صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۴۱

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1341

روزنامه صمت شماره 1341

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دارایی قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر‬ ‫مصادره می‌شود‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری نجات جامعه و جوانان از معضل اعتیاد را یک وظیفه ملی برش��مرد و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مبارزه با مواد مخدر یک موضوع بین‌بخش��ی است و همه سازمان‌ها و نهادها در این زمینه‬ ‫مسئول هستند و وظیفه مهم و سنگینی برعهده دارند‪ .‬حسن روحانی در جلسه ستاد مبارزه با‬ ‫مواد مخدر‪ ،‬پیش��گیری از قاچاق مواد مخدر و برخورد قاطع با باندهای قاچاق را بسیار بااهمیت‬ ‫خواند و با اشاره به نظر صریح رهبر معظم انقالب در مصادره همه اموال و دارایی‌های قاچاقچیان‬ ‫حرف��ه‌ای مواد مخدر گفت‪ :‬باوجود نظر صریح رهبر معظم انقالب‪ ،‬نیازی به قانون جدید در این‬ ‫عرصه احس��اس نمی‌ش��ود و با ابالغ نظر ایشان به قضات ازسوی قوه قضاییه‪ ،‬شاهد تحول خوبی‬ ‫‪2‬‬ ‫در زمینه پیشگیری از قاچاق مواد مخدر خواهیم بود‪.‬‬ ‫ سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1341‬پیاپی ‪ 16 2659‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی با ایجاد ‪ 3000‬شغل در مناطق محروم عملیاتی شد‬ ‫چهره‌ها‬ ‫تاکید بر نظارت بیشتر‬ ‫روی نرخ کاالها‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫آسیب‌شناسی جریان‌های‬ ‫غیرمولد بر التهاب‌های بازار‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫نظام مالیاتی‬ ‫و عدالت اجتماعی‬ ‫گام‌های بزرگ برای نجات معادن کوچک غیرفعال‬ ‫‌صب��ح دیروز همایش « رون��ق تولید با احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسع��ه معادن کوچک‌مقیاس»‬ ‫با حضور جمع زیادی از فعاالن معدنی سراسر کش��ور‪ ،‬تش��کل‌های معدن��ی و مدیران عامل‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ معدنی حامی معادن کوچک از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به‬ ‫نیاب��ت از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در هتل ارم تهران‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬جعفر سرقینی‪ ،‬معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫با اش��اره به راه‌اندازی معادن کوچ��ک در استان‌های محروم گفت‪ ۳۰ :‬درصد ارزش افزوده در‬ ‫بخش معدن متعلق به معادن کوچک است اما ‪۷۰‬درصد اش��تغالزایی به همراه دارد‪ .‬براساس‬ ‫هدف‌گ��ذاری سال ‪ ،۹۸‬پیش‌بینی ش��ده درقال��ب طرح احیای معادن کوچک ‪ ۶۰۰‬بس��ته‬ ‫سرمایه‌گذاری عملیاتی شود که حاصل آن ایجاد ‪۳‬هزار شغل است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سیاست‌های دولت‬ ‫در چه مسیری است؟‬ ‫‪7‬‬ ‫ایجاد درآمد از محل مالیات‬ ‫جدی گرفته شود‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪11‬‬ ‫نمایندگی‌ها‪ ،‬قطعات را‬ ‫به نرخ آزاد می‌فروشند‬ ‫بازرسی و رصد بازار ‪ ۵‬کاالی اساسی در هر هفته‬ ‫مردم به‌زودی تغییرات قیمتی در بازار را لمس می‌کنند‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫سی�لاب ابتدای س��ال منجر به خس��ارت دیدن بس��یاری از‬ ‫هموطنان شد و چون این سیل در ایام نوروز رخ‌داد به خودروهای‬ ‫بس��یاری آسیب زد‪ .‬پیش‌تر کارش��ناسان فع��ال بیمه‌ای از بیمه‬ ‫نبودن حجم زیادی از خودروها گفته بودند که این امر مش��کالتی‬ ‫را برای صاحبان خودروها به‌وجود آورده است‪ .‬غالمرضا سلیمانی‪،‬‬ ‫رئیس ش��ورای‌عالی بیمه عنوان کرده بود نقش فرهنگ‌سازی در‬ ‫کاهش سوانح‪ ،‬تعیین‌کننده و مهم است و ش��ورای‌عالی بیمه در‬ ‫کنار مقوله فرهنگ‌سازی‪ ،‬طرح «راننده‌محوری» را نیز در صنعت‬ ‫بیمه دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪2‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫بازارهای کش��ور در ماه ‪ ۲‬گذشته روند به‌نسبت‬ ‫آرام��ی را تجربه کرده و در بازار ارز و طال نیز نرخ‌ها‬ ‫به س��مت ثبات با میل ب��ه کاهش حرکت می‌کند‪.‬‬ ‫واکنش بازار کاال و خدمات نس��بت به این ش��رایط‬ ‫تا حدود زیادی ب��ا مقاومت در ثبات یا کاهش نرخ‬ ‫همراه بوده است‪ .‬در این بین اهمیت فرآیند تامین‬ ‫و توزیع کاال در اقتصاد ایران دوباره مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫مدت‌های طوالنی اس��ت که ساختار بازار کشور در‬ ‫کنار فرآیندهای جاری و س��نتی تامین تا مصرف‬ ‫تح��ت تاثیر یک جری��ان واس��طه‌ای و دالل‌گونه‬ ‫غیررس��می قرار دارد‪ .‬همین جریان‌ها در ش��رایط‬ ‫بحرانی با نقش‌آفرینی زیاد در کنترل شبکه تالش‬ ‫می‌کنند فرآیندهای بازار را براس��اس خواس��ت و‬ ‫عالقه خود راهبری کنند‪.‬‬ ‫همچنین برنامه‌های کالن کشور در مرحله اجرا‬ ‫متاثر از این جریان واس��طه‪ ،‬اثرگذاری کمتری بر‬ ‫بازار دارد‪.‬‬ ‫واقعیت امر این است که زنجیره تولید تا مصرف‬ ‫از یک ساختار منسجم و مناسب برخوردار نیست؛‬ ‫بنابراین فرآیند تامین و توزیع کاال با یک روند قابل‬ ‫پیش‌بینی همراه نمی‌ش��ود‪ .‬بخش غیردولتی این‬ ‫زنجیره هنوز توسعه و تجهیز نشده و به‌‌طور سنتی‪،‬‬ ‫غیرشفاف و کند عمل می‌کند و دولت هم به‌سبب‬ ‫اقتضائات سیاس��ت‌های کالن کشور امکان جدی‬ ‫ب��رای ورود به ای��ن زنجیره را ن��دارد‪ .‬البته اگر هم‬ ‫ای��ن امکان برای دولت فراهم بود نتیجه مناس��بی‬ ‫نمی‌توانس��ت به همراه داشته باشد‪ ،‬چراکه به‌طور‬ ‫معم��ول بنگاهداری دولتی امر غیرمعقول و ناموثر‬ ‫قلمداد می‌ش��ود‪ .‬در نتیجه آس��یب‌پذیری جریان‬ ‫بازار بیش از آنکه تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی‬ ‫باش��د متاثر از رفتارهای غیراقتصادی جریان‌های‬ ‫مخرب اقتصادی است‪ .‬در حقیقت حواشی موجود‬ ‫در زنجی��ره تولید ت��ا مصرف به‌عن��وان یک عامل‬ ‫ش��تاب‌دهنده افزایش قیمت‌ها عمل می‌کند و در‬ ‫شرایط کاهش��ی با عرضه قطره‌چکانی تالش دارد‬ ‫شرایط تورمی را افزایش یا در همان وضع نگه دارد؛‬ ‫ام��ری که نم��ود عینی آن در عرض��ه خودروهای‬ ‫داخلی برای همگان مشهود است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن شناس��ایی و تعیین‌تکلی��ف این افراد‬ ‫و جریان‌ه��ا بای��د به‌عن��وان ی��ک اولویت جدی‬ ‫ازس��وی متولیان تنظیم بازار مد نظ��ر قرار گیرد‪.‬‬ ‫ح��ذف و برخورد ب��ا این افراد موجب خواهد ش��د‬ ‫بازار به س��مت یک روال منطقی قابل پیش‌بینی و‬ ‫ارزیابی سوق پیدا کند‪ .‬این موضوع می‌تواند دست‬ ‫سیاس��ت‌گذاران ب��ازار را در مهار ت��ورم‪ ،‬کنترل و‬ ‫نظارت بر بازار تا حدود زیادی باز بگذارد‪.‬‬ ‫جری��ان واس��طه‌ای غیرمولد در م��دت نزدیک‬ ‫‪ 2‬س��ال گذش��ته باتوجه به ضعف‌های موجود در‬ ‫زنجی��ره تولید تا مصرف توانس��ت روند ب��ازار را با‬ ‫تالطم جدی روبه‌رو کند؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از‬ ‫برنامه‌ریزی‌های نهادهای متولی تنظیم بازار آثار و‬ ‫نتایج مناس��بی به همراه نداشت‪ .‬درحال‌حاضر که‬ ‫جریان تامین و مصرف به یک ثبات نس��بی رسیده‬ ‫الزم اس��ت نهادهای مرتبط بیش از هر امر دیگری‬ ‫تالش خود را معطوف به تعیین‌تکلیف این جریان‬ ‫مخرب بازار کنند و سپس با تنظیم بازار آسیب‌های‬ ‫موجود در زنجیره تامین تا مصرف را در حوزه‌های‬ ‫گوناگ��ون ذخیره‌س��ازی مناس��ب‪ ،‬لجس��تیک و‬ ‫پش��تیبانی‪ ،‬سیاس��ت‌گذاری و اجرا‪ ،‬روان‌س��ازی‬ ‫فرآینده��ای مرتب��ط ب��ر زنجی��ره‪ ،‬نوین‌س��ازی‬ ‫س��اختارهای اطالعات مرتبط با موجودی واقعی‬ ‫کااله��ا و‪ ...‬مورد بررس��ی و بازبینی درس��ت قرار‬ ‫دهند‪ .‬در این صورت امکان بروز دوباره مش��کالت‬ ‫در ش��رایط ویژه اقتصادی وجود نخواهد داشت‪ .‬در‬ ‫این میان ت�لاش در جهت کاهش ارکان غیرضرور‬ ‫در زنجیره تامین تا مصرف از ضرورت‌هایی اس��ت‬ ‫ک��ه باید مد نظ��ر تصمیم‌گیران و تصمیم‌س��ازان‬ ‫بازار قرار گیرد‪ .‬تش��ویق و ترغیب اس��تارت‌آپ‌ها‬ ‫ب��رای ایف��ای نقش در این زنجی��ره و ترمیم آن در‬ ‫کنار نوین‌س��ازی واقعی مفهوم نظارت و بازرس��ی‬ ‫ب��ازار از طری��ق بازطراحی یک نظ��ارت کارآمد و‬ ‫سیستماتیک مش��رف بر تمامی فرآیندهای تولید‬ ‫تا مص��رف و فراهم کردن بس��ترهای یک فعالیت‬ ‫قانونمن��د در زنجیره می‌توان��د از راهکارهای حل‬ ‫این مشکالت باشد‪.‬‬ ‫باتوجه ب��ه مطالب پیش‌گفته به‌نظر می‌رس��د‬ ‫ضرورت س��اماندهی س��خت‌افزاری و نرم‌افزاری‬ ‫مولفه‌های موثر بر س�لامت و آرامش بازار به‌عنوان‬ ‫یک اولویت مهم بیش از انتزاع و تفکیک وظایف دو‬ ‫ساختار دولتی باید مد نظر قرار گیرد‪ ،‬چراکه تدبیر‬ ‫ام��ور در حوزه‌های آس��یب‌پذیر تج��ارت اهمیت‬ ‫و اولویت بیش��تری از تفکیک و انت��زاع وظایف دو‬ ‫س��اختار از ی��ک وزارتخانه و ایج��اد دو وزارتخانه‬ ‫خواه��د داش��ت و البته هزینه‌ه��ای فرآیند انتزاع‬ ‫بر اقتصاد در حال جنگ کش��ور به‌مراتب بیشتر از‬ ‫هزینه‌های اصالح امور و تغییر فرآیندها خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری نجات جامع��ه و جوانان از معضل‬ ‫اعتی��اد را یک وظیفه مل��ی برش��مرد و تاکید کرد‪:‬‬ ‫مبارزه با مواد مخدر یک موضوع بین‌بخش��ی است و‬ ‫همه سازمان‌ها و نهادها در این زمینه مسئول هستند‬ ‫و وظیفه مهم و سنگینی برعهده دارند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫حس��ن روحانی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر‪،‬‬ ‫پیش��گیری از قاچاق مواد مخ��در و برخورد قاطع با‬ ‫باندهای قاچاق را بس��یار بااهمیت خواند و با اش��اره‬ ‫ب��ه نظر صریح رهبر معظم انق�لاب در مصادره همه‬ ‫دارایی قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر مصادره می‌شود‬ ‫اموال و دارایی‌ه��ای قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر‬ ‫گف��ت‪ :‬باوجود نظر صریح رهبر معظم انقالب‪ ،‬نیازی‬ ‫به قانون جدید در این عرصه احس��اس نمی‌شود و با‬ ‫ابالغ نظر ایشان به قضات ازسوی قوه قضاییه‪ ،‬شاهد‬ ‫تح��ول خوبی در زمین��ه پیش��گیری از قاچاق مواد‬ ‫مخدر خواهیم بود‪ .‬رئیس‌جمهوری با اش��اره به آمار‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی جمع‌آوری معتادان متجاهر در شهرهای‬ ‫بزرگ‪ ،‬ضرورت ارائه آموزش‌های الزم فرهنگی و فنی‬ ‫به معتادان جمع‌آوری ش��ده از معاب��ر را برای فراهم‬ ‫کردن زمینه بازگش��ت ای��ن افراد ب��ه جامعه‪ ،‬مورد‬ ‫تاکید قرار داد‪ .‬رئیس‌جمهوری همچنین تکدی‌گری‬ ‫را از دیگ��ر معض�لات جامعه عنوان ک��رد و با تاکید‬ ‫بر ضرورت جمع‌آوری متکدیان از س��طح ش��هرها و‬ ‫معاب��ر‪ ،‬گفت‪ :‬تکدی‌گری و تجاه��ر به مواد مخدر به‬ ‫فرهن��گ و هویت مل��ی ما ضربه می‌زن��د و ضروری‬ ‫است که صداوس��یما و سایر نهادهای تبلیغاتی برای‬ ‫انجام کارهای فرهنگی در این زمینه تالش بیشتری‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬روحانی همچنین بهره‌گیری از فضای‬ ‫مجازی برای آگاهی بخش��یدن به مردم و جامعه در‬ ‫زمین��ه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر را اقدامی مهم و‬ ‫ضروری خواند و گفت‪ :‬باید با استفاده از افراد با ذوق‬ ‫و س��لیقه در فضای مجازی از ای��ن ظرفیت بزرگ و‬ ‫مهم استفاده ش��ود و در این راه گروه‌های اجتماعی‬ ‫مرجع باید برای کمک به صحنه بیایند و توجه داشته‬ ‫باش��ند که اعتیاد برای امروز و آینده کشور خطرناک‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس‌جمهوری با بیان اینکه همه باید در این‬ ‫زمینه احس��اس وظیفه کنن��د و بار مب��ارزه با مواد‬ ‫مخدر نمی‌تواند تنها بر دوش قوه قضاییه و اقدام‌های‬ ‫تنبیهی باشد‪ ،‬نقش آموزش و پرورش را در این زمینه‬ ‫بسیار مهم توصیف کرد‪.‬‬ ‫تاکید وزیر کشور بر نظارت بیشتر روی نرخ کاالها‬ ‫مبادله کاال با کشورهای همسایه در دستور کار است‬ ‫وزیر کش��ور با تاکید بر نظارت بیش��تر بر نرخ کاالها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همکاری برای مبادله کاال با کش��ورهای همسایه‬ ‫که ظرفی��ت این کار را دارند در دس��تور کار قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر‬ ‫کشور در حاشیه سی‌ویکمین جلسه ستاد اطالع‌رسانی‬ ‫و تبلیغات اقتصادی کش��ور گفت‪ :‬هر جلس��ه مصوبات‬ ‫جلسات گذش��ته و اقدام‌های انجام شده ازسوی نهادها‬ ‫را پیگی��ری می‌کنی��م و پس از پیگیری م��واردی که در‬ ‫آن کوتاهی ش��ده یا انجام نش��ده به‌طور حتم تذکر داده‬ ‫می‌ش��ود که الحمدهلل همه س��ازمان‌ها به‌خوبی در این‬ ‫زمینه عمل می‌کنند‪ .‬وزیر کش��ور با بیان اینکه موضوع‬ ‫تغییر نرخ برخی کاالها در این جلس��ه مطرح شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باتوجه به روند کاهشی نرخ ارز توقع جامعه این است که‬ ‫در تثبیت یا کاهش نرخ کاالها اقدام‌های مناسبی انجام‬ ‫شود‪ .‬در این زمین ‌ه سازمان‌های متولی توضیحاتی دادند‬ ‫و مقرر شد این موضوع پیگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اعطای اقامت به افراد خارجی‬ ‫رحمان��ی فضل��ی در ادامه به مصوب��ه دولت در زمینه‬ ‫اعط��ای اقامت به افراد خارجی که دس��ت‌کم ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫دالر س��رمایه‌گذاری یا س��پرده در ایران داشته باشند‪،‬‬ ‫رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام در دیدار وزیر‬ ‫بین‌الملل حزب حاکم چین گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی‬ ‫به‌دنب��ال ایجاد تنش نبوده و نیس��ت‪ ،‬با ای��ن وجود در‬ ‫صورت تعدی دش��منان‪ ،‬از اقت��دار و منافع خود به‌طور‬ ‫حت��م دفاع جانانه خواهد کرد‪ .‬به گزارش اداره کل روابط‬ ‫عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬آیت‌اهلل صادق‬ ‫آمل��ی الریجانی در دیدار س��ونگ تائ��و‪ ،‬وزیر بین‌الملل‬ ‫حزب حاکم چین اظه��ار کرد‪ :‬امیدواریم ایران و چین با‬ ‫مشترکات گوناگونی که در زمینه‌های تمدنی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی دارند نقش برجسته‌تری در عرصه‬ ‫بین‌الملل ایفا کنند‪ .‬س��فر شما را در راستای ارتقای این‬ ‫همکاری‌ها و باب جدی��دی در تحوالت و همکاری‌های‬ ‫راهبردی دو کش��ور می‌دانیم‪ .‬آی��ت‌اهلل آملی الریجانی‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬امروز در صحنه جهانی کش��ور موثر و مقتدر‬ ‫چین و کش��ور مق��اوم و موثر ای��ران می‌توانند در مقابل‬ ‫یکجانبه‌گرای��ی امریکا‪ ،‬نقش‌آفرینی داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫اس��تاندار آذربایج��ان ش��رقی گف��ت‪ :‬تبری��ز و‬ ‫خط��ه آذربایج��ان‪ ،‬پنجش��نبه هفته ج��اری‪ ،‬میزبان‬ ‫حجت‌االسال ‌مو‌المس��لمین حس��ن روحان��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫محت��رم جمه��وری و تعدادی از اعض��ای هیات دولت‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرضا پورمحم��دی در گفت‌وگو با خبرنگاران‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در این س��فر که ب��رای بهره‌ب��رداری از‬ ‫پروژه‌های مربوط به آب‌های مرزی انجام می‌ش��ود‪3 ،‬‬ ‫پروژه مهم س��د حاجیالرچای در شهرس��تان ورزقان‬ ‫با س��رمایه‌گذاری ‪ ۱۵۶‬میلیارد توم��ان‪ ،‬بهره‌برداری از‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬این مصوبه در جلس��ه س��تاد مطرح‬ ‫و بررس��ی ش��د‪ .‬براین اس��اس به افراد خارجی مشمول‬ ‫این مصوبه‪ ،‬دس��ت‌کم ‪ ۵‬سال یا بیشتر از آن اقامت اعطا‬ ‫خواهد ش��د که مقرر شد در این زمینه اطالع‌رسانی الزم‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سامانه ثبت نرخ‌ها‬ ‫وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه موضوع راه‌اندازی‬ ‫س��امانه ثبت قیمت‌ها ‪ 2‬ماه پیش در س��تاد مطرح شده‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬مقرر ش��د سازمان‌های اجرایی به‌ویژه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای حدود ‪ ۱۰۰‬قلم کاال اعالم‬ ‫نرخ روزانه داش��ته باش��ند‪ .‬همچنین در جلسه امروز با‬ ‫توجه به رونمایی از این س��امانه‪ ،‬نظرات اعضای س��تاد‬ ‫درباره نواقص و مشکالت آن مطرح و مقرر شد این موارد‬ ‫به‌طور حتم رفع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تهاتر کاال با همسایه‌ها‬ ‫وزیر کشور با بیان اینکه از دیگر مباحث مطرح شده در‬ ‫این جلس��ه بحث تهاتر کاالها با کشورهای همسایه بود‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این ظرفیت در برخی کش��ورهای همس��ایه‬ ‫وج��ود دارد ک��ه در مقاب��ل ورود کاال‪ ،‬بتوانند در صدور‬ ‫کاال به ایران نقش داش��ته باش��ند‪ .‬اتاق بازرگانی نیز در‬ ‫این زمینه پیش��نهاد متناسبی را مطرح کرد و مقرر شد‬ ‫کارگروهی در این زمینه تش��کیل شود تا این موضوع را‬ ‫بررسی و این امکان را فعال کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکسی‌های اینترنتی‬ ‫وزیر کش��ور همچنین موضوع تاکسی‌های اینترنتی‬ ‫را بسیار مهم برش��مرد که در جلسه هفته گذشته ستاد‬ ‫مورد بحث قرار گرفته بود و گفت‪ :‬در این جلسه متولیان‬ ‫این امر حضور داش��تند و مقرر شد شیوه‌نامه‌ای تنظیم‬ ‫و در ش��ورای‌عالی ترافیک مورد بررس��ی قرار گیرد و در‬ ‫نهایت با تصویب آن ش��یوه‌نامه بتوانیم ضمن مدیریت و‬ ‫نظارت درست‪ ،‬از ظرفیت این شبکه حمل‌ونقل در حوزه‬ ‫خودروهای ش��خصی و در مراحل بعدی در خودروهای‬ ‫عمومی چون تاکسی و اتوبوس به‌خوبی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت بلیت هواپیما‬ ‫رئی��س س��تاد اطالع‌رس��انی و تبلیغ��ات اقتصادی‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬هفته گذش��ته موضوع افزایش نرخ بلیت‬ ‫هواپیما نیز مطرح ش��ده بود که این هفته رئیس سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری در جلسه حضور یافتند و توضیحاتی‬ ‫ارائ��ه کردن��د‪ .‬وی در همین باره اضافه کرد‪ :‬مقرر ش��د‬ ‫نظ��ارت دقیق‌تری بر س��قف نرخ بلی��ت هواپیما اعمال‬ ‫ایران به‌دنبال ایجاد تنش نبوده و نیست‬ ‫امریکایی‌ها در هوای س��لطه دهه‌های گذشته در جهان‬ ‫هس��تند و با لشکرکش��ی به جای جای جهان و با ظلم‪،‬‬ ‫تنش‌زایی می‌کنند‪ .‬جمهوری اس�لامی به‌دنبال ایجاد‬ ‫تن��ش نبوده و نیس��ت‪ ،‬ب��ا این وجود در ص��ورت تعدی‬ ‫دش��منان‪ ،‬از اقت��دار و مناف��ع خود به‌ط��ور حتم دفاع‬ ‫جانان��ه خواهد کرد‪ .‬رئیس مجمع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظ��ام عنوان ک��رد‪ :‬جمهوری خلق چین با اس��تقالل و‬ ‫توانایی‌ه��ای خ��ود در مقابل امریکا ایس��تاده و این یک‬ ‫ارزش قابل قدردانی است که دیگر کشورها می‌توانند در‬ ‫مقابل زیاده‌خواهی‌های امریکا ایستادگی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست‌های کلی فضای سایبری‬ ‫آی��ت‌اهلل آملی الریجانی در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خ��ود تصریح ک��رد‪ :‬از جمله سیاس��ت‌های کلی که در‬ ‫دس��تور کار مجمع اس��ت‪ ،‬سیاس��ت‌های کلی فضای‬ ‫مجازی و س��ایبری اس��ت که می‌توانیم از پیشرفت‌ها و‬ ‫ش��یوه سیاس��ت‌گذاری‌های کلی چی��ن در این بخش‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬به‌ویژه پیش��رفت‌های فن��اوری چین و‬ ‫موض��وع مدیریت فض��ای مجازی یک��ی از محورهایی‬ ‫است که می‌توانیم از تجربه‌های شما بهره ببریم؛ فضای‬ ‫مجازی که به‌نوعی به واقعیت دنیای امروز تبدیل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹عامل اصلی تنش‌ها در خاورمیانه‬ ‫در ادامه‪ ،‬سونگ تائو‪ ،‬وزیر بین‌الملل حزب حاکم چین‬ ‫گفت‪ :‬ط��رف چینی برای محافظت از حق��وق قانونی و‬ ‫مش��روع ایرانیان‪ ،‬هرگونه حمای��ت الزم را انجام خواهد‬ ‫داد و اراده چین برای توس��عه رواب��ط راهبردی با ایران‬ ‫در هیچ ص��ورت تغییر نخواهد کرد‪ .‬چین همواره حاضر‬ ‫اس��ت با ایران برای اجرای برجام و حفظ صلح در منطقه‬ ‫فعاالن��ه همکاری کند‪ .‬امریکا به‌دنب��ال یکجانبه‌گرایی‬ ‫و عام��ل اصلی مس��ائل و تنش‌ها در منطق��ه خاورمیانه‬ ‫اس��ت‪ .‬ما با تحریم‌های یکجانبه امریکا مخالف هستیم‬ ‫و حاضریم در همکاری با ش��ما با تحریم‌های این کشور‬ ‫آذربایجان شرقی میزبان رئیس‌جمهوری می‌شود‬ ‫آب‌های ارس ب��ا س��رمایه‌گذاری ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫و ش��بکه آبیاری س��د خداآفری��ن با س��رمایه‌گذاری‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد تومان‪ ،‬بهره‌برداری می‌ش��ود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ح��وزه نیرو ع�لاوه بر این ‪ 3‬ط��رح‪ ،‬فاز‬ ‫نخس��ت نیروگاه س��یکل ترکیبی شهرستان هریس با‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۳۰۰‬مگاوات و ظرفیت اس��می ‪ ۵۰۰‬مگاوات‬ ‫بهره‌برداری می‌شود‪ .‬در این طرح‪ ۲۱۰ ،‬میلیارد تومان‬ ‫به‌ص��ورت ریالی و ‪ ۲۴۰‬میلیون ی��ورو به‌صورت ارزی‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری شده اس��ت‪ .‬در مجموع در بخش نیرو‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 5‬هزار میلی��ارد تومان پروژه برای بهره‌برداری‬ ‫داری��م‪ .‬پورمحمدی ادام��ه داد‪ :‬در ح��وزه عمرانی نیز‬ ‫‪ ۳۷۰‬پروژه آم��اده بهره‌برداری در آذربایجان ش��رقی‬ ‫وجود دارد که برای این پروژه‌ها نیز بیش از هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان س��رمایه‌گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬استاندار‬ ‫آذربایجان ش��رقی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در بخش صنعت‬ ‫و مع��دن‪ 8 ،‬پروژه پاالیش��گاهی و می��راث فرهنگی و‬ ‫گردشگری نیز در مجموع ‪ ۱۴۰‬پروژه با سرمایه‌گذاری‬ ‫بی��ش از ‪ 5‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد توم��ان وجود دارد که‬ ‫امیدواری��م بخش عم��ده این پروژه‌ها در س��فر آینده‬ ‫دکت��ر روحانی به آذربایجان ش��رقی ب��ه بهره‌برداری‬ ‫عکس روز‬ ‫ش��ود و باتوجه به اعالم س��ازمان هواپیمایی کش��وری‬ ‫درباره اینکه س��قف قیمت‌ها بسته شده و با هر شرکتی‬ ‫که باالی س��قف نرخ تعیین شده‪ ،‬بلیت بفروشد برخورد‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬مقرر ش��د در نظارت بر سقف قیمت‌ها به‌طور‬ ‫حتم کنترل‌های الزم را داشته باشند و سقف قیمت‌ها را‬ ‫نیز به مردم اعالم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ترخیص کاالهای اساسی‬ ‫وزیر کش��ور اشاره کرد‪ :‬در س��ی‌ویکمین جلسه ستاد‬ ‫اطالع‌رس��انی و تبلیغ��ات اقتصادی کش��ور‪ ،‬ترخیص‬ ‫کااله��ای اساس��ی از بندرها و گمرک‌ها مورد بررس��ی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬بخش اصلی برخی مش��کالت در این زمینه‬ ‫مربوط به انتقال ارز است‪.‬‬ ‫ارز م��ورد نی��از تخصی��ص داده ش��ده ام��ا در انتقال‬ ‫آن مش��کل وج��ود دارد و باید س��ازمان‌های مس��ئول‬ ‫پیگیری‌ه��ای الزم را انجام دهند ت��ا در ترخیص کاال به‬ ‫مش��کلی برنخوریم‪ .‬رحمانی فضلی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫کاالهای مورد نیازی که از خارج کش��ور تامین می‌شود‪،‬‬ ‫به ان��دازه کافی در کش��ور وج��ود دارد‪ .‬همچنین ثبت‬ ‫س��فارش‌ها برای جایگزینی ای��ن کاالها و تخصیص ارز‬ ‫با توجه به نیاز‪ ،‬انجام شده است‪.‬‬ ‫مقابله و از منافع یکدیگر محافظت کنیم‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫هر دو کشور چین و ایران زیر فشارهای امریکا هستند اما‬ ‫اراده ما برای ارتقای مبادالت و یافتن راه‌حل‌های جدید‬ ‫تغییر نخواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌حل برای پروژه‌های اقتصادی‬ ‫تائو یادآور ش��د‪ :‬همان‌طور که رئیس‌جمهوری چین‬ ‫بیان کرده در ش��رایط فعلی برای همکاری در پروژه‌های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬باید راه‌حل پیدا کنیم‪ .‬برای اجرای پروژه‌هایی‬ ‫که به مش��کل خورده‌اند نیز در آین��ده باید برنامه‌ریزی‬ ‫جداگانه‌ای داش��ته باش��یم‪ .‬چین هم��واره به تقاضای‬ ‫دوستان ایرانی در زمینه همکاری‌های انرژی و اقتصادی‬ ‫اهمیت می‌دهد‪ .‬وزیر بین‌الملل حزب حاکم چین گفت‪:‬‬ ‫در آینده نزدی��ک با معاون وزیر اقتصاد ایران در چین به‬ ‫رایزنی خواهیم پرداخت و در س��ازکار همکاری جدید با‬ ‫ایران‪ ،‬رئیس‌جمهوری چین‪ ،‬مس��ئولی را انتخاب کرده‬ ‫که به‌زودی معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫برس��د‪ .‬پورمحم��دی اف��زود‪ :‬در مجم��وع ‪ ۸‬ه��زار‬ ‫میلیارد تومان س��رمایه‌گذاری ریال��ی و ‪ ۲۴۰‬میلیون‬ ‫یورو س��رمایه‌گذاری ارزی در قال��ب ‪ ۵۲۱‬پروژه‪ ،‬قابل‬ ‫س‬ ‫بهره‌برداری اس��ت که بخش��ی از آنها به‌دس��ت رئی ‌‬ ‫محترم جمهوری افتتاح می‌ش��ود‪ .‬وی همچنین گفت‪:‬‬ ‫سفر رئیس‌جمهوری و تعدادی از اعضای هیات دولت به‬ ‫آذربایجان ش��رقی‪ ،‬فرصت مغتنمی است که مشکالت‬ ‫اس��تان را با ای��ن عزیزان در میان بگذاری��م و از نظرها‪،‬‬ ‫مس��اعدت‌ها و راهنمایی‌های این عزیزان برای اعتالی‬ ‫بیشتر استان بهره ببریم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫انتقاد با تخریب‪ ،‬توهین و افترا‬ ‫فرق بسیار دارد‬ ‫آیین مذهبی ارامنه ایران در قره کلیسا چالدران‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ایسنا‬ ‫وزیر امورخارجه با اشاره به اینکه انتقاد با تخریب‪ ،‬توهین و افترا فرق بسیار‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم این بلیه از جامعه ما برداش��ته ش��ود و به‌دنبال توهین و‬ ‫تخریب شخصیت افراد نباشیم‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬محمدجواد ظریف درباره محتوای پاس��خ رهبر معظم‬ ‫انقالب به نامه خود در زمینه س��ریال گاندو گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب همیشه‬ ‫به من محبت داشتند و من وامدار محبت ایشان هستم‪ .‬این محبت همچنان‬ ‫ادامه دارد و اگر محبت‌های ایش��ان نبود‪ ،‬برخی اتفاق‌هایی که در بعضی جاها‬ ‫می‌افت��د‪ ،‬امکان تحم��ل را از بین می‌برد‪ .‬وزیر امور خارجه در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که آیا در برابر انتقادها دل‌نازک ش��ده‌اید‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ ،‬اصال دل‌نازک‬ ‫نشدم؛ اتفاقا در برابر انتقادها بسیار شکیبا هستم و هیچ مشکلی با انتقاد ندارم‪.‬‬ ‫اما انتقاد با تخریب‪ ،‬توهین و افترا فرق بسیار دارد و امیدوارم این بلیه از جامعه‬ ‫ما برداشته شود و به‌دنبال توهین و تخریب شخصیت افراد نباشیم‪ .‬سیدعباس‬ ‫موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه دوشنبه خبر نامه ظریف به رهبر معظم‬ ‫انقالب درباره توهین‌ها و تهمت‌های مطرح شده علیه وزارت خارجه در سریال‬ ‫گاندو را تایید کرد‪ .‬وزیر امور خارجه به‌دنبال پخش این س��ریال در نامه‌ای به‬ ‫رهبر معظم انقالب از توهین‪ ،‬تهمت و تخریب‌ها گالیه کرده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��یدعباس موس��وی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫وزارت ام��ور خارجه حمل��ه جنایتکارانه نیروهای‬ ‫ائتالف به رهبری عربس��تان سعودی به بازاری در‬ ‫اس��تان صعده را ک��ه منجر به ش��هادت و مجروح‬ ‫ش��دن ده‌ها غیرنظامی شد‪ ،‬به‌ش��دت محکوم و با‬ ‫اعالم انزجار شدید از این‌گونه اقدام‌های وحشیانه‬ ‫و غیرانسانی‪ ،‬با مردم یمن به‌ویژه خانواده قربانیان‬ ‫این حادثه‪ ،‬ابراز همدردی کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��خنگوی بوریس جانس��ون گفت‪:‬‬ ‫نخست‌وزیر جدید انگلیس در انتظار توافق رهبران‬ ‫کش��ورهای اروپای��ی برای از س��رگیری مذاکرات‬ ‫برکسیت است‪ .‬به‌گفته سخنگوی دولت جانسون‪،‬‬ ‫نخس��ت‌وزیر به‌طور قطع خواهان دیدار و مذاکره‬ ‫با رهبران کش��ورهای اروپایی اس��ت ام��ا از طرف‬ ‫دیگ��ر وی این احتم��ال را می‌دهد ک��ه اروپایی‌ها‬ ‫دیگر حاضر به از س��رگیری مذاکرات برکس��یت با‬ ‫انگلیس نباشند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬روس��یه در نامه‌ای به ش��ورای امنیت‪،‬‬ ‫طرح خود ب��رای تامین امنیت خلیج‌ف��ارس را به‬ ‫این ش��ورا و مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد‪.‬‬ ‫در نامه روس��یه بر لزوم ایجاد س��اختار امنیتی در‬ ‫خلیج‌فارس که در آن رایزنی کش��ورهای منطقه و‬ ‫نیز برخی کش��ورهای خارج از آن پیش‌بینی شده‪،‬‬ ‫تاکید شد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬نماین��ده روس��یه در س��ازمان‌های‬ ‫بین‌المللی در وین اعالم کرد‪ :‬نشس��ت کمیسیون‬ ‫مش��ترک برجام نشان داد که دولت جدید انگلیس‬ ‫به برجام پایبند اس��ت و برای اج��رای آن آمادگی‬ ‫دارد‪ .‬میخایی��ل اولیان��وف در توییتر نوش��ت‪ :‬این‬ ‫نشس��ت نش��ان داد دولت جدید انگلی��س آماده‬ ‫در اجرای برجام س��هم داش��ته باش��د و این برای‬ ‫استحکام معامله هسته‌ای مهم است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مدی��ر موسس��ه بروکینگ��ز گفت‪:‬‬ ‫نخس��ت‌وزیر جدید انگلیس با اعزام نماینده خود‬ ‫(کارولین هرندال) در نشست این هفته وین نشان‬ ‫داد وی همچنان به‌دنبال حفظ توافق هس��ته‌ای با‬ ‫ایران است‪ .‬به گزارش نشریه پلیتیکو‪ ،‬توماس رایت‬ ‫گفت‪ :‬دالیل بس��یار کمی وج��ود دارد که بوریس‬ ‫جانسون از سیاست‌های ترامپ در مسائل تغییرات‬ ‫آب‌وهوایی‪ ،‬ایران‪ ،‬مهاجران و دیگر مسائل حمایت‬ ‫کن��د‪ .‬به‌گفته رایت‪ ،‬جانس��ون در چند وقت اخیر‬ ‫بس��یار بر مس��ائلی که ترامپ بارها با آنها مخالفت‬ ‫ک��رده متمرکز ش��ده و انتظار م��ی‌رود وی بتواند‬ ‫دیدگاه‌های ترامپ درباره این مسائل را تغییر دهد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��فیر پیش��ین آلمان در ایران‪ ،‬به‬ ‫ریاس��ت س��ازکار مالی ویژه اروپا با ایران موسوم به‬ ‫اینستکس منصوب شد‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه‬ ‫آلمان از تصمیم ‪ ۳‬کشور اروپایی برای انتصاب برند‬ ‫اربل‪ ،‬س��فیر پیشین آلمان در ایران به‌عنوان رئیس‬ ‫س��ازکار مالی اروپا و ایران (اینس��تکس) خبر داد‪.‬‬ ‫پیش از این پل فیشر ریاست این سازکار را برعهده‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬وزارت خارجه چین از ایاالت متحده‬ ‫خواست از اعمال فشار حداکثری علیه ایران دست‬ ‫بکش��د و موانع جدید برای طرفین برجام در زمینه‬ ‫پایبندی به تعهدات‌ش��ان ایج��اد نکند‪ .‬به گزارش‬ ‫شینهوا‪ ،‬هوآ چان‌یینگ‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه‬ ‫چی��ن اعالم کرد‪ :‬اجرای کام��ل و موثر برجام یکی‬ ‫از ملزومات قطعنامه ش��ورای امنیت سازمان ملل‬ ‫و تنه��ا راه اطمین��ان حاصل ک��ردن از حل و فصل‬ ‫مسئله هسته‌ای ایران و کاهش تنش‌ها است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ترام��پ در توییتی به ت��وان باالی‬ ‫ای��ران در مذاکره اذع��ان کرد و نوش��ت‪ :‬ایرانی‌ها‬ ‫تاکن��ون در هیچ مذاکره‌ای شکس��ت نخورده‌اند‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری امری��کا در توییتر خود نوش��ت‪:‬‬ ‫«فقط به‌یاد داشته باشید ایرانی‌ها هرگز در جنگی‬ ‫پیروز نش��ده‌اند اما هرگز در مذاکره‌ای هم شکست‬ ‫نخورده‌اند‪».‬‬ ‫مهر‪ -‬سفیر جمهوری اسالمی ایران در لندن‬ ‫گفت‪ :‬طرح پیش��نهادی برخی رسانه‌های انگلیس‬ ‫برای تبادل کش��تی‌های توقیف ش��ده میان ایران‬ ‫و انگلیس غیرممکن اس��ت‪ .‬حمید بعیدی‌نژاد در‬ ‫پیامی توییتری نوش��ت انگلیس به‌طور غیرقانونی‬ ‫کش��تی حامل نفت ای��ران را توقیف ک��رد‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که ایران کش��تی انگلی��س را به‌دلیل‬ ‫نق��ض برخی مقررات امنیتی در تنگه هرمز توقیف‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬دومینیک راب‪ ،‬وزی��ر امور خارجه‬ ‫انگلی��س به‌دنبال انتش��ار ویدئوی توقیف نفتکش‬ ‫انگلیس��ی ازس��وی نیروهای سپاه پاس��داران‪ ،‬در‬ ‫گفت‌وگویی با ش��بکه اسکای‌نیوز‪ ،‬خواستار آزادی‬ ‫این کش��تی انگلیس��ی ش��د و گفت‪ :‬اگر ایرانی‌ها‬ ‫می‌خواهن��د از تاریکی بیرون بیایند و به‌عنوان یک‬ ‫عضو مس��ئول جامعه جهانی پذیرفته ش��وند‪ ،‬باید‬ ‫به س��اختار قانونمند جامعه جهانی پایبند باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمی‌ش��ود کشتی‌های خارجی را به‌طور‬ ‫غیرقانونی توقیف کرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬شش��مین نشس��ت مش��ترک گارد‬ ‫ساحلی جمهوری اس�لامی ایران و امارات متحده‬ ‫عربی ب��ا حضور مقامات مربوط به‌منظور بررس��ی‬ ‫همکاری‌های دوجانبه در تهران برگزار می‌شود‪ .‬به‬ ‫همین منظور در راستای توافق‌های انجام شده یک‬ ‫هیات ‪ ۷‬نفره از مقامات ارش��د گارد ساحلی دولت‬ ‫امارات متحده عربی وارد تهران شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫آسیب‌شناسی‬ ‫جریان‌های‬ ‫غیرمولد بر‬ ‫التهاب‌های بازار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫نمایندگی‌ها قطعات را‬ ‫به نرخ آزاد‬ ‫می‌فروشند‬ ‫«تام‌کاد»‪« ،‬تام‌فاز»‬ ‫«تام‌اج»‪ ...‬تا کجا؟!‬ ‫اولویت‌های صنعت‬ ‫نفت در مکران‬ ‫و غرب کارون‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‌ پیشگام‌ کامیون‌سازی ایران درگذشت‬ ‫گروه صنعت‌‪ :‬اصغر قندچی‪ ،‬موس��س شرکت ایران‌کاوه‬ ‫و‌‌پیشگام‌‌کامیون‌س��ازی در س��ن ‪ ۹۱‬س��الگی درگذشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬قندچ��ی کارآفری��ن ایران��ی و پ��در‬ ‫کامیون‌س��ازی و موسس نخس��تین و بزرگ‌ترین کارخانه‬ ‫تریلر و کامیون س��اخت ایران به نام ایران‌کاوه‪(‌،‬سایپادیزل‬ ‫کنون��ی) ب��ود‪ .‬وی در دروازه قزوی��ن ته��ران صاحب گاراژ‬ ‫بزرگی بود‪ .‬قطعات کامیون ماک را که حس��ین میردامادی‬ ‫از امری��کا می‌آورد‪ ،‬قندچ��ی در گاراژ مونتاژ می‌کرد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه برخی قطعه‌های این کامیون را متناسب با جغرافیای‬ ‫ایران تقویت می‌کرد‪.‬‬ ‫به بهانه درگذش��ت این پیشکسوت به بازنشر مصاحبه‌ای‬ ‫از وی ک��ه در وب‌س��ایت اتاق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی ایران منتشر شده است پرداخته‌ایم که در ادامه‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ € چ�ه زمان�ی نخس�تین کارگاه‌ت�ان را راه‌اندازی‬ ‫کردید؟‬ ‫‪ ۱۶‬ساله بودم که کارگاه شخصی باز‌‌کردم؛ شب و روز کار‬ ‫می‌کردم‪ ،‬کار ماش��ین یک رس��ته نیست‪ ،‬جورواجور است‪،‬‬ ‫س��واری‪ ،‬کامیون و‪ ...‬برای همی��ن باید خیلی تالش کرد تا‬ ‫اس��تادکار شد‪ .‬نخست در کار ماشین‌های سواری بودم ولی‬ ‫کم‌کم رفتم سراغ ماشین سنگین به‌ویژه ماک‪.‬‬ ‫€ €گفتید که اول مکانیک ماشین‌های سواری بودید‪،‬‬ ‫مگر حدود س�ال ‪ ،‌۱۳۲۵‬چقدر ماش�ین س�واری در‬ ‫تهران وجود داشت؟‬ ‫آن زمان ماشین س��واری زیاد نبود و مشتری‌های خاص‬ ‫داشتم‪ ،‬آن دوره شورولت زیاد بود‪.‬‬ ‫€ €س�رمایه اولیه ش�ما چقدر بود؟ آیا از کسی برای‬ ‫راه‌اندازی کارگاه کمک گرفتید؟‬ ‫سرمایه خاصی نداشتم و از کسی هم کمک مالی نگرفتم‪.‬‬ ‫ج��ای نخس��تین کارگاهم هنوز هس��ت‪ ،‬در همین خیابان‬ ‫قزوین نزدیک س��ی‌متری بود‪ ،‬اسم کافه ش��کوفه را حتما‬ ‫ش��نیده‌اید‪ .‬روبه‌روی آن یک گاراژ بود ک��ه ما آنجا بودیم‪،‬‬ ‫هوا روش��ن می‌شد کار را شروع می‌کردم و با عشق و عالقه‬ ‫تا دیروقت کار می‌کردم و فقط به فکر پیشرفت بودم‪ ،‬فقط‬ ‫کار‪ ،‬کار و کار‪ ...‬آن وقت‌ه��ا دوچرخه داش��تم و با آن س��ر‬ ‫کار می‌رفتم‪.‬‬ ‫€ €از چه زمانی کار شما گسترش پیدا کرد؟‬ ‫آن زمان��ی که کارگاه زدم همزمان با پایان جنگ جهانی‬ ‫ش��د و کلی ماشین‌های اس��قاطی امریکایی مثل ماک و‪...‬‬ ‫در هند‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬س��نگاپور و‪ ...‬اوراق شده بودند یا اینکه‬ ‫امریکایی‌ها آنها را همان‌جا رها کرده بودند‪ .‬یادم هس��ت دو‬ ‫تا دالل بودند که برای من از این کشورها جنس‌ها و قطعات‬ ‫ماش��ین‌ها را می‌آوردند و م��ن هم آنها را می‌خریدم و روی‬ ‫ماشین‌ها س��وار می‌کردم‪ .‬با همین قطعات‪ ،‬یک ماشین را‬ ‫جمع می‌کردیم‪.‬‬ ‫مدتی هم نگذش��ت ک��ه خودروهایی که از جنگ جهانی‬ ‫باقی مانده بود س��ر از خرمش��هر درآورد و به سمت تهران‬ ‫س��رازیر ش��د‪ .‬ما با کم��ک ای��ن خودروه��ا و قطعاتی که‬ ‫می‌آوردند‪ ،‬هر روز ماش��ین‌های بیشتری را جمع می‌کردیم‬ ‫و این‌ط��ور بود که کار را توس��عه دادیم‪ .‬در کنار اینها چند‬ ‫س��الی هم که گذشت دیگر خودم ش��روع کردم به تولید؛‬ ‫چ��ون آهنگری را کن��ار مکانیکی آموخته ب��ودم و فوالد و‬ ‫فلزات را می‌شناختم‪.‬‬ ‫بعض��ی از قطعات را می‌س��اختم یا کیفیت آنه��ا را ارتقا‬ ‫می‌دادم تا جایی که اس��م گاراژم پیچید و هر چه ماش��ین‬ ‫س��نگین تصادف��ی و چپ‌کرده ب��ود‪ ،‬می‌آوردند پیش من؛‬ ‫ما هم مث��ل پینه‌دوز‪ ،‬همه‌چی��ز را وصله‌پینه می‌کردیم تا‬ ‫ماشین درست شود‪ .‬اول کار نگاه می‌کردم و کپی اما کم‌کم‬ ‫‌فهمیدم‌می‌توان هم ‌ه چیز را س��اخت‌‪ .‬برای مثال‪ ،‬قطعات‬ ‫زیربن��دی ماک را تغییر می‌دادم چون ما جاده درس��ت در‬ ‫قندچی‪ :‬کارخانه‌مثل فرزندم بود‌‬ ‫ب��ه ام��ام خمینی گفتم که می‌خواهم س��رمایه‌گذاری کن��م و اکنون هم‬ ‫تعداد زیادی ش��غل ایجاد کرده‌ام‪ .‬بعد از این حرف‌ها امام خمینی گفتند‬ ‫که مالکیت در اسالم محترم است و ایجاد اشتغال و کارآفرینی بسیار مهم‬ ‫است و ثواب دارد و هرچقدر می‌خواهی سرمایه‌گذاری کن‬ ‫کش��ور نداش��تیم و همگ��ی خاکی بودن��د و خیلی وقت‌ها‬ ‫زیربندی‌ها آس��یب می‌دید‪ .‬اتفاقا آن زمان فردی در تهران‬ ‫بود که نمایندگی ماک را داش��ت و بعض��ی وقت‌ها به من‬ ‫قطع��ه می‌داد‪ ،‬خیلی وقت‌ها برای دیدن کار و تغییراتی که‬ ‫م��ی‌دادم به گاراژ م��ا می‌آمد و از نزدی��ک کار را با تعجب‬ ‫ن��گاه می‌کرد‪ ،‬یا به خاطر دارم ک��ه رادیاتورهای کامیون‌ها‬ ‫را ب��زرگ می‌ک��ردم تا در جاده‌های آن زم��ان ایران جوش‬ ‫نیاورن��د یا حتی موتور را از این به آن می‌کردم‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫اگر یک موتور ماک ‪ ۱۲۰‬اسب بود‪ ،‬من ‪ ۱۵۰‬اسب روی آن‬ ‫می‌گذاشتم و تقویتش می‌کردم‪.‬‬ ‫€ €چه زمان�ی به فکر راه‌ان�دازی کارخانه ایران‌کاوه‬ ‫افتادید و چه شد که این کارخانه را راه‌اندازی کردید؟‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۴۱‬یا ‪ ۱۳۴۲‬بود که دکتر نیازمند معاون وزیر‬ ‫وقت اقتصاد(دکتر عالیخانی) که رئیس سازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع هم بود‪ ،‬آمد گاراژ و این فکر را مطرح کرد‬ ‫و برای این کار پیشقدم شد‪.‬‬ ‫آنها دنبال کس��ی می‌گشتند که کمکشان کند تا ماشین‬ ‫بس��ازند و من را پیدا کردند‪ ،‬نماینده بنز آمده بود ایران و‬ ‫اع�لام کرده بود که می‌خواهد اینج��ا خط تولید راه‌اندازی‬ ‫کند ام��ا چون دنبال مونتاژ بود نه تولی��د با دکتر نیازمند‬ ‫دعوایش شده بود و ش��اه هم به نیازمند و عالیخانی گفته‬ ‫ب��ود حاال که با ای��ن نماینده بنز دعوا کردی��د ‪ ۶‬ماه وقت‬ ‫دارید که اینجا ماش��ین تولید کنید وگرنه باید وسایل‌تان‬ ‫را برداری��د و از وزارتخان��ه بروی��د‪ ‌.‬آنها هم دنبال کس��ی‬ ‫می‌گشتند که کاربلد باش��د که حمایتشان کند تا ماشین‬ ‫ساخته شود‪.‬‬ ‫م��ن تا پی��ش از آن روز که آقای نیازمند آم��د گاراژ‪ ،‬او‬ ‫را ندی��ده بودم‪ .‬یادم می‌آی ‌د داش��تم کار می‌کردم که دیدم‬ ‫یک مرد با کت ش��لواری شیک وارد گاراژ شد با چند نفر و‬ ‫خودش را معرفی کرد و گفت که معاون وزیر اقتصاد است و‬ ‫برای دیدن کار ما آمده است‪ .‬شروع به پرسش کرد و اینکه‬ ‫چه کارهایی بلد هستم و‪...‬‬ ‫قطعاتی را که س��اخته بودم نشان دادم؛ هرچه من بیشتر‬ ‫تعریف می‌کردم و قطعات بیش��تری که خودمان درس��ت‬ ‫کرده بودیم نش��ان می‌دادم هیجان‌زده‌تر می‌شدند تا اینکه‬ ‫آق��ای نیازمند و همکارانش را داخل س��وله گاراژ بردم و به‬ ‫آنه��ا هیکل کامیونی(بدنه اس��بی کامیون) را که با دس��ت‬ ‫س��اخته بودم نشان دادم؛ چهره آقای نیازمند در آن لحظه‬ ‫را هیچ‌وق��ت از یاد نمی‌برم‪ ،‬انگار همی��ن حاال بود‪ ،‬آن‌قدر‬ ‫خوشحال شد که کم مانده بود من را بغل کند‪.‬‬ ‫نیازمند خواس��ت چند روز دیگر به وزارتخانه بروم‪ .‬وقتی‬ ‫رفتم‪ ،‬پرسید اگر ما حمایت کنیم تو کارخانه تولید کامیون‬ ‫راه‌اندازی می‌کنی؟‬ ‫من هم که عاش��ق تولید بودم س��ریع گفت��م بله‪ .‬وزارت‬ ‫صنایع آن زمان در اختیار ما بود‪ ،‬دکتر نیازمند و عالیخانی‬ ‫به من گفتند هر کاری داش��تی بیا اتاق ما؛ حتی باور کنید‬ ‫م��ن فکر نمی‌ک��ردم تا این ح��د حمایت کنن��د اما هرچه‬ ‫می‌خواس��تم فراهم می‌کردند‪ .‬برای مثال‪ ،‬آن زمان ما برق‬ ‫نداش��تیم و ب��ا موتوربرق کار می‌کردیم ک��ه صدا و دودش‬ ‫همه‌جا را برمی‌داش��ت‪ .‬وقتی تقاضای برق کردم سریع ‪۱۵‬‬ ‫آمپ��ر برق ‪ ۳‬فاز به ما دادند‪ .‬ب��ا حمایت‌های دکتر نیازمند‬ ‫ماشین‌س��از ش��دم و کارخانه ایران‌کاوه را راه‌اندازی و آنجا‬ ‫خط تولید کامیون ماک را تاسیس کردم‪.‬‬ ‫€ €چرا نام کارخانه را «ایران‌کاوه» گذاشتید؟‬ ‫ایران که نام کش��ورمان اس��ت و کاوه هم برگرفته از نام‬ ‫کاوه آهنگر است‪.‬‬ ‫€ €زمانی ک�ه کارخانه را راه‌اندازی کردید‪ ،‬ش�ریک‬ ‫داشتید؟‬ ‫بله زیرا آن‌قدری س��رمایه نداش��تم که به‌تنهایی بخواهم‬ ‫این کار را انجام دهم با آقایان میردامادی و همایون زمینی‬ ‫در کرج گرفتیم و مجوز دریافت ش��د و تولید ش��روع شد‪.‬‬ ‫می‌دانید‪ ،‬وقتی مس��ئوالن امریکایی ش��رکت ماک شنیده‬ ‫بودند که من روی کامیون‌های ماک چه تغییراتی می‌دهم‬ ‫و مثال موتور را عوض می‌کنم‪ ،‬خیلی تعجب کرده بودند‪.‬‬ ‫شفاف‌سازی ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو‬ ‫قائم‌مقام شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد‬ ‫ایران(‪ )ISQI‬با اش��اره به حاشیه‌های ایجاد‌شده‬ ‫در زمین��ه نتای��ج ارزیابی عملکرد ش��رکت‌های‬ ‫خدمات پ��س از فروش خودرو در س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫اع�لام کرد ک��ه با وج��ود ادعای چند ش��رکت‬ ‫گوناگون در این زمینه‪ ،‬ایس��اکو رتبه نخس��ت را‬ ‫در این حوزه کسب کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬س��عید تاجیک ب��ا هدف‬ ‫شفاف‌س��ازی نسبت به حاش��یه‌های اخیر درباره‬ ‫نتایج ارزیاب��ی عملکرد ش��رکت‌های ارائه‌دهنده‬ ‫خدمات پ��س از فروش خودرو در س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد‬ ‫ل چندی‌پی��ش گزارش‬ ‫ای��ران به رس��م هر س��ا ‌‬ ‫ارزیاب��ی عملکرد ش��رکت‌های خدم��ات پس از‬ ‫ف��روش خودرو در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬را منتش��ر کرد‬ ‫که ابهام‌ها‪ ،‬پرسش‌ها و اعتراض برخی شرکت‌ها‬ ‫را در پی داش��ت‪ .‬به همین س��بب گفتنی است‪،‬‬ ‫ارزیاب��ی خدم��ات پ��س از فروش ش��رکت‌های‬ ‫ل بر اساس الزامات‬ ‫عرضه‌کننده خودرو‪ ،‬هر س��ا ‌‬ ‫شیوه‌نامه شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬مص��وب وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت انجام می‌شود و ارزیابی سال ‪ ۹۷‬در سطح‬ ‫‪ ۴۵‬ش��رکت خودرویی تولیدکننده و واردکننده‬ ‫خودرو انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��دل ارزیاب��ی خدم��ات پ��س از‬ ‫فروش خودرو بر اس��اس ارزیاب��ی ‪ ۴‬حوزه اصلی‬ ‫ارزیابی نظام مدیریتی ش��رکت‌های خدمات پس‬ ‫از فروش‪ ،‬ارزیاب��ی نمایندگی‌های مجاز‪ ،‬ارزیابی‬ ‫رضایتمندی مش��تریان و ارزیابی رضایت مدیران‬ ‫نمایندگی‌ها از عملکرد شرکت‌های عرضه‌کننده‬ ‫خودرو‪ ،‬انجام می‌ش��ود‪ .‬بر مبنای این ‪ ۴‬شاخص‬ ‫و ارزیابی‌ها در س��ال ‪ ۹۷‬در بخ��ش خودروهای‬ ‫س��بک در حوزه نظام مدیریتی‪ ،‬ش��رکت ایساکو‬ ‫رتبه یک را به خود اختصاص داده است‪ .‬در حوزه‬ ‫نمایندگی‌های مجاز نیز ش��رکت پارس‌خودرو در‬ ‫رتبه نخس��ت ق��رار دارد‪ .‬در بخ��ش خودروهای‬ ‫س��نگین نیز ش��رکت بهمن‌دیزل مقام نخست را‬ ‫کسب کرده است‪.‬‬ ‫تاجیک ب��ا اعالم اینکه به ط��ور کلی وضعیت‬ ‫کیفی��ت خدمات پس از فروش خودرو در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬نسبت به س��ال پیش از آن‌(‪ ،)۹۶‬رشد کرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ ،۹۷‬امتیاز شاخص وضعیت‬ ‫کیفی��ت خدمات پ��س از فروش ب��ه ‪ ۷۱‬درصد‬ ‫رس��یده که نس��بت به ‪ ۶۸.۲‬درصد سال پیش از‬ ‫ن(‌‪ ،)۹۶‬رش��د را نش��ان می‌دهد‪ .‬در خودروهای‬ ‫آ‌‬ ‫سبک ‪ ۲۸‬ش��رکت مورد ارزیابی ‪۲.۷‬درصد رشد‬ ‫ش��اخص را تجربه کرده‌اند‪ ۴ .‬ش��رکت نیز حائز‬ ‫رتب��ه چهارم ش��ده که محدودیت‌های��ی به طور‬ ‫حتم برای‌ش��ان لحاظ خواهد ش��د ک��ه چنانچه‬ ‫واردکننده باش��ند‪ ،‬تمدید مجوز واردات‌شان لغو‬ ‫می‌شود و اجازه واردات نخواهند داشت‪ .‬چنانچه‬ ‫تولیدکننده نیز باشند باید اصالحات انجام دهند‪،‬‬ ‫ضمن اینکه در سال ‪ ،۹۷‬شرکت‌های واردکننده‬ ‫خودرو‪ ،‬اف��ت کیفیت خدمات پ��س از فروش و‬ ‫تولیدکنندگان نیز رش��د کیفیت ‪۴.۵‬درصدی در‬ ‫کیفیت این خدمات داشته‌اند که در مجموع رشد‬ ‫‪۴.۱‬درصدی برآورد شده است‪.‬‬ ‫€ €ش�ما چ�ه قطعات�ی را در کارخان�ه تولی�د و چه‬ ‫تجهیزاتی را وارد می‌کردید؟‬ ‫اتاق ماش��ین و زیربندی‌ها را همین‌جا در کارخانه تولید‬ ‫می‌کردیم و موتور‪ ،‬گیربکس و دیفرانس��یل را هم سفارش‬ ‫می‌دادی��م‪ ،‬می‌آوردند و روی بدنه نص��ب می‌کردیم‪ ،‬البته‬ ‫به مرور زمان در س��اخت قطع��ات دیگر هم کارهایی انجام‬ ‫دادیم و ش��اید اگر تاکنون کارخانه ادام��ه حیات داده بود‪،‬‬ ‫‪۱۰۰‬درصد داخلی‌سازی شده بود‪.‬‬ ‫€ €آن زمان چقدر کامیون ماک تولید می‌کردید؟‬ ‫روز‌ب��ه‌روز آمار تولید باالتر می‌رف��ت و پیش از انقالب به‬ ‫روزی ‪ ۱۰‬تا رسیده بود‪.‬‬ ‫€ €استقبال از تولیدات کارخانه چطور بود؟‬ ‫خیلی خوب بود‪ ،‬حتی خودمان هم باورمان نمی‌شد‪ .‬افراد‬ ‫برای ماشین‌های ماکی که ما در ایران‌کاوه تولید می‌کردیم‬ ‫و با مارک «ای��ران‌کاوه» یا «مونتاژ ای��ران» معروف بودند‪،‬‬ ‫ثبت‌ن��ام می‌کردند و ‪ ۶‬ماه ه��م در نوبت منتظر می‌ماندند‬ ‫تا ماشین را تحویل می‌گرفتند‪ .‬شاید باور نکنید ولی حواله‬ ‫هرکدام از ماشین‌ها ‪۱۰۰‬هزار تومان بود‪.‬‬ ‫€ €بدنه را در کارخانه با دست می‌ساختید؟‬ ‫خی��ر‪ .‬اگر با دس��ت می‌س��اختیم‪ ،‬آن‌قدر س��رعت عمل‬ ‫نداش��تیم‪ .‬با دس��ت‪ ،‬قالب‌هایش را و ب��ا قالب‌ها قطعات را‌‬ ‫می‌ساختیم‪.‬‬ ‫€ €برای ساخت داخلی با مسئوالن امریکایی شرکت‬ ‫ماک اختالفی نداشتید؟‬ ‫بله داش��تیم‪ .‬چون جاده‌های ما خاک��ی بود هر روز یکی‬ ‫از قطعات ماش��ین‌ها می‌شکس��ت‪ ،‬به خاطر همین دائم به‬ ‫امریکایی‌ها می‌گفتیم و س��رانجام کار به جایی رس��ید که‬ ‫آنها به ش��وخی ب��ه ما می‌گفتند‌‪‌« :‬ماش��ین امریکایی برای‬ ‫ج��اده امریکایی»‪ .‬ما هم با توجه به تغییراتی که می‌دادیم‪،‬‬ ‫می‌گفتیم‪« :‬ماشین ایرانی برای جاده ایرانی»‪.‬‬ ‫€ €پس از انقالب برای کارخانه ایران‌کاوه چه اتفاقی‬ ‫افتاد؛ آیا تولید تغییر کرد؟‬ ‫اتفاقا زمان پی��روزی انقالب من امریکا بودم‪ ،‬برای باطل‬ ‫ک��ردن ‪۴‬هزار س��فارش قطعه رفت��ه بودم و چن��د نفر از‬ ‫دوس��تان و آشنایان هم به من پیشنهاد دادند که همان‌جا‬ ‫بمان��م اما من عاش��ق کارم و ایران ب��ودم‪ .‬از طرفی هم با‬ ‫خیلی‌ها که در انقالب بودند آش��نایی داش��تیم؛ برادر من‬ ‫جزو ش��هدای ‪ ۱۶‬آذر است‪ .‬برگشتم ایران ولی با توجه به‬ ‫روابط ایران و امریکا و ش��لوغی‌های کش��ور کار خراب شد‬ ‫و تولید افت کرد‪.‬‬ ‫€ €با توجه به این موضوع تغییری در تولید دادید؟‬ ‫از امریکا که آمدم مس��تقیم به‌ کارخانه رفتم‌؛ کارگرهای‬ ‫زیادی داش��تیم‪ .‬آن زمان هم��ه را جمع کردم و در نطقی‬ ‫قراضه‌‪ ،‬به آنها گفتم که مملکت اس�لامی ش��ده و کش��ور‬ ‫دنبال توس��عه و پیش��رفت اس��ت و بهتر اس��ت باتوجه به‬ ‫ش��رایط و نیاز کش��ور ما هم تغییراتی بدهیم و پیش��نهاد‬ ‫دادم تولید کامی��ون را کم کنیم و در عوض تولید وانت را‬ ‫ب��ه مجموعه اضافه کنیم‪ .‬حتی گفتم می‌توانیم به کارگرها‬ ‫هم وانت بدهیم تا بعد از کار با وانت کار کنند‪.‬‬ ‫ب��ه جز این س��خنرانی یک روز هم به ذهنم رس��ید که‬ ‫کارگره��ا را ن��زد امام بب��رم‪ ۱۰ .‬تا اتوب��وس بودیم‪ .‬وقتی‬ ‫رس��یدیم یکی از مس��ئوالن دفت��ر امام م��ن و کارخانه را‬ ‫معرف��ی کرد و بعد من به امام خمینی گفتم که می‌خواهم‬ ‫س��رمایه‌گذاری کنم و اکنون هم تعداد زیادی شغل ایجاد‬ ‫کرده‌ام‪ .‬بعد از این حرف‌ها امام خمینی گفتند که مالکیت‬ ‫در اس�لام محترم است و ایجاد اشتغال و کارآفرینی بسیار‬ ‫مهم است و ثواب دارد و هرچقدر می‌خواهی سرمایه‌گذاری‬ ‫کن‪.‬‬ ‫€ €آن دوران بیش�تر در کارخانه چه کارهایی انجام‬ ‫می‌دادید؟‬ ‫بیش��تر تعمیرات انجام می‌دادیم تا اینکه جنگ ش��روع‬ ‫ش��د و دیگر حس��ابی درگیر ش��دم‪ .‬در زمان جنگ کارم‬ ‫س��رپا نگه‌داشتن ماشین‌های سنگین بود که با آنها آذوقه‪،‬‬ ‫اس��لحه‪ ،‬مهمات و‪ ...‬خط می‌بردند‪ .‬م��ن از همان روزهای‬ ‫اول درگیر جنگ شدم؛ اول از همه تیمسار فالحی فرمانده‬ ‫نیروی زمینی ارتش دنبالم فرس��تاد و من را بردند پادگان‬ ‫نی��روی زمینی‪ .‬گفت خرمش��هر و مرزهای کش��ور درگیر‬ ‫جنگ ش��ده و نیروی زمینی عراق درحال پیش��روی است‬ ‫ولی م��ا «تانک‌بر» نداریم که تانک‌های ارتش را به منطقه‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫تا این را گفت‪ ،‬چون آمار ماش��ین‌های سنگین تانکربر را‬ ‫داش��تم گفتم ش��ما ‪ ۵۶۰‬تا تانک‌بر دارید‪ .‬گفت اینها همه‬ ‫خوابیده اس��ت و کار نمی‌کند‪ .‬گفتم من راه‌شان می‌اندازم‪.‬‬ ‫فردا صبح رفتم و ماش��ین‌ها را دیدم و کار را ش��روع کردم‬ ‫و چند س��اعتی نگذشت که توانس��تم ‪ ۱۵‬یا ‪ ۲۰‬ماشین را‬ ‫راه بیندازم و به تیمس��ار فالحی خبر دادم تا آماده انتقال‬ ‫تانک‌ها و تجهیزات سنگین دیگر به جبهه شوند‪.‬‬ ‫می‌دانی��د زمان جنگ که ش��د دیگر به ما قطعات بزرگ‬ ‫ماش��ین‌ها را نمی‌دادند‪ .‬ما معموال از ماش��ین‌های روسی‪،‬‬ ‫انگلیس��ی و آلمانی اس��تفاده می‌کردیم و وقتی با مش��کل‬ ‫تامین قطع��ات روبه‌رو می‌ش��دیم از همدیگ��ر وصله‌پینه‬ ‫می‌کردیم‪ .‬آنها فک��ر می‌کردند با ندادن قطعات این‌جوری‬ ‫ماش��ین‌های س��نگین ما فلج و زمین‌گیر می‌شوند ولی ما‬ ‫فوری ش��روع کردیم از این به آن کردن و ماشین‌ها را راه‬ ‫انداختیم‪ .‬ماش��ین درس��ت کرده بودیم که موتورش ماک‬ ‫بود‪ ،‬بدنه‌اش بنز و دیفرانسیلش چیز دیگری بود‪.‬‬ ‫€ €در‌‌سال‌های جنگ کارخانه تولید نداشت؟‬ ‫تولی��د داش��تیم ولی ش��رایط کار مثل هم��ه واحدهای‬ ‫تولیدی دیگر بد بود‪ .‬مش��کل اصلی از وقتی ش��روع ش��د‬ ‫که من را خواس��تند وزارت صنایع و س��ازمان گس��ترش‬ ‫و نوس��ازی صنای��ع و اعالم کردند ک��ه مدیریت و مالکیت‬ ‫کارخان��ه را بای��د فراموش کنم‪ .‬این صحب��ت برای حدود‬ ‫سال‌های ‪ ۶۲‬یا ‪ ۶۳‬است که به من گفتند کارخانه از حاال‬ ‫به بعد زیر پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع قرار‬ ‫دارد و یک نفر را به عنوان مدیر آنجا گذاشتند و من اصال‬ ‫نمی‌دانستم که چه کاری باید انجام بدهم و دردم را به چه‬ ‫کسی بگویم؛ انگار فرزندم را گرفته بودند‪.‬‬ ‫€ €پس از اینک�ه مدیریت و مالکی�ت کارخانه را از‬ ‫شما گرفتند دیگر هیچ‌وقت آنجا نرفتید؟‬ ‫نه‪ .‬دلم نبود‪ ،‬آنها فرزندم را گرفته بودند‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایران‌خودرو ‪ ۶۵۰‬قطعه‬ ‫و سایپا ‪ ۳۰۰‬قطعه‬ ‫را داخلی‌سازی کردند‬ ‫مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اظهارکرد‪ :‬در نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید بیش از‬ ‫‪۲‬هزار قلم قطعه برای داخلی‌سازی ارائه و باالی‬ ‫‪۷۴۰‬میلیارد تومان قرارداد بسته شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬ص��ادق نجفی در‬ ‫نخس��تین نشس��ت جامعه بازرس��ی و نظارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت بیان ک��رد‪ :‬بیش از‬ ‫‪۷۵‬درصد مس��ائل اقتصادی از مرحله تولید تا‬ ‫توزی��ع و مصرف در بخ��ش تولید و خدمات به‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بازمی‌گردد که‬ ‫نشانگر اهمیت و جایگاه این مجموعه است‌‪.‬‬ ‫وی درباره نهضت داخلی‌سازی بیان کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه داخلی‌سازی شرکت ایران خودرو حدود‬ ‫‪ ۶۵۰‬قطعه و ش��رکت سایپا حدود ‪ ۳۰۰‬قطعه‬ ‫م��ورد نیازش��ان را برای داخلی‌س��ازی معرفی‬ ‫کردند و فراخوان‌های الزم را دادند‪.‬‬ ‫او همچنین درباره نمایش��گاه ساخت داخل‬ ‫اف��زود‪ :‬در نخس��تین نمایش��گاه فرصت‌های‬ ‫س��اخت داخ��ل و رونق تولید بی��ش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫قلم قطعه برای داخلی‌سازی ارائه و باالی ‪۷۴۰‬‬ ‫میلیارد تومان قرارداد بسته شد‪.‬‬ ‫مش��اور عالی و دس��تیار وی��ژه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬نقش بازرس��ان و ناظران در‬ ‫مجموعه وزارتخانه پیش��گیرانه دانست و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬به مدیران ریس��ک‌پذیر‪ ،‬شجاع و جهادی‬ ‫نی��از داریم و معنای کار جهادی در واقع تالش‬ ‫تا پای جان است‪ .‬نجفی ادامه داد‪ :‬رونق تولید‪،‬‬ ‫داخلی‌س��ازی و صیان��ت از واحدهای تولیدی‬ ‫کاره��ای مهمی اس��ت که باید در دس��تور کار‬ ‫قرار بگیرند‪.‬‬ ‫خریدار سهام‬ ‫خودروسازان به شرط‬ ‫دخالت نکردن دولت‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ایران گفت‪ :‬برای‬ ‫واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها تجدید‬ ‫ارزیابی دارایی‌های ش��رکت‌های خودروساز و‬ ‫بررس��ی اهلیت خریدار از مسائل مهم هستند‪،‬‬ ‫ضمن آنکه خریدار آگاه نیز باید ش��رط دخالت‬ ‫نکردن دولت در این صنعت را برای خرید لحاظ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با خبرخودرو‪،‬‬ ‫درب��اره ل��زوم تجدی��د ارزیابی ش��رکت‌های‬ ‫خودروس��از پی��ش از واگ��ذاری س��هام دولت‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬به‌طور قط��ع‪ ،‬تجدی��د ارزیابی‬ ‫خودروس��ازی‌ها پیش از واگذاری سهام دولت‪،‬‬ ‫به س��ود شرکت‌های خودروس��از و سهامداران‬ ‫فعلی و خود دولت خواهد بود و به نظر می‌رسد‬ ‫که تجدید ارزیابی جزء برنامه‌های خودروسازان‬ ‫باش��د‪ .‬پیش از واگذاری سهام‪ ،‬تجدید ارزیابی‬ ‫دارایی‌ه��ای ش��رکت‌های خودروس��از ب��رای‬ ‫شفاف‌سازی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان ای��ران افزود‪:‬‬ ‫در ص��ورت تجدی��د ارزیابی دارایی‌ه��ا‪ ،‬اثبات‬ ‫می‌ش��ود دارایی‌های شرکت بس��یار بیشتر از‬ ‫رقم فعلی است و ش��رکت خودروساز مشمول‬ ‫ماده ورشکس��تگی قانون تجارت نخواهد شد و‬ ‫در این صورت‪ ،‬ش��رکت خودروساز با شفافیت‬ ‫بیشتری واگذار می‌شود‪.‬‬ ‫نعمت‌بخ��ش گفت‪ :‬یکی از دغدغه‌های مهم‬ ‫خری��داران س��هام دولت در خودروس��ازی‌ها‪،‬‬ ‫نگران��ی از احتم��ال قیمت‌گذاری دس��توری‬ ‫خودرو اس��ت؛ آس��یب‌ها و مش��کالت صنعت‬ ‫خ��ودرو به‌دلیل دخالت‌های بیش از حد دولت‬ ‫بوده و این در حالی اس��ت که س��هام دولت در‬ ‫‪ ۲‬ش��رکت خودروساز ‪ ۱۴‬و ‪۱۷‬درصد است‪ ،‬اما‬ ‫دخالت‌ه��ای دولت در این صنعت بس��یار زیاد‬ ‫است و یک خریدار آگاه باید این شرط را برای‬ ‫خرید سهام لحاظ کند که دولت به دخالت‌های‬ ‫خود را در این صنعت پایان دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر بخش خصوصی س��هام‬ ‫دول��ت را خریداری کند و دولت در این صنعت‬ ‫دخال��ت نکند امید ب��ه بهبودی صنعت خودرو‬ ‫وج��ود دارد ام��ا اگر دخالت‌ه��ای دولت ادامه‬ ‫داش��ته باش��د وضعیت تغییری نخواهد کرد و‬ ‫«در روی همان پاشنه» خواهد چرخید‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره اهلیت‬ ‫خریداران سهام دولت در خودروسازی‌ها گفت‪:‬‬ ‫باید از تجربه‌های ناموفق گذش��ته در واگذاری‬ ‫ش��رکت‌هایی مانند هپکو و ماشین‌سازی تبریز‬ ‫اس��تفاده کرد چراک��ه برخی اف��راد در کمین‬ ‫اس��تفاده از رانت هس��تند‪ .‬نعمت‌بخش افزود‪:‬‬ ‫کس��ی که قصد خرید سهام دولت را دارد باید‬ ‫با صنعت خودرو آش��نا باش��د و به نظر می‌رسد‬ ‫کنسرسیومی از قطعه‌سازان اهلیت الزم را برای‬ ‫خرید سهام دولت در خودروسازی‌ها دارند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی تناسب نداشتن دریافتی و پرداختی حق بیمه خودرو عنوان شد‬ ‫نمایندگی‌ها‪ ،‬قطعات را به نرخ آزاد می‌فروشند‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نیلوفر معتمد‪:‬‬ ‫در اعالم میزان‬ ‫خسارت به‬ ‫شرکت‌های‬ ‫ارزیاب خسارت‪،‬‬ ‫میزان خسارت‬ ‫بدنه کمتر از‬ ‫شخص ثالث‬ ‫است‬ ‫حسین قاسمی‪:‬‬ ‫حق بیمه‌ای که‬ ‫شرکت‌ها برای‬ ‫بیمه بدنه و‬ ‫شخص ثالث‬ ‫دریافت می‌کنند‪،‬‬ ‫بسیار ناچیز‬ ‫است‬ ‫سیالب ابتدای سال منجر به خسارت دیدن بسیاری‬ ‫از هموطنان ش��د و چون این س��یل در ای��ام نوروز بود‬ ‫به خودروهای بسیاری آس��یب زد‪ .‬پیش‌تر کارشناسان‬ ‫فع��ال بیمه‌ای از بیمه نبودن حج��م زیادی از خودروها‬ ‫گفت��ه بودند که این امر مش��کالتی را ب��رای صاحبان‬ ‫خودروه��ا به‌وج��ود آورده اس��ت‪ .‬غالمرضا س��لیمانی‪،‬‬ ‫رئیس ش��ورای‌عالی بیم��ه در نشس��ت مجمع عمومی‬ ‫صندوق تامین خسارت‌های بدنی عنوان کرده بود نقش‬ ‫فرهنگ‌س��ازی در کاهش س��وانح‪ ،‬تعیین‌کننده و مهم‬ ‫اس��ت و شورای‌عالی بیمه در کنار مقوله فرهنگ‌سازی‪،‬‬ ‫مس��ئله طرح «راننده‌محوری» را نی��ز در صنعت بیمه‬ ‫دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫در بح��ث خودرو این ام��ر برای صاحب��ان خودرو تا‬ ‫حدودی بهینه شده که برای بیمه وسیله‌نقلیه شخصی‬ ‫خود اقدام کنند اما به نظر می‌رس��د این امر مهم هنوز‬ ‫از س��وی صاحبان موتورس��یکلت جدی گرفته نش��ده‬ ‫چراکه س��لیمانی از تردد ‪ ۹‬میلیون راکب موتورسیکلت‬ ‫بدون بیمه‌نامه در کش��ور خبر داده و عنوان می‌کند در‬ ‫نشست‌های گوناگونی که با نیروی انتظامی‪ ،‬پلیس راهور‬ ‫و نهادهای ذی‌ربط برگزار ش��ده‪ ،‬راهکارهای گوناگونی‬ ‫برای کاهش تخلفات و تش��ویق موتورسیکلت‌س��واران‬ ‫برای تسهیل در تهیه بیمه‌نامه بررسی شده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه موض��وع بیمه خودروها ش��امل ماش��ین و‬ ‫موتورس��یکلت را‬ ‫با یکی از ش��رکت‌های ارزیاب‬ ‫خس��ارت دنب��ال کرده که ای��ن کارشناس��ان از گرانی‬ ‫قطع��ات و تامی��ن نش��دن آن از س��وی نمایندگی‌ه��ا‬ ‫می‌گویند‪.‬‬ ‫‹ ‹آمار بیمه بدنه پایین‌تر از شخص ثالث‬ ‫افزایش نرخ خودروه��ا بیمه بدنه را نیز گران کرده و‬ ‫ش��رکت‌های بیمه‌ای به صاحبان خودرو تاکید می‌کنند‬ ‫به‌دلی��ل گرانی قطعات برای بروزرس��انی بیمه‌نامه خود‬ ‫اقدام کنند‪ .‬البته بیمه وسیله نقلیه همیشه چالشی بوده‬ ‫که کش��ور ب��ا آن درگیر بوده و هنوز هم مش��کالت آن‬ ‫به‌طور کامل برطرف نش��ده اس��ت‪ .‬در این راستا برخی‬ ‫ش��رکت‌ها برای تش��ویق صاحبان خودرو تخفیف‌های‬ ‫‪ ۳۰‬ت��ا ‪۵۰‬درصدی در نظر گرفته‌ان��د‪ .‬نیلوفر معتمد از‬ ‫کارشناسان حوزه بیمه و ارزیاب خسارت در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت‌های ارزیاب خسارت زیرمجموعه‬ ‫ش��رکت‌های بیمه هس��تند و به‌عنوان مثال شرکت ما‬ ‫با ‪ ۱۵‬ش��رکت بیم��ه‌ای ق��رارداد دارد‪ .‬در بحث میزان‬ ‫خس��ارتی که به ما اعالم می‌ش��ود (خسارت بیمه ثالث‬ ‫و بدنه) میزان خسارت بدنه کمتر از شخص ثالث است‪.‬‬ ‫این نشان می‌دهد آمار صدور بیمه بدنه پایین‌تر بوده و‬ ‫افراد برای بیمه بدنه خودرو خود اقدام نکرده‌اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ازار بیمه بدنه رقابتی اس��ت و بیمه‬ ‫ش��خص ثالث اس��ت که قانون مش��خصی دارد و همه‬ ‫ش��رکت‌های بیمه‌ای باید از آن پیروی و استفاده کنند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬برای بیمه‌نامه بدنه ش��رکت‌ها با توجه به بازار‬ ‫رقابتی که وجود دارد‪ ،‬می‌توانند مبلغ را به شکل قسطی‬ ‫دریاف��ت کنند‪ .‬در این زمین��ه پیش‌پرداخت‌ها و تعداد‬ ‫قس��ط‌ها متفاوت است و هر ش��رکت می‌تواند با توجه‬ ‫به سرمایه و توان مالی خود برنامه‌ریزی داشته باشد‪.‬‬ ‫برای اینکه صاحبان خودرو س��رگردان نشوند پرداخت‬ ‫خس��ارت را براساس نرخ قطعه در بازار آزاد بپردازیم در‬ ‫حالی که مبلغ بیمه‌ای که دریافت کرده‌ایم براساس نرخ‬ ‫قطعات در نمایندگی‌ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات‌دهی شرکت‌های خارجی‬ ‫قاس��می گفت‪ :‬ش��رکت بیمه به این امید خودرویی‬ ‫مانند سمند که برای یکی از خودروسازان داخلی است‬ ‫را بیم��ه می‌کند که نمایندگی‌ه��ا قطعات مورد نیاز آن‬ ‫را تامی��ن کن��د که این‌گونه نیس��ت و آنها م��ردم را به‬ ‫بازار ارجاع می‌دهند‪ .‬ش��رکت بیمه‌گذار هم ناگزیر باید‬ ‫خس��ارت قطعه را براساس نرخ بازار آزاد بپردازد‪ .‬با این‬ ‫روند ش��رکت‌های بیمه‌گذار متضرر شده و با ادامه آن‪،‬‬ ‫سرمایه این شرکت‌ها دچار چالش می‌شوند‪.‬‬ ‫او یادآور ش��د‪ :‬ح��ق بیمه‌ای که در قب��ال خودرو در‬ ‫کش��ور دریافت می‌شود با مبلغ پرداختی این شرکت‌ها‬ ‫در مقاب��ل خس��ارات مطابق��ت ن��دارد‪ .‬در کش��ورهای‬ ‫پیشرفته حق بیمه گران‌تر و شرایط آن متفاوت با ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌عنوان مثال تا زمانی که خودرو تعمیر ش��ود‬ ‫ش��رکت مربوط‪ ،‬خودرویی مش��ابه خودرو بیمه‌گذار در‬ ‫اختیارش ق��رار می‌دهد یا هزین��ه ایاب‌وذهاب صاحب‬ ‫خودرو پرداخت می‌شود‪ .‬این کارشناس با گالیه از رویه‬ ‫بیمه‌گذاری در کش��ور گفت‪ :‬وقتی حق بیمه ثالث قرار‬ ‫اس��ت در کشور گران شود نهادهای گوناگون از مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گرفته تا هیات‌وزیران ورود می‌کند‪.‬‬ ‫حاش��یه مسائل بیمه‌ای در کشور ما زیاد است‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬اگر همان شیوه کشورهایی مانند آلمان در ایران‬ ‫پیاده ش��ود ممکن است این شبهه پیش‌آید که شرکت‬ ‫ارزیاب با تعمیرگاه ش��ریک اس��ت تا مبل��غ باالتری از‬ ‫صاحب خودرو دریافت کند‪.‬‬ ‫ش��رکت بیم��ه به ای��ن امید خودرویی مانند س��مند که ب��رای یکی از‬ ‫خودروسازان داخلی است را بیمه می‌کند که نمایندگی‌ها قطعات مورد‬ ‫نیاز آن را تامین کنند اما این‌گونه نیس��ت و آنها مردم را به بازار ارجاع‬ ‫می‌دهند‪ .‬ش��رکت بیمه‌گذار هم ناگزیر باید خسارت قطعه را براساس‬ ‫نرخ بازار آزاد بپردازد‬ ‫معتمد خاطرنش��ان کرد‪ :‬مبلغ بیمه‌نامه یکی است و‬ ‫نرخ آن افزایش داشته اما کاهش نداشته است و درباره‬ ‫تخفیف‌های��ی که برخی ش��رکت‌های بیم��ه‌ای اعمال‬ ‫می‌کنند بیش��تر در بحث قس��ط‌بندی و پیش‌پرداخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت حق بیمه در دریافت و پرداخت‬ ‫حسین قاس��می از دیگر کارشناسان ارزیابی خسارت‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬با توجه ب��ه گرانی خودروها و قطعات‬ ‫آن مبلغی که شرکت‌های بیمه‌گر از افراد در قبال بیمه‬ ‫بدنه و ش��خص ثال��ث دریافت می‌کنن��د‪ ،‬رقم ناچیزی‬ ‫است‪ .‬بسیاری از قطعات خودرو در نمایندگی‌های مجاز‪،‬‬ ‫موجود نیس��ت اما ما به‌عنوان شرکت‌های بیمه‌ای این‬ ‫قطعات را به نرخ آزاد محاس��به و هزینه آن را پرداخت‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬ام��ا ح��ق بیمه‌ای ک��ه در این‌ب��اره دریافت‬ ‫کرده‌ایم خیلی کمتر از نرخ قطعات بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس بیمه در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫آیا ش��رکت‌های بیمه‪ ،‬قطعات را خ��ود تهیه می‌کنند و‬ ‫در اختیار صاحب��ان خودرو می‌گذارن��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫بعضی م��وارد قطعات تهیه و در اختی��ار بیمه‌گذار قرار‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬نمایندگی‌های مجاز موظ��ف به تامین قطعه‬ ‫ب��رای خودروهای��ی که ب��ه آنها تعهد خدم��ات پس از‬ ‫فروش دارند‪ ،‬هس��تند‪ .‬تفاوتی ه��م نمی‌کند چه برای‬ ‫خودروه��ای داخلی و چه خارجی مانند هیوندا‪ ،‬کیا و‪...‬‬ ‫‪.‬قاسمی با بیان اینکه در شرایط فعلی حتی نمایندگی‌ها‬ ‫ه��م قطعات را نمی‌توانند ب��رای صاحبان خودرو تامین‬ ‫کنند‪ ،‬اف��زود‪ :‬وقت��ی صاحبان خودرو به ش��رکت‌های‬ ‫نمایندگ��ی مراجع��ه می‌کنن��د اعالم می‌ش��ود قطعات‬ ‫موجود نیس��ت حتی نمایندگی‌های خودروهای داخلی‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال‪ ،‬اگر در سمت راننده ال‪ ۹۰‬دچار خسارت‬ ‫ش��ود و صاحب خودرو ب��ه نمایندگی مراجعه کند‪ ،‬نرخ‬ ‫آن را ح��دود ‪۹۰۰‬هزار تومان اع�لام می‌کنند اما برای‬ ‫خری��د‪ ،‬می‌گوین��د موجودی ندارند و بای��د از بازار آزاد‬ ‫تامی��ن کنند‪ .‬ب��ه این ترتیب این نرخ ح��دود ‪۶‬میلیون‬ ‫توم��ان می‌ش��ود‪ .‬او گفت‪ :‬با همین یک قلم‪ ،‬مش��خص‬ ‫می‌ش��ود حق بیمه‌ای که شرکت‌های برای بیمه بدنه و‬ ‫بیمه شخص ثالث دریافت می‌کنند‪ ،‬بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫به‌عن��وان نمونه برای خودرویی ک��ه نرخ آن ‪۶۰‬میلیون‬ ‫توم��ان دارد حق بیمه بدنه آن یک میلیون و ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان و بیمه ش��خص ثالث یک میلی��ون و ‪۶۰۰‬هزار‬ ‫تومان اس��ت که بیمه‌گر آنچه برای خس��ارت پرداخت‬ ‫می‌کند بس��یار بیشتر است زیرا بیش��تر قطعات باید از‬ ‫بازار آزاد و با نرخ باال تهیه شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس افزود‪ :‬چون شرکت‌های تامین‌کننده‬ ‫قطعات اعالم می‌کنند قطعه ندارند ما نیز ناگزیر هستیم‬ ‫‹ ‹هزینه بیمه‬ ‫قاس��می درباره نرخ بیمه‌ها هم گف��ت‪ :‬میانگین حق‬ ‫بیم��ه ش��خص ثال��ث ‪۲‬میلیون توم��ان و بدن��ه حدود‬ ‫‪۵‬میلیون تومان است‪ .‬او افزود‪ :‬بیشترین مشکل بیمه‌ای‬ ‫در زمین��ه خودروه��ای خارج��ی به‌وی��ژه خودروهای‬ ‫چینی است‪ .‬خوش��بختانه امس��ال از بیمه بدنه بیشتر‬ ‫اس��تقبال شده و می‌توان گفت به‌طور تقریبی ‪۶۵‬درصد‬ ‫خودروهای کشور بیمه بدنه دارند‪ .‬همچنین چون بیمه‬ ‫ش��خص ثالث اجباری اس��ت ‪۹۰‬درصد خودروها دارای‬ ‫بیمه شخص ثالث هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه موتورسیکلت‬ ‫این کارش��ناس بیم��ه درب��اره بیمه موتورس��یکلت‬ ‫ه��م گفت‪ :‬ب��ه این دلیل ک��ه صاحبان موتورس��یکلت‬ ‫از قش��ر کم‌درآم��د کش��ور هس��تند به‌ط��ور معم��ول‬ ‫ب��رای بیم��ه اق��دام نمی‌کنن��د‪ .‬عل��ت اصل��ی اینک��ه‬ ‫بیش��تر موتورس��یکلت‌ها بیم��ه نیس��تند به ای��ن امر‬ ‫برمی‌گ��ردد‪ .‬قاس��می گفت‪ :‬وقتی نرخ موتورس��یکلت‬ ‫‪۱۰‬میلیون تومان اس��ت‪ ،‬پرداخت ‪۸۰۰‬هزار تومان حق‬ ‫بیمه برای صاحبان این وسیله نقلیه بسیار سنگین است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه بخ��ش زیادی از رانندگان موتورس��یکلت‬ ‫دارای گواهینامه نیس��تند‪ .‬راکبان موتورس��یکلت وقتی‬ ‫گرفت��ن گواهینام��ه را ضروری نمی‌دانن��د به‌طور قطع‬ ‫برای گرفتن بیمه هم اهمیتی قائل نیستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نظام مالیاتی و عدالت اجتماعی‬ ‫عب�اس مجیدی‌نژاد‪-‬رئی�س انجم�ن صنف�ی مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو کشور‪ :‬مالیات به‌عنوان ابزاری مهم در‬ ‫سیاست مالی دولت در تدوین سیاست‌های اقتصادی کشور از‬ ‫اهمیت ویژه‌ای برخوردار اس��ت‪ .‬نظام مالیاتی در تمام جوامع‬ ‫به‌عن��وان ابزاری تعیین‌کنن��ده در چگونگی نیل به توس��عه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تامین عدالت اجتماعی و سازمان‌دهی فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی مورد اس��تفاده قرار می‌گی��رد‪ .‬به‌عبارت دیگر‪ ،‬نظام‬ ‫مالیات��ی فقط ب��رای تامین منابع دولت نب��وده‪ ،‬بلکه باید در‬ ‫خدمت تولید و تشویق س��رمایه‌گذاری‪ ،‬توزیع دوباره درآمد‬ ‫باش��د و رونق بازار س��رمایه را فراهم کند و در نهایت موجب‬ ‫رفاه عمومی بیش��تر ش��هروندان ش��ود‪ .‬مالیات را یک هزینه‬ ‫اجتماع��ی تعریف کرده‌اند که عم��وم افراد جامعه با پرداخت‬ ‫آن در راس��تای بهره‌وری از منابع و امکانات در یک کشور آن‬ ‫را می‌پردازن��د‪ .‬مالیات ابزاری ب��رای توزیع عادالنه ثروت بین‬ ‫قش��رهای گوناگون جامعه بوده و باعث ایجاد توزیع درآمدها‬ ‫خواهد شد‪ .‬دولت با تعیین انواع مالیات‌ها برای افراد حقیقی‪،‬‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی‪ ،‬س��ازمان‌ها و نهاد‌های دولتی در کشور‪،‬‬ ‫بودج��ه الزم را برای بسترس��ازی و رفع نیازه��ای اولیه برای‬ ‫توس��عه زیرساخت‌های شهری و پیشبرد درست و بهینه امور‬ ‫در کشور فراهم می‌کند؛ از جمله این فعالیت‌ها استقرار امنیت‪،‬‬ ‫بهداش��ت و درمان‪ ،‬آموزش و پرورش و ایجاد زیرس��اخت‌ها‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته مهم در توسعه اقتصادی رش��د اقتصادی همراه‬ ‫ب��ا تغییرات در اقتصاد داخلی و همراه با افزایش ظرفیت‌های‬ ‫تولیدی در کش��ور خواهد ب��ود‪ .‬مالیات یک��ی از مولفه‌های‬ ‫کارآمدی است که عامل رشد و توسعه اقتصادی را‬ ‫در جامعه پی‌ریزی می‌کند و دولت از طریق مالیات‬ ‫می‌تواند تورم را در کش��ور کنت��رل کند‪ .‬مالیات‌ها‬ ‫می‌توانند از طریق کنترل بر درآمدها‪ ،‬باعث ش��وند‬ ‫تقاضا برای کاالهای مصرفی کاهش یافته و عرضه‬ ‫و تقاضا متعادل شود و به این ترتیب تورم ناشی از‬ ‫فش��ار تقاضا را با استفاده از مالیات می‌توان از بین‬ ‫‌برد‪ .‬یکی دیگ��ر از مهم‌ترین دالیل گرفتن مالیات‌ها‪ ،‬کاهش‬ ‫فاصل��ه طبقاتی بین عموم افراد مردم جامعه اس��ت‪ .‬در اصل‬ ‫توس��عه به معنای واقع��ی کلمه یعنی ایجاد ی��ک رفاه برای‬ ‫تمام قش��رهای جامعه است‪ .‬بدون‌ش��ک یکی از مهم‌ترین‬ ‫دالی��ل برای دریافت مالیات بای��د عدالت اجتماعی و کاهش‬ ‫فاصل��ه طبقاتی بین ملت باش��د‪ .‬البته این م��ورد که اقتصاد‬ ‫در کش��ور دچار بیماری مزمن ش��ده و این بیماری عوارض‬ ‫خ��ود را به‌دنبال خواهد داش��ت را نمی‌ت��وان نادیده گرفت‪.‬‬ ‫هنگامی که ساختار و سازمان اجتماعی مانند حلقه‌های یک‬ ‫زنجیره که بهم متصل هستند دیده نشود و دیدگاه نظام‌مند‬ ‫بر ساختار اجرایی کشور حاکم نباشد‪ ،‬بسیاری از عوامل برای‬ ‫رش��د و توسعه به ضد خود تبدیل می‌شود‪ .‬نوسان‌های ارزی‬ ‫و جهش آن در چندین دوره ریاس��ت‌جمهوری گذش��ته در‬ ‫عمل مسیر س��رمایه‌گذاری را دچار چالش‌های اساسی کرده‬ ‫و دیگر رغبتی به انجام این امور ازس��وی کارآفرینان نیست؛‬ ‫بنابرای��ن نقدینگی جذب بازار‌های کاذب از جمله ارز و ملک‬ ‫شده و روابط داللی و واسطه‌گری بر اقتصاد حاکم شده است‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی عرصه برای بنگاه‌های تولیدی و‬ ‫خدماتی تنگ ش��ده و عاملی برای فرار س��رمایه از‬ ‫این بخش‌های به‌وجود آمده است‪ .‬در بازار معامالت‬ ‫کاال و خدم��ات به‌دالی��ل ضع��ف نظ��ام نظارتی و‬ ‫قانون��ی‪ ،‬نوعی بازار پنهان که به آن بازار زیرزمینی‬ ‫گفته می‌ش��ود به‌وجود آم��ده و تالش عده‌ای افراد‬ ‫سودجو در راستای دور زدن محدودیت‌های قانونی‬ ‫جامع��ه به پدید آمدن اقتصاد زیرزمینی منجر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫البته عامل تشدید‌کننده در این بازار حضور گستره نهاد‌های‬ ‫دولتی در اقتصاد بوده که بس��ترهای مناس��ب را برای تعداد‬ ‫معدود از اف��راد از این رانت‌ها را آماده کرده اس��ت‪ .‬مواردی‬ ‫اینچنینی می‌تواند منجر به پیدایش انحصارگران و محتکران‬ ‫قدرتمندی در جامعه شوند که از بدنه نهادهای دولتی بوده و‬ ‫ب��ه حدی قدرت و توان مالی پیدا کرده‌اند که خود دولت هم‬ ‫نمی‌تواند ب��ه مقابله با آنها بپردازد‪ .‬به‌طور قطع‪ ،‬درآمد ایجاد‬ ‫شده از این فعالیت‌ها منجر به فرار سرمایه از جامعه تولیدی و‬ ‫نابودی اقتصاد می‌شود‪ .‬تازه‌ترین اطالعات به‌دست آمده نشان‬ ‫می‌دهد اصناف به‌طور میانگین ‪۷۹۰‬هزار تومان در هر س��ال‬ ‫مالیات قطعی می‌پردازند که این رقم کمتر از متوسط مالیات‬ ‫کارمندان دولت اس��ت‪ .‬براساس اعالم س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫کش��ور‪۸۸۰‬میلیارد توم��ان از یک میلی��ون و ‪ ۷۰‬هزار واحد‬ ‫صنفی در س��ال گذشته مالیات دریافت ش��ده است‪ .‬در این‬ ‫مفهوم کارمندان دولت از اصناف‪ ،‬مالیات بیش��تری پرداخت‬ ‫می‌کنند و آن بدتر افراد و سازمان‌های که باید بار مالیاتی را‬ ‫به دوش بکشند مالیات نمی‌پردازند‪ .‬مدیرکل دفتر مبارزه با‬ ‫پولش��ویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفته «فقط در‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬رقمی معادل ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان از‬ ‫محل شناسایی فرارهای مالیاتی‪ ،‬تشخیص و مطالبه شده که‬ ‫از این رقم‪ ۱۴ ،‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان مربوط به بررس��ی‬ ‫تراکنش‪‎‬های سنگین و مشکوک بانکی‪ ۱۱۰۰ ،‬میلیارد تومان‬ ‫مربوط به اعمال ماده ‪ ۱۸۱‬قانون مالیات‪‎‬های مستقیم و ‪۲‬هزار‬ ‫و ‪۵۶۰‬میلیارد تومان نیز مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی‬ ‫مرب��وط به سوء‪‎‬اس��تفاده از معافیت‪‎‬های ص��ادرات و مناطق‬ ‫وی��ژه و آزاد تجاری‪ ،‬صنعتی درباره محصوالت پتروش��یمی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬مدیر‪‎‬کل دفتر بازرس��ی ویژه‪ ،‬مبارزه با پولشویی‬ ‫و فرار مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی کش��ور همچنین درباره‬ ‫اقدام‌های انجام شده در راستای بازرسی مالیاتی موضوع ماده‬ ‫‪ ۱۸۱‬قانون مالیات‪‎‬های مس��تقیم نیز گفت‪ :‬از زمان تصویب‬ ‫و اب�لاغ آیین‪‎‬نامه اجرایی موضوع م��اده ‪ ۱۸۱‬ق‪.‬م‪.‬م تا پایان‬ ‫خرداد ‪ ،۱۳۹۸‬عملیات اجرایی موضوع این ماده‪ ،‬درباره تعداد‬ ‫‪ ۶۰۰‬مودی مالیاتی انجام شده است»‪ .‬مهم‌ترین مولفه برای‬ ‫دس��تیابی به یک جامعه مرفه همراه با عدالت اجتماعی اهرم‬ ‫مالیات اس��ت‪ ،‬اما با وج��ود قوانین متناق��ص‪ ،‬خأل یک نهاد‬ ‫نظارتی و زمینه‌س��ازی برای بهره‌ب��رداری از رانت برای افراد‬ ‫و بنگاه‌های خاص‪ ،‬ب��ار مالیاتی به دوش مردم افتاده که این‬ ‫پدی��ده عامل از بین رفتن عدالت اجتماعی ش��ده و در عمل‬ ‫مالیات نه‌تنها در راستای توسعه نبوده‪ ،‬بلکه خود عاملی برای‬ ‫ازدیاد فاصله شده و به ضد خود تبدیل شده است‪.‬‬ ‫تولید «پژو ‪ »۳۰۱‬زمینه‌ساز تولیدات باکیفیت در کشور است‬ ‫عضو هیات‌رئیس��ه کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اظهارکرد‪ :‬نیازمند خودرویی همچون پژو ‪ ۳۰۱‬از‬ ‫سوی ایران‌خودرو بودیم‪.‬‬ ‫احم��د انارکی‌محمدی در گفت‌وگو با نبض بازار با اش��اره‬ ‫ب��ه تولید خودرو پژو ‪ ۳۰۱‬از س��وی ایران‌خ��ودرو گفت‪ :‬ما‬ ‫نیازمند خودرویی همچون پژو ‪ ۳۰۱‬از س��وی ایران خودرو‬ ‫بودی��م‪ .‬وی با بیان اینکه کش��ورهایی همچون چین روزانه‬ ‫دس��ت به تولید خودروهای جدید می‌زنند‪ ،‬افزود‪ :‬با در نظر‬ ‫گرفتن این ش��رایط انتظار این است که ما هم در کشورمان‬ ‫شاهد پیش��رفت در عرصه خودرو باشیم که تولید پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫می‌تواند در همین راس��تا قرار گیرد‪ .‬ای��ن نماینده مجلس‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با توجه به قرار گرفتن در ش��رایط تحریم تولید‬ ‫پژو ‪ ۳۰۱‬می‌تواند گام مهمی تلقی ش��ود و این امیدواری را‬ ‫به جامع��ه تزریق و‌نوعی اثبات کند ک��ه تحریم‌ها بدون‌اثر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬تولید خودرو ‪ ۳۰۱‬زمینه‌ساز تولیدات‬ ‫باکیفیت در کش��ور اس��ت که می‌تواند با س��ایر خودروهای‬ ‫داخلی رقابت‌کند‪ .‬انارکی‌محمدی خاطرنش��ان کرد‪ :‬به‌طور‬ ‫قط��ع می‌توانی��م در کیفی��ت تولید خ��ودرو حرف��ی برای‬ ‫گفتن داش��ته باش��یم که تولید خودرو پ��ژو ‪ ۳۰۱‬نمونه‌ای‬ ‫از آن است‪.‬‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫فوالد آتیه خلیج‌فارس به‌دنبال‬ ‫راه‌اندازی واحد الکترود گرافیتی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی با ایجاد ‪ 3000‬شغل در مناطق محروم عملیاتی شد‬ ‫گام‌های بزرگ برای نجات معادن کوچک غیرفعال‬ ‫‹ ‹آغ�از راه‌ان�دازی مع�ادنکوچ�ک در مناط�ق‬ ‫محروم‬ ‫مع��اون امور مع��دن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در همایش رونق تولید با احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک‌مقی��اس گفت‪ :‬راه‌اندازی معادن کوچک در اس��تان‌های‬ ‫محروم آغاز ش��ده است‪ .‬جعفر س��رقینی تصریح کرد‪ ۳۰ :‬درصد‬ ‫ارزش افزوده در بخش معدن متعلق به معادن کوچک اس��ت اما‬ ‫‪۷۰‬درصد اشتغالزایی به همراه دارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ارزش تولیدات‬ ‫معادن کوچک‌مقیاس راه‌اندازی ش��ده‪ ،‬ساالنه ‪ ۵۰‬میلیون دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه توس��عه معادن کوچک بهترین رویکرد‬ ‫برای اش��تغالزایی پایدار اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مصمم به توسعه طرح احیا و توسعه معادن کوچک است‪.‬‬ ‫س��رقینی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این طرح بای��د مناطق محروم را‬ ‫بیش��تر مورد توجه ق��رار داد‪ .‬وی درب��اره ارزش تولیدات معدنی‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬در س��ال گذشته‪ ،‬ارزش مواد معدنی و زنجیره‬ ‫فرآوری حدود ‪ ۲۱‬میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان به تحقیقات صنعت‬ ‫فوالد‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو در این همایش خبر داد‪ :‬با امضای‬ ‫تفاهمنام��ه بی��ن معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫و انجم��ن ف��والد با ایمی��درو‪ ،‬صندوق پژوهش و فن��اوری فوالد‬ ‫فق��ط ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد تومان بودج��ه به تحقیقات و ن��وآوری این‬ ‫صنع��ت اختصاص می‌دهد‪ .‬خداداد غریب‌پور ادامه داد‪ :‬ایمیدرو‬ ‫تعامل با دانش��گاه‌ها را در راستای توس��عه پژوهش‪ ،‬بومی‌سازی‬ ‫و تعمی��ق س��اخت داخل ادامه خواه��د داد‪ .‬وی همچنین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پای��ش تکمیل پروژه‌ه��ای نیمه‌تمام با تش��کیل کارگروه‬ ‫پژوه��ش در ایمیدرو کلید خورده اس��ت‪ .‬به گفت��ه غریب‌پور‪ ،‬با‬ ‫تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی‪ ،‬اهداف معدن و صنایع معدنی با‬ ‫س��رعت بیشتری دنبال خواهد شد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ایمیدرو‬ ‫آمادگ��ی تعامل ب��ا دس��ت‌اندرکاران طرح ملی احی��ای معادن‬ ‫کوچ��ک را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم ای��ن رویداد منجر به همکاری‬ ‫بیش��تر فعاالن این بخش برای توس��عه معادن کوچک شود‪ .‬وی‬ ‫‹ ‹همکاری اکتشافی با ایمیدرو‬ ‫علیرضا ش��هیدی‪ ،‬رئیس س��ازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی کش��ور نیز در یکی از پنل‌ه��ای تخصصی اعالم کرد‪ :‬این‬ ‫سازمان با همکاری ایمیدرو قرار است کار ژئوفیزیک هوایی پهنه‬ ‫دیواندره در اس��تان کردس��تان را انجام دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬سازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی و اکتشافات معدنی در س��ال جاری‪ ،‬کار اکتشاف‬ ‫‪ ۱۹۲‬ه��زار کیلومتر مرب��ع را انجام می‌دهد که ش��امل ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫کیلومتر ژئوفیزیک هوایی اس��ت‪ .‬ش��هیدی گفت‪ ۹۸.۳ :‬درصد‬ ‫معادن کشور کوچک‌مقیاس هس��تند و با توجه به اینکه تعریف‬ ‫مش��خصی از این معادن وجود ندارد‪ ،‬س��ازمان زمین‌شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی کشور معیارهایی برای سنجش اندازه معادن‬ ‫در نظر گرفته که شامل میزان سرمایه‪ ،‬عمق معدن و میزان تولید‬ ‫و فناوری مورد استفاده در معادن است‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال‌سازی ‪ ۱۵۰‬معدن در فاز نخست‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدنی ای��ران گفت‪:‬‬ ‫در هدف‌گذاری س��ال ‪ ،۹۸‬پیش‌بینی ش��ده اس��ت ‪ ۶۰۰‬بس��ته‬ ‫س��رمایه‌گذاری عملیات��ی ش��ود که حاص��ل آن ایج��اد ‪۳‬هزار‬ ‫ش��غل اس��ت‪ .‬وجیه‌اهلل جعف��ری‪ ،‬دبیر ش��ورای راهبردی طرح‬ ‫احیای مع��ادن کوچک‌مقی��اس تصریح کرد‪ :‬این تعداد بس��ته‬ ‫س��رمایه‌گذاری برای فعال‌س��ازی ‪ ۱۵۰‬معدن‪ ،‬منج��ر به ایجاد‬ ‫ش��غل برای ‪۳‬هزار نف��ر در حوزه معادن کوچک می‌ش��ود‪ .‬وی با‬ ‫یادآوری اینکه فعال‌س��ازی مع��ادن کوچک‪ ،‬هم‌اکنون به عنوان‬ ‫طرح اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در بند ‪ ۳۷‬سیاست‌های ابالغی‬ ‫گنجانده ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ ۲۴۸ :‬مع��دن در حال تجهیز‬ ‫هس��تند که بیشتر آنها در اس��تان مرکزی قرار دارند‪ .‬وی با اعالم‬ ‫اینکه ایمیدرو مجری طرح اس��ت و طرح را برای انجام به شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران تفویض کرده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۱۲۶‬مع��دن کوچک‌مقیاس اطالعات خود را ارس��ال کرده‌اند و‬ ‫در ‪ ۹‬اس��تان‪ ،‬پردازش اطالعات‪ ،‬تکمیل ش��ده و یک اس��تان نیز‬ ‫در حال پردازش اطالعات اس��ت‪ .‬از تعداد معادن پردازش ش��ده‪،‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫محبوب�ه ناطق‪‌:‬صبح دی��روز همایش « رون��ق تولید با احیا‪،‬‬ ‫فعال‌س��ازی و توس��عه معادن کوچک‌مقیاس» ب��ا حضور جمع‬ ‫زیادی از فعاالن معدنی سراس��ر کش��ور‪ ،‬تش��کل‌های معدنی و‬ ‫مدیران عامل ش��رکت‌های ب��زرگ معدنی حامی معادن کوچک‬ ‫از س��وی ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی به نیابت از س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ای��ران (ایمیدرو)‬ ‫در هت��ل ارم ته��ران برگزار ش��د‪ .‬قرار بود در ای��ن همایش‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز حضور داش��ته باش��د و از نزدیک به‬ ‫درددل فع��االن معادن کوچک گ��وش کند اما به دلیل حضور در‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬نتوانست تا آخرین دقایق‪ ،‬خود را به این‬ ‫همایش برساند‪.‬‬ ‫در ای��ن همایش ک��ه یکی از طرح‌های مصوب س��تاد اقتصاد‬ ‫مقاومتی اس��ت‪ ۲ ،‬پنل تخصصی چالش‌های فعال‌سازی معادن‬ ‫کوچک‌مقیاس و راهکارها با حضور وجیه‌اهلل جعفری مدیرعامل‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‪ ،‬محمدرضا بهرامن رئیس خانه‬ ‫معدن‪ ،‬بهرام ش��کوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬اردش��یر س��عدمحمدی مدیرعامل شرکت‬ ‫مل��ی صنایع مس ایران و علی یزدانی مش��اور مدیرعامل میدکو‬ ‫و مه��رداد اکبریان رئیس انجمن س��نگ‌آهن در همایش معادن‬ ‫کوچک و متوسط برگزار شد‪.‬‬ ‫پنل سیاس��ت‌ها و برنامه‌های حمایتی برای پیاده‌سازی طرح‬ ‫احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توس��عه معادن کوچک‌مقیاس نیز با حضور‬ ‫خ��داداد غریب‌پور رئیس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬جعفر س��رقینی‬ ‫معاون ام��ور معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬علیرضا‬ ‫ش��هیدی رئیس س��ازمان زمین‌شناسی و اکتش��افات معدنی‪،‬‬ ‫داریوش اسماعیلی رئیس س��ازمان نظام مهندسی معدن ایران‬ ‫و عس��گری معاون بانک توس��عه صنعت و معدن به طور جداگانه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در بخ��ش پایانی همایش رون��ق تولید با احیا و‬ ‫فعال سازی معادن کوچک‪ ۲ ،‬تفاهمنامه به امضا رسید‪ .‬در بخش‬ ‫پایانی این همایش تفاهمنامه س��ه جانب��ه‌ای بین بانک صنعت‬ ‫و مع��دن و صن��دوق بیمه س��رمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و‬ ‫ایمپاس��کو به منظور تامی��ن مالی برای توس��عه معادن کوچک‬ ‫مقیاس به امضا رس��ید‪ .‬تفاهمنام��ه دوجانبه دیگری میان بانک‬ ‫صنع��ت و معدن با صن��دوق بیمه س��رمایه‌گذاری فعالیت‌های‬ ‫معدنی نیز امضا شد‪.‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬س��رمایه صندوق بیمه س��رمایه‌گذاری فعالیت‌های‬ ‫معدنی‪ ،‬امس��ال به ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان افزایش خواهد یافت‪ .‬وی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬مخالف تامین مالی به روش لیزینگ در بخش معدن‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫‪ ۱۶۵‬معدن فعال و قابل توسعه با ایجاد اشتغال جدید بوده‌اند‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ۱۸۵ ،‬معدن نیز غیر فعال هس��تند و قابلیت احیا دارند‪.‬‬ ‫در حوزه معادن کوچک‪ ۴۷ ،‬بلوک‌بندی تعریف ش��ده اس��ت که‬ ‫با س��اخت واحد فرآوری ثابت‪ ،‬قابل فعالیت هس��تند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت تهی��ه و تولید م��واد معدنی ایران گف��ت‪ :‬در ‪ ۵‬مورد نیز‬ ‫تسهیالت زیرساختی‪ ،‬ارائه شده و این تعداد معادن به سمت فعال‬ ‫ش��دن می‌روند‪ .‬وی افزود‪ :‬تاکنون مشکل ‪ ۱۳‬معدن با معرفی به‬ ‫صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی رفع شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬م��ورد نیز دارای مش��کل حقوقی بودند ک��ه درحال‌حاضر به‬ ‫نوعی مشکل آنها برطرف شده است‪ .‬جعفری به پاالیش اطالعات‬ ‫معادن کوچک اشاره کرد و گفت‪ :‬از ‪ ۲۷‬نمونه معدن پایش شده‪،‬‬ ‫‪ ۳۲‬درصد مشکل تامین نقدینگی‪ ۱۲ ،‬درصد مشکل زیرساخت‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد مش��کل تکمیل اکتشاف‪ ۱۰ ،‬درصد مشکل حقوقی و‬ ‫‪ ۵‬درصد مشکل بازار داشته‌اند‪ .‬وی به تاثیر برنامه‌ها و اقدامات در‬ ‫این طرح‪ ،‬اش��اره و تاکید کرد‪ :‬اگر این ‪ ۲۷‬پروژه عملیاتی ش��وند‪،‬‬ ‫‪ ۶۲‬معدن تاثیر مثبت می‌گیرن��د‪ .‬همچنین با اجرای پروژه‌های‬ ‫زیرس��اختی‪ ۴۴ ،‬معدن و چنانچه ‪ ۵۵‬پروژه مس��تقل انجام شود‬ ‫‪ ۳۵۰‬معدن‪ ،‬تاثیر قابل توجه می‌پذیرند‪ .‬مدیرعامل شرکت تهیه‬ ‫و تولید مواد معدنی ایران خاطرنشان کرد‪ :‬انتظار داریم پس از این‬ ‫همایش‪ ،‬طرح احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس‬ ‫با سرعت و دقت بیشتری پیش رود‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�رکت مس آماده خرید محص�ول از معادن‬ ‫کوچک است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی صنایع مس ایران گفت‪ :‬پیش��نهاد‬ ‫می‌شود تعدادی از معادن کوچک‪ ،‬با تشکیل کنسرسیوم تجمیع‬ ‫ش��وند و در کنار آنها کارخانه فرآوری راه‌اندازی ش��ود‪ .‬اردش��یر‬ ‫س��عدمحمدی که در پنل نخس��ت همایش رونق تولید با احیا و‬ ‫فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس سخن می‌گفت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شرکت مس‪ ،‬آماده خرید محصول مورد نیاز خود از معادن کوچک‬ ‫اس��ت‪ .‬وی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر در کشور برای همین میزان‬ ‫ظرفیت ذوب مس به ‪۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن کنسانتره مس نیاز‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که تولید کنس��انتره در کشور فقط یک میلیون‬ ‫و ‪۱۰۰‬هزار تن اس��ت که نشان می‌دهد به افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫میزانتولیدکنسانترهنیازداریمومعادنکوچکمی‌توانندبخشی‬ ‫از این نیاز را تامین کنند‪ .‬س��عد محمدی در همین زمینه افزود‪:‬‬ ‫شرکت مس از سرمایه‌گذاران در کنسانتره مس و معادن حمایت‬ ‫وی��ژه خواهد کرد‪ ،‬همچنین با معدنداران مس‪ ،‬آماده مش��ارکت‬ ‫در معادن کوچک و متوس��ط در زمینه اکتش��افات و تولید مس‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت میدکو از معادن کوچک‬ ‫در ای��ن پنل‪ ،‬علی یزدانی‪ ،‬مش��اور مدیرعام��ل میدکو در امور‬ ‫معدنی‪ ،‬گفت‪ :‬میدکو ب��ا بیش از ‪ ۳۰‬معدن کوچک قرارداد دارد‪.‬‬ ‫همچنین در اس��تان‌های کرمانش��اه‪ ،‬همدان‪ ،‬خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫اردبی��ل‪ ،‬قزوین و‪ ...‬فعالیت‌های توس��عه‌ای داریم‪ .‬یزدانی یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬میدکو با حض��ور در ‪ ۳۵‬پروژه و س��رمایه‌گذاری ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫دالر‪ ،‬نق��ش بارزی در بخش مع��دن و صنایع معدنی دارد‪ .‬میدکو‬ ‫همچنی��ن آمادگ��ی س��رمایه‌گذاری در مع��ادن غیرفل��زی را‬ ‫دارد‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫عزیز قنواتی در گفت‌وگو با‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عنوان کرد‬ ‫فوالد آتیه خلیج‌فارس به‌دنبال راه‌اندازی واحد الکترود گرافیتی‬ ‫سارا اصغری‪ :‬مجتمع فوالد آتیه خلیج‌فارس‬ ‫س��هامی خاص به عنوان نخس��تین واحد تولید‬ ‫ف��والد در زمین��ی ب��ه مس��احت ‪۲۰‬هکت��ار در‬ ‫شهرک‌های صنعتی ساخته شده است‪.‬‬ ‫فاز نخس��ت این ش��رکت که از س��ال ‪ ۹۵‬به‬ ‫بهره‌برداری رسیده‪ ،‬مربوط به تولید میلگردهای‬ ‫فوالدی است‪.‬‬ ‫این ش��رکت ب��ا ظرفیت��ی ح��دود ‪۴۵۰‬هزار‬ ‫تن در س��ال مش��غول تولید اس��ت‪ .‬میلگردهای‬ ‫تولی��دی ش��رکت آتی��ه خلیج‌ف��ارس درح��ال‌‬ ‫حاض��ر ب��ه کش��ورهای همج��وار نی��ز ص��ادر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬از مزای��ای ای��ن ش��رکت‪ ،‬نزدیکی به‬ ‫شرکت فوالد خوزس��تان برای تامین مواد اولیه‬ ‫و همچنین نزدیکی به دریا برای صادرات است‪.‬‬ ‫ب��ه تازگی عزی��ز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین‬ ‫ش��رکت ف��والد امیرکبی��ر کاش��ان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫جدی��د ف��والد آتی��ه خلیج‌فارس ش��ده اس��ت‬ ‫ک��ه درب��اره برنامه‌ه��ای ای��ن ش��رکت‬ ‫ب��ا وی گفت‌وگوی��ی انج��ام داده ک��ه در ادامه‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری است‪ ،‬عزیز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫پیش��ین امیرکبیر کاش��ان اواخر آذر س��ال ‪۹۵‬‬ ‫در س��مت مدیرعامل��ی ای��ن ش��رکت منصوب‬ ‫ش��د و ‪ ۲۷‬تی��ر ‪ ۹۸‬از س��مت مدیرعامل��ی این‬ ‫شرکت جابه‌جا ش��د اما هم‌اکنون با مدیرعاملی‬ ‫ش��رکت فوالد آتیه خلیج‌ف��ارس همچنان عضو‬ ‫هیات‌مدی��ره فوالد امیرکبیر کاش��ان باقی مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €درباره ش�رکت فوالد آتیه خلیج‌فارس‬ ‫بگویید‪.‬‬ ‫ش��رکت ف��والد آتی��ه خلیج‌فارس در اس��تان‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬نخستین ش��رکت فوالدسازی است‬ ‫که در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬در شهرک صنعتی تاسیس‬ ‫و در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت وقت گش��ایش شد‪ .‬تولید این شرکت در‬ ‫فاز نخس��ت میلگرد ب��وده و هم‌اکنون با ظرفیت‬ ‫ساالنه ‪۴۵۰‬هزار تن مشغول فعالیت است‪.‬‬ ‫€ €چه طرح‌‌های توسعه‌ای برای این شرکت‬ ‫درنظر گرفته شده است؟‬ ‫فازهای توس��عه‌ای این کارخانه در مراحل بعد‬ ‫از تولید ورق با ظرفیت ‪۴۵۰‬هزار تنی اس��ت که‬ ‫مش��اوره آن نیز گرفته شده و طرح توجیهی آن‬ ‫انجام و با سازندگان آن نیز مذاکره شده است که‬ ‫معتقدی��م با چابکی بخش خصوص��ی این کار با‬ ‫موفقیت انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫فازهای بعدی توس��عه فوالد آتیه خلیج‌فارس‬ ‫ش��امل نورد تیرآهن با ظرفی��ت ‪۴۵۰‬هزار تن و‬ ‫تاس��یس یک واحد الکت��رود گرافیتی با ظرفیت‬ ‫س��االنه ‪۳۰‬هزار تن است که طرح‌های توجیهی‬ ‫ای��ن دو فاز نیز انجام ش��ده‌اند‪ .‬البت��ه فاز ورق و‬ ‫الکت��رود گرافیتی در اولویت نخس��ت طرح‌های‬ ‫توسعه‌ای قرار دارند‪.‬‬ ‫فازهای بعدی توس��عه فوالد آتیه خلیج‌فارس ش��امل نورد‬ ‫تیرآه��ن ب��ا ظرفی��ت ‪۴۵۰‬هزار تن و تاس��یس ی��ک واحد‬ ‫الکترود گرافیتی با ظرفیت س��االنه ‪۳۰‬هزار تن اس��ت که‬ ‫طرح‌های توجیهی این دو فاز نیز تهیه شده‌اند‬ ‫€ €آیا برای وارد ک�ردن تجهیزات الکترود‬ ‫گرافیتی با مشکلی روبه‌رو نیستید؟‬ ‫چون این واحد به ص��ورت ‪۱۰۰‬درصد متعلق‬ ‫ب��ه بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬از این‌رو ب��رای وارد‬ ‫ک��ردن تجهیزات‪ ،‬این واح��د راهکارهای خود را‬ ‫دنبال می‌کن��د‪ .‬بنابراین قص��د دارد فناوری آن‬ ‫را خری��داری و با ترکیب��ی از متخصصان داخلی‬ ‫و خارج��ی این کارخانه را راه‌ان��دازی کند‪ .‬فکر‬ ‫می‌کنم بخش خصوص��ی راحت‌تر بتواند در این‬ ‫زمین��ه اقدام‌های��ی را انجام دهد‪ .‬م��ا به عنوان‬ ‫بخش خصوصی می‌خواهیم برای تامین الکترود‬ ‫گرافیتی در کنار بخش دولتی با سرعت بیشتری‬ ‫نیاز فوالدسازان را تامین کنیم‪.‬‬ ‫€ €در مجموع�ه چن�د نف�ر مش�غول کار‬ ‫هستند؟‬ ‫درحال‌حاضر به‌طور مستقیم ‪ ۳۵۰‬نفر مشغول‬ ‫کار هس��تند‪ .‬در صنعت فوالد به‌طور معمول هر‬ ‫نفر اش��تغال مس��تقیم برای ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬نفر به‌طور‬ ‫غیرمس��تقیم اش��تغال ایجاد می‌کند که در این‬ ‫واح��د نیز بی��ش از ‪ ۸‬برابر اش��تغال مس��تقیم‪،‬‬ ‫اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است‪.‬‬ ‫€ €در تامین مواد اولیه با مش�کلی روبه‌رو‬ ‫نیستید؟‬ ‫مش��کلی برای تامین مواد اولی��ه وجود ندارد‪.‬‬ ‫مزیت��ی که این کارخانه دارد‪ ،‬همجواری با فوالد‬ ‫خوزس��تان است که می‌تواند ش��مش مورد نیاز‬ ‫خ��ود را به س��ادگی از این واح��د تامین کند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر به دلی��ل همجواری ب��ا دریا دارای‬ ‫مزیت صادراتی است‪.‬‬ ‫€ €با توجه به همج�واری این واحد با دریا‪،‬‬ ‫ای�ن مجتمع چه میزان از تولی�د خود را به‬ ‫صادرات اختصاص می‌دهد؟‬ ‫ح��دود ‪ ۹۰‬ت��ا ‪۹۵‬درصد محصوالت ش��رکت‬ ‫ف��والد آتی��ه خلیج‌فارس به ص��ادرات اختصاص‬ ‫داده شده و در کل این شرکت با هدف صادراتی‬ ‫تاس��یس شده اس��ت‪ .‬از این‌رو در نمایشگاه‌های‬ ‫دیگر کشورها نیز شرکت داریم‪ .‬چند وقت پیش‬ ‫در نمایش��گاه بغداد حضور داش��تیم‪ .‬هم‌اکنون‬ ‫نمایشگا ‌ه سوریه را پیش‌رو داریم که قصد داریم‬ ‫در این نمایشگاه حضور داشته باشیم و صادرات‬ ‫به عراق و س��وریه ج��زو برنامه‌های ما به‌ش��مار‬ ‫م��ی‌رود‪ .‬همچنین در بحث تب��ادالت تجاری و‬ ‫ترانزیت کاال و کمک به توس��عه صادرات و حتی‬ ‫س��اخت یک کارخان��ه فوالد در ع��راق‪ ،‬در حال‬ ‫مذاکره هستیم‪.‬‬ ‫€ €سخن تکمیلی دارید‪ ،‬بفرمایید‪.‬‬ ‫با بخش��نامه جدیدی که وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت درباره خرید ش��مش از ب��ورس کاال‬ ‫ارائه کرده اس��ت‪ ،‬موافق نیس��تیم‪ .‬وزارتخانه هر‬ ‫تصمیمی که می‌گیرد‪ ،‬بهتر اس��ت با هماهنگی‬ ‫کل زنجیره فوالد گرفته شود‪ .‬تاکید وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت که تصمیم‌ها با مش��ورت‬ ‫انجمن‌ها و تش��کل‌ها گرفته شود‪ .‬در این شرایط‬ ‫اینگون��ه بخش��نامه‌ها به نفع فوالدس��ازان و کل‬ ‫زنجیره فوالد نیس��ت‪ .‬درحال‌حاضر در ش��رایط‬ ‫سختی قرار داریم و نباید دولت برای فوالدسازان‬ ‫محدودیت‌‌هایی را ایجاد کند‪.‬‬ ‫€ €ای�ن بخش�نامه چ�ه مش�کلی ب�رای‬ ‫فوالدسازان ایجاد می‌کند؟‬ ‫در سامانه بهین‌یاب ‪ ۹‬واحد ثبت‌نام کرده‌اند و‬ ‫چون عرضه‌ها زیاد می‌شود و تقاضا وجود ندارد‪،‬‬ ‫قیمت‌ها س��قوط می‌کنند‪ .‬اگر قیمت‌ها س��قوط‬ ‫کنند به ضرر تولیدکنندگان فوالد می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن درحال��ی اس��ت که بیش��تر ش��رکت‌ها‬ ‫مش��کالت بده��ی مع��وق و مالیات��ی دارند‪ .‬این‬ ‫بخش��نامه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫بخش��نامه خوبی نیس��ت و به ض��رر کل زنجیره‬ ‫فوالد اس��ت‪ .‬بهتر است وزارتخانه با هماهنگی با‬ ‫زنجیره فوالد تمام جوانب را درنظر گرفته و این‬ ‫تصمیم‌ها را بگیرد‪.‬‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫پیشنهادهای اتاق‬ ‫بازرگانی برای اصالح‬ ‫سیاست‌های ارزی‬ ‫عطر «چای ایرانی»‬ ‫در قوری‌های گل‌قرمزی‬ ‫تجربه کشاورزی‬ ‫با رواج گردشگری‬ ‫مزرعه‬ ‫بازرسی و رصد بازار ‪ ۵‬کاالی اساسی در هر هفته‬ ‫‹ ‹اولویت‌بندی بازرسی کاالهای اساسی‬ ‫معاون بازرس��ی س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان از اولویت‌بندی بازرسی کاالهای اساسی‬ ‫در بازار خبر داد و با بیان اینکه هر هفته ‪ ۵‬قلم کاال در‬ ‫کل کش��ور به‌طور هماهنگ رصد می‌شوند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫اولویت بازرس��ی در هفته جاری مرتبط با مرغ‪ ،‬ش��کر‪،‬‬ ‫برنج‪ ،‬روغن موتور و الس��تیک است و همه استان‌ها در‬ ‫این زمینه مکلف به تشدید بازرسی‌ها در این اولویت‌ها‬ ‫هس��تند؛ ضمن اینکه توصیه می‌کنیم مصرف‌کنندگان‬ ‫نیز تخلفات را گزارش داده و در س��امانه ‪www.۱۲۴.‬‬ ‫‪ ir‬ثبت کنند‪.‬‬ ‫ش��هرام میرآخورل��و در گفت‌وگو با مهر با اش��اره به‬ ‫برنامه‌ریزی دولت برای نظارت بر بازار کاالهای اساسی‬ ‫و با بیان اینکه مردم به‌زودی تغییرات قیمتی در بازار را‬ ‫مشاهده خواهند کرد‪ ،‬گفت‪ :‬با تصمیم دولت‪ ،‬هر هفته‬ ‫‪ ۵‬قلم کاالی اساسی اولویت‌دار از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تعیین و در سراسر کشور بازار این اقالم‬ ‫با دقت رصد می‌ش��ود‪ .‬براساس تصمیم رئیس‌جمهوری‬ ‫وزارت صنع��ت‪‌،‬معدن و تجارت با س��اختار جدیدی با‬ ‫ق��درت وارد حوزه تنظیم بازار ش��ده و از این پس بازار‬ ‫را زیر ذره‌بین خود قرار خواهد داد به ش��کلی که مردم‬ ‫آث��ار ملموس آن را به‌زودی احس��اس خواهند کرد‪ .‬به‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫ن��رخ کاالها در هر بازاری دس��ت‌کم یک برابر س��ال‬ ‫گذش��ته و حتی چند م��اه پیش ش��ده و در این میان‬ ‫بس��یاری هم از آب گل‌آلود ماه��ی می‌گیرند‪ .‬عالوه بر‬ ‫مولفه‌های تاثیرگ��ذار بر نرخ کاالها‪ ،‬س��ودجویانی هم‬ ‫هس��تند که به کم‌فروشی و گران‌فروشی رو می‌آورند و‬ ‫س��فره مردم را کوچک‌تر می‌کنند‪ .‬در این میان‪ ،‬رصد و‬ ‫بازرس��ی بازار یکی از مهم‌ترین اقدام‌هایی است که باید‬ ‫در دس��تور کار قرار بگیرد و به‌س��رعت دست متخلفان‬ ‫پیش از اینک��ه دور زدن دولت و مردم زیردندان‌ش��ان‬ ‫مزه کند‪ ،‬رو شود‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس به‌تازگی کنترل ب��ازار اولویت‌بندی‬ ‫شده و هر هفته ‪۵‬قلم کاال مورد بازرسی و رصد بازرسان‬ ‫مرب��وط قرار می‌گی��رد‪ .‬اقدامی که به نظر می‌رس��د با‬ ‫برنامه‌ریزی و کار کارشناس��ی انجام‌شده و به‌طور قطع‬ ‫آثار ملموس��ی را در بازار برجا خواهد گذاشت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬رئیس اتاق اصناف ایران نیز خبر از مجهزس��ازی‬ ‫بازرسی‌ها به امکانات مبتنی بر فناوری اطالعات می‌دهد‬ ‫و می‌گوید‪ :‬به‌زودی بازرسی‌ه‌ا را به سیستم‌های مبتنی‬ ‫بر فن��اوری اطالعات مجهز می‌کنیم ب��ه این معنی که‬ ‫عملیات بازرسی در محل مورد شکایت یا مورد بازرسی‬ ‫بازرسان به‌طورآنالین ثبت می‌شود‪.‬‬ ‫ی را به سیس��تم‌های مبتنی بر فناوری اطالعات‬ ‫ما به‌زودی بازرس�� ‌‬ ‫مجهز می‌کنیم‪ ،‬به این معنی که عملیات بازرس��ی در محل شکایت یا‬ ‫محل بازرسی بازرسان به‌طور آنالین ثبت می‌شود‬ ‫عرضه‌کنندگان کاال نیز هش��دار می‌دهی��م نرخ کاال را‬ ‫روی آن درج کنن��د چراک��ه درج نکردن ن��رخ به‌هیچ‬ ‫عنوان پذیرفته ش��ده نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از وظایفی‬ ‫که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر‬ ‫عهده دارد‪ ،‬حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که‬ ‫یکی از مولفه‌های آن آگاهی و اطالع از مشخصات کاال‬ ‫اس��ت و در این راستا درج نرخ واقعی روی کاال یا برای‬ ‫خدمت باید انجام شود‪ .‬معاون بازرسی سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان با تاکی��د بر اینکه‬ ‫عرض��ه هیچ کاالیی بدون برچس��ب نرخ از این پس در‬ ‫بازار پذیرفته نخواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬تمامی کاالهایی که در‬ ‫سطح عرضه وجود دارند باید برچسب نرخ داشته باشند‬ ‫و اگر این کار انجام نش��ود‪ ،‬ش��ائبه گران‌فروشی و سایر‬ ‫تخلفات در واحد صنفی و فروشگاه‌ها ایجاد می‌شود و با‬ ‫این موارد به‌شدت برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخفیف‌های توخالی برخی فروشگاه‌ها‬ ‫به‌گفت��ه میرآخورل��و‪ ،‬برخ��ی واحده��ای صنفی در‬ ‫هفته‌های گذش��ته با ظاهرس��ازی‪ ،‬وانمود می‌کنند در‬ ‫حال ارائه تخفیف‌های ویژه روی برخی کاالها هس��تند‬ ‫اما در حقیقت موجبات ضرر و زیان مصرف‌کنندگان را‬ ‫فراهم کرده‌اند؛ نرخ س��ود واحدهای تولیدی و حاش��یه‬ ‫سود عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها بسته به نوع کاال‬ ‫و خدمت کاملا مش��خص است و ضوابط مرتبط با خود‬ ‫را دارد؛ بنابراین اینکه برخی کاالها ازس��وی فروشگاه‌ها‬ ‫یا واحدهای صنفی ب��ا تخفیف‌های غیرواقعی و صوری‬ ‫عرضه شده و در نهایت قیمتی که کاال به مصرف‌کننده‬ ‫اعطا می‌شود همان نرخ واقعی براساس نرخ تمام شده و‬ ‫حاشیه سود منطقی است؛ بنابراین ظاهرسازی و وانمود‬ ‫کردن به ارائه تخفیف‪ ،‬یک تخلف است و به‌شدت با آن‬ ‫برخورد می‌شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬پیش‌ف��روش و فروش‌ه��ای اقس��اطی‬ ‫نی��ز ضواب��ط خاص خ��ود را دارد و واحده��ای صنفی‬ ‫نمی‌توانند ه��ر رفتاری را در زمینه اعالم نرخ داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬این در ش��رایطی است که برخی کاالها رقابتی‬ ‫بوده و نرخ آنها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اما به هر حال رقابت باید در راستای حمایت‬ ‫از حقوق مصرف‌کننده باشد نه در راستای افزایش نرخ‬ ‫که منجر به س��ود بیش��تر تولیدکننده می‌شود‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه هر حراجی که رخ می‌ده��د‪ ،‬باید با مجوز مرکز‬ ‫امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شکل بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازرسی مبتنی بر فناوری اطالعات‬ ‫رئیس ات��اق اصن��اف ای��ران در این‌ب��اره اظهارکرد‪:‬‬ ‫اتاق‌های اصناف سراسر کشور به‌دلیل عضویت و حضور‬ ‫صندوق ضمانت صادرات ایران صاحب کرسی بین‌المللی شد‬ ‫صندوق ضمانت صادرات ایران موفق به کس��ب کرسی بین‌المللی‬ ‫در اتحادیه صندوق‌های ضمانت صادرات کش��ورهای اس�لامی شد‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬صندوق ضمانت صادرات‬ ‫ایران موفق به کس��ب کرس��ی بین‌الملل��ی در اتحادیه صندوق‌های‬ ‫ضمانت صادرات کشورهای اسالمی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫صندوق با اجماع کامل اعضا به مدت ‪ ۲‬س��ال به‌عنوان هیات مدیره‬ ‫اتحادیه امان انتخاب ش��د‪ .‬عضویت صندوق در هیات مدیره اتحادیه‬ ‫ام��ان‪ ،‬امکان همکاری بیش��تر در حوزه وص��ول مطالبات خارجی و‬ ‫بیمه اتکایی با س��ایر کش��ورهای اس�لامی را برای صن��دوق فراهم‬ ‫آورده و همچنین رایزنی ب��رای تامین فاینانس برای صادرکنندگان‬ ‫خدمات فنی‌مهندسی را تس��هیل خواهد بود‪ .‬از مزیت‌های عضویت‬ ‫صندوق ضمان��ت صادرات ای��ران در اتحادیه امان‪ ،‬دسترس��ی این‬ ‫موسس��ه را به اطالعات خریداران خارجی بیش��تری فراهم می‌کند‬ ‫و امکان ارائه پوش��ش برای صادرکنندگان ایرانی با ضریب اطمینان‬ ‫باالتری فراهم خواهد شد‪ .‬همچنین همکاری اتکایی صندوق با سایر‬ ‫اعضا‪ ،‬ظرفیت پوش��ش ریسک صندوق را افزایش داده و امکان ارائه‬ ‫خدمات بیش��تری را برای صادرکنندگان ایران فراهم می‌کند‪ .‬امکان‬ ‫رایزن��ی صندوق برای تامین فاینانس ب��رای صادرکنندگان خدمات‬ ‫فنی‌مهندس��ی از دیگر مزیت‌های عضویت صندوق در اتحادیه امان‬ ‫برای صادرکنندگان ایرانی است‪ .‬همچنین در راستای همکاری‌های‬ ‫اتکایی و جذب منابع مالی موسس��ه ‪ ICIEC‬برای پروژه‌های ایران‬ ‫مانند س��اخت خطوط لوله گازی ای��ران‪ -‬اروپا و ایران ‪ -‬عمان و نیز‬ ‫پوش��ش ریسک بخش پتروش��یمی ایران‪ ،‬بخشی از ریسک صندوق‬ ‫به موسسه ‪ ICIEC‬واگذار ش��ده است‪ .‬درحال‌حاضر نیز‪ ،‬به‌منظور‬ ‫افزایش تب��ادالت تجاری ایران و عمان‪ ،‬طراحی محصول جدیدی با‬ ‫همکاری موسسه ‪ Credit Oman‬در دست اقدام قرار دارد‪.‬‬ ‫در کارگروه‌ه��ای تنظیم بازار در اس��تان‌ها و همچنین‬ ‫کشور در عمل در جریان تصمیم‌های این کارگروه قرار‬ ‫می‌گیرند و با تعیین خط‌مش��ی برای زیرمجموعه خود‬ ‫در همان مسیر پیگیر خواهند بود‪.‬‬ ‫س��عید ممبینی در گفت‌وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫راه‌اندازی تعدادی از سامانه‌هایی که امکان رصد و پایش‬ ‫کاال در ب��ازار را فراهم کرده‪ ،‬انتظار می‌رود ش��فافیتی‬ ‫که مورد نیاز اس��ت ایجاد ش��ود‪ .‬این امر در دستور کار‬ ‫اتاق‌ه��ای اصناف و بازرس��ی‌های اصناف ق��رار گرفته‬ ‫و توصی��ه ش��ده کاالهایی که در تنظیم ب��ازار به‌عنوان‬ ‫کاالهای مهم تعریف می‌ش��وند از طریق س��امانه ثبت‬ ‫ش��وند‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬عمده‌فروش��ان در سامانه جامع‬ ‫تجارت ثبت کنند که کاال را از کجا خریدار کرده‌اند و به‬ ‫چه کسی و کجا می‌فروشند‪ .‬کاالهای واحدهای صنفی‬ ‫خرده‌فروش هم از طریق این س��امانه ثبت می‌ش��وند و‬ ‫قابل مصرف خواهند بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پیش‌بین��ی می‌کنیم با ش��فافیت‪ ،‬در‬ ‫آینده اعمال به نظارت بیش��تری هم از س��وی بازرسی‬ ‫اصناف انجام شود‪ .‬ضمن اینکه به‌زودی بازرسی اصناف‬ ‫را مجهز به امکانات برخوردار از فناوری خواهیم کرد که‬ ‫به بهبود ش��رایط توزیع کاال و رعایت قیمت‌ها و حقوق‬ ‫مصرف‌کننده کمک می‌کند‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق اصناف ای��ران اظهار کرد‪ :‬م��ا به‌زودی‬ ‫ی را به سیس��تم‌های مبتنی بر فناوری اطالعات‬ ‫بازرس ‌‬ ‫مجه��ز می‌کنیم به این معنی که عملیات بازرس��ی در‬ ‫محل مورد ش��کایت یا مورد بازرس��ی بازرس��ان به‌طور‬ ‫آنالی��ن ثبت می‌ش��ود‪ .‬در واق��ع گزارش‌های��ی را که‬ ‫پیش از ای��ن بازرس در کاغذ ثبت می‌ک��رده و فرآیند‬ ‫به نس��بت طوالنی داشته در لحظه در سامانه مورد نظر‬ ‫ثبت می‌شود‪ .‬خود سامانه نیز بازرسی‌هایی که در نقاط‬ ‫گوناگون کش��ور اتف��اق می‌افتد را رص��د و قیمت‌های‬ ‫کاالهای گوناگون را با هم مقایسه می‌کند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫گزارش‌ه��ای مدیریتی را ارائه می‌ده��د که می‌تواند به‬ ‫تصمیم‌س��ازی‌های متناس��ب با ش��رایطی که پیش رو‬ ‫است‪ ،‬کمک کند‪.‬‬ ‫ممبینی گفت‪ :‬این موضوع به پیش��نهاد اتاق اصناف‬ ‫ای��ران مطرح ش��ده و باید مورد تایی��د وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت نیز قرار بگی��رد که در حال پیگیری و‬ ‫کار کارشناسی است‪ .‬در صورت توافق و مجوز اجرا‪ ،‬این‬ ‫مهم را به‌طور آزمایشی در چند استان از اواسط شهریور‬ ‫اجرایی خواهیم کرد‪ .‬برای تعیین موقعیت‪ ،‬باید دید در‬ ‫ن یا شهر را برای ما انتخاب کنند‬ ‫تنظیم بازار کدام استا ‌‬ ‫اما ترجیح می‌دهیم این طرح ابتدا در تهران اجرا شود‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شهرام میرآخورلو‬ ‫سعید ممبینی‬ ‫بخشنامه جدید گمرک برای کاهش توقف کاالهای وارداتی در مرزها‬ ‫مصوبه مورد توافق وزارت صنعت‪ ،‬گمرک و بانک مرکزی‬ ‫ب��رای تس��هیل ورود کاال و کاهش رس��وبات در بندرها‪ ،‬به‬ ‫گمرکات کشور ابالغ شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در این بخشنامه‬ ‫برای جلوگیری از هرگونه ایس��تایی اقالم وارداتی به کشور‬ ‫در مرزه��ای ورودی ب��ه دلی��ل نیاز به تمدی��د مجوز ثبت‬ ‫س��فارش تمهیداتی اندیش��یده شده اس��ت‪ :‬نخست اینکه‬ ‫کاالهای اساس��ی که در گروه یک اولویت ارزی قرار دارند‪،‬‬ ‫نیاز به تمدید مجوز ثبت س��فارش ندارن��د‪ .‬برای کاالهای‬ ‫گروه دو اگر در گمرکات مرزی با مواردی روبه‌رو ش��وند که‬ ‫ترانزیت اقالم اظهار ش��ده نیاز به مجوز ثبت‌سفارش داشته‬ ‫و با وجود سایر شرایط قانونی‪ ،‬مجوز ثبت‌سفارش صادرشده‬ ‫نیاز به تمدید اعتبار دارد‪ ،‬گمرکات نس��بت به ادامه مسیر‬ ‫کاال اقدام کنند‪ .‬یعنی کاال در مرز متوقف نشده و برای طی‬ ‫کردن روند تش��ریفات قطعی به گمرک مقصد ارجاع داده‬ ‫شود‪ .‬همچنین در این بخشنامه درباره ترانزیت خارجی کاال‬ ‫از گم��رکات مرزی به مقصد مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی‬ ‫اینطور آمده اس��ت‪ :‬ترانزیت کاالهای گروه چهار به مقصد‬ ‫مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ممنوع است؛ ترانزیت کاالهای‬ ‫غیرگروه چهار در صورتی که جزء ردیف تعرفه‌های معاف از‬ ‫ثبت سفارش مصوبه هیات وزیران باشند‪ ،‬به مقصد مناطق‬ ‫آزاد و ویژه اقتصادی نیاز به هیچ نوع ثبت س��فارش ندارند‪.‬‬ ‫همچنین برای ترانزیت کااله��ای غیرگروه چهار به مقصد‬ ‫مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‪ ،‬در صورتی که کاال جزء ردیف‬ ‫تعرفه‌های معاف از ثبت سفارش نباشد‪ ،‬ثبت سفارش از نوع‬ ‫ورود به مناطق آزاد و ویژه یا س��رزمین اصلی کافی بوده و‬ ‫نیاز به ثبت سفارش دیگری ندارد‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫سیاست‌های‬ ‫دولت در چه‬ ‫مسیری است؟‬ ‫یادداشت‬ ‫مردم به‌زودی تغییرات قیمتی در بازار را لمس می‌کنند‬ ‫‪7‬‬ ‫محمدقلی یوسفی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫ه��ر سیاس��تی را می‌ت��وان در ‪ ۴‬وضعیت‬ ‫ارزیابی کرد‪ ،‬یک سیاست خوب در یک مسیر‬ ‫درست‪ ،‬یک سیاست غلط در مسیر غلط‪ ،‬یک‬ ‫سیاست درست در مسیر غلط و یک سیاست‬ ‫غلط در مسیر درست‪.‬‬ ‫برای سیاس��ت‌ها هیچ وضعیت��ی خارج از‬ ‫این ‪ ۴‬مورد وجود ندارد و باید دید در شرایط‬ ‫کنونی کش��ور سیاس��ت‌های دولت از جمله‬ ‫تخصیص اعتبار برای توس��عه صنایع کوچک‬ ‫و متوسط در کدام یک از این وضعیت‌ها قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ش��رایط کنون��ی کش��ور ب��ه محدودی��ت‬ ‫فضای تولید منجر ش��ده اس��ت‪ .‬مش��کالت‬ ‫گوناگون��ی از جمل��ه انگی��زه نداش��تن برای‬ ‫تولی��د‪ ،‬افزایش هزینه‌های تولید‪ ،‬بی‌ثباتی در‬ ‫سیاست‌گذاری‌ها‪ ،‬فضای نامساعد کسب‌وکار‬ ‫و تحریم‌های بین‌المللی وجود دارد‪.‬‬ ‫در این شرایط پاگرفتن صنعت دشوار است‬ ‫و این دشواری برای صنایع کوچک به مراتب‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫به‌ط��ور طبیعی نمی‌ت��وان انتظار داش��ت‬ ‫بخش‌ه��ای تولیدی و صنایع در این ش��رایط‬ ‫ش��کل بگیرد و فعالیت آنها ادام��ه پیدا کند‪.‬‬ ‫مشکالت بس��یار است با این حال دولتمردان‬ ‫هم دست روی دست نگذاشته‌اند‪.‬‬ ‫هرچند بانک مرک��زی در اندازه توان خود‬ ‫برای توس��عه صنایع اعتب��ار در نظر می‌گیرد‬ ‫ام��ا این اقدام ب��ه هیچ عنوان کافی نیس��ت‪.‬‬ ‫تعیین اعتبار برای توس��عه صنایع‪ ،‬مشکالت‬ ‫عدی��ده کنون��ی را برطرف نمی‌کن��د چراکه‬ ‫ریش��ه مش��کالت همچنان پابرجاست و هر‬ ‫نوع اقدامی می‌تواند به ضرر عده‌ای و به سود‬ ‫عده‌ای تمام شود‪.‬‬ ‫به‌عبارت س��اده‌تر‪ ،‬تعیین اعتبار از س��وی‬ ‫بان��ک مرکزی ب��رای توس��عه صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط با وجود پایداری ریش��ه مشکالت‬ ‫زمینه‌ساز رانت است‪.‬‬ ‫فرام��وش نکنی��م بانک مرکزی مس��تقل‬ ‫نیست‪ .‬این بانک‪ ،‬بانک دولت است و نمی‌تواند‬ ‫مستقل از آن عمل کند‪ .‬هرچند اعالم می‌کند‬ ‫در ظاهر قصد اعمال یک سیاس��ت درست را‬ ‫دارد اما اینکه تا چه اندازه این سیاست درست‬ ‫در مس��یر درست قرار می‌گیرد‪ ،‬محل بحث و‬ ‫تردید است‪.‬‬ ‫چنین سیاس��ت‌هایی در شرایط کنونی در‬ ‫مسیر درست نیست‪.‬‬ ‫اس��تراتژی بلندمدت ب��رای صنعت وجود‬ ‫ن��دارد و نمی‌توان به رش��د تولید ب��ا اتکا به‬ ‫اعتب��ارات محدود امیدوار بود و امید داش��ت‬ ‫که س��هم بخش خصوصی در اقتصاد با رونق‬ ‫صنایع کوچک و متوسط با این روش‌ها بیشتر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ریشه مش��کالت در قانون است که‬ ‫اصالح به تاخیر افتاده و در اولویت قرار ندارد‪.‬‬ ‫در نهایت اینکه قانون فضای مساعد فعالیت‬ ‫بخش خصوصی را محدود کرده اس��ت و باید‬ ‫آن را اصالح کرد‪.‬‬
‫‪8‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫نرخ کاالهای اساسی گزارش داد‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪۳‬رقمی نرخ گوشت‬ ‫قرمز و شکر سفید‬ ‫پیشنهادهای اتاق بازرگانی برای اصالح سیاست‌های ارزی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نوسان‌های‬ ‫شدید نرخ ارز‬ ‫و سیر صعودی‬ ‫افزایش‬ ‫قیمت‌ها‪ ،‬از سال‬ ‫‪ ۹۷‬موجبات‬ ‫تحلیل توان‬ ‫تولید داخل و‬ ‫تضعیف قدرت‬ ‫خرید خانوار را‬ ‫فراهم کرده‬ ‫است‬ ‫ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران با‬ ‫بازنشر بیانیه خود که در آن خواستار حذف دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی ش��ده بود‪ ،‬پیش��نهادهای هشت‌گانه‌ای را برای‬ ‫اصالح سیاست‌های ارزی به دولت ارائه کرد‪ .‬به‌گزارش‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‪ ،‬این‬ ‫تش��کل با بازنشر بیانیه چندی قبل خود مبنی بر لزوم‬ ‫حذف ارز دولتی‪ ،‬پیش��نهادهای هشت‌گانه‌ای را برای‬ ‫اصالح سیاس��ت‌های ارزی ب��ه دولت ارائه داد‪ .‬در متن‬ ‫بیانیه اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‬ ‫که پیش از این در نخس��تین نشس��ت دوره نهم هیأت‬ ‫نمایندگان اتاق ایران در مش��هد در ‪ ۳۰‬تیر به تصویب‬ ‫اعضا رس��یده بود‪ ،‬با هدف اصالح سیاست‌های ارزی ‪۸‬‬ ‫پیشنهاد به دولت ارائه شد‪.‬‬ ‫متن کامل بیانیه به این شرح است‪:‬‬ ‫بیانیه الزام حذف دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از اقتصاد کشور‬ ‫اقتصاد کش��ور از سال گذشته به‌واسطه نقض برجام‪،‬‬ ‫تحمیل دور جدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده‬ ‫در عرصه تعامالت خارجی‪ ،‬با ش��رایط جدیدی روبه‌رو‬ ‫شد که همین امر محیط کسب‌وکار فعاالن اقتصادی را‬ ‫دشوارتر و پیچیده‌تر از گذشته کرده است‪ .‬نوسان‌های‬ ‫شدید نرخ ارز و سیر صعودی افزایش قیمت‌ها‪ ،‬از سال‬ ‫‪ ۹۷‬موجبات تحلیل توان تولید داخل و تضعیف قدرت‬ ‫خرید خانوار را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬اتاق ای��ران به‌عنوان نماینده بخش‬ ‫خصوصی و مش��اور قوای س��ه‌گانه‪ ،‬اعتق��اد دارد فائق‬ ‫آمدن بر انبوه مش��کالت موجود و زمینه‌س��ازی برای‬ ‫رون��ق تولید؛ آنچنان‌که م��ورد نظر رهبر فرزانه انقالب‬ ‫قرار دارد‪ ،‬در گرو تعامل مؤثر دولت و بخش خصوصی و‬ ‫بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعاالن اقتصادی‬ ‫در تمام��ی مراح��ل تصمیم‌گیری و سیاس��ت‌گذاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫در همین راستا با توجه به محدودیت در منابع ارزی‬ ‫کش��ور و ضرورت مدیریت درست این منابع در شرایط‬ ‫پیش‌رو‪ ،‬اتاق ایران توجه دولت را به این موارد معطوف‬ ‫می‌دارد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها‬ ‫در براب��ر تورم‌های فزاینده‪ ،‬موفق عمل نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جدول نرخ‬ ‫کاالهای اساس��ی و مهم مربوط به مقایسه خرداد‬ ‫و اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬با یکدیگر و نیز خرداد امس��ال‬ ‫با ماه مش��ابه سال گذشته رشد ‪ ۳‬رقمی گوشت‬ ‫گوس��اله‪ ،‬گوسفند و شکر س��فید را ثبت کرده و‬ ‫این درحالی اس��ت که روغن‌نباتی مایع با افزایش‬ ‫‪ ۲۸.۵‬درصدی کمترین رشد را بین ‪ ۱۲‬محصول‬ ‫مورد بررسی نشان می‌دهد‪ .‬به گزارش ایرنا برپایه‬ ‫داده‌ه��ای آماری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫نرخ گوش��ت گوس��اله خرداد امسال هر کیلوگرم‬ ‫‪ ۸۸۴‬هزار و ‪ ۴۶۴‬ریال بود که در مقایس��ه با نرخ‬ ‫‪ ۸۷۹‬هزار و ‪ ۴۵۰‬ریال در اردیبهشت امسال رشد‬ ‫‪ ۰.۶‬درصدی را نشان می‌دهد‪ ،‬اما نسبت به خرداد‬ ‫‪ ۹۷‬ک��ه هرکیلوگ��رم ‪ ۴۰۶‬هزار و ‪ ۶۲۸‬ریال بود‪،‬‬ ‫افزای��ش ‪ ۱۱۷.۵‬درصدی را ثبت کرد‪ .‬همچنین‬ ‫هر کیلوگرم شکر سفید خرداد امسال ‪ ۶۴‬هزار و‬ ‫‪ ۲۸۱‬ریال ثبت ش��ده و در مقایسه با اردیبهشت‬ ‫‪ ۹۸‬ک��ه ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۱۷۵‬ریال ب��ود‪ ،‬افزایش ‪۶.۸‬‬ ‫درص��دی دارد‪ ،‬اما نس��بت به خ��رداد ‪ ۹۷‬که هر‬ ‫کیلوگرم ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۹۵۵‬ریال بود‪ ،‬رش��د ‪۱۰۷.۷‬‬ ‫درصدی را نش��ان می‌دهد‪ .‬عالوه بر این گوشت‬ ‫گوس��فندی ( مخلوط) نیز خرداد امس��ال به نرخ‬ ‫هرکیوگ��رم ‪ ۹۶۲‬هزار و ‪ ۷۹۸‬ریال عرضه ش��د و‬ ‫نس��بت به اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬که ‪ ۹۵۲‬هزار و ‪۱۸۹‬‬ ‫ریال بود‪ ،‬رشد ‪ ۱.۱‬درصدی یافت‪ ،‬اما در مقایسه‬ ‫ب��ا خرداد ‪ ۹۷‬که هرکیلوگ��رم ‪ ۴۶۹‬هزار و ‪۵۵۳‬‬ ‫ری��ال بود‪ ،‬افزایش ‪ ۱۰۵‬درصدی دارد‪ .‬پس از ‪۳‬‬ ‫قلم یادش��ده که باالترین میزان رشد نرخ نسبت‬ ‫به خرداد س��ال گذش��ته را داش��تند‪ ،‬شکر بسته‬ ‫‪ ۹۰۰‬گرم��ی هم با رش��د ‪ ۹۵‬درص��دی در دوره‬ ‫مورد بررس��ی در جایگاه چهارم اس��ت و درحالی‬ ‫که خرداد امسال این کاال هر بسته ‪ ۶۸‬هزار و ‪۴۴‬‬ ‫ریال عرضه ش��د‪ ،‬خرداد سال گذشته یک بسته‬ ‫ش��کر ‪ ۹۰۰‬گرمی ‪ ۳۴‬ه��زار و ‪ ۸۹۸‬ریال عرضه‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬در عین حال اردیبهش��ت امسال این‬ ‫کاال هر بسته ‪ ۵۳‬هزار و ‪ ۸۰۲‬ریال بود که مقایسه‬ ‫خرداد ‪ ۹۸‬با اردیبهش��ت رش��د ‪ ۲۶.۵‬درصدی را‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ .‬بنابر آمار وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ش��یر استریل پاکتی ‪ ۲.۵‬درصد چربی‪،‬‬ ‫خرداد امسال هر لیتر ‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۲۵۱‬ریال بود و‬ ‫در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته که ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۷۶‬ریال بود‪ ،‬افزایش ‪ ۷۸.۴‬درصدی داش��ت‬ ‫که در واقع پنجمین کاالی اساس��ی مهم از نظر‬ ‫رش��د نرخ در دوره مورد بررسی است‪ ،‬همچنین‬ ‫نرخ ش��یر اس��تریل پاکتی ‪ ۲.۵‬درصد چربی در‬ ‫اردیبهش��ت امسال هر لیتر ‪ ۵۲‬هزار و ‪ ۴۴۰‬ریال‬ ‫بود‪ .‬مقایسه خرداد ‪ ۹۸‬با اردیبهشت گویای رشد‬ ‫‪ ۵.۴‬درصدی اس��ت‪ .‬براس��اس داده‌های وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برنج طارم اعال هم بین‬ ‫کاالهای مورد بررس��ی در جایگاه شش��م از نظر‬ ‫رش��د نرخ نشس��ت‪ ،‬خرداد امسال هرکیلوگرم از‬ ‫این نوع برنج ‪ ۲۳۷‬هزار و ‪ ۹۸۲‬ریال نرخ داش��ت‬ ‫و در مقایس��ه با خ��رداد ‪ ۹۷‬که هرکیلوگرم ‪۱۳۵‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۱۶‬ری��ال بود‪ ،‬رش��د ‪ ۷۵.۱‬درصدی را‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫عالوه براین‪ ،‬اردیبهش��ت م��اه ‪ ۹۸‬هرکیلوگرم‬ ‫برنج طارم اعال ‪ ۱۸۱‬هزار و ‪ ۹۵۸‬ریال نرخ داشت‬ ‫و مقایس��ه خرداد با اردیبهشت ‪ ۹۸‬حاکی از رشد‬ ‫‪ ۳۰.۸‬درصدی است‪ .‬برنج داخلی هاشمی درجه‬ ‫ی��ک در آم��ار وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫به‌عنوان هفتمین کاالی دارای رشد نرخ باالست‪،‬‬ ‫بر پایه این بررس��ی هر کیلوگرم از این نوع برنج‬ ‫خرداد امسال ‪ ۲۳۲‬هزار و ‪ ۳۱۴‬ریال بود و نسبت‬ ‫ب��ه خ��رداد ‪ ۹۷‬که ‪ ۱۳۳‬ه��زار و ‪ ۵۲۵‬ریال بود‪،‬‬ ‫افزای��ش ‪ ۷۴‬درص��دی را ثبت کرد‪ ،‬در عین حال‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬ه��م هرکیلوگرم از این نوع برنج‬ ‫‪ ۱۷۹‬ه��زار و ‪ ۸۸۷‬ریال بود و مقایس��ه خرداد با‬ ‫اردیبهش��ت امسال گویای رش��د ‪ ۲۹.۱‬درصدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بناب��ر آمارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫روغ��ن نباتی جامد‪ ،‬برنج تایلندی‪ ،‬گوش��ت مرغ‬ ‫تازه و برنج پاکستانی باسماتی درجه یک و روغن‬ ‫نباتی مایع الدن و آفتاب در این بررسی به ترتیب‬ ‫بیش��ترین رش��د نرخ را در خرداد امسال نسبت‬ ‫ب��ه خرداد ‪ ۹۷‬داش��تند‪ ،‬حل��ب ‪ ۵‬کیلویی روغن‬ ‫نباتی جامد در س��ومین ماه امس��ال ‪ ۴۲۲‬هزار و‬ ‫‪۷۰۰‬ریال بود و نسبت به خرداد ‪ ۹۷‬که ‪ ۲۶۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۲۱‬ریال بود‪ ،‬رشد ‪ ۶۱‬درصدی یافت‪ ،‬در عین‬ ‫حال اردیبهش��ت امس��ال هم نرخ این نوع روغن‬ ‫‪ ۳۹۵‬هزار و ‪ ۱۷۲‬ریال بود که مقایس��ه خرداد با‬ ‫اردیبهشت حاکی از رشد ‪ ۷‬درصدی است‪ .‬برنج‬ ‫تایلندی هم در این بررس��ی در خرداد امسال هر‬ ‫کیلوگرم ‪ ۷۴‬هزار و ‪ ۸۹۵‬ریال نرخ داش��ت و در‬ ‫مقایسه با خرداد ‪ ۹۷‬که ‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۸۷۳‬ریال بود‪،‬‬ ‫رش��د ‪ ۵۹.۸‬درصدی را ثبت کرد و در عین حال‬ ‫اردیبهش��ت نرخ این کاال ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۵۲۰‬ریال و‬ ‫مقایس��ه خرداد ‪ ۹۸‬با ماه قبل رشد ‪ ۴.۷‬درصدی‬ ‫را ثبت کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد‪ ،‬به گسترش‬ ‫رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری‬ ‫دولت منجر شده است‬ ‫شاهد این امر‪ ،‬تفاوت نه‌‌چندان محسوس تورم کاالهای‬ ‫اساسی و غیراساسی در سال ‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تف��اوت معن��ادار ن��رخ ارز ترجیحی ب��ا نرخ‌های‬ ‫نیمایی و آزاد‪ ،‬به گس��ترش رانت و فس��اد در جامعه و‬ ‫کاهش اعتماد عمومی به توان سیاس��ت‌گذاری دولت‬ ‫منجر ش��ده اس��ت‪ .‬افزایش محس��وس واردات برخی‬ ‫کاالهای اساس��ی در س��ال ‪ ۹۷‬نس��بت به س��ال‌های‬ ‫گذش��ته و تف��اوت در ن��رخ توزیع دولت��ی و آزاد اقالم‬ ‫مصرفی اساس��ی‪ ،‬انعکاس��ی از فساد شکل‌گرفته بر اثر‬ ‫سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای‪ ،‬در مواردی‬ ‫تضعی��ف تولی��د داخلی را نیز به‌دنبال داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کاالهای مشابه‬ ‫نظر معاون وزیر جهادکشاورزی درباره واگذاری‬ ‫اختیارات به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معاون توس��عه بازرگانی و صنای��ع تبدیلی و‬ ‫تکمیل��ی وزیر جهادکش��اورزی اعالم کرد فعال‬ ‫به صالح نیس��ت درباره واگذاری وظایف تنظیم‬ ‫بازاری بخش کشاورزی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت صحبت کنم و باید متولیان جدید را‬ ‫حمای��ت کرد‪ ،‬ام��ا باید به این نکت��ه هم توجه‬ ‫کنیم که واردات به تولید آسیبی نزند‪.‬‬ ‫علی‌اکب��ر مهرف��رد در گفت‌وگ��و ب��ا ایس��نا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اتفاقی که افتاده این است که دولت‬ ‫تصمیمی در این باره گرفته و به س��ران سه قوه‬ ‫و شورای هماهنگی اقتصادی پیشنهادی در این‬ ‫زمینه داده است و در نهایت رهبر معظم انقالب‬ ‫آن را تایی��د کرده‌اند و بنابرای��ن باید از این به‬ ‫بعد درباره نحوه کار و وظایف جدید و کس��انی‬ ‫که مس��ئولیت جدی��د پیدا کرده‌ان��د‪ ،‬صحبت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این راس��تا باید به همه کسانی که وظایف‬ ‫جدی��دی ب��ه آنه��ا محول ش��ده کم��ک کرد‬ ‫چراکه درحال‌حاض��ر مهم رفاه مردم‪ ،‬دور زدن‬ ‫تحریم‌ها و اتخاذ سیاس��ت‌ها و تدابیری اس��ت‬ ‫ک��ه تحریم‌ها کمترین تاثیر را روی این موضوع‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫مع��اون توس��عه بازرگانی و صنای��ع تبدیلی‬ ‫و تکمیل��ی وزیر جهادکش��اورزی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بنابرای��ن در ش��رایط کنونی ص�لاح نمی‌دانم‬ ‫ب��ه گذش��ته برگردی��م و مخالفت ی��ا موافقت‬ ‫خ��ود را در این زمینه اعالم کنیم یا اس��تدالل‬ ‫کارشناس��ان گوناگون را در این باره طرح کنیم‬ ‫هر چند باید روزی این مسئله آسیب‌شناسی و‬ ‫تحلیل شود تا آیندگان از آن استفاده کنند اما‬ ‫امروز آن روز نیس��ت و باید به فکر تامین کاال و‬ ‫مایحتاج مردم باشیم و هر تصمیمی که در این‬ ‫زمینه گرفته شده را حمایت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بن�د الف فق�ط واگذار ش�ده‪ ،‬نه همه‬ ‫قانون!‬ ‫وی در پاس��خ به پرس��ش دیگ��ری مبنی بر‬ ‫اینک��ه براس��اس مصوبه دقیقا چ��ه وظایفی به‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت منتقل ش��ده‬ ‫و چ��ه وظایفی همچنان برعه��ده وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی اس��ت‪ ،‬اعالم ک��رد‪ :‬در مصوبه اخیر‬ ‫شورای هماهنگی اقتصادی و نشست سران قوا‬ ‫آمده که وظای��ف و اختیارات بند «الف» قانون‬ ‫تمرکز وظای��ف بازرگانی بخش کش��اورزی‪ ،‬از‬ ‫وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت واگذار شده است‪.‬‬ ‫معن��ا و مفهوم آن این اس��ت ک��ه مدیریت‬ ‫واردات‪ ،‬ص��ادرات و تنظی��م ب��ازار داخل��ی‬ ‫محصوالت کش��اورزی بر عهده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت اما نهاده‌های کشاورزی‬ ‫کودها‪ ،‬س��موم‪ ،‬بذور‪ ،‬داروهای دامی و‪ ...‬که به‬ ‫نظر نمی‌رس��د وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ه��م در این زمینه ادعایی داش��ته باش��د و در‬ ‫مصوب��ه اخیر هم ذکر نش��ده اس��ت‪ ،‬بر عهده‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی است؛ چراکه باید وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی آن را مدیری��ت کند و با تولید‬ ‫گره خورده است‪.‬‬ ‫مع��اون توس��عه بازرگانی و صنای��ع تبدیلی‬ ‫و تکمیل��ی وزیر جه��اد کش��اورزی اظهارکرد‪:‬‬ ‫در بن��د «ال��ف» قان��ون تمرک��ز وظایف بخش‬ ‫کش��اورزی آمده ک��ه تجارت ش��امل صادرات‪،‬‬ ‫واردات و تنظی��م ب��ازار داخل��ی محصوالت و‬ ‫کاالهای اساسی زراعی‪ ،‬باغی و گیاهان دارویی‬ ‫ش��امل گندم‪ ،‬برنج‪ ،‬جو‪ ،‬ذرت‪ ،‬پنبه‌وش‪ ،‬روغن‬ ‫و دانه‌ه��ای روغنی‪ ،‬چای‪ ،‬س��یب‌زمینی‪ ،‬پیاز‪،‬‬ ‫حبوبات‪ ،‬س��یب‪ ،‬پرتقال‪ ،‬خرما‪ ،‬کشمش‪ ،‬قند‪،‬‬ ‫ش��کر و کنجاله و همچنی��ن محصوالت دامی‪،‬‬ ‫طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی‪،‬‬ ‫گوش��ت س��فید‪ ،‬گوش��ت قرمز‪ ،‬تخم‌مرغ و نیز‬ ‫پیله ابریش��م به وزارت جهادکش��اورزی واگذار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مهرف��رد‪ ،‬ش��رکت بازرگانی دولتی‬ ‫ه��م که ب��ه دنب��ال قان��ون تمرکز ب��ه وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی منتقل شده بود با مصوبه اخیر‬ ‫می‌توان��د ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫منتقل شود که در مدیریت ذخایر راهبردی به‬ ‫کم��ک وزارتخانه متولی برود اما در انجام دیگر‬ ‫وظایف خ��ود همچون خری��د تضمینی گندم‪،‬‬ ‫دانه‌ه��ای روغن��ی و‪ ...‬همچنان مباش��ر وزارت‬ ‫جهادکشاورزی خواهد بود‪.‬‬ ‫ام��ا ش��رکت پش��تیبانی ام��ور دام در دیگر‬ ‫بنده��ای قانون تمرکز وظای��ف بازرگانی بخش‬ ‫کش��اورزی به آن اشاره ش��ده و در این مصوبه‬ ‫نیامده اس��ت و بیشتر از آنکه وظیفه بازرگانی و‬ ‫تنظیم بازاری داش��ته باشند‪ ،‬ماهیت پشتیبانی‬ ‫و حمایتی از تولیدکنندگان دارد که این وظیفه‬ ‫اصلی ط��ی س��الیان متم��ادی و در دوره‌های‬ ‫گوناگون پا بر جا بوده است‪.‬‬ ‫اقالم اساس��ی وارداتی از دالیل این امر اس��ت‪ .‬نظر به‬ ‫موضوع‌های یادشده‪ ،‬ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز‬ ‫یارانه‌ای در برآورد اهداف مورد نظر دولت‪ ،‬محرز است؛‬ ‫بنابرای��ن اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی‪،‬‬ ‫اج��رای ای��ن م��وارد را به‌عن��وان سیاس��ت جایگزین‬ ‫تخصیص ارز ترجیحی‪ ،‬توصیه می‌کند؛‬ ‫‪ -۱‬توقف تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی؛‬ ‫‪ -۲‬حرکت به س��وی اجرای سیاس��ت تک‌نرخی در‬ ‫بلندمدت از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد‬ ‫در کنار دریافت مالیات بر عایدی س��رمایه از معامالت‬ ‫ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز؛‬ ‫‪ -۳‬تخصی��ص مناب��ع ایجادش��ده از مح��ل ح��ذف‬ ‫ارز ترجیح��ی به پرداخ��ت یارانه نقدی به قش��رهای‬ ‫آس��یب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه‬ ‫مشخص؛‬ ‫‪ -۴‬تمرکز بر شناس��ایی دقی��ق جامعه هدف خانوار‬ ‫در راس��تای پرهیز از تکرار تجربه‌های غلط گذشته در‬ ‫زمینه پرداخت یارانه همگانی؛‬ ‫‪ -۵‬پرداخ��ت تس��هیالت س��رمایه در گ��ردش ب��ه‬ ‫واحده��ای تولیدی‪ ،‬بازپرداخ��ت بدهی‌های دولت به‬ ‫بخ��ش خصوصی‪ ،‬بانک‌ها و تأمی��ن اجتماعی از محل‬ ‫سایر منابع آزادشده ناشی از حذف ارز یارانه‌ای؛‬ ‫‪ -۶‬تعیی��ن دقی��ق نیازه��ای واردات��ی و هماهنگی‬ ‫نهاد‌ه��ای درگیر با فرآیند تخصی��ص ارز و واردات در‬ ‫راس��تای مدیریت درست ثبت سفارش‌ها و جلوگیری‬ ‫از پیدایش زمینه‌های رانتجویی؛‬ ‫‪ -۷‬حداقل‌س��ازی حق��وق ورودی م��واد اولی��ه و‬ ‫ماشین‌آالت مورد نیاز بخش تولید کشور؛‬ ‫‪ -۸‬افزای��ش س��هم واردات در مقاب��ل ص��ادرات در‬ ‫بس��ته ارزی بان��ک مرک��زی به‌منظ��ور زمینه‌س��ازی‬ ‫ب��رای بازگرداندن تمامی ارزه��ای صادراتی به داخل‬ ‫کشور‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫نرخ چای خارجی ‪ 3‬برابر شد‬ ‫عطر «چای ایرانی» در قوری‌های گل‌قرمزی‬ ‫ن��رخ چای خارجی از ابتدای س��ال تاکن��ون ‪ ۲‬تا ‪۳‬برابر‬ ‫افزای��ش یافته اس��ت؛ فعاالن اقتصادی دلی��ل این افزایش‬ ‫ن��رخ را حذف ارز دولتی ‪۴۲۰۰‬تومانی برای این کاال عنوان‬ ‫می‌کنن��د و بر این عقیده‌اند که خبری از کاهش نرخ چای‬ ‫نیست مگر اینکه اتفاقی در نرخ ارز نیمایی بیفتد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬اگرچه ایران یکی از بهترین چای‌ها را‬ ‫دارد اما تاجران توانسته‌اند ذائقه ایرانیان را به چای خارجی‬ ‫ع��ادت دهند‪ .‬به این ترتیب ن��رخ چای ایرانی برای آنها که‬ ‫وضعیت معیشت و س��بد هزینه خانوار را بررسی می‌کنند‬ ‫چن��دان اهمیت��ی ندارد و این نرخ چای خارجی اس��ت که‬ ‫اهمیت یافته اس��ت‪ .‬حال اینکه فع��االن این عرصه خبر از‬ ‫افزای��ش ‪ ٨٠‬هزارتومانی نرخ چ��ای خارجی در بازار تهران‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬البته این افزایش نرخ برای مصرف‌کننده‌ای که‬ ‫دخل و خرجش جور درنمی‌آید بسیار نگران‌کننده است اما‬ ‫از س��وی دیگر با افزایش نرخ چای خارجی و ثبات تقریبی‬ ‫چای ایرانی‪ ،‬چایکاران ما فرصتی برای رقابت پیدا کرده‌اند‬ ‫و با برابر شدن نرخ چای خارجی و ایرانی یا ارزان شدن چای‬ ‫ایرانی نسبت به خارجی‪ ،‬این امکان به وجود می‌آید که در‬ ‫آینده‌ای نه‌چندان دور‪ ،‬چای خوش‌عطر ایرانی در بیش��تر‬ ‫قوری‌های گل قرمزی خانم‌های خانه دم بکشد‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان نمونه رئیس اتحادیه بنکداران تهران چند روز‬ ‫پی��ش با بیان اینکه نرخ چ��ای خارجی در هرکیلوگرم ‪٨٠‬‬ ‫هزارتوم��ان افزایش یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ح��ذف ارز ‪٤٢٠٠‬‬ ‫تومانی از واردات این کاال و اختصاص ارز نیمایی برای آن‪،‬‬ ‫دلیل این امر است‪.‬‬ ‫محمد آقاطاهر در گفت‌وگو با مهر با اشاره به افزایش نرخ‬ ‫چای در بازار گفت‪ :‬از ‪١٥‬خرداد تمام محموله‌های چای که‬ ‫در گمرک بودند با ارز نیمایی ترخیص شدند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بخش خصوص��ی ادامه داد‪ :‬نرخ چای خارجی‬ ‫‪ ٥٠٠‬گرم��ی از ‪ ٢٩‬ه��زار و ‪ ٩٠٠‬تومان به ‪ ٦٩‬هزار و ‪٩٠٠‬‬ ‫تومان رس��یده اس��ت‪ ،‬به عبارت��ی چای خارج��ی در نیم‬ ‫کیلوگ��رم ‪ ٤٠‬هزارتومان و در یک کیلوگرم ‪ ٨٠‬هزارتومان‬ ‫افزایش نرخ داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ جزئی چای ایرانی‬ ‫رئیس اتحادیه بنکداران تهران با بیان اینکه چای ایرانی‬ ‫نیز افزایش نرخ جزئی و معقولی داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬میزان‬ ‫ای��ن افزایش نرخ را نمی‌دانم چون چای ایرانی بیش��تر در‬ ‫شمال خرید و فروش می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬چای ایرانی به کش��ور ترکیه که خواهان‬ ‫این نوع چای اس��ت‪ ،‬صادر می‌شود‪ .‬این اتفاق خوبی است؛‬ ‫ی داخلی صادر ش��ود و سنواتی‬ ‫چراکه باعث می‌ش��ود چا ‌‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وی درب��اره احتم��ال کاهش نرخ چای در ب��ازار اینگونه‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬اگر ن��رخ ارز نیمایی کاه��ش یابد و محصول‬ ‫جدید وارد شود‪ ،‬احتمال این امر وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات ‪ ۶۲‬هزارتن چای خارجی‬ ‫رئیس س��ازمان چای کش��ور نیز در این‌ب��اره اظهار کرد‪:‬‬ ‫دولت با حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی موجب قابل رقابت‌ش��دن‬ ‫چای ایرانی با چای خارجی ش��د‪.‬حبیب جهان‌س��از به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۶۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن چای خارجی وارد کش��ور شد‬ ‫که بخش عمده آن مربوط به هندوس��تان و س��ریالنکا بود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان چای افزود‪ :‬با وجود افزایش نرخ چای تولید‬ ‫داخل در چند س��ال گذش��ته به دلی��ل حمایت‌های دولت‬ ‫از ای��ن صنعت‪ ،‬همچنان نرخ چ��ای داخلی با خارجی قابل‬ ‫رقابت نیست‪ .‬جهان‌ساز حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای چای‬ ‫واردات��ی را اقدامی مثبت در چارچ��وب تقویت تولید چای‬ ‫داخل��ی بی��ان کرد و گفت‪ :‬حذف ارز دولتی از چای وارداتی‬ ‫و تخصیص ارز نیمایی به آن‪ ،‬قدرت چای داخلی را در بازار‬ ‫افزایش داده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان چای کش��ور افزایش نرخ چای خارج��ی را موجب افزایش‬ ‫قدرت رقابت چای ایرانی با خارجی در بازار می‌داند و معتقد است‪ ،‬آثار این‬ ‫افزایش نرخ در بلندمدت مثبت خواهد بود‬ ‫آقاطاه��ر درب��اره اینکه چرا با وجود کاهش نرخ دالر نرخ‬ ‫چای پایین نیامده است نیز گفت‪ :‬مواد غذایی با ارز آزاد وارد‬ ‫نمی‌شوند‪ .‬واردات این محصوالت با ارز ‪ ٤٢٠٠‬تومانی یا ارز‬ ‫نیمایی انجام می‌ش��ود‪ .‬درنتیج��ه کاهش نرخ دالر در بازار‬ ‫آزاد نمی‌تواند تاثیری روی نرخ این محصوالت داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بر اس��اس آخرین گزارش متوس��ط نرخ‬ ‫محصوالت خوراکی مناطق ش��هری که از سوی مرکز آمار‬ ‫ایران منتش��ر شد‪ ،‬نرخ هر بسته ‪ ۵۰۰‬گرمی چای خارجی‬ ‫در خرداد ‪۳۵ ،۹۸‬هزار و ‪۳۴‬تومان ش��د که نسبت به مدت‬ ‫مشابه س��ال گذشته ‪۴۶.۱‬درصد افزایش را نشان می‌دهد؛‬ ‫به طوری که خرداد سال ‪ ۹۷‬نرخ هر بسته ‪ ۵۰۰‬گرمی چای‬ ‫خارجی ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۹۸۴‬تومان بود‪.‬‬ ‫گزارش‌ها حاکی اس��ت‪ ،‬نیاز مصرفی چای کشور ساالنه‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزارتن است؛ از این میزان ‪۷۵‬هزار تن از محل واردات‬ ‫و ‪ ۲۵‬ه��زار تن از تولید داخلی تامین می‌ش��ود که نش��ان‬ ‫می‌دهد س��هم چ��ای خارجی در بازار داخلی س��ه چهارم‬ ‫س��رانه مصرف و چای داخلی ما س��هم یک‌چهارمی در این‬ ‫بازار را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته‌بندی دلیل گرانی نیست‬ ‫دبی��ر کل کانون صنایع غذای��ی ایران با بیان اینکه چای‬ ‫ایرانی به دلیل طعم خاصی که دارد ذائقه همه افراد جامعه‬ ‫را دربرنمی‌گی��رد‪ ،‬گف��ت‪ :‬امروز بخش عم��ده مردم ایران‬ ‫گرای��ش به س��مت مصرف چای‌های خارج��ی دارند که با‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در پایان فروردین‌‪ ،‬افزایش ‪3‬برابری‬ ‫نرخ چای دور از تصور نبود‪.‬‬ ‫کاوه زرگران به ایرنا گفت‪ :‬با حذف ارز دولتی واردکنندگان‬ ‫ناچارن��د ای��ن کااله��ا را با ارز نیمایی ی��ا آزاد تامین و وارد‬ ‫کش��ور کنند که با توجه به فاصله نرخ ارز آزاد نس��بت به‬ ‫ارز دولت��ی‪ ،‬افزای��ش ‪3‬برابری نرخ چ��ای خارجی منطقی‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر کل کانون صنایع غذایی ایران بیان کرد‪ :‬نرخ جهانی‬ ‫چای افزایش نداش��ته‪ ،‬بلکه محاسبات نرخ‌های ریال و دالر‬ ‫تغییر پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی س��هم بس��ته‌بندی را در افزای��ش ن��رخ چای اندک‬ ‫دانس��ت و اف��زود‪ :‬بی��ش از ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۵‬درصد نرخ هر بس��ته‬ ‫چای را محصول چای خش��ک تش��کیل می‌دهد و هزینه‬ ‫بس��ته‌بندی آن تنه��ا بین ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬درصد اس��ت‪ .‬زرگران با‬ ‫بی��ان اینکه گوش��ت قرم��ز‪ ،‬چای و حبوبات س��هم زیادی‬ ‫در س��بد خانوار ایران��ی دارند‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬دولت پیش از‬ ‫ح��ذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی برای حفظ ق��درت خرید مردم‬ ‫بای��د راهکاره��ای جایگزی��ن همچون ارزان کردن س��بد‬ ‫خان��وار یا عرضه بس��ته‌های حمایتی درنظ��ر می‌گرفت تا‬ ‫مردم با مش��کل تامین این کاال‌ها روبه‌رو نشوند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ش��رایط فعلی نش��ان می‌دهد که با کاه��ش قدرت خرید‬ ‫مردم در روس��تاها و ش��هرها‪ ،‬مصرف چای نیز کاهش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پرداخت ‪ ۱۷۵‬میلیارد تومان به چایکاران‬ ‫البته رئیس سازمان چای کشور افزایش نرخ چای خارجی‬ ‫را موجب افزایش قدرت رقابت چای ایرانی با خارجی در بازار‬ ‫می‌داند و معتقد اس��ت‪ ،‬آثار ای��ن افزایش نرخ در بلندمدت‬ ‫مثبت اس��ت‪ .‬به گ��زارش وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬حبیب‬ ‫جهانساز با بیان اینکه از آغاز فصل برداشت تاکنون‪۷۰ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۳‬تن برگ سبز چای از کشاورزان خریداری‌شده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ارزش خرید این محص��ول ‪۲۱۱‬میلیارد تومان بوده‬ ‫اس��ت‪.‬وی ب��ا تاکید بر اینکه از ‪ ۲۱۱‬میلی��ارد تومان ارزش‬ ‫خرید برگ سبز چای‪۱۷۵ ،‬میلیارد تومان آن پرداخت‌شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬میزان مطالبات پرداخت‌شده حدود ‪۸۳‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان چای کش��ور ح��ذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫ب��رای چ��ای وارداتی را اقدام��ی مثبت به منظ��ور تقویت‬ ‫تولید چای داخلی دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬حذف ارز دولتی‬ ‫از چ��ای واردات��ی و تخصی��ص ارز نیمای��ی ب��ه آن موجب‬ ‫ق��درت رقابت چای داخلی در بازار ش��ده اس��ت‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫این موضوع همچنین س��بب شده که کارخانه‌های فرآوری‬ ‫چای داخلی به کیفی‌سازی چای خشک روی آورند و ذائقه‬ ‫مصرف‌کنندگان نیز به س��مت چای داخلی سوق پیداکرده‬ ‫است‪ .‬بر اساس گزارشی از ایرنا‪ ،‬بهای هر نیم کیلوگرم چای‬ ‫خش��ک خارجی برندهای متنوع توینینگز ‪ ۷۵‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬گلس��تان ‪ ۶۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬توم��ان‪ ،‬دوغزال ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬احمد ‪ ۷۰‬هزار تومان و جهان ‪ ۶۰‬هزار تومان است؛‬ ‫درحالی‌ک��ه پیش از این با دریاف��ت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬نرخ‬ ‫همین کاالها برای چای توینینگز ‪ ۳۷‬هزار تومان‪ ،‬گلستان‬ ‫‪ ۲۹‬ه��زار و ‪ ۹۰۰‬توم��ان‪ ،‬دو غزال ‪ ۲۹‬ه��زار و ‪ ۹۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫احم��د ‪ ۲۹‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان و جهان ‪ ۲۸‬هزار تومان بود؛‬ ‫البته گفته می‌شود برخی برندهای ضعیف‌تر به دلیل کمبود‬ ‫تقاضا هنوز نرخ کاالهای خود را اضافه نکرده‌اند‪.‬‬ ‫عضو هی��ات مدیره‬ ‫اتحادیه مرغ��داران‪،‬‬ ‫افزای��ش تلف��ات ب��ه‬ ‫دلیل کمبود واکس��ن‬ ‫را یک��ی از عوام��ل‬ ‫کاه��ش عرض��ه مرغ‬ ‫در بازار اعالم کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬عظیم حجت‬ ‫درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد‪ :‬نرخ‬ ‫هر کیلو مرغ زنده در مرغداری ‪ ۱۰‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫و مرغ آماده طبخ در خرده‌فروش��ی‌ها ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه فروش مرغ گرم با نرخ باالتر از‬ ‫‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان مورد تایید نیست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگرچ��ه در یک هفته اخیر‪ ،‬نرخ مرغ زنده فقط‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان نوسان داشته‪ ،‬اما مرغ گرم افزایش‬ ‫نرخ قابل‌توجهی را در بازار تجربه کرده است‪.‬‬ ‫آغاز ثبت‌نام دستفروشان‬ ‫تبریز برای ساماندهی‬ ‫محمد آقاطاهر‬ ‫کاوه زرگران‬ ‫حبیب جهان‌ساز‬ ‫ش��هردار تبری��ز با بی��ان اینک��ه در مجموع‬ ‫‪۱۱‬میدان برای س��اماندهی دستفروش��ان در‬ ‫تبریز شناس��ایی شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به تازگی‬ ‫تعداد دستفروش��ان در س��طح ش��هر افزایش‬ ‫یافته و بیش��تر ای��ن افراد از خارج از ش��هر به‬ ‫تبریز مراجعه و بس��اط ف��روش خود را تا عصر‬ ‫در ش��هر پهن می‌کنند و این عامل شناس��ایی‬ ‫دستفروش��ان را س��خت‌تر می‌کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬ایرج ش��هین باهر در نشس��ت شورای‬ ‫اس�لامی تبریز‪ ،‬با اش��اره به بحث س��اماندهی‬ ‫دستفروشان در س��طح شهر گفت‪ :‬ساماندهی‬ ‫دستفروشان جزو وظایف شهرداری نیست ولی‬ ‫ب��ا این حال تالش می‌کنیم در چنین وضعیت‬ ‫اقتصادی مشکالت دستفروشان را حل کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ثبت‌نام دستفروشان آغاز شده‬ ‫و براس��اس ای��ن ثبت‌نام‪ ،‬تعداد دستفروش��ان‬ ‫مش��خص و فضاهایی برای استقرار آنها درنظر‬ ‫گرفته می‌ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه ش��هرداری‬ ‫فضای��ی به اندازه و مس��احت کافی برای طرح‬ ‫استقرار دستفروشان ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫در چند روز گذش��ته ‪ ۵۰‬فضا شناس��ایی شده‬ ‫ک��ه تعداد زی��ادی از آنه��ا دارای معارض بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هنوز تعداد کمی از دستفروش��ان‬ ‫به‌طور رسمی ثبت‌نام کرده و شناسایی شده‌اند‪،‬‬ ‫براس��اس ثبت‌نام و تعداد دستفروشان‪ ،‬فضای‬ ‫کافی در اختیار آنها قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫تولید نوشابه‌های سالمت‌محور در «زمزم»‬ ‫گ��روه کارخانج��ات زم��زم ب��ه عن��وان یک��ی از‬ ‫بزرگ‌ترین مجموعه‌های تولیدی صنعت آشامیدنی‬ ‫کش��ور و منطق��ه با بی��ش از ‪ ۶۰‬س��ال تجربه و دارا‬ ‫ب��ودن ‪۱۱‬کارخانه در سراس��ر ایران ب��ه تولید انواع‬ ‫نوشابه‌های گازدار‪ ،‬آبمیوه‪ ،‬ماءالشعیر‪ ،‬دوغ‪ ،‬آب‌های‬ ‫معدنی و آشامیدنی مشغول فعالیت است که عالوه بر‬ ‫حضور موثر در بازار داخلی‪ ،‬حضور فعالی در بازارهای‬ ‫منطق��ه‌ای و بین‌الملل��ی دارد‪.‬‬ ‫در این‌باره به‬ ‫گفت‌وگو ب��ا غالمرض��ا ش��بانی‌خفری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گ��روه کارخانجات زمزم نشس��ت و از کلیات تولید‬ ‫در این گروه جویا ش��د‪ .‬ش��رح ای��ن گفت‌وگو را در‬ ‫ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €گ�روه کارخانجات زمزم چ�ه محصوالتی‬ ‫تولید می‌کند؟‬ ‫ان��واع نوش��ابه‌های گازدار در طعم‌ه��ای ک��وال‪،‬‬ ‫پرتقالی‪ ،‬لیمویی و لیموناد با برند زمزم‪ ،‬انواع آبمیوه‬ ‫در طعم‌ه��ای گوناگون ب��ا برند تارمیت��ا‪ ،‬انواع دوغ‬ ‫گازدار و بدون گاز‪ ،‬نوش��ابه ورزش��ی‪ ،‬نوشیدنی‌های‬ ‫دان��ه ریح��ان در طعم‌ه��ای گوناگون ب��ا برند ویتا‪،‬‬ ‫آب‌معدنی و آشامیدنی و انواع ماءالشعیر در طعم‌های‬ ‫گوناگون با برند استار که تمامی محصوالت یادشده‬ ‫با بسته‌بندی‌های شیشه‪ ،‬پت و قوطی تولید می‌شود‪،‬‬ ‫ازجمله محصوالت این کارخانجات زمزم است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کمبود واکسن تلفات‬ ‫مرغ را افزایش داد‬ ‫€ €چند نفر به‌طور مس�تقیم در مراکز تولید‪،‬‬ ‫فروش‪ ،‬اداری و‪ ...‬شرکت اشتغال دارند؟‬ ‫‪۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر در سراس��ر کشور در گروه زمزم‬ ‫مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫€ €برای ارائ�ه محصوالت سلامت‌محور چه‬ ‫اقداماتی انجام داده‌اید؟‬ ‫گروه زم��زم با رویکرد س�لامتی و کاهش عوامل‬ ‫مض��ر اقدام��ات مهم و موث��ری در تولید محصوالت‬ ‫س�لامت‌محور انجام داده است که ازجمله می‌توان‬ ‫به این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫تولید نوش��ابه با طعم ک��وال و برند کوالپ که در‬‫آن اس��ید فس��فریک و نگهدارنده حذف و کلسیم به‬ ‫آن اضافه شده است‪.‬‬ ‫تولید نوشابه با طعم پرتقالی و برند اورنج‌آپ که‬‫در این محصول رنگ مصنوعی حذف و رنگ طبیعی‬ ‫بتاکاروتن که پیش‌ساز ویتامین آ در بدن بوده‪ ،‬به آن‬ ‫اضافه شده است‪.‬‬ ‫ تولید نوش��ابه با طعم لیموی��ی و برند لمون‌آپ‬‫که در فرموالس��یون این محصول از ویتامین س��ی‬ ‫استفاده شده است‪.‬‬ ‫تولی��د نوش��ابه کم‌کال��ری با برن��د گرین که در‬‫آن ش��کر به می��زان ‪۴۰‬درص��د کاهش یافت��ه و از‬ ‫شیرین‌کننده طبیعی استویا استفاده شده است‪.‬‬ ‫تولید محصوالت بر پایه لبنی‬‫تولید محصوالت ورزشی بر پایه میوه‬‫تولی��د نوش��یدنی‌هایی ک��ه ح��اوی ترکیبات‬‫سیترولین بوده به‌وسیله کنسانتره هندوانه‬ ‫ای��ن رویک��رد ب��ا تاکید وی��ژه و به‌منظ��ور ارائه‬ ‫محصوالت س�لامت‌محور به هموطن��ان گرامی در‬ ‫حال پیگیری است‪.‬‬ ‫€ €برگ�زاری جش�نواره مل�ی صنع�ت‬ ‫سالمت‌محور چه اهمیتی دارد؟‬ ‫برگزاری این جشنوار ‌ه می‌تواند کمک قابل‌توجهی‬ ‫ب��ه معرفی محصوالت س��الم و مناس��ب س�لامت‬ ‫قش��رهای گوناگ��ون جامع��ه و نیز ارتقای س��طح‬ ‫تولیدات محصوالت س�لامت‌محور در کش��ور کرده‬ ‫و مش��وق تاثیرگ��ذاری در جهت توج��ه روزافزون‬ ‫واحده��ای تولی��دی به تمرکز ب��ر تولید محصوالت‬ ‫سالمت‌محور برای مردم باشد‪.‬‬
‫‪10‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫گردشگری و صنایع‌دستی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از جذابیت‌های مغفول در روستا گزارش می‌دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫بازاریابی‬ ‫فرش‬ ‫با معرفی‬ ‫نقش‌ها‬ ‫تجربه کشاورزی با رواج گردشگری مزرعه‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫سال‌هاست هر نهادی می‌خواهد اشتغالزایی‬ ‫کند بی‌هیچ تفکر و تردیدی به س��راغ رشته‬ ‫فرشبافی می‌رود‪ .‬سازمان ملی فرش‪ ،‬خیرانی‬ ‫که از زنان سرپرست خانوار حمایت می‌کنند‪،‬‬ ‫ش��وراهای محلی ش��هر و‪ ...‬این‌گون��ه نهاد‌ها‬ ‫بس��یارند‪ .‬ابتدا به زنان قالیباف��ی می‌آموزند‬ ‫و س��پس مواد اولی��ه تولید در اختیارش��ان‬ ‫می‌گذارند و آنها را تشویق به تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫در نهایت اما وقتی در ش��هر به خانه همسایه‬ ‫یا فامیل و بس��تگان می‌رویم یا اینکه مشغول‬ ‫خری��د ل��وازم خانگ��ی برای منزل ش��خصی‬ ‫خودمان می‌ش��ویم می‌بینیم که فرش شدن‬ ‫تم��ام نق��اط چهار دی��واری دیگ��ر برای‌مان‬ ‫اهمیت ندارد و به بیان صریح‌تر‪ ،‬فرش نشدن‬ ‫خانه را باکالس می‌دانیم‪.‬‬ ‫ای��ن همه آنچ��ه در تقاضا اتف��اق می‌افتد‪،‬‬ ‫نیس��ت‪ .‬گاه��ی خانواده‌ه��ا نیازمند فرش��ی‬ ‫هس��تند که زیر کمد و تخ��ت نرود و در واقع‬ ‫قصد خرید فرش مس��تطیل یا دایره ش��کل‬ ‫نیس��تند‪ .‬آنها می‌خواهند س��فارش بافت در‬ ‫ابع��اد و اندازه‌های گوناگون بدهند‪ ،‬اما خبری‬ ‫از شرکت واس��طه‌ای که دست مشتری را در‬ ‫دستان بافندگان فرش بگذارد‪ ،‬نیست‪ .‬به این‬ ‫ترتیب حجم زیادی از فرش‌ها بافته ش��ده در‬ ‫ص��ف خرید خریداران می‌مانن��د‪ .‬حال اینکه‬ ‫قالیباف��ان باید پیش از اقدام به تولید و بافتن‬ ‫فرش‪ ،‬بازاریابی کنند‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذش��ته ب��ه موجب کاهش‬ ‫سطح آب در روس��تاها‪ ،‬بسیاری از اهالی این‬ ‫مناطق تالش کرده‌ان��د قالیبافی را جایگزین‬ ‫کش��اورزی کنند و حاال شاهد ورود جوانان و‬ ‫نوجوانان به عرصه قالیبافی هستیم‪ ،‬اما خبری‬ ‫از بازاریابی نیست‪.‬‬ ‫البت��ه رس��انه مل��ی تبلیغات��ی درب��اره‬ ‫فروش��گاه‌های فرش پخش می‌کند اما در این‬ ‫تبلیغ��ات توجهی به معرفی گل‌ها و طرح‌ها و‬ ‫پرداختن به پیش��ینه آنها نمی‌شود‪ .‬هر کدام‬ ‫از گل‌ه��ای قالی قصه‌ای دارن��د که متولیان‬ ‫ف��رش در ایران و جهان ق��در آنها را می‌دانند‬ ‫اما آنها که قرار اس��ت پ��ا بر این نقش بکوبند‬ ‫و س��ال‌ها روی آن راه برون��د‪ ،‬هی��چ از ای��ن‬ ‫نقش‌ه��ا نمی‌دانند‪ .‬نقش‌هایی ک��ه گاه ثبت‬ ‫ملی یا بین‌المللی می‌شوند هیچ ارزشی برای‬ ‫مصرف‌کننده ندارند چراکه مصرف‌کننده از راز‬ ‫آنها با خبر نیست؛ از این‌رو شایسته و بایسته‬ ‫اس��ت پیش از فروش هر ک��دام از فرش‌ها با‬ ‫نقش‌هایی که آن را به سفارش‌دهنده معرفی‬ ‫ی برای آنها را جدی بگیریم‪.‬‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬بازاریاب ‌‬ ‫خبر‬ ‫رشد صنعت گردشگری‬ ‫روستایی‪-‬کشاورزی چین‬ ‫مقام‌ه��ای گردش��گری چین در گزارش��ی از‬ ‫‪ ۱.۵۱‬میلی��ارد س��فر روستایی‪-‬کش��اورزی در‬ ‫چین‪ ،‬در نیمه‌سال نخست سال جاری میالدی‬ ‫خبر دادند‪.‬‬ ‫به‌گزارش ایس��نا به نق��ل از‌ای توربونیوز‪ ،‬این‬ ‫اطالعات در جریان یک همایش ملی با محوریت‬ ‫گردشگری روستایی‪-‬کشاورزی که روز یکشنبه‬ ‫با حض��ور وزیر فرهنگ و گردش��گری چین در‬ ‫شهر «چنگدو» برگزار شد‪ ،‬اعالم شد‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه آمار ارائه‌ش��ده در این همایش‪،‬‬ ‫س��ود کل��ی حاص��ل از صنع��ت گردش��گری‬ ‫روستایی‪-‬کش��اورزی چین در نیمه‌سال نخست‬ ‫سال جاری میالدی به ‪ ۱۲۵‬میلیارد دالر رسیده‬ ‫است‪ .‬این رقم نسبت به سال گذشته با افزایش‬ ‫‪ ۱۰.۲‬درصدی روبه‌رو بوده است‪.‬‬ ‫اطالع��ات ارائه‌ش��ده حاکی از آن اس��ت که‬ ‫صنعت گردشگری روستایی‪-‬کشاورزی چین تا‬ ‫پایان ژوئن امسال‪ ،‬حدود ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۸۶۰‬هزار‬ ‫شغل در این کشور ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و گردش��گری چین با تاکید بر‬ ‫نقش مهم اسکان گردشگران در خانه‌های بومی‬ ‫در کاهش فقر در کش��ور‪ ،‬از نخس��تین فهرست‬ ‫مقصدهای مهم گردش��گری روستایی چین که‬ ‫شامل ‪ ۳۲۰‬روستا در سراسر این کشور می‌شود‬ ‫نیز رونمایی کرد‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بابک مغازه‌ای‬ ‫گردشگری‬ ‫کشاورزی‬ ‫می‌تواند‬ ‫معیشت مکملی‬ ‫برای کشاورزان‬ ‫و روستاییان‬ ‫به‌شمار رود‬ ‫به شرط آنکه‬ ‫کشاورزان‬ ‫شغل خود را‬ ‫تغییر ندهند‬ ‫و گردشگری‬ ‫به معیشت‬ ‫جایگزین تبدیل‬ ‫نشود‬ ‫رفتن از ش��هر‌های دود زده به مزرعه عجب صفایی‬ ‫دارد! آسمانی که به‌طور باورنکردنی نیلی است و برای‬ ‫ما که آس��مان را طوسی و سفید یا در بهترین حالت‪،‬‬ ‫آب��ی اما کمرنگ تجربه می‌کنیم‪ ،‬هیجان‌انگیز اس��ت؛‬ ‫زمینی که تا چشم کار می‌کند سبز و پر محصول است‬ ‫و البت��ه از خاک و گِل هم مبرا نیس��ت‪ ،‬اما همچنان‬ ‫جذاب و لذت‌بخش اس��ت که دوس��ت داریم به عمد‬ ‫به این خاک و گل دس��ت بزنی��م‪ .‬تراکتور‪ ،‬بیل‪ ،‬داس‬ ‫و چیزهایی از این دس��ت را می‌توان برای نخستین‌بار‬ ‫در زندگی لمس کرد؛ تنها به شرط اینکه به مزرعه‌ای‬ ‫برویم و کش��اورزان هم اجازه دهن��د چند روزی آنجا‬ ‫مانند یک کش��اورز نوپا کار کنیم‪ .‬البته شاید با تجربه‬ ‫بودن و کاردانی بچه‌های روس��تا نس��بت به ما که به‬ ‫احتمال دکتر‪ ،‬مهندس هستیم و شاید خنده‌های زیر‬ ‫زیرکی این بازیگوش‌های دوس��ت داشتنی باعث شود‬ ‫کمی جا بخوریم اما خیلی زود خودمان هم به‌دس��ت‬ ‫و پا چلفتی بودن‌م��ان می‌خندیم‪ ،‬عکس می‌گیریم و‬ ‫تجربه‌های‌‌م��ان را با اوصافی هیجان‌انگیز با دوس��تان‬ ‫و خانواده‌م��ان ب��ه اش��تراک می‌گذاری��م و این یعنی‬ ‫گردشگری مزرعه‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬چند س��الی اس��ت گردش��گری‬ ‫روس��تایی یا به اصطالح بوم‌گردی در ایران رواج یافته‬ ‫است و حاال بیشتر مردم ایران این گونه از گردشگری‬ ‫را می‌شناس��ند ام��ا گردش��گری روس��تایی را چقدر‬ ‫می‌شناسیم؟ در ایران به‌دلیل نبود فضای مزرعه‌داری‬ ‫و متمرکز ش��دن مزرع��ه‪ ،‬دامداری و کش��اورزی در‬ ‫روستاهای کشور‪ ،‬گردشگری کشاورزی با گردشگری‬ ‫روستایی همپوش��انی دارد‪ ،‬در حالی که این دو با هم‬ ‫تفاوت‌های بسیاری دارند‪.‬‬ ‫به‌دست گرفتن بیل‪ ،‬نشس��تن پشت تراکتور‪ ،‬عبور‬ ‫از زمین‌های پر از گل و الی با چکمه‌های پالس��تیکی‬ ‫س��یاه‪ ،‬گاو‌آه��ن و بذر پاش��یدن در مزرعه‪ ،‬س��اخت‬ ‫مترسک و دلهره گرما‌زدگی و سرما‌زدگی محصوالت‪،‬‬ ‫پیاده‌روی‌ه��ای طوالنی از روس��تا تا س��ر زمین‪ ،‬بلند‬ ‫دادزدن‌های س��ر زمین و اهل خانواده و روستا را صدا‬ ‫کردن‪ ...‬همه این‌ها هرچند برای برخی از ما شهری‌ها‬ ‫به‌عنوان یک زندگی دائمی پذیرفتنی نیست‪ ،‬اما خیلی‬ ‫از ما دوس��ت داریم چند ماه یا چند روزی را به سبک‬ ‫و سیاق کشاورزان زندگی کنیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬کش��اورزی در مناطق��ی که دارای‬ ‫ظرفیت الزم برای توس��عه گردش��گری هستند‪ ،‬یکی‬ ‫از راهبردهایی برای تقویت نواحی روس��تایی به‌شمار‬ ‫می‌رود و در نهایت هم از مهاجرت روستاییان به شهر‬ ‫می‌کاهد و هم برای آنها درآمدزایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت گردشگری مزرعه با روستا‬ ‫یک کارش��ناس صنعت گردش��گری در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬یکی از انواع مهم گردش��گری در جهان‬ ‫گردش��گری کشاورزی یا گردش��گری مزرعه است که‬ ‫این نوع گردش��گری در بسیاری از کشورهای همسایه‬ ‫مانند ترکیه رونق یافته است‪.‬‬ ‫باب��ک مغ��ازه‌ای معتقد اس��ت گردش��گری مزرعه‬ ‫یا کش��اورزی نوعی از گردش��گری اس��ت ک��ه در آن‬ ‫گردش��گران به تعداد محدود ب��ه یک مزرعه یا محلی‬ ‫اجرای طرح گردشگری مزرعه کار پیچیده‌ای است و نیاز به همکاری‬ ‫نهاد‌های گوناگون با محوریت استانداری و اداره کل میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬محیط‌زیست و بنیاد مسکن دارد‬ ‫که به امور کش��اورزی‪ ،‬باغبانی‪ ،‬گلکاری یا دامپروری‬ ‫وابس��ته است‪ ،‬س��فر و با خانواده کشاورز یک یا چند‬ ‫روز زندگ��ی کرده و فعالیت‌های کش��اورزی را تجربه‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬ع�لاوه‌بر ای��ن در مزرعه و م��کان اقامتی‬ ‫ساکنان مزرعه اقامت خواهند کرد‪.‬‬ ‫به‌گفته وی در گردشگری کشاورزی تجربه فعالیت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬مزرع��ه‌داری و دامپ��روری هدف س��فر‬ ‫گردشگران است و بازدید از روستاها و مناطق اطراف‬ ‫آنها مدنظر گردشگران نیست‪.‬‬ ‫مغازه‌ای اظهار کرد‪ :‬گردش��گری کشاورزی می‌تواند‬ ‫معیشت مکملی برای کشاورزان و روستاییان به‌شمار‬ ‫رود به شرط آنکه کشاورزان شغل خود را تغییر ندهند‬ ‫و گردشگری به معیش��ت جایگزین تبدیل نشود‪ .‬نوع‬ ‫دوم گردش��گری کش��اورزی که در کش��ور ما بیشتر‬ ‫متداول ش��ده‪ ،‬گردشگری جش��نواره‌های کشاورزی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ای��ن نوع گردش��گری اف��راد در زمان‌های‬ ‫خاص��ی مانند زمان برداش��ت محصوالت کش��اورزی‬ ‫ی��ا باغداری به محل‌های موردنظ��ر مراجعه می‌کنند‪،‬‬ ‫مانند جشنواره انگور‪ ،‬جشنواره توت‌فرنگی و مانند آنها‬ ‫که در برخی از اس��تان‌های کشور گام‌هایی برای آنها‬ ‫برداشته شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این جش��نواره‌ها س��ود چندانی برای آن‬ ‫منطقه یا محله ندارند و به‌طور معمول دو بار در سال‬ ‫برگزار می‌ش��وند‪ .‬نوع نخست گردش��گری کشاورزی‬ ‫س��ود مالی بیشتری دارد و گردش��گران در تمام ایام‬ ‫سال می‌توانند آن را تجربه کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس گردش��گری عنوان کرد‪ :‬گردشگری‬ ‫بازدید از «کاخ تاریخی صفی‌آباد» بهشهر آزاد شد‬ ‫ب��ا پیگیری‌ه��ای اس��تاندار مازن��دران و‬ ‫همراه��ی وزارت اطالع��ات‪ ،‬کاخ تاریخ��ی‬ ‫صفی‌آباد بهش��هر برای بازدید مردم و تغییر‬ ‫کاربری گردشگری آزادسازی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬این کاخ در شهرس��تان‬ ‫بهش��هر به‌دستور شاه عباس در سال ‪۱۰۱۰‬‬ ‫هجری قمری س��اخته ش��د و در زمان شاه‬ ‫صفی توس��عه پیدا کرد‪ .‬فاصل��ه کاخ تا دریا‬ ‫حدود ‪ ۱۶‬کیلومتر اس��ت و در ایام س��لطنت‬ ‫صفویه‪ ،‬این راه زیرزمینی برای جلوگیری از تهاجم ازبکان و س��ایر‬ ‫مللی که اطراف دریای خزر زندگی می‌کردند‪ ،‬استفاده می‌شد‪.‬‬ ‫در طول س��ال‌ها این بنای تاریخی دچار حوادث گوناگونی شد‪.‬‬ ‫در زم��ان حمله افغان‌ها آس��یب دید و در زمان نادرش��اه تعمیر و‬ ‫بازسازی شد‪ .‬این بنا در زمان قاجاریه نیز مورد مرمت قرار گرفت‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬س��ال پیش هم طعمه آتش‌س��وزی شده و به‌کلی آثار و‬ ‫ش��کوه باس��تانی خود را از دس��ت داد‪ .‬این کاخ پیش از انقالب در‬ ‫اختی��ار امریکایی‌ها بوده اما پس از انقالب کاربرد نظامی و امنیتی‬ ‫داش��ت و در اختیار وزارت اطالعات بود و به همین دلیل بازدید از‬ ‫آن میسر نمی‌شد‪.‬‬ ‫تا اوایل س��ال ‪ ۸۴‬تصمیم��ی درباره آزاد‌س��ازی عرصه و حریم‬ ‫کاخ صف��وی گرفته نش��ده بود‪ .‬تا اینکه رئیس پیش��ین س��ازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی‪‌،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری به‌منظور تهیه طرح‬ ‫ساماندهی باغ‌ها‪ ،‬دستور آزاد‌سازی مجموعه صفی‌آباد را برای قرار‬ ‫گرفتن در طرح ساماندهی داد‪.‬‬ ‫ای��ن واگذاری یا آزادس��ازی اگرچه با موافق��ت وزارت اطالعات‬ ‫همراه بود‪ ،‬اما به نتیجه نمی‌رسید‪ .‬البته در آذر سال ‪ ۹۷‬علی‌محمد‬ ‫شاعری‪ ،‬نماینده مردم ش��رق مازندران در مجلس از ساخت جاده‬ ‫دسترس��ی ب��رای ای��ن کاخ خب��ر داده و گفته ب��ود‪ :‬منتظر اعالم‬ ‫نظر نهایی از س��وی وزارت اطالعات هس��تیم ت��ا عملیات اجرایی‬ ‫س��اخت جاده دسترس��ی به کاخ صفی‌آباد را آغاز کنیم‪ .‬اداره کل‬ ‫میراث‌فرهنگی‌‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری‬ ‫مازن��دران بای��د کاخ صفی‌آب��اد را مرمت و‬ ‫بازس��ازی کند و همچنین وظیفه نگهداری‬ ‫و مدیری��ت کاخ صفی‌آباد ب��ه لحاظ میراثی‬ ‫در اختیار اداره میراث‌فرهنگی‪‌،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردش��گری قرار گی��رد؛ البت��ه نهاد‌های‬ ‫دیگ��ر مانند ش��هرداری‪ ،‬مناب��ع طبیعی و‬ ‫محیط‌زیس��ت نی��ز همکاری‌ه��ای الزم را‬ ‫به‌منظور ایجاد جاده دسترس��ی‪ ،‬فنس‌کش��ی‬ ‫و فراهم کردن امکانات و تس��هیالت الزم ب��رای عموم مردم انجام‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫مردم اس��تان مازندران س��ال‌ها برای بازدید از این بنای تاریخی‬ ‫انتظار کش��یده بودند چون هر مس��ئولی که در اس��تان روی میز‬ ‫ریاس��ت می‌نشست قول آزادس��ازی آن را می‌داد تا اینکه استاندار‬ ‫مازندران در دیدار با وزیر اطالعات موافقت نهایی را برای این اقدام‬ ‫گرفت و درباره تمهید زمینه‌های الزم برای استفاده عموم مردم از‬ ‫فضای گردش��گری کاخ تاریخی صفی‌آباد بهشهر گفت‌وگو و اعالم‬ ‫کرد ب��ا حمایت و همراهی وزیر اطالع��ات‪ ،‬کاخ تاریخی صفی‌آباد‬ ‫بهشهر برای مقصدهای گردش��گری و بهره‌گیری عموم مردم آزاد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این‌باره احمد حسین‌زادگان گفت‪ :‬با همکاری‌های بین‌بخشی‬ ‫و بهره‌گی��ری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های گوناگون اس��تان می‌توان‬ ‫زمینه ارتقای نش��اط و امی��د اجتماعی را در جامع��ه فراهم کرد‪.‬‬ ‫در راس��تای توسعه همه‌جانبه اس��تان و تمهید فضاهای الزم برای‬ ‫افزای��ش امید در جامعه همه تالش و ظرفیت‌های موجود را به‌کار‬ ‫خواهیم گرفت و کاخ تاریخی صفی‌آباد بهشهر یکی از فرصت‌های‬ ‫بی‌بدیل گردشگری برای تحقق این مهم است‪.‬‬ ‫البته در دیدار استاندار مازندران و وزیر اطالعات غیر از واگذاری‬ ‫کاخ صفی‌آباد‪ ،‬سواحل مجتمع رفاهی تفریحی وزارت اطالعات در‬ ‫استان نیز در راستای حفظ حریم ‪ ۶۰‬متری دریا آزاد شد‪.‬‬ ‫کش��اورزی هم می‌تواند به معیش��ت و درآمد خانواده‬ ‫کمک کند و هم تش��ویقی باشد تا فعالیت کشاورزی‬ ‫و دامپ��روری بهتر انجام ش��ود‪ .‬عالوه‌بر ای��ن‪ ،‬افرادی‬ ‫از خان��واده که چن��دان نمی‌توانند ب��ه اقتصاد خانوار‬ ‫کمک کنند می‌توانند در ارائه خدمات به گردش��گران‬ ‫کش��اورزی فعالیت کنند و س��ودآوری داشته باشند‪.‬‬ ‫فعال کردن گردش��گری کش��اورزی می‌تواند صنایع‬ ‫وابس��ته به آن مانند صنایع‌دستی و تولید محصوالت‬ ‫لبن��ی را نی��ز فعال کند که این ام��ر منجر به افزایش‬ ‫درآمد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تف�اوت گردش�گری مزرع�ه در جهان و‬ ‫ایران‬ ‫اگرچ��ه کمتر پیش می‌آید متولیان گردش��گری به‬ ‫موضوع گردش��گری مزرع��ه توجه کنن��د‪ ،‬اما رئیس‬ ‫کارگ��روه تخصص��ی گردش��گری ات��اق فکر توس��عه‬ ‫مازندران به‌تازگی دراین ب��اره اظهارنظر کرد و گفت‪:‬‬ ‫در استانی که گردش��گری با مزرعه تقابل دارد‪ ،‬زمان‬ ‫و ان��رژی زیادی برای پذی��رش و مطالعه این موضوع‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫رمض��ان‌زاده در گفت‌وگ��و ب��ا ایس��نا اظهارک��رد‪:‬‬ ‫کارشناس��ان میراث مازندران باید در زمینه بررس��ی‬ ‫الگوهای گردش��گری مزرعه در جهان آموزش‌دیده تا‬ ‫بازدهی تولید را ارتقا داده و گردش��گری مرزعه را در‬ ‫سطح کشور رواج دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کشورهایی مانند بالروس‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫رومان��ی‪ ،‬انگلی��س و امری��کا وارد مقوله گردش��گری‬ ‫مزرعه ش��دند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید سیاست‌های الگویی‬ ‫کش��ورهایی که گردش��گری مزرعه را تجربه کردند را‬ ‫مطالعه کنیم زیرا این کشورها نخست مرز بین واژه‌ها‬ ‫را آموختن��د و پس آن سیاس��ت‌گذاری و پایه‌گذاری‬ ‫کردند‪ .‬الگوهای گردش��گری مزرع��ه یکی از الگوهای‬ ‫موفق در جهان است‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه تخصصی گردشگری اتاق فکر توسعه‬ ‫مازن��دران با بی��ان اینکه پس از مطالعه گردش��گری‬ ‫مزرعه و داش��تن زمین برای اجرایی کردن این طرح‬ ‫س��ازمان میراث‌فرهنگی می‌تواند بخشی از مجوزها را‬ ‫صادر کند‪ ،‬گفت‪ :‬برای رشد گردشگری مزرعه نیاز به‬ ‫چند شاخص مانند آموزش‪ ،‬تقویت آگاهی و غذا داریم‬ ‫که باید تامین شود‪.‬‬ ‫رمض��ان‌زاده خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬آی��ا وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی که اداره کل آن در مازندران اس��ت‪،‬‬ ‫قانونی دارد که به من اجازه دهد بخش��ی از مساحت‬ ‫زمین را زیرس��ازه ببرم؟ اگر جهاد کش��اورزی راضی‬ ‫ش��ود آیا بنیاد مسکن به‌دلیل اجرای طرح‌های هادی‬ ‫که در مس��یر سازه مشخص اس��ت‪ ،‬اجازه ادامه کار را‬ ‫می‌دهند؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اج��رای ط��رح گردش��گری مزرعه کار‬ ‫پیچیده‌ای ب��وده و نیاز به همکاری نهاد‌های گوناگون‬ ‫ب��ا محوری��ت اس��تانداری و اداره کل میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬محیط‌زیس��ت و بنیاد مس��کن دارد تا‬ ‫فعالیت‌های قانونی و اجرایی داخل یک روستا را که بر‬ ‫عهده دارند با همکاری یکدیگر به‌طور قانونی‪ ،‬مصوب‬ ‫و اجرایی کنند‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه تخصصی گردشگری اتاق فکر توسعه‬ ‫مازن��دران گفت‪ :‬تا زمانی ک��ه تناقض‌های قانونی بین‬ ‫بنیاد مسکن اجازه ساخت سازه خارج از بافت روستا را‬ ‫بدهد یا جهادکش��اورزی اجازه ندهد آنقدر از مساحت‬ ‫زمین کش��اورزی زیر س��ازه برود(تغیی��رات کاربری‬ ‫اراضی) این چالش‌ها باعث می‌شود اگر کسی بخواهد‬ ‫گردش��گری مزرعه را اجرا کند‪ ،‬نتواند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در این صورت فقط نمونه‌ای از گردشگری مزرعه را در‬ ‫کنار اقامتگاه بوم‌گردی ارائه می‌دهد که درست نیست‬ ‫چراکه گردشگری مزرعه خود تعریف جداگانه‌ای دارد‪.‬‬ ‫مدیرگ��روه جهانگردی دانش��گاه مازن��دران گفت‪ :‬آیا‬ ‫این صنعت توانس��ته جلوی تغییرات کاربری‪ ،‬گرفتن‬ ‫سواحل ازسوی نهادها در بخش خصوصی‪ ،‬شبکه‌های‬ ‫گردش��گری که دور آن محفوظ شده یا بحث ساخت‬ ‫خانه‌ه��ای دوم را در اس��تان بگی��رد؟ رمض��ان‌زاده‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬درست است اش��تغالی ایجاد شده‬ ‫و درآمدی وارد اس��تان می‌ش��ود اما اگر به‌دقت مورد‬ ‫بررس��ی قرار گیرد متوجه می‌ش��ویم بخش زیادی از‬ ‫توس��عه پایدار زیر سوال رفته است؛ بنابراین نمی‌توان‬ ‫گفت صنعت گردشگری در مازندران یک صنعت موفق‬ ‫اس��ت‪ .‬به نظر می‌رسد مازندران نسبت به گردشگری‬ ‫مزرعه حس��اس اس��ت‪ .‬تا جایی که چن��د وقت پیش‬ ‫استاندار این استان هم کارگروهی در این‌باره تشکیل‬ ‫داده بود‪ .‬ش��اید گردش��گری مزرعه در ایران به‌تازگی‬ ‫مورد توجه قرار گرفته باشد اما این ظرفیت را دارد که‬ ‫به همان س��رعتی که بوم‌گردی در ایران جا افتاد‪ ،‬این‬ ‫رشته از گردشگری نیز رواج یابد‪.‬‬ ‫یک اقامتگاه بوم‌گردی موزه‌دار شد‬ ‫مدی��رکل موزه‌ه��ا و اموال تاریخی کش��ور‪ ،‬م��وزه را مهم‌ترین رکن‬ ‫فرهنگی جامعه و معیار توس��عه دانست و از صدور مجوز نخستین موزه‬ ‫در اقامتگاه بوم‌گردی روستای سریزد شهرستان مهریز خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرضا کارگر در بازدید از مکان‌های تاریخی و‬ ‫گردشگری شهرستان مهریز‪ ،‬گفت‪ :‬آثار تاریخی باارزش‪ ،‬مردمان اصیل‬ ‫و بافت تاریخی زیبا باعث شده استان یزد و شهرستان مهریز مورد توجه‬ ‫گردشگران داخلی و خارجی باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کالبد ش��هری و جریان زندگی متفاوت باعث ایجاد‬ ‫عالقه در گردشگران داخلی و خارجی می‌شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬شهر مهریز‬ ‫دارای می��راث ملموس و ناملموس و ویژگی‌های غنی و منحصر به فرد‬ ‫اس��ت و در آینده می‌تواند به یک قطب گردش��گری تبدیل شود که به‬ ‫رونق و توسعه پایدار شهرستان کمک شایانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل موزه‌های کش��ور با اش��اره به اینکه موزه‌ها تالش می‌کنند‬ ‫می��راث مادی و معن��وی را حفظ کنند‪ ،‬گفت‪ :‬باید به س��رمایه‌گذاران‬ ‫کمک کنیم تا حرکت‌های خود جوش مردمی پایدار بماند‪ .‬وی موزه را‬ ‫مهم‌ترین رکن فرهنگی جامعه و معیار توسعه دانست و از صدور مجوز‬ ‫نخس��تین موزه در اقامتگاه بوم‌گردی در روس��تای سریزد شهرستان‬ ‫مهریز خبر داد‪ .‬کارگر در پایان با بیان این رشد موزه‌ها نسبت به گذشته‬ ‫قابل مقایس��ه نیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در موزه‌های خصوصی شاهد رشد‬ ‫چش��مگیری هس��تیم به طوری که مدیران میراث‌فرهنگی استان‌ها‬ ‫به‌طور مس��تمر بر تقاضای مکرر بخش خصوصی و مجموعه‌داران برای‬ ‫راه‌اندازی موزه‌ها تاکید دارند‪.‬‬ ‫رض��ا زارع‌زاده‪ ،‬فرماندار مهریز نی��ز در ادامه به وضعیت امروز موزه و‬ ‫موزه‌داری در کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬با مرور ‪ ۳۰۰‬سال تاریخ موزه‌داری‬ ‫جهان‪ ،‬شاهد یک وضعیت مطلوب در عرصه موزه‌داری هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تک‌تک افراد جامعه باید در امور موزه‌ها نقش داشته باشند‬ ‫چراکه موزه‌ها زمانی به‌عن��وان نهاد اجتماعی نقش را ایفا می‌کنند که‬ ‫تمام مردم در این موضوع مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫زارع‌زاده ب��ا بیان اینکه ام��روزه موزه‌ها خودجوش و براس��اس نیاز‬ ‫اجتماعی ش��کل می‌گیرند‪ ،‬گفت‪ :‬در بس��یاری از روس��تاها افراد آثار‬ ‫تاریخی خانوادگی خود را به‌طورخودجوش در یک موزه جمع می‌کنند‬ ‫که تبدیل به کانونی برای هم‌اندیشی می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز جامعه ایرانی به این نیاز رس��یده که در حفظ هویت‬ ‫خ��ود بدون نیاز جدی به حمایت دولت بکوش��د و این حفظ هویت در‬ ‫قالب راه‌اندازی موزه ش��کل می‌گی��رد‪ .‬فرماندار مهریز گفت‪ :‬از آنجایی‬ ‫که جامعه نیاز به رش��د و توسعه دارد‪ ،‬بنابراین یکی از اتفاق‌های مهمی‬ ‫ک��ه در حوزه موزه‌داری باید مورد توجه ق��رار گیرد‪ ،‬موضوع اجتماعی‬ ‫شدن موزه‌ها است‪.‬‬ ‫گیوه‌بافی و ارغوان‌بافی کرمانشاهی‌ها را در تهران ببینید‬ ‫با هدف معرفی آثار هنرمندان صنایع‌دس��تی استان کرمانشاه‪ ،‬آثار‬ ‫هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دس��تی این اس��تان در محل س��ازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی به نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش میراث آریا‪ ،‬ای��ن آثار نمونه‌هایی از آثار برتر و ش��اخص‬ ‫این هنرمندان در رش��ته‌های گلیم‌بافی‪ ،‬گیوه‌بافی‪ ،‬مصنوعات چرمی‪،‬‬ ‫ارغوان‌بافی‪ ،‬ساز سنتی‪ ،‬قفل فلزی‪ ،‬زیورآالت سنتی‪ ،‬گره‌چینی‪ ،‬منبت‬ ‫چوب و‪ ...‬اس��ت‪ .‬نمونه آثار به نمایش گذاش��ته از کارگاه برتر و فعاالن‬ ‫صنایع‌دستی به نمایندگی استان کرمانشاه برگزیده شده است‪.‬‬ ‫آث��ار ارائه ش��ده از هنرمن��دان دارای درجه هن��ری‪ ،‬دارندگان مهر‬ ‫اصالت و نش��ان ملی مرغوبیت صنایع‌دستی و هنرمندانی که صادرات‬ ‫صنایع‌دستی را انجام می‌دهند‪ ،‬جمع آوری شده است‪.‬‬ ‫هدف از برگزاری این نمایش��گاه ترویج و فراه��م کردن بازار فروش‬ ‫محصوالت صنایع‌دس��تی‪ ،‬ارائه توانمندی‌ه��ای صنعتگران و معرفی‬ ‫صنایع‌دستی رشته‌های بومی استان است‪ .‬در این نمایشگاه ‪ ۱۰۰‬اثر به‬ ‫نمایش گذاشته شده و از ‪ ۵‬تا ‪ ۹‬مرداد در ساختمان شماره یک سازمان‬ ‫میراث فرهنگی دایر است‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫بازار طال و سکه دیگر جذاب نیست‬ ‫مسیر سرمایه‌گذاری‌ها تغییرکرد‬ ‫قیمت ارز در حالی این روزها با کمترین نوس��ان روبه‌رو‬ ‫اس��ت و روند باثبات‌ت��ری را طی می‌کند که به دنبال آن‪،‬‬ ‫بازار طال و س��که که وابستگی زیادی به تغییرات نرخ این‬ ‫پول خارجی دارد در پی همین روند‪ ،‬با ش��یب کاهش��ی‬ ‫روبه‌‌رو شده و در انواع سکه و طال ریزش قیمت‌ها را شاهد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫در بیش از یک س��ال گذش��ته به دلیل خروج امریکا از‬ ‫برج��ام و اعمال تحریم‌ها‪ ،‬این موضوع بهانه‌ای ش��د برای‬ ‫اینکه اقتصاد ایران نوس��ان‌های ش��دیدی را تجربه کند و‬ ‫نقدینگی‌های انباشته‌شده سال‌های گذشته‪ ،‬به بازارهایی‬ ‫همچون ارز و س��که س��رازیر ش��ود و قیمت‌ها را در این‬ ‫بازار دچار تغییرات ش��دید کند که همین ش��رایط حباب‬ ‫س��که را به‌ش��دت افزایش داد و نرخ طال را با یک س��یر‬ ‫صعودی ش��دید‌روبه‌رو کرد‪ .‬این موضوع که باعث ش��ده‬ ‫ب��ود تا تقاضای کاذبی در این ب��ازار به وجو ‌د آید ‌و فضای‬ ‫سفته‌بازی و داللی شکل بگیرد‪ ،‬اما به دنبال سیاست‌های‬ ‫مناس��ب بانک مرکزی در ح��وزه ارزی و کاهش قیمت‌ها‬ ‫در ای��ن بازار‪ ،‬مدتی اس��ت که وضعیت بازار طال و س��که‬ ‫ه��م تغییر ک��رده و در این بازار دیگر خبری از ش��وک و‬ ‫هیجان شدید قیمتی نیست و تقاضای کاذبی برای خرید‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫آن‌طور که فعاالن بازار طال و س��که می‌گویند‪ ،‬به دلیل‬ ‫تغییر در جو بازار و کاهش ش��وک‌ها و هیجان‌ها‪ ،‬مس��یر‬ ‫سرمایه‌گذاری‌ها تغییر کرده و بازار طال و سکه دیگر مثل‬ ‫گذشته برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست‪.‬‬ ‫زهره محسنی‌شاد‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹تقاضا برای خریدطال کم است‬ ‫نرخ ارز در صرافی‌ها ثابت ماند‬ ‫ب��ا وج��ود افزایش نرخ خرید ارز در بانک‌ها‪ ،‬نرخ خرید و ف��روش دالر و یورو در صرافی‌های مجاز بانک‬ ‫مرکزی نسبت به دوشنبه تغییر چندانی نداشته است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بانک‌ها دیروز نرخ دالر را نسبت‬ ‫به روز دوش��نبه افزایش دادند به طوری که نرخ خرید دالر در بانک‌ها که دوش��نبه ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۰۲‬تومان‬ ‫بود‪ ،‬دیروز به ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۹۵۰‬تومان رسید‪.‬‬ ‫ش��عب ارزی بانک‌ها دیروز هر یورو را ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان خریدند که در مقایس��ه با نرخ ‪ ۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۲۳‬تومانی روز دوشنبه‪ ،‬نرخ این ارز نیز افزایش یافت‪ .‬هر پوند انگلیس هم دیروز در شعب ارزی بانک‌ها‬ ‫به نرخ ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۴۴۸‬تومان خریداری ش��د‪ .‬نرخ ارز مس��افرتی در بانک‌ها نیز همچنان از نرخ فروش آن‬ ‫ت به طوری که نرخ فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۶۷۸‬تومان اعالم شد که‬ ‫در بازار باالتر اس ‌‬ ‫با احتساب کارمزد به حدود ‪ ۱۴‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫اما در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی نرخ دال ‌ر نسبت به روز دوشنبه ثابت ماند به طوری که نرخ خرید‬ ‫دالر در این صرافی‌ها ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۹۵۰‬تومان و نرخ فروش آن ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰‬تومان بود‪.‬‬ ‫این صرافی‌ها دیروز هر یورو را به نرخ ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان‌خریدند و ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان‌فروختند‬ ‫که نسبت به روز دوشنبه‌تغییر چشمگیری نداشت‪.‬‬ ‫بانک به شکل سپرده نگهداری یا در بازار مسکن یا بورس‬ ‫سرمایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود تدریجی طالهای خانگی به بازار‬ ‫این کارش��ناس بازار معتقد اس��ت که البته هنوز بخش‬ ‫زیادی از س��رمایه‌های طالی��ی مردم در خانه‌های‌ش��ان‬ ‫نگهداری می‌ش��ود که پیش‌بینی می‌ش��ود به‌تدریج وارد‬ ‫بازار شود‪.‬‬ ‫کش��تی‌آرای تاکید کرد این شرایط را البته ما در حوزه‬ ‫ارزی هم ش��اهد هس��تی ‌م به طوری که ب��ا مدیریت بانک‬ ‫مرکزی و خارج ش��دن بازار از حالت چند‌نرخی‪ ،‬قیمت‌ها‬ ‫در این بازار به ثبات نس��بی دست پیدا کرده و سبب شده‬ ‫که سایر بازارها هم تحت‌تاثیر این شرایط قرار گیرند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون تخصصی طال و جواهر اتاق اصناف‬ ‫در ادام��ه با اش��اره ب��ه تغیی��رات احتمال��ی در بازارهای‬ ‫جهانی و تاثیری ک��ه این تغییرات می‌تواند روی وضعیت‬ ‫قیمت‌ها در بازار داخلی طال و س��که داش��ته باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تغییرات در بازاره��ای مالی بین‌المللی و در اونس جهانی‬ ‫طال‪ ،‬نوس��ان‌های طبیعی هستند که بر مبنای معیارهای‬ ‫اقتصادی دنیا اس��ت و با نوس��ان‌های ش��وک‌گونه که در‬ ‫داخل ما ش��اهد آن هس��تیم متفاوت است‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر‬ ‫تغییری در اونس جهانی طال ایجاد ش��ود‪ ،‬بازار داخلی ما‬ ‫هم همپا با این تغییر حرکت خواهد کرد و این بر اس��اس‬ ‫اصول اقتصادی است که در دنیا حاکم است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش شدید حباب سکه‬ ‫همچنی��ن عب��اداهلل محمدولی‪ ،‬رئی��س انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایان طال و جواهر در گفت‌وگو با ایرنا درباره آخرین‬ ‫وضعیت بازار طالی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ازار طال اکنون دچار‬ ‫رکود ش��ده و قیمت‌ها به‌شدت متغیر ش��ده است‪ .‬وی با‬ ‫برشماری عوامل ایجاد رکود و بی‌ثباتی در بازار طال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخش اصلی نوسان نرخ طال ناشی از تغییر نرخ دالر است‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن صنفی کارفرمای��ان طال و جواهر با بیان‬ ‫اینکه جذابیت س��رمایه‌گذاری در بازار ط�لا از بین رفته‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬عامل دیگری که رکود در این بازار را به دنبال‬ ‫داشته‪ ،‬وجود هزینه‌های سربار به این بازار است که باعث‬ ‫اصالح طرح الزام بانک‌ها به حذف سود از بدهی تسهیالت‌گیرندگان‬ ‫نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان‪ ،‬اصالحات طرح الزام‬ ‫بانک‌ه��ا برای حذف س��ود از بدهی تس��هیالت‌گیرندگان را اعمال کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬نمایندگان در نشس��ت علنی دیروز مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی طرح دوفوریتی الزام بانک‌ها بر حسب سود و جریمه را با اعمال‬ ‫اصالحات��ی ب��ا ‪ ۱۷۱‬رأی موافق‪ ۸ ،‬رأی مخالف و ‪ ۵‬رأی ممتنع از مجموع‬ ‫‪ ۲۰۵‬نماین��ده حاض��ر در جلس��ه موافقت کردند‪ .‬بن��د (‪ )۱‬اصالحی ماده‬ ‫واحده به این ش��رح‌است‪ :‬مالک محاس��به بدهی متقاضیان مشمول این‬ ‫قان��ون‪« ،‬ق��رارداد اولیه» اس��ت‪ .‬در صورتی که ق��رارداد اولیه یک یا چند‬ ‫نوب��ت برخالف مق��ررات اعالمی بانک مرک��زی از راه‌هایی مانند بس��تن‬ ‫توافقنامه‪ ،‬قرارداد جدید‌یا اعطای تس��هیالت جایگزین امهال شده باشد‪،‬‬ ‫مع��اون وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی از آغاز شناس��ایی ‪۳۰‬‬ ‫بو‌کار پرتکرار کشور خبر داد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬محمدعلی‬ ‫کس�� ‌‬ ‫دهقان‌دهنوی با اش��اره به رتبه ایران در فضای کس��ب‌و‌‌کار در‬ ‫جهان گفت‪ :‬این رتبه‪ ،‬ش��اخص بین‌المللی بوده و ممکن است‬ ‫برخی از قسمت‌های آن درباره کشورمان درست باشد و برخی‬ ‫هم درس��ت نباش��د اما در مجموع‪ ،‬ش��اخص‌های قابل اتکایی‬ ‫هستند‪ .‬معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان‬ ‫اینکه از نظر امتیاز در ش��اخص‌ها پیشرفت داشتیم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫از س��ال پیش تا امسال حدود ‪ ۲‬نمره به نمره کشورمان افزوده‬ ‫ش��ده اما رتبه م��ا ‪ ۴‬پله کاهش یافته‪ ،‬یعنی بهبود و س��رعت‬ ‫فضای کسب‌وکار ما خوب نبوده و این نقص است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫آخری��ن قراردا ‌د یا توافقنامه پی��ش از تاریخ یکم فروردین ‪« ۱۳۹۳‬قرارداد‬ ‫مالک محاس��به» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬قراردادهایی که به صورت قانونی و به استناد احکام قوانین بودجه‬ ‫س��ال‌های ‪ ۱۳۹۱ ،۱۳۹۰‬و ‪ ۱۳۹۲‬و م��اده (‪ )۲۳‬قان��ون رفع موانع تولید‬ ‫رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور مصوب یکم اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۴‬با‬ ‫شرایط مندرج در احکام یادشده و بدون لحاظ جریمه‌ها‪ ،‬بسته شده است‪،‬‬ ‫از شمول حکم این قانون مستثنا است‪.‬‬ ‫همچنی��ن نمایندگان با حذف بن��د‌(‪ )۸‬ماده واحده با ‪ ۱۳۲‬رأی موافق‪،‬‬ ‫‪ ۳۵‬رأی مخالف و ‪ ۱۳‬رأی ممتنع از مجموع ‪ ۲۰۵‬نماینده حاضر در جلسه‬ ‫موافقت کردند‪.‬‬ ‫محمد کشتی‌آرای‬ ‫‹ ‹خروج سرمایه‌گذاران از بازار طال‬ ‫وی خاطر‌نش��ان کرد‪ :‬خروج سرمایه‌گذاران از بازار طال‬ ‫س��بب مهاجرت آنها ب��ه بازارهای موازی مانند مس��کن‪،‬‬ ‫خودرو و‪ ...‬می‌شود‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن صنفی کارفرمایان طال و جواهر با تاکید‬ ‫ب��ر ل��زوم حمایت از صنعت ط�لا در کش��ور‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته که بازار طالی ای��ران دچار رکود‬ ‫و بی‌ثباتی بوده‪ ،‬کش��ورهایی مانند ترکی��ه‪ ،‬هند و ایتالیا‬ ‫توانسته‌اند سهم خود در بازار طالی جهانی را ارتقا دهند‪.‬‬ ‫محمدولی با بیان اینکه سیاست و برنامه مشخصی برای‬ ‫جایگاه و س��هم طال در اقتصاد کش��ور وجود ندارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬همواره ب��دون وجود برنامه‌های خاص‪ ،‬فقط نظاره‌گر‬ ‫تحوالت می‌ش��ویم تا مش��کلی رخ دهد بعد به سراغ رفع‬ ‫آن می‌رویم‪.‬‬ ‫وی درباره اظهارات اخیر سخنگوی هیات‌دولت مبنی‌بر‬ ‫تس��هیل واردات طال و نقره نیز گفت‪ :‬واردات شمش طال‬ ‫و نق��ره آزاد ش��ده اما محدودی��ت واردات مصنوعات طال‬ ‫همچنان پابرجاست‪.‬‬ ‫عباداهلل محمدولی‬ ‫گسترش همکاری‌های بانکی و تجاری ایران و استرالیا‬ ‫قائم‌مقام بانک مرکزی در دیدار با س��فیر اس��ترالیا بر‬ ‫گس��ترش روابط بانکی و تجاری میان دو کش��ور تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی‪ ،‬اکبر کمیجانی‬ ‫در ای��ن دیدار‪ ،‬روابط مالی و بانکی را نخس��تین گام در‬ ‫توس��عه روابط تجاری خواند و گفت‪ :‬ایران و اس��ترالیا‬ ‫از ظرفیت‌ه��ای الزم اقتص��ادی و روابط بانکی و تجاری‬ ‫برخوردارند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬می‌ت��وان ب��ه گس��ترش همکاری‌ه��ا در‬ ‫زمینه‌های گوناگون میان دو کش��ور امید داش��ت‪ .‬یان‬ ‫شناسایی ‪ ۳۰‬کسب‌و‌کار پرتکرار کشور‬ ‫به اینکه بهبودهای حاصل ش��ده در فضای کسب‌وکار ریشه در‬ ‫قوانین دارد‪ ،‬گفت‪ :‬قانون ابزاری برای بهبود فضای کس��ب‌وکار‬ ‫اس��ت‪ .‬دهقان با اش��اره به اینک��ه جایگاه فعلی م��ا در محیط‬ ‫کسب‌وکار مناسب نیست‪ ،‬گفت‪ :‬ناهماهنگی و همکاری نکردن‬ ‫و الزام به اجرای قانون موجب ش��ده اس��ت پیش��رفت نکنیم‪.‬‬ ‫دهقان‌دهنوی افزود‪ :‬از طریق هیات مقررات‌زدایی که فراقوه‌ای‬ ‫و به ریاس��ت وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی اس��ت برنامه‌هایی‬ ‫را آغ��از کردیم و نهاد‌هایی مانند وزارت جهاد کش��اورزی وارد‬ ‫تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی شده‌اند‪ .‬معاون اقتصادی‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد‪ :‬مهلت تعامل با وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی تا پایان تابس��تان امس��ال اس��ت و اگر‬ ‫افزایش قیمت‌ها ش��ده اس��ت‪ .‬وی یادآور ش��د‪ :‬در برخی‬ ‫کش��ورها برای تولید طال مانند س��ایر صنایع‪ ،‬معافیت‌ها‬ ‫و مش��وق‌هایی در‌نظر گرفته می‌ش��ود اما در ایران نه‌تنها‬ ‫معافیت مالیاتی وجود ندارد بلکه به ش��یوه‌های گوناگون‬ ‫هزینه‌هایی به این صنعت تحمیل می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی کارفرمایان طال و جواهر با اش��اره‬ ‫به نوسان‌های نرخ طال و سکه در بازار آزاد‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ هر‬ ‫گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار به حدود ‪ ۴۰۰‬هزار تومان رس��یده و‬ ‫هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با نرخ ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۵۰‬هزار تومان فروخته می‌شود‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫صنف��ی کارفرمای��ان ط�لا و جواهر درباره می��زان حباب‬ ‫سکه‌(اخالف ارزش واقعی و بازاری) نیز گفت‪ :‬حباب سکه‬ ‫نیز به کمترین میزان خود رسیده و در حال نزدیک شدن‬ ‫به صفر است‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬کاهش حباب سکه ناشی از‬ ‫افت خرید و فروش و افت جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار‬ ‫طال و سکه بوده است‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن صنفی کارفرمای��ان طال و جواهر با بیان‬ ‫اینک��ه این روزها‪ ،‬می��زان تولید و به دنبال آن فروش طال‬ ‫به‌ش��دت کاهش یافته است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬کاهش معامالت‬ ‫بازار طال‪ ،‬تعطیلی کارگاه‌های تولیدی‪ ،‬بیکاری ش��اغالن‬ ‫و همچنین خروج س��رمایه‌گذاران از این بازار را به دنبال‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫نه��ادی کار بارگذاری مجوزها را در س��امانه مجوزهای وزارت‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارای��ی آغاز کرد با او هم��کاری می‌کنیم و‬ ‫اگ��ر این کار را نک��رد از ابزارهای قانونی هی��ات مقررات‌زدایی‬ ‫اس��تفاده و با او برخورد می‌کنی��م‪ .‬دهقان‌دهنوی با بیان اینکه‬ ‫یکی از زیر‌سامانه‌هایی که در سامانه پیشخوان ملی مجوزهای‬ ‫کشور طراحی کردیم سامانه «دادور» است‪ ،‬گفت‪ :‬هر متقاضی‬ ‫کس��ب‌وکار در هر نقطه از کش��ور که با مانعی روبه‌رو ش��ود و‬ ‫احساس کند نهادی کارشکنی می‌کند یا خالف ضوابط‪ ،‬مجوز‬ ‫او را نمی‌دهد می‌تواند در س��امانه «دادور» اعالم شکایت کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در‌یک هفته‪ ،‬اس��تاندار ی��ا باالترین مقام نهاد‬ ‫اجرایی مربوط آن اس��تان موظف اس��ت پاسخ آن فرد را بدهد‬ ‫بیگز‪ ،‬س��فیر اس��ترالیا در تهران نیز در این دیدار با بیان‬ ‫اینکه در تالش��یم روابط با ایران بهبود یابد‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز‬ ‫آن‌گونه که باید روابط مالی میان دو کشور برقرار نیست‬ ‫و ضروری اس��ت حجم روابط تج��اری افزایش یابد‪ .‬در‬ ‫پایان این جلس��ه مقرر شد‪ ،‬مالقات‌هایی میان رئیسان‬ ‫کل بانک‌ه��ای مرکزی‪ ،‬وزیران امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫صنعت و کش��اورزی به منظور شناسایی راه‌هایی برای‬ ‫استفاده از کانال‌های مالی در چارچوب قوانین و مقررات‬ ‫بین‌الملل��ی و نیز در راس��تای توس��عه روابط اقتصادی‬ ‫ترتیب داده شود‪.‬‬ ‫و این موضوع را به طور مرتب‪ ،‬رصد و به ش��کایت‌ها رسیدگی‬ ‫می‌کنیم‪ .‬وزارت کش��ور هم در این زمینه همکاری خوبی دارد‬ ‫و باید در این زمینه بیش��تر اطالع‌رس��انی شود‪ .‬دهقان‌دهنوی‬ ‫با بیان اینکه شناس��ایی ‪ ۳۰‬کس��ب‌وکار پرتکرار کشور را آغاز‬ ‫کرده‌ایم‪ ،‬گفت‪ :‬کل فرآیند آنها از جمله شروع‪ ،‬فرآیند مجوزها‬ ‫و امت��داد کس��ب‌وکار به صورت فرآیند م��دون و داخل پنجره‬ ‫واحد در اختیار فعاالن کسب‌وکار قرار دادیم و اجرای آن را به‬ ‫صورت آزمایش��ی در چند استان آغاز می‌کنیم و به کل کشور‬ ‫تس��ری خواهیم داد‪ .‬بهبود فضای کس��ب‌وکار فرآیند مستمر‬ ‫است و هیچ‌وقت متوقف نمی‌شود و همه نهاد‌ها باید به وظایف‬ ‫خود در این زمینه عمل کنند‪.‬‬ ‫مالیات‌س��تانی‪ ،‬از مباحثی اس��ت ک��ه به دلیل‬ ‫محدودیت‌ه��ای ناش��ی از تحریم‌ه��ا و کاه��ش‬ ‫درآمده��ای ارزی به‌‌وی��ژه از محل صادرات نفتی‪،‬‬ ‫این روزه��ا بیش از هر زمان دیگ��ری مورد توجه‬ ‫قرار گرفته و به آن اهمیت داده می‌شود‪ .‬مالیات از‬ ‫ابزارهای درآمدی است که ظرفیت‌های بسیاری‌‬ ‫در کش��ور برای بهره‌گیری از آن وجود دارد اما به‬ ‫دلی��ل بی‌توجهی‌هایی‌که به این موضوع ش��ده‪،‬‬ ‫بخش زیادی از فعالیت‌ها و درآمدها هس��تند که‬ ‫مالی��ات اندکی پرداخت می‌کنند ی��ا‌از پرداخت‬ ‫مالی��ات س��ربازمی‌زنند‪ .‬ای��ن نگ��رش در حالی‬ ‫درکشور ما وجود دارد که موضوع مالیات در سایر‬ ‫کش��ورها امری پذیرفته‌ش��ده است و عمل به این‬ ‫قانون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است‪ .‬این‬ ‫ضعف قانونی و س��اختاری در حالی در کش��ور ما‬ ‫وجود دارد که ما هنوز نتوانسته‌ایم برای شناسایی‬ ‫فعالیت‌ها و درآمدهایی که در بخش‌های گوناگون‬ ‫وجود دارد اقدام مناسبی انجام دهیم و با آن دسته‬ ‫از فعالیت‌هایی ک��ه از پرداخت مالیات خودداری‬ ‫می‌کنن��د برخورد قانونی کنیم‪ .‬دلی��ل این امر را‬ ‫می‌ش��ود در دسترس��ی کام��ل نداش��تن به یک‬ ‫س��امانه جامع و کامل اطالعاتی جست‌وجو کرد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر حجم زیادی از فعالیت‌ها و درآمدها‬ ‫در کش��ور هس��ت که باوجود بازدهی باالی آنها و‬ ‫س��ود سرش��اری که به‌دس��ت می‌آورند‪ ،‬به دلیل‬ ‫نبود اطالعات و شناس��ایی نادرس��ت از پرداخت‬ ‫مالیات فراری هس��تند و خود را مل��زم به اجرای‬ ‫ای��ن قانون نمی‌دانند‪ .‬نتیج��ه این چالش هم این‬ ‫شده که با حجم باالیی از فراریان مالیاتی در کشور‬ ‫روبه‌رو هس��تیم که جلوگیری از فعالیت‌ش��ان یا‬ ‫برخورد با آنها به یک معضل برای مسئوالن کشور‬ ‫تبدیل ش��ده است‪ .‬به هر حال‪ ،‬برای اینکه بتوانیم‬ ‫درآمدهای مالی��ات را جایگزین درآمدهای نفتی‬ ‫کنیم و از طریق مالیات‌س��تانی یک درآمد پایدار‬ ‫برای کشور ایجاد کنیم‪ ،‬باید در گام نخست نسبت‬ ‫به فراهم کردن یک مکانیس��م و س��ازکار مناسب‬ ‫در راس��تای شناسایی آن دس��ته از فعالیت‌های‬ ‫غیرمولد که سود سرشاری را عاید افراد می‌کنند و‬ ‫ن دسته از فعالیت‌هایی که درآمد زیادی دارند یا‬ ‫آ‌‬ ‫مالیات نمی‌دهند یا اگر هم می‌دهند بسیار اندک‬ ‫اس��ت اقدام شود‪ .‬بخش��ی از این هدف می‌تواند از‬ ‫طریق ثبت معامالت‪ ،‬پیگیری فرآیند یا بررس��ی‬ ‫تراکنش‌ه��ای مش��کوک که ب��ا دس��تگاه‌های‬ ‫کارتخوان و ابزاره��ای خدمات الکترونیک بانکی‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ ،‬تحقق یابد‪ .‬بی‌تردید با شناسایی‬ ‫این فعالیت‌ها و گس��ترش پایه‌های مالیاتی ضمن‬ ‫اینک��ه می‌توان درآمدهای پای��داری از این محل‬ ‫ایج��اد کرد و زمینه توس��عه اقتصادی کش��ور را‬ ‫فراه��م آورد‪ ،‬می‌توان از فعالیت‌ه��ای زیرزمینی‬ ‫و فعالیت‌هایی که به تش��دید فضای س��فته‌بازی‬ ‫و دالل��ی کم��ک می‌کنن��د جلوگیری ک��رد‪ .‬در‬ ‫ش��رایط حال حاضر ایج��اد درآمد از محل مالیات‬ ‫موضوع مهمی اس��ت که بای��د به صورت جدی به‬ ‫آن پرداخت��ه و اقدام‌های مناس��ب و عملی در این‬ ‫راستا انجام شود‪.‬‬ ‫مهر تایید سهامداران‬ ‫بر عملکردبانک پارسیان‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه بانک پارس��یان‬ ‫برای بررس��ی عملکرد دوره مال��ی منتهی به ‪۲۹‬‬ ‫اسفند ‪ ۱۳۹۷‬روز دوش��نبه‪ ،‬در سالن اجتماعات‬ ‫پژوهش��گاه نیرو و ب��ا حضور بی��ش از ‪ ۸۱‬درصد‬ ‫س��هامداران برگ��زار ش��د‪ .‬در ابت��دا‪ ،‬مت��ن پیام‬ ‫هیات‌مدی��ره به س��هامداران ب��رای جمع حاضر‬ ‫قرائت شد‪ .‬سپس هیات‌رئیسه با ترکیب مهندس‬ ‫عباس خسروانی‪ ،‬عضو هیات‌مدیره بانک به عنوان‬ ‫رئیس جلس��ه‪ ،‬باغستانی و موحد نژاد‪ ،‬نمایندگان‬ ‫س��هامداران به عن��وان ناظرین‪ ،‬ابوالقاس��می به‬ ‫عن��وان دبیر جلس��ه و نماین��دگان بانک مرکزی‬ ‫و س��ازمان ب��ورس در جایگاه حض��ور یافتند‪ .‬در‬ ‫ادام��ه با دعوت هیات‌رئیس��ه‪ ،‬ک��ورش پرویزیان‬ ‫مدیرعامل بانک‪ ،‬گزارش مس��تدل و مبسوطی از‬ ‫عملکرد بانک در س��ال ‪ ۹۷‬را ب��رای حاضران ارائه‬ ‫کرد‪ .‬در این مجمع‪ ،‬س��هامداران پس از اس��تماع‬ ‫گ��زارش هیات‌مدی��ره و ب��ازرس قانون��ی درباره‬ ‫عملک��رد س��ال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۹۷‬با‬ ‫اکثری��ت آرا به تصویب صورت‌های مالی این بانک‬ ‫رأی مثبت دادند‪ .‬انتخاب موسس��ه حسابرس��ی‬ ‫«دش و همکاران» به عنوان حس��ابرس مس��تقل‬ ‫و بازرس قانونی‪ ،‬و موسس��ه «رایمند و همکاران»‬ ‫به عنوان حس��ابرس و بازرس علی‌البدل‪ ،‬انتخاب‬ ‫روزنامه‌ه��ای دنیای اقتص��اد و اطالعات به عنوان‬ ‫روزنامه‌های رس��می بانک پارس��یان در سال ‪۹۸‬‬ ‫از دیگ��ر مصوبه‌های مجم��ع عمومی عادی بانک‬ ‫پارسیان بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محمد کش��تی‌آرای‪ ،‬رئیس کمیسیون تخصصی طال و‬ ‫جواهر اتاق اصناف در گفت‌وگو با‬ ‫با بیان اینکه در‬ ‫چند هفته گذش��ته با توجه به تثبیت ن��رخ ارز و نزدیک‬ ‫ش��دن تنوع نرخ ارزی به یکدیگر‪ ،‬نوس��ان‌های ش��دید و‬ ‫ش��وک‌گونه نرخ ارز کاهش یافته و به دنبال آن‪ ،‬بازار طال‬ ‫و سکه تحت‌تاثیر این شرایط یک روند کاهشی و به‌نسبت‌‬ ‫باثبات��ی را در پیش گرفته‪ ،‬افزود‪ :‬اف��ت قیمت‌ها در بازار‬ ‫ارز باعث ش��ده فشار از روی طال و سکه برداشته و نرخ‌ها‬ ‫در این بازار تاحد زیادی تعدیل ش��ود و حباب س��که نیز‬ ‫به‌شدت کاهش یابد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه حباب س��که با توجه ب��ه این روند به‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵۰‬هزار تومان رس��ید ‌ه در حال��ی که فروردین‬ ‫امس��ال حباب س��که حدود ‪ ۵۸۰‬هزار تومان بود‪ ،‬یادآور‬ ‫شد‪ :‬این شرایط باید تا جایی ادامه یابد که نرخ‌ها به تعادل‬ ‫برسد و دیگر حبابی در سکه نداشته باشیم‪.‬‬ ‫کش��تی‌آرای در دالی��ل تداوم این رون��د در بازار طال و‬ ‫سکه گفت‪ :‬با توجه به افت قیمت‌ها در بازار طال‪ ،‬این مهم‬ ‫سبب ش��ده تا جذابیت سرمایه‌گذاری و خرید برای سکه‬ ‫و مصنوع��ات طال در این بازار به‌ش��دت کم ش��ود و افراد‬ ‫دیگر تمایلی به خرید این کاال نداشته باشند‪ .‬از این رو‪ ،‬با‬ ‫متعادل شدن عرض ‌هو‌تقاض‌ا و بی‌رونق شدن بازار‪ ،‬این مهم‬ ‫به تداوم روند کاهشی قیمت‌ها کمک کرده است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬با توجه به کاهش نوس��ان‌های بازارها مدتی‬ ‫است که رفتار مردم نس��بت به سرمایه‌گذاری تغییر و به‬ ‫دلیل کاهش جذابیت حوزه طال‪ ،‬س��که و ارز‪ ،‬س��رمایه‌ها‬ ‫ب��ه س��مت بازاره��ای دیگری همچون مس��کن‪ ،‬س��هام‪،‬‬ ‫سپرده‌گذاری در بانک‌ها تمایل پیدا کرده است‪.‬‬ ‫به گفته کشتی‌آرای این شرایط سبب شده تا بخشی از‬ ‫س��که و طالهایی که مردم در خانه‌ها نگهداری می‌کردند‬ ‫وارد بازار ش��وند که این خود موضوعی اس��ت که به روند‬ ‫کاهشی قیمت‌ها کمک کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مردم به این نتیجه رس��یده‌اند که نگهداری‬ ‫س��که و طال در خانه‌های‌ش��ان‪ ،‬دیگ��ر از لحاظ اقتصادی‬ ‫به‌صرفه نیست و بهتر است آن را تبدیل به وجه نقد و در‬ ‫علی صادقین‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مردم به این نتیجه رس��یده‌اند که نگهداری س��که و طال در خانه‌های‌شان‪،‬‬ ‫دیگر از لحاظ اقتصادی به‌صرفه نیس��ت و بهتر اس��ت آن را تبدیل به وجه‬ ‫نق��د و در بانک به ش��کل س��پرده نگه��داری ی��ا در بازار مس��کن یا بورس‬ ‫سرمایه‌گذاری کنند‬ ‫یادداشت‬ ‫ایجاد درآمد‬ ‫از محل مالیات‬ ‫جدی‬ ‫گرفته شود‬
‫‪12‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹رشد تولید «حق‌بیمه» بیمه سینا‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نشس��ت ماهانه مدیران س��تادی و مناطق‬ ‫بیم��ه س��ینا به‌منظ��ور بررس��ی عملک��رد و‬ ‫برنامه‌های این شرکت برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت رضا جعف��ری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بیمه س��ینا ضم��ن ارائه گ��زارش تحلیلی به‬ ‫بیان عملکرد ‪ ۴‬ماهه شرکت پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫نس��بت به ‪ ۴‬ماه آغا ‌ز س��ال گذشته رشد ‪۸۶‬‬ ‫درصدی در تولید حق‌بیمه داشته‌ایم و برآورد‬ ‫دستیابی به رش��د ‪ ۲‬برابری در ‪ ۶‬ما ‌ه نخست‬ ‫امس��ال را پیش‌بین��ی می‌کنی��م‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه بس��یاری از خس��ارت‌های‬ ‫معوق سال گذش��ته در ‪ ۲‬ماه نخست امسال‬ ‫تسویه شده‪ ،‬اما با اعمال نظارت بهینه نسبت‬ ‫خسارت از ‪ ۷۸‬درصد سال پیش به ‪ ۵۴‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬با تغییر سیاست‌های اعتباری و‬ ‫تمرکز بر فروش بیمه‌های خرد و وصول برخی‬ ‫از مطالبات گذشته‪ ،‬نقدینگی نسبت به مدت‬ ‫مشابه ‪ ۱۷۹‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به‌طور کلی در سایر شاخص‌ها نیز‬ ‫ش��اهد افزایش سهم بیمه سینا در رشته‌های‬ ‫گوناگ��ون بوده‌ای��م که این روند روبه‌رش��د و‬ ‫بهبودی حاصل‌شده نتیجه همکاری و همدلی‬ ‫می��ان هم��ه بخش‌ه��ای ش��رکت در اجرای‬ ‫برنامه‌ها و سیاس��ت‌های ابالغی بوده است و‬ ‫انتظ��ار می‌رود این روند تا پایان س��ال تداوم‬ ‫یابد و ش��اهد بهبودی در همه ش��اخص‌های‬ ‫شرکت باش��یم و بتوانیم نظر س��هامداران را‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صورت‌ه�ای مال�ی بیم�ه میه�ن ب�ه‬ ‫تصویب رسید‬ ‫مجم��ع عمومی ع��ادی س��االنه صاحبان‬ ‫س��هام ش��رکت بیمه میهن به‌منظور بررسی‬ ‫صورت‌های مالی حسابرسی‌ش��ده منتهی به‬ ‫‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۹۷‬با حضور بی��ش از ‪ ۸۹‬درصد‬ ‫صاحبان سهام برگزار شد‪.‬‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام‬ ‫ای��ن ش��رکت با حض��ور بی��ش از ‪ ۸۹‬درصد‬ ‫صاحبان س��هام‪ ،‬حس��ابرس و بازرس قانونی‪،‬‬ ‫نمایندگان س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و‬ ‫بیم��ه مرکزی و اعضای هیات‌مدیره ش��رکت‬ ‫بیمه‌میهن برگزار شد‪.‬‬ ‫بر مبنای این گزارش‪ ،‬هیات‌رئیسه مجمع‬ ‫متش��کل از حمیدی به‌عنوان رئیس مجمع‪،‬‬ ‫درفش��ی و خادم‌المله به‌عنوان ناظران مجمع‬ ‫و محمدی مدیرعامل ش��رکت به‌عنوان دبیر‬ ‫انتخاب ش��دند‪ .‬داریوش محمدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بیم��ه میهن در گزارش��ی که به س��هامداران‬ ‫داد عن��وان کرد که برنامه‌هایی برای امس��ال‬ ‫و س��ال‌های بع��د تدوی��ن ش��د ‌ه ک��ه ضمن‬ ‫توس��عه فعالیت‌های بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری‬ ‫ب��ا درنظرگرفت��ن مدیری��ت ریس��ک و نی��ز‬ ‫بازیاب��ی جایگاه ش��رکت در بازار ب��ا تاکید بر‬ ‫متوازن‌س��ازی پرتفوی به نحوی اقدام ش��ود‬ ‫که زیان انباشته ش��رکت در سال‌های آینده‬ ‫مستهلک ش��ود‪ .‬در ادامه‪ ،‬گزارش حسابرس‬ ‫و ب��ازرس قانونی درب��اره صورت‌های مالی و‬ ‫عملکرد ش��رکت در س��ال مالی ‪ ۹۷‬قرائت و‬ ‫پ��س از بح��ث و تبادل‌نظر درب��اره بندهای‬ ‫حس��ابرس و طرح پرس��ش‌ها از سوی برخی‬ ‫س��هامداران حاض��ر در جلس��ه‪ ،‬صورت‌های‬ ‫مال��ی بیم��ه میهن ب��ه تصویب س��هامداران‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعهخدماتالکترونیک بانک ملت‬ ‫بان��ک مل��ت ب��ا ه��دف توس��عه خدمات‬ ‫الکترونی��ک‪ ۷ ،‬دس��تگاه خوددریاف��ت‪-‬‬ ‫‌خودپ��رداز(‪ )CRS‬در نق��اط گوناگ��ون‬ ‫اس��تان‌های تهران و البرز نص��ب و راه‌اندازی‬ ‫کرد‪ .‬ب��ه گزارش اخب��ار پول��ی مالی‪CRS ،‬‬ ‫دستگاهی اس��ت که عالوه‌بر تمامی خدمات‬ ‫دس��تگاه‌های خودپ��رداز‪ ،‬خدم��ت واریز آنی‬ ‫وجه به ش��ماره حس��اب‪/‬کارت بانک ملت را‬ ‫به دارندگان کارت ملت در تمامی ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫شبانه‌روز ارائه می‌کند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬مشتریان بانک ملت‬ ‫می‌توانن��د از ای��ن پس با مراجعه به ش��عب‬ ‫مس��تقل مرک��زی‪ ،‬فلک��ه س��وم تهرانپارس‪،‬‬ ‫چهار‌راه مولوی‪ ،‬پ��ل تهران‌نو و منظریه کرج‬ ‫و همچنی��ن پایگاه‌های مرک��ز خرید تیراژه و‬ ‫بهب��ودی تهران از خدمات این دس��تگاه‌ها به‬ ‫صورت ش��بانه‌روزی اس��تفاده کنن��د‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬خدمت واریز وجه در این دستگاه‌ها‬ ‫فق��ط ب��ه دارن��دگان کارت بان��ک مل��ت و‬ ‫س��ایرخدمات مانند برداش��ت وجه و‪‌...‬مانند‬ ‫دس��تگاه‌های خودپرداز به تمام��ی دارندگان‬ ‫کارت عضو ش��تاب ارائه خواهد شد‪ .‬در عین‬ ‫ح��ال‪ ،‬حداکثر س��قف واریز در ش��بانه‌روز از‬ ‫طریق این دستگاه‌ها مبلغ ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال‬ ‫تعیین شده و برای هر مرحله واریز‪ ،‬واگذاری‬ ‫‪ ۱۰۰‬قطعه اسکناس حداقل ‪ ۱۰‬هزار ریالی و‬ ‫حداکثر یک میلیون ریالی امکان‌پذیر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تاکید کرد‬ ‫اهتمام ویژه بانک مسکن به تامین مالی پروژه‌های مسکن مهر‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫‪ ۱۱۰‬رشته و‬ ‫صنعت مختلف به‬ ‫صنعت ساختمان‬ ‫وابسته است‪،‬‬ ‫رونق این‬ ‫بخش می‌تواند‬ ‫کل اقتصاد‬ ‫را رونق دهد‬ ‫در جریان دومین روز از نمایشگاه بین‌المللی صنعت‬ ‫ساختمان‪ ،‬ابوالقاس��م رحیمی‌انارکی‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫مس��کن و بهم��ن عبداللهی‪ ،‬رئیس ات��اق تعاون ایران‬ ‫به عنوان متولیان برگزاری نوزدهمین دوره نمایش��گاه‬ ‫بین‌الملل��ی صنع��ت س��اختمان ب��ا یکدیگ��ر دیدار و‬ ‫گفت‌وگو کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار پایگاه خبری بانک مس��کن‌‪-‬‬ ‫‌هیبن��ا‪ ،‬مدیرعامل بانک مس��کن در جری��ان بازدید از‬ ‫نوزدهمین نمایش��گاه بین‌المللی صنعت س��اختمان و‬ ‫صنایع وابس��ته با بیان اینکه حمایت از بخش مس��کن‬ ‫می‌تواند هم به افزایش توان تولید و هم به اشتغالزایی‬ ‫کشور کمک کند با اش��اره به اینکه صنعت ساختمان‬ ‫در دوران تحری��م کمتری��ن تاثیر را نس��بت به س��ایر‬ ‫صنای��ع می‌پذی��رد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬صنعت س��اختمان به‬ ‫عنوان پیشران اقتصادی کشور در تولید ثروت می‌تواند‬ ‫نقش‌آفرینی کند‪.‬‬ ‫رحیمی‌انارکی با بیان اینکه صنعت س��اختمان نیاز‬ ‫چندان��ی به فناوری‌های خارج از کش��ور ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حمایت از بخش مس��کن می‌تواند هم به افزایش توان‬ ‫تولید و هم به اش��تغالزایی کش��ور کم��ک کند‪ .‬بانک‬ ‫مس��کن نیز باید در حوزه تامین مالی این بخش تمام‬ ‫توان خود را به کار بگیرد‪.‬‬ ‫رحیمی‌انارکی با اظهار امیدواری از خروج مسکن از‬ ‫رکود در‌س��ال جاری‪ ،‬به مصوبه ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫برای افزایش س��قف تس��هیالت مسکن اش��اره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬پرداخت سقف تسهیالت مسکن ماموریت بانک‬ ‫مس��کن است که ابالغ ش��ده و تالش می‌کنیم که این‬ ‫حمای��ت از بخش مس��کن می‌تواند ه��م به افزایش ت��وان تولید و هم به‬ ‫اشتغالزایی کشور کمک کند‪ .‬بانک مسکن نیز باید در حوزه تامین مالی این‬ ‫بخش تمام توان خود را به کار بگیرد‬ ‫سیاس��ت به خوبی پاس��خگوی نیاز تکمیل پروژه‌های‬ ‫مسکن مهر باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن با بیان اینکه بیشتر مالکان‬ ‫واحدهای باقی‌مانده مس��کن مهر مس��تاجر هس��تند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬از این رو‪ ،‬تکمیل هر چه س��ریع‌تر مسکن‬ ‫مه��ر و تحویل ای��ن پروژه‌ها می‌تواند ب��ه کنترل بازار‬ ‫کمک کن��د‪ .‬رحیمی‌انارکی همچنین ب��ه رئیس اتاق‬ ‫تع��اون ای��ران پیش��نهاد داد ت��ا در س��ال‌های آینده‬ ‫مدت‌زم��ان برگ��زاری نمایش��گاه بین‌الملل��ی صنعت‬ ‫س��اختمان بیشتر شود تا فضای استفاده بهتر از فضای‬ ‫به‌وجود‌آمده بیش از گذشته فراهم شود‪ .‬وی همچنین‬ ‫با تاکید بر حمایت و استفاده از ظرفیت استارت‌آپ‌ها و‬ ‫بانک رفاه‪ ،‬شریک تجاری مشتریانش است‬ ‫هدف اصلی بانک رفاه رضایتمندی مش��تریان است که با‬ ‫ایجاد بانکداری شرکتی به این مهم جامه عمل پوشانده‌ایم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اخب��ار پولی مال��ی‪ ،‬محمد‌علی س��همانی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک رفاه گف��ت‪ :‬رس��الت بانک رف��اه ایجاد‬ ‫ارزش‌افزوده با ارائه خدمات درخور و شایس��ته به مشتریان‬ ‫اس��ت تا به عنوان یک شریک تجاری در کنار آنها بهره‌مند‬ ‫ش��ود اما هدف اصلی بانک رضایتمندی مشتریان است که‬ ‫با ایجاد بانکداری ش��رکتی به این مهم جامه عمل پوشانده‌ایم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بان��ک رفاه در نخس��تین دوره آموزش��ی ویژه مش��تریان برتر ش��رکتی و‬ ‫اختصاصی افزود‪ :‬یکی از موضوع‌های مهم و قابل‌توجه در بازارهای مالی و‬ ‫سرمایه‪ ،‬نهاد مالی به نام بانکداری سرمایه‌گذاری است که شاید در کشور‬ ‫ما هنوز شناخته نشده و جایگاه خود را پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک رف��اه کارگ��ران با اش��اره ب��ه نقش مه��م بانکداری‬ ‫سرمایه‌گذاری در تامین منابع مالی مشتریان افزود‪ :‬بانکداری سرمایه‌گذاری‬ ‫و دپارتمان بانکداری ش��رکتی و اختصاصی که با هدف تکمیل خأل و سبد‬ ‫محصوالت و خدمات در بانک رفاه ایجاد ش��ده است می‌تواند خأل کمبود‬ ‫منابع مالی را که مشتریان بزرگ بانک‪ ،‬اشخاص حقوقی و شرکت‌ها با آن‬ ‫روبه‌رو هستند برطرف کند‪.‬‬ ‫سهمانی منابع مالی نظام بانکی را محدود خواند و تصریح کرد‪ :‬در گذشته‬ ‫به دلیل محدودیت منابع مالی بانک‌ها و نبود بانک‌های سرمایه‌گذاری در‬ ‫ایران‪ ،‬مشتریان فقط تسهیالت از بانک دریافت می‌کردند و به همین دلیل‬ ‫مش��تریان در صف دریافت تسهیالت قرار گرفته و نیازهای‬ ‫مالی آنها به‌موقع تامین نش��ده و در نهایت دچار مش��کالت‬ ‫مالی می‌شدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک رفاه در ادامه به س��ازکارهای ایجاد‌ش��ده‬ ‫در این بانک در حوزه بانکداری س��رمایه‌گذاری اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در بانک رفاه س��عی بر آن ش��ده تا در حوزه خدمات‬ ‫اعتباری‪ ،‬بانکداری ش��رکتی و س��ایر حوزه‌های فعالیت و با‬ ‫کمک نهادهای مالی و شرکت‌های ابزاری زیر‌مجموعه بانک‌مانند شرکت‬ ‫کارگزاری بانک رفاه که جزو‪ ۱۰‬کارگزاری مطرح و اول بورس کشور است‪،‬‬ ‫مجموعه‌ای از محصوالت و خدمات مش��ترک بازار پول و سرمایه از سوی‬ ‫بانک متمرکز‪ ،‬تجمیع و به مشتریان ارائه شده و نیازهای مشتریان بزرگ‪،‬‬ ‫شرکتی و اختصاصی تامین شود‪.‬‬ ‫وی محصوالت قابل ارائه از سوی حوزه بانکداری سرمایه‌گذاری را متنوع‬ ‫برشمرد و افزود‪ :‬شاید اولویت این حوزه‪ ،‬مشتریان بانکداری شرکتی باشد‬ ‫اما مش��تریان اختصاصی هم می‌توانند از خدمات و محصوالت این بخش‬ ‫اس��تفاده کنند و در سال‌های اخیر سعی شده تا سبد محصوالت ارائه‌شده‬ ‫از سوی این حوزه با کیفیت الزم و با شرایط مورد‌نظر مشتریان ارائه شود‪.‬‬ ‫سهمانی با ابراز امیدواری از فرصت به وجود آمده اظهار کرد‪ :‬این نشست‬ ‫‌می‌تواند فرصت مناسبی برای بانک و مشتریان فراهم آورد تا با تبادل‌نظر‬ ‫با یکدیگر‪ ،‬بهره‌برداری الزم از این نشس��ت داش��ته و اهداف هر دو طرف‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه بین‌المللی صنعت‬ ‫س��اختمان گفت‪ :‬در همین زمینه بانک مسکن در نظر‬ ‫دارد‌دی امس��ال نمایش��گاهی با محوریت حمایت از‬ ‫اس��تارت‌آپ‌ها برگزار کند که اتاق تعاون نیز می‌تواند‬ ‫از این ظرفیت استفاده کند‪ .‬در این نشست‪ ،‬همچنین‬ ‫بهم��ن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با اش��اره به‬ ‫اینکه همه کشور بر خروج مسکن از رکود اهتمام دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هر منبعی که به بخش مس��کن تزریق شود آثار‬ ‫آن در کل اقتصاد مشهود و محسوس خواهد بود‪.‬رئیس‬ ‫ات��اق تعاون ایران با بیان اینکه بس��یاری از محصوالت‬ ‫صنعت س��اختمان به کش��ورهای دیگر صادر می‌شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه ‪ ۱۱۰‬رشته و صنعت مختلف به‬ ‫صنعت ساختمان وابسته است‪ ،‬روند این بخش می‌تواند‬ ‫کل اقتصاد را رونق دهد‪.‬عبداللهی همچنین به حضور‬ ‫گسترده استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ ۴۴ :‬ش��رکت فعال در ح��وزه دانش‌بنیان‬ ‫در نمایش��گاه امس��ال حضور فعال دارند و وجه تمایز‬ ‫نمایشگاه امسال نسبت به دوره‌های گذشته نیز حضور‬ ‫اس��تارت‌آپ‌ها اس��ت‪ .‬وی به حضور ‪ ۴‬دانشگاه تهران‪،‬‬ ‫امیرکبیر‪ ،‬صنعتی شریف و علم و صنعت در نوزدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی صنعت س��اختمان اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بس��یاری از فارغ‌التحصیالن دانشگاه‌های معتبر‬ ‫در مقاطع کارشناس��ی ارش��د و دکترا ایده‌های بسیار‬ ‫خوبی برای اش��تغالزایی و تجاری‌سازی تولیدات خود‬ ‫دارند که با سرمایه‌های بسیار اندک می‌توانند تولیدات‬ ‫خود را تجاری‌س��ازی و به اش��تغال کش��ور نیز کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تالش بانک کشاورزی برای رونق تولید‬ ‫رئی��س هیات‌مدی��ره و مدیرعام��ل‬ ‫بانک کش��اورزی با بیان اینکه در مسیر‬ ‫حمایت از رونق تولید کشاورزی حرکت‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬با ت�لاش کارکنان این‬ ‫بان��ک ای��ن توانمندی‌ه��ا افزایش پیدا‬ ‫می‌کند و اثر‌بخشی اقدام‌ها و فعالیت‌های‬ ‫بانک نیز بیش��تر خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عموم��ی بانک کش��اورزی‪ ،‬روح‌اله خدارحمی که‬ ‫در آیی��ن معرف��ی برخ��ی از مدیران جدی��د این بانک‬ ‫س��خن می‌گفت‪ ،‬ب��ا اعالم این مطل��ب‪ ،‬نقش و جایگاه‬ ‫بانک کشاورزی در اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های‬ ‫دولت را تشریح کرد‪ .‬وی با اشاره به درخشش نام بانک‬ ‫کشاورزی در جلسه شورای برنامه‌ریزی توسعه و اقتصاد‬ ‫مقاومتی اس��تان چهارمحال و بختیاری که اس��تاندار‪،‬‬ ‫نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و فرمانداران‬ ‫منتخب در س��خنان خود از عملکرد مطلوب این بانک‬ ‫ابراز رضایت و تش��کر و قدر دانی کردند‪ ،‬افزود‪ :‬عملکرد‬ ‫بانک کشاورزی موثر و مورد توجه است‪ .‬خدارحمی این‬ ‫حس��ن توجه نسبت به بانک کشاورزی را مایه دلگرمی‬ ‫برای برداشتن گام‌های بزرگ‌تر و حرکت‌های محکم‌تر‬ ‫برای کمک به گردش اقتصاد کش��ور دانست‪ .‬او با اشاره‬ ‫به نام‌گذاری امسال از سوی رهبر معظم‬ ‫انقالب با عن��وان «رونق تولید» تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هر حرکت و تالشی در مسیر رونق‬ ‫تولید‪ ،‬ب��ه افزایش توان جامعه بزرگ ما‬ ‫در مقابل��ه با ش��رایط خطیری که در آن‬ ‫ق��رار داریم کمک می‌کن��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک کش��اورزی با بی��ان اینکه با تحقق‬ ‫رونق تولید توان مدافعان غیور کش��ور در عرصه دفاعی‬ ‫و دیپلماتی��ک نی��ز در رویارویی با تهدیدهای دش��من‬ ‫افزایش می‌یابد‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬در ش��رایطی که دشمن از‬ ‫هر امکان و عاملی برای آس��یب زدن به کش��ور استفاده‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬بای��د با دقت بیش��تر و ت�لاش مضاعف از هر‬ ‫امکان و ابزاری برای تقویت و اس��تحکام اقتصاد و تولید‬ ‫کشور استفاده کنیم‪ .‬خدارحمی گفت‪ :‬بانک کشاورزی‬ ‫ب��ه لحاظ تحقق برنامه‌ها و ش��اخص‌های عملکردی در‬ ‫مس��یر تقویت اقتصاد و رون��ق تولید رو به جلو در حال‬ ‫حرکت اس��ت‪ .‬وی با تاکید ب��ر کنترل و منطقی کردن‬ ‫هزینه‌ه��ا به منظور بهبود عملک��رد مالی و درآمدهای‬ ‫بانک گفت‪ :‬باید با تالش شبانه‌روزی و حرکت جهادی از‬ ‫ظرفیت‌های موجود برای تحقق برنامه‌های تدوین‌شده‬ ‫در این زمینه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫بانک شهر موفق در حمایت از توسعه و عمران شهرها‬ ‫شهردار کالنش��هر اهواز با اشاره به اهمیت تعامل بانک شهر با مدیریت‬ ‫ش��هری کالنش��هرها‪ ،‬اقدام‌های این بانک را در حمایت از توسعه و عمران‬ ‫ش��هرها موفق دانس��ت و ب��ر ضرورت توس��عه روابط متقابل در راس��تای‬ ‫خدمت‌رسانی هرچه بهتر به شهروندان تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک ش��هر‪ ،‬موس��ی شاعری‬ ‫با اش��اره به پیش��ینه خوب و قابل توجه میان مدیریت شهری اهواز و این‬ ‫بانک گفت‪ :‬با اس��تفاده از ظرفیت‌های بانک شهر‪ ،‬می‌توان خدمات بهتر و‬ ‫شایس��ته‌تری به ش��هروندان ارائه داد‪ .‬وی با تاکید بر لزوم حمایت بیشتر‬ ‫بانک شهر از اجرای پروژه‌های ش��هری اهواز افزود‪ :‬امیدواریم این بانک با‬ ‫اختصاص تس��هیالت ویژه به منظور توسعه و آبادانی‪ ،‬کالنشهر اهواز را نیز‬ ‫قرعه‌کشی طرح همراز باشگاه مشتریان بانک سینا‬ ‫دومین مرحله قرعه‌کش��ی طرح همراز باش��گاه‬ ‫مشتریان بانک س��ینا پایان شهریو ‌ر امسال برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک سینا‪ ،‬در‬ ‫ط��رح همراز به کارب��ران فعال همراه بانک س��ینا‬ ‫ک��ه در طول اج��رای طرح به انج��ام تراکنش‌های‬ ‫بانکی از ای��ن درگاه اقدام کنند و موفق به کس��ب‬ ‫حداقل ‪ ۳۰۰‬امتیاز در باشگاه مشتریان بانک سینا‬ ‫ش��وند جوایز ارزنده‌ای به قید قرعه اعطا خواهد ش��د‪ .‬بر اس��اس‬ ‫این طرح‪ ،‬همچنین مش��تریانی که به نص��ب نرم‌افزار همراه‌بانک‬ ‫س��ینا و ورود به این س��امانه اقدام می‌کنن��د ‪ ۵۰‬امتیاز هدیه داده‬ ‫می‌ش��ود و متناسب با فعالیت کاربران در این بستر‬ ‫و انجام تراکنش‌های مختلف با کارت بانکی س��ینا‪،‬‬ ‫امتیازهای ویژه‌ای در باش��گاه مش��تریان به میزان‬ ‫‪ ۲‬برابر امتیاز سایر درگاه‌های پرداخت الکترونیک‬ ‫بانک به آنها تعلق می‌گیرد‪ .‬در طرح همراز باش��گاه‬ ‫مشتریان بانک سینا به ازای هر قسط ‪۱.۰۰۰.۰۰۰‬‬ ‫ریالی پرداختی مربوط به خود یا دیگران در همراه‬ ‫بانک ‪ ۲‬امتیاز ویژه تعلق خواهد گرفت‪ .‬کاربران می‌توانند با افزایش‬ ‫ل جاری‪ ،‬شانس برنده شدن‬ ‫تعداد تراکنش‌ها تا پایان شهریورس��ا ‌‬ ‫خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫ثبت اتوماتیک اعتبار اسنادی در بانک توسعه صادرات‬ ‫ثبت اس��ناد مرتبط با عملیات اعتبارات اس��نادی ارزی و ریالی در‬ ‫س��امانه جامع بانک��داری بین‌الملل‌(‪)FBTI‬در تمامی ش��عب بانک‬ ‫توسعه صادرات عملیاتی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات‪ ،‬از این پس به دنبال‬ ‫ورود اطالعات پرونده جدید اعتبار اسنادی در سامانه جامع بانکداری‬ ‫بین‌المل��ل(‪ ،)‌FBTI‬اس��ناد حس��ابداری مرتب��ط ب��ا آن به صورت‬ ‫اتوماتیک در س��فیر ثبت خواهد شد‪ .‬این س��امانه پس از راه‌اندازی‬ ‫آزمایش��ی در ‪ ۳‬ش��عبه یزد‪ ،‬ارومیه و شهرکرد‪ ،‬به منظور یکپارچه‌سازی شبکه‌ها با‬ ‫ثبت اسناد اتوماتیک در اینترنت‌بانک توسعه صادرات و همچنین جلوگیری از ورود‬ ‫اطالعات تکراری و کاهش خطای کاربری عملیاتی می‌شود‪.‬‬ ‫از مزای��ای این س��امانه می‌توان به م��واردی چون ایج��اد اتوماتیک ردیف‌های‬ ‫اس��ناد حس��ابداری مرتبط با عملیات اعتبار اس��نادی بر مبنای اطالعات وارد‌شده‬ ‫‌مانند سایر کالنشهرهای کشور یاری کند‪.‬‬ ‫ش��هردار اهواز با اشاره به محبوبیت بانک ش��هر در شبکه بانکی کشور‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خوش��بختانه یکی از ماموریت‌های این بانک‪ ،‬کمک به توسعه‬ ‫و عمران شهرهاس��ت که تاکن��ون نیز در توجه به ای��ن مهم‪ ،‬موفق عمل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ارتقای فرهنگ بیمه در بین دانش‌آموزان‬ ‫رئی��س هیات‌مدی��ره و مع��اون برنامه‌ری��زی و‬ ‫توس��عه بازار بیمه معلم با عبدالرضا عزیزی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫ساختمان مرکزی بیمه معلم دیدار کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی بیمه معل��م‪ ،‬در این‬ ‫دی��دار درباره مباحث کالن صنعت بیمه و ضرورت‬ ‫افزایش ضریب نفوذ بیمه بحث و تبادل‌نظر شد‪ .‬در‬ ‫این جلسه صمیمانه ضمن تش��ریح عملکرد شرکت بیمه معلم و‬ ‫پوشش بیمه‌ای جامعه بزرگ فرهنگیان‪ ،‬عنوان شد که بیمه معلم‬ ‫تالش کرده تا در راستای سند استراتژیک خود خدمات متنوعی‬ ‫از س��وی کاربر و ثبت اتوماتیک در سامانه سفیر پس از تایید نهایی‬ ‫پرونده اعتبار اس��نادی‪ ،‬بی‌نیازی از ثبت اسناد حسابداری به صورت‬ ‫دستی در سامانه حسابداری سنتی‪‌،‬بی‌نیازی از ورود دوباره اطالعات‬ ‫اعتبارات اس��نادی از سوی کاربران در‌‌سامانه بانک جامع تسهیالتی‬ ‫مشتریان برای فرم‌های مربوط اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن انتقال اتوماتیک اطالعات از س��امانه جام��ع بانکداری‬ ‫بین‌المل��ل ب��ه س��امانه یکپارچ��ه بانکی و کنت��رل و تایی��د نهایی‬ ‫اطالعات از س��وی کاربر برای انتق��ال اطالعات مرتبط با سمات‌(س��امانه متمرکز‬ ‫اطالعات تس��هیالت و تعهدات) به بانک مرکزی‪ ،‬ویژگی دیگر این س��امانه اس��ت‪.‬‬ ‫پیش از این نیز ثبت اس��ناد مرتبط با حواله‌های ارزی و بروات ارزی و ضمانتنامه‬ ‫ارزی نی��ز از زیرس��امانه ‪ FBTI‬در اینترنت‌بانک توس��عه صادرات عملیاتی ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫را به مردم کشور‪ ،‬جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان‬ ‫ارائ��ه دهد‪ .‬بر مبنای این گ��زارش‪ ،‬ارتقای فرهنگ‬ ‫بیمه در میان دانش‌آموزان از برنامه‌های مهم بیمه‬ ‫معلم به شمار می‌رود که اقدام‌‌های متنوعی در این‬ ‫زمینه انجام شده است‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در این دی��دار از عملکرد بیم��ه معلم به‬ ‫دلیل پوش��ش بیمه‌ای به جامعه فرهنگیان ابراز خرس��ندی کرد‬ ‫و با ارائه رهنمودهایی‪ ،‬خواس��تار خدمت بیش��تر صنعت بیمه به‬ ‫مردم کشور شد‪.‬‬ ‫استقبال بانک‌ها از سامانه‌های نظارتی بانک ملی‬ ‫جلس��ه ارائه س��امانه‌های‬ ‫نظارت��ی بان��ک مل��ی ایران‬ ‫ب��ا حض��ور نماین��دگان ‪۱۶‬‬ ‫بان��ک و موسس��ه اعتب��اری‬ ‫خصوصی‪ ،‬در محل مدیریت‬ ‫امور بازرس��ی و حسابرس��ی‬ ‫بانک برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عموم��ی بانک مل��ی ای��ران‪ ،‬در این‬ ‫نشس��ت حس��ن س��عیدی‌اصل‪ ،‬مدیر امور‬ ‫بازرس��ی و حسابرسی به تشریح شبکه‌های‬ ‫نظارت��ی بان��ک مل��ی ای��ران پرداخ��ت و‬ ‫تقویت مستمر ش��بکه‌های نظارتی بانک را‬ ‫یادآور ش��د‪ .‬در این جلس��ه‬ ‫ویژگی‌ه��ا و قابلیت‌ه��ای‬ ‫س��امانه‌های موجود (سامانه‬ ‫بازرس��ی‪ ،‬روس��ای ح��وزه‪،‬‬ ‫س��ماب‪ ،‬مانیتورین��گ آن��ی‬ ‫ارزی) و زیر‌س��امانه‌‌های آنها‬ ‫برای حاضران تش��ریح ش��د‪.‬‬ ‫نماین��دگان بانک‌ه��ا نی��ز در ادامه ضمن‬ ‫اس��تقبال از ویژگی‌ه��ای ش��بکه نظارتی‬ ‫بان��ک ملی ای��ران‪ ،‬بر ض��رورت بهره‌مندی‬ ‫تمام��ی بانک‌ه��ا از ای��ن س��امانه‌ها تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫«تام‌کاد»‪« ،‬تام‌فاز»‪« ،‬تام‌اج»‪ ...‬تا کجا؟!‬ ‫مسئوالن چوپان دروغگو نشوند!‌‬ ‫«ت��ام فاز» و «تام ا ِج» هم به «تام کاد» پیوس��تند تا‬ ‫زنجیره برنامه‌های مسکنی دولت طوالنی‌تر شود‪ .‬گرچه‬ ‫دولتمردان هدف از ارائه این طرح‌ها را حل مش��کالت‬ ‫موجود در حوزه مسکن می‌دانند اما برخی کارشناسان‬ ‫و دس��ت‌اندرکاران این بخش‪ ،‬نس��بت ب��ه پیامدهای‬ ‫نامطل��وب ارائ��ه پی‌درپی برنامه‌ها‪ ،‬پی��ش از اجرا یا به‬ ‫نتیجه رسیدن طرح‌های پیشین‪ ،‬هشدار می‌دهند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫با گذش��ت حدود یک دهه از کلید‬ ‫خ��وردن پروژه ‪۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار واحدی مس��کن‬ ‫مهر‪ ،‬پرونده این پروژه هنوز باز اس��ت و دولت دوازدهم‬ ‫به‌عنوان دومین دولتی که میراث‌دار‪ ،‬نه طراح این پروژه‬ ‫اس��ت‪ ،‬تالش می‌کند حدود ‪ ۳۷۰‬هزار واحد باقیمانده‬ ‫از این طرح را بس��ازد یا تعیی��ن تکلیف کند و تحویل‬ ‫متقاضیان دهد‪ .‬وزیر پیش��ین راه و شهرسازی همواره‬ ‫تاکید داش��ت که همین می��راث پرهزینه‪ ،‬مانع اجرای‬ ‫برنامه‌های مس��کنی مدنظر او مانند مس��کن اجتماعی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��یل انتقادها به برنامه نداشتن عباس آخوندی در‬ ‫حوزه مس��کن موجب ش��د جایگزین او در وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی که از مهر ‪ ۹۷‬سکان این نهاد را در دست‬ ‫گرفت‪ ،‬دست پر به س��اختمان دادمان بیاید تا هر روز‬ ‫وعده اج��رای برنامه مس��کنی جدیدی از س��وی او و‬ ‫همکارانش رسانه‌ای شود‪.‬‬ ‫ط��رح اقدام مل��ی مهم‌ترین طرح مس��کنی اس��ت‬ ‫ک��ه محمد اس�لامی از ابت��دای حض��ور در وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی از اج��رای آن خبر داده اس��ت‪ .‬در قالب‬ ‫این طرح قرار اس��ت ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی شهری‬ ‫در سراس��ر کشور س��اخته ش��ود که از این میان‪۶۰ ،‬‬ ‫هزار خانه س��هم تهران اس��ت‪ .‬او ماه گذش��ته اجرای‬ ‫ای��ن طرح را با پ��روژه ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۹‬واحدی در ش��هر‬ ‫جدی��د اندیش��ه تهران کلی��د زد و وع��ده داد تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬هم��ه واحدهای مس��کونی مدنظر س��اخته‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹«ت�ام فاز» و «تام اِج»؛ تعهدهای مس�کنی‬ ‫جدید دولت دوازدهم‬ ‫براس��اس سخن معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی ایجاد بازار تعهدی مصالح‪ ،‬تکمیل طرح‬ ‫مسکن مهر‪ ،‬جمع‌آوری سرمایه‌های خرد ملی در قالب‬ ‫صندوق‌های تامین مس��کن برای گروه‌های متوسط به‬ ‫پایین درآمدی و رفع معضل سکونتگاه‌های غیررسمی‬ ‫و بافت‌های فرس��وده‪ ،‬از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در‬ ‫زمینه مسکن است‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه مازیار حس��ینی‪ ،‬عالوه بر ط��رح «تام کاد»‬ ‫به‌عنوان طرح تامین مس��کن کارکنان دولت که وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی پیش‌تر درباره آن اطالع‌رسانی کرده‬ ‫ب��ود‪ ،‬طرح‌ه��ای «تام ف��از» و «تام اج» نی��ز دو طرح‬ ‫دیگری هستند که قرار اس��ت با استفاده از زمین‌های‬ ‫س��ازمان‌‌های دولت��ی‪ ،‬نظام��ی و نهاده��ای عموم��ی‬ ‫غیردولتی‪ ،‬بخشی از مش��کل کمبود مسکن در کشور‬ ‫را حل کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫حس��ینی درباره ای��ن طرح‌ها توضی��ح داد‪« :‬تام کاد»‬ ‫طرح تامین مس��کن کارکنان دولت است که به رویت‬ ‫رئیس‌جمه��وری رس��یده و س��ازمان برنام��ه و بودجه‬ ‫در ح��ال تهیه ش��یوه‌نامه اجرای آن ب��رای تصویب در‬ ‫هیات‌دولت است‪.‬‬ ‫همچنین «تام فاز» یعنی طرح تامین مسکن به روش‬ ‫فروش اقساطی زمین نیز در دست برنامه‌ریزی است و‬ ‫به‌زودی سازکار آن تهیه و اعالم می‌شود‪« .‬تام اج» نیز‬ ‫طرح تامین مسکن به روش اجاره است که برای تمامی‬ ‫دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ینی ادام��ه داد‪ :‬تع��داد واحده��ای طرح‌های‬ ‫آغازش��ده در قالب طرح اقدام ملی ‪ ۵۷‬هزار و ‪ ۸‬واحد‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین ‪ ۱۵۰‬ه��زار واحد‪ ،‬آم��اده کلنگ‌زنی‬ ‫ریاست‌جمهوری همزمان با عید غدیر در سراسر کشور‬ ‫است که از این تعداد‪ ۶۵ ،‬هزار واحد مسکونی‪ ۸۰ ،‬هزار‬ ‫واحد آماده‌سازی زمین برای ساخت واحدهایمسکونی‬ ‫و ‪ ۵‬هزار واحد آماده‌س��ازی زمین برای ایجاد خدمات‬ ‫روبنایی است‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دولت باید به‌طور انبوه و در سراسر کشور‪ ،‬زمین در اختیار سازندگان‬ ‫بگ��ذارد‪ .‬همچنی��ن الزم اس��ت دولت اقدام‌ه��ای اصالح��ی در زمینه‬ ‫مالیات‌های حوزه مسکن انجام دهد‬ ‫‹ ‹از دس�ت رفتن س�رمایه اجتماعی با تعدد‬ ‫طرح‌ها‬ ‫یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقد است اینکه‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته‪ ،‬به‌طور مرتب نام‌های گوناگون‬ ‫به‌عنوان طرح‌های مس��کنی ازسوی دس��ت‌اندرکاران‬ ‫مسکن رسانه‌ای شده اما هیچ کدام به نتیجه ملموسی‬ ‫نرس��یده‪ ،‬می‌تواند از اعتماد عمومی به سیاس��ت‌های‬ ‫مسکنی حاکمیت بکاهد‪.‬‬ ‫فرهاد بیضایی در پاسخ به‬ ‫گفت‪ :‬مسکن امید‪،‬‬ ‫مس��کن اجتماعی‪ ،‬طرح‌های تولید مس��کن ذیل طرح‬ ‫جامع مس��کن‪ ،‬صندوق پس‌انداز مسکن یکم‪ ،‬صندوق‬ ‫زمین و س��اختمان‪ ،‬بازار رهن ثانوی��ه‪ ،‬طرح بازآفرینی‬ ‫ش��هری و اجرای بلوکی بافت فرس��وده‪ ،‬تنها برخی از‬ ‫برنامه‌هایی اس��ت که در س��ال‌های اخی��ر وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی برای حوزه مس��کن ارائه داده اما پرس��ش‬ ‫اساس��ی این اس��ت که کدام یک از این طرح‌ها اجرا و‬ ‫چه نتیجه‌ای از آنها حاصل شده است؟‬ ‫بیضای��ی ادامه داد‪ :‬دولت همه س��رمایه خود را برای‬ ‫راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مس��کن یکم گذاش��ت اما‬ ‫این طرح شکس��ت خ��ورده و اوراق آن در سراش��یبی‬ ‫سقوط است‪ .‬طرح‌هایی مانند بازار رهن ثانویه و مسکن‬ ‫اجتماعی هم که از مرز لفاظی فراتر نرفتند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رونمایی از طرح‌های جدید مسکنی‬ ‫دول��ت با نام‌های «ت��ام فاز» و «ت��ام اج» بیان کرد‪ :‬با‬ ‫این طرح‌ها و اصطالح‌س��ازی‌ها مش��کل مسکن کشور‬ ‫حل نمی‌ش��ود و نیازمند اقدام‌های جدی در این حوزه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد مس��کن تاکید کرد‪ :‬به‌عنوان‬ ‫اقدامی اساس��ی برای حل مشکل مس��کن‪ ،‬دولت باید‬ ‫به‌ط��ور انبوه و در سراس��ر کش��ور‪ ،‬زمی��ن در اختیار‬ ‫سازندگان بگذارد‪ .‬همچنین الزم است دولت اقدام‌های‬ ‫اصالحی در زمینه مالیات‌های حوزه مسکن انجام دهد‬ ‫تا س��وداگری در این بخش کنترل شود‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫تکمیل و راه‌اندازی س��امانه اطالعات��ی دولت در حوزه‬ ‫مسکن ضروری است تا بازار خانه و زمین شفاف شود‪.‬‬ ‫بیضایی با تاکید بر اینکه مردم به اقدام‌های عملی در‬ ‫حوزه مسکن نمره قبولی می‌دهند؛ نه به اصطالح‌سازی‬ ‫برای طرح‌های گوناگون‪ ،‬گفت‪ :‬حل مش��کل مس��کن‬ ‫م��ردم نیازمن��د تامین زمین‪ ،‬تامی��ن مصالح و وضع و‬ ‫اجرای سیاست‌های درست در زمینه تامین مالی است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه ارائه وعده‌های پی‌درپی و گوناگون‬ ‫در حوزه مس��کن بدون نتیجه‌بخش‌ب��ودن طرح‌های‬ ‫پیش��ین‪ ،‬واکنش منفی مردم را به‌دنبال خواهد داشت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در س��ال‌های اخیر بی��ن ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬طرح در‬ ‫حوزه مس��کن ارائه شده و این طرح‌های بی‌نتیجه‪ ،‬جز‬ ‫س��وزاندن سرمایه اجتماعی دولت یعنی از دست رفتن‬ ‫اعتماد مردم نتیجه‌ای نداشته است‪.‬‬ ‫بیضای��ی با بیان اینک��ه وع��ده دادن پی‌درپی بدون‬ ‫اج��را‪ ،‬دولت را تبدیل به چوپان دروغگو می‌کند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بازار مس��کن نیازمند چند اقدام س��اده اما اثرگذار‬ ‫است که در باال بیان شد و نیازی به طرح‌های جدید و‬ ‫اصطالح‌سازی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی بخش خصوصی در طرح‌های‬ ‫گوناگون مسکنی‬ ‫دبیر کانون سراس��ری انبوه‌سازان نیز با انتقاد از ارائه‬ ‫طرح‌ه��ای پی‌درپی ازس��وی دولت در حوزه مس��کن‪،‬‬ ‫از بی‌توجه��ی به نظر بخش خصوص��ی در تدوین این‬ ‫طرح‌ها انتقاد می‌کند‪.‬‬ ‫فرش��ید پورحاج��ت به‬ ‫گفت‪ :‬مس��لم اس��ت‬ ‫ک��ه برنامه‌ریزی‌های وزارت راه وشهرس��ازی در حوزه‬ ‫مس��کن‪ ،‬بای��د مبتنی بر طرح جامع مس��کن کش��ور‬ ‫باش��د و سیاس��ت مش��خصی را دنبال کن��د اما به‌نظر‬ ‫نمی‌رس��د طرح‌ه��ای گوناگ��ون ای��ن نهاد ب��ه برنامه‬ ‫اجرای��ی مش��خصی در ح��وزه تولی��د مس��کن منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌های دولت در بخش‬ ‫مس��کن بای��د مبتنی ب��ر نتایج حاصل ش��ده از آمار و‬ ‫برپایه نیاز کشور باش��د‪ ،‬یادآور شد‪ :‬ایراد اساسی همه‬ ‫طرح‌های مس��کنی دولت این اس��ت که م��ا به‌عنوان‬ ‫بخ��ش خصوصی در تدوی��ن هیچ‌کدام از آنها نقش��ی‬ ‫نداش��ته و اطالعات��ی درباره آنها نداری��م‪ ،‬این درحالی‬ ‫اس��ت که معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئیس‌جمه��وری و آق��ای روحان��ی بر لزوم مش��ارکت‬ ‫بخش خصوصی در حوزه مس��کن تاکید دارند و وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی نی��ز باره��ا عنوان ک��رده که درحال‬ ‫برنامه‌ری��زی برای جلب مش��ارکت بخ��ش خصوصی‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر کانون سراس��ری انبوه‌سازان ادامه داد‪ :‬اگر قرار‬ ‫اس��ت برنامه مش��ارکتی باعنوان اقدام مل��ی در زمینه‬ ‫تولید مس��کن در کش��ور اجرا ش��ود‪ ،‬جزئیات اجرایی‬ ‫ای��ن طرح باید ماحصل تفکر جمعی بخش خصوصی و‬ ‫دولت باشد اما در این زمینه هنوز با سازندگان و بخش‬ ‫خصوصی صحبتی نشده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به احتمال واکنش منفی مردم و بازار به‬ ‫«باوند» به ایران برمی‌گردد‬ ‫براس��اس بیانیه اداره بندر پاراناگوئه‪ ،‬یکی از دو کشتی ایرانی بعدازظهر‬ ‫دوشنبه به وقت محلی‪ ،‬بعد از سوخت‌گیری آب‌های برزیل را ترک کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا از رویترز‪ ،‬کش��تی باوند ایران که بی��ش از ‪ ۵۰‬روز در‬ ‫بندرهای برزیل متوقف شده بود‪ ،‬روز دوشنبه بندر پاراناگوئه را ترک کرد‪.‬‬ ‫کشتی دوم ایرانی به نام ترمه که دو روز پیش بندر پاراناگوئه را ترک کرده‬ ‫بود‪ ،‬روز دوشنبه عازم بندر جنوبی ایمبیتوبا برزیل شد تا پیش از عزیمت‬ ‫به ایران‪ ،‬در آنجا محموله ذرت بارگیری کند‪.‬‬ ‫پ��س از آنک��ه دادگاهی در برزیل حکم داد که ش��رکت نفت دولتی این‬ ‫کشور باید به دو کشتی ایرانی معطل مانده در ساحل برزیل سوخت دهد‪،‬‬ ‫«ارنس��تو آرائوجو» وزیر خارجه این کشور گفت همه طرف‌ها باید از حکم‬ ‫این دادگاه پیروی کنند‪.‬‬ ‫وی پ��س از صدور حکم دادگاه در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬ممکن اس��ت‬ ‫ش��رکت پتروبراس (ش��رکت نفت دولتی برزی��ل) در فعالیت‌های خود در‬ ‫امریکا خس��ارت ببیند و این احتمال هنوز هم وجود دارد؛ اما این شرکت‬ ‫براساس حکم دادگاه عمل خواهد کرد‪.‬‬ ‫حکم سوخت‌رسانی به کشتی‌های ایرانی ازسوی «دیاس توفولی» رئیس‬ ‫دیوان عالی فدرال برزیل صادر شد‪.‬‬ ‫به‌دنب��ال فش��ارهای تحریم��ی امری��کا‪ ،‬ش��رکت دولتی پتروش��یمی‬ ‫برزیل از ارائه س��وخت به دو کش��تی ب��اری ایرانی خ��ودداری کرد و این‬ ‫کش��تی‌ها نزدی��ک دو م��اه در بندره��ای برزی��ل در بالتکلیفی به س��ر‬ ‫بردند‪.‬‬ ‫براس��اس حکم دادگاه برزیل شرکت «الوا کوئیمیکا» برزیل در فهرست‬ ‫تحریم‌های امریکا نیست و پتروبراس باید به کشتی‌های ایرانی حمل‌کننده‬ ‫بار این شرکت سوخت تحویل دهد‪.‬‬ ‫ارائه طرح‌های گوناگون مس��کنی ازسوی دولت گفت‪:‬‬ ‫اینکه به‌طور مرتب به مردم بگوییم برای مسکن برنامه‬ ‫داری��م اما اقدام عملیاتی مش��اهده نکنند‪ ،‬به‌طور قطع‬ ‫اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند‪.‬‬ ‫پورحاجت با اش��اره به تاثیر منفی اس��تفاده نکردن‬ ‫از نظر بخش خصوصی در تدوین برنامه‌های مس��کنی‬ ‫دولت گفت‪ :‬به‌طور مثال قراردادهایی که سازمان ملی‬ ‫زمین و مسکن برای اجرای فاز نخست طرح اقدام ملی‬ ‫برای تولید ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مس��کونی در س��ال جاری‬ ‫رونمای��ی کرده‪ ،‬از نظ��ر ما در بخ��ش خصوصی ایراد‬ ‫اساس��ی دارد و نمی‌تواند تبدیل به قرارداد مش��ارکت‬ ‫ش��ود‪ .‬این قراردادها یکسویه اس��ت و با نگاه دولتی و‬ ‫ب��دون در نظر گرفتن کلی��ت قراردادهای مش��ارکت‬ ‫تدوین شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما این ایرادها را به این س��ازمان اعالم‬ ‫کرده‌ایم و الزم است به عموم مردم نیز اطالع دهیم که‬ ‫این قراردادها ایرادهای سنگین حقوقی دارد‪.‬‬ ‫پورحاجت با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫برای سیاست‌ورزی در حوزه مسکن‪ ،‬نیازمند همفکری‬ ‫ب��ا بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬الزم اس��ت این نهاد‬ ‫برنامه‌ری��زی مش��خصی برای طرح‌هایی ک��ه در حوزه‬ ‫مس��کن رونمایی می‌کند داشته باشد‪ .‬همچنین منابع‬ ‫مالی این برنامه‌ها باید مشخص باشد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینک��ه دولت باید مش��خص کند در‬ ‫طرح‌های مسکنی خود‪ ،‬زمین را چگونه تامین می‌کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مس��ئله مهم دیگر این است که قراردادهایی که‬ ‫قرار اس��ت براساس آن با سازندگان کار کند‪ ،‬اجرایی و‬ ‫دقیق باشد‪.‬‬ ‫دبی��ر کانون سراس��ری انبوه‌س��ازان با بی��ان اینکه‬ ‫قرارداده��ای مش��ارکت در س��اخت بای��د مبتن��ی بر‬ ‫ش��رایط اقتصادی کش��ور و متناس��ب با شرایط بخش‬ ‫خصوصی باش��د‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬قراردادهای��ی که دولت‬ ‫ب��رای تولی��د انبوه مس��کن و به‌ط��ور مش��ارکتی در‬ ‫نظ��ر گرفته‪ ،‬دارای ن��گاه دولتی‪ ،‬ناعادالن��ه و یکطرفه‬ ‫اس��ت و قراردادهایی نیس��تند که منتهی به انجام کار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه مس��کن با بیان اینکه وضعیت‬ ‫مسکن چه در بخش تولید و چه در بخش بازار‪ ،‬بحرانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬زنگ خطر مسکن چند سال است که‬ ‫به صدا درآمده و اکنون به نقطه بحرانی رس��یده است‪.‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و دولت باید در کنار بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬برنامه‌ریزی اجرایی در این زمینه داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫برای حل مش��کل مس��کن‪ ،‬س��ال‌های زیادی را در‬ ‫دولت‌ه��ای اخی��ر از دس��ت داده‌ایم و سیاس��ت‌ورزی‬ ‫مناس��ب در حوزه تولید مس��کن انجام نشد که حاصل‬ ‫ای��ن بی‌توجهی‪ ،‬ت��ورم و افزایش افسارگس��یخته نرخ‬ ‫مسکن در یکی دو سال اخیر است‪.‬‬ ‫مازیار حسینی‬ ‫فرهاد بیضایی‬ ‫فرشید پورحاجت‬ ‫تشدید برخورد پلیس با پالک‌های مخدوش‬ ‫رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از تشدید برخورد‬ ‫با رانندگانی که اقدام به پوش��ش پالک یا مخدوش‬ ‫کردن آن می‌کنند‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫س��ردار محمدرض��ا مهمان��دار در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫مه��ر‪ ،‬افزود‪ :‬پلی��س با قاطعی��ت با ای��ن متخلفان‬ ‫برخ��ورد می‌کن��د و تاکن��ون ب��ا ‪ ۱۷۶۰‬رانن��ده‬ ‫متخلف ک��ه پالک خودروی‌ش��ان را دس��تکاری و‬ ‫مخ��دوش کرده ی��ا پوش��انده‌اند‪ ،‬برخ��ورد کرده و‬ ‫وس��ایل نقلیه یادش��ده ب��ه پارکینگ انتق��ال یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س پلیس راه��ور تهران ب��زرگ ادام��ه داد‪:‬‬ ‫ب��ه اس��تناد م��اده ‪ ۷۲۰‬قان��ون مجازات اس�لامی‬ ‫(تعزی��رات) هرگونه تغییر در رقم‌ه��ای پالک جرم‬ ‫اس��ت و در صورت مش��اهده ماموران پلیس‪ ،‬ضمن‬ ‫جلوگی��ری از تردد ای��ن خودروها برای رس��یدگی‬ ‫و برخ��ورد قانون��ی ب��ه مرج��ع قضای��ی معرف��ی‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫رئی��س پلی��س راهور ته��ران ب��زرگ اضافه کرد‪:‬‬ ‫همچنی��ن برخ��ی رانن��دگان ک��ه ب��رای ورود ب��ه‬ ‫طرح ترافی��ک و مح��دوده کنترل آلودگی دس��ت‬ ‫به پوش��اندن پ�لاک می‌زنند‪ ،‬ب��ا هماهنگی به‌عمل‬ ‫آم��ده به مرج��ع قضایی معرفی می‌ش��وند تا ضمن‬ ‫شناس��ایی و منع خدمات‪ ،‬با آنها برخورد الزم انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی گف��ت‪:‬‬ ‫دامنه قیمتی ‪۶۰‬هزار‬ ‫واح��د مس��کونی از‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار واحدی که‬ ‫در برنام��ه اقدام ملی‬ ‫در ش��هرهای اقماری‬ ‫تهران ساخته می‌شود براساس پیش‌فرض‌های‬ ‫فعلی ما ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫محمد اسالمی در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به‬ ‫این پرسش که چه ضمانتی وجود دارد ‪۶۰‬هزار‬ ‫واحد مس��کونی در برنامه اق��دام ملی عرضه و‬ ‫تولید مسکن در شهرهای اقماری اطراف تهران‬ ‫ب��ا برآورد قیمتی ‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان‬ ‫ام��روز‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به مردم عرضه ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬هنوز ب��رای این واحده��ا قیمت‌گذاری‬ ‫نکرده‌ای��م و قصد هم نداریم که از امروز قیمتی‬ ‫را تعیی��ن‪ ،‬نهایی و اعالم کنیم چراکه این اقدام‬ ‫منطقی و شدنی نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه تمهیدات��ی پیش‌بینی‬ ‫کرده‌ای��م ک��ه نرخ تم‌ام‌ش��ده ای��ن واحدها به‬ ‫کمترین میزان برسد‪ ،‬افزود‪ :‬برنامه ما این است‬ ‫که با تمهیداتی مانند عرضه زمین‪ ،‬جبران سود‬ ‫از محل سایر مزایایی که برای سازنده می‌تواند‬ ‫به‌وجود بیاید تا بتواند بخشی از هزینه‌هایش را‬ ‫پوش��ش دهد و سرعت‌بخش��ی به اجرای پروژه‬ ‫برای جلوگیری از افزای��ش هزینه‌ها‪ ،‬نرخ تمام‬ ‫ش��ده س��اخت ای��ن واحدهای مس��کونی را به‬ ‫کمترین میزان برسانیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی اظهار کرد‪ :‬تسهیالتی‬ ‫تعیی��ن کرده‌ای��م ک��ه در آنه��ا‪ ،‬تالش ش��ده‬ ‫هزینه‌های مال��ی باتوجه به ت��وان نظام بانکی‬ ‫کش��ور‪ ،‬در حداقل دوره خود باش��د‪ .‬همچنین‬ ‫هدف ما این اس��ت نرخ عرض��ه در برنامه اقدام‬ ‫ملی منطبق با توان جامعه هدف باشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬پروژه‌ها در ش��هرها و مناطق‬ ‫گوناگون متفاوت اس��ت و قیمت‌ها هم متفاوت‬ ‫خواهد ب��ود اما برنامه ما این اس��ت که جامعه‬ ‫ه��دف‪ ،‬صاحبخان��ه ش��وند؛ یعنی کس��انی که‬ ‫نمی‌توانن��د ب��ا منابعی ک��ه در اختی��ار دارند‬ ‫صاحبخانه ش��وند؛ بنابراین باید تس��هیل‌گری‬ ‫دولت در این زمینه‪ ،‬دقیق باشد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی تاکید کرد‪ :‬البته ما به‬ ‫این موضوع ه��م توجه داریم ک��ه باید قیمتی‬ ‫برآورد ش��ود تا متقاضیان ب��رای پس‌انداز خود‬ ‫برنام��ه‌ای داش��ته باش��ند‪ .‬دامن��ه قیمتی ‪۶۰‬‬ ‫هزار واحد مس��کونی از ‪ ۴۰۰‬ه��زار واحدی که‬ ‫در برنامه اقدام ملی عرضه و تولید مس��کن در‬ ‫شهرهای اقماری تهران ساخته می‌شود براساس‬ ‫پیش‌فرض‌های فعلی م��ا ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬این قیمت‌گذاری برای شهرهای‬ ‫جدیدی ک��ه در اطراف تهران هس��تند‪ ،‬فرض‬ ‫درستی است‪.‬‬ ‫اس�لامی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که آیا‬ ‫ام��کان پیش‌فروش این واحده��ا وجود دارد تا‬ ‫متقاضیان بتوانند در ‪ ۲‬س��ال پس‌انداز خود را‬ ‫به س��ازنده ارائه دهند‪ ،‬گفت‪ :‬قانون پیش‌فروش‬ ‫و پیش‌خرید مس��کن درحال‌حاضر قابلیت اجرا‬ ‫ن��دارد و فرآیند اصالح را از س��ر می‌گذراند اما‬ ‫این کار در قالب پروژه‌های مشارکتی قابل اجرا‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دوش��نبه هفت��ه ج��اری در‬ ‫‪۲۱‬اس��تان فراخوان داده ش��د و زمین‌ها را هم‬ ‫معرفی کردیم‪ .‬یک��ی از مهم‌ترین پایه‌های این‬ ‫پروژه‌ها بانک‌ها هس��تند که براس��اس مصوبه‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار ‪ ۸۰‬درصد منابع پروژه را‬ ‫تامین می‌کنند؛ بنابرای��ن در قالب قراردادهای‬ ‫مش��ارکت‪ ،‬در نظام واگ��ذاری خود به خود این‬ ‫قرارداده��ا تبدی��ل به قرارداد فروش اقس��اطی‬ ‫می‌ش��وند ک��ه فرآین��د آن‪ ،‬ثبت ن��ام و دادن‬ ‫پیش‌قسط است و به‌نوعی پیش‌فروش به شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی تاکید کرد‪ :‬این فرآیند‬ ‫در قالب قانون پیش‌فروش نیست بلکه در قالب‬ ‫قرارداد مش��ارکت است‪ .‬اس�لامی درباره شیوه‬ ‫قیمت‌گ��ذاری واحدهای��ی که در قال��ب برنامه‬ ‫اق��دام ملی بین دولت و س��رمایه‌گذار تقس��یم‬ ‫می‌شود و احتمال ش��کاف قیمتی که بین این‬ ‫واحده��ا ناش��ی از عرضه مس��تقیم آن در بازار‬ ‫ازس��وی س��رمایه‌گذار و عرضه بخشی دیگر در‬ ‫صن��دوق پس‌انداز یکم ازس��وی دول��ت ایجاد‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در مش��ارکت هر طرف‬ ‫س��هم خود را برم��ی‌دارد اما نرخ ب��رای جامعه‬ ‫هدف همان نرخی اس��ت که تعیین شده است‪.‬‬ ‫به‌ط��ور قطع در ف��روش این واحده��ا تفکیک‬ ‫قیمت��ی باعنوان نرخ آزاد و نرخ دولتی نخواهیم‬ ‫داشت و در این صورت‪ ،‬معنا و مفهوم مشارکت‬ ‫از دست خواهد رفت‪ .‬قصد ما صاحبخانه شدن‬ ‫جامعه هدف اس��ت و اجازه نخواهیم داد که در‬ ‫حاشیه این برنامه سوداگری در بازار رخ دهد‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫انتقاد کارشناسان از اجرا نشدن طرح‌های پی‌درپی دولت در حوزه مسکن‬ ‫جزئیات ساخت ‪۶۰‬هزار‬ ‫خانه ‪۳۰۰‬میلیون تومانی‬
‫‪14‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عملیات لوله‌گذاری و ساخت مخازن در جاسک کلید خورد‬ ‫اولویت‌های صنعت نفت در مکران و غرب کارون‬ ‫بخشنامه وزیر نفت با موضوع اولویت‌های شرکت ملی نفت‬ ‫ایران در سال ‪(۹۸‬همسو با برنامه ملی اقتصاد مقاومتی) بر ‪۳‬‬ ‫پروژ ‌ه محوری متمرکز اس��ت؛ افزایش ظرفیت تولید نفت‌خام‬ ‫میدان‌های مش��ترک غرب کارون‪ ،‬س��اخت خط لوله گوره‪-‬‬ ‫‌جاس��ک و پایانه صادراتی نفت خام در بندر جاسک و تکمیل‬ ‫ظرفیت و راه‌اندازی فازهای ‪ ۱۴ ،۱۳‬و ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬پارس جنوبی‪.‬‬ ‫از آنجا که دو اولویت نخست این بخشنامه به‌طور مستقیم‬ ‫با حوزه کاری شرکت مهندسی و توسعه نفت‌(متن) در ارتباط‬ ‫است‪ ،‬تورج دهقانی‪ ،‬مدیرعامل این شرکت‪ ،‬روند پیشرفت این‬ ‫دو محور را در گفت‌وگو با شانا توضیح داده است‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫اگرچه غرب کارون به واسطه سیل بهار امسال‪ ،‬شاهد اندکی‬ ‫کاهش تولید نفت بوده‪ ،‬اما همچنان روزانه بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫بشکه نفت از میدان‌های مشترک نفتی این منطقه راهبردی‬ ‫برداشت و برنامه‌های افزایش ظرفیت تولید نفت در این بخش‬ ‫دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫دهقان��ی درباره وض��ع پروژه انتقال نفت گوره به جاس��ک‬ ‫توضی��ح داد‪‌:‬ای��ن طرح که در گس��تره‌ای وس��یع و با عبور از‬ ‫‪ ۳‬استان‌(بوش��هر‪ ،‬فارس و هرمزگان) اجرایی می‌شود‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫در ش��رایط کنونی کش��ور جایگاهی خاص دارد‪ .‬در این پروژه‬ ‫راهب��ردی که ارزش تقریبی آن حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر اس��ت‪،‬‬ ‫س��اخت هزار کیلومتر خط لوله‪ ،‬پایانه صادراتی‪ ،‬ایستگاه‌های‬ ‫تلمبه‌خانه‪ ،‬تجهیزات اندازه‌گیری‪ ،‬تاسیسات ذخیره‌سازی و‪...‬‬ ‫لحاظ شده است و فعالیت‌های اجرایی آن با جدیت در دستور‬ ‫کار قرار دارد‪.‬‬ ‫برای نمون��ه‪ ،‬مناقصه‌های بخش‌ه��ای گوناگون این پروژه‬ ‫برگزار ش��ده و بیش��تر آنها به مرحله قرارداد رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫قراردادهای س��اخت ایس��تگاه‌ها به پیمانکار واگذار ش��ده و‬ ‫عملیات زیربنایی و آماده‌س��ازی س��ایت در حال انجام است؛‬ ‫عملیات اجرایی پروژه س��اخت مخازن هم که قرارداد آن مهر‬ ‫س��ال گذشته امضا شد‪ ،‬آغاز ش��ده و عملیات لوله‌گذاری هم‬ ‫کلید خورده است‪‌.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬انتقال روزانه یک میلیون بشکه انواع‬ ‫نفت خام س��بک و سنگین میدان‌های جنوب غربی کشور به‬ ‫ساحل‌های جنوب شرقی‪ ،‬ذخیره‌سازی و صادرات آن از طریق‬ ‫پایانه جدید جاس��ک‪ ،‬تضمین اس��تمرار ص��ادرات نفت خام‪،‬‬ ‫تمرکززدای��ی از پایانه‌های صادراتی و متنوع‌کردن آن‪ ،‬امکان‬ ‫اس��ت و اروندان متولی بهره‌برداری‪ ،‬بنابراین بدیهی است که‬ ‫میدان‌ها بعد از توسعه باید به شرکت بهره‌بردار تحویل شوند‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬در مقطعی که موضوع قراردادهای جدید نفتی و‬ ‫واگذاری توس��عه و تولید به شرکت‌های طرف قرارداد مطرح‬ ‫بود‪ ،‬این بحث مطرح شد که تا زمان انعقاد قراردادهای جدید‬ ‫ب��رای میدان‌های غرب کارون‪ ،‬به‌ط��ور موقت عملیات تولید‬ ‫در اختیار متن قرار گیرد و از آنجا که آن هدف حاصل نش��د‪،‬‬ ‫به‌طور طبیعی کار باید به روند پیشین خود بازگردد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬واگ��ذاری میدان آزادگان جنوبی به ش��رکت نفت و گاز‬ ‫اروندان کلید خورده و مقرر شده مرحله به مرحله‪ ،‬بخش‌هایی‬ ‫که تولیدی شده است به این شرکت تحویل داده شود‪.‬‬ ‫تامین خوراک پاالیش��گاهی برنامه‌ریزی ش��ده برای ساخت‬ ‫در س��واحل مکران‪ ،‬فراهم‌سازی زمینه برای سرمایه‌گذاری و‬ ‫اجرای طرح‌های صنایع پایین‌دس��تی و توسعه پایدار مناطق‬ ‫محروم جنوب‌شرقی کشور از جمله اهداف اجرای طرح انتقال‬ ‫نفت خام گوره‪‌-‬جاسک است‪.‬‬ ‫دهقانی به مزیت دیگر این طرح در اس��تفاده از توانمندی‬ ‫س��ازندگان داخلی هم اشاره کرد و گفت‪ :‬به دلیل تحریم‪ ،‬در‬ ‫واردات ورق لوله‌ها دچار مشکل شدیم اما خوشبختانه امکان‬ ‫تولید داخلی ورق ترش در کشور فراهم و عملیات ساخت آن‬ ‫از ماه‌ها پیش آغاز شده است‌‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت «متن» با اشاره به همکاری مطلوب دیگر‬ ‫س��ازمان‌های مرتبط در طرح انتقال نفت گوره‪‌-‬جاسک‪ ،‬ابراز‬ ‫امی��دواری کرد تا بهره‌ب��رداری اولیه از این طرح ملی تا پایان‬ ‫سال ‪ ۹۹‬محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌ری�زی ب�رای افزای�ش تولی�د نف�ت در‬ ‫یادآوران‬ ‫‹ ‹ف�از نخس�ت نیروگاه غرب کارون در ایس�تگاه‬ ‫آخر‬ ‫دهقانی با بیان اینکه فاز نخست نیروگاه غرب کارون نیز در‬ ‫آستانه بهره‌برداری قرار دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تولید مستمر نفت در‬ ‫غرب کارون منوط به تامین مستمر و مطمئن برق است و به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬راه‌ان��دازی نیروگاه غرب کارون اهمیت ویژه‌ای‬ ‫دارد‪ .‬بر اس��اس برنامه‌ریزی‌های انجام‌ش��ده‪ ،‬در یک تا دو ماه‬ ‫آین��ده‪ ،‬دو ط��رح ی��ادآوران و تلمبه‌خانه غ��رب کارون آماده‬ ‫برق‌گیری می‌شوند‌‪.‬‬ ‫‹ ‹نص�ب دومی�ن پم�پ درون‌چاه�ی در یاران‬ ‫شمالی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و توسعه نفت از نصب پمپ‬ ‫درون‌چاهی‌(‪ )ESP‬در چاه ش��ماره ‪ ۴‬میدان یاران شمالی در‬ ‫مس��یر اجرای برنامه نگهداشت تولید این میدان مشترک هم‬ ‫خبر داد و یادآور شد‪‌:‬به‌طور طبیعی باید منتظر نتایج عملکرد‬ ‫این پمپ بمانیم‌‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم شرکت متن‪ ،‬این پمپ در عمق حدود ‪۲۳۰۰‬‬ ‫متری در درون لوله آس��تری ‪ ۷‬اینچی نصب شده است؛ قطر‬ ‫خارجی آن ‪ ۴‬اینچ و طول مجموعه پمپ حدود ‪ ۱۷‬متر است‬ ‫و عملکرد این پمپ‪ ،‬راهنمای موثری در انتخاب و بکارگیری‬ ‫روش‌ه��ای نگهداش��ت تولی��د و ازدیاد برداش��ت از چاه‌های‬ ‫مخازن سروک میدان‌های غرب کارون خواهد بود‪.‬‬ ‫تولید مس��تمر نفت در غرب کارون منوط به تامین مس��تمر و مطمئن برق‬ ‫اس��ت‪ .‬در یک تا دو ماه آینده‪ ،‬دو طرح یادآوران و تلمبه‌خانه غرب کارون‬ ‫آماده برق‌گیری می‌شوند‬ ‫طرح توس��عه میدان نفتی یاران ش��مالی با ظرفیت تولید‬ ‫روزانه ‪ ۳۰‬هزار بش��که نفت‪ ،‬آبان ‪ ۹۵‬به بهره‌برداری رس��ید‬ ‫و پ��س از مدتی با افت تولید روبه‌رو ش��د ک��ه به این منظور‪،‬‬ ‫اس��تفاده از پمپ‌های درون‌چاهی برای افزایش دوباره تولید‬ ‫میدان در دس��تور کار قرار گرفت و در این زمینه‪ ،‬نخس��تین‬ ‫پمپ درون‌چاهی‪ ،‬تیر س��ال گذش��ته در چاه شماره ‪ ۱۴‬این‬ ‫میدان نصب ش��د که عملکرد آن به دلیل مشکالت فرآیندی‬ ‫دوام چندانی نداشت‪ .‬حال باید منتظر نتیجه عملکرد دومین‬ ‫‪ ESP‬بود‪ ،‬نگهداش��ت و افزایش تولید در میدان‌های مشترک‬ ‫اهمیتی دوچندان دارد‪.‬‬ ‫تالش برای حفظ کیفیت و سالمت آب آشامیدنی اصفهان‬ ‫بهروز راعی‪ -‬معاون بهره‌برداری ش��رکت آب‬ ‫و فاضالب استان اصفهان با تاکید بر سالمت آب‬ ‫آشامیدنی گفت‪ :‬در فصل تابستان در اوج مصرف‬ ‫با افزایش دما‪ ،‬بیش از ‪ ۱۵‬هزار لیتر در ثانیه آب‬ ‫آش��امیدنی برای رفع نیاز مشترکان در ‪ ۵۶‬شهر‬ ‫اس��تان الزم اس��ت در حالی که حداکثر ظرفیت‬ ‫تامی��ن تصفیه‌خانه آب اصفه��ان حدود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫و‪ ۳۰۰‬لیتر در ثانیه است‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای رفع این‬ ‫کمبود منابع زیرزمینی در مدار بهره‌برداری قرار‬ ‫گرفت‪ .‬به گزارش‬ ‫از استان اصفهان‪ ،‬ناصر‬ ‫اکبری اف��زود‪ :‬حدود ‪ ۱۵‬درصد آب آش��امیدنی‬ ‫مش��ترکان در سطح اس��تان از منابع زیرزمینی‬ ‫و ‪ ۸۵‬درص��د دیگر فقط از س��امانه آب‌رس��انی‬ ‫اصفهان بزرگ تامین می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬میزان ام�لاح موجود در منابع‬ ‫زیرزمینی در س��طح استان متفاوت است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬طعم و م��زه آب هم با توجه به امالح موجود‬ ‫در آب کمی تغییر می‌کند اما مسلم است سالمت‬ ‫و بهداشت آب آش��امیدنی در سطح استان مورد‬ ‫تایید مراکز ذی‌صالح است‪.‬‬ ‫اکب��ری با بیان اینکه خط قرمز ش��رکت آب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان کیفیت آب است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬هر رو ‌ز در فاصله زمانی کم و با دقت بس��یار‬ ‫زی��اد‪ ،‬پی��ش از اینکه آب در ش��بکه میان مردم‬ ‫توزیع شود از سوی کارکنان واحد کیفی شرکت‬ ‫آب و فاضالب مورد‌بررس��ی و نظارت دقیق قرار‬ ‫می‌گی��رد ت��ا از ورود هرگونه آلودگی به ش��بکه‬ ‫توزیع جلوگیری ش��ود و ب��ه بهترین نحو ممکن‬ ‫گندزدایی می‌شود‪.‬‬ ‫مع��اون بهره‌ب��رداری ش��رکت آب و فاضالب‬ ‫استان اصفهان با اشاره به نظارت شبکه بهداشت‬ ‫بر کیفیت آب آش��امیدنی اس��تان گفت‪ :‬به طور‬ ‫مستمر مسئوالن در مرکز بهداشت محیط استان‬ ‫با آزمایش‌های گوناگون کیفیت آب آشامیدنی را‬ ‫مورد‌بررسی قرار می‌دهند و پس از تایید‪ ،‬آب در‬ ‫مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫اکب��ری به نقل از مدیر بهداش��ت محیط مرکز‬ ‫بهداشت اس��تان اصفهان مبنی‌بر تغییر مزه آب‬ ‫گف��ت‪ :‬تغییر مزه به دلیل تغییر ‪ EC‬و س��ختی‬ ‫آب ب��ا توجه به اضافه ش��دن منابع زیرزمینی به‬ ‫آب طرح اصفهان بزرگ اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه باید‬ ‫توجه داش��ت ذائقه شهروندان به آب طرح عادت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه هم‌اکنون‬ ‫کیفیت آب اصفهان به لحاظ بهداش��ت و سالمت‬ ‫مورد تایید مرکز بهداش��ت اصفهان است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه درحال‌حاضر با وجود آب کافی پشت‬ ‫سد زاینده‌رود‪ ،‬امکان آب‌رسانی به شهر اصفهان‬ ‫به اندازه کافی وجود ن��دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به همین‬ ‫دلی��ل و ناکافی بودن تامی��ن آب از تصفیه‌خانه‬ ‫بابا‌ش��یخ‌علی‪ ،‬بخش��ی از آب مصرفی اصفهان از‬ ‫محل چاه‌ها تامین می‌شود‪.‬‬ ‫اکبری با اش��اره به اظهارات حس��ین صفاری‪،‬‬ ‫مدیر بهداش��ت محیط مرکز بهداش��ت اس��تان‬ ‫اصفهان مبنی‌بر اینکه کیفیت و س�لامت آب هر‬ ‫چاهی که قرار اس��ت وارد مدار آب‌رس��انی شهر‬ ‫اصفهان شود از س��وی مرکز بهداشت و دانشگاه‬ ‫علوم‌پزش��کی اصفهان به تایید می‌رس��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫آب تم��ام چاه‌های��ی که وارد مدار آب‌رس��انی به‬ ‫اصفهان می‌ش��ود کلر‌زنی شده و از نظر بهداشتی‬ ‫س��ال ‌م و ع��اری از هرگون��ه آلودگ��ی میکروبی‬ ‫است‪ .‬در گفت‌وگویی که ‪ ۲‬مرداد امسال حسین‬ ‫صفاری‪ ،‬مدیر بهداش��ت محیط مرکز بهداش��ت‬ ‫اس��تان اصفهان با خبرگزاری ایمنا داش��ته است‬ ‫عالوه‌بر تایید کیفیت و س�لامت آب آش��امیدنی‬ ‫اع�لام ک��رد ابتال ب��ه بیماری‌ها ناش��ی از تغییر‬ ‫کیفیت آب آشامیدنی اصفهان را به‌شدت تکذیب‬ ‫می‌کنیم چراکه س�لامت آب آشامیدنی اصفهان‬ ‫تضمین شده آب آشامیدنی از نظر بهداشتی سالم‬ ‫و عاری از هرگونه آلودگی میکروبی است‪.‬‬ ‫صادرات برق نیروگاه‌های خورشیدی تسهیل شد‬ ‫رئی��س س��ازمان انرژی‌ه��ای تجدیدپذی��ر و‬ ‫بهره‌وری انرژی برق‌(س��اتبا) گفت‪ :‬همه امکانات‬ ‫ب��رای حمای��ت از ص��ادرات ب��رق نیروگاه‌های‬ ‫خورش��یدی بس��یج ش��ده و مصوبه‌های قانونی‬ ‫الزم نیز وج��ود دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫از پایگاه‬ ‫اطالع‌رس��انی وزارت نیرو‪ ،‬سیدمحمد صادق‌زاده‬ ‫افزود‪ :‬این مجموعه با هدف تحقق سیاس��ت‌های‬ ‫وزارت نی��رو‪ ،‬همه امکان��ات و ظرفیت‌های خود‬ ‫را ب��رای حمایت از ص��ادرات ب��رق نیروگاه‌های‬ ‫تجدیدپذیر به کش��ورهای همسایه بسیج خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬وی ص��ادرات برق تجدیدپذی��ر را فرصتی‬ ‫برای کس��ب منافع مادی و معنوی بیش��تر برای‬ ‫کشور دانست و ادامه داد‪ :‬ساتبا در راستای تحقق‬ ‫سیاست‌های ابالغی از سوی وزارت نیرو در زمینه‬ ‫حمایت از صادرات برق تجدیدپذیر به کشورهای‬ ‫همس��ایه در نخس��تین گام این فرص��ت را برای‬ ‫سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم کرده است‬ ‫تا اگر ب��ه هر دلیل قرارداد فروش برق به س��ایر‬ ‫کش��ورها با مشکل روبه‌رو ش��د‪ ،‬به‌طور همزمان‬ ‫امکان بازگش��ت و فروش برق ای��ن نیروگاه‌ها به‬ ‫ساتبا براساس ش��رایط و نرخ‌های مصوب وزارت‬ ‫نیرو وجود داشته باشد‪ .‬رئیس سازمان انرژی‌های‬ ‫تجدیدپذی��ر و بهره‌وری انرژی برق تاکید کرد‪ :‬بر‬ ‫مبنای مذاکره‌های انجام‌ش��ده ب��ا وزارت نیرو و‬ ‫برای جلب اطمینان س��رمایه‌گذاران این مهم در‬ ‫متن پروانه‌های صادرات برق گنجانده شده است‪.‬‬ ‫صادق‌زاده گفت‪ :‬س��اتبا آمادگی الزم برای رفع‬ ‫همه ابهام‌های احتمالی را خواهد داشت و اهتمام‬ ‫کامل برای عملیاتی شدن این پروژه‌ها را وظیفه‬ ‫خود می‌داند‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید پروپیلن ایران ‪ ۳‬میلیون تن افزایش می‌یابد‬ ‫مع��اون وزیر نفت در امور پتروش��یمی گفت‪ :‬با‬ ‫اج��را و بهره‌برداری از ‪ ۷‬طرح پروپیلنی در صنعت‬ ‫پتروش��یمی‪ ۳ ،‬میلیون تن ب��ه ظرفیت تولید این‬ ‫محصول در کشور افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ش��رکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬بهزاد محمدی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ملی صنایع پتروش��یمی‌ در نشس��ت هم‌اندیشی‬ ‫مدی��ران عام��ل طرح‌ه��ای تبدی��ل پروپ��ان به‬ ‫پروپیل��ن(‪ )PDH‬و پلی‌پروپیل��ن (‪ )PP‬اظه��ار‬ ‫ک��رد‪ :‬در ص��ورت افزایش تولی��د پروپیلن باید به‬ ‫تنوع‌بخش��ی در زنجیره پروپیلن و مش��تقات آن‬ ‫توجه ش��ود تا به تاب‌آوری بیشتر برای واحدهای‬ ‫تولیدکننده بینجامد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در صورت اجرایی شدن ‪۷‬‬ ‫طرح پروپیلنی‪ ۳ ،‬میلیون تن به ظرفیت پروپیلن‬ ‫کش��ور افزوده خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬هم‌اکنون بیش‬ ‫از ‪ ۹۰۰‬ه��زار تن پروپیلن از س��وی ‪ ۲‬پاالیش��گاه‬ ‫و ‪ ۶‬مجتم��ع پتروش��یمی تولی��د می‌ش��ود ک��ه‬ ‫ب��ه ط��ور تقریب��ی تم��ام آن در داخل کش��ور به‬ ‫مصرف می‌رس��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی افزود‪ :‬از ‪ ۷‬ط��رح پروپیلنی‪ ۳ ،‬طرح‬ ‫سلمان فارسی‪ ،‬هیرسا پلیمر و کوروش در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی پتروشیمی‌(ماهشهر) متمرکز است‬ ‫که از پیش��رفت مناس��بی در بخش تامین دانش‬ ‫فنی برخوردارند و ‪ ۴‬طرح توسعه انتخاب‪ ،‬مهرپترو‬ ‫کیمیا‪ ،‬سازه صنعتی آذران و نفت و گاز رضوی در‬ ‫منطقه کنگان و عسلویه فعال می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹آغاز واگذاری آزادگان جنوبی به اروندان‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬صحب��ت ب��ا دهقانی به می��دان آزادگان جنوبی‬ ‫رس��ید؛ بزرگ‌ترین میدان مش��ترک نفتی کشور که با تالش‬ ‫متخصصان شرکت متن در چند سال گذشته(پس از خلع ید‬ ‫شرکت چینی) شتاب خوبی را در بخش افزایش تولید شاهد‬ ‫بوده و راه‌اندازی واحد فراورش س��یار نیز به روند توس��عه در‬ ‫این میدان کمک کرده است‪.‬‬ ‫دهقانی با اشاره به پیگیری مجدانه فعالیت‌ها در این میدان‬ ‫مشترک‪ ،‬در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری آزادگان جنوبی‬ ‫به اروندان‪ ،‬با بیان اینکه در غرب کارون‪ ،‬متن متولی توس��عه‬ ‫وی درب��اره قرارداد توس��عه فناورانه می��دان آزادگان که با‬ ‫همکاری دانشگاه تهران در حال اجراست نیز گفت‪ :‬بزرگ‌ترین‬ ‫دستاورد اجرای پروژه‌های پژوهشی مطالعه فناورانه مخازن‪،‬‬ ‫تبدیل ارزش س��ایه‌(ذخایر هیدروکرب��وری مخزن) به ارزش‬ ‫واقعی اس��ت و این مهم با مدیریت بهینه تاسیس��ات‪ ،‬مخزن‬ ‫و مجموعه دارایی‌ها محقق می‌ش��ود‪ .‬ما‌س��ال گذش��ته برای‬ ‫نخس��تین‌بار از نتای��ج تحقیقات و مطالعات دانش��گاه تهران‬ ‫در آزادگان اس��تفاده کردی��م و به دس��تاوردها و نتایج آینده‬ ‫ای��ن تحقیقات امیدواریم‌‪ .‬وی‌پرسش��ی دیگ��ر درباره میدان‬ ‫یادآوران‪ ،‬به برنامه افزایش تولید نفت این میدان در چند ماه‬ ‫آینده این‌گونه پاسخ داد‪‌:‬با هدف افزایش تولید صیانتی‪ ،‬برای‬ ‫اس��تفاده بیشتر از ظرفیت‌های برداش��ت نفت در این میدان‬ ‫تدبیری اندیشیده می‌شود تا ضمن آنکه چارچوب‌های حقوقی‬ ‫و قراردادی حفظ ش��ود‪ ،‬صیانت از منافع ملی هم در دس��تور‬ ‫کار قرار گیرد‌‪ .‬پرس��ش پایانی را دهقانی مطرح کرد؛‌به طور‬ ‫تقریب��ی هم��گان به این اجماع نظر رس��یده‌اند که این حجم‬ ‫اعمال فشار و تحریم به کشور حتی در دوران جنگ هم سابقه‬ ‫نداش��ته؛ صنعت نفت هم با وجود همه دشواری‌های ناشی از‬ ‫تحریم‪ ،‬شبانه‌روزی در تالش است‪ .‬پس دلیل این‌همه هجمه‬ ‫علیه وزارت نفت چیس��ت؟ اگر بپذیریم امروز در سخت‌ترین‬ ‫موقعیت در ‪ ۴۰‬سال گذشته قرار گرفته‌ایم‪ ،‬آیا به‌طور طبیعی‬ ‫نباید میزان انس��جام و همدلی هم به بیشترین سطح خود در‬ ‫این ‪ ۴۰‬سال رسیده باشد؟ آیا امروز چنین است؟‌‬
‫‪15‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1341‬‬ ‫پیاپی ‪2659‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫تئاتر خصوصی؛ از ایده تـا اجرا‬ ‫کارگ��ردان نمایش خورش��ید کاروان با بی��ان اینکه‬ ‫به‌دالیلی مانند ظرفیت محدود سالن‌ها و نبود تبلیغات‬ ‫برای مطل��ع کردن مخاطب��ان گروه‌ه��ای تئاتری‪ ،‬آن‬ ‫گروه‌ها نمی‌توانند به ه��دف نهایی خود‪ ،‬یعنی ارائه اثر‬ ‫تولیدی شان در سطحی وسیع برسند‪ ،‬یادآور شد‪ :‬پس با‬ ‫این حساب هیچ نگاه منطقی حکم نمی‌کند که با وجود‬ ‫شرایط و محدودیت‌هایی اینچنینی انتظار حضور بخش‬ ‫خصوصی و س��رمایه‌گذاری در این عرص��ه را از فعاالن‬ ‫اقتصادی با محوریت حرکت به سمت شکل‌گیری تئاتر‬ ‫خصوصی حرفه‌ای و نه رشد قارچ‌گونه خانه‌هایی که به‬ ‫سالنی برای نمایش تبدیل می‌شوند‪ ،‬داشت‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹جوانان‪ ،‬قافله‌ساالر تحقق تئاتر خصوصی‬ ‫در کشور هستند‬ ‫ی برای بازگشت‬ ‫تجربه نش��ان داده بخش خصوصی به سبب نگران ‌‬ ‫س��رمایه‪ ،‬دست به هر کاری می‌زند و این می‌تواند زنگ خطری برای‬ ‫به ابتذال کشیده شدن تئاتر‪ ،‬این هنر اندیشه‌ورز باشد‬ ‫‹ ‹تئاتر خصوصی و آفت سطحی‌نگری‬ ‫م��درس و عض��و انجم��ن جهان��ی منتق��دان تئاتر‬ ‫گفت‪ :‬نقش نظارت کیفی مس��ئوالن ب��ر روند تولیدات‬ ‫نمایش��ی نه‌تنها مخل جریان خصوصی‌س��ازی در تئاتر‬ ‫کش��ور نمی‌ش��ود‪ ،‬بلکه به اعتماد بیش��تر مخاطبان به‬ ‫س��طح کیفی آثار تولیدی و دورماندن از سطحی‌نگری‬ ‫می‌انجامد‪.‬‬ ‫فرشید ابراهیمیان در این‌باره اظهارکرد‪ :‬تئاتر‪ ،‬هنری‬ ‫زنده و پویاس��ت و بر همگان آش��کار است که این هنر‬ ‫با مخاطب زنده اس��ت؛ پس در حقیقت مش��تریان این‬ ‫کاالی پربها‪ ،‬مخاطبان آن هس��تند که با صرف سرمایه‬ ‫آن را به‌دس��ت می‌آورن��د و در ادامه این کاال به س��بب‬ ‫تاثی��ری که بر ذه��ن و روان مخاطب خود می‌گذارد به‬ ‫چنان س��رمایه‌ای بدل می‌ش��ود که با هیچ متر و معیار‬ ‫مادی قابل مقایسه نیست!‬ ‫وی ب��ا ط��رح این پرس��ش ک��ه آیا ای��ن چیزی جز‬ ‫معامله‌ای پر سود برای دو طرف تولید‌کننده و متقاضی‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به همین سبب با نگاهی به سیر تطور و‬ ‫بالندگی این هنر به روشنی می‌توان حمایت دولت‌ها و‬ ‫کشورها از این کاالی پر سود را رصد کرد‪ ،‬چراکه ثمره‬ ‫و حاصل آن به تقوی��ت بنیان‌های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫مذهبی‪ ،‬تربیتی و حتی سیاسی همان جوامع انجامیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به‌گفته ابراهیمیان‪ ،‬بر همین اساس شاهدیم این کاال‬ ‫به‌دلیل محسنات بی‌پایان و بی‌مثالش همواره زیر چتر‬ ‫حمایتی کش��ورها و دولتمردان آنها بوده و پیوس��ته از‬ ‫نعم��ت یارانه‌های دولتی بهره برده اس��ت‪ .‬حتی همان‬ ‫دولتمردان با نظارت مس��تمر و دقی��ق خود پیگیر این‬ ‫ام��ر بوده‌اند که این کاالی غیرقاب��ل تبادل به مرزهای‬ ‫س��قوط‪ ،‬تباهی‪ ،‬ابتذال‪ ،‬س��اده‌نگری و نابودی رهنمون‬ ‫نشود!‬ ‫مترج��م کتاب‌های «هنر و ماورا» و «نقد تئاتر از نظر‬ ‫ت��ا عمل» تاکیدکرد‪ :‬مبحث دیگ��ری که تاکنون کمتر‬ ‫ازس��وی بخش دولتی به آن پرداخته شده تالش برای‬ ‫تفهیم این نکته ب��ه حامیان بخش خصوصی هنر تئاتر‬ ‫است که مسئله نظارت بر تولید آثار نمایشی با حمایت‬ ‫بخ��ش خصوصی به‌معن��ای دخالت مس��تقیم و اعمال‬ ‫س��لیقه در کمیت و کیفیت آثار نیس��ت‪ ،‬مس��ئله مهم‬ ‫آن اس��ت که این نظارت به قواعد اثر تولیدی نمایش��ی‬ ‫در راس��تای ضوابط و قوانین نظام جمهوری اس�لامی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ناگفته پیداس��ت مخالفت بخش خصوصی‬ ‫با نظارت نهاد‌های متولی در مس��یر تولید آثار نمایشی‬ ‫می‌توان��د ضربه‌ه��ای جبران‌ناپذیری چ��ون فروافتادن‬ ‫ای��ن آث��ار در دام س��طحی‌نگری و ابت��ذال را به همراه‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬چه آنکه نمون��ه بارز این اتف��اق درباره‬ ‫س��ینمای کمدی ای��ران رخ داد و به‌دلیل هجوم باالی‬ ‫تهیه‌کنندگان بخش خصوصی و نگاه فقط مادی آنها به‬ ‫مس��ئله بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری‌شان‪ ،‬شاهد‬ ‫از وضعیت خصوصی‌سازی در عرصه نمایش‬ ‫سیر نزولی این‌گونه سینمایی در کشور هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن حرکت نزولی تا جایی پی��ش رفته که دیگر جز‬ ‫خرابه‌ای غیرقاب��ل اعتماد از آن س��ینمای به اصطالح‬ ‫کمدی این روزها که به پایین‌ترین س��طح خود رسیده‪،‬‬ ‫باقی نمانده است‪.‬‬ ‫بازیگ��ر س��ریال‌های «کی��ف انگلیس��ی» و «کاله‬ ‫پهل��وی» گفت‪ :‬تا زمان��ی که نقش نظارت��ی دولت بر‬ ‫روند تولیدات نمایشی بخش خصوصی جنبه فرمایشی‬ ‫پی��دا نکند‪ ،‬ادامه‌دار بودن این روند نه‌تنها مخل جریان‬ ‫خصوصی‌سازی در تئاتر کشور نمی‌شود که باعث اعتماد‬ ‫بیشتر مخاطبان به س��طح کیفی آثار تولیدی و این به‬ ‫خودی خود مس��بب افزایش تعداد مخاطب و در نتیجه‬ ‫رش��د اقتصاد هنر در سایه حضور فعال بخش خصوصی‬ ‫و فقط نظارت کیفی و محتوایی از سوی نهادهای دولتی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ابراهیمی��ان تاکی��د ک��رد‪ :‬تجربه نش��ان داده بخش‬ ‫ی برای بازگشت سرمایه‪ ،‬دست‬ ‫خصوصی به سبب نگران ‌‬ ‫ب��ه هر کاری می‌زند و ای��ن می‌تواند زنگ خطری برای‬ ‫به ابتذال کشیده شدن تئاتر‪ ،‬این هنر اندیشه‌ورز باشد‪.‬‬ ‫مبتال ش��دن به این آس��یب نه‌تنها در آینده نمی‌تواند‬ ‫کمک��ی به رش��د و تعال��ی تئاتر و اقتص��اد آن کند که‬ ‫بیشتر آن را به سمت سقوط و قهقرا می‌کشاند‪ .‬ناگفته‬ ‫پیداست وقوع این مسئله به هیچ وجه برای آینده تئاتر‬ ‫کشور نمی‌تواند مفید باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹زیرساخت‌های سخت‌افزاری برای تحقق‬ ‫تئاتر خصوصی نداریم‬ ‫کارگ��ردان و مدرس تئاتر با انتقاد از رش��د قارچ‌گونه‬ ‫خانه‌های��ی ک��ه در پایتخت به اصطالح به س��الن‌های‬ ‫تئاتر تبدیل می‌شوند در حالی که از ساده‌ترین امکانات‬ ‫برای میزبانی از آثار نمایشی بی‌بهره‌اند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باید‬ ‫بپذیریم زیرساخت‌های سخت‌افزاری برای تحقق تئاتر‬ ‫خصوصی نداریم‪.‬‬ ‫محمود فرهنگ گفت‪ :‬تجربه نش��ان داده هر زمان در‬ ‫بدنه نظام فرهنگی کش��ور صحب��ت از حمایت مالی از‬ ‫تولید آثار هنری به میان می‌آید‪ ،‬نگاه عموم هنرمندان‬ ‫به‌دست گش��اده دولت و جیب جادویی آن است‪‌،‬انگار‬ ‫آن نقدینگ��ی و موجودی آن تمام��ی ندارد! به‌ویژه این‬ ‫رویکرد و نگاه میان هنرمندان حوزه‌هایی بیشتر جاری‬ ‫ا‌س��ت که گس��تره عرضه آثار هنری به مخاطب در آن‬ ‫شاخه‌ها محدودتر می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با توج��ه به این ش��رایط‪ ،‬وقتی پای‬ ‫برنامه‌ریزی‌های س��االنه یا تخصیص ردیف بودجه‌های‬ ‫دولت��ی ب��رای تولید و ارائ��ه هنر در س��طح جامعه در‬ ‫میان اس��ت‪ ،‬هنرمندان حوزه تئاتر‪ ،‬بس��یار بیش��تر از‬ ‫س��ایر ش��اخه‌های هنری بر طبل بی‌حمایتی و مهجور‬ ‫بودن هنرش��ان می‌کوبند و در این میان سعی می‌کنند‬ ‫در تخصی��ص ردیف بودجه دولت��ی در قالب یارانه‌های‬ ‫فرهنگی‪ ،‬هر آنقدر در توان‌‌ش��ان اس��ت به جای تالش‬ ‫برای رونق اقتصاد هنر و محصوالت هنری‌ش��ان بیشتر‬ ‫ب��ه نگاه حمایتگرانه دول��ت از فعالیت‌های هنری توجه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫مدی��ر دفتر تئات��ر دینی اداره کل هنرهای نمایش��ی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ش��کی وجود ندارد ک��ه هنر تئاتر با تعریف‬ ‫واقع��ی خود‪ ،‬یعن��ی ارائه اثر زنده‪ ،‬منس��جم‪ ،‬قدرتمند‬ ‫و مخاطب‌پس��ند می‌توان��د ب��رای مدت��ی طوالن��ی بر‬ ‫صحنه‌ه��ای مجموعه‌های نمایش��ی هر کش��وری باقی‬ ‫بماند‪ ،‬اما وقتی زیرساخت‌های سخت‌افزاری موجود در‬ ‫زمینه ساخت سالن‌های مجهز نمایشی و در اختیار قرار‬ ‫دادن آنه��ا به هنرمندان تئاتر با کندی بس��یاری انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬نمی‌توان امیدی به موفقی��ت اجرایی کردن‬ ‫طرح ایجاد تئاترهای خصوصی در کشور داشت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬منظور من از س��الن‌های تئاتر‬ ‫خصوص��ی به‌عن��وان س��رمایه زیرس��اختی ای��ن هنر‪،‬‬ ‫س��الن‌هایی اس��ت که س��اده‌ترین امکانات یک سالن‬ ‫نمایش��ی مانند آکوستیک بودن و خدمات ابتدایی فنی‬ ‫مانند نور و صدا را در ابتدایی‌ترین حالت داشته باشند‪،‬‬ ‫ن��ه آنچه امروز در پایتخت ش��اهدیم و س��اختمان‌های‬ ‫قدیمی و مس��کونی را به اصطالح به س��الن نمایش��ی‬ ‫تبدی��ل کرده‌ان��د‪ .‬آن س��ازه‌ها کوچک‌تری��ن تطبیقی‬ ‫ب��ا تعریف س��الن نمایش حتی در س��اده‌ترین ش��کل‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫ای��ن م��درس دانش��گاه اف��زود‪ :‬موفقی��ت طرح‌های‬ ‫اینچنین��ی زمان��ی تضمین خواهد‌ش��د ک��ه دولت با‬ ‫س��اخت مجموعه‌های نمایش��ی مجهز به تعداد بسیار‬ ‫بیش��تر از آم��اری ک��ه درحال‌حاضر وج��ود دارد‪ ،‬این‬ ‫ام��کان را در اختیار هنرمن��دان و حامیان مالی بخش‬ ‫خصوص��ی قرار دهد که پس از تولید یک اثر نمایش��ی‬ ‫ازس��وی آنه��ا‪ ،‬آن گروه نمایش��ی اجازه آن را داش��ته‬ ‫باش��د ک��ه تا هر مدت��ی ک��ه مخاطب برای تماش��ای‬ ‫آن اث��ر به س��الن می‌آی��د‪ ،‬اث��ر تولیدی خ��ود را اجرا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به‌گفته فرهنگ‪ ،‬وقتی هیچ‌کدام از این امکانات وجود‬ ‫ندارد و یک گروه نمایشی با تمام مشقت‌های فرآیند تولید‪،‬‬ ‫موفق به خلق اثری تئاتری با تمام معیارهای استاندارد‬ ‫و مطلوب می‌ش��ود‪ ،‬ولی به‌دلی��ل محدودیت زمان اجرا‬ ‫و ترافیک آثار منتظر ب��رای به صحنه آمدن‪ ،‬نمی‌تواند‬ ‫ب��ه اجرای عمومی خود در س��ایه رضایت و اس��تقبال‬ ‫مخاطب ادامه دهد‪ ،‬دیگر امیدی به ریسک‌پذیری بخش‬ ‫خصوصی در عرصه تولید آثار نمایشی با شرایط موجود‬ ‫نمی‌ماند‪.‬‬ ‫کارگ��ردان و مدرس تئاتر با تاکی��د بر اینکه جوانان‪،‬‬ ‫قافله‌س��االر تحقق و انس��جام تئاتر خصوصی در کشور‬ ‫هستند‪ ،‬ابراز امیدواری کرد رایزنی مسئوالن و انعکاس‬ ‫موفقیت‌های هنرمندان تازه نفس‪ ،‬دولت را مجاب کند‬ ‫امکانات و زیرساخت‌های سخت‌افزاری خود را در عرصه‬ ‫هنر نمایش به‌ویژه تئاتر خصوصی توسعه دهد‪.‬‬ ‫محمدرضا خاکی در ادامه گفت‪ :‬از زمان مطرح شدن‬ ‫موضوع تقویت پایه‌های اقتصاد تئاتر در سیاس��ت‌های‬ ‫کالن فرهنگی و هنری کشور با تکیه بر خصوصی‌سازی‬ ‫در عرص��ه نمایش و تالش هنرمن��دان این عرصه برای‬ ‫جذب کمک‌ه��ای مالی خ��ارج از بخش‌ه��ای دولتی‪،‬‬ ‫ای��ن طرح موافقان و مخالفان بس��یاری را به خود دیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به‌دلی��ل تکث��ر آرا در این ش��اخه‪ ،‬دولت‬ ‫همچنان در اجرایی کردن طرح اجباری تامین بخش��ی‬ ‫از هزینه‌های نمایش‌های تولید ش��ده در طول س��ال از‬ ‫منابع غیردولتی صبوری به خرج می‌دهد‪ ،‬با این وجود‬ ‫هستند هنرمندانی که ش��رایط به‌وجود آمده را با تمام‬ ‫س��ختی‌ها برای رسیدن به هدف نهایی سند چشم‌انداز‬ ‫حضور بخش خصوصی در تولید آثار نمایش��ی‪ ،‬روش��ن‬ ‫ارزیابی می‌کنند‪.‬‬ ‫کارگ��ردان نمایش‌ه��ای «پرتره» و «م��رغ دریایی»‬ ‫چشم‌انداز خصوصی‌س��ازی تئاتر و رشد پلکانی اقتصاد‬ ‫تئات��ر با وج��ود تالش‌های انج��ام ش��د ‌ه و برنامه‌های‬ ‫در دس��ت اج��را برای آین��ده را روش��ن ارزیابی کرد و‬ ‫افزود‪ :‬وقتی به اس��تعدادهای جوان��ان هنرمند تئاتر در‬ ‫بازار کش��ور نگاه می‌کنی��م‪ ،‬متوجه می‌ش��ویم اتکا بر‬ ‫خالقیت‌های فردی و تالش و پش��تکار خستگی‌ناپذیر‬ ‫این نسل ظهور نس��ل جدیدی از هنرمندان تئاتر را در‬ ‫آینده نزدیک نوید می‌دهد که شعارشان آشتی مخاطب‬ ‫با تئاتر است‪.‬‬ ‫به‌گفته خاکی‪ ،‬کما اینکه در چند سال گذشته همین‬ ‫جوانان در سایه حمایت‌های دولتی و تعداد محدودی از‬ ‫بخش‌های خصوصی توانسته‌اند اعتماد دولت و متولیان‬ ‫فرهنگی و بخش خصوصی را به توانایی‌های‌ش��ان جلب‬ ‫کرده و موفقیت‌های بی‌نظیری در آن سوی مرزها برای‬ ‫تئاتر ایران کسب کنند‪.‬‬ ‫مترجم نمایش��نامه‌های «کسب و کار آقای فابریزی»‬ ‫و «آتش‌سوزی‌ها» تصریح کرد‪ :‬ادامه این شیوه‪ ،‬بی‌شک‬ ‫مسئوالن را وا می‌دارد برای حمایت از این سرمایه‌های‬ ‫گرانبه��ا و ب��رای رفاه نس��بی حال هنرمن��دان تمامی‬ ‫امکانات خود را بسیج کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن تش��ویق و ترغیب حامی��ان مالی بخش‬ ‫خصوص��ی ب��ه س��رمایه‌گذاری در کاره��ای خالقانه و‬ ‫تماشاگرپسند این جوانان باعث جذب روزافزون بخش‬ ‫خصوصی به تولید آثار نمایشی در کشور شده است‪.‬‬ ‫این مدرس دانش��گاه با بیان اینکه مس��ئوالن نیز در‬ ‫این مدت با توجه ب��ه محدودیت‌های موجود در راه پر‬ ‫فراز و نش��یب مسئولیت‌شان تا حد توان از این جوانان‬ ‫حمایت کرده‌اند‪ ،‬ابراز امیدواری کرد رایزنی مسئوالن و‬ ‫انعکاس موفقیت‌های ای��ن هنرمندان تازه نفس‪ ،‬دولت‬ ‫را مجاب کند امکانات و زیرس��اخت‌های س��خت‌افزاری‬ ‫خود را در عرصه هنرهای نمایش��ی توس��عه دهد و در‬ ‫کنار این تالش‌ها با تضمین بازگش��ت س��رمایه بخش‬ ‫خصوصی و حمایت از تبلیغ تئاتر در رسانه‌های مردمی‪،‬‬ ‫در جذب حداکثری مخاطبان به س��الن‌های نمایشی و‬ ‫مناب��ع مالی بخش خصوصی موفق‌تر از گذش��ته عمل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫قدردانی از ‪ ۳‬پیشکسوت‬ ‫سینما در «سینماتورز»‬ ‫هیچ نگاه منطقی‬ ‫حکم نمی‌کند که‬ ‫با وجود شرایط و‬ ‫محدودیت‌هایی‬ ‫اینچنینی انتظار‬ ‫حضور بخش‬ ‫خصوصی و‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫در این عرصه‬ ‫را از فعاالن‬ ‫اقتصادی با‬ ‫محوریت حرکت‬ ‫به سمت‬ ‫شکل‌گیری‬ ‫تئاتر خصوصی‬ ‫حرفه‌ای و نه‬ ‫رشد قارچ‌گونه‬ ‫خانه‌هایی که‬ ‫به سالنی برای‬ ‫نمایش تبدیل‬ ‫می‌شوند‪ ،‬داشت‬ ‫تنوع در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کودک‪ ،‬باال است‬ ‫بهروز راعی‪ :‬مس��ئول تامین فیلم‌های خارجی جش��نواره‬ ‫کودک با اش��اره ب��ه اس��تقبال از بخش بین‌الملل جش��نواره‬ ‫فیلم‌ه��ای کودکان و نوجوانان‪ ،‬گفت‪ :‬در این دوره تنوع در این‬ ‫بخش زیاد است و از کش��ورهای گوناگون آثار بسیاری حضور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬تندی��س طباطبایی افزود‪ :‬در‬ ‫بخش «بین‌الملل» جش��نواره امسال‪ ۴ ،‬بخش اصلی داریم که‬ ‫از بخش‌های رقابتی هس��تند و شامل فیلم‌های بلند داستانی‪،‬‬ ‫فیلم‌های بلند انیمیش��ن‪ ،‬فیلم‌های کوتاه داستانی و فیلم‌های‬ ‫کوتاه انیمیشن می‌شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این بخش‌ها س��عی کردیم از همه قاره‌ها‬ ‫فیلم داش��ته باش��یم و در واقع به‌نوعی ‪ ۵‬قاره را درگیر کنیم‪،‬‬ ‫اما تمرکز اصلی‌مان کشورهای آس��یایی و اروپایی بود‪ .‬امسال‬ ‫همچنین به سینمای کش��ورهای اسکاندیناوی و نوردیک هم‬ ‫نگاه خاصی ش��ده اس��ت‪ ،‬دلیل این توجه نیز متناس��ب بودن‬ ‫فرهنگ و نگاه آنها نسبت به دنیای کودک و سینمای ما است‪.‬‬ ‫مس��ئول تامین فیلم‌های خارجی این جش��نواره با اشاره به‬ ‫استقبال کشورها درباره تعداد آثار شرکت‌کننده در بخش‌های‬ ‫گوناگ��ون بخش «بین‌المل��ل» بیان کرد‪ :‬ما برای کش��ورهای‬ ‫ش��رکت‌کننده فراخ��وان فرس��تادیم اما بس��یاری از فیلم‌ها را‬ ‫خودمان انتخاب کردی��م‪ ،‬در واقع با توجه به مقررات و نگاهی‬ ‫که مدنظر ما بود و همچنین تمرکزی که روی کشورها داشتیم‬ ‫آثار را انتخاب کردیم‪ .‬استقبال در این بخش بسیار خوب بوده‬ ‫و امس��ال تنوع در بخش «بین‌الملل» زیاد است و از کشورهای‬ ‫گوناگون آثاری را داریم‪ .‬در بخش بلند داستانی ‪ ۱۲‬فیلم‪ ،‬بلند‬ ‫انیمیش��ن ‪ ١٠‬فیلم‪ ،‬کوتاه داس��تانی ‪ ٩‬فیلم و کوتاه انیمیشن‬ ‫نیز ‪ ۱۱‬اثر شرکت کردند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬نکته مه��م دیگری که امس��ال در بخش‬ ‫«بین‌الملل» حائز اهمیت بود‪ ،‬توجه به آثار تولید مشترک بین‬ ‫کشورهای آس��یایی و اروپایی است‪ .‬همچنین امسال به غیر از‬ ‫بخش‌ه��ای بلند و رقابتی‪ ،‬بخش‌ه��ای جنبی گوناگونی نیز در‬ ‫بخش «بین‌الملل» جشنواره داریم‪ .‬بخش مهمی که به نظر ما‬ ‫برای مخاطب نیز جذاب اس��ت مرور فیلم‌های دانمارکی است‬ ‫و در این بخش ‪ ۸‬فیلم که ش��امل فیلم‌های بلند و انیمیشن و‬ ‫داستانی می‌ش��ود مرور می‌شوند‪ .‬طباطبایی اضافه کرد‪ :‬عالوه‬ ‫بر مرور س��ینمای دانمارک‪ ،‬س��عی کردیم نگاهی به سینمای‬ ‫کش��ورهای همس��ایه نیز داشته باش��یم‪ ،‬به همین منظور نیز‬ ‫بخش جنبی «طلوع تفلیس» را از کش��ور گرجس��تان داریم‪.‬‬ ‫همچنی��ن مرور فیلم‌های تاتارس��تان ه��م از دیگر بخش‌های‬ ‫فیلم سینمایی «درساژ» ساخت ‌ه پویا بادکوبه‬ ‫درتازه‌تری��ن حضور بین‌المللی خ��ود در رویداد‬ ‫«‪ »Middle East Now‬ایتالی��ا ب��ه نمایش‬ ‫در می‌آید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مس��ئوالن جش��نواره‬ ‫«‪ »Middle East Now‬برنامه‌های سینمایی‬ ‫مخصوصی را برای تابستان ‪ ۲۰۱۹‬تنظیم کردند‬ ‫که شامل نمایش خاص از فیلم‌های تولید شده‬ ‫در خاورمیانه است‪.‬‬ ‫نمای��ش فوق‌الع��اده «درس��اژ» ‪ ۳۰‬ژوئیه (‪۸‬‬ ‫مرداد) برگزار می‌ش��ود‪ .‬هر روز از اکران فیلم در‬ ‫این رویداد به بزرگداشت سینمای یک کشور از‬ ‫خاورمیانه اختصاص دارد که «درس��اژ» نماینده‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬همچنین در این شب‪ ،‬آیین یادبود‬ ‫«فلیچتا ف��رارو»‪ ،‬متخصص مطالع��ات تاریخی‬ ‫اجتماعی ای��ران که در معرف��ی فرهنگ و هنر‬ ‫ایران فردی مؤثر بود‪ ،‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫فیلم‌های حاضر در ای��ن رویداد در فضای باز‬ ‫گالری مع��روف «‪»Piazzale Degli Uffizi‬‬ ‫ش��هر فلورانس ب��ه نمای��ش در می‌آیند‪ .‬پخش‬ ‫بین‌المللی این فیلم س��ینمایی ازسوی شرکت‬ ‫«دریم لب» با مدیریت نس��رین میر شب انجام‬ ‫می‌ش��ود و تهیه آن را روح‌اهلل و س��میرا برادری‬ ‫بر عهده دارند‪.‬‬ ‫جنبی بخش «بین‌الملل» جشنواره سی و دوم است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اتفاق دیگری که در جش��نواره امس��ال افتاده‪،‬‬ ‫نمایش فیلم‌های منتخب جش��نواره «انس��ی» فرانسه که یک‬ ‫جش��نواره بین‌المللی و معروف در این کش��ور به‌شمار می‌آید‪،‬‬ ‫است‪ .‬این جشنواره ویژه انیمیشن است و ما ‪ ۱۰‬اثر از آن داریم‬ ‫که در بخش جنبی آنها را نمایش خواهیم داد‪.‬‬ ‫عل��ی نصیری��ان‪ ،‬رض��ا کیانی��ان و محم��ود‬ ‫کالری در جش��نواره فیلم «سینماتورز» تجلیل‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نخس��تین دوره‌‬ ‫جش��نواره فیلم «س��ینماتورز» روز گذش��ته با‬ ‫ورود کاروان هنرمندان سینمای ایران به جزیره‬ ‫کیش آغاز شد‪ .‬در آیین پایانی این جشنواره در‬ ‫کنار قدردانی از فیلم های منتخب اکران ‪ ۹۷‬در‬ ‫حوزه گردشگری و بازنمایی زیبایی‌های طبیعی‬ ‫و ش��هری ای��ران از ‪ ۳‬چهر ‌ه ماندگار س��ینمای‬ ‫کشورمان تجلیل می‌شود‪.‬‬ ‫علی نصیریان به سبب نیم‌قرن سابقه درخشان‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬رضا کیانی��ان به‌دلیل پیش��تازی در‬ ‫فرهنگ‌سازی برای محافظت از محیط زیست و‬ ‫محمود کالری به سبب ثبت قاب‌های ماندگار از‬ ‫جلوه‌های بصری ایران تکریم می‌شوند‪.‬‬ ‫«س��ینماتورز» از روز گذش��ته ب��ا حض��ور‬ ‫هنرمندانی همچون بهرام رادان‪ ،‬مهناز افش��ار‪،‬‬ ‫هانیه توس��لی‪ ،‬پیمان مع��ادی‪ ،‬حبیب رضایی‪،‬‬ ‫بابک حمیدی��ان‪ ،‬میالد کی‌مرام‪ ،‬مهدی پاکدل‪،‬‬ ‫مینا ساداتی‪ ،‬کیومرت پوراحمد‪ ،‬بهناز جعفری‪،‬‬ ‫مه��رداد صدیقی��ان‪ ،‬ش��قایق فراهان��ی‪ ،‬نرگس‬ ‫آبیار‪ ،‬گوه��ر خیراندیش‪ ،‬آزیت��ا موگویی‪ ،‬امین‬ ‫تارخ‪ ،‬محمدرضا ش��ریفی‌نیا‪ ،‬مهراب قاسم‌خانی‪،‬‬ ‫محمدعل��ی باش��ه‌آهنگر و مس��عود رایگان در‬ ‫هتل‌ه��ای ویدا‪ ،‬کوروش و مرک��ز همایش های‬ ‫بین‌المللی خلیج‌فارس شروع به‌کار کرد‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم نیویورک‬ ‫با «مرد ایرلندی»‬ ‫افتتاح می‌شود‬ ‫«مرد ایرلندی» جدیدترین ساخته سینمایی‬ ‫«مارتی��ن اسکورس��یزی» به‌عن��وان افتتاحی��ه‬ ‫پنج��اه و هفتمی��ن جش��واره فیل��م نیویورک‬ ‫انتخاب ش��د‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از واریتی‪،‬‬ ‫«م��رد ایرلندی» پروژه س��ینمایی که «مارتین‬ ‫اسکورس��یزی» سال‌هاس��ت قصد ساخت آن را‬ ‫داشت‪ ،‬سرانجام نخس��تین نمایش جهانی خود‬ ‫را در جشنواره فیلم نیویورک تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫این فیل��م که با هزین��ه ‪ ۱۶۰‬میلیون دالری‬ ‫س��اخته ش��ده یکی از امیدهای اصلی کمپانی‬ ‫نتفلیک��س در جوای��ز اس��کار ‪ ۲۰۲۰‬به‌ش��مار‬ ‫می‌رود‪ .‬پنجاه و هفتمین جش��نواره بین‌المللی‬ ‫فیلم نیویورک از ‪ ۲۷‬سپتامبر تا ‪ ۱۳‬اکتبر (‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۲۱‬مهر) در امریکا برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫پایان تدوین «دوزیست»‬ ‫با پای��ان تدوین فیلم س��ینما «دوزیس��ت»‬ ‫ازس��وی مهدی س��عدی‪ ،‬مراحل صداگذاری و‬ ‫ساخت موسیقی این فیلم به‌زودی آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فیلمبرداری ای��ن فیلم به‬ ‫کارگردانی برزو نیک‌نژاد و تهیه‌کنندگی س��عید‬ ‫خان��ی که از اواس��ط فروردین آغاز ش��ده بود و‬ ‫پس از ‪ ۵۰‬جلس��ه به پایان رس��ید‪ .‬جواد عزتی‪،‬‬ ‫هادی حجازی‌فر‪ ،‬ستاره پسیانی‪ ،‬مجید نوروزی‪،‬‬ ‫الهام اخوان و پژمان جمش��یدی‪ ،‬با حضور مانی‬ ‫حقیق��ی و س��عید پورصمیمی جم��ع بازیگران‬ ‫«دوزیست» را تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫«دوزیس��ت» یک فیلم اجتماع��ی و دومین‬ ‫همکاری س��عید خانی و برزو نیک‌نژاد به‌عنوان‬ ‫تهیه‌کنن��ده و کارگردان پ��س از فیلم پرفروش‬ ‫«لونه زنبور» است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫گرچه پاگرفتن تئاتر خصوصی نیازمند پیش‌زمینه‌های‬ ‫گوناگونی چون س��اخت س��الن‌های خصوصی‪ ،‬ش��کل‬ ‫گرفتن گروه‌های نمایشی‪ ،‬کاهش نظارت‌ها و گسترش‬ ‫فرهنگ تماشای تئاتر در جامعه است اما توجه به توان‬ ‫بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف گفته شده یکی از‬ ‫مراحل اولیه توجه به تئاتر خصوصی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬قطع وابس��تگی تئات��ر به بودجه‬ ‫دولت��ی ب��ه بریدن بن��د ناف ن��وزاد می‌ماند ک��ه برای‬ ‫ادامه زندگی مس��تقل از مادر اجتناب‌ناپذیر است‪ ،‬زیرا‬ ‫خصوصی شدن تئاتر ایران‪ ،‬یک‌شبه شدنی نیست و در‬ ‫آینده می‌توان امیدوار بود مدیریت چنین مراکزی به‌طور‬ ‫کامل در اختیار گروه‌های تئاتری و هنرمندان گذاشته‬ ‫ش��ود‪ .‬به‌دنبال افزایش مخاطبان و تقوی��ت بنیه مالی‬ ‫هنرهای نمایشی کش��ور‪ ،‬می‌توان انتظار داشت بخش‬ ‫خصوصی نیز وارد عرصه سالن‌س��ازی ش��ود و به‌تدریج‬ ‫دیگر تکه‌های پ��ازل تئاتر خصوصی کش��ور را تکمیل‬ ‫کند‪ .‬حال چند سالی است شاهد حضور تماشاخانه‌های‬ ‫خصوصی کوچک در فضای تئاتری کشور و به‌ویژه شهر‬ ‫تهران هس��تیم که همگی چون بازوان کوچک حمایتی‬ ‫به کمک دولت آمده‌اند و ضمن اینکه فضاهای بیشتری‬ ‫را دراختی��ار جامعه تئاتر می‌گذارن��د‪ ،‬گام‌های آغازین‬ ‫برای رونق اقتصاد در تئاتر به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫نمایش فیلم «درساژ»‬ ‫در فلورانس‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪ 28 - 1398‬ذی‌القعده ‪ 31 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1341‬پیاپی ‪2659‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬استقبال از خودروهای تصادفی به علت گرانی خودروهای نو‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫دیدار‬ ‫برگزاری ‪ 8‬نمایشگاه هنری در استان‌های کشور‬ ‫ش��هرهای گوناگون ایران با برگزاری نمایشگاه‌های‬ ‫انفرادی و گروهی میزبان هنرمندان و عالقه‌مندان به‬ ‫هنر هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫این هفته تعدادی از گالری‌های‬ ‫ش��هرهای گوناگون ایران پذیرای آثاری از هنرمندان‬ ‫بومی یا مهمان هس��تند که در ش��اخه‌های گوناگون‬ ‫هنرهای تجس��می در معرض دید عالقه‌مندان به هنر‬ ‫قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫گالری ایوان سپید‪ ،‬کرج‪ :‬نمایشگاه نقاشی مریم‬ ‫علیا با نام «مانترا» تا ‪ ۹‬مرداد در گالری ایوان س��پید به‬ ‫نش��انی مهرشهر کرج‪ ،‬بلوار ارم‪ ،‬بعد از باغ سیب‪ ،‬جنب‬ ‫سه‌راه شهرداری‪ ،‬شماره ‪ ۲‬برپاست‪.‬‬ ‫گال�ری اکن�ون‪ ،‬اصفه�ان‪ :‬نمایش��گاه گروهی‬ ‫طراح��ی و نقاش��ی « ‪ ۴۵۵‬کیلومتر» ت��ا ‪ ۱۶‬مرداد در‬ ‫گالری اکنون برپاس��ت‪ .‬این گالری در خیابان خاقانی‪،‬‬ ‫کوچه افشین (‪ ،)۱۴‬بن‌بست حریر‪ ،‬شماره ‪ ۹‬قرار دارد‪.‬‬ ‫گال�ری نگرش‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه عکس تئاتر‬ ‫کان��ون عکس اصفهان تا ‪ ۱۶‬م��رداد در گالری نگرش‬ ‫به نشانی خیابان خاقانی‪ ،‬بین وحید و خواجه پطرس‪،‬‬ ‫نبش بن‌بست شهپر‪ ،‬شماره ‪ ۳۹۴‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری صفوی‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایشگاه نقاشی نسرین‬ ‫ذهب صنیعی با ن��ام «قاجار در صفویه» تا ‪ ۹‬مرداد در‬ ‫نگارخانه صفوی برپاس��ت‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند به‬ ‫نش��انی خیابان خاقانی‪ ،‬حدفاص��ل خواجه پطروس و‬ ‫وحید‪ ،‬جنب کوچه شماره ‪ ،۲۱‬خانه صفوی‪ ،‬نگارخانه‬ ‫صفوی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گال�ری ام�روز‪ ،‬اصفه�ان‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی‬ ‫علیرض��ا چلیپا تا ‪ ۲۸‬مرداد در گالری امروز برپاس��ت‪.‬‬ ‫عالقه‌مندان می‌توانند به نش��انی آبش��ار دوم‪ ،‬کوچه‬ ‫فرشید‪ ،‬شماره ‪ ۳۲۴‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گال�ری گ�ذار‪ ،‬اصفه�ان‪ :‬نمایش��گاه آث��ار علی‬ ‫محبوب��ی صوفیانی با ن��ام «تذکار» ت��ا ‪ ۱۱‬مرداد در‬ ‫گالری‌گذار به نش��انی اصفهان‪ ،‬خیابان حکیم نظامی‪،‬‬ ‫کوچه س��نگ‌تراش‌ها‪ ،‬نبش بن‌بست سعدی‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ۱۵‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری زی‪ ،‬شیراز‪ :‬نمایشگاه آثار مرجان اندرودی‬ ‫ب��ا نام «اینک آخرالزمان» ت��ا ‪ ۱۸‬مرداد در گالری زی‬ ‫به نشانی شیراز‪ ،‬مجموعه فرهنگی سینمایی هنر شهر‬ ‫آفتاب‪ ،‬مجتمع خلیج‌فارس‪ ،‬بلوک ‪ ۷‬برپاست‪.‬‬ ‫گال�ری پیرس�وک‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایش��گاه آثار ثنا‬ ‫عاطفی‌نیا تا ‪ ۸‬مرداد در گالری پیرس��وک به نش��انی‬ ‫خیابان رودکی‪ ،‬انتهای کوچه ‪ ،۴‬س��مت چپ‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ۱۳‬برپا بود‪.‬‬ ‫سینماگران ‪ ۲۱‬خانه سیل‌زده را بازسازی می‌کنند‬ ‫مدیرعامل خانه سینما با اشاره به حمایت سینماگران‬ ‫در خان��ه س��ینما در روزه��ای وقوع س��یل در جنوب و‬ ‫ش��مال کشور‪ ،‬گفت‪ :‬امش��ب آرزومندیم ‪ ۸‬شهریور ‪۲۱‬‬ ‫خانه را در مناطق س��یل‌زده بازس��ازی کنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬آیی��ن قدردان��ی از نامزدهای بیس��ت‌ویکمین‬ ‫جشن بزرگ سینمای ایران ش��امگاه دوشنبه‪ ۷ ،‬مرداد‬ ‫ب��ا حضور س��ینماگران در تاالر پذیرای��ی ماهان تهران‬ ‫برگ��زار ش��د‪ .‬منوچه��ر شاهس��واری‪ ،‬مدیرعامل خانه‬ ‫س��ینما در این آیین با اش��اره به اینکه ما اهالی س��ینما‬ ‫بای��د بدانیم بنیان تمدنی جهان از تصویر اس��ت و بدون‬ ‫تصوی��ر معنا نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم امش��ب که جمعی‬ ‫از نامزدهای جشن بیس��ت‌ویکم دور هم جمع شده‌اند‪،‬‬ ‫ش��ب خوبی داشته باشیم‪ .‬وی با بیان اینکه امسال بیش‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬رای جمع‌آوری ش��ده که نشان‌‌دهنده حضور ‪۴۰‬‬ ‫درصدی س��ینماگران اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬امشب بی‌مقدمه از‬ ‫رامی��ن حی��دری فاروقی به‌عنوان رئی��س انجمن عالی‬ ‫هنرهای علوم و فنون س��ینمایی پرده‌ب��رداری کردیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل خانه س��ینما با اشاره به حمایت سینماگران‬ ‫در خانه سینما در روزهای وقوع سیل در جنوب و شمال‬ ‫کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬امش��ب آرزومندیم ‪ ۸‬شهریور ‪ ۲۱‬خانه را‬ ‫در مناطق سیل‌زده بازس��ازی کنیم‪ .‬شاهسواری افزود‪:‬‬ ‫هیچ امری بدون حضور تک‌تک ما شکل نمی‌گیرد‪ .‬ما در‬ ‫سینمای ایران با تولیدات خود برای هموطنان هیجان و‬ ‫ش��ادی می‌آوریم‪ .‬کامران ملکی‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه‬ ‫سینما در این آیین گفت‪ :‬امسال قرار شد بیست‌ویکمین‬ ‫جشن خانه سینما با یک ضیافت و قدردانی از نامزدهای‬ ‫جش��ن برگزار ش��ود‪ .‬این آیین یک دورهمی برای اهالی‬ ‫سینما است‪.‬‬ ‫در پایان این آیین از تمامی نامزدهای بیست‌ویکمین‬ ‫جشن سینمای ایران قدردانی شد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫‪8‬‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫‪10‬‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪11‬‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫‪13‬‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪195‬‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫س گ‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ب‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کشف بقایای ‪2‬هزار ساله در ترکیه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫میراث‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪196‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫چ‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‬ ‫س ک‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫‪10‬‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫محمدآقازاده‪ ،‬روزنامه‌نگار‪:‬‬ ‫دوش��نبه ناهار مهمان‬ ‫ب��ودم و میزبان‪ ،‬ناصر بزرگمهر‪.‬‬ ‫مدت کوتاهی در آنجا کار کردم و وقتی می‌بینم چه آنها که در‬ ‫آن دوران با هم کار کردیم و چه آنهایی که ش��انس همکاری با‬ ‫آنها را نداشتم آنقدر مهربان از من استقبال کردند غم و رنجی را‬ ‫که بر شانه‌هایم سنگینی می‌کند سبک‌تر می‌یابم‪ .‬روزنامه‌نگاران‬ ‫ج��وان به من امی��د می‌دهند که هنوز این راه تل��خ ادامه دارد؛‬ ‫باوجود همه سختی‌ها‪.‬‬ ‫ناص��ر بزرگمهر هم بخ��ش مهمی از خاطرات من اس��ت که‬ ‫می‌ت��وان از این خاطرات کتابی خواندنی و درس قلمی نوش��ت؛‬ ‫اگر زندگی حوصله کن��د‪ .‬دیگرانی هم که در این ضیافت بودند‬ ‫دوس��تان قدیم و جدید بودند که دیدن‌شان به لحظات متفاوت‬ ‫می��دان داد‪ .‬از دی��دن همکارم که از‬ ‫رفت��ه بود و اکنون‬ ‫دوباره آنجا مش��غول کار ش��ده و اهل هنر است خوشحال شدم‪.‬‬ ‫ندیدن مه��دی نجفی غمگینم کرد اما وقت��ی در تماس تلفنی‬ ‫شنیدم به‌زودی جشن عروسی‌اش برپا می‌شود‪ ،‬کلی ذوق کردم‪.‬‬ ‫دی��دن محمد وجدانی هنرمند و ش��اعر که از دهه ‪ 60‬آش��نا‬ ‫بودی��م و روز دوش��نبه بعد از مدت‌ها دیدمش خوش��حالم کرد‪.‬‬ ‫درب��اره او و آثارش جداگانه می‌نویس��م‪ .‬پژمان موس��وی همکار‬ ‫و دوس��ت روزنامه نگارم هم بود که ای��ن روزها درباره صاحبان‬ ‫امتیازی بدون آنکه نش��ریه‌ای برای مخاطب منتش��ر کنند کلی‬ ‫مطلب می‌نویسد‪ .‬از من پرسید چرا وارد این بحث نشدم‪ ،‬پاسخ‬ ‫دادم مطبوعات از دیروز تا ای��ن روزها برمبنای رانت می‌چرخد‬ ‫و اگر درباره جزئیات دس��ت به افش��اگری بزنیم و ربط آن را با‬ ‫کلی��ت نادیده بگیریم بدون آنکه بخواهیم در جدال رانت‌خواران‬ ‫به نفع دانه‌درش��ت‌ترها مداخله کرده‌ایم‪ .‬ناصر با تایید حرفم‪ ،‬از‬ ‫رانت یک میلیون دالری س��ال‌های قبل‪ ،‬ثروت عظیم صاحبان‬ ‫امتیاز که تبدیل به س��اختمان‌های الکچری‪ ،‬معدن و رستوران‬ ‫شده‪ ،‬می‌گوید و می‌کوشد با روایت‌هایی ابهام‌هایی را که درباره‬ ‫در روزنامه‌ها شکل گرفته‪ ،‬رفع کند‪.‬‬ ‫خیلی دلم نمی‌خواست بحث را ادامه بدهم‪ .‬نمی‌خواستم کام‬ ‫دوس��تان را با حرف‌هایم تلخ کنم و بگویم ما معاونت مطبوعاتی‬ ‫نداش��تیم و نداریم بلکه اس��م‌اش را باید بگذاریم معاونت توزیع‬ ‫ران��ت و تذکر و هش��دار برای معدود نوش��ته‌های درس��ت که‬ ‫طرف حقیقت می‌ایس��تند و بی‌اعتنا به سرنوشت روزنامه‌نگاران‬ ‫حداقل‌بگیر‪ ،‬رهایش می‌کنم تا جداگانه بنویسم در این باره‪.‬‬ ‫محم��ودی زود م��ی‌رود تا به کارهای اداری و مالی برس��د‪ .‬با‬ ‫دهشور گپ طوالنی می‌زنم و بعد خداحافظی می‌کنم تا در رنج‬ ‫و ان��زوای زندگی روزمره در ازدحام مترو و هرم گرمای مردادی‬ ‫گم ش��وم‪ .‬این شعر وجدانی چقدر حال این روزهای من و شاید‬ ‫ش��ما باشد‪« :‬مثل دیوانه‌ای ‪ /‬که رویایی ست در اشک‌هایش ‪ /‬و‬ ‫ستاره‌ای‪ /‬قلب‌اش را می‌برد ‪ /‬از ایستگاهی به ایستگاهی‪».‬‬ ‫باستان‌شناس��ان موف��ق‬ ‫ش��دند بقای��ای انس��ان‌های‬ ‫متعلق ب��ه قرن نه��م پیش‬ ‫از می�لاد مس��یح و تم��دن‬ ‫«اورارتوه��ا ‌» را در یک��ی از‬ ‫اس��تان‌های ترکی��ه کش��ف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نقل‬ ‫از دیلی صاباح‪ ،‬این بقایا در یک گورس��تان ‪ ۲۷۵۰‬س��اله کشف‬ ‫ش��دند‪ .‬این گورس��تان چند باستانی‪ ،‬دو س��ال پیش در جریان‬ ‫کاوش در یکی از قلعه‌های باستانی استان «وان ‌» کشف شد‪.‬‬ ‫بقای��ای متعلق ب��ه قرن نهم پیش از میالد‪ ،‬ازس��وی یک تیم‬ ‫‪ ۲۲‬نفره متش��کل از چند انسان‌ش��ناس‪ ،‬باستان‌شناس‪ ،‬مورخ و‬ ‫متخصص بازسازی و ترمیم کشف شد‪ .‬کارشناسان معتقدند این‬ ‫اکتش��اف می‌تواند در مطالعه تمدن‌های باس��تانی به روش‌های‬ ‫علمی‌تر مفید و ارزشمند باشد‪.‬‬ ‫«دو باغ» تمدید شد‬ ‫فراخوان ارس��ال ایده‌های اجرایی رویداد «دو باغ» تا‬ ‫‪ ۳۱‬مرداد ‪ ۱۳۹۸‬تمدید شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫بنا به درخواس��ت هنرمندان برای‬ ‫فرص��ت بیش��تر در ارائه طرح‌ها و ایده‌ه��ا و همین‌طور‬ ‫اس��تقبال هنرمندان از این طرح مهلت فراخوان رویداد‬ ‫دو باغ تا پایان مرداد تمدید شد‪.‬‬ ‫روی��داد دو ب��اغ‪ ،‬تجرب��ه‌ای بینارش��ته‌ای اس��ت که‬ ‫شکل‌گیری ایده هنری را موضوع خود قرار داده است‪.‬‬ ‫در تی��ر ماه به دعوت انجمن هنرمندان مجسمه‌س��از و ب��ا همکاری اداره کل‬ ‫هنرهای تجس��می و خانه هنرمندان کرمان‪ ،‬هنرمندان مجسمه‌س��از در سفری‬ ‫س��ه‌روزه به باغ‌های ماهان و سنگی در کرمان رفتند تا پس از مطالعات میدانی‬ ‫ایده‌های خود را برای ساخت اثر هنری ارسال کنند‪.‬‬ ‫دو ب��اغ به همت انجمن هنرمندان مجسمه‌س��از ایران با هم��کاری اداره کل‬ ‫هنرهای تجس��می و خانه هنرمن��دان کرمان و موزه هنره��ای معاصر صنعتی‬ ‫کرمان‪ ،‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از مناظر طبیعی و دیدنی در استان گیالن ‪ -‬سیاه و سفید و صفت اسب‬ ‫‪ -2‬احتیاج و درخواست ‪ -‬عاری از میکروب و ضدعفونی شده ‪ -‬خاطر و حافظه‬ ‫‪ -3‬نام پیشین زاهدان ‪ -‬بهترین نوع اختیار ‪ -‬مقیاس وزن معادل ‪75‬گرم‬ ‫‪ -4‬از ویتامین‌ها ‪ -‬زدنی خودستایی ‪ -‬مستقیما و بدون انحراف‬ ‫‪ -5‬شیرینی چای ‪ -‬خیاط سال‌های دور ‪ -‬شیرینی سر عروس ‪ -‬سوره ‪72‬قرآن‬ ‫‪ -6‬هر یک از سنگ‌های قیمتی ‪ -‬مقام و منزلت‬ ‫‪ -7‬از حروف انگلیسی ‪ -‬کنکاش و مشورت‬ ‫‪ -8‬گونه‌ای چاشنی ‪ -‬نامطبوع ‪ -‬از ضمایر پرسشی ‪ -‬حرف پیروزی‬ ‫‪ -9‬دعایی در رکعت دوم نماز ‪ -‬کشوری قدیمی در بین‌النهرین‬ ‫‪ -10‬زاپاس ‪ -‬دریاچه بختگان در این استان واقع است‬ ‫‪ -11‬طالی ناب‪ -‬بی‌عدالتی ‪ -‬نوعی کشتی و ساز ‪ -‬شکاف و رخنه‬ ‫‪ -12‬از آالت موسیقی ‪ -‬تظاهر به نیکوکاری ‪ -‬حس بویایی‬ ‫‪ -13‬از القاب رستم ‪ -‬قیمت و بهای جنس ‪ -‬راهنمایی برای رسیدن به مقصد‬ ‫‪ -14‬درس ناخوان��ده ‪ -‬اخت��راع فرانک اس��پیرنگ امریکایی در س��ال ‪1887‬‬ ‫میالدی ‪ -‬مخفی و مکتوم‬ ‫‪ -15‬خوب و پسندیده ‪ -‬مهم‌ترین یادگار دکتر محمد معین‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬وجه مشترک نوزاد و تفنگ ‪-‬کشوری در شمال شرقی آسیای مرکزی‬ ‫‪ -2‬اجاره به شرط تملیک ‪ -‬دیار ساحل‌نشینان‪ -‬پیشوند نشانه فعل استمراری‬ ‫‪ -3‬قوم حضرت هود(ع)‪ -‬چرخ نخ ریسی ‪ -‬قورباغه درختی ‪ -‬نمایش خنده‌آور‬ ‫‪ -4‬شوخ و بذله‌گو ‪ -‬ظاهر ترسناک ‪ -‬رتبه اداری‬ ‫‪ -5‬شهری در اطراف نطنز ‪ -‬وقار و سنگینی‬ ‫‪ -6‬صوت ش��گفتی ادیبانه ‪ -‬اجاق گاز سربس��ته ‪ -‬ضمیر وزنی ‪ -‬تاقچه خانه‌های‬ ‫قدیمی‬ ‫‪ -7‬از اندام قرینه ‪ -‬درختی تنومند با چوب محکم‬ ‫‪ -8‬طرحی از نقاشی برای قالی‪ ،‬کاشی و تذهیب ‪ -‬مته نجاری‬ ‫‪ -9‬پارچه روپوشی ‪ -‬در رگ‌ها جاری است‬ ‫‪ -10‬همدم تنهایی چوپان ‪ -‬رودی در اروپا ‪ -‬مروارید درشت‪ -‬تخم‌مرغ انگلیسی‬ ‫‪ -11‬شایستگی و سزاواری ‪ -‬ماده محرک قهوه‬ ‫‪ -12‬دچار بیماری اندک ‪ -‬کوچک‌ترین گوزن ایرانی ‪ -‬خودی با ما‬ ‫‪ -13‬نمره ایده‌آل ‪ -‬اتمسفر ‪ -‬رنج و محنت ‪ -‬شهری در استان آذربایجان‌شرقی‬ ‫‪ -14‬رسوب آب رودخانه ‪ -‬از ملزومات نظافت منزل ‪ -‬معروف و مشهور‬ ‫‪ -15‬نشان دادن زور و توانایی خود ‪ -‬منسوب به کره خاکی‬ ‫از ایستگاهی به ایستگاهی‬ ‫ناصر فکوهی‪ ،‬نویسنده و پژوهشگر‪:‬‬ ‫این نوش��ته دو بخش دارد؛ ی��ک بخش جدی و یک‬ ‫بخش غیرجدی که در ش��ماره پیشین بخش نخست را‬ ‫به چاپ رساندیم‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بخش غیرجدی ش��امل یک داستان است‪ .‬روزی‬ ‫روزگاری مردمان زحمتکش��ی در کنار کویری خشک با‬ ‫تنگدس��تی‪ ،‬گاه با نگون‌بختی و گاه نیز با خوش��بختی‪،‬‬ ‫زندگ��ی خود را می‌گذراندند‪ .‬آنها اغل��ب آدم‌های قانعی بودند و پاک و بااخالق‪.‬‬ ‫کمتر دروغ می‌گفتند‪ ،‬کمتر نظرتنگ و حس��ود بودند و چش��م به مال کس��ی‬ ‫داش��تند و مال خود را نیز به رخ کس��ی نمی‌کش��یدند‪ .‬ای��ن مردمان آدم‌هایی‬ ‫زحمتک��ش بودند که س��خت بر آن بودن��د که باید با زحمت خ��ود نان خود را‬ ‫به‌دست بیاورند تا برکتی داشته باشد‪ ،‬به همین منظور نیز چاه‌هایی در دل زمین‬ ‫می‌کندن��د و آنقدر در آنها فرو می‌رفتند تا به قطره‌ای آب برس��ند یا تونل‌هایی‬ ‫در دل خاک حفر و آنقدر با مهربانی و سختکوشی از آنها نگهداری می‌کردند تا‬ ‫آب‌هایی کمیاب را از کوهس��تان‌هایی کیلومترها دورتر به نهال خشکی برسانند‬ ‫و آنق��در از آن دلجوی��ی کنند تا میوه و دانه و س��ایه‌ای به آنها بدهد‪ .‬زندگی به‬ ‫ای��ن گونه پیش می‌رفت ت��ا روزی ناگهان‪ ،‬آدم‌هایی از راه‌های دور رس��یدند و‬ ‫«ط�لای س��یاهی» از زمین بیرون کش��یدند و ثروتی بادآورده ب��ه این مردمان‬ ‫رس��ید و آنها همه کار و زندگی و زحمتکش��ی‌های خود را زمین گذاشتند و از‬ ‫یاد بردند و به‌دنبال زمین و حواله و س��ند و ثبت و ضبط و چک و س��فته و وام‬ ‫و تعاونی و نرخ س��ود و‪ ...‬رفتند‪ .‬آنها س��اختمان‌های پرشکوه برپا کردند و برای‬ ‫خود لباس‌های زیبا خریدند و شهرهای بزرگ ساختند و آنها را با مراکز تجاری‬ ‫ب��ا اجناس لوکس ک��ه از غیرخودی‌ها خریده بودند تا به خودی‌های بفروش��ند‬ ‫پ��ر کردند؛ اما به ای��ن نیز اکتفا نکردند و شهرهای‌ش��ان را آنقدر با خودروهای‬ ‫رنگارنگ و گران‌قیمت و پرمصرف و بی‌مصرف و آلوده آکنده کردند که نفس را‬ ‫بر یکدیگر بریدند و هر س��ال ده‌ها هزار نفر را با مرگی خش��ونت‌بار روانه جهان‬ ‫دیگ��ر کردند‪ .‬گروهی از این مردم برای خود دم‌ودس��تگاه‌هایی نیز راه انداختند‬ ‫و دانش��گاه‌ها‪ ،‬پژوهشگاه‌ها‪ ،‬آموزشگاه‌ها‪ ،‬ورزش��گاه‌ها‪ ،‬فروشگاه‌ها‪ ،‬آسایشگاه‌ها‪،‬‬ ‫فرودگاه‌ها و بس��یاری «گاه»های دیگر و حتی پایگاه‌های اینترنتی و‪ ...‬دست‌وپا‬ ‫کردند و در آنها به آزار یکدیگر و دیگران مش��غول ش��دند و نام این آزار دیدن و‬ ‫آزار رساندن را «کار» گذاشتند‪ .‬گروه دیگری از آنها زبان‌های بیگانه را آموختند‬ ‫و آنچه را از آن زبان‌ها می‌فهمیدند و به زبانی الکن به رخ دیگران می‌کش��یدند‬ ‫و اس��م این حرف‌ها را نیز «تجدد» گذاشتند‪ .‬آنها لباس‌های شیک می‌پوشیدند‬ ‫و حرف‌ه��ای غیرقابل فهمی بر زب��ان می‌راندند و کتاب‌های عجیب و غریبی به‬ ‫زبانی عجیب و غریب‌تر منتش��ر می‌کردند که نه خود چیزی از آنها می‌فهمیدند‬ ‫و نه دیگران اما همه این را نش��ان استثنایی بودن خود می‌دانستند‪ .‬آنها فیلم و‬ ‫فیلمخانه و نمایش��خانه و کتابخانه و نگارخانه و بسیاری «خانه»‌های دیگر برای‬ ‫خود س��اختند و به جش��نواره‌های خارجی رفتند و نخل‌ها و خرس‌های طالیی‬ ‫و نق��ره‌ای و از همه رنگ‌های دیگ��ر‪ ،‬مدال‌ها و جوایز و رده‌بندی‌ها و‪ ...‬زیادی را‬ ‫از آن خ��ود ک��رده و به این امر افتخار کردند‪ .‬گروهی از همین مردمان نیز برای‬ ‫همیش��ه با دلی آکنده از غم اما اغلب با جیب‌هایی پر از پول برای همیشه ترک‬ ‫«وطنی» کردند که به‌شدت دوستش می‌داشتند و روانه والیت‌های فرنگ شدند‬ ‫و برای خود با آن جیب‌های آکنده‪ ،‬ش��هرت و ش��کوه و جاللی دیگر ساختند و‬ ‫هر روز و هر ش��ب برای «وطن از دس��ت رفته» شعر و ترانه و داستان و تحلیل‬ ‫و مطالعه و مجله و نش��ریه و تلویزیون و‪ ...‬س��اختند و در آنها ش��روع به تعریف‬ ‫کردن یا دش��نام دادن به یکدیگر کردند‪ .‬گروهی ه��م راه میانگین را گرفتند و‬ ‫روزنامه‌ه��ای زردرنگ و مجله‌های رنگارنگ و وبالگ‌ها و س��ایت‌های بی‌رنگ به‬ ‫چاپ رساندند تا هم از تعریف‌ها سود ببرند و هم از دشنام‌ها؛ ماجراها بسیار بود‬ ‫و این حکایت سر دراز دارد‪ ...‬کوتاه کنیم تا اینکه یک روز صبح که این مردمان‬ ‫از خواب برخاس��تند‪ ،‬دیدند مانند قهرمان «مس��خ» کافکا‪ ،‬به یک حشره بزرگ‬ ‫تبدیل شده‌اند که دیگر حتی پدر و مادرهای‌شان هم صدای‌شان را از پشت در‪،‬‬ ‫نمی‌شناسند‪ .‬دیگر روی‌ش��ان نمی‌شد از اتاق بیرون بیایند و در اتاق ماندن هم‬ ‫حاصلی نداش��ت؛ آن وقت بود که به جان هم افتادند و هر یک دیگری را متهم‬ ‫کرد به اینکه او باید مسئولیت این سقوط را بپذیرد‪ ...‬و اگر این داستان تا همین‬ ‫لحظه هم خس��ته‌کننده نبوده‪ ،‬باقی آن به‌طور حتم خس��ته‌کننده است؛ مانند‬ ‫گفتمان��ی که پایان خوش��ی در بر ندارد و باید در نیم��ه راه رهایش کرد‪ ،‬چون‬ ‫بی‌شک هیچ گوشی را برای شنیدن قصه‌های تلخ بدون پایان خوش نساخته‌اند‪.‬‬ ‫و سرانجام اینکه در این مقاله نیمه‌جدی و بیشتر از نیمه غیرجدی‪ ،‬نه «کافکا»‬ ‫تقصیری داش��ت و نه «نفت»‪ ،‬این تنه��ا ماجرایی صددرصد تخیلی بود که مثل‬ ‫نوش��ته پایانی فیلم‌های داستانی‪ ،‬هرگونه ش��باهتی با ماجراهای واقعی در آن‪،‬‬ ‫کاملا تصادفی بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن مقاله سه‌ش��نبه‪ ۱۴ ،‬آبان ‪ ۱۳۸۷‬در روزنامه کارگزاران به چاپ رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫کافکا و نفت‬ ‫(بخش دوم و پایانی)‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!