صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۸۱

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1281

روزنامه صمت شماره 1281

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1281‬پیاپی ‪2599‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫این هفته در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود‬ ‫سرمقاله‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫چشم‌ها را باید شست‬ ‫چهره‌‬ ‫قیمت و زمان سهمیه‌بندی‬ ‫بنزین مشخص نیست‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫تاثیر مگاپروژه‌ها با‬ ‫بهره‌برداری به‌موقع‬ ‫کلید عبور از‬ ‫مشکالت کنونی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تشکیل وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی»‬ ‫در طول تاریخ مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬بحث ادغام و تفکیک بخش صنعت و بازرگانی‪،‬‬ ‫‪ ۹‬بار مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬در ابتدای انقالب وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت امروزی در قالب‬ ‫س��ه وزارتخانه صنایع س��نگین‪ ،‬صنایع و معادن فعالیت می‌کرد اما از آنجایی که وجود س��ه‬ ‫وزارتخانه در این حوزه به تش��کیالت زیادی نیاز داشت و تصمیم‌گیری‌ها را با سختی روبه‌رو‬ ‫می‌کرد‪ ،‬در نتیجه س��ه وزارتخانه به دو وزارتخانه تبدیل ش��د‪ .‬پس از مدتی این دو وزارتخانه‬ ‫نی��ز ب��ا یکدیگر ادغام و یک وزارتخانه صنعت و معدن ایجاد ش��د ک��ه در دوره هفتم مجلس‬ ‫بحث‌های بسیاری درباره ادغام یا تفکیک این وزارتخانه‌ها مطرح شد‪ .‬پس از آن نیز در دولت‬ ‫یازدهم زمزمه‌های تفکیک دوباره ش��نیده ش��د که اگرچه چندین بار از سوی مجلس مورد‬ ‫‪3‬‬ ‫رونق تولید خودرو‬ ‫با مدیریت خودروساز‬ ‫گزارش‌های روز‬ ‫شرایط واردات «موبایل‬ ‫همراه مسافر» تغییر کرد‬ ‫متروسواری‬ ‫با حساب دوال پهنا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫پل ‪ 36‬کیلومتری جابر کویت که‪5‬ساله به بهره‌برداری رسید‬ ‫گفت و گو‬ ‫مخالفت قرار گرفت‪ ،‬اما خبرهای جدید حاکی از آن است که این‌بار مجلس به تفکیک بخش‬ ‫تجارت از صنعت و معدن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رای می‌دهد‪ .‬برخی موافقان کنونی‬ ‫مخالفان گذش��ته هستند که اکنون با توجه به مشکالتی که در چند ماه گذشته برای توزیع‬ ‫کاال‪ ،‬ساماندهی و تنظیم بازار ایجاد شده رای خود را تغییر داده‌اند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‌انزوای ایران‬ ‫در پروژه‌های بیلیون‌ دالری‬ ‫‪7‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬نیازمند‬ ‫راهکارهای ساختاری‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13‬‬ ‫رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس شورای اسالمی در گفت‌وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫شرکت داروسازی اکتوور مزیت رقابتی دارد‬ ‫میلاد محمدی‪ -‬رئیس فراکس��یون غذا‬ ‫و دارو مجلس ش��ورای اس�لامی معتقد است‬ ‫شرکت‌های بزرگی مانند اکتوور در صورتی‌که‬ ‫به‌درس��تی حمایت ش��وند‪ ،‬در حوزه صادرات‬ ‫هم به‌خوبی فعال خواهند ش��د‪ .‬در سال رونق‬ ‫تولید باتوجه به تاکی��د رهبر معظم انقالب بر‬ ‫حمایت ویژه از تولیدکنندگان چندی است که‬ ‫فعالیت‌های اثربخش شرکت‌های تولیدکننده‬ ‫به‌وی��ژه در ح��وزه دارو و صنای��ع پزش��کی‬ ‫موردتوجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دکتر همایون هاش��می‪ ،‬رئیس فراکسیون‬ ‫غذا و دارو مجلس شورای اسالمی در گفت‌وگو‬ ‫با گس��ترش نی��وز اظه��ار کرد‪ :‬صنع��ت دارو‬ ‫چندین بخش دارد؛ یک بخش تولیدکنندگان‬ ‫و بازرگانان هس��تند که هرکدام به سهم خود‬ ‫فض��ای داخل و خارج از کش��ور را رصد و بر آن‬ ‫مبن��ا فعالیت می‌کنند‪ .‬ی��ک بخش مربوط به‬ ‫توزیع است که موضوع بسیار مهمی است و باید‬ ‫به‌طور یکپارچه و هماهنگ در سراس��ر کشور‬ ‫فعال باشد‪ .‬به‌عقیده بس��یاری از کارشناسان‪،‬‬ ‫توزیع دارو در زمینه اش��تغالزایی نیز از درجه‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬یک بخش نیز‬ ‫داروخانه‌ها هس��تند که خرده‌فروشی را انجام‬ ‫می‌دهند و تکمیل‌کننده زنجیره برای رسیدن‬ ‫م��واد داروی��ی ب��ه م��ردم و مصرف‌کنندگان‬ ‫به‌شمار می‌روند‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬من معتقدم از‬ ‫تمام این ‪ ۳‬بخش باید در هر سطحی به بهترین‬ ‫ش��کل ممکن حمایت کرد‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که نظارت هم باید به‌طور جدی دنبال ش��ود‪.‬‬ ‫یعنی در عین اینکه مورد حمایت هستند باید‬ ‫وظایف خود را موبه‌مو و به‌درستی انجام دهند‪.‬‬ ‫موضوع دارو و موارد وابس��ته به آن در راستای‬ ‫منافع ملی و برای هم��ه نهادها دارای اهمیت‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم میان��دوآب‪ ،‬ش��اهین‌دژ و‬ ‫تکاب با اش��اره به هماهنگی نداشتن نهادهای‬ ‫تصمیم‌گی��ر در ح��وزه دارو تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫متاسفانه امروز در کشورمان عالوه بر تحریم‌ها‪،‬‬ ‫ش��اهد برخی گلوگاه‌های خاص هس��تیم که‬ ‫رون��د تولی��د و توزیع دارو را با مش��کل روبه‌رو‬ ‫کرده‌اند؛ یعنی س��ازمان‌ها و نهادهای مسئول‬ ‫نه‌تنها وظیفه دقیق خود را در این زمینه انجام‬ ‫نمی‌دهند بلکه برخی مداخله‌های غیرضروری‬ ‫هم دارند که فقط باعث خواهد شد‪ ،‬چرخ تولید‬ ‫در صنایع داروس��ازی خوب نچرخد‪.‬هاشمی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬به‌طور قطع در ش��رایط تحریم باید‬ ‫روند کارها و رس��یدگی نهادها و سازمان‌های‬ ‫ی ش��ده باش��د که‬ ‫داخلی به‌گونه‌ای طرح‌ریز ‌‬ ‫تولیدکنن��ده ب��ا آرامش بیش��تری ب��ه تولید‬ ‫بپردازد‪ .‬ضمن اینکه مناب��ع مالی و مواد اولیه‬ ‫ن ش��ود‪ .‬بر کس��ی پوشیده‬ ‫هم برای آنها تامی ‌‬ ‫نیس��ت که در حوزه تولید م��واد اولیه دارویی‬ ‫‪ ۲‬ی��ا ‪ ۳‬کش��ور خودکفا هس��تند و م��ا هم در‬ ‫حوزه تامین مواد اولیه به آنها وابس��ته هستیم‪.‬‬ ‫پ��س باید نیازهای‌م��ان را از طریق آنها تامین‬ ‫کنی��م‪ .‬وی همچنین اف��زود‪ :‬در برخی موارد‬ ‫تولیدکنن��دگان به دفتر کمیس��یون مراجعه‬ ‫می‌کنند و با گالیه می‌گویند ما موادی که نیاز‬ ‫داش��تیم را به هر قیمتی که بود از چین و هند‬ ‫عبور دادیم اما اآلن پش��ت در گمرکات مانده و‬ ‫ه��ر کاری هم که می‌کنی��م نمی‌توانیم آنها را‬ ‫ترخیص کنیم‪ .‬این همان گلوگاهی اس��ت که‬ ‫گفتم کار را برای فعاالن حوزه دارو سخت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس فراکس��یون غذا و دارو مجلس‬ ‫شورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬مشکل دیگری که‬ ‫در این ح��وزه‌داریم‪ ،‬موضوع انحصار در زمینه‬ ‫دارو است؛ معضلی که باید هر طور شده از بین‬ ‫برود‪ .‬در بازار رقابتی‪ ،‬انحصار مفهوم ندارد‪ .‬چه‬ ‫در زمینه تولید و چه در حوزه واردات هر کسی‬ ‫که بهتر و با برنامه‌ریزی مناس��ب‌تری فعالیت‬ ‫دارد‪ ،‬بای��د بتواند بی��ش از دیگران به خروجی‬ ‫برس��د‪.‬نماینده مردم میاندوآب‪ ،‬شاهین‌دژ و‬ ‫تکاب اف��زود‪ :‬قانونی داریم ک��ه اگر محصولی‬ ‫در داخل کش��ور به‌درستی و باکیفیت مطلوب‬ ‫تولید می‌شود به‌مرور زمان باید جلوی واردات‬ ‫نمون��ه خارجی آن گرفته ش��ود‪ ،‬اما در فضای‬ ‫ناسالمی که گاهی وجود دارد‪ ،‬برخی داروهای‬ ‫وارداتی در انحص��ار گروه‌های خاص قرار دارد‬ ‫ک��ه ن��ه‌می‌گذارند کس��ی جز خ��ود آنها این‬ ‫محص��ول را وارد کند و نه حتی اجازه تولید آن‬ ‫را می‌دهند‪.‬وی در بخش دیگری از س��خنانش‬ ‫با اش��اره به فعالیت برخی مجموعه‌های موفق‬ ‫در حوزه دارو گفت‪ :‬م��ن در آیین بهره‌برداری‬ ‫از مجموع��ه ب��زرگ اکت��وور به وزی��ر محترم‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی گفتم اگر‬ ‫فضای کار و بازار رقابتی برای همه در دسترس‬ ‫باشد‪ ،‬جوانان باانگیزه و کاربلد بسیاری هستند‬ ‫که می‌توانند در این حوزه بدرخش��ند؛ درست‬ ‫مانند ش��رکت اکتوور که با همه محدودیت‌ها‬ ‫توانسته محصول باکیفیت و دارای نرخ مناسب‬ ‫تولی��د کند‪.‬هاش��می بیان ک��رد‪ :‬من چندین‬ ‫س��ال اس��ت که مجموعه مش��هور اکت��وور را‬ ‫می‌شناس��م‪ .‬این مجموع��ه و مدیرانش انصافا‬ ‫در ح��وزه تخصص��ی خود بی‌نقص هس��تند و‬ ‫استانداردهای باالیی دارند‪ .‬تمامی محصوالتی‬ ‫که در این ش��رکت تولید می‌شود دارای مزیت‬ ‫رقابت��ی اس��ت و ای��ن مجموع��ه بزرگ‌ترین‬ ‫مجموعه تولید قرص و کپس��ول در خاورمیانه‬ ‫هس��تند‪ .‬همچنین بخش‌های حمایتی فعالی‬ ‫دارد که کاره��ای عام‌المنفعه انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫رئیس فراکس��یون غذا و دارو مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در پایان اظهار کرد‪ :‬آنچه مش��خص‬ ‫است اینکه ش��رکت‌های بزرگی مانند اکتوور‬ ‫درصورتی‌که به‌درس��تی حمایت ش��وند‪ ،‬در‬ ‫ح��وزه صادرات ه��م به‌خوبی فع��ال خواهند‬ ‫شد؛ دلیلش هم این است که اکتوور پشتوانه و‬ ‫پیشینه درخشانی در حوزه تولید دارد و به‌طور‬ ‫قطع در بازارهای جهانی نیز موفق خواهد شد‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1281‬‬ ‫پیاپی ‪2599‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫ه نام او که هر چه بخواهد همان می‌شود‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫در ابتدا الزم می‌دانم یک‌بار دیگر بیعت خود را با حضرتعالی به‌عنوان‬ ‫رئیس‌جمهوری منتخب ملت و همان یک رأی خودم اعالم کنم‪.‬‬ ‫در چند هفته‌ای که گذش��ت‪ ،‬چند یادداشت خطاب به حضرتعالی‬ ‫نوش��ته‌ام که بعد مورد عتاب عزیزانی ق��رار گرفته‌ام که به جنابعالی و‬ ‫دولت محترم نگاهی حتما عاشقانه داشته‌اند‪.‬‬ ‫م��ن در نخس��تین یادداش��ت‪ ،‬دلیل خ��ود را برای آنک��ه چرا این‬ ‫یادداشت‌ها را خطاب به جنابعالی می‌نویسم بیان کردم و اجازه گرفتم‪.‬‬ ‫یک‌بار دیگر این دالیل را می‌شمارم‪.‬‬ ‫یک؛ جنابعالی در تمام ‪ 6‬س��ال گذش��ته‪ ،‬جامعه ‪80‬میلیون نفری‬ ‫از‌جمل��ه من ش��هروند را خطاب قرار داده و از همه خواس��ته‌اید که با‬ ‫نقد دولت البته با رعایت انصاف‪ ،‬ش��ما و س��ایر دولتمردان را کمک و‬ ‫یاری کنند‪.‬‬ ‫دوم؛ شغل من روزنامه‌نگاری است و هر روزنامه‌نگاری موظف است‬ ‫که با نگاهی جدی‪ ،‬بیش��تر نیم ‌ه خالی لیوان را ببیند و بدون اغماض‬ ‫مطرح و به گوش هوش شما برساند‪.‬‬ ‫سوم؛ من بخشی از عمرم را دانشجو و بخشی را معلم ساده‌ای بوده‌ام‬ ‫ق دارم که همچنان با نگاه دانش��جویی‪ ،‬به بررسی اوضاع بپردازم و‬ ‫وح ‌‬ ‫با زبان معلمی حرفم را بیان کنم‪.‬‬ ‫چهارم؛ من می‌پنداشتم و نوشتم که شما حقوقدان هستید؛ بنابراین‬ ‫به‌‌طور حتم نوع نگاه‌تان متفاوت و تحمل‌تان بیش از دیگران است‪.‬‬ ‫پنجم؛ دولت یعنی قوه اجرایی کشور؛ بنابراین شهروندان عادی در‬ ‫ابتدا با این قوا در برخورد هس��تند و اگر خطای��ی کردند باید به قوای‬ ‫دیگر رجوع کنند‪.‬‬ ‫ششم؛ ما انسانیم و انسان در گذر روزگار نیاز به آب و غذا و پوشاک و‬ ‫مسکن و خودرو و تلفن و برق و گاز و بنزین و پیاز و سیب‌زمینی و موز‬ ‫و سبزی‌خوردن دارد و همه این‌ها و هزاران قلم دیگر در ید قدرت شما‬ ‫و دولتمردان شما است‪.‬‬ ‫هفتم؛ نوش��تم که در انتصاب بقیه نقشی نداشته‌ام‪ ،‬اما به شما یک‬ ‫رأی موثر داده‌ام و اعتراف هم می‌کنم که برای نقد بقیه جرات ندارم‪.‬‬ ‫هش��تم؛ دولتی که براس��اس قانونمندی به‌وجود آمده و براس��اس‬ ‫نیک‌خواهی اداره می‌ش��ود و دارای پش��توانه ملت و مدعی حکومت‬ ‫مردمی اس��ت‪ ،‬هرگز از یک یادداش��ت با تعدادی خواننده محدود یا‬ ‫فالن اعالمیه فرد و گروه نگران نمی‌شود‪.‬‬ ‫حاال اینکه چرا باید دوروبری‌های ش��ما از نقد من یا دیگری ناراحت‬ ‫ش��وند و بخواهند از قدرت خود علیه روزنامه‌نگارانی مظلوم و ضعیف‬ ‫اس��تفاده کنند و این مدیرمس��ئول یا آن‌یکی را خطاب قرار دهند که‬ ‫این یادداشت یا آن یادداشت را چاپ نکنید زیرا بوی ناامیدی می‌دهد‬ ‫را متوجه نمی‌شوم‪.‬‬ ‫من به شرافت قلم قسم می‌خورم که صبح‌ها با امید بیدار می‌شوم و‬ ‫جز تدبیر‪ ،‬اندیش��ه دیگر در سر ندارم‪ .‬امید و تدبیر را پیشاهنگ ذهن‬ ‫خود می‌دانم؛ هرچند که ممکن است عملکرد مدیران کوتوله‪ ،‬امید را‬ ‫به ناامیدی تبدیل کند و مدیریت‌های لی‌لی‌پوتی اصال ندانند راه تدبیر‬ ‫از کدام کوچه امید می‌گذرد‪.‬‬ ‫ام��ا فردا صبح ب��از این امی��د را دارم که مدیریتی ب��ا تدبیر بیابم و‬ ‫حرف‌مان را بشنود و بخواند و تاثیر بپذیرد‪.‬‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫باید نوع نگاه ب ‌ه نقد و نقادی را در مدیران ارشد تغییر دهیم و درجه‬ ‫تحمل‌شان را برای رشد جامعه باال ببریم تا با دلی فراخ‌تر و افقی بازتر‪،‬‬ ‫دورها را هم ببینند و به آینده این س��رزمین با مشارکت همگانی باور‬ ‫پیدا کنند و بدانند باید غبار از چش��م‌ها بشویند تا ستارگان کوچک را‬ ‫هم در آسمان بزرگ خداوند ببینند‪.‬‬ ‫در کتاب آیین زندگی‪ ،‬از دیل کارنگی قصه‌ای از زبان زنی نقل‌شده‬ ‫که عینا می‌نویسم‪:‬‬ ‫به مدت چندین س��ال همس��رم ب��ه ی��ک اردوگاه در صحرایی در‬ ‫کالیفرنیا فرس��تاد ‌ه ش��ده بود‪ .‬من برای اینکه نزدیک او باشم‪ ،‬به آنجا‬ ‫نقل‌مکان کردم‪ ،‬این در حالی بود که از آن مکان نفرت داشتم‪ .‬همسرم‬ ‫برای مانور اغلب در صحرا بود و من در یک کلبه کوچک تنها می‌ماندم‪.‬‬ ‫گرما طاقت‌فرس��ا بود و هیچ هم‌صحبتی نداش��تم‪ .‬سرخ‌پوس��ت‌ها و‬ ‫مکزیکی‌های آن منطقه هم انگلیسی نمی‌دانستند‪ .‬غذا و هوا و آب پر‬ ‫از شن بود‪ .‬آنقدر عذاب می‌کشیدم که تصمیم گرفتم به خانه برگردم‬ ‫و حتی قید زندگی مشترک‌مان را بزنم‬ ‫نامه‌ای به پدرم نوش��تم و گفتم یک دقیقه دیگر هم نمی‌توانم دوام‬ ‫بیاورم‪ .‬می‌خواهم اینجا را ترک کنم و به خانه شما برگردم‪ .‬پدر نامه‌ام‬ ‫را با دو سطر جواب داده بود؛ دو سطری که تا ابد در ذهنم باقی خواهد‬ ‫ماند و زندگی‌ام را کاملا عوض کرد‪ .‬او نوشته بود‪:‬‬ ‫«دو زندانی از پشت میله‌ها بیرون را می‌نگریستند؛ یکی گل‌والی را‬ ‫می‌دید و دیگری ستارگان را و زندانبان تاریکی سلول‌ها را»‬ ‫بارها این دو خط را خواندم و احس��اس ش��رم کردم‪ .‬تصمیم گرفتم‬ ‫به‌دنبال س��تارگان باش��م و ببینم جنبه مثبت در وضعیت فعلی من‬ ‫چیس��ت؟ با بومی‌ها دوس��ت ش��دم و واکنش آنها باعث شگفتی من‬ ‫ش��د‪ .‬وقتی به بافندگی و سفالگری آنها ابراز عالقه کردم‪ ،‬آنها اشیایی‬ ‫را که به گردش��گران هم نمی‌فروختند‪ ،‬به من هدیه کردند‪ .‬به اشکال‬ ‫جالب کاکتوس‌ها و درختان توجه کردم و بس��یار آموختم و غروب را‬ ‫مدام تماش��ا می‌کردم‪ .‬دنبال گوش‌ماهیانی می‌رفتم که از میلیون‌ها‬ ‫س��ال پیش‪ ،‬وقتی این صحرا بس��تر اقیانوس بود‪ ،‬در آنجا باقی‌مانده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫چه چیزی تغییر کرده بود؟ صحرا و بومی‌ها همان بودند‪.‬‬ ‫ای��ن نگرش من بود ک��ه تغییر و یک تجربه رقت‌ب��ار را به ماجرایی‬ ‫هیجان‌انگی��ز و دلربا تبدیل ک��رده بود‪ .‬من آنق��در از زندگی در آنجا‬ ‫مش��عوف بودم که رمانی باعنوان «خاک‌ریزهای درخش��ان» درباره‬ ‫زندگی در صحرا نوشتم‪ .‬من از زندانی که خودم ساخته بودم به بیرون‬ ‫نگریسته و ستاره‌ها را یافته و معنای امید و تدبیر را فهمیده بودم‪.‬‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫ب��ه دوروبری‌ها نصیحت کنید زندان اندیش��ه خود را رها کنند و به‬ ‫ستارگان بنگرند‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا رحمانی‌فضل��ی‪ ،‬وزی��ر کش��ور‬ ‫پنجش��نبه شب در خراسان شمالی گفت‪ :‬نرخ‬ ‫و زمان س��همیه‌بندی بنزین مشخص نیست‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی وزارت کشور‪،‬‬ ‫رحمانی فضلی در بازدید از مناطق س��یل‌زده‬ ‫خراس��ان ش��مالی در جمع خبرنگاران درباره‬ ‫بنزین گفت‪ :‬نرخ فروش و حجم مصرفی بنزین‬ ‫در کش��ور از نظر اقتصادی‪ ،‬زیس��ت‌محیطی و‬ ‫سالمت انسان‌ها قابل قبول نیست‪.‬وزیر کشور‬ ‫افزود‪ :‬میانگین حجم بنزین مصرفی در کشور‬ ‫روزانه ‪ ۹۰‬میلیون لیتر اس��ت و در اوج مصرف‬ ‫تا ‪ ۱۱۰‬میلیون لیتر نیز می‌رسد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫نرخ و زمان سهمیه‌بندی بنزین هنوز مشخص‬ ‫نش��ده و ش��ایعه‌های مطرح‌ش��ده ازسوی دو‬ ‫خبرگزاری‪ ،‬موجب نگرانی مردم و حتی باعث‬ ‫ایجاد صف‌های طوالنی در پمپ‌بنزین‌ها ش��د‪.‬‬ ‫رحمانی‌فضلی با بی��ان اینکه با عملکرد خوب‬ ‫قیمت و زمان سهمیه‌بندی بنزین مشخص نیست‬ ‫وزارت نفت در تامین سوخت‪ ،‬هیچ‬ ‫مش��کلی در کش��ور وج��ود ندارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بنزین و گازوئیل مازاد بر نیاز‬ ‫کش��ور تولید می‌ش��ود و هیچ یک‬ ‫از جایگاه‌ها دچار کمبود س��وخت‬ ‫نیس��تند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬هر نوع‬ ‫تغییر به اطالع مردم خواهد رسید‬ ‫و با مش��ارکت مردم انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وزیر کشور گفت‪ :‬تاکید دارم رسانه‌ها این نوع‬ ‫موضوعات��ی که به امنیت مل��ی گره می‌خورد‬ ‫را به‌ط��ور حتم از کانال‌ه��ا و مجراهای اصلی‬ ‫یعن��ی وزات نف��ت و س��تاد اطالع‌رس��انی و‬ ‫تبلیغ��ات اقتصادی کش��ور پیگی��ری کنند و‬ ‫موجب نگرانی مردم نش��وند‪ .‬پیش از این نیز‬ ‫زیبا اسماعیلی‪ ،‬سخنگوی شرکت ملی پاالیش‬ ‫و پخ��ش فرآورده‌های نفتی ایران اجرای طرح‬ ‫سهمیه‌بندی از پنجش��نبه‪ ۱۲ ،‬اردیبهشت را‬ ‫رد کرده بود‪ .‬اکنون بنزین معمولی‬ ‫ب��ه نرخ لیتری ‪ ۱۰۰۰‬تومان عرضه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹‹پیون�د قومیت‌ه�ا موجب‬ ‫تحکیم نظام شده است‬ ‫عبدالرضا رحمانی‌فضلی همچنین‬ ‫در جمع مردم اهل س��نت خراسان‬ ‫ش��مالی اظهار کرد‪ :‬تنوع و وحدت‬ ‫اق��وام و نژاد در مناطق گوناگون زیبایی خاصی‬ ‫به کش��ور داده و این ام��ر‪ ،‬موجب تحکیم نظام‬ ‫جمهوری اس�لامی شده اس��ت‪.‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫وح��دت بین ش��یعه و اهل س��نت مل��ت ما را‬ ‫شجاع‪ ،‬مس��تقل و آزاد بار آورده که هم اکنون‬ ‫دش��منان از این وضعیت نگران هس��تند‪ .‬وزیر‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬باوجود لشکر‌کشی‌های بیگانگان‬ ‫و استعمارگران‪ ،‬ملت ایران در این ‪ 40‬سال راه‬ ‫خود را به خوبی طی کرده است‪.‬رحمانی فضلی‬ ‫ب��ا بیان اینکه دش��منان ایران شعارهای‌ش��ان‬ ‫متفاوت‌تر از گذشته شده‪ ،‬افزود‪ :‬آنها می‌خواهند‬ ‫ایران‪ ،‬انرژی نو و جدید نداشته باشد و در منطقه‬ ‫نیز تاثیرگذار نباشد و به جهان اسالم نیز کمک‬ ‫نکند‪ .‬رحمانی فضلی بیان کرد‪ :‬امریکا با هزینه‬ ‫مس��لمانان‪ ،‬تروریست تربیت و همچنین جبهه‬ ‫صهیونیس��ت را تقویت می‌کند‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫عربس��تان با این همه خوش‌خدمتی باز هم گاو‬ ‫ش��یرده و دلقک امریکایی‌ها است‪ .‬وزیر کشور‬ ‫با اش��اره به تحریم‌های امریکا علیه ایران گفت‪:‬‬ ‫رئیس‌جمهوری امریکا در مقابل چش��مان همه‬ ‫ب��ه تعهدات خود عمل نک��رد و ایران در مقابل‬ ‫آن خویشتن‌داری کرد و چون کشورهای دیگر‬ ‫هم��راه بودند ما نیز همراهی کردیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫به کش��ورهای مس��لمان که مورد استعمار قرار‬ ‫گرفته‌ان��د کمک‌ه��ای حقوقی و بشردوس��تانه‬ ‫کرده و باز هم این کار را انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫راهی جز ایستادگی در مقابل یاوه‌گویی دشمن نیست‬ ‫رئیس‌جمه��وری گف��ت‪ :‬در مقاب��ل‬ ‫خواسته‌های ناروا‪ ،‬غیرمنطقی و یاوه‌گویی‌های‬ ‫دش��منان راهی جز ایس��تادگی وجود ندارد؛‬ ‫البت��ه باید توقع��ات خود را با ش��رایط فعلی‬ ‫کش��ور تطبی��ق دهیم و تالش ب��رای تولید و‬ ‫اتح��اد را مضاعف کنی��م‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫اطالع‌رس��انی دولت‪ ،‬حسن روحانی در جلسه‬ ‫ش��ورای اداری اس��تان کرمانش��اه در مح��ل‬ ‫اس��تانداری اظهار کرد‪ :‬به‌عن��وان فردی که از‬ ‫روز اول انق�لاب از س��ال ‪ ۱۳۴۲‬به‌عنوان یک‬ ‫س��رباز در کنار انقالب ب��ودم‪ ،‬در دوران دفاع‬ ‫مقدس در کنار رزمندگان مس��ئولیت داشتم‬ ‫و در ح��وادث بع��دی نی��ز کمابی��ش حضور‬ ‫داشتم‪ ،‬شرایطی که دش��منان در سال ‪ ۹۷‬و‬ ‫‪ ۹۸‬برای کش��ور ایجاد کرده‌اند‪ ،‬شرایط بسیار‬ ‫سختی است‪ .‬رئیس‌جمهوری گفت‪ :‬دشمنان‬ ‫ام��روز یک جنگ بزرگ اقتص��ادی و روانی را‬ ‫علیه ملت ایران آغ��از کرده‌اند و مردم بدانند‬ ‫که دولت منتخب آنها و مس��ئوالن جمهوری‬ ‫اس�لامی آغازگ��ر ای��ن درگی��ری اقتصادی‬ ‫نبوده‌ان��د‪ .‬او اف��زود‪ :‬در جنگ تحمیلی هم ما‬ ‫آغازگر جنگ نبودیم اما اجازه ندادیم دشمن‬ ‫پیروز ش��ود و حتی یک وجب از خاک کشور‬ ‫در اختیار دش��من قرار بگیرد و توانس��تیم با‬ ‫اتحاد‪ ،‬فداکاری و باور به شرایط از آن دوران و‬ ‫مشکالت بزرگ عبور کنیم‪ .‬او گفت‪ :‬ما از روز‬ ‫اجرای برجام یعنی ‪ ۲۶‬دی ‪ ۹۴‬تاکنون توافق‬ ‫هس��ته‌ای را نق��ض نکردیم و پ��ای قول خود‬ ‫ایستاده‌ایم و با تایید آژانس بین‌المللی انرژی‬ ‫اتمی به تمام تعهدات خود عمل کرده‌ایم‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری با بیان اینک��ه عده‌ای در‬ ‫امریکا تمام تعه��دات بین‌المللی خود را یکی‬ ‫پس از دیگری زیر پا می‌گذارند‪ ،‬گفت‪ :‬آنها نه‬ ‫فقط برای ایران که برای همه جهان مش��کل‬ ‫ظریف درگیری نظامی ایران و امریکا‬ ‫را بعید دانست‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با نش��ریه‬ ‫انگلیس��ی ایندیپندنت‪ ،‬درگیری نظامی بین ایران و امریکا در آینده‬ ‫نزدیک را بعید دانست‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا ظری��ف در ادامه این گفت‌وگو بی��ان کرد‪ :‬البته‬ ‫وقوع حوادثی در خلیج‌فارس و تنگه هرمز می‌تواند به وقوع درگیری‬ ‫دامن بزند‪ .‬وی دراین‌باره به حادثه ورود غیرقانونی دو کشتی نیروی‬ ‫دریایی امریکا به آب‌های ایران در دی ‪( 1394‬ژانویه ‪ )۲۰۱۶‬اش��اره‬ ‫کرد که ازسوی نیروهای ایرانی دستگیر شدند‪ ،‬اما آن زمان به‌دلیل‬ ‫کانال ارتباطی او و همتای امریکایی‌اش جان کری‪ ،‬دو طرف کنترل‬ ‫اوضاع را به‌دست گرفتند و از بروز درگیری جلوگیری شد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه ایران همچنین به ایندیپندنت گفت از اختیاراتی‬ ‫برای مبادله زندانیان برخوردار اس��ت‪ .‬او توضیح داد‪ :‬این مبادله بین‬ ‫امریکایی‌های زندانی در ایران و ایرانیانی انجام خواهد شد که به‌دلیل‬ ‫آنچه نقض تحریم‌های امریکا خوانده می‌شود‪ ،‬زندانی هستند‪.‬‬ ‫ظریف بااین‌حال تصریح ک��رد‪ :‬این تبادل‪ ،‬زندانیان اروپایی مانند‬ ‫نازنین زاغری تبعه انگلیس��ی‪-‬ایرانی را ک��ه به اتهام‌های امنیتی در‬ ‫تهران زندانی اس��ت‪ ،‬شامل نمی‌ش��ود‪ .‬وزیر امور خارجه کشورمان‬ ‫همچنی��ن درباره مصاحبه‌اش با ش��بکه فاکس‌نیوز این‌گونه توضیح‬ ‫داد ک��ه قص��د داش��ت از این طری��ق با ه��واداران دونال��د ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری امریکا ارتباط بگیرد‪ .‬وی عن��وان کرد‪ :‬گاهی مهم‬ ‫اس��ت که با طرف مقابل هم‌صحبت کرد‪ .‬وی همچنین اظهار کرد‬ ‫این برای نخس��تین بار نبود که با فاکس‌نیوز صحبت کرده و زمانی‬ ‫که س��فیر دائم ایران نزد س��ازمان ملل متحده بود هم با این شبکه‬ ‫گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫درس��ت کرده‌اند و بس��یاری از ش��رکت‌ها و‬ ‫دولت‌ه��ا به‌خاطر اقدام‌ه��ای دولت امریکا در‬ ‫رنج و مش��قت قرار گرفته‌اند‪ .‬رئیس‌جمهوری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برخی تصور می‌کنند جنگ‪ ،‬دشوار‬ ‫و مذاکره آس��ان است اما بی‌تردید مذاکره هم‬ ‫به اندازه جنگ س��خت اس��ت اما سختی‌های‬ ‫آن فرق می‌کن��د‪ .‬روحانی گفت‪ :‬همانطور که‬ ‫در جن��گ تحمیلی دش��منان زیادی از صدام‬ ‫حمای��ت کردن��د در مذاکرات ه��م در برابر ‪۶‬‬ ‫ق��درت بزرگ جهان��ی تنها بودیم ام��ا پیروز‬ ‫شدیم؛ البته دش��منان به دروغ می‌گویند در‬ ‫قرارداد هسته‌ای س��ر آنها کاله رفته و امریکا‬ ‫بدترین قرارداد تاریخ را امضا کرده است‪ .‬او با‬ ‫اشاره به اینکه باید باور کنیم در شرایط عادی‬ ‫قرار نداریم‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬در دولت تالش‌های‬ ‫فراوانی کردیم که موانع را از پیش پای مردم‬ ‫برداریم و این کار را کردیم‪.‬‬ ‫روحانی در ادامه گفت‪ :‬بهره‌برداری از بیش‬ ‫از ‪ ۷‬ه��زار میلی��ارد توم��ان طرح در اس��تان‬ ‫کرمانش��اه در ی��ک روز و نیز بهره‌ب��رداری از‬ ‫بزرگ‌ترین پاالیش��گاه بنزین و ‪ ۶‬فاز همزمان‬ ‫در پ��ارس جنوبی در س��ال ‪ ۹۷‬به‌معنای این‬ ‫اس��ت که ملت ایران در مسیر توسعه و تولید‬ ‫قرار دارد‪ .‬او گفت‪ :‬مطمئن باشید اگر درست و‬ ‫متحد حرکت کنیم خداوند ما را پیروز می‌کند‬ ‫و بی‌تردید ما در برابر دش��من مقاوم هستیم‬ ‫و از تحریم‌ه��ا عبور می‌کنیم‪ .‬رئیس‌جمهوری‬ ‫همچنین به انتخابات مجلس شورای اسالمی‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬اشاره و اظهار کرد‪ :‬انتخابات مانند‬ ‫باران نوروز امس��ال ه��م رحمت و هم زحمت‬ ‫اس��ت؛ برخی در انتخاب��ات بداخالقی و برای‬ ‫مردم زحمت درس��ت می‌کنند ام��ا امیدوارم‬ ‫انتخابات امس��ال به‌طور کامل رحمت باشد و‬ ‫بهترین‌ها برگزیده شوند‪.‬‬ ‫درباره بنزین به خبرهای شبکه‌های مجازی توجه نکنید‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬سهمیه‌بندی بنزین‬ ‫باید براساس قانون انجام شود‪ ،‬به‌طوری که فشاری بر مردم‬ ‫وارد نشود‪ .‬وی افزود‪ :‬سهمیه‌بندی بنزین براساس قانون به‬ ‫تصویب رس��یده و اجازه اعمال آن در کش��ور داده شده اما‬ ‫زمان اجرا هنوز مش��خص نیس��ت‪ .‬وی از مردم خواست به‬ ‫خبرهایی که درباره بنزین و سهمیه‌بندی آن در شبکه‌های‬ ‫مجازی منتش��ر می‌ش��ود‪ ،‬توجهی نکنند‪ .‬عل��ی الریجانی‬ ‫روز پنجش��نبه گذشته در آیین گرامیداش��ت روز معلم در‬ ‫شهرس��تان تربت حیدریه گفت‪ :‬ش��رایط‪ ،‬سخت است اما با‬ ‫تالش بیشتر باید شرایط را تغییر دهیم و اقتصاد را توانمند‬ ‫کنی��م تا بتوانیم روی پ��ای خود بایس��تیم و در این میان‪،‬‬ ‫معلمان نیز بخش مهمی از اقتصاد ملی هس��تند‪ .‬به گزارش‬ ‫خانه ملت رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬دستیابی به‬ ‫اهداف عالیه با اقتصاد س��الم محقق می‌شود و اگر جامعه‌ای‬ ‫از اقتصاد س��الم برخوردار نباشد هرچند دارای اهداف عالی‬ ‫باش��د به این اهداف دس��ت نخواهد یافت‪ .‬الریجانی با بیان‬ ‫اینکه در ‪ ۳ ،2‬سال گذشته چندین قانون برای بهبود فضای‬ ‫کس��ب‌وکار در مجلس تصویب ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از دست‬ ‫ان��درکاران بخش خصوص��ی می‌خواهم قوانی��ن مزاحم در‬ ‫بخ��ش تولی��د را با بیان موارد آن به مجل��س اعالم کنند تا‬ ‫در کمیس��یونی که برای این موضوع تش��کیل شده بررسی‬ ‫ش��ود‪ .‬وی به تفویض اختیارات از مرکز به اس��تان‌ها اشاره‬ ‫کرد وگفت‪ :‬با مجموع ش��رایط کش��ور راهکار این است که‬ ‫اختیارات وزیران به‌نحوی به اس��تانداران تفویض شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬س��اختار کش��ور وزیرمحور و غیرایالتی است و از نظر‬ ‫عکس روز‬ ‫قانون نی��ز نمی‌توان این اختیارات را به اس��تانداران واگذار‬ ‫کرد؛ بنابراین توصیه می‌ش��ود استانداران برخی موارد مهم‬ ‫و نیاز به اختیارات خاص را با در نظر گرفتن ش��رایط مطرح‬ ‫کنند تا به وزارتخانه‌ها اعالم ش��ود‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود به تراز تجاری ‪۱.۷‬‬ ‫میلیارد دالری کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬وظیفه اصلی وزارت‬ ‫بازرگانی توس��عه صادرات اس��ت و نقش آن در افزایش تراز‬ ‫بازرگانی نباید فراموش ش��ود اما تجارت نباید فقط به سوی‬ ‫صادرات برود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در سال گذشته ‪ ۴۲.۶‬میلیارد‬ ‫دالر واردات داشتیم و صادرات غیرنفتی نیز به ‪ ۴۴.۳‬میلیارد‬ ‫دالر رس��ید که نش��ان از تراز مثبت تجاری دارد اما همیشه‬ ‫رشد صادرات مطلوب نیست‪ .‬الریجانی افزود‪ :‬صادرات برخی‬ ‫اقالم از جمله دام زنده و پیاز ‪ ۲‬برابر شده که نشان از نقصی‬ ‫در این زمینه دارد یا باوجود واردات روغن به کشور‪ ،‬صادرات‬ ‫آن ‪ ۸۷‬درصد افزایش داش��ته که باید مورد توجه نهادهای‬ ‫مس��ئول قرار گیرد‪ .‬وی به طرح قطار سریع‌الس��یر تهران‪-‬‬ ‫مش��هد و دیگر خطوط ریلی در دس��ت ساخت در خراسان‬ ‫رضوی اشاره کرد و گفت‪ :‬بر راه‌اندازی این قطار سریع‌السیر‬ ‫اص��رار داریم و ب��رای تامین فاینانس خارج��ی نیز با برخی‬ ‫طرف‌ها گفت‌وگو شده‪ ،‬چراکه معتقدیم اجرای این طرح هم‬ ‫در س��طح محلی و هم ملی بسیار مهم است‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در ادامه تاکید کرد‪ :‬الزم است قوه قضاییه‬ ‫و بخش‌های امنیتی کش��ور ب��ه موضوع امنی��ت اقتصادی‬ ‫سرمایه‌گذاران توجه کنند‪ .‬برای کارآفرینان باید روشن شود‬ ‫که از آنها در این حوزه حمایت می‌شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫باید دامن جمهوری اسالمی‬ ‫را از فساد پاک کنیم‬ ‫اس��حاق جهانگیری در آیین بهره‌برداری از کارخانه فوالدس��ازی بردس��یر با اش��اره به اینکه‬ ‫امریکایی‌ها در روزی جنگ اقتصادی را آغاز کرده‌اند که تنها در همین روز کارخانه‌های کش��ور‬ ‫‪ ۳‬هزار میلیون تن فوالد تولید می‌کنند‪ ،‬گفت‪ :‬چنین کش��وری قابل تحریم نیس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬معاون اول رئیس‌جمهوری افزود‪ :‬ما نیز اجازه نخواهیم داد کسی ملت ایران را تحقیر کند‪.‬‬ ‫ما می‌توانیم با روح خودباوری توس��عه کش��ور را رقم بزنیم‪ ،‬اما باید خودمان هم مراقب رفتارهای‬ ‫خودمان باشیم‪ .‬باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که دامن جمهوری اسالمی را از فساد پاک کنیم‪.‬‬ ‫یافتن جایگزین نفت ایران میسر نیست‬ ‫بدون شرح‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫مول��ود چاووش اوغلو یافتن جایگزین نفت ایران را برای ترکیه مش��کل دانس��ت و اعالم کرد‬ ‫ایجاد تنوع در این زمینه س��خت اس��ت‪ ،‬چراکه فناوری‌ها در پاالیشگاه‌های ترکیه برای پاالیش‬ ‫نفت از کش��ورهای گوناگون مناسب نیس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه‪،‬‬ ‫چاووش اوغلو این س��خنان را در کنفرانس مطبوعاتی مش��ترک با «لوئیز آلبرتو کاستیگلیونی»‬ ‫همتای پاراگوئه‌ای خود‪ ،‬در آنکارا بیان کرد‪ .‬اوغلو تصریح کرد‪ :‬تحریم‌های واشنگتن علیه تهران‪،‬‬ ‫بر تمامی کش��ورها تاثیر منفی می‌گذارد و در این امر هیچ کشوری مستثنا نیست‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫آلمان‪ ،‬فرانسه و انگلیس یک سازکار مالی موسوم به «اینستکس» برای تعامل با ایران راه‌اندازی‬ ‫کردند و ما هم در تالش هس��تیم که یک س��ازکار مالی مش��ابه برای تعامل با تهران ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫چاووش اوغلو تاکید کرد‪ :‬برای ما مشکل خواهد بود که در کوتاه‌مدت‪ ،‬در منابع واردات نفت خود‬ ‫تنوع ایجاد کنیم‪ ،‬چراکه فناوری‌ها در پاالیش��گاه‌های ترکیه مناسب پاالیش نفت از کشورهای‬ ‫مختلف نیست‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئیس‌جمه��وری در جریان س��فر به‬ ‫استان کرمانش��اه به‌ش��کل ویدئو‌کنفرانس ‪۱۳‬‬ ‫پ��روژه اقتصادی و زیربنای��ی را در حوزه‌های راه‬ ‫و شهرسازی‪ ،‬جهاد کشاورزی‪ ،‬نیرو‪ ،‬ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات و بنیاد مسکن افتتاح یا دستور‬ ‫آغاز عملیات اجرایی آنها را صادر کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫کشورمان گفت در دیدارش با امیر قطر و وزیران‬ ‫چندین کشور دیگر بر لزوم اتحاد برای جلوگیری‬ ‫از گسترش یکجانبه‌گرایی تاکید داشته است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سید عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه ایران پنجش��نبه شب در واکنش به‬ ‫اخب��ار مربوط ب��ه اظهارنظر مقام��ات امریکایی‬ ‫مبن��ی بر اس��تفاده از زور و اق��دام نظامی علیه‬ ‫دولت قانونی ونزوئال‪ ،‬این اقدام‌ها را محکوم کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬اس��حاق جهانگیری‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫رئیس‌جمه��وری در حس��اب توییت��ری خ��ود‬ ‫نوشت‪ :‬معلمان و کارگران بزرگ‌ترین گروه‌های‬ ‫صنفی کش��ورند که دارای بیش��ترین س��رمایه‬ ‫اجتماعی‌ان��د؛ یعنی از باالترین س��طح اعتماد و‬ ‫احترام در میان مردم برخوردارند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش س��ی‌بی‌اس‪ ،‬مایک پمپئو‪،‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه امریکا درب��اره اهمیت ایران‬ ‫برای امریکا مدعی شد‪ :‬ایران برای ما مهم است‪،‬‬ ‫چراکه ما خواهان کاهش خشونت و ایجاد ثبات‬ ‫در خاورمیان��ه هس��تیم‪ .‬وی در ادام��ه افزود‪ :‬ما‬ ‫نه‌تنه��ا می‌خواهیم آنها به میز مذاکره بازگردند‬ ‫بلکه می‌خواهیم مانند یک کشور معمولی رفتار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬محمدعلی الحکیم‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫ع��راق در گفت‌وگو ب��ا دو مقام عرب��ی آمادگی‬ ‫کش��ورش را برای تالش به‌منظور میانجی‌گری‬ ‫می��ان طرف‌های درگیر در جه��ان عرب و ارائه‬ ‫راه‌حل‌های مناسب برای آن اعالم کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫سازمان ملل متحد سیاست امریکا در جلوگیری‬ ‫از اج��رای قطعنام��ه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنیت را‬ ‫مخرب و ریاکارانه دانس��ت و گفت این قطعنامه‬ ‫برنامه موشکی متعارف ایران را محدود نمی‌کند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬مقام��ات عراقی در واکن��ش به تاثیر‬ ‫احتمال��ی تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه مردم‬ ‫ای��ران در واردات گاز و برق‪ ،‬ب��رای چندمین بار‬ ‫تاکید کردند در حال حاضر امکان قطع آن نیست‬ ‫و بی‌نیازی از این واردات چند سال زمان می‌برد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬شاه محمود قریشی‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫پاکستان در حضور نمایندگان پارلمان ملی این‬ ‫کش��ور خاطرنشان کرد‪ :‬اسالم‌آباد به همکاری با‬ ‫تهران برای تقویت اعتماد دوجانبه ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر خارجه دولت آل‌خلیفه در بحرین‬ ‫ضمن خودداری از عذرخواهی بابت توهین‌های‬ ‫پیشین به عراق و یکی از شخصیت‌های دینی و‬ ‫سیاس��ی این کشور‪ ،‬اتهام‌های دیگری را متوجه‬ ‫آنه��ا کرد‪ .‬خالد بن احمد در گفت‌وگو با روزنامه‬ ‫س��عودی الشرق‌االوس��ط‪ ،‬بار دیگر مقتدا صدر‪،‬‬ ‫رهب��ر جریان صدر عراق را ک��ه پیش‌تر به‌دلیل‬ ‫طرح پیش��نهادهایی برای حل بح��ران بحرین‬ ‫مورد هجوم وی قرار گرفته بود‪ ،‬متهم کرد که از‬ ‫خارج دستور می‌گیرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش میدل ایست مانیتور‪ ،‬گنگ‬ ‫شوانگ‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه چین بار دیگر‬ ‫بر مخالفت کش��ورش با تحریم‌های امریکا علیه‬ ‫ای��ران تاکی��د کرد و گفت‪ :‬چین ب��ا تحریم‌های‬ ‫یکجانبه دونالد ترامپ علیه ایران مخالف است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬دفتر نجات ایزدیان ربوده شده آخرین‬ ‫آمار مربوط به قربانیان ایزدی جنایت‌های داعش‬ ‫از ‪ ۱۲‬مرداد ‪ ۱۳۹۳‬تا ‪ ۱۲‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬را‬ ‫اع�لام کرد‪ .‬آمار این دفتر که به تایید س��ازمان‬ ‫ملل متحد رس��یده حاکی از آن اس��ت که تعداد‬ ‫ایزدی��ان در ع��راق حدود ‪ ۵۵۰‬ه��زار نفر بوده و‬ ‫تعداد آوارگان در اثر هجوم داعش ‪ ۳۶۰‬هزار نفر‬ ‫اس��ت و تعداد کشته‌ش��دگان ایزدی در روزهای‬ ‫نخست حمله داعش به عراق ‪ ۱۲۹۳‬نفر است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬مجید تخت‌روانچی‪ ،‬س��فیر و نماینده‬ ‫دائم جمهوری اس�لامی ایران در س��ازمان ملل‬ ‫متحد‪ ،‬برنامه موش��کی کش��ور را مذاکره‌شدنی‬ ‫ندانس��ت و گف��ت‪ :‬از موضع خ��ود در قبال این‬ ‫برنامه که مسئله دفاع ملی است‪ ،‬کوتاه نمی‌آییم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬رئیس نهاد قضای��ی اظهار کرد‪ :‬هیچ‬ ‫کارگاه و کارخان��ه‌ای باتوج��ه ب��ه اهمیت تولید‬ ‫نباید در کشور تعطیل شوند و واگذاری درست و‬ ‫توانمندسازی کمک‌کننده رونق تولید در کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬سید ابراهیم رئیس��ی در نشست شورای‬ ‫اداری اس��تان سیس��تان و بلوچستان بیان کرد‪:‬‬ ‫بازارچه‌های مرزی باید راه‌های ارتزاق و معیشت‬ ‫مرزنشینان را به طریق قانونی فراهم کنند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬بنیامین نتانیاهو در تازه‌ترین اظهارات‬ ‫خ��ود درباره خروج امریکا از توافق هس��ته‌ای و‬ ‫اعم��ال تحریم‌ها علیه ایران گفت‪ :‬خروج امریکا‬ ‫از توافق هس��ته‌ای‪ ،‬اعمال تحریم‌های اقتصادی‬ ‫علیه ایران و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی در فهرست سازمان‌های تروریستی مورد‬ ‫حمایت ما قرار دارد‪ .‬قاطعانه از سیاس��ت امریکا‬ ‫علیه ایران حمایت می‌کنیم‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫چشم‌ها را باید شست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1281‬‬ ‫پیاپی ‪2599‬‬ ‫رونق تولید خودرو‬ ‫با مدیریت خودروساز‬ ‫متروسواری‬ ‫با حساب دوال پهنا‬ ‫صدور ‪ ۱۶۱۵‬جواز‬ ‫تاسیس صنعتی‬ ‫در فارس‬ ‫انزوای ایران‬ ‫در پروژه‌های بیلیون‌ دالری‬ ‫امیر مهرزاد‪ :‬اوج‌گیری مگاپروژه‌ها در کش��ورهای حاش��یه‬ ‫خلیج‌ف��ارس و ترکیه نش��ان می‌دهد که این کش��ورها به درک‬ ‫مناس��بی از مگاپروژه‌ها رس��یده‌اند‪ .‬مگاپروژه‌ها به عنوان موتور‬ ‫مح��رک اقتصادی در کش��ورهای منطقه با س��رعت بیش��تری‬ ‫تعری��ف و اجرا می‌ش��ود تا این کش��ورها بتوانن��د فاصله خود را‬ ‫با کش��ورهای توسعه‌یافته‪ ،‬به‌ویژه کشورهای اروپایی به حداقل‬ ‫برس��انند‪ .‬آنچه در این زمینه اهمیت دارد نقش ایران در منطقه‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی از کارشناس��ان معتقدند تاخیر و هزینه پروژه در‬ ‫ایران به قدری زیاد اس��ت که نمی‌توانیم با کش��ورهای کوچک‬ ‫حاش��یه خلیج‌فارس رقابت کنیم و ب��ه عبارتی‪ ،‬اقتصاد ایران به‬ ‫دلی��ل تحریم‌ها و «ش��رایط جزی��ره‌ای» در زمین رقابت حضور‬ ‫ندارد‪ .‬با این حال‪ ،‬مش��خص اس��ت که هیچ‌کدام از کش��ورهای‬ ‫منطقه در پهنای س��رزمین‪ ،‬جمعیت و ظرفیت‌های جغرافیایی‬ ‫و طبیعی مزیت‌های ایران را ندارند‪ .‬کارشناس��ان معتقدند رشد‬ ‫مگاپروژه‌ها در کش��ورهای همسایه به دلیل دور افتادن ایران از‬ ‫مناسبات اقتصادی است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت‌های بدون استفاده‬ ‫پیمان مولوی‪ ،‬کارشناس تامین مالی و‬ ‫س��رمایه‌گذاری درباره مگاپروژه‌ها به‬ ‫گفت‪ :‬در ای��ران مگاپروژه‌های‬ ‫بس��یار بزرگی داریم ک��ه برخی از آنها‬ ‫شامل پروژه‌های گازی و پاالیشگاه‌های‬ ‫پ��ارس جنوب��ی‪ ،‬راه‌آه��ن و حت��ی‬ ‫پروژه‌های لوکس ش��هری می‌شود‪ .‬با‬ ‫ای��ن حال‪ ،‬آنچه در ای��ن زمینه اهمیت دارد هدف بلندمدت در‬ ‫مگاپروژه‌ها‌س��ت‪ .‬آیا می‌توانیم به واسطه این پروژه‌ها به اهداف‬ ‫بلندمدتی که در نظر داریم برس��یم؟ مولوی افزود‪ :‬دلیل اینکه‬ ‫در ام��ارات متح��ده عرب��ی‪ ،‬قطر‪ ،‬کوی��ت‪ ،‬عربس��تان و ترکیه‬ ‫پروژه‌ه��ای بیلیون دالری تعریف می‌ش��ود و اینکه ایران از این‬ ‫گردونه خارج است‪ ،‬این است که کشور ما به عنوان یک اقتصاد‬ ‫‪ ۴۲۵‬میلیارد دالری که می‌تواند در ‪ ۱۰‬سال آینده ‪ ۲‬برابر شود‬ ‫از مناسبات جدی اقتصادی خارج شده است‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫ش��ده فرصت‌ه��ای س��رمایه‌گذاری در ای��ران فعال نش��وند و‬ ‫س��رمایه‌های کالن برای اجرای مگاپروژه‌ها بیش��تر به س��مت‬ ‫کشورهای حاش��یه خلیج‌فارس حرکت کند‌‪ .‬این مشاور تامین‬ ‫مالی و س��رمایه‌گذاری بر این باور اس��ت که ایران از مزیت‌های‬ ‫موجود استفاده چندانی نمی‌برد‪ .‬ایران در کمربند اتصال شرق‬ ‫به غرب و ش��مال به جنوب واقع ش��ده و دارای بیش از ‪۲۷۰۰‬‬ ‫کیلومتر مرز دریایی است‪ .‬با این حال‪ ،‬تفکری که از مزیت‌های‬ ‫موجود استفاده کند‪ ،‬در کشور وجود ندارد‪ .‬موضوع‌هایی مانند‬ ‫تحریم و قطع روابط اقتصادی نیز در این بین مزید بر علت شده‬ ‫است‪ .‬تا زمانی که ایران نداند چه کاری می‌خواهد انجام دهد و‬ ‫برنامه‌ای برای توس��عه کشور وجود نداشته باشد‪ ،‬طبیعی است‬ ‫که فرصت توس��عه برای کش��ورهای همسایه بیش��تر و بیشتر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ما در زمین رقابت نیستیم‬ ‫لطفعل��ی بخش��ی‪ ،‬عض��و هیات‌علمی‬ ‫دانش��گاه عالمه‌طباطبای��ی درب��اره‬ ‫مگاپروژه‌ه��ا به‬ ‫گف��ت‪ :‬برخی‬ ‫تصور می‌کنند کش��ورهای منطقه در‬ ‫تعری��ف مگاپروژه‌ها قصد دارند با ایران‬ ‫رقاب��ت کنند‪ .‬متاس��فانه م��ا در زمین‬ ‫رقابت حضور نداریم و حتی کشورهای‬ ‫منطقه نیز به اقتصاد ایران فکر نمی‌کنند‪ .‬ما هنوز در این تصور‬ ‫هس��تیم که هر کس هر کاری می‌کند یا به دلیل دوس��تی با ما‬ ‫است یا دشمنی‪ ،‬این‌طور نیست و این تصور واقعیت ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مگاپروژه‌های بزرگی در منطقه با توجه‬ ‫به ارتباطات جدید و حضور مدیران با تفکرات توس��عه‌محور در‬ ‫حال اجراس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مگا‌پروژه‌ها موتور محرک توس��عه‬ ‫اقتصادی است‪ .‬در برخی از کشورها یک مگاپروژه می‌تواند کل‬ ‫س��اختار اقتصادی را تغییر دهد‪ .‬برای مثال‪ ،‬فرودگاه استانبول‬ ‫یکی از این مگاپروژه‌ها اس��ت‪ .‬این پروژه می‌تواند اقتصاد ترکیه‬ ‫را متحول کند و ترکیه نیز برای این موضوع برنامه‌ریزی دقیقی‬ ‫دارد‪ .‬بخش��ی با اش��اره ب��ه یکی از بزرگ‌تری��ن مگاپروژه‌ها در‬ ‫منطقه توضیح داد‪ :‬کشور کویت نیز به‌تازگی پلی را ساخته که‬ ‫این پروژه اتکای کویت به نفت را تا اندازه زیادی کاهش می‌دهد‬ ‫و زمینه‌س��از اقتصاد غیرنفتی این کشور خواهد شد‪ .‬کویت پلی‬ ‫دریای��ی را روی آب‌ه��ای خلیج‌فارس به ط��ول ‪ ۳۶‬کیلومتر به‬ ‫بهره‌برداری رس��اند که از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین‌ترین‬ ‫پل‌های جهان نام برده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سیلک‌سیتی و پل جابر‬ ‫ب��ه گ��زارش یورونی��وز‪ ،‬پ��ل «جاب��ر»‌ برگرفته از ن��ام جابر‬ ‫احمد‌الصباح‪ ،‬امیر پیش��ین کویت س��ازه‌ای حیاتی و تاثیر‌گذار‬ ‫برای تاس��یس و توسعه یک منطقه بزرگ اقتصادی است که به‬ ‫تازگی در ش��مال این کشور ساخته شده‌است‪ .‬این پل پایتخت‬ ‫کویت را به سوبیا‪ ،‬منطقه‌ای در شمال این کشور وصل می‌کند‬ ‫ک��ه در نزدیکی مرزهای دریای��ی و زمینی با عراق و ایران واقع‬ ‫ش��ده و قرار است در آینده‌ به یک قطب بزرگ اقتصادی تبدیل‬ ‫‌ش��ود‪ .‬سیلک‌س��یتی نام این منطقه اقتصادی است که از آن به‬ ‫عنوان مکانی بزرگ برای مبادله آزاد تجاری کاال با کش��ورهای‬ ‫اروپایی و آس��یای میانه یاد می‌ش��ود‪ .‬دولت کویت اعالم کرده‬ ‫است که راه‌اندازی و شروع فعالیت این منطقه تجاری اقتصادی‬ ‫نیازمند بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر س��رمایه‌گذاری اس��ت‪ .‬برای‬ ‫نصب این پل و قرار گرفتن آن روی دریا حدود ‪ ۱۲۰۰‬ستون به‬ ‫قطر حداکثر ‪ ۳‬متر به کار رفته که فونداس��یون برخی از آنها تا‬ ‫تاثیر مگاپروژه‌ها با بهره‌برداری به‌موقع‬ ‫احم�د پورفلاح‪ /‬فع�ال و تحلیلگر مس�ائل‬ ‫اقتص�ادی‪ :‬در س��ال‌های گذش��ته اهمی��ت‬ ‫مگاپروژه‌ه��ا به دلیل اینکه ضرباهنگ توس��عه‬ ‫را سرعت می‌بخش��ند دو‌چندان شده است‪ .‬بر‬ ‫مبن��ای تعاریف علمی پروژه‌های بزرگ‪ ،‬حجیم‬ ‫و متحول‌کنن��ده ک��ه س��رمایه‌ای بیش از یک‬ ‫میلیارد یورو نیاز داش��ته باش��ند و اجرای آنها‬ ‫دست‌کم به مدت یک سال نیاز به زمان داشته‬ ‫باشد‪ ،‬مگاپروژه است‪.‬‬ ‫آنچ��ه در ای��ن زمین��ه اهمی��ت دارد‪ ،‬نقش‬ ‫کش��ورهای جهان سوم اس��ت‪ .‬با اینکه به نظر‬ ‫می‌رس��د مگاپروژه‌ه��ا بیش��تر در کانون توجه‬ ‫کش��ورهای توس��عه‌یافته باش��ند ام��ا این‌طور‬ ‫نیست‪ .‬بر اساس پیش‌بینی‌های موسسه جهانی‬ ‫رسیده‌اند‪ .‬با این حال‪ ،‬چالش بزرگی‬ ‫که پی��ش روی مگاپروژه‌ها در ایران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬این است که زمان اجرای‬ ‫پروژ ‌ه در این دست فعالیت‌ها اهمیت‬ ‫زیادی دارد و متاس��فانه مگاپروژه‌ها‬ ‫در ای��ران ب��ا تاخیر تاثیرگ��ذاری به‬ ‫بهره‌ب��رداری می‌رس��د‪ .‬ب��ر این مبنا‬ ‫اگر ایران می‌خواهد با اس��تفاده از مگاپروژه‌ها‬ ‫و تاثیر قابل توجه آن بر مس��یر توس��عه کشور‬ ‫حرک��ت کن��د‪ ،‬باید زم��ان اج��رای پروژه‌ها را‬ ‫کاهش و فعالیت‌ها را در مس��یری قرار دهد که‬ ‫مگاپروژه‌ه��ا با کمترین اختالف زمانی نس��بت‬ ‫به آنچ��ه در تعریف توجیه اقتص��ادی آمده به‬ ‫بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫گسترش و نوسازی‬ ‫حضور ایدرو در بیست‌و‌چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران به‬ ‫تو‌چهارمین‬ ‫ع در بیس�� ‌‬ ‫همراه ش��رکت‌های تاب ‌‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالی��ش و‬ ‫پتروشیمی حضور پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های مدیری��ت طرح‌ه��ای صنعتی‪،‬‬ ‫ایزوایکو‪ ،‬مجتمع صنعتی اس��فراین‪ ،‬لوله‌گستر‬ ‫اسفراین و توس��عه صنایع نفت و گاز گسترش‬ ‫ایرانیان‌(ایدرواوی��ل) ب��ه همراه ای��درو در این‬ ‫نمایشگاه‌(سالن ‪ )۸‬حضور دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایدرونیوز‪ ،‬س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران در طول ‪ ۲۰‬سال تالش‬ ‫و تجرب��ه در عرص��ه نفت و انرژی ب��ا موفقیت‬ ‫در اج��رای پروژه‌ه��ای پ��ارس جنوبی و کمک‬ ‫به توس��عه توانمندی‌های داخلی توانس��ته خأل‬ ‫حضور نیافتن شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در‬ ‫پروژه‌های کش��ور به دلیل تحریم‌های ظالمانه‬ ‫را جبران کند و راهبری کنسرس��یوم‌های ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد داخلی را در پروژه‌های فازهای ‪ ۱۷‬و ‪۱۸‬‬ ‫و ف��از ‪ ۱۴‬پارس جنوبی برعه��ده بگیرد‪ .‬ایدرو‬ ‫هم‌اکن��ون فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی را با نزدیک به‬ ‫‪ ۸۵‬درصد پیشرفت در دست اجرا دارد‪.‬‬ ‫گشایش اورژانس جاده‌ای منطقه ویژه اقتصادی گرمسار‬ ‫پایگاه اورژانس پیش‌بیمارس��تانی جاده‌ای در‬ ‫منطقه اقتصادی گرمسار آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬غالمرضا کاتب‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم گرمس��ار و آرادان در آیین آغاز به کار این‬ ‫پایگاه ارتقای سطح خدمات تکمیلی ضروری در‬ ‫مجتمع‌های صنعتی و تجاری را یکی از الزام‌های‬ ‫رونق تولید و بهبود محیط کس��ب‌و‌کار برشمرد‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا ن��ادری‪ ،‬مدیرعام��ل منطق��ه ویژه‬ ‫اقتصادی گرمسار با اشاره به پویایی این منطقه‪،‬‬ ‫انعق��اد بی��ش از ‪ ۳۰‬قرارداد س��اخت واحدهای‬ ‫تولیدی را نشانه‌های امیدبخش دانست و تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬ای��درو و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫طریق فراهم‌آوری زیرس��اخت‌ها در منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی گرمس��ار ب��رای رونق تولی��د در این‬ ‫منطقه ژئواکونومیک تالش می‌کنند‪.‬‬ ‫امضای تفاهمنامه ایدرو و «ایماگ» آلمان‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران با‬ ‫امضای تفاهمنامه‌ای با ایماگ آلمان‌(نمایش��گاه‬ ‫بین‌الملل��ی مونی��خ) در زمین��ه فعالیت‌ه��ای‬ ‫نمایش��گاهی هم��کاری می‌کن��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایدرو‌نی��وز‪ ،‬ای��ن تفاهمنامه را به��زاد اعتمادی‬ ‫قائم‌مق��ام ایدرو‌‪ ،‬س��ید‌علی عراقچ��ی مدیر امور‬ ‫بین‌الملل ایدرو و برگ الیتر مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ایم��اگ و کالوس فردری��ش نماین��ده انجم��ن‬ ‫مهندس��ی آلمان با حضور مقامات سفارت آلمان‬ ‫در تهران امض��ا کردند‪ .‬اعزام هیات‌های تجاری‪،‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه و همایش‌های مش��ترک در‬ ‫حوزه‌های مختلف صنعتی و برگزاری نشست‌های‬ ‫تخصص��ی در حوزه‌های��ی چون صنای��ع ریلی‪،‬‬ ‫خودرو‪ ،‬نوسازی صنایع‪ ،‬انرژی‌های تجدید‌پذیر‪،‬‬ ‫معرفی تازه‌ترین پیشرفت‌های فناوری و آموزش‬ ‫مدی��ران از جمل��ه مف��اد این تفاهمنامه اس��ت‪.‬‬ ‫قائم‌مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫اب��راز امیدواری کرد که امض��ای این تفاهمنامه‬ ‫گس��ترش همکاری‌ه��ای ایدرو با ش��رکت‌های‬ ‫آلمانی را بیش از پیش به دنبال داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 36‬کیلومتر پل دریایی جابر طرح‪ ،‬اقدام‪ ،‬ساخت‪ ،‬بهره‌برداری‪5:‬ساله‬ ‫یادداشت‬ ‫مک کینزی‪ ۶۰ ،‬درصد مگاپروژه‌ها تا‬ ‫‪ ۱۱‬س��ال آینده در کشورهای جهان‬ ‫س��وم خواه��د بود‪ .‬ب��ر مبن��ای این‬ ‫تحلیل‌ها می‌توان این‌طور برداش��ت‬ ‫ک��رد که کش��ورهای جهان س��وم از‬ ‫مگاپ��روژه به عن��وان ش��تاب‌دهنده‬ ‫توسعه استفاده خواهند کرد و تالش‬ ‫می‌کنند تا با راه‌اندازی مگا‌پروژه‌ها فاصله خود‬ ‫را با کشورهای توسعه‌یافته کاهش دهند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط با توجه به مختصات اقتصاد‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬طبیعی اس��ت که ای��ران نیز نگاه‬ ‫ویژه‌ای به مگاپروژه‌ها داشته باشد‪ .‬در سال‌های‬ ‫گذش��ته مگاپروژه‌های قابل‌توجه��ی در ایران‬ ‫کلید خ��ورده و برخی از آنها نی��ز بهره‌برداری‬ ‫‪3‬‬ ‫شرکت نمایش��گاه‌های بین‌المللی مونیخ یکی از‬ ‫پیش��روان صنعت برگزاری نمایش��گاه در سطح‬ ‫ل در مقر اصلی خود‪،‬‬ ‫بین‌المللی اس��ت که هر سا ‌‬ ‫‪ ۱۴‬نمایشگاه بین‌المللی تخصصی پیشرو‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬نمایشگاه تخصصی و افزون‌‌بر ‪ ۲۵۰‬نمایشگاه‬ ‫مهمان برگزار می‌کند‪ .‬این ش��رکت همچنین در‬ ‫خ��ارج از آلمان بیش از ‪ ۴۰‬نمایش��گاه تخصصی‬ ‫اجرا می‌کن��د که این فعالیت‌ها در همکاری با ‪۹‬‬ ‫شعبه و دفاتر نمایندگی که در بیش از ‪ ۹۰‬کشور‬ ‫مستقر هستند‪ ،‬انجام می‌شود‪.‬‬ ‫دلی��ل اینک��ه در امارات متح��ده عربی‪ ،‬قط��ر‪ ،‬کویت‪ ،‬عربس��تان و ترکیه‬ ‫پروژه‌های بیلیون دالری تعریف می‌ش��ود این اس��ت که کشور ما به عنوان‬ ‫یک اقتصاد ‪ ۴۲۵‬میلیارد دالری از مناس��بات جدی اقتصادی خارج ش��ده و‬ ‫این فرصت بر دیگر کشور‌های منطقه رسیده است‬ ‫اعماق ‪ ۷۲‬متری آب فرو رفته است‪ .‬پل جابر ‪ ۹‬تا ‪ ۲۳‬متر باالتر از‬ ‫سطح دریا نصب شده است‪ .‬پل جابر که به عنوان چهارمین پل‬ ‫طویل دنیا معرفی ش��ده از سوی گروهی از مهندسان فرانسوی‬ ‫شرکت «سیسترا» طراحی شده و عملیات ساخت آن را شرکت‬ ‫بزرگ مهندس��ی و ساخت‌وساز «هیوندای» کره‌جنوبی بر‌عهده‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیمانکاری که از ایران رفت‬ ‫بخش��ی با اش��اره به اینکه س��اخت پل جابر بر‌عهده شرکت‬ ‫مهندسی و ساخت‌وساز هیوندای بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬این پیمانکار‬ ‫در پ��ارس جنوبی ب��ا ایران همکاری می‌کرد که در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته به دلیل ش��رایط تحریمی ایران‪ ،‬این شرکت همکاری‬ ‫خود را با کش��ور ما قطع کرد‪ .‬این تحلیلگر مس��ائل اقتصادی‬ ‫ب��ا بیان اینکه کاره��ای مطالعاتی و عملیات ساخت‌وس��از این‬ ‫س��ازه ب��زرگ ‪ ۵‬س��ال زمان ب��رد و نزدیک ب��ه ‪ ۴‬میلیارد دالر‬ ‫هزین��ه به همراه داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پروژه‌ه��ای دوبی‪ ،‬قطر و دیگر‬ ‫کش��ورهای منطقه نیز به همین ش��کل است‪ .‬باید این موضوع‬ ‫را در نظر داش��ت که منابع جهانی محدود نیس��ت اما اگر ایران‬ ‫در جذب س��رمایه برای راه‌اندازی مگاپروژه‌ها حضور جدی در‬ ‫دنیا داش��ت طبیعی بود که به دلیل حجم جمعیت و وس��عت‬ ‫س��رزمینی بدون‌شک در بس��یاری از موارد حق تقدم و اولویت‬ ‫س��رمایه‌گذاری ب��رای ش��رکت‌های خارجی با ای��ران بود‪ .‬این‬ ‫عضو هیات‌علمی دانش��گاه عالمه‌طباطبایی با اش��اره به یکی از‬ ‫مگاپروژه‌های ایران گفت‪ :‬مصالی تهران یک پروژه س��اختمانی‬ ‫اس��ت که پیچیدگی چندانی ندارد‪ .‬با این حال‪ ،‬س��اخت آن ‪۳۰‬‬ ‫س��ال طول کشید و ساخت مصالی تهران در حالی که هنوز به‬ ‫سرانجام نرسیده برای کشور در حال پول‌سازی است و برخی از‬ ‫نمایشگاه‌های تاثیرگذار پایتخت در این محل برگزار می‌شود‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬هنوز اجرای این پروژه موانع جدی دارد‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1281‬‬ ‫پیاپی ‪2599‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت‌وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت‬ ‫تشکیل‬ ‫کمیته‌عالی رونق‬ ‫تولید خودرو‬ ‫با یکی از اعضای هیات‪‎‬مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‪‎‬سازی مطرح شد‬ ‫رونق تولید خودرو با مدیریت خودروساز‬ ‫آرش محبی‌نژاد‪ /‬دبیر انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌سازی کشور‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دولت مدعی‬ ‫است برای‬ ‫پرداخت‬ ‫تسهیالت مجوز‬ ‫داده شده‪ ،‬حرف‬ ‫خودروساز هم‬ ‫این است که‬ ‫مبلغ به قطعه‪‎‬ساز‬ ‫تزریق شده‬ ‫است‪ .‬آیا با تمام‬ ‫این تالش‪‎‬ها‬ ‫تیراژ خودرو‬ ‫افزایش یافت یا‬ ‫هنوز ‪۱۰۵‬هزار‬ ‫خودرو در کف‬ ‫کارخانه‌ها تجاری‬ ‫نشده‪‎‬اند؟‬ ‫امروز باید در‬ ‫تولید خودرو‬ ‫برخی قطعات‬ ‫که های‪‎‬تک‬ ‫هستند و روی‬ ‫عملکرد و انتظار‬ ‫مشتری تاثیر‬ ‫زیادی ندارند‪،‬‬ ‫حذف شوند‬ ‫چگونه توسعه را در صنعت خودرو تجربه کنیم؟ با وجود‬ ‫مشکالت نقدینگی و تحریم «رونق تولید» در این صنعت‬ ‫محقق می‌ش��ود؟ امید رضایی‪ ،‬عضو هیات‪‎‬مدیره انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‪‎‬سازی کشور‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫به این پرسش‪‎‬ها پاسخ می‌دهد‪.‬‬ ‫€ €کش�ور در ش�رایط تحریمی قرار دارد‪ .‬در این‬ ‫موقعی�ت تحق�ق «رونق تولید» با دش�واری‌هایی‬ ‫همراه اس�ت‪ .‬البته کارشناس�ان ای�ن تهدیدها را‬ ‫فرص�ت طالیی می‪‎‬دانند که می‪‎‬تواند به‪‎‬خودکفایی‬ ‫بیش�تر منجر ش�ود‪ .‬پیشنهاد ش�ما به‪‎‬عنوان یک‬ ‫صنعتگر برای تحقق شعار ملی چیست؟‬ ‫هر زمان که بحران یا مشکلی در جامعه یا حتی در یک‬ ‫س��ازمان کوچک رخ می‌دهد برای رفع آن هدف‪‎‬گذاری‬ ‫می‪‎‬کنن��د‪ .‬نقطه هدفی تعریف می‪‎‬ش��ود که پس از مدت‬ ‫زمانی معین باید به آن برسیم‪ .‬درنتیجه هدف‪‎‬گذاری برای‬ ‫حرکت در مسیر درست است اینکه تصمیم می‏گیریم از‬ ‫شرایط فقرزا دور شده و به سمت بهره‪‎‬وری حرکت کنیم‪.‬‬ ‫توس��عه چگونه به‪‎‬وجود می‪‎‬آید؟ اف��راد به‪‎‬دنبال بهبود به‬ ‫ارتقا می‪‎‬اندیش��ند‪ .‬ذات انس��ان این‏گونه است که در یک‬ ‫جایگاه توقف نمی‪‎‬کند‪ .‬س��یری‪‎‬ناپذیر بودن او برای بهتر‬ ‫شدن منجر به حرکت فعاالنه می‌شود‪.‬‬ ‫در ش��رایط بح��ران ناگزیر به تغییر هس��تیم‪ .‬یکی از‬ ‫مولفه‪‎‬های توس��عه در جهان‪ ،‬کارآفرینی اس��ت‪ .‬این امر‬ ‫نقش کلیدی در جوامع توسعه‪‎‬یافته دارد‪ .‬کارآفرینان در‬ ‫شرایط بحرانی تقسیم می‪‎‬شوند به کارآفرین فرصت‪‎‬طلب‬ ‫(‌فرصت سنج) و کارآفرین اجباری‪.‬‬ ‫کارآفری��ن فرصت‪‎‬طل��ب از مش��کالت به‪‎‬وج��ود آمده‬ ‫فرص��ت را شناس��ایی ک��رده‪ ،‬هزینه می‪‎‬کند تا به س��ود‬ ‫مش��خصی برسد‪ .‬توجه داشته باشیم منظور از کارآفرین‬ ‫فرصت‪‎‬طلب‪ ،‬اس��تفاده از فرصت‪‎‬ها و به‪‎‬دست آوردن سود‬ ‫از احتکار‪ ،‬قاچاق و‪ ...‬نیس��ت‪ ،‬بلکه فرصت‪‎‬طلبی از فاصله‬ ‫(گپ) جامعه برای پر کردن و نیز س��ود درست و معقول‬ ‫است‪ .‬در شرایط بحرانی که به‪‎‬دلیل تهدیدهای بیرونی و‬ ‫مشکالت اقتصادی در آن قرار داریم تعداد کارآفرین‌های‬ ‫فرصت‪‎‬طلب کم اس��ت زیرا رس��یدن به س��ود موردنظر‬ ‫خطرپذیری باالیی دارد‪ .‬در این شرایط کارآفرین به اجبار‬ ‫نقش بازی می‌کند‪ .‬به‪‎‬دلیل مشکالت‪ ،‬فرد بیکار می‌شود‪.‬‬ ‫نمی‪‎‬تواند به‪‎‬راحتی کار پیدا کند‪ .‬جامعه در رکود اشتغال‬ ‫و در ش��یب افزایش بیکاری اس��ت‪ .‬مجبور اس��ت برای‬ ‫خودش کاری راه‪‎‬اندازی کند‪ .‬نتایج مقاله‪‎‬ای در دانش��گاه‬ ‫هاروارد نشان می‌دهد درصد باالیی از کارآفرینان جهان‬ ‫از این دسته هستند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن برای تحق��ق رونق تولید‪ ،‬ب��ا تعریف صورت‬ ‫مس��ئله‪ ،‬تصمیم‪‎‬سازی می‪‎‬کنیم‪ .‬برای هر هدف ابزارهای‬ ‫خاصی الزم اس��ت و تاکید من روی این قس��مت موضوع‬ ‫است‪ .‬با تعریف این شعار از سوی باالترین مقام کشوری‬ ‫یعن��ی تمام نیروهای اجرایی بخ��ش خصوصی و دولتی‬ ‫بسیج هستند تا رونق تولید اتفاق بیفتد‪ .‬اما اگر جزیره‪‎‬ای‬ ‫عم��ل کنیم و هر ف��رد و نهادی رونق را در حوزه خودش‬ ‫بنگ��رد‪ ،‬بعید اس��ت به هدف برس��یم زیرا ای��ن رویکرد‬ ‫نش��ان می‌دهد هنوز زیرساخت‪‎‬ها آماده نیست‪ .‬اگر تمام‬ ‫نهادهای اجرایی با اولویت‪‎‬بندی با هم تعامل برقرار کنند‪،‬‬ ‫این امری ش��دنی است‪ .‬جایی هزینه و زمان زیادی الزم‬ ‫اس��ت‪ ،‬جایی دیگر با هزینه معمولی و زمان محدود هم‬ ‫یک هدف تحقق یافتنی اس��ت و جایی هم هزینه شده و‬ ‫فق��ط به نظارت نیاز دارد‪ .‬مثالی بزنم؛ همه در تعطیالت‬ ‫نوروز مشغول دیدوبازدید بودند‪ .‬کسی باور نمی‪‎‬کرد سیل‬ ‫کل کشور را فرابگیرد‪ .‬کل نهاد‪‎‬های اجرایی و غیراجرایی‪،‬‬ ‫نظامی و غیرنظامی برای رفع بحران بس��یج ش��دند زیرا‬ ‫جان افراد در خطر بود‪ .‬همین سناریو را هم در تولید اجرا‬ ‫کنیم چراکه اینجا هم صحبت از بقا اس��ت‪ .‬اگر در س��یل‬ ‫خطر مرگ انس��ان‌ها وجود دارد‪ ،‬در بحران اقتصادی هم‬ ‫به‪‎‬مرور تولید به کام مرگ فرو می‪‎‬رود‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۲‬ماه از س��ال گذش��ته چه برنامه خاصی چیده‬ ‫شده است؟ من قطعه‪‎‬ساز خسته شدم از بس گفتم کمبود‬ ‫نقدینگی دارم‪ ،‬خجالت می‪‎‬کش��م م��دام از کمبود مالی‬ ‫بگویم‪۴ .‬هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه تزریق ش��د‬ ‫چقدر تولی��د رونق گرفت؟ ‪۷‬هزار ی��ا ‪۱۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان دیگر واریز ش��ود یا حتی ه��زاران میلیارد تومان‬ ‫هزینه کنیم‪ ،‬تا بینش ما نس��بت به تولید درس��ت نشود‬ ‫درد را نمی‌توانیم درمان کنیم‪ .‬اگر امروز به‪‎‬فکر نباش��یم‬ ‫خط تولید تحلیل می‪‎‬رود‪ ،‬فرصت‪‎‬ها را از دست می‪‎‬دهیم‬ ‫و ارتباطات بین‪‎‬المللی قطع می‌شود‪ .‬مشکل اینجاست که‬ ‫هنوز بر اساس نسخه‪‎‬های گذشته عمل می‪‎‬کنیم‪.‬‬ ‫توجه داش��ته باشیم ذات زندگی با تهدید شکل گرفته‬ ‫نمی‪‎‬توان گفت رشد و توسعه بدون تهدید محقق می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫هر جامعه‪‎‬ای تهدیدها را دارد اما برای ما نوس��ان‌های آن‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این اس��ت که آیا وقتی برنامه نخس��ت‬ ‫چیده ش��ده‪ ،‬به برنامه دوم هم اندیش��یده‪‎‬ایم؟ اگر پازل‬ ‫نخست درست چیده نشود‪ ،‬راهکار بعدی چیست؟ کشور‬ ‫ما به‪‎‬لحاظ ایدئولوژی و سیاس��ی ش��رایط خاصی دارد و‬ ‫همیش��ه در معرض تهدیدهای بیرونی است‪ .‬نمی‪‎‬توانیم‬ ‫برای توسعه با یک برنامه پیش برویم؛ از این رو‪ ،‬به برنامه‬ ‫دوم و س��وم هم نیاز داریم‪ .‬آیا در صنعت خودرو ارتباط‬ ‫خودروس��از و قطعه‪‎‬س��از به خوبی تعریف ش��ده است؟‬ ‫آیا تعریف فقط همین اس��ت که خودروس��از مش��تری‬ ‫محصوالت قطعه‪‎‬س��از اس��ت؟ با این تعری��ف می‪‎‬توان به‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫در بس��یاری از کش��ورهای توس��عه‌یافته و‬ ‫درح��ال توس��عه جهان‪ ،‬صنعت خ��ودرو نقش‬ ‫کلیدی در توس��عه بیش از ‪ ۶۰‬صنعت وابس��ته‬ ‫ب��ازی می‌کند‪ .‬کش��ورهایی مانند کره‪‎‬جنوبی‪،‬‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬آلمان‪ ،‬چین و حت��ی امریکا مثال‌های‬ ‫خوبی از نقش پررنگ صنعت خودرو در اقتصاد‬ ‫کالن هس��تند‪ .‬اصوال پس از نیازهای اساس��ی‬ ‫مردم ش��امل خوراک‪ ،‬دارو‪ ،‬پوش��اک و مسکن‬ ‫مهم‌تری��ن کاالی م��ورد نیاز خودرو اس��ت که‬ ‫امروزه به بخش��ی از زندگی مردم تبدیل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و صنف‬ ‫خودرو با ‪۷۰۰‬هزار شاغل مستقیم(‪۵۵۰‬هزار نفر‬ ‫ش��اغل قطعه‌سازی و زنجیره‪‎‬تامین در رده‌های‬ ‫‪ ۳ ،۲ ،۱‬و ‪۱۵۰‬هزار نفر ش��اغل خودروسازی) و‬ ‫‪ ۶۴‬صنعت وابس��ته و گستردگی زنجیره تامین‬ ‫در ‪ ۱۵‬اس��تان با ‪ ۱۲۰۰‬قطعه‌ساز‪ ،‬نقش اصلی‬ ‫در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫دلیل اصلی تحریم این صنعت از س��وی امریکا‬ ‫نی��ز این حقیقت اس��ت‪ .‬صنعت خ��ودرو ایران‬ ‫نسبت‪‎‬به بسیاری از کشورها مانند کره‪‎‬جنوبی‪،‬‬ ‫چی��ن و ترکی��ه قدمت بیش��تری دارد‪ .‬ارزش‬ ‫روز دارایی‌ه��ای زنجیره‪‎‬تامین و قطعه‪‎‬س��ازان‬ ‫‪۲۵۰‬ه��زار میلیارد توم��ان و ارزش روز دارایی‬ ‫خودروس��ازان بیش از ‪۱۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫و در مجموع دارایی این صنعت افزون ‪۳۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان است‪ .‬امریکا با اعمال تحریم‌های‬ ‫‪ ۱۳‬م��رداد و ‪ ۱۳‬آبان ‪ ۹۷‬انتظار دارد این حجم‬ ‫س��رمایه‌گذاری و نیروی شاغل صنعت خودرو‬ ‫بیکار بمانند و در ادامه از فعالیت صنایع وابسته‬ ‫نی��ز اختالل جدی به‪‎‬وج��ود آید‪ .‬صنعت قطعه‬ ‫کش��ور تنها صنعت غیردولتی اس��ت که مورد‬ ‫تحریم مستقیم امریکا قرار گرفته و قطعه‪‎‬سازان‬ ‫بزرگ‌ترین قربانیان تحریم‌های امریکا هستند‬ ‫که بی‌دفاع رها شده‌اند‪.‬‬ ‫در س��ال نخس��ت اعمال تحریم‌ه��ا‪ ،‬تولید‬ ‫خودرو نس��بت به سال قبل(‪ ۹۷‬نسبت به ‪)۹۶‬‬ ‫ح��دود ‪۴۰‬درصد کاهش یاف��ت و حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫واحد قطعه‪‎‬س��از تعطیل و نیمه‌تعطیل ش��دند‪.‬‬ ‫‪۱۳۰‬هزار نیروی انسانی تعدیل و ‪۱۵۰‬هزار نفر‬ ‫تعلیق شدند‪ .‬در ‪ 2‬ماه پایانی سال ‪ ۹۷‬مجموعه‬ ‫تدابیر اتخاذ ش��ده از س��وی دول��ت و مجلس‬ ‫منجر به توقف سقوط آزاد صنعت خودرو شد و‬ ‫نیروهای تعلیق شده به‪‎‬طور موقت دعوت به‪‎‬کار‬ ‫شدند تا ببینند به آینده امیدی هست یا خیر؟‬ ‫نامگ��ذاری س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به‪‎‬ن��ام رونق تولید‬ ‫بس��یاری از صنعتگران و به‪‎‬ویژه قطعه‪‎‬س��ازان‬ ‫را امی��دوار ک��رده و دس��ت‌کم مس��ئوالن و‬ ‫سیاس��ت‌گذاران صنعت خودرو ش��امل وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و نمایندگان مجلس‬ ‫وعده‌های امیدبخ��ش می‌دهند‪ .‬اما باید توجه‬ ‫داش��ت تحریم‌ها جدی است‪ .‬صنعت و اقتصاد‬ ‫قواعد بازی خود را دارد‪ .‬گفتاردرمانی‪ ،‬تهییج و‬ ‫ترغیب تولیدکنندگان تا حدی جواب می‌دهد‪.‬‬ ‫فقط امید به رونق منجر ش��ده تا قطعه‌س��ازی‬ ‫به‪‎‬طور کامل تعطیل نش��ود‪ .‬واقعیت این است‬ ‫که چش��م‌انداز مثبتی برای تس��ویه مطالبات‬ ‫معوق قطعه‪‎‬س��ازان از س��وی خودروس��ازان‪،‬‬ ‫اصالح قیمت قطعات‪ ،‬ش��یوه تامین مواد اولیه‬ ‫داخلی و خارجی و حل مشکل مبادالت ارزی به‬ ‫شیوه‌های غیربانکی(بدون انتقال ارز و‪ )...‬وجود‬ ‫ندارد‪ .‬ش��اید تنها اقدام‌های عملی اثربخش در‬ ‫ط��ول دوران تحری��م تس��هیالت ریالی ‪۴‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومانی با تمام حواش��ی و انتقادهای‬ ‫وارده ب��ود‪ .‬برای رونق بای��د حمایت عملی در‬ ‫جهت خنثی کردن تحریم‌ها انجام ش��ود‪ .‬برای‬ ‫تحق��ق این امر اتحاد تم��ام نهادهای دولتی و‬ ‫پارلمانی و حتی قضایی‪ ،‬اتفاق‪‎‬نظر درباره نجات‬ ‫صنع��ت خودرو به‌ویژه قطعه‌س��ازی و نیز کنار‬ ‫گذاش��تن اختالف‪‎‬ها امری ضروری است‪ .‬رفع‬ ‫مش��کالت فراتر از ت��وان وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��ت‪ .‬ضرورت تش��کیل کمیته‌عالی‬ ‫رونق تولید خ��ودرو به‌عنوان اتاق فکر نظام در‬ ‫جلوگیری از توقف این صنعت و کمک به رونق‬ ‫آن به‪‎‬گون��ه‌ای ک��ه از تمام نهاد‪‎‬ه��ا نمایندگان‬ ‫تام‪‎‬االختیار در نشس��ت‌ها حضور داشته باشند‬ ‫و مصوبات آن در س��طح ملی الزم‌االجرا باش��د‬ ‫بیش از هر زمانی احساس می‌شود‪.‬‬ ‫س��رعت تصمیم‪‎‬گی��ری د ‌ر این‪‎‬ب��اره باید با‬ ‫س��رعت تح��والت محیط��ی صنع��ت خودرو‬ ‫تناسب داشته باشد و مصوبات باید به اصطالح‬ ‫«تحریم‌شکن» باش��د‪ .‬پرواضح است اگر ادامه‬ ‫تصمیم‪‎‬گیری بروکراتیک دولتی پشت درهای‬ ‫بس��ته بدون حضور انجمن‌های قطعه‌س��ازی‬ ‫و خودروس��ازی انجام ش��ود‪ ،‬رسیدن به هدف‬ ‫محال است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ماموری��ت رونق تولید خودرو به ‪ ۳‬ضلع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫خودروس��از و قطعه‪‎‬س��از داده شده است‪ .‬براساس ش��واهد‪ ،‬وزارتخانه‬ ‫هم این ماموریت را به خودروس��از محول کرده و از او خواس��ته امس��ال‬ ‫دس��ت‌کم یک میلیون و ‪۱۰۰‬هزار خ��ودرو تولید و عرضه کند‪ .‬ماموریت‬ ‫خودروساز مشخص است اما آیا اختیارات هم به او داده شده است؟‬ ‫رونق تولید رس��ید؟ در ش��رایطی که تولید تهدید ش��ده‬ ‫دیگ��ر ای��ن تعریف که قطعه‪‎‬س��از پیمانکار خودروس��از‬ ‫و خودروس��از کارفرمای او اس��ت‪ ،‬جواب پرس��ش ما را‬ ‫نمی‪‎‬دهد‪ .‬درحال‪‎‬حاضر قطعه‪‎‬ساز و خودروساز یک مولفه‬ ‫هستند‪ .‬هر دو تحریم شده‪‎‬اند‪ .‬آنها باید با هم یکی شوند‪.‬‬ ‫اگر هر یک به‪‎‬تنهایی فقط تهدید خود را ببیند‪ ،‬صد سال‬ ‫دیگر هم نمی‪‎‬توان توسعه را تجربه کرد‪.‬‬ ‫€ €به‪‎‬نظر می‪‎‬رسد به‪‎‬دلیل تهدید مشترک بیرونی‪،‬‬ ‫این ارتباط در حال شکل‪‎‬گیری است‪.‬‬ ‫ارتباط بین قطعه‪‎‬ساز و خودروساز در حال شکل‪‎‬گیری‬ ‫اس��ت‪ .‬اینکه این موض��وع را قبول داریم ب��ا اینکه واقعا‬ ‫شکل‪‎‬بگیرد‪ ،‬متفاوت است‪ .‬در اولی این باور هنوز به‪‎‬وجود‬ ‫نیامده اس��ت‪ .‬دولت مدعی اس��ت مجوز برای پرداخت‬ ‫تس��هیالت داده ش��ده و حرف خودروس��از هم این است‬ ‫که مبلغ به قطعه‪‎‬س��از تزریق ش��ده است‪ .‬آیا با تمام این‬ ‫تالش‪‎‬ها تی��راژ خودرو افزایش یافت ی��ا هنوز ‪۱۰۵‬هزار‬ ‫خ��ودرو در ک��ف کارخانه تجاری نش��ده‪‎‬اند؟ هر نهاد در‬ ‫جای��گاه خودش کارش را انج��ام داده اما هنوز به‪‎‬نتیجه‬ ‫نرسیده‪‎‬ایم‪.‬‬ ‫€ €به‪‎‬این‪‎‬ترتیب این پازل کامل نشده است‪ .‬چرا؟‬ ‫چون جزیره‪‎‬ای عمل کرده‪‎‬ایم‪ .‬اینکه وظایف حاکمیت‬ ‫مشخص است‪ ،‬خودروساز بابت ماموریتی که به او سپرده‬ ‫شد(تولید ساالنه یک میلیون و ‪۲۰۰‬هزار خودرو) تکلیف‬ ‫مشخصی دارد‪ ،‬قطعه‪‎‬ساز هم باید براساس قرارداد تولید‬ ‫داش��ته باشد خودرو نمی‪‎‬شود‪ .‬دولت مدعی است بودجه‬ ‫در اختیار خودروساز قرار گرفته خودروساز هم می‪‎‬گوید‬ ‫تحویل قطعه‏ساز شده‪ ،‬قطعه‏ساز هم می‌گوید تمام مبلغ‬ ‫را بابت بدهی‪‎‬های گذشته هزینه کرده است‪.‬‬ ‫€ €ب�رای نجات از عملکرد جزی�ره‪‎‬ای نهادها باید‬ ‫یکپارچه شوند‪ .‬این امر چگونه محقق می‪‎‬شود؟‬ ‫ماموریت رونق تولید خودرو به ‪ ۳‬ضلع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬خودروس��از و قطعه‪‎‬ساز داده شده است‪.‬‬ ‫براس��اس شواهد‪ ،‬وزارتخانه هم ماموریت را به خودروساز‬ ‫محول کرده و از او خواسته امسال دست‌کم یک میلیون و‬ ‫‪۱۰۰‬هزار خودرو تولید و عرضه کند‪ .‬ماموریت خودروساز‬ ‫مش��خص اس��ت آیا اختیارات آن هم داده ش��ده است؟‬ ‫به‪‎‬ط��ور نمون��ه‪ ،‬خودش نرخ را تعیی��ن کند‪ .‬نرخ قطعات‬ ‫زنجیره تامین را بروزرسانی کند‪ .‬یا تولید می‌شود به‪‎‬شرط‬ ‫اینکه بانک مرکزی ارز مورد نیازش را تامین کند‪ .‬گمرک‬ ‫ب��ا او و بدنه زنجیره تامین او همکاری کند‪ .‬اگر ماموریت‬ ‫به یک مجموعه داده ش��د اختیارات و پشتیبانی هم باید‬ ‫به همان مجموعه محول شود‪.‬‬ ‫€ €آیا قطعه‪‎‬ساز اعتماد می‪‎‬کند که این ماموریت با‬ ‫تمام اختیاراتش به خودروساز سپرده شود؟‬ ‫در ش��رایط فعلی بحث از اعتماد گذشته است‪ .‬اعتماد‬ ‫نکنیم زمان را از دس��ت داده‌ایم‪ .‬وقتی ماموریت همراه با‬ ‫اختیارات داده شود باید خودروساز پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫€ €حرف قطعه‪‎‬ساز این است که برای پایین آمدن‬ ‫هزین�ه‪ ،‬ارز تعلق گرفته ش�ده به‪‎‬جای تولید صرف‬ ‫واردات قطعات کامل شده است‪.‬‬ ‫ارزبری هر مدلی مش��خص است‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬پژو‪،‬‬ ‫‪۲۶۰۰‬دالر ارزبری دارد‪ .‬داخلی‪‎‬س��ازی زمان‪‎‬بر است‪ .‬در‬ ‫خوش��بینانه‪‎‬ترین نگاه اگر قطعات «های‪‎‬تک» نباشد بین‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۹‬ماه زمان نیاز است‪ .‬با هدف‪‎‬گذاری و شیب ملایم‪،‬‬ ‫مرحله به مرحله (به‌عنوان مثال سالی ‪۱۰‬درصد) می‪‎‬توان‬ ‫عمق ساخت داخل را ارتقا بخشید‪ .‬به‪‎‬طور میانگین تمام‬ ‫خودروه��ا حدود ‪۲‬هزار دالر ارزبری دارند‪ .‬هر ‪ ۳‬ماه باید‬ ‫بودجه‪‎‬ای تعریف کرد و کار را پیش برد‪ .‬اگر بانک مرکزی‬ ‫ارز مورد نیاز را تامین کند‪ ،‬کار آغاز خواهد ش��د‪ .‬اما اگر‬ ‫حتی یک قطعه از این پازل نباشد این کارها به سرانجام‬ ‫نمی‪‎‬رس��د‪ .‬با تالش‪‎‬های قطعه‪‎‬ساز بود که ‪۴‬هزار میلیارد‬ ‫دالر پرداخت ش��د و حاال نوبت خودروس��از اس��ت که با‬ ‫پذیرش مس��ئولیت‪ ،‬س��کاندار تولید و تحقق تولید یک‬ ‫میلیون و ‪۱۰۰‬هزار خودرو را بر‪‎‬عهده بگیرد‪.‬‬ ‫€ €دوب�اره من از زبان قطعه‪‎‬س�از صحبت می‪‎‬کنم؛‬ ‫قطعه‌س�از می‌گوید خودروس�از از من می‌خواهد‬ ‫قطع�ه‪‎‬ای را با فلان نرخ تولید کنم اما چون ممکن‬ ‫نیس�ت با اس�تفاده از ارز با عنوان ساخت داخل و‬ ‫با نرخ پایین‪‎‬تر آن را وارد می‪‎‬کنم‪ .‬خودروس�از هم‬ ‫از ای�ن موضوع آگاه اس�ت‪ .‬همین امر باعث ش�ده‬ ‫امروز خودروها تجاری نش�وند زیرا داخلی‪‎‬س�ازی‬ ‫بر اساس ادعایی که داشتیم‪ ،‬انجام نشده است‪.‬‬ ‫تم��ام قطعاتی که نی��از به تامین ارز دارند‪ ،‬مش��خص‬ ‫هستند‪ .‬در قانون هم کاالیی که در داخل تولید می‌شود‪،‬‬ ‫اجازه واردات ندارد‪ .‬اینجا کنترل کارس��از است‪ .‬اگر یک‬ ‫مرجع ورود کند و ماموریت به یک نهاد داده شود کنترل‬ ‫راحت‪‎‬ت��ر خواهد بود‪ .‬احتم��ال دور زدن قانون هم کمتر‬ ‫اس��ت‪ .‬ضم��ن اینکه با این ن��رخ ارز نمی‪‎‬توان قطعه‪‎‬ای را‬ ‫ارزان‪‎‬تر وارد کرد‪ .‬ش��اید در گذش��ته چنین کاری با ارز‬ ‫مبادل��ه‪‎‬ای ممکن ب��ود اما امروز صرف��ه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫چالش بعدی نقل‪‎‬وانتقال ارز اس��ت‪۲۶۰۰ .‬دالر ارز مورد‬ ‫نی��از پژو ب��ا نرخ نیمایی ‪۲۶‬میلیون تومان می‪‎‬ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫هزینه حمل‪‎‬ونقل در این عدد دیده نش��ده باش��د‪ ،‬دوباره‬ ‫هزینه‪‎‬ها باالتر می‪‎‬رود‪.‬‬ ‫€ €پیش�نهاد ش�ما برای رونق تولی�د در صنعت‬ ‫خودرو با سکانداری خودروساز است‪ .‬چرا؟‬ ‫مدیریت تولید خودرو نمی‪‎‬تواند در اختیار قطعه‪‎‬س��از‬ ‫باش��د زیرا ‪ ۱۲۰۰‬صنعتگر در این ح��وزه فعالیت دارند‪.‬‬ ‫اگر مدیریت در اختیار وزارتخانه باش��د‪ ،‬نظارت س��خت‬ ‫می‌ش��ود زیرا باید هم خودروساز و هم قطعه‪‎‬ساز را تحت‬ ‫کنترل داش��ته باشد‪ .‬برای جلوگیری از بهانه‪‎‬تراشی بهتر‬ ‫اس��ت ماموریت به خودروس��از داده ش��ود‪ ،‬مسئولیت و‬ ‫اختیار تولید هم در دست او باشد‪ .‬پس از گذشت ‪ ۴‬دهه‬ ‫از انقالب خودروس��از را متعهد کنیم که پای کار بایستد‪.‬‬ ‫وقتی برنامه‪‎‬ریزی‌ها دقیق باشد اشکاالت و نواقص کار هم‬ ‫مشخص می‪‎‬شود‪ .‬به‪‎‬عنوان نمونه‪ ،‬با مشخص شدن میزان‬ ‫ارز مورد نیاز‪ ،‬ممکن است بانک مرکزی اعالم کند تامین‬ ‫چنین مبلغی ممکن نیس��ت و برنامه‪‎‬ها برای تعداد کمتر‬ ‫تغیی��ر کند‪ .‬اما به‪‎‬طور قطع‪ ،‬برای تولید ‪۵۵۰‬هزار خودرو‬ ‫از سوی هر خودروساز وزارتخانه محاسبه کرده و از بابت‬ ‫فراهم بودن ارز مورد نیاز مطمئن است‪.‬‬ ‫€ €ب�ا کمب�ود نقدینگی ک�ه واحده�ای صنفی و‬ ‫صنعتی دارند‪ ،‬چقدر س�رمایه ب�رای تحقق تولید‬ ‫یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬یا ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو نیاز است؟‬ ‫مبل��غ ارزی ب��ا توجه به ارزبری هر خودرو مش��خص و‬ ‫مبلغ ریالی هم براس��اس هزینه مواد اولیه قابل پیگیری‬ ‫و محاس��به اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان مواد اولیه همه دولتی‬ ‫هس��تند و نرخ در اختیار دولت است‪ .‬در ادامه فقط مبلغ‬ ‫دستمزد‪ ،‬هزینه ماشین‪‎‬آالت و آب‪ ،‬برق و‪ ...‬می‪‎‬ماند‪ .‬حال‬ ‫باید پرسید آیا در این ‪ ۲‬ماه برنامه‪‎‬ها مشخص و امکانات‬ ‫مورد نیاز برآورد شده یا فقط عنوان می‪‎‬شود هدف‪ ،‬تولید‬ ‫یک میلیون و ‪۱۰۰‬هزار خودرو اس��ت؟ تا امروز چقدر ارز‬ ‫تامین شده و چقدر قطعات مورد نیاز وارد شده است؟ اگر‬ ‫ارز نباش��د صنعتگر ناگزیر باید ارز مورد نیازش را از بازار‬ ‫آزاد تهیه کند‪ ،‬چون نمی‪‎‬تواند خط تولید را تعطیل کند‪.‬‬ ‫برای ایجاد یک ش��غل بین ‪ ۳۵۰‬ت��ا ‪۴۰۰‬میلیون تومان‬ ‫س��رمایه نیاز اس��ت‪ .‬ارزش مالی شاغالن صنعت قطعه با‬ ‫‪۵۵۰‬هزار نفر نیروی انسانی براساس ‪۴۰۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫‪۲۲۰‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫€ €آی�ا پیش�نهاد واگ�ذاری مدیری�ت ب�ا تم�ام‬ ‫اختیارات به خودروس�از‪ ،‬به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ارائه ش�ده اس�ت؟ در ادامه چالش دانش‬ ‫فن�ی مورد نیاز برای داخلی‪‎‬س�ازی قطعات چگونه‬ ‫برطرف خواهد شد؟‬ ‫این پیش��نهاد هنوز داده نش��ده و در این گفت‌وگو نظر‬ ‫خود را برای تحقق شعار رونق تولید بیان کردم که نیاز به‬ ‫کار کارشناسی دارد‪ .‬تمام قطعاتی که ارزبری دارند‪ ،‬جزو‬ ‫قطعات «های‪‎‬تک» نیستند‪ .‬داخلی‪‎‬سازی ‪ ۳۰‬یا ‪۵۰‬درصد‬ ‫قطعات تا چند سال نخست‪ ،‬امری دشوار نخواهد بود‪.‬‬ ‫€ €چ�را ‪۵۰‬درص�د؟ مگ�ر خودروه�ای قدیم�ی‬ ‫‪۸۰‬درصد داخلی‪‎‬سازی نشده‪‎‬اند؟‬ ‫اگر پژو ‪۸۰‬درصد داخلی‪‎‬سازی شده بود چرا ‪۲۶۰۰‬دالر‬ ‫ارزبری دارد‪ .‬به درصدها نباید کاری داشت‪ .‬میزان ارزبری‬ ‫هر خودرو مش��خص اس��ت و با مبنا قرار دادن ‪ ۱۰۰‬برای‬ ‫قطع��ات ارزب��ر از کل قطعات‪ ،‬هر س��ال باید بخش��ی از‬ ‫آنها بومی‪‎‬س��ازی شود‪ .‬اما بومی‪‎‬س��ازی قطعات خاص و‬ ‫«های‪‎‬ت��ک» بای��د از همین امروز آغاز ش��ود‪ .‬در این‪‎‬باره‬ ‫ش��رکت‪‎‬های دانش‪‎‬بنیان‪ ،‬سرمایه‪‎‬گذاران بخش دولتی و‬ ‫خصوصی باید کمک کنند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به تی�راژ محدود داخلی و حجم باالی‬ ‫سرمایه‪ ،‬چگونه می‪‎‬توان این ریسک را انجام داد؟‬ ‫کش��ورهای زیادی به این س��مت رفته‪‎‬اند‪ .‬در ش��رایط‬ ‫خاص جنگ و ش��روع حرکت در مس��یر توسعه‪‎‬یافتگی‬ ‫بس��یاری از کشورها قطعات «های‪‎‬تک» را با وجود تیراژ‬ ‫پایین‪ ،‬داخلی‪‎‬س��ازی کرده‪‎‬اند‪ .‬گاهی برای بومی‪‎‬س��ازی‬ ‫فقط عوامل اقتصادی و نرخ مهم نیست‪ .‬درحال‪‎‬حاضر در‬ ‫ش��رایط تحریم ناگزیر به انجام این کار هستیم که در آن‬ ‫دانش و نوآوری هم نهفته است‪ .‬در این شرایط کارآفرینی‬ ‫به اجبار است؛ روی کاغذ توجیه ندارد اما باید ساخت‪.‬‬ ‫€ €آی�ا ام�کان س�رمایه‪‎‬گذاری مورد نی�از فراهم‬ ‫است؟‬ ‫بای��د به ان��دازه‪‎‬ای که س��رمایه داریم داخلی‪‎‬س��ازی‬ ‫را آغ��از کنی��م‪ .‬اگر مبلغ مورد نظر به‪‎‬ط��ور کامل تامین‬ ‫نش��د‪ ،‬در مدت زمان بیشتر داخلی‪‎‬سازی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫موتورمحرک‪ ،‬حجم س��رمایه و دانش فنی اس��ت که در‬ ‫اختیار داریم‪ .‬س��پس می‪‎‬توان زمان‪‎‬بندی کرد‪ .‬زمانی که‬ ‫مش��کالت و محدودیت‪‎‬های فعلی را نداشتیم اصراری از‬ ‫سوی مشتری نبود که بخش مهندسی و تحقیق و توسعه‬ ‫تقویت شود‪ .‬قطعه‪‎‬ساز هزینه این بخش‪‎‬ها را حداقل کرده‬ ‫و بحث اقتصادی را مطرح کرد؛ در نتیجه به‪‎‬جای ساخت‬ ‫داخل‪ ،‬قطعات وارد می‏شد‪.‬‬ ‫€ €تحریم‌ه�ا برای کش�ور در دوره‏ه�ای مختلف‬ ‫تکرار ش�د‪ .‬چرا بومی‪‎‬س�ازی در هم�ان دوره‪‎‬ها با‬ ‫جدیت دنبال نشد؟‬ ‫درحال‪‎‬حاض��ر نبای��د دنبال مقصر باش��یم‪ .‬امروز باید‬ ‫برخ��ی قطعات ک��ه های‪‎‬تک هس��تند و روی عملکرد و‬ ‫انتظار مشتری تاثیر زیادی ندارند‪ ،‬حذف شوند‪.‬‬ ‫€ €مثل چه قطعاتی؟‬ ‫مانن��د ترمز ای‪‎‬بی‪‎‬اس که پیش‌تر ه��م روی خودروها‬ ‫نب��ود‪ .‬ناگزی��ر برای رفع برخی چالش‪‎‬ه��ا باید این کار را‬ ‫کرد‪ .‬البته این مثال سختی بود و شاید خیلی‪‎‬ها با آن کنار‬ ‫نیایند‪ .‬برخی آپشن‪‎‬ها مثل مجموعه مالتی‪‎‬پلکس خودرو‬ ‫را باید کم کرد‪ .‬چین برای نخستین‌بار که پژو‪ ۲۰۶‬را در‬ ‫کشورش ساخت‪ ،‬آن را ارزان‪‎‬سازی کرد‪ .‬در آن دوره پژو‬ ‫ارزان‪‎‬ترین خودرو بود‪ .‬در حال‪‎‬حاضر‪ ،‬بیش��تر خودروهای‬ ‫ما زیرپوش��ش مالتی‪‎‬پلکس (ش��بکه یکپارچه رایانه‌ای)‬ ‫هس��تند‪ .‬این اق��دام هزینه س��نگینی دارد چراکه ‪ ۸۰‬تا‬ ‫‪۹۰‬درصد آن وارداتی است‪ .‬اگر بخش زیادی از خودروها‬ ‫تجاری نمی‪‎‬شوند به‪‎‬دلیل نبود قطعات ای‪‎‬بی‪‎‬اس و ایربگ‬ ‫است‪ .‬این تصمیم‌هایی است که خودروساز وقتی مسئول‬ ‫تولید باش��د‪ ،‬می‪‎‬تواند با صالحدید س��ازمان اس��تاندارد‬ ‫بگیرد‪ .‬اس��تاندارد باید براساس ظرفیت و امکانات داخلی‬ ‫تعریف ش��ود‪ .‬در برخی قطعات می‪‎‬ت��وان جایگزین پیدا‬ ‫کرد و اگر نش��د‪ ،‬ناگزیر به حذف برخی آپشن‪‎‬ها هستیم‪.‬‬ ‫برای رونق تولید با شرایط تحریم نمی‪‎‬توان با فرمول قبل‬ ‫برنامه نوشت و حرکت کرد‪.‬‬
‫شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1281‬‬ ‫پیاپی ‪2599‬‬ ‫اورانیوم‪ ،‬عامل‬ ‫شکاف دولت و ملت‬ ‫قرقیزستان‬ ‫تفاهمنامه همکاری‬ ‫ایمیدرو با شرکت‌های‬ ‫تابع و بنگاه‌های منتخب‬ ‫شایعه افزایش قیمت‬ ‫و سهمیه‌بندی بنزین‬ ‫رد شد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫عملیات اجرایی کارخانه تولید کاغذ از سنگ در الیگودرز آغاز شد‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬عملیات اجرایی س��اخت کارخانه تولید کاغذ از س��نگ‬ ‫کربن��ات کلس��یم با حضور رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو در ش��هرک صنعتی الیگودرز‬ ‫استان لرستان آغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬ظرفیت ساالنه فاز نخست طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهر‬ ‫الیگودرز‪ ۸ ،‬تا ‪ ۱۰‬هزار تن کاغذ است که بیش از ‪ ۷۰‬شغل مستقیم و ‪۲۰۰‬‬ ‫شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫سنگ‪ ،‬کاغذ‪ ،‬کلنگ‬ ‫‹ ‹جدیت دولت برای خودکفایی در تولید کاغذ‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬ارتقا و توس��عه معدن و صنایع معدنی‬ ‫با توجه به ظرفیت مناسب ذخایر کشور‪ ،‬جزو پروژه‌های ویژه امسال است و‬ ‫باید انقالبی در این حوزه ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬رضا رحمانی ش��امگاه سه‌شنبه در حاشیه آیین کلنگ‌زنی طرح تولید‬ ‫کاغذ از س��نگ کربنات کلس��یم ضمن بیان این مطل��ب اظهار کرد‪ :‬تالش‬ ‫می‌کنیم نقطه عطفی برای توس��عه فعالیت‌های معدنی ایجاد ش��ود چراکه‬ ‫این بخش می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از جمله این برنامه‌ها‪ ،‬بازس��ازی معادن کوچک و متوس��ط‬ ‫اس��ت‪ .‬این اق��دام به دلیل قرار گرفت��ن در مناطق مختل��ف و ایجاد ارزش‬ ‫افزوده‪ ،‬می‌تواند موجب توس��عه کشور شود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫بیان اینکه مردم را دعوت به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن می‌کنیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما نیز از سرمایه‌گذاران این حوزه حمایت می‌کنیم چراکه معتقدیم این‬ ‫بخش ارزش افزوده و بازدهی باال و اش��تغالزایی قابل توجه دارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫معادن یادش��ده به دلیل قرار گرفتن در مناطق کمتر توس��عه‌یافته‪ ،‬موجب‬ ‫توسعه این مناطق می‌شوند‪.‬‬ ‫رحمان��ی بیان کرد‪ :‬بخش قابل توجه ص��ادرات مربوط به معدن و صنایع‬ ‫معدنی اس��ت‪ .‬امیدواریم نظام بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری‪ ،‬ما را در‬ ‫این زمینه یاری کنند تا شرایط توسعه صادرات بیش از پیش مهیا شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه درباره دغدغه رهبر معظم‬ ‫انقالب در حوزه کاغذ با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مذاکره کردیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این امر حاکی از جدیت دولت برای خودکفایی در تولید کاغذ است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دلیل ظرفیت معدنی مناسب در منطقه الیگودرز‪ ،‬این منطقه‬ ‫می‌تواند زمینه مناس��بی ب��رای ایجاد مجموع��ه‌ای از فعالیت‌های معدنی و‬ ‫صنعتی ش��ود‪ .‬رحمانی گفت‪ :‬برنامه اجرای طرح تولید کاغذ از سنگ در ‪۳‬‬ ‫فاز است که برای بیش از ‪ ۲۰۰‬نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫اجرا می‌شود‪ .‬او در ادامه‪ ،‬با بیان اینکه امسال برنامه معادن و صنایع معدنی‬ ‫جزو پروژه‌های ویژه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدیم‬ ‫انقالبی در حوزه معدن باید ایجاد شود چراکه ظرفیت خوبی در کشور وجود‬ ‫دارد‪ .‬رحمانی افزود‪ :‬فعال‌س��ازی معادن کوچک که در همه استان‌ها وجود‬ ‫دارد را امسال آغاز کردیم و از مردم می‌خواهیم در این معادن سرمایه‌گذاری‬ ‫کنند‪ .‬شرکت‌های بزرگ اعالم کرده‌اند به طور تضمینی مواد تولیدی معادن‬ ‫کوچک را با نرخ روز و در قراردادهای بلندمدت خریداری می‌کنند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بر اس��اس مطالعات‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬س��رمایه‌گذاری در معدن از توجیه اقتصادی زیادی برخوردار‬ ‫است و سرمایه‌گذاران با بازدهی خوبی روبه‌رو می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش افزوده و تولید کاغذ‬ ‫مردم را دعوت به س��رمایه‌گذاری در حوزه معدن می‌کنیم‪ .‬از س��رمایه‌گذاران این حوزه نیز‬ ‫حمای��ت می‌کنیم چراکه معتقدیم ای��ن بخش ارزش افزوده و بازدهی باال و اش��تغالزایی قابل‬ ‫توجه دارد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬میزان س��رمایه‌گذاری این طرح‪ ،‬حدود ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫اس��ت و فاز نخس��ت آن در ‪ ۱۸‬ماه ساخته می‌ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ۲ ،‬طرح‬ ‫عملیات اجرایی ناحیه صنعتی الیگودرز و تولید کاغذ از کربنات کلس��یم با‬ ‫پیگیری‌های مقامات استانی و منطقه‌ای به مرحله اجرا رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹معدن و صنایع معدنی می‌تواند جایگزین نفت شود‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین در حاش��یه آیی��ن بهره‌برداری و‬ ‫آغاز عملیات اجرایی ساخت کارخانه تولید کاغذ از سنگ کربنات کلسیم‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به برنامه این وزارتخانه برای فعال‌سازی معادن کوچک‪ ،‬گفت‪ :‬معدن‬ ‫و صنایع معدنی می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود‪ .‬بخش عمده‌ای از‬ ‫صادرات غیرنفتی کشور نیز شامل مواد و محصوالت معدنی است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در سفر به شهرس��تان الیگودرز در استان‬ ‫لرستان با اشاره به طرح ساخت ناحیه صنعتی چمان سلطان گنجینه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس ارزیابی وزارتخانه‪ ،‬حدود یک‌هزار واحد صنعتی می‌توانند در این‬ ‫ناحیه راه‌اندازی شوند و ما نیز سعی می‌کنیم با سرمایه‌گذاری و آماده‌سازی‬ ‫زیرساخت‌ها و با توجه به ظرفیت‌های منطقه‪ ،‬زمینه را برای سرمایه‌گذاری‬ ‫آماده کنیم‪.‬‬ ‫رحمانی اضافه کرد‪ :‬تولید کاغذ در کشور از روش‌های متداول انجام شده‬ ‫اس��ت اما روش جدیدی اس��ت که با توجه به وجود ذخایر خوب این ماده‬ ‫معدنی در منطقه الیگودرز‪ ،‬می‌توانیم ش��اهد مجموعه‌ای از فعالیت‌ها با این‬ ‫محوریت باشیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬ایمیدرو نیز برای خدمات‌رس��انی‬ ‫در مناطق محروم و توس��عه اس��تان‌ها سرمایه‌گذاری کرده است و بر اساس‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ا‪ ،‬این پروژه تا ‪ 18‬ماه دیگر به بهره‌برداری می‌رس��د‪ .‬به گفته‬ ‫رحمانی‪ ،‬پروژه تولید کاغذ از کربنات کلس��یم در ‪ ۲‬فاز با اشتغال ‪ 270‬نفر‬ ‫خداداد غریب‌پور در نشس��تی که ب��ا حضور نماینده م��ردم الیگودرز در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و جمعی از دبیران آموزش و پرورش شهرس��تان‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬طرح تولید کاغذ از س��نگ در الیگودرز به منظور ایجاد‬ ‫اشتغال‪ ،‬ایجاد ارزش افزوده و تامین کاغذ به عنوان یکی از دغدغه‌های رهبر‬ ‫معظم انقالب و صرفه‌جویی ارزی‪ ،‬وارد مرحله اجرایی ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫طرح‪ ۱۸ ،‬ماهه به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو تصریح کرد‪ :‬با توجه به خلوص باالی معادن‬ ‫کربنات کلسیم‪ ،‬این منطقه مستعد ساخت کارخانه یادشده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با بهره‌برداری از کارخانه‪ ،‬برای ‪ ۷۰‬نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور خب��ر داد‪ :‬فاز دوم کارخان��ه‪ ،‬پس از بهره‌برداری از نخس��تین‬ ‫کارخانه‪ ،‬اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت میزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی کارخانه یاد شده نیز به‬ ‫ترتیب ‪ ۵.۳‬میلیون یورو و ‪ ۱۷۰‬میلیارد ریال است که با بهره‌برداری از آن‪،‬‬ ‫‪ ۸‬میلیون دالر صرفه‌جویی ارزی برای کش��ور حاصل می‌ش��ود‪ .‬تولید کاغذ‬ ‫از س��نگ کربنات کلس��یم از مزایایی همچون قابلیت بازیافت‪ ،‬دوس��تداری‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬عم��ر طوالن��ی‪ ،‬مقاوم��ت در براب��ر آب و مواد ش��یمیایی‪،‬‬ ‫انعطاف‌پذیری و چاپ‌پذیری مطلوب برخوردار است‪ .‬این طرح قرار است در‬ ‫‪ ۳‬فاز با مجموع ظرفیت ‪ ۳۰‬هزار تن‪ ،‬اش��تغالزایی مستقیم برای ‪ ۲۱۰‬نفر و‬ ‫اشتغالزایی غیر مستقیم برای بیش از ‪ ۷۰۰‬نفر اجرا شود‪.‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬طرح ناحیه صنعتی الیگودرز‬ ‫(چمن س��لطان‪ -‬گندمینه) با مس��احت ‪ ۵۰‬هکتار و فاز عملیاتی ‪ ۲۰‬هکتار‬ ‫را کلنگ‌زنی کرد‪ .‬در این آیین‪ ،‬سیدموسی خادمی استاندار لرستان‪ ،‬محمد‬ ‫خدابخش��ی نماینده مردم الیگودرز در مجلس ش��ورای اسالمی و جمعی از‬ ‫معدنداران منطقه و مقامات محلی حضور داشتند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1281‬‬ ‫پیاپی ‪2599‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دو روی سکه معدنکاری در آسیای میانه‬ ‫یادداشت‬ ‫امنیت‬ ‫پیش‌نیاز‬ ‫توسعه‬ ‫اورانیوم‪ ،‬عامل شکاف دولت و ملت قرقیزستان‬ ‫پیمان افضل‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫رای مجلس‬ ‫به ممنوعیت‬ ‫اکتشاف‬ ‫اورانیوم در‬ ‫حالی صادر شد‬ ‫که پیش از این‪،‬‬ ‫مجوز اکتشاف‬ ‫به شرکت‌های‬ ‫خارجی از‬ ‫جمله شرکت‬ ‫کانادایی َ‬ ‫«آزرگا‬ ‫اورانیوم»‬ ‫داده شده بود‬ ‫عکس‪ :‬فارس‬ ‫در دنی��ای ام��روز‪ ،‬میان ثبات سیاس��ی و‬ ‫سرمایه‌گذاری‪ ،‬ارتباط مستقیمی وجود دارد‪.‬‬ ‫هم‌اکنون حدود ‪ ۲۰۰‬کش��ور در جهان وجود‬ ‫دارند که به دلیل نبود ثبات سیاسی‪ ،‬فرصت‬ ‫جذب سرمایه‌گذاران را از دست می‌دهند‪ ،‬هر‬ ‫چن��د دارای ذخایر غنی هس��تند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫این کش��ورها که بیش��تر افریقایی هس��تند‪،‬‬ ‫ب��ا وج��ود حجم چش��مگیر ذخایر‪ ،‬ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی مطلوب��ی را تجرب��ه نمی‌کنند‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که رقیبان افریقایی این کش��ورها نیز‬ ‫از ورود س��رمایه‌گذاران اس��تقبال می‌کنند و‬ ‫این اتفاق باعث می‌ش��ود دس��ت شرکت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذار برای تغییر محل سرمایه‌گذاری‬ ‫باز باش��د‪ .‬این اتفاق هم‌اکنون میان افریقای‬ ‫جنوبی و کش��ورهایی مانند نامیبیا‪ ،‬زیمبابوه‬ ‫و کنگ��و جری��ان دارد؛ در ش��رایطی که گاه‬ ‫خبر خروج ش��رکت‌های معدن��ی از افریقای‬ ‫جنوب��ی به گ��وش می‌رس��د‪ .‬از جمل��ه این‬ ‫شرکت‌ها می‌توان به آنگلوامریکن اشاره کرد‪.‬‬ ‫جاکوب زوما‪ ،‬رئیس‌جمهوری پیشین افریقای‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬قدرت سیاس��ت‌ورزی و ویژگی‌های‬ ‫ش��خصیتی برجسته‌ای نداش��ت و در همین‬ ‫حال ش��رکت‌های معدنی می‌دانند که بخش‬ ‫زی��ادی از اقتص��اد افریقای جنوب��ی‪ ،‬مبتنی‬ ‫بر مواد معدنی اس��ت و این کش��ور نمی‌تواند‬ ‫ب��دون کمک این ش��رکت‌ها مع��ادن خود را‬ ‫از نظ��ر فن��ی اداره کند‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوبی مجبور اس��ت به نوع��ی به مصالحه با‬ ‫ش��رکت‌های معدنی دس��ت یاب��د‪ .‬همچنین‬ ‫نب��ودن دموکراس��ی با پایه و اس��اس در این‬ ‫کشورها و نبود قوانین محکم‪ ،‬امکان تاخت و‬ ‫تاز شرکت‌های معدنی را فراهم کرده اما باید‬ ‫توجه کرد معدنکاری‪ ،‬صنعتی اس��ت که نیاز‬ ‫به زمان طوالنی برای بازگشت سرمایه زیادی‬ ‫دارد که صرف پروژه شده است‪.‬‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫آسیای میانه تاکنون چندان روی خوشی به استخراج‬ ‫اورانیوم نش��ان نداده است‪ .‬با این حال کشورهای این‬ ‫منطقه از جمله قرقیزستان به دلیل منابع بکر و تمایل‬ ‫به توس��عه‪ ،‬مورد توجه شرکت‌های امریکایی و اروپایی‬ ‫هس��تند‪ .‬این شرکت‌ها اما گاه با مقاومت افکار عمومی‬ ‫این کش��ورها رو به رو می‌ش��وند؛ از جمله اعتراضاتی‬ ‫که قرقیزها به تازگی به یک پروژه اس��تخراج اورانیوم‬ ‫کردن��د و در نهایت موفق به دریاف��ت رای مجلس به‬ ‫سود خود شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫به نق��ل از ماینین��گ‪ ،‬اعتراض‬ ‫ب��ه پروژه اکتش��اف اورانیوم در قرقیزس��تان به س��ود‬ ‫معترضان تمام ش��د و مجلس این کشور به ممنوعیت‬ ‫ادامه آن رای داد‪ ۲ .‬اردیبهش��ت‪ ،‬خبرگزاری فارس به‬ ‫نقل از وزارت کشور قرقیزستان از ثابت بودن وضعیت‬ ‫در مع��دن اورانیومی موس��وم ب��ه «کیزیل‌امپال» در‬ ‫استان «ایسیک کول» خبر داد‪ .‬وزارت کشور می‌گفت‬ ‫هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد‪ .‬این در حالی بود‬ ‫که شرکت «یوراس��یا» متعلق به قرقیزستان با تامین‬ ‫مالی خارجی‪ ،‬اس��تخراج اورانی��وم و دیگر فلزات را در‬ ‫اس��تان ایسیک‌کول قرقیزس��تان هدف‌گذاری کرده و‬ ‫س��اکنان این اس��تان تجمع اعتراضی نسبت به چنین‬ ‫اقدام‌هایی برگزار کردند‪.‬‬ ‫عالوه بر اعتراض‌های مردم��ی‪ ،‬تجمع اعتراضی ‪۲۶‬‬ ‫آوریل (‪ ۶‬اردیبهشت) در بیشکک‪ ،‬پایتخت کشور و در‬ ‫مقابل خانه دولت برنامه‌ریزی ش��ده بود که نمایندگان‬ ‫تمام استان‌های کشور در آن شرکت کردند‪.‬‬ ‫در ش��بکه‌های اجتماعی نیز مطالب بسیاری درباره‬ ‫آس��یب‌های اس��تخراج اورانی��وم و م��وارد مربوط به‬ ‫محیط‌زیست استان ایسیک‌کول منتشر شده بود‪.‬‬ ‫با این حال کارگ��روه دولتی صنعت‪ ،‬انرژی و معدن‬ ‫قرقیزستان از بی‌اس��اس بودن این نگرانی‌ها خبر داده‬ ‫ب��ود و این مع��دن را مجهز به فناوری‌های پیش��رفته‬ ‫می‌دانست‪.‬‬ ‫اعتراض‌ها ادامه داش��ت تا اینکه در نهایت وب‌سایت‬ ‫ماینینگ از رای مجلس به ممنوعیت اکتش��اف در این‬ ‫پ��روژه در روز پنجش��نبه خب��ر داد و در ادامه افزود‪:‬‬ ‫ای��ن رای در حالی صادر ش��د که پی��ش از این‪ ،‬مجوز‬ ‫اعتراض به پروژه اکتشاف اورانیوم در قرقیزستان‬ ‫قرقیزس��تان منابع ط�لا و اورانیوم و فلزه��ای کمیاب دارد اما‬ ‫اقتصادش بیش��تر به تج��ارت از جمله ص��دور کاالهای بومی به‬ ‫وی��ژه بازص��دور کااله��ای چینی ب��ه جمهوری‌های آس��یای میانه‬ ‫وابسته است‬ ‫اکتش��اف ب��ه ش��رکت‌های خارجی از جمله ش��رکت‬ ‫کانادای��ی «آ َزرگا اورانیوم» داده ش��ده ب��ود و لغو این‬ ‫مجوز می‌تواند دولت بیش��کک را به پرداخت خسارت‬ ‫به سرمایه‌گذاران وادارد‪.‬‬ ‫در همین ح��ال‪ ،‬داس��تان جوماب ِکوف‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫مجل��س چنین اقدامی را برای قرقیزس��تان تاریخی و‬ ‫بی‌سابقه دانست‪.‬‬ ‫در قرقیزس��تان‪ ،‬اورانیوم به عنوان سوخت نیروگاه و‬ ‫برای تولید برق اس��تفاده نمی‌ش��ود چون حجم تولید‬ ‫آن‌قدر باال نیست که به عنوان سوخت هسته‌ای به کار‬ ‫آید اما ش��ماری از کش��ورها از جمله امریکا‪ ،‬استرالیا‪،‬‬ ‫چین و‪ ...‬به اس��تخراج ذخایر این کش��ور چشم دارند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر نیز یک کارخانه اورانیوم در این کش��ور‬ ‫بدون استفاده مانده است‪.‬‬ ‫«اوراس��یا» نام کارخانه قرقیزستانی است که پروژه‬ ‫«کیزی��ل آمپال» را به پیش می‌برد و ‪۷۰‬درصد س��هم‬ ‫آن در اختیار آزرگاس��ت‪ .‬این ش��رکت این س��هم را با‬ ‫پرداخت ‪ ۵.۸۵‬میلیون دالر از ش��رکت اورانیوم آسیای‬ ‫مرک��زی خرید و متعهد ش��د ‪ ۱.۵‬میلی��ون دالر برای‬ ‫هزینه‌ه��ای مربوط به اکتش��اف و توس��عه این پروژه‬ ‫هزینه کند‪ .‬ح��اال با توقف کار این پروژه دولت مجبور‬ ‫به پرداخت غرامت اس��ت‪ .‬هر چند قرقیزستان منابع‬ ‫ط�لا و اورانیوم و فلزهای کمی��اب دارد اما اقتصادش‬ ‫بیش��تر به تجارت و از جمله ص��دور کاالهای بومی به‬ ‫ویژه بازصدور کاالهای چینی به جمهوری‌های آسیای‬ ‫میانه وابسته است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه رویارویی و تضاد قرقیزها با‬ ‫استخراج اورانیوم پیش��ینه طوالنی دارد‪ .‬در واقع پس‪‭‬‬ ‫‬از‬‪‭‬س��قوط‬‪‭‬اتحاد‬‪‭‬جماهیر‬‪‭‬شوروی‪‭‬،‬هر‬‪‭‬۵‭‬کشور‬‪‭‬آسیای‬ ‫‬مرکزی شامل قرقیزس��تان‪‭‬،‬قزاقستان‪‭‬،‬تاجیکستان‪‭،‬‬ ‫‬ترکمنستان‬‪‭‬و‬‪‭‬ازبکس��تان‪ ،‬خود را‬متعهد‬‪‭‬به‬‪‭‬جلوگیری‪‭‬‬ ‫‬از‬‪‭‬توس��عه‬‪‭‬مواد‬‪‭‬هس��ته‌ای‪‭‬،‬معدوم‬‪‭‬کردن‬‪‭‬س�لاح‌های‪‭‬‬ ‫ی‬ ‫‬هس��ته‌ای‬‪‭‬و‬ ‪‭‬هم��کاری‬ ‪‭‬ب��ا‬ ‪‭‬قرارداده��ای‬ ‪‭‬تس��لیحات ‪‭‬‬ ‫‬بین‌المللی‬‪‭‬کردند‪.‬‬ ‫این جریان‬تا‬‪‭‬امروز‬‪‭‬ادامه‬‪‭‬داش��ته اس��ت‪ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.‬در همین‬ ‫ک‬ ‫زمینه‪‬،‬مه‬‪( ۲۰۱۸‬اردیبهشت ‪ )۱۳۹۷‬قرقیزستان‬‪‭‬ی ‪‭‬‬ ‫ن‬ ‫‬کنفرانس‬‪‭‬بین‌المللی‬‪‭‬برای‬‪‭‬محافظت‬‪‭‬از‬‪‭‬معادن‬‪‭‬پیش��ی ‪‭‬‬ ‫‬اورانیوم‬‪‭‬در‬‪‭‬آس��یای‬‪‭‬مرکزی‬‪‭‬و‬‪‭‬کاهش‬‪‭‬خطر‬رادیواکتی ‪‭‬و‬ ‫‬برگزار کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن رویداد‪ ،‬میش��له‬‪‭‬ریواس‪‭‬،‬نماین��ده‬‪‭‬اتحادی ‪‭‬ه‬ ‫ن‬ ‫‬اروپا‬که‬‪‭‬از‬‪‭‬طرف‬‪‭‬قرقیزس��تان‪‬،‬تاجیکستان‬‪‭‬و‬‪‭‬ازبکستا ‪‭‬‬ ‫‬صحب��ت‬‪‭‬می‌کرد‪ ،‬خواس��تار‬کمک‬‪‭‬جامع��ه‬‪‭‬بین‌المللی‪‭‬‬ ‫‬برای‬‪‭‬پاکسازی ضایعات‬اورانیوم‬‪‭‬از‬‪‭‬این‬‪‭‬کشورها شد‪.‬‬ ‫ب��ه‬‪‭‬گفت��ه‬‪‭‬ریواس��ی‪‭‬،‬اگر‬‪‭‬م��واد‬‪‭‬رادیواکتی��و ‪‭‬،‬مواد‬ ‫‬س��می‬‪‭‬مراکز‬‪‭‬اورانیوم‬‪‭‬قرقیزس��تان‬‪‭‬و‬‪‭‬دیگ��ر‬‪‭‬مناطق‬‪‭‬به‪‭‬‬ ‫‬رودخانه‌های‬‪‭‬مجاور‬‪‭‬برس��ند‪‬،‬وضعیت‬‪‭‬بسیار‬‪‭‬خطرناکی‪‭‬‬ ‫‬به وجود‬‪‭‬خواهد‬‪‭‬آمد‪ .‬آس��یای میانه‪ ،‬س��رزمینی بکر و‬ ‫دست نخورده و دارای منابع و معادن زیرزمینی فراوان‬ ‫است؛ از نظر منابع معدنی و کشاورزی نیز غنی است و‬ ‫پس از گاز طبیعی‪ ،‬نفت مهم‌ترین منابع این سرزمین‬ ‫به ش��مار می‌آید‪ .‬مس‪ ،‬س��نگ آهن‪ ،‬اورانیوم‪ ،‬سرب‪،‬‬ ‫روی‪ ،‬قل��ع‪ ،‬زغال‌س��نگ‪ ،‬نیکل‪ ،‬آنتیموان‪ ،‬تنکس��تن‪،‬‬ ‫جی��وه و س��ولفات س��دیم از دیگر مناب��ع معدنی این‬ ‫نواحی است‪ .‬با این حال‪ ،‬زندگی در زیر سلطه شوروی‬ ‫سابق‪ ،‬محدودیت‌های جدی برای رشد آن فراهم کرده‬ ‫و این کشور تا دس��تیابی به ثبات سیاسی و اقتصادی‬ ‫راه درازی در پیش دارد‪.‬‬
‫شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1281‬‬ ‫پیاپی ‪2599‬‬ ‫شرایط واردات‬ ‫«موبایل همراه مسافر»‬ ‫تغییر کرد‬ ‫چاره کار »بازارساز»‬ ‫چیست؟‬ ‫نمایشگاه نفت‬ ‫کلیدی‌ترین ابزار برای‬ ‫حفظ قدرت‬ ‫این هفته در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫پیش��نهادهایی ک��ه درباره جزئیات ط��رح ارائ��ه داده بودند‪ ،‬هفته‬ ‫گذش��ته م��ورد تصویب کمیس��یون اجتماعی مجلس ق��رار گرفت و‬ ‫گ��زارش آن با عنوان تش��کیل وزارت «تج��ارت و خدمات بازرگانی»‬ ‫به صحن علنی مجلس ارائه ش��ده است که این هفته به‌طور قطع در‬ ‫دستور کار صحن قرار خواهد گرفت‬ ‫امضای تفاهمنامه یک میلیارد دالری صندوق ضمانت صادرات ایران‬ ‫تفاهمنامه یک میلیارد دالری بین صندوق‬ ‫ضمانت صادرات ایران و اس��تانداری اصفهان‬ ‫منعقد ش��د‪ .‬به گزارش ایبِنا به نقل از روابط‬ ‫عمومی صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات ایران‪،‬‬ ‫ای��ن تفاهمنامه به‌منظور حمایت و توس��عه‪،‬‬ ‫تنوع‌بخش��ی و کاهش ریسک صادرکنندگان‬ ‫اس��تان اصفه��ان و اس��تفاده از ظرفیت‌های‬ ‫قانونی و مالی صندوق ضمانت صادرات ایران تا س��قف‬ ‫یک میلیارد دالر‪ ،‬بین افروز بهرامی رئیس هیأت مدیره‬ ‫و مدیرعام��ل صندوق ضمانت ص��ادرات ایران و عباس‬ ‫رضایی اس��تاندار اصفهان به امضاء رس��ید‪ .‬در نشست‬ ‫کارگروه توس��عه صادرات اس��تان اصفهان که با حضور‬ ‫مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات‬ ‫ایران و استاندار و مدیران استان اصفهان تشکیل شد بر‬ ‫حمایت از صادرکنندگان در س��ال رونق و تولید تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫افروز بهرامی در این نشس��ت اظهارکرد‪ :‬با‬ ‫توجه به ش��وک ارزی س��ال گذشته فرصتی‬ ‫برای صادرات ایجاد شد که باید صادرکنندگان‬ ‫از آن اس��تفاده کنند‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت دو اس��تراتژی دارد یکی اینکه س��هم‬ ‫صادرات به کش��ورهای همسایه افزایش یابد‬ ‫و دوم پوشش ریسک سیاسی و تجاری که از‬ ‫طریق صندوق انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه تاکنون ‪ ۷‬نشس��ت با فعاالن‬ ‫اقتصادی با حضور در استان‌های گوناگون تشکیل شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این نشست‌ها ب ‌هد‌نبال رسیدن به راه‌حل‌هایی‬ ‫ب��رای ح��ل مش��کالت و دغدغه‌ه��ای صادرکنندگان‬ ‫هس��تیم‪ .‬صندوق ضمانت ظرفیت‌ه��ای خوبی دارد که‬ ‫شاید ‪۸۰‬درصد عملیات بانکی را بتوان از طریق صندوق‬ ‫انجام داد و تالش داریم هر محصولی را که نیاز داش��ته‬ ‫باشند به صادرکنندگان ارائه دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف ادغام عملیاتی نشد‌‬ ‫رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫نیز اگرچه س��ال‌های گذش��ته موافق ادغام بوده اما با‬ ‫توجه به اینکه اهداف مشخص‌شده تحقق نیافته است‪،‬‬ ‫درحال‌حاضر دیدگاه دیگری دارد که خیلی هم موافق‬ ‫تفکیک دوباره نیست‪.‬‬ ‫خس��رو فروغان‌گران‌س��ایه در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬س��ال ‪ ۸۱‬به‌طور جدی اصرار داشتم وزارت‬ ‫بازرگان��ی و صنای��ع و معادن با هم ادغام ش��وند‪ ،‬تمام‬ ‫کشورهای توسعه یافته به این سمت رفته‌اند‪ .‬نمی‌توان‬ ‫بخش بازرگانی را از صنعت جدا دید‪.‬‬ ‫بای��د ادغ��ام انجام می‌ش��د که پس از مدت��ی هم با‬ ‫موافقت مجلس شورای اس�لامی به تصویب رسید؛ اما‬ ‫مش��کلی که ایجاد ش��د این بود که سیستم مدیریت و‬ ‫چارت س��ازمانی که ب��رای وزارت بازرگانی باید تعریف‬ ‫می‌شد تا بتواند پیوندی بین بازرگانی و صنعت و معدن‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬هیچ وقت عملیاتی نشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نگاه مدیریت��ی حاکم بر وزارتخانه‌ها‬ ‫ادامه داد‪ :‬وزیران این وزارتخانه یا نگاه صنعتی داشتند‬ ‫ی��ا بازرگان��ی و در نتیجه در دوره هر ی��ک از آنها یک‬ ‫بخ��ش مورد توجه بود و بخش دیگ��ر مغفول می‌ماند‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫گروه‌ه��ای گوناگون��ی در بخش بازرگان��ی وجود دارد‬ ‫که متاس��فانه بخشنامه‌ها و مصوباتی که در هر قسمت‬ ‫صادر می‌شود متناقض با بخش دیگر است که حاکی از‬ ‫اختالف سلیقه در حوزه مدیریت است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با ادغام نتوانس��تند براساس یک سیستم‬ ‫واحد که بتواند صنعت‪ ،‬بازرگانی و معدن را با هم پیوند‬ ‫بزن��د‪ ،‬برنامه‌ری��زی کنند و از ظرفی��ت ادغام به خوبی‬ ‫سلمان خدادادی‬ ‫‹ ‹روی ادغام تعصب نداشته باشیم‬ ‫یک��ی از نمایندگان موافق تفکی��ک وزارت بازرگانی‬ ‫از وزارت صنعت و معدن در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫با تاکید بر اینکه هدف اصلی‪ ،‬خدمت‌رس��انی به مردم‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نباید روی ساختار خاصی تعصب داشته‬ ‫باش��یم و اگر کارآمدی س��اختاری از دس��ت رفت باید‬ ‫اصالح شود‪.‬‬ ‫خسرو فروغان‌گران‌سایه‬ ‫محمدمه��دی مفتح گفت‪ :‬دولت و مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی به‌عنوان حاکمیت‪ ،‬موظف به انجام درس��ت‬ ‫کار مردم هس��تند و قانون اساس��ی هم چنین تکلیفی‬ ‫را معین کرده است و باید ساختار اداری مناسبی برای‬ ‫انجام کارهای مردم در کشور وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬این ساختار جدید‬ ‫نمی‌توان��د غیرقابل تغییر باش��د زیرا جهان‪ ،‬کش��ور و‬ ‫اولویت‌ها در حال تغییر هس��تند و برای خدمت‌رسانی‬ ‫بهتر به مردم باید س��اختارها را هم به بهترین ش��کل‬ ‫ممکن و به‌طور مطلوب تغییر دهیم و تنظیم کنیم‪.‬‬ ‫محمدمهدی مفتح‬ ‫عض��و کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اینکه هدف اصلی‪ ،‬خدمت‌رس��انی‬ ‫به مردم است‪ ،‬افزود‪ :‬نباید روی ساختار خاصی تعصب‬ ‫داشته باش��یم و اگر کارآمدی ساختاری از دست رفت‬ ‫باید اصالح شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تاریخ س��اختار کشور گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫تغییرات زیادی در این س��اختار داش��ته‌ایم و صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت هم روزی ‪ ۴‬وزارتخانه بود‪.‬‬ ‫وظیفه داریم با نظر کارشناسی‪ ،‬شکلی از اداره کشور‬ ‫را تنظیم کنیم که بهترین بازدهی را برای مردم داشته‬ ‫باشد‪ .‬مفتح افزود‪ :‬اکنون صنعت کشور شرایط خاصی‬ ‫دارد و ب��ه تدبیر و مدیریت وی��ژه‌ای نیاز دارد تا بتواند‬ ‫از این بحران‌ها عبور کند و بازرگانی کش��ورمان هم به‬ ‫تخصص‌ه��ای دیگری نیاز دارد و مع��ادن هم می‌تواند‬ ‫جایگزین نفت کش��ورمان ش��ود‪ .‬تخصص‌های صنعتی‬ ‫و بازرگان��ی‪ ،‬نزدیک به هم نیس��تند و ب��ا هم متفاوت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫همکاری ایران و یونیسف برای تولید غذای سالم‌تر برای کودکان ایرانی‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران از چهارش��نبه ‪ ۱۱‬اردیبهش��ت در‬ ‫همای��ش «س��وءتغذیه کودکان؛ مس��ئولیت بهینه‌س��ازی‬ ‫محصوالت غذایی» میزبان سفیر سوئیس‪ ،‬نماینده یونیسف‬ ‫در ای��ران و تولیدکنن��دگان و عالقه‌مندان ب��ه صنعت مواد‬ ‫غذایی است‪.‬‬ ‫ش��ریف نظام مافی‪ ،‬رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس‬ ‫درب��اره ه��دف از برگزاری ای��ن همایش به س��ایت خبری‬ ‫اتاق بازرگانی تهران گفت‪ :‬همایش «س��وءتغذیه کودکان؛ مس��ئولیت‬ ‫بهینه‌س��ازی محصوالت غذایی» که با حضور سفیر سوئیس‪ ،‬نماینده‬ ‫یونیس��ف‪ ،‬ش��رکت کاله و موسس��ه علمی‌پژوه��ش ‪ DSM‬در اتاق‬ ‫بازرگانی تهران در حال برگزاری اس��ت‪ ،‬بر کیفیت غذای بچه و رشد‬ ‫بچه در سال‌های اول زندگی تمرکز کرده است‪.‬‬ ‫نظام مافی تصریح کرد‪ :‬نشس��ت نخس��ت این همایش در راستای‬ ‫برنامه‌های اتاق مش��ترک ایران و س��وئیس و اتاق تهران و با س��پاس‬ ‫از همکاری عش��قی‪ ،‬دبیر کل اتاق بازرگانی تهران برگزار ش��ده است‬ ‫و امیدواریم ب��ا ادامه این همایش‌ها امکان ارائ��ه اطالعات الزم برای‬ ‫تولید محصوالت غذایی ب��ا کیفیت بهتر به برندهای ایرانی‬ ‫تولیدکننده غذای بچه بیش از پیش فراهم شود‪.‬‬ ‫ش��کر و چربی‌های مضر در غذای بچه س�لامت کودکان‬ ‫را تهدی��د می‌کن��د‪ ،‬به همین منظور‪ ،‬یونیس��ف‪ ،‬اتاق ایران‬ ‫و اتاق مش��ترک ایران و س��وئیس برنام��ه‌ای را با تمرکز بر‬ ‫غذای بچه‌ها در هزار روز نخست زندگی طرح‌ریزی و اجرای‬ ‫همایش‌های مربوط به آن را آغاز کرده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رئیس اتاق مش��ترک ایران و س��وئیس‪ ،‬تولی��د غذای با‬ ‫کیفی��ت با ش��کر کمتر و حذف آفالتوکس��ین از محصوالت غذایی از‬ ‫اهداف مهم در این برنامه است‪.‬‬ ‫نظ��ام مافی تاکید کرد‪ :‬بیش��تر محصوالتی که امروز در بازار عرضه‬ ‫می‌ش��ود برای سالمت کودکان مضر اس��ت و اطالع‌رسانی در این‌باره‬ ‫به برندهای بزرگی مانند ش��رکت کاله می‌تواند به تولید غذای سالم و‬ ‫اس��نک‌های غنی شده که در رشد کودکان اثر بسزایی دارد‪ ،‬اثربخش‬ ‫عم��ل کند‪ .‬همایش «س��وءتغذیه کودکان؛ مس��ئولیت بهینه‌س��ازی‬ ‫محصوالت غذایی» هم اکنون در اتاق تهران در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫در ش��رایط حاض��ر و با وجود موانع ناش��ی از‬ ‫تحریم‌ه��ای آمریکا‪ ،‬بهبود فضای کس��ب‌وکار‬ ‫و تعام��ل حاکمیت با فع��االن بخش خصوصی‬ ‫می‌توان��د راهگش��ای حل مش��کالت باش��د‪.‬‬ ‫فش��ار تحریم‌های ظالمانه از یک س��و و قوانین‬ ‫و مق��ررات دس��ت‌وپاگیر و فض��ای نامناس��ب‬ ‫کس��ب‌وکار از دیگر س��و‪ ،‬فعاالن اقتصادی را با‬ ‫چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده اس��ت‪ .‬از این‌رو‪،‬‬ ‫باید ب��ا تحلیل دقیق مس��ائل اقتصادی داخلی‬ ‫و بین‌الملل��ی ضمن تعامل س��ازنده ب��ا اركان‬ ‫حاكميت نس��بت به اص�لاح قوانين و مقررات و‬ ‫بهبود فضای کس��ب‌وکار اقدام ک��رد تا با حفظ‬ ‫و توس��عه جاي��گاه بخش خصوص��ی موجبات‬ ‫رش��د و توس��عه اقتصادی کش��ور فراهم شود‪.‬‬ ‫رس��یدن به توس��عه و رش��د اقتصادی در سایه‬ ‫داش��تن نگاهی همه‌جانبه و نظام‌مند‪ ،‬استفاده‬ ‫از ظرفيت‌های بخ��ش خصوصی‪ ،‬ايجاد ارتباط‬ ‫موثر و س��ازنده با مراجع و سازمان‌های مرتبط و‬ ‫تصميم‌گير‪ ،‬معرفی ظرفيت‌ها و توانمندی‌های‬ ‫كشور‪ ،‬شناسایی مش��كالت فعاالن اقتصادی و‬ ‫انعکاس آن به مسئوالن ذی‌ربط و فراهم کردن‬ ‫ش��رايط و زمينه تعامل فعاالن بخش خصوصی‬ ‫با همتایان خارجی میس��ر خواهد شد‪ .‬بازدهی‬ ‫و کارآیی پایین اقتص��ادی‪ ،‬یکی از موانع اصلی‬ ‫رشد و توس��عه اقتصادی اس��ت؛ بنابراین برای‬ ‫توس��عه کش��ور نیازمند تغيير اساسی در نقش‬ ‫دول��ت در اقتصاد هس��تیم تا جاي��گاه دولت از‬ ‫تصدی‌گ��ری‪ ،‬عامليت و دخال��ت در اقتصاد به‬ ‫حاكميت‪ ،‬نظارت و هداي��ت تغيير يابد؛ چراكه‬ ‫بهره‌وری در بنگاه‌های تحت مديريت دولت در‬ ‫س��طح پایینی قرار دارد و می‌ت��وان با واگذاری‬ ‫فعاليت‌ه��ا به بخش خصوص��ی به‌عنوان محور‬ ‫توس��عه کشور نس��بت به افزايش بهره‌وری آنها‬ ‫اقدام کرد‪ .‬دول��ت در بخش‌های غيرانحصاری‬ ‫اقدام به قیمت‌گذاری دس��توری می‌کند و این‬ ‫در حالی اس��ت که کش��ور در این حوزه نیازمند‬ ‫آزادسازی و تعیین قیمت با استفاده از مکانیسم‬ ‫بازار است تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از‬ ‫آزادی انتخاب برخوردار شوند‪ ،‬مصرف‌کنندگان‬ ‫به‌دنبال حداکث��ر رفاه و تولیدکنندگان با هدف‬ ‫مان��دن در ب��ازار با اس��تفاده بهین��ه از منابع و‬ ‫خالقیت و ارتق��ای کیفیت محصوالت تولیدی‬ ‫و کاه��ش هزینه‌ه��ا به‌دنب��ال رضایتمن��دی‬ ‫مصرف‌کنندگان باش��ند‪ .‬توس��عه و پیش��رفت‬ ‫اقتصادی کشور و رسیدن به استقالل اقتصادی‬ ‫در گرو ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران داخلی‬ ‫و خارج��ی برای س��رمایه‌گذاری در بخش‌های‬ ‫مول��د اقتص��ادی و این امر مس��تلزم داش��تن‬ ‫اقتصادی شفاف و بدون فساد است؛ چراکه فساد‬ ‫باعث به خطر افتادن امنیت کش��ور می‌ش��ود و‬ ‫روی ش��اخص‌های گوناگون اقتصادی از قبیل‬ ‫تورم‪ ،‬اش��تغال و‪ ...‬تاثیر منفی و زیانباری دارد و‬ ‫با کاهش کارآیی در کش��ور مانع رش��د و توسعه‬ ‫و پیشرفت اقتصادی و دسترسی به فرصت‌های‬ ‫تجاری می‌ش��ود و آثار منفی بر تخصیص بهینه‬ ‫منابع‪ ،‬گس��ترش تبعی��ض و بی‌عدالتی‪ ،‬ایجاد‬ ‫فاصله طبقاتی و در نهایت بر رفاه عمومی دارد‪.‬‬ ‫واردات به مناطق آزاد‬ ‫کاهش یافت‬ ‫معاون دبیرخانه ش��ورای‌عالی مناطق آزاد از‬ ‫کاه��ش بیش از ‪ ۳۶‬درص��دی واردات به مناطق‬ ‫آزاد در س��ال گذش��ته خب��ر داد‪ .‬محمدرض��ا‬ ‫عبدالرحیمی در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫مجموع واردات به مناطق آزاد در س��ال گذشته‬ ‫مع��ادل یک میلیارد و ‪ ۲۸۸‬میلی��ون دالر بوده‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬مجم��وع این واردات ش��امل مواد‬ ‫اولیه تولید‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین‌آالت واحدهای‬ ‫تولی��دی و واحده��ای خدمات فنی مهندس��ی‬ ‫مس��تقر در مناط��ق آزاد‪ ،‬کااله��ای عرض��ه به‬ ‫مس��افران و بازدیدکنندگان و مصرف در مناطق‬ ‫آزاد بوده که نس��بت به سال ‪ ۱۳۹۶‬حدود ‪۳۶.۴‬‬ ‫درص��د کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫کاه��ش ‪ ۲۱.۷‬درص��دی واردات کل کش��ور در‬ ‫سال گذشته نسبت به سال ‪ ،۱۳۹۶‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫این آمار نش��ان می‌دهد عملکرد مناطق آزاد در‬ ‫کاهش واردات‪ ۱۵ ،‬درصد بیش��تر از س��رزمین‬ ‫اصلی بوده اس��ت‪ .‬به گفته مع��اون برنامه‌ریزی‬ ‫دبیرخانه ش��ورای‌عالی مناطق آزاد‪ ،‬کل واردات‬ ‫کشور در ساله ‪ ۱۳۹۶‬معادل ‪ ٥٤‬میلیارد و ‪٣٠٠‬‬ ‫میلیون دالر بوده که در سال ‪ ٩٧‬به ‪ ۴۲.۶‬میلیارد‬ ‫دالر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مجلس ارائه شده است و فکر می‌کنم با توجه به اینکه‬ ‫نگاه مجلس مبنی بر تعیین تکلیف س��ریع این موضوع‬ ‫اس��ت‪ ،‬این هفته به‌طور قطع در دستور کار صحن قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫خدادادی تصریح کرد‪ :‬کمیس��یون اجتماعی مجلس‬ ‫به‌عنوان کمیسیون اصلی با اکثریت آرا و درک شرایط‬ ‫و موقعیتی که بازار با آن روبه‌رو اس��ت‪ ،‬این موضوع را‬ ‫تصویب کردند و کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز‬ ‫به‌عنوان کمیس��یون فرعی با این الیحه موافقت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه‬ ‫فکر می‌کنم هیات رئیس��ه مجلس مخالفتی با تصویب‬ ‫این الیحه داشته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬دولت می‌خواهد مملکت‬ ‫را اداره کند و معتقد اس��ت با تشکیل وزارت بازرگانی‬ ‫می‌توان��د بس��یاری از ام��ور را کنترل و اص�لاح کند؛‬ ‫کمیسیون‌های اصلی و فرعی مجلس هم موافقت خود‬ ‫را اعالم کردند و حال اگر صحن بخواهد با این موضوع‬ ‫موافقت نکند به نظر من غیرآگاهانه و غیرمنطقی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه گ��زارش را به صح��ن ارائه‬ ‫داده‌ای��م و از آن ه��م دفاع خواهیم ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬مرکز‬ ‫پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات را مامور کردیم‬ ‫کار کارشناس��ی روی موضوع انج��ام دهند و در نتیجه‬ ‫نظر مثبت ارائه دادند‪.‬‬ ‫بنابراین به نظر من با توجه به نشست‌های گوناگونی‬ ‫که تش��کیل دادیم و دیدگاه‌های کارشناس��ی که ارائه‬ ‫شد‪ ،‬باید مورد موافقت قرار گیرد‪.‬‬ ‫خدادادی همچنین با اش��اره به دیدگاه رهبر معظم‬ ‫انق�لاب درب��اره تفکی��ک بخ��ش بازرگان��ی از صنایع‬ ‫و مع��ادن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��ال ‪ ۹۰‬که ادغام انجام ش��د‪،‬‬ ‫‌حضرت آقا نظر داده بودند و فرمودند« در جریان ادغام‬ ‫دو وزارتخانه متوجه نش��دم که چرا وزارت بازرگانی با‬ ‫وزارت صنایع و معادن ادغام شد‪ ،‬چون سنخیتی با هم‬ ‫ندارند و اگر از من نظر می‌خواستند می‌گفتم که ادغام‬ ‫نش��ود‪ ‌».‬پس از آن در س��ال ‪ ۹۷‬آقای نعمت‌زاده وزیر‬ ‫وق��ت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ه رهبر معظم انقالب‬ ‫نامه نوش��تند که با توجه به اینگه در گذش��ته با ادغام‬ ‫مخالف بودید؛ آیا درحال‌حاضر نیز چنین نظری دارید ‌؟‬ ‫ایش��ان هم فرمودند‪ :‬در آن زمان این دیدگاه را داشتم‬ ‫و حاال نظر کارشناس��ان هرچه باش��د من هم موافقم»‬ ‫بنابراین ایشان درحال‌حاضر نظر مشخصی ندارند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‹ ‹اگر صحن مخالفت کند‪ ،‬غیرمنطقی است‬ ‫کمیس��یون اجتماع��ی مجلس به‌عنوان کمیس��یون‬ ‫اصلی بررس��ی الیحه تفکیک بخش بازرگانی از صنعت‬ ‫و معدن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬این موضوع را‬ ‫تصویب کرده و نوبت صحن علنی است که آن را مورد‬ ‫بررسی قرار دهد‪.‬‬ ‫سلمان خدادادی‪ ،‬رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس‬ ‫از ارجاع گزارش تش��کیل وزارت «تج��ارت و خدمات‬ ‫بازرگان��ی» در صحن علنی مجل��س در این هفته خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در دو جلس��ه مفصل کمیسیون اجتماعی‬ ‫این موضوع با حضور تمام کارشناس��ان وزارتخانه‌های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و جهاد کش��اورزی (چون‬ ‫بخش��ی از وظایف باید از این وزارتخان��ه به وزارتخانه‬ ‫جدید منتقل می‌شد) مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیشنهادهایی که درباره جزئیات طرح‬ ‫ارائه داده بودند‪ ،‬هفته گذشته مورد تصویب کمیسیون‬ ‫اجتماعی ق��رار گرفت و گزارش آن با عنوان تش��کیل‬ ‫وزارت «تج��ارت و خدم��ات بازرگانی» به صحن علنی‬ ‫عباس آرگون‪ /‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استفاده نشد‪ .‬برهمین اساس قانون انتزاع شکل گرفت‬ ‫و بخش��ی از وظایف بخ��ش بازرگانی را به وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی منتقل کردند که مشکالتی را نیز ایجاد کرد‬ ‫چ��ون اجرای تخصصی نداش��تند‪ .‬حاال نیز قرار اس��ت‬ ‫تصمیم جدید دیگری گرفته ش��ود و بخش بازرگانی را‬ ‫تفکیک کنند که پیامدهایی به همراه خواهد داش��ت و‬ ‫آسیب آن به‌طور حتم به مردم می‌‌رسد‪.‬‬ ‫فروغان‌گران‌سایه معتقد است که پیش از جداسازی‬ ‫باید ساختار مشخصی را تعریف می‌کردند و اصالحاتی‬ ‫انجام می‌دادند که بهتر از این تصمیم جداسازی است‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫کلید عبور‬ ‫از مشکالت‬ ‫کنونی‬ ‫تشکیل وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی»‬ ‫در طول تاریخ مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬بحث ادغام‬ ‫و تفکی��ک بخ��ش صنع��ت و بازرگانی‪ ۹ ،‬ب��ار مطرح‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در ابتدای انق�لاب وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت امروزی به س��ه وزارتخانه صنایع س��نگین‪،‬‬ ‫صنایع و معادن تقسیم‌شد اما از آنجایی که وجود سه‬ ‫وزارتخانه در این حوزه به تشکیالت زیادی نیاز داشت‬ ‫و تصمیم‌گیری‌ها را با سختی روبه‌رو می‌کرد‪ ،‬در نتیجه‬ ‫سه وزارتخانه به دو وزارتخانه تبدیل شد‪.‬‬ ‫پس از مدتی ای��ن دو وزارتخانه نیز با یکدیگر ادغام‬ ‫و یک وزارتخانه صنعت و معدن ایجاد ش��د که در دوره‬ ‫هفتم مجلس بحث‌های بسیاری درباره ادغام یا تفکیک‬ ‫ای��ن وزارتخانه‌ها مطرح ش��د‪ .‬در نتیج��ه ادغام وزارت‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و بازرگانی به‌منظور کاهش حجم دولت‬ ‫و تصمیم‌گیری به‌س��رعت انجام شد‪ .‬پس از آن نیز در‬ ‫دولت یازدهم زمزمه‌های تفکیک دوباره شنیده شد که‬ ‫اگرچه چندین بار از س��وی مجلس مورد مخالفت قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬اما خبرهای جدید حاکی از آن است که این‌بار‬ ‫مجلس ب��ه تفکیک بخش تج��ارت از صنعت و معدن‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت رای می‌دهد‪ .‬برخی‬ ‫موافقان کنونی مخالفان گذش��ته بودن��د که اکنون با‬ ‫توجه به مش��کالتی که در چند ماه گذشته برای توزیع‬ ‫کاال‪ ،‬س��اماندهی و تنظیم بازار ایجاد ش��ده رای خود‬ ‫را تغیی��ر داده‌اند‪ .‬درحال‌حاضر نیز رئیس کمیس��یون‬ ‫اجتماعی مجلس به عنوان کمیس��یون اصلی بررس��ی‬ ‫ای��ن الیحه‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬گزارش کمیس��یون که با‬ ‫اکثری��ت آرا به تصویب رس��ید به صح��ن مجلس ارائه‬ ‫شده که این هفته در دستور کار صحن قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫به‌تازگی نی��ز علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه درباره جداسازی وزارت بازرگانی‬ ‫نظره��ای گوناگونی وجود دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬دولت در‬ ‫این زمینه خواهان جداسازی این وزارتخانه است و این‬ ‫ای��ده را دارد که با وضعیت فعلی برای کنترل بازار این‬ ‫اقدام ضروری اس��ت و تاکید دارند که صنعت و معدن‬ ‫وارد بازرگانی ش��ده و کنترل ح��وزه بازرگانی و بازار را‬ ‫سخت کرده است‪.‬‬ ‫وی چهارش��نبه گذش��ته در نشست ش��ورای اداری‬ ‫خراس��ان رضوی افزود‪ :‬ما اصال ای��ن نظر را نداریم که‬ ‫وزارت بازرگان��ی وظیفه اصلی خ��ود یعنی مثبت نگاه‬ ‫داشتن تراز بازرگانی را رها کند و اعتقاد داریم که باید‬ ‫بیش��تر به صادرات توجه داشته باشیم تا آنجایی که در‬ ‫نظر داش��تیم که نام این وزارتخان��ه را وزارت بازرگانی‬ ‫توس��عه صادرات قرار دهیم؛ اینکه در سال ‪ ۹۷‬واردات‬ ‫‪ ۲۱.۷‬درصد و صادرات ‪ ۵.۷‬درصد کاهش داشته و تراز‬ ‫تجاری ‪ ۱.۷‬مثبت بدون نفت بوده در حالی که در سال‬ ‫‪ ۹۶‬ای��ن تراز حدود ‪ ۷.۵‬میلیون دالر منفی بوده به این‬ ‫معنی اس��ت که قوانین به س��مت حمایت از صادرات‬ ‫پیش می‌روند‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1281‬‬ ‫پیاپی ‪2599‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش‬ ‫یادداشت‬ ‫چند راز‬ ‫موفقیت‬ ‫فروشگاه‌های‬ ‫مجازی‬ ‫خبر‬ ‫دبی��ر انجم��ن‬ ‫صنای��ع لبن��ی گفت‪:‬‬ ‫نرخ محصوالت لبنی‬ ‫مشمول قیمت‌گذاری‬ ‫کاال همچ��ون ش��یر‪،‬‬ ‫ماس��ت و پنی��ر در‬ ‫ماه رمض��ان تغییری‬ ‫نخواه��د داش��ت‪ .‬رضا باک��ری در گفت‌وگو با‬ ‫باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬افزایش نرخ لبنیات‬ ‫در م��اه مب��ارک رمضان را تکذیب کرد و گفت‪:‬‬ ‫با وجود افزایش هزینه‌های حقوق و دس��تمزد‪،‬‬ ‫حمل‌ونق��ل‪ ،‬انرژی و س��ایر هزینه‌های مربوط‬ ‫ب��ه تولی��د‪ ،‬کارخانه‌های لبن��ی می‌توانند پس‬ ‫از مکاتبات با س��ازمان حمایت و س��تاد تنظیم‬ ‫ب��ازار و دریافت مصوبات الزم نس��بت به تغییر‬ ‫ن��رخ کاال‌ها اقدام کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬تا زمانی‌که‬ ‫مصوبه افزایش نرخ لبنیات از سوی ستاد تنظیم‬ ‫بازار اعالم نش��ود‪ ،‬محصوالت لبنی همچنان با‬ ‫ن��رخ قب��ل در بازار عرضه می‌ش��ود‪ .‬باکری در‬ ‫واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون افزایش‬ ‫نرخ محصوالت لبنی در برخی رس��انه‌ها گفت‪:‬‬ ‫در ارتب��اط با س��ه قلم اصلی ش��یر‪ ،‬ماس��ت و‬ ‫پنیر اتفاق خاصی نیفتاده اس��ت و تنها ممکن‬ ‫اس��ت باقیمانده کاال‌ها که مشمول نرخ‌گذاری‬ ‫نیس��تند‪ ،‬متناسب با رش��د هزینه‌ها تغییراتی‬ ‫اتفاق افتاده باشد‪.‬‬ ‫باک��ری با اظهار بی‌اطالع��ی از افزایش نرخ‬ ‫محصوالت لبنی که مشمول نرخ نیستند‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬کارخانه‌های لبنی باید به نهاد‌های نظارتی‬ ‫پاس��خگو باشند که محاسبات بهای تمام شده‬ ‫ب��رای افزای��ش ن��رخ محصوالت لبن��ی بر چه‬ ‫مبنایی انجام شده است؟‬ ‫دبی��ر انجمن صنای��ع لبنی ادام��ه داد‪ :‬نرخ‬ ‫کاال‌های��ی همچ��ون پنیر‪ ،‬ش��یر و ماس��ت که‬ ‫مش��مول قیمت‌گذاری هستند‪ ،‬به هیچ عنوان‬ ‫در م��اه مبارک رمض��ان تغییر ن��رخ نخواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری از اول خرداد‬ ‫لغو می‌ش��ود و از م��اه آینده این س��امانه تنها پذیرای‬ ‫گوشی‌های مس��افران واقعی خواهد بود؛ یعنی افرادی‬ ‫ک��ه همراه خ��ود تنها یک گوش��ی تلفن هم��راه برای‬ ‫استفاده شخصی وارد کشور می‌کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬درحالی‌ک��ه براس��اس آخرین‬ ‫تصمیم رسمی اعالم شده قرار بود سامانه گمرک برای‬ ‫ثبت گوش��ی تلفن همراه مسافری تا اطالع ثانوی برای‬ ‫هر کد ملی حداکثر یک گوش��ی در س��ال باز باشد اما‬ ‫هفت ‌ه گذش��ته فعالیت این س��امانه بدون اطالع قبلی‬ ‫متوقف ش��د که با اعتراض کس��به اصناف و پادرمیانی‬ ‫وزیر‪ ،‬بار دیگر از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫ش��ده خود را یا بفروش��ند یا به طریقی رجیستر کنند‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتیب قرار اس��ت از ماه آینده این س��امانه دیگر‬ ‫روی گوشی‌های غیرمسافر بسته شود‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا دهقانی‌نی��ا در گفت‌وگو ب��ا خبرگزاری‬ ‫ص��دا و س��یما افزود‪ :‬با توج��ه به اینکه گوش��ی تلفن‬ ‫همراه مس��افری از معافیت ‪ ۸۰‬دالری برخوردار اس��ت‬ ‫ش��رکت‌های رسمی وارد‌کننده گوش��ی تاکنون امکان‬ ‫رقابت با این گوشی‌ها را در بازار نداشتند که این منجر‬ ‫به دسترسی نداشتن مشتریان به خدمات پس از فروش‬ ‫گوش��ی شده است‪ .‬وی با استناد به آمار واردات رسمی‬ ‫و مس��افری گوشی مس��افری‪ ،‬توضیح داده که چگونه‬ ‫واردات مسافری تعادل بازار را بر هم زده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫افزود‪ :‬نیاز گوش��ی تلفن همراه کش��ور به‌طور معمول‬ ‫حدود یک‌میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار دس��تگاه در ماه اس��ت‬ ‫که با توجه به شرایط ارزی کشور درحال‌حاضر به ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار گوشی در ماه رس��یده‪ ،‬اما براساس آمار‌های ثبت‬ ‫ش��ده در سامانه همتا از ش��هریور ‪ ۹۷‬تا ‪ ۴‬اردیبهشت‬ ‫‪ ۹۸‬حدود ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار گوشی تلفن همراه از‬ ‫طریق مسافر وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال کمبود و گرانی‬ ‫محمدمهدی غفوریان‬ ‫حمیدرضا دهقانی‌نیا‬ ‫رئیس کارگ��روه تخصصی تلفن هم��راه اتاق اصناف‬ ‫ایران در این‌باره گفت‪ :‬آخرین خبر رس��می که س��تاد‬ ‫مب��ارزه با قاچاق کاال درباره گوش��ی تلفن همراه اعالم‬ ‫کرده‪ ،‬این اس��ت که پایان اردیبهش��ت‪ ،‬آخرین فرصت‬ ‫رجیستری گوشی‌های تلفن همراه مسافری است‪.‬‬ ‫محمدمهدی غفوریان در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در چند نوبت پیش توقف رجیستری این نوع‬ ‫از گوش��ی‌های تلفن همراه ب��دون اعالم قبلی و به‌طور‬ ‫یکباره اتفاق افتاده بود که با پیگیری‌هایی که از س��وی‬ ‫اصناف انجام ش��د‪ ،‬قرار بر این ش��د ک��ه این کار بدون‬ ‫اعالم قبلی انجام نشود‪ .‬از این‌رو تاریخ پایان رجیستری‬ ‫تلفن‌همراه اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی درباره واردات گوشی از سوی مسافران به میزان‬ ‫‪ ۴‬براب��ر نیاز بازار‪ ،‬این‌گونه گف��ت‪ :‬چنین امری صحت‬ ‫ندارد‪ .‬مصرف گوش��ی تلفن همراه در ایران در شرایط‬ ‫ع��ادی بین یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار عدد‬ ‫در ماه اس��ت اما در این مدت که بازار به دالیل کمبود‬ ‫و گرانی دچار افت ش��د‪ ،‬به مرز ‪ ۵۰۰‬هزار عدد در ماه‬ ‫رس��ید‪ .‬بنابراین ممکن اس��ت در یکی دو ماه به‌واسطه‬ ‫تش��نگی بازار میزان واردات مسافری زیاد شده و حتی‬ ‫به ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬برابر رسیده باشد همچنین اعالم بسته شدن‬ ‫س��امانه رجیس��تری گوش��ی تلفن همراه مسافری نیز‬ ‫ممکن اس��ت بر افزایش این آمار تاثیرگذار بوده باش��د‬ ‫اما اگر اعالم کنند که س��امانه رجیستری گوشی تلفن‬ ‫همراه بسته نخواهد شد‪ ،‬بعید می‌دانم واردات مسافری‬ ‫بیش از نیاز جامعه انجام شود‪.‬‬ ‫غفوری��ان درباره واردات گوش��ی‌های تلفن همراه در‬ ‫ماه‌های آینده‪،‬توضیح داد‪ :‬استقبال شرکت‌های تجاری‬ ‫از واردات گوش��ی‌های تلف��ن همراه کم اس��ت‪ .‬چراکه‬ ‫تجربه نش��ان داده ب��ا توجه به تحریم‌ها‪ ،‬نوس��ان‌های‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬تعزیرات و‪ ...‬تمایل زیادی به واردات گوش��ی‬ ‫تلفن همراه در میان ش��رکت‌های تجاری وجود ندارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫نرخ ثابت لبنیات‬ ‫در ماه مبارک رمضان‬ ‫از مزایا و معایب تصمیم جدید دولت درباره رجیستری‬ ‫شرایط واردات «موبایل همراه مسافر» تغییر کرد‬ ‫آرش ظفری‬ ‫کارشناس ارتباطات و اقتصاد‬ ‫اگر بخواهیم از طریق فضای مجازی فروشی‬ ‫داش��ته باش��یم‪ ،‬باید چند نکته را مدنظر قرار‬ ‫دهیم‪ .‬نکته نخس��ت اینک��ه مصرف‌کنندگان‬ ‫چه افرادی هس��تند و چه س��لیقه‌هایی دارند‪.‬‬ ‫دراین‌ب��اره می‌ت��وان گف��ت ک��ه ب��ا توجه به‬ ‫ش��رایط اجتماع��ی و اقتصادی‪ ،‬ام��روز جامعه‬ ‫مصرف‌کننده ما به دو دس��ته تقس��یم ش��ده‌‬ ‫اس��ت‪ .‬گروهی از مردم هس��تند ک��ه تمایل به‬ ‫گردش و تفریح دارند و به‌واس��طه اینکه هزینه‬ ‫اس��تفاده از مکان‌های گردشگری یا دسترسی‬ ‫به آنها سخت اس��ت‪ ،‬به مراکز تجاری می‌آیند‬ ‫و می‌خواهن��د با دی��دن فروش��گاه‌ها و خرید‬ ‫مستقیم از آنها سرگرم شده و اوقاتی را سپری‬ ‫کنند‪ .‬در واقع مراکز تجاری برای آنها به مکانی‬ ‫گردش��گری تبدیل شده اس��ت‪ .‬فروشگاه‌های‬ ‫مجازی می‌توانند با ارائه خدماتی‪ ،‬برخی از این‬ ‫مش��تریان را به خود جلب کنند‪ .‬گروه دیگری‬ ‫از مردم هم که مشغله زیادی دارند و نمی‌توانند‬ ‫وقت چندانی را برای خرید مستقیم از فروشگاه‬ ‫صرف کنند‪ ،‬خود ب��ه خود ترجیح می‌دهند از‬ ‫وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها استفاده کنند‪ .‬حال‬ ‫اینکه این وب‌س��ایت‌ها و اپلیکیشن‌ها باید چه‬ ‫ویژگی‌هایی داشته باشند و چه خدماتی را ارائه‬ ‫دهند تا مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار گیرند‪.‬‬ ‫مصرف‌کنندگان از آن دس��ته وب‌س��ایت‌هایی‬ ‫استفاده می‌کنند که به آن اعتماد داشته باشند‬ ‫و راز آن اعتماد نیز برندی است که از آن سایت‬ ‫ی��ا اپلیکیش��ن حمایت می‌کن��د‪ .‬بنابراین این‬ ‫فروش��گاه‌های مجازی اگر خ��ود برندی ندارند‬ ‫بای��د با برند‌ه��ا به قرارداد و همکاری برس��ند‪.‬‬ ‫نکته دوم این اس��ت که خود آن وب‌س��ایت و‬ ‫اپلیکیش��ن باید ویژگی‌هایی داشته باشد مثل‬ ‫‌اینکه معرف��ی کاالهای تخفیفی را مورد توجه‬ ‫قرار دهد‪ .‬نکته مهم دیگر این است که تخفیفی‬ ‫که در فضای مجازی ارائه می‌شود باید بیشتر از‬ ‫فروشگاه‌های اصلی باشد‪ .‬چراکه کمک می‌کند‬ ‫مردم به فروشگاه‌های مجازی اقبال پیدا کنند‪.‬‬ ‫مطلب بعد این است که فرآیند سفارش‌دهی در‬ ‫این وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها باید کوتاه بوده‬ ‫و پیچ‌درپیچ نباش��د تا مشتری را خسته نکند‪.‬‬ ‫اما دیگر ویژگی مهم این فروشگاه‌های مجازی‪،‬‬ ‫ارس��ال س��ریع محصول و رساندن آن به‌دست‬ ‫مشتری است‪ .‬این کاری است که می‌تواند تاثیر‬ ‫زیادی بر فروش مجازی داشته باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تمامی فعاالن بازار باید تا پایان اردیبهشت گوشی‌‌های تلفن همراه‬ ‫خریداری ش��ده خ��ود را یا بفروش��ند یا به طریقی رجیس��تر کنند‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتیب قرار است از ماه آینده سامانه رجیستری گوشی تلفن‬ ‫همراه دیگر روی گوشی‌های غیرمسافر بسته شود‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬دولت هم تمای��ل چندانی ندارد که ارز‬ ‫(آزاد و دولتی) صرف ورود گوش��ی‌های تلفن همراه به‬ ‫کشور شود و بهتر می‌داند که ارز موجود را به نیاز‌های‬ ‫مهم‌تری اختصاص دهد‪.‬‬ ‫رئیس کارگ��روه تخصصی تلفن هم��راه اتاق اصناف‬ ‫ای��ران بیان کرد‪ :‬به‌این‌ترتیب ممکن اس��ت بازار دوباره‬ ‫دچار کمبود گوش��ی‌های تلفن همراه ش��ود و در این‬ ‫صورت‪ ،‬افزایش نرخ نیز پیش‌بینی می‌شود‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش در صورت گران��ی و کمبود‬ ‫گوش��ی تلفن همراه تمای��ل مصرف‌کنندگان به تعمیر‬ ‫گوشی‌های آس��یب‌دیده در مقابل تعویض‪ ،‬باال خواهد‬ ‫رفت و به‌این‌ترتیب نیاز به قطعات بیش��تر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران‬ ‫با تایید این موضوع‪ ،‬با بیان اینکه کمبود قطعات خیلی‬ ‫ج��دی نخواهد بود اما افزای��ش نرخ قطعات پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وقتی نرخ گوش��ی افزایش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬نرخ قطع��ات هم افزایش خواهد داش��ت‪ .‬چراکه‬ ‫تقاضا برای تعمیرات افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫توانایی صنف کاغذ و مقوا در مدیریت بازار‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف فروش��ندگان‬ ‫کاغ��ذ و مقوا در ارتباط با وضعیت اخیر‬ ‫کاغذ و دس��تور رهبر معظم انقالب در‬ ‫این زمین��ه‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هم��ه باید به‬ ‫دستور رهبر معظم انقالب عمل کنیم‪،‬‬ ‫این بار روی فرمایشات ایشان مستقیم‬ ‫با وزیران فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع‌رس��انی ات��اق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬سیدحس��ین میرباقری‌مهرآبادی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه بهره‌گی��ری از تجربه‌های صنف کاغذ و‬ ‫مقوا می‌توانست مانع از ایجاد بحران شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در نامه‌ای به وزیران فرهنگ و ارش��اد اسالمی و‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت آمادگی خ��ود را برای‬ ‫اجرای دستور رهبر معظم انقالب اعالم کردیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬بحران و گرانی کاغذ بیش‬ ‫از ه��ر زمان دیگری در این دوره نابس��امانی‌های‬ ‫بس��یاری را برای عموم اف��راد جامعه فراهم کرده‬ ‫و ضمن ایج��اد ناآرامی بین همه افرادی که قوت‬ ‫اصلی امرار معاش خود را با وجود کاغذ‬ ‫می‌گذرانن��د‪ ،‬گران��ی بی‌ح��د و اندازه‬ ‫آن متاس��فانه نامعق��ول و غیرمنصفانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫میرباق��ری تاکید کرد‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫تجربه‌ه��ای تخصص��ی و کارآمد صنف‬ ‫کاغ��ذ و مق��وا در عرصه توزی��ع کاغذ‬ ‫می‌توانس��ت از ابتدا مانع از بروز این بحران شود؛‬ ‫بنابراین با توجه ب��ه فرمان رهبر معظم انقالب و‬ ‫جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت کاغذ‪ ،‬بارها‬ ‫ب��ه تمامی نهاد‌ه��ا و س��ازمان‌های مرتبط اعالم‬ ‫کرده‌ایم که این مس��ئولیت را ب��ه صنف کاغذ و‬ ‫مقوا بس��پارند ت��ا با تجربه و تخص��ص خود بازار‬ ‫کاغذ را متعادل و از کمبود و گرانی آن جلوگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با ابراز امیدواری افزود‪ :‬با توجه به فرمایشات‬ ‫رهبر معظم انقالب‪ ،‬برای بهبود وضعیت کاغذ این‬ ‫مس��ئولیت در حیطه کاری اتحادیه کاغذ و مقوا‬ ‫که متولی این صنف است‪ ،‬قرار گیرد‪.‬‬ ‫افزایش ‪۱۳۴۰‬درصدی تشکیل پرونده‌های تخلف‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف‌کنن��دگان و‬ ‫تولید‌کنن��دگان از افزایش ه��زار و ‪ ۳۴۰‬درصدی‬ ‫تش��کیل پرونده‌های تخلف در س��ال گذشته خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در کش��ف کاالی قاچاق نیز ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫افزای��ش داری��م که ای��ن موضوع نش��ان می‌دهد‬ ‫استان‌ها تالش بسیاری در بحث نظارت و بازرسی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عباس تابش در گردهمایی مدیران ارش��د‬ ‫این وزارتخانه با اش��اره به افزایش اهمیت بازرس��ی و نظارت‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬رسیدگی به ایفا نشدن تعهد را در برنامه‬ ‫داریم که در این‌باره از ‪ ۲۴‬هزار پرونده‌ای که مربوط به عمل‬ ‫نکردن به تعهد اس��ت‪ ۷۰۰ ،‬ش��رکت بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد به‬ ‫تعهدات خود عم��ل نکرده‌اند‪ ،‬البته برخ��ی از این پرونده‌ها‬ ‫مشکل مدارک دارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت بازرسی افزود‪ :‬در تعداد بازرسی سال‬ ‫‪ ۹۷‬نس��بت به س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۱۰‬درصد و در کشف قاچاق‬ ‫‹ ‹استفاده از کد ملی افراد سفر نکرده‬ ‫ثبت یک گوش��ی ب��ا هر کد ملی در س��ال از طریق‬ ‫س��امانه گمرکی گوش��ی مس��افری در ش��رایط فعلی‬ ‫مخالفان و موافقانی دارد‪.‬‬ ‫فع��االن بازار معتقدند در ش��رایطی که تامین کاالی‬ ‫رسمی با مش��کل و بازار به‌شدت با کمبود کاال روبه‌رو‬ ‫شده است‪ ،‬بستن مسیر کاالی مسافری در عمل مسیر‬ ‫ورود کاال را قط��ع می‌کن��د و آنها مجالی ب��رای ادامه‬ ‫فعالیت و خرید و فروش کاال نخواهند داشت که در این‬ ‫شرایط عرضه نشدن کاال بر افزایش نرخ دامن می‌زند و‬ ‫به ضرر مصرف‌کننده و فروشنده است‪.‬‬ ‫اما از س��وی دیگ��ر‪ ،‬مخالفان فعالیت این س��امانه به‬ ‫روش فعل��ی معتقدند که تا زمانی که کاالی مس��افری‬ ‫از ای��ن روش امکان ورود دارد و از کد ملی افراد س��فر‬ ‫نکرده برای این منظور اس��تفاده می‌شود‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫رس��می و قانونی ام��کان فعالی��ت ندارند زی��را صرفه‬ ‫اقتصادی کار رس��می و قانونی از بی��ن رفته و با ادامه‬ ‫این چرخه معیوب بازار نمی‌تواند شکل درست به خود‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫در عم��ل نیز با ادامه ای��ن روش فعالیت‪ ،‬وعده طرح‬ ‫رجیس��تری برای عرضه گوشی قانونی دارای گارانتی و‬ ‫معتبر از نظر س�لامت بر زمین مانده اس��ت و اگر این‬ ‫رون��د ادامه یاب��د تنها دولت برن��ده دریافت عوارض از‬ ‫گوشی وارداتی است و سودی از نظر سالمت و گارانتی‬ ‫گوشی عاید مصرف‌کننده نمی‌شود‪.‬‬ ‫غفوری��ان‪ ،‬درحال‌حاضر ش��رایط بازار گوش��ی تلفن‬ ‫همراه را این گونه توصیف کرد‪ :‬بازار گوشی تلفن همراه‬ ‫به بهترین شکل ممکن در ‪ ۲‬سال گذشته درآمده است‬ ‫و هیچ مشکلی وجود ندارد چراکه اجازه واردات گوشی‬ ‫تلفن همراه مس��افری تا امروز وجود داشته است‪ ،‬بازار‬ ‫به آرامش رس��یده بود‪ .‬حاال اگر قرار است هر تصمیمی‬ ‫درباره گوش��ی تلفن همراه گرفته ش��ود‪ ،‬تقاضای ما از‬ ‫دولت این اس��ت که از مشورت با افراد خبره این حوزه‬ ‫یعنی اصناف اس��تفاده کند چراکه بهترین کارشناسان‬ ‫فن��ی درباره ب��ازار هس��تند‪ .‬در نتیجه دول��ت باید از‬ ‫تجربه‌های اصناف استفاده کند تا بازار دچار فشار نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹شکست شرکت‌های تجاری از مسافران‬ ‫سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز‬ ‫در این‌باره گفت‪ :‬پایان اردیبهش��ت آخرین مهلت برای‬ ‫راه‌اندازی اتصال سامانه گمرک به نیروی انتظامی است‬ ‫و با توجه به اطالع‌رس��انی‌های انجام ش��ده به‌هیچ‌وجه‬ ‫تمدید نخواهد ش��د و تمامی فعاالن بازار باید تا انتهای‬ ‫ای��ن ب��ازه زمانی گوش��ی‌‌های تلفن هم��راه خریداری‬ ‫برخی گرانی‌ها به‌دلیل اجرا نشدن ب ‌ه موقع مصوبات دولتی است‬ ‫نای��ب رئیس اتاق اصن��اف ایران با‬ ‫بی��ان اینکه س��وداگری ب�لای جان‬ ‫بازارهای اقتصادی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫مصوبات و اقدام‌های دولتی در زمینه‬ ‫کنت��رل و مدیریت ب��ازار به‌موقع به‬ ‫اج��را در بیای��د‪ ،‬از افزایش قیمت‌ها‬ ‫جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬مجتبی صفای��ی درباره‬ ‫دس��تور تازه رئیس‌جمهوری در زمینه کنترل‬ ‫و نظارت ب��ر بازار برای مقابله با گران‌فروش��ی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬تم��ام مش��کالت گران‌فروش��ی و‬ ‫افزایش نرخ محصوالت در مرحله توزیع نیست‬ ‫و اج��رای ناقص و به موق��ع مصوبات دولتی بر‬ ‫افزایش قیمت‌ها بسیار تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتاق اصن��اف ایران ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ماه‌های گذش��ته مصوب ش��د که هر کیلوگرم‬ ‫مرغ تازه در سطح شهر ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫عرضه شود اما پرورش‌دهندگان مرغ هر کیلو از‬ ‫این ماده پروتئینی را دست‌کم ‪ ۱۲‬هزار تومان‬ ‫‪ ۳۲‬درصد افزایش عملکرد داریم که نشان می‌دهد‬ ‫اس��تان‌ها تالش بس��یاری داش��تند‪ ،‬اما جوابگوی‬ ‫شرایط اقتصادی کشور نیست‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف‌کنن��دگان و‬ ‫تولید‌کنندگان از تکلیف دولت به این سازمان برای‬ ‫اعالم روزانه نرخ ‪ ۹۲‬قلم کاالیی و ارس��ال گزارش‬ ‫آن ب��رای رئیس‌جمهوری خب��ر داد و تاکید کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا افزایش در تعداد‬ ‫ماخذ و دقت در تکمیل بانک نرخ برای تحلیل بهتر س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان باید جدی باشند‪.‬‬ ‫تاب��ش درباره مس��ائل مربوط به قیمت‌گ��ذاری خدمات و‬ ‫کاال گفت‪ :‬مرجع کارشناس��ی نرخ در کش��ور شامل خدمات‬ ‫و کاالی ش��هرداری‌ها‪ ،‬وزارت راه‪ ،‬ش��رکت‌های دولت��ی و‬ ‫خصوصی و‪ ...‬س��ازمان حمایت به‌ش��مار م��ی‌رود و کارگروه‬ ‫تنظیم بازار نیز مرجع تصمیم‌گیری درباره نرخ خدمت و کاال‬ ‫است‪.‬‬ ‫به کشتارگاه‌ها تحویل می‌دهند‪ ،‬حال‬ ‫با این ش��رایط فروش��نده سطح شهر‬ ‫نمی‌تواند مرغ را با نرخ مصوب عرضه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫صفای��ی ادام��ه داد‪ :‬دول��ت مصوب‬ ‫ک��رد تامی��ن نهاده‌های دام��ی با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی انجام شود اما متاسفانه‬ ‫این مصوبه به‌لحظه انجام نش��د و بس��یاری از‬ ‫پرورش‌دهندگان مرغ مجبور شدند نهاده دامی‬ ‫را به ن��رخ آزاد از بازار تامین کنند‪ ،‬حال با این‬ ‫ش��رایط نمی‌توان مرغ را با نرخ مصوب در بازار‬ ‫عرضه کرد‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس اتاق اصناف ای��ران بیان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به این تفاسیر باید گفت که نکته مهم در‬ ‫کنترل و مدیریت ب��ازار و جلوگیری از افزایش‬ ‫قیمت‌ه��ا‪ ،‬اج��رای به‌لحظه مصوب��ات دولتی و‬ ‫انجام تعهدات دولتی اس��ت که این موضوع در‬ ‫کنار ثبات قیمت‌ها‪ ،‬آرامش روانی را در بازارها‬ ‫به همراه دارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬توزیع‌کنن��دگان و فروش��ندگان‬ ‫سطح ش��هر در شرایط فعلی برای جلوگیری از‬ ‫افزایش نرخ و افزایش حجم کس��ب و کار خود‬ ‫سود مصوب قانونی را دریافت نمی‌کنند و برای‬ ‫خود با وجود آنکه مالیات بر پایه س��ود قانونی‬ ‫از آنها دریافت می‌ش��ود‪ ،‬سود کمتری را لحاظ‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫صفایی در پاس��خ به این پرسش که آیا دولت‬ ‫ب��رای مقابل��ه با گران‌فروش��ی باید ب��ا دالالن‬ ‫مقابل��ه کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬داللی در س��طح بازار‬ ‫به معنای س��وداگری‪ ،‬بر شرایط بازار و افزایش‬ ‫قیمت‌ه��ا بس��یار تاثیرگذار اس��ت و اگ��ر بازار‬ ‫با ثبات ارزی در کش��ور وجود داش��ته باش��د‬ ‫س��وداگران توان عرض ان��دام در بازار نخواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬حض��ور س��وداگران در‬ ‫بازارهای گوناگون عاملی شده تا با وجود اشباع‬ ‫بازار از کاال و خدمات‪ ،‬به یکباره با کمبود روبه‌رو‬ ‫شود‪.‬‬ ‫هر کیلو شقه گوسفندی ‪ ۱۰۳‬هزار تومان‬ ‫رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫هر کیلو ش��قه گوس��فندی بدون دنبه با نرخ ‪ ۹۵‬هزار‬ ‫ب��ه مغ��ازه‌دار و ‪ ۱۰۳‬ه��زار تومان به مش��تری عرضه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫علی‌اصغ��ر ملکی در گفت‌وگو با باش��گاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬درباره آخرین تحوالت بازار گوش��ت اظهارکرد‪:‬‬ ‫هم اکنون هر کیلو ش��قه گوسفندی بدون دنبه با نرخ‬ ‫‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۵‬هزار تومان به مغازه‌دار و با احتس��اب ‪ ۱۰‬درصد سود‬ ‫‪ ۱۰۳‬هزارتومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫وی ازدیاد نس��بی تقاضا در آستانه ماه مبارک رمضان را دلیل‬ ‫اصلی نوس��ان نرخ گوش��ت در بازار اعالم ک��رد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به کاهش قدرت خرید خانوار و گذش��ت چن��د روز ابتدایی ماه‬ ‫مبارک رمضان پیش‌بینی می‌ش��ود که تقاضای چندانی در بازار‬ ‫وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫ملکی با بیان اینکه واردات مانند گذش��ته در حال انجام است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬البته توزیع گوشت‌های وارداتی مانند قبل گسترده نیست‬ ‫و تنها از طریق فروشگاه‌ها و میدان‌ها انجام می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی از افزایش ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۵‬هزارتومان��ی نرخ دام زن��ده در میدان‌های خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬هم اکنون ه��ر کیلو دام زنده ب��ا نرخ ‪ ۴۳‬تا‬ ‫‪ ۴۷‬هزارتومان در میدان‌ها عرضه می‌ش��ود که با توجه‬ ‫ب��ه امتن��اع دام��داران در عرضه نمی‌ت��وان پیش‌بینی‬ ‫خاص��ی درب��اره وضعی��ت بازار ط��ی روز‌ه��ای آینده‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به بارندگی‌های اخیر و ش��رایط مناسب‬ ‫علوف��ه در مراتع و صحرا‪ ،‬دامداران تعجیلی در عرضه دام ندارند‬ ‫و تنه��ا در صورت خرید با نرخ دلخواه حاضر به عرضه هس��تند‬ ‫ک��ه همین امر زمینه را برای نوس��ان نرخ در ب��ازار فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به‌گفته ملکی‪ ،‬با وج��ود اختصاص ارز نیما و حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی‪ ،‬هر کیلو الشه وارداتی همچنان با نرخ ‪ ۸۱‬هزار تومان به‬ ‫مصرف‌کننده عرضه می‌شود‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1281‬‬ ‫پیاپی ‪2599‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫باز هم جهش نرخ ارز‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫در وضعیت فعلی‪ ،‬به نظر می‌رس��د برخی به قصد تخریب و با ایجاد‬ ‫تالطم‌ه��ای عامدانه‪ ،‬به دنبال آس��یب رس��اندن به اقتصاد کش��ور‬ ‫هستند‬ ‫‪ ۶‬برنامه بانک مرکزی برای اقتصاد‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در یک یادداشت اینستاگرامی‬ ‫‪ ۶‬برنام��ه بان��ک مرکزی برای اقتص��اد را اعالم کرد‪ .‬در‬ ‫یادداش��ت عبدالناصر همتی آمده اس��ت‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫قب�لا تدابیر الزم برای مقابله و خنثی کردن فش��ارهای‬ ‫اقتصادی امریکا‪ ،‬اتخاذ کرده و آرایش متناسب را با هدف‬ ‫کنترل بازار ارز و مهار تورم‪ ،‬گرفته اس��ت و این برنامه‌ها‬ ‫را پی می‌گیرد‪:‬‬ ‫ ت�لاش ب��رای حفظ و تقویت ثبات نس��بی بازار ارز‪،‬‬‫از طری��ق عملیاتی کردن بازار متش��کل ارزی و تقویت‬ ‫و ارتقای عملکرد سامانه نیما و تامین تراز ارزی کشور‪.‬‬ ‫‪ -‬تنظی��م سیاس��ت‌های ارزی ب��رای رش��د صادرات‬ ‫‹ ‹ایجاد هماهنگی بیشتر بین فعاالن اقتصادی‬ ‫‌عزت��ی ب��ر این باور اس��ت که اگر هماهنگ��ی الزم بین‬ ‫وارد‌کنن��دگان و صادرکنندگان ایجاد ش��ود و ارز حاصل‬ ‫از صادرات به شیوه مناسب به دست واردکنندگان برسد‪،‬‬ ‫می‌توان امیدوار بود که عمده تقاضاهای اساس��ی در بازار‬ ‫ارز پاسخ داده شود و عرضه و تقاضا به تعادل برسد‪ .‬اگر این‬ ‫شرایط فراهم شود‪ ،‬بدون تردید شناسایی افراد سودجو و‬ ‫برخورد با آنها سریع‌تر ممکن خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس‪ ،‬اگ��ر بانک مرکزی و س��ایر‬ ‫نهاد‌های نظارتی‪ ،‬دامنه کنترل‌ش��ان را گس��ترش دهند‬ ‫و انس��جام بیشتری در سیاست‌های‌ش��ان به وجود آورند‬ ‫و هماهنگی‌ه��ا را بی��ن فعاالن اقتص��ادی افزایش دهند‪،‬‬ ‫می‌توان امیدوار بود تا نرخ ارز و س��ایر کاالها به یک ثبات‬ ‫نسبی برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک مرکزی به‌موقع ورود کند‬ ‫تقی کبیری‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی در این باره گفت‪ :‬اگر مدیریت درست و به‌موقع در‬ ‫ن با تصمیم‬ ‫بازار ارز از سوی دولت انجام شود‪ ،‬به طور یقی ‌‬ ‫غیر‌نفتی و برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور‪.‬‬ ‫ تامین ارز مورد نیاز کاالهای اساس��ی و ضروری در‬‫اجرای سیاست دولت در حمایت ازاقشار آسیب‌پذیر‪.‬‬ ‫ فعال‌س��ازی عملیات بازار ب��از با هدف کنترل نرخ‬‫اوراق و کمک به دولت در انتشار اوراق خزانه‪.‬‬ ‫ تامین نقدینگی و س��رمایه در گردش برای حفظ و‬‫رونق تولید از طریق نظام بانکی‪ ،‬در چارچوب برنامه‌های‬ ‫طراحی شده برای کنترل رشد نقدینگی‪.‬‬ ‫ برقراری مکانیس��م مالی با کش��ورهای همس��ایه و‬‫دوست و ایجاد تعامل بین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و گمرک با بانک مرکزی به منظور واردات از طریق تهاتر‪.‬‬ ‫جدی��د امریکا مبنی‌ب ‌ر تمدید نش��دن معافیت‌های خرید‬ ‫نفت��ی از ایران‪ ،‬هیچ تالطم��ی در بازار ارز اتفاق نمی‌افتد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر دولت بتواند در حد نیاز داخلی‪ ،‬ارز را به‌موقع‬ ‫به بازار تزریق کند‪ ،‬اثرات شوک اقتصادی که دالالن ارزی‬ ‫ب��ر بازار وارد می‌کنند‌‪‌،‬خنثی خواهد ش��د‪ .‬همچنین باید‬ ‫توجه داشت که درحال‌حاضر موجودی ذخایر ارزی کشور‬ ‫در حد مطلوبی است و از لحاظ نقدینگی‪ ،‬دولت این توان‬ ‫را ب��رای برق��راری آرامش در بازار ارز دارد‪ ،‬اما این موضوع‬ ‫مستلزم آن است که دولت به‌‌‌‌موقع این تزریق ارز را به بازار‬ ‫انجام دهد و زمان را به دالالن واگذار نکند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬از آنجا که دولت به وس��یله بانک‬ ‫مرکزی در بازار ارز نظارت مس��تقیم دارد نباید در شرایط‬ ‫غیرع��ادی‪ ،‬با دیر وارد میدان ش��دن‪ ،‬به نحوی کمک‌کار‬ ‫دولت امریکا ش��ود چراکه خواست دش��منان بر بی‌ثبات‬ ‫کردن بازارهای مالی ایران است‪ .‬در نتیجه اگر دولت بتواند‬ ‫مدیری��ت درس��ت منابع را در زمان‌ه��ای اوج تقاضای ارز‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬شاهد نوسان‌‌های نرخ ارز در برخی زمان‌ها‬ ‫نخواهیم بود‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مطلوب توصیف‬ ‫کردن ش��رایط ارزی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬نمی‌گویم هم‌اکنون به‬ ‫لح��اظ ذخایر ارزی در حد عالی هس��تیم اما ش��رایط به‬ ‫گونه‌ای است که می‌توان با مدیریت درست منابع‪ ،‬جلوی‬ ‫فعالی��ت دالالن را که عامالن اصلی بر هم ریختن آرامش‬ ‫بازار ارز هستند‪ ،‬گرفت‪.‬‬ ‫کبیری همچنین با اش��اره به محقق نشدن نوسان‌‌های‬ ‫ارزی در زم��ان اعمال تحریم‌های نفتی س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همان‌طور که شاهد هستید‪ ،‬سال گذشته نیز‬ ‫برخی پیش‌بینی می‌کردند با ش��روع تحریم‌های نفتی از‬ ‫‪ ۱۳‬آبان‪ ،‬نوسان شدید نرخ ارز در بازار آزاد داشته باشیم‪،‬‬ ‫ق خ�لاف این موضوع اتفاق افتاد و فردای‬ ‫ام��ا به طور دقی ‌‬ ‫‪ ۱۳‬آبان ش��اهد افت قیمت ارز بودیم‪ .‬این موضوع بیانگر‬ ‫این است که نوسان‌های نرخ ارز بیشتر به بحث‌های روانی‬ ‫واکنش نشان می‌دهد که در صورت کنترل به‌موقع آن از‬ ‫سوی دولت‪ ،‬دیگر شاهد جهش یکباره قیمت ارز نخواهیم‬ ‫بود‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬اگر مدیریت درست و به‌موقع در بازار‬ ‫ن با تصمیم جدید‬ ‫ارز از سوی دولت انجام شود‪ ،‬به طور یقی ‌‬ ‫امریکا مبنی‌بر تمدید نش��دن معافیت‌های خرید نفتی از‬ ‫ایران‪ ،‬هیچ تالطمی در بازار ارز اتفاق نمی‌افتد‪.‬‬ ‫محمد‌قلی یوسفی‪ /‬عضو هیات‌علمی‬ ‫دانشگاه عالمه‌طباطبایی‬ ‫زهره محسنی‌شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نظ�ارت مس�تمر بر ب�ازار ارز از مس�یر رونق‬ ‫تولید‬ ‫بهروز نعمتی‪ ،‬س��خنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در گفت‌وگو با خانه ملت با اش��اره به نوسان‌های‬ ‫ن��رخ ارز در روزه��ای اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از موضوع‌هایی که‬ ‫س��بب کنترل بهتر ارز از سوی دولت می‌شود رونق تولید‬ ‫صادرات‌محور اس��ت که این تولیدات باید موجب افزایش‬ ‫تراز صادراتی کش��ور ش��ود‪ .‬بنابراین بانک مرکزی‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫باید ش��رایط صادراتی را برای تولید‌کنندگان فراهم کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متاسفانه دولت نتوانسته آن‌گونه که باید‬ ‫و ش��اید امکانات الزم را برای تولید‌کنندگان فراهم کند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬از جمله کم‌کاری‌ه��ای دولت در اختیار قرار دادن‬ ‫مناب��ع مالی بوده که باید در اختی��ار تولیدکنندگان قرار‬ ‫گیرد چراکه امروز بس��یاری از مجموعه‌های تولیدی ما با‬ ‫معضلی به نام پول گران‌قیمت روبه‌رو هستند که اگر قرار‬ ‫باشد یک واحد تولیدی به صورت مستمر تولید با‌کیفیت‬ ‫داش��ته باش��د نیاز دارد که دولت ش��رایط ارزی‪ ،‬ریالی و‬ ‫بانکی را برای این امر مهیا کند اما در عمل‌‪ ،‬این اتفاق رخ‬ ‫نمی‌دهد‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬نوس��ان‌های نرخ ارز به‬ ‫دلی��ل خألهایی بوده که در این بازار وجود دارد زیرا بانک‬ ‫مرکزی به دنبال این است ک ‌ه روی ارز نفت سرمایه‌گذاری‬ ‫کند و با آن تنظیم بازار ارز را انجام دهد که این بزرگ‌ترین‬ ‫اشتباه است‪.‬‬ ‫نعمتی با بیان اینکه اگر قرار است بانک مرکزی نظارت‬ ‫مس��تمر خود را بر بازار ارز داش��ته باشد باید از واحدهای‬ ‫تولیدی با تسهیالت ارزان‌قیمت حمایت کند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫هیچ جای دنیا دیده نمی‌شود که تسهیالت با بیش از ‪۳۰‬‬ ‫درصد س��ود در اختیار تولید‌کنن��ده قرار گیرد زیرا با این‬ ‫روند هرگز تولید رونق نگرفته و صادر نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه قیمت واقعی ارز ب��ا توجه به فضای‬ ‫کنون��ی باید کمتر از نرخ حال حاضر بازار باش��د و قیمت‬ ‫آن بای��د‌کاهش یافته و حداقل تا نرخ ارز نیمایی برس��د‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬یک��ی از مقوله‌های کاهش قیم��ت ارز رونق تولید‬ ‫ت اما متاسفانه درحال‌حاضر دولت تنها روی ارز نفت‬ ‫اس�� ‌‬ ‫حساب کرده است‪.‬‬ ‫مرتضی عزتی‬ ‫تقی کبیری‬ ‫بهروز نعمتی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹اجرای بسته رونق‌زا در بخش مسکن‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن از اجرای یک بسته رونق‌زا در بخش‬ ‫مس��کن‪ ،‬ساختمان و کنترل س��فته‌‌بازی در بازار مسکن خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬ای��ن برنام��ه موجب کاهش ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫قیمت تمام‌شده مسکن خواهد شد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬ابوالقاسم‬ ‫رحیمی‌انارکی در نخستین همایش فصلی مدیران بانک مسکن‬ ‫با اشاره به اینکه بانک مسکن از پایان سال گذشته کار تدوین و‬ ‫تهیه نقشه برای مقابله با دشمن در جنگ تمام‌عیار اقتصادی‬ ‫را آغاز کرد‪ ،‬گفت‪ :‬این نقشه به دنبال اجرای یک بسته رونق‌زا‬ ‫در بخش مس��کن و س��اختمان با استفاده از ظرفیت بازارهای‬ ‫پول و سرمایه است یعنی به دنبال فرصت‌سازی از تهدیدهای‬ ‫پیش رو اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬بس��ته رونق بخش مسکن که بانک‬ ‫مس��کن آن را تهیه کرده‪ ،‬فراتر از تسهیالت‌دهی است چراکه‬ ‫با توجه به جهش قیمت مسکن در تهران‪ ،‬خرید خانه از سوی‬ ‫خانه‌اولی‌ها س��خت شده است‪ .‬از این رو‪ ،‬ممکن است تقاضای‬ ‫خرید مسکن در شهرهای اطراف تهران یا موج‌های قیمتی در‬ ‫س��ایر ش��هرها به‌وجود بیاید‪ .‬رحیمی‌انارکی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در این بسته عواملی که موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود‬ ‫شناسایی و تا حد امکان راهکارهای کنترلی برای آنها در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از مهم‌ترین راهکارهای این بس��ته‪،‬‬ ‫کاهش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصدی قیمت تمام‌ش��ده مس��کن از طریق‬ ‫مدیریت بازار عرضه و تقاضای مصالح ساختمانی از سوی بانک‬ ‫مس��کن اس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک مسکن گفت‪ :‬بانک مسکن به‬ ‫دنبال آن است که در چارچوب این بسته‪ ،‬امکان خرید اعتباری‬ ‫مصالح ساختمانی در حجم انبوه را برای سازنده‌های حرفه‌ای‪،‬‬ ‫صالحی��ت‌دار و معتبر فراه��م آورد‪ .‬موضوع مهم دیگر در این‬ ‫بسته‪ ،‬کنترل سفته‌بازی در بازار مسکن است‪.‬‬ ‫‹ ‹تمدید طرح همراز باشگاه مشتریان بانک سینا‬ ‫به منظور ارج نهادن به اعتماد مشتریان و ترغیب به استفاده‬ ‫از همراه‌بانک س��ینا‪ ،‬طرح همراز باش��گاه مشتریان بانک سینا‬ ‫ت��ا پایان خرداد جاری تمدید ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط‌عمومی‬ ‫بانک س��ینا‪ ،‬در این طرح که از اول دی ‪ ۹۷‬اجرایی ش��ده‪ ،‬به‬ ‫کاربران فعال همراه‌بانک س��ینا که در طول اجرای طرح اقدام‬ ‫ب��ه انجام تراکنش‌ه��ای بانکی از ای��ن درگاه کنند و موفق به‬ ‫کسب حداقل ‪ ۳۰۰‬امتیاز در باشگاه مشتریان بانک سینا شوند‬ ‫جوایز ارزنده‌ای به قید قرعه اعطا خواهد شد‪ .‬در این طرح که‬ ‫با امکانات و قابلیت‌های باشگاه مشتریان بانک سینا اجرایی و‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ ،‬به مشتریانی که نرم‌افزار همراه‌بانک سینا‬ ‫را نصب کنند و وارد این س��امانه ش��وند ‪ ۵۰‬امتیاز هدیه تعلق‬ ‫خواهد گرفت و متناسب با فعالیت کاربران در این بستر و انجام‬ ‫تراکنش‌های مختلف با کارت بانکی س��ینا‪ ،‬امتیازهای ویژه‌ای‬ ‫در باش��گاه مش��تریان به میزان ‪ ۲‬برابر امتیاز سایر درگاه‌های‬ ‫پرداخ��ت الکترونیک بان��ک به آنها تعلق گرفته و مش��تریان‬ ‫می‌توانن��د ب��ا افزایش تع��داد تراکنش‌ها و صع��ود در نردبان‬ ‫امتیازها در باشگاه‪ ،‬شانس برنده شدن خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تج�ارت‌ نو ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال خس�ارت دیگر به‬ ‫‌کمیته امداد پرداخت‬ ‫در چهارمی��ن مرحل��ه پرداخ��ت خس��ارت ب��ه مددجویان‬ ‫س��یل‌زده کمیته امداد خمین��ی‌(ره)‪ ،‬یک چک به مبلغ ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال از س��وی بیمه تجارت‌ نو در وجه این نهاد صادر‬ ‫شد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بیمه تجارت نو‪ ،‬در زمینه جزئیات‬ ‫خس��ارت‌های پرداختی‪ ،‬رئیس شورای فنی بیمه تجارت‌نو با‬ ‫اشاره به اینکه در میان شرکت‌های بیمه‌ای تاکنون این حجم‬ ‫خس��ارت پرداخت نشده و برای نخستین‌بار از سوی مجموعه‬ ‫تجارت‌نو محقق شد‪ ،‬افزود‪ :‬در ‪ ۴‬مرحله بیش از ‪۱۲۸‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۹۲‬میلیون ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) خس��ارت‬ ‫پرداخت ش��ده که باقی آن در فواصل زمانی واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫س��یدکاظم ملکوتی تعداد پرونده‌های بازدیدش��ده خسارت را‬ ‫‪ ۲۸‬هزار واحد و بیش��تر آنها را مربوط به موج دوم س��یل اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬خس��ارت‌ها برای ‪ ۲۳‬اس��تان کشور بوده و در این‬ ‫بی��ن تاکنون برای حدود ‪ ۴۰‬هزار واحد مس��کونی مددجویان‬ ‫امداد اعالم خس��ارت شده اس��ت‪ .‬وی اعالم رقم کل خسارت‬ ‫م��ورد تعهد بیمه تج��ارت‌نو را به دلیل کارشناس��ی دقیق‌تر‬ ‫موکول به روزهای آینده کرده و افزود‪ :‬بر اس��اس قراردادهای‬ ‫اتکای��ی که بیمه تجارت‌نو با بیمه مرکزی و بیمه‌گران اتکایی‬ ‫دارد ‪ ۱۳‬درصد از خس��ارت بر مبنای آیین‌نامه ‪ ۷۶‬به صورت‬ ‫اجب��ار نزد بیمه‌مرکزی پوش��ش بیمه اتکای��ی دارد و باقی به‬ ‫شکل قراردادهای مازاد سرمایه و مازاد خسارت با لیدری بیمه‌‬ ‫مرکزی زیر پوشش بیمه اتکایی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹پست‌بانک به دنبال توسعه بانکداری الکترونیک‬ ‫مدیرعامل پست‌بانک اعالم کرد‪ :‬توسعه بانکداری الکترونیک‬ ‫از جمل��ه اهداف ویژه این بانک اس��ت‪ .‬به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬بهزاد‬ ‫شیری در همایش مدیران پست‌بانک با حضور وزیر ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات و معاون بانک‪ ،‬بیمه و ش��رکت‌های دولتی‬ ‫وزارت اقتصاد گفت‪ :‬در‌ماه گذشته فعالیت‌های متعددی انجام‬ ‫شده که از جمله آنها می‌توان به شفاف‌سازی آمارها و اطالعات‬ ‫بانک به منظور ایجاد ش��فافیت اشاره کرد‪ .‬همچنین وضعیت‬ ‫بانکداری الکترونیک‪ ،‬بخش ریسک و اعتبارات با هدف افزایش‬ ‫خدمات و رونق تولید بررسی شد‪ .‬مدیرعامل پست‌بانک با بیان‬ ‫اینکه یکی از مش��کالت پست‌بانک همکاری نکردن گمرک به‬ ‫ش��مار می‌رفت‪ ،‬افزود‪ :‬هم‌اکنون اقدام‌ه��ای الزم برای خروج‬ ‫پس��ت‌بانک از فهرست سیاه گمرک با توجه به اهمیت موضوع‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬توس��عه نیروی انسانی‪ ،‬افزایش‬ ‫تعام��ل ب��ا وزارت ارتباطات و تالش برای حاکمیت ش��رکتی‬ ‫در کنار تدوین برنامه و مدل کس��ب‌و‌کار ‪ ۵‬س��اله از اقدام‌های‬ ‫امسال است‪ .‬شیری تاکید کرد‪ :‬افزایش تعامل با بانک مرکزی‬ ‫برای دریافت امتیاز برای بانکداری روستایی مهم‌ترین دستور‬ ‫کار پس��ت‌بانک ایران در سال ‪ ۹۸‬است‪ .‬مدیرعامل پست‌بانک‬ ‫خاطر‌نش��ان ک��رد‪ :‬ایجاد بانکداری دیجیتال ب��ا تعامل وزارت‬ ‫ارتباطات از اهداف خواهد بود‪ .‬همچنین پیگیری بخش ‪psp‬‬ ‫روستایی از بانک مرکزی یکی از مسائل مورد توجه است‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیرعام�ل جدی�د ش�رکت س�رمایه‌گذاری‬ ‫خوارزمی منصوب شد‬ ‫هیات‌مدی��ره ش��رکت س��رمایه‌گذاری خوارزمی‌(س��هامی‬ ‫عام) دکتر س��یدرضا موس��وی را به عن��وان مدیرعامل جدید‬ ‫این ش��رکت انتخاب کرد‪ .‬دکتر موس��وی که از س��ال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫همکاری خود را با شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی آغاز کرده‪،‬‬ ‫از سال ‪ ۱۳۸۸‬با سمت مدیر سرمایه‌گذاری‌ها و از سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫تاکنون به عنوان «معاون س��رمایه‌گذاری و توس��عه» در این‬ ‫ش��رکت فعالیت داش��ته اس��ت‪ .‬او همچنین از سال گذشته‪،‬‬ ‫عض��و هیات‌مدیره ش��رکت س��رمایه‌گذاری خوارزمی و عضو‬ ‫هیات‌مدیره ش��رکت «گروه مالی سپهر صادرات» بوده است‪.‬‬ ‫دکتر موس��وی که دارای س��وابق حرفه‌ای و تخصصی در بازار‬ ‫سرمایه است‪ ،‬به واسطه بیش از یک دهه فعالیت و طی کردن‬ ‫مراتب ش��غلی در شرکت س��رمایه‌گذاری خوارزمی که همگام‬ ‫با رش��د و توس��عه فعالیت‌های این ش��رکت بوده است‪ ،‬نسبت‬ ‫به اهداف‪ ،‬فعالیت‌ها و ماموریت‌های گروه خوارزمی ش��ناخت‬ ‫کافی دارد‪.‬‬ ‫ش��رایطی که امروز اقتصاد ایران با آن روبه‌رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬ناشی از مشکالت امروز و دیروز و وجود‬ ‫محدودیت‌های فعلی حاکم بر کش��ور نیس��ت‪،‬‬ ‫بلکه ریش��ه آن به سال‌های گذشته برمی‌گردد‪.‬‬ ‫واقعیت این است که وضعیت فعلی‪ ،‬بیشتر متاثر‬ ‫ا ‌ز بی‌توجهی‌ها نس��بت به هش��دارهای علمی و‬ ‫کارشناس��ی ب��وده که در تمام این س��ال‌ها در‬ ‫راستای تشدید مش��کالت اقتصادی داده شده‬ ‫اما هیچ زمانی برای انجام آن اقدام نشده است‪.‬‬ ‫نتیجه آن هم این ش��د که اقتصاد کش��ور امروز‬ ‫با بحران نقدینگی‪ ،‬تورم‪ ،‬رکود و مسائلی از این‬ ‫دست روبه‌رو است‪ .‬سال‌هاست که کارشناسان‬ ‫درباره اصالح ساختاری در اقتصاد سخن گفته‌اند‬ ‫و ب��ر اجرای دقیق خصوصی‌س��ازی در کش��ور‬ ‫تاکی��د کرده‌اند‪ .‬کوچک‌س��ازی دولت‪ ،‬کاهش‬ ‫مداخل��ه دولت در اقتص��اد‪ ،‬کنترل نقدینگی و‬ ‫ت��ورم و‪ ...‬از راهکاره��ای عملی بوده که همواره‬ ‫بر اجرای آن تاکید شده اما هیچ زمانی به شکل‬ ‫واقعی به آن پرداخته نشده است‪ .‬در نهایت هم‬ ‫شرایط اقتصاد به گونه‌ای پیش رفته که به‌تدریج‬ ‫تولید در کش��ور مشکالتش تشدید‪ ،‬بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی رو به تعطیلی کش��یده ش��ده‪ ،‬ارزش‬ ‫پ��ول ملی کش��ور کاهش یافته‪ ،‬ق��درت خرید‬ ‫مردم پایین آمده و هر روز بر دامنه نوس��ان‌های‬ ‫قیمتی کاالها و خدمات افزوده شده و شرایطی‬ ‫به وج��ود آمده که امروز اقتصاد کش��ور در آن‬ ‫قرار گرفته و تحریم‌ها آن را تشدید کرده است‪.‬‬ ‫در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داش��ت که‬ ‫با یک راهکار س��اده مشکالت رفع شود‪ .‬بهبود‬ ‫این وضعیت نیاز به راهکارها و برنامه‌ریزی‌های‬ ‫عمیق و ساختاری دارد که باید به شکل درست‬ ‫اجرا ش��ود‪ .‬اقتصاد ایران د ‌ر ش��رایط عادی قرار‬ ‫ندارد که بتوان با یکی دو‌راه‌حل ساده‪ ،‬مشکالت‬ ‫بی‌ش��مار آن را رفع کرد‪ .‬اقتصاد کش��ور از یک‬ ‫ط��رف با تحریم‌های بین‌المللی و از طرف دیگر‬ ‫جامعه روبه‌رو اس��ت‬ ‫‌‌‬ ‫ب��ا بی‌اعتمادی موجود در‬ ‫که این امر می‌تواند س��بب دش��واری در اجرای‬ ‫سیاست‌گذاری‌ها‌شود‪ .‬اما اینکه چرا در تمامی‬ ‫این س��ال‌ها با وجود تمامی هشدارها نسبت به‬ ‫وضعیت موجود‪ ،‬اقدام مناس��بی انجام نش��ده‪،‬‬ ‫جای تامل دارد‪ .‬اینکه چرا در تمامی این سال‌ها‪،‬‬ ‫سیاست‌هایی دنبال نشد که مشکالت اقتصادی‬ ‫کشور کمتر شود تا در زمان بروز محدودیت‌های‬ ‫بیرونی‪ ،‬در رفع مش��کالت ناتوان ش��ویم‪ .‬به هر‬ ‫ط فعلی‌‪ ،‬اقدام منطقی و درس��ت‬ ‫حال در ش��رای ‌‬ ‫این است که در سیاست‌های اقتصادی بازنگری‬ ‫اساسی ش��ود‪ ،‬در جهت تعامل سازنده با دنیا و‬ ‫گسترش فعالیت‌های تجاری بین‌المللی تالش‬ ‫بیشتری شود‪ ،‬رفاه اجتماعی افزایش یابد‪ ،‬امید‬ ‫در جامعه باال رود و در راس��تای ثبات‌بخش��ی‬ ‫اقتصاد برنامه‌ریزی‌های درس��تی ش��ود‪ .‬اینها‬ ‫کاره��ای مهم��ی اس��ت ک��ه باید ب��ه صورت‬ ‫میان‌مدت و بلند‌مدت و به ش��کل س��اختاری‬ ‫در دس��تورکار ق��رار گی��رد‪ .‬بای��د بپذیریم که‬ ‫وضعیت فعلی اقتصاد با سیاس��ت‌های مقطعی‬ ‫و کوتاه‌مدت بهبود پیدا نمی‌کند‪ .‬باید در کشور‬ ‫یک انس��جام اجتماعی به وج��ود آید و مانع از‬ ‫بروز بی‌اعتمادی در کشور شد و اینها اساس کار‬ ‫بهبود وضعیت فعلی اقتصاد است‪ .‬باید بپذیریم‬ ‫که بدون توجه به واقعیت‌های موجود در اقتصاد‬ ‫نمی‌توان اقدام مناس��ب انجام داد و التهاب‌های‬ ‫موج��ود در بازارها از جمله بازار ارز را رفع کرد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر نقدینگی در کشور چند برابر شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬عرضه در بازار داخل به حداقل رسیده و‬ ‫تولید اوض��اع چندان خوبی ندارد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫تقاضا هم به همان نس��بت باال رفته که تمامی‬ ‫این ش��رایط رش��د نرخ‌ها در بازار‪ ،‬از جمله بازار‬ ‫ارز را اجتناب‌ناپذی��ر می‌کن��د که برای کش��ور‬ ‫هم بس��یار مخرب اس��ت‪ .‬سیاس��ت‌گذاران در‬ ‫ای��ن مقط��ع از زمان بای��د در تصمیم‌هایی که‬ ‫می‌گیرند بس��یار س��نجیده عمل کنند و نباید‬ ‫اش��تباهی را با اش��تباه دیگر جبران کنند زیرا‬ ‫فرصت��ی برای جبران نیس��ت و ای��ن می‌تواند‬ ‫عواق��ب نامطلوبی برای اقتصاد داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫بنابراین تا جایی که ممکن است مداخله دولت‬ ‫باید در اقتصاد کشور کم و بازار باید تعیین‌کننده‬ ‫قیمت‌ها شود‪ .‬قیمت‌گذاری دستوری جز اینکه‬ ‫ران��ت ایج��اد کن��د‪ ،‬نتیجه‌ای در پ��ی نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬همزم��ان باید سیاس��ت‌های اش��تباه‬ ‫گذش��ته اصالح و در راس��تای افزایش تعامالت‬ ‫تجاری ایران با دنیا گام‌های اساس��ی برداش��ته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫انج��ام این اقدام‌ها در ش��رایط فعلی اقتصاد‬ ‫هم می‌تواند بسیار در بهبود وضعیت موثر واقع‬ ‫شو ‌د اما به شرط اینکه به شکل واقعی و درست‬ ‫به اجرا درآید‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چاره کار« بازارساز» چیست؟‬ ‫در روزهایی که بازار ارز ب ‌ه دلیل رشد نرخ حواله درهم و‬ ‫لغو معافیت‌های نفتی‪ ،‬بار دیگر با تغییرات قیمتی روبه‌رو‬ ‫ش��ده‪ ،‬پس از شایعه بنزینی‪ ،‬این روند تشدید شد و اخبار‬ ‫مربوط به گران ش��دن نرخ بنزین‪ ،‬سبب شد تا در آخرین‬ ‫روزهای هفته گذش��ته‪ ،‬نرخ دالر تا مرز روانی ‪ ۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان رش��د کند و یورو با نرخ باالی ‪ ۱۶‬هزار تومان‬ ‫در بازار معامله ش��ود‪ .‬همین ش��رایط کافی بود تا بار دیگر‬ ‫دالالن دست به کار شوند و با حضور پررنگ‌شان در بازار‪،‬‬ ‫تقاضا را باال ببرند و زمینه رش��د بیش��تر قیمت‌ها را فراهم‬ ‫کنن��د‪ .‬اگرچه یک روز پس از تکذیب آغاز س��همیه‌بندی‬ ‫بنزین‪ ،‬در روز پنجشنبه بازار ارز اندکی آرام و جلوی رشد‬ ‫ش��دید قیمت‌ها گرفته ش�� ‌د اما به گفته فعاالن بازار ارز‪،‬‬ ‫درحال‌حاضر ش��رایط به گونه‌ای اس��ت که بازار ارز به هر‬ ‫خبری واکنش نش��ان می‌دهد‪ ،‬گران می‌شود‪ ،‬دوباره چند‬ ‫روزی آرام می‌مان ‌د و بار دیگر دچار نوس��ان تند می‌شود و‬ ‫در این شرایط نمی‌دانیم در این بازار چه می‌گذرد‪.‬‬ ‫صاحب‌نظ��ران این حوزه می‌گوین��د که قیمت دالر در‬ ‫آین��ده تابع��ی از چند متغیر مهم اس��ت؛ تغییرات در نرخ‬ ‫حواله درهم‪ ،‬افزایش تقاضای احتیاطی به اسکناس ارز آ‌ن‬ ‫هم به دلیل نااطمینانی‌هایی که نسبت به آینده وجود دارد‬ ‫و تاثیر‌پذیری نرخ‌ها از س��ایر بازارها که در نهایت مجموع‬ ‫این عوامل سبب می‌شود تقاضا در این بازار افزایش یابد و‬ ‫زمینه رشد قیمت ارز را در آینده فراهم کند‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی با توجه به محدودیت‌های ناش��ی‬ ‫از تحریم‌ها برای مدیریت این نوس��ان‌ها و پاس��خگویی به‬ ‫نیازهای موجود در بازار‪ ،‬بانک مرکزی به عنوان بازار‌س��از‬ ‫مس��ئو‌لیت بس��یار مهم��ی دارد‪ .‬کارشناس��ان می‌گویند‬ ‫بازارساز باید اولویت نخست خود را بر مدیریت نوسان‌های‬ ‫قیمتی ارز بگذارد و با انسجام و اصالح سیاست‌های ارزی و‬ ‫کاهش ریس��ک‌های غیر‌اقتصادی و اقتصادی مانع از رشد‬ ‫بیشتر قیمت‌ها در این بازار شود‪.‬‬ ‫مرتض��ی عزتی‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و عض��و هیات‌علمی‬ ‫پژوهش��گاه اقتص��اد دانش��گاه تربیت م��درس تهران در‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫با بی��ان اینکه در روزهای اخی ‌ر بخش‬ ‫زی��ادی از نوس��ان‌های ایجاد ش��ده در بازار ارز ناش��ی از‬ ‫مس��ائل غیر‌اقتصادی بوده که ش��اید کنترل آن خارج از‬ ‫اختیارات بانک مرکزی باشد‪ ،‬افزود‪ :‬در وضعیت فعلی‪ ،‬به‬ ‫نظر می‌رسد برخی به قصد تخریب فضای کشور و با ایجاد‬ ‫تالطم‌های عامدانه‪ ،‬به دنبال آس��یب رس��اندن به اقتصاد‬ ‫کش��ور هستند‪ .‬این افراد زمانی که جلوی فعالیت‌شان در‬ ‫بازار ارز گرفته می‌ش��ود‪ ،‬سراغ بازارهای دیگر می‌روند و با‬ ‫جو‌سازی‌ها بازارهای دیگر را ملتهب می‌کنند‪ .‬در این بین‬ ‫عده‌ای هم هستند که با موج‌سواری در شرایط پیش‌آمده‪،‬‬ ‫با فرصت‌طلبی به دنبال کس��ب س��ود هستند و با افزایش‬ ‫تقاضای کاذب‪ ،‬زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم می‌کنند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در این ش��رایط به نظر می‌رس��د‌نقش‬ ‫قوه قضاییه در کوتاه کردن دس��ت واسطه‌ها بسیار پررنگ‬ ‫باش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬البته در کنار موضوع مه��م برخورد جدی‬ ‫ب��ا واس��طه‌گران و دالالن بازار ارز‪ ،‬بان��ک مرکزی نیز باید‬ ‫همزمان با اعمال سیاس��ت‌های مناس��ب تولیدی و ارزی‪،‬‬ ‫نقش مهمش را در کاهش التهاب‌های ارزی ایفا کند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این راستا‪ ،‬ضروری است بانک مرکزی با ورود‬ ‫به‌موق��ع به بازار و دخالت هدایتگرایان��ه‪ ،‬برای کم کردن‬ ‫دامنه نوس��ان‌های بازار ارز اقدام کن��د و با مذاکره الزم با‬ ‫صادرکنندگان و واردکنندگان و ایجاد هماهنگی بیش��تر‬ ‫بین این دو بخش‪ ،‬فرصت فعالیت را از سودجویان بگیرد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫نیازمند‬ ‫راهکارهای‬ ‫ساختاری‬
‫‪10‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1281‬‬ ‫پیاپی ‪2599‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫محبوبه قرمزچشمه‪ :‬شرکت‌های اروپایی و آسیایی دست‬ ‫از تالش برای حضور در بازار نفت ایران و داشتن سهمی از سود‬ ‫این طالی سیاه‪ ،‬حتی اگر در تحریم باشد‪ ،‬برنخواهند داشت‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه بین‌المللی نفت امس��ال‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬آلمان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫اوکراین‪ ،‬چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬هلند‪ ،‬جمهوری آذربایجان و‪ ...‬حضور‬ ‫دارند‪ .‬در شرایطی که نمایشگاه‌های بین‌المللی و داخلی کشور‬ ‫از فضای در نظر گرفته ش��ده به‌دلیل کاهش شرکت‌‌کننده‌ها‬ ‫می‌‌کاهند‪ ،‬مساحت نمایشگاه بین‌‌المللی نفت امسال با ‪ ۷‬هزار‬ ‫مترمربع افزایش نس��بت به سال گذش��ته به ‪ ۳۵‬هزار و ‪۷۶۶‬‬ ‫مترمربع رس��یده است‪ .‬در ادامه نظر اعضای کمیسیون انرژی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی را درباره بیست‌وچهارمین نمایشگاه‬ ‫نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی می‌خوانیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گفت‌وگو با ‪ ۴‬عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی درباره نمایشگاه بین‌المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫نمایشگاه نفت‪ ،‬کلیدی‌ترین ابزار برای حفظ قدرت‬ ‫‹ ‹نمایشگاه نفت بستری برای ارائه توانمندی‌ها‬ ‫ک��وروش کرم‌پورحقیقی‪ ،‬دبیر کمیس��یون انرژی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی درباره برگزاری بیست‌وچهارمین نمایشگاه‬ ‫بین‌‌الملل��ی نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالی��ش و پتروش��یمی اظهارک��رد‪:‬‬ ‫دس��تاور ‌د هر نمایشگاهی‪ ،‬بس��تگی به کیفیت آن دارد‪ .‬اینکه‬ ‫ش��رکت‌کننده‌های نمایش��گاه نفت چه فن��اوری‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و اقالمی را در بس��تر نمایش��گاهی ارائه‌دهند‪ ،‬بر کیفیت آن‬ ‫نمایشگاه تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه‌اگر محصوالت ارائه‌شده براساس‬ ‫دانش روز باش��د‪ ،‬به س��ود کش��ور و پیش��برد اهداف صنعتی‬ ‫کشور اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬شرکت‌های خارجی که در نمایشگاه‬ ‫حض��ور می‌یابن��د اگر با جدیدترین فناوری‌ه��ا‪ ،‬دانش فنی و‬ ‫دس��تاورد‌های علمی در زمینه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی حضور‬ ‫یابند‪ ،‬عالوه بر اینکه سطح نمایشگاه را ارتقا می‌دهند‪ ،‬برقراری‬ ‫ارتباطات فنی و مهندسی را نیز امکان‌پذیر می‌کنند‪.‬‬ ‫دبیر کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی در پایان‬ ‫گفت‪ :‬اینکه ش��رکت‌کنندگان این نمایشگاه بین‌المللی به چه‬ ‫کشورهایی تعلق دارند؟ با چه فناوری در این نمایشگاه حاضر‬ ‫می‌شوند؟ هدف از حضور آنها در نمایشگاه چیست؟ آیا فناوری‬ ‫ش��رکت‌‌کنندگان به‌روز است یا نه؟ تجرب ‌ه شرکت‌ها در زمینه‬ ‫اس��تحصال چیست؟ به‌طور قطع‪ ،‬می‌تواند تاثیر فوق‌العاده‌ای‬ ‫بر آینده صنعت انرژی از جمله نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫کشور بگذارد‪.‬‬ ‫ت و چهارم؛ اشتغال پایدار‬ ‫‹ ‹شعار دوره بیس ‌‬ ‫حدود یک دهه اس��ت که هر س��ال نمایش��گاه نفت با یک‬ ‫شعار مشخص برگزار می‌شود‪ .‬حسن بهرام‌نیا‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫انرژی مجلس ش��ورای اسالمی در این زمینه به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫خروجی بیست‌وچهارمین دوره نمایشگاه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و‬ ‫پتروشیمی در راستای رونق تولید و اشتغال است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بیان این موضوع که صادرات و رونق تولید‬ ‫از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که باید در کشور به آن توجهی‬ ‫کوروش کرم‌پورحقیقی‬ ‫دوچندانی ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬رونق تولید قطع وابس��تگی را در‬ ‫برخواهد داش��ت و بهره‌وری بیش��تر صادرات را برای کشور به‬ ‫ارمغان خواهد آورد‪.‬‬ ‫بهرام‌نیا در ادامه در ارتباط با عملکرد و کیفیت ‪ ۲۴‬دوره این‬ ‫نمایشگاه اظهارکرد‪ :‬اگر بخواهیم عملکرد نمایشگاه نفت را با‬ ‫سایر نمایشگاه‌هایی که در ایران برگزار می‌شود مقایسه کنیم‪،‬‬ ‫متوجه برتری آن می‌ش��ویم‪ .‬معدل‌گی��ری از تمام دوره‌های‬ ‫گذشته این رویداد نفتی نشان می‌دهد خود نمایشگاه عملکرد‬ ‫ق‬ ‫بدی نداش��ته و به‌طور نسبی نسبت به آنچه باید باشد‪ ،‬موف ‌‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به حض��ور دانش‌بنیان‌ها در نمایش��گاه‌های‬ ‫نفتی ایران افزود‪ :‬نمایش��گاه نفت‪ ،‬نمایشگاهی ریشه‌دار است‬ ‫و ب��ا توجه به قدمت صدس��اله نفت‪ ،‬تجربه‌های بس��یاری در‬ ‫دوره‌های برگزاری نمایش��گاه‌های نفت تبادل ش��ده است‪ .‬در‬ ‫موضوع‌هایی مانند کاتالیس��ت‌ها‪ ،‬صنای��ع و تجهیزات نفتی‪،‬‬ ‫ت ش��رکت‌های داخل��ی که در‬ ‫گازی و پتروش��یمی پیش��رف ‌‬ ‫نمایشگاه‌ها به نمایش گذاشته می‌شود‪ ،‬کاملا مشهود است‪.‬‬ ‫بهرام‌نیا در ادامه در پاس��خ این پرس��ش که به نظر ش��ما‪،‬‬ ‫به‌عن��وان عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫نمایشگاه نفت باید چه ویژگی داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬در نمایشگاه‬ ‫نف��ت تمام آنچه در معرض دید قرار گرفته می‌ش��ود عالوه بر‬ ‫محصوالت عامی که شرکت‌ها به آن نیاز دارند باید کاالهایی‬ ‫باش��د که شاخص‌هایی از نو‌آوری‪ ،‬پیشرفت‪ ،‬فناوری را داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬همچنین قطعه یا محصولی که در معرض دید عموم‬ ‫قرار می‌گیرد باید نیاز‌های بازار مصرف را پاسخ دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان این موضوع که نرخ محصوالت و کاال‌ها باید از‬ ‫نظر اقتصادی مناسب باشد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید سرمایه‌گذاران در‬ ‫این نمایش��گاه نفتی حضور یابن��د و محصوالتی که موردنیاز‬ ‫حسن بهرام‌نیا‬ ‫اسداهلل قره‌خانی‬ ‫صنایع خود اس��ت را خریداری کنند‪ ،‬این اقدام پیش��رفت را‬ ‫به ارمغان خواهد آورد‪ .‬برای حل مش��کالت مربوط به صنایع‪،‬‬ ‫ش��رکت نف��ت باید کمک کنی��م تا صنعت نفت ب��ا همراهی‬ ‫سرمایه‌گذاران‪ ،‬فعاالن نفتی‪ ،‬شرکت‌های صنعتی و بهره‌گیری‬ ‫از توانمندی‌های پیمانکار‌ها پیشرفت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه نفت‪ ،‬تاثیرگذار بر آینده صنعت نفت‬ ‫اس��داهلل قره‌خانی‪ ،‬س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس‬ ‫شورای اسالمی در ارتباط با بیست‌وچهارمین نمایشگاه نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی اظهارکرد‪ :‬به‌طور قطع‪ ،‬فلسف ‌ه ایجاد‬ ‫نمایشگاه‌ها‪ ،‬برای نمایشگاه نفت و گاز نیز وجود دارد‪ .‬در گام‬ ‫نخس��ت تولید‌کننده‌های تجهیزات نفتی و مخترعان فرصتی‬ ‫می‌یابن��د ت��ا در یک مکان متمرکز و زمان مش��خص‪ ،‬کاالها‪،‬‬ ‫خالقی��ت‪ ،‬ابتکار و نوآوری‌های خ��ود را با کمترین هزینه در‬ ‫معرض دید صاحبان صنایع ایرانی و خارجی قرار دهند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم علی‌آباد کت��ول در ادامه گف��ت‪ :‬در بخش‬ ‫دوم اهمی��ت‪ ،‬نمایش��گاه نف��ت پ��ل ارتباطی اس��ت که بین‬ ‫تولید‌کننده‌ها با هم ایجاد می‌ش��ود‪ .‬پروژه‌هایی که در بخش‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و صنایعی مانند پتروش��یمی اجرا می‌ش��ود مستلزم‬ ‫قطعات گوناگونی اس��ت و یک��ی دو واحد تولیدی نمی‌توانند‬ ‫نیاز‌های صاحبان صنایع را برطرف کنند‪ .‬حضور ش��رکت‌ها و‬ ‫صاحبان صنعت در نمایشگاه فرصتی است تا ارتباط الزم بین‬ ‫تولید‌کننده‌ها و خریداران برقرار ش��ود‪ .‬به‌عنوان‌مثال صاحب‬ ‫یک صنعت می‌بیند قطعه‌ای ازسوی شرکت دیگر در اصفهان‬ ‫تولید ش��ده که مکمل تولیدش اس��ت یا قطعه‌ای در شرکتی‬ ‫تولید می‌ش��ود که از استاندارد‌های باالتری برخوردار است و‬ ‫ام��کان جایگزینی قطعه‌ای با هزین��ه کمتر و کیفیت باالتر را‬ ‫پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برقراری ارتباطات در نمایشگاه‪ ،‬دلیل سوم‬ ‫غالمرضا شرفی‬ ‫اهمیت برگزاری نمایشگاه نفت را این‌گونه توضیح داد‪ :‬وزارت‬ ‫نفت و ش��رکت‌های وابس��ته به وزارت نفت در جایی متمرکز‬ ‫با مدیران و نمایندگانی از ش��رکت‌های دیگر ایرانی و خارجی‬ ‫مذاکره می‌کنند و به نتایجی دس��ت می‌یابند‪ .‬این موضوع‌ها‬ ‫می‌تواند تحوالتی را برای آینده کشور رقم بزند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان افزود‪ :‬حضور ش��رکت‌های مطرح خارجی بر‬ ‫کیفیت نمایش��گاه تاثیر می‌گذارد‪ .‬عرضه دانش‌فنی و آخرین‌‬ ‫فناوری‌ها در نمایشگاه‪ ،‬آشنایی صاحبان دانش ایران با نتایج‬ ‫پژوهش‌های کشور‌های دیگر را به‌دنبال دارد و عاملی است که‬ ‫جایگاه صنعت نفت کشور را در مقایسه با نمونه‌های خارجی‬ ‫دریابیم‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکاری که باید جدی گرفته شود‬ ‫همان‌طور که از عنوان این نمایش��گاه پیداست‪ ،‬این رویداد‬ ‫طیف گس��ترده‌ای از صنایع‪ ،‬دانش‌بنیان‌ها و پژوهش��کده‌ها‬ ‫را ش��امل می‌ش��ود و ش��رکت‌های ایران��ی و خارجی آخرین‬ ‫دس��تاورد‌ها و توانمندی‌های خود در زمینه‌های گوناگون در‬ ‫یک فضای تخصصی ارائه می‌دهند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در این زمینه‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬برای پیشرفت صنعت نفت ایران باید به‌دنبال‬ ‫راهکار‌هایی بود‪ .‬یکی از این راهکار‌ها‪ ،‬برگزاری نمایشگاه‌هایی‬ ‫با محوریت نفت‪ ،‬گاز و صنایع وابسته است‪ .‬در نمایشگاه تمامی‬ ‫فعاالن حوزه نفت و گاز آخرین دس��تاورد‌ها و توانمندی‌های‬ ‫خود را در یک فضای تخصصی ارائه می‌دهند‪.‬‬ ‫غالمرضا ش��رفی‪ ،‬نماینده مردم آبادان در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی درباره اهمیت نفت در معادالت کشور در گفت‌وگو با‬ ‫‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باید عالوه بر نفت بر منابعی همچون گاز نیز‬ ‫توجه کنیم چراکه گاز به‌عنوان منبعی پاک از انرژی به‌ش��مار‬ ‫می‌رود و دارای اهمیت اس��ت‪ .‬در نمایشگاه بین‌المللی حضور‬ ‫فعاالن و صنایع حوزه گاز در کنار نفت نشان از اهمیت توجه‬ ‫به س��ایر منابع تامین مالی دارد‪ .‬در ش��رایط تحریم‪ ،‬صادرات‬ ‫نفت حساس��یت بیش��تری به خود گرفته اس��ت‪ ،‬اما این‌گونه‬ ‫نیس��ت که نتوان نفت را صادر کرد‪ .‬پتروش��یمی و تجهیزات‬ ‫نفتی در ایران تولید می‌ش��ود‪ .‬نمایش��گاه‌ها فرصتی است که‬ ‫این توانمندی‌ها دیده شود‪.‬‬ ‫وی در ارتباط با بیست‌وچهارمین دوره از برگزاری نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی گفت‪ :‬برای پیشرفت‬ ‫صنع��ت نفت ایران بای��د به‌دنبال راهکار‌هایی بود‪ .‬یکی از این‬ ‫راهکار‌ها برگزاری نمایش��اه‌های داخلی و بین‌المللی اس��ت‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه تمامی فعاالن حوزه نفت و صنایع باالدس��تی‪،‬‬ ‫س��ازندگان تجهی��زات صنعت نف��ت و پتروش��یمی‪ ،‬صنایع‬ ‫میان‌‌دستی‪ ،‬شرکت‌های داخلی‪ ،‬دانش‌بنیان‌ها و شرکت‌های‬ ‫ایرانی و خارجی آخرین دس��تاورد‌ها و توانمندی‌های خود در‬ ‫زمینه‌ه��ای گوناگون را در یک فضای تخصصی ارائه می‌دهند‬ ‫و زمینه گفت‌وگو باز می‌شود‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم آبادان در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه ش��رایطی را فراهم کرد که صاحبان‬ ‫صنای��ع و ش��رکت‌کننده‌های ایران��ی و خارج��ی رودررو ب��ا‬ ‫ه��م مالق��ات کنن��د و از آرا و نظرهای یکدیگر باخبر ش��وند‪.‬‬ ‫برگ��زاری پنل‌ه��ای تخصصی در ارتقای س��طح عملی و فنی‬ ‫شرکت‌کننده‌ها تاثیر‌گذار است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که مهم‌ترین ش��اخص‌‌‌‌های‬ ‫نمایشگا ‌ه بین‌الملل نفت چیست‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری نمایشگاهی‬ ‫در زمین��ه محصوالت نفتی یکی از راهکارهای ارتقای س��طح‬ ‫صنایع اس��ت‪ .‬در ادامه باید مسئوالن برای نمایشگاهی با این‬ ‫وس��عت‪ ،‬برنامه‌های ویژه‌ای در نظر بگیرند و از دس��تاورد‌های‬ ‫این رویداد برای پیش��برد اهداف صنعت نفت کش��ور استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شرفی با بیان این موضوع که یکی از موفق‌ترین بورس‌های‬ ‫جهان‪ ،‬بورس نفت و انرژی است‪ ،‬گفت‪ :‬شفافیتی که در بورس‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ابزار مهمی اس��ت و در صورت بکارگیری مستمر‬ ‫و درس��ت آن‪ ،‬موفقیت فروش نفت را به‌دنبال خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫ما به‌عنوان مجموعه دولت‪ ،‬مجلس ش��ورای اسالمی و بخش‬ ‫خصوصی باید تالش کنیم به این سمت حرکت کنیم چراکه‬ ‫حض��ور بیش��تر نفت در بورس‪ ،‬بالندگ��ی بخش‌های مختلف‬ ‫صنعت را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی همچنین در‬ ‫زمینه حضور سازمان بورس انرژی ایران در بیست‌‌وچهارمین‬ ‫دوره نمایش��گاه بین‌المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش��یمی‬ ‫ایران گفت‪ :‬بورس انرژی به‌طورقطع در مدیریت صنعت نفت‬ ‫تاثیر‌گذار است‪ .‬مسئوالن باید شرایطی را فراهم کنند تا عرضه‬ ‫نفت در بازار بورس تسهیل شود‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1281‬‬ ‫پیاپی ‪2599‬‬ ‫معدن‬ ‫کش��اورزی در سطح یک هزار و ‪ ۸۰۰‬هکتار است که‬ ‫به ش��کل ویدئو کنفرانس انجام ش��د‪ .‬براساس اعالم‬ ‫روابط عمومی صندوق توس��عه مل��ی تاکنون حدود‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان تس��هیالت ریالی از محل منابع‬ ‫این صن��دوق به طرح‌های آب و کش��اورزی‪ ،‬صنعت‬ ‫و مع��دن‪ ،‬صنای��ع تبدیل��ی و تکمیلی کش��اورزی و‬ ‫گردشگری استان کرمانشاه پرداخت شده است‪ .‬وزیر‬ ‫در گردهمایی هم‌اندیشی و هم‌افزایی پژوهش امضا شد‪:‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری ایمیدرو با شرکت‌های تابع و بنگاه‌های منتخب‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‌ها‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹با توانمندی‌های داخلی‪ ،‬قادر به توس�عه‬ ‫کشور هستیم‬ ‫مع��اون آموزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گفت‪ :‬ب��ا توانمندی‌های داخلی نظیر‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬معادن و نیروی انسانی‪ ،‬می‌توانیم کشور‬ ‫را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫برات قبادیان در گردهمایی هم‌اندیشی و هم‌افزایی‬ ‫پژوهش و توس��عه فناوری ضم��ن بیان این مطلب و‬ ‫ب��ا بیان اینکه برگزاری این نشس��ت نش��ان می‌دهد‬ ‫که غریب‌پور به نقش فناوری و توس��عه واقف است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گرچه در برخی بخش‌ها از جمله ایمیدرو‬ ‫اقدام��ات مطلوبی در حوزه پژوهش و فناوری ش��ده‬ ‫ام��ا در مجم��وع وضعیت خوبی نداری��م و ‪ ۲‬چالش‬ ‫خشکس��الی و س��یل نش��ان داد از عل��م اس��تفاده‬ ‫نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه به تحری��م‪ ،‬نگاه‌مان باید به‬ ‫سمت داخل باشد چراکه با توانمندی‌های داخلی نظیر‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬معادن و نیروی انسانی‪ ،‬می‌توانیم کشور‬ ‫را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫مع��اون آموزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت تصری��ح کرد‪ :‬ش��اخص‌های نوآوری‬ ‫بین‌الملل��ی (‪GLOBAL INNOVATION‬‬ ‫‪ )۲۰۱۸ INDEX‬اع�لام ک��رده که ای��ران در زمینه‬ ‫تربیت نیروی انسانی در حوزه‌های علوم انسانی و علوم‬ ‫پایه رتبه ‪ ۳‬جهان را دارد‪ ،‬در صورتی که این شاخص‪،‬‬ ‫نوعی سرمایه آماده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای استفاده‬ ‫بهینه از آن‪ ،‬نیاز به قانون‪ ،‬کاربرد و اجرا داریم و اکنون‬ ‫چنین مهمی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬انق�لاب صنعت��ی چه��ارم‪ ،‬همچون‬ ‫س��ونامی است که اقتصاد کشورها را در خواهد نوردید‬ ‫و کشورهایی می‌توانند موفق باشند که آماده باشند‪.‬‬ ‫قبادی��ان با اش��اره به مش��کالت ارتب��اط صنعت و‬ ‫دانش��گاه گفت‪ :‬دانش��گاه به دلیل حقوق‌های ناشی از‬ ‫درآمدهای نفتی‪ ،‬تاکنون احساس نیاز به صنعت نکرده‬ ‫و صنعت نیز به دانشگاه اعتماد نمی‌کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که می‌توانیم نیازهای‬ ‫امروز کش��ور را به وسیله منابع انسانی توانمند داخلی‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سامانه تاپ‬ ‫مع��اون آموزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با بیان اینکه بیش از ‪ ۵‬هزار س��اعت‬ ‫برای تدوین طرح توانمندسازی تولید و اشتغال (تاپ)‬ ‫کار کرده‌ایم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سامانه این طرح آماده شده و‬ ‫در آن‪ ،‬راه‌های عملی و فکری ارتباط صنعت و دانشگاه‬ ‫مطرح شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همه بنگاه‌های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری‬ ‫می‌توانند در آن شرکت کنند‪.‬‬ ‫قبادیان خاطرنش��ان کرد‪ :‬از جمله برنامه‌های س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬وزارت عل��وم‪ ،‬تولی��د با کیفیت و اس��تاندارد و نیز‬ ‫اقتصاد چرخشی و گردشی برای توسعه پایدار است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‌ب�رداری از ‪ ۳‬میلی�ارد دالر پ�روژه با‬ ‫اشتغالزایی ‪ ۵‬هزار نفر‬ ‫رئیس هیات عام��ل ایمیدرو اعالم کرد‪ :‬شناس��ایی‬ ‫ذخایر معدنی و افزایش میزان برنامه‌های اکتشافی در‬ ‫ش��مار برنامه‌های کالن بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫قرار دارد و برای دس��تیابی به اهداف توسعه‌ای به ویژه‬ ‫اکتشاف‪ ،‬نیاز به آموزش پویا و هدفمند داریم‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب‌پ��ور در گردهمای��ی هم‌اندیش��ی و‬ ‫هم‌افزای��ی پژوهش که در محل ایمیدرو برگزار ش��د‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اکتش��اف در ش��مار برنامه‌های توسعه‌ای بخش‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدن��ی ق��رار دارد و ب��ا توج��ه به‬ ‫هدف‌گذاری ساالنه افزایش عملیات‌ اکتشافی‪ ،‬استفاده‬ ‫از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی بیش از پیش شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه تفاهمنامه‌های امضا ش��ده بین‬ ‫ایمیدرو و دانش��گاه‌ها تصریح کرد‪ :‬تعامل با دانشگاه‌ها‬ ‫به عنوان یک اصل در این س��ازمان دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۱۵۷‬نیاز آموزشی‪ ،‬شناسایی شده و ‪۲۷‬‬ ‫پژوهش نیز اولویت‌بندی می‌شود و مورد توجه است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو با اعالم اینکه در زمینه‬ ‫پویایی آموزش‪ ،‬دعوت از اس��تادان خارجی را دس��تور‬ ‫کار قرار خواهیم داد‪ ،‬اف��زود‪ :‬تفاهمنامه‌هایی که امضا‬ ‫شدند‪ ،‬باید به قرارداد تبدیل شوند تا شاهد آثار آن در‬ ‫ارتقای جایگاه معدن و صنایع معدنی باشیم‪.‬‬ ‫وی معافیت‌های مالیاتی برای پژوهش‌های کاربردی‬ ‫در قان��ون معادن را یکی از مف��اد کاربردی این قانون‬ ‫دانس��ت و اظه��ار ک��رد‪ :‬اختصاص بخش��ی از س��ود‬ ‫شرکت‌ها به آموزش و پژوهش در دستور کار ایمیدرو‬ ‫قرار دارد و اعتقاد داریم به هر میزان که نیازهای مالی‬ ‫این بخش را تامین کنیم‪ ،‬ارزش افزوده بیش��تری عاید‬ ‫مجموعه‌های صنعتی و معدنی می‌شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ضمن تاکید‬ ‫ب��ر بومی‌س��ازی دانش و تبدی��ل علم به فن��اوری در‬ ‫کش��ور‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬مهم‌ترین منبع ایجاد مزیت‪ ،‬منابع‬ ‫انسانی است که دانشگاه‌ها و مراکز علمی از این مزیت‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به صادرات مواد معدنی در س��ال ‪،۹۷‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در س��ال گذش��ته ‪ ۹‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫مواد معدنی داش��تیم و ‪ ۲۲‬درصد ارزش کل صادرات‬ ‫کشور را به خود اختصاص دادیم‪.‬‬ ‫غریب‌پور با بیان اینکه س��ال ‪ ،۹۷‬تعداد ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالر پروژه معدنی بهره‌برداری ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬امس��ال ‪۳‬‬ ‫میلیارد دالر طرح معدن و صنایع معدنی با اشتغالزایی‬ ‫بیش از ‪ ۵‬هزار نفر هد‌ف‌گذاری شده است‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور در بخش دیگری از س��خنان خود عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تعیی��ن پاداش برای ش��رکت‌هایی که نیاز ارزی‬ ‫خود را کاهش می‌دهند‪ ،‬می‌تواند عاملی برای تس��ریع‬ ‫در رشد تولید باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی؛ در نظ��ر گرفتن معافی��ت مالیاتی و‬ ‫پاداش‌های صادراتی برای این نوع ش��رکت‌ها می‌تواند‬ ‫از راهکارهای حمایتی باشد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در ایمیدرو گفت‪ :‬معدن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬کمترین آس��یب در زمان تحری��م را خواهند‬ ‫داش��ت و در این بره��ه‪ ،‬خوداتکای��ی و بهره‌مندی از‬ ‫ظرفیت‌ه��ای داخل��ی می‌تواند در رف��ع موانع اثرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬تفاهمنامه ایمیدرو با ش��رکت‌ها و‬ ‫مجتمع‌های تاب��ع و همچنین بنگاه‌ه��ای منتخب در‬ ‫محل ایمیدرو امضا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹آمادگی جهاد دانش�گاهی برای پذیرش‬ ‫طرح‌های فناوری در صنایع و معادن‬ ‫حمیدرض��ا طیب��ی‪ ،‬رئیس جه��اد دانش��گاهی در‬ ‫ای��ن گردهمایی ب��ا بیان اینکه پژوه��ش و فناوری در‬ ‫برات قبادیان‬ ‫خداداد غریب‌پور‬ ‫حمیدرضا طیبی‬ ‫تورم تولیدکننده کل بخش معدن در فصل‬ ‫زمستان ‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به فصل زمستان ‪۹۶‬‬ ‫مع��ادل ‪ ۶۰.۷‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر به نقل از مرک��ز آمار ایران‪،‬‬ ‫درصد تغییرات میانگین ش��اخص در ‪ ۴‬فصل‬ ‫منتهی به زمستان ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به میانگین‬ ‫ش��اخص در دوره مشابه س��ال گذشته (تورم‬ ‫تولیدکنن��ده کل بخش معدن) ‪ ۵۰.۹‬اس��ت‬ ‫که نس��بت به میانگین ت��ورم ‪ ۴‬فصل منتهی‬ ‫به پاییز ‪ ۴۱.۹( ۱۳۹۷‬درصد) افزایش داشته‬ ‫است‪ .‬در فصل مورد بررسی‪ ،‬بخش «استخراج‬ ‫کانه‌های فلزی» بیش��ترین تاثیر را بر افزایش‬ ‫‪ ۶.۷‬درصدی شاخص نرخ تولیدکننده بخش‬ ‫معدن داش��ته که بیش��تر تحت تاثیر افزایش‬ ‫‪ ۱۶.۵‬درص��دی فعالیت «اس��تخراج س��نگ‬ ‫مس» به وجود آمده و به طور عمده‪ ،‬ناش��ی‬ ‫از افزایش نرخ ماده معدنی «کنسانتره مس»‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنی��ن در فصل مورد بررس��ی در‬ ‫بخش «اس��تخراج سایر معادن»‪ ،‬فعالیت‌های‬ ‫«استخراج س��نگ‌های تزئینی» و «استخراج‬ ‫سنگ الش��ه» بیش��ترین تاثیر را بر افزایش‬ ‫ش��اخص نرخ ای��ن بخ��ش و در نتیجه‪ ،‬کل‬ ‫بخش معدن داشته‌اند‪ .‬تغییرات شاخص نرخ‬ ‫در سایر فعالیت‌های معدنی‪ ،‬تاثیر بسزایی در‬ ‫تغییر ش��اخص نرخ تولیدکنن��ده کل بخش‬ ‫معدن نداشته است‪.‬‬ ‫تکمیل ظرفیت خالی‬ ‫واحدهای کنسانتره مس‬ ‫داریوش اسماعیلی‬ ‫‹ ‹برنام�ه م�دون ب�رای ارتب�اط صنع�ت و‬ ‫دانشگاه‬ ‫محمدسعید س��یف‪ ،‬مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت‬ ‫وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری گف��ت‪ :‬با اقدامات‬ ‫پراکنده‪ ،‬ارتباط دانشگاه و صنعت حاصل نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برنامه‌هایی برای توس��عه این ارتباط‬ ‫مدون ش��د‌ه‌اند‪ .‬از جمله این برنامه‌ه��ا‪ ،‬ایجاد فرصت‬ ‫مطالعاتی ب��رای هیات علمی دانشگاه‌هاس��ت‪ ،‬به این‬ ‫معن��ا که در ص��ورت مراجعه اعضای هی��ات علمی به‬ ‫صنع��ت‪ ،‬بی��ن یک ت��ا ‪ ۳‬ماه حق��وق کام��ل دریافت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫اهل همت رخنه در سد سکندر می‌کنند‬ ‫این سبک‌دستان‪ ،‬کلید فتح را دندانه‌اند‬ ‫«صائب تبریزی»‬ ‫‪ ۱۱‬اردیبهش��ت بهانه‌ای اس��ت ت��ا به جایگاه‬ ‫ش��ریف‌ترین انس��ان‌ها بیندیش��یم؛ انسان‌هایی‬ ‫که نیروی پرتوان چرخ توس��عه صنعت و معدن‬ ‫کشور هستند و البته تولید و توسعه بدون حضور‬ ‫این قش��ر‪ ،‬به کالبدی بی‌جان می‌مانند‪ .‬به حتم‬ ‫دستیابی به اهداف واال در ارکان مختلف اقتصاد‪،‬‬ ‫با حضور این عزیزان معنا می‌یابد و از این رو است‬ ‫که خ��ود را همواره قدردان کارگ��ران می‌دانیم‪.‬‬ ‫همانط��ور که رهبر معظ��م انق�لاب فرموده‌اند‪:‬‬ ‫«کارگر‪ ،‬س��تون فقرات اقتصاد و تولید است» و‬ ‫ب��ه واقع بدنه اصلی اقتصاد مقاومتی را تش��کیل‬ ‫می‌دهد‪ .‬نیروی انسانی پر تالش و کارآزموده در‬ ‫عرصه صنعت و معدن به شایس��تگی می‌داند که‬ ‫س��هم واالیی در عامل «رونق» دارد؛ و ماموریتی‬ ‫اس��ت که در یک حرکت جمع��ی‪ ،‬خود را وفادار‬ ‫به تحقق آن می‌دانیم تا به اهداف واالی توس��عه‬ ‫دست یابیم‪ .‬این‌چنین اس��ت که اهمیت نیروی‬ ‫کار و کارگر برجس��تگی بیش��تری پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت‪ ،‬توجه ب��ه دغدغه‌ه��ای کارگران‬ ‫را ب��ر خ��ود تکلی��ف می‌دانیم و در مس��یر رفع‬ ‫مش��کالت و همچنین بهبود معیش��ت‪ ،‬امنیت و‬ ‫آسایش جمعیت کارگری کشور گام‌های اساسی‬ ‫بر خواهیم داش��ت‪ .‬اینجانب ضمن گرامیداشت‬ ‫شهدای کارگر و ایثارگران گرانقدر‪ ،‬بر جهادگران‬ ‫عرصه تولید و توسعه درود بی‌پایان می‌فرستم و‬ ‫خود را سپاسگزار تالش‌های این عزیزان می‌دانم‪.‬‬ ‫س��الروز گرامیداش��ت مق��ام کارگ��ر را به همه‬ ‫تالش��گران عرصه کار و تولید ب��ه ویژه کارگران‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی تبریک می‌گوییم و‬ ‫خود را برای آغازی دوباره و شکل‌گیری سالی پر‬ ‫رونق برای اقتصاد ملی آماده می‌کنیم‪.‬‬ ‫تورم فصلی بخش معدن‬ ‫به ‪ ۶۱‬درصد رسید‬ ‫‹ ‹ب�رای پژوه�ش بخ�ش مع�دن و صنای�ع‬ ‫معدنی‪ ،‬مشکل منابع مالی نداریم‬ ‫داریوش اسماعیلی‪ ،‬رئیس س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫مع��دن و عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی در این گردهمایی با بیان اینکه بیش‬ ‫از یک هزار س��اعت ب��رای تدوین نقش��ه راه معدن و‬ ‫صنایع معدنی وقت صرف ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫نقشه‌راه‪ ،‬همه بایدها و نبایدهای حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی آمده اس��ت‪ .‬این نقش��ه‌راه ‪ ۲۵‬ش��هریور ‪ ۹۷‬از‬ ‫سوی وزیر وقت ابالغ شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بخ��ش پژوهش‪ ۷۲ ،‬بند آمده که‬ ‫‪ ۱۲‬بند آن به طور مس��تقیم به پژوهش‌های کاربردی‬ ‫اش��اره کرده است‪ .‬س��ازمان نظام مهندسی معدن به‬ ‫دنبال بر عهده گرفتن برخی بخش‌های نقشه‌راه است‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی با اش��اره به اینکه ب��رای پژوهش بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی‪ ،‬مش��کل مناب��ع مالی نداریم‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬پیش‌بینی ما از می��زان دریافت حقوق‬ ‫دولتی امس��ال‪ ۱۵۰۰ ،‬میلیارد تومان اس��ت که ‪۱۵۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان (‪ ۱۰‬درصد) از مح��ل منابع دولتی و‬ ‫حقوق��ی که بهره‌ب��ردار باید به دول��ت پرداخت کند‪،‬‬ ‫می‌تواند صرف پژوهش در قالب قرارداد با دانشگاه‌های‬ ‫دارای تحصیالت تکمیلی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین ‪ ۲۰‬درصد حقوق دولتی باید به‬ ‫بخش‌هایی که فعالیت‌های پژوهشی و زیست‌محیطی‬ ‫انجام می‌دهند‪ ،‬بخشیده شود‪.‬‬ ‫خداداد غریب‌پور‬ ‫محمدسعید سیف‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق بیمه س��رمایه‌گذاری‬ ‫فعالیت‌ه��ای معدن��ی از ‪۳۰‬ه��زار تن ظرفیت‬ ‫خالی تولید کنسانتره مس خبر داد که با احیای‬ ‫مع��ادن کوچک تامین خواهد ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬فرید دهقانی افزود‪ :‬هم‌اینک ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تن ظرفیت خالی تولید کنس��انتره مس وجود‬ ‫دارد که با احیای معادن کوچک تامین خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده‬ ‫این صندوق‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ه تازگی تفاهمنامه‌ای با‬ ‫بانک توس��عه تعاون امضا شده تا مسیر اعطای‬ ‫تس��هیالت به معادن کوچک فراهم ش��ود‪ .‬به‬ ‫گفته مدیرعامل صندوق بیمه س��رمایه‌گذاری‬ ‫فعالیت‌های معدنی‪ ،‬ش��رکت ملی مس ایران‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد تومان در این بانک س��پرده‌گذاری‬ ‫می‌کن��د و بان��ک یادش��ده نیز ب��ا ضمانتنامه‬ ‫صندوق بیمه تا ‪ ۴‬برابر رقم آورده ش��ده‪ ،‬اعتبار‬ ‫به معادن کوچک مس می‌پردازد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایمی��درو به منظور توس��عه پژوهش و فن��اوری‪ ،‬با‬ ‫ش��رکت‌های تاب��ع و بنگاه‌ه��ای منتخ��ب تفاهمنامه‬ ‫همکاری امضا کرد‪.‬‬ ‫هدف این تفاهمنامه‪ ،‬برقراری و توسعه همکاری‌های‬ ‫چند جانبه درب��اره موضوع‌های پژوهش��ی و نیازهای‬ ‫تحقیقاتی مرتبط‪ ،‬به اش��تراک‌گذاری نتایج پروژه‌های‬ ‫پژوهشی و تبادل اطالعات درباره آخرین دستاوردهای‬ ‫پژوهشی است‪.‬‬ ‫تفاهمنامه یادش��ده بین ایمیدرو‪ ،‬موسسه یونیدرو‪،‬‬ ‫مرکز هوشمندی و رصدخانه فناوری و نوآوری صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬تهیه و تولید مواد معدنی ایران‪ ،‬فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫فوالد خوزستان‪ ،‬ملی فوالد ایران‪ ،‬ذوب آهن اصفهان‪،‬‬ ‫ف��والد آذربایجان‪ ،‬فوالد آلیاژی ای��ران‪ ،‬مجتمع فوالد‬ ‫خراس��ان‪ ،‬مجتمع مس سرچش��مه‪ ،‬آلومینیوم ایران‪،‬‬ ‫آلومینی��وم المهدی‪ ،‬آلومینای ایران‪ ،‬چادرملو‪ ،‬گل‌گهر‬ ‫و هلدینگ توس��عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه‪،‬‬ ‫امضا شد‪.‬‬ ‫خداد‌غریب‌پور‪ :‬شناسایی ذخایر معدنی و افزایش میزان برنامه‌های‬ ‫اکتشافی در شمار برنامه‌های کالن بخش معدن و صنایع معدنی قرار‬ ‫دارد و برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای به ویژه اکتشاف‪ ،‬نیاز به‬ ‫آموزش پویا و هدفمند داریم‬ ‫س��طح کالن و ملی‪ ،‬موتور توسعه است‪ ،‬گفت‪ :‬مهم‌تر‬ ‫از تحقیقات‪ ،‬اثربخش��ی آن اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬جهاد‬ ‫دانش��گاهی برای پذی��رش طرح‌های مل��ی در زمینه‬ ‫فن��اوری در صنای��ع و معادن آمادگ��ی دارد و در این‬ ‫زمینه آماده همکاری جدی با ایمیدرو هستیم‪.‬‬ ‫طیبی با بیان اینکه با وجود اکتشاف ‪ ۷‬درصد ذخایر‬ ‫معدن��ی‪ ،‬هنوز دانش طراح��ی کارخانه‌های فرآوری را‬ ‫در اختی��ار نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬این روند پیامدهایی همچون‬ ‫ناتوانی در تغییر اساس��ی کارخانه‌های فرآوری‪ ،‬تسلط‬ ‫کافی نداش��تن به توسعه و افزایش ظرفیت کارخانه‌ها‬ ‫و نیز باال رفتن هزینه س��اخت کارخانه‌ها تا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫کارگر‬ ‫جان تولید‬ ‫یادداشت‬ ‫فاز نخست‬ ‫مجتمع‬ ‫ذوب آهن‬ ‫بیستون به‬ ‫بهره‌برداری‬ ‫رسید‬ ‫چندین طرح مهم اقتصادی چهارش��نبه گذشته با‬ ‫حضور حس��ن روحانی رئیس‌جمهوری‪ ،‬علی رحمانی‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و هوش��نگ بازوند‬ ‫استاندار کرمانشاه‪ ،‬در استان کرمانشاه به بهره‌برداری‬ ‫رسید‪ .‬به گزارش میزان‪ ،‬با حضور رئیس‌جمهوری در‬ ‫استان کرمانش��اه ‪ ۸‬طرح مهم به بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫پروژه‌ه��ا در حوزه‌ه��ای عمرانی‪ ،‬اقتص��ادی‪ ،‬فناوری‬ ‫اطالعات و عمران ش��هری با حجم سرمایه‌گذاری ‪۷‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۱۲۲‬میلیارد تومان بوده اس��ت‪ .‬یکی از این‬ ‫پروژه‌ها فاز نخس��ت مجتمع ذوب آهن بیستون بوده‬ ‫است‪ .‬فاز نخست ذوب بیستون با سرمایه‌گذاری ‪۶۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ‪ ۳۵۰‬نفر راه‌اندازی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این مجموعه با ظرفیت تولی��د ‪ ۲۰۰‬هزار تن‬ ‫ش��مش فوالد آغاز به کار کرده اس��ت‪ .‬ف��از دوم این‬ ‫مجتم��ع نیز با ‪ ۷۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی در حال‬ ‫ساخت اس��ت و تا پایان س��ال جاری به بهره‌برداری‬ ‫می‌رسد‪ .‬ظرفیت فاز دوم این مجتمع نیز تولید ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار تن آهن اس��فنجی اس��ت و با بهره‌برداری از آن‬ ‫زمینه اشتغال حدود ‪ ۳۰۰‬نفر فراهم می‌شود‪ .‬بیش از‬ ‫‪ ۴۷‬میلیون دالر از محل منابع صندوق توس��عه ملی‬ ‫به این طرح صنعتی تس��هیالت پرداخت شده است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از این پروژه‌ها‪ ،‬طرح س��امانه گرمس��یری‬ ‫است که برای این پروژه ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۲۵‬میلیارد تومان‬ ‫سرمایه‌گذاری شده است‪.‬‬ ‫بهره‌برداری از تصفیه‌خانه آب شهر پاوه و گشایش‬ ‫یک واحد نیروگاهی از سد داریان ازجمله پروژه‌های‬ ‫گش��ایش‌یافته بوده است‪ .‬همچنین یکی از طرح‌های‬ ‫گشایش��ی در کرمانشاه‪ ،‬تجهیزات آبیاری نوین مزارع‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬با وجود اینکه افزایش‬ ‫تولید فوالد جهان در س��ال گذشته حدود ‪ ۵‬درصد‬ ‫بود‪ ،‬تولید ایران ‪ ۱۰‬درصد رش��د داشت و امسال هم‬ ‫برنامه ما افزایش تولید فوالد به ‪ ۲۸‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬رضا رحمانی افزود‪ :‬ما تا ‪ ۶‬س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬رتب��ه پانزدهم جه��ان در تولی��د فوالد را‬ ‫داش��تیم که س��ال گذش��ته با افزایش تولید به ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تن‪ ،‬به رتبه دهم صعود کردیم و کشورهایی‬ ‫مانند ایتالیا و فرانسه را پشت سر گذاشتیم‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه خام‌فروشی در حوزه صنعتی‪،‬‬ ‫س��ال به سال کمتر می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ ۶ :‬سال گذشته‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون تن کنستانتره صادر می‌کردیم که امروز‬ ‫به حدود ‪ ۸‬میلیون تن رس��یده و آنچه صادر نش��ده‬ ‫در صنایع داخلی به ارزش افزوده تبدیل شده است‪.‬‬
‫‪12‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1281‬‬ ‫پیاپی ‪2599‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫سود تاپیکو ‪ ۳‬برابر شد‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��رمایه‌گذاری نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروش��یمی تامین‌(تاپیک��و) در آیی��ن قدردانی‬ ‫از کارگران نمونه ش��رکت نف��ت ایرانول از افزایش‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی فروش و ‪ ۳‬برابری س��ود این هلدینگ‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخست س��ال گذشته خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عموم��ی و تبلیغات ش��رکت نف��ت ایرانول‪،‬‬ ‫مهن��دس مخدومی ضمن تبریک روز کارگر گفت‪:‬‬ ‫ایرانول در تمام ش��اخص‌ها رش��د خوبی داش��ته و‬ ‫توانس��ته است سهم بازار را از ‪۱۹‬درصد سال ‪ ۹۳‬به‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰‬درصد در س��ال ‪ ۹۷‬تبدیل کند و یکی‬ ‫از بهترین شرکت‌های تاپیکو از نظر مدیریتی است‬ ‫که از مدیریت و هیات‌مدیره شرکت تشکر می‌کنم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به برخی از اقدام‌های ش��رکت تاپیکو‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬اش��اره کرد و افزود‪ :‬در خانواده تاپیکو‬ ‫ارزش بازار در سال ‪ ۹۷‬از ‪ ۱۲۷۵۰‬میلیارد تومان به‬ ‫‪ ۲۱‬هزار میلیارد تومان رس��ید که حدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬مخدومی در ادامه با اشاره‬ ‫به تس��ویه ‪ ۶۵‬درصد از وام‌های قبلی این ش��رکت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در مجموع فروش محص��والت در خانواده‬ ‫تاپیکو در س��ال گذش��ته حدود ‪ ۴۶‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬مخدومی همچنین به سود ‪ ۶‬ماهه‬ ‫ش��رکت تاپیکو اشاره کرد وگفت‪ :‬سود تاپیکو در ‪۶‬‬ ‫ما ‌ه نخس��ت سال ‪ ۹۷‬نس��بت به ‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫‪ ۹۶‬از ‪ ۷۶۵‬میلیارد تومان به ‪ ۲۴۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫رس��ید‪ .‬وی همچنین در ادامه‪ ،‬افزایش تولید گروه‬ ‫پتروش��یمی تاپیکو و دستیابی به ر‌کورد بیشترین‬ ‫تولید از سوی پتروشیمی فن‌آوران و خراسان را در‬ ‫بین تمامی شرکت‌های پتروشیمی به اعالم شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروشیمی از دستاوردهای این شرکت‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬عنوان کرد‪ .‬وی همچنین با اش��اره به‬ ‫رتبه تاپیکو در میان ‪ ۱۰۰‬شرکت برتر در سال ‪،۹۷‬‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬تاپیکو با ‪ ۳‬پله صعود از رتبه ‪۲۳‬‬ ‫به ‪ ۲۰‬ارتقا یافت و ایرانول نیز توانست در بین ‪۱۰۰‬‬ ‫ش��رکت برتر از رتبه ‪ ۹۷‬به ‪ ۸۷‬ارتقا یابد و توانستیم‬ ‫در هلدینگ‌های چند‌رش��ته‌ای در همایش ساالنه‬ ‫‪ ۱۰۰‬شرکت برتر ایران رتبه یک را ب ‌ه دست آوریم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ثبت افزایش س��رمایه ش��رکت‌های‬ ‫ایرانول و پاسارگاد به مبلغ ‪ ۲۶۰‬میلیارد تومان را از‬ ‫دیگر اقدام‌های این هلدینگ در سال گذشته بیان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بازده س��هام تاپیکو از ابتدای سال ‪۹۷‬‬ ‫تاکنون ‪ ۷۴‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫م��ردم تهران عصر پنجش��نبه را ب��ا صف‌های‬ ‫طوالنی بنزین و ترافیک س��نگین ناش��ی از این‬ ‫صف‌ه��ا گذراندند‪ .‬خبرهایی ک��ه همزمان با روز‬ ‫کارگر و تعطیل��ی و اعتراض‌های برخی کارگران‬ ‫منتش��ر ش��د‪ ،‬با ایجاد نگرانی در م��ردم‪ ،‬باعث‬ ‫صف‌ه��ای طوالن��ی در پمپ‌بنزین‌ه��ا‪ ،‬ترافیک‬ ‫ش��دید در سطح ش��هرها و تنش روحی و روانی‬ ‫مردم ش��د‪ .‬در واکنش به این اخبار ضدونقیض‪،‬‬ ‫بیژن نامدار زنگنه‪ ،‬وزیر نفت در حاشیه گشایش‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز اعالم کرد‪« :‬آنچه‬ ‫درباره سهمیه‌بندی بنزین اعالم شده‪ ،‬دروغ است‬ ‫و بعدا توضیح بیش��تری در این باره اعالم خواهد‬ ‫شد‪».‬‬ ‫وزارت کشور نیز به عنوان مسئول اطالع‌رسانی‬ ‫و تبلیغات اقتصادی کشور در اطالعیه‌ای تمامی‬ ‫موارد(ش��روع س��همیه‌بندی بنزین و تعیین نرخ‬ ‫جدید این کاالی استراتژیک) را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬سیدرمضان شجاعی کیاسری‪،‬‬ ‫دبیر س��تاد اطالع‌رس��انی و تبلیغ��ات اقتصادی‬ ‫کشور‪ ،‬به انتش��ار برخی اخبار نادرست و پخش‬ ‫شایعه افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین رد شد‬ ‫شایعه‌هایی مبنی‌بر سهمیه‌بندی بنزین از ساعت‬ ‫‪ ۲۴‬پنجش��نبه ‪ ۱۲‬اردیبهش��ت‌ج��اری واکنش‬ ‫نش��ان داد و ضمن تکذیب اخبار و ش��ایعه‌های‬ ‫مبنی‌ب��ر افزایش قیمت و س��همیه‌بندی بنزین‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬تاکنون هیچ تصمیمی نسبت به مقدار‬ ‫سهمیه یا زمان سهمیه‌بندی بنزین گرفته نشده‬ ‫و این موضوع در دست بررسی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اب�لاغ تذکر به رس��انه‌هایی که به طور‬ ‫غیرمس��ئوالنه ب��ه درج اخبار جعل��ی در زمینه‬ ‫افزایش قیم��ت و س��همیه‌بندی بنزین مبادرت‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬رسانه‌ها از هرگونه پیش‌گویی‬ ‫یا گمانه‌زنی در این باره خودداری کنند‪ ،‬در غیر‬ ‫ای��ن صورت برخورد حقوقی و قضایی الزم انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬دبیر س��تاد اطالع‌رسانی و تبلیغات‬ ‫اقتص��ادی کش��ور همچنی��ن از مردم خواس��ت‬ ‫به اخبار جعلی و ش��ایعه‌ها ترتی��ب اثر ندهند و‬ ‫اخبار درست را فقط از مجاری رسمی و از طریق‬ ‫رسانه‌های معتبر دریافت کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات‌رئیس��ه مجلس شورای اسالمی نیز‬ ‫گفت‪ :‬درباره افزایش قیمت بنزین پیش از بودجه‬ ‫وزیر نفت عازم مسقط شد‬ ‫وزیر نفت صبح جمعه‪ ۱۳ ،‬اردیبهش��ت برای بررسی‬ ‫همکاری‌ه��ای دوجانبه تهران‪-‬مس��قط در حوزه انرژی‬ ‫ع��ازم عمان ش��د‪ .‬به گزارش ش��انا‪ ،‬بی��ژن زنگنه برای‬ ‫پیگی��ری و مذاکره درباره همکاری‌های دوجانبه ایران و‬ ‫عمان در حوزه انرژی به همراه جمعی از مدیران صنعت‬ ‫نفت عازم عمان شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬نباید به نفت به عنوان حربه سیاسی نگاه‬ ‫کنیم‪ .‬روند ص��ادرات نفت ایران ادامه می‌یابد‬ ‫و ای��ران از اوپک خارج نمی‌ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلن��ا‪ ،‬مس��عود کرباس��یان در حاش��یه آیین‬ ‫گشایش بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫مذاکرات توسعه‌ای ‪ ۸‬میدان نفتی‬ ‫در دستور کار‬ ‫معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫توسعه ‪ ۸‬میدان چنگوله‪ ،‬دهلران‪ ،‬سهراب‪ ،‬پارسی‪ ،‬پرنج‪ ،‬کرنج‪،‬‬ ‫یاران و آبتیمور را در دس��ت اقدام داریم و مذاکرات توسعه‌ای‬ ‫غالب این میدان‌ها با شرکت‌های ایرانی در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬رضا دهقان در نشس��ت خبری که در حاشیه‬ ‫بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت برگزار شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کند ش��دن فرآیند توسعه در سایه تحریم اجتناب‌ناپذیر است‌‬ ‫اما همه تالش‌مان بر این اس��ت که سرعت توسعه میدان‌های‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۹۸‬مسئله‌ای بیان شد اما مورد تایید کمیسیون‬ ‫قرار نگرفت‪ .‬بنابراین نمی‌دانم این اخبار در کدام‬ ‫مجاری درج شد اما مردم باید هوشیار باشند و به‬ ‫این شایعه‌ها توجه نکنند‪.‬کوروش کرم‌پور حقیقی‬ ‫ت درباره احتمال افزایش‬ ‫در گفت‌وگو با خانه مل ‌‬ ‫قیم��ت بنزین و س��هیمه‌بندی آن گف��ت‪ :‬آنچه‬ ‫به عنوان عضو هیات‌رئیس��ه کمیس��یون انرژی‬ ‫نفت حربه سیاسی نیست‬ ‫صنعت نفت در جمع خبرن��گاران اعالم کرد‪:‬‬ ‫قرار نیس��ت ی��ک نفر در دنی��ا تعیین کند ما‬ ‫چگونه رفتار کنیم و ما هم فقط تماش��اکننده‬ ‫باشیم‪ .‬ایران هم سیاس��ت‌های خود را دنبال‬ ‫می‌کن��د‪ .‬وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درباره‬ ‫احتمال خروج ایران از اوپک در شرایط فعلی‬ ‫مش��ترک تح��ت تاثیر ق��رار نگیرد و به ش��کل مطلوب دنبال‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به ‪ ۴‬قرارداد توسعه‌ای که تاکنون در قالب‬ ‫قراردادهای جدید نفتی امضا ش��ده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬قرارداد‬ ‫توس��عه میدان‌های آبان و پایدار غرب نافذ ش��ده و پیش��رفت‬ ‫خوبی دارد؛ س��فارش کاالهای این طرح نیز داده ش��ده است‪.‬‬ ‫قرارداد توسعه میدان‌های سپهر و جفیر به‌زودی وارد فاز اجرا‬ ‫می‌ش��ود و قرارداد توس��عه میدان‌های دالپری‪ ،‬پایدار شرق و‬ ‫چشمه‌خوش نیز امضا شده و به‌زودی نافذ خواهد شد‪.‬‬ ‫اط�لاع دارم این اس��ت که هیچ‌گون��ه تصمیمی‬ ‫ب��رای افزایش قیم��ت حامل‌های ان��رژی به‌‌ویژه‬ ‫بنزین گرفته نشده اس��ت‪ .‬این عضو کمیسیون‬ ‫انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬پیش‬ ‫از بودجه ‪ ۹۸‬مس��ئله‌ای در این زمینه بیان ش��د‬ ‫اما مورد تایید کمیس��یون ق��رار نگرفت‪ .‬نماینده‬ ‫مردم فیروزآباد ادامه داد‪ :‬هم‌اکنون در کمیسیون‬ ‫گفت‪ :‬ایران از اوپک خارج نمی‌شود‪ .‬کرباسیان‬ ‫تداوم صادرات نفت و تالش برای تولید بیشتر‬ ‫فرآورده‌های نفتی‪ ،‬ایجاد ارزش‌افزوده از محل‬ ‫تولید و صادرات فرآورده‌ها را برنامه پیش روی‬ ‫صنع��ت نفت عنوان کرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ملی نفت ایران در پاس��خ به پرسش��ی درباره‬ ‫توزیع انواع فرآورده‬ ‫در مناطق سیل‌زده‬ ‫مدیر عملیات ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده‌های نفتی با اش��اره به‬ ‫خس��ارت ‪ ۳۰‬میلیارد ریالی تاسیس��ات تامین و توزیع سوخت کشور‪ ،‬از توزیع‬ ‫بیش از ‪ ۶۰۰‬میلیون لیتر انواع فرآورده در بحران سراسری سیل اخیر در کشور‬ ‫خبر داد‪ .‬محمد فرازمند در حاشیه بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی به خبرنگار مهر گفت‪ :‬از ابتدای وقوع بحران سیل اخیر‬ ‫تا زمان عادی شدن شرایط در مجموع ‪ ۸۲‬میلیون لیتر بنزین‪ ۴۸۵ ،‬میلیون لیتر‬ ‫ت س��فید و ‪ ۱۰۱‬هزار و ‪ ۸۵۰‬لیتر س��وخت هوایی‬ ‫نفت‌گاز‪ ۳۳ ،‬میلیون لیتر نف ‌‬ ‫‪ GP۴‬در استان‌های سیل‌زده کشور توزیع شده است‪.‬‬ ‫انرژی هیچ‌گونه الیح��ه و طرحی درباره افزایش‬ ‫قیمت بنزین مطرح نشده است‪ .‬وی درباره اینکه‬ ‫ش��ایعه افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی در‬ ‫جامعه بازتاب گس��ترده‌ای داش��ت و باعث ایجاد‬ ‫صف‌های طوالنی در پمپ‌بنزین‌ها شد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫نمی‌دانم این اخبار از کدام مجاری منتش ‌ر شد اما‬ ‫مردم باید هوشیار باشند و به این شایعه‌‌ها توجه‬ ‫نکنند‪.‬کرم‌پور حقیقی ادامه داد‪ :‬بر اساس آنچ ‌ه از‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی شنیدم دولت پیشنهادی‬ ‫نسبت به این موضوع در شورای اقتصاد متشکل‬ ‫از س��ران ‪ ۳‬قوه‪ ،‬اعضای کمیس��یون‌های بودجه‪،‬‬ ‫اقتص��ادی و انرژی و تعدادی از وزیران و معاونان‬ ‫تش��کیل شده‪ ،‬مطرح کرده است‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه با وجود هم��ه این موض ‌وع‌ها درحال‌حاضر‬ ‫هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نش��ده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬افزایش قیمت بنزین در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی و کمیسیون انرژی نه به عنوان طرح و نه‬ ‫الیحه به هیچ عنوان مطرح نیس��ت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫به نظر می‌رس��د در شرایط خاص کشور ضرورت‬ ‫اتخاذ همگرایی در اطالع‌رسانی احساس می‌شود‪.‬‬ ‫بیمه نفتکش‌ها اظهار کرد‪ :‬مکانیسم‌های الزم‬ ‫در این زمینه دیده ش��ده و هم��ه نفتکش‌ها‬ ‫بیمه می‌شوند‪ .‬وی درباره روابط ایران با چین‪،‬‬ ‫هن��د و آذربایجان عنوان ک��رد‪ :‬در چارچوب‬ ‫سیاس��ت‌های‌مان ب��ا کش��ورهای مختلف در‬ ‫تعامل و مذاکره هستیم‪.‬‬ ‫تصمیم‌های یکجانبه علیه ایران‬ ‫کارآیی ندارد‬ ‫دبیرکل س��ازمان کش��ورهای صادرکنن��ده نفت‌(اوپک) گفت‪:‬‬ ‫تصمیم‌های یکجانبه علیه جمهوری اس�لامی ایران کارآیی ندارد‪.‬‬ ‫محمد سانوسی بارکیندو پس از دیدار با بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت در‬ ‫تهران در گفت‌وگو با شانا با اشاره به پربار بودن این دیدار و تبادل‬ ‫دیدگاه‌ه��ا‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬آقای زنگنه در نشس��ت‌های وزیران نفت‬ ‫و انرژی اوپک باتجربه‌ترین وزیر بوده و توجه به س��خنان ایش��ان‬ ‫به‌ویژه در شرایط حساس رویارویی دوباره با چالش‌های ژئوپلتیک‬ ‫و تاثیر آن بر شرایط کشورهای عضو اوپک‪ ،‬همواره با‌ارزش است‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1281‬‬ ‫پیاپی ‪2599‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫زمان حضور در مترو محدود شد‬ ‫متروسواری با حساب دوال پهنا‬ ‫اکرم امینی‌‪ :‬دس��تفروش‌ها در سکو بساط کرده‌اند و راه‬ ‫را بن��د آورده‌اند‪ .‬قطار دیر کرده و ایس��تگاه هر لحظه دارد‬ ‫شلوغ‌تر می‌شود‪ .‬در این ساعت به احتمال زیاد قطاری که از‬ ‫راه می‌رسد آنقدر شلوغ است که دل‌تان نمی‌خواهد سوارش‬ ‫شوید‪ .‬اما شاید خبر جدید موجب شود همه این اما و اگرها‬ ‫را نادی��ده بگیری��د و همراه با جمعیتی ک��ه هل می‌دهند و‬ ‫هل داده می‌ش��وند‪ ،‬سوار شلوغ‌ترین قطاری شوید که از راه‬ ‫می‌رسد‪« :‬حضور شما در مترو نباید بیشتر از ‪ ۲‬ساعت طول‬ ‫بکشد؛ وگرنه برای‌تان هزینه دارد!»‬ ‫در حالی که هنوز ش��هروندان در حال‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫دودو تا چهارتا کردن و محاس��به هزینه‌های روزمره‌ش��ان بعد‬ ‫از افزای��ش ‪ ۲۰‬درصدی نرخ کرایه تاکس��ی و بلیت مترو از ‪9‬‬ ‫اردیبهش��ت هستند‪ ،‬ش��رکت مترو خبر دیگری هم برای آنها‬ ‫دارد که حکایت از متناس��ب ش��دن نرخ بلیت مت��رو با زمان‬ ‫حضور در آن دارد‪.‬‬ ‫براساس مصوبه جدید شورای شهر تهران که ازسوی شرکت‬ ‫بهره‌برداری مترو اعالم ش��ده‪ ،‬کرایه دریافت شده از مسافران‬ ‫در بلیت مترو‪ ،‬حداکثر زمان الزم برای طوالنی‌ترین س��فر (‪۲‬‬ ‫س��اعت پس از ثبت ورود) را پوش��ش می‌دهد و شهروندان و‬ ‫مس��افران در ص��ورت ادامه س��فر باید دوباره نس��بت به تهیه‬ ‫بلیت ی��ا پرداخت از طریق کارت بلیت اقدام کنند‪ .‬براس��اس‬ ‫این مصوبه‪ ،‬بلیت مس��افران در طول س��فر کنترل می‌شود و‬ ‫مس��افران باید بلیت خود را تا پایان سفر همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنین مسافرانی که از کارت بلیت استفاده می‌کنند‪ ،‬باتوجه‬ ‫به مسافت طی شده هزینه سفر از اعتبار کارت آنها کم خواهد‬ ‫ش��د و اگر دارندگان کارت بلیت مبلغ‌دار‪ ،‬هنگام خروج بلیت‬ ‫خود را در دستگاه‌های کنترل قرار ندهند مابه‌‌التفاوت باالترین‬ ‫بهای کارت بلیت مبلغ‌دار از اعتبار کارت‌شان کسر خواهد شد‪.‬‬ ‫بنا به اعالم شرکت مترو‪ ،‬کنترل زمان حضور مسافران در مترو‬ ‫درحال‌حاضر به طور اتفاقی و تصادفی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫€ €تکلیف تاخیرها چه می‌شود؟‬ ‫یک کارشناس ارشد حمل‌ونقل ریلی معتقد است براساس‬ ‫مصوبه جدید شورای شهر درباره محدودیت زمان حضور در‬ ‫مترو‪ ،‬مس��افران باید بهای تاخیرهای احتمالی را که موجب‬ ‫طوالنی‌تر شدن سفرشان می‌شود‪ ،‬بپردازند‪.‬‬ ‫س��عید مجیدی‌پرس��ت با طرح این پرس��ش که چگونه‬ ‫مش��خص ش��ده طوالنی‌ترین س��فر با مترو ‪ ۲‬ساعت طول‬ ‫می‌کش��د؟ ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر اگر ف��ردی از‬ ‫ایس��تگاه گلشهر (ایستگاه پایانی خط ‪ )۵‬سوار قطار شود و‬ ‫در ایستگاه‌های قائم (نخستین ایستگاه خط ‪ )۳‬یا آزادگان‬ ‫(آخری��ن ایس��تگاه خط ‪ )۳‬یا حت��ی فرهنگس��را (آخرین‬ ‫ایس��تگاه خط ‪ )۲‬پیاده ش��ود‪ ،‬بیش��تر از ‪ ۲‬ساعت در مترو‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مالک س��اعت ورود‪ ،‬ساعت بلیت‌زنی است‬ ‫که ممکن اس��ت مسافر در ایستگاه‌های خط ‪ ۵‬گاهی تا ‪۲۰‬‬ ‫دقیق��ه منتظر ورود قطار باش��د‪ .‬همچنین گاهی قطارها به‬ ‫اندازه‌ای شلوغ هس��تند که امکان سوارشدن وجود ندارد و‬ ‫باید منتظر قطار بعدی شد‪.‬‬ ‫این دانش��جوی دکترای مهندس��ی راه‌آهن ادامه داد‪ :‬در‬ ‫کم��ال تعجب در ای��ن روش اگر تاخی��ر در حرکت قطارها‬ ‫اتفاق بیفتد و زمان حضور مس��افران به بیش از ‪ ۲‬س��اعت‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬مسافران به جای دریافت خسارت‪ ،‬باید هزینه‬ ‫بیشتری پرداخت کنند‪.‬‬ ‫مجیدی‌پرست معتقد است باتوجه به اینکه کنترل تجاوز‬ ‫از زم��ان دوس��اعته ب��رای بلیت‌های تک‌س��فره امکان‌پذیر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اجرای این تصمیم‪ ،‬تمایل به اس��تفاده از این نوع‬ ‫بلیت‌ها را به همراه خواهد داشت که مخالف با اصل افزایش‬ ‫رفاه شهروندان و توسعه دولت الکترونیک است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬به‌نظر می‌رس��د اصلی‌ترین هدف این طرح‪،‬‬ ‫افزایش هزینه برای حضور دستفروش��ان در مترو است زیرا‬ ‫موجب می‌ش��ود اف��راد تمایلی به افزایش زم��ان حضور در‬ ‫فضای مترو نداشته باشند اما اگر شرکت مترو تهران چنین‬ ‫هدفی دارد‪ ،‬باید در ورودی‌های مترو‪ ،‬از ورود دستفروش��ان‬ ‫جلوگیری کند؛ نه اینکه برای دیگر مس��افران هزینه‌تراشی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ €شرکت مترو‪ :‬هدف‪ ،‬کسب درآمد نیست‬ ‫باتوجه به انتقادهای مطرح‌ش��ده به تصمیم جدید مبنی‬ ‫بر محدود ش��دن زمان حضور افراد در قطار شهری‪ ،‬شرکت‬ ‫بهره‌ب��رداری ته��ران و حوم��ه اطالعیه‌ای ص��ادر و توضیح‬ ‫بیشتری درباره شیوه اجرای این تصمیم ارائه کرد‪.‬‬ ‫براس��اس آنچ��ه در اطالعیه روابط عمومی ش��رکت مترو‬ ‫آمده‪ ،‬درحال‌حاضر طوالنی‌ترین مسیرهای مورد بهره‌برداری‬ ‫در خطوط مترو تهران و حومه‪ ،‬از سوی کارشناسان بررسی‬ ‫شده و تحلیل‌ها نشان می‌دهد حداکثر زمان سفر شهروندان‬ ‫با مترو کمتر از ‪ ۲‬س��اعت اس��ت‪ .‬به‌طور مثال مسافرانی که‬ ‫از ایس��تگاه گلش��هر در ‪ ۴۵‬متری گلشهر کرج واقع در خط‬ ‫‪ ۵‬به ایس��تگاه قائم در اتوبان ارتش در ش��مال شرقی تهران‬ ‫ک��ه در خط ‪ ۳‬واقع ش��ده‪ ،‬می‌روند‪ ،‬حداکثر ‪ ۱۱۰‬دقیقه در‬ ‫ش��بکه مترو خواهند بود و پس از آن از ایس��تگاه‌های مترو‬ ‫خارج خواهند شد‪.‬‬ ‫این گزارش تاکید می‌کند‪ :‬ب��ا درنظر گرفتن این زمان‌ها‬ ‫در س��فرهای زیرزمینی با یک بلیت‪ ،‬اعتبار دوس��اعته برای‬ ‫ش��هروندان و مسافران مترو زمان مناسبی است و هیچ‌گونه‬ ‫بار مالی برای آنها ندارد‪ .‬اگر مس��افری بیش از ‪ ۲‬ساعت در‬ ‫خطوط مترو سفر داش��ته باشد‪ ،‬از مسافر تقاضا خواهد شد‬ ‫دوباره بلیت تهیه کند‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم ش��رکت مترو‪ ،‬در صورت بروز تاخیرهای‬ ‫طوالنی‪ ،‬گروه‌های کنترل بلیت شرکت بهره‌برداری مترو در‬ ‫جری��ان تاخیر به‌وجود آمده خواهند بود و این موضوع را در‬ ‫زمان کنترل اتفاقی بلیت مسافران مدنظر قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫بنا به اعالم شرکت مترو‪ ،‬تمامی تصمیم‌های گرفته شده‪،‬‬ ‫هیچ‌گونه درآمدی برای این شرکت ندارد و بیشتر برای رفاه‬ ‫و آسایش شهروندان است‪.‬‬ ‫در اطالعیه ش��رکت مترو تاکید شده است‪ :‬اعتبار بلیت و‬ ‫شیوه استفاده مسافران از سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی در‬ ‫سراس��ر جهان دارای قوانین خاصی اس��ت و در مترو تهران‬ ‫نیز مانند سال‌های گذشته‪ ،‬برای اطمینان از مالکیت کارت‪،‬‬ ‫بلیت‌ها کنترل می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن اطالعی��ه می‌افزای��د‪ :‬خط��وط مترو نیز بخش��ی از‬ ‫س��امانه حمل‌ونقل عمومی کالنش��هر تهران هستند و باید‬ ‫حداکث��ر زمان و مس��افت ش��روع و پایان س��فرها در مترو‬ ‫تعریف و براس��اس آن میزان هزینه اس��تفاده از این سامانه‬ ‫به‌طور عادالنه کنترل و دریافت ش��ود‪ .‬این محدودیت‌ها در‬ ‫دیگر وس��ایل حمل‌ونقل عمومی مانند س��امانه اتوبوسرانی‬ ‫درون‌شهری و برون‌شهری و تاکسیرانی نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رس��د اصلی‌ترین هدف این طرح‪ ،‬افزایش هزینه برای حضور‬ ‫دستفروشان در مترو است زیرا موجب می‌شود افراد تمایلی به افزایش‬ ‫زمان حضور در فضای مترو نداشته باشند‬ ‫€ €خرید دوباره بلیت هزینه اضافه نیست؟‬ ‫مجیدی‌پرست در واکنش به این توضیح مترو گفت‪ :‬مترو‬ ‫ته��ران ادع��ا می‌کند زمان هیچ س��فری در مترو بیش از ‪۲‬‬ ‫ساعت نیس��ت؛ بنابراین باید پرس��ید انگیزه این شرکت از‬ ‫ایجاد محدودیت دوساعته چیست؟‬ ‫وی افزود‪ :‬البته در محاس��به این بازه زمانی و تحلیل‌های‬ ‫آن‪ ،‬زمان انتظار برای س��وار ش��دن به قطار و زمان تعویض‬ ‫خط مس��افران درنظر گرفته نش��ده است؛ به‌عنوان مثال در‬ ‫ایستگاه ارم سبز (نخستین ایستگاه خط ‪ ،)۴‬زمان پیاده‌روی‬ ‫برای تعویض خط‪ ،‬بیش از ‪ ۷‬دقیقه اس��ت‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫ارشد حمل‌ونقل ریلی ادامه داد‪ :‬ممکن است در پاسخ به این‬ ‫پرسش بحث عدالت در پرداخت عنوان شود که این مسئله‬ ‫از س��ال‌ها پیش با روش محاسبه میزان مسافت طی شده‪،‬‬ ‫در پرداخت هزینه بلیت لحاظ ش��ده اس��ت‪ .‬مجیدی‌پرست‬ ‫ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر عنوان می‌شود این تصمیم هیچ‌گونه‬ ‫هزینه اضافی برای مس��افران به‌دنبال نخواهد داشت و فقط‬ ‫آنها به پش��ت باجه‌ها و خرید دوباره بلیت هدایت می‌شوند‪.‬‬ ‫آیا خرید دوباره بلیت هزینه اضافی به‌شمار نمی‌رود؟!‬ ‫€ €ساماندهی دستفروشان؛ هدف اصلی مصوبه‬ ‫دبیر کمیس��یون حمل‌ونقل شورای ش��هر تهران می‌گوید‬ ‫تبصره ایجاد محدودیت زمانی در مصوبه ش��ورا‪ ،‬به پیشنهاد‬ ‫ش��هرداری و برای ساماندهی دستفروش��ان داخل مترو بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدعل��ی کرونی به ایس��نا گفت‪ :‬مس��افران واقعی با هر‬ ‫مبدا و مقصدی که از مترو اس��تفاده کنند‪ ،‬هیچ‌گاه سفرشان‬ ‫بیش��تر از ‪ ۲‬طول نمی‌کش��د و عمده این تبص��ره مربوط به‬ ‫دستفروش��انی اس��ت که با یک بلیت در روز‪ ،‬در کل خطوط‬ ‫س��فر می‌کنند و این پیش��نهاد قابل تقدیر و ارزشمند به‌نظر‬ ‫می‌رس��د‪ .‬پیش‌تر غالمحس��ین آرام‪ ،‬معاون عمرانی فرماندار‬ ‫ته��ران ب��ا انتق��اد از تصمیم ش��رکت مترو مبنی ب��ر ایجاد‬ ‫محدودیت برای حضور مسافران در مترو گفته بود در مصوبه‬ ‫شورای شهر که از سوی فرمانداری تایید شده‪ ،‬چیزی باعنوان‬ ‫محدودیت زمانی وجود ندارد‪ .‬کرونی در واکنش به این سخن‬ ‫گفت‪ :‬تبصره ‪ 2‬پیوست شماره ‪ ۶‬به این موضوع اشاره دارد و‬ ‫فرمانداری نیز این مصوبه را تایید کرده اس��ت‪ .‬اگر ایرادی در‬ ‫مصوبه بود به جای تایید باید همان زمان اعتراض می‌کردند‪.‬‬
‫‪14‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1281‬‬ ‫پیاپی ‪2599‬‬ ‫تجارت‬ ‫برگزاری شورای گفت‌وگوی‬ ‫دولت و بخش خصوصی در شیراز‬ ‫خبر‬ ‫ت مجلس‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی فارس خاطرنشان کرد‪ :‬سال‌هاس ‌‬ ‫شورای اس�لامی برای اشتغال پایدار پول مصوب می‌کند اما هیچ‬ ‫اش��تغال پایداری ایجاد نشده و نتیجه آن تنها توزیع هلی‌کوپتری‬ ‫پول ش��ده است‪ .‬جمال رازقی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت‬ ‫و بخش خصوصی که با حضور رئیس و اعضای کمیس��یون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاس��بات مجلس شورای اسالمی در شیراز برگزار شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگرچه عدد مساحت فارس و جمعیت آن ‪ ۶‬و ‪ ۷‬است اما تولید‬ ‫ناخالص داخلی آن ‪ ۴.۵‬اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در طول سال‌های‬ ‫گذش��ته اتفاق‌های خوبی با حمای��ت دولت از بخش خصوصی در‬ ‫اس��تان رقم خورده‪ ،‬بر تداوم حمایت‌های دولتی در س��طح ملی و‬ ‫اس��تانی به‌ویژه در بخش تولید و ص��ادرات تاکید کرد‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگان��ی فارس یکی از بزرگ‌ترین موانع تولید را مباحث بانکی و‬ ‫حذف س��ود مرکب بیان کرد و در این باره گفت‪ :‬مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام با وجو‌د مصوبه مجلس‪ ،‬این مهم را رد کرد در حالی‌‬ ‫که می‌توانست کمک خوبی به تولید و صادرات کشور کند‪ .‬رازقی‬ ‫با تصریح اینکه رونق تولید بدون پیش‌نیازها امکان‌پذیر نیس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نظام بانکی‪ ،‬مالیاتی و تامین‌اجتماعی مش��کالتی را برای‬ ‫بخش تولید و صادرات در کش��ور ایجاد کرده است‪ .‬وی همچنین‬ ‫به محتوای اصلی کتاب «هنر تحریم‌ها» اشاره و عنوان کرد‪ :‬تولید‬ ‫به‌ویژه تولید صنعتی در ای��ران مهم‌ترین هدف‌گذاری این کتاب‬ ‫اس��ت که با تمرکز بر آن تالش می‌کنند تا کشور را از پای در‌آورند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی فارس به سهم بازرگانی کشور در برنامه سوم‬ ‫تا پنجم توسعه اش��اره و عنوان کرد‪ :‬این سهم از ‪ ۱۵.۳‬درصد آغاز‬ ‫ش��د و به ‪۴۷.۸‬درصد رسید‪ .‬در بخش صنعت نیز از ‪ ۲۸‬درصد آغاز‬ ‫و به ‪ ۱۸.۵‬درصد کاهش یافته است‪ .‬رازقی با بیان اینکه ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫از مالیات کش��ور را تولید و واحده��ای صنعتی پرداخت می‌کنند‬ ‫اما س��هم اصناف فقط ‪ ۴‬درصد اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از مجلس��ی که‬ ‫در رأس امور اس��ت در خواست رونق تولید داریم‪ .‬وی همچنین با‬ ‫تاکید بر ضرورت پردازش ریش��ه‌ای به مشکالت تولید در کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نقدینگی کش��ور از یک میلیارد و ‪ ۴۰۰‬هزار میلیون تومان‬ ‫‌کنند ‪۱۲۰۰‬‬ ‫ه��م فراتر رفته و س��ودی که بانک‌ها شناس��ایی می ‌‌‬ ‫میلیارد تومان اس��ت و در این ح��ال می‌توان گفت که نظام بانکی‬ ‫کش��ور در زمین امریکا بازی می‌کند‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی فارس‬ ‫با بیان اینکه پاش��نه آشیل اقتصاد کشور تنها تولید است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد که قوانین ما گاه خالف تولید است‪.‬‬ ‫رازقی همچنین پیش��نهاد کرد که در س��ال رونق تولید مشابه‬ ‫اختیارات ‪ ۳‬قوه در استان‌ها شکل گیرد و برای تولید هدف‌گذاری‬ ‫ش��ود و گفت‪ :‬با وجود تمام موان��ع می‌توانیم ‪ ۳۰‬درصد تولیدات و‬ ‫صادرات را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫استان‌ها و شهرک‌های صنعتی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرپرست سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان فارس‪:‬‬ ‫صدور ‪ ۱۶۱۵‬جواز تاسیس صنعتی در فارس‬ ‫فریبرز رضا‌زاده از صدور ‪ ۱۶۱۵‬عدد جواز تاسیس صنعتی‬ ‫با پیش‌بینی س��رمایه‌گذاری بیش از ‪ ۱۳۵‬هزار میلیارد ریال‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۷‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان فارس گفت‪ :‬با توجه به تالش‌های این سازمان‬ ‫با هدف توس��عه س��رمایه‌گذاری در بخش صنایع استان در‬ ‫سال گذشته‌ ‪ ۱۶۱۵‬مورد جواز تاسیس صنعتی با پیش‌بینی‬ ‫س��رمایه‌گذاری بیش از ‪ ۱۳۵‬هزار میلیارد ریال و پیش‌بینی‬ ‫اشتغال بیش از ‪ ۲۵‬هزار نفر صادر شد‪.‬‬ ‫رضا‌زاده اف��زود‪ :‬جوازهای تاس��یس صنعتی صادر ش��ده‬ ‫در زمین��ه محص��والت کان��ی غیر‌فل��زی‪ ،‬محص��والت از‬ ‫الس��تیک و پالس��تیک‪ ،‬محص��والت غذایی و آش��امیدنی‪،‬‬ ‫ساخت ماش��ین‌آالت و تجهیزات اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫مدت‌زمان یادش��ده ‪ ۲۹۶‬پروانه بهره‌برداری صنعتی با میزان‬ ‫سرمایه‌گذاری بیش از ‪ ۲۹‬هزار میلیارد ریال صادر شده است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ف��ارس با بیان‬ ‫اینکه در س��ال ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۶۵‬نفر فرصت شغلی ایجاد شده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬این واحدها در زمینه رشته‌های مختلف صنعتی‬ ‫با عنوان‌های محصوالت غذایی و آشامیدنی‪ ،‬سایر محصوالت‬ ‫کانی غیرفلزی و محصوالت از الس��تیک و پالس��تیک است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان فارس‬ ‫افزود‪ :‬در بین پروانه‌های صنعتی صادرش��ده سال گذشته در‬ ‫استان‪ ،‬بخش محصوالت از الستیک و پالستیک‪ ،‬محصوالت‬ ‫غذایی و آش��امیدنی‌‪ ،‬س��ایر محص��والت کان��ی غیرفلزی و‬ ‫ی بیش��ترین سهم را در‬ ‫س��اخت مواد و محصوالت ش��یمیای ‌‬ ‫بین صنایع داش��ته و از نظر اشتغال نی ‌ز بخش محصوالت از‬ ‫الستیک و پالس��تیک از کل اشتغال استان دارای بیشترین‬ ‫میزان اش��تغال در بین کل صنایع ا‌س��ت‪ .‬رضازاده از صدور‬ ‫‪‌‌۳۸‬پروان��ه بهره‌بر‌داری معدن در س��ال ‪ ۹۷‬نی��ز خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ ۳۸‌:‬پروان��ه بهره‌برداری معدنی با ظرفیت اس��تخراج‬ ‫اس��می بیش از یک میلیون و ‪ ۱۴۲‬هزار تن و ذخیره قطعی‬ ‫یک میلیون و ‪ ۴۶۷‬هزار تن صادر ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫واحد پلی‌اکریل ایران نیازمند حمایت است‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اصفهان با‬ ‫تاکی��د بر ضرورت حمای��ت از واحد تولی��دی پلی‌اکریل ایران‬ ‫گفت‪ :‬این کارخانه با حمایت کارگران‌‪ ،‬تالش مدیران مجموعه‬ ‫و با ارائه تسهیالت به چرخه تولید برگشته است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬اس��رافیل احمدیه در حاش��یه‬ ‫بازدید از ش��رکت پلی‌اکریل گف��ت‪ :‬از زمان ورود هیات‌اجرایی‬ ‫جدی��د‪ ،‬ای��ن کارخانه جان ت��ازه گرفت‪ .‬به ط��ور مثال‪ ،‬بخش‬ ‫پلی‌اس��ترمای آن اکنون روزانه به حدود ‪ ۹۵‬تن تولید دس��ت‬ ‫یافته است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬کارخانه به‌دست کارگران به مرحله‬ ‫تولید رسید و در ادامه نیز به کمک آنها استمرار خواهد داشت‬ ‫و اکنون خط‌مشی شرکت تغییر کرده و با مدیریت بهتری پیش‬ ‫می‌‌رود‪ .‬احمدیه یادآور ش��د‌‪ :‬هم‌‌اکن��ون در این واحد تولیدی‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬کارگر به صورت مستقیم و ‪ ۲‬هزار نفر غیر‌مستقیم‬ ‫مشغول فعالیت هس��تند‪ .‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫اس��تان اصفهان گفت‪ :‬خوش��حالم که بعد از دو س��ال سختی‪،‬‬ ‫تالش و از خودگذش��تگی کارگران رونق و شکوفایی را در این‬ ‫کارخانه می‌بینیم‪ .‬محس��ن نیرومند از خودگذشتگی کارگران‬ ‫به دلیل دریافت نکردن بی��ش از ‪ ۱۰‬ماه حقوق را عامل اصلی‬ ‫جان گرفتن ای��ن کارخانه اعالم کرد‪ .‬مدیر کارخانه پلی‌اکریل‬ ‫ایران گفت‪ :‬بعد از ‪ ۲‬س��ال تالش و کوشش پیوسته مجموعه ‪۲‬‬ ‫هزار نفری کارخانه «دی‌ام‌تی» و حمایت مسئوالن به شرایطی‬ ‫رس��یدیم که اکنون به ثبات نزدیک ش��ده‌ایم‪ .‬محسن رجایی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر اس��اس برنامه‌ریزی‌ها‪ ،‬قرار شد در آینده تولیدات‬ ‫در قس��مت اس��تیبل این واحد تولیدی ب��ه ‪ ۱۸۰‬تن در روز و‬ ‫قسمت پلی‌اس��تر به ‪ ۵۵‬تن افزایش یابد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‌‪:‬‬ ‫با توجه به مشکالت ارزی موجود‪ ،‬هنوز به حالت مستمر تولید‬ ‫نرس��یده‌ایم و این مهم در آینده با آمدن ‪ ۲‬محموله ‪ ۴۰۰‬تنی‬ ‫م��واد اولیه به کارخانه محقق می‌ش��ود که می‌تواند تولیدات را‬ ‫بهبود بخش��د و ظرفیت کامل این کارخانه را به ‪ ۶‬هزار تن در‬ ‫ماه تولید نخ و الیاف پلی‌اس��تر و ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن تولید الیاف‬ ‫اکریلیک برساند‪ .‬مهم‌ترین تولیدات ش��رکت پلی‌اکریل ایران‪،‬‬ ‫الیاف اکریلیک و نخ و الیاف پلی‌اس��تر اس��ت و تولیدات آن به‬ ‫عنوان مواد اولیه در ش��رکت‌های نس��اجی و تولید فرش مورد‬ ‫استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫اینکه برای بهره‌ب��رداری از این معادن بیش از ‪ ۳۹۰‬میلیارد‬ ‫ریال س��رمایه‌گذاری شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با بهره‌برداری از‬ ‫این معادن برای ‪ ۳۲۳‬نفر فرصت اش��تغال ایجاد شده است‪.‬‬ ‫رضا‌زاده در این مدت پروانه‌های اکتشاف صادر‌شده در استان‬ ‫را ‪ ۷۳‬عدد عنوان و اضافه کرد‪ :‬در س��ال گذشته ‪ ۳۸‬گواهی‬ ‫کش��ف با تناژ ذخیره قطعی ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۶۰۸‬تن صادر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬از ‪ ۶۸‬نوع ماده معدنی شناسایی‌شده‬ ‫در کش��ور ‪ ۲۳‬نوع آن در اس��تان فارس برداش��ت می‌شو‌د‪.‬‬ ‫ی ‪۱۳‬‬ ‫رض��ا‌زاده بیان کرد‪ :‬در زمینه خدمات فنی و مهندس�� ‌‬ ‫‌جواز تاس��یس و‌‌یک پروانه واحد فنی و مهندس��ی در سال‬ ‫گذش��ته صادر ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین در زمین��ه طراحی و‬ ‫آسانسور ‪ ۴‬پروانه بهره‌برداری در این مدت صادر شده‬ ‫‌‌‬ ‫مونتاژ‬ ‫اس��ت‪ .‬سرپرست س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فارس‬ ‫گف��ت‪ :‬اس��تان ب��ا ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۳۵۱‬واح��د صنعت��ی فعال و‬ ‫سرمایه‌گذاری حدود ‪ ۱۰۲‬هزار میلیارد ریال و اشتغال حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار و ‪ ۷۰۵‬نفر از نظر تعداد در رتبه ‪ ۴‬و از نظر اشتغال‬ ‫در رتبه ‪ ۸‬و از نظر س��رمایه‌گذاری در جایگاه ‪ ۱۳‬قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬سرپرس��ت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫فارس با اشاره به عزم دولت برای پرداخت تسهیالت اشتغالزا‬ ‫بر اس��اس برنامه‌های تولید و اش��تغال بند ال��ف تبصره ‪۱۸‬‬ ‫قانون بودجه س��ال ‪ ۹۷‬با هدف کاهش نرخ بیکاری گفت‪ :‬با‬ ‫ثبت‌نام متقاضی در سامانه بهین‌یاب‪ ،‬بخشی از این تسهیالت‬ ‫از محل تبص��ره ‪ ۱۸‬عالوه‌بر کمک‌های بی‌بهره‪ ،‬دارای یارانه‬ ‫س��ود ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۴‬درصد بین مناطق محروم‪ ،‬غیر‌محروم مورد‬ ‫محاسبه ودر ردیف پرداخت قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫رض��ا‌زاده اظه��ار کرد‪ :‬ای��ن بودجه در نوس��ازی صنایع و‬ ‫طرح‌های نیمه‌تمام با هدف اش��تغال تخصیص داده شده که‬ ‫هم بر توس��عه استان و هم بر اشتغالزایی جوانان موثر است‪.‬‬ ‫وی مبحث اش��تغال را دغدغه اصلی کشور دانست و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بر مبنای برنامه‌های دولت برای ایجاد اش��تغال‪ ،‬تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬قانون بودجه کش��ور مهم‌ترین سیاست بودجه‌ای دولت‬ ‫در زمینه ایجاد‪ ،‬تثبیت اشتغال و سیاست‌های بازار کار است‪.‬‬ ‫رتبه برتر به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان رسید‬ ‫معاون بازرس��ی و حمایت مصرف‌کنندگان سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان اصفهان از رتبه برتر استان در سامانه‬ ‫اعالم موجودی کشور خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬حمیدرضا خش��نود درباره‬ ‫اعالم موجودی و ثبت عملکرد اس��فند ‪ ۹۷‬در س��امانه با بیان‬ ‫اینکه این س��ازمان توانسته در وضعیت ثبت به‌موقع اطالعات‪،‬‬ ‫در اس��تان از نظر آماری‪ ،‬تخلف‌ها و شناسایی با کسب امتیاز‬ ‫‪ ۸۱‬رتبه خیلی خوب را در بین س��ایر استان‌های کشور کسب‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬دقت در پایش بدون خطا و سرعت در مکاتبه نیز‬ ‫با کس��ب رتبه خیلی خوب و درب��اره میزان تعامل و همکاری‬ ‫با س��ایر حوزه‌های ستادی و پاسخگویی‪ ،‬تخلف‌یابی و بازرسی‬ ‫توانس��ته با باالترین امتیاز در کشور در بین سایر سازمان‌های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رتبه خیلی خوب را کسب کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬س��قف محاس��به امتیاز ‪ ۱۰۰‬بوده اس��ت و‬ ‫استان‌های خراسان ش��مالی و فارس به ترتیب رتبه‌های دوم‬ ‫و سوم را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫افزایش تولید قطعات در «پاالیش نفت اصفهان»‬ ‫تیراژ قطعات تولیدی برای ش��رکت پاالی��ش نفت اصفهان‬ ‫نس��بت به سال گذش��ته ‪ ۳۰۰‬درصد افزایش داشته است‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬رئیس پش��تیبانی س��اخت داخل‬ ‫ش��رکت پاالیش نفت اصفهان با اعالم این خبر گفت‪ :‬در سال‬ ‫گذش��ته موفق به س��اخت ‪ ۴۵۳‬قطعه با تیراژ ‪۱۲۰‬هزار عدد‬ ‫ش��ده‌ایم و میزان صرفه‌جویی این تولی��دات برابر حدود ‪۲۶۰‬‬ ‫میلیارد ریال برآورد شده است‪.‬‬ ‫سعید احترامیان هزینه ساخت قطعات را ‪ ۴۵‬میلیارد ریال‬ ‫عن��وان کرد‪ .‬وی با بیان اینک��ه درحال‌حاضر با بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫شرکت سازنده داخلی ارتباط داریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تا‌کنون با این‬ ‫روش کارهای بس��یار مهم و ارزشمندی انجام شده که حتی با‬ ‫نمونه‌های خارجی قابل رقابت و معتبرتر از آنها هستند‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1281‬‬ ‫پیاپی ‪2599‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫با پایان یافتن س��ی‌ودومین دوره نمایش��گاه کتاب تهران‪،‬‬ ‫غرفه ناش��ران ادبی��ات داس��تانی از ش��لوغ‌ترین غرفه‌های‬ ‫نمایشگاه کتاب بوده است و داستان ایرانی توانسته مخاطبان‬ ‫خود را به نمایشگاه بکشاند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایش��گاه کتاب تهران به پایان راه خود‬ ‫رسید‪ .‬با آنکه امسال به دلیل گرانی کاغذ و چاپ‪ ،‬نرخ کتاب‌ها‬ ‫افزایش پیدا کرده بود اما با این حال شاهد استقبال مخاطبان‬ ‫از این رویداد فرهنگی در کشور هستیم‪.‬‬ ‫ثب��ت رکورد ی��ک میلی��ون تراکن��ش در ‪ ۸‬روز برگزاری‬ ‫نمایش��گاه کتاب موید این مطلب اس��ت که جامعه فرهنگی‬ ‫ایران هنوز هم با کتاب قهر نکرده اس��ت‪ .‬در این زمینه مهدی‬ ‫اکرمی مشاور اجرایی نمایشگاه‌های کتاب بانک شهر از انجام‬ ‫بی��ش از یک میلی��ون تراکنش خرید تا ظهر هش��تمین روز‬ ‫نمایشگاه خبر داد‪.‬‬ ‫اکرم��ی گفت‪ :‬بیش از یک میلی��ون تراکنش خرید تا ظهر‬ ‫هش��تمین روز نمایشگاه از سوی دس��تگاه‌های کارتخوان در‬ ‫نمایشگاه ثبت شده است‪.‬‬ ‫پس از بازدید رهبر معظم انقالب و دس��تورات ایشان مبنی‬ ‫بر رس��یدگی س��ریع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت برای رفع مش��کالت کاغذ‪ ،‬حس��ین‬ ‫انتظامی دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور‬ ‫در نمایش��گاه کت��اب وعده داد مش��کل کاغذ ب��ه زودی حل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫دستیار ارشد وزیر ارشاد با اشاره به برخورد قانونی با تخلف‬ ‫برخی ش��رکت‌های واردکنن��ده کاغذ با ارز دولت��ی و توزیع‬ ‫نش��دن آن در بازار گفت‪ :‬در روزهای آینده حواله‌های کاغذ با‬ ‫نرخ مصوب قبلی توزیع می‌شود‪.‬‬ ‫حس��ین انتظامی با بیان این مطلب گفت‪ :‬در سال گذشته‬ ‫‪ ۲۶۰‬ه��زار تن کاغذ‪ ،‬ویژه مطبوعات و کتاب با ارز دولتی وارد‬ ‫ش��ده که فقط ‪۱۰‬درصد آن با موافقت معاونت‌های تخصصی‬ ‫وزارت فرهن��گ به‌دس��ت مصرف‌کنن��دگان مطبوعات��ی و‬ ‫انتش��اراتی رسیده اس��ت‪ .‬در این بین ‪ ۱۳۰‬شرکت بازرگانی‪،‬‬ ‫تخلف داش��ته‌اند که تخلف ‪ ۴۵‬شرکت بیش از هزار تن است؛‬ ‫یعنی کاغذ وارد ش��ده ب��ا ارز دولتی را به ش��کل آزاد در بازار‬ ‫فروخته‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت بیش از ‪ ۴۰۰‬کتاب در طرح گرنت‬ ‫طرح حمایت از انتش��ار و ترجمه آثار ایرانی به زبان خارجی‬ ‫(طرح گرنت) به مدت ‪ ۴‬س��ال است که در دبیرخانه اداره کل‬ ‫مجامع تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫علیرض��ا ن��وری‌زاده‪ ،‬مع��اون اداره کل مجامع تش��کل‌ها‬ ‫و فعالیت‌ه��ای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪،‬‬ ‫ه��دف طرح گرنت را انتقال فرهن��گ و ادبیات ایران و معرفی‬ ‫نویس��ندگان ایرانی به خارجی‌ها عنوان کرد و گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۴۰۰‬عنوان کتاب مورد حمایت طرح گرنت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هدف از این طرح‪ ،‬انتقال فرهنگ و ادبیات ایران‬ ‫و معرفی نویس��ندگان ایرانی به خارجی‌هاس��ت‪ .‬در این طرح‬ ‫ما برای ناش��ران خارجی که آثار ایرانی را به زبان‌های خارجی‬ ‫ترجم��ه کنند‪ ،‬مبلغی به عنوان گرنت به ارزش هزار دالر برای‬ ‫کتاب‌های کودکان و ‪ ۳‬هزار دالر برای کتاب‌های بزرگساالن‬ ‫درنظر گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫ن��وری‌زاده ب��ا بیان اینک��ه تاکن��ون ‪ ۴۰۰‬عن��وان کتاب‬ ‫موردحمای��ت طرح گرنت قرار گرفته اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬علت‬ ‫اینکه ما گرنت را به ناش��ران خارجی می‌دهیم این اس��ت که‬ ‫برنامه‌ه��ای توزیع آنها برای ما قابل قبول اس��ت‪ .‬ابتدا ناش��ر‬ ‫س��ریال «دل��دار» کاری از برادران محم��ودی در ماه‬ ‫مبارک رمضان س��اعت ‪ ۲۱:۳۰‬از شبکه دو سیما پخش‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫«دلدار» یک قصه عاش��قانه است که در بستر عشق و‬ ‫اتفاق‌های اجتماعی که جوانان درگیر آن هستند مانند‬ ‫ازدواج‪ ،‬شغل و انتخاب‌های گوناگون اتفاق میفتد‪.‬‬ ‫محمدرضا غفاری‪ ،‬الناز حبیبی‪ ،‬مریم بوبانی‪ ،‬حس��ام‬ ‫از روزهای پایانی نمایشگاه کتاب‬ ‫حواله‌های کاغذ وارد می‌شوند‬ ‫خارجی باید کپی‌رایت ناش��ر ایرانی را خری��داری کند و بعد‬ ‫از آن می‌تواند ب��رای طرح گرنت تقاضا دهد‪ .‬هدف این طرح‪،‬‬ ‫معرفی ادبی��ات و فرهنگ ایرانی و تقویت روابط بین‌فرهنگی‬ ‫با کشورهاس��ت‪ .‬این طرح‪ ،‬صنعت نشر ایران را تقویت کرده و‬ ‫ناشران‪ ،‬آثار و نویس��ندگان ایرانی را در عرصه جهانی معرفی‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار داغ کتاب‌های داستان‬ ‫در میان��ه التهاب‌ه��ای کاغذ ام��ا بازار ف��روش کتاب‌های‬ ‫داستانی در نمایشگاه حسابی داغ بود و مخاطبان از رمان‌های‬ ‫نویسنده‌های مطرح داخلی و خارجی استقبال می‌کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬به گفته ناش��رانی ک��ه در حوزه ادبیات‬ ‫داس��تانی فعال هستند‪ ،‬عمده فروش‌ش��ان از ادبیات ترجمه‬ ‫اس��ت و از بین آثار نویسندگان ایرانی‪ ،‬به ندرت اتفاق می افتد‬ ‫که کاری پرفروش شود اما نکته قابل توجه اینکه غرفه ناشران‬ ‫ادبیات داستانی از شلوغ‌ترین غرفه‌های نمایشگاه کتاب است؛‬ ‫چش��مه‪ ،‬ققنوس‪ ،‬نیماژ‪ ،‬افق‪ ،‬نگاه و‪ ...‬اما شاید دانستن اینکه‬ ‫کدام کتاب‌ها در هر نش��ری پرفروش هستند‪ ،‬برای مخاطبان‬ ‫از یک س��و و برای نویس��ندگان و مولفان از سوی دیگر جذاب‬ ‫باش��د‪ .‬به همین دلیل سراغ چند ناشر که آثار داستانی ایرانی‬ ‫را منتش��ر می‌کنند رفتیم تا از پرفروش‌ترین آثارشان و آثاری‬ ‫که مورد استقبال بوده مطلع شویم‪.‬‬ ‫در غرفه نش��ر چش��مه بنا بر گفته مس��ئول بخش داستان‬ ‫فارسی‪ ،‬دو کتاب «بیرون در» و «طریق بسمل شدن» محمود‬ ‫دولت‌آبادی در رأس پرفروش‌های این نش��ر در حوزه ادبیات‬ ‫داس��تانی فارس��ی قرار دارد همچنین «پاییز فصل آخر سال‬ ‫است» و «هرس» از نس��یم مرعشی‪ ،‬رمان «خون خورده» از‬ ‫مه��دی یزدانی‌خرم و رمان‌های «ناتمامی» و «تاریکی مطلق‬ ‫روز» نوش��ته زهرا عبدی و «بند محکومین» نوش��ته کیهان‬ ‫خانجانی از پرفروش‌های نشر چشمه هستند‪.‬‬ ‫در انتش��ارات نگاه‪ ،‬پرفروش‌های داستان ایرانی‪ ،‬متعلق به‬ ‫نویسندگان قدیمی‌تری است که این ناشر مجموعه آثارشان‬ ‫را منتش��ر کرده اس��ت؛ تمام آثار بزرگ علوی و امیرحس��ن‬ ‫چهلتن از پرفروش‌های انتش��ارات نگاه در نمایش��گاه کتاب‬ ‫هس��تند‪ .‬البت��ه در میان آث��ار بزرگ عل��وی‪ ،‬همچنان رمان‬ ‫عاشقانه سیاسی «چشم‌هایش» پرفروش‌ترین است‪ .‬در کنار‬ ‫اینها‪ ،‬همچنان رمان «ش��وهر آهو خانم» نوش��ته علی‌محمد‬ ‫افغانی از پرفروش‌هاس��ت‪« .‬بازار خوبان» آرش صادق‌بیگی و‬ ‫«تابستان خیس» محمد صابری هم به فهرست پرفروش‌های‬ ‫نگاه اضافه شدند‪.‬‬ ‫ب��ا آغاز ماه مبارک رمضان نمایش‌های جدیدی اجرای خود را آغاز‬ ‫می‌کنند و در میانه بهار‪ ،‬صحنه رنگ تازه‌ای به خود می‌گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬با آغاز ماه مبارک رمضان در این هفته اجراهایی‬ ‫صحنه را ترک می‌کنند و بیش از ‪ ۱۰‬نمایش از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۰‬اردیبهش��ت‬ ‫اجراهای خود را آغاز خواهند کرد‪.‬‬ ‫نمایش «ش��ربت سینه» به نویسندگی و کارگردانی رسول کاهانی‬ ‫از ‪ ۱۷‬اردیبهش��ت‌ اجرای خود را آغاز می‌کند و تا ‪ ۷‬خرداد هر ش��ب‬ ‫س��اعت ‪ ۲۰:۳۰‬به مدت ‪ ۶۰‬دقیقه در عمارت نوفل‌لوش��اتو به صحنه‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫نمای��ش «بیا جلوتر» به کارگردانی س��جاد باقری و نویس��ندگی‬ ‫حسین برفی‌‌نژاد از ‪ ۱۵‬اردیبهشت تا ‪ ۵‬خرداد هر شب ساعت ‪۱۸:۱۵‬‬ ‫به مدت ‪ ۵۰‬دقیقه در عمارت نوفل‌لوشاتو اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫نمایش «مار بازی» به کارگردانی سعید دشتی و نویسندگی صحرا‬ ‫در نش��ر مرکز هم نویسندگان جوان یا کتاب اولی در رأس‬ ‫پرفروش‌ها نیستند بلکه زویا پیرزاد با دو کتاب «چراغ‌ها را من‬ ‫خاموش می‌کنم» و «عادت می‌کنیم» در رأس پرفروش‌های‬ ‫داس��تان ایرانی قرار دارد‪ .‬سپس «روی ماه خداوند را ببوس»‬ ‫نوشته مصطفی مستور و «پرنده من» نوشته فریبا وفی و رمان‬ ‫«گاوخونی» نوشته جعفر مدرس‌صادقی از پرفروش‌های نشر‬ ‫ادبیات داستانی فارسی در نشر مرکز هستند‪.‬‬ ‫در نش��ر ققنوس‪ ،‬عب��اس معروفی با دو رمان «س��مفونی‬ ‫مردگان» و «س��ال بلوا» در رأس پرفروش‌های داستان ایرانی‬ ‫قرار دارد‪ .‬بعد از او‪« ،‬داالن بهشت» نوشته نازی صفوی و «انگار‬ ‫خودم نیس��تم» نوشته یاسمن خلیلی‌فر از پرفروش‌های این‬ ‫نشر در هفته نخست نمایشگاه کتاب هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹داستان ایرانی پرفروش نداشتیم‬ ‫نش��ر نی و انتشارات روش��نگران و مطالعات زنان‪ ،‬ازجمله‬ ‫ناش��رانی هس��تند که در حوزه داس��تان ایران��ی هم فعالیت‬ ‫می‌کنن��د ام��ا هیچ یک از آثارش��ان در ای��ن زمینه پرفروش‬ ‫نبوده است‪ .‬همچنین در انتشارات شهرستان ادب بنا بر گفته‬ ‫مس��ئول غرفه این نشر‪ ،‬پرفروش‌ها از این قرارند‪« :‬بی‌کتاب»‬ ‫نوش��ته محمدرضا شرفی‌خبوش��ان‪« ،‬وقتی دلی» نوش��ته‬ ‫محمدحسن شهسواری‪« ،‬پس از بیست سال» نوشته سلمان‬ ‫کدیور‪« ،‬موج فرش��ته» نوش��ته علی‌اصغر عزتی پاک‪« ،‬یک‬ ‫فصل در کوبیس��م» نوشته اعظم عبداللهیان‪« ،‬ابدی» نوشته‬ ‫مهدی صفری‪.‬‬ ‫در نش��ر نیماژ که به تازگی اق��دام به تجدید چاپ تمام آثار‬ ‫ابوتراب خس��روی کرده اس��ت‪ ،‬مجموع آثار این نویسنده در‬ ‫رأس پرفروش‌های داستان ایرانی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بعد از ابوتراب خس��روی‪« ،‬راز خورشید برمال شد» نوشته‬ ‫علی س��لطانی‪« ،‬مرز و حد» نوش��ته زینب حبیبی‪« ،‬پیراهن‬ ‫بی‌درز مریم» نوش��ته ندا کاووس��ی‌فر‪« ،‬هش��ت پیانیست»‬ ‫نوشته مهدی بهرامی و «بی‌کرانگی» از پرفروش‌های داستان‬ ‫ایرانی این انتشارات هستند‪.‬‬ ‫در نش��ر روزنه‪ ،‬شیوا ارس��طویی با رمان «خوف» در رأس‬ ‫پرفروش‌های ادبیات داس��تانی فارس��ی این نش��ر قرار دارد‪.‬‬ ‫سپس «تاریخ روی تردمیل» نوشته پدرام ابراهیمی‪« ،‬مسیح‬ ‫در قصر» نوشته مهسا جزینی‪« ،‬زمستان مومی» نوشته صالح‬ ‫طباطبایی‪« ،‬دختری که اشک‌هایم را پاک کرد» نوشته فاضل‬ ‫ترکمن از پرفروش‌های داستان ایرانی روزنه هستند‪.‬‬ ‫در نشر ثالث «آویشن قشنگ نیست» حامد اسماعیلیون‪،‬‬ ‫مجموعه داس��تان به هم پیوس��ته «برفابه‌ها» نوشته پروین‬ ‫ماه رمضان و بیش از ‪ ۱۰‬نمایش جدید روی صحنه‬ ‫ت اجرای خود را آغاز و تا ‪ ۱۵‬خرداد هر ش��ب‬ ‫فتحی از ‪ ۲۰‬اردیبهش�� ‌‬ ‫س��اعت ‪ ۲۰‬به مدت ‪ ۵۵‬دقیقه در سالن استاد س��مندریان ایرانشهر‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫نمای��ش «اکلیل» به کارگردانی مهتاب ش��کریان و نویس��ندگی‬ ‫ت هر شب ساعت ‪ ۱۸‬به مدت‬ ‫مهدی کوش��کی از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۳۱‬اردیبهش�� ‌‬ ‫‪ ۷۵‬دقیقه در تئاتر مستقل تهران به صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫نمای��ش «حذف به قرینه‌ی معنوی» به کارگردانی و نویس��ندگی‬ ‫کتایون لطیف از ‪ ۱۶‬اردیبهش��ت‌ به صحنه خواهد رفت و تا ‪ ۱۰‬خرداد‬ ‫هر ش��ب س��اعت ‪ ۱۹‬به مدت ‪ ۵۰‬دقیقه در سالن استاد انتظامی خانه‬ ‫هنرمندان اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫نمای��ش «ادامه دارد» به کارگردانی فرهاد خوش��ه و نویس��ندگی‬ ‫مهدیه حس��ینی از ‪ ۱۸‬اردیبهشت‌ تا ‪ ۱۲‬خرداد هر شب ساعت ‪ ۲۱‬به‬ ‫مدت ‪ ۶۰‬دقیقه در س��الن اس��تاد انتظامی خانه هنرمندان به نمایش‬ ‫«ساالد» کامبیز‬ ‫درم‌بخش گشایش یافت‬ ‫س�لاجقه‪« ،‬نرخ تن» نوش��ته احمد غالمی‪« ،‬شهر شیرنگ»‬ ‫نوش��ته امین حس��ینیون‪« ،‬دور زدن در خیابان یک‌طرفه»‬ ‫از محمدرض��ا مزروق��ی و «کاش رنجی ک��م کنیم» از مجید‬ ‫حسینی از پرفروش‌های داستان ایرانی هستند‪.‬‬ ‫در دو موسس��ه انتش��اراتی آگاه و آگه‪ ،‬کت��اب «بازخوانی‬ ‫چند جنایت غیرعمدی» نوش��ته محبوبه موس��وی‪« ،‬ما را با‬ ‫برف نوشته‌اند» نوشته نس��یم توسلی‪« ،‬نفس تنگی» نوشته‬ ‫فرهاد حیدری گوران‪« ،‬نام‌ها و س��ایه‌ها» نوشته محمدرحیم‬ ‫اخوت و «ش��بیه عطری در نس��یم» نوش��ته رضیه انصاری از‬ ‫پرفروش‌های داستان ایرانی این نشر هستند‪.‬‬ ‫در انتش��ارات اف��راز‪ ،‬تازه‌های این نش��ر در ح��وزه ادبیات‬ ‫داس��تانی از پرفروش‌ها هستند؛ «ط» نوش��ته زاهد بارخدا‪،‬‬ ‫«موزه اشیاء آشغالی» نوشته تکتم توسلی‪« ،‬جیرجیرک‌های‬ ‫باغ قوام‌الس��لطنه» نوش��ته لیال بابایی فالح‪« ،‬سال دو فصل‬ ‫دارد» نوشته س��عید جوزانی‪« ،‬کاشف رویا» نوشته جمشید‬ ‫ملک‌پور و «در عمق یک‌ونیم‌متری» نوشته هانیه پورسلطان‬ ‫از پرفروش‌های داستان ایرانی انتشارات افراز هستند‪.‬‬ ‫در نش��ر مروارید کتاب‌های «چه‌کس��ی ب��اور می‌کند؟»‬ ‫نوش��ته روح‌انگیز شریفیان‪« ،‬توی این رخت‌خواب نرم خوابم‬ ‫نمی‌برد» نوشته آرام روانشاد‪« ،‬نادرشاه و دختر کولی» نوشته‬ ‫حسن‌زاده‪« ،‬هش��ت و‌سه‌دهم ثانیه» نوشته افشین رستمی‪،‬‬ ‫«ماه در بلندا» نوش��ته س��یدعلی معصومی از پرفروش‌های‬ ‫داستان ایرانی هستند‪.‬‬ ‫پرفروش‌های داس��تان ایرانی در انتش��ارات کتاب نیستان‬ ‫به این ترتیب اس��ت‪ :‬چهارگانه مذهبی سیدمهدی شجاعی؛‬ ‫کش��تی پهلو گرفته‪ ،‬آفتاب در حجاب‪ ،‬سقای آب و ادب‪ ،‬پدر‪،‬‬ ‫عشق و پسر‪« ،‬نامیرا» نوش��ته صادق کرمیار‪ ،‬رمان ‪ ۳‬جلدی‬ ‫«برج س��کوت» نوش��ته حمیدرضا مناع��ی‪« ،‬کمی‌دیرتر»‬ ‫نوشته سیدمهدی شجاعی‪« ،‬مرد رویاها» نوشته سیدمهدی‬ ‫ش��جاعی‪ .‬در نش��ر نیلوفر رمان جدید یعق��وب یادعلی به نام‬ ‫«آموزش زمین��ی» در رأس پرفروش‌های ادبیات داس��تانی‬ ‫فارس��ی قرار دارد‪ .‬س��پس تم��ام آثار گلی ترقی‪ ،‬هوش��نگ‬ ‫گلش��یری و دو کتاب تجدی��د چاپی از ش��هریار مندنی‌پور؛‬ ‫«مومیا و عسل» و «هش��تمین روز زمین» پرفروش بوده‌اند‪.‬‬ ‫«عیار ناتمام» نوشته هادی معصوم‌دوست و خسرو شکوری‌فر‬ ‫هم از پرفروش‌های داستان ایرانی در نشر نیلوفر هستند‪.‬‬ ‫در نش��ر افق‪ ،‬آثار رضا امیرخانی از پرفروش‌های داس��تان‬ ‫ایران��ی هس��تند‪ .‬به این ترتی��ب رهش‪ ،‬من‌او‪ ،‬ارمی��ا‪ ،‬قیدار‪،‬‬ ‫کابلس��تان‪ .‬پرفروش‌های داس��تان ایرانی در نش��ر سخن از‬ ‫این قرار اس��ت «گناهکار» نوش��ته فرش��ته تات شهدوست‪،‬‬ ‫دو رمان به هم پیوس��ته «سیگار شکالتی «و «شکالت تلخ»‬ ‫نوش��ته هما پوراصفهانی‪« ،‬بوی وانیل» نوش��ته الناز پاکپور‪،‬‬ ‫«غرور و غیرت» نوش��ته زهرا قاسم‌زاده(‌گیسو) و «فرستاده»‬ ‫نوشته مهسا میرحسینی (مهرسا)‪.‬‬ ‫‹ ‹و آخرین نکته‪...‬‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د در ش��رایط فعلی‪ ،‬فروش در نمایش��گاه‬ ‫کتاب همچنان به نفع نویس��ندگان پیشکس��وت‪ ،‬قدیمی و‬ ‫شناخته‌ش��ده اس��ت‪ .‬در کنار اینها‪ ،‬نویسندگان جوان هم به‬ ‫م��دد جایزه‌های معتبر یا کس��ب ش��هرت در فضای مجازی‬ ‫موفق ش��ده‌اند خود را به فهرست پرفروش‌ها اضافه کنند اما‬ ‫در نشرهایی که نویس��ندگان شاخص و قدیمی در آنها کمتر‬ ‫کتاب دارند‪ ،‬نویس��ندگان جوان و ت��ازه‌کار هم به فروش‌های‬ ‫خوبی در همان مجموعه رس��یده‌اند و چرخ داستان ایرانی‪ ،‬با‬ ‫تمام سختی‌ها همچنان می‌چرخد‪.‬‬ ‫درخواهد آمد‪.‬‬ ‫نمایش «بیوه س��یاه‪ ،‬بیوه س��فید» به کارگردانی حسن جودکی و‬ ‫ت اجرای خود را آغاز کرده‬ ‫نویس��ندگی مژگان خالقی از ‪۱۶‬اردیبهش ‌‬ ‫و ت��ا ‪ ۱۳‬خرداد هر ش��ب س��اعت ‪ ۲۲‬به مدت ‪ ۵۰‬دقیق��ه در عمارت‬ ‫نوفل‌لوشاتو به صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫نمایش «زندگی در تئاتر» نوش��ته دیوی��د ممت‪ ،‬ترجمه داریوش‬ ‫مودبی��ان و کارگردانی احمد دامیار از ‪ ۱۶‬اردیبهش��ت‌ به صحنه رفته‬ ‫و تا ‪ ۱۶‬خرداد هر ش��ب س��اعت ‪ ۱۹‬به مدت ‪ ۹۰‬دقیقه در سالن اصلی‬ ‫تاالر مولوی اجرا خواهد کرد‪.‬‬ ‫نمای��ش «جنین جن‌زده» به نویس��ندگی و کارگردانی س��لمان‬ ‫فرخنده از ‪ ۱۷‬اردیبهشت‌ تا ‪ ۱۰‬خرداد هر شب ساعت ‪ ۲۰‬به مدت ‪۵۲‬‬ ‫دقیقه در عمارت نوفل‌لوشاتو به نمایش درخواهد آمد‪.‬‬ ‫‪ -‬نمایش «شهر ما» نوش��ته تورنتون وایلدر و به کارگردانی محمد‬ ‫با به پایان رس��یدن فیلمبرداری «مجبوریم»‬ ‫تازه‌تری��ن فیلم رض��ا درمیش��یان‪ ،‬تدوین این‬ ‫فیلم آغاز ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪« ،‬مجبوریم»‬ ‫پنجمین فیلم رضا درمیش��یان پس از فیلم‌های‬ ‫بغض‪ ،‬عصبانی نیستم!‪ ،‬النتوری و فیلم به نمایش‬ ‫درنیامده «یواشکی» است که تدوین آن از سوی‬ ‫هایده صفی‌یاری آغاز شده است‪ .‬گفته می‌شود‬ ‫«مجبوریم» پربازیگرترین و پرلوکیش��ن‌ترین‬ ‫فیلم درمیشیان اس��ت که فیلمبرداری آن در ‪۳‬‬ ‫ماه در ‪ ۱۰۰‬لوکیش��ن در تهران انجام شده که از‬ ‫ای��ن میان بخش عمده‌ای از آن در جنوب ش��هر‬ ‫تهران فیلمبرداری ش��ده است‪ .‬ژاله علو‪ ،‬فاطمه‬ ‫معتمدآری��ا‪ ،‬نگارجواهری��ان و پردیس احمدیه‬ ‫نس��ل‌های مختلف بازیگ��ران زن ای��ن فیلم را‬ ‫تشکیل می‌دهند‪« .‬مجبوریم» به سرمایه‌گذاری‬ ‫و تهیه‌کنندگی رضا درمیشیان تولید شده است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ثبت رکورد‬ ‫یک میلیون‬ ‫تراکنش در ‪۸‬‬ ‫روز برگزاری‬ ‫نمایشگاه کتاب‬ ‫موید این مطلب‬ ‫است که جامعه‬ ‫فرهنگی ایران‬ ‫هنوز هم با کتاب‬ ‫قهر نکرده است‪.‬‬ ‫مهدی اکرمی‬ ‫مشاور اجرایی‬ ‫نمایشگاه‌های‬ ‫کتاب بانک شهر‬ ‫از انجام بیش‬ ‫از یک میلیون‬ ‫تراکنش خرید‬ ‫تا ظهر هشتمین‬ ‫روز نمایشگاه‬ ‫خبر داد‬ ‫حس��ن معجونی از ‪ ۲۰‬اردیبهشت‌ آغاز ش��ده و تا ‪ ۲۷‬خرداد هر شب‬ ‫س��اعت ‪ ۲۱:۳۰‬به مدت ‪ ۱۲۰‬دقیقه در تماش��اخانه ایرانشهر به روی‬ ‫صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫نمایش «وقتی کبوترها ناپدید ش��دند» نوش��ته ُسفی اکسانن و به‬ ‫کارگردانی هس��تی حس��ینی از ‪ ۱۷‬تا ‪ ۳۰‬اردیبهشت هر شب ساعت‬ ‫‪ ۲۰:۳۰‬به مدت ‪ ۹۰‬دقیقه در تئاتر مستقل اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫نمایش «اولد سیبروک» نوش��ته وودی آلن و به کارگردانی مهیار‬ ‫اسالمی از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۳۱‬اردیبهشت‌ هر شب ساعت ‪ ۲۱‬به مدت ‪ ۶۰‬دقیقه‬ ‫در تماشاخانه دیوار چهارم به نمایش درمی‌آید‪.‬‬ ‫نمای��ش موزی��کال «عروس م��ردگان» نوش��ته تیم برت��ون و به‬ ‫ت اج��رای خود را آغاز‬ ‫کارگردانی امیدرضا س��پهری از ‪۱۸‬اردیبهش�� ‌‬ ‫کرده و تا ‪ ۱۵‬اجرا هر ش��ب ساعت ‪ ۲۱:۱۵‬به مدت ‪ ۹۰‬دقیقه در هتل‬ ‫اسپیناس پاالس به روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫کامبیز درم‌بخش و س��هیل حس��ینی امسال‬ ‫نیز آث��ار خود را ب��ا عنوان «س��االد» در گالری‬ ‫دیلم��ان به نمایش گذاش��تند‪ .‬این نمایش��گاه‬ ‫جمعه (‪ ‌۱۳‬اردیبهشت) گشایش شد‪ .‬به گزارش‬ ‫کامبی��ر درم‌بخ��ش‪ ،‬درباره نمایش��گاه‬ ‫«ساالد» توضیح داد‪« :‬ساالد» مجموعه‌ای از آثار‬ ‫من و سهیل حس��ینی با عنوان‌ها و موضوع‌های‬ ‫مختلف اس��ت‪ .‬علت نام‌گذاری این نمایش��گاه‬ ‫همی��ن موضوع‌های مختلف اس��ت و این آثار با‬ ‫آثار شناخته‌ش��ده مفهومی من متفاوت اس��ت‬ ‫و جنب��ه دکوراتی��و دارد‪ .‬کارهای عرضه ش��ده‬ ‫در این نمایش��گاه زیبا و دکوراتیو هس��تند‪ .‬این‬ ‫کاریکاتوریست با بیان اینکه استعدادهای خود‬ ‫را در حوزه‌های مختلفی نش��ان داده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬سال‌هاس��ت ک��ه کاره��ای دکوراتیو انجام‬ ‫می‌دهم ولی زیاد شناخته‌ش��ده نیس��ت‪ ۴ .‬تا ‪۵‬‬ ‫هزار از این طرح‌ها دارم که با سوژه‌های مختلفی‬ ‫مانند انسان‪ ،‬طبیعت‪ ،‬درخت‪ ،‬گل و حیوانات کار‬ ‫شده است‪ .‬این طرح‌ها‪ ،‬کارهای سریع و تند من‬ ‫هستند و هر ‪ ۱۰۰‬تایی که هر روز در کافه می‌زنم‬ ‫‪ ۱۰‬تا را قاب و نگهداری می‌کنم که حاال مجموعه‬ ‫بزرگی ش��ده که نمی‌دانم چطور باید عرضه‌شان‬ ‫کن��م‪ .‬درتالش هس��تم به‌تدریج این آث��ار را در‬ ‫نمایش��گاه‌های مختل��ف ارائه دهم‪ .‬نمایش��گاه‬ ‫«س��االد» ‪ ۱۳‬تا ‪ ۲۷‬اردیبهش��ت از ساعت ‪ ۱۶‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬در گالری دیلمان به آدرس ش��ریعتی‪ ،‬باالتر‬ ‫از ظفر‪ ،‬کوچه پورمشکاتی‪ ،‬شماره ‪ ۵۰‬برپاست‪.‬‬ ‫نمایشگاه پوستر‬ ‫تئاترهای دهه‌های «‪۵۰‬‬ ‫خورشیدی و ‪۷۰‬میالدی»‬ ‫مجموع��ه‌ای از پوس��تر تئاتره��ای دهه‌ه��ای‬ ‫‪ ۵۰‬خورش��یدی و ‪ ۷۰‬می�لادی از جمع��ه‬ ‫(‪ ‌۱۳‬اردیبهشت) در موزه گرافیک ایران به نمایش‬ ‫گذاش��ته می‌ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫پوس��تر تئاترهای دهه‌های ‪ ۵۰‬خورش��یدی و ‪۷۰‬‬ ‫میالدی با عن��وان «خاطرات کاغ��ذی» به همت‬ ‫پروی��ز پورحس��ینی و رض��ا بابک و ب��ا همکاری‬ ‫ابراهیم حقیقی و مجید بلوچ برگزار‌می‌شود‪ .‬آیین‬ ‫گشایش نمایشگاه «خاطرات کاغذی» جمعه (‪۱۳‬‬ ‫اردیبهش��ت) س��اعت ‪ ۱۷‬در موزه گرافیک ایران‬ ‫برگزار شد و به مدت یک ماه نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫بازیگر «جنگ ستارگان»‬ ‫درگذشت‬ ‫پیتر میهو‪ ،‬بازیگ��ر مجموعه فیلم‌های علمی‬ ‫تخیلی «جنگ س��تارگان» در س��ن ‪۷۴‬سالگی‬ ‫درگذش��ت‪ .‬ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬پیت��ر میهو که‬ ‫برای بازی در نقش چوب��اکا در فیلم‌های جنگ‬ ‫س��تارگان‪ ،‬امپراط��ور ضربه می‌زند‪ ،‬بازگش��ت‬ ‫ج��دای‪ ،‬انتقام س��یت و نی��رو برمی‌خیزد برای‬ ‫طرفداران این مجموعه فیلم‪ ،‬شناخته می‌شد در‬ ‫خانه‌اش در تگزاس شمالی درگذشت‪.‬‬ ‫فیلم «تارانتینو» به بخش‬ ‫رقابتی کن اضافه شد‬ ‫فهرس��ت فیلم‌های حاض��ر در هفتاد و دومین‬ ‫دوره جشنواره فیلم کن با اضافه شدن دو فیلم به‬ ‫بخش رقابتی و همچنین چند فیلم به بخش‌های‬ ‫نوعی نگاه‪ ،‬نمایش‌های ویژه و نمایش نیمه‌ش��ب‬ ‫کامل ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فیل��م «روزی‬ ‫روزگاری در هالی��وود» جدیدتری��ن س��اخته‬ ‫کوئنتی��ن تارانتینو که حضور آن در جش��نواره‬ ‫ک��ن در هاله‌ای از ابهام قرار داش��ت درنهایت به‬ ‫جش��نواره رس��ید و به عنوان یک��ی از فیلم‌های‬ ‫بخش رقابتی برای کس��ب جای��زه نخل طالی‬ ‫بهترین فیلم رقابت می‌کند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫سریال‌های‬ ‫تلویزیون در‬ ‫ماه رمضان را‬ ‫بشناسید‬ ‫س��ریال‌های «از یادها رفته»‪« ،‬دلدار» و «برادر جان»‬ ‫‪ ۳‬مجموع��ه تلویزیونی هس��تند که در ای��ام ماه مبارک‬ ‫رمضان مهمان خانه‌ها می‌شوند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬سال‌هاست ساعت‌های پس از افطار‬ ‫در ش��بکه‌های مختلف تلویزیون با نمایش سریال‌های‬ ‫مختلف پرمی‌ش��ود؛ مجموعه‌های نمایش��ی که یا طنز‬ ‫هستند یا متناسب با حال‌وهوای ایام ماه مبارک رمضان‬ ‫تولید شده‌اند و س��ازندگان تالش می‌کنند ساعت‌های‬ ‫مفرحی را برای مخاطبان تولید کنند‪ ،‬چراکه در این ایام‬ ‫بیش��تر خانواده‌ها پس از افطار کنار همدیگر هس��تند و‬ ‫فرصت مناسبی است تا شبکه‌های مختلف آثار نمایشی‬ ‫متفاوتی را به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫امس��ال نیز مانند س��ال‌های گذش��ته تلویزیون آثار‬ ‫متفاوتی را متناس��ب با این ایام تولید کرده است‪ .‬سریال‬ ‫«از یاد‌ه��ا رفت��ه» ب��ه تهیه‌کنندگی اکب��ر تحویلیان و‬ ‫کارگردانی بهرام بهرامیان هر ش��ب ساعت ‪ ۲۲‬از شبکه‬ ‫یک س��یما پخش می‌ش��ود‪ .‬این س��ریال یک ملودرام‬ ‫تاریخی اس��ت که در ‪ ۲۵‬قسمت ساخته شده و داستان‬ ‫این س��ریال در س��ال ‪ ۱۳۱۹‬می‌گذرد‪ .‬البت��ه به گفته‬ ‫بازیگران و عوامل‪ ،‬این س��ریال ب��رای پخش در ایام ماه‬ ‫مبارک رمضان یا به اصطالح مناسبتی تولید نشده است‬ ‫اما مدیران ش��بکه تصمیم گرفتند این س��ریال را برای‬ ‫پخش در ایام ماه رمضان به روی آنتن بفرس��تند‪ .‬میترا‬ ‫حجار‪ ،‬حسین یاری‪ ،‬سعید راد‪ ،‬مائده طهماسبی‪ ،‬رسول‬ ‫نجفیان‪ ،‬الهام حمیدی‪ ،‬بیتا فرهی‪ ،‬لیال بلوکات‪ ،‬کامران‬ ‫تفتی‪ ،‬حبیب دهقان‌نس��ب‪ ،‬حس��ین پاک��دل‪ ،‬هادی‬ ‫س��اعی‪ ،‬ابوالفضل عرب از بازیگران این سریال رمضانی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫محمودی‪ ،‬س��وگل خلیق‪ ،‬به��زاد فراهانی‪ ،‬مهران نائل‪،‬‬ ‫پریوش نظریه‪ ،‬همایون ارش��ادی‪ ،‬کمند امیرسلیمانی‪،‬‬ ‫نیما رئیس��ی و پیمان جعف��ری بازیگران این س��ریال‬ ‫هستند‪ .‬س��ریال «برادرجان» به کارگردانی محمدرضا‬ ‫آهنج‪ ،‬به نویس��ندگی س��عید نعمت‌اهلل و تهیه‌کنندگی‬ ‫محمدرضا ش��فیعی‪ ،‬هر شب س��اعت ‪ ۲۰:۴۵‬از شبکه‬ ‫سه پخش می‌ش��ود‪« .‬برادرجان» محصول گروه فیلم و‬ ‫سریال شبکه سه سیما ملودرامی اجتماعی‌مذهبی است‬ ‫ک��ه موضوع اصلی آن حق‌الناس اس��ت‪ .‬علی نصیریان‪،‬‬ ‫حسن پورشیرازی و حسام منظور‪ ،‬آفرین عبیسی‪ ،‬سعید‬ ‫چنگیزیان‪ ،‬کامران تفتی‪ ،‬سجاد افشاریان‪ ،‬نسیم ادبی‪،‬‬ ‫مارال فرجاد‪ ،‬ش��یوا ابراهیمی‪ ،‬محبوبه صادقی و جلیل‬ ‫فرجاد دیگر بازیگرانی هس��تند که در این سریال ایفای‬ ‫نقش کرده‌اند‪.‬‬ ‫«مجبوریم»‬ ‫به تدوین رسید‬
‫شنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 - 1398‬شعبان ‪ 4 - 1440‬مه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1281‬پیاپی ‪2599‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۴۰‬درصد فروش حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه برای هنر ایران‬ ‫سهراب سپهری در بونامز لندن رکورد زد‬ ‫ح��راج هنر م��درن و معاصر خاورمیان��ه بونامز‬ ‫ب��ا فروش ی��ک میلیون و ‪ 320‬ه��زار پوندی‪۱۱ ،‬‬ ‫ت (اول مه) در لندن ب��ه کار خود پایان‬ ‫اردیبهش�� ‌‬ ‫داد‪.‬‬ ‫حراج هنر مدرن و معاص��ر خاورمیانه بونامز در‬ ‫ت ‪۱۳۹۸‬‬ ‫حالی چهارش��نبه ش��ب‪ ۱۱ ،‬اردیبهش�� ‌‬ ‫(اول م��ه ‪ )۲۰۱۹‬برگزار ش��د که ب��ا فروش کلی‬ ‫‪ ۱.۳۲۰.۰۰۰‬پون��د به کار خود پایان داد و س��هم‬ ‫آثار هنرمندان ایران از این فروش کلی ‪۵۳۳.۹۳۱‬‬ ‫پوند بود‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره از حراج هنر م��درن و معاصر ‪۲۳‬‬ ‫اث��ر از ‪ ۱۷‬هنرمند ایرانی چکش خ��ورد و ‪ ۱۳‬اثر‬ ‫از هنرمن��دان ایران فروش رفت و توانس��ت بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬درص��د ف��روش کل حراج را ب��ه هنر ایران‬ ‫اختص��اص دهد‪ .‬در این دوره از ح��راج خاورمیانه‬ ‫بونام��ز هنرمندانی از کش��ورهای گوناگونی مانند‬ ‫مصر‪ ،‬لبن��ان‪ ،‬عراق‪ ،‬س��ودان‪ ،‬س��وریه و‪ ...‬حضور‬ ‫داش��تند و اثر س��هراب س��پهری از مجموعه تنه‬ ‫درختان توانس��ت با ف��روش ‪ ۱۸۷.۵۶۲‬پوندی در‬ ‫رتبه نخس��ت این حراج قرار گیرد‪ .‬پس از سهراب‬ ‫س��پهری هنرمند نام��دار لبنانی ش��فیق عبود در‬ ‫جای��گاه دوم‪ ،‬بهجت صدر در جایگاه س��وم‪ ،‬ایمان‬ ‫بعلبکی در جایگاه چهارم‪ ،‬پرویز تناولی در جایگاه‬ ‫پنجم و محمد احصایی در جایگاه ششم صاحبان‬ ‫ذی‌قیمت‌ترین آثار این دوره از حراج قرار گرفتند‬ ‫تا نش��ان دهند آثار هنرمن��دان ایرانی چه جایگاه‬ ‫شایسته‌ای در سطح بین‌المللی دارند‪.‬‬ ‫در حراج هنر م��درن و معاصر خاورمیانه بونامز‬ ‫آثاری از س��هراب س��پهری‪ ،‬پرویز تناولی‪ ،‬بهجت‬ ‫صدر‪ ،‬محمد احصایی‪ ،‬حس��ین زنده‌رودی‪ ،‬فرامرز‬ ‫پیل‌آرام‪ ،‬س��یراک ملکونیان‪ ،‬ابوالقاس��م سعیدی‪،‬‬ ‫فریده الش��ایی‪ ،‬مارکو گریگوری��ان‪ ،‬ژازه تباتبایی‪،‬‬ ‫حس��ین کاظمی‪ ،‬جعفر روح‌بخش‪ ،‬شیرین نشاط‪،‬‬ ‫رض��ا آرامش‪ ،‬کاوه گلس��تان و آزاده رزاق‌دوس��ت‬ ‫چکش خورد‪ .‬در این حراج اثر س��هراب سپهری با‬ ‫نرخ ‪ ۱۸۷.۵۶۲‬پوند فروخته شد‪ .‬اثر بهجت صدر با‬ ‫نرخ ‪ ۹۳.۸۱۲‬پوند فروخته شد‪ .‬اثر محمد احصایی‬ ‫با ن��رخ ‪ ۴۷.۵۶۲‬پوند فروخته ش��د‪ .‬اثر دیگری از‬ ‫س��هراب سپهری نیز با نرخ ‪ ۲۷.۵۶۲‬پوند فروخته‬ ‫شد‪ .‬همچنین اثری دیگر از محمد احصایی با نرخ‬ ‫‪25‌.‌062‬پوند فروخته ش��د‪ .‬س��ومین اثر س��هراب‬ ‫آموختن و نیکی کردن‬ ‫س��پهری نیز با نرخ ‪15‌.‌062‬پوند فروخته شد‪ .‬اثر‬ ‫جعفر روحبخش با نرخ‪ 15‌.‌062‬پوند فروخته شد‪.‬‬ ‫اثر سیراک ملکونیان با نرخ ‪ 15‌.‌062‬پوند فروخته‬ ‫ش��د‪ .‬اثر مارک��و گرگوریان با ن��رخ ‪ 10‌.‌687‬پوند‬ ‫فروخته شد‪ .‬اثر ژازه تباتبایی با نرخ‪ 10‌.‌062‬پوند‬ ‫فروخته ش��د‪ .‬اثر حسین زنده‌رودی با نرخ ‪۸.۸۱۲‬‬ ‫پوند فروخته ش��د و اثر فرامرز پی�لارام نیز با نرخ‬ ‫‪ ۸.۸۱۲‬پوند به فروش رسید‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ‪ 2‬اثر از پرویز تناولی و یک اثر از‬ ‫محمد احصایی‪ ،‬یک اثر از ابوالقاسم سعیدی‪ ،‬یک‬ ‫اثر از فریده الشایی‪ ،‬یک اثر از حسین کاظمی‪ ،‬یک‬ ‫اثر از ش��یرین نش��اط‪ ،‬یک اثر از رضا آرامش‪ ،‬یک‬ ‫اثر از کاوه گلس��تان و یک اثر از آزاده رزاق‌دوست‬ ‫در حراج مدرن و معاصر بونامز به فروش نرسید‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشورت ‪ -‬گزینش‬ ‫‪ -2‬مخفف فناوری اطالعات ‪ -‬اش��اره به ش��خص مجهول ‪ -‬دستور ایستادن‬ ‫کالسی‬ ‫‪ -3‬درودگر ‪ -‬جنس شکستنی ‪ -‬صومعه‬ ‫تو‌جو و تفحص ‪ -‬کشنده بی‌صدا‬ ‫‪ -4‬پهلوان ‪ -‬مهره‌ای در شطرنج ‪ -‬جس ‌‬ ‫‪ -5‬به یاد آمدن امری ‪ -‬وجه حاضر ‪ -‬پیام‌رسان کاغذی‬ ‫‪ -6‬حد چشم‌انداز ‪ -‬سزاوار‬ ‫‪ -7‬نوعی اختیار ‪ -‬نوعی خرما سیاه‬ ‫‪ -8‬نقاشی خطوط کوتاه ‪ -‬جای‌ها‬ ‫‪ -9‬کار برجسته ‪ -‬شیوه‌های رفتاری‬ ‫‪ -10‬قربانگاه آیین حج ‪ -‬شهری در آلمان‬ ‫‪ -11‬فرمان هدایت کشتی دریایی ‪ -‬شر و فتنه ‪ -‬منسوب به کشور باستانی‬ ‫در بین‌النهرین مرکزی‬ ‫‪ -12‬اشاره به دور ‪ -‬جامه‌دوز ‪ -‬خوان طعام ‪ -‬موبد زرتشتی‬ ‫‪ -13‬عالمت سکوت ‪ -‬حمله و هجوم ناگهانی ‪ -‬از انواع مسابقات اتومبیلرانی‬ ‫‪ -14‬نوعی نمایش ‪ -‬عالم دیندار ‪ -‬همراه رسوم‬ ‫‪ -15‬ش��هری در استان آذربایجان‌ش��رقی ‪ -‬هنر به کار بردن ماده شیشه‌ای‬ ‫شفاف و رنگارنگ روی کاشی یا فلز‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ک‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ز‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫غ‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪135‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ص ک‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫رساله دکترای یک ایرانی‬ ‫پربازدیدترین رساله دکترا در جهان‬ ‫رس��اله دکترای سید امیرس��عید محمودی‪ ،‬دانش��یار دانشکده‬ ‫معم��اری‪ ،‬با ‪ ۳۷۰۰۰‬دانلود‪ ،‬از س��وی موسس��ه وای��ت رز انگلیس‬ ‫به‌عنوان پربازدیدترین رس��اله معرفی شد‪ .‬به گزارش‬ ‫رساله‬ ‫دکترای س��ید امیرس��عید محمودی‪ ،‬دانشیار دانش��کده معماری‬ ‫پردیس هنرهای زیبا‪ ،‬باعنوان «فرآیند طراحی معماری‪ ،‬یک رویکرد‬ ‫آموزشی با اس��تفاده از تفکر تعاملی» که در سال ‪1380‬خورشیدی‬ ‫(‪۲۰۰۱‬میالدی) نگاش��ته شده‪ ،‬ازس��وی موسسه وایت رز متعلق به‬ ‫دانشگاه لیدز انگلیس به‌عنوان محبوب‌ترین و پربازدیدترین رساله‬ ‫دکترا بین س��ال‌های ‪ 1391‬تا‪ ۲۰۱۲( 1398‬ت��ا ‪ )۲۰۱۹‬با بیش از‬ ‫‪ ۳۷۰۰۰‬مرتبه دانلود از سراس��ر جهان و بیش��ترین دانلود از ایاالت‬ ‫متحده امریکا معرفی شده است‪.‬‬ ‫‪ ۴۷۰۰‬آموزشگاه هنری داریم‬ ‫تدریس مربیان آموزش��گاه‌های آزاد‬ ‫رونمای��ی از س��امانه کارت‬ ‫ِ‬ ‫هنری‪ ،‬چهارش��نبه‪ ۱۱ ،‬اردیبهش��ت در س��اختمان دفتر موسیقی‬ ‫برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫در این نشست سید مجتبی حسینی‪،‬‬ ‫معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی گفت‪ :‬راه‌اندازی‬ ‫س��امانه کارت مربیان آموزشگاه‌های آزاد هنری کار بزرگ و اساسی‬ ‫اس��ت که به همت همکارانم در دفتر آموزش انجام شد؛ گرچه بسیار‬ ‫دیر اما در نهایت انجام ش��د‪ .‬معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی در ادامه گفت‪ :‬امروز بیش از ‪ 4‬هزار و ‪ ۷۰۶‬آموزشگاه هنری‬ ‫داریم که از این تعداد ‪ 2‬هزار و ‪ ۴۰۱‬آموزش��گاه در حوزه تجس��می‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬آموزشگاه در حوزه هنرهای نمایشی و ‪ ۱۸۰۰‬آموزشگاه هنری‬ ‫در حوزه موس��یقی و تعدادی آموزش��گاه در زمینه هنرهای سنتی‬ ‫فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫کاشی ماندگار سر در منزل استاد‬ ‫سفالگری نصب شد‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪136‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫س ک‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬یک مکان یادبود واقعه تاریخی در ش��هر دامغان از دوره سلسله ساسانیان‬ ‫ هم‌پیمانی‬‫‪ -2‬پیشوند نداری ‪ -‬مهربانی ‪ -‬فلز ساختمان ‪ -‬قدرت و توان‬ ‫‪ -3‬مرکز یونان ‪ -‬زمان آغاز هر کار را می‌داند ‪ -‬پرنده‌ای درخت‌زی‬ ‫‪ -4‬تاریکی و ظلمت ش��ب ‪ -‬زادگاه پیامبر بت‌ش��کن ‪ -‬کاش��ف بیماری سل ‪-‬‬ ‫ضمیر اجتماعی‬ ‫‪ -5‬حرص و طمع ‪ -‬ملیت ارنست همینگوی‪ ،‬نویسنده وداع با اسلحه‬ ‫‪ -6‬دعای بد ‪ -‬میدان جنگ‬ ‫‪ -7‬گمراهی ‪ -‬بندگی و عبودیت ‪ -‬شادمانی‬ ‫‪ -8‬توده غله ‪ -‬غذای شب‬ ‫‪ -9‬خوب و پسندیده ‪ -‬افسرده و بی‌حس ‪ -‬نماد الغری‬ ‫‪ -10‬آخرین ضمیر ‪ -‬احسنت‬ ‫‪ -11‬سازمان ناظر اوضاع و احوال جوی ‪ -‬نشانه مفعول بی‌واسطه‬ ‫‪ -12‬حرارت بیماری ‪ -‬خطاب محترمانه ‪ -‬واحد در وزن ‪ -‬نابود ساختن‬ ‫‪ -13‬ب��ه نام خداوند ج��ان و‪ - .....‬از خط‌های قدیمی مربوط به کاهنان مصری‬ ‫ دست‌درد‬‫‪ -14‬گاو معبود دوران فراعنه ‪ -‬مروارید چشم ‪ -‬پشیمانی ‪ -‬حرف شرط کوتاه‬ ‫‪ -15‬سرداری از لشکر افراسیاب در شاهنامه ‪ -‬وحی‬ ‫دکتر سپیده موسوی‪ ،‬نویسنده‪:‬‬ ‫عل��ی (ع) وجود دو چیز را در دیگری‬ ‫عاملی برای اظهار بندگی نس��بت به او‬ ‫می‌داند‪ :‬یکی نیک��ی کردن* و دیگری‬ ‫آموختن**‪ ،‬البته این دو یکی‌هستند‪،‬‬ ‫زیرا آموختن‪ ،‬عین نیکی کردن اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن ح��رف را زمان��ی درمی‌یابیم که‬ ‫آموزگار باشیم و حقا وقتی که لذت آن‬ ‫را می‌چشیم به قول سقراط باالتر از آن را نمی‌یابیم‪.‬‬ ‫وقتی در دوران نوجوانی متوجه شدم تاریخ صدور شناسنامه‌ام‬ ‫‪ ۱۲‬اردیبهشت است خنده‌ام گرفت و آن را مثل یک لطیفه برای‬ ‫اطرافیانم تعریف کردم‪ .‬آخر پیش خودم می‌گفتم مگر می‌ش��ود‬ ‫معلم ش��وم؟ شغل‌های بهتری س��ر راه من خواهد بود‪ ،‬اما جبر‬ ‫این زمان نگذاشت‪ .‬بر پیش��انی‌ام بود‪ .‬دختر همسایه‌مان که در‬ ‫امتحان ریاضی خرداد تجدید ش��ده بود نخستین تجربه معلمی‬ ‫مرا رقم زد‪ .‬با جان و دلم به او یاد می‌دادم‪ .‬انگار رسالت من بود‪.‬‬ ‫مث��ل یک پایان‌نامه عملی بود که بای��د نتیجه می‌داد‪ .‬هرچه او‬ ‫را ضعیف‌تر می‌دیدم مصمم‌تر می‌ش��دم‪ .‬در نهایت موفق ش��دم‬ ‫و او در امتحان ش��هریور ‪ ۱۶‬گرفت‪ .‬این نمره نخس��تین تالش‬ ‫من در چشیدن طعم همان لذت سقراطی بود؛ طعمی که هنوز‬ ‫زیر زبان ‌م هس��ت‪ .‬هر روز این قدر می‌خوانم تا بدانم و بیاموزم و‬ ‫بزرگ‌ترین هدیه‌ام را از برق چش��مان کسانی می‌گیرم که از یاد‬ ‫گرفتن به رویم لبخند می‌زنند‪.‬‬ ‫** «هر کس حرفی به من بیاموزد مرا بنده خود کرده است‪».‬‬ ‫* «به انسان‌ها نیکی کنی آنها را بنده خود می‌کنی‪».‬‬ ‫به پاس بیش از ‪ ۵‬دهه فعالیت در رش��ته سفالگری کاشی ماندگار‬ ‫سر در منزل استاد پیشکسوت محمدعلی فضلی‌نژاد در مشهد نصب‬ ‫ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫در این آیین که با حض��ور مدیرکل میراث‬ ‫فرهنگی و مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی خراسان رضوی برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬کاش��ی ماندگار بر سر در منزل اس��تاد محمد علی فضلی‌نژاد‬ ‫نصب ش��د‪ .‬همچنین آیین باشکوه نکوداشت این استاد پیشکسوت‬ ‫در موزه خراس��ان بزرگ برگزار شد‪ .‬محمدعلی فضلی‌نژاد به‌عنوان‬ ‫بنیانگذار هنر س��فال در استان خراس��ان شناخته می‌شود‪ .‬او متولد‬ ‫اس��فند ‪ ۱۳۲۰‬است‪ .‬فضلی‌نژاد در س��ال ‪ ۱۳۶۱‬با ایجاد کارگاه هنر‬ ‫س��فالگری‪ ،‬این هنر را در مش��هد رواج داد و به‌عنوان مدرس ارشاد‬ ‫اس�لامی در مدرسه‌ها و مراکز تربیت معلم و کانون پرورش فکری به‬ ‫آموزش عالقه‌مندان پرداخت‪.‬‬ ‫دکتر اش�کان تقی‌پ�ور‪ ،‬مدیرعامل موسس�ه‬ ‫خیریه نیک‌گامان جمش�ید‪ ،‬عضو کمیس�یون‬ ‫جذب مشارکت‌های مردمی و تبلیغات سازمان‬ ‫بهزیستی کل کشور‪ :‬در ‪ 20‬سال گذشته متاسفانه‬ ‫عالوه ب��ر مش��اهده مش��کالت روزمره بس��یاری از‬ ‫مددجوی��ان و خوش��بختانه تالش و س��عی به یاری‬ ‫نیک��وکاران و م��ددکاران ب��رای گش��ودن گره‌هایی‬ ‫هرچند اندک از همین مش��کالت‪ ،‬در ‪ 3‬زلزله بزرگ‬ ‫و س��یل عظیم اخیر نیز فعالیت جدی داشته‌ام‪ .‬به‌طور قطع این فعالیت‌های‬ ‫جدی با یاری همکاران در موسسه‪ ،‬خیران‪ ،‬عزیزان بزرگوار بهزیستی و دیگر‬ ‫نهادهای کمک‌رسان انجام شده است‪.‬‬ ‫آنچه پس از ‪ 20‬سال آشنایی نزدیک چه در زندگی عادی نیازمندان کرامت‬ ‫و چه در بحران‌های طبیعی‪ ،‬افزون بر ش��رایط مددجویان خاطرم را آش��فته‬ ‫کرده‪ ،‬از هم گس��یختگی نگرش‌هایی است که به‌ویژه در زمان زلزله و سیل و‬ ‫حوادث غیرمترقبه دامان همه ما را می‌گیرد و مانند ویروس��ی مهار‌نشدنی به‬ ‫اندازه آن بالی طبیعی جامعه را مبتال می‌کند‪.‬‬ ‫قدرت بیماری‌زایی این ویروس را که ساختارش نگاه سلیقه‌محور و نداشتن‬ ‫رویه مش��خص و ثابت برای آگاهی‌رس��انی ملی و تبلیغات و جذب مشارکت‬ ‫در کش��وری حادثه‌خیز است‪ ،‬حمالت حساب‌شده تبلیغاتی عناصر القاکننده‬ ‫ناامیدی و اس��تیصال با سوءاس��تفاده از فضای بحران و تحت تاثیر قرار دادن‬ ‫مردم دوچندان می‌کند‪.‬‬ ‫بی‌ش��مارند آنهایی که بی‌آنکه بخواهند دیده شوند و تنها به‌واسطه درجات‬ ‫واالیی از مدنیت و اخالق و باور انس��انی برآمده از اکتس��اب و ارث رسیده از‬ ‫ارزش‌های زیس��ت‌بوم کهن خود همواره پ��ای در رکابند و بزرگ‌ترین کارها‬ ‫را بی‌ص��دا انج��ام می‌دهند‪ .‬در ‪ 8‬س��ال دفاع جانانه از میه��ن حضور یکایک‬ ‫آنها را در ارتش و س��پاه و بس��یج و مدرس��ه و دانش��گاه و حوزه و کارخانه و‬ ‫بازار‪ ،‬داوطلبانه در آوردگاه راستین جنگ دیده‌ایم‪ .‬در حوادث غیرمترقبه این‬ ‫«بزرگواران بی‌هیاهویِ پرکا ِر مسئولیت‌پذیر» دو ویژگی مشترک دارند که به‬ ‫ِ‬ ‫احوال ظاهری‌ش��ان‪ ،‬سالیق گوناگون‌شان و بس��یاری از ویژگی متفاوت‌شان‬ ‫ربطی ندارد‪ .‬همگی با هر ظاهری به‌معنای «انس��ان» اعتقاد و اش��راف دارند‬ ‫و «ش��رافت» را خوب می‌شناس��ند‪ .‬این بزرگواران گاه گروه‌های روانشناسی‬ ‫بحران بهزیس��تی‌اند؛ گاه جوانان ارتش و س��پاه‌اند؛ گاه مدیران آستین‬ ‫زمان‬ ‫ِ‬ ‫باالزده بهزیس��تی و هالل احمر و کمیته امدادند؛ گاه پزش��کان متخصص و‬ ‫پرستارانی‌اند که س��اعت‌ها نخوابیده‌اند و به عشق کاستن آالم مادری خواب‬ ‫را بر خود حرام کرده‌اند؛ گاه دختران و مادران جوان مرف ‌ه تهران و اصفهان و‬ ‫شیرازند که با الالیی گفتن برای نوزادان و کودکان شب‌های بسیار در چادرها‬ ‫کنار خواهران روس��تایی خود با عشق روزگار می‌گذرانند؛ گاه کارکنان ساده‬ ‫ش��هرداری‌اند که بی‌س��روصدا مرخصی گرفته و بی‌آنکه بگویند کجا می‌روند‬ ‫تو‌روب خانه‌ها و کوچه‌های شهرهای‬ ‫صدها کیلومتر دورتر از شهرشان به ُرف ‌‬ ‫هم‌میهنان‌شان مش��غولند؛ گاه جمع دانشجویان یک دانشکده‌اند؛ گاه زنان و‬ ‫مردان و دختران و پس��ران داوطلب یا کارمند س��ازمان‌های مردم‌نهادند که‬ ‫خود ش��اید در شهرشان وقت و پول برای «والیبال» نداشته باشند اما اکنون‬ ‫ن ِ نشس��ته در گوش��ه چادرها را به چالش بازیِ والیبال کش��انده‌اند تا‬ ‫نوجوانا ‌‬ ‫غم از دس��ت‌دادن‌ها فراموش نکند؛‬ ‫زندگ��ی جریان زیبای خود را در رخوت ِ‬ ‫آوردن «نوایی‬ ‫گاه هنرمندانی‌اند که س��از یا رنگ‌های خود را برای به ارمغان‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫س��نگ ویرانی» به آوردگاه طبیعت و انس��ان آورده‌اند و‬ ‫خوش» و «رنگی بر‬ ‫ِ‬ ‫محدودیت متن اجازه یاد کردن از آنها را‬ ‫البته ده‌ها دس��ته و گروه دیگر که‬ ‫نمی‌دهد‪.‬‬ ‫به اقش��ار ب��اال بنگرید‪ .‬در این ‪ 20‬س��ال هم��ه را دقیق دی��ده‌ام؛ هرچند‬ ‫نمی‌خواس��تند دیده ش��وند‪ .‬در ظاهر در برخی اعتقادها‪ ،‬سلیقه‌ها و نگرش‌ها‬ ‫متف��اوت و حتی مخالف یکدیگر بوده‌اند اما حضور همه آنها بی‌س��ر و صدا و‬ ‫های‌وهوی در یک جا برای تحقق یک هدف مشترک که به‌طور قطع یکی از‬ ‫مهم‌ترین اهداف خلقت پروردگار یعنی «خدمت» اس��ت‪ ،‬مانند دستی واحد‬ ‫است و پیکره‌ای یگانه از بشریت که گرد هم آمده‌اند‪.‬‬ ‫بی‌انصافی بزرگی در حق میهن است اگر طلبه و روحانی‪ ،‬نوازنده و هنرمند‬ ‫ج��وان ام��روزی و برادر ارتش��ی‪ ،‬خواهر و برادر بس��یجی و س��پاهی‪ ،‬خواهر‬ ‫دانشگاهی و روانشناس بهزیستی و معلم و کارگر ساده شهرداری کنار یکدیگر‬ ‫در یک قاب دیده نشوند و از سوی دیگر آنچه سر و صدای بدسلیقه تبلیغاتی‬ ‫برای انتخاباتِ جناحی یا گروهی در داخل است و از سوی دیگر آنچه گروهی‬ ‫بیگانه در ضدیت با استقالل و اعتالی میهن و مخل امنیت با اهدافی آگاهانه‬ ‫یا ناآگاهانه برای انش��قاق در همبس��تگی ملی در برخی ش��بکه‌های خارج از‬ ‫کش��ور و فضاهای گوناگون مجازی راه انداخته‌ان��د و تنها بر طبل ناامیدی و‬ ‫تفرقه می‌کوبند و یأس را در بوق و کرنا می‌کنند دیده شود‪.‬‬ ‫شاید زمان آن فرا رسیده که اتاق فکرهای ما نخست در خلوت و درون‌مان‬ ‫و سپس در کنار یکدیگر پویا شوند و با قاطعیت و بی‌تردید دریابیم که ایرانی‬ ‫ای��ن روزگار همانطور که میراث‌دار عاشوراس��ت و اگر رگ گردن هم بدهد از‬ ‫حق نمی‌گذرد؛ هم اوس��ت که میراث‌دار س��رزمین پارسیان باستان است که‬ ‫بر کتیبه‌های نشس��ته بر دیوارهایش از ‪ 2‬هزار و اندی س��ال پیش با افتخار‬ ‫می‌نگارد‪« :‬نیزه مرد پارس��ی تا دور دست‌ها می‌رسد»‪ ...‬جوان ایرانی در دهه‬ ‫‪ 90‬در هر یک از اقشار باال بگنجد‪ ،‬چنانچه چشم دل بگشاییم و رفتارش را در‬ ‫دو حادثه بزرگ در ‪ 2‬س��ال پیش یعنی زلزله کرمانشاه و سیل اخیر بسنجیم‬ ‫درمی‌یابیم‪ ،‬عالوه بر باهوش و متعهد بودن «متخصص‪ ،‬صلح‌طلبی اهل تعامل‬ ‫و حقگو و میهن‌پرس��ت» است و های‌وهوی را دوست ندارد‪ .‬شعارگونه سخن‬ ‫نمی‌گوید و حتی با یک بیل در دست و تخلیه خانه‌های هم‌میهنانش از گل و‬ ‫الی در پلدختر‪ ،‬شعور را در عرصه عمل به میهن‌پرستی بدل می‌کند یا نوای‬ ‫الالیی مادرانه‌اش هم مادر خسته سیل‌زده در چادر را و هم فرزند آن مادر را‬ ‫به خواب شیرین و امن می‌برد‪.‬‬ ‫زمان آن رس��یده که جوانان این دیار را که اینچنین خود را ثابت کرده‌اند‬ ‫برای قدرت بخشیدن به اس��تراتژی جاودانگی ایران زمین و هویت و مدنیت‬ ‫چند هزارساله عاشقانه‌اش به کار بندیم و از همه مهم‌تر به آنها از ژرفای وجود‬ ‫اعتماد کنیم‪ ...‬این جوانان گاه منتقد و تند و تیز در هر قش��ر و با هر تفکری‬ ‫سنگری راستین برای حفظ مرزپرگهر بودند‪ ،‬هستند و خواهند بود‪.‬‬ ‫تفاوت بین منتقد خردورز باورمند به اعتالی ایران اسالمی که مسئولیت‌پذیر‬ ‫اس��ت و پای در رکاب اعتالی میهن و همچنین اقش��ار فراوانی که برپایه باور‬ ‫و اعتقاد خود خدمت بی‌س��روصدا به هم‌میهن و میهن را وظیفه می‌دانند را‬ ‫با آنانکه می‌خواهند از آب گل‌آلود و ش��رایط س��خت ناگزیر ایجاد شده ماهی‬ ‫بگیرند و بر طبل نفاق و ناامیدی بکوبند دریابیم‪.‬‬ ‫ب��ه هر دو گروه با هر ش��کل و ش��مایلی ب��ا نگاه احت��رام و واحد به‌عنوان‬ ‫دوستداران راستین وطن بنگریم و تجلیل‌شان کنیم تا جا برای تاختن بیگانه‬ ‫مترص��د موقعی��ت برای ایجاد ش��کاف در اتحاد ملی ایرانیان فراهم نش��ود و‬ ‫نتوانند دل‌های هم‌میهنان ما را با اس��تفاده از بس��تر فضای مجازی‪ ،‬مبتال به‬ ‫ویروس ناامیدی کنند‪.‬‬ ‫به‌ط��ور قطع الزم اس��ت هماهنگ و امیدوار به پیامبران راس��تین ش��عار‬ ‫امی��دواری و عمل توامان در فضای مجازی و حقیقی بدل ش��ویم و با قول و‬ ‫عمل‪ ،‬اعتماد هم‌میهنان را نیز بیش��تر و بیش��تر به کارکرد متعهدانه و به‌طور‬ ‫قطع خردورزانه خود جلب کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫اتحاد ملی در قابی واحد معنا می‌شود‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1335

روزنامه صمت شماره 1335

شماره : ۱۳۳۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
روزنامه صمت شماره 1334

روزنامه صمت شماره 1334

شماره : ۱۳۳۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
روزنامه صمت شماره 1333

روزنامه صمت شماره 1333

شماره : ۱۳۳۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
روزنامه صمت شماره 1332

روزنامه صمت شماره 1332

شماره : ۱۳۳۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
روزنامه صمت شماره 1331

روزنامه صمت شماره 1331

شماره : ۱۳۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه صمت شماره 1330

روزنامه صمت شماره 1330

شماره : ۱۳۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!