صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۷

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 127

روزنامه صمت شماره 127

‫سالروز میالد مسعود حضرت ختمی‌مرتبت محمد مصطفی صلوات اهلل علیه‬ ‫و صادق آل محمد حضرت جعفر ابن محمد علیه السالم خجسته باد‪.‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫رهبر معظم انقالب‪:‬‬ ‫ایجاد دو دستگی درمیان‬ ‫مردم ضدمنافع ملی‬ ‫و ضدآرمان‌هاست‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 18‬دی ‪1393‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول‪1436‬‬ ‫‪ 8‬ژانویه ‪2015‬‬ ‫سال یازدهم دوره جدید شماره ‪ 127‬پیاپی ‪ 32 1445‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‏توسعه تجارت‬ ‫با نمایش توانمندی‌ها‬ ‫بازار محصوالت معدنی‬ ‫در برزخ نوسانات انرژی‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫رهبر معظم انقالب با تبریک ایام میالد پیامبر‬ ‫عظیم‌الشان اس�لام(ص) و حضرت امام جعفر‬ ‫صادق(ع)‪ ،‬قیام نوزدهم دی ‪ 1356‬را رویدادی‬ ‫تاریخ��ی‪ ،‬ب��زرگ و تعیین‌کنن��ده خواندن��د و‬ ‫گفتن��د‪ :‬انگیزه‌های��ی وجود دارد ت��ا روزها و‬ ‫حوادث بزرگ و تعیین‌کننده انقالب اسالمی و‬ ‫‪ 3‬دهه اخیر به فراموشی سپرده شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫در صورت عبور متقاضیان تسهیالت بانکی از فیلترهای خاص‬ ‫اعطایتسهیالتبهتولید نظام‏مندمی‏شود‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪27‬‬ ‫سرمایه‌گذارانالبرزیدر‬ ‫آسمان‌ دنبالزمینمی‌گردند‬ ‫ناهماهنگی در توزیع‬ ‫عامل گرانی میوه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫بورس و بانک تقسیم کار کنند‬ ‫‪14‬‬ ‫در اجالس نمایندگان اتاق‌های اصناف تاکید شد‬ ‫توقف قطار برقی تهران‪ -‬مشهد‬ ‫در ایستگاه چین‬ ‫هیچصنفیحقانحصاردرقیمت‌گذاریندارد‬ ‫‪29‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سهم مثلث قدرت‪ ،‬ثروت‬ ‫و اطالعات در تسهیالت‬ ‫محمود جامساز‬ ‫اقتصاددان‬ ‫‪3‬‬ ‫رفع موانع صادراتی‬ ‫در گرو حل مشکالت گمرکی‬ ‫سیدهاشم بنی‌هاشمی‬ ‫نماینده مشهد و کالت‬ ‫‪ 7‬روزنامه در‪ 1‬روزنامه‬ ‫سازمان آگهی‌ها ‪88722732-3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دولت‬ ‫واقعیت‌ها را ببیند‬ ‫تحول در صنعت‬ ‫خودروسازی گیالن‬ ‫ضرورت رواج فرهنگ‬ ‫استفاده از تولید داخل‬ ‫محمد دامادی‬ ‫عبدالغفار نجفی‬ ‫سیدمحمدحسین میرمحمدی‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس‬ ‫‪13‬‬ ‫رییسخانهصنعت‪،‬معدنگیالن‬ ‫‪23‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫‪30‬‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫ب��ه دنبال حمله افراد مس��لح و تیراندازی به دفتر‬ ‫یک نش��ریه فکاهی در پاریس و کشته شدن ‪ 11‬نفر‬ ‫رییس‌جمه��وری فرانس��ه این حادث��ه را یک «حمله‬ ‫تروریس��تی» خوان��د و همزمان در این ش��هر حالت‬ ‫فوق‌العاده اعالم شد‪.‬‬ ‫نایف آل منس��ی‪ ،‬حقوقدان و وکیل عربس��تانی به‬ ‫دنبال انتقاد از «وهابیت»‪ ،‬بازداشت شده است‪.‬‬ ‫«مارگوت والس��تروئم» به دالیلی نامعلوم س��فر از‬ ‫پیش برنامه‌ریزی ش��ده به سرزمین‌های اشغالی را به‬ ‫تعویق انداخت‪.‬‬ ‫اس��تفان دوجاریک‪ ،‬س��خنگوی دبیرکل س��ازمان‬ ‫ملل اعالم کرد‪ :‬بان‌کی‌مون موضوع بازداش��ت ش��یخ‬ ‫علی س��لمان‪ ،‬دبیرکل جمعیت ملی اسالمی الوفاق و‬ ‫پیامدهای حاص��ل از آن در بحرین را با توجه خاصی‬ ‫دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫ارتش مصر یکی از سرکردگان گروهک تروریستی‬ ‫موسوم به «والیت سینا» را در مخفیگاهش به هالکت‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫تداوم بحران اقتصادی در ایتالیا به افزایش بی‌سابقه‬ ‫بیکاری در این کشور منجر شده است‪.‬‬ ‫به گفته یک مقام امنیتی در استان «دیالی»‪ ،‬یگان‬ ‫ویژه امنیتی عراق ب��ا انجام عملیاتی‪ ،‬یکی از معاونان‬ ‫«ابوبک��ر البغدادی» س��رکرده گروهک تروریس��تی‬ ‫«داعش» و دو نفر از همراهانش را در شمال «بعقوبه»‬ ‫به هالکت رساندند‪.‬‬ ‫هفدهمین جلس��ه پارلم��ان لبنان وی��ژه انتخاب‬ ‫رییس‌جمهوری س��یزدهم این کش��ور که ق��رار بود‬ ‫چهارش��نبه برگزار ش��ود به حد نصاب نرس��ید و این‬ ‫انتخاب به جلسه هجدهم مجلس موکول شد‪.‬‬ ‫هماهنگ‌کننده کمیته ملی اس��ترداد پیکر ش��هدا‬ ‫و مفقودین فلس��طینی تاکید کرد‪ ،‬اسنادی در اختیار‬ ‫داریم ک��ه ثابت می‌کند ارتش صهیونیس��تی اعضای‬ ‫بدن ش��هدای فلسطینی به‌ویژه چشم و پوست آنها را‬ ‫س��رقت می‌کند و به بدن نظامیان صهیونیست که در‬ ‫نبرد با نیروهای مقاومت زخمی شده‌اند‪ ،‬پیوند می‌زند‪.‬‬ ‫«مارتین ش��ولتس» رییس پارلمان اروپا با انتقاد از‬ ‫رفت��ار آلمان در برابر یونان اعالم کرد‪ :‬مس��ئله خروج‬ ‫یونان از حوزه یورو مطرح نیست‪.‬‬ ‫نخست‌وزیر پاکس��تان برای انجام سفری دو روزه‪،‬‬ ‫چهارشنبه عازم منامه پایتخت بحرین شد؛ جزیره‌ای‬ ‫کوچک در آب‌های ش��رقی خلیج‌فارس که این روزها‬ ‫ش��اهد اوج ناآرام��ی و تظاهرات مردم��ی علیه رژیم‬ ‫آل‌خلیف��ه و س��رکوب ش��دید اعتراض‌های مش��روع‬ ‫مردمی است‪.‬‬ ‫نیروه��ای س��رکوبگر رژیم آل خلیفه ب��ا حمله به‬ ‫معترضان بحرینی که خواس��تار آزادی ش��یخ «علی‬ ‫سلمان» روحانی برجسته این کشور و انجام اصالحات‬ ‫در هی��ات حاکمه بودند‪ ،‬ش��ماری از آن��ان را زخمی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫رادیو «اوس��تن» نروژ گفت‪ :‬دولت امریکا اوایل این‬ ‫هفت��ه به منظور پیگیری تح��والت مربوط به بحرانی‬ ‫ش��دن وضع سالمت پادشاه عربس��تان‪ ،‬اتاق عملیات‬ ‫ویژه‌ای متشکل از اعضای شورای امنیت ملی و وزارت‬ ‫امور خارجه تشکیل داده است‪.‬‬ ‫رهبر گروه تحریک طالبان پاکس��تان در تازه‌ترین‬ ‫پیام ویدیویی و تهدیدآمیز خود مدعی شده است که‬ ‫این گروه تروریس��تی‪ ،‬حمالتی به مراتب ش��دیدتر از‬ ‫حمله ماه گذش��ته به مدرسه پیش��اور در این کشور‬ ‫انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫سیاس��ت س��رکوبگرانه رژیم آل‌خلیفه در بحرین‪،‬‬ ‫مقامات واشنگتن را نیز وادار به واکنش کرد و «جنیفر‬ ‫ساکی» سخنگوی وزارت خارجه امریکا در این ارتباط‬ ‫گفت که «کاخ س��فید» نگران ادامه بازداش��ت شیخ‬ ‫علی سلمان‪ ،‬دبیر کل «جمعیت ملی اسالمی الوفاق»‬ ‫است‪.‬‬ ‫نش��ریه امریکایی «نشنال اینترس��ت»‪ ،‬از افزایش‬ ‫دو براب��ری «حم�لات انتحاری» در جهان در س��ال‬ ‫‪2014‬میالدی خبر داد‪.‬‬ ‫دولت لیبی ورود ش��هروندان فلس��طینی‪ ،‬سوری و‬ ‫سودانی را به خاک این کشور ممنوع کرد‪.‬‬ ‫انفج��ار یک خودرو بمب‌گذاری ش��ده در «صنعا»‬ ‫پایتخت یمن تاکنون دس��ت‌کم ‪ 30‬کشته و بیش از‬ ‫‪ 50‬مجروح برجای گذاشت‪.‬‬ ‫عبدالباری عطوان‪ ،‬سردبیر روزنامه اینترنتی «رأی‬ ‫الیوم» در مقاله‌ای در باره حمله اخیر داعش به پاسگاه‬ ‫مرزی عربس��تان در مرزهای عراق نوشت‪ :‬این حمله‬ ‫انتحاری نشان داد خطر تروریسم و به ویژه داعش بیخ‬ ‫گوش سعودی‌هاست و عربس��تان را به شدت تهدید‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫برآورده��ای اتحادیه اروپ��ا از میزان تولید ناخالص‬ ‫داخلی کشورهای عضو‪ ،‬حکایت از آن دارد که فرانسه‬ ‫جایگاه خ��ود را به عنوان پنجمی��ن اقتصاد جهان به‬ ‫انگلیس واگذار کرده است‪.‬‬ ‫روزنام��ه الخلیج چاپ ام��ارات به نقل از عبدالفتاح‬ ‫السیس��ی‪ ،‬رییس‌جمهور مصر که به کویت سفر کرده‬ ‫است‪ ،‬نوشت‪ :‬امنیت کشورهای خلیج‌فارس خط قرمز‬ ‫مصر است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از مردم قم‪:‬‬ ‫ایجاددودستگیدرمیانمردمضدمنافعملیوضدآرمان‌هاست‬ ‫حض��رت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای رهب��ر معظ��م انقالب‬ ‫اس�لامی دیروز در دیدار پرش��ور هزاران نف��ر از مردم‬ ‫قم‪ ،‬با اش��اره به ضرورت مقابله با تالش بیگانگان برای‬ ‫تحریف واقعیت‌های انقالب و به فراموشی سپرده شدن‬ ‫رویدادهای��ی مانن��د ‪ 19‬دی ‪ 1356‬و نهم دی ‪1388‬‬ ‫افزودند‪ :‬دش��منی استکبار با ملت ایران‪ ،‬پایانی ندارد و‬ ‫مسئوالن باید با تکیه بر نیروهای داخلی‪ ،‬حربه تحریم‬ ‫را از دس��ت دش��من غیرقابل اعتماد خ��ارج کنند و با‬ ‫دل‌بستن به نقطه‌های روشن حقیقی‪ ،‬وظایف خود را در‬ ‫تحقق آرمان‌های درخشان انقالب و ملت انجام دهند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب با تبری��ک ایام می�لاد پیامبر‬ ‫عظیم‌الش��ان اس�لام(ص) و حضرت امام ص��ادق(ع)‪،‬‬ ‫قیام نوزده��م دی ‪ 1356‬را رویدادی تاریخی‪ ،‬بزرگ و‬ ‫تعیین‌کننده خواندند و گفتند‪ :‬انگیزه‌هایی وجود دارد‬ ‫تا روزها و حوادث بزرگ و تعیین‌کننده انقالب اسالمی‬ ‫و ‪ 3‬دهه اخیر به فراموشی سپرده شود اما تا وقتی ملت‬ ‫زنده اس��ت و دل‌های مومن و دارای انگیزه و زبان‌های‬ ‫حقگو حضور دارند‪ ،‬چنین اتفاقی نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫ایش��ان افزودن��د‪ :‬عل��ت بغ��ض و کینه و دش��منی‬ ‫تمام‌نشدنی امریکایی‌ها با ملت ایران و انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫این اس��ت که کشوری با ویژگی‌ها و موقعیت راهبردی‬ ‫ایران به واسطه پیروزی انقالب از دست آنها خارج شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای تاکید کردند‪ :‬پیشرفت‌ها و‬ ‫موفقیت‌های کنونی و بیداری و جایگاه برتر ملت ایران‬ ‫در منطقه همه به دلیل برداشته شدن مانع بزرگ رژیم‬ ‫فاسد و ظالم و وابسته پهلوی بوده است‪.‬‬ ‫ایشان با اشاره به آغاز دشمنی جبهه استکبار با ملت‬ ‫ای��ران پس از پیروزی انقالب تاکی��د کردند‪ :‬هیچکس‬ ‫تص��ور نکن��د دش��من از خباث��ت و خصومت دس��ت‬ ‫برمی‌دارد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در همین زمینه افزودند‪ :‬وقتی در‬ ‫مقابل دش��من دچار غفلت شدید و به او اعتماد کردید‬ ‫دشمن فرصت می‌کند مقاصد خود را در کشور پیگیری‬ ‫کند اما اگر قوی‪ ،‬آماده و دشمن‌شناس بودید استکبار‪،‬‬ ‫به ناچار از خصومت‌ورزی دست می‌کشد‪.‬‬ ‫ایشان با انتقاد از کس��انی که توفیقات ملت از جمله‬ ‫پیش��رفت‌های علمی را نادیده می‌گیرن��د افزودند‪ :‬چرا‬ ‫نابخردانه‪ ،‬دستاوردهایی را که پایگاه‌های علمی جهانی‬ ‫نیز به آنها اذعان دارند‪ ،‬انکار می‌کنید و با سخنان غلط‬ ‫و غیرمنصفان��ه در راه پرافتخاری که مردم طی کرده‌اند‬ ‫و حتی دشمنان را مجبور به تحسین کرده است‪ ،‬ایجاد‬ ‫تردید می‌کنید؟‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی در ادامه سخنان‌شان به‬ ‫تبیین اولویت‌های کش��ور و جامعه پرداختند و اتحاد و‬ ‫اتفاق ملی را مهم‌ترین نیاز امروز خواندند‪.‬‬ ‫ایشان تاکید کردند ایجاد تفرقه و دودستگی در میان‬ ‫م��ردم‪ ،‬به هر عنوان و با هر توجی��ه‪ ،‬ضد منافع ملی و‬ ‫ضد آرمان‌هاست‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای کمک به مسئوالن و دولت‬ ‫را وظیف��ه‌ای همگان��ی برش��مردند و با تاکی��د دوباره‬ ‫برضرورت نگاه به درون افزودند‪ :‬دولتی‌ها هم بدانند که‬ ‫تنها چیزی که می‌تواند آنها را به انجام وظایف‌شان قادر‬ ‫کند‪ ،‬تکیه بر مردم و نیروهای داخلی است‪.‬‬ ‫ایش��ان با اش��اره به تحریم‌ه��ای ظالمان��ه افزودند‪:‬‬ ‫تحریم‌ها برای کشور مشکل ایجاد کرده اما اگر دشمن‬ ‫ش��رط برداشته ش��دن آنها را‪ ،‬فالن مس��ئله اساسی و‬ ‫آرمانی ازجمله دس��ت برداش��تن از اسالم و استقالل و‬ ‫پیش��رفت علمی قرار دهد قطعا غیرت هیچ مس��ئولی‪،‬‬ ‫قبول نمی‌کند‪ .‬حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای افزودند‪ :‬البته‬ ‫دش��من فعال به صراحت با آرمان‌ها کاری ندارد اما اگر‬ ‫عقب نش��ینی بش��ود بعدا س��راغ آرمان‌ها هم می‌آید‬ ‫بنابراین باید با هوشیاری‪ ،‬هدف «پیشنهادها‪ ،‬حرف‌ها و‬ ‫اقدامات دشمن» را درک کرد‪.‬‬ ‫ایشان مصون کردن ایران در مقابل تحریم‌ها را‪ ،‬تنها‬ ‫راه محدود کردن قدرت مانور دش��من خواندند و تأکید‬ ‫کردن��د‪ :‬معنای واقعی اقتصاد مقاومتی همین اس��ت و‬ ‫تحقق این مهم‪ ،‬وظیفه اصلی مسئوالن کشور است‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی با اش��اره به تاکید مکرر‬ ‫بر ضرورت قطع وابس��تگی به درآمدهای نفتی افزودند‪:‬‬ ‫مس��ئوالن کش��ور و دولت نباید به دست بیگانه چشم‬ ‫بدوزند و بدانند حتی یک قدم عقب نش��ینی‪ ،‬پیشروی‬ ‫دشمن را به دنبال می‌آورد بنابراین باید فکری اساسی‬ ‫کرد و با تکیه بر ملت و نیروهای داخلی به گونه‌ای عمل‬ ‫کرد که اگر دش��من تحریم‌ها را هم برنداشت‪ ،‬ضربه‌ای‬ ‫به پیشرفت و رونق و رفاه مردم وارد نشود‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای در همی��ن زمینه افزودند‪:‬‬ ‫باید حربه تحریم را از دس��ت دشمن بگیرید چراکه اگر‬ ‫چش��م به دست دشمن بدوزید تحریم‌ها همچنان باقی‬ ‫خواهد ماند همان‌گونه ک��ه امریکایی‌ها‪ ،‬امروز با کمال‬ ‫وقاح��ت می‌گویند اگر در قضیه هس��ته‌ای‪ ،‬ایران کوتاه‬ ‫هم بیاید تحریم‌ها‪ ،‬یکجا و همه برداشته نمی‌شود‪.‬‬ ‫ایش��ان پرسیدند با این واقعیات آیا می‌شود به چنین‬ ‫دشمنی اعتماد کرد؟‬ ‫رهبر معظ��م انقالب افزودند‪ :‬من ب��ا مذاکره مخالف‬ ‫نیس��تم‪ ،‬اما معتقدم باید دل را به نقطه‌های امیدبخش‬ ‫حقیقی س��پرد نه به نقطه‌های خیالی‪ .‬ایشان در پایان‬ ‫سخنان‌شان خاطرنشان کردند‪ :‬مسئوالن‪ ،‬به لطف خدا‬ ‫مشغول کار هستند و همه باید به دولت کمک کنند اما‬ ‫دولتی‌ها هم مراقب باشند حاشیه سازی نکنند و ضمن‬ ‫خودداری از بیان حرف‌های غیرالزم‪ ،‬دو دستگی بوجود‬ ‫نیاورن��د و تالش کنند وح��دت و ایمان و همت ملت را‬ ‫مورد استفاده صحیح قرار دهند‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای آین��ده ایران عزیز را کاملا‬ ‫درخشان خواندند و افزودند‪ :‬به فضل الهی راه پرافتخار‬ ‫تحقق آرمان‌ها ادامه می‌یابد و جوانان کش��ور روزی را‬ ‫خواهند دید که دش��منان گردنک��ش و ظالم در مقابل‬ ‫آنها مجبور به خضوع شوند‪.‬‬ ‫رییس جمهوری در کنفرانس وحدت اسالمی‪:‬‬ ‫اسالم دین افراط و خشونت نیست‪ ،‬دین مداراست‬ ‫ریی��س جمه��وری در افتتاحیه بیس��ت و‬ ‫هشتمین کنفرانس وحدت اسالمی در تهران‬ ‫ب��ا تاکید براینک��ه مس��لمانان در برابر هم و‬ ‫سرزمین یکدیگر مسئول هستند‪ ،‬گفت‪ :‬همه‬ ‫مسلمانان و علمای اسالم باید دست به دست‬ ‫هم دهند و برای وحدت امت اس�لامی تالش‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی دیروز گف��ت‪ :‬اگر وحدت‬ ‫دنیای اس�لام را می‌خواهیم باید تضاد منافع‬ ‫را از بین ببریم‪ ،‬تهدیدهای مش��ترک جهان‬ ‫اسالم را برای هم تبیین کنیم و آن تهدیدات‬ ‫را تهدی��دات هم��ه بدانیم و قب��ول کنیم که‬ ‫وحدت و اتحاد به نفع همه مسلمانان است‪.‬‬ ‫رییس جمهوری ب��ا تاکید بر اینکه وحدت‬ ‫سران سیاسی کش��ورهای اسالمی در حرف‬ ‫و عم��ل ض��روری اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬مگر‬ ‫امکان‌پذیر اس��ت که جهان اس�لام به سمت‬ ‫وحدت حرکت کند اما سیاس��یون و س��ران‬ ‫کشورهای اس�لامی این واقعیت را در زبان و‬ ‫عمل نپذیرند؟ و مگر ممکن اس��ت دو جمع‬ ‫مس��لمان با هم متحد شوند در حالی که در‬ ‫منافع ملی رودرروی یکدیگر بایستند؟‬ ‫روحان��ی با تبریک میالد خجس��ته پیامبر‬ ‫گرامی اس�لام(ص) و امام ص��ادق(ع) تأکید‬ ‫ک��رد‪ :‬ما مس��لمانان امروز بی��ش از هر زمان‬ ‫دیگ��ر نیازمند تابش نور مولود مس��عود این‬ ‫ایام هس��تیم؛ پیامبری که برای مس��لمان‌ها‬ ‫راه اخ�لاق و اعتال در زندگی مادی و معنوی‬ ‫را ب��ه ارمغان آورد و امت واحده اس�لامی را‬ ‫در چارچ��وب وحی آس��مانی تش��کیل داد و‬ ‫از ما خواس��ت تا مس��یر و راه را پاس داشته‬ ‫و ادام��ه دهیم‪ .‬رییس جمهوری با اش��اره به‬ ‫اینکه در یکس��ال گذشته دنیای اسالم شاهد‬ ‫کشتارها‪ ،‬کشمکش‌ها‪ ،‬اختالفات و جنگ‌های‬ ‫باورنکردنی بود‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا تکرار صرف کلمه‬ ‫وح��دت این هدف مه��م در دنیای اس�لام‪،‬‬ ‫محقق نمی‌ش��ود و برگ��زاری کنفرانس‌های‬ ‫وحدت اسالمی نیز تنها می‌تواند‪ ،‬آغازی برای‬ ‫پیمودن مس��یر دش��وار وحدت و یکپارچگی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫دکت��ر روحان��ی با بی��ان اینک��ه برگزاری‬ ‫کنفرانس‌ه��ا و گردهمایی‌ها ب��ه تنهایی قادر‬ ‫ب��ه تبدیل تفرقه در دنیای اس�لام به وحدت‬ ‫نیستند‪‌،‬اظهار کرد‪ :‬وحدت نیاز به سعه صدر‪،‬‬ ‫شناس��ایی یکدیگ��ر و م��دارا دارد‪ .‬اگر ما راه‬ ‫مذاهب مختلف را‪ ،‬راه‌‌های مختلف به سمت‬ ‫هدفی واح��د ببینیم‪ ،‬برقراری وحدت ممکن‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما اگر تعدادی از مذاهب را در مسیر‬ ‫اهداف و تعداد دیگری از مذاهب را در مسیر‬ ‫معک��وس و به س��مت دوری از ه��دف تلقی‬ ‫کنیم‪ ،‬وحدت حاصل نخواهد شد‪.‬‬ ‫رییس‌جمه��وری ب��ا بی��ان اینک��ه معنای‬ ‫اتحاد این نیس��ت که کس��ی از مس��یر خود‬ ‫دس��ت بردارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬معنای وحدت‬ ‫داشتن س��عه صدر‪ ،‬مدارا و جوانمردی است‬ ‫و این اس��ت که همدیگر را به‌عنوان مسلمان‬ ‫بشناسیم و قبول کنیم که هرکس الاله‌االاهلل‬ ‫گفت همانگونه که خداوند و رسول خدا(ص)‬ ‫گفتند‪ ،‬پای در مسیر فالح و رستگاری نهاده‬ ‫و مسلمان است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی افزود‪ :‬متاسفانه امروز خانه‌ها‬ ‫و ش��هرهای اس�لامی به نام دین و خالفت‪،‬‬ ‫ویران می‌ش��ود و برخی در برابر آن س��کوت‬ ‫می‌کنن��د و بگذریم از آنکه برخی کش��ورها‬ ‫به نح��وی به ای��ن قاتالن پس��ت‌تر از بهایم‬ ‫یاری‌رسانده و پول و اسلحه می‌دهند‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬امروز‬ ‫گروهی غارتگ��ر با نام دین با آبروی اس�لام‬ ‫بازی می‌کنند و ن��ه تنها موصل‪ ،‬رقه‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫افغانس��تان و پاکس��تان را به خ��اک و خون‬ ‫می‌کش��ند‪ ،‬بلک��ه به آب��روی پیامب��ر(ص) و‬ ‫اس�لام اهانت می‌کنند‪ .‬متاسفانه به نام دین‬ ‫س��ر می‌برند‪ ،‬بقعه‌ه��ا و مقبره‌های متبرکه و‬ ‫کنیسه و مسجد را نابود می‌کنند و اهل کتاب‬ ‫را بدون جرم و گناه می‌کشند و به آن افتخار‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫کوتاه از ایران‬ ‫آی��ت‌اهلل صادق آملی الریجانی در جلس��ه مس��ئوالن‬ ‫عالی قضایی‪ ،‬به وضعیت اقتصادی کشور و «تالش برخی‬ ‫برای گره زدن مس��ائل و مشکالت اقتصادی به سرنوشت‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای» اشاره کرد و افزود‪ :‬راه‌حل مشکالت‬ ‫اقتصادی خودباوری و حرکت در مس��یر اقتصاد مقاومتی‬ ‫است اما برخی این مس��ائل را به مذاکرات هسته‌ای گره‬ ‫می‌زنند‪.‬‬ ‫سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران گفت‪ :‬با برنامه‌ریزی انجام شده‬ ‫تا پایان سال ‪1394‬شاهد انس��داد کامل مرزهای شرقی‬ ‫کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظریف وزی��ر امور خارجه در س��خنرانی‬ ‫دیروز خود در محل بنیاد س��عدی اف��زود‪ :‬یکی از مبانی‬ ‫قدرت ما فرهنگ اس��ت‪ .‬ریشه‌یابی این فرهنگ می‌تواند‬ ‫علقه‌های فرهنگی و تاریخی مش��ترک ما با کش��ورهای‬ ‫آس��یای میانه‪ ،‬هند‪ ،‬شمال و شرق افریقا را احیا کند و ما‬ ‫با مردم این کشورها نه تنها به لحاظ دینی بلکه از لحاظ‬ ‫نفوذ زبان فارسی عالیق مشترک داریم‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬همه مطالبات معوق فرهنگیان‬ ‫در ‪ 3‬ماه پایانی امسال پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫عباس آخون��دی وزیر راه‌وشهرس��ازی تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫صورتی که در اقتصاد پیچیده ایران حتی سرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫‪ 12‬درص��د نی��ز افزایش یابد م��ا نمی‌توانیم به رش��د ‪7‬‬ ‫درصدی دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫پیمان جبلی در پاس��خ به س��والی درب��اره تغییر نام‬ ‫معاون��ت سیاس��ی صدا و س��یما به معاون��ت خبر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اصول حاکم بر بخش‌های خبری صداوس��یما اصول‬ ‫حرفه‌ای خبر اس��ت و آنچه بر بخش‌های مختلف خبری‬ ‫صدا و س��یما حاکم خواهد بود‪ ،‬اصول حرفه‌ای خبر است‬ ‫و رسالت ما نیز فراتر از همه معیارها‪ ،‬تولید حرفه‌ای خبر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مدی��ر مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران با اش��اره به‬ ‫پیشرفت‌های مناسب کش��ور در حوزه لیزر گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪85‬درصد نیاز صنعت و پزش��کی به لیزر حالت جامد در‬ ‫کشور تولید می‌شود‪.‬‬ ‫محم��د ناظم��ی اردکانی رییس س��ازمان ثبت احوال‬ ‫کشور تاکید کرد‪ :‬گذاردن نام‌های غربی بر روی فرزندان‬ ‫ایران زمین ممنوع است‪.‬‬ ‫چهارمین دوره انتخابات تعیین نماینده س��ازمان‌های‬ ‫مردم نهاد ملی در هیات نظارت کش��ور در وزارت کشور‬ ‫برگزار ش��د که محمدتقی چراغچی باش��ی آستانه‪ ،‬علی‬ ‫صابونچی و داوود امینی به عنوان نمایندگان سازمان‌های‬ ‫مردم نهاد انتخاب شدند‪.‬‬ ‫‪ 19‬هزار و ‪ 366‬میلیارد و ‪ 888‬میلیون ریال در ‪ 6‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال جاری برای درمان بیمه شدگان از سوی‬ ‫سازمان تامین اجتماعی هزینه شد‪.‬‬ ‫حجت‌االس�لام محس��ن غروی��ان درب��اره وح��دت‬ ‫اصولگرای��ان اظهار کرد‪ :‬امر وحدت در میان تمام عقالی‬ ‫عالم نس��بت به تفرقه ترجیح دارد و علت این امر نیز آن‬ ‫است که وحدت قدرت‌آفرین است اما وحدت اصولگرایان‬ ‫قریب به محال است‪.‬‬ ‫س��رتیپ بس��یجی محمدرضا نقدی رییس س��ازمان‬ ‫بسیج مستضعفین گفت‪ :‬آنچه برخی از گروه‌های افراطی‬ ‫و یک‌سری عالم‌نمای بی‌س��واد و ریاکار درباره مقدسات‬ ‫شیعه یا سنی ابراز می‌دارند‪ ،‬در راستای اجرای ماموریت‬ ‫برای دس��تگاه‌های جاسوس��ی امریکا‪ ،‬رژیم صهیونیستی‬ ‫و انگلیس اس��ت که از طریق ش��بکه‌های ماه��واره‌ای و‬ ‫ابزارهای رسانه‌ای دشمنان انجام می‌شود‪.‬‬ ‫درچهاردهمین جلسه کمیسیون نخبگان و آینده‌نگاری‬ ‫علم و نوآوری در دبیرخانه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫اعالم ش��د که ‪ ۳۱۴‬ه��زار و ‪ ۴۵۵‬مج��وز اقامت دائم در‬ ‫امریکا توس��ط اتباع ایران از سال ‪ 1820‬میالدی تا سال‬ ‫‪2011‬دریافت شده است‪.‬‬ ‫دبیرکل س��تاد رفاهی وزارت علوم تاکید کرد‪ :‬هرچند‬ ‫که برس��ر مبلغ واقع��ی حقوق اختالف اس��ت‪ ،‬اما میزان‬ ‫حقوق اعضای هیات علمی از س��طح متوسط باالتر است‪،‬‬ ‫بنابراین دولت برای افزایش خدمات درمانی اعضای هیات‬ ‫علمی یارانه‌ای در نظر نگرفته است‪.‬‬ ‫معصوم��ه ابت��کار مع��اون رییس‌جمه��وری و رییس‬ ‫سازمان حفاظت محیط‌زیست خواستار ایجاد پارک صلح‬ ‫و دوستی بین ‪ 2‬کشور ایران و افغانستان شد و گفت‪ :‬این‬ ‫پارک می‌تواند با هدف توسعه گردشگری پایدار‪ ،‬گسترش‬ ‫همکاری‌های محیط‌زیس��تی و کمک به معیشت و ایجاد‬ ‫زندگی بهتر مردم ‪ 2‬کشور شکل گیرد‪.‬‬ ‫پس از یک دهه برگزار نش��دن جلس��ات هیأت امنای‬ ‫س��ازمان اس��ناد و کتابخانه مل��ی‪ ،‬این جلس��ه در نهاد‬ ‫ریاست‌جمهوری به ریاست محمد نهاوندیان به نمایندگی‬ ‫از رییس‌جمهوری تشکیل شد‪.‬‬ ‫اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت خارجه اعالم کرد‪:‬‬ ‫«ژان فرانسوا ژیرو» مدیر کل خاورمیانه و شمال افریقای‬ ‫وزارت امور خارجه فرانس��ه و «کلمنتس فون گوتس��ه»‬ ‫مدیر کل سیاس��ی وزارت خارجه آلمان به منظور رایزنی‬ ‫با همتایان و سایر مقام‌های جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬وارد‬ ‫تهران شدند‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫بازار خودرو در انتظار شوک برای خروج از رکود‬ ‫توقف قطار برقی تهران‪ -‬مشهد در ایستگاه چین‬ ‫مزیت رقابتی صنعت نساجی در اقتصاد‬ ‫‪3‬‬ ‫در صورت عبور متقاضیان تسهیالت بانکی از فیلترهای خاص‬ ‫اعطای تسهیالت به بنگاه‏های تولیدی نظام‏مند می‏شود‬ ‫ش�کوفه حبی�ب‏زاده‪ ،‬گ�روه‬ ‫صنعت‪ :‬اعطای تسهیالت بانکی‬ ‫به بنگاه‏های اقتصادی مولد یکی‬ ‫از مهم‌ترین وظایف بانک‌ها به ش��مار می‏رود‪.‬‬ ‫در س��ال‏هایی ک��ه صنع��ت در کش��ور دچار‬ ‫بحران‏های شدیدی شده که اغلب از بیرون بر‬ ‫آن تحمیل شده‪ ،‬بنگاه‏های تولیدی کشور نیز‬ ‫دچار آسیب و از حاشیه سود آنها کاسته شد‪.‬‬ ‫ح��ال رییس کل بانک مرکزی از فیلتر کردن‬ ‫متقاضی��ان تس��هیالت بانکی خب��ر داده که‬ ‫هرچند گفته‏ای معقول به نظر می‏رس��د‪ ،‬اما‬ ‫نگرانی‏هایی را در میان فعاالن صنعتی ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬بر این مبنا و مطابق گفته‏های وی‬ ‫اگر قرار باش��د پرداخت نکردن تس��هیالت به‬ ‫فعاالن اقتصادی به معنای کمبود نقدینگی و‬ ‫محدودیت منابع مالی قلمداد ش��ود‪ ،‬این امر‬ ‫مشکالتی را برای نظام بانکی به وجود خواهد‬ ‫ی الیحه «رفع‬ ‫آورد‪ .‬از س��ویی در ادامه بررس ‏‬ ‫موان��ع تولید رقابت‏پذی��ر و ارتقای نظام مالی‬ ‫کشور» برای اینکه واحدهای تولیدی بتوانند‬ ‫بدهی‏ه��ای معوق خ��ود را پرداخ��ت کنند‪،‬‬ ‫تنفس ‪۶‬ماهه با بازپرداخت ‪‌۳‬س��اله برای آنها‬ ‫در نظر گرفته ش��د‪ .‬همچنین براساس مصوبه‬ ‫مجلس بانک‌ها مکلف ش��دند با درخواس��ت‬ ‫بنگاه‌های تولیدی که به‌دلیل شرایط کشور در‬ ‫س��ال‌های ‪ ۸۹‬ت��ا ‪ ۹۲‬دچار مش��کل و دارای‬ ‫بدهی سررس��ید گذش��ته ش��ده‌اند‪ ،‬با دوره‬ ‫تنف��س ‪۶‬ماهه و بازپرداخت ‪‌۳‬س��اله اقدام به‬ ‫تس��ویه ‏حس��اب کنند‪ .‬نماین��دگان مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی در جریان بررسی الیحه یک‬ ‫فوریت��ی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای‬ ‫نظام مالی کشور با ماده الحاقی ‪ ۲‬و ‪ ۳‬به این‬ ‫الیحه موافق��ت کردند‪ .‬بهارستان‌نش��ینان با‬ ‫تصوی��ب م��اده الحاقی ‪ ،۲‬بانک‌ه��ا را موظف‬ ‫کردند درخواست‌های اس��تفاده از تسهیالت‬ ‫ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه‬ ‫فن��ی‪ ،‬اقتصادی و مالی را همزمان بررس��ی و‬ ‫براس��اس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با‬ ‫پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت کنند‪.‬‬ ‫طبق این مصوبه مقرر شد بانک‌ها درخصوص‬ ‫قراردادها و تعه��دات تولیدی غیرتکلیفی که‬ ‫متقاضی‪ ،‬سهم آورده خود را طبق زمانبندی‬ ‫واریز ک��رده و اجرای طرح یا پ��روژه موضوع‬ ‫قرارداد نیز شروع شده باشد‪ ،‬در صورت تعلیق‬ ‫تس��هیالت تعهد ش��ده‪ ،‬ملزم به تمدید مدت‬ ‫آنها غفلت کنی��م و بخواهیم با توان بانکی به‬ ‫صورت مصنوعی کار آنه��ا را ادامه دهیم‪ ،‬در‬ ‫نتیجه با مشکل مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫قرارداد و دریافت نکردن هرگونه سود در بازه‬ ‫زمانی تعلیق و اجرا نکردن تعهدات قراردادی‬ ‫خ��ود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود‪،‬‬ ‫هستند‪ .‬نمایندگان مجلس همچنین در ماده‬ ‫الحاقی‏‪‌،۳‬تمامی بانک‌ها و موسس��ات مالی و‬ ‫اعتباری دولتی و خصوص��ی را مکلف کردند‬ ‫با درخواس��ت بنگاه‌های تولی��دی که به‌‌دلیل‬ ‫شرایط کشور در س��ال‌های ‪ ۱۳۸۹‬تا ‪۱۳۹۲‬‬ ‫دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته‬ ‫ش��ده‌اند و تاکنون برای تس��هیالت اخذ شده‬ ‫مع��وق از تمهی��دات اس��تمهال و ی��ا امهال‬ ‫اس��تفاده نکرده‌اند با تایید هیات مدیره برای‬ ‫یکب��ار و با دوره تنفس ‪‌۶‬ماه��ه و بازپرداخت‬ ‫‪۳‬ساله اقدام به تسویه‏حساب تسهیالت معوق‬ ‫کنند‪ .‬همچنین جریمه‌های تس��هیالت فوق‬ ‫به‌صورت جداگانه محاس��به و در انتهای دوره‬ ‫بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع‬ ‫بنگاه تولیدی‪ ،‬مش��مول بخشودگی می‌شود‪.‬‬ ‫بنگاه‌هایی که حداکثر یک‌سال پس از تصویب‬ ‫این قانون تعیین تکلیف کنند‪ ،‬مش��مول این‬ ‫ماده هستند‪.‬‬ ‫باید جنس صنعت‬ ‫کشور را به‏گونه‏ای‬ ‫انتخاب کنیم که‬ ‫سودده باشد‪ ،‬زیرا‬ ‫بانک وظیفه دارد‬ ‫به دنبال بنگاه‏های‬ ‫سودده برود و با آنها‬ ‫مشارکت کند‬ ‫رییس کل بانک مرک��زی با تاکید بر اینکه‬ ‫باید متقاضیان تس��هیالت بانکی فیلتر شوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر قرار باشد پرداخت نکردن تسهیالت‬ ‫به فعاالن اقتصادی به معنای کمبود نقدینگی‬ ‫و محدودی��ت مناب��ع مالی قلمداد ش��ود این‬ ‫امر مش��کالتی را برای نظ��ام بانکی به وجود‬ ‫خواهد آورد‪ .‬ولی‏اهلل س��یف اف��زود‪ :‬برخی از‬ ‫بنگاه‏ه��ای اقتصادی باالخره توجیه خود را از‬ ‫دس��ت می‏دهند و اگر برای تغییر خط تولید‬ ‫اقدام منجر به نظام‏بخشی به اعطای تسهیالت‬ ‫به بنگاه‏های اقتصادی خواهد شد‪ .‬خاموشی‬ ‫افزود‪ :‬اگر این ضوابط برای متقاضیان ش��فاف‬ ‫باش��د‪ ،‬آنگاه ب��رای دریافت تس��هیالت دچار‬ ‫س��رگردانی نمی‏شوند‪ ،‬اما ش��اهد هستیم که‬ ‫بانک‌ها پایبند به روابط هس��تند و نه ضوابط‪.‬‬ ‫وی در رابط��ه با تصویب ماده الحاقی پیرامون‬ ‫اس��تمهال ب��ه واحده��ای تولی��دی ب��رای‬ ‫‹ ‹متقاضیان تسهیالت باید فیلتر شوند‬ ‫‹ ‹نظام‏بخش�ی ب�ه اعط�ای تس�هیالت به‬ ‫بنگاه‏های تولیدی‬ ‫علینقل��ی خاموش��ی‪‌،‬‬ ‫ریی��س س��ابق ات��اق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران در‬ ‫گفت‏وگ��و ب��ا‬ ‫گفت‪ :‬اگر آیین‏نامه آن‬ ‫تدوی��ن ش��ده و اجرای آن الزامی ش��ود‪ ،‬این‬ ‫بازپرداخ��ت بدهی‏ها‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن امر به نفع‬ ‫اف��رادی خواهد بود که در انجام تعهدات خود‬ ‫تعلل می‏کنند‪ .‬عضو هی��ات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران در ادامه اظهار ک��رد‪ :‬گفته‬ ‫می‏ش��ود ای��ن بدهی‏ها ب��ه موجب ش��رایط‬ ‫تحریمی ایجاد شده است‪ .‬حال باید پاسخ داد‬ ‫آی��ا واحدهایی که بدهی‏های خود را تس��ویه‬ ‫کرده‏اند در شرایط تحریمی به سر نمی‏بردند؟‬ ‫بنگاه‏های��ی که بدهی معوقه دارند‪ ،‬از دس��ته‬ ‫بنگاه‏هایی هس��تند که قواع��د و قوانین را به‬ ‫درستی اجرا نکرده‏اند و دچار مشکل شده‏اند‪.‬‬ ‫این درست نیست که به آنها فرجه داده شود‪،‬‬ ‫در حالی‏که بنگاه‏های دیگر در شرایط یکسان‬ ‫بدهی‏های خود را پرداخت کرده‏اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشخیص صالحیت تسهیالت‏گیرنده‬ ‫محمدصدرهاشمی‏نژاد‪،‬‬ ‫بنیان‏گذار بانک اقتصاد‬ ‫نوی��ن در گفت‏وگو با‬ ‫گف��ت‪ :‬اینک��ه‬ ‫تس��هیال ت‏گیرندگان‬ ‫بانکی باید فیلتر ش��وند سخن درستی است‪،‬‬ ‫اما بای��د دید این فیلتر ش��دن بر مبنای چه‬ ‫اصولی اس��ت‪ .‬صدرهاش��می‏نژاد ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه مبنای اعطای تس��هیالت باید براساس‬ ‫صالحی��ت باش��د‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬یک��ی از‬ ‫ش��اخصه‏های صالحی��ت‪ ،‬معتب��ر ب��ودن‬ ‫تس��هیالت‏گیرنده اس��ت‪ .‬ب��ه ای��ن معنا که‬ ‫وام‏گیرنده در صورت دریافت تسهیالت بانکی‬ ‫در گذش��ته‪ ،‬بدهی معوقه نداشته باشد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اینگونه نباش��د که متقاضی در صورت‬ ‫اخ��ذ تس��هیالت در گذش��ته‪ ،‬آن را در جای‬ ‫دیگ��ری مورد اس��تفاده قرار داده باش��د‪ .‬در‬ ‫گذش��ته زمان‏هایی بوده که تس��هیالت برای‬ ‫سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دریافت‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬اما ای��ن س��رمایه در فعالیت‏های‬ ‫غیرمولد و واردات صرف شد‪ .‬صدرهاشمی‏نژاد‬ ‫در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها قادر به‬ ‫بررسی این موضوع هستند یا خیر‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بانکی که نتواند چنی��ن فعالیت‏هایی را مورد‬ ‫بررسی قرار دهد‪ ،‬بانک نیست‪ .‬این کارشناس‬ ‫بانک��ی در رابطه با افزایش منابع بانکی افزود‪:‬‬ ‫ای��ن اقدام می‏تواند منجر ب��ه افزایش اعطای‬ ‫تسهیالت به واحدهای تولیدی کشور شود‪ ،‬اما‬ ‫اینکه این منابع برای این منظور کافی است یا‬ ‫خیر بحث دیگری است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع سود ده نیستند‬ ‫صدرهاشمی‏نژاد در ادامه بیان کرد‪ :‬مشکل‬ ‫صنایع کش��ور بانک‌ها نیس��تند بلکه مشکل‬ ‫صنایع کشور سودآور نبودن آنهاست که باید‬ ‫ب��رای این منظور دس��ت ب��ه اقداماتی بزنند‪،‬‬ ‫زی��را بانک‌ها ح��ق ندارن��د وارد فعالیت‏های‬ ‫غیرس��ودده ش��وند‪.‬وی اف��زود‪ :‬بای��د جنس‬ ‫صنعت کش��ور را به‏گونه‏ای انتخاب کنیم که‬ ‫سودده باشد‪ ،‬زیرا بانک وظیفه دارد به دنبال‬ ‫بنگاه‏های سودده برود و با آنها مشارکت کند‪.‬‬ ‫این کارشناس بانکی در رابطه با تصویب ماده‬ ‫الحاقی پیرامون استمهال به واحدهای تولیدی‬ ‫برای بازپرداخت بدهی‏ه��ا نیز گفت‪ :‬بانک‌ها‬ ‫در ش��رایط کنونی به س��بب کمبود سرمایه‬ ‫مجبورند به برخی از ش��رایط ت��ن در دهند‪.‬‬ ‫مس��ئوالن بانکی می‏‏خواهند این نقدینگی و‬ ‫بدهی‏های معوق به بانک‌ها بازگردد در نتیجه‬ ‫از این استمهال استقبال خواهند کرد‪ ،‬اما در‬ ‫کن��ار آن‪ ،‬این نگرانی وج��ود دارد که پس از‬ ‫پایان فرصت ‪3‬س��اله بازپرداخت‪ ،‬باز هم این‬ ‫بدهی‏ها تسویه نشود‪.‬‬ ‫با توج��ه به گفته‏های کارشناس��ان به نظر‬ ‫می‏رس��د نظام‏بخش��ی به پرداخت تسهیالت‬ ‫ب��ه واحده��ای تولیدی متقاضی از س��ویی و‬ ‫اس��تمهال به واحدهای تولیدی دارای بدهی‬ ‫معوقه از سوی دیگر می‏تواند در زمینه ایجاد‬ ‫نظم در ارتباط میان بخش تولید و سیس��تم‬ ‫بانکی موثر باش��د‪ ،‬هرچند که به این دو اقدام‬ ‫نقدهایی نیز وارد اس��ت اما در بررسی سود به‬ ‫زیان‪ ،‬وزنه سود این روش‏ها بیش از ضرر آنها‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در ادامه بررسی رسیدگی به الیحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی‬ ‫دستورالعمل اجرایی حساب ویژه واحدهای صنعتی ابالغ شد‬ ‫ در جریان رس��یدگی به الیحه رف��ع موانع تولید‬‫رقابت‌پذی��ر و ارتقای نظام مالی کش��ور چند ماده دیگر از‬ ‫این الیحه به تصویب رس��ید‪ .‬یک��ی از مهم‌ترین این مواد‪،‬‬ ‫ماده یک الحاقی برای گش��ایش «حس��اب ویژه» از سوی‬ ‫بانک مرک��زی به‏منظور تامین س��رمایه در گردش پایدار‬ ‫واحده��ای صنعتی ب��ود‪ .‬بر این اس��اس بان��ک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران موظف شد حداکثر در مدت ‪۳‬‏ماه‬ ‫به‏منظور تامین س��رمایه در گردش پایدار برای واحدهای‬ ‫لو‏نقل‪ ،‬صنوف تولیدی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی و کشاورزی‪ ،‬حم ‏‬ ‫بنگاه‌های دانش‏بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار‪،‬‬ ‫دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در‬ ‫گردش در چارچوب قان��ون عملیات بانکی بدون اجرت با‬ ‫ش��رایط و اقداماتی ذکر ش��ده را در این ماده تدوین و به‬ ‫ش��بک ‌ه بانکی ابالغ کند‪ .‬ذیل این ماده الحاقی آمده است‪:‬‬ ‫هر واحد تنها می‌تواند یک حس��اب ویژه در ش��بکه بانکی‬ ‫کش��ور داشته باش��د و تمام یا بخش��ی از عواید حاصل از‬ ‫فروش واحد به این حساب واریز شود و موجودی آن تنها‬ ‫ب��رای پرداخت‌ه��ای قانونی و خرید نهاده‌ه��ای مورد نیاز‬ ‫استفاده شود‪ .‬ضمن آنکه افتتاح حساب ویژه‪ ،‬مانند داشتن‬ ‫انواع حساب‌های بانکی دیگر توسط واحد ممکن نیست‪.‬‬ ‫از س��ویی نماین��دگان مجلس در جریان رس��یدگی به‬ ‫الیح��ه یک فوریتی رفع موان��ع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای‬ ‫نظام مالی کش��ور در بررس��ی ماده الحاق��ی از این الیحه‬ ‫در م��ورد اقداماتی که صندوق توس��عه مل��ی می‌تواند در‬ ‫مش��ارکت با شرکت‌های دولتی و س��ازمان‌های توسعه‌ای‬ ‫درب��اره اج��رای طرح‌های تولی��دی و کااله��ای صادراتی‬ ‫تس��هیالت ارزی ارائه کند‪ ،‬اقدامات الزم را به‌عمل آوردند‪.‬‬ ‫به این ترتیب مجلس به صندوق توسعه ملی اجازه نداد تا‬ ‫درباره طرح‌های تولیدی و کاالهای صادراتی به بخش‌های‬ ‫غیردولت��ی تس��هیالت ارزی ارائه کند‪ .‬با توج��ه به اینکه‬ ‫ح��ذف و اصل این ماده به تصویب مجلس نرس��ید‪ ،‬مقرر‬ ‫شد تا با ارجاع به کمیسیون مربوط بررسی‌های بیشتر در‬ ‫این زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫همچنین نماین��دگان مجلس در م��اده الحاقی دیگری‬ ‫مص��وب کردند که بر اس��اس آن معاون��ت برنامه‌ریزی و‬ ‫نظ��ارت راهبردی رییس‌جمهوری و دس��تگاه‌های اجرایی‬ ‫اج��ازه دارند کااله��ا و خدمات ناش��ی از پروژه‌های مورد‬ ‫واگ��ذاری را خری��داری کرده و یا اجازه ف��روش در داخل‬ ‫یا خارج داش��ته باش��ند‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬نماین��دگان‪ ،‬دولت‬ ‫را موظ��ف کردند تا ب��ه منظور تقویت نش��ان (برند)های‬ ‫تجاری داخلی از محصوالت صنعتی و خوشه‌های صادراتی‬ ‫حمایت الزم را به‌عم��ل آورد‪ .‬به این ترتیب دولت موظف‬ ‫ش��د تا برای ایجاد و تقویت نش��ان‌های تجاری داخلی از‬ ‫محصوالت صنعتی و خوش��ه‌های صادراتی حمایت کند و‬ ‫ظ��رف ‪ 3‬م��اه از تاریخ تصویب این قان��ون وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مکلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات‬ ‫کااله��ا و خدمات را با همکاری صد‏او‏س��یما‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات‪ ،‬وزارت‬ ‫فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی و وزارت کش��ور ب��ا اه��داف‬ ‫افزای��ش رقابت‌پذی��ری کاالهای داخل��ی‪ ،‬ترویج فرهنگ‬ ‫مصرف کااله��ای داخلی‪ ،‬ترویج تغذیه س��الم‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از تجمل‏گرایی‪ ،‬تشویق تولید‌کنندگان و صادرکنندگان و‬ ‫نش��ان‌های برتر و همچنین محدود‌س��ازی تبلیغ کاالهای‬ ‫خارج��ی تهیه کند و ب��ه تصویب هیات وزیران برس��اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن نمایندگان مجلس‪ ،‬با تصوی��ب ماده الحاقی ‪،۸‬‬ ‫دولت را موظف کردند که برنامه توس��عه تولید محصوالت‬ ‫دانش‏بنیان را تدوین کند‪ .‬بر اس��اس ای��ن مصوبه‪ ،‬دولت‬ ‫موظف است به‌منظور افزایش تولید محصوالت دانش‌بنیان‬ ‫و کسب و گسترش سهم بین‌المللی ایران در صادرات این‬ ‫محص��والت و افزایش تقاضای داخل��ی از این محصوالت‪،‬‬ ‫حداکثر ظ��رف ‪‌6‬ماه پ��س از تصویب این قان��ون‪ ،‬برنامه‬ ‫توس��عه تولی��د محص��والت دانش‌بنی��ان را تدوین کند و‬ ‫فهرس��ت انواع حمایت‌ها از ش��رکت‌های تولیدکننده این‬ ‫محص��والت را به‌‌ویژه در ح��وزه فناوری‌های نوین از قبیل‬ ‫هوا فضا‪ ،‬ریزفناوری (نانو)‪ ،‬زیس��ت‌فناوری (بایو) و زیست‬ ‫مهندسی منتشر کند‪.‬همچنین همه دستگاه‌های موضوع‬ ‫ماده (‪ )۵‬قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (‪ )۵‬قانون‬ ‫محاس��بات عمومی و دارندگان ردی��ف در قوانین بودجه‬ ‫س��االنه مکلفند با رعایت قانون حداکثر اس��تفاده از توان‬ ‫یادداشت‬ ‫سهم مثلث قدرت‪،‬‬ ‫ثروت و اطالعات‬ ‫در تسهیالت‬ ‫محمود جامساز‬ ‫اقتصاددان‬ ‫بنگ‏اه‌های تولیدی در بخش خصوصی سال‌هاست‬ ‫ک��ه از کمبود س��رمایه در گردش رن��ج می‌برند‪ .‬در‬ ‫این میان نظ��ام بانکی نیز از هدف اصلی خود یعنی‬ ‫جم��ع‌آوری س��پرده‌های پس‏انداز خ��رد مردمی در‬ ‫قالب س��پرده‌های بانکی و تجهی��ز منابع اعتباری از‬ ‫محل همین س��پرده‌ها به‌منظور اعطای تس��هیالت‬ ‫به بخش‌های مولد اقتصادی‪ ،‬منحرف ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بانک‌ه��ا خود ب��ه بن��گاه‌دار تبدیل ش��ده و بخش‬ ‫عظیمی از س��پرده‌های مردمی را در قالب تسهیالت‬ ‫به واحدهای زیرنظر خود یا واحدهایی که به نحوی‬ ‫در ارتب��اط ب��ا آن ی��ا از طریق رانت‌ه��ای دولتی و‬ ‫حکومتی قرار دارند‪ ،‬اعط��ا کرده‌اند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫بنگاه‌های کوچک و متوس��ط که در همه کشورهای‬ ‫پیش��رفته مح��ور اصلی توس��عه اقتصادی هس��تند‬ ‫از تس��هیالت بانکی یا به‌طور کلی مح��روم مانده یا‬ ‫درصد ناچیزی نصیب آنها شده است‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫واردات غیراصول��ی که بیش��تر اهداف س��ودجویانه‬ ‫نسبت به رانت‌های قدرتی را منعکس می‌کرد‪ ،‬سبب‬ ‫ش��د بخش تولید به شدت ضعیف شود و بسیاری از‬ ‫تولیدکنندگان به ناچار زیر ظرفیت اسمی خود به کار‬ ‫ادامه داده یا اصوال متوقف ش��وند که در این فرآیند‬ ‫قادر نبودند بدهی خ��ود را به بانک‌ها در موعدهای‬ ‫مقرر پرداخت کنن��د و متحمل جریمه‏های دیرکرد‬ ‫س��نگینی از س��وی بانک‌ها ش��دند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫دیگر قادر به دریافت تسهیالت جدید هم نشدند که‬ ‫این مس��ئله دلیل قانع‌کننده‏ای از نظر بانک‌ها برای‬ ‫اعطا نکردن تسهیالت جدید به واحدهای کوچک و‬ ‫متوسط بود‪.‬‬ ‫اما در این می��ان حمایت از بخش خصوصی مولد‬ ‫در اقتصاد بسیار حائز اهمیت است‪ ،‬در اقتصاد دولتی‬ ‫به سرمایه‌داری نفتی بهایی داده نمی‌شود و با وجود‬ ‫رویکرد برنامه‌های سیاست‏های کلی نظام که تقویت‬ ‫بخ��ش خصوصی یکی از آن رویکردها بود‪ ،‬روزبه‌روز‬ ‫ب��ه دلیل سیاس��ت‌های اقتصاد دولت��ی‪ ،‬این بخش‬ ‫ضعیف‌تر شد‪ .‬سیاس��ت‌های کلی نظام و برنامه‌های‬ ‫توس��عه اقتصادی همواره رویکرد حمایتی از بخش‬ ‫خصوصی را مدنظر قرار داده‌اند‪ ،‬اما این مهم هیچ‌گاه‬ ‫از مرحله نوشتاری به قلمرو عمل وارد نشده است‪.‬‬ ‫در الیحه بودجه س��ال آینده سهم صندوق توسعه‬ ‫مل��ی از درآمدهای نفتی کاهش یافته و این س��هم‬ ‫به ‪ 20‬درصد رس��یده‌‪ ،‬این درحالی است که یکی از‬ ‫اهداف صندوق توسعه ملی‪ ،‬کمک به رشد اقتصادی‬ ‫از طریق بخش خصوصی مولد اس��ت اما متاس��فانه‬ ‫کاهش س��هم حس��اب صندوق از درآمدهای نفتی‬ ‫باز هم در جهت تضعیف بخش خصوصی اس��ت‪ .‬در‬ ‫ماه‌های اخی��ر معادل میلیاردها دالر فس��اد مالی و‬ ‫بانکی افشا شده که اگر تحت اعمال مدیریت صحیح‬ ‫نظام پولی و بانکی عمل می‌ش��د می‌توانس��ت رشد‬ ‫اقتص��ادی کش��ور را حتی از ‪ 8‬درص��د هدف برنامه‬ ‫پنجم هم بیش��تر کند‪ .‬اما متاس��فانه نه‌تنها چنین‬ ‫نشد بلکه س��هم رشد اقتصادی به شدت تنزل کرد‪،‬‬ ‫تورم و بیکاری افزایش یافت و رکود اقتصادی حاکم‬ ‫شد‪ .‬چه خوب بود که نظام بانکی تحت یک سیستم‬ ‫نظارت شدید از سوی بانک مرکزی قرار می‌گرفت تا‬ ‫این تسهیالت ناهمگون به بخش غیرمولد اقتصادی‬ ‫و افراد حقیقی و حقوقی منتس��ب به مثلث قدرت‪،‬‬ ‫ثروت و اطالعات تعلق نمی‌گرفت‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫پلمب ‪ ۳‬واحد صنعتی آالینده‬ ‫تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کش��ور و تقویت آنها‬ ‫در امر ص��ادرات و اصالح ماده(‪ )۱۰۴‬قان��ون مالیات‌های‬ ‫مس��تقیم مص��وب ‪ ،۱۳۹۱/۵/۱‬در برگ��زاری مناقصه‌ها از‬ ‫تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصوالت‬ ‫مذکور دعوت کنند و در ش��رایط مساوی به‌لحاظ قیمت و‬ ‫کیفی��ت بین تولیدکنندگان داخل��ی و خارجی موظف به‬ ‫خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند‪.‬‬ ‫همچنین نمایندگان م��اده ‪ ۹‬الحاقی را تصویب کردند‪.‬‬ ‫مطابق ای��ن مصوبه‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی مکلف اس��ت‬ ‫مالی��ات بر ارزش اف��زوده اخذ ش��ده از صادرکنندگان را‬ ‫از کاالهایی که از مبادی خروجی رس��می صادر ش��ده با‬ ‫ارائه اس��ناد و مدارک حداکثر تا یک‌ماه پس از ارائه برگ‬ ‫خروجی صادره توس��ط گمرک ایران از محل وصولی‌های‬ ‫جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد کند‪.‬‬ ‫در پایان بررس��ی‏ها مقرر ش��د مجلس به‏منظ��ور ادامه‬ ‫بررس��ی الیحه رف��ع موانع تولید رقابت‌پذیر ش��نبه آینده‬ ‫تشکیل جلسه‌دهد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۳‬واحد صنعتی آالینده پلمب‬ ‫ش��ده و ‪ ۲۰‬واحد نیز با اخطار دوم روبه‌رو شده‌اند و‬ ‫بنا به مشکالت مبتال به هر واحد‪ ،‬بازه زمانی ویژه‌ای‬ ‫ب��رای رفع ای��راد تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬محمدهادی‬ ‫حیدرزاده با اش��اره ب��ه اجرای ط��رح پایش صنایع‬ ‫آالینده استان اظهار کرد‪ :‬این طرح تا ‪ ۲۸‬اسفندماه‬ ‫ادامه خواهد داش��ت‪ .‬ای��ن طرح به صورت ش��بانه‬ ‫انجام و با صنایع آالینده و صنایعی که ش��اخص‌های‬ ‫س�لامت را رعایت نکنن��د‪ ،‬برخ��ورد و فعالیت آنها‬ ‫متوقف خواهد ش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬حکم بازداشت‬ ‫دو مدیر واحد متخلف نیز از س��وی نماینده دستگاه‬ ‫قضایی صادر ش��ده و اداره حفاظت محیط‏زیست در‬ ‫این طرح با هیچ تخلفی مماشات نخواهد کرد‪.‬‬ ‫اصالحیه‬ ‫در گفت‏وگویی که در همین صفحه ش��ماره ‪126‬‬ ‫(دیروز) با عنوان «تدوین ‪ 60‬س��ند‬ ‫روزنام��ه‬ ‫اجرای��ی در برنامه راهبردی» به چاپ رس��ید‪ ،‬واژه‬ ‫«سیاس��ت» به اشتباه «س��ند» درج شده که بدین‬ ‫وسیله اصالح می‏شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫ضرورت فعالیت‬ ‫اهرم‌های افزایش‬ ‫قدرت خرید خودرو‬ ‫احمد نعمت‌بخش‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران‬ ‫دلی��ل اصلی رکود فعلی بازار خ��ودرو را می‌توان در‬ ‫کاهش قدرت خرید مردم و کاهش میزان لیزینگ‌های‬ ‫مجاز فعال در بازار دانست درصورتی که اگر این بخش‬ ‫به درس��تی فعال شود‪ ،‬می‌تواند تا اندازه‌ای به افزایش‬ ‫قدرت خری��د مصرف‌کننده خودرو کم��ک کند‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که س��رانه خودرو در ایران نس��بت به‬ ‫دیگر کش��ورها پایین بوده است‪ .‬هم‌اکنون در اروپا به‬ ‫ازای ه��ر س��ه نفر‪ ۲ ،‬خودرو وج��ود دارد که در ایران‬ ‫این نس��بت هر ‪ ۴‬نفر ‪ ۱‬خودرو اس��ت‪ .‬درواقع برخی‬ ‫خانواده‌های ایرانی بدون یک خودرو هستند که ناشی‬ ‫از توان پایین خرید مردم در این بخش است‪ .‬درحالی‬ ‫که می‌توان با اهرم‌های��ی همچون لیزینگ یا افزایش‬ ‫ل حاضر میزان قابل‌توجهی‬ ‫وام خرید خودرو که درحا ‌‬ ‫برای خرید خودرو نیست‪ ،‬به رونق این بازار اقدام کرد‪.‬‬ ‫اما توجه به این نکته ضروری اس��ت که رکود در بازار‬ ‫هم��ه خودروها صدق نمی‌کن��د و در برخی خودروها‬ ‫همچون پژو پارس‪ ،‬تولیدکننده با افزایش تقاضا مواجه‬ ‫است که ایران‌خودرو به دلیل داشتن تعهدهای پیشین‬ ‫از ثبت‌نام‌های جدید خودداری می‌کند‌‪ .‬بنابراین شاهد‬ ‫رکود در بازار تمامی خودروهای ساخت داخل نیستیم‪.‬‬ ‫با این حال نحوه قیمت‌گذاری یا توقف شماره‌گذاری‬ ‫در برخی خودروها در رک��ود بازار خودرو نیز بی‌تاثیر‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬به طور مثال قیمت‌گذاری خودروی دنا‬ ‫موجب ش��د تا خری��داران این خودرو دچ��ار زیان و‬ ‫س��ردرگمی ش��وند که خود باعث نارضایتی و کاهش‬ ‫اطمینان و قهر مصرف‌کننده از بازار خودرو می‌ش��ود‪.‬‬ ‫از سویی مس��ائلی همچون توقف شماره‌گذاری برخی‬ ‫خودروهای داخلی که به نظر می‌رسد سازمان محیط‬ ‫زیس��ت در این‌باره کم��ی عجله به خ��رج داد نیز در‬ ‫رکود بازار تاثیرگذار بوده اس��ت‪ .‬درحالی که در میان‬ ‫خودروه��ای اعالمی ‪ ۳‬خ��ودرو از خ��ط تولید خارج‬ ‫شده‌اند و مزدا ‪ ۳‬نیز جزو خودروهای روز دنیا بوده‪ ،‬اما‬ ‫مدتی اس��ت که به دلیل قطع ارسال سی‌کی‌دی این‬ ‫خودرو از س��وی کشور ژاپن‪ ،‬ش��اهد توقف تولید این‬ ‫خ��ودرو بوده‌ایم‪ .‬در کنار آن نی��ز پژو پارس اتوماتیک‬ ‫نیز ازجمله خودروهایی اس��ت ک��ه تولید آن متوقف‬ ‫ش��ده و دیگر خودروهای اعالمی نیز تولید نداشته‌اند‪.‬‬ ‫با این حال خودروهای اعالم��ی ایران‌خودرو به دلیل‬ ‫ناهماهنگی در ارسال نمونه به مرکز تست ارسال شده‬ ‫زیرا ممکن است سهل انگاری از سوی خودروساز یا از‬ ‫سوی شرکت بازرسی استاندارد بوده باشد‌‪ .‬با این حال‬ ‫هفته آینده این خودرو تس��ت خواهد ش��د و به دلیل‬ ‫داشتن موتور تی‌یو ‪ 5‬که از لحاظ کیفی موتور مناسبی‬ ‫است‪ ،‬مشکلی وجود نخواهد داشت و دوباره به چرخه‬ ‫ش��ماره‌گذاری و عرضه به بازار بازخواهدگشت‪ .‬با این‬ ‫ح��ال رفتارهای اینچنین��ی موجب می‌ش��ود تا بازار‬ ‫خودرو همچنان در رکود باقی بماند‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫استقبال وزیر صنعت عمان‬ ‫از محصوالت ایران‌خودرو‬ ‫ایکوپ�رس‪ -‬غرفه گروه صنعت��ی ایران‌خودرو در‬ ‫نمایش��گاه ایران در مس��قط با حضور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ای��ران و وزیر صنع��ت و تجارت‬ ‫عمان و مقامات عالی دو طرف افتتاح شد‪ .‬مهندس‬ ‫محمدرضا نعمت‌زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ای��ران با همراه��ی علی الس��نیدی‪ ،‬وزیر صنعت و‬ ‫تج��ارت عم��ان و علی اکبر س��یبویه س��فیر ایران‬ ‫درعمان در مراسم افتتاح نمایشگاه ایران درمسقط‬ ‫پایتخت عمان حضور یافتند و از غرفه ایران خودرو‬ ‫نیز بازدید کردند‪ .‬هاشم یکه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو ضمن خوشامدگویی به مقامات‬ ‫دو طرف‪ ،‬برنامه‌های گ��روه صنعتی ایران‌خودرو را‬ ‫برای توسعه فعالیت‌های این گروه در عمان تشریح‬ ‫کرد‪ .‬الس��نیدی وزیر صنعت عم��ان و هیات همراه‬ ‫ک��ه از غرفه ایران‌خودرو بازدید می‌کردند‪ ،‬از صدور‬ ‫محصوالت جدید این ش��رکت به عمان اس��تقبال‬ ‫کردن��د‪ .‬ش��رکت ایران‌خودرو ب��ا ‪ ۴‬برن��د خود از‬ ‫جمله دنا‪ ،‬رانا‪ ،‬س��مند و س��ورن در این نمایشگاه‬ ‫که از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬دی ماه در مس��قط‪ ،‬پایتخت عمان‬ ‫برگزارمی‌ش��ود‪ ،‬حضوری پر رنگ دارد‪ .‬ایران‌خودرو‬ ‫دیزل نیز در نمایش��گاه مس��قط با محصوالت خود‬ ‫از جمله اتوبوس س��ی ‪۱۲‬س��ی‪ ،‬مینی‌بوس آرین و‬ ‫کامیون آریا شرکت کرده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫قیمت برخی خودروهای داخلی افزایش یافت‬ ‫بازار خودرو در انتظار شوک برای خروج از رکود‬ ‫حسین علیزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬بازار خودرو همچنان‬ ‫در وضعیت رکود به س��ر می‌ب��رد حتی با پایان ماه صفر‬ ‫و آغ��از ماه جدید هم هیچ‌گونه تغییری در بازار و قیمت‬ ‫خودروهای داخلی ایجاد نش��ده است‪ .‬این درحالی است‬ ‫که فروش ویژه برخی از ش��رکت‌های خودروس��ازی نیز‬ ‫تاثیری بر بازار خودرو نگذاش��ته و همچنان بازار خودرو‬ ‫در رکود به‌سر برده و بیشتر خودروهای داخلی بر اساس‬ ‫قیم��ت کارخانه خرید و فروش می‌ش��ود‪ .‬ب��ا این حال‬ ‫به نظر می‌رس��د که افزایش میزان تولید خودروس��ازان‬ ‫هم‌ت��راز با تقاضا بتوان��د بازار را از رکود خ��ارج کند اما‬ ‫آنچه مسلم است وابستگی وضعیت فعلی بازار به کاهش‬ ‫قدرت خرید مردم اس��ت ک��ه در این بی��ن می‌توان به‬ ‫اهرم‌هایی همچون فعال شدن شرکت‌های لیزینگ مجاز‬ ‫در کن��ار افزایش وام خرید خودرو اش��اره کرد که بتواند‬ ‫ش��وکی در بازار به خواب زمستانی رفته خودرو به وجود‬ ‫بیاورد‪ .‬از س��ویی مباحثی همچون قیمت‌گذاری خودرو‬ ‫در کنار ش��ماره‌گذاری نش��دن برخی خودروها از سوی‬ ‫پلیس به دلیل استاندارد نبودن نیز به شرایط رکود بازار‬ ‫دامن زده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرگردانی خریداران با افزایش نرخ دالر‬ ‫در همی��ن حال ریی��س اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه‌داران و فروش��ندگان‬ ‫خودروی تهران ب��ا راکد خواندن‬ ‫بازار خودرو‌های داخلی و وارداتی‬ ‫گفت‪ :‬دلیل‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫اصل��ی امتن��اع مصرف‌کنن��دگان از خری��د خودروهای‬ ‫وارداتی‪ ،‬افزایش نرخ دالر است زیرا خریداران در انتظار‬ ‫کاهش قیمت دالر هس��تند‪ .‬در همین حال خودروهای‬ ‫داخل��ی هم رون��د طبیعی خود را ط��ی می‌کنند و تنها‬ ‫خودرویی که در بازار موجود نیست و قیمت آن باال بوده‪،‬‬ ‫ال ‪ ۹۰‬اتوماتیک است‪.‬‬ ‫غالمحس��ین قاسمیان با اش��اره به اینکه صحت توقف‬ ‫شماره‌گذاری برخی خودروها به دلیل نداشتن استاندارد‬ ‫ی��ورو‪ ۴‬هنوز محرز نش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬با این‬ ‫حال این‌گونه فرآیندها همچون توقف ش��ماره‌گذاری و‬ ‫همچنین قیمت‌گذاری‌ها روی بازار خودرو بی‌تاثیر نبوده‬ ‫و به رکود بازار دامن می‌زند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه خریداران خودروی وارداتی به دلیل‬ ‫نوس��ان نرخ دالر همچنان از خرید آن امتناع می‌ورزند‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬این درحالی اس��ت که ن��رخ دالر از ‪۳۲۰۰‬‬ ‫تومان در ماه‌های گذش��ته به ‪ ۳۵۰۰‬تومان رس��یده که‬ ‫همین امر برای خری��داران خودروهای وارداتی بهانه‌ای‬ ‫خودروهای لیفان ایکس ‪ ۶۰‬با کاهش ‪ ۸۰۰‬هزار تومانی‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫همچنین قیمت بسیاری از خودروهای وارداتی نسبت‬ ‫به هفته گذش��ته در نوسان بوده که هیوندای توسان ‪۳۵‬‬ ‫آی ایکس (مدل ‪ ۲۰۱۴‬ـ دو ایربگ) با ‪ ۲‬میلیون تومان‬ ‫افزایش قیمت ب��ه ‪ ۱۴۴‬میلیون تومان‪ ،‬همچنین تویوتا‬ ‫کم��ری جی ال ایکس ب��ا ‪ ۴‬میلیون توم��ان افزایش به‬ ‫قیمت ‪ ۱۷۰‬میلیون تومان به فروش رسید‪ .‬در این میان‬ ‫کیا اپتیم��ا ‪ ۱۰ – ۲۰۱۴‬ایربگ در قیمت ‪ ۱۴۰‬میلیون‬ ‫تومان و تویوتا کم��ری ‪ ( ۲۰۱۴‬جی ال ایکس ویژه) در‬ ‫قیم��ت ‪ ۱۷۷‬میلیون توم��ان ثابت ماندند‪ .‬ب��ا این حال‬ ‫هیوندای سانتافه‪ ۳۵‬آی ایکس ‪ ۲۰۱۵ -‬با کاهش قیمت‬ ‫‪ ۴‬میلیون تومانی ‪ ۱۶۵‬میلیون تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش‌بینی آینده بازار ممکن نیست‬ ‫شده تا فعال سراغ خودروهای خارجی نروند‪.‬‬ ‫قاسمیان همچنین روند واردات خودرو را سخت عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬فرآیند اسقاط چند خودرو برای واردات یک‬ ‫خودرو نیز موجب شد تا روند واردات خودروهای خارجی‬ ‫کند شده و روی بازار وارداتی‌ها تاثیر گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییرات قیمتی در بازار خودرو‬ ‫ب��ا نگاه��ی به آخری��ن قیمت‌ه��ای موج��ود در بازار‬ ‫خودروهای داخلی و وارداتی‌ها تغییرات محسوس��ی در‬ ‫قیمت این خودروها نس��بت به هفته گذش��ته مشاهده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در جری��ان معام�لات ب��ازار خ��ودرو در روز‬ ‫چهارشنبه هفدهم دی‌ماه‪ ،‬تغییرات قیمتی هفته گذشته‬ ‫یعنی دهم دی‌ماه مقایسه ش��ده است‪ .‬این تغییرات در‬ ‫قیمت خودروهای تولید داخ��ل و وارداتی‌ها در ‪ ۵‬گروه‬ ‫تفکیک شده که به شرح زیر است‪:‬‬ ‫خودروهای با قیمت ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬میلیون تومان‬ ‫در گ��روه قیمتی خودروهای بی��ن ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬پرای��د‪ ۱۱۱‬اس ای با ‪۱۰۰‬ه��زار تومان افزایش‬ ‫قیمت نس��بت به هفته گذشته‪ ۲۰ ،‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تومان و پرای��د ‪ ۱۳۱‬اس ای با ‪ ۲۰۰‬هزار تومان افزایش‬ ‫قیمت‪ ۲۰ ،‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان به فروش رسید‪ ،‬از‬ ‫سویی قیمت خودروی پراید ‪ ۱۳۲‬اس ای با ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان ثابت ماند‪.‬‬ ‫خودروهای با قیمت ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬میلیون تومان‬ ‫در این گروه قیمتی‪ ،‬پژو پارس س��ال با افزایش قیمت‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تومانی نسبت به هفته گذشته‪ ۳۴ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار تومان‪ ،‬س��مند اس ای (دو ایربگ) با افزایش‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار تومان��ی به قیمت ‪ ۲۷‬میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬همچنین تیب��ا اس ایکس (ی��ورو ‪ )۴‬با افزایش‬ ‫قیم��ت ‪ ۳۰۰‬هزار تومانی با قیم��ت ‪ ۲۴‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومان به فروش‌رسید اما پژو ‪ ۴۰۵‬جی ال ایکس با‬ ‫کاهش قیمت ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی‪ ۲۸ ،‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان و رانا ال ایکس با کاهش قیمت ‪ ۳۰۰‬هزار تومانی‬ ‫به قیمت ‪ ۳۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫خودروهای با قیمت ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۵‬میلیون تومان‬ ‫در گ��روه قیمتی ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۵‬میلی��ون تومان‪ ،‬تندر ‪۹۰‬‬ ‫‪ ۲‬ای با افزایش ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی به قیمت‪ ۴۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار تومان همچنین ام وی‌ام ‪ ۵۳۰‬با افزایش‪۷۰۰‬‬ ‫ه��زار تومانی به قیمت ‪ ۴۰‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان‬ ‫به فروش رس��ید‪ .‬با این حال پژو ‪ ۲۰۶‬اس‪.‬دی‪ ۸‬وی در‬ ‫قیم��ت ‪ ۳۶‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار توم��ان‪ ،‬همچنین پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬تی��پ ‪( ۵‬ک��د ‪ )۲۶۸۱۵‬در قیم��ت ‪ ۳۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار تومان ثابت ماندند اما در این میان پژو پارس‬ ‫ای ال ایک��س (دو ایربگ) ب��ا قیمت ‪۴۲‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬کاهش قیمت��ی ‪ ۳۰۰‬هزار تومانی را تجربه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای با قیمت ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۵‬میلیون تومان‬ ‫در ای��ن گ��روه‪ ،‬قیمت خ��ودروی جک جی‪ 5‬نس��بت‬ ‫به هفته گذش��ته ‪ ۱۰۰‬هزار توم��ان افزایش یافت و ‪۴۹‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫خودروهای با قیمت باالتر از ‪ ۵۵‬میلیون تومان‬ ‫در این گروه قیمتی‪ ،‬مزدا ‪ - ۳‬تیپ ‪ ۴‬با افزایش قیمت‬ ‫‪۲‬میلیون تومانی روبه‌رو بود و قیمت آن به ‪ ۱۴۹‬میلیون‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬جک ج��ی‪( 5‬اتوماتیک) ب��ا ‪ ۵۹‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ه��زار توم��ان ب��دون تغییر به فروش رس��ید اما‬ ‫روی خط خبر‬ ‫س�ایپا نیوز‪ -‬تولید گروه خودروس��ازی سایپا در ‪ ۹‬ماه امسال‬ ‫با رش��د ‪ ۳۵/۹۸‬درصد همراه بوده است‪ .‬بر اساس این گزارش در‬ ‫‪ ۹‬ماه امسال مجموع تولید ش��رکت‌های گروه خودروسازی سایپا‬ ‫توانس��ته با تولید ‪ ۳۰۳۵۰۷‬دستگاه خودرو نسبت به مدت مشابه‬ ‫در س��ال گذش��ته با تولید ‪ ۲۲۳۲۰۶‬دس��تگاه به این رشد دست‬ ‫یابد‪ .‬عالوه بر این مجموع تولید گروه در آذر ماه امس��ال‪۳۷۴۶۴ ،‬‬ ‫دس��تگاه بوده که نسبت به مدت مش��ابه در سال گذشته با تولید‬ ‫‪ ۲۸۸۳۲‬دس��تگاه با رش��د ‪۲۹/۹۴‬درصدی همراه بوده است‪ .‬این‬ ‫گزارش می‌افزاید‪ :‬شرکت‌های پارس‌خودرو‪ ،‬سایپا کاشان‪ ،‬بن رو و‬ ‫س��ایپا دیزل تا انتهای آذرماه به ترتیب ‪ ۸۲/۵۴ ،۶۰/۲۳ ،۷۸/۴۱‬و‬ ‫‪ ۲۰۷/۱۷‬درصد در تولیدات خود رشد داشته‌اند‪.‬‬ ‫روی خ�ط خب�ر ‪ -‬کمال‌الدی��ن پیرم��وذن عضو کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس گفت‪ :‬برای خ��روج رکود از بخش تولید‬ ‫و اقتصاد کش��ور باید س��هم تولید از محل هدفمندسازی یارانه‌ها‬ ‫پرداخت ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز یکی از راهکارهای حیات و بقای‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی ب��ه خصوص صنعت خودرو پرداخت‬ ‫س��هم صنعت از قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست درحالی تاکنون‬ ‫هیچ مبلغی در این زمینه پرداخت نش��ده است‪ .‬پیر موذن با اشاره‬ ‫به مش��کل نقدینگی واحدهای خودروس��ازی و قطعه‌سازی و نبود‬ ‫حمایت تس��هیالتی بانک‌ها در این جریان تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫امروز سیس��تم بانک‌ه��ا در مس��یر حمای��ت از تولیدکنندگان و‬ ‫کارآفرینان نیس��ت درحالی که باید سپرده بانک‌ها به جای منبعی‬ ‫برای فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها به سرمایه در گردش واحدهای‬ ‫تولیدی تبدیل شوند‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ -‬آرش محبی‌نژاد دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های‬ ‫تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی با انتقاد از گرایش خودروسازان‬ ‫کشور به س��مت همکاری با شرکت‌های چینی اظهار کرد‪ :‬حجم‬ ‫مش��کالت داخلی کشور برای صنعتگران بیشتر از تحریم‌ها است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه درحال‌ حاضر برخی از ش��رکت‌های معتبر‬ ‫خودروس��از دنیا اقدام به تاس��یس کارخانه در کشورهای مختلف‬ ‫ازجمل��ه چین و هن��د می‌کنند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬به‌عن��وان نمونه به‬ ‫تازگی ش��رکت هیوندای درصدد تاس��یس ‪ 2‬کارخانه با س��رمایه‬ ‫خود در کشور چین است‪ .‬وی با بیان اینکه در این مسیر صنعت‬ ‫خودروی کشور نیز باید از خودروسازان بزرگ برای همکاری‌های‬ ‫مشترک دعوت به‌عمل آورد‪ ،‬افزود‪ :‬جای تاسف دارد که همچنان‬ ‫محصوالت شرکت‌های معتبر خودروسازی به کشور وارد می‌شوند‬ ‫اما هیچ س��رمایه‌گذاری مش��ترکی با خودروس��ازان ایرانی انجام‬ ‫نمی‌دهند‪.‬‬ ‫عصر خودرو ‪ -‬حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫با تاکید برحمایت از صنعت قطعه‌س��ازی کشور گفت‪ :‬قطعه‌سازان‬ ‫کش��ور این توان را دارند که قطعاتی با کیفیت باال تولید کنند اما‬ ‫بای��د از این صنعت نوپا و تاثیر‌گذار در کیفیت خودروهای تولیدی‬ ‫با ارائه تسهیالت مناسب و پرداخت به موقع طلب آنها حمایت‌های‬ ‫الزم ص��ورت گیرد‪ .‬وی با تاکید برحمایت از صنعت قطعه‌س��ازی‬ ‫کشور گفت‪ :‬اگر کیفیت قطعات افزایش پیدا کند‪ ،‬حجم مراجعات‬ ‫کمتر می‌ش��ود وخودروسازان باید بر نحوه عملکرد نمایندگی‌های‬ ‫خدمات پس از فروش خودرو نظارت کنند‪ .‬گروسی افزود‪ :‬خدمات‬ ‫پس از فروش تعویض قطعه نیس��ت بلکه یک سرویس کامل است‬ ‫اما متاسفانه در کش��ور ما تعریفی که از این مراکز می‌شود عکس‬ ‫آن اس��ت و مردم برای تعویض مکرر قطع��ات مراجعه می‌کنند و‬ ‫به‌ط��ور قطع اگر از قطعه‌های با کیفیت باال اس��تفاده کنیم تعداد‬ ‫افرادی که به خدمات پس از فروش مراجعه می‌کنند‪ ،‬کاهش پیدا‬ ‫می‌کند‪ .‬بنابراین این مراکز با کیفیت و فرصت بهتری این خدمات‬ ‫را ارائه می‌دهند‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ -‬کیوان وزیری مدیرنظارت و اجرای اس��تانداردهای‬ ‫ایران‌خ��ودرو در واکن��ش ب��ه توقف ش��ماره‌گذاری پ��ژو ‪ ۲۰۶‬و‬ ‫پارس به دلی��ل رعایت نکردن اس��تاندارد آالیندگی یورو ‪۴‬گفت‪:‬‬ ‫ایران خ��ودرو تمامی ابالغیه‌های س��ازمان محیط‌زیس��ت درباره‬ ‫اس��تانداردهای آالیندگی را رعایت کرده اس��ت‪ .‬وی درباره اعالم‬ ‫توقف شماره‌گذاری ‪ 2‬محصول ایران خودرو شامل پژو ‪ 206‬و پژو‬ ‫‪ 206‬اس دی ب��ا موت��ور تی یو ‪ 3‬و پژو پ��ارس اتوماتیک با موتور‬ ‫تی یو‪ 5‬از س��وی س��ازمان حفاظت محیط‌زیست به دلیل رعایت‬ ‫نک��ردن اس��تاندارد آالیندگی یورو ‪ 4‬گفت‪ :‬ش��رکت ایران خودرو‬ ‫تاکنون تابع دستورات و ابالغیه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بر این اساس اگر س��ازمان محیط‌زیست معتقد است‬ ‫مشکلی در رعایت نکردن استانداردهای آالیندگی محصوالت این‬ ‫شرکت وجود دارد‪ ،‬موارد را به شرکت ایران خودرو ابالغ کند و ما‬ ‫هم موظف به اجرای آن هستیم‪.‬‬ ‫در همی��ن حال برخ��ی فعاالن بازار خ��ودرو در گفت‬ ‫با اش��اره به رکود فعل��ی در بازار خودرو‬ ‫و گ��و با‬ ‫معتقدند‪ ،‬این روزها رکود هم در بازار خودروهای داخلی‬ ‫ب��وده و هم در بازار خودروهای وارداتی اس��ت به طوری‬ ‫که فروش کل خ��ودرو در یک بنگاه در طول هفته یک‬ ‫دس��تگاه خودروی داخلی بوده اس��ت‪ .‬آنها معتقدند که‬ ‫فروش فوری برخی خودروس��ازان ب��ر روی فعالیت این‬ ‫بخش تاثیر گذاش��ته اس��ت‪ .‬در این میان ایران خودرو‬ ‫هفته گذش��ته ف��روش فوری با تحوی��ل ‪ ۵‬روزه را اعالم‬ ‫کرد که همین امر باعث ش��د ت��ا خرید خودرو از طریق‬ ‫نمایندگی‌ها انجام ش��ود که همین امر روی فعالیت بازار‬ ‫تاثیر‌گذار شد‪ .‬فعاالن این حوزه پیش‌بینی وضعیت بازار‬ ‫را به دلیل رکود فعلی غیرقابل امکان می‌دانند و معتقدند‬ ‫به دلیل رکود‪ ،‬فروش آذر ماه و دوهفته منتهی به دی‌ماه‬ ‫نس��بت به سال گذشته همین موقع قابل مقایسه نیست‬ ‫و فرآیند فروش به کندی و سختی انجام می‌شود‪ .‬با این‬ ‫ح��ال به اعتقاد فعاالن بازار خ��ودرو رکود فعلی در بازار‬ ‫خودروی ایران ناش��ی از رکود جهانی است که به ایران‬ ‫نیز رس��یده‌است‌؛ عده‌ای نیز معتقد هستند بازار مصرف‬ ‫داخلی و وارداتی‌ها دچار اش��باع شده که خرید و فروش‬ ‫در آن انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫با تمام این اوصاف و نظر کارشناس��ان بازار‪ ،‬خریداران‬ ‫خودروهای واردات��ی در انتظار کاهش یا تثبیت نرخ ارز‬ ‫بوده و همچنان در انتظار به س��ر می‌برند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫ب��ازار داخلی‌ها در عین اینک��ه روند طبیعی خود را طی‬ ‫می‌کن��د بی‌تاثیر از رفتارهای خارج از بازار نبوده و نحوه‬ ‫قیمت‌گذاری یا توقف شماره‌گذاری روی خرید آنها تاثیر‬ ‫می‌گذارد‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫ادغام قطعه‌سازان کوچک برای توسعه‬ ‫دانش فنی‬ ‫رضا رضایی‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان‬ ‫ل حاضر ب��رای ایجاد بنگاه اقتص��ادی و تداوم کس��ب‌وکار در واحدهای‬ ‫درح��ا ‌‬ ‫صنعت��ی باید تولید از نظر ظرفیت مقرون به صرف��ه بوده و تولید‌کننده به لحاظ‬ ‫تولید‪ ،‬حجم فروش و کس��ب سود منطقی در وضعیتی قرار گیرد تا بتواند بخشی‬ ‫از س��ود را در حوزه تحقیق و توس��عه هزینه کن��د در غیراین‌صورت به‌طور قطع‬ ‫فرصت حضور در بازارهای رقابتی از دست خواهد رفت‪ .‬با این حال سرمایه‌گذاری‬ ‫در حوزه تحقیق و توس��عه در دنیای کنونی در حوزه کسب‌وکار از اهمیت زیادی‬ ‫برخوردار بوده از این‌رو باید ظرفیت تولید در شرکت‌ها و واحدهای تولیدی به‌ویژه‬ ‫صنعت قطعه‌س��ازی و خودروسازی‪ ،‬اقتصادی باشد‪ .‬زیرا این صنعت همراه دانش‬ ‫فنی معنی داش��ته و به همراه این دانش است که می‌تواند رقابتی بوده و رضایت‬ ‫مصرف‌کنندگان را به لحاظ کیفیت و قیمت کس��ب کند‪ .‬یک بنگاه باید در اندازه‬ ‫اقتصادی و استاندارد تولید‪ ،‬فعالیت کند‪ .‬البته در ایران بخش قطعه‌سازی‪ ،‬در دهه‬ ‫‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬رش��د کرد و حاصل تالش مدیران‌عامل وقت خودروس��ازان بود منتهی‬ ‫گاهی این روند رشد دچار هجمه سوءمدیریتی شد‪ .‬به طوری که برای یک قطعه‬ ‫چندین منبع درنظر گرفته ش��د‪ .‬در هرحال ادغام واحدهای کوچک قطعه‌سازی‬ ‫می‌تواند بسیاری از مشکالت این صنعت را حل کند زیرا به لحاظ ظرفیت تولیدی‬ ‫رش��د کرده و می‌توانند از س��ودی که کسب می‌شود بخش��ی را به حوزه نوآوری‬ ‫اختص��اص دهند‪ .‬در انجمن قطعه‌س��ازان نیز بارها این موض��وع مورد تاکید قرار‬ ‫گرفته که چنانچه بتوانیم فرهنگ تجمیع را در کش��ور ایجاد کنیم رش��د خوبی‬ ‫را در این صنعت ش��اهد خواهیم بود هرچند در صنعت الس��تیک چنین شرایط‬ ‫و ادغام‌هایی نیز انجام ش��د اما متاسفانه موفق نبود‪ .‬بنابراین باید راه برون‌رفت از‬ ‫جزءگرایی را در قطعه‌س��ازان پیاده کنیم‪ .‬در س��ال ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬بیشتر قطعه‌سازان‬ ‫خرد‪ ،‬دچار مش��کل ش��دند چراکه توان ماندگاری و تامین مواد اولیه را نداشتند‬ ‫بنابراین بحران و تحریم‌ها دس��ت به‌دست هم داد و با پایین آمدن ظرفیت تولید‬ ‫در برخی از خودروسازی‌‌ها‪ ،‬این امر باعث تعطیلی و اخراج تعداد زیادی از کارگران‬ ‫در این بخش‌های صنعتی شد‪ .‬البته علت اصلی این مسئله‪ ،‬ادغام نشدن شرکت‌ها‬ ‫در یکدیگر بود‪ .‬بنابراین اگر بتوانیم قطعه‌سازان همگن را ادغام کرده و دولت نیز‬ ‫بس��تر الزم را فراهم کند و مدیران قطعه‌س��ازی نیز کمک و حمایت الزم را انجام‬ ‫دهند‪ ،‬اقدام بسیار اثر بخش و موثری در توسعه و رشد دانش فنی و فناوری قطعه‬ ‫سازان ایجاد خواهد شد‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫باطله های زغال‌سنگ‪ ،‬راهی‌به سوی صنایع سبز‬ ‫بازار محصوالت معدنی در برزخ نوسانات انرژی‬ ‫کانی‌های نسوز‪ ،‬گرما بخش صنایع معدنی‬ ‫‪5‬‬ ‫از مصوبه ممنوع شدن عوارض بر صادرات مواد خام معدنی بدون توجیه اقتصادی‬ ‫عرضه و تقاضای مواد معدنی رقابتی می‌شود‬ ‫حامدش�ایگان ‪ -‬گروه معدن‪ :‬چند روز پیش بود که مجلس ممنوعیت عوارض بر صادرات مواد معدنی‬ ‫خ�ام و محصوالت با ارزش اف�زوده پایینی که فرآوری آنها توجیه اقتصادی ن�دارد را مصوب کرد‪ ،‬این‬ ‫مصوبه اگرچه منوط به تامین نیاز داخلی و همچنین لحاظ ش�دن س�همی از بازار جهانی به تش�خیص‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است اما کارشناسان در رابطه با تاثیر این مصوبه در توسعه معدنکاری‬ ‫معتقدند این مصوبه گامی مثبت در جهت حمایت از تولید اس�ت‪ ،‬زیرا برخی معادن کوچک در مناطق‬ ‫محروم به دلیل ذخایر محدود توان ایجاد واحدهای فرآوری ندارند و عوارض صادراتی منجر به تعطیلی‬ ‫آنها می‌شود‪.‬‬ ‫هر چند طبق اولویت قرار گرفتن تامین نیاز داخلی نباید منجر به انحصاری ش�دن قیمت مواد معدنی‬ ‫در داخل شود‪ .‬در واقع دولت و مجلس شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند تا عرضه و تقاضای مواد معدنی‬ ‫در شرایط رقابتی تعیین شود‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که قیمت برخی محص��والت معدنی در‬ ‫بازارهای جهانی کاهش یافته وض��ع عوارض صادراتی‪،‬‬ ‫فعالی��ت معدن��کاران در مناطق مح��روم را تحت تاثیر‬ ‫ق��رار می‌ده��د‪ .‬از طرف دیگر دولت به دنبال آن اس��ت‬ ‫با اس��تفاده از اهرم عوارض صادراتی ع�لاوه بر افزایش‬ ‫درآمده��ای ارزی از طریق باالب��ردن ارزش افزوده مواد‬ ‫معدنی با فرآوری‪ ،‬میزان اش��تغالزایی بیش��تری را برای‬ ‫مناطق مختلف کشور به همراه آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹مصوبه در حمایت از معادن کوچک‬ ‫یک عضو هیات مدیره خانه معدن‬ ‫ای��ران در گف��ت و گ��و با‬ ‫ضمن حمای��ت از مصوب ‌ه مجلس‬ ‫در باره ماده ‪ 27‬الیح ‌ه ضد رکود‬ ‫گف��ت‪ :‬از آنجایی ک��ه طبق این‬ ‫مصوبه معادنی که فرآوری محصوالت آن از توجیه فنی‬ ‫و اقتص��ادی برخوردار نیس��ت می‌توانند بدون پرداخت‬ ‫عوارض مواد معدنی خود را صادر کنند منجر به حفظ و‬ ‫توسعه فعالیت معدنکاری در مناطق محروم می‌شود‪ .‬اما‬ ‫در صورتی که تمام معادن و محصوالت معدنی براساس‬ ‫یک قانون موظف به پرداخت عوارض می‌شدند بسیاری‬ ‫از این معادن کوچک به تعطیلی کش��یده می‌شدند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که بیشترین اشتغال در معادن کوچک و‬ ‫دور افتاده کشور است‪.‬‬ ‫جعف��ر صادقی‌پناه درب��اره دالیل اهمی��ت این مصوبه‬ ‫افزود‪ :‬در بس��یاری از مع��ادن کوچک ب��ه دلیل ذخیره‬ ‫محدود امکان ایجاد واحدهای ف��رآوری وجود ندارند‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر اس��تقرار یک واحد فرآوری برای چند معدن‬ ‫کوچک با موانعی همراه اس��ت‪ .‬به‌ط��وری که هر یک از‬ ‫معادن دارای س��نگ‌های معدنی ب��ا ویژگی‌های متفاوت‬ ‫هس��تند که در یک واحد فرآوری ام��کان همگن کردن‬ ‫آنه��ا وجود ندارد‪ .‬از طرف دیگر هزینه حمل و نقل باالی‬ ‫م��واد معدنی منجر به غیراقتصادی ش��دن تولیدات این‬ ‫محصوالت می‌ش��ود‪ .‬گرچه برای راه اندازی یک مجتمع‬ ‫نیاز اس��ت که توس��عه حمل و نقل در این معادن دنبال‬ ‫ش��ود‪ .‬او با اشاره به اینکه بر مبنای تقاضای مواد معدنی‬ ‫بازار در آینده چشم‌انداز صادراتی ترسیم شود ادامه داد‪‌:‬‬ ‫اگر صادرات برخی محصوالت معدنی همچون سنگ‌های‬ ‫تزئینی محدود شود در آینده‌ای نه چندان دور تقاضایی‬ ‫برای آنها وجود نخواهد داش��ت‪ .‬به گونه‌ای که هم‌اکنون‬ ‫نزدیک به دو س��وم از مصرف نمای ساختمان از سنگ‌ها‬ ‫طبیعی اس��ت و یک س��وم مصرف‌کننده‌ها از سنگ‌های‬ ‫تزئینی مصنوعی اس��تفاده می‌کنند زیرا عالوه بر قیمت‬ ‫پایین تر‪ ،‬س��بک و شکیل تر هس��تند‪ .‬بنابراین صادرات‬ ‫س��نگ تزئینی نباید محدود شود‪ ،‬زیرا به نسبت افزایش‬ ‫مصرف سنگ‌های مصنوعی تقاضا برای سنگ‌های طبیعی‬ ‫کاهش خواهد یافت‪ .‬از طرف دیگر باید با تعریف مصارف‬ ‫جدید همچون س��اختن مجسمه از س��نگ‌های تزئینی‬ ‫تقاضا و ارزش اف��زوده محصول را افزایش دهیم‪ .‬صادقی‬ ‫پناه با بیان اینکه در این مصوبه به حفظ درصدی از سهم‬ ‫بازار جهانی با دریافت نشدن عوارض صادراتی اشاره شده‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو مطرح کرد‬ ‫که مبهم اس��ت اضافه کرد‪ :‬در صادرات مواد معدنی خام‬ ‫اینکه چگونه و بر مبنای چه عواملی درصدی از سهم بازار‬ ‫برای صادرات در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬روشن نیست که باید‬ ‫به صورت شفاف مشخص شود‪ .‬با این حال تولید‌کنندگان‬ ‫م��واد معدنی حاضرند ‪ 10‬درص��د کمتر از قیمت جهانی‬ ‫محص��والت خود را به خریدار داخلی بفروش��ند اما نباید‬ ‫قیمت‌های به صورت انحصاری تعیین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت را بازار تعیین کند‬ ‫عضو کمیس��یون مع��ادن اتاق‬ ‫بازرگانی ایران در رابطه با اثرات‬ ‫این مصوب��ه در تولیدات معدنی‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫به‬ ‫خام فروش��ی م��واد معدنی در‬ ‫ای��ران از زمانی آغاز ش��د که اس��تخراج مواد معدنی‬ ‫س��رعت گرفت ام��ا همپای با آن واحده��ای فرآوری‬ ‫توسعه نیافت‪ .‬از این رو خام‌فروشی برخی محصوالت‬ ‫معدن��ی در ایران را نمی‌توان محدود کرد‪ .‬برای نمونه‬ ‫سنگ‌های ساختمانی در ایران امکان فرآوری ندارند‪،‬‬ ‫حال اگر صادر نشوند به دلیل فناوری پایین بخشی از‬ ‫س��نگ در فرآوری داخلی از بین م��ی‌رود‪ .‬همچنین‬ ‫کیفیت و ارزش افزوده مناسبی که توسط شرکت‌های‬ ‫خارجی به آن داده می‌شود را کسب نمی‌کند‪ ،‬بنابراین‬ ‫محدودیت صادرات در این محصول نمی‌تواند کمکی‬ ‫به ارزش آفرینی مواد معدنی کند‪ .‬مگر اینکه تجهیزات‬ ‫پیش��رفته ب��رای تکمیل زنجیره فرآوری وارد کش��ور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رس��ول رنجبران با اشاره به اینکه برخی محصوالت‬ ‫معدنی در ای��ران متقاضی ندارد اف��زود‪ :‬مواد معدنی‬ ‫همچون س��نگ آهن با عیار بی��ن ‪ 30‬تا ‪ 40‬در ایران‬ ‫متقاضی ندارد‪ .‬این در حالی اس��ت که تولیدکنندگان‬ ‫خارج��ی آن را خریداری می‌کنند و تا عیار ‪ 60‬درصد‬ ‫ب��ه آن ارزش‌اف��زوده می‌دهند‪ ،‬بنابرای��ن محدودیت‬ ‫ص��ادرات مواد معدنی باید ب��ر مبنای تقاضای داخلی‬ ‫باش��د که دولت با حمایت تس��هیالت و فراهم کردن‬ ‫بستر برای واحدهای فرآوری‪ ،‬امکان تقاضا برای این‬ ‫محص��والت ایجاد کند‪ .‬از طرف دیگر دولت و مجلس‬ ‫باید زمینه را به گون��ه‌ای فراهم کنند که بازار قیمت‬ ‫محصوالت را تعیین کند‪.‬‬ ‫رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران خبر داد‬ ‫نبود محدودیت برای فعالیت بخش خصوصی در فلزات گرانبها‬ ‫مشارکت ‪ 32‬هزار معدنکار در انتخابات مهندسی معدن‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬با وجودی که ایران در‬ ‫زمینه استحصال فلزات گرانبها کمتر فعالیت داشته و بخش خصوصی‬ ‫نیز توجه کمی به این بخش نش��ان داده اما هیچ‌گونه محدودیتی در‬ ‫‪ ،‬مهدی کرباس��یان افزود‪:‬‬ ‫ای��ن زمینه وجود ن��دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫بخ��ش خصوصی ام��کان ورود به فرآوری همه فل��زات گرانبها به جز‬ ‫اورانیوم را دارد‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬کش��ورهای معدن‌خیز جهان به اس��تحصال فلزات‬ ‫گرانبه��ا مانند طال‪ ،‬نقره‪ ،‬تیتانیوم‪ ،‬پاالدی��وم و وانادیوم‪ ،‬توجه ویژه‌ای‬ ‫نش��ان می‌دهند و به دلیل کاربردهای روزافزون آنها در صنایع جدید‪ ،‬اکتش��اف و اس��تخراج مواد معدنی‬ ‫برخوردار از این فلزات در حال افزایش اس��ت‪ .‬این مقام مس��ئول خاطرنشان کرد‪ :‬سازمان ایمیدرو از نیاز‬ ‫کشور به فلزات گرانبها غافل نبوده و برای تامین بخشی از این نیاز‪ ،‬در حوزه اکتشاف تا فرآوری‪ ،‬طرح‌هایی‬ ‫را ب��ه اجرا گذاش��ته که طرح نیمه‌صنعتی تیتانیوم کهنوج با ظرفی��ت روزانه ‪ 2‬تن و طرح صنعتی آن به‬ ‫ظرفیت ‪130‬هزار تن کنسانتره و ‪70‬هزار تن سرباره پیگمنت از جمله آنها محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته رییس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬مرحله نخس��ت بهره‌برداری طال و نقره زرشوران (آذربایجان‌غربی)‬ ‫به ظرفیت ‪ 3‬تن طال و ‪ 1200‬کیلوگرم نقره در آذر امسال انجام شد و مرحله دوم آن نیز با همین میزان‬ ‫ظرفیت دردست اجراست‪ .‬پیش از این سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‬ ‫اعالم کرد‪ :‬اجرای برنامه اکتشافات تکمیلی که از یک سال گذشته در معادن آغاز شده‪ ،‬افزایش ‪ 20‬تنی‬ ‫ذخایر طال را در برداشت که این موضوع به تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز رسیده است‪.‬‬ ‫براساس همکاری سه‌جانبه سازمان‌های ایمیدرو‪ ،‬زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و معاون امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی وزارتخانه یادشده فعالیت گسترده اکتشافی در دولت یازدهم به مورد اجرا درآمده‬ ‫که عملیات اکتش��افات تکمیلی در معادن زرش��وران (آذربایجان غربی) موجب شده تا میزان ذخیره آن‬ ‫از ‪ 89‬به بیش از ‪ 108‬تن افزایش یابد‪ .‬برپایه این گزارش‪ ،‬کارشناس��ان پیش‌بینی کرده‌اند با اکتش��افات‬ ‫تکمیلی در حال اجرا در منطقه زرشوران‪ ،‬احتمال افزایش بیشتر میزان ذخایر قطعی طال وجود دارد‪.‬‬ ‫توس��عه فعالیت‌های اکتشافی به‌عنوان یکی از راهبردهای جدی ایمیدرو محسوب می‌شود که در قالب‬ ‫همکاری س��ه‌جانبه‪ ،‬عملیات در پهنه ‪200‬هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور از سال گذشته آغاز شده‬ ‫و در آینده نزدیک ارزش ذخایر مواد معدنی کشور به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد و بستری برای‬ ‫توسعه طرح‌های معدنی و صنایع معدنی فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫آمارهای منتش��ر شده حاکی است‪ :‬میزان ذخایر معدنی اکتشافی کشور ‪57‬میلیارد تن است که از این‬ ‫رقم حدود ‪37‬میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫میزان اس��تخراج مواد معدنی کشور از ‪5‬هزار و ‪ 400‬معدن فعال در سال‪ 1392‬به رقم ‪420‬میلیون تن‬ ‫رسید که نسبت به سال‪ 91‬حدود ‪50‬میلیون تن افزایش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان نظ��ام مهندس��ی معدن ای��ران گف��ت‪ :‬پنجمین‬ ‫دوره انتخابات نظام مهندس��ی معدن که قرار اس��ت هفتم اسفندماه‬ ‫س��ال‌جاری در سطح ‪ 30‬استان کش��ور برگزار شود‪ ،‬امکان مشارکت‬ ‫فعال ‪32‬هزار نفر اعضای این سازمان را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫هرمز ناصرنیا در گفت‌وگو با ایرنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمام استان‌های کشور‬ ‫غیر از اس��تان البرز دارای س��ازمان نظام مهندسی معدن هستند که‬ ‫متش��کل از ‪5‬نفر عضو هیات‌مدیره اصلی و دو تن علی‌البدل اس��ت و‬ ‫استان البرز به‌عنوان دفتر نمایندگی استان تهران فعالیت دارد‪.‬‬ ‫وی ی��ادآور ش��د‪ :‬مجری برگ��زاری این انتخاب��ات هیات اجرایی اس��ت که طبق قان��ون‪ ،‬دوره فعالیت‬ ‫هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی معدن استان‌ها ‪3‬سال تعیین شده است‪.‬‬ ‫ناصرنیا اضافه کرد‪ :‬اعضای اصلی هیات‌مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی معدن اس��تان‌ها ش��امل دو نفر‬ ‫مهندس معدن‪ ،‬یک نفر مهندس زمین‌شناس‪ ،‬یک نفر نقشه بردار و یک نفر مهندس متالورژی با گرایش‬ ‫استخراجی و دو عضو علی‌البدل نیز باید یک نفر مهندس معدن و دیگری مهندس زمین‌شناس باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس قانون نظام مهندسی معدن مصوب مجلس شورای اسالمی‪ ،‬معادنی که بیش از ‪25‬‬ ‫نفر نیروی کاری دارد‪ ،‬باید نس��بت به انتخاب مسئول ایمنی اقدام کند‪ ،‬درعین حال کارخانه‌های صنایع‬ ‫معدنی نیز باید مسئول فنی داشته باشند‪.‬‬ ‫ناصرنیا تصریح کرد‪ :‬تمام طرح‌های اکتشافی کشور نیز باید دارای مسئول فنی باشند و تاکنون برای ‪12‬‬ ‫شغل این مهم مورد تصویب قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬داشتن پروانه اشتغال برای مسئوالن فنی و ایمنی معدن الزامی است و تمامی عملیات معدنی‬ ‫باید توسط مهندسین ذی‌صالح انجام شود‪.‬‬ ‫مهن��دس محمدرضا نعم��ت‌زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به مناس��بت برگ��زاری انتخابات مزبور‬ ‫در بخش��نامه‌ای به روس��ای س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‌ها اعالم کرده بود‪ ،‬به منظور‬ ‫شفاف‌سازی امور معدنی کشور‪ ،‬الزم است معاونان و روسای اداره‌های آن سازمان که قصد داوطلب شدن‬ ‫در انتخابات مربوط را دارند‪ ،‬تا پایان مردادماه سال‌جاری از سمت خود استعفا دهند‪.‬‬ ‫چنانچه هر کدام از کارکنان س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هر اس��تان به‌عنوان رییس سازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن انتخاب شود‪ ،‬باید در قالب ماموریت یا مرخصی بدون حقوق در این مسند حاضر شود‪.‬‬ ‫ناصرنیا گفت‪ :‬مهم‌ترین رکن س��ازمان نظام مهندسی معدن‪ ،‬شورای انتظامی است که نسبت به احقاق‬ ‫حقوق معدنداران اقدام می‌کند و هرگاه بهره‌بردار معدنی شکایتی نسبت به فعالیت مهندس تحت امر خود‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬الزم است موضوع را به شورای انتظامی منعکس کند‪ .‬رییس سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫تاکید کرد‪ :‬چنانچه بهره‌برداران معادن درباره عملکرد مهندس��ان ش��اغل زیر نظر آنها هیچ‌گونه شکایتی‬ ‫نداشته باشند‪ ،‬نشانه شرایط طبیعی است و از عملکرد این افراد رضایت دارند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه‌گذاری معدنی‬ ‫با همکاری‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫محمدرضا مرتضوی‬ ‫رییس خانه صنعت و معدن تهران‬ ‫در شرایط کنونی که قیمت نفت سیر نزولی دارد‬ ‫کشور برای رها ش��دن از وابستگی به صادرات تک‬ ‫محصول��ی و متکی بودن ب��ه درآمدهای نفت و گاز‬ ‫باید س��رمایه‌گذاری در بخش‌های پرظرفیت کشور‬ ‫را مد نظر قرار ده��د‪ .‬از آنجایی که ایران در بخش‬ ‫معدن از تنوع و ذخایر باالیی برخوردار اس��ت باید‬ ‫بستر درآمدزایی در کشور را فراهم کرد به گونه‌ای‬ ‫که با ایجاد زیرس��اخت‌های مورد نیاز‪ ،‬تولید در این‬ ‫بخش به س��مت محصول نهایی با ارزش افزوده باال‬ ‫حرکت کند‪.‬‬ ‫این مسئله در گام نخست به فضای اقتصاد کالن‬ ‫کش��ور برمی‌گردد که با بهبود فضای کس��ب و کار‬ ‫سرمایه‌گذاران بیش��تری به سوی معدنکاری سوق‬ ‫پیدا می‌کنند‪ .‬در این مسیر سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫به دلیل اینکه در انتقال و ارتقای فناوری به کش��ور‬ ‫نقش بس��زایی دارند‪ ،‬می‌توانند با مش��ارکت بخش‬ ‫خصوصی عالوه بر اینکه معادن بزرگ را در کش��ور‬ ‫توسعه دهند‪ ،‬زمینه بهبود فرآوری را نیز مهیا کنند‪.‬‬ ‫بنابراین نیاز است که دولت در راستای چشم‌انداز‬ ‫اقتصاد کشور شاخص‌های پیش‌بینی شده را بهبود‬ ‫بخش��د تا نقش درآمدهای بخ��ش معدن در تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی افزایش یابد‪ .‬از این رو برنامه‌ریزی‬ ‫بلندمدت در کش��ور باید به گونه‌ای پیش رود تا با‬ ‫توس��عه صنعتی و معدنی‪ ،‬س��طح رف��اه جامعه نیز‬ ‫افزایش یابد‪ .‬درواقع تا کش��وری به س��طوح باالی‬ ‫صنعتی دس��ت نیابد نمی‌تواند از نظر معیشتی رفاه‬ ‫را ب��ه جامعه خ��ود هدیه دهد‪ .‬حال نیاز اس��ت از‬ ‫ظرفیت‌های داخلی کشور که شامل نیروی انسانی‬ ‫و س��رمایه‌های مالی است برای توس��عه اقتصادی‬ ‫کش��ور اس��تفاده کنیم که این امر مس��تلزم فراهم‬ ‫کردن شرایط مس��اعد اقتصادی است که عالوه بر‬ ‫جلوگیری از فرار مغزها‪ ،‬س��رمایه‌های کشور نیز در‬ ‫داخل برای بهبود درآمدزایی به کار گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین تسهیل قوانین و مقررات در بخش معدن‬ ‫می‌تواند س��رمایه‌ها را به س��مت خود سوق دهد و‬ ‫بستر صدور کاالهای صنعتی و معدنی را با تکیه بر‬ ‫منابع داخلی فراهم کند‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫نایب‌رییس کمیسیون ویژه اقتصادی‪:‬‬ ‫بهره مالکانه ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫معادن دائمی شود‬ ‫نایب‌رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬برای ثبات سرمایه‌گذاری در معادن‪ ،‬به‬ ‫ج��ای اینکه مصوبه بهره ‪۳۰‬درصدی مالکانه در قانون‬ ‫بودجه آورده‌ش��ود‪ ،‬باید در قانون دائمی بهره‌برداری‬ ‫مع��دن آورده می‌ش��د‪ .‬به گزارش ف��ارس‪ ،‬محمدرضا‬ ‫پورابراهیمی نماینده کرمان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در باره ‪30‬درصد بهره مالکانه معادن گفت‪ :‬از دو سال‬ ‫قبل که بهره مالکانه در بودجه س��االنه آمده است‪ ،‬به‬ ‫نظر من این رویه اش��تباه اس��ت و اگر قرار است بهره‬ ‫مالکانه آورده ش��ود‪ ،‬باید در قانون دائمی بهره‌برداری‬ ‫از مع��ادن گنجانده ش��ود ت��ا س��رمایه‌گذار بداند که‬ ‫ثب��ات در قانون وج��ود دارد‪ .‬نایب‌رییس کمیس��یون‬ ‫وی��ژه اقتصادی اف��زود‪ :‬تصویب به��ره مالکانه معادن‬ ‫سنگ‌آهن بر شرکت‌های معدنی سنگ‌آهن چادرملو و‬ ‫گل‌گهر اثرگذاش��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬به نظر من این مصوبه‬ ‫منطقی به نظر نمی‌رس��ید‪ ،‬اما چون پیش��نهاد دولت‬ ‫ب��ود‪ ،‬نمایندگان هم نظ��ر دولت را تصوی��ب کردند‪.‬‬ ‫پورابراهیمی اف��زود‪ :‬تصویب ‪30‬درصدی بهره مالکانه‬ ‫در قانون بودجه‪ 93‬بود و احتماال این مصوبه مبنا قرار‬ ‫می‌گیرد که به نظر من باید تعدیل شود‪ .‬وی در مورد‬ ‫اینک��ه آیا حق بیت‌المال از معادن نباید گرفته ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��هم بیت‌المال در قانون بهره‌برداری از معادن‬ ‫مقرر ش��ده و نباید در بودجه ساالنه آورده شود‪ ،‬مثال‬ ‫اگر کس��ی مغازه‌ای را ‪5‬ساله اجاره دهد‪ ،‬نمی‌تواند در‬ ‫بین مدت اج��اره میزان اجاره را زی��اد کند‪ ،‬در مورد‬ ‫معدن هم اگر قرار است سهم بیشتری از بهره مالکانه‬ ‫گرفته ش��ود‪ ،‬باید قانون دائمی معدن اصالح شود که‬ ‫متناس��ب با آن قانون پروانه بهره‌برداری به افراد داده‬ ‫می‌شود‪ .‬پورابراهیمی در مورد اینکه آیا ‪30‬درصد بهره‬ ‫مالکانه را می‌توان با تولید مواد با ارزش‌افزوده معدنی‬ ‫جبران کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در مورد هر ماده معدنی و عیار آن‬ ‫تف��اوت دارد و به هر حال نمی‌توان در مورد همه مواد‬ ‫معدن��ی یک گونه بهره مالکانه گرفت یا طوری باش��د‬ ‫که از قیمت صادراتی بیش��تر شود و نباید شرکت‌های‬ ‫معدن��ی را با چالش روب��ه‌رو کنیم‪ ،‬بلکه باید در قانون‬ ‫دائمی معدن همه این موارد گنجانده شود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫س��رمایه‌گذار معدن باید بداند که در قانون دائمی چه‬ ‫مواردی وجود دارد و متناس��ب با آن سرمایه‌گذاری و‬ ‫برنامه‌ریزی کند‪.‬‬
‫ﺭﻭﻯ ﺧﻂ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﺭﻳﻴﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺁﻟﻮﺩﮔﻰﻣﺲﺳﻮﻧﮕﻮﻥﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺮﻣﺎﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﻣﻨﺎﺩﻯ ﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﺭﻳﻴﺴــﻪ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻣﺲ‬ ‫ﺳﻮﻧﮕﻮﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻳﺪﻯ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺲ‬ ‫ﺳــﻮﻧﮕﻮﻥ ﻫﻤﻴﻦ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳــﻮﺩ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻣﺲ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺫﻭﺏ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﺎﺭﺱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺒﺮﻳﺰ‪ ،‬ﺁﺫﺭﺷــﻬﺮ‬ ‫ﻭ ﺍﺳــﻜﻮ ﺩﺭ ﻣﺠﻠــﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺲ ﺳــﻮﻧﮕﻮﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﺳــﻴﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﻨﮕﻞﻫﺎﻯ ﺍﺭﺳﺒﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﻤﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺫﻭﺏﺁﻫﻦ ﻣﻰﺳﺎﺯﺩ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺎﻥ ﺁﺑﺰﺭﻭﺭ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺷــﻰ ﻧﻮﺷﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧــﻪ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺫﻭﺏﺁﻫــﻦ ﺩﺭ ﺍﻟﺪﻗﻢ ﻋﻤﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺳــﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺑــﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺑﺨــﺶ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ‪ 4‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻳﻦ ﻧﻴﻮﺯ‪ ،‬ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻯ ﺗﺮﻳﺪ ﻋﺮﺑﻴﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷــﺖ‪ :‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ‪،‬‬ ‫ﻭﺯﻳــﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ‪ 70‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﺪﻗﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ‪ ،‬ﻛﺎﺭﺧﺎﻧــﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺫﻭﺏﺁﻫﻦ ﻣﻰﺳﺎﺯﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺁﻫﻦ ﺍﺯ ﺳــﻨﮓﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤــﺎﻥ ﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﺮﭘﺎ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﺭﻳﻞ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯ‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﺳــﺮﺑﺎﺯ ﺑﺎ ‪ 490‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺴﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﻛﺎﻟﻮﻧﺪﻯ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺳــﺮﺑﺎﺯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ‪ 3‬ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ‪ 490‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ‪ 180‬ﻧﻔــﺮ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫‪ 1000‬ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻟﻮﻧــﺪﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ 260 :‬ﻧﻔﺮ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﻧــﺪﺍﺯﻯ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻣﺸــﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ‪ 30 ،‬ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ 25 :‬ﺩﺭﺻــﺪ ﺗﺠﻬﻴــﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ‪ 75‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﮕــﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﻣــﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﭘﺮﻭژﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺑﺎ ‪ 490‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺪﺍﺙ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ‪ 3300‬ﺗﻦ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 22‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺗﻦ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ‪ 8‬ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭ ‪ 8‬ﻣﺎﻩ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ‬ ‫ﺳــﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﺑﻪ ﻣــﺮﺯ ‪ 22‬ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻭ ‪ 446‬ﻫﺰﺍﺭﻭ‬ ‫‪600‬ﺗﻦ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷــﺎﺗﺎ؛ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ‬ ‫ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ‪ 618‬ﻫﺰﺍﺭﻭ ‪ 600‬ﺗﻦ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻛﺎﺗﺪ ﻣﺲ ‪ 129‬ﻫﺰﺍﺭﻭ ‪ 400‬ﺗﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ‪ 8‬ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺷــﻤﺶ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺍﻓﺰﻭﻥﺑﺮ ‪ 186‬ﻫﺰﺍﺭﻭ ‪ 700‬ﺗﻦ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺩﺭﺁﻟﻮﻣﻴﻨﺎ ‪ 168‬ﻫﺰﺍﺭﻭ ‪800‬ﺗﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺎﻳــﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ :‬ﺩﺭ‬ ‫ﺁﺑﺎﻥﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ؛ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ‪ 2‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 473‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ‬ ‫‪ 300‬ﺗﻦ ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ؛‪ 60‬ﻫﺰﺍﺭﻭ ‪800‬ﺗﻦ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ‬ ‫ﺯﻏﺎﻝﺳــﻨﮓ؛ ‪ 22‬ﻫﺰﺍﺭﺗﻦ ﺷــﻤﺶ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻭ ‪20‬‬ ‫ﻫﺰﺍﺭﻭ ‪700‬ﺗﻦ ﭘﻮﺩﺭﺁﻟﻮﻣﻴﻨﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ‪ 18‬ﺩﻯ‪ 16 - 1393‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻻﻭﻝ ‪ 8 -1436‬ژﺍﻧﻮﻳﻪ ‪ -2015‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ -127‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪1445‬‬ ‫ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎﻯﺯﻏﺎﻝﺳﻨﮓ‪،‬‬ ‫ﺭﺍﻫﻰﺑﻪﺳﻮﻯﺻﻨﺎﻳﻊﺳﺒﺰ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ‪ 15‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺯﻏﺎﻝﺳﻨﮓ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺳﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﺁﻥ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻣﺤﺒﻮﺑـﻪ ﻧﺎﻃﻖ‪-‬ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻌـﺪﻥ‪ :‬ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻌﺪﻧــﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺑــﺎﻻﻯ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﺿﺎﻳﻌــﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻰ‪ ،‬ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﻰ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴــﺖ‬ ‫ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﺍﻩ ﭼﺎﺭﻩﺍﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ‬ ‫ﻧﻴــﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﻻﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﺩﻳﺪﻩ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫــﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎﻯ ﺯﻏﺎﻝﺳــﻨﮓ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻳــﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴــﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻠﻰ ﻭ ﻧﺒــﻮﺩ ﺻﺮﻓﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﺘﻮﻗﻒ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪﻧﺪﺭﺕ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ‬ ‫ﺭﻫﺎﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ‪ ،‬ﻣﻘﻮﻟﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎﻯ ﭘﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ‪ 90‬ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻰ‬ ‫ﺑــﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻮﻓــﻖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺯﻏﺎﻝﺳــﻨﮓ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺯﻏﺎﻝﺳــﻨﮓ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺧﻮﺭﺍﻙ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩﻯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ‬ ‫ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻣﻔﻴﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺯﻏﺎﻝﺷــﻮﻳﻰ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﻔﻴﺪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑــﺮ ﺣﺬﻑ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺯﻏﺎﻝﺳــﻨﮓ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺍﺯ‬ ‫ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ ﺯﺭﺍﻋﻰ‪ ،‬ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺳﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﭼﺸــﻤﮕﻴﺮﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩﺍﻭﻟﻴﻪ‬ ‫ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑــﺎﺭﻩ ﻳﻮﺳــﻒﻧﮋﺍﺩ‪ ،‬ﻣﻌــﺎﻭﻥ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧــﺪﺭﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻃﺮﺡ‬ ‫ﮔﻔﺖﻭﮔــﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫــﺎﻯ ﻣﻌــﺎﺩﻥ‬ ‫ﺯﻏﺎﻝﺳــﻨﮓ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﻣﻰﺍﻓﺰﺍﻳﺪ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎﻯ ﺯﻏﺎﻝﺳﻨﮓ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻜﻤﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻛﻴﺎﺳﺮ ﻛﻪ‬ ‫ﺟﺰﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻧﺮژﻯﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻃــﺮﺡ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ :‬ﺩﻭ‬ ‫ﻧﻜﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﺍﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷــﺪ‪ :‬ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻪﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﺎﺑــﻪﺍﺯﺍﻯ ﺗﻨﺎژ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻏﺎﻝﺳــﻨﮓ ‪10‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﻣﻰﺷــﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ ﺭﺱ ‪7‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺧﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻯ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺩﻫــﺪ‪ :‬ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ‬ ‫ﻓﻨــﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸــﻜﻼﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻏﺎﻝﺳــﻨﮓ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺑﻮﺩﻳــﻢ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺨﺮﺏ‬ ‫ﺳــﻮﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺳــﻮﻟﻔﻮﺭ ﺭﻭﻯ ﻛﻮﺭﻩﻫــﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑــﻰ ﻧﺸــﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﺳــﻒﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﻪﺻــﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗــﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻃﺮﺡ ﻫﻨﻮﺯ ﺟــﺎﻯ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳــﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺭﻭﻯ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻨﻰ‬ ‫ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺯﻏﺎﻝﺳﻨﮓ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳــﻮﺧﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺤﺚﻫﺎﻯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ‬ ‫ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ :‬ﺍﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑــﻪﺍﻯ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻃﻮﻻﻧﻰﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺍﺟﺮﺍ‬ ‫ﻣﻰﺷــﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺍﺯ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺷــﺪ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﮔﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﻛﻢ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﻏﻀﻨﻔﺮﻯ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺯﻏﺎﻝﺳــﻨﮓ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻣﺮﻛﺰﻯ‬ ‫ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫــﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺭﻭﺍﺝ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﺿﺎﻓــﻪ ﻣﻰﻛﻨــﺪ‪ :‬ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺯﻏــﺎﻝ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎﻯ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﺯﻏﺎﻝﺳــﻨﮓ ﺑﻴﻦ ‪ 20‬ﺗﺎ ‪30‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﭼﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷــﺪﻩ ﺑﺎﺷــﺪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺍﮔــﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﺁﻫﻚ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﻣﻰﺍﻓﺰﺍﻳﺪ‪ :‬ﺁﻫﻚ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺁﻫــﻚ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﺍﻭﻟﻴــﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺯﻏﺎﻝﺳــﻨﮓ‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺳــﻮﺧﺖ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻛــﻪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻋﻤﺪﻩ ﮔﺎﺯ ﻭ‬ ‫ﻣﺎﺯﻭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻏﻀﻨﻔــﺮﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪ :‬ﺗﺰﺭﻳــﻖ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﺭﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ‬ ‫ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﻰﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌــﺎﺩﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺯﻏﺎﻝﺳﻨﮓ ﺳﺎﺑﻘﻪﺍﻯ ‪50‬ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻣﻰﺍﻓﺰﺍﻳﺪ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 10‬ﺗﺎ ‪15‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ‬ ‫ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎﻯ ﺯﻏﺎﻝﺳﻨﮓ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺖ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎﺏ ﺁﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻏﻀﻨﻔــﺮﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ :‬ﺍﻳــﻦ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺨﺮﺑﻰ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴــﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺭ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ‬ ‫ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﺷــﺎﺭژ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺷــﺮﻁ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺑﻪ ﺁﻫﻚ‪ ،‬ﺳــﻴﻠﻴﺲ ﻭ ﺧﺎﻙ ﺭﺱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺍﺭﺯﺍﻥ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﺣﺪ ‪5‬ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﺯﻏﺎﻝﺳﻨﮓ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﻴﻪﭘﺬﻳﺮ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺰﺭﮔــﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ‬ ‫ﺯﻏﺎﻝﺳﻨﮓ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻗﻠﻴﺎﻳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﻳــﻮﺵ ﺣﻤﻴــﺪﻯ‪ ،‬ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ‬ ‫ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫــﺎﻯ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺯﻏﺎﻝﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﻛﺎﺭﻯ‬ ‫ﻋﻤﻠــﻰ ﻣﻰﺩﺍﻧــﺪ ﻭ ﺑــﻪ‬ ‫ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ‪ :‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻃﻠــﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺯﻏﺎﻝﺳﻨﮕﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗــﻰ ﻛﻪ ﺿﺎﻳﻌــﺎﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺯﻏﺎﻝﺳــﻨﮓ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﺎ ﺳــﻴﻠﻴﺲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺷــﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻗﻠﻴﺎﻳــﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ‬ ‫ﺁﻟﻜﺎﺋﻴﺪﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻛﺴــﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻭ ﻛﻠﺴــﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻴﻦ‪ ،‬ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺍﮔﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﮔﺰﺍﻑ‬ ‫ﺁﻥ ﺣﻞ ﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺸــﺪﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺯﻏﺎﻝ ﺳــﻨﮓ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪﺯﺍﺩﻩ؛ ﺭﻳﻴــﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺯﻏﺎﻝﺳــﻨﮓ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌــﺪﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻌﺪﻥ ‪ 24‬ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﺯﻏﺎﻝ ﺳــﻨﮓ‬ ‫ﻛﻚ ﺷﻮ ﺭﻭﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻛﻚﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 500‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺯﻏﺎﻝ ﻛﻚﺷــﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪94‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ‪ 3‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 500‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺯﻏﺎﻝ ﻛﻚﺷﻮ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﻭ ‪ 300‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺯﻏﺎﻝ ﻛﻚ ﺷــﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪200‬‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺯﻏﺎﻝ ﻛﻚ ﺷﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﺯﺭﻧﺪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺯﻏﺎﻝ ﺳــﻨﮓ ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳــﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺗﻮﺳــﻂ ﺫﻭﺏﺁﻫﻦ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮﻯ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺯﻏﺎﻝﺳﻨﮓ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺭﺍ ‪ 8000‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺫﻭﺏﺁﻫﻦ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ‬ ‫ﺯﻏﺎﻝ ﺭﺍ ﺗﻨﻰ ‪ 360‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﻰﺧﺮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸــﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﻪ ﺍﻓﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻮء ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻧﻤﻚ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴــﺖ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻧﻤﻚ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﻮﻧﻠﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺁﺛﺎﺭ‬ ‫ﺳــﻮء ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎﻯ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺗﺎ ﺣﺪ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ‪ ،‬ﺣﺒﻴﺐ ﺩﺍﺭﭘﺮﻧﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴــﺖ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺵ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻠﺐ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴــﺖ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ‪ ،‬ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪﻩ ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺷــﺎﻫﺪ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺯﻳﺴﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻜﺮﺵ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎﻯ ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻧﻤﻚ ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ ﺩﻳﺪﻥ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻧﻤﻚ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﻮﻧﻠﻰ‬ ‫ﻳــﺎ ﺑــﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﭘﺎﻳﻪ »ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ« ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ‪ ،‬ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺗﻮﻧﻠﻰ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎﻯ ﺑﻜﺮ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ‬ ‫ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻧﻤﻚ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﺎﺭﻫﺎﻯ ﻧﻤﻜﻰ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺬﺏ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮﻧﻠﻰ‪ ،‬ﻋﻼﻭﻩ‬ ‫ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﺛﺎﺭ ﺯﻳﺴــﺖﻣﺤﻴﻄﻰ‪ ،‬ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﺑﺎﺯﺩﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺭﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﺘﻬﺪﺯﺍﺩﻩ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻣﺴﺎﻝ ‪2/5‬ﺗﺎ ‪ 3‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺯﻏﺎﻝﺳﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﺑﻰ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺯﻏﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻟﻴــﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺁﻫﻦ ﺁﻻﺕ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺫﻭﺏﺁﻫــﻦ ﻭ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻥ‪،‬‬ ‫ﭼﻨﺪﻳــﻦ ﻣﺎﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺎﺭﮔــﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﻭ ﺍﻳــﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺯﻏﺎﻝﺳــﻨﮓ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻠﺴــﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺎﺯﮔﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺫﻭﺏﺁﻫــﻦ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧــﺖ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻏﺎﻝﺳﻨﮓ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﺫﻭﺏﺁﻫﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺫﻭﺏﺁﻫﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻭ ﺯﻳﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﻭ ﻛﻮﺛﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺧﺎﻡ ﺍﺯ ﺧﻠﺨﺎﻝ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﻭ ﻛﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﺮﻭﺝ ﺧﺎﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﻮﻻﺩ ﻧﻴﻮﺯ‪ ،‬ﺟﻠﻴﻞ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﻠﺨﺎﻝ‬ ‫ﺑــﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑــﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻏﻨﻰ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺧﺮﻭﺝ ﺧﺎﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﺧﺮﻭﺝ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﻡ ﺷﺪ‬ ‫ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺳــﻨﮓ ﺗﺮﺍﻭﺭﺗﻦ ﻭ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﻩ ﻣــﺮﺩﻡ ﺧﻠﺨــﺎﻝ ﻭ ﻛﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﻭ ﻛﻮﺛﺮ ﻭ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺭﻭﺩ ﻗﺰﻝﺍﻭﺯﻥ ﺍﺳــﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ‪ 150‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺭﻳــﺎﻝ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﺒــﺮ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳــﺖ‪ :‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴــﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رونق صادرات‬ ‫کلید افزایش‬ ‫درآمدهای ارزی‬ ‫محمود بازاری‬ ‫مدیر کل دفتر توسعه صادرات‬ ‫سازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ن روزها تاکی��د دولت بر ض��رورت صادرات‬ ‫غیرنفت��ی به عن��وان یک منب��ع جایگزین درآمد‬ ‫نفت��ی‪ ،‬بی��ش از هر زم��ان دیگری اس��ت که در‬ ‫ای��ن حالت ب��ه نظر می‌رس��د دول��ت می‌تواند با‬ ‫برنامه‌ریزی دقیق‪ ،‬زمینه را برای ارزآوری بیش��تر‬ ‫ص��ادرات محصوالت کاالی��ی اعم از کش��اورزی‬ ‫و صنعتی فراه��م کند‪.‬بخش کش��اورزی اگر چه‬ ‫در آم��ار و ارقام عملکردهای ص��ادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫س��هم کمی دارد؛ ام��ا ظرفیت‌‌های کش��ور برای‬ ‫تولی��د محصوالت متنوع ای��ن بخش برای حضور‬ ‫مناس��ب‌تر در بازارهای هدف هن��وز به‌طور کامل‬ ‫ب��روز و ظهور نیافته اس��ت‪ .‬تا جایی که هم‌اکنون‬ ‫در بس��یاری از محص��والت‪ ،‬ب��دون مصرف باالی‬ ‫آب‪ ،‬می‌توان تولیدات مناس��بی داشت و با ارزش‬ ‫اف��زوده باالیی آنها را صادر کرد‪ .‬محصوالتی مانند‬ ‫زعفران‪ ،‬پس��ته‪ ،‬گیاهان دارویی‪ ،‬شیالت و آبزیان‪،‬‬ ‫فرآورده‌ه��ای دام و طی��ور‪ ،‬چ��ای‪ ،‬گل و گیاهان‬ ‫زینتی و بس��یاری دیگر از تولیدات این بخش که‬ ‫هنوز برای مصرف‌کننده خارجی ناش��ناخته است‬ ‫و با توجه به ش��رایط اقلیمی کش��ورمان‪ ،‬نیاز آبی‬ ‫بس��یار کمی هم دارد بخش��ی از قابلیت‌های کم‬ ‫نظی��ر ایران در تجارت منطق��ه‌ای و بین‌المللی را‬ ‫نشان می‌دهند‪ .‬هرچند که دیگر محصوالتی نظیر‬ ‫می��وه و تره‌بار که به عن��وان محصوالت با مصرف‬ ‫باالی آب اطالق ش��ده و برخی خواهان بازنگری‬ ‫در صادرات آن هستند! هم در صورت برنامه‌ریزی‬ ‫مناس��ب تولید با مدل‌های آبیاری نوین و حمایت‬ ‫از تولیدکنندگان در زمینه اعمال روش‌های جدید‬ ‫تولید عم��ودی در س��طوح بهره‌ب��رداری کنترل‬ ‫ش��ده و اج��رای توصیه‌های فن��ی و اقتصادی بر‬ ‫اس��اس یافته‌های تحقیقاتی جدی��د می‌توانند با‬ ‫به��ره‌وری و بازده ب��االی عملکرد و کاهش هزینه‬ ‫تمام ش��ده تولید‪ ،‬به مقاصد مختلف در بازارهای‬ ‫جهانی صادر شوند‪.‬متاس��فانه اگر قرار باشد بدون‬ ‫س��اماندهی و مدرن‌س��ازی روش‌ه��ای تولی��د و‬ ‫زیرس��اخت‌های نگهداری محصوالت کش��اورزی‬ ‫در عرصه‌ه��ای بهره‌ب��رداری و همچنین به نوعی‬ ‫ره��ا کردن بهره‌برداران در جریان تولید‪ ،‬تقس��یم‬ ‫اراض��ی و باغات‪ ،‬مص��ارف بی‌روی��ه آب و کود و‬ ‫سموم شیمیایی و ماش��ین‌آالت و همچنین نبود‬ ‫نظارت صحیح و مستمر از طریق ترویج و آموزش‬ ‫روش‌های نوین واقتصادی تولی��د به بهره‌برداران‬ ‫زحمتکش‪ ،‬فقط در مرزه��ای گمرکی حلقه‌های‬ ‫نظارت��ی و کنترلی صادرات را تنگ‌ت��ر کرده و با‬ ‫افزایش بوروکراس��ی و اعمال نظام س��همیه‌ای و‬ ‫مجوزی صادرات که ابزاری عمدتا منس��وخ شده‬ ‫و قدیمی در تجارت خارجی است خواسته باشیم‬ ‫فرآیند صادرات محصوالت کش��اورزی را مدیریت‬ ‫کنیم راه به سرمنزل مقصود نخواهیم برد و این در‬ ‫ش��رایطی است که با افت قیمت‌های جهانی نفت‬ ‫خام‪ ،‬صادرات غیرنفتی باید تکیه‌گاه سیاست‌های‬ ‫تولیدی و خروج غیرتورمی از رکود باشد؛ بنابراین‬ ‫هرگون��ه ایجاد موان��ع و محدودیت‌ها و تش��دید‬ ‫بوروکراسی‪ ،‬ظلم مضاعفی به جریان رونق گرفتن‬ ‫تولی��د و حمایت از بهره‌برداران این بخش اس��ت‪.‬‬ ‫این در صورتی اس��ت که متولی تولید کشاورزی‬ ‫ماموریت‌ه��ای حاکمیتی قابل توج��ه و مهم‌تری‬ ‫در ح��وزه تولی��د دارد که یک��ی از مهم‌ترین آنها‬ ‫ارتق��ای بهره‌وری و بازده تولید در واحد س��طح و‬ ‫متنوع‌س��ازی تولیدات کش��اورزی برای اقتصادی‬ ‫ش��دن تولید و توانمند شدن بهره‌برداران است‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر درحال‌حاضر بسیاری از ظرفیت‌های‬ ‫صنعت غذا باوجود نیاز بازارهای هدف همس��ایه‪،‬‬ ‫ب��ه لحاظ نبود تامین مناس��ب و اقتص��ادی مواد‬ ‫اولی��ه از منابع تولی��دات داخلی که بس��یاری از‬ ‫هزینه‌های واردات مواد اولی��ه را نیز ندارد‪ ،‬خالی‬ ‫مانده و هزینه‌های سربار تولید محصوالت غذایی‬ ‫را نیز افزایش داده اس��ت‪ ،‬پس جا دارد که عالوه‬ ‫بر برنامه‌ریزی برای تامین این نیازهای اساس��ی‪،‬‬ ‫ظرفیت‌های تولیدی کش��ور در بخش کشاورزی‬ ‫با ارتقای بهره‌وری تولید در س��طوح بهره‌برداری‬ ‫به‌طور ویژه برای صادرات و کس��ب عایدات ارزی‬ ‫فعال شود‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫هیچ صنفی حق انحصار در قیمت‌گذاری ندارد‬ ‫بحران‪ ،‬اقتصاد بحرین را حاشیه‌نشین کرد‬ ‫دل در طلب دادار‬ ‫‪7‬‬ ‫نقش نمایشگاه‌های اختصاصی در رونق اقتصاد را بررسی می‌کند‬ ‫توسعه تجارت با نمایش توانمندی‌ها‬ ‫گ�روه تج�ارت ‪ :‬اقتصاد ای��ران در برهه‌هایی از زمان‬ ‫کشورهای موفق اروپایی و امریکایی را در صدر فهرست‬ ‫ش��رکای تجاری خود داشته اس��ت‪ .‬این درحالی است‬ ‫ک��ه اقتصاد ایران ب��ه دالیل کاس��تی‌های دولت نهم و‬ ‫ده��م از آن فرصت و موقعیت طالی��ی فاصله گرفته و‬ ‫حاال دوباره نش��انه‌هایی برای بازگشت به جایگاه قبلی‬ ‫نمایان اس��ت‪ .‬روی کار آمدن دولت یازدهم و مذاکرات‬ ‫ژن��و مهم‌تری��ن تاثیر را بر این روند گذاش��ته به نحوی‬ ‫ک��ه باز هم پای کش��ورهای اروپایی به ایران باز ش��ده‬ ‫ت��ا جایی ک��ه هیات‌های اقتصادی متع��ددی از ایتالیا‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬ترکیه و‪ ...‬مهمان ای��ران در این مدت بوده‌اند‪.‬‬ ‫یک��ی از مولفه‌های��ی که در بخ��ش کالن تجارت مهم‬ ‫تلقی می‌ش��ود برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی است‬ ‫که می‌تواند توانمندی‌ه��ا و ظرفیت‌های بالقوه ایران را‬ ‫در خ��ارج از مرزه��ا به دیگران معرف��ی کند‪ .‬در دولت‬ ‫یازدهم نخستین نمایش��گاه اختصاصی ایران در عمان‬ ‫برگزار ش��د و نخستین نمایشگاه اختصاصی یک کشور‬ ‫اروپای��ی در ایران هم ام��روز به کار خود پایان می‌دهد‪.‬‬ ‫این نمایشگاه‌ها تا پایان سال در عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ترکیه‬ ‫و قطر هم تا چندماه آینده برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان‬ ‫بزرگترین نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان در حالی‬ ‫سه‌ش��نبه با حضور وزرای صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت دو‬ ‫کشور گشایش یافت که برخی از کارشناسان معتقدند‬ ‫برگزاری اینگونه نمایش��گاه‌ها در افزایش صادرات ایران‬ ‫تاثیر بسزایی خواهد داشت‪ .‬این نمایشگاه در وسعتی به‬ ‫مس��احت ‪ ۲۶۴۹‬مترمربع و با حضور ‪ ۸۶‬شرکت ایرانی‬ ‫در گروه‌های کاالیی مصالح ساختمانی‪ ،‬خدمات فنی و‬ ‫مهندسی‪ ،‬صنایع الکترونیک‪ ،‬فرش‪ ،‬دارو‪ ،‬خودروسازی‪،‬‬ ‫ب��رق‪ ،‬مواد غذایی و خش��کبار‪ ،‬مبلمان و دکوراس��یون‬ ‫داخل��ی و صنایع فوالدی آغ��از به‌کار کرد که تا ‪۲۰‬دی‬ ‫هم ادامه خواهد داش��ت‪ .‬ایتالیا هم به عنوان نخستین‬ ‫کشور اروپایی بعد از انقالب نمایشگاهی اختصاصی در‬ ‫ای��ران برگزار کرده که تمام این موارد نش��ان از بهبود‬ ‫روابط ایران با دیگر کشورها به خصوص قاره سبز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش موثر در بهبود روابط تجاری‬ ‫مدی��رکل دفت��ر تروی��ج و تجارت‬ ‫سازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬ارائه‬ ‫یارانه و حمایت از تجار برای حضور‬ ‫در نمایش��گاه‌های داخلی و به‌ویژه‬ ‫خارجی در توس��عه و رشد صادرات‬ ‫را حائز اهمیت می‌داند و می‌گوید‪ :‬برگزاری این دست از‬ ‫نمایشگاه‌ها نقش موثری در بهبود روابط تجاری دو کشور‬ ‫دارن��د‪ .‬مه��رداد جاللی‌پ��ور با اش��اره به اینک��ه معرفی‬ ‫توانمندی‌ه��ا می‌توان��د روابط با دیگر کش��ورها را بهبود‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از اهداف اصلی س��ازمان‬ ‫بخش��د‪ ،‬به‬ ‫توس��عه تجارت برنامه‌هایی ب��رای افزایش حجم تجارت‬ ‫است که برگزاری نمایشگاه‌های مختلف می‌تواند یکی از‬ ‫مولفه‌های این امر باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬ارائه خدمات اقامتی‪،‬‬ ‫اختص��اص یارانه ب��ه هیات‌های خارج��ی و تهاتر فضای‬ ‫نمایش��گاهی از جمله برنامه‌هایی اس��ت که برای توسعه‬ ‫ص��ادرات در نظر داریم‪ .‬ضمن اینکه حض��ور تاجران در‬ ‫نمایش��گاه‌های خارجی می‌تواند تاثیر بس��زایی در رشد‬ ‫صادرات داش��ته باش��د‪ .‬جاللی‌پور ادام��ه داد‪ :‬همچنین‬ ‫درصدد هستیم تا به‌منظور توسعه صادرات غیرنفتی‪ ،‬در‬ ‫زمینه تس��هیل حض��ور در عرصه‌ه��ای بین‌المللی برای‬ ‫معرف��ی کاال و خدمات ایرانی و افزایش س��هم کش��ور از‬ ‫صنعت نمایشگاهی‪ ،‬اقداماتی را انجام دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه عمان‪ ،‬یک اتفاق خاص‬ ‫در همی��ن ح��ال مع��اون ام��ور‬ ‫نمایش��گاهی ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی ایران با‬ ‫اش��اره ب��ه برگ��زاری نمایش��گاه‬ ‫تخصصی ای��ران در عمان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این کش��ور ویژگی‌های تجاری بسیار مطلوبی دارد و ما‬ ‫ه��م در رواب��ط خود با آنها مش��کلی نداری��م‪ .‬بنابراین‬ ‫می‌توان این نمایش��گاه را یک اتفاق خاص ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫معاون امور نمایش��گاهی شرکت سهامی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی ایران نیز معتقد اس��ت‪ :‬با توجه به اینکه در‬ ‫یک‌سال اخیر شرایط مناس��بی برای تعامل با کشورها‬ ‫به‌وجود آمده اس��ت‪ ،‬سایر کشورها نسبت به ایران برای‬ ‫برقراری ارتباطات تجاری بس��یار مش��تاق‌تر هس��تند‪.‬‬ ‫‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫محمدج��واد قنب��ری در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫کشورهای دنیا اطالعات دقیقی از توانمندی‌های ایران‬ ‫ندارن��د و این درحالی اس��ت که ایران بع��د از پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی رش��د بس��یار خوب��ی در زمینه تولید‬ ‫کاالهای مختلف‪ ،‬استخراج معادن‪ ،‬بخش‌های صنعتی و‬ ‫خدمات فنی و مهندس��ی کس��ب کرده است‪ .‬به گفته‬ ‫قنبری می‌توان گفت برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی‬ ‫در ایران و یا دیگ ‌ر کش��ورها در کشورمان‪ ،‬تاثیر بسزایی‬ ‫در روابط تجاری و رش��د اقتصادی ما خواهد گذاش��ت‪.‬‬ ‫قنبری با بی��ان اینکه در هفته‌های اخیر چندین هیات‬ ‫تجاری از اروپا‪ ،‬ش��رق آس��یا و دیگر نقاط جهان برای‬ ‫مذاک��ره در زمینه‌ه��ای مختلف نمایش��گاهی به ایران‬ ‫آمده‌اند‌‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به هر حال همکاری با کشورهای‬ ‫دنی��ا می‌تواند به مراتب برای تولید‌کنندگان و صاحبان‬ ‫صنایع که به دنبال درآمد بیش��تر و راحت تر هستند‪،‬‬ ‫ج��ذاب باش��د‪ .‬در چنین ش��رایطی برپایی نمایش��گاه‬ ‫اختصاصی می‌تواند بس��یار حائز اهمیت باشد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬می‌ت��وان در قالب آن نمایش��گاه‪ ،‬گلچینی از تمام‬ ‫کااله��ا و خدمات کش��ور را در مدت‌زم��ان کوتاهی به‬ ‫کشورهای دیگر معرفی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربردی‌ترین روش توسعه تجارت‬ ‫عالوه‌ب��ر برگزاری نمایش��گاه‌های‬ ‫تخصصی ایران در س��ایر کشورها‪،‬‬ ‫پ��ای اروپایی‌ه��ا هم ب��ه برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌های تخصصی در ایران باز‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬به‌طوری که ایتالیا به‬ ‫عنوان نخستین کش��ور اروپایی برای برگزاری نمایشگاه‬ ‫تخصص��ی به ایران آمده اس��ت‪ .‬در همی��ن زمینه مدیر‬ ‫برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایتالیا در ایران با بیان اینکه‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‌های اختصاصی کاربردی‌ترین روش‬ ‫توس��عه تج��ارت و معرفی ب��ه جهان اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نمایش��گاه‌هایی که در کش��ورهای دیگر برگزار می‌کنیم‬ ‫به‌ط��ور قطع صادرات کش��ور را افزایش می‌دهند چراکه‬ ‫توانمندی‌ه��ا و ظرفیت‌ه��ای ایران به نمایش گذاش��ته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬سیدعلیرضا پیش��گویی در گفت‌وگو با‬ ‫‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬اگ��ر هم کش��وری مانند ایتالی��ا در ایران‬ ‫نمایش��گاه اختصاص��ی برگ��زار می‌کند‪ ،‬باعث می‌ش��ود‬ ‫تصورات اشتباهی که نسبت به ایران وجود داشت از بین‬ ‫برود چ��ون دارای توانمندی‌های بس��یاری هس��تیم که‬ ‫می‌توانیم به کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای همسایه‬ ‫منتقل کنیم‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬با اتفاقات پیش‌آمده در این‬ ‫بخش در آینده نزدیک ش��اهد توسعه روابط با کشورهای‬ ‫دنی��ا خواهیم بود و اقتصاد و تجارت کش��ور رونق باالیی‬ ‫پی��دا می‌کند‪ .‬ضم��ن اینکه همین حاال هم کش��ورهای‬ ‫آلمان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬ترکیه و‪ ...‬درخواست همکاری در بخش‬ ‫نمایشگاهی دوطرفه با ایران را داده‌اند‪ .‬پیشگویی با بیان‬ ‫اینکه نخس��تین مزیت برگزاری این‌گونه نمایش��گاه‌های‬ ‫اختصاصی کاهش بسیار تحریم‌هاست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درواقع‬ ‫شرایطی فراهم شده تا فعاالن اقتصادی یکی از مهم‌ترین‬ ‫کشورهای اروپایی میل و رغبت داشته باشند تا به ایران‬ ‫بیایند‪ .‬مدیر برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایتالیا در ایران‬ ‫افزود‪ :‬بزرگ‌ترین دس��تاورد این نمایشگاه توسعه روابط‬ ‫تجاری ایران با ایتالیا اس��ت که حداقل قرار است ‪ ۵‬سال‬ ‫ادامه داشته باشد‪ .‬به هر حال بحث حضور ایتالیایی‌ها در‬ ‫ایران با وجود محدودیت‌های مختلفی که ما در ایران‪ ،‬چه‬ ‫از نظر تحریم‌ها و چه از نظر امکانات داریم‪ ،‬یک دستاورد‬ ‫مهم به حساب می‌آید‪.‬‬ ‫این‌بار ایرانی‌ها به ترکیه می‌روند‪ ،‬شاید مشکل حل شود‬ ‫بیش از دوماه از مش��کالت حمل‌ونق��ل کامیون‌های‬ ‫ایران��ی و ترکیه‌ای گذش��ته و هنوز توافقی برس��ر این‬ ‫موضوع میان طرفین نشده است‪ .‬سوخت در ایران‪۲۵۰‬‬ ‫تومان اس��ت و این رقم در ترکیه ‪۷‬هزار تومان اس��ت‪،‬‬ ‫برهمین اساس از چندین سال پیش تصمیم گرفته شد‬ ‫به دلیل اختالف قیمت س��وخت‪ ،‬کامیون‌های ترکیه‌ای‬ ‫ک��ه به ایران می‌آین��د مابه التفاوت قیمت س��وخت را‬ ‫بدهن��د که یک‌ب��ار ترکیه زیر حرف��ش زد و در نهایت‬ ‫هم تس��لیم ایران ش��د اما بار دیگر همان بهانه را تکرار‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران از سفر‬ ‫بخ��ش خصوصی و وزیر راه ایران به ترکیه برای حل و‬ ‫فصل مش��کالت حمل‌ونقل در مرز بازرگان خبر داد و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بخش خصوصی دو کش��ور می‌توانند زمینه‬ ‫ایج��اد تفاهمنامه جدید را فراهم کنند‪ .‬س��یده‌فاطمه‬ ‫مقیمی در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه هنوز توافق‬ ‫جدیدی ب��رای تردد کامیون‌ها در م��رز بازرگان انجام‬ ‫نش��ده و ترددها براس��اس روال قبل انجام می‌ش��ود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬قرار اس��ت بخش خصوصی ایران با بخش‬ ‫خصوصی ترکیه وارد مذاکره شود و پس از آن وزیر راه‬ ‫ایران برای توافقات دوجانبه به این کش��ور سفر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬وی با بیان اینکه درحال‌حاضر ش��رایط به قبل از‬ ‫مسدود ش��دن مرزها بازگشته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬دو طرف‬ ‫بای��د به یک تفاهمنامه مرزی و جاده‌ای جدید دس��ت‬ ‫پی��دا کنند که مطمئنا با رفت��ن وزیر راه به ترکیه این‬ ‫اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫احتماال زمینه اولیه س��فر وزی��ر راه به ترکیه فراهم‬ ‫می‌شود و احتمال برگزاری نشست کمیسیون اقتصادی‬ ‫بین دو کشور وجود دارد اما ابتدا باید توافقات به‌وسیله‬ ‫بخش خصوصی دو طرف حاصل شود و در مرحله بعد‬ ‫اگر تفاهمات جدیدی به‌دس��ت بیای��د موافقتنامه‌های‬ ‫حمل‌ونقل جدید به‌وس��یله وزرا امضا می‌ش��ود‪ .‬رییس‬ ‫هیات مدیره کانون زنان بازرگان ایران گفت‪ :‬نمی‌توان‬ ‫زمان دقیقی را برای انجام این توافقات و سفر وزیر راه‬ ‫به ترکیه تعیین کرد‪.‬‬ ‫پیش از این مس��عود خوانس��اری‪ ،‬رییس کمیسیون‬ ‫حمل‌ونق��ل ات��اق بازرگانی تهران درب��اره عوارضی که‬ ‫از کامیون‌ه��ای دو طرف گرفته می‌ش��ود‪ ،‬گفته بود از‬ ‫کامیون‌های ما برای هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر ‪ ۵۰‬یورو عوارض‬ ‫گرفته می‌ش��ود و ما هم همین مقدار را از کامیون‌های‬ ‫ترکیه می‌گیریم اما گازوئیل در کش��ور ما لیتری ‪۲۵۰‬‬ ‫توم��ان و در ترکی��ه لیتری ‪ 7‬هزار تومان اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه هر دو طرف از شرایط فعلی ناراضی هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وقتی یک کاالی صادراتی ما بخواهد از ایران برود‬ ‫و برگردد‪ ،‬حدود ‪ ۱۰‬میلیون تومان به ضرر ماس��ت‪ .‬از‬ ‫طرفی صاحبان کاال و شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیه نیز‬ ‫نگران هستند چون کرایه‌های فعلی خیلی گران است و‬ ‫‪ ۵۰‬یورو بابت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر زیاد است‪.‬‬ ‫چهره‌ها و نظر ها‬ ‫رایزن بازرگانی‬ ‫خصوصی باشد‬ ‫نه دولتی‬ ‫جمشید عدالتیان‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ایران‬ ‫رییس دولت در همایش اقتصاد ایران اعالم کرد که‬ ‫اقتصاد با واگذاری به خصولتی‌ها توسعه پیدا نمی‌کند‬ ‫که این خود نش��ان از دیدگاه روش��ن وی به ش��رایط‬ ‫کنونی دارد‪ .‬اما از سویی با توجه به نقش مهم رایزنان‬ ‫بازرگانی برای توسعه روابط با دیگر کشورهای جهان‪،‬‬ ‫این افراد باید از دل بخش خصوصی باشند و نه کارمند‬ ‫دولت‪ .‬امروز رایزن‌ه��ای بازرگانی همگی کارمندهای‬ ‫دولت هس��تند و نمی‌توانند برای توسعه بازار اقدامات‬ ‫اساس��ی انجام دهند‪ .‬دولت به همراه دیگر دستگاه‌ها‬ ‫باید به فکر رفع مش��کالتی باش��د که به دلیل قوانین‬ ‫کنونی به وجود آمده است‪ .‬امروز ‪ ۳۰‬درصد واحد‌های‬ ‫تولیدی در کش��ور مش��غول به فعالیت هستند و این‬ ‫نش��انه خوبی برای اقتصاد کشوری مانند ایران نیست‪.‬‬ ‫متاس��فانه بس��یاری از همکاران ما دیگر تمایلی برای‬ ‫حضور در عرصه تولید ندارند و بیان می‌کنند که باید‬ ‫برای ادامه زندگی برنامه دیگری را لحاظ کنند‪ .‬دولت‬ ‫همچنین باید نقش نظارتی داشته باشد و فعالیت‌های‬ ‫اجرایی و عملیاتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار‬ ‫کند‪ ،‬ام��ا همانطور که می‌دانیم در دولت قبل اینگونه‬ ‫نش��د و در این دولت نیز تا به امروز اقدامات اساس��ی‬ ‫در این‌باره انجام نش��ده است‪ .‬البته باید بگویم رییس‬ ‫دولت در همای��ش اقتصاد ایران اعالم کرد که اقتصاد‬ ‫با واگذاری به خصولتی‌ها توسعه پیدا نمی‌کند که این‬ ‫خود نش��ان از دیدگاه روشن حسن روحانی به شرایط‬ ‫کنونی دارد‪ .‬به عنوان نمونه کره و چین‪ ،‬این دو کشور‬ ‫آسیایی امروز توانسته‌اند نقش قابل توجهی در اقتصاد‬ ‫جهان داشته باشند و اگر اصولی حرکت کنیم‪ ،‬با یک‬ ‫مدیریت واحد ما نیز می‌توانیم پس از رفع تحریم‌ها در‬ ‫اقتصاد جهان نقش قابل توجهی داشته باشیم‪.‬‬ ‫فراریان مالیاتی‬ ‫باید به دام افتند‬ ‫غالمحسین شافعی‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫ب��ا توجه به اینکه تورم مقررات س��می مهلک برای‬ ‫اقتصاد ایران محس��وب می‌ش��ود‪ ،‬افرادی که فعالیت‬ ‫غیررس��می را در س��ایه مق��ررات غیرش��فاف آغ��از‬ ‫کرده‌ان��د‪ ،‬فرار مالیاتی داش��ته و باید ب��ه دام دولت‬ ‫افتن��د‪ .‬ضمن اینکه برخی نش��انه‌های تحریم داخلی‬ ‫همچن��ان در اقتصاد ایران وج��ود دارد‪ .‬تورم مقررات‬ ‫ازجمله مباحثی است که آهنگ رشد اقتصادی ایران‬ ‫را کند می‌کند‪ ،‬این در ش��رایطی است که اگر دولت‬ ‫می‌خواهد به هدف بهبود فضای کسب و کار که یکی‬ ‫از اهداف اصلی دولت تدبیر و امید اس��ت‪ ،‬دست یابد‪،‬‬ ‫بای��د ش��فافیت در اقتصاد را نیز در دس��تور کار قرار‬ ‫دهد‪ ،‬چراکه تا زمانی که مقررات دست و پاگیر وجود‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬به طور قطع شفافیت در اقتصاد حاکم‬ ‫نخواهد شد‪ .‬شفافیت در اقتصاد سبب می‌شود برخی‬ ‫فرار مالیاتی داش��ته باش��ند و به دلیل اینکه فعالیت‬ ‫اقتصادی پنهان دارند‪ ،‬هیچگاه دولت مالیاتی را از آنها‬ ‫مطالبه نکند‪ ،‬در حالی‌که همین امر‪ ،‬ش��رایط رقابتی‬ ‫برای کش��ور را تیره و تار می‌کند‪ .‬میزان تورم با رشد‬ ‫اقتصادی رابطه مس��تقیم دارد؛ بیشتر از آنکه به فکر‬ ‫تدوی��ن و تصویب قوانین جدید باش��یم‪ ،‬باید یک بار‬ ‫دیگر در شرایط فعلی اقتصاد ایران‪ ،‬قوانین را بازنگری‬ ‫کرده و مجموعه مقرراتی که منجر به نبودش��فافیت‬ ‫در اقتصاد می‌ش��ود‪ ،‬از بین ببریم‪ .‬همچنین می‌توان‬ ‫گفت‪ ،‬سوق‌دادن فعالیت‌های رسمی به غیررسمی در‬ ‫س��ال‌های گذشته‪ ،‬به دلیل ش��فاف نبودن در اقتصاد‬ ‫است و البته مشکالت تحریم و به نوعی دور زدن‌های‬ ‫آن منجر به این فعالیت‌های غیررس��می ش��ده است‪.‬‬ ‫البت��ه برخی نی��ز از این فض��ا سوءاس��تفاده کردند‪.‬‬ ‫متاس��فانه هم‌اکنون مقررات کش��ور به ه��م تنیده و‬ ‫متناقض اس��ت که باید برای از بین بردن این معضل‪،‬‬ ‫چاره‌اندیشی کنیم‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫مه�ر‪ -‬حجت‌االس�لام محمدعل��ی زم‪ ،‬معاون‬ ‫دبیرخان��ه ش��ورای عال��ی مناط��ق آزاد گف��ت‪:‬‬ ‫دستگاه‌های دولتی برای رفاه حال حدود ‪۱/۴‬درصد‬ ‫جمعی��ت ایران که در مناطق آزاد زندگی می‌کنند‪،‬‬ ‫باید سهم س��رانه و هزینه مشخصی در بودجه‌های‬ ‫خود پیش‌بینی کنند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬رض��ا باکری‪ ،‬دبیر انجم��ن صنایع لبنی‬ ‫گف��ت‪ :‬مهم‌ترین دغدغ��ه در صنای��ع لبنی موفق‬ ‫نشدن در رشد مصرف سرانه لبنیات است‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ -‬عنای��ت‌اهلل بیابان��ی‪ ،‬ریی��س اتحادیه‬ ‫مرکبات‌کاران از ذخیره‌سازی ‪ ۵۰‬هزار تنی مرکبات‬ ‫برای ش��ب عید خبر داد و گف��ت‪ :‬نیازی به واردات‬ ‫مرکبات خارجی نیست‪.‬‬
‫تریبون‬ ‫اتاق بازرگانی ترکیه به اتاق تهران آمد‬ ‫تنور مناسبات بازرگانی‬ ‫بخش خصوصی گرم‌تر شد‬ ‫در مالقات هیاتی از اتاق بازرگانی «اسکی شهیر»‬ ‫ترکیه ب��ا اتاق تهران‪ ،‬راه‌های توس��عه همکاری‌های‬ ‫اقتص��ادی و بازرگان��ی دو ط��رف بررس��ی ش��د و‬ ‫کارآفرین��ان ترک از آمادگی خود ب��رای همکاری با‬ ‫ش��رکت‌های ایرانی در جهت افزایش مناسبات خبر‬ ‫دادن��د‪ .‬در این نشس��ت‪ ،‬تفاهمنام��ه همکاری‌های‬ ‫مش��ترک میان اتاق «اسکی شهیر» و اتاق تهران نیز‬ ‫به امضا رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹ ف�روش ‪ 1/4‬میلی�ارد دالر کاالی غیرنفتی به‬ ‫ترکیه‬ ‫سیدحمید حسینی‪ ،‬نایب‌رییس‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ته��ران در این‬ ‫دی��دار‪ ،‬ابتدا ب��ه افزایش حجم‬ ‫مناس��بات تجاری ایران و ترکیه‬ ‫در ‪ 9‬ماه سال‌جاری اشاره کرد و‬ ‫با اس��تناد به آمار گمرک ایران‪،‬‬ ‫ی��ادآور ش��د که در ای��ن مدت‬ ‫واردات ایران از ترکیه به رقمی در حدود ‪2/8‬میلیارد‬ ‫دالر رسیده است در حالی که صادرات غیرنفتی ایران‬ ‫به این کش��ور نی��ز در مدت مورد اش��اره‪ ،‬نزدیک به‬ ‫‪1/4‬میلیارد دالر بوده اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مناسبات‬ ‫نفتی و گازی دو کش��ور نیز ساالنه در حدود ‪ 8‬تا ‪10‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت در حالی که بخش خصوصی دو‬ ‫طرف به تجارت ‪4‬میلیارد دالری با یکدیگر مش��غول‬ ‫هستند‪ .‬حس��ینی به کیفیت باالی کاالهای ساخت‬ ‫ترکی��ه نی��ز اش��اره و اذع��ان ک��رد ک��ه ذهنی��ت‬ ‫مصرف‌کنندگان ایرانی نس��بت به اجناس و کاالهای‬ ‫ترکیه‌ای مثبت اس��ت و ترجی��ح می‌دهند در مقابل‬ ‫کااله��ای دیگر از تولیدات س��اخت ترکیه اس��تفاده‬ ‫کنند‪ .‬عضو هیات‌رییس��ه اتاق ته��ران در عین حال‬ ‫اضافه کرد که توسعه مناس��بات اقتصادی دو کشور‬ ‫نباید محدود به فروش کاال ش��ود چرا که مشارکت و‬ ‫هم��کاری اقتصادی و صنعتی ش��رکت‌های ایرانی و‬ ‫ترکی��ه‌ای به رواب��ط پایا و مان��دگار دو طرف کمک‬ ‫می‌کند‪ .‬حسینی با بیان اینکه در حال حاضر‪ ،‬کشور‬ ‫ترکی��ه شش��مین مقص��د صادرات��ی ای��ران اس��ت‬ ‫خاطرنش��ان کرد با هم��کاری بخ��ش خصوصی دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬ارتق��ای این جای��گاه برای ترکیه به س��طح‬ ‫شریک اصلی اقتصادی ایران قابل تحقق است‪ .‬وی در‬ ‫پایان س��خنان خود بر این نکته نی��ز تاکید کرد که‬ ‫ورود به بازار ایران برای ش��رکت‌های ترکیه شاید در‬ ‫گام‌ه��ای اولیه‪ ،‬آن هم به واس��طه بازار رقابتی فعلی‬ ‫س��خت و دش��وار باش��د اما پ��س از ورود بنگاه‌های‬ ‫اقتص��ادی و صنعتی ترک به ای��ران و آغاز همکاری‬ ‫مشترک با شرکت‌های ایرانی‪ ،‬ماندگاری آنها در بازار‬ ‫ایران تضمین شده است‪ .‬او به طرف‌های ترک در این‬ ‫جلس��ه توصیه کرد که به رفت‌وآم��د خود به ایران و‬ ‫مذاکره و رایزنی با شرکت‌های ایرانی ادامه دهند و در‬ ‫این زمینه صبر و تحمل را نیز پیشه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹عزم دولت‌ها برای توسعه روابط اقتصادی‬ ‫همچنی��ن در ای��ن دی��دار‪،‬‬ ‫محمدرضا بختیاری‪ ،‬معاون امور‬ ‫بین‌الملل ات��اق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫ب��ه روابط رو به رش��د اقتصادی‬ ‫ایران و ترکیه اشاره کرد و یادآور‬ ‫شد که در ‪3‬سال اخیر به دنبال‬ ‫رف��ت و آمد هیات‌ه��ای بزرگ‬ ‫اقتصادی میان دو کش��ور‪ ،‬تنور مناسبات اقتصادی و‬ ‫بازرگانی بخش‌های خصوصی دو طرف گرم‌تر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنین از عزم دولت‌های ایران و ترکیه‬ ‫ب��رای توس��عه روابط اقتص��ادی دو کش��ور به‌عنوان‬ ‫پیش��ران گسترش همکاری‌های تجاری و صنعتی دو‬ ‫ط��رف یاد کرد و هدفگذاری مقامات بلندپایه ایران و‬ ‫ترکیه برای دستیابی به تجارت ‪30‬میلیارد دالری دو‬ ‫کش��ور در ‪5‬سال آینده را نشانه شروع دوره جدیدی‬ ‫از همکاری‌ه��ا دانس��ت‪ .‬معاون ام��ور بین‌الملل اتاق‬ ‫تهران‪ ،‬دستیابی به سطح ‪30‬میلیارد دالری مناسبات‬ ‫اقتصادی دو کش��ور را ممکن دانس��ت و خاطرنشان‬ ‫کرد که زیرس��اخت‌های الزم برای جهش مناس��بات‬ ‫تجاری دو کش��ور وجود دارد‪ .‬بختیاری با بیان اینکه‬ ‫دو کش��ور همسایه ایران و ترکیه‪ ،‬از زندگی مشترک‬ ‫با یکدیگر بهره‌مند هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹•اسکی شهیر مرکز مهم اقتصادی ترکیه‬ ‫«بایار» سرپرس��ت هی��ات تجاری ترکی��ه و رییس‬ ‫هیات‌مدیره اتاق «اسکی شهیر» با اعالم اینکه در حال‬ ‫حاضر اسکی شهیر یکی از مراکز مهم اقتصادی کشور‬ ‫ترکیه است‪ ،‬خاطرنشان کرد که این جایگاه به واسطه‬ ‫تالقی خطوط ریل��ی و جاده‌ای و وجود ذخایر معدنی‬ ‫بزرگ در این ش��هر به دست آمده است‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫اح��داث خطوط ریلی در این ش��هر که یک��ی از آنها‬ ‫راه‌اندازی قطار سریع‌الس��یر در ‪10‬س��ال آینده است‪،‬‬ ‫منجر ب��ه ارتقای جایگاه اقتص��ادی و صنعتی در این‬ ‫منطقه از ترکیه و همچنین حضور شرکت‌های بزرگ‬ ‫سرمایه‌گذاری از دورترین نقاط جهان شده است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫خسروتاج در اجالس نمایندگان اتاق‌های اصناف تاکید کرد‬ ‫هیچ صنفی حق انحصار در قیمت‌گذاری ندارد‬ ‫گروه تجارت ‪ -‬به گفته قائم مقام وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن وتجارت‪ ،‬دول��ت اجازه‬ ‫انحصار در قیمت‌گذاری را به هیچ صنفی‬ ‫نخواه��د داد و قیمت‌ها بای��د در فضای‬ ‫رقابتی تعیین ش��ود‪ .‬مجتبی خس��روتاج‬ ‫در اجالس نماین��دگان اتاق‌های اصناف‬ ‫کش��ور در دوره شش��م گف��ت‪ :‬اصن��اف‬ ‫کش��ور نزدیک به ‪3‬میلیون نفرند که این‬ ‫جم��ع می‌توانن��د با تعامل بیش��تر برای‬ ‫خدمت‌رس��انی قدم بردارند‪ .‬وی از صنف‬ ‫نانوایان که با تعامل با دولت سعی در حل‬ ‫مشکالت مربوط به نان داشتند‪ ،‬تشکر و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬آنچه در بخش نان انجام شده‬ ‫کار مشترک بخش دولتی و خصوصی بود‬ ‫و در هر صنعتی اگر نظام عرضه و تقاضا‬ ‫حاکم باش��د احتیاجی به دخالت دولت‬ ‫نیست‪.‬خس��روتاج اظه��ار ک��رد‪ :‬وظایف‬ ‫تش��کل‌ها و انجمن‌ها تنها قیمت‌گذاری‬ ‫نیس��ت بلکه باید با انحصار برخورد شود‪.‬‬ ‫قائم مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬دولت ب��ا کنت��رل تورم‬ ‫زمینه‌سازی شکوفایی اقتصادی را فراهم‬ ‫کن��د و باید سیاس��ت اص�لاح مکانیزم‬ ‫قیمت‌ داخل اجرایی ش��ود‪ .‬خس��روتاج‬ ‫گف��ت‪ :‬تا زمان��ی که بیکاری در کش��ور‬ ‫وجود دارد باید برای فرآوری محصوالت‬ ‫و اشتغالزایی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان نمایشگاه‌ها تا ‪ 22‬اسفند‬ ‫خسروتاج در ارتباط‬ ‫با بحث نمایشگاه‌ها‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫دغدغه‌ه��ای ما در‬ ‫مبح��ث نمایش��گاه‬ ‫این اس��ت ک��ه در جایگاه سیاس��تگذار‬ ‫حق��وق مصرف‌کننده را در نظر بگیریم و‬ ‫نظ��ام مقررات به نحوی باش��د که اجازه‬ ‫سوءاس��تفاده به کس��ی داده نشود‪ .‬وی‬ ‫همچنین گفت‪ :‬اگر نمایش��گاهی برگزار‬ ‫ش��ود‪ ،‬مجری اتاق اصناف است و اصناف‬ ‫باید از نظر زمانبندی به‌نحوی برنامه‌ریزی‬ ‫کنند که نمایش��گاه‌ها تا ‪ 22‬اس��فند ماه‬ ‫تمام ش��ود‪ .‬وی با تاکید ب��ر اینکه برای‬ ‫جمعیت چند میلیونی تهران وجود ‪ 2‬یا‬ ‫‪ 3‬نمایش��گاه زیاد نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫فضای نمایشگاهی باید امکانات مناسبی‬ ‫داش��ته باش��د و انتظ��ارات م��ردم را با‬ ‫خدمات‌رس��انی مناس��ب ب��رآورد کند‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق اصن��اف ایران نی��ز در این‬ ‫اج�لاس گف��ت‪ :‬نزدیک‌ت��ر ش��دن اتاق‬ ‫اصناف ایران به ات��اق بازرگانی صنایع و‬ ‫معادن و کش��اورزی و ات��اق تعاون باعث‬ ‫ش��ده تا بتوانیم در تنظیم خواس��ته‌های‬ ‫بخ��ش خصوصی و اب��راز آن ب��ه دولت‬ ‫هماهنگی بیشتری داشته باشیم‪ .‬فاضلی‬ ‫گف��ت‪ :‬ش��رکت در جلس��ات ش��ورای‬ ‫کمیته‌ه��ای تخصص��ی دول��ت و‬ ‫کمیس��یون‌های مجل��س موجب ش��ده‬ ‫زمینه‌ه��ای مناس��بی ب��رای همراهی و‬ ‫تعامل بیش��تر دولت ب��ا بخش خصوصی‬ ‫ایجاد شود‪ .‬وی افزود‪ :‬اصالح ساختارهای‬ ‫منابع انس��انی و ایجاد چارت سازمانی و‬ ‫ج��ذب نی��روی انس��انی کارآم��د و‬ ‫مش��اوره‌های تخصص��ی ب��رای بهب��ود‬ ‫برنامه‌ها از جمله کارهای انجام ش��ده در‬ ‫بخش ستادی اتاق اصناف بوده است‪.‬وی‬ ‫در بخش��ی دیگر س��خنان خ��ود با بیان‬ ‫اینک��ه خودکفایی یکی از سیاس��ت‌های‬ ‫انقالب است‪ ،‬گفت‪ :‬ما در تمام زمینه‌های‬ ‫تولید تالش کرده‌ایم همه نیازهای‌مان را‬ ‫تامین کنیم و در این زمینه نقش اصناف‬ ‫در برخورد با موضوع قاچاق بس��یار مهم‬ ‫محسوب می‌شود‪ .‬خسروتاج تاکید کرد‪:‬‬ ‫امروز وظیفه مردمی و شرعی ماست که‬ ‫اج��ازه ندهیم کاالی قاچاق در واحد‌های‬ ‫صنف��ی عرض��ه ش��ود‪ .‬قائم مق��ام وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ادامه داد‪ :‬هیچ‬ ‫کاالی��ی نبای��د به ص��ورت قاچ��اق وارد‬ ‫واحد‌ه��ای صنفی ش��ود و وظیفه‌ ما این‬ ‫است که بتوانیم این حساسیت را در بین‬ ‫و بانکی کش��ور قرار نگرفتند و گسترش‬ ‫نظام داللی غیرمولد آس��یب شدیدی به‬ ‫اصن��اف وارد کرد‪ .‬فاضل��ی در عین حال‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬ما واقف به امور هس��تیم و‬ ‫وضعیت کش��ور را می‌دانیم ولی ش��اید‬ ‫در بح��ث اقتصادی اصن��اف بی‌تدبیری‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬ریی��س ات��اق اصن��اف ایران‬ ‫همچنین با اش��اره به قانون نظام صنفی‬ ‫گفت‪ :‬قانون نظام صنفی قانونی نیس��ت‬ ‫که ما را به جهتی که می‌خواهیم برساند‬ ‫و در بدترین ش��رایط تصویب شد که‌ای‬ ‫کاش ب��ه تصویب نمی‌رس��ید ولی در هر‬ ‫حال ما ملزم به اجرای قانون هس��تیم و‬ ‫انتقادات خود را نیز مطرح می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت باید کوچک و چابک شود‬ ‫م��ردم و واحد‌ه��ای صنف��ی در رابطه با‬ ‫بحث قاچاق باال ببریم و تا زمانی که بازار‬ ‫داخل برای کاالی قاچاق ظرفیت داشته‬ ‫باشد و حساس��یتی در این زمینه وجود‬ ‫اجرای طرح شبنم از‬ ‫ابتدا اشتباه بود و چیزی‬ ‫به‌جز توسعه قاچاق کاال‬ ‫در پی نداشت و اکنون‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت آیین‌نامه‌ای را‬ ‫برای روش جدید اجرای‬ ‫کد رهگیری شناسه کاال‬ ‫به ستاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز ارائه کرده است‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬موفق نخواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹«ش�بنم» خاصیت�ی به‌ج�ز توس�عه‬ ‫قاچاق نداشت‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در م��ورد آخری��ن وضعیت اج��رای کد‬ ‫رهگی��ری کاال نیز گف��ت‪ :‬اجرای طرح‬ ‫ش��بنم از ابتدا اشتباه بود و چیزی به‌جز‬ ‫توس��عه قاچ��اق کاال در پی نداش��ت و‬ ‫اکنون وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫آیین‌نامه‌ای را برای روش جدید اجرای‬ ‫ک��د رهگی��ری شناس��ه کاال به س��تاد‬ ‫مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز ارائه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬مجتبی خس��روتاج افزود‪ :‬حتی‬ ‫ی��ک برنام��ه‌ای پخش ش��د که نش��ان‬ ‫م��ی‌داد‪ ،‬چگونه آرم‌های کد ش��بنم در‬ ‫اختیار قاچاقچیان ق��رار می‌گیرد و این‬ ‫کد از ابتدا قابلیت اجرایی نداش��ت‪ .‬وی‬ ‫در م��ورد «ایران کد» ه��م تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایران‌ک��د هم به دلیل اینکه با سیس��تم‬ ‫گمرک��ی و وارداتی م��ا هماهنگ نبود‪،‬‬ ‫خاصی��ت پیگی��ری کاالی واردات��ی را‬ ‫نداش��ت و فقط ب��ه درد پیگیری تولید‬ ‫داخل می‌خورد‪.‬وی اف��زود‪ :‬طبق قانون‬ ‫مب��ارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز قرار اس��ت‬ ‫«کد رهگیری» برای کاال تعریف ش��ود‬ ‫ت��ا در قبال آن بت��وان کاالی وارداتی را‬ ‫دنبال کرد‪.‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در مورد جزئیات روش جدید‬ ‫اج��رای کد رهگیری تنها به این توضیح‬ ‫بس��نده کرد که کد شناس��ه‌ای تعریف‬ ‫می‌ش��ود که آیین‌نامه آن ازسوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تهیه ش��ده و به‬ ‫س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز ارائه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تغیی�ر در الیح�ه مالی�ات ب�ر‬ ‫ارزش‌افزوده‬ ‫خس��روتاج در ب��اره مش��کالت اصناف‬ ‫در زمینه معافی��ت از پرداخت مالیات بر‬ ‫ارزش‌اف��زوده نیز گفت‪ :‬اش��کاالت قانون‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده در یک سال اخیر‬ ‫ب��ه طور مرتب ب��ه وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی منعکس ش��ده و دولت درحال‬ ‫حاض��ر الیحه جدی��دی را در این زمینه‬ ‫تهی��ه ک��رده و در جلس��ات تدوین این‬ ‫الیح��ه‪ ،‬نماین��دگان اصن��اف هم حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫به گفت��ه معاون داخل��ی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت وزارتخانه متبوعش در‬ ‫چند نوبت از طریق رسانه‌ها از بنگاه‌های‬ ‫بخش خصوصی خواسته تا مشکالت‌شان‬ ‫را در زمین��ه مالی��ات ب��ر ارزش‌اف��زوده‬ ‫منعکس کنند و این مشکالت در نامه‌ای‬ ‫ب��ه وزیر اقتصاد اعالم ش��ده و هم‌اکنون‬ ‫وقت خوبی اس��ت تا نهایی نشدن الیحه‪،‬‬ ‫تغییرات اعمال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت به سمت آزادپزی‬ ‫خس��روتاج بااشاره به اصالح قیمت نان‬ ‫و اص�لاح کیفیت گفت‪ :‬با اصالح قیمت‪،‬‬ ‫بخش��ی از مش��کالت نانوایی‌ها حل شد‪.‬‬ ‫اما از آنجا که هزینه‌ تولید باالس��ت‪ ،‬اگر‬ ‫بخواهیم بحث کیفیت را به طور اساسی‬ ‫دنب��ال کنیم‪ ،‬بای��د به س��مت آزادپزی‬ ‫ن��ان حرکت کنی��م و در این سیس��تم‪،‬‬ ‫ه��ر نانوای��ی می‌تواند به هر ش��کلی که‬ ‫می‌خواهد خودش تشخیص دهد که آرد‬ ‫را از کج��ا تهی��ه کرده و ب��ا چه ترکیبی‬ ‫مطابق نظر مشتری آن را آماده کند‪ ،‬در‬ ‫عین حال‪ ،‬نانوایی‌های آزادپز از سیس��تم‬ ‫قیمت‌گذاری معاف هستند‪.‬‬ ‫مع��اون بازرگانی داخل��ی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با اش��اره به اینکه طبق‬ ‫مصوبه‪ 20 ،‬درصد نانوایی‌ها می‌توانند در‬ ‫فاز اول به س��مت آزادپزی بروند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همین االن در اس��تان تهران ‪ 100‬واحد‬ ‫نانوایی درخواس��ت خود را برای آزادپزی‬ ‫اعالم کرده‌اند که س��تاد تنظیم بازار در‬ ‫مورد آنها تصمیم‌گیری می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دس�تور کار اصناف ب�رای اقتصاد‬ ‫بدون نفت‬ ‫در ادامه این مراس ‌‬ ‫م‬ ‫علی فاضلی‪ ،‬رییس‬ ‫اتاق اصناف ایران با‬ ‫اش��اره ب��ه کاهش‬ ‫قیمت نف��ت گفت‪:‬‬ ‫ای��ن کاه��ش قیمت م��ا را به دردس��ر‬ ‫می‌ان��دازد و بنابرای��ن انضب��اط مال��ی‬ ‫اصلی‌ترین موضوعی است که باید دنبال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫علی فاضلی افزود‪ :‬متاسفانه در دو دهه‬ ‫اخیر نقش اصناف در ترویج فضای کسب‬ ‫و کار مغف��ول مانده و تخریب ش��دیدی‬ ‫ش��ده اس��ت که البته اصن��اف را مقصر‬ ‫نمی‌دانیم بلکه بی‌سیاستی برخی مدیران‬ ‫سبب شد تا اصناف به ویژه در حوزه نظام‬ ‫توزیع ضربه س��نگینی ببینند‪ .‬وی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اصن��اف ‪ 630‬هزار واح��د صنفی‬ ‫تولیدی کوچک دارند که متاسفانه مورد‬ ‫حمای��ت نظام پولی و بانک��ی قرار ندارند‬ ‫و با گس��ترش نظام داللی غیرمولد تولید‬ ‫آسیب شدید دیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد بودجه ‪ 40‬میلیارد تومانی‬ ‫اصناف‬ ‫ریی��س اتاق اصن��اف ایران از پیش��نهاد‬ ‫بودجه ‪ 40‬میلی��ارد تومانی اصناف برای‬ ‫س��ال آینده خب��ر داد و در عین حال به‬ ‫قان��ون نظام صنفی انتق��اد کرد و گفت‪:‬‬ ‫بی‌کیاس��تی برخی از مدیران به اصناف‬ ‫ضربه زده اس��ت‪ .‬عل��ی فاضل��ی درباره‬ ‫بودج��ه اصناف در س��ال ‪ 94‬و تاثیر آن‬ ‫در گسترش بازرسی و نظارت بازار گفت‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته بودجه‌ای که ب��رای این‬ ‫منظ��ور اختصاص داده ش��ده بود محقق‬ ‫نش��د و امس��ال پیش��نهاد ‪ 40‬میلی��ارد‬ ‫تومان��ی در ای��ن زمینه ارائ��ه دادیم که‬ ‫اگر محقق ش��ود بس��یاری از مش��کالت‬ ‫در رابطه با بحث نظارت و بازرس��ی حل‬ ‫می‌شود‪ .‬وی درباره قیمت نان نیز گفت‪:‬‬ ‫در رابطه ب��ا افزایش ‪ 30‬درصدی قیمت‬ ‫نان باید به این موضوع توجه داش��ت که‬ ‫‪ 18‬درصد از آن برای دس��تمزد نانوایان‬ ‫اس��ت که این روند نس��بت به نرخ تورم‬ ‫کمتر اس��ت اما باید در این زمینه تعمق‬ ‫و بررس��ی انجام ش��ود‪ .‬فاضلی همچنین‬ ‫درب��اره قانون مب��ارزه با قاچ��اق کاال و‬ ‫ارز اظه��ار ک��رد‪ :‬قوانینی که در کش��ور‬ ‫تصوی��ب می‌ش��ود منهای حض��ور اتاق‬ ‫اصناف اس��ت و اگر چه اصناف بیشترین‬ ‫متاسفانه در دو دهه‬ ‫اخیر نقش اصناف در‬ ‫ترویج فضای کسب‬ ‫و کار مغفول مانده و‬ ‫تخریب شدیدی شده‬ ‫است که البته اصناف را‬ ‫مقصر نمی‌دانیم بلکه‬ ‫بی‌سیاستی برخی‬ ‫مدیران سبب شد تا‬ ‫اصناف به ویژه در‬ ‫حوزه نظام توزیع ضربه‬ ‫سنگینی ببینند‬ ‫نقش را در این زمینه داش��ت اما اصال در‬ ‫تصمیم‌گیری‌ها دیده نمی‌ش��د که امروز‬ ‫این نقیصه برطرف شده و اصناف در تمام‬ ‫کمیس��یون‌ها حضور دارن��د‪ .‬رییس اتاق‬ ‫اصناف ایران همچنی��ن درباره برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‌های فصل��ی گف��ت‪ :‬در دوره‬ ‫جدید بحث نمایش��گاه‌ها به خود اصناف‬ ‫سپرده ش��ده و اتاق‌های اصناف هستند‬ ‫که ب��ا هماهنگی س��ازمان‌های توس��عه‬ ‫تجارت هر اس��تان نس��بت ب��ه برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹زی�ان از گس�ترش نظ�ام دالل�ی‬ ‫غیرمولد‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬بی��ش از ‪ 630‬هزار‬ ‫واح��د صنف��ی تولیدی کوچ��ک فعالند‬ ‫ولی متاس��فانه مورد حمایت نظام پولی‬ ‫ارس�لان فتحی‌پور‪،‬‬ ‫رییس کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی مجل��س‬ ‫شورای اسالمی نیز‬ ‫با اش��اره به تحریم‬ ‫نفت��ی ای��ران و کاهش قیم��ت نفت در‬ ‫ماه‌ه��ای اخی��ر گفت‪ :‬با وج��ود آنکه در‬ ‫الیحه بودجه س��ال ‪ 94‬قیمت نفت ‪72‬‬ ‫دالر پیش‌بینی شده است اما پیش‌بینی‬ ‫ما این اس��ت که به طور احتمالی قیمت‬ ‫کمتر خواهد شد‪.‬‬ ‫فتحی‌پ��ور افزود‪ :‬اقتصاد ما بیش��تر به‬ ‫نفت وابس��ته ب��وده اس��ت و باید تالش‬ ‫کنی��م درآمدهای دول��ت را از محل‌های‬ ‫دیگر نظی��ر مالیات افزای��ش دهیم‪ .‬وی‬ ‫که محور س��خنرانی خود را به مشکالت‬ ‫اقتص��ادی کش��ور اختص��اص داده بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بدنه دولت نیز خیلی سنگین شده‬ ‫اس��ت و آنقدر چاق ش��ده که نمی‌تواند‬ ‫خود را تکان دهد‪ .‬این نماینده مجلس با‬ ‫بیان اینکه در سال ‪ 92‬حدود ‪ 115‬هزار‬ ‫میلیارد توم��ان فقط حقوق به کارمندان‬ ‫دول��ت پرداخت ش��ده و تنه��ا ‪ 20‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به بحث عمرانی اختصاص‬ ‫یافته اس��ت که خیلی از اعتبارات آن نیز‬ ‫جذب نشده‪ ،‬افزود‪ :‬به علت کاهش بودجه‬ ‫عمرانی‪ ،‬درآمد مالیاتی نیز کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬فتحی پور با بیان اینکه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی نیز با وجود کاهش درآمدهای‬ ‫نفت��ی کاهش یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫باید کوچک و چابک شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه هم‌اکن��ون بودجه‬ ‫ش��رکت‌های دولتی ‪ 600‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان است‪ ،‬افزود‪ :‬جالب اینکه همه این‬ ‫شرکت‌ها نیز زیانده هستند‪ .‬فتحی‌پور با‬ ‫بیان اینکه حداکث��ر کار مفید کارمندان‬ ‫دول��ت ‪ 25‬دقیق��ه و حداق��ل آن ‪15‬‬ ‫دقیقه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی به‌عنوان مثال‬ ‫ب��ه اداره‌ای مراجع��ه می‌کنیم‪ ،‬می‌بینیم‬ ‫کاری را ک��ه ی��ک نفر بای��د انجام دهد‬ ‫‪ 20‬نفر کارمند انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوی هر نوع فرار مالیاتی گرفته‬ ‫شود‬ ‫وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫قانونی آزمایشی بود که وقت آن در سال‬ ‫گذش��ته به پایان رس��ید و برای امسال‬ ‫تمدید ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬با وجود مش��کالت‬ ‫عدیده اصناف کش��ور و لزوم اصالح آن‪،‬‬ ‫تاکنون الیح��ه مالیات ب��ر ارزش‌افزوده‬ ‫برای تصویب به مجلس ارائه نشده است‪.‬‬ ‫فتحی‌پور در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫از اص�لاح قان��ون مالیات مس��تقیم در‬ ‫مجلس خبر داد و اف��زود‪ :‬در این قانون‬ ‫پیش‌بینی شده که سامانه‌ای ایجاد شود‬ ‫تا تم��ام فعالیت اقتص��ادی افراد در این‬ ‫سامانه ثبت ش��ود و جلوی هر نوع فرار‬ ‫مالیاتی گرفته شود‪ .‬وی گفت‪ :‬ان‌شاء‌اهلل‬ ‫تا عید این قانون نهایی و اجرایی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬این نماین��ده مجلس با اش��اره به‬ ‫افزای��ش قیمت ‪ 30‬ت��ا ‪ 40‬درصدی نان‬ ‫هم گفت‪ :‬در ح��ال تصمیم‌گیری جدی‬ ‫ب��رای برداش��تن یارانه کام��ل از نان و‬ ‫اج��رای م��واد ‪ 5‬و ‪ 6‬قان��ون هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها هستیم‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫حرکت قطار صادرات روی ریل مشکالت‬ ‫شفاف‌سازی در رفع مشکالت صنعتی گیالن‬ ‫بررسی مشکالت صنعت و معدن سیستان و بلوچستان‬ ‫‪9‬‬ ‫واگذار نشدن زمین برای احداث شهرک‌های جدید صنعتی در کرج‬ ‫ن دنبال زمین می‌گردند‬ ‫سرمایه‌گذاران البرزی در آسما ‌‬ ‫فران�ک میرزایی‪-‬گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬نه‌تنه��ا کمبود‬ ‫نقدینگی و سرمایه در گردش‪ ،‬چرخش چرخ‌های تولید‬ ‫واحدهای صنعتی اس��تان البرز را با اختالل مواجه کرده‬ ‫بلکه واگ��ذار نکردن زمی��ن برای احداث ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی جدید نیز مش��کلی اس��ت که بر بار روی دوش‬ ‫تولید‌کنندگان افزوده ش��ده اس��ت‪ .‬اصل کالم این است‬ ‫که مس��ئوالن مناب��ع طبیعی می‌گویند تنه��ا زمانی به‬ ‫واحده��ای داوطل��ب زمی��ن می‌دهد که مج��وز تامین‬ ‫آب داش��ته باش��ند اما از س��وی دیگر مسئوالن شرکت‬ ‫آب منطق��ه‌ای نیز می‌گویند ب��دون مجوز زمین‪ ،‬آب به‬ ‫هی��چ واحدی اختص��اص داده نمی‌ش��ود‪ .‬در این بلوای‬ ‫مرغ و تخم‌مرغی س��ازمان‌ها و اداره‌های استانی‪ ،‬به جز‬ ‫تولیدکنن��دگان و صاحبان صنایع الب��رز ضرری متوجه‬ ‫کسی نمی‌ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که معاون صنایع‬ ‫کوچک شرکت ش��هرک‌های صنعتی البرز در گفت‌وگو‬ ‫از آمادگ��ی کام��ل این ش��رکت ب��رای ایجاد‬ ‫ب��ا‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی جدید خبر می‌دهد‪ .‬در ‪ 2‬س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬با توجه به سیاست‌های دولت مبنی بر توسعه‬ ‫صنعت و تاکی��د بر تولید‪ ،‬وضعیت صنعت و تولید رو به‬ ‫بهبودی رفته به‌طوری که در یک س��ال گذشته تحوالت‬ ‫چش��مگیری در این حوزه رخ داده و مشکالت واحدهای‬ ‫صنعتی در حوزه گشایش اعتبارات‪ ،‬مشکالت مالیاتی و‬ ‫معوقات بانکی تا حدودی مرتفع ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫کاهش نرخ تورم زمینه تثبیت واحدهای صنعتی را فراهم‬ ‫آورده است‪ .‬استان البرز نیز که در زمره استان‌های فعال‬ ‫صنعتی قرار دارد بسیاری از مشکالت خود را رفع کرده‬ ‫و بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل شده‪ ،‬فعالیت خود‬ ‫را از س��رگرفته‌اند‪ .‬همچنین تولید بسیاری از واحدهای‬ ‫صنعتی که با ظرفیت کمی مش��غول ب��ه فعالیت بودند‬ ‫افزایش یافته؛ چرا که امیدی تازه در دل صاحبان صنایع‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته معاون صنایع کوچک البرز‪،‬‬ ‫براس��اس آمار ‪9‬ماه امسال‪ ،‬شرکت‌شهرک‌های صنعتی‬ ‫استان البرز توانسته ‪ 32‬واحد از واحدهایی که به حالت‬ ‫راکد و تعطیل درآمده بودند را احیا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹زمین‌ها کجا می‌روند؟!‬ ‫مسئوالن سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت البرز از تحویل ندادن زمین‬ ‫به واحده��ای صنعت��ی و تولیدی‬ ‫گالی��ه می‌کنند‪ .‬در ش��رایطی که‬ ‫زمینه برای رشد صنعت و افزایش‬ ‫واحدهای صنعتی در اس��تان ایجاد ش��ده‌‪ ،‬واگذار نشدن‬ ‫اعطای تسهیالت مشاغل خانگی‬ ‫در استان مرکزی‬ ‫مهر‪ :‬سرپرس��ت معاونت صنایع دس��تی و هنرهای سنتی‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان‬ ‫مرکزی گفت‪ ۲۹۱ :‬متقاضی مشاغل خانگی این استان در‬ ‫حوزه صنایع دستی امسال تسهیالت قرض‌الحسنه دریافت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫قاسم کاظمی بیان کرد‪ :‬متقاضیان مشاغل خانگی استان‬ ‫در رش��ته‌های صنایع دستی امسال در مجموع ‪ ۱۳‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۳۰‬میلیون ریال تس��هیالت بانکی دریافت کردند‪ .‬وی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬از مجموع ‪ ۷۲۲‬متقاضی دریافت تس��هیالت‬ ‫مش��اغل اس��تان در این بخش‪ ۴۳۱ ،‬نفر نیز تا پایان سال‬ ‫تس��هیالت بانکی می‌گیرن��د‪ .‬وی تعهد اش��تغال اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی‬ ‫ب��رای ایجاد فرصت کاری در س��ال ج��اری را هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫نفرعنوان کرد‪ .‬کاظمی ادامه داد‪ :‬در پرداخت این تسهیالت‬ ‫شهرس��تان اراک با ‪ ۴۵۳‬نفر و دلیج��ان با ‪ 3‬نفر به ترتیب‬ ‫بیشترین و کمترین متقاضی تسهیالت مشاغل خانگی را در‬ ‫اس��تان مرکزی شامل می‌شوند‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬متقاضیان‬ ‫با دریافت این تس��هیالت در ش��هرهای استان مرکزی در‬ ‫رشته‌های صنایع دس��تی از جمله گلیم گل برجسته‪ ،‬آثار‬ ‫فلزی‪ ،‬قلم‌زنی‪ ،‬معرق و منبت‌کاری فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫زمین به س��دی در مقابل توسعه استان بدل شده است‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان‬ ‫البرز عالوه بر کمبود نقدینگی که باعث ناتوانی واحدهای‬ ‫صنعتی در تامین مواد اولیه و در نهایت کاهش تولید از‬ ‫ظرفیت اس��می واحدها می‌شود‪ ،‬مش��کل اصلی صنعت‬ ‫اس��تان را کمب��ود زمین عن��وان می‌کن��د و می‌افزاید‪:‬‬ ‫مهم‌تری��ن مش��کل ش��هرک‌های صنعتی اس��تان البرز‬ ‫خ��ودداری از واگ��ذاری زمی��ن ب��ه متقاضی��ان احداث‬ ‫واحدهای صنعتی اس��ت‪ .‬بختیار رازان��ی می‌افزاید‪ :‬این‬ ‫کمب��ود زمی��ن از واگذارنش��دن زمین از س��وی ادارات‬ ‫ذی‌ربط از جمله منابع طبیعی و جهاد کش��اورزی ناشی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زمین جدا‪ ،‬آب جدا‬ ‫مشکل دیگری که صنعت استان با آن دست به گریبان‬ ‫ش��ده اعطا نکردن مجوز آب به واحدهای صنعتی است‬ ‫که از مش��کل اول جدا نیس��ت‪ .‬واحدها برای راه‌اندازی‬ ‫چرخ‌های تولید خود نیاز به آب دارند و زمانی که کنتور‬ ‫آب به‌عنوان یک زیرس��اخت‪ ،‬به آنها داده نشود‌‪ ،‬حرکتی‬ ‫در کار نیست‪ .‬معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعت��ی اس��تان الب��رز با بی��ان این مش��کل می‌گوید‪:‬‬ ‫س��ازمان آب منطقه‌ای البرز به‌عن��وان متولی واگذاری‬ ‫آب به واحدها بر ای��ن تاکید دارد که تا زمانی که مجوز‬ ‫دریافت زمین به س��ازمان ارائه نشود مجوز دریافت آب‬ ‫غیرمنطقی است‪.‬‬ ‫رازانی اظهار می‌کند‪ :‬این تفکر باعث شده مخالفت‌های‬ ‫درون اس��تانی برای واگذاری زمین به واحدهای صنعتی‬ ‫ش��کل بگیرد و بعضی نهادها را نیز با این تفکر همس��و‬ ‫کن��د‪ .‬از جمله آنها س��ازمان محیط‌زیس��ت اس��ت که‬ ‫مخالفت خود را با احداث واحد صنعتی اعالم کرده‌است‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د ب��رای رف��ع این مش��کل راهی جز‬ ‫همفکری و تعامل بین بخش��ی در استان نیست‪ .‬دراین‬ ‫رابطه جلساتی نیز از سوی استانداری البرز با معاون وزیر‬ ‫در حضور ارگان‌های ذی‌ربط مبنی بر واگذاری زمین به‬ ‫شرکت شهرک‌ها تشکیل شده اما در اجرا متوقف مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬رازانی ب��ا اظهار نگرانی از ای��ن موضوع می‌گوید‪:‬‬ ‫اس��تان البرز معین صنعتی پایتخت و به نوعی س��رریز‬ ‫صنعت استان تهران محسوب می‌شود‪ .‬به خاطر تفکرات‬ ‫نادرست از این ظرفیت استفاده مطلوب نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت مطلوب واحدهای البرز‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعت��ی اس��تان الب��رز نی��ز در‬ ‫دغدغه حوزه‬ ‫تو‌گ��و ب��ا‬ ‫گف ‌‬ ‫صنعت در اس��تان نوپ��ای البرز را‬ ‫ایجاد ش��هرک‌های جدید صنعتی‬ ‫عن��وان می‌کن��د و می‌افزاید‪ :‬بس��یاری از ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی استان البرز از مصوبات دولت هستند که تاکنون‬ ‫زمین برای احداث به ما واگذار نشده است‪ .‬زمین باید از‬ ‫س��وی اداره مناب��ع طبیعی برای احداث ش��هرک‌ها در‬ ‫اختیار ما قرار بگیرد ولی متاس��فانه با گذشت چند سال‬ ‫از ساخت ش��هرک‌های صنعتی که جزو مصوبات دولت‬ ‫است‪ ،‬در البرز بال تکلیف مانده است‪.‬‬ ‫گودرز رضایی درخصوص وضعیت شهرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان می‌گوید‪ :‬در حال حاضر ح��دود ‪ 3‬هزار و ‪200‬‬ ‫واح��د صنعتی در الب��رز فعالیت می‌کنند ک��ه بیش از‬ ‫‪90‬درصد آنها صنایع کوچک هس��تند که زیر ‪ 50‬نفر در‬ ‫آن مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه بیش از ‪50‬درص��د واحدها داخل‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی دولتی و خصوصی مس��تقرند‪ ،‬به‬ ‫ی که ش��رکت ش��هرک‌های صنعت��ی البرز‬ ‫نق��ش بزرگ ‌‬ ‫در واگ��ذاری زمین ایفا می‌کند تاکی��د می‌کند‪ .‬رضایی‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌ها را متول��ی تامین زیرس��اخت‌ها در‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی دولتی عنوان می‌کند و می‌افزاید‪:‬‬ ‫ش��رکت ح��دود ‪ 80‬درصد از تعهدات خ��ود در رابطه با‬ ‫تامین زیرس��اخت‌ها از جمل��ه آب‪ ،‬ب��رق و‪ ...‬را به اجرا‬ ‫در آورده است‪.‬‬ ‫درصد زیادی از واحدهای صنعتی استان‌های کشور با‬ ‫کاهش ظرفیت تولید روبه‌رو هس��تند و واحدهای البرز‬ ‫نیز از این ش��رایط مستثنا نیستند اما وضعیت مطلوب‌تر‬ ‫از دیگر اس��تان‌ها به نظر می‌رسد‪ .‬گودرزی با بیان اینکه‬ ‫تعداد واحدهای تعطیل اس��تان بس��یار کم است اظهار‬ ‫می‌کن��د‪ :‬تنها ح��دود ‪20‬درصد از واحده��ا راکد بوده و‬ ‫نیمی از واحدهای باقیمانده نیز با کمتر از ظرفیت اسمی‬ ‫خود کار می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت با واحدهای موجود است‬ ‫از آنجا که نقدینگی درمان بسیاری از دردهای صنعت‬ ‫اس��ت‪ ،‬با تامین نقدینگی این واحده��ا بخش زیادی از‬ ‫مش��کالت آنها مرتف��ع می‌ش��ود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی البرز با بیان اینکه اگر نقدینگی به‬ ‫س��مت راه‌اندازی و تکمیل واحدهای موجود بیاید بهتر‬ ‫از هدایت منابع به س��مت واحدهای ایجادی است اضافه‬ ‫می‌کند‪ :‬سیاست شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز‬ ‫بر این اس��ت که تمرکز خود را بر س��رمایه‌گذاری برای‬ ‫فعال کردن واحده��ای تعطیل و نیمه فعال که ظرفیت‬ ‫وجود دارد بگذارد‪.‬‬ ‫گودرزی بر این باور است که واحدهای ایجاد شده باید‬ ‫در اولویت اعطای تس��هیالت قرار بگیرند‪ .‬در این رابطه‬ ‫ش��رکت اقدام به شناس��ایی واحدها کرده و در فاز اول‪،‬‬ ‫منابع مالی خود را به واحدهای با ظرفیت تولید بیش از‬ ‫‪80‬درصد تخصیص داده‌است‪.‬‬ ‫تامین لعاب کاشی در چهارمحال‌وبختیاری‬ ‫فارس‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬چهارمحال و بختیاری‬ ‫یکی از ‪ 5‬استان مهم تولید لعاب کاشی و سرامیک‬ ‫در کشور است که عالوه‌بر تامین نیاز کارخانه‌های‬ ‫این اس��تان نیاز ‪ 20‬کارخانه دیگر کش��ور را تامین‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫نعی��م امامی افزود‪ :‬لعاب‌کاری مهم‌ترین بحث در‬ ‫زمینه تولید کاش��ی و س��رامیک است که در واقع‬ ‫می‌توان گفت بهترین کاشی و سرامیک از لعابی با‬ ‫کیفیت به دست می‌آید‪.‬‬ ‫امام��ی ب��ا بی��ان اینک��ه لع��اب تکمیل‌کننده و‬ ‫زیبایی‌دهنده کاشی و سرامیک است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫مهم‌ترین کارخانه‌های تخصصی تولید لعاب کشور‬ ‫در سفید دشت استان چهارمحال و بختیاری است‬ ‫که ظرفیت اس��می آن ‪ 9‬هزار تن در سال است که‬ ‫در حال حاضر تولید آن ‪ 4‬هزار تن در سال است‪.‬‬ ‫ظرفیت‌های صادراتی در سمنان شناسایی می‌شود‬ ‫تسنیم‪ :‬استاندار سمنان گفت‪ :‬استراتژی صادرات و ظرفیت‌های صادراتی باید در استان‬ ‫س��منان شناسایی و بازارهای هدف مشخص ش��ود‪ .‬محمد وکیلی در کارگروه توسعه‬ ‫صادراتی استان سمنان اظهار کرد‪ :‬باید روش تامین منابع تسهیالتی برای ظرفیت‌های‬ ‫صادراتی اس��تان س��منان پیگیری ش��ود‪ .‬وی بابیان اینکه نباید هیچ‌گونه محدودیتی‬ ‫برای صادرات در س��طح استان ایجاد شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید به بخش خصوصی در امر‬ ‫س��رمایه‌گذاری و تس��هیل صادرات کمک کرد‪ .‬استاندار سمنان با تاکید بر اینکه دولت‬ ‫در خدمت تولید و صادرات اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬باید به بخش خصوصی باور داشت و موفقیت‬ ‫به باورها وابسته است‪ .‬وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی باید در خدمت تولید‪،‬‬ ‫صادرات و صاحبان صنایع باش��ند و با رصد‪ ،‬مس��ائل و مشکالت بخش صادرات آنها را‬ ‫حل کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایجاد ارزش‌افزوده در کاالهای صادراتی بسیار مهم است که باید‬ ‫در این زمینه مواد خام را تبدیل به ارزش‌افزوده کرد و از دانش��گاه‌ها برای ایجاد رونق‬ ‫صنعت بهره گرفت‪.‬‬ ‫وکیلی با اشاره به اینکه در شرایط حاضر باید صادرات دانش‌بنیان شود‪ ،‬گفت‪ :‬دانشگاه‌ها‬ ‫باید در مسیر دانش‌بنیان شدن صنعت و تولید کشور نقش‌آفرین شوند و از سرمایه‌های‬ ‫علمی این مراکز نیز استفاده شود‪ .‬استاندار سمنان با اشاره به اینکه بحث استاندارد یک‬ ‫ضرورت برای صادرات مستمر است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید سطح استاندارد را باال ببریم و این‬ ‫مهم باید به‌عنوان یک اصل‪ ،‬جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری گفت‪ :‬ای��ن کارخانه تقریبا‬ ‫از ‪ 50‬درصد توان خود اس��تفاده می‌کند که با این‬ ‫حال یکی از باکیفیت‌ترین لعاب‌های کشور را تولید‬ ‫و روانه بازار مصرف می‌کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬لعاب‬ ‫م��ورد نیاز ‪ 20‬کارخانه مهم کش��ور به خصوص در‬ ‫اس��تان‌های اصفهان‪ ،‬ی��زد و خوزس��تان از طریق‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری تامین می‌شود‪.‬‬ ‫زمین به صنعتگران زرندیه واگذار می‌شود‬ ‫تسنیم‪ :‬نماینده ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬مشکل خرید زمین‬ ‫برای گس��ترش واحدهای صنعتی از دیگر مش��کالت این بخش بود که با هماهنگی‬ ‫که با مدیر ش��رکت‌های ش��هرصنعتی زرندیه شد قرار شد صاحبان صنایع‪ ،‬زمین را‬ ‫با قیمت س��ال‌های قبل خریداری کنند‪ .‬ش��هال میرگلوبیات در نشست با صاحبان‬ ‫صنایع اظهار کرد‪ :‬حمایت از صنعت و رفع مش��کالت پیش‌روی صنعتگران از برنامه‬ ‫دول��ت یازدهم بوده و تالش ش��ده با ارائه برنامه‌های صحی��ح موانع موجود از پیش‬ ‫روی واحدهای صنعتی برداش��ته شود‪.‬نماینده س��اوه و زرندیه با اشاره به مشکالت‬ ‫صاحبان صنایع شهرس��تان زرندیه گفت‪ :‬درحال‌حاضر مهم‌ترین مش��کالت صنایع‬ ‫در شهرس��تان زرندی��ه مرب��وط به صنایع ش��هر مامونیه‪ ،‬پرندک و زاویه اس��ت که‬ ‫عمده مش��کالت آنها گرفتن تسهیالت اس��ت‪ ،‬زیرا صنایعی که از بانک معوقه دارند‬ ‫نمی‌توانند تسهیالت بگیرند‪.‬‬ ‫ت با مسئوالن بانک‪ ،‬قرار بر این شد صاحبان صنایع با پرداخت حداقل‬ ‫براساس صحب ‌‬ ‫یک درصد از معوقه خود بتوانند تس��هیالت بیشتری از بانک برای گسترش فعالیت‬ ‫خود بگیرند‪ .‬وی افزود‪ :‬مشکل خرید زمین برای توسعه و گسترش واحدهای صنعتی‬ ‫به خاطر قیمت باالی آن از دیگر مشکالت این بخش بود که با هماهنگی که با مدیر‬ ‫ش��رکت‌های شهرصنعتی زرندیه شد قرار بر این ش��د آنها بتوانند زمین را با قیمت‬ ‫سال‌های قبل خریداری کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مشکالت مالی صنعت‬ ‫ماکارونی البرز‬ ‫حل شود‬ ‫حسین طوسی‬ ‫رییس اتاق بازرگانی استان البرز‬ ‫یک��ی از صنای��ع رونق‌گرفت��ه در اس��تان البرز‪،‬‬ ‫صنعت ماکارونی اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان و به دنبال‬ ‫آن تاجران البرزی توانس��ته‌اند حجم باالیی از این‬ ‫محصول را به س��ایر کش��ورها صادر کنند‪ .‬عالوه‌بر‬ ‫آن اس��تان البرز حدود ‪ 80‬درصد از نیاز کش��ور به‬ ‫محص��والت ماکارونی را تامی��ن می‌کند‪ .‬واحدهای‬ ‫بزرگ و کوچک بس��یاری از برندهای مطرح کشور‬ ‫در این اس��تان مستقر شده‌اند که از نظر کیفیت در‬ ‫جایگاه نخست کشوری قرار دارند‪ .‬اغلب این واحدها‬ ‫با ظرفیت تولید حداکثری خود فعالیت می‌کنند و‬ ‫جزو تولیدکنندگان برتر کش��ور محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫اگرچه این صنعت ازجمله صنایع موفق استان است‬ ‫اما از مش��کالت متداول صنایع فارغ نیست‪ .‬به‌طور‬ ‫کل��ی تمام صنایع البرز یک مش��کل بزرگ دارند و‬ ‫آن مش��کل نقدینگی اس��ت‪ .‬اغلب واحدهای تولید‬ ‫ماکارونی با کمبود سرمایه در گردش روبه‌رو هستند‬ ‫و این مس��ئله به تولید آنها لطمه وارد می‌کند‪ .‬این‬ ‫مشکل به این شکل نمود پیدا می‌کند که زمانی که‬ ‫واحدها سرمایه کافی برای تولید با کیفیت مطلوب‬ ‫را نداش��ته باش��ند دو گزینه برای انتخاب دارند؛ یا‬ ‫مجبورن��د از حجم تولید خ��ود بکاهند که موجب‬ ‫کاهش درآم��د و در آینده کاهش ظرفیت تولید یا‬ ‫تعطیلی واحد می‌ش��ود‪ .‬یا اینکه برای جلوگیری از‬ ‫کاهش میزان تولی��د‪ ،‬از درصد کیفیت آن بکاهند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه اس��تان البرز تامین‌کننده نخست‬ ‫محصوالت ماکارونی کش��ور است‪ ،‬تاکید بر کیفیت‬ ‫محصوالت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‪ .‬کاهش‬ ‫کیفیت زمینه کاهش صادرات را ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫ج��دا از این‪ ،‬مش��کالت بانکی نی��ز در این حوزه‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬اغل��ب واحده��ای صنعتی ب��ه تعامل‬ ‫مناس��ب با بانک‌ها نرس��یده‌اند‪ .‬با توج��ه به اینکه‬ ‫حاشیه س��ود صنعت باال نیس��ت و در بحث تولید‬ ‫بیشتر کارآفرینی مطرح است‪‌،‬واحدها سود چندانی‬ ‫کس��ب نمی‌کنند که بتوانند بهره‌های باالی بانکی‬ ‫برای تس��هیالت صنعتی بپردازن��د‪ .‬بنابراین اغلب‬ ‫واحدها توانایی پرداخت س��ود تسهیالت را ندارند‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی اس��ت که صنعت ماکارونی جزو‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط محسوب می‌شود که به‬ ‫هیچ منبع مال��ی دیگری جز مناب��ع مالی بانک‌ها‬ ‫دسترسی ندارد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه صنعت ماکارونی برای اس��تان‬ ‫اهمیت ویژه‌ای دارد‪ ،‬نیاز اس��ت تا موانع پیش‌روی‬ ‫آن حل ش��ود‪ .‬مس��ائل مرب��وط به ای��ن صنعت و‬ ‫واحدهای تولیدی باید در جلس��ات مختلف شورای‬ ‫هماهنگی دولت و بخش خصوصی مطرح ش��ود تا‬ ‫نس��بت به رفع آن تالش کنند‪ .‬برگزاری جلس��ات‬ ‫کار دور از تص��ور نیس��ت اما اینک��ه اقدامات موثر‬ ‫در دس��تورکار قرار بگیرد یا خی��ر‪ ،‬قابل پیش‌بینی‬ ‫نیست‪ .‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت البرز باید با‬ ‫رایزنی‌های خود‪ ،‬سعی در اصالح سیاستگذاری‌های‬ ‫بانکی داشته باشد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫نشست بانوان فعال اقتصادی‬ ‫در البرز‬ ‫‪ :‬همزمان با حضور سهیال جلودارزاده مشاور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بانوان و خانواده‬ ‫نشستی مش��ترک با بانوان فعال در امور اقتصادی‬ ‫و تولیدی اس��تان الب��رز برگزار می‌ش��ود‪ .‬اهمیت‬ ‫و جای��گاه حض��ور بانوان در عرصه‌ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫جای��گاه زن در عرص��ه مدیری��ت و تصمیم‌گیری‪،‬‬ ‫خود ب��اوری بان��وان در عرصه‌های اقتص��ادی و‪...‬؛‬ ‫محور‌های این نشست اعالم شده است‪.‬‬ ‫نمایشگاه فرصت‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری معادن‬ ‫‪ :‬نمایش��گاه بین‌الملل��ی فرصت‌ه��ای‬ ‫سرمایه‌گذاری در معدن‪ ،‬سیمان‪ ،‬متالوژی و صنایع‬ ‫وابسته با همت شرکت رستاک‌پاد ویژه با حمایت و‬ ‫همکاری خانه معدن ایران‪ ،‬شرکت سرمایه‌گذاری و‬ ‫توسعه کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تان قزوین‪ ،‬اه��داف برگ��زاری این‬ ‫نمایش��گاه توس��عه و س��رمایه‌گذاری و رفع موانع‬ ‫در حوزه معدن‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬س��یمان و متالوژی‬ ‫ایجاد فضای مناس��ب تجاری ـ سرمایه‌گذاری میان‬ ‫تولید‌کنن��دگان داخل��ی و خارجی ب��ا موضوعات‬ ‫مرتبط نمایش��گاه ـ حضور گس��ترده ش��رکت‌ها و‬ ‫سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعالم شده است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫رفع موانع صادراتی‬ ‫در گرو حل مشکالت‬ ‫گمرکی‬ ‫سیدهاشم بنی‌هاشمی‬ ‫نمایندهمشهدوکالت‬ ‫مش��کالت متعدد گمرک��ی‌‪ ،‬از موانع مهم موجود‬ ‫سر راه توسعه صادرات استان خراسان رضوی است‪.‬‬ ‫یکی از این مش��کالت که در دیگر گمرکات کشور‬ ‫هم به چش��م می‌خورد‪ ،‬این اس��ت که هنوز روش‬ ‫مکانی��زه در گمرک ایجاد نش��ده و همچنان کارها‬ ‫براساس تشخیص و سلیق ‌ه فردی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر خدمات گمرکی در زمان مناس��ب‬ ‫ب��ه بازرگان��ان داده نمی‌ش��ود‪ ،‬معطلی‌ه��ای زیاد‬ ‫ب��رای رانندگان پیش می‌آید ک��ه باعث دپوی کاال‬ ‫ش��ده و هزینه‌ه��ای تج��ارت را افزای��ش می‌دهد‪،‬‬ ‫خدمات و وظایف گمرک روش��ن و ش��فاف نیست‬ ‫و مراجعه‌کنندگان به گمرک از حقوق خود آگاهی‬ ‫ندارند و به درس��تی راهنمایی نمی‌ش��وند که چه‬ ‫کنند تا مشکالت‌شان رفع شود‪.‬‬ ‫ب��رای تس��هیل واردات و ص��ادرات و در نتیج��ه‬ ‫ب��رای رونق تولید داخل��ی باید قوانی��ن و مقررات‬ ‫به‌ویژه در زمینه امور گمرکی ش��فاف و مش��خص‬ ‫باش��د و همه گمرکات بر اس��اس روش مشخص و‬ ‫واح��دی عمل کنن��د‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬پاس��خگویی‬ ‫غیرش��فاف از مهم‌ترین مش��کالت گمرکی اس��ت‬ ‫و فعالیت‌ه��ای گمرکی در سراس��ر کش��ور باید به‬ ‫س��مت اعمال سیس��تم مکانیزه حرک��ت کند‪ .‬در‬ ‫زمینه خدمات‌رس��انی بهتر‪ ،‬کارمندان گمرک باید‬ ‫برخوردها و س�لایق فردی را کاهش دهند‪ .‬ازسوی‬ ‫دیگر‪ ،‬گمرک کش��ور به نیروهای جوان و ش��اداب‬ ‫نی��از دارد و در کنار افراد باتجربه باید با بکارگیری‬ ‫نیروهای خالق و جوان‪ ،‬انرژی بیش��تری به گمرک‬ ‫تزریق ش��ود تا کارها س��رعت گی��رد و از معطلی‬ ‫کامیون‌ها و بازرگانان در مرز کاسته شود‪.‬‬ ‫مجلس در زمینه حل مشکالت گمرکی‪ ،‬پیگیری‬ ‫الزم را انج��ام داده و قوانین وضع‌ش��ده در صورت‬ ‫اج��را می‌تواند بخش زیادی از مش��کالت موجود را‬ ‫حل کند اما نکته مهم‪ ،‬جنبه اجرایی قوانین است؛‬ ‫دستگاه‌های اجرایی کشور باید قوانین را به‌درستی‬ ‫اجرا کنند‪ ،‬آنها باید فناوری‌های جدید را به خدمت‬ ‫گیرند و روش‌های سنتی را کنار بگذارند‪.‬‬ ‫خبر خوان‬ ‫رشد صادرات خراسان شمالی‬ ‫گروه اس�تان‌ها‪ :‬رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراسان شمالی گفت‪ :‬میزان صادرات کاالهای‬ ‫تولیدی این اس��تان در ‪9‬ماه امس��ال نسبت به مدت‬ ‫مشابه پارسال از لحاظ ارزی ‪56‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراسان‌ش��مالی‪ ،‬یحیی نیکدل افزود‪ :‬در این‬ ‫مدت ‪198‬میلیون دالر کاالی تولیدی این اس��تان به‬ ‫وزن ‪637‬هزار تن به کشورهای هدف صادر شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬آمار ص��ادرات کاالهای این‬ ‫اس��تان در ‪ 9‬ماه سال‌جاری به نسبت برنامه صادراتی‬ ‫یکس��اله نیز‪ ،‬که ‪145‬میلیون دالر بود‪37 ،‬درصد رشد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی رش��د وزنی ص��ادرات کاالهای این اس��تان در‬ ‫س��ال‌جاری را به نس��بت مش��ابه س��ال قب��ل حدود‬ ‫‪27‬درصد اعالم کرد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان‬ ‫ش��مالی پیش‌بینی ک��رد‪ :‬میزان ص��ادرات کاال از این‬ ‫استان در سال‌جاری به مرز ‪250‬میلیون دالر برسد‪.‬‬ ‫نیکدل اف��زود‪80 :‬درصد از کااله��ای صادراتی این‬ ‫استان محصوالت صنعتی است که از واحدهای بزرگ‬ ‫صنعتی شامل پتروشیمی‪ ،‬سیمان‪ ،‬فوالد و آلومینا به‬ ‫خارج صادر شده است‪.‬‬ ‫وی میزان واردات کاالهای خارجی به اس��تان را در‬ ‫این مدت معادل ‪3/5‬میلیون دالر اعالم کرد که شامل‬ ‫ورود ‪2‬هزار و ‪ 200‬تن برنج خارجی بود‪.‬‬ ‫پیشرفت صنعت گردشگری‬ ‫در شهداد‬ ‫ایس�نا‪ :‬رییس کمیسیون گردش��گری اتاق بازرگانی‬ ‫کرم��ان گفت‪ :‬با توجه به تصمیمات��ی که در کارگروه‬ ‫گردشگری استانداری اتخاذ شده شهداد منطق ‌ه نمونه‬ ‫گردشگری خواهد شد‪.‬‬ ‫س��ید محم��د ابراهی��م علوی گف��ت‪ :‬س��ازمانی با‬ ‫عنوان س��ازمان عمران کویرلوت تش��کیل شده که با‬ ‫س��رمایه‌گذاری عمده ش��رکت هواپیمایی ماهان‪ ،‬در‬ ‫صدد ایجاد منطقه‌ای گردشگری و خدمات رفاهی‪ ،‬در‬ ‫برخی محوره��ای دیدنی و جاذبه‌های کویر کرمان به‌‬ ‫ویژه منطقه ارزشمند شهداد است که با احقاق اهداف‬ ‫موردنظر‪ ،‬ش��اهد پیشرفت صنعت گردشگری خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫موانع حمل‌ونقلی پیش‌روی صادرات خراسان‌رضوی‬ ‫حرکت قطار صادرات روی ریل مشکالت‬ ‫اکرم امینی ‪ -‬گروه استان‌ها‪ :‬صادرات خراسان‌رضوی‬ ‫به س��رباالیی مش��کالت رسیده اس��ت؛ قطب مبادالت‬ ‫بازرگانی کشور با آس��یای مرکزی‪ ،‬دومین صادرکننده‬ ‫پس��ته ای��ران و مهم‌ترین تولیدکننده زعفران کش��ور‪،‬‬ ‫درحالی با موانع صادراتی همچون مشکالت حمل‌ونقل‬ ‫ریلی روبه‌روس��ت که به گفته محمدحس��ین روشنک‪،‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه صادرکنن��دگان و واردکنن��دگان‬ ‫خراسان‌رضوی‪ ،‬امسال سهم این استان از صادرات کل‬ ‫کشور‪ ،‬از نظر ارزشی ‪ 5/11‬درصد و از نظر وزنی‪2/97 ،‬‬ ‫درصد مجموع صادرات بوده اس��ت‪ .‬همچنین غالمرضا‬ ‫کاملان‪ ،‬معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراسان رضوی از ارزآوری بیش از یک‬ ‫میلیارد دالری صادرات کاالی اس��تان در ‪ 8‬ماه ابتدای‬ ‫امسال خبر می‌دهد‪ .‬با این وجود به نظر می‌رسد برخی‬ ‫مش��کالت‪ ،‬روند توس��عه صادرات اس��تان را کند کرده‬ ‫است‪ ،‬موانعی همچون مشکالت حمل‌ونقلی که رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‌رضوی از آنها‬ ‫خبر می‌دهد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تاکنون اعتباری برای تجهیز‬ ‫و تکمیل مرکز خدمات ص��ادرات و پایانه‌های صادرات‬ ‫استان اختصاص نیافته و هرچند قرار بود برای تسهیل‬ ‫صادرات استان‪ ،‬نس��بت به ایجاد شرکت‌های مدیریت‬ ‫ص��ادرات و خوش��ه‌های صادرات��ی اقدام ش��ود اما این‬ ‫طرح‌ها هنوز عملی نش��ده اس��ت‪ .‬او از افزایش مستمر‬ ‫تعرفه‌های گمرک��ی و نرخ مالی��ات در بازارهای هدف‬ ‫استان نیز سخن می‌گوید و معتقد است تخصیص بهینه‬ ‫منابع و تس��هیالت به صادرکنن��دگان‪ ،‬اختصاص یارانه‬ ‫ب��رای حمل کااله��ای خاص و راهبردی اس��تان مانند‬ ‫سیمان و استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی س��رخس‪ ،‬راهکارهایی است که می‌توان‬ ‫برای رفع موانع صادراتی به‌کار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹قیم�ت ب�االی کامی�ون‪ ،‬مان�ع رقابت‌پذی�ری‬ ‫کاالی ایرانی‬ ‫آنچه راضیه علیرضایی‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خراس��ان رضوی پیش از این درباره مشکالت‬ ‫صادرکنندگان استان گفته بود‪ ،‬در کالم رییس اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان‌رضوی و رییس‬ ‫کمیس��یون تج��ارت اتاق مش��هد نیز دیده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫در بیان‬ ‫محمدحس��ین روش��نک در گفت‌وگو با‬ ‫موانع صادراتی خراس��ان‌رضوی‪ ،‬پیش از هرچیز دست‬ ‫روی مشکالت حمل‌ونقلی استان می‌گذارد و می‌گوید‪:‬‬ ‫حمل‌ونقل ریلی از مش��کالتی است که صادرکنندگان‬ ‫اس��تان ب��ا آن مواجهن��د؛ بزرگتری��ن بازار ص��ادرات‬ ‫خراسان‌رضوی‪ ،‬آسیای میانه‪ ،‬افغانستان و روسیه است‬ ‫و برای تقویت صادرات این کش��ورها‪ ،‬نیاز مبرم به ریل‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫او از این گالیه‌مند است که در ‪ 3‬مقطع زمانی پیش از‬ ‫نوروز‪ ،‬پیش از ماه رمضان و ایام کریسمس که خراسان‬ ‫رضوی می‌تواند بیشترین حجم صادرات را داشته باشد‪،‬‬ ‫به دلیل کمبود امکانات حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬بخش زیادی‬ ‫از صادرات استان از بین می‌رود‪.‬‬ ‫ای��ن صادرکننده نمونه کش��وری‪ ،‬ی��ادآوری می‌کند‬ ‫اگرچه بخشی از مشکالت ناوگان ریلی استان به‌تازگی‬ ‫رفع ش��ده اما این کمبود امکان��ات حمل‌ونقلی به ویژه‬ ‫واگن قطار‪ ،‬یک مشکل اساسی است که ‪ 16‬سال است‬ ‫وجود دارد و هنوز راهکاری برای آن اندیش��یده نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع چشمگیر ریلی در مسیر صادرات‬ ‫روش��نک موانع جاده‌ای صادرات‬ ‫اس��تان را نیز این‌گونه برای‬ ‫ش��رح می‌دهد‪ :‬برای حمل کاال به‬ ‫ع��راق و افغانس��تان ب��ه وس��ایل‬ ‫حمل‌‌ونقل مناس��ب نیاز داریم اما‬ ‫در واردات کامیون به جای تشویق برای تامین کامیون‬ ‫در حمل کاالهای صادراتی کش��ور‪ ،‬با وضع ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫عوارض و اعمال تعرفه‌های گمرکی از واردات کامیون‌ها‬ ‫ب��ه نوع��ی جلوگیری می‌ش��ود‪ .‬او در این‌ب��اره توضیح‬ ‫می‌دهد‪ :‬قیمت کامیون نو در افغانس��تان یا ترکیه‪50 ،‬‬ ‫میلیون تومان است اما رانندگان افغانی و ترک می‌توانند‬ ‫ب��ا پرداخت‪ 50‬میلیون تومان‪ ،‬یک کامیون با کارکرد ‪5‬‬ ‫س��ال خریداری کنند‪ ،‬درحالی که م��ا باید هزینه‌های‬ ‫میلیاردی کنیم تا یک کامیون‌مطابق ضوابط خریداری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫آن‌طور که روشنک می‌گوید‪ ،‬وارد کردن کامیون‌های‬ ‫ب��ا عمر ب��االی ‪ 3‬س��ال در ای��ران ممنوع اس��ت‪ .‬وی‬ ‫می‌افزای��د‪ :‬درحالی که یک کامیون ‪ 10‬س��ال کارکرده‬ ‫اروپایی از کامیون‌ه��ای نوی ایرانی و چینی بهتر عمل‬ ‫می‌کند‪ ،‬به ما تکلیف ش��ده کامیون با بیش از ‪ 3‬س��ال‬ ‫عم��ر وارد نکنی��م و به همین دلی��ل‪ ،‬برخی از حمل و‬ ‫نقل‌کنندگان ایرانی ناچارند در افغانس��تان و پاکستان‬ ‫کامی��ون خریداری و ش��ماره‌گذاری ک��رده و به ایران‬ ‫بیاورند و از آنجا که قیمت تمام‌شده کامیون زیاد شده‪،‬‬ ‫کرایه حمل‌شان باال می‌رود‪.‬‬ ‫او معتقد است وقتی یک ایرانی هزینه‌های میلیاردی‬ ‫ب��رای خرید کامیون می‌کن��د‪ ،‬نمی‌تواند با یک ترک یا‬ ‫افغانی ک��ه حداکثر ‪ 100‬میلیون توم��ان صرف خرید‬ ‫کامی��ون کرده رقابت کند زیرا حتما قیمت تمام‌ش��ده‬ ‫کاالی او افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫در میان می‌گذارد‪،‬‬ ‫س��خنانی که روش��نک با‬ ‫بی��ان دیگری از دغدغه‌هایی اس��ت که پیش از این نیز‬ ‫صادرکنندگان و تولیدکنندگان مش��هدی از آن سخن‬ ‫به میان آورده‌اند؛ غالمرضا میری‪ ،‬صادر کننده زعفران‬ ‫استان خراسان جنوبی‪ ،‬در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها‪،‬‬ ‫از مش��کالت حمل‌ونقل و هزینه ب��االی حمل زعفران‬ ‫گالی��ه کرده و معتقد اس��ت جایزه صادراتی که قبال به‬ ‫صادرکنن��دگان تعلق می‌گرفت‪ ،‬بخش��ی از هزینه‌های‬ ‫حمل و نقل بازرگان��ان را جبران می‌کرد اما اکنون لغو‬ ‫شده است‪ .‬او معتقد است هزینه‌های باالی حمل و نقل‬ ‫افزایشعملیاتکانتینریدرقشم‬ ‫مهر‪ :‬مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم از صادرات و واردات ‪۳۱۹‬‬ ‫هزار تن کاال در بنادر این جزیره و افزایش ‪۵۴‬درصدی این عملیات‬ ‫بندری در مقایس��ه با حجم عملیات مدت مشابه سال گذشته خبر‬ ‫داد‪ .‬سیدباقر موس��وی اظهار کرد‪ :‬از ابتدای امسال تا اول دی ماه‪،‬‬ ‫تخلی��ه و بارگیری ‪5‬میلیون و ‪۸۹۳‬هزار تن کاالی نفتی و غیرنفتی‬ ‫در این جزیره به انجام رس��ید که مقایس��ه این رقم با مدت زمان‬ ‫مش��ابه سال گذشته آن نشاگر رشد یک درصدی است‪ .‬مدیر اداره‬ ‫بن��ادر و دریانوردی قش��م حجم عملیات کاپوت��اژ در این بنادر در‬ ‫‪9‬ماه نخس��ت سال‌جاری را ‪5‬میلیون و ‪۷۶۷‬هزار تن در بخش مواد‬ ‫غیرنفت��ی و ‪ ۱۱۸‬ه��زار تن در بخش مواد نفت��ی اعالم کرد که در‬ ‫بخش نفتی ‪۱۵‬درصد افزایش دارد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از انجام تخلیه و بارگیری ‪۱۵‬هزار و ‪ ۵۴۸‬کانتینر‬ ‫در ‪ 9‬م��اه نخس��ت ج��اری در بنادر بهمن و کاوه قش��م و رش��د‬ ‫‪۱۴۴‬درصدی این عملیات در مدت یاد ش��ده در مقایس��ه با دوره‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته آن خبر داد‪ .‬موس��وی گفت‪ :‬از ابتدای سال‪،‬‬ ‫‪9‬میلیون و ‪۸۹۱‬هزار و ‪ ۷۵۹‬نفر ‪ -‬سفر در بنادر قشم به ثبت رسید‬ ‫که با ‪۱۱‬درصد افزایش نس��بت به س��ال قبل در صدر جدول آمار‬ ‫مسافرت‌های دریایی قرار دارد‪.‬‬ ‫هوایی‌‪ ،‬یکی از عوامل نوسان قیمت زعفران است‪.‬‬ ‫‹ ‹عوارض مرزی ایران و افغانستان حذف شود‬ ‫می‌افزاید‪ :‬تا‬ ‫روش��نک در ادام��ه گفت‌وگو ب��ا‬ ‫زمانی که حمایتی از صادرات نش��ود‪ ،‬ما هیچ مزیتی در‬ ‫صادرات صنعتی کشورمان نداریم زیرا باید مواد اولیه را‬ ‫از خ��ارج و با هزینه‌های گزاف وارد کنیم‪ ،‬با هزینه‌های‬ ‫باال‪ ،‬تولید را انجام دهیم و بعد هم توقع داش��ته باشیم‬ ‫ب��ا ترکیه‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬چین و‪ ...‬رقاب��ت کنیم؛ این فعال‬ ‫امکانپذیر نیست!‬ ‫رییس کمیسیون تجارت اتاق مشهد از پیگیری‌های‬ ‫متعدد این نهاد برای حل مشکالت حمل‌ونقلی بازرگانان‬ ‫خراس��ان‌رضوی س��خن می‌گوید و معتقد اس��ت یک‬ ‫مشکل در این میان‪ ،‬نگاه بخش وزارت راه و شهرسازی‬ ‫به مس��ئله اس��ت؛ او می‌گوید‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬عوارض‬ ‫متقابلی در مرز ایران و افغانستان بر کامیون‌های ایرانی‬ ‫و افغانی وضع ش��ده که چون کامیون‌های افغانی تردد‬ ‫چندانی به داخل ایران ندارند‪ ،‬تنها از کامیون‌های ایرانی‬ ‫اخذ و بر صادرات کاالهای ایرانی تحمیل می‌ش��ود‪ ،‬در‬ ‫نتیجه قیمت تمام شده برای بازرگان ایرانی باال می‌رود‬ ‫و درنهایت‪ ،‬بازار هدف را از دس��ت می‌دهد‪ .‬روش��نک‬ ‫معتقد است وزارت راه‌وشهرسازی باید در زمینه حمل‬ ‫و نقل‪ ،‬فرابخش��ی فکر کند‌؛ با وزارت جهادکش��اورزی‪،‬‬ ‫وزارت صنعت و س��ایر وزارت‌ه��ا و نهادهای دخیل در‬ ‫ح��وزه حمل و نقل‌‪ ،‬مذاکره و تعامل کند و دغدغه‌های‬ ‫آنه��ا را نیز در برنامه‌ریزی‌های خ��ود مدنظر قرار دهد‪.‬‬ ‫به گفت��ه این فعال اقتصادی‪ ،‬وزارت راه‌وشهرس��ازی و‬ ‫به‌ویژه راه‌آهن باید خ��ود را موظف به تدارک نیازهای‬ ‫بخش صادرات و تجارت کشور بداند‪ ،‬درحالی که اکنون‬ ‫راه‌آه��ن به عنوان ی��ک نظام اقتصادی مس��تقل عمل‬ ‫می‌کند‪ .‬رییس اتحادیه صادرکنندگان خراس��ان‌‌رضوی‬ ‫پیش��نهادی نیز برای وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دارد؛ او می‌گوی��د‪ :‬وزارت صنعت ب��ا انگیزه حمایت از‬ ‫کامی��ون تولی��د داخ��ل‪ ،‬قوانینی همچ��ون ممنوعیت‬ ‫واردات کامیون با عمر بیش��تر از ‪ 3‬س��ال را وضع کرده‬ ‫اما ‪ 15‬سال اس��ت این کار انجام شده و نتیجه نگرفته‬ ‫است؛ چرا وقتی اقدامی موثر نیست‪ ،‬ادامه پیدا می‌کند؟‬ ‫روش��نک البت��ه این را هم یادآور می‌ش��ود که دولت‬ ‫یازده��م ب��رای حل مش��کالتی که می��راث دولت‌های‬ ‫پیشین اس��ت‪ ،‬کمر همت بسته اما خرابی‌ها زیاد است‬ ‫ت زیادی باید برای ساماندهی امور انجام شود‪.‬‬ ‫و فعالی ‌‬ ‫احداث منطقه ویژه ریلی در زرند‬ ‫فارس‪ :‬اجرای نخستین منطقه ریلی کشور در زرند کلید خورد‪.‬‬ ‫فرماندار زرند اظهار کرد‪ :‬شهرستان زرند با ‪132‬هزار نفر جمعیت‬ ‫دارای چهار شهر‪ ،‬دو بخش و ‪ 82‬شورای اسالمی شهری و روستایی‬ ‫اس��ت‪ .‬حبیب‌اهلل خنجری ادامه داد‪ :‬با توجه به وجود معادن غنی‬ ‫زغال‌س��نگ و س��نگ‌آهن و همچنین کارخانه واگن‌سازی‪ ،‬ایجاد‬ ‫منطقه ریلی در این شهرس��تان بس��یار با اهمیت است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫باید از ظرفیت‌ها استفاده کنیم و بر همین اساس راه‌اندازی منطقه‬ ‫ریلی کش��ور مورد توجه و حمایت استاندار کرمان و نماینده مردم‬ ‫شهرس��تان‌های زرند و کوهبنان در مجلس ش��ورای اسالمی قرار‬ ‫گرفته که محقق شدن این پروژه موجب رونق اقتصادی این منطقه‬ ‫می‌ش��ود و همه زیرساخت‌ها برای س��رمایه‌گذاری در زرند فراهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫نرخ باالی س��ود بانک��ی‪ ،‬دریافت‬ ‫مالی��ات ‌ب��ر ‌ارزش ‌اف��زوده از‬ ‫تولیدکننده‌ه��ا و ح��ذف برخ��ی‬ ‫یارانه‌های کمکی تولید و صادرات‪،‬‬ ‫از دیگر مواردی است که روشنک‬ ‫ب��ه آنها به عن��وان موانعی برای صادرات اس��تان و کل‬ ‫کشور اشاره می‌کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر غالمرضا کاملان‪ ،‬معاون توسعه تجارت‬ ‫خارجی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان‬ ‫بر برخ��ی از این‬ ‫رض��وی نی��ز در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫مشکالت صحه می‌گذارد و خواستار رفع آنهاست‪.‬‬ ‫کاملان می‌گوید‪ :‬با توجه به مش��کالتی که در زمینه‬ ‫حم��ل و نقل ریلی و جاده‌ای س��ر راه صادرات اس��تان‬ ‫داریم‪ ،‬به اختصاص اعتباری ویژه برای توسعه حمل‌ونقل‬ ‫ریلی و جاده‌ای نیاز اس��ت تا هزینه‌های حمل کاالهای‬ ‫صادراتی به کشورهای آسیای میانه و افغانستان کاهش‬ ‫یابد‪ 65.‬درصد صادرات ریلی کش��ور به آس��یای میانه‬ ‫توس��ط خراسان رضوی انجام می‌ش��ود‪ ،‬کاملان این را‬ ‫می‌گوی��د و بر لزوم حل مش��کالت ریلی اس��تان برای‬ ‫حم��ل کاالهای صادراتی تاکی��د می‌کند‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫با عضویت راه‌آهن جمهوری اس�لامی ایران در شورای‬ ‫حمل‌ونقل ریلی کش��ورهای آس��یای میانه در ماه‌های‬ ‫اخیر‪ ،‬شرایط سیر واگن‌های ایرانی در مسیر کشورهای‬ ‫آس��یای‌میانه فراه��م ش��ده ک��ه تاحدی از مش��کالت‬ ‫حمل‌ونقلی صادرات اس��تان خراسان رضوی می‌کاهد‪.‬‬ ‫اح��داث بزرگراه‌ه��ای ترانزیت کاال‪ ،‬پیش��نهاد دیگری‬ ‫است که معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراسان‌رضوی به‌عنوان راهکاری برای‬ ‫کاهش موانع صادراتی استان ارائه می‌کند‪ .‬او می‌افزاید‪:‬‬ ‫به نظر می‌رس��د ایجاد دو منطقه آزاد تجاری مشترک‬ ‫در ترکمنس��تان و افغانس��تان‪ ،‬اقدام موثری در تقویت‬ ‫صادرات خراسان رضوی باش��د‪ ،‬هرچند درحال حاضر‬ ‫منطقه ویژه سرخس را در استان داریم اما با ایجاد این‬ ‫مناطق آزاد‪ ،‬عملکرد بهتری در حل مشکالت صادراتی‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬کاملان نیز همچون روشنک به دریافت‬ ‫عوارض متقابل ‪ 150‬دالری در مرز ایران و افغانس��تان‬ ‫که ازسوی وزارت راه‌وشهرسازی وضع شده‪ ،‬انتقاد دارد‬ ‫و در این‌باره می‌گوید‪ :‬بهتر اس��ت به جای دریافت این‬ ‫عوارض‪ ،‬از کامیون‌های ایرانی حمایت شود تا برخی از‬ ‫هزینه‌‌های حمل‌ونقل صادرکنندگان جبران شود‪.‬‬ ‫او ب��ا ی��ادآوری اینکه درح��ال حاضر به‌ط��ور عمده‬ ‫صادرات خراس��ان‌رضوی با کامیون‌ه��ای افغانی انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬ادامه می‌دهد‪ :‬این برای ما مناس��ب نیست و‬ ‫دولت باید با توس��عه حمل‌ونقل ج��اده‌ای و ریلی‪ ،‬این‬ ‫وضعیت را ساماندهی کند‪.‬‬ ‫مع��اون توس��عه تج��ارت خارجی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراس��ان‌رضوی خواس��تار یک اعتبار‬ ‫ویژه و ف��وری برای ایجاد ایس��تگاه بارگی��ری راه‌آهن‬ ‫خراس��ان‌رضوی است‪ .‬او می‌‌گوید‪ :‬درحال حاضر مکانی‬ ‫را به‌عنوان ایس��تگاه بارگیری و گمرک کاال در راه‌آهن‬ ‫گرفته‌ایم اما اعتبار ویژه‌ای الزم است تا یک ایستگاه با‬ ‫نزدیکترین فاصله خارج از مشهد ایجاد شود‪ .‬بارها اعالم‬ ‫شده که باید فعالیت این ایستگاه موقت متوقف شود اما‬ ‫تا زمانی که اعتبار ایس��تگاه دائم فراهم و آن ایس��تگاه‬ ‫ساخته نشود‪ ،‬ایستگاه باید به فعالیتش ادامه دهد‪.‬‬ ‫لزوم تبعیت از قانون نظام صنفی‬ ‫گروه استان‌ها‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سیستان و‬ ‫بلوچستان گفت‪ :‬قانون نظام صنفی یکی از اصلی‌ترین قوانین حاکم‬ ‫ب��ر روابط اقتصادی افراد جامعه در ح��وزه تولید‪ ،‬توزیع‪ ،‬خدمات و‬ ‫خدمات فنی است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سیستان‬ ‫و بلوچستان‪ ،‬نادر میرشکار گفت‪ :‬این قانون عالوه بر تبیین حقوق‬ ‫و تکالیف افراد و واحدهای صنفی به معرفی تش��کل‌های صنفی به‬ ‫عنوان یکی از نهادهای سامان‌دهنده بازار در حوزه اقتصاد پرداخته‬ ‫و آنها را به رس��میت ش��ناخته اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه هم اصناف‬ ‫بخ��ش مهمی از جمعیت کش��ور را تش��کیل می‌دهند و هم مردم‬ ‫در زندگی روزمره به‌عنوان مصرف‌کننده با اصناف به‌طور مس��تمر‬ ‫مواجه می‌باش��ند لذا قانون نظام صنفی از اهمیت باالیی در حوزه‬ ‫اقتصادی کش��ور برخوردار اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از آنجایی که قانون‬ ‫نظام صنف��ی در زمان‌های مختلف مورد اصالح قرار گرفته آخرین‬ ‫تغییرات و اصالحات مصوب ‪12‬شهریور سال ‪ 1392‬مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در قانون نظام صنفی مصوب ‪ 1382‬تدوین و اصالح شده‬ ‫که به صورت مجموعه حاضر از سوی دبیرخانه هیئت عالی نظارت‬ ‫بر سازمان‌های صنفی کشور چاپ و عرضه می‌شود‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ناهماهنگی در توزیع‪ ،‬عامل گرانی میوه‬ ‫گوشت در چرخه‌های صنعتی بسته‌بندی‬ ‫حمایت از هنرهای دستی‪ ،‬اعتالی اقتصاد هنر‬ ‫‪11‬‬ ‫گردش مالی بازار داروی کشور به ‪10‬هزار میلیارد تومان می‌رسد‬ ‫صنعت داروی ایران در مسیر توسعه‬ ‫س��ارا اصغری ‪-‬گ��روه گزارش‪:‬‬ ‫«گ��ردش مال��ی ب��ازار داروی‬ ‫کش��ور تا پایان س��ال‌جاری به‬ ‫‪10‬هزار میلیارد تومان می‌رس��د‪ ».‬این آمار‬ ‫توسط رسول دیناروند‪ ،‬رییس سازمان غذا‬ ‫و دارو اعالم شده است‪ .‬این صنعت در دنیا‬ ‫نی��ز جزو یکی از صنایع پرس��ود به‌ش��مار‬ ‫می‌رود‪ ،‬چنانچه صنعت دارو‌سازی در سال‬ ‫‪2012‬م از بین ‪ 100‬تجارت سودآور جهان‬ ‫رتبه س��وم را به خود اختص��اص داد و در‬ ‫سال ‪2013‬م نیز بزرگترین شرکت دارویی‬ ‫جه��ان نزدیک به ‪ 148‬میلیارد دالر درآمد‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬این میزان رشد حاکی از آن‬ ‫اس��ت که تجارت دارو ب��ه دالیل گوناگون‬ ‫روبه گس��ترش ب��وده و هم‌اکنون س��رانه‬ ‫مص��رف دارو در جهان به رقمی نزدیک به‬ ‫‪ 140‬دالر رس��یده اس��ت‪ .‬صنع��ت داروی‬ ‫ایران صنعتی غیردولتی و عمومی است که‬ ‫بیش از ‪90‬درصد تولیداتش در ‪ 36‬شرکت‬ ‫بورسی انجام می‌شود‪ .‬شرکت‌های بورسی‬ ‫تولیدکننده دارو در سال‌‪ 1392‬توانستند با‬ ‫رش��د ‪70‬درصدی نس��بت به سال قبل در‬ ‫مجموع ‪3650‬میلیارد تومان فروش داشته‬ ‫باش��ند و ‪1271‬میلیارد تومان سود کسب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ازار دارو در ای��ران در مس��یر توس��عه‬ ‫قرار دارد‪ .‬دسترس��ی به خدمات بهداشتی‬ ‫اساسی بسیار گسترده و به‌طور تقریبی کل‬ ‫جمعیت شهری و حدود ‪90‬درصد جمعیت‬ ‫روس��تایی کش��ور را پوش��ش می‌دهد‪ .‬به‬ ‫ع�لاوه‪ ،‬خوددرمانی در میان م��ردم ایران‬ ‫بس��یار متداول بوده و باعث به وجود آمدن‬ ‫ب��ازاری قدرتمند (اما نه همیش��ه قانونی)‬ ‫برای داروهای بدون نس��خه (‪ )OTC‬شده‬ ‫که برآورد می‌شود حدود ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد‬ ‫کل بازار دارو را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ 111‬ش��رکت داروی��ی در ایران‬ ‫وج��ود دارن��د‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬حض��ور‬ ‫ش��رکت‌های داروی��ی خارج��ی در ای��ران‬ ‫وابس��ته ب��ه امض��ای موافقتنامه‌های حق‬ ‫امتی��از تولی��د ب��ا تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫اس��ت که یکی از محدودیت‌ها برای ورود‬ ‫ش��رکت‌های خارجی به‌ش��مار‬ ‫می‌آید‪ .‬ب��ه گفته کارشناس��ان این حوزه‌‪،‬‬ ‫مس��ائل خاصی که تاثیرات چشمگیری بر‬ ‫صنعت دارویی ایران دارند عبارتند از‪ :‬نبود‬ ‫حمایت از حقوق مالکیت معنوی و کنترل‬ ‫ش��دید قیمت‌ها توس��ط دول��ت‪ .‬به عالوه‬ ‫قانون ایران اجازه س��رمایه‌گذاری مستقیم‬ ‫خارجی را در کشور نمی‌دهد مگر اینکه در‬ ‫قالب یک س��رمایه‌گذاری مشترک یا سایر‬ ‫استراتژی‌های ش��رکتی (از قبیل تاسیس‬ ‫یک دفتر نمایندگی در داخل) باشد‪ .‬برخی‬ ‫از ش��رکت‌های دارویی نی��ز از این فرصت‬ ‫قانونی استفاده کرده و دروازه‌های ورود به‬ ‫بازار را در اختیار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪‌95‬درص�د دارو در داخ�ل تولی�د‬ ‫می‌شود‬ ‫ریی��س انجم��ن داروس��ازان ای��ران در‬ ‫وضعی��ت صنعت دارو‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫در ای��ران را خ��وب ارزیاب��ی و اظهار کرد‪:‬‬ ‫در طول س��ال‌های گذش��ته م��ا به خوبی‬ ‫توانس��ته‌ایم نیاز داخ��ل را تامین کنیم و‬ ‫هم‌اکن��ون تامی��ن نیاز داخلی در س��طح‬ ‫بس��یار خوبی ق��رار دارد‪ .‬رهبر مژدهی‌آذر‬ ‫در مورد اس��تانداردبودن تولید دارو گفت‪:‬‬ ‫داروه��ای داخلی ب��ه بهتری��ن کیفیت و‬ ‫ارزان‌ترین قیمت در حال تولید است‪.‬‬ ‫وی در ادامه اف��زود‪ :‬ما برخی مواد اولیه‬ ‫را از خ��ارج وارد می‌کنیم ک��ه این امر در‬ ‫گ�روه گزارش‪ :‬ایران در ‪ 3‬دهه اخیر توانس��ته‬ ‫اس��ت با گس��ترش مرزهای دانش داروس��ازی به‬ ‫س��طحی ارتقا پی��دا کند که به گفته بس��یاری از‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬حاال بیش از ‪ 95‬درصد داروی مورد‬ ‫نیاز بیماران در داخل کشور تولید می‌شود‪.‬‬ ‫در سال ‪ 57‬شمسی فقط ‪ 500‬قلم داروی اصلی با‬ ‫‪ 900‬شکل مختلف دارویی در کشور تولید می‌شد‪،‬‬ ‫اما امروزه ‪ 3‬هزار قلم داروی اصلی با ‪4‬هزار ش��کل‬ ‫دارویی مختلف در کشور تولید می‌شود‪ ،‬یعنی در ‪3‬‬ ‫دهه اخیر‪ ،‬رش��د ‪ 6‬برابری در تولید دارو داشته‌ایم‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 57‬فقط هزار داروخانه در کشور داشتیم‬ ‫ک��ه امروزه این رقم به ‪10‬ه��زار داروخانه فعال در‬ ‫سراس��ر کشور رس��یده اس��ت؛ همچنین در دهه‬ ‫‪ 50‬فقط ‪ 3‬دانش��کده داروس��ازی در کشور وجود‬ ‫داشت اما حاال ‪ 15‬دانش��کده داروسازی به تربیت‬ ‫داروسازان ایرانی مشغول هستند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر در اواس��ط ده��ه ‪ 50‬ح��دود‬ ‫‪ 6‬ش��رکت توزیع‌کنن��ده دارو در ای��ران حض��ور‬ ‫داش��ت‪ ،‬ولی االن شاهد هستیم که بیش از ‪100‬‬ ‫ش��رکت بزرگ توزیع‌کننده دارو در کشور فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ .‬این جهش چش��مگیر در حالی رخ داده‬ ‫اس��ت که روز‌به‌روز بر دانش فنی س��اخت داروها‬ ‫افزوده می‌ش��ود و حتی امروزه بازار دارویی ایران‬ ‫به صادرات دارو به س��ایر کشورهای همسایه نیز‬ ‫روی آورده است‪.‬‬ ‫هر صنعتی و در هر کش��ور متداول است‪،‬‬ ‫برای مثال بس��یاری از کشورهای اروپایی‬ ‫رئیس انجمن داروسازان‬ ‫ایران‪:‬‬ ‫حدود ‪95‬درصد‬ ‫نیاز دارویی کشور‬ ‫در داخل تولید‬ ‫و مابقی وارد می‌شود‪.‬‬ ‫البته این ‪5‬درصد‬ ‫واردات از نظر‬ ‫ریالی با ‪95‬درصد‬ ‫تولید داخلی‬ ‫برابری می‌کند‬ ‫م��واد اولیه برای تولید دارو را از چین وارد‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬وی در زمین��ه واردات دارو به‬ ‫کش��ور اظهار ک��رد‪ :‬ح��دود ‪95‬درصد نیاز‬ ‫داروی��ی کش��ور در داخل تولی��د و مابقی‬ ‫وارد می‌ش��ود‪ .‬مژده��ی‌آذر ی��ادآور ش��د‪:‬‬ ‫البت��ه این ‪5‬درص��د واردات از نظر ریالی با‬ ‫‪95‬درص��د تولید داخلی براب��ری می‌کند‪،‬‬ ‫یعنی درواقع واردات ما در زمینه داروهای‬ ‫گران‌قیمت اس��ت‪ .‬وی در زمینه صادرات‬ ‫دارو خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما در تامین داخلی‬ ‫به‌خوب��ی عم��ل کرده‌ای��م ام��ا در زمینه‬ ‫صادرات عملکردمان بس��یار ضعیف است‪.‬‬ ‫ب��رای مثال کش��ورهایی مانند هند‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫ترکی��ه و اردن‪ ،‬ه��م نیاز داخل��ی خود را‬ ‫تامی��ن می‌کنند و ه��م در زمینه صادرات‬ ‫وارد بازارهای جهانی شده‌اند‪.‬‬ ‫مژده��ی‌آذر در مورد تحقیق��ات در این‬ ‫صنع��ت خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تحقیقات در‬ ‫صنعت دارو به دو دس��ته تقسیم می‌شوند‪،‬‬ ‫یک دس��ته تحقیقات برای کشف داروهای‬ ‫جدی��د اس��ت ک��ه مس��تلزم زمان‌بن��دی‬ ‫طوالنی‌تری است و دسته دیگر برای رقابت‬ ‫در این صنعت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تغیی��ر در کیفیت‪ ،‬قیمت‬ ‫و بسته‌بندی و تبلیغات دارو در دسته دوم‬ ‫ای��ن تحقیقات گنجانده می‌ش��ود‪ .‬رییس‬ ‫انجمن داروسازان ایران در مورد مشکالت‬ ‫صنعت داروس��ازی در ای��ران تصریح کرد‪:‬‬ ‫تجهی��زات فرس��وده‪ ،‬مش��کالت مال��ی‪،‬‬ ‫پرداخت‌نکردن به‌موقع س��ایر سازمان‌ها به‬ ‫صنعت دارو‪ ،‬نبود مدیریت صحیح و نگرش‬ ‫غلط مسئوالن درباره قیمت‌گذاری دارو از‬ ‫مهم‌ترین مش��کالت این صنعت به‌ش��مار‬ ‫م��ی‌رود‪ .‬وی گفت‪ :‬در دنیا و کش��ورهای‬ ‫رشد شگفت‌انگیز تولید دارو در ایران‬ ‫هم‌اکن��ون بیش از ‪ 95‬درص��د داروی مورد نیاز‬ ‫کش��ور در داخل تولید می‌ش��ود؛ در حالی که ما‬ ‫‪ 3‬دهه قبل حتی توان س��اخت ‪ 20‬درصد داروی‬ ‫مورد نیاز کش��ور را نداش��تیم که این رشد علمی‬ ‫و فناوری هم غیرقابل بازگش��ت است‪ ،‬زیرا دیگر‬ ‫دانش س��اخت داروها در ایران نهادینه شده است‬ ‫و حتی به دانش س��اخت داروهای جدید دس��ت‬ ‫پیدا کرده‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع‪ ،‬پاشنه آشیل صنعت دارو‬ ‫درس��ت اس��ت که ما در زمینه تولی��د دارو به‬ ‫موفقیت‌ه��ای مهمی دس��ت پی��دا کرده‌ایم‪ ،‬اما‬ ‫همچنان یکی از مش��کالت حل نشده بازار داروی‬ ‫ایران‪ ،‬مس��ائل مربوط به نحوه توزیع و قیمت این‬ ‫کاالی استراتژیک است‪.‬‬ ‫توس��عه‌یافته بانک‌ها حمایت‌های خوبی از‬ ‫ای��ن صنعت می‌کنند ک��ه در ایران از این‬ ‫حمایت‌ه��ا خبری نیس��ت‪ .‬مژدهی‌آذر در‬ ‫پایان برای حل مش��کالت ای��ن صنعت و‬ ‫حضور آن در بازارهای جهانی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬ب��ا تدبیر و مدیری��ت صحیح در این‬ ‫حوزه و با پشتیبانی بانک‌ها می‌توان سبب‬ ‫رونق در این صنعت و صادرات آن به دیگر‬ ‫کشورها شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ط�رح تح�ول نظ�ام سلامت‪،‬‬ ‫عامل ساماند‌هی بازار دارو‬ ‫عض��و کمیس��یون‬ ‫بهداش��ت مجل��س‬ ‫ش��ورای اسالمی نیز‬ ‫گفت‌وگ��وی‬ ‫در‬ ‫اختصاص��ی با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هم‌اکنون ب��ازار داخل دارو در‬ ‫ایران بسیار مطلوب است‪.‬‬ ‫نعمت‌ال��ه منوچه��ری در ادام��ه یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬قیمت دارو به نس��بت خوب است و‬ ‫هیچ‌گون��ه کمبودی در ای��ن زمینه وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬با اج��رای طرح‬ ‫تح��ول نظام س�لامت در دول��ت یازدهم‪،‬‬ ‫وضعیت دارو بس��یار س��ر و س��امان یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫بودجه ‪ 94‬نیز س��هم بیشتری از سال قبل‬ ‫برای تامین دارو در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫در گفت‌وگ��وی دوس��تانه‬ ‫ب��ا م��ردم‪ ،‬تا‬ ‫حدی به این مش��کالت پی می‌بریم‪ .‬امیر که خود‬ ‫فارغ‌التحصیل رش��ته داروس��ازی است‪ ،‬در زمینه‬ ‫قیم��ت روی داروه��ا می‌گوی��د‪« :‬روی بعضی از‬ ‫داروه��ا برای مثال قیمت‪ 1950‬تومان زده ش��ده‬ ‫اما ی��ک داروخانه آن را به قیم��ت ‪ 2500‬تومان‬ ‫می‌فروش��د و داروخان��ه دیگ��ری ‪ 2300‬توم��ان‬ ‫باالخره نفهمیدم روی چه حس��ابی داروخانه‌ها بر‬ ‫قیمتی که روی دارو است‪ ،‬قیمت می‌گذارند‪».‬‬ ‫مریم که دانش��جوی ش��یمی اس��ت و حدود ‪5‬‬ ‫سال است با بیماری ام‌اس درگیر است‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫مش��کل خود را در زمینه این بیماری‪ ،‬گران بودن‬ ‫قیمت داروهایش عن��وان می‌کند و می‌گوید‪« :‬از‬ ‫حدود ‪ 5‬س��ال پیش ک��ه به این بیم��اری مبتال‬ ‫شدم‪ ،‬مهم‌ترین مشکل خانواده‌ام تامین داروهای‬ ‫من بوده اس��ت‪ .‬تازه از زمانی که تحریم شدیم تا‬ ‫چند م��دت این داروها در بازار نایاب ش��د و من‬ ‫به زحمت می‌توانستم از بازار آنها را تهیه کنم‪».‬‬ ‫زه��را نی��ز در زمین��ه کیفیت داروه��ای ایرانی‬ ‫می‌گوی��د‪« :‬کیفی��ت برخ��ی داروه��ای ایرانی با‬ ‫خارجی آن‪ ،‬خیلی متفاوت است‪ ...‬برای مثال انواع‬ ‫قرص‌ه��ای ویتامین‌ که در ب��ازار وجود دارد‪ ،‬نوع‬ ‫ی آن خیلی بهتر است یا حتی در قرص‌های‬ ‫خارج ‌‬ ‫درمان��ی نوع خارجی‌اش زودت��ر بیماری را بهبود‬ ‫می‌بخشد تا نوع داخلی‌اش‪».‬‬ ‫دانستنی‬ ‫از دارالفنون تا‬ ‫تاسیس دانشکده داروسازی‬ ‫بس��یاری از قرائ��ن و ش��واهد موج��ود حاکی از‬ ‫آن اس��ت که دانش و فن داروس��ازی نخستین‌بار‬ ‫در ایران‌زمین س��ر برآورده و درم��ان بیماران و به‌‬ ‫کاربردن داروها از ایرانیان کهن یا آریا‌یی‌ها شروع‬ ‫ش��ده اس��ت و این دانش را مردم ایران به روزگار‬ ‫آورده‌ان��د‪ .‬برحس��ب عقیده زرتش��تیان و آنچه در‬ ‫اوس��تا نقل شده‪ ،‬نخس��تین طبیب به نام «تریتا»‬ ‫پدر گرشاسب پهلوان بوده است‪ .‬اما گسترش اسالم‬ ‫در ای��ران و تحوالت عظیم ناش��ی از آن تاثیرهای‬ ‫فراوان گذاشته اس��ت‪ ،‬چنانچه نباید فراموش کرد‬ ‫که ش��کل‌گیری دانشگاه جندی‌ش��اپور یک نقطه‬ ‫تحول تاریخی و اساس��ی در س��یر دانش طب‬ ‫و داروسازی به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫ام��ا داروس��ازی به ش��کل علم��ی امروزی‬ ‫همزمان با پیش��رفت عل��وم در اروپا ریش��ه‌های‬ ‫آن ش��کل گرف��ت‪ .‬در ایران نیز در س��ال ‪۱۲۶۸‬‬ ‫هجری قمری‪ ،‬مطابق با ‪ ۱۸۵۰‬میالدی با همت‬ ‫امیرکبیر‪ ،‬دارالفنون تاس��یس ش��د‪ .‬منظور امیر‬ ‫از تاس��یس دارالفنون‪ ،‬آش��نا کردن مردم ایران با‬ ‫صنایع‪ ،‬حرفه‌ها و فنون جدید اروپا و توس��عه آنها‬ ‫در ایران بود‪ .‬معلمانی که امیرکبیر برای مدرس��ه‬ ‫خود نیاز داش��ت‪ ،‬در ایران نبودن��د و به ناچار باید‬ ‫از خارج استخدام می‌ش��دند و بر این مبنا امیر به‬ ‫موس��یو جان داوود ارمنی عضو وزارت امور خارجه‬ ‫و مترجم دولت ایران ماموریت داد تا ‪ 6‬معلم برای‬ ‫دروس پی��اده نظ��ام (یک نفر)‪ ،‬س��واره نظام (یک‬ ‫نفر)‪ ،‬هندسه (یک نفر)‪ ،‬مهندسی معدن (یک نفر)‪،‬‬ ‫توپخانه (یک نفر) و طب و جراحی و تش��ریح (یک‬ ‫نفر) از آلمان و اتریش استخدام کند‪.‬‬ ‫باالخره ج��ان داوود پس از یک‌س��ال با ‪ 6‬معلم‬ ‫اتریش��ی و یک معلم ایتالیایی به ایران بازگش��ت‪.‬‬ ‫معلم ایتالیایی‪ ،‬معلم دواس��ازی ب��ود و جان داوود‬ ‫به امیر تفهیم کرد ک��ه طب جدید بدون اطالع از‬ ‫داروسازی بی‌فایده است‪.‬‬ ‫دارالفنون در بدو تاسیس به ‪ 6‬شعبه تقسیم شده‬ ‫بود که به ترتیب عبارت بودند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مدرسه طب و داروسازی‬ ‫‪ -۲‬مدرسه ریاضیات و مهندسی‬ ‫‪ -۳‬مدرسه معدن‌شناسی‬ ‫‪ -۴‬مدرسه نظام و موزیک‬ ‫‪ -۵‬مدرسه ادبیات‬ ‫‪ -۶‬مدرسه هنرهای زیبا (نقاشی)‬ ‫ش��اگردان هر درس یا هر رش��ته کالس خاصی‬ ‫داشتند که به نام همان درس خوانده می‌شد (مثل‬ ‫اتاق داروسازی)‪ .‬با اینکه معلمان دارالفنون اتریشی‬ ‫و ایتالیای��ی بودند‪ ،‬زبان تدریس فرانس��ه بود‪ .‬آغاز‬ ‫س��ال تحصیلی بعد از ماه صفر و مدت تحصیل در‬ ‫دارالفنون کمی بیش از ‪ 6‬ماه بود ( تابس��تان‪ ،‬ماه‬ ‫رمضان‪ ،‬اعیاد و روز عاش��ورا مدرس��ه تعطیل بوده‬ ‫است) و ساعات کار آن از ‪ 8‬صبح تا ‪ 3‬بعد از ظهر‬ ‫بوده است‪ .‬در دارالفنون‪ ،‬سالی ‪ 3‬بار از دانش‌آموزان‬ ‫امتحان می‌گرفتند و پس از آزمون سوم به کالس‬ ‫باالتر ارتقا می‌یافتند‪ .‬شاگردان دواساز به تنهایی یا‬ ‫با شاگردان طب در دروس عملی شرکت می‌کردند‬ ‫و ع�لاوه بر عل��وم اختصاصی خود‪ ،‬زبان فرانس��ه‪،‬‬ ‫طبیعیات‪ ،‬فیزیک و شیمی هم می‌آموختند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۱۳‬هجری شمس��ی که دانش��گاه‬ ‫تهران تاس��یس ش��د‪ ،‬مدرس��ه دواس��ازی تبدیل‬ ‫به دانش��کده داروس��ازی ش��د ولی نظر به اینکه‬ ‫داروس��ازان تحصیلک��رده ب��ه حد ل��زوم در ایران‬ ‫نبودن��د تا بتوانند دانش��کده را با اس��تقالل اداره‬ ‫کنن��د‪ ،‬به طور موقت اداره قس��متی از امور آن به‬ ‫دانشکده پزشکی محول شد و دانشکده داروسازی‬ ‫یکی از شعب دانش��کده پزشکی شد‪ 3 .‬سال بعد‪،‬‬ ‫یعنی در س��ال‪ ۱۳۱۶‬مقرر ش��د ک��ه محصالن با‬ ‫گواهینامه کامل متوسطه به تحصیالت داروسازی‬ ‫بپردازن��د‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۱۸‬که پروفس��ور ابرلین‪،‬‬ ‫اس��تاد دانشکده پزشکی استراس��بورگ به سمت‬ ‫ریاست دانشکده پزشکی منصوب شد‪ ،‬در سازمان‬ ‫دانشکده داروس��ازی نیز تغییراتی به وجود آورد‪.‬‬ ‫دوره تحصیل به ‪ 4‬سال محدود شد و دانشجویان‬ ‫می‌توانس��تند در سال آخر با نوش��تن پایان‌نامه و‬ ‫تصویب آن به اخذ دانش��نامه دکترا در داروسازی‬ ‫نائل شوند‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۲۳‬هجری شمسی دوره‬ ‫تحصیل داروس��ازی از ‪ 4‬س��ال به ‪ 5‬سال افزایش‬ ‫یافت ولی چون گنجایش آزمایشگاه‌ها برای تمامی‬ ‫دانش��جویان کافی نبود‪ ،‬اجرای آن به سال ‪۱۳۳۰‬‬ ‫موکول شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۲۴‬هج��ری شمس��ی مقرر ش��د‬ ‫که برای فارغ‌التحصیالن س��ال چهارم دانش��کده‬ ‫داروس��ازی پروانه اش��تغال به کار صادر شود‪ .‬در‬ ‫نهایت در سال ‪۱۳۳۶‬ـ‪ ۱۳۳۵‬دانشکده داروسازی‬ ‫دانش��گاه تهران از دانشکده پزشکی جدا شد و به‬ ‫عنوان دانشکده‌ای مستقل کار خود را آغاز کرد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫احداث بیش از ‪ 190‬میدان‬ ‫بازار و بازارهای محل ‌ها‌ی در مدت‬ ‫‪ 32‬سال‬ ‫براساس مصوبه ش��ورای انقالب‪ ،‬در بهمن ماه سال‬ ‫‪ 1358‬س��ازمان میادین می��وه و تره‌بار و فرآورده‌های‬ ‫کشاورزی زیرنظر شهرداری تهران تشکیل شد‪ .‬هدف‬ ‫از تش��کیل این س��ازمان تهیه و توزیع میوه و تره‌بار و‬ ‫فرآورده‌های کشاورزی مورد مصرف مردم و همچنین‬ ‫کوتاه‌کردن دس��ت واس��طه‌ها از طریق ایجاد ارتباط‬ ‫مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بود‪.‬‬ ‫نخستین میدان پس از تشکیل این سازمان‪ ،‬میدان‬ ‫جالل آل‌احمد بود که در همان سال ‪ 1358‬احداث شد‬ ‫و به بهره‌برداری رسید‪ .‬در سال ‪ 1359‬میادین صادقیه‬ ‫و آزادی و در س��ال ‪ 1360‬می��دان پیروزی راه‌اندازی‬ ‫ش��د و سپس تا سال ‪ 1367‬هیچ‌گونه توسعه‌ای انجام‬ ‫نش��د‪ .‬اما در س��ال ‪ 1367‬و ‪ 1368‬بازارهای مجیدیه‬ ‫و پونک و در س��ال ‪ 1369‬میدان لواس��انی و تهرانسر‬ ‫افتتاح ش��دند‪ .‬استقبال ش��دید مردم از این میادین و‬ ‫بازارها‪ ،‬ضرورت احداث میادین بیشتر را در سطح شهر‬ ‫ته��ران بیش از پیش نمایان کرد‪ .‬تصویب این الیحه و‬ ‫تعیین ضوابط انجام کار س��بب ش��د تعداد میادین و‬ ‫بازارها که در س��ال ‪ 1370‬فقط ‪ 7‬واحد بود‪ ،‬در مدت‬ ‫‪ 3‬س��ال (تا پایان س��ال ‪ )1373‬به ‪ 44‬واحد افزایش‬ ‫یابد‪ .‬درواقع توس��عه کمی و کیفی بازارهای محلی در‬ ‫زمینه سیاست‌های مبارزه با گرانفروشی در برنامه‌های‬ ‫شهرداری تهران قرار گرفت‪ ،‬به‌طوری که هم‌اکنون ‪15‬‬ ‫میدان و ‪ 175‬ب��ازار و بازار محله‌ای (در مجموع ‪190‬‬ ‫واحد به جز میدان مرکزی) فعال هستند‪.‬‬ ‫وظایف و اهداف‬ ‫سازمان میوه‌تره‌بار‬ ‫براساس ماده (‪ )2‬اساسنامه س��ازمان میادین میوه‬ ‫و تره‌بار و فرآورده‌های کش��اورزی‪ ،‬هدف از تش��کیل‬ ‫ای��ن س��ازمان ایجاد تس��هیالت الزم در ام��ر تهیه و‬ ‫توزیع میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کش��اورزی اس��ت‪.‬‬ ‫این تس��هیالت برای حمای��ت از تولیدکنندگان انجام‬ ‫می‌ش��ود تا بتواند مسیر حرکت محصوالت را از تولید‬ ‫ب��ه توزیع با اصول صحیح هدایت کند‪ .‬برای رس��یدن‬ ‫ب��ه اهداف فوق‪ ،‬در اساس��نامه وظایفی به ش��رح زیر‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .1 :‬احداث میدان مرکزی‬ ‫می��وه و تره‌بار به منظور تامین تس��هیالت الزم برای‬ ‫معام�لات میوه و تره‌بار و تغذیه بازارهای روز ‪ .2‬ایجاد‬ ‫س��ردخانه‌ها و انبارهای موردنی��از در مجاورت میدان‬ ‫‪ .3‬ایجاد و توس��عه بازاره��ای روز میوه و تره‌بار‪ ،‬ایجاد‬ ‫بازاره��ای ف��روش موقتی و جایگاه‌ه��ای موقت و نیز‬ ‫گس��ترش میدان مرکزی و بازارهای روز میوه و تره‌بار‬ ‫‪ .4‬مطالعه و بررسی در مورد ایجاد صنایع و تاسیسات‬ ‫جنبی میدان مرکزی مانند کارخانجات تولید جعبه و‬ ‫بس��ته‌بندی و‪ .5 ...‬جلب نظر واحدهای دولتی‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی و بانک‌ها و همچنین همکاری با تعاونی‌های‬ ‫مرب��وط در امر تهی��ه و توزیع محص��والت ‪ .6‬حفظ‪،‬‬ ‫نگهداری و تعمیر ساختمان‌ها‪ ،‬تاسیسات و تجهیزات‬ ‫میدان براس��اس آیین‌نام��ه مالی س��ازمان ‪ .7‬تعیین‬ ‫سیاست‌های کلی و تنظیم برنامه‌ها از طریق اخذ آمار‬ ‫و اطالعات مربوط به ورود و خروج محصوالت ‪ .8‬توجه‬ ‫به میزان عرضه محصوالت و نرخ‌گذاری آنها از طریق‬ ‫کمیته نرخ‌گذاری‬ ‫قیمت انواع میوه و سبزی‬ ‫یک��ی از فعاالن بازار می��وه از کاهش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫قیمت فرنگی‌جات خبر داد‪ .‬وی با بیان اینکه قیمت‬ ‫فرنگی‌ج��ات ازجمله کلم‪ ،‬گل‌کلم‪ ،‬کاهو و س��بزی‬ ‫نسبت به هفته گذشته ‪۲۰‬درصد کاهش یافته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم کاهو ساالدی‬ ‫درجه یک ‪ ۷۰۰‬تومان‪ ،‬کاهو رس��می دزفول ‪ ۵۰۰‬تا‬ ‫‪ ۶۰۰‬تومان‪ ،‬هویج فرنگی ‪ ۶۰۰‬تومان‪ ،‬ش��لغم درجه‬ ‫ی��ک ‪ ۶۰۰‬توم��ان‪ ،‬درجه دو ‪ ۴۰۰‬توم��ان‪ ،‬گل کلم‬ ‫‪ ۶۰۰‬توم��ان‪ ،‬کرفس ‪ ۴۰۰‬تومان‪ ،‬کلم س��فید ‪۴۵۰‬‬ ‫توم��ان و کلم قرمز ‪ ۵۵۰‬تومان اس��ت‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫قیم��ت هرکیلوگرم س��یب‌زمینی نیز بی��ن ‪ ۹۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬تومان‪ ،‬پیاز درج��ه یک ‪ ۹۰۰‬تومان و درجه‬ ‫دو ‪ ۷۰۰‬توم��ان اس��ت‪ .‬این فعال ب��ازار میوه با بیان‬ ‫اینک��ه درحال حاض��ر قیمت هر کیلوگ��رم پرتقال‬ ‫تامس��ون درجه ی��ک در میدان بارفروش��ان ‪۲۲۰۰‬‬ ‫تومان اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هر کیلوگرم لیموشیرین ‪۲۵۰۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬موز ‪ ۳۰۰۰‬تومان‪ ،‬س��یب لبنانی زرد و قرمز‬ ‫درجه یک ‪ ۳۰۰۰‬تا ‪ ۳۵۰۰‬تومان‪ ،‬گوجه‌فرنگی نوی‬ ‫بوشهر ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۱۷۰۰‬تومان‪ ،‬گوجه دزفول انباری‬ ‫‪ ۸۰۰‬توم��ان‪ ،‬خیار رس��می ‪ ۱۲۰۰‬توم��ان و خیار‬ ‫گلخانه ‪ ۲۰۰۰‬تومان به فروش می‌رس��د‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬قیم��ت هرکیلوگرم کیوی درج��ه یک ‪۳۰۰۰‬‬ ‫توم��ان و درجه دو ‪ ۲۰۰۰‬تومان اس��ت ضمن اینکه‬ ‫هرکیلوگرم خرمالو ‪ ۳۵۰۰‬تومان‪ ،‬نارنگی انشو ساری‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬توم��ان و نارنگی بندری ‪ ۴۰۰۰‬تومان عرضه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫سرانه مصرف در ایران به ‪ 100‬گرم رسید‬ ‫ناهماهنگی در توزیع‪ ،‬عامل گرانی میوه‬ ‫ای�ران در تولی�د ‪ 15‬محصول اصلی باغی دنیا‪ ،‬مقام نخس�ت ت�ا دهم را دارد و بی�ش از ‪ 4‬درصد از میوه و‬ ‫مرکبات جهان را تولید می‌کند؛ اما مصرف س�بزی و میوه در کش�ورمان هم‌اکنون به دالیلی همچون قیمت‬ ‫گران میوه به کمتر از استاندارد جهانی رسیده است‪.‬‬ ‫در شرایطی که بر اساس استانداردهای جهانی‪ ،‬روزانه هر فرد باید دست‌‌کم ‪ 320‬گرم میوه و سبزی مصرف‬ ‫کند‪ ،‬سرانه مصرف میوه در حال حاضر در ایران ‪ 100‬گرم است‪ .‬این در حالی است که در مهر ماه ‪ 1389‬و طبق‬ ‫آمار ارائه ش�ده توسط مدیرکل وقت میوه‌های گرمس�یری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬سرانه‬ ‫مصرف میوه در جهان ‪ 230‬گرم و در ایران ‪ 600‬گرم بوده است‪.‬‬ ‫عبدالرحم�ن رحیم�ی – گ�روه گ�زارش‪ :‬ط��رح‬ ‫س��اماندهی میادین میوه و تره‌بار خبری بود که چندی‬ ‫پیش ب��ر خروجی س��ایت‌های خبری ق��رار گرفت‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این طرح با تنظیم قوانی��ن جدید و اجرای آن‪،‬‬ ‫میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران س��اماندهی شده و‬ ‫نظم و ترتیب خاصی پیدا کرد‪ .‬به گفته مسئوالن امر‪ ،‬با‬ ‫اج��رای این طرح عالوه بر کاهش قیمت میوه و تره‌بار‪،‬‬ ‫نرخ اجاره حجره‌های عرضه و فروش میوه س��اماندهی‬ ‫ش��ده و دس��ت دالالن نیز کوتاه خواهد شد تا میوه با‬ ‫قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده برسد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون کش��اورزی‬ ‫مجلس شورای اسالمی در پاسخ‬ ‫به این سوال که چرا قیمت میوه‬ ‫ب��رای ارائ��ه ب��ه مصرف‌کنن��ده‬ ‫چندین برابر قیمت تمام شده در‬ ‫گفت‪ :‬اجرای این‬ ‫میدان میوه و تره‌بار اس��ت‪ ،‬به‬ ‫امر به نظارت و پایش ارگان‌های مربوط برمی‌گردد‪ .‬اگر‬ ‫میوه را با اس��تفاده از مجموعه‌های ویژه‌ای از تولید به‬ ‫مصرف برس��انیم‪ ،‬این مش��کالت را نداریم ولی باوجود‬ ‫واس��طه‌ها و افرادی ک��ه بدون نظارت ب��ه ارائه میوه و‬ ‫محص��والت کش��اورزی می‌پردازند‪ ،‬قیمت‌ه��ا به‌طور‬ ‫غیرواقع��ی برای مصرف‌کننده نهای��ی افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫س��ید راضی ن��وری در ادامه افزود‪ :‬اگ��ر عرضه میوه از‬ ‫طریق تعاونی‌های روس��تایی یا مجموعه‌های شهرداری‬ ‫ک��ه در اختی��ار عرضه‌کنندگان محصوالت کش��اورزی‬ ‫قرارداده می‌ش��ود‪ ،‬انجام ش��ود‪ ،‬تا حدودی از مسائل و‬ ‫مشکالت موجود در عرضه و تقاضا کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در‬ ‫پاس��خ به اینکه چرا دولت و مسئوالن این امر‪ ،‬میوه را‬ ‫به‌طور مس��تقیم و با کمک خود کش��اورز در غرفه‌های‬ ‫مخص��وص عرضه محصوالت کش��اورزی بدون دریافت‬ ‫هزینه ارائه نمی‌کنند؟ اظهار کرد‪ :‬پیشنهاد بسیار خوبی‬ ‫اس��ت ولی در این‌باره باز باید نظارت‌ها را بیشتر کنیم‬ ‫تا مان��ع از حضور مجدد دالالن در این عرصه ش��ویم‪.‬‬ ‫در ب��اره اجاره غرفه‌ها نیز اگر هن��گام اجاره دادن یا به‬ ‫مزایده گذاش��تن اعالم شود که این غرفه‌ها برای عرضه‬ ‫می��وه با نرخ مصوب ب��ه مصرف‌کنن��ده در اختیار قرار‬ ‫داده می‌ش��ود‪ ،‬به راحتی می‌توان مش��کل را حل کرد‪،‬‬ ‫ن��ه اینکه پس از ارائه غرفه‪ ،‬قوانی��ن را رعایت نکرده و‬ ‫مصرف‌کننده را دچار مشکل کنند‪.‬‬ ‫ن��وری در پاس��خ اینک��ه «چ��را غرفه‌ه��ا در اختیار‬ ‫ش��هرداری اس��ت و در اختی��ار وزارتخانه‌ه��ای جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیس��ت؟»‬ ‫گفت‪ :‬طبق قانون‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند در‬ ‫فروش محصوالت کش��اورزی دخالت کند و فقط ناظر‬ ‫و حامی کش��اورزان اس��ت ولی مجموعه‌های نظارتی و‬ ‫حمایت از مصرف‌کننده را داریم‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬تنها راهکار حل مشکل این است‬ ‫ک��ه مجموعه‌های متولی این امر دور هم جمع ش��وند‬ ‫و با صحبت مس��ئله را حل کنند‪ ،‬ن��ه اینکه توپ را در‬ ‫میدان دیگری بیندازند‪ .‬به نظر من مهم‌ترین مس��ئله‪،‬‬ ‫هماهنگی اس��ت و باید با پذیرش واقعیت‌ها برای حل‬ ‫کردن آن اقدام کنیم‪ ،‬نه اینکه فقط دنبال این باش��یم‬ ‫که حرف خود را اثبات کنیم‪ .‬اگر هماهنگی نباشد هیچ‬ ‫کاری پیشرفت نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل وجود ندارد‬ ‫مع��اون اتحادیه می��وه و تره‌بار کش��ور در گفت‌وگوی‬ ‫در پاس��خ به این س��وال که «علت‬ ‫اختصاصی با‬ ‫گرانی میوه در س��طح شهرها چیست؟» گفت‪ :‬در حالی‬ ‫ک��ه انواع محصوالت کش��اورزی در میدان اصلی میوه و‬ ‫تره‌بار به وفور یافت می‌ش��ود ولی به دلیل اینکه کنترل‬ ‫جامع و جریمه‌ای در کار نیس��ت و مصرف‌کننده هم از‬ ‫قیمت تمام ش��ده می��وه اطالعی ندارد‪ ،‬ه��ر قیمتی که‬ ‫عرضه‌کننده بگوید ب��دون چون و چرا پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫ای��ن روند باید از طریق معاونت بازرگانی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ات و نیز س��ازمان تعزی��رات حکومتی با‬ ‫سرکشی‌های مداوم کنترل شود‪.‬‬ ‫علی امامی در پاس��خ به این س��وال ک��ه «چگونه باید‬ ‫نرخ‌ها کنترل ش��ود؟» گفت‪ :‬در ش��رایطی که نرخ‌های‬ ‫تعیین ش��ده در سطح میدان و شهر را به وزارتخانه‌های‬ ‫مرتبط و حتی غرفه‌های ش��هرداری اعالم می‌کنیم‪ ،‬ولی‬ ‫به علت نبود کنترل‪ ،‬انواع میوه و تره‌بار هنگام رسیدن به‬ ‫دست مصرف‌کننده با قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌شود‬ ‫و تا زمانی که دولت این مس��ئله را به جد پیگیری نکند‪،‬‬ ‫روال به همین ش��کل خواهد ب��ود‪ .‬وی در پایان افزود‪:‬‬ ‫بار‌ه��ا گزارش‌هایی درباره تخلف فروش میوه در س��طح‬ ‫شهر را به س��ازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرده‌ایم و‬ ‫اگرچه مسئول تعزیرات مستقر در میدان میوه و تره‌بار تا‬ ‫ح��د امکان داخل میدان مرکزی میوه و تره‌بار را کنترل‬ ‫کرده‪ ،‬ولی به دلیل وس��عت کار‪ ،‬توانایی رسیدگی به این‬ ‫امر در خارج از میدان میوه و تره‌بار وجود ندارد و این امر‬ ‫به سایر همکاران وی مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫اجاره حجره‌ها گران شد‪ ،‬قیمت میوه‌ها تکان نخورد‬ ‫ب��ه گفت��ه یکی از فع��االن ب��ازار میوه و‬ ‫تره‌بار که ‪ 30‬س��ال در این ش��غل مشغول‬ ‫به فعالیت است‪ ،‬ساماندهی میدان مرکزی‬ ‫میوه و تره‌بار بس��یار عالی بوده اما نه تنها‬ ‫بر کاهش قیمت میوه تاثیری نداشته بلکه‬ ‫باعث افزای��ش چند براب��ری قیمت اجاره‬ ‫حجره‌ها در میدان مرکزی شده است‪ .‬وی‬ ‫که خواست نامی از او برده نشود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫تا قبل از اجرای طرح س��اماندهی‪ ،‬اجاره ‪3‬‬ ‫دانگ یک حج��ره ماهانه ‪ 5‬میلیون تومان‬ ‫ب��ود که برای یک س��ال پرداخت می‌ش��د‬ ‫ولی با اجرای این طرح‪ ،‬برای همان س��هم‬ ‫و تمدید ق��رارداد هم‌اکنون باید ‪ 8‬میلیون‬ ‫پرداخ��ت کرد که این امر به خاطر محدود‬ ‫کردن فضا در میدان مرکزی میوه و تره‌بار‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬اینک��ه گفته‬ ‫می‌ش��ود دالالن در افزایش نجومی قیمت‬ ‫میوه برای مصرف‌کننده نهایی نقش دارند‪،‬‬ ‫درس��ت نیس��ت چراکه آنها بار میوه را به‬ ‫عنوان مثال کیلوی��ی هزار تومان می‌خرند‬ ‫و کیلویی هزار و ‪ 100‬تومان می‌فروش��ند‬ ‫ولی هم��ان بار میوه در بی��رون از میادین‬ ‫ب��رای مصرف‌کنن��ده نهایی ب��ه قیمت ‪2‬‬ ‫ه��زار و ‪ 500‬تومان عرضه می‌ش��ود یعنی‬ ‫در ش��رایطی که دالل بار خ��ود را با ‪100‬‬ ‫تومان س��ود فروخته اس��ت‪ ،‬این اختالف‬ ‫قیمت هزار و ‪ 400‬تومانی درواقع به جیب‬ ‫خرده‌فروشان و پخش‌کنندگان نهایی میوه‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹در میدان‌های بار‬ ‫پس از صحب��ت با این فعال ب��ازار میوه‬ ‫و تره‌بار‪ ،‬س��ری به میدان‌های ب��ار زدم تا‬ ‫اوضاع را ب��ه عنوان خریدار بررس��ی کنم‪.‬‬ ‫اوضاع همانی بود که ش��نیده بودم‪ .‬قیمت‬ ‫برخی میوه‌ها را پرسیدم و خود را به برخی‬ ‫محل‌های خرده‌فروشی میوه رساندم‪ .‬دقیقا‬ ‫هرکس س��از خودش را می‌زد؛ یکی نوعی‬ ‫از می��وه را ‪ 3‬هزار تومان می‌داد و با فاصله‬ ‫چن��د متر آنطرف‌تر قیم��ت همان میوه ‪3‬‬ ‫هزار و ‪ 500‬تومان بود‪ .‬جالب اینکه ماشین‬ ‫دوره‌گرد نیز این می��وه را با قیمت ‪ 2‬هزار‬ ‫و ‪ 600‬توم��ان عرض��ه می‌ک��رد‪ .‬از برخی‬ ‫دوس��تان نیز شنیدم که قیمت همان میوه‬ ‫در محله آنها ‪ 4‬هزار و ‪ 500‬تومان اس��ت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که این میوه در میدان‬ ‫میوه و تره‌ب��ار از کیلویی هزار و ‪ 800‬تا ‪2‬‬ ‫هزار تومان عرضه می‌شد‪.‬‬ ‫‹ ‹واقعیت را گفته‌اند‬ ‫ریی��س اتحادی��ه‬ ‫فروش��ندگان میوه و‬ ‫س��بزی ته��ران در‬ ‫پاس��خ به این سوال‬ ‫ک��ه عرضه‌کنن��ده‬ ‫نهای��ی می��وه بای��د چه مق��دار س��ود از‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مصرف‌کننده دریافت کند؟ به‬ ‫خری��دار بار میوه از میادین میوه و تره‌بار با‬ ‫در دس��ت داش��تن فاکتور مجاز است ‪35‬‬ ‫درصد به مبلغ فروش خود اضافه کند‪.‬‬ ‫حس��ین مهاجران در ج��واب اینکه چرا‬ ‫می��وه باوجود س��ود مجاز اعالم‌ش��ده در‬ ‫مغازه‌های نقاط مختلف شهر با قیمت‌های‬ ‫متفاوتی و بیش از تعرفه اعالم‌ش��ده عرضه‬ ‫می‌ش��ود؟ اظه��ار ک��رد‪ :‬اگر می��وه دارای‬ ‫ش��رایط یکسان باشد آن فروشنده در حال‬ ‫گرانفروشی است‪ .‬البته این را نیز باید گفت‬ ‫که نوع میوه ارائه‌شده توسط مغازه‌دار باید‬ ‫مشخص باش��د به عنوان مثال برای عرضه‬ ‫پرتقال م��ا چند نوع مختل��ف از این میوه‬ ‫را در ب��ازار داریم که بنا به ش��رایط و نوع‬ ‫قیمت آن متفاوت اس��ت‪ .‬البته واحدهایی‬ ‫هم هس��تند که تخلف می‌کنند و با وجود‬ ‫یکس��ان بودن ن��وع می��وه آن را با قیمت‬ ‫گران‌تر به مشتری عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در جواب اینکه بس��یاری از کس��به‬ ‫میدان می��وه و تره‌ب��ار اظه��ار کرده‌اند با‬ ‫س��اماندهی میدان میوه تنه��ا از ازدحام‌ها‬ ‫کم ش��ده ولی قیمت اج��اره حجره‌ها باال‬ ‫رفته است و این امر هیچ تاثیری بر کاهش‬ ‫قیمت میوه نداش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کسانی‬ ‫ک��ه این مطلب را گفته‌ان��د واقعیت میدان‬ ‫را بیان کرده‌ان��د‪ .‬طرحی که ابتدا تعزیرات‬ ‫و س��پس بازرگان��ی اس��تان و همچنی��ن‬ ‫اس��تانداری و در نهای��ت هم ام��روز اتاق‬ ‫اصن��اف متولی آن ش��ده‌اند و تمام تالش‬ ‫خود را هم کرده‌اند اما نتوانس��ته‌اند جلوی‬ ‫افزایش قیم��ت را بگیرند‪ .‬وض��ع قبلی به‬ ‫شکلی بود که فکر می‌کردند میدان میوه و‬ ‫تره‌بار از این مملکت جداست‪ .‬با تمهیداتی‬ ‫که از طرف ارگان‌های متولی امر اندیشیده‬ ‫ش��د با قاطعیت به اعمال قانون در میدان‬ ‫پرداخته و با متخلفان برخورد ش��د اما این‬ ‫اتفاق که دالل از بین رفته باشد‪ ،‬رخ نداده‬ ‫اس��ت‪ .‬رییس اتحادیه فروشندگان میوه و‬ ‫س��بزی تهران در پاس��خ به ای��ن نکته که‬ ‫دالالن می��وه قب�لا داخل می��دان میوه را‬ ‫می‌خریدند ولی اکن��ون درون حجره‌ها یا‬ ‫بیرون از می��دان اقدام به خرید بار کرده و‬ ‫همان‌ج��ا هم با تلفن همراه خود به فروش‬ ‫می‌رسانند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پیشنهادی که دادیم‬ ‫در آن زمان زیاد جدی گرفته نشد‪ .‬چندین‬ ‫نوب��ت گفتم اگر بخواهیم ریش��ه داللی را‬ ‫قطع کنیم باید دالالن را در انتهای فاز‌های‬ ‫‪ 2‬می��دان مرک��زی که حجره‌ه��ای خالی‬ ‫وجود دارد اسکان دهند و کمک‌شان کنند‬ ‫تا بارهای اضافه‌ای که سایر همکاران جلوی‬ ‫حجره‌های خود دارند را به این افراد بدهند‬ ‫و ب��ه جای ‪ 10‬درص��د حق‌العمل از آنها ‪5‬‬ ‫درصد گرفته ش��ود‪ .‬البته برخی از آنها هم‬ ‫که دارای سرمایه هستند خودشان از محل‬ ‫تولی��د خرید و به عرض��ه محصوالت اقدام‬ ‫کنند‪ .‬درواقع با س��اماندهی میدان با دالل‬ ‫مبارزه نشده بلکه فقط سد معبرها برداشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در جواب به این سوال که چرا میدان‬ ‫میوه و تره‌بار از س��اعت ‪ 4‬عصر تا ‪ 11‬شب‬ ‫تعطیل اس��ت و آیا این خ��ود باعث ایجاد‬ ‫ت��ورم و باال رفتن قیمت میوه نمی‌ش��ود؟‬ ‫گفت‪ :‬اگر فعالیت ‪ 24‬ساعته باشد دالل‌ها‬ ‫بارهای خوب را جدا می‌کنند و این ساعت‬ ‫زمان خوبی برای کنترل آنهاست تا نتوانند‬ ‫فعالیت‌های خود را ادامه دهند‪.‬‬ ‫مهاجران در پاسخ به اینکه با وجود تمام‬ ‫تمهیدات اندیشیده شده برای سامان دادن‬ ‫به اوضاع میوه چرا باز قیمت آن در بیرون از‬ ‫میدان چند برابر داخل میدان است؟ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬میزان فروش هر واحد میوه ‪ 300‬کیلو‬ ‫در روز اس��ت که اگر میوه‌فروش این مقدار‬ ‫میوه را با میانگی��ن ‪ 3‬هزار تومان خرید و‬ ‫با س��ود ‪ 35‬درصد عرضه کند حدود ‪300‬‬ ‫هزار تومان سود داشته است‪ .‬حال اگر این‬ ‫میوه‌های خریداری‌شده در ‪ 30‬جعبه بوده‬ ‫و میانگین هر جعبه نیم کیلو باشد و در هر‬ ‫جعبه هم نیم کیلو ضایعات باشد از میزان‬ ‫ب��ار ‪ 300‬کیلویی ‪ 30‬کیلو کم می‌ش��ود‪.‬‬ ‫به‌جز این درب��اره هزینه‌های کارگر‪ ،‬حمل‬ ‫و نقل‪ ،‬ل��وازم ارائه میوه و هزینه‌های دیگر‬ ‫از درصد س��ودی که به عرضه‌کننده ابالغ‬ ‫ش��ده اس��ت تنها ‪ 6‬تا ‪ 7‬درصد سود باقی‬ ‫می‌ماند که جوابگ��وی میوه‌فروش نخواهد‬ ‫ب��ود به همین خاطر اقدام به گرانفروش��ی‬ ‫می‌کند‪ .‬اگر بخواهیم این گرانفروشی انجام‬ ‫نش��ود باید جنس خالص به او داده شود تا‬ ‫کسری بار نداشته باشد‪ .‬دیگر اینکه کسانی‬ ‫که در حجره‌ها مشغول به کارگری هستند‬ ‫از کارفرما دس��تمزد ماهان��ه دریافت کنند‬ ‫تا از افرادی که ب��رای خرید میوه می‌آیند‬ ‫هزینه حمل بار تا ماش��ین را نگیرند چون‬ ‫ای��ن خود هزینه‌ای را بر قیمت خرید میوه‬ ‫اضافه می‌کن��د و درنهایت عرضه آن برای‬ ‫مصرف‌کننده نهایی نیز گران تمام می‌شود‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫کارشناسان در گفت‌و‌گو با‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫بورس و بانک تقسیم کار کنند‬ ‫سپرده‌های قرض‌الحسنه در مسیر نزول‬ ‫نفس بورس درنمی‌آید‬ ‫‪13‬‬ ‫مطرح کردند‬ ‫رشد اقتصادی‪ ،‬وامدار ثبات سیاسی‬ ‫س�مانه گالب‪ -‬گ�روه اقتص�اد‪ :‬یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫آمارهایی که در دی‌ماه امس��ال از س��وی بانک مرکزی‬ ‫منتشر ش��د‪ ،‬مربوط به نرخ رشد اقتصادی در تابستان‬ ‫امس��ال بود‪ .‬آمارهای این نهاد مرجع اقتصادی نش��ان‬ ‫می‌دهد که اقتصاد کش��ور در تابس��تان امسال نسبت‬ ‫به س��ال گذشته ‪3/7‬درصد رشد داش��ته است که این‬ ‫رقم برای ‪6‬ماه نخس��ت امس��ال نسبت به ‪6‬ماه نخست‬ ‫س��ال پیش به ‪4‬درصد می‌رس��د‪ .‬قرار گرفتن ماش��ین‬ ‫اقتصاد کش��ور در مسیر رش��د و تداوم حرکت در این‬ ‫مس��یر می‌تواند نش��انه‌ای از پایان رکود در کشور باشد‬ ‫ام��ا آیا این حرکت رو به جلو می‌تواند نوید یک رش��د‬ ‫پایدار را برای کشور داشته باشد؟ کارشناسان اقتصادی‬ ‫و مس��ئوالن دولتی تاکنون پاسخ‌های گوناگونی به این‬ ‫پرس��ش داده‌اند اما می‌توان ادعا کرد همه این آگاهان‬ ‫معتقد هستند قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار الزامات‬ ‫متعددی می‌خواهد و نمی‌توان تنها در یک دوره کوتاه‬ ‫و با استناد به رشدهای مقطعی به آن دست یافت‪.‬‬ ‫موض��وع دیگری که این روزه��ا در محافل اقتصادی‬ ‫با جدیت مطرح می‌ش��ود این اس��ت که آیا این رش��د‬ ‫‪4‬درص��دی در ‪6‬ماه برآورد دقیقی از وضعیت اقتصادی‬ ‫کشور به ش��مار می‌آید؟ به عبارت دیگر آیا این آمار از‬ ‫روش درستی به دست آمده است یا خیر؟‬ ‫‹ ‹به آمارها شک نکنیم‬ ‫این موارد‪ ،‬سواالتی بود که با کارشناسان اقتصادی در‬ ‫میان گذاشتیم‪ .‬در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫عالم��ه طباطبایی معتقد اس��ت نمی‌توان بدون مدرک‬ ‫معتبر در آمار مراجع رسمی شک ایجاد کرد‪.‬‬ ‫مه��دی تق��وی در گفت‌وگ��و با‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬مرک��ز آمار‬ ‫ایران و بان��ک مرکزی دو مرجع‬ ‫رسمی ارائه آمار در کشور هستند‬ ‫و اگر بخواهیم روی داده‌های این‬ ‫مراکز نقدی وارد کنیم باید مرکز مستقلی داشته باشیم‬ ‫که نمونه‌گیری کند و آمار داش��ته باش��د که این کار‪،‬‬ ‫پرهزینه و زمانبر است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ممکن است در روش ارائه آمار بانک‬ ‫مرکزی نقدها و اش��تباهاتی وجود داش��ته باش��د اما تا‬ ‫زمانی که ی��ک کار موازی و دقیق در مورد آمارها ارائه‬ ‫نشده باشد‪ ،‬نمی‌توان آمار رسمی را زیر سوال برد‪.‬‬ ‫تق��وی ادام��ه داد‪ :‬اگر بانک مرک��زی و مرکز آمار در‬ ‫ی��ک موضوع مش��خص دو آمار با اختالف بس��یار زیاد‬ ‫ارائه دهند‪ ،‬آن زمان می‌توان روی آمارها اش��کال وارد‬ ‫ک آمار دقیق در مورد ش��اخص‌های‬ ‫ک��رد و به دنبال ی ‌‬ ‫نمی‌‌توان رونق اقتصادی را پیش‌بینی کرد‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه افزود‪ :‬گزارش‌های بانک مرکزی‬ ‫در مورد رشد اقتصاد‪ ،‬یک برآورد اولیه است و بیشتر‬ ‫تحت تاثیر رش��د تولید بنگاه‌ه��ای بزرگ قرار دارد و‬ ‫بنگاه‌های کوچک و متوسط هنوز نتوانسته‌اند خود را‬ ‫از شرایط رکودی خارج کنند‪.‬‬ ‫وی تغیی��رات مثبت در تولی��د بنگاه‌های بزرگ را‬ ‫ناشی از رفع برخی تحریم‌ها دانست و گفت‪ :‬در نتیجه‬ ‫تواف��ق اولیه هس��ته‌ای‪ ،‬واردات برخی مواد مورد نیاز‬ ‫این بنگاه‌ها تسهیل شد و این کارخانه‌ها و واحدهای‬ ‫بزرگ اقتصادی توانستند بخشی از ظرفیت‌های خالی‬ ‫خود را به‌کار بیندازن��د‪ .‬صالحی به آمارهای مربوط‬ ‫به افزایش بیکاری در ‪6‬ماه نخس��ت سال اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اینکه ما می‌بینیم در این دوره همزمان با رشد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬بی��کاری افزایش می‌یابد ش��اهدی بر این‬ ‫مدعاس��ت که رش��د اقتصادی از طریق به‌کار گرفتن‬ ‫ظرفیت‌های خالی محقق شده است‪.‬‬ ‫اقتصادی بود‪ .‬اما در حال حاضر دو مرکز رس��می‪ ،‬آمار‬ ‫ارائه می‌کنند و آمارهای آنها نیز به هم نزدیک است‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع تحریم‌ها‪ ،‬محرک اقتصاد‬ ‫تقوی دستیابی به این نرخ رشد را در سال‌جاری قابل‬ ‫قبول دانس��ت و گفت‪ :‬از زمانی که دولت یازدهم روی‬ ‫کار آمد‪ ،‬اوضاع اقتصادی کش��ور دچار تغییر شد‪ .‬پیش‬ ‫از روی کار آم��دن ای��ن دولت‪ ،‬اقتصاد ما برای ‪4‬س��ال‬ ‫نرخ رش��د منفی داش��ت و نرخ تورم باالی ‪40‬درصد را‬ ‫رق��م زده بود‪ .‬همچنین در این م��دت توزیع درآمد در‬ ‫کش��ور نابرابرتر ش��د و نرخ بیکاری نیز در سطح باالیی‬ ‫قرار داش��ت‪ .‬در این شرایط هر اقدام مثبتی در اقتصاد‬ ‫می‌تواند تغییر قابل مالحظه‌ای در ش��اخص‌ها به وجود‬ ‫آورد و نرخ‌های منفی رشد را مثبت کند‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه عامل اصلی رشد اقتصادی کشور‬ ‫را ثبات ش��رایط سیاسی دانست و گفت‪ :‬دولت یازدهم‬ ‫هنوز سیاست‌های اقتصادی مشخصی در مورد خروج از‬ ‫رکود اعمال نکرده است و این رشد اقتصادی نیز بیشتر‬ ‫به دلیل اطمینان و ثباتی اس��ت که در کشور به وجود‬ ‫آمده است‪.‬‬ ‫تق��وی ب��ر تاثی��ر توافق اولی��ه در ژنو و رف��ع برخی‬ ‫تحریم‌ها بر اقتصاد کش��ور تاکی��د و تصریح کرد‪ :‬بهتر‬ ‫شدن وضعیت کشور در عرصه بین‌الملل‪ ،‬برداشته شدن‬ ‫برخی تحریم‌ها و برگشت بخشی از پول‌های بلوکه شده‬ ‫کش��ور‪ ،‬توانسته در مدت گذشته از س��ال‌جاری‪ ،‬تاثیر‬ ‫مثبتی بر اقتصاد بگذارد و تداوم موفقیت‌های دولت در‬ ‫هزینه زندگی کارگران ‪ 3/6‬میلیون تومان شد‬ ‫نتایج بررس��ی‌های جدی��د از وضعیت معیش��ت‬ ‫کارگران نش��ان می‌دهد‪ ،‬هزینه ماهانه هر خانوار ‪4‬‬ ‫نفره حداقل به ‪ 3/1‬و حداکثر به ‪ 3/6‬میلیون تومان‬ ‫افزایش یافته و خوراک و مسکن نیز دارای باالترین‬ ‫سهم در سبد هزینه‌هاست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬نتایج جدیدترین بررس��ی‌های‬ ‫میدان��ی و مطالعات کانون ش��وراهای اس�لامی کار‬ ‫استان تهران نشان می‌دهد‪ ،‬هزینه ماهانه یک خانوار‬ ‫‪ 4‬نف��ره کارگری در کش��ور به ‪ 3‬میلی��ون و ‪609‬‬ ‫هزار و ‪ 194‬تومان افزایش یافته است‪ .‬همچنین در‬ ‫صورتی که بخواهیم هزینه‌ها را به صورت قیمت‌های‬ ‫دولتی کاالها و اجناس حس��اب کنی��م‪ ،‬هزینه‌ها از‬ ‫‪ 3‬میلی��ون و ‪183‬ه��زار و ‪ 408‬تومان در ماه کمتر‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫در جدول ارائه شده از سوی نمایندگان کارگران‪،‬‬ ‫هزینه مربوط به خوراکی‌ها و مسکن باالترین میزان‬ ‫اس��ت‪ .‬طبق محاسبات انجام ش��ده هزینه خوراکی‬ ‫یک خانوار ‪ 4‬نفره در آذرماه امسال به نرخ‌های آزاد‬ ‫یک میلیون و ‪ 23‬هزار و ‪ 597‬تومان و هزینه مربوط‬ ‫به مسکن نیز یک میلیون و ‪ 201‬هزار و ‪ 513‬تومان‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫به‌ص��ورت کل��ی محاس��بات در ‪ 12‬بخ��ش از‬ ‫خوراکی‌ه��ا‪ ،‬دخانیات‪ ،‬مس��کن‪ ،‬کفش و پوش��اک‪،‬‬ ‫اثاثیه‪ ،‬بهداشت و درمان‪ ،‬حمل‌ونقل‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬امور‬ ‫فرهنگ��ی و تفریحی‪ ،‬تحصیل‪ ،‬رس��توران و هتل و‬ ‫کاالها و خدمات متفرقه انجام شد‪ .‬سهم خوراکی‌ها‬ ‫در س��بد هزینه‌های خانوار کارگری کش��ور دارای‬ ‫‪ 27/38‬درصد‪ ،‬س��هم مس��کن ‪ 32/82‬درصد‪ ،‬سهم‬ ‫بهداش��ت و درمان ‪ 6/98‬درص��د‪ ،‬حمل‌ونقل ‪9/87‬‬ ‫درصد‪ ،‬خری��د اثاثیه من��زل‪ 5/13‬درصد و کفش و‬ ‫پوشاک نیز ‪ 4/94‬درصد است‪ .‬سهم مابقی اقالم به‬ ‫مراتب کمتر از ارقام ذکر شده است‪.‬‬ ‫برپایه این گزارش‪ ،‬آخرین محاس��بات انجام شده‬ ‫مرب��وط به وضعیت هزینه‌ه��ای زندگی کارگران در‬ ‫آبان‌ماه امس��ال بوده که ب��ه نرخ دولتی ‪ 2‬میلیون و‬ ‫‪ 868‬هزار و ‪ 424‬تومان و به نرخ آزاد نیز ‪ 3‬میلیون‬ ‫و ‪ 298‬هزار و ‪ 688‬تومان اعالم شده بود‪.‬‬ ‫هزین��ه مرب��وط به خوراک ی��ک خان��وار ‪ 4‬نفره‬ ‫از ‪ 903‬ه��زار توم��ان در ماه به ی��ک میلیون و ‪23‬‬ ‫هزارتومان و هزینه مس��کن نیز از یک میلیون و ‪44‬‬ ‫هزارتومان به یک میلیون و ‪ 201‬هزارتومان افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫زمینه سیاس��ت‌‌های بین‌الملل می‌تواند بازهم به رش��د‬ ‫اقتصاد کشور کمک کند‪.‬‬ ‫وی کاه��ش قیم��ت نف��ت را یک مش��کل جدید در‬ ‫اقتصاد کش��ور دانس��ت و در مورد پیامدهای آن گفت‪:‬‬ ‫اگر نفت در این قیمت پایین باقی بماند‪ ،‬کش��ور دچار‬ ‫مضیقه ارزی ش��ده و واردات را گران می‌کند‪ .‬از آنجایی‬ ‫ک��ه بخش مهم��ی از واردات م��ا مربوط ب��ه کاالهای‬ ‫واس��طه‌ای اس��ت‪ ،‬افزایش قیمت دالر ب��ه معنی گران‬ ‫ش��دن تولی��د و کاهش رش��د اقتصادی خواه��د بود و‬ ‫می‌تواند دستاوردهای دولت تا این زمان را از بین ببرد‬ ‫و ب��ه همین دلیل تصمیم‌گیران اقتص��ادی باید به این‬ ‫موضوع توجه کافی داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪6‬ماهه نشانه رونق نیست‬ ‫تاکید این استاد دانشگاه بر تاثیر متغیرهای سیاسی‬ ‫روی رش��د اقتصادی در حالی اس��ت که عضو هیات‬ ‫علمی دانش��گاه آزاد اسالمی نیز رشد اقتصادی نیمه‬ ‫نخست سال ‪ 93‬را به رفع تحریم ارتباط می‌دهد‪.‬‬ ‫ج��واد صالح��ی در گفت‌وگو با‬ ‫با تاکید بر اینکه نمی‌توان‬ ‫رش��د اقتصادی در ی��ک دوره‬ ‫‪6‬ماه��ه را آغاز رون��ق اقتصادی‬ ‫دانس��ت‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬اگ��ر‬ ‫بخواهیم بگوییم کش��ور در مسیر رونق اقتصادی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬باید دس��تکم در چند فصل نرخ رشد اقتصادی‬ ‫تداوم پی��دا کند و تنها با اتکا ب��ه داده‌های دو فصل‬ ‫‹ ‹تجارت خارجی مدیریت شود‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که دول��ت با چه‬ ‫سیاس��ت‌هایی می‌تواند بنگاه‌های کوچک و متوسط‬ ‫را هم در ش��رایط رشد قرار دهد‪ ،‬گفت‪ :‬سیاست‌های‬ ‫اقتص��ادی ما باید متناس��ب با وضعیت فعلی کش��ور‬ ‫باش��د‪ .‬زمانی که دولت یازدهم مسئولیت اداره کشور‬ ‫را ب��ر عهده گرفت‪ ،‬با تورم ‪40‬درصدی روبه‌رو بودیم‪،‬‬ ‫به همین دلیل دولت به درس��تی سیاست‌های خود‬ ‫را ب��ر مبنای کاهش ت��ورم تدوین کرد ک��ه رویکرد‬ ‫صحیحی بود‪ .‬در حال حاضر ما با کاهش قیمت نفت‬ ‫مواجه هستیم که روی بودجه و کسری دخل و خرج‬ ‫دولت موثر اس��ت و سیاس��ت‌های دولت باید بر این‬ ‫مبنا باشد‪.‬‬ ‫صالح��ی تاثیر اصل��ی کاهش درآمده��ای نفتی را‬ ‫روی بودجه عمرانی کشور دانست و گفت‪ :‬زمانی که‬ ‫اعتبارات عمران��ی در بودجه کاهش می‌یابد از حجم‬ ‫فعالیت‌های عمرانی کاس��ته می‌شود که این موضوع‬ ‫روی تقاضای ش��رکت‌های بزرگ مانند فوالدی‌ها اثر‬ ‫دارد‪ .‬در این ش��رایط دولت باید ی��ک بازاریابی قوی‬ ‫در س��طح بین‌المللی داشته باش��د تا کمبود تقاضای‬ ‫ت دیگر را مدیریت‬ ‫داخل را جبران کند‪ .‬وی سیاس�� ‌‬ ‫واردات دانست و افزود‪ :‬در این شرایط برای یک دوره‬ ‫کوتاه باید از واردات محصوالتی مثل فوالد جلوگیری‬ ‫شود تا تولیدکنندگان بزرگ دچار زیان نشوند و رشد‬ ‫اقتصادی که به واس��طه فعالیت‌های بنگاه‌های بزرگ‬ ‫رقم خورده است‪ ،‬کاهش نیابد‪.‬‬ ‫زیرساخت‌های اجرای طرح جامع مالیاتی آماده شد‬ ‫رییس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور از ایجاد‬ ‫زیرساخت‌های الزم برای اجرای طرح جامع مالیاتی‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬با اجرای این طرح اطالعات مالی‬ ‫مودیان به صورت صحیح استخراج می‌شود و وصول‬ ‫مالیات براساس میزان درآمد محاسبه می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم‪ ،‬علی عس��کری‪ ،‬رییس کل‬ ‫س��ازمان امورمالیاتی اجرای ط��رح جامع مالیاتی را‬ ‫در راس��تای تحقق عدالت مالیاتی بس��یار با اهمیت‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬زیر ساخت‌های الزم برای اجرای‬ ‫طرح جامع مالیاتی به‌وجود آمده است که با اجرای‬ ‫این ط��رح‪ ،‬اطالعات مالی مودیان به صورت صحیح‬ ‫استخراج می‌ش��ود و وصول مالیات براساس میزان‬ ‫درآمد محاسبه می‌شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬مطابق برنامه پنجم‪ ،‬پیش‌بینی ش��ده‬ ‫است ‪100‬درصد بودجه جاری کشور از محل وصول‬ ‫مالیات تامین ش��ود ولی هنوز بسترهای الزم برای‬ ‫حص��ول ‪100‬درصدی ب��ه وجود نیامده اس��ت‪ ،‬که‬ ‫در ای��ن زمینه باید ابزاره��ا و امکانات الزم به‌منظور‬ ‫تشخیص مالیات براساس عدالت به وجود آید‪.‬‬ ‫علی عس��کری‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬ش��فافیت اقتصادی‬ ‫باعث جلوگیری از فعالیت‌های زیرزمینی می‌ش��ود‬ ‫که توانس��ته‌ایم بسیاری از فعالیت‌های زیرزمینی را‬ ‫کش��ف کنیم ام��ا آنچه در این امر به س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی کمک می‌کند نظارت اتحادیه‌های صنفی بر‬ ‫فعالیت اعضای خود است‪.‬‬ ‫رییس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به‬ ‫مشروح مذاکرات مجلس ش��ورای اسالمی در زمان‬ ‫تصوی��ب قانون مالی��ات بر ارزش‌اف��زوده بیان کرد‪:‬‬ ‫مطاب��ق قانون مالیات بر ارزش‌اف��زوده باید از تولید‬ ‫دفاع ش��ود چون این مالیات از مصرف‌کننده گرفته‬ ‫می‌ش��ود و در زنجیره فعالیت اقتصادی باید مالیات‬ ‫وصول شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در نظام مالیات بر ارزش افزوده فعاالن‬ ‫اقتص��ادی باید بدانند ارزش‌اف��زوده و زنجیره عمل‬ ‫آن چگونه اس��ت‪ ،‬این قانون هیچ گاه مخالف تولید‬ ‫نیست و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر‬ ‫نرسیده است‪ ،‬تصور این است که مخالف تولید عمل‬ ‫می‌کند‪ .‬سعی ما براین است که مشکالت و موانع در‬ ‫مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود‪.‬‬ ‫عس��کری اعتقاد دارد نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫درس��ال آینده افزایش نیابد و مطاب��ق با نرخ فعلی‬ ‫قانون اجرا شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دولت واقعیت‌ها را‬ ‫ببیند‬ ‫محمد دامادی‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس‬ ‫دولت یازدهم و مجلس نهم از زمانی که کار خود را‬ ‫در کش��ور آغاز کردند با مشکالت بسیاری به ویژه در‬ ‫حوزه اقتصادی رو‌به‌رو بوده‌اند‪ .‬این معضالت از تحریم‬ ‫تا کاهش قیمت نفت را ش��امل می‌ش��ود که در چند‬ ‫ماه گذش��ته در حوزه کاهش درآمدهای نفتی به اوج‬ ‫خود رسیده است‪ .‬این مشکالت باعث شده بسیاری از‬ ‫فعالیت‌ه��ای مجلس و دولت تح��ت تاثیر قرار گیرد و‬ ‫شرایط آنگونه که مطلوب نمایندگان مردم در مجلس‬ ‫و دولت است‪ ،‬نباشد‪ .‬با توجه به شرایط خاص اقتصاد‬ ‫ن سیاس��ت‌های خود این‬ ‫کش��ور‪ ،‬دولت باید در تدوی ‌‬ ‫محدودیت‌ها و ش��رایط را در نظ��ر بگیرد و برای حل‬ ‫این مش��کالت تدبیر الزم را بیندیشد‪ .‬یکی از مواردی‬ ‫که مسئوالن اقتصادی باید به آن توجه داشته باشند‪،‬‬ ‫واقع��ی ب��ودن ارقام و اع��داد در بودجه اس��ت‪ .‬دولت‬ ‫نمی‌توان��د یک بودجه حبابی را برای س��ال آینده در‬ ‫نظر داشته باشد و باید در برنامه‌ریزی خود روی اعداد‬ ‫و ارق��ام واقعی تکیه کند‪ .‬یکی از مش��کالتی که ما در‬ ‫گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ایم‪ ،‬افزایش حجم پروژه‌های‬ ‫معوق ب��ه دلیل کلنگ‌زنی بیش از اندازه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫این موضوع عالوه ب��ر هزینه‌های کالنی که به اقتصاد‬ ‫تحمیل می‌کند‪ ،‬یک بی‌اعتم��ادی را هم بین مردم و‬ ‫دولت به وجود می‌آورد و این ش��ائبه را ایجاد می‌کند‬ ‫که دولت به تعهدات خود پایبند نیست‪ .‬این مشکل از‬ ‫گذشته به دولت یازدهم رسیده و مسئوالن اقتصادی‬ ‫بای��د فکری برای حل آن داش��ته باش��ند‪ .‬راه‌حل این‬ ‫موض��وع نیز توجه به توانمندی‌های مالی و اجرایی در‬ ‫ش��روع یک طرح یا پروژه ملی یا استانی است‪ .‬دولت‬ ‫باید در آغاز یک پروژه دقت کافی داش��ته باش��د و بنا‬ ‫را ب��ر این بگذارد که اگر کاری را آغاز کرد آن را ادامه‬ ‫داده و به پایان برساند‪ .‬اگر در طرح‌های عمرانی به این‬ ‫مهم توجه نش��ود یک پروژه به مرور زمان مس��تهلک‬ ‫خواه��د ش��د و حتی ممکن اس��ت کارآی��ی و مزیت‬ ‫اقتصادی خود را از دس��ت بدهد‪ .‬زمانی که دولت یک‬ ‫طرح را آغاز کرده و آن را به اتمام می‌رساند‪ ،‬می‌تواند‬ ‫جامعه را از مزیت‌های کار خود بهره‌مند کند و در این‬ ‫حالت نوعی ارتباط مثبت بین دولت و مردم به وجود‬ ‫می‌آید‪ .‬ب��ا توجه به این توضیح��ات باید گفت دولت‬ ‫در اعتبارات عمرانی ‪48‬هزار میلیارد تومانی در الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ 94‬باید هم به تامین منابع و هم به شیوه‬ ‫مصارف توجه کند‪ .‬به عبارت دیگر باید تغییرات قیمت‬ ‫نفت را در درآمد موردنظر خود برای طرح‌های عمرانی‬ ‫لحاظ کند و واقعیت را ببیند و در مقابل منابع خود را‬ ‫صرف پروژه‌هایی با اولویت اقتصادی کند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫کاهش وابستگی به نفت‪ ،‬توجه‬ ‫به اقتصاد مقاومتی است‬ ‫عض��و کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬کاهش وابستگی به نفت در بودجه ‪94‬‬ ‫نشان از توجه دولت به موضوع اقتصاد مقاومتی دارد‪.‬‬ ‫غالمعل��ی جعفرزاده در گفت‌وگو با ایرنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کل بودجه ما در س��ال آینده ‪830‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت که حدود ‪4‬درصد نسبت به بودجه امسال رشد‬ ‫داش��ته ضمن آنکه وابس��تگی به درآمدهای نفتی هم‬ ‫درای��ن بودج��ه به یک‌س��وم کاهش یافته اس��ت که‬ ‫ج��ای تقدی��ر دارد‪ .‬وی با بیان اینک��ه در بودجه ‪94‬‬ ‫هزینه‌های جاری ‪6‬درصد رش��د داش��ته است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬تنظی��م بودجه با نف��ت ‪ 72‬دالری یعنی کاهش‬ ‫وابس��تگی بیش��تر به منابع نفتی و اتکا به درآمدهای‬ ‫غیرنفتی که سیاس��تی بسیار مناس��ب از سوی دولت‬ ‫یازدهم اس��ت‪ .‬نماینده مردم رشت در مجلس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بودجه ‪ 94‬همزمان با آخرین س��ال برنامه پنجم‬ ‫اس��ت که همه ش��اخص‌های این برنام��ه تحقق پیدا‬ ‫نکرده است‪ .‬وی گفت‪ :‬در بودجه سال آینده ‪26‬درصد‬ ‫افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده ضمن آنکه‬ ‫تنها یک درصد براساس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫اضافه خواهد بود و رشد دیگری در دریافت مالیات‌ها‬ ‫نخواهی��م داش��ت‪ .‬همچنین منابع پایه‌ه��ای مالیاتی‬ ‫‪97‬درصد رش��د داش��ته‌اند که این نش��ان از مناسب‬ ‫ب��ودن تصمیم دولت دارد‪ .‬جعف��رزاده گفت‪ :‬توجه به‬ ‫‪ 3‬ش��اخصه مه��م پروژه‌های عمرانی مانند پیش��رفت‬ ‫‪80‬درص��د و ت��وازن منطق��ه‌ای و مح��وری ب��ودن و‬ ‫اس��تخدام ش��رکت‌کنندگان در آزمون‌ها و همچنین‬ ‫س��اخت ‪500‬هزار واحد مس��کن از اقدامات دولت در‬ ‫بودجه ‪ 94‬است که جای تشکر دارد‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫برنام��ه و بودجه با بیان اینکه ارائ��ه الیحه بودجه در‬ ‫زمان مناس��ب به مجلس جای تقدیر دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫از مهم‌تری��ن ش��اخص‌های مثبت بودج��ه ‪94‬کاهش‬ ‫وابستگی به نفت‪ ،‬رشد محدود هزینه‌ها و توجه دولت‬ ‫به بخش عمرانی اس��ت که همه اینها نشان از عملکرد‬ ‫مثبت اقتصادی دولت و توجه به اقتصاد مقاومتی دارد‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫پرداخت«مابه‌التفاوتسود‬ ‫قطعی»سال‪ 92‬بانککارآفرین‬ ‫همزمان ب��ا ش��ب والدت پیامبر اکرم‬ ‫(ص) و ام��ام جعفر ص��ادق (ع)‪ ،‬برای‬ ‫نهمین س��ال مابه‌التفاوت س��ود قطعی‬ ‫سال ‪ 92‬به حساب س��پرده‌گذاران بانک کارآفرین‬ ‫واریز می‌شود‪.‬‬ ‫به پاس قدردانی از اعتماد س��پرده‌گذاران‪ ،‬پس از‬ ‫محاسبات انجام ش��ده در پایان سال مالی ‪،1392‬‬ ‫مابه التفاوت س��ود قطعی متعلق به سپرده‌گذاران‬ ‫روز پنجش��نبه هجدهم دی‌‌ماه به حساب مشتریان‬ ‫واریز خواهد شد‪ .‬گفتنی است این بانک در ‪ 8‬دوره‬ ‫قبل عالوه بر سود علی الحساب پرداختی در سال‪،‬‬ ‫مابه التفاوت س��ود قطعی را نیز به س��پرده‌گذاران‬ ‫پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ 16‬هزار میلیارد ریال‬ ‫خسارت شخص ثالث و راننده‬ ‫مدی��ر بیمه‌های اتومبی��ل بیمه ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬در س��ال‌جاری ب��رای جب��ران‬ ‫خسارت جرحی‪ ،‬فوتی‪ ،‬مالی و حوادث‬ ‫راننده بیمه‌گزاران این شرکت به ذی‌نفعان بیش از‬ ‫‪ 16‬هزار میلیارد ریال غرامت پرداخت شده است‪.‬‬ ‫عباس فراش��یانی با اشاره به کاهش ‪ 35‬درصدی‬ ‫ش��مارگان پرونده‌های ثبتی خس��ارت ثالث دراین‬ ‫ش��رکت بیمه‌ای‌‪ ،‬افزود‪ :‬در سال‌جاری درشعب این‬ ‫ش��رکت بیش از ‪ 283‬هزار فقره پرونده خس��ارت‬ ‫حوادث رانندگی تش��کیل و به آن رس��یدگی ش��د‬ ‫و این درحالی اس��ت که کارشناسان این مجموعه‬ ‫درمدت مش��ابه پارس��ال ‪ 435‬هزار فقره پرونده را‬ ‫بررسی کرده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی با وجود کاهش قابل توجه در تعداد‬ ‫پرونده‌های تش��کیل ش��ده دربخش خسارت رشد‬ ‫داشته‌ایم‪ .‬مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران درباره‬ ‫میزان رش��د خسارت پرداختی این شرکت از محل‬ ‫بیمه‌نامه‌های ش��خص ثالث اظهار کرد‌‪ :‬در پرداخت‬ ‫غرامت به ‌ذی‌نفع��ان در بخش جرح ‪ ،18‬فوت ‪23‬‬ ‫و مالی ‪ 32‬درصد رش��د داشته‌ایم‪ .‬فراشیانی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬این شرکت در سال‌جاری برای حوادث جرحی‬ ‫بیش از ‪ 8‬هزار میلیارد ریال خس��ارت به ذی‌نفعان‬ ‫و زیان دیدگان پرداخت کرده است‪ .‬همچنین برای‬ ‫غرامت فوت بیش از ‪ 3‬هزار میلیارد ریال و دربخش‬ ‫مال��ی حوادث رانندگی نیز بی��ش از‪ 4‬هزار میلیارد‬ ‫ریال به زیان دیدگان غرامت داده است‪.‬‬ ‫فرآیند خصوصی سازی‬ ‫در صنعت بیمه کند است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بیمه الب��رز گفت‪:‬‬ ‫فرآین��د خصوصی‌س��ازی و کاه��ش‬ ‫تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه کند‬ ‫است‪ .‬س��ید رسول تاجدار با اش��اره به اینکه سهم‬ ‫دول��ت در بیم��ه البرز در حدود ‪ 20‬درصد اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار امیدواری کرد‪ :‬با اجرای کامل اصل ‪ 44‬قانون‬ ‫اساس��ی و پیش‌بینی‌های برنامه شش��م توس��عه‪،‬‬ ‫تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی بر بازنگری در ساختار بیمه تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫بیمه مرکزی باید وظیفه نظارتی بر امور مالی داشته‬ ‫باش��د و درباره مسائل فنی ورود نکند‪ .‬او با اشاره به‬ ‫چالش‌های صنعت بیمه‪ ،‬گف��ت‪ 20 :‬درصد درآمد‬ ‫شرکت‌های بیمه به انواع عوارض دریافتی از بیمه‌ها‬ ‫ازجمله عوارض نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و‬ ‫مبالغ پرداختی به صندوق تامین خسارت‌های بدنه‬ ‫اختصاص می‌یابد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بنگاه‌های کوچک از بازار پول و بنگاه‌های بزرگ از بازار سرمایه تامین مالی شوند‬ ‫بورس و بانک تقسیم کار کنند‬ ‫زهره محسنی‌ش�اد‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬بای��د توجه کنیم‬ ‫که از منظر واس��طه‌گری مالی‪ ،‬کارکرد اصلی نظام بانکی‬ ‫تامین منابع مالی موردنیاز فعاالن اقتصادی و به‌طور عمده‬ ‫بنگاه‌ها و خانوارها اس��ت‪ .‬اما نکته حائز اهمیت این است‬ ‫که نظام بانکی تنها مرجع تامین مالی نیست‪ .‬به‌طور کلی‪،‬‬ ‫بخش‌ه��ای مختلف می‌توانند منابع مالی موردنیاز خود را‬ ‫از مجاری و حوز ‪‎‬ه‌های مختلفی همچون بازار س��رمایه نیز‬ ‫تامین کنند‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد اس��ت در‬ ‫ش��رایطی که کمبود منابع مالی بزرگترین مش��کل حوزه‬ ‫کسب‌وکار در کشور به شمار می‌‌آید‪ ،‬بنابراین وظیفه نظام‬ ‫بانکی تامین مالی کوتاه‌مدت و س��رمایه در گردش اس��ت‬ ‫و بازار س��رمایه می‌تواند تامین مال��ی بلندمدت را برعهده‬ ‫گیرد‪ .‬وی نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها را یک‬ ‫مانع جدی می‌داند و بر این باور اس��ت که با فعال‌س��ازی‬ ‫بازار ثانویه و رونق این بخش‪ ،‬فعالیت بازار سرمایه می‌تواند‬ ‫در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بسیار مفید واقع شود‪.‬‬ ‫به اذع��ان کارشناس��ان اقتصادی در ش��رایط فعلی که‬ ‫بخش‌ه��ای مهم اقتصادی از نبود منابع الزم رنج می‌برند‪،‬‬ ‫بانک و بورس باید تقس��یم کار کنن��د تا تامین مالی فقط‬ ‫از ی��ک مجرا‪ ،‬آن‌هم از طریق بانک‌ها تامین نش��ود و بازار‬ ‫س��رمایه ه��م در تامین منابع مورد نی��از بنگاه‌های بزرگ‬ ‫نقشی اثرگذار داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بورس تقویت شود‬ ‫بهنام ملکی کارشناس اقتصادی و‬ ‫اس��تاد دانش��گاه دراین‌ب��اره در‬ ‫با بی��ان اینکه‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫سرمایه به جایی می‌رود که در آن‬ ‫امنی��ت و س��وددهی الزم وج��ود‬ ‫داش��ته باش��د گفت‪ :‬بانک‌ها در حال حاضر برای صاحبان‬ ‫س��رمایه چنین فضایی را ایجاد کرده‌اند‪ .‬در ش��رایطی که‬ ‫بسیاری از بخش‌های اقتصادی با ریسک مواجه هستند و‬ ‫ممکن اس��ت س��ود الزم را ب��ه صاحبان س��رمایه ندهند‪،‬‬ ‫بانک‌ها توانسته‌اند در جذب سرمایه‌ها موفق عمل کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما این در شرایطی است که بانک‌ها در تزریق‬ ‫مناب��ع عملکرد چندان خوبی از خود نش��ان نداده‌اند و به‬ ‫دلیل اینک��ه یک منطق تجاری بر این فضا حاکم اس��ت‪،‬‬ ‫منابع‌ش��ان را به سمتی حرکت می‌دهند که در کوتاه‌ترین‬ ‫زمان به س��ود‌آوری الزم دست پیدا کنند‪ ،‬بخش‌هایی که‬ ‫ضدتوسعه‌ای و غیرمولد است‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه البته در چنین‬ ‫ش��رایطی باید تالش شود که س��وددهی به سمت بخش‬ ‫تولید حرکت کند تا انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬افزود‪ :‬بنابراین می‌توان امیدوار بود که بانک‌ها‬ ‫در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی عملکرد بهتری داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬البت��ه باید به ای��ن موضوع هم توجه داش��ت که‬ ‫بانک‌ها ب��ا توجه به تقاضای باالی تس��هیالت‪ ،‬نمی‌توانند‬ ‫تمامی نیازهای کشور را پاسخ دهند که در چنین شرایطی‬ ‫تقویت بازارهای دیگر همچون بازار س��رمایه اهمیت پیدا‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ب��ورس باید تقویت ش��ود تا در کنار‬ ‫نظام پولی کشور اقدام به تامین مالی بخش‌های اقتصادی‬ ‫کند‪ ،‬افزود‪ :‬در این راس��تا می‌ت��وان امیدوار بود که تمامی‬ ‫بخش‌های اقتصادی از منابع موردنیازشان بهره‌مند شوند‬ ‫و دیگر از کمبود منابع رنج نبرند‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه با تاکید بر ای��ن موضوع که بورس‬ ‫و بان��ک باید تقس��یم کار کنند تا این ام��ر موجب توزیع‬ ‫مناس��ب منابع به همه بخش‌های اقتصادی ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درصورتی که رکود از بخش اقتصاد خارج و بازار س��رمایه‬ ‫تقویت شود‪ ،‬این بازار می‌تواند خودش را سازماندهی کند‬ ‫تا س��رمایه‌های کالن بخش‌های بزرگ اقتصادی را تامین‬ ‫کند و از این طریق چرخ واقعی اقتصاد به گردش درآید‪.‬‬ ‫ملک��ی با تاکید ب��ر این موضوع که اقتص��اد پولی باعث‬ ‫اخالل و مش��کل می‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بازار پول و سرمایه‬ ‫باید به تناس��ب نقش��ی که در توس��عه اقتصادی کش��ور‬ ‫می‌توانند ایفا کنند فعالیت داش��ته باشند تا شاهد تعادل‬ ‫بهبود چرخه تامین مالی در کشور باشیم‪.‬‬ ‫د‬ ‫‹ ‹بازار سرمایه می‌تواند حامی بانک‌ها باش ‬ ‫ابوذر ندیمی‪ ،‬نایب‌رییس کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ه��م با تاکید بر ای��ن موضوع که با‬ ‫تقوی��ت ب��ازار س��رمایه‪ ،‬ب��ه نیاز‬ ‫متقاضی��ان از دو م��کان یعنی هم‬ ‫بازار بورس و هم بانک پاسخ داده می‌شود و این امر کمک‬ ‫زیادی به تقویت نظام بانکی و خروج از بنگاهداری می‌کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ما تصمیم به کاهش بنگاهداری بانک‌ها به ‪ 3‬دلیل‬ ‫گرفتی��م که ی��ک دلیل‪ ،‬این اس��ت که رقاب��ت با بخش‬ ‫خصوصی را کم کرده و باعث می‌ش��ود این بخش راحت‌تر‬ ‫کارش را انج��ام داده و رقی��ب نداش��ته باش��د و این امر‬ ‫می‌تواند تاثیر مثبتی بر توس��عه اقتصادی کش��ور داشته‬ ‫باش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دلی��ل دوم برای خ��روج بانک‌ها از‬ ‫بنگاهداری این است که چنین اقدامی‪ ،‬توان تسهیالت‌دهی‬ ‫بانک‌ها را بیش��تر می‌کند چراکه دریاف��ت درآمد فروش‪،‬‬ ‫قدرت تسهیالت‌دهی را افزایش می‌دهد و دلیل سوم اینکه‬ ‫به لح��اظ کارفرما نبودن در پروژه‌ه��ا‪ ،‬در اجرای پروژه‌ها‬ ‫دقت الزم را خواهند داشت بنابراین معتقدم چنین اقدامی‬ ‫در مجم��وع مب��ارک اس��ت و می‌توان��د باع��ث کاه��ش‬ ‫تصدی‌گری و تقویت نظام بانکی شود‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬اکنون به دلیل نداشتن یک بازار سرمایه‬ ‫قوی که بتواند بار تامین مالی را بر عهده گیرد‪ ،‬بیش��تر بار‬ ‫تامی��ن مالی بر عهده نظام بانکی اس��ت و این امر در روی‬ ‫آوردن آنها به بنگاهداری موثر اس��ت و اگر بازار سرمایه را‬ ‫تقویت کنیم نخس��تین اتفاق مهم��ی که خواهد افتاد این‬ ‫اس��ت که بانک‌ها یک حامی پی��دا می‌کنند چراکه اکنون‬ ‫افزون ب��ر ‪ 60‬درصد تامین مالی از طری��ق بانک‌ها انجام‬ ‫پرداخت سود صندوق بازنشستگی بانک‌ها‬ ‫س��ود سهامداران صندوق بازنشس��تگی کارکنان بانک‌ها مربوط به سال مالی ‪ ٩٢‬از‬ ‫طریق ش��عب بانک صادرات ایران پرداخت می‌شود‪ .‬براساس قرارداد منعقده بین این‬ ‫بانک و صندوق بازنشس��تگی کارکنان بانک‌ها سود س��هامداران این شرکت از طریق‬ ‫تمامی ش��عب بانک صادرات ایران از چهارش��نبه ‪ ١٧‬دی‌ماه سال‌جاری قابل پرداخت‬ ‫اس��ت‪ .‬در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادش��ده می‌توانند با ارائه مدارک به‬ ‫شعب این بانک مراجعه و وجه حق‌تقدم استفاده نشده افزایش سرمایه متعلقه خود را‬ ‫دریافت کنند یا به سایر حساب‌های خود انتقال دهند‪.‬‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫نایب‌رییس کمیس��یون اقتصادی مجل��س تصریح کرد‪:‬‬ ‫معتقدم می‌توان و باید بازار س��رمایه را تقویت کرد چراکه‬ ‫ب��ا این اقدام به نیاز متقاضی��ان از دو مکان یعنی هم بازار‬ ‫بورس و هم بانک پاس��خ داده می‌ش��ود و بازار سرمایه هم‬ ‫می‌تواند بخش��ی از بار تامین مالی را بر عهده گیرد و این‬ ‫امر کمک زیادی به تقویت نظام بانکی است‪.‬‬ ‫‹ ‹کم کردن سهم بانک‌ها در تامین مالی‬ ‫عبدالرض��ا امیرت��اش‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫اقتصادی و اس��تاد دانشگاه هم در‬ ‫با‬ ‫ای��ن رابطه در گفت‌وگو با‬ ‫اش��اره به س��هم باالی بانک‌ها در‬ ‫تامی��ن مالی بخش اقتص��اد‪ ،‬برای‬ ‫کم‌کردن این س��هم‪ ،‬بر توس��عه ابزاره��ای تامین مالی و‬ ‫تقویت بازار سرمایه تاکید کرد و افزود‪ :‬در حال حاضر بازار‬ ‫س��رمایه از رونق مناس��بی برخوردار نیس��ت و به عبارتی‬ ‫می‌توان گفت که فضای بازار سرمایه سرد است و دلیل آن‬ ‫هم این است که انتظار سرمایه‌گذاران در این بازار برآورده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت ب��ورس زمان��ی بهب��ود می‌یابد که‬ ‫بخش‌ه��ای تولیدی‪ ،‬صنعتی و کارخانجات به س��وددهی‬ ‫برسند که این موضوع هم وابسته به رفع تحریم‌ها است‪.‬‬ ‫امیرتاش افزود‪ :‬درصورتی که اقتصاد از رکود خارج شود‬ ‫و بخش‌های اقتصادی از رونق نس��بی برخوردار شوند این‬ ‫ام��ر باعث بهبود وضعیت بورس خواهد ش��د و این چرخه‬ ‫درنهایت به نفع بخش‌های اقتصادی است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه بورس و بانک باید در کنار هم اقدام به‬ ‫تامین مالی بخش‌ه��ای اقتصادی کنند‪ ،‬افزود‪ :‬اما این امر‬ ‫زمانی محقق خواهد شد که بازار سرمایه تقویت شود‪.‬‬ ‫سود باالتر از تورم حکم خودزنی برای بانک‌هاست‬ ‫در ش��رایط فعلی که دولت در حال کنترل نرخ تورم و حرکت به س��مت بهبود‬ ‫اقتصاد کشور است‪ ،‬پرداخت نرخ سود باالتر از تورم مانند خودکشی برای اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ .‬محمدرضا پیش��رو مدیرعامل بانک صادرات‪ ،‬در تشریح نقش و مسئولیت‬ ‫هر کدام از اضالع اصلی مثلث کنترل بازار پولی‪ ،‬گفت‪« :‬ش��رایط اقتصادی جامعه‬ ‫درحال حاضر بس��یار حس��اس است و تعیین نرخ سود س��پرده‌ها به دلیل ارتباط‬ ‫مستقیم با بازارهای موازی و بحث تورم نیاز به حرکت جمعی شبکه بانکی دارد‪».‬‬ ‫پیش��رو ادام��ه داد‪« :‬از آنجایی ک��ه اصلی‌ترین مولفه هزینه‌ه��ا را در پرتفوی و‬ ‫صورت‌های هر بانک‪ ،‬هزینه‌های عملیاتی تشکیل می‌دهد نرخ سود سپرده‌ها نقش‬ ‫و وزن باالیی در این صورت‌ها به خود اختصاص می‌دهد‪».‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪« :‬به‌طور طبیعی بانک‌ها تمایل دارن��د این هزینه‌ها را کاهش‬ ‫دهند تا س��ود بیش��تری حاصل ش��ود و بانک‌های حاضر در ب��ورس هم بتوانند‬ ‫ای‌پی‌اس اعالمی را محقق کنند به این خاطر طبیعی اس��ت که بانک‌ها به دنبال‬ ‫پرداخت س��ود کمتری به س��پرده‌ها باش��ند‪ ».‬به گفته مدیرعامل بانک صادرات‪،‬‬ ‫ورود بانک‌ها و موسس��ات به نرخ‌های باالی سپرده و پرداخت سود فراتر تورم‪ ،‬آن‬ ‫هم در ش��رایطی که تورم رو به کاهش اس��ت یک اقدام غیرحرفه‌ای است که باید‬ ‫اصالح شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪« :‬توجیه بانک‌ها در س��ال‌های گذشته برای پرداخت سود باال به‬ ‫سپرده‌ها این بود که تورم باالست و برای پیشگیری از افزایش نقدینگی سرگردان‬ ‫در جامعه و س��رمایه‌گذاری در بازارهای موازی این سود را پرداخت می‌کردند اما‬ ‫درحال حاضر که دولت با اقدامات بجا و حرفه‌ای‪ ،‬کنترل تورم را به‌دس��ت گرفته‬ ‫و با آرامش‌بخش��ی به فضای اقتصاد در راه بهبود ش��رایط تالش می‌کند‪ ،‬منطقی‬ ‫نیست شبکه بانکی با پرداخت سودهای باال این اقدامات را کم‌اثر یا بی‌اثر کند‪».‬‬ ‫پیشرو تاکید کرد‪« :‬درپی پایین آمدن نرخ سود سپرده‌ها‪ ،‬قیمت تمام‌شده پول‬ ‫از حدود ‪ 19‬درصد در بانک‌ها کاهش می‌یابد و به‌دنبال آن نرخ س��ود تس��هیالت‬ ‫که برای جامعه و تولید بسیار مهم است نیز کاهش پیدا می‌کند‪ .‬این کاهش از آن‬ ‫رو که نرخ سود تسهیالت‪ ،‬شاخص مهمی برای تامین مالی و راه‌اندازی طرح‌های‬ ‫جدید تولیدی و صنعتی و معدنی و رشد شاخص اشتغال به‌حساب می‌آید‪ ،‬بسیار‬ ‫کلیدی و مهم است»‪.‬‬ ‫ب��ه گفته امیرتاش اگر بازارهایی همچون بورس از رونق‬ ‫بیش��تری برخوردار ش��وند در این مس��یر به‌طور حتم بار‬ ‫تامین مالی بانک‌ها کمتر می‌ش��ود و این امر باعث خواهد‬ ‫شد تامین منابع بخش‌های اقتصادی با روند بهتری انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته او آنچه مس��لم اس��ت اینکه به دلیل باالبودن‬ ‫تقاضا از سیس��تم بانکی‪ ،‬این سیس��تم هم با محدودیت‬ ‫منابع مواجه اس��ت و نمی‌تواند تمامی نیازهای بخش‌های‬ ‫اقتصادی را پوشش دهد‪.‬‬ ‫وی در کنار تقویت بازار سرمایه و پول با تاکید بر اینکه‬ ‫باید زمینه ایجاد جذابیت در بخش‌های تولیدی و صنعتی‬ ‫را ه��م فراهم آورد‪ ،‬افزود‪ :‬به‌طور حتم بخش‌های تولیدی‬ ‫در کنار مش��کالت مالی‪ ،‬با موانع دیگری همچون تامین‬ ‫م��واد اولیه‪ ،‬تورم‪ ،‬نرخ ارز و‪ ...‬روبه‌رو هس��تند که اگر این‬ ‫موانع مرتفع ش��ود‪ ،‬به‌طور حتم منابع مالی هم با شرایط‬ ‫بهتری به این بخش سوق پیدا می‌کند و باعث توسعه این‬ ‫بخش خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬درصورتی که بخش‌های اقتصادی ازجمله‬ ‫تولی��د و صنعت ب��ا رفع مشکالت‌ش��ان از س��ودآوری و‬ ‫بازدهی مناس��ب برخوردار باش��ند‪ ،‬بازارهای پولی و مالی‬ ‫هم با رغبت بیش��تری اقدام ب��ه تامین مالی این بخش‌ها‬ ‫می‌کنند و دیگ��ر فعاالن این بخ��ش از کمبود نقدینگی‬ ‫گالیه نخواهند کرد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه‪ ،‬این روند به‌صورت زنجیره‌ای اس��ت‬ ‫که اگر به‌درس��تی به هم متصل شود می‌تواند بسیاری از‬ ‫مشکالت بخش اقتصاد را مرتفع کند‪ ،‬افزود‪ :‬نتیجه مثبت‬ ‫تامین مالی زمانی نمایان خواهد شد که تمام اجزا در این‬ ‫فرآیند‪ ،‬همگام با یکدیگر حرکت کنند‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫سکه گران شد‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬در‬ ‫ادامه روند افزایشی‬ ‫قیمت‌ه��ا در ب��ازار‬ ‫طال و س��که‪ ،‬دیروز‬ ‫هم قیمت‌ها در این‬ ‫بازار با رش��د مواجه‬ ‫شد و هر قطعه سکه‬ ‫تم��ام به��ار آزادی‬ ‫طرح جدی��د به قیمت ‪995‬هزار تومان رس��ید که‬ ‫نسبت به روز سه‌ش��نبه ‪4‬هزار تومان رشد را نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬این رش��د قیمت در حال��ی بر بازار طالی‬ ‫داخل حاکم اس��ت که هر اونس ط�لا در بازارهای‬ ‫جهان��ی به نرخ ‪ 1216‬دالر رس��یده اس��ت‪ .‬به هر‬ ‫حال در بازار س��بزه‌میدان‪ ،‬هر قطعه سکه تمام‌بهار‬ ‫آزادی طرح جدید با قیمت ‪995‬هزار تومان و سکه‬ ‫تمام‌به��ار آزادی طرح قدیم با قیم��ت ‪994‬هزار و‬ ‫‪ 500‬تومان م��ورد معامله قرار گرفت‪ .‬همچنین در‬ ‫این روز نیم‌سکه بهار آزادی با رشد ‪2‬هزار تومانی به‬ ‫قیمت ‪499‬هزار تومان رسید و ربع‌سکه و سکه‌های‬ ‫ی��ک گرمی یک‌هزار تومان گران و به ترتیب با نرخ‬ ‫‪ 273‬و ‪ 175‬هزار تومان فروخته ش��د‪ .‬در بازار ارز‬ ‫نیز برخالف بازار طال و س��که‪ ،‬به جز نرخ دالر که با‬ ‫افزایش نسبی قیمت مواجه شد‪ ،‬سایر ارز‌ها کاهش‬ ‫داش��ت یا با ثبات نرخ‌ها هم��راه بود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫صراف‌های بازار آزاد و خیابان فردوس��ی دیروز دالر‬ ‫را ب��ا قیمت ‪ 3525‬توم��ان‪ ،‬یورو را با قیمت ‪4230‬‬ ‫تومان و پوند را با قیمت ‪ 5370‬تومان به متقاضیان‬ ‫فروختند‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪35180‬‬ ‫‪35250‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,670,000‬‬ ‫‪2,730,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪42100‬‬ ‫‪42300‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,930,000‬‬ ‫‪4,990,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪53350‬‬ ‫‪53700‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫‪9,945,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪30400‬‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7426.1‬‬ ‫‪1.470246635‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪856.9‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪776.6‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪3918.6‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,860,000‬‬ ‫‪0,0009,95‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9590‬‬ ‫‪9680‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪626.6‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,460,000‬‬ ‫‪2,510,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪28300‬‬ ‫‪28550‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪7193‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,930,000‬‬ ‫‪4,970,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪34600‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,860,000‬‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪15160‬‬ ‫‪15350‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪997,700‬‬ ‫‪1,016,100‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9250‬‬ ‫‪9480‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,380,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪10330‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪69358240‬‬ ‫‪797‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪40673510‬‬ ‫ت‪-‬بيمه دي‬ ‫ت‪-‬مجتمع پتروشيمي شيراز‬ ‫‪2382‬‬ ‫‪138.2‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫كابل البرز‬ ‫‪3287‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫شير پاستوريزه پگاه خراسان‬ ‫‪2589‬‬ ‫نيرو كلر‬ ‫‪42848277‬‬ ‫‪524‬‬ ‫ت‪-‬ليزينگ رايان سايپا‬ ‫‪23971043‬‬ ‫‪572‬‬ ‫سايپا ديزل‬ ‫‪17744141‬‬ ‫‪985‬‬ ‫بانك حكمت ايرانيان‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪17800623‬‬ ‫‪17130949‬‬ ‫مرجان كار‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪307083.9‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1781.4‬‬ ‫‪-3.827673703‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3689.7‬‬ ‫‪-0.987521803‬‬ ‫‪2437.7‬‬ ‫‪-0.538577665‬‬ ‫‪4341.8‬‬ ‫‪-2.240335037‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪2207.4‬‬ ‫‪-0.446488973‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1859.2‬‬ ‫‪-0.768573868‬‬ ‫‪618.6‬‬ ‫‪-0.048473097‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6230‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4762‬‬ ‫ارتباطات سيار ايران‬ ‫‪29660‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.615908793‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1485.7‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1598.4‬‬ ‫‪-2.726387537‬‬ ‫‪535.6‬‬ ‫‪-0.13052396‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪3370.8‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪128710.8‬‬ ‫‪-0.375511299‬‬ ‫‪-0.023727607‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4270.7‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪76654‬‬ ‫‪-0.732456527‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪3017‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪56102.6‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫سرمايه گذاري بازنشستگي کشوري‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪758.4‬‬ ‫‪-0.447380524‬‬ ‫‪-0.59123391‬‬ ‫‪83605762108‬‬ ‫‪3447‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪-0.182651328‬‬ ‫صنايع غدايي مينو شرق‬ ‫اجاره مپنا سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪50051967843‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5974‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪11625.1‬‬ ‫‪-1.477193756‬‬ ‫‪3.91‬‬ ‫‪301600000000‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫ت‪-‬ليزينگ رايان سايپا‬ ‫هلدينگ پتروشيمي خليج فارس‬ ‫‪12405.8‬‬ ‫‪-0.488501368‬‬ ‫‪1.215303423‬‬ ‫‪3513.5‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪10300‬‬ ‫‪30198.9‬‬ ‫‪-0.824630542‬‬ ‫‪19692.8‬‬ ‫‪-0.56049849‬‬ ‫حمل و نقل بينالمللي خليجفارس‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫‪72554474894‬‬ ‫‪295302.5‬‬ ‫‪-0.253333446‬‬ ‫‪1772‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪49214.2‬‬ ‫‪-3.920362811‬‬ ‫‪-2.318128115‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪20176.8‬‬ ‫‪-3.847656808‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫‪1021001‬‬ ‫‪5634‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪1100.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.774279891‬‬ ‫‪-1.710474641‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫‪13747.1‬‬ ‫‪-0.37683617‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪0.870242889‬‬ ‫‪22611.6‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫قيمت پاياني درصد تغيير‬ ‫‪-3.92420675‬‬ ‫‪6899‬‬ ‫‪5264‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫قيمت پاياني درصد تغيير‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪572‬‬ ‫‪-6.54‬‬ ‫‪112024225000‬‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪7630‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫مهندسي صنعتي روان فن آور‬ ‫‪8531‬‬ ‫‪-4.78‬‬ ‫بانک خاورميانه‬ ‫‪1882‬‬ ‫‪-4.42‬‬ ‫سامان گستر اصفهان‬ ‫‪55295471179‬‬ ‫آهن و فوالد ارفع‬ ‫‪47526912904‬‬ ‫بانک حكمت ايرانيان‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪1658‬‬ ‫‪3084‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪-4.88‬‬ ‫‪-4.64‬‬ ‫‪-4.36‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪805‬‬ ‫‪568.1‬‬ ‫‪-0.224340737‬‬ ‫‪-2.029947299‬‬ ‫‪-1.263338648‬‬ ‫‪-1.405761888‬‬ ‫‪129379.8‬‬ ‫‪-1.713446165‬‬ ‫‪2724‬‬ ‫‪-0.887789259‬‬ ‫‪-0.602905808‬‬ ‫‪-0.950723062‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪49618.4‬‬ ‫‪-0.494934343‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪130151.1‬‬ ‫‪-0.571584416‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪197.4‬‬ ‫‪-0.85384229‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪66902‬‬ ‫‪756.2‬‬ ‫‪356.4‬‬ ‫‪-0.84332528‬‬ ‫‪-0.539260818‬‬ ‫‪-0.502512563‬‬
‫‪16‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫‪803324‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫‪802430‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫بانك‌پارسيان‌‬ ‫بورس و بازار‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین‬ ‫قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪8228‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪3168‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪170,878‬‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫‪8723‬‬ ‫‪4811015155‬‬ ‫‪199‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‌‪92‬‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪541298724‬‬ ‫‪41‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خرداد‌‪92‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪3.52‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪91‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪91‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫ابزارپزشکي‪ ،‬اپتیکي و اندازهگیري‬ ‫‪584,684‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪92‬‬ ‫‪240479355‬‬ ‫‪27,570‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪1‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪91‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫بانك‌اقتصادنوين‌‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪6226‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪55,195‬‬ ‫‪343664174‬‬ ‫‪46‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪1,107,391‬‬ ‫‪2227748003‬‬ ‫‪171‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪3884‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪331,614‬‬ ‫‪1241430499‬‬ ‫‪108‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪4425‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪1260733673‬‬ ‫‪58‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪91‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪178,399,532‬‬ ‫‪8.02798E+11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌شهريور‌‪92‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4057000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5592‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪2,407,092‬‬ ‫‪13461597630‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1334‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪10,315,318‬‬ ‫‪13758145490‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪2158‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪2,107,775‬‬ ‫‪4549609999‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪2,181,109‬‬ ‫‪4012720473‬‬ ‫‪1,737,614‬‬ ‫‪2794017926‬‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫باما‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫‪2186‬‬ ‫‪9148‬‬ ‫‪3645‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪4224‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪1,404,131‬‬ ‫‪-1.57‬‬ ‫‪84,454‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪139,502‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪1.97‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪1840‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪1608‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫‪3359‬‬ ‫‪1658‬‬ ‫‪1,226,208‬‬ ‫‪2,547,667‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪298,795‬‬ ‫‪1044469915‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪2832‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫‪2339‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫‪3202‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫س‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فار ‌‬ ‫‪5099‬‬ ‫‪2238‬‬ ‫‪6639‬‬ ‫‪5527496543‬‬ ‫‪1,084,316‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‪3496‬‬ ‫‪9442419512‬‬ ‫‪1797461922‬‬ ‫‪1454‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪4329600‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪-3.13‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪506243396‬‬ ‫‪2,752,694‬‬ ‫‪1,541,269‬‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫‪761554181‬‬ ‫‪296,080‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪2.39‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‪3000736505‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪7701‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪-2.46‬‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪9245399714‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪2241698781‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪1,105,111‬‬ ‫‪11488487266‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪201,759‬‬ ‫‪571348005‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪373,622‬‬ ‫‪873934774‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1,850‬‬ ‫‪5690600‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪598,950‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪132,966‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪5,747‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تکثیر‬ ‫‪3054168028‬‬ ‫‪297546838‬‬ ‫‪36665860‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪4‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مرداد‌‪92‬‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫باما‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪90‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫بانك‌‌كارآفري ‌‬ ‫ن‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫ح‌‪‌.‬بيمه‌دي‬ ‫بيمه‌دانا‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫بيمه‌‌دي‬ ‫بيمه‌البرز‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫بيمه‌آسيا‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫بيمه‌ميهن‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫بيمه‌ملت‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫بيمه‌پاسارگاد‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫بيمه‌پارسيان‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫ح‪.‬بيمه‌پارسيان‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫بيمه‌سامان‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫مهندسي‌ساختمان‌تاسيسات‌راه‌آهن‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫كشتيراني‌درياي‌خزر‬ ‫س‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فار ‌‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫ح‪‌.‬توكاريل‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫توسعه‌خدمات‌دريايي‌وبندري‌سينا‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫توكاريل‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫نوسازي‬ ‫حمل‌و‌نقل‌بين‌المللي‌خليج‌فارس‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫تايدواترخاورميانه‬ ‫افست‌‬ ‫‪12764‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪161,140‬‬ ‫‪2056804471‬‬ ‫‪110‬‬ ‫ت‌‌ونقل‌توكا‬ ‫افسل‬ ‫حم‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫‪806164‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪30,001‬‬ ‫‪24185719548‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪876‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪7277186257‬‬ ‫‪2034‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫سهامي‌عام)‬ ‫گروه‌مپنا‌(‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‪1684‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪797‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪1185‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫بانکها و موسسات اعتباري‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪12,120,116‬‬ ‫‪20409887896‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪69,358,240‬‬ ‫‪55295471179‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪21092952924‬‬ ‫‪1039‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪-4.36‬‬ ‫‪8,388,843‬‬ ‫‪40,673,510‬‬ ‫‪17,800,623‬‬ ‫‪805647‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪6,731‬‬ ‫‪4,880,697‬‬ ‫‪804399‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪2,905‬‬ ‫‪1590‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪3,313,596‬‬ ‫‪809620‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪1,187‬‬ ‫‪1882‬‬ ‫‪-4.42‬‬ ‫‪4,965,441‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌بهمن‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪797816‬‬ ‫‪1.96‬‬ ‫‪1,523‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫‪804915‬‬ ‫‪1.24‬‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫بانك‌دي‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫ح‌‪‌.‬بانك‌سينا‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫بانك‌ايران‌زمين‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫بانك‌خاورميانه‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫‪1414‬‬ ‫‪1664‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪2482‬‬ ‫‪1362‬‬ ‫‪803066‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪5422808253‬‬ ‫‪6902888484‬‬ ‫‪3,251,508‬‬ ‫‪4427503881‬‬ ‫‪157‬‬ ‫ايران‌‌خودروديزل‌‬ ‫‪759‬‬ ‫‪609527307‬‬ ‫‪136‬‬ ‫ق‬ ‫الكتريك‌‌خودرو‌شر ‌‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1215073240‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪581148293‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪2477‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪452,591‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪92‬‬ ‫‪810139‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪349980020‬‬ ‫‪90‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪796159‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪523872959‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪483593407‬‬ ‫‪71‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫‪802430‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪91‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خرداد‌‪92‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‌‪92‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪91‬‬ ‫‪793892‬‬ ‫‪794918‬‬ ‫‪798009‬‬ ‫‪786660‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪328996433‬‬ ‫‪359632882‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪318762050‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪477502613‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪328996433‬‬ ‫‪6,337,130‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫‪2,407,092‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪5592‬‬ ‫‪1,996,211‬‬ ‫‪-2.90‬‬ ‫‪ 1638‬انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪1334‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪7701‬‬ ‫‪1655‬‬ ‫‪2158‬‬ ‫‪1904‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪3999‬‬ ‫‪1840‬‬ ‫‪2076‬‬ ‫‪3359‬‬ ‫‪861‬‬ ‫‪1608‬‬ ‫‪1737‬‬ ‫‪1658‬‬ ‫‪1454‬‬ ‫‪10061‬‬ ‫‪3496‬‬ ‫‪2,826,995‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪10,315,318‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪1,731,042‬‬ ‫‪-3.41‬‬ ‫‪1,226,208‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪391,572‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪2,107,775‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪389,693‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪2,547,667‬‬ ‫‪1.97‬‬ ‫‪2,034,874‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪2,181,109‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪27,326‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪2,752,694‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪16,194‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪1,737,614‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪11,545‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪1,084,316‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫صنعتي‬ ‫پیمانکاري‬ ‫‪1,541,269‬‬ ‫‪-3.13‬‬ ‫‪201,925‬‬ ‫‪-1.99‬‬ ‫‪298,795‬‬ ‫‪-2.46‬‬ ‫آبي‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫‪1,105,111‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪300,464‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫‪6604‬‬ ‫‪598,950‬‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫‪5099‬‬ ‫ارتباطات‬ ‫‪ 2832‬حمل ونقل‪،‬‬ ‫انبارداري و ‪201,759‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1436‬‬ ‫‪2238‬‬ ‫‪37512‬‬ ‫‪2339‬‬ ‫‪2491‬‬ ‫‪6639‬‬ ‫‪1772‬‬ ‫‪3202‬‬ ‫‪4752‬‬ ‫‪2336‬‬ ‫‪12764‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪-3.71‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪3,481,420‬‬ ‫‪132,966‬‬ ‫‪92,256‬‬ ‫‪373,622‬‬ ‫‪1,126,021‬‬ ‫‪5,747‬‬ ‫‪1,247,924‬‬ ‫‪1,850‬‬ ‫‪825,106‬‬ ‫‪-0.65‬چاپ و تکثیر‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫‪335,041‬‬ ‫‪-3.43‬‬ ‫‪161,140‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪58,528‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫بانکها و‬ ‫‪0.81‬فني و مهندسي‬ ‫‪ 806164‬خدمات‬ ‫‪30,001‬‬ ‫‪3,023,578‬‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪6414‬‬ ‫‪12,120,116‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪1684‬‬ ‫‪359632882‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪523872959‬‬ ‫‪483593407‬‬ ‫‪4811015155‬‬ ‫‪477502613‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪318762050‬‬ ‫‪624269843‬‬ ‫‪541298724‬‬ ‫‪300718823‬‬ ‫‪240479355‬‬ ‫‪1066822208‬‬ ‫‪387032460‬‬ ‫‪343664174‬‬ ‫‪460770336‬‬ ‫‪456821244‬‬ ‫‪2227748003‬‬ ‫‪264270647‬‬ ‫‪3000736505‬‬ ‫‪238361513‬‬ ‫‪1241430499‬‬ ‫‪365549508‬‬ ‫‪761554181‬‬ ‫‪279301288‬‬ ‫‪1260733673‬‬ ‫‪238474732‬‬ ‫‪506243396‬‬ ‫‪181977378‬‬ ‫‪8.02798E+11‬‬ ‫‪266875602‬‬ ‫‪4329600‬‬ ‫‪9913374754‬‬ ‫‪13461597630‬‬ ‫‪3270223660‬‬ ‫‪3293374475‬‬ ‫‪13758145490‬‬ ‫‪2497545890‬‬ ‫‪9442419512‬‬ ‫‪648225688‬‬ ‫‪4549609999‬‬ ‫‪737111262‬‬ ‫‪5527496543‬‬ ‫‪8138362483‬‬ ‫‪4012720473‬‬ ‫‪54782304‬‬ ‫‪9245399714‬‬ ‫‪13938736‬‬ ‫‪2794017926‬‬ ‫‪20050900‬‬ ‫‪1797461922‬‬ ‫‪2241698781‬‬ ‫‪2031511587‬‬ ‫‪1044469915‬‬ ‫‪11488487266‬‬ ‫‪1984215602‬‬ ‫‪3054168028‬‬ ‫‪571348005‬‬ ‫‪4997618748‬‬ ‫‪297546838‬‬ ‫‪3460733905‬‬ ‫‪873934774‬‬ ‫‪2804932123‬‬ ‫‪36665860‬‬ ‫‪2211207378‬‬ ‫‪5690600‬‬ ‫‪3920808043‬‬ ‫‪782555239‬‬ ‫‪2056804471‬‬ ‫‪124761340‬‬ ‫‪24185719548‬‬ ‫‪19392763909‬‬ ‫‪20409887896‬‬ ‫‪69,559‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪11029‬‬ ‫‪8,388,843‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪876‬‬ ‫فروشگاه هاي‬ ‫خرده فروشي در‬ ‫غیرتخصصي ‪55295471179‬‬ ‫‪69,358,240‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪14454‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪798,473‬‬ ‫‪40,673,510‬‬ ‫‪805647‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪-2.72‬‬ ‫‪6,731‬‬ ‫‪16,987,600‬‬ ‫‪985‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪17,744,141‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪2589‬‬ ‫‪1231‬‬ ‫‪17,800,623‬‬ ‫‪-4.36‬ساخت قطعات‬ ‫خودرو و‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪767166539‬‬ ‫‪7277186257‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4878‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪2034‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪11541429579‬‬ ‫‪83605762108‬‬ ‫‪5422808253‬‬ ‫‪11553483731‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪17476364883‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪21092952924‬‬ ‫‪17,130,949‬‬ ‫‪6,810,243‬‬ ‫‪8380738103‬‬ ‫‪1733‬‬ ‫‪-1.59‬‬ ‫‪4,513,294‬‬ ‫‪7820226994‬‬ ‫‪1453‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫‪5,010,422‬‬ ‫‪7277989902‬‬ ‫‪1039‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪9200022024‬‬ ‫‪375‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌رنا(هلدينگ‌‬ ‫‪1054‬‬ ‫‪-1.77‬‬ ‫‪3,125,510‬‬ ‫‪3294856211‬‬ ‫‪310‬‬ ‫ريخته‌گري‌‌تراكتورسازي‌‌ايران‌‬ ‫‪2410‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪1,600,412‬‬ ‫‪3857192336‬‬ ‫رادياتور‌ايران‌‬ ‫‪772‬‬ ‫‪1635‬‬ ‫‪6623‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪883‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪44347555146‬‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪3,027,823‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪74‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪74‬‬ ‫‪130,042‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اجتماعي‬ ‫جزتامین‬ ‫به‬ ‫بازنشستگي‬ ‫بیمه‬ ‫‪4057000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫وصندوق ‪-0.05‬‬ ‫‪4224‬‬ ‫اکتشاف‪22467094115‬‬ ‫‪42,848,277‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪3.15‬خدمات جنبي جز‬ ‫استخراج نفت گاز و‬ ‫‪4,836,958‬‬ ‫‪682,127‬‬ ‫س‬ ‫مهركام‌پار ‌‬ ‫مهندسي‌صنعتي‌روان‌فن‌آور‬ ‫فنرسازي‌زر‬ ‫سايپاآذين‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌اعتبار‌ايران‬ ‫كمك‌فنرايندامين‌‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪8531‬‬ ‫‪4335‬‬ ‫‪2087‬‬ ‫‪2232‬‬ ‫‪1641‬‬ ‫‪2245‬‬ ‫‪-3.53‬‬ ‫‪-4.78‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪3731950939‬‬ ‫‪1115515492‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪1,078,289‬‬ ‫‪1,070,360‬‬ ‫‪2165947400‬‬ ‫‪198,610‬‬ ‫‪270,108‬‬ ‫‪395,754‬‬ ‫‪406,444‬‬ ‫‪159,649‬‬ ‫‪191,953‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪7141956055‬‬ ‫مهندسي‌نصيرماشين‌‬ ‫‪1084794211‬‬ ‫بانك‌پارسيان‌‬ ‫‪1.17‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪139,502‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪178,399,532‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪92‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫‪1.29‬‬ ‫‪-1.57‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪458‬‬ ‫‪84,454‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪296,080‬‬ ‫موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪798819‬‬ ‫‪803324‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪1,404,131‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪331,614‬‬ ‫‪3042‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪578‬‬ ‫‪ 0.61‬کانه هاي فلزي‬ ‫استخراج‬ ‫‪572‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪1,107,391‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪3.47‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪801662‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪516,256‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪485‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪55,195‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪735,001‬‬ ‫‪401805800‬‬ ‫‪597673429‬‬ ‫‪791222‬‬ ‫‪4425‬‬ ‫‪784456‬‬ ‫‪3645‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪3.52‬‬ ‫‪788‬‬ ‫‪170,878‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪27,570‬‬ ‫محورسازان‌ايران‌خودرو‬ ‫‪94‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪92‬‬ ‫‪799871‬‬ ‫‪3884‬‬ ‫‪798143‬‬ ‫‪9148‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪584,684‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‪607‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪2579‬‬ ‫‪800145‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪453‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪658‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪428300227‬‬ ‫گروه‌بهمن‌‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪349980020‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪1,015,261‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪798639‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪795996‬‬ ‫‪2186‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪1,701,711‬‬ ‫‪4222814911‬‬ ‫‪9344604716‬‬ ‫‪798005‬‬ ‫‪6226‬‬ ‫‪797180‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪961018942‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو‬ ‫زامياد‬ ‫‪5205614488‬‬ ‫‪792221‬‬ ‫‪3168‬‬ ‫‪799784‬‬ ‫‪8723‬‬ ‫‪3038‬‬ ‫‪2,429,175‬‬ ‫‪1104349973‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪2336778956‬‬ ‫‪798009‬‬ ‫‪8228‬‬ ‫‪786660‬‬ ‫‪277‬‬ ‫سايپا‌ديزل‌‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪452,591‬‬ ‫‪1084794211‬‬ ‫‪401‬‬ ‫گیري‬ ‫‪0.70‬اپتیکي و اندازه‬ ‫‪794918‬ابزارپزشکي‪،‬‬ ‫سايپا‬ ‫‪3,019,429‬‬ ‫‪5023009844‬‬ ‫‪646517292‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫پارس‌‌خودرو‬ ‫‪428‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪802060‬‬ ‫قاسم‌ايران‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪793892‬‬ ‫آخرین‬ ‫‪796159‬‬ ‫قیمت‬ ‫ايران‌‌خودرو‬ ‫‪824,204‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‌خوردگي‌تكين‌كو‬ ‫كنترل‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‪810139‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪2001549678‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪83605762108‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫حمل‌و‌نقل‌پتروشيمي(‌سهامي‌عام‬ ‫‪2477‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪597673429‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪2618127130‬‬ ‫‪2236046972‬‬ ‫‪1694319313‬‬ ‫‪1170880034‬‬ ‫‪825784002‬‬ ‫‪907107720‬‬ ‫‪258904440‬‬ ‫‪430890187‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪55‬‬ ‫قطعات‌‌اتومبيل‌‌ايران‌‬ ‫‪3338‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫‪348,957‬‬ ‫‪1164787813‬‬ ‫‪52‬‬ ‫نيرو‌محركه‌‬ ‫‪2227‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪179,559‬‬ ‫‪392139270‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪231,872‬‬ ‫‪550813699‬‬ ‫ايركا‌پارت‌صنعت‬ ‫صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌‬ ‫توليدمحورخودرو‬ ‫‪5305‬‬ ‫‪3177‬‬ ‫‪2401‬‬ ‫‪-1.45‬‬ ‫‪-2.31‬‬ ‫‪-2.24‬‬ ‫‪193,483‬‬ ‫‪106,308‬‬ ‫‪1026486892‬‬ ‫‪337728576‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪25‬‬
‫فنرسازي‌زر‬ ‫‪2087‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌اعتبار‌ايران‬ ‫‪1641‬‬ ‫سايپاآذين‌‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫كمك‌فنرايندامين‌‬ ‫قطعات‌‌اتومبيل‌‌ايران‌‬ ‫شرکت‬ ‫نام‬ ‫ايركا‌پارت‌صنعت‬ ‫نيرو‌محركه‌‬ ‫‌گرن‌ي‌ايران‌‬ ‫‌ريختيه‬ ‫صنايع‬ ‫‌ايرا‬ ‫كنتورساز‬ ‫توليدمحورخودرو‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪395,754‬‬ ‫‪825784002‬‬ ‫‪159,649‬‬ ‫‪258904440‬‬ ‫‪2232‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪406,444‬‬ ‫‪2245‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪191,953‬‬ ‫‪3338‬‬ ‫آخرین‬ ‫‪5305‬‬ ‫قیمت‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪-1.45‬‬ ‫‪348,957‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪193,483‬‬ ‫‪179,559‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫گیري‬ ‫اپتیکي و اندازه‬ ‫‪2227‬ابزارپزشکي‪،‬‬ ‫‪106,308‬‬ ‫‪-2.31‬‬ ‫‪3177‬‬ ‫‪584,684‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪8228‬‬ ‫‪2401‬‬ ‫‪231,872‬‬ ‫‪-2.24‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪72,600‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪170,878‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫چرخشگرگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫ذغال‌سن‬ ‫ن‬ ‫‌‬ ‫‌‌ترمزايرا‬ ‫لنت‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫‪2582‬‬ ‫‪3168‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪8723‬‬ ‫هلدينگ‌‬ ‫‌‌ريختي‌‌ه(‬ ‫‌‌صنعتهي‌‌مل‬ ‫‌گري‌‬ ‫گروهن‌‌ماس‬ ‫تامي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4973‬‬ ‫‪55,195‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪6226‬‬ ‫فلزيبه آن‬ ‫وابسته‬ ‫هاي‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫رایانه‬ ‫استخراج کانه هاي‬ ‫‪626,747‬‬ ‫‪331,614‬‬ ‫‪1,010,991‬‬ ‫‪84,454‬‬ ‫‌ايران‌‬ ‫‌پردازي‬ ‫داده‬ ‫‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‌‌معادن‬ ‫توسعه‬ ‫همكاران‌‌سيستمت‌‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزا‬ ‫‪7,516‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪27,570‬‬ ‫‪3.52‬‬ ‫معادنانواع پاپوش‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫چرم‬ ‫دباغي‪ ،‬پرداخت‬ ‫استخراج سایر‬ ‫‪1919‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪4063‬‬ ‫‪2186‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪-1.71‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪305,681‬‬ ‫‪296,080‬‬ ‫‪142,057‬‬ ‫‪139,502‬‬ ‫‪1357296985‬‬ ‫‪1260733673‬‬ ‫‪398497224‬‬ ‫‪506243396‬‬ ‫‌نسوزآذر‬ ‫فرآوردهه‌هاي‬ ‫‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‌‌گذاري‬ ‫سرماي‬ ‫سايپاشيشه‌‬ ‫‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫سرمايه‬ ‫ن‌‌همدان‌‬ ‫شيشه‬ ‫‌‌گستراصفهان‌‬ ‫ساما‬ ‫‌‌و‌گاز‬ ‫ه‬ ‫شيش‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايه‬ ‫بازرگاني‌و‌توليدي‌مرجان‌كار‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫‌ايراهن‌‬ ‫‌شيشه‬ ‫پشم‬ ‫س‬ ‫‌فار ‌‬ ‫‌وتوسع‬ ‫عمران‬ ‫صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‌آذربايجان‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‬ ‫شركت‌بهمن‌ليزينگ‬ ‫‪13461597630‬‬ ‫‪33799059939‬‬ ‫‌‌سايپان‌‬ ‫‌وساختمانن‌تهرا‬ ‫نوسازي‬ ‫ليزينگ‌رايا‬ ‫ح‌‪‌.‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫ليزينگ‌خودروغدير‬ ‫ليزينگ‌رايان‌‌سايپا‬ ‫ليزينت‌گ‌ايران‌‬ ‫افس‬ ‫ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌‬ ‫ليزينگ‌ايرانيان‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫سرمايه‌گذاري‌خوارزمي‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‌‌سايپا‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‌‌گذاري‌‌صنعت‌‌بيمه‌‬ ‫سرمايه‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫سرمايه‌گذاري‌ملت‌‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌آتيه‌‌دماوند‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌بهمن‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌پرديس‬ ‫‪109,775‬‬ ‫‪10,315,318‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪1,226,208‬‬ ‫‪826,979‬‬ ‫‪2,752,694‬‬ ‫‪882,917‬‬ ‫‪1,737,614‬‬ ‫‪56,240‬‬ ‫‪298,795‬‬ ‫‪58,598‬‬ ‫‪1,105,111‬‬ ‫‪10192‬‬ ‫‪2832‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪28,388‬‬ ‫‪598,950‬‬ ‫‪3,622‬‬ ‫‪201,759‬‬ ‫‪2339‬‬ ‫‪1879‬‬ ‫‪6639‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪-3.49‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-6.54‬‬ ‫‪3202‬‬ ‫‪2198‬‬ ‫‪1533‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪12764‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪2033‬‬ ‫‪806164‬‬ ‫‪1684‬‬ ‫‪1347‬‬ ‫‪876‬‬ ‫‪1058‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪1056‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪3489‬‬ ‫‪805647‬‬ ‫‪1809‬‬ ‫واسطه گریهاي مالي‬ ‫‪132,966‬‬ ‫سایر‪-1.10‬‬ ‫‪-3.16‬چاپ و تکثیر‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫‪3,508,371‬‬ ‫‪355,689‬‬ ‫‪-2.49‬‬ ‫‪161,140‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪281,842‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫بانکها و‬ ‫‪428,411‬‬ ‫‪-3.37‬‬ ‫‪30,001‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫سرمایه گذاریها‬ ‫‪12,120,116‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪-4.36‬‬ ‫‪-2.95‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪7,794,521‬‬ ‫‪8,388,843‬‬ ‫‪4,608,462‬‬ ‫‪69,358,240‬‬ ‫‪2,501,145‬‬ ‫‪40,673,510‬‬ ‫‪1,213,637‬‬ ‫‪17,800,623‬‬ ‫‪538,028‬‬ ‫‪6,731‬‬ ‫‪368,352‬‬ ‫‪1332‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫س‪.‬صندوق‌بازنشستگي‌كاركنان‌بانك‬ ‫‪1227‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌صنعت‌‌ومعدن‌‬ ‫‪1534‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنعتي‌ايران‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌سپه‌‬ ‫‪297546838‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪5379993937‬‬ ‫‪418,704‬‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪217726784‬‬ ‫‪3054168028‬‬ ‫‪36311600‬‬ ‫‪571348005‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1,850‬‬ ‫‪2,157,820‬‬ ‫‪1004‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌نيرو‬ ‫‪470258897‬‬ ‫‪1044469915‬‬ ‫‪330141132‬‬ ‫‪11488487266‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪373,622‬‬ ‫‪3,632,825‬‬ ‫‪5,747‬‬ ‫‪23,971,043‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫ح‌‪‌.‬سرمايه‌‌گذاري‌صنعت‌‌ومعدن‌‬ ‫‪4050952324‬‬ ‫‪9245399714‬‬ ‫‪1704101525‬‬ ‫‪2794017926‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪873934774‬‬ ‫‪6824910601‬‬ ‫‪36665860‬‬ ‫‪13710058367‬‬ ‫‪729,589‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪8710904834‬‬ ‫‪4549609999‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1754‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪-1.54‬‬ ‫‪-1.96‬‬ ‫‪5690600‬‬ ‫‪4743540159‬‬ ‫‪704763887‬‬ ‫‪2056804471‬‬ ‫‪505340536‬‬ ‫‪865757290‬‬ ‫‪24185719548‬‬ ‫‪20409887896‬‬ ‫‪10496749642‬‬ ‫‪7277186257‬‬ ‫‪4877658143‬‬ ‫‪55295471179‬‬ ‫‪2640884138‬‬ ‫‪83605762108‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪2034‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪740002645‬‬ ‫‪21092952924‬‬ ‫‪1877171430‬‬ ‫‪5422808253‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪1039‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪732631252‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪674422169‬‬ ‫‪2,355,488‬‬ ‫‪905380907‬‬ ‫‪484,546‬‬ ‫‪571447734‬‬ ‫‪508,775‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪557853150‬‬ ‫‪626355693‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪2293‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪343,158‬‬ ‫‪779170303‬‬ ‫‪92‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌اعتالء‌البرز‬ ‫‪1919‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪249,720‬‬ ‫‪479155650‬‬ ‫‪47‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌‬ ‫‪3061‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪290,735‬‬ ‫‪891236481‬‬ ‫‪159,554‬‬ ‫‪290260393‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪21970‬‬ ‫س‪‌.‬تدبيرگران‌فارس‌وخوزستان‬ ‫‪2377‬‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايرانيان‬ ‫‪1426‬‬ ‫گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌‬ ‫‪2213‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌ملي‌ايران‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌‬ ‫‪1889‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪625,486‬‬ ‫‪248,999‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪196,569‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪6,876‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪2288‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫سیمان‪ ،‬آهك و گچ‬ ‫‪958788000‬‬ ‫‪92‬‬ ‫سيمان‌‌تهران‌‬ ‫‪3409‬‬ ‫‪359,005‬‬ ‫‪1199211317‬‬ ‫‪5575‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪129,621‬‬ ‫‪720433591‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪8056‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪10,050‬‬ ‫‪80401000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سيمان‌‌داراب‌‬ ‫سيمان‌‌كارون‌‬ ‫سيمان‌شاهرود‬ ‫ش‬ ‫سيمان‌خا ‌‬ ‫‪2057‬‬ ‫‪4201‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪53,409‬‬ ‫‌توكافوالد(هلدينگ‌‬ ‫ح‌‬ ‫افس‪‌.‬ت‌‬ ‫لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌‬ ‫شركت‌آهن‌و‌فوالد‌ارفع‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫مس‌‌شهيدباهنر‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫سهامي‌ذوب‌آهن‌اصفهان‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫س‌‌ايران‌‬ ‫‌‌م‬ ‫ع‬ ‫‌‌صناي‬ ‫ح‌‪‌.‬ملي‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫بانك‌ملت‌‬ ‫ن‬ ‫كالسيمي‬ ‫‌توكافوالد(هلدينگ‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫آلومينيوم‌ايرا ‌‬ ‫ن‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫صنعت‌روي‌زنگان‬ ‫فوالد‌خوزستان‬ ‫فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌‬ ‫هلدينگ‌صنايع‌‌معدني‌خاورميانه‬ ‫نورد‌آلومينيوم‌‬ ‫‪2184‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪12764‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪2717413545‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪817603825‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪192142021‬‬ ‫‪216974181‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪75,696‬‬ ‫‪201,759‬‬ ‫‪306,772‬‬ ‫‪132,966‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪6,784,666‬‬ ‫‪5,747‬‬ ‫‪1,214,409‬‬ ‫‪1,850‬‬ ‫فلزات اساسي‪373,622‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪3,700,733‬‬ ‫‪-0.09‬چاپ و تکثیر‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫‪2,203,917‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪161,140‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪3554‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫‪1663‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪6936‬‬ ‫‪805647‬‬ ‫‪2218‬‬ ‫‪5994‬‬ ‫‪3936‬‬ ‫‪3822‬‬ ‫‪4046‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪329,540‬‬ ‫‪6,731‬‬ ‫‪178,264‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪-3.93‬‬ ‫‪-4.36‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫قندهكمتان‌‬ ‫‪3988510‬‬ ‫‪1260733673‬‬ ‫‪10541880‬‬ ‫‪506243396‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1074682‬‬ ‫‪8.02798E+11‬‬ ‫‪3260200‬‬ ‫‪4329600‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪50051967843‬‬ ‫‪13461597630‬‬ ‫‪4778378404‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪1849651437‬‬ ‫‪13758145490‬‬ ‫‪9442419512‬‬ ‫‪98141250‬‬ ‫‪4549609999‬‬ ‫‪164760070‬‬ ‫‪5527496543‬‬ ‫‪44600000‬‬ ‫‪4012720473‬‬ ‫‪9245399714‬‬ ‫‪2594345010‬‬ ‫‪2794017926‬‬ ‫‪4253087862‬‬ ‫‪11488487266‬‬ ‫‪4389433042‬‬ ‫‪3054168028‬‬ ‫‪1404172912‬‬ ‫‪571348005‬‬ ‫‪3155962140‬‬ ‫‪297546838‬‬ ‫‪873934774‬‬ ‫‪13271353432‬‬ ‫‪36665860‬‬ ‫‪3813018052‬‬ ‫‪5690600‬‬ ‫‪8067709105‬‬ ‫‪1448703474‬‬ ‫‪2056804471‬‬ ‫‪2583863314‬‬ ‫‪76,128‬‬ ‫‪61,702‬‬ ‫‪25,669‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪1731281738‬‬ ‫‪7277186257‬‬ ‫‪1168991562‬‬ ‫‪55295471179‬‬ ‫‪2280747236‬‬ ‫‪5422808253‬‬ ‫‪395457350‬‬ ‫‪4977804678‬‬ ‫‪877733173‬‬ ‫‪846413906‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪13,400‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪24535000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,541,703‬‬ ‫‪2136696625‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪319,362‬‬ ‫‪736674067‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪2,098‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫قند و شکر‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪27976830‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪147,582‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪-2.01‬‬ ‫‪-2.67‬‬ ‫‪352,997‬‬ ‫‪118,211‬‬ ‫‪2847‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪19999‬‬ ‫‪-2.20‬‬ ‫‪12,811‬‬ ‫‪6163‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪37359200‬‬ ‫‪410130378‬‬ ‫شهد‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3681‬‬ ‫‪7768‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪91259725‬‬ ‫‪84451378‬‬ ‫‪-4.04‬‬ ‫فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر‬ ‫‪64‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪153,133‬‬ ‫‪3315‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪308045400‬‬ ‫‪563695677‬‬ ‫‪2779‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪3644‬‬ ‫قند‌ثابت‌‌خراسان‌‬ ‫‪141736043‬‬ ‫‪1241430499‬‬ ‫‪15325900‬‬ ‫‪761554181‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫كارخانجات‌‌قند‌قزوين‌‬ ‫قند‌شيرين‌‌خراسان‌‬ ‫‪718140950‬‬ ‫‪2227748003‬‬ ‫‪35376035‬‬ ‫‪3000736505‬‬ ‫‪619,177‬‬ ‫‪2945‬‬ ‫قند‌لرستان‌‬ ‫‪221,457‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪13333‬‬ ‫‪223,011‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫نوردوقطعات‌‌فوالدي‌‬ ‫‪3555‬‬ ‫‪855,734‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪4728‬‬ ‫قنداصفهان‌‬ ‫‪70088844‬‬ ‫‪343664174‬‬ ‫‪21006702‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1,091,948‬‬ ‫‪40,673,510‬‬ ‫‪1,162,470‬‬ ‫‪17,800,623‬‬ ‫فوالد‌آلياژي‌ايران‬ ‫قند‌مرودشت‌‬ ‫‪340429600‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3880919236‬‬ ‫‪83605762108‬‬ ‫‪1933246990‬‬ ‫‪21092952924‬‬ ‫‪2902‬‬ ‫قند‌شيروان‌قوچان‌و‌بجنورد‬ ‫‪80401000‬‬ ‫‪541298724‬‬ ‫‪335360582‬‬ ‫‪240479355‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪1039‬‬ ‫‪1791‬‬ ‫‪876‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪966,870‬‬ ‫‪8,388,843‬‬ ‫‪1,306,095‬‬ ‫‪69,358,240‬‬ ‫ملي‌‌سرب‌وروي‌‌ايران‌‬ ‫قند‌ثابت‌‌خراسان‌‬ ‫‪720433591‬‬ ‫‪4811015155‬‬ ‫‪216974181‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪192142021‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1544660885‬‬ ‫‪24185719548‬‬ ‫‪1783180958‬‬ ‫‪20409887896‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫سپنتا‬ ‫‪817603825‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪1199211317‬‬ ‫‪124‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪78‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪2034‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫زرين‌معدن‌آسيا‬ ‫‪361,995‬‬ ‫‪1,105,111‬‬ ‫‪315,667‬‬ ‫‪598,950‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2717413545‬‬ ‫‪1,984,679‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫بانکها و‬ ‫‪500,839‬‬ ‫‪-4.64‬‬ ‫‪3084‬‬ ‫‪30,001‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪806164‬‬ ‫‪958,016‬‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫‪1861‬‬ ‫‪12,120,116‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪1684‬‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫‪78‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫صنايع‌فوالد‌آلياژي‌يزد‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫فوالد‌مباركه‌اصفهان‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سيمان‌فارس‌و‌خوزستان‬ ‫‪96,377‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫‌‌ايرا‬ ‫‌‌صنايع‌‌مس‬ ‫ملي‬ ‫ن‌ن‌‬ ‫‌تهرا‬ ‫‌وساختمان‬ ‫نوسازي‬ ‫‪2339‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪6639‬‬ ‫‪3140‬‬ ‫‪3202‬‬ ‫ح‌‪‌.‬نفت‌‌بهرا ‌‬ ‫ن‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪10288‬‬ ‫‪2238‬‬ ‫‪14783908‬‬ ‫‪2094‬‬ ‫‪-1.39‬‬ ‫‌‌بهران‌‬ ‫نف‬ ‫‌‌آژند‬ ‫تت‬ ‫سخ‬ ‫نفت‌ايرانول‬ ‫س‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فار ‌‬ ‫نفت‌پاسارگاد‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪11950‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪13905‬‬ ‫‪5099‬‬ ‫‪18550‬‬ ‫‪2832‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-2.06‬‬ ‫سيمان‌سپاهان‌‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫‌ساختمان‌‬ ‫ت‬ ‫‌‌صنعت‌‌نف‬ ‫‌گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‌توسعه‬ ‫‌المللي‬ ‫بين‬ ‫نفت‌سپاهان‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايه‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪1.97‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪278‬‬ ‫فراورده‌هاي‌نفتي‪‌،‬كك‌و‌سوخت‌هسته‌اي‌ ‪1797461922‬‬ ‫‪1,084,316‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪1658‬‬ ‫‪31648877130‬‬ ‫‪10,368,391‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪3052‬‬ ‫‪2241698781‬‬ ‫‪1,541,269‬‬ ‫‪-3.13‬‬ ‫‪1454‬‬ ‫‪3475783097‬‬ ‫‪317,510‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪11113‬‬ ‫‪1044469915‬‬ ‫‪298,795‬‬ ‫‪-2.46‬‬ ‫‪3496‬‬ ‫فراوردههاي‌غذايي‌وقند‌چهارمحال‬ ‫‪1,162,233‬‬ ‫‪1412‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫توليد‌برق‌عسلويه‌مپنا‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪2307‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪2405139436‬‬ ‫‪-2.28‬‬ ‫مختلط‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌صنوين‪-‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪2,107,775‬‬ ‫‪18,838‬‬ ‫‪2,547,667‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪11150‬‬ ‫‪2,181,109‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪1840‬‬ ‫گرم‬ ‫بخاروآب‬ ‫گاز‪،‬‬ ‫برق‪،‬‬ ‫عرضه‬ ‫‪2,752,694‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪3359‬‬ ‫‪240,347‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪10794‬‬ ‫‪1,737,614‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1608‬‬ ‫‪280323829‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنايع‌سيمان‬ ‫‪586,287‬‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫‌گذاري‌آساس‪-‬سهام‬ ‫صندوق‌سرمايه‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫سهام‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌اطلس‪-‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪7010‬‬ ‫‪2158‬‬ ‫‪8746‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫ق‬ ‫سيمان‌‌شر ‌‬ ‫گروه‌مديريت‌سرمايه‌گذاري‌اميد‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫‪2,043‬‬ ‫‪139,502‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪178,399,532‬‬ ‫‪778,381‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪2442‬‬ ‫‪10,315,318‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪1334‬‬ ‫معامله‬ ‫سرمایه گذاري قابل‬ ‫‪1,226,208‬‬ ‫‪7701‬صندوق ‪-1.53‬‬ ‫قند‌نيشابور‬ ‫‪44‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪1447‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌گروه‌توسعه‌ملي‬ ‫‪591878022‬‬ ‫‪3,432,180‬‬ ‫‪1,877,684‬‬ ‫معادن‌منگنزايرا ‌‬ ‫ن‬ ‫سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدين ‌‬ ‫گ‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪3,700‬‬ ‫‪84,454‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪296,080‬‬ ‫‪5215811126‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫صنعتي‬ ‫‪ 4224‬شرکتهاي‬ ‫‪4057000‬‬ ‫چند رشته اي ‪1,000‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫اکتشاف ‪3687602003‬‬ ‫‪1,265,807‬‬ ‫‪2938‬‬ ‫‪-0.27‬خدمات جنبي جز‬ ‫استخراج نفت گاز و‬ ‫‪47‬‬ ‫‪5215811126‬‬ ‫‪-3.66‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1352‬‬ ‫‪231,362‬‬ ‫‪1,084,316‬‬ ‫‪44,711‬‬ ‫‪1,541,269‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-2.57‬‬ ‫‪13573‬‬ ‫‪3884‬‬ ‫‪4311‬‬ ‫‪9148‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-1.57‬‬ ‫‪7,245‬‬ ‫‪1,404,131‬‬ ‫‪10,577‬‬ ‫‪331,614‬‬ ‫ي‌صندوق‌بازنشستگي‌‬ ‫سرمايه‌گذار‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫‪1463429198‬‬ ‫‪1797461922‬‬ ‫‪235916883‬‬ ‫‪2241698781‬‬ ‫‪2238‬‬ ‫‪7,578‬‬ ‫‪-0.03‬کانه هاي فلزي‬ ‫استخراج‬ ‫‪46,440‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪1,107,391‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪14,518,432‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪3447‬‬ ‫‪2,407,092‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪5592‬‬ ‫‪1,074,372‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪ 4504‬انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪5527496543‬‬ ‫‪6987279360‬‬ ‫‪4012720473‬‬ ‫‪5634‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪7817‬‬ ‫‪5099‬‬ ‫سيمان‌فارس‌نو‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‌‌خزر‬ ‫سيمانن‌‌بافق‌‬ ‫معاد‬ ‫‪6200‬‬ ‫‪4425‬‬ ‫‪5160‬‬ ‫‪3645‬‬ ‫‪37,100‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪21,721‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪55,195‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪49,146‬‬ ‫‪178,399,532‬‬ ‫‪28,669‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫‌‌دورود‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫سيماهن‌‌معادن‬ ‫توسع‬ ‫ب‬ ‫‌‬ ‫‌غر‬ ‫ن‬ ‫سيما‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫‪15370‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪4999‬‬ ‫‪2186‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪3.52‬‬ ‫‪229982545‬‬ ‫‪8.02798E+11‬‬ ‫‪187918146‬‬ ‫‪4329600‬‬ ‫‪1,136,699‬‬ ‫‪3.57‬‬ ‫‪7663‬‬ ‫‪2,107,775‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪2158‬‬ ‫محصوالت کاني غیرفلزي‬ ‫‪2,547,667‬‬ ‫‪ 2170‬سایر ‪1.97‬‬ ‫‪551,370‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪12673‬‬ ‫‪2,181,109‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪1840‬‬ ‫‪6325‬‬ ‫‪1658‬‬ ‫‪5343‬‬ ‫‪1454‬‬ ‫‪8225‬‬ ‫‪3496‬‬ ‫سيمان‌كردستان‬ ‫‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫تامين‌‌ماسه‬ ‫سيمان‌‌شمال‌‬ ‫‪3328‬‬ ‫‪6226‬‬ ‫‪2882‬‬ ‫سيمان‌‌كرمان‌‬ ‫‪9478‬‬ ‫‪10,050‬‬ ‫‪170,878‬‬ ‫‪78,500‬‬ ‫‪27,570‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1625094792‬‬ ‫‪13758145490‬‬ ‫‪21406550‬‬ ‫‪9442419512‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪-3.13‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪-2.46‬‬ ‫ش‬ ‫‌سن‌خاگ ‌‬ ‫سيمان‬ ‫‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫ذغال‬ ‫ن‬ ‫‌‬ ‫‌هگمتا‬ ‫ن‬ ‫سيما‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫‪8056‬‬ ‫‪3168‬‬ ‫‪4414‬‬ ‫‪8723‬‬ ‫‪129,621‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪584,684‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪53,409‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫سيمان‌‌قائن‌‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫سيمان‌مازندران‌‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫‪56‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪4898‬‬ ‫‪3359‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪1608‬‬ ‫‌‌كارون‌‬ ‫سيمان‬ ‫‌ايران‌‬ ‫كنتورسازي‬ ‫سيمان‌شاهرود‬ ‫‪5575‬‬ ‫‪8228‬‬ ‫‪4201‬‬ ‫‪586,287‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪359,005‬‬ ‫‪38601‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪16973‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫صنايع‌‌آذرآب‌‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪-3.16‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫سيمان‌‌داراب‌‬ ‫‪96,377‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫گیري‬ ‫اپتیکي و اندازه‬ ‫‪2057‬ابزارپزشکي‪،‬‬ ‫سيمان‌سپاهان‌‬ ‫نام شرکت‬ ‫سيمان‌‌تهران‌‬ ‫‪1412‬‬ ‫آخرین‬ ‫‪3409‬‬ ‫قیمت‬ ‫‪-3.66‬‬ ‫‪-2.28‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪-1.39‬‬ ‫‪1,877,684‬‬ ‫‪7092531214‬‬ ‫‪1241430499‬‬ ‫‪3823229063‬‬ ‫‪761554181‬‬ ‫محصوالت فلزي‬ ‫ساخت‬ ‫‪2,407,092‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪5592‬‬ ‫‪11,753,728‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪ 2876‬انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪14804‬‬ ‫‪1334‬‬ ‫‪2909‬‬ ‫‪7701‬‬ ‫سيمان‌فارس‌و‌خوزستان‬ ‫‪ 81,162,233‬ژانویه ‪ -2015‬شماره‬ ‫‪ 16-2.06‬ربیع االول ‪-1436‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪- 1393‬‬ ‫‪ -127‬پیاپی ‪2281445‬‬ ‫‪2405139436‬‬ ‫‪2094‬‬ ‫ق‬ ‫سيمان‌‌شر ‌‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪-0.05‬خدمات وابسته‬ ‫زراعت و‬ ‫‪4057000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4224‬‬ ‫‪14,558‬اکتشاف ‪457139586‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪31109‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنايع‌سيمان‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪1447‬‬ ‫‪3,432,180‬‬ ‫‌هرمزگاين‌‌چادرملو‬ ‫سيماين‌وصنعت‬ ‫معدن‬ ‫سيمان‌‌صوفيان‌‬ ‫باما‬ ‫افرانت‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫توسعه‌فناوري‌اطالعات‌خوارزمي‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫فراورده‌‌هاي‌‌نسوزايران‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪183594600‬‬ ‫‪541298724‬‬ ‫‪24799784‬‬ ‫‪240479355‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2,803,227‬‬ ‫‪1,107,391‬‬ ‫‪226,755‬‬ ‫‪1,404,131‬‬ ‫‪4680‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪6555‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫ماشين‌‌سازي‌‌اراك‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪337728576‬‬ ‫‪4811015155‬‬ ‫‪550813699‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪392139270‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪5378995574‬‬ ‫‪2227748003‬‬ ‫‪921264232‬‬ ‫‪3000736505‬‬ ‫‪-4.06‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫جام‬ ‫‌دارو‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫سرمايه‬ ‫الميران‌‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫‪1164787813‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪1026486892‬‬ ‫‪52‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫تعداد ‪44‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‌انفورماتيك‌‬ ‫خدمايت‬ ‫‌چادرملو‬ ‫‌وصنعتي‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‌الكترونيك‌‌پارسيان‬ ‫باما‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫كشاورزي‌‌ودامپروي‌‌مگسال‌‬ ‫‪430890187‬‬ ‫‪55‬بورس و بازار‬ ‫‪59‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪343664174‬‬ ‫‪11258‬‬ ‫‪3884‬‬ ‫‪3782‬‬ ‫‪9148‬‬ ‫كارت‌اعتباري‌ايران‌كيش‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‌ارقا‬ ‫ايرا‬ ‫‌‌بافم‌ق‌‬ ‫معادنن‬ ‫‪907107720‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-1.57‬‬ ‫‪4497‬‬ ‫‪4425‬‬ ‫‪2868‬‬ ‫‪3645‬‬ ‫‪65‬‬ ‫سیمان‪ ،‬آهك و گچ‬ ‫‪-3.63‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪724509975‬‬ ‫‪497913318‬‬ ‫‪388409058‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪282,874‬‬ ‫‪805475589‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪253338501‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪18995200‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪172,892‬‬ ‫‪509097460‬‬ ‫‪30,100‬‬ ‫‪109888767‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪37430000‬‬ ‫‪16,150,000‬‬ ‫‪19347700000‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫قند‌مرودشت‌‬ ‫‪2779‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪147,582‬‬ ‫‪410130378‬‬ ‫‪61‬‬ ‫قندهكمتان‌‬ ‫‪2847‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪282,874‬‬ ‫‪805475589‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪19999‬‬ ‫آخرین‬ ‫‪3644‬‬ ‫قیمت‬ ‫‪-2.20‬‬ ‫‪253338501‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪109888767‬‬ ‫‪31‬‬ ‫قنداصفهان‌‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3315‬‬ ‫‪-2.67‬‬ ‫‪388409058‬‬ ‫‪118,211‬‬ ‫پیاپی ‪1445‬‬ ‫‪ -2015-3.63‬شماره ‪-127‬‬ ‫‪ 8 -14362945‬ژانویه‬ ‫‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول‬ ‫كارخانجات پنجشنبه‬ ‫‪172,892‬‬ ‫‌‌قند‌قزوين‌‬ ‫قند‌لرستان‌‬ ‫نام شرکت‬ ‫فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر‬ ‫قند‌شيرين‌‌خراسان‌‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫شهد‬ ‫قند‌ثابت‌‌خراسا ‌‬ ‫ن‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫توليدي‌‌كاشي‌‌تكسرام‌‬ ‫چيني‌‌ايران‬ ‫‌گرم‌ي‌‬ ‫‌‌ريخته‬ ‫‌‌ماسه‬ ‫تامي‬ ‫‌بهسرا‬ ‫‌گرانيت‬ ‫توليدني‬ ‫س‬ ‫كاشي‌‌پار ‌‬ ‫ظ‌ن‌‬ ‫‌‌ايرا‬ ‫‌‌روي‬ ‫توسعيه‌‌معادن‬ ‫‌‌حاف‬ ‫‌‌وسراميك‬ ‫كاش‬ ‫‌وفلزات‌‬ ‫توسعيه‌معاد‬ ‫‌‌سعدني‌‬ ‫كاش‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫كاشي‌‌الوند‬ ‫باما‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫پالسكوكار‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫صنايع‌‌الستيكي‌‌‌سهند‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫ايران‌‌تاير‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫‌ياساتايرورابر‬ ‫ايران‬ ‫ح‌‪‌.‬‬ ‫‌منگنزايران‌‬ ‫معادن‬ ‫گروه‌‌صنعتي‌‌بارز‬ ‫‌ياساتايرورابر‬ ‫ايران‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫كوير‌‌تاير‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫تكنوتار‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌پارس‌‌توشه‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫سرما‌آفرين‌‬ ‫‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‌‌گذاريي‌‌ايران‌‬ ‫سرمايهن‌‌ساز‬ ‫كمباي‬ ‫سرمايل‌ه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫آبسا‬ ‫‌‌گستراصفهان‌‬ ‫سامان‬ ‫پتروشيمي‌مارون‬ ‫‌‌ايراهن‌‌ساختمان‬ ‫‌توسع‬ ‫‌الملل‬ ‫‌‌سازيي‬ ‫بيپمنپ‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايه‬ ‫‌صنعتي‌بوتان‌‬ ‫گروه‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌‬ ‫س‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فار ‌‬ ‫گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورز ‌‬ ‫ي‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫پارس‌‌خزر‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫ايران‌‌ترانسفو‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫كارخانجات‌توليدي‌شهيد‌قندي‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫صنايع‌جوشكاب‌يزد‬ ‫نيروترانس‌‬ ‫افست‌‬ ‫پارس‌سويچ‌‬ ‫كابل‌‌البرز‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫موتوژن‌‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫فيبر‌ايران‌‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫نفت‌و‌گاز‌و‌پتروشيمي‌تأمين‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌خليج‌فارس‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‬ ‫گروه‌پتروشيمي‌س‪‌.‬ايرانيان‬ ‫نيروكلر‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪12,811‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪30,100‬‬ ‫گیري‬ ‫اپتیکي و اندازه‬ ‫‪ 6163‬ابزارپزشکي‪،‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪8228‬‬ ‫‪7768‬‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪3168‬‬ ‫‪8723‬‬ ‫‪2845‬‬ ‫‪3798‬‬ ‫‪6226‬‬ ‫‪1898‬‬ ‫‪584,684‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪16,150,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪170,878‬‬ ‫‪-3.91‬و سرامیك‬ ‫کاشي‬ ‫‪27,570‬‬ ‫‪3.52‬‬ ‫‪457,083‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪217,073‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪55,195‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪167,044‬‬ ‫‪1.61‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪4413‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪5592‬‬ ‫‪0.36‬امالك و ‪4,977‬‬ ‫مستغالت‬ ‫‪ 18737‬انبوه سازي‪،‬‬ ‫‪1334‬‬ ‫‪1778‬‬ ‫‪7701‬‬ ‫‪4235‬‬ ‫‪3287‬‬ ‫‪806164‬‬ ‫‪5867‬‬ ‫‪1684‬‬ ‫‪876‬‬ ‫‪3911‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪2323‬‬ ‫‪805647‬‬ ‫‪10300‬‬ ‫‪2318‬‬ ‫‪5264‬‬ ‫‪2,600,238‬‬ ‫‪2,107,775‬‬ ‫‪13383671284‬‬ ‫‪4549609999‬‬ ‫‪5527496543‬‬ ‫‪7814419908‬‬ ‫‪4012720473‬‬ ‫‪380903538‬‬ ‫‪9245399714‬‬ ‫‪56245700‬‬ ‫‪2794017926‬‬ ‫‪290131949‬‬ ‫‪1797461922‬‬ ‫‪2660128784‬‬ ‫‪2241698781‬‬ ‫‪173366328‬‬ ‫‪1044469915‬‬ ‫‪415540331‬‬ ‫‪11488487266‬‬ ‫‪120129834‬‬ ‫‪3054168028‬‬ ‫‪65744090‬‬ ‫‪571348005‬‬ ‫‪81221366‬‬ ‫‪297546838‬‬ ‫‪873934774‬‬ ‫‪5064031944‬‬ ‫‪36665860‬‬ ‫‪1261953511‬‬ ‫‪5690600‬‬ ‫‪1187194372‬‬ ‫‪195,348‬‬ ‫‪-3.06‬‬ ‫‪161,140‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪257,114‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫بانکها و‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪169,667‬‬ ‫‪69,358,240‬‬ ‫‪21092952924‬‬ ‫‪22432796102‬‬ ‫‪1039‬‬ ‫‪656‬‬ ‫‪12134637570‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪5,235,559‬‬ ‫‪604,145‬‬ ‫كربن‌‌ايران‌‬ ‫‪2765‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫پتروشيمي‌پرديس‬ ‫‪14822‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪259,718‬‬ ‫شركت‌پتروشيمي‌خراسان‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪-1.59‬‬ ‫‪3179980104‬‬ ‫‪263,808‬‬ ‫‪354,049‬‬ ‫‪1235540806‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪3826689444‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪4361635308‬‬ ‫‪2094890807‬‬ ‫‪1589265256‬‬ ‫‪80‬‬ ‫پاكسان‌‬ ‫‌‌‌ايرا‌‌ ‌‬ ‫ن‬ ‫‌‌امالح‬ ‫معدنلي‬ ‫ط‌بس‌‬ ‫‌‌نگين‬ ‫‌سنگ‬ ‫ذغا‬ ‫پتروشيمي‌فناوران‬ ‫صنعتي‌و‌معدني‌شمال‌شرق‌شاهرود‬ ‫‪12201‬‬ ‫‪3168‬‬ ‫‪28384‬‬ ‫‪8723‬‬ ‫‌‌پامچا ‌‬ ‫ل‬ ‫تاميس‬ ‫پار‬ ‫‌‌ريخته‌گر ‌‬ ‫ي‬ ‫ن‌‌ماسه‬ ‫پتروشيمي‌فارابي‌‬ ‫‪17975‬‬ ‫‪6226‬‬ ‫‪9245‬‬ ‫صنايع‌شيميايي‌سينا‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫لبنيا‬ ‫‌كالبرن‌وفلزات‌‬ ‫ت‌معاد‬ ‫توسعه‬ ‫شركت‌صنايع‌غذايي‌مينو‌شرق‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫مارگارين‌‬ ‫باما‬ ‫هلدينگ‬ ‫ح‌‪‌.‬صنايع‌‌بهشهر(‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‌‌صنايع‌‌بهشهر(هلدينگ‬ ‫توسعنه‌‌بافق‌‬ ‫معاد‬ ‫صنعتي‌‌بهشهر‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫كشت‌وصنعت‌پياذر‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫‌پگان‌ه‌خراسان‌‬ ‫شيرپاستوريزه‬ ‫‌منگنزايرا‬ ‫معادن‬ ‫پگاه‌آذربايجان‌غربي‌‬ ‫پارس‌‌مينو‬ ‫حفاري‌شمال‬ ‫شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌‬ ‫‪8267‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪2186‬‬ ‫‪5974‬‬ ‫‪3884‬‬ ‫‪3675‬‬ ‫‪9148‬‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪4425‬‬ ‫‪2376‬‬ ‫‪3645‬‬ ‫‪7498‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪4689‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪6899‬‬ ‫‪4224‬‬ ‫‌كاوه‌‬ ‫‌كاغذساز‬ ‫صنايع‬ ‫س‬ ‫ي ‌‬ ‫‌فار‬ ‫ن‌وتوسعه‬ ‫عمرا‬ ‫‪3496‬‬ ‫‪4061‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪2832‬‬ ‫‪29660‬‬ ‫‪2238‬‬ ‫‪2524‬‬ ‫‪2339‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهرا ‌‬ ‫ن‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌البرز(هلدينگ‌‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫‪6639‬‬ ‫‪3594‬‬ ‫‪3202‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌دارويي‌تامين‬ ‫افست‌‬ ‫شركت‌كي‌بي‌سي‬ ‫‪4745‬‬ ‫‪12764‬‬ ‫‪5891‬‬ ‫پخش‌البرز‬ ‫داروسازي‌‌جابرابن‌حيان‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫داروسازي‌توليد‌دارو‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫گروه‌دارويي‌سبحان‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫ن‬ ‫‌‬ ‫‌‌امي‬ ‫داروسازي‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫ايران‌دارو‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫كيميدارو‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪-3.25‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪3.91‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪-2.21‬‬ ‫‪-1.57‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪-3.19‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫البرزدارو‬ ‫‪15565‬‬ ‫‪15598947293‬‬ ‫‪873934774‬‬ ‫‪36665860‬‬ ‫‪1297249923‬‬ ‫‪5690600‬‬ ‫‪2478292726‬‬ ‫‪4164514567‬‬ ‫‪2056804471‬‬ ‫‪868821531‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪79,159‬‬ ‫‪6,731‬‬ ‫‪118,077‬‬ ‫‪807860601‬‬ ‫‪7277186257‬‬ ‫‪544784825‬‬ ‫‪55295471179‬‬ ‫‪339366391‬‬ ‫‪5422808253‬‬ ‫‪275346615‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪10789‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪65,684‬‬ ‫‪689981035‬‬ ‫داروسازي‌زاگرس‌فارمد‌پارس‬ ‫‪8035‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪10,414‬‬ ‫‪80734783‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شيمي‌‌داروئي‌‌داروپخش‌‬ ‫‪7234‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪6,280‬‬ ‫‪44034079‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پارس‌‌دارو‬ ‫‪35608‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪7,409‬‬ ‫‪259454783‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪64830269‬‬ ‫‪8‬‬ ‫داروسازي‌‌اكسير‬ ‫دارويي‌‌لقمان‌‬ ‫سبحان‌دارو‬ ‫دارويي‌‌رازك‌‬ ‫‪13754‬‬ ‫‪4643‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪75‬‬ ‫داروسازي‌‌فارابي‌‬ ‫‪8,609‬‬ ‫‪10,708‬‬ ‫‪14804‬‬ ‫‪3.13‬‬ ‫‪28798‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪13632‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪10675‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪6,253‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪835994679‬‬ ‫‪2606‬‬ ‫‪571348005‬‬ ‫‪47526912904‬‬ ‫‪297546838‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪108391413‬‬ ‫‪3054168028‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪1242998554‬‬ ‫‪6,340‬‬ ‫‪2,423‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪9,442‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪16,090‬‬ ‫‪114167284‬‬ ‫‪48254276‬‬ ‫‪93858700‬‬ ‫‪68271944‬‬ ‫‪211705680‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪91,737‬‬ ‫‪773342910‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪975‬‬ ‫‪16229850‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪54‬‬ ‫داروسازي‌زهراوي‌‬ ‫‪54249‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪292,958‬‬ ‫‪1088128170‬‬ ‫‪35‬‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌كاريس‪-‬سهام‬ ‫‪9750‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪105,514‬‬ ‫‪561210095‬‬ ‫‪26‬‬ ‫گروه‌سرمايه‌گذاري‌ميراث‌فرهنگي‬ ‫‪7630‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫‪2,514,008‬‬ ‫‪50,935‬‬ ‫‪1044469915‬‬ ‫‪741930558‬‬ ‫‪11488487266‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪28,108‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪132737991‬‬ ‫‪282352069‬‬ ‫‪13758145490‬‬ ‫‪57871500‬‬ ‫‪9442419512‬‬ ‫‪149168928‬‬ ‫‪4549609999‬‬ ‫‪80808915‬‬ ‫‪5527496543‬‬ ‫‪53418050‬‬ ‫‪4012720473‬‬ ‫‪7133550‬‬ ‫‪9245399714‬‬ ‫‪25741404‬‬ ‫‪2794017926‬‬ ‫‪4261530‬‬ ‫‪1797461922‬‬ ‫‪5945600‬‬ ‫‪2241698781‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪430051786‬‬ ‫داروسازي‌‌كوثر‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫ح‌‪‌.‬سرمايه‌گذاري‌البرز(هلدينگ‌‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪805647‬‬ ‫‪2332‬‬ ‫داروسازي‌‌سينا‬ ‫‪31‬‬ ‫‪575243390‬‬ ‫‪13461597630‬‬ ‫‪289875050‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪6218‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫‪8096‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫داروسازي‌‌ابوريحان‌‬ ‫‪11757‬‬ ‫‪354039713‬‬ ‫‪4329600‬‬ ‫‪448075732‬‬ ‫‪4057000‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪-4.36‬‬ ‫‪22069‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪2565333594‬‬ ‫‪506243396‬‬ ‫‪2725428120‬‬ ‫‪8.02798E+11‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪71,782‬‬ ‫‪40,673,510‬‬ ‫‪117,801‬‬ ‫‪17,800,623‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪72,556‬‬ ‫‪5434061792‬‬ ‫‪761554181‬‬ ‫‪587953668‬‬ ‫‪1260733673‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪446324825‬‬ ‫‪83605762108‬‬ ‫‪955118676‬‬ ‫‪21092952924‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪3.34‬‬ ‫‪2217444893‬‬ ‫‪3000736505‬‬ ‫‪1866732390‬‬ ‫‪1241430499‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1039‬‬ ‫‪6111‬‬ ‫‪876‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪135,817‬‬ ‫‪8,388,843‬‬ ‫‪147,385‬‬ ‫‪69,358,240‬‬ ‫داروپخش‌‌(هلدينگ‌‬ ‫‪629,321‬‬ ‫‪2071200‬‬ ‫‪343664174‬‬ ‫‪18490000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16839038966‬‬ ‫‪24185719548‬‬ ‫‪1016979725‬‬ ‫‪20409887896‬‬ ‫‪15685‬‬ ‫‪1498746280‬‬ ‫‪23470425‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪278935200‬‬ ‫‪541298724‬‬ ‫‪826947600‬‬ ‫‪240479355‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪2034‬‬ ‫‪302,109‬‬ ‫‪8713‬‬ ‫‪84847062‬‬ ‫‪4811015155‬‬ ‫‪73118088‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪147,494‬‬ ‫‪-2.08‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫بانکها و‬ ‫‪2,167,418‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪7769‬‬ ‫‪30,001‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪806164‬‬ ‫‪106,221‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪9574‬‬ ‫‪12,120,116‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪1684‬‬ ‫‪2225442278‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪182,690‬‬ ‫‪1,105,111‬‬ ‫‪6,519‬‬ ‫‪598,950‬‬ ‫‪738,523‬‬ ‫‪-0.68‬چاپ و تکثیر‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫‪880,130‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪161,140‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪332,430‬‬ ‫‪75,507‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪64,944‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫محصوالت دارویي‬ ‫مواد و‬ ‫‪5,747‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪369,175‬‬ ‫‪-1.70‬‬ ‫‪1,850‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫تهران‌‌شيمي‌‬ ‫‪2243232147‬‬ ‫‪1,081,444‬‬ ‫‪139,502‬‬ ‫‪365,861‬‬ ‫‪178,399,532‬‬ ‫مخابرات ‪201,759‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,602,371‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪132,966‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪6,199,800‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪373,622‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪16011‬‬ ‫‪357,338‬‬ ‫‪1,478,854‬‬ ‫‪84,454‬‬ ‫‪472,081‬‬ ‫‪296,080‬‬ ‫‪87,301‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪10,315,318‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪28,285‬‬ ‫‪2.97‬‬ ‫‪1,226,208‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪16,102‬‬ ‫‪2.30‬‬ ‫‪2,107,775‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪4,277‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪2,547,667‬‬ ‫‪1.97‬‬ ‫‪12,045‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪2,181,109‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪3,452‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪2,752,694‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪2,669‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪1,737,614‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪1,084,316‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪1,541,269‬‬ ‫‪-3.13‬‬ ‫محصوالت کاغذي‬ ‫‪298,795‬‬ ‫‪-2.46‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫داروسازي‌‌اسوه‌‬ ‫‪1,582,581‬‬ ‫‪1,404,131‬‬ ‫‪312,488‬‬ ‫‪331,614‬‬ ‫‪184,296‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪3113‬‬ ‫‪2,407,092‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪5592‬‬ ‫‪43,184‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪ 6627‬انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪17093‬‬ ‫‪5099‬‬ ‫شركت‌ارتباطات‌سيار‌ايران‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫مخابرات‌ايران‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫‪2,943‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪120‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪55,195‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪98163772‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪243,729‬اکتشاف ‪274253627‬‬ ‫‪1127‬‬ ‫‪-0.53‬خدمات جنبي جز‬ ‫استخراج نفت گاز و‬ ‫بيسكويت‌‌گرج ‌‬ ‫ي‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫ح‌‪‌.‬بيسكويت‌‌گرجي‌‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫توليدي‌مهرام‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫كشت‌‌و‌صنعت‌‌چين‌‌چين‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫لبنيات‌‌پاك‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫شهد‌ايران‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫س‬ ‫خوراك‌‌دام‌‌پار ‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫دشت‌‌مرغاب‌‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫بهنوش‌‌ايران‌‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪23,037‬‬ ‫‪170,878‬‬ ‫‪30,300‬‬ ‫‪27,570‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 0.00‬کانه هاي فلزي‬ ‫استخراج‬ ‫شکر‬ ‫و‬ ‫قند‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫آشامیدني‬ ‫محصوالت غذایي و‬ ‫‪2227748003‬‬ ‫‪1,107,391‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪3234‬‬ ‫‪1334‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪7701‬‬ ‫‪9113‬‬ ‫‪2158‬‬ ‫‪18342‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪4533‬‬ ‫‪1840‬‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪3359‬‬ ‫‪9954‬‬ ‫‪1608‬‬ ‫‪10685‬‬ ‫‪1658‬‬ ‫‪7739‬‬ ‫‪1454‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‌‌آژندن‌‬ ‫ت‌‌ايرا‬ ‫كارتن‬ ‫سخ‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪3.52‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪143,188‬‬ ‫س‬ ‫بين‌‌المللي‌‌محصوالت‌‌‌پار ‌‬ ‫س‬ ‫‌ايراين‌‌‌فار ‌‬ ‫‌‌شيمياي‬ ‫صنايع‬ ‫كنتورسازي‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪8228‬‬ ‫‪4758‬‬ ‫‪14,197‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪584,684‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪15,881‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫فرآورده‌هاي‌‌تزريقي‌‌ايران‌‬ ‫صنايع‌شيميايي‌ايران‌‬ ‫‪5319‬‬ ‫س‬ ‫دوده‌‌صنعتي‌‌پار ‌‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قیمت‬ ‫‪32,727‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫گیري‬ ‫اپتیکي و اندازه‬ ‫‪3076‬ابزارپزشکي‪،‬‬ ‫‪8580‬‬ ‫‪8037‬‬ ‫پتروشيمي‌شيراز‬ ‫‪134‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪3810‬‬ ‫‪215‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین‬ ‫درصد تغییر‬ ‫كارخانجات‌داروپخش‌‬ ‫‪214,020‬‬ ‫ح‌‪‌.‬پتروشيمي‌شيراز‬ ‫‪232‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪7122‬‬ ‫‪1720057979‬‬ ‫‪2382‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪1927277283‬‬ ‫‪7180‬‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌كرمانشاه‬ ‫‪488‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪11949582036‬‬ ‫‪784,997‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2034‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪792,660‬‬ ‫‪7590‬‬ ‫لعابيران‌‬ ‫‪5422808253‬‬ ‫‪72554474894‬‬ ‫‪5168756688‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫ش‬ ‫گلتا ‌‬ ‫‪83605762108‬‬ ‫‪2,137,648‬‬ ‫توليدمواداوليه‌والياف‌مصنوعي‌‬ ‫گروه‌صنعتي‌پاكشو‬ ‫‪7277186257‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫‪3556771246‬‬ ‫‪4448‬‬ ‫پتروشيمي‌جم‬ ‫‪299774400‬‬ ‫‪24185719548‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪5635974106‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪663569889‬‬ ‫‪55295471179‬‬ ‫‪446,836‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪1019783855‬‬ ‫‪2056804471‬‬ ‫‪1088893290‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪40,673,510‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫محصوالت شیمیایي‬ ‫‪17,800,623‬‬ ‫‪-4.36‬‬ ‫‪9,758,136‬‬ ‫‪-2.93‬‬ ‫‪6,731‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪7,058,825‬‬ ‫‪-3.74‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫‪7378996866‬‬ ‫‪9442419512‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪349220106‬‬ ‫‪20409887896‬‬ ‫محصوالت چوبي‬ ‫‪8,388,843‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪93252138‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪91,200‬‬ ‫‪30,001‬‬ ‫‪59,589‬‬ ‫‪12,120,116‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌صنايع‌پتروشيمي‌‬ ‫‪5985‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪4,149,624‬‬ ‫‪1,226,208‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪16823‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪32‬‬ ‫آالت و تجهیزات‬ ‫ماشین‬ ‫‪10,315,318‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪6682‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪13758145490‬‬ ‫‪951,954‬‬ ‫‪1664‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪2158‬‬ ‫‪2,547,667‬‬ ‫‪1.97‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪1,907,129‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪4097‬‬ ‫‪2,181,109‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪1840‬‬ ‫‪105,626‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪3606‬‬ ‫‪2,752,694‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪3359‬‬ ‫‪42,290‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪1382‬‬ ‫‪1,737,614‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1608‬‬ ‫‪61,651‬‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫‪4809‬‬ ‫‪1,084,316‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪1658‬‬ ‫‪75,431‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪35266‬‬ ‫‪1,541,269‬‬ ‫‪-3.13‬‬ ‫‪1454‬‬ ‫‪50,107‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪3562‬‬ ‫‪298,795‬‬ ‫‪-2.46‬‬ ‫‪3496‬‬ ‫‪123,783‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪3465‬‬ ‫‪1,105,111‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪48,873‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪2458‬‬ ‫‪598,950‬‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫‪5099‬‬ ‫‪7,054‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪9358‬‬ ‫‪201,759‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2832‬‬ ‫‪10,289‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪8194‬‬ ‫‪132,966‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪2238‬‬ ‫ماشین آالت و دستگاههاي برقي‬ ‫‪373,622‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪2339‬‬ ‫‪606,310‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪8394‬‬ ‫‪5,747‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪6639‬‬ ‫‪797,362‬‬ ‫‪-3.24‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪1,850‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪3202‬‬ ‫‪122,959‬‬ ‫‪9655‬‬ ‫‪-3.98‬چاپ و تکثیر‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫‪5220‬‬ ‫‪12764‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪55,511‬‬ ‫‪2,407,092‬‬ ‫پتروشيمي‌زاگرس‬ ‫پتروشيمي‌شازند‬ ‫‪824532528‬‬ ‫‪343664174‬‬ ‫‪317015636‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪244157046‬‬ ‫‪13461597630‬‬ ‫‪15499‬‬ ‫پتروشيمي‌‌خارك‌‬ ‫‪19347700000‬‬ ‫‪541298724‬‬ ‫‪240479355‬‬ ‫‪1300495177‬‬ ‫‪53‬بورس و بازار‬ ‫‪30‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫گسترش‌نفت‌و‌گاز‌پارسيان‬ ‫‪18995200‬‬ ‫‪4811015155‬‬ ‫‪37430000‬‬ ‫‪-2.45‬کانه هاي فلزي‬ ‫استخراج‬ ‫‪339666034‬‬ ‫‪46,779‬‬ ‫‪7354‬‬ ‫‪2227748003‬‬ ‫‪1,107,391‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪299863902‬‬ ‫‪85,826‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪3517‬‬ ‫‪3000736505‬‬ ‫‪1,404,131‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪2186‬‬ ‫‪28947022‬‬ ‫‪8,840‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪1241430499‬‬ ‫‪331,614‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪3884‬‬ ‫‪14973520‬‬ ‫‪7,544‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪761554181‬‬ ‫‪84,454‬‬ ‫‪-1.57‬‬ ‫‪9148‬‬ ‫الستیك و پالستیك‬ ‫‪1260733673‬‬ ‫‪296,080‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪4425‬‬ ‫‪2083223371‬‬ ‫‪1,747,052‬‬ ‫‪-3.09‬‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪506243396‬‬ ‫‪139,502‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪3645‬‬ ‫‪590871912‬‬ ‫‪100,384‬‬ ‫‪-2.89‬‬ ‫‪5907‬‬ ‫‪8.02798E+11 178,399,532‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪676372839‬‬ ‫‪194,654‬‬ ‫‪-2.36‬‬ ‫‪3475‬‬ ‫‪4329600‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪660643912‬‬ ‫‪237,633‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪2780‬‬ ‫‪4057000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪4224‬‬ ‫‪66,934‬اکتشاف ‪764915994‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪11159‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز‬ ‫‪770,971‬‬ ‫پلي‌اكريل‌‬ ‫‪509097460‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪24097100‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪109312760‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪307125000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19182915032‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪3,050‬‬ ‫واسطهگريهاي مالي و پولي‬ ‫هتل و رستوران‬ ‫‪64150415‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪67100000‬‬ ‫‪2‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫زنگ هشدار برای بانک‌های کشور به صدا درآمده است‬ ‫‪19‬‬ ‫سپرده‌های قرض‌‌الحسنه در مسیر نزول‬ ‫قاس�م دهقان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬س��پرده‌های پس‌انداز‬ ‫قرض‌الحس��نه به عنوان محبوب‌ترین نوع سپرده‌ها نزد‬ ‫بانکداران ایران و تس��هیالت و وام‌های قرض‌‌الحس��نه به‬ ‫عنوان محبوب‌‌ترین شکل تسهیالت بانکی نزد مشتریان‬ ‫و متقاضیان وام از شبکه بانکی در طول ‪ 30‬سال گذشته‬ ‫بوده‌اند و از حیث طرفدار و تقاضا در طول سال‌های آتی‬ ‫نیز بدون شک بدون رقیب و محبوب‌ترین باقی خواهند‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫دلی��ل این امر نیز کاملا روش��ن اس��ت‪ ،‬س��پرده‌ها و‬ ‫تسهیالت قرض‌‌الحسنه کم‌هزینه‌ترین نوع از منابع پولی‬ ‫ب��رای بانک‌ها و ارزان‌ترین ش��کل از وام‌ها و تس��هیالت‬ ‫بانکی برای مردم هس��تند‪ ،‬اما گزارش‌های رسمی بانک‬ ‫مرکزی از وضعیت سپرده‌ها و تسهیالت قرض‌الحسنه در‬ ‫نظام بانکی در طول چند س��ال گذشته – یا حداقل در‬ ‫‪4‬سال اخیر که جزئیات آنها در جدول متن این گزارش‬ ‫به تصویر کشیده شده است‪ -‬بیانگر چند روند متفاوت از‬ ‫یکدیگر در مسیر نوسان این دو شاخص پرطرفدار است‪.‬‬ ‫به عبارت س��اده‌تر‪ ،‬در طول این بازه زمانی ‪4‬س��اله روند‬ ‫تغییرات و رشد سپرده‌های قرض‌‌الحسنه براساس آنچه از‬ ‫نسبت‌های رشد این سپرده‌ها در جدول ضمیمه گزارش‬ ‫آورده ش��ده‪ ،‬هیچ مسیر مشخص و قابل پیش‌بینی را به‬ ‫نمایش نمی‌گ��ذارد‪ .‬با این حال مقاطع ابتدایی و انتهای‬ ‫مسیر نوسان حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جذب شده‬ ‫‪ 91‬دوباره ش��اهد رشد قابل توجه آن تا مرز ‪21/3‬درصد‬ ‫هس��تیم و در انتهای س��ال ‪ 92‬بار دیگر نظاره‌گر نزول‬ ‫شدید رشد سپرده‌های قرض‌‌الحسنه تا سطح ‪ 5/9‬درصد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت قرض‌الحسنه بانک‌ها‬ ‫بعد رش��دی کاهنده داش��ته و در پایان سال ‪ 90‬به نرخ‬ ‫‪20/8‬درصدی تنزل پیدا کرد‪ .‬اما پس از یک س��ال دیگر‬ ‫یعنی در پایان اسفند‪ 92‬باز هم حجم سپرده‌گذاری‌های‬ ‫م��ردم در بانک‌ه��ا افزایش پی��دا کرده و به نرخ رش��د‬ ‫‪31/2‬درصدی رسیده اس��ت‪ .‬رشد سپرده‌های بانکی در‬ ‫پایان س��ال گذش��ته تا ‪37‬درصد نیز ارتق��ا پیدا کرد اما‬ ‫س��ال گذش��ته به رقمی بالغ بر ‪33‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫البته ش��اید الزم باش��د تا بر روند کلی نوس��ان درباره‬ ‫مجموع انواع سپرده‌های جذب شده توسط بانک‌ها (که‬ ‫مجموعه آنها را می‌توان در قالب سپرده‌های غیردیداری‬ ‫جای داده و معرفی کرد) نیز مروری گذرا ش��ود تا بتوان‬ ‫جدول سپرده ها و تسهیالت بانکی و سپرده ها و تسهیالت قرض الحسنه بانک ها‬ ‫(واحد ارقام‪ :‬میلیاردریال‪( -‬اعداد داخل پرانتز ‪ :‬درصد رشد نسبت به سال قبل)‬ ‫نام شاخص ‪ /‬زمان‬ ‫شهریور‪93‬‬ ‫پایان‌سال‪92‬‬ ‫شهریور‪92‬‬ ‫پایان‌سال‪91‬‬ ‫شهریور‪91‬‬ ‫پایان‌سال‪90‬‬ ‫شهریور‪90‬‬ ‫پایان‌سال‪89‬‬ ‫مجموع سپرده‌های جذب‌شده توسط بانک‌ها‬ ‫‪5339528‬‬ ‫‪4755523‬‬ ‫‪3962441‬‬ ‫‪3470218‬‬ ‫‪3108311‬‬ ‫‪2648045‬‬ ‫‪2426528‬‬ ‫‪2190158‬‬ ‫(‪)34/8‬‬ ‫(‪)37‬‬ ‫(‪)27/5‬‬ ‫(‪)31/2‬‬ ‫(‪)28/1‬‬ ‫(‪)20/8‬‬ ‫(‪)22‬‬ ‫(‪)24/9‬‬ ‫‪330871‬‬ ‫‪328594‬‬ ‫‪288263/5‬‬ ‫‪310277/5‬‬ ‫‪263310‬‬ ‫‪254403‬‬ ‫‪240259‬‬ ‫‪239075‬‬ ‫(‪)14/8‬‬ ‫(‪)5/9‬‬ ‫(‪)9/5‬‬ ‫(‪)21/3‬‬ ‫(‪)9/6‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫(‪)21/8‬‬ ‫(‪)32/7‬‬ ‫‪5350315‬‬ ‫‪4996707‬‬ ‫‪4393942‬‬ ‫‪4067591‬‬ ‫‪3695983‬‬ ‫‪3458157‬‬ ‫‪3186261‬‬ ‫‪2903482‬‬ ‫کل سپرده‌های قرض‌الحسنه جذب شده توسط بانک‌ها‬ ‫مجموع تسهیالت پرداختی بانک‌ها‬ ‫(‪)21/8‬‬ ‫(‪)22/8‬‬ ‫(‪)18/9‬‬ ‫(‪)17/7‬‬ ‫(‪)16‬‬ ‫(‪)19/1‬‬ ‫(‪)33/4‬‬ ‫(‪)38‬‬ ‫‪265677/5‬‬ ‫‪260725‬‬ ‫‪233888‬‬ ‫‪216130‬‬ ‫‪201686‬‬ ‫‪178452‬‬ ‫‪241952‬‬ ‫‪119575/5‬‬ ‫(‪)13/6‬‬ ‫(‪)20/6‬‬ ‫(‪)16‬‬ ‫(‪)21/1‬‬ ‫(‪)42‬‬ ‫(‪)49/2‬‬ ‫(‪)37‬‬ ‫(‪)28/8‬‬ ‫سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه از کل سپرده‌ها (درصد)‬ ‫‪6/2‬‬ ‫‪6/9‬‬ ‫‪7/3‬‬ ‫‪8/9‬‬ ‫‪8/5‬‬ ‫‪9/6‬‬ ‫‪9/9‬‬ ‫‪10/9‬‬ ‫سهم تسهیالت قرض‌الحسنه از کل تسهیالت (درصد)‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5/2‬‬ ‫‪5/3‬‬ ‫‪5/3‬‬ ‫‪5/5‬‬ ‫‪5/2‬‬ ‫‪4/5‬‬ ‫‪4/1‬‬ ‫کل تسهیالت قرض‌الحسنه پرداختی بانک‌ها‬ ‫توس��ط ش��بکه بانکی حاکی از روندی کاهشی در حجم‬ ‫این سپرده‌هاست همانطور که مشاهده می‌کنیم میزان‬ ‫کلی این س��پرده‌ها از ‪23‬هزار و ‪ 907‬میلیارد تومان در‬ ‫پایان س��ال ‪ 89‬و در شرایطی که نس��بت به پایان سال‬ ‫‪ 88‬رش��دی ‪ 32/8‬درصدی را ثبت ک��رده بود‪ ،‬در پایان‬ ‫سال‪ 92‬با رقمی ‪32‬هزار و ‪ 859‬میلیارد تومانی‪ ،‬به نرخ‬ ‫رشدی ‪5/9‬درصدی تنزل پیدا کرده است‪.‬‬ ‫البته آخرین آمار موجود از این نوع س��پرده‌ها تا پایان‬ ‫‪6‬ماه نخس��ت سال‌جاری نشانگر آن است که حجم آن با‬ ‫نسبتی معادل ‪14/8‬درصد رشد در مقایسه با شهریورماه‬ ‫از وضعیت و جایگاه س��پرده‌های قرض‌الحسنه در میان‬ ‫مجموعه س��پرده‌های بانکی موجود در نظام بانکی درک‬ ‫روشن‌تری پیدا کرد‪.‬‬ ‫بدین‌ترتی��ب مالحظه می‌کنیم ک��ه ‪219‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان مجموع س��پرده‌هایی ک��ه تا پایان س��ال‪ 89‬در‬ ‫نظ��ام بانک��ی ای��ران و در قالب‌ه��ای متع��ددی مانند‬ ‫قرض‌الحس��نه‪ ،‬صندوق پس‌انداز مس��کن و ش��کل‌های‬ ‫گوناگون سپرده‌های س��رمایه‌گذاری کوتا ‌ه و بلندمدت‪،‬‬ ‫تجمیع و اندوخته ش��ده بود و رش��دی ‪24/9‬درصدی را‬ ‫نسبت به سال قبل از آن نشان می‌داد در طول یک سال‬ ‫مجلس تصویب کرد‬ ‫براس��اس آخرین آمار که در دسترس قرار دارد در پایان‬ ‫‪6‬ماه نخس��ت‪ 93‬دوباره تا ح��د ‪34/8‬درصد کاهش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که نمودار تغییرات حجم سپرده‌های‬ ‫قرض‌الحسنه در این دوره زمانی ‪4‬ساله مسیری متفاوت‬ ‫را به تصویر کشیده و فاصله تغییرات این سپرده‌ها اغلب‬ ‫بسیار بیشتر از کل سپرده‌هاست‪ ،‬به شکلی که می‌بینیم‬ ‫رش��د ‪21/8‬درصدی این س��پرده‌ها در پایان شهریور‪90‬‬ ‫پ��س از ‪6‬ماه و در پای��ان این س��ال (‪ )1390‬یکباره به‬ ‫‪7‬درصد س��قوط می‌کند و در پایان سال بعد از آن یعنی‬ ‫شاید بارزترین موردی که بتوان به عنوان تفاوت میان‬ ‫سپرده‌ها و تسهیالت قرض‌الحسنه بانک‌ها برشمرد روند‬ ‫متفاوت نوسان و رشدهای ثبت شده در این سال‌ها برای‬ ‫این دو شاخص است و برخالف سپرده‌های قرض‌الحسنه‬ ‫ک��ه دامن��ه تغییرات آن بس��یار زیاد و متف��اوت به نظر‬ ‫می‌رس��د روند تحوالت انجام‌ش��ده در گ��ذر زمان برای‬ ‫تسهیالت قرض‌الحسنه پرداختی بانک‌ها یکسره حکایت‬ ‫از کاهش حجم تس��هیالت‌دهی بانک‌ها براس��اس عقد‬ ‫قرض‌الحس��نه دارد و در شرایطی که در پایان نخستین‬ ‫سال از دهه ‪ 90‬رشد تسهیالت قرض‌الحسنه به نزدیک‬ ‫‪ 50‬درصد رس��یده بود در پایان شهریور ماه سال‌جاری‬ ‫میزان رش��د این تس��هیالت به ‪ 3/6‬درصد سقوط کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم قرض‌الحسنه از کل سپرده‌ها و تسهیالت‬ ‫در می��ان اعداد و ارقام ذکر ش��ده در جدول متنی این‬ ‫گزارش به‌طور احتمالی گویاترین بخش‌های آن مربوط به‬ ‫سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه از کل سپرده‌های بانکی و‬ ‫همچنین س��هم تسهیالت قرض‌الحسنه از کل تسهیالت‬ ‫پرداختی شبکه بانکی است‪.‬‬ ‫به‌عن��وان نتیجه‌گیری خالصه فع��ل و انفعاالت این دو‬ ‫ردیف نس��بت‌های ذکر ش��ده که دو ردی��ف آخر جدول‬ ‫مقابل را شامل می‌ش��وند می‌توان گفت که ا ز نگاه کلی‬ ‫سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه از کل سپرده‌ها در مقایسه‬ ‫با سهم تسهیالت قرض‌الحسنه از کل تسهیالت در طول‬ ‫سال‌های اخیر همواره بیشتر بوده و به عبارت دیگر شبکه‬ ‫بانکی به اندازه‌ای که س��پرده قرض‌الحس��نه جذب کرده‬ ‫اس��ت‌‪ ،‬وام قرض‌الحس��نه پرداخت نکرده و این شاخص‬ ‫همیش��ه کمتر از آن دیگری بوده ت��ا حدی که حتی در‬ ‫پایان س��ال ‪ 89‬با وجود سهم ‪ 10/9‬درصدی سپرده‌های‬ ‫قرض‌الحس��نه از کل س��پرده‌ها‌‪ ،‬می��زان تس��هیالت‬ ‫قرض‌الحسنه رش��دی ‪4/1‬درصدی داشته و این مسیری‬ ‫است که تا امروز هم ادامه داشته و تکرار شده است‪.‬‬ ‫در پایان به عنوان آخرین مورد باید اش��اره‌ای داشت به‬ ‫روند کلی نوس��ان در س��پرده‌های قرض‌الحسنه در طول‬ ‫این س��ال‌ها که نش��ان می‌دهد میزان سپرده‌گذاری‌های‬ ‫مردم در ش��بکه بانکی در قالب س��پرده قرض‌الحس��نه‬ ‫در مس��یر ن��زول قرار دارد و در حقیقت این روند ش��اید‬ ‫تنها روندی در جدول متن این گزارش باش��د که مسیر‬ ‫مش��خصی را بدون نوس��ان و کم و زیاد ش��دن چند باره‬ ‫پیموده اس��ت که البته روند نزولی و کاهشی آن حداقل‬ ‫برای بانکداران کش��ورمان به هیچ‌وجه خوشایند نبوده و‬ ‫عالمتی هش��داردهنده و آش��کار برای آنهاست و به‌طور‬ ‫قطع به دنبال راهکارهایی برای متوقف کردن آن هستند‬ ‫که نتایج آن به زودی مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس موسسه عالی بانکداری خبر داد‬ ‫راهکار‌های تسویه بدهی معوق بنگاه‌های تولیدی‬ ‫ثبت حداقل ‪ 90‬میلیون تراکنش بانکی در هر روز‬ ‫طب��ق مصوب��ه مجل��س بانک‌ه��ا مکلف ش��دند با‬ ‫درخواس��ت بنگاه‌های تولی��دی که به‌دلیل ش��رایط‬ ‫کش��ور در س��ال‌های ‪ ۸۹‬تا ‪ ۹۲‬دچار مشکل و دارای‬ ‫بدهی سررسید گذشته شده‌اند‪ ،‬با دوره تنفس ‪ 6‬ماه و‬ ‫بازپرداخت ‪ 3‬سال اقدام به تسویه حساب کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم‪ ،‬نماین��دگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در جلس��ه علنی صب��ح (چهارش��نبه) و در‬ ‫جریان بررس��ی الیحه یک فوریتی رف��ع موانع تولید‬ ‫رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده الحاقی ‪۲‬‬ ‫و ‪ ۳‬به این الیحه موافقت کردند‪ .‬بهارستان‌نش��ینان با تصویب ماده الحاقی ‪ ،‌۲‬بانک‌ها را موظف کردند‬ ‫درخواس��ت‌های استفاده از تس��هیالت ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫مالی را همزمان بررسی و براساس زمان‌بندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬طبق این مصوبه مقرر ش��د بانک‌ها درباره قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی‪،‬‬ ‫س��هم آورده خود را طبق زمان‌بندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز ش��روع شده‬ ‫باشد‪ ،‬درصورت تعلیق تسهیالت تعهد شده‪ ،‬ملزم به تمدید مدت قرارداد و دریافت نکردن هرگونه سود‬ ‫در بازه زمانی تعلیق و اجرا نکردن تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود‪ ،‬است‪.‬‬ ‫نماین��دگان مجلس همچنی��ن در ماده الحاقی ‪‌،۳‬تمامی بانک‌ها و موسس��ات مالی و اعتباری دولتی و‬ ‫خصوصی را مکلف کردند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به‌دلیل شرایط کشور در سال‌های ‪۱۳۸۹‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۹۲‬دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته شده‌اند و تاکنون برای تسهیالت أخذشده معوق‬ ‫از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده‌اند با تایید هیات‌مدیره برای یکبار و با دوره تنفس ‪‌6‬ماه‬ ‫و بازپرداخت ‪‌3‬سال اقدام به تسویه حساب تسهیالت معوق کنند‪ .‬جریمه‌های تسهیالت فوق به‌صورت‬ ‫جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی‪ ،‬مشمول‬ ‫بخش��ودگی می‌ش��ود‪ .‬بنگاه‌هایی که حداکثر یک‌س��ال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف کنند‪،‬‬ ‫مشمول این ماده هستند‪.‬‬ ‫ریی��س موسس��ه عال��ی بانک��داری از تراکنش ‪10‬‬ ‫میلیاردی شبکه بانکی در ‪ 10‬ماه امسال و تراکنش‌های‬ ‫روزانه بیش از ‪ 90‬میلیونی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مهدی رضوی در همایش هم‌افزایی‬ ‫دانش��گاه‌ها و بانک‌ها در توس��عه بانکداری مجازی در‬ ‫بانک مرک��زی با بی��ان این‌که از زمان رسمی‌ش��دن‬ ‫بانکداری الکترونیک تاکنون زیرساخت‌های بانکداری‬ ‫الکترونیکی به خوبی فراهم شده و تغییرات قابل‌توجهی‬ ‫در برخی ابزار‌های نوین بانکی محقق شده‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫درحالی اس��ت که تعداد تراکنش‌های بانکی در سال ‪ 1392‬افزون‌بر ‪ 10‬میلیارد بوده که این رقم برای‬ ‫‪ 10‬ماه امسال نیز با رشد ‪ 33‬درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل ثبت شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه متوس��ط تراکنش‌های روزانه در ‪ 10‬ماه امس��ال افزون‌ب��ر ‪ 35/7‬میلیون در روز‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اگ��ر تراکنش‌های مربوط به پرداخت یارانه نقدی با ضریب ‪ 2/7‬به آن اضافه ش��ود‬ ‫تراکنش‌ه��ای روزان��ه بیش از ‪ 90‬میلیون خواهد بود‪ .‬رییس موسس��ه عالی بانکداری همچنین به آمار‬ ‫دیگری از شبکه بانکی اشاره کرد و افزود‪ :‬تعداد کارت‌های صادره نظام بانکی تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری‬ ‫به ‪ 290‬میلیون و تعداد خودپرداز شبکه بانکی به حدود ‪ 37‬هزار عدد رسیده است‪.‬‬ ‫رضوی همچنین با اشاره به اینکه با وجود فراهم‌شدن مقدمات الزم برای ایجاد بانکداری مجازی‪ ،‬اما‬ ‫این اقدامات کافی نبوده‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬آنچه تاکنون با عنوان بانکداری مجازی در بانک‌های کشور پیاده‬ ‫شده درواقع نوعی بانکداری ترکیبی است به‌طوری که برخی فعالیت‌ها‪ ،‬خدمات و محصوالت بانکی در‬ ‫ش��عب و برخی دیگر به صورت مجازی انجام می‌شود که این عمل با بانکداری مجازی به صورت کامل‬ ‫و یکپارچه متفاوت اس��ت‪ .‬رییس موسس��ه عالی بانکداری ادامه داد‪ :‬در حالی که بانک‌های کشور‌های‬ ‫پیشرفته صنعتی به موازات توسعه فعالیت‌های مجازی تعداد شعب خود را به میزان قابل‌توجهی کاهش‬ ‫داده‌اند‪ ،‬اما در کش��ور ما توس��عه فعالیت‌های الکترونیکی و مجازی با افزایش تعداد ش��عب همراه بوده‬ ‫است که این چندان خوشایند نیست‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫پرداخت وام در دفاتر پیشخوان‬ ‫تدائمی‬ ‫دولتباسیمکار ‌‬ ‫به‌نظر می‌رس��د ش��رایط پیچی��ده بانک‌ها برای‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت و از س��وی دیگر س��ودآوری‬ ‫فعالیت‌ه��ای بانک��ی‪ ،‬دفاتر پیش��خوان دولت را به‬ ‫انجام این امور راغب کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‌‪ ،‬در روز‌های اخیر خبر آمد که‬ ‫دفاتر پیش��خوان دولت به کمک بانک‌ها آمده‌اند تا‬ ‫ب��اری از دوش نظام بانک��ی در قبال تقاضای باالی‬ ‫تسهیالت بردارند‪ .‬با خبر شدیم که دفاتر پیشخوان‬ ‫دول��ت به روش��ی جدی��د وارد جرگه بان��ک‌داران‬ ‫شده‌اند و به ازای دریافت سیمکارت دائمی و ارزش‬ ‫آن سیمکارت به متقاضیان تسهیالت بانکی آن هم‬ ‫با نرخ سود ‪ ۳‬و ‪3/5‬درصدی پرداخت می‌کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که پیش از این یحیی آل‌اس��حاق‬ ‫در همایش��ی که مسئوالن بانک مرکزی هم در آن‬ ‫حضور داش��تند‪ ،‬گفته بود که هم‌اکنون شرایط به‬ ‫گونه‌ای شده که افراد به ازای سیمکارت و گردن‌بند‬ ‫به یکدیگر وام می‌دهند‪.‬‬ ‫دالیل این اقدام دفاتر پیش��خوان دولت را از علی‬ ‫فالح رییس کانون دفاتر پیش��خوان جویا شدیم که‬ ‫وی در پاس��خ به این موضوع گف��ت‪ :‬یکی دو دفتر‬ ‫پیشخوان دولت با گرفتن س��ند سیمکارت دائمی‬ ‫مبلغی را ب��ه ارزش همان س��یمکارت به متقاضی‬ ‫پرداخ��ت می‌ک��رده و ماهانه ‪2/5-۲‬درصد س��ود‬ ‫دریافت می‌کردند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دفاتر پیش��خوان دولت به‌خاطر‬ ‫نب��ود واگ��ذاری خدم��ات‪ ،‬راهکارهای��ی را اب��داع‬ ‫می‌کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پرداخت تسهیالت در دفاتر‬ ‫پیش��خوان دول��ت کاری خالف و دخال��ت در امور‬ ‫بانکی اس��ت از همین رو دستور داده‌ایم که با دفاتر‬ ‫متخلف برخورد شود‪.‬‬ ‫رییس کانون سراس��ری دفاتر پیشخوان خدمات‬ ‫دول��ت جریمه دفاتر متخل��ف را لغو مجوز‪ ،‬جریمه‬ ‫نقدی و قطع سرویس برش��مرد و گفت‪ :‬این دفاتر‬ ‫بای��د مبلغ بیع مس��ترد ش��ود و س��یمکارت را به‬ ‫وام‌گیرنده برگردانند؛ این دفاتر به‌طور حتم جریمه‬ ‫و جرم آنها در پرونده درج خواهد ش��د و در صورت‬ ‫تکرار منجر به ابطال پروانه‌شان می‌شود‪.‬‬ ‫فالح بیش��ترین می��زان وام پرداخت��ی در دفاتر‬ ‫پیشخوان متخلف را ‪ 1/5‬الی ‪۲‬میلیون تومان اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬هم‌اکنون دیگر دفتری این کار را انجام‬ ‫نمی‌دهد و از زمان ورود تیم بازرس��ی و رصد کامل‬ ‫فعالی��ت دفاتر دیگر هیچ دفتری ج��رات ادامه این‬ ‫کار را ندارد‪.‬‬ ‫اجرای طرح بخشودگی وجه‬ ‫التزام در بانک مهر اقتصاد‬ ‫همزمان با والدت با سعادت پیامبر اکرم(ص) و امام‬ ‫جعفر صادق (ع) طرح «مهرماندگار» بخشودگی وجه‬ ‫التزام در بانک مهر اقتصاد اجرا می‌ش��ود‪ .‬محمد تقی‬ ‫ن��وروزی‪ ،‬مدیر کل بانک مهر اقتصاد اس��تان قزوین‬ ‫با اعالم مطلب باالگفت‪ :‬همس��و با برنامه‌های تعریف‬ ‫ش��ده و به منظ��ور رویکرد حمایتی ح��وزه مرکزی‬ ‫برای تحق��ق اهداف تعیین ش��ده در حوزه مدیریت‬ ‫مطالبات و در زمینه جلب رضایت مشتریان‪‌،‬حمایت‬ ‫از تولید‌کنن��دگان و فعاالن اقتص��ادی و برای ایجاد‬ ‫انگیزش در بین مشتریان برای پرداخت بدهی خود‪،‬‬ ‫طرح مه��ر ماندگار اجرا می‌ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬در این‬ ‫طرح مش��تریانی که ب��ه علل مختل��ف در پرداخت‬ ‫اقس��اط تس��هیالت دریافتی تاخیر ک��رده و مبالغی‬ ‫را با عن��وان وجه التزام به بانک بدهکار هس��تند در‬ ‫صورت تسویه تسهیالت یا به‌روزرسانی اقساط معوق‬ ‫مطابق فرمول تعیین شده‪ ،‬حداکثر تا سقف ‪ ۶‬درصد‬ ‫مشمول تخفیف وجه التزام می‌شوند‪.‬‬ ‫اعطای نخستین تندیس‬ ‫صداقت به بانک ملت‬ ‫دبیرخان��ه جایزه عالی سیس��تم مدیریت صداقت‪،‬‬ ‫نخس��تین لوح و تندی��س صداقت را ب��ه بانک ملت‬ ‫اعطا کرد‪ .‬در مراس��م اختتامیه جشنواره جایزه عالی‬ ‫مدیری��ت صداقت که ب��ا حضور مع��اون وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماع��ی و چندتن از نمایندگان مجلس‬ ‫برپا ش��د‪ ،‬لوح و تندیس صداق��ت در حوزه بانکداری‬ ‫الکترونی��ک ب��ه نمایندگی از بانک ملت به محس��ن‬ ‫ف��دوی‪ ،‬معاون مدیرعام��ل در امور منابع انس��انی و‬ ‫نظارت اعطا ش��د‪ .‬محس��ن فدوی‪ ،‬معاون مدیرعامل‬ ‫بانک ملت در این مراس��م‪ ،‬با اش��اره به اقدامات این‬ ‫بانک در راستای عملیاتی کردن بحث صداقت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بانک ملت از بدو تاسیس‪ ،‬با الها ‌م از مبانی دینی‬ ‫و اعتق��ادی‪ ،‬اص��ول فعالیت خود را ب��ر پایه صداقت‪،‬‬ ‫درستکاری و ش��فافیت اطالعات بنا نهاده و همزمان‬ ‫با خصوصی‌س��ازی و تدوین منشور اخالقی‪ ،‬سعی در‬ ‫تقویت این رویکرد داشته و در راستای اصول حرفه‌ای‬ ‫و ارزش‌های بانکداری اسالمی حرکت کرده است‪.‬‬
‫اخبار شرکت‌ها‬ ‫تحقق ‪ 50‬درصدی پیش‌بینی‌های‬ ‫زغال‌سنگ نگین طبس‬ ‫شرکت زغال سنگ نگین طبس در ‪ 6‬ماه نخست‬ ‫س��ال با اختصاص ‪ 172‬ریال سود به ازای هر سهم‬ ‫معادل ‪ 50‬درصد از پیش‌بینی‌هایش را پوشش داد‪.‬‬ ‫این شرکت پیش‌بینی س��ود هر سهم سال مالی‬ ‫منتهی به ‪ 29‬اس��فند ‪ 93‬را با سرمایه ‪ 90‬میلیارد‬ ‫ری��ال‪ ،‬در بهمن ‪ 92‬مبلغ ‪ 345‬ری��ال و در دی‌ماه‬ ‫امسال مبلغ ‪ 346‬ریال اعالم کرده است‪.‬‬ ‫پیش‌بینی عملکرد س��ال مالی ‪ 93‬در مقایسه با‬ ‫س��ال مالی قبل شامل افزایش ‪ 52‬درصدی فروش‪،‬‬ ‫‪ 52‬درص��دی بهای تمام‌ش��ده کاالی فروش رفته‪،‬‬ ‫افزایش ‪ 51‬درصدی س��ود ناخال��ص‪ ،‬افزایش ‪48‬‬ ‫درصدی سود عملیاتی و افزایش ‪ 50‬درصدی سود‬ ‫خالص اس��ت‪« .‬کطبس» پیش‌بینی سود هر سهم‬ ‫س��ال مالی ‪ 92‬را با سرمایه ‪ 60‬میلیارد ریال مبلغ‬ ‫‪ 491‬ریال و با سرمایه ‪ 90‬میلیارد ریال مبلغ ‪384‬‬ ‫ریال و در آخرین پیش‌بینی مبلغ ‪ 421‬ریال اعالم‬ ‫ک��رده بود که مطابق صورت‌های مالی حسابرس��ی‬ ‫نش��ده و حسابرسی شده به ترتیب مبلغ ‪ 437‬ریال‬ ‫و ‪ 397‬ریال به ازای هر سهم محقق شده است‪.‬‬ ‫نگاهی به عملکرد ‪ 6‬ماه‬ ‫سازه‌پویش‬ ‫ش��رکت س��ازه پویش در ‪ 6‬ماه نخست امسال با‬ ‫اختصاص ‪ 1202‬ریال س��ود به ازای هر س��هم به‬ ‫‪ 42‬درصد از پیش‌بینی هایش رس��ید‪ .‬این شرکت‬ ‫پیش‌بینی س��ود هر سهم سال مالی منتهی به ‪29‬‬ ‫اسفند ‪ 93‬را در اردیبهشت‪ ،‬مرداد و آبان ‪ 93‬مبلغ‬ ‫‪ 2944‬ری��ال اعالم ک��رده بود و مطاب��ق اطالعات‬ ‫منتشر شده در دی امسال مبلغ ‪ 2895‬ریال اعالم‬ ‫کرده است‪ .‬براس��اس این گزارش هیات‌مدیره این‬ ‫شرکت درنظر دارد برای سال مالی ‪ 93‬مبلغ ‪1800‬‬ ‫ری��ال به ازای هر س��هم را برای تقس��یم به مجمع‬ ‫عمومی صاحبان سهام پیشنهاد کند‪.‬‬ ‫«خپویش» پیش‌بینی س��ود هر سهم سال مالی‬ ‫‪ 92‬را با س��رمایه ‪ 100‬میلی��ارد ریال مبلغ ‪3489‬‬ ‫ریال و در دی‌ماه امس��ال مبل��غ ‪ 2773‬ریال اعالم‬ ‫کرده بود که مطابق اطالعات ‪ 12‬ماهه حسابرس��ی‬ ‫نشده مبلغ ‪ 2633‬ریال و براساس صورت‌های مالی‬ ‫حسابرسی شده مبلغ ‪ 2466‬ریال محقق شد‪.‬‬ ‫‌انتشار عملکرد ‪ 6‬ماهه‬ ‫کارخانجات کاشی‬ ‫و سرامیک حافظ‬ ‫ش��رکت کارخانجات کاش��ی و س��رامیک حافظ‬ ‫عملکرد ‪ 6‬ماهه نخس��ت سال مالی ‪ 93‬را به صورت‬ ‫حسابرس��ی ش��ده و با س��رمایه ‪ 180‬میلیارد ریال‬ ‫منتشر کرده اس��ت‪ .‬این شرکت پیش‌بینی سود هر‬ ‫س��هم سال مالی منتهی به ‪ 29‬اس��فند ماه ‪ 93‬را با‬ ‫س��رمایه ‪ 180‬میلیارد ریال ب��ه مبلغ ‪ 190‬ریال‪ ،‬در‬ ‫آذر ماه ‪ 93‬و در دی‌ماه امسال به صورت حسابرسی‬ ‫ش��ده به مبلغ ‪ 175‬ریال اعالم کرده است و در نیمه‬ ‫نخس��ت امس��ال با اختصاص ‪ 4‬ریال س��ود به ازای‬ ‫هر س��هم مع��ادل ‪ 2‬درص��د از پیش‌بینی‌هایش را‬ ‫محقق کرد‪ .‬ش��رکت کارخانجات کاشی و سرامیک‬ ‫حاف��ظ پیش‌بینی س��ود تلفیقی هر س��هم را برای‬ ‫سال‌های مالی ‪ 92‬و ‪ 93‬ارائه نکرده است و براساس‬ ‫صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی ‪ 92‬سود‬ ‫تلفیقی هر سهم به مبلغ ‪ 8‬ریال محقق شده است‪.‬‬ ‫پوشش‪ 81‬درصدیپتروشیمی‬ ‫زاگرس در ‪ 3‬ماه سوم‬ ‫شرکت پتروشیمی زاگرس در دوره ‪ 9‬ماهه منتهی‬ ‫ب��ه ‪ 30‬آذر ‪ 93‬معادل ‪ 7‬هزار و ‪ 802‬میلیارد و ‪880‬‬ ‫میلی��ون ریال س��ود خالص کس��ب کرد ک��ه با کنار‬ ‫گذاشتن مبلغ ‪ 3251‬ریال سود به ازای هر سهم موفق‬ ‫به پوشش ‪ 81‬درصدی درآمد هر سهم سال مالی ‪93‬‬ ‫ش��د‪ .‬این شرکت صورت‌های مالی ‪ 9‬ماه نخست سال‬ ‫را به صورت حسابرس��ی نشده‪ ،‬منتشر کرد‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش این ش��رکت در دوره یاد ش��ده مبلغ ‪22‬‬ ‫هزار و ‪ 997‬میلیارد و ‪ 285‬میلیون ریال سود حاصل‬ ‫از فروش کسب کرده است‪ .‬از درآمد حاصل از فروش‪،‬‬ ‫بهای تمام ش��ده ب��ه مبلغ ‪ 11‬ه��زار و ‪ 512‬میلیارد‬ ‫و ‪ 725‬میلیون ریال کس��ر ش��د تا بدین ترتیب سود‬ ‫ناخالص ‪ 11‬هزار و ‪ 484‬میلیارد و ‪ 560‬میلیون ریالی‬ ‫برای شرکت به جا بماند‪ .‬از سود ناخالص این شرکت‪،‬‬ ‫هزینه‌های عمومی‪ ،‬اداری کسر و سود عملیاتی دوره‬ ‫به ‪ 7‬هزار و ‪ 289‬میلیارد و ‪ 133‬میلیون ریال رسید‪.‬‬ ‫از س��ود عملیاتی نیز هزینه‌های مالی کس��ر و پس از‬ ‫اضافه ش��دن درآمده��ای غیرعملیاتی به آن‪ ،‬مبلغ ‪7‬‬ ‫هزار و ‪ 802‬میلیارد و ‪ 880‬میلیون ریال سود خالص‬ ‫به دس��ت آمد و بر این اساس مبلغ ‪ 3251‬ریال سود‬ ‫به ازای هر سهم اختصاص داده شد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شاخص کل در کانال ‪ 66‬هزار واحدی جا خوش کرد‬ ‫نفس بورس درنمی‌آید‬ ‫کیمی�ا بامدادیان‪ -‬گروه اقتصاد‌‪ :‬دی س��ال ‪ ۹۲‬ماهی‬ ‫است که بورس تهران با نقطه اوج خود خداحافظی کرد و‬ ‫از آن به بعد گرفتار سقوط شد‪ .‬در نخستین ماه زمستانی‬ ‫سال ‪ ۹۲‬سودهای هنگفت سهامداران به زیان تبدیل شد‬ ‫و اعتم��اد و امی��د جای خود را به ناامی��دی داد‪ .‬در نیمه‬ ‫این ماه شاخص کل بورس از باالترین نقطه تاریخی خود‬ ‫یعنی کانال ‪۸۹‬هزار واحدی خداحافظی کرد و دیگر روی‬ ‫خوش این کانال را به خود ندید و سرمایه‌های سهامداران‬ ‫روز‌به‌روز آب ش��د‪ .‬از دی‌ماه ‪ ۹۲‬سهامدارانی که سودهای‬ ‫خود را از دس��ت دادند‪ ،‬از بازار خارج ش��دند تا جایی که‬ ‫ب��ورس تهران یک‌چه��ارم ارزش خود را از دس��ت داد و‬ ‫بی‌اعتمادی زیادی در بین س��هامداران به‌‌ویژه تازه‌واردها‬ ‫به وجود آمد‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند سقوط بازار سرمایه پس از افزایش‬ ‫نرخ خوراک پتروش��یمی‌ها که توس��ط مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی مصوب شد و سودآوری پتروش��یمی‌ها را متاثر‬ ‫کرد‪ ،‬آغاز ش��د و از آن زم��ان به بعد فضای بی‌اعتمادی و‬ ‫ت��رس در تاالر حافظ به وجود آمد‪ .‬از آن زمان ش��اخص‬ ‫بورس روند افزایش��ی خ��ود را متوقف ک��رد و به حرکت‬ ‫نزولی ش��یب خود ادامه داد تا جایی که در دی‌ماه امسال‬ ‫تاکنون ش��اخص کل بورس در کانال ‪۶۶‬هزار واحدی جا‬ ‫خوش کرده است‪.‬‬ ‫البته عالوه بر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها عوامل‬ ‫مختلفی مانند رکود اقتصادی‪ ،‬کاهش قیمت‌های جهانی‪،‬‬ ‫تمدید مذاکرات هس��ته‌ای‪ ،‬افت قیمت نفت‪ ،‬افزایش دالر‬ ‫و س��که‪ ،‬ابهامات نرخ سود س��پرده بانکی‪ ،‬کسری بودجه‬ ‫دول��ت‪ ،‬کمبود ش��دید نقدینگ��ی در ب��ورس و ابهامات‬ ‫پاالیش��گاه‌ها موجب دامن زدن بیش��تر به اوضاع آشفته‬ ‫بورس شد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬ای��ن روزها بورس تهران ب��ا رکودی عمیق‬ ‫دس��ت و پنجه نرم می‌کند که به گفته کارشناس��ان تنها‬ ‫محرک قوی سیاس��ی و اقتص��ادی و تصمیمات دولت در‬ ‫ح��وزه اقتصادی می‌تواند ب��ورس را از این رکود رها کند‪.‬‬ ‫البته آگاهان بازار معتقدند بورس تهران به صورت سنتی‬ ‫بع��د از یک دوره صعود‪ ،‬روند نزولی را در پیش می‌گیرد‪،‬‬ ‫بنابراین باید سهامداران با نگاه بلندمدت‌تری به بازار نگاه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹قفل شدن اقتصاد‬ ‫دراین‌باره ابوالقاس��م آقادوس��ت‪،‬‬ ‫رییس هیات‌مدیره کارگزاری آثل‬ ‫اظهار‬ ‫نی��ز در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫کرد‪ :‬به دلیل آنکه رکود در اقتصاد‬ ‫کش��ور حاکم ش��ده به نوعی همه‬ ‫کس��ب‌وکارها در رکودی عمیق فرو رفته اند و به عبارتی‬ ‫اقتصاد قفل و نقدینگی‌ها نیز حبس ش��ده‌اند در نتیجه به‬ ‫تبع آن در بازار سرمایه هم رکود حاکم شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه بخش زی��ادی از رکود به وجود‬ ‫باشد تا ش��رایط بازار را آنالیز کنند‪ ،‬شاهد روزهای خوبی‬ ‫در بازار سرمایه خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫آمده در کش��ور به دلیل رکود در بخش مس��کن اس��ت‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬از آنجایی که در بخش مس��کن ابزارها و مصالح‬ ‫بس��یاری مورد اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ ،‬اگ��ر این بخش از‬ ‫رونق برخوردار شود‪ ،‬به‌طور قطع به رونق دیگر شرکت‌ها‬ ‫و بنگاه‌ه��ای اقتصادی نیز می‌انجامد اما درحال‌حاضر این‬ ‫بخش در رکود فرو رفته است‪.‬‬ ‫آقادوس��ت به خارج ش��دن نقدینگی‌های سهامداران از‬ ‫بازار س��رمایه اش��اره کرد و گفت‪ :‬میزان حجم معامالت‬ ‫در بازار س��رمایه به ش��دت کاهش یافته که این موضوع‬ ‫نش��ان‌دهنده آن اس��ت که میزان نقدینگ��ی در این بازار‬ ‫کم شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه عوامل بس��یاری موجب ادامه‌دار‬ ‫ش��دن ریزش بازار سرمایه شده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬عوامل‬ ‫بیرونی و داخلی بس��یاری موجب ریزش‌های پی‌د‌رپی در‬ ‫بازار س��رمایه ش��ده‌اند که از آن جمله می‌توان به کاهش‬ ‫قیمت جهانی نفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫آقادوس��ت در ادامه بیان کرد‪ :‬در درجه نخست کاهش‬ ‫قیمت نفت موجب کاهش درآمد دولت به میزان بس��یار‬ ‫زیادی ش��ده که در نتیجه آن دولت دچار کسری بودجه‬ ‫زیادی می‌ش��ود‪ .‬به این ترتیب به ش��رکت‌ها و بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی فش��ار بسیاری وارد می‌شود تا کسری بودجه تا‬ ‫حدودی از طریق آنها مرتفع شود‪.‬‬ ‫وی یک��ی از راه‌های تامین کس��ری بودج��ه را افزایش‬ ‫مالیات‌ها دانست و گفت‪ :‬افزایش میزان مالیات‌ها موجب‬ ‫کاهش سود شرکت‌ها خواهد شد‪ .‬از سوی دیگر مشاهده‬ ‫می‌کنیم که در حال حاضر تحلیل‌های س��طحی بسیاری‬ ‫در بازار سرمایه انجام می‌شود که این موضوع موجب زیان‬ ‫بیشتر سهامداران خواهد شد‪.‬‬ ‫صدور مجوز پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری‬ ‫شاخص ‪ ۳۰‬شرکت بزرگ فیروزه‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز پذیره‌نویسی‬ ‫صندوق سرمایه‌گذاری شاخص‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫فیروزه (قابل معامله) را صادر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش سنا‪ ،‬طراحی صندوق سرمایه‌گذاری‬ ‫ش��اخصی به گونه‌ای اس��ت که با انجام مدیریت‬ ‫غیرفع��ال‪ ،‬دارایی‌های صندوق‪ ،‬بازدهی مش��ابه‬ ‫ش��اخصی را که قصد پیروی از آن را دارند فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در صندوق‌های ش��اخصی انتظار می‌رود حجم‬ ‫معام�لات و هزینه‌های ناش��ی از انجام معامالت‬ ‫کمتر از س��ایر صندوق‌های اوراق به��ادار بوده و‬ ‫انج��ام هرگونه معامله براس��اس رویه‌‌ای که رویه‬ ‫تشکیل و بازبینی پرتفوی صندوق نامیده می‌شود‪،‬‬ ‫انجام پذیرد‪ .‬سیاوش پرویزی‌نژاد‪ ،‬کارشناس اداره‬ ‫امور نهادهای مالی گفت‪ :‬این صندوق در سهام و‬ ‫در اندازه بزرگ و قابل معامله است‪ .‬منظور از قابل‬ ‫معامله بودن این است که پذیره‌نویسی و خرید و‬ ‫فروش واحد‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از‬ ‫طریق سامانه شرکت بورس و اوراق بهادار تهران‪،‬‬ ‫یا شرکت فرابورس ایران انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این صندوق بر اس��اس امیدنامه‬ ‫خ��ود قرار اس��ت در س��هام و حق تقدم س��هام‬ ‫ش��رکت‌های تشکیل‌دهنده ش��اخص ‪ ۳۰‬شرکت‬ ‫بزرگ سرمایه‌گذاری کند‪ .‬پرویزی‌نژاد خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬س��ایر اطالعات تکمیلی در تارنمای صندوق‬ ‫به نشانی ‪ iranetf.ir‬در دسترس عموم قرار داده‬ ‫شده است‪ .‬این کارشناس اداره امور نهادهای مالی‬ ‫درباره این صندوق سرمایه‌گذاری اظهارکرد‪ :‬مدیر‬ ‫صندوق؛ ش��رکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی‬ ‫خ��اص)‪ ،‬بازارگ��ردان؛ ش��رکت تامین س��رمایه‬ ‫نوین(س��هامی خاص)‪ ،‬متولی؛ ش��رکت مش��اور‬ ‫سرمایه‌گذاری معیار و حسابرس صندوق؛ موسسه‬ ‫حسابرسی بیات رایان است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬انتخاب شرکت‌ها مطابق‬ ‫«ضوابط محاس��به شاخص ‪ ۳۰‬ش��رکت بزرگ»‬ ‫انجام می‌ش��ود ک��ه این ضوابط می‌تواند توس��ط‬ ‫ش��رکت بورس یا کمیته ش��اخص مورد بررسی‪،‬‬ ‫بازنگری و اصالح قرار گیرد‪.‬‬ ‫فهرست ‪ ۳۰‬شرکت بزرگ‪ ،‬توسط شرکت بورس‬ ‫در دوره‌های زمانی ‪ ۳‬ماه یک‌بار مورد بازبینی قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬به دلیل برخی رویه‌های‬ ‫اجرای��ی‪ ،‬درحال‌حاضر این ب��ازه زمانی در حدود‬ ‫‪ ۴‬م��اه یک‌ب��ار اعم��ال می‌گ��ردد‪ .‬دوره بازبینی‬ ‫س��بد س��هام این صندوق‪ ،‬مطابق اعالم فهرست‬ ‫جدید ‪ ۳۰‬ش��رکت بزرگ توس��ط شرکت بورس‬ ‫و اوراق به��ادار تهران خواهد ب��ود که با توجه به‬ ‫اینکه فهرست شرکت‌های مذکور اعالم می‌شود‪،‬‬ ‫بنابراین به صورت نظری مدیر صندوق هیچ دخل‬ ‫و تصرفی در انتخاب شرکت‌ها در پرتفوی صندوق‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظار در بورس‬ ‫تیم��ور ابوحمزه‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت کارگ��زاری ایمن‬ ‫بورس نیز در مورد ش��رایط فعلی بازار اظهار کرد‪ :‬بازار در‬ ‫شرایط انتظار به سر می‌برد و خبرهای خوش به هر طریق‬ ‫می‌تواند بازار را از این حالت خارج کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بازار س��رمایه را رکود فراگرفته‪،‬‬ ‫بیان ک��رد‪ ‌:‬یکی از عوام��ل بروز رکود در ب��ورس تهران‪،‬‬ ‫کاهش قیمت نفت اس��ت که بازار س��رمایه را متاثر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل کارگ��زاری ایمن بورس درب��اره انتظار بازار‬ ‫ب��رای خبرهای خوب گفت‪ :‬اگ��ر دولت حمایت خود را از‬ ‫بورس بیش��تر و منابعی را به بازار تزریق کند‪ ،‬اوضاع بهتر‬ ‫خواهد ش��د زیرا در حال حاضر نقدینگی‌ها به سمت بازار‬ ‫پ��ول و اوراق مش��ارکت و در کل سیس��تم بانکی رفته و‬ ‫امیدواریم با کمک‌های دولت‪ ،‬ذائقه سرمایه‌گذاران نسبت‬ ‫به سرمایه‌گذاری تغییر کند‪.‬‬ ‫وی درباره حمایت حقوقی‌ها از بازار س��رمایه بیان کرد‪:‬‬ ‫حقوقی‌ه��ا انتظار دارند حقیقی‌ها منطق��ی رفتار کنند و‬ ‫صف‌های فروش را س��نگین نکنند تا حقوقی‌ها هم قدرت‬ ‫حمایت از بازار را داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل کارگزاری ایمن بورس در ادامه با اش��اره به‬ ‫پیش‌بینی بازار در روزهای آینده تصریح کرد‪ :‬بازار شرایط‬ ‫س��خت‌تر از اوضاع کنونی را پش��ت س��ر گذاشته است و‬ ‫شرایط کنونی در مقابل آن‪ ،‬عظیم نیست‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬امیدواری زیادی نسبت به آینده‬ ‫و رش��د بازار وجود دارد و به نظر می‌رس��د تمام مس��ائل‬ ‫موجود بازار در شرایط فعلی که بیشتر آن به دلیل نوسان‬ ‫قیمت نفت است‪ ،‬سیاسی و گذراست و اگر سازمان بورس‬ ‫در جلسات مختلف با حقوقی‌ها و حقیقی‌ها نشست داشته‬ ‫از تاالر حافظ در معامالت روز گذشته‪،‬‬ ‫به گزارش‬ ‫س��رمایه‌گذاران بیش از ‪۶۵۵‬میلی��ون برگه و حق‌تقدم در‬ ‫بازار دست‌به‌دس��ت کردند که ارزش ای��ن مبادالت بیش‬ ‫از یک‌ه��زار و ‪۸۶۴‬میلی��ارد ریال ب��ود و در ‪۴۰‬هزار نوبت‬ ‫معامالتی انجام ش��د‪ .‬در میان ‪ ۳۹‬صنعت حاضر در بورس‬ ‫تهران‪ ،‬گروه مالی توانس��ت با بیش��ترین حج��م و ارزش‬ ‫معام�لات در صدر برترین گروه‌ه��ای صنعت قرار گیرد و‬ ‫پس از آن گ��روه بانک‌ها و خ��ودرو در جایگاه‌های بعدی‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در روز گذشته شاخص کل در ادامه ریزش‌های روزهای‬ ‫گذش��ته باز ه��م کاهش یاف��ت و با ‪ ۵۶۸‬واح��د افت‪ ،‬به‬ ‫ع��دد ‪۶۶‬هزار و ‪ ۹۰۲‬رس��ید‪ .‬در این بازار نمادهای صنایع‬ ‫پتروش��یمی خلیج‌ف��ارس‪ ،‬س‪ .‬نفت و گاز و پتروش��یمی‬ ‫تامی��ن‪ ،‬ملی صنایع م��س ایران‪ ،‬گروه مپنا‪ ،‬پتروش��یمی‬ ‫خارک و بانک تجارت بیش��ترین تاثیر منفی را بر شاخص‬ ‫کل داش��تند‪ .‬در مقاب��ل تنه��ا نماد بانک ص��ادرات ایران‬ ‫بیش��ترین تاثیر مثبت را بر مهم‌ترین متغیر بورسی داشت‬ ‫و مانع ریزش بیشتر آن شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در روز چهارش��نبه حمل‌ونق��ل بین‌الملل��ی‬ ‫خلیج‌فارس‪ ،‬کابل البرز‪ ،‬ش��یر پاس��توریزه پگاه خراسان‪،‬‬ ‫نیروکلر‪ ،‬قند هگمتان‪ ،‬س��رمایه‌گذاری توس��عه آذربایجان‬ ‫و ماشین‌س��ازی اراک بیش��ترین افزایش قیمت را تجربه‬ ‫کردند‪ .‬بیش��ترین کاه��ش قیمت نیز در ای��ن روز متعلق‬ ‫ب��ه سامان‌گس��تر اصفهان‪ ،‬پارس س��ویچ‪ ،‬ماشین‌س��ازی‬ ‫نیرومحرکه‪ ،‬صنایع جوش��کاب یزد‪ ،‬قند مرودش��ت‪ ،‬نورد‬ ‫آلومینیوم و تجارت الکترونیک پارس��یان بود و این نمادها‬ ‫در انته��ای جدول معامالت قرار گرفتند‪ .‬همچنین در این‬ ‫روز س��رمایه‌گذاران طوالنی‌ترین صف‌ه��ای خرید را برای‬ ‫نماده��ای گلوک��وزان‪ ،‬صنای��ع پتروش��یمی خلیج‌فارس‪،‬‬ ‫س‪.‬نفت و گاز پتروش��یمی تامین‪ ،‬کابل البرز‪ ،‬داروس��ازی‬ ‫سینا‪ ،‬سایپا و نیروکلر تش��کیل دادند‪ .‬در مقابل نمادهای‬ ‫کمباین‌سازی ایران‪ ،‬نوسازی و ساختمان تهران‪ ،‬توریستی‬ ‫و رفاه��ی آبادگران ایران‪ ،‬فوالد امیرکبیر کاش��ان‪ ،‬س��ایپا‬ ‫دیزل‪ ،‬س��یمان قائن و سرمایه‌گذاری س��اختمان ایران با‬ ‫سنگین‌ترین صف‌های فروش به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت روز چهارش��نبه معامل��ه بلوکی معدنی و‬ ‫صنعتی گل‌گهر با ‪۱۷۸‬میلیون سهم به ارزش ‪۸۰۲‬میلیارد‬ ‫ریال در صدر بیشترین حجم و ارزش معامالت قرار گرفت‬ ‫و پس از آن‪ ،‬بانک صادرات ایران با معامله ‪۶۹‬میلیون سهم‬ ‫و بانک ملت با معامله ‪۴۰‬میلیون س��هم دارای بیش��ترین‬ ‫حجم معامالت بودند‪ .‬همچنین بانک ملت با معامالتی به‬ ‫ارزش ‪۸۳‬میلیارد ریال و صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با‬ ‫معامالت��ی به ارزش ‪۷۲‬میلیارد ریال در جایگاه‌های بعدی‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ارزنده شدن قیمت سهام‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی رادی��و اقتصاد؛ یک‬ ‫کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه قیمت‬ ‫س��هام ارزنده‌تر شده‪ ،‬گفت‪ :‬تغییر نرخ سهام تابع‬ ‫عرض��ه و تقاضاس��ت و کاهش نس��بت قیمت به‬ ‫درآمد (پی‌ایی) صنایع بورس��ی ب��ه معنی ارزان‬ ‫ش��دن س��هام و فرصت بهتر برای خرید اس��ت‪.‬‬ ‫دکتر نصرتی‌ف��رد در مصاحبه با این رادیو گفت‪:‬‬ ‫کارشناسان بازار سهام به کسانی که عالقه‌مند به‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بورس هستند همیشه توصیه‬ ‫می‌کنن��د حتما با اطالع��ات و آگاهی کافی وارد‬ ‫این کار شوند و از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کس��انی در ب��ازار س��رمایه موفق‬ ‫هستند و کارهای آنها ریسک کمتری دارد که از‬ ‫پدیده‌ای به نام دنباله روی جمعیت دور هستند‬ ‫و با نگرش��ی بلن��د مدت بر اس��اس واقعیت‌های‬ ‫م گیرند‪.‬‬ ‫اقتصادی و متغیرهای عینی تصمی ‌‬ ‫این کارشناس ارشد بازار س��رمایه تاکید کرد‪:‬‬ ‫هم��ه صاحبان کس��ب و کار و اف��رادی که برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری ت�لاش می‌کنن��د‪ ،‬ب��ه پردازش‬ ‫درس��ت اطالعات نیاز دارند تا در مس��یر انتخاب‬ ‫بهینه اقتصادی حرکت کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مش��کل اصلی افت ش��اخص‬ ‫س��هام ناشی از فزونی عرضه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫اینک��ه در فعالیت‌ه��ای اقتص��ادی و ه��ر گونه‬ ‫تصمیم‌گیری موفق ش��ویم باید انتخاب درس��ت‬ ‫داشته باشیم و کارهای درست را هم درست و به‬ ‫موقع انجام دهیم‪.‬‬ ‫نصرتی اظهارکرد‪ :‬اثربخشی سرمایه‌گذاری تابع‬ ‫انتخاب درس��ت اس��ت و باید بدانیم چه سهامی‬ ‫را از چ��ه ش��رکتی و ب��ه چه میزان��ی خریداری‬ ‫کنیم و اگر انتخاب ما درس��ت نباشد تالش‌های‬ ‫بع��دی حتی اگر ب��ا بهروری باالتر همراه باش��د‬ ‫نتیجه‌بخش نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تحوالت بورس تحت تاثیر متغیرها‬ ‫و تح��والت محیط��ی و س��اختار نرم اف��زاری و‬ ‫س��خت‌افزاری واحدهای اقتصادی مانند شرایط‬ ‫اقتص��اد جهان��ی و مذاک��رات و همچنین قیمت‬ ‫نفت و کیفیت بررس��ی الیحه بودجه قرار دارد و‬ ‫س��هامداران خبره به شرایط اقتصادی و سیاسی‬ ‫هم ن��گاه می‌کنند‪ .‬س��ایت‌های متع��ددی برای‬ ‫ای��ن منظور راه‌اندازی ش��ده ک��ه مهم‌ترین آنها‬ ‫سایت‌های سنا‪ ،‬کدال و بورس تهران است‪ .‬ارزنده‬ ‫بودن س��هام به معنی افزایش ظرفیت سودآوری‬ ‫آنهاست و به نظر می‌رس��د افزایش عرضه سبب‬ ‫شده است تا قیمت سهام کاهش یابد‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫از قصابی‌های دیروز تا سوپ ‌ر گوشت‌های امروز‬ ‫‪21‬‬ ‫دانستنی‬ ‫ویژگی گوشت‬ ‫بسته‌بندی شده‬ ‫گوشت در چرخه‌های صنعتی بسته‌بندی‬ ‫گ�روه گ�زارش‪ -‬حس�ن‌‬ ‫فرازمند‪ :‬اگر قرار بود در ماه یا‬ ‫هفته یک روز آبگوش��ت بزباش‬ ‫بخوریم از صب��ح علی‌الطلوع مادرمان دنبال‬ ‫«چوب خط» می‌گش��ت‪ ،‬چوب خطی که از‬ ‫س��وی قصاب محله‌م��ان روی آن به تعداد‬ ‫دفعات مراجعه به قصابی و میزان گوشتی که‬ ‫می‌خریدیم‪ ،‬عالمت‌ه��ای خط گونه با چاقو‬ ‫نقش می‌بست و بابت هر ‪ 2‬سیر گوشت‪ ،‬یک‬ ‫خط روی چوب خط‌مان کش��یده می‌شد و‬ ‫اگر چوب خط‌مان از ه��ر دو طرف چوب از‬ ‫عالمت‌ها و خط‌های قصاب محله پر می‌شد‪.‬‬ ‫پدر باید به قصابی می‌رفت و با قصاب محله‬ ‫تسویه‌حس��اب می‌کرد و اگر م��ادر با چوب‬ ‫خط پر شده به قصابی می‌رفت‪ ،‬شاید دست‬ ‫خال��ی برمی‌گش��ت و آن روز از آبگوش��ت‬ ‫بزباش خبری نبود‪ .‬آن روزها قیمت هر سیر‬ ‫گوش��ت ‪ 3/5‬ریال بود و بابت ‪ 2‬سیر باید ‪7‬‬ ‫ط در روزگاری‬ ‫ریال می‌پرداختیم‪ .‬چوب خ ‌‬ ‫نه‌چندان دور فقط هنگام خرید گوش��ت از‬ ‫قصابی به‌کار نمی‌رفت بلکه در مواردی چون‬ ‫شمارش گوس��فندان در یک گله هم به‌کار‬ ‫می‌رفته است‪ .‬باستان‌شناسان چوب‌خط‌های‬ ‫بس��یار قدیمی را یافته‌اند که نشان می‌دهد‬ ‫چوب خط بهترین ابزار شمارش در روزگاران‬ ‫قدیم بوده اس��ت و تا همین چند سال پیش‬ ‫هم وقت��ی اعتبار کس��ی ن��زد بازاری��ان یا‬ ‫معتمدان به پایان می‌رسید به او می‌گفتند‪:‬‬ ‫«طرف چوب خطش پر ش��ده» یعنی دیگر‬ ‫نمی‌توان به او اعتماد کرد‪ ،‬به او جنس داد یا‬ ‫با او معامله و معاشرت کرد‪.‬‬ ‫می‌گویند نخس��تین کسی که چوب خط‬ ‫را س��اخت فردی به ن��ام «بلینیوس» رومی‬ ‫بوده که در سال‌های ‪ 23‬تا ‪ 79‬بعد از میالد‬ ‫می‌زیس��ته اس��ت و بهترین چ��وب خط‌ها‬ ‫را ب��رای صن��ف خیاط روم س��اخته بود که‬ ‫«مارکوپولو» در سفرنامه‌اش به او اشاره کرده‬ ‫و در کتاب «آش��نایی با تاریخ ریاضیات» اثر‬ ‫«ه��اروارد دبیلوای��وز» که با ترجم��ه‌ای از‬ ‫«محمدقاس��م وحیدی‌اصل» توس��ط مرکز‬ ‫نشر دانشگاهی به چاپ رسیده‪ ،‬به این نکته‬ ‫اشاره شده است‪.‬‬ ‫مبتکران بسته‌بندی‬ ‫گوشت‬ ‫آن‌طور که از ش��واهد و مدارک موجود برمی‌آید‪ ،‬بشر‬ ‫حدود ‪ 5000‬س��ال است که از شکار حیوانات وحشی و‬ ‫اهلی به عنوان غذای روزمره خود اس��تفاده می‌کند‪ ،‬اما‬ ‫در این همه س��ال هیچ‌گاه روش خاصی برای نگهداری‬ ‫طوالنی مدت یا حتی کوتاه‌مدت گوشت نداشته است و‬ ‫انس��ان‌های اولیه نیز به محض شکار یا کشتن حیوانات‬ ‫از آنها اس��تفاده می‌کرده‌اند و به‌جرات می‌توان گفت که‬ ‫بشر حدود ‪ 500‬س��ال پیش بود که چگونگی پرورش و‬ ‫اهلی کردن حیوانات و روش‌های اس��تفاده طوالنی‌مدت‬ ‫از گوش��ت آنها را آموخت و آن شیوه البته خشک کردن‬ ‫گوشت بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمکی کردن و منجمد کردن‬ ‫نمکی کردن گوشت بعد از خشک کردن دومین شیوه‬ ‫بش��ر به‌منظور چگونگی اس��تفاده از آن برای یک‌مدت‬ ‫طوالنی بود و در حدود ‪ 150‬سال پیش‪ ،‬انسان دامپروری‬ ‫را به‌عنوان یک حرفه‪ ،‬پیشه خود کرد و روش نمک‌سود‬ ‫کردن گوش��ت حیوانات را به‌منظور حفظ گوش��ت برای‬ ‫مدتی طوالنی‌تر اختراع کرد‪ .‬صد س��ال پیش‪ ،‬انسان به‬ ‫فواید منجمد کردن گوش��ت ت��ازه حیوانات پی برد و از‬ ‫آن تاریخ ب��ه بعد‪ ،‬روش منجمد کردن گوش��ت نیز‪ ،‬به‬ ‫شیوه‌های سابق نگهداری گوشت تازه اضافه شد‪ .‬در صد‬ ‫س��ال پیش‪ ،‬قصاب‌ها الشه را به قطعات کوچک تقسیم‬ ‫می‌کردند و ب��رای نگهداری آن تا زمان فروش‪ ،‬تکه‌های‬ ‫گوشت را در میان پوشال و کاه قرار می‌دادند‪.‬‬ ‫در اواخر ق��رن نوزدهم میالدی دوران قبل از جنگ‬ ‫جهانی اول نیز برای حمل‌ونقل گوشت تازه از یک مکان‬ ‫به مکان دیگر از کش��تی‌ها و وسایل نقلیه یخچال‌دار‬ ‫استفاده می‌شد‪ .‬در امریکا در این دوران‪ ،‬ابتدا گاوها را‬ ‫در کشتارگاه‌های کانزاس سیتی‪ ،‬اوهاما و شیکاگو ذبح‬ ‫می‌کردند و بعد از طریق وسایل نقلیه یخچالدار به نقاط‬ ‫دیگر امریکا حمل می‌کردند‪ .‬در این زمان گوش��ت تازه‪،‬‬ ‫فرآوری شده و با نمک سود یا دودی کردن‪ ،‬به بازارهای‬ ‫متقاضی گوشت عرضه می‌ش��د‪.‬در دوران جنگ جهانی‬ ‫دوم در مغازه‌های قصابی‪ ،‬س��ردخانه‌هایی وجود داشت‬ ‫که گوش��ت را در آن نگه��داری می‌کردند‪ .‬همچنین‪ ،‬در‬ ‫خانه‌ه��ا نیز برای نگه��داری گوش��ت از جعبه‌هایی که‬ ‫در آن یخ می‌ریختند‪ ،‬اس��تفاده می‌ش��د‪ .‬در این دوران‪،‬‬ ‫ب��رای بس��ته‌بندی گوش��ت از کاغذه��ای مقوایی و نخ‬ ‫اس��تفاده می‌ش��د‪ .‬در امریکا‪ ،‬مغازه‌هایی تاسیس شدند‬ ‫که گوش��ت نمک سود‪ ،‬گوش��ت دودی و غذاهای آماده‬ ‫گوش��تی می‌فروختن��د‪ .‬در دوران بع��د از جنگ جهانی‬ ‫دوم نیز س��وپرمارکت‌های بزرگ پا به عرصه نهادند‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪1947‬م برای نخستین‌بار از سلفون در بسته‌بندی‬ ‫گوش��ت اس��تفاده ش��د‪ .‬ابداع‌کننده روش اس��تفاده از‬ ‫سلفون در بس��ته‌بندی گوشت شرکت «دوپون» بود‪ .‬در‬ ‫این دوران‪ ،‬در قس��مت عقب س��وپرمارکت‌ها‪ ،‬گوشت را‬ ‫تکه‌تکه و بس��ته‌بندی می‌کردند و پس از جنگ جهانی‬ ‫دوم‪ ،‬برای نخس��تین ب��ار‪ ،‬ظرف‌های پالس��تیکی برای‬ ‫بس��ته‌بندی گوشت مورد استفاده قرار گرفت‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫برای حفظ رنگ گوش��ت از تم��اس آن با هوا جلوگیری‬ ‫می‌کردند و به تدریج استفاده از تجهیزات نیمه اتوماتیک‬ ‫رواج یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹دردسرتان ندهم‪...‬‬ ‫چوب خط در همین ‪ 40- 50‬س��ال پیش‬ ‫در ته��ران و همه ش��هر‌های کش��ور کاربرد‬ ‫برای خرید گوش��ت داش��ت‪ .‬آن هم گوشت‬ ‫گوس��فندی که جلوی درب مغ��ازه قصابی‬ ‫کشته شده بود‪ ،‬کله‌وپاچه‌اش در کناری‪ ،‬دل‬ ‫و روده‌هایش توسط قصاب تخلیه و زباله‌های‬ ‫درون ش��کمبه آن نی��ز در کن��اری دیگر و‬ ‫گوس��فند سالخی‌ش��ده بر زنجیری وس��ط‬ ‫قصاب��ی آوی��زان بود و خی��ل مگس‌ها روی‬ ‫آن وز وز می‌کردن��د‪ .‬قصاب تکه‌ای از همان‬ ‫گوش��ت و تکه‌ای از دنبه همین گوسفند که‬ ‫در نهایت غیربهداش��تی بودن تهیه شده بود‬ ‫را می‌بری��د و به ما م��ی‌داد و ما نیز یخچال‬ ‫یا جای خنکی برای نگهداری آن نداش��تیم‪،‬‬ ‫الجرم باید آن را درون دیگچه یا کماجدون‬ ‫آبگوشت می‌انداختیم و در کنارش مخلفات‬ ‫مخصوص آبگوش��ت مث��ل نخ��ود و لوبیا و‬ ‫س��یب‌زمینی و گوجه‌فرنگی و‪ ...‬را باید روی‬ ‫چراغ سه‌پایه‌ای می‌گذاشتیم و نم‌نم تا ظهر‬ ‫پخته می‌شد‪.‬‬ ‫امروز ام��ا هیچ‌کدام از ما حاضر نیس��تیم‬ ‫از چنی��ن قصابی چنین گوش��تی بخریم و‬ ‫حتی با وج��ود اطالع از ذبح بهداش��تی در‬ ‫کش��تارگاه‌های صنعت��ی و م��درن امروزی‪،‬‬ ‫دل‌م��ان می‌خواه��د کمت��ر ب��ه قصابی‌ه��ا‬ ‫مراجع��ه کنیم و بیش��تر ترجی��ح می‌دهیم‬ ‫که گوش��ت بس��ته‌بندی ش��ده بهداش��تی‬ ‫بخری��م‪ .‬ب��ه ای��ن بهان��ه ام��روز س��راغ‬ ‫صنع��ت بس��ته‌بندی گوش��ت و م��رغ و‬ ‫ماه��ی رفته‌ای��م تا ش��ما را با گوش��ه‌هایی‬ ‫از ای��ن صنع��ت نوظه��ور ام��ا فراگی��ر‬ ‫آشنا سازیم‪.‬‬ ‫بسته‌بندی گوشت در اروپا‬ ‫به موازات پیش��رفت‌هایی در زمینه بسته‌بندی‬ ‫مواد گوش��تی در امریکا‪ ،‬در برخی از کشورهای‬ ‫اروپای��ی نی��ز تحوالت��ی در حال ش��کل گرفتن‬ ‫بود‪.‬‬ ‫برای مثال در دهه ‪1960‬م به بعد در فرانس��ه‬ ‫دام‌ه��ا را در کش��تارگاه‌های مرک��زی ذبح و در‬ ‫همان‌جا بسته‌بندی می‌کردند و طبق قوانین آن‬ ‫س��ال‌های فرانسه باید در حضور مشتری گوشت‬ ‫گاو چرخ می‌ش��د که می‌گوین��د به دلیل همین‬ ‫قانون کل سیستم توزیع و بسته‌بندی گوشت در‬ ‫فرانسه با شکست مواجه شد‪.‬‬ ‫در دهه‌ه��ای ‪ 1960‬و ‪1970‬م در دانم��ارک‬ ‫نی��ز بیش از ‪ 100‬فروش��گاه زنجی��ره‌ای آغاز به‬ ‫فعالیت کردند‪ .‬البته این فروش��گاه‌ها‪ ،‬مس��احت‬ ‫کم��ی داش��تند و در نتیجه مکانی ب��رای ذبح و‬ ‫بسته‌بندی گوش��ت در آنها وجود نداشت‪ .‬دام‌ها‬ ‫را در کش��تارگاه‌های مرکزی ذبح و بس��ته‌بندی‬ ‫می‌کردند‪ ،‬س��پس آنها را به فروش��گاه‌ها انتقال‬ ‫می‌دادند‪.‬‬ ‫در ده��ه ‪1970‬م‪ ،‬در دانم��ارک‪ ،‬از اصول��ی‬ ‫در بس��ته‌بندی گوش��ت اس��تفاده می‌ش��د‪ ،‬که‬ ‫ش��امل رعایت بهداش��ت در صنایع بسته‌بندی‪،‬‬ ‫نگهداری گوش��ت در س��رمای منفی ‪ 36‬درجه‬ ‫فارنهای��ت‪ ،‬اس��تفاده از ‪ 80‬درص��د اکس��یژن و‬ ‫‪ 20‬درص��د دی‌اکس��ید‌کربن در بس��ته‌بندی‌ها‬ ‫و ط��ول م��دت نگه��داری گوش��ت ‪ 6‬ت��ا‬ ‫‪ 12‬روز بود‪.‬‬ ‫در ده��ه ‪1970‬م در آلمان نیز برای نگهداری‬ ‫گوش��ت در بسته‌ها‪ ،‬از ترکیب دی‌اکسیدکربن و‬ ‫اکسیژن استفاده می‌شد‪ .‬با استفاده از روش‌های‬ ‫وکی��وم‪ ،‬تزری��ق گاز به بس��ته‌بندی گوش��ت و‬ ‫کردن بس��ته‌بندی‌ها‪ ،‬بر مدت زم��ان ماندگاری‬ ‫گوش��ت افزوده ش��د‪ .‬بس��ته‌بندی گوش��ت در‬ ‫انگلی��س نیز این ط��ور بود که ابت��دا قصابی‌ها‪،‬‬ ‫گوش��ت مورد نیاز م��ردم را عرض��ه می‌کردند‪،‬‬ ‫اما به تدریج با درک فواید بس��ته‌بندی گوش��ت‬ ‫و افزای��ش س��طح آگاه��ی عموم��ی نس��بت به‬ ‫بهداش��ت گوش��ت‪ ،‬مراک��زی برای کش��تار دام‬ ‫مشخص و به تدریج‪ ،‬از تعداد قصابی‌های سنتی‬ ‫کاسته شد‪.‬‬ ‫انگلی��س از دانم��ارک دام وارد می‌کرد و پس‬ ‫از انجام بازرس��ی‌های دامپزش��کی‪ ،‬آنه��ا را در‬ ‫اختی��ار مراکز کش��تار و بس��ته‌بندی گوش��ت‬ ‫قرار می‌داد‪.‬‬ ‫از دهه ‪1970‬م‪ ،‬در انگلیس‪ ،‬از ورقه‌های «پی‪.‬‬ ‫وی‪.‬س��ی» برای روکش کردن بسته‌های گوشت‬ ‫استفاده می‌شد‪.‬‬ ‫جن��س ظ��روف یکب��ار مصرف��ی ک��ه‬ ‫گوش��ت را در آن ق��رار می‌دادن��د‪ ،‬از جن��س‬ ‫«پلی‌اس��ترین» ب��ود و در این دوران‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از روش وکی��وم ب��رای بس��ته‌بندی گوش��ت‬ ‫متداول شد‪.‬‬ ‫داستان‌ها و افسانه‌های جوانمرد قصاب‬ ‫«جوانمرد قصاب» نام یک ش��خصیت‬ ‫نیمه افسانه‌ای و نیمه تاریخی است که‬ ‫سال‌های اخیر نیز آرامگاهی در نزدیکی‬ ‫ش��هر ری برای او ساخته شده است‪ .‬در‬ ‫پاره‌ای از متون تاریخی به او اشاره‌هایی‬ ‫ش��ده اس��ت و محله زندگی آن مرد در‬ ‫پیرامون این بقعه نی��ز محله «جوانمرد‬ ‫قصاب» ن��ام دارد‪ .‬بعضی‌ها اعتقاد دارند‬ ‫ای��ن مکان مقب��ره «ابوالعب��اس قصاب‬ ‫آمل��ی» م��ردی از طایفه ج��وان آملی‬ ‫اس��ت که معروف به «ابوالعباس قصاب‬ ‫جوانمرد» یا «جوان آملی» است‪.‬‬ ‫البت��ه پیرام��ون ش��خصیت جوانمرد‬ ‫قص��اب روایت‌ه��ای متفاوت��ی ذک��ر‬ ‫شده‌است‪ .‬در رس��اله‌ای به نام «قصابان‬ ‫و سالخان» درباره او آمده‌است‪ :‬کنیزکی‬ ‫از جوانمرد قصاب گوشت خواست اما به‬ ‫هر گوش��تی که جوانمرد ب��ه او می‌داد‪،‬‬ ‫راضی نمی‌شد‪ .‬جوانمرد خشمگین شد و‬ ‫پول او را پس داد‪ .‬کنیزک که از مالمت‬ ‫و آزار آقای خود می‌ترس��ید‪ ،‬گریه آغاز‬ ‫کرد‪ .‬ش��اه مردان‪ ،‬علی‌بن ابی‌طالب (ع)‬ ‫که از آنجا می‌گذش��ت‪ ،‬مشکل کنیز را‬ ‫دریاف��ت و به جوانمرد گفت که به کنیز‬ ‫گوش��ت بدهد‪ .‬جوانمرد که علی (ع) را‬ ‫نمی‌شناخت‪ ،‬دس��ت خود را به عالمت‬ ‫امتن��اع از قبول فرمان آن حضرت تکان‬ ‫داد‪ .‬پ��س از آنکه حضرت رفت‪ ،‬قنبر به‬ ‫جوانم��رد گفت‪« :‬تو او را نش��ناختی؟»‬ ‫و باق��ی ماجرا‪ ...‬در برخ��ی از کتاب‌های‬ ‫‌الب��کاء» از‬ ‫مقت��ل‪ ،‬از جمل��ه «طریق ُ‬ ‫محمدحسین بن عبداهلل گریان شهرابی‬ ‫که در آن داس��تانی دیگر درباره یکی از‬ ‫قصابان هواخواه علی‌ب��ن ابی‌طالب (ع)‬ ‫آمده و ش��اید منظ��ور از او نیز جوانمرد‬ ‫قصاب بوده باشد هم ذکر شده‌است‪.‬‬ ‫در برخ��ی آث��ار که��ن جغرافیایی و‬ ‫تاریخی نیز از مقبره جوانمرد قصاب یاد‬ ‫شده‌است و این گمان را پدید می‌آورد که‬ ‫شاید جوانمرد قصاب شخصیت تاریخی‬ ‫ناش��ناخته‌ای باشد‪ .‬حمداهلل مستوفی از‬ ‫مدفن او در ری و عبدالرزاق سمرقندی‬ ‫در ذکر وقایع از مدفن او در سرخس یاد‬ ‫کرده‌اند‪ .‬به‌نظر عالمه قزوینی‪ ،‬جوانمرد‬ ‫قصاب مدفون در س��رخس به جوانمرد‬ ‫قصاب ری ربطی ندارد‪ .‬در بقعه‌ای که به‬ ‫نام جوانمرد قصاب در ش��ه ‌ر ری ساخته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬ابیات لوحه قبر داخل بقعه‬ ‫نش��ان می‌دهد که صاحب آن را همان‬ ‫پیر افس��انه‌ای صنف قصاب دانس��ته‌اند‪.‬‬ ‫محله اطراف بقعه نی��ز جوانمرد قصاب‬ ‫ن��ام گرفت��ه و قص��ه جوانم��رد قصاب‬ ‫برای مردم این مح��ل‪ ،‬معروف و مقبره‬ ‫او زیارت��گاه اس��ت‪ .‬مقبره‌ه��ای دیگری‬ ‫هم در برخی روس��تاها ب��ه نام جوانمرد‬ ‫قصاب وج��ود دارد و احتمال دارد همه‬ ‫آنها مقبره‌هایی نمادین برای ش��خصیت‬ ‫افس��انه‌ای جوانم��رد قص��اب باش��ند‪.‬‬ ‫قصابان افغانس��تان ش��ب‌های جمعه به‬ ‫ن��ام جوانمرد قصاب ن��ذری می‌دهند و‬ ‫در حین مراس��م‪ ،‬یکی از پیران خانواده‪،‬‬ ‫قصه جوانم��رد قصاب را نق��ل می‌کند‪.‬‬ ‫جوانم��رد قص��اب اکن��ون ن��ام یکی از‬ ‫شلوغ‌ترین ایس��تگاه‌های خط یک‌مترو‬ ‫تهران است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان ویژگی‌های طبقه‌بندی شده مهم و‬ ‫جالبی را برای گوشت بسته‌بندی شده قابل مصرف‬ ‫تعریف کرد ‌ه و خریدار گوش��ت بسته‌بندی شده را‬ ‫ملزم به دقت هر چه بیش��تر هنگام خرید گوش��ت‬ ‫بس��ته‌بندی کرده‌ان��د‪ ،‬البته ش��اید دق��ت در همه‬ ‫موارد به طور کلی ما را از خرید گوشت بسته‌بندی‬ ‫ش��ده منصرف کند‪ ،‬اما دانستن این تعاریف بهتر از‬ ‫ندانستن آن است‪ .‬به این موارد دقت کنید‪:‬‬ ‫‪1‬ـ رنگ گوش��ت باید رنگ طبیعی گوش��ت دام‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬رنگ روشن آن نباید تیره شده باشد‪.‬‬ ‫(ی��ادآوری‪ :‬تغییر رنگ قرمز به س��بز‪ ،‬قهوه‌ای و‬ ‫خاکس��تری یا ایجاد یک الیه لزج و چس��بناک از‬ ‫عالئم فساد گوشت است‪).‬‬ ‫‪ -۳‬سطح خارجی باید بدون رطوبت باشد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬هیچ‌گونه بوی غیرطبیعی مثل بوی ترشیدگی‬ ‫یا تعفن نباید حس شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬در محل اتصال گوشت به استخوان نباید بوی‬ ‫غیرطبیعی به مشام برسد‪( .‬فساد عمقی)‬ ‫‪ -۶‬قارچ‌زدگی نباید داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬گوشت باید سفت و قوام خود را داشته باشد‪،‬‬ ‫نباید نرم و لزج باشد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬گوشت باید کاملا تمیز‪ ،‬عاری از خون مردگی‪،‬‬ ‫ضربه‪ ،‬بیماری و ذرات خارجی قابل رویت باشد‪.‬‬ ‫‪ -۹‬چربی باید سفت و سفید یا متمایل به سفید‬ ‫و بدون هیچ‌گونه بوی بد باشد‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬ارگان‌های��ی مثل کبد نبای��د دچار تورم –‬ ‫ندول‌ه��ای غیرطبیعی یا رنگ و ب��وی غیرطبیعی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬گوش��ت نباید خش��ک و حال��ت چروکیده‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬گوشت نباید در خارج مغازه آویزان باشد‪.‬‬ ‫‪ -۱۳‬گوش��ت موجود در فروشگاه باید متناسب با‬ ‫ظرفیت یخچال‌های موجود باشد‪.‬‬ ‫‪ -۱۴‬گوش��ت باید کاملا بهداش��تی تهیه شده و‬ ‫ممهور به مهر کنترل بهداشتی باشد‪.‬‬ ‫‪ -۱۵‬گوش��ت‌های بس��ته‌بندی ش��ده موجود در‬ ‫فروشگاه باید در یخچال نگهداری شوند و در مدت‬ ‫کوتاهی به‌فروش برسند‪.‬‬ ‫‪ -۱۶‬گوش��ت‌های چ��رخ ک��رده بای��د در حضور‬ ‫مش��تری چرخ و خرد شود‪ .‬گوش��ت قرمز منجمد‬ ‫ع�لاوه برخصوصیات باال باید عاری از امعا‪ ،‬احش��ا‪،‬‬ ‫زواید‪ ،‬ضمائم و چربی‌های ذخیره حفرات س��ینه و‬ ‫ش��کم و فاقد آثار سوختگی ناش��ی از انجماد باشد‬ ‫و در داخل بس��ته‌بندی گوشت نباید خونابه یا آب‬ ‫منجمد شده وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ -۱۸‬نگهداری و عرضه گوشت قرمز باید در داخل‬ ‫یخچال‌های ویترین‌دار انجام شود‪.‬‬ ‫ویژگی‌های ظاهری گوشت مرغ هم جالب است و‬ ‫شاید اگر به این موارد دقت کنیم از خرید و مصرف‬ ‫گوشت بسته‌بندی ش��ده مرغ خودداری کنیم‪ .‬این‬ ‫ویژگی‌ها عبارتند از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ پوس��ت بدن مرغ بس��ته‌بندی ش��ده باید به‬ ‫رنگ سفید مایل به زردکمرنگ یا کهربایی به طور‬ ‫یکنواخت روی بدن کش��یده ش��ده باش��د و بدون‬ ‫هرگون��ه پارگی‪ ،‬تورم‪ ،‬خونمردگ��ی‪ ،‬تغییر رنگ یا‬ ‫خ��راش‪ ،‬کاملا تمیز و ع��اری از پَر و ذرات خارجی‬ ‫و هرگونه آلودگی باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ماهیچه‌ه��ای اس��کلتی آن نی��ز باید به رنگ‬ ‫س��فید مایل به صورتی و دارای رش��د الزم و کافی‬ ‫باش��د و فاق��د هرگونه تغیی��ر رن��گ‪ ،‬خونمردگی‬ ‫و آث��ار تورم��ی و دارای س��فتی و ق��وام طبیع��ی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬چربی‌ه��ای م��رغ بس��ته‌بندی ش��ده باید به‬ ‫رنگ زرد روش��ن بوده و به‌ص��ورت یکنواخت بدن‬ ‫را پوش��انده و بدون هرگونه بوی غیرطبیعی باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در اس��تخوان‌های اس��کلتی ب��دن مرغ‬ ‫بسته‌بندی ش��ده نباید هیچ‌گونه آثار شکستگی یا‬ ‫انحنای غیرطبیعی و غیرعادی مشاهده شود‪.‬‬ ‫‪ -4‬و صد البته که مرغ بس��ته‌بندی ش��ده نباید‬ ‫هیچ‌گون��ه بوی غیرطبیعی مانند بوی ترش��یدگی‪،‬‬ ‫تعفن ی��ا گندیدگی بدهد و باید ب��ه صورت کاملا‬ ‫منجم��د به دس��ت مصرف‌کنن��ده برس��د‪ ،‬پس از‬ ‫انجمادزدایی نیز عضالت مرغ سختی و قوام طبیعی‬ ‫خود را حفظ کرده و س��طح آن لیز و لزج نباش��د‪،‬‬ ‫همچنین بدون آثار و نشانه‌های سوختگی ناشی از‬ ‫انجماد و عالئم کپک‌زدگی (لکه‌های رنگی ناشی از‬ ‫رشد قارچ) باشد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫اول رنگرزی‬ ‫حرف ِ‬ ‫در کدام شهرستان‬ ‫مریم ابراهیمی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫به نظر می‌رس��د ح��ذف یارانه‌ه��ای انرژی و‬ ‫بی‌نتیج��ه مان��دن پیگیری‌ه��ا به‌منظ��ور جلب‬ ‫بس��ته‌های حمایت��ی ب��رای این قش��ر و نقش‬ ‫تحریم‌ه��ا در افزایش چن��د برابری قیمت خامه‬ ‫و کمبود پش��م مورد نیاز در ب��ازار‪ ،‬تنوع رنگ‌ها‬ ‫در رنگ��رزی مصنوع��ی و کار راحت‌ت��ر آنها در‬ ‫مقابل حداکثر ‪10‬رنگ س��نتی و از همه مهم‌تر‬ ‫نبودعالق��ه و بی‌اعتم��ادی نس��ل ام��روزی ب��ه‬ ‫درآمدزایی رنگرزی س��نتی‪ ،‬این هنر را به سوی‬ ‫منسوخ شدن سوق داده است‪.‬‬ ‫توج��ه جدی به مزیت‌های رنگرزی س��نتی و‬ ‫ایج��اد امکانات الزم برای یادگیری جوانان‪ ،‬مانع‬ ‫از فراموشی این هنر سنتی می‌شود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫کارگاه‌های آم��وزش این هنر نیز ب��ه نوبه خود‬ ‫در کارآفرین��ی و اقتصاد انواع هنرهای دس��تی‬ ‫ایران��ی نقش��ی مهم دارد‪ .‬ج��دا از آن وفور مواد‬ ‫اولیه رنگرزی س��نتی در سراسر کشور‪ ،‬بهترین‬ ‫اب��زار و انگیزه برای کس��انی اس��ت ک��ه در پی‬ ‫اس��تقالل ش��غلی و اقتصادی به تولیدات دستی‬ ‫روی می‌آورند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد اش�تغال پایدار با توجه به حمایت از‬ ‫صنایع دستی و بومی کردستان‬ ‫سرپرس��ت اداره کل می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری اس��تان کردستان به‌تازگی‬ ‫درب��اره طرح س��اماندهی مجموع��ه کارگاه‌های‬ ‫صنایع‌دس��تی به‌منظور ایجاد ‪ 700‬شغل پایدار‬ ‫در حوزه صنایع‌دس��تی اس��تان گفت‪ :‬ایجاد این‬ ‫مشاغل با دس��تور استاندار کردستان در اولویت‬ ‫کاری معاونت صنایع‌دستی برای توسعه اشتغال‬ ‫و تروی��ج صنایع‌دس��تی اس��تان و معرفی آن به‬ ‫دیگر نقاط کش��ور و خارج از کش��ور قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در این مورد معتقد اس��ت‪ :‬مجموعه‬ ‫کارگاه‌های صنایع دس��تی طالقانی س��نندج در‬ ‫فضایی به مساحت ‪2‬هزار مترمربع برای آموزش‬ ‫صنایع‌دس��تی اس��ت که با هدف حفظ و احیای‬ ‫هنرهای سنتی از محل اعتبارات هنرهای سنتی‬ ‫ایجاد ش��ده و هنر رنگرزی به‌تازگی به مجموعه‬ ‫آموزشی آن اضافه شده است‪.‬‬ ‫منطقه خراسان شمالی‬ ‫زنان عش��ایر این اس��تان در منطقه کرمانج به‬ ‫رنگرزی دس��تی گلیم‌های خود اش��تغال دارند‪.‬‬ ‫رنگرزی یکی از هنرهای زنان این منطقه‌است‪،‬‬ ‫به‌طوری‌که آنها برای تهیه رنگ گلیم‌های خود از‬ ‫گیاهان صحرایی و بعضی از مواد که در رنگرزی‬ ‫محل��ی به کار م��ی‌رود‪ ،‬اس��تفاده می‌کنند و بر‬ ‫ای��ن باورند که این رنگ‌ها با دوام‌تر از رنگ‌های‬ ‫بازاری یا جوهری است‪.‬‬ ‫صنایع دس��تی زن��ان ایل مانند دیگر عش��ایر‬ ‫ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار اس��ت و مانند‬ ‫دامپ��روری‪ ،‬یک��ی از محورهای اصل��ی زندگی‬ ‫آنهاست‪.‬‬ ‫رنگ��رزی گیاهی در بین زنان عش��ایر کرمانج‬ ‫این اس��تان رواج ف��راوان دارد‪ ،‬بنابراین طراوت‬ ‫و ش��فافیت رن��گ و تن��وع غن��ای رنگ‌آمیزی‬ ‫دس��ت‌بافته‌های این اس��تان بی��ش از هر عامل‬ ‫دیگری در شهرت آن موثر است‪.‬‬ ‫توانایی زنان عشایر کرمانج در احساس رنگ‌ها‬ ‫و رنگ‌آمی��زی گاه چنان باورنکردنی اس��ت که‬ ‫ب��ه اعجاز می‌ماند‪ ،‬ه��م از نظ��ر فراوانی رنگ و‬ ‫ریزه‌کاری‌های رنگ‌آمیزی‪ ،‬هم از لحاظ پختگی‪،‬‬ ‫گیرایی و چش��م‌نوازی و ه��م از نظر هماهنگی‬ ‫پرجاذبه و افسون‌کننده‌ای که جریان وقفه‌ناپذیر‬ ‫رنگ‌ها را پدیدار می‌کند‪.‬‬ ‫در صورت��ی که رنگ��رزی در شهرس��تان‌ها به‬ ‫عنوان تولید س��نتی و هنری کش��ور مورد توجه‬ ‫ق��رار گی��رد‪ ،‬بازارچه‌ها و نمایش��گاه‌های عرضه‬ ‫محصوالت س��نتی نیز راهکاری موثر برای رونق‬ ‫اقتصاد کشور به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارشی از کاربرد رنگرزی دستی در الیاف و پشم‬ ‫حمایت از هنرهای دستی‪ ،‬اعتالی اقتصاد هنر‬ ‫گ�روه گ�زارش‪ -‬س�ارا مهرب�ان‪ :‬به‬ ‫کارگاه رنگ�رزی ک�ه پ�ا می‌گذاری‪،‬‬ ‫ردیف�ی از پاتی�ل ُ‬ ‫(خم)‌ه�ای رن�گ‬ ‫ب�ر دیوار‌ه�ای آن تعبی�ه ش�ده که‬ ‫زیباتری�ن رنگ‌های جه�ان در آنها‬ ‫پنهان شده‌است‪.‬‬ ‫جن�س ای�ن خم‌ه�ای مس�تی‌آو ِر‬ ‫س و گاه از جنس‬ ‫رنگ‌ها‪ ،‬گاهی از م ‌‬ ‫چدن است‪ ،‬کار آنها نگهداری از راز‬ ‫رنگ‌هایی اس�ت که تا از خم بیرون‬ ‫نریخته‌اند‪ ،‬نمی‌دانیم کدام یک از ‪7‬‬ ‫رنگ اصلی رنگی�ن کمان را در خود‬ ‫جای داده‌اند‪.‬‬ ‫اینجاس�ت که ضرب‌المثل معروف‬ ‫را ک�ه «مگ�ر خ�م رنگرزی اس�ت»‬ ‫(هنگامی که سریع رخ‌دادن کاری را‬ ‫دوس�ت داریم) به یادمی‌آوریم و در‬ ‫می‌یابیم که چندان ساده هم نیست‪.‬‬ ‫در رنگ��رزی ابتدا با فرو بردن الیاف در‬ ‫محلول قلی��اب وآب گرم (چربی طبیعی‬ ‫الیاف) کالف‌های پش��م قلیاب شده را به‬ ‫خمره رنگ برده و آن را می‌جوش��انند و‬ ‫با توجه به تیرگی و روش��نی رنگ مدت‬ ‫زمان جوشاندن را تنظیم می‌کنند‪.‬‬ ‫در تم��ام م��دت الیاف را ب��ا چوب در‬ ‫زیرآب می‌گردانند‪.‬‬ ‫میله‌چوب��ی محکمی درون دیوار باالی‬ ‫خمره‌ها ق��رار دارد‪ .‬کالف‌ها را روی این‬ ‫میل��ه په��ن می‌کنن��د ت��ا آب آن کاملا‬ ‫فرو‌بچک��د و الیاف هوا بخ��ورد و از آنجا‬ ‫کالف‌ها را به حیاط و فضایی باز می‌برند‬ ‫و روی تیرهای ضخی��م آویزان می‌کنند‬ ‫تا خش��ک ش��ود‪ .‬این کار را آفتاب دادن‬ ‫می‌گویند‪.‬‬ ‫مص��رف کرم و مقدار لیمو عمانی و عمل‬ ‫خش��ک کردن پش��م در آفتاب یا سایه‬ ‫بستگی دارد‪.‬‬ ‫سوم‪ ،‬الکی دانه اناری یا شرابی‪:‬‬ ‫با پوس��ت پس��ته‌کوهی که بزغنج نام‬ ‫دارد‪ ،‬رن��گ قرمزدان��ه را ثابت می‌کنند‪.‬‬ ‫وقتی الکی دان��ه اناری (تورک��ه اناری)‬ ‫تهیه می‌ش��ود که ترتیب تهیه آن مانند‬ ‫س��رخ (الکی) اس��ت‪ .‬دس��ت آخ��ر باید‬ ‫پش��م را در آب چشمه شست‌وشو دهند‪.‬‬ ‫درنهایت‪ ،‬پش��م را در آب زیاد و سرد که‬ ‫مقدار کمی آه��ک دارد قرار می‌دهند و‬ ‫بعد در سایه پهن می‌کنند‪.‬‬ ‫چهارم‪ ،‬روناسی‪:‬‬ ‫این گیاه خودرو اس��ت و در بس��یاری‬ ‫از نق��اط ایران می‌روید‪ .‬کش��ت این گیاه‬ ‫هم بسیار ساده و دسترسی آن امکانپذیر‬ ‫است‪ .‬برای عمل آوردن روناس باید ریشه‬ ‫گیاه را بخش��کایند و پس از کوبیدن در‬ ‫آب بپزید‪ .‬بعد از پخته ش��دن ماده رنگی‬ ‫‹ ‹تهیه رنگ‌های گیاهی‬ ‫یک��ی از رنگرزه��ای قدیم��ی درب��اره‬ ‫چگونگی تهیه رنگ‌های گیاهی‪ ،‬می‌گوید‬ ‫در پاتی��ل رنگ��رزی باید مق��دار آب به‬ ‫اندازه‌ای باشد که پشم در آن به اصطالح‬ ‫خودشان خوب بغلتد‪.‬‬ ‫یعن��ی پش��م کاملا آزاد و رها باش��د و‬ ‫در آب پاتی��ل بچرخ��د‪ .‬در ای��ن بخش‪،‬‬ ‫مدت‌زمان جوش��اندن پش��م‌نباید کمتر‬ ‫از‪ 20‬دقیقه باش��د‪ .‬ترتیب رنگ‌ها به این‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫نخست‪ ،‬سفید‪:‬‬ ‫پش��م را در ظرف بزرگی با س��ه سطل‬ ‫آب ‪ 25‬درجه گرما با ‪ 10‬گرم روغن آب‬ ‫کوه��ی می‌خوابانند تا تمام جرم و چربی‬ ‫پشم گرفته شود‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬سرخی (الکی)‪:‬‬ ‫پش��م وقت��ی ای��ن رن��گ را ب��ه خود‬ ‫می‌گیرد ک��ه از قرمزدانه که به آن الکی‬ ‫هم می‌گویند استفاده می‌شود‪ .‬قرمزدانه‬ ‫به کرم هم شهرت دارد‪.‬‬ ‫کرم الش��ه حشره‌ای اس��ت که به‌طور‬ ‫معمول روی ش��اخه‌های درخت انجیر و‬ ‫درختانی از این‌گونه زندگی می‌کند‪.‬‬ ‫این کرم پس از مکیدن ش��یره گیاه از‬ ‫خود صمغی ترش��ح می‌کند ک��ه بعد از‬ ‫صاف کردن آن‪ ،‬قرمزدانه حاصل می‌شود‪.‬‬ ‫پشم را به ترتیب با یک کیلو آهک آب‬ ‫دیده در مقدار زیادی آب که در آن بغلتد‬ ‫یک روز و یک ش��ب می‌خوابانند‪ ،‬بعد از‬ ‫آن در چشمه یا آب جاری و زالل آن‌قدر‬ ‫شست‌وش��و می‌دهند که اث��ری از آهک‬ ‫در آن نباش��د‪ ،‬بعد پش��م را با یک و نیم‬ ‫کیلو زاج در آب می‌جوشانند و دوباره در‬ ‫چشمه و آب روان خوب می‌شویند‪.‬‬ ‫بع��د از آن ‪ 2‬کیلو لیمو عمانی کوبیده‬ ‫را در آب گرم قبل��ی مخلوط می‌کنند و‬ ‫پشم را دوباره می‌جوشانند تا آب گرم به‬ ‫رنگ صورتی در بیاید‪ .‬‬ ‫بعد پش��م را از پاتیل بیرون می‌آورند‪،‬‬ ‫می‌ش��ویند و برای خشک شدن آن را در‬ ‫سایه پهن می‌کنند‪.‬‬ ‫کم‌رنگ یا پررنگ بودن الکی به مقدار‬ ‫رنگ ممکن اس��ت قرمز آجری (رنگ باز‬ ‫یا قرمز تیره) باشد‪.‬‬ ‫ط��رز و ترکی��ب رنگ کردن پش��م به‬ ‫نس��بت یک به یک اس��ت‪ .‬یعنی چهار و‬ ‫نیم کیلو پشم با چهار و نیم کیلو روناس‬ ‫به عالوه یک کیلو و نیم قارا و یک و یک‬ ‫چهارم کیلو زاج سفید استفاده می‌شود‪ .‬‬ ‫پشم باید مدت ‪ 20‬دقیقه در آب بماند‬ ‫و جوشانده شود و بعد از ‪ 6‬ساعت در آب‬ ‫بماند تا سرد شود‪.‬‬ ‫خشک می‌کنند‪.‬‬ ‫پنجم‪ ،‬روناس (دوغی)‪:‬‬ ‫پش��م را ‪ 3‬روز و ‪ 3‬شب در دوغ بسیار‬ ‫خوابانی��ده‪ ،‬بعد آن را شس��ته و با چهار‬ ‫کیل��و و نیم روناس در آب س��رد ریخته‬ ‫و پش��م را به دفعات م��دت ‪ 3‬روز‪ ،‬زیر و‬ ‫رو کرده و بعد الزم اس��ت پش��م را چند‬ ‫روز در چشمه یا آب سرد چاه قرار دهند‬ ‫و هر از چن��د گاهی زیرورو کنند‪ .‬هرچه‬ ‫پشم در آب سرد بیش��تر بماند رنگ آن‬ ‫هزینه‌ها و قیمت‌ها‬ ‫انجم��ن فرش ایران در زمینه خدم��ات همه‌جانبه به جامعه‬ ‫فرش ایران تالش دارد به منظور شفاف‌س��ازی قیمت نهادهای‬ ‫تولید قال��ی همه ماهه نرخ مواد اولیه و س��ایر نهادهای تولید‬ ‫و خدمات و ح��رف جانبی فرش را به اطالع کاربران برس��اند‪.‬‬ ‫بنابراین میانگین هزینه‌های رنگرزی پش��م و ابریشم در تاریخ‬ ‫‪ 29‬آذرماه سال‌‌جاری به این شرح آمده است‪.‬‬ ‫الف‪ :‬هزینه رنگرزی پشم با مواد رنگزای طبیعی به تومان‬ ‫‪ ‬ب‪ :‬هزینه رنگرزی پشم با مواد رنگزای شیمیایی‬ ‫ردیف‬ ‫رنگ‌ها‬ ‫وزن‬ ‫ت به تومان‬ ‫قیم ‌‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫سرمه‌ای با نیل‬ ‫هر کیلو‬ ‫‪10,000 - 15,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫آبی با نیل (ماستی)‬ ‫هر کیلو‬ ‫‪5,000 - 7,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الکی با قرمزدانه‬ ‫هر کیلو‬ ‫‪35,000 - 50,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گل اناری با روناس‬ ‫هر کیلو‬ ‫‪18,000 - 25,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سبز با نیل‬ ‫هر کیلو‬ ‫‪10,000 - 15,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سایر رنگ ها‬ ‫هر کیلو‬ ‫‪45,000 - 7,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رنگ‌ها‪ ‬‬ ‫رنگرزی پشم با مواد‬ ‫رنگزای اکتیو ومتال‬ ‫‪ ‬رنگرزی پشم با‬ ‫مواد رنگزای اسیدی‬ ‫وزن‬ ‫قیمت‌به تومان‬ ‫هر کیلو‪ ‬‬ ‫‪ 5,000 - 6,000‬‬ ‫هر کیلو‬ ‫‪4,000 - 5,000‬‬ ‫آب رنگ‪ ،‬باید قرار داد تا خوب‬ ‫در همان ِ‬ ‫به خود رنگ بگیرد‪.‬‬ ‫هفتم‪ ،‬عنابی‪:‬‬ ‫در مورد این رنگ هم مانند روناس��ی‬ ‫پشم باید با چهار کیلو و نیم پوست گردو‬ ‫و بدون اس��تفاده از بزغنج جوشانده شود‬ ‫و پشم را در آب رنگ به دست آمده قرار‬ ‫داد تا رنگ عنابی را به‌طور کامل به خود‬ ‫جذب کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هن��ر رنگرزی در گذش��ته‬ ‫رونق بس��یار خوبی داشت ولی متاسفانه‬ ‫ام��روزه رونق خود را از دس��ت داده و رو‬ ‫به فراموشی است و این یکی از مشکالت‬ ‫جدی در اس��تان کردس��تان به ش��مار‬ ‫می‌رود ک��ه انتظار می‌رود مس��ئوالن با‬ ‫جدیت بیشتری در این عرصه ورود پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رنگرزی چگونه به حاشیه رفت‬ ‫یک��ی دیگ��ر از اس��تادان قدیمی هنر‬ ‫رنگ��رزی در گفت‌وگویی ب��ا مهر عنوان‬ ‫کرد‪ :‬هنر رنگ��رزی یکی از هنرهای زیبا‬ ‫و قدیم��ی در کش��ور ای��ران و ب��ه ویژه‬ ‫کردس��تان بود که ب��ا توس��عه امکانات‬ ‫و تولی��د فرش‌های ماش��ینی به دس��ت‬ ‫فراموشی سپرده شده است‪.‬‬ ‫او گفت که پیش از انقالب در روستاها‬ ‫و شهرهای اس��تان اکثر زنان و دختران‬ ‫مش��غول بافتن فرش‌های دستباف بودند‬ ‫که ای��ن امر موجب رونق ب��ازار رنگرزی‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫اما متاس��فانه نزدیک به ‪ 2‬س��ال است‬ ‫که بافت فرش در شهرها و اکثر روستاها‬ ‫کاهش یافته و کمبود بافنده موجب شده‬ ‫بازار رنگرزی رونق خود را از دست بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹جوانان برای یادگیری هنر رنگرزی‬ ‫تمایلی ندارند‬ ‫حاصل می‌شود‪.‬‬ ‫ممکن است این رنگ از گیاه یک‌ساله‬ ‫تا ‪ 9‬س��اله به دس��ت آید‪ .‬اما‪ ،‬اغلب بعد‬ ‫از ‪ 9‬س��ال گیاه رنگ‌دهندگی خود را از‬ ‫دست می‌دهد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگ��ر بنابر عمرگیاه‪ ،‬حاصل‬ ‫س��پس پش��م را از آب رن��گ خ��ارج‬ ‫می‌کنند و بالفاصله شست‌وشو می‌دهند‪.‬‬ ‫بعد دو مرتبه پش��م رنگ شده با چهار و‬ ‫نیم کیلو روناس و سه کیلو و نیم روناس‬ ‫مغز (بدون پوس��ت) ‪ 15‬دقیقه جوشانده‬ ‫می‌شود‪ ،‬بعد پشم را می‌شویند ودر سایه‬ ‫مخملی‌ت��ر می‌ش��ود و در نتیج��ه فرش‬ ‫دارای موی زیادتری می‌شود‪.‬‬ ‫ششم‪ ،‬زرشکی‪:‬‬ ‫این رنگ مثل الکی یا روناسی با چهار‬ ‫کیلو و نیم پوس��ته گ��ردو و کمی بزغنج‬ ‫(پوست پسته‌کوهی) جوشانیده و پشم را‬ ‫به گفته تعدادی از اس��تادان این هنر‪،‬‬ ‫رنگرزی هنری زیبا و در عین حال دشوار‬ ‫اس��ت و در رنگ کردن ت��ار و پودها باید‬ ‫دق��ت زیادی ش��ود چراکه ای��ن رنگ‌ها‬ ‫عامل ارزش��مند ش��دن فرش‌ها هستند‪.‬‬ ‫باید دراین مورد میان نس��ل جوان عالقه‬ ‫ایجاد شود تا این هنر به دست فراموشی‬ ‫سپرده نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹ریشه‌های رنگرزی در کردستان‬ ‫هن��ر رنگ��رزی در کردس��تان قدمتی‬ ‫بی��ش از ‪ 150‬س��ال دارد و می‌توان��د با‬ ‫آموزش س��ینه به س��ینه به آیندگان نیز‬ ‫منتقل شود‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫تشکیل کارگروه حمایت از تولید‪ ،‬هر ‪ 2‬هفته در یک شهرستان‬ ‫‪23‬‬ ‫شفاف‌سازی در رفع مشکالت صنعتی گیالن‬ ‫زین�ب عبدی ‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬تشکیل کارگروه‬ ‫حمایت از تولید هر دو هفته یک‌بار در شهرس��تان‌های‬ ‫اس��تان گیالن‪ ،‬مورد اس��تقبال صنعتگران گیالنی قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬از مش��کالت بانک��ی و معوقه‌ه��ا گرفته‬ ‫تا مش��کالت مالیات��ی و تامین اجتماع��ی؛ هر روز پای‬ ‫صنعتگ��ران و تولیدکنندگان اس��تان گیالن به یکی از‬ ‫ادارات اس��تانی کشیده می‌شد؛ مشکالت ریز و درشتی‬ ‫که نتیجه بروز آنها جز سردرگمی برای صاحبان صنایع‬ ‫نبود‪ .‬بسیاری از آنها به دلیل حل نشدن مشکالت‌شان‬ ‫ب��ه اس��تانداری مراجعه می‌کردند و خواس��تار دیدار با‬ ‫اس��تاندار می‌ش��دند تا شاید پیگیری اس��تاندار گرهی‬ ‫از مش��کالت آنها بگش��اید‪ .‬البته این امر نه‌تنها هزینه‬ ‫و وقت بس��یاری از آنه��ا را هدر می‌داد‪ ،‬بلکه وس��عت‬ ‫این مش��کالت در بر گرفتن دستگاه‌های مختلف برای‬ ‫حل آنها‪ ،‬نتیجه موردنظ��ر را حاصل نمی‌کرد‪ .‬بنابراین‬ ‫مس��ئوالن اس��تانی چاره‌ای اندیش��یدند تا این مشکل‬ ‫حل ش��ود و آن راه تش��کیل کارگروه حمایت از تولید‬ ‫در هریک از شهرس��تان‌های گیالن اس��ت‪ .‬در اواس��ط‬ ‫تابس��تان امس��ال کارگروه حمایت از تولید با عضویت‬ ‫نمایندگان تام‌االختیار س��ازمان‌های ذی‌ربط تش��کیل‬ ‫ش��د که به گفته مسئوالن استانی تاکنون این کارگروه‬ ‫در محل فرمانداری ‪ 8‬شهرستان استان تشکیل جلسه‬ ‫داده و موج��ب رفع برخی مش��کالت و پیگیری مابقی‬ ‫آنها توس��ط کمیته پیگیری در سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت این اس��تان شده است‪ .‬به گونه‌ای که تاکنون‬ ‫‪ 30‬درصد مصوبات این کارگروه اجرایی ش��ده و بیش‬ ‫از ‪ 440‬مصوبه داشته است که حدود ‪ 70‬درصد آن در‬ ‫حوزه بانکی بوده اس��ت‪ .‬البته بررسی مشکالت صنعتی‬ ‫استان با حضور صنعتگران و تولیدکنندگان‪ ،‬همچنین‬ ‫نماین��ده تام‌االختیار اداره ذی‌ربط در یک روز و در یک‬ ‫محل و در ضمن شفاف‌سازی مزیت اصلی تشکیل این‬ ‫کارگروه است که در توسعه استان نقش اساسی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ح�ذف مراجع�ه حض�وری صنعتگ�ران ب�ه‬ ‫استانداری‬ ‫فرحمن��د پورعلی‪ ،‬مش��اور امور‬ ‫صنعتی استاندار گیالن به‬ ‫می‌گوید‪ :‬با توجه به مشکالتی که‬ ‫در صنعت اس��تان وج��ود دارد‪،‬‬ ‫اس��تاندار از س��ال گذشته پیگیر‬ ‫مشکالت واحدهای صنعتی استان بوده چراکه مراجعه‬ ‫حض��وری صنعتگ��ران و تولیدکنن��دگان اس��تان ب��ه‬ ‫اس��تانداری و دستگاه‌های ذی‌ربط زیاد بود ضمن آنکه‬ ‫نتیجه مناسب حاصل نمی‌شد بنابراین با همت استاندار‬ ‫کارگ��روه حمای��ت از تولی��د ب��ا عضوی��ت نمایندگان‬ ‫سازمان‌های ذی‌ربط تشکیل شده و نخستین جلسه آن‬ ‫نیز در شهر رش��ت برگزار شد‪ .‬همچنین بعد از آن نیز‬ ‫اعضای آن در سایر شهرها و شهرستان‌ها حضور یافته و‬ ‫در محل فرمانداری برای بررس��ی مش��کالت واحدهای‬ ‫تولیدی تشکیل جلسه دادند‪ .‬البته نمایندگان سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از دو روز قبل به آن شهرستان‬ ‫مراجعه و مشکالت واحدها را بررسی می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌دهد‪ :‬روس��ا ی��ا نماین��ده تام‌االختیار‬ ‫اس��تانداری‪ ،‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫گی�لان‪ ،‬بانک صنعت و معدن‪ ،‬ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان گی�لان‪ ،‬اداره تامی��ن اجتماعی‪ ،‬امور‬ ‫مالیاتی‪ ،‬اداره برق‪ ،‬گمرک و محیط‌زیست از اعضای این‬ ‫کارگروه هس��تند که هشتمین جلسه آن هفته گذشته‬ ‫در آس��تارا برگ��زار ش��د‪ .‬همچنین در ‪ 6‬گ��زارش ارائه‬ ‫ش��ده ازسوی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن‬ ‫تاکنون ‪ 30‬درصد مصوبات اجرایی شده است‪ .‬اما برخی‬ ‫مشکالت خارج از اختیارات استانی است که جمع‌آوری‬ ‫و به مسئوالن کشوری ارجاع می‌شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می‌کن��د‪ :‬فع��االن صنعت��ی اس��تان از‬ ‫شفاف‌س��ازی اداری با تش��کیل این کارگروه و تجمیع‬ ‫روس��ای مرتب��ط در ی��ک روز اس��تقبال کردن��د زیرا‬ ‫حضورشان در ادارات استانی و دیدار روسا مشکل بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع ‪ 30‬درصد مشکالت صنعتی در گیالن‬ ‫عل��ی منتظری‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫می‌گوید‪ :‬حل‬ ‫گی�لان ب��ه‬ ‫مشکل واحدهای تولیدی با توجه‬ ‫به وس��عت آن که شامل بانک‌ها‪،‬‬ ‫امور مالیاتی‪ ،‬تامین اجتماعی و‪ ...‬می‌شود‪ ،‬موجب شد تا‬ ‫کارگ��روه حمای��ت از تولید برای بررس��ی مش��کالت‬ ‫صنعتگران در مناطق مختلف با همت استاندار تشکیل‬ ‫ش��ود و از اواس��ط تابس��تان امس��ال با برگزاری اولین‬ ‫نشس��ت در رش��ت آغ��از به‌کار ک��رد و بع��د از آن در‬ ‫شهرس��تان‌های رودبار‪ ،‬لنگرود‪ ،‬فومن‪ ،‬رودسر‪ ،‬املش و‬ ‫آستارا برگزار شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌ده��د‪ :‬درپی آن بی��ش از ‪ 440‬مصوبه‬ ‫تعیین تکلیف قراردادهای راکد‬ ‫در شهرک‌های صنعتی زنجان‬ ‫گروه اس�تان‌ها‪ :‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی اس��تان زنجان‬ ‫گفت‪ :‬با تش��کیل جلس��ه هی��ات حل‬ ‫اختالف و داوری در شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعت��ی اس��تان زنج��ان در دی‌م��اه‬ ‫سال‌جاری ‪ 11‬فقره قرارداد راکد در شهرک‌های صنعتی‬ ‫استان زنجان تعیین تکلیف شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان زنجان‪ ،‬ناصر صیدی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از تعداد ‪ 11‬پرونده مطروحه در این جلس��ه‪،‬‬ ‫‪ 2‬ق��رارداد اعطای مهلت‪ ،‬یک قرارداد انصراف و ‪ 4‬قرارداد‬ ‫فس��خ قطعی شده و همچنین ‪ 4‬پرونده نیز از دستور کار‬ ‫هیات خارج شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ب��ا این حال ‪ 16‬هزار و ‪ 894‬مترمربع‬ ‫از زمین‌های ش��هرک‌های صنعتی اس��تان آزاد و پس از‬ ‫طی مراحل قانونی و قضای��ی به متقاضیان جدید واگذار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی استان زنجان‬ ‫همچنین از رفع مش��کل برق ش��هرک صنعتی خرمدره‬ ‫خبرداد و افزود‪ :‬با پیگیری‌های انجام ش��ده از سوی این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬مشکل برق شهرک صنعتی خرمدره که یکی از‬ ‫مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در این شهرک بود‪ ،‬مرتفع‬ ‫شد‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با اس��تقرار پست ‪ 63‬کیلووات توسط شرکت‬ ‫برق منطقه‌ای زنجان مش��کالت موج��ود تا حدود زیادی‬ ‫برطرف ش��ده و مراحل حفاری و کابل‌کش��ی پست برق‬ ‫اختصاصی نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی مس��احت ای��ن ش��هرک را ‪ 276‬هکت��ار عن��وان‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬در ح��ال حاضر تعداد ‪ 59‬فق��ره قرارداد با‬ ‫صاحبان صنایع منعقد ش��ده که از ای��ن تعداد ‪ 20‬واحد‬ ‫آن به بهره‌برداری رس��یده اس��ت‪ .‬صیدی افزود‪ :‬شرکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی زنجان در حال حاض��ر دارای ‪12‬‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعتی اس��ت و زمین باقی مانده قابل‬ ‫واگذاری در سطح این شهرک‌ها ‪ 654‬هکتار است‪.‬‬ ‫صادر ش��د که ح��دود ‪ 70‬درصد آن در ح��وزه بانکی‪،‬‬ ‫‪10‬درصد در امور مالیاتی و بخش��ی ه��م در امور آب‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬گاز و تامین اجتماعی اس��ت‪ .‬ضمن آنکه در قالب‬ ‫این کارگروه دستور اجرایی برای رفع مشکل واحدهای‬ ‫تولیدی ازسوی استاندار صادر شده است‪.‬‬ ‫منتظری با تاکید بر اینکه حل ‪ 30‬درصد مشکالت‬ ‫واحدهای تولیدی مهم‌ترین دستاورد کارگروه مذکور‬ ‫اس��ت‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬از این ‪440‬مصوبه‪ 307 ،‬مورد آن‬ ‫در ح��وزه بانکی بوده اس��ت و ‪ 43‬مورد مالیاتی‪32 ،‬‬ ‫مورد تامین اجتماعی‪ 14 ،‬م��ورد وزارت نیرو‪ ،‬آب و‬ ‫ب��رق‪ 14 ،‬مورد محیط زیس��ت و ‪ 30‬مورد در حوزه‬ ‫دستگاه‌های دیگر است که بنابر برنامه سعی می‌شود‬ ‫تا اعضای کارگروه مذکور هر دو هفته یک‌بار در یک‬ ‫شهرس��تان برای ی��ک روز حضور یافت��ه و در محل‬ ‫فرمانداری آن شهرستان تشکیل جلسه دهند‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫گیالن تصریح می‌کند‪ :‬این کارگروه جدای از آنکه از‬ ‫مراجعات زیاد و مجزا به ادارات کاس��ته است‪ ،‬تعیین‬ ‫تکلی��ف و اب�لاغ مصوبات الزم االج��را را نیز در یک‬ ‫روز با شفاف‌سازی انجام می‌دهد‪ .‬اما برخی مشکالت‬ ‫صنعتگران استان در سطح ملی است که در گزارشی‬ ‫به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارسال می‌شود و با‬ ‫استقبال مهندس محمدرضا نعمت‌زاده این گزارش‌ها‬ ‫افزایش ‪ 18‬درصدی صادرات در اردبیل‬ ‫گروه استان‌ها‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬در رابطه با بحث صادرات عمده آسیب ما دو مورد‬ ‫اس��ت یکی اینکه ما تک محصولی هس��تیم و عمده محصوالت‬ ‫صادراتی در استان‪ ،‬س��یب زمینی و مصنوعات پالستیکی است‬ ‫و دوم اینک��ه عمده صادرات ما به کش��ور جمه��وری آذربایجان‬ ‫انجام می‌شود‪‌.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪،‬معدن و تجارت استان اردبیل سیدحامد‬ ‫عاملی اظهار کرد‪ :‬برای خارج شدن از این آسیب عالوه بر افزایش تعداد کشورهای‬ ‫هدف صادراتی‪ ،‬باید تالش کنیم تا تعدد کاالهای صادراتی در اس��تان نیز افزایش‬ ‫یابد و در این زمینه مطالعاتی انجام شده‪ ،‬و کاالها و کشور‌هایی که ما مزیت داریم‬ ‫با آنها فعالیت صادراتی انجام دهیم‪ ،‬شناسایی شده است‪‌.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه میزان صادرات در‬ ‫سال‌های ‪ 91‬و‪ 92‬سیر نزولی داشت‪ ،‬افزود‪ :‬هدف ما این است که بتوانیم در پایان‬ ‫سال ‪ 94‬با رفع مشکالت میزان صادرات را به ‪150‬میلیون دالر برسانیم‪‌.‬‬ ‫عامل��ی تصریح کرد‪ :‬برای تحقق این امر‪ ،‬دس��تگاه‌های متعددی اعم از مجموعه‬ ‫گمرک‪ ،‬امور مالیاتی‪ ،‬پایانه‌ها‪ ،‬بانک‌ها‪ ،‬بیمه‌ها‪ ،‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫سازمان جهاد کش��اورزی‪ ،‬استاندارد باید کمک و همراهی کنند تا فرآیندی ایجاد‬ ‫شود که روند صادرات در استان با سهولت انجام شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با توجه به وجود برخی از مش��کالت در اس��تان‪ ،‬فعاالن‬ ‫اقتصادی در حوزه تجارت‪ ،‬کارت‌های بازرگانی خود را از اس��تان ما به اس��تان‌های‬ ‫دیگ��ر انتقال می‌دهند و ما باید تالش کنیم این مش��کالت را بر طرف س��ازیم تا‬ ‫فعاالن اقتصادی به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی در اس��تان خودمان فعالیت کنند‬ ‫که فعالیت اینها باعث افزایش صادرات و رونق تولید می‌ش��ود و همچنین افزایش‬ ‫اشتغالزایی و ارز آوری برای استان و کشور را در پی خواهد داشت‪‌.‬‬ ‫عاملی با تاکید بر تاثیر برگزاری نمایش��گاه‌های خارج از کشور در بحث بازاریابی‬ ‫گفت‪ :‬در‌باره برگزاری نمایش��گاه‌های خارجی یک سری بررسی‌هایی انجام دادیم و‬ ‫چند کشور را مشخص کردیم که بتوانیم در آنها نمایشگاه برگزار کنیم و به سازمان‬ ‫توس��عه تجارت هم برای س��ال ‪ 94‬اعالم کردیم مجوزهای الزم برای برگزاری این‬ ‫نمایشگاه صادر شود‪ ،‬چرا که ارزیابی‌های انجام شده از برگزاری نمایشگاه اخیر در‬ ‫باکو درباره استقبال مردم و میزان فروش محصوالت‪ ،‬هر چندنمایشگاه برای فروش‬ ‫نبود‪ ،‬ولی میزان تقاضا‌ها برای فروش‪ ،‬خود نش��ان‌دهنده این اس��ت که یک سری‬ ‫اقالم و کاالها در آنجا بازار خوبی داش��ته باشد‌‪ .‬رییس سازمان در ادامه درباره اخذ‬ ‫مجوز برای برگزاری نمایشگاه در گنجه آذر بایجان در اسفند ماه سال‌جاری‪ ،‬تاثیر‬ ‫مرز مشترک ایران و آذربایجان در میزان صادرات استان نیز مطالبی را عنوان کرد‪.‬‬ ‫در کارگروه وزارتخانه نیز درحال پیگیری است‪.‬‬ ‫منتظ��ری ادامه می‌ده��د‪ :‬کمیته‌ای در س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان برای پیگیری اجرایی‬ ‫ش��دن این مصوبات در س��طح شهرستان‌ها تشکیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اما باید تمام دستگاه‌ها دست به دست‬ ‫ه��م دهند تا مش��کالت تولیدی حل ش��ود‪ ،‬چراکه‬ ‫زمینه‌ساز توس��عه اقتصادی استان و درنهایت کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬براساس برآورد‌های انجام شده بدهی‬ ‫معوقه‪ ،‬نی��از به س��رمایه در گ��ردش و امورمالیاتی‬ ‫اصلی‌ترین مش��کالت صنعتگران اس��تان اس��ت که‬ ‫نس��بت ب��ه رفع آنه��ا اقدام ش��ده چراک��ه نماینده‬ ‫تام‌االختی��ار دس��تگاه‌های اجرایی در ای��ن کارگروه‬ ‫حضور دارند و این یک مزیت اس��ت‪ ،‬به عنوان مثال‬ ‫واح��د دارای مش��کل نقدینگی در همان جلس��ه به‬ ‫بانک دارای اعتبار معرفی می‌شود‪ ،‬همچنین در مورد‬ ‫بدهی مالیاتی نیز با حضور نماینده امور مالیاتی سعی‬ ‫بر تعیین تکلیف است تا مشکالت رفع شود‪ .‬در بحث‬ ‫تامی��ن اجتماعی هم اکثر واحده��ا بدهی دارند که‬ ‫برای گرفتن فرصت زمانی تعیین تکلیف می‌ش��وند‪،‬‬ ‫این درحالی است که تا پیش از این‪ ،‬واحدهای دارای‬ ‫مش��کل به صورت مجزا ب��ه ادارات مربوط مراجعه و‬ ‫نسبت به رفع مشکل خود اقدام می‌کردند‪.‬‬ ‫افزایش صادرات فلزات از آذربایجان شرقی‬ ‫گروه اس�تان‌ها‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫وتجارت اس��تان آذربایجان شرقی گفت‪ :‬در ‪ 9‬ماه‬ ‫نخست امسال ‪ 139‬میلیون و ‪ 100‬هزار دالر انواع‬ ‫فلزات از استان به کشورهای هدف صادر شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫وتجارت اس��تان آذربایجان شرقی‪ ،‬حسین نجاتی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬می��زان صادرات گروه فلزات اس��تان‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشه ‪ 4‬درصد رشد را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این میزان صادرات‪ ،‬بیش از ‪ 10‬درصد کل صادرات استان در‬ ‫مدت یاد شده را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین با اشاره‬ ‫به رقم ‪651‬میلیون و ‪ 900‬هزار دالری صادرات کاالی صنعتی از استان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬صادرات گروه کاالهای صنعتی ‪5‬درصد رشد نسبت به ماه‌های مشابه سال‬ ‫گذشته نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫نجات��ی تصریح کرد‪ :‬با وج��ود افزایش صادرات تمام��ی گروه‌های کاالیی از‬ ‫اس��تان به ‪ 92‬کشور مختلف مقایس��ه آمار ‪ 9‬ماهه نسبت به دوره مشابه سال‬ ‫گذشته حاکی از آن است که مجموع رقم دالری صادرات از استان ‪ 4/7‬درصد‬ ‫کاهش داش��ته که عمده دلیل این کاهش نبود صادرات محصوالت کنسانتره‬ ‫مس سونگون و صادرات فرش و صنایع دستی است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با ت�لاش مضاعف امیدواریم برنامه‌ریزی‌ها نس��بت به‬ ‫هدف ‪ 2‬میلیارد دالری صادرات استان تا پایان سال ‪ 93‬محقق شود‪.‬‬ ‫تشدید نظارت بر واحدهای نانوایی استان مازندران‬ ‫گروه اس�تان‌ها‪ :‬مدیرعامل ش��رکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ‪ 2‬استان‬ ‫مازندران گفت‪ :‬نظارت بر نانوایی‌های اس��تان مازندران به منظور ارتقای کیفیت‬ ‫گفت‪ :‬مازندران دارای‬ ‫ن��ان افزایش یافت‪ .‬رضا افرازه با بیان این مطلب به‬ ‫‪ 4100‬واحد نانوایی و ‪ 17‬کارخانه تولید آرد است که نظارت بر آنها افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬از آنجایی که ‪ 3‬بندر در استان برای واردات گندم فعال است بر‬ ‫واردات و تخلیه گندم نیز نظارت می‌شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل محیط‌زیس��ت مازندران نیز در ادامه این جلس��ه ب��ه موضوع صید‬ ‫پرندگان اشاره کرد و گفت‪ :‬به منظور مقابله با بیماری آنفلوآنزای پرندگان‪ ،‬شکار‬ ‫و صید آنها را ممنوع کرده‌ایم‪ .‬ناصر مهردادی ادامه داد‪ :‬نظارت‌ها و بازرسی‌ها در‬ ‫این بخش نیز تشدید شده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تاکنون هیچ بیماری فوق حاد‬ ‫پرندگان در استان مازندران گزارش نشده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحول در صنعت‬ ‫خودروسازی گیالن‬ ‫عبدالغفار نجفی‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن گیالن‬ ‫صنعت گردشگری در اس��تان گیالن از جایگاه و‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و عملکرد مناس��بی‬ ‫دارد اما به نحو مطلوب و مورد انتظار فعال نیس��ت‪،‬‬ ‫چراک��ه بازه زمانی آن متغیر اس��ت و در دوره‌های‬ ‫موقت رونق‌پذیر اس��ت‪ .‬بنابرای��ن باید برای جذب‬ ‫گردشگر تمهیدات بیشتری اندیشیده شود‪ ،‬چراکه‬ ‫در توسعه اقتصادی استان نیز موثر است همچنین‬ ‫با وجود منابع آبی در اس��تان استفاده از مزیت‌های‬ ‫کش��اورزی نیز در توس��عه صنایع جانبی مناس��ب‬ ‫است‪.‬‬ ‫واحدهای صنعتی اس��تان گیالن در زمینه‌هایی‬ ‫از جمله صنایع فوالدی‪ ،‬کانی‌ها‪ ،‬س��لولزی و کاشی‬ ‫مش��غول به فعالیت هستند اما صنایع خودروسازی‬ ‫در اس��تان به علت آنکه در مقطع��ی تحریم‌ها لغو‬ ‫ش��د‪ ،‬نس��بت به صنایع دیگر قوی‌تر عمل می‌کند‪،‬‬ ‫به‌ط��وری ک��ه تقاض��ا ب��رای ایج��اد کارخانه‌های‬ ‫خودروس��ازی ازسوی ش��رکت‌های فراری و فیات‬ ‫انجام‌ش��ده که در صورت راه‌اندازی‪ ،‬در ‪ 5‬سال باید‬ ‫به تولی��د یک میلیون خودرو برس��د و این تحولی‬ ‫بزرگ برای صنعت گیالن به‌ش��مار می‌رود‪ ،‬چراکه‬ ‫صنایع جنبی را با خود ایجاد می‌کند‪ .‬تاکنون زمین‬ ‫مورد نظر توسط این ش��رکت‌ها خریداری و مجوز‬ ‫دریافت ش��ده اما هنوز اقدامی جدی انجام نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته مش��کالت ناش��ی از تحریم‌ها برای صنایع‬ ‫دیگر از جمله صنعت نساجی نیز فرصت‌هایی ایجاد‬ ‫کرد‪ ،‬چراکه در پی تحریم‌ها واردات محدود ش��ده‬ ‫و مصرف کاالی داخلی رونق گرفت‪ .‬اما بهتر اس��ت‬ ‫برای رونق بیشتر براساس فناوری روز تجهیز شوند‪.‬‬ ‫مش��کالت ناشی از تحریم‌ها بیشتر صنایع استان را‬ ‫با مشکل مواجه کرد‪ ،‬به‌طوری که ‪ 60‬درصد صنایع‬ ‫از کار افت��اده و مابق��ی نیز با ظرفیت بین‪ 20‬تا ‪50‬‬ ‫درصد کار می‌کنند‪ .‬در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران‬ ‫جدید ب��رای ورود به بخش صنعت اطمینان ندارند‬ ‫و این امر باید مورد توجه مس��ئوالن اس��تانی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬بنابراین تا صنایع قدیمی رونق تولید نداشته‬ ‫باشند‪ ،‬سرمایه‌گذاری جدید در استان گیالن انجام‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس صنایع اس��تان بیش از گذش��ته‬ ‫نیازمند همدلی و همراهی تمام مس��ئوالن هستند‬ ‫تا اثرات تحریم کاهش یابد‪ ،‬چراکه اگر صنایع فعال‬ ‫از محیط کس��ب و کار خارج ش��وند‪ ،‬احیای آن در‬ ‫آینده مشکل است‪ .‬در این شرایط تسهیل سیستم‬ ‫بانکی برای واحدهای تولیدی و صنعتی چاره‌س��از‬ ‫است‪ ،‬درحالی که اکنون نرخ سود تسهیالت بانکی‬ ‫بس��یار باالست و همچنین وثیقه‌های سنگین برای‬ ‫دریافت تس��هیالت مطالبه می‌ش��ود‪ .‬گفتنی است‬ ‫رفع مشکالت صنعت‪ ،‬بیکاری‪ ،‬اشتغالزایی و توسعه‬ ‫اقتصادی اس��تان گیالن باید مورد توجه قرار گیرد‪،‬‬ ‫زیرا س��هم استان در زمینه اش��تغالزایی در نتیجه‬ ‫مشکالت صنعتی پایین اس��ت و مسئوالن استانی‬ ‫باید برای آن چاره‌اندیشی کنند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬علی اش��رفی‪ ،‬رییس اداره‬ ‫نظارت بر بهداش��ت عمومی و مواد غذایی اداره کل‬ ‫دامپزشکی استان زنجان‪ ،‬از صادرات ‪ 531‬تن پنجه‬ ‫مرغ به ارزش ‪318‬هزار و ‪ 600‬دالر از این استان به‬ ‫کش��ورهای ویتنام‪ ،‬تایلند و هنگ کنگ خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این مقدار صادرات در ‪ 9‬ماه س��ال قبل ‪457‬‬ ‫تن بوده است همچنین صادرات پودر گوشت طیور‬ ‫و جوجه یکروزه در ‪ 9‬ماه س��ال گذشته انجام نشده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬جلیل جعفری‪ ،‬نماین��ده مردم خلخال‬ ‫و کوث��ر در مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا تاکید به‬ ‫برخورداری این مناطق از معادن غنی گفت‪ :‬خروج‬ ‫خ��ام مواد معدنی خروج س��رمایه‌های طبیعی این‬ ‫منطقه است و مانع از بهره‌گیری از ارزش اقتصادی‬ ‫م��واد معدنی می‌ش��ود‪ .‬جعفری با اذع��ان به انجام‬ ‫مطالعات معدنی جنوب اس��تان از اختصاص ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال به این منظور خبر داد‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫سنگ تراورتن و سنگ‌آهن در این منطقه استخراج‬ ‫شده و به صورت خام به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬ربیع فالح جلودار‪ ،‬اس��تاندار مازندران‬ ‫بر ل��زوم توجه ب��ه صنعت گردش��گری دریایی در‬ ‫مازندران تاکید کرد و گفت‪ :‬جذب س��رمایه‌گذار و‬ ‫حمایت از بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد‬ ‫و مع��ادل یک‌ه��زار و ‪ 500‬میلیارد تومان به بخش‬ ‫خصوصی برای ورود به حوزه گردشگری داده شده‬ ‫است‪.‬‬
‫دریچه‬ ‫توانمندی‌های‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫برخ��ورداری از ‪ 1100‬کیلومت��ر م��رز خاک��ی ب��ا‬ ‫کش��ورهای پاکستان و افغانستان و ‪ 300‬کیلومتر مرز‬ ‫س��احلی در کنار دریای عمان‪ ،‬موقعی��ت جغرافیایی‬ ‫ویژه‌ای از نظر تجاری و صادراتی برای استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان ایجاد کرده است‪ .‬دسترسی به آب‌های‬ ‫آزاد بین‌الملل��ی خارج از تنگه هرم��ز و امکان ارتباط‬ ‫با کش��ورهای شرق آسیا‪ ،‬ش��به قاره هند‪ ،‬کشورهای‬ ‫حاش��یه حوزه خلیج‌ف��ارس و بازاره��ای افریقایی‪ ،‬از‬ ‫ویژگی‌ه��ای مهم سیس��تان و بلوچس��تان اس��ت که‬ ‫زمینه‌ساز شرایط ممتازی در استان برای ایفای نقش‬ ‫در زمینه تجارت داخلی و ترانزیت خارجی میان اروپا‬ ‫و آس��یای مرکزی با آب‌های ش��رقی و جنوبی و شاخ‬ ‫افریقا شده است‪.‬‬ ‫صنایع کشاورزی سیستان و بلوچستان به مدد اقلیم‬ ‫مناسب کش��ت محصوالت س��ودآور صادراتی (خرما‪،‬‬ ‫مرکبات‪ ،‬موز‪ ،‬انبه)‪ ،‬دشت‌های هموار و اراضی مستعد‬ ‫در ش��مال و جنوب اس��تان و وجود امکانات توس��عه‬ ‫و ایج��اد صنای��ع تبدیلی از جمله بس��ته‌بندی خرما‪،‬‬ ‫تولید قند مایع از ش��یره خرما و تولید خوراک دام از‬ ‫ضایعات و هسته خرما‪ ،‬تبدیل به یکی از ظرفیت‌های‬ ‫مهم اقتصادی اس��تان شده اس��ت‪ ،‬از سوی دیگر این‬ ‫منطقه دربردارنده منابع غنی دریایی و آبزیان است که‬ ‫زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های شیالتی‪ ،‬صیادی و صنایع‬ ‫مرتبط با شیالت در منطقه است؛ ظرفیت حدود ‪120‬‬ ‫هزار تن صید انواع ماهی‪ ،‬اراضی مستعد پرورش میگو‬ ‫و توسعه صنایع وابسته‪ ،‬وجود ‪ 9‬بندر صیادی‪ 2 ،‬هزار‬ ‫فروند ش��ناور صیادی با ‪ 15‬هزار نفر صیاد در منطقه‬ ‫چابه��ار و وجود ‪ 9‬کارخانه کنسروس��ازی و ‪ 13‬واحد‬ ‫عمل آوری و بس��ته‌بندی ماهی و میگو نش��ان‌دهنده‬ ‫گوشه‌ای از این ظرفیت دریایی است‪.‬‬ ‫از دیگر ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مهم استان‬ ‫می‌ت��وان ب��ه وجود معادن به نس��بت غن��ی و متنوع‬ ‫معدنی اشاره کرد؛ س��هم باالی استان در برخورداری‬ ‫از معادن و امکان توس��عه فعالیت‌ه��ای معدنی و قرار‬ ‫داشتن اس��تان روی کمربند کانی‌های معدنی جهان‬ ‫که از یوگسالوی تا پاکستان ادامه دارد‪ ،‬بخشی از این‬ ‫ظرفیت تجاری مهم اس��ت‪ .‬ظرفیت‌های معدنی حوزه‬ ‫تفتان و امکان اس��تقرار کارخانه‌های چینی‪ ،‬کاشی و‬ ‫س��رامیک در محدوده تفتان و شهرستان خاش را هم‬ ‫باید به این ظرفیت‌ها اضافه کرد‪.‬اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬اقلیمی مناس��ب برای توسعه فعالیت‌های‬ ‫گردش��گری در س��واحل دریای عم��ان و دامنه‌های‬ ‫تفتان و ش��هر س��وخته دارد‪ ،‬همچنین وجود صنایع‬ ‫کشتی‌س��ازی در چابه��ار و تولید کش��تی‌های مدرن‬ ‫صی��ادی‪ ،‬از محورهای مهمی اس��ت ک��ه می‌تواند در‬ ‫توسعه اقتصادی منطقه ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫تاسیس��ات زیربنایی مهم از جمله شبکه‌های وسیع‬ ‫حم��ل و نقل ج��اده‌ای‪ ،‬دریایی‪ ،‬ریل��ی و هوایی‪ ،‬مرز‬ ‫میلک به عنوان مرز رسمی مبادالت تجاری جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران با افغانس��تان‪ ،‬مرز میرجاوه به عنوان‬ ‫نخس��تین مرز رس��می بین جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫پاکستان‪ 6 ،‬گمرک رسمی فعال در سطح استان با دو‬ ‫گمرک قضایی‪ ،‬از امکانات مهمی است که رونق تجارت‬ ‫در سیس��تان و بلوچستان را ممکن می‌کند‪ .‬همچنین‬ ‫بهره‌مندی از نزدیک‌ترین مسیر به کشورهای آسیای‬ ‫میانه برای ترانزی��ت کاالهای بین‌المللی و انتقال کاال‬ ‫به‌عن��وان ش��اهراه ترانزیت جنوب به ش��مال از دیگر‬ ‫ویژگی‌‌‌های اثرگذار اس��تان در حوزه تجارت داخلی و‬ ‫خارجی است؛ از اهمیت وجود ‪ 13‬شهرک و ‪ 14‬ناحیه‬ ‫صنعتی فعال در سطح استان به عنوان ضمانتی برای‬ ‫فعالیت‌های تجاری منطقه نیز نباید غافل شد‪.‬‬ ‫آمار نشان می‌دهد استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬به‬ ‫افق ترسیم ش��ده در برنامه پنجم توسعه دست یافته‬ ‫و در برخی موارد‪ ،‬از آن پیش افتاده اس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه صادرات استان در ‪ 6‬ماه نخست سال‌جاری بیش‬ ‫از ‪ 177‬میلی��ون دالر بوده‪ ،‬می‌ت��وان گفت حدود ‪52‬‬ ‫درصد از برنامه هدف این اس��تان تحقق یافته و حدود‬ ‫‪ 48‬درصد آن باقی مانده است که پیش‌بینی می‌شود‬ ‫ب��ا پیگیری مس��ئوالن دولتی و بخ��ش خصوصی و با‬ ‫برنامه‌ریزی‌های کالن‪ ،‬اهداف باقیمانده نیز تحقق یابد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫در نشست مشترک بخش دولتی و خصوصی انجام شد‬ ‫بررسی مشکالت صنعت و معدن سیستان و بلوچستان‬ ‫گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬نشس��ت کارگروه‌ه��ای تخصصی‬ ‫هم‌اندیش��ی ب��ا فعاالن اقتصادی اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان در راس��تای بررس��ی مس��ائل و مشکالت‬ ‫منطقه‪ ،‬با حضور نادر میرشکار‌‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت سیستان و بلوچستان برگزار شد‪.‬‬ ‫آنطور که در این جلس��ه مطرح شد‪ ،‬باتوجه به لزوم‬ ‫عملک��رد برنام��ه‌ای‪ ،‬به‌منظور دس��تیابی ب��ه اهداف و‬ ‫جلوگی��ری از تصمیمات مقطع��ی و غیرکارآمد مالک‬ ‫عمل ح��وزه زیرپوش��ش‪ ،‬اس��ناد باالدس��تی موجود‬ ‫ل و حمایت از اسناد در‬ ‫همچون س��ند توسعه اش��تغا ‌‬ ‫دست مطالعه اس��ت‪ .‬در این راستا انعقاد قرارداد تهیه‬ ‫راهبردهای توس��عه صنعتی و معدنی اس��تان و تدوین‬ ‫س��ند آمایش توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫در این نشست همچنین مصوبات شورای هم خانواده‬ ‫با حضور میرش��کار بررسی شد؛ در این زمینه‪ ،‬موضوع‬ ‫سفر رییس‌جمهوری به استان درقالب ‪ 12‬مصوبه‪ ،‬اعم‬ ‫از سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی‬ ‫توسط شرکت‌های توسعه‌ای‪ ،‬رفع موانع سرمایه‌گذاری‬ ‫و ‪ ...‬بررسی ش��د که برخی از مهم‌ترین اقدامات انجام‬ ‫شده در این زمینه‪ ،‬در ادامه بیان می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین منابع مالی و رفع مشکل بدهی معوق‬ ‫در زمین��ه ح��ل مش��کل بدهی‌های موج��ود تولید‬ ‫استان‪ ،‬اقداماتی نظیر پیگیری و جذب اعتبارات قانون‬ ‫مدیری��ت بحران (صیانت ازتولید) انجام ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫همچنین انعقاد قرارداد با بانک عامل که تاکنون مبلغ‬ ‫‪ 39‬میلیاردریال با کارمزد ‪ 4‬درصد پرداخت شده است‪.‬‬ ‫در پیگیری جذب کمک‌های فنی اعتباری در س��ال‬ ‫جاری‪ ،‬قرار ش��د مبلغ ‪20‬میلیاردری��ال درقالب یارانه‬ ‫س��ود و کارمزد و ‪ 8‬برابر این مبلغ‪ ،‬تسهیالت پرداخت‬ ‫ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر تاکنون ‪ 700‬میلیارد تسهیالت‬ ‫ریال��ی و‪26‬میلی��ون یوروتس��هیالت ارزی برای تامین‬ ‫مناب��ع مالی‪ 14‬ط��رح و واحد صنعتی پرداخت ش��ده‬ ‫است‪ .‬همچنین ‪ 27‬میلیون یورو تسهیالت ارزی برای‬ ‫اجرای ‪ 3‬طرح صنعتی درمرحله انعقاد قرارداد است‪.‬‬ ‫چنانکه در این جلس��ه مطرح شد‪ ،‬به علت نرخ سود‬ ‫باال‪ ،‬از اعتبارات اش��تغالزایی استان‪ ،‬استقبال چندانی‬ ‫نش��ده است‪ .‬از سوی دیگر مقرر ش��د از ظرفیت سایر‬ ‫دس��تگاه‌های دولتی در زمینه برون رفت از مش��کالت‬ ‫مالی واحدهای صنعتی‪ ،‬توس��ط بنیاد برکت اس��تفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معافیت مالیاتی در حوزه شهرک صنعتی‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬بح��ث معافیت مالیات��ی در حوزه‬ ‫ش��هرک صنعت��ی مطرح و اعالم ش��د که ب��ا پیگیری‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬الیحه مربوطه تهیه و به مجلس ارس��ال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد میز صنعت و معدن‬ ‫چنانکه استاندار سیستان و بلوچستان دستور داده‪،‬‬ ‫در زمینه اس��تفاده از توان بخش خصوصی در راهبرد‬ ‫و حل مش��کالت عارضه یابی‪ ،‬میز توس��عه استان میز‬ ‫صنعت و معدن تشکیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حل مشکل سوخت واحدهای تولیدی‬ ‫در نشست رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬اعالم شد که با تعامل‬ ‫مناس��ب ش��رکت پخ��ش فرآورده‌های نفت��ی‪ ،‬اکنون‬ ‫مشکلی برای واحدهای تولیدی وجود ندارد و سوخت‬ ‫خط تولیدکارخانه‌ها در حد نیاز تامین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�کالت واحده�ای معدن�ی ب�ا اداره مناب�ع‬ ‫طبیعی‬ ‫بررس��ی مسائل و مش��کالت موجود میان واحدهای‬ ‫معدنی اس��تان با اداره منابع طبیعی اس��تان‪ ،‬از دیگر‬ ‫مباحث مطرح شده در نشست رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت سیس��تان و بلوچس��تان ب��ا فعاالن‬ ‫اقتصادی منطقه بود‪.‬‬ ‫تس��ریع در پاسخگویی اس��تعالم‌ها در مهلت قانونی‬ ‫‪ 2‬ماه��ه و اخ��ذ حقوق عرف��ی از معدنکار بر اس��اس‬ ‫سطح تخریب ش��ده‪ ،‬از درخواست‌های مطرح شده در‬ ‫این نشس��ت از س��وی فعاالن اقتصادی بود که در این‬ ‫زمینه مقرر ش��د اس��تعالم‌ها در زمان مقرر پاسخ داده‬ ‫ش��ده و حقوق عرفی نیز بر اساس جدول برنامه‌ریزی‬ ‫و فازبندی برنامه عملیاتی سطوح تخریب از معدنکاران‬ ‫با دریافت ضمانت‌های الزم‪ ،‬اخذ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح هاو واحدهای مهم استان‬ ‫در حال حاضر برخ��ی از مهم‌ترین طرح‌های موجود‬ ‫در واحدهای صنعتی مختلف سیستان و بلوچستان‪ ،‬به‬ ‫شرح جدول روبه‌رو است‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام طرح‬ ‫محصول‬ ‫اشتغال‬ ‫(نفر)‬ ‫محل اجرا‬ ‫آخرین اقدامات انجام شده‬ ‫‪1‬‬ ‫شرکت بافت بلوچ‬ ‫پارچه ورنگرزی‬ ‫‪200‬‬ ‫ایرانشهر‬ ‫تامین مبلغ ‪ 30‬میلیاردریال از سوی سازمان گسترش‬ ‫برای تامین نقدینگی سرمایه درگردش و بازسازی قسمتی‬ ‫ازماشین‌آالت‬ ‫‪2‬‬ ‫شرکت تفتان قالب‬ ‫قطعات خودرو‬ ‫‪50‬‬ ‫زابل‬ ‫در جلسه با سازمان گسترش شریک بخش خصوصی اعالم‬ ‫آمادگی کرده تا درصورت واگذاری‪ ،‬طرح را فعال کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شرکت سیمان طیس‬ ‫چابهار‬ ‫سیمان‬ ‫‪300‬‬ ‫چابهار جکیگور‬ ‫استقرار پیمانکار و شروع عملیات اجرایی طرح‪ ،‬اعطای‬ ‫معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آالت و شروع حمل ماشین‌آالت‬ ‫ازگمرک چابهار‬ ‫‪4‬‬ ‫شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران‬ ‫کنسانتره مس‬ ‫‪225‬‬ ‫زاهدان‬ ‫طرح باپیشرفت ‪ 40‬درصدی در حال اجراست‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شرکت فوالدمکران‬ ‫فوالد‬ ‫‪850‬‬ ‫چابهار‬ ‫زمین در منطقه آزاد تحویل‪ ،‬مجوزهای الزم اخذ و مطالعات‬ ‫تکمیلی در حال انجام است‬ ‫‪6‬‬ ‫تایر خودرو‬ ‫انواع الستیک‬ ‫خودرو و تایر‬ ‫‪1350‬‬ ‫زابل‬ ‫مکان اجرای طرح در بررسی‌های انجام شده و بازدید میدانی‬ ‫کارشناسان تعیین و به سازمان گسترش اعالم شده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شرکت سردخانه‬ ‫طالیی بلوچ‬ ‫سردخانه‬ ‫‪25‬‬ ‫ایرانشهر‬ ‫مشکل بدهی معوق که باوجود پیگیری‌های متعدد و تشکیل‬ ‫جلسات با بانک صادرات به نتیجه نرسیده است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شرکت هامون سازه‬ ‫دکل‌های انتقال‬ ‫نیرو‬ ‫‪150‬‬ ‫زاهدان‬ ‫طرح درایام دهه فجر قابل بهره برداری است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شرکت وشنگار‬ ‫کاشی‬ ‫‪200‬‬ ‫زاهدان‬ ‫کارگاه تجهیز می‌شود و باتوجه به عقد قرارداد تسهیالت‬ ‫ارزی‪ ،‬به زودی گشایش اعتبارماشین‌آالت انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت آرمان گستر‬ ‫نوین‬ ‫قوطی کنسرو‬ ‫‪45‬‬ ‫کنارک‬ ‫تسهیالت ارزی طرح مصوب و در روزهای آینده قرارداد‬ ‫تسهیالت منعقد می‌شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شرکت پلیمر پرند‬ ‫کیسه پلی‬ ‫پروپیلن‬ ‫‪47‬‬ ‫زاهدان‬ ‫سالن تولید آماده و پیگیر تسهیالت خرید ماشین‌آالت است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شرکت تهیه وتولید‬ ‫موادمعدنی ایران‬ ‫آنتیموان‬ ‫‪30‬‬ ‫زابل سفیدابه‬ ‫سالن سوله نصب شده و مراحل اجرای طرح در دست‬ ‫اقدام است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شرکت بهزادزرین‬ ‫آجر سفال‬ ‫‪25‬‬ ‫زابل‬ ‫تسهیالت طرح در بانک صنعت و معدن در حال بررسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شرکت جاله‬ ‫کانکس و پانل‬ ‫پلی اورتان‬ ‫‪35‬‬ ‫زاهدان‬ ‫تسهیالت ارزی به مبلغ ‪ 2/3‬میلیون یورو وریالی به مبلغ‬ ‫‪10‬میلیاردریال مصوب شده و به زودی قرارداد‪ ،‬منعقد می‌شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫صنعت خوزستان نیازمند حمایت‌های مالی‬ ‫گروه استان‌ها‪ :‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان خوزس��تان در‬ ‫نشست مس��ئوالن بانک صنعت و معدن‬ ‫و س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫استان خوزستان با تعدادی از واحدهای‬ ‫تولیدی اس��تان با تاکید بر اینکه صنعت‬ ‫اس��تان احتیاج به کمک جدی مدیران‬ ‫بانک‌ه��ا ب��رای احی��ای دوب��اره دارند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاضر مش��کل نقدینگی‬ ‫و کمب��ود س��رمایه در گ��ردش معضل‬ ‫بزرگ واحدهای صنعتی اس��تان اس��ت‪.‬‬ ‫س��ید نوراهلل حس��ن‌زاده در این نشست‬ ‫به سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومتی رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب و ارائ��ه بس��ته خروج‬ ‫غیرتورم��ی از رک��ود و همچنین الیحه‬ ‫حمای��ت از تولید توس��ط دولت یازدهم‬ ‫اش��اره و اظهار کرد‪ :‬ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫و افزایش درآمد سرانه در استان در گرو‬ ‫حمایت جدی از تولیدات داخلی اس��ت‪.‬‬ ‫در این راستا مکلف هستیم با روان‌سازی‬ ‫امور واحدهای تولیدی و تسریع در رفع‬ ‫اقتصاد کرمانشاه با نقش‌آفرینی اصناف شکوفا می‌شود‬ ‫‪ :‬اس��تاندار کرمانش��اه گفت‪ :‬بازاریان و اصناف نقشی‬ ‫اساس��ی در اقتصاد ایفا می‌کنند و با نقش‌آفرینی گس��ترده‬ ‫آنها اقتصاد کرمانشاه شکوفا می‌شود‪ .‬ابراهیم رضایی‌بابادی‬ ‫که در جمع نمایندگان اصناف کرمانش��اه سخن می‌گفت با‬ ‫تاکی��د بر نقش محوری اصناف و بازاری��ان در عرصه اقتصاد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هم‌اکنون ‪17‬درصد تولید ناخالص داخلی کشور‬ ‫مربوط به اصناف و بازاریان اس��ت که رقم باالیی محس��وب‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫مش��کالت تولیدکنندگان اس��تان گامی‬ ‫جدی در جهت تحقق برنامه‌های دولت‬ ‫و در نهایت ارتقای جایگاه صنعت استان‬ ‫خوزستان در اقتصاد کشور برداریم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن راس��تا س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان‬ ‫سلسله جلسات تخصصی بررسی مسائل‬ ‫و مش��کالت واحده��ای صنعتی اس��تان‬ ‫را براس��اس رش��ته فعالیت‌های مختلف‬ ‫صنعتی ترتیب داده که در این جلس��ات‬ ‫تولیدکنندگان و صاحبان صنایع اس��تان‬ ‫می‌شود؛ با توجه به چنین جایگاه مهمی‪ ،‬مدیریت استان نیز‬ ‫به دنبال تقویت هرچه بیش��تر این مجموعه ارزشمند است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این نکته که دولت عالقه‌مند به نقش‌آفرینی‬ ‫بیش��تر بخش خصوصی به‌ویژه اصن��اف و بازاریان‪ ،‬در همه‬ ‫زمینه‌هاس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با فراهم ک��ردن زمینه‌های الزم‬ ‫برای حضور بیش��تر اصناف و بازاریان می‌توانیم بس��یاری از‬ ‫مشکالت موجود در عرصه اقتصاد و اشتغال را حل کنیم‪.‬‬ ‫در ه��ر جای ایران که هس��تید رویدادهای ش��هر و اس��تان‌تان در‬ ‫حوزه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را رصد کرده و با انعکاس آن در روزنامه و‬ ‫پیشنهاد‌ها و راهکارها را مطرح کنید‪.‬‬ ‫سایت آنالین گسترش‬ ‫مش��کالت خ��ود را در حض��ور مدی��ران‬ ‫دس��تگاه‌های اجرای��ی طرح ک��رده و با‬ ‫همفکری و تش��ریک مساعی تصمیمات‬ ‫الزم در جه��ت رف��ع موان��ع پیش روی‬ ‫تولیدکنن��دگان اس��تان اتخاذ می‌ش��ود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان خوزس��تان خاطرنش��ان ک��رد‪:‬‬ ‫مس��ئوالن س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت اس��تان به طور مداوم جلساتی را‬ ‫با بانک‌ها درباره رفع مش��کالت نقدینگی‬ ‫واحده��ای تولی��دی برگ��زار می‌کنن��د‪.‬‬ ‫متاسفانه در س��ال های گذشته وام‌های‬ ‫بانکی به اسم صنعت به افرادی اعطا شده‬ ‫که صنعتگر نبوده و تسهیالت دریافتی را‬ ‫در جاهای دیگ��ری به جز تولید و بخش‬ ‫صنع��ت هزین��ه کرده‌اند‪ .‬ب��رای اصالح‬ ‫این موضوع‪ ،‬شناس��ایی دقی��ق و واقعی‬ ‫واحدهای تولیدی و تزریق نقدینگی به‌جا‬ ‫و به‌موقع در دس��تور کار جدی مسئوالن‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫ق��رار گرفت��ه اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت این‬ ‫نشس��ت ب��ا توجه ب��ه مصوبات جلس��ه‬ ‫کارگروه امور اقتصادی اس��تان و دستور‬ ‫معاون برنامه‌ریزی اس��تانداری خوزستان‬ ‫با هدف تس��هیل در انجام امورات بانکی‬ ‫واحدهای تولیدی و با حضور نمایندگان‬ ‫اداره کل امور هماهنگی و امور اقتصادی‬ ‫استانداری‪ ،‬شرکت شهرک‌های صنعتی‪،‬‬ ‫اداره کل تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی و‬ ‫دیگر دستگاه‌های اجرایی در محل سالن‬ ‫جلسات سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان خوزستان تشکیل شد‪.‬‬ ‫قالیبافان کرمانشاه بیش از ‪ 31‬هزار مترمربع فرش بافتند‬ ‫ایس�نا‪ :‬هاش��م پیراینده معاون بازرگانی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کرمانش��اه گفت‪:‬‬ ‫فرش‌بافان استان کرمانشاه در ‪ 9‬ماه امسال ‪ 31‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬مترمرب��ع فرش بافتن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬این رقم‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ 10‬درصد بیشتر‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بیش��تر این فرش‌ها در شهرستان‌های‬ ‫سنقر و کرمانش��اه بافته شده‌است‪ .‬معاون بازرگانی‬ ‫قطع سوخت ناوگان فاقد کارکرد‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کرمانشاه‬ ‫تعداد افرادی که دارای کارت قالیبافی هستند را در‬ ‫استان ‪ 38‬هزار و ‪ 770‬نفر عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گفته این مس��ئول از ای��ن تعداد ‪ 25‬هزار و ‪530‬‬ ‫نفر به ش��عب تامین اجتماعی ب��رای بیمه قالیبافی‬ ‫معرفی ش��دند که تاکنون ‪ 14‬ه��زار و ‪ 660‬نفر آنها‬ ‫بیمه شده‌اند‪.‬‬ ‫خبرنگار افتخاری روزنامه ما شوید‬ ‫فارس‪ :‬مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان ایالم‬ ‫گفت‪ :‬سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل فاقد کارکرد‬ ‫در ایالم غیرفعال می‌ش��ود‪ .‬مهرداد جهانی گفت‪ :‬این‬ ‫دس��تگاه اجرایی تمام توان خود را صرف ارائه خدمات‬ ‫ب��ه جامعه هدف خ��ود کرده و در ای��ن زمینه از هیچ‬ ‫کوشش��ی دری��غ نکرده اس��ت‪ .‬وی گف��ت‪ :‬در زمینه‬ ‫اس��تفاده بهینه از س��رمایه ملی‪ ،‬افزای��ش بهره‌وری و‬ ‫ایج��اد انگیزه برای رانندگان ک��ه در چارچوب قوانین‬ ‫و مقررات فعالیت می‌کنند‪ ،‬در آینده نزدیک تخصیص‬ ‫سهمیه س��وخت ناوگان نفتگاز سوز بر اساس عملکرد‬ ‫و میزان پیمایش انجام شده بر مبنای بارنامه و صورت‬ ‫وضعیت‪ ،‬محاسبه می‌شود‪.‬‬ ‫شکوفایی صنعت برق ایالم‬ ‫فریبا آذرمهر‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬مدیر عامل شرکت‬ ‫توانیر از نیروگاه سد سیمره و دیگر پروژه‌های صنعت‬ ‫برق دراستان ایالم درحوزه‌های تولید‪ ،‬انتقال و توزیع‬ ‫بازدید کرد‪ .‬همایون حائری با ابراز رضایت از راه‌اندازی‬ ‫پس��ت ‪ 63/20‬بدره‪ ،‬از مسئوالن خواست مشکالت در‬ ‫مدار قرارگرفتن پس��ت فوق توزی��ع ارغوان را برطرف‬ ‫کنند‪ .‬وی س��پس در جلسه‌ای با حضور مدیران عامل‬ ‫ش��رکت‌های توزی��ع برق اس��تان ایالم‪ ،‬کرمانش��اه و‬ ‫مدیران و کارشناسان شرکت‌های مذکور شرکت کرد‪.‬‬ ‫عبدالعزیز کریمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت برق منطقه‌ای‬ ‫غرب گزارش��ی از وضعیت تولید‪ ،‬انتقال و فوق توزیع‬ ‫دراس��تان‌های حوزه اس��تحفاظی برق غرب‪ ،‬ش��امل‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬کردستان و ایالم ارائه کرد‪ .‬به گفته حائری‬ ‫در این جلس��ه‪ ،‬باوجود مش��کالت شدید نقدینگی که‬ ‫وجود داش��ت‪ ،‬این تالش��گران توانس��تند پروژه‌های‬ ‫مهمی را در برنامه‌های مش��خص و با کیفیت باال وارد‬ ‫مدار کنند‪.‬‬ ‫برای ارتباط با گروه استان ها‬ ‫با شماره تلفن ‪021-88714224‬تماس بگیرید‬ ‫یا به ‪ states@smtnews.ir‬ایمیل بزنید‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫کاهش رشد اقتصادی به‌دنبال تحوالت و تنش‌های سیاسی‬ ‫‪25‬‬ ‫بحران‪ ،‬اقتصاد بحرین را حاشیه‌نشین کرد‬ ‫گ�روه تجارت ‪ -‬م�ردم بحرین همچنان در خیاب�ان به اعتراض‌های‬ ‫خ�ود ادام�ه می‌دهن�د‪ ،‬رون�دی که در ‪ ۴‬س�ال گذش�ته ب�ا وجود‬ ‫افت‌وخیز‌ها‪ ،‬همچنان ماندگار است‪ .‬همچنین می‌توان اینطور گفت‬ ‫که «رشد اقتصادی» در شرایطی میسر می‌شود که کشور در مسیر‬ ‫آرامش قدم بردارد؛ بحرین تنها کشور در منطقه خلیج‌فارس است‬ ‫ک�ه ذخایر نفتی اندکی دارد‪ ،‬به طوری که برآورد‌ها نش�ان می‌دهد‬ ‫بحری�ن کمت�ر از یک درص�د از مجم�وع ذخایر نفتی کش�ورهای‬ ‫بحرین کش��ور ثروتمندی نیست و حتی‬ ‫بخشی از انرژی آن توسط عربستان تأمین‬ ‫می‌ش��ود تا بحرینی‌ها وابس��تگی ش��دید‬ ‫اقتصادی به عربس��تان داش��ته باشند‪ .‬پل‬ ‫‪ ۲۵‬کیلومتری «فهد» بحرین و عربستان را‬ ‫به هم وصل می‌کند‪ .‬اقتصاد کش��ور بحرین‬ ‫امروز‪ ،‬وابسته به بانکداری‪ ،‬هواپیمایی موفق‬ ‫و خدمات فرودگاهی‪ ،‬بنادر مجهز صنعتی‪،‬‬ ‫صنایع ساخت و تعمیر کشتی و ناو‌ها است‪.‬‬ ‫این کش��ور اولین کشور حوزه خلیج فارس‬ ‫اس��ت که نفت در آن اکتش��اف ش��ده ولی‬ ‫منابع نفت و گاز آن بس��یار محدود اس��ت‪.‬‬ ‫اقتصاد س��نتی وابسته به مروارید نیز دیگر‬ ‫جوابگوی نیاز امروز اقتصاد بحرین نیس��ت‪.‬‬ ‫تنها صنعت سنگین داخلی این کشور تولید‬ ‫آلومینیوم است که در مقیاس فراوان تولید‬ ‫و عرضه می‌شود‪ ،‬به طوری که بحرین رتبه‬ ‫نخس��ت تولید این محصول در خاورمیانه و‬ ‫رتبه پنجم در س��طح جهانی را داراست‪ .‬اما‬ ‫اینها برای اینکه یک کشور بتواند اقتصادش‬ ‫را به پویایی برس��اند و همچنین در عرصه‬ ‫تج��ارت جهان��ی حرف‌هایی ب��رای گفتن‬ ‫داشته باشد‪ ،‬به هیچ وجه کافی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹حاشیه‌نشینی در تجارت جهانی‬ ‫بحری��ن به دلی��ل منابع بس��یار محدود‬ ‫زیرزمین��ی و زمین��ی‪ ،‬حض��وری جدی در‬ ‫عرصه تجارت جهانی ن��دارد‪ ،‬به طوری که‬ ‫آخرین آمار نش��انگر این اس��ت که گردش‬ ‫مالی سه‌رقمی نمی‌شود‪ .‬با این حال بحرین‬ ‫در بحث صادرات با کش��ورهای عربس��تان‬ ‫س��عودی‪ ،‬هن��د‪ ،‬ام��ارات و ک��ره جنوب��ی‬ ‫همکاری می‌کند و همچنی��ن برای تامین‬ ‫ب��ازار مصرف داخل��ی‪ ،‬کااله��ای موردنیاز‬ ‫را از کش��ورهایی چون عربس��تان سعوی‪،‬‬ ‫ایاالت متحده امریکا‪ ،‬چین‪ ،‬هند و فرانس��ه‬ ‫خریداری می‌کند‪ .‬مهم‌ترین اقالم صادراتی‬ ‫بحرین ب��ه جه��ان س��وخت‌های معدنی‪،‬‬ ‫مصنوع��ات آلومینیومی‪ ،‬س��نگ فلز‪ ،‬کود‪،‬‬ ‫آهن و فوالد‪ ،‬پوش��اک و‪ ...‬و عمده کاالهای‬ ‫عضو ش�ورای همکاری خلیج فارس را داراس�ت‪ .‬البت�ه هنوز نفت‬ ‫بخ�ش مهمی از درآمده�ای دولت را تش�کیل می‌ده�د به طوری‬ ‫ک�ه ‪۷۰‬درصد درآمد دول�ت و ‪ ۶۰‬درصد ص�ادرات بحرین از درآمد‬ ‫نف�ت و فرآورده‌های نفتی تامین می‌ش�ود‪ ،‬اما در مقایس�ه با دیگر‬ ‫کش�ورهای خلیج فارس صادرات نفتی ناچی�زی دارد‪ ،‬به طوری که‬ ‫در مقایس�ه با کویت با صادرات ‪2‬میلیون و ‪ 127‬هزار بشکه در روز‪،‬‬ ‫صادرات ‪ 239‬هزار بش�که توسط بحرین رقم ناچیزی بوده و حدود‬ ‫یک دهم صادرات کویت برآورد می‌ش�ود‪ .‬بر همین اساس است که‬ ‫ادام�ه حیات اقتصادی این کش�ور به ویژه در میان‌مدت بیش�تر به‬ ‫فعالیت‌های تجاری‪ ،‬بانکی و توریس�تی وابسته است‪ .‬این در حالی‬ ‫اس�ت که در س�ایه ناآرامی‌ه�ای موجود تحقق این اه�داف دور از‬ ‫دس�ترس به نظر می‌رسد‪ .‬با این حال باید منتظر ماند و دید بحرین‬ ‫چه زمانی به آرامش خواهد رس�ید و چطور می‌تواند بعد از وقفه‌ای‬ ‫چندساله‪ ،‬اقتصاد و تجارتش را به مسیر ترقی بازگرداند‪.‬‬ ‫بحرین طی سال‌های ‪ 2011‬و ‪ 2012‬م به‬ ‫ترتی��ب به ‪ 2‬و ‪ 0/4‬درص��د تولید ناخالص‬ ‫داخلی برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات امر محال یا‪...‬؟‬ ‫وارداتی هم وسایل نقلیه موتوری‪ ،‬تجهیزات‬ ‫الکتریکی برقی‪ ،‬سنگ فلز‪ ،‬مصنوعات آهنی‬ ‫و فوالدی‪ ،‬پالس��تیک و‪ ...‬اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫بر اس��اس آمار اعالم‌شده رسمی این کشور‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬میلیون دالر صادرات و حدود ‪۹‬‬ ‫چندسرمایه‏ای در خاورمیانه به نام «بی‌اف‬ ‫ایکس» اس��ت که آن را در س��ال ‪2011‬م‬ ‫راه‌ان��دازی ک��رده اس��ت‪ .‬این ب��ورس یک‬ ‫پای��گاه جدید تجارتی الکترونیکی یکپارچه‬ ‫است که ش��امل اوراق مالی گوناگون مانند‬ ‫تنش‌های سیاس��ی در بحرین تاثیر زیادی‬ ‫در کاهش رشد اقتصادی این کشور داشته‬ ‫است‪ .‬تنش‌های سیاسی بیش از ‪ 2‬میلیارد‬ ‫دالر زیان به اقتصاد کشور وارد کرده است‪.‬‬ ‫رش��د اقتص��ادی بحرین در‪ 3‬ماه نخس��ت‬ ‫روابط تجاری ایران و بحرین‬ ‫ایران و بحرین ش��راکت تجاری بسیار محدود و در حد چند‬ ‫‪ 10‬ه��زار دالری دارن��د که با توجه به ش��رایط پیش‌آمده در‬ ‫حال��ت نیمه تعطیل قرار دارد‪ ،‬به طوری که آنها در ‪ 3‬ماه اول‬ ‫‪2014‬م‪ 2 ،‬میلیون و ‪ 529‬هزار دالر واردات و ‪ 125‬هزار دالر‬ ‫صادرات به ایران داشتند‪.‬‬ ‫میلیون دالر واردات دارد تا تراز برابر تجاری‬ ‫را به ثبت برساند و مشخص شود که بحرین‬ ‫را باید یک حاشیه‌نش��ین در فضای تجاری‬ ‫جهان بدانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ورس چند س�رمایه‏ای هم جواب‬ ‫نداد‬ ‫بحری��ن دارای نخس��تین ب��ورس‬ ‫کاالهای صادراتی آنها به ایران سنگ‌آهک‪ ،‬انواع بلندگوهای‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬وس��ایل نقلیه موتوری‪ ،‬الیاف شیش��ه و‪ ...‬هس��تند‪.‬‬ ‫همچنی��ن بحرین از ایران اقالمی چون فرش‪ ،‬گالب‪ ،‬س��یب‬ ‫تازه‪ ،‬پس��ته خندان‪ ،‬زعفران‪ ،‬ش��یرینی‪ ،‬لوازم خانگی و‪ ...‬وارد‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫اوراق به��ادار‪ ،‬اوراق نقدی و مش��تقات در‬ ‫قراردادهای س��ه‌گانه‪ :‬پیم��ان تحویل آتی‪،‬‬ ‫ق��رارداد اختی��اری و ق��رارداد مبادله و نیز‬ ‫محص��والت مالی مطابق با قانون ش��ریعت‬ ‫اس��ت‪ .‬این ب��ورس معامله ب��ر روی ارزها‪،‬‬ ‫کااله��ا‪ ،‬ان��رژی و ش��اخص‌های دا ‏و جونز‬ ‫را انج��ام می‌ده��د‪ .‬ب��ا این هم��ه تحوالت‬ ‫‪ 2011‬م ب��ا کاهش ‪ 1/7‬درص��دی روبه‌رو‬ ‫شده است‪ .‬میزان سرمایه‌گذاری و بازرگانی‬ ‫داخل��ی و خارجی در س��ال‌های ‪ 2011‬و‬ ‫‪ 2012‬م کاهش داش��ته اس��ت‪ ،‬تا آنجا که‬ ‫دول��ت بحرین مجبور ش��د ب��رای مقابله با‬ ‫تنش‌های سیاس��ی هزینه‌ه��ای بودجه را‬ ‫افزایش دهد‪ .‬این امر باعث شد مازاد بودجه‬ ‫طبق گ��زارش س��ازمان‌های بین‌المللی‪،‬‬ ‫بحرین با ‪ 17‬پله س��قوط نس��بت به سال‬ ‫‪2011‬م جزو ‪ 35‬کشور جهان از حیث افول‬ ‫آزادی‌های عمومی اس��ت‪ .‬بحرین به لحاظ‬ ‫توجه به اعتراض‌ه��ای مردمی‪ ،‬آزادی‌های‬ ‫مدن��ی‪ ،‬حاکمیت قانون و مبارزه با فس��اد‬ ‫و وج��ود ش��فافیت؛ در فهرس��ت بدتری��ن‬ ‫کش��ورهای جهان قرار دارد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی به این‬ ‫نکته اش��اره دارد که بحرین نسبت به سال‬ ‫‪2011‬م ش��اهد رش��د قابل‌مالحظه‌ای در‬ ‫فساد اقتصادی است‪« .‬موسسه استاندارد‌اند‬ ‫پ��وور» نی��ز‪ ،‬بانک مرکزی بحری��ن را جزو‬ ‫بدترین بانک‌ها در کشورهای جهان می‌داند‪.‬‬ ‫از نظر این موسسه نمی‌توان افق روشنی را‬ ‫برای اقتصاد بحرین طی سال آینده در نظر‬ ‫گرفت‪ .‬خسارات بخش گردشگری نتایجی‬ ‫بسیار منفی بر اقتصاد بحرین به‌جا گذاشته‬ ‫است‪ .‬میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در‬ ‫این کش��ور به‌ش��دت کاهش یافته و بورس‬ ‫س کشورهای عربی‬ ‫این کشور در میان بور ‌‬ ‫ش��اهد افولی ‪ 7/5‬درصدی بوده است‪ .‬آمار‬ ‫می‌گوید؛ از آغاز ناآرامی‌های بحرین از ‪14‬‬ ‫فوریه ‪ 2011‬م تاکنون ارزش سهام بحرین‬ ‫ب��ا ‪27‬درصد کاهش مواجه بوده اس��ت‪ .‬بر‬ ‫اساس تمام این موارد است که سازمان‌های‬ ‫بین‌الملل��ی ب��ه بحرین توصی��ه می‌کنند‪،‬‬ ‫ب��رای خروج از بحران راهی جز بازگرداندن‬ ‫آرامش به فضای سیاس��ی ن��دارد‪ .‬در کالم‬ ‫آخر می‌توان گفت‪ ،‬بحرین ثروتمند نیست‪،‬‬ ‫اما ب��ه دلیل جمعیت کم‪ ،‬فقر و محدودیت‬ ‫را هم تجرب��ه نمی‌کند‪ .‬بنابراین در صورتی‬ ‫که این کش��ور بتواند «ثبات سیاسی» را به‬ ‫ت آورد‪ ،‬می‌تواند ب��ه رونق و ثبات در‬ ‫دس�� ‌‬ ‫اقتصاد هم دست یابد‪.‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫امیدی به بهبود نیست‬ ‫‪ 4‬س��ال حالت غیرطبیعی و اعتراض کافی است تا هر‬ ‫کشوری اقتصادش و در نتیجه تجارتش را در حالت فلج‬ ‫شده ببیند‪ .‬بحرین این روز‌ها درحالی تماشاگر رویارویی‬ ‫مردم و آل‌خلیفه است که باوجود کار‌شناسان‪ ،‬اقتصادش‬ ‫را با تهدیدهای پرشمار مواجه می‌بیند‪.‬‬ ‫اصغر زارعی‪ ،‬کار‌شناس مس��ائل خاورمیانه با اشاره به‬ ‫روزهای دش��وار بحرین می‌گوید‪« :‬بحرین یا هر کش��ور‬ ‫دیگ��ری که ‪ ۴‬س��ال متوالی بحران و ثبات نداش��تن را‬ ‫تجرب��ه کند‪ ،‬به‌طور کاملا طبیعی هم��ه حوزه‌های خود‬ ‫را حاشیه‌نش��ین می‌کند‪ ».‬به گفته این کارش��ناس بازار‬ ‫کسب‌وکار بحرین این روز‌ها در شرایط کاملا بحرانی قرار‬ ‫دارد و دقیقا به همین دلیل اس��ت که بحرینی‌ها به این‬ ‫زودی‌ه��ا نمی‌توانند ش��کوفایی را در اقتصاد و در نتیجه‬ ‫تجارت‌شان مشاهده کنند‪.‬‬ ‫€ €ب�ه عقیده برخ�ی از صاحب‌نظران ب�ا توجه به‬ ‫ش�رایط موجود‪ ،‬آرامش برای بحری�ن به احتمالی‬ ‫محال تبدیل ش�ده اس�ت‪ .‬اقتصاد در این فضا چه‬ ‫تهدیدهایی را متوجه خود می‌بیند؟‬ ‫بحرین از س��ال ‪۲۰۱۱‬م ش��اهد بحرانی پیچیده است‬ ‫که تداوم ‪ ۴‬س��اله باعث شده تا اقتصاد این کشور مانند‬ ‫حوزه‌های دیگر با انواع و اقس��ام مش��کل مواجه ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن باید اش��اره کرد چنی��ن ش��رایطی درحالی‬ ‫مش��اهده می‌شود که منطقه خاورمیانه هم فضایی مملو‬ ‫از چال��ش را تجرب��ه می‌کند تا بت��وان این‌طور گفت که‬ ‫بحری��ن و البته اقتصادش وضعیت��ی بغرنج را پیش روی‬ ‫خود می‌بیند آن ه��م درحالی که نمی‌توان امیدی برای‬ ‫حل‌وفصل آن داشت‪.‬‬ ‫€ €بحران بحرین چه تاثیری در فضای اقتصادی و‬ ‫تجاری منطقه دارد؟‬ ‫ب��ه نکته خوبی اش��اره کردید‪ .‬بحرین ب��ا وجود اینکه‬ ‫کش��وری کوچک اس��ت اما به دلیل اینک��ه در معادالت‬ ‫اقتصادی منطقه اثرگذار اس��ت‪ ،‬هرگونه تحولش اقتصاد‬ ‫منطق��ه را تحت تاثی��ر خود قرار می‌ده��د‪ .‬این تاثیر به‬ ‫گونه‌ای اس��ت که نمی‌شود آن را مستقل از فرآیند سایر‬ ‫کشورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس دانست‪.‬‬ ‫پس باید گفت که بازار جهان عرب و خاورمیانه در قبال‬ ‫اتفاقات این کش��ور واکنش نش��ان می‌دهند‪ .‬درواقع این‬ ‫یک حکم نهایی اس��ت که اقتصاد کش��ور‌ها در شرایطی‬ ‫رش��د را به خود می‌بیند که آرامش سیاس��ی و امنیتی‬ ‫حاکم باش��د‪ .‬به همین دلیل تالطم‌های سیاس��ی اخیر‪،‬‬ ‫اقتصاد این کش��ور و حتی دنیای عرب را با تهدید مواجه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬باید به این نکته مهم اش��اره داشت که در‬ ‫شرایطی که «آرامش» نباشد‪ ،‬به‌طور قطع سرمایه‌گذاران‬ ‫خارجی تمایلی برای س��رمایه‌گذاری نشان نخواهند داد‪.‬‬ ‫همین عامل موجب رکود در تولید و ساخت‌وساز می‌شود‪.‬‬ ‫به همین دلیل باید تاکید داشت که رژیم بحرین با تداوم‬ ‫سیاست‌هایش باعث ش��ده تا حالت «انتظار» در اقتصاد‬ ‫و تجارت بحری��ن به وجود آید‪ .‬البت��ه «جابه‌جایی» در‬ ‫قدرت‌های منطقه هم باعث شده تا فضای اقتصادی هم‬ ‫متزلزل شود‪ .‬تصمیم امریکایی‌ها برای خروج از بحرین و‬ ‫واگذاری پایگاه‌های نظامی‌شان به نیروی دریایی انگلیس‬ ‫هم موجب ش��ده تا تالطم به بازار و اقتصاد منطقه وارد‬ ‫شود‪ ،‬به‌ویژه در شرایط حساسی که این روز‌ها خاورمیانه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫€ €با این حس�اب می‌توان گفت بحرین این روز‌ها‬ ‫رکود کامل را تجربه می‌کند؟‬ ‫بحرین یا هر کش��ور دیگری که ‪ ۴‬سال متوالی بحران‬ ‫و بی‌ثبات��ی را تجربه کن��د‪ ،‬به‌طور کام�لا طبیعی همه‬ ‫حوزه‌های خود را حاشیه‌نشین می‌کند‪ .‬بازار کسب و کار‬ ‫بحرین این روز‌ها در ش��رایط کام�لا بحرانی قرار دارد و‬ ‫دقیقا به همین دلیل اس��ت که بحرینی‌ها به این زودی‬ ‫نمی‌توانند شکوفایی را در اقتصاد و درنتیجه تجارت‌شان‬ ‫مشاهده کنند‪.‬‬ ‫€ €آیا این شرایط برای بحرین تهدید‌کننده است؟‬ ‫صددرصد! بحرین به دلیل اینکه جمعیتش به میلیون‬ ‫نمی‌رسد‪ ،‬در وضعیت عادی مشکل چندانی نباید داشته‬ ‫باش��د اما در ش��کل فعلی که اعتراض‌های مردم شنیده‬ ‫نمی‌ش��ود و آل‌خلیفه فقط به فکر حفظ قدرت هستند‪،‬‬ ‫اقتصاد هم مانند سایر حوزه‌ها چاره‌ای به غیراز «محاق»‬ ‫ندارد‪ .‬تاکید من این اس��ت در روزهایی که کش��ورهایی‬ ‫چ��ون عراق و س��وریه بح��ران دارند‪ ،‬بحری��ن هم مزید‬ ‫بر علت ش��ده اس��ت تا این‌طور گفته ش��ود که منطقه‬ ‫خاورمیانه بحران را به معنای واقعی متوجه خود می‌بیند‪.‬‬ ‫€ €کاهش قیمت نفت در این شرایط چه تاثیری بر‬ ‫این کشور دارد؟‬ ‫طبیعی است که ارزان شدن نفت به نفع خریداران و به‬ ‫ضرر فروش��ندگان است‪ .‬البته بحرین به اندازه عربستان‪،‬‬ ‫ایران و س��وریه بازار فروش فعالی ندارد و به همین دلیل‬ ‫این مسئله برای آنها چندان مهم نیست‪.‬‬ ‫€ €آی�ا صنعت گردش�گری ه�م با افت ش�دیدی‬ ‫مواجه شده است؟‬ ‫تا پیش از ش��روع بحران داخلی شهروندان کشورهای‬ ‫ش��وروی سابق و همچنین تعدادی از کشورهای اروپایی‬ ‫برای اس��تفاده از مراکز تفریحی و همچنین آب و هوای‬ ‫بحرین به این کش��ور سفر می‌کردند که ارز قابل توجهی‬ ‫نصیب بحرین می‌شد اما حاال هیچ عقل سلیمی با وجود‬ ‫اعتراض‌های خیابانی حاضر نمی‌شود حتی برای دقیقه‌ای‬ ‫در بحرین حضور داش��ته باش��د‪ .‬به همین راحتی میزان‬ ‫قابل‌توجهی سود ارزی از این کشور خارج شده است‪ .‬در‬ ‫بحث تجارت هم خیلی از شرکت‌های بزرگ‪ ،‬ترجیح‌شان‬ ‫ورود به کش��ورهایی چون قطر‪ ،‬عمان و‪ ...‬است و بحرین‬ ‫را کشوری درجه چندم به‌حساب می‌آورند‪ .‬در پایان باید‬ ‫گفت ک��ه امیدی به بهبود وضعی��ت اقتصادی و تجاری‬ ‫بحرین نیست‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بحران اقتصادی‬ ‫نتیجه تشنج داخلی‬ ‫محمد شریعتی دهاقانی‬ ‫نماینده ایران در سازمان همکاری‌های‬ ‫اسالمی‬ ‫اینکه بحرین در چند س��ال اخیر نتوانس��ته اس��ت‬ ‫«بحران داخل��ی» را کنترل کند‪ ،‬باعث ش��ده تا این‬ ‫کشور در حوزه‌های مختلف مشکالت زیادی را تجربه‬ ‫کند که محدودیت‌ه��ای اقتصادی از جمله مهم‌ترین‬ ‫تاثی��رات اختالفات داخلی بحرین اس��ت‪ .‬آن هم در‬ ‫ش��رایطی که دنیای ام��روز دنیایی اس��ت که بحران‬ ‫اقتصادی دارد و به همین دلیل کشور‌ها سعی دارند تا‬ ‫در معرض تهدید قرار نگیرند‪ .‬در این بین تندروی‌های‬ ‫داخلی باعث شده تا رابطه اقتصادی آنها با کشورهای‬ ‫حاش��یه خلیج‌فارس با محدودیت‌های زیادی مواجه‬ ‫شود‪ ،‬آن هم در شرایطی که خاورمیانه به دلیل باال و‬ ‫پایین شدن قیمت نفت روزهای حساسی را به لحاظ‬ ‫اقتص��ادی س��پری می‌کند و کش��ورهای این منطقه‬ ‫نفتخیز با هر بهان��ه امکان دارد که هزینه‌های زیادی‬ ‫را متحمل شوند‪ .‬دقیقا به همین دلیل تاکید می‌شود‬ ‫ک��ه بحران‪ ،‬اقتص��اد بحرین را حاشیه‌نش��ین کرده و‬ ‫از آنجایی که کش��ورهای دیگر رغبت��ی به همکاری‬ ‫با کش��ورهای مسئله‌دار نش��ان نمی‌دهند‪ ،‬به فضای‬ ‫تجارت‌ش��ان هم ضربه‌های بسیاری وارد می‌شود‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط می‌توان گفت ک��ه بحرین برای خروج از‬ ‫ای��ن بحران تنها دو راه پی��ش‌رو دارد‪ .‬یا باید اختالف‬ ‫داخل��ی را به زودی حل‌وفص��ل کند یا اینکه آمادگی‬ ‫این را داش��ته باش��د که با انواع و اقس��ام بحران‌های‬ ‫مالی مواجه ش��ود‪ .‬چراکه روند کنونی امکان هرگونه‬ ‫فعالیت برنامه‌ریزی شده اقتصادی را هم از مسئوالن‬ ‫و تصمیم‌گی��ران و ه��م از فع��االن بخ��ش خصوصی‬ ‫س��لب می‌کند‪ .‬همچنین ش��رح این ش��رایط نشانگر‬ ‫این اس��ت که بحرین با این اوض��اع نمی‌تواند تعاملی‬ ‫با همسایه‌های مهمی چون ایران و عراق داشته باشد‬ ‫و در صورت تداوم ش��رایط موجود‪ ،‬ب��ه‌زودی انزوا را‬ ‫تجربه خواهد کرد‪ .‬حالتی که باعث می‌ش��ود تا همه‬ ‫راه‌های رهایی از بحران برای بحرین بس��ته بماند‪ .‬در‬ ‫پایان الزم به تاکید اس��ت که رشد اقتصادی تنها در‬ ‫شرایط و فضایی دارای «آرامش» محقق می‌شود‪ ،‬در‬ ‫غیر این صورت شکوفایی مالی به امری محال تبدیل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫روی خط بین‌الملل‬ ‫کوبا دنبال پیشرفت اقتصادی‬ ‫دولت کوبا در سال جدید میالدی به منظور پیشرفت‬ ‫اقتص��ادی به دنب��ال ایجاد تغییرات��ی در زنجیره‌های‬ ‫تولیدی‪ ،‬نوس��ازی در بخش‌های مختلف کسب و کار‪،‬‬ ‫توس��عه زیرس��اخت‌ها و تغییر الگوی فناوری در این‬ ‫کشور است‪ .‬خبرگزاری «پرنسا‌التینا» ضمن تاکید بر‬ ‫پیش��رفت اقتصادی کوبا در سال ‪ 2014‬م پیش‌بینی‬ ‫کرد که رکود اقتصادی این کش��ور در طول سال‌های‬ ‫اخیر‪ ،‬به طور قابل توجهی در س��ال ‪ 2015‬م کاهش‬ ‫خواهد یاف��ت‪ .‬با تصویب قانون ‪ 118‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫خارج��ی در کوبا‪ ،‬روابط با س��ایر کش��ورها برای این‬ ‫کش��ور از اهمیت بسیاری برخوردار است‪ .‬قانون ‪118‬‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی در کوبا به منظور رشد و توسعه‬ ‫بخش‌های تعیین شده و فعالیت‌های اقتصادی در این‬ ‫کش��ور تصویب شده است‪ .‬در اواس��ط سال ‪ 2014‬م‬ ‫بر اس��اس مجموعه گس��ترده و متنوعی از پروژه‌های‬ ‫مرحله‌ای و در بخش‌های با‌لقوه‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫خارجی در کوبا ایجاد شد و پروژه منطقه ویژه توسعه‬ ‫«ماریل» که پیچیده‌ترین پروژه آغاز ش��ده از س��وی‬ ‫کوباس��ت در اولویت قرار گرفت‪ .‬منطقه ویژه توس��عه‬ ‫«ماری��ل» یک پروژه ب��رای ترویج توس��عه اقتصادی‬ ‫پایدار کوبا از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی‪،‬‬ ‫فناوری نوین و متمرکزسازی صنعتی است‪.‬‬ ‫آغاز سفر مادورو به چین‬ ‫با اعالم دولت ونزوئال مبنی بر ورود این کشور به‬ ‫رکود‪ ،‬نیکالس مادورو برای جذب برخی کمک‌های‬ ‫اقتصادی و همچنین گفت‌وگو درباره وضعیت قیمت‬ ‫نفت‪ ،‬سفر خود را به چین و برخی کشورهای عضو‬ ‫اوپک آغاز کرد‪ .‬به گزارش فرانس‪ ،24‬مادورو س��فر‬ ‫خود به چین را با هدف جذب کمک اقتصادی از این‬ ‫کش��ور آغاز کرد‪ .‬در روزهای گذشته دولت ونزوئال‬ ‫اع�لام کرد این کش��ور با تورم س��االنه ‪ 63‬درصد‪،‬‬ ‫کاهش قیمت نفت در جهان و بروز مشکالت ناشی‬ ‫از آن وارد رکود شده است‪ .‬به دلیل وابستگی شدید‬ ‫اقتص��اد ونزوئال به صادرات نفت‪ ،‬با کاهش ش��دید‬ ‫قیم��ت نفت در ماه‌های گذش��ته‪ ،‬اقتصاد ونزوئال با‬ ‫مشکالت جدی مواجه شده و هم‌اکنون واردات این‬ ‫کشور نیز کاهش یافته است‪ .‬رییس جمهور ونزوئال‬ ‫پس از چین به برخی کش��ورهای عضو اوپک سفر‬ ‫می‌کند و درباره روند قیمت جهانی نفت با مقامات‬ ‫آنها رایزنی خواهد کرد‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫آغاز به‌کار نمایشگاه‬ ‫دستاوردهای الکترونیکی‬ ‫الس‌وگاس‬ ‫ایسنا ‪ -‬نمایشگاه ساالنه دستاوردهای الکترونیکی‬ ‫جهان از روز گذشته در شهر الس‌وگاس امریکا آغاز‬ ‫شد‪ .‬در نمایشگاه امسال بیش از ‪ 160‬هزار محصول‬ ‫الکترونیکی ب��ا فناوری‌های جدید از ش��رکت‌هایی‬ ‫از سراس��ر جه��ان در معرض دی��د بازدید‌کنندگان‬ ‫گذاش��ته شده است‪ .‬گری‌ش��اپیرو‪ ،‬رییس نمایشگاه‬ ‫دس��تاوردهای الکترونیک��ی گف��ت‪ :‬امس��ال رکورد‬ ‫شکس��ته‌ایم‪ .‬نمایشگاه امس��ال نه تنها بزرگترین و‬ ‫پرتعدادترین س��ازنده محصوالت الکترونیکی است‪،‬‬ ‫بلک��ه هیجان انگیزت��ر نیز اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫تولیدات بیش��تر‪ ،‬تن��وع و نوع آوری‌های بیش��تر از‬ ‫ویژگی‌های نمایش��گاه امس��ال اس��ت‪ .‬ابداعات ارائه‬ ‫ش��ده در نمایش��گاه امس��ال با تعداد بیش��تری از‬ ‫تولیدکنندگان در دس��ته‌های مختل��ف ما را به اوج‬ ‫رسانده اس��ت‪ .‬نوآوری‌های این نمایش��گاه در تمام‬ ‫زمینه‌ها از جمله تولیدات الکترونیکی قابل پوش��ش‬ ‫تا فناوری‌های ارتباطی و خودروسازی دیده می‌شود‬ ‫که از آن جمله می‌توان به جلیقه‌های هوش��مندی‬ ‫اش��اره کرد ک��ه ب��ه هن��گام ورزش می‌تواند درجه‬ ‫گرمای ب��دن‪ ،‬ضربان قلب و نبض فرد را مش��خص‬ ‫کند‪ .‬پهپادها در نمایش��گاه امس��ال جایگاه ویژه‌ای‬ ‫دارند؛ به طوریکه تنها یک طبقه از این نمایشگاه که‬ ‫در مس��احتی بالغ بر ‪ 150‬هزار متر برگزار می‌شود‪،‬‬ ‫ب��ه این محص��ول پرطرفدار اختصاص یافته اس��ت‪.‬‬ ‫صنعت اتومبیل س��ازی نیز از دیگر بخش‌های مهم‬ ‫عرضه شده در این نمایشگاه است‪ .‬خودروهای بدون‬ ‫سرنشین و هوش��مند ازجمله تولیداتی است که در‬ ‫نمایشگاه دس��تاوردهای الکترونیکی الس وگاس به‬ ‫نمایش در آمده است‪ .‬در مجموع ‪ 10‬شرکت بزرگ‬ ‫خودروس��ازی از جمله تویوتا‪ ،‬فورد‪ ،‬ب��ی‌ام دبلیو‪ ،‬و‬ ‫مرسدس در این نمایشگاه حضور دارد‪.‬‬ ‫نمایشگاه کتاب دوحه‬ ‫آغاز به کار کرد‬ ‫مهر‪ -‬بیس��ت‌وپنجمین دوره نمایشگاه کتاب دوحه‬ ‫از چهارش��نبه ‪۱۷‬دی در مرک��ز همایش‌ه��ای ملی‬ ‫قطر افتتاح ش��د‪ .‬بیس��ت‌وپنجمین دوره نمایشگاه‬ ‫کتاب دوحه قطر‪ ،‬امس��ال میزبان ‪ ۴۳۲‬انتشارات به‬ ‫نمایندگی از ‪ ۲۹‬کشور است‪ .‬همچنین ‪ ۷۲‬نمایندگی‬ ‫در این نمایشگاه حضور دارند‪ .‬موسسه نمایشگاه‌های‬ ‫فرهنگی ای��ران نیز به نمایندگی از نش��ر جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران با هدف معرفی نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫کت��اب تهران در قال��ب کاتالوگ‪ ،‬بروش��ور و توزیع‬ ‫فرم ثبت‌نام بیست‌وهش��تمین دوره این نمایشگاه و‬ ‫نمای��ش ‪ ۲۵۰‬عنوان کتاب در زمینه‌های مختلف از‬ ‫قبیل ایرانشناس��ی‪ ،‬کودک و نوجوان‪ ،‬نقاشی‪ ،‬شعر‪،‬‬ ‫آموزش خط و زبان فارس��ی در نمایش��گاه امس��ال‬ ‫کت��اب دوحه حض��ور دارد‪ .‬بیس��ت‌وپنجمین دوره‬ ‫نمایشگاه کتاب دوحه قطر از تاریخ ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۷‬دی‌ماه‬ ‫ب��ه م��دت ‪ ۱۱‬روز در مرکز همایش‌ه��ای ملی این‬ ‫کشور برپاست‪.‬‬ ‫نقش آفرینی زنان‬ ‫در توسعه پایدار‬ ‫ایس�نا ‪ -‬مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری‬ ‫کرمانش��اه از مدیران دستگاه‌های اس��تان خواست‬ ‫برای برگزاری مطلوب نمایشگاه توانمندی‌های زنان‬ ‫غرب کشور در کرمانشاه نهایت اهتمام خود را به‌کار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫ش��ریفه حق‌ش��ناس در جلسه بررس��ی نمایشگاه‬ ‫منطق��ه‌ای «نقش‌آفرینی زنان در توس��عه پایدار با‬ ‫تاکید بر اقتصاد مقاومتی» که قرار است از ‪ 15‬تا ‪21‬‬ ‫بهمن‌ماه سال‌جاری در کرمانشاه برگزار شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مهم‌ترین دغدغه مسئوالن و مدیران این جلسه باید‬ ‫تالش برای هرچه باش��کوه‌تر برگزار کردن نمایشگاه‬ ‫توانمندی‌های زنان استان باشد‪ .‬وی با انتقاد از برخی‬ ‫دستگاه‌ها به‌دلیل همکاری نکردن مناسب در زمینه‬ ‫برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های زنان در کرمانشاه‬ ‫گفت‪ :‬به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که دستگاهی‬ ‫بخواهد در انج��ام وظایف محوله کوتاهی کرده و به‬ ‫درستی به انجام وظیفه نپردازد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫میلاد محمدی‪-‬گ�روه‬ ‫تجارت‪ :‬انسان‌ها همواره به‬ ‫دنبال خ��دا می‌گردند‪ .‬این را‬ ‫تیتر کردم چون ب��ه آن اعتقاد دارم‪ .‬در‬ ‫تم��ام دنی��ا‪ ،‬م��ردم خدا را جس��ت‌وجو‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬چ��ه آنهایی که ب��ه تعبیری‬ ‫توسعه‌یافته به حس��اب می‌آیند و روز و‬ ‫ش��ب به دنب��ال فناوری‌های ت��ازه برای‬ ‫س��هولت زندگ��ی بش��ر می‌گردند و چه‬ ‫آنهای��ی که در گوش��ه و کن��ار این کره‬ ‫خاکی از نداری و نداش��تن‌ها هر روز آب‬ ‫می‌رود بودنشان!‬ ‫همه ب��ه دنبال خدا می‌گردند‪ .‬چه آنها‬ ‫که به خیالش��ان سالهاست متمدن شده‬ ‫و ح��س می‌کنند می‌توانند خدای جهان‬ ‫باشند و چه آنهایی که از سر نادانی‪ ،‬غیر‬ ‫خدا را می‌پرستند‪.‬‬ ‫همه ب��ه دنب��ال خ��دا می‌گردند‪ .‬چه‬ ‫مس��لمان‪ ،‬چه مس��یحی‪ ،‬چه بودائی‪ .‬هر‬ ‫ق��وم و قبیل��ه و حزب و جناح و دس��ته‬ ‫و رس��ته و اقلیت و اکثریتی و در نهایت‬ ‫می‌توان گفت هر انس��ان در هر لحظه و‬ ‫روز و س��اعتی که با دلش تنها می‌شود‪،‬‬ ‫به ی��اد خدا می‌افتد‪ .‬خدایی که برای هر‬ ‫کس به یک ش��کل است‪ .‬در این گزارش‬ ‫به سراغ نمایشگاه‌هایی رفتیم که بشر در‬ ‫این منطقه حالت مذهبی پیدا کرده بود‪.‬‬ ‫شمار مسلمانان نیز در منطقه رور قابل‬ ‫توجه است‪ .‬در ایالت نورد راین وستفالن‬ ‫آلم��ان ح��دود ‪ 1/5‬میلی��ون مس��لمان‬ ‫زندگ��ی می‌کنن��د که بخ��ش بزرگی از‬ ‫آن‌ها در منطقه رور به س��ر می‌برند‪50 .‬‬ ‫سال پیش‪ ،‬نخس��تین مسلمانان مهاجر‪،‬‬ ‫نم��از جماع��ت را در مکان‌هایی که زیاد‬ ‫جلب توجه نمی‌کرد‪ ،‬ب��ه جا می‌آوردند‪.‬‬ ‫حاال چندین مس��جد جدی��د و نمونه در‬ ‫مکان‌های عمومی و مش��خص س��اخته‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬در آلم��ان در مجم��وع ‪130‬‬ ‫هزار بودایی آسیایی و ‪ 120‬هزار بودایی‬ ‫آلمان��ی و اروپای��ی متعل��ق ب��ه مکاتب‬ ‫مختلف این مکتب زندگی می‌کنند‪.‬‬ ‫بریگیته کرمر‪ ،‬عکاس این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫تن��وع مذهب��ی در منطق��ه رور را ب��ا‬ ‫عکس‌هایش مس��تند کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫خان��م عکاس ب��رای مجله‌ه��ای آلمانی‬ ‫مانند «اشترن»‪« ،‬اشپیگل» و « سایت»‬ ‫کار می‌کند‪.‬‬ ‫در نمایشگاه عکس وی در شهر بوخوم‬ ‫آلمان زندگی مذهبی در منطقه رور این‬ ‫کشور به مدت ‪ 4‬روز به نمایش گذاشته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫آنها معب��ودش را می‌جوید‪ .‬معبودی که‬ ‫آرامش می‌دهد هر دل و روحی را که در‬ ‫جست و جویش باشد‪.‬‬ ‫این یکی در ن��وع خود بی‌نظیر و البته‬ ‫قاب��ل توجه اس��ت‪ .‬موزه مل��ی هلند در‬ ‫‪ 9‬مارس ‪ 2014‬نمایش��گاهی منحصر به‬ ‫فرد با موضوع حج در اس�لام برگزار کرد‬ ‫که تا مدت‌ها به محل بحث و حاشیه در‬ ‫قلب این کشور اروپایی تبدیل شد‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه ‪ 25‬روزه توس��ط‬ ‫بخ��ش مردم‌شناس��ی موزه مل��ی هلند‬ ‫در ش��هر «الیدن» برپا ش��د و برخالف‬ ‫تص��ور برگزارکنن��دگان م��ورد توجه و‬ ‫اس��تقبال مس��لمانان‬ ‫جه��ان ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫قبل از این نمایشگاه‬ ‫مسئوالن برگزاری از‬ ‫مس��لمانان درخواست‬ ‫ک��رده بودن��د ب��رای‬ ‫برگزاری هر چه بهتر این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬تا تاریخ دوم‬ ‫ژوئن مقاالت‪ ،‬داس��تان‌های‬ ‫ش��خصی و هرگونه گزارشی که‬ ‫چه��ره‌ای ویژه از حج ارائه می‌دهد‬ ‫را ب��ه مس��ئوالن برگ��زاری ارائه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫مجری��ان همچنی��ن اع�لام‬ ‫کرده‌ان��د‪ ،‬ای��ن م��وزه نیازمند‬ ‫‹ ‹مذهب به روایت آلمانی‌ها‬ ‫ه��ر مذه��ب و دین��ی رنگ‌ه��ا و‬ ‫ویژگی‌های خ��ود را دارد‪ .‬ای��ن واقعیت‬ ‫در یک نمایشگاه عکس از خانم بریگیته‬ ‫کرمر‪ ،‬به نام «تنوع دینی در منطقه رور»‬ ‫بازتاب یافته است ‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1900‬م در چندی��ن ش��هر‬ ‫منطق��ه «رور» آلم��ان‪ ،‬اماک��ن مذهبی‬ ‫بسیاری ایجاد ش��دند که البته در زمان‬ ‫جنگ جهانی دوم با خاک یکس��ان‬ ‫شدند‪ .‬پس از پایان جنگ جهانی‬ ‫دوم در س��ال ‪1945‬م دیگ��ر‬ ‫تقریبا اثری از مردم مذهبی‬ ‫در ای��ن منطق��ه وج��ود‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫با مهاجرت یهودی‌های‬ ‫اروپ��ای ش��رقی به این‬ ‫منطق��ه در دهه‌ه��ای‬ ‫گذش��ته‪ ،‬دوباره‬ ‫‹ ‹نمایشگاه حج در هلند‬ ‫نمایشگاه‬ ‫امان��ت گرفت��ن برخی از وس��ایل و ابزار‬ ‫مرب��وط به ح��ج از جمله لب��اس احرام‪،‬‬ ‫هدیه‌ه��ای یادگاری حجاج‪ ،‬س��اک‌های‬ ‫مخصوص حجاج و کتب مختلف اس��ت‬ ‫و پ��س از پایان برگزاری نمایش��گاه آنها‬ ‫را ب��ه صاحبان خود پس خواهد داد‪ .‬بعد‬ ‫از این فراخوان تعداد بسیار زیادی لوازم‬ ‫و وس��ایل مرتبط با حج به دبیرخانه این‬ ‫نمایش��گاه ارس��ال ش��د و باوجود برخی‬ ‫اعم��ال محدودیت‌ه��ا در تبلیغات برای‬ ‫نمایشگاه و در مواردی مخالفت با برپایی‬ ‫آن‪ ‌،‬این نمایش��گاه ‪ 25‬روزه با قدرت به‬ ‫کار خود ادامه داد‪ .‬این نخس��تین بار بود‬ ‫که چنین نمایش��گاهی با این حجم و در‬ ‫ابعاد وسیع در هلند برگزار شد‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫دانش��گاه به نمایش ‌گذارد‪ .‬اشیا‪ ،‬اسناد‪،‬‬ ‫کتاب‌ها و متون به نمایش گذاشته شده‬ ‫را کتابخانه بریتانی��ا‪ ،‬موزه بریتانیا‪ ،‬موزه‬ ‫بمبئ��ى و چن��د مرکز دیگ��ر در اختیار‬ ‫برگزار‌کنن��دگان ق��رار داده که برخی از‬ ‫آنها دوباره‌س��ازی ش��ده و اصل نیستند‪.‬‬ ‫همه این اشیا و اس��ناد همراه با مقاالت‬ ‫علمی پژوهش��گران در کتاب نفیسی که‬ ‫همزمان با این نمایشگاه منتشر شده در‬ ‫اختیار عالقه‌مندان قرار گرفت‪.‬‬ ‫آنچه نمایشگاه «شعله جاویدان زرتشت‬ ‫مسیحیت و اسالم و ادیان غیرالهی چون‬ ‫هندوئیسم و بودیسم و آیین کنفوسیوس‬ ‫و بعضی آیین‌های سنتی و بومی افریقا‪،‬‬ ‫اختصاص داده ش��ده ب��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬از‬ ‫طرف کمیس��یون جهانی برنامه عدالت و‬ ‫صلح فیلمی مستند به مدت یک ساعت‬ ‫درباره ادیان جهان نمایش داده شد‪.‬‬ ‫رایزن��ی فرهنگ��ی ای��ران در کنی��ا‬ ‫نی��ز‪ ،‬ب��ه دعوت پ��در روحان��ی فلیکس‬ ‫فی��ری‪ ،‬ریی��س بخ��ش مطالع��ات‬ ‫اس�لامی کالج تان��گازا و دبی��ر همایش‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه مجسمه‌های سنگی بودا‬ ‫در چین‬ ‫س��ال ‪ 2012‬م نمایش��گاه جذاب��ی در‬ ‫هانگ ژو پایتخت ش��رق استان ژجیانگ‬ ‫چی��ن برپا ش��د که بس��یار موردتوجه و‬ ‫اس��تقبال مخاطبان ق��رار گرفت‪ .‬در این‬ ‫برنام��ه و در واقع جش��نواره مذهبی ‪59‬‬ ‫مجسمه س��نگی حک شده از بودا که به‬ ‫ش��یوه‌های قدیمی و س��نتی مردم چین‬ ‫روی آنها کنده‌کاری شده بود در معرض‬ ‫دید مردم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مجسمه‌های به نمایش درآمده مربوط‬ ‫به سلس��ل ‌ه ش��مالی و جنوب��ی چین در‬ ‫س��ال‌های ‪ 420‬تا ‪ 589‬بع��د از میالد و‬ ‫سلس��له مین��گ در س��ال‌های ‪ 1368‬تا‬ ‫‪ 1644‬بعد از میالد بودند‪.‬‬ ‫‪ 3‬آیی��ن کنفس��یوس‪ ،‬دائو و ب��ودا به‬ ‫عنوان مهم‌تری��ن ادیان تاریخی چین به‬ ‫ش��مار می‌آیند که همچنان بیش��ترین‬ ‫پیروان را در میان مردم چین دارند‪ .‬ولی‬ ‫آیین‌ه��ای دیگری نیز از زمان‌های قدیم‬ ‫در چین رواج داشته است‪ .‬عالوه بر ادیان‬ ‫ذکر شده‪ ،‬ادیان دیگری نیز با پیروانی به‬ ‫مراتب کمتر در چین رواج داش��ته است‬ ‫که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از مسیحیت‪،‬‬ ‫آیین زردشتی‪ ،‬مانویت و یهودیت‪.‬‬ ‫‹ ‹موزه و نمایشگاه زرتشتیان هندی‬ ‫«ش��عله جاویدان زرتش��ت در تاریخ و‬ ‫در تص��ور» چندی قبل در ت��االر برونی‬ ‫دانش��گاه س��واس لن��دن برپا ش��د‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه که آن را بخش ایران‌شناسی‬ ‫دانشگاه س��واس‪ ،‬تنها دانشگاه جهان که‬ ‫کرس��ی مطالعات زرتش��تی دارد‪ ،‬برگزار‬ ‫کرد به مدت ‪ 5‬روز در جریان بود‪.‬‬ ‫گش��ایش این نمایشگاه با یک همایش‬ ‫علم��ی دو روزه در مورد آیین زرتش��ت‬ ‫هم��راه اس��ت ک��ه در آن پژوهش��گران‬ ‫برجسته مطالعات ایران باستان تازه‌ترین‬ ‫یافته‌های خود را ارائه می‌کنند‪.‬‬ ‫دانش��گاه س��واس با همکاری صندوق‬ ‫همیاری زرتشتیان اروپا‪ ،‬مرکز مطالعات‬ ‫زرتش��تی بمبئ��ى‪ ،‬مرک��ز زرتش��تیان‬ ‫کالیفرنی��ا‪ ،‬بنیاد میراث ای��ران و با یاری‬ ‫مالی شماری از زرتشتیان خیر از سراسر‬ ‫جه��ان‪ ،‬به‌ویژه از هند توانس��ته اش��یا‪،‬‬ ‫آث��ار هنری و اس��ناد گوناگونی را که به‬ ‫دوره‌ه��ای مختلف تاریخ��ی تعلق دارند‪،‬‬ ‫از سراس��ر دنیا گرد آورد و بخش‌هایی از‬ ‫تاریخ و فرهنگ زرتش��تیان‪ ،‬و در پی آن‬ ‫فرهنگ ایران باس��تان را از واپسین‬ ‫روزها تا به امروز در این‬ ‫گردهمایی فرهنگی جهان اسالم در ایران‬ ‫تاکنون ‪ 4‬دوره از سلسله نمایشگاه‌های تخصصی کتاب‌های دینی در ایران و در شهر‬ ‫قم برگزار ش��ده است‪ .‬در آخرین دوره از این نمایشگاه ‪ ۴۹‬ناشر از کشورهای مختلف‬ ‫جهان اس�لام و ‪ ۱۵۲‬ناشر از ایران شرکت داش��تند‪ .‬چهارمین نمایشگاه کتاب حوزه‬ ‫دین با حضور ناشرانی از کشورهای لبنان‌‪ ،‬سوریه‌‪ ،‬عراق‌‪ ،‬مصر و اردن با حمایت معاون‬ ‫فرهنگی وزارت ارشاد و اداره کل ارشاد استان قم‌‪ ،‬توسط تعاونی ناشران قم و اتحادیه‬ ‫ناشران استان قم در مجتمع ناشران این استان برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ناش��ران خارج��ی در مجموع ‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬عنوان کتاب و ناش��ران داخلی ‪۳۲‬‬ ‫ش و آگاهی طالب و فضالی قم‬ ‫ه��زار و ‪ ۸۰۰‬عنوان کتاب را برای ارتقای س��طح دان ‌‬ ‫ی از ساعت‬ ‫عرضه می‌کنند‪ .‬چهارمین نمایشگاه کتاب‌های حوزه دین چهارشنبه ‪ ۱۱‬د ‌‬ ‫‪ 15:30‬با حضور معاون فرهنگی وزارت ارشاد افتتاح شد و تا ‪ ۲۱‬دی به کار خود ادامه‬ ‫می‌دهد‪ .‬برگزاری نشست‌های تخصصی نشر دینی در حوزه بین‌الملل‌‪ ،‬آشنایی طالب‬ ‫و فضال با جدیدترین دس��تاوردهای نش��ر در حوزه دین‌‪ ،‬تبادل حقوق انتشار کتاب‌ها‬ ‫میان ناشران مذهبی در جهان اسالم از جمله سایر برنامه‌های این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫در تاریخ و در تصور» را از نمایشگاه‌های‬ ‫مش��ابه متمایز می‌کند‪ ،‬تنوع جغرافیایی‬ ‫آن اس��ت ک��ه نه تنه��ا فالت ای��ران را‬ ‫در بر گرفته بلکه تا چین و آسیای میانه‬ ‫و هند دامن گس��ترده اس��ت‪ .‬ب��ا وجود‬ ‫آمارهای متفاوت به نظر نمی‌رسد شمار‬ ‫پیروان سنتی این آیین در جهان از ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار نفر بیشتر باشد که بیش از نیمی از‬ ‫آنها در هند زندگ��ی می‌کنند و بقیه در‬ ‫ایران و کشورهای دیگر پراکنده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه گفت‌وگ�وی ادیان در‬ ‫کنیا‬ ‫نمایشگاهی با عنوان گفت‌وگوی ادیان‬ ‫در حاش��یه همای��ش روابط مس��لمانان‬ ‫و مس��یحیان در ش��رق افریق��ا در کنیا‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬ش��رکت‌کنندگان از جمله‬ ‫رایزنی فرهنگی ایران ؛کنفرانس اس��قفی‬ ‫تانزانیا و اوگاندا؛ مرکز اسقفی مالیندی و‬ ‫مومباسا‪،‬میسیونری(های) افریقا‪« -‬سپید‬ ‫باالن»؛ برنامه روابط مس��یحی‪ -‬مسلمان‬ ‫در افریقا دانش��گاه س��نت‌پل‪ -‬نایروبی؛‬ ‫بنیاد احترام از ترکیه و همچنین موسسه‬ ‫گفت‌وگو از اوگاندا ب��ا بهره‌گیری از آثار‬ ‫مصور و مکتوب‪ ،‬به ارائه دیدگاه‌های خود‬ ‫در موضوع نمایشگاه پرداختند‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه فضایی نی��ز برای‬ ‫معرفی اجمالی ادیان الهی چون یهودیت‪،‬‬ ‫و مدی��ر نمایش��گاه‪ ،‬در این نمایش��گاه‬ ‫ش��رکت کرد‪ .‬رایزنی فرهنگی کشورمان‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه اق��دام ب��ه عرض��ه‬ ‫تابلوهایی از مراس��م عبادی مس��یحیان‬ ‫در بعضی از کلیس��اهای ای��ران‪ ،‬به ویژه‬ ‫در«قره کلیس��ا»؛ گزیده‌ای از آیات قرآن‬ ‫کری��م و ترجمه آنها درب��اره اهل کتاب؛‬ ‫نمونه‌هایی از بیانات ام��ام خمینی (ره)‬ ‫و رهب��ر معظم انقالب درب��اره جایگاه و‬ ‫حقوق اهل کتاب (خاصه مسیحیان) در‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران؛ نسخه‌هایی از‬ ‫قرآن کریم ب��ا ترجمه‌های انگلیس��ی و‬ ‫س��واحلی؛ کتاب‌هایی درباره مسیحیت‬ ‫(به ویژه حضرت عیس��ی و حضرت مریم‬ ‫علیهم السالم) از نظر قرآن و اسالم و نیز‬ ‫درباره گفت‌وگوی اس�لام و مسیحیت و‬ ‫همچنین مجله‌هایی از نش��ریه دیالوگ‪،‬‬ ‫از انتش��ارات مرک��ز گفت‌وگ��وی ادیان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در روز پایان��ی نمایش��گاه نشس��تی با‬ ‫حض��ور برگزار‌کنن��دگان و نماین��دگان‬ ‫مراکز شرکت‌کننده در نمایشگاه و چند‬ ‫نفر از استادان و دانشجویان کالج تانگازا‬ ‫و دانشگاه‌های سنت‌پل و کاتولیک شرق‬ ‫افریق��ا برگ��زار ش��د و حاض��ران درباره‬ ‫موضوع نمایشگاه و آثار ارائه شده در آن‬ ‫گفت‌وگو کردند‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫‪27‬‬ ‫بازار محصوالت معدنی در برزخ نوسانات انرژی‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬قیم��ت ان��رژی تح��ت تاثیر‬ ‫سیاس��ت‌های کش��ورهای اروپای��ی و امریکا‬ ‫این روزها با چالش مواجه ش��ده به‌گونه‌ای‌که‬ ‫ش��اهد هر روزه افت قیم��ت محصوالت نفتی‬ ‫در بازاره��ای جهانی هس��تیم‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که همگام ب��ا این روند کاهش��ی بازار‬ ‫محص��والت و صنایع معدنی نیز دس��تخوش‬ ‫ای��ن تغییرات ق��رار گرفته ب��ه طوریکه عالوه‬ ‫ب��ر تبعی��ت محص��والت و صنای��ع معدنی از‬ ‫نرخ ان��رژی اعم��ال سیاس��ت‌های جدید در‬ ‫کش��ورهای بزرگ مصرف‌کنن��ده مواد معدنی‬ ‫همچون چین و روس��یه نیز ب��ر این وضعیت‬ ‫دام��ن‌زده و در نتیجه کاهش تقاضای مصرف‬ ‫قیمت محصوالت معدنی را به پایین‌ترین حد‬ ‫قیمتی خود در چند س��ال گذش��ته رس��انده‬ ‫است‪ .‬در این رابطه کارشناسان معتقدند روند‬ ‫دولت‌های غربی سیاس��ت‌های اقتصادی خود‬ ‫را ب��ه گونه‌ای طراحی کرده‌اند که تا در س��ال‬ ‫جدید میالدی نیز رون��د تغییرات بازار انرژی‬ ‫و ب��ه دنبال آن محصوالت معدنی بدون تغییر‬ ‫روند کنونی را ادامه داده تا بتوانند از موقعیت‬ ‫ایجاد ش��ده به نفع خود به��ره گیرند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که در مقابل این سیاست‌ها برخی‬ ‫از کارشناسان معتقدند کاهش نرخ انرژی تنها‬ ‫بر بازار زغال س��نگ تاثیر گذاشته و بیشترین‬ ‫زی��ان آن نیز متوجه کش��ور چی��ن به عنوان‬ ‫بزرگتری��ن مصرف‌کننده زغال‌س��نگ خواهد‬ ‫بود چرا که بررس��ی بورس‌های جهانی نشان‬ ‫می‌دهد اقتصاد جهانی روبه رش��د اس��ت و با‬ ‫بهب��ود اقتصاد زمینه س��رمایه‌گذاری در امور‬ ‫زیربنایی نیز تقویت خواهد ش��د‪.‬البته در باره‬ ‫آین��ده بازار محصوالت معدن��ی هرچند اظهار‬ ‫نظ��رات مختلفی وج��ود دارد اما در ش��رایط‬ ‫کنونی صنایع فوالدی به دلیل وضعیت موجود‬ ‫در کشورهای چین و روسیه بیشترین نگرانی‬ ‫را از وضعی��ت موجود دارن��د‪ .‬چراکه معتقدند‬ ‫فلزات تداوم خواهد یافت می‌گوید‪ :‬این حدس‬ ‫و گمان من است‪ .‬البته تغییر قیمت‌ها در بازار‬ ‫فلزات با تاخیر فازی که خواهد داش��ت کمی‬ ‫بعد از رشد اقتصادی رخ خواهد داد البته این‬ ‫پیش‌بینی‌ها نیاز ب��ه این دارد که ما اطالعات‬ ‫دقیق��ی از ظرفیت تولید فلزات و میزان دپوی‬ ‫تولیدات آن داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن کوچک خانوادگی‬ ‫در ش��رایطی که ارزش روبل روسیه در مقابل‬ ‫دالر کاه��ش یافته و از س��وی دیگر چین که‬ ‫زمانی عنوان بزرگترین خریدار و مصرف‌کننده‬ ‫س��نگ‌آهن و محص��والت ف��والدی را یدک‬ ‫می‌کشید هم‌اکنون با تغییر سیاست‌های خود‬ ‫ب��ا کاهش مص��رف و مازاد تولی��د محصوالت‬ ‫فوالدی مواجه است بنابراین فضا برای رقابت‬ ‫فوالدی‌های ایران مهیا نبوده و احتماال س��ال‬ ‫سختی را پیش رو خواهند داشت‪ .‬به طوریکه‬ ‫این فعاالن دس��ت به دامن دولت شده و برای‬ ‫جلوگیری از هجوم محصوالت چینی و روسی‬ ‫به داخل کش��ور و برای جلوگیری از تعطیلی‬ ‫واحدهای داخلی موضوع اعمال تعرفه واردات‬ ‫محصوالت فوالدی را مطرح می‌کنند‪.‬‬ ‫جمال رستمی استادیار دانشگاه پنسیلوانیا‬ ‫امری��کا در حف��اری مکانی��زه مع��دن درباره‬ ‫پیش‌بینی‌اش از تاثی��ر کاهش قیمت نفت بر‬ ‫بازار جهانی م��واد معدنی به‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫کاهش قیمت انرژی فارغ از سیاست‌هایی که‬ ‫در آن دنب��ال می‌ش��ود ‪ 2‬اثر روی ب��ازار مواد‬ ‫معدنی می‌گذارد‪.‬تاثیر اول بر زغال سنگ است‬ ‫که هم‌اکنون در برخی از کش��ورها از آن برای‬ ‫تولید انرژی استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البت��ه این تاثیر بیش��تر متوجه‬ ‫اقتصاد چین است چرا که چین تنها کشوری‬ ‫اس��ت که با بیش از ‪ 3‬میلیارد و ‪ 700‬میلیون‬ ‫تن زغال سنگ تولیدی بیشترین مصرف را در‬ ‫این بخش داشته و این در حالیست که بخشی‬ ‫از نیاز زغال‌سنگی خود را نیز از طریق استرالیا‬ ‫تامی��ن می‌کند‪ .‬بنابراین قیمت زغال س��نگ‬ ‫ضربه مهمی به اقتصاد چین وارد می‌کند‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬تاثیر دیگر کاهش قیمت‬ ‫نفت‪ ،‬بر فلزات پایه و مصالح س��اختمانی است‬ ‫که پیش‌بینی می‌ش��ود رش��د قیمت داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬چرا که ب��ا کاهش قیم��ت حاملهای‬ ‫ان��رژی‪ ،‬ساخت‌وس��از رونق می‌گی��رد و بازار‬ ‫تولید برق از گاز متان در معادن زغال‌سنگ‬ ‫س��اخت بزرگترین تسهیالت جهان که گاز‬ ‫مت��ان معادن زغال‌س��نگ را به ب��رق تبدیل‬ ‫می‌کند‪ ،‬در استان شانکسی چین تکمیل شد‪.‬‬ ‫س��اخت این تسهیالت توس��ط گروه لوان‬ ‫کامل ش��د که صاحب مع��دن گائوهه در این‬ ‫استان زغال‌سنگ‌خیز چین است‪ .‬این شرکت‬ ‫اعالم کرده اس��ت به‌زودی کار با ژنراتوری با‬ ‫ظرفی��ت ‪ 30‬م��گاوات را ک��ه قادر اس��ت از‬ ‫‪99‬درصد گاز متان ضایعات معدن زغال‌سنگ استفاده کند‪ ،‬آغاز‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫این گاز س��می به‌طور معمول در معدن��کاری زیرزمینی تولید‬ ‫ش��ده و در صورت داشتن فش��ردگی باالتر از ‪30‬درصد به متیل‬ ‫الکل تبدیل می‌ش��ود و در فش��ردگی بین ‪ 10‬تا ‪20‬درصد برای‬ ‫تامی��ن ب��رق موتورهای احتراق بازیافت می‌ش��ود‪ .‬ب��ا این همه‬ ‫بازار ورق‬ ‫به روایت شاخص‌‬ ‫آخری��ن ش��اخص قیمت‌های‬ ‫اس��تیل ایندکس حاک��ی از آن‬ ‫اس��ت ک��ه در امریکا متوس��ط‬ ‫قیمت ورق گ��رم ‪ ٢‬دالر در هر‬ ‫شورت تن افت داشته و به ‪٦٠٦‬‬ ‫دالر در ه��ر ش��ورت ت��ن درب‬ ‫کارخانه معادل ‪ ٦٦٧‬دالر در هر‬ ‫تن رس��یده است‪ .‬همچنین ورق س��رد یک دالر در هر شورت‬ ‫تن ارزان‌تر ش��د و این در حالی بود که ورق گالوانیزه در ثبات‬ ‫بود‪ .‬ورق تخت نیز در بازار ‪ ٤‬دالر در هر ش��ورت تن ارزان شد‬ ‫و به ‪ ٧٨٦‬دالر در هر ش��ورت تن درب کارخانه رسیده است‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر در شمال اروپا بازار ورق گرم در ثبات بود به گونه‌ای‬ ‫که ورق گالوانی��زه نیز در ‪ ٥٢٢‬یورو هر تن درب کارخانه ثابت‬ ‫ماند‪ .‬ورق تخت نیز با ‪ ٤‬یورو افت به ‪ ٤٩٨‬یورو در هر تن درب‬ ‫کارخانه قیمت‌گذاری شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬میانگین قیم��ت ورق گرم در جن��وب اروپا‬ ‫‪ ٣‬ی��ورو در هر تن کاهش یافت و ورق س��رد در ‪ ٤٦١‬یورو هر‬ ‫ت��ن ثابت ماند‪ .‬ورق گالوانی��زه و ورق تخت هم در ثبات بودند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی بود که تحت تاثیر ای��ن قیمت‌ها میلگرد هم در‬ ‫جنوب اروپا تغییر قیمتی نداش��ت و ‪ ٤١١‬یورو در هر تن درب‬ ‫کارخانه معامله شد‪.‬‬ ‫گاز مت��ان با فش��ردگی کمتر از ‪10‬درصد که‬ ‫‪81‬درص��د از گازهای منتش��ر ش��ده هنگام‬ ‫معدنکاری را تش��کیل می‌ده��د‪ ،‬نمی‌تواند از‬ ‫طریق احتراق مس��تقیم مصرف شود اما این‬ ‫ش��رکت چینی با استفاده از فناوری جدید به‬ ‫حل این مش��کل پرداخته ت��ا از گاز ضایعاتی‬ ‫نهایت استفاده را کند‪.‬‬ ‫معادن زغال‌س��نگ چین هر س��ال بیش از‬ ‫‪10‬میلیارد مترمکعب گاز متان با فشردگی اندک تولید می‌کنند‬ ‫ک��ه باعث تولی��د گازهای گلخان��ه‌ای مع��ادل ‪200‬میلیون تن‬ ‫دی‌اکسیدکربن می‌شود‪.‬‬ ‫چین کاهش انتش��ار کرب��ن به ازای هر واح��د تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی به می��زان ‪ 40‬تا ‪50‬درصد از س��طح س��ال ‪2005‬م را‬ ‫هدف‌گذاری کرده است‪.‬‬ ‫افزایش هزینه تولید چینی‌ها‬ ‫در نتیجه استفاده آلیاژ به جای برنز‬ ‫اس��تاندارد بانک بر این مبناست که‬ ‫جایگزینی آلیاژ‌های دیگر با برنز برای‬ ‫بهره‌مندی از معافیت مالیاتی صادرات‬ ‫فوالد چین موجب افزایش هزینه‌های‬ ‫تولید کارخانه‌ها می‌ش��ود‪ .‬در ‪١١‬ماه‬ ‫س��ال ‪٢٠١٤‬م طب��ق آمار موسس��ه‬ ‫مای‌استیل ‪٢٦‬میلیون و ‪٢٠٠‬هزار تن‬ ‫فوالد حاوی برنز از چین صادر شده که ‪٣١‬درصد از کل فوالد صادر‬ ‫شده در این مدت را که ‪٨٣‬میلیون و ‪٧٤٠‬هزار تن بوده دربرمی‌گیرد‪.‬‬ ‫خبر‌ها حاکی از آن اس��ت که پیش��نهاد قیمت فوالد حاوی کروم به‬ ‫ج��ای برنز در بازار صادرات زیاد ش��ده و ام��کان فروش فوالد حاوی‬ ‫تیتانیوم نیز وجود دارد‪ .‬کارشناس��ان معتقدن��د که اگر فوالد حاوی‬ ‫کروم و تیتانیوم از معافیت ‪ ٩‬تا ‪١٣‬درصد صادرات برخوردار باش��د‪،‬‬ ‫تاثیر آن بر سطح صادرات تا ‪3‬ماه دوم سال نمایان می‌شود‪ .‬با افزودن‬ ‫کروم به جای برنز حدود ‪ ٦‬تا ‪ ٨‬دالر بر هزینه تولید افزوده می‌ش��ود‬ ‫چ��ون درصد برنز موجود در محصوالت چین ‪0/008‬درصد بوده ولی‬ ‫در م��ورد کروم نیاز به ‪ ٣‬تا ‪٤‬درصد اس��ت‪ .‬در مورد میلگرد این نرخ‬ ‫تقریبا مش��ابه نرخ ح��ذف معافیت مالیاتی اس��ت در نتیجه چندان‬ ‫تاثیر‌گذار نخواهد بود‪ .‬البته برخی اظهار داشته‌اند که تولید‌کنندگان‬ ‫بیلت با افزودن ‪0/3‬درص��د کروم به جای برنز از معافیت‌ها بهره‌مند‬ ‫شد ‌ه و محصول خود را در قیمت‌های قبلی پیشنهاد داده‌اند‪.‬‬ ‫بورس رشد می‌کند‪.‬‬ ‫جمالی با بیان اینکه افزایش ساخت‌وس��از و‬ ‫باال رفتن ش��اخص بورس‪ ،‬نش��ان‌دهنده رشد‬ ‫اقتصادی است تصریح می‌کند‪ :‬رشد اقتصادی‬ ‫نیز در ادامه به رش��د مص��رف و بعد از آن به‬ ‫رش��د در س��رمایه‌گذاری در ام��ور زیربنایی‬ ‫خواهد انجامید و این به معنای افزایش قیمت‬ ‫فلزات آهنی و مصالح ساختمانی است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تاثیر کاهش قیم��ت انرژی در‬ ‫فلزات گرانبها گفت‪ :‬انتظار من این اس��ت که‬ ‫کاه��ش قیمت نفت روی قیمت فلزات رنگین‬ ‫مانن��د طال و پالتی��ن تاثیر آنچنان��ی نگذارد‬ ‫ولی از آنجا که رش��د س��رمایه‌گذاری به ثبات‬ ‫اقتصادی می‌انجامد و نرخ طال تابعی از آرامش‬ ‫و ثبات وضعیت جهانی است و تابع بازار نیست‬ ‫باید یا ثابت بماند یا کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی درب��اره ای��ن س��وال ک��ه پیش‌بین��ی‬ ‫کارشناسان در دنیا این است که کاهش قیمت‬ ‫جمال در ادامه با اش��اره به س��رمایه‌گذاری‬ ‫در مع��ادن کوچک و وضعی��ت این معادن در‬ ‫س��ال جدید میالدی گفت‪ :‬ای��ن معادن‪ ،‬توان‬ ‫تخصصی برای ایجاد ایمنی و خرید تجهیزات‬ ‫ب��ه روز ندارند‪ .‬البته مع��ادن کوچک در همه‬ ‫جای دنیا چنی��ن وضعیتی دارند حتی امریکا‬ ‫و به این معادن به‌اصط�لاح معادن خانوادگی‬ ‫می‌گوین��د که ب��ه دلیل ضعف بنی��ه مالی از‬ ‫وضعی��ت ‪ 20‬س��ال پیش معادن کش��ورهای‬ ‫در ح��ال توس��عه ضعیف‌تر هس��تند بنابراین‬ ‫باید بپذیریم به دلی��ل کارکرد ایمنی ناکافی‪،‬‬ ‫ای��ن مع��ادن در بازار‌های منطق��ه‌ای فعالیت‬ ‫کنن��د‪ .‬وی ادام��ه می‌دهد‪ :‬می‌توانی��م انتظار‬ ‫داشته باشیم این معادن در قالب اتحادیه‌های‬ ‫کوچک س��اماندهی ش��وند و اتحادیه وظیفه‬ ‫تامین ایمنی و تجهیزات و بازار فروش را برای‬ ‫آنها به عهده بگیرد و به آنها سرویس‌های الزم‬ ‫را ارائه دهد تامین مسئول فنی و ایمنی برای‬ ‫معادن نی��ز از وظایف ای��ن اتحادیه‌ها خواهد‬ ‫بود‪ .‬جمالی می‌افزاید‪ :‬به نظر می‌رس��د دولت‬ ‫بای��د جلوی کار این مع��ادن را بگیرد چرا که‬ ‫برخی از این معادن به دلیل ضعف در سیستم‬ ‫ایمنی و استفاده از روش‌های سنتی آتشباری‬ ‫در حف��اری مع��ادن‪ ،‬خط��رات زی��ادی برای‬ ‫کارگران‌ش��ان ایجاد می‌کنن��د با تعطیلی این‬ ‫مع��ادن به اقتصاد منطقه آس��یب وارد می‌آید‬ ‫ولی در عوض از به خطر افتادن جان انسان‌ها‬ ‫جلوگیری می‌شود‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫انتظار فرو آلیاژها‬ ‫برای رونق بازار فوالد‬ ‫رش��د ظرفیت‌های جدید اکثر فرو آلیاژها از رش��د‬ ‫تقاض��ای جهان��ی آن س��ریع‌تر حرک��ت می‌کند اما‬ ‫تولید‌کنندگان دل را به بلندمدت خوش کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش متال بولتن‪ ،‬بخش فرو آلیاژها بی‌صبرانه‬ ‫در انتظ��ار احیای دوباره مش��تری اصل��ی خود یعنی‬ ‫صنع��ت ف��والد جهانی هس��تند‪ ،‬ام��ا تا پایان س��ال‬ ‫‪ 2014‬م این رشد تقاضا در جهان گسسته و پراکنده‬ ‫بود که منتهی به نوس��ان ش��دید قیمت‌ها ش��د ولی‬ ‫به‌طور عمده قیمت میانگی��ن یکنواخت بود و به‌نظر‬ ‫می‌رسد که به‌طور حتم در سال آینده تغییر چندانی‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش در حقیقت کاهش قیمت‌های‬ ‫نقد فروآلیاژها در اواسط ماه اکتبر مشتریان متعددی‬ ‫از جمله بعضی از فوالدس��ازان را بر این واداش��ت که‬ ‫ب��رای گرفتن تخفیف قیم��ت در آن مقطع زمانی به‬ ‫مذاک��ره روی آوردن��د ‪ .‬انجمن آهن و ف��والد (ورلد‬ ‫اس��تیل) در ماه اکتبر س��ال ‪ ،2014‬پیش‌بینی قبلی‬ ‫(آوریل) تقاضای ظاهری فوالد جهانی را مورد تجدید‬ ‫نظر ق��رار داده و میزان آن را کاهش داده اس��ت‪ .‬در‬ ‫چش��م‌انداز کوتاه‌مدت جدید‪ ،‬انجمن مصرف ظاهری‬ ‫فوالد در جهان در سال گذشته یک تا ‪2‬درصد و برای‬ ‫سال جدید ‪2‬درصد افزایش بیشتر را پیش‌بینی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬حال آنکه در پیش‌بینی‌های قبلی خود میزان‬ ‫مص��رف ظاهری فوالد در جهان را در س��ال ‪2014‬م‬ ‫حدود ‪3/1‬درص��د و برای س��ال ‪2015‬م‪3/3 ،‬درصد‬ ‫تخمی��ن زده بود‪ .‬در هر حال‪ ،‬بخ��ش فرو آلیاژها در‬ ‫اکثر پروژه‌ها به توسعه ظرفیت‌های تولید در سال‌های‬ ‫آینده و به امید افزایش پیوس��ته تقاضا بستگی دارد‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال متال بولتن در گزارش پایگاه اطالعاتی‬ ‫خود ‪ 18‬پروژه فروکروم‪ 15 ،‬پروژه فرو نیکل و پروژه‬ ‫فرو سیلیکون را معرفی کرده و به‌طور حتم پروژه‌های‬ ‫دیگ��ری نیز وجود دارد که جزئیات آن اعالم نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬چین بزرگترین تولید‌کننده فرو کروم‪ ،‬سنگ‬ ‫کروم بسیار کمی دارد‪ ،‬اما توانسته در سال ‪2012‬م از‬ ‫افریقای جنوبی (با بزرگترین ذخایر در جهان) به‌عنوان‬ ‫بزرگتری��ن تولید‌کننده فروک��روم با ‪3/12‬میلیون تن‬ ‫تولید‪ ،‬پیشی بگیرد‪ .‬این سبقت‌گیری از طریق واردات‬ ‫کنس��انتره و به‌طور عم��ده از افریقای جنوبی و نیز از‬ ‫س��ایر منابع یا عرضه‌کنن��دگان مانند ترکیه‪ ،‬عمان و‬ ‫آلبانی به‌دست آمده است‪.‬‬
‫اخبار معدن‬ ‫هنگامهانقالبمعدنیدرایران‬ ‫عض��و هیات‌مدیره خانه معدن ای��ران گفت‪ :‬االن‬ ‫بهتری��ن زمان ب��رای جایگزین ک��ردن درآمدهای‬ ‫معدنی به جای درآمدهای نفتی در بودجه کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهرام شکوری در گفت‌وگو با ماین نیوز با اشاره به‬ ‫اینکه بخش معدن کشور ظرفیت بسیار باالیی برای‬ ‫درآمدزای��ی و جایگزینی با بخ��ش نفت در بودجه‬ ‫کش��ور دارد‪ ،‬افزود‪ :‬دو مش��کل اساس��ی بر سر راه‬ ‫توس��عه بخش معدن در کشور وجود دارد که یکی‬ ‫مش��کل ضعیف‌بودن زیرس��اخت‌ها است و مشکل‬ ‫دیگر فضای نامناسب کسب و کار‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه در حوزه فناوری هم دولت و‬ ‫بخش خصوصی هر دو مسئولیت دارند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به‌روز نبودن فناوری در کش��ور باعث ش��ده بخش‬ ‫قابل‌توجهی از درآمد بخش معدن قابل دس��ترس‬ ‫نباشد‪ .‬به عنوان مثال هم‌اکنون براساس برآوردهای‬ ‫ما در سد باطله مس سرچشمه ‪ 2‬درصد مس وجود‬ ‫دارد‪ .‬به طور کلی سدهای باطله معادن ما خودشان‬ ‫یک معدن محسوب می‌شوند اما ما کمتر روی آنها‬ ‫کار کرده‌ایم‪ .‬صرفا چ��ون دانش فنی روز را نداریم‬ ‫تا بتوانیم صددرصد ذخایر خود را استخراج کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شعار امروز بهره‌وری دنیا «تولید‬ ‫منهای ضایعات است»‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬یک مثال دیگر‬ ‫مربوط به حوزه س��رب و روی کش��ور می‌شود که‬ ‫متاس��فانه در جریان فرآوری ‪ 50‬درصد روی کشور‬ ‫هدر می‌رود‪ .‬به عنوان مثال معدن انگوران ش��امل‬ ‫‪ 38‬درصد سرب و روی بوده که ‪ 8‬درصد روی و ‪30‬‬ ‫درصد سرب است و در جریان فرآوری ‪ 50‬درصد از‬ ‫این روی از بین می‌رود و نمی‌توانیم آن‌را استحصال‬ ‫کنی��م‪ .‬عضو هیات مدیره خانه معدن ایران ش��رط‬ ‫به‌روزش��دن دانش فنی موجود در کشور را ارتباط‬ ‫خوب با کش��ورهای دنیا دانست و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در حوزه‌های مختلف‬ ‫معدن و صنایع معدنی کش��ور شاید به ‪ 50‬میلیارد‬ ‫دالر هم نرسد اما شاهد ایجاد تعداد زیادی اشتغال‬ ‫در ای��ن ح��وزه هس��تیم درحالی‌ک��ه در برخی از‬ ‫حوزه‌های دیگر با صدها میلیارد دالر سرمایه‌گذاری‬ ‫اش��تغال کمتری ایجاد شده اس��ت‪ .‬شکوری تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر بتوانیم ‪ 200‬میلیارد دالر پول رسوب‌شده‬ ‫در دس��ت مردم را به سمت تولید و معدن بکشانیم‬ ‫انقالبی در بخش معدن کشور ایجاد خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫همچنین با اش��اره به کاهش بیش از ‪ 40‬درصدی‬ ‫صادرات س��نگ‌آهن کش��ور در سال جاری توضیح‬ ‫داد‪ :‬با قیمت‌ه��ای فعلی واقعا دیگر امکان صادرات‬ ‫وجود ندارد و معادنی هم که صادر می‌کنند قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده آنها تقریبا برابر با قیمت صادرات است و‬ ‫ش��اید تنها معادن دارای عیار باالتر در این شرایط‬ ‫س��ود بیش��تری کنند‪ .‬معادن منطقه س��نگان نیز‬ ‫با حاش��یه س��ود نزدیک به صفر در حال صادرات‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫س��نگ‌آهن ایران همچنین ش��رط فوالدسازان یک‬ ‫کش��ور را در دنیا داش��تن ‪ 6‬ویژگ��ی کلیدی عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬این ‪ 6‬ویژگی ش��امل نیروی انس��انی‪،‬‬ ‫سرمایه‪ ،‬ذخایر سنگ‌آهن‪ ،‬منابع انرژی‪ ،‬بازار مصرف‬ ‫و مدیری��ت هس��تند‪ .‬ایران ‪ 5‬ویژگی ش��امل نیروی‬ ‫انس��انی‪ ،‬سرمایه‪ ،‬ذخایر س��نگ‌آهن‪ ،‬منابع انرژی و‬ ‫بازار مصرف را دارد اما باز هم از کشور ژاپن که دارای‬ ‫چهار ویژگی نیروی انس��انی‪ ،‬سرمایه‪ ،‬بازار مصرف و‬ ‫مدیریت اس��ت در زمینه فوالدس��ازی عقب مانده و‬ ‫دلیل آن هم نداش��تن ویژگی بس��یار مهم مدیریت‬ ‫است که می‌تواند شرایط را کاملا دگرگون کند‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫کانی‌هاینسوز‪،‬گرمابخشصنایعمعدنی‬ ‫نرگ�س قیصری ‪ -‬گ�روه معدن‪ :‬در هوای س��رد‬ ‫زمس��تانی نشس��تن کنار ش��ومینه و نگاه کردن به‬ ‫ش��عله‌های آتش��ی که از آن برمی‌خیزد لذت بخش‬ ‫اس��ت‪ .‬اما تاکنون به این موض��وع فکر کرده اید که‬ ‫آجرهای ش��ومینه از چه موادی تش��کیل شده‌اند و‬ ‫منش��أ آنها از کجا سرچش��مه می‌گی��رد؟ آجرهای‬ ‫نس��وز که به عنوان مواد حرارتی در شومینه استفاده‬ ‫می‌ش��وند ش��امل عناصری همچ��ون کائولینیت ها‪،‬‬ ‫بوهمیت‌ه��ا و‪ ....‬از خانواده کانی‌های نس��وز معدنی‬ ‫هس��تند و این موضوع گ��واه کاربردهای فراوان مواد‬ ‫معدنی در دنیای صنعتی امروز اس��ت به این ترتیب‬ ‫ک��ه کاربرد آنه��ا تنها ب��ه صنعت محدود نش��ده و‬ ‫می‌توان با کمی خالقیت زمینه استفاده از آنها را در‬ ‫زندگی روزمره انس��ان‌ها فراهم کرد‪ .‬البته کانی‌های‬ ‫نس��وز کاربردهای فراوانی در صنای��ع معدنی دارند‬ ‫ک��ه می‌توان به صنایعی همچون فوالد و س��یمان و‬ ‫آلومینیوم اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مقاومت باال در برابر حرارت‬ ‫مدیرکل دفتر اکتشافات فلزی و غیرفلزی کانی‌های‬ ‫صنعتی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در‬ ‫خص��وص مواد معدنی نس��وز و ویژگی‌ه��ای آنها به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬مواد معدنی نس��وز از درجه حرارت‬ ‫و ذوب باالتری نسبت به محصول یا فلز خاص تولید‬ ‫شده برخوردار است‪.‬‬ ‫س��رمد روزبه‌کارگر با بیان اینکه مواد معدنی نسوز‬ ‫کاربرد‌ه��ای مختلفی در صنع��ت دارد گفت‪ :‬به‌طور‬ ‫عم��ده مواد نس��وز بوکس��یت و مواد نس��وز آرژیلی‬ ‫همچون کائولینیت‪ ،‬بوهمیت‪ ،‬دیاس��پور و گیبسیت‬ ‫را تش��کیل می‌دهند‪ .‬که تعیین کیفیت آنها براساس‬ ‫میزان مقاومت در برابر س��وختن و ترکیب شیمیایی‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درح��ال حاض��ر ذخای��ر قابل‌قبول��ی‬ ‫از کانی‌ه��ای نس��وز در کش��ور وج��ود داش��ته که‬ ‫تامین‌کننده نیاز صنایع داخلی است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به یکی دیگر از کانی‌های نس��وز که‬ ‫ذخای��ر فراوان��ی از آن در معادن کش��ور وجود دارد‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬سنگ دولومیت که ذخایر فراوانی‬ ‫از آن در نقاط مختلف کشور وجود‬ ‫کوره‌های ذوب فوالد مورد استفاده‬ ‫دارد به عنوان یکی از مواد معدنی‬ ‫قرار می‌گیرند‪ .‬ب��ه این ترتیب که‬ ‫نس��وز ش��ناخته ش��ده و عالوه‌بر‬ ‫این مواد نس��وز آرژیلی که درصد‬ ‫س��نگ منیزیت که از آن منیزیم‬ ‫باالیی از آنها را آلومینیوم تشکیل‬ ‫س��اخته می‌ش��ود از دولومیت نیز‬ ‫می‌ده��د به صورت آج��ر درآمده‬ ‫به عنوان یکی از مواد نس��وز برای‬ ‫و در کوره‌ه��ای پخت س��یمان و‬ ‫به‌طور عمده مواد‬ ‫تولید منیزیم استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫ذوب ف��والد به عن��وان مواد مورد‬ ‫نسوز بوکسیت و مواد‬ ‫نیاز ب��رای ایجاد ح��رارت و گرما‬ ‫‹ ‹آرژیلی و بوکسیتی‬ ‫نسوز آرژیلی همچون‬ ‫مورد استفاده قرار می‌گیرد و بعد‬ ‫روزبه‌کارگ��ر گف��ت‪ :‬کانی‌های‬ ‫کائولینیت‪،‬بوهمیت‪،‬‬ ‫از گذش��ت مدت زمان مش��خص‬ ‫نس��وز از تن��وع باالی��ی‬ ‫گیبسیت‬ ‫و‬ ‫دیاسپور‬ ‫نس��بت ب��ه تعوی��ض و جایگزین‬ ‫برخوردارهس��تند و در ای��ران ‪2‬‬ ‫را تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫کردن آجرهای نسوز جدید اقدام‬ ‫دس��ته از ای��ن کانی‌ها ب��ا عنوان‬ ‫که تعیین کیفیت آنها‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اما کاربرد این محصول‬ ‫مواد نس��وز آرژیلی و بوکس��یتی‬ ‫براساس میزان مقاومت تنه��ا به این موارد محدود نش��ده‬ ‫وجود دارد که خاصیت اصلی آنها‬ ‫مقاوم��ت در برابر حرارت باال بوده در برابر سوختن و ترکیب و در صنای��ع دیگر نی��ز به عنوان‬ ‫شیمیایی انجام می‌شود منبعی برای تولید حرارت و آتش‬ ‫و میزان مقاومت و «نس��وزندگی»‬ ‫استفاده می‌شود که نمونه بارز آن‬ ‫آنه��ا از طری��ق ‪ pce‬اندازه‌گیری‬ ‫می‌شود به این ترتیب که با قرار دادن آنها در کوره و را می‌توان در شومینههای خانگی مشاهده کرد‪.‬‬ ‫میزان مقاومت آنها در برابر حرارت کیفیت و ضریب ‹ ‹ذخایر فراوان کانی‌های نسوز در کشور‬ ‫مدی��رکل دفت��ر اکتش��افات فل��زی و غیرفل��زی‬ ‫آنها مش��خص و سنجیده ش��ده و در صنایع مختلف‬ ‫کانی‌های صنعتی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‬ ‫به‌کار گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ذخایر قابل‌توجهی از کانی‌های نسوز در معدنی درباره معادن کانی‌های نسوز گفت‪ :‬از معادن‬ ‫گزارش روز‬ ‫ایران یکگام به صادرات فوالد نزدیک شد‬ ‫می�زان تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی کش�ور در ‪ 8‬ماه اخیر ب�ا رکورد جدید‪ ،‬به ترتیب ‪6/8‬‬ ‫درصد و ‪4/8‬درصد افزایش روبه‌رو بوده است که اگر روال به همین شکل پیش رود طبق اعالم وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تا ‪ 7‬س�ال دیگر عالوه ب�ر بی‌نیازی در تولید‪ ،‬می‌توانیم ‪ 10‬تا ‪ 20‬میلیون تن‬ ‫فوالد نیز صادر کنیم‪.‬‬ ‫محصوالت ف��والدی به ترتیب ف��والد مبارکه‪ ،‬ذوب‬ ‫آهن اصفهان‪ ،‬فوالد اکسین‪ ،‬سبا‪ ،‬گروه ملی صنعتی‬ ‫فوالد ایران‪ ،‬فوالد خراسان‪ ،‬فوالد آلیاژی ایران‪ ،‬فوالد‬ ‫آذربایج��ان و ورق خ��ودرو چهارمح��ال و بختیاری‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ 40‬درصدی صادرات فوالد‬ ‫در همی��ن زمینه خلیفه س��لطانی‪ ،‬دبی��ر انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ایران با بیان اینکه رش��د ‪50‬‬ ‫درصدی صادرات فوالد کش��ور ظرف دو سال آینده‬ ‫ضروری اس��ت تا طرح‌های توسعه این بخش به اجرا‬ ‫گذاش��ته ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر ش��رایط‬ ‫صادرات فوالد کش��ور مناسب اس��ت و براساس آمار‬ ‫در ش��ش ماهه امسال نسبت به دوره مشابه در سال‬ ‫گذشته رشد ‪40‬درصدی ثبت شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی ن��رخ تولیدات ف��والدی در حالی به‬ ‫میزان یک درصد رش��د ثبت شده که افزایش قیمت‬ ‫‪ 24‬ت��ا ‪ 27‬درص��دی را در اغلب کاالها ظرف س��ال‬ ‫گذشته و امسال شاهد هستیم‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫طال‪ ،‬نخستین کاالیی که‬ ‫افزایش قیمت خواهد یافت‬ ‫تحلیلگر ارش��د موسس��ه لیندس��ی گروپ تاکید‬ ‫کرد که طال نخس��تین کاالی��ی خواهد بود که پس‬ ‫از کاه��ش قیم��ت در س��ال‌های اخی��ر ب��ا افزایش‬ ‫چش��مگیری روبه‌رو خواهد ش��د‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اینترنت��ی س��ی ان بی‌س��ی‪ ،‬پیتر بوک��وار تحلیلگر‬ ‫برجسته موسس��ه س��رمایه‌گذاری لیندسی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حالی که تقویت ارزش دالر در سال ‪2014‬‬ ‫میالدی فش��ار زیادی را ب��ر قیمت کاالهای مختلف‬ ‫ازجمل��ه نف��ت و طال وارد ک��رده به نظ��ر من طال‬ ‫نخس��تین کاالیی خواهد بود که بار دیگر با افزایش‬ ‫قیمت روبه‌رو خواهد ش��د و نفت نیز آخرین کاالیی‬ ‫است که افزایش مجدد قیمت را تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش این تحلیلگر گف��ت‪ :‬فلزات‬ ‫گرانبه��ا و فل��زات صنعت��ی و همین‌ط��ور کاالهای‬ ‫کشاورزی سریع‌تر از س��ایر کاالها با افزایش مجدد‬ ‫قیمت روبه‌رو خواهند ش��د و انرژی با تاخیر به این‬ ‫سیر صعودی خواهد پیوست‪ .‬وی در پایان پیش‌بینی‬ ‫کرد که روند صعودی ارزش دالر تنها در برابر برخی‬ ‫از ارزهای بین‌المللی ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬با توجه به اینکه تاکنون ایران در‬ ‫صادرات فوالد س��ابقه چشمگیری نداشته‪ ،‬در تدوین‬ ‫برنامه شش��م توسعه قرار شده چراغ سبزی مبنی بر‬ ‫افزایش صادرات در این حوزه روشن شود؛ به طوری‬ ‫ک��ه به گفته مهن��دس نعمت‌زاده قرار اس��ت میزان‬ ‫صادرات فوالد ایران تا سال ‪ 1400‬چندین برابر شود‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت برای‬ ‫ایج��اد حرکتی جهش��ی در صادرات بای��د فکرهای‬ ‫جدید و س��بز ش��ود و برای این قضی��ه باید چندین‬ ‫رش��ته صنعتی و تولیدی که از مزیت‌های بیش��تری‬ ‫برخوردار هس��تند‪ ،‬محور فعالی��ت‌ قرار گیرند‪ .‬ضمن‬ ‫آنکه تالش‌های خود را باید در زمینه سرمایه‌گذاری‬ ‫تربیت نیروی انس��انی و بازاریاب��ی متمرکز کنیم تا‬ ‫شاهد رشد جهشی در بخش صادرات باشیم‪.‬‬ ‫طبق اعالم ایمیدرو شرکت‌های فوالدساز کشور در‬ ‫هشت ماهه امس��ال ‪ 11‬میلیون و ‪ 266‬هزار و ‪882‬‬ ‫تن فوالد خام تولی��د کردند که بیش از یک میلیون‬ ‫تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 8‬فوالدساز بزرگ کشور‬ ‫از این میزان تولید‪ ،‬فوالد مبارکه ‪ 3‬میلیون و ‪707‬‬ ‫هزار و ‪ 457‬تن‪ ،‬فوالد خوزس��تان ‪ 2‬میلیون و ‪255‬‬ ‫ه��زار و ‪ 976‬تن‪ ،‬ذوب آه��ن اصفهان یک میلیون و‬ ‫‪ 868‬هزار و ‪ 227‬تن‪ ،‬فوالد هرمزگان‪ 762‬هزار و ‪76‬‬ ‫تن‪ ،‬س��با ‪ 524‬هزار و ‪ 406‬تن‪ ،‬فوالد خراسان ‪479‬‬ ‫هزار و ‪ 718‬تن‪ ،‬فوالد آلیاژی ایران ‪ 271‬هزار و ‪558‬‬ ‫تن و گروه ملی صنعتی فوالد ایران ‪ 120‬هزار و ‪314‬‬ ‫تن فوالد تولید کردند که به ترتیب جزو ‪ 8‬ش��رکت‬ ‫بزرگ فوالدساز کشور محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫همچنین در هشت ماهه امسال‪ 11 ،‬میلیون و ‪655‬‬ ‫ه��زار و ‪ 987‬تن انواع محصوالت فوالدی مانند ورق‬ ‫گالوانیزه‪ ،‬میلگ��رد‪ ،‬ورق گرم‪ ،‬تیرآهن‪ ،‬لوله‪ ،‬کالف و‬ ‫ورق عریض توسط شرکت‌های فوالدی تولید شد که‬ ‫اندکی نسبت به مدت مشابه پارسال رشد دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬ش��رکت‌های ب��زرگ تولید‌کننده‬ ‫‹ ‹باالترین رشد تولید فوالد جهان‬ ‫همچنین احمد خوروش‪ ،‬عضو هیات‌مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ایران هم معتقد اس��ت‪ :‬ایران‬ ‫با وجود تحریم‌ها توانس��ته رش��د تولید فوالد خام را‬ ‫به باالترین میزان در س��طح جهان در نیمه نخس��ت‬ ‫امسال برساند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه امروز با توجه به رش��د تولید‪،‬‬ ‫ضرورت��ی ب��رای واردات این فلز راهبردی نیس��ت و‬ ‫صادرات فوالد می‌تواند بخشی از نیاز ارزی واحدهای‬ ‫تولیدی را فراهم کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مجموع تولید فوالد‬ ‫خام کش��ور در پایان ‪ 1392‬به بیش از ‪15/6‬میلیون‬ ‫تن و میزان محصوالت فوالدی تولیدش��ده در س��ال‬ ‫گذشته به افزون بر ‪ 16/5‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به رش��د صنعت فوالد و وع��ده حمایتی‬ ‫مهن��دس نعمت‌زاده‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای حل مشکالت فوالدسازان‪ ،‬انتظار رشد باالتری‬ ‫از ای��ن صنعت ارزآور می‌رود و امید اس��ت در برنامه‬ ‫ششم نگاه ویژه‌ای به این بخش شود‪.‬‬ ‫بزرگ کش��ور که ذخایر قابل‌توجهی از این کانی‌ها را‬ ‫در خود جای داده می‌توان به معدن س��میرم اشاره‬ ‫کرد‪ .‬همچنین معدن دوپوالن‪ ،‬الموت‪ ،‬مراغه خطب‬ ‫ب��ا برخورداری از ذخایر معدن��ی فراوان تامین‌کننده‬ ‫نیاز داخلی هستند‪.‬‬ ‫روزبه کارگر درباره بهره‌برداری از معادن مواد نسوز‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه بیش��تر معادن روباز هس��تند‬ ‫تجهی��زات و فناوری‌های خاصی برای بهره‌برداری از‬ ‫آنه��ا موردنیاز نبوده و می‌توان با تکیه بر دانش فنی‬ ‫و تجهیزات��ی که در اختیار فع��االن معدنی قرار دارد‬ ‫نسبت به استخراج کانی‌های نسوز اقدام کرد‪ .‬اما در‬ ‫برخی موارد همچون معدن س��میرم که برداشت از‬ ‫آن به صورت تونلی انجام می‌ش��ود با تکیه بر دانش‬ ‫ش��ناخته ش��ده و بومی که در این زمینه وجود دارد‬ ‫نسبت به بهره‌برداری از آنها فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در خص��وص تنوع خاک‌های نس��وز که از آن‬ ‫با عنوان خاک‌های آرژیلی نام برده می‌ش��ود گفت‪:‬‬ ‫خاک نس��وز از تن��وع باالیی برخوردار اس��ت که از‬ ‫خصوصی��ات ظاه��ری آن تنوع رنگی خاکس��تری‬ ‫روش��ن تا تیره اس��ت که با مواد آلی همراه اس��ت‪.‬‬ ‫از دیگر خاک‌های نس��وز می‌توان به گل‌سیاه اشاره‬ ‫کرد که در الیه‌های زغال‌س��نگ وجود داشته و در‬ ‫مع��ادن زغال‌س��نگ یافت می‌ش��ود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫معادن چش��مه گل و رباط‌خان در طبس به عنوان‬ ‫تولید‌کننده خاک نس��وز شناخته ش��ده و در حال‬ ‫فعالیت هس��تند‪ .‬همچنین از نظر ترکیب شیمیایی‬ ‫ه��ر قدر درص��د آلومینیوم موج��ود در خاک باالتر‬ ‫باش��د ضریب نسوزندگی آن بیش��تر خواهد بود‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال اگر می��زان آلومینیوم موجود در خاک‬ ‫‪40‬درصد باشد به عنوان محصول با کیفیت شناخته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته باید توجه داشت که ایران تجهیزات‬ ‫و فناوری‌های مورد نیاز برای فرآوری مواد نس��وز را‬ ‫در اختیار داش��ته و نمونه ب��ازر آن کارخانه آلومینا‬ ‫جاجرم است که با اس��تفاده از کانی نسوز بوکسیت‬ ‫و فرآوری آن نس��بت به تولید پودر آلومینا که ماده‬ ‫اولیه تولید آلومینیوم است درحال فعالیت است‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫بیکاری یک میلیون هندی تحت‬ ‫تاثیر کاهش تولید سنگ‌آهن‬ ‫گروه معدن‪ -‬تحریم استخراج و صادرات سنگ‌آهن‬ ‫از ایالت‌های گوا و کارناتاکا در هندوس��تان موجب‬ ‫بیکاری حدود یک میلیون نفر شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از س��ایت کیتکو‬ ‫(‪ ،)KITCO‬اس��تخراج غیرقانونی معادن و ایجاد‬ ‫نش��دن ارزش اف��زوده و کمبود س��نگ‌آهن برای‬ ‫صنایع داخلی در هند باعث محدودیت‌های زیادی‬ ‫برای تولید س��نگ‌آهن و صادرات آن از س��ال‌های‬ ‫‪2010 – 2011‬م ش��ده اس��ت که ش��امل تحریم‬ ‫صادرات سنگ‌آهن در ایالت‌های تولیدکننده عمده‬ ‫سنگ‌آهن ( گوا و کارناتاکا) است‪.‬‬ ‫عالوه بر ای��ن دولت ‪ 30‬درص��د تعرفه صادراتی‬ ‫برای ارزش افزوده سنگ‌آهن در ‪ 30‬دسامبر ‪2011‬‬ ‫و ‪ 5‬درص��د مالیات ب��ر ارزش افزوده ب��رای گندله‬ ‫سنگ‌آهن از ‪ 27‬ژانویه ‪ 2017‬وضع کرده است‪.‬‬ ‫این اقدامات همس��و با رکود اخیر جهانی موجب‬ ‫کاهش ش��دید تولید و صادرات س��نگ‌آهن ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صادرات س��نگ‌آهن هند در سال‌های ‪– 2010‬‬ ‫‪2009‬م از ‪ 117‬میلی��ون تن به ‪ 14‬میلیون تن در‬ ‫س��ال‌های ‪2013 – 2014‬م کاه��ش یافت که این‬ ‫کاهش موجب بیکاری در بخش معدن شده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند کاهش تولید س��نگ‌آهن‬ ‫اث��ر منفی بر روی رش��د کلی اقتص��اد هند خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫با رشد سریع شهرسازی و تولیدات صنعتی میزان‬ ‫تقاض��ا برای انواع فلزات و مواد معدنی تا ‪ 11‬درصد‬ ‫افزایش پیدا خواهد کرد و انتظار می‌رود این بخش‬ ‫در دهه آینده ‪ 4‬تا ‪ 5‬برابر رش��د داشته باشد‪ .‬دولت‬ ‫هند باید با سیاستگذاری‌های سازنده و مبتکرانه به‬ ‫نحوی مجوز پروژه‌های جدید و طرح‌های توس��عه‬ ‫را ص��ادر کن��د تا بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬عالقه‌مند به‬ ‫س��رمایه‌گذاری یا مشارکت از طریق افزایش امکان‬ ‫دسترس��ی به مواد اولی��ه داخلی ش��ده و با بهبود‬ ‫راه‌ه��ای تامین منابع مال��ی در زمینه‌های زنجیره‬ ‫ارزش ف��والد‪ ،‬در جهت روش‌ه��ای پایدار از طریق‬ ‫مشارکت اجتماعی بیشتر و معدنکاری مسئوالنه و‬ ‫حذف تعرفه‌های صادراتی گام‌های تازه‌ای بردارد‪.‬‬
‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫کارشناسان با وجود بهره‌وری باالی سریع‌السیر شدن خط‌‌‌آهن تهران ‪ -‬مشهد تاکید کردند‬ ‫‪29‬‬ ‫توقف قطار برقی تهران‪ -‬مشهد در ایستگاه چین‬ ‫زهرا فریدزادگان‪-‬گروه صنعت‪ :‬در حوزه حمل‌ونقل‬ ‫ریلی کشور جدا از کمبودها و نارسایی‌هایی که هر روز‬ ‫به آن پرداخته می‌ش��ود یک موض��وع مهم وجود دارد‬ ‫که تحقق آن به یک آرزو برای مردم‪ ،‬مس��ئوالن و البته‬ ‫متخصصان این بخش تبدیل ش��ده و آن هم راه‌اندازی‬ ‫یک خط سریع‌الس��یر با استانداردهای جهانی است‪ .‬در‬ ‫حالی که کش��ورهای پیشرفته سال‌هاست در این حوزه‬ ‫ورود کرده و به پیش��رفت‌های چش��مگیری نیز دست‬ ‫یافت��ه و از هم‌اکنون برنامه ‪ 50‬س��ال آینده خود را نیز‬ ‫ترسیم کرده‌اند‌‪ ،‬بخش ریلی کشور سال‌هاست اقداماتی‬ ‫را در این بخش به صورت جسته و گریخته انجام داده‪،‬‬ ‫اما همچنان توفیقی در آن به‌دست نیاورده است‪ .‬نمونه‬ ‫بارز این امر برقی کردن راه‌آهن تهران ‪ -‬مشهد است که‬ ‫سال‌هاس��ت اولویت اول برقی و سریع شدن را دارد اما‬ ‫همچنان روی ریل متوقف ماند ‌ه است‪.‬‬ ‫کاهش زمان س��فر در این مس��یر مزای��ای زیادی را به‬ ‫همراه دارد‪ .‬نخس��ت اینکه در شرایط کنونی‪ ،‬قطارهای‬ ‫فعال در این مس��یر روزانه‪ ،‬تنها یک بار تردد می‌کنند و‬ ‫این در حالی اس��ت که با برقی شدن خطوط ریلی‪ ،‬این‬ ‫ام��کان در روز دو بار فراهم می‌ش��ود‪ ،‬ب��ه این معنا که‬ ‫کارآی��ی هر واگن ک��ه برای خط‌آهن برق��ی خریداری‬ ‫می‌شود‪ ،‬به دو برابر تغییر می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت واگن‌های مسافری‬ ‫‹ ‹سرآغاز و سرانجام یک طرح‬ ‫پروژه برقی ک��ردن راه‌آهن تهران ‪ -‬مش��هد با هدف‬ ‫پاسخگویی به تقاضای بازار و کاهش مصرف سوخت در‬ ‫سال ‪ 86‬در سازمان مدیریت آن زمان تصویب و حدود‬ ‫‪ 560‬میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته ش��د‬ ‫اما با گذش��ت ‪ 6‬سال از تصویب این طرح‪ ،‬اقدام خاصی‬ ‫به دلیل کمبود نقدینگی و تخصیص نیافتن اعتبار انجام‬ ‫نش��د و فقط کارهای مطالعاتی این پروژه انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در آبان ماه سال گذشته‪ ،‬نوراهلل بیرانوند‪ ،‬مجری‬ ‫طرح برقی ک��ردن راه‌آهن گفته بود‌‪ :‬پروژه برقی کردن‬ ‫راه آهن تهران – مش��هد بازنگری می‌ش��ود که در این‬ ‫بازنگری دالیل تاخیر در اجرای پروژه مورد بررسی قرار‬ ‫گرفته و سرمایه‌گذار تاثیر افزایش نرخ ارز را در سرمایه‬ ‫مورد نیاز این پروژه محاس��به می‌کند و اگرچه در بحث‬ ‫تامین مالی متناسب با اجرای این پروژه توفیقی حاصل‬ ‫نش��ده اما تالش بر این است که اقداماتی در این زمینه‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روش فاینانس و بی ا تی‬ ‫بیرانوند با بیان اینکه ب��رای اجرایی کردن این پروژه‬ ‫ح��دود ‪ 4300‬میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی ش��ده‪،‬‬ ‫گفته بود‪ :‬این طرح به صورت بی ا تی اجرا می‌ش��ود و‬ ‫تامین منابع مالی بر عهده س��رمایه‌گذار است که البته‬ ‫مبل��غ ناچیزی ب��رای این پروژه اختص��اص یافته و این‬ ‫طرح در فاز مطالعه باقی مانده و س��رمایه مورد نیاز در‬ ‫حال بررسی است‪.‬‬ ‫بر اس��اس ب��رآورد معاون توس��عه مدیری��ت و منابع‬ ‫راه‌آه��ن‪ ،‬قرار ب��ود زمان اجرای این پ��روژه در بهترین‬ ‫حال��ت ‪ 24‬م��اه و در حالت واقع‌بینان��ه ‪ 36‬ماه در نظر‬ ‫گرفته شود که فاز نخست آن طراحی شبکه باالسری و‬ ‫زیرساخت برای ‪ 50‬میلیون مسافر و ‪ 12‬میلیون تن بار‬ ‫اس��ت و بحث سرمایه‌گذاری در ناوگان برای رسیدن به‬ ‫این میزان در فاز دوم پروژه بود‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود در ص��ورت بهره‌ب��رداری از این پروژه‬ ‫جابه‌جایی مس��افر در مسیر ریلی تهران ‪ -‬مشهد به ‪50‬‬ ‫میلیون نفر افزایش می‌یابد و مصرف سوخت نیز به یک‬ ‫هفتم مصرف سوخت قطارهای دیزلی خواهد رسید که‬ ‫این موضوع صرفه‌جویی ارزی را برای کش��ور به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬از سوی دیگر سرعت حرکت قطارها در این مسیر‬ ‫به ‪ 200‬کیلومتر بر س��اعت افزایش می‌یابد و زمان سیر‬ ‫نیز به ‪ 6‬ساعت کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹در انتظار تصمیمات چین‬ ‫محسن پورس��ید آقایی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫شرکت راه‌آهن جمهوری اسالمی‬ ‫‪ ،‬این‬ ‫ای��ران در گفت‌وگو با‬ ‫طرح را از پروژه‌ه��ای اولویت‌دار‬ ‫دول��ت یازدهم می‌داند و در مورد‬ ‫وضعی��ت کنون��ی راه‌آهن ته��ران ‪ -‬مش��هد می‌گوید‪:‬‬ ‫ی ش��دن این خط آهن در ایران به طور‬ ‫قرارداد‌های برق ‌‬ ‫کامل منعقد ش��ده و مجوز‌های قانونی از سوی دولت و‬ ‫ش��ورای اقتصاد صادر شده و قرار است ایران با چین از‬ ‫طریق فاینانس این طرح را به مرحله اجرا برس��اند‪ .‬وی‬ ‫می‌افزاید‪ :‬اکنون منتظر هس��تیم تا روابط ایران با چین‬ ‫ب��رای فاینانس برقرار ش��ود و به مح��ض برقراری این‬ ‫ارتباط پروژه اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫اگرچه به نظر می‌رس��د ایران از قافله کشورهایی که‬ ‫ی سریع‌السیر مجهزند‪ ،‬عقب‬ ‫به سیس��تم حمل‌ونقل ریل ‌‬ ‫ماند ‌ه است اما کارشناس��ان معتقدند یکی از مشکالتی‬ ‫ک��ه ایجاد راه آهن سریع‌الس��یر در ای��ران دارد‪ ،‬هزینه‬ ‫بس��یار باالی آن نس��بت به هزینه راه‌آهن‌های متعارف‬ ‫اس��ت و از این رو توجیه س��رمایه‌گذاری در آن به طور‬ ‫معمول سخت‌تر از توجیه طرح‌های متعارف است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش زمان سفر‬ ‫کاهش زمان سفر موضوعی است‬ ‫که عب��اس قربانعلی‌بیک‪ ،‬معاون‬ ‫سابق برنامه‌ریزی امور بین‌الملل‬ ‫ش��رکت راه‌آه��ن و ریی��س‬ ‫هیات‌مدی��ره ش��رکت آذرخ��ش‬ ‫می‌گوید‪ :‬طرح برقی‬ ‫ریل‌آری��ا در توضیح آن ب��ه‬ ‫کردن قطار تهران‪ -‬مش��هد قرار است روی خط موجود‬ ‫اج��را ش��ود‪ ،‬بنابرای��ن عام��ل اصل��ی ک��ه هم��ان‬ ‫زیرساخت‌ها‌ست‪ ،‬بالقوه فراهم بوده و نیاز به هزینه‌های‬ ‫الزم برای فراهم کردن این زیرساخت‌ها نیست‪ .‬به گفته‬ ‫وی در ح��ال حاضر‪ ،‬قطارهای فعلی مس��افت تهران تا‬ ‫مشهد را در ‪ 12‬ساعت طی می‌کنند که در صورت برقی‬ ‫ش��دن‪،‬طی این مسیر به ‪ 6‬ساعت کاهش پیدا می‌کند؛‬ ‫قربانعلی‌بیک در ادام��ه می‌گوید‪ :‬اکنون ‪ 1100‬واگن‬ ‫مس��افری در خطوط ریلی فعالیت می‌کنند که بیش از‬ ‫نیمی از این تعداد در خطوط تهران‪ -‬مشهد فعال است‪.‬‬ ‫ح��ال اگر قیمت هر واگن را ی��ک میلیون دالر در نظر‬ ‫بگیریم درواقع اکنون ‪ 500‬میلیون دالر هزینه واگن‌های‬ ‫فعال در خط تهران‪ -‬مش��هد است که در صورت برقی‬ ‫ش��دن این مس��یر و در نظر گرفتن افزایش دو برابری‬ ‫ظرفیت حمل مس��افر‪ ،‬درحقیقت ب��ا همان مبلغ ‪100‬‬ ‫واگ��ن خریداری کرده‌ایم‪ .‬از س��وی دیگ��ر وقتی زمان‬ ‫س��یر کاهش می‌یابد‪ ،‬به همان میزان الگوی مصرف نیز‬ ‫کاهش پیدا می‌کند به این معنا که اگر متوسط ظرفیت‬ ‫واگن‌های فعلی ‪50‬نفر باش��د با کاهش زمان‪ ،‬مسافران‬ ‫به خواب و اس��تراحت چندان نی��از ندارند بنابراین فرم‬ ‫واگن‌‌ها به شکل اتوبوس��ی و تعداد مسافران نیز بیشتر‬ ‫خواهد بود‪ .‬بر کسی پوشیده نیست که مهم‌ترین مزیت‬ ‫برق��ی ش��دن خطوط آه��ن‪ ،‬کاهش چش��مگیر میزان‬ ‫آلودگی هواست؛ موضوعی که قربانعلی‌بیک با تایید آن‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬پیش از این ب��رای حمل یک نفر یک تن بار‬ ‫(وزن واگن) جابه‌جا می‌شد اما با برقی شدن قطار برای‬ ‫یک نفر نیم تن بار جابه‌جا می‌شود‪ .‬بدون تردید میزان‬ ‫سوخت مورد نیاز برای نیم‌تن بار بسیار کمتر از مصرف‬ ‫سوخت برای یک تن بار است‪.‬‬ ‫‹ ‹لکوموتیو‌های ارزان‌تر‬ ‫وی تاکید می‌کن��د‪ :‬یک قطار با ‪ 12‬واگن نیازمند دو‬ ‫لکوموتیو دیزلی اس��ت در حال��ی که قطار برقی تنها به‬ ‫ی��ک لکوموتیو نیاز دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که قیمت‬ ‫یک لکوموتیو برقی حدود ‪ 10‬درصد از لکوموتیو دیزلی‬ ‫ارزان‌تر اس��ت‪ ،‬عالوه بر اینک��ه ‪ 4‬برابر لکوموتیو دیزلی‬ ‫کارآی��ی دارد‪ .‬نتیجه ای��ن گزارش نش��ان می‌دهد که‬ ‫صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور به نوسازی و به‌ویژه برقی‬ ‫تو‌آمد نیاز مب��رم دارد‪ .‬با توجه به‬ ‫ش��دن خطوط پر رف ‌‬ ‫قرار داش��تن پروژه‌های مه��م در اولویت دولت یازدهم‬ ‫این امید وجود دارد که خط آهن تهران‪ -‬مشهد هرچه‬ ‫سریع‌تر به قطارهای برقی مجهز شود‪.‬‬ ‫آخوندی از خصوصی‌سازی صنعت هوایی انتقاد کرد‬ ‫خروج سرمایه ملی از کنترل دولت‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با انتقاد از خصوصی‌سازی در صنعت هوایی‪ ،‬ریلی‬ ‫و دریای��ی‪ ،‬گفت‪ :‬در جریان خصوصی‌س��ازی بی��ش از ‪۱۰۰‬میلیارد دالر از‬ ‫انباشت سرمایه ملی از کنترل دولت خارج و در اختیار نهادهای خاص قرار‬ ‫گرفت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬عباس آخوندی‪ ،‬در یازدهمین کنفرانس بین‌المللی‬ ‫مهندس��ی صنایع اظهار کرد‪ :‬مدت‌ها اس��ت که در کشورمان رشد سریعی‬ ‫را تجربه نکرده ایم و ش��اید بیش از ‪۴‬دهه اس��ت که رش��د اقتصادی ایران‬ ‫منف��ی و یا در حد ‪ 2‬تا ‪۴‬درصد اس��ت‪ .‬وی با بیان اینک��ه تمام برنامه‌های‬ ‫توسعه‌ای کشور با رش��د حداقل ‪ ۷‬تا ‪۸‬درصد طراحی شده‪ ،‬افزود‪ :‬با وجود‬ ‫همه روندها اگر س��رمایه‌گذاری در ایران حتی ‪۱۲‬درصد رشد کند‪ ،‬باز هم‬ ‫امکان دس��تیابی به رشد ‪۷‬درصدی را نداریم‪ .‬وزیر راه و شهرسازی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نیاز داریم تدبیری اتخاذ ش��ود که بهره‌وری مجموعه عوامل تولید در‬ ‫ایران رشد کند تا بتوانیم به رشد باالتری برسیم؛ بنابراین یکی از پیام‌های‬ ‫کنفرانس اقتصاد ایران این بود که رش��د س��رمایه‌گذاری در کشور‪ ،‬ما را به‬ ‫رش��د بهره‌وری نمی‌رس��اند‪ .‬آخوندی با اشاره به اینکه تصور اینکه به روش‬ ‫ساده و سرمایه‌گذاری مالی به رشد دست پیدا کنیم غیرممکن است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اصلی‌ترین مس��ئله جامعه ایران بهره‌وری است که باید در دو حوزه اقتصاد‬ ‫خرد و کالن مورد بررسی قرار گیرد‪ .‬وزیر راه و شهرسازی افزود‪ :‬در اقتصاد‬ ‫خرد باید بنگاه‪ ،‬موضوع رقابت و شرایط رقابت در ایران بهبود یابد‪ .‬همچنین‬ ‫در اقتصاد کالن باید به محیط کس��ب‌وکار‪ ،‬محیط رقابتی‪ ،‬بهره‌وری عوامل‬ ‫انسانی‪ ،‬عوامل تولید و فضای رقابت اقتصادی در ایران توجه داشت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه متاس��فانه وارد یک دوره فروکاس��تن ارزش اندیشه‬ ‫و علم در کش��ور هس��تیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ساده‌سازی‌های بیش از حد و در حد‬ ‫توهم آفرین مش��کالتی ایجاد کرده که موضوعات مهم را به مس��ائل پیش‬ ‫پا افتاده تقلیل داده و ما هنوز تصور می‌کنیم که این ش��رایط با ش��عار حل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه سازمان‌هایی که دچار عادت‬ ‫غلط می‌ش��وند برون‌رفت از این وضعیت کار بس��یار سختی برای آنهاست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه در جامعه با انباشتی از عادات غلط مواجهیم و دچار ساده‬ ‫انگاری‌های بیش از حد هس��تیم‪ .‬آخوندی تصریح کرد‪ :‬در وضعیت کنونی‬ ‫اقتصاددانان معتقدند اگر ‪۱۲‬درصد رشد سرمایه‌گذاری داشته باشیم باز هم‬ ‫به رشد ‪۳‬درصدی اقتصاد نمی‌رسیم و این امر بسته به این است که بازبینی‬ ‫در فرآین��د و چرخ��ه انجام کار‪ ،‬نیروی انس��انی و به��ره‌وری صورت گیرد‪.‬‬ ‫آخوندی با بیان اینکه اندیش��ه خصوصی‌س��ازی در ایران منجر به این شد‬ ‫که واگذاری بنگاه‌های دولتی بدون ایجاد بازار و محیط کس��ب‌وکار و بدون‬ ‫استقرار نهاد بازار و فقط در اندازه واگذاری انحصار انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی‬ ‫از انحصارهای دولتی بدون ساماندهی بازار واگذار شد و درحال‌حاضر بیش‬ ‫از ‪۱۰۰‬میلیارد دالر در جریان خصوصی‌سازی از انباشت سرمایه ملی ایران‬ ‫از کنترل دولت خارج شد و در اختیار نهادهای خاص قرار گرفت‪ .‬آخوندی‬ ‫با اشاره به اینکه بهره‌وری این شرکت‌ها مشخص نیست‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬فرآیند‬ ‫خصوصی‌س��ازی در صنعت ریلی پس از ‪۱۰‬سال نشان می‌دهد که نه تنها‬ ‫تداوم سرمایه‌گذاری انجام نشده بلکه از هزینه منبع استهالک سرمایه‌های‬ ‫گذش��ته مصرف می‌ش��ود‪ .‬وزیر راه و شهرسازی با اش��اره به اینکه بیش از‬ ‫‪۲۰‬س��ال از خصوصی‌سازی در صنعت هوایی می‌گذرد‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫ارزش کل هواپیماه��ای ایران در مقایس��ه با چن��د هواپیمای مدرن چقدر‬ ‫اس��ت؟ آیا می‌توانیم بگوییم خصوصی‌س��ازی در صنعت هوایی به توسعه و‬ ‫بهره‌وری رسیده است؟‬ ‫خبرخوان‬ ‫قابل توجه کلیه فعاالن اقتصادی‬ ‫به اطالع کلیه اش��خاص حقوقی و همچنین اش��خاص حقیقی موضوع بند (الف) و (ب) ماده ‪ 95‬قانون مالیات‌های مستقیم‬ ‫می‌رس��اند‪ ،‬مهلت ارس��ال صورت معامالت دوره پاییز ‪ 93‬به صورت الکترونیکی از طریق سامانه اینترنتی سازمان به نشانی‬ ‫‪ www.TAX. gov.ir‬و یا با ارسال لوح فشرده (‪ )CD‬تا پایان دی‌ماه سال جاری می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ 1822‬مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫مرکز پاسخگویی فنی‪35087 :‬‬ ‫روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫م الف‪3556 :‬‬ ‫ایرنا‪ :‬محس��ن پورس��یدآقایی‪ ،‬مدیرعامل راه‌آهن ایران با بی��ان آنکه قرارهای‬ ‫نهایی اتصال راه‌آهن ایران به عراق امروز (‪۵‬ش��نبه) در مرز شلمچه نهایی خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬با اتصال آن زوار ایرانی می‌توانند در همه ایام به‌ویژه اربعین حسینی‬ ‫با راه‌آهن به کربال سفر کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬احداث پل روی رودخانه اروند و ایجاد‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتر خط‌آهن (بین شلمچه تا بصره) از مهم‌ترین اقدامات برای اتصال خط‬ ‫آهن دو کشور است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬اصغری مهرآبادی‪ ،‬قائم‌مقام وزارت راه‌وشهرسازی با رد غیرقانونی بودن‬ ‫افزایش قیمت مس��کن مهر گف��ت‪ :‬با افزایش قیمت مصالح و دس��تمزدها دولت‬ ‫ناگزیر به افزایش قیمت است و هر جایی که پیمانکار مقصر افزایش قیمت باشد‪،‬‬ ‫ازس��وی دول��ت ملزم به پرداخت جریمه این افزایش خواه��د بود‪ .‬وی با اذعان به‬ ‫افزایش انتقادات به مدیریت کالن مسکن مهر گفت‪ :‬وزیر راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی‬ ‫صددرصد به اتمام پروژه مسکن مهر در عین انتقاد به این طرح‪ ،‬اعتقاد دارند‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫زیرساخت‌های برقی شدن‬ ‫قطار فراهم نیست‬ ‫یل�دا یزدان‌فرح�ی‪ :‬وقت��ی‬ ‫می��زان تقاض��ا برای س��فر به‬ ‫کالنش��هر مش��هد مق��دس در‬ ‫کش��ور زی��اد اس��ت‪ ،‬ب��ه نظر‬ ‫می‌رس��د بای��د بخ��ش عمده‬ ‫حمل‌ونقل از طریق ریل انجام‬ ‫شود زیرا هرچه جاده ساخته شود‪ ،‬تعداد خودروها‬ ‫نیز بیشتر رشد می‌کند و بی‌شک جاده‌ها نمی‌توانند‬ ‫پاسخگوی این تعداد خودرو باشند‪ .‬شاید به همین‬ ‫دلیل باش��د که مسئوالن در س��ال‌های گذشته به‬ ‫فکر برقی کردن قطار تهران ‪ -‬مش��هد افتاده اند تا‬ ‫با افزایش ظرفیت جابه‌جایی مس��افر در این مسیر‪،‬‬ ‫از مزای��ای دیگر اس��تفاده از قطار برق��ی برخوردار‬ ‫ش��وند‪ .‬در این زمینه با رمضانعلی سبحانی‌فر‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع مجلس و نماینده مردم سبزوار‬ ‫گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه سال‌ها از ارائه طرح برقی‬ ‫کردن قطار تهران ‪ -‬مش�هد می‌گذرد و گفته‬ ‫می‌شود که اجرایی ش�دن این طرح منوط به‬ ‫فاینانس از سوی چین است‪ ،‬چرا همچنان این‬ ‫پروژه به مرحله اجرایی نرسیده است؟‬ ‫بای��د اذعان کرد که در س��ال‌های گذش��ته و در‬ ‫دولت نه��م و دهم‪ ،‬اعتبارات خوب��ی به این بخش‬ ‫اختص��اص پیدا کرد و این انتظار وجود داش��ت که‬ ‫این پروژه هرچه س��ریع‌تر به بهره‌برداری برسد‪ ،‬اما‬ ‫کم‌کاری‌ها و سوءمدیریت‌های مسئوالن در گذشته‪،‬‬ ‫روند حرک��ت این طرح را کند و در بخش‌هایی نیز‬ ‫کاملا متوقف کرد‪ .‬ضرورت برقی شدن قطار تهران‪-‬‬ ‫مشهد در شرایطی که این مسیر پرتردد‌ترین مسیر‬ ‫کش��ور محسوب می‌ش��ود‪ ،‬بیش از گذشته است و‬ ‫بررسی و برنامه‌ریزی‌های الزم آن انجام شده است‪،‬‬ ‫اما هیچ عاملی جز کم‌کاری نمی‌تواند اجرایی شدن‬ ‫ای��ن ط��رح را توجیه کند‪ .‬ش��رکت‌های چینی نیز‬ ‫تمایل خود را برای فایناس این طرح اعالم کرده‌اند‪،‬‬ ‫اما تاکنون به دالیلی که قابل ذکر نیس��ت‪ ،‬اجرایی‬ ‫شدن آن با تعلل روبه‌رو شده‪ ،‬اما به زودی مشکالت‬ ‫پیش‌روی این مس��یر برداش��ته و برقی کردن قطار‬ ‫این مسیر اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه دولت یازدهم این طرح را‬ ‫جزو طرح‌های اولویت‌دار خود قرار داده است‪،‬‬ ‫پیش‌بینی شما در مورد تکمیل و بهره‌برداری‬ ‫از آن چیست؟‬ ‫این ط��رح هزینه‌ای در حدود ‪ 10‬ه��زار میلیارد‬ ‫توم��ان نی��از دارد و ای��ن انتظار وج��ود دارد که با‬ ‫اختصاص این اعتبار و فراهم شدن بستر‌های الزم‪،‬‬ ‫وعده دولت عملی ش��ود‪ ،‬اما وضعی��ت کنونی این‬ ‫پروژه به عنوان یک طرح ملی نشان می‌دهد که در‬ ‫صورت فاینانس چین‪ ،‬می‌توان امیدوار بود که طرح‬ ‫به س��رانجام برس��د‪ .‬چراکه به دلیل پرهزینه بودن‬ ‫برقی کردن قطار‪ ،‬بخش خصوصی نیز به این بخش‬ ‫ورود چندانی پیدا نمی‌کند‪.‬‬ ‫€ €گفته می‌ش�ود زیرس�اخت‌های الزم برای‬ ‫برقی کردن این قطار فراهم شده و قرار است‬ ‫قطار برقی روی ریل کنونی حرکت کند‪ .‬منظور‬ ‫شما از فراهم شدن بسترهای الزم چیست؟‬ ‫اگ��ر قرار بود ریل کنونی بس��تر مناس��بی برای‬ ‫برقی کردن خط‌آهن این مس��یر باش��د‪ ،‬چه دلیلی‬ ‫داش��ت که تاکن��ون این پ��روژه با تاخی��ر مواجه‬ ‫باش��د؟ این‌گونه نیس��ت‪ .‬درواقع برقی کردن قطار‬ ‫نیازمند زیرساخت‌های خاص خود است که نیاز به‬ ‫هزینه‌‌های بیشتری نیز دارد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫ورود ‪ 14‬فروند هواپیما‬ ‫و بالگرد جدید‬ ‫مجی��د حس��نلو‪ ،‬مدیرکل دفتر مهندس��ی‬ ‫قابلیت پرواز س��ازمان هواپیمایی کشوری از ورود‬ ‫‪ ۱۴‬فروند وس��یله پرنده جدید ش��امل هواپیما و‬ ‫بالگرد (مس��افری‪ ،‬آموزش��ی) از ابتدای امسال به‬ ‫ناوگان هوایی کشور خبرداد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با ورود‬ ‫هواپیماه��ای جدید مس��افری که از ن��وع ایرباس‬ ‫آ‪ ،۳۲۰‬آ‪ ،۳۴۰‬آ‪ ۳۱۰‬و ب‪ ۴۰۰-۷۳۷‬است‪۱۲۰۰ ،‬‬ ‫صندل��ی در چندم��اه گذش��ته به ن��اوگان هوایی‬ ‫کشور افزوده ش��ده است‪ .‬مدیرکل دفتر مهندسی‬ ‫قابلیت پرواز س��ازمان هواپیمایی کشوری تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬دیگر هواپیماهای وارد ش��ده از نوع پایپر و‬ ‫هلی‌کوپتر آموزش��ی است‪ .‬حس��نلو تعداد ناوگان‬ ‫هوای��ی موجود کش��ور را ‪ ۲۴۵‬فرون��د اعالم کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬از این تع��داد‪۱۴۶ ،‬فرون��د هواپیما (که‬ ‫ش��امل ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۴۴۶‬صندلی است) فعال و ‪۹۹‬‬ ‫فروند هواپیما (ش��امل ‪ ۱۷‬ه��زار و ‪ ۸۲۳‬صندلی)‬ ‫غیرفعال اس��ت‪ .‬وی اظهار امیدواری کرد‪ :‬تا پایان‬ ‫سال هواپیماهای جدیدی به ناوگان هوایی کشور‬ ‫ملحق خواهد شد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫ضرورت رواج‬ ‫فرهنگ استفاده از‬ ‫تولید داخل‬ ‫سیدمحمدحسین میرمحمدی‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫جای خالی فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی‬ ‫این روزها در حالی گریبانگیر بخش صنعت شده‬ ‫که به نظر می‌رس��د برای ایجاد چنین فرهنگی‬ ‫نیازمند یک حرکت فرهنگی و رسانه‌ای با هدف‬ ‫نهادین��ه کردن فرهنگ مص��رف تولیدات داخل‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫به طور قطع تا زمانی که تولیدکننده‌ نس��بت‬ ‫ب��ه تولی��د کاالیی ب��ا کیفیت اق��دام نکند‪ ،‬این‬ ‫فرهنگ ش��کل نخواهد گرفت و همانگونه که از‬ ‫مصرف‌کننده انتظ��ار می‌رود که از تولید داخلی‬ ‫حمای��ت کند‪ ،‬از تولیدکننده نیز این توقع وجود‬ ‫دارد ت��ا به گونه‌ای عمل کن��د که مصرف‌کننده‬ ‫را به تولید داخلی س��وق داده و رضایت او را به‬ ‫همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫قرار گرفتن و هم��کاری این دو عامل در کنار‬ ‫یکدیگر منجر به ایجاد جوی با هدف حمایت از‬ ‫تولید ملی خواهد ش��د ضمن آن‌که الزم است تا‬ ‫همه مس��ئوالن اجرایی نیز ب��ا حمایت از تولید‪،‬‬ ‫‌حرف و عمل خود را به این سمت سوق دهند‪.‬‬ ‫در این زمینه ایجاد کمپین آری به تولید ملی‬ ‫و تداوم فعالیت این نه��اد مدنی می‌تواند کمک‬ ‫بزرگی ب��ه نهادینه ش��دن فرهنگ اس��تفاده از‬ ‫کاالی تولید داخل در کشور باشد‪ .‬بر این اساس‬ ‫الزم اس��ت ضمن ارتقای تولید ملی و رس��اندن‬ ‫آن به جایگاه واقعی خود‪ ،‬در بازارهای صادراتی‬ ‫فعال‌تر ش��ده و مش��وق‌هایی برای بهبود آن در‬ ‫نظر بگیریم‪ .‬به نظر می‌رس��د یکی از مواردی که‬ ‫می‌تواند در این مس��یر میسر واقع شود‪ ،‬تدوین‬ ‫قوانینی با هدف توس��عه صادرات کاالهای تولید‬ ‫ش��ده در داخل کش��ور اس��ت چرا ک��ه هرگونه‬ ‫فعالیت بیش��تر در این زمینه‪‌،‬ارزآوری بیشتری‬ ‫برای کشور به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ش��ناخته نش��دن تولیدات داخلی با یک برند‬ ‫مش��خص یک��ی از چالش‌های فعل��ی تولید در‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬این در حالی است که اگر کاالهای‬ ‫تولی��د داخ��ل و با برن��د داخلی ق��درت رقابت‬ ‫ب��ا برندهای موجود در خارج کش��ور را داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬می‌توانند ضمن ارزآوری بیشتر‪ ،‬جایگاه‬ ‫تولی��دات داخل را در میان مصرف‌کننده داخلی‬ ‫بهبود ببخشند‪ .‬در این زمینه الزم است‪ ،‬کمپین‬ ‫آری به تولید ملی نیز نس��بت به گوش��زد کردن‬ ‫نقص‌های تولیدکنندگان اقدام کند زیرا موفقیت‬ ‫حتی یک نشان (برند) داخلی در حوزه صادرات؛‬ ‫می‌تواند به طور قطع موفقیت بزرگی برای کشور‬ ‫به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر یک��ی از بخش‌های��ی که مزیت‬ ‫باالیی در تولید داخل دارد‪ ،‬بخش کش��اورزی و‬ ‫تولیدات باغی است‪.‬‬ ‫این موفقیت تا جایی اس��ت که درحال‌حاضر‬ ‫محص��والت تولیدی ایران در این زمینه‪‌،‬یکی از‬ ‫‪ ۱۰‬کش��ور برتر جهان به لحاظ کیفیت به شمار‬ ‫می‌رود که با توجه به این شرایط الزم است برای‬ ‫رونق این بخش‪ ،‬برنامه‌ریزی منسجم‌تری داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون یکی از اصلی‌تری��ن بخش‌هایی که‬ ‫در اقتص��اد و به ویژه صنع��ت مورد توجه جدی‬ ‫دولتم��ردان ق��رار گرفته اس��ت‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که با توجه به سابقه‬ ‫موفق محصوالت کش��اورزی و باغی در بازارهای‬ ‫صادرات��ی و همچنی��ن داخل��ی‪ ،‬الزم اس��ت از‬ ‫حمایتی نظیر صنعت خودرو بهره‌مند شوند‪ .‬نیاز‬ ‫کشورهای همسایه مانند روسیه و آسیای میانه‬ ‫به تولیدات کش��اورزی نیز موی��د همین مطلب‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه طور قط��ع افزای��ش تولیدات کش��اورزی‬ ‫می‌توان��د در رونق محصوالت داخل��ی نیز موثر‬ ‫باش��د و ضم��ن جلوگی��ری از ورود محصوالت‬ ‫خارج��ی بی‌کیفی��ت‪ ،‬زمین��ه را ب��رای کاهش‬ ‫وابستگی ما به واردات مواد اولیه فراهم کند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس راه‌اندازی کمپین آری به تولید‬ ‫ملی که از مدتی پی��ش با هدف طرح دغدغه‌ها‬ ‫و نظ��رات کارشناس��ان پیرام��ون تولی��د ملی و‬ ‫همچنین ایجاد موج عمومی برای بهبود فرهنگ‬ ‫مصرف تولیدات داخل راه‌اندازی شده‪ ،‬نظر مثبت‬ ‫بسیاری از نخبگان فرهنگی و علمی و مسئوالن‬ ‫و دست اندرکاران اقتصادی را برانگیخته است‪.‬‬ ‫در این زمین��ه می‌توان با توجه به مزیت‌های‬ ‫تولید در کشور و حمایت همه‌جانبه و یکنواخت‬ ‫از صنای��ع مزیت‌دار در کش��ور ضم��ن تولیدی‬ ‫باکیفیت‌‪ ،‬نس��بت ب��ه ایجاد رونق از یک س��و و‬ ‫همچنی��ن رواج فرهن��گ اس��تفاده از تولیدات‬ ‫داخلی از سوی دیگر اقدام کرد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫فعاالن صنعتی تاکید کردند‬ ‫مزیت رقابتی صنعت نساجی در اقتصاد‬ ‫گ�روه صنع�ت‪ :‬صنعت نس��اجی کش��ور هرچند از‬ ‫اولویت‏ه��ای صنعت��ی کش��ور به‌ش��مار م��ی‏رود‪ ،‬اما‬ ‫هنوز با پس��تی و بلندی‏هایی روبه‌روست که نیازمند‬ ‫توجه بیش��تر مس��ئوالن اس��ت‪ .‬اکنون این صنعت با‬ ‫بار س��نگین تورم‪ ،‬س��ود بانکی‪ ،‬مالی��ات و مواردی از‬ ‫این دس��ت روبه‌روس��ت که این موارد مسبب افزایش‬ ‫قیمت تمام‏شده کاال و در نتیجه غیرقابل رقابت شدن‬ ‫محصوالت س��اخت داخل با همتای��ان خارجی خود‬ ‫ش��ده‏اند‪ .‬از س��ویی واردات بی‏رویه محصوالت مشابه‬ ‫خارجی به‌صورت مس��تقیم و قاچاق باعث شده توان‬ ‫این صنعت بیش از پیش کاسته شود‪ ،‬در حالی‏که این‬ ‫صنعت دارای مزیت رقابتی فراوانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت منسوجات ایرانی با کاالهای خارجی‬ ‫در ای��ن می��ان دبی��ر اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان صنایع نس��اجی و پوش��اک با تاکید بر‬ ‫اینکه وضعیت صنعت نس��اجی و پوش��اک نسبت به‬ ‫گذش��ته تفاوت چندانی نکرده اما اخبار خوبی مبنی‬ ‫بر توجه مس��ئوالن به این صنعت به گوش می‌رس��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید صنعت نس��اجی و پوش��اک را در کنار هم‬ ‫دی��د زیرا بخ��ش قابل توجهی از صنعت نس��اجی به‬ ‫این بخش اختص��اص دارد و مانند تمام صنایع دیگر‬ ‫در ش��رایط خاصی از نظر تحریم و فش��ار کشورهای‬ ‫دیگر قرار داریم که البته این مس��ائل گذراس��ت‪.‬نادر‬ ‫س��یف افزود‪ :‬تولیدکنندگان باید تولید صادرات‏محور‬ ‫را س��رلوحه برنامه‌ه��ای خود قرار دهند و مس��ئوالن‬ ‫نیز ش��رایط صادرات را آس��ان‏تر کنند‪ ،‬از طرفی هم‬ ‫باید مش��وق‏هایی بیشتر از آنچه تاکنون وجود داشته‪،‬‬ ‫در نظر بگیریم‪ ،‬زیرا جوایز تش��ویقی امروز مبلغ قابل‬ ‫توجه��ی نیس��ت و پرداخت آن هم به کن��دی انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنابراین در صورت بهبود این ش��رایط‬ ‫می‌توانیم به رقمی بیش��تر از این در صادرات دس��ت‬ ‫یابی��م‪ .‬هم‌اکنون تولیدکنن��دگان ما ت��وان رقابت با‬ ‫تولیدکنندگان خارج��ی را ندارند که دلیل آن قیمت‬ ‫تمام‏شده ناشی از تورم‪ ،‬سود بانکی و دیگر عوامل موثر‬ ‫در قیمت تمام‏شده است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت نس��اجی ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫پیش��رفته‌ترین کش��ورها نیز مح��دوده‌ای از اجناس‬ ‫متوس��ط و کیفیت پایی��ن را دارند‪ ،‬درباره محصوالت‬ ‫چین��ی اظهار کرد‪ :‬با وجود تصور ما از اجناس چینی‪،‬‬ ‫اجن��اس ب��ا کیفیت نی��ز در ب��ازار این کش��ور تولید‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬همان‌گونه که چنین شرایطی در ایران هم‬ ‫وج��ود دارد و درحال‌حاضر برخی از اجناس ما از نظر‬ ‫کیفیت قابل رقابت با اجن��اس خارجی و حتی باالتر‬ ‫ب��وده و برخی دیگر نیز کیفی��ت پایین‌تری دارند‪ ،‬اما‬ ‫نمونه‌هایی از تولیدکنندگان ایرانی وجود دارند که به‬ ‫بازارهای اروپایی راه پیدا کرده‌اند‪.‬‬ ‫سیف با بیان اینکه ورود به بازارهای ایتالیا‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫آلمان و‪ ...‬کار آس��انی نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این امر نشان‬ ‫می‌ده��د که تولیدکنن��دگان ما ت��وان تولید اجناس‬ ‫باکیفیت را دارند و چنانچه تولید صنعتی باش��د و از‬ ‫نیروهای تحصیلکرده و متخصص‪ ،‬مواد اولیه با کیفیت‬ ‫و طرح‌های به‌روز اس��تفاده ش��ود‪ ،‬به‌طور قطع شاهد‬ ‫پیش��رفت تولیدکنندگان داخلی خواهیم بود‪ .‬در این‬ ‫میان تولیدکنندگان زیرپله‌ای هم بازار خود را دارند‪.‬‬ ‫دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع‬ ‫نساجی و پوشاک نیاز کشور را به حدود ‪۲۸۰‬میلیون‬ ‫قطعه پوشاک اعالم کرد و افزود‪ :‬پرداخت بدهی دولت‬ ‫به صاحبان صنایع جزو حمایت‌های دولت اس��ت اگر‬ ‫ای��ن میزان پول به بدنه صنعت تزریق ش��ود‪ ،‬ش��اهد‬ ‫اتفاق‌ه��ای خوبی در این صنع��ت خواهیم بود‪ ،‬ضمن‬ ‫آنکه ضروری به نظر می‌رس��د دولت نسبت به تقویت‬ ‫تشکل‌ها اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت نخس�ت ق�رار دادن صنعت نس�اجی‬ ‫در برنامه‌های اقتصادی‬ ‫در همین حال عضو هیات‌مدیره صنایع نساجی ایران‬ ‫نیز معتقد اس��ت ک��ه صنعت نس��اجی دارای قابلیت‬ ‫باالیی است اما همیش��ه با کم‏لطفی مسئوالن همراه‬ ‫بوده و از س��وی دیگر نیز رکود بازار تاثیر بسزایی در‬ ‫صنعت نساجی داشته است‪.‬‬ ‫رکود در صنعت مبلمان به دلیل نبود فرهنگ استفاده از تولید داخل‬ ‫تفاوت‌های میلیونی قیمت مبلمان‌های‬ ‫مش��ابه در مغازه‌های مختلف سطح شهر‪،‬‬ ‫مشکالت تهیه مواد اولیه‪ ،‬ناتوانی در اجرای‬ ‫بهموقعتعهدهاودیگرمشکالت‪،‬باعثشده‬ ‫تولیدکنندگان با پرداخت تعرفه باال اقدام‬ ‫به واردات مبل کنند‪ .‬اس��تقبال از مبلمان‬ ‫خارجی این انگیزه را در فروش��ندگان بازار‬ ‫داخلی به وجود آورده که به عرضه مبلمان‬ ‫خارجی گرایش بیشتری نشان دهند و در‬ ‫همی��ن حال برخی از فروش��ندگان‪ ،‬کهنه‬ ‫بودن طراحی مبلمان تولید داخل را یکی از‬ ‫دالی��ل اصلی تمایل مردم به خرید مبلمان‬ ‫خارجی اعالم می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش کپی‌ب�رداری در صنعت‬ ‫مبلمان‬ ‫امین کوه افک��ن‪ ،‬یکی از تولید‌کنندگان‬ ‫صنع��ت مبلم��ان درخص��وص افزای��ش‬ ‫کپی‌ب��رداری در صنع��ت مبلم��ان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بزرگترین دغدغ��ه فعاالن این صنف‬ ‫بحث کپی‌برداری اس��ت که این موضوع نه‬ ‫تنه��ا از مدل‌های خارجی صورت می‌گیرد‬ ‫بلکه گاهی ش��اهدیم از مدل‌ه��ای ایرانی‬ ‫نیز کپی‌برداری می‌ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫طراحی‌های��ی که در ای��ن صنعت صورت‬ ‫می‌گی��رد عم��ر زیادی ن��دارد‪ .‬چ��ون به‬ ‫محض اینکه وارد بازار می‌ش��ود به سرعت‬ ‫از آنها کپی‌برداری می‌شود بنابراین بیشتر‬ ‫خری��داران و ی��ا حتی تولید‌کنن��دگان به‬ ‫ژورنال‌های خارج��ی مراجعه می‌کنند که‬ ‫از آنجا تقلید کنند‪ .‬وی همچنین در پاسخ‬ ‫به این س��وال که چرا مبلمان‌های مش��ابه‬ ‫ب��ا قیمت‌های بس��یار متفاوت��ی به فروش‬ ‫می‌رس��ند؟ گف��ت‪ :‬یک��ی از معضالت این‬ ‫بخش‪ ،‬اختالف فاحش قیمت مبلمان‌های‬ ‫مش��ابه اس��ت‪ .‬مثال مبلم��ان ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تومان��ی در مغ��ازه لوکس باالی ش��هر‪ ،‬به‬ ‫قیمت ‪ ۱۴‬میلیون در مغازه‌های پایین شهر‬ ‫فروخته می‌شود‪ .‬کوه افکن کاهش هزینه و‬ ‫ریسک برای حضور تولیدکنندگان مبلمان‬ ‫ایران در نمایش��گاه‌های تخصصی صنعت‬ ‫مبلمان در کش��ورهای ه��دف صادراتی را‬ ‫صادرات صنعت مبل و توسعه کارآفرینی و‬ ‫اشتغال پایدار در صنعت مبل و دکوراسیون‬ ‫از جمله موضوعاتی اس��ت که باید بیش از‬ ‫پیش به آن پرداخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حرک�ت ب�ه س�مت بازاره�ای‬ ‫خارجی راهکار رونق صنعت مبلمان‬ ‫از جمله مهم‌ترین اولویت‌هایی دانست که‬ ‫باید مورد توجه دولتمردان قرارگیرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از آغاز به کار نمایش��گاه‬ ‫تخصص��ی مبلمان‪ ،‬دکوراس��یون و فرش‬ ‫دس��تباف با همکاری امور صنفی اس��تان‬ ‫تهران و س��ازمان بازرگانی اس��تان تهران‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬ای��ن نمایش��گاه از روز‬ ‫‪ ۱۶‬ت��ا ‪ ۱۹‬دی م��اه در کان��ون پ��رورش‬ ‫فک��ری آغاز به کار ک��رده و دارای تخفیف‬ ‫‪۱۰‬درصدی برای کارمندان دولت اس��ت و‬ ‫در این نمایشگاه کاالهایی مانند مبل‌های‬ ‫راحتی‪ ،‬اس��تیل‪ ،‬کالس��یک‪ ،‬بوفه‪ ،‬دکور‪،‬‬ ‫ان��واع مبل‌ه��ای تختخواب ش��و‪ ،‬کاالی‬ ‫خ��واب و انواع فرش‌های دس��تباف و تابلو‬ ‫فرش موجود است‪.‬این تولیدکننده افزود‪:‬‬ ‫تولید‌کنن��دگان می‌توانن��د ب��ا حضور در‬ ‫نمایشگاه‌های داخلی و خارجی‪ ،‬بازاریابی‬ ‫محصوالت‪ ،‬توجه به توسعه صنایع تکمیلی‬ ‫در زمینه تولی��دات و افزایش ارزش ریالی‬ ‫در محصوالت‪ ،‬مسیر رشد اشتغال و کسب‬ ‫درآمد را در استان خود فراهم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت مبل‌ه�ای وارداتی حداقل‬ ‫‪ ۴‬برابر داخلی‬ ‫همچنی��ن یکی از فروش��ندگان مبل با‬ ‫اشاره به اینکه در مقطعی ورود حجم باالی‬ ‫مبلمان چینی در بازار باعث رکود تولیدات‬ ‫داخلی شد‪ ،‬گفت‪ :‬در مقطعی شاهد بودیم‬ ‫که عرضه فراوان مبلمان س��اخت ترکیه و‬ ‫چی��ن بازار داخلی را ب��ا رکود مواجه کرد و‬ ‫سلیقه مصرف‌کننده را به سوی محصوالت‬ ‫خارجی س��وق داد‪ .‬به گفته فروشندگان‪،‬‬ ‫قیم��ت مبل‌های واردات��ی حداقل ‪ 4‬برابر‬ ‫تولیدات داخلی اس��ت ولی ای��ن کاالها از‬ ‫کیفیت باالتری نسبت به تولیدات داخلی‬ ‫برخوردارند به همین دلیل در بازار داخلی‬ ‫نیز با تقاضای باالیی مواجه هستند‪.‬فعاالن‬ ‫این صنعت معتقدن��د محصوالت ترکیه از‬ ‫کیفیت و قیمت خوبی برخوردار هس��تند‪.‬‬ ‫هر چند که برخی مواقع اجناس بی‌کیفیت‬ ‫چین نیز در بازار وجود دارند‪ .‬البته مبلمان‬ ‫ترکیه از کار چی��ن و نمونه‌های ایرانی نیز‬ ‫بهتر اس��ت چرا که از مواد با کیفیت مانند‬ ‫یونولیت‪ ،‬اسفنج بیش��تر‪ ،‬فوم و‪ ...‬استفاده‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه�کاری ب�رای محق�ق ش�دن‬ ‫اهداف صادراتی صنعت مبلمان‬ ‫ام��ا صنعت مبلمان ب��رای محقق کردن‬ ‫اهداف خود در ح��وزه صادرات به حمایت‬ ‫دولت از طریق اصالح سیاس��تگذاری‌ها و‬ ‫اتخاذ تصمیم��ات عملیاتی و هدفمند نیاز‬ ‫مب��رم دارد اما در این میان تولید‌کنندگان‬ ‫ای��ن صنعت با مش��کالت زی��ادی مواجه‬ ‫هس��تند که مهم‌ترین آن نبود برند یا فیلتر‬ ‫نظارتی خاص در این بخش است‪.‬‬ ‫رونق بخش��یدن به صنعت مب��ل ایران‬ ‫به عن��وان صنعتی کارآفرین در راس��تای‬ ‫تحق��ق اهداف اقتصاد مقاومتی‪ ،‬آش��نایی‬ ‫مصرف‌کنندگان با توانمندی‌های صنعت‬ ‫مبل و دکوراس��یون داخل کش��ور با هدف‬ ‫کاهش واردات و بستر‌س��ازی برای توسعه‬ ‫اکبر ترکان‪ ،‬دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد‬ ‫نیز یکی از راهکارهای رونق صنعت مبلمان‬ ‫کشور را حرکت به سمت بازارهای خارجی‬ ‫دانس��ته و می‌گوی��د‪ :‬تمام اینها مس��تلزم‬ ‫تخصیص تطبی��ق دادن این هنر ‪-‬صنعت‬ ‫ب��ا مهندس��ی و ف��ن‌آوری روز دنیاس��ت‪.‬‬ ‫صنع��ت مبلمان برای محقق کردن اهداف‬ ‫خ��ود در حوزه صادرات ب��ه حمایت دولت‬ ‫از طریق اصالح سیاس��تگذاری‌ها و اتخاذ‬ ‫تصمیمات عملیات��ی و هدفمند نیاز مبرم‬ ‫دارد ام��ا در این می��ان تولید‌کنندگان این‬ ‫صنعت با مش��کالت زیادی مواجه هستند‬ ‫که مهم‌ترین آن نبود برند یا فیلتر نظارتی‬ ‫خاص در این بخش است‪.‬‬ ‫وی در رابط��ه با صنع��ت مبلمان معتقد‬ ‫اس��ت که س��رمایه‌گذاران صنعت مبلمان‬ ‫می‌توانند از مزیت‌ه��ای مناطق آزاد برای‬ ‫تولید صنعتی مبلمان و صادرات اس��تفاده‬ ‫کنند چرا که با موانعی مانند قانون مالیات‪،‬‬ ‫گمرک یا ویزا مواجه نیستند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ترکان‪ ،‬ایران هنوز در راس��تای‬ ‫تولی��د صنعت��ی مبلمان قدم برنداش��ته و‬ ‫هنوز تولید این هنر‪ -‬صنعت در کش��ور ما‬ ‫دستی و تک‌س��از است و می‌طلبد در کنار‬ ‫روش‌های س��نتی تولید صنعتی را هم در‬ ‫پی��ش بگیریم‪.‬دبیر ش��ورای‌عالی مناطق‬ ‫آزاد ضم��ن دعوت از صنعتگران این بخش‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری در مناط��ق آزاد‪ ،‬به‬ ‫مزیت‌های مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری‬ ‫و صادرات اشاره و اظهار می‌کند که معافیت‬ ‫از مالیات‪ ،‬قوانین گمرکی‪ ،‬مستثنا بودن از‬ ‫قانون کار و قانون پول و بانک کش��ور و نیاز‬ ‫نداش��تن به وی��زا پنج مزی��ت مناطق آزاد‬ ‫اس��ت که می‌تواند مورد توجه بس��یاری از‬ ‫سرمایه‌گذاران در این حوزه باشد‪.‬‬ ‫علیرض��ا حائری با بی��ان اینکه‬ ‫صنع��ت نس��اجی ای��ران با آن‬ ‫پیش��ینه تاریخی در مقایس��ه با‬ ‫کش��ور‌های منطق��ه نس��بت به‬ ‫رقبای خ��ود جایگاه مناس��بی‬ ‫ندارد‪‌،‬اف��زود‪ :‬در منطقه کش��ور‌های قوی در صنعت‬ ‫نساجی وجود دارد مانند ترکیه‪ ،‬پاکستان و بنگالدش‬ ‫که هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کاری بس��یار از‬ ‫کشور ما پیش‌تر هستند‪ ،‬به‌طوری که کشور ترکیه از‬ ‫لحاظ ارزآوری و صادرات از کشور ما بسیار جلو است‬ ‫و س��االنه ‪ ۲۵‬تا ‪۳۵‬میلیارد دالر صادرات نس��اجی و‬ ‫پوش��اک دارد‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬بن��گالدش نزدیک به‬ ‫‪۲۰‬میلیارد دالر و هندوستان ‪۴۰‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫در بخش نساجی دارند‪ ،‬اما ما نسبت به رقبای خود در‬ ‫منطقه‪ ،‬وضعیت صادرات خوبی نداریم‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن نس��اجی ایران با بی��ان اینکه قابلیت‪،‬‬ ‫ظرفیت و زیرس��اخت الزم در بخش صنعت نس��اجی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬باید در بخش نس��اجی‬ ‫حمایت‌های الزم از س��وی مسئوالن ش��ود و تعریف‬ ‫مناسبی برای این صنعت داشته باشیم‪ .‬حائری درباره‬ ‫اینک��ه حمای��ت از صنای��ع داخلی افزای��ش صادرات‬ ‫را ب��ه دنب��ال دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما باید س��ه بعد خلق‬ ‫ارزش‌اف��زوده‪ ،‬ارزآوری و اش��تغالزایی را که همه آنها‬ ‫در صنعت مهم هس��تند‪ ،‬در بخش صنعت نساجی به‬ ‫کار گیریم‪ .‬همچنین صنعت نساجی می‌تواند مشکل‬ ‫بیکاری را در کش��ور ما برطرف کند اما با بی‌سلیقگی‬ ‫در س��ال‌های گذشته این صنعت را به صنعت درجه‪۲‬‬ ‫تبدی��ل کرده‌ایم‪ .‬وی با بی��ان اینکه ‪۹۵‬درصد صنعت‬ ‫نس��اجی در اختیار بخش خصوصی اس��ت و در واقع‬ ‫تالش انف��رادی اف��راد موجب پای��داری و حفظ این‬ ‫صنعت در کش��ور شده اس��ت‪‌،‬تصریح کرد‪ :‬مشکالت‬ ‫موجود در ای��ن صنعت از جمل��ه نقدینگی و کمبود‬ ‫س��رمایه در گردش با لغو تحریم سیستم بانکی قابل‬ ‫حل است‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫ابطال ‪ ۵۰۰‬پروانه عالمت‬ ‫استاندارد‬ ‫ مدیرکل اس��تاندارد استان تهران از ابطال‬‫و تعلیق ‪ ۵۰۰‬پروانه کاربرد عالمت استاندارد‪ ،‬پس‬ ‫از انجام ‪۵‬هزار بازرسی فنی و ‪۱۰‬هزار نمونه‌برداری‬ ‫از واحدهای تولیدی زیر پوش��ش اس��تان‪ ،‬در ‪۹‬ماه‬ ‫امسال خبر داد‪.‬‬ ‫مس��لم بیات افزود‪ :‬براس��اس برنامه ‪۹‬ماه امسال‪،‬‬ ‫کارشناس��ان ای��ن اداره کل موف��ق ب��ه تحق��ق‬ ‫‪۱۱۲‬درصدی بازرسی فنی از واحد‌های تولیدی زیر‬ ‫پوشش در استان شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در نتیجه بازرس��ی کارشناس��ان و‬ ‫بازرس��ان اداره نظارت بر اجرای استاندارد این اداره‬ ‫کل از ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۲۵‬واحد تولیدی و انجام ‪۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۱۸‬نمونه‌برداری از آنه��ا‪ ،‬پروانه کاربرد عالمت‬ ‫استاندارد ‪ ۴۵۲‬فرآورده ابطال و پروانه ‪ ۳۸‬فرآورده‬ ‫دیگر تعلیق شد‪.‬‬ ‫مدیرکل اس��تاندارد اس��تان تهران شرط تمدید‬ ‫پروانه کاربرد عالمت اس��تاندارد را حفظ‪ ،‬اس��تمرار‬ ‫و بهب��ود کیفیت در فرآیند تولید محصوالت و ارائه‬ ‫خدمات دانس��ت و تصریح ک��رد‪ :‬چنانچه محصول‬ ‫دارای نقص بحرانی باش��د‪ ،‬ضم��ن تعلیق و ابطال‬ ‫پروانه نس��بت به توقی��ف و جمع‌آوری محصول نیز‬ ‫اقدام خواهد شد‪.‬وی همچنین از انجام حدود ‪۶‬هزار‬ ‫بازرسی و ‪ ۸۶۰۰‬مورد نمونه برداری از این واحدها‬ ‫تا پایان سال خبر داد‪.‬‬ ‫مدیرکل اداره اس��تاندارد استان تهران در ادامه از‬ ‫ابطال و تعلیق پروانه کاربرد عالمت اس��تاندارد ‪۱۵‬‬ ‫فرآورده غذایی‪ ،‬به دلیل غیراستاندارد بودن خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬پروان��ه ‪ ۴‬فرآورده بی‌کیفیت غذایی نیز در‬ ‫آذرماه توسط این اداره کل تعلیق شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تش��ریح کرد‪ :‬در جلس��ات کمیته‬ ‫عالئ��م این اداره کل پس از بررس��ی‌ها و آزمون‪5 ،‬‬ ‫فرآورده کلوچه با ن��ام تجارتی «نیک آورد»‪ ،‬کیک‬ ‫س��اده‪ ،‬کیک س��اده و کاکائویی‪ ،‬کیک مغزدار کرم‬ ‫کاکائو‪ ،‬ساده‪ -‬کاکائویی مغزدار با نام تجارتی «نیک‬ ‫آورد»‪ ،‬پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری‌شان‬ ‫و ‪ 6‬ف��رآورده نی��ز پروانه کاربرد عالمت اس��تاندارد‬ ‫تشویقی‌ش��ان به دلیل غیراس��تاندارد بودن ابطال‬ ‫ش��د‪.‬وی یادآور ش��د‪ :‬ی��ک پروانه کارب��رد عالمت‬ ‫اس��تاندارد تش��ویقی برای فرآورده نمک خوراکی‬ ‫کم‌سدیم یددار در بسته‌بندی پروپیلن با نام تجارتی‬ ‫«سودمند» صادر شده است‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫به دلیل ادامه عرضه نفت عربستان‬ ‫‪31‬‬ ‫کاهش کم‌سابقه قیمت نفت‬ ‫عرفانه تاجیکی‪ -‬گروه صنعت‪ :‬با توجه به ش��رایط‬ ‫بی‌ثباتی که ای��ن روزها قیمت نفت تجربه می‌کند و از‬ ‫آنجایی که قیمت این طالی س��یاه بیش از اینکه تحت‬ ‫تاثیر تغییرات اقتصادی باشد‪ ،‬متاثر از جو سیاسی جهان‬ ‫است‪ ،‬کوچکترین تغییری در سیاست داخلی یا خارجی‬ ‫هر کدام از کشورهای عضو اوپک می‌تواند تاثیر بسزایی‬ ‫بر قیمت نفت داش��ته باش��د‪ .‬وخامت شرایط جسمی‬ ‫ملک عبداهلل‪ ،‬پادش��اه عربس��تان س��عودی و همچنین‬ ‫تاکی��د وی بر این موضوع که کش��ورش برنامه‌ای برای‬ ‫کاهش تولید نفت خود ندارد‪ ،‬موجب ش��د تا نگرانی‌ها‬ ‫در م��ورد فزونی عرضه نفت به بازار جهانی و در نتیجه‬ ‫کاهش قیمت آن بیشتر شود‪.‬‬ ‫حمیدرضاصالح��ی‪ ،‬ریی��س کل‬ ‫فدراسیون صادرات انرژی‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر این موضوع که سیاس��تگذاری‬ ‫عربس��تان در حوزه تولید و عرضه‬ ‫نفت متاثر از ش��رایط سیاسی آن‬ ‫گفت‪ :‬عربس��تان‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫س��عودی با توجه به ارزش��ی که برای نقش کش��ورش‬ ‫به‌عنوان بزرگترین دارنده منابع نفتی جهان‪‌،‬در منطقه‬ ‫خاورمیانه و همچنین در جهان قائل است‪ ،‬قصد دارد تا‬ ‫با افزایش عرضه نفت خود‪ ،‬همچنان قیمت‌ها را کاهش‬ ‫دهد ت��ا از این طریق تاثیر تصمیمات خود را بر قیمت‬ ‫نفت و اقتصاد جهانی حفظ کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این موضوع که اقتصاد ایران همچنان‬ ‫ی��ک اقتص��اد نفت محور محس��وب می‌ش��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬درگذشته با اس��تفاده از روابط خوبی که با کشور‬ ‫عربستان داشتیم‪ ،‬شرایط عرضه نفت عربستان را به نفع‬ ‫خود کنترل می‌کردیم زیرا قیمت نفت تاثیر مستقیمی‬ ‫بر نظام اقتصادی کشور داشته و دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فاصله گرفتن از خام فروشی‬ ‫صالح��ی ضمن یادآوری این موضوع که بدون در نظر‬ ‫گرفتن جریان‌های تند عقیدتی‪ -‬سیاسی‪ ،‬ملک عبداهلل‬ ‫از جمله چهره‌های سیاس��ی منطقه اس��ت که همواره‬ ‫خواهان دوستی با ایران بوده و هست‪ ،‬افزود‪ :‬در صورت‬ ‫فوت پادشاه عربس��تان‪ ،‬امیدواریم ولیعهد وی با تعادل‬ ‫و منطق در مورد سیاس��ت‌های نفتی عربستان سعودی‬ ‫تصمیم‌گیری کند‪.‬‬ ‫رییس فدراسیون صادرات انرژی ادامه داد‪ :‬بهتر است‬ ‫درباره سیاس��ت‌های صادراتی نفت در بازار‌های جهانی‬ ‫تصمیمی گرفته ش��ود تا میزان ضرردهی آن برای همه‬ ‫اعضای عضو اوپک به حداقل برس��د‪ .‬اما به‌طور اساسی‬ ‫عربستان برای اینکه بتواند به‌طور همزمان سهم فروش‬ ‫و تولید خود را حفظ کند‪ ،‬هر بشکه نفت تولیدی خودرا‬ ‫ب��ه هر قیمتی که خریدار درخواس��ت کن��د‪ ،‬به فروش‬ ‫می‌رس��اند حتی اگر این قیمت از قیمت تعیین شده از‬ ‫سوی عربستان پایین‌تر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹محدوده سوددهی حامل‌های انرژی‬ ‫ایران باید وابستگی اقتصادی خود را به درآمدهای نفتی‬ ‫کاهش دهد ت��ا از هر گونه تغییر و تحول دراین زمینه‬ ‫در امان باشد‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬اگر بتوانیم در زمینه چارچوب‌های‬ ‫اقتصاد مقاومتی عمل کرده و اقتصاد نفتی را به س��وی‬ ‫تولید‪ ،‬البته ی��ک تولید درون‌زا و برون‌گرا که متکی به‬ ‫درآمد‌های غیرنفتی اس��ت س��وق دهی��م‪ ،‬می‌توانیم از‬ ‫خام‌فروشی فاصله گرفته و صادرات غیرنفتی را افزایش‬ ‫دهی��م‪ .‬در پ��ی چنین اقدام��ی‪ ،‬اش��تغالزایی خواهیم‬ ‫داش��ت و در راستای شاخص‌های توس��عه‌یافتگی گام‬ ‫برمی‌داریم‪ .‬اگر هدفگذاری و البته برنامه‌ریزی صحیحی‬ ‫در این زمینه داشته باشیم‪ ،‬می‌توانیم در ‪ ۵‬سال به رشد‬ ‫اقتصادی چشمگیری دس��ت یافته و کاهش وابستگی‬ ‫نفتی شدیدی را در این زمینه تجربه کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت نفت در گرو انتخاب ولیعهد‬ ‫حام��د فرن��ام‪ ،‬دبیر کمیس��یون‬ ‫انرژی ات��اق بازرگانی ایران ضمن‬ ‫اش��اره به این موض��وع که میزان‬ ‫افزای��ش ی��ا کاهش عرض��ه نفت‬ ‫عربس��تان س��عودی به چگونگی‬ ‫سیاست داخلی آن کش��ور بازمی‌گردد‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬اگر فوت پادش��اه عربستان موجب شود تا‬ ‫میان جانشینان وی اختالف ایجاد شود‪ ،‬بی‌شک میزان‬ ‫تولی��د و عرضه کاهش و قیمت نفت افزایش می‌یابد اما‬ ‫اگر جانش��ینان وی بر س��ر حکومت‌داری با یکدیگر به‬ ‫تفاهم برس��ند‪ ،‬تولید و عرضه س��ر ج��ای خود مانده و‬ ‫قیمت همچنان کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫وی با یادآوری این موضوع که درحال‌حاضر عربستان‬ ‫نقش بس��یار موثری بر تعیین قیمت نفت در بازار دارد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در ش��رایط کنونی به‌جای اینکه قیمت نفت‬ ‫تحت تاثیر ش��اخص‌های اقتصادی قرار داش��ته باشد‪،‬‬ ‫متاثر از ش��رایط سیاس��ی‪ ،‬به‌ویژه تصمیمات سیاس��ی‬ ‫عربس��تان اس��ت‪ .‬علت این امر به تصمیم اوپک مبنی‬ ‫بر کاهش ندادن حجم نف��ت تولیدی خود برمی‌گردد‪.‬‬ ‫این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تقاضای عمومی‬ ‫جه��ان برای نف��ت کاهش یافت��ه بود ک��ه نتیجه این‬ ‫تصمیم‌گیری کاهش قیمت نفت است‪.‬‬ ‫‹ ‹وحدت در عین کثرت‬ ‫فرن��ام ب��ا تاکید بر ای��ن موضوع ک��ه تصمیم مجمع‬ ‫بین‌الملل��ی اوپک نش��انگر وحدت نظر می��ان اعضای‬ ‫آن بود‪ ،‬افزود‪ :‬به اجماع رس��یدن کش��ورهای موافق و‬ ‫مخالف تصمیم اوپک و البته جداش��دن محترمانه بیژن‬ ‫زنگنه‪ ،‬وزیر نفت کش��ور به معنای اتف��اق نظر اعضای‬ ‫س��ازمان بین‌الملل��ی اوپک با وج��ود آرای مخالف بود‪.‬‬ ‫همان‌طور که در جریان هستید عالوه بر ایران بسیاری‬ ‫از کش��ور‌های حاضر در جلس��ه اوپک موافق با کاهش‬ ‫تولید و عرضه نفت اوپک بودند‪.‬‬ ‫دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫فرنام با اشاره به این موضوع که وجود منابع شیل اویل‬ ‫و ش��یل گس‌ها در نحوه تصمیم‌گیری عربستان درباره‬ ‫قیمت نفت تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه به اصول‬ ‫اقتصادی افزایش قیمت ه��ر کاالیی تاحدی امکانپذیر‬ ‫اس��ت‪ ،‬پس از اینکه محصول به اوج قیمت خود رسید‪،‬‬ ‫رش��د نزولی را تجربه خواهد کرد‪ .‬این حقیقت غیرقابل‬ ‫انکار اس��ت که وقتی قیمت یک حامل انرژی به شدت‬ ‫کاهش می‌یابد‪‌،‬مصرف‌کنندگان منبع س��وخت خودرا‬ ‫تغییر داده و از منبع سوخت ارزانتر استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن افزود‪ :‬قیمت حامل‌ه��ای انرژی نباید‬ ‫خیل��ی باال یا خیلی پایین باش��د تا هم مصرف‌کننده و‬ ‫هم تولید‌کننده بتوانند بیش��ترین سود را کسب کنند‪.‬‬ ‫درباره منابع ش��یل اویل و ش��یل گس نیز همین روند‬ ‫صادق اس��ت‪ .‬تولید ش��یل اویل و ش��یل گس تا حدی‬ ‫دارای توجیه اقتصادی است‪ .‬اگر قیمت سایر حامل‌های‬ ‫انرژی مثل نفت و گاز بی��ش از حد کاهش یابد‪ ،‬تولید‬ ‫ش��یل اویل برای ایاالت متحده به هی��چ عنوان صرفه‬ ‫اقتصادی ندارد‪ .‬دبیر کمیس��یون ان��رژی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران گفت‪ :‬اگر تصمیم عربستان مبنی بر کاهش قیمت‬ ‫بی‌رویه نفت‪ ،‬از دور خارج کردن شیل اویل و شیل گس‬ ‫باش��د‪ ،‬می‌توان آن را یک تصمیم هدفمند دانست‪ .‬اما‬ ‫این تصمیم مشکل دیگری را در پی خواهد داشت و آن‬ ‫اینک��ه میزان مصرف این حامل انرژی گرانبها به میزان‬ ‫قاب��ل توجهی افزایش می‌یابد که این می‌تواند تهدیدی‬ ‫برای نسل آینده صنعت باشد‪.‬‬ ‫از آنجایی که قیمت هر بش��که طالی سیاه وابستگی‬ ‫زی��ادی به تحوالت دنی��ای سیاس��ت دارد‪ ،‬پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود با م��رگ ملک عب��داهلل‪ ،‬قیمت نف��ت دچار‬ ‫تحوالتی ش��ود ک��ه البته پیش‌بینی دقی��ق آن ممکن‬ ‫نیس��ت‪ .‬نکت��ه قابل توج��ه در این می��ان صحبت‌های‬ ‫اخیر ملک عبداهلل با وجود وخامت ش��رایط جس��مانی‬ ‫وی است‪ .‬پیگیری قیمت نفت از سوی پادشاه ‪90‬ساله‬ ‫عرب زمانی تعجب برانگیز است که وی از بستر بیماری‬ ‫پیغام می‌دهد که کشورش برنامه‌ای برای کاهش تولید‬ ‫نفت خود ندارد‪ .‬به نظر می‌رسد این شاه عرب در بستر‬ ‫بیماری هم دست از تضعیف بازار نفت برنمی‌دارد‪.‬‬ ‫مخالفت مجلس با ثابت ماندن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی‬ ‫نمایندگان مجلس با پیش��نهادی مبنی‌بر اینکه سهم‬ ‫س��االنه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات‬ ‫نف��ت خام و میعانات گازی به مدت ‪ 5‬س��ال ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫تعیین شود‪ ،‬مخالفت کردند‪ .‬نمایندگان مجلس در ادامه‬ ‫رسیدگی به جزییات الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر‬ ‫و ارتقای نظام مالی کش��ور‪ ،‬به بررس��ی م��اده ‪ ۳۰‬این‬ ‫الیحه پرداختند‪ .‬ماده ‪ ۳۰‬این الیحه توس��ط کمیسیون‬ ‫مشترک حذف شده بود که محمدرضا پورابراهیمی عضو‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد بازگشت به الیحه‬ ‫را مطرح کرد‪..‬طبق ماده ‪ ۳۰‬پیش��نهادی دولت در این‬ ‫الیح��ه به منظور خارج کردن کش��ور از رک��ود و ایجاد‬ ‫رونق تولید و توس��عه اشتغال و افزایش سرمایه بانک‌ها‬ ‫از ابتدای سال ‪ ۹۳‬به مدت ‪ ۵‬سال سهم ساالنه صندوق‬ ‫توس��عه ملی از درآم��د حاصل از ص��ادرات نفت خام و‬ ‫میعان��ات گازی ‪ ۲۰‬درصد تعیین می‌ش��ود‪ .‬نمایندگان‬ ‫در حال��ی ب��ا این پیش��نهاد مخالفت کردن��د که طبق‬ ‫سیاس��ت‌های ابالغی رهبر معظم انق�لاب باید حداقل‬ ‫‪۲۰‬درص��د از درآمدهای حاصل از ص��ادرات نفت‌خام و‬ ‫میعانات گازی در صندوق توسعه ملی باشد و همچنین‬ ‫براساس قانون برنامه پنجم باید این سهم سالی ‪ ۲‬درصد‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫در جریان بررس��ی این پیش��نهاد احمد توکلی عضو‬ ‫کمیسیون برنامه و بودجه با استناد به اصل ‪ ۱۱۰‬قانون‬ ‫اساس��ی در اخط��اری گفت‪ :‬رهبر معظ��م انقالب اصرار‬ ‫دارند که اعتبارات صندوق توس��عه ملی دس��ت نخوره‬ ‫بماند و این اعتبارات نیز افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه اقتص��اد نفتی ذاتا مس��تعد رکود‬ ‫تورمی اس��ت گفت‪ :‬بازگشت به پیش��نهاد دولت مغایر‬ ‫ب��ا تمام اصول اس��ت‪ .‬این که بخواهیم این س��هم ثابت‬ ‫بماند مغایر با سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومتی اس��ت که‬ ‫باید هر س��اله سهم صندو ق توس��عه ملی افزایش پیدا‬ ‫کند تا درنهایت وابس��تگی کشور به نفت قطع شود‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم به جای نخس��ت برگردی��م این رویکرد با اصل‬ ‫منطق اقتصادی و قانون اساسی سازگار نیست‪ .‬همچنین‬ ‫غالمرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون بودجه مجلس‬ ‫نیز با اس��تناد به اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساس��ی در اخطاری‬ ‫دیگر گف��ت‪ :‬بند یک این اصل ب��ه وظایف رهبر معظم‬ ‫انقالب در مورد تصویب سیاست‌های کالن کشور اشاره‬ ‫می‌کند و ش��ورای نگهبان نیز بعدا با اس��تناد به همین‬ ‫اصل برخی از مصوبات را رد می‌کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طبق‬ ‫سیاس��ت‌های قانون برنامه پنجم باید حداقل ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫از منابع حاصل از فروش نفت و گاز در صندوق توس��عه‬ ‫ملی وجود داشته باشد که این واژه حداقل به معنای آن‬ ‫است که باید این میزان افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رفع محدودیت گاز مصرفی‬ ‫مجتمع‌های پتروشیمی‬ ‫ش�انا‪ -‬معاون وزیر نفت گفت‪ :‬براساس مذاکره‌های انجام شده با شرکت‬ ‫ملی گاز ایران‪ ،‬مجتمع‌های پتروش��یمی فعال در سراسر کشور هم‌اکنون‬ ‫هیچ محدودیتی در مصرف گاز ندارند‪ .‬عباس ش��عری‌مقدم گفت‪ :‬خوراک‬ ‫اتان واحدهای پتروش��یمی براساس زمانبندی اعالم شده از سوی شرکت‬ ‫مل��ی گاز ای��ران ب��ا تکیه ب��ر فازهای اولویت نخس��ت تا مردادماه س��ال‬ ‫آینده افزای��ش قابل‌توجهی خواهد یافت‪ .‬وی توس��عه نیافتن بخش‌های‬ ‫پایین دس��تی صنعت پتروش��یمی را به دلیل ارزان بودن قیمت خوراک‬ ‫پتروشیمی‌ها نادرست عنوان کرد و گفت‪ :‬هم‌اکنون با هماهنگی دولت در‬ ‫حال اخذ مجوزهای الزم برای س��رمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی‬ ‫این صنعت هس��تیم‪ .‬وی در ادامه به مازاد عرضه نفت در بازار‌های جهانی‬ ‫و نبود اتحاد بین تولید‌کنندگان بزرگ نفت اش��اره کرد و افزود‪ :‬به دلیل‬ ‫نب��ود این اتحاد و کاهش نیافتن تولید هم‌اکنون ش��اهد افت ‪٥٠‬درصدی‬ ‫قیمت نفت در بازارهای جهانی هستیم‪ ،‬البته پشت این کاهش قیمت نفت‬ ‫مسائل سیاسی همچون ضربه زدن به اقتصاد ایران و روسیه وجود دارد‪.‬‬ ‫رای کمیسیون انرژی به تحقیق و تفحص‬ ‫از بنزین وارداتی‬ ‫تسنیم‪ -‬اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی به طرح تحقیق‬ ‫و تفح��ص از روند واردات بنزین رای مثبت دادند‪ .‬در جلس��ه روز گذش��ته‬ ‫اعضای کمیسیون انرژی مجلس طرح تحقیق و تفحص از واردات بنزین به‬ ‫رای گذاش��ته شد‪ .‬در رای‌گیری که به‌طور مخفی (ورقه) انجام شده بود‪ ،‬با‬ ‫رای اکثریت نمایندگان اجرای این طرح با هدف شفاف‌س��ازی روند واردات‬ ‫بنزین به تصویب رسید‪ .‬اعضای کمیته تحقیق و تفحص از واردات بنزین به‬ ‫زودی مشخص خواهد شد‪ ۳۰ .‬مهرماه امسال ‪ ۱۰‬نماینده مجلس خواستار‬ ‫انجام تحقیق و تفحص از واردات بنزین ش��دند‪ .‬در متن درخواست تحقیق‬ ‫و تفحص از بنزین وارداتی آمده است‪« :‬براساس اسناد موجود‪ ،‬وزارت نفت‬ ‫در رس��انه‌ها اعالم کرده است با واردات بنزین یورو‪ ۴‬و همچنین توزیع آن‬ ‫در تهران و کالن ش��هرها‪ ،‬هوای این ش��هرها پاک ش��ده است‪ .‬لیکن طبق‬ ‫بررسی‌های اولیه‪ ،‬بنزین وارداتی نه‌تنها از استاندارد یورو‪ ۴‬برخوردار نیست‪،‬‬ ‫بلکه در برخی موارد از موادی ترکیب و تش��کیل شده است که سال‌هاست‬ ‫اجازه توزیع آن در هیچ کشوری داده نمی‌شود‪».‬‬ ‫حداقل استاندارد الزم‬ ‫در بنزین یورو‪4‬‬ ‫تس�نیم‪ -‬ابت��کار رییس س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیست با اشاره به کاهش تعداد روزهای‬ ‫ناسالم در کش��ور اظهارکرد‪ :‬طبق برآوردهای‬ ‫انجام شده امسال تعداد روزهای ناسالم نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال‪ ۹۲‬و س��ال‌های قبل از‬ ‫آن کاهش داش��ته اس��ت و تنها فاکتور ذرات‬ ‫کوچکتر از ‪2/5‬میکرون با افزایش همراه بوده‬ ‫اس��ت که این موضوع نیز به بحث احتراق خودروهای فرسوده و خودروهای‬ ‫با س��وخت دیزلی مربوط اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬امس��ال همچنان برخی از‬ ‫نیروگاه‌های کش��ور به‌دلیل کمبود گاز طبیعی از س��وخت مازوت اس��تفاده‬ ‫می‌کنند‪ .‬ابتکار در پایان درباره کیفیت بنزین‌های یورو‪ ۴‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫بنزین‌ه��ای یورو‪ ۴‬حداقل اس��تانداردهای الزم درب��اره آالیندگی هوا را دارا‬ ‫هس��تند‪ .‬البته تاکی��د می‌کنم که این بنزین‌ها حداکثر اس��تانداردها را دارا‬ ‫نیستند ولی از حداقل استانداردهای الزم برخوردار هستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چاهی که عربستان‬ ‫برای ایران کند‬ ‫ولی‪...‬‬ ‫عسگر جاللیان‬ ‫کارشناس انرژی‬ ‫آنچه که درح��ال‌حاضر از آن به عنوان نوس��ان‬ ‫قیمت نفت یاد می‌شود‪ ،‬به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر‬ ‫سیاست‌های عربستان سعودی است‪ .‬سیاست‌هایی‬ ‫ک��ه عالوه‌بر خود عربس��تان به تمامی کش��ور‌های‬ ‫دارنده منابع نفتی آس��یب زیادی می‌رس��اند‪ .‬البته‬ ‫در راس خس��ارت‌دیدگان‪ ،‬خود عربستان قرار دارد‪.‬‬ ‫این کش��ور دارنده بیشترین منابع نفتی در منطقه‬ ‫خاورمیانه اس��ت و با اتخاذ این تصمیم یک طرفه‪،‬‬ ‫موج��ب نزول بی‌س��ابقه قیمت نف��ت در یک دوره‬ ‫زمانی کوتاه ش��ده و بدیهی اس��ت که این سیاست‬ ‫با هماهنگی و نظر پادش��اه این کش��ور انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما بد نیس��ت بدانیم که اکثر حکومت‌داران‬ ‫عربستان باچنین تصمیمی که موجب ضرر بی‌چون‬ ‫و چرای اقتصاد نفت محور عربس��تان ش��ده است‪،‬‬ ‫‌مخالف هس��تند‪ .‬علت مخالف��ت حکومت‌داران این‬ ‫اس��ت که چنین تصمیمی با سیاس��ت‌های کسب‬ ‫منافع اقتصادی این کش��ور نفتخی��ز مغایرت دارد‪.‬‬ ‫اگر پادشاه عربستان سعودی فوت کند یا جانشینی‬ ‫برای وی انتخاب شود‪ ،‬شاهد افزایش شدید قیمت‬ ‫نفت خواهیم بود‪ .‬سعودی‌ها در شرایطی به مطالعه‬ ‫اقتصاد ایران پرداخته‌اند که ایران و البته بسیاری از‬ ‫کشور‌های دیگر خاورمیانه مشغول تنظیم و تدوین‬ ‫بودجه سال آینده کش��ور خود هستند و ازآنجایی‬ ‫که ایران به عنوان سومین دارنده منابع عظیم نفتی‬ ‫در خاورمیانه اتکای شدید به درآمدهای نفتی خود‬ ‫دارد؛ عربس��تان قصد دارد با ایجاد چنین نوس��ان‬ ‫قیمتی به س��اختار اقتصادی ای��ران لطمه بزند‪ .‬به‬ ‫عبارتی نخستین و مهم‌ترین هدف عربستان‪ ،‬آسیب‬ ‫رساندن به اقتصاد ایران و روسیه است‪ .‬با مشخص‬ ‫ش��دن بودجه کشور عربس��تان متوجه خواهد شد‬ ‫که موفق به آس��یب رس��انی به اقتصاد ایران نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬زمانی ک��ه الیحه بودجه به طور ش��فاف در‬ ‫صحن علنی مجلس مورد بررس��ی موشکافانه قرار‬ ‫گی��رد و البت��ه اصالحیه‌های��ی که دول��ت در نظر‬ ‫گرفته اس��ت به آن اضافه ش��ود‪ ،‬عربستان بی‌شک‬ ‫در زمینه آس��یب رس��انی به ایران ناامید می‌شود‪.‬‬ ‫تجربه چنین ش��رایطی برای ای��ران تازگی ندارد و‬ ‫در طول تاریخ انقالب اسالمی با موانع مشابه زیادی‬ ‫دس��ت و پنجه نرم کرده و پیروز میدان شده است‪.‬‬ ‫این بار هم ایران همانند گذش��ته توانس��ته است از‬ ‫چنین تهدیدی به عنوان فرصت استفاده کرده و با‬ ‫برنامه‌ریزی مناس��ب و کارآمد ظرفیت‌های تولیدی‬ ‫خود را احصاء کن��د‪ .‬البته این افزایش حجم تولید‬ ‫باید در تمامی زمینه‌ها باشد‪ .‬هنگامی که سعودی‌ها‬ ‫متوجه ش��وند که روند بودجه‌بن��دی ایران به پایان‬ ‫رسیده است‪ ،‬بی‌شک این روند افزایش عرضه خود‬ ‫را متوق��ف می‌کنن��د و روند قیم��ت نفت به حالت‬ ‫قبل��ی خود باز می‌گردد‪ .‬این زمان دور نخواهد بود‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که هم‌اکنون بودجه کشور وارد‬ ‫کمیس��یون تلفیق شده اس��ت و به زودی به صحن‬ ‫علنی خواهد رفت‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫پیشتازی ایران در تولید نفت‬ ‫از یک میدان مشترک با عراق‬ ‫ش�انا ‪ -‬مجری طرح توسعه میدان نفتی یادآوران‬ ‫گفت‪ :‬درحالی ایران روزانه ‪ ۵۰‬هزار بشکه نفت‌خام‬ ‫از میدان مش��ترک یادآوران تولید می‌کند که عراق‬ ‫در مرحل��ه حف��اری چاه‌ه��ای خود ب��وده و هنوز‬ ‫برداشت از این میدان مشترک را آغاز نکرده است‪.‬‬ ‫هادی نظرپور با بیان اینکه فاز نخس��ت این میدان‬ ‫با ظرفیت ‪ ۸۵‬هزار بش��که در نیمه اول سال ‪ ۹۴‬به‬ ‫بهره‌برداری خواهد رسید‪ ،‬افزود‪ :‬تولید زودهنگام از‬ ‫این میدان از اسفندماه سال ‪ ۹۰‬با ظرفیت ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز آغاز شد‪ ،‬در اردیبهشت‌ماه امسال نیز‬ ‫ظرفیت تولید این میدان مشترک به ‪ ۵۰‬هزار بشکه‬ ‫در روز افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی با خاطرنشان کردن اینکه از ابتدای برداشت‬ ‫نفت از میدان مشترک یادآوران تاکنون ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫بش��که نفت خام از این میدان برداشت شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ل حاضر عراق درح��ال حفاری چاه‌های خود‬ ‫درحا ‌‬ ‫است و هنوز برداشت از این میدان مشترک را آغاز‬ ‫ل حاضر‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬نظرپور با بی��ان اینکه‪ ،‬درحا ‌‬ ‫پیش��رفت کل طرح توس��عه میدان نفتی یادآوران‬ ‫به ‪ ۹۴‬درصد رس��یده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حفاری ‪۵۵‬‬ ‫حلقه چاه این میدان تکمیل ش��ده و بخش س��طح‬ ‫االرضی طرح نیز ‪ ۹۲‬درصد پیشرفت دارد‪.‬‬ ‫مجری ط��رح توس��عه می��دان نفتی ی��ادآوران‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬احداث خط لوله صادراتی ‪ ۹۸‬درصد‪،‬‬ ‫نص��ب تجهیزات س��رچاهی ‪ ۸۵‬درص��د و کارخانه‬ ‫بهره‌برداری نیز ‪ ۸۰‬درصد پیشرفت داشته است‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 18‬دی‪ 16 - 1393‬ربیع االول ‪ 8 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -127‬پیاپی ‪1445‬‬ ‫مناجات با خدا‬ ‫نشاط اصفهانی‪:‬‬ ‫طاع��ت از دس��ت نیاید گنه��ی باید کرد‬ ‫در دل دوس��ت به هر حیل��ه رهی باید کرد‬ ‫منظر دیده قدمگا ِه گدایان ش��ده اس��ت‬ ‫کاخ دل درخ��ور اورن��گ ش��هی باید کرد‬ ‫روش��نان فلک��ی را اث��ری در ما نیس��ت‬ ‫ح��ذر از گردش چش��م س��یهی باید کرد‬ ‫شب‪ ،‬چو خورشید جهانتاب نهان از نظر است‬ ‫طی ای��ن مرحل��ه با ن��ور مهی بای��د کرد‬ ‫خوش همی می‌روی ای قافله ساالر به راه‬ ‫گ��ذری جان��ب گم ک��رده ره��ی باید کرد‬ ‫نه همین صف زده مژگان سیه باید داشت‬ ‫ب��ه صف دلش��دگان ه��م نگه��ی باید کرد‬ ‫جانب دوس��ت نگه از نگهی باید داش��ت‬ ‫کش��ور خص��م تب��ه از س��پهی بای��د کرد‬ ‫گر مجاور نتوان بود به میخانه‪« ،‬نش��اط»‬ ‫س��جده از دور به هر صبحگه��ی باید کرد‬ ‫گشتی در کهکشان خبر‬ ‫ایس�نا ‪ -‬مع��اون رییس‌جمه��وری در ام��ور‬ ‫زن��ان و خان��واده گفت‪ :‬ط��رح بیمه زن��ان خانه‌دار‬ ‫از ش��روط ضم��ن عقد به‌عن��وان جایگزی��ن مهریه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬مش��اور وزیر کشور در امور زنان و خانواده‬ ‫گفت‪ :‬جریان پذیرش زن��ان به‌عنوان نیرو‌های فعال‬ ‫در عرصه مدیریت‪ ،‬در روس��تا‌ها که از س��نتی‌ترین‬ ‫بخش‌های کشور هستند‪ ،‬به خوبی پذیرفته شده؛ در‬ ‫حالی که این مسئله شاید با این آهنگ تند هنوز در‬ ‫شهر‌های ما پذیرفته شده نباشد‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬رییس س��ازمان حفاظت محیط‌زیس��ت‬ ‫گف��ت‪ :‬ت��ا پایان س��ال ه��زار محیط‌ب��ان به‌صورت‬ ‫تخصص��ی آم��وزش می‌بینن��د‪ .‬معصومه ابت��کار در‬ ‫مراس��م یادبود سرگرد شهید محمدجالل کاشانی با‬ ‫بیان اینکه تاکنون ‪ 115‬محیط‌بان شهید داشته‌ایم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون با همکاری دانش��گاه نیروی انتظامی‬ ‫‪ 500‬محیط‌بان آموزش‌های تخصصی دیده‌اند‪.‬‬ ‫فارس ‪ -‬سازمان حج و زیارت هفدهم ربیع االول‬ ‫س��الروز میالد پیامبر گرامی اس�لام(ص) را به‌عنوان‬ ‫فراخوان حج تمتع در تقویم این س��ازمان ثبت کرده‬ ‫اس��ت و بر این اساس جمعه این هفته یعنی هفدهم‬ ‫ربیع‌االول اطالعیه فراخوان حج تمتع صادر و منتشر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ایلن�ا – ب��رای نخس��تین ب��ار و در آس��تانه ‪17‬‬ ‫ربی��ع‌االول؛ س��الروز میالد خجس��ته حض��رت نبی‬ ‫اک��رم(ص) و حضرت امام جعف��ر صادق (ع)‪ ،‬درهای‬ ‫ش��هرک س��ینمایی حض��رت محمد(ص) ب��ه روی‬ ‫خبرن��گاران باز ش��د وخبرنگاران از لوکیش��ن‌هایی‬ ‫همچون کعبه‪ ،‬خانه عبدالمطلب‪ ،‬خانه ابولهب‪ ،‬شعب‬ ‫ابی‌طالب‪ ،‬مدینه و‪ ...‬بازدید کردند‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ 210 -‬عنوان کتاب از آثار گروه انتش��اراتی‬ ‫الهدی در کنار آثاری از ‪ 29‬کشور جهان در بیست و‬ ‫پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوحه قطر عرضه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ف�ارس ‪ -‬مدیرعامل موسس��ه توس��عه هنرهای‬ ‫معاص��ر درباره نحوه پرداخت بودجه جش��نواره تئاتر‬ ‫فج��ر تاکید کرد‪ 800 :‬میلی��ون تومان کمک هزینه‬ ‫گروه‌ها به دبیرخانه جشنواره پرداخت شد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت‪ :‬فراخوان‬ ‫دوم جذب هیات علمی س��ال ‪ 1393‬دانشگاه آزاد تا‬ ‫‪ ۲۰‬بهمن‌ماه ادامه دارد‪.‬‬ ‫ایسنا ‪ -‬معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری‬ ‫از حل مش��کل ارتقای ش��غلی ‪137‬هزار بازنشس��ته‬ ‫آم��وزش و پرورش خبر داد و گفت‪ :‬احکام این تعداد‬ ‫از فرهنگیان در استان‌ها در حال صدور است‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬مجموعه ش��ناخته ش��ده «مهاجرت‌های‬ ‫بزرگ» در ‪ 6‬قس��مت ‪50‬دقیقه‌ای از ش��بکه مستند‬ ‫پخش می‌شود‪ .‬این مستند روایتگر مهاجرت حیوانات‬ ‫اس��ت و برای س��اخت آن بیش از ‪680‬هزار کیلومتر‬ ‫مسافت طی شده است تا زیبایی و هیجان مهاجرت‬ ‫حیوانات به تصویر کشیده شود‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬مدیر کل پزش��کی‌قانونی اس��تان تهران‬ ‫اعالم کرد‪ :‬تا پایان آبان امس��ال ‪ ۵۴‬مورد فوت ناشی‬ ‫از مس��مومیت با گاز منواکسیدکربن به مراکز پزشکی‬ ‫قانونی استان تهران ارجاع شده است که این میزان در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬معاون امور انجمن‌های س��ازمان بس��یج‬ ‫هنرمن��دان کش��ور‪ ،‬از برگزاری هفتمین جش��نواره‬ ‫سراس��ری هنرهای تجسمی بسیج به میزبانی استان‬ ‫لرستان خبر داد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫جشنواره سی‌وسوم فجر‬ ‫با فیلم محمد (ص) آغاز می‌شود‬ ‫رییس س��ازمان س��ینمایی از افتتاح‬ ‫سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم‬ ‫فجر با فیلم سینمایی محمد (ص) خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس حج��ت‌اهلل ایوبی‬ ‫رییس س��ازمان س��ینمایی با اشاره به‬ ‫رونمای��ی از این فیل��م در روز ابتدایی‬ ‫جش��نواره فیل��م فج��ر گف��ت‪ :‬از این‬ ‫جش��نواره ب��ا فیلم محم��د (ص) به‬ ‫عنوان یک اکران ویژه رونمایی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه برنامه‌ری��زی برای‬ ‫زیر آسمان شهر‬ ‫اک��ران گس��ترده ای��ن فیلم خ��ارج از‬ ‫مرزه��ای ای��ران نی��ز گف��ت‪ :‬مطمئن‬ ‫هس��تم این فیلم در تمامی کشورهای‬ ‫دنی��ا م��ی‌رود و هم��ه ش��اهد تالش‬ ‫عوامل ای��ن فیلم خواهند ب��ود و فیلم‬ ‫محم��د (ص) ب��دون هیچ حاش��یه و‬ ‫حساس��یتی در همه دنیا نمایش داده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درب��اره نگه��داری از‬ ‫لوکیش��ن عظی��م فیل��م اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫آنقدر این لوکیش��ن خوب ساخته شده‬ ‫ک��ه قطعا ماندگار خواهد ش��د اما همه‬ ‫مین�و بدیعی ‪ -‬از دروازه عش��ق گذش��ته‬ ‫بودیم تا پای جبل‌النور‪ ،‬کوهساری بلند که‬ ‫از آنجا تا بی‌نهایت آسمان گسترده بود و تو‬ ‫می‌اندیش��یدی ک��ه هاله‌های ن��ور بر گرداگ��رد زمین‬ ‫نشس��ته‌اند و تو همه هس��تی‌ات را ب��ه آن مکان آورده‬ ‫بودی‪ .‬از دروازه عشق گذشته بودیم و ستیغ آفتاب داغ‬ ‫در پ��ای جبل‌الن��ور از انتظاری س��ترگ‪ ،‬انگار س��خن‬ ‫می‌گفت‪ ،‬از انتظار پیوستن بانویی عالی‌مقام و نورانی به‬ ‫پ��ای کوهس��اری از نور ب��ه بیکرانه‌های هفت آس��مان‬ ‫خداوندی می‌رس��ید‪ .‬نشسته بودم و در یک طرفه‌العین‬ ‫انگار خورش��ید در پشت کوهساران سر به فلک کشیده‬ ‫پنهان ش��د و من ماندم و تنهایی بیابان و بوی صحرا که‬ ‫لب‌های داغمه بسته ش��تران حکایت‌ها می‌گفت‪ .‬اینک‬ ‫شب به تمامی بر آن کوهس��ار سایه می‌افکند و هزاران‬ ‫ستاره آسمانی بر فراز مکه ظاهر می‌شدند‪.‬‬ ‫نشسته بودم همچون زائر خسته از پیمودن فرسنگ‌ها‬ ‫راه و چش��م‌هایم از اش��ک‌های ش��وق لبریز بود‪ .‬در آن‬ ‫تالش��مان را برای حفاظت از آن به کار‬ ‫خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان سینمایی با اشاره به‬ ‫برطرف‌ش��دن مشکالت فیلم سینمایی‬ ‫«رستاخیز» برای اکران عمومی گفت‪:‬‬ ‫در پای جبل‌النور‬ ‫بی‌کرانگی آسمان و زمین‪ ،‬عظمت کائنات جلوه دیگری‬ ‫داش��ت و جای پای انسانی س��ترگ که به مقام آخرین‬ ‫پیامبر الهی دس��ت یافته بود‪ .‬شعاعی از نور ‪ -‬اما‪ -‬همه‬ ‫ح��س مرا درهم می‌ریخت و بانوی��ی با قدم‌های محکم‬ ‫در آن بیاب��ان بره��وت می‌آمد و به پای آن کوهس��اران‬ ‫س��ر به فلک کش��یده و جبل‌النور‪ ،‬صدایی انگار از غیب‬ ‫ندا داد‪ ،‬گام‌های حضرت خدیجه (س) را می‌ش��نوی که‬ ‫با کوله‌باری از غذا آمده است برای آن یگانه بشریت‪...‬‬ ‫ان��گار از خوابی ش��یرین برخاس��ته باش��م‪ ،‬در برابر‬ ‫چش��م‌هایم انبوه زائ��ران بودن��د ک��ه از جبل‌النور باال‬ ‫می‌‌رفتند تا خود را به غار حرا برس��انند و من سرگشته‬ ‫و رها در وادی حیرت که‪ ....‬باز گویی هاتفی از غیب ندا‬ ‫در داد‪ :‬آن‌شب آسمان مکه نورباران بود‪ ،‬همه ستاره‌های‬ ‫درخشان‪ ،‬همه فرشتگان آسمانی‪ ،‬همه ارواح پاک‪ ،‬همه‬ ‫کائن��ات در انتظ��ار تولد ن��وزادی بودند ک��ه با تولدش‬ ‫کائنات‪ ،‬موجودات‪ ،‬انسان‌هاو‪ ...‬را به توحید‪ ،‬یکتاپرستی‬ ‫و رستاخیزی تازه نوید می‌داد‪...‬‬ ‫طرح یک فیلم یک سالم در جشنواره فجر‬ ‫امسال قبل از آغاز سی‌وسومین دوره جشنواره فیلم‬ ‫فجر‪ ،‬فیلم‌های حاضر در بخش‌های مس��ابقه در قالب‬ ‫طرحی به نام «یک فیلم یک سالم» معرفی و رونمایی‬ ‫می‌شوند‪ .‬به گزارش ایلنا مازیار فکری‌ارشاد مدیر این‬ ‫طرح گفت‪ :‬کمیته‌ای از هفته‌ها قبل در ستاد برگزاری‬ ‫جشنواره فیلم فجر تشکیل شده و با یک برنامه‌ریزی‬ ‫فیلم‌های جش��نواره فیلم فج��ر را از تاریخ ‪ ۲۳‬تا ‪۳۰‬‬ ‫دی‌م��اه در برنامه‌های جداگان��ه معرفی می‌کند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این ط��رح هر روز‪ 5،6‬فیلم در دو نوبت‬ ‫صبح و عصر با حضور کارگردان‪ ،‬تهیه‌کننده و دو نفر‬ ‫از بازیگران آن برای اصحاب رسانه معرفی می‌شوند‪.‬‬ ‫س روز‬ ‫عک ‌‬ ‫حرم مطهر پیامبر گرامی اسالم (ص) در مدینه منوره‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫قافله ساالر ما فخر جهان‬ ‫مصطفی است‬ ‫همه می‌دانس��تند ک��ه او می‌آید‪ ...‬تم��ام پیامبران از‬ ‫آدم(ع) تا مس��یح(ع) ورود او را به جهان بش��ارت داده‬ ‫بودند‪ ...‬گفت خداون��د او را در قرآن به نام فراخوانده و‬ ‫درباره او با ما سخن گفته است‪ ...‬القاب بسیاری هم برای‬ ‫اوس��ت و کار کار خداس��ت که این همه نام و جالل به‬ ‫او بخشید‪ ...‬رسول‌اهلل‪ ،‬نبی‌اهلل‪ ،‬مصطفی‪ ،‬محمود‪ ،‬امین‪،‬‬ ‫مدثر‪ ،‬مبین‪ ،‬رحمت‪ ،‬نعمت‪ ،‬ش��اهد‪،‬‬ ‫ا ّمی‪ ،‬خاتم‪ ،‬م ّزمل‪ّ ،‬‬ ‫مبشّ ر‪ ،‬منذر‪ ،‬مذ ّکر‪ ،‬یس‪ ،‬ط ‏ه و‪ ...‬القاب زیبای او در کتاب‬ ‫خداست‪ ...‬القاب از آن کودکی است که در ‪17‬ربیع‌االول‬ ‫حدود ‪ 1400‬س��ال پیش‪ ،‬در مکه چش��مان عالم را به‬ ‫وج��ود خ��ود نور باران کرد و چش��م به جهان گش��ود‪.‬‬ ‫گامی به سوی آسمان‬ ‫ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائم مق�ام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫گلگشتی در ادب فارسی‬ ‫ما از هم��ان ابتدا پش��تیبان این فیلم‬ ‫بودیم و هنوز هم هس��تیم و مشکالت‬ ‫مرب��وط ب��ه نمایش آن برطرف ش��ده‬ ‫و امیدواری��م فیل��م ب��دون هیچ‌گونه‬ ‫حاشیه‌ای به نمایش درآید‪.‬‬ ‫استاد جبرئیل مکرم‪ ،‬محمد(ص) است‬ ‫مریم ابراهیمی‪ -‬گفت که القاب پیامبران‬ ‫ه��م کار خداس��ت‪ ...‬چنانک��ه ابراهیم(ع)‪،‬‬ ‫خلی��ل‌اهلل اس��ت‪ ،‬عیس��ی(ع) روح‌اهلل و‬ ‫محم��د(ص) هم که محبوب خداس��ت ت��ا ابد‌االباد‪ ...‬و‬ ‫هرچه خدا از محمد گفت و درباره‌اش فرمود‪ ،‬همه از سر‬ ‫تعزیز و تحبیب بود و همین‪.‬‬ ‫‪ ...‬محمد حبیب‌اهلل ش��د‪ ...‬و خداوند او را به جهانیان‬ ‫ِ‬ ‫دوس��ت‬ ‫معرفی کرد و آش��نایی داد‪ .‬خدا گفت‪ :‬محمد‬ ‫من است‪ ،‬عالمیان تعظیم کردند و سر فرود آوردند که‪:‬‬ ‫آشنایی با شما س��ر‌فرازی و افتخار ماست و در برابرش‬ ‫زانو زدند که جهانیان از آشنایی باشما خوشوقت‌اند‪...‬‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫کودک��ی که آمنه‪ ،‬دختر وهب‪ ،‬مادرش و عبداهلل پدرش‬ ‫ب��ود‪ ...‬و تا پاهای نیلوفرین و مبارکش را به زمین جهان‬ ‫گذاشت ‪ ...‬اعجاز هم از در رسید‪ ...‬ایوان کسری لرزید و‬ ‫‪ 14‬کنگره از آن فرو افتاد‪ .‬در آن روز دریاچه س��اوه که‬ ‫دیرزمانی آن را می‌پرستیدند‪ ،‬فرو رفت و خشکش زد‪...‬‬ ‫وادی سماوه که سالیانی دراز کسی در آن آب ندیده بود‪،‬‬ ‫از آب جاری سرش��ار شد‪ ...‬آتشکده فارس که هزار سال‬ ‫روش��ن مانده بود‪ ،‬ناگهان در خاموشی فرو رفت‪ ....‬طاق‬ ‫کسری از میان شکست و دوتا شد و سحر ساحران همه‬ ‫باطل شد‪ ...‬همان روز یزدان پاک شعر خود را سرود‪ ...‬و‬ ‫محمد شعر یزدان بود‪...‬‬ ‫بر بس��تر آسمانی آمنه آن مادر آسمانی‪ ،‬مریم مقدس‬ ‫و آسیه حاضر بودند‪ ،‬آمنه در سیمای همه آن فرشتگان‬ ‫ی دید که جهان‬ ‫و ارواح پ��اک‪ ،‬انتظار میالد نوزادی را م ‌‬ ‫را به تولدی دوباره فرا می‌خواند و این نوزاد‪ ،‬کسی نبود‬ ‫جز حضرت محمد (ص)‪...‬‬ ‫هاتف غی��ب در گوش‌هایم ن��دا داد‪ :‬برخیز به احترام‬ ‫بزرگترین رس��ول و پیامبر تاریخ که تو را به س��جده‌ای‬ ‫بی‌‌نهایت در برابر عظم��ت خداوندی می‌خواند که همه‬ ‫آسمان‌ها و زمین از آن اوست‪...‬‬ ‫ناگاه مانند صاعقه‌ای برخاستم و به دنبال زائرانی که از‬ ‫جبل النور باال می‌رفتند دویدم‪ .‬سنگالخ‌ها زیرپایم هیچ‬ ‫بودند و خاک‌های ریز که از گوش��ه چادرم برمی‌خاست‬ ‫گویی همه تمنای عبادت را نصیبم می‌س��اخت‪ .‬در یک‬ ‫لحظه اندیش��یدم چقدر این مکان مقدس اس��ت؛ همه‬ ‫ذرات خ��اک آن یادآور گرد راه گام‌های پیامبری اس��ت‬ ‫که بار دیگر رسالت آسمانی را نصیب زمینیان ساخت تا‬ ‫از خواب غفلت بیدار شویم‪...‬‬ ‫اختصاص‪2‬میلیارد تومان بودجه‬ ‫برای کتاب‌های کمک آموزشی‬ ‫دبیرکل دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزشی از‬ ‫اختصاص بودجه‌ای برابر ب��ا ‪۲‬میلیارد تومان برای‬ ‫خری��د آثار برگزی��ده جش��نواره کتاب‌های کمک‬ ‫آموزش��ی رش��د خبر داد‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬محمد‬ ‫ناصری گف��ت‪ :‬همکاران ما در آم��وزش و پرورش‬ ‫برای اینکه بتوانند برنامه‌های درس��ی را به خوبی‬ ‫پوش��ش دهند‪ ،‬باید از اجزا و کتاب‌های دیگر هم‬ ‫به��ره ببرند‪ .‬برای مثال‪ ،‬دش��واری‌هایی در توضیح‬ ‫مفاهیم ریاضی ی��ا در درس علوم و جغرافیا وجود‬ ‫دارد‪ .‬چه اش��کالی دارد ما کتاب‌هایی را به بچ ‌ه‪‎‬ها‬ ‫معرفی کنیم که این دشواری‌ها را برای آنها آسان‬ ‫می‌کند یا دانش‌آموزان بسیاری هستند که دل‌شان‬ ‫می‌خواهد س��عدی را بهتر و بیش��تر بشناسند‪ .‬ما‬ ‫می‌توانیم کتاب‌های��ی را در اختیار بچه‌ها بگذاریم‬ ‫که این نیاز را برآورده کند‪.‬‬ ‫ناص��ری اف��زود‪ :‬جش��نواره کتاب‌ه��ای کم��ک‬ ‫آموزش��ی بر این اس��ت تا نقش حمایتی داش��ته‬ ‫باشد و از ناشران و پدیدآورندگان کتاب‌های خوب‬ ‫و هماهن��گ با اس��تانداردهای آم��وزش و پرورش‬ ‫حمایت کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در س��ال ‪۸۲ ،۱۳۷۹‬درصد کتاب‌ها‬ ‫غیراس��تاندارد ب��ود و حاال این می��زان به کمتر از‬ ‫‪۵۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫ش��اعران بزرگ ایرانی همچون سعدی و مولوی‬ ‫که شیفته خصلت‌های نیکوی پیامبر گرامی اسالم‬ ‫(ص) بوده‌‌ان��د درم��دح وتوصیف خات��م پیامبران‬ ‫از تمامی ذوق و اس��تعداد خوی��ش بهره گرفتند و‬ ‫بهترین اشعار را در این‌باره سروده‌‌اند‪.‬‬ ‫جالل‌الدین محم��د مولوی درباره حضرت محمد‬ ‫(ص) اش��عار بس��یار زیادی دارد‪ .‬او که داستان‌های‬ ‫پیامبر (ص) دستمایه گفتن و سرودن در مثنوی‌اش‬ ‫ش��ده و باره��ا از آن حضرت گفت��ه و ارادتش را به‬ ‫س��احت پاکش نش��ان داده اس��ت‪ ،‬در غزل‌هایش‬ ‫هم ش��ورآفرین از ختمی مرتب��ت گفته که یکی از‬ ‫مشهورترین غزل‌های مولوی در وصف پیامبر (ص)‬ ‫در ادامه می‌آید‪:‬‬ ‫هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست‬ ‫م��ا بفلک می‌رویم عزم تماش��ا کراس��ت‬ ‫م��ا بفلک بوده‌ای��م یار مل��ک بوده‌ایم‬ ‫باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست‬ ‫خود ز فلک برتریم وز ملک افزون تریم‬ ‫زین دو چرا نگذریم؟! منزل ما کبریاست‬ ‫گوهر پاک از کج��ا! عالم خاک از کجا‬ ‫بر چه فرود آمدیت؟ بار کنید این چه جاست؟‬ ‫بخ��ت جوان یار م��ا‪ ،‬دادن جان کار ما‬ ‫قافله س��االر ما فخر جهان مصطفاس��ت‬ ‫از مه او مه ش��کافت دیدن او بر نتافت‬ ‫ماه چنان بخت یافت او که کمینه گداست‬ ‫بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست‬ ‫شعشعه این خیال زان رخ چون والضُ حاست‬ ‫در دل م��ا در نگ��ر ه��ر دم ش��قّ قمر‬ ‫کز نظر آن نظر چشم تو آن‌سو چراست؟‬ ‫خلق چو مرغابی��ان‌زاده ز دریای جان‬ ‫کی کند اینجا مقام؟! مرغ کزان بحر خاست؟‬ ‫بلکه بدریا دری��م جمله در او حاضریم‬ ‫ور نه ز دریای دل موج پیاپی چراس��ت؟‬ ‫آمده موج الست کش��تی قالب ببست‬ ‫باز چو کشتی شکست‪ ،‬نوبت وصل و لقاست‬ ‫‹ ‹از سخن سعدی‬ ‫س��عدی ش��یرازی این بزرگترین غزلسرای ایران‬ ‫ک��ه غزل رابه مرتبه باالی خود رس��اند و بعد از او‬ ‫تنها حافظ یک استثناست در وصف پیامبری سخن‬ ‫می‌گوید که رحمت‪ ،‬خصلت‌های نیکویش و دعوت‬ ‫او ب��ه بندگی پروردگار‪ ،‬جهان را درنوردید‪ .‬او بزرگ‬ ‫پیامبری اس��ت که رسالت وحدت را بر دوش همه‬ ‫پاکان روزگار گسترد‪.‬‬ ‫ش��یخ اجل مش��رف‌الدین مصلح س��عدی شیرازی‬ ‫درباره حضرت محمد (ص) هم ش��عر معروفی دارد‬ ‫ک��ه بارها و بارها خوانده ش��ده و باز هم اگر خوانده‬ ‫ش��ود نه چیزی از زیبایی ش��عر کم می‌شود و نه از‬ ‫جمال و کمال محمد (ص)‬ ‫م��اه ف��رو ماند از جم��ال محمد (ص)‬ ‫س��رو نباش��د به اعت��دال محم��د (ص)‬ ‫قدر فل��ک را کمال و منزلتى نیس��ت‬ ‫در نظ��ر ق��در ب��ا کم��ال محم��د (ص)‬ ‫وع��ده دی��دار هر کس��ى ب��ه قیامت‬ ‫لیل��ه اس��رى ش��ب وصال محم��د (ص)‬ ‫آدم و نوح و خلیل و موس��ى و عیسى‬ ‫آم��ده مجم��وع در ظ�لال محم��د(ص)‬ ‫عرصه گیت��ى مجال همت او نیس��ت‬ ‫روز قیام��ت نگ��ر مج��ال محم��د (ص)‬ ‫و آن همه پیرایه بس��ته جنت فردوس‬ ‫وه ک��ه قبول��ش کند ب�لال محمد (ص)‬ ‫همچو زمین خواهد آس��مان که بیفتد‬ ‫ت��ا بدهد بوس��ه ب��ر نعال محم��د (ص)‬ ‫ش��مس و قم��ر در زمین حش��ر نتابد‬ ‫ن��ور نتاب��د مگ��ر جم��ال محم��د (ص)‬ ‫ش��اید اگ��ر آفت��اب و م��اه نتاب��د‬ ‫پیش دو اب��روى چون هالل محمد (ص)‬ ‫چش��م مرا تا به خواب دی��د جمالش‬ ‫خ��واب نمى‏گیرد از خی��ال محمد (ص)‬ ‫س��عدى اگر عاش��قى کن��ى و جوانى‬ ‫عشق محمد(ص) بس است و آل محمد(ص)‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!