صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۰۴

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1304

روزنامه صمت شماره 1304

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1304‬پیاپی ‪2622‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره‌ها‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫گزارش‬ ‫مودیان خوش‌حساب را‬ ‫شکنجه نکنیم‬ ‫‪9‬‬ ‫مخالف واگذاری سهام‬ ‫دولتی «فوالد مبارکه» و‬ ‫«ملی مس» هستم‬ ‫‪5‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫قوی سیاه از آنچه فکر می‌کنید‬ ‫به شما نزدیک‌تر است‬ ‫از سیاست‌های حمایتی دولت برای رشد بخش مولد اقتصاد‬ ‫چرا تیر دولت به هدف نمی‌خورد؟‬ ‫گفته‌های اعضای کابینه دولت دوازدهم نشان می‌دهد این روزها تمام هم و غم‬ ‫دولت عبور از خطرناک‌ترین گلوگاه تولید است‪ .‬روز گذشته رئیس‌جمهوری قانون‬ ‫«حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی کش��ور و حمایت از کاالی ایرانی»‬ ‫را به وزارتخانه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه ابالغ کرد‪ .‬نگاهی به جنب و جوش دولتمردان نش��ان می‌دهد که‬ ‫بزرگ‌تری��ن ماموریت دولت همراه��ی با بخش خصوصی و بخش مولد اقتصاد در‬ ‫س��خت‌ترین شرایط موجود است‪ .‬یکی از مشکالتی که دولت در این زمینه دارد‪،‬‬ ‫کم‌اعتمادی بخش خصوصی اس��ت‪ .‬برخی از فعاالن معتقدند دولت از آنها س��پر‬ ‫ساخته تا خود در شرایط وخیم اقتصادی آسیبی نبیند‪ .‬برخی دیگر بر این باورند‬ ‫که دولت اگر فاصله خود را با بخش مولد اقتصاد حفظ کند‪ ،‬این بخش نه نیازی‬ ‫به حمایت دارد و نه نیازی به مش��اوره‪ ،‬بلکه خود به تنهایی می‌تواند برای کسب‬ ‫‪3‬‬ ‫سهم از بازار تالش کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫الستیک‬ ‫پاشنه آشیل خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫بازار ارز در سال ‪۹۸‬‬ ‫به کدام سو می‌رود؟‬ ‫‪7‬‬ ‫حضور دانش‌بنیان‌ها‬ ‫در صنعت فوالد‬ ‫‪11‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫ساماندهی مشروط وانت‌بارها‬ ‫در یک سال‬ ‫‪8‬‬ ‫مسئوالن و کارشناسان درباره طرح‬ ‫«قرارداد اجاره دوساله مسکن» می‌گویند‬ ‫سیاست دستوری یا حمایتی؟‬ ‫‪13‬‬ ‫دست تحریم‬ ‫روی مهره پتروشیمی‬ ‫‪7‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در آیین گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر عنوان کرد‪:‬‬ ‫تحقق رونق تولید با تالش صنعتگران‬ ‫امت در دوران جنگ تحمیلی نبود‪ ،‬هر س��ال مرزهای ما‬ ‫ازسوی دشمنان مورد تهاجم قرار می‌گرفت‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به فضیلت‌های ماه مبارک رمضان‬ ‫بیان کرد‪ :‬خداوند س��بحان در این ماه سفره‌ای سرشار از‬ ‫برکت گس��ترده است که مهم‌ترین رزق بر سر این سفره‬ ‫رزق قرآن است که برای هدایت تمام انسان‌ها نازل شده‬ ‫است‪ .‬امام جمعه اهواز بیان کرد‪ :‬محصول یک ماه عبادت‬ ‫در ماه مبارک رمضان رس��یدن به مقام پروا است؛ زمانی‬ ‫که انسان خود را در مسیر عبودیت و بندگی قرار می‌دهد‪،‬‬ ‫به مقام پروا می‌رس��د و تمام مش��کالت بش��ر از رعایت‬ ‫نکردن همین یک کلمه است‪ .‬در حقیقت ما نتیجه توجه‬ ‫به عمل و اندیش��ه خود و همچنین بی‌توجهی به نسخه‬ ‫الهی برای بشریت را به‌وضوح می‌بینیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرآن کریم برای هدایت تمام انسان‌ها نازل‬ ‫ش��د‪ ،‬اما در برخی آیات « ُهدا ً ل ُِلمتَّقین» ذکر شده است؛‬ ‫در واقع هدایت و دعوتنامه خداوند شامل تمامی انسان‌ها‬ ‫می‌شود اما تنها انسان‌های پروامدار‪ ،‬مومنان و متقین از‬ ‫قرآن کریم استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫موس��وی‌فرد با اش��اره به آی��ات قرآن تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫انسان‌های پاک می‌توانند به عمق قرآن راه یابند و اولیای‬ ‫الهی اگر به مقام قرب الهی رس��یدند‪ ،‬به برکت همین ماه‬ ‫و ش��ب‌ها و سحرها است‪ .‬اگر کس��ی بخواهد به منزلگاه‬ ‫رس��الت راه یاب��د‪ ،‬باید از باب والیت عب��ور کند و تمامی‬ ‫این امور بسترساز برای یک شب‪ ،‬آن هم شب قدر است و‬ ‫آگاه باشید اگر یک نفر به‌دست شما هدایت شود به اندازه‬ ‫نجات کل عالم ارزش دارد‪.‬وی در توضیح هنر روزه‌داری‬ ‫بیان کرد‪ :‬هنر روزه‌داری این است که تمام اعضا و جوارح‬ ‫انسان اصالح و در مرحله باالتر قلب وی اصالح می‌شود‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان خوزستان در ادامه گفت‪ :‬در‬ ‫زم��ان امام عصر (عج) همه در مس��یر عبودیت خدا قرار‬ ‫می‌گیرند و تس��لیم محض خدا شده و به‌سوی قله نجات‬ ‫هدایت می‌شوند‪.‬‬ ‫ام��ام جمعه اهواز اف��زود‪ :‬اگر بخواهیم عب��ادت را در‬ ‫یک جمله بی��ان کنیم‪ ،‬به این صورت اس��ت که تمامی‬ ‫عبادت‌ه��ای ما مس��یر بندگی ما را رق��م زده تا خداوند‬ ‫متع��ال م��ا را به‌عنوان عب��د‪ ،‬بپذیرد‪ .‬خداون��د در قرآن‬ ‫می‌فرماید‪« :‬از آن س��و که پیامبر‪ ،‬رس��ول و نبی ما‪ ،‬عبد‬ ‫ما بود او را به مقام قرب الهی «معراج» دعوت کردیم»‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم‌والمس��لمین موس��وی‌فرد در پای��ان‬ ‫س��خنان خود با اش��اره ب��ه نام‌گذاری چند س��ال اخیر‬ ‫به‌نام اقتصاد و تولید از س��وی رهبر معظم انقالب‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به‌نوع��ی تمام ت�لاش رهبر معظم انقالب این اس��ت که‬ ‫توزی��ع عادالنه‌ای از آورده‌ه��ای نظام مقدس جمهوری‬ ‫اسالمی در کشور اتفاق بیفتد و اگر مشکالت خرد و کالن‬ ‫اقتصادی ما رفع ش��ود‪ ،‬اختالف طبقات کاهش خواهد‬ ‫یافت و بیش��تر آس��یب‌های اجتماعی مرتفع می‌ش��ود‪.‬‬ ‫یکی از راه‌های اصلی کاهش مش��کالت اقتصادی توجه‬ ‫به امر تولید اس��ت و در نظر داریم از صنایع و شرکت‌های‬ ‫تولیدی مانند فوالد خوزس��تان در راس��تای رونق تولید‬ ‫حمایت ویژه‌ای کنیم‪.‬‬ ‫گزارش خبرنگار ما حاکی اس��ت این آیین با استقبال‬ ‫پرشور کارکنان تالشگر فوالد خوزستان برگزار شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گزارش روز‬ ‫در آیین گرامیداش��ت سالروز آزادسازی خرمشهر که‬ ‫چهارشنبه‪ ،‬اول خرداد ‪ ۹۸‬در مسجد مرکزی برگزار شد‪،‬‬ ‫حجت‌االسالم‌والمس��لمین سیدعبدالنبی موسوی‌فرد‪،‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز‬ ‫با حضور در بین کارکنان ش��رکت فوالد خوزستان یاد و‬ ‫خاطره روزهای مقاومت را گرامی داشت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار روابط عمومی فوالد خوزس��تان‪،‬‬ ‫حجت‌االسالم‌والمس��لمین موس��ی بهاءالدین��ی دبیر‬ ‫ش��ورای فرهنگ��ی با ارائ��ه گ��زارش مختص��ر درباره‬ ‫کمک‌رس��انی به س��یل‌زدگان و دس��تاوردهای شرکت‬ ‫فوالد خوزستان آغازگر این نشست بود‪.‬‬ ‫در ادامه حجت‌االسالم‌والمس��لمین س��یدعبدالنبی‬ ‫موس��وی‌فرد‪ ،‬نماینده ولی فقیه در اس��تان خوزس��تان‬ ‫و امام جمعه شهرس��تان اهواز در س��خنان خ��ود با ابراز‬ ‫خرس��ندی از حضور در جمع فوالدمردان اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫سایه تالش ش��ما صنعتگران‪ ،‬تولید رونق خواهد یافت‪.‬‬ ‫موسوی‌فرد گفت‪ :‬ش��رکت فوالد خوزستان در راستای‬ ‫ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در شرایط بحرانی سیل‪،‬‬ ‫نقش بس��یار موثر و حائز اهمیتی داش��ت‪.‬وی با اشاره به‬ ‫مقاومت و همدلی مردم در حادثه سیل اخیر تاکید کرد‪:‬‬ ‫همواره باید با اتحاد و همدلی در زمان بروز وقایع به یاری‬ ‫هم بشتابیم‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در اس��تان خوزس��تان با اش��اره به‬ ‫س��الروز آزادسازی خرمش��هر تصریح کرد‪ 8 :‬سال دفاع‬ ‫مقدس در سرنوش��ت ما بس��یار اثرگذار بوده است‪ .‬اگر‬ ‫اس��تقامت و پایمردی جوانان‪ ،‬مردم و رهنمودهای امام‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬
‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1304‬‬ ‫پیاپی ‪2622‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫مدیر سرمایه‌گذاری‬ ‫در نظ��ر بگیرید تعداد افرادی را ک��ه بحران مالی‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰۷‬میالدی (‪ ۱۳۸۶‬خورشیدی) را درست‬ ‫پیش‌بینی کرده بودند! فکر می‌کنید تعدادشان چند‬ ‫نفر است؟ چند نفر توانسته بودند درست حدس بزنند‬ ‫که در سال ‪ )1396( ۲۰۱۷‬با روی کار آمدن ترامپ‬ ‫جنگ‌های تعرفه‌ای مانند س�لاح کشتار جمعی روی‬ ‫کشورهای دوست و رقیب ایاالت متحده فرو خواهد‬ ‫ریخت؟ چه کسانی را می‌شناسید که در همین ایران‬ ‫در پایان س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تغیی��ر بازارها و کاهش ارزش‬ ‫پول ملی را به‌طور تقریبی درست حدس زده باشند؟‬ ‫از اقتصاددانان تا اهالی کس��ب‌وکار! به این س��یاهه‬ ‫می‌توان ش��روع جنگ جهانی دوم‪ ،‬اضمحالل اتحاد‬ ‫جماهیر ش��وروی‪ ،‬نابودی چرنوبیل‪ ،‬سقوط بازارهای‬ ‫جهانی در س��ال ‪ ۱۹۸۷‬میالدی (‪ ۱۳۶۶‬خورشیدی)‬ ‫و‪ ...‬را نی��ز اضافه ک��رد‪ .‬اما در این س��وی قضیه چه‬ ‫بس��یارند تحلیلگ��ران بازاره��ای مالی و سیاس��ی و‬ ‫تاریخدانان که برای آینده نسخه می‌پیچند و در حال‬ ‫تحلیل آن هس��تند و با دیدگاه استقرایی و افالطونی‬ ‫در ح��ال ارائه راه‌حل برای س��ازمان‌ها‪ ،‬ش��رکت‌ها و‬ ‫دولت‌ها در سرتاسر جهانند‪.‬‬ ‫آنچ��ه ک��ه در تمام��ی م��وارد یادش��ده ب��ه آن‬ ‫رج��وع خواهد ش��د درک نک��ردن پدیده‌ای‌اس��ت‬ ‫ک��ه باره��ا و بارها بس��یاری از ما را گزی��ده و حتی‬ ‫کس��ب‌وکارهای‌مان را از پای درآورده اس��ت؛ پدیده‬ ‫قوی سیاه (‪ )Black Swan‬این پدیده نشان‌دهنده‬ ‫شکنندگی بسیار دانش بش��ری در قبال رویدادهای‬ ‫پیش رو اس��ت؛ به‌گونه‌ای که ممکن اس��ت هزاران‬ ‫سال دستاورد بش��ری با یک نشانه درهم شکسته و‬ ‫نابود ش��ود‪ .‬بومیان اس��ترالیا تا زمانی که قوی سیاه‬ ‫را ندی��ده بودن��د تصورش��ان از قو موجودی س��فید‬ ‫بود‪ ،‬اما بعد از مش��اهده نخس��تین قوی سیاه طومار‬ ‫فکری‌شان به خود پیچیده شد‪ .‬قوی سیاه را بسیاری‬ ‫نمی‌بینند و عده‌ای کم با تمام وجود درک می‌کنند‪.‬‬ ‫نسیم نیکوالس طالب در کتاب قوی سیاه خود روی‬ ‫محوره��ای آن تاکی��د ویژه‌ای کرده اس��ت‪ .‬ترکیب‬ ‫جالب��ی که در این زمینه بس��یار به‌کار رفته «کوری‬ ‫روانی» اس��ت‪ .‬اگر س��ریال چرنوبیل را که امسال به‬ ‫اکران درآمده دیده باش��ید‪ ،‬پ��س از انفجار نیروگاه‬ ‫شماره ‪ ۴‬چرنوبیل و منهدم شدن کل رآکتور و هسته‬ ‫آن‪ ،‬مدیر نیروگاه نمی‌توانست باور کند که هسته آن‬ ‫منهدم شده اس��ت‪ .‬این انکار باوجود اعالم نیروهای‬ ‫زیردس��ت بود و همین عامل موجب دیر عمل کردن‬ ‫و دادن اطالع��ات غلط به تصمیم‌گیران سیاس��ی و‬ ‫نظامی و تش��دید بحران شد‪ .‬مدیر نیروگاه چرنوبیل‬ ‫دچار کوری روانی بود‪ .‬او فکر می‌کرد دانس��ته‌هایش‬ ‫کافی اس��ت و دیگر نیازمند اطالعات اضافی نیس��ت‬ ‫و اتفاق��ا طلبکارانه به دیگران می‌تاخت‪ .‬قوی س��یاه‬ ‫مبتنی بر ندانسته‌های ماست‪ .‬ما باید آگاه باشیم که‬ ‫درس��ت اس��ت خیلی چیزها درباره جهان می‌دانیم‬ ‫اما بس��یار بس��یار چیزها هم هس��ت که نمی‌دانیم‪.‬‬ ‫همی��ن افزایش ن��رخ ارز را در نظ��ر بگیرید؛ ببینید‬ ‫چند اقتص��اددان توانس��ته بودن��د آن را پیش‌بینی‬ ‫کنند؟ چند مدیر س��رمایه‌گذاری قادر به پیش‌بینی‬ ‫این تحوالت کالن در عرصه اقتصاد هستند؟ اما بعد‬ ‫از گذش��ت یک س��ال از آن زمان همگان تبدیل به‬ ‫تحلیلگرانی قهار در این زمینه ش��ده‌اند؛ تحلیلگرانی‬ ‫که درباره آینده نظر می‌دهند بی‌آنکه قوی س��یاه را‬ ‫ببینند که چگونه ممکن اس��ت در ی��ک ثانیه تمام‬ ‫محاسبات‌شان را به‌هم بریزد‪ .‬کافی است برای اینکه‬ ‫در دام ق��وی س��یاه و تحلیلگ��ران واپس‌نگر نیفتید‪،‬‬ ‫تحلیل‌ه��ای آنه��ا را یادداش��ت کنید و نگ��ه دارید؛‬ ‫بعد از مدتی نتایج اس��فناک خواهد بود‪ .‬کافی است‬ ‫بپرس��ید که نهایت جنگ تعرف��ه‌ای امریکا و ایاالت‬ ‫متحده چه خواهد شد؟ آیا افرادی را می‌شناسید که‬ ‫بگویند نمی‌دانم؟ یا باید تحلیل کنم؟ بسیار سخت به‬ ‫چنین افرادی برمی‌خورید که در پاسخ پرسش شما‬ ‫بگویند نمی‌دانم یا علم و دانش��م برای پاس��خ دادن‬ ‫به این پرسش ناکافی اس��ت‪ ،‬قوی سیاه زمانی خود‬ ‫را نش��ان می‌ده��د و مارا ناکام می‌گ��ذارد که خود و‬ ‫دانسته‌های‌مان را دست باال می‌گیریم‪.‬‬ ‫چندی پیش دونالد ترامپ و امانوئل مکرون در دیدار‬ ‫مش��ترک با یکدیگر‪ ،‬ادعاهایی را درباره برنامه موشکی‬ ‫ایران و مس��ائل دیگر مطرح کردند؛ بر همین اس��اس‬ ‫وزیر امور خارجه به ادعاهای امریکا و برخی متحدانش‬ ‫درباره برنامه موش��کی ایران پاسخ داد‪ .‬به گزارش ایرنا‬ ‫ب��ه نق��ل از اداره کل اطالع‌رس��انی و امور س��خنگویی‬ ‫وزارت ام��ور خارجه‪ ،‬محمدجواد ظریف در توییتر خود‬ ‫در پاس��خ ب��ه ادعاهای تازه امری��کا و برخی متحدانش‬ ‫درباره برنامه موش��کی ایران نوشت‪ :‬ایاالت متحده که‬ ‫ب��ا خروج از برجام‪ ،‬قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنیت را‬ ‫نقض کرده یا متحدانش که در حال نقض مفاد قطعنامه‬ ‫اثبات پوچ بودن ادعای ترامپ برای مذاکره‬ ‫درباره عادی‌س��ازی روابط اقتصادی با ایران هستند‪ ،‬در‬ ‫موقعیتی نیس��تند که همزمان با س��رازیر کردن سیل‬ ‫سالح برای قاتالن یمنی‌ها‪ ،‬بر تفسیر دلبخواهی خود از‬ ‫مندرجات قطعنامه در موضوع موشکی پافشاری کنند‪.‬‬ ‫وی در توییت دیگری اظهار کرد‪ :‬برخالف ادعای پمپئو‪،‬‬ ‫قطعنام��ه ‪ :۲۲۳۱‬ال��ف) از ایران درخواس��ت می‌کند‪،‬‬ ‫ای��ران را منع نمی‌کند؛ ب) ک��ه «هیچ فعالیت مرتبط‬ ‫با موش��ک‌های بالستیک «طراحی ش��ده» برای اینکه‬ ‫قابلیت حمل تس��لیحات «هس��ته‌ای» داش��ته باشند‪،‬‬ ‫انجام ندهد‪ ».‬موش��ک‌های ما برای تسلیحات هسته‌ای‬ ‫‪-‬که ما به‌دنبال ساخت آن نیستیم‪ -‬طراحی نشده‌اند‪.‬‬ ‫انتقاد روسیه از وضعیت اجرایی اینستکس‬ ‫نماین��ده دائم روس��یه در س��ازمان ملل ب��ا طرح این‬ ‫انتقاد که اینس��تکس تاکنون در راستای هدف ایجاد آن‬ ‫پیش نرفته و سرعتی در روند اجرایی آن وجود نداشته‪،‬‬ ‫اقدام‌ه��ای متقابل ای��ران به این وضعیت را در چارچوب‬ ‫برجام تلقی کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬به نقل از خبرگزاری‬ ‫تاس‪ ،‬والدیمیر شیزوف‪ ،‬نماینده دائم روسیه در سازمان‬ ‫ملل در این باره توضیح داد‪ :‬سازکار ایجاد شده اما تاکنون‬ ‫س��رعتی در روند آن وجود نداشته است‪ .‬تنها چیزی که‬ ‫اکنون می‌تواند به آن ببالد این است که در نهایت برخی‬ ‫معامالت در قالب آن انجام ش��ده است‪ .‬اما این معامالت‬ ‫مربوط به محصوالت غذایی هس��تند که در همین حال‬ ‫هم مش��مول تحریم‌ها نمی‌ش��وند؛ بنابرای��ن دور زدن‬ ‫تحریم‌ها را میس��ر نمی‌کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خوب اس��ت‬ ‫بپرس��یم اگر قرار بود این س��ازکار برای کاالهایی ایجاد‬ ‫شود که مشمول تحریم‌ها نمی‌شوند‪ ،‬آیا دیگر احتیاجی‬ ‫به آن هس��ت؟ همکاران اروپایی من مدام می‌گویند این‬ ‫تازه اول راه است‪ .‬این دیپلمات ارشد روسی همچنین به‬ ‫واکنش ایران به این وضعیت اشاره کرد و گفت‪ :‬ایرانی‌ها‬ ‫در گذش��ته تفهیم کرده‌اند که ممکن اس��ت اقدام‌هایی‬ ‫انجام دهند و این موضوع را در نخس��تین سالروز خروج‬ ‫امریکا از برنامه جامع اقدام عمل مش��ترک بیان کردند‪،‬‬ ‫اما این اقدام‌های متقابل تاکنون در چارچوب قانون بوده‌‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬همزمان با گذشت یک سال از‬ ‫زم��ان خروج امری��کا از برجام و تعلل اروپایی‌ها در انجام‬ ‫تعهدات‌شان‪ ،‬ایران اعالم کرد قصد دارد اجرای دو مورد‬ ‫از تعهدات��ش در این توافق را متوقف کند و اروپا ‪ ۶۰‬روز‬ ‫فرص��ت دارد تا برای حفظ تواف��ق اقدامی مؤثر و عملی‬ ‫انج��ام دهد‪ .‬به‌دنبال خروج امریکا از برجام و بازگرداندن‬ ‫تحریم‌های ایران‪ ،‬اینستکس‪ ،‬سازکار مالی اتحادیه اروپا‬ ‫ب��رای تجارت قانونی مس��تقل از دالر با ایران به رهبری‬ ‫سه کشور آلمان‪ ،‬انگلیس و فرانسه ایجاد شد که تاکنون‬ ‫به طور کامل اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫ریشه بحران‌های کنونی در اقدام‌های غرب نهفته است‬ ‫نشس��ت اصل��ی و عموم��ی بیست‌وس��ومین‬ ‫همای��ش بین‌المللی اقتصادی س��ن‌پترزبورگ که‬ ‫دومی��ن روز آن ب��ا حضور والدیمیر پوتین و ش��ی‬ ‫جی��ن پینگ رئیس��ان‌جمهوری روس��یه و چین و‬ ‫س��ران چند کش��ور دیگر برگزار ش��د‪ ،‬به اجالسی‬ ‫برای انتقاد از سیاس��ت‌های دول��ت امریکا تبدیل‬ ‫ش��د‪ .‬رئیس‌جمه��وری روس��یه بار دیگ��ر از نقض‬ ‫توافقنامه‌ه��ای بین‌المللی ازس��وی امری��کا اظهار‬ ‫تاسف کرد‪ .‬والدیمیر پوتین در آغاز سخنان خود در‬ ‫نشست عمومی بیست‌وسومین همایش بین‌المللی‬ ‫اقتصادی سن‌پترزبورگ که با حضور رئیس‌جمهوری‬ ‫چین برگزار شد‪ ،‬اعالم کرد ریشه بحران‌های کنونی‬ ‫در اقدام‌ه��ای غرب نهفته اس��ت که در آن رهبری‬ ‫غرب پیش‌بینی ش��ده و بقیه کش��ورها در حاشیه‬ ‫قرار گرفته‌اند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وی گفت‪ :‬وضعیتی‬ ‫به‌وج��ود آمده که قوانین بین‌المللی با یک س��ری‬ ‫اص��ول م��ن‌درآوردی جایگزین نقض می‌ش��ود و‬ ‫متاس��فانه امریکا به این روند ادامه می‌دهد‪ .‬پوتین‬ ‫مس��ئله دیگر را حمایت بی‌اندازه برخی کشورهای‬ ‫غرب��ی از اقتص��اد خود عن��وان کرد ک��ه منجر به‬ ‫جنگ‌های تجاری و هرج‌ومرج اقتصادی شده است‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری روسیه در ادامه سخنان خود در‬ ‫این اجالس گفت‪ :‬مس��ئله هسته‌ای کره شمالی نه‬ ‫فقط برای منطقه بلکه برای کل جهان مهم است و‬ ‫در روسیه با دقت این مسئله را پیگیری می‌کنیم‪.‬‬ ‫ترامپ چاره‌ای جز امتیازدهی ندارد‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه نقش اصل��ی را در حل این‬ ‫مس��ئله باید طرف‌ه��ای درگی��ر یعن��ی امریکا و‬ ‫کره‌ش��مالی ایفا کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کره ش��مالی به‬ ‫تعهدات خود عمل می‌کند و آزمایش‌های هسته‌ای‬ ‫و موشکی را متوقف و میدان هسته‌ای خود را نابود‬ ‫کرد‪ .‬رئیس‌جمهوری روس��یه با تاکید بر لزوم دادن‬ ‫تضمین‌های امنیتی به کره شمالی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫آنها ش��اهد بودند که بر سر دولت‌های لیبی و عراق‬ ‫چه آمد‪ .‬نکته اصلی اعتماد اس��ت و باید طرحی را‬ ‫در این زمینه ارائه کرد‪.‬‬ ‫پوتی��ن خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ن��وع اقدام‌هایی که‬ ‫گ و مناقشه‌های‬ ‫امریکا انجام می‌دهد منجر به جن ‌‬ ‫بی‌پایان می‌ش��ود که فقط به جنگ دالری محدود‬ ‫نمی‌شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬دالر امریکا به ابزار فشار‬ ‫در کل جهان تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬رئیس‌جمهوری‬ ‫روس��یه منش��أ اصلی بی‌ثباتی در جه��ان را تالش‬ ‫غرب برای در اختیار نگه داشتن فناوری‌ها دانست‪.‬‬ ‫وی هش��دار داد‪ :‬تالش‌ها ب��رای راه انداختن جنگ‬ ‫فناوریک��ی در جه��ان و محدود کردن دسترس��ی‬ ‫به فناوری‌ها ازس��وی کش��ورهای غرب��ی منجر به‬ ‫س��طح جدید رویارویی و نابرابری جهانی می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری روس��یه خواس��تار مص��ون کردن‬ ‫کااله��ای حیات��ی ازجمله دارو‪ ،‬ل��وازم و تجهیزات‬ ‫پزش��کی و تجهی��زات خدم��ات خانه و ان��رژی از‬ ‫تحریم‌ها شد‪.‬‬ ‫جدیدتری��ن نظرس��نجی انج��ام ش��ده‬ ‫ازس��وی شبکه خبری «س��ی‌ان‌ان» نشان‬ ‫می‌ده��د بیش��تر امریکایی‌ه��ا اقدام‌های‬ ‫ترام��پ در ح��وزه سیاس��ت خارج��ی را‬ ‫منفی ارزیاب��ی می‌کنند و معتقدند ترامپ‬ ‫چاره‌ای جز امتیازدهی در سیاست خارجی‬ ‫ندارد‪ .‬به گ��زارش نورنی��وز‪ ،‬موفق نبودن‬ ‫تی��م سیاس��ت خارجی و امنی��ت ملی در‬ ‫پیش��برد پرونده‌های مهم خارجی ش��امل‬ ‫ونزوئال‪ ،‬چین‪ ،‬کره ش��مالی‪ ،‬سوریه و ایران‬ ‫به اصلی‌ترین چالش ترامپ در آستانه آغاز‬ ‫تبلیغات انتخابات ریاس��ت جمهوری سال‬ ‫آینده میالدی امریکا تبدیل ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫تع��داد زیادی از پاس��خ‌دهندگان (بیش از‬ ‫‪ ۴۸‬درص��د) معتقدند عملک��رد ترامپ در‬ ‫زمین��ه ایران نی��ز منفی بوده اس��ت‪ .‬نگاه‬ ‫منف��ی پاس��خ‌دهندگان درب��اره عملکرد‬ ‫سیاس��ت خارجی دولت ترام��پ درحالی‬ ‫اس��ت که براس��اس همین نظرس��نجی‪،‬‬ ‫اقتص��اد همچنان نقطه قوت اصلی ترامپ‬ ‫در افکار عمومی به‌شمار می‌رود و بیش از‬ ‫نیمی از پاس��خ‌دهندگان در این باره به او‬ ‫امتیاز مثبت داده‌ان��د‪ .‬در مجموع بیش از‬ ‫‪ ۵۴‬درصد پاس��خ‌دهندگان گفته‌اند ترامپ‬ ‫برن��ده انتخابات آینده امری��کا خواهد بود‬ ‫و ‪ ۴۱‬درص��د احس��اس می‌کنند او خواهد‬ ‫باخت‪ .‬ش��کل‌گیری این وضعیت شکننده‬ ‫باتوج��ه به احتمال اثرگ��ذاری چالش‌های‬ ‫سیاس��ت خارج��ی ب��ر اقتص��اد امریکا و‬ ‫از می��ان رفتن تنه��ا مزی��ت ترامپ برای‬ ‫پی��روزی در انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫موجب ش��ده رئیس‌جمهوری امریکا فشار‬ ‫زیادی را به پمپئو و بولتون برای بازسازی‬ ‫رویه افراط‌گرایانه پیش��ین که دستاوردی‬ ‫ج��ز ناکام��ی نداش��ته‪ ،‬وارد کن��د‪ .‬گرچه‬ ‫نف��رات اصلی موثر بر ش��کل‌گیری بحران‬ ‫در سیاس��ت خارج��ی امری��کا (پمپئ��و و‬ ‫بولتون) تالش می‌کنند با تکرار محتاطانه‬ ‫رویکردهای پیشین‪ ،‬شرایط را عادی نشان‬ ‫دهند اما شخص ترامپ باتوجه با روحیات‬ ‫خ��اص و عجوالنه‌اش آش��کارا در گفتار و‬ ‫رفتارش در حال مخابره پیام‌های متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬اکن��ون باید با هوش��مندی کامل‪،‬‬ ‫مسیر «مقاومت فعال» براساس راهبردهای‬ ‫اعالم ش��ده ازس��وی ش��ورای‌عالی امنیت‬ ‫ملی با جدیت ادام��ه یابد تا برهم‌زنندگان‬ ‫توافق‌ه��ای بین‌المللی متوجه ش��وند که‬ ‫دوران باج‌گیری و فش��ار برای امتیازگیری‬ ‫به پایان رسیده و هیچ چاره‌ای جز احترام‬ ‫به حقوق مسلم کشورمان ندارند‪.‬‬ ‫تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو‬ ‫یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‬ ‫شورای اس�لامی از احتمال تحقیق و تفحص از‬ ‫س��ازمان غذا و دارو خبر داد و گفت‪ :‬کمیسیون‬ ‫بهداش��ت و درمان به موضوع امضاهای طالیی‬ ‫در سازمان غذا و دارو ورود پیدا می‌کند‪ .‬محمد‬ ‫حس��ین قربانی در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اظهارات اخی��ر وزیر بهداش��ت و درمان درباره‬ ‫امضاهای طالیی در سازمان غذا و دارو و تاکید‬ ‫ب��ر لزوم رفع رانت در این س��ازمان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫گالیه‌های آقای نمکی کاملا بجا اس��ت‪ .‬ایشان‬ ‫ب��ا رویکرد ش��فافیت در این حوزه وارد ش��ده‪،‬‬ ‫زیرا تس��لط کافی دارد و عالوه بر مس��لط بودن‬ ‫بر ردیف‌ها و بودجه‌ها رئیس دانش��گاه هم بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬ایش��ان گالیه‌هایی را درب��اره امضاهای‬ ‫طالیی در سازمان غذا و دارو بیان کرد که حرف‬ ‫درس��تی اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه س��ازمان‬ ‫غذا و دارو باید به س��مت شفاف‌س��ازی حرکت‬ ‫کند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این سازمان تنها به یک‬ ‫ساختمان تبدیل ش��ده که تصمیم‌گیری‌ها در‬ ‫ل‌و تصرف‌ها و‬ ‫بیرون آن انجام می‌ش��ود‪ .‬دخ�� ‌‬ ‫تصمیم‌گیری‌هایی انجام می‌ش��ود که امضاهای‬ ‫طالی��ی منافع��ی را در ب��ازار و در مارکتینگ و‬ ‫حتی واردات دارو به‌وجود آورده است‪ .‬این عضو‬ ‫کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس شورای‬ ‫عکس روز‬ ‫اس�لامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود‬ ‫ادامه داد‪ :‬سازمان غذا و دارو تبدیل به سازمانی‬ ‫شده که هم مجوز می‌دهد‪ ،‬هم ناظر و هم بخش‬ ‫خصوصی شده که رقیب بخش خصوصی اصلی‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‪ .‬الزم اس��ت نهادهای نظارتی‬ ‫مانند مجلس ش��ورای اس�لامی به کمک آقای‬ ‫مسلم نجفی‪ ،‬معاون پیشین سازمان غذا و دارو‬ ‫بیایند و با این موضوعات مقابله کنند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫با کسی تعارف ندارم‬ ‫ابالغ یک قانون برای‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫خبر‬ ‫رئیس‌جمه��وری‪ ،‬قانون حداکثر اس��تفاده از توان‬ ‫تولی��دی و خدمات��ی کش��ور و حمای��ت از کاالی‬ ‫ایرانی مصوب مجلس ش��ورای اسالمی را برای اجرا‬ ‫ب��ه وزارتخانه‌ه��ای صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و س��ازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫در راستای اجرای اصل ‪ ۱۲۳‬قانون اساسی جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران‪« ،‬قان��ون حداکثر اس��تفاده از توان‬ ‫تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی»‬ ‫ابالغ شد‪.‬‬ ‫دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت‬ ‫خزانه‌داری امریکا ظهر جمعه‪ ۱۷ ،‬خرداد‬ ‫به وقت واشنگتن در بیانیه‌ای تحریم‌های‬ ‫ظالمانه جدیدی را علیه کش��ورمان اعالم‬ ‫کرد‪ .‬براس��اس این بیانیه‪ ،‬شرکت صنایع‬ ‫پتروش��یمی خلیج‌ف��ارس و ‪ ۳۹‬ش��رکت‬ ‫وابس��ته به این ش��رکت تحریم ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫وزارت خزان��ه‌داری امری��کا در بیانیه خود‬ ‫ادعا ک��رده ش��رکت صنایع پتروش��یمی‬ ‫خلیج‌فارس با س��پاه پاس��داران جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران ارتب��اط دارد و به‌تنهایی‬ ‫نیم��ی از صادرات پتروش��یمی ای��ران را‬ ‫عهده‌دار است‪.‬‬ ‫تحریم‌ه��ای یکجانب��ه علی��ه صنع��ت‬ ‫پتروش��یمی کش��ورمان در حالی از سوی‬ ‫امری��کا اعالم ش��ده ک��ه محدودیت‌ها و‬ ‫تحریم‌ه��ای ظالمانه این کش��ور بر دیگر‬ ‫بخش‌های صنعت کشورمان از جمله نفت‬ ‫و معادن ب��ا اعتراض‌های جهان��ی روبه‌رو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به‬ ‫تحریم شرکت‌های پتروشیمی ایران گفت‪:‬‬ ‫تنها ی��ک هفته صبر نیاز بود تا پوچ بودن‬ ‫ادعای رئیس‌جمهوری امریکا برای مذاکره‬ ‫با ایران ثابت شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬س��یدعباس موسوی‪،‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در واکنش به اق��دام تازه‬ ‫وزارت خزان��ه‌داری امری��کا در تحری��م‬ ‫شرکت‌های پتروش��یمی ایران‪ ،‬این اقدام‬ ‫رژیم امریکا را به‌ش��دت محکوم کرد و آن‬ ‫را مصداق تروریس��م اقتصادی و در ادامه‬ ‫دشمنی‌های مستمر کاخ سفید علیه ملت‬ ‫ایران دانست‪.‬‬ ‫موسوی اضافه کرد‪ :‬تنها یک هفته صبر‬ ‫نیاز بود تا پوچ بودن ادعای رئیس‌جمهوری‬ ‫امریکا ب��رای مذاکره با ایران ثابت ش��ود‪.‬‬ ‫سیاس��ت فش��ار حداکث��ری امری��کا یک‬ ‫سیاست شکس��ت‌خورده اس��ت که بارها‬ ‫ازسوی رئیسان‌جمهوری پیشین آن کشور‬ ‫امتحان شده بود‪ .‬این مسیری اشتباه است‬ ‫و دولت امریکا می‌تواند مطمئن باش��د که‬ ‫به هیچ یک از اهداف تعیین شده برای این‬ ‫سیاس��ت نخواهد رسید‪ .‬موسوی ادعاهای‬ ‫برخ��ی مقامات امریکایی ب��رای مذاکره با‬ ‫ای��ران را فریبکارانه‪ ،‬غیرواقعی و تنها برای‬ ‫جلب توجه افکار عمومی دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫این اقدام ای��االت متحده مغایر با اصول و‬ ‫قواعد اساس��ی روابط و حق��وق بین‌الملل‬ ‫و نیز تعهدات بین‌المللی این رژیم اس��ت‬ ‫و موجبات مس��ئولیت بین‌الملل��ی آن را‬ ‫فراهم خواهد آورد‪ .‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه همچنین تاکید کرد‪ :‬همه کشورها‬ ‫مس��ئولیت دارن��د به نقض آش��کار اصول‬ ‫بنیادی��ن حقوق بین‌الملل واکنش نش��ان‬ ‫داده و اجازه ندهند دس��تاوردهای جامعه‬ ‫بین‌الملل��ی در زمین��ه چندجانبه‌گرای��ی‬ ‫به‌واس��طه اقدام‌های زورمدارانه و یکجانبه‬ ‫هی��ات حاکمه امریکا بیش از پیش از بین‬ ‫برود‪.‬‬ ‫بزرگداشت امام خمینی در کنیسه کلیمیان‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬فارس‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات روز گذش��ته در توییتر خود از پایین بودن‬ ‫کیفیت پاسخگویی پشتیبانی مخابرات نوشت و اعالم کرد بدون هیچ مماشاتی‬ ‫به این مس��ائل که حق‌الناس اس��ت ورود می‌کند و با هیچ‌کس در این زمینه‬ ‫تعارف ندارد‪.‬‬ ‫محمدجواد آذری جهرمی در توییتر خود نوشت‪ :‬امروز با پشتیبانی مخابرات‬ ‫(‪ )۲۰۲۰‬و چند س��رویس‌دهنده دیگر تماس گرفتم‪ .‬کیفیت پاس��خگویی اصال‬ ‫خ��وب نب��ود‪ .‬برخی حتی متوجه نش��دند روی خطم اینترنت ن��دارم‪ .‬این نوع‬ ‫ل کردن زیاد پشت خط شایسته مردم نیست‪.‬‬ ‫خدمت و معط ‌‬ ‫او در ادام��ه اف��زود‪ 2 :‬هفت��ه‪ ،‬فق��ط ‪ 2‬هفت��ه س��ازمان تنظیم مق��ررات و‬ ‫سرویس‌دهندگان فرصت دارند این وضع را اصالح کنند‪ .‬در پایان اگر تغییرات‬ ‫ملموس��ی مشاهده نشود‪ ،‬به‌ش��خصه به این موضوع بدون هیچ مماشاتی ورود‬ ‫می‌کنم و می‌دانند آن موقع چه می‌شود!‬ ‫ن را درباره س��تاره‌مربع‌ها و کم‌فروشی‬ ‫وزیر ارتباطات در پایان گفت‪ :‬نمونه آ ‌‬ ‫دیده‌ان��د؛ در زمینه حق‌الناس هیچ تعارف و خط قرمزی ندارم‪ .‬او در گذش��ته‬ ‫نیز بر این موضوع تاکید کرده بود که پش��تیبانی مخابرات باید عملکرد بهتری‬ ‫در پاس��خگویی به مشترکان خود داشته باش��د‪ .‬وزیر جوان ارتباطات در ادامه‬ ‫از مردم خواس��ت اگر در این زمینه ش��کایتی دارند با ‪ ۱۹۵‬تماس بگیرند و آن‬ ‫را مطرح کنند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬علی ربیعی در نخس��تین موضع‌گیری‬ ‫خ��ود به‌عنوان س��خنگوی دول��ت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫وظیفه ما در دولت این است که از حقوق‌بگیران‬ ‫ثابت یا کسانی که درآمدی ندارند‪ ،‬حمایت کنیم‬ ‫و تمام هم‌وغم دولت و رئیس‌جمهوری این است‬ ‫که فشار کمتری به زندگی مردم وارد شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رحمان��ی فضل��ی‪ ،‬وزیر کش��ور در‬ ‫نشست مش��ترک با رئیس کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجل��س‪ ،‬بر افزایش اختیارات اس��تانداران برای‬ ‫اداره کش��ور در ش��رایط جنگ اقتصادی تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬سخنگوی هیات رئیسه مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬طرح ملی مسکن امروز با‬ ‫حضور وزیران کشور و راه و شهرسازی در مجلس‬ ‫مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد‪ .‬بهروز نعمتی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور‪،‬‬ ‫محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬عبدالناصر‬ ‫همت��ی رئیس کل بانک مرک��زی و رئیس بنیاد‬ ‫مس��کن برای بررس��ی این طرح در این جلس��ه‬ ‫حضور می‌یابند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سران ‪ ۱۱‬کشور از جمله تاجیکستان‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬چی��ن‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬ازبکس��تان‪ ،‬هند‬ ‫و پاکس��تان و همچنی��ن رئیس‌جمه��وری‬ ‫اس�لامی ایران برای شرکت در نشست سازمان‬ ‫همکاری‌های شانگهای ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬خرداد در شهر‬ ‫بیشکک قرقیزستان گرد هم خواهند آمد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ش��رکت‌های هواپیمای��ی ام��ارات‬ ‫متح��ده عرب��ی از روز گذش��ته تمامی خطوط‬ ‫پروازی خود به کش��ور س��ودان را لغ��و کردند‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های هواپیمایی االم��ارات و االتحاد در‬ ‫اطالعیه‌های��ی جداگان��ه اعالم کردن��د به‌دلیل‬ ‫وضعیت نابس��امان سیاسی در کش��ور سودان‪،‬‬ ‫تمامی پروازهای خود به ش��هرهای سودان را تا‬ ‫اطالع ثانوی لغو می‌کنند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬جان لیمبرت‪ ،‬مسئول پیشین پرونده‬ ‫ای��ران در وزارت خارج��ه امریکا‪ ،‬سیاس��ت‌های‬ ‫ضدایران��ی دونال��د ترامپ و انس��جام نداش��تن‬ ‫سیاس��ت خارج��ی دول��ت وی را باعث پیچیده‬ ‫ش��دن هرگونه اعتمادسازی میان ایران و امریکا‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬پمپئ��و تنها به‌دنبال کس��ب‬ ‫رضایت رئیس خود است و از ابزار محکوم کردن‬ ‫دول��ت ای��ران و همدردی منافقانه ب��ا مردم آن‬ ‫استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ 2 -‬هفت��ه پس از تصمی��م «ترزا می»‬ ‫مبنی بر کناره‌گیری از قدرت‪ ،‬فرآیند نام‌نویس��ی‬ ‫برای تعیین جانشین وی از ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز‬ ‫دوش��نبه (‪ ۱۰‬ژوئن‪ ۲۰-‬خ��رداد) آغاز و ‪ ۵‬عصر‬ ‫همین روز پایان خواهد یافت‪ ،‬س��پس انتخابات‬ ‫حزبی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬روزنامه امریکایی وال‌اس��تریت‌ژورنال‬ ‫در گزارشی درباره سفر «شینزو آبه» نخست‌وزیر‬ ‫ژاپن به ایران در ماه جاری‪ ،‬آن را یک حرکت نادر‬ ‫و کم‌سابقه دیپلماتیک ازسوی توکیو معرفی کرد‪.‬‬ ‫این رسانه خاطرنش��ان کرد ژاپن به‌دنبال ایفای‬ ‫یک نقش فعال در کاس��تن از تنش‌ها میان ایران‬ ‫و امریکاست‪ .‬این کشور نمی‌خواهد شاهد تشدید‬ ‫رویارویی و کشمکش‌ها میان دو کشور باشد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ج��ان بولتون‪ ،‬مش��اور امنیت ملی‬ ‫امری��کا در پیام��ی توییت��ری مدعی ش��د‪ :‬ایران‬ ‫پولش را صرف «تامین مالی و هدایت تروریسم»‬ ‫می‌کن��د که منجر به مش��کالت جدی اقتصادی‬ ‫ش��ده و بدتر می‌ش��ود‪ .‬وی در ادامه مدعی ش��د‬ ‫رئیس‌جمهوری (دونالد ترامپ) به ایران فرصتی‬ ‫برای یک آینده بهتر داده‪ ،‬اما نخست این حکومت‬ ‫بای��د به آنچ��ه «چهل س��ال حکمفرمایی ترور»‬ ‫می‌خواند‪ ،‬پایان دهد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به‌دنب��ال اعمال تحریم‌ه��ای ظالمانه‬ ‫وزارت خزانه‌داری امریکا بر صنایع پتروش��یمی‬ ‫ایران مایک پمپئو اظهار کرد فش��ار حداکثری بر‬ ‫ای��ران ادامه دارد‪ .‬مایک پمپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫امری��کا در صفحه رس��می توییتر خ��ود در این‬ ‫باره نوش��ت‪ :‬فش��ار حداکثری بر حکومت ایران‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬وی مدع��ی ش��د وزارت خزانه‌داری‬ ‫تحریم‌های��ی بر بخش پتروش��یمی ایران اعمال‬ ‫کرد که «به تامین مالی س��پاه پاس��داران ایران»‬ ‫می‌پردازد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش خبرگ��زاری رویترز یک‬ ‫تحلیلگ��ر و یک مقام پیش��ین وزارت خزانه‌داری‬ ‫امری��کا گفته‌اند تحریم‌ه��ای وزارت خزانه‌داری‬ ‫امریکا ب��ر بخش صنایع پتروش��یمی ایران تنها‬ ‫تاثیر خفیف خواهند داش��ت چراکه شرکت‌های‬ ‫غیرامریکایی پیش از این نیز به‌دلیل تحریم‌هایی‬ ‫که وجود داش��ت از تجارت با بخش پتروش��یمی‬ ‫ایران خودداری می‌کردند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬برایان ه��وک‪ ،‬نماینده وی��ژه وزارت‬ ‫امورخارج��ه امری��کا در امور ای��ران در یک پیام‬ ‫ویدئوی��ی که در صفحه عربی وزارت امور خارجه‬ ‫امریکا منتشر شده‪ ،‬در ادعایی عجیب ایران را به‬ ‫ت�لاش برای گمراه ک��ردن و فریب اذهان درباره‬ ‫توانایی موش��کی‌اش متهم کرد‪ .‬هوک مدعی شد‬ ‫ایران تصاویر مربوط به پرتاب موش��ک‌های خود‬ ‫را با فتوشاپ س��اخته تا نشان دهد ظرفیت‌های‬ ‫موشکی‌اش را افزایش داده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫قوی سیاه‬ ‫از آنچه فکر‬ ‫می‌کنید به شما‬ ‫نزدیک‌تر است‬ ‫پاسخ ظریف به ادعاهای تازه امریکا و متحدانش‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫یکشنبه‬ ‫استانداردهای سه‌گانه‬ ‫تایر امسال‬ ‫اجرایی نمی‌شود‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1304‬‬ ‫پیاپی ‪2622‬‬ ‫گزارش‬ ‫‹ ‹دولت از سر سفره اقتصاد بلند شود‬ ‫س��یدعبدالوهاب س��هل‌آبادی‪ ،‬رئی��س خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ایران در زمینه سیاس��ت‌های حمایتی‬ ‫از سیاست‌های حمایتی دولت برای رشد بخش مولد اقتصاد‬ ‫که کمترین ریس��ک را دارد و ضریب س��ود آن بیشتر‬ ‫از باق��ی حوزه‌ها باش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬فض��ای اقتصادی‬ ‫کش��ور آرامش چندانی را به س��رمایه‌گذار نمی‌دهد‪ .‬در‬ ‫این شرایط س��رمایه‌گذار مجبور به پذیرش ریسک باال‬ ‫می‌شود‪ .‬حال این پرس��ش مطرح می‌شود که اگر قرار‬ ‫ت فعالیتی‬ ‫است ریسک س��رمایه باال رود‪ ،‬آیا بهتر نیس ‌‬ ‫انتخاب ش��ود که به ازای همین ریس��ک احتمال سود‬ ‫بیش��تری در آن وجود دارد؟ در پی این پرس��ش است‬ ‫که س��رمایه از بخش تولید خارجی می‌شود و به سمت‬ ‫بازارهای غیرمولد رسمی و غیررسمی حرکت می‌کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫علی خدای�ی‪ -‬تحلیلگ�ر روابط کار‪:‬‬ ‫پ��س از بحران‌ه��ای اقتص��ادی و افزای��ش‬ ‫اجاره‌بهای مس��کن موازنه زندگی و اشتغال‬ ‫شهری و روستایی با مشکالتی روبه‌رو شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر دولت در این زمینه فکری نکند‬ ‫این بحران بیش��تر و ریش��ه‌‌دارتر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫افزای��ش اجاره‌به��ا اکنون به حدی اس��ت‬ ‫که در برخ��ی موارد نیمی یا حتی بیش��تر‬ ‫نصف درآم��د خانوار را می‌بلعد‪ .‬این موضوع‬ ‫توازن زندگی ش��هری را هدف می‌گیرد‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر‪ ،‬وضعیت روس��تاها و ش��هرهای‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اولویت با بخش خصوصی باشد‬ ‫دولت یک بار باید این موضوع را برای همیش��ه بپذیرد که اقتصاد‬ ‫سفره‌ای نیست که یک طرف آن دولت بنشیند و یک طرف آن بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫دول��ت به‬ ‫گفت‪ :‬دولت ت�لاش می‌کند تا بخش‬ ‫خصوصی از پس مش��کالتی که ایجاد‌ش��ده بر‌آید‪ .‬این‬ ‫سیاس��ت‌ها بر اساس شرایطی تدوین می‌شود که دولت‬ ‫دارد‪ .‬ب��ر این مبنا‪ ،‬دولت به طور کلی سیاس��ت‌هایی را‬ ‫ب��رای اجرا درنظر می‌گیرد که ه��م برای خودش فواید‬ ‫اقتصاد داش��ته باش��د و هم برای بخش خصوصی‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه دولت یک بار بای��د این موضوع را‬ ‫برای همیش��ه بپذیرد که اقتصاد س��فره‌ای نیس��ت که‬ ‫ی��ک طرف آن دولت بنش��یند و یک ط��رف آن بخش‬ ‫خصوصی‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬دولت می‌خواهد از بخش خصوصی‬ ‫حمایت کند اما برای پیدا کردن شیوه حمایتی مسیری‬ ‫را طی می‌کند که در آن خودش نیز به فوایدی برس��د‪.‬‬ ‫یکی از جدی‌ترین مش��کالتی که در کشور وجود دارد‬ ‫همین نگاه اس��ت‪ .‬بخش خصوصی نمی‌تواند در اقتصاد‬ ‫با دولت هم س��فره ش��ود‪ .‬قدرت اقتصادی دولت‪ ،‬توان‬ ‫ریس��ک باال و وجود قوانین نابرابر باعث می‌شود بخش‬ ‫خصوصی در این شرایط سهم چندانی از اقتصاد کشور‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫به باور س��هل‌آبادی اقتصاد یک کش��ور با مزیت‌های‬ ‫ای��ران را نمی‌ت��وان با سیاس��ت دو‌گان��ه مدیریت کرد‪.‬‬ ‫دولت می‌خواهد در اقتصاد نقش موثر داش��ته باش��د و‬ ‫همزم��ان بخش خصوصی هم بتوان��د فعالیت‌های خود‬ ‫را ادام��ه دهد‪ .‬منافع اقتصادی بخش خصوصی و دولت‬ ‫در اقتصاد همس��و نیست و به دلیل اینکه دولت قدرت‬ ‫بیش��تری دارد در اجرای سیاس��ت‌ها بخش خصوصی‬ ‫متضرر می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه‬ ‫پول و س��رمایه آرامش و امنیت می‌خواهد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫س��رمایه‌گذار ترجیح می‌دهد پ��روژه‌ای را انتخاب کند‬ ‫صندوق توسعه ملی برای اشتغال پایدار روستایی‬ ‫برداش��ته ش��ود‪ .‬از آنج��‌ا ک��ه هنوز ای��ن مصوبه‬ ‫اجرای��ی نش��ده‪ ،‬در طرح اص�لاح قانون حمایت‬ ‫از تولید و اش��تغال پایدار در مناطق روس��تایی و‬ ‫عش��ایری تامل شده است‪ .‬نماینده مردم گرمسار‬ ‫در مجلس دهم ش��ورای اس�لامی بیان کرد‪ :‬این‬ ‫ی��ک میلیون دالر مازاد بر برداش��ت ‪ ۱.۵‬میلیارد‬ ‫دالر از صندوق توس��عه ملی برای اشتغال پایدار‬ ‫ش رسیده‪،‬‬ ‫روستایی است‪ .‬بر اساس آخرین گزار ‌‬ ‫‪ ۹۰‬درصد اعتبار یادش��ده پرداخت ش��ده است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ ۲ :‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫از ‪۱.۵‬میلی��ارد دالر باقی مانده اس��ت که انتظار‬ ‫م��ی‌رود در سیاس��ت‌گذاری‌های وزارتخانه‌های‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬جهاد کش��اورزی و‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اختص��اص این میزان‬ ‫اعتبار به طرح‌های نیمه‌تمام‪ ،‬دیده ش��ود‪ .‬رئیس‬ ‫فراکسیون تولید و اشتغال مجلس گفت‪ :‬سال ‪۹۵‬‬ ‫طرح اش��تغال پایدار روستایی به تصویب رسیده‬ ‫و ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر از منابع صندوق توس��عه ملی‬ ‫برای آن در نظر گرفته شده‪ ،‬امسال بخش پایانی‬ ‫ای��ن ط��رح پرداخت می‌ش��ود و در صورت اعالم‬ ‫ی عالی هماهنگی اقتصاد سران ‪۳‬‬ ‫مصوبه ش��ورا ‌‬ ‫قوه اعتبار یک میلیون دالر نیز برای اش��تغالزایی‬ ‫در‌نظر گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫زنگ خطر تناسب جمعیت‬ ‫حاش��یه‌ای نیز به گونه‌ای نیست‬ ‫ک��ه بتوانن��د پذی��رای خروج��ی‬ ‫زندگی شهری باشند‪.‬‬ ‫میزان استقبال از وام روستایی‬ ‫نش��ان‌دهنده این موضوع بود که‬ ‫وضعی��ت زندگی در روس��تاهای‬ ‫کش��ور مناسب نیس��ت‪ .‬بر اساس‬ ‫گزارش‌های روستایی افرادی از وام اشتغال‬ ‫روستایی اس��تفاده کرده‌اند که پیش از این‬ ‫متقاضی ش��غل نبوده‌اند‪ .‬ب��ه عبارت دیگر‪،‬‬ ‫پی��ش از موج ت��ورم و کاه��ش ارزش پول‬ ‫برخ��ی از روس��تاییان متقاض��ی‬ ‫شغل نبودند اما در ارائه تسهیالت‬ ‫اشتغال روستایی مشخص شد که‬ ‫متقاضیان شغل افزایش یافته‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع در زمینه ش��هرهای‬ ‫حاش��یه‌ای نی��ز به همین ش��کل‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر دولت برای این مسئله‬ ‫برنامه مشخصی نداش��ته باشد در آینده‌ای‬ ‫نه‌چن��دان دور موضوع اش��تغال ش��هرهای‬ ‫حاش��یه‌ای و روستانش��ین‌ها تبدیل به یک‬ ‫مشکل بزرگ می‌شود‪.‬‬ ‫حمی��د گرمابی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی درباره شیوه حمایت‌های دولت‬ ‫از بخش خصوص��ی به‬ ‫گفت‪ :‬دولت با این تصور‬ ‫ک��ه متولی و قیم تمام روابط اقتصادی کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫سیاست‌های حمایتی را تنظیم می‌کند‪ .‬این تصور باعث‬ ‫می‌شود بخش خصوصی و س��رمایه‌گذاران اعتمادی به‬ ‫دولت نداشته باشند‪.‬‬ ‫گرمابی با تاکید بر اینکه دولت می‌خواهد پیش��قراول‬ ‫اقتصاد کش��ور باش��د‪ ،‬توضیح داد‪ :‬رفتارهای اقتصادی‬ ‫دول��ت به گونه‌ای اس��ت ک��ه دولت در مس��یر بحرانی‬ ‫حرکت می‌کند و می‌گوید بخش خصوصی از او پیروی‬ ‫کند‪ .‬این سیاست اشتباه است‪ ،‬دولت باید این موضوع را‬ ‫بپذیرد که بخش خصوصی سرد‌مدار اقتصاد کشور است‬ ‫سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی‬ ‫و دولت باید از او پشتیبانی کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تا زمان��ی که دولت خ��ودش را جلوتر از‬ ‫بخش خصوصی می‌بین��د نمی‌تواند برای این بخش در‬ ‫اقتص��اد کاری انج��ام دهد‪ .‬در این ش��رایط پیش از هر‬ ‫موضوعی نیاز به اصالح نگ��رش دولت به اقتصاد وجود‬ ‫دارد‪ .‬عالوه‌بر این باید در نظر داش��ت که بارها مقامات‬ ‫دولتی اعالم کرده‌اند اقتصاد ایران به سمت رشد بخش‬ ‫خصوصی پیش م��ی‌رود و کابینه دول��ت نیز برای این‬ ‫موض��وع برنامه‌ری��زی کرده اما هنوز اتف��اق خاصی رخ‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫مولد‬ ‫بخش‬ ‫اقتصاد‬ ‫به‬ ‫دولت‬ ‫نگرش‬ ‫اصالح‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫این نیس��ت که وزیران در این زمینه نگاه خود را اصالح‬ ‫کنن��د‪ ،‬در بس��یاری از م��وارد مدیران دولت��ی و حتی‬ ‫مدیران پایین‌دستی خسارت‌های جبران‌ناپذیری را وارد‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬کل بدنه دولت در تمام اداره‌ها و س��ازمان‌ها‬ ‫باید به این نتیجه برس��ند که س��هم بخش خصوصی از‬ ‫بازار و اقتصاد ایران باید نس��بت به بخش دولتی اولویت‬ ‫بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫همسوسازی سیاست‌های کالن اقتصادی با حوزه تولید‬ ‫مدی��رکل دفتر ام��ور اقتصادی و سیاس��ت‌های‬ ‫تج��اری وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪:‬‬ ‫یکی از پیش‌نیازه��ا و الزامات کلیدی برای تحرک‬ ‫تولید در ش��رایط کنونی اقتصاد ایران همسوسازی‬ ‫سیاست‌های اقتصادی با حوزه تولید است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬احمد تش��کینی افزود‪ :‬به دلیل‬ ‫نقش بی‌بدیل سیاست‌های ارزی در توسعه تولید و‬ ‫صادرات کشور‪ ،‬جهت‌گیری سیاست‌های ارزی باید‬ ‫در راس��تای کاهش و حذف رانت و اولویت‌دهی به‬ ‫تامین ارز موردنیاز بخش صنعت باشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬سیاس��ت‌های اعتباری نیز‬ ‫به عن��وان موتور محرک س��رمایه‌گذاری و افزایش‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫وضعیت وخیم‬ ‫صندوق‌های بازنشستگی‬ ‫چرا تیر دولت به هدف نمی‌خورد؟‬ ‫‪ ۹۰‬درصد اعتبار اشتغال پایدار روستایی تخصیص یافت‬ ‫رئی��س فراکس��یون تولید و اش��تغال مجلس‬ ‫می‌گوید ‪۹۰‬درصد اعتبارات طرح اش��تغال پایدار‬ ‫روس��تایی از صندوق توس��عه ملی پرداخت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬غالمرضا کاتب‪ ،‬رئیس فراکسیون تولید و‬ ‫س با اش��اره به طرح اشتغال پایدار‬ ‫اش��تغال مجل ‌‬ ‫روس��تایی و برداش��ت از صندوق توسعه ملی‪ ،‬به‬ ‫خانه ملت گفت‪ :‬برای اش��تغال پایدار روس��تایی‬ ‫ط��رح اصالح قانون را دنبال می‌کنیم با این حال‪،‬‬ ‫مطلع شدیم در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی‬ ‫س��ران قوا مصوبه‌ای برای اشتغالزایی دارند‪ .‬عضو‬ ‫کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد‪ :‬در این شورا‬ ‫مصوب شده اس��ت که یک میلیون دالر از منابع‬ ‫سیاست دستوری‬ ‫یا حمایتی؟‬ ‫ظرفیت‌ه��ای تولی��دی باید نیازه��ای ریالی بخش‬ ‫صنعت را تامین کند‪.‬‬ ‫تش��کینی گفت‪ :‬مطابق بند‌(پ) م��اده ‪ ۴۶‬قانون‬ ‫برنامه شش��م توس��عه‪ ،‬باید س��هم بخش صنعت و‬ ‫معدن از تس��هیالت بانکی در ط��ول اجرای قانون‬ ‫برنامه دس��ت‌کم ‪ ۴۰‬درصد باش��د که این موضوع‬ ‫هنوز محقق نشده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر ام��ور اقتصادی و سیاس��ت‌های‬ ‫تج��اری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫سیاس��ت‌های اقتصادی باید قطب‌نم��ای خود را با‬ ‫بخ��ش تولید با رویکرد جلوگیری از رکود و تعمیق‬ ‫آن هم‌راستا و همسو کنند‪.‬‬ ‫یاس��ر باقری‪ ،‬کارشناس رفاه و سیاست‌گذاری‬ ‫اجتماع��ی و پژوهش��گر در موسس��ه عال��ی‬ ‫پژوهش‌ه��ای تامین‌اجتماعی درباره مناس��بات‬ ‫دولت و صندوق‌های بازنشس��تگی به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫دولت در سال ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بودجه برای صندوق بازنشس��تگی کش��وری در‬ ‫نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬این بودجه کافی به نظر‬ ‫می‌رسد اما به یک شرط‪ .‬اخباری شنیده می‌شود‬ ‫ک��ه در وزارت آم��وزش و پ��رورش تعداد زیادی‬ ‫کارمند امس��ال بازنشس��ته می‌ش��وند‪ .‬اگر تمام‬ ‫این افراد بازنشس��ته شوند‪ ،‬به طور قط ‌ع ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان‪ ،‬کافی نخواهد بو ‌د اما اگر کارمندان‬ ‫ناگهانی بازنشسته شوند یا نیمی از آنها بازنشسته‬ ‫ش��وند‪ ،‬این بودجه کافی اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت‬ ‫همچنی��ن ‪ ۵۸۰‬میلی��ارد توم��ان بودج��ه برای‬ ‫صندوق بیمه اجتماعی کش��اورزان‪ ،‬روستاییان‬ ‫و عش��ایر در نظر گرفته اس��ت‪ .‬ای��ن صندوق به‬ ‫دنبال این بود که بودجه‌ای دیده ش��ود تا بتواند‬ ‫با آن بخشی از بدهی‌هایی که دارد را بپردازد‪ .‬به‬ ‫هرحال چون صندوق در س��نین نوجوانی به سر‬ ‫می‌برد‪ ،‬بدهی‌ها آثار خود را چندان در محاسبات‬ ‫بیمه‌ای نشان نمی‌دهند‪ .‬اما به دلیل اینکه بودجه‬ ‫اختصاص‌یافت��ه به صندوق بیمه اجتماعی کافی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬تنها اتفاقی که رخ می‌دهد این است که‬ ‫بر حجم بدهی دولت به صندوق افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫باق��ری ب��ا تاکید بر اینکه دول��ت ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان بودجه ب��رای س��ازمان تامین‌اجتماعی‬ ‫در نظ��ر گرفته اس��ت ک��ه ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫از آن از مح��ل درآمد اختصاصی اس��ت‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در کل فقط ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان به س��ازمان‬ ‫تامین‌اجتماعی داده ش��ده اس��ت‪ .‬حاال دو بحث‬ ‫ایجاد می‌ش��ود که شامل تعهدات جاری سازمان‬ ‫و بدهی دولت به س��ازمان اس��ت‪ .‬برآوردهای ما‬ ‫در موسس��ه عالی پژوهش‌ه��ای تامین‌اجتماعی‬ ‫نش��ان می‌دهد که در س��ال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان به بدهی قبلی دولت به س��ازمان‬ ‫تامین‌اجتماع��ی اضافه می‌ش��ود که از این محل‬ ‫فقط ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان برای این منظور در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬به طور حت ‌م بدهی‬ ‫جدید ایجاد می‌ش��ود‪ .‬از آن ط��رف درباره تادیه‬ ‫بدهی تنها یک یا دو مورد در بودجه در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬این در شرایطی است که دولت باید بر‬ ‫اساس «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» هر‬ ‫س��ال ‪ ۱۰‬درصد از بدهی‌اش را پرداخت کند که‬ ‫تا پایان برنامه بدهی‌اش صفر شود‪ .‬به هر صورت‬ ‫این ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان‪ ۱۰ ،‬درصد از بدهی دولت‬ ‫را هم تامین نمی‌کند و بس��یار کمتر از آن است‪.‬‬ ‫به هر ش��کل این نحوه پرداخت بدهی پاسخگوی‬ ‫مطالبات جاری سازمان تامین‌اجتماعی از دولت‬ ‫که در س��ال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫است‪ ،‬نخواهد بود و کمکی هم نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تاکیدکرد‪ :‬در بحث همسان‌س��ازی حقوق‬ ‫بازنشس��تگان ه��م کاس��تی‌های زی��ادی وجود‬ ‫دارد‪ .‬برای مثال‪ ،‬صندوق بازنشس��تگی کشوری‬ ‫ب��رای یک س��ال اج��رای قانون همسان‌س��ازی‬ ‫ب��ه ‪ ۱۵‬ه��زار میلیارد توم��ان اعتبار نی��از دارد‪.‬‬ ‫درب��اره تامین‌اجتماعی هم گفته می‌ش��ود که به‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار میلیارد تومان بودجه برای یک س��ال‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬دولت با وجود تصری��ح قانون برنامه‪،‬‬ ‫برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان‬ ‫تامین‌اجتماعی بودجه‌ای در نظر نگرفته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گفت��ه هیات‌وزیران و اعضای کابین��ه دولت دوازدهم‬ ‫نش��ان می‌دهد این روزها تم��ام هم و غم دولت عبور از‬ ‫خطرناک‌ترین گلوگاه تولید است‪ .‬از رئیس قوه مجریه تا‬ ‫وزیران اقتصادی و غیر‌اقتصادی دولت تالش می‌کنند با‬ ‫استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور از گردنه تامین مواد‬ ‫اولی��ه عبور کنند و از چرخه ش��وم تعطیلی کارخانه‌ها‬ ‫خارج شوند‪ .‬روز گذشته رئیس‌جمهوری قانون حداکثر‬ ‫اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی کش��ور و حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی» را ب��ه وزارتخانه‌های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و ام��ور اقتصادی و دارایی و س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه ابالغ کرد‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬دیروز فرهاد دژپس��ند‪،‬‬ ‫وزی��ر امور اقتصادی و دارایی نی��ز در زمینه اصلی‌ترین‬ ‫دغدغ��ه دول��ت در ماه‌های اخیر به ایلن��ا گفت‪ :‬پس از‬ ‫اعم��ال تحریم‌ه��ای ظالمانه مهم‌تری��ن دغدغه دولت‬ ‫تامین نیازه��ای واحدهای تولیدی و جلوگیری از بیکار‬ ‫ش��دن کارگران این مجموعه‌ها بود به طوری که امروز‬ ‫همکاران من در دولت ش��ب و روز به این مس��ئله فکر‬ ‫می‌کنند که چه راه��کاری در پیش بگیرند تا به تولید‬ ‫کش��ور آسیبی نرسد و بیکاری بیش از این افزایش پیدا‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫نگاه��ی به جنب و جوش دولتمردان نش��ان می‌دهد‬ ‫ک��ه بزرگ‌تری��ن ماموریت دول��ت همراه��ی با بخش‬ ‫خصوصی و بخش مولد اقتصاد در س��خت‌ترین شرایط‬ ‫موجود اس��ت‪ .‬یک��ی از مش��کالتی که دول��ت در این‬ ‫زمینه دارد‪ ،‬کم‌اعتمادی بخش خصوصی اس��ت‪ .‬برخی‬ ‫از فعاالن امروز معتقدند دولت از آنها س��پر س��اخته تا‬ ‫در ش��رایط وخیم اقتصادی دولت آسیبی نبیند‪ .‬برخی‬ ‫دیگ��ر از فعاالن بخش خصوصی بر این باورند که دولت‬ ‫اگ��ر فاصله خودش را با بخ��ش مولد اقتصاد حفظ کند‬ ‫بخش خصوصی نه نیازی به حمایت دارد و نه نیازی به‬ ‫مش��اوره‪ ،‬بلکه خودش به تنهایی می‌تواند برای کس��ب‬ ‫س��هم از بازار تالش کند‪ .‬ع��ده دیگری از فعاالن بخش‬ ‫خصوصی ام��ا معتقدند دولت نبای��د حمایت‌های خود‬ ‫را قطع کن�� ‌د بلکه باید سیاس��ت‌های حمایتی و کالن‬ ‫اقتصاد کشور را با شور و مشورت پیش ببرد‪ .‬این دسته‬ ‫از فعاالن اقتصا ‌د معتقدند بخش��نامه و ش��یوه‌نامه‌هایی‬ ‫که دولت در ماه‌های گذش��ته صادر کرده در مقایس��ه‬ ‫ب اقتصادی ناش��ی از تحریم‌های امریکا تاثیر به‬ ‫با آسی ‌‬ ‫مراتب بیشتری دارد‪.‬‬ ‫تولید و ساخت داخل‬ ‫اولویت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است‬
‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1304‬‬ ‫پیاپی ‪2622‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استانداردهای سه‌گانه تایر امسال اجرایی نمی‌شود‬ ‫الستیک‬ ‫پاشنه آشیل‬ ‫خودرو‬ ‫تولیدکنندگان پایین‌دستی به باالدستی‌ها اعتماد ندارند‬ ‫محمدجواد شریفی‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫خبر‬ ‫دناپالس ایران‌خودرو‬ ‫چهار ستاره شد‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مولفه‌های استانداردی تصویب شد‬ ‫ناصر امامی‬ ‫مهدی بهشتی‌منفرد‬ ‫ناصر امام��ی‪ ،‬رئیس کارگروه اس��تاندارد انجمن صنفی‬ ‫صنع��ت تایر در این‌ب��اره به‬ ‫گفت‪ :‬در نشس��تی که‬ ‫اوایل اردیبهش��ت برگزار شد‪ ،‬این ‪ ۳‬مولفه در کارگروه ملی‬ ‫به تصویب رسید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن ‪ ۳‬اس��تاندارد ق��رار اس��ت در ‪ ۲‬مرحله‬ ‫انجام ش��ود ک��ه در هر بخش جزئیات آن آمده اس��ت‪ .‬پس‬ ‫از اجرای مرحله نخس��ت‪ ،‬ب��ه تولیدکنن��دگان زمان داده‬ ‫می‌شود با کمک هیات‌مدیره انجمن صنعت تایر و سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد تایرس��ازان زمینه اجرای مرحله دوم را در‬ ‫واحدهای صنعتی خود فراهم کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنع��ت تایر ادام��ه داد‪ :‬انج��ام مرحله‬ ‫نخست تا پایان سال به‌طول می‌انجامد و سال آینده اجرایی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬مرحله دوم هم با توجه به زمانی که نیاز اس��ت تا‬ ‫زیرس��اخت‌ها آماده ش��ود به یک یا ‪ ۲‬س��ال آینده موکول‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬البته کارخانه‌هایی که با خودروسازان همکاری‬ ‫دارند درحال‌حاضر ملزم به رعایت این ‪ ۳‬استاندارد هستند‪.‬‬ ‫رئی��س کارگروه اس��تاندارد انجمن صنف��ی صنعت تایر‬ ‫همچنین افزود‪ :‬مولفه‌های اس��تاندارد در بسیاری از موارد‬ ‫تلفیقی از استانداردهای امریکا و اروپا است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌های آینده کارگروه استاندارد‬ ‫امامی در پاس��خ به این پرس��ش که کیفیت م��واد اولیه‬ ‫چقدر روی مولفه‌های اس��تاندارد تاثی��ر دارد‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫اس��تانداردهای ‪ R ۱۱۷‬که اروپایی اس��ت ‪ ۳‬ن��وع آزمون را برای‬ ‫تایر تکلیف می‌کند که استاندارد ملی آن در داخل نیز تدوین شده‬ ‫است‪ .‬این ‪ ۳‬آزمون شامل سنجش صدا‪ ،‬مقاومت غلتشی و چنگ‌زنی‬ ‫در جاده خیس می‌شود‬ ‫ارتقای اس��تانداردها‪ ،‬کیفیت مواد اولیه بس��یارتاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ .‬برای رعایت سطح باالتر اس��تانداردها مواد اولیه‌ای‬ ‫الزم اس��ت که بخشی از آنها باید وارد شود‪ .‬به‌عنوان نمونه‪،‬‬ ‫براس��اس قانون ریچ (قانون ثبت‪ ،‬ارزیاب��ی‪ ،‬صدور مجوز و‬ ‫محدودیت‌های اس��تفاده از مواد ش��یمیایی) روغنی برای‬ ‫س��اخت تایر باید استفاده شود که میزان آروماتیک آن کم‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬برخی ش��رکت‌های داخلی به ش��کل‬ ‫آزمایشی این رویکرد را آغاز کرده‌اند‪.‬‬ ‫با افزایش خطرهای مواد ش��یمیایی بر محیط‌زیس��ت و‬ ‫سالمت انسان‌ها‪ ،‬کش��ورهای تولیدکننده و مصرف‌کنند ‌ه‬ ‫ای��ن مواد ب��ر آن ش��دند ب��ا وض��ع قانون‌های مناس��ب‪،‬‬ ‫پیش��گیری‌های الزم را در راس��تای منع اس��تفاده از مواد‬ ‫ش��یمیایی پرخط��ر انجام دهن��د‪ .‬در صدر ای��ن برنامه‌ها‪،‬‬ ‫اتحادی��ه‌ اروپا قان��ون ری��چ (‪ )REACh‬را به‌عنوان اهرم‬ ‫من��ع واردات و تولید مواد ش��یمیایی زیان‌آور تصویب کرد‬ ‫و ب��ه‌اج��را درآورد‪ .‬این قانون طیف گس��ترده‌ای از صنایع‬ ‫را در برمی‌گیرد‪ .‬رئیس کارگروه اس��تاندارد انجمن صنفی‬ ‫‹ ‹تامین مواد با بازیافت‬ ‫صنع��ت تایر با بی��ان اینکه برای ارتقا باید اس��تاندارد مواد‬ ‫اولیه که بخشی کیفی و بخشی زیست‌محیطی است رعایت‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در ایران تایر‌های مصنوعی و مواد پتروشیمی‬ ‫بای��د تغیی��ر کند که بتوانی��م کیفیت تایر را ب��رای ارتقای‬ ‫اس��تانداردها باال ببریم‪ .‬این مقام صنفی با اشاره به مطالعه‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ساله کارگروه اس��تاندارد انجمن صنفی صنعت تایر‬ ‫افزود‪ ۳ :‬مولفه س��نجش صدا‪ ،‬مقاومت غلتشی و چنگ‌زنی‬ ‫در ج��اده خیس برای تایر خودروهای س��واری بود و موارد‬ ‫اس��تانداردی دیگری هم در دس��ت تدوین است تا بتوانیم‬ ‫کیفیت تایرهای سنگین را نیز ارتقا دهیم‪ .‬امامی همچنین‬ ‫به درخواست‌هایی برای ارتقای تایرهای کشاورزی و خارج‬ ‫از جاده اش��اره کرد و گفت‪ :‬استاندارد این نوع تایرها هم در‬ ‫دستورکار است ضمن آنکه اس��تانداردهای مربوط به تایر‬ ‫و تیوپ موتورس��یکلت و دوچرخه ه��م از برنامه‌های دیگر‬ ‫کارگروه استاندارد انجمن خواهد بود‪.‬‬ ‫بهشتی‌منفرد در پاسخ به این پرسش که چرا این موضوع‬ ‫از طریق انجمن بازیافت پیگیری می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تایرهای‬ ‫فرس��وده بازیاف��ت و تبدیل به مواد اولیه ش��ده و دوباره به‬ ‫چرخ��ه تولید برمی‌گردد‪ .‬وی درباره کیفیت این مواد اولیه‬ ‫گفت‪ :‬در واق��ع مواد در این بازیافت دوباره احیا می‌ش��ود‪.‬‬ ‫بهش��تی‌منفرد در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا‬ ‫تم��ام مواد اولیه تایر با بازیافت تامین می‌ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫خیر‪ .‬بخش��ی از م��واد اولیه خام از طریق پتروش��یمی‌ها و‬ ‫بخش��ی دیگر مانند دوده یا کائوچو به‌وس��یله واردات تهیه‬ ‫می‌ش��ود اما ریک‌لیم که ما تولید می‌کنیم ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬درصد‬ ‫جایگزین کائوچو اس��ت و منجر به کاهش وابس��تگی ارزی‬ ‫می‌ش��ود با بازیافت تایرهای فرسوده به‌دست می‌آید‪ .‬این‬ ‫تولیدکنن��ده م��واد اولیه تایر افزود‪ :‬حت��ی در برخی موارد‬ ‫ارتقای کیفی هم داش��ته‌ایم‪ .‬کار به شیوه قدیمی با آسیاب‬ ‫کردن انجام نمی‌ش��ود چراکه باعث کیفیت مواد افت پیدا‬ ‫کند‪ .‬بازیافت به گونه‌ای انجام می‌ش��ود ک��ه باعث ارتقای‬ ‫ویژگی‌های مواد می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بی‌اعتمادی در بین تولیدکنندگان‬ ‫به‌سراغ یکی از تولیدکنندگان مواد اولیه‬ ‫در ادامه‬ ‫تایر رفت‪ .‬مهدی بهش��تی‌منفرد درب��اره تولید مواد اولیه و‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد بازار خودرو به سایپا رسید‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا در دو ماه نخس��ت‬ ‫امسال‪۵۰.۱ ،‬درصد از سهم بازار خودرو کشور را به‬ ‫خود اختصاص داد‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬این گروه‬ ‫در دو ماه نخست امس��ال‪۶۳ ،‬هزار و ‪ ۶۴۹‬خودرو‬ ‫نتایج ارزیاب��ی کیفیت خودروه��ای تولید‬ ‫س��اخت داخ��ل منته��ی به اردیبهش��ت ‪۹۸‬‬ ‫نشان می‌دهد محصول دناپالس ایران‌خودرو‬ ‫توانسته ‪ ۴‬ستاره کیفیت را به‌دست آورد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬گ��زارش ارزیابی‬ ‫کیفیت خودروهای س��اخت داخل ش��رکت‬ ‫بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران منتهی به‬ ‫اردیبهشت ‪ ۹۸‬بیانگر ارتقای کیفیت محصول‬ ‫دناپالس ایران‌خودرو است‪.‬‬ ‫به اس��تناد گزارش اردیبهشت این شرکت‬ ‫ارزیابی‌کنن��ده‪ ،‬محص��ول دناپالس توانس��ته‬ ‫ب��ا ارتق��ای کیفی��ت در فرآین��د تامی��ن و‬ ‫تولی��د‪ ،‬به س��طح کیف��ی چهار س��تاره ارتقا‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫ای��ن دس��تاورد حاص��ل حمایت‌ه��ای‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ایران‌خ��ودرو‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی و تالش گروهی و مستمر تمامی‬ ‫کارکنان و مهندس��ان این گ��روه صنعتی در‬ ‫بخش‌های تامین‪ ،‬تولید‪ ،‬کیفیت و مهندس��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬محصوالت گ��روه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو همچنان در کس��ب س��تاره‌های‬ ‫کیفیت پیش��تاز و س��رآمد بوده و بیش��ترین‬ ‫ستاره‌ها به سبد محصوالت این شرکت تعلق‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پژو ‪ ۲۰۰۸‬تنها محصول تولید داخل است‬ ‫که توانس��ته ‪ ۵‬س��تاره کیفیت را از آن خود‬ ‫کند‪ .‬دناپالس نیز مانند محصوالت س��وزوکی‬ ‫گرندویت��ارا‪ ،‬تن��در‪ ۹۰‬پ�لاس اتوماتیک‪ ،‬پژو‬ ‫‪ ۲۰۷‬اتوماتی��ک‪ ،‬تندر‪ ۹۰‬پ�لاس و پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫دارنده چهار ستاره کیفیت است‪.‬‬ ‫عکس‪:‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫باورت��ان می‌ش��ود در ه��ر قدم��ی ک��ه‬ ‫برمی‌داری��د نیرویی چند براب��ر وزن‌تان را به‬ ‫پاه��ا وارد می‌کنید‪ .‬البته پزش��کان معتقدند‬ ‫این نی��رو به‌طوریکس��ان روی تم��ام پا وارد‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬براس��اس مطالعات پزشکی‪ ،‬شما‬ ‫چه الغر باش��ید چ��ه چاق‪ ،‬موق��ع دویدن یا‬ ‫راه رفت��ن بیش��ترین نی��رو را روی قس��متی‬ ‫از پ��ا وارد می‌کنید که مانن��د ضربه‌گیر وزن‬ ‫ش��ما را تحمل می‌کند و مانع از آسیب دیدن‬ ‫استخوان‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫جالب است بدانید همین نظر را مهندسان‬ ‫مکانیک درباره الستیک خودرو دارند‪ .‬براساس‬ ‫مطالع��ات صنعتی ترکیب باد و الس��تیک در‬ ‫خودرو مش��ابه استخوان و پاش��نه‌پا است‪ .‬به‬ ‫این ترتیب که فقط ‪۵‬درصد وزن خودرو روی‬ ‫الس��تیک وارد ش��ده و ‪۹۵‬درصد دیگر را باد‬ ‫درون الستیک تحمل می‌کند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫کارشناس��ان فنی خودرو از الستیک به‌عنوان‬ ‫پاشنه آش��یل خودرو یاد می‌کنند‪ .‬به توصیه‬ ‫آنها باید همانطور که به س�لامتی پاهای‌تان‬ ‫فکر می‌کنید برای حفظ ایمنی خودرو و البته‬ ‫خودتان به فکر الستیک‌های آن باشید‪.‬‬ ‫ب��ه توصی��ه مهندس��ان مکانی��ک باید باد‬ ‫الس��تیک‌ها به‌طور ماهانه کنترل ش��ود‪ .‬این‬ ‫فشار براساس اس��تانداردهای خاصی تنظیم‬ ‫می‌ش��ود که در دفترچه راهنم��ای خودروها‬ ‫موجود اس��ت‪ .‬اگر فش��ار باد کمت��ر از مقدار‬ ‫موردنظ��ر باش��د‪ ،‬باعث لغزش ی��ا جابه‌جایی‬ ‫بیش از حد تایر در ناحیه تماس با جاده شده‬ ‫و در نتیجه سبب افزایش حرارت بیش از حد‬ ‫آن می‌ش��ود‪ .‬اگر فش��ار باد بیش از حد باشد‬ ‫تماس با جاده کمتر شده و ناقص خواهد بود‪.‬‬ ‫عالوه‌بر کاهش عمر الستیک برای سرنشینان‬ ‫خودرو هم خطرناک است و موجب بی‌تعادلی‬ ‫و هندلینگ نشدن خودرو سر پیچ‌های جاده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بهترین زمان برای تنظیم باد زمانی اس��ت‬ ‫که الستیک خنک است زیرا پس از رانندگی‬ ‫طوالنی حرارت و فش��ار باد الستیک افزایش‬ ‫پی��دا می‌کند که باید کمی صب��ر کنید تا به‬ ‫شرایط ایده‌آل برس��د و سپس آنها را تنظیم‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫اس��تانداردهای هش��تادوپنج‌گانه‪ ،‬اس��تانداردهای‬ ‫تدوین‌شده س��ازمان ملی استاندارد کش��ور برای واردات‬ ‫خودرو و تولید و مونتاژ محصوالت در داخل اس��ت که قرار‬ ‫بود از ابتدای دی س��ال گذشته برای تمام خودروها الزامی‬ ‫ش��ود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬باید تمام قطعات مورد استفاده در هر‬ ‫خودرویی که قرار اس��ت وارد بازار ایران شود‪ ،‬براساس این‬ ‫استانداردها ساخته شده باشد‪.‬‬ ‫این اس��تانداردها برای قطع��ات گوناگون مانند چراغ‌ها‪،‬‬ ‫ترمز و‪ ...‬و چند مورد آن ویژه تایر است‪ .‬استانداردهای ‪۱۱۷‬‬ ‫‪ R‬که اس��تانداردی اروپایی است‪ ۳ ،‬نوع آزمون را برای تایر‬ ‫تکلیف می‌کند‪ .‬البته استاندارد ملی آن در داخل نیز تدوین‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این ‪ ۳‬آزمون شامل س��نجش صدا‪ ،‬مقاومت‬ ‫غلتش��ی و چنگ‌زنی در جاده خیس است که پیش‌تر برای‬ ‫تایر‌های تولید داخل الزامی نبود و تنها منحصربه تایرهای‬ ‫وارداتی می‌شد‪ .‬س��نجش صدا درباره میزان صدایی است‬ ‫ک��ه از بیرون به درون خ��ودرو منتقل می‌ش��ود؛ مقاومت‬ ‫غلتش مربوط به میزان مصرف سوخت خودرو و استاندارد‬ ‫چنگ‌زنی در جاده خیس یا میزان چس��بندگی در آن‪ ،‬خط‬ ‫ترمز روی جاده خیس است که مورد آزمایش قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫ح��ال بای��د دید‪ ،‬ای��ن ‪ ۳‬اس��تاندارد که ب��رای تایرهای‬ ‫خارج��ی اعمال ش��ده‪ ،‬با اجباری ش��دن اس��تانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج‌گانه خودرویی برای تایرهای تولید داخل نیز‬ ‫الزامی شده است؟‬ ‫اس��تانداردهای سه‌گانه تایر که بخش��ی مربوط به کیفیت‬ ‫مواد اولیه اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگ��ر تولیدکننده نهایی یعنی‬ ‫تایرس��ازان به‌دنبال ارتقای کیفیت باشند‪ ،‬به‌طور قطع این‬ ‫امر ش��دنی است‪ ،‬اما ش��رکت‌های داخلی همراهی الزم را‬ ‫با تولیدکنندگان باالدس��تی (تولیدکنن��دگان مواد اولیه)‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود اینکه ما تولیدکننده داخلی هس��تیم‬ ‫و کیفی��ت محصوالت‌م��ان اگر باالتر از محصوالت مش��ابه‬ ‫خارجی نباش��د‪ ،‬پایین‌تر هم نیس��ت اما رانت‌هایی وجود‬ ‫دارد که موجب شده برخی تولیدکنندگان تایر‪ ،‬محصوالت‬ ‫مشابه را وارد‌کنند‪ .‬این تولیدکننده در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه با افزایش ن��رخ ارز آیا واردات توجی��ه اقتصادی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یک‌س��ری مشوق‌هایی وجود دارد که طرف خارجی‬ ‫می‌پ��ردازد و به ای��ن ترتیب واردات توجی��ه پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه معضل تولید داخل‪ ،‬بی‌اعتمادی است که نسبت‬ ‫به کاالهای داخلی وجود دارد‪ .‬بهش��تی‌منفرد با بیان اینکه‬ ‫این ش��رکت با ‪۳۰‬درصد ظرفیت در ح��ال فعالیت و تولید‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬می‌توانیم این ظرفیت را ارتقا دهیم‪ .‬با همین‬ ‫‪۳۰‬درصد هم انبارهای ما پر اس��ت در حالی که محصوالت‬ ‫با کیفیت مش��ابه و حتی با نرخ باالتر وارد می‌ش��ود‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه مذاکرات بس��یاری ب��رای جلوگیری از واردات‬ ‫انجام شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬متاس��فانه این افراد با نام کاالی و با‬ ‫تعرفه دیگری محصوالت م��ورد نظر خود را وارد می‌کنند‪.‬‬ ‫بهش��تی‌منفرد عنوان کرد‪ :‬موضوع هن��وز از طریق انجمن‬ ‫صنای��ع بازیافت در حال پیگیری اس��ت و ت��ا امروز جلوی‬ ‫واردات تعرفه ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬کد را گرفته‌ایم‪ .‬اما به هر حال کس��انی‬ ‫ک��ه می‌توانند قانون را دور بزنن��د محصول را با کد دیگری‬ ‫وارد می‌کنند‪.‬‬ ‫تولید کرد و با تس��ریع در عرضه محصول به بازار‬ ‫موفق شد ‪۵۰.۱‬درصد سهم بازار خودرو را به‌خود‬ ‫اختصاص دهد تا در عمل به خودروس��از نخس��ت‬ ‫کش��ور تبدیل شود‪ .‬گروه خودروس��ازی سایپا در‬ ‫ت امس��ال نیز موفق ش��ده بود بیش از‬ ‫اردیبهش�� ‌‬ ‫‪۴۲‬هزار خ��ودرو تولید کرده و عنوان خودروس��از‬ ‫نخس��ت کش��ور را از آن خ��ود کند‪ .‬اس��تراتژی‬ ‫افزای��ش تولید خودرو از ابتدای امس��ال در گروه‬ ‫خودروسازی سایپا در دستورکار قرار گرفته و این‬ ‫مجموع��ه قصد دارد تا پایان امس��ال میزان تولید‬ ‫را ب��ا وجود محدودیت‌ها و موان��ع فرا روی تولید‪،‬‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫پایش وضعیت صنعت الستیک با اشتغالزایی ‪۱۶‬هزار نفری‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در سلسله نشس��ت‌های تخصصی پایش صنایع کل‬ ‫کش��ور اعالم کرد‪ :‬صنعت الس��تیک با اشتغالزایی‬ ‫‪۱۶‬هزار نفری توانایی تامین کل تایر‌های خودرو‌های‬ ‫پژو‪ ،‬پراید و سمند و همچنین برخی از تایر‌های باری‬ ‫در کشور را دارد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬فرشاد مقیمی در‬ ‫نشس��ت پایش وضعیت صنایع غیر‌فلزی که به‌طور‬ ‫تخصصی به صنعت الستیک پرداخته شد‪ ،‬با تشریح‬ ‫وضعیت این صنعت اظهارکرد‪ :‬روند تولید الستیک با‬ ‫توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده‌حدود ‪۲۹۰‬هزار‬ ‫تن در نظر گرفته ش��ده که با اتخاذ مکانیس��م‌های‬ ‫اجرای��ی امیدواری��م با هم��کاری تولیدکنندگان به‬ ‫این هدف‌گذاری دس��ت یابیم‪ .‬مقیمی با اش��اره به‬ ‫مش��کالت صنعت الس��تیک به‌طور عمده در حوزه‬ ‫تخصیص‪ ،‬تامین و انتقال ارز برای تامین مواد اولیه‬ ‫و افزای��ش هزینه تولید قرار داش��ت نکاتی را ارائه و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬رفع مشکالت صنعت تایر با توجه‬ ‫به توان باالی این صنعت در تامین حدود‪۷۰‬درصد‬ ‫کل نی��از تایر کش��ور در اولویت ب��وده و در این‌باره‬ ‫تمهیدات الزم نیز انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وی یادآوری‬ ‫کرد‪ :‬این صنعت با تامی��ن حدود ‪۶۰‬درصد وزنی و‬ ‫‪۵۰‬درصد ارزش��ی مواد اولیه از داخل کش��ور نقش‬ ‫مهمی در خوداتکایی این کاالی راهبردی در کشور‬ ‫دارد و ما برای رفع مش��کالت ای��ن صنعت همانند‬ ‫س��ایر صنایع اقدام‌های الزم را انج��ام خواهیم داد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا تاکید بر‬ ‫پویای��ی انجمن‌ها در شناس��ایی وضعی��ت بحرانی‬ ‫صنایع‪ ،‬خواستار اعالم دالیل تاثیرگذار بر روند تولید‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های گوناگون صنعتی‬ ‫شد و خاطرنشان‌کرد‪ :‬تشکل‌های صنعتی با توجه به‬ ‫ارتباط مستمر با صنایع مختلف از نزدیک در جریان‬ ‫چالش‌ه��ای بخش‌ه��ای گوناگون صنعتی کش��ور‬ ‫ب��وده و می‌توانند پیش از بروز مش��کالت احتمالی‪،‬‬ ‫چالش‌ها و دغدغه‌ها را ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت منتقل کنند تا اقدا ‌م ای الزم برای پیشگیری‬ ‫از کاهش ظرفیت تولید انجام ش��ود‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫در نشس��ت تخصصی پایش صنعت الستیک که با‬ ‫حضور دبی��ر انجمن تولیدکنندگان و نمایندگانی از‬ ‫این صنعت برگزار شد؛ پیشنهادهایی برای برون‌رفت‬ ‫از وضعی��ت فعلی صنعت الس��تیک مانند تس��ریع‬ ‫در تخصی��ص ارز م��ورد نیاز‪ ،‬آزاد‌س��ازی صادرات‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی برای افزایش کیفیت انواع الس��تیک و‬ ‫حض��ور در بازارهای جهان��ی و بازنگری در وضعیت‬ ‫بخش‌ه��ای اصلی صنع��ت مط��رح و تصمیم‌هایی‬ ‫در راس��تای رف��ع دغدغه‌های این صنع��ت گرفته‬ ‫شد‪ .‬همچنین در این نشست مقرر شد پرونده‌های‬ ‫مربوط به صنعت الستیک در نشست آینده کارگروه‬ ‫ارزی مش��ترک با بان��ک مرکزی م��ورد بازنگری و‬ ‫تخصیص ارز به واحدهای صنعتی این بخش تسریع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫سمند سورن توربو‬ ‫توقف فروش‬ ‫پژو ‪ 405‬اس‌ال‌ایکس‬ ‫‪67/888/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪......‬‬ ‫‪80/754/000‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف تولید‬ ‫‪510/000/000‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪173/000/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫‪50/603/000‬‬ ‫‪60/800/000‬‬ ‫‪38/541/000‬‬ ‫‪140/000/000‬‬ ‫‪50/500/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪201۸‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا اسپرتیج ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما ‪2017‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪192/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫‪115/400/000‬‬ ‫‪188/000/000‬‬ ‫لکسوس تی ان‌ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف‌اسپرت‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (آپشنال)‬ ‫‪220/000/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ‌وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪122/700/000‬‬ ‫برلیانس کراس اتواتیک ‪۱.۶‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪560/000/000‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪154/000/000‬‬ ‫‪156/000/000‬‬ ‫تیبا‪( 2‬تنوع رنگ)‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪980/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫‪87/500/000‬‬ ‫‪303/000/000‬‬ ‫چانگان سی‌اس‪35‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی‌ال‌اس‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪800/000/000‬‬ ‫‪89/900/000‬‬ ‫‪181/000/000‬‬ ‫دانگ‌فنگ کراس اچ‪( 30‬تیپ‪)۲‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫‪76/500/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪316/000/000‬‬ ‫‪205/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫لکسوس اچ ان‌ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪560/000/000‬‬ ‫‪800/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪850/000/000‬‬ ‫‪780/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪770/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪......‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪......‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1304‬‬ ‫پیاپی ‪2622‬‬ ‫قطع آب‬ ‫در انتظار پرمصرف‌ها؟‬ ‫لزوم تمرکز‬ ‫بر نوسازی معادن‬ ‫سهم ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫ضایعات در تولید مس‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشست خبری با اصحاب رسانه اعالم کرد‪:‬‬ ‫مخالف واگذاری سهام دولتی «فوالد مبارکه» و «ملی مس» هستم‬ ‫محبوب�ه ناط�ق‪ :‬جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بعد از ظهر دیروز نشستی‬ ‫خبری با اصحاب رسانه برگزار کرد و به پرسش‌های‬ ‫آنه��ا در زمینه‌ه��ای مختلف تولی��د و صادرات در‬ ‫معادن و صنایع معدنی پاس��خ داد‪ .‬در این نشست‪،‬‬ ‫مدیران زیرس��اخت‪ ،‬اکتش��اف‪ ،‬فعال‌سازی معادن‬ ‫کوچ��ک و مدیر کل صنایع معدن��ی وزارتخانه نیز‬ ‫او را همراهی می‌کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری در شرایط تحریم؟‬ ‫‹ ‹تالش برای رفع توقیف «تاش»‬ ‫وی در پاس��خ به پرس��ش دیگر خبرنگار‬ ‫درباره توقف فعالیت معدن تاش شاهرود که متعلق‬ ‫به ش��رکت آلومینای جاجرم است و ماده اولیه این‬ ‫کارخانه را در زمینه پودر آلومینا و شمش آلومینیوم‬ ‫تامین می‌کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگرچه معدن بوکسیت‬ ‫تاش‪ ،‬تنها معدن تامین‌کننده بوکس��یت مورد نیاز‬ ‫این کارخانه نیست اما به دلیل تفاوت در مشخصات‬ ‫بوکسیت این معدن و تفاوت آن با بوکسیت معدن‬ ‫جاجرم‪ ،‬خوراک ضروری برای آلومینای جاجرم به‬ ‫شمار می‌رود‪ .‬وی با اشاره به اینکه وزارتخانه تالش‬ ‫می‌کند مشکالت این معدن برطرف شود و دوباره به‬ ‫چرخه تولید بازگردد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بارها اعالم‬ ‫کردیم که اگر این معدن مش��کل زیس��ت‌محیطی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫مع��اون معدنی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دیروز در نشس��ت خبری با اصحاب رسانه در پاسخ‬ ‫به پرس��ش خبرن��گار‬ ‫درب��اره انتقادهایی‬ ‫که کارشناس��ان به واگذاری س��هام دولت در این‬ ‫‪ ۲‬کارخان��ه بزرگ و بی‌رقی��ب به بخش خصوصی‬ ‫اب��راز کرده بودن��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر چه م��ن نیز از بدنه‬ ‫دولت هس��تم اما معتقدم این واگذاری در ش��رایط‬ ‫تحریم درست نیست‪ .‬جعفر سرقینی افزود‪ :‬چنین‬ ‫تصمیم‌هایی در واگذاری س��هام دولت در ش��رایط‬ ‫فعلی چندان درس��ت نیس��ت‪ ،‬اگر چه دولت نیز بر‬ ‫اساس س��ندهای باالدس��ت ناچار به اتخاذ چنین‬ ‫تصمیم‌هایی است‪.‬‬ ‫تاکنون برگش��ت ارز حاصل از صادرات مواد معدنی‪۱.۵ ،‬‬ ‫میلیارد دالر از س��وی فوالدی‌ها‪ ۴۰۰ ،‬میلیون دالر از سوی‬ ‫صنعت مس و ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر از سایر صنایع معدنی بوده‬ ‫است‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬اقدام به تعطیلی معدن می‌کنیم‪ .‬با‬ ‫این حال هیچ گروه و انجمنی حاضر به گفت‌وگو و‬ ‫اثبات آلودگی این معدن نشده است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫معتقدم مشکل معدن تاش شاهرود یک سوء تفاهم‬ ‫اس��ت و این معدن هیچ آلودگی ندارد‪ .‬مردم ایران‬ ‫س��الیان درازی اس��ت که از این مواد برای ساخت‬ ‫ظ��روف‪ ،‬تهیه غذا و پخت نان اس��تفاده می‌کنند و‬ ‫هیچ مش��کلی هم وجود نداش��ته است‪ .‬ما مخالف‬ ‫تعطیلی این معدن هستیم‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعلی نیز دس��تور داده‌ایم که ذخایر‬ ‫اس��تخراج ش��ده به‌تدریج از این منطق��ه خارج و‬ ‫ب��ه کارخان��ه منتقل ش��ود تا نتیجه بررس��ی‌های‬ ‫زیست‌محیطی بیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد موفق با وجود تحریم‌ها‬ ‫س��رقینی س��پس در بخش دیگری از س��خنانش‬ ‫گفت با وجود تمام محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها‪،‬‬ ‫معدن ای��ران با برنامه‌ریزی‌ه��ای خوب موفق عمل‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬سپس ادامه داد‪ :‬در سال گذشته عالوه‬ ‫بر تامی��ن نیاز داخل ‪ ۸.۵‬میلیارد دالر صادرات مواد‬ ‫معدن��ی و صنایع معدنی داش��ته‌ایم‪ .‬معاون معدنی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اعمال تحریم‌های س��نگین اما بخش معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی کمترین اثر را نس��بت به تحریم‌ها‬ ‫داش��ته است‪ .‬سال گذش��ته‪ ،‬این بخش ‪ ۸.۵‬میلیارد‬ ‫دالر صادرات داش��ته و امسال نیز صادرات‌مان کمتر‬ ‫از ای��ن نخواهد بود‪ .‬وی در پاس��خ به پرس��ش دیگر‬ ‫دراین باره که تحریم امریکا علیه فلزات ایران‬ ‫تا کن��ون چه پیامدهایی داش��ته و برنامه وزارتخانه‬ ‫چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امریکا در ‪ ۲‬بخش تولید و صادرات‬ ‫فلزات‪ ،‬ایران را تحریم کرده و به دنبال تاثیر گذاشتن‬ ‫بر آن اس��ت‪ .‬در بخش تولید با تمهیداتی که از قبل‬ ‫اندیش��یده ش��ده‪ ،‬با اطمینان می‌گویم که در تامین‬ ‫م��واد اولیه مورد نیاز مش��کلی نداری��م و تولید ‪۲۸‬‬ ‫میلیون تن فوالد بر اس��اس برنامه را عملی خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬س��رقینی ادامه داد‪ :‬درباره تاثیرگذاری تحریم‬ ‫بر صادرات نیز نمی‌توان با اطمینان چیزی گفت اما‬ ‫ت�لاش می‌کنیم از برنامه ‪ ۱۲‬میلی��ون تن صادرات‬ ‫فوالد برای امسال دست‌کم ‪ ۸‬میلیون تن آن محقق‬ ‫شود‪ .‬البته ممکن است مازاد صادرات به بازار داخلی‬ ‫ف��والد تزریق ش��ود ک��ه موجب کاهش ن��رخ فوالد‬ ‫می‌ش��ود و در ای��ن صورت نی��ز تمهیداتی خواهیم‬ ‫اندیشید تا فوالدسازان ضرر نکنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ترک تشریفات‬ ‫س��رقینی س��پس در پاس��خ به پرسش��ی دیگر‬ ‫درباره واگ��ذاری پهنه‌های معدنی به صورت ترک‬ ‫تش��ریفات گفت‪ :‬به طور مث��ال پهنه دی‪ ۱۹‬جزو‬ ‫یکی از ‪ ۷۰‬م��ورد پهنه‌هایی بوده که بدون مزایده‬ ‫به شرکت‌های دارای اهلیت واگذار شده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ش��رکت چادرملو و سنگ آهن مرکزی‪،‬‬ ‫‪۲‬س��رمایه‌گذار بزرگ در یزد هستند‪ .‬واگذاری این‬ ‫مح��دوده ب��ه چادرملو بر اس��اس م��اده ‪ ۳۲‬قانون‬ ‫معادن است و نیاز به مزایده ندارد یعنی وزارتخانه‬ ‫مجاز اس��ت بر اس��اس اهلیت شرکت‌ها‪ ،‬پهنه‌های‬ ‫معدنی را واگذار کند‪ .‬ضمن اینکه س��رمایه‌گذاری‬ ‫در مجتم��ع معدن��ی چادرمل��و به ن��رخ امروز ‪۲۵‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان ب��وده‪ ،‬در حالی که تنها برای‬ ‫ی پاس��خگوی کارخانجاتش‬ ‫‪ ۵‬س��ال ذخیره معدن ‌‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین دلیل اکتش��اف آنومالی دی‪ ۱۹‬را‬ ‫به کنسرس��یومی از این ‪ ۲‬شرکت داده‌ایم که پس‬ ‫از اکتش��اف و مشخص ش��دن میزان ذخیره سنگ‬ ‫آه��ن تصمیم خواهیم گرفت ای��ن آنومالی چگونه‬ ‫واگذار شود‪ .‬معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درباره مخالفت سازمان‌های محیط‌زیست‬ ‫و منابع طبیعی با فعالیت معدنکاری معادن سنگ‬ ‫آهن ایران تصریح کرد‪ :‬زمانی که مجوزی از س��وی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درب��اره معادن‬ ‫صادر می‌ش��ود‪ ،‬هیچ سازمانی حق مزاحمت برای‬ ‫بهره‌برداران را ن��دارد چراکه پیش از صدور مجوز‪،‬‬ ‫اس��تعالم‌های م��ورد نیاز از این ‪ ۲‬س��ازمان گرفته‬ ‫شده اما در این زمینه به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها‬ ‫مشکالتی داشته‌ایم و سعی کرده‌ایم با تعامل‪ ،‬آنها‬ ‫را حل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاجر واقعی حذف نمی‌شود‬ ‫سرقینی درباره بخشنامه جدید درباره صادرات‬ ‫س��نگ آه��ن و نظرخواه��ی از انجمن‌ها گفت‪ :‬در‬ ‫ای��ن بخش��نامه‪ ،‬تاج��ر واقعی حذف نمی‌ش��ود و‬ ‫محدودیت��ی برای آنه��ا در نظر نگرفته‌ایم‪ .‬این کار‬ ‫تنها در راس��تای شفاف‌سازی و تضمین بازگشت‬ ‫ارز انجام شده است تا سنگ آهن بدون شناسنامه‬ ‫صادر نشود‪ .‬معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با تاکید بر اینکه وزارت یادش��ده به دنبال‬ ‫برنامه رویایی نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��ال گذشته‪،‬‬ ‫برنام��ه تولی��د ‪ ۴۶۰‬میلی��ون تن م��اده معدنی را‬ ‫داش��ته‌ایم که تا حدی به آن رسیده‌ایم‪ .‬امسال نیز‬ ‫برنامه‌ریزی ش��ده که به ح��دود ‪ ۵۰۰‬میلیون تن‬ ‫تولید مواد معدنی برس��یم و همچنین ‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫تن س��نگ آهن تولید کنیم‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در بخش معدن به برنامه خود در تولید‬ ‫عمل خواهد کرد‪ .‬امسال در نظر داریم ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالر به‌وسیله سامانه نیما در حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی ارزآوری ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت ارز‬ ‫مع��اون معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در بخش دیگری از س��خنانش اظهار کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫برگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات مواد معدنی‪۱.۵ ،‬‬ ‫میلیارد دالر از سوی فوالدی‌ها‪ ۴۰۰ ،‬میلیون دالر‬ ‫از س��وی صنعت مس و ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر از سایر‬ ‫صنای��ع معدنی بوده اس��ت و پیش‌بینی می‌ش��ود‬ ‫امس��ال ‪ ۲‬میلی��ارد دالر از محل صادرات معادن و‬ ‫صنایع معدنی بازگشت ارز به کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز داخل به سیمان ‪ ۲‬برابر می‌شود‬ ‫مع��اون معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬نی��از فعلی ما به س��یمان‪،‬‬ ‫س��االنه ‪ ۴۰‬میلی��ون ت��ن اس��ت و در س��ال‌های‬ ‫آین��ده‪ ،‬میزان مصرف بین ‪ ۱.۵‬ت��ا ‪ ۲‬برابر خواهد‬ ‫شد‪ .‬نصف روس��تاهای کشور‪ ،‬نیاز به ساخت‌وساز‬ ‫جدی��د دارن��د و دس��ت‌کم ب��ه ‪ ۶۰‬میلی��ون تن‬ ‫س��یمان نیاز داریم‪ .‬از ای��ن رو باید به دنبال تنوع‪،‬‬ ‫کیفی��ت و کاربری‌های جدید در صنعت س��یمان‬ ‫باش��یم‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین امسال دست‌کم ‪۱.۶‬‬ ‫میلیون تن کنس��انتره زغال‌سنگ تولید خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬برنامه‌ریزی کرده‌ایم که امسال ‪ ۳‬میلیون تن‬ ‫کنسانتره زغال‌سنگ تولید کنیم تا نیاز ذوب آهن‬ ‫اصفهان و کارخانه ذوب زرند که به زودی وارد مدار‬ ‫تولید می‌شوند‪ ،‬برطرف شود‪ .‬به فکر تامین سنگ‬ ‫آهن مورد نیاز ذوب آهن نیز هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۵۰‬درصد دستگاه‌های پیشرفته دارند‬ ‫خوش��بختانه در صنایع معدنی مانند س��یمان‪،‬‬ ‫ف��والد‪ ،‬مس و‪ ...‬با مازاد تولید روبه‌رو هس��تیم‪ .‬در‬ ‫شرایط تحریم نگرانی بابت صادرات وجود دارد اما‬ ‫راه��کار در نظر گرفته‌ایم‪ .‬به عنوان مثال در زمینه‬ ‫سیمان‪ ،‬تنها شرکت‌های تولیدکننده‪ ،‬صادرات را‬ ‫انجام دهند‪ .‬این کار برای صنعت فوالد نیز س��ال‬ ‫گذش��ته انجام ش��د‪ .‬در این زمینه برای حمایت از‬ ‫ای��ن صنایع قیمت‌های پایه گمرک��ی را تعدیل و‬ ‫نرخ‌های پای��ه صادراتی را به‌روز کرده‌ایم‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬درحال‌حاضر بس��یاری از سنگبری‌های ایران‬ ‫قدیمی هس��تند و برخی با استناد به این موضوع‪،‬‬ ‫اقدام به صادرات س��نگ خام می‌کنند‪ .‬با این حال‬ ‫با اطمینان می‌گویم ‪۵۰‬درصد سنگبری‌های ایران‬ ‫دستگاه‌های پیشرفته دارند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1304‬‬ ‫پیاپی ‪2622‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در آستانه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬ماشین‌آالت معدنی و راهسازی کرمان مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫در جست‌وجوی‬ ‫سازکارهای‬ ‫علمی‬ ‫لزوم تمرکز بر نوسازی معادن‬ ‫رامین انتظاری‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫همای��ش بزرگداش��ت معدن ک��ه در محل‬ ‫دانش��گاه صنعتی امیرکبیر برگزار ش��د‪ ،‬دارای‬ ‫نکات��ی بود که جای تامل دارد و با وجود اینکه‬ ‫چند وقتی اس��ت‪ ،‬از برگ��زاری آن می‌گذرد به‬ ‫عنوان یک کارشناس الزم می‌دانم به آن موارد‬ ‫اش��اره کنم‪ .‬در بخش��ی از این همایش به غیر‬ ‫اقتصادی بودن تولید فلزات با هزینه‌های فعلی‬ ‫اشاره ش��د و راهکار ارائه شده برای این مقوله‪،‬‬ ‫کاه��ش هزینه‌های اس��تخراج و دس��تمزدها‬ ‫بود اما آیا با توجه به اس��تفاده از ماش��ین‌آالت‬ ‫فرس��وده فعال در کشور که در بخش معدن به‬ ‫ش��کل فراگیر بهره‌برداری ش��ده است‪ ،‬چنین‬ ‫امری عملی اس��ت؟ در ش��رایطی که به عنوان‬ ‫مثال اس��تفاده از بل��دوزری با عمر بیش از ‪۴۰‬‬ ‫س��ال یا بیشتر با ساعت کاری بیش از ‪۴۰‬هزار‬ ‫س��اعت مرس��وم اس��ت که هزینه تعمیرات و‬ ‫نگهداری س��االنه آن ‪ ۲‬برابر نرخ خود دستگاه‬ ‫اس��ت‪ ،‬آیا بهینه‌س��ازی یا کاه��ش هزینه‌های‬ ‫تولید امکان‌پذیر است؟ درباره کاهش دستمزد‬ ‫هم یادآور می‌ش��ود‪ ،‬مهندس��ان معدن پس از‬ ‫دریاف��ت مدرک کارشناس��ی و س��پری کردن‬ ‫‪ ۴‬س��ال و آن هم ب��دون درج س��وابق بیمه و‬ ‫ب��ا حقوق ناچیز در ش��رایط س��خت کاری‪ ،‬در‬ ‫نهایت پ��س از افت و خیزهای فراوان موفق به‬ ‫دریافت پروانه اش��تغال پایه ‪ ۳‬نظام مهندسی‬ ‫معدن می‌شوند که عواید آن چیزی جز قرارداد‬ ‫احتمال��ی ب��ا معادن کوچک یا ش��ن و ماس��ه‬ ‫و حقوق��ی به ش��کل تقریبی بین ی��ک تا ‪۱.۵‬‬ ‫میلی��ون تومان یعنی ماهانه کمتر از ‪ ۱۰۰‬دالر‬ ‫(روزی کمتر از ‪ ۴‬دالر) اس��ت‪ .‬در کش��ورهای‬ ‫نه چندان توس��عه‌یافته‪ ،‬مبلغ یادش��ده معادل‬ ‫‪ ۲‬س��اعت کار کارگری برای تعمیر ش��یرآالت‬ ‫و لوله‌کش��ی منازل اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫چگونه این فکر می‌تواند به ذهن خطور کند که‬ ‫می‌توان فزونی هزینه‌های استخراج فلزات را با‬ ‫کاهش دستمزدها بهینه کرد؟‬ ‫در کش��ور کانادا‪ ،‬رش��ته مهندس��ی معدن‬ ‫یک��ی از پردرآمدترین‌ه��ا در میان رش��ته‌های‬ ‫مهندس��ی اس��ت‪ ،‬به طوری که درآمد ساالنه‬ ‫مهندسان معدن بسته به شرایط کاری‪ ،‬رقمی‬ ‫بی��ن ‪ ۶۰.۰۰۰‬تا ‪ ۹۰.۰۰۰‬دالر در س��ال بوده‬ ‫و در م��واردی مثل معادن زیرزمینی تا س��قف‬ ‫‪ ۱۲۰.۰۰۰‬دالر هم پیش��نهاد می‌ش��ود‪ .‬شهر‬ ‫تورنتو‪ ،‬مهمان دفاتر رسمی ‪ ۸۰۰‬شرکت معتبر‬ ‫معدنکاری از سراس��ر جهان اس��ت ک��ه دفاتر‬ ‫مرکزی بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنکاری چند‬ ‫ملیتی جهان‪ ،‬در این ش��هر قرار دارند و بخش‬ ‫زیادی از اقتصاد کشور یادشده در گروی معادن‬ ‫و ش��رکت‌های معدنی بزرگ استقرار یافته در‬ ‫این کش��ور است‪ .‬این موفقیت‌ها در این زمینه‬ ‫بی‌دلیل نیس��ت و در سایه ارزش و بهایی است‬ ‫که به متخصصان رشته معدن داده شده است‪.‬‬ ‫ذخایر غنی معدنی کشور کانادا‪ ،‬در سایه ظهور‬ ‫و بروز تخصص مهندسان و فعاالن معدنی و به‬ ‫همان میزان ارزش��ی که برای این شاخه فنی‬ ‫و رش��ته تحصیلی قائل می‌شوند‪ ،‬یک ظرفیت‬ ‫اقتصادی و سیاسی برای این کشور است‪.‬‬ ‫نکته مه��م دیگر اینکه آیا ش��عار جایگزینی‬ ‫مع��دن ب��ه ج��ای نف��ت و افزایش ص��ادرات‬ ‫محصوالت معدنی بدون توجه به بدنه مهندسی‬ ‫و این قش��ر همیش��ه رانده و در حاشیه مانده‬ ‫حوزه معدنکاری کش��ور‪ ،‬امکان‌پذیر است؟ آیا‬ ‫زم��ان آن فرا نرس��یده که به‌جای اندیش��یدن‬ ‫به کاهش دس��تمزدهای مهندسان و کارگران‬ ‫زحمتک��ش معدنی‪ ،‬در اندیش��ه س��ازکارهایی‬ ‫با بنی��ان علمی و عملیاتی باش��یم تا با صدور‬ ‫مجوزهای مربوط یا معافیت‌های مالیاتی برای‬ ‫ماش��ین‌آالت معدن��ی‪ ،‬موان��ع ورود تجهیزات‬ ‫به‌روزتر را برطرف کرده و بهینه‌س��ازی تولید و‬ ‫هزینه‌های آن و همچنین بسترسازی صادرات‬ ‫با امکان رقابت در بازارهای جهانی را در چنین‬ ‫مسیری رقم بزنیم؟‬ ‫مانع اساس��ی و حائز اهمیت در ش��کوفایی‬ ‫معدنکاری کش��ور تا جایی که بت��وان از آن به‬ ‫عن��وان اصلی‌ترین گزینه جانش��ینی نفت یاد‬ ‫کرد‪ ،‬توانا نبودن در بازاریابی‪ ،‬صادرات و فروش‬ ‫محصوالت معدنی کشور است که با بحران‌های‬ ‫مقطعی همچون تحریم‌ها تشدید می‌شود‪ .‬این‬ ‫امر همان حلقه گمش��ده‌ای اس��ت که چرخه‬ ‫بازگش��ت س��رمایه و درآمدزایی ب��رای صنایع‬ ‫معدنی کش��ور را دچار اخت�لاالت جدی کرده‬ ‫است‪ .‬ترمیم و اصالح ساختارهای بازاریابی در‬ ‫این صنعت می‌تواند نقط��ه آغاز تمام ایده‌ها و‬ ‫برنامه‌هایی باشد که برای شکوفایی این صنعت‬ ‫مورد نیاز است‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کرمان به‌عنوان بهش��ت معادن ایران س��هم بسیار‬ ‫زیادی در کاهش وابس��تگی به نفت و باال بردن سهم‬ ‫بیش��تر در تولی��د ناخال��ص داخلی کش��ور دارد‪ .‬این‬ ‫اس��تان با داش��تن معادن بزرگ فلزی در حوزه مس‬ ‫و آهن و نیز س��اخت صنایع تولیدی وابس��ته‪ ،‬زمینه‬ ‫رشد اقتصادی پایدار و افزایش نرخ اشتغال برای مردم‬ ‫منطقه را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫ازاین‌رو بهش��ت مع��ادن ایران از ‪ ۲۶‬ت��ا ‪ ۲۹‬خرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬میزبان برگزاری هفتمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫مع��دن‪ ،‬صنای��ع معدن��ی و ف��رآوری م��واد معدنی و‬ ‫تجهی��زات وابس��ته و همچنین پنجمین نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی ماش��ین‌آالت معدنی و راهسازی در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی است‪.‬‬ ‫درب��اره اهمیت برگزاری نمایش��گاه معدن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬ماش��ین‌آالت معدنی و راهس��ازی در‬ ‫اس��تان کرمان با فعاالن معدنی و شرکت‌کنندگان در‬ ‫این نمایشگاه صحبت کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از هرگونه نوآوری‬ ‫مهدیه تشکری‪:‬‬ ‫کاالهایی را‬ ‫تولید کرده‌ایم‬ ‫که در این ‪۴۰‬‬ ‫سال سابقه‬ ‫نداشته و حتی از‬ ‫کاالی خارجی هم‬ ‫کیفیت باالتری‬ ‫داشته است‬ ‫تیمور منصوری‪ ،‬معاون توسعه‬ ‫و فنی مهندس��ی گوهرزمین با‬ ‫بیان اینکه الزم است در معادن‬ ‫دس��ت ب��ه نوس��ازی بزنیم به‬ ‫گف��ت‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫مع��ادن در کش��ور ذخی��ره‬ ‫چش��مگیری دارن��د ام��ا این‬ ‫ظرفیت ما است و به‌تنهایی کافی نیست‪ .‬از این رو باید‬ ‫برای رشد معادن دست به نوسازی و رونق آنها بزنیم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬به باور من اگ��ر در بخش معادن به‬ ‫نوس��ازی توج��ه نکنی��م‪ ،‬در آین��ده نمی‌توانیم هیچ‬ ‫حرکتی در بخش معدن انجام دهیم‪.‬‬ ‫معاون توس��عه و فنی مهندس��ی گوهرزمین درباره‬ ‫اهمیت برگزاری این نمایش��گاه و کمک به نوسازی و‬ ‫توس��عه معادن گفت‪ :‬ارائه مقاله‌های جدید‪ ،‬دیدگاه‌ها‬ ‫و نظرهای نو و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در خالل‬ ‫تیمور منصوری‪ :‬در این نمایشگاه می‌توان از آخرین ابزار‪ ،‬خدمات‪،‬‬ ‫فناوری و ایده‌های جدید با خبر شد تا فعاالن معدنی تبادل نظر کنند‬ ‫و به دنبال راهکار و تامین نیازهای داخلی باشند‬ ‫نمایش��گاه از ویژگی‌ه��ای خ��وب ش��رکت در چنین‬ ‫برنامه‌هایی است‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه می‌ت��وان از آخرین اب��زارآالت‪،‬‬ ‫خدمات‪ ،‬فناوری و ایده‌های جدید باخبر شد تا فعاالن‬ ‫معدن��ی به تبادل‌نظ��ر بپردازند و به دنب��ال راهکار و‬ ‫تامین نقاط ضعف داخلی باشند‪.‬‬ ‫منص��وری ادام��ه داد‪ :‬انتظار اس��ت در نمایش��گاه‪،‬‬ ‫زمینه‌‌های نوسازی معدن و دستگاه‌های جدید معرفی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ای��ن مهم می‌تواند به وضعی��ت بازار و آینده معدن‬ ‫در حوزه‌های مختلف ازجمله استخراج و فروش کمک‬ ‫کند‪ .‬ما هم از هرگونه نوآوری اس��تقبال کرده و آماده‬ ‫قرارداد هستیم‪.‬‬ ‫مع��اون توس��عه و فن��ی مهندس��ی گوهرزمی��ن با‬ ‫اش��اره به غنی بودن ای��ران در ذخای��ر معدنی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬معادن��ی در کش��ور داریم ک��ه نوپا هس��تند‪،‬‬ ‫به‌ط��ور مث��ال مع��دن س��نگ‌آهن را می‌ت��وان ن��ام‬ ‫برد‪.‬‬ ‫این معدن در س��ال ‪ ۸۰‬آغاز به کار کرد و از س��ال‬ ‫‪ ۹۰‬به‌طور جدی مشغول فعالیت شده است‪ .‬این مثال‬ ‫نشان‌دهنده وجود ذخایر چش��مگیر معدنی در ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین در این حوزه مشکل نداریم اما درباره‬ ‫نگه‌داشتن و لزوم نوسازی معادن مشکالتی داریم که‬ ‫به باور من هرچه سریع‌تر باید درباره آن فکری کرد‪.‬‬ ‫منص��وری در پایان با بیان اینکه ما در اس��تخراج و‬ ‫فرآوری توانمند هس��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه در‬ ‫ی نداریم و در‬ ‫زمینه اس��تخراج و فرآوری مشکل جد ‌‬ ‫این س��ال‌ها توانسته‌ایم بومی‌س��ازی کنیم‪ .‬در بخش‬ ‫قطعات کلیدی هم به تولید رسیده‌ایم‪ .‬امید است تا ‪۲‬‬ ‫س��ال آینده در بخش فرآوری و تجهیزات هم خودکفا‬ ‫شویم و دست به تولید گسترده داخلی بزنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹امیدواریم در نمایشگاه دیده شویم‬ ‫مهدیه تش��کری‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫شرکت قطعه‌گستر کرمان نیز‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫با اش��اره‬ ‫به اهمیت برگ��زاری هفتمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی معدن‪،‬‬ ‫صنایع معدن��ی و فرآوری مواد‬ ‫معدنی گف��ت‪ :‬برگزاری چنین‬ ‫نمایش��گاه‌هایی می‌تواند به رون��ق معادن کمک کند‪.‬‬ ‫تش��کری با اش��اره به زمینه کاری این شرکت که در‬ ‫حوزه س��اخت قطع��ات ماش��ین‌آالت در زمینه‌های‬ ‫مختل��ف معدن��ی فعالیت می‌کند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ما در‬ ‫زمینه س��اخت قطعات برای معادن توانسته‌ایم موفق‬ ‫عم��ل کنیم و کمر تحریم‌ها را بش��کنیم‪ .‬کاالهایی را‬ ‫تولید کرده‌ایم که در این ‪ ۴۰‬س��ال س��ابقه نداشته و‬ ‫حت��ی از کاالی خارجی هم کیفیت باالتری داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او تاکید ک��رد‪ :‬مته صادراتی یکی از مواردی اس��ت‬ ‫ک��ه ما در آین��ده نزدیک دس��ت به تولی��د انبوه آن‬ ‫می‌زنی��م‪ .‬از آنجایی‌که این مته در ح��وزه صنعتی و‬ ‫حتی پزش��کی کاربرد دارد عالوه بر اینکه نیاز داخلی‬ ‫را تامین می‌کند می‌تواند به رونق صادرات هم کمک‬ ‫کند و درنتیجه برای اقتصاد ارزآوری خواهد کرد‪.‬‬ ‫تش��کری با اشاره به اهمیت تولید داخلی و کمک به‬ ‫اشتغال کش��ور گفت‪ :‬ما بر اس��تفاده از نیروی بومی‬ ‫تمرکز کرده‌ایم‪ ،‬این مهم باعث ش��ده که هم اشتغال‬ ‫را افزای��ش دهیم و هم ب��ه رونق جوامع محلی کمک‬ ‫کنیم‪ .‬این مقام مسئول در شرکت قطعه‌گستر کرمان‬ ‫ب��ا ابراز خرس��ندی از برگزاری این نمایش��گاه گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم در این نمایش��گاه تخصصی مجموعه‌هایی‬ ‫مث��ل ما دیده ش��وند و قدر م��ا را بدانن��د‪ .‬خیلی‌ها‬ ‫باور نمی‌کنند که این قطعات به‌دس��ت مهندس��ان و‬ ‫کارگران ایرانی س��اخته‌شده است شرکت ما توانست‬ ‫این مهم را تامین کند‪.‬‬ ‫او در پایان اظهار کرد‪ :‬ما هر س��ال در این نمایشگاه‬ ‫شرکت می‌کنیم و از مزایای آن بهره می‌بریم‪.‬‬ ‫با شرکت‌های مختلف آشنا می شویم‪ ،‬کنار هم جمع‬ ‫می‌ش��ویم‪ ،‬همفکری کرده و سعی می‌کنیم مشکالت‬ ‫موجود در حوزه معدن را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت هفتمین نمایشگاه بین‌المللی معدن‪،‬‬ ‫صنای��ع معدنی و ف��رآوری مواد معدن��ی و تجهیزات‬ ‫وابس��ته اس��تان کرم��ان‪ ،‬فرص��ت مناس��بی ب��رای‬ ‫گردهمایی معدنی‌ها و صنایع وابسته به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫قرار اس��ت در این نمایش��گاه ش��رکت‌های مختلف‬ ‫معدن��ی و صنای��ع معدن��ی و صنایع وابس��ته به آن‪،‬‬ ‫آخرین دس��تاوردهای اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج‪ ،‬فرآوری‪،‬‬ ‫صادرات‪ ،‬س��رمایه‌گذاری و ماش��ین‌آالت خود را ارائه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ش��رکت رس��تاک‌پادویژن ک��ه مس��ئول برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه اس��ت‪ ،‬برنامه‌های متنوع��ی در چند‬ ‫روز برگزاری نمایش��گاه‌های معدن��ی کرمان در نظر‬ ‫گرفته است‪ .‬ش��رکتی استرالیایی به نام سیگنال دلتا‬ ‫پارس در حاش��یه این نمایش��گاه به معرفی و عرضه‬ ‫نرم‌اف��زار ماکرومای��ن در حوزه اکتش��اف و در قالب‬ ‫ی��ک کارگاه آموزش��ی خواه��د پرداخت ک��ه در آن‬ ‫راه‌حل‌های آس��ان و کاربردی اکتش��اف و اس��تخراج‬ ‫مع��ادن ارائ��ه می‌ش��ود‪ .‬همچنین ی��ک گردهمایی‬ ‫بزرگ معدنی در حاش��یه این نمایشگاه برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫با نوآوری یک شرکت استرالیایی انجام می‌شود‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‪ :‬ش��رکت استرالیایی ا ِکو َمگ‬ ‫در حال کار بر پروژه‌ای است که در آن جریان فاضالب‌ها را‬ ‫بازیافت کند و از آنها کربنات منیزیم هیدراته به‌دست آورد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر تمرکز این پروژه بر جریان تلخابه‌هایی است‬ ‫که ش��رکت « َدمپی‌ی ِر س��الت» تولید می‌کند‪ .‬این ش��رکت‬ ‫اس��ترالیایی‪ ،‬تولیدکننده نمک دریایی در منطقه پیلبارا در‬ ‫استرالیاس��ت که بخش زی��ادی از آن به یک��ی از غول‌های‬ ‫معدنی جهان یعنی ریوتینتو اختصاص دارد‪.‬‬ ‫منیزیم س��ومین عنصر فراوانی اس��ت که در آب دریا حل‬ ‫ش��ده و آب دریا بیش از منیزیم دربردارنده س��دیم و کلرید‬ ‫اس��ت‪ .‬سدیم و کلرید را شرکت‌های تولیدکننده نمک مانند‬ ‫َدمپی‌ی ِر استخراج می‌کنند و در نتیجه آب باقی مانده حاوی‬ ‫مقادیر قابل توجهی منیزیم است‪.‬‬ ‫والتِ��ر مونرو‪ ،‬مدیر روابط عموم��ی اکو َمگ در گفت‌وگو با‬ ‫وب‌س��ایت خبری و انگلیس��ی‌زبان ماینینگ ک��ه در زمینه‬ ‫معدن و صنایع معدن در س��طح بین‌الملل اخبار را منتش��ر‬ ‫می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬کربنات منیزیم هیدراته دارای مقادیر زیادی‬ ‫منیزی��م با خلوص باالس��ت که درحال‌حاض��ر ارزش آن به‬ ‫‪ ۱۲۵۰‬دالر در تن می‌رسد‪.‬‬ ‫بن��ا بر گفته مون��رو‪ ،‬برت��ری بازیابی منیزی��م از آب دریا‬ ‫به دلیل نس��بت اس��تخراج ماده معدن��ی و همچنین امکان‬ ‫دستیابی به سطوح باالی خلوص ماده است‪ .‬سطوح خلوص‬ ‫دریاف��ت منیزی��م از جری��ان تلخابه ‪۹۹‬درص��د و در مقابل‬ ‫سطوح خلوص از کانی به طور معمول ‪ ۸۵‬تا ‪۹۵‬درصد است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬محصول پایه ما نقطه شروع ایده‌آلی‬ ‫برای تولید اکس��یدها و ا ِسِ ��تِرهایی اس��ت که دارای ترکیب‬ ‫شیمیایی ویژه و مشخصات فیزیکی هستند که وقتی از یک‬ ‫کانی استخراج شده به‌دست می‌آیند بهای آنها باال می‌رود و‬ ‫استخراج منیزیم از فاضالب‬ ‫بیشتر ابزار دارای صفحات ال‌سی‌دی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹یک کارخانه ‪ ۱۳۰‬میلیون دالری‬ ‫گران تمام می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹خریدار این محصول کیست؟‬ ‫برنام��ه ا ِکو َم��گ این اس��ت ک��ه ترکیبات منیزی��م را به‬ ‫طور مس��تقیم به ش��رکت‌های بزرگ صنعتی‪ ،‬کش��اورزی‪،‬‬ ‫زیس��ت‌محیطی و معدنی ک��ه مصرف‌کنن��دگان بزرگ این‬ ‫ترکیبات به ش��مار می‌آیند‪ ،‬بفروش��د و ای��ن محصول را به‬ ‫وس��یله واس��طه‌های بین‌المللی در اختیار مصرف‌کنندگان‬ ‫خردتر قرار دهد‪.‬‬ ‫در بخ��ش مع��دن‪ ،‬اکس��ید منیزی��م کاربرد وی��ژه‌ای در‬ ‫فرآینده��ای هیدرومتال��ورژی دارد و قلیایی اس��ت که فلز‬ ‫را از جریانات اس��یدی ج��دا می‌کند‪ .‬به عب��ارت دیگر این‬ ‫ترکیب به بازیافت بیشتر فلزات ارزشمند از برخی کانی‌های‬ ‫استخراج‌ش��ده کمک می‌کند‪ .‬کانی‌هایی مانند کبالت‪ ،‬نیکل‬ ‫و مس از این جمله‌اند‪.‬‬ ‫در بخش کشاورزی‪ ،‬ترکیبات منیزیم در کود و مکمل‌های‬ ‫خوراک حیوانات استفاده می‌ش��ود‪ .‬این ترکیبات همچنین‬ ‫در س��اخت محصوالت مصرفی انس��ان از جمله مکمل‌های‬ ‫س�لامتی‪ ،‬مس��کن‌ها و داروهای تنظیم اس��ید معده کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬آنها همچنین به عنوان عامل استحکام مواد در ساخت‬ ‫نان و دیگر محصوالت غذایی استفاده می‌شوند‪.‬‬ ‫مونرو در این ب��اره توضیح می‌دهد که منیزیم کاربردهای‬ ‫زیس��ت‌محیطی دارد‪ ،‬به عنوان خنثی‌کننده جریان اسید به‬ ‫کار می‌رود و در کارخانه‌های تصفیه فاضالب در جداس��ازی‬ ‫فلزات س��نگین استفاده می‌شود‪ .‬اکس��ید منیزیم همچنین‬ ‫یکی از مواد افزودنی اس��ت و در محکم کردن شیشه نازکی‬ ‫به کار می‌رود که در ساخت تلفن‌های هوشمند‪ ،‬لپ‌تاپ‌ها و‬ ‫ا ِکو َم��گ برای پیش��روی در مس��یر تبدیل ش��دن به یک‬ ‫عرضه‌کننده عمده ترکیبات منیزیم‪ ،‬تصمیم به س��اخت یک‬ ‫واح��د فرآوری با صرف ‪ ۱۳۰‬میلی��ون دالر هزینه دارد‪ .‬این‬ ‫واحد قرار اس��ت در شهر کاراتای ایالت استرالیای غربی این‬ ‫کشور ساخته شود‪ .‬پیش‌بینی می‌شود که این واحد‪ ،‬در آغاز‬ ‫کار‪ ،‬ساالنه ‪۸۰‬هزار تن کربنات منیزیم هیدراته تولید کند‪.‬‬ ‫مونرو افزود‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود توسعه در مدت کوتاهی‬ ‫پ��س از آن اتفاق بیفتد که تجهیزات واحد مش��غول به کار‬ ‫ش��وند‪ ،‬چون مطالعات مدل‌س��ازی که به تازگ��ی به پایان‬ ‫رسیده است‪ ،‬نشان می‌دهد که حجم تلخابه‌های در دسترس‬ ‫برای فرآوری در منطقه بسیار بیشتر از آن است که در ابتدا‬ ‫در نظر گرفته ش��ده بود و می‌تواند سطوح تولید را ‪ ۸‬مرتبه‬ ‫بیشتر پشتیبانی کند‪.‬‬ ‫اما پی��ش از هر چیزی‪ ،‬پش��تیبانی واحده��ا باید در نظر‬ ‫گرفته شود‪ .‬اکومگ برای این کار نیاز به تکمیل یک فرآیند‬ ‫مجوزگی��ری قانونی دارد تا بتواند کارخانه اولیه را راه‌اندازی‬ ‫کند‪ .‬این فرآیند شامل تهیه مدل‌سازی پراکندگی تلخابه‌ها‬ ‫و ارائه آن به س��ازمان تنظیم آب و محیط‌زیست استرالیای‬ ‫غربی می‌ش��ود‪ .‬در این م��دل باید داده‌ه��ای مرتبط با نرخ‬ ‫تبخی��ر‪ ،‬الگوه��ای بارندگی‪ ،‬جزر و م��د و رویدادهای آب و‬ ‫هوایی برجس��ته همانند گردبادهایی که گاه و بیگاه منطقه‬ ‫را متاثر می‌کند‪ ،‬در یک بازه زمانی ‪ 45‬ساله گنجانده شود‪.‬‬ ‫در پی پیش��رفت این پروژه‪ ،‬مانرو و گروه اکو َمگ در حال‬ ‫جمع‌آوری نمونه برای توزیع‌کننده‌هایی هستند که به دنبال‬ ‫ترکیبات منیزیم با کمترین خل��وص و اندازه‌ها و ابعاد ویژه‬ ‫هستند‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1304‬‬ ‫پیاپی ‪2622‬‬ ‫مودیان خوش‌حساب را‬ ‫شکنجه نکنیم‬ ‫ساماندهی مشروط‬ ‫وانت‌بارها در یک سال‬ ‫تقویت ارتباط با یوفی‬ ‫گام بعدی‬ ‫در مدیریت رویدادها‬ ‫محصوالت پتروشیمی و میعانات گازی و فرآورده‌های‬ ‫نفتی سال‌هاس��ت در گرو ‌ه صادرات غیرنفتی‌ محاس��به‬ ‫می‌ش��وند و همیش��ه هم س��هم باالی��ی در این بخش‬ ‫داش��ته‌اند‪ .‬در واقع رش��د ص��ادرات غیرنفت��ی باز هم‬ ‫صدقه‌س��ر نفت و محصوالت و فرآورده‌های آن اس��ت‪.‬‬ ‫هرچند نفت‪ ،‬شناس��نامه صادراتی ایران به‌‌شمار می‌آید‬ ‫اما چند س��الی اس��ت تالش ش��ده دخل و خرج کشور‬ ‫با کمترین اتکا به ارزهای صادراتی نفت بس��ته ش��ود و‬ ‫ج��ای آن را صادرات غیرنفتی بگیرد‪ .‬صادرات غیرنفتی‬ ‫هم ارزش‌افزوده بیش��تری نصیب کش��ور می‌کند و هم‬ ‫اشتغالزایی باالیی به همراه دارد‪.‬‬ ‫حاال به‌تازگی گل سرس��بد ص��ادرات غیرنفتی یعنی‬ ‫بخش پتروشیمی دس��تخوش تغییر و تحوالتی شده و‬ ‫بار دیگر از س��وی امریکا مورد تحریم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وزارت خزان��ه‌داری امریکا روز جمعه در بیانیه‌ای اعالم‬ ‫کرد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (‪)PGPIC‬‬ ‫ک��ه بزرگ‌تری��ن هلدینگ پتروش��یمی ایران به‌ش��مار‬ ‫می‌رود‪ ،‬به همراه تمامی ش��رکت‌های زیرمجموعه و نیز‬ ‫عامالن فروش آن در کش��ورهای خارجی را به فهرست‬ ‫شرکت‌های تحت تحریم خود اضافه کرده است‪.‬‬ ‫صنعت پتروش��یمی یکی از مهم‌ترین منابع ارزآور در‬ ‫کشور اس��ت و آمارهای وزارت نفت نشان می‌دهد این‬ ‫صنعت س��ال گذش��ته ‪ ۱۷.۱‬میلیارد دالر برای کشور‬ ‫درآمدزایی داشته است‪ .‬درحال‌حاضر صنعت پتروشیمی‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰‬مجتمع تولی��دی و فعال دارد و حدود ‪۶۰‬‬ ‫طرح در این صنعت در حال اجراس��ت که از این تعداد‬ ‫حدود ‪ ۳۴‬طرح‪ ،‬با بیش از ‪ ۲۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‪،‬‬ ‫پروژه‌های فعال به‌ش��مار می‌روند‪ .‬عملکرد مجتمع‌های‬ ‫تولیدی‪ ،‬بیانگر تولید ‪ ۵۳.۶‬میلیون تن اس��ت که از این‬ ‫میزان ح��دود ‪ ۳۰.۷‬میلیون تن محص��ول قابل فروش‬ ‫و باقیمان��ده آن به‌عنوان خ��وراک بین مجتمعی عرضه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در واقع جمع‌بندی این عددها نشان می‌دهد‬ ‫صنعت پتروش��یمی کش��ور پ��س از نف��ت بزرگ‌ترین‬ ‫صنعت ارزآور کش��ور اس��ت و به همی��ن دلیل مقامات‬ ‫امریکایی به فکر تحری��م این صنعت افتاده‌اند‪ .‬صنعتی‬ ‫که در افق س��ال ‪ ۱۴۰۴‬و طرح‌های در حال اجرا میزان‬ ‫تولی��د آن به بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون تن در س��ال خواهد‬ ‫رس��ید و ایران را به یک��ی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت پتروشیمی در جهان تبدیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه نج�ات اقتص�اد در توس�عه ص�ادرات‬ ‫غیرنفتی‬ ‫زمینه‌های صادراتی به کشورهای مقصد‪ ،‬میزان افزایش‬ ‫صادرات را به‌طور مستمر رصد می‌کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن تاکیدات بر رونق صادرات غیرنفتی بارها و بارها‬ ‫از س��وی مس��ئوالن گوناگون ذی‌ربط و بی‌ربط عنوان‬ ‫ش��ده و همه می‌دانی��م با صادرات غیرنفتی اس��ت که‬ ‫می‌توانیم تا حدودی اقتصاد مملکت را تکان دهیم‪.‬‬ ‫بسیاری از کارشناسان اعالم می‌کنند جایگزین کردن‬ ‫محصوالت پتروشیمی ایران با تولیدات دیگر کشورها به‬ ‫این سادگی‌ها و در کوتاه‌مدت ممکن نیست‪ .‬همچنین‬ ‫بخش مهمی از صادرات مواد پتروشیمی به شکل جامد‬ ‫انجام می‌ش��ود که آن هم به‌راحتی امکان‌پذیر نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر بی��ش از ‪ ۲۵۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬گرید متنوع‬ ‫در س��بد محصوالت پتروش��یمی ایران وجود دارد که‬ ‫به اتکای این تنوع محصول‪ ،‬بازار صادراتی کش��ورمان‬ ‫نیز گس��ترده شده اس��ت‪ .‬جایگزینی این بازار گسترده‬ ‫کار آسانی نیست و شرکت‌های پتروشیمی جهان برای‬ ‫تولید این تنوع محصول نیازمند س��رمایه‌گذاری کالن‬ ‫و بلندمدت هس��تند‪ .‬اما در کنار این موضوع‌ها‪ ،‬تحریم‬ ‫صنعت پتروشیمی مشکالتی را برای این صنعت رو به‬ ‫رش��د کشورمان به‌وجود خواهد آورد و رشد سریع این‬ ‫صنعت را کند می‌کند‪ .‬به اعتقاد کارشناسان تحریم‌های‬ ‫صنع��ت پتروش��یمی عالوه ب��ر اینک��ه جابه‌جایی این‬ ‫محصوالت را س��خت خواهد کرد باعث می‌شود بخشی‬ ‫از بازارها از دس��ت برود و مس��ئوالن و شرکت‌ها باید‬ ‫به‌دنب��ال بازارهای جدید باش��ند‪ .‬در کنار این موضوع‬ ‫تحریم‌ها می‌تواند باعث کاهش س��رمایه‌گذاری در این‬ ‫صنعت شود‪ .‬همچنین نرخ تولید و صادرات محصوالت‬ ‫پتروش��یمی ایران به‌دلیل تحریم‌ها ب��ا افزایش رو‌به‌رو‬ ‫می‌ش��ود که می‌تواند‪ ،‬حاش��یه س��ود آن را با مشکل‬ ‫مواجه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پا پس نکشیم‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره اتحادی��ه صادرکنن��دگان‬ ‫فرآورده‌های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی با بیان اینکه حلقه‬ ‫این فش��ار و تحریم را هر روز تنگ‌تر می‌کنند و اذعان‬ ‫می‌دارند فش��ار اقتصادی بر ایران را بیش��تر کرده‌اند تا‬ ‫به اهداف سیاس��ی خود دس��ت یابند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید‬ ‫واقع‌بین باش��یم و به‌گونه‌ای رفتار کنیم که خارجی‌ها‬ ‫تصور نکنند می‌توانند وارد حیطه اختیارات یا مس��ائل‬ ‫اقتصادی کشور بشوند‪.‬‬ ‫احم��د صرامی در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫دش��منی امریکا و تحری��م محصوالت پتروش��یمی ما‬ ‫جدید نیس��ت و در س��ال‌های گذش��ته هم شاهد آن‬ ‫بودیم اما اینکه امریکایی‌ها به یکباره حدود ‪ 50‬شرکت‬ ‫از صنایع پتروش��یمی که گاه هن��وز قامتی هم ندارند‬ ‫با ابالغ معاون رئیس‌جمهوری انجام شد‬ ‫مودودی در شورای راهبری برند ملی‬ ‫با ابالغ معاون رئیس‌جمهوری و ریاس��ت کل س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردش��گری‪ ،‬محمدرضا مودودی‪ ،‬سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت ایران و دبیر‬ ‫به گزارش‬ ‫کمیسیون برند ملی به عضویت شورای راهبردی برند ملی گردشگری درآمد‪‌‌ .‬‬ ‫روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬در بخشی از متن این ابالغ آمده است‪:‬‬ ‫ت پروژه طراحی و ایجاد برند ملی گردشگری ایران و لزوم‬ ‫در راستای اهداف و ماموری ‌‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت‌های مشترک و همگرایی بین‌بخشی و فرابخشی با نهاد‌های دولتی‬ ‫مرتبط و فعاالن حوزه گردشگری‪ ،‬برای شناسایی و بازتعریف تصویر هویتی گردشگری‬ ‫ای��ران و حمایت از فعالیت‌ها و خدمات متمایز و فاخر این صنعت‪ ،‬به موجب این ابالغ‬ ‫جنابعالی به‌عنوان عضو شورای راهبری برند ملی گردشگری تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬این شورا با هدف ترغیب و آگاه‌سازی نهادهای دولتی و فعاالن بخش‬ ‫خصوصی گردش��گری از اهمیت ایجاد برند گردش��گری ایران‪ ،‬تدوین چشم‌انداز برند‬ ‫گردش��گری ایران‪ ،‬رونق کس��ب و کار و اش��تغال در حوزه گردش��گری و شناس��اندن‬ ‫فرصت‌های سرمایه‌گذاری به گردشگران خارجی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫و ش��اید در مرحل��ه مطالعاتی باش��ند را تحریم کنند‪،‬‬ ‫نش��انه ضعف تصمیم‌گی��ری‌ آنها اس��ت‪ .‬وی با تاکید‬ ‫براینکه س��ازکار صنعت پتروشیمی از نفت بسیار مجزا‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما سال‌هاس��ت به اشکال گوناگون‬ ‫تحری��م اقتص��ادی بوده‌ایم‪ ،‬اما تولی��دات صنعتی پایه‬ ‫پتروش��یمی و گازی و نفتی هر روز پیش��رفت داش��ته‬ ‫و تنوع تولید و تعداد کارخانه‌‌های پتروش��یمی بیشتر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬البته تحریم‌ها آنجایی فش��ار را بیش��تر‬ ‫نمای��ان می‌کند که نتوانیم به توس��عه الزم برس��یم و‬ ‫از ظرفیت‌های بیشتری اس��تفاده کنیم‪ .‬به‌گفته عضو‬ ‫هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروشیمی‪ ،‬سازکار خرید محصوالت پتروشیمی‬ ‫با نفت متفاوت اس��ت‪ .‬چرا می‌گویند زنجیره ارزش به‬ ‫سمت محصوالت پتروشیمی برود‪ ،‬نه نفت‪ ،‬برای اینکه‬ ‫بازارس��ازی و بازارگردانی و تنوع بازار برای پتروشیمی‬ ‫به مراتب بیش��تر از نفت اس��ت‪ .‬ضمن اینکه در بخش‬ ‫پتروش��یمی آنهایی که با ایران طرف قرارداد هس��تند‬ ‫به‌واسطه قراردادهای بلندمدتی که دارند وارد همکاری‬ ‫تجاری می‌ش��وند چ��ون برنامه‌ریزی ش��فاف جامع و‬ ‫کاملی برای توزیع محصوالت خود دارند‪.‬‬ ‫صرام��ی با بیان اینک��ه در این ش��رایط در صنعت‬ ‫پتروش��یمی به این س��ادگی‌ها ضربه نخواهیم خورد‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬نبای��د این‌گونه باش��د که دول��ت درباره‬ ‫تعهدات خود نس��بت ب��ه خارجی‌ها پا پس بکش��د و‬ ‫اقدام‌های ناشایس��تی انجام دهد‪ .‬بای��د با خردجمعی‬ ‫و کم��ک صنای��ع و مجتمع‌های صنعتی پتروش��یمی‬ ‫اس��توار در بازارهای جهانی باقی بمانیم‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به لزوم بازارس��ازی و تنوع بازار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر کشور‬ ‫نفت��ی هس��تیم و اقتصاد نفت��ی و گازی داریم‪ ،‬باید به‬ ‫مثاب��ه همان همفک��ری کنیم‪ .‬خردی ک��ه درباره این‬ ‫موضوع باید داش��ته باش��یم در واقع باید خرد جمعی‬ ‫از طیف‌های گوناگون بخ��ش خصوصی و دولتی برای‬ ‫حف��ظ بازار باش��د‪ .‬در واق��ع نباید فقط به مش��تریان‬ ‫قدیمی و سنتی بسنده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دو روی تحریم‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون انرژی ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از مزیت‌های ما در باالبردن درآمدهای‬ ‫ارزی ب��ه ج��ز ص��ادرات ناش��ی از نف��ت‪ ،‬محصوالت‬ ‫پتروش��یمی اس��ت که حدود ‪12‬میلی��ارد دالر از ‪47‬‬ ‫میلیارد دالر صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫حمیدرضا صالحی به‬ ‫گفت‪ :‬بخش پتروشیمی‬ ‫امسال نیز با سختی‌هایی که پیش رویشان قرار داشت‬ ‫توانس��تند حدود ‪ 60‬تا ‪ 70‬درصد ارز صادراتی خود را‬ ‫به کشور برگردانند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه اینکه تحری��م جدید‬ ‫‹ ‹قیمت‌های جهانی افزایش می‌یابد‬ ‫مدیرعامل پیش��ین ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫با اش��اره به تاثیر تحریم‌های جدی��د امریکا بر صنعت‬ ‫پتروشیمی گفت‪ :‬ماهیت صنعت پتروشیمی به‌گونه‌ای‬ ‫اس��ت که تقاضا برای دریافت محصوالت پتروش��یمی‬ ‫نس��بت به تولید در س��طح بین‌المللی و ب��ازار جهانی‬ ‫جلوتر اس��ت‪ ،‬به‌گونه‌ای که آنچه امروز تولید می‌شود‪،‬‬ ‫کفاف نیازها را نمی‌دهد‪ .‬عبدالحسین بیات درگفت‌وگو‬ ‫با ایس��نا ادامه داد‪ :‬هیچ‌کدام از کشورهای تولیدکننده‬ ‫و صاحب صنعت پتروشیمی‪ ،‬امکان تولید و جایگزینی‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬میلیون تن محصوالت صادراتی پتروشیمی‬ ‫تهران را ندارند و همان طور که در صنعت نفت مدعی‬ ‫ش��ده بودند که کش��ورهایی مانند عربستان سعودی و‬ ‫ام��ارات متحده عرب��ی می‌توانند جایگزین ش��وند‪ ،‬در‬ ‫اینجا حتی ادعایی وجود نخواهد داش��ت‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر این مسئله که اختالف بین تقاضا و تولید محصوالت‬ ‫پتروشیمی مشکالتی را به‌وجود می‌آورد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر فرض را بر این بگذاریم که محصوالت پتروش��یمی‬ ‫ایران به بازارهای جهانی وارد نشود‪ ،‬شکاف شدیدتری‬ ‫بین تولید و تقاضای محصوالت به‌وجود خواهد آمد که‬ ‫تکانه‌های قیمتی در بازار جهانی ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه مدیرعامل پیش��ین ش��رکت مل��ی صنایع‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬عالوه بر این با توجه ب��ه اینکه در حوزه‬ ‫تولید و بازرگانی بیش��تر نیازه��ای ادامه‌ حیات صنعت‬ ‫پتروش��یمی از منابع درون‌زای کش��ور است و موادی‬ ‫همچون خوراک‪ ،‬بیشتر قطعات یدکی و مواد شیمیایی‬ ‫ک��ه مورد نیاز مجتمع‌های صنعت پتروش��یمی اس��ت‬ ‫یا از داخل کش��ور یا از طریق کش��ورهای دیگری که‬ ‫همکاری خوبی با ایران دارند‪ ،‬تامین می‌ش��ود‪ ،‬مشکل‬ ‫چندانی وجود ندارد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬به نظر می‌رس��د‬ ‫تحریم‌ه��ای جدی��د اعالم ش��ده از س��وی امریکا که‬ ‫به‌عبارت��ی تحریم‌های یک جانبه این کش��ور اس��ت و‬ ‫عملک��رد تحریم س��ال‌های ‪ ۱۳۹۰ ،۱۳۸۹‬و ‪ ۱۳۹۱‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬آن زمان که تحریم‌ها از طریق سازمان ملل بود‬ ‫را ن��دارد‪ ،‬نمی‌تواند تاثیر چندان��ی بر روند این صنعت‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬مدیرعامل پیش��ین شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی با بیان اینکه بسیاری از کشورها خودشان‬ ‫را مل��زم به افزای��ش ن��رخ نمی‌دانند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬این‬ ‫تحریم‌ها نمی‌تواند بازدارنده حرکت صنعت پتروشیمی‬ ‫ایران باش��د چراک��ه می‌توان با اس��تفاده از تجربه‌های‬ ‫گذش��ته و با توجه به اینکه صنعت پتروش��یمی ایران‬ ‫در اختی��ار بخ��ش خصوصی قرار دارد‪ ،‬این ش��رایط را‬ ‫مدیریت کرد‪.‬‬ ‫بازار ارز در سال‬ ‫‪ ۹۸‬به کدام سو‬ ‫می‌رود؟‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫احمد صرامی‬ ‫حمیدرضا صالحی‬ ‫وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی در جریان بازدید از‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد از روند برگش��ت‬ ‫ارز صادر‌کنندگان به کشور ابراز رضایت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��ادا‪ ،‬فرهاد دژپسند در حاشیه بازدید‬ ‫از منطق��ه وی��ژه اقتصادی بن��در امیرآباد در ش��رق‬ ‫مازن��دران در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬براس��اس آمار‪،‬‬ ‫صادرات کاالهای غیرنفتی در س��ال جاری نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه سال گذش��ته حائز حدود ‪۸‬درصد رشد‬ ‫و واردات کاالهای اساس��ی به کشور نیز امسال نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال قبل دو برابر افزایش داشته است‬ ‫و این روند روبه رش��د واردات کاالها‪ ،‬نش��ان می‌دهد‬ ‫دولت تالش ویژه‌ای به تامین کاالهای اساس��ی مورد‬ ‫نیاز مردم دارد‪.‬‬ ‫دژپس��ند اظهار ک��رد‪ :‬روند رو به رش��د صادرات و‬ ‫قیمت ارز در ش��رایط عادی براس��اس رابطه عرضه و‬ ‫تقاضا مش��خص می‌شود و پس‌از اینکه سازکار بازار ارز با‬ ‫ورود موثر بانک مرکزی ساماندهی شد‪ ،‬قوی‌ترین عاملی‬ ‫که می‌تواند سرنوشت نرخ ارز را تعیین کند‪ ،‬میزان عرضه‬ ‫ارز در بازار و دورنمای تأمین نیازهای ارزی کشور است و‬ ‫امس��ال نیز سرنوشت بازار ارز به همین عامل گره خورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیازهای ارزی ایران ش��امل خدماتی و بازرگانی‪ ،‬از دو‬ ‫منبع عمده ص��ادرات نفت و صادرات کاالهای غیرنفتی‬ ‫تامین می‌ش��ود که نس��بت ب��ه نیازها و مص��ارف ارزی‬ ‫معمول کش��ور دارای تراز مثبت اس��ت و بخش��ی از آن‬ ‫ذخیره می‌ش��ود و با در نظر گرفت��ن این موضوع‪ ،‬اگر در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬کاهش درآمدهای نفتی بیش از مازاد ارزی که‬ ‫هر سال ذخیره می‌شود نباشد و درآمدهای ارزی از محل‬ ‫صادرات غیرنفتی نیز طبق روال سال‌های قبل ادامه پیدا‬ ‫کند‪ ،‬می‌توان انتظار داش��ت رابطه عرضه و تقاضای بازار‬ ‫متناسب بماند و تنشی در نرخ ارز ایجاد نشود‪.‬‬ ‫در حال��ی احتمال کاهش درآمدهای نفتی کش��ور در‬ ‫س��ال جاری وجود دارد که اگر در این ش��رایط با تسهیل‬ ‫شرایط صادرات غیرنفتی به‌ویژه در تجارت با همسایگان‬ ‫رون��د ارزآوری صادرات غیرنفتی با بهبود روبه‌رو ش��ود‪،‬‬ ‫می‌ت��وان امی��دوار بود که ج��ای خالی ارزه��ای نفتی با‬ ‫ارزهای غیرنفتی پر ش��ود و ثبات ب��ازار تداوم پیدا کند‪.‬‬ ‫اگر قرار باش��د جای خالی درآمدهای نفتی پر نش��ود یا‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی با وضع ممنوعیت‌ه��ای گوناگون با‬ ‫مش��کلی روبه‌رو باشد‪ ،‬این انتظار وجود دارد که به میزان‬ ‫کس��ری ایجاد ش��ده در توازن عرضه و تقاضا‪ ،‬به بازار ارز‬ ‫فشار وارد شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬می‌توان با مدیری��ت تقاضای ارزی و‬ ‫محدود ک��ردن برخی مص��ارف غیرض��روری‪ ،‬تا حدی‬ ‫کاه��ش درآمدها را جب��ران کرد‪ .‬یک��ی از راهکارهایی‬ ‫که می‌تواند به جبران کس��ری ارز در کش��ور کمک کند‪،‬‬ ‫زمینه‌س��ازی ب��رای جذب س��رمایه خارجی اس��ت که‬ ‫می‌توان��د جایگزین موثری در قب��ال کاهش درآمدهای‬ ‫ارزی در اختیار کشور قرار دهد اما موفقیت در این زمینه‬ ‫مش��روط به این اس��ت که در س��طح کالن‪ ،‬روند صدور‬ ‫آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به صادرات غیرنفتی‬ ‫و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با سطحی از تعقل همراه‬ ‫باش��د و از بروز تنش‌های بیهوده جلوگیری کند‪ .‬اگر قرار‬ ‫باش��د مانند ماه‌های نخست س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬فعالیت‌های‬ ‫بازرگان��ی و ارزی تحت‌تاثی��ر بخش��نامه‌‌های متوات��ر و‬ ‫غیرمعقول فلج ش��وند‪ ،‬حفظ ثبات بازار ارز بیش‌ازپیش‬ ‫س��خت خواهد شد‪ .‬نرخ ارز درحالی در سال ‪ ۱۳۹۸‬بیش‬ ‫از هر چیز به نحوه تأمین نیازهای ارزی وابس��ته است که‬ ‫در این میان ش��یوه مدیریت بانک مرکزی نیز اثرگذاری‬ ‫مستقیمی بر حفظ فضای معقول بازار دارد‪ ،‬به‌ویژه اینکه‬ ‫که راه‌اندازی بازار متشکل ارزی نیز کمک می‌کند عرضه‬ ‫و تقاضای ارز میان صادرکننده و واردکننده باالنس شده‬ ‫و التهاب کاذب بازار غیررسمی ارز مهار شود‪.‬‬ ‫پرداخت خسارت کشاورزی‬ ‫مناطق سیل‌زده‬ ‫عبدالحسین بیات‬ ‫ابراز رضایت از برگشت ارز صادر‌کنندگان به کشور‬ ‫واردات کاالهای اساسی به کشور در سال جاری نشان‬ ‫می‌دهد بحران‌سازی و جنگ اقتصادی دشمنان علیه‬ ‫کشورمان موفقیت زیادی نداشته است و ما همچنان‬ ‫روند خوب��ی را از لحاظ تأمین کاالها و صادرات و ارز‬ ‫آوری طی می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه یکی از اهداف اقتصادی کش��ور‪،‬‬ ‫وابس��تگی نداش��تن بودجه ب��ه ص��ادرات نفت خام‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بندرهای کش��ور به‌وی��ژه بندرامیرآباد‬ ‫ب��ا قابلیت‌ه��ای منحصر به ف��رد بن��دری‪ ،‬دریایی و‬ ‫لجس��تیکی به‌عنوان بندری اس��تراتژیک در ش��مال‬ ‫کش��ور برای رس��یدن به درآمدهای غیرنفتی کمک‬ ‫ش��ایانی می‌کن��د‪ .‬وزیر اقتصاد با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫بندرامیرآب��اد در واگذاری امور ب��ه بخش خصوصی‪،‬‬ ‫الگوی مناسبی برای بندرهای کشور است‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫سیدحسین سلیمی‬ ‫کارشناس مسائل پولی و ارزی‬ ‫قرارگی��ری بندرامیرآباد در کریدور ش��مال–جنوب و‬ ‫حلقه ارتباط کش��ورهای آسیای میانه و شمال دریای‬ ‫خزر با جنوب ایران موج��ب افزایش ترانزیت کاال در‬ ‫ای��ن بندر می‌ش��ود‪ .‬وی بندر امیرآب��اد را نقطه امید‬ ‫بخش و قابل اعتنای اقتصاد کش��ور برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫افزایش می��زان تخلیه و بارگیری و ص��ادرات کاال از‬ ‫بن��در امیرآباد می‌توان��د نوید بخش رون��ق تولید در‬ ‫منطقه باش��د‪ .‬دژپسند با تاکید بر اینکه بندرامیرآباد‬ ‫با برخورداری قابلیت‌های الکترونیکی‪ ،‬باید از بندری‬ ‫اقتصادی به بندری اقتصادی الکترونیکی تبدیل شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بندرامیرآباد به‌عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی‬ ‫ش��مال کش��ور در جنگ اقتصادی بی‌سابقه‌ای که بر‬ ‫کشور تحمیل شد‪ ،‬توانس��ت به‌عنوان بازوی توانمند‬ ‫اقتصاد کشور عمل کند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفت��ر مدیریت بح��ران و کاهش مخاطرات‬ ‫بخش کش��اورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به بخش��نامه‌‌های فنی‪ ،‬اجرایی و تش��کیل کارگروه‌های‬ ‫شهرستانی و استقرار سامانه سجاد‪ ،‬ظرف یک ماه آینده‬ ‫کل پرداخت‌های بالعوض در استان‌های سیل‌زده نهایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬محمد موس��وی‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬پ��س از دریاف��ت مصوبه هی��ات وزیران‬ ‫حداکث��ر ‪ ۲‬هفته ب��رای تهیه بخش��نام ‌ه اجرایی مصوبه‬ ‫وقت داش��تیم که در یک هفته با هماهنگی وزارت کشور‬ ‫مصوب��ه اجرایی تهیه و ابالغ ش��د‪ .‬تخصی��ص منابع نیز‬ ‫پیگیری ش��د که ‪ ۵۰‬درصد تخصیص منابع داده ش��د‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در مصوب��ه تکمیل��ی هیات وزی��ران در تاریخ‬ ‫‪ ۳۱‬فروردین و ‪ ۲۳‬اردیبهش��ت امس��ال‪ ۲۶۹۱ ،‬میلیارد‬ ‫تومان کمک بالعوض و ‪ ۲.۵۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫قرض‌الحسنه در اختیار اس��تان‌های خسارت دیده قرار‬ ‫گرفت‪ .‬موس��وی تصریح کرد‪ :‬توزیع استانی و بین بانکی‬ ‫نیز به س��رعت انجام ش��د و کارگروه استانی نیز تشکیل‬ ‫ش��د که هماهنگی‌ها برای تأمی��ن نقدینگی و تخصیص‬ ‫منابع به س��رعت انجام شده اس��ت و در هفته‌های آینده‬ ‫پرداخت‌ها به‌طور تصاعدی در استان‌های خسارت‌دیده‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش‬ ‫مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهادکشاورزی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بستر زیرساخت‌ها برای ثبت کل مستندات بررسی‬ ‫و بازرس��ی‌های میدانی و میزان خسارت‌ها نیز در سامانه‬ ‫«س��جاد» انجام شده اس��ت‪ .‬در اس��تان گلستان ‪۲۷۲‬‬ ‫میلیارد توم��ان کمک بالع��وض و ‪ ۲۵۳‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت قرض‌الحسنه تخصیص داده شده که به‌زودی‬ ‫نهادی خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در همی��ن میان وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫نشس��ت س��تاد اقتصاد مقاومت��ی با محوریت توس��عه‬ ‫صادرات غیرنفت��ی‪ ،‬از بخش «صادرات» در کنار برنامه‬ ‫«نهضت ساخت داخل» به‌عنوان برنامه محوری «رونق‬ ‫تولید» یاد کرد‪ .‬رضا رحمانی در این نشس��ت با اش��اره‬ ‫به اهمیت توس��عه صادرات در شرایط خاص اقتصادی‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬امروز راه نجات اقتصاد کش��ور در توسعه‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی نهفته اس��ت و بر همی��ن مبنا برای‬ ‫افزایش صادرات به ‪ ۱۵‬کش��ور همس��ایه هدف‌گذاری‬ ‫ویژه‌ای انج��ام داده‌ایم‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬برای پیش��برد‬ ‫اهداف این برنامه و در راس��تای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها‬ ‫و توانمندی‌ه��ای ات��اق بازرگانی‪ ،‬در م��واردی که الزم‬ ‫باشد موضوع تفویض برخی اختیارات را به‌سرعت انجام‬ ‫می‌دهی��م‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪ :‬برای‬ ‫افزایش صادرات به ‪ ۱۵‬کشور همسایه از همه نهادهای‬ ‫مس��ئول در مسیر صادرات کاال و خدمات‪ ،‬انتظار داریم‬ ‫کاملا همس��و عمل کنند تا ش��اهد حص��ول نتایج الزم‬ ‫از این هدف‌گذاری در س��طح اقتصاد کشورمان باشیم‪.‬‬ ‫هرجا مس��ئول یا نهادی همکاری الزم را نداشته باشد‬ ‫به‌ط��ور قطع موضوع را با جدی��ت مطالبه‌گری خواهیم‬ ‫‌ک��رد‪ .‬وی گفت‪ :‬در اعمال سیاس��ت‌های ارزی ضرورت‬ ‫دارد بانک مرکزی بحث توس��عه ص��ادرات غیرنفتی و‬ ‫رون��ق تولید را مد نظ��ر قرار دهد‪ .‬با توجه به ش��رایط‬ ‫جدی��د درب��اره اعمال س��ازکارهای متف��اوت تعرفه‌ای‬ ‫برنامه‌ریزی ش��ده اس��ت و کمک خواهیم کرد تا شاهد‬ ‫جهش واقعی در حجم صادرات ایران به این ‪ ۱۵‬کش��ور‬ ‫باش��یم‪ .‬ب��رای هر یک از کش��ورهای ه��دف صادراتی‬ ‫نیز مس��ئول مش��خصی تعیین و ضمن بررس��ی دقیق‬ ‫بسیاری از کارشناس��ان اعالم می‌کنند جایگزین کردن محصوالت‬ ‫پتروش��یمی ایران با تولیدات دیگر کشورها به این سادگی‌ها و در‬ ‫کوتاه‌مدت ممکن نیست‬ ‫پتروش��یمی از سوی امریکاس��ت ممکن است بسیاری‬ ‫از ش��ریکان تج��اری ما همچن��ان به هم��کاری خود‬ ‫با ای��ران ادامه دهند چ��ون امکان دارد ب��ا امریکا کار‬ ‫نکنن��د‪ .‬ام��ا خریدارانی که با امریکا ه��م کار می‌کنند‬ ‫ش��اید تصمیم بگیرند دیگر به‌طور مس��تقیم با به‌طور‬ ‫کلی با ش��رکت‌های ایرانی اعالم شده کار نکنند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه مس��یرهای دوم‪ ،‬پیامدها و هزینه‌های باالیی هم‬ ‫دارد چراک��ه صادرکنندگان ما در س��ال‌های گذش��ته‬ ‫تجربه‌های گوناگون داشتند و با دورزدن تحریم‌ها آشنا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به‌گفته نایب رئیس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران‪ ،‬اینک��ه بگوییم مانعی ایجاد نمی‌ش��ود و اتفاق‬ ‫خاصی رخ نمی‌دهد‪ ،‬به دور از واقعیت اس��ت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر هم این‌گونه نیست که صادرات پتروشیمی کشور‬ ‫به صفر برسد و صادرات این بخش کشور قطع شود‪ .‬به‬ ‫هر حال بازارهای سنتی و منطقه ما وجود دارد اما باید‬ ‫روش‌های دیگر را هم بهره بگیریم؛ همانطور که درباره‬ ‫صادرات نفت تصمیم‌هایی گرفته شد‪.‬‬ ‫صالح��ی تصریح ک��رد‪ :‬یکی از رقیب��ان بزرگ ما در‬ ‫منطقه عربس��تان اس��ت و با تحریم جدید پتروشیمی‬ ‫ایران‪ ،‬قیمت محصوالت ای��ران رقابت‌پذیر نخواهد بود‬ ‫و باال م��ی‌رود‪ .‬بنابرای��ن صادرکنندگان بای��د بتوانند‬ ‫قیمت‌ه��ا را رقابت��ی کنند تا در بازاره��ا عقب نیفتند‪.‬‬ ‫دولت هم باید کمک کن��د و فاصله ارز نیما و آزاد هم‬ ‫کمتر ش��ده و درآمدهای ارزی بیشتری به کشور وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دست تحریم روی مهره پتروشیمی‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1304‬‬ ‫پیاپی ‪2622‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫رئیس اتحادیه حمل‌ونقل بار و کاالی سبک شهری و پیک موتوری تهران در گفت‌و‌گو با‬ ‫مزیت‌های‬ ‫فروشگاه‌های‬ ‫زنجیره‌ای‬ ‫مطرح کرد‬ ‫ساماندهی مشروط وانت‌بارها در یکسال‬ ‫امیرخسرو فخریان‬ ‫رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شاید فقط‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫آنهایی که وانت‬ ‫می‌خواهند‬ ‫به دفاتر زنگ‬ ‫بزنند و سایرین‬ ‫از وانت‌هایی‬ ‫که در سطح‬ ‫شهر می‌بینند‬ ‫می‌خواهند‬ ‫تا بارشان را‬ ‫جابه‌جا کنند‬ ‫در حالی که‬ ‫اتحادیه‬ ‫در بدترین‬ ‫شرایط است‬ ‫و نمی‌تواند به‬ ‫تعهدات و وظایف‬ ‫خود نسبت به‬ ‫اعضا عمل کند‪،‬‬ ‫اعضای این صنف‬ ‫بنابر اعتمادهای‬ ‫بین فردی‪،‬‬ ‫برای تمدید‬ ‫پروانه‌های کسب‬ ‫خود اقدام و نیاز‬ ‫مالی اتحادیه را‬ ‫برآورده کردند‬ ‫گفته می‌ش��ود در ش��هر تهران ‪ ۱۸۰‬ه��زار وانت‌بار‬ ‫فعالیت دارن��د که هر کدام ازآنها در نقطه‌ای از ش��هر‬ ‫به‌ط��ور قانون��ی یا غیرقانون��ی مش��غول جابه‌جایی بار‬ ‫هس��تند‪ .‬اینکه می‌گوییم غیرقانونی به این جهت است‬ ‫که برخی از آنها می‌خواهند روند کارش��ان قانونی باشد‬ ‫اما قوانین تو در تو و گیج‌کننده‪ ،‬مانع از این کار ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬عمده مش��کالت در این زمینه اختالف‌نظر بین‬ ‫اتحادیه حمل‌ونقل بار و کاالی س��بک ش��هری و پیک‬ ‫موتوری تهران و ش��هرداری است‪ .‬وانت‌بارهای نیسان‪،‬‬ ‫پیکان‪ ،‬م��زدا‪ ،‬آریس��ان‪ ،‬کانتین��ر‌داران‪ ،‬یخچال‌داران‬ ‫و به‌ط��ور کلی رانندگان��ی که اج��ازه حمل‌ونقل بار تا‬ ‫‪۳.۵‬ت��ن را دارند‪ ،‬زیرمجموعه ای��ن اتحادیه بوده‌اند که‬ ‫درحال‌حاض��ر به‌دلیل قوانینی مبه��م‪ ،‬کارها به نحوی‬ ‫پیش می‌رود که ش��هرداری اختیاردار این رانندگان و‬ ‫ماشین‌های‌ش��ان شود‪ .‬در این زمینه با داوود محمدی‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه حمل‌ونقل بار و کاالی س��بک شهری و‬ ‫پیک‌موتوری تهران در موسس��ه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫به گفت‌وگویی مفصل نشس��تیم که شرح آن را‬ ‫در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €اتحادیه حمل‌ونقل بار و کاالی س�بک شهری‬ ‫و پیک موتوری تهران چه رسته‌هایی دارد و چند‬ ‫نفر در این حوزه اشتغال دارند؟‬ ‫ای��ن صن��ف ب��رای ‪ ۲۰‬ه��زار نف��ر در ش��هر تهران‬ ‫اشتغالزایی کرده است و این اتحادیه برای ‪۳‬رسته دفاتر‬ ‫پی��ک موتوری‪ ،‬دفات��ر حمل‌ونقل وانت ب��ار و وانت‌بار‬ ‫(س��یار) پروانه کس��ب صادر می‌کند ک��ه البته صدور‬ ‫پروانه کسب برای وانت‌بارهای سیار به مشکل برخورده‬ ‫و درحال‌حاض��ر ممنوع اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫دی��وان عدال��ت اداری ای��ن ممنوعی��ت را غیرقانونی‬ ‫می‌داند‪ .‬من ضعف را از س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت می‌بینم؛ چراکه بدون کارشناس��ی‪ ،‬چند س��ال‬ ‫اس��ت جلوی صدور پروانه کسب س��یار را گرفته‌اند‪ .‬به‬ ‫م��ا گفته‌اند که وانت‌بار بای��د در قالب دفتر کار کند اما‬ ‫نمی‌توان این کار را اجباری کرد‪.‬‬ ‫€ €چرا نمی‌توان اجباری کرد؟‬ ‫ب��زرگان ما در س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫هی��ات عالی نظارت بر امور صنفی از س��ال ‪ ،۹۳‬جلوی‬ ‫صدور پروانه کسب‌های س��یار را گرفته‌اند‪ .‬ما ‪ ۵‬صنف‬ ‫س��یار داریم که وانت‌بار‌ها از این دس��ته هس��تند‪ .‬قرار‬ ‫اس��ت آیین‌نامه‌ای اصالح ش��ود‪ ،‬به‌طور ش��فاهی به ما‬ ‫گفتند ک��ه دیگر به ص��ورت فردی نباید ج��واز صادر‬ ‫ش��ود و باید تمامی جواز‌ها در قالب دفاتر باشد‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که همیشه نش��ان داده‌ایم که کار گروهی‬ ‫ما ضعیف است‪ .‬آژانس‌های ما همه در حال ورشکست‬ ‫ش��دن هس��تند‪ .‬حال اینکه وانت‌باری که سرمایه‌ای ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬میلیون تومان��ی دارد را چگونه می‌توانیم مجبور‬ ‫کنی��م ‪ ۶ ،۵‬نفری یک جا جمع ش��وند‪ ،‬دفتری بزنند و‬ ‫جواز بگیرند؟ این کار هزینه‌‌بر اس��ت و ش��دنی نیست‪.‬‬ ‫اگ��ر به مزایده ه��م بگذاریم انحصار ایجاد می‌ش��ود و‬ ‫کس��ی که پول دارد‪ ،‬دفتری می‌گیرد و همه وانت‌بار‌ها‬ ‫را زیرمجموع��ه خود می‌کند و رواب��ط ارباب و رعیتی‬ ‫شکل می‌گیرد‪.‬‬ ‫البته باید این را هم مد نظر داش��ته باش��یم که در‬ ‫حوزه وانت‌بار‪ ،‬شاید فقط ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد آنها که وانت‬ ‫می‌خواهند به دفاتر زنگ بزنند و س��ایرین از وانت‌هایی‬ ‫که در س��طح ش��هر می‌بینند می‌خواهند تا بارشان را‬ ‫جابه‌جا کنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی تصویب کرده‌اند که رانندگان دارای حق بیمه‬ ‫‪ ۱۰‬درص��دی هس��تند و این قانون باید اجرایی ش��ود‪.‬‬ ‫وقتی ب��ه اداره بیم��ه مراجعه می‌کنی��م‪ ،‬می‌گوید هر‬ ‫ش��خص صنفی را محق می‌دانند که بیمه شود‪ .‬با پایان‬ ‫یافتن مدت پروانه کس��ب این رانندگان‪ ،‬بیمه آنها نیز‬ ‫قطع می‌ش��ود‪ .‬حال اینکه اگر دفتری تاس��یس شود و‬ ‫‪ ۱۰‬راننده آنجا کار کنند‪ ،‬پروانه کسب برای دفتر صادر‬ ‫می‌ش��ود در حالی که بیمه به کسی تعلق می‌گیرد که‬ ‫خودش پروانه کسب داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €درباره وانت‌بارهای سیار بیشتر توضیح دهید‪.‬‬ ‫این‌ها اگر در دفاتر نیستند‪ ،‬پس کجا هستند؟‬ ‫درحال‌حاضر محل س��کونت این افراد ایس��تگاه آنها‬ ‫اس��ت و در پروانه کس��ب‪ ،‬نشانی محل س��کونت آنها‬ ‫ثبت ش��ده است‪ .‬وانت‌بار‌ها مشتری‌های خود را با زنگ‬ ‫خوردن تلفن‌‌ش��ان و گشت‌زنی در ش��هر می‌یابند‪ .‬این‬ ‫اتحادیه از حیث نش��انی‌ها‪ ،‬اطالع��ات به روزی دارد تا‬ ‫جایی که چند روز پیش یکی از نهاد‌ها آخرین اطالعات‬ ‫مربوط به نشانی این وانت‌ها را از ما خواست که ما هم‬ ‫آنها ارائه دادیم‪.‬‬ ‫€ €ب�ه نظ�ر می‌رس�د مش�کل اتحادیه‌ه�ای‬ ‫حمل‌ونق�ل ب�ا ش�هرداری تمام�ی ن�دارد‪ .‬اینکه‬ ‫می‌گویند شهرداری باید صنف شما را ساماندهی‬ ‫کند‪ ،‬به چه معنا است؟‬ ‫شهرداری به ماده ‪ ۳۱‬و ‪ ۳۲‬راهنمایی و رانندگی تکیه‬ ‫دارد و می‌گوید که باید بار‪ ،‬کاال و مس��افر را در س��طح‬ ‫شهر س��اماندهی کند‪( .‬ماده ‪ :۳۲‬ش��هرداری‌ها موظف‬ ‫هس��تند تمامی فعالیت‌های مربوط به حمل‌ونقل کاال‬ ‫و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسه‌ها‬ ‫و شرکت‌های حمل‌ونقل تعاونی و خصوصی ساماندهی‬ ‫و بر آنها نظارت کنند‪ ).‬گس��تردگی مفهوم س��اماندهی‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫نوین‌س��ازی شبکه خرده‌فروش��ی در کشور‬ ‫ط��ی س��ال‌های نه‌چندان دور به‌وی��ژه در دهه‬ ‫نخس��ت انق�لاب با وج��ود جن��گ تحمیلی و‬ ‫ض��رورت تامی��ن کاالهای اساس��ی‪ ،‬عرضه آن‬ ‫در ش��بکه توزیع و دسترس��ی راحت مردم در‬ ‫دورترین نقاط کشور‪ ،‬به علت فقدان شبکه‌های‬ ‫توزیع گس��ترده‪ ،‬کارآمد و شفاف‪ ،‬در زمره آمال‬ ‫و آرزوهای دولت به‌ش��مار می‌رفت‪ .‬اما سرانجام‬ ‫این رویا با ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی‬ ‫و افزایش تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای محقق‬ ‫شد‪ .‬بعدها با گسترش این نوع فعالیت و نیاز به‬ ‫وجود یک مرجع صنفی واحد برای س��اماندهی‬ ‫امور ضروری‪ ،‬با دستور وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و پیگیری مرکز اصن��اف و بازرگانان‬ ‫ایران و اتاق اصناف ایران‪ ،‬در ‪۲۵‬فروردین س��ال‬ ‫‪ ۹۵‬ب��ا انتخابات اعضای هی��ات مدیره‪ ،‬اتحادیه‬ ‫کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌طور رسمی‬ ‫تش��کیل ش��د‪ .‬ای��ن اتحادی��ه درحال‌حاضر با‬ ‫‪ ۱۲۹‬عضو و بیش از ‪۴‬هزار ش��عبه در سراس��ر‬ ‫کش��ور بیش از ‪ ۵۰‬هزار ش��غل ایجاد کرده و با‬ ‫مدیریت متمرکز و نوین‌س��ازی س��امانه توزیع‬ ‫و اس��تفاده از صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی‬ ‫گامی بزرگ در شفاف‌سازی مبادالت اقتصادی‬ ‫و مالیات ش��فاف برداش��ته و بزرگ‌ترین شبکه‬ ‫تامی��ن و توزی��ع کاال در کش��ور را ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫و حال چرا ش��بکه توزیع نوین؟ جواب کاملا‬ ‫روش��ن اس��ت زیرا نظام خرده‌فروش��ی مدرن‪،‬‬ ‫شفافیت عملکرد‪ ،‬رونق در چرخه تولید‪ ،‬اشتغال‬ ‫و حفظ منافع مصرف‌کننده را به‌دنبال دارد‪.‬‬ ‫و اما چرا فروشگاه‌های زنجیره‌ای بازوی تحقق‬ ‫این رویا هستند؟ پاسخ این پرسش‪ ،‬مزیت‌های‬ ‫فراوان برای مصرف‌کنندگان‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫دولت که کلیات آن‪ ،‬به این شرح است؛‬ ‫از منظر مصرف‌کننده‬ ‫از منظ��ر مصرف‌کننده می‌ت��وان به ‪ ۶‬مزیت‬ ‫اش��اره ک��رد ک��ه عبارتن��د از «کاه��ش ن��رخ‬ ‫مصرف‌کنن��ده (ح��ذف واس��طه‌ها) و افزایش‬ ‫کیفی��ت محص��والت (رقاب��ت)»‪« ،‬توج��ه به‬ ‫س��لیقه مصرف‌کننده (تمرک��ز در این فعالیت‬ ‫اقتص��ادی)»‪« ،‬کاهش هزینه‌هایی مانند صرف‬ ‫زمان»‪« ،‬ایجاد قدرت انتخاب برای مشتریان»‪،‬‬ ‫«اس��تفاده از خدمات بیش��تر و پاسخگو بودن‬ ‫(گ��ردآوری محصوالت متن��وع در یک مکان و‬ ‫وجود دفاتر رسیدگی به شکایات مشتریان)» و‬ ‫«تامین نظر و نیاز مصرف‌کنندگان»‬ ‫از منظر تولیدکننده‬ ‫از منظر تولیدکننده نیز ‪ ۴‬مزیت بر ش��مرده‬ ‫می‌شود‪« :‬حل مش��کالت بنگاه‌های تولیدی با‬ ‫عقد قراردادهای بلندمدت و امکان برنامه‌ریزی‬ ‫تولی��د برای زمان طوالنی‌تر و اطمینان‌خاطر از‬ ‫فروش محصول تولی��دی»‪« ،‬کمک به گردش‬ ‫سرمایه در واحدهای تولیدی»‪« ،‬شناخت بهتر‬ ‫س��لیقه مش��تری از س��وی بنگاه‌های تولیدی‬ ‫به‌واس��طه بخ��ش بازاریابی در فروش��گاه‌های‬ ‫زنجی��ره‌ای منجر به حذف هزین��ه بازاریابی از‬ ‫هزینه‌های واحدهای تولیدی ش��ده اس��ت» و‬ ‫«انتقال کاال به ش��هرهای دوردس��ت به‌وسیله‬ ‫شبکه‌های پخش مویرگی»‬ ‫از منظر دولت‬ ‫و ام��ا از منظ��ر دول��ت مزیت‌های��ی بی��ش‬ ‫از ای��ن دارد‪« :‬پرداخ��ت حق��وق دولت��ی مثل‬ ‫مالی��ات»‪« ،‬مالی��ات ارزش‌اف��زوده و اج��اره‬ ‫واحده��ای تجاری»‪« ،‬ایجاد اش��تغال پایدار»‪،‬‬ ‫«اطمینان‌بخش��ی از نح��وه مناس��ب توزی��ع‬ ‫کااله��ا و خدم��ات با کیفیت و نرخ مناس��ب»‪،‬‬ ‫«کیفی��ت و خدم��ت»‪« ،‬ایج��اد هماهنگی در‬ ‫اج��رای بهینه سیاس��ت‌های توزیعی دولت به‬ ‫وی��ژه در زمان بحران»‪« ،‬کمک به ایجاد عدالت‬ ‫اجتماع��ی به‌ویژه در مناطق مح��روم و امکان‬ ‫دسترس��ی مردم در ش��هرهای کم‌جمعیت»‪،‬‬ ‫«اطمینال‌خاط��ر از ف��روش کاالی با اصالت و‬ ‫بهداشتی»‪« ،‬ایجاد شفافیت و نظارت بر عرضه‬ ‫نشدن کاالی قاچاق و بی‌کیفیت»‪« ،‬روان‌سازی‬ ‫نظام توزیع» و «مدیریت حرفه‌ای توزیع با ایجاد‬ ‫زیرساخت‌های الزم و به‌کار گرفتن نرم‌افزارهای‬ ‫روز و نوین‪ ،‬کاهش هزینه‌های توزیع و مبادله»‬ ‫ب��ا این ن��گاه‪ ،‬قانون‌گ��ذار در اح��کام برنامه‬ ‫ششم توس��عه سهم فروش��گاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫از نظ��ام خرده‌فروش��ی کش��ور را ‪۲۰‬درص��د‬ ‫پیش‌بین��ی ک��رده اس��ت که با توجه به س��هم‬ ‫ح��دود ‪۱۰‬درصدی کنونی‪ ،‬راه زیادی تا تحقق‬ ‫این مهم مانده که در س��ایه همدلی‪ ،‬همراهی و‬ ‫آگاهی از مزیت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای‪ ،‬در‬ ‫آینده نزدیک شاهد پیشرفت میهن عزیزمان و‬ ‫تحقق آرزوی بحق‌مان خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اتحادی��ه حمل و نقل بار و کاالی س��بک ش��هری برای ‪۳‬رس��ته دفاتر پیک‬ ‫موت��وری‪ ،‬دفاتر حمل‌ونقل وانت بار و وانت‌بار س��یار پروانه کس��ب صادر‬ ‫می‌کند که البته صدور پروانه کس��ب برای وانت‌بارهای س��یار با مش��کل‬ ‫روبه‌رو شده و درحال‌حاضر ممنوع است‬ ‫آن‌چنان اس��ت که همواره مشکل‌س��از می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫قانون نیز حیطه س��اماندهی را مش��خص نکرده است‪.‬‬ ‫در موضوع س��اماندهی وانت‌بارها گفته می‌شود که آنها‬ ‫باید در قالب دفاتر کار کنند‪ .‬همین موضوع نامشخص‬ ‫ساماندهی موجب اختالف‌نظر بین اصناف و شهرداری‬ ‫شده است و هر کسی برداشت خود را دارد‪.‬‬ ‫شهرداری به بهانه ساماندهی‪ ،‬اختیار تعویض پالک را‬ ‫در دست گرفته است‪ ،‬تشخیص نیاز رانندگان به کارت‬ ‫ط��رح ترافیک را در حیطه وظایف خود می‌داند و‪ ...‬این‬ ‫کارها درست نیست‪.‬‬ ‫€ €یکی از گالیه‌های شما مربوط به تعویض پالک‬ ‫اس�ت‪ .‬چه وانت‌‌هایی باید تعوی�ض پالک کنند و‬ ‫چه مشکلی در این زمینه ایجاد شده است؟‬ ‫پیش‌تر وقتی وانت‌بار از کارخانه اتومبیل‌سازی خارج‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬ازآنجایی‌که کاربری دیگری جز حمل‌ونقل بار‬ ‫ندارد‪ ،‬پالک عمومی داش��ت‪ .‬با این‌حال‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫تولید‌کننده خودرو وقتی دیدند که مصارف پالک‌های‬ ‫عمومی کم اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن از راهنمای��ی و رانندگی‬ ‫درخواس��ت می‌کنند که پالک ع��ادی بزنند‪ .‬اما همین‬ ‫تغییر برای صنف ما مصیبت شد‪ .‬راهنمایی و رانندگی‬ ‫می‌گوید ش��هرداری برای تعویض پالک محق اس��ت و‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که از س��ال ‪ ،۱۳۶۱‬نامه تعویض‬ ‫پ�لاک واج��دان ش��رایط را اتحادی��ه ب��ه راهنمایی و‬ ‫رانندگ��ی می‌زد‪ .‬چه تغیی��ری رخ داده که در یکی دو‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬ش��هرداری باید این کار را انجام دهد؟‬ ‫در قانون از کلمه س��اماندهی استفاده شده اما مشخص‬ ‫نش��ده است که این ساماندهی چیس��ت و چگونه باید‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬موضوع دوم اینکه افرادی که ماشین‌شان‬ ‫را نوسازی می‌کنند نیز درباره تعویض پالک دچار ضرر‬ ‫و زیان زیادی می‌ش��ود‪ .‬این ضرری است که شهرداری‬ ‫و راهنمایی و رانندگی به ما زده‌اند‪ .‬جایگزینی ماش��ین‬ ‫فرسوده با نو‪ ،‬نیازمند تحمیل هزینه‌هایی است که برای‬ ‫رانندگان سخت اس��ت‪ .‬حال اینکه ماشین فرسوده که‬ ‫پالک عمومی دارد و به‌نام فردی ثبت ش��ده‪ ،‬این پالک‬ ‫را از او می‌گیرند‪ .‬برای ماش��ین ن��و پالکی عادی ثبت‬ ‫می‌کنن��د و بعد دوباره او باید پ�لاک عمومی جدیدی‬ ‫بگی��رد‪ .‬چرا هم��ان پالک قدی��م را ب��ه او نمی‌دهند‪،‬‬ ‫نمی‌دانیم‪ .‬این کار هم هزینه‌بر است‪ ،‬هم طوالنی‌مدت‬ ‫و پیچی��ده اس��ت و هم اینک��ه منطقی نیس��ت‪ .‬ما در‬ ‫راس��تای همکاری با شهرداری گفتیم که برای ما فرقی‬ ‫نمی‌کند مهر اتحادیه پای برگه تعویض پالک بخورد یا‬ ‫مهر ش��هرداری‪ ،‬فقط مهم این اس��ت که کار رانندگان‬ ‫راه بیفتد‪ .‬در این راس��تا برای متقاضیان تعویض پالک‬ ‫پرونده‌های��ی ایج��اد کردیم و به این منظ��ور‪ ،‬مدارک‬ ‫مربوط به عدم‌سوءسابقه‪ ،‬عدم اعتیاد‪ ،‬پرداخت عوارض‪،‬‬ ‫بیمه‪ ،‬مالیات‪ ،‬خالف��ی‪ ،‬معاینه فنی برتر و‪ ..‬را در قالب‬ ‫این پرونده‌ها به ش��هرداری دادیم‪ .‬پس از پش��ت س��ر‬ ‫گذاش��تن فرآیندی یک‌ماهه‪ ،‬دوب��اره پرونده‌ها را به ما‬ ‫بازگردانده‌ان��د و می‌گویند پرون��ده آنهایی که بیش از‬ ‫‪۱۰‬س��ال در این اتحادیه عضو هس��تند را به ما معرفی‬ ‫کنید‪ .‬ضمن اینکه جواز کس��ب آنها را نیز باید ارس��ال‬ ‫کنیم‪ .‬در واقع همه مدارک اعضای ما را می‌خواهند به‬ ‫شهرداری منتقل کنند‪.‬‬ ‫€ €اتحادیه‌ه�ای ح�وزه حمل‌ونق�ل در س�ایر‬ ‫شهرستان‌ها نیز مشکالت مشابهی دارند؟‬ ‫همین طور اس��ت‪ .‬در بازدیدی ک��ه از اتحادیه‌های‬ ‫همکار در شهرس��تان‌های مش��هد‪ ،‬زنج��ان‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫تبریز‪ ،‬ارومیه‪ ،‬بندرعباس و‪ ...‬داشتم‪ ،‬متوجه شدم همه‬ ‫همکاران من در شهرستان‌ها هم با شهرداری‌ها مشکل‬ ‫دارند و آنها نیز نمی‌توانند مجوز سیار صادر کنند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که دیوان عدالت اداری عدم صدور جواز‬ ‫را براس��اس ماده ‪ ۱۲‬قانون نظام صنفی تخلف دانسته‬ ‫است اما سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و هیات عالی‬ ‫نظ��ارت در این‌باره مقاومت می‌کنن��د که مانع صدور‬ ‫پروانه کس��ب ش��ده و آینده کاری ما ب��ه خطر افتاده‬ ‫است‪ .‬در صورتجلسه ‪ ۹۷/۱۰/۳۰‬راهبر ناجا به ما اجازه‬ ‫ساماندهی وانت‌بارها را در سطح شهرها داده است‪ .‬این‬ ‫س��اماندهی ابزار می‌خواهد و نیازمند این اس��ت که به‬ ‫رانندگان سیار پروانه کسب بدهیم و آنها را عضو بیمه‬ ‫رانندگان کنیم‪ .‬هیچ‌کدام از این‌ها انجام نمی‌ش��ود‪ ،‬در‬ ‫این ش��رایط ما چگونه اوضاع این صنف را س��اماندهی‬ ‫کنی��م‪ .‬مصوبه‌ای در ‪ ۹۷/۱۱/۱۵‬داریم که اس��تانداری‬ ‫تهران فقط برای حل مش��کل اتحادیه وانت‌بار تشکیل‬ ‫جلس��ه داد و ب��ه نماینده س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت دستور دادند صدور جواز به سرعت انجام شود‪.‬‬ ‫ط��رح ترافیک و نحوه برخورد دوگانه ش��هرداری رفع‬ ‫شود‪ ،‬اما نشد‪.‬‬ ‫€ €براس�اس قان�ون ‪ ۳۲‬راهنمای�ی و رانندگی‪،‬‬ ‫باید هم�ه وانت‌بار‌ه�ا در قالب دفات�ر کار کنند‪.‬‬ ‫شما می‌گویید این کار در عمل ممکن نیست‪ .‬اما‬ ‫موضوع این است که مردم نمی‌توانند به وانت‌باری‬ ‫که در سطح شهر است و نشانی او‪ ،‬محل سکونت‬ ‫او اس�ت‪ ،‬اعتماد کنن�د؟ اگر در مقاب�ل اجباری‬ ‫ش�دن فعالیت در قالب دفات�ر مقاومت می‌کنیم‪،‬‬ ‫باید پیش�نهاد دیگری هم داشته باشیم‪ .‬چگونه‬ ‫می‌توانید به‌عنوان اتحادیه این وانت‌بارهای سیار‬ ‫را کنترل کنید تا اگر مشکلی پیش آمد به حقوق‬ ‫مردم رس�یدگی شده و با تخلف‌ها برخورد شود؟‬ ‫مردم نام و مشخصات راننده را از کجا بدانند که‬ ‫از رسیدگی به حق‌شان مطمئن شوند؟‬ ‫پرسش بس��یار خوبی اس��ت‪ .‬اتحادیه می‌تواند برای‬ ‫تک‌تک ای��ن وانت‌بار‌ها‪ ،‬مجوز صادر کن��د تا آنها فرد‬ ‫صنفی ش��ناخته ش��وند‪ .‬پیشکس��وتان ای��ن صنف در‬ ‫نخستین نشس��ت هیات مدیره پیشنهادی قابل تامل‬ ‫دادن��د مبنی بر اینک��ه ما باید چهره عمومی ش��هر را‬ ‫تغییر دهیم‪ .‬برچس��ب‌هایی روی وانت‌‌بارها نصب شود‬ ‫و آنها را نوارکش��ی کنیم که نش��ان دهد‪ ،‬این ماشین‬ ‫عضو اتحادیه اس��ت تا مردم وقتی این ماشین‌ها را در‬ ‫خیابان می‌بینند به آنها اعتماد کنند‪ .‬این کاری اس��ت‬ ‫که سال‌های قبل هم انجام می‌شده و هنوز عکس‌های‬ ‫آن موج��ود اس��ت‪ .‬ح��ال اینکه ه��ر ک��دام از این‌ها‬ ‫می‌خواس��تند در دفاتر کار کنند این امکان برایش��ان‬ ‫فراهم باشد اما ما نمی‌توانیم این رانندگان را به کار در‬ ‫دفاتر اجبار کنیم‪ .‬حال اینکه کافی اس��ت مردم شماره‬ ‫پالک وانتی که به آن بار س��پرده‌اند را داشته باشند تا‬ ‫اگر مشکلی پیش‌آمد با مراجعه به اتحادیه مشکل‌شان‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫€ €موضوع دیگر این است که مردم چطور ثابت‬ ‫کنند که به این وانت‌بار‪ ،‬باری تحویل داده‌اند؟‬ ‫اعضای اتحادیه مجاب می‌ش��وند که دس��ته فاکتور‬ ‫بیجک در ماشین خود داشته باشند تا زمانی که مردم‬ ‫باری به او تحوی��ل می‌دهند‪ ،‬در مقابل فاکتور بگیرند‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه این اعضا حمایت می‌ش��وند تا دس��تگاه‬ ‫کارتخوان داش��ته باش��ند که همین رس��ید دس��تگاه‬ ‫کارتخوان باز ثابت‌کننده انجام معامله بین مش��تری و‬ ‫راننده است‪.‬‬ ‫€ €وانت‌بار‌ه�ا در کوچ�ه و خیابان‌ه�ا فعالی�ت‬ ‫دارند‪ ،‬بازدید شما از نوع فعالیت آنها بسیار مهم‬ ‫است‪ .‬به‌عنوان رئیس اتحادیه چه بازدید‌‌هایی از‬ ‫سطح شهر دارید؟‬ ‫بازرس��ی من از مناطق گوناگون شهر کاری عادی و‬ ‫هفتگی اس��ت‪ .‬من هر هفته‪ ،‬از یکی از پاتوق رانندگان‬ ‫وانت‌ب��ار و پیک موت��وری به‌طور غیرمنتظ��ره بازدید‬ ‫می‌کن��م و تاکنون از مکان‌های��ی مثل خیابان مولوی‪،‬‬ ‫شوش‪ ،‬انبار نفت‪ ،‬چهار‌راه سیروس‪ ،‬دالوران‪ ،‬شمیران‬ ‫نو‪ ،‬بازار س��نگ‪ ،‬ب��ازار گل و‪ ...‬بازدید ک��رده‌ام‪ .‬هر روز‬ ‫رانن��دگان به اتحادیه مراجع��ه می‌کنند و می‌گویند از‬ ‫ورود آنه��ا به بازار ممانعت می‌ش��ود‪ .‬برای همین این‬ ‫هفته را به بازرسی از بازار اختصاص داده بودم تا ببینم‬ ‫مش��کل کجاس��ت که با برخورد کارمند ش��هرداری با‬ ‫خودم روبه‌رو شدم‪.‬‬ ‫€ €برخورد کارمند شهرداری با خود شما؟! یعنی‬ ‫چه اتفاقی افتاد؟‬ ‫نتیج��ه ضعیف کردن اتحادیه‌ها همین اس��ت‪.‬وقتی‬ ‫به‌عن��وان رئیس اتحادیه برای بازرس��ی ب��ازار رفتم و‬ ‫در ورودی بازار (روبه‌روی پارک‌ش��هر) کارت ریاس��ت‬ ‫اتحادیه را نش��ان دادم‪ ،‬کارمند ش��هرداری که جلوی‬ ‫ورودی ایس��تاده بود‪ ،‬کارتم را ب��ه صورتم پرت کرد و‬ ‫گفت این کارت را قبول ندارد و اجازه ورود به من نداد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که وانت‌بارها از بازار جدانش��دنی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫با این توضیح که ش��هرداری خود نمی‌تواند دفاتری‬ ‫تاسیس کند و مجوز دفاتر حمل‌ونقل را اتحادیه صادر‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬در هم��ان زمان به یکی از پیمان��کاران بازار‬ ‫که فق��ط پروانه بهره‌برداری از ش��هرداری دارد و باید‬ ‫جواز خود را از اتحادیه بگیرد‪ ،‬تماس گرفتم و خواستم‬ ‫تا م��ن را تایید کند ت��ا بتوانم وارد بازار ش��وم‪ .‬یعنی‬ ‫من را کس��ی تایید کرد که خود م��ن باید به او مجوز‬ ‫بدهم‪ .‬این نتیجه ‪ ۲‬سال ساماندهی شهرداری در حوزه‬ ‫حمل‌ونقل کاال و بار و مس��افر است‪ .‬آنچه اتفاق افتاده‪،‬‬ ‫قابل اثبات اس��ت‪ .‬اینکه رئیس اتحادیه‌ای با ‪ ۵۰‬سال‬ ‫س��ابقه نمی‌تواند وارد بازار شود و پیمانکاری که مجوز‬ ‫خ��ود را از اتحادیه می‌گیرد باید ضامن ورود او ش��ود‪،‬‬ ‫تاسف برانگیز است‪.‬‬ ‫€ €درحال‌حاضر وانت‌بارهایی که پروانه کس�ب‬ ‫دارند در س�طح ش�هر از نظر ظاهر چه تفاوتی با‬ ‫سایر وانت‌بار‌ها دارند؟‬ ‫روی در وانت‌بارهایی که پروانه کسب دارند یک آرم‬ ‫آبی رنگ چسبانده شده که نام اتحادیه روی آن نوشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مش��کل اینجاس��ت که رانن��دگان وانت‌ب��ار مجبور‬ ‫هس��تند به جای آرم اتحادیه‪ ،‬آرم ش��رکتی که پروانه‬ ‫بهره‌برداری از ش��هرداری دارد را روی در وانت بزنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ی��ک ریال ب��رای تبلیغات به‬ ‫راهنمای��ی و رانندگی‪ ،‬اتحادیه ی��ا رانندگان پرداخت‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫€ €موضوع بع�دی دخل و خرج اتحادیه اس�ت‪.‬‬ ‫ش�ما ریاس�ت اتحادیه را در ش�رایطی به‌دس�ت‬ ‫گرفتید که حدود ‪ ۲‬میلیارد تومان بدهی داش�ت‬ ‫و ی�ک میلی�ارد و ‪ ۳۰۰‬توم�ان از آن را با ذخیره‬ ‫مالی اتحادی�ه پرداخت کردید‪ .‬در ش�رایطی که‬ ‫رس�ته‌ای از اتحادیه شما ممنوعیت صدور پروانه‬ ‫کسب دارد‪ ،‬آیا توانستید باقیمانده بدهی خود را‬ ‫به اتاق اصناف بپردازید؟‬ ‫بله! صنف وانت‌بار و پیک موتوری صنفی با معرفت و‬ ‫باغیرت هستند‪ .‬در حالی که اتحادیه در بدترین شرایط‬ ‫اس��ت و نمی‌تواند به تعهدات و وظایف خود نسبت به‬ ‫اعضا عمل کند‪ ،‬اعضای این صنف بنابر اعتمادهای بین‬ ‫ف��ردی‪ ،‬برای تمدید پروانه‌های کس��ب خود اقدام و با‬ ‫پرداخت حق عضویت‌های ‪۱۰۰‬هزار تومانی خود‪ ،‬نیاز‬ ‫مال��ی اتحادیه را برآورده کردند و ما توانس��تیم بدهی‬ ‫خ��ود به اتاق اصناف که از در دوره ریاس��ت پیش��ین‬ ‫باقی مانده بود‪ ،‬بپردازی��م‪ .‬درحال‌حاضر وضعیت خود‬ ‫در اتاق اصناف را بهبود داده‌ایم‪ .‬این صنف پول‌س��ازی‬ ‫اس��ت که اگر از آن حمایت ش��ود‪ ،‬مزیت‌های زیادی‬ ‫برای کشور دارد‪.‬‬ ‫€ €یعنی حدود ‪ ۷۰۰‬میلی�ون تومان‪ ،‬با ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان‌های حق عضویت و آن هم در شرایطی که‬ ‫اتحادیه خدماتی مناس�ب نمی‌توان�د ارائه دهد‪،‬‬ ‫تامین شده است؟!‬ ‫بله! ع�لاوه بر این‪ ،‬خوب اس��ت بدانیم حدود ‪ ۷‬ماه‬ ‫است هزینه‌های ماهانه ‪ ۵۰‬تا ‪۷۰‬میلیون تومانی را نیز‬ ‫پرداخت کرده‌ایم تا ساختمان اتحادیه سر پا بماند‪.‬‬ ‫€ €به‌طور کلی‪ ،‬اگر مش�کالت پی�ش آمده برای‬ ‫این اتحادیه برطرف ش�ود‪ ،‬در نهایت چه س�ود و‬ ‫مزیتی برای شهر دارد؟‬ ‫درحال‌حاضر‪ ،‬تعداد وانت‌بار‌های س��یاری که پروانه‬ ‫کس��ب آنها باطل نشده اس��ت‪ ۳ ،‬هزار است که مجوز‬ ‫آنها به مرور در حال ابطال اس��ت و ما اجازه تمدیدآنها‬ ‫را نداریم‪ .‬این در حالی اس��ت که اگر دس��ت‌انداز‌های‬ ‫قانون��ی رفع ش��ود‪ ،‬این قول را از ط��رف همکارانم در‬ ‫اتحادیه به شما می‌دهم که بیش از ‪ 100‬هزار وانت‌بار‬ ‫تهران را در یک س��ال‪ ،‬س��امان دهی��م و آنگاه چهره‬ ‫عمومی شهر تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫ته��ران خیل��ی بزرگ اس��ت‪ .‬ی��ک نهاد و س��ازمان‬ ‫نمی‌توان��د آن را جمع کند و س��امان دهد‪ .‬باید باهم و‬ ‫شرایطی ایجاد کنیم که قانون‌مند شویم‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1304‬‬ ‫پیاپی ‪2622‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین تودیع و معارفه رئیسان قدیم و جدید سازمان امور مالیاتی‪:‬‬ ‫مودیان خوش‌حساب را شکنجه نکنیم‬ ‫در حالی اقتصاد نفتی تمام بخش‌های اقتصادی کشور را‬ ‫درگیر خود کرده که پرداختن به روش‌های علمی دریافت‬ ‫مالی��ات و ایجاد فرهنگ مالیات��ی از راه‌های برون‌رفت از‬ ‫مش��کالت کنونی اس��ت‪ .‬درآمدهای مالیاتی می‌تواند به‬ ‫عن��وان جایگزی��ن درآمدهای نفتی‪ ،‬بخ��ش عمده‌ای از‬ ‫بودجه مورد نیاز کش��ور را تامین کند و نقش بس��زایی در‬ ‫تامین هزینه‌های دولت و رس��یدن به استقالل اقتصادی‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬از این رو‪ ،‬تکیه مخارج دولت بر مالیات‌ها و‬ ‫کاهش وابس��تگی به درآمدهای نفتی یکی از محورهای‬ ‫مهمی اس��ت که باید در اجرای سیاس��ت‌های اقتصادی‬ ‫دنبال شود‪ .‬موضوعی که در آیین تودیع و معارفه رئیسان‬ ‫قدیم و جدید س��ازمان امور مالیاتی مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفت و بر این مهم تاکید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی‬ ‫فرهاد دژپس��ند‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین‬ ‫تودیع و معارفه رئیسان قدیم و جدید سازمان امور مالیاتی‬ ‫با اشاره به اینکه نفت و گاز از منابعی است که باید نقش‬ ‫آن در اقتصاد ایران کاهش یابد‪ ،‬افزود‪ :‬امیدوارم به سمتی‬ ‫بروی��م که بودج��ه مبتنی‌بر نفت را ب��ه بودجه مبتنی‌بر‬ ‫مالیات و درآمدهای س��الم تغییر دهیم‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫میزان درآمدهای تحقق‌یافته س��ال گذشته بیش از ‪۱۰۵‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان بود و به روایتی تا ‪ ۱۰۹‬هزار میلیارد‬ ‫تومان محقق ش��ده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در سال‌های گذشته‬ ‫می��زان تحق��ق درآمده��ای مالیاتی بی��ش از ‪ ۹۷‬درصد‬ ‫ب��ود‪ .‬وی در ادامه تاکید ک��رد‪ :‬یقین دارم در دوره جدید‬ ‫مدیریتی س��ازمان مالیاتی نیز دستاورد خواهیم داشت و‬ ‫ش��رط من برای انتصاب مدیران‌‪ ،‬پاکدستی و برخورداری‬ ‫از دانش مربوط اس��ت و امیدواریم دوره جدید مدیریتی‬ ‫س��ازمان مالیاتی به تکمیل‪ ،‬توس��عه و اجرای برنامه‌های‬ ‫قبلی بینجامد‪.‬‬ ‫دژپس��ند تصریح کرد‪ :‬بای��د بدانیم تنها حداکثر کردن‬ ‫درآم��د مالیات��ی مدنظر نیس��ت و م��ا نمی‌خواهیم پول‬ ‫زور بگیریم و مالیات حق اس��ت‪ .‬مودیان خوش‌حس��اب‬ ‫و خوش‌عملک��رد را حق نداریم ش��کنجه کنیم و مالیات‬ ‫بیش��تری از آنه��ا بگیریم و باید به دنب��ال وصول مالیات‬ ‫حقه باشیم‪ .‬وی با تاکید بر این موضوع که باید به سمتی‬ ‫بروی��م که بودج��ه مبتنی‌بر نفت را ب��ه بودجه مبتنی‌بر‬ ‫مالیات و درآمدهای س��الم تغییر دهیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مالی‌ات‌ستانی باید به سمت الکترونیکی شدن حرکت کند‬ ‫و رئیس‌جمهوری عنوان کرده است که بحث توسعه باید‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ ‫دژپس��ند تصریح کرد‪ :‬روابط چهره ب��ه چهره در نظام‬ ‫مالیاتی باید به حداقل برس��د و سامانه باید در این بخش‬ ‫عمل کند‪ .‬انتظار این اس��ت که ت��ا پایان دولت دوازدهم‬ ‫مالیات الکترونیک به طور حتم محقق شود و الکترونیکی‬ ‫شدن مقدمه هوشمندسازی مالیات‌ستانی است‪ .‬موضوع‬ ‫دیگر رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی است و اگر مالیات‬ ‫از جایی باالتر برود اثر منفی بر تولید خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد که ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید نباید‬ ‫متوقف ش��ود‪ .‬اگر نفت در مسیر زنجیره ارزش وارد شود‪،‬‬ ‫پایه‌های مالیاتی رش��د خواهند داش��ت و به جای اینکه‬ ‫نفت را به صورت خام بفروش��یم‪ ،‬آن را در زنجیره ارزش‬ ‫به کاالی نهایی تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتصادی و دارایی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بحث‬ ‫افزای��ش درآمده��ای مالیاتی در سیاس��ت‌های اصل ‪۴۴‬‬ ‫مطرح ش��ده و مورد تاکید رهبر معظم انقالب نیز هست‪.‬‬ ‫تا زمانی که نظام مالیاتی هوش��مند نشود‪ ،‬نیروی انسانی‬ ‫در مرکز کار قرار دارد و البته نیروی انس��انی رکن اصلی‬ ‫وصول درآمدهای سالم مالیاتی است‪.‬‬ ‫او در ادامه تاکید کرد‪ :‬قرار بود تا پایان خرداد الیحه جامع‬ ‫اصالح مالیات‌های مستقیم آماده شود‪ .‬یک برنامه جامع‌‬ ‫تهیه ش��ده که دولت بتواند موضوع رونق تولید را محقق‬ ‫کند و قرار اس��ت در جلس��ه‌ای با مجلس‪ ،‬عملکرد دولت‬ ‫بو‌کار را بررسی کنیم‪ .‬بهبود‬ ‫در زمینه بهبود فضای کس�� ‌‬ ‫بو‌کار‬ ‫این فضا می‌تواند به روان ش��دن فعالیت‌های کس�� ‌‬ ‫ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید نباید متوقف شود‪ .‬اگر نفت در مسیر‬ ‫زنجیره ارزش وارد ش��ود‪ ،‬پایه‌های مالیاتی رشد خواهند داشت‪ .‬به‬ ‫ج��ای اینکه نفت را به صورت خام بفروش��یم‪ ،‬باید آن را در زنجیره‬ ‫ارزش به کاالی نهایی تبدیل کنیم‬ ‫در کش��ور منجر شود‪ .‬موضوع بخش��ودگی مالیاتی برای‬ ‫مناطق سیل‌زده نوعی اطمینان‌بخشی به مودیان مالیاتی‬ ‫اس��ت‪ .‬موضوع معیشت نیز نیازمند برخورد فعال است و‬ ‫پیشنهادهایی را به رئیس‌جمهوری ارائه کردیم و البته در‬ ‫کنار آن موضوع کنترل تورم مطرح است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬باید راهکارهای عملی برای مقابله‬ ‫ب��ا فرارهای مالیات��ی را بیابیم و به س��مت افراد صاحب‬ ‫دانش دس��ت نیاز دراز کنیم‪ .‬دژپس��ند افزود‪ :‬برای کمک‬ ‫ب��ه مدیریت اقتصادی و در جنگ اقتصادی که قرار داریم‬ ‫باید وارد شویم و لباس کار بپوشیم و به جنگ تحریم‌های‬ ‫ظالمانه و اعتالی نظام رفته و در این راستا حرکت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر نظام مالیات‌ستانی سنتی‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‪ ،‬رئیس کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجل��س نیز به عنوان دیگر س��خنران ای��ن آیین‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه اصالح قانون مالیات ارزش‌افزوده حدود دو س��ال‬ ‫کار مش��ترک داش��ت که کلیات آن در صحن به تصویب‬ ‫رس��ید و در نهایت برای ش��ور دوم به کمیسیون برگشت‬ ‫و ب��ه ط��ور احتمالی‪ ،‬یکش��نبه جمع‌بندی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‪ ،‬اصالح قانون مالیات‬ ‫ارزش‌افزوده را یکی از مهم‌ترین پیگیری‌های کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس در سال جاری دانست و بیان کرد‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی و تعاون از همراهان مجلس در بررس��ی قانون‬ ‫مالی��ات ارزش‌افزوده بودند و امیدوارم به‌زودی در صحن‬ ‫علنی وارد بررسی جزئیات قانون شویم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بحث صندوق‌های مکانیزه فروش در‬ ‫ش��ورای نگهبان جلسه‌ای داشتیم و برخی موارد جزئی و‬ ‫اش��کاالت آن به‌زودی رفع خواهد ش��د و ما اجرای قانون‬ ‫صندوق‌ه��ای فروش را دنب��ال می‌کنیم‪ .‬پورابراهیمی در‬ ‫زمینه موضوع مالیات بر عملکرد به برخی بررس��ی‌ها در‬ ‫مجلس اش��اره کرد و افزود‪ :‬بحث نظ��ام جامع مالیاتی و‬ ‫تغییر مالیات‌س��تانی سنتی به هوش��مند در طرح جامع‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬می��زان مالیات وصولی‬ ‫کش��ور می‌تواند به راحتی دو برابر ارقام فعلی شود‪ .‬هدف‬ ‫از طراح��ی نظام جامع مالیاتی‪ ،‬حذف مالیات علی‌الرأس‬ ‫و شخص‌محوری است‪ .‬در سال ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان مالیات از کس��انی وصول ش��د که شناسه‬ ‫مالیاتی نداش��تند‪ .‬رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫اف��زود‪ :‬هوشمندس��ازی مالیات‌س��تانی و جلوگی��ری از‬ ‫ممیزمحوری باید دنبال شود‪ .‬در زمینه مالیات بر عملکرد‬ ‫قرار اس��ت امسال ‪ ۵‬درصد کاهش در راستای حمایت از‬ ‫تولی��د محقق ش��ود که این امر می‌تواند ف��رار مالیاتی را‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی امروز یک‬ ‫ضرورت در کشور است و موضوع مالیات بر مجموع درآمد‬ ‫خانوار سال‌هاست به فراموشی سپرده شده و پیشنهاد این‬ ‫است که می‌توان آن را به عنوان یک پایه مالیاتی اجرا کرد‬ ‫مانن��د کاری که در زمینه تراکنش‌های بانکی اتفاق افتاد‬ ‫و به‌راحتی می‌توان آن را اجرایی کرد‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی با بیان اینکه فرار مالیاتی ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان عنوان می‌شود که می‌توان به سمت وصول‬ ‫آن حرک��ت کرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬موضوع مالیات بر عایدی بخش‬ ‫مس��کن نیز در مجلس بررس��ی و کلی��ات آن به تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس بیان کرد‪ :‬مجموع‬ ‫اقدام‌هایی که عنوان شد‪ ،‬می‌تواند رویکرد جدیدی را در‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی ایجاد کند و به ارتقای جایگاه نظام‬ ‫مالیاتی منجر ش��ود‪ .‬یکی از مباحث تحریم‌ها این اس��ت‬ ‫که درآمد کش��ور را کاهش دهد و نظام مالیاتی می‌تواند‬ ‫در راستای کاهش درآمدهای نفتی وارد شده و به اقتدار‬ ‫کش��ور در مقابل��ه با تحریم‌ها کمک کن��د؛ درحال‌حاضر‬ ‫دول��ت ‪ ۳‬م��اه از فرصت ‪ ۴‬ماهه‌ای که خواس��ته بود برای‬ ‫اصالح بودجه را از دس��ت داده و باید متناسب با مقابله با‬ ‫تحریم‌ها تنظیم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش درآمدهای مالیاتی با تغییر قواعد‬ ‫همچنین امیدعلی پارس��ا‪ ،‬رئیس جدید س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی در آیین تودیع رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی‬ ‫و معارف��ه خ��ود‪ ،‬گفت‪ :‬درآمدهای مالیات��ی باید با تغییر‬ ‫قواع��د بازی افزای��ش یابد و در برخ��ی بخش‌ها نیازمند‬ ‫بازنگ��ری در قوانین هس��تیم‪ .‬یک��ی از مهم‌ترین مباحث‬ ‫حوزه مالیات‪ ،‬ماده ‪ ۱۶۹‬مکرر قانون مالیات‌های مستقیم‬ ‫اس��ت‪ .‬کل ارکان نظ��ام باید با همکاری هم در راس��تای‬ ‫اجرای این ماده گام بردارند‪ .‬این موضوع از نان ش��ب هم‬ ‫واجب‌تر است‪ .‬رئیس جدید سازمان امور مالیاتی با تاکید‬ ‫بر ضرورت توسعه پایدار کشور افزود‪ :‬سهم مالیات از تولید‬ ‫ی که‬ ‫ناخالص داخلی در کشور ما ‪ ۹.۲‬درصد است در حال ‌‬ ‫این عدد در کش��ورهای در حال توس��عه ‪ ۱۲‬درصد و در‬ ‫کشورهای پیشرفته ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال‌حاضر با ظرفی��ت و رقیبان‌مان‬ ‫فاصله داریم که بخشی از این موضوع با تغییر قواعد بازی‪،‬‬ ‫می‌تواند حل ش��ود و باید با تغییر قواعد بازی‪ ،‬درآمدهای‬ ‫مالیاتی کش��ور را افزایش دهیم‪ .‬عرصه کار س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی‪ ،‬عرصه توس��عه کشور است‪ .‬پارسا به طرح جامع‬ ‫مالیاتی اشاره کرد و گفت‪ :‬من نیز به طرح جامع مالیاتی‬ ‫اعتق��اد و تاکید دارم که این ط��رح باید جلو برود‪ .‬رئیس‬ ‫جدید سازمان امور مالیاتی همچنین با بیان اینکه قاعده‬ ‫توس��عه دنیا‪ ،‬فعالیت آزاد تحت عوامل اقتصادی اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قاعده‌ها باید ش��فاف‪ ،‬دائمی‪ ،‬انگیزه س��ازگار‬ ‫و از پیش ابالغ ش��ده و تضمین ش��ده باشد به گونه‌ای که‬ ‫بازدهی راس��تگویی باید بیشتر از ناراستگویی باشد‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ما باید مجموعه انگیزه سازگار را به مجموعه‬ ‫فعالیت‌های‌مان در س��ازمان امور مالیات��ی اضافه کنیم؛‬ ‫این موضوع پیش‌زمینه نهادس��ازی توس��عه است‪ .‬پارسا‬ ‫همچنی��ن با بیان اینکه کاه��ش درآمدهای نفتی باید به‬ ‫فرصت بزرگی تبدیل شود‪ ،‬گفت‪ :‬مگر می‌شود از سازمان‬ ‫امور مالیاتی‪ ،‬انتظار تحقق درآمدهای مالیاتی را داش��ت‬ ‫بدون اینکه ابزاری در اختیارش گذاشت؟ تمام نهاد‌ها باید‬ ‫در زمینه اج��رای ماده ‪ ۱۶۹‬مکرر همکاری کنند‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی تاکید کرد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬با توجه‬ ‫به اینکه عرصه کار در سازمان امور مالیاتی باید عالمانه و‬ ‫مجاهدانه باشد‪ ،‬ما از حوزه‌های مختلف به شکل مشروط‪،‬‬ ‫محدود و کاهنده‪ ،‬حمایت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫یاور دشت‌بانی‬ ‫پژوهشگر اقتصاد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹طرح جامع مالیاتی به بار نشست‬ ‫س��یدکامل تقوی‌نژاد‪ ،‬رئیس کل پیشین سازمان امور‬ ‫مالیات��ی نیز در آیین تودیع خ��ود و معارفه رئیس جدید‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی با اش��اره به عملکرد خود در دوره‬ ‫ریاس��ت بر سازمان امور مالیاتی افزود‪ :‬مهم‌ترین سیاست‬ ‫ما‪ ،‬اعتمادس��ازی‪ ،‬افزایش س��رمایه اجتماعی و تعامل با‬ ‫مودیان حوزه‌های مختلف بود‪ .‬در طول چند سال گذشته‬ ‫بیش از ‪ ۹۵‬درصد درآمدهای مالیاتی محقق شد و سعی‬ ‫کردیم از کس��انی مالی��ات بگیریم که پیش از این در تور‬ ‫مالیات��ی نبودن��د و توانس��تیم از پیش‌بین��ی درآمدهای‬ ‫مالیاتی پیش��ی بگیریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین در حوزه‬ ‫مالیات ارزش‌افزوده توانستیم مشکالت را با بخش اصناف‬ ‫حل کنیم‪ .‬وی به طرح جامع مالیاتی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ام��روز می‌توان��م بگویم که طرح جام��ع مالیاتی با وجود‬ ‫تمام س��نگ‌اندازی‌ها به بار نشس��ته است و ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫اظهارنامه‌ه��ا به ص��ورت الکترونیکی دریافت می‌ش��ود‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۶‬میلیون اظهارنامه در اختیار سازمان قرار‬ ‫دارد و ‪ ۹۷‬درصد اظهارنامه‌ها رسیدگی شده است‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه امروز ‪ ۳.۲‬میلیارد رکورد اطالعاتی از س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی داریم‪ .‬تقوی‌نژاد با اشاره به ماده ‪ ۱۶۹‬مکرر قانون‬ ‫مالیات‌های مستقیم افزود‪ :‬هزاران مکاتبه و صدها جلسه‬ ‫در راستای اجرای ماده ‪ ۱۶۹‬مکرر برگزار کردیم و نزدیک‬ ‫به ‪ ۹۰‬درصد مسیر طی شد‪ .‬با هر کسی صحبت می‌کردیم‬ ‫اجازه نمی‌داد اطالعات را جمع‌آوری کنیم اما س��رانجام‬ ‫موفق ش��دیم‪ .‬رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی خطاب‬ ‫ن گفت‪ :‬مهم‌ترین مسئله شما‬ ‫به رئیس جدید این سازما ‌‬ ‫باید بحث صندوق مکانیزه فروش باشد‪ .‬در مجلس قانون‬ ‫خوبی تنظیم ش��ده اما س��ازمان باید با انعطاف آن را اجرا‬ ‫کند‪ .‬وی همچنین به فرار مالیاتی اشاره کرد و افزود‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۲‬ه��زار میلی��ارد تومان در زمینه ف��رار مالیاتی برگه‬ ‫تش��خیص صادر شده اس��ت‪ .‬رئیس پیشین سازمان امور‬ ‫مالیاتی گفت‪ :‬من در زمان ورود به سازمان مجوز داشتم‬ ‫که ‪ ۶۰۰‬نفر را بدون درج آگهی وارد سازمان کنم اما حتی‬ ‫یک نفر را بدون ضابطه وارد سازمان نکردم‪.‬‬ ‫‹ ‹وص�ول ‪ ۱۵‬ه�زار میلی�ارد توم�ان درآم�د‬ ‫مالیاتی‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‬ ‫امیدعلی پارسا‬ ‫سیدکامل تقوی‌نژاد‬ ‫محمدقاس��م پناهی‪ ،‬سرپرست پیش��ین سازمان امور‬ ‫مالیات��ی نی��ز در این آیین با بیان اینکه یکی از مس��ائلی‬ ‫که نظام مالیاتی را به تعالی می‌رساند طرح جامع مالیاتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬درحال‌حاضر تمام دانش فنی این طرح در‬ ‫اختیار نیروهای س��ازمان قرار گرفته و مدت‌هاس��ت که‬ ‫نی��روی خارجی در کنار ما نیس��ت‪ .‬وی به میزان وصول‬ ‫درآمدهای مالیاتی اش��اره کرد و گفت‪ :‬در دو ما ‌ه نخست‬ ‫امس��ال بی��ش از ‪ ۱۵‬هزار میلیارد توم��ان مالیات وصول‬ ‫ش��ده که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته رشد ‪۲۲‬‬ ‫درصدی را نشان می‌دهد‪ .‬پناهی ادامه داد‪ :‬اگر با این روند‬ ‫جلو برویم تا پایان س��ال رق��م ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫پیش‌بینی شده در قانون محقق می‌شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹س�هم چش�مگیر بان�ک مل�ی از مجم�وع وام‬ ‫ازدواج پرداختی‬ ‫اطالعات مربوط به وام ازدواج پرداخت‌شده از سوی نظام‬ ‫بانکی نش��ان می‌دهد که بانک ملی ایران سهم بسزایی در‬ ‫تامی��ن این بخ��ش از هزینه‌های ضروری خان��وار دارد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط‌عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬آمار منتشر‌ش��ده از‬ ‫س��وی بانک مرکزی نشان می‌دهد کل نظام بانکی در سال‬ ‫گذش��ته یک میلیون و ‪ ۱۸۰‬هزار مورد وام قرض‌الحس��نه‬ ‫ازدواج پرداخت��ه‌اس��ت‪ .‬از ای��ن رق��م‪ ۲۶۴ ،‬ه��زار و ‪۹۰۹‬‬ ‫مورد س��هم بانک ملی ایران بوده که حاکی از س��هم ‪۲۲.۵‬‬ ‫درصدی آن اس��ت‪ .‬همچنین در دو ماه نخست امسال‪ ،‬کل‬ ‫نظام بانکی ‪ ۹۶‬هزار و ‪ ۷۹۷‬مورد وام قرض‌الحس��نه ازدواج‬ ‫پرداخت��ه که ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۴۳۲‬مورد آن مربوط به بانک ملی‬ ‫ایران بوده اس��ت‪ .‬مبلغ وام ازدواج پرداخت‌ش��ده در دو ماه‬ ‫نخست امسال از سوی نظام بانکی ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۹۲۷‬میلیارد‬ ‫ری��ال و س��هم بانکی ملی ایران از ای��ن رقم ‪ ۸‬هزار و ‪۸۸۲‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۱۶۰‬میلیون ریال ثبت ش��ده است‪ .‬مقایسه این‬ ‫اعداد نشان می‌دهد در فروردین و اردیبهشت امسال‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۹‬درصد تعداد و ‪ ۳۰‬درصد مبلغ وام ازدواج نظام بانکی‬ ‫از سوی بانک ملی ایران پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام‌ه�ای گ�روه مال�ی س�امان در مس�یر‬ ‫بانکداری سبز‬ ‫گروه مالی س��امان در راستای مس��ئولیت‌های اجتماعی‬ ‫خود و اجرای بانکداری س��بز‪ ،‬راهکاره��ای تازه‌ای را برای‬ ‫کاه��ش مصرف کاغذ در کارتخوان‌های خود به کار بس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط‌عمومی بانک س��امان‪ ،‬با توجه به اهمیت‬ ‫موضوع کاهش مصرف کاغذ در حفظ محیط‌زیس��ت‪ ،‬بانک‬ ‫سامان و شرکت پرداخت الکترونیک سامان عالوه‌بر امکانات‬ ‫و زیرس��اخت‌هایی همچ��ون «نت‌بان��ک» و «موبایلت» که‬ ‫امکان مش��اهده جزئیات تراکنش‌ها را به کاربران می‌دهد‪،‬‬ ‫بر اس��اس شرایط و امکانات ‪ ۴‬راهکار جدید را برای کاهش‬ ‫مصرف کاغ��ذ در کارتخوان‌های خود در پیش گرفته‌اند‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬هم‌اکنون با بروزرس��انی نرم‌افزار کارتخوان‌ها‪،‬‬ ‫طول رس��ید این دس��تگاه‌ها ‪ ۳۰‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫همچنین در راهکاری دیگری‪ ،‬با تایید دارندگان کارتخوان‪،‬‬ ‫چاپ رس��ید دوم ‪ ۵۰‬درصد از کارتخوان‌های بانک سامان‬ ‫غیرفع��ال ش��ده و آمادگی وج��ود دارد که بن��ا بر تقاضای‬ ‫دارندگان این اقدام در دیگر دس��تگاه‌ها نیز اجرایی ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن راهکار س��ومی که س��امان در این ب��اره درنظر‬ ‫گرفته‪ ،‬نمایش رس��ید اول روی دس��تگاه‌های کارتخوان به‬ ‫ج��ای چاپ آن برای مبالغ خرد اس��ت‪ .‬این روش در حالی‬ ‫اجرایی خواهد ش��د که بخ��ش عم��ده‌ای از تراکنش‌های‬ ‫کارتخوان‌ها مبالغ خرد اس��ت و خریداران در صورت تمایل‬ ‫می‌توانن��د گزینه چاپ رس��ید را انتخاب کنن��د که درباره‬ ‫مباحث فنی و اجرایی این شیوه رایزنی با مسئوالن مربوط‬ ‫در حال انجام اس��ت‪ .‬در نهایت چهارمین راهکار سامان در‬ ‫ای��ن زمینه‪ ،‬ارائه رس��ید دارن��ده کارت و پذیرنده در قالب‬ ‫اپلیکیش��ن موبایلی اس��ت که هم‌اکنون این اپلیکیشن در‬ ‫حال نهایی شدن است و به‌زودی عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک ش�هر موفق در ارائه خدمات بانکداری‬ ‫الکترونیک‬ ‫معاون ش��عب و توس��عه بازاریابی بانک ش��هر با اشاره به‬ ‫خدمات الکترونیک به مش��تریان گفت‪ :‬بانک شهر با هدف‬ ‫تسهیل در خدمات‌دهی بانکی به مشتریان‪ ،‬توسعه خدمات‬ ‫بانک��داری الکترونیک را هم��واره در دس��تور کار دارد‪ .‬به‬ ‫گزارش مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک ش��هر‪ ،‬رحیم‬ ‫طاه��ری با اش��اره ب��ه هوشمندس��ازی خدم��ات در بانک‬ ‫ش��هر‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬پیش از این در نظ��ام بانکی‪ ،‬باال بودن‬ ‫تعداد ش��عب از جمله مزیت‌ها و نش��انه‌های عملکرد خوب‬ ‫ی��ک بانک ب��ود اما به مرور زم��ان و با تغییر اس��تانداردها‬ ‫یادداشت‬ ‫علل پیشرفت‬ ‫ارزهای مجازی‬ ‫و رویکرده��ا‪ ،‬بانک��داری الکترونی��ک گس��ترش یاف��ت و‬ ‫درحال‌حاض��ر بانک‌ه��ا به دنب��ال کاهش ش��عب فیزیکی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫طاه��ری افزود‪ :‬یک��ی از مهم‌ترین نماده��ا برای حرکت‬ ‫بانک ش��هر به س��مت بانک��داری الکترونیک‪ ،‬تاس��یس و‬ ‫گس��ترش پیش��خوان‌های ش��هرنت ب��ه عنوان ش��عبه‌ای‬ ‫کوچ��ک ب��رای ارائ��ه خدم��ات ب��ه ص��ورت الکترونیکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اس��تقبال ش��هروندان و مشتریان شبکه‬ ‫بانکی از خدمات پیشخوان‌های شهرنت و همچنین خدمات‬ ‫الکترونیک بانک ش��هر‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از آنج‌ا که پیشینه این‬ ‫بانک ‪ ۱۰‬سال است خوشبختانه توانسته در زمینه بانکداری‬ ‫الکترونیک عملکرد قابل‌توجهی داشته باشد‪ .‬معاون شعب و‬ ‫توس��عه بازاریابی بانک شهر گفت‪ :‬در بانکداری سنتی ارائه‬ ‫خدمات به گونه‌ای اس��ت که مشتری را مجبور به دریافت‬ ‫نوعی خ��اص از خدمات می‌کند در حال��ی که با بانکداری‬ ‫الکترونیک می‌توان دایره انتخاب مش��تری را گسترش داد‪.‬‬ ‫طاهری تاکید کرد‪ :‬اقدام‌های بانک شهر در حوزه بانکداری‬ ‫الکترونیک توانس��ته س��طح کیف��ی زندگی را در ش��هرها‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫عصر‪ ،‬عصر دیجیتال است و تحول پول از این‬ ‫ت به طوری که واژه ارزهای‬ ‫قاعده مستثنا نیس ‌‬ ‫دیجیت��ال تبدیل ب��ه یک��ی از پرکاربردترین‪،‬‬ ‫جذاب‌تری��ن و جدیدترین کلیدواژه‌ها در علوم‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬به‌ویژه حوزه پول و بانکداری ش��ده‬ ‫است‪ .‬ارزهای دیجیتال به هر ارزش ایجاد‌شده‬ ‫در بس��تر دیجیتال اش��اره دارد‪ .‬این مفهوم در‬ ‫مقاب��ل واس��طه‌های فیزیکی به مانن��د اوراق‬ ‫بانک��ی‪ ،‬س��که و دیگ��ر ارزهای فیزیک��ی قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬ارزهای مجازی نیز نمونه‌ای از ارزهای‬ ‫دیجیتال است و به‌گونه‌ای از واسط‌های مبادله‬ ‫گفته می‌ش��ود که مانن��د ارز عمل می‌کند‪ ،‬اما‬ ‫خلق و کنترل آنها به واسطه برنامه‌های رایانه‌ای‬ ‫انجام می‌شود‪ .‬علل پیشرفت ارزهای مجازی را‬ ‫می‌توان در چند مورد برشمرد‪:‬‬ ‫‪ -‌ ۱‬هزینه‌های خدمات‌دهی «شخص سوم»‪:‬‬ ‫انق�لاب در ان��واع ارزهای مورد اس��تفاده برای‬ ‫پرداخت‪ ،‬تس��ویه‪ ،‬بازپرداخت و سایر خدمات‪،‬‬ ‫ام��ری اجتناب‌ناپذی��ر اس��ت‪ .‬در کش��ورهای‬ ‫توس��عه‌یافته هزینه چنین خدماتی به ش��کل‬ ‫اغراق‌آمیزی باال است‪ .‬برای مثال‪ ،‬مردم امریکا‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۵‬حدود ‪۱۴۱‬میلیارد دالر کارمزد‬ ‫و بهره پرداخت کرده‌اند که بخش بزرگی از این‬ ‫مبل��غ صرف خدمات وام‪ ،‬کارت‌های اعتباری و‬ ‫سایر خدمات شده است‪.‬‬ ‫‪ -‌ ۲‬امنی��ت نداش��تن‪ :‬مس��ائل متعددی در‬ ‫ارتباط با ش��بکه کنونی پرداخت مبتنی‌بر وجه‬ ‫نقد‪ ،‬کارت اعتباری‪ ،‬دس��تگاه‌های خودپرداز و‬ ‫سایر روش‌های پرداخت بهای کاالها و خدمات‬ ‫وجود دارد‪ .‬همان‌گون��ه که در موارد متعددی‬ ‫در س��ال‌های گذشته مشاهده شد‪ ،‬هک شدن‬ ‫کارت‌ه��ای اعتب��اری و حت��ی دس��تگاه‌های‬ ‫خودپرداز‪ ،‬رو به تزاید است و به همان اندازه هم‬ ‫س��امانه‌‌های امنیت مجازی موجود در معرض‬ ‫دستکاری و مداخله قرار داشته‌اند‪ .‬موارد متعدد‬ ‫دیگری از تخلف‌هایی از این دس��ت وجود دارد‬ ‫ک��ه مطالعه آنها ای��ن جمله معروف اس��کات‬ ‫مک‌نیلی از ش��رکت س��ان مایکرو سیستمز را‬ ‫به ذهن متبادر می‌س��ازد‪« :‬فراموش کن‪ ،‬هیچ‬ ‫حریم خصوصی نداری‪».‬‬ ‫‪ -‌ ۳‬تبدیل‌نا‌پذیری ی‌ا نبود دسترس��ی وجوه‬ ‫در کش��ورهای فقی��ر‪ :‬مش��کالتی ک��ه افراد‪،‬‬ ‫به‌ویژه مردم س��اکن اقتصادهای جهان‌سومی‬ ‫را تحت‌تاثی��ر قرار می‌دهند‪ ،‬ش��امل این موارد‬ ‫اس��ت‪ :‬هزینه دس��تیابی و نرخ به��ره تحمیل‬ ‫ش��ده بر کارت‌های اعتب��اری‪ ،‬تبدیل‌نا‌پذیری‬ ‫پ��ول ملی (برای مث��ال‪ ،‬ونزوئال)‪ ،‬بی‌س��وادی‬ ‫ک��ه توانایی اف��راد را ب��رای درگیر ش��دن در‬ ‫تراکنش‌ه��ای مال��ی محدود می‌س��ازد‪ ،‬نبود‬ ‫سهولت جابه‌جایی وجه نقد به‌ویژه در شرایطی‬ ‫ک��ه بازرگانان تنها وجه نقد خ��رد می‌پذیرند‪،‬‬ ‫نبود امکان تس��عیر ارز مگر با پرداخت نرخ‌های‬ ‫تبدی��ل غیرمنصفانه و کارمزدهای باال‪ ،‬مبالغی‬ ‫که بانک‌ها و موسس��ه‌های مرتب��ط با بانک‌ها‬ ‫ب��ه ازای اس��تفاده از کارت‌ه��ای اعتب��اری و‬ ‫کارت‌ه��ای بس��تانکار و مجموع��ه دیگری از‬ ‫خدمات بر مش��تریان تحمیل می‌کنند و حتی‬ ‫نپذیرفتن وجه نقد از سوی برخی از بازرگانان‪.‬‬ ‫این‌گونه اس��ت که تسهیالت ارزهای دیجیتال‬ ‫بر پایه فناوری بالک‌چین‪ ،‬پاس��خ به بخشی از‬ ‫جنبه‌های منفی نظام مالی کنونی هستند‪ .‬هر‬ ‫چه خدمات بانکداری سنتی دور از دسترس‌تر‬ ‫باش��د و درصد بزرگ��ی از جمعیت فقیر جهان‬ ‫فاقد حس��اب بانکی باشند‪ ،‬فناوری رو به رشد‬ ‫ارزهای دیجیتال می‌تواند به آنها جایگزین‌های‬ ‫در دس��ترس‌تر و امکان‌پذیرت��ری ارائ��ه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ -‌ ۴‬جهان‌شمول بودن‪ :‬ارزهای مجازی مانند‬ ‫بیت‌کوین در هر کجا که پذیرفته‌ش��ده باشند‬ ‫و ب��ا محدودیت روبه‌رو نباش��ند‪ ،‬بدون نیاز به‬ ‫تبدیل به ارزی دیگر و یا مداخله ش��خص سوم‬ ‫در معامله‪ ،‬قابلیت جابه‌جایی و تبادل دارند‪.‬‬ ‫‪ -‌ ۵‬مدرنیزه اجتناب‌ناپذیر پرداخت‌ها‪ :‬بدیهی‬ ‫اس��ت متولدین هزاره کنونی که با اس��تفاده از‬ ‫تلفن‌ه��ای هوش��مند و س��ایر فناوری‌ه��ای‬ ‫کامپیوتری زندگی می‌کنند‪ ،‬پول‌های اعتباری‬ ‫رایج را به واس��طه نبود سهولت‪ ،‬هزینه و سایر‬ ‫جنبه‌های آزاردهن��ده آن‪ ،‬مالل‌آور و بی‌فایده‬ ‫می‌دانند‪.‬‬ ‫‪ -‌ ۶‬انگیزه‌ه��ای مبتنی‌ب��ر س��ودآوری‪ :‬موج‬ ‫افزایش��ی در قیمت ارزهای مج��ازی به مانند‬ ‫بیت‌کوین بس��یاری از افراد‪ ،‬حتی کس��انی که‬ ‫درک چن��دان باالی��ی از این پدی��ده ندارند‪ ،‬را‬ ‫به امکان‌پذیری کس��ب بازده��ی قابل‌توجه از‬ ‫پول‌های س��رمایه‌گذاری شده در فناوری‌های‬ ‫نوین‪ ،‬ترغیب می‌کند‪.‬‬
‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1304‬‬ ‫پیاپی ‪2622‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت‌وگوی‬ ‫آقای رویداد‬ ‫‪ ۴‬دلیل اصلی موفق‬ ‫نشدن در یک رویداد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با فعاالن صنعت نمایشگاهی مطرح شد‬ ‫تقویت ارتباط با یوفی‪ ،‬گام بعدی در مدیریت رویدادها‬ ‫گروه تجارت‬ ‫برخی مشارکت‌کنندگان در پایان هر نمایشگاه‬ ‫از ج��ذاب نب��ودن یا موف��ق نب��ودن آن صحبت‬ ‫می‌کنند در حالی که ممکن اس��ت‪ ،‬نمایش��گاه در‬ ‫س��طح باالیی برگزار شده باشد اما این غرفه‌داران‬ ‫باشند که با بی‌توجهی به قوانین و اصول برگزاری‬ ‫نمایش��گاه س��بب موفق نش��دن خود ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫همانطور که برای کس��ب بهتری��ن نتیجه در یک‬ ‫رویداد دالیل و قواعدی وجود دارد‪ ،‬موفق نش��دن‬ ‫نیز ش��امل دالیلی می‌ش��ود که رابطه مستقیمی‬ ‫ب��ا مش��ارکت‌کننده دارد‪« .‬آقای روی��داد» امروز‬ ‫دالیل اصلی موفق نبودن یک مش��ارکت‌کننده در‬ ‫نمایشگاه را واکاوی خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪۱‬ـ نخس��تین دلیل شکس��ت در یک رویداد را‬ ‫می‌ت��وان اطالع‌رس��انی نامناس��ب ب��ه مخاطبان‬ ‫دانس��ت‪ .‬پیش از ش��روع یک روی��داد و حضور در‬ ‫آن باید مش��تریان و مخاطبان اصلی را از برگزاری‬ ‫آن نمایش��گاه مطلع کرد‪ .‬مشتریان به هیچ عنوان‬ ‫نمی‌دانند شما قصد حضور در چه رویدادی را دارید‬ ‫به همین دلیل باید پیش از برگزاری نمایش��گاه با‬ ‫اطالع‌رسانی مناسب از طریق شبکه‌های اجتماعی‬ ‫یا حتی تماس تلفنی آنها را مطلع کنید‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ جذب مخاطبان جدید در کنار س��اماندهی‬ ‫مشتریان گذشته از جمله نکات مهم در نمایشگاه‬ ‫است‪ .‬برخی غرفه‌داران هیچ ایده‌ای برای حضور در‬ ‫نمایش��گاه ندارند و شکست خواهند خورد‪ .‬اگر در‬ ‫نمایشگاه حاضر می‌شوید به‌طور حتم باید چیزی‬ ‫برای نمایش یا حرفی برای گفتن داش��ته باش��ید‬ ‫چراک��ه مخاطبان و مش��تری‌ها به‌دنبال غرفه‌ای‬ ‫می‌گردند که بتواند به آنها در کس��ب و کارش��ان‬ ‫بیشتر کمک کند‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ ادبیات درس��ت را فراموش نکنید و همیشه‬ ‫غرف��ه‌داران حرف��ه‌ای یا بازاریابان اصلی ش��رکت‬ ‫خ��ود را در غرف��ه مس��تقر کنی��د‪ .‬بس��یاری از‬ ‫مشارکت‌کنندگان به‌دلیل نداشتن ادبیات درست‬ ‫در نمایش��گاه و بازاریابی قوی نداشتن از موفقیت‬ ‫باز خواهند ماند‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ در پای��ان نمایش��گاه باید به‌دنب��ال برقراری‬ ‫ارتباط با افرادی باشید که در غرفه از آنها پذیرایی‬ ‫کرده و صحبت‌های اولیه بس��تن ی��ک قرارداد را‬ ‫انج��ام داده‌اید‪ .‬بس��یاری از ش��رکت‌ها این دنبال‬ ‫ک��ردن را فرام��وش می‌کنند و برخی دیگر تنها به‬ ‫فرس��تادن یک ایمیل یا یک تماس س��اده تلفنی‬ ‫اکتفا خواهند کرد‪ ،‬در حالی که ممکن است انعقاد‬ ‫یک قرارداد تجاری یک ماه نیاز به پیگیری داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬ش��اهد تکاپ��وی وی��ژه‌ای در می��ان‬ ‫فع��االن صنعت نمایش��گاهی برای فعال نگه داش��تن‬ ‫بخش‌های گوناگون این عرصه هس��تیم‪ .‬ش��اید انتشار‬ ‫برخ��ی آمارهای بین‌المللی از کش��ورهای گوناگون در‬ ‫این زمینه اثر‌گذار بوده باش��د‪ .‬آخرین برآوردها نشان‬ ‫می‌ده��د درحال‌حاضر ‪ ۱۸۰‬کش��ور جه��ان در عرصه‬ ‫نمایشگاهی فعال هس��تند و این صنعت ساالنه به‌طور‬ ‫مس��تقیم ‪ ۱۴۰‬میلیارد دالر درآمد برای این کشورها‬ ‫ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫بازدید بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیون نفر در س��طح جهان از‬ ‫نمایش��گاه‌های گوناگون بیانگر این نکته مهم است که‬ ‫صنعت نمایش��گاهی جای خود را در اقتصاد پیدا کرده‬ ‫و روند رو به رش��د خود را ادامه می‌دهد‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫فع��االن نمایش��گاهی در ایران پیش��رفت قابل‌توجهی‬ ‫داش��ته‌اند و س��االنه ش��اهد برگزاری ‪ ۶۶۰‬نمایشگاه‬ ‫هستیم که دست‌کم‪ ۴۰۰‬مورد آنها‪ ،‬تخصصی و دارای‬ ‫مجوز رسمی از سازمان توسعه تجارت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه به‌تنهایی یک رسانه است‬ ‫نلسون حضرتی‬ ‫علی مرادی‬ ‫علی ابراهیم‌زاده‬ ‫ششمین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی نوشت‌افزار‬ ‫برگزار می‌شود‬ ‫شش��مین نمایش��گاه بین‌المللی نوش��ت‌افزار‬ ‫و تجهی��زات مهندس��ی در مرکز نمایش��گاه‌های‬ ‫ش��هرآفتاب برگ��زار می‌ش��ود‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫گس��ترش‌نیوز‪ ،‬شش��مین نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫نوش��ت‌افزار و تجهی��زات مهندس��ی ‪ ۱۱‬تیر در‬ ‫مرکز نمایش��گاه‌های شهر آفتاب برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه ش��امل انواع نوش��ت‌افزار‪ ،‬دفتر‪،‬‬ ‫محصوالت کمک آموزش��ی و فانتزی‪ ،‬هنری و‪...‬‬ ‫اس��ت‪ .‬ششمین نمایشگاه بین‌المللی نوشت‌افزار‬ ‫و تجهیزات مهندسی ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۴‬تیر‪ ،‬از ساعت ‪۱۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۸‬در تهران‪ ،‬ابت��دای بزرگراه خلیج‌فارس در‬ ‫مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت س��هامی نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی جمه��وری اس�لامی ایران معتقد اس��ت‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬رس��انه‌ای ب��رای عرض��ه توانمندی‌ه��ای‬ ‫ش��رکت‌های داخلی و خارجی ب��ه جامعه و عرضه آن‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫نلس��ون حضرتی در چند هفت ‌ه گذشته با حکم وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در س��ایت تهران مش��غول‬ ‫به‌کار ش��ده اس��ت‪ .‬وی در این زمینه به صمت گفت‪:‬‬ ‫صنعت نمایش��گاهی در ش��کل و ماهی��ت فعلی خود‪،‬‬ ‫صنعت��ی جوان در جهان به‌‌ش��مار می‌رود‪ .‬این صنعت‬ ‫با وجودجوان بودن بس��یار ناف��ذ و تاثیرگذار بر روابط‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و تجاری میان کشورها است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه نمایش��گاه‌ بس��تری برای توسعه کشورها‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬رویدادهای نمایشگاهی محلی برای عرضه‬ ‫توانمندی‌ه��ای صنایع کش��ورهای گوناگون در س��ال‬ ‫جاری و سال‌های آینده هستند‪ .‬بسیاری از شرکت‌های‬ ‫خارجی از فرصت نمایشگاه‌های بین‌المللی برای نشان‬ ‫دادن توانمندی‌ها و فناوری‌هایی که در س��ال‌های بعد‬ ‫به تولید گسترده می‌رسند‪ ،‬استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن نمایش��گاه بین‌الملل��ی ایران با عنوان‬ ‫این مطلب که نمایشگاه‌ها همیشه نماد توسعه کشورها‬ ‫بوده‌اند‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬از نخس��تین اکسپو یعنی اکسپو‬ ‫‪ ۱۸۵۱‬لن��دن ک��ه با طراح��ی یک نماد و س��اختمان‬ ‫خاص ش��کل گرف��ت (کریس��تین پاالس ب��ه معنای‬ ‫برج شیش��ه‌ای) ما ش��اهد انقالب��ی در عرصه صنعت‬ ‫نمایش��گاهی و هم��راه با آن صنعت ساختمان‌س��ازی‬ ‫بودیم‪(.‬ش��کل س��اختمان این برج یکی از زیباترین و‬ ‫خالق‌ترین آثار معم��اری دوران خود بود‪ ).‬این تلفیق‬ ‫نش��ان‌دهنده ارتب��اط تنگاتنگ صنعت نمایش��گاهی‬ ‫ب��ا صنایع دیگر اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از هم��ان زمان نیز‬ ‫مش��خص بود که صنعت نمایش��گاهی نویددهنده امر‬ ‫توسعه پایدار در جهان است‪.‬‬ ‫حضرت��ی معتقد اس��ت تجربه چند س��ال‌ گذش��ته‬ ‫برگ��زاری رویداده��ای نمایش��گاهی در س��ایت‌های‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی ایران نیز نش��ان داده که ما هم‬ ‫توانسته‌ایم در ارائه توانمندی‌های حوزه‌های تخصصی‬ ‫نمایشگاه عملکرد قابل‌قبولی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بخش��ی از رش��د و بالندگی صنایع‬ ‫گوناگون کش��ور مرهون عرض��ه توانمندی‌های همین‬ ‫صنایع در زمان برگزاری نمایش��گاه‌ها است‪ .‬این عضو‬ ‫هیات مدیره ش��رکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران یادآور ش��د‪ :‬نام‌گذاری روز‬ ‫جهانی نمایش��گاه‌ها نیز از همین نگاه نشات می‌گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن روز ب��رای ی��ادآوری حرکت روبه رش��د صنعت‬ ‫نمایشگاهی و نقش آن در تعالی و موفقیت‌های کشور‬ ‫گرامی‌داشته می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته حضرتی ب��ا توجه به جای��گاه منطقه‌ای و‬ ‫جهان��ی ای��ران‪ ،‬و با وجود اعم��ال تحریم‌های ظالمانه‬ ‫علیه اقتصاد و صنعت کشورمان سایت‌های نمایشگاهی‬ ‫ل گذشته برگزاری رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫حضرتی‪ :‬تجربه چند سا ‌‬ ‫در س��ایت‌های نمایش��گاه بین‌المللی ای��ران نش��ان داده که ما هم‬ ‫توانس��ته‌ایم در ارائه توانمندی‌های حوزه‌های تخصصی نمایش��گاه‬ ‫عملکرد قابل‌قبولی داشته باشیم‬ ‫ای��ران هنوز هم از جمله بهترین س��ایت‌ها و برندهای‬ ‫جهانی هستند‪ .‬وی گفت‪ :‬البته ما نمی‌توانیم تاثیر این‬ ‫تحریم‌ها بر اقتصاد کش��ورمان را مورد انکار قرار دهیم‬ ‫اما در ه��ر صورت با توجه به می��زان بالندگی صنعت‬ ‫نمایشگاهی ایران‪ ،‬ما به سالمت از این مقطع هم عبور‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن نمایش��گاه بین‌المللی ایران اظهارکرد‪:‬‬ ‫شرکت س��هامی نمایش��گاه‌های بین‌المللی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران با توجه به ش��عار امسال سعی می‌کند‬ ‫از تولیدات داخلی حمایت بیش��تری داش��ته باشد و با‬ ‫عرضه محصوالت و نوآوری‌های انجام ش��ده در صنایع‬ ‫گوناگون از ش��رکت‌های ایرانی حمای��ت کند‪ .‬وی در‬ ‫پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬تمام تالش ما برای پشتیبانی‬ ‫و حمایت از نظام جمهوری اس�لامی و دس��تاوردهای‬ ‫آن است‪.‬‬ ‫‹ ‹باید فعالیت برگزارکنندگان ارزیابی شود‬ ‫درب��اره پیش��رفت برگزارکنن��دگان و فع��االن این‬ ‫عرص��ه رئیس هیات مدی��ره انجم��ن برگزارکنندگان‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی ایران معتقد است با ارزیابی‬ ‫عملکرد و برنامه‌های سنجش��ی به رش��د و خودکفایی‬ ‫برنامه‌ه��ای آینده صنعت نمایش��گاهی کمک خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫علی مرادی با بیان اینکه تمام کش��ورهای پیش��رو‬ ‫و پیش��رفته جهان‪ ،‬س��رمایه‌گذاری و توجه ویژه‌ای به‬ ‫صنعت نمایش��گاهی خود دارن��د‪ ،‬گفت که صنایع این‬ ‫کش��ورها زمانی به اه��داف از پیش تعیین شده‌ش��ان‬ ‫دس��ت یافتند ک��ه مقام��ات دولت‌های متب��وع آن‌ها‬ ‫تصمیم گرفتند توجه بیش��تری ب��ه فعالیت‌های حول‬ ‫محور صنعت نمایشگاهی کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬راه رش��د و پیش��رفت صنایع کشورها‬ ‫و توس��عه فعالیت‌ه��ای آنها از مس��یر توجه به صنعت‬ ‫نمایش��گاهی آنها می‌گذرد چراکه در این محل اس��ت‬ ‫ک��ه تمام��ی تولیدکنن��دگان و کارآفرین��ان با عرضه‬ ‫محصوالت‌ش��ان از کاالها و فعالیت‌های خود رونمایی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫مدیر برگزاری نمایشگاه ایران‌بیوتی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی محل ارائه ایده‌هایی که قرار‬ ‫اس��ت در آینده به عرضه عمومی برس��د نیز به‌ش��مار‬ ‫می‌رود‪ .‬به‌عبارتی در نمایشگاه‌های بین‌المللی از افکار‬ ‫و ایده‌ها هم رونمایی می‌شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه آثار هنری یک ربات انسان‌نما‬ ‫نمایش��گاهی از آثار هنری یک ربات انس��ان‌نما که با اس��تفاده از هوش‬ ‫مصنوعی و بازوهای رباتیک می‌تواند طراحی کند‪ ،‬در دانش��گاه آکس��فورد‬ ‫برگزار می‌شود‪ .‬مهر به نقل از دیل‌میل نوشت‪ :‬قرار است یک ربات انسان‌نما‬ ‫مجه��ز به ه��وش مصنوعی نمایش��گاهی از آثار هنری خود را در دانش��گاه‬ ‫آکسفورد برگزار کند‪.‬‬ ‫این ربات بدون کمک انس��ان و فقط با اس��تفاده از یک بازوی رباتیک و‬ ‫دوربینی که در چشمان آن کار گذاشته شده‪ ،‬طراحی می‌کند‪.‬‬ ‫«آی��دان ملر» مخترع به یاد آی��دا «آدا الولیس» ای��ن ربات را ‪Ai-Da‬‬ ‫نام‌گذاری کرده و ادعا می‌کند این نخس��تین ربات انس��ان‌نمایی اس��ت که‬ ‫می‌تواند با اس��تفاده از دوربینی در چش��مان و مدادی در دس��تانش افراد‬ ‫واقعی را طراحی کند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه آثار هنری ‪ Ai-Da‬به ن��ام ‪ Unsecured Futures‬در ‪۱۲‬‬ ‫ژوئن در دانشگاه آکسفورد برگزرای می‌شود‪ .‬در این نمایشگاه بخشی از آثار‬ ‫ربات به نمایش گذاشته می‌شود‪.‬‬ ‫پردازش��گر‌های هوش مصنوعی و الگوریتم‌های گوناگونی به کار رفته در‬ ‫ربات در این دانشگاه ساخته شده‌اند‪.‬‬ ‫این آثار هنری شامل نقاشی‪ ،‬طراحی‪ ،‬مجسمه‌سازی و ویدئو آرت هستند‬ ‫که مرزهای میان هوش مصنوعی‪ ،‬فناوری و زندگی واقعی را بررسی می‌کند‪.‬‬ ‫آی��دان ملر که ی��ک مدیر هنری نیز هس��ت‪ ،‬در این ب��اره می‌گوید‪ :‬این‬ ‫نخس��تین ربات انس��ان‌نمای هنرمند اس��ت که می‌تواند اثر خ��ود را خلق‬ ‫کند‪.‬‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه لیدز انگلیس بازوی‌های رباتیک ‪ Ai-Da‬را ابداع‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی با عنوان این مطلب که جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫نیز با سال‌ها س��ابقه و تجربه در عرصه نمایشگاهی از‬ ‫این قاعده مستثنا نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬صنعت نمایشگاهی‬ ‫کش��ور می‌تواند ب��ازوی اجرایی بس��یار مناس��بی در‬ ‫راس��تای شناس��ایی محصوالت صادرات��ی حوزه‌های‬ ‫گوناگ��ون و کمک ب��ه رونق و پیش��رفت فعالیت‌های‬ ‫صنایع باشد‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن برگزارکنندگان نمایش��گاهی با بیان‬ ‫این مطلب که باید ارزیابی نسبت به میزان تاثیرگذاری‬ ‫رویدادهای نمایشگاهی در میزان موفقیت‌های صنایع‬ ‫گوناگون داش��ته باش��یم‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬به‌ط��ور قطع‪،‬‬ ‫س��ازمان‌‌ها و نهاده��ای ذی‌رب��ط آمارهای��ی از میزان‬ ‫پیش��رفت‌های صنای��ع گوناگ��ون دارن��د و می‌توان با‬ ‫ارزیابی این آمار نس��بت به طراح��ی برنامه‌های آینده‬ ‫سایت‌های نمایشگاهی با دقت نظر بیشتری وارد عمل‬ ‫شد‪ .‬وی گفت‪ :‬دس��تیابی به تعداد شرکت‌های حاضر‬ ‫در رویدادهای نمایش��گاهی و می��زان بازدیدکنندگان‬ ‫آنها نیز اقدام دیگری است که آمار آنها به‌طور قطع در‬ ‫سایت‌های نمایش��گاهی موجود است‪ .‬به‌گفته مرادی‬ ‫جایگاه فعلی صنعت نمایشگاهی حاکی از آن است که‬ ‫برنامه‌ریزان و مسئوالن این صنعت تا حدود زیادی به‬ ‫اهداف خود دست یافته‌اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬میزان اقبال‬ ‫عمومی نسبت به س��ایت‌های نمایشگاهی استانی نیز‬ ‫گویای این واقعیت اس��ت که رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫خ��ارج از پایتخت در کمک به توس��عه و رونق اقتصاد‬ ‫شهرها و استان‌های کشور کمک شایان توجهی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس انجمن برگزارکنندگان نمایشگاهی در‬ ‫پای��ان ب��ا قدردانی از برگ��زاری آیینی ب��ا عنوان روز‬ ‫جهانی نمایش��گاه‌ها در کش��ور گفت‪ :‬در این روز نباید‬ ‫تنها به برگزاری یک آیین نمادین و یک جش��ن صرف‬ ‫خالصه ش��ود‪ .‬باید با ارزیابی عملکرد دس��ت‌اندرکاران‬ ‫حوزه نمایش��گاهی به این مهم دس��ت یابیم که تا چه‬ ‫اندازه به توس��عه ارتباط ب��ا جامعه جهانی که به گمان‬ ‫من مهم‌ترین هدف یک سایت نمایشگاهی بین‌المللی‬ ‫است‪ ،‬دست یافته‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹از شعارهای جهانی الگوبرداری کنیم‬ ‫یکی از مهم‌ترین کارکردهای روز جهانی نمایشگاه‌ها‬ ‫تعریف یک شعار جهانی برای آینده این صنعت است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره و دبی��ر انجم��ن برگزارکنندگان‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی ایران در ای��ن زمینه گفت‪:‬‬ ‫توج��ه و اهتمام به ش��عارهای هر س��ال یوفی در روز‬ ‫جهانی نمایش��گاه‌ها می‌تواند ما را در مس��یر دستیابی‬ ‫به اهداف و برنامه‌های نمایش��گاهی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران هدایت و راهنمای��ی کند‪ .‬عل��ی ابراهیم‌زاده با‬ ‫بی��ان اینکه روز جهانی نمایش��گاه‌ها اتفاقی اس��ت که‬ ‫به ارزیابی رویدادهای نمایش��گاهی محلی و منطقه‌ای‬ ‫می‌پ��ردازد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بیش��تر کش��ورهای جهان‬ ‫ای��ن آیین متناس��ب با فرهن��گ بومی این کش��ورها‬ ‫و در راس��تای معرفی عملکرد یک س��ال گذشته آنها‬ ‫برگزار می‌ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬ما نیز از س��ال گذشته بر‬ ‫آن ش��دیم تا آیین سال ‪ ۹۸‬را با بهره‌گیری از نمادها و‬ ‫موضوع‌های متناسب با فرهنگ بومی کشورمان جشن‬ ‫بگیری��م و در عین ح��ال محکی از اقدام‌ه��ا و فرآیند‬ ‫فعالیت‌های یک س��ال گذشته نمایشگاه داشته باشیم‪.‬‬ ‫ابراهیم‌زاده معتقد اس��ت اختصاص ی��ک روز ویژه به‬ ‫صنعت نمایش��گاهی بهانه خوبی است تا تمامی اهالی‬ ‫و دس��ت‌اندرکاران صنعت نمایش��گاهی زیر یک سقف‬ ‫جمع شوند و براساس تقویم جهانی یوفی روزی خاص‬ ‫را به جش��ن و ارزیابی عملکردش��ان اختصاص دهند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برگزاری آیین روز جهانی نمایش��گاه‌ها‬ ‫در کش��ورمان همچنین می‌تواند نش��ان‌دهنده ارتباط‬ ‫تنگاتنگ کش��ورمان با اتحادیه جهانی نمایش��گاه‌ها و‬ ‫اهتمام ما برای ارتباط با جامعه بین‌الملل باشد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هی��ات مدی��ره انجم��ن برگزارکنندگان‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران با یادآوری سابقه طوالنی‬ ‫ایران در حوزه صنعت نمایش��گاهی و میزان تجربیات‬ ‫کس��ب شده در این حوزه تاکید کرد‪ :‬با وجود سخت‌تر‬ ‫شدن شرایط اقتصادی کشور و اعمال دوباره تحریم‌ها‬ ‫برخی از س��ایت‌های نمایش��گاهی ایران همچنان جزو‬ ‫یک یا دو سایت برتر منطقه‌ای هستند و برخی از آنها‬ ‫نی��ز در میان برندهای جهان��ی جای دارند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه دس��ت‌اندرکاران و فعاالن صنعت نمایش��گاهی‬ ‫همواره نش��ان داده‌اند که سایت‌های نمایشگاهی ایران‬ ‫در میان پویاترین سایت‌های نمایشگاهی جهانی جای‬ ‫دارن��د‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اهتمامی که ما نس��بت به فعالیت‬ ‫سایت‌های نمایشگاهی کش��ورمان داریم موجب رونق‬ ‫و فروغ فعالیت‌های این سایت‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫ابراهیم‌‌زاده همچنین در ادامه با اشاره به شعار امسال‬ ‫یوفی که عبارت اس��ت از «پیوند ایده‌ها؛ فردایی بهتر»‬ ‫گفت که این شعار بسیار خردمندانه و با عنایت به لزوم‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت‌ها و افکار تمامی دس��ت‌اندرکاران‬ ‫سایت‌های نمایشگاهی انتخاب شده است‪.‬‬ ‫وی ی��ادآور ش��د‪ :‬ای��ن یک ش��عار جهانی اس��ت و‬ ‫اختصاص به نقطه خاص جغرافیایی ندارد‪ .‬مخاطب آن‬ ‫یک فرد یا یک کش��ور نیس��ت و در راستای هم‌افزایی‬ ‫و همفکری بیش��تر فعاالن حوزه صنعت نمایش��گاهی‬ ‫برگزیده شده است‪.‬‬ ‫نمایشگاه صنعت آستراخان هفته آخر خرداد برگزار می‌شود‬ ‫پنجمین همایش و نمایش��گاه صنعتی‪‌-‬بازرگانی ایران در حالی قرار است‬ ‫از ‪ ۲۹‬تا ‪ ۳۱‬خرداد امس��ال در بندر آستراخان روسیه برگزار شود که مورد‬ ‫استقبال روس‌ها و اقبال کم ایرانی‌ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫حس��ن مرتجی‪ ،‬فعال اقتصادی و برگزارکننده این نمایشگاه به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫تاکنون با بیش از ‪ ۲۰۰‬اتاق بازرگانی و اتحادیه‌های تجاری و صنعتی روسیه‬ ‫از ‪ ۸۹‬اس��تان این کشور برای حضور در نمایش��گاه یاد شده مکاتبه شده و‬ ‫حتی در نظر داریم غرفه رایگان در اختیارش��ان قرار دهیم تا تاجران روسی‬ ‫بتوانند گفت‌وگوهای رو‌ در رو (‪ )B TO B‬با بازرگانان ایرانی داشته باشند و‬ ‫نیازمندی‌های خود را به‌ویژه در صنعت ساختمان و مواد غذایی از کشورمان‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬تی��زر تلویزیون��ی و رادیوی��ی این نمایش��گاه ب��ه زبان‬ ‫روس��ی قرار اس��ت ‪ ۵۲۸‬بار از ‪ ۱۳‬ژوئ��ن تا ‪ ۲۰‬ژوئن (‪ ۲۳‬ت��ا ‪ ۳۰‬خرداد)‬ ‫از رس��انه‌های این کش��ور پخش شود که نش��ان از عالقه‌مندی روس‌ها به‬ ‫این دوره از نمایش��گاه دارد‪ ،‬با این حال ش��رایط نامس��اعد اقتصادی کشور‬ ‫س��بب شده تا اس��تقبال چندانی از س��وی تجار و بازرگانان ایرانی را شاهد‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫مرتجی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۹‬شرکت خارجی از روسیه‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫جمهوری آذربایجان و ترکیه به همراه اتاق‌های بازرگانی استان‌های مختلف‬ ‫روسیه و مراکز تجاری قزاقستان و جمهوری آذربایجان مستقر در آستراخان‬ ‫برای حضور در نمایش��گاه اعالم آمادگی کرده اند‪ ،‬این در حالی است که تا‬ ‫این لحظه فقط ‪ ۲۳‬شرکت ایرانی برای ثبت‌نام اقدام کرده‌اند‪.‬‬ ‫برپایه اعالم مس��ئوالن س��ازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬ش��رکت‌کنندگان‬ ‫در نمایش��گاه‌های برون مرزی مورد تایید و دارای مجوز از س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت‪ ،‬در صورت تکمیل مدارک و مستندات از یارانه نمایشگاهی به‌عنوان‬ ‫مشوق برخوردار می‌شوند‪.‬‬ ‫بهروز حس��ن الفت‪ ،‬مدیر کل دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران پیش��تر به ایرنا گفته بود‪ :‬س��ال گذشته برای حضور در نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی در خارج از کش��ور‪ ۵۰ ،‬درصد هزینه‌های غرفه‌داران تا سقف ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تومان به شرکت‌کنندگان پرداخت شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬پرداخت یارانه یاد ش��ده جزو سیاس��ت‌های سازمان توسعه‬ ‫تجارت اس��ت که امس��ال نیز ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬اما درباره اعداد و ارقام‬ ‫نهایی آن تصمیم‌گیری نشده و باید در قالب بودجه‪ ،‬ابالغ و تامین شود‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1304‬‬ ‫پیاپی ‪2622‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫را در جهان پیدا کرده به آن معناس��ت که اقدام موفقیت‌آمیزی در کش��ور‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی هدف از عنوان این آمارها را چنین تشریح کرد‪ :‬صادرات حجم‌های‬ ‫فعلی فوالد نشان می‌دهد در صادرات فوالد هنوز جوان هستیم‪ ،‬پس نیاز‬ ‫سهم ‪ ۱۵‬درصدی ضایعات در تولید مس‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫در ای��ران س��االنه بی��ن ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬ه��زار تن ضایعات‬ ‫مس��ی تولید می‌ش��ود که ب��ه عنوان مواد اولیه س��هم‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬درصدی در تولید مس کش��ور دارد‪ .‬متوسط‬ ‫مص��رف مس در جه��ان به ازای هر نف��ر ‪ ۳‬کیلوگرم و‬ ‫در ایران ‪ ۱.۴‬کیلوگرم اس��ت‪ .‬درحقیقت ضایعات مس‬ ‫یکی از ضایعات ارزش��مند به‌ش��مار می‌‌رود که حدود‬ ‫‪۱۰۰‬درص��د در چرخ��ه بازیافت قرار می‌گی��رد‪ .‬اما در‬ ‫کش��ور ما س��امانه‌های مدرنی برای جم��ع‌آوری مس‬ ‫وجود ندارد و همچنان به صورت سنتی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار جذاب ضایعات مس‬ ‫درب��اره ضایعات مس و بازیافت‬ ‫آن در کش��ور‪ ،‬مجید دیانت در‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫‌یکی از خاصیت‌های اس��تثنایی‬ ‫مس بازیافت آن است و می‌توان‬ ‫ادع��ا کرد ک��ه به ش��کل ‪۱۰۰‬‬ ‫درص��د ای��ن فلز س��رخ امکان‬ ‫بازیاف��ت دارد و به همین دلی��ل یک فلز خوب محیط‬ ‫زیستی به‌شمار می‌‌رود‪ .‬بازیافت آن نیز به محیط‌زیست‬ ‫آس��یبی وارد نمی‌کند‪ .‬دیانت در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫به دلیل خواص مس‪ ،‬این فلز یکی از بازارهای ضایعات‬ ‫جذاب قراضه به‌ش��مار می‌‌رود چراکه ضایعات مس��ی‬ ‫ارزش کمتری از مس خام ندارد‪ .‬حتی گاهی پیش آمده‬ ‫ک��ه ضایعات مس از مس کاتدی هم گران‌تر به فروش‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ب��ازار جمع‌آوری‬ ‫ضایعات مس تا چه اندازه منس��جم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫بازار به طور کامل سنتی جمع‌آوری می‌شود و نظارتی‬ ‫ب��ر آن وجود ن��دارد از این‌رو این بازار ب��ه هیچ عنوان‬ ‫قابلیت رصد شدن را ندارد و کسانی که در این حوزه کار‬ ‫می‌کنند‪ ،‬سعی دارند که به صورت مویرگی و در فضای‬ ‫بسته و چراغ خاموش و با فاکتور غیررسمی کار کنند‪.‬‬ ‫بنابراین در این زمینه شرکت ثبت شده‌ای وجود ندارد‪.‬‬ ‫دیانت ادامه داد‪ :‬ضایعات یا با واس��طه یا بی‌واس��طه به‬ ‫ش��رکت‌های مسی و برنجی در کشور فروخته می‌شوند‬ ‫و ممکن است بخشی از آن نیز صادر شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مس درباره انواع ضایعات مس عنوان‬ ‫مجی��د دیانت‪ :‬یک��ی از خاصیت‌های اس��تثنایی م��س بازیافت آن‬ ‫ه طور ‪ ۱۰۰‬درصد این فلز س��رخ ام��کان بازیافت دارد به‬ ‫اس��ت‪ ،‬ب ‌‬ ‫همین دلیل یک فلز خوب محیط زیستی به‌شمار می‌‌رود‬ ‫کرد‪ :‬حدود ‪ ۷۰‬درصد ضایعات مس به ش��کل صنعتی‬ ‫و ‪ ۳۰‬درصد خانگی بازیافت می‌ش��ود‪ .‬همین ضایعات‬ ‫خرید و فروش می‌شود یعنی صادر می‌شود‪ .‬در مصارف‬ ‫خانگی بیشتر در ظرف‌های خانگی و لوله‌کشی‌ها مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ .‬مس آنقدر ارزش��مند است که‬ ‫چ��ه در مص��ارف خانگی و چه در مصارف صنعتی برای‬ ‫بازیافت قابل رصد کردن است‪.‬‬ ‫دیان��ت همچنین درب��اه تمیزس��ازی ضایعات مس‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ضایعات مس را پس از تمیزسازی و خشک‬ ‫کردن به مصرف دوباره می‌رسانند‪.‬‬ ‫البت��ه ضایعات مس دارای درجه‌بندی‌هایی اس��ت‪،‬‬ ‫ب��رای نمونه کابل روش��ن بهترین ن��وع ضایعات مس‬ ‫به ش��مار می‌رود که باالتری��ن درجه مس را دارد‪ .‬پس‬ ‫از آن کابل تیره‪ ،‬دم قیچی مس��ی‪ ،‬کابل افش��ان‪ ،‬کابل‬ ‫هوای��ی و درنهایت م��س ذوبی به ترتیب قرار دارد‪ .‬بعد‬ ‫س��یم‌روکش‌دار هم جزو ضایعات اس��ت که باید برای‬ ‫جداس��ازی م��س آن کارگری به کار گرفته ش��ود که‬ ‫مستلزم هزینه است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ضایع��ات م��س با کاتد م��س از نظر‬ ‫کیفیت��ی تفاوت ن��دارد و ازنظر قیمت��ی تفاوت اندکی‬ ‫بی��ن ضایعات مس با کاتد مس وج��ود دارد‪ ،‬اما معیار‬ ‫اصلی نرخ ضایعات‪ ،‬نرخ ضایعات کابل روش��ن اس��ت‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر نی��ز ن��رخ ضایعات با ن��رخ کاتد مس به‬ ‫یکدیگر نزدیک هستند اگر کاتد مس کیلویی ‪ ۶۹‬هزار‬ ‫تومان است ضایعات مس کیلویی ‪ ۶۶‬هزار تومان خرید‬ ‫و فروش می‌ش��ود‪ .‬البته ای��ن ‪ ۶۶‬هزار تومان نرخ کابل‬ ‫روشن است و به ترتیب درجه‌بندی که عنوان شد‪ ،‬نرخ‬ ‫آن نیز کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۹۹‬درصد جمع‌آوری ضایعات مس سنتی‬ ‫است‬ ‫همچنین درباره ضایعات مس محمد آش��ناگر‪ ،‬مدیر‬ ‫سایت ایران ضایعات در گفت‌وگو با‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫مس یکی از منابعی است که بیشترین قابلیت بازیافت‬ ‫را دارد‪ .‬درواقع مس و آلیاژهای آن هزاران س��ال است‬ ‫که از س��وی بش��ر بازیافت می‌شود و حتی عنوان شده‬ ‫مس��ی که از ابتدای تاریخ کش��ف شده است‪ ،‬همچنان‬ ‫در چرخه استفاده بشریت قرار دارد‪.‬‬ ‫آش��ناگر با اش��اره به مزایای استفاده از ضایعات مس‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬بازیافت مس از لح��اظ اقتصادی ارزان‌تر‬ ‫از فرآین��د معدن��کاری و اس��تخراج م��س از مع��ادن‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس بازیافتی ارزش ‪۹۰‬درصدی بهای مس اصلی را‬ ‫دارد‪ .‬درواقع عمل بازیافت به متعادل نگه‌داش��تن نرخ‬ ‫تولیدات مسی کمک می‌کند‪ .‬از سوی دیگر در بازیافت‬ ‫مس‪ ،‬به اندازه ‪ ۱۵‬درصد انرژی فرآیند اس��تخراج مس‬ ‫را کاه��ش می‌ده��د که این امر س��بب کاهش مصرف‬ ‫س��وخت‌های فس��یلی و همچنی��ن کاه��ش گازهای‬ ‫گلخانه‌ای می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ایران س��االنه بین‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬هزار تن ضایعات مس��ی تولید می‌شود که به‬ ‫عنوان مواد اولیه سهم حدود ‪۱۵‬درصدی در تولید مس‬ ‫کش��ور دارد‪ .‬متوسط مصرف مس در جهان به ازای هر‬ ‫نفر ‪۳‬کیلوگرم و در ایران ‪ ۱.۴‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫مدیر س��ایت ایران ضایعات عنوان کرد‪ :‬فلزات به‌ویژه‬ ‫مس اگر به شکل صحیحی بازیافت شوند به هیچ عنوان‬ ‫کیفیت‌ش��ان دچار افت نمی‌شود و از آنجا که استخراج‬ ‫فلز ارزش��مند مس به س��ختی انجام می‌‌ش��ود‪ ،‬بیشتر‬ ‫موردبازیافت قرار می‌‌گیرد‪.‬‬ ‫آش��ناگر در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬بخش زیادی از‬ ‫ضایع��ات م��س در حوزه صنعتی تولید می‌ش��ود البته‬ ‫در ح��وزه خانگ��ی مربوط ب��ه رادیاتوره��ا و لوله‌های‬ ‫مس��ی و ظرف‌های مسی هس��تند‪ .‬البته بعد از تخریب‬ ‫نیازهای فناورانه فوالد ازسوی دانش‌بنیان‌ها رفع می‌شود‬ ‫نیازهای فناورانه صنعت فوالد همزمان با برگزاری هش��تمین نمایش��گاه‬ ‫بین‌الملل��ی نوآوری و فناوری اینوتکس از س��وی فن��اوران و دانش‌بنیان‌ها‬ ‫رفع می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬رویداد ارائه نیازهای‬ ‫فناورانه صنعت فوالد همزمان با هش��تمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و‬ ‫فناوری اینوتکس ازس��وی ش��بکه بین‌المللی مبادالت فناوری فن‌زی ‪۲۱‬‬ ‫خرداد در محل نمایشگاه بین‌المللی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در رویداد نیازهای فناورانه صنعت‬ ‫فوالد می‌توانند از تخفیف ‪۴۰‬درصدی استفاده کنند‪.‬‬ ‫این رویداد مبتنی بر تقاضای نوآوری است که در آن شرکت‌های بزرگ و‬ ‫س��ازمان‌ها‪ ،‬چالش‌ها و نیازهای فناورانه خود را معرفی کرده و از مخاطبان‬ ‫می‌خواهند که پیش��نهادهای نوآورانه خود را برای حل چالش‌ها در مهلت‬ ‫مشخص شده ارسال کنند و از فرصت همکاری با سازمان متقاضی بهره‌مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫در ای��ن رویداد که در جری��ان برگزاری نمایش��گاه اینوتکس ‪ ۲۰۱۹‬در‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی تهران برگزار می‌ش��ود‪ ،‬برخی از شرکت‌های فعال و‬ ‫ب��زرگ صنعت فوالد اقدام به معرفی نیازهای فناورانه خود در مقابل افراد‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های فناور و دانش‌بنیان می‌کنن��د و در صورت اعالم آمادگی برای‬ ‫رفع نیازها از سوی فناوران‪ ،‬جلسه‌های مذاکره بین طرف‌ها انجام می‌‌شود‪.‬‬ ‫ش��بکه بین‌المللی مب��ادالت فناوری فن‌زی به عن��وان مجری و کارگزار‬ ‫تب��ادل فن��اوری رویداد اقدام به شناس��ایی نیازهای فناورانه ش��رکت‌های‬ ‫فوالدی‪ ،‬برگزاری رویداد‪ ،‬هماهنگی جلسه‌های مذاکره و مدیریت تعامالت‬ ‫بین‌طرف‌ها تا حصول نتیجه را برعهده دارد‪ .‬هشتمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫نوآوری و فناوری اینوتکس ‪ ۲۰۱۹‬از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۲‬خرداد برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫س��اختمان مجموعه‌ای از س��یم و کاب��ل جزو ضایعات‬ ‫مس قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫در کل ان��واع ضایع��ات مس را می‌ت��وان در مواردی‬ ‫همچون سیم‌های مسی در ژنراتورها‪ ،‬ترانسفورماتورها‪،‬‬ ‫خطوط انتقال‪ ،‬س��اختمان‌ها‪ ،‬خودروها و س��یم‌پیچی‬ ‫موتوره��ای الکتریک��ی‪ ،‬کابل‌ه��ا‪ ،‬لوله‌های مس��ی در‬ ‫سیس��تم‌های تهویه و کندانسورها و رادیاتور خودروها‬ ‫و همچنی��ن ضایعات الکترونیکی یافت‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫ب��ه درجه مقبولی��ت ضایعات مس عن��وان کرد‪ :‬مس‬ ‫کابلی بهتر از مس مخابراتی اس��ت که پس از آن مس‬ ‫آرمیچ��ری و م��س ذوبی ق��رار دارند‪ .‬م��س کابلی در‬ ‫باالترین درجه خلوص مس و مس ذوبی در پایین‌ترین‬ ‫درجه خلوص مس قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیر سایت ایران ضایعات در پاسخ به این پرسش که‬ ‫روش جمع‌آوری ضایعات مس به ش��کل مدرنیزه انجام‬ ‫می‌‌ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬درحال‌حاضر بیش از ‪ ۹۹‬درصد‬ ‫جمع‌آوری ضایعات مس به روش س��نتی اس��ت‪ .‬البته‬ ‫برخی اپلیکیش��ن‌هایی به بازار آمده‌اند که به شیوه‌ای‬ ‫مشابه اسنپ عمل می‌کنند‪ ،‬به عبارت دیگر درخواستی‬ ‫برای تحویل ضایعات از طریق اپلیکیشن داده می‌شود‬ ‫تا خریدار به آدرس مورد نظر بیاید و ضایعات را تحویل‬ ‫بگی��رد‪ ،‬البته این نحوه جدید جم��ع‌آوری ضایعات در‬ ‫سطح خانگی است‪.‬‬ ‫ضایعات خانگی مس کمتر از ضایعات س��ایر فلزات‬ ‫اس��ت اما در کل این اپلیکیش��ن‌ها چندان موفق عمل‬ ‫نکرده‌اند و س��ازکاری که آنها درپیش گرفته‌اند نیاز به‬ ‫س��رمایه‌گذاری کالنی دارد چراکه تمام زیرس��اختارها‬ ‫بای��د ازس��وی س��رمایه‌گذار فراه��م ش��ود‪ .‬از ای��ن‌رو‬ ‫جم��ع‌آوری ضایعات مس به‌طور کلی به روش س��نتی‬ ‫انجام می‌‌شود‪.‬‬ ‫آش��ناگر همچنین درباره ن��رخ مس عنوان کرد‪ :‬نرخ‬ ‫ضایعات وابسته به نرخ جهانی و نرخ دالر است‪.‬‬ ‫وی در ادامه یادآور شد‪ :‬عمر ضایعات چه ساختمان‌ها‬ ‫و چ��ه خودروها در ایران باال اس��ت‪ ،‬از این‌رو با کمبود‬ ‫ضایعات روبه‌رو هستیم‪ .‬با توجه به این شرایط هر اندازه‬ ‫عرضه کم باشد‪ ،‬تقاضا افزایش می‌یابد و به دنبال چنین‬ ‫وضعیتی‪ ،‬قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫محمد آشناگر‪:‬‬ ‫بازیافت مس از‬ ‫لحاظ اقتصادی‬ ‫ارزان‌تر‬ ‫از فرآیند‬ ‫معدنکاری و‬ ‫استخراج مس از‬ ‫معادن‬ ‫است‬ ‫سود ‪ ۱۱۰‬تومانی فوالد هرمزگان در سال ‪۹۷‬‬ ‫ف��والد هرم��زگان جن��وب براس��اس گ��زارش‬ ‫حسابرس��ی نش��ده در دوره ‪ ۱۲‬ماه منتهی به ‪۲۹‬‬ ‫اس��فند ‪ ۹۷‬به ازای هر س��هم ‪ ۱۱۰۶‬ریال س��ود‬ ‫محقق کرده اس��ت که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل ‪ ۳۳۹‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش چی�لان‪ ،‬رش��د س��ودآوری فوالد‬ ‫هرمزگان بیش��تر به خاطر افزای��ش ‪ ۳۶‬درصدی‬ ‫ف��روش و نی��ز افزای��ش ‪ ۱.۱۷۰‬درص��دی س��ایر‬ ‫درآمدهای عملیاتی است‪.‬‬ ‫این ش��رکت براساس عملکرد ‪ ۱۲‬ماه برای سال‬ ‫مالی ‪ ۹۷‬مبلغ ‪۱۶۵۹۱‬میلیارد ریال س��ود خالص‬ ‫محقق کرده است‪.‬‬ ‫اه��داف و راهبردهای آین��ده مدیریت در زمینه‬ ‫تولی��د و فروش محصوالت ش��امل افزایش فروش‬ ‫محصوالت با تاکی��د بر محصوالت با ارزش افزوده‬ ‫باالت��ر و افزایش مقدار تولید ب��ه ‪ ۱.۵‬میلیون تن‬ ‫است‪ .‬رش��د حاشیه س��ود ناخالص شرکت از ‪۱۷‬‬ ‫ب��ه ‪ ۲۶‬درصد در فصل زمس��تان‪ ،‬مهم‌ترین نکته‬ ‫گزارش عملکرد شرکت بوده است‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫رش��د ‪ ۳۶‬درصدی و افزایش ‪ ۹‬درصدی حاش��یه‬ ‫س��ود ناخالص‪ ،‬سود ناخالص ش��رکت را به ‪۹۹۴‬‬ ‫میلیارد تومان رساند که در کنار شناسایی ‪۱۰۵۷‬‬ ‫میلیارد تومان درآمد عملیاتی ناشی از تسعیر ارز‪،‬‬ ‫رشد سودآوری شرکت را رقم زد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫واردات فوالد‬ ‫به ایران‬ ‫از سال ‪۹۰‬‬ ‫کاهش‬ ‫یافته است‬ ‫رئی��س هی��ات مدیره فوالد کاوه جنوب کیش با بیان آنکه از س��ال ‪۹۰‬‬ ‫ب��ه بعد نیاز کش��ور به واردات فوالد کاهش یافت��ه‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هم‌اکنون ‪۸‬‬ ‫تا ‪۱۰‬میلیون تن مازاد تولید در کش��ور وجود دارد که باید صادر ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش چیالن‪ ،‬عبدالمجید شریفی‪ ،‬رئیس هیات مدیره فوالد کاوه جنوب‬ ‫کیش با بیان اینکه در وضعیت کنونی تولید فوالد ایران به ‪۲۵‬میلیون تن‬ ‫رسیده و ظرفیت فوالد کشور ‪ ۳۴‬میلیون تن اعالم می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر‬ ‫می‌رس��د این افزایش تولید در س��ال‌های آینده نیز تداوم داشته باشد ولی‬ ‫با توجه به شاخص‌هایی که برای مصرف ظاهری تعریف می‌شود ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬‬ ‫میلی��ون ت��ن مازاد تولید وجود دارد که باید صادر ش��ود و این امر نیازمند‬ ‫مدیریت است‪.‬‬ ‫ش��ریفی خاطرنش��ان کرد‪ :‬نباید فراموش کنیم که در س��ال ‪ ۹۰‬یعنی‬ ‫حدود ‪ ۷‬سال قبل بیش از ‪ ۱۱‬میلیون تن واردات فوالد داشتیم و به‌تدریج‬ ‫در س��ال‌های بعد کاهش یافت تا آنجا که صادرات جای خود را به واردات‬ ‫داد و از ‪ ۳‬سال قبل صادرات چشمگیر شد‪ .‬صنعت فوالد اگر جایگاه دهم‬ ‫است سازکارهای صادرات ایجاد شده و باید بازارهای هدف شناسایی شوند‪.‬‬ ‫بخش��ی از این بازارها در خاورمیانه بوده و بخش��ی نیز در افریقای شمالی‬ ‫و آس��یا ازجمله تایلند‪ ،‬مالزی و ویتنام هس��تند که واردات فوالد دارند و‬ ‫فوالدسازان ما نیز می‌توانند به این حوزه‌ها وارد شوند‪.‬‬ ‫این مدیر فوالدی ادامه داد‪ :‬به غیر از فوالد‪ ،‬ایران امکان حضور به عنوان‬ ‫صادرکننده آهن اسفنجی را نیز دارد چراکه تولید آهن اسفنجی در ایران‬ ‫دارای مزیت نس��بی اس��ت و از طرفی آهن اس��فنجی به راحتی می‌تواند‬ ‫جایگزی��ن قراض��ه یا چدن ش��ود‪ ،‬از این‌رو باید ب��رای آن نیز برنامه‌ریزی‬ ‫کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬به واس��طه مسائل زیست محیطی سهم کوره قوس‬ ‫الکتریکی در تولید فوالد جهان در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت و‬ ‫این امر بر مصرف قراضه تاثیر‌گذار خواهد بود‪ .‬اکنون س��هم کوره بلند در‬ ‫تولید فوالد جهان ‪ ۶۸‬درصد بوده و س��هم کوره قوس الکتریکی ‪۳۲‬درصد‬ ‫می‌باشد اما در ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬سال آینده سهم کوره قوس که نیازمند آهن اسفنجی‬ ‫است‪ ،‬به ‪ ۴۰‬درصد می‌رسد‪.‬‬ ‫حضور‬ ‫دانش‌بنیان‌ها‬ ‫در صنعت‬ ‫فوالد‬ ‫حسام ادیب‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫کش��ور ما از نظر ظرفیت برای برخورداری‬ ‫از رش��د و رف��اه چیزی کمتر از کش��ورهای‬ ‫توس��عه‌یافته ن��دارد‪ .‬رش��د ه��ر کش��ور‬ ‫توس��عه‌یافته‌ای در گ��رو دان��ش آن کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬از این‌رو دوران خوشگذرانی با نفت و‬ ‫طال و س��نگ‌آهن رو به پایان اس��ت‪ .‬مدیران‬ ‫کش��ور باید براس��اس شایس��تگی‌محوری و‬ ‫مزیت‌ه��ای رقابتی ‪ ،‬با تمرکز بر رش��د دانش‬ ‫و ایجاد ارزش‌افزوده باید بتوانند کش��ور را در‬ ‫مسیر توسعه قرار دهند‪ .‬از این‌رو شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان می‌توانن��د به رش��د اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬جلوگیری از فرار مغزها‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫خام‌فروش��ی و صادرات منابع طبیعی‪ ،‬حفظ‬ ‫محیط‌زیس��ت و بهبود وضعیت زندگی و رفاه‬ ‫مردم کمک کنند‪ .‬البته دولت به این موضوع‬ ‫آگاهی یافته و با ایجاد زیرساخت برای توسعه‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان گام‌هایی برداش��ته‬ ‫اس��ت اما کافی نیست و با مدیریت تخصصی‬ ‫و درایت باید این بار را به مقصد رساند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از ت��وان و ظرفیت ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان در هر صنعتی می‌تواند س��بب‬ ‫ایج��اد به��ره‌وری و ارزش‌اف��زوده در آن‬ ‫صنعت ش��ود؛ ظرفیتی ک��ه در صنعت فوالد‬ ‫کش��ور چن��دان م��ورد عنایت ق��رار نگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫هرچن��د زمانی که از صنعت فوالد س��خن‬ ‫ب��ه می��ان می‌آی��د‪ ،‬درحقیق��ت ترکیبی از‬ ‫تخصص‌ه��ا‪ ،‬مهارت‌ها و دان��ش فنی باید مد‬ ‫نظر قرار گیرد تا در کنار یکدیگر مفهوم کلی‬ ‫صنعت فوالد را شکل دهند‪.‬‬ ‫تخصص‌ه��ا و مهارت‌های��ی مانند مدیریت‬ ‫راهب��ردی‪ ،‬برنامه‌ری��زی‪ ،‬مدیری��ت مال��ی‪،‬‬ ‫مدیریت منابع انس��انی‪ ،‬مدیری��ت بازاریابی‬ ‫و فروش‪ ،‬مدیری��ت دانش‪ ،‬مدیریت فناوری‪،‬‬ ‫مدیریت لجستیک و‪ ...‬صنعت فوالد همچنین‬ ‫دربرگیرنده دانش فنی در حوزه‌های مختلف‬ ‫این صنعت مانن��د متالورژی‪ ،‬مکانیک‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫پلیم��ر‪ ،‬ش��یمی‪ ،‬فیزیک و‪ ...‬اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫طبیعی اس��ت رش��د و توس��عه صنعت فوالد‬ ‫نیازمند تمام��ی این تخصص‌ها و دانش فنی‬ ‫مربوط به آنهاست‪.‬‬ ‫از این‌رو شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند‬ ‫در این مسیر قرار بگیرند اما طبیعی است هر‬ ‫شرکت دانش‌بنیانی هدف‌ و تمرکز خود را بر‬ ‫حوزه‌ه��ای مختلف مرب��وط به صنعت فوالد‪،‬‬ ‫براساس دانش و تجربه‌ها و دریافت‌های خود‬ ‫قرار بدهد‪ .‬از این‌رو حوزه‌های مرتبط با صنعت‬ ‫فوالد را می‌توان به دو بخش کلی دسته‌بندی‬ ‫ک��رد؛ نخس��ت ح��وزه فن��اوری تجهی��زات‬ ‫فوالدس��ازی یا آنچه به س��رمایه‌گذاری ثابت‬ ‫طرح‌های فوالدی برمی‌گردد و دیگری حوزه‬ ‫مرب��وط به بهره‌ب��رداری از صنع��ت فوالد و‬ ‫نهاده‌های تولید‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د با توجه به اینکه توس��عه‬ ‫صنع��ت ف��والد از نظ��ر فن��اوری تولی��د و‬ ‫س��رمایه‌گذاری مربوط ب��ه آن‪ ،‬هم به لحاظ‬ ‫اهمیت یکپارچگ��ی بخش‌های مختلف یک‬ ‫کارخانه و هم به لحاظ میزان عرضه و تقاضا‪،‬‬ ‫نمی‌تواند موردتوجه شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫باش��د زیرا برای هر س��رمایه‌گذار‪ ،‬پشتوانه و‬ ‫ضمان��ت یکپارچگ��ی کل فرآیند‪ ،‬تجهیزات‪،‬‬ ‫کیفی��ت و کمی��ت محصول نهای��ی اهمیت‬ ‫بس��زایی دارد‪ ،‬به این شکل که به‌طور معمول‬ ‫توس��عه س��خت‌افزاری صنعت فوالد با دانش‬ ‫فن��ی یک ش��رکت خ��اص ک��ه ارائه‌دهنده‬ ‫تجهیزات و فناوری اس��ت‪ ،‬پیش می‌رود و با‬ ‫توجه ب��ه اینکه گردآوری بخش‌های مختلف‬ ‫س��خت‌افزاری به منظور توسعه صنعت فوالد‬ ‫نیازمن��د گ��ردآوری متخصص��ان مختلف و‬ ‫تجربه‌ه��ای گران‌قیم��ت و ریس��ک باالی��ی‬ ‫اس��ت و به‌ط��ور معمول در بازه‌ه��ای زمانی‬ ‫کوتاه‌م��دت‪ ،‬نه‌تنها بازخورد مالی و اقتصادی‬ ‫ندارد‪ ،‬بلکه دارای ریسک بسیار باالیی است‪،‬‬ ‫شاید شرکت‌های دانش‌بنیان توفیق چندانی‬ ‫در این حوزه به‌دست نیاورده‌اند‪.‬‬ ‫ام��ا در حوزه‌ه��ای مرتبط ب��ا بهره‌برداری‬ ‫از صنای��ع ف��والد و توس��عه ای��ن بخش نیز‬ ‫اگ��ر بخش‌ه��ای دانش‌مح��ور مدیریتی را از‬ ‫آن ج��دا کنیم و تنها به ح��وزه فناوری‌های‬ ‫برتر بپردازیم‪ ،‬نقش شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫می‌تواند بسیار مهم باشد‪.‬‬ ‫گ��ردش مال��ی صنعت ف��والد ب��ه قدری‬ ‫زیاد اس��ت که تمرکز ب��ر حوزه‌های مختلف‬ ‫آن می‌توان��د به س��ود ش��رکت‌های فوالد و‬ ‫ش��رکت دانش‌بنیان باش��د و برای کشور هم‬ ‫ارزش‌افزوده بسیاری ایجاد کند‪.‬‬
‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1304‬‬ ‫پیاپی ‪2622‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫قطع آب در انتظار پرمصرف‌ها؟‬ ‫بزرگ‌ترین بدمصرفی را‬ ‫وزارت نیرو دارد‬ ‫وزی��ر نیرو به‌تازگی اع�لام کرده که نقطه‬ ‫ضعف بزرگ و پاش��نه آش��یل ما‪ ،‬بد‌مصرفی‬ ‫و اس��راف منابع اس��ت و این گناه کبیره‌ای‬ ‫است که منابع ما را از بین می‌برد و دشمنان‬ ‫را به طمع می‌اندازد‪ .‬پیشکس��وت مهندسی‬ ‫آب می‌گوید این بدمصرفی‪ ،‬از س��وی وزارت‬ ‫نیرو بیشتر اس��ت‪ .‬او از طرح جداسازی آب‬ ‫آش��امیدنی و بهداش��تی که مصوبه شورای‬ ‫‌عال��ی آب بوده نام می‌برد که از س��وی این‬ ‫وزارتخانه به بایگانی سپرده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش اسکان‌نیوز‪ ،‬منصور قطبی‌سرابی‪،‬‬ ‫پیشکسوت مهندسی آب و کارشناس ارشد‬ ‫خاک و آب در پاس��خ به اظهارات تازه وزیر‬ ‫نیرو ب��ر این مبنا ک��ه «نقطه‌ضعف بزرگ و‬ ‫پاشنه آش��یل ما‪ ،‬بدمصرفی و اسراف منابع‬ ‫اس��ت؛ گناه کبیره‌ای ک��ه منابع ما را از بین‬ ‫می‌برد و دش��منان را به طم��ع می‌اندازد»‪،‬‬ ‫گف��ت‪‌« :‬فرمای��ش آق��ای وزی��ر در زمینه‬ ‫بدمصرفی و اسراف منابع آب‪ ،‬کاملا درست‬ ‫است‌ با این تفاوت که بزرگ‌ترین بد‌‌مصرفی‬ ‫و اس��راف منابع آب‪ ،‬از طرف معاونت آب و‬ ‫آبفا‌ی وزارت نیرو‌اس��ت که متاسفانه به آن‬ ‫اشاره‌ای نمی‌شود‪».‬‬ ‫او درباره ش��رح این دیدگاه گفت‪‌« :‬آقای‬ ‫وزی��ر به برخ��ی مطال��ب توج��ه نکرده‌اند‪.‬‬ ‫نمونه‌اش اینکه با وجود مصوبه شورای‌عالی‬ ‫آب در زمینه «جدا‌س��ازی آب آشامیدنی از‬ ‫آب بهداش��تی”‪ ،‬وزارت نیرو تاکنون در این‬ ‫زمینه هیچ اقدامی نکرده است‪».‬‬ ‫این پیشکس��وت مهندسی آب افزود‪« :‬در‬ ‫حالی که در صورت اجرای مصوبه یادش��ده‪،‬‬ ‫مصرف آب آشامیدنی کش��ور از حدود ‪۵.۸‬‬ ‫میلی��ارد مترمکع��ب به حدود نی��م میلیارد‬ ‫مترمکعب در سال کاهش می‌یابد‪».‬‬ ‫قطبی‌س��رابی درباره نتایج چنین اقدامی‬ ‫گفت‪‌« :‬در نتیج��ه این کاهش مصرف‪ ،‬چند‬ ‫اتف��اق مهم و مثبت می‌افتد؛ نخس��ت اینکه‬ ‫عالوه‌ب��ر حفظ بهداش��ت و س�لامتی ملت‬ ‫ای��ران‪ ،‬میلیارده��ا مترمکع��ب از منابع آب‬ ‫سدها نیز آزاد شده و در اختیار کشاورزان به‬ ‫عنوان حقابه‌داران اصلی منابع آب یادش��ده‬ ‫ق��رار خواه��د گرفت و آب بهداش��تی مورد‬ ‫نی��از ملت ایران به میزان ح��دود ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫مترمکع��ب در س��ال نی�� ‌ز از طریق آب‌های‬ ‫زیرزمینی تامین خواهد شد‪».‬‬ ‫او در ادام��ه گف��ت‪‌« :‬همچنی��ن ب��ا‬ ‫تعادل‌بخش��ی کمی و کیف��ی منابع آب‌های‬ ‫زیرزمین��ی مبتنی‌بر اعم��ال مدیریت به هم‬ ‫پیوس��ته منابع آب در دشت‌ها و حوضه‌های‬ ‫آبری��ز رودخانه‌ه��ا واقع در اراض��ی زهدار و‬ ‫دارای بی�لان مثبت دش��ت‌های رودخانه‌ای‬ ‫اس��تان خوزس��تان و س��ایر اس��تان‌ها‪ ،‬از‬ ‫تولید و تخلیه ح��دود ‪ ۵‬میلیارد مترمکعب‬ ‫از زه‌آب‌ه��ای زیرزمینی کش��ور ب��ه داخل‬ ‫رودخانه‌ه��ا‪ ،‬تاالب‌ها و دریاچه‌های کش��ور‪،‬‬ ‫به‌وی��ژه رودخانه‌ه��ای کارون و دز‪ ،‬ت��االب‬ ‫ش��ادگان و خلیج‌فارس جلوگی��ری خواهد‬ ‫شد‪».‬‬ ‫کارش��ناس ارش��د آب و خ��اک در پایان‬ ‫گفت‪‌« :‬بدین ترتیب هم از آلود‌گی منابع آب‬ ‫یادش��ده به انواع آالینده‌های سرطان‌زا مثل‬ ‫انواع س��موم دفع آفات‪ ،‬کود‌های شیمیایی‪،‬‬ ‫نیترات‪ ،‬نیتریت‪ ،‬انواع انگل‌ها و‪ ...‬جلو‌گیری‬ ‫خواهد شد و هم از اتالف و اسراف منابع آب‬ ‫کشور پیشگیری می‌شود‪.‬‬ ‫تم��ام ای��ن نتای��ج در صورتی ب ‌ه دس��ت‬ ‫می‌آی��د ک��ه وزارت نیرو به مصوبه ش��ورای‌‬ ‫عالی آب‪ ،‬مبنی‌بر “جداس��ازی آب شرب از‬ ‫آب بهداش��تی” کمی توجه کند اما تا امروز‬ ‫چنین اتفاقی نیفتاده است‪».‬‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د اگ��ر اراده‌ای در وزارت‬ ‫نی��رو و س��ازمان اس��تاندارد کش��ور درباره‬ ‫اجرای ش��بکه جداسازی آب آش��امیدنی و‬ ‫بهداش��تی در ایران وجود داش��ته باشد باید‬ ‫ه��ر چه زودتر منجر به از س��رگیری چنین‬ ‫طرحی ش��ود؛ طرح��ی که در بس��یاری از‬ ‫کشورها سال‌هاست به اجرا درآمده و میزان‬ ‫صرفه‌جویی و کاهش مصرف قابل توجه آب‬ ‫را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫این امر در صورتی محقق خواهد شد که‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬رویکرد خود را از «سدسازی»‪،‬‬ ‫به «اصالح الگوی مصرف» و «جداسازی آب‬ ‫ش��رب از بهداش��تی» تغییر دهد؛ رویکردی‬ ‫ک��ه انتظ��ار می‌رف��ت پس از رخداد س��یل‬ ‫تغییر یابد‌ اما ش��واهد حاکی اس��ت درها در‬ ‫وزارت نیرو همچنان بر پاش��نه سدس��ازی‬ ‫می‌چرخد‪.‬‬ ‫رویک��ردی که بیش از نیم قرن اس��ت در‬ ‫دیگر کشورها منسوخ شده و ما همچنان بر‬ ‫آن اصرار داریم‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بحران آب‬ ‫تا پیش از‬ ‫بارندگی‌های‬ ‫اخیر تا حدی‬ ‫جدی شده‬ ‫بود که حتی‬ ‫زمزمه‌هایی‬ ‫مبنی‌بر قطع‬ ‫آب مشترکان‬ ‫پرمصرف نیز‬ ‫شنیده شد‬ ‫تاریخ آب��ی ایران هم��واره از بحران س��خن گفته‬ ‫اس��ت و‌ به طور تقریبی هر س��ال‌ با نزدیک شدن به‬ ‫فصل تابس��تان‪ ،‬این بحران جدی‌تر می‌ش��ود و رنگ‬ ‫دیگری به خود می‌گیر ‌د به همین دلیل مس��ئوالن را‬ ‫بر آن می‌دارد ک��ه اقدام‌هایی برای هرچه کمرنگ‌تر‬ ‫ک��ردن این بحران به کار گیرند؛ ای��ن اقدام‌ها دامنه‬ ‫گس��ترده‌ای دارد و حت��ی گاه��ی به م��رز قطع آب‬ ‫پرمصرف‌ها نیز نزدیک می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬چالش کم‌آبی همواره دست و پای‬ ‫ایران را بسته است؛ چالشی که وزن آن با بارش‌های‬ ‫ابتدای امس��ال کمتر ش��ده اما به گفته مس��ئوالن و‬ ‫کارشناسان‪ ،‬نمی‌توان برای ایران آینده‌ای بی‌دغدغه‬ ‫در زمینه آب متصور شد‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬اقدام‌ه��ای مختلفی ب��رای مقابله‬ ‫ب��ا کم‌آب��ی انج��ام ش��ده که ی��ک بع��د آن همواره‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و می��زان مص��رف ب��وده اس��ت‪.‬‬ ‫سال‌هاس��ت مدیریت مصرف آب از س��وی مسئوالن‬ ‫مورد تاکید قرار گرفته و برای فرهنگ‌س��ازی در این‬ ‫حوزه نیز اقدام‌هایی انجام ش��ده اس��ت اما‌اینکه این‬ ‫فعالیت‌ها چقدر موثر بوده‪ ،‬در این مقال نمی‌گنجد‪.‬‬ ‫آمارهایی که در سال گذشته منتشر شد از کاهش‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی بارندگی‌ها در کش��ور حکایت داش��ت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که س��ال آبی ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬از حیث‬ ‫بارش‌ها نس��بت به متوسط بلندمدت یعنی مدت ‪۵۰‬‬ ‫ساله‪ ۴۳ ،‬درصد افزایش بارش داشته است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بر ای��ن باورند که با وج��ود این آمار‪،‬‬ ‫خشکسالی ایران سال‌هاست نهادینه شده و همچنان‬ ‫باید در مصرف آب صرفه‌جویی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمزمه‌های قطع آب پرمصرف‌ها‬ ‫بحران آب تا پی��ش از بارندگی‌های اخیر تا حدی‬ ‫جدی ش��ده بود که حت��ی زمزمه‌هایی مبنی‌بر قطع‬ ‫آب مشترکان پرمصرف نیز شنیده شد‪ .‬در این راستا‬ ‫آغاز س��ال گذش��ته مدی��ر دفتر مدیری��ت مصرف و‬ ‫نظارت بر کاهش هدر‌رفت آب شرکت آب و فاضالب‬ ‫کش��ور گفته بود که امسال بر اس��اس شرایط فعلی‬ ‫الگوه��ای مصرف را تغییر داده‌ای��م و برای برخورد با‬ ‫مش��ترکان پرمصرف تصمیم‌های جدی گرفته‌ شده‬ ‫است که پس از تصویب کارگروه سازگاری با کم‌آبی‪،‬‬ ‫اجرایی خواهد ش��د‪ .‬در تمام استان‌های دارای تنش‬ ‫آبی مش��ترکان پرمصرف شناسایی شده‌اند و به تمام‬ ‫این مشترکان اخطارهای الزم داده شده است که اگر‬ ‫رعای��ت نکنند‪ ،‬به طور قطع مش��کالتی برای آنها به‬ ‫قطع آب را هیچ‌گاه در دس��تور کار قرار ندادیم‪ .‬سیاست همواره‬ ‫ای��ن بود ‌ه که به صورت هش��دار یا اخطار به مش��ترک اعالم ش��ود‬ ‫که پرمصرف اس��ت و باید مصرف خ��ود را کاهش دهد در غیر این‬ ‫صورت جریمه خواهد شد‬ ‫وجود خواهد آمد‪.‬‬ ‫همچنین قائم‌مقام ش��رکت آب و فاضالب اس��تان‬ ‫ته��ران در همان س��ال اعالم کرد که ب��ا قوه قضاییه‬ ‫به منظور برخورد با مش��ترکان پر‌مصرف و انشعابات‬ ‫غیر‌مجاز مذاکراتی‌ داشته‌ایم که پس از بررسی میزان‬ ‫بارش‌ه��ا و میزان مصرف بع��د از دریافت مجوزهای‬ ‫الزم برای مقابله اقدام خواهیم کرد‪.‬‬ ‫باره به ایسنا گفت‪ :‬قطع آب را هیچ‌گاه در دستور کار‬ ‫قرار ندادیم‪ .‬سیاس��ت همواره این بوده‌ که به صورت‬ ‫هش��دار یا اخطار به مشترک اعالم شود که پرمصرف‬ ‫اس��ت و باید مصرف خود را کاهش دهد‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت جریمه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬کمتر اتفاق افتاده‌که آب مشترکی‬ ‫قطع شود‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬به نظ��ر نمی‌رس��د امس��ال دولت‬ ‫برنامه‌ای برای قطع آب پرمصرف‌ها داشته باشد‪ .‬علی‬ ‫س��یدزاده‪ ،‬مدیرکل دفتر مدیریت و کاهش آب بدون‬ ‫درآمد شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور‌ در این‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬محاس��به الگ��وی مصرف‬ ‫مبانی مختلف��ی دارد که بعد خان��وار و اینکه در هر‬ ‫خان��واده‌ای ب��ه ص��ورت میانگین چند نف��ر زندگی‬ ‫می‌کنند مهم‌ترین آن اس��ت‪ .‬میانگین بعد خانوار نیز‬ ‫‹ ‹هشدار به جای قطع آب‬ ‫‹ ‹نحوه محاسبه الگوی مصرف آب‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برمبنای آخرین سرش��ماری‌‌مرکز مل��ی آمار که در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬منتشر شده‪ ،‬در بخش شهری در کشور‬ ‫‪ ‌۳.۳‬نفر اس��ت؛ یعنی هر خانواده به صورت میانگین‬ ‫‪ ۳.۳‬نفر جمعیت دارد‪.‬‬ ‫بعد دیگر میزان س��رانه‌ای از مصرف آبی است که‬ ‫تعیین ش��د‪ .‬این میزان برای هر نفر بر اساس نشریه‬ ‫‪ ۳-۱۱۸‬س��ازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده شده‬ ‫اس��ت که چه س��رانه‌هایی برای مص��رف آب در نظر‬ ‫گرفته ش��ود؛ موضوعی که در کارگروه س��ازگاری با‬ ‫کم‌آبی مطرح ش��د‪ ،‬س��رانه ‪ ۱۵۰‬لیتر به ازای هر نفر‬ ‫در ش��بانه‌روز مالک قرار گرفت که اگر این سرانه در‬ ‫بعد خانوار ضرب و تبدیل به مترمکعب شود میانگین‬ ‫کشوری آن ‪ ۱۵‬مترمکعب در ماه است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬اگ��ر یک خانواده ب��ا ‪ ۳.۳‬نفر در ماه ‪۱۵‬‬ ‫مترمکعب مصرف کند‪ ،‬الگوی مصرف را رعایت کرده‬ ‫است‪ ،‬البته این ارقام میانگین هستند و ممکن است‬ ‫بعد خانوار در اس��تان‌های مختلف‪ ،‬متفاوت باشد اما‬ ‫س��رانه برای هر ایرانی ‪ ۱۵۰‬لیت��ر به ازای هر نفر در‬ ‫شبانه‌روز در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫تدبیر برای کاهش مصرف برق اداره‌ها‬ ‫وزیر نیرو ب��ا انتقاد از مصرف بیش از حد برق در اداره‌های‬ ‫دولتی برای وس��ایل سرمایش��ی گفت‪ :‬تدابیر وی��ژه‌ای برای‬ ‫کاهش مصرف برق اداره‌ها در تابستان ‪ ۹۸‬داریم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پاون‪ ،‬رض��ا اردکانیان در نشس��ت ب��ا مجمع‬ ‫نمایندگان و استاندار خراس��ان شمالی با بیان اینکه «توفیق‬ ‫این را داش��ته‌ام ک��ه در دهه‌های مختلف حی��ات انقالب در‬ ‫حوزه مدیریتی حضور داش��ته باش��م»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬آن چیزی‬ ‫که مش��هود و غیر قابل انکار اس��ت‪ ،‬این است که در دهه ‪۹۰‬‬ ‫مانند تمامی دهه‌ها درخت انقالب چه از لحاظ کمی و کیفی‬ ‫رشد غیرقابل مقایسه‌ای با قبل از انقالب داشته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هدف اصلی مدیریت در تمام نقاط کسب‬ ‫رضایتمندی مردم اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اگر همه نهادها و سازمان‌ها‬ ‫به هدف مشترکی فکر کنیم در‌می‌یابیم که رضایتمندی مردم‬ ‫مطابق با برخی پیشرفت‌ها رشد نکرده و متوجه این خواهیم‬ ‫شد که گاهی برخی سوءمدیریت‌ها رخ داده است‪.‬‬ ‫اردکانی��ان در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با‬ ‫اشاره به اینکه در سیل اخیر ‪ ۴‬هزار روستای کشور‬ ‫دچار قطعی آب و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۵۰‬روستا دچار قطعی‬ ‫برق ش��دند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برخی از این معضالت در‬ ‫ساعات اولیه برطرف شد که این حتی قابل مقایسه‬ ‫با عملکرد خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا نیست‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با ابراز اینکه نباید به‌طور ‪ ۱۰۰‬درصدی شاخص‌ها‬ ‫را م�لاک عمل قرار داده و اب��راز گالیه‌مندی کرد‪ ،‬گفت‪ :‬من‬ ‫خیلی اعتقاد به مقایس��ه‌های اس��تانی بر اس��اس شاخص‌ها‬ ‫ندارم‪ ،‬دلیلش هم این اس��ت که از لحاظ منابع طبیعی کشور‬ ‫دچار تعادل نیست‪ .‬دوسوم بارش‌ها در کمتر از یک‌سوم خاک‬ ‫ما نازل می‌شود و این موارد بی‌تاثیر نیستند‪.‬‬ ‫وی خطاب به مجلس شورای اسالمی عنوان کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫ذخیره نیروگاه‌های برق کشور به ‪ ۶‬هزار مگاوات رسید‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مدیری��ت ش��بکه برق ای��ران گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر میزان ذخیره نیروگاه‌های برق کش��ور به حدود‬ ‫‪ ۶‬هزار مگاوات رسیده و شرایط شبکه برق مناسب است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی وزارت نیرو‪ ،‬داوود فرخزاد‌‬ ‫با اش��اره به آخرین وضعیت مصرف برق در کشور گفت‪ :‬اوج‬ ‫مصرف در س��اعت ‪ ‌۲۱:۳۳‬دقیقه جمع��ه به ‪ ۴۷‬هزار و ‪۷۰۹‬‬ ‫مگاوات رسیده بود که این رقم در مقایسه با اوج مصرف مدت‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته حدود ‪ ۵۰۰‬مگاوات افزایش پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬همه مبادالت برق کشور در زمان اوج‬ ‫تحریم‌های امریکا علیه پتروشیمی ایران تاثیری ندارد‬ ‫مص��رف حدود هزار و ‪ ۴۷۱‬مگاوات بود که از این میزان هزار‬ ‫و ‪ ۲۵۳‬م��گاوات مربوط به صادرات و ‪ ۲۱۸‬مگاوات مربوط به‬ ‫واردات برق بوده است‪.‬‬ ‫فرخزاد ادام��ه داد‪ :‬جمعه میزان ذخیره نیروگاه‌ها به بیش‬ ‫از ‪ ۶‬هزار مگاوات و مصرف برق صنایع نیز به ‪ ۴‬هزار و ‪۸۵۱‬‬ ‫مگاوات رسیده بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مدیریت ش��بکه برق ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫با وجود افزایش همزمان دما در سراس��ر کش��ور‪ ،‬شبکه برق‬ ‫آمادگی کاملی برای رویارویی با اوج مصرف دارد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان ارز مجازی باید هزینه برق را با نرخ واقعی بپردازند‬ ‫نایب‌رئی��س س��ندیکای صنع��ت ب��رق ای��ران گف��ت‪:‬‬ ‫اس��تخراج‌کنندگان ارز دیجیتال باید هزین��ه برق خود را با‬ ‫ن��رخ واقعی پرداخت کنند‪ .‬پیام باق��ری به ایرنا گفت‪ :‬اکنون‬ ‫ماینرها(اس��تخراج‌کنندگان ارز دیجیت��ال) اس��تخراج پول‬ ‫مج��ازی را با برق ارزان‌قیمت کش��ورمان انجام می‌دهند که‬ ‫ادامه این روند اجحاف در حق سرمایه‌ها‪ ،‬منافع ملی و کشور‬ ‫اس��ت زیرا اس��تخراج ارز دیجیتال با اس��تفاده از برق ارزان‬ ‫ممکن می‌شود‪.‬‬ ‫وی برخورد قهری با این نوع از کس��ب‌و‌‌کارها را نادرس��ت‬ ‫ارزیابی و خاطرنشان کرد‪ :‬باید استخراج‌کنندگان ارز مجازی‬ ‫در سازمان‌هایی خاص ساماندهی شده و آن‌گاه برق بر اساس‬ ‫تعرفه‌های واقعی برای آنها برق اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫باقری ادام��ه داد‪ :‬اکنون این اس��تخراج‌کنندگان به دلیل‬ ‫پایی��ن بودن تعرفه برق در بخش کش��اورزی به این س��مت‬ ‫بعد از ‪ ۴۰‬س��ال مجلس طرح آمایش س��رزمینی را‬ ‫ارائه بدهد تا مش��کالت این حوزه برطرف ش��ود‪ ،‬بر‬ ‫مبنای آخرین وعده‌ای که جناب نوبخت دادند این‬ ‫طرح تابس��تان امس��ال به س��رانجام خواهد رسید‪.‬‬ ‫اردکانیان ب��ا تاکید بر اینکه اس��تان‌های مرزی در‬ ‫ویترین کشور قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬باید تمامی امکانات‬ ‫و اعتبارات به‌کار گرفته شود تا در استان‌های مرزی‬ ‫دچار کمبود و نقایص در حوزه زیرس��اخت‌های آب و س��ایر‬ ‫ش��اخص‌ها نباش��یم‪ .‬تمامی توجیه‌های این طرح ارائه شده و‬ ‫وظیفه خود می‌دانیم که آن را اجرا کنیم‪.‬‬ ‫وزیر نیرو درباره مش��کالت اس��تان گفت‪ ۳ :‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار برای حل مش��کل برخی از طرح‌های اس��تان به‌زودی‬ ‫محقق خواهد ش��د‪ .‬همچنین س��د بیدواز و عالج‌بخش��ی آن‬ ‫از اولویت‌ه��ای وزارت نی��رو اس��ت‪ .‬وی در ادام��ه افزود‪ :‬در‬ ‫زمینه مش��کالت موجود در حریم بستر رودخانه‌ها و چاه‌های‬ ‫غیرمجاز خراس��ان شمالی زودتر به س��ازگاری می‌رسیم که‬ ‫مشکل و فشار از روی مردم کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫تخصیص‌ها انجام ش��ده و منتظر ابالغ هس��تیم‪ .‬اردکانیان‬ ‫ب��ا ی��ادآوری مص��رف بی��ش از حد برق در تابس��تان س��ال‬ ‫گذش��ته گفت‪ :‬تابستان س��ال گذش��ته اوج مصرف برق ‪۵۷‬‬ ‫ه��زار مگاوات بود که ‪ ۲۳‬هزار مگاوات آن مربوط به وس��ایل‬ ‫سرمایش��ی ب��ود‪ .‬از ای��ن مقدار بی��ش از ‪ ۴‬هزار م��گاوات را‬ ‫دس��تگاه‌های سرمایش��ی در اداره‌ه��ا مص��رف ک��رده بودند‪.‬‬ ‫تدابی��ر ویژه‌ای برای کنترل مصرف ب��رق در اداره‌ها خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬س��االنه ‪ ۳۰۰‬هزار کولر گازی وارد کش��ور‬ ‫می‌ش��ود که ‪ ۷۰‬درصد آن استاندارد نیست‪ ،‬این نقطه‌ضعفی‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫متمایل ش��ده‌اند که این موضوع می‌تواند به ضرر کشور تمام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق گفت‪ :‬نباید با برخوردهای‬ ‫قهری این فعاالن را به س��مت استفاده از راهکارهایی خالف‬ ‫س��وق داد بلکه باید هرچه س��ریع‌تر برای س��امان دادن آنها‬ ‫اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اکنون به دلیل نبود س��ازماندهی مناس��ب در‬ ‫این بخش روز به روز ش��اهد بیش��تر ش��دن فعالیت این نوع‬ ‫کسب‌و‌‌کارها با استفاده از برق ارزان‌قیمت هستیم‪.‬‬ ‫باقری با بیان اینکه استخراج‌کنندگان ارز مجازی هم جزو‬ ‫بو‌کارها به شمار می‌روند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید تعرفه‌های برق‬ ‫کس ‌‬ ‫برای آنها واقعی محاس��به ش��ود تا آنها هزینه مصرف واقعی‬ ‫برق خود را پرداخت کنند نه آنکه با سوء‌استفاده از برق ارزان‬ ‫برای خود سودهای کالن رقم بزنند‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ران غربی بر این باورند ک��ه اقدام جدید امریکا در‬ ‫تحریم گروه هلدینگ پتروشیمی ایران‪ ،‬تاثیر چندانی ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تحریم‌های جدید در راستای تالش دولت‬ ‫ترامپ برای افزایش فش��ار اقتصادی حداکث��ری روی ایران‬ ‫اعمال می‌ش��وند‪ .‬پیش از این واش��نگتن در آوریل حاضر به‬ ‫تمدید معافیت نفتی برای مشتریان نفتی بزرگ ایران نشد تا‬ ‫صادرات نفت ایران را بنا بر خیال واهی خود به صفر برساند‪.‬‬ ‫وزارت خزانه‌داری امریکا روز جمعه اعالم کرد که ‪ ۳۹‬نهاد‬ ‫مرتبط با صنایع پتروش��یمی ایران را در فهرست تحریم‌های‬ ‫خود قرار داده است‪ .‬بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری امریکا‪،‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و همچنین ‪ ۳۹‬شرکت‬ ‫وابس��ته به صنایع پتروش��یمی خلیج‌فارس تحریم شده‌اند‪.‬‬ ‫پیش از این همکاری و معامله ش��هروندان امریکایی با ایران‬ ‫ممنوع بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬جدیدترین تحریم‌ها تنها برای شرکت‌ها‬ ‫و شهروندان غیرامریکایی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬بنا بر گ��زارش رویترز‪ ۳ ،‬تحلیلگر و یک مقام‬ ‫پیش��ین وزارت خزان��ه‌داری اظه��ار کردند ک��ه جدیدترین‬ ‫ت زیرا‬ ‫تحریم‌ها به طور احتمالی تاثیر چندانی نخواهد گذاش ‌‬ ‫ش��رکت‌های غیرامریکایی پیش از این ب��ه دلیل تحریم‌های‬ ‫موجود برای همکاری با بخش پتروشیمی ایران با محدودیت‬ ‫روبه‌رو شده‌اند‪.‬‬ ‫ی خروج‬ ‫با تحریم‌هایی که از س��ال گذش��ته میالدی در پ ‌‬ ‫ن وضع شد‪ ،‬هر کس محصوالت‬ ‫ترامپ از توافق هسته‌ای ایرا ‌‬ ‫پتروش��یمی ایران را معامله کند با فهرس��تی از تحریم‌ها از‬ ‫جمله ممنوعیت از سوی امریکا روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫مق��ام پیش��ین وزارت خزان��ه‌داری که مایل نب��ود نامش‬ ‫فاش ش��ود به رویترز گفت‪ :‬تحریم‌های جدید تاثیر چندانی‬ ‫ت زیرا بیشتر شرکت‌های چند‌ملیتی به دلیل‬ ‫نخواهد گذاش�� ‌‬ ‫محدودیت‌هایی که پیش از این اعمال شده برای همکاری با‬ ‫ایران دچار مشکل شده‌اند‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1304‬‬ ‫پیاپی ‪2622‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مسئوالن و کارشناسان درباره طرح «قرارداد اجاره دوساله مسکن» می‌گویند‬ ‫سیاست دستوری یا حمایتی؟‬ ‫گروه راه و شهرسازی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مصطفی قلی خسروی‬ ‫موضوع مدت‌دار ش��دن قراردادهای اجاره برای بار‬ ‫دوم در کمیس��یون اقتصادی هی��ات وزیران در حال‬ ‫بررسی است و در صورت استقبال از آن‪ ،‬صاحبخانه‌ها‬ ‫در طول مدت اج��اره از ‪ ۱۰۰‬درصد مالیات بر درآمد‬ ‫امالک‪ ،‬معاف می‌شوند‪.‬‬ ‫مصوبه دوساالنه شدن قراردادهای اجاره که با نیت‬ ‫حمایت از حقوق مس��تأجران برای نخس��تین بار در‬ ‫س��ال گذشته مطرح شد‪ ،‬هدف خود را پایان دادن به‬ ‫آسیب‌هایی اعالم کرد که مستأجران از یکساله بودن‬ ‫قراردادهای اجاره با آن روبه‌رو می‌شوند‪.‬‬ ‫براساس این الیحه صاحبخانه‌ها در سال دوم اجاره‬ ‫واحد مس��کونی تنه��ا مجاز به افزای��ش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫س��قف اجاره‌بها هس��تند؛ مگر آنکه توافقی بین موجر‬ ‫و مستأجر انجام شده باشد‪.‬‬ ‫اکن��ون یک س��ال بعد از تصویب و اجرایی نش��دن‬ ‫این الیحه‪ ،‬دوباره پیش��نهاد وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫برای س��اماندهی بازار اجاره مسکن باعنوان جدیدی‬ ‫در هیات دولت در حال بررس��ی اس��ت‪ .‬این پیشنهاد‬ ‫در قال��ب الیح��ه «اصالح تبصره ‪ ۱۱‬م��اده ‪ ۵۲‬قانون‬ ‫مالیات‌های مستقیم» برای بررسی و گذراندن مراحل‬ ‫قانونی به هیات وزیران ارائه شده است‪.‬‬ ‫براس��اس پیش��نهاد جدید‪ ،‬مدت قرارداد اجاره از ‪۲‬‬ ‫س��ال کمتر نیس��ت و افزایش اجاره‌بها بیشتر از نرخ‬ ‫رش��د اجاره به��ای اعالمی ازس��وی «کارگ��روه ملی‬ ‫تعیی��ن نرخ افزایش اجاره‌بها» نخواهد بود و در مقابل‬ ‫صاحبخانه‌ه��ا در طول م��دت اج��اره از ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫مالیات بر درآمد امالک‪ ،‬معاف هستند‪.‬‬ ‫کارگروه ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها‪ ،‬متش��کل‬ ‫از نماینده کمیسیون عمران و اقتصاد مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬نماین��ده وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬نماینده‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬نماینده ش��ورای‌عالی‬ ‫اس��تان‌ها‪ ،‬نماینده اتحادیه مش��اوران امالک‪ ،‬نماینده‬ ‫دادستانی کل کشور‪ ،‬نماینده بانک مرکزی و نماینده‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرحی برای حمایت از مستأجران‬ ‫حام��د مظاهری��ان ب��ا تش��ریح قان��ون حمایت از‬ ‫مستأجران گفت‪ :‬افزایش مدت زمان قرارداد اجاره به‬ ‫‪ 2‬سال و بیشتر به مستاجران اطمینان خاطر بیشتری‬ ‫می‌دهد که هر سال مجبور به تغییر خانه نباشند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم حام��د مظاهریان ک��ه معاونت‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی را نی��ز در کارنامه کاری خود‬ ‫دارد‪ ،‬درباره مدت‌دار ش��دن قراردادهای اجاره گفت‪:‬‬ ‫در برنامه‌هایی که دولت در بخش مس��کن داش��ت‪ ،‬با‬ ‫تحوالت��ی که در ب��ازار و اقتص��اد روی داد‪ ،‬اولویت‌ها‬ ‫تغیی��ر کرد و متناس��ب با ش��رایط برخ��ی اولویت‌ها‬ ‫پررنگ‌تر ش��د‪ .‬یک��ی از اولویت‌ه��ای دولت در بخش‬ ‫مسکن حمایت از حقوق مستأجران است‪.‬‬ ‫همانط��ور که می‌دانی��م‪ ،‬نه‌تنها در بخش مس��کن‬ ‫بلک��ه در دیگر بخش‌ه��ا نیز قرارداده��ای کوتاه‌مدت‬ ‫آسیب‌رسان اس��ت؛ بنابراین در راستای احقاق حقوق‬ ‫مس��تأجران پیش��نهاد ش��ده مدت زمان قراردادهای‬ ‫اجاره به ‪2‬سال و بیشتر افزایش یابد‪.‬‬ ‫مظاهری��ان درباره افزایش ن��رخ اجاره‌بها نیز گفت‪:‬‬ ‫هدف ما این اس��ت که مدت زمان قراردادها را از یک‬ ‫س��ال افزایش دهیم اما این ط��رح قراردادهای باالتر‬ ‫عباس فرهادیه‬ ‫سیدحسین افضلی‬ ‫باتوجه به وضعیت بازار مس��کن‪ ،‬اگر سیاس��ت‌های سختگیرانه و‬ ‫دس��توری در این حوزه وضع شود‪ ،‬به‌طور قطع اقدام‌هایی برای دور‬ ‫زدن قانون انجام می‌شود‬ ‫مانند قراردادهای ‪ ۵‬ساله را شامل نمی‌شود‪.‬‬ ‫هدف اصلی این است که به این خواسته مستأجران‬ ‫توجه ش��ود اما ‪ ۱۰‬درصد افزایش اجاره‌بها نیز درنظر‬ ‫گرفته ش��ده ت��ا موجرها ه��م خیلی متضرر نش��وند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬این الیحه در راس��تای حمای��ت از حقوق‬ ‫مستأجران اس��ت و البته برای حمایت از موجران نیز‬ ‫معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضمانت اجرایی طرح‬ ‫او درب��اره ضمان��ت اجرای��ی این طرح نی��ز گفت‪:‬‬ ‫این طرح در گذش��ته نیز مطرح ش��ده بود اما س��یر‬ ‫قانونی و کارشناس��ی الزم برای اجرای آن طی نش��د‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر این طرح در قالب الیحه مطرح ش��ده‬ ‫و نظر کارشناس��ی و قانون‌گذاری مجل��س نیز اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مظاهریان گفت‪ :‬در صورت تصویب شدن این طرح‬ ‫از س��وی مجلس شورای اسالمی مستأجر می‌تواند در‬ ‫صورت درخواس��ت تقاضای باالتر موجر برای افزایش‬ ‫اجاره‌به��ا از موضوع را راه قانون پیگیری کند تا حقی‬ ‫ضایع نش��ود؛ مگر اینکه توافقی بین موجر و مستأجر‬ ‫در افزایش بیش از ‪ ۱۰‬درصدی اجاره‌بها ش��ده باشد‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه مظاهریان واگذاری پیگی��ری میزان افزایش‬ ‫اجاره‌بها به مس��تأجر هم��ان ضمان��ت اجرایی طرح‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹در انتظار مجوز دولت‬ ‫در همی��ن حال مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد‬ ‫مس��کن وزارت راه و شهرسازی خبر داد کارگروه ملی‬ ‫تعیی��ن نرخ افزای��ش اجاره‌بها برای تعیین ش��اخص‬ ‫اجاره‌بها در انتظار مجوز دولت اس��ت تا جلسات خود‬ ‫را آغاز کند‪.‬‬ ‫عباس فرهادیه در گفت‌وگ��و با ایرنا درباره موافقت‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا محت��وای تعیین س��قف‬ ‫اجاره‌بهای مس��کن‪ ،‬گف��ت‪ :‬وزیر راه و شهرس��ازی با‬ ‫محتوای تعیین س��قف اجاره‌به��ا موافقت کرده و این‬ ‫برنامه به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینک��ه آیا مصوب��ات این کارگ��روه به‬ ‫تابستان امسال می‌رسد‪ ،‬گفت‪ :‬تمام امید ما این است‬ ‫که در آستانه فصل نقل‌وانتقاالت این کارگروه فعالیت‬ ‫قانون��ی خود را آغاز کند تا ش��اهد فش��ار کمتری به‬ ‫مستأجران باشیم‪.‬‬ ‫براس��اس توضیح��ات فرهادی��ه موض��وع مج��وز‬ ‫شکل‌گیری این کارگروه یا در جلسه سران قوا مطرح‬ ‫می‌شود و مجوز فعالیت می‌گیرد یا براساس اصل ‪۱۳۸‬‬ ‫قانون اساس��ی هیات وزیران مجوز تشکیل کارگروه را‬ ‫ص��ادر و کارگروه به‌طور قانونی فعالی��ت خود را آغاز‬ ‫می‌کند‪ .‬مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مس��کن‬ ‫وزارت راه و شهرسازی درباره اینکه چه تعداد مستأجر‬ ‫در کش��ور داریم و آیا آمار مس��تأجران رو به افزایش‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون ‪ ۱۰‬میلیون خانه اس��تیجاری در‬ ‫کش��ور وجود دارد که نس��بت جمعیت اجاره‌نشین به‬ ‫مالکان‪ ۴۰ ،‬به ‪ ۶۰‬درصد است‪.‬‬ ‫وی درباره اقدام فوری وزارت راه و شهرسازی برای‬ ‫تعادل‌بخش��ی به نرخ اجاره‌به��ا گفت‪ :‬در این کارگروه‬ ‫فق��ط می‌خواهی��م ش��اخص‌ها را مش��خص کنیم تا‬ ‫مردم بدانند براس��اس تمام اتفاق‌هایی که در اقتصاد‬ ‫کالن رخ داده‪ ،‬می��زان افزایش اجاره‌بها چقدر اس��ت‪.‬‬ ‫مانند کاری که هر س��ال کارگروه افزایش دس��تمزد‬ ‫انجام می‌دهد‪ .‬این کارگروه می‌خواهد ش��اهد افزایش‬ ‫اجاره‌بها متناسب با تورم عمومی باشیم؛ نه بیشتر‪.‬‬ ‫‹ ‹دخالت مستقیم در بازار مسکن‬ ‫البته این طرح مخالفانی هم دارد؛ چنانچه سیدحسین‬ ‫افضلی‪ ،‬عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫موظ��ف کردن مالکان به اجاره دوس��اله ملک خود را‬ ‫دخالت مس��تقیم در بازار مس��کن می‌دان��د و معتقد‬ ‫اس��ت این رویکرد در عمل مالکیت ش��خصی را نقض‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫سیدحس��ین افضلی با اش��اره به تصمی��م دولت و‬ ‫وزارت راه و شهرسازی برای اصالح قراردادهای اجاره‬ ‫مس��کن‪ ،‬گفت‪ :‬وزارتخانه معتقد اس��ت برای مدیریت‬ ‫بازار اجاره مسکن‪ ،‬باید مدت زمان قراردادها دست‌کم‬ ‫‪ ۲‬سال باش��د تا از این طریق مستأجران برای تامین‬ ‫مسکن دچار مشکالت و تالطم‌های کمتری شوند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم اقلید در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ای��ن طرح را نیز جزو سیاس��ت‌های دس��توری دولت‬ ‫می‌داند و می‌گوید‪ :‬به‌نظر من برنامه‌ها و سیاست‌های‬ ‫دستوری در اقتصاد کشور نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست‪،‬‬ ‫بلکه پیامدهای منفی دارد‪.‬‬ ‫افضلی گفت‪ :‬باتوجه به وضعیت بازار مس��کن‪ ،‬اگر‬ ‫سیاس��ت‌های س��ختگیرانه و دس��توری در این حوزه‬ ‫وضع ش��ود‪ ،‬به‌طور قط��ع اقدام‌هایی ب��رای دور زدن‬ ‫قانون انجام می‌ش��ود؛ به‌طور مث��ال در صورت اجرای‬ ‫قان��ون قرارداده��ای دوس��اله‪ ،‬مالک و مس��تأجر در‬ ‫ظاهر قرارداد دوس��اله منعق��د می‌کنند‪ ،‬اما در واقع و‬ ‫ب��ا توافق دو طرف‪ ،‬مس��تأجر موظف ب��ه تخلیه ملک‬ ‫پ��س از یک س��ال خواهد بود‪ .‬ای��ن نماینده مردم در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬به‌نظر من وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی به‌جای تدوین و اعمال سیاست‌های‬ ‫دستوری در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن باید‬ ‫در جهت ایجاد سیاس��ت‌های تش��ویقی برای افزایش‬ ‫تولید مسکن گام بردارد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد‪ :‬اعمال‬ ‫سیاس��ت‌هایی مانند قراردادهای دوساله اجاره مسکن‬ ‫در آینده‌ای نزدیک موج��ب افزایش پرونده‌های نهاد‬ ‫قضایی خواهد ش��د‪ ،‬زیرا در ه��ر صورت مالک زیر بار‬ ‫این‌گونه قوانین نخواهد رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹نمی‌توانیم مالکان را مجبور کنیم‬ ‫مصطفی قلی خس��روی‪ ،‬رئیس اتحادیه مش��اوران‬ ‫ام�لاک اس��تان ته��ران نی��ز در گفت‌وگو با باش��گاه‬ ‫خبرن��گاران جوان‪ ،‬با بیان اینکه تعیین س��قف اجاره‪،‬‬ ‫ضابطه‌مند کردن قیمت‌ها برای خرید و فروش یا رهن‬ ‫و اجاره باید به ش��کل درست انجام شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫حامد مظاهریان‬ ‫تعیی��ن س��قف و کف قیمتی در صورت��ی که اجباری‬ ‫برای مالکان نداش��ته باش��د‪ ،‬می‌تواند ب��ازار اجاره را‬ ‫ساماندهی کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬نمی‌توانیم مال��کان را مجبور به‬ ‫اج��اره ملک خود با نرخ مش��خص کنی��م‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫در دولت‌های گذش��ته همزمان ب��ا افزایش معامالت‬ ‫اجاره در فصل نقل‌وانتقاالت تعزیرات با سرکش��ی به‬ ‫مش��اوران امالک قیمت‌ها را کنترل و در برخی موارد‬ ‫می��زان رهن و اجاره را تعیی��ن می‌کرد که همین امر‬ ‫موجب نابس��امانی بازار اجاره شد و مشکالت بسیاری‬ ‫در آن دوره برای بخش اجاره ایجاد کرد‪.‬‬ ‫قلی خسروی با اشاره به اینکه بازار ملک مانند بازار‬ ‫طال و‪ ...‬نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت می‌تواند سکه‪ ،‬طال یا‬ ‫نقره را قیمت‌گذاری کند‪ ،‬اما برای واحدهای مسکونی‬ ‫به‌دلیل آنکه تفاوت‌های بسیار زیادی با یکدیگر دارند‬ ‫و حتی نرخ مسکن در هر محله با محله دیگر متفاوت‬ ‫است‪ ،‬امکان قیمت‌گذاری وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه مش��اوران امالک اس��تان تهران‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬واحدهای مس��کونی ب��ا چندین مولفه‬ ‫گوناگون ایجاد می‌شوند؛ بنابراین راهکار قیمت‌گذاری‬ ‫نمی‌تواند بازار مسکن یا حتی بازار اجاره را آرام کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬باید دولت صنع��ت اجاره‌داری و‬ ‫ساخت‌وس��از صنعت��ی را وارد حوزه عمرانی کش��ور‬ ‫کند ت��ا کمی بازار به‌ثبات برس��د و ازس��وی دیگر با‬ ‫راه‌اندازی واحدهای مس��کونی اس��تیجاری می‌توانیم‬ ‫بازار اج��اره را کنت��رل کنیم‪ .‬قلی خس��روی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬به‌عنوان نمونه در ترکیه ش��هرداری با همکاری‬ ‫سازمان تأمین اجتماعی تعدادی برج برای اجاره دادن‬ ‫ب��ه خانه‌اولی‌ها در نظر گرف��ت و قیمت‌های این برج‬ ‫مالک قیمت‌گذاری در آن منطقه ش��د‪ .‬اگر این طرح‬ ‫در ایران اجرا ش��ود‪ ،‬می‌تواند تأثیر بس��یار زیادی در‬ ‫صنعت اجاره‌داری داشته باشد‪.‬‬ ‫قیمت بلیت قطارها اعالم شد‬ ‫کارگروه ملی‬ ‫تعیین نرخ‬ ‫افزایش اجاره‌بها‬ ‫برای تعیین‬ ‫شاخص اجاره‌بها‬ ‫در انتظار مجوز‬ ‫دولت است تا‬ ‫جلسات خود‬ ‫را آغاز کند‬ ‫‹ ‹اطمینان‌خاطر مستأجران‬ ‫در ادامه بررسی موضوع دوساالنه شدن قراردادهای‬ ‫اج��اره خانه با گش��تی در ش��هر و آژانس‌های امالک‬ ‫می‌توان نظر ش��هروندان درگیر با ماجرای اجاره خانه‬ ‫را جویا شد‪.‬‬ ‫زوج جوان��ی ک��ه در یکی از بنگاه‌های مرکز ش��هر‬ ‫دنبال خانه هس��تند‪ ،‬درباره مزایای دوس��اله ش��دن‬ ‫قراردادهای اجاره می‌گویند‪ :‬اجرای این الیحه موجب‬ ‫می‌ش��ود مس��تأجران اطمینان‌خاطر بیشتری داشته‬ ‫باش��ند که قرار نیس��ت در یک سال آینده هزینه‌های‬ ‫جابه‌جایی اعم از نقل و انتقال و آسیب لوازم خانگی را‬ ‫بپردازند‪ .‬مرد جوان ک��ه خود را عباس نادری معرفی‬ ‫می‌کند‪ ،‬معتقد است هر س��ال با افزایش بهای اجاره‬ ‫خانه روب��ه‌رو هس��تم و زمانی که تقاضا زیاد اس��ت‪،‬‬ ‫صاحبخانه‌ها اجاره‌بها را بیش��تر از نرخ معمول تعیین‬ ‫می‌کنند و این مشکلی جدی پیش روی اجاره‌نشینان‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ی��ک زوج ج��وان در یک بن��گاه امالک‬ ‫می‌گویند هیچ نهادی در کش��ور وج��ود ندارد که در‬ ‫زمینه قیمت‌گذاری در بخش مس��کن مداخله داشته‬ ‫باش��د و از س��وی دیگر هیچ نظارتی ازسوی دولت بر‬ ‫نرخ اجاره خانه انجام نمی‌ش��ود و مستأجران دائم این‬ ‫جمله را می‌ش��نوند که ن��رخ دالر افزایش یافته و این‬ ‫مبنایی برای افزایش اجاره خانه می‌شود‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن انبوه در کشور شناسایی شد‬ ‫مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مس��کن گفت‪ :‬تاکنون بیش‬ ‫از ‪۲‬هزار هکتار زمین برای س��اخت مس��کن ارزان در ش��هرهای‬ ‫گوناگون شناس��ایی شده که به‌طور رایگان در اختیار انبوه‌سازان‬ ‫ق��رار می‌گی��رد‪ .‬علی نبی��ان به ایرنا گفت‪ :‬قرار اس��ت ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫واحد مس��کونی در کش��ور ساخته ش��ود‪ .‬از این تعداد ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫واحد در ش��هرهای جدید ساخته می‌ش��ود که اراضی آن وجود‬ ‫برنامه تعدیل قیمت‌ها در بازار خرید و اجاره مسکن‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ ۲۰۰ :‬هزار واحد دیگر نیز ازس��وی بنیاد مس��کن‬ ‫انقالب اس�لامی و نیز شرکت بازآفرینی شهری در شهرهای زیر‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار نفر جمعیت س��اخته خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫ملی زمین و مس��کن اضافه کرد‪ :‬براس��اس بخش��نامه وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬قرار اس��ت با هدف رونق بخش مسکن با مشارکت‬ ‫بخش خصوصی خانه‌سازی در این زمین‌ها آغاز شود‪ .‬زمین‌ها در‬ ‫بسیاری از استان‌ها شناسایی شده و به شکل فازبندی در برنامه‬ ‫مشارکتی تولید مسکن قرار می‌گیرد‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫گفت‪ :‬اکنون ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬هکتار زمین ازس��وی بنیاد مس��کن و‬ ‫ش��رکت بازآفرینی مشخص شده و افزون بر ‪ ۲‬هزار هکتار زمین‬ ‫نیز برای مش��ارکت با انبوه‌س��ازان ازسوی این سازمان شناسایی‬ ‫شده تا برای ساخت مسکن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی از‬ ‫طرح «تبدیل بنادر کش��ور به بنادر س��بز براساس‬ ‫پارامترهای زیس��ت محیطی» خب��ر داد و هدف از‬ ‫ایجاد بنادر س��بز از طریق راه‌اندازی ایس��تگاه‌های‬ ‫پایش برخط مبتنی بر پارامترهای زیست محیطی‬ ‫را تعادل بین محیط‌زیس��ت و فعالیت‌های دریایی‬ ‫عن��وان کرد‪ .‬به گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫محمد راستاد به‌مناسبت روز جهانی محیط‌زیست‬ ‫با اشاره به ش��عار س��ازمان بین‌المللی دریانوردی‬ ‫مبنی بر «کش��تیرانی ایمن و دریاهای پاکیزه‌تر»‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬جمهوری‌اس�لامی ای��ران تاکن��ون به ‪۳۳‬‬ ‫کنوانس��یون بین‌المللی دریایی ملحق شده که ‪۱۴‬‬ ‫مورد از آنها در راس��تای حفاظت از محیط‌زیس��ت‬ ‫دریایی اس��ت‪ .‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان‬ ‫اینکه این کنوانس��یون‌ها دو جنبه پیشگیرانه‌ای و‬ ‫واکنش��ی (مقابله‌ای) در حفاظت از محیط‌زیست‬ ‫دریای��ی دارن��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در س��ال‌های اخیر‪،‬‬ ‫س��ازمان بنادر و دریان��وردی توانس��ته اقدام‌های‬ ‫گسترده‌ای در راس��تای اجرای این کنوانسیون‌ها‬ ‫و پیش��گیری از آلودگی‌ه��ای دریای��ی انجام دهد‪.‬‬ ‫راس��تاد در تش��ریح عملک��رد س��ازمان بن��ادر و‬ ‫دریانوردی در حفاظت از دریاها و س��واحل کشور‪،‬‬ ‫«جلوگیری از آلودگی هوا به‌وس��یله کش��تی‌ها از‬ ‫طری��ق مدیریت بهینه عملک��رد و افزایش کارآیی‬ ‫انرژی ش��ناورها» را یکی از اقدام‌های بس��یار مهم‬ ‫عنوان کرد و از «کاه��ش تولید گازهای گلخانه‌ای‬ ‫ناشی از فعالیت کش��تی‌ها» خبر داد‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫«تس��هیالت دریافت مواد زائد نفتی و انواع زباله‌ها‬ ‫به‌ویژه زباله پالس��تیکی از کشتی‌ها پیش از تخلیه‬ ‫در دریاها» از دیگر اقدام‌های حمایتی سازمان بنادر‬ ‫در حفظ محیط‌زیست دریایی است‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد‪ :‬بررسی‌ها حاکی است که‬ ‫‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬درصد نرخ تمام‌ش��ده مسکن در تهران مربوط به زمین‬ ‫است و در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر این سهم به ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫کاهش پیدا می‌کند‪ .‬به‌گفته وی‪ ،‬اجرای طرح اقدام ملی می‌تواند‬ ‫در کاهش نرخ خانه در تهران و شهرهای اطراف نقش‌آفرین باشد‬ ‫و افراد بیشتری در این طرح صاحب خانه خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت حمل‌ونق��ل ریل��ی رجا‬ ‫اعالم ک��رد با آغاز پیش‌ف��روش بلیت قطارهای‬ ‫مس��افری از ‪ ۱۹‬خرداد امسال شاهد افزایش ‪۲۲‬‬ ‫درصدی قطعی نرخ بلیت قطارهای بین‌ش��هری‬ ‫تهران‪-‬مش��هد‪ ،‬افزای��ش متوس��ط ‪ ۲۲‬درصدی‬ ‫س��ایر قطارها در مسیرهای به جز تهران‪-‬مشهد‬ ‫و افزای��ش ‪ ۲۲‬درصدی قطع��ی بلیت قطارهای‬ ‫پرس��رعت (ترن‌س��ت) خواهی��م ب��ود و بلی��ت‬ ‫قطاره��ای حومه‌ای فعال مش��مول افزایش نرخ‬ ‫نخواهن��د بود و در جلس��ه بعدی ش��ورای‌عالی‬ ‫راه و تراب��ری درباره آنها تصمیم‌گیری می‌ش��ود‪.‬‬ ‫محم��د رجبی در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫قرار اس��ت تمام قطارهای بین‌ش��هری در مسیر‬ ‫تهران‪-‬مش��هد افزایش قطع��ی ‪ ۲۲‬درصدی نرخ‬ ‫بلیت داش��ته باشند و سایر قطارهای بین‌شهری‬ ‫که در مسیری غیر از تهران‪-‬مشهد تردد می‌کنند‬ ‫با افزایش میانگین ‪ ۲۲‬درصدی نرخ بلیت فعالیت‬ ‫خواهند کرد که این رقم براس��اس میزان عرضه‬ ‫و تقاضا‪ ،‬س��اعت و تاری��خ حرکت قطارها تعیین‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درب��اره بلیت قطارهای‬ ‫حوم��ه‌ای نی��ز تصمیم بر این ش��ده که در حال‬ ‫حاضر بلی��ت این قطارها مش��مول افزایش نرخ‬ ‫نباشد‪ .‬بلیت قطارهای پرسرعت (ترن‌ست) نیز با‬ ‫افزایش مقطوع ‪ ۲۲‬درصدی همراه است‪.‬‬ ‫وضعیت قراردادهای‬ ‫ریلی پسابرجامی‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه‬ ‫بخش��ی از قراردادهای پسابرجامی در حوزه ریلی‬ ‫به اجرا رس��ید و ‪ ۶۰۰‬واگن باری هم وارد کش��ور‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت‌هایی که نس��بت به واردات‬ ‫واگن اقدام کردند ریال برای بازپرداخت اقس��اط‬ ‫در اختیار دارند اما توان تامین ارز را نداش��تند که‬ ‫مقرر ش��د بانک مرکزی مجوز خرید ارز نیمایی را‬ ‫به این شرکت‌ها بدهد‪ .‬سعید رسولی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت راه‌آهن در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین‬ ‫وضعیت قراردادهای پسابرجامی نوسازی ناوگان‬ ‫ریلی با ش��رکت‌های روس��ی و کره‌ای اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخش��ی از قراردادها به اجرا رس��ید و ‪ ۶۰۰‬واگن‬ ‫باری هم وارد کش��ور شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در بخش‬ ‫نخس��ت قراردادها قرار بود در ابتدا واردات واگن‬ ‫از این کش��ورها انجام ش��ود و س��پس فاز بعدی‬ ‫قرارداد که شامل تامین فاینانس از این کشورها و‬ ‫تولید مش��ترک واگن در ایران است به اجرا برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه‌آهن با بیان اینکه در ادامه‬ ‫اج��رای ق��رارداد موضوعی باعث توقف کار ش��د‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بازپرداخت اقس��اط در قرارداد ارزی اس��ت‬ ‫و ش��رکت‌هایی که نس��بت به واردات واگن اقدام‬ ‫کردن��د ریال برای بازپرداخت اقس��اط در اختیار‬ ‫دارند ام��ا توان تامین ارز را ندارن��د؛ بنابراین باید‬ ‫ارز در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گرفت‪ .‬معاون‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی تاکید کرد‪ :‬در نشس��تی‬ ‫که با مع��اون ارزی بانک مرک��زی برگزار کردیم‪،‬‬ ‫بان��ک مرکزی موافقت کرده این ش��رکت‌ها را به‬ ‫آنها معرفی کنیم تا مجوز خرید ارز نیمایی به آنها‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایجاد بنادر سبز‬ ‫برای تعادل زیست‌محیطی‬
‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1304‬‬ ‫پیاپی ‪2622‬‬ ‫استان‌ها و شهرک‌های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫تولید وساخت داخل اولویت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‬ ‫یک درصد‪ ،‬سهم آب‬ ‫بخش تولید صنعتی‬ ‫مع��اون فن��ی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی ایران گفت‪ :‬س��هم آب‬ ‫بخش صنع��ت در کش��ور از مجموع مصرف‬ ‫آب‪ ،‬بی��ن ‪ ۱.۸‬تا ‪ ۲‬درصد اس��ت ک��ه از این‬ ‫‪ ۲‬درص��د‪ ،‬س��هم نیروگاه‌ه��ا‪ ،‬دامداری‌ه��ا‪،‬‬ ‫پتروشیمی‌ها و پاالیشگاه‌ها حدود یک درصد‬ ‫است و یک درصد نیز به خود تولید اختصاص‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از روابط‌عمومی‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی‬ ‫ایران‪ ،‬فتحعلی محمدزاده با بیان این مطلب‬ ‫در نشس��ت خبری رویداد ملی س��ازگاری با‬ ‫کم‌آب��ی‪ ،‬از ایج��اد ‪ ۲۳۰‬تصفیه‌خانه فاضالب‬ ‫صنعتی در ش��هرک‌های صنعتی کش��ور نیز‬ ‫خبر داد و افزود‪ ۱۰ :‬ش��هرک صنعتی کشور‬ ‫عالوه‌بر تصفیه‌خانه‪ ،‬دارای برنامه اس��تحصال‬ ‫آب هستند‪.‬‬ ‫وی به تالش ش��رکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫استان‌ها برای اس��تفاده از آب‌های نامتعارف‬ ‫در این بخش اشاره و اضافه کرد‪ :‬با استفاده از‬ ‫سامانه استحصال آب‪ ،‬آب‌های نامتعارف برای‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی استفاده می‌شوند و این‬ ‫کار از سال ‪ ۱۳۹۶‬آغاز شده است‪.‬‬ ‫دبی��ر کمیت��ه تخصصی صنع��ت و معدن‬ ‫رویداد ملی س��ازگاری با کم‌آب��ی همچنین‬ ‫از تالش ب��رای انتقال واحدهای صنعتی زیاد‬ ‫آب بر به نقاط پر‌آب‌تر خبر داد و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تالش می‌ش��ود صنایعی در شهرک‌های‬ ‫صنعتی مس��تقر شوند که نیاز کمتری به آب‬ ‫دارند‪ .‬محمدزاده ادام��ه داد‪ :‬تولید تجهیزات‬ ‫کم‌آب‌بر در دستور کار تعدادی از شرکت‌های‬ ‫مس��تقر در ش��هرک‌های صنعتی قرار گرفته‬ ‫اس��ت و عالوه‌بر آن‪ ،‬ممیزی و بهینه‌س��ازی‬ ‫مص��رف ان��رژی در واحدهای مس��تقر انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬س��هم صنعت در‬ ‫مصرف آب که اکنون حدود ‪ ۲‬درصد اس��ت‪،‬‬ ‫بر مبنای تکلیف قانون‪ ،‬تا پایان برنامه ششم‬ ‫توس��عه با رونق تولید باید ب��ه ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون ام��ور صنای��ع وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬اولویت‌ترین سیاست این وزارتخانه‬ ‫بحث تولید و ساخت داخل در واحدهای تولیدی‬ ‫صنعتی کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان گلپایگان‪ ،‬فرشاد‬ ‫مقیمی در حاشیه جلسه شورای سرمایه‌گذاری‬ ‫در فرمانداری گلپایگان با اشاره به اینکه یکی از‬ ‫بهترین فرصت‌های این بخش و ش��رایط تحریم‬ ‫اس��تفاده از توان داخلی اس��ت‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬با‬ ‫تمام قوا ب��رای رونق تولید‪ ،‬فعالیت‌هایی را برای‬ ‫رف��ع موانع و کمک به واحده��ای داخلی دنبال‬ ‫می‌کنی��م ک��ه واحدهای تولیدی ب��رای کاهش‬ ‫وابس��تگی برای تامین نیازمندی‌های کش��ور به‬ ‫تولید و خودکفایی کافی برسند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬برپای��ی و برگ��زاری‬ ‫نمایش��گاه‌های توانمندی‌ه��ای صنعت��ی برای‬ ‫معرفی در مناطق مختلف کش��ور از راهبردهای‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��ت چرا‌که‬ ‫این اقدام باعث می‌ش��ود هم تولیدات واحدهای‬ ‫صنعت��ی معرف��ی و هم نیازه��ا اعالم‌ش��ود تا‬ ‫ایج��اد انگیزه برای س��اخت تولی��د داخل برای‬ ‫پژوهش��گران‪ ،‬صنعتگ��ران و کار‌آفرینان افزایش‬ ‫یاب��د و بتوانیم ب��ا این اقدام از ثبت س��فارش و‬ ‫خروج ارز پیشگیری کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ادامه‬ ‫داد‪ :‬در آین��ده‌ای نزدیک س��امانه نیاز را در این‬ ‫وزارتخان��ه راه‌ان��دازی و نیازمندی‌های صنعتی‬ ‫را در ای��ن س��امانه بارگذاری می‌کنی��م تا همه‬ ‫کس��انی که توان س��اخت این تولیدات را دارند‬ ‫بتوان��د با مراجعه به این س��امانه توانمندی‌ها و‬ ‫ظرفی��ت خود را معرف��ی و اجرایی کنند‪ .‬وی از‬ ‫جمله مشکالت برخی واحدهای تولیدی صنعتی‬ ‫را تامی��ن مواد اولیه داخلی و خارجی‪ ،‬س��رمایه‬ ‫ی نهاد‌ها‬ ‫در گردش و گاهی مش��کالتی ب��ا بعض ‌‬ ‫مثل س��ازمان ام��ور مالیاتی و س��ازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی بیان ک��رد و گفت‪ :‬در ای��ن زمینه با‬ ‫تش��کیل کمیته تامین مواد اولی��ه در وزارتخانه‬ ‫و ذیل آن س��تاد تسهیل در اس��تان‌ها و تامین‬ ‫ارز م��ورد نیاز با هم��کاری بانک مرکزی در رفع‬ ‫حمایت از تولید داخل از مظاهر اصلی استکبار‌ستیزی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان اصفهان در‬ ‫حاش��یه آیین روز پرش��کوه قدس‪ ،‬حمایت از تولید داخل و کمک‬ ‫ب��ه اس��تقالل اقتصادی کش��ور را یکی از مهم‌تری��ن مظاهر عملی‬ ‫استکبار‌س��تیزی دانس��ت و بر حمایت از تولید و اشتغال در جنگ‬ ‫اقتصادی تحمیل‌ش��ده بر کش��ور تاکید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫اس��تان اصفهان‪ ،‬محمد‌جواد بگی ب��ا تاکید بر پایبندی همه ارکان‬ ‫کشور و مردم شریف و والیتمدار ایران بر اهداف متعالی جمهوری‬ ‫اسالمی و آرمان‌های معمار کبیر انقالب‪ ،‬استکبار‌ستیزی و حمایت‬ ‫از مردم مظلوم فلس��طین را جزء جدایی‌ناپذیر از اعتقادات مذهبی‬ ‫و آزادمنشی مردم فهیم ایران دانست و تصریح کرد‪ :‬روز قدس روز‬ ‫وحدت مس��لمین جهان در برابر استکبار جهانی است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان اصفهان استقالل اقتصادی از‬ ‫غرب را یکی از مظاهر استکبار‌س��تیزی عنوان کرد و افزود‪ :‬امروزه‬ ‫کارخان��ه پ��رس خرم‌آباد پ��س از ح��دود ‪ ۹‬س��ال تعطیلی‬ ‫و بالتکلیف��ی س��رانجام ب��ه س��رمایه‌گذار جدی��د واگ��ذار‬ ‫ش��ده و در ش��رایط س��خت تحری��م در ح��ال احی��ای ش��دن‬ ‫است‪.‬‬ ‫خروج واحدهای صنعتی لرس��تان از چرخه اقتصادی به‌عنوان‬ ‫یکی از چالش‌های اساسی که قلب اقتصاد استان را نشانه گرفته‬ ‫موجب نگرانی مردم و فعاالن اقتصادی شده است‪.‬‬ ‫مسائل اقتصادی به یکی از ابزارهای امپریالیسم جهانی برای تسلط‬ ‫بر کشورهای اسالمی تبدیل شده‌ و بدیهی است تالش برای افزایش‬ ‫قدرت اقتصادی کشور و تقویت تولید و استقالل اقتصادی از مظاهر‬ ‫عملی استکبار‌س��تیزی خواهد بود‪ .‬محمد‌جواد بگی اعالم برائت از‬ ‫امریکا و امپریالیس��م جهانی را از ظواهر استکبار ستیزی دانست و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حمایت از تولید و اشتغال و کمک به استقالل اقتصادی‬ ‫کش��ور از مظاهر عملی مبارزه با استکبار است که همه دولتمردان‬ ‫و سیاس��ت‌گذاران کش��ور باید با حمایت عملی از تولید و اش��تغال‬ ‫گام‌ه��ای عمل��ی در این زمینه بردارن��د‪ .‬وی در پایان با قدردانی از‬ ‫مردم فهیم‪ ،‬ش��ریف و والیتمدار استان اصفهان برای حضور بسیار‬ ‫پرشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس‪ ،‬از مردم خواست در جنگ‬ ‫اقتصادی اخیر نیز همچون دهه‌های گذشته در کنار همه نهادهای‬ ‫انقالبی از عزت‪ ،‬شرف و کیان کشور عزیز و اسالمی دفاع کنند‪.‬‬ ‫این مشکالت تالش می‌کنیم‪ .‬مقیمی با اشاره به‬ ‫اینکه صادرات کااله��ای صنعتی در رونق تولید‬ ‫تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬در بحث صادرات‬ ‫اقدام‌های��ی در مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در حال اجراس��ت و ابتدا برای ‪ ۱۵‬کشور‬ ‫همسایه هدف‌گذاری شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره‬ ‫به بازدید خود از تع��دادی از واحدهای تولیدی‬ ‫صنعتی گلپایگان گفت‪ :‬این شهرستان به عنوان‬ ‫قط��ب صنعتی ظرفی��ت خوب��ی در زمینه‌های‬ ‫مختل��ف به‌ویژه قطعه‌س��ازی خ��ودرو‪ ،‬پلیمر و‬ ‫دیگر تولی��دات دارد که تع��داد واحدهای فعال‬ ‫در ای��ن منطقه گویای این مطلب اس��ت و جای‬ ‫حمایت از طراحی‌های نو در صنعت بسته‌بندی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬شورای سیاست‌گذاری‬ ‫صنعت بس��ته‌بندی کش��ور حمایت از طراحی‌ه��ای نو و ایده‌های‬ ‫مختلف طراحی مطابق با س��لیقه‌های مش��تریان و تنوع در عرضه‬ ‫محص��ول و بس��ته‌بندی را جزو اهداف و اولویت‌های اس��تراتژیک‬ ‫خود قرار دهد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط‌عمومی س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک‌های صنعتی ایران‪ ،‬محس��ن صالحی‌نیا‬ ‫با بیان این مطلب در نشس��ت با اعضای ش��ورای سیاس��ت‌گذاری‬ ‫صنعت بس��ته‌بندی کشور در دانش��گاه صنعتی شریف افزود‪ :‬تنوع‬ ‫بس��ته‌بندی‪ ،‬به‌‌ویژه در صنایع غذایی و دارویی بس��یار بارز اس��ت‬ ‫و نقش بس��ته‌بندی در بس��یاری از تولیداتی که امروز در س��طح‬ ‫دنی��ا عرضه می‌ش��ود‪ ،‬بیش از ‪ ۷۰‬درصد اس��ت که این س��هم در‬ ‫س��اختار قیمت فروش و بازاریابی عمده اس��ت‪ .‬وی با اعالم اینکه‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک‌های صنعتی ایران در س��طح‬ ‫احیای یک کارخانه در شرایط تحریم‬ ‫به گ��زارش روابط‌عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان لرستان در این میان اما انتشار خبر احیا برخی واحدهای‬ ‫راک��د بارقه‌ای از امی��د را بین مردم ایجاد می‌کن��د‪ ،‬آن هم در‬ ‫شرایطی که بیکاری به‌عنوان یک معضل جدی در استان مطرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫تعیین‌تکلیف ش��رکت پرس ایران و بازگش��ت به چرخه تولید‬ ‫از س��وی سرمایه‌گذار جدید یک اتفاق مطلوب در صنعت استان‬ ‫سرمایه‌گذاری بیشتر در این خطه وجود دارد‪.‬‬ ‫وی مش��کالت زیر‌س��اختی و برخی مطالبات‬ ‫قطعه‌س��ازان از خودروس��ازها را از جمل��ه‬ ‫نیازه��ای واحدهای تولیدی صنعت��ی گلپایگان‬ ‫برش��مرد و گفت‪ :‬این موارد و دیگ��ر نیازها نیز‬ ‫از س��وی صنعتگ��ران مطرح و ب��ا پیگیری‌ر‌فع‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سفری‬ ‫یک‌روزه ب��رای بازدی��د از چند واح��د تولیدی‬ ‫صنعتی در شهرستان‌های گلپایگان و خوانسار و‬ ‫شرکت در جلسه شورای سرمایه‌گذاری در محل‬ ‫فرمانداری این دو شهرستان به صورت جداگانه‬ ‫به این منطقه سفر کرد‪.‬‬ ‫اس��ت که امیدواریم با حمایت‌های همه‌جانبه اس��تان این روند‬ ‫ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت پرس ایران زیرمجموعه‌س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع بود که در زمینه تولید ماشین‌آالت دستگاه‌های صنعتی‬ ‫فعالیت خود را آغاز کرد س��ال ‪ ۷۸‬پروانه بهره‌برداری را دریافت‬ ‫کرده اما به دالیلی سال ‪ ۸۹‬انحالل شرکت اعالم و حدود ‪ ۹‬سال‬ ‫بالتکلیف به حال خود رها شده بود‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 250‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫سیاس��ت‌گذاری‪ ،‬حمایت و پشتیبانی الزم را برای بسترسازی این‬ ‫صنعت انجام می‌دهد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬نسبت به ضرورت‌های وجود این‬ ‫صنع��ت و قابلیت آن در ایج��اد ارزش‌افزوده‪ ،‬صادرات و تامین نیاز‬ ‫بازار اشراف کامل داریم و در این راستا از طراحان و تولید‌کنندگان‬ ‫آن حمای��ت و پش��تیبانی خواهی��م ک��رد‪ .‬رئی��س هیات‌مدیره و‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک‌های صنعتی ایران با‬ ‫یادآوری اینکه در توسعه خوشه‌های صنعتی‪ ،‬صنعت بسته‌بندی را‬ ‫نیز بس��یار جدی گرفته‌ایم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم از مسیر حمایتی‬ ‫توس��عه خوش��ه‌ای و هم از مس��یر حمایت از واحدهای کوچک و‬ ‫متوسط به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار از این صنعت پشتیبانی الزم را‬ ‫انجام می‌دهیم‪ .‬صالحی‌نیا در پایان بر ایجاد س��ازکارهای انگیزشی‬ ‫از طریق برقراری مشوق‌ها و استفاده از جوانان خالق با تحصیالت‬ ‫عالیه در صنعت بسته‌بندی تاکید کرد‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع ب��ا عن��وان «ض��رورت تعیین تکلیف ش��رکت‬ ‫پ��رس خرم‌آب��اد» در س��امانه فارس من ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫ه��ر حال پس از حدود ‪ ۹‬س��ال تعطیلی و راکد بودن ش��رکت‬ ‫پ��رس ای��ران ب��ا پیگی��ری و رایزن��ی مس��ئوالن اس��تان‪ ،‬این‬ ‫واح��د صنعتی به س��رمایه‌گذار جدی��د که به نظر می‌رس��د از‬ ‫توانای��ی مالی و تخصصی قاب��ل قبولی برخوردار اس��ت‪ ،‬واگذار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تحقق برنامه‌ها و ارتقای سوددهی شرکت تامين سرمايه نوين در سال ‪1397‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت تامين سرمايه‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫نوين با حضور ‪ 91/08‬درصد از س��هامداران ش��رکت درمحل تهران‪ -‬خيابان وليعصر‪-‬‬ ‫پايين‌تر از پارک وي‪ -‬س��الن تالش‪ ،‬برگزار ش��د‪ .‬این جلسه به ریاست آقای فرهاد عربلو‬ ‫و نظارت آقایان محمد بدیعی جاریانی و سیدحس��ین خاتمی و دبیری آقای سیدسعید‬ ‫تولیت جوش��قانی تش��کیل ش��د‪ .‬در ابتدای این مجم��ع آقای دکتر ول��ی نادی‌قمی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ضمن ارائه گزارش عملکرد هیات‌مدیره به سواالت اکثر سهامداران‬ ‫پاسخ گفت‪.‬‬ ‫س��پس صو ‌رت‌های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ‪1397/12/29‬‬ ‫به تصویب حضار رس��ید‪ .‬همچنین در این جلس��ه پس از تصوی��ب صورت‌های مالی از‬ ‫س��وی س��هامداران تقسیم مبلغ ‪ 250‬ریال سود به ازای هر س��هم مورد تایید حاضران‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬انتخ��اب روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار ش��رکت‬ ‫و مؤسس��ه حسابرس��ی «فاطر» به‌عنوان بازرس قانونی و حس��ابرس شرکت و موسسه‬ ‫حسابرس��ی «دایارهیافت» به‌عنوان بازرس علی‌البدل ش��رکت برای سال مالی منتهی‬ ‫ب��ه ‪ 1398/12/29‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪ .‬مجمع عمومی فوق‌العاده ش��رکت‬ ‫تامين س��رمايه نوين(سهامی عام) راس ساعت ‪ 17‬روز ش��نبه مورخ ‪ 1398/03/11‬با‬ ‫همان ترکیب هیات‌رئیس��ه و درصد حاضرین مجمع عمومی عادی س��الیانه تشکیل و‬ ‫افزایش سرمایه از مبلغ ‪ 7000‬میلیارد ریال به ‪ 9000‬میلیارد ریال از محل سود انباشته‬ ‫معادل ‪ 28/57‬درصد با هدف بهبود نس��بت کفایت سرمایه شرکت و تامین مالی منابع‬ ‫مورد نیاز مشتریان‪ ،‬حفظ و افزایش سهم بازار به تصویب رسید‪.‬‬ ‫دکتر نادی با اش��اره به عملکرد شرکت در سال مالی‬ ‫مورد گزارش خاطرنش��ان کرد‪ :‬جم��ع درآمدهای‬ ‫عملیاتی ش��رکت از ‪ 3764‬میلیارد ریال در سال ‪96‬‬ ‫به ‪ 4437‬میلیارد ریال در س��ال ‪ ،97‬معادل ‪17/86‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫سود عملیاتی شرکت در سال ‪ 97‬نسبت به سال ‪96‬‬ ‫با افزایش ‪ 17/10‬درصدی همراه بوده اس��ت‪ .‬س��ود‬ ‫خالص ش��رکت تامي��ن س��رمايه نوي��ن علی‌رغم‬ ‫مش��کالت گوناگون صنعت از مبلغ ‪ 3255‬میلیارد‬ ‫ریال به ‪ 3901‬میلیارد ریال معادل ‪ 19/83‬درصد رش��د داش��ته است‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫جمع دارایی‌های ش��رکت از رشد ‪ 6/09‬درصدی برخوردار بوده است‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫بدهی‌های س��ال مالی مورد گزارش ‪ 1/62‬درصد افزایش نشان می‌دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬سود‬ ‫انباش��ته ‪ 23‬درصد و حقوق صاحبان س��هام از ‪ 9218‬میلیارد ریال به ‪ 11649‬میلیارد‬ ‫ریال برابر ‪ 26/37‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت تامين سرمايه نوين یادآور شد‪ :‬حجم کلی اوراق سررسید شده تا‬ ‫پایان س��ال ‪ 1397‬معادل ‪ 23.809‬میلیارد ریال بوده است‪ .‬وی افزود‪ :‬افزایش سرمایه‬ ‫انجام شده در سال ‪ 97‬عبارتند از‪ :‬شرکت فراگیر تجارت فوالد خوزستان‪ ،‬شرکت رایان‬ ‫هم‌افزا‪ ،‬ش��رکت فوالد خوزستان و شرکت فوالد آلیاژی ایران‪ .‬همچنین در شرکت‌های‬ ‫بیم��ه نوی��ن و بانک قوامین و اعتب��اری ملل و گروه اقتصادی کرم��ان خودرو‪ ،‬تعهدات‬ ‫پذیره‌نویس��ی حق تقدم‪/‬س��هام جاری آنها انجام گردید‪ .‬وی گفت‪ :‬حجم صندوق‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری در س��ال مالی مورد گزارش از ‪ 103.990‬میلی��ارد ریال به ‪116.388‬‬ ‫میلیارد ریال افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬بدین ترتیب ‪ 7/5‬درصد سهم بازار تامین سرمایه‬ ‫کشور در اختیار تامین سرمایه نوین می‌باشد‪.‬دکتر نادی تاکید کرد‪ :‬سهم تامین سرمایه‬ ‫از کل کارمزدهای بانکداری اختصاصی در سال ‪ 97‬از ‪ 168‬میلیارد ریال به ‪ 206‬میلیارد‬ ‫ریال ‪ 22/62‬درصد رش��د داشته است‪.‬این مقام یادآور ش��د‪ :‬حاشیه سود عملیاتی ‪96‬‬ ‫درصد و حاشیه سود خالص ‪ 88‬درصد و نسبت جاری تعدیل شده ‪ 1/24‬و نسبت بدهی‬ ‫و تعهدات تعدیل شده ‪ 84‬درصد در سال مالی مورد گزارش می‌باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام مدیرعامل‬ ‫حمد و سپاس خدای را‪ ،‬آن نخستین بی‌پیشین و آن آخرین بی‌پسین‪ ،‬خداوندی را‬ ‫ت او فروماند‪ .‬هر زنده جانی‬ ‫که دیده بینایان از دیدارش قاصر آید و اندیشه و اصفان از نع ‌‬ ‫را از رزق مقس��وم خویش توشه‌ای معلوم نهاد‪ ،‬آن‌س��ان که کس نتواند از آنکه افزونش‬ ‫داده‌‪ ،‬اندکی بکاهد و بر آن‌که اندکش عنایت کرده‪ ،‬چیزی بیفزاید‪ .‬سال ‪ 1397‬را بدون‬ ‫اغراق می‌توان پرتنش‌ترین سال اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر دانست‪ .‬عواملی چون‬ ‫کاه��ش ارزش پول مل��ی‪ ،‬خروج ایاالت متحده امریکا از برنامه جامع اقدام مش��ترک و‬ ‫آغاز تحریم‌های اقتصادی‪ ،‬کاهش تولید و فروش نفت‪ ،‬افزایش قیمت خودرو و مسکن‪،‬‬ ‫تورم حدود ‪40‬درصد‪ ،‬افزایش بدهی‌های دولت و کس��ری بودجه‪ ،‬فضای کسب‌وکار را‬ ‫به نحوی بنیادین متاثر س��اخته و به تبع بر فعالیت‌های نهاد‌های مالی‪ ،‬باالخص تامین‬ ‫اهم فعالیت‌های انجام شده واحد مدیریت ریسک در سال ‪97‬‬ ‫‪ .1‬بررسی و سنجش ریسک‌های عملیاتی و اعتباری پروژه‌های پیشنهادی تامین مالی قبل از تصویب در هیات‌مدیره‬ ‫‪ .2‬ارزیابی ریسک عملیات بانکداری اختصاصی براساس گزارش عملکرد واحد مذکور در مواعد مشخص‬ ‫‪ .3‬تدوین روش‌های الزم جهت کنترل ریسک‌های بررسی شده واحد بانکداری اختصاصی‬ ‫‪ .4‬پایش مستمر ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قالب شاخص‌های حجم و ترکیب دارایی‌ها‪ ،‬نرخ بازدهی‪ ،‬رشد منابع و سودآوری صندوق در مقایسه با رقبا‬ ‫‪ .5‬تدوین راهکار‌های پوشش ریسک منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫‪ .6‬تعیین چارچوب گزارش‌دهی ماهانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانکداری اختصاصی‬ ‫‪ .7‬ارزیابی مدل ریسک اعتباری مشتریان‬ ‫‪ .8‬بررسی ریسک‌های تاثیرگذار بر واحد‌های عملیاتی شرکت‬ ‫‪ .9‬راه‌اندازی واحد امور سهام تحت‌نظارت مدیریت ریسک‬ ‫اهداف‬ ‫‪ .1‬مدل‌سازی ریسک واحد‌های امور مالی‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬مدیریت دارایی‌ها و بانکداری اختصاصی‬ ‫‪ .2‬ارائه نرم‌افزار یکپارچه مدیریت ریسک‬ ‫س��رمایه‌ها و صندوق‌های س��رمایه‌گذاری نیز اثرگذار بودند‪ .‬در سال ‪ 1397‬نرخ دالر با‬ ‫شکس��تن رکورد بیشترین افزایش در ‪33‬سال اخیر‪ ،‬بازدهی ‪165‬درصدی را ثبت نمود‬ ‫و طال نیز با ثبت رکورد دیگری ش��اهد بازدهی ‪180‬درصدی طی یکس��ال بود‪ .‬مسکن‬ ‫در حدود ‪83‬درصد و بورس نیز بازدهی ‪86‬درصدی را نصیب س��رمایه‌گذاران کرد‪ .‬این‬ ‫درحالی است که رشد اقتصادی ایران در سال ‪ 1397‬منفی و نرخ تورم رسمی در پایان‬ ‫سال نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از ‪40‬درصد برآورد و اعالم شد و این بدان‬ ‫معنی اس��ت که تمامی بازار‌ها‪ ،‬س��ودی بیش از نرخ تورم رس��می عاید سرمایه‌گذاران‬ ‫کرده‌اند‪ .‬به‌رغم موارد فوق‪ ،‬در سال ‪ 1397‬و در آغاز دهه دوم تاسیس و فعالیت این تامین‬ ‫س��رمایه به‌عنوان نخستین و بزرگ‌ترین تامین سرمایه کشور‪ ،‬همکاران تامین سرمایه‬ ‫نوین با جدیت‪ ،‬پش��تکار و تعهد و التزام به تحقق اهداف کوش��یدند و به موفقیت‌هایی‬ ‫دست یافتند که برخی از آنها به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‌* تثبی��ت جای��گاه س��ودآورترین تامین س��رمایه کش��ور با کس��ب س��ود خالص‬ ‫‪3‌.‌901‬میلیارد ریالی و بازدهی حقوق صاحبان سهام ‪34‬درصدی؛‬ ‫‌* حفظ جایگاه بزرگترین تامین س��رمایه ایران با افزایش س��رمایه ‪1‌.‌500‬میلیارد‬ ‫ریالی و رسیدن به ‪7‌.‌000‬میلیارد ریال سرمایه ثبتی؛‬ ‫*‌کس��ب عن��وان فعال‌ترین تامین س��رمایه‪ ،‬از س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در‬ ‫اردیبهشت‌ماه سال ‪97‬؛‬ ‫‌* افزای��ش حجم مناب��ع تحت مدیری��ت صندوق‌های س��رمایه‌گذاری و بانکداری‬ ‫اختصاصی از مبلغ ‪144‌.‌388‬میلی��ارد ریال به ‪156‌.‌627‬میلیارد ریال علیرغم کاهش‬ ‫نرخ سود و بازدهی باالی بازار‌های موازی؛‬ ‫‌* رونمایی و بهره‌برداری از س��امانه سرمایه‌گذاری آنالین ‪ Nibmarket‬و ارتقای‬ ‫زیرساخت‌های مقتضی جهت تس��هیل و تسریع ارائه خدمات مدیریت دارایی به بیش‬ ‫از یکصد هزار سرمایه‌گذار از طریق صدور آنی واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛‬ ‫‌* سررس��ید ش��دن ‪.6‌048‬میلیارد ریال مبلغ از اوراق بدهی منتش��ره و پرداخت به‬ ‫موقع اصل و فرع اوراق در سررس��ید‪ .‬حال که س��ال ‪ 1397‬پایان پذیرفته و چش��م‌انداز‬ ‫س��ال ‪ ،1398‬حکای��ت از تش��دید تحریم‌های اقتص��ادی‪ ،‬افزایش نرخ ت��ورم‪ ،‬کاهش‬ ‫درآمد‌های دولت‪ ،‬تنزل رش��د اقتصادی و دشوارتر شدن فعالیت برای تمامی بنگاه‌های‬ ‫اقتص��ادی دارد‪ ،‬بی‌تردی��د راهبرد‌های مدیریت ریس��ک‌های پی��ش‌رو بیش از پیش‬ ‫اهمیت خواهد داش��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬این تامین سرمایه مصمم است با بهبود و ارتقای‬ ‫ل ریس��ک‌های سیس��تماتیک‬ ‫مکانیزم‌ها و راهبرد‌های داخلی پایش‪ ،‬مدیریت و کنتر ‌‬ ‫و غیرسیس��تماتیک به عنوان اولویت نخس��ت خود‪ ،‬س��ال ‪ 1398‬را نیز با درخشش و‬ ‫س��ربلندی طی نماید‪ .‬چنانکه از شرایط س��خت و متالطم سال ‪ 1397‬با موفقیت عبور‬ ‫نمود و ضمن پیش��برد فعالیت‌های تامین مالی و مدیریت دارایی و مش��ارکت در رشد و‬ ‫اعتالی اقتصاد کش��ور‪ ،‬باالترین میزان سود را در میان شرکت‌های تامین سرمایه برای‬ ‫صاحبان سهام محقق نمود‪.‬‬ ‫این تامین سرمایه مصمم است‪ ،‬در سال پیش‌رو‪:‬‬ ‫‌* عالوه‌ب��ر حفظ جایگاه برتر تامین س��رمایه نوین در بین نهاد‌های مالی و تمرکز بر‬ ‫کس��ب بیش��ترین بازده‌دارایی‌ها‪ ،‬حداکثر توان خود را به مدیریت ریسک‌های پیش‌رو‬ ‫معطوف نماید؛‬ ‫‌* با افزایش سرمایه دو هزار میلیارد ریالی و بهبود نسبت کفایت سرمایه خود‪ ،‬ضمن‬ ‫افزایش توانگری مالی‪ ،‬ظرفیت تامین مالی را افزایش دهد؛‬ ‫*‌با اس��تفاده از ظرفیت‌های بازار س��رمایه‪ ،‬جذابیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و‬ ‫ت مدیریت افزایش یابد؛‬ ‫بانکداری اختصاصی را افزایش داده و منابع تح ‌‬ ‫‌* جای��گاه خود را به عنوان برند برتر در ارائه خدمات مالی چون ارزش��یابی و ادغام و‬ ‫تملک‪ ،‬تثبیت نموده و کیفیت خدمات ارائه ش��ده را به باالتر از اس��تاندارد‌های موجود‬ ‫در بازار س��رمایه ایران ارتق��ا دهد‪ .‬بی‌تردید‪ ،‬تمامی اهداف و راهبرد‌های برش��مرده‪ ،‬با‬ ‫حمایت و مساعدت سهامداران و هیات‌مدیره محترم و با اتکا به تخصص‪ ،‬تعهد‪ ،‬جدیت‪،‬‬ ‫سخت‌کوش��ی و وفاداری سرمایه‌‌های فکری خانواده تامین سرمایه نوین محقق خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در انتها بر خود فرض می‌دانم که صمیمانه از مش��ارکت و مس��اعدت‌های مستمر‬ ‫هیات‌مدیره محترم و نیز س��هامداران گرانقدر که طی سال مالی سپری شده ما را مورد‬ ‫حمایت قرار دادند و نیز از تمامی همکاران خانواده تامین س��رمایه نوین سپاس��گزاری‬ ‫نمایم‪ .‬آرزومندم که سال ‪ 1398‬برای اقتصاد کشور‪ ،‬بازار سرمایه‪ ،‬مردمان این سرزمین‬ ‫و خانواده تامین سرمایه نوین سالی توام با امید‪ ،‬رشد و شکوفایی باشد‪ .‬رشد و شکوفایی‬ ‫که بر پایه همدلی‪ ،‬هوشیاری‪ ،‬هدفمندی و جدیت به ارمغان خواهد آمد‪ .‬ان‌شااهلل‬ ‫‹ ‹ماموریت‬ ‫تامین سرمایه نوین ماموریت دارد از طریق ایجاد ارتباط پایدار و مطمئن با مشتریان‬ ‫خود و به‌کارگیری س��رمایه‌های فکری و انس��انی حرفه‌ای‪ ،‬متخصص و متبحر‪ ،‬امکان‬ ‫تامین مالی‪ ،‬مدیریت دارایی و س��رمایه‌گذاری‪ ،‬مدیریت ریس��ک‪ ،‬معامالت انواع اوراق‬ ‫بهادار و توسعه استراتژیک آنها را با توجه به ترجیحات ریسک و بازده‪ ،‬تسهیل و موجبات‬ ‫رشد و افزایش ثروت مشتریان و سهامداران فراهم نماید‪.‬‬ ‫‹ ‹اصول و ارزش‌ها‬ ‫تامین س��رمایه نوین با محور قراردادن ارزش‌های اساسی؛ مشتری‌مداری‪ ،‬نوآوری‪،‬‬ ‫وفاداری‪ ،‬احترام و یکتایی‪ ،‬در یک محیط علمی یادگیرنده‪ ،‬مشارکتی و مسئولیت‌پذیر‬ ‫و ب��ا التزام به اصول اخالق حرفه‌ای و ایجاد اعتم��اد پایدار به عنوان ارزش‌های بنیادین‬ ‫گروه‪ ،‬به ثمر رسیدن اهداف خود را دنبال می‌کند‪ .‬به موجب منشور اخالقی و حرفه‌ای‬ ‫تامین س��رمایه نوین‪ ،‬ش��اکله این ش��رکت بر ‪12‬اصل رازداری و عدم افشای اطالعات‬ ‫محرمانه‪ ،‬ش��فافیت‪ ،‬مسئولیت‌پذیری و پاس��خگویی‪ ،‬وفاداری‪ ،‬احترام و اعتماد‪ ،‬حفظ‬ ‫منافع مش��تریان‪ ،‬احتراز از تضاد منافع‪ ،‬عدم اس��تفاده از اطالعات نهانی‪ ،‬مقابله با رشاء‬ ‫و ارتش��اء‪ ،‬تطبیق با قوانین و مقررات حاکم‪ ،‬مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم‪،‬‬ ‫حفظ و پیش��برد س�لامت و امنیت محی��ط‌کار و نظم و انضباط ف��ردی و جمعی بنیان‌‬ ‫نهاده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت ریسک‬ ‫واحد مدیریت ریسک تامین سرمایه نوین به منظور پایش ریسک واحد‌های عملیاتی‬ ‫شرکت از جمله تامین مالی‪ ،‬بانکداری اختصاصی‪ ،‬مدیریت دارایی‌ها‪ ،‬بررسی و ارزشیابی‬ ‫ش��رکت‌ها و پروژه‌ها و غیره تاس��یس گردیده است و وظیفه آماده‌س��ازی گزارشات و‬ ‫برگزاری کمیته ریسک را برعهده دارد‪ .‬عمده‌ترین وظایف این واحد به شرح زیر است‪:‬‬ ‫*‌ارزیابی ریسک‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت و طراحی ابزار‌ها‬ ‫ورود ابزار‌های تامین مالی جدید به بازار سرمایه‪ ،‬هم سرمایه‌گذاران و هم بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی را با ریس��ک‌هایی مواجه می‌کند‪ ،‬لذا در طراحی این ابزار‌ها بایستی به ریسک‬ ‫و بازده ابزار پیشنهادی توجه شود‪.‬‬ ‫*‌ارائه مدیریت ریسک به بنگاه‌ها‬ ‫خدمات مدیریت ریس��ک‪ ،‬از شناسایی تا مدیریت ریسک در بنگاه‌ها‪ ،‬نهاد‌های پولی‬ ‫و مالی را مورد توجه قرار داده و از طریق پیاده‌سازی نظام جامع مدیریت ریسک در این‬ ‫شرکت‌ها و بنگاه‌ها‪ ،‬ارائه خدمت می‌نماید‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاورد‌های مدیریت سرمایه‌گذاری‬ ‫‌* کسب عنوان بهترین نهاد مالی در مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری‪ ،‬طی‬ ‫دو سال متوالی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫‌* دریافت مجوز تمدید سه ساله فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار‬ ‫‌* راه‌اندازی سامانه جامع صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت به آدرس‬ ‫(‪ )www.nibmarket.com‬جهت تس��هیل عملیات ثبت‌نام‪ ،‬صدور و ابطال‬ ‫واحد‌های سرمایه‌گذاری توس��ط دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری به صورت‬ ‫‌آنالین‬ ‫‌* راه‌اندازی نرم‌افزار موبایلی نوینپی جهت تس��هیل عملیات ثبت‌نام‪ ،‬صدور و‬ ‫ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫‌* راه‌اندازی دس��تگاه کارت‌خوان تجمیعی کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫تحت مدیریت‬ ‫‹ ‹اهداف کالن برنامه بازاریابی گروه تامین سرمایه نوین در ‪1398‬‬ ‫*‌تمرک��ز بر س��امانه ‪ Nibmarket‬به عن��وان ‪ Business Line‬جدید گروه در‬ ‫جهت بهینه‌س��ازی شکلی و محتوایی با هدف جذب بیشترین سرمایه‌گذار و نیز اجرای‬ ‫کمپین‌های دیجیتال و فیزیکی مرتبط با آن‬ ‫* اج��رای ‪ Data Mining‬مس��تمر ب��ر روی اطالعات مش��تریان گ��روه با هدف‬ ‫جهت‌دار کردن تبلیغات و خدمات‪.‬‬ ‫‌* توس��عه و نهادینه کردن ‪ CRM‬گروه و اس��تفاده از سرنخ‌های مارکتینگ ناشی‬ ‫از تحلیل داده‌ها‪.‬‬ ‫‌* انتخاب مناسب صنایع و مشتریان هدف و ایجاد تنوع در مشتریان‪.‬‬ ‫‌* تولید محتوای دینامیک مناسب برای مشتریان مبتنی بر وقایع روز‬ ‫‌* حفظ و افزایش س��هم ب��ازار خدمات تامین مالی‪ ،‬مش��اوره‪ ،‬کارگزاری و مدیریت‬ ‫دارایی‬ ‫* متمایز نگه داشتن گروه در مقابل رقبا براساس شایستگی‌های محوری‬ ‫* افزایش کارایی و اثربخشی تبلیغات با استفاده از ابزار‌های جدید در حوزه بازاریابی‬ ‫و برندینگ‬ ‫‌* اجرایالزاماتبرندبوک تهیه‌شدهدرسال ‪1397‬و اشاعهآندرسازماندرجهت ارتقای‬ ‫برند گروه تامین سرمایه نوین به‌عنوان اولین و بزرگترین بانک سرمایه‌گذاری کشور‪.‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫برای سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفندماه ‪1397‬‬ ‫درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده بانکی‬ ‫درآمد تعهد پذیره‌نویسی‪ ،‬بازگردانی‪ ،‬ارزشگذاری و مشاوره‬ ‫درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانکداری اختصاصی‬ ‫درآمد فروش و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫جمع درآمدهای عملیاتی‬ ‫هزینه‌های اداری و عمومی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه‌های مالی‬ ‫سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫مالیات بردرآمد‪:‬‬ ‫دوره جاری‬ ‫سال‌های قبل‬ ‫سود خالص‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪2.330.217‬‬ ‫‪1.185.586‬‬ ‫‪774.038‬‬ ‫‪147.375‬‬ ‫‪4.437.216‬‬ ‫(‪)183.945‬‬ ‫‪4.253.271‬‬ ‫(‪)750‬‬ ‫‪47.564‬‬ ‫‪46.814‬‬ ‫‪4.300.085‬‬ ‫(‪)391.794‬‬ ‫(‪)7.000‬‬ ‫(‪)398.794‬‬ ‫‪3.901.291‬‬ ‫(تجدید ارائه شده)‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪1.833.397‬‬ ‫‪1.241.514‬‬ ‫‪616.284‬‬ ‫‪73.672‬‬ ‫‪3.764.867‬‬ ‫(‪)132.742‬‬ ‫‪3.632.125‬‬ ‫(‪)750‬‬ ‫‪11.010‬‬ ‫‪10.260‬‬ ‫‪3.642.385‬‬ ‫(‪)386.712‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪)386.712‬‬ ‫‪3.255.673‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬
‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1304‬‬ ‫پیاپی ‪2622‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی از وضعیت گروه‌های موسیقی تلفیقی در ایران‬ ‫تلفیق سنتی و پاپ برای فتح بازار موسیقی‬ ‫در ‪ ۲‬دهه گذش��ته گروه‌های زیادی در حوزه موسیقی‬ ‫تلفیقی در ایران فعالیت کرده‌اند‪ .‬تا یک دهه پیش ژانرهای‬ ‫موس��یقی در ایران به ‪ ۳‬دس��ته پاپ‪ ،‬س��نتی (موسیقی‬ ‫ایرانی) و کالسیک تقسیم می‌شد و سبک‌های دیگر مانند‬ ‫راک هم زیرمجموعه سبک پاپ قرار می‌گرفتند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در دهه ‪ ۱۳۸۰‬شاید موردانتظارترین‬ ‫سبکی که می‌توانست به این دس��ته‌بندی‌ها اضافه شود‪،‬‬ ‫س��بک رپ بود که در اوج قرار داش��ت و تالش‌هایی هم‬ ‫در جهت مجاز ش��دن این سبک انجام ش��د‪ .‬با این حال‬ ‫موس��یقی تلفیقی ک��ه زمینه‌های آن از س��ال‌ها قبل در‬ ‫کشورمان شکل گرفته بود‪ ،‬به یک‌باره برجسته شد و ضلع‬ ‫چهارم دسته‌بندی پاپ‪ ،‬سنتی و کالسیک را تشکیل داد‪،‬‬ ‫اما موسیقی تلفیقی چیست و جرقه آن چگونه زده شد؟‬ ‫موس��یقی تلفیقی‪ ،‬گونه‌ای از موسیقی است که نتیجه‬ ‫تلفیق دو یا چند فرهنگ موس��یقایی باش��د‪ .‬موس��یقی‬ ‫تلفیقی ترجمه اصطالح موسیقی فیوژن است که در اصل‬ ‫و ابتدا به ترکیب موسیقی جز با فانک و راک گفته می‌شد‬ ‫اما امروز به‌ویژه در موس��یقی ایران شکل‌های مختلفی به‬ ‫خود گرفته اس��ت‪ .‬ازاین‌رو تلفیق موسیقی پاپ با سنتی‪،‬‬ ‫موس��یقی الکترونی��ک ب��ا آواز و‪ ...‬را موس��یقی تلفیق��ی‬ ‫می‌گویند‪.‬‬ ‫در موس��یقی تلفیقی همواره تالش برای به‌هم‌رساندن‬ ‫موسیقی در مقیاس جهانی است و به عنوان نمونه می‌توان‬ ‫به تلفیق موس��یقی ایرانی و موس��یقی کالسیک غربی در‬ ‫آلبوم (موالنا و باخ) اثر داود آزاد یا تلفیق موس��یقی اصیل‬ ‫آذربایجان با موسیقی جز که ازسوی عزیز مصطفی‌زاده در‬ ‫آذربایجان انجام می‌شود‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫شاید به‌طور دقیق نتوان گفت سرآغاز موسیقی تلفیقی‬ ‫در ایران به کجا می‌رس��د‪ ،‬چراکه تلفیق همیش��ه در کار‬ ‫موزیس��ین‌های ما بوده و هم��واره هنرمندان خوش‌ذوقی‬ ‫داش��ته‌ایم ک��ه خواس��ته‌اند دو یا چن��د فرهنگ مختلف‬ ‫موس��یقایی را ب��ا ه��م ادغام کنن��د و یک ف��رم جدید از‬ ‫موس��یقی ارائه بدهند اما به‌طور جدی موس��یقی تلفیقی‬ ‫در ای��ران از میانه ده��ه ‪ ۱۳۷۰‬و زمانی که فضا برای ارائه‬ ‫موس��یقی‌های مختلف بازتر ش��د رواج بیش��تری یافت و‬ ‫گروه‌هایی مانند آویژه‪ ،‬اوهام و ایجاز توانستند با موسیقی‬ ‫ش و نظر مخاطبانی را به‬ ‫متفاوتی که ارائ��ه می‌دادند‪ ،‬گو ‌‬ ‫سمت خود جلب کنند‪.‬‬ ‫«سیزد ‌ه چهل» از گروه بمرانی جزو تازه‌ترین آلبوم‌هایی‬ ‫اس��ت که در این حوزه منتش��ر شده اس��ت‪ .‬در ادامه این‬ ‫گ��زارش به معرف��ی برجس��ته‌ترین گروه‌های موس��یقی‬ ‫تلفیقی که در دو دهه گذشته در موسیقی کشورمان فعال‬ ‫بوده‌اند خواهیم پرداخت‪:‬‬ ‫‹ ‹گروه آویژه‬ ‫رامی��ن بهنا به عن��وان یکی از پیش��گامان موس��یقی‬ ‫تلفیقی در ایران س��ال ‪ ۷۵‬گروه آویژه را با همکاری پدرام‬ ‫درخش��انی‪ ،‬بابک ریاحی‌پور و رضا آبایی تش��کیل داد که‬ ‫کنس��رت‌های این گروه نخستین تجربه موسیقی تلفیقی‬ ‫در ایران به‌شمار می‌آمد‪ .‬آنها آلبوم «نخستین» و «آویژه»‬ ‫را به عالقه‌مندان موسیقی تلفیقی ارائه کردند و توانستند‬ ‫در نخس��تین جشنواره موس��یقی مهر‪ ،‬خورش��ید زرین‬ ‫جش��نواره را برای آلبوم «نخستین» به‌دست آورند‪ .‬البته‬ ‫گروه آوی��ژه عمر زیادی نکرد و پ��س از مدتی هر یک از‬ ‫اعضای آن جداگانه به فعالیت پرداختند و هر کدام از نظر‬ ‫خود‪ ،‬آن ایده‌ها را مطابق با سلیقه شخصی‌شان پی گرفته‬ ‫و گاهی در بازار موسیقی و صحنه کنسرت ظاهر شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه باراد‬ ‫باراد‪ ،‬یک گروه موسیقی راک ایرانی بود که در سال ‪۸۲‬‬ ‫آلبومی به همین نام منتش��ر کرد که تلفیقی از موسیقی‬ ‫راک و موس��یقی نواحی ایران اس��ت‪ .‬این گروه ازس��وی‬ ‫پویا محمودی تش��کیل ش��د و با تاثیرپذیری از موسیقی‬ ‫نواحی جنوب ایران‪ ،‬آثاری تلفیقی خلق کرد‪ .‬اعضای گروه‬ ‫باراد را پویا محمودی (خواننده و نوازنده گیتار)‪ ،‬کس��ری‬ ‫س��بکتکین (نوازنده باس)‪ ،‬آرش مق��دم (نوازنده درامز) و‬ ‫آیدی��ن نائینی (نوازن��ده گیتار) تش��کیل می‌دادند‪ .‬گروه‬ ‫«باراد» دو سال پس از انتشار تنها آلبوم‌شان با نام «باراد»‬ ‫در سال ‪ ،۸۲‬منحل شد که دلیل آن هم مشخص نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه دارکوب‬ ‫گروه دارکوب سال ‪ ۸۶‬به بهانه پرداختن به موسیقی با‬ ‫محوریت سازهای کوبه‌ای تشکیل شد که همایون نصیری‪،‬‬ ‫حبیب مفتاح بوشهری و رضا گلزار هسته اولیه آن بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه دال‬ ‫گ��روه دال که نامش را از ابتدا از واژه دوس��تی گرفته‪،‬‬ ‫در اسفند ‪ ۹۲‬با انتشار تک‌آهنگ «آوازم را می‌رقصیدی»‬ ‫ش��کل گرفت‪ .‬دال در س��ال ‪ ۹۳‬چند تک‌آهنگ دیگر در‬ ‫فضای مجازی منتش��ر کرد که به واس��طه آنها جایش را‬ ‫در بین مخاطب‌های موس��یقی تلفیق��ی امروز پیدا کرد و‬ ‫در همان سال قطعه «طعم شیرین خیال» را برای تیتراژ‬ ‫فیلمی با همین نام س��اخت‪ .‬نخس��تین موس��یقی گروه‬ ‫دال با نام «گذر اردیبهش��ت» در بهار ‪ ۹۵‬منتش��ر و جزو‬ ‫پرفروش‌ترین موس��یقی‌های سال ش��د‪ .‬این موسیقی در‬ ‫س��ی‌و دومین جش��نواره موس��یقی فجر برنده لوح تقدیر‬ ‫بهترین موس��یقی تلفیقی س��ال و همچنین نامزد جایزه‬ ‫«باربد» در بخش آهنگسازی شد‪ .‬دال از ابتدا ‪۵‬عضو ثابت‬ ‫داشت؛ ش��ایان شکرآبی‪ ،‬یزدان بهمنی و میالد سعدی به‬ ‫هم��راه امین هدایتی که آواز قطع��ات را می‌خواند و غزل‬ ‫مهدوی که ترانه‌ها را می‌نوشت‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹گروه داماهی‬ ‫موسیقی تلفیقی ترجمه اصطالح موسیقی فیوژن است که در اصل‬ ‫و ابتدا به ترکیب موسیقی جز با فانک و راک گفته می‌شد اما امروز‬ ‫به‌ویژه در موسیقی ایران شکل‌های مختلفی به خود گرفته است‬ ‫دارکوب بر اساس توجه به موسیقی سازی شکل گرفت و‬ ‫در یک دوره‌ای با محبوبیت خوانندگانش‪ ،‬خواننده‌محوری‬ ‫را تجربه کرد و اگرچه به ش��هرت بیش��تر این گروه منجر‬ ‫شد اما انتقادهایی هم برای آنها به همراه داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه دنگ‌شو‬ ‫نخس��تین جرقه تش��کیل گروه موس��یقی «دنگ شو»‬ ‫س��ال ‪ ۸۳‬در ذهن طاها پارس��ا و رضا ش��ایا زده شد؛ دو‬ ‫برادری که پس��ران علیرضا شجاع‌نوری (بازیگر سرشناس‬ ‫س��ینما و تئاتر و تلویزیون) هس��تند ولی آنها راه و عالقه‬ ‫خود را در موس��یقی پیدا کردند که به گروه دنگ‌شو ختم‬ ‫شد‪ .‬نخستین کنسرت رس��می این گروه در فرهنگسرای‬ ‫ارسباران تهران برگزار شد که با استقبال ویژه شنوندگان‬ ‫و مطبوعات روبه‌رو شد‪ .‬در سال ‪ ۸۷‬ضبط نخستین آلبوم‬ ‫رس��می گروه در تهران آغاز ش��د و همزمان‪ ،‬دنگ‌شو به‬ ‫برگ��زاری اجراها‪ ،‬حضور در مجامع هنری و جش��نواره‌ها‬ ‫مبادرت می‌ورزید‪ .‬در س��ال ‪ ۸۹‬نخس��تین آلبوم رسمی‬ ‫این گروه به نام «ش��یراز چل‌ساله» منتشر شد که در آن‬ ‫طاها پارس��ا و امید نعمتی و سپنتا مجتهدزاده خوانندگی‬ ‫و آیدی��ن آغداش��لو و روی��ا نونهالی دکلمه‌ه��ای آلبوم را‬ ‫برعهده داش��تند و غزل ش��اکری «بک وکال» این آلبوم‬ ‫بود‪ .‬گروه «دنگ‌شو» تاکنون آلبوم‌های «شیراز چل‌ساله»‪،‬‬ ‫«دلتنگ‌شو»‪« ،‬اتاق گوش��واره» و «مد و ناین» را منتشر‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه بمرانی‬ ‫گروه بمرانی از س��ال ‪ ۸۷‬فعالیت خود را با ضبط آلبوم‬ ‫«آس��مان زرد خورشید آبی» از س��وی بهزاد عمرانی و با‬ ‫هم��کاری حمیدرضا بهزادیان و ب��ه دنبال آن یک اجرای‬ ‫صحن��ه‌ای در مجتمع فنی تهران آغاز ک��رد‪ .‬این گروه از‬ ‫معدود گروه‌هایی است که در این سال‌ها توانسته آهسته‬ ‫و پیوسته‪ ،‬مس��یر خود را در موسیقی پیدا کند و اعضای‬ ‫اولیه خود را همچنان حفظ کند‪ .‬س��ال ‪ ۹۴‬توانس��تند از‬ ‫نخس��تین آلبوم رس��می خ��ود یعنی «مخرج‌مش��ترک»‬ ‫رونمایی کنند‪ .‬آخرین آلبومی که از گروه بمرانی منتش��ر‬ ‫شده است‪ ،‬آلبوم «سیزد ‌ه چهل» است‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه پالت‬ ‫اس��تارت اولیه گروه موس��یقی پالت در سال ‪ ۸۸‬به‌طور‬ ‫کامل اتفاقی زده شد‪ .‬برای اجرا در موسسه خیریه محک‬ ‫دور هم جمع می‌ش��وند و آنقدر این تجربه به دهان‌ش��ان‬ ‫م��زه می‌کند ک��ه از همان موقع اس��تارت اولیه پالت زده‬ ‫می‌شود‪ .‬اعضای این گروه چند سال بعد یک نمونه جالبی‬ ‫از قطع��ه «خونه مادربزرگه» را هم��راه با موزیک‌ویدئوی‬ ‫آن منتش��ر کردند که به‌س��رعت در فضای مجازی دست‬ ‫به‌دس��ت شد‪ .‬بعد از آن هم با اعتراض خالقانه‌ای که برای‬ ‫نشان ندادن س��از در تلویزیون در برنامه «رادیو هفت» از‬ ‫خود نشان دادند‪ ،‬توانس��تند بیش از پیش محبوبیت عام‬ ‫پیدا کنند‪ .‬گروه پالت پس از انتشار آلبوم «آقای بنفش»‪،‬‬ ‫در اردیبهش��ت س��ال ‪ ۹۴‬آلبوم دومش را منتشر کرد که‬ ‫به اندازه آلبوم نخس��ت مورد اس��تقبال مخاطب عام قرار‬ ‫نگرف��ت‪ .‬گروه پال��ت با ترانه «تمام ناتمام» برای س��ریال‬ ‫«لیسانسه‌ها» برای نخس��تین‌بار در قاب تلویزیون حاضر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه دیوار‬ ‫گروه «دیوار» سال ‪ ۹۰‬ازسوی مسعود همایونی (نوازنده‬ ‫گیتار الکتریک) و یاش��ار خس��روی (نوازنده ساکسوفون)‬ ‫پایه‌گذاری ش��د‪ .‬در ادامه‪ ،‬پویا نیک‌پ��ور (نوازنده کیبورد‬ ‫و پیانو)‪ ،‬بابک ریاحی‌پور (نوازنده باس) و ایلیار خس��روی‬ ‫(درامر) نیز به این جمع پیوستند تا «دیوار» تکمیل شود‪.‬‬ ‫هدف اصلی گروه‪ ،‬تولید س��بکی از موسیقی آلترناتیو بود‬ ‫که ب��ازار پرمخاطبی ندارد و «دیوار» بس��تری بود تا این‬ ‫ی که خ��ارج از این فضا‬ ‫نوازنده‌های سرش��ناس‪ ،‬موس��یق ‌‬ ‫طالب چندانی نداشت را اجرا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه چارتار‬ ‫گ��روه چارتار یک گروه موس��یقی ایرانی اس��ت که در‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬از س��وی آئین احمدی‌فر‪ ،‬آرش فتحی‪ ،‬آرمان‬ ‫گرشاس��بی و احسان حائری تشکیل ش��د‪ .‬حاصل شکل‬ ‫مولف‌محور گ��روه و خالقیت اعضا‪ ،‬آلب��وم «باران تویی»‬ ‫بود که در بهمن ‪ ۹۰‬منتشر شد‪ .‬موسیقی چارتار ترکیبی‬ ‫اس��ت از حال و هوای موسیقی ایرانی و کالسیک‪ ،‬کالمی‬ ‫خوش‌آهنگ و پرداختی مدرن‪.‬‬ ‫قطعه «باران تویی» مش��هورترین قطع�� ‌ه گروه چارتار‬ ‫اس��ت که آنه��ا با همی��ن آهن��گ توانس��تند مخاطبان‬ ‫گس��ترده‌ای پیدا کنند‪ .‬چارتار س��ال ‪ ۹۴‬آلبوم دوم خود‬ ‫را با نام «جاده می‌رقصد»منتشر کرد‪ .‬سومین آلبوم گروه‬ ‫چارتار هم «دریا کجاست» نام دارد که این آلبوم سال ‪۹۶‬‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه کاسته‬ ‫شاید بتوان گفت یکی از چالش‌های مهمی که در این‬ ‫س��ال‌ها کوارتت «کاس��ته» با آن روبه‌رو شد‪ ،‬جدا شدن‬ ‫پیتر س��لیمانی‌پور از گروه بود که به دلیل برخی شرایط‪،‬‬ ‫از تابس��تان سال ‪ ۹۵‬دیگر نتوانست گروه را همراهی کند‬ ‫تا به این ترتیب‪ ،‬به پیش��نهاد خود پیتر‪ ،‬سهیل پیغمبری‬ ‫جایگزین او ش��ود‪« .‬کاسته» از س��ال ‪ ۹۱‬با عنوان «تریو‬ ‫احسان صدیق» فعالیت‌اش را آغاز کرد‪.‬‬ ‫بع��د از انتش��ار آلب��وم نخس��ت در س��ال ‪ ،۹۴‬گ��روه‬ ‫کنس��رت‌های گوناگون��ی در کش��ورهای مختل��ف‬ ‫اج��را ک��رد ک��ه از اج��رای آنه��ا ب��ه عن��وان بهتری��ن‬ ‫اج��رای جش��نواره هلن��د در رس��انه‌های خارج��ی ی��اد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫داماهی یک گروه ایرانی اس��ت که در سال ‪ ۹۳‬با هدف‬ ‫تولید موس��یقی با رویکردی آزادان��ه در تلفیق المان‌های‬ ‫موس��یقی محلی ایران (به‌ویژه موس��یقی سواحل جنوب‬ ‫ایران)‪ ،‬جاز‪ ،‬رگه‪ ،‬فالمنکو‪ ،‬آفرو‪ ،‬التین‪ ،‬فانک‪ ،‬موس��یقی‬ ‫هن��د و‪ ...‬به تولید نخس��تین آلبوم خود اق��دام کرد‪ .‬این‬ ‫گروه در بدو تاسیس این شانس را یافت تا همراه با پروژه‬ ‫س��ینمایی «دو‪-‬ر‪-‬می‪-‬فا‪-‬صلح» در جری��ان جام جهانی‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬ب��ه برزیل س��فر کند و همراه با چن��د گروه دیگر‬ ‫ایرانی عالوه بر اجرای چند کنس��رت در شهرهای مختلف‬ ‫برزی��ل‪ ،‬قبل از بازی ای��ران و نیجریه در ش��هر کوریتیبا‬ ‫روی اس��تیج رسمی فیفا که در این ش��هر برپا بود‪ ،‬برود‬ ‫و به اجرای کنس��رت بپردازد‪ .‬پ��س از آن‪ ،‬گروه به ایران‬ ‫بازگش��ت و در تهران و بندرعباس تعدادی کنسرت اجرا‬ ‫کرد‪ .‬ب��ا توجه به عمر کوتاه این گروه‪ ،‬کنس��رت‌های این‬ ‫گروه در ایران همواره با استقبال بسیار خوب مردم همراه‬ ‫بوده و توانس��ته عالوه بر ایج��اد رضایت در مخاطب عام‪،‬‬ ‫نظر منتقدان و بس��یاری از موزیسین‌های ایرانی را نیز به‬ ‫خود جلب کند‪ .‬آنها دو سال پیش نخستین آلبوم خود را‬ ‫منتش��ر و کنسرت‌های‌شان را برگزار کردند‪ .‬در این راه به‬ ‫واس��طه موسیقی خالقانه و البته پرفورمنس رضا کولغانی‬ ‫(خواننده) به قدری توانس��تند مخاطب را به س��مت خود‬ ‫جذب کنند که کنسرت‌های‌ش��ان ب��ه برج میالد هم نقل‬ ‫مکان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه کماکان‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬بود که مهدی ساکی‪ ،‬نخستین آلبوم رسمی‬ ‫خود یعن��ی کماکان را با نظارت هنری ماکان اش��گواری‬ ‫منتش��ر ک��رد‪ .‬البته پی��ش از آن با چندین اج��راى زنده‬ ‫بین مخاطبان ش��ناخته شد و نخستین آلبومش توانست‬ ‫تبدیل به یکى از موفق‌ترین آلبوم‌هاى ژانر تلفیقى ش��ده‬ ‫و به فروش ویژه‌اى در این ژانر دس��ت پیدا کند‪ .‬از اشعار‬ ‫موالنا گرفته تا ابراهیم منصفی و حس��ین منزوی و حتی‬ ‫الالیی‌های محلی و ترانه‌بازی‌های کودکان به زبان عربی‪،‬‬ ‫در «کماکان» استفاده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه نیوش‬ ‫این گروه متشکل از سروش قهرمان‌لو خواننده و نوازنده‬ ‫س��ه‌تار الکتریک‪ ،‬آرش قهرمانلو یکی از موسسان و مدیر‬ ‫برنامه و کیکاووس مختاری تنظیم‌کننده است‪ .‬سبکی که‬ ‫آنها اجرا می‌کنند تلفیقی اس��ت از موسیقی راک‪ ،‬سنتی‬ ‫و فولکور‪.‬‬ ‫درواق��ع نمی‌توان موس��یقی آنها را در س��بک خاصی‬ ‫گنجان��د‪ .‬نی��وش تاکنون توانس��ته اس��ت ب��ه مقام‌های‬ ‫گوناگونی در حوزه موس��یقی دس��ت یابد که از این میان‬ ‫می‌ت��وان به کس��ب مق��ام دوم در جش��نواره بین‌المللی‬ ‫موس��یقی ووم��د و مقام‌های��ی در داخل کش��ور اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س��روش قهرمانل��و که مدت‌ه��ا در کنار اس��تاد جالل‬ ‫ذوالفنون و در گروه او می‌نواخت بعد از مدتی در همراهی‬ ‫با برادرش آرش اقدام به تاس��یس گروه خود کرد‪ .‬نیوش‬ ‫از همان ابتدا به دلیل س��بک و سیاقی که داشت توانست‬ ‫مورد توجه واقع شود‪ ،‬چراکه در ابتدای کار در ایستگاه‌های‬ ‫مترو تهران و با مجوز فرهنگسرای مترو‪ ،‬اقدام به برگزاری‬ ‫اجراهای خود کرد و به همین دلیل بس��یار خبرساز شد‪.‬‬ ‫«خرده‌های تاریکی»‪« ،‬کینه» و‪ ...‬عنوان آلبوم‌هایی است‬ ‫که این گروه دارد‪.‬‬ ‫فیل��م «پارازیت» برنده نخ��ل طالی کن ‪۲۰۱۹‬‬ ‫با فروش آغازین و رکوردش��کن ‪۲۵‬میلیون دالری‬ ‫در مس��یر تبدیل ش��دن به پرفروش‌ترین فیلم در‬ ‫میان همه برندگان نخل طال در گیشه جهانی قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین‪ ،‬این‬ ‫فیلم به کارگردانی «بون جونگ‪-‬هو» که نخستین‬ ‫جایزه بهترین فیلم جش��نواره کن را برای سینمای‬ ‫ک��ره جنوبی به ارمغ��ان آورد‪ ،‬با فروش ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫دالری و گذر از فروش ‪ ۲۴‬میلیون دالری مس��تند‬ ‫ی «داس��تان‬ ‫«فارنهایت ‪/۱۱‬‏‪ »۹‬و ‪ ۹.۳‬میلیون دالر ‬‬ ‫عامه‌پس��ند»‪ ‬،‬هم‌اکنون پرفروش‌ترین فیلم برنده‬ ‫نخل طال در هفته نخس��ت اکران است‪« .‬پارازیت»‬ ‫نخستین فیلم غیرانگلیسی ساخته «بونگ جون‪-‬‬ ‫ه��و» پس از فیلم‌ه��ای «اوکجا» و «برف‌ش��کن»‬ ‫است و داس��تان آن درباره مردی بیکار است که به‬ ‫همراه خانواده‌اش به ش��کل عجیبی با یک خانواده‬ ‫ثروتمند و متف��اوت از لحاظ طبقه اقتصادی رابطه‬ ‫برقرار می‌کند‪.‬‬ ‫«زنبور کارگر»‬ ‫به جنوب تهران رسید‬ ‫فیلمبرداری فیلم س��ینمایی «زنبور کارگر» در‬ ‫لوکیش��نی حوالی جنوب ته��ران درحال پیگیری‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فیلمب��رداری فیلم‬ ‫س��ینمایی «زنبور کارگر» به نویس��ندگی سعید‬ ‫نعم��ت‌اهلل و تهیه‌کنندگ��ی و کارگردانی افش��ین‬ ‫صادقی در بخش��ی از لوکیش��ن امام��زاده ابراهیم‬ ‫و اس��ماعیل کهریزک در حال انجام اس��ت‪ .‬حمید‬ ‫فرخ‌نژاد‪ ،‬ش��بنم مقدمی‪ ،‬س��عید آقاخان��ی‪ ،‬پگاه‬ ‫آهنگران��ی‪ ،‬حس��ین مه��ری‪ ،‬علیرض��ا آرا‪ ،‬مارال‬ ‫فرجاد و ستایش موس��وی گروه بازیگران این درام‬ ‫اجتماعی را تشکیل می‌دهند‪ .‬در خالصه قصه این‬ ‫فیلم آمده اس��ت‪ :‬بیوک که س��ال‌ها پیش زنش را‬ ‫به دلیل اهمال پزش��کی از دس��ت داده‪ ،‬در نزاعی‬ ‫کش��ته می‌ش��ود‪ .‬حاال دختر او درص��دد قصاص‬ ‫قات��ل اس��ت‪ .‬در این میان تنها ش��اهد‪ ،‬دوس��ت‬ ‫دختر قاتل اس��ت‪ .‬از س��عید نعمت‌اهلل‪ ،‬نویس��نده‬ ‫تعداد زیادی از س��ریال‌های تلویزی��ون‪ ،‬به‌تازگی‬ ‫مجموع��ه «برادرجان» در ش��بکه س��ه روی آنتن‬ ‫ب��ود و «زنبور کارگر» بع��د از «حوال��ی اتوبان» و‬ ‫«طاووس‌های بی‌پر»‪ ،‬س��ومین فیلم سینمایی او‬ ‫در مقام سناریست به‌شمار می‌رود‪ .‬افشین صادقی‬ ‫نیز دو فیلم سینمایی «داشتن و نداشتن» و «مقلد‬ ‫شیطان» و بیش از ‪ ۳۰‬فیلم تلویزیونی را در جایگاه‬ ‫کارگردان در کارنامه خود دارد‪« .‬مقلد شیطان» در‬ ‫زمان اکران در س��ال ‪ ۸۹‬نقدهای مثبتی از س��وی‬ ‫منتقدان گرفت‪.‬‬ ‫«‪#‬سرباز»‬ ‫به بی‌پولی رسید‬ ‫در موسیقی‬ ‫تلفیقی همواره‬ ‫تالش برای‬ ‫به‌هم‌رساندن‬ ‫موسیقی در‬ ‫مقیاس جهانی‬ ‫است و به عنوان‬ ‫نمونه می‌توان‬ ‫به تلفیق‬ ‫موسیقی ایرانی‬ ‫و موسیقی‬ ‫کالسیک غربی‬ ‫در آلبوم (موالنا‬ ‫و باخ) اثر داود‬ ‫آزاد یا تلفیق‬ ‫موسیقی اصیل‬ ‫آذربایجان با‬ ‫موسیقی جز که‬ ‫ازسوی عزیز‬ ‫مصطفی‌زاده‬ ‫در آذربایجان‬ ‫انجام می‌شود‪،‬‬ ‫اشاره کرد‬ ‫س��ریال «‪#‬س��رباز» ب��ه کارگردان��ی ه��ادی‬ ‫مقدم‌دوس��ت به دلیل نبود بودجه الزم و مشکالت‬ ‫مالی متوقف شده‌است‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬سریال‬ ‫«‪#‬س��رباز» ب��ه کارگردانی هادی مقدم‌دوس��ت و‬ ‫تهیه‌کنندگی محمدرضا ش��فیعی پس از یک سال‬ ‫تصویربرداری در تهران‪ ،‬شهرستان‌های این استان‬ ‫و همچنین ش��هرهای مختلف اس��تان خوزستان‪،‬‬ ‫خراس��ان و کشور عراق در نیمه‌های تولید به دلیل‬ ‫نب��ود بودجه الزم و مش��کالت مالی متوقف ش��ده‬ ‫‌اس��ت‪ .‬این درحالی است که تصویربرداری سریال‬ ‫«‪#‬س��رباز» در شهرهای مختلف استان خوزستان‬ ‫و مناطق س��یل‌زده چند روز پیش به پایان رس��ید‪.‬‬ ‫آرش مجی��دی‪ ،‬الیکا عبدالرزاق��ی‪ ،‬رویا تیموریان‬ ‫و‪ ...‬از بازیگران این مجموعه هس��تند‪#« .‬س��رباز»‬ ‫عاش��قانه‌ای حماس��ی اس��ت که در ‪ ۵۰‬قس��مت‬ ‫‪ ۴۵‬دقیقه‌ای تولید می‌ش��ود‪ .‬مجموعه تلویزیونی‬ ‫«‪#‬سرباز» محصول مش��ترک گروه فیلم و سریال‬ ‫شبکه س��ه سیما و قرارگاه مهارت‌آموزی ستاد کل‬ ‫نیروهای مسلح است‪.‬‬ ‫میزبانی برج میالد‬ ‫از آثار ‪ ۴۹‬هنرمند کشور‬ ‫نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی‪ ۴۹ ،‬هنرمند‬ ‫با حدود ‪ ۱۰۰‬اثر با تکنیک نقاشی‪ ،‬عکاسی و معرق‬ ‫ب��ه میزبانی برج میالد برگزار می‌ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایشگاه گروه هنرهای تجسمی با حضور‬ ‫‪ ۴۹‬هنرمند ب��ا حدود ‪ ۱۰۰‬اث��ر در زمینه تکنیک‬ ‫نقاش��ی‪ ،‬عکاسی و معرق از ‪ ۱۷‬خرداد آغاز شده و تا‬ ‫‪ ۲۱‬همین ماه ادامه خواهد داش��ت‪ .‬هنرگردان این‬ ‫نمایشگاه گفت‪ :‬این نمایشگاه از ساعت ‪ ۱۰‬صبح تا‬ ‫‪ ۲۰‬برپا و بازدید از آن برای عموم مردم آزاد اس��ت‪.‬‬ ‫«تینا خالقی» در ادامه موضوع این نمایشگاه را آزاد‬ ‫اعالم کرد و اف��زود‪ :‬برای برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫فراخ��وان عمومی داده ش��ده و درنهایت آثاری که‬ ‫از کیفیت باالتری برخوردار بودند به نمایش��گاه راه‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫زبان معیار‬ ‫در میان‬ ‫مجریان‬ ‫تلویزیون‬ ‫فراموش‌شده‬ ‫گیتی خامنه‪ ،‬مجری تلویزی��ون درباره حضور برخی‬ ‫از چهره‌ه��ا در کس��وت اجرا که زبان معی��ار را رعایت‬ ‫نمی‌کنن��د‪ ،‬بیان کرد که گاهی احس��اس می‌کند به او‬ ‫و دیگر مجریان توهین شده است‪.‬‬ ‫گیت��ی خامن��ه در گفت‌وگو ب��ا مهر درب��اره اجرا در‬ ‫تلویزیون و اینکه چرا اس��تانداردها در این زمینه پایین‬ ‫آمده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تعریف اجرا امروز بسیار کاهش‬ ‫پیدا کرده و س��اده‌ترین ش��اخص‌هایی که در سال‌های‬ ‫پیش معیار بود اکنون اهمیتی پیدا نمی‌کند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬اف��رادی وارد اج��را می‌ش��وند که‬ ‫حمایت‌ه��ای باالی��ی هم پی��دا می‌کنند‪ ،‬اف��رادی که‬ ‫گاهی می‌بینید اعتماد ب��ه نفس باالیی دارند و باوجود‬ ‫اش��تباه‌های بزرگ در اجرا می‌توانند به کارش��ان ادامه‬ ‫دهن��د و من حتی گاهی تعجب می‌کنم چطور آنتن در‬ ‫اختیار این افراد قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن مجری ک��ودک در ده��ه ‪ ۶۰‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬مخاطب حق دارد ک��ه از جعبه جادو‬ ‫درس��ت‌ترین کلم��ات و غنی‌تری��ن دای��ره‬ ‫واژگان و روزآمدترین شیوه مکالمه را بشنود‬ ‫و ببین��د‪ .‬االن متاس��فانه این ح��ق رعایت‬ ‫نمی‌شود و از طرفی حق کسانی هم که کار‬ ‫را بلد هس��تند و مردم برای آنها سرمایه‌گذاری مادی و‬ ‫معنوی کرده‌اند‪ ،‬پایمال می‌شود‪ .‬این مجری پیشکسوت‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در بس��یاری از کش��ورهای جهان روی یک‬ ‫ش��خص به‌عنوان مجری س��رمایه‌گذاری می‌کنند به او‬ ‫آگاه��ی می‌دهند‪ ،‬مردم به او اعتماد می‌کنند و این فرد‬ ‫اعتب��ار و موفقیت پیدا می‌کند و از او مراقبت می‌کنند‪.‬‬ ‫در اینج��ا اما این س��رمایه‌گذاری را رها می‌کنند و پی‬ ‫کشف نیروهایی می‌روند که با هر استعدادی‬ ‫وارد اجرا می‌ش��وند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬کش��ف‬ ‫نیروه��ای جدید بس��یار خوب اس��ت اما به‬ ‫این معنا نیس��ت که هرکس��ی وارد این کار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مج��ری تاثیر بس��یاری روی زبان مردم‬ ‫دارد‪ ،‬زمان��ی ما برای اج��را روی زبان معیار‬ ‫و ش��اخص‌های این زبان تاکید داش��تیم تا همگان این‬ ‫ش��اخص‌ها را رعایت کنن��د‪ .‬خامنه با تاکی��د بر اینکه‬ ‫هرکسی نمی‌تواند از عهده اجرا و ادای زبان معیار برآید‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬من به عنوان یک مجری گاهی احس��اس‬ ‫می‌کنم به محدوده کاری ما توهین می‌ش��ود‪ .‬کار اجرا‬ ‫اکنون به شیوه‌ای پیش می‌رود که انگار کاری تخصصی‬ ‫نیست و هرکس��ی با هر میزان عالقه‌مندی و اطالعات‬ ‫می‌تواند اج��را را امتحان کند‪ .‬وی با اش��اره به افرادی‬ ‫که آرزوی اجرا دارند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به نظر می‌آید بسیاری‬ ‫با خود فکر می‌کنند کاش یک چهره هنری یا ورزش��ی‬ ‫بودند که به راحتی می‌توانس��تند اج��را در تلویزیون را‬ ‫برعهده بگیرند‪.‬‬ ‫خامنه در پایان گفت‪ :‬زبان معیار ش��ما درحال‌حاضر‬ ‫از زبان فاخر دور ش��ده و زبان مجریان به زبانی تبدیل‬ ‫شده است که در سطحی نازل در کوچه و بازار استفاده‬ ‫می‌شود‪ .‬اگر هم مجریانی مانند من یا برخی از همکارانم‬ ‫نخواهند از این زبان اس��تفاده کنند متهم می‌شویم که‬ ‫روزآمد نیس��تیم و با جامعه بیگانه‌ایم‪ ،‬درحالی که قرار‬ ‫نبود این زبان‪ ،‬زبان معیار ما در تلویزیون باشد بلکه قرار‬ ‫بود از ادبیاتی اس��تفاده شود که بتواند مخاطب را جادو‬ ‫کند‪.‬‬ ‫«پارازیت»‬ ‫در مسیر پرفروش‌ترین‬ ‫برندگان نخل طال‬
‫یکشنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪ 5 - 1398‬شوال ‪ 9 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1304‬پیاپی ‪2622‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫پرفروش‌ها چطور متولد می‌شوند؟‬ ‫به نف��س باربارا حقیقت مهمی درب��اره نماینده‌های‬ ‫ادب��ی را نش��ان می‌دهد؛ آنها به‌معن��ای واقعی کلمه‬ ‫نمی‌توانن��د فخرفروش باش��ند‪ .‬به‌عنوان یک حرفه‪،‬‬ ‫آنها در س��مت تج��اری ماجرا هس��تند‪ .‬کار آنها پیدا‬ ‫کردن کتاب‌هایی است که می‌توانند خوب بفروشند‪.‬‬ ‫اما این موضوع آن‌‌گونه هم که به‌نظر می‌رس��د منفی‬ ‫نیست‪ .‬به‌طور تقریبی تمامی نماینده‌های ادبی تنها‬ ‫نس��خه‌هایی را می‌پذیرند که واقعا دوس��ت داش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬چراکه دوس��ت داشتن یک رمان پیش‌شرط‬ ‫الزم برای توانایی فروش آن است‪.‬‬ ‫رابط��ه میان نماینده ادبی و ویراس��تاران بخش��ی‬ ‫از صنعت نش��ر اس��ت‪ .‬بارب��ارا می‌گوی��د‪« :‬انتخاب‬ ‫یک ویراس��تار مناسب و روش مناس��ب برای تبلیغ‬ ‫ی��ک کتاب ب��رای من بس��یار مهم و سرنوشت‌س��از‬ ‫است‪».‬‬ ‫آهن��گ و گام نیز نقش مهمی ایف��ا می‌کند و یک‬ ‫نسخه برنده‪ ،‬نه سبک و نه محتوا را از قلم نمی‌اندازد‪.‬‬ ‫ایمی اینهورن‪ ،‬معاون اجرایی و ناش��ر در انتش��ارات‬ ‫مک‌می�لان می‌گوی��د‪« :‬من همیش��ه کتاب‌هایی را‬ ‫قبول می‌کنم که بالفاصله مرا بگیرند‪ .‬اصال نمی‌توانم‬ ‫صبر کنم که ‪ ۳۰‬صفحه اول را بخوانم تا داس��تان تازه‬ ‫شروع شود‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رس��د اغلب داس��تان‌های ارس��الی دو‬ ‫حالت دارند‪ :‬زیبا نوشته ش��ده‌اند اما داستان ندارند‪،‬‬ ‫یا داس��تان دارند ام��ا مالل‌آورند‪ .‬چی��زی که درباره‬ ‫ش��خصی مانند لیان موریارتی (نویس��نده پرفروش‬ ‫رمان‌های��ی مانند دروغ‌های کوچ��ک بزرگ) وجود‬ ‫دارد این است که او هر دو کار را انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫به‌خوبی از کلمات اس��تفاده می‌کند و داستان‌های‬ ‫فوق‌الع��اده‌ای دارد‪ .‬فکر می‌کنم مردم این واقعیت را‬ ‫دست‌کم می‌گیرند که انجام این دو کار با هم و پشت‬ ‫س��ر گذاش��تن هر باره آن با موفقیت چقدر دش��وار‬ ‫است‪».‬‬ ‫با اینکه این ممکن اس��ت پایان راه به‌نظر برس��د‪،‬‬ ‫کیم معتقد اس��ت این در واقع آغاز س��فر یک کتاب‬ ‫اس��ت‪ .‬اینهورن می‌گوید‪« :‬مردم تصور می‌کنند یک‬ ‫ویراس��تار تمام روز را در دفترش نشسته و می‌خواند‪.‬‬ ‫خنده‌دار اس��ت‪ .‬ویراس��تاران به‌ط��ور تقریبی تمام‬ ‫اوقات غیر از زمانی که در دفتر خود هس��تند در حال‬ ‫ویرایش‌اند‪ .‬وقتی در محل کار هس��تند با مولفه‌های‬ ‫دیگر انتشار یک کتاب موفق سروکار دارند؛ بازاریابی‪،‬‬ ‫تبلیغات‪ ،‬طراحی جلد‪ ،‬طراحی داخلی‪ ،‬قراردادها و‪...‬‬ ‫و یک ویراس��تار تنها یک شخص در تیم نشر است که‬ ‫به بیرون آمدن یک کتاب کمک می‌کند‪».‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫ع‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ث‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪158‬‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ط‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نمایشگاه‌های آثار هنری‬ ‫«رافائل» در سراسر جهان‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خری��د ‪ ۶۰۲‬عنوان کتاب ب��ه ارزش ‪ ۲۰‬میلی��ارد و ‪ ۵۴۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۵۰‬ه��زار ریال در جلس��ه اخیر هیات انتخ��اب و خرید کتاب وزارت‬ ‫ارش��اد به تصویب رس��ید‪ .‬به گ��زارش‬ ‫در جلس��ه ‪ ۶۰۹‬هیات‬ ‫انتخ��اب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی خرید ‪۶۰۲‬‬ ‫عن��وان کت��اب در ‪ ۶۶‬هزار و ‪ ۹۲۰‬نس��خه به مبل��غ کل ‪ ۲۰‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵۴۵‬میلی��ون و ‪ ۶۵۰‬ه��زار ریال تصویب ش��د‪ .‬عناوی��ن کتاب‌های‬ ‫مصوب برای خرید در س��ایت معاونت ام��ور فرهنگی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی و در تارنمای هیأت انتخاب و خرید کتاب به نشانی‬ ‫‪ http: //mof.farhang.gov.ir‬بارگذاری شده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫آیین نکوداش��ت هنرمند فقید س��ینما‪ ،‬تئاتر و تلویزیون‪ ،‬جمشید‬ ‫مشایخی در فرهنگس��تان هنر برگزار می‌شود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در‬ ‫ادامه طرح تجلیل از هنرمندان پیشکسوت باعنوان «روایتی از زندگی‬ ‫استادانه»‪ ،‬از یک عمر فعالیت هنری زنده‌یاد استاد جمشید مشایخی‪،‬‬ ‫بازیگر بنام کش��ورمان تجلیل و قدردانی می‌شود‪.‬س��خنرانی بزرگان‬ ‫س��ینما و تئاتر‪ ،‬برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬رونمایی و پخش فیلم مستند از‬ ‫جمل��ه برنامه‌های این آیین اس��ت که با حضور اهال��ی فرهنگ و هنر‬ ‫برگزار می‌ش��ود‪ .‬این آیین با همکاری بنیاد رودکی‪ ،‬خانه سینما‪ ،‬بنیاد‬ ‫سینمایی فارابی‪ ،‬س��ازمان زیباسازی شهر تهران‪ ،‬موزه سینما و بنیاد‬ ‫آفرینش‌ه��ای هن��ری نیاوران‪ ،‬دوش��نبه‪ ۲۷ ،‬خرداد‪ ،‬س��اعت ‪ ۱۸‬در‬ ‫مجموعه فرهنگی و هنری آسمان فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫تصویب خرید ‪ ۲۰‬میلیاردی کتاب‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪159‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ب‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫ت‬ ‫‪3‬‬ ‫ی‬ ‫ک ش‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ب‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بزرگداشتی برای جمشید مشایخی‬ ‫در فرهنگستان هنر‬ ‫در راستای پانصدمین سالروز درگذشت‬ ‫«رافائ��ل» ‪-‬هنرمن��د نام��دار ایتالیایی ‪-‬‬ ‫نمایشگاه‌های گوناگونی برای گرامیداشت‬ ‫یاد این نقاش در کشورهای اروپایی برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از‬ ‫آرت نیوزپیپ��ر‪ ،‬در حال��ی ک��ه «لئوناردو‬ ‫داوینچی» به‌مناس��بت پانصدمین سالروز‬ ‫درگذش��تش و به واس��طه برگزاری نمایش��گاه‌های گوناگون آثارش‪،‬‬ ‫مدتی اس��ت در مرکز توجه جهانیان قرار گرفته‪ ،‬این بار نوبت به رافائل‬ ‫دیگر هنرمند برجس��ته رنسانس می‌رس��د که به‌مناسبت پانصدمین‬ ‫سالروز درگذشتش بار دیگر در مرکز توجه قرار گیرد‪ .‬بخشی از شهرت‬ ‫«رافائل» به خلق پرتره‌های چشم‌نواز و ظریف بازمی‌گردد و همین امر‬ ‫س��بب ش��د نام او در رده هنرمندان بزرگی مانند «لئوناردو داونیچی»‬ ‫و «می��کل آنژ» ق��رار بگیرد‪ .‬رافائ��ل برخالف دیگ��ر رقیبانش که در‬ ‫کهنسالی درگذش��تند‪ ،‬در سن ‪ 37‬سالگی درگذشت‪ .‬دیگر نمایشگاه‬ ‫مهم از آثار این هنرمند ایتالیایی در ش��هر میالن برگزار خواهد ش��د‪.‬‬ ‫نمایش��گاه‌های بزرگ دیگری در خارج از ایتالیا برگزار می‌ش��وند که‬ ‫از جمله آنها می‌توان به نمایش��گاه‌های «لندن» اشاره کرد‪ .‬موزه لوور‬ ‫فرانس��ه که قصد دارد نمایش��گاه بزرگی از آث��ار «لئوناردو داوینچی»‬ ‫برگزار کند‪ ،‬برنامه مشخصی برای نمایش انحصاری آثار هنری رافائل‌‬ ‫ندارد‪ ،‬با این حال نمایشگاهی در قالب نمایش آثار هنری ایتالیایی دوره‬ ‫رنس��انس برگزار خواهد کرد که در آن برخی آث��ار این هنرمند نیز به‬ ‫نمایش عموم گذاشته می‌شوند‪.‬‬ ‫گزارشی از آمار فروش فیلم‌های تازه در سینماها‬ ‫رکوردهای فروش سینمای ایران جابه‌جا شد‬ ‫همزم��ان ب��ا آغاز اک��ران عید فط��ر ‪ 4‬فیلم‬ ‫س��ینمایی در ژانره��ای گوناگ��ون روی پ��رده‬ ‫س��ینماها رفتن��د ک��ه پ��س از ‪ 2‬روز نمایش‬ ‫فروش قابل‌قبولی داش��تند‪ .‬به گزارش‬ ‫«دخت��ر ش��یطان»‪« ،‬ما همه با هم هس��تیم»‪،‬‬ ‫«سرخپوس��ت» و «ش��بی که ماه کامل ش��د»‬ ‫فیلم‌هایی هستند که با پایان اکران نوروزی روی صحنه رفتند و در مدت زمان کوتاه‬ ‫اکران خود توانس��تند به س��ینمای نیمه جان در ماه رمضان‪ ،‬نفسی تازه دهند‪ .‬دختر‬ ‫شیطان فیلمی به کارگردانی و تهیه‌کنندگی قربان محمدپور در سال ‪ ۱۳۹۶‬به‌عنوان‬ ‫محصول مش��ترک س��ینمایی بین ایران و بالیوود بیشترین فروش خود را در روز اول‬ ‫اکران یعنی ‪ ۱۵‬خرداد به مبلغ بیش از ‪ ۷۲‬میلیون کس��ب کرده و در مجموع دو روز‬ ‫اکران خود حدود ‪ ۱۱۲‬میلیون تومان فروش و حدود ‪ 7‬هزار تماش��اگر داش��ته است‪.‬‬ ‫این فیلم سینمایی در ‪ ۷۳‬سینما در تهران و شهرستان در حال اکران است‪ .‬ما همه با‬ ‫هم هستیم به کارگردانی کمال تبریزی و تهیه‌کنندگی سیدرضا میرکریمی به‌عنوان‬ ‫یکی از پربازیگرترین فیلم‌ها روی پرده س��ینماها رفت و توانس��ت در دو روز نخس��ت‬ ‫اکران خود حدود یک میلیارد و ‪ 100‬میلیون فروش با ‪ ۷۵‬هزار نفر مخاطب داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬این فیلم کمدی در ‪ ۱۱۱‬س��ینما در تهران و شهرستان‌ها در حال اکران است‪.‬‬ ‫فیلم شبی که ماه کامل شد از نرگس آبیار که رکورددار نامزدی و همچنین دریافت‬ ‫جایزه در س��ی‌وهفتمین جش��نواره فیلم فجر بود‪ ،‬در روز نخست اکران خود در ‪۳۵۰‬‬ ‫سانس و ‪ ۸۸‬سینما اکران شد و حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان فروش داشت‪ .‬این ملودرام‬ ‫در مجموع دو روز اکران خود حدود ‪ ۹۰۰‬میلیون فروش داش��ته و هم‌اکنون در ‪۹۹‬‬ ‫سینما روی پرده نقره‌ای است‪ .‬سرخپوست به کارگردانی و نویسندگی نیما جاویدی‬ ‫و تهیه‌کنندگ��ی مجی��د مطلب��ی در مجموع دو روز اکران خ��ود حدود ‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫فروش و ‪ ۴۵‬هزار نفر تماشاگر داشته است‪ .‬بیشترین فروش این فیلم معمایی مربوط‬ ‫به گیش��ه س��ینما پردیس کوروش تهران است که در ‪ ۲۷‬سانس حدود ‪ ۱۱۰‬میلیون‬ ‫تومان فروش داشته است‪.‬‬ ‫خمیر کردن چند میلیارد کتاب‬ ‫برای تسویه بدهی بانکی‬ ‫علی‌اکبر تورانیان‪ ،‬از خمیر کردن حجم قابل‬ ‫توج��ه کتاب‌های انتش��ارات ش��هرآب به‌دلیل‬ ‫بدهی بانکی در چند روز آینده خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبن��ا‪ ،‬علی‌اکب��ر تورانی��ان‪،‬‬ ‫مدی��ر انتش��ارات ش��هرآب با اش��اره ب��ه تاثیر‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی ب��ر صنع��ت نش��ر بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬باتوجه ب��ه بازار ضعیف کتاب و کاهش مخاطب در ش��رایطی ق��رار گرفته‌ایم‬ ‫که با س��ال‌ها فعالیت و تولید کتاب با س��رمایه‌های س��نگین مجبور به خمیر کتاب‬ ‫شده‌ایم‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که خمیر کردن کتاب دردناک‌ترین لحظه فعالیت ناش��ران‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به‌دلیل بدهی بانکی و دیگر مش��کالت مالی در چند روز آینده معادل‬ ‫چند میلیارد کتاب ش��هرآب خمیر می‌ش��ود‪ .‬رکود بازار موجب شد تعهدات‌مان را با‬ ‫تاخیر انجام دهیم‪.‬‬ ‫تورانیان ادامه داد‪ :‬بانک به‌دلیل بدهی س��ختگیرانه با انتش��ارت برخورد می‌کند‪،‬‬ ‫ازس��وی هیچ نهادی حمایت نش��دیم و کتابی هم از ما خریداری نکردند‪ .‬جرم ما این‬ ‫است که کتاب دانشگاهی و علمی منتشر می‌کنیم‪.‬‬ ‫مدیر انتشارات شهرآب با بیان این مطلب که بعد از ‪ 04‬سال به این جایگاه رسیدیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به مش��کالت اقتصادی و تنگناهای گوناگون بر س��ر راه فعالیت ناشران‬ ‫به‌نظر می‌رسد آنها که می‌روند‪ ،‬حق دارند‪ .‬ناشران دیگری هم گرفتار مشکالت مشابه‬ ‫ما هستند و انگیزه کافی برای ادامه فعالیت وجود ندارد‪.‬‬ ‫تورانی��ان بی��ان ک��رد‪ :‬پیش از ش��روع این وضعیت س��االنه ‪ ۰۰۱‬ت��ا ‪ ۰۵۱‬عنوان‬ ‫کتاب ازس��وی نش��ر ش��هرآب منتش��ر می‌ش��د‪ .‬همیش��ه فع��ال بودی��م و هیچ‌گاه‬ ‫س��اکت نبودیم‪ .‬ناش��ران کهنه‌کار س��رمایه ملی‌اند آنها عمرش��ان را بر س��ر نش��ر‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬ت��ا زمانی که نفس دارم پای کار ایس��تاده‌ام اما بع��د از این همه‬ ‫س��ال فعالیت‪ ،‬تنها ماندن س��خت اس��ت‪ .‬مطمئنم همه این دش��واری‌ها در مقابل از‬ ‫خودگذشتگی شهدا هیچ است‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬نماز گروهی ‪ -‬سخنان بیهوده و مجموعه طنز علی‌اکبر دهخدا‬ ‫‪ -2‬از حروف شرط ‪ -‬سالح خمیده ‪ -‬صمغی زردرنگ و خوشبو‬ ‫‪ -3‬معروف‌ترین تلسکوپ فضایی ‪ -‬دهستان ‪ -‬نماد سربلندی‬ ‫‪ -4‬ردیف بافتنی ‪ -‬گردنده و در حال حرکت ‪ -‬نویسنده کتاب یا نامه‪ -‬عالمت‬ ‫جمع در فارسی‬ ‫‪ -5‬پیرامون اماکن مقدس ‪ -‬از توابع منجیل ‪ -‬صوت شگفتی‬ ‫‪ -6‬سنگ زرآزما ‪ -‬بزرگ ایل و طایفه‬ ‫‪ -7‬مرکز عواطف در بدن ‪ -‬شجاع و جنگجو‬ ‫‪ -8‬کار سخت و مشکل ‪ -‬خود را به رنگ فریبنده جلوه دادن‬ ‫‪ -9‬کلمه تحسین ‪ -‬از اعتبار انداخته شده‬ ‫‪ -10‬آواره غربت ‪ -‬شخصیت و شیوه رفتاری‬ ‫‪ -11‬آب جامد ‪ -‬جوابشان خاموشی است ‪ -‬خاطر و اندیشه‬ ‫‪ -12‬طایفه‌ای در غرب ایران ما ‪ -‬تار عنکبوت ‪ -‬از عارضه‌های پوستی ‪ -‬عدد‬ ‫خوش آب‌وهوا‬ ‫‪ -13‬کیف دستی ‪ -‬سرخش سرسبز به باد می‌دهد ‪ -‬رودی در فرانسه‬ ‫‪ -14‬سمت راست لشکر ‪ -‬دنباله‌رو عروس ‪ -‬بازی فینال‬ ‫‪ -15‬از دستگاه‌های موسیقی ایرانی ‪ -‬نویسنده دیوید کاپرفیلد‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬اندام‌های بدن ‪ -‬بلندطبع و فاقد آزمندی‬ ‫‪ -2‬صابون خیاطی ‪ -‬گناه و خطا ‪ -‬پاسخ مثبت ‪ -‬ویرگول‬ ‫‪ -3‬نش��انه قرآنی ‪ -‬از فقهای ش��یعه و مولف کتاب شرایع‌االسالم ‪ -‬چین و چروک‬ ‫پارچه‬ ‫‪ -4‬شکارچی تصویر ‪ -‬جمیع ‪ -‬شکست ورزشی ‪ -‬الفبای آهنگسازان‬ ‫‪ -5‬مجازات هوشیارکننده ‪ -‬سخن فصیح و آشکار ‪ -‬گیاهی پرخار سر دیوار‬ ‫‪ -6‬سدی در شمال شرقی تهران ‪ -‬فرستادگان خداوند‬ ‫‪ -7‬از اوراق بهادار ‪ -‬درخت انگور ‪ -‬ایراد بی‌منطق‬ ‫‪ -8‬توان بدنی ‪ -‬نهی از گفتن‬ ‫‪ -9‬نام قدیم اهواز ‪ -‬تکرارش صدای سکسکه می‌شود ‪ -‬صفت نامعین‬ ‫‪ -10‬در مسیر حرکت کسی ‪ -‬سر به راه‬ ‫‪ -11‬نیم‌صدای گریه ‪ -‬عوض و جانشین ‪ -‬فهم و ادراک‬ ‫‪ -12‬گذرگاه روی رود ‪ -‬عهده‌دار امری ‪ -‬غصه ‪ -‬عزم سفر دارد‬ ‫‪ -13‬نوک مثلث ‪ -‬عنوانی برای ایالت متحده امریکا ‪ -‬سبکی در موسیقی‬ ‫‪ -14‬ش��ماره تحصیل��ی ‪-‬زادگاه حضرت ابراهیم(ع) ‪ -‬خوش��حال‪ -‬واحد پولی در‬ ‫خاوردور‬ ‫‪ -15‬اثری از گوته که در آن از حافظ شیرازی تقدیر شده است‪ -‬حفره‌ای در قلب‬ ‫هوش��نگ عباس‌زاده‪ ،‬پیشکسوت حوزه‬ ‫رواب��ط عموم��ی و عضو بازنشس��ته هیات‬ ‫علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی جمعه‪،‬‬ ‫‪ 17‬خرداد درگذش��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫مه��دی فرقانی‪ ،‬رئی��س دانش��کده علوم‬ ‫ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی ضمن‬ ‫تایی��د این خبر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه روز‬ ‫جمع��ه‪ ۱۷ ،‬خرداد آقای عب��اس‌زاده پس از تحمل دوره‌ای بیماری در‬ ‫بیمارس��تان امام حسین (ع) فوت شدند‪ .‬اس��تاد هوشنگ عباس‌زاده‬ ‫در اردیبهشت س��ال ‪ ۱۳۳۰‬خورشیدی در مشهد مقدس به دنیا آمد‪.‬‬ ‫وی که دانش‌آموخته دانش��گاه ایالتی اکالهما امریکا اس��ت‪ ،‬از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۵۶‬در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی مشغول‬ ‫تدریس دروس��ی مانند اصول روابط عمومی‪ ،‬تاری��خ روزنامه‌نگاری و‬ ‫افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی بود‪ .‬زنده‌یاد هوشنگ عباس‌زاده‬ ‫از سال ‪ ۱۳۷۱‬عضو هیات علمی داوران انتخاب روابط عمومی‌های برتر‬ ‫کشور بود‪ .‬او سال ‪ ۱۳۸۷‬از دانشگاه عالمه طباطبایی بازنشسته شد‪.‬‬ ‫گیشه‬ ‫ب��رای نویس��ندگان نوظهور در بریتانی��ا و ایاالت‬ ‫متحده‪ ،‬مسیر انتش��ار یک کتاب اغلب با جست‌وجو‬ ‫برای یک نماینده ادبی آغاز می‌ش��ود‪ .‬مطلب پیش‌رو‬ ‫صحبتی اس��ت با افراد درون صنعت نش��ر درباره این‬ ‫سفر‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا به نقل از ایندیپندنت نماینده ادبی‬ ‫نخستین کسی است که یک نویسنده برای فرستادن‬ ‫اث��ر خود به دنی��ای بیرون با او تم��اس می‌گیرد‪ .‬این‬ ‫فرآیند در کش��ورهای گوناگون متفاوت است اما در‬ ‫ای��االت متحده و بریتانیا بیش��تر رمان‌هایی که روی‬ ‫طبق��ات کتابخانه قرار می‌گیرند با یک دیالوگ میان‬ ‫نویسنده و نماینده ادبی شکل گرفته‌اند‪.‬‬ ‫اس��تیون بارب��ارا که حاال در آژان��س ادبی اینک ِول‬ ‫منیجمنت فعالیت می‌کند‪ ۱۲ ،‬سال است که مشغول‬ ‫این کار است و فهرست چشمگیری از مشتریان برای‬ ‫خود دس��ت و پا کرده‪ ،‬ازجمله الرن الیور‪ ،‬نویس��نده‬ ‫پرفروش نیویورک‌تایمز که رمان «وحشت» او برای‬ ‫نوجوانان به یک س��ریال برای آمازون تبدیل ش��ده و‬ ‫لیزا گراف‪ ،‬نویس��نده کودک و نام��زد دریافت جایزه‬ ‫ملی کتاب‪.‬‬ ‫باربارا می‌گوید‪« :‬کتاب‌های زیادی را به یاد می‌آورم‬ ‫که در خانه پدر و مادرم دیدم‪ ،‬مثل پدرخوانده یا رمز‬ ‫داوینچی و پارک ژوراسیک‪ .‬هنوز رویای آن کتاب‌ها‬ ‫را در سر دارم؛ آن کتاب‌های بزرگ و محبوب پول‌ساز‪.‬‬ ‫این چیزی اس��ت ک��ه امیدوارم بتوانی��م کمی آن را‬ ‫برگردانیم‪».‬‬ ‫به‌طور معمول کسی هنگام صحبت درباره ادبیات‬ ‫به‌راحتی از «رمز داوینچی» مثال نمی‌زند‪ ،‬اما اعتماد‬ ‫هوشنگ عباس‌زاده درگذشت‬ ‫امیررضا عبدلی‪ ،‬کارشناس اقتصاد‪ :‬سال ‪ ،۶۰‬پانصد‬ ‫سال ‪ ۳ ،۷۰‬هزار‬ ‫سال ‪ ۳۲ ،۸۰‬هزار‬ ‫سال ‪ ۳۵۰ ،۹۰‬هزار‬ ‫سال ‪ ،۹۷‬به‌احتمالی ‪ ۱۸۰۰‬هزار‬ ‫کن��ار هر یک از اینها بنویس��ید هزار میلیارد توم��ان‪ .‬اینها موجودی پول اقتصاد‬ ‫ایران در ‪ 40 ،30‬س��ال اخیر هس��تند (به‌طور تقریبی)‪ .‬اگر من و شما یک اسکناس‬ ‫‪100‬تومانی چاپ کنیم و گیر بیفتیم‪ ،‬یکی از این دو سرنوشت در انتظارمان است‪:‬‬ ‫اگر بتوانیم ثابت کنیم محارب نیستیم ‪ ۵‬تا ‪ ۲۰‬سال حبس و اگر محارب نبودن‌مان‬ ‫به اثبات نرس��د اعدام‪ .‬جعل پول برای شهروندان جرم بسیار سنگینی است‪ ،‬اما اگر‬ ‫من و شما پشت میز ریاست بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بنشینیم‬ ‫وضع کمی فرق می‌کند؛ به‌طوری که می‌توانیم روزی ‪ 800‬میلیارد تومان پول خلق‬ ‫کنی��م (جع��ل کنیم) و در پایان دوره تصدی هم با عزت و احترام لوح تقدیر بگیریم‬ ‫و هیچ احدی هم توضیحی از ما نخواهد‪ .‬به ذهنم رسیده بود که اگر خلق دلبخواه‬ ‫پول اینقدر مباح است و هیچ معضلی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند‪ ،‬می‌توان به همه‬ ‫ش��هروندان یک پرینتر داد تا هر وقت نیاز داش��تند پول چاپ کنند‪ ،‬اما اگر مشکل‬ ‫ایج��اد می‌کند می‌توان به ش��هروندان توضیح داد ک��ه خلق پول در بانک مرکزی و‬ ‫ش��بکه بانکی دلبخواه نیس��ت و منطق و معیارهای علمی دارد‪ .‬اما کدام معیار؟ در‬ ‫این ‪ 40‬سال هیچ چیز در این کشور ‪ ۳۶۰۰‬برابر نشده‪ .‬هیچ معیاری چنین افزایش‬ ‫پ��ول دلبخواه بود که‬ ‫پ��ول حیرت‌انگیزی را توجی��ه نمی‌کند‪ .‬می‌توان گفت خلق‬ ‫ِ‬ ‫باع��ث س��قوط ارزش پول ملی ش��د؛ هم در برابر کاالها و خدم��ات (تورم) و هم در‬ ‫براب��ر ارزهای خارجی (ب��اال رفتن نرخ مبادله ارز)‪ .‬می‌توان گفت به‌خاطر خلق پول‬ ‫دلبخواه بود که آشنایانی که پیش از دیگران پول‌های جدید را وام گرفتند دائم در‬ ‫این س��ال‌ها ثروتمندتر شدند و غریبه‌ها دائم فقیرتر‪ .‬می‌توان گفت مسبب کاهش‬ ‫ارزش پول ملی نه آن میلیاردری اس��ت که در کاخ س��فید نشس��ته و نه این دالل‌ها‬ ‫و مردم مس��تأصلی که سر چهارراه استانبول ایستاده‌اند‪ .‬می‌توان گفت باعث و بانی‬ ‫این اوضاع‪ ،‬امضاهایی اس��ت که در این س��ال‌ها پش��ت دو میز زده شد‪ :‬میز مجللی‬ ‫در بانک مرکزی و میز بس��یار مجلل‌تری در کاخ ریاس��ت جمهوری‪ .‬امروز حتی اگر‬ ‫اقتصاددان هم باشیم باید به جای طراحی تئوری توطئه و تاکید بر نقش دشمنان‬ ‫و دالالن‪ ،‬بگوییم هرچه سریع‌تر قوانین استقالل بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورم‬ ‫را تصویب کنید تا بازار آرام بگیرد و رش��د پول مهار ش��ود‪ .‬البته اگر عینک اقتصاد‬ ‫کالن را از چشم برداریم راه‌حل بسیار کاراتری را هم خواهیم دید‪[ :‬انحصار انتشار‬ ‫پ��ول را برداری��د] به مردم حق انتخاب پول بدهید و ببینید بازار گرهی را که دولت‬ ‫کور کرده با چه سهولتی خواهد گشود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫مسبب سقوط ارزش پول ملی کیست؟‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه صمت شماره 1347

روزنامه صمت شماره 1347

شماره : ۱۳۴۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه صمت شماره 1346

روزنامه صمت شماره 1346

شماره : ۱۳۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!