راه آن وجود دارد‬ ‫با ریس��ک باالیی همراه اس��ت‪ .‬به عبارتی فردی که‬ ‫در ام��ر تولید س��رمایه‌گذاری می‌کن��د‪ ،‬نمی‌تواند با‬ ‫اطمینان‪ ،‬برگش��ت سرمایه و سود خود را پیش‌بینی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم نیش��ابور و فیروزه در مجلس شورای‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬مش��کالت عدیده‌ای که بر سر راه‬ ‫تولید‌کنندگان برای تولید‪ ،‬عرضه و فروش محصوالت‬ ‫وجود دارد زمانی که ش��رایط اقتصادی پرتالطمی بر‬ ‫کش��ور حاکم اس��ت‪ ،‬تولید را از رونق انداخته و فقط‬ ‫افرادی که عالقه وافری به تولید دارند این ریسک را‬ ‫می‌پذیرند که سرمایه خود را در راه تولید هزینه کنند‬ ‫چراکه کس��ی که در تولید سرمایه‌گذاری می‌کند بر‬ ‫خالف واردکننده نمی‌تواند به برگش��ت سرمایه خود‬ ‫امیدوار باش��د و طبیعی است که در چنین شرایطی‬ ‫رغبت چندانی برای تولید باقی نمی‌ماند‪.‬‬ ‫پیش‌ت��ر بس��یاری از صنعتگ��ران فع��ال در حوزه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خودروس��ازی به‬ ‫گفته بودند؛ تنها عش��ق به‬ ‫کشور و این صنعت است که آنها را وادار به ادامه راه‬ ‫می‌کند درحالی‌که اگر آنها س��رمایه خود را در بانک‬ ‫پس‌ان��داز کنند بدون دغدغه مالی��ات‪ ،‬بیمه‪ ،‬نیروی‬ ‫کار متخص��ص و‪ ...‬می‌توانند درآمد مطلوبی داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬آنها با اش��اره به قوانین کس��ب وکار عنوان‬ ‫می‌کردن��د‪ ،‬این قوانی��ن به‌جای تس��هیل فعالیت‌ها‬ ‫بیشتر به مانع‌تراش��ی و سنگ‌اندازی در مسیر تولید‬ ‫و تولیدکنن��ده می‌پ��ردازد که بخش��ی از معضالت و‬ ‫مشکالت امروز ناشی از این قوانین است‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی در ادامه س��خنان خود اظهارکرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر قوانین کلی برای حمای��ت از تولید و‬ ‫مب��ارزه با مافی��ای ضدتولید ملی وج��ود دارد و اگر‬ ‫این قوانین به‌درس��تی اجرا ش��ود با حمایت از تولید‬ ‫داخل‪ ،‬به‌ویژه در ش��رایطی که اقتصاد کشور شرایط‬ ‫خوبی ن��دارد‪ ،‬می‌توان اقتصاد کش��ور را رونق داد و‬ ‫در مب��ارزه ب��ا مافی��ای ضدتولید مل��ی‪ ،‬موفق عمل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫گرمابی افزود‪ :‬با توجه ب��ه ظرفیت باالی تولید در‬ ‫کش��ور اگر بتوانیم با قوانین موج��ود‪ ،‬حمایت کافی‬ ‫از تولیدکنندگان داخلی داش��ته باش��یم‪ ،‬می‌توانیم‬ ‫ص��ادرات به کش��ورهای همس��ایه را افزایش داده و‬ ‫تولیدکنن��دگان نیز با اطمینان بیش��تری نس��بت به‬ ‫برنامه‌ری��زی برای افزایش تولید و صادرات تش��ویق‬ ‫ش��ده و اقدام‌ه��ای ثمربخش��ی انج��ام خواهند داد‪.‬‬ ‫نماینده مردم نیش��ابور و فیروزه در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی تصریح کرد‪ :‬افزایش نرخ ارز بر تمامی صنایع‬ ‫از جمله صنعت خودرو تاثیر منفی گذاشت؛ بنابراین‬ ‫ب��ا توجه به نیاز این صنایع ب��ه ارز برای واردات مواد‬ ‫اولیه و قطعات منفصله‪ ،‬باید نس��بت به پایان س��ال‬ ‫‪ ،۹۶‬س��رمایه در گردش چند براب��ری به این صنایع‬ ‫تزریق می‌ش��د‪ .‬این نماینده مجلس دهم ادامه داد‪:‬‬ ‫اگ��ر بانک‌ها قصد دارند به نس��بتی که در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫از تولید‌کنن��دگان حمایت کرده‌ان��د به حمایت خود‬ ‫ادامه دهن��د باید تس��هیالت چندین براب��ری برای‬ ‫سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان از جمله‬ ‫سازندگان خودرو و صنایع وابسته قرار دهند که این‬ ‫ام��ر در عمل امکان‌پذیر نیس��ت؛ بنابراین بدون آنکه‬ ‫راه‌حلی ارائه ش��ود کمبود نقدینگ��ی دامن تولید را‬ ‫گرفته و همین موضوع باعث اختالل در تولید ش��ده‬ ‫است‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با اشاره به س��هام دولت در صنعت خودرو‬ ‫گفت‪ :‬سهامداری دولت در شرکت‌های خودروسازی‬ ‫کمتر از ‪۲۰‬درصد اما دخالت دولت در این حوزه زیاد‬ ‫اس��ت‪ .‬در کنار این مسئله گاهی حتی شاهد هستیم‬ ‫در شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازی‌ها نیز سها ‌م‬ ‫وابس��ته به س��هام دولت وج��ود دارد‪ .‬نماینده مردم‬ ‫نیش��ابور و فیروزه اظهارکرد‪ :‬امیدواریم با راهکارهای‬ ‫کاملا شفاف و رقابتی‪ ،‬این صنعت به بخش خصوصی‬ ‫که دارای اهلیت است‪ ،‬سپرده شود تا صنعت خودرو‬ ‫کش��ور ما فاصله خود را ب��ا صنعت خودرو جهان کم‬ ‫کن��د‪ .‬گرمابی در پایان هم تاکی��د کرد‪ :‬اگر صنعت‬ ‫خ��ودرو با حفظ ش��رایط فعلی ب��ه بخش خصوصی‬ ‫س��پرده ش��ود و رقابت س��الم در بازار وجود نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬اختالف ما با سایر کشورهای جهان کم و بیش‬ ‫باقی خواهد ماند‪ ،‬بنابراین به غیر از اینکه الزم اس��ت‬ ‫صنع��ت خودرو به بخش خصوصی واگذار ش��ود باید‬ ‫سعی کنیم شرایط رقابتی را نیز فراهم کنیم تا انگیزه‬ ‫بیشتری برای بخش خصوصی ایجاد شود و تشویقی‬ ‫برای سرمایه‌گذاری باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬واگذاری خودروس��ازان به بخش‬ ‫خصوصی و‪ ...‬از جمله راهکارهایی است که مدیران و‬ ‫مسئوالن کشوری برای رونق تولید پیشنهاد داده‌اند‬ ‫اما برخی کارشناسان در نقدهای خود عنوان می‌کنند‬ ‫نخس��ت باید مش��کالتی مانند کمب��ود نقدینگی در‬ ‫صنعت خودرو حل شود و سپس مبادرت به واگذاری‬ ‫آن ب��ه بخ��ش خصوصی کنی��م زیرا اگر ب��دون رفع‬ ‫مش��کالت سهام دولتی واگذار شود فقط مشکالت را‬ ‫از بخشی به بخش دیگر منتقل کرده‌ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در آستانه روز خبرنگار عنوان کرد‬ ‫مدیرعام��ل و اعض��ای هیات‌مدی��ره بانک‬ ‫صنع��ت و مع��دن از خطوط تولید ش��رکت‬ ‫س��ایپا بازدید کرده و در نشس��ت مش��ترک‬ ‫ب��ا مدیرعام��ل و مدیران ارش��د ای��ن گروه‬ ‫خودروسازی به تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری در‬ ‫حوزه همکاری‌های مشترک پرداختند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬حسین مهری افزود‪:‬‬ ‫فعالیت پر رونق خطوط تولید سایپا امیدآفرین‬ ‫بوده و بیانگ��ر وجود اراده برای افزایش تولید‬ ‫ت سر گذاشتن تحریم‌ها است و سایپا با‬ ‫و پش ‌‬ ‫مدیریت تخصصی و موثر سیدجواد سلیمانی‪،‬‬ ‫در حال انجام اقدام‌های جهادی است‪ .‬به‌گفته‬ ‫وی در ش��رایط دشوار صنعت و اقتصاد کشور‬ ‫و وجود محدودیت‌های��ی مانند نقل و انتقال‬ ‫بانکی و خرید مواد اولیه مورد نیاز از بازارهای‬ ‫خارجی‪ ،‬تولید روزانه بیش از ‪۲‬هزار خودرو در‬ ‫سایپا اقدامی با ارزش و تحسین‌برانگیز به‌شمار‬ ‫می‌رود‪.‬مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت‪:‬‬ ‫وجود اراده الزم و توسعه فعالیت‌های تولیدی‬ ‫سایپا در کنار شکل‌دهی به یک فضای مساعد‬ ‫برای این اقدام‌ها‪ ،‬در س��ایه برنامه‌ریزی گروه‬ ‫مدیران فعلی این گروه رقم خورده است‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به بازدید خود از خطوط تولید سایپا‬ ‫افزود‪ :‬وج��ود خط تولید م��درن و برخوردار‬ ‫از قابلیت‌ه��ای متنوع در زمین��ه مونتاژ انواع‬ ‫محصوالت س��ایپا با امکانات گوناگون‪ ،‬بیانگر‬ ‫وجود توانمندی‌های خوبی در س��ایپا اس��ت‪.‬‬ ‫مهری گفت‪ :‬بانک صنعت و معدن از همکاری‬ ‫با مجموعه‌ای صنعتی در مقیاس گروه سایپا‬ ‫اس��تقبال ک��رده و مصمم اس��ت ب��ا تکیه بر‬ ‫اقدام‌ه��ای جه��ادی و توانمندی‌های داخلی‬ ‫در کنار این خودروس��از ب��زرگ‪ ،‬تحریم‌های‬ ‫ظالمانه خارجی را بی‌اثر کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در پیامی به مناس��بت‬ ‫‪17‬م��رداد «روز خبرن��گار» ضمن تبریک ای��ن روز به فعاالن‬ ‫رس��انه‌ای گف��ت‪ :‬ام��روز بیش از همیش��ه نیازمن��د همراهی‬ ‫چراغ‌داران روش��نایی بخش جامعه هس��تیم تا همراه آنها که‬ ‫برای س��ربلندی ایران اسالمی تالش می‌کنند‪ ،‬ضمن نقدهای‬ ‫سازنده و ارائه رهنمودهای دلسوزانه‪ ،‬به تعالی توسعه در کشور‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬در این پی��ام آمده اس��ت‪ :‬بر خود‬ ‫الزم می‌دان��م از تالش‌های بی‌وقفه جامعه خبری و رس��انه‌ای‬ ‫کش��ور که با انگیزه باال‪ ،‬صداقت و امانت��داری تالش کرده‌اند‬ ‫دستاوردها و عملکرد صنعتگران به‌ویژه در حوزه خودروسازی‬ ‫کشور به اطالع مردم برسانند‪ ،‬قدردانی کنم‪.‬‬ ‫مت��ن کام��ل پی��ام مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی‬ ‫ایران‌خ��ودرو ب��ه مناس��بت روز خبرن��گار ب��ه ای��ن ش��رح‬ ‫است‪:‬‬ ‫ارتقای اطالعات جامعه حاصل تعامل صنعت و رسانه‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫« ‪17‬مرداد یادآور رش��ادت‌ها و از خودگذشتگی آنهایی است‬ ‫که با حفظ امانتی که عهده‌دار آن ش��ده‌اند‪ ،‬ایثارگرانه در مسیر‬ ‫خبررس��انی گام برداشته و با صیانت از حرمت قلم در پاسداشت‬ ‫صداقت‪ ،‬آگاهی‌بخشی به جامعه را در طریق زندگی برگزیده‌اند؛‬ ‫همان قلمی که خداوند رحمان در مکتوب خود به آن س��وگند‬ ‫یاد کرده است‪.‬‬ ‫روز تکری��م اصحاب قلم و صاحبان رس��انه که چش��م و چراغ‬ ‫ملت هس��تند را به همه فعاالن رس��انه‌ای کشور به‌ویژه آنها که‬ ‫در ح��وزه صنعت و تولید مس��اعد و یاور این بخ��ش از اقتصاد‬ ‫کش��ور هس��تند‪ ،‬تبری��ک و تهنی��ت می‌گوی��م‪ .‬ب��دون تردید‬ ‫در ش��رایطی ک��ه تحریم‌ه��ای ظالمانه ب��ا هم��ت صنعتگران‬ ‫ب��ه فرصت��ی ب��رای خودکفایی و خودس��اختگی تبدیل ش��ده‌‪،‬‬ ‫تالش‌های ش��بانه‌روزی و بی‌وقف��ه بزرگواران فع��ال در عرصه‬ ‫اطالع‌رس��انی و انعکاس دس��تاوردهای توفیق در تولید داخلی‬ ‫کش��ور می‌توان��د‪ ،‬کم��ک بزرگ��ی در کم‌اثر کردن آث��ار و آالم‬ ‫محدودیت‌های��ی باش��د که ب��رای مل��ت عزیز ای��ران طراحی‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬خبرنگاران و نمایندگان رس��انه‌ها‪ ،‬راهنمایان و خط‬ ‫‌نگه‌داران مس��یر حرکت جامعه در دستیابی کشور به توسعه‌ای‬ ‫فراگیر و همه‌جانبه هستند‪ ،‬رسالت اطالع‌رسانی و آگاهی‌بخشی‬ ‫ایش��ان‪ ،‬عالوه‌بر اعتالی افکار عموم��ی‪ ،‬موجب تضمین صحت‬ ‫مسیری است که کش��ور در این مرحله طی می‌کند‪ .‬مسئولیت‬ ‫ایش��ان به‌ویژه در دوره حاضر که دش��منان کشور و بدخواهان‬ ‫مل��ت اهتمام خود را به کار بس��ته‌اند تا س��نگ فتنه مقابل هر‬ ‫تدبیری رها کنند‪ ،‬رسالتی پیامبرانه است‪.‬‬ ‫ما در گ��روه صنعتی ایران‌خودرو‪ ،‬رش��د و ارتق��ای اطالعات‬ ‫جامع��ه را مرهون اهتمام و خدمت ای��ن عزیزان می‌دانیم و باور‬ ‫داریم اعتبار این صنعت در کشور‪ ،‬حاصل همت بلند فرزندان آن‬ ‫و همکاری اصحاب رسانه است که مسئوالنه در تمامی عرصه‌ها‪،‬‬ ‫رس��الت آگاهی‌بخشی و شفاف‌س��ازی و ارتقای سطح فرهنگی‬ ‫جامع��ه را پذیرفته‌ان��د‪ .‬صد البته ما به ت��داوم این همکاری که‬ ‫حاصل آن ارتقای صنعت کشور نیز خواهد بود‪ ،‬امیدواریم‪.‬‬ ‫از خداوند منان برای همه ش��ما بزرگواران که با پذیرش راه و‬ ‫رس��م صداقت‌ورزی و آگاهی‌بخشی رونق تولید ملی را همراهی‬ ‫می‌کنی��د‪ ،‬توفیق و بهروزی آرزومندیم و فربه‌ش��دگی در قلم و‬ ‫صالبت در گام‌های‌تان را از خداوند منان خواهانیم‪».‬‬ ‫قیمت برخی‌ از خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪760/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی‌ال‌اس‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪720/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪830/000/000‬‬ ‫‪313/000/000‬‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪880/000/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪201۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪470/000/000‬‬ ‫‪278/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج ‪2017‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪710/000/000‬‬ ‫‪57/800/000‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫‪295/000/000‬‬ ‫‪299/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫رنو ساندرو استپ‌وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪122/700/000‬‬ ‫‪183/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان‌ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن توربو‬ ‫توقف فروش‬ ‫ناموجود‬ ‫پژو ‪ 405‬اس‌ال‌ایکس‬ ‫‪67/880/000‬‬ ‫‪83/900/000‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪166/000/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫توقف فروش‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار(فول)‬ ‫‪80/754/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫توقف تولید‬ ‫پژو ‪‌2008‬‬ ‫‪114/994/000‬‬ ‫‪38/541/000‬‬ ‫‪46/400/000‬‬ ‫کیا اپتیما ‪2017‬‬ ‫‪69/000/000‬‬ ‫‪96/000/000‬‬ ‫تیبا‪( 2‬تنوع رنگ)‬ ‫‪51/603/000‬‬ ‫برلیانس کراس‬ ‫‪98/000/000‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫کوییک اتوماتیک‬ ‫‪142/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫‪489/000/000‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫‪172/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫‪115/400/000‬‬ ‫‪179/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫لکسوس تی ان‌ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف‌اسپرت‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪470/000/000‬‬ ‫‪680/000/000‬‬ ‫‪660/000/000‬‬ ‫‪690/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫‪970/000/000‬‬ ‫‪1/380/000/000‬‬ ‫‪1/390/000/000‬‬
‫چهارشنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1346‬‬ ‫پیاپی ‪2664‬‬ ‫شراکت بخش خصوصی‬ ‫ایمپاسکو و ایمیدرو‬ ‫در اکتشاف اولیه‬ ‫تا سال آینده شاهد‬ ‫رسیدن آب به اردکان‬ ‫خواهیم بود‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫بیش��تر معدن��کاران در حوزه‌ه��ای خ��ود دس��ت به‬ ‫خام‌فروش��ی می‌زنند‪ ،‬غافل از اینکه وقتی خام‌فروش��ی‬ ‫می‌کنیم س��ودی را که باید در داخل کش��ور به‌دس��ت‬ ‫بیاوریم‪ ،‬مس��تقیم به خارج از کشور می‌بریم‪ .‬دراین‌بین‬ ‫اگ��ر توانمن��دی خ��ود را افزای��ش دهی��م و دس��ت از‬ ‫خام‌فروش��ی برداریم می‌توانیم به رشد اقتصادی کشور‬ ‫کمک کنیم‪.‬‬ ‫پی��ش از این نیز معاون ام��ور معادن و صنایع معدنی‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اظهار ک��رده بود‪ :‬این‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬موافق خام‌فروش��ی نیس��ت و در سال رونق‬ ‫تولی��د باید مواد معدنی را در کش��ور ب��ه ارزش افزوده‬ ‫تبدیل کرده سپس صادر کنیم‪.‬‬ ‫جعفر سرقینی افزود‪ :‬از سال ‪۹۲‬‬ ‫ای��ن وزارتخانه اقداماتی را برای‬ ‫جلوگیری از خام‌فروش��ی مواد‬ ‫معدنی انجام داد و در ‪۲‬دس��ته‬ ‫اصلی تقسیم‌ کرد که یکی از آن‬ ‫موارد‪ ،‬ایجاد محدودیت قانونی‬ ‫ب��رای صادرات مواد خام معدنی‬ ‫اس��ت‪ .‬به این منظور معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد‬ ‫خام معدنی را برداشتیم و به‌وسیله قانون و وضع عوارض‬ ‫دست‌کم ‪ ۵‬درصدی بر صادرات مواد خام برای سال ‪،۹۷‬‬ ‫‪ ۸‬درصد برای سال جاری و ‪ ۱۰‬درصد برای سال آینده‪،‬‬ ‫خام‌فروشی را کنترل می‌کنیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬اق��دام دوم این بود که زنجیره تولید فوالد‬ ‫را کامل کردی��م و امروز زنجیره نامتوازن فوالد متوازن‬ ‫ش��ده‪ ،‬به طوری که کل زنجیره فوالد که در س��ال ‪۹۲‬‬ ‫حدود ‪ ۱۲۰‬میلیون تن ظرفیت تولید داش��ت‪ ،‬امروز به‬ ‫حدود ‪ ۲۱۰‬میلیون تن رسیده و می‌توان گفت در مدت‬ ‫‪ ۵‬س��ال ‪ ۹۰‬میلیون تن به ظرفیت زنجیره فوالد افزوده‬ ‫شده که باعث کنترل و کاهش صادرات سنگ‌آهن شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درباره ضررها و مش��کالتی که خام‌فروش��ی با‬ ‫خ��ود به همراه آورده‪ ،‬با کارشناس��ان معدنی گفت‌وگو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫نقش فناوری‬ ‫در کاهش‬ ‫آالینده‌های‬ ‫معدنی‬ ‫چین و هندوستان هم صادرات سنگ خام داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ثروت نسل آینده را به تاراج می‌بریم‬ ‫‹ ‹با ‪۳۰‬درصد ظرفیت کار می‌کنیم‬ ‫مه��دی نبی‌پ��ور‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫کنسرس��یوم افق آینده صادرات‬ ‫م��واد معدن��ی با اش��اره به ضعف‬ ‫حوزه ف��رآوری در کش��ور اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ا اینک��ه تع��داد زیادی‬ ‫ماش��ین‌آالت مجه��ز در ح��وزه‬ ‫ف��رآوری در ای��ران داری��م ام��ا‬ ‫متاس��فانه در بخش ف��رآوری چندان توانمند نیس��تیم و‬ ‫نمی‌توانیم حتی با همس��ایه خ��ود یعنی ترکیه هم رقابت‬ ‫کنی��م‪ .‬مدیرعامل کنسرس��یوم افق آینده ص��ادرات مواد‬ ‫معدن��ی ب��ا بیان اینکه فعاالن حوزه س��نگ ب��ا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫ظرفیت‌ش��ان کار می‌کنند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬اگر در حوزه‌های‬ ‫مختلف معدنی ازجمله س��نگ دس��ت به ف��رآوری بزنیم‪،‬‬ ‫ارزش‌افزوده بیش��تری هم به‌دست می‌آوریم اما متاسفانه‬ ‫بیش��تر ب��ر پروژه‌های صادراتی تمرک��ز کرده‌ایم و فقط به‬ ‫دنبال خام‌فروشی هستیم‪ .‬او با انتقاد از اینکه گاهی برخی‬ ‫صادرکنن��دگان برنام��ه منس��جمی ندارن��د‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫صادرکنندگان توانایی الزم را ندارند که سنگ خام را تغییر‬ ‫دهند و به‌طور حرفه‌ای دست به فرآوری بزنند‪.‬‬ ‫نبی‌پ��ور بیان ک��رد‪ :‬وقتی دول��ت پروان��ه بهره‌برداری‬ ‫به کس��ی می‌دهد و ب��ه تخصص اف��راد توجهی نمی‌کند‪،‬‬ ‫انتظ��اری بی��ش از ای��ن هم نمی‌ت��وان داش��ت‪ .‬درنتیجه‬ ‫ب��اور دارم ک��ه در ای��ن بخش ت��ا حدودی دول��ت مقصر‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌هرح��ال بهره‌برداران��ی ک��ه تخصص��ی ندارند و‬ ‫نمی‌توانن��د گروه��ی کار کنن��د‪ ،‬نمی‌توانن��د کاالی خود‬ ‫را عرض��ه کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬به‌این‌ترتی��ب انتظار داریم که‬ ‫دولت از آنها حمایت کند و امتیازاتی را در اختیار آنها قرار‬ ‫دهد‪ .‬این فعال معدنی ادامه داد‪ :‬اگر کارخانه‌های فرآوری‪،‬‬ ‫زیرمجموعه معادن ش��وند تا راحت‌تر مواد معدنی مختلف‬ ‫ازجمله س��نگ خام را فرآوری کنی��م‪ ،‬می‌توانیم در حجم‬ ‫ب��اال تولی��د کرده و پروژه‌های بزرگ خارج از کش��ور را نیز‬ ‫پشتیبانی کنیم‪ .‬البته امروز سنگ‌ها فرآوری می‌شوند و در‬ ‫حدی که فرآوری می‌شوند توانسته‌ایم در بازارهای جهانی‬ ‫مخاطب داش��ته باش��یم‪ .‬در این حوزه‪ ،‬ما ب��ه آذربایجان‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬عراق و استرالیا صادرات داریم‪ .‬به ترکیه‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫علی محمدی‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان شد‬ ‫علی محمدی در آیینـی با حضـور رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو به‌عن��وان مدیرعامل جدید فوالد خوزس��تان‬ ‫معارفه شد‪.‬‬ ‫بـه گزارش خبـرنگار روابط عمومـی فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫طـی حکمـ��ی از س��ـوی نماینده س��هامـدار اصلـی‬ ‫ش��رکت (پایندگان) علـی محمدی‪ ،‬س��کان هـدایـت‬ ‫شـرکت فـوالد خـوزستان را بـر عهده گرفت‪.‬‬ ‫محمـ��دی پیش از ای��ن معـاون منابـع انس��انـی و‬ ‫امور اجتماعـی و عضـو هیات‌مدیــره ش��رکت فـوالد‬ ‫خوزس��تان بود و اکنـون جایگزین محمد کشانی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمد کشانی نیز با دریافت حکمی از سوی خداداد‬ ‫غریب‌پور‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو به‌عنوان مش��اور‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو منصوب شد‪.‬‬ ‫صابر پرنیان‪ ،‬رئیس هیات مدیره‬ ‫و مدیرعامل شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی استان تهران با بیان اینکه‬ ‫خام‌فروش��ی از ابت��دا بالی جان‬ ‫کشور ما بوده‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه‌های مختلف‪ ،‬خام‌فروشی به‬ ‫ضرر اقتصاد ما بوده که متاس��فانه‬ ‫در حوزه معدن هم این اتفاق در حال وقوع اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫هی��ات مدیره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫استان تهران گفت‪ ۷ :‬درصد منابع و معادن جهان در کشور‬ ‫ما قرار دارد و نشان می‌دهد که خداوند نعمت را بر ما تمام‬ ‫کرده اما ما به‌راحتی مواد معدنی را به طور خام می‌فروشیم‪.‬‬ ‫خام‌فروش��ی یعن��ی ف��روش ب��ه کمترین ن��رخ در جهان‪.‬‬ ‫خام‌فروش��ی به این معناست که منابع و ثروت نسل آینده‬ ‫را با کمترین نرخ به تاراج می‌بریم و آن را تخریب می‌کنیم‪.‬‬ ‫خام‌فروشی به معنای تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬درحالی‌که باید با استفاده از دانش و تخصص‪،‬‬ ‫از ای��ن نعمت‌ها بهره‌برداری کنیم‪ .‬اگر دس��ت به فرآوری‬ ‫بزنیم و برای نمونه مصنوعات سنگی بسازیم می‌توانیم در‬ ‫داخل رشد کنیم و بازار هدف را نیز پیدا می‌کنیم‪ .‬پرنیان با‬ ‫اشاره به مضرات خام‌فروشی اظهار کرد‪ :‬وقتی خام‌فروشی‬ ‫می‌کنیم در عمل س��ودی را که باید در داخل هزینه شود‪،‬‬ ‫مس��تقیم ب��ه خارج از کش��ور می‌بری��م‪ ،‬درصورتی‌که اگر‬ ‫توانمن��دی خود را افزایش دهیم و دس��ت از خام‌فروش��ی‬ ‫برداری��م می‌توانی��م درآمدزایی کرده و به رش��د اقتصادی‬ ‫کشور کمک کنیم‪.‬‬ ‫او با اشاره به اقدامات مثبتی که در سال‌های اخیر در زمینه‬ ‫رش��د فرآوری در کشور انجام‌ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم این‬ ‫رویه ادامه یابد و به‌صورت یک نهضت تولید داخلی درآید‬ ‫تا جلوگیری از خام‌فروش��ی به یک ارزش تبدیل شود‪ .‬در‬ ‫این روند می‌توانیم ش��اهد رش��د صنعت هم باشیم چراکه‬ ‫بیشتر مواقع معدن مواد اولیه صنعت را تامین می‌کند‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی نبی‌پور‪:‬‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫توانایی الزم را‬ ‫ندارند که سنگ‬ ‫خام را تغییر‬ ‫دهند و به‌طور‬ ‫حرفه‌ای دست‬ ‫به فرآوری بزنند‬ ‫یادداشت‬ ‫ارتقای فناوری‪ ،‬پایان خام فروشی‬ ‫‪5‬‬ ‫فردین قهرمان روزگار‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫کس��انی ک��ه دس��ت ب��ه فعالی��ت معدن��ی می‌زنند‪،‬‬ ‫مزاحمت‌هایی از جمله گ��رد و غبار و گازهای آلوده برای‬ ‫آن منطق��ه تولید می‌کنند‪ .‬در این بین اگر فعاالن معدنی‬ ‫بتوانند با پایش‌ها و تحقیقات الزم‪ ،‬آالیندگی‌ها را کاهش‬ ‫دهند می‌توان به حفظ محیط‌زیس��ت امیدوار بود و برای‬ ‫حمایت از آن برای نس��ل‌های آینده کاری کرد‪ .‬از آنجایی‬ ‫که تمام معادن روباز کشور گرد و غبار و آلودگی به ارمغان‬ ‫می‌آورن��د‪ ،‬اهمیت این موضوع دوچندان می‌ش��ود‪ .‬برای‬ ‫نمون��ه در معادن فلزی می‌بینیم که گاهی س��رب معدن‬ ‫به باغ‌های اطراف منتقل می‌ش��ود‪ ،‬با نش��ت پساب‌ها به‬ ‫باغ‌ها و مزارع اطراف معدن شاهد ضربه به محیط‌زیست و‬ ‫سالمتی مردم هستیم‪ .‬البته در این بین گاهی معدنکاران‬ ‫هم مقصر نیستند چراکه دغدغه اقتصادی باعث می‌شود‬ ‫نگرانی اصلی معدنکاران تامین هزینه باش��د و از موضوع‬ ‫محیط‌زیس��ت غفل��ت کنند‪ .‬ب��ه طور معم��ول هم این‬ ‫مس��ئله برای معادن کوچک به وجود می‌آید که مش��کل‬ ‫تامین هزینه دارند و به دولت وابس��ته نیس��تند‪ .‬موردی‬ ‫که آالیندگی محیط‌زیست را تش��دید می‌کند‪ ،‬استفاده‬ ‫از وس��ایل و ماش��ین‌آالت قدیمی و فرسوده است‪ .‬بیشتر‬ ‫کارخانه‌های وابس��ته به معدن از تجهی��زات روز بی‌بهره‬ ‫هستند‪ .‬به عنوان نمونه دس��تگاهی وارد بازار شده که در‬ ‫آن تجهی��زات جدید به کار رفته و ب��رای صرفه‌جویی در‬ ‫مصرف آب مورد اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫مصرف آب در واحدهای صنعتی و معدنی‪ ،‬مستلزم صرف‬ ‫هزینه اس��ت‪ ،‬برگرداندن آب به ش��بکه با استفاده از این‬ ‫روش برای واحدها به صرفه اس��ت‪ .‬این دستگاه می‌تواند‬ ‫قس��مت زیادی از آب مصرف ش��ده را به شبکه برگرداند‪.‬‬ ‫با اس��تفاده از دانش و فن��اوری روز‪ ،‬معادن و کارخانه‌های‬ ‫وابس��ته به آنها‪ ،‬می‌توانند بیش از پیش در صرفه‌جویی و‬ ‫کاهش آالینده‌های گاز و ذرات معلق نقش‌آفرین باش��ند‬ ‫اما متاس��فانه با توجه به فناوری روز و نرخ باالی خرید این‬ ‫دستگاه‪ ،‬صاحبان صنایع معدنی قادر به خرید آن نیستند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1346‬‬ ‫پیاپی ‪2664‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شراکت بخش خصوصی‪ ،‬ایمپاسکو و ایمیدرو در اکتشاف اولیه‬ ‫‹ ‹‪۳۰۰‬هزار کیلومتر دوم‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو از موافقت وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با آغاز عملیات اکتش��اف‬ ‫در ‪ ۳۰۰‬ه��زار کیلومتر مربع خب��ر داد‪ .‬غریب‌پور‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬برای اینکه معدن بخ��ش تاثیرگذارتری در‬ ‫اقتصاد کش��ور باشد‪ ،‬به نخستین گلوگاه این بخش‬ ‫یعنی اکتش��اف پرداختیم تا در وهله نخست بدانیم‬ ‫کدام مواد معدنی را به چه میزان و در کجا داریم‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمیدرو پس از س��خنان‬ ‫خبرنگاران افزود‪ :‬از یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع مساحت کشور‪ ۶۰۰ ،‬هزار کیلومتر مربع قابل‬ ‫اکتشاف اس��ت که تا کنون نصف آن اکتشاف شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ایمیدرو بر همین مبنا پیش��نهاد ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫‹ ‹حمایت از طرح‌های پژوهش�ی مورد‬ ‫نیاز صنعت‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اعالم‬ ‫کرد‪ :‬توج��ه به موضوع‌های علم��ی‪ ،‬دانش‌بنیان‌ها‬ ‫و فناوری‌ه��ای روز با تعامل ایمیدرو و دانش��گاه‌ها‬ ‫در دس��تور کار اس��ت‪ ،‬چنانکه ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫‪ ۱۰‬تفاهمنام��ه ب��ا یکدیگ��ر مبادله کردن��د‪ .‬با این‬ ‫حال مش��کل تفاهمنامه‌ها این است که تفاهمنامه‬ ‫امض��ا می‌ش��ود اما به ق��رارداد نمی‌انجام��د و رها‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اعتق��اد داری��م تفاهمنامه‌ها باید‬ ‫به قراردادهای مش��خص تبدیل ش��وند و در همین‬ ‫راس��تا ‪ ۲۷‬طرح تحقیقاتی با حمایت ایمیدرو انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬عمده این تفاهمنامه‌ها و قراردادها نیز‬ ‫تقاضامحور هستند و قرار است تحقیق برای تحقیق‬ ‫نباشد بلکه این مطالعات پژوهشی‪ ،‬باید پاسخگوی‬ ‫نیازهای صنعت باشند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود‪ :‬در این راس��تا‬ ‫ب��ا دانش��گاه امیرکبی��ر در زمینه اس��تارت‌آپ‌ها‪،‬‬ ‫با دانش��گاه صنعتی ش��ریف در زمینه اکتش��افات‬ ‫و ب��ا جه��اد دانش��گاهی در زمینه بومی‌س��ازی و‬ ‫س��اخت داخل در حال کار هس��تیم که بسیار مهم‬ ‫اس��ت‪ .‬راه را ب��از کردی��م تا تعامل با دانش��گاه‌ها و‬ ‫مراک��ز علمی ب��ه جریان منتهی به س��اخت داخل‬ ‫محمود نوریان‪ ،‬مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نشست خبری مطرح کرد‪:‬‬ ‫تا سال آینده شاهد رسیدن آب به اردکان خواهیم بود‬ ‫محبوبه ناط�ق‪ :‬محمود نوری��ان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی چادرمل��و در ی��ک‬ ‫نشس��ت خبری به همراه مدیران شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی چادرملو در پاس��خ به پرس��ش روزگار‬ ‫معدن درباره ممنوعیت صادرات سنگ‌آهن از ‪۱۵‬‬ ‫مرداد اعالم کرد‪ :‬بیش��تر محص��والت خود را در‬ ‫داخل می‌فروش��یم و بابت بخشنامه اخیر معاونت‬ ‫معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مش��کلی‬ ‫نداریم‪ .‬وی افزود‪ :‬صادرات س��نگ‌های دانه‌بندی‬ ‫ما در چند سال گذشته بسیار ناچیز بوده و همان‬ ‫درآمد را نیز صرف توس��عه کردیم‪ .‬وی در بخش‬ ‫دیگ��ری از س��خنانش درباره معدن س��نگ‌آهن‬ ‫چادرمل��و در اس��ترالیا خب��ر داد‪ :‬مجوزهای الزم‬ ‫ای��ن پروژه را گرفتیم‪ .‬تنها چن��د مجوز در حوزه‬ ‫زیس��ت‌محیطی و رضایت مردم بومی آن منطقه‬ ‫باق��ی مان��ده که در ح��ال اخذ آن هس��تیم و به‬ ‫احتمال زیاد تا یک س��ال آینده‪ ،‬برداش��ت از این‬ ‫معدن عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با‬ ‫اشاره به اینکه کنسانتره سنگ‌آهن استرالیا برای‬ ‫فرآوری و تبدیل به فوالد به مکران انتقال خواهد‬ ‫یافت‪ ،‬گفت‪ :‬مش��اور انتخاب ش��ده اس��ت و باید‬ ‫ط��رح خود را بدهد که بر اس��اس آن کار خود را‬ ‫ش��روع کنیم‪ .‬در این پروژه قرار است ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تن ف��والد تولید کنی��م و امیدواری��م همزمان با‬ ‫راه‌اندازی معدن استرالیا‪ ،‬این پروژه نیز در مکران‬ ‫فعال و راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫نوری��ان در زمینه تامین س��نگ‌آهن مورد نیاز‬ ‫کارخانه‌های کنس��انتره و گندله و آهن اسفنجی‬ ‫چادرمل��و اظه��ار ک��رد‪ :‬مهم‌ترین پ��روژه تامین‬ ‫سنگ‌آهن از محل محدوده معدنی دی ‪ ۱۹‬است‬ ‫که توافقات نهایی حاصل شده‪ ،‬قرارداد ژئوفیزیک‬ ‫هوایی را بس��ته‌ایم و ب��ه‌زودی پیمانکار کار خود‬ ‫را ش��روع می‌کند‪ .‬ما دی‪ ۱۹‬را تمام ش��ده تلقی‬ ‫می‌کنیم‪ .‬ذخیره دی‪ ۱۹‬بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تن برآورد می‌ش��ود که امیدواریم در اکتش��افات‬ ‫تفصیلی‪ ،‬این رقم افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه این پ��روژه جدی پیش‬ ‫م��ی‌رود‪ ،‬درباره آثار تحریم ب��ر عملکرد مجموعه‬ ‫خود افزود‪ :‬س��عی کرده‌ایم در این سال‌ها به دور‬ ‫از حاشیه‌ها کار اقتصادی انجام دهیم و مشکالت‬ ‫را مدیری��ت کنیم‪ .‬البته ممکن اس��ت از س��وی‬ ‫مس��ئوالن نیز برخی تصمیم‌‌ها گرفته شده باشد‬ ‫که گاه اجتناب‌ناپذیر اس��ت؛ در مجموع می‌توان‬ ‫گفت تاکن��ون با تحریم‌ها و برخ��ی تصمیم‌های‬ ‫مس��ئوالن مشکل داش��ته‌ایم و س��عی می‌کنیم‬ ‫مشکالت را دوستانه حل کنیم‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه چادرملو به دنبال مش��ارکت‬ ‫در ی��ک پروژه کنسانتره‌س��ازی ‪ ۲.۵‬میلیون تنی‬ ‫در منطقه س��نگان اس��ت و قص��د دارد آن را از‬ ‫فوالد خراس��ان خریداری و فاینانس کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫البته این پروژه هنوز به نتیجه نرسیده و در حال‬ ‫مذاکره هستیم‪ .‬نوریان با بیان اینکه در پرداخت‬ ‫هزینه‌های شرکت در پروژه آبرسانی خلیج‌فارس‬ ‫فعال هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امسال در فاز نخست‪،‬‬ ‫آبرس��انی به معدن گل‌گهر عملیاتی خواهد شد و‬ ‫تا مهر یا آبان س��ال آینده‪ ،‬ش��اهد رسیدن آب به‬ ‫اردکان خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل چادرملو در ادام��ه درباره راه‌اندازی‬ ‫نیروگاه خورش��یدی ‪ ۱۰‬مگاواتی چادرملو گفت‪:‬‬ ‫اقدامات الزم برای ساخت نیروگاه خورشیدی ‪۱۰‬‬ ‫مگاواتی در حال انجام اس��ت‪ .‬ای��ن پروژه تامین‬ ‫اعتبار ش��ده اس��ت‪ ،‬زمین آن نیز تجهیز ش��ده و‬ ‫پیمانکاران آن مش��خص ش��ده‌اند‪ .‬این پروژه در‬ ‫داخل محوط��ه نیروگاه فعلی در حال اجراس��ت‬ ‫که پس از رس��یدن تجهیزات خریداری ش��ده و‬ ‫نصب آنها در س��ال آینده‪ ،‬بهره‌برداری می‌ش��ود‪.‬‬ ‫اگ��ر مش��کالت ارزی در این زمینه ایجاد نش��ده‬ ‫بودند؛ کارها با س��رعت بیشتری انجام می‌شدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل چادرملو با اش��اره به اینکه سهامداران‬ ‫عمده از عملکرد ش��رکت راضی هستند‪ ،‬در ادامه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بیشتر از ‪ ۱۱‬هزار قطعه را در چادرملو‬ ‫بومی‌س��ازی کرده‌ایم‪ .‬ما در بومی‌سازی پیشگام‬ ‫بوده‌ای��م و بر ای��ن باوریم هر قطع��ه‌ای که قابل‬ ‫س��اخت در داخل باش��د‪ ،‬در مجموع��ه چادرملو‬ ‫می‌تواند بومی‌س��ازی شود‪ .‬با چندین دانشگاه نیز‬ ‫مذاکره کرده‌ایم‪ .‬قرار است شرکتی به نام «راشا»‬ ‫با همکاری چادرملو‪ ،‬گل‌گهر‪ ،‬گهرزمین‪ ،‬توس��عه‬ ‫مع��ادن و همچنین دانش��گاه‪ ،‬اقداماتی در زمینه‬ ‫بومی‌سازی و ساخت داخل انجام دهد‪.‬‬ ‫رئیس شورای فرهنگی‪ -‬اجتماعی منطقه گل‌گهر‪:‬‬ ‫گل‌گهر از رسانه‌ها انتظار همکاری و کمک دارد‬ ‫رسانه رکن چهارم دموکراسی است که نوعی‬ ‫مطالبه‌گری سازمان‌یافته را رقم می‌زند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬عل��ی حاتم��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫ش��ورای فرهنگی‪ -‬اجتماع��ی منطقه گل‌گهر‬ ‫در نشس��تی که به منظور تکریم ارباب رس��انه‬ ‫در هتل اس��پیناس برگزار شده بود‪ ،‬با بیان این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬شورای فرهنگی‪ -‬اجتماعی منطقه‬ ‫گل‌گهر بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت‌ها‬ ‫تعریف شده اس��ت و شیوه‌نامه مصوب دارد‪ .‬هر‬ ‫کاری در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی گل‌گهر‬ ‫انجام ش��ود نیز در این ش��ورا تصویب می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه گل‌گهر مجموع��ه‌ای از ‪۴۵‬‬ ‫ش��رکت اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬برخی از این ش��رکت‌ها‬ ‫فعالی��ت اس��تخراج از معادن را ب��ه عهده دارند‬ ‫و برخی ‌دیگ��ر پیمانکارند‪ .‬این تعداد‬ ‫ش��رکت و نح��وه تعامل آنه��ا با مردم‬ ‫منطقه در مسئولیت شورای فرهنگی‪-‬‬ ‫اجتماعی گل‌گهر می‌گنجد‪ .‬این شورا‬ ‫ب��ر تمام ای��ن منطقه اش��راف دارد و‬ ‫خط مش��ی فعالیت‌ه��ای اجتماعی را‬ ‫تبیی��ن می‌کند‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه در‬ ‫کش��ور حتی یک خط قانون در حوزه اجتماعی‬ ‫وجود ن��دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬از آنجا که گل‌گهر‬ ‫فعالیت‌های اجتماعی زیادی دارد با ش��یوه‌نامه‬ ‫معین��ی‪ ،‬ای��ن مس��ئولیت‌ها را مش��خص کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه گل‌گهر تنها شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی اس��ت که از مع��دن تا محصول نهایی‬ ‫اس��لب و میلگ��رد را تولی��د می‌کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درب��اره تعامل با رس��انه‌ها نیز‬ ‫انتظ��ار م��ی‌رود ب��ا هم��کاری روابط‬ ‫عمومی‪ ،‬رس��انه‌ها اطالعات را از منبع‬ ‫اصلی دریافت کنند نه از شایعات‪.‬‬ ‫وی ب��ا اع�لام اینک��ه از رس��انه‌ها‬ ‫می‌خواهم به ما کمک کنند تا از برهه‬ ‫حس��اس کنونی برای این ش��رکت عبور کنیم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬همانطور ک��ه در جریانید‪ ،‬از س��یرجان‬ ‫تیم باش��گاه گل‌گهر به لیگ برتر رفته و در این‬ ‫باره حساسیت‌های زیادی وجود دارد‪ .‬ما انتظار‬ ‫کم��ک از رس��انه‌ها برای عبور از ای��ن گردنه را‬ ‫داری��م چراکه نیم��ی از مردم ‪۲۷۰‬ه��زار نفری‬ ‫سیرجان تحت تاثیر شرکت گل‌گهر هستند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ :‬خداداد غریب‌پور در نشس��ت‬ ‫صمیم��ی هم‌اندیش��ی که ب��ا فعاالن رس��انه‌های‬ ‫مکتوب عصر روز یکشنبه برگزار شد‪ ،‬از خبرنگاران‬ ‫ح��وزه معدن و صنای��ع معدنی خواس��ت نظرها و‬ ‫پیشنهادهای خود را در این حوزه مطرح کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت نشس��ت هم‌اندیش��ی غریب‌پور با‬ ‫اهالی رس��انه‌های آنالین نیز هفته گذش��ته برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او در ای��ن نشس��ت از ت�لاش و جهت‌گیری‌های‬ ‫مثب��ت ایمی��درو در چند ماه گذش��ته برای رش��د‬ ‫و ارتق��ای س��هم مع��دن در اقتصاد کش��ور گفت و‬ ‫ب��ه تحرکات این س��ازمان توس��عه‌ای در این مدت‬ ‫در بخش‌ه��ای مختل��ف اعم از اکتش��اف‪ ،‬امضای‬ ‫تفاهمنامه‌ه��ای مختل��ف ب��ا مراک��ز آموزش��ی و‬ ‫دانش��گاهی و تالش ب��رای تبدیل این تفاهمنامه‌ها‬ ‫به قرارداد سخن راند‪.‬‬ ‫غریب‌پور همچنین پیش��نهادهای خبرنگاران را‬ ‫یادداش��ت کرد که مهم‌ترین آنه��ا ضرورت تعامل‬ ‫بیش��تر ایمیدرو با خبرنگاران برای معرفی اقدامات‬ ‫انج��ام ش��ده در بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی و‬ ‫کاس��تی‌ها و بایده��ا و نبایده��ا ب��ود‪ .‬خبرنگاران‬ ‫همچنین بر ضرورت دسترسی راحت‌تر به کارگران‬ ‫این بخش تاکید کردند و خواستار رفع موانع در این‬ ‫راستا شدند‪.‬‬ ‫کیلومتر مربع اکتش��اف را به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت داده که دس��ت‌کم یک س��وم این ‪۳۰۰‬‬ ‫هزارکیلومتر مربع از س��وی کنسرس��یوم متشکل‬ ‫از ش��رکت‌های بزرگ معدنی همچون شرکت ملی‬ ‫مس‪ ،‬فوالد خوزس��تان‪ ،‬مبارکه‪ ،‬گل‌گهر‪ ،‬چادرملو‪،‬‬ ‫تهی��ه و تولید مواد معدنی ایران و ایمیدرو عملیاتی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬یک س��وم دیگر نیز به‌وس��یله شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی و یک سوم دیگر از سوی‬ ‫ایمیدرو مورد اکتش��اف قرار می‌گیرد‪ .‬خوشبختانه‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با آغاز عملیات جدید‬ ‫اکتش��افی موافقت کرد که شایسته قدردانی است‬ ‫و تحول بزرگی را در بخش معدنی ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همان‌ط��ور که می‌دانید‪ ،‬اکتش��اف‬ ‫کار پر ریس��ک و حکومتی اس��ت‪ .‬اگر قرار اس��ت‬ ‫س��رمایه‌گذاری ‪ ۳‬میلی��ارد توم��ان در مع��دن‬ ‫س��رمایه‌گذاری کن��د باید به او بگویی��م در کجاها‬ ‫چه ماده معدنی داریم‪ .‬طبیعی است وقتی ظرفیت‬ ‫معدنی کش��ور برای ما ناش��ناخته است‪ ،‬آگاهی در‬ ‫جامعه نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬ورود بخش خصوصی به اکتش��اف‬ ‫اولی��ه برای نخس��تین بار قابل توج��ه بوده و اتفاق‬ ‫بسیار مبارکی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬محور دوم تالش‌ه��ای ایمیدرو تمام‬ ‫ک��ردن پروژه‌های نیمه‌تمام اس��ت‪ ،‬ب��ه طوری که‬ ‫در ‪ ۸‬م��اه گذش��ته بی��ش از ‪ ۱۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫س��رمایه‌گذاری در پروژه‌های ایمیدرو با مشارکت‬ ‫بخش خصوصی بر اساس مدل‌های مشارکت دولت‬ ‫و بخش خصوصی در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫رقم خورده است‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه ارزش طرح‌های امسال به بیش‬ ‫از ‪ ۳.۵‬میلیارد دالر می‌رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال اعتبار‬ ‫زیربناه��ا را تا ‪ ۴‬برابر افزایش دادیم و در این زمینه‬ ‫پای��ش پروژه‌ه��ا با همکاری انجم��ن کنترل پروژه‬ ‫ایران دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اولویت بعدی ایمیدرو را حفظ س��طح تولید‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬برای حفظ تولید در دوران‬ ‫تحری��م بای��د در زمین��ه الکترود گرافیت��ی و پودر‬ ‫آلومین��ا که ‪ ۲‬گل��وگاه صنعت ف��والد و آلومینیوم‬ ‫هس��تند‪ ،‬ورود می‌کردیم که خوشبختانه توانستیم‬ ‫نیاز صنعت را تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مقابله ب��ا تحریم‌ها با کمترین‬ ‫هزینه در حال انجام اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در ‪ ۴‬ماه نخست‬ ‫امس��ال به جز آلومینیوم در تولید مواد معدنی رشد‬ ‫داش��تیم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه در تمام شاخص‌ها‬ ‫رش��د داشتیم و حفظ سطح تولید‪ ،‬کار سختی بود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با نظارت مس��تمر توانستیم همپوشانی‬ ‫الزم را انج��ام دهی��م تا تولید دچار وقفه نش��ود و‬ ‫تولی��د کاه��ش نیابد‪ .‬این امر محقق ش��د و نه تنها‬ ‫کاهش تولید نداش��تیم بلکه در بخش‌هایی رش��د‬ ‫هم داشتیم‪.‬‬ ‫ایمی��درو پیش��نهاد ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر مربع اکتش��اف را به وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫داده که از سوی کنسرسیوم بخش خصوصی‪،‬ایمپاسکو و ایمیدرو با قدرالسهم مساوی عملیاتی‬ ‫خواهد شد‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط‬ ‫غریب‌پ��ور با اع�لام اینکه توس��عه بخش معدن‬ ‫باید از س��وی بخش خصوصی محقق ش��ود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬رویکرد بنگاه‌های بزرگ ما باید از س��وددهی‬ ‫ب��ه س��ودآوری ب��رود و از نگاه کوتاه‌مدت تقس��یم‬ ‫س��ود به نگاه بلندمدت سرمایه‌گذاری تبدیل شود‪.‬‬ ‫خوش��بختانه ای��ن اتف��اق رخ داده و کارخانه فوالد‬ ‫‪۱۰‬میلی��ون تنی هرم��زگان‪ ،‬الکت��رود گرافیتی و‬ ‫کک‌س��ازی اروند تیتانیوم کهنوج به زودی ساخته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬مشارکت در زیرساخت‌های سنگان و در‬ ‫نهایت اکتشاف ‪۳۰۰‬هزار کیلومتر نیز جزو مشارکت‬ ‫بخش خصوصی اس��ت‪ .‬فعال‌سازی معادن کوچک‬ ‫در راس��تای اقتصاد مقاومتی در دس��تور کار است‬ ‫و خوش��بختانه عزم جدی دولت و بخش خصوصی‬ ‫برای به سرانجام رساندن این طرح ملی ایجاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در بخش زیرس��اخت‌ها و زیربناهای بخش‬ ‫معدن نیز بخش خصوصی ورود کرده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬راه آهن س��نگان به خواف به‌وس��یله بخش‬ ‫خصوصی س��اخته می‌شود‪ .‬خبر دیگر اینکه امسال‬ ‫اعتب��ار زیربناها را در ایمیدرو ‪ ۴‬برابر کردیم چراکه‬ ‫معتقدیم برای فعال شدن معادن باید راه دسترسی‪،‬‬ ‫آب و برق تامین ش��ود‪ .‬بنابرای��ن تامین زیربناهای‬ ‫معدن در دس��تور کار ایمیدرو قرار گرفت‪ .‬این نیاز‬ ‫در گذش��ته احصا ش��ده بود اما در حال حاضر کار‬ ‫بیشتری روی آن انجام می‌دهیم‪ .‬زمینه فعال‌سازی‬ ‫‪ ۴‬هزار معدن غیر فعال را داریم که مشکالتی نظیر‬ ‫ف��رآوری‪ ،‬زیربن��ا‪ ،‬بازار و مش��کل حقوقی و قانونی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین زمینه با ش��ورای هماهنگی‬ ‫احیای معادن کوچک و متوس��ط جلس��ه‌ای برگزار‬ ‫کردیم‪ .‬این مش��کالت بررسی شدند و تامین اعتبار‬ ‫زیربناها نیز مورد تصویب قرار گرفت‪.‬‬
‫چهارشنبه‬ ‫موافق اختصاص ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫به صنعت نیستیم‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1346‬‬ ‫پیاپی ‪2664‬‬ ‫موج گرما و امواج گرانی‬ ‫مرغ‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫آمار تجارت خارجی در فصل بهار بررسی شد‬ ‫تراز تجاری کشور بهار امسال با مازاد یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۱۶‬میلی��ون دالری همراه بوده اس��ت‪‌.‬معاونت‬ ‫بررس��ی‌های اقتص��ادی ات��اق بازرگان��ی تهران در‬ ‫گزارش��ی با بررس��ی روند صادرات و واردات کشور‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال براس��اس آم��ار گمرک‪،‬‬ ‫نوشت‪ :‬براس��اس جدیدترین آمارهای مقدماتی که‬ ‫هفته دوم مرداد منتش��ر ش��ده‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه نخس��ت‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬بی��ش از ‪۱۰‬میلی��ارد دالر واردات و ح��دود‬ ‫‪۱۱.۵‬میلیارد دالر صادرات کاالیی بدون احتس��اب‬ ‫نفت خام انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کره رفت‪ ،‬ترکیه برگشت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫ترکی��ه که در ‪ ۳‬ماه ‪ ۱۳۹۷‬در فهرس��ت ‪۵‬مقصد عمده صادراتی‬ ‫ایران قرار نداش��ته‪ ،‬در فصل بهار امس��ال به جایگاه س��وم ارتقا‬ ‫پیدا کرده است‬ ‫دس��تخوش تغییراتی شده اس��ت‪ .‬جمهوری کره از‬ ‫فهرس��ت ‪ ۵‬مبدا نخست وارداتی ایران خارج و هند‬ ‫جایگزین آن ش��ده اس��ت‪ .‬در ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬واردات‬ ‫ایران از هند بیش از ‪ ۲‬برابر ش��ده و به ‪ ۱.۲‬میلیارد‬ ‫دالر رسیده است‪.‬‬ ‫واردات کاالیی ایران از ترکیه نیز در ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫سال ‪ ۹۸‬نس��بت به مدت مشابه سال گذشته بیش‬ ‫از ‪ ۲‬برابر ش��ده است‪ .‬این در حالی است که واردات‬ ‫ایران از کش��ورهای چین‪ ،‬امارات و آلمان کاهش��ی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹آه�ن‌آالت ب�ه فهرس�ت ص�ادرات ب�ه‬ ‫ترکیه اضافه شد‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه با بیان‬ ‫اینک��ه افزایش صادرات به ترکی��ه دالیل گوناگونی‬ ‫دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬دلیل اصلی این امر این است که با‬ ‫توجه به تغییرات نرخ ارزی در ایران کاالهای ایرانی‬ ‫برای ص��ادرات به ترکیه از نظ��ر ارزش باصرفه‌تر و‬ ‫رقابتی‌تر ش��ده کرده است‪ .‬رضا کامی در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خرید برای ترکیه باتوجه به‬ ‫افزایش نرخ ارز در ایران ارزان‌تر شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬دلیل دیگر این است که کاالهای‬ ‫جدیدی مانن��د آهن‌آالت به اق�لام صادراتی ایران‬ ‫به ترکیه اضافه شده اس��ت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫آهن‌آالت ایران نس��بت به محص��والت ترکیه نرخ‬ ‫بهتری دارد که در مجموع حاصل این روند افزایش‬ ‫صادرات به ترکیه بوده است‪.‬‬ ‫کامی تصریح ک��رد‪ :‬درتعرفه‌های ترجیحی هنوز‬ ‫مذاک��رات ادام��ه دارد و بنا به‌دالی��ل خاصی نهایی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫هرچند تاکید مقامات ارشد دو طرف برای امضای‬ ‫نهایی بازنگری این تجارت ترجیحی اس��ت اما این‬ ‫موضوع از لحاظ کارشناس��ی به م��واردی برخورده‬ ‫اس��ت که باید مورد بررس��ی و اص�لاح دوباره قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬دلیل خارج ش��دن کره‬ ‫از فهرس��ت ‪۵‬کش��ور عمده وارداتی برای ایران نیز‬ ‫به‌دلیل ممنوعیت‌های وارداتی اس��ت که از س��ال‬ ‫گذش��ته اعمال شده اس��ت و از سوی دیگر به‌دلیل‬ ‫تحریم‌ها دو برند مطرح لوازم خانگی که بازار ایران‬ ‫را تصاحب کرده بودند از ایران رفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹ اردیبهشت‪ ،‬اوج تجارت خارجی‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امسال‪،‬‬ ‫بیش��ترین صادرات و واردات کاالیی کش��ور مربوط‬ ‫به اردیبهشت بوده است‪ .‬در این ماه ارزش صادرات‬ ‫کاالی��ی بدون نف��ت خام ح��دود ‪ ۵.۹‬میلیارد دالر‬ ‫بوده که نس��بت به فروردین حدود ‪ ۲.۳‬برابر ش��ده‬ ‫و نس��بت به سال ‪ ،۹۷‬رش��د ‪ ۲۸‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬با توجه به سابقه قبلی عملکرد ماهانه‬ ‫ص��ادرات بدون نفت خام کش��ور‪ ،‬این رقم مقداری‬ ‫قابل تامل است‪.‬‬ ‫در خ��رداد ‪ ۱۳۹۸‬ارزش ص��ادرات کش��ور ‪۳.۱‬‬ ‫میلیارد دالر بوده که افت ‪ ۲۰‬درصدی را نس��بت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است‪ .‬در عین‬ ‫حال ارزش واردات کاالیی در اردیبهش��ت امس��ال‬ ‫حدود ‪ ۴.۴‬میلیارد دالر بوده که نسبت به فروردین‬ ‫رش��د ‪ ۹۱‬درصدی و نس��بت به اردیبهشت ‪۱۳۹۷‬‬ ‫افت ‪ ۸‬درصدی داشته است‪ .‬ارزش واردات کشور در‬ ‫خرداد نیز ‪ ۳.۵‬میلیارد دالر رقم خورده که نس��بت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۰‬درصد کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬با اینک��ه در فروردین و اردیبهش��ت ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ارزش صادرات کاالیی نسبت به واردات کاال بیشتر‬ ‫ب��ود‪ ،‬در خرداد واردات کش��ور به لحاظ ارزش��ی از‬ ‫صادرات پیشی گرفته است‪.‬‬ ‫روند وزن��ی صادرات کاالیی ب��دون نفت خام در‬ ‫فروردین ‪ ۱۳۹۷‬تا خرداد ‪ ۱۳۹۸‬نش��ان می‌دهد در‬ ‫اردیبهش��ت امس��ال صادرات به لحاظ وزنی به‌طور‬ ‫قابل‌توجهی باالتر از سایر ماه‌ها بوده است‪.‬‬ ‫در اردیبهشت امس��ال نیز مقدار صادرات کاالیی‬ ‫ح��دود ‪ ۲۲‬هزار تن رقم خورده که حدود ‪ ۲.۵‬برابر‬ ‫رقم ماه پیش از آن و ‪ ۲‬برابر ماه مشابه سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫بوده است‪ .‬این در حالی است که در خرداد صادرات‬ ‫کش��ور اُفت وزنی را تجربه کرده و به ‪ ۱۰.۱‬میلیون‬ ‫تن رسیده است‪.‬‬ ‫واردات کاال ب��ه لح��اظ وزنی در خ��رداد ‪۱۳۹۸‬‬ ‫معادل ‪ ۳.۲‬میلیون تن رقم خورده که نسبت به رقم‬ ‫‪ ۳.۶‬میلیون تنی اردیبهش��ت امسال بال‬ ‫به رقم ‪ ۲.۷‬میلیون تنی خرداد ‪ ۱۳۹۸‬پایین‌تر قرار‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫مهدی معصومی اصفهانی‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا کامی‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ صادرات کاالیی‬ ‫متوسط نرخ صادرات کاالیی ایران (بدون احتساب‬ ‫نفت خام) نیز در ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال ‪ ۱۳۹۸‬نسبت‬ ‫به ماه‌های مش��ابه سال گذشته کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در خرداد‪ ۱۳۹۸‬متوسط نرخ صادرات کاالیی ‪۳۰۶‬‬ ‫دالر برای هر تن بوده که نس��بت به رقم ‪ ۴۳۳‬دالر‬ ‫بر تن در خرداد س��ال گذشته به میزان ‪ ۲۹‬درصد‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬همچنین متوسط نرخ واردات‬ ‫کاالیی در خرداد ‪ ۱۳۹۸‬بیش از دالر بر هر تن بوده‬ ‫که نسبت به خرداد ‪ ۱۳۹۷‬حدود ‪ ۲۴‬درصد کاهش‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫وزیر کشوردر نشست ستاد اطالع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی تاکید کرد‪:‬‬ ‫نباید نرخ اعالمی با نرخ بازار متفاوت باشد‬ ‫رونمایی از بزرگ‌ترین فرش دستباف یکپارچه جهان در تبریز‬ ‫بزرگ‌ترین فرش دستباف یکپارچه جهان به‬ ‫مساحت ‪ ۶۰۰‬مترمربع که حاصل کار و تالش‬ ‫هنرمندان تبریز اس��ت از مهم‌ترین و زیباترین‬ ‫آث��اری بود که در نمایش��گاه فرش دس��تباف‬ ‫ایران‪-‬تبریز برای نخستین‌بار رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نخس��تین نمایشگاه فرش‬ ‫دس��تباف ایران‪-‬تبریز دوشنبه شب با معرفی و‬ ‫تجلیل از غرفه‌داران‪ ،‬طراحان و تولیدکنندگان‬ ‫برت��ر صنعت ف��رش ب��ه کار خود پای��ان داد‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه ک��ه از ‪ ۱۰‬م��رداد ب��ا حضور‬ ‫رئیس‌جمهوری در محل دائمی نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی تبریز برپا ش��ده ب��ود‪ ،‬برترین آثار‬ ‫صنعت فرش را در فضایی به وس��عت ‪۱۰‬هزار‬ ‫مترمرب��ع ب��ه م��دت ‪ ۴‬روز در مع��رض دی��د‬ ‫عالقه‌مندان ق��رار داد‪ .‬محمدرضا پورمحمدی‪،‬‬ ‫اس��تاندار آذربایجان شرقی در آیین پایانی این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬با اشاره به حضور رئیس‌جمهوری در‬ ‫آیین گشایش‪ ،‬گفت‪ :‬نمایشگاه فرش دستباف‬ ‫تبریز‪ ،‬نخس��تین نمایش��گاه فرش��ی بود که با‬ ‫حض��ور رئیس‌جمهوری گش��ایش یافت‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه تبریز‪ ،‬خاس��تگاه فرش دستباف و از‬ ‫ارکان اصلی صنعت فرش است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به دس��تور رئیس‌جمهوری برای بررسی و حل‬ ‫مش��کالت این صنعت‪ ،‬باید کارگروهی به این‬ ‫منظور در استان تشکیل شود‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی امور اقتصادی اس��تاندار‬ ‫آذربایجان ش��رقی هم رونمای��ی از بزرگ‌ترین‬ ‫ف��رش جه��ان را روی��داد مهم این نمایش��گاه‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬امیدواریم س��ال‌های بعد این‬ ‫نمایشگاه بهتر و باشکوه‌تر از امسال تکرار شود‪.‬‬ ‫علی جهانگیری ب��ا بیان اینکه فرش‪ ،‬کاالیی‬ ‫ارزآور و به‌ش��دت اشتغالزا اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬شهر‬ ‫تبریز‪ ،‬موتور محرکه اقتصاد آذربایجان ش��رقی‬ ‫است و عالقه‌مندیم در ساختن شهری توانمند‬ ‫با شهرداری همکاری کنیم‪.‬‬ ‫نمایش��گاه فرش دس��تباف تبری��ز در مدت‬ ‫برگ��زاری خود با اس��تقبال گس��ترده مردم و‬ ‫مس��ئوالن روب��ه‌رو ش��د و برخ��ی از مقامات‬ ‫کشوری همچون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫نای��ب رئی��س و نماین��دگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی از آن بازدید کرده و در جریان مسائل‬ ‫و مشکالت فعاالن این حوزه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫غیرواقعی در این نشس��ت س��تاد مطرح و مورد بررسی قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قوه قضاییه گزارشی از اقدام‌هایی درباره‬ ‫س��ایت‌هایی که در راستای نرخ‌سازی‪ ،‬فعالیت‌های نامناسبی‬ ‫انجام داده بودند‪ ،‬ارائه کرد‪ .‬خوش��بختانه نشست‌های بسیار‬ ‫موثری با این قبیل س��ایت‌ها برگزار و مقرر شده که متناسب‬ ‫با سیاست‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت عمل کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این زمینه‪ ،‬مقرر ش��د ق��وه قضاییه و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در حوزه بازارس��ازی‌ها به‌ویژه در‬ ‫ش��بکه‌های خارج از کش��ور که در امر خروج سرمایه‪ ،‬خرید‬ ‫ویال‪ ،‬ارائه امکانات‪ ،‬اقامت‌های خارج از کشور یا ارائه خدمات‬ ‫روادید تبلیغات نامناس��بی می‌کنند‪ ،‬اقدام‌های قانونی انجام‬ ‫شود تا به چنین مواردی که گاه می‌تواند جزو موارد ممنوعه‬ ‫باشد‪ ،‬رسیدگی و ساماندهی شود‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور ابراز امیدواری کرد با فعالیت و پاسخگویی به‬ ‫موقع و انعکاس اقدام نهاد‌های مربوط در حوزه‌های اقتصادی‬ ‫اطمینان بیشتری به مردم دهیم‪.‬‬ ‫از واگذاری کارت بازرگانی به غیر خودداری کنید‬ ‫با توجه ب��ه برخی سوءاس��تفاده‌ها از کارت‌های‬ ‫بازرگان��ی در فرآین��د واردات کاال ب��ه کش��ور در‬ ‫س��ال‌های گذش��ته و بروز مصداق‌هایی از تخلف و‬ ‫صادرات غیرمتعارف در یک س��ال گذشته‪ ،‬از سوی‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران و‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران به‬ ‫تمامی اعضای اتاق توصیه ش��ده از واگذاری کارت‬ ‫بازرگان��ی خود به غیر خودداری کرده و برای انجام‬ ‫امور تج��اری خود نی��ز از کارت دیگران اس��تفاده‬ ‫نکنن��د‪ .‬به گ��زارش س��ایت خبری ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران الزم اس��ت توضیح داده شود واگذاری کارت‬ ‫بازرگانی به دیگران و استفاده از کارت دیگران برای‬ ‫انجام م��راودات تجاری‪ ،‬می‌تواند پیامدهای حقوقی‬ ‫و قضای��ی برای دارن��دگان کارت بازرگانی و فعاالن‬ ‫اقتصادی به همراه داش��ته باش��د‪ .‬کارگروه پایش‬ ‫کارت‌های بازرگانی استان تهران در نامه‌ای به اتاق‬ ‫بازرگانی خواستار تاکید دوباره بر پیامدهای قانونی‬ ‫ناشی از هرگونه واگذاری کارت به غیر و اطالع‌رسانی‬ ‫گس��ترده آن شده اس��ت‪ .‬فعاالن اقتصادی در نظر‬ ‫داش��ته باش��ند با توجه به اینکه تمامی فرآیندهای‬ ‫صدور و تمدید کارت عضوی��ت و بازرگانی در اتاق‬ ‫تهران به‌طورالکترونیکی انجام می‌ش��ود‪ ،‬در صورت‬ ‫کامل بودن م��دارک‪ ،‬در کوتاه‌تری��ن زمان ممکن‪،‬‬ ‫کارت بازرگان��ی ب��رای متقاضیان ص��دور و تمدید‬ ‫کارت صادر می‌ش��ود و نیازی به اس��تفاده از کارت‬ ‫دیگران وجود ندارد‪ .‬همچنین دارندگان کارت نباید‬ ‫در هی��چ ش��رایطی کارت خود را ب��رای انجام امور‬ ‫تجاری در اختیار دیگران قرار دهند‪.‬‬ ‫از س��ال گذش��ته با کمبود برخی کاالها و مواد اولیه‬ ‫در کش��ور روبه‌رو بودیم‪ .‬طبیعی است وقتی کمبود ارز‬ ‫وجود دارد و ورود بسیاری از کاالها ممنوع شده است و‬ ‫ارز به آنها تعلق نمی‌گیرد‪ ،‬دچار کمبود ش��ویم‪ .‬در عین‬ ‫حال باید به این نکته توجه داش��ته باش��یم که کمبود‬ ‫کاالهای اساسی همچون برنج‪ ،‬غالت‪ ،‬واکسن‌ها و موارد‬ ‫اینچنینی ناش��ی از معضالت دیگر اس��ت‪ .‬به‌طور قطع‪،‬‬ ‫کمبود کاالهای اساسی نگران‌کننده خواهد بود‪ .‬هرچند‬ ‫کمب��ود ارز باعث تخصیص س��همیه ارزی به کاالهای‬ ‫اساس��ی شده و دلیل آن هم تسهیل در ورود آنها است‬ ‫اما دلیل کمبود برخی از کاالهای اساس��ی به مشکالت‬ ‫موجود در انتقال پول‪ ،‬تعیین سهمیه و زمان‌بندی برای‬ ‫واردات آنه��ا برمی‌گردد‪ .‬در برخی موارد نیز ش��اهد آن‬ ‫بودیم که این کاالها کمتر از نیاز کشور وارد شده است‪.‬‬ ‫این موارد باعث نوسان نرخ شده و تنظیم بازار را بر هم‬ ‫زده اس��ت‪ .‬اما در مجموع کمبود کاالهایی که به‌عنوان‬ ‫محص��ول نهایی عرضه می‌ش��ود‪ ،‬به‌دلیل تعلق نگرفتن‬ ‫سهمیه ارزی یا ممنوعیت واردات است‪.‬‬ ‫براس��اس سیاست‌های ارزی سال گذشته‪ ،‬تصمیم بر‬ ‫آن ش��د برخی کاالها در فهرس��ت ممنوعه قرار بگیرند‪.‬‬ ‫همین موضوع موجب شد در بازار در برخی از اقالم دچار‬ ‫کمبود ش��ویم و به‌دنبال آن قیمت‌ها نیز افزایش یافت‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال‪ ،‬برخی از انواع بیس��کوئیت‌ها پیش از این‬ ‫به‌راحتی وارد کش��ور شده و تولیدکننده داخلی متضرر‬ ‫می‌ش��د‪ .‬دولت از ورود این محصوالت جلوگیری کرده‬ ‫و کاهش آن در بازار منجر به گرانی آن محصول ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به اعتقاد نگارنده ممانعت از ورود چنین کاالیی‬ ‫نباید دغدغه باش��د‪ ،‬بلکه دغدغه اصلی باید معطوف به‬ ‫کمبود کاالهایی باشد که در زمره مواد اولیه قرار دارند‬ ‫و ب��رای تولی��د کاالهای مورد نیاز اساس��ی مردم مورد‬ ‫استفاده هستند‪ .‬آنچه سال گذشته در حوزه کاال اتفاق‬ ‫افتاد مربوط به سهمیه‌های ارزی بود‪ .‬برخی از کاالها از‬ ‫س��همیه ارز دولتی و برخی دیگر از ارز نیمایی دریافت‬ ‫کردند و برخی نیز مشمول استفاده از ارز نیمایی نشدند‪.‬‬ ‫طبیعی است با چنین سهمیه‌بندی‪ ،‬ورود برخی کاالها‬ ‫یا تولید آنها با چالش روبه‌رو ش��ود‪ .‬در مجموع می‌توان‬ ‫گفت این کاالها به دو دلیل دچار کمبود شدند؛ نخست‬ ‫اینکه تعیین س��همیه به‌درستی انجام نشد و دوم اینکه‬ ‫در انتق��ال پ��ول مش��کالتی به‌وجود آمد‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫محدودیت‌های ایجادشده در فضای بین‌المللی‪ ،‬انتقال‬ ‫پ��ول گاهی غیرممکن به نظر می‌آید یا برای انتقال آن‬ ‫بای��د ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۳‬درصد هزینه انتقال پرداخت ش��ود که‬ ‫هزین��ه مضاعف را به تاج��ران و تولیدکنندگان تحمیل‬ ‫می‌کند‪ .‬از سویی قرار بر این بود تعیین سهمیه هر روز‬ ‫انجام شود اما به‌دالیلی عقب افتاد و همین تاخیر موجب‬ ‫ش��د قیمت‌ها دچار نوسان شود‪ .‬در این‌باره می‌توان به‬ ‫واکس��ن‌ها‪ ،‬داروها و افزودنی‌ها اش��اره کرد که در این‬ ‫پی��چ ماندن��د‪ .‬در مواردی نیز ورود انواع بس��ته‌بندی با‬ ‫محدودیت روبه‌رو ش��د و همین موضوع تامین و عرضه‬ ‫برخی محصوالت را محدود کرد‪.‬‬ ‫رفع مسائل کارت بازرگانی‬ ‫معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره تخلف‌هایی که‬ ‫به‌واس��طه شرایط موجود شکل گرفته و حاشیه‌های آن‬ ‫به کارت بازرگانی سرایت کرده است‪ ،‬می‌گوید‪ :‬تغییر و‬ ‫نوسان‌ها بازار ارز باعث شده کسانی که حرفه و کارشان‬ ‫حوزه تجارت نیست‪ ،‬از هویت تجاری استفاده کنند که‬ ‫لزوم��ا مجاز و قانونی نبوده اس��ت‪ .‬لعیا جنیدی‪ ،‬معاون‬ ‫حقوق��ی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگ��و با پایگاه خبری‬ ‫اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به مشکالت پیش‌آمده در‬ ‫حوزه کارت بازرگانی می‌گوید‪ :‬آنچه در این مقطع زمانی‬ ‫باعث وضع مقررات مزاحم ش��ده‪ ،‬به مجموعه ش��رایط‬ ‫برمی‌گردد‪ .‬او معتقد است‪ :‬به نظر من اکنون با توجه به‬ ‫اینکه در بس��یاری از حوزه‌ها ثبات ایجاد شده‪ ،‬می‌توان‬ ‫دوباره این ش��رایط و مقررات را م��ورد بازبینی قرار داد‬ ‫و تا جایی که ممکن اس��ت می‌توان مقررات را س��هل و‬ ‫س��اده ک��رد و میزان این مق��ررات را کاهش داد تا اصل‬ ‫کار و فعالیت اقتصادی تس��هیل ش��ود‪ .‬باید هیات‌های‬ ‫مقررات‌زدای��ی مجم��وع مقررات مربوط ب��ه این حوزه‬ ‫را ببینن��د و مقررات مزاحم را دور بریزند‪ .‬اگر مس��ئله‬ ‫کارت بازرگانی حاد ش��ده‪ ،‬خوب اس��ت اتاق بازرگانی‬ ‫ایران پیشنهادی در این چارچوب برای رفع مشکل ارائه‬ ‫دهد؛ یعنی اگر مجموع مقررات مزاحم زیاد است و اگر‬ ‫نیاز دارد و فکر می‌کند که نخست باید معاونت حقوقی‬ ‫برای شفاف شدن مسئله کمک بکند ما آمادگی این کار‬ ‫را داریم‪ .‬در حال حاضر معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری‬ ‫هم��کاری مس��تمر و نظام‌مند با ات��اق دارد‪ ،‬می‌توانند‬ ‫نمایندگان��ی از اتاق بیایند و در این کارگروه‌هایی که به‬ ‫این منظور تش��کیل داده‌ایم‪ ،‬مسئله را تبیین و تشریح‬ ‫کنن��د‪ .‬ما می‌توانی��م در این چارچوب کار را برایش��ان‬ ‫شفاف کنیم‪ .‬در نتیجه نمایندگان اتاق ایران نیاز ندارند‬ ‫برای مقررات‌زدایی به‌جای دیگری بروند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیر کشور گفت‪ :‬نشس��ت روز دوشنبه ستاد اطالع‌رسانی‬ ‫و تبلیغات اقتصادی کش��ور با حضور اکثریت اعضا تشکیل و‬ ‫در ابتدای نشس��ت گزارشی از مصوبات و پیگیری‌های انجام‬ ‫شده‪ ،‬ارائه شد که در این زمینه هم در بخش ذخایر گندم و‬ ‫هم درباره بندرها و تخلیه کاالها که در دس��تور کار نشست‬ ‫قبل بود‪ ،‬گزارش‌های بس��یار خوبی ارائه شد که نشان‌دهنده‬ ‫پیگیری مناسب و پیشرفت روند کار است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع‌رس��انی وزارت کش��ور‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫رحمانی‌فضل��ی در حاش��یه س��ی‌ودومین نشس��ت س��تاد‬ ‫اطالع‌رس��انی و تبلیغات اقتصادی کش��ور اظهارکرد‪ :‬یکی از‬ ‫موضوع‌ها مطرح ش��ده در این نشس��ت‪ ،‬بحث اطالع‌رس��انی‬ ‫اخبار دادگاه‌های مفاس��د اقتصادی اس��ت؛ ضمن اینکه اصل‬ ‫مبارزه با فس��اد امر بسیار خوبی اس��ت که باید انجام شود و‬ ‫م��ردم توقع و انتظار دارند و ای��ن موضوع قدرت بازدارندگی‬ ‫خواهد داش��ت و نش��ان‌دهنده عزم و اراده حاکمیت و دولت‬ ‫در برخورد با مفاس��د اقتصادی اس��ت اما نوع اطالع‌رسانی و‬ ‫پ��ردازش خبری باید به‌گونه‌ای باش��د که در م��ردم اعتماد‪،‬‬ ‫اطمین��ان و امید ایج��اد کند و موجب نش��ود افکار عمومی‬ ‫آسیب ببیند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬به همین منظور مقرر ش��د با حض��ور نهادهای‬ ‫گوناگون این موضوع در کارگروهی بررسی و اعالم نظر شود‪.‬‬ ‫رحمانی‌فضل��ی با بیان اینکه موض��وع اعالم نرخ ‪ ۱۰۰‬قلم‬ ‫کاال که در نشس��ت قبل س��تاد‪ ،‬مورد توجه قرار گرفته بود‪،‬‬ ‫در این نشس��ت با حضور نمایندگان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬مطرح ش��د و روش اعالم قیمت‌ه��ا و قیمت‌گذاری‬ ‫مورد بررس��ی ق��رار گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن روش باید به‌گونه‌ای‬ ‫باش��د که م��ردم به ای��ن نرخ‌گذاری‌ها اعتماد پی��دا کنند و‬ ‫به‌گونه‌ای نش��ود که قیمت‌های اعالم شده با نرخ موجود در‬ ‫بازار متفاوت باشد‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور تصریح کرد‪ :‬براساس رویکردهای مورد تاکید‪،‬‬ ‫مقرر ش��د تنظی��م بازار و همچنی��ن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت این موضوع‌ها را با دقت پیگیری و بروزرسانی کنند‪.‬‬ ‫رحمانی‌فضلی اضافه کرد‪ :‬براساس گزارش ارائه شده درباره‬ ‫وضعی��ت نرخ کاالها‪ ،‬از بین ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی مورد بررس��ی‪،‬‬ ‫‪ ۱۶‬قل��م کاال بین تا ‪ ۲۵‬درصد کاهش داش��ته و ‪ ۱۴‬قلم به‬ ‫همین نسبت افزایش داشته است‌‪ .‬نرخ سایر کاالها نیز به‌طور‬ ‫تقریبی ثابت بوده نش��ان‌دهنده ثبات نسبی در بازار قیمت‌ها‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین گزارش��ی از بازار ارز و روند آینده مبنی بر‬ ‫ثب��ات و کاه��ش ن��رخ ارز در روزهای آینده از س��وی بانک‬ ‫مرکزی ارائه شده که امیدواریم محقق شود‪.‬‬ ‫رئیس س��تاد اطالع‌رس��انی و تبلیغات اقتصادی با اش��اره‬ ‫به بررس��ی نوس��ان نرخ مرغ در س��ی‌ودومین نشس��ت این‬ ‫س��تاد‪ ،‬گف��ت‪ :‬با گ��زارش و توضیحاتی که از س��وی وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی ارائه ش��د‪ ،‬مقرر ش��د تنظیم بازار با ذخایر‬ ‫موجود و با اعمال سیاست‌های الزم در هفته جاری‪ ،‬به نوعی‬ ‫عمل کند که شاهد ثبات نرخ متناسب با نرخ اعالمی از سوی‬ ‫تنظیم بازار باشیم‪.‬‬ ‫وزیر کشور با بیان اینکه دو امر بازارسازی و نرخ‌سازی‌های‬ ‫یادداشت‬ ‫سهمیه‌های‬ ‫دردسرساز‬ ‫تغییر فهرست شریکان تجاری عمده ایران‬ ‫در بررس��ی تج��ارت ایران با جهان ش��اهد تغییر‬ ‫جزئی در ترکیب عمده ش��ریکان تجاری هس��تیم‬ ‫به نحوی که کره از فهرس��ت ‪۵‬کشور واردکننده به‬ ‫ایران خارج و ترکیه وارد فهرست کشورهای مقصد‬ ‫کاالهای ایرانی شد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ۵ ،‬مقصد عم��ده صادرات‬ ‫کاالی��ی ایران در فصل بهار ب��ه ترتیب چین با ‪۲.۶‬‬ ‫میلی��ارد دالر‪ ،‬عراق با ‪ ۲.۴‬میلی��ارد دالر‪ ،‬ترکیه با‬ ‫‪ ۲.۲‬میلی��ارد دالر‪ ،‬ام��ارات متحده عرب��ی با ‪۹۲۵‬‬ ‫میلی��ون دالر و افغانس��تان ب��ا ‪ ۵۳۵‬میلی��ون دالر‬ ‫بوده‌ان��د‪ .‬به گ��زارش صمت‪ ،‬مقصده��ای صادراتی‬ ‫ایران نیز در مدت زمان مش��ابه نسبت به سال قبل‬ ‫از آن با تغییراتی همراه بوده است‪.‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین تغییرات مربوط به جایگاه ترکیه‬ ‫به‌عنوان مقصد عمده صادراتی ایران بوده است‪.‬‬ ‫ترکی��ه که در ‪ ۳‬ماه ‪ ۱۳۹۷‬در فهرس��ت ‪۵‬مقصد‬ ‫عمده صادرات��ی ایران قرار نداش��ته‪ ،‬در فصل بهار‬ ‫امس��ال ب��ه جایگاه س��وم ارتق��ا پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫صادرات کاالیی ایران به ترکیه در این مدت نسبت‬ ‫به س��ال گذشته ‪ ۵‬برابر شده و به ‪ ۲.۲‬میلیارد دالر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫افزای��ش ‪۵‬برابری صادرات ب��دون نفت خام ایران‬ ‫به ترکیه در حالی ازسوی گمرک اعالم می‌شود که‬ ‫براساس آمار ترکیه کل صادرات کاالیی همراه نفت‬ ‫خام ایران به این کشور در ‪۵‬ماه نخست سال جاری‬ ‫میالدی نس��بت به مدت مشابه سال قبل ‪۲۵‬درصد‬ ‫کاه��ش یافته اس��ت‪ .‬همچنین ص��ادرات ایران به‬ ‫امارات‪ ،‬کاهش ‪ ۵۶‬درصدی و به افغانس��تان کاهش‬ ‫‪ ۳۲‬درصدی را تجربه کرده‌اند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش ‪۵‬مبدا عمده واردات کاالیی‬ ‫ای��ران نیز در فصل بهار امس��ال‪ ،‬چی��ن با رقم ‪۲.۳‬‬ ‫میلی��ارد دالر‪ ،‬ام��ارات با ‪ ۱.۵‬میلی��ارد دالر‪ ،‬ترکیه‬ ‫ب��ا ‪ ۱.۳‬میلیارد دالر و آلمان ب��ا ‪ ۵۱۴‬میلیون دالر‬ ‫بوده‌اند‪.‬‬ ‫مب��ادی عمده واردات��ی ایران نی��ز در این مدت‬ ‫‪7‬‬ ‫تجربه یک‌روزه‬ ‫لیموناد‌فروش کوچولو‬
‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1346‬‬ ‫پیاپی ‪2664‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫صادر نشدن‬ ‫ضمانتنامه‌های بانکی‬ ‫مانع صادرات‬ ‫خدمات فنی‌مهندسی‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی‬ ‫نوس��ان ن��رخ ارز را مان��ع ص��ادرات خدم��ات‬ ‫فنی‌مهندسی به کش��ورهای همسایه دانسته و‬ ‫‌می‌گوید در یک س��ال گذشته جذابیت‌های باال‬ ‫در صنعت س��اختمان موج��ب افزایش تقاضای‬ ‫خارجی ب��رای فناوری‌ها و کااله��ای ایرانی در‬ ‫صنعت ساختمان شده اما نوسان‌های قیمت ارز‬ ‫باعث عقب‌نش��ینی طرف خارجی از همکاری با‬ ‫صنعتگران ایرانی شده است‪.‬‬ ‫محمد شکرچی‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری‬ ‫جمهوری اس�لامی گفته ک��ه کاهش قیمت ارز‬ ‫در ایران در دو هفته گذش��ته مصرف‌کننده‌های‬ ‫عراقی را با افزایش ‪ ۲۰‬درصدی قیمت محصوالت‬ ‫س��اختمانی روبه‌رو کرده است‪ .‬در واقع اگر چه‬ ‫کاهش قیمت ارز برای داخل خوب اس��ت اما از‬ ‫آنجایی که ارزش دینار عراق در مقابل پول ایران‬ ‫کاهش یافته‪ ،‬مصالح و تجهیزات س��اختمانی با‬ ‫قیمت‌های مورد پیش‌بینی ش��رکت‌های عراقی‬ ‫سازگاری نداش��ته و آنها از همکاری با ایرانی‌ها‬ ‫انصراف داده‌اند‪ .‬براس��اس اطالعاتی که سازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت از وضعیت ص��ادرات خدمات‬ ‫روی پرت��ال خ��ود قرار داده‪ ،‬ص��ادرات خدمات‬ ‫فنی‌مهندس��ی در ‪ 10‬ماه نخس��ت سال ‪1397‬‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال ‪ 1396‬حدود ‪30‬‬ ‫درص��د کاه��ش یافت��ه و از ‪ 715‬میلی��ون دالر‬ ‫در س��ال ‪ 1396‬به ‪ 502‬میلیون دالر در س��ال‬ ‫‪1397‬رس��یده اس��ت‪ .‬با این وصف‪ ،‬آیا آنچنان‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و شهرسازی‬ ‫بی��ان‌می‌کند‪ ،‬نوس��ان‌های ارزی‪ ،‬عامل کاهش‬ ‫ص��ادرات خدمات فنی‌مهندس��ی بوده اس��ت؟‬ ‫محمد امی��رزاده‪ ،‬عضو هی��ات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران و نایب رئیس ات��اق بازرگانی‬ ‫ایران‪ ،‬صادر نش��دن ضمانتنامه‌ها (ش��رکت در‬ ‫مناقصه‪ ،‬حس��ن انجام کار‪ ،‬پیش‌پرداخت و‪ )...‬از‬ ‫س��وی بانک‌های بین‌الملل��ی را مهم‌ترین عامل‬ ‫کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی عنوان‬ ‫ک��رد‪ .‬او به روابط عمومی ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫توضیح داد‪ :‬درکش��ور‌های همس��ایه طرح‌های‬ ‫عمرانی بس��یاری وجود دارد و ب��ازار کار جهان‬ ‫در همین منطقه خاورمیانه اس��ت؛ البته روابط‬ ‫سیاسی ما با برخی از این کشور‌های منطقه سرد‬ ‫اس��ت‪ .‬اما با برخی کش��ور‌های همجوار‪ ،‬زمینه‬ ‫هم��کاری وج��ود دارد که در این کش��ورها نیز‬ ‫نبود مراودات بانکی و صادر نشدن ضمانتنامه‌ها‬ ‫به‌دلیل تحریم‌ها مش��کل ایجاد کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬صادرات خدمات فنی‌مهندس��ی به میزان‬ ‫مح��دود انجام ش��ده که این میزان تناس��بی با‬ ‫ظرفیت‌ها و توانمندهایی ش��رکت‌های خدمات‬ ‫فنی‌مهندس��ی ایران نداش��ته اس��ت‪ .‬امیرزاده‬ ‫افزود‪ :‬در حوزه کشورهای افریقایی هم پروژه به‬ ‫فراوانی وجود دارد و آنها از ما دعوت به همکاری‬ ‫‌می‌کنن��د‪ .‬گاه توافق‌هایی نیز برای اجرای پروژه‬ ‫ازس��وی ش��رکت‌های ایران��ی انجام‌ش��دن اما‬ ‫متاس��فانه موفق به ارائه ضمانتنامه نش��ده‌ایم‪.‬‬ ‫برای مثال در کشور الجزایر‪ ،‬یکی از شرکت‌های‬ ‫ایرانی در مناقصه س��اخت تصفیه‌خانه آب برنده‬ ‫ش��د؛ اما نتوانس��ت ضمانتنامه حسن انجام کار‬ ‫ارائه کند و کار را از دست داد‪ .‬اگر این مشکالت‬ ‫وجود نداشته باش��د‪ ،‬بازار کار برای ایرانی‌ها در‬ ‫طرح‌ه��ای گوناگون عمرانی مانند سدس��ازی‪،‬‬ ‫راه‌س��ازی و ساختمان‌سازی فراوان است‪ .‬نایب‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه پیش‬ ‫از این‪ ،‬برخ��ی بانک‌ه��ای بین‌المللی‪ ،‬عاملیت‬ ‫بانک‌ه��ای ایران��ی را پذیرفت��ه بودن��د و صدور‬ ‫ضمانتنامه‌ها از این طریق انجام‌می‌ش��د؛ عنوان‬ ‫ک��رد به‌دلیل قطع همکاری س��وییفت با ایران‪،‬‬ ‫همکاری بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایرانی‬ ‫نیز قطع شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬نوسان نرخ ارز اگرچه‬ ‫‌می‌توان��د در مراودات ایران و دیگر کش��ور‌ها در‬ ‫صادرات خدمات فنی‌مهندسی اثرگذار باشد؛ اما‬ ‫پی��ش از آن بای��د ضمانتنامه صادر ش��ده و کار‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬پس از این مرحله‪ ،‬مشکالت ناشی‬ ‫از نوسان نرخ ارز‪ ،‬نقل و انتقال پول و کاال و خرید‬ ‫برخ��ی قطعات از بازارهای جهانی ظاهر خواهد‬ ‫شد‪ .‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫س��پس با اش��اره به جایگاه فعاالن ایرانی حوزه‬ ‫خدمات فنی‌مهندس��ی در عراق و سوریه گفت‪:‬‬ ‫ش��رایط کار در کشور‌هایی مانند عراق و سوریه‬ ‫که روابط سیاسی بهتری با ایران دارند‪ ،‬مساعدتر‬ ‫اس��ت‪ .‬اما هنوز اقدام‌های جدی در سوریه آغاز‬ ‫نش��د اس��ت‪ .‬در عراق هم یک‌س��ری مشکالت‬ ‫وج��ود دارد که به‌دنبال رفع آنها هس��تیم‪ .‬پس‬ ‫از ظه��ور داعش مش��کالت زی��ادی پدید آمد و‬ ‫ش��رکت‌های ایرانی ناگزیر ش��دند‪ ،‬کارش��ان را‬ ‫تعطی��ل کنند و در این میان ماش��ین‌آالت آنها‬ ‫آسیب جدی دید و با تاخیر‌هایی در پرداخت‌ها‬ ‫رو‌به‌رو شدند‪ .‬اکنون دولت عراق باید بپذیرد این‬ ‫تاخیرها را جبران کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون امور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫موافق اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به صنعت نیستیم‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‪ ،‬سیاس��ت‌های اجرای��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬با حضور فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون امور‬ ‫صنایع این وزارتخانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪ .‬در‬ ‫این نشست‪ ،‬مشکالت تولید و صنعتگران روی میز قرار‬ ‫گرفت و این پیشنهاد مطرح شد که اتاق تهران‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در کارگروه‌های مش��ترکی با‬ ‫بان��ک مرکزی و گم��رک به حل مش��کالت اولویت‌دار‬ ‫صنعت بپردازند‪ .‬به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‪ ،‬فرش��اد مقیم��ی‪ ،‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در این نشس��ت با اش��اره به مسئله چندنرخی‬ ‫بودن ارز گفت‪ :‬درباره اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نیز ‪۴‬‬ ‫مرحله مکاتبه انجام ش��ده که ضرورتی به اختصاص ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی ب��ه صنعت وجود ندارد و در هر نقطه‌ای‬ ‫که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اختص��اص یافته‪ ،‬گرفتاری ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ن ب�ا‬ ‫‹ ‹درآم�د چن�د میلی�ارد دالری ای�را ‌‬ ‫بیت‌کوین‬ ‫در ابت��دای ای��ن نشس��ت و پ��س از م��رور برخی از‬ ‫مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی‪ ،‬علیرضا کالهی‌صمدی‪،‬‬ ‫نایب‌رئیس این کمیس��یون با اش��اره به بررس��ی‌هایی‬ ‫که در کمیس��یون اقتص��اد نوآوری و تح��ول دیجیتال‬ ‫درباره رمزارزها انجام ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬کمیسیون بیانیه‌ای‬ ‫منتش��ر کرد و ضمن اش��اره به ضرورت‌های ساماندهی‬ ‫این صنعت‪ ،‬پیش��نهادهایی برای سیاست‌گذاری در این‬ ‫زمینه ارائه شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به ازای هر یک میلیون دالری که در مزرعه‬ ‫اس��تخراج بیت‌کوین سرمایه‌گذاری ش��ود‪ ۳۰ ،‬فرصت‬ ‫ش��غلی ایجاد می‌شود و دس��ت‌کم معادل همین رقم‪،‬‬ ‫تاسیس��ات جانبی ش��امل کابل و تجهی��زات مربوط به‬ ‫تهوی��ه مورد نیاز خواهد بود‪ .‬گ��ردش مالی این صنعت‬ ‫در جهان حدود ‪ ۲۵۰‬میلیارد دالر برآورد ش��ده و ایران‬ ‫‌می‌توان��د از ای��ن محل‪ ،‬چندی��ن میلی��ارد دالر درآمد‬ ‫صادراتی کسب کند‪.‬‬ ‫کالهی با بی��ان اینکه توس��عه صنع��ت رمزارزها‪ ،‬از‬ ‫فش��ار روی اس��کناس‌می‌کاه��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬امیدوارم‬ ‫تصمیم‌گیری‌ه��ا در این زمینه عقالنی باش��د و به‌دلیل‬ ‫شناخت نداشتن از این صنعت‪ ،‬فرصت‌سوزی نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش سهم صنعت از تسهیالت‬ ‫علیرضا کالهی‬ ‫صمدی‪:‬‬ ‫توسعه صنعت‬ ‫رمزارزها‪ ،‬از‬ ‫فشار روی‬ ‫اسکناس‬ ‫‌می‌کاهد‪،‬‬ ‫امیدوارم‬ ‫تصمیم‌گیری‌ها‬ ‫در این زمینه‬ ‫عقالنی باشد و‬ ‫به‌دلیل شناخت‬ ‫نداشتن از‬ ‫این صنعت‪،‬‬ ‫فرصت‌سوزی‬ ‫نشود‬ ‫پس از آن‪ ،‬فرش��اد مقیمی‪ ،‬مع��اون امور صنایع وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تش��ریح برنامه‌ها و عملکرد‬ ‫این معاونت پرداخت و با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای‬ ‫از عملک��رد این بخش‪ ،‬معطوف ب��ه برقراری هماهنگی‬ ‫میان نهادهای مرتبط به صنعت و معدن مانند سازمان‬ ‫استاندارد‪ ،‬سازمان حفاظت محیط‌زیست‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫و وزارت جهادکش��اورزی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ح��ل برخی از‬ ‫مس��ائل پیش آمده در حوزه صنع��ت و معدن از طریق‬ ‫شورای هماهنگی قوای سه‌گانه در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬درحال‌حاض��ر یکی از مش��کالت عمده‬ ‫صنعت‪ ،‬تامین سرمایه در گردش است‪ .‬با وجود افزایش‬ ‫ش��دید هزینه‌ه��ای تولید و نیاز واحد‌ها به تس��هیالت‪،‬‬ ‫س��رمایه در گردش متناس��ب با ش��رایط موجود‪ ،‬سهم‬ ‫تسهیالت این بخش از کل تسهیالت پرداختی بانک‌ها‬ ‫در سال‌های ‪ ۱۳۹۰-1397‬از حدود ‪ ۳۱‬درصد به ‪۲۷.۵‬‬ ‫درص��د کاهش یافته ک��ه این موضوع مغای��ر با اهداف‬ ‫برنامه شش��م توس��عه و ظرفیت‌ها و انتظارات از بخش‬ ‫تولید اس��ت‪ .‬مقیمی افزود‪ :‬پیشنهاد اصالحی ارائه شده‬ ‫این اس��ت که از س��ال ‪ ۱۳۹۸‬سهم تس��هیالت بخش‬ ‫صنعت از کل تسهیالت پرداختی بانک‌ها براساس ماده‬ ‫‪ ۴۶‬قانون برنامه شش��م توس��عه ب��ه ‪ ۴۰‬درصد افزایش‬ ‫یابد که البته این ‪ ۴۰‬درصد نیز مس��ئله صنعت را حل‬ ‫نمی‌کند؛ چراکه هزینه‌ه��ای تولید حدود ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنای��ع وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫س��پس به ض��رورت تامین زنجیره تامین ش��رکت‌های‬ ‫ب��زرگ از طری��ق گش��ایش اس��ناد اعتب��اری داخلی‬ ‫(ال‌سی) اش��اره کرد و گفت‪ :‬ش��رکت‌های قطعه‌سازی‬ ‫و ش��رکت‌های فعال در زنجیره تامین واحد‌های بزرگ‬ ‫کش��ور اطمینانی از وصول مطالب��ات خود از واحد‌های‬ ‫ب��زرگ نداش��ته و زمان‌بن��دی ایفای تعهدات ایش��ان‬ ‫مشخص نیست‪ .‬از این رو پیشنهاد ما این است که بانک‬ ‫مرکزی با ارائه تمهیدات الزم‪ ،‬امکان گشایش اعتبارهای‬ ‫داخلی به‌ش��رط امکان تنزیل را برای شرکت‌های بزرگ‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫حداقل و حداکث��ر نرخ مجاز عرضه چای خارجی‬ ‫در بازار اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در ش��رایطی که در روزهای‬ ‫گذش��ته بررس��ی‌ها نش��ان می‌داد چای خارجی‬ ‫در ب��ازار ایران با تجربه ک��ردن نرخ‌های جدید‪ ،‬از‬ ‫‪۳۰‬هزار تومان تا ‪ ۱۲۰‬هزار تومان در هر کیلوگرم‬ ‫قیمت‌گذاری می‌ش��ود‪ ،‬نرخ ارائه ش��ده از س��وی‬ ‫سامانه اطالع‌رس��انی نرخ رسمی کاالهای اساسی‬ ‫نی��ز رقمی نزدی��ک به همی��ن عددها را نش��ان‬ ‫می‌دهد‪ .‬از چند ماه پیش برای افزایش ش��فافیت‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ :‬در صورت اجرای ماده ‪ ۵‬مکرر قانون اصالح چک فعالیت‬ ‫بیش��تر واحد‌های تولیدی دچار چالش حاد خواهد ش��د‪ ،‬بنابراین پیشنهاد‬ ‫این اس��ت که اج��رای این ماده تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬تعلیق ش��ود و همچنین‪،‬‬ ‫واحد‌های تولیدی مشمول این ماده نباشند‬ ‫‹ ‹انتق�اد ب�ه دریاف�ت س�پرده ریال�ی از‬ ‫واردکنندگان‬ ‫مقیمی در ادامه با اش��اره به «دریافت س��پرده ریالی‬ ‫مع��ادل ‪ ۳۵‬درصد از واحد‌های تولی��دی برای تضمین‬ ‫واردات» گف��ت‪ :‬براس��اس تبصره (‪ )۴‬بن��د (ی) بخش‬ ‫نخس��ت مقررات ارزی‪ ،‬واردکنندگان ملزم به س��پردن‬ ‫تضامی��ن و وثیقه‌ه��ای الزم مع��ادل ‪ ۳۵‬درص��د ارز‬ ‫تخصیص داده ش��ده برای واردات هستند‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫و براس��اس رویه بانک‌ه��ا‪ ،‬واردکنندگان مل��زم به ارائه‬ ‫تضامین ریالی در این زمینه هس��تند و س��ایر تضامین‬ ‫مورد پذیرش بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و این مسئله منجر‬ ‫به فشار مضاعف بر واحد‌های تولیدی برای تامین منابع‬ ‫ریالی مورد نیاز و اخالل در فرآیند تامین و واردات مواد‬ ‫اولیه و کاالهای اساس��ی شده است‪ .‬در حالی که اجرای‬ ‫تبصره (‪ )۴‬بند (ی) بخش نخست مقررات ارزی لزوما به‬ ‫مفهوم دریافت سپرده ریالی به میزان ‪ ۳۵‬درصد نیست‬ ‫و بانک‌ها می‌توانند متناس��ب با اعتب��ار واردکنندگان‪،‬‬ ‫از س��ایر تضامین و وثیقه‌های مناسب از قبیل ضمانت‬ ‫صندوق‌ه��ای حمایت��ی‪ ،‬بیمه‌های ضمانت��ی و‪...‬جهت‬ ‫تضمین ارائه پروانه گمرکی استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�نهاد تعلیق ماده ‪ ۵‬مکرر قانون اصالح‬ ‫چک‬ ‫مقیمی در ادامه بیان مش��کالت صنعت و تولید گفت‪:‬‬ ‫در صورت اجرای ماده ‪ ۵‬مکرر قانون اصالح چک فعالیت‬ ‫بیش��تر واحد‌های تولیدی دچار چالش حاد خواهد شد‬ ‫و پیامده��ای آن ب��ر روند فعالیت واحد‌ه��ا تاثیر خواهد‬ ‫گذاش��ت؛ بنابراین پیش��نهاد این اس��ت که اجرای این‬ ‫ماده تا پایان سال ‪ ۹۸‬تعلیق شود و همچنین‪ ،‬واحد‌های‬ ‫تولیدی مشمول این ماده نباش��ند‪ .‬او افزود‪ :‬این قانون‪،‬‬ ‫قانون خوبی اس��ت اما مناس��ب ش��رایط امروز نیس��ت‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه ریس��ک‬ ‫ب��االی انتقال پول را به‌عنوان یک��ی دیگر از چالش‌های‬ ‫فع��االن اقتصادی برش��مرد و گفت‪ :‬با توجه به ش��رایط‬ ‫تحری��م‪ ،‬واحد‌های تولی��دی برای انتقال پ��ول در وجه‬ ‫طرف‌های خارج��ی از طریق صرافی‌ها اق��دام می‌کنند‬ ‫که این موضوع عالوه بر هزینه‌های باال‪ ،‬ریس��ک سوخت‬ ‫کل پول و متضرر ش��دن واحد‌ها را به‌دنبال دارد‪ .‬در این‬ ‫زمین��ه تاکنون به‌دلیل تخلف‌های انجام ش��ده ازس��وی‬ ‫برخی صرافی‌ه��ا‪ ،‬واحد‌های گوناگ��ون تولیدی متضرر‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬از این رو‪ ،‬پیشنهاد شده بانک مرکزی با ایجاد‬ ‫یک حس��اب واسط در س��امانه‪ ،‬هنگامی که انتقال ارز و‬ ‫نیز وصول ریالی آن از س��وی طرفین انجام ش��ود‪ ،‬ارز و‬ ‫وجه را به حساب طرفین ذی‌نفع آزادسازی کند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه به اهتمام وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به توسعه‬ ‫س��اخت داخل اش��اره کرد و افزود‪ :‬در این حوزه ‪ ۲‬هزار‬ ‫نیاز شناسایی شده که شناسایی این نیاز‌ها گاه منجر به‬ ‫چای خارجی را چند بخریم؟‬ ‫در بازار کاالهای اساسی‪ ،‬طرح راه‌اندازی سامانه‌ای‬ ‫در دستور کار قرار گرفت که به‌وسیله آن قشرهای‬ ‫گوناگون م��ردم به‌طور روزانه در جریان نرخ ‪۱۰۰‬‬ ‫قلم کاالی اساس��ی در بازار ق��رار بگیرند و به این‬ ‫ترتی��ب راه بر گران‌فروش��ی و باال بردن غیرواقعی‬ ‫قیمت‌ها بسته شود‪ .‬بر‬ ‫اساس نرخ‌های اعالمی در همین سامانه‪ ،‬حداقل‬ ‫نرخ چای خارجی بس��ته‌بندی شده (‪ ۵۰۰‬گرمی)‬ ‫‪ ۴۰‬ه��زار توم��ان تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫حداکثر ن��رخ مجاز در این زمین��ه نیز ‪ ۶۳‬هزار و‬ ‫انعقاد قرارداد شده است‪ .‬همچنین در این بخش تضمین‬ ‫خرید مس��ئله مهمی اس��ت که در قراردادها لحاظ شده‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته حائز اهمیت دیگر این اس��ت که در محقق‬ ‫شدن تعمیق س��اخت داخل‪ ،‬نهادهای دیگری از جمله‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬س��ازمان تامین اجتماعی و بانک‬ ‫مرک��زی نیز تکالیفی بر عهده دارند‪ .‬معاون امور صنایع‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین از صدور مجوز‬ ‫برای راه‌اندازی مرکز س��اخت داخل خبر داد‪ .‬مقیمی در‬ ‫بخش دیگری از س��خنانش به بازنگ��ری تعرفه‌ها برای‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اش��اره کرد و از فعاالن اقتصادی خواست‬ ‫چنانچه هر تعرفه‌ای نیاز به اصالح داش��ت به وزارتخانه‬ ‫منعکس کنند‪ .‬وی س��پس به موضوع تامین مواد اولیه‬ ‫اش��اره و عنوان کرد که از حدود ‪ ۵‬ماه پیش‪ ،‬مسئله‌ای‬ ‫در کش��ور ایج��اد ش��ده و آن‪ ،‬باالبودن نرخ م��واد اولیه‬ ‫در بورس اس��ت ک��ه موجب تحمیل خس��ارت‌هایی به‬ ‫واحد‌های تولیدی ش��ده اس��ت‪ .‬در این زمینه پیشنهاد‬ ‫این اس��ت که ش��ورای‌عالی بورس و انجمن کارفرمایان‬ ‫صنایع پتروشیمی بنابر درخواست وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در زمینه‌هایی که منافع کشور ایجاب می‌کند‪،‬‬ ‫ورود ک��رده و با اتخاذ تصمیم‌ه��ای الزم زمینه مدیریت‬ ‫عرضه نیازمندی‌های داخلی را با وجود ناسازگاری آن با‬ ‫سیاست انتفاعی شرکت‌های بورسی اعمال کند‪ .‬مقیمی‬ ‫در انتهای س��خنان خود‪ ،‬با اشاره به اینکه دولت‪ ،‬اتاق را‬ ‫به‌عنوان بازوی مش��ورتی خود‌می‌داند‪ ،‬درخواست کرد‬ ‫اتاق م��واردی که در برابر تولید مان��ع ایجاد کرده را به‬ ‫وزارتخانه اطالع‌رسانی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظار کاهش نرخ کاالها خطرناک است‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬برخی فعاالن اقتصادی عضو این‬ ‫کمیس��یون با اشاره به کاهش نرخ ارز به انتظاری که در‬ ‫میان مردم برای کاهش نرخ کاالها ایجاد شده‪ ،‬پرداختند‬ ‫و خواس��تار مداخله وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫این موضوع ش��دند‪ .‬آنها بر این نکته اش��اره داشتند که‬ ‫نرخ ارز نیمایی که برای تامین مواد اولیه مورد اس��تفاده‬ ‫قرار‌می‌گرفته از ‪ ۸‬هزار تومان به ‪ ۱۱‬هزار تومان افزایش‬ ‫یافته اس��ت و انتظ��ار کاهش نرخ محص��والت منطقی‬ ‫نیس��ت‪ .‬در همین حال‪ ،‬صادق نجفی‪ ،‬دستیار ویژه وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و عض��و هیات نمایندگان اتاق‬ ‫ته��ران در واکنش به این درخواس��ت فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫ایجاد انتظار کاهش نرخ کااله��ا را خطرناک خواند و از‬ ‫ضرورت ورود و اطالع‌رس��انی کردن درب��اره واقعیت‌ها‬ ‫ازسوی اتاق تهران سخن گفت‪.‬‬ ‫‹ ‹موضع وزارت صنعت‪‌،‬معدن و تجارت در‬ ‫قبال خودتحریمی‌ها چیست؟‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬محمدرضا زهره‌وندی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون صنع��ت و معدن اتاق ته��ران در واکنش به‬ ‫گزارش ارائه ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬ما خوش��حال هس��تیم مدیر‬ ‫‪ ۳۰۰‬تومان اس��ت‪ .‬به این ترتیب هر یک کیلوگرم‬ ‫چ��ای خارجی ب��ا حداقل ن��رخ ‪ ۸۰‬ه��زار تومان‬ ‫و حداکث��ر ن��رخ ‪ ۱۲۶‬هزار توم��ان‪ ،‬امکان عرضه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫م��ردم می‌توانن��د ب��ا مراجع��ه ب��ه س��امانه‬ ‫خ مجاز کاالهای‬ ‫‪ WWW.124.IR‬در جری��ان ن��ر ‌‬ ‫اساس��ی قرار بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه‬ ‫گران‌فروش��ی و مغای��رت نرخ در ب��ازار با نرخ‌های‬ ‫رس��می اعالمی‪ ،‬از طریق همین سامانه موضوع را‬ ‫گزارش کنند تا مورد بررسی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫جوان��ی تصدی امور صنایع را بر عهده گرفته که در کنار‬ ‫بیان مش��کالت‪ ،‬راه��کار نیز ارائه می‌کن��د‪ .‬زهره‌وندی‬ ‫سپس چند پرس��ش را مطرح کرد؛ از جمله اینکه برای‬ ‫خودتحریمی‌ه��ا و حذف امضاه��ای طالیی چه تدبیری‬ ‫اندیش��یده ش��ده و اینکه نگاه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به رمزارزها چگونه است؟ او همچنین پرسید که‬ ‫این وزارتخانه چه نگرشی به ظرفیت تشکل‌ها و واگذاری‬ ‫امور به بخش خصوصی دارد؟‬ ‫‹ ‹ردپای قاچاقچیان را در نظام بانکی دنبال‬ ‫کنید‬ ‫عباس آرگون‪ ،‬دیگر عضو این کمیس��یون نیز با طرح‬ ‫این پرس��ش که گردش مالی قاچ��اق در نظام بانکی در‬ ‫جریان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نظارت کلیدی باید از طریق نظام‬ ‫بانکی انجام ش��ود و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید‬ ‫اب��زار نظ��ارت خود را با اتکا به نظ��ام بانکی موثرتر کند‬ ‫چراکه پولی که در حس��اب افراد ق��رار‌می‌گیرد‪ ،‬به هر‬ ‫حال دارای مبدا و مقصد مشخصی است‪.‬‬ ‫پس از آنکه س��ایر حاضران دیدگاه‌های خود را مطرح‬ ‫کردند‪ ،‬مقیمی نیز توضیحاتی ارائه کرد‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫ارتباط مستمر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تشکل‌ها‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬تش��کل در کشور وجود دارد‬ ‫که کس��ب نظر از همه آنها شدنی نیست‪ .‬از این‌رو‪ ،‬اتاق‬ ‫‌می‌تواند نظر تش��کل‌ها را جمع‌بن��دی کند و در اختیار‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار دهد‪.‬‬ ‫او همچنین با اشاره به انتقادهای مطرح درباره اعمال‬ ‫ممنوعی��ت و محدودی��ت در مقاب��ل واردات اظهارکرد‪:‬‬ ‫وزارتخان��ه نیز موافق اعمال ممنوعیت نیس��ت و تالش‬ ‫می‌کند با اس��تفاده از تعرفه‪ ،‬سیاست‌های خود را پیش‬ ‫ببرد‪ .‬او در ادامه از تش��کل‌ها خواس��ت در مقابل برخی‬ ‫جوس��ازی‌ها از جمله کمبود کاال در بازار‪ ،‬نسبت به ارائه‬ ‫آم��ار و اطالعات واقعی از می��زان تولید‪ ،‬مصرف و احیانا‬ ‫نیاز وارداتی اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹گرفتاری ایجاد شده است‬ ‫مقیم��ی در پایان این نشس��ت‪ ،‬با اش��اره به مس��ئله‬ ‫چندنرخی بودن ارز گفت‪ :‬درب��اره اختصاص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی نیز ‪۴‬مرحله مکاتبه انجام ش��ده که ضرورتی به‬ ‫اختص��اص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به صنع��ت وجود ندارد و‬ ‫در ه��ر نقطه‌ای که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی اختصاص یافته‪،‬‬ ‫گرفتاری ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬این مقام وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬مسئولیت حل چندگانگی نرخ‬ ‫ارز در اختیار ما نیس��ت و اگر مس��ئولیتی داش��تم‪ ،‬این‬ ‫مس��ئله را حل‌می‌کردم‪ .‬وی در واکنش به انتقاد برخی‬ ‫از اعضای کمیس��یون که معتقد بودن‪ ،‬وزارتخانه در حل‬ ‫مشکالت فراقانونی عمل کرده و کوتاه‌مدت فکر می‌کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما در فضای جنگ قرار داریم و در این شرایط نیز‬ ‫گاه الزم اس��ت به مثابه یک آتش‌نش��ان‪ ،‬آتش‌هایی که‬ ‫برافروخت��ه را خاموش کنیم‪ .‬مقیمی با بیان اینکه حوزه‬ ‫پتروشیمی به سمت شفافیت سوق داده شده‪ ،‬افزود‪ :‬ما‬ ‫در نظر داریم شفاف‌سازی را از طریق الکترونیکی کردن‬ ‫دنبال کنیم‪ .‬او با اش��اره به اینکه باید اجرای مکانیسم‬ ‫ال‌س��ی ریالی را با جدیت دنبال کرد‪ ،‬پیشنهاد داد اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران ب��رای راه‌اندازی ال‌س��ی ریالی و ارزی‬ ‫نشس��تی س��ه‌جانبه با حضور نمایندگان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار کند‪.‬‬ ‫نظارت بر بازار مرغ شدت گرفت‬ ‫مع��اون بازرس��ی س��ازمان حمای��ت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‪ ٥ ،‬اولویت‬ ‫نظارت��ی هفت��ه ج��اری در ب��ازار کاالهای‬ ‫اساسی را اعالم کرد و گفت‪ :‬نظارت بر بازار‬ ‫مرغ شدت می‌گیرد‪.‬‬ ‫ش��هرام میراخورل��و در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫مهر گفت‪ :‬ب��ا تصویب س��تاد تنظیم بازار‪،‬‬ ‫اولویت‌های بازرس��ی هفته جاری در سطح‬ ‫بازار به واحدهای بازرس��ی و نظارت سراسر‬ ‫کش��ور ابالغ شد که براساس آن‪ ،‬بازرسی از‬ ‫بازار این اقالم پرمصرف انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون بازرس��ی س��ازمان حمای��ت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان افزود‪:‬‬ ‫مرغ‪ ،‬شکر‪ ،‬چای‪ ،‬الس��تیک و روغن موتور‬ ‫در اولویت بازرس��ی هفته جاری قرار گرفته‬ ‫است و بر این اساس نظارت‌ها تشدید شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬از ای��ن پس هر هفته‬ ‫اولویت‌های بازرس��ی ب��ازار اعالم و در همه‬ ‫استان‌ها اجرایی خواهد شد‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1346‬‬ ‫پیاپی ‪2664‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫موج گرما و امواج گرانی مرغ‬ ‫گروه تجارت‪ :‬نرخ باالی گوشت مرغ این‌روز‌ها در‬ ‫ش��هرها و استان‌های کشور واکنش‌هایی را از سوی‬ ‫مقام‌های مسئول به‌دنبال داشت‪ .‬تاجایی‌که رئیس‬ ‫سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان‬ ‫ه��م به این ماجرا ورود کرد و گفت که اگر نرخ مرغ‬ ‫در بازار کاهش داده نش��ود‪ ،‬واردات این نوع گوشت‬ ‫س��فید آغاز خواهد شد‪ .‬اما ماجرا از چه قرار است و‬ ‫وضعیت عرضه و نرخ گوشت مرغ در بازار‌های ایران‬ ‫چگونه است؟‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بر اس��اس آنچه مصوب ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مصرف‌کننده باید مرغ را ب��ا نرخ ‪۱۲‬هزار و‬ ‫‪۹۰۰‬هزار تومان خریداری کند‪ ،‬حال اینکه قیمت‌ها‬ ‫باالتر از این حرف‌هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفت مرغداران با نرخ مصوب‬ ‫عضو کانون سراسری مرغداران گوشتی چند روز‬ ‫پی��ش از ثب��ات نرخ مرغ در ب��ازار خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ن��رخ هر کیلو مرغ گرم ‪۱۴‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪۱۵‬هزار‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫برومن��د چهارآیی��ن در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا باش��گاه‬ ‫خبرنگاران جوان کش��ش‬ ‫ب��ازار‪ ،‬کاه��ش وزن‌گیری‬ ‫الش��ه ناش��ی از تنش‌های‬ ‫گرمای��ی‪ ،‬ازدی��اد تلفات و‬ ‫اف��ت کیفی��ت نهاده‌های‬ ‫دام��ی را ازجمله علل گرانی نرخ مرغ در بازار اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود که نرخ مرغ تا ‪ ۱۵‬ش��هریور در‬ ‫دامنه ‪ ۱۴‬تا ‪۱۵‬هزار تومان باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه چهارآیین‪ ،‬با توجه ب��ه کاهش حدود‬ ‫‪۲۵‬درصدی جوجه‌ریزی در ماه‌های اردیبهش��ت و‬ ‫خرداد نباید انتظار افت نرخ مرغ در بازار را داشت‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با انتق��اد از اعالم نرخ مصوب‬ ‫‪۱۲‬ه��زار و ‪۹۰۰‬تومانی برای ف��روش هر کیلو مرغ‬ ‫در بازار بیان کرد‪ :‬مس��ئوالن ستاد تنظیم بازار نرخ‬ ‫مرغ را بدون حضور تش��کل‌های تولیدی به عنوان‬ ‫نماینده واقع��ی اعالم کردند که این نرخ منطبق با‬ ‫واقعیت‌های تولید نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ مرغ در کوهدشت‬ ‫رئی��س اتاق اصن��اف کوهدش��ت از افزایش نرخ‬ ‫گوشت مرغ در کوهدشت خبر داد‪.‬‬ ‫خدای��ار عزیزی با بیان این‬ ‫مطلب که گوش��ت مرغ در‬ ‫ب��ازار ‪۱۴‬ه��زارو‪ ۷۰۰‬ت��ا‬ ‫‪۱۵‬هزارتوم��ان ب��ه فروش‬ ‫می‌رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رایط‬ ‫فصل��ی و گرم��ا‪ ،‬تلف��ات‬ ‫بیم��اری و افزای��ش ن��رخ‬ ‫نهاده‌ه��ای دامی از دالیل افزایش نرخ مرغ در بازار‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬به نق��ل از رواب��ط عمومی‬ ‫ات��اق اصناف ایران‪ ،‬عزیزی درباره وضعیت بازار نیز‬ ‫توضیح داد‪ :‬از نظر موجودی کاال‪ ،‬ش��رایط مناسبی‬ ‫در بازار حاکم است و با کاهش نوسان قیمت‌ها ثبات‬ ‫بهتری را تجربه می‌کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف کوهدش��ت بااشاره به فعالیت‬ ‫بی��ش از ‪۶‬ه��زار واحد صنفی دارای پروانه کس��ب‬ ‫در شهرس��تان کوهدش��ت اظهار کرد‪ :‬از این تعداد‬ ‫‪۱۰‬درص��د از صنف‌ه��ای تولی��دی و خدمات فنی‬ ‫هس��تند که مش��کالت فراوانی از نظ��ر اقتصادی و‬ ‫فعالیت در بازار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ا گران‌فروش�ان برخ�ورد قانون�ی‬ ‫می‌شود‬ ‫سرپرس��ت معاونت اقتصادی اس��تاندار قزوین از‬ ‫تثبیت نرخ مرغ در بازار این استان خبر داد‪.‬‬ ‫منوچه��ر حبیب��ی در‬ ‫گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به‬ ‫تثبی��ت نرخ م��رغ در بازار‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر نرخ‬ ‫م��رغ در ب��ازار ‪۱۲‬ه��زار و‬ ‫‪۹۰۰‬تومان است و افزایش‬ ‫ن��رخ آن منطقی نیس��ت‪.‬‬ ‫چنانچه گزارش��ی مبنی بر گران‌فروش��ی این کاال‬ ‫دریافت شود واحد متخلف به تعزیرات معرفی شده‬ ‫و براساس قانون با وی برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫حبیبی با اشاره به برخی سخنان درباره دسترسی‬ ‫نداش��تن مرغداری‌ه��ا به نهاده‌ها اف��زود‪ :‬در بحث‬ ‫تامین نهاده‌ها نهایت همکاری با مرغداری‌ها انجام‬ ‫ش��ده و از نوروز س��ال گذشته نهاده‌ها با نرخ ‪۴‬هزار‬ ‫و ‪۲۰۰‬تومان در اختیار مرغداری‌ها گذاش��ته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹کشف مرغ‌های فاسد‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی گاه��ی ش��اهد توزیع مرغ‬ ‫فاس��د در بازار هس��تیم‪ .‬در این میان رئیس شبکه‬ ‫دامپزش��کی بردسیر از کشف و معدوم‌سازی ‪۴‬هزار‬ ‫و ‪۶۰۰‬کیلوگرم گوش��ت مرغ فاسد در بردسیر خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫سید سجاد حسینی‌نسب در گفت‌وگو با مهر اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در بازدید از مرکز نگه��داری مواد خام دامی‬ ‫در بردس��یر ‪۴‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬کیلوگرم گوش��ت مرغ‬ ‫غیرقابل مصرف‪ ،‬به دلیل مشکالت بهداشتی کشف‬ ‫و ضبط شد‪.‬‬ ‫رئی��س ش��بکه دامپزش��کی بردس��یر از م��ردم‬ ‫خواس��ت‪ ،‬در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این‬ ‫زمینه‪ ،‬ش��بکه دامپزشکی بردسیر را در جریان قرار‬ ‫دهن��د تا ب��ا برخورد با این اف��راد در جهت افزایش‬ ‫هرچه بیشتر سطح بهداشت جامعه گام برداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹نصب برچسب نرخ روی بسته‪‎‬بندی‬ ‫رئی��س س��ازمان حمایت‬ ‫و‬ ‫مصرف‌کنن��دگان‬ ‫تولیدکنندگان هم مجبور‬ ‫به ورود ب��ه موضوع گرانی‬ ‫مرغ شده و می‌گوید اگرچه‬ ‫برای کاهش نرخ گوش��ت‬ ‫مرغ سیاس��ت‌هایی مانند‬ ‫وضع عوارض برای صادارت درنظر گرفته شده است‬ ‫ام��ا چنانچ��ه تا دو روز آینده م��رغ موردنیاز تامین‬ ‫نشود‪ ،‬واردات آن در دستورکار قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬عباس تابش درباره افزایش‬ ‫نرخ گوش��ت مرغ در بازار گفت‪ :‬براس��اس پیشنهاد‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی قیم��ت مرغ زنده اصالح و‬ ‫نرخ آن ‪۸‬هزار و ‪۵۵۰‬تومان شد تا مصرف‌کننده مرغ‬ ‫را با نرخ ‪۱۲‬هزار و ‪۹۰۰‬هزار تومان خریداری کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وزارت جهاد کش��اورزی و مس��ئوالن‬ ‫گفتم برنج وارداتی آلوده است سرزنش شدم‬ ‫ش�اپور پش�ابادی‪ :‬ب��ه اعتق��اد قائم‌مقام‬ ‫خانه کش��اورز انتقال اختی��ارات وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درمجم��وع تصمی��م خوب��ی اس��ت ام��ا باید‬ ‫به‌درستی گرفته شود‪.‬‬ ‫انتق��ال اختیارات بازرگان��ی از وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫چه پیامدهایی به‌دنبال خواهد داشت؟‬ ‫جامع��ه کش��اورزی و نماین��دگان آنها در‬ ‫س��ازمان‌ها دراین‌باره چگونه فک��ر می‌کنند؟‬ ‫برای یافتن پاسخ این پرسش با قائم‌مقام خانه‬ ‫کشاورز به گفت‌وگو نشستیم‪.‬‬ ‫عنایت‌ال��ه بیابان��ی در گفت‌وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تولید با بازرگانی فرق دارند‪ .‬وزارت‬ ‫کشاورزی متولی تولید است و همیشه گفته‌ایم‬ ‫ک��ه نباید اینقدر خودخواه باش��یم که بگوییم‬ ‫برای حفظ منافع تولیدکننده‪ ،‬واردات نداشته‬ ‫باش��یم‪ .‬وقتی ی��ک وزارتخانه هم‬ ‫متولی تولید باش��د و هم بازرگانی‪،‬‬ ‫فرآین��د تولی��د متزلزل می‌ش��ود و‬ ‫تولیدکنن��ده و مصرف‌کننده گرفتار‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه تن��وع اقلیمی الزم‬ ‫برای تولید مس��تمر را داریم اما اگر‬ ‫سیاست حمایتی و نظارتی وجود نداشته باشد‬ ‫دچار تزلزل می‌شویم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در نبود سیاست نظارتی‬ ‫گفته‌ش��ده‪ ،‬همزم��ان ب��ا تولید‪ ،‬تع��دادی از‬ ‫بازرگان��ان (بازرگانی که تا ح��د زیادی از نوع‬ ‫داللی است) واردات انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫در گذش��ته ه��م این اتفاق افت��اد و ما را به‬ ‫خاطر صحبتی که دراین‌باره داش��تیم سرزنش‬ ‫کردند چون گفته بودیم بخشی از برنج وارداتی‬ ‫آلوده اس��ت‪ .‬وقتی نظارت نباشد همین اتفاق‬ ‫می‌افت��د و برنج آلوده ب��ا برنج خوب‬ ‫ایران��ی ترکیب و به م��ردم فروخته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬قائم‌مق��ام خانه کش��اورز‬ ‫در ادام��ه اف��زود‪ :‬اگ��ر وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی مقدار تولید را بر اس��اس‬ ‫س��رانه مص��رف مش��خص و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بر کمبود و‬ ‫واردات آن نظارت کند‪ ،‬ش��اهد ای��ن اتفاق‌ها‬ ‫نخواهیم ب��ود و تولیدکنن��ده و مصرف‌کننده‬ ‫متضرر نخواهند ش��د‪ .‬بنابرای��ن انتقال بخش‬ ‫بازرگان��ی به وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اتفاق خوبی است‪.‬‬ ‫آنچ��ه گفت��ه ش��د در زمینه ش��کر‪ ،‬میوه و‬ ‫حوزه‌ه��ای دیگر صادق اس��ت و در همه جای‬ ‫جهان به همین ش��کل عمل می‌کنند‪ .‬به باور‬ ‫م��ن اتفاق خوبی اس��ت اما مش��روط بر اینکه‬ ‫نظارت بر واردات به‌خوبی انجام شود‪.‬‬ ‫نصب برچسب نرخ در میوه‌فروشی‌ها الزامی شد‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران گفت‪ :‬بر اس��اس اعالم‬ ‫سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان‬ ‫کنترل و نظارت درج برچس��ب قیمت روی کاال یا‬ ‫نصب تابلو و نرخنامه در محل تولید‪ ،‬عرضه‪ ،‬کسب‬ ‫و حرف��ه روی محصوالت‪ ،‬به‌گونه‌ای که نرخ واحد‬ ‫کاال به سهولت برای مردم قابل‌رویت باشد‪ ،‬الزامی‬ ‫اس��ت‪ .‬قاس��م نوده فراهانی با ارس��ال نامه‌ای به‬ ‫اتحادیه صنف بارفروش��ان میوه و تره‌بار نوش��ت‪:‬‬ ‫تصوی��ر نامه ش��ماره ‪ ۹۸.۷۱۵۲۲‬م��ورخ ‪19‬تیر‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت اس��تان تهران منض��م به نامه‬ ‫ش��ماره ‪ ۳۷۰.۹۸.۲۰۳۰۹‬مورخ ‪۵‬تیر‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬مع��اون وزی��ر و مدیرعام��ل‬ ‫س��ازمان حمایت در زمین��ه کنترل و‬ ‫نظارت ب��ر درج نرخ و برجس��ب روی‬ ‫کاال یا نص��ب تابلو و نرخنامه در محل‬ ‫تولی��د‪ ،‬عرضه‪ ،‬کس��ب و حرف��ه روی محصوالت‪،‬‬ ‫به‌ط��وری که نرخ واحد کاال یا دس��تمزد خدمت‬ ‫با س��هولت و به‌روش��نی ب��رای همگان‬ ‫قابل رویت باش��د‪ ،‬به پیوس��ت ارس��ال‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬بدیهی است موضوع‬ ‫ب��ه نحو مقتض��ی اطالع‌رس��انی و اقدام‬ ‫نظارتی الزم و ارس��ال عملکرد در قالب‬ ‫جدول‌های ماهانه برای انعکاس موضوع‬ ‫به س��ازمان یادش��ده مراتب را در پایان‬ ‫ه��ر م��اه ب��ه ات��اق اصن��اف مکت��وب گ��زارش‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اغذیه‌فروشان تهرانی مجوز فعالیت شبانه ندارند‬ ‫رئی��س اتحادیه اغذیه‌فروش��ان و م��واد غذایی‬ ‫ته��ران ب��ا بی��ان اینکه هی��چ اغذیه‌فروش��ی در‬ ‫ته��ران مج��وز فعالیت ش��بانه ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫معتقدی��م‪ ،‬اگ��ر قرار اس��ت خدمات ‪۲۴‬س��اعته‬ ‫ارائ��ه ش��ود‪ ،‬باید اعضای اتحادی��ه‪ ،‬مجوز فعالیت‬ ‫ش��بانه داش��ته باش��ند نه دکه‌ه��ا و کانکس‌های‬ ‫گوش��ه خیاب��ان ام��ا درحال‌حاض��ر این‌ط��ور‬ ‫نیس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط‬ ‫عموم��ی ات��اق اصناف ته��ران‪ ،‬اس��داهلل احمدی‬ ‫ش��هریور با اشاره به ممنوعیت فعالیت شبانه همه‬ ‫اغذیه‌فروشی‌ها در تهران اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫ب��ا توجه به قوانی��ن فعلی‪ ،‬هیچ‌یک از همکاران ما‬ ‫در این اتحادیه مجوز فعالیت شبانه‌روزی ندارند و‬ ‫هیچ اغذیه‌فروشی شبانه در تهران مجاز به فعالیت‬ ‫نیست‪ .‬رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان و مواد غذایی‬ ‫تهران با بیان اینکه اتحادیه اغذیه‌فروش��ان و مواد‬ ‫غذایی تهران همواره خود را تابع قوانین و مقررات‬ ‫می‌داند‪ ،‬گفت‪ :‬از نظر ما اگر زیرساخت‌های قانونی‬ ‫برای فعالیت شبانه‌روزی اغذیه‌فروشان در تهران‬ ‫فراهم ش��ود‪ ،‬می‌توانیم اش��تغالزایی خوبی داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر نرخ مرغ در بازار ‪۱۲‬هزار و ‪۹۰۰‬تومان است‬ ‫و افزایش آن منطقی نیست‬ ‫تش��کل‌ها تلف ش��دن مرغ‌ها به‌خاطر گرما و نبود‬ ‫واکس��ن و‪ ...‬را دلی��ل کمب��ود مرغ در ب��ازار مطرح‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹واحده�ای تولی�دی بای�د ب�ا تم�ام‬ ‫ظرفیت جوجه‌ریزی می‌کردند‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف‌کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��ا بی��ان اینکه تلف ش��دن مرغ‬ ‫و‪ ...‬اتفاق‌ه��ای آن��ی نیس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬ظرفیت‬ ‫خال��ی واحده��ای تولی��دی ب��رای جلوگی��ری‬ ‫از کاه��ش تولی��د و عرض��ه‪ ،‬ب��ه ج��ای کمتری��ن‬ ‫جوجه‌ریزی‪ ،‬باید با بیش��ترین ظرفیت جوجه‌ریزی‬ ‫می‌کردند‪ .‬در تابس��تان هر س��ال با افزایش دما و‪...‬‬ ‫روبه‌رو می‌شویم و شرایطی مانند تلف شدن مرغ و‪...‬‬ ‫قابل پیش‌بینی بود‪ .‬این درحالی اس��ت که براساس‬ ‫گزارش هواشناسی دمای هوا در سال جاری نسبت‬ ‫به سال گذشته کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫تاب��ش با بیان اینکه باید ب��ا افزایش جوجه‌ریزی‬ ‫عرض��ه م��رغ به بازار بیش��تر می‌ش��د‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر میزان عرضه مرغ به بازار کاهش پیدا‬ ‫کرده و در راس��تای حل این مش��کل نشست‌هایی‬ ‫نیز برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با بیان اینکه بازرس��ان س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظارت ش��دیدی‬ ‫بر بازار دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در برخی موارد نرخ مصوب‬ ‫مرغ در واحد تولیدی نیز رعایت نمی‌شود‪ ،‬بازرسان‬ ‫سازمان حمایت مصرف‌کنندگان با تولیدکنندگانی‬ ‫ک��ه نرخ مص��وب را رعایت نکنند برخ��ورد کرده و‬ ‫پرونده تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت صادرات با وضع عوارض‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اقدام��ات س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان برای کاهش نرخ مرغ تصریح کرد‪:‬‬ ‫با وضع عوارض‪ ،‬صادرات مرغ محدود ش��د‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر شرکت پشتیبانی امور دام از تمام ذخایر برای‬ ‫تامین کسری بازار مرغ استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف‌کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان بی��ان ک��رد‪ :‬عالوه ب��ر بکارگیری‬ ‫سیاس��ت‌های یادشده چنانچه تا دو روز آینده مرغ‬ ‫موردنیاز بازار تامین نش��ود‪ ،‬ممکن است واردات آن‬ ‫در دستورکار قرار گیرد‪.‬‬ ‫تاب��ش با بیان اینکه با واحدهای تولیدی که مرغ‬ ‫زن��ده را بیش از ‪۸‬هزار و ‪۵۰۰‬تومان می‌فروش��ند‪،‬‬ ‫برخورد می‌ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬صنف نیز باید س��ود‬ ‫ع��رف را رعای��ت کرده و خرید و ف��روش خود را با‬ ‫فاکتور انجام دهد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف‌کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان گفت‪ :‬تمامی کشتارگاه‌ها باید روی‬ ‫بس��ته‌بندی‌های مرغ نرخ مصوب را درج کرده و از‬ ‫آن ع��دول نکنند‪ ،‬در غیر این صورت با افراد خاطی‬ ‫برخورد می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش وزیر کشور‬ ‫گران‌فروش��ی م��رغ ب�� ‌ه‬ ‫گونه‌ای شده که حتی وزیر‬ ‫کش��ور هم به این موضوع‬ ‫ورود کرده است‪ .‬عبدالرضا‬ ‫رحمانی فضلی در این‌باره‬ ‫گف��ت‪ :‬براس��اس گزارش‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی‪،‬‬ ‫مقرر ش��د ستاد تنظیم بازار با اعمال سیاست‌هایی‬ ‫در هفته جاری نرخ مرغ را تثبیت کند‪.‬‬ ‫رحمان��ی فضلی عصر دوش��نبه در س��ی و دومین‬ ‫نشس��ت س��تاد هماهنگ��ی و تبلیغ��ات اقتصادی‬ ‫کش��ور تصریح کرد‪ :‬با توجه به توضیحاتی که جهاد‬ ‫کشاورزی داد‪ ،‬مقرر شد ستاد تنظیم بازار با ذخایری‬ ‫ک��ه دارد و با اعمال سیاس��ت‌ها در هفته جاری‪ ،‬به‬ ‫ثبات نرخ مرغ برس��یم‪ .‬رئیس ستاد اطالع‌رسانی و‬ ‫تبلیغات اقتصادی کشور اظهارامیدواری کرد که با‬ ‫پاسخگویی و اقدامات به‌موقع نهاد‌ها در موضوع‌های‬ ‫اقتصادی اطمینان بیشتری به مردم بدهند‪.‬‬ ‫تبلیغات محصوالت و خدمات سالمت‌محور در «آژانس تبلیغاتی کوشا»‬ ‫آژانس تبلیغاتی کوش��ا یک آژانس تمام‌خدمت‬ ‫اس��ت که از سال ‪ ۱۳۹۱‬ش��روع به فعالیت کرده‬ ‫و افتخار هم��کاری و همراهی با برندهای بزرگی‬ ‫را در این مدت داش��ته است‪ .‬مهم‌ترین دستاورد‬ ‫آژانس کوش��ا در هم��کاری با برنده��ا‪ ،‬تجربه‌ای‬ ‫ارزش��مند در طراحی برنامه‌های ارتباطی جامع‪،‬‬ ‫خ�لاق و یکپارچه و خلق ارتباطی موثر‪ ،‬پویا و بر‬ ‫پایه شناخت درست مخاطب بوده است‪.‬‬ ‫معین کلوش��انی‪ ،‬مدیر ارتباط با مشتریان آژانس‬ ‫تبلیغاتی کوش��ا در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫خل��ق ارتباط ب��رای م��ا‪ ،‬صحبت کردن ب��ه زبانی‬ ‫اس��ت که مخاطب با آن آشناست‪ ،‬به‌گونه‌ای با آن‬ ‫احساس نزدیکی می‌کند و با رضایت کامل به بخش‬ ‫مهمی از آن ارتباط تبدیل می‌شود‪ .‬به همین دلیل‬ ‫خلق یک ارتباط ش��عار کوشا است تا نشان دهد با‬ ‫شناخت درس��ت جامعه و حساس بودن به شرایط‬ ‫روز‪ ،‬می‌توان ارتباط درس��ت را ایجاد کرد؛ ارتباطی‬ ‫که قرار است نه برای یک لحظه بلکه برای همیشه‬ ‫ماندگار ش��ود‪ .‬خدم��ات و توانمندی‌ه��ای آژانس‬ ‫تبلیغاتی کوش��ا که همگی حاصل تالش بوده و در‬ ‫راستای خلق ارتباط درس��ت طرح‌ریزی شده‌اند و‬ ‫ارائ��ه ای��ن خدمات به مش��تریان آژانس کوش��ا با‬ ‫استانداردهای باال انجام می‌‌شود‪ ،‬عبارتند از‪:‬‬ ‫‌‪ -‬طراحی برنامه‌ها و پویش‌های ارتباطی خالق‬ ‫‌ ‌‪ -‬تولی��د آگهی‌ه��ای تلویزیون��ی و محتواهای‬ ‫ویدئویی خالق‬ ‫‌‪ -‬برنامه‌ری��زی و اج��رای پویش‌ه��ا در بس��تر‬ ‫رسانه‌های گوناگون ازجمله تلویزیون‪ ،‬رسانه‌های‬ ‫محیطی و رسانه‌های دیجیتال‬ ‫‌‪ -‬اج��رای پویش‌ه��ای رس��انه‌های دیجیتال و‬ ‫رسانه‌های اجتماعی‬ ‫‌‪ -‬اجرای برنامه‌های تجرب��ه برند و رویدادهای‬ ‫خالق‬ ‫وی درباره حمایت‌های تبلیغاتی این ش��رکت‬ ‫از محص��والت س�لامت‌محور اظه��ار ک��رد‪ :‬در‬ ‫آژانس تبلیغاتی کوش��ا مطالعه و شناخت کامل‬ ‫و عمیق روندهایی ک��ه موردتوجه جامعه‪ ،‬مردم‬ ‫و برندهاس��ت‪ ،‬از اولویت‌های مهم در طرح‌ریزی‬ ‫برنامه‌های خالق است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین این روندها‪،‬‬ ‫موضوع سالمت عمومی جامعه است که اهمیت‬ ‫آن ب��رای مردم روزب��ه‌روز ملموس‌تر می‌ش��ود‪،‬‬ ‫آژانس تبلیغاتی کوشا در تدوین استراتژی پیام‪،‬‬ ‫خل��ق ایده و در اج��رای ایده ای��ن موضوع را به‬ ‫عنوان اولویتی مهم درنظر می‌گیرد‪ .‬عالوه بر این‬ ‫در انتخاب مشتریان هم حساسیت بسیاری دارد‬ ‫و با برندهایی همکاری می‌کند که در این زمینه‬ ‫گام‌برمی‌دارند و در توسعه محصوالت و خدمات‬ ‫خود س�لامتی را به عنوان ی��ک موضوع کلیدی‬ ‫لحاظ می‌کنند‪.‬‬ ‫کلوش��انی اف��زود‪ :‬از ای��ن‌رو خدم��ات آژانس‬ ‫کوش��ا تاکن��ون ب��ه برنده��ای بزرگ��ی ازجمله‬ ‫ایرانس��ل‪ ،‬هوآوی‪ ،‬گروه صنعت��ی گلرنگ‪ ،‬کاله‪،‬‬ ‫حلوای عقاب‪ ،‬نس��کافه‪ ،‬سان‌اس��تار‪ ،‬بانک ملت‪،‬‬ ‫بانک ش��هر‪ ،‬مای‌بیبی و مای‌لیدی و بس��یاری از‬ ‫برندهای��ی بوده‌اند که همگی نس��بت به موضوع‬ ‫س�لامتی جامعه حساس��یت باالی��ی دارند و در‬ ‫توس��عه محصوالت و خدمات خود به موضوعات‬ ‫سالمت‌محور توجه داشته و به عنوان مسئولیت‬ ‫اجتماع��ی این موض��وع را به‌طور ج��دی دنبال‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫مدیر ارتباط با مش��تریان آژانس کوشا درباره‬ ‫جش��نواره ملی صنعت س�لامت‌محور نیز گفت‪:‬‬ ‫ش��ناخت من و همکاران��م از این جش��نواره به‬ ‫واس��طه ارتباط��ی ک��ه با مدی��ران و هم��کاران‬ ‫محترم برگزاری جشنواره داشتیم‪ ،‬ایجاد و کامل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫با مطالعه اهداف جشنواره و اهداف نهادهایی‬ ‫که متولیان اصلی برگزاری این جشنواره هستند‪،‬‬ ‫می‌توان��م به این موضوع اش��اره کنم که ش��کل‬ ‫حرکت جش��نواره نش��ان‌دهنده عزم جدی برای‬ ‫شناس��ایی‪ ،‬تش��ویق و ترویج فرهنگ س�لامت‬ ‫است‪ .‬موضوعی که می‌تواند حتی منجر به ایجاد‬ ‫مزیت‌های رقابتی پایدار برای برندهای حس��اس‬ ‫به موضوع سالمتی شود و چون اهمیت سالمت‬ ‫عمومی جامعه روزبه‌روز توجه‌های بیشتری را به‬ ‫خ��ود منعطف می‌کند‪ ،‬می‌تواند در ادامه مس��یر‬ ‫این برندها و کس��ب موفقیت در رقابت با س��ایر‬ ‫بازیگ��ران بازارهای گوناگون نق��ش موثری ایفا‬ ‫کند‪ .‬بنابراین به عنوان عضوی از خانواده آژانس‬ ‫تبلیغاتی کوشا‪ ،‬از همه عزیزانی که برای برگزاری‬ ‫باکیفیت این جشنواره زحمات فراوانی کشیده‌اند‬ ‫قدردان��ی می‌کن��م و ب��رای هم��ه ای��ن عزیزان‬ ‫آرزوی س��ربلندی و موفقی��ت در این مس��یر را‬ ‫خواستارم‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن گزارش‪ ،‬س��ومین جش��نواره‬ ‫ملی صنعت س�لامت‌محور با رویک��رد «ارتقای‬ ‫س�لامت محصوالت و خدمات» ‪ 15‬مرداد سال‬ ‫ج��اری(‪ )1398‬در مرکز همایش‌های دانش��گاه‬ ‫علوم‌پزش��کی ته��ران با حضور مقام��ات عالی و‬ ‫مسئوالن بخش سالمت کشور برگزار می‌شود‪.‬‬
‫‪10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1346‬‬ ‫پیاپی ‪2664‬‬ ‫گردشگری و صنایع‌دستی‬ ‫تجارت‬ ‫تجربه یک‌روزه لیموناد‌فروش کوچولو‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهم آن است که‬ ‫در ایران امروز‬ ‫امثال پارساها‬ ‫بسیارند‪ .‬دختر و‬ ‫پسر هم ندارد‪.‬‬ ‫حاال بسیاری‬ ‫از مد‌رسه‌ها‬ ‫کودکان و‬ ‫نوجوانان را با‬ ‫تولید و فروش‬ ‫حتی در تجربه‌ای‬ ‫محدود آشنا‬ ‫می‌سازند و اینها‬ ‫آینده‌سازان‬ ‫ایران و جهان‬ ‫هستند‬ ‫در کودکی گاهی که دلم هوای نبوغ و خالقیت و یک‬ ‫بو‌کار یک‌روزه می‌کرد یواش��کی چیزی که سر‌هم‬ ‫کس�� ‌‬ ‫کرده بودم را به مدرس��ه می‌بردم تا به هم‌شاگردی‌هایم‬ ‫بفروش��م اما از ترس ناظم و مدیر که تهدید به اخراج در‬ ‫صورت فروش چیزی در مدرس��ه از س��وی دانش‌آموزان‬ ‫کرده بودن��د‪ ،‬هرگز نتیجه خالقیت کودکانه‌ام را از کوله‬ ‫مدرس��ه در‌نیاوردم‪ .‬پدر و مادر هم که اگر می‌ش��نیدند‬ ‫دخت��ر کوچک‌ش��ان هوس کار ک��ردن حتی ب��ه اندازه‬ ‫یک نصف روز کرده‪ ،‬غم دنیا سراغ‌ش��ان می‌آمد و با هر‬ ‫مکافاتی شده این خیاالت خام را از سرم بیرون می‌کردند‬ ‫و می‌گفتند‪« :‬فقط درس!»‬ ‫دیروز که در تاکسی نشس��ته بودم مردی ‪ ۴۰‬ساله با‬ ‫آقای راننده س��ر صحب��ت از قدیم‌ها را ب��از کرده بود و‬ ‫می‌گفت از بچگی می‌خواس��ته مشاغل مختلف را تجربه‬ ‫کند و البته یواش��کی هم که شده این کار را می‌کرد اما‬ ‫بعدش کتک مفصل��ی از پدر می‌خورد چراکه مادرش او‬ ‫را به آقابابا لوداده بود!‬ ‫اما پ��در من و پدربزرگ‌های این زمانه هر کدام‌ش��ان‬ ‫ش��اید از ‪ ۴‬س��الگی کار می‌کردن��د‪ .‬ریش‌س��فیدی‬ ‫تحصیلک��رده از زمان‌ه��ای کودک��ی‌اش می‌گوید که ‪۶‬‬ ‫سال پشت‌سر‌هم‪ ،‬هر تابستان شغلی را به رسم شاگردی‬ ‫تجربه کرده اس��ت و حاال از هر کاری سررش��ته‌ای دارد‪.‬‬ ‫چرا راه دور بروم؟! پدر خودم همیش��ه می‌گوید که از ‪۴‬‬ ‫سالگی کار کرده است‪ .‬راستش وقتی این را می‌گفت به‬ ‫گفته‌اش ش��ک می‌کردم! مگر می‌شود یک بچه ‪ ۴‬ساله‬ ‫کار کند؟! تا اینکه با پارسا آشنا شدم‪ .‬پارسای ‪ ۴‬ساله‌ای‬ ‫ک��ه در تگزاس امریکا با مادر و پ��در ایرانی خود زندگی‬ ‫می‌کن��د و تجربه‌ای هر چند کوت��اه را از تولید و فروش‬ ‫دارد‪ .‬از تجربه‌ای صحبت می‌کنم که پارس��ای ‪ ۴‬س��اله‬ ‫دارد اما من ‪ ۳۳‬س��اله و شاید خیلی از شماها که از من‬ ‫بزرگتر هستید‪ ،‬ندارید‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش گاراژی‬ ‫پروین طالب مادربزرگ «پارس��ا پ��رک» از تجربه این‬ ‫ک��ودک ایرانی‌تبار ب��رای فروش لیمون��اد در تگزاس به‬ ‫گفت‪ :‬در آن منطق��ه‪ ،‬فرهنگی به نام ‪Garage‬‬ ‫‪(‌sale‬فروش گاراژی) وجود دارد که هر کسی با هر گروه‬ ‫س��نی اگر چیزی دارد که به آن نی��ازی ندارد‪ ،‬به جای‬ ‫‹ ‹«پارسا»های بسیار داریم‬ ‫ازآنجاکهحراجگاراژیدراینمنطقهرواجدارددراسباب‌بازی‌فروشی‌ها‬ ‫دکه‌ه��ای پیش‌آماده‌ای به فروش می‌رس��د که لگوی��ی از جنس مقوای‬ ‫ضخیم اس��ت و بچه‌ها خودش��ان با به هم چس��باندن قطعه‌ها بر اساس‬ ‫نقشه‪ ،‬دکه خود را می‌سازند‬ ‫اینک��ه دور بین��دازد یا در کمد دیواری برای س��ال‌های‬ ‫متوالی نگه دارد‪ ،‬دکه کوچکی تهیه می‌کند و آن وسایل‬ ‫را در آنج��ا می‌فروش��د‪ .‬فروش��ندگان بای��د دو روز قبل‬ ‫اطالعی��ه‌ای در محله بزنند تا دیگران از کارش��ان با‌خبر‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ت کیف‪،‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مردم این منطقه ممکن اس�� ‌‬ ‫کفش یا لباس‌های خود را به این نحو بفروشند و بچه‌ها‬ ‫هم گاهی اسباب‌بازی‌های خود را برای فروش می‌گذارند‬ ‫و به این ترتیب عالوه‌بر اینکه وس��ایلی که موردنیازشان‬ ‫نیس��ت را به کس��انی که ب��ه آن نیاز دارن��د می‌دهند‪،‬‬ ‫تجربه‌ای یک‌روزه از کس��ب‌وکار ه��م پیدا می‌کنند‪ .‬نوه‬ ‫من پارسا که ‪ ۴‬س��ال دارد هم این کار را به نوعی دیگر‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از دکه‌های پیش‌آماده‬ ‫طال��ب گفت‪ :‬از آنجا که ح��راج گاراژی در این منطقه‬ ‫رواج دارد در اسباب‌بازی‌فروشی‌ها دکه‌های پیش‌آماده‌ای‬ ‫ب��ه فروش می‌رس��د که لگویی از جن��س مقوای ضخیم‬ ‫اس��ت و بچه‌ها خودش��ان با به هم چسباندن قطعه‌ها بر‬ ‫اساس نقش��ه‪ ،‬دکه خود را می‌سازند‪ .‬بنابراین‪ ،‬پارسا هم‬ ‫یکی از این دکه‌ها تهی��ه می‌کند‪ .‬مادر و پدرش برای او‬ ‫راهنمای گردشگری حرفه‌ای کم داریم‬ ‫میراث‌فرهنگ��ی و دیگ��ر خدمات‬ ‫و پدیده‌های گردش��گرپذیر‪ ،‬گویا‬ ‫متولی صالحی ندارد‪.‬‬ ‫ب��ا اختراع وس��ایل حمل‌ونقل و‬ ‫س��هولت در پیمودن مسافت‌های‬ ‫طوالنی‪ ،‬س��االنه میلیون‌ها نفر به‬ ‫امید استفاده تفریحی و غیرتفریحی‬ ‫از ظرفیت‌ه��ای جغرافیای��ی‪ ،‬باس��تانی ی��ا‬ ‫خدمات روزآمد به ایران س��فر می‌کنند و با‬ ‫صرف هزینه‌های گزاف‪ ،‬کیلومترها از خانه و‬ ‫کاش��انه خود دور می‌شوند تا روزهایی را در‬ ‫ایران بگذرانند ام��ا تورگردانان و راهنمایان‬ ‫گردش��گری ایران هنوز تخصصی نشده‌اند و‬ ‫نیازهای گردش��گران را به‌درس��تی پاسخگو‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود ظرفی��ت باالیی ک��ه راهنمایی‬ ‫گردش��گری در اش��تغالزایی دارد‪ ،‬هنوز در‬ ‫آموزش آنها مش��کل داریم و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫راهنمایان غیرمجاز و بی‌تخصص نیز به این‬ ‫بازار وارد ش��ده‌اند و عالوه‌ب��ر اینکه خود به‬ ‫‌دلیل بی‌اطالع��ی از ظرفیت‌های موجود در‬ ‫صنعت گردشگری نمی‌توانند درآمد پایداری‬ ‫ب��رای خ��ود ایجاد کنن��د‪ ،‬به گردش��گران‬ ‫و صنع��ت گردش��گری ای��ران نی��ز ضرب��ه‬ ‫می‌زنند‪.‬‬ ‫ابتدایی‌تری��ن نی��از گردش��گرانی ک��ه به‬ ‫تماشای میراث‌فرهنگی‪ ،‬مکان‌های تاریخی‬ ‫و حت��ی صنایع‌دس��تی یک مل��ت می‌روند‪،‬‬ ‫خدمات��ی اس��ت ک��ه راهنمایان بای��د ارائه‬ ‫دهند و در واقع باید اطالعاتی جزئی به آنها‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬ایران از وج��ود راهنمایان‬ ‫ب��ا مهارت باال در این عرص��ه کم‌بهره مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری تشکیل می‌شود‬ ‫نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس�لامی در‬ ‫نشس��ت علن��ی چهارش��نبه ‪ ۱۰‬م��رداد ‪ ۹۷‬با‬ ‫تشکیل وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و‬ ‫گردشگری با ‪ ۱۳۷‬رأی موافق‪ ۴۱ ،‬رأی مخالف‬ ‫و ی��ک رأی ممتن��ع از مجم��وع ‪ ۱۹۹‬نماینده‬ ‫حاضر در نشست‪ ،‬موافقت کردند و پس از رفع‬ ‫ایرادهای قانونی آن در نهایت ش��ورای نگهبان‬ ‫تشکیل این وزارتخانه تایید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��خنگوی ش��ورای نگهبان‬ ‫در جریان بازدید از یکی از روزنامه‌های کش��ور‬ ‫ب��ه مناس��بت روز خبرن��گار‪ ،‬از تایی��د مصوبه‬ ‫مجلس درباره تش��کیل وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردش��گری از س��وی شورای‬ ‫نگهبان خبر داد‪.‬‬ ‫عباسعلی کدخدایی افزود‪ :‬پیش از این الیحه‬ ‫تعیین‌تکلی��ف تابعیت فرزندان م��ادران ایرانی‬ ‫و پ��دران خارجی با یک اش��کال جزئی روبه‌رو‬ ‫ش��ده و با انجام اصالح عبارتی از سوی مجلس‬ ‫به‌‌س��رعت قابل حل است و به‌زودی مشکل آن‬ ‫‌ر‌فع خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬پی��ش از این ش��ورا دو بار به‬ ‫دالیلی همچون بار مالی و قوانین خالف ش��رع‬ ‫با تش��کیل وزارتخانه میراث فرهنگی مخالفت‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی به‌تازگی‬ ‫الیحه تش��کیل این وزارتخانه را اصالح و برای‬ ‫ش��ورای نگهبان ارسال کرده بود که با موافقت‬ ‫ش��ورای نگهبان روند اجرایی تش��کیل وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری در‬ ‫کشور آغاز شد‪.‬‬ ‫هشدار معاون رئیس‌جمهوری به مالک اقامتگاه‌های قلعه‌رودخان‬ ‫معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردشگری کشور در حاشیه سفر دو روزه به گیالن از عمارت تاریخی‬ ‫قلعه‌رودخان بازدید کرد‪.‬‬ ‫به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطالع‌رسانی اداره کل‬ ‫به گزارش‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری گیالن‪ ،‬علی اصغر مونسان‪،‬‬ ‫ضم��ن بازدید از قلعه‌رودخان از اقامتگاه‌های آن نیز که برای مس��افران‬ ‫دایر شده است بازدید و با اشاره به ضرورت تامین امنیت مسافران بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬مالک اقامتگاه‌های قلعه رودخان در ‪ ۲۰‬روز آینده باید مجوزهای‬ ‫الزم دارای استاندارد و نظارت ما را دریافت کند‪ ،‬در غیر این صورت این‬ ‫اقامتگاه‌ها تعطیل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای مرمت بناهای اس��تان در این س��فر ‪ ۸‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار در‌نظر گرفتیم‪ .‬قلعه‌رودخان هم یکی از همان موارد در دس��تور‬ ‫کار است که انجام می‌‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همسایه‌های بامرام‬ ‫به گفته طالب‪ ،‬باالخره وقت موعود فرامی‌رسد و پارسا‬ ‫بس��اطش را نزدیک خانه و در محله‌ای ویالیی برپا و بعد‬ ‫ش��روع به داد زدن می‌کند و م��ردم را به صرف لیموناد‬ ‫دعوت می‌کند‪ .‬در این کار از پدرش هم کمک می‌گیرد و‬ ‫از او می‌خواهد چون صدایش بلندتر است او هم با صدای‬ ‫رس��ا مردم را به صرف این نوش��یدنی دعوت کند‪ .‬مردم‬ ‫مح��ل هم این ماجرا را دهان‌به‌دهان به هم می‌رس��انند‬ ‫و در نهای��ت تع��دادی از مردم محل��ه دور دکه او جمع‬ ‫می‌ش��وند و از او نوشیدنی می‌خرند‪ .‬حاال پارسا تجربه‌ای‬ ‫از تولید و فروش دارد‪ .‬مادر و پدرش س��عی می‌کنند که‬ ‫او را مس��تقل بار بیاورند و خالقی��ت او را پرورش دهند‬ ‫و م��ن ب��رای او آرزوی موفقیت دارم و دوس��ت دارم که‬ ‫افتخارآفرین و نام‌آور باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مژده پورزکی‪ -‬روزنامه‌نگار‪:‬‬ ‫وجب‌به‌وج��ب ای��ران م��ا را‬ ‫ظرفیت‌های گردشگری در‌بر‌گرفته‬ ‫اس��ت و به این واسطه‪ ،‬حوزه‌های‬ ‫گردش��گری متف��اوت و گوناگونی‬ ‫را کمابی��ش دنب��ال می‌کنی��م‪.‬‬ ‫گردش��گری مذهب��ی‪ ،‬فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫میراثی‪ ،‬بوم‌گ��ردی‪ ،‬طبیعت‌گردی‪ ،‬تجاری‬ ‫و ش��اخه‌هایی کمتر شناخته‌ش��ده از جمله‬ ‫گردشگری ادبی‪ ،‬غذایی و‪...‬‬ ‫روشن است گردش��گرانی که به تماشای‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬مکان‌ه��ای تاریخی و حتی‬ ‫صنایع‌دس��تی یک ملت می‌روند‪ ،‬نیاز دارند‬ ‫راهنمایانی که بی‌ش��باهت ب��ه پرده‌خوانان‬ ‫ش��اهنامه نیس��تند را در کنار خود داش��ته‬ ‫باش��ند تا از ک��م و کیف آن اث��ر‪ ،‬پدیده یا‬ ‫خدمات آگاه ش��وند اما نقالی و پرده‌خوانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وی با اش��اره مراحل مرمت قلعه‌رودخان نیز خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این‬ ‫زمینه نیز قرار شده اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری‬ ‫بررسی‌ها و کمک‌های الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫مق��داری لیموترش می‌خرند و پارس��ا خودش به کمک‬ ‫مادرش آن را آب می‌گیرد و لیموناد درست می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تخیالت کودکانه‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همان شبی که لیموناد آماده شد‪ ،‬مادرش‬ ‫ب��ه او می‌گوی��د‪« :‬بیا با هم تمرین خرید و فروش کنیم که‬ ‫تو فروش��نده باش و من خریدار می‌شوم» و به این ترتیب‬ ‫پارس��ا چند لی��وان لیموناد به مادرش می‌فروش��د‪ .‬جالب‬ ‫اینجا اس��ت که در یکی از ای��ن مرتبه‌ها مادرش می‌گوید‬ ‫که پولش تمام ش��ده و از او درخواس��ت یک لیوان شربت‬ ‫رایگان می‌کند و او این درخواس��ت را می‌پذیرد و به طور‬ ‫رایگان این لیوان شربت را به مشتری خود که مادرش است‬ ‫می‌بخشد‪ .‬فردای آن روز باز هم قرار می‌گذارند که چنین‬ ‫تمرینی داشته باشند و دوباره مادرش چند لیوان لیموناد از‬ ‫پسرش می‌خرد اما بعد می‌گوید پولش تمام شده و دوباره‬ ‫درخواس��ت یک لیوان رایگان می‌کند‪ .‬پارسای کوچولو که‬ ‫تخیالتش به کار افتاده به مشتری یعنی مادرش می‌گوید‬ ‫که سرش خیلی شلوغ است و باید صبر کند‪.‬‬ ‫ش��اید با خود بگویید که پارسا تحت‌‌تاثیر فرهنگ آن‬ ‫منطقه چنین کاری را ب��ه میل و همت خود انجام داده‬ ‫اس��ت‪ .‬این گفته نادرست نیس��ت اما خوب است بدانیم‬ ‫فرهن��گ مردم ایران هم همین بوده و اگرچه به پررنگی‬ ‫ایام پدر و پدربزرگ‌ها نیس��ت اما باز هم مادر و پدرهایی‬ ‫بو‌کار از دوران کودکی‬ ‫هستند که فرزندان‌شان را با کس ‌‬ ‫آش��نا کنند و به ای��ن ترتیب ک��ودکان و نوجوانان ما با‬ ‫فرهنگ ایرانی رشد می‌یابند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪« ،‬پارس��ا خائف» نابغه موسیقی ایرانی‬ ‫اس��ت که به هم��ت برنام��ه تلویزیونی «عص��ر جدید»‬ ‫به‌تازگی به ش��هرت رس��یده اس��ت و آواز ای��ن هنرمند‬ ‫نوج��وان اردبیل��ی ام��روز حت��ی در ب��ازار تبریز پخش‬ ‫می‌ش��ود و عالوه‌بر چه‌چه او‪ ،‬اخالق و منش��ش ملتی را‬ ‫ش��یفته خود کرده اس��ت‪« .‬پارس��ا قاضی» هم کودک‬ ‫‪ ۸‬س��اله ایرانی اس��ت که به عنوان نابغه صنایع‌دستی از‬ ‫س��وی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری مورد قدردانی قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬مهم آن اس��ت که در ای��ران امروز امثال‬ ‫پارساها بسیارند‪ .‬دختر و پسر هم ندارد‪ .‬حاال بسیاری از‬ ‫مد‌رس��ه‌ها کودکان و نوجوانان را با تولید و فروش حتی‬ ‫در تجربه‌ای محدود آش��نا می‌سازند و اینها آینده‌سازان‬ ‫ایران و جهان هستند‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1346‬‬ ‫پیاپی ‪2664‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫راه‌اندازی بازار متشکل ارزی باز هم به تعویق افتاد‬ ‫معاون خصوصی‌سازی خبر داد‬ ‫‹ ‹تاخیر چندباره گشایش بازار جدید‬ ‫خبر تش��کیل بازار متشکل ارزی در حالی در مدت اخیر‬ ‫از زب��ان رئیس کل بانک مرکزی با اجرای مراحل گوناگون‬ ‫آن شنیده شده که این بازار قرار است در صورت فعالیتش‬ ‫دس��ت س��ودجویان را از بازار ارز کوتاه کن��د و به افراد به‬ ‫عن��وان فعال‪ ،‬کارگزار و صراف مجاز برای معامالت قانونی‬ ‫اج��ازه چانه‌زنی را بدهد‪ .‬اعتقاد فعاالن بازار ارز این اس��ت‬ ‫که بازار متشکل ارزی در صورتی که به طور کامل اجرایی‬ ‫ش��ود می‌تواند اتاق شیشه‌ای خوبی برای مکانیسم تعیین‬ ‫نرخ ارز باش��د و به بازیگران اصلی بازار ارز هویت‌‌بخش��د‬ ‫زی��را صرافی‌های مجاز‪ ،‬بانک‌ه��ا و صرافی‌های بانک‌ها به‬ ‫عنوان بازیگران اصلی بازار متش��کل ارزی حضور دارند تا‬ ‫کش��ف واقعی نرخ ارز‪ ،‬ایجاد امنیت و افزایش شفافیت در‬ ‫معامالت ارزی به عنوان ارکان اصلی این بازار جدید ارزی‬ ‫رن��گ واقعی��ت به خود بگیرد‪ .‬به هر ح��ال‪ ،‬از آنجا که این‬ ‫بازار قرار اس��ت مکانی برای عرض ‌هو‌تقاضای بی‌واسطه ارز‬ ‫باش��د تا بر معامالت آنی و نقدی اس��کناس متمرکز شود‪‌‌،‬‬ ‫با به وجود آمدن چنین فضایی و مش��خص ش��دن نرخ در‬ ‫داخل کشور‪ ،‬عنوان‌هایی مانند دالر سلیمانیه یا دالر هرات‬ ‫به حاشیه خواهد رفت و فشارهای بیرونی برای تعیین نرخ‬ ‫ارز به کمترین حد خواهد رسید و به این ترتیب‪ ،‬تهران به‬ ‫تاخیره��ای چند‌باره برای ایجاد بازار جدید ارزی که اهداف زیادی‬ ‫را دنب��ال می‌کند‪ ،‬می‌تواند باعث به وجود آمدن نوعی بی‌اعتمادی به‬ ‫سیاست‌ها و اظهارات مسئوالن بانک مرکزی شود‬ ‫پایتخت ارزی کش��ور تبدیل خواهد شد زیرا بازار متشکل‬ ‫ارزی ای��ن ام��کان را ایجاد می‌کند که س��اعت ‪ ۹‬صبح هر‬ ‫روز‪ ،‬نرخ متوس��ط مش��خص و معامالت بر اساس آن انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬این اهداف در حالی برای ایجاد بازار متشکل ارزی‬ ‫پیش‌بینی ش��ده است که کارشناسان معتقدند در فرآیند‬ ‫عملیاتی کردن این بازار‪ ،‬باید تمامی جوانب به‌دقت بررسی‬ ‫و ابهام‌های موجود در زمینه فعالیت این بازار ابتدا رفع شود‬ ‫تا سرانجام راه‌اندازی آن بازار بتواند اهداف مدنظر را محقق‬ ‫س��ازد‪ .‬به گفت��ه آنها‪ ،‬اینکه هر بار زمانی ب��رای راه‌اندازی‬ ‫ای��ن بازار اعالم می‌ش��ود اما فعالیت ای��ن بازار به دالیل به‬ ‫زمان دیگری موکول می‌شود‪ ،‬اتفاق خوبی در شرایط فعلی‬ ‫اقتصاد نیس��ت و می‌تواند از یک س��و باعث بالتکلیفی در‬ ‫کس��ب‌وکار‌ها و از س��وی دیگر باعث بی‌اعتمادی جامعه و‬ ‫فعاالن اقتصادی به تصمیم‌گیری‌های کالن اقتصادی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فراهم‌سازی شرایط برای ایجاد بازار رقابتی‬ ‫کامران ندری‪ ،‬کارش��ناس بانک در این باره در گفت‌وگو‬ ‫با‬ ‫با بیان اینکه نوس��ان‌های به وجود آمده در بازار‬ ‫ارز و تنش‌های��ی ک��ه در حوزه ارزی مدتی اس��ت ش��اهد‬ ‫آن هس��تیم‪ ،‬س��بب ش��د تا برای بهبود این وضعیت‪ ،‬ایده‬ ‫راه‌اندازی بازار متشکل ارزی ارائه شود تا با فعالیت این بازار‬ ‫نوسان‌ها کنترل و عرض ‌هو‌تقاضا دراین بازار به تعادل برسد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬اگر‌چه این بازار قرار ب��ود از مدتی پیش فعالیتش‬ ‫را آغ��از کن��د اما ب��ه دالیلی راه‌اندازی این ب��ازار جدید به‬ ‫بورس مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست‬ ‫رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه بازار س��رمایه مش��مول‬ ‫مالی��ات عایدی بر س��رمایه نیس��ت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬به پیش��نهاد نهاد ناظر بازار سرمایه و با‬ ‫موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫معامالت بازار سهام از دایره مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه خارج شد‪.‬‬ ‫ش��اپور محمدی‪ ،‬رئیس س��ازمان بورس و‬ ‫اوراق به��ادار ضمن بیان مطلب یادش��ده به‬ ‫پایگاه خب��ری بازار سرمایه(س��نا) گفت‪ :‬در‬ ‫جلس��ه‌هایی که با موضوع مالیات بر عایدی‬ ‫س��رمایه برگزار ش��ده نهاد ناظ��ر همواره از‬ ‫عملکرد ش��فاف بنگاه‌ه��ای حاضر در بورس‬ ‫حمایت کرده اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان بورس‬ ‫گروه بازار مالی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ابهام‌ها رفع شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫در روزهای گذش��ته در حالی بر اس��اس اعالم مسئوالن‬ ‫بانک مرکزی قرار بود در آس��تانه عید قربان بازار متش��کل‬ ‫ارزی تشکیل شود که گشایش این بازار جدید بار دیگر به‬ ‫تعویق افتاد و فعالیت آن به زمان دیگری موکول شد‪ .‬آنچه‬ ‫در دالیل اصلی به تعویق افتادن آغاز به کار این بازار اعالم‬ ‫ش��ده است‪ ،‬آمادگی نداش��تن بانک‌های تعیین‌شده برای‬ ‫ش��رکت در عملیات بازار متش��کل ارزی و تکمیل نشدن‬ ‫پرونده برخی از صرافان بوده اس��ت‪ .‬بر اساس آخرین آمار‪،‬‬ ‫تاکن��ون ‪ ۱۲۰‬صراف��ی و ‪ ۶‬بانک حق عضویت خود را برای‬ ‫ورود ب��ه بازار متش��کل ارزی پرداخته‌اند که از این تعداد‪،‬‬ ‫مدارک ‪ ۶۵‬صرافی کامل شده و ‪ ۳۵‬مورد از آنها نیز در حال‬ ‫انجام دادن تس��ت گرم(انج��ام معامالت واقعی با رقم‌های‬ ‫زیر ‪ ۱۰۰۰‬دالر) هس��تند‪ .‬ب��ه هر حال‪ ،‬تصمیم‌گیری‌های‬ ‫جدید مسئو‌الن بانک مرکزی این بار نیز راه‌اندازی این بازار‬ ‫ارزی را ب��ه آینده موکول کرد تا بر اس��اس گفته‌های آنها‪،‬‬ ‫سازکارهای الزم برای راه‌اندازی موفقیت‌آمیز آن به مرحله‬ ‫نهایی برسد زیرا در صورتی که این بازار شنبه هفته آینده‬ ‫گشایش یابد‪ ،‬کار را با ‪ ۳۵‬صرافی و ‪ ۲‬بانک آغاز می‌کند که‬ ‫به عقیده مسئوالن‪ ،‬در این صورت عمق این بازار جدید کم‌‬ ‫خواهد بود و ممکن است به اهدافی که برایش تعیین شده‬ ‫نرس��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬تا زمانی ک��ه مراحل تکمیل پرونده همه‬ ‫‪ ۱۲۰‬صرافی که ثبت‌نام کرده‌اند به پایان نرسد‪ ،‬راه‌اندازی‬ ‫این بازار جدید ارزی امکان‌پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫حال به نظر می‌آید اگر شرایط برای فعالیت چنین بازاری‬ ‫هنوز فراهم نیست یا هنوز سازکار اجرایی شدن آن ایجاد‬ ‫نش��ده باید بررسی بیش��تری روی آن شود و سپس زمان‬ ‫عملیاتی شدن آن اعالم شود‪.‬‬ ‫و اوراق به��ادار عنوان کرد‪ :‬در این جلس��ه‌ها‬ ‫تاکید کردیم ناش��ران بورس��ی ضم��ن ارائه‬ ‫اطالع��ات درس��ت مال��ی بیش��ترین میزان‬ ‫مالیات را پرداخت می‌کنند و از س��وی دیگر‬ ‫بازار سرمایه مسیر هموار هدایت نقدینگی به‬ ‫بخش مولد اقتصاد است‪.‬‬ ‫محم��دی اف��زود‪ :‬ب��ا ای��ن پیش‌فرض‌ها‪،‬‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد کرد‬ ‫ت��ا معامالت بازار س��رمایه از دای��ره مالیات‬ ‫بر عایدی س��رمایه خارج ش��ود ‌‌و وزیر امور‬ ‫اقتص��ادی و دارای��ی نی��ز با این پیش��نهاد‬ ‫موافقت کرد‪ .‬سخنگوی سازمان بورس ادامه‬ ‫داد‪ :‬بنابراین‪ ،‬بازار س��رمایه کش��ور مشمول‬ ‫مالیات بر عایدی سرمایه نیست‪.‬‬ ‫تعویق افتاد و برای چندین‌بار تشکیل آن به زمان دیگری‬ ‫موکول شده است‪ .‬او با بیان اینکه این تاخیرهای چند‌باره‬ ‫ب��رای ایج��اد بازار جدید ارزی که اه��داف زیادی را دنبال‬ ‫می‌کند‪ ،‬می‌تواند باعث به وجود آمدن نوعی بی‌اعتمادی به‬ ‫سیاست‌ها و اظهارات مسئوالن بانک مرکزی شود‪ ،‬یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬در ماه‌های گذش��ته هر از گا ‌ه خبری منتشر می‌شد‬ ‫مبنی بر اینکه این بازار قرار اس��ت ش��روع به کار کند اما به‬ ‫فاصل��ه چند روز خبر دیگ��ری مبنی‌بر تعویق آن به گوش‬ ‫می‌رسید که این موضوع می‌تواند باعث بی‌اعتمادی شود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬باید از ابتدا تمامی جنبه‌های راه‌اندازی این بازار‬ ‫بررس��ی‌و پس از آن زمان دقیق راه‌اندازی آن اعالم ش��ود؛‬ ‫هرچن��د که قبول داری��م راه‌اندازی چنین بازار رقابتی کار‬ ‫بس��یار سختی اس��ت‪ .‬این کارشناس با بیان اینکه هدف از‬ ‫راه‌اندازی این بازار جدید این است که درصد کارآیی را در‬ ‫بازار ارز باال ببرد و فضای رقابتی و شفافی را به وجود آورد‬ ‫که قیمت‌ها به صورت واقعی کشف و اعالم شود و در واقع‬ ‫فعالیت و رفتار س��فته‌بازانه را تحت‌تاثیر قرار دهد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این بازار باید به گونه‌ای فعالیت کند که هیچ‌یک از فعاالن‬ ‫و بازیگ��ران بازار ارز نتوانند در نرخ‌گذاری‌ها اثر بگذارند یا‬ ‫آن دسته از فعاالن بازار که قدرت انحصاری دارند قیمت‌ها‬ ‫را دچار نوسان کنند‪ .‬انتظاری که درحال‌حاضر از این بازار‬ ‫می‌رود ایجاد یک بازار رقابتی و کامل است‪ .‬به گفته ندری‪،‬‬ ‫ت اما به هر‬ ‫بی‌تردید ایجاد چنین بازاری کار س��ختی اس�� ‌‬ ‫مه��دی رفیعی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نی��ز در این باره در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫با بیان اینکه بازار متش��کل ارزی در‬ ‫حالی قرار اس��ت با هدف س��اماندهی و کارآتر ش��دن بازار‬ ‫ارز و شفاف‌س��ازی در ح��وزه ارزی ایج��اد ش��ود ک��ه این‬ ‫مهم هنوز پس از چند ماه عملیاتی نش��ده اس��ت و برای‬ ‫چندمین‌بار عملیاتی شدن آن در روز عید قربان به تعویق‬ ‫افتاد‪ ،‬افزود‪ :‬از آنجا که بس��یاری از فعالیت‌های اقتصادی و‬ ‫بو‌کارها در کشور ما با ارز سروکار دارند و فعالیت‌شان‬ ‫کس ‌‬ ‫وابس��تگی ب��ه تصمیم‌های��ی ک��ه در ای��ن ح��وزه گرفته‬ ‫می‌ش��ود دارد‪ ،‬بالتکلیفی و برخی ابهام‌هایی که در زمینه‬ ‫راه‌ان��دازی این بازار وجود دارد می‌تواند تاثیر منفی بر این‬ ‫بخش‌ها بگذارد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه امسال در حالی به عنوان «رونق تولید»‬ ‫نام‌گذاری ش��ده که رویکرد تمامی بخش‌ها باید حمایت از‬ ‫این بخش باشد‪ ،‬یادآور شد‪ :‬این بالتکلیفی و ابهام‌ها سبب‬ ‫می‌ش��ود فعالیت بسیاری از بخش‌ها و صنایع و تاجران ما‬ ‫با مش��کل روبه‌رو ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬الزم اس��ت پیش از هر‬ ‫اقدام��ی بانک مرکزی یا ش��ورای پ��ول و اعتبار ابتدا برای‬ ‫رف��ع هرگونه ابهامی در فعالیت بازار متش��کل ارزی اقدام‬ ‫و با بررس��ی تمامی جنبه‌های فعالیت این بازار‪ ،‬در نهایت‬ ‫زمان دقیق عملیاتی ش��دن آن را اعالم کند‪ .‬به گفته این‬ ‫کارش��ناس‪ ،‬بانک مرکزی ابتدا باید به شکل کامل هدفش‬ ‫را از تشکیل این بازار مشخص کند‪ .‬آنچه از اهداف این بازار‬ ‫جدید تاکنون گفته ش��ده‪ ،‬ساماندهی بازار ارز‪ ،‬کارآ کردن‬ ‫این بازار و شفاف‌س��ازی این حوزه اس��ت که در این زمینه‬ ‫الزم اس��ت تمامی ش��یوه‌نامه‌ها و اقدام‌هایی که باید انجام‬ ‫شود به شکل دقیق اعالم شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تاکید کرد‪ :‬اینکه گفته می‌ش��ود دست‬ ‫دالالن به واسطه راه‌اندازی این بازار کوتاه می‌شود‪ ،‬باید از‬ ‫همان ابتدا جنبه‌های این کار بررسی شود که آیا در نهایت‬ ‫این هدف محقق خواهد ش��د یا خیر‪ ،‬ضمن اینکه باید به‬ ‫ش��کل دقیق مشخص شود فعالیت این بازار چه تفاوتی با‬ ‫بازار نیمایی دارد که چند وقتی اس��ت فعالیتش را ش��روع‬ ‫کرده و عرضه‌وتقاضای زیادی هم در آن شکل گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رفیعی‪ ،‬ه��ر گونه ابهام در بح��ث راه‌اندازی بازار‬ ‫متش��کل ارزی باید پیش از عملیاتی ش��دن آن رفع شود‬ ‫و تازمان��ی که این اتفاق رخ ندهد نمی‌توان تعریف خاصی‬ ‫ازاین بازار ارائه کرد و انتظار داشت اهداف مدنظر در اجرای‬ ‫این بازار محقق شود‪.‬‬ ‫تکمیل پرونده الکترونیکی بیمه‌شدگان تا دو ماه آینده‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تامین‌اجتماعی‪ ،‬در نخس��تین‬ ‫نشس��ت خبری خ��ود ضمن اع�لام مناب��ع‪ ،‬مصارف‪،‬‬ ‫تعه��دات‪ ،‬اولویت‌ها و سیاس��ت‌های کاری‌اش در این‬ ‫س��ازمان‪ ،‬به پرس��ش‌های خبرن��گاران پاس��خ داد‪ .‬به‬ ‫گزارش سیتنا‪ ،‬مصطفی ساالری در این نشست با بیان‬ ‫اینکه س��ازمان تامین‌اجتماع��ی اگرچه مانند نهادهای‬ ‫دیگ��ر که متصدی ارائه خدمات هس��تند مش��کالتی‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اما در اس��تمرار خدمات دغدغه و مش��کل‬ ‫ی با بیان‬ ‫که نگرانی اساس��ی ایجاد کند‪ ،‬نداریم‪ .‬س��االر ‌‬ ‫اینک��ه م��ا متعهد به انج��ام وظایف خودمان هس��تیم‬ ‫گف��ت‪ :‬در کنار تکالیف اساس��ی‪ ،‬خدماتی مانند طرح‬ ‫کرامت رضوی و برخی امور رفاهی را داریم و طرح‌های‬ ‫همسان‌س��ازی و وام هم اجرا می‌شود‪ .‬ساالری با اشاره‬ ‫ب��ه اینک��ه تعداد وام‌ها را دو براب��ر کردیم که بانک رفاه‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬وام دو مرحله داده ش��ده و مبلغ ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار برای دو فصل آینده درنظر گرفته‬ ‫ش��ده و در دو فص��ل دیگر‪ ،‬دو اعتب��ار ‪ ۵۰‬میلیاردی به‬ ‫ی درباره‬ ‫عن��وان وام به بازنشس��تگان اعطا می‌ش��ود‪.‬و ‌‬ ‫همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی نیز‬ ‫گفت‪ :‬برای همسان‌س��ازی منابع را باید تامین کنیم تا‬ ‫هر زمانی وارد اجرا ش��دیم تعهد ما به موقع ایفا ش��ود‪.‬‬ ‫نشس��ت‌هایی با کانون‌های عالی بازنشستگان داشتیم‬ ‫ت��ا در راهکارهای��ی جلو برویم و این تعهد قانونی را هم‬ ‫انجام دهیم‪ .‬مدیرعامل تامین‌اجتماعی‪ ،‬در ادامه درباره‬ ‫بدهی تامین‌اجتماعی به مراکز درمانی گفت‪ :‬حدود ‪۱۳‬‬ ‫هزار میلیار ‌د تومان معوقه به بخش درمان اعم از بخش‬ ‫دولتی‪ ،‬خصوصی و‪ ...‬داریم که جلسه‌هایی با بخش‌های‬ ‫مربوط مانند وزارت بهداش��ت و بخش خصوصی برگزار‬ ‫کامران ندری‬ ‫مهدی رفیعی‬ ‫کردیم که آخرین جلس��ه ‪ ۵‬روز گذش��ته بود‪ .‬ساالر ‌‬ ‫ی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬راهکارهایی مانند پرداخت معوقه‌ها در برابر‬ ‫وصول بدهی‌مان از س��ایر بخش‌ها مطرح اس��ت‪ ،‬البته‬ ‫قرار شد که متعهد شویم از این به بعد ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫تعهدات به‌موقع پرداخت شود و باقی را با ساز‌کار دیگر‬ ‫ی افزود‪ :‬درباره خدمات غیرحضوری هم‬ ‫انجام دهیم‪ .‬و ‌‬ ‫صبح جلسه داشتیم و هر خدمتی را که اطمینان یابیم‬ ‫ب��دون قطعی و کندی س��امانه قابل انجام اس��ت آن را‬ ‫معرفی خواهیم کرد و اولویت جدی ماست‪ .‬او همچنین‬ ‫درباره وضعیت الکترونیکی ش��دن پروند ‌ه بیمه‌شدگان‬ ‫ی اعالم کرد‪ :‬کمتر از دو ماه دیگر‬ ‫سازمان تامین‌اجتماع ‌‬ ‫امکانی فراهم می‌ش��ود که هر فردی به ش��عب مراجعه‬ ‫کند می‌تواند مجموعه س��وابق خود را از همان ش��عبه‬ ‫دریافت کند‪.‬‬ ‫مع��اون واگذاری خصوصی‌س��ازی اعالم کرد‬ ‫ورود س��هام عدالت به بازار س��رمایه به صورت‬ ‫مرحله‌ای خواهد بود و امکان انجام کار به صورت‬ ‫یکجا وجود ندارد‪ .‬به گزارش پژوهش��کده پولی‬ ‫و بانک��ی‪ ،‬زه��ره عالی‌پ��ور عض��و هیات‌عامل و‬ ‫مع��اون واگذاری س��هام و بنگاه‌های س��ازمان‬ ‫خصوصی‌سازی در ش��بکه رادیویی گفت‌وگو با‬ ‫اش��اره به مجموعه‌ای از تغیی��ر رویکردها برای‬ ‫برنامه‌های خصوصی‌سازی بر اساس مصوبه‌های‬ ‫هیات واگذاری عنوان کرد‪ ۱۸ :‬شرکت از گروه‪۲‬‬ ‫در فهرس��ت فروش قرار گرفتند اما سهام‌ش��ان‬ ‫بیش��تر در حد یک عضو هیات‌مدیره و‌‌ بیمه‌ها‪،‬‬ ‫پاالیشگاه‌ها و شرکت‌ها‌ی بزرگی بوده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۳‬ش��رکت برای فروش گذاش��ته‬ ‫ش��ده که فاق��د متقاضی بود‪ .‬با مجوز ش��ورای‬ ‫هماهنگی سران ‪ ۳‬قوه و تصویب هیات واگذاری‪،‬‬ ‫در صورت فروش نداش��تن ش��رکت‌ها در قالب‬ ‫ف��روش جداگان��ه و مس��تقل در بازار س��رمایه‬ ‫ب��ا ش��رایط ویژه امکان فروش در بازار س��رمایه‬ ‫برای عموم فراهم می‌‌ش��ود‪ .‬این مقام مس��ئول‬ ‫ب��ا بیان اینکه تعداد زی��ادی از بنگاه‌های دولتی‬ ‫در گروه یک هنوز به فروش نرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فهرس��ت کلی این ش��رکت‌ها به تصویب هیات‬ ‫واگذاری رس��یده و به محض صدور دستور این‬ ‫هیات واگذاری‪ ،‬ب��رای قیمت‌گذاری بنگاه‌های‬ ‫موجود در فهرس��ت س��ازمان خصوصی‌س��ازی‬ ‫فرآیند واگذاری در این زمینه را ش��روع خواهد‬ ‫کرد‪ .‬عالی‌پور با اش��اره به موانع خصوصی‌سازی‬ ‫بنگاه‌های دولتی گفت‪ :‬فش��ارهای زیادی برای‬ ‫فروش نرفتن و تاخیر در واگذاری‌ها بنا بر دالیل‬ ‫گوناگون مطرح می‌شود‌ اما با توجه به تاکیدهای‬ ‫رهبر معظم انقالب برنامه خصوصی‌سازی باید با‬ ‫س��رعت بیشتری انجام شود‪ ،‬ضمن اینکه قانون‬ ‫نی��ز محدودیت‌هایی را گذاش��ته تا تاخیری در‬ ‫برنامه خصوصی‌سازی ایجاد نشود‪ .‬او با اشاره به‬ ‫تفاوت ساختاری شرکت‌های دولتی با خصوصی‬ ‫یادآور شد‪ :‬پارادوکس‌های جدی برای مدیریت‬ ‫این شرکت‌ها وجود دارد که امیدواریم با حمایت‌‬ ‫نهاد‌های مربوط‌ از س��ازمان خصوصی‌س��ازی‪،‬‬ ‫بتوانیم برنامه خصوصی‌سازی را اجرا کنیم‪ .‬این‬ ‫مقام مس��ئول همچنین درباره آزادسازی سهام‬ ‫عدالت گفت‪ :‬حدود یک سال و نیم از ارائه الیحه‬ ‫س��هام عدالت و آزادس��ازی این سهام می‌گذرد‪.‬‬ ‫دول��ت الیحه خ��ود را برای آزادس��ازی تقدیم‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی کرده است‪ .‬سازمان‬ ‫خصوصی‌س��ازی به عنوان متولی امر س��ود این‬ ‫س��هام را به مدت دو س��ال به حساب حدود ‪۴۲‬‬ ‫میلیون نفر که شماره شبا خود را در سامانه وارد‬ ‫کرده‌اند واریز کرده اس��ت‪ .‬شماره سامانه سهام‬ ‫عدالت برای ورود اطالعات مشموالن است‪.‬‬ ‫عالی‌پ��ور از وج��ود یا نب��ود ظرفیت تبدیل‬ ‫این س��هام به پول نقد ابراز نگرانی کرد و گفت‪:‬‬ ‫هم‌اکنون دولت و مجلس یک پیش‌نویس برای‬ ‫طراح��ی این فرآیند آم��اده کرده‌اند‪ .‬ورود این‬ ‫سهام به بازار سرمایه به صورت مرحله‌ای خواهد‬ ‫ب��ود و ام��کان انجام کار به ص��ورت یکجا وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫معاون واگذاری س��هام و بنگاه‌های س��ازمان‬ ‫خصوصی‌س��ازی در پای��ان گف��ت‪ :‬س��ازمان‬ ‫خصوصی‌س��ازی مقدمات کار و هماهنگی‌های‬ ‫الزم برای صدور ‪ ۵۰‬میلیون نفر کد بورس��ی را‬ ‫با س��ازمان ب��ورس انجام می‌ده��د و پس از آن‬ ‫مجوزهای قانونی نیز صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هویت‌بخشی به بازیگران بازار ارز‪ ،‬وقتی دیگر‬ ‫ورود مرحله‌ای سهام‬ ‫عدالت به بازار سهام‬
‫‪12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1346‬‬ ‫پیاپی ‪2664‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹بخش�ودگی وجه التزام تسهیالت‬ ‫بانک رفاه‬ ‫اخبار‬ ‫باقی‌مانده وجه التزام متعلقه تس��هیالت‬ ‫بدهکاران��ی که برای بروز‌رس��انی اقس��اط‬ ‫سر‌رسید‌ش��ده و غیرجاری باقی‌مانده خود‬ ‫به بانک رفاه اقدام کنند‪ ،‬به مناس��بت اعیاد‬ ‫قربان و غدیر مورد بخشودگی قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عموم��ی بان��ک رفاه‬ ‫کارگ��ران‪ ،‬ب��رای ترغی��ب و تش��ویق‬ ‫بده��کاران بخش‌های اقتصادی‪ ،‬مس��کن و‬ ‫قرض‌الحسنه‪ ،‬باقی‌مانده وجه التزام متعلقه‬ ‫تس��هیالت بدهکاران ای��ن بخش‌ها که در‬ ‫فاصله زمان��ی ‪ ۹۸.۵.۱۹‬تا ‪ ۹۸.۵.۳۱‬تمامی‬ ‫اقس��اط سر‌رسید‌ش��ده و غیر‌جاری خود را‬ ‫تسویه کنند‪ ،‬بخشوده خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬این بخشودگی به تفکیک‬ ‫هر قرارداد و ش��امل وجه الت��زام باقی‌مانده‬ ‫ب��وده و وج��ه الت��زام دریافت‌ش��ده قبل��ی‬ ‫مشمول بخش��ودگی نخواهد بود‪ .‬همچنین‬ ‫تس��هیالت پرداختی از مح��ل منابع وجوه‬ ‫اداره‌شده(س��ازمان تامین‌اجتماع��ی و‪)...‬‬ ‫مشمول این طرح نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹صورت‌های مالی سال ‪ ۹۷‬پست‌بانک‬ ‫تصویب شد‬ ‫مجمع عمومی عادی به ط��ور فوق‌العاده‬ ‫پست‌بانک‌ایران با حضور بیش از ‪۷۷‬درصد‬ ‫از س��هامداران حقیقی و حقوق��ی از جمله‬ ‫نماین��دگان وزارتخانه‌ه��ای ارتباط��ات و‬ ‫فن��اوری اطالعات و امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار‪ ،‬س��ازمان‬ ‫خصوصی‌سازی‪ ،‬س��هام عدالت‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫و اعض��ای هیات‌مدیره ای��ن بانک‪ ،‬بازرس و‬ ‫حس��ابرس قانونی و همچنی��ن نمایندگان‬ ‫و وکالی س��هامداران‪ ،‬دوش��نبه ‪ ۱۴‬مرداد‌‬ ‫امس��ال در سالن همایش پژوهشگاه فضایی‬ ‫ایران در ته��ران برگزار ش��د و صورت‌های‬ ‫مالی سال ‪ ۱۳۹۷‬به تصویب رسید‪.‬‬ ‫در ابت��دای جلس��ه ش��یری‪ ،‬نایب‌رئیس‬ ‫هیات‌مدیره و مدیرعامل این بانک به عنوان‬ ‫رئی��س مجمع ضمن ارائ��ه گزارش عملکرد‬ ‫بانک به سهامداران‪ ،‬پاسخگوی پرسش‌های‬ ‫ل برگزاری مجمع بود‪.‬‬ ‫آنها در طو ‌‬ ‫همچنی��ن در آغ��از مجم��ع کلیپ��ی از‬ ‫فعالیت‌ها‪ ،‬اقدام‌ها و برنامه‌های پس��ت بانک‬ ‫ایران پخش ش��د‪ ،‬س��پس نماینده سازمان‬ ‫حسابرس��ی به عنوان ب��ازرس قانونی بانک‬ ‫گزارش عملک��رد مالی س��ال ‪ ۹۷‬را ارائه و‬ ‫سهامداران به بررسی آن پرداخته و تصویب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬اعضای مجم��ع در ادامه‬ ‫س��ازمان حسابرس��ی را به عن��وان بازرس‬ ‫و حس��ابرس قانون��ی و روزنامه‌های دنیای‬ ‫اقتص��اد و اطالع��ات را نی��ز ب��ه عن��وان‬ ‫روزنامه‌های رس��می این بان��ک برای درج‬ ‫آگهی‌ها تعیین کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه آسیا به کارخانه «بهارخواب»‬ ‫خسارت پرداخت‬ ‫بیم��ه آس��یا ‪ ۱۰‬میلیارد ری��ال به عنوان‬ ‫علی‌الحساب خس��ارت وارد‌شده به کارخانه‬ ‫بهارخواب استان مازندران را پرداخت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بیمه آسیا‪ ،‬مسعود‬ ‫بادین‪ ،‬نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل‬ ‫بیم��ه آس��یا با حض��ور در مح��ل کارخانه‪،‬‬ ‫چ��ک ‪ ۱۰‬میلیارد ریالی را به مدیر کارخانه‬ ‫بهارخواب تحویل داد‪ .‬این گزارش می‌افزاید‪:‬‬ ‫در پ��ی اعالم خس��ارت از س��وی ش��رکت‬ ‫بهارخواب‪ ،‬واقع در ش��هرک صنعتی شماره‬ ‫یک ش��هر س��اری که در حادث��ه‌ای دچار‬ ‫آتش‌سوزی شد‪ ،‬کارشناسان متخصص بیمه‬ ‫آسیا بالفاصله در محل حادثه حاضر شدند و‬ ‫به برآورد میزان خسارت پرداختند‪.‬‬ ‫بنا ب��ر این گزارش و ب��ا توجه به اهمیت‬ ‫موضوع و خط مشی بیمه آسیا در پرداخت‬ ‫خسارت کارخانجات تولیدی در کوتاه‌ترین‬ ‫زمان ممکن در راس��تای تحقق شعار رهبر‬ ‫معظم انقالب در س��ال «رونق تولید»‪ ،‬چک‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ارد ریالی به عنوان علی‌‌الحس��اب‬ ‫خس��ارت واردش��ده به کارخانه بهارخواب‪،‬‬ ‫تحویل مسئوالن این کارخانه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتصاب جدید در بیمه سرمد‬ ‫آیی��ن معارف��ه سرپرس��ت جدید ش��عبه‬ ‫مس��تقل مرکزی تهران بیمه س��رمد برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی بیمه س��رمد‪،‬‬ ‫در ای��ن آیین که با حض��ور پژمان نریمانی‪،‬‬ ‫مدیر سرمایه انسانی این شرکت برگزار شد‪،‬‬ ‫ضمن تش��کر و قدردانی از زحمات حسین‬ ‫لشکری‌‪ ،‬مدیریت پیشین این شعبه‪ ،‬وحید‬ ‫اس��ترابی به عن��وان سرپرس��ت جدید این‬ ‫شعبه‌معرفی شد‪.‬‬ ‫جعفری‪ ،‬مدی��ر بیمه‌های درمان و طاهره‬ ‫گمار‪ ،‬معاون مدیر اس��تان‌ها و شبکه فروش‬ ‫نیز در این آیین حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات ایران‪:‬‬ ‫‪ ۶۵‬درصد تسهیالت بانک‌ها صرف بخش تولید شد‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک ص��ادرات ای��ران گف��ت‪:‬‬ ‫بانک‌ها همواره با بخش تولید تعامل مناس��ب و‬ ‫س��ازنده‌ای داش��ته‌اند و حدود ‪ ۶۵‬درصد منابع‬ ‫آنه��ا به انواع تولی��د اختصاص یافته اس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط‌عموم��ی بانک ص��ادرات ایران‪،‬‬ ‫حجت‌اله صیدی با حضور در برنامه زنده «تهران‬ ‫‪ »۲۰‬شبکه پنجم سیما با عنوان «نقش بانک‌ها‬ ‫در تولی��د» به ارزیابی عملکرد نظ��ام بانکی در‬ ‫حمای��ت از تولید پرداخت و اظهار کرد‪ :‬بانک‌ها‬ ‫همواره در تعامل ب��ا تولیدکنندگان بوده‌اند که‬ ‫مش��تریان اصلی بانک‌های تج��اری و تخصصی‬ ‫کش��ور هس��تند‪ .‬به طور معمول‌ تعامل مناسب‬ ‫و س��ازنده‌ای میان آنها و بانک‌ها وجود داش��ته‬ ‫و بر اس��اس آمار‪ ،‬از مجموع بیش از ‪ ۲‬تریلیون‬ ‫توم��ان‌(‪ ۲‬هزار ه��زار میلی��ارد توم��ان) منابع‬ ‫بانک‌های کش��ور‪ ،‬نزدیک به ‪ ۸۱‬درصد آن پس‬ ‫از کسر سپرده قانونی‪ ،‬صرف تسهیالت شده که‬ ‫مبلغی در حدود هزار و ‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماینده شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و‬ ‫نیمه‌دولتی افزود‪ :‬از این میزان بخش مهمی به‬ ‫طور مس��تقیم در حدود ‪ ۴۵‬درصد به تولید در‬ ‫بخش‌ه��ای صنعت و معدن و صنایع وابس��ته و‬ ‫‪ ۲۰‬درصد نیز به تولید بخش کش��اورزی‪ ،‬مواد‬ ‫غذایی کشور و آبزیان اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تامین مالی واحدهای تولیدی در‬ ‫س��ال «رونق تولید» اظهار کرد‪ :‬امس��ال بیشتر‬ ‫بانک‌ها به‌ویژه بانک‌هایی که در اقتصاد کش��ور‬ ‫فعال هستند‪ ،‬برنامه‌های گوناگونی مانند «طرح‬ ‫اعتباری ویژه تولی��د» برای حمایت از تولید در‬ ‫دس��تور کار دارند‪ .‬همان‌طور که می‌دانید بخش‬ ‫تولی��د از دو بخش مهم عرضه‌و‌تقاضا تش��کیل‬ ‫ش��ده و برای رونق تولید بانک‌ه��ا باید تقاضا و‬ ‫انگیزه‌ها را افزایش دهند‪.‬‬ ‫در این بخش بیش��تر بانک‌ه��ا از طریق اوراق‬ ‫مرابح��ه‪ ،‬کارت‌ه��ای اعتباری اصناف‪ ،‬ش��بکه‬ ‫مویرگ��ی توزیع را تامین مالی کردند تا تقاضای‬ ‫موثر و س��رانجام تقاضای کل را تحریک کنند‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته بی��ش از یک میلی��ون و ‪ ۱۵۰‬ه��زار مورد وام‬ ‫ازدواج پرداخت ش��ده که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و‬ ‫شیوه‌نامه‌‌های بانک مرکزی همچنان در حال پرداخت است‬ ‫صی��دی ادامه داد‪ :‬در بخش تولید هم به منظور‬ ‫تامین مالی س��رمایه در گ��ردش برای پرداخت‬ ‫حقوق و دس��تمزد و خرید م��واد اولیه‪ ،‬بانک‌ها‬ ‫از طری��ق اعتبارات اس��نادی ریال��ی و ارزی یا‬ ‫تخصی��ص خرید دین به کمک تولید ش��تافتند‬ ‫و تمامی زنجی��ره تولید را یعنی از عرضه‌کننده‬ ‫مواد اولیه تا مصرف‌کننده نهایی پوشش داده‌اند‬ ‫و این به این مفهوم است که با تخصیص مبلغی‬ ‫از طری��ق اعتبارت اس��نادی ظرفی��ت چندین‬ ‫براب��ری ب��رای حمایت از صنایع ایجاد ش��ده و‬ ‫در ش��ورای هماهنگی بانک‌ه��ا نیز تصمیم‌های‬ ‫مه��م و ج��دی در ای��ن زمین��ه اتخ��اذ ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا تبلیغ��ات مهم��ی از س��وی‬ ‫بانک‌های گوناگون ب��رای ارائه انواع خدمات به‬ ‫تولید انجام شده است‪ .‬مدیرعامل بانک صادرات‬ ‫ایران تاکید کرد‪ :‬این اتفاق به دو دلیل امس��ال‬ ‫بیش��تر مورد توجه اس��ت؛ نخست اینکه امسال‬ ‫از س��وی رهبر معظم انقالب ب��ه عنوان «رونق‬ ‫تولید» نام‌گذاری ش��ده و دوم اینکه تولید ابزار‬ ‫توس��عه اس��ت و برای مقابله با محدودیت‌های‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬بانک‌ها سعی کرده‌اند بیشتر به این‬ ‫موضوع توجه کنند‪.‬‬ ‫در این می��ان افزایش نرخ برخ��ی نهاده‌های‬ ‫تولید نیاز مال��ی بنگاه‌ها ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر را افزایش‬ ‫داده که بانک‌ها سعی دارند به این نیازها پاسخ‬ ‫بانک «مهر اقتصاد» و موسسه «ملل» به «صاپ» پیوستند‬ ‫همزم��ان با افزوده ش��دن بان��ک «مهر اقتصاد» و موسس��ه‬ ‫اعتب��اری «ملل» به فهرس��ت بانک‌های متصل به اپلیکیش��ن‬ ‫«ص��اپ»‪ ،‬ام��کان نصب نس��خه ‪ ios‬این اپلیکیش��ن از طریق‬ ‫«سیب‌بانک» فراهم شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اخبار پولی مالی‪ ،‬مش��تریان و کاربران ‪ ۱۵‬بانک‬ ‫ب��زرگ کش��ور از خدمات اپلیکیش��ن «صاپ» بان��ک صادرات‬ ‫ایران اس��تفاده می‌کنند و ش��رایط برای بهره‌مندی از خدمات‬ ‫متن��وع ای��ن نرم‌افزار در ح��وزه پرداخت به‌وی��ژه امکان کارت‬ ‫ب��ه کارت از مب��دأ این بانک‌ها فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫ام��کان نصب اپلیکیش��ن «ص��اپ» بانک صادرات ای��ران برای‬ ‫سیس��تم‌عامل ‪ ios‬از طریق س��ایت ‪ sibbank.ir‬امکان‌پذیر‬ ‫ی که دارندگان تلفن‌های همراه هوشمند‬ ‫ش��ده اس��ت به‌طور ‌‬ ‫با سیس��تم‌عامل ‪ ios‬می‌توانند برای نصب اپلیکیشن «صاپ»‬ ‫بان��ک ص��ادرات ای��ران عالوه‌‌ب��ر مراجع��ه به س��ایت بانک به‬ ‫نش��انی ‪ www.bsi.ir‬ب��ه س��ایت ‪ www.sibbank.ir‬نیز‬ ‫مراجعه کنند‪« .‬صاپ» نخستین اپلیکیشن ارائه‌دهنده خدمات‬ ‫کارت ب��ه کارت از مب��دأ بانک صادرات ایران به س��ایر بانک‌ها‬ ‫است و تنها سامانه‌ای است که صدور آنالین بیمه‌نامه به‌صورت‬ ‫مستقیم را امکان‌پذیر می‌کند‪.‬‬ ‫عملیات فعال‌سازی اپلیکیشن به‌راحتی و بدون نیاز به مراجعه‬ ‫به ش��عبه انجام می‌ش��ود و تنها با داشتن رمز دوم کارت بانکی‬ ‫می‌توان فعالیت‌های مالی را از طریق س��امانه‌ای امن با کاربری‬ ‫آس��ان انجام داد‪ .‬انتقال وجه کارت به کارت از مبدأ بانک‌های‬ ‫عضو ش��تاب‪ ،‬خرید شارژ آنالین‪ /‬بس��ته اینترنتی‪ ،‬فروش شارژ‬ ‫به صورت درون‌بانکی‪ ،‬پرداخت به حس��اب سازمان‌های خیریه‬ ‫و نیک��وکاری‪ ،‬پرداخت قبوض‪ ،‬پرداخت قب��ض تلفن همراه به‬ ‫صورت مس��تقیم‪ ،‬پرداخت قبوض س��ازمانی‪ ،‬گردش حساب‪،‬‬ ‫امکان ثب��ت و نگه��داری تراکنش‌های پرکاربرد در فهرس��ت‬ ‫محبوب م��ن‪ ،‬رویت گ��زارش تراکنش‌ها و مدیری��ت پروفایل‬ ‫مشتری از طریق منوی تنظیمات‪ ،‬مهم‌ترین خدمات ارائه شده‬ ‫از طریق اپلیکیش��ن «صاپ» است که با افزوده شدن ‪ ۴‬خدمت‬ ‫جدی��د‪ ،‬ویژگی‌ه��ای منحصر به ف��ردی برای آن فراهم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالوه‌ب��ر این‪ ،‬ارائه خدمات گردش��گری در این اپلیکیش��ن‪،‬‬ ‫با اتصال به س��امانه «ب��ا هم‌رو»‪ ،‬امکان رزرو بلی��ت هواپیما با‬ ‫پش��تیبانی ‪ ۲۴‬س��اعته‪ ،‬قطار‪ ،‬هتل‌ه��ای داخل��ی و خارجی‪،‬‬ ‫پرداخت بیمه مس��افرتی و پرداخت عوارض خروج از کش��ور را‬ ‫تسهیل کرده است‪.‬‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫حجت‌ال��ه صیدی درب��اره برخ��ی انتقادهای‬ ‫مطرح‌ش��ده از نظام بانکی در زمینه موانع ارائه‬ ‫تس��هیالت به برخی بنگاه‌های اقتصادی‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬یک��ی از مهم‌ترین نقش بانک‌ها امانتداری‬ ‫و ج��ذب س��پرده‌های م��ردم و تخصیص آن به‬ ‫بخش‌های مورد‌نیاز جامعه اس��ت و دقت دارند‬ ‫که این پول به طور حتم‌ برگردد‪.‬‬ ‫معی��ار قضاوت درباره برگش��ت پول مردم که‬ ‫امانت است نزد بانک‌ها‪ ،‬به طور معمول‌ حساب‬ ‫و کتاب تولید‌کنندگان است‪.‬‬ ‫یک��ی از مق��ررات م��ورد تاکید نظ��ام بانکی‬ ‫صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بنگاه‌ها است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در کش��ور بیش از ‪ ۴۵۰‬هزار‬ ‫شرکت ثبت‌شده بزرگ و کوچک داریم که فعال‬ ‫هستند و اظهارنامه مالیاتی دارند‪ .‬از این میزان‬ ‫فقط ‪ ۲۷‬هزار شرکت یعنی ‪ ۶‬درصد صورت‌های‬ ‫مالی حسابرسی ش��ده دارند که به بانک‌ها ارائه‬ ‫می‌دهند‪ .‬طبیعی اس��ت بانک وقتی می‌خواهد‬ ‫تس��هیالت بدهد‪ ،‬به کسی که صورت‌های مالی‬ ‫حسابرسی‌نش��ده دارد تس��هیالت نخواهند داد‪.‬‬ ‫برخ��ی بنگاه‌ها تمایلی به انج��ام این کار ندارند‬ ‫و بانک‌ه��ا نیز برای پرداخت تس��هیالت به آنها‬ ‫ب��ا محدودیت قانونی روبه‌رو هس��تند‪ .‬به گفته‬ ‫نماین��ده ش��ورای هماهنگی بانک‌ه��ای دولتی‬ ‫و نیمه‌دولت��ی‪ ،‬از مجم��وع ‪ ۲۷‬ه��زار ش��رکت‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۲۳‬ه��زار ش��رکت کوچک و متوس��ط‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بانک‌ها در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۲۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان به این ش��رکت‌ها تس��هیالت پرداخته‌اند‬ ‫یعن��ی هر بن��گاه به طور متوس��ط بیش از یک‬ ‫میلی��ارد توم��ان تس��هیالت گرفته اس��ت‪ .‬این‬ ‫آمار رس��می بانک‌ها و بانک مرکزی است‪ .‬وی‬ ‫در پاس��خ به پرسش��ی درباره دالی��ل پرداخت‬ ‫تسهیالت به کارکنان از سوی بانک‌ها‪ ،‬با مطرح‬ ‫کردن این پرس��ش که میزان س��پرده کارکنان‬ ‫بانک‌ه��ا ن��زد بانک‌ها چقدر اس��ت‪ ،‬ب��ه برخی‬ ‫انتقادها در این باره پاس��خ داد؛ بانک‌های بزرگ‬ ‫گاه تا ‪ ۲۰۰‬ه��زار میلیارد تومان منابع دارند‪ .‬از‬ ‫این میزان برخی تا ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان هم‬ ‫مصارف دارند یعنی تسهیالت داده‌اند‪.‬‬ ‫بخش��ی از این مصارف را نیز ممکن است به‬ ‫صورت وام به کارمندان‌ش��ان داده باش��ند‪ .‬در‬ ‫این میان بخش��ی از منابع بانک‌ها نیز متعلق به‬ ‫کارمندان است‪.‬‬ ‫باید بدانی��م که چقدر از منابع و تس��هیالت‬ ‫سهم کارکنان است که البته تسهیالت دریافتی‬ ‫آنها زیر نظارت بانک مرکزی و نهادهای نظارتی‬ ‫نیز هست‪.‬‬ ‫وی همچنین تداوم خدمت‌رسانی بانک‌ها به‬ ‫زوج‌های جوان کش��ور را افتخاری برای بانک‌ها‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬در سال گذش��ته بیش از یک‬ ‫میلیون و ‪ ۱۵۰‬هزار م��ورد وام ازدواج پرداخت‬ ‫شده که بر اس��اس مصوبه شورای پول و اعتبار‬ ‫و شیوه‌نامه‌‌های بانک مرکزی همچنان در حال‬ ‫پرداخت اس��ت و خوشحالیم که بانک‌ها در این‬ ‫عرصه همچنان نقش خودشان را ایفا می‌کنند‪.‬‬ ‫رضایت مشتری‪ ،‬کلید موفقیت بیمه کوثر‬ ‫نتیج��ه بررس��ی مدل‌های گوناگ��ون ارزیابی‬ ‫میزان رضایت مش��تریان برون‌سازمانی و گرفتن‬ ‫بازخورد از آنها‪ ،‬طراح��ی «مدل ارزیابی رضایت‬ ‫از مشتریان ش��رکت بیمه کوثر» (‪ )CSM‬بوده‬ ‫اس��ت که هدف آن‪ ،‬درک میزان واقعی رضایت‬ ‫مش��تریان این شرکت اس��ت‪ .‬احمدرضا عصاری‬ ‫ضمن بیان این مطلب‌‪ ،‬افزود‪ :‬با استفاده از مدل‬ ‫ارزیابی ش��رکت کوثر‪ ،‬عالوه‌بر رفع نارضایتی‌ها‪ ،‬برای بهره‌وری‬ ‫کمی و کیفی در شرکت نیز گام‌های موثری برداشته‌ایم‪ .‬مدیر‬ ‫روابط عمومی و امور مشتریان بیمه کوثر با تاکید بر اینکه یکی‬ ‫از کلیدهای موفقیت در هر س��ازمانی‪ ،‬رضایت مشتری از نحوه‬ ‫خدمت‌رسانی و محصول‌های آن سازمان است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر‬ ‫اس��اس این امر پایش رضایت مش��تری یک امر بسیار ضروری‬ ‫به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اطالعات ب ‌ه دس��ت آم��ده از پایش و اندازه‌گیری‬ ‫رضایت مش��تری‪ ،‬به شناس��ایی فرصت‌ها برای بهبود کیفیت‬ ‫محصول‌ها و توسعه استراتژی‌ها‪ ،‬فرآیندها و دیگر ویژگی‌های‬ ‫سازمان که مش��تریان آنها را ارزیابی می‌کنند‪ ،‬کمک و اهداف‬ ‫س��ازمان را تامین می‌کند‪ .‬همچنین افزایش اعتماد مش��تری‬ ‫و منافع اقتصادی دیگ��ری را هم ب ‌ه دنبال دارد‪.‬‬ ‫مدیر روابط‌عمومی و امور مش��تریان بیمه کوثر‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه رضای��ت مش��تری در واقع یک‬ ‫رابطه دوس��ویه قوی و مستحکم بین یک نمانام‬ ‫تجاری و مشتری است که منجر به وفادارسازی‬ ‫مش��تریان‪ ،‬تکرار خرید و خرید نکردن از رقیبان‬ ‫ش��رکت می‌ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬مدیریت ارتب��اط با‬ ‫مشتری در کنار کیفیت محصول و خدمت یک نمانام می‌تواند‬ ‫عام��ل تاثیرگذاری در افزایش میزان رضایت مش��تری باش��د‪.‬‬ ‫عصاری با بیان اینکه کیفیت در یک کس��ب‌وکار جزو مفاهیم‬ ‫پویا است که با تجربه مشتری‪ ،‬تغییر و بهبود درک مشتری از‬ ‫محصول و خدمت‪ ،‬تغییر می‌کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬رضایت مشتری‬ ‫تضمین می‌کند که نیازهای وی براورده شده است و به مسائل‬ ‫و مش��کالت او رسیدگی می‌ش��ود‪ .‬همچنین او از تجربه قبلی‬ ‫خود در زمینه ش��رکت‪ ،‬محصول‌ها و خدمت آن خشنود است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تصریح کرد‪ :‬حفظ مش��تری ب��ه معنای متقاعد‬ ‫کردن مش��تری به بازگش��ت‪ ،‬پس از نخس��تین خرید و ادامه‬ ‫دادن همین روال اس��ت که این دو فعالیت به ش��کل پیوسته‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫همایش فصلی مدیران بیمه دی برگزار شد‬ ‫همایش فصلی مدیران بیم��ه دی با حضور مدیرعامل‪ ،‬معاونان‪ ،‬مدیران‬ ‫ستاد و شعب و کارشناسان بیمه دی در اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی و اطالع‌رس��انی بیم��ه دی‪ ،‬در این همایش‬ ‫محمدرضا کش��اورز مدیرعامل بیمه دی ضمن تاکید بر انس��جام سازمانی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬هدف از برگزاری این همایش تبیین ارزش‌ها و اهداف سازمان‬ ‫و هم‌اندیشی در این باره است‪ .‬ما به دنبال اثر‌گذاری هستیم‪.‬‬ ‫وی ضمن اشاره به دستاوردهای مثبت بیمه دی در ‪ ۴‬ماه نخست امسال‬ ‫افزود‪ :‬اگرچه ش��رکت هم‌اکنون در وضعیت خوبی به‌سر می‌بر ‌د اما نیاز به‬ ‫تالش و دقت بیشتری داریم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بیمه دی ق��رارداد درم��ان تکمیلی خانواده معزز ش��هدا و‬ ‫ایثارگران را یکی از قراردادهای موفق صنعت دانست و گفت‪ :‬در دو سالی‬ ‫که این قرارداد در بیمه دی اجرا ش��ده اس��ت‪ ،‬یکی از بهترین تجربه‌های‬ ‫صنع��ت بیم��ه که قابلیت الگو ش��دن را دارد در این ش��رکت رقم خورده‬ ‫اس��ت‪ .‬کش��اورز با اشاره به برنامه‌های امید‌بخش��ی که در دستور کار قرار‬ ‫حمایت بانک ایران‌زمین از تولید‌کنندگان داخلی‬ ‫ب��ه منظور حمایت از تولید‌کنن��دگان داخلی مدیریت‬ ‫ش��عب اس��تان‌های اصفهان‪ ،‬قم‪ ،‬مرکزی و چهارمحال و‬ ‫بختیاری بانک ایران‌زمین با مدیران ارش��د ش��رکت‌های‬ ‫بازرگان��ی کیمیا تجارت و نمایندگ��ی ایران‌خودرو دیدار‬ ‫و کردند و راهکارهای توس��عه همکاری دوجانبه را مورد‬ ‫بررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بانک ایران‌زمین‪ ،‬این دیدارها‬ ‫که با هدف خدمت‌رس��انی بهتر وگس��ترش تعامالت همه‌جانبه برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬محمدرضا سبزواری مدیر استان با اش��اره به سختی‌های کاری‬ ‫در ش��رکت‌های بازرگان��ی به عنوان تکمیل‌کنن��ده زنجیره مصرف در‬ ‫بخ��ش صنعت و تولید به اهمیت روابط بین بانک‌ها با این ش��رکت‌ها‬ ‫در چارچوب تعامل س��ازنده اش��اره و رفع حجم زیادی از مشکالت و‬ ‫موانع موجود در استان را در گرو همکاری موثر بین نهادهای گوناگون‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫س��بزواری ضم��ن قدردان��ی از زحم��ات مدیریت و‬ ‫کارکنان این شرکت که با تالش شبانه‌روزی خود شعار‬ ‫رونق تولید را زنده نگه‌داشته‌اند‪ ،‬آمادگی مجموعه بانک‬ ‫ایران‌زمین را برای هرگونه همکاری و مس��اعدت اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سپس خوشا‪ ،‬مدیر بازرگانی کیمیا تجارت به تشریح‬ ‫زمین��ه فعالیت‌های ش��رکت پرداخت و ب��ا قدردانی از‬ ‫همکاری و مساعدت بانک ایران زمین در سال‌های گذشته در راستای‬ ‫کس��ب خدمات مطلوب و مس��تمر و رسیدگی به مش��کالت خواستار‬ ‫تعامل و همکاری بیشتر بانک ایران‌زمین و شرکت کیمیا تجارت شد‪.‬‬ ‫در پایان حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل نمایندگی ایران‌خودرو اس��تان با ارائه‬ ‫توضیح‌هایی به تش��ریح تنوع فعالیت‌ها بر اساس در خواست مشتریان‬ ‫پرداخت��ه و افزایش همکاری بین طرف‌ها به‌ویژه در زمینه صدور انواع‬ ‫ضمانتنامه وگشایش اعتبار اسنادی را خواستار شد‪.‬‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخش��ی از این برنامه‌ها در حوزه منابع انسانی و‬ ‫بحث طبقه‌بندی ش��غل و شاغل انجام شده است که سعی شد با ساعت‌ها‬ ‫کار کارشناسی نظامی مبتنی‌‌بر یک‌سری متغیرها داشته باشیم تا بتوانیم‬ ‫عدالت و شفاف‌سازی را در شرکت توسعه دهیم‪.‬‬ ‫در ادامه این همایش کارگروه‌های��ی با موضوع‌های گوناگون فنی‪ ،‬مالی‬ ‫و منابع انس��انی تشکیل و مس��ائل و چالش‌های شرکت به بحث و بررسی‬ ‫گذاشته شد‪.‬‬ ‫طراحی محصول جدید بیمه سامان برای مشتریان ریسک‌پذیرتر‬ ‫بیمه سامان برای نخستین‌بار در کشور مجوز‬ ‫صدور محصولی جدی��د در حوزه بیمه‌های عمر‬ ‫و س��رمایه‌گذاری را از بیمه مرکزی دریافت کرد‪.‬‬ ‫بع��د از محصوالت��ی مانند بیمه عمر و تش��کیل‬ ‫سرمایه‪ ،‬بیمه بازنشس��تگی تکمیلی‪ ،‬بیمه‌نامه‬ ‫عمر زمانی و بیمه عمر مانده بدهکار این شرکت‬ ‫مجوز ص��دور محصول جدی��د ‪Unit linked‬‬ ‫بیمه عمر و سرمایه‌گذاری را دریافت کرد‪.‬‬ ‫ش��یما آراء‪ ،‬معاون فنی بیمه‌های زندگی درباره محصول‬ ‫جدید بیمه س��امان عنوان کرد‪ :‬بیمه‌گ��ذار در واقع با خرید‬ ‫این محصول س��رمایه‌گذاری با ریسک باال را انتخاب می‌کند‬ ‫و روند س��رمایه‌گذاری برای خریدار قابل مشاهده و بررسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بیمه‌گذار به ش��رکت بیم��ه وکالت می‌دهد‬ ‫که منابع ح��ق بیمه از طریق خرید واحد‬ ‫در صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا با خرید‬ ‫س��هام س��رمایه‌گذاری ش��ود و ب��ه طور‬ ‫ل در این رش��ته با سایر‬ ‫قطع س��ود حاص ‌‬ ‫محصوالت متفاوت خواهد بود‪ .‬وی هدف‬ ‫از طراحی این محصول را خارج ش��دن از‬ ‫قالب‌های کم‌ریس��ک عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫‌مش��تریانی که وارد بازار سرمایه می‌ش��وند و ریسک‌پذیری‬ ‫باالتری دارند به طور قطع س��ودآوری بیش��تری را ب ‌ه دست‬ ‫خواهند آورد‪ .‬بنابر اظه��ارات معاون فنی بیمه‌های زندگی‪،‬‬ ‫ای��ن بیمه‌نامه ترکیبی از بیمه‌نامه عمر و س��رمایه‌گذاری در‬ ‫بورس اس��ت و به دلیل ش��فافیت باال در این روش بیمه‌گذار‬ ‫از نزدی��ک ش��اهد روند س��رمایه‌گذاری‌های خ��ود خواهد‬ ‫بود‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1346‬‬ ‫پیاپی ‪2664‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫در واکنش به رونمایی از شناور تمام ایرانی عنوان شد‪:‬‬ ‫ظرفیت صادرات شناور را داریم؛ شرایطش را نه‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهره‌برداری از یک ش��ناور مسافری ساخت داخل در‬ ‫بندرعب��اس‪ ،‬موجب ش��د موضوع صادرات ش��ناورهای‬ ‫ایران��ی بار دیگ��ر در مجام��ع تخصصی مطرح ش��ود‪.‬‬ ‫مسئوالن می‌گویند ایران توان صادرات شناورهای تمام‬ ‫ایران��ی را دارد اما برخی کارشناس��ان معتقدند باوجود‬ ‫توانمندی کشور در این حوزه‪ ،‬زیرساخت و حمایت‌های‬ ‫الزم ازسوی دولت برای صادرات وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ش��ناور مس��افری تم��ام ایرانی با‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۵۸‬مس��افر روز گذش��ته با حضور وزیر راه و‬ ‫شهرسازی در بندر قشم به بهره‌برداری رسید‪ .‬مسئوالن‬ ‫پ��روژه می‌گویند تولید این ش��ناور آلومینیومی ‪ ۱۶‬ماه‬ ‫زمان برده و ایران را از خرید این نوع شناور بی‌نیاز کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین مس��ئوالن اعالم کرده‌اند این شناورها‬ ‫به‌عنوان محصوالت تمام ایرانی‪ ،‬مشتری خارجی دارند‬ ‫و تاکنون به قطر صادر شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹افریقا بازار شناورهای ایرانی‬ ‫یک��ی از فع��االن پیشکس��وت حمل‌ونق��ل دریای��ی‬ ‫کش��ورمان معتقد است ایران پیش از این نیز توانمندی‬ ‫تولید و صادرات شناورهای مسافربری را داشته اما آنچه‬ ‫همواره در این زمینه س��نگ‌اندازی کرده‪ ،‬بروکراس��ی‬ ‫شدید اداری و مانع‌تراشی نهادهای دولتی بوده است‪.‬‬ ‫مالک علی‌محمدی که تاکنون بیش از ‪ ۲۵۰‬ش��ناور‬ ‫س��اخته و سابقه فروش شناور به خارجی‌ها را نیز دارد‪،‬‬ ‫در پاس��خ به پرسش‬ ‫‪ ،‬مبنی بر ضرورت صادرات‬ ‫ش��ناور ازس��وی ایران گفت‪ :‬صادرات بحث حس��اس و‬ ‫مهمی برای کش��ورمان به‌ش��مار م��ی‌رود و اگر درباره‬ ‫بزرگ‌تری��ن راه‌ح��ل مش��کالت اقتصادی کش��ورمان‬ ‫بپرسید‪ ،‬پاس��خ من صادرات است‪ .‬اما شرط اینکه وارد‬ ‫فاز صادرات شناور شویم این است که ابتدا زمینه تولید‬ ‫در داخل را فراهم کنیم؛ یعنی باید فضای کس��ب‌وکار‬ ‫داخ��ل آنقدر روان باش��د که تولید اقتصادی و آس��انی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫علی‌محمدی با اش��اره به بررسی‌هایی که پیش‌تر در‬ ‫زمینه ظرفیت‌های ص��ادرات ش��ناورهای ایرانی انجام‬ ‫داده‪ ،‬گف��ت‪ :‬افریقا بازار خوبی برای ش��ناورهای تولید‬ ‫ایران اس��ت و آنها مش��تاق محصوالت ما هستند‪ .‬این‬ ‫مس��ئله را در سال‌های گذش��ته به انجمن‌های مرتبط‬ ‫اعالم کردم اما نتیجه این ش��د که به بهانه‌های مالیاتی‪،‬‬ ‫ش��رط اینکه وارد فاز صادرات ش��ناور ش��ویم این اس��ت که ابتدا زمینه‬ ‫تولی��د در داخل را فراهم کنیم؛ یعنی باید فضای کس��ب‌وکار داخل آنقدر‬ ‫روان باشد که تولید اقتصادی و آسانی داشته باشیم‬ ‫ممنوع‌الخروج شدم!‬ ‫این پیشکس��وت صنعت دریایی اف��زود‪ :‬در آن زمان‬ ‫افریقایی‌ها آمادگی کامل برای خرید ش��ناورهای ایرانی‬ ‫را داش��تند و حتی بعد از بررسی‌های من‪ ،‬سفیر تانزانیا‬ ‫در ایران هم پیگیر مسئله شد اما زمینه این صادرات در‬ ‫داخل فراهم نبود و اجرایی نشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه افریق��ا بازار مناس��بی برای‬ ‫ش��ناورهای ایرانی اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬سوریه نیز مقصد‬ ‫مناس��بی برای ش��ناورهای مس��افری‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫ماهی‌گیری تولید ایران است‪.‬‬ ‫او با انتقاد از بروکراس��ی اداری حاکم بر اقتصاد ایران‬ ‫گفت‪ :‬از یک س��و گفته می‌ش��ود توان تولی��د داریم و‬ ‫می‌خواهیم صادرات داش��ته باش��یم‪ ،‬اما از سوی دیگر‬ ‫بروکراسی اداری مانع کار می‌شود؛ بنابراین فقط سخن‬ ‫گفتن از تولی��د و صادرات کافی نیس��ت‪ ،‬باید حمایت‬ ‫از کس��ب‌وکارها را اثبات کرده باش��یم و اگر موانع را از‬ ‫پیش پای فعاالن اقتصادی برنمی‌داریم‪ ،‬س��نگی پیش‬ ‫پای‌شان نگذاریم‪.‬‬ ‫‹ ‹موان�ع صادرات�ی پی�ش پای ش�ناورهای‬ ‫ایرانی‬ ‫علی‌محمدی افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۸۳‬حدود ‪ ۹‬ماه تالش‬ ‫ک��ردم ت��ا بتوانم مجوز ص��ادرات ‪ ۱۰‬قایق ب��ه عراق را‬ ‫بگیرم اما با موانع زیادی روبه‌رو شدم؛ به‌عنوان مثال در‬ ‫گمرک به من اعالم شد تعرفه صادراتی این محصول در‬ ‫فهرست نیس��ت و نمی‌توانیم مجوز بدهیم! یعنی برای‬ ‫دریافت مجوز صادرات یک ش��ناور باید ماه‌ها دوندگی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬از سوی دیگر ‪ ۲‬ماه است درگیر فروش‬ ‫و نقل‌وانتقال یک ش��ناور در داخل هستم‪ .‬بعد از پاس‬ ‫دادن‌ها از اداره بنادر و دریانوردی رش��ت و بندر انزلی‪،‬‬ ‫به من اعالم شد که باید ‪ ۳۰‬میلیون تومان مالیات برای‬ ‫فروش یک ش��ناور ‪ ۱۶‬متری که نرخ آن ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫توم��ان اس��ت‪ ،‬پرداخت کن��م‪ .‬معلوم نیس��ت این رقم‬ ‫براساس چه قانون و فرمولی به‌دست آمده است؟‬ ‫این پیشکسوت صنعت کشتی‌س��ازی تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫می‌توانیم ش��ناور ایرانی صادر کنیم و مزیت نسبی هم‬ ‫در این زمینه داریم اما بروکراس��ی و گرفتاری ش��دید‬ ‫اداری‪ ،‬مانع پیش��رفت کار می‌ش��ود و هیچ مدیری هم‬ ‫نمی‌خواهد بپذیرد که در شکل‌گیری این وضعیت نقش‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه از موانع دیگری که پیش پای تولید و‬ ‫صادرات ش��ناور وجود دارد‪ ،‬تعهد ارزی است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫برای فروش شناور به خارج باید تعهد بدهیم که معادل‬ ‫ارزش آن شناور‪ ،‬ارز نیمایی به کشور وارد می‌کنیم‪ .‬اما‬ ‫پرسش ما این است که مگر برای خرید تجهیزات مورد‬ ‫نیاز در ساخت شناور ارز نیمایی به ما داده می‌شود؟ ما‬ ‫همه وسایل الزم را از بازار آزاد تهیه می‌کنیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به تعطیلی برخی کارگاه‌های تولید شناور‬ ‫در ای��ران به‌دلیل نبود حمایت‌های الزم گفت‪ :‬نرخ مواد‬ ‫اولیه و تجهیزات الزم برای تولید ش��ناور افزایش یافته‬ ‫و تولیدکننده‌ای که در سال‌های گذشته قرارداد بسته‪،‬‬ ‫اکنون با قیمت‌های جدید مواد اولیه نمی‌تواند به تعهد‬ ‫خود عمل کند‪ ،‬به همین دلیل نه‌تنها سفارش نمی‌گیرد‬ ‫بلکه نمی‌تواند سفارش‌های پیشین را هم تحویل دهد و‬ ‫جریمه می‌ش��ود‪ .‬همین مسائل کار را به ورشکستگی و‬ ‫تعطیلی شناورسازی می‌کشاند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت کشتی‌س��ازی با اش��اره به رونمایی‬ ‫از ش��ناور تمام ایرانی در هرم��زگان گفت‪ :‬هزینه تولید‬ ‫این ش��ناور دس��ت‌کم باید ‪ ۷‬میلیارد تومان باشد‪ .‬البته‬ ‫من و گروهم چند س��ال است که درگیر ساخت مشابه‬ ‫همین شناور با هزینه کمتر از ‪ ۴‬میلیارد تومان هستیم‬ ‫اما به‌دلیل مشکالت و موانع بیان شده‪ ،‬کار به سرانجام‬ ‫نرسیده اس��ت‪ .‬اگر قرار است شناور رونمایی شده را به‬ ‫مرحله صادرات برسانند‪ ،‬چاره‌ای جز کاهش بروکراسی‬ ‫اداری و افزایش حمایت ازسوی دولت وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین بهتری می‌خواهیم‬ ‫رئیس کارگ��روه بنادر و دریانوردی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی معتقد است سرعت پایین در تحویل محصول‬ ‫نهایی‪ ،‬از مش��کالتی است که موجب شده تولید شناور‬ ‫و کشتی در داخل با مشکل نبود سفارش روبه‌رو باشد‪.‬‬ ‫البته در این زمینه باید اصل را بر حمایت از تولید داخل‬ ‫بگذاریم و همزمان به‌دنبال رفع نیازهای قانونی باشیم‪.‬‬ ‫مالک علی‌محمدی‬ ‫حس��ین هاش��می تختی‌ن��ژاد در پاس��خ به‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در س��ال‌های گذش��ته ش��اهد برنامه‌ریزی‬ ‫و طرح‌ریزی‌ه��ای بس��یاری در ح��وزه صنای��ع دریایی‬ ‫بوده‌ایم‪ ،‬برهمین اس��اس موضوع استفاده حداکثری از‬ ‫توان داخلی مدنظر قرار گرفته و سفارش‌های خوبی نیز‬ ‫به تولیدکنندگان ایرانی داده ش��ده اما یکی از مسائلی‬ ‫که مانع ایجاد می‌کند‪ ،‬انجام نشدن تعهد و سرعت عمل‬ ‫پایین تولیدکنندگان داخلی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه شناورس��ازان باید ت�لاش کنند‬ ‫س��رعت فعالی��ت خ��ود را افزای��ش دهند‪ ،‬ادام��ه داد‪:‬‬ ‫مصرف‌کنن��دگان داخلی نیز باید اصل را بر اس��تفاده از حسین هاشمی تختی‌نژاد‬ ‫توان داخلی بگذارند‪.‬‬ ‫او اضاف��ه کرد‪ :‬مش��کلی ک��ه وجود دارد‪ ،‬وابس��تگی‬ ‫س��رعت عمل کشتی‌س��ازان به میزان س��فارش است‪.‬‬ ‫هرچ��ه میزان س��فارش ش��ناور بیش��تر باش��د هزینه‬ ‫تمام‌ش��ده کاه��ش و س��رعت تحویل ش��ناور افزایش‬ ‫می‌یابد؛ بنابراین باید قوانینی وضع و سیاستی در پیش‬ ‫گرفته شود که کشتی‌سازان بتوانند در این زمینه رشد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون عمران مجلس ب��ا بیان اینکه‬ ‫دولت باید ت�لاش کند قوانین موجود به‌درس��تی اجرا‬ ‫ش��ود و مجلس نیز باید زمینه‌های قانونی الزم را برای‬ ‫تقویت تولید داخل فراهم کند‪ ،‬گفت‪ :‬صنایع دریایی در‬ ‫سال‌های اخیر بیش��تر مورد توجه دولت و مجلس قرار‬ ‫گرفته و در حال ارائه و تدوین طرح‌های پیش��بردی در‬ ‫این زمینه هستیم‪ .‬در زمینه تولید شناور و کشتی‌سازی‬ ‫نی��ز‪ ،‬هم نیازمند رفع مش��کالت بر س��ر اجرای قوانین‬ ‫موج��ود هس��تیم و ه��م بای��د قوانین تس��هیل‌کننده‬ ‫دیگ��ری ایجاد ش��ود که در این زمین��ه تالش خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امی�ر امینی‪-‬معاون پیش�ین وزیر راه و شهرس�ازی‪:‬‬ ‫طرح‌ه��ای جامع ما را به کجا می‌برند؟ آیا قرار اس��ت تمامی‬ ‫مشکالت بخش‌های گوناگون کشور با طرح‌های جامع برطرف‬ ‫ش��ود؟ طرح‌های جامع چگونه به انباش��ت مش��کالت پاسخ‬ ‫می‌دهند؟ قطع به یقین فرآیندهای توس��عه هرچه بیشتر در‬ ‫جامعه جهانی به بار می‌نشینند‪ ،‬طرح‌های جامع نیز همزمان‬ ‫با انباش��تی از تقاضا برای تحصیل رفاه بیشتر‪ ،‬دچار تغییرات‬ ‫اساسی می‌شوند و حتی اصول اولیه خود را زیر پا می‌گذارند‪.‬‬ ‫مهم‌ترین نکت��ه‌ای که در تهیه طرح‌های جامع باید مدنظر‬ ‫باشد آن اس��ت که هیچ‌گاه از مسیر اصلی حل مسئله خروج‬ ‫و ع��دول نکنیم‪ .‬طرح‌ه��ای جامع باید در کش��ورهایی مانند‬ ‫کش��ور ما به حل چند مس��ئله (نه حتی برخی از مس��ائل) و‬ ‫چند مشکل (نه تمام مشکالت) گریبانگیر بخش‌ها بپردازند‪،‬‬ ‫اولویت رفع مش��کالت را مد نظ��ر قرار دهند و با ظرفیت‌های‬ ‫موجود و ظرفیت‌هایی ک��ه در دوره اجرا ایجاد خواهند کرد‪،‬‬ ‫مسائل و مشکالت و آنچه به‌دنبال خواهند آورد را حل کنند‪.‬‬ ‫حال باید دید که در ک��دام یک از طرح‌های جامع تاکنون‬ ‫تهیه شده و آنچه در دست تهیه است‪ ،‬مسائل مبتالبه بخش‌ها‬ ‫شناسایی شده‪ ،‬کدام یک از مسائل شناسایی شده مورد وثوق‬ ‫و اجماع همه ذی‌نفعان بخش��ی و حکومتی قرار دارد و کدام‬ ‫مسائل در طول دهه‌ها همچنان برجا مانده و تغییری نداشته‬ ‫است؟‬ ‫دست‌کم ‪ ۳‬دهه اس��ت که انتظار داریم طرح‌های جامع به‬ ‫تعداد زیادی پرسش و مسئله پاسخ دهند و چون امکان پاسخ‬ ‫به مس��ائل به‌ش��مار از طریق ظرفیت‌ه��ای موجود و ظرفیت‬ ‫طرح‌های جامع‪ ،‬نجات‌بخش یا ناکارآمد؟‬ ‫ایج��اد ش��ده در طول اج��رای طرح وج��ود ندارد‪،‬‬ ‫طرح‌های جامع در کش��ور همواره غریب‪ ،‬ناکارآمد‬ ‫و بی‌ثمر هستند‪.‬‬ ‫در ای��ن یادداش��ت می‌خواه��م به ط��رح جامع‬ ‫حمل‌ونقل کش��ور ورودی داش��ته باش��م؛ طرحی‬ ‫که ‪ ۳۰‬س��ال اس��ت بارها با رویکرده��ای متفاوت‬ ‫کلید خورده اس��ت‪ ،‬گاهی با تاکی��د بر حمل‌ونقل‬ ‫هوای��ی و دوره‌ای ب��ا تاکی��د ب��ر حمل‌ونقل ریل��ی و اکنون‬ ‫ه��م ب��ا رویکرد تعری��ف ش��بکه حمل‌ونق��ل و اولویت‌بندی‬ ‫طرح‌ه��ا و پروژه‌ه��ای آن‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت ک��ه باوجود‬ ‫تاکی��د طرح‌ه��ای جامع پیش��ین‪ ،‬هنوز هم ب��ار بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درص��د جابه‌جایی‌ها در ش��بکه حمل‌ونقل ب��ر دوش جاده‌ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬هوای��ی و جاده‌ای تالش دارند جابه‌جایی‬ ‫ایمن‪ ،‬س��ریع‪ ،‬کم‌هزین��ه‪ ،‬دارای بهره‌وری ب��اال و ویژگی‌های‬ ‫مطلوب مانند حفظ محیط‌زیس��ت و‪ ...‬را برای کاربران فراهم‬ ‫کنن��د اما تمام این مزیت‌ها در توس��عه حمل‌ونقل عمومی و‬ ‫دوری از حمل‌ونقل شخصی محقق می‌شود‪.‬‬ ‫از یک میلیارد و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر‪-‬س��فر تنها ‪ ۲۰۰‬میلیون آن‬ ‫(‪ ۱۱‬درص��د) به حمل‌ونقل عمومی اختصاص دارد و از حدود‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیون تن بار تنها ‪ ۴۵۰‬میلیون تن آن از طریق ناوگان‬ ‫باری عمومی جابه‌جا می‌شود‪.‬‬ ‫چال��ش اصل��ی‪ ،‬حمل‌ونق��ل عموم��ی و س��هم آن در کل‬ ‫جابه‌جایی بار و مس��افر است‪ ،‬اما نش��انی‌های اشتباه‪ ،‬همواره‬ ‫ما را به‌سوی حمل‌ونقل ریلی که توسعه و اداره آن در شرایط‬ ‫کنونی پرهزینه‪ ،‬ناکارآمد‪ ،‬زیان‌ده و نابهره‌ور اس��ت‪،‬‬ ‫س��وق داده است‪ .‬اقتصاد ملی‪ ،‬صرفه‌جویی سوخت‬ ‫و ایمنی‪ ،‬در گام نخست با افزایش سهم حمل‌ونقل‬ ‫عموم��ی از کل حمل‌ونقل تحصیل خواهند ش��د؛‬ ‫بنابرای��ن چالش نخس��ت ناکارآم��دی حمل‌ونقل‬ ‫عمومی است‪.‬‬ ‫اما هم��واره به لحاظ تقاضاه��ای داخلی و برخی‬ ‫ملاحظات سیاسی و اجتماعی و از همه مهم‌تر توجه نکردن به‬ ‫پدیده تجاری‌سازی و بازاریابی‪ ،‬شبکه‌های حمل‌ونقل زمینی و‬ ‫هوایی کشور در اتصال به شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه دچار‬ ‫ضعف و سطح سرویس ناکارآمد هستند‪.‬‬ ‫چ یک از کشورهای همسایه‬ ‫به‌طور تقریبی از راه زمین با هی ‌‬ ‫ارتباط مناس��ب و ترافی��ک پرحجمی نداش��ته و نداریم‪ .‬در‬ ‫حوزه حمل‌ونقل هوایی هم نتوانس��ته‌ایم به جز تعداد کمی از‬ ‫کشورها ارتباط حمل‌ونقلی شایسته‌ای فراهم کنیم‪ .‬به‌عبارتی‬ ‫ش��بکه‌های حمل‌ونقلی مناسب کشور فقط برای عبور جریان‬ ‫ترافیک درون کشور طراحی شده‌اند‪.‬‬ ‫با بررس��ی حجم تبادالت تجاری جهان در سال‌های ‪ ۹۵‬و‬ ‫‪ ۹۶‬حجم مبادالت تجاری کش��ور با کش��ورهای همجوار یا از‬ ‫طری��ق کش��ورهای همجوار چه از بعد ص��ادرات و چه از بعد‬ ‫واردات کمتر از ‪ ۲۰‬درصد ظرفیت‌های تجاری ممکن اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن چال��ش دوم نبود مدل تجاری‌س��ازی حمل‌ونقل و‬ ‫ضعف شبکه‌های ارتباطی منطقه‌ای است‪.‬‬ ‫چالش س��وم‪ ،‬ساختاری و عمیق است؛ چالشی که منجر به‬ ‫هدررفت بس��یاری از منابع مالی کش��ور شده و خواهد شد و‬ ‫به انطباق نداش��تن مدیریت و کارکردهای حمل‌ونقل در بعد‬ ‫برون‌شهری و درون‌شهری مرتبط است‪.‬‬ ‫در برخی اس��تان‌ها راه‌های م��وازی که همگی یک کارکرد‬ ‫دارند ازس��وی پیمانکاران متفاوت ب��ا کارفرمایان متفاوت در‬ ‫حال اجرا هس��تند‪ .‬شهرداری‌ها و ش��وراهای شهر و روستا با‬ ‫تامین اعتبار‪ ،‬در حال طراحی و اجرای شبکه‌های حمل‌ونقل‬ ‫جاده‌ای متفاوت با ش��بکه ملی هس��تند تا با عبور ترافیک از‬ ‫درون ش��هرها و روس��تاهای کم‌برخوردار‪ ،‬باعث توس��عه آنها‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫گویی در طراحی شبکه ملی کشور‪ ،‬تدبیری برای برون‌رفت‬ ‫از این کاستی نداشته‌ایم‪ .‬راه‌های ملی بدون توجه به مسئولیت‬ ‫اجتماعی کارگزاران‪ ،‬با فاصله گرفتن از این‌گونه شهرها و نقاط‬ ‫جمعیت��ی (برای پرهیز از پرداخت هزین��ه تملک زمین یا به‬ ‫بهانه کاهش مصرف س��وخت) باعث انزوای این نقاط شده‌اند‪.‬‬ ‫حتی در وزارت راه و شهرس��ازی پروژه‌هایی در سطح ملی و‬ ‫اس��تانی تامین اعتبار و اجرا می‌ش��وند که به لحاظ کارکردی‬ ‫یک عملکرد دارند و این پدیده به هدررفت بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫منابع ملی کشور در این حوزه می‌انجامد؛ بنابراین چالش سوم‬ ‫نبود شبکه حمل‌ونقل چندوجهی است‪.‬‬ ‫آنچه گفته شد مقدمه‌ای بود بر این پرسش که طرح جامع‬ ‫حمل‌ونقل کشور که اکنون دور سوم یا چهارم تدوین خود را‬ ‫می‌گذراند‪ ،‬به کدام یک از مس��ائل باال پاس��خ خواهد داد؟ به‬ ‫طور قطع هیچ یک! ش��اید هم همه! زیرا هنوز اتفاق‌نظری در‬ ‫زمینه اولویت مس��ائل پیچیده گریبانگیر حمل‌ونقل کشور در‬ ‫رکن‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر وجود ندارد‪.‬‬ ‫اس��ماعیل خاش��عی‪ ۲ -‬طرح بزرگ بندری‬ ‫شامل شناور مسافری جدید (الماس قشم یک)‬ ‫و ‪ ۱۵‬ترانستینر ساخت ایران سه‌شنبه با حضور‬ ‫وزیر راه وشهرسازی در هرمزگان به بهره‌برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از بندرعب��اس‪ ،‬مدیرکل‬ ‫بنادر و دریان��وردی هرمزگان دوش��نبه درباره‬ ‫جزئیات این طرح‌ها گفت‪ :‬ش��ناور الماس قشم‬ ‫یک به سفارش ش��رکت تعاونی مسافری خیبر‬ ‫قش��م و از مح��ل تس��هیالت س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی‪ ،‬تامین مالی شده است‪.‬‬ ‫اهلل‌مراد عفیفی‌پور افزود‪ :‬بدنه تمام آلومینیوم‬ ‫و به‌دنب��ال آن ایمن��ی و اس��تحکام س��ازه‌ای‪،‬‬ ‫ظرفیت باالی مسافری و طراحی منحصر‌به‌فرد‬ ‫از ویژگی‌های این شناور است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬این ش��ناور ب��ا ظرفیت حمل‬ ‫‪ ۱۵۸‬مس��افر در فهرس��ت ش��ناورهای کالس‬ ‫کاتاماران (ش��ناور تن��درو ‪ ۲‬بدنه) قرار دارد که‬ ‫در مدت ‪ ۱۶‬ماه ساخته شده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی هرم��زگان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��ناور الماس قش��م یک از امکان‬ ‫دریانوردی با س��رعت ‪ ۲۲‬گ��ره دریایی (حدود‬ ‫‪ ۴۰‬کیلومتر برس��اعت) در مسیرهای مسافری‬ ‫برخوردار است که زمان رفت‌وآمد بین سرزمین‬ ‫اصلی و جزیره‌ها را از یک س��اعت به حدود ‪۴۵‬‬ ‫دقیقه کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫عفیفی‌پور گفت‪ :‬با پیوستن این شناور جدید‬ ‫ساخت داخل به ناوگان دریایی هرمزگان‪ ،‬تعداد‬ ‫شناورهای مسافری مس��یرهای دریایی جزیره‬ ‫قش��م به بندرعباس و جزای��ر هرمز و الرک به‬ ‫‪ ۳۹‬فروند ب��ا ظرفیت ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬صندلی‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی هرم��زگان‬ ‫همچنین گفت‪ :‬ساخت ‪ ۱۵‬ترانستینر (جرثقیل‬ ‫س��احلی ویژه صفافی کانیتنر) نیز با بهره‌گیری‬ ‫از دانش و توان فنی شرکت‌های ایرانی به پایان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫عفیفی‌پور هزینه صرف ش��ده برای طراحی‪،‬‬ ‫س��اخت و نصب این تجهیزات راهبردی را ‪۲۱‬‬ ‫میلیون یورو (با ن��رخ روز ‪ ۲۸۰‬میلیارد تومان)‬ ‫از مح��ل اعتب��ارات داخل��ی س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این دس��تگاه‌ها با حضور وزیر‬ ‫راه و شهرسازی به‌طور رسمی تحویل ‪ ۲‬شرکت‬ ‫پایانه اپراتوری بندر شهید رجایی شد‪.‬‬ ‫مدیرکل بن��ادر و دریانوردی هرمزگان اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با افزوده ش��دن ای��ن تجهی��زات‪ ،‬تعداد‬ ‫ترانستینرهای ملکی سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫در بندرش��هید رجایی به ‪ ۶۰‬دستگاه می‌رسد و‬ ‫‪ ۲۸‬دستگاه نیز متعلق به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫عفیفی ادام��ه داد‪ :‬این اقدام با هدف افزایش‬ ‫ت��وان و ظرفیت بندر ش��هید رجای��ی به‌عنوان‬ ‫پیشرفته‌ترین و بزرگ‌ترین بندر کانتینری ایران‬ ‫در زمینه عملیات بندری انجام شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬این طرح‌ها ب��رای تحقق‬ ‫منویات رهبر معظم انقالب در راس��تای اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬ایج��اد خودباوری ملی‪ ،‬رونق تولید و‬ ‫همچنین تقویت ن��اوگان و تجهیزات دریایی و‬ ‫بندری مهم‌ترین استان ساحلی کشور عملیاتی‬ ‫و بهره‌برداری شده است‪.‬‬ ‫مذاکره برای برقراری‬ ‫پرواز تهران‪-‬دوشنبه‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی در دی��دار با س��فیر‬ ‫تاجیکس��تان در ای��ران از آغ��از مذاک��ره برای‬ ‫برقراری خط پروازی بین تهران و دوشنبه خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬خط هوایی مشهد‪-‬دوش��نبه برقرار‬ ‫شده و هم‌اکنون فعال است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از پایگاه خبری وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬محمد اسالمی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫در دیدار با نظام‌الدین شمس‌الدین‌زاده زاهدی‪،‬‬ ‫سفیر تاجیکستان در ایران با اشاره به اقدام‌های‬ ‫انجام ش��ده ب��رای برقراری خ��ط هوایی میان‬ ‫دو کش��ور گفت‪ :‬خط هوایی مشهد‪-‬دوش��نبه‬ ‫برقرار ش��ده و هم‌اکنون فعال است و می‌توانیم‬ ‫خ��ط پ��روازی تهران‪-‬دوش��نبه را نی��ز برقرار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫اس�لامی با اش��اره به اینکه سیاس��ت ایران‬ ‫برای اتصال ریلی کش��ورهای ایران‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫تاجیکستان‪ ،‬قرقیزستان و چین تغییری نکرده‬ ‫و ب��رای انجام این پ��روژه بای��د اراده‌ای وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬باوجود ناامنی ایجاد شده و‬ ‫حادثه‌ای که منجر به ش��هادت یکی از کارکنان‬ ‫ما در بخشی از خط ریلی خواف‪-‬هرات در خاک‬ ‫افغانس��تان شد‪ ،‬ما این پروژه را متوقف نکردیم‪.‬‬ ‫تاکنون سه‌چهارم این مسیر ریلی تکمیل شده‬ ‫و برای اتمام پروژه مصمم هستیم‪ .‬افغانستان و‬ ‫تاجیکستان نیز باید در این مسیر مصمم باشند‬ ‫و اقدام‌های الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بهره‌برداری از ‪ ۲‬طرح‬ ‫بزرگ بندری در هرمزگان‬
‫‪14‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1346‬‬ ‫پیاپی ‪2664‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شهردار تهران با تاکید بر لزوم تحول روش‌های رویارویی با سیالب عنوان کرد‬ ‫هدایت سیل به جای مقابله با آن‬ ‫ش��هردار تهران می‌گوید روش‌های س��نتی مقابله با سیل در دنیا کنار‬ ‫گذاش��ته ش��ده و روش‌های جدید به جای کاهش سیل مبتنی‌بر هدایت‬ ‫سیل است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش شهرنوش��ت‪ ،‬پیروز حناچی‪ ،‬ش��هردار ته��ران در هفتمین‬ ‫کنفرانس جامع مدیریت و مهندس��ی س��یالب گفت‪ :‬س��یل در کشور به‬ ‫دلیل تغیی��رات اقلیمی و بی‌توجهی به محیط‌زیس��ت به موضوع مهمی‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬مصداق این امر نوروز امسال بود که شرایطی بسیار‬ ‫بحرانی را پشت‌س��ر گذاشتیم‪ .‬در سیل امسال حجم بارندگی زیاد و نادر‬ ‫بود به طوری که به نس��بت متوسط ‪ ۵۰‬سال گذشته ‪ ۴۰‬درصد افزایش‬ ‫بارندگی را تجربه کردیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگرچه س��یل باعث پر شدن تاالب‌ها و سدها شد‪ ،‬در‬ ‫برخی مناطق کش��ور هموطنان‌مان با مشکالتی روبه‌رو شدند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ما در کش��وری کهن با ادبیاتی غنی زندگی می‌کنیم و راه‌حل بس��یاری‬ ‫از مش��کالت ما در ادبیات وجود دارد‪ .‬باید به خودمان برگردیم و بدانیم‬ ‫خس��ارت سیل در بسیاری از ش��هرهای ما به دلیل بی‌توجهی به مسائل‬ ‫عمرانی و فنی بود‪.‬‬ ‫حناچ��ی گفت‪ :‬در آق‌قال در نقطه‌ای از بیرون ش��هر‪ ،‬فش��ارهایی روی‬ ‫مدیران بود تا اجازه ساخت‌وس��از و اضافه ش��دن این منطقه به ش��هر را‬ ‫بدهند که مدیران قبول نکردند و جالب اس��ت که در س��یالب اخیر این‬ ‫منطقه به طور کامل زیر آب رفت‪.‬‬ ‫وی به گزارش منتشر‌ش��ده از س��وی دولت درباره سیالب بهار امسال‬ ‫اش��اره و عنوان کرد‪ :‬پیرو تجربه پالس��کو‪ ،‬دولت کمیته‌ای تشکیل داد و‬ ‫گزارش��ی از سیل اخیر تهیه ش��د‪ .‬امیدوارم این گزارش کامل شود و در‬ ‫تصمیم‌گیری‌ها تاثیر بگذارد‪ .‬ما در تهران هم تا آستانه سیل رفتیم اما با‬ ‫هوشیاری همکاران من و آمادگی‌هایی که داشتیم‪ ،‬شرایط کنترل شد‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران با تاکید بر اقدام‌های پیش��ینیان‬ ‫برای مقابله با س��یل گفت‪ :‬همیشه برای من این‬ ‫پرس��ش مطرح بود که چرا مغازه‌های بازار وکیل‬ ‫شیراز س��کو دارد‪ ،‬که در س��یل اخیر علت آن را‬ ‫متوجه ش��دیم‪ .‬آب به بازار وکیل آمد‌ اما به دلیل‬ ‫این سکوها وارد مغازه‌ها نشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ضرورت ایج��اد مدیریت جامع‬ ‫برای مقابله با سیالب افزود‪ :‬در دنیا شاهد تغییر و تحول زیادی در زمینه‬ ‫مقابله با بحران س��یل بوده‌ایم و رویکردهای س��نتی در این زمینه کنار‬ ‫رفته است چراکه این رویکردها اثربخشی محدودی داشتند اما در روش‬ ‫جدید به جای کاهش س��یل‪ ،‬موضوع هدایت س��یل را پیگیری می‌کنند‪.‬‬ ‫شهردار تهران اضافه کرد‪ :‬واقعیت این است که سیل را نمی‌توان به طور‬ ‫کام��ل کنترل کرد و باید با ن��گاه یکپارچه و مدیریت کاربری زمین‪ ،‬این‬ ‫پدیده را مهار کرد‪ .‬در واقع باید برای مقابله با س��یل به پهنه سیل‌گیر و‬ ‫نه فقط مسیر آب توجه کرد‪.‬‬ ‫حناچی با نش��ان دادن تصاویری از تغییر ش��کل مس��یر آب در برخی‬ ‫ش��هرهای جهان از حالت کانال‌کشی تا ایجاد مسیری طبیعی برای آب‪،‬‬ ‫بر تغییر شکل رودره‌های تهران تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بی‌توجهی به مسائل عمرانی‪ ،‬عامل تشدید خسارت‌های سیل‬ ‫محس��ن هاشمی‌رفس��نجانی‪ ،‬رئیس شورای شهر‬ ‫ته��ران نی��ز در ای��ن کنفران��س گف��ت‪ :‬افزایش‬ ‫‪۴۰‬درص��دی بارندگی در پایان س��ال ‪ ۹۷‬و آغاز‬ ‫سال ‪ ۹۸‬باعث شد موضوع روان‌آب‌ها و جلوگیری‬ ‫از بحران اهمیت ویژه‌ای پیدا کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در تمام ادبیات مهندس��ی و‬ ‫مدیریت س��یالب‪ ،‬نام آبخیزداری مطرح اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ایجاد س��دها از مسائل مهمی است که در زمینه ذخیره روان‌آب‌ها‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ .‬ایجاد سدها فعالیت‌هایی هستند که ضمن‬ ‫جلوگیری از سیالب در درازمدت به توسعه کشور نیز کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران اظهار کرد‪ :‬تعرض به محیط‌زیست و‬ ‫منابع طبیعی از دیگر مسائلی است که باید نسبت به تخلف در این زمینه‬ ‫برخورد جدی‌تری داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پروژه ساخت سد «پیشین» در سیستان و بلوچستان‬ ‫در س��ال ‪ ۷۲‬اف��زود‪ :‬این پروژه ب��ا توجه به رویارویی مردم سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان با تمس��اح‌های گاندو و خطرهای ناش��ی از آن و برای آبادی‬ ‫منطقه و جمع‌آوری س��یالب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود‪ .‬سد پیشین‬ ‫از س��ال ‪ ۷۴‬توانس��ت به کل منطقه خدمت‌رس��انی کند و اجرای چنین‬ ‫پروژه‌هایی باعث توسعه‪ ،‬رفاه و دفع خطر می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انسان‪ ،‬عامل و مانع سیل‬ ‫زهرا نژادبهرام‪ ،‬عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران نیز در این کنفرانس‬ ‫با اشاره به نقش انسان در وقوع سیالب و همچنین آسیب‌پذیری انسان‌ها‬ ‫در برابر آن‪ ،‬توجه به ‪ ۳‬مس��ئله پیشگیری از وقوع سیالب‪ ،‬بستر و زمان‬ ‫وقوع آن و مدیریت پساس��یالب را ضروری دانس��ت و گفت‪ :‬اگر شهر را‬ ‫ایران صادرکننده قطعات مترو می‌شود‬ ‫مدیرعام��ل مت��رو ته��ران ب��ا اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫ظرفیت‌ه��ای مناس��بی در کش��ور ب��رای تحق��ق‬ ‫بومی‌س��ازی صنع��ت مت��رو وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫ایجاد تعامل موثر صنعت ریلی و دانشگاه می‌توانیم‬ ‫صادرکننده قطعات مترو باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬علی ام��ام با بیان اینکه دانش‬ ‫فنی در صنعت مترو تهران بر اساس استانداردهای‬ ‫بین‌المللی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ت�لاش می‌کنیم با‬ ‫افزایش ارتباط بین مترو و دانش��گاه‪ ،‬ضمن آشنایی‬ ‫اس��تادان و دانش��جویان با فناوری‌های نوین به‌کار‬ ‫رفته در صنعت مترو‪ ،‬اقدام‌های صنعتگران مترو نیز‬ ‫به آنها معرفی شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه افزای��ش ارتباط صنعت و‬ ‫دانش��گاه در ح��وزه حمل‌ونقل ریلی درون‌ش��هری‬ ‫بس��یار موثر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در راس��تای بومی‌سازی‬ ‫و س��اخت تجهیزات مورد نیاز ایس��تگاه‌های مترو و‬ ‫تجهیزات تعمیرگاهی ناوگان‪ ،‬بر پایه استانداردهای‬ ‫معتب��ر بین‌المللی در س��ال ‪ ۹۷‬تفاهمنامه‌ای بین‬ ‫شرکت مترو و جهاد دانشگاهی بسته شد تا از همه‬ ‫ظرفیت‌ه��ای ارزنده موجود در این نهاد دانش‌بنیان‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امسال نیز تعامل خود در زمینه‌های‬ ‫گوناگون را با دانشگاه افزایش خواهیم داد تا بتوانیم‬ ‫با اتکا به ت��وان داخلی و ظرفیت علمی و تخصصی‬ ‫کشور‪ ،‬ظرفیت جابه‌جایی بیش از ‪ ۲‬میلیون سفر در‬ ‫روز را در گام نخست و در آینده نه‌چندان دور به ‪۵‬‬ ‫میلیون مسافر افزایش دهیم‪.‬‬ ‫امام با اشاره به تسریع در روند بومی‌سازی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬الزم اس��ت در راس��تای ارتقای س��طح علمی‬ ‫نیروه��ای فنی‪ ،‬متخصص و گس��ترش صنعت مترو‬ ‫در بخش دانش تجهیراتی‪ ،‬همکاری‌های چند‌جانبه‬ ‫بین مترو با دانش��گاه و ش��رکت‌های داخلی با توان‬ ‫باالی مهندسی برقرار شود‪ .‬مدیرعامل مترو با اشاره‬ ‫به اینکه باید بیش از پیش در صنعت مترو به دانش‬ ‫فنی روز دنیا مجهز ش��ویم‪ ،‬گفت‪ :‬همکاری متقابل‬ ‫در زمینه ساخت سیستم رانش واگن‌(موتور قطار)‪،‬‬ ‫کمک به انتق��ال دانش فنی تجهی��زات‪ ،‬طراحی و‬ ‫س��اخت سامانه‌های کنترلی واگن و پست‌های برق‪،‬‬ ‫بخش��ی از اهداف ما در افزایش تعامل با دانشگاه به‬ ‫شمار می‌آید‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت راه‌آه��ن ش��هری ته��ران‬ ‫و حومه‌(مت��رو) ب��ا تاکی��د ب��ر دانش‌بنیان ش��دن‬ ‫قو‌توس��عه قطعات مت��رو گفت‪:‬‬ ‫فرآینده��ای تحقی ‌‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان باید در عرصه صنعت مترو‬ ‫بیش از پیش فعال شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امیدواری��م ب��ا کم��ک دانش��گاه و‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬ش��اهد ساخت حداکثری‬ ‫تجهیزات واگن‌های مترویی در داخل کشور باشیم‪.‬‬ ‫اتوبوس‌های برقی در راه پایتخت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اتوبوس��رانی تهران از برنامه‌های ش��هرداری برای افزایش‬ ‫اتوبوس‌ه��ای برقی پایتخت خبر داد و گفت‪ :‬درحال‌حاضر این اتوبوس‌ها فقط در‬ ‫مسیر میدان خراسان تا ‪ ۱۷‬شهریور فعال است‪.‬‬ ‫پیمان س��نندجی در گفت‌وگ��و با فارس اف��زود‪ :‬درحال‌حاضر ش��رکت واحد‬ ‫اتوبوس��رانی ته��ران دارای ‪ ۵‬هزار و ‪ ۹۲۶‬اتوب��وس در بخش عمومی و خصوصی‬ ‫اس��ت که از این تعداد‪ ،‬هزار و ‪ ۳۴۲‬دس��تگاه در بخش عمومی و ‪ ۴‬هزار و ‪۵۸۴‬‬ ‫دس��تگاه آن در بخش خصوصی اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از مجم��وع اتوبوس‌ها ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۸۲‬دس��تگاه دیزلی‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۴۸۰‬دس��تگاه گازس��وز و ‪ ۶۴‬دس��تگاه برقی‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین متوس��ط طول عمر ناوگان ‪ ۱۱.۵‬سال اس��ت که ‪ ۳‬هزار و ‪۲۳۲‬‬ ‫دس��تگاه معادل ‪ ۵۴‬درصد ناوگان فرسوده اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی‬ ‫تهران ادامه داد‪ :‬بر اس��اس برنامه ‪ ۵‬س��اله توسعه ش��هر تهران به طور کلی ‪۵۰۰‬‬ ‫اتوبوس برای نوس��ازی و ‪ ۵۰۰‬دستگاه اتوبوس برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی در‬ ‫سال در نظر گرفته شده است‪ .‬وی از توسعه و افزایش اتوبوس‌های برقی پایتخت‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬درحال‌حاضر تنها مس��یر میدان خراس��ان تا انتهای ‪ ۱۷‬شهریور‬ ‫دارای اتوبوس برقی اس��ت و در تالش��یم برای دو مسیر دیگر نیز امکان را فراهم‬ ‫سازیم‪ .‬مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران یادآور شد‪ :‬شهرداری به موضوع خرید‬ ‫اتوبوس‌های جدید برقی و نوس��ازی اتوبوس‌های قبلی اهتمام داش��ته و مقدمات‬ ‫الزم در این زمینه در حال انجام است‪.‬‬ ‫تجهیز ایستگاه‌های مترو به آسانسور در نیمه دوم سال‬ ‫مدی��ر پروژه تجهی��زات خط ‪ ۷‬مت��رو تهران‪ ،‬از‬ ‫بومی‌س��ازی برخی از تجهیزات ایستگاه‌های مترو‬ ‫اعم از آسانس��ور‪ ،‬پله برقی و سامانه تهویه هوا خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ی درباره تامین و نصب‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مژده شعاع ‌‬ ‫تجهیزات ایستگاه‌های مترو گفت‪ :‬درحال‌حاضر در‬ ‫ایستگاه‌های درحال بهره‌برداری‪ ،‬تجهیزات به طور‬ ‫کام��ل نصب ش��ده‌اند و تامین و نص��ب تجهیزات‬ ‫برای ایس��تگاه‌هایی که در آینده مورد بهره‌برداری‬ ‫ق��رار می‌گیرند متناس��ب ب��ا برنام��ه زمان‌بندی‬ ‫انجام می‌ش��ود‪.‬وی درباره وضعیت مناسب‌س��ازی‬ ‫ن اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایس��تگاه‌ها برای افراد معلول و کم‌توا ‌‬ ‫نصب آسانس��ور‪ ،‬پله‌‌برقی و تنظی��م ارتفاع واگن با‬ ‫س��کوی ایس��تگاه از جمل��ه اقدام‌هایی اس��ت که‬ ‫بر‌عهده ما قرار دارد‪ .‬در سال‌های گذشته آسانسور‬ ‫از کش��ورهای دیگر وارد می‌ش��د و ش��رکت مترو‬ ‫هزینه بس��یاری برای این واردات پرداخت می‌کرد‪.‬‬ ‫به همین عل��ت این مس��ئله در اولویت آخر برای‬ ‫تامین تجهیزات قرار داشت‪ .‬از این رو‪ ،‬برنامه‌ریزی‬ ‫شد تا به منظور تامین این وسیله تجهیزاتی‪ ،‬تولید‬ ‫آن داخلی شود‪.‬‬ ‫مدیر پ��روژه تجهی��زات خط ‪ ۷‬مت��رو تهران با‬ ‫بیان اینکه در اقدام��ی جدید با توجه به تحریم‌ها‬ ‫مدیریت شهری به منظور تامین تجهیزات مترو به‬ ‫س��مت تولید داخلی حرکت کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫‪ ۲‬ماه گذش��ته کارگروه تخصصی ساخت داخل با‬ ‫حضور افراد صاحب‌نظر تش��کیل و از کارخانه‌هایی‬ ‫ک��ه ظرفیت تولید داش��تند بازدید ش��ده تا تولید‬ ‫تجهیزات را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بعد از فرآین��د تامین تجهیزات‪،‬‬ ‫نصب وسایل متناس��ب با برنامه زمان‌بندی شروع‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬نخس��تین اقدام این کارگروه بررسی‬ ‫سطح فناوری تجهیزات و اقتصادی بودن تجهیزات‬ ‫بود‪ .‬برخ��ی از قطع��ات می‌توانند س��اخت داخل‬ ‫باش��ند اما از نظ��ر اقتصادی‪ ،‬راه‌ان��دازی یک خط‬ ‫تولید جداگانه به‌صرفه نباش��د‪ .‬همچنین برخی از‬ ‫تجهیزات در س��طح فناوری تولید داخل نیستند‪.‬‬ ‫وی درباره روند تعیین‌شده برای تولید داخلی بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬ابتدا ی��ک نمونه داخلی س��اخته و به‌تدریج‬ ‫برنامه برون‌س��پاری از سوی کارخانه ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫در کنار این فرآیند مش��خص خواهد شد که تولید‬ ‫باید تحت لیس��انس یا مهندس��ی معکوس باشد و‬ ‫همچنین چه درصدی از آن وسیله موردنظر امکان‬ ‫تولید داخلی دارد‪.‬‬ ‫شعاعی با بیان اینکه اگر این روند ادامه‌دار باشد‬ ‫دیگر برای تامین آسانس��ور مشکلی وجود نخواهد‬ ‫داشت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬درحال‌حاضر ‪ ۲‬ایستگاه از خط‬ ‫‪ ۷‬دارای آسانس��ور هستند‪ .‬همچنین در فاز بعدی‬ ‫ضم��ن آغاز فرآیند تولید داخ��ل‪ ،‬اقدام‌های خوبی‬ ‫برای نصب آسانسور در ایستگاه‌های مترو در نیمه‬ ‫دوم سال رخ می‌دهد‪.‬‬ ‫در دنیا ش��اهد تغیی��ر و تحول زیادی در زمینه مقابله با بحران س��یل بوده‌ایم و رویکردهای‬ ‫س��نتی در این زمینه کنار رفته است چراکه این رویکردها اثربخشی محدودی داشتند اما در‬ ‫روش جدید به جای کاهش سیل‪ ،‬موضوع هدایت سیل را پیگیری می‌کنند‬ ‫متش��کل از ‪ ۳‬بخش انسان‪ ،‬بنا و فعالیت بدانیم‪ ،‬ارتباط بین این ‪ ۳‬بخش‬ ‫می‌تواند ما را در موضوع سیالب بیشتر یاری کند‪.‬‬ ‫عضو هیات‌رئیس��ه ش��ورای ش��هر تهران افزود‪:‬‬ ‫عادت‌واره تصویری اس��ت که درب��اره محل عبور‬ ‫رودخانه‌ها و سیالب‌ها از ذهن ما می‌گذرد و ما را‬ ‫به این فکر می‌اندازد که چرا از ظرفیت زمین کنار‬ ‫رودخانه‌های کم‌آبی که از س��طح شهر می‌گذرند‪،‬‬ ‫استفاده نکنیم‪.‬‬ ‫وقتی س��اختمان‌های بانک حکمت را در مسیر‬ ‫رودخانه درکه می‌س��اختند به خودم لرزیدم و فکر کردم در صورت وقوع‬ ‫سیالب چه اتفاقی برای ساکنان این ساختمان‌ها خواهد افتاد‪ .‬آن چیزی‬ ‫که باعث تش��دید سیالب می‌شود انسان است که با نوع مدیریت و تغییر‬ ‫وضعیت کاربری آن به این مسئله دامن می‌زند‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه جدی‌ترین عامل پیشگیری از‬ ‫وقوع س��یالب انسان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬آگاهی‌بخش��ی در این حوزه می‌تواند‬ ‫اثرگذار باش��د‪ .‬آنچه برای ما بیش از هر حادث��ه دیگری نمود دارد زلزله‬ ‫است در حالی که سیالب هم به همان اندازه می‌تواند خطرآفرین باشد‪.‬‬ ‫نژادبه��رام با بی��ان اینکه ته��ران در معرض ‪ ۳‬خطر س��یالب‪ ،‬زلزله و‬ ‫فرونشس��ت زمین است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬موضوع سیالب با دیدن رودخانه‌های‬ ‫خش��ک و کم‌آب در طول س��ال‌ها از ذه��ن ما خارج می‌ش��ود و عادت‬ ‫می‌کنی��م به اینکه خطری ما را تهدید نمی‌کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید به س��مت‬ ‫تغییر ع��ادت برویم‪ .‬اگر از عادت‌واره خارج ش��ویم دیگر حریم رودخانه‬ ‫محلی برای ساخت‌وس��از نیس��ت‌ بلکه محل عبور سیالب و آب رودخانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬میزان ت��اب‌آوری پس از وقوع س��یل در هر منطقه‬ ‫بستگی به میزان پیشگیری از وقوع آن دارد‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د از این مس��ئله هم غافل ماندیم و نتوانس��تیم میزان‬ ‫ت��اب‌آوری را در زمینه چنین بحران‌های��ی باال ببریم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در‬ ‫زلزله‌ها و سیل‌های اخیر در نقاط گوناگون کشور‪ ،‬چقدر طول کشید که‬ ‫آن مناطق به حالت اولیه برگردند؟‬ ‫ت‬ ‫ضمن اینکه این مس��ئله فقط به امکانات و آن محدوده مربوط نیس�� ‌‬ ‫بلکه به خود انس��ان هم ارتباط پیدا می‌کند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬چقدر طول‬ ‫خواهد کشید تا خود انسان‌ها هم به شرایط زندگی معمولی برگردند؟‬ ‫نژاد‌بهرام تاکید کرد‪ :‬باید از عادت‌واره خارج شویم‪ ،‬به مسئله تاب‌آوری‬ ‫توجه بیشتری کنیم و پیشگیری را به عنوان اصلی‌ترین راه‌حل در وقوع‬ ‫سیل‪ ،‬زلزله و فرونشست زمین در‌نظر بگیریم‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1346‬‬ ‫پیاپی ‪2664‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫روزنامه‌نگاران «‬ ‫» در آستانه روز خبرنگار از تلخی و شیرینی‌های این حرفه می‌گویند‬ ‫طبل بزرگ زیر پای چپ‬ ‫سعید قطبی‌زاده‬ ‫نویسنده و منتقد سینما‬ ‫فردا روز خبرنگار اس��ت؛ برای اینکه نگاهی بندازیم به ش��غل و حرف ‌ه خودمان و برای تمام آنهایی که گمان می‌کردند روزگاری با ورود‬ ‫به این حوزه می‌خواهند جهان را برای زیستن جای بهتری کنند‪ .‬خبرنگاران باید با نبض جامعه همراه و هماهنگ باشند؛ مثل رژ ‌ه یک‬ ‫نظامی که با هر بار ش��نیدن صدای طبل پایش را به زمین می‌کوبد‪ ،‬پای اس��تقامتش را‪ .‬تحریریه روزنامه‬ ‫نیز به س��یاق هر سال با‬ ‫نوشتارهای خود و با انبوهی از چراها و ای‌کاش‌ها و امید به آینده به استقبال این روز رفته است‪.‬‬ ‫دست و دل‌مان در نوشتن بلرزد‬ ‫محبوبه ناطق‪ ،‬روزنامه‌نگار ‪ :‬خبرنگاری واقعا ورطه هولناکی‬ ‫اس��ت؛ حرکت روی لبه تیغ اس��ت‪ ،‬اگر به موقعیت خود آگاه و از‬ ‫نقش خود در ترس��یم و تغییر فرهنگ و آینده یک کش��ور خبر‬ ‫داشته باشید و این تاثیر به اندازه افتادن قطره‌ای به دریا باشد‪ .‬اما‬ ‫اگر این نقش را نادیده گرفته و از کنار آن به س��ادگی عبور کنیم‬ ‫و آن را به زخرف روزمرگی بیاراییم‪ ،‬تنها س��رمان را در برف فرو‬ ‫کرده‌ایم‪ .‬این یک سرنوشت محتوم است تا برای آنچه می‌نویسیم‬ ‫و منتش��ر می‌کنیم زمانی و جایی پاس��خگو باشیم‪ .‬در حد خود و‬ ‫در جایگاه رفیع قلم به این امر اعتقاد راس��خ باید داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل باید به آنچه می‌نویس��یم دو بار ن��گاه بیندازیم؛‬ ‫یک بار از زاویه دید نگارنده و بار دیگر از‬ ‫چش��م خواننده‪ ،‬تا نوشتارمان جز بر مدار‬ ‫انصاف و حقیقت حرکت نکند‪ .‬کلمات را‬ ‫جاندار بپنداریم و آن را پای هر کسی نثار‬ ‫نکنیم‪ .‬از وزن کلمات و از اعتبار س��خنی که بر جریده‌ها می‌رود‪،‬‬ ‫آگاه باشیم‪ .‬قلم را بر تضییع حقی نفرساییم و تا از موضوعی خبر‬ ‫نداریم درباره آن اظهارنظر نکنیم‪ .‬کس��ی بابت نگفته‌های‌مان ما‬ ‫را به صالبه نخواهند کش��ید‪ .‬به‌جایگاه خودمان غره نباشیم و در‬ ‫عین حال از حق خودمان دفاع کنیم که به همان اندازه که درباره‬ ‫حق دیگران وظیفه داریم در قبال خودمان هم مسئول هستیم‪.‬‬ ‫من خبرنگارم‬ ‫م�ژده پورزکی‪-‬روزنامه‌ن�گار‪ :‬می‌گویم‪« :‬م��ن خبرنگارم»!‬ ‫جمل��ه‌ای ثابت که در موقعیت‌های متف��اوت و جمع‌های گوناگون‬ ‫بی��ان می‌کن��م و در مقاب��ل واکنش‌های متنوع��ی می‌گیرم‪ .‬یکی‬ ‫با هیجان به س��متم متمایل می‌ش��ود و می‌گوید‪« :‬جدی؟! چقدر‬ ‫جال��ب!» و بعد با لبخند نه‌چندان دلنش��ین از من می‌خواهد که از‬ ‫ش��غلم بیش��تر برای او بگویم‪ .‬یکی اخم‌هایش را در هم می‌کش��د و‬ ‫به بهانه‌ای از من دور می‌ش��ود‪ .‬انگار خ��ودش می‌داند چه کارهایی‬ ‫کرده که اگر فاش شود وای به حالش می‌شود‪ .‬یکی حس حسادتش‬ ‫برانگیخته می‌ش��ود و اگرچه تخصص و تجربه‌ای در این کار ندارد‪،‬‬ ‫می‌گوید‪« :‬کاری هم می‌کنید؟ من خودم نیم س��اعته یک گزارش‬ ‫می‌نویس��م که از تو خیلی بهتر است! »‪ ،‬یکی با کینه‌ای وصف‌نا‌پذیر‬ ‫ب��ه خبرنگارها صفت دروغگویی می‌دهد و می‌رود؛ من به خود قول‬ ‫داده‌ام ک��ه اگر کس��ی من را نفهمید م��ن او را بفهمم‪ .‬وقتی گرفتار‬ ‫می‌شوند‪ ،‬به من روی می‌آورند و وقتی گرفتاری‌شان رفع شد محل‪...‬‬ ‫نمی‌گذارن��د و من باید که آنها را بفهمم‪ .‬وقتی می‌خواهند به مقام و‬ ‫موقعیتی برس��ند انتظار دارند از آنها تعریف و تمجید کنم و وقتی از‬ ‫ای��ن کار پرهیز می‌کنم و می‌گویم بروند‬ ‫س��ر کار دیگ��ری ک��ه در آن موفق‌ترند‬ ‫دش��من می‌پندارندم و من بای��د آنها را‬ ‫بفهمم‪ .‬وقتی از ضعف کارشان می‌گویم‬ ‫عصبانی می‌ش��وند و وقتی از حس��ن کارشان می‌گویم کارت هدیه‬ ‫تعارفم می‌کنند و من باید آنها را بفهمم! فهمیدن آدم‌ها کار آدم‌های‬ ‫عاشق است و خبرنگار جماعت یک عاشق؛ که اگر نبود‪ ،‬تن به شغلی‬ ‫س��خت با دستمزد ناچیز و آینده شغلی نامعلوم نمی‌داد‪ .‬اگر روزی‬ ‫شغلی دیگری جز خبرنگاری داشته باشم دوست دارم معلم مدرسه‬ ‫و دانشگاه‌ها و کالس‌های آموزشی سازمان‌ها باشم و به مردم بیاموزم‬ ‫وقت��ی یک خبرنگار دیدن��د با او چطور رفتار کنن��د‪ .‬ما خبرنگارها‬ ‫افرادی هستیم که وقتی پیر می‌شویم خیلی‌های‌مان بیمه نداریم‪،‬‬ ‫تحریریه‌ای برای ثبات کار نداریم و دس��تمزد و احترامی هم نداریم‬ ‫و سرآخر یکی از بزرگ‌ترین استادهای‌مان دست به فروش روزنامه‬ ‫در دکه می‌زند‪ ،‬دیگری خانه‌نش��ین می‌ش��ود و دیگری سرانجامی‬ ‫نامعلوم دارد‪...‬‬ ‫سختی‌های یک شغل زیبا‬ ‫دغدغه خبرنگار بودن‬ ‫منی�ر حض�وری‪ ،‬روزنامه‌ن�گار‪ :‬برخ��ی فک��ر می‌کنند‬ ‫خبرنگاری کاری پر از هیجان‪‌،‬دیدن و گفت‌وگو با مس��ئوالن‬ ‫از نزدیک ‪ ،‬سفر‪ ،‬انرژی و در کل شغلی جذاب و شاد است اما‬ ‫وقتی نزدیک‌تر می‌ش��وی تازه می‌فهمی آواز دهل ش��نیدن از‬ ‫دور خوش اس��ت‪ .‬از بی‌خوابی‌ها‪ ،‬مدام پیگیری کردن خبرها‬ ‫و تندتن��د پی��اده کردن آن در اتوبوس‪ ،‬رفت��ن آنتن‪ ،‬خاموش‬ ‫ش��دن گوشی‪ ،‬استرس کش��یدن‌ها که نکند خبر دیر برسد یا‬ ‫اینکه مفهوم را اش��تباه فهمیده باشی همه از مواردی است که‬ ‫باعث ش��ده خبرنگاری یکی از مشاغل سخت جهان شناخته‬ ‫شود‪ .‬این حرفه پر از مسئولیت است‪ ،‬باید خوب درک کنی تا‬ ‫بتوان��ی خوب هم منتقل کنی‪ .‬گاهی‬ ‫با جابه‌جایی یک کلمه به‌طور سهوی‬ ‫بسیاری از مفاهیم عوض شده و باید‬ ‫پاسخگوی چند نفر باشی‪.‬‬ ‫ام��ا از همه ای��ن موارد که بگذریم یکی از مش��کالتی که تا‬ ‫امروز با آن روبه‌رو بوده‌و برایم دغدغه بوده‪ ،‬دیدارهای سریع و‬ ‫س��یر و حرف‌های تکراری است‪ .‬من خبرنگار نیازمند شنیدن‬ ‫حرف‌های تازه و راهکارهای جدید و راهگش��ا هس��تم‪ .‬وقتی‬ ‫حرف‌ها تکراری باش��د م��ن هم حرف جدیدی ن��دارم که به‬ ‫دیگران منتقل کنم‪.‬‬ ‫ورود به شعاع ممنوعه‬ ‫آی�دا فریدی‪ ،‬ع�کاس خبری ‪ :‬تماش��ای آدم‌ها و ش��هر از‬ ‫نزدیک‪ ،‬منظ��ورم از نزدیک یک‌جور نگاه دقیق‌تر و در عین حال‬ ‫هندس��ی‌تر به آدم‌ها و حرکات و کنش‌های‌ش��ان اس��ت و البته‬ ‫س��رایت تدریجی همین نگاه به شهر‪ ،‬آنجا که معماری کهن تمام‬ ‫می‌شود و معماری مدرن با زاویه‌های هندسی و مسحورکننده‌اش‬ ‫دستی تکان می‌دهد و آغاز می‌شود‪ .‬نگاهی که نه با چشم‪ ،‬با لنز‬ ‫دوربین آغاز می‌ش��ود‪ .‬نگاه به نور‪ ،‬به س��ایه‪ ،‬به آفتابی که می‌رود‬ ‫و نوری که نمی‌خواهی از دس��تش بدهی‪ ،‬نوری که در یک نقطه‬ ‫طالیی س��ی دقیقه‌ای محو می‌شود‪ ،‬اش��یایی که جان می‌گیرند‬ ‫و ماهیت انسانی‌ش��ان هویدا می‌شود‪ .‬ش��هر با آدمهایش‪ ،‬خانه با‬ ‫اش��یا‌ءاش‪ ،‬کارخانه‌ها و شرکت‌ها با مدیران خرد و ارشدشان‪ .‬در‬ ‫ابت��دا به‌عنوان ع��کاس خبری خانم‪ ،‬رفتاره��ای پیش‌بینی‌ناپذیر‬ ‫مدیران ارش��د و هیمنه‌ش��ان که فکر می‌کردم از بابت پس��ت و‬ ‫سمتی است که دارند مانع می‌شد از محدوده خاصی جلوتر بروم‬ ‫و از صورت‌شان عکس بگیرم‪ .‬شکستن‬ ‫محدوده‌ای که ما آن را دایره و ش��عاع‬ ‫حری��م خصوصی اف��راد می‌‌دانس��تیم‬ ‫ویژگ��ی ع��کاس خبری اس��ت‪ .‬تا این‬ ‫حد نزدیک ش��دن به یک وزیر‪ ،‬به ش��هردار‪ ،‬به نماینده مجلس‪،‬‬ ‫ب��ه محکوم حب��س‪ ،‬به مجرم‪ ،‬و اینکه گاهی مجبور می‌ش��وی از‬ ‫می��ان چندین ع��کاس بگویی آقای وزیر لطفا ب��ه من نگاه کنید!‬ ‫خوش��بختانه مدیران از آن دس��ته افرادی هس��تند که در موارد‬ ‫خاص از دوربین فرار می‌کنند‪ .‬شکستن این حد از فاصله و پشت‬ ‫لنز منتظر ماندن تا زمان برخورد نگاه یک وزیر ارشد‪ ،‬یک بازیگر‬ ‫محبوب‪ ،‬خواننده و نوازنده دلخواه با لنز دوربین تبدیل می‌ش��ود‬ ‫به امری لذت‌بخ��ش‪ .‬دوربین می‌گوید‪ :‬ترس که می‌ش��کند تازه‬ ‫آغ��از تجربه‌های فاخر و ماندگار اس��ت‪ .‬دوربین می‌گوید‪ :‬نزدیک‬ ‫که می‌شوی‪ ،‬دقیق و صبور که می‌شوی نتیجه مطلوب‌تر است‪.‬‬ ‫می‌گیری همچنان اش��غال است‪.‬‬ ‫به‌هرحال‪ ،‬ش��اید بعض��ی آدم‌ها‬ ‫آن‌تایم باش��ند‪ .‬سر س��اعت ‪۱۴‬‬ ‫ش��ماره می‌گیری‪ .‬ب��وق‪ ...‬بوق‪...‬‬ ‫ب��وق‪ ....‬تلف��ن قط��ع می‌ش��ود‪.‬‬ ‫س��اعت ‪ ۱۰ :۱۴‬تماس مجدد‪ .‬رد‬ ‫می‌زند‪ .‬س��اعت ‪ ۱۶‬دوباره شماره‬ ‫می‌گی��ری‪ .‬به‌طور قطع مدی��ران بوق پس از‬ ‫‪ ۲‬س��اعت جلس��ه برای تازه کردن گلو و آغاز‬ ‫جلس��ه س��وم یا چهارم فرصتی ‪ ۱۰‬دقیقه به‬ ‫خ��ود می‌دهند‪ .‬ای��ن فکری ک��ه پیش خود‬ ‫می‌کنی‪ .‬دوباره س��اعت ‪ ۱۶‬تماس می‌گیری‪.‬‬ ‫بوق‪ ...‬بوق‪ ...‬بوق‪ ....‬دیگر احساس می‌کنی اگر‬ ‫مدی��ر بوق بردارد چند تا جمل��ه بوقی نثارت‬ ‫می‌کند‪ .‬می‌گ��ذاری آخر وقت و با صلوات که‬ ‫بردارد و حرف‌های بوقی نثارت نکند‪ ،‬س��اعت‬ ‫‪ 18:30‬شماره مدیری که باید برنامه سازمان‬ ‫بوقش را ب��رای بازار بوق حتم��ا فردا گزارش‬ ‫روز بری که سوژه نس��وزد را می‌گیری‪ .‬بوق‪...‬‬ ‫ب��وق‪ ...‬بوق‪ ...‬برمی‌دارد‪ .‬س�لام‪ .‬امیراحمدی‬ ‫از روزنامه‬ ‫‪ .‬فرموده بودید س��اعت ‪۱۴‬‬ ‫تماس بگیرم‪ .‬تماس گرفتم متاس��فانه موفق‬ ‫به صحبت نشدم‪ .‬قرار بود درباره‪ ....‬خانم آالن‬ ‫چه وق��ت تماس گرفتنه‪ ...‬درباره یک موضوع‬ ‫مگه چند بار باید صحبت کرد‪ ...‬س��اعت ‪ ۱۲‬با‬ ‫خبرنگار ش��بکه بوق مصاحبه کردم‪ ....‬آن‌قدر‬ ‫پیگی��ر موضوع می‌ش��وید ک��ه آدم را عصبی‬ ‫می‌کنید که مجبور بشه صداش رو ببره باال‪...‬‬ ‫خانم لطفا مزاحم نشوید و بوق ممتد‪...‬‬ ‫ای��ن بخش بس��یار کوچک��ی از روند تولید‬ ‫محتوا رس��انه‌های مکتوب است‪ .‬به‌طور قطع‬ ‫در بی��ن این تماس‌ها با ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬مدیر بخش‌های‬ ‫دیگر س��ازمان‌های مربوط به سوژه هم تماس‬ ‫گرفته شد که از روایت آنها صرف‌نظر می‌کنم‪.‬‬ ‫نخست اینکه مدیران بوق از مصاحبه همراه با‬ ‫سیمای‌شان بیشتر خرسندتر می‌شوند(البته‬ ‫یک س��وزن ه��م به خ��ود بزنیم ک��ه جامعه‬ ‫مخاطب س��یما با تم��ام بدون‌بیننده بودن از‬ ‫خوانندگان روزنامه بیش��تر است)‪ .‬دوم اینکه‬ ‫برخی مدیران و مسئوالن بوقی فکر می‌کنند‬ ‫خبرنگاران در دنیای بی‌زمانی به‌س��ر می‌برند‬ ‫یا اینکه بیکار هس��تند و زمان برای این قش��ر‬ ‫مهم نیس��ت‪ .‬خیل��ی پیش آم��ده دعوت به‬ ‫برنامه‌ای می‌شوید و به راحتی با تاخیر یک تا ‪۲‬‬ ‫ساعته‪ ،‬برنامه شروع می‌شود یا وقت مصاحبه‬ ‫می‌دهند و باید مثال ‪ ۳۰‬دقیقه پش��ت درهای‬ ‫مدیریت��ی ریموتی به انتظار بنش��ینید تا قدر‬ ‫مصاحبه با مدیران بوقی را بدانید‪.‬‬ ‫شاخه‌های گل همراه با گلوله‬ ‫علی نعیمی‪ ،‬روزنامه‌نگار‪« :‬مزار ش��ریف س��قوط کرد‪ ۱۷ .‬مرداد‬ ‫‪ ،۱۳۷۷‬اینجا کنس��ولگری ایران در مزار ش��ریف اس��ت‪ ،‬من محمود‬ ‫صارم��ی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اس�لامی ایران هس��تم‪ ،‬گروه‬ ‫طالبان چند س��اعت پیش وارد مزار ش��ریف شدند‪ .‬خبر فوری‪ ،‬فوری‪.‬‬ ‫مزار ش��ریف به‌دس��ت طالبان س��قوط کرد‪ ،‬عده‌ای از افراد طالبان در‬ ‫محوطه کنسولگری دیده می‌شوند‪ ،‬به من بگویید چه وظیفه‌ای‪»...‬‬ ‫پی��ش از این جم�لات و اتفاق‌هایی که پ��س از این جمالت بر‬ ‫جامعه خبری و حرفه روزنامه‌نگاری و خبرنگاری در کش��ور رفت‬ ‫ش��اید حکای��ت مثنوی طول و درازی باش��د که نت��وان از تمامی‬ ‫ابعاد آن به‌طور دقیق پرده برداش��ت‪ .‬س��ال‌ها پی��ش از ‪ ۱۷‬مرداد‬ ‫‪ ۷۷‬و روزه��ای پ��س از آن فقط یک اختالف با ه��م دارند؛ اینکه‬ ‫پس از شهادت محمود صارمی خبرنگاران در تقویم رسمی کشور‬ ‫دیده ش��دند‪ .‬با ش��هادت محمود صارمی‪ ،‬صاحب��ان اصلی قلم که‬ ‫نوش��تن جزء اخالق و عادت‌های روزانه‌ش��ان اس��ت صاحب یک‬ ‫روز اختصاصی در تقویم رس��می کشور شدند‪ .‬روزی برای اهمیت‬ ‫جایگاه خبر‪.‬‬ ‫هر چند درباره روزها و پیامدهای آن هیچ‌گاه نمی‌توان نظر داد‪،‬‬ ‫اما همین که روزی هست که می‌شود به خاطرش زحمت یک سال‬ ‫دویدن را از تن به در کرد‪ ،‬خوب اس��ت‪ .‬وگرنه چه‌کس��ی است که‬ ‫نداند روز پدر‪ ،‬روز مادر‪ ،‬روز معلم و بس��یاری از ایام مناس��بتی در‬ ‫تقویم رسمی فقط یک نام‌گذاری است‪.‬‬ ‫قرار نیس��ت با رس��یدن به ‪ ۱۷‬مرداد هر س��ال از اینکه روز به‬ ‫روز از آنچه آرمان واقعی خبررس��انی بود‪ ،‬دورتر می‌ش��ویم‪ ،‬ذوق‬ ‫کنیم و ش��معی را بر م��زار حرفه‌ای فوت کنیم که فرس��نگ‌ها با‬ ‫ماهیت اصلی آن فاصله گرفته اس��ت‪ .‬می‌شود البته از خوبی‌ها هم‬ ‫گفت‪ .‬از اینکه هنوز حتی با وجود تلگرام و کانال‌های بی‌س��ر و ته‬ ‫خبری و صفحه‌های اینستاگرام با هزاران‬ ‫فالوئر باز هم جرق��ه یک کنش اجتماعی‬ ‫را خبرنگاران می‌زنند و منش��ا بس��یاری‬ ‫از مطالبات عمومی اجتماعی و سیاس��ی‬ ‫را جامعه خبری کش��ور هدایت می‌کنن��د‪ .‬هیچ‌کس به غیراز یک‬ ‫خبرنگار نمی‌توانست صدای مظلومیت کودکان مظلوم در آوارگی‬ ‫ش��هرهای جنگ‌زده را به‌گوش دنی��ا مخابره کند‪ .‬یا صدای خفه و‬ ‫پر از بغض را از میانه‌های گورهای یک قبرستان متروک به گوش‬ ‫مقام‌های درجه اول کشور برساند‪ .‬هیچ‌کس به غیراز یک خبرنگار‬ ‫نمی‌توانس��ت مظلومیت کودک‌آزاری و ص��دای چپاول بیت‌المال‬ ‫به‌دس��ت جیره‌خ��واران و رانت‌خواران و مفس��دان اقتصادی را به‬ ‫گوش مردم برساند‪.‬‬ ‫اینها خوبی‌های این حرفه است‪ .‬اینکه می‌شود روزی هم پا روی‬ ‫پا انداخت و با آرامش به صدای خنده‌های رضایت جامعه‌ای گوش‬ ‫داد که خودش��ان و مطالبات‌ش��ان را از طریق افرادی جست‌وجو‬ ‫می‌کنن��د که همپای آنها برعهدی که با خودش��ان و حرفه‌ش��ان‬ ‫بسته‌اند‪ ،‬پایبندند‪.‬‬ ‫هرچن��د هیچ‌گاه فرص��ت گله‌گ��ذاری برای خبرن��گاران باقی‬ ‫نمی‌مان��د تا از نگاه‌های از روی ترحم‪ ،‬تهدید و تحدید بگوییم و از‬ ‫تطمیع‌ها و حق‌السکوت‌ها و زورگویی‌هایی که گاه پنجه در چهره‬ ‫صاف و بی‌غل و غش خبرنگاران می‌کشند و لوح پاک این حرفه را‬ ‫کثیف می‌کنند‪ ،‬اما همین که دست‌کم روزی هست که می‌توان در‬ ‫پناه آن کمی‪ ،‬فقط کمی راحت‌تر نفس کشید و نگران هجمه‌های‬ ‫چپ و راست نبود باز هم ما را کافی است‪ .‬جای گله باقی نمی‌ماند‬ ‫وقتی همه اینها با هم اس��ت‪ .‬از اضطراب گلوله هنگام مخابره خبر‬ ‫تا دسته‌گل‌هایی در پاسداشت روز خبرنگار‪.‬‬ ‫از شکوائیه‌های خبرنگاری‬ ‫س�ارا اصغری‪ ،‬روزنامه‌ن�گار ‪ :‬یکی از تلخ‌تری��ن خاطراتی که از‬ ‫روزه��ای خبرنگاری در ذهنم بر جا مانده‪ ،‬مرب��وط به روزهای پایانی‬ ‫س��ال اس��ت که در گردهمایی پایان سال اعالم می‌ش��ود برای سال‬ ‫آینده معلوم نیس��ت باشیم یا نباش��یم‪ ،‬اگر هم بودیم در انتظار تلفن‬ ‫ما باشید که خبرتان کنیم شما هم هستید یا نیستید! تمام تعطیالت‬ ‫نوروز‪ ،‬گوش به زنگ ماندن برای دعوت به همکاری در سال جدید که‬ ‫هستید یا نیستید؛ خاطره تلخی است‪« .‬بودن» یا «نبودن» برای ادامه‬ ‫مس��یری که دوستش داری‪ ،‬یکی از دغد‌غه‌های همیشگی خبرنگاری‬ ‫است‪ .‬خبرنگاران همواره امنیت شغلی ندارند‪.‬‬ ‫من خانم هس��تم و فکر می‌کنم با حقوق حداقلی کارگری‪ ،‬باالخره‬ ‫می‌توان زندگی را س��ر ک��رد‪ ،‬اما گاهی به م��ردان متاهل خبرنگاری‬ ‫می‌اندیشم که با این حقوق قرار است چرخ یک خانواده را بچرخانند‪.‬‬ ‫آیا تنها با یک حقوق خبرنگاری چرخ اقتصادی یک خانواده می‌چرخد؟‬ ‫در تمام ‪ ۱۰‬سالی که در شغل خبرنگاری‬ ‫مش��غول به‌کار بودم با مشکالتی چون بیمه‬ ‫نش��دن و‪ ...‬روبه‌رو بوده‌ام‪ ،‬ام��ا در تمام این‬ ‫س��ال‌ها هیچ صنف فعال و منس��جمی که‬ ‫جوابگوی مطالبات من خبرنگار باش��د‪ ،‬وجود نداشته است‪ .‬هنوز هم‬ ‫نمی‌دانم چگونه دو س��ال بیمه خبرنگاری��م را احیا کنم‪ ،‬در حالی که‬ ‫تمام آن دو سال را در این حرفه مشغول به کار بوده‌ام‪.‬‬ ‫یکی را باید کوبی��د تا کس دیگری را بتوان بلند کرد‪ .‬گاهی آزادی‬ ‫اندیش ‌ه و قلم یک روزنامه‌نگار به‌دلیل سیاست‌های کلی یک روزنامه از‬ ‫وی گرفته می‌ش��ود‪ .‬کاش می‌شد بدون توجه به برخی ابعاد سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی و اقتصادی یک روزنامه بتوان آزادانه‌تر نوش��ت و سانس��ور‬ ‫در کمرنگ‌ترین ش��کل آن اعمال می‌ش��د‪ .‬با این حال و با وجود تمام‬ ‫ناامنی‌های شغل خبرنگاری‪ ،‬این مسیر را برای خود برگزیده‌ام‪.‬‬ ‫فیل��م «س��رکوب» پ��ر از ایده‌های بک��ر و ناب‬ ‫درب��اره سرگش��تگی و تنهایی و ناکامی انس��ان‬ ‫معاصر اس��ت که در قالب چند ش��خصیت اصلی‪،‬‬ ‫نس��ل‌های گوناگون را درگیر این رنج و اندوه ابدی‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ :‬مادر و س��ه دختر و پرستار‪ .‬ایده‬ ‫م��ورد عالقه‌ام این بود که ش��خصیت‌ها‪ ،‬هم خود‬ ‫از تنهای��ی رنج می‌برند و هم خ��ود دیگران را تنها‬ ‫می‌گذارند و باعث رنج آنها می‌ش��وند‪ .‬کارگردانی‬ ‫فیل��م‪ ،‬با تعداد بازیگر محدود و در یک لوکیش��ن‬ ‫بس��ته‪ ،‬عالی اس��ت و اگر فیلمبردار باتجربه‌تری‬ ‫کنار او ب��ود‪ ،‬حرکات پیچیده دوربین بیش��تر به‬ ‫مضمون داس��تان کم��ک می‌ک��رد‪ .‬تدوین فیلم‬ ‫بیش��ترین آس��یب را ب��ه روند داس��تانی آن زده؛‬ ‫ط��وری که در جاهایی ب��ا برش‌های غیرمنطقی‪،‬‬ ‫ایجاد ش��وک و در مواردی بدون دخالت در مسیر‬ ‫صحنه‌ها‪ ،‬ایجاد م�لال می‌کند‪ .‬البته این احتمال‬ ‫می‌رود که در مواردی «چیزی» یا «چیزهایی» از‬ ‫فیلم‪ ،‬قلفتی‪ ،‬بدون بحث مرتبط با تدوین‪ ،‬درآمده‬ ‫باش��د یا درآورده باشند‪ .‬تک‌گویی‌های رویا افشار‬ ‫در روای��ت ذهن��ی او ب��ه زبان ترکی‪ ،‬دلنش��ین و‬ ‫زیباس��ت (و من که ترک نیس��تم کی��ف کردم از‬ ‫صدا و بازی‌اش در این دقایق)‪ ،‬بازی سارا بهرامی‪،‬‬ ‫بی‌نقص و نیرومند است‪ ،‬طراحی صحنه (با توجه‬ ‫ب��ه تمرکز قصه در خانه) می‌توانس��ت بهتر از این‬ ‫باشد‪ ،‬موس��یقی خوب است اما در یکی دو صحنه‬ ‫به‌دلی��ل تدوین غلط صدا‪ ،‬قط��ع ناگهانی دارد‪ .‬از‬ ‫صحنه‌ه��ای به‌یادماندن��ی فیلم برای م��ن‪ ،‬ابتدا‬ ‫نمای بلندی اس��ت که به واژگونی س��فره ازسوی‬ ‫پسر بیمار می‌انجامد (هدایت او در این نمای بلند‪،‬‬ ‫در حف��ظ راکورد زمانی و رعایت حس‪ ،‬فوق‌العاده‬ ‫اس��ت)‪ ،‬دیگری گفت‌وگوهای تلفنی سارا بهرامی‬ ‫با بهمن (که بی‌آنکه حضور داش��ته باش��د‪ ،‬برای‬ ‫تماش��اگر شخصیتی آشنا و ملموس است) و البته‬ ‫کل س��کانس حضور جمشید هاشم‌پور در نقشی‬ ‫مرموز است‪« .‬سرکوب» عالوه بر ادای دین آشکار‬ ‫به فیلم خوب «آگوست‪ :‬اوسیج کانتی» به شکلی‬ ‫خ�لاق‪ ،‬تاثیرپذیر از نمایش��نامه «س��ه خواهر»‬ ‫چخ��وف و همچنی��ن در فصل پایان��ی‪ ،‬با نمایش‬ ‫ب��اران در خان��ه‪ ،‬ی��ادآور «آینه» و بخ��ش پایانی‬ ‫«سوالریس» تارکوفسکی است‪.‬‬ ‫وعده سینمادار شدن‬ ‫‪ ۲۰‬شهر تا پایان سال‬ ‫رئیس س��ازمان س��ینمایی وعده داد در قالب‬ ‫طرح «سینما امید» تا پایان امسال در ‪ ۲۰‬شهر از‬ ‫هزار شهر فاقد سینما‪ ،‬سالن سینما ایجاد شود‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬حس��ین انتظامی رئیس سازمان‬ ‫سینمایی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود‬ ‫در توئیتر از س��اخت س��ینما در ‪ ۲۰‬ش��هر بدون‬ ‫س��ینما تا پایان امسال خبر داد‪ .‬در متن انتظامی‬ ‫آمده اس��ت‪ :‬در ‪ ۱۸۱‬شهر سینما داریم اما هنوز‬ ‫هزار ش��هر س��ینما ندارند‪ .‬امس��ال با مشارکت‬ ‫سازمان برنامه‪ ،‬س��ازمان همیاری شهرداری‌ها و‬ ‫سازمان سینمایی ‪ ۲۰‬شهر در قالب پروژه سینما‬ ‫امید صاحب س��ینما می‌ش��وند‪ .‬وی تاکید کرده‬ ‫اس��ت‪ :‬زیرس��اخت‌های فرهنگی الزمه توس��عه‬ ‫فرهنگی اس��ت‪ .‬انتظامی برای این متن خود‪ ،‬دو‬ ‫شعار «عدالت فرهنگی» و «ایران تهران نیست»‬ ‫را به‌عنوان هشتگ ضمیمه کرده است‪.‬‬ ‫«گل‌نساء» در جشنواره‬ ‫فیلمسازان جدید امریکا‬ ‫فیلم سینمایی «گل‌نساء» به کارگردانی ستار‬ ‫چمنی‌گل در جش��نواره بین‌المللی «فیلم‌سازان‬ ‫جدی��د میدلبوری» در کش��ور امریکا روی پرده‬ ‫م��ی‌رود‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فیلم س��ینمایی‬ ‫«گل‌نس��اء» ‪ Golnesa‬ب��ه کارگردانی س��تار‬ ‫چمن��ی‌گل در جدیدتری��ن حض��ور بین‌المللی‬ ‫خ��ود در پنجمی��ن دوره جش��نواره بین‌المللی‬ ‫«فیلم‌س��ازان جدید میدلبوری» کش��ور امریکا‬ ‫به نمایش درمی‌آید‪ .‬در این دوره از جش��نواره‪،‬‬ ‫فیلم‌ه��ای اول و دوم فیلمس��ازان مس��تقل دنیا‬ ‫با ش��عار حمای��ت‪ ،‬ترویج و نمای��ش تالش‌های‬ ‫پوی��ا و تخیلی فیلمس��ازان جدی��د و نوظهور در‬ ‫س��ینمای حرفه‌ای جهان و کشف استعدادهای‬ ‫تازه و جذاب در فیلمس��ازی مس��تقل‪ ،‬به رقابت‬ ‫می‌پردازند‪ .‬در این فیلم که ویدا صالحی نگارش‬ ‫فیلمنام��ه آن را برعهده داش��ته اس��ت س��عید‬ ‫داخ‪ ،‬علی‌محم��د رادمنش‪ ،‬یگانه رجبی‪ ،‬س��اقی‬ ‫زینتی‪ ،‬مس��عود محم��دی و ویدا عمویی ایفاتی‬ ‫نق��ش کرده‌ان��د و محمد فکوری نی��ز مدیریت‬ ‫فیلمبرداری را عهده‌دار بوده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اک�رم امین�ی ‪ ،‬روزنامه‌ن�گار‪ :‬خبرنگاری یک��ی از بهترین و‬ ‫زیباترین ش��غل‌های دنیاست و کار کردن در این حرفه آنقدر برای‬ ‫من ش��یرین و ج��ذاب بوده که خبرنگار ش��دن را به همه جوان‌ها‬ ‫توصیه ک��رده و با وجود بی‌پولی‌ها‪ ،‬بیکاری‌ه��ا و بی‌عدالتی‌هایی‬ ‫که در این شغل دیده‌ام‪ ،‬اگر دوباره متولد شوم باز هم همین شغل‬ ‫را انتخ��اب و حتی به همه جوان‌ها و نوجوان‌ها ورود به این ش��غل‬ ‫را توصیه می‌کنم‪ .‬وقتی خبرنگار می‌ش��وید مهم نیس��ت که جزو‬ ‫کم‌درآمدترین قش��رهای جامعه هس��تید و با سیلی صورت‌تان را‬ ‫س��رخ می‌کنید‪‌،‬مهم نیست امنیت شغلی ندارید و هر لحظه خطر‬ ‫تعطیلی رس��انه و بیکار ش��دن در کمین‌تان است‪ ،‬مهم نیست که‬ ‫در این شغل آینده حرفه‌ای و پیشرفت براساس شایستگی‪ ،‬معنی‬ ‫ن��دارد و ممکن اس��ت همه زورت��ان را بزنید و باز ه��م قدم از قدم‬ ‫برندارید‪ ،‬مهم نیس��ت کار زیاد اس��ت و کسی گوشش به اعتراض‬ ‫شما بدهکار نیست‪.‬‬ ‫نکت��ه مهم این اس��ت ک��ه کار خبرنگاری‪ ،‬کار دل اس��ت و باید‬ ‫عاش��ق آن باش��ید تا همه این مس��ائل براي‌تان تبدیل به مسائل‬ ‫بدیهی و اصول کار در عرصه خبر شود‪.‬‬ ‫اگرچه برخی رس��انه‌ها برای استخدام‪،‬‬ ‫شرط داش��تن مدرک تحصیلی مرتبط‬ ‫ی��ا س��ابقه کار را می‌گذارند اما جوان‌ها‬ ‫و نوجوان‌هایی که دلش��ان می‌خواهد وارد این کار ش��وند‪ ،‬نگران‬ ‫این مس��ائل نباشند‪ .‬کافی است حرف زدن و تلفن زدن بلد باشید‬ ‫و مهم‌تر از آن‪ ،‬امضا یا س��فارش کسی توی جیب‌تان باشد‪ ،‬شما از‬ ‫امروز خبرنگار هستید‪.‬‬ ‫از مهم‌ترین ویژگی‌های شغل خبرنگاری این است که بسیاری‬ ‫از کس��انی که هیچ کار دیگری بلد نیس��تند دست آخر در یکی از‬ ‫همین س��ایت‌ها و روزنامه‌هایی که دور و برمان را پر کرده‌اند و هر‬ ‫روز هم به تعدادش��ان اضافه می‌ش��ود‪ ،‬خبرنگار شوند‪ .‬جوان‌ترها‬ ‫نباید برای ورود به حرفه خبرنگاری اضطراب داشته باشند‪ .‬پله‌های‬ ‫ترقی پیش روی آنهاس��ت؛ البته به شرط اینکه فقط سرشان توی‬ ‫کار نوشتن و مصاحبه کردن نباشد‪ ،‬به محیط حساس باشند و زود‬ ‫به زود حال مدیران باالدستی خود را بپرسند‪.‬‬ ‫بوق‌‌های ممتد‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪-‬‬ ‫روزنامه‌ن�گار‪ :‬س��اعت‪ ۹‬صبح‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��ماره‌ای را می‌گی��ری‪،‬‬ ‫چن��د ب��وق و بع��د مدی��ر بخش‬ ‫ب��وق؛ بفرمایی��د‪ .‬امیراحمدی از‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ .‬درب��اره وضعیت‬ ‫س��اماندهی بازار بوق می‌خواستم‬ ‫نظرتان را بدانم و اینکه س��ازمان بوق به‌عنوان‬ ‫مج��ری اصلی آن‪ ،‬چ��ه برنامه‌هایی را تدوین‬ ‫کرده اس��ت؟ خانم من در جلسه هستم‪ .‬یک‬ ‫س��اعت دیگر تم��اس بگیرید‪ .‬تلف��ن را قطع‬ ‫می‌کند‪ .‬س��اعت ‪ ۱۰‬صبح چن��د ثانیه قبل از‬ ‫‪ ۱۰‬که جلس��ه بعدی شروع نشده باشد‪ .‬بوق‪...‬‬ ‫بوق‪ ...‬بوق‪ ....‬کس��ی برنمی‌دارد‪ .‬ساعت ‪ ۱۰‬و‬ ‫‪ ۳۰‬دقیقه‪ ،‬دوباره دکمه‌های شماره‌گیر تلفن‬ ‫را می‌فش��اری‪ .‬بوق‪ ...‬بوق‪ ...‬بوق‪ ....‬ساعت ‪۱۱‬‬ ‫دوباره تکرار ش��ماره‪ .‬بوق‪ ...‬بوق‪ ...‬خانم جلسه‬ ‫بعدی ش��روع ش��ده من عذرخواهی می‌کنم‬ ‫لطفا س��اعت ‪ ۱۴‬تماس بگیری��د‪ .‬برای اینکه‬ ‫فراموش نکنی حتی س��اعت هش��دار تلفن را‬ ‫روشن می‌کنی؛ چند دقیقه قبل از ساعت ‪۱۴‬‬ ‫که جلسه بعدی شروع نشود‪ ۱۰ .‬دقیقه مانده‬ ‫به ساعت ‪ .۱۴‬شماره حفظ شده را می‌گیری‪.‬‬ ‫اشغال است‪ .‬س��اعت ‪ 13:55‬دوباره شماره را‬ ‫یادداشت‬ ‫فیلمی در باب‬ ‫سرگشتگی‪،‬‬ ‫تنهایی و ناکامی‬ ‫انسان معاصر‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪ 5 - 1398‬ذی‌الحجه ‪ 7 - 1440‬اوت ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1346‬پیاپی ‪2664‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه افزایش قیمت برنج‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بازتعریف سینمای کودک و نوجوان در عرصه بین‌الملل‬ ‫نشست رسانه‌ای سی‌ودومین جشنواره فیل ‌م کودک‬ ‫و نوج��وان با حضور علیرضا تاب��ش‪ ،‬دبیر این رویداد‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫نشس��ت خبری س��ی‌ودومین‬ ‫جش��نواره فیل ‌م ک��ودک و نوجوان صب��ح ‪ ۱۵‬مرداد‬ ‫در بنیاد س��ینمایی فارابی برگزار شد‪ .‬در ابتدای این‬ ‫نشست علیرضا تابش‪ ،‬دبیر این جشنواره ضمن عرض‬ ‫تبریک به‌مناسبت روز خبرنگار عنوان کرد‪ :‬سالمی به‬ ‫کودکان و نوجوانان ایران دارم که س��رمایه‌های ایران‬ ‫هس��تند‪ .‬خوشبختم که نشست رسانه‌ای جشنواره با‬ ‫ایام گرامیداش��ت روز خبرنگار مصادف ش��ده است؛‬ ‫خبرنگاران��ی که برای س��اختن جهان��ی آگاه تالش‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وی س��پس ‪ ۶‬محور بنیادی جشنواره فیل ‌م کودک‬ ‫و نوج��وان را قرائت کرد‪ .‬تابش با اش��اره به برگزاری‬ ‫جش��نواره فیلم کودک و نوجوان گف��ت‪ :‬ما به‌دنبال‬ ‫تصویری ش��فاف از سینمای کودک و نوجوان و البته‬ ‫کیفیت فیلم‌ها هس��تیم که این ام��ر بیش از اعداد و‬ ‫ارق��ام برای ما مهم بوده اس��ت‪ .‬در این دوره توجه به‬ ‫ابعاد بین‌المللی برای ما اهمیت داشته‪ ،‬به‌طوری که با‬ ‫ایجاد کتابخانه ویدئویی‪ ،‬دعوت از مهمانان بین‌المللی‬ ‫و برگ��زاری کارگاه‌‌ها تالش کردیم فضای س��ینمای‬ ‫کودک و نوج��وان را در عرص��ه بین‌الملل بازتعریف‬ ‫کنیم‪ .‬حضور موفق در عرصه‌های بین‌المللی در سایه‬ ‫خالقیت و توانایی هنرمندان ش��دنی است چون ما از‬ ‫مزیت‌هایی برخوردار هس��تیم که در کمتر کش��وری‬ ‫دیده می‌شود‪ .‬تالش همکاران ما در بخش بین‌الملل‬ ‫به تصویر کشیدن توانایی‌ها بوده است‪ .‬دبیر جشنواره‬ ‫س��ی‌ودوم بیان کرد‪ :‬جشنواره امسال به پاس احترام‬ ‫به ‪ 3‬تن از پیشکس��وتان عرصه س��ینما و کودک که‬ ‫مخرج مش��ترک هر ‪ 3‬بزرگوار استمرار در این عرصه‬ ‫ب��وده‪ ،‬به مهین جواهریان بانوی فعال در انیمیش��ن‪،‬‬ ‫علیرض��ا رضاداد مدیری پویا و مریم س��عادت بازیگر‬ ‫پیشکسوت هنرهای نمایش��ی اختصاص دارد و قرار‬ ‫است از این ‪ 3‬هنرمند قدردانی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد س��ینمایی فاراب��ی توضیح داد‪ :‬از‬ ‫مجموع آثار خارجی متقاضی‪ 200 ،‬فیلم به جشنواره‬ ‫راه یافت‪ .‬مجموع آثار ایرانی متقاضی ‪ ۲۷۷‬عنوان بود‬ ‫که ‪ ۲۰۵‬عنوان ازس��وی هیات انتخاب ارزیابی شدند‬ ‫و آثار راه‌یافته ایرانی ‪ ۳۶‬عنوان هس��تند‪ .‬مجموع آثار‬ ‫بخش وب س��ری ‪ ۳۹‬عنوان و مجموع سینماهای که‬ ‫در اصفه��ان به نمایش فیلم‌ها اختص��اص دارند ‪۱۱‬‬ ‫سالن اس��ت‪ .‬فیلم‌ها در ‪ 3‬نوبت به نمایش درمی‌آید‬ ‫و همزمان در سراس��ر کشور ازس��وی اداره‌های کل‬ ‫ش��اهد نمایش گزیده فیلم‌های سینمایی هستیم‪۲ .‬‬ ‫منطقه آزاد هم به نمایش گزیده فیلم‌ها در یک نوبت‬ ‫می‌پردازند‪.‬‬ ‫تابش در ادامه با اش��اره به تحریم‌ه��ا عنوان کرد‪:‬‬ ‫جشنواره فیل ‌م کودک و نوجوان نمادی از دیپلماسی‬ ‫عمومی در کش��ور ما به‌ویژه در ش��رایط فعلی است‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫که دش��منان می‌خواهند فضای ایران‌هراس��ی را به‬ ‫نمایش بگذارند‪ .‬از این جهت جایگاه جش��نواره‌های‬ ‫بین‌المللی مانند فجر و فیلم کودک و نوجوان بس��یار‬ ‫حائز اهمیت اس��ت‪ .‬خوش��بختانه مهمان��ان زیادی‬ ‫از کش��ورهای خارج��ی داریم و فیلم‌ه��ای متنوعی‬ ‫رس��یده که البته برخی از مهمانان به‌دالیل شخصی‬ ‫و خانوادگی از حضور در این رویداد انصراف دادند اما‬ ‫در نمایش‌های ویژه بین‌الملل و کشورهایی که فیلم‬ ‫دارند ش��اهد حضور داوران‪ ،‬هنرمندان و‪ ...‬هس��تیم؛‬ ‫بنابرای��ن چهره‌ه��ای خ��وب و تاثیرگذار س��ینمای‬ ‫کودک و نوجوان در جش��نواره امس��ال حضور دارند‪.‬‬ ‫دبیر جش��نواره فیل ‌م کودک و نوج��وان تصریح کرد‪:‬‬ ‫توجه ما به توسعه بازارهای سینمای کودک و نوجوان‬ ‫در جهت اقتصاد سینماس��ت؛ از این رو از خریداران‬ ‫دع��وت کردیم و ویدئ��و الیبری تش��کیل دادیم که‬ ‫مجموعه‌ای ارزش��مند در آن حضور خواهد داشت‪ .‬با‬ ‫این روش به‌نوعی برای فیلم‌های کودک و نوجوان در‬ ‫سطح منطقه و بین‌الملل بازاریابی می‌کنیم‪.‬‬ ‫تابش درباره کم شدن همکاری جشنواره با آموزش‬ ‫و پرورش اظهار کرد‪ :‬اصلی‌ترین دلیل این کم ش��دن‬ ‫همکاری‪ ،‬تفاوت دیدگاه‌های ما در سینمای کودک با‬ ‫نگاه کارشناس��ی عزیزان حاضر در آموزش و پرورش‬ ‫است و تا این دیدگاه به هم نزدیک نشود انتظارها از‬ ‫آموزش و پرورش برآورده نخواهد ش��د‪ .‬از آنجایی که‬ ‫مصرف‌کنندگان اصلی جش��نواره کودکان هستند ما‬ ‫می‌خواهیم دوس��تان آموزش و پ��رورش نگاه بازتری‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬از کانون پرورش فک��ری کودکان و‬ ‫نوجوانان تش��کر می‌کن��م که با ما هم��کاری خوبی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ک‬ ‫‪10‬‬ ‫م‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫ی‬ ‫‪13‬‬ ‫ر‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫س ک‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪200‬‬ ‫ت‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪201‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ی��ک نق��ال زن می‌گوی��د‪ :‬به‌دلی��ل«زن» بودنم ب��رای نقالی با‬ ‫مشکالتی درگیر می‌شوم‪ ،‬چراکه نقالی یک زن برای مردم بیگانه و‬ ‫ناخوش��ایند است‪ .‬به گزارش ایسنا مریم نیک‌آیینی که با نخستین‬ ‫حض��ورش در نوزدهمین جش��نواره نمایش‌های آیینی و س��نتی‪،‬‬ ‫«رستم و اش��کبوس» ش��اهنامه را نقالی می‌کند درباره حضورش‬ ‫در این رویداد هنری گفت‪ :‬برای این جش��نواره نقل رزم «رستم و‬ ‫اشکبوس» را از «شاهنامه» انتخاب کرده‌ام‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه من از ش��هر یزد در این جش��نواره ش��رکت‬ ‫ک��رده‌ام‪ ،‬اف��زود‪ :‬ک��م پیش می‌آی��د که در ش��هر خ��ودم نقالی‬ ‫کن��م‪ ،‬چراک��ه زن هس��تم و تاکن��ون نقال��ی زن در ی��زد نب��وده‬ ‫است‪ .‬این نقال در ادامه تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر مانند گذشته به‬ ‫نقالی پرداخته نمی‌شود اما به‌نظرم با برگزاری جشنواره نمایش‌های‬ ‫آیینی و سنتی و جشنواره‌هایی از این قبیل می‌توان به ادامه حیات‬ ‫این گونه نمایش��ی کمک کرد چراکه یک هنر ارزشمند برای ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬نیک‌آیینی به دغدغه‌های حرفه‌اش اشاره کرد و گفت‪ :‬من‬ ‫بازیگر هس��تم‪ .‬در مجموع زنان در بازیگری به‌ویژه در شهرستان‌ها‬ ‫با مشکالت زیادی درگیر هستند و کارشان برای مردم ناخوشایند‬ ‫و بیگانه اس��ت؛ در صورتی‌که اگر از م��ا زنان در این حوزه حمایت‬ ‫ش��ود‪ ،‬این موضوع ب��رای مردم هم جا می‌افتد و بیش��تر از کار ما‬ ‫استقبال می‌کنند‪ .‬او در پایان با اشاره به وضعیت نامطلوب آموزشی‬ ‫در نمایش‌های آیینی و س��نتی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حوزه آموزش��ی و‬ ‫دانشگاه‌های ما چیزی از نمایش‌های آیینی و سنتی به دانشجویان‬ ‫این رشته اضافه نمی‌شود و ما با فقدان یک آموزش درست در این‬ ‫حوزه روبه‌رو هستیم‪ .‬درحال‌حاضر تمرینات آکادمیک دانشگاه‌های‬ ‫ما بیش��تر به س��مت تئاتر غرب گرای��ش دارد و چیزی از آموزش‬ ‫نمایش‌های آیینی و سنتی نداریم‪ .‬من هم با تحقیقات خودم پیگیر‬ ‫این گونه نمایشی بوده‌ام‪.‬‬ ‫بندر لنگه‬ ‫شهر ملی گالبتون‌دوزی شد‬ ‫ظرفیت‌ه��ای صنایع‌دس��تی بندر لنگه‬ ‫موج��ب ش��د اداره کل می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دستی و گردشگری استان هرمزگان‬ ‫از مدت‌ها پیش به‌دنب��ال ثبت بندر لنگه‬ ‫به‌عنوان شهر ملی گالبتون‌دوزی باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش هنرآنالی��ن رض��ا برومند‪،‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگ��ی هرمزگان اعالم‬ ‫ک��رد بندر لنگه به‌عنوان ش��هر ملی گالبتون‌دوزی ازس��وی معاونت‬ ‫صنایع‌دس��تی کشور ثبت ش��د‪ .‬برومند با اش��اره به این مطلب بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬انتخاب و معرفی بندر لنگه به‌عنوان ش��هر ملی گالبتون‌دوزی‬ ‫گام مثبتی در جهت معرفی جایگاه صنایع‌دستی‪ ،‬فرهنگ و هنر این‬ ‫منطقه است؛ پرونده گالبتون بندر لنگه با پیگیری‌ها و دفاعیات الزم‪،‬‬ ‫خوش��بختانه به حدی قوی بود که به‌عنوان ش��هر ملی گالبتون رأی‬ ‫آورده و امیدواریم این نش��ان افتخارآمیز راهی برای توس��عه و ترویج‬ ‫گالبتون بندر لنگه و ایجاد اشتغال پایدار برای هنرمندان فعال در این‬ ‫حوزه باز کند‪ .‬برومند درباره ش��اخص‌های انتخاب شهر و روستاهای‬ ‫ملی بیان کرد شاخص‌هایی که برای انتخاب شهرها و روستاهای ملی‬ ‫صنایع‌دس��تی در ش��ورای ثبت موردتوجه قرار می‌گیرد‪ ،‬به صادرات‪،‬‬ ‫ترویج و توس��عه صنایع‌دس��تی‪ ،‬حوزه می��راث فرهنگی و جاذبه‌های‬ ‫گردش��گری مرتبط اس��ت‪ .‬گالبتون‌دوزی‪ ،‬خوس‌دوزی‪ ،‬زری‌دوزی‪،‬‬ ‫سوزن‌دوزی و ساخت برقع از مهم‌ترین صنایع‌دستی بندر لنگه و هنر‬ ‫دس��ت‌زنان این مرزوبوم اس��ت‪ .‬ظرفیت‌های صنایع‌دستی بندر لنگه‬ ‫موجب ش��ده اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری‬ ‫اس��تان هرم��زگان از مدت‌ها پیش به‌دنبال ثب��ت بندر لنگه به‌عنوان‬ ‫شهر ملی گالبتون‌دوزی باشد‪ .‬اتفاقی که سرانجام رخ داد و امید است‬ ‫باعث دیده ش��دن صنایع‌دس��تی بندر لنگه در بازار داخلی و جهانی و‬ ‫انگیزه‌ای برای فعالیت بیش��تر صنعتگران بومی بندر لنگه ش��ود‪ .‬هنر‬ ‫گالبتون‌دوزی یکی از رودوزی‌های س��نتی ایران است که درگذشته‬ ‫در تمام نقاط کش��ور رواج داشته اما هم‌اکنون این هنر در استان‌های‬ ‫هرمزگان‪ ،‬اصفهان‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬تهران‪ ،‬کردستان‪ ،‬قزوین‪ ،‬تبریز‪ ،‬کاشان‪،‬‬ ‫یزد و بخش‌هایی از بوشهر‪ ،‬شوش‪ ،‬شوشتر و‪ ...‬وجود دارد‪.‬‬ ‫فردوسی‌پور در آستانه بازگشت به تلویزیون‬ ‫جواد خیابانی از بازگشت قریب‌الوقوع عادل فردوسی‌پور به‬ ‫تلویزیون خبر داد‪ .‬به گزارش خبرورزشی‪ ،‬چند ماهی از توقف‬ ‫پخش برنامه نود در صداوس��یمای جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫می‌گذرد و بعد از آن نیز عادل فردوس��ی‌پور با غیبت در شبکه‬ ‫‪ 3‬حاضر به گزارش هیچ‌کدام از مسابقات مهم فوتبالی در ایران‬ ‫و جه��ان نش��د؛ غیبتی که به برخ��ی اختالف‌نظرها با مدیران‬ ‫صداوس��یما مربوط می‌ش��د‪ .‬اما جواد خیابانی خبر مهمی به‬ ‫عالقه‌مندان به فوتبال و عادل فردوس��ی‌پور داد‪ .‬این گزارش��گر سرش��ناس در بخشی از‬ ‫گفت‌وگوی خود گفت‪ :‬عادل فردوسی‌پور به تلویزیون برمی‌گردد‪ .‬خیابانی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫عادل کاپیتان خوب تیم ماس��ت‪ .‬حتی من وقتی می‌خواس��تم بازی ایران و اس��پانیا را در‬ ‫جام جهانی گزارش کنم از او پرسیدم که چه کار انجام دهم تا گزارش بهتر شود‪ .‬حاال هم‬ ‫با فردوس��ی‌پور ارتباط دارم و از احوال هم باخبر هس��تیم‪ .‬وی با طرح خبر بازگشت عادل‬ ‫به تلویزیون گفت‪ :‬به مردم ایران می‌گویم که عادل دارد به تلویزیون برمی‌گردد‪ .‬با ش��روع‬ ‫لیگ برتر ش��اهد گزارش عادل در تلویزیون خواهیم بود‪ .‬اختالف‌نظرهایی وجود داش��ته‬ ‫که باتوجه به روند موجود حل ش��ده اس��ت‪ .‬من خودم هم با او صحبت کرده‌ام و از صحت‬ ‫ماجرا خبر دارم‪ .‬دیگر دوستان من در صداوسیما نیز این خبر را داده‌اند‪ .‬فردوسی‌پور باید‬ ‫باش��د‪ .‬همه می‌دانند که من اهل مبالغه نیس��تم‪ ،‬اما این را می‌گویم که اگر عادل نباش��د‪،‬‬ ‫نمی‌شود و یک چیز کم است‪.‬‬ ‫حضور هفتگی دانش‌آموزان در کتابخانه‌ها‬ ‫معاون فرهنگی س��ازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران‬ ‫گفت‪ :‬با ش��روع فصل مدارس طرح «ی��ک روز در کتابخانه» با‬ ‫مشارکت اداره کل آموزش و پرورش استان تهران اجرا خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در این طرح هر هفته ی��ک روز دانش‌آموزان می‌توانند از‬ ‫امکانات کتابخانه‌ای استفاده کنند‪ .‬سیدعلیرضا فاطمیان‌پور‪،‬‬ ‫معاون فرهنگی س��ازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در‬ ‫گفت‌وگ��و با ایبنا با اش��اره به برنامه‌های کتابی این س��ازمان‬ ‫گفت‪ :‬از آنجایی که س��ازمان فرهنگی هنری ش��هرداری حدود ‪ ۱۱۰‬کتابخانه را در تهران‬ ‫پوشش می‌دهد‪ ،‬فراگیرترین مجموعه حوزه کتاب در شهر تهران به‌شمار می‌آید و بخش‬ ‫زیادی از فعالیت‌های کتابی در طول س��ال‌های طوالنی ازسوی مجموعه امور کتابخانه‌ها‬ ‫و کارشناس��ان فرهنگی فرهنگس��راها انجام شده اس��ت‪ .‬وی درباره اقدام‌های جدید این‬ ‫س��ازمان در ح��وزه کتاب‪ ،‬افزود‪ :‬قرار اس��ت با ش��روع فعالیت م��دارس در مهر طرح یک‬ ‫روز در کتابخان��ه آغاز ش��ود‪ .‬در این طرح تمام کتابخانه‌ها و امکانات س��ازمان فرهنگی و‬ ‫هنری به‌طور آزمایش��ی در تواف��ق با اداره کل آموزش و پرورش اس��تان تهران در اختیار‬ ‫دانش‌آموزان قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مطلوب و مورد پسند ‪ -‬کنایه از خرامیدن و راه رفتن با ناز و تکبر‬ ‫‪ -2‬پرنده‌ای افسانه‌ای و پرورنده زال ‪ -‬مرد بی‌زن ‪ -‬طاقت و توان‬ ‫‪ -3‬تیرگی چشم ‪ -‬نام اصلی مجنون محبوب لیلی ‪ -‬ضایع ‪ -‬منحصربه‌فرد‬ ‫‪ -4‬چهره‪ -‬شعر کوتاه ژاپنی ‪ -‬زن اول!‪ -‬حد و شمار‬ ‫‪ -5‬عیب و عار ‪ -‬حدنصاب شکستنی در ورزش ‪ -‬پیروان انبیا‬ ‫‪ -6‬گیرا ‪ -‬گیاه خورشی‬ ‫‪ -7‬توقف و تاخیر ‪ -‬معلم دوره متوسطه‬ ‫‪ -8‬پشیمانی ‪ -‬مظهر سختی و پایداری‬ ‫‪ -9‬جناح چپ لشکر ‪ -‬پول رایج در بنگالدش‬ ‫‪ -10‬شهرنشین ‪ -‬مراقبت‌کننده‬ ‫‪ -11‬عالمت سکوت ‪ -‬مقابل گفته ‪ -‬تظاهر به دیانت‬ ‫‪ -12‬از گروه‌های خونی ‪ -‬چرک زحم ‪ -‬جایگاه عکس ‪ -‬حرص و طمع‬ ‫‪ -13‬وسط ‪ -‬شیره چغندرقند‪ -‬مکمل هوی‪ -‬رمق واپسین‬ ‫‪ -14‬از نام‌ه��ای خداون��د ‪ -‬خ��وراک روزانه به مقدار معین برای هر نفر ‪ -‬صف‬ ‫و جناح لشکر‬ ‫‪ -15‬تنفس خوشایند و عنوان مجموعه شعری از احمد شاملو ‪ -‬مرئوس‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬حاصل کار و تالش ‪ -‬کشور افریقایی که روزگاری رودزیا گفته می‌شد‬ ‫‪ -2‬نوش��ابه گازدار قدیم��ی از عص��اره مرکب��ات‪ -‬هماهن��گ و یک‌جور‪ -‬از‬ ‫نخستین موشک‌های دوربرد‬ ‫‪ -3‬از فنون کشتی آزاد ‪ -‬جواز سفر به خارج از کشور ‪ -‬بانگ و نغمه‬ ‫‪ -4‬برگه امتحانی‪ -‬شهری در استان بوشهر ‪ -‬ماه کم حرف‬ ‫‪ -5‬بیگانگان ‪ -‬مفقود ‪ -‬هوای خنک و ملایم‬ ‫‪ -6‬فرقه دینی در هندوستان ‪ -‬پناهگاه‬ ‫‪ -7‬پرسید کجاست ‪ -‬نشانه گم‌کردنی‬ ‫‪ -8‬شایسته و سزاوار ‪ -‬غیرخالص‬ ‫‪ -9‬دستور الزم‌االجرا ‪ -‬پهلوان‬ ‫‪ -10‬کشتیبان‪ -‬سرپیچی از قول‬ ‫‪ -11‬نیستی و تباهی‪ -‬شانه و کول‪ -‬از نیروهای ارتشی‬ ‫‪ -12‬چه زمانی ‪ -‬خوش‌بین به آینده ‪ -‬ممکن و شدنی‬ ‫‪ -13‬جنگ‌افزار گوزنی ‪ -‬از گناه برگشته ‪ -‬اسم هم‌وطن ترک زبان ما‬ ‫‪ -14‬اقیانوس بی‌سروصدا ‪ -‬از حروف ندا ‪ -‬گستره شگرف آبی‬ ‫‪ -15‬شاعر ایرانی وجه دین ‪ -‬سنگ مرمر سیاه‬ ‫دغدغه‌های یک نقال زن‬ ‫محمدحسین کریمی‌پور‪:‬‬ ‫آقای من که ش��ما باشی‪ ،‬روزگار همیشه هم آن روی س��گی فابریکش را باال نمی‌آورد‪.‬‬ ‫البه‌الی پاچه‌گیری‪ ،‬گاه‌گداری‪ ،‬از س��ر رندی‪ ،‬عس��ل ب ‌ه کامت می‌کند‪ .‬میگی نه؟ تحویل‬ ‫بگیر‪...‬‬ ‫در نمایش��گاه تجاری مسکو ش��رکت کرده بودم‪ .‬جوانی آمد و به‌فارسی فاخر‪ ،‬رخصت‬ ‫مذاکره خواس��ت‪ .‬با مترجم ما‪ ،‬روس��ی را با لهجه سره مس��کوویت صحبت می‌کرد‪ .‬روی‬ ‫کارتش نوشته بود‪ :‬مانلی کسرائی! معلوم بود در مسکو بزرگ شده و فارسی را در خانواده‌ای‬ ‫اهل فرهنگ و طهرانی آموخته‪ .‬اما کدام طهرانی‌‌االصل مسکونش��ینی ممکن است اسمی‬ ‫مهجور و باستانی را بر پسرش بنهد؟ شاید کسی که عاشق نیما یوشیج و قصه مانلی باشد!‬ ‫در تمام یکی‪ ،‬دو ثانیه‌ای که شرلوک هلمز‌وار به تحلیل ذهنی سرگرم بودم‪ ،‬نام فامیل او‬ ‫روی کارت ویزیتش‪ ،‬همانجا جلوی چشم‌های بابا قوری بی‌صاحابم بود‪ :‬کسرائی!‬ ‫سرانجام دوگوله مبارکه بکار افتاد؛ سیاوش کسرایی!‬ ‫فراری‌های حزب توده!‬ ‫المصب‪ ،‬اینجا مسکوست!‬ ‫تقریبا داد زدم‪« :‬شما پسر سیاوش هستید؟» مردجوان‪ ،‬محجوب و به‌طبع آزرده پاسخ‬ ‫داد‪« :‬بله! ایرادی که ندارد؟»‬ ‫ایراد داشت‪ .‬به این سوی چراغ‪ ،‬سرتاپایش ایراد بود‪ .‬مراوده با کس‌وکار یک عضو پیشین‬ ‫دفتر مرکزی حزب توده برای یک جوانک حزب‌اللهی‪ ،‬خود ایراد بود؛ اما آنکه آنجا ایستاده‬ ‫بود‪ ،‬پسر سراینده آرش بود‪.‬‬ ‫‪ ...‬آری آری زندگی زیباست‬ ‫زندگی آتشگهی دیرینه پا برجاست‬ ‫گر بیفروزیش‬ ‫رقص شعله‌اش در هر کران پیداست‬ ‫ورنه خاموش است‬ ‫و خاموشی گناه ماست!‬ ‫من با جادوی این شعر‪ ،‬بزرگ شده بودم‪ .‬قهرمان دنیای پسرانه نسل من‪ ،‬آرش بود‪ .‬یعنی‬ ‫می‌شد شاعر را دید؟ و با او سخن گفت؟ و قیامت آرش را از زبان خود ساحر کبیر شنید؟‬ ‫درس��ت مثل ش��یخ پارس��ایی که دل و دین به غمزه چشم س��یاهی باخته باشد‪ ،‬بدون‬ ‫لحظه‌ای تردید‪ ،‬پاسخ دادم‪« :‬چه ایرادی؟ بفرمایید‪».‬‬ ‫قصه دراز اس��ت‪ .‬با مانلی قرارداد بس��تم و در کمال مردرندی‪ ،‬خودم را به خانه‌ش��ان‪،‬‬ ‫دعوت کردم‪ .‬مودب‌تر از آن بود که امتناع کند‪ .‬در آن دو‪ ،‬س��ه دیدار‪ ،‬در آن آپارتمانی که‬ ‫پنجره‌هایش رو به انبوه درختان فروزنس��کایا گش��وده می‌ش��د چه بر من گذشت‪ ،‬بماند!‬ ‫س��یاوش و همس��رش با آدم زمخت پرمدعای کم‌دانی مثل من‪ ،‬پذی��را‪ ،‬فروتن و مهربان‬ ‫بودند‪ .‬راس��تش بعدها فهمیدم انگار آنها را یک‌جوری یاد طهران عزیزشان می‌انداخته‌ام‪.‬‬ ‫حاال یاد کدام بخش طهران؟ روم س��یاه‪ .‬دانش��گاه‪ ،‬کتابخانه ملی‪ ،‬کافه نادری‪ ،‬تجریش و‬ ‫تئاتر شهر نبوده حکما! اما به‌کار یادآوری سد اسمال‪ ،‬بیخ دیفالی‪ ،‬آب زرشک‪ ،‬معرکه‌گیری‬ ‫و اتوبوس دوطبقه که می‌آمدم‪.‬‬ ‫از کسرائی یاد گرفتم ایرانیانی با عقاید گوناگون‪ ،‬وقتی در دامن «مادر ایران» بنشینند‪،‬‬ ‫چیزهای خوب مش��ترک زیادی دارند‪ .‬با آنها نشس��تم‪ .‬فردوسی و ناصر خسرو و سعدی و‬ ‫حکمت خسروانی و قابوسنامه و نیما و صد چیز خوب ایرانی ب ‌ه ما پیوستند‪.‬‬ ‫بزمی شد مصفا چنانکه افتد و دانی‪.‬‬ ‫خانم کس��رائی مودبانه توصیه کرد از بستنی خانگی نخورم‪ .‬با نگرانی گفت‪« :‬چیزی به‬ ‫بس��تنی می‌زنم که کمی الکل دارد‪ .‬شما به‌احتمالی اجتناب می‌کنید‪ ».‬یاد گرفتم باید به‬ ‫دیگران‪ ،‬عقاید و نگرانی‌های‌شان از صمیم قلب احترام نهاد‪.‬‬ ‫ش��وروی و بلوک ش��رق فرو ریخته بود‪ .‬س��یاوش هم دست در دس��ت تاریخ‪ ،‬از تجربه‬ ‫کمونیس��م توتالیتر عب��ور کرده بود‪ .‬صادقان��ه و فروتنانه از یافته‌ه��ا و تجدیدنظر‌هایش‬ ‫می‌گف��ت‪ .‬هنوز عمیقا چپ بود‪ .‬به ش��یوه خاص خودش چپ عدالتخ��واه و عمیقا نگران‬ ‫مردم‪ .‬ما کمتر از سیاست گفتیم‪ .‬تناسبی بین قد و دانش او و کوتاهی من نبود تا دیالوگی‬ ‫جدی درگیرد‪ ،‬اما کریمانه از ایران و از ش��عر و ادب با من گفت‪ .‬اینها حیطه‌هایی اس��ت که‬ ‫ما عوام با خدایان سخن‪ ،‬همزبانی داریم‪.‬‬ ‫خانه‌ش��ان پر بود از دلتنگی برای ایران و طهران‪ .‬هر ذره س��خن درباره ایران و تحوالت‬ ‫فکری و ادبی میهن را می‌بلعید‪ .‬بعضی قسمت‌های نقشه طهران که روی دیوار نصب شده‬ ‫بود‪ ،‬پاک شده بود‪ .‬از بس زن و شوهر‪ ،‬با انگشت روی مسیر کوچه و خیابان‌های خاطرات‬ ‫جوانی گش��ته بودند‪ .‬کاش می‌ش��د هر کدام از ما ‪ ۸۰‬میلیون نفر که مرغ‌مان یک پا دارد‪،‬‬ ‫س��اعتی با سیاوش خلوت می‌کردیم‪ .‬ش��اید می‌توانست نشان‌مان دهد هنوز‪ ،‬در «ایران»‬ ‫مش��ترکیم‪ .‬این‪ ،‬کم میراثی نیس��ت‪ .‬هنوز می‌ش��ود در دامان مهر «ننه ایران» نشست و‬ ‫آدم‌وار گفت و ش��نید و مهربانی کرد و خرمی دید و آموخت و خراب نکرد و آباد کرد‪ .‬نکند‬ ‫دامان مادر را آتش بزنیم؛ ما بچه‌های تخس ایران!‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫رقص شعله‌اش در هر کران پیداست‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!