صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲۴

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 124

روزنامه صمت شماره 124

‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫یارانه را به تولید صادراتی بدهیم‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬دی ‪1393‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول‪1436‬‬ ‫‪ 5‬ژانویه ‪2015‬‬ ‫سال یازدهم دوره جدید شماره ‪ 124‬پیاپی ‪ 32 1442‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با هدف بررسی مشکالت و راه‌های دستیابی به رشد پایدار برگزار شد‬ ‫اقتصاد ایران زیر ذره‌بین دولتمردان‬ ‫کمر تولید‬ ‫در الیحه بودجه ‪ 94‬شکست‬ ‫‪3‬‬ ‫راه تجارت را سخت نکنیم‬ ‫‪7‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫محرک رشد اقتصادی‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫محمدرضا نعم��ت‌زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫نشست رش��د اقتصادی و چرخه‌های تجارت با بیان اینکه‬ ‫صادرات غیرنفتی کشور در ‪ 8‬ماه امسال در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال قبل با ‪ 20‬درصد افزایش به ‪ 39/5‬میلیارد دالر‬ ‫رسیده گفت‪ :‬واردات کشور نیز در این مدت ‪20‬درصد رشد‬ ‫داشته و به ‪ 34/2‬دهم میلیارد دالر رسیده است‪.‬نعمت زاده‬ ‫با تاکید بر لزوم تغییر نظام پرداخت یارانه‌ها و لزوم س��وق‬ ‫دادن بخش��ی از آن به سمت پش��تیبانی از تولید صادراتی‬ ‫گفت‪ :‬در این زمینه به دنبال پیگیری احیای شورای عالی‬ ‫صادرات هستیم‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ 14‬و ‪19‬‬ ‫‪4‬‬ ‫استخراج ساالنه ‪ 56‬میلیون تن‬ ‫ماده معدنی در کرمان‬ ‫‪23‬‬ ‫واردات تجهیزات پزشکی‬ ‫بی‌کیفیتممنوع!‬ ‫‌کیمیای سرخ‬ ‫در معدن هرمز‬ ‫رئیس‌جمهوری‪:‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اقتصاد باید از رانت نجات یابد‬ ‫‪28‬‬ ‫معادن کوچک‬ ‫آالینده‌ترهستند‬ ‫اتاق رصد اقتصادی‬ ‫وزارتخانه‌ها‬ ‫فرهنگ قصریانی‬ ‫موید حسینی‌صدر‬ ‫عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلس‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرکل زیستگاه‌ها و امور‬ ‫مناطق چهارگانه محیط‌زیست‬ ‫‪ 7‬روزنامه در‪ 1‬روزنامه‬ ‫سازمان آگهی‌ها ‪88722732-3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تحولی بزرگ‬ ‫در تجارت اردبیل‬ ‫نساجی قزوین‬ ‫با تمام‌قوا تولیدمی‌کند‬ ‫توسعه اقتصادی‬ ‫در گرو توسعه صنعتی‬ ‫میر قسمت موسوی اصل‬ ‫عبدالقهار ناصحی‬ ‫نصراهلل محمدحسین فالح‬ ‫نماینده مردم اردبیل در مجلس‬ ‫‪9‬‬ ‫مدیرکلشهرک‌هایصنعتیقزوین‬ ‫‪24‬‬ ‫عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت‬ ‫‪30‬‬
‫اخبار کوتاه از ایران‬ ‫مع��اون اطالع��ات داخل��ی وزیر اطالع��ات از‬ ‫تعطیلی ‪ 17‬دفتر در داخل کش��ور خبر داد که برای‬ ‫ش��بکه‌های ماهواره‌ای به نام ش��یعه‪ ،‬برنامه تولید و‬ ‫ارسال می‌کردند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان بازرس��ی کل کشور گفت‪ :‬این‬ ‫س��ازمان قصد دارد به شکلی عملی‪ ،‬هزینه ورود در‬ ‫فعالیت‌های فس��ادآور و ارتکاب جرایم در این زمینه‬ ‫را افزایش دهد‪.‬‬ ‫«عل��ی اکب��ر والیتی» رییس مرک��ز تحقیقات‬ ‫اس��تراتژیک مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت‪:‬‬ ‫ام��روز بی��ش از هر زم��ان دیگری پس از س��قوط‬ ‫دیکتات��وری صدام‪ ،‬م��ردم عراق احس��اس آرامش‬ ‫می‌کنند و تروریس��ت‌ها رو به شکست بوده و عراق‬ ‫رو به ثبات است‪.‬‬ ‫دادس��تان کل کش��ور گف��ت‪ :‬طب��ق قان��ون‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های س��هامی خاص حق ندارن��د همچون‬ ‫ش��رکت‌های سهامی عام و بدون پشتوانه الزم اقدام‬ ‫به عرضه سهام به مردم کنند‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه‌‪ ،‬ت��رور ‪ 3‬نفر از‬ ‫علمای اهل س��نت در استان بصره عراق را به‌شدت‬ ‫محکوم کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی با اش��اره ب��ه اینکه در‬ ‫چن��د س��ال گذش��ته در زیرمجموعه ای��ن وزارت‬ ‫سرمایه‌گذاری جدی انجام نشده است‪ ،‬گفت‌‪ :‬نمودار‬ ‫ی در این مجموعه سیر‬ ‫سرمایه‌گذاری بخش خصوص ‌‬ ‫نزولی داشته است‪.‬‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬راهبرد‬ ‫امسال و سال آینده ما در بهزیستی تقویت نهادهای‬ ‫مردمی و کمک‪ ،‬احیا و گسترش دادن آن به مراکزی‬ ‫است که مردم در آن دخیل هستند‪.‬‬ ‫مع��اون رییس‌جمه��وری و ریی��س س��ازمان‬ ‫محیط‌زیس��ت گف��ت‪ :‬ارزیابی زیس��ت‌محیطی یک‬ ‫فرآیند دانش‌بنیان است و مهم‌ترین علت پیوند بین‬ ‫توسعه پایدار با محیط‌زیست است‪.‬‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری مش��ترک بین س��ازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط‌زیس��ت و وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فن��اوری ب��ه امض��ای معصوم��ه ابت��کار‪ ،‬معاون‬ ‫رییس‌جمه��وری و ریی��س س��ازمان حفاظ��ت‬ ‫محیط‌زیست و محمد فرهادی‪ ،‬وزیر علوم رسید‪.‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫نخس��ت‌وزیر انگلیس گفت همه‌پرس��ی جدایی‬ ‫انگلی��س از اتحادیه اروپا را زودت��ر برگزار خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مناب��ع آگاه در مص��ر اع�لام کردن��د ک��ه در‬ ‫جدیدترین حوادث منطقه س��ینا یک سرباز ارتش‬ ‫و ‪ 7‬شبه نظامی کشته شدند‪.‬‬ ‫درگیری گروه‌های تروریس��تی ب��ا یکدیگر در‬ ‫حومه دمش��ق تعدادی کش��ته و زخم��ی برجای‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫جشن میالد حضرت محمد مصطفی (ص) نبی‬ ‫گرامی اس�لام همزم��ان با آغاز هفت��ه وحدت در‬ ‫شهرهای مختلف هندوستان برگزار شد‪.‬‬ ‫دو هفت��ه پ��س از اینک��ه «ب��اراک اوبام��ا»‬ ‫رییس‌جمهوری امریکا از احیای روابط دیپلماتیک‬ ‫با کوبا خبر داد‪ ،‬اعضای کنگره این کش��ور تهدید‬ ‫به مانع‌تراشی در این روند کردند‪.‬‬ ‫نیروهای ارتش و عشایر عراق ضمن آزادسازی‬ ‫مناطق��ی از اس��تان «صالح‌الدی��ن» از چن��گال‬ ‫تروریس��ت‌های «داع��ش»‪ ،‬موف��ق ش��دند ‪30‬‬ ‫تروریس��ت را به هالکت رس��انده و ده‌ها نفر دیگر‬ ‫از آنها را دستگیر کنند‪.‬‬ ‫کره ش��مالی با انتقاد از تحریم‌های امریکا علیه‬ ‫این کشور‪ ،‬آن را نشات‌گرفته از اختالفات دیرینه‪،‬‬ ‫تاریخ��ی و خصومت‌های کهنه کاخ س��فید علیه‬ ‫پیونگ یانگ دانست‪.‬‬ ‫ی��ک مق��ام بلندپایه مصری ب��ه روزنامه اردنی‬ ‫«الع��رب الیوم» گفت‪ :‬مصر درصدد حل سیاس��ی‬ ‫بحران س��وریه ب��دون تاخیر و با مش��ارکت همه‬ ‫طرف‌هاست‪.‬‬ ‫کره‌جنوبی با استقبال از تحریم‌های امریکا علیه‬ ‫کره شمالی‪ ،‬آن را ش��یوه‌ای مناسب برای کنترل‬ ‫این کشور دانست‪.‬‬ ‫ریی��س اداره روابط و هم��کاری بین‌المللی در‬ ‫وزارت کشور تشکیالت خودگردان فلسطین اعالم‬ ‫کرد ک��ه به‌زودی ب��ه س��ازمان بین‌المللی پلیس‬ ‫جنایی (اینترپل) خواهد پیوست‪.‬‬ ‫مسئوالن استان «دیالی» در شمال شرق عراق‪،‬‬ ‫از کشته‌ش��دن «ابوعبداهلل عراقی» مفتی گروهک‬ ‫تروریستی داعش در این استان خبر دادند‪.‬‬ ‫الکس��یس س��یپراس‪ ،‬رهب��ر ح��زب چپگ��رای‬ ‫«سیریزا» یونان‪ ،‬اعالم کرد که با پیروزی این حزب‬ ‫در انتخابات پارلمانی روند تغییرات الزم در اروپا از‬ ‫کشورش آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫تازه‌ترین نظرسنجی موسسه «پیو» حاکی از آن‬ ‫اس��ت که ‪ ۷۱‬درصد از مردم امریکا از مس��یری که‬ ‫کشور آنها در پیش گرفته است ناراضی هستند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫حجت‌االسالم والمسلمین معزی به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه در جمعیت هالل‌احمر منصوب شد‬ ‫رهبر معظم انقالب‪ :‬روحیه اعتماد به نفس و آرامش بخشیدن به جان‌های خسته از حوادث را گسترش دهید‬ ‫حض��رت آی��ت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬رهب��ر معظم انقالب اس�لامی در حکمی‬ ‫حجت‌االس�لام آقای حاج‌شیخ عبدالحس��ین معزی را به عنوان نماینده‬ ‫ولی‌فقیه در جمعیت هالل‌احمر جمهوری اسالمی ایران منصوب کردند‪.‬‬ ‫متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫جناب حجت‌‌االسالم آقای حاج شیخ عبدالحسین معزی دامت توفیقاته‬ ‫با توجه به فقدان روحانی دلسوز و خدمتگزار جناب حجت‌االسالم آقای‬ ‫غیوری که س��ال‌های متمادی در جمعیت هالل‌احمر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران منشاء خدمات فراوان بودند‪ ،‬جنابعالی را که برخوردار از شایستگی‬ ‫و صالحیت و احساس مسئولیت در قبال محرومیت‌های مادی و فرهنگی‬ ‫هستید‪ ،‬به‌عنوان نماینده خود در آن جمعیت منصوب می‌کنم‪.‬‬ ‫جمعی��ت ه�لال احمر ب��ا اه��داف واالی بازآفرینی روحی��ه اعتماد به‬ ‫نفس و امید و آرامش بخش��یدن به جان‌های خس��ته از حوادث طبیعی‬ ‫و فراهم کردن وسایل آسایش برای تن‌های رنجور‪ ،‬فارغ از مرزبندی‌های‬ ‫جغرافیایی‪ ،‬دینی‪ ،‬قومی و نژادی تاسیس شده است و منطبق بر تعالیم و‬ ‫دستورهای دین مبین اسالم است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اهمیت و ظرفیت‌ه��ای فراوان مادی و معنوی این جمعیت‬ ‫و باآگاه��ی از توانمندی‌ها و تعهد جنابعالی‪ ،‬انتظار می‌رود که با هدایت و‬ ‫نظارت بر امور‪ ،‬به تقویت و گسترش این تعالیم گرانبها و زندگی‌بخش در‬ ‫مجموعه اعضای وابس��ته به این جمعیت‪ ،‬به‌ویژه جوانان و پیشی ُجستن‬ ‫و همیاری کردن در کار نیک خدمت‌رس��انی به آسیب‌دیدگان از حوادث‬ ‫طبیعی و سایر وظایف جمعیت همت گمارید‪.‬‬ ‫از خداوند متعال توفیق جنابعالی و همه مس��ئوالن و دس��ت‌اندرکاران‬ ‫هالل‌احمر را در تحقق هر چه بیشتر اهداف آن مجموعه خواستارم‪.‬‬ ‫سیدعلی خامنه‌ای‬ ‫‪ /۱۴‬دی ماه‪۱۳۹۳ /‬‬ ‫رییس جمهوری‪:‬‬ ‫اقتصاد باید از رانت نجات یابد‬ ‫ن اینکه در کش��ور ما س��ال‌ها‬ ‫رییس‌جمه��وری با بیا ‌‬ ‫و دهه‌ها اس��ت که اقتصاد به سیاس��ت یارانه می‌دهد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اقتصاد ما هم به سیاست خارجی و هم به‬ ‫سیاس��ت داخلی یارانه می‌دهد و خوب است که یک‌بار‬ ‫هم ش��ده برعک��س عمل کنیم و از سیاس��ت داخلی و‬ ‫خارج��ی به اقتص��اد یارانه بدهیم ت��ا ببینیم زندگی و‬ ‫معیشت مردم و اشتغال جوانان چه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حجت‌االسالم روحانی در نخستین‬ ‫کنفرانس اقتصاد ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوب اس��ت بعد از‬ ‫‪ 36‬س��ال یک بار هم که ش��ده این اصل قانون اساسی‬ ‫را اجرا کنیم و برای مس��ائل مهم اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫سیاس��ی و فرهنگی ب��ه جای آنکه قانون��ی در مجلس‬ ‫تصویب ش��ود‪ ،‬ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای‬ ‫مردم و همه‌پرسی بگذاریم‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید مدتی بیش��تر‬ ‫به اقتصاد توجه کنیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬کشور ما بیشتر‬ ‫سیاس��ی است تا اقتصادی محض؛ یعنی اقتصاد ما یا با‬ ‫سیاست داخلی تلفیق می‌شود یا با سیاست خارجی‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با بیان اینکه گفته می‌ش��ود باید از‬ ‫هم��ه مالیات بگیریم و این کار درس��تی اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نمی‌ش��ود یک نهاد کار اقتصادی بکند و مالیات ندهد‬ ‫اما ت��ا می‌گوییم فالن نهاد باید مالیات بدهد بس��اطی‬ ‫درست می‌شود‪ .‬اما این دولت در هر موضوعی که بداند‬ ‫مصالح مردم اس��ت ب��دون واهم��ه از هیچ‌کس و هیچ‬ ‫نه��ادی موضوع را به مردم خواهد گفت و الیحه الزم را‬ ‫به مجلس تقدیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬برخی امور‪ ،‬سیاست داخلی‌اش خیلی‬ ‫خیلی قوی است‪ .‬بیش از آنچه که فکر می‌کنید‪ .‬درحالی‬ ‫که اقتصاد در کش��ور با انحصار پیشرفت نمی‌کند و اگر‬ ‫موضوعی منحصر در دس��ت گروه خاصی باش��د فساد‬ ‫ایجاد می‌شود‪ ،‬حتی اگر سلمان و ابوذر باشد‪.‬‬ ‫روحانی با تاکید بر اینکه اقتصاد باید از انحصار نجات‬ ‫و در صحن��ه رقابت حضور پیدا کند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫اقتصاد باید از رانت نجات پیدا کند و همه دستگاه‌های‬ ‫دولتی فعالیت اقتصادی‌ش��ان به‌طور شفاف بیان شود‪.‬‬ ‫یعن��ی همه م��ردم باهم از آم��ار و ارق��ام و طرح‌های‬ ‫اقتص��ادی در ی��ک لحظه باخبر ش��وند‪ ،‬چ��ون اینجا‬ ‫پسرخاله و پسرعمه نداریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر ش��فافیت ایجاد ش��ود و رانت از‬ ‫بین برود می‌توانیم با فساد هم مقابله کنیم که همه‌جا‬ ‫ریش��ه دوانده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مگر می‌شود با فساد‬ ‫حرکت اقتصادی ما سرعت پیدا کند؟‬ ‫ریی��س جمهوری ب��ا بیان اینک��ه در اقتصادمان باید‬ ‫به حواش��ی هم توجه کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬تنها نمی‌ش��ود که‬ ‫یک بسته سیاسی داش��ته باشیم‪ ،‬بلکه در کنارش باید‬ ‫سیاستی باشد که همراهش بوده و پشتیبانی‌اش کند تا‬ ‫کار جلو رود‪ .‬رییس دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه‬ ‫حرکت اقتصادی کش��ور از س��ال گذش��ته شروع شده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هرچه دستاورد داشته‌ایم مربوط به‬ ‫اس��تفاده از نظرات صاحب‌نظران‪ ،‬دانشگاهیان و‪ ...‬بوده‬ ‫است و دس��تاوردهایمان حاصل اعتماد مردم به عنوان‬ ‫س��رمایه اجتماعی بوده اس��ت‪ .‬همچنین حمایت‌های‬ ‫مردم و رهبر معظم انقالب همه دست‌به‌دست هم دادند‬ ‫تا توانس��تیم یک گام به جلوتر برویم و دستگاه اجرایی‬ ‫هم همه توان خود را به کار گرفت‪.‬‬ ‫روحانی ب��ا بیان اینکه امروز توانس��تیم تورم را مهار‬ ‫کنیم‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬کاهش تورم با ارزان ش��دن‬ ‫کاالها ‪2‬مقوله متفاوت است که باید برای مردم توضیح‬ ‫دهیم و از رسانه‌های عمومی خواهش می‌کنیم در کنار‬ ‫نقد و انتقاد که البته الزم و مفید است حواس‌شان باشد‬ ‫ب��ه اعتماد مردم صدمه نزنند و اگر می‌بینیم حرکتی از‬ ‫سال گذشته آغاز شده به خاطر سرمایه اجتماعی‪ ،‬رابطه‬ ‫دولت با مردم‪ ،‬اعتماد مردم به دولت و قبول کردن این حوزه خودرو‪ ،‬پتروش��یمی و کش��تیرانی برطرف شد و‬ ‫مطلب اس��ت که دولت به م��ردم دروغ نمی‌گوید و اگر بخش��ی از اموال بلوکه شده ما آزاد ش��د که در مقابل‬ ‫ما ش��فافیت بیشتری نش��ان دهیم و بگوییم فالن نوع‬ ‫اینها را از دست بدهیم چیزی نداریم‪.‬‬ ‫ریی��س دولت یازدهم با اش��اره به اینکه س��ال آینده غنی‌س��ازی که درحال حاضر به آن نی��از نداریم برای‬ ‫انتخابات اس��ت و اشکالی ندارد که رقابت کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬مدتی متوقف می‌شود و آیا این کار به معنای زیرسوال‬ ‫در مس��ائل ملی باید توجه‌مان به رشد پایدار باشد و در رفتن آرمان‌ها و اصول ماست؟‬ ‫روحان��ی تصریح کرد‪ :‬آرمان ما به س��انتریفیوژ وصل‬ ‫همی��ن زمینه بع��د از کنترل ت��ورم در دو فصل پیاپی‬ ‫نسبت به سال گذش��ته رشد حدود ‪ 4‬درصد داشته‌ایم نیست‪ ،‬بلکه آرمان به مغز و قلب و اراده ما وصل است‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با اش��اره به اینکه حرکتی در کشور‬ ‫که امیدوار‌کننده اس��ت و ان‌شاءاهلل امسال را به گونه‌ای‬ ‫ب��ه پایان می‌بریم که تورم ما کمتر از ‪ 20‬درصد باش��د با حمایت مردم آغاز ش��ده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر دولت‬ ‫و اقتصادمان بعد از ‪ 2‬س��ال رش��د منفی‪ ،‬ش��اهد رشد مش��کلی پیدا کند به صراحت برای مردم خواهد گفت‬ ‫و من به عنوان رییس‌جمهوری تردید و واهمه‌ای ندارم‬ ‫مثبت باشد‪.‬‬ ‫روحان��ی با بیان اینکه کاهش تورم برای یک فصل یا که مش��کالت را با م��ردم در میان بگ��ذارم‪ .‬اما بدانید‬ ‫یک س��ال کافی نیست‪ ،‬افزود‪ :‬باید تورم به‌طور مستمر در بس��یاری از ام��ور حرکت جامعه بای��د با همکاری و‬ ‫کاهنده باش��د تا به نقطه قابل قبول برس��یم‪ .‬پس مهار هماهنگی باشد و این‌طور نیست که همه‌چیز به دست‬ ‫تورم باید با قوت در سال‌های آینده ادامه یابد و در سال دس��تگاه اجرایی باش��د‪ .‬هر ‪ 3‬نهاد باید با هم باشند و‬ ‫هم��ه م��ا در سیاس��ت‌های کلی از‬ ‫‪ 96‬که پایان کار دولت یازدهم است‬ ‫ب��ه تورم یک رقمی برس��یم‪ .‬چراکه خوب است بعد از ‪ 36‬سال چارچوب‌های ابالغ��ی رهبر معظم‬ ‫انقالب پیروی کنیم‪.‬‬ ‫کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که‬ ‫یک بار هم که شده این‬ ‫وی تأکی��د کرد‪ :‬هیچ کاری نبوده‬ ‫تورم ‪ 2‬رقمی داشته باشد‪.‬‬ ‫اصل قانون اساسی را‬ ‫اس��ت که ما به مردم گفته باش��یم‬ ‫روحانی با اش��اره به اینکه رش��د‬ ‫اجرا کنیم و برای مسائل‬ ‫و ش��روع نکنیم‪ .‬اما ب��رای به پایان‬ ‫در کش��ور ش��روع شده اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫باید اس��تمرار داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬ما مهم اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬رسیدن نیازمند همکاری هستیم‪.‬‬ ‫سیاسی و فرهنگی به‬ ‫وی با بیان اینکه شرایط کشور در‬ ‫توس��عه پایدار‪ ،‬مستمر و همه‌جانبه‬ ‫جای آنکه قانونی در‬ ‫منطق��ه و جهان به ما حکم می‌کند‬ ‫می‌خواهیم و تجربه زندگی سیاسی‬ ‫شود‪،‬‬ ‫تصویب‬ ‫مجلس‬ ‫که امروز وحدت و اتحاد بیش��تری‬ ‫ما می‌گوید کش��ور با انزوا نمی‌تواند‬ ‫رشد مستمر داش��ته باشد و معنای ماده قانونی یا برنامه را داش��ته باش��یم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫مستقیم به آرای مردم و دولت خود را خ��ادم مردم می‌داند‬ ‫آن این نیس��ت که دست از اصول و‬ ‫و مردم صاحب اختیار هستند پس‬ ‫آرمان‌هایمان برداریم‪.‬‬ ‫همه‌پرسی بگذاریم‬ ‫اشتباه است اگر دولتی خود را سرور‬ ‫ریی��س جمهوری با بیان اینکه در‬ ‫بداند و مردم هم بگویند که کارها به‬ ‫میز مذاک��ره بحث آرم��ان و اصول‬ ‫نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬س��ر میز مذاکره نه آنها و نه ما راجع به عهده دولت است و به ما ربطی ندارد‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به اینکه امروز با پدیده جدید کاهش‬ ‫آرم��ان و اصول بحث نمی‌کنیم‪ ،‬چ��ون در دنیای امروز‬ ‫هر کش��وری دنبال منافع و خواس��ت خود است‪ .‬پس قیمت نفت مواجه هس��تیم که البته آن را در سال‌های‬ ‫اس��اس بحث سیاس��ت خارجی منافع است و نه اصول ‪ 66‬و ‪ 77‬ه��م تجرب ‌ه کرده‌ای��م‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ضعف نفت‬ ‫طوری اس��ت که به تولیدکنن��دگان و مصرف‌کنندگان‬ ‫و آرمان‌ها‪.‬‬ ‫وی با طرح این پرس��ش که مگر در مرحله نخس��ت مرتبط می‌شود‪ ،‬پس هرچه در دنیای صادرات و ارتباط‬ ‫توافق ژنو در بحث هس��ته‌ای آرمان‌ه��ا و اصول‌مان را با دنیا قوی‌تر باش��یم دیرتر صدم��ه می‌بینیم و امنیت‬ ‫معامل��ه کردیم؟ تصریح کرد‪ :‬با هم حرف زدیم و توافق ملی‌مان تقویت می‌ش��ود‪ .‬یعنی اگ��ر بتوانیم آب و گاز‬ ‫کردیم‪ .‬چون ما یک خواست داشتیم و آنها هم خواست و ب��رق به دیگر کش��ورها بفروش��یم و از آنها بخریم و‬ ‫س��رمایه‌دار خارجی به ایران بیای��د و از ایران در خارج‬ ‫خودشان را مطرح کردند‪.‬‬ ‫روحانی ب��ا بیان اینک��ه معنای مذاکرات این اس��ت س��رمایه‌گذاری کنیم امنیت‌مان تقویت می‌شود‪ .‬چون‬ ‫ک��ه پلی بین خواس��ت ما و طرف مقابل تعریف ش��ود‪ ،‬آن زمان گذش��ت که اگر س��رمایه‌دار خارجی به ایران‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در توافق ژنو بخش��ی از تحریم‌ها در می‌آمد اس��تقالل کش��ور به خطر می‌افت��اد بلکه امروز‬ ‫برعکس اس��ت اما چارچوب‌های��ی دارد که باید رعایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه باید از مرحله‬ ‫کاهش قیم��ت نفت عبور کنیم‪‌،‬اف��زود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫کاهش قیمت نفت به مرز ‪ 50‬درصد رس��یده است که‬ ‫این موضوع می‌تواند در این کنفرانس مورد بررسی قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫روحانی به مس��ئله یارانه‌ها و تاکی��د فراوان مبنی بر‬ ‫پرداخت نک��ردن یارانه به افراد ثروتمند اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬شناسایی افرادی که نیازمند نیستند کار سختی‬ ‫اس��ت‪ .‬البت��ه ‪ 50‬در صد ای��ن افراد راحت شناس��ایی‬ ‫می‌ش��وند اما در شناس��ایی ‪ 50‬درصد دیگر مشکالت‬ ‫فراوانی وجود دارد و باعث قضاوت در جامعه می‌شود‪.‬‬ ‫روحانی با اش��اره به اینکه ما یک سیس��تم اطالعاتی‬ ‫جام��ع و کامل برای ‪ 80‬میلیون جمعیت ایرانی نداریم‌‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬گفته می‌ش��ود به ایرانیان خارج از کش��ور یارانه‬ ‫ندهید اما عده‌ای از آنها مریض هس��تند و برای درمان‬ ‫از کشور خارج شده‌اند یا عده‌ای دیگر کارگر یا دانشجو‬ ‫هس��تند‪ .‬همچنین گفته می‌شود مث ً‬ ‫ال درآمد ‪ 3‬میلیون‬ ‫را مش��خص کرده و بر اس��اس آن به افراد یارانه تعلق‬ ‫بگیرد که ای��ن موضوع نیز در تهران‪ ،‬روس��تاها‌‪ ،‬مرکز‬ ‫ش��هر یا خانواده‌هایی که معلول دارند‪ ،‬متفاوت است و‬ ‫نمی‌توان براساس آن عمل کرد‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری در ادامه به مشکالت اقتصادی کشور‬ ‫اشاره کرد و تعدادی از آنها را برشمرد و افزود‪ :‬تا اقتصاد‬ ‫را به مردم واگذار نکنیم درست نمی‌شود چون با اقتصاد‬ ‫دولتی و با اقتصاد خصولتی‪ ،‬اقتصاد ما درس��ت نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫روحان��ی همچنین ب��ه اهمی��ت ایجاد اش��تغال در‬ ‫جامعه به ویژه برای بانوان اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬باید از‬ ‫ظرفیت‌های خالق در کشورمان بهره بگیریم‪.‬‬ ‫ریی��س جمهوری با بیان اینکه من به آینده امیدوارم‬ ‫چون در کش��ورمان افراد خالق بس��یاری داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این ش��رایط نیازمند وفاق هس��تیم تا از پیچ فعلی‬ ‫عبور کنیم‪ .‬چون می‌خواهیم به رش��د توأم با اش��تغال‬ ‫و رونق برس��یم‪ .‬چراکه هرچه توان اقتصادی ما قوی‌تر‬ ‫باش��د می‌توانیم قوی‌تر با خارجی‌ها مذاکره کنیم و به‬ ‫موفقیت برسیم‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری در ابتدای این کنفرانس با اش��اره به‬ ‫اینک��ه در آیین مقدس اس�لام به همان نس��بت که بر‬ ‫معنویت تاکید ش��ده اس��ت‪ ،‬به موضوع کار و تالش و‬ ‫پیش��رفت‌های مادی نیز توصیه شده‌‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫همه پیامبران‌الهی فعالیت اقتصادی داشته‌اند‪.‬‬ ‫رییس دولت تدبیر و امید با اش��اره به ش��رایطی که‬ ‫دول��ت یازدهم کار خود را در آن آغ��از کرد‪‌،‬افزود‪ :‬در‬ ‫زمینه اش��تغال مشکالت فراوانی داشتیم و کل اشتغال‬ ‫کش��ور در بازه زمانی ‪ 10‬س��اله از ‪ 84‬ت��ا ‪ 93‬از ‪20/6‬‬ ‫میلیون به ‪ 21/5‬میلیون رس��یده اس��ت و این نش��ان‬ ‫می‌دهد که اقتصاد ما اش��تغالزا نبوده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫بین س��ال‌های ‪ 85‬تا ‪ 90‬اشتغال خالص ما تقریباً صفر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به اینکه دولت یازدهم در انجام تمام‬ ‫کارها از تجربه تمام دانشمندان و صاحب‌نظران استفاده‬ ‫می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه اقتصاد ما در مقطعی به دنبال‬ ‫خوددرمانی بود که نتیجه خوددرمانی هم روشن است‪.‬‬ ‫رییس‌جمه��وری در پایان افزود‪ :‬آنچ��ه امروز در این‬ ‫کنفران��س و بعد از آن از دانش��گاهیان و صاحب‌نظران‬ ‫می‌خواهیم این است که راهکارهای مختلفی را به دولت‬ ‫ارائه کنند‪ .‬چون هرچه بر میزان و تعداد دانش��جویان‪،‬‬ ‫محققان و استادان اقتصاد در کشور افزوده می‌شود باید‬ ‫روی میز دولت راه‌حل‌های نوتر‪ ،‬دقیق‌تر‪ ،‬کارشناسی‌تر‬ ‫و بومی‌تر برای حل مشکالت وجود داشته باشد‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫صنعت خودرو محرک رشد اقتصادی‬ ‫برج‌سازی‪ ،‬دروازه ورود صنعتی‌سازی به ساخت‌وساز‬ ‫مذاکره‪ ،‬تنها راه حل‬ ‫‪3‬‬ ‫رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از کاهش ‪50‬درصدی سهم صنعت از درآمد هدفمندی اعالم کرد‬ ‫کمر تولید در الیحه بودجه ‪ 94‬شکست‬ ‫گروه صنعت‪ -‬پرداخت نشدن سهم تولید از درآمد حاصل‬ ‫از هدفمندی یارانه‌ها که سال‌هاس��ت به یکی از اصلی‌ترین‬ ‫دغدغه‌های صنعتگران تبدیل ش��ده‌‪ ،‬ب��ا ارائه الیحه بودجه‬ ‫‪ 94‬از س��وی دول��ت به مجلس رنگ‌وب��وی دیگری گرفت‪،‬‬ ‫چرا که س��هم تولید در این الیحه به نصف رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با‬ ‫انتقاد از کاهش س��هم تولید از محل درآمدهای هدفمندی‬ ‫گفت‪ :‬اتفاق غیرقابل پذیرش در الیحه بودجه آن اس��ت که‬ ‫س��هم تولید از درآمدهای هدفمندی تا حدودی نصف شده‬ ‫و از س��وی دیگر با گذشت ‪۱۰‬ماه از سال هنوز سهم تولید‬ ‫پرداخت نش��ده که همچنان امیدواریم این س��هم تا پایان‬ ‫سال به بخش تولید اختصاص یابد‪ .‬رضا رحمانی در حاشیه‬ ‫جلس��ه علنی روز گذشته در نشست خبری به تبیین سهم‬ ‫بخ��ش تولید‪ ،‬صنعت و معدن در الیحه بودجه‪ ۹۴‬پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬اعتقاد کمیس��یون صنایع و معادن این اس��ت که‬ ‫باید سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومتی ب��ا محوریت حمایت از‬ ‫تولید ملی اجرایی شود‪ ،‬این در حالی است که سال گذشته‬ ‫دول��ت اعتبار ‪۱۰‬ه��زار میلیارد تومانی را ب��رای حمایت از‬ ‫تولید در بودجه تخصیص داده بود که امسال این میزان به‬ ‫‪۵۲۰۰‬میلیارد تومان رس��یده است اما انتظار ما این بود که‬ ‫دولت یارانه ثروتمندان را حذف کند‪ ،‬نه اینکه یارانه بخش‬ ‫تولید را کاهش دهد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه سیاست‌محوری باید حمایت از تولید‬ ‫باشد و س��ایر سیاست‌ها همچون سیاست‌های مالی‪ ،‬پولی‪،‬‬ ‫ارزی و گمرکی مبتنی بر آن باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت در‬ ‫حالی درآم��د ‪۷۱‬هزار میلیارد تومانی را در الیحه بودجه از‬ ‫محل فروش نفت پیش‌بینی کرده است که این روزها شاهد‬ ‫س��قوط آزاد قیمت نفت هس��تیم که می‌توان از این اتفاق‬ ‫به‌عنوان یک فرصت اس��تفاده کرد‪ ،‬به گونه‌ای که به سمت‬ ‫کس��ب درآمدهای غیرنفتی حرکت ک��رده و روی رهایی از‬ ‫وابس��تگی به نفت تمرکز کنیم‪ .‬رییس کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس اظهار کرد‪ :‬باید محل‌های درآمدی جدید را‬ ‫شناس��ایی کرده و درآمد کش��ور را از آنجا کسب کنیم‪ ،‬نه‬ ‫اینکه تنها به‌دنب��ال اضافه کردن مالیات واحدهای تولیدی‬ ‫باشیم‪ .‬رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر‬ ‫اینکه بودجه امسال دارای نکات مثبت و منفی است‪ ،‬کلیات‬ ‫بودج��ه را مثبت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬اگر بودجه براس��اس‬ ‫اقتصاد مقاومتی تصویب ش��ود به نفع کش��ور اس��ت‪ .‬برای‬ ‫رسیدن به این مهم باید حمایت از تولید را مبنا قرار داده و‬ ‫راهبردهایی را نیز در نظر بگیریم‪ .‬نماینده تبریز در مجلس‬ ‫استفاده از ظرفیت صنایع و معادن را به عنوان راهکار اساسی‬ ‫جایگزینی نفت در درآمدهای کش��ور دانست و توضیح داد‪:‬‬ ‫دولت می‌تواند از قابلیت درآمدهای معادن اس��تفاده کرده‬ ‫و ب��رای خود کس��ب درآمد کند‪ .‬وی با اش��اره به برخی از‬ ‫اعتبارات الیحه بودجه در مورد معادن گفت‪ :‬براس��اس یک‬ ‫حکم قانونی‪ ،‬دولت باید ‪۶۵‬درصد از حقوق مالکانه‌ای را که‬ ‫از معادن می‌گیرد به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دهد تا‬ ‫آن وزارتخانه برای زیرساخت‌ها هزینه کند که این میزان در‬ ‫سال قبل ‪۱۰‬درصد بود و امسال به ‪۲۰‬درصد افزایش یافته‬ ‫ولی همچنان حکم قانونی اجرایی نش��ده است‪ .‬حکم دیگر‬ ‫این اس��ت که باید ‪۱۵‬درصد از این حق��وق مالکانه معادن‬ ‫برای رفاه مردمی که معدن در شهرش��ان واقع شده‪ ،‬هزینه‬ ‫ش��ود‪ .‬این میزان نیز در بودجه ح��دود ‪۳‬درصد پیش‌بینی‬ ‫شده که باز هم با میزان مندرج در حکم قانونی فاصله دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید دوب��اره بر اینکه درآمدهای معادن این قابلیت‬ ‫را دارد ک��ه اقتصاد را از درآمده��ای نفتی جدا کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی یکی از زیرساخت‌های اصلی صنعت‬ ‫کش��ور است‪ .‬از ‪ ۹۳۱‬ش��هرک صنعتی حدود ‪ ۴۵۰‬شهرک‬ ‫گازرسانی شده‌اند‪ ،‬حدود ‪ ۷۵۰‬شهرک برق و ‪ ۶۸۰‬شهرک‬ ‫آب دارند اما باقی شهرک‌ها چنین امکاناتی نداشته و به‌طور‬ ‫طبیعی با این ش��رایط توان فعالیت ندارند‪ .‬در این وضعیت‬ ‫دولت اعتبارات کافی را برای بهبود وضعیت این ش��هرک‌ها‬ ‫در نظر نگرفته اس��ت‪ ،‬حال اینکه توجه به این ش��هرک‌ها‬ ‫باع��ث بهبود وضعیت صنعت در کش��ور می‌ش��ود‪ .‬رییس‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس به برخ��ی از اعتبارات‬ ‫مندرج در الیحه بودجه اشاره و اظهار کرد‪ :‬اتفاق خوبی که‬ ‫امس��ال در الیحه بودجه افتاده آن است که اعتبار صندوق‬ ‫ضمان��ت از ص��ادرات را توس��ط دولت ‪۲۰۰‬میلی��ون دالر‬ ‫افزایش داده شده است‪ .‬همچنین اعتبار صندوق حمایت از‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان نیز ‪۳۰۰‬میلیون دالر افزایش یافته‬ ‫که جهت‌گیری مثبتی اس��ت‪ .‬دولت همچنین ‪۱۰۰‬میلیون‬ ‫دالر ب��رای صندوق‌های حمای��ت از صنای��ع الکترونیکی‪،‬‬ ‫معدنی‪ ،‬صنایع دریایی و حمایت از سرمایه‌گذاری از صنایع‬ ‫کوچ��ک در نظر گرفته اس��ت‪ .‬رحمان��ی همچنین گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه اعتبارات برای بهبود زیرساخت‌ها اندک است‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر سال‌های گذشته بانک مرکزی ‪۳/۵‬میلیارد دالر‬ ‫در بانک صنعت و معدن و کشاورزی سپرده‌گذاری می‌کرده‬ ‫که واحدهای مربوط از قبل این س��پرده‌گذاری تس��هیالت‬ ‫دریافت می‌کردند اما متاس��فانه این موضوع امس��ال حذف‬ ‫شده است که ما به دنبال احیای دوباره آن هستیم‪ .‬به گفته‬ ‫رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‪ ،‬براساس الیحه‬ ‫بودجه ‪۱۰‬درصد از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال‬ ‫می‌شود تا در حوزه صنعت و معدن هزینه شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه کل بودجه عمومی کش��ور ‪۲۲۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت ‪۷۱‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫درآم��د از محل فروش نفت را در الیحه بودجه لحاظ کرده‬ ‫که نظر ما این اس��ت که بودجه باید به گونه‌‌ای بس��ته شود‬ ‫که اگر قیمت نفت بیش��تر از میزان فعلی سقوط کرد بتوان‬ ‫از محل‌های دیگر کسب درآمد کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بخشودگی تسهیالت‬ ‫اعطایی به صنایع نوین‬ ‫رضا پاکدامن‬ ‫کارشناس و پژوهشگر حقوق اقتصاد‬ ‫ماده ‪ ۱۵۱‬قانون برنامه توس��عه به دولت اجازه داده‬ ‫که بخش��ی از کل تسهیالت اعطایی به صنایع نوین را‬ ‫به‏دلیل ریس��ک‏پذیر بودن آنها طبق آیین‏نامه اجرایی‬ ‫مورد بخش��ودگی قرار دهد‪ .‬ای��ن موضوع حتی قبل از‬ ‫تصویب قانون برنامه پنجم توسعه در قوانین و مقررات‬ ‫دیگ��ر از جمله آیین‏نامه اجرایی بن��د «ز» تبصره (‪)۴‬‬ ‫قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۸۶‬کل کشور پیش‏بینی شده‬ ‫بود‪ .‬پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه‪ ،‬براساس‬ ‫تکلیف م��اده ‪ ۱۵۱‬قانون مزبور‪ ،‬هی��ات وزیران طبق‬ ‫تصویب‏نام��ه ش��ماره ‪/۱۳۴۸۷۸‬ت‪۴۷۲۲۰‬ه��ـ مورخ‬ ‫‪« ۱۳۹۰/۷/۶‬آیین‏نامه اجرایی ماده (‪ ،)۱۱۸‬بند (الف)‬ ‫م��اده (‪ )۱۵۱‬و بن��د (ص) م��اده (‪ )۲۲۴‬قانون برنامه‬ ‫پنج‌ساله پنجم توس��عه جمهوری اسالمی ایران» را به‬ ‫تصویب رساند‪ .‬به نظر می‏رسد طیف صنایع با فناوری‬ ‫برتر «های تک» گسترده‏تر از مصادیق مندرج در این‬ ‫ماده هس��تند‪ .‬ماده ‪ ۶‬آیین‏نامه مزب��ور مقرر می‏دارد‪:‬‬ ‫«بررسی توجیه فنی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬مالی و بازار طرح‌های‬ ‫اکتشاف معدنی‪ ،‬نمونه‌سازی ماشین‌آالت و تجهیزات‪،‬‬ ‫طراحی و مهندسی (شامل تجهیز آزمایشگاه‌ها)‪ ،‬صنایع‬ ‫نوین و س��ایر موارد خاص که در موافقت‏نامه متبادله‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود‪ ،‬در صورت تش��خیص واگذارنده‬ ‫اعتبار توس��ط وی و یا مشاوران تعیین صالحیت شده‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬این طرح‏ها از محل اعتبارات بودجه‬ ‫کل کشور (وجوه اداره شده) تامین مالی می‌شود‪.‬‬ ‫اگرچه قصد قانونگذار در این ماده اعطای تسهیالت‬ ‫ب��دون تاخیرات غیر‏موجه و در طول ‪ ۳۰‬روز از س��وی‬ ‫بانک‌هاس��ت‪ ،‬اما در نظر گرفتن ضمان��ت اجرایی زیر‬ ‫در تبص��ره م��اده ‪ ۷‬با توجه به س��اختار فعلی بانک‌ها‬ ‫نمی‏تواند ابزار موثری محس��وب شود‪« .‬موسسه عامل‬ ‫موظف است معادل نرخ سود سپرده در سیستم بانکی‬ ‫ب��ه ماخذ اعتبار مورد نیاز مس��تند ب��ه توجیه فنی و‬ ‫اقتص��ادی طرح‪ ،‬از محل منابع داخلی خود به س��قف‬ ‫مبل��غ قرارداد عاملیت اضافه کند‪ ».‬با توجه به جایگاه‬ ‫برتر فعلی صنایع نوین در تجارت جهانی و ظرفیت‏های‬ ‫بالقوه در کشور که س��رآمد آنها نیروهای متخصص و‬ ‫مبتکر است‪ ،‬بومی س��ازی‪ ،‬انتخاب سیاست فناوری و‬ ‫تجاری ‪ 3‬رویکرد جدید به این صنعت خواهد بود‪.‬‬ ‫ره‌آورد سفر مدیران ارشد بانک صنعت و معدن به استان خراسان‌رضوی‬ ‫در ادامه س��فرهای اس��تانی مدیران ارش��د بانک صنعت و معدن‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل و اعضای هیات‌مدی��ره و معاونان بانک صنعت و معدن به‬ ‫استان خراسان رضوی سفر کردند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی بانک صنعت و معدن‪ ،‬این سفر که در‬ ‫راستای بازدید از پروژه‌های صنعتی و معدنی که با تسهیالت این بانک‬ ‫در حال اجرا می‌باشد و همچنین دیدار با مقامات استانی و صنعتگران‬ ‫این اس��تان انجام شد ضمن داشتن دس��تاوردهای بسیار مهم‪ ،‬مورد‬ ‫استقبال گسترده قرار گرفت‪.‬‬ ‫در ابتدای این س��فر مدیرعامل‪ ،‬اعضای هیات‌مدی��ره و معاونان با‬ ‫استاندار خراسان رضوی دیدار کردند‪ .‬استاندار خراسان رضوی در این‬ ‫دیدار با تاکید بر نقش بانک صنعت و معدن در تامین مالی پروژه‌های‬ ‫صنعتی این استان اساسی است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ماموریت ویژه بانک‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬نق��ش این بانک در تامین مالی طرح‌های صنعتی و‬ ‫معدنی‪ ،‬به‌ویژه طرح‌های بخش خصوصی اساسی است‪.‬‬ ‫رش��یدیان تصریح کرد‪ :‬بیش از ‪90‬درص��د از بنگاه‌های صنعتی و‬ ‫معدنی اس��تان خراس��ان رضوی متعلق به بخش خصوصی هستند و‬ ‫حمایت بانک صنعت و معدن از بنگاه‌های یاد شده موجب رونق تولید‬ ‫و ایجاد اشتغالی پایدار در این استان خواهد شد‪.‬‬ ‫وی حضور علی اش��رف افخمی و دیگر اعض��ای هیات‌مدیره بانک‬ ‫صنعت و معدن در استان خراسان رضوی‪ ،‬دیدار با صنعتگران و بازدید‬ ‫از طرح‌های صنعتی این استان را عامل شتاب بخشیدن به روند تامین‬ ‫مال��ی این طرح‌ها دانس��ته و ابراز امیدواری کرد ک��ه همکاری میان‬ ‫مسئوالن استان و بانک یادشده دستاوردهای ماندگاری را ایجاد کند‪.‬‬ ‫در این نشس��ت که روز چهارش��نبه‪ ،‬دهم دی‌ماه جاری انجام شد‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به اینکه بانک صنعت و معدن‬ ‫یک بانک توس��عه‌ای و تخصصی اس��ت که درصورت داشتن سرمایه‬ ‫کافی می‌تواند نقش چش��مگیری در تامی��ن مالی طرح‌های صنعتی‬ ‫و معدنی کش��ور ایفا کند به مقایس��ه س��رمایه این بانک با بانک‌های‬ ‫توس��عه‌ای جهان پرداخت‪ .‬ب��ه گفته وی درحالی که س��رمایه بانک‬ ‫صنع��ت و معدن از ‪830‬میلیون دالر تجاوز نمی‌کند بانک توس��عه‌ای‬ ‫کوی��ت ‪14‬میلیارد دالر و بانک توس��عه‌ای ژاپن نزدیک به ‪13‬میلیارد‬ ‫دالر سرمایه دارد‪.‬‬ ‫افخمی تصریح کرد‪ :‬دولت ژاپن برای خروج از رکود‪ ،‬مبلغ یک‌هزار‬ ‫میلیارد دالر به بانک‌ها و موسسات مالی و صنایع زیربنایی خود تزریق‬ ‫کرده در حالی که بانک توس��عه‌ای در کشور ما با سرمایه‌ای که دارد‬ ‫نمی‌تواند پاسخگوی نیاز صنایع کشور باشد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬در حال حاضر مبلغ ‪700‬میلیون دالر تس��هیالت‬ ‫ارزی ب��رای اعط��ا به طرح‌ه��ای صنعتی اس��تان خراس��ان رضوی‬ ‫اختص��اص یافته که ب��ه زودی آثار آن بر چهره اقتصاد این اس��تان‬ ‫مشهود خواهد بود‪.‬‬ ‫افخمی نقش صنایع کوچک و متوس��ط را در ایجاد اشتغال و بسط‬ ‫اقتصاد مقاومتی بس��یار حائز اهمیت توصیف کرده و با اعالم تصمیم‬ ‫ای��ن بانک برای ایجاد بانک صنایع کوچک و متوس��ط افزود‪ :‬اقدامات‬ ‫اساسی برای تاسیس بانک مزبور انجام شده و در آینده‌ای نزدیک در‬ ‫این خصوص اطالع‌رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دیدار از طرح‌های تربت جام‬ ‫در ادامه این سفر مدیرعامل بانک صنعت و معدن به همراه نماینده‬ ‫مردم تربت‌جام و هم چنین رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان خراس��ان‌رضوی از طرح‌های صنعتی تربت جام شامل سیمان‬ ‫غرب آسیا و آذرمینای جام نیز بازدید کرد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن بازدی��د با اش��اره ب��ه اینک��ه بانک صنع��ت و معدن‬ ‫مبل��غ ‪110‬میلی��ون یورو و ‪800‬میلی��ارد ریال در ‪ 2‬پروژه یادش��ده‬ ‫س��رمایه‌گذاری کرده افزود‪ :‬پیش��رفت اجرایی این ‪ 2‬پروژه نزدیک به‬ ‫‪70‬درصد می‌باشد که امیدوارم تا پایان سال آینده به‌صورت آزمایشی‬ ‫راه‌اندازی شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بانک صنعت ومعدن برای س��رمایه‌گذاری در پروژه‌های‬ ‫صنعتی‪ ،‬س��قف و محدودیتی ندارد و هر میزان امکان جذب سرمایه‬ ‫در پروژه‌ها وجود داشته باشد‪ ،‬این بانک نیز آماده سرمایه‌گذاری است‪.‬‬ ‫افخمی ابراز امیدواری کرد که با به نتیجه رسیدن مذاکرات درباره‬ ‫س��ایر پروژه‌هایی که در اس��تان خراس��ان رضوی در حال اجراست‪،‬‬ ‫حمایت مالی بانک صنعت و معدن منجر به توس��عه صنعتی اس��تان‬ ‫ش��ود‪ .‬نماینده مردم تربت‌ج��ام‪ ،‬تایباد و باخرز در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی نیز در این بازدید گفت‪ :‬ب��ا حمایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و بانک صنعت ومعدن‪ ،‬پروژه‌های خوبی از جمله سیمان غرب‬ ‫آس��یا‪ ،‬آذرمینای جام‪ ،‬فرآوری سیلیس و چند طرح کوچک دیگر در‬ ‫این منطقه در حال اجرا می‌باشد‪.‬‬ ‫غالمرضا اس��داللهی افزود‪ :‬با توجه به ظرفیت‌های بس��یار صنعتی‬ ‫ش��امل معادن سیلیس‪ ،‬معادن زغال‌سنگ‪ ،‬سنگ‌آهن و نظایر آن در‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬راهبرد بانک صنعت و معدن در این اس��تان پیش‬ ‫رفتن به سوی توسعه صنعتی است‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان رضوی نیز در‬ ‫این جلس��ه گفت‪ :‬در منطقه خواف‪ ،‬تایباد‪ ،‬باخرز و تربت‌جام‪ ،‬توسعه‬ ‫مبتنی بر صنعت و بویژه صنایع معدنی در اولویت این س��ازمان قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫راضیه علیرضایی افزود‪ :‬سنگ‌آهن‪ ،‬فوالد و صنایع فلزی ایجاد شده‬ ‫براساس توان معدنی از مهم‌ترین منابع منطقه خواف‪ ،‬تایباد‪ ،‬باخرز و‬ ‫تربت جام اس��ت و اکتشافات و شناسایی مواد جدید از جمله آهن و‬ ‫مس در این منطقه پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪ :‬وجود کانی‌های فلزی‪ ،‬فلزات نایاب‪ ،‬زغال‌س��نگ‪،‬‬ ‫صنایع غذایی و وابس��ته به فرآورده‌ه��ای دامی و نزدیک بودن تربت‬ ‫جام به بازار افغانستان از مزیت‌هایی است که امید می‌رود این منطقه‬ ‫را به پایگاهی برای صادرات غیرنفتی به این کشور تبدیل کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر نگاه ویژه به توس��عه صنایع معدنی در این منطقه‬ ‫گفت‪ :‬این نگاه منجر به استفاده از مزیت‌های منطقه‪ ،‬نبود وابستگی‬ ‫به خارج از کش��ور‪ ،‬تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام‌فروشی‬ ‫مواد معدنی می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته علیرضائی تربت‌جام در جنوب ش��رقی مش��هد قراردارد‬ ‫و وجود ذخایر معدنی‪ ،‬واقع ش��دن در مس��یر ترانزیتی افغانس��تان‪،‬‬ ‫دسترس��ی به بازار مصرف مرکز اس��تان‪ ،‬امکان جذب س��رمایه‌های‬ ‫منطقه‌ای و ملی و به‌کارگیری نیروی جوان و جویای کار از مزیت‌های‬ ‫این شهرستان است‪.‬‬ ‫‹ ‹دیدار با صنعتگران خراسان رضوی‬ ‫در ادامه این س��فر‪ ،‬مدیرعام��ل بانک صنعت و معدن با صنعتگران‬ ‫وکارآفرینان اس��تان خراسان رضوی دیدار کرد‪ .‬افخمی در این دیدار‬ ‫با تاکید بر اینکه بانک صنعت و معدن در حد توان خود صنعتگران و‬ ‫کارآفرینان را تنها نمی‌گذارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در برابر تمامی صنعتگران‬ ‫و کارآفرینان سر تعظیم فرود می‌آورم‪.‬‬ ‫علی اش��رف افخمی در این دیدار که در محل استانداری خراسان‬ ‫رضوی برگزار ش��د با بیان اینکه‪ :‬صنعتگران ش��ریف نباید برای حل‬ ‫مشکالت‌شان به دیدار من بیایند بلکه از وظایف مدیریت بانک صنعت‬ ‫و معدن اس��ت که به دیدارشان بش��تابد افزود‪ :‬این بانک که به‌عنوان‬ ‫یک بانک توسعه‌ای در همه جهان شناخته شده است تالش می‌کند‬ ‫با تامین سرمایه واحد‌های صنعتی که به‌طور عمده از بخش خصوصی‬ ‫هستند به پیشرفت اقتصاد کشور کمک کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه توس��عه اقتصاد هر کش��ور نیازمند برنامه جامعی‬ ‫اس��ت که س�لامت اقتصاد جامعه را تامین کند تصریح کرد‪ :‬با وجود‬ ‫اینک��ه پس از پیروزی انقالب اس�لامی در حوزه ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫حضور چش��مگیری داشته‌ایم اما در حقیقت‪ ،‬اقتصاد کشور ما به‌طور‬ ‫عمده وابس��ته به نفت است و این امر سبب می‌شود تا در تحریم‌ها با‬ ‫مشکالت شدید اقتصادی روبه‌رو شویم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن تاکید کرد‪ :‬این بانک‪ ،‬تامین مالی‬ ‫و ارائه تس��هیالت ب��ه پروژه‌های صنعتی را انجام می‌دهد و از س��وی‬ ‫دیگ��ر با توجه به لزوم توجه به فراهم کردن زیرس��اخت‌های مختلف‬ ‫برای صادرات‪ ،‬فعالیت‌هایی را در راس��تای توسعه متوازن صنعت ارائه‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫علی اش��رف افخمی با اش��اره به اینکه ‪90‬درصد از مشتریان بانک‬ ‫صنع��ت و معدن را بخش خصوصی تش��کیل می‌ده��د‪ ،‬افزود‪ :‬اگر در‬ ‫بعضی موارد برای تامین مالی بخش دولتی وارد ش��دیم باز هم بخش‬ ‫عمده‌ای از سرمایه بانک برای بخش خصوصی تامین شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��رمایه ملی باید در پروژه‌های صنعتی که س��بب‬ ‫پیش��رفت این سرزمین می‌شود سرمایه‌گذاری شود و خوشبختانه در‬ ‫این مسیر سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و استانداری با ما همکاری‬ ‫می‌کنند‪ .‬مدیرعامل بانک صنعت و معدن اضافه کرد‪ :‬در بس��یاری از‬ ‫کشورها‪ ،‬بانک‌های توسعه صنعتی حدود ‪85‬درصد دولتی‪ 10 ،‬درصد‬ ‫ال خصوصی است و‬ ‫مش��ارکت بخش دولتی و خصوصی و ‪5‬درصد کام ‌‬ ‫اگر این بانک‌ها توس��ط دولت‌ها حمایت ش��وند‪ ،‬به‌طور قطعی تامین‬ ‫مالی پروژه‌های صنعتی را بهتر می‌توانند انجام دهند‪.‬‬ ‫علی اش��رف افخمی با ابراز خرس��ندی از وضعیت مالی بهتر بانک‬ ‫صنعت ومعدن در یک سال و نیم اخیر و در دولت یازدهم تاکید کرد‪:‬‬ ‫از دولت و مجلس در قالب مصوبه‌ای خواس��تار افزایش میزان سرمایه‬ ‫ش��دیم که دولت آن را پذیرفته و هن��وز مجلس نظری در این زمینه‬ ‫اعالم نکرده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از در نظ��ر گرفت��ن ‪2‬میلی��ارد و ‪ 200‬میلیون دالر‬ ‫اعتبار برای ارتقای کیفیت خط ریلی تهران‪ -‬مشهد خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه در یک س��ال اخیر نزدیک به ‪2‬میلیارد دالر گش��ایش‬ ‫سرمایه در این بانک داشتیم‪ ،‬اما از نظر تامین ریالی هنوز با مشکالتی‬ ‫روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫در دی��دار مزبور رییس مجمع نمایندگان خراس��ان رضوی نیز در‬ ‫سخنانی گفت‪ :‬صنعت کشور ما چشم‌انداز مثبتی داشته که با استفاده‬ ‫از ظرفیت‌های موجود در آن می‌توان آینده صنعت را بهتر ساخت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ‪ 3‬دوره ‪8‬ساله ریاست‌جمهوری‪ ،‬در آمدهای دولت به‬ ‫ترتی��ب ‪ 263 ،225‬و ‪ 833‬میلیارد دالر بوده که در دولت‌های نهم و‬ ‫دهم بیشترین درآمد کسب شده است‪.‬‬ ‫ریی��س مجمع نمایندگان خراس��ان رضوی گف��ت‪ :‬بانک صنعت و‬ ‫معدن به‌عنوان یک بانک تخصصی و توسعه‌ای نقش پررنگ‌تری را در‬ ‫تامین مالی پروژه‌های صنعتی این استان انجام داده و مجلس نیز در‬ ‫این راستا از بانک حمایت کند‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت فعالیت‬ ‫اتاق رصد اقتصادی‬ ‫وزارتخانه‌ها‬ ‫موید حسینی‌صدر‬ ‫عضو کمیسیونصنایعومعادن مجلس‬ ‫هم��گان بر این عقیده هس��تند که تداوم رش��د‬ ‫اقتص��ادی در گرو اصالح برخ��ی برنامه‌های دولتی‬ ‫است اما این درحالی است که فعالیت دولت در ابتدا‬ ‫قاب��ل توجه بود ولی درحال‌حاضر به دلیل س��خت‬ ‫بودن ش��رایط اقتصادی این روند کندتر شده است‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر بخش تولید کش��ور با دو مانع جدی‬ ‫روبه‌رو اس��ت که یکی از این موان��ع اختصاص ارز‬ ‫دولتی به واردات اس��ت در حالی‌که شاهدیم بخش‬ ‫تولی��د از ارز آزاد اس��تفاده می‌کند‪ .‬به این معنا که‬ ‫تولیدکننده برای تامی��ن مواد اولیه مورد نیاز خود‬ ‫با نرخ آزاد این نیاز را مرتفع می‌س��ازد در حالی‌که‬ ‫واردکنندگان از سهمیه ارزی بهره می‌گیرند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس این س��همیه ارزی ب��ه ضرر تولید‬ ‫داخ��ل تم��ام می‌ش��ود و آن را زمین‌گی��ر کرده و‬ ‫ق��درت رقابت‌پذی��ری آن را کاه��ش می‌دهد‪ .‬این‬ ‫شرایط نشان می‌دهد که کاالهایی که تولید آنها در‬ ‫داخل کش��ور انجام نمی‌شود همچون روغن نباتی‪،‬‬ ‫دارو و‪ ...‬بای��د ارز دولتی دریاف��ت کنند و باقی نیز‬ ‫مشمول ارز آزاد شوند تا فاصله ارز دولتی با ارز آزاد‬ ‫موجب ایجاد مش��کل برای تولیدکننده و همچنین‬ ‫بازار واسطه‌گری نشود‪ .‬دومین مانعی که باعث شده‬ ‫فرآیند تولید با مشکل مواجه شود‪ ،‬بهره‌های بانکی‬ ‫باالیی است که تولیدکننده مجبور است برای بقای‬ ‫خود پرداخت کند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر برخی واحده��ای تولیدی به جای‬ ‫آنکه منابع بازگش��ت س��رمایه خ��ود را در فرآیند‬ ‫تولی��د به خ��ود تولی��د اختصاص دهن��د آن را به‬ ‫بانک‌ها و برای مرتفع ساختن بدهی خود تخصیص‬ ‫می‌دهند‪ .‬بر این اس��اس سود بهره‌های بانکی جان‬ ‫تولید را می‌گیرد و در این میان واحد تولیدی دوام‬ ‫نخواه��د آورد‪ .‬از این‌رو عالوه ب��ر بحث ارز آزاد که‬ ‫تولیدکنندگان از آن استفاده می‌کنند‪ ،‬مقوله بهره‬ ‫بانک��ی نیز مطرح اس��ت که باید به آن به‌درس��تی‬ ‫پرداخته شود‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس بای��د ب��ه واحده��ای تولیدی و‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتصادی فع��ال که در بح��ث تولید و‬ ‫صادرات روند مثبتی را ط��ی می‌کنند وام تولیدی‬ ‫کم‌بهره تعلق گیرد تا ای��ن بخش‌ها به حیات خود‬ ‫ادامه دهند‪ .‬با این ح��ال بانک‌ها از تولیدکنندگان‬ ‫سودهای ‪۳۲‬درصدی اخذ می‌کنند و از طرفی خود‬ ‫نیز نس��بت به پرداخت بهره‌های ‪۲۰‬درصدی اقدام‬ ‫می‌کنند که در این ش��رایط تولید جای خود را به‬ ‫س��وداندوزی خواهد داد‪ .‬به نظر می‌رسد راه‌اندازی‬ ‫اتاق رصد اقتصادی وزارتخانه‌ها و فعال ش��دن آنها‬ ‫ب��ا هدف پیدا کردن نقاط قوت تولید در بخش‌های‬ ‫مختلف‪ ،‬آن حوزه را تقویت می‌کند تا مزیت تولید‬ ‫خود را از دس��ت ندهد‪ .‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫مورد صنعت خودرو شاهد بودیم که تثبیت قیمت‬ ‫از س��وی دولت توانس��ت تا اندازه‌ای اطمینان را به‬ ‫این بازار بازگرداند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال درحال‌حاضر انتقاد از کیفیت و روند‬ ‫ف��روش و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی‬ ‫باالست و از سوی دیگر رکود در بازار خودرو نشان‬ ‫می‌ده��د که افزایش قیمت‌ها و در قبال آن کاهش‬ ‫کیفی��ت خودرو روی خری��د مصرف‌کنندگان تاثیر‬ ‫گذاشته و این بخش را همچنان ناراضی نگاه داشته‬ ‫‌است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط ب��ه دولت توصیه می‌ش��ود تا به‬ ‫فک��ر ایجاد قطب جدید خودروس��ازی باش��د و از‬ ‫خودروس��ازان کوچ��ک که تجربه س��اخت خودرو‬ ‫دارن��د‪ ،‬به��ره بگیرد‪ .‬بر این اس��اس دولت می‌تواند‬ ‫ب��ا تجمی��ع ای��ن خودروس��از‌ها به‌عن��وان مدیر و‬ ‫تنظیم‌کننده با سیاس��ت‌گذاری خود و مش��ارکت‬ ‫ش��رکت‌های خودروس��ازی ب��زرگ دنیا ب��ه تولید‬ ‫خودروهای جدید بپردازد‪.‬‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی فارس‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫بررسی‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫از تاثیر و تداوم رشد تولید خودرو در رشد اقتصادی نشان داد‬ ‫صنعت خودرو محرک رشد اقتصادی‬ ‫مدیرعام��ل ای��ران‌‬ ‫خودرودیزل با تاکید‬ ‫ب��ر اینک��ه صنع��ت‬ ‫خ��ودرو رفتار‌ه��ای‬ ‫خاص خود را دارد در‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۶‬ماه دوم سال‪،‬‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫تامی��ن و ت��دارک ‪ ۶‬ماه نخس��ت اثر‌بخش‬ ‫خواهد ش��د و آثار خود را در تولید نش��ان‬ ‫خواهد داد‪ ،‬به‌خصوص در دوماه آخر س��ال‬ ‫که مش��تریان برای اینکه خودروی خود را‬ ‫یک مدل باالتر تحویل بگیرند‪‌،‬برای خرید‬ ‫اق��دام می‌کنن��د؛ به‌این دلیل ای��ن روند را‬ ‫نمی‌توان پیش‌بینی کرد‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬رشد اقتصادی ‪ ۴‬درصدی ‪ ۶‬ماه نخست امسال در حالی به وقوع پیوست که بخش صنعت‬ ‫و به‌ویژه خودروس�ازی تاثیر بس�زایی در این جابه‌جایی آمار و رشد آن ایفا کرد‪ .‬به‌طوری که ‪۱/۴‬درصد این رشد وام‌دار‬ ‫صنعت خودروس�ازی و افزایش روند فعالیت آن اس�ت‪ .‬در واقع میزان رشد بیش از ‪۷۰‬درصدی تولید خودروهای ساخت‬ ‫داخل امس�ال‪ ،‬تاثیر بس�زایی در رش�د اقتصادی کشور داشت‪ .‬با این حال به‌نظر می‌رس�د با تغییرات و نوسان در تولید‬ ‫خودروسازان در ماه‌های گذشته‪ ،‬این میزان رشد نیز دست‌خوش تغییر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش به�ره‌وری ب�ا کاه�ش‬ ‫هزینه‌های تولید‬ ‫‹ ‹بهبود وضعیت صنایع با رش�د تولید‬ ‫خودرو‬ ‫مهدی یونس��یان با بی��ان اینک��ه اتفاقات‬ ‫عمده در صنعت خودرو‪ ،‬در ماه‌های بهمن‬ ‫و اس��فند رخ می‌دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر این‬ ‫اس��اس پیش‌بینی‌ها در ارتب��اط با افزایش‬ ‫میزان تقاضا و به‌تبع‪ ،‬افزایش میزان تولید‬ ‫و فروش در پایان سال محقق می‌شود‪.‬‬ ‫وی درخص��وص نق��ش صنع��ت خودرو‬ ‫در خ��روج اقتص��اد از رک��ود اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر صنع��ت خ��ودرو مح��رک‬ ‫بس��یاری از صنایع دیگر است که به نحوی‬ ‫آن را لو‌کو‌موتی��و صنایع می‌نامند‪ .‬ش��اید‬ ‫این مسئله در اظهارنظرهای مستقیم بیان‬ ‫نش��ود اما به‌طور غیرمس��تقیم این مطلب‬ ‫مشهود است‪ .‬بر این اساس اگر در صنایعی‬ ‫همچ��ون صنعت ف��والد‪ ،‬صنع��ت پلیمر و‬ ‫صنع��ت پتروش��یمی فعالیت��ی رخ ده��د‪،‬‬ ‫خروجی آن در صنعت خودرو به‌کار گرفته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫یونس��یان در ادام��ه با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫درحال‌حاضر در جامعه به ‪ ۲‬صنعت بزرگ‬ ‫بانک��داری و صنع��ت خودروس��ازی انتقاد‬ ‫زیادی می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با این حال صنعت‬ ‫خودرو یکی از بخش‌هایی است که در حوزه‬ ‫اش��تغالزایی توانسته نقش خود را به خوبی‬ ‫ایفا کند اما مظلوم واقع ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که دو شرکت خودروسازی‬ ‫ایران‌خ��ودرو و س��ایپا بار اش��تغال تعداد‬ ‫زیادی نیروی کار را به دوش می‌کشند اما‬ ‫موضوع اشتغالزایی که درحال‌حاضر بحثی‬ ‫ارزشی است‪ ،‬مورد توجه قرار نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش بهره‌وری با رکود اقتصادی‬ ‫مدیرعامل ایران‌خودرودیزل در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که به چه دلیل خودروسازان‬ ‫به مبح��ث به��ره‌وری کمت��ر می‌پردازند‪،‬‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬به��ره‌وری در فضایی مطرح‬ ‫اس��ت که خودروس��از بتواند از داشته‌ها و‬ ‫توانمندی‌ه��ای خ��ود در جهت ی��ک بازار‬ ‫خوب اس��تفاده کن��د؛ درحال‌حاضر رکود‬ ‫اقتص��ادی منجر ب��ه کاهش تقاض��ا برای‬ ‫خودروهای تجاری ش��ده اس��ت که همین‬ ‫روند منجر به کاهش نقدینگی و س��رمایه‬ ‫در گردش می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کمبود س��رمایه در گردش‬ ‫یعنی اس��تفاده غیربهره‌ور از توانمندی‌ها و‬ ‫ظرفیت‌های موجود که به هم وابسته است‪.‬‬ ‫اگر واقع‌بینانه به مقوله بهره‌وری نگاه کنیم‬ ‫ل قبل‬ ‫می‌بینیم که وضعیت نس��بت به سا ‌‬ ‫متفاوت شده و بهره‌وری افزایش پیدا کرده‬ ‫آگهی فراخوان مناقصه ‪93-165‬‬ ‫در نظ��ر گرف��ت ک��ه وزن آن آنق��در در‬ ‫تولید ناخالص دیده نمی‌ش��ود که بخواهد‬ ‫جب��ران بخش‌ه��ای دیگر را کن��د‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس نمی‌توان خودروس��ازی را که خود‬ ‫زیرمجموعه‌ای از بخش صنعت اس��ت‪ ،‬در‬ ‫این حوزه چندان تاثیرگذار دانست‪.‬‬ ‫اما تا رسیدن به یک نقطه مطلوب جا برای‬ ‫کار بسیار است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو در ادامه با بیان‬ ‫اینک��ه مصرف‌کنن��دگان در خرید خودرو‬ ‫بح��ث اولویت‌بندی را در نظ��ر می‌گیرند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ب��ه دلی��ل ضرورت‌ه��ای دیگ��ر‪،‬‬ ‫اولویت‌های م��ردم برای خری��د خودرو از‬ ‫دولت می‌تواند‬ ‫سیاست‌های با ثبات و‬ ‫بلندمدتی برای تولید‬ ‫اتخاذ کند‪ .‬در کنار آن باید‬ ‫با دعوت از شرکت‌های‬ ‫بزرگ خودروسازی و‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫و ایجاد انگیزه الزم‪،‬‬ ‫‌شرایط را برای ورود‬ ‫آنها فراهم کند تا این‬ ‫شرکت‌ها بتوانند با‬ ‫تولیدکنندگان خارجی‬ ‫سرمایه‌گذاری مشترک‬ ‫انجام دهند‬ ‫رده‌های اول و دوم تغییر پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر کس��انی که ام��کان خرید‬ ‫خودرو خارجی دارن��د ترجیح می‌دهند به‬ ‫س��راغ این خودروها بروند ک��ه در صورت‬ ‫کنت��رل واردات ای��ن خودروه��ا‪ ،‬این روند‬ ‫متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫یونس��یان با تاکید بر اینکه اس��تفاده از‬ ‫هر تولیدی که در کش��ور انجام می‌ش��ود‪،‬‬ ‫منجر به ایج��اد نقدینگی ب��رای آن بنگاه‬ ‫اقتصادی و واحد صنعتی خواهد ش��د تا به‬ ‫تولیدی بهتر با کیفیتی مطلوب‌تر بینجامد‪،‬‬ ‫‌تصری��ح کرد‪ :‬باید بر رون��د واردات خودرو‬ ‫نظارت بیشتری شود‪ ،‬در حالی ما با شرکت‬ ‫هیوندای��ی قرارداد مینی‌ب��وس و کامیونت‬ ‫منعق��د کرده‌ایم که این ش��رکت صادرات‬ ‫سی‌کی‌دی (قطعات منفصله خودرو) خود‬ ‫را به بهانه تحریم‌ها از س��ال ‪ ۹۱‬قطع کرده‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در نظر دارد پروژه احداث شبکه برق رسانی ‪ 20‬کیلوولت به شهرک صنعتی سروستان‪ 2‬به طول ‪ 11‬کیلومتر را به شرح ذیل از طریق‬ ‫مناقصه عمومی و به روش دومرحله‌ای وفق قانون برگزاری مناقصات به اش��خاص حقیقی و حقوقی دارای تایید صالحیت رتبه‪ 4‬رش��ته نیرو (برق) از س��ازمان برنامه‌ریزی و‬ ‫نظارت راهبردی واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مدت اجرا‪( 12 :‬دوازده) ماه‬ ‫‪ -2‬محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات‪ :‬شیراز‪ -‬بلوار زند‪ -‬روبروی دانشکده پزشکی‪ -‬شرکت شهرک‌های صنعتی فارس (امور قراردادها)‬ ‫‪ -3‬برآورد اولیه‪11/118/205/857 :‬ریال و از محل اعتبارات عمرانی‬ ‫‪ -4‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ 40/000/000 :‬ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه‬ ‫‪ -5‬زمان ارائه اسناد مناقصه‪ :‬از ‪ 1393/10/15‬لغایت ‪1393/10/21‬‬ ‫‪ -6‬آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها‪ :‬پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪1393/11/05‬‬ ‫‪ -7‬زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه‪1393/11/07 :‬‬ ‫* جهت تهیه اسناد مناقصه ارائه درخواست کتبی الزامی است‪.‬‬ ‫* به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء‪ -‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫* باتوجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع‌رس��انی مناقصات کلیه ش��رکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایس��ت در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت‌نام و کد‬ ‫کاربری دریافت و همراه پاکات پیشنهاد خود تحویل نمایند‪http://iets.mporg.ir .‬‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی فارس‬ ‫است با این حال ساالنه چند هزار دستگاه‬ ‫خودرو سواری از میان چند ده هزار خودرو‬ ‫وارداتی متعلق به شرکت هیوندایی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا طرح این پرس��ش که چ��را این‬ ‫ش��رکت در بحث انتقال خودرو به صورت‬ ‫س��ی‌بی‌یو (خ��ودروی کامل) به کش��ور با‬ ‫مش��کل مواجه نیس��ت اما در بحث انتقال‬ ‫س��ی‌کی‌دی‪ ،‬تحریم‌ه��ا را بهان��ه می‌کند‪،‬‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬محدودی��ت در واردات از‬ ‫این ش��رکت‌ها به کش��ور باعث ش��د تا در‬ ‫تولی��د مینی‌ب��وس «آری��ن» ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫داخلی‌س��ازی انجام شود که انتظار می‌رود‬ ‫در این میان مصرف‌کننده نیز با خرید این‬ ‫مینی‌بوس از تولید داخلی حمایت کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران‌خودرودیزل درخصوص‬ ‫س��ازوکارهای دولت ب��رای افزایش قدرت‬ ‫خری��د مصرف‌کننده تصریح ک��رد‪ :‬دولت‬ ‫می‌تواند با کاهش مالیات‌ها و ایجاد شرایط‬ ‫برای کاهش قیمت خودروهای تولیدی در‬ ‫قالب ارائه یارانه به تولیدکنندگان در بحث‬ ‫ان��رژی و قیمت آب‪ ،‬ب��رق و گاز همچنین‬ ‫مالی��ات ب��ر ارزش‌اف��زوده‌ ‪۸‬درص��دی که‬ ‫رقم کمی نیس��ت‪ .‬باع��ث افزایش قیمت‌ها‬ ‫می‌شود‪ ،‬تولید را حمایت کند‪.‬‬ ‫در این میان برخی کارشناس��ان صنعتی‬ ‫بر ای��ن باورند ک��ه اقتصاد ای��ران آنچنان‬ ‫دچار تحول نش��ده که در پ��ی آن صنعت‬ ‫خودروس��ازی در ای��ن فرآین��د‪ ،‬تاثیرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثی�ر ک�م خودروس�ازی در رش�د‬ ‫اقتصادی‬ ‫اس��تاد مدیری��ت‬ ‫صنعت��ی دانش��گاه‬ ‫عالمه طباطبایی نیز‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫اقتصاد ای��ران هنوز‬ ‫دچار تحول س��اختاری نش��ده اس��ت در‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬رش��د‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫سرمایه‌گذاری و بهره‌وری به شدت کاهش‬ ‫یافت��ه و صنایع م��ا درحال‌حاض��ر حدود‬ ‫‪۵۰‬درص��د از ظرفی��ت خ��ود را اس��تفاده‬ ‫می‌کنن��د؛ بنابرای��ن هم��ه ای��ن عوام��ل‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی فارس‬ ‫نش��ان‌دهنده آن است که در اقتصاد کشور‬ ‫رش��د ناشی از تحوالت صنعتی و اقتصادی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫محمد قلی یوسفی با اشاره به اینکه این‬ ‫احتمال وجود دارد که این رش��د در نتیجه‬ ‫تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کش��ور و‬ ‫رش��د بخش‌های خدماتی و تجاری حاصل‬ ‫بهره‌وری در فضایی‬ ‫مطرح است که‬ ‫خودروساز بتواند از‬ ‫داشته‌ها و توانمندی‌های‬ ‫خود در جهت یک بازار‬ ‫خوب استفاده کند؛‬ ‫درحال‌حاضر رکود‬ ‫اقتصادی منجر به‬ ‫کاهش تقاضا برای‬ ‫خودروهای تجاری شده‬ ‫است که همین روند‬ ‫منجر به کاهش نقدینگی‬ ‫و سرمایه در گردش‬ ‫می‌شود‬ ‫شده‪‌،‬تصریح کرد‪ :‬با این حال نمی‌توان این‬ ‫رون��د را به‌طور کامل به بخش‌های صنعتی‬ ‫نسبت داد‪ ،‬در عین حال باید مشخص شود‬ ‫که اگر این رشد ارتباطی به سرمایه‌گذاری‬ ‫و بهره‌وری نداش��ته باش��د‪ ،‬از چه بخشی‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که با توجه‬ ‫به تجربه رش��د بیش از ‪۷۰‬درصدی تولید‬ ‫خودرو نسبت به سال گذشته تا چه اندازه‬ ‫این میزان به افزایش رشد اقتصادی منجر‬ ‫شده اس��ت؟ تصریح کرد‪ :‬به‌طورکلی سهم‬ ‫بخ��ش صنع��ت از تولید ناخال��ص داخلی‬ ‫چش��مگیر نیس��ت‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫ای��ن بخ��ش بی��ش از ‪۱۸‬درص��د از تولید‬ ‫ناخال��ص را به خ��ود اختص��اص می‌دهد‬ ‫که باید همه بخش‌ه��ا یعنی صنایع آهن‪،‬‬ ‫ف��والد‪ ،‬پتروش��یمی‌ و صنایع نس��اجی را‬ ‫یوس��فی درخص��وص مقوله به��ره‌وری‬ ‫در میان خودروس��ازان داخل��ی بیان کرد‪:‬‬ ‫نبای��د بنگاه‌های تولید داخ��ل با بنگاه‌های‬ ‫خارجی مقایس��ه ش��ود‪ ،‬این درحالی است‬ ‫ک��ه بنگاه‌های خارج��ی در فضایی فعالیت‬ ‫می‌کنند که از ثبات الزم برخوردار اس��ت‬ ‫و سیاس��ت‌ها متغی��ر نیس��ت و دولت‌ه��ا‬ ‫ش��رایطی را فراه��م می‌کنند ک��ه انگیزه‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری و تولید به بنگاه‌های‬ ‫تولیدی داده می‌شود‪ ،‬ضمن آنکه دولت‌ها‬ ‫س��عی می‌کنن��د هزینه‌ه��ا را از دوش‬ ‫تولیدکنندگان بردارند‪.‬‬ ‫وی ای��ن فرآین��د را در ای��ران برعکس‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬هم‌اکنون ش��اهد تحمیل‬ ‫برخ��ی هزینه‌ه��ا ب��ه تولیدکنن��دگان از‬ ‫س��وی دولت هس��تیم که در ای��ن میان‪،‬‬ ‫هزینه‌های نااطمینانی‪‌،‬تغییرات نرخ س��ود‬ ‫بانکی و تغیی��رات ن��رخ ارز‪ ،‬بی‌ثباتی‌های‬ ‫اقتصادی‪‌ ،‬بوروکراسی‌های عریض و طویل‬ ‫اداری‪‌،‬تحریم‌ه��ای بین‌المللی‪ ،‬مش��کالت‬ ‫زیرس��اختی‪ ،‬مش��کل حامل‌ه��ای انرژی‪،‬‬ ‫مالیات‌ها و قوانی��ن کاری که همه به ضرر‬ ‫بخش‌های تولیدی است را شاهدیم‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس بهره‌وری جایی برای رشد نخواهد‬ ‫داش��ت چرا که بهره‌وری در نتیجه فضای‬ ‫مثبت کسب و کار‪ ،‬امنیت حقوق مالکیت‪،‬‬ ‫‌س��رمایه‌گذاری‌های تولی��دی و باالرفت��ن‬ ‫س��طح دانش و نیروی کار شکل می‌گیرد‪.‬‬ ‫با توجه به این فرآین��د صنعت خودرو نیز‬ ‫نمی‌تواند مس��تقل از محیط��ی که در آن‬ ‫قرار دارد در حوزه بهره‌وری به رشد برسد‪.‬‬ ‫اس��تاد مدیری��ت صنعتی دانش��گاه عالمه‬ ‫طباطبایی در عین حال در خصوص ارتقای‬ ‫جایگاه صنعت خودرو پیشنهاد کرد‪ :‬دولت‬ ‫می‌تواند سیاس��ت‌های با ثبات و بلندمدتی‬ ‫برای تولید اتخاذ کن��د‪ .‬در کنار آن باید با‬ ‫دعوت از شرکت‌های بزرگ خودروسازی و‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد انگیزه الزم‪،‬‬ ‫‌شرایط را برای ورود آنها فراهم کند تا این‬ ‫شرکت‌ها بتوانند با تولیدکنندگان خارجی‬ ‫سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬از طرف��ی بای��د‬ ‫هزینه‌ه��ای بنگاه‌های تولی��دی را کاهش‬ ‫دهد ت��ا خودروس��ازان هزینه تمام ش��ده‬ ‫محص��والت خود را کاهش داده و قیمت‌ها‬ ‫نی��ز کاه��ش یاب��د‪ .‬با توج��ه ب��ه نظرات‬ ‫کارشناس��ان صنعت��ی و فع��االن صنع��ت‬ ‫خ��ودرو نتیجه افزایش رش��د اقتصادی در‬ ‫س��ایه افزایش فعالی��ت واحدهای صنعتی‬ ‫همچون خودروس��ازی ارتباط مس��تقیمی‬ ‫با فضای مثبت کسب و کاهش هزینه‌های‬ ‫تولی��د دارد ک��ه ب��ه نظر می‌رس��د دولت‬ ‫می‌تواند با سیاست‌های باثبات و بلندمدت‬ ‫ش��رایط را برای رش��د صنعتی و به‌تبع آن‬ ‫رشد اقتصادی ایجاد کند‪.‬‬ ‫آگهی فراخوان مناقصه‬ ‫‪93-164‬‬ ‫ش�رکت ش�هرک‌های صنعت�ی ف�ارس درنظ��ر دارد پروژه‌ احداث ش��بکه‬ ‫برق‌رس��انی ‪ 20‬کیلو ولت از ایس��تگاه ‪ 66‬کیلو ولت سلمان به شهرک صنعتی‬ ‫کازرون به‌ط��ول ‪ 20‬کیلومت��ر را به ش��رح ذیل از طریق مناقص��ه عمومی و به‬ ‫روش دو مرحله‌ای وفق قانون برگزاری مناقصات به اش��خاص حقیقی و حقوقی‬ ‫دارای تایید صالحیت رتبه ‪ 4‬رشته نیرو (برق) از سازمان برنامه‌ریزی و نظارت‬ ‫راهبردی واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ مدت اجرا‪( 12 :‬دوازده) ماه‬ ‫‪2‬ـ محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات‪ :‬شیراز ـ بلوار زند ـ روبه‌روی‬ ‫دانشکده پزشکی ـ شرکت شهرک‌های صنعتی فارس (امور قرارداد‌ها)‬ ‫‪3‬ـ برآورد اولیه‪ 19/985/815/518 :‬ریال و از محل اعتبارات عمرانی‬ ‫‪4‬ـ مبلغ تضمین ش�رکت در مناقص�ه‪ 66/500/000 :‬ریال به صورت ضمانتنامه‬ ‫بانکی یا واریز وجه‬ ‫‪ 5‬ـ زمان ارائه اسناد مناقصه‪ :‬از ‪ 1393/10/15‬لغایت ‪1393/10/21‬‬ ‫‪ 6‬ـ آخرین مهلت تس�لیم پیش�نهاد‌ها‪ :‬پای��ان وقت اداری روز یکش��نبه مورخ‬ ‫‪1393/11/05‬‬ ‫‪ 7‬ـ زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه‪1393/11/07 :‬‬ ‫جهت تهیه اسناد مناقصه ارائه درخواست کتبی الزامی است‪.‬‬ ‫* به پیش��نهاد‌های فاقد مهر و امضاء ـ مش��روط‪ ،‬مخدوش و پش��نهاداتی که بعد از‬ ‫انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫* باتوج��ه ب��ه الزام ثبت اطالعات مناقص��ات در پایگاه ملی اطالع‌رس��انی مناقصات‬ ‫کلی��ه ش��رکت‌کنندگان در مناقص��ه می‌بایس��ت در پای��گاه مذکور ب��ه آدرس ذیل‬ ‫ثبت‌ن��ام و ک��د کاربری دریاف��ت و همراه پ��اکات پیش��نهاد خود تحوی��ل نمایند‪.‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی فارس‬
‫معدن‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫شورابه‌های قم‪ ،‬فرصتی برای متخصصان معدنی‬ ‫توقف صادرات سنگ‌آهن و شائبه کم اظهاری‬ ‫کیمیای سرخ در معدن هرمز‬ ‫‪5‬‬ ‫اهمیت اصالح نیروی انسانی در بخش معدن را بررسی کرد‬ ‫کلید بهره‌وری معادن در دستان نیروی انسانی ماهر‬ ‫حامدش�ایگان‪-‬گروه مع�دن‪ :‬ن��رخ بازده��ی ب��االی‬ ‫فعالیت‌های معدنی منجر به ورود س��رمایه‌گذاران زیادی‬ ‫به بخش معدن ش��ده اس��ت‪ ،‬گرچه برخ��ی از آنها تحت‬ ‫شرایط قانون معادن از توان مالی و فنی باالیی برخوردارند‬ ‫اما برخی دیگر از معادن کوچک و متوس��ط برای حرکت‬ ‫در جه��ت صرفه اقتصادی و کاه��ش هزینه‌های تولید از‬ ‫نیروی انس��انی غیرمتخصص اس��تفاده می‌کنن��د و این‬ ‫مس��ئله عالوه بر اینکه منجر به کاهش بهره‌وری در تولید‬ ‫مواد معدنی می‌ش��ود‪ ،‬زمینه آسیب‌های محیط‌زیستی را‬ ‫نیز رقم می‌زند‪ .‬کارشناسان در این رابطه معتقدند معدن‬ ‫به‌عن��وان یک بخش تخصصی تنها در صورتی می‌تواند از‬ ‫تجهیزات و امکانات روز برای افزایش تولید بهره گیرد که‬ ‫از نیروی کارآزموده اس��تفاده کند‪ .‬از این رو باید آموزش‬ ‫معدنکاران را هزینه ندانیم بلکه به عنوان س��رمایه در دو‬ ‫بخش فارغ‌التحصیالن معدنی ب��ا آموزش‌های تکمیلی و‬ ‫آموزش مقدماتی برای س��رمایه‌گذاران بدون تخصص آن‬ ‫را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫زنجیره فعالیت‌های معدنی از اکتشاف گرفته تا فرآوری‬ ‫محص��والت معدن��ی نیازمن��د تجهیزات و ماش��ین‌آالت‬ ‫پیش��رفته اس��ت که برای اس��تفاده بهین��ه از آن باید از‬ ‫نیروی انس��انی کارآمد بهره گرفته شود‪ .‬حال در شرایطی‬ ‫ک��ه بهره‌برداران همواره از نبود تجهیزات و ماش��ین‌آالت‬ ‫پیش��رفته به‌عن��وان معض��ل افزای��ش بهره‌وری س��خن‬ ‫می‌گوین��د آم��وزش کارکنان در اس��تفاده بهین��ه از این‬ ‫تجهیزات اهمیت باالیی پیدا می‌کند‪ .‬از طرف دیگر بخش‬ ‫دیگری از بهره‌وری تولید معدنی ناش��ی از مدیریت بهینه‬ ‫است که باید در بخش‌های مختلف معدنی اجرا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹آموزش کارکنان سرمایه‌گذاری است‬ ‫در مورد‬ ‫تو‌گو با‬ ‫رییس خانه معدن ایران در گف ‌‬ ‫نیاز بخش معدن به آموزش کارکنان اظهار کرد‪ :‬از آنجایی‬ ‫که س��ال‌ها پیش توسط کش��ورهای پیشرفته انجام شده‬ ‫است به طوری که در کشورهایی همچون کانادا‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬اس��ترالیا و امریکا گام‌های مثبت��ی برای بهبود‬ ‫عملکرد نیروی انسانی برداشته‌اند و می‌توان در ایران نیز‬ ‫آن را اجرایی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اجباری شدن آموزش‬ ‫که بهره‌وری در هر بخش تولیدی با آموزش نیروی انسانی‬ ‫به وجود می‌آید‪ ،‬در بخش معدنی که تخصصی است نیاز‬ ‫به آموزش کارکنان بیش��تر احساس می‌شود چون زمانی‬ ‫ک��ه بهره‌ب��رداری در معادن خود نیروی انس��ان را به کار‬ ‫می‌گیرد درواقع مجوز کارآمدی آنها را صادر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫حال در شرایطی که در مراحل مختلف فعالیت‌های معدن‬ ‫ماشین‌آالت و تجهیزات گرانقیمت استفاده می‌شود‪ ،‬نقش‬ ‫نیروی انسانی بیشتر نمایان می‌شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا بهرامن با نگاهی به ش��رایط فعالیت نیروی‬ ‫انس��انی معادن ایران اف��زود‪ :‬هم‌اکنون برای بخش معدن‬ ‫محیط‌های آموزش��ی‪ ،‬کارآمدی نیروی انس��انی را دنبال‬ ‫نمی‌کنند‪ .‬از این رو به نظر می‌رس��د س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی می‌تواند با ارتقای کارآیی‬ ‫کارگران معدن فعالیت‌ه��ای معدنی را بهینه کند‪ .‬گرچه‬ ‫نبای��د نقش مدی��ران در بهره‌وری نادیده گرفته ش��ود و‬ ‫برنامه‌های آموزش��ی در جهت مدیریت کارآمد طراحی و‬ ‫تدوین ش��ود‪ .‬به همین دلیل آم��وزش کارکنان در بخش‬ ‫معدن گرچه هزینه‌بر اس��ت اما باید به عنوان س��رمایه‌ای‬ ‫در افزایش استخراج و تولید معادن در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫او در م��ورد اهمیت اجرایی کردن برنامه‌های آموزش��ی‬ ‫در بخ��ش معدن اضافه کرد‌‪ :‬به دلیل پراکندگی و کوچک‬ ‫بودن مع��ادن برخی از بهره‌ب��رداران از آموزش حین کار‬ ‫اطالع چندانی ندارند و اگر س��ازمان ایمیدرو با همکاری‬ ‫تش��کل‌های معدنی‪ ،‬زمین��ه آموزش کارکن��ان را در این‬ ‫مع��ادن فراهم کن��د بهبود تولید‪ ،‬رونق مع��ادن را در پی‬ ‫خواهد داش��ت و شاید مش��کل تعطیلی برخی معادن نیز‬ ‫حل شود‪.‬‬ ‫بهرامن با اشاره به همکاری خانه معدن با دانشگاه مک‬ ‫گیل کانادا در زمینه آموزش نیروی انس��انی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر با دانش��گاه مک گی��ل کانادا برای آموزش‬ ‫مدی��ران ارش��د در ایران مذاکراتی انجام ش��ده اس��ت تا‬ ‫دوره‌ه��ای آموزش��ی ب��رای واحدهای معدنی اجرا ش��ود‬ ‫چراکه مدیریت معادن با اس��تفاده از امکانات موجود باید‬ ‫به س��مت روش‌های جدید و ارتقای تولید برود؛ موضوعی‬ ‫معاون مالی و اداری ایمیدرو خبر داد‬ ‫افزایش انگیزه کار در خارج از مرکز‬ ‫معاون مال��ی و اداری ایمیدرو گفت‪:‬‬ ‫انگیزه‌ه��ای کار و فعالی��ت در واحد‌ها‬ ‫و ش��رکت‌های تابعه را به گونه‌ای ارتقا‬ ‫می‌دهیم ت��ا تمایل نی��روی کار برای‬ ‫جابه‌جای��ی و کار در خ��ارج از مرک��ز‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ای��ران (ایمی��درو)‪ ‌،‬عبدالرضا‬ ‫قاس��می ک��ه در همای��ش مدی��ران‬ ‫ایمی��درو س��خن می‌گف��ت تصری��ح‬ ‫کرد‪ :‬برنامه جابه‌جای��ی نیروها طوری‬ ‫اج��را خواهد ش��د ک��ه با اس��تقبال و‬ ‫رضای��ت کارکنان بخش‌ه��ای مختلف‬ ‫همراه شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه نمی‌توان با هدف‬ ‫تعدی��ل‌‪ ،‬ب��ه اجب��ار نی��روی کار را به‬ ‫واحد‌ها و ش��رکت‌های خ��ارج از مرکز‬ ‫منتق��ل کرد گفت‪ :‬ای��ن امر به مفهوم‬ ‫کاهش انگیزه‌های کار در مرکز نیست‬ ‫بلکه به معنی افزایش مشوق‌های کار و‬ ‫زندگی در خارج از مرکز است‪.‬‬ ‫قاس��می خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تقویت‬ ‫مش��وق‌های کار‪ ،‬ب��ا اولوی��ت کار در‬ ‫مناطق کم برخوردار برنامه‌ریزی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ه اب�لاغ نم��ودار‬ ‫سازمانی ایمیدرو اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در نمودار جدید ‪ 135‬پس��ت سازمانی‬ ‫در نظر گرفته شده و شرح وظایف نیز‬ ‫مش��خص شده اس��ت‪ .‬معاون ایمیدرو‬ ‫اف��زود‌‪ :‬ب��رای برطرف ک��ردن کمبود‬ ‫منابع انسانی واجد شرایط کیفی الزم‬ ‫در بخش‌های مختلف‪ ‌،‬اولویت با نیروی‬ ‫داخل سازمان خواهد بود و از خارج از‬ ‫سازمان نیرو جذب نخواهد شد‪.‬‬ ‫قاس��می با تاکید ب��ر اینکه در طرح‬ ‫ارزیابی کارکنان‪ ‌،‬برنامه‌ای برای اخراج‬ ‫نیروی انس��انی با هدف تعدیل نداریم‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬طرح ارزیاب��ی کارکنان و‬ ‫واحدها تداوم دارد و به مدت ‪ 2‬س��ال‬ ‫طول خواهد کشید‪.‬‬ ‫وی در عین ح��ال گفت‪ :‬پروژه‌هایی‬ ‫که با تع��داد معینی نی��روی کار آغاز‬ ‫می‌ش��وند و افراد شاغل در آن‌ها درون‬ ‫نمودار مصوب نیس��تند‪ ،‬پس از اتمام‬ ‫کار‪ ،‬خاتمه فعالیت خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت یکسان‪ ،‬عدالت نیست‬ ‫از س��وی دیگر مع��اون برنامه‌ریزی‬ ‫و توس��عه ایمی��درو نی��ز ب��ه جایگاه‬ ‫کارکن��ان و مقوله عدال��ت پرداخت و‬ ‫گف��ت‪ ‌:‬عدال��ت به این مفهوم نیس��ت‬ ‫که نگاهی یکس��ان نس��بت به نیروها‬ ‫برقرار ش��ود بلکه به معنای این اس��ت‬ ‫ک��ه ه��ر کس��ی توانمندی بیش��تری‬ ‫دارد جای��گاه مناس��ب‌تری داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته امی��ر خرمی‌ش��اد‪ ،‬اعمال‬ ‫نگاه یکس��ان و پرداخت‌های یکس��ان‬ ‫به تمامی نیروها‪ ‌،‬مبنای درستی برای‬ ‫عدالت محس��وب نمی‌شود در صورتی‬ ‫ک��ه توانمن��دی نیروی کار اس��ت که‬ ‫وجه تمایز‌ها را مش��خص می‌کند‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪‌:‬اگر ‪ 2‬کارش��ناس ی��ا مدیر در‬ ‫یک کار یکس��ان قرار داده ش��وند باید‬ ‫بی��ن خوب و خوب‌تر‪ ،‬انتخاب داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نرم‌افزار جدید ارزیابی‬ ‫مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی‬ ‫ایمیدرو نیز از اجرای نرم افزار جدیدی‬ ‫در س��ازمان خب��ر داد ک��ه عملک��رد‬ ‫کارکن��ان بخش را ب��ه خوبی منعکس‬ ‫می‌کند و شاخصی دقیق برای ارزیابی‬ ‫به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫امی��ر صباغ با تاکید بر اینکه مدیران‬ ‫ابت��دا برنام��ه ‪ 3‬ماه چهارم امس��ال و‬ ‫سپس برنامه س��ال ‪ 94‬را اعالم کنند‬ ‫اف��زود‪ :‬عملک��رد بخش‌ه��ای مختلف‬ ‫به ص��ورت خوداظهاری در سیس��تم‬ ‫جدی��د با ن��ام پوینتر وارد می‌ش��ود و‬ ‫طب��ق ن��وع عملک��رد‪ ،‬ارزیاب��ی انجام‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی این سیس��تم با هدف‬ ‫شناس��ایی نق��اط ق��وت و برط��رف‬ ‫کردن نقاط ضعف‪ ،‬اجرا می‌ش��ود و تا‬ ‫حدود ‪60‬درصد از ش��اخص‌هایی که‬ ‫در به��ره‌وری کارکن��ان م��د نظر قرار‬ ‫دارد توس��ط این سیس��تم مش��خص‬ ‫می‌ش��ود و مابق��ی در حیط��ه اختیار‬ ‫مدیران است‪.‬‬ ‫یک عض��و هیات‌مدیره خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ای��ران برگزاری دوره‌های آموزش��ی در بخ��ش معدن را‬ ‫گفت‪ :‬ب��رای اینکه اهمیت‬ ‫ض��روری دانس��ت و به‬ ‫آموزش در بخش معدن نمایان ش��ود بای��د هر مرحله را‬ ‫به ش��کل مجزا دید ب��ه گونه‌ای که در مرحله اکتش��اف‬ ‫نقش نیروی انس��انی بیشتر در مورد بکارگیری تجهیزات‬ ‫پیشرفته اهمیت پیدا می‌کند و اگر در کنار ورود تجهیزات‬ ‫روز نتوانی��م دانش فنی و مه��ارت کار با این تجهیزات را‬ ‫ب��ه نیروی انس��انی انتقال دهیم نتیجه موثری به دس��ت‬ ‫نمی‌آید‪ .‬گرچه هم‌اکنون برخی از تجهیزات پیش��رفته در‬ ‫س��ازمان زمین‌شناسی مورد اس��تفاده قرار می‌گیرد اما با‬ ‫توج��ه به ظرفیت‌های معدنی بای��د در تمام معادن به‌کار‬ ‫برده شود‪.‬‬ ‫آرم��ان خالقی ب��ا نگاهی ب��ه تاثیر آم��وزش در بخش‬ ‫اس��تخراج معادن افزود‪ :‬در بس��یاری از مع��ادن به دلیل‬ ‫اینکه اس��تخراج به صورت تخصصی انجام نشده منجر به‬ ‫آس��یب‌های زیست‌محیطی ش��ده و از طرف دیگر بخشی‬ ‫از مواد معدنی نیز تخریب ش��ده و هدر رفته اس��ت‪ .‬طبق‬ ‫قانون و مقررات‪ ،‬معادن باید دارای مسئول فنی باشند اما‬ ‫از آنجایی که برخی معدنکاران به تخصص مس��ئول فنی‬ ‫اعتقاد ندارند این مسئله نادیده گرفته شده است درحالی‬ ‫که باید توسط سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استانها به‬ ‫شکل جدی پیگیری شود و معدنکاران نیز سرپرست فنی‬ ‫را به‌عنوان هزینه سربار نبینند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه اکتشاف‬ ‫نباید با نگاه‬ ‫اقتصادی باشد‬ ‫وحید صائب‌فر‬ ‫کارشناس اکتشاف معدنی‬ ‫از آنجای��ی که هر گونه فعالی��ت معدنکاری نیازمند‬ ‫انجام شناسایی و اکتش��اف محدوده‌های معدنی است‬ ‫نباید برنامه‌های اکتش��افی را منوط به اقتصادی بودن‬ ‫آن ک��رد‪ .‬چراک��ه این مس��ئله به فاکتوره��ای زیادی‬ ‫همچ��ون عیار ماده معدن��ی‪ ،‬میزان ذخی��ره‪ ،‬مالیات‪،‬‬ ‫حق��وق دولتی و‪ ...‬برمی‌گردد و تا زمانی که اکتش��اف‬ ‫تکمیل��ی انجام نش��ده نمی‌ت��وان گف��ت فعالیت‌های‬ ‫اکتش��افی در این مح��دوده انجام نش��ود‪ ،‬زیرا ممکن‬ ‫اس��ت در مرحله اکتش��اف تکمیلی با میزان ذخیره و‬ ‫عیار متفاوت با آنچه که در مرحله مقدماتی شناسایی‬ ‫صورت گرفته روبه‌رو ش��ویم‪ .‬حال ممکن است در یک‬ ‫محدوده معدنی میزان ذخیره ماده معدنی کم باشد اما‬ ‫عیار باالی م��اده معدنی ذخیره محدود را جبران کند‬ ‫و به نوعی اقتصادی ش��ود‪ .‬ب��رای نمونه در یک معدن‬ ‫م��س اگر عیار م��اده معدنی ‪5‬درصد باش��د اقتصادی‬ ‫است و کمتر از آن صرف ندارد‪ .‬گرچه ممکن است در‬ ‫آینده با پیشرفت تجهیزات و به وجود آمدن روش‌های‬ ‫جدید استحصال همین ماده معدنی اقتصادی شود‪ .‬از‬ ‫آنجایی که در اکتشاف ماده معدنی ممکن است ذخیره‬ ‫در الیه‌های رویی زمین باش��د یا در عمق‌های باال قرار‬ ‫گرفته باش��د به نس��بت آن تجهیزات متفاوتی را نیاز‬ ‫دارد و به‌تب��ع آن میزان هزینه فعالیت‌های اکتش��افی‬ ‫تغییر خواهد کرد‪ .‬به عبارت دیگر در اکتشافات عمقی‬ ‫عالوه بر اینکه به ماش��ین‌آالت گران قیمتی نیاز است‬ ‫به همان نس��بت باید از کارشناسان متخصص استفاده‬ ‫کرد که این مس��ئله می‌توان��د فعالیت‌های معدنکاری‬ ‫را تح��ت تاثی��ر قرار دهد‪ .‬زیرا در ح��ال حاضر یکی از‬ ‫محدودیت‌های معدنکاری در ای��ران نبود تجهیزات و‬ ‫ماشین‌آالت پیش��رفته برای شناسایی مواد معدنی در‬ ‫اعم��اق زیاد اس��ت‪ .‬از این‌رو فعالیت‌های اکتش��افی از‬ ‫عوامل مختلفی همانند نیروی انس��انی خبره و فناوری‬ ‫روز تاثی��ر می‌پذیرد که معدن��کاری مراحل بعد یعنی‬ ‫استخراج ماده معدنی را تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬در برخی‬ ‫مع��ادن این کاس��تی‌ها منجر به متوقف ش��دن ادامه‬ ‫معدنکاری می‌شود زیرا در شرایطی که زیرساخت‌های‬ ‫حمل‌‌ونقل‪ ،‬انرژی و‪ ...‬مهیا نباشد برداشت ماده معدنی‬ ‫صرفه اقتصادی نخواهد داش��ت‪ ،‬با این حال اکتش��اف‬ ‫زمین نیاز است و نباید به آن نگاه اقتصادی داشت‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫معادن کوچک‪،‬‬ ‫آالینده‌تر هستند‬ ‫فرهنگ قصریانی‬ ‫مدیرکل زیستگاه‌ها و امور مناطق‬ ‫چهارگانه محیط‌زیست‬ ‫هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند فعالیت‌های معدنی‬ ‫اثر س��وئی بر محیط‌زیس��ت ندارد چرا که هر گونه‬ ‫فعالیتی در زمین‪ ،‬هوا و آب باعث آالیندگی می‌شود‬ ‫ولی موضوعی که باید به آن توجه ش��ود این است‬ ‫که از نظر زیس��ت‌محیطی ترجیح می‌دهیم صنایع‬ ‫ب��زرگ معدنی و مع��ادن بزرگ در کش��ور فعالیت‬ ‫کنن��د چرا ک��ه در پروتکل این ش��رکت‌ها‪ ،‬ضوابط‬ ‫زیست‌محیطی سختگیرانه‌ای تعریف شده که باعث‬ ‫اثر سوء بر محیط زیست کنترل شده می‌شود‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر ب��رای صنای��ع ب��زرگ معدنی‪،‬‬ ‫آزمایش��گاه‌های امین یا معتمدی وج��ود دارد که‬ ‫وضعیت آالینده‌های کارخان��ه را پایش می‌کنند و‬ ‫نتیجه را به سازمان اطالع می‌دهند‪.‬‬ ‫ام��ا در مقابل مع��ادن کوچک یا معادن ش��ن و‬ ‫ماسه‌ای که در مناطق مختلف اطراف البرز از جمله‬ ‫در اس��تان مازندران و تهران از ش��هرک اندیشه تا‬ ‫هشتگرد کرج قرار دارند به دلیل اینکه جهت وزش‬ ‫باد غالب در تهران از غرب به ش��رق اس��ت‪ ،‬تهران‬ ‫در مس��یر این آالینده‌ها قرار می‌گی��رد و از طرف‬ ‫دیگ��ر وجود بلندمرتبه‌‌س��ازی‌ها در ش��مال تهران‬ ‫باعث می‌ش��ود تخلیه هوای آلوده به راحتی صورت‬ ‫نگیرد‪ .‬اما این الزامات س��ختگیرانه در مورد صنایع‬ ‫کوچک معدنی و مع��ادن کوچک مقیاس یا وجود‬ ‫ن��دارد یا الزامی برای رعایت آن نیس��ت‪ .‬بر همین‬ ‫اساس ضوابط زیس��ت‌محیطی حاصل امضای یک‬ ‫تفاهمنام��ه بین س��ازمان مدیری��ت و برنامه‌ریزی‪،‬‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت را چ��اپ کردیم ک��ه از عملیات‬ ‫برداش��ت تا فرآیند فرآوری را پوشش می‌دهد و در‬ ‫اختی��ار تمام وزارتخانه‌ها قرار دادیم‪ .‬صنایع معدنی‬ ‫کوچک دارای ضوابط زیس��ت‌محیطی نیس��تند و‬ ‫مش��مول ارزیابی‌های س��االنه نمی‌ش��وند و ساالنه‬ ‫زیان‌ه��ای جب��ران ناپذیری بر محیط‌زیس��ت وارد‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬کاری که از دس��ت ما بر‬ ‫می‌آید این است که در مناطق چهارگانه محافظت‬ ‫ش��ده که تقریبا ‪10‬درصد از مساحت کشور را دربر‬ ‫می‌گی��رد اجازه ندهیم فعالیت‌ه��ای جدید معدنی‬ ‫انجام ش��ود و یا در ص��ورت لزوم حت��ی با تمدید‬ ‫پروانه‌های��ی که از قبل در این مناطق داده ش��ده‬ ‫موافقت نکنیم چرا که فعالیت برخی از این صنایع‪،‬‬ ‫اثر سوء و غیرقابل جبرانی بر زیستگاه‌های حیوانات‬ ‫و مناب��ع آب‌های ج��اری و زیرزمینی و هوا و خاک‬ ‫ب��ر ج��ای می‌گ��ذارد‪ .‬درنهایت نیز اگ��ر با حضور‬ ‫صنای��ع ب��زرگ در ای��ن مناطق موافقت ش��ود که‬ ‫ش��رح خدمات و ضوابط مش��خص و بخش ارزیابی‬ ‫و سیس��تم پایش مرتب اس��ت ولی به دلیل اینکه‬ ‫تنه��ا ‪10‬درصد از عرصه‌ها در اختی��ار ما قرار دارد‬ ‫نمی‌توانیم برتمام مناطق کش��ور‪ ،‬ضوابط و مقررات‬ ‫زیست‌محیطی داشته باشیم‪ .‬البته راه دیگر هم این‬ ‫اس��ت که با کم��ک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به سمت ضابطه‌مند کردن صنایع معدنی و معادن‬ ‫کوچک برویم‪ .‬در این خصوص کمیته‌های تفاهمی‬ ‫با این وزارتخانه تش��کیل ش��ده و می‌توان گفت با‬ ‫برگزاری جلسات مستمر هفتگی دیدگاه‌های‌مان را‬ ‫درخصوص مسائل زیس��ت‌محیطی نزدیک کنیم و‬ ‫به جرات می‌توانیم ادعا کنیم امس��ال‪ ،‬س��ال خوب‬ ‫و پر از تفاهم و ضابطه‌ای برای دو طرف بوده است‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫بهره‌برداری از کارخانه‬ ‫فرآوری آنتیموان تا پایان سال‬ ‫کارخان��ه ف��رآوری فلز آنتیموان تا پایان امس��ال‬ ‫در منطق��ه س��فیدابه سیس��تان و بلوچس��تان به‬ ‫بهره‌برداری می‌رسد‪ .‬به گزارش معدن‪ ،24‬وجیه‌اله‬ ‫جعف��ری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت تهی��ه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران در مراس��م تحویل خط تولید شمش‬ ‫آنتیم��وان در محل مرکز تحقیقات ف��رآوری مواد‬ ‫معدنی ایران با اعالم این مطلب گفت‪ :‬این ش��رکت‬ ‫درح��ال حاضر بزرگتری��ن ذخیره این م��اده را در‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان در اختی��ار دارد و روی ‪8‬‬ ‫منطقه دیگر نیز کار اکتشافی انجام داده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ذخیره قطعی این معدن ‪ 35‬هزار تن است و‬ ‫ما دو گواهی کش��ف دیگر به ظرفیت‌های ‪ 10‬و ‪15‬‬ ‫هزار تن آنتیموان در این استان گرفته‌ایم‪ .‬جعفری‬ ‫با اش��اره به اینکه نمونه‌های اکتشافی ماده معدنی‬ ‫سفیدابه نیز به مرکز تحقیقات ارسال شده و آنالیز‬ ‫خواهند ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬از دیگر اقدامات مشترک ما با‬ ‫مرکز تحقیقات ف��رآوری موادمعدنی‪ ،‬طرح نفیلین‬ ‫سینیت کلیبر و آنالیز نرمه‌های فسفات اسفوردی با‬ ‫روش نانو در مقیاس آزمایشگاهی است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫شورابه‌های قم‪ ،‬فرصتی برای متخصصان معدنی‬ ‫محبوب�ه ناطق‪-‬گروه مع�دن‪ :‬دریاچه‌های نمک‬ ‫کویر ایران را بیش��تر با برداش��ت‌های نمک صنعتی‬ ‫می‌شناس��ند‪ .‬از دیرب��از این کارب��رد اقتصادی برای‬ ‫این منطقه که دس��ت ب��ر قضا وس��عت زیادی هم‬ ‫دارد ش��ناخته ش��ده ب��ود و توجه س��رمایه‌گذاران‬ ‫جدی��دی را نیز به خود جلب ک��رده بود‪ .‬بعد از آن‬ ‫نیز در س��ال‌های اخیر توانس��ت در شاخه‌ای دیگر‪،‬‬ ‫گردش��گران کویرنورد را به خود جلب کند؛ اما اینها‬ ‫تمام فرصت‌ه��ای س��رمایه‌گذاری در کویر مرکزی‬ ‫ای��ران نیس��ت‪ .‬به‌گونه‌ای‌که اخیرا از س��وی برخی‬ ‫از فع��االن معدن��ی دیگ��ر مزیت‌ه��ا و فرصت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری معدنی در این منطقه شناخته شده‬ ‫‌اس��ت‪ .‬این فرصت‌ها که متوجه مواد کانی غیرفلزی‬ ‫یا عناصر کمیاب اس��ت ش��امه تیز س��رمایه‌گذاران‬ ‫معدنی با س��ابقه را به خ��ود جلب کرده چنانکه ‪30‬‬ ‫س��رمایه‌گذار به دنبال به دس��ت آوردن این فرصت‬ ‫هس��تند که گفته می‌ش��ود برنده مزایده برای مدت‬ ‫طوالن��ی بهره‌ب��رداری از معدن را برعه��ده خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت‌های معدنی شورابه‌ها‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)‬ ‫اس��تحصال م��واد معدن��ی نظی��ر اکس��ید منیزیم‪،‬‬ ‫اس��یدکلریدریک و نمک صنعتی را از ش��ورابه‌های‬ ‫دریاچ��ه ق��م‪ ،‬امکان پذیر دانس��ته و معتقد اس��ت‬ ‫بهره‌من��دی از حدود ‪ 200‬میلی��ون تن هالیت‪32 ،‬‬ ‫میلیون تن منیزیا و ‪4/5‬میلیون تن سیلویت فرصتی‬ ‫اس��ت ک��ه می‌تواند زمین��ه س��رمایه‌گذاری بخش‬ ‫خصوصی را فراهم کند‪.‬‬ ‫س��هراب غضنفری مجری طرح‬ ‫شورابه‌های قم در شرکت تهیه‬ ‫و تولید م��واد معدنی به‬ ‫می‌گوید‪ :‬مبنای کار ما در طرح‬ ‫بهره‌ب��رداری و اس��تخراج از‬ ‫شورابه‌های قم‪ ،‬اکس��ید منیزیم است و در کنار آن‬ ‫بهره برداری از کلیرید س��دیم‪ ،‬س��ولفات کلس��یم‪،‬‬ ‫لیتیوم‪ ،‬بور و پتاس و البته سایر مواد معدنی موجود‬ ‫به عن��وان برنامه‌های بعدی مدنظر ش��رکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه اکس��ید منیزیم در صنایع‬ ‫نسوز‪ ،‬فوالد و سیمان بیشترین کاربردرا دارد اضافه‬ ‫می‌کن��د‪ :‬در حال حاضر یک کارخانه به ظرفیت ‪45‬‬ ‫هزارتن در س��ال در ش��هر بیرجند اکس��ید منیزیم‬ ‫تولی��د می‌کند در حالی که نیاز کش��ور به این ماده‬ ‫معدنی بیش از ‪200‬هزار تن اکس��ید منیزیم است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌دهد‪ :‬ذخی��ره گاه این ماده معدنی در‬ ‫ش��ورابه‌های قم بی��ش از ‪ 320‬هزار تن تخمین زده‬ ‫ش��ده ولی هنوز ارزیابی دقیقی از میزان ذخایر مواد‬ ‫معدنی دیگر مانند کلرور سدیم و لیتیوم نشده است‪.‬‬ ‫مجری طرح شورابه‌های استان قم همچنین اضافه‬ ‫می‌کند‪ :‬طراحی و اس��تخراج و انتقال مواد معدنی از‬ ‫ش��ورابه‌های دریاچه نمک قم وساخت و راه اندازی‬ ‫کارخان��ه تولی��د و فروش اکس��یدمنیزیم ی��ا تولید‬ ‫وفروش محصوالت دیگر با استفاده از این شورابه‌ها‪،‬‬ ‫از جمله مواردی است که در برگزاری یک مزایده‪ ،‬از‬ ‫برنده انتظار خواهیم داشت‪ .‬در مقابل به اندازه زمان‬ ‫پروانه بهره‌برداری که ‪ 16‬س��اله اس��ت و البته قابل‬ ‫تمدید‪ ،‬برنده مزایده اجازه بهره‌برداری و اس��تخراج‬ ‫مواد معدنی را خواهد داشت‪.‬‬ ‫س��هراب غضنف��ری ادامه می‌ده��د‪ :‬از آنجایی که‬ ‫انتظار ما این اس��ت که مصرف اکس��ید منیزیم در‬ ‫سال‌های آینده فزونی یابد‪ ،‬پیشنهاد دادیم کارخانه‬ ‫اکس��ید منیزیم در این منطقه ب��ا ظرفیت ‪ 50‬هزار ‹ ‹متخصصان جذب شورابه می‌شوند‬ ‫تن در س��ال کارش را آغاز کند ام��ا در مرحله دوم‬ ‫هرم��ز ناصرنیا رییس س��ازمان‬ ‫برگزاری مزایده‪ ،‬این ش��رط را برداش��تیم و امور را‬ ‫نظام مهندس��ی معدن در مورد‬ ‫به انتخاب س��رمایه‌‌گذار که بخش خصوصی هستند‬ ‫اینک��ه اس��تفاده از فرصت‌های‬ ‫واگذار کردیم‪.‬‬ ‫معدنی در ش��ورابه‌های کویری‬ ‫وی چالش‌های پیش روی س��رمایه‌گذاری در این‬ ‫در ای��ران چرا تاکن��ون مغفول‬ ‫منطقه را توسط بخش خصوصی‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬به طور‬ ‫مانده ب��ه‬ ‫نب��ود تجهی��زات و ماش��ین‌آالت‬ ‫کلی کس��انی ک��ه به دنب��ال کار‬ ‫اسداهلل کشاورز‪:‬‬ ‫استخراج و بهره‌برداری و فرآوری‬ ‫معدنی می‌رون��د اغلب متخصص‬ ‫شورابه‌های قم یکی از‬ ‫اکسید منیزیم در داخل دانسته و‬ ‫نیستند و به همین دلیل دنباله‌رو‬ ‫مناطقی است که‬ ‫می‌گوید‪ :‬ب��ه همین دلیل ترجیح‬ ‫دیگ��ران هس��تند‪ .‬اگ��ر روزی‬ ‫مرحله شناسایی‬ ‫می‌دهی��م س��رمایه‌گذارانی ک��ه‬ ‫سنگ‌آهن مورد توجه قرار بگیرد‬ ‫معدنی‬ ‫عناصر‬ ‫با ش��رکت‌های خارجی ش��ریک‬ ‫دنب��ال س��رمایه‌گذاری در ای��ن‬ ‫در آن به تفصیل‬ ‫ش��ده‌اند در ای��ن مزای��ده حضور‬ ‫زمین��ه می‌رون��د و روز دیگر اگر‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫همه دنبال معدن مرمریت باشند‬ ‫انجام شده و به‬ ‫نب��ود‬ ‫‌کن��د‪:‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اظه��ار‬ ‫وی‬ ‫تقاضای معدن مرمریت می‌کنند‪.‬‬ ‫مرحله واگذاری به‬ ‫تجهیزات و ماش��ین‌آالت معدنی‬ ‫وی اضافه می‌کند‪ :‬مواد معدنی‬ ‫سرمایه‌گذاران‬ ‫در داخ��ل کش��ور‪ ،‬تع��دادی از‬ ‫کمتر شناخته شده برخالف مواد‬ ‫رسیده است‬ ‫سرمایه‌گذاران را از چرخه رقابت‬ ‫معدنی فلزی مانند س��رب و روی‪،‬‬ ‫خ��ارج کرد و برخی ش��رکت‌های‬ ‫آه��ن‪ ،‬مس‪ ،‬آلومینی��وم و‪ ...‬اغلب‬ ‫خارجی نیز به دلیل وجود تحریم‌های موجود حاضر مورد توجه س��رمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرد بلکه عده‬ ‫به همکاری نش��دند که س��عی می‌کنیم با دور زدن زیادی‪ ،‬شناختی نسبت به این مواد ندارند در حالی‬ ‫تحریم از بهترین دس��تگاه‌ها و ماشین‌آالت اروپایی که سرمایه‌گذاری در این مواد معدنی کمتر شناخته‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫شده سود باالتری نسبت به معادن شناخته شده که‬ ‫غضنف��ری همچنین به دیگر طرح‌های در دس��ت به‌اصطالح دس��ت درآن زیاد است دارد‪ .‬هرمز ناصر‬ ‫اقدام این‌چنینی در دیگر مناطق کش��ور اشاره کرده نیا با بیان اینکه این عناصر مانند کرومیت یا تیتانیم‬ ‫ومی‌افزای��د‪ :‬معادن دیگری در منطقه تورود واقع در‬ ‫اس��تان سمنان وجود دارد که مواد معدنی غالب آن‬ ‫پتاس‪ ،‬اکسید منیزیم و سایر مواد معدنی مخصوص‬ ‫مناطق کویری است‪.‬‬ ‫س��هراب غضنفری تصریح می‌کند‪ :‬چنین طرحی‬ ‫توس��ط س��ازمان زمین‌شناسی کش��ور در دریاچه‬ ‫ارومیه انجام گرفته و از من خواسته شده تا بازدیدی‬ ‫از این طرح و همچنین محل داشته باشم‪.‬‬ ‫مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‪:‬‬ ‫اجرای ‪ 67‬هزار متر عملیات حفاری جدید معدنی‬ ‫عملکرد حفاری‌های اکتش��افی برای کش��ف ذخایر‬ ‫جدید معدنی در مدت ‪ 9‬ماه س��ال‌جاری به ‪ 67‬هزار‬ ‫متر رسید‪.‬‬ ‫‪ ،‬مدیر اکتش��اف سازمان توسعه و‬ ‫به گزارش‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدا تا انتهای پاییز امسال میزان حفاری‌های‬ ‫اکتش��افی در کشور به ‪ 67‬هزار متر رسیده که چنین‬ ‫عملکردی تاکنون در بخش اکتش��اف کش��ور سابقه‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫علی اصغ��رزاده که درباره عملکرد این بخش و نیاز‬ ‫به مواد معدنی جدید برای تغذیه صنایع کشور سخن‬ ‫می‌گفت‪ ،‬تصریح کرد‌‪ 4 :‬برابر ش��دن بودجه اکتشاف‪،‬‬ ‫چنین رش��دی را درپی داش��ته‪ ،‬به‌ط��وری که برای‬ ‫سال‌جاری ‪ 1200‬میلیارد ریال اعتبار به‌منظور انجام‬ ‫عملیات اکتشاف پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫برنام��ه اکتش��افی ‪‌ 3‬جانب��ه ایمی��درو‌‪ ،‬معاون��ت‬ ‫معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی و تعامل س��ازنده با بخش خصوصی‪ ،‬از‬ ‫زمستان س��ال قبل با هدف کشف منابع جدید برای‬ ‫توس��عه بخش معدن‪ ،‬فراهم کردن بس��تر مناس��ب‬ ‫برای جذب س��رمایه‌گذاری داخلی و خارجی با تهیه‬ ‫مستندات اکتش��افی مطابق با استانداردهای جهانی‪،‬‬ ‫‌س��رمایه‌گذاری اکتش��افی در مناطق محروم و دارای‬ ‫ظرفیت معدنی ب��رای هدایت منابع‪ ،‬ایجاد توس��عه‪‌،‬‬ ‫اشتغالزایی و تامین امنیت به اجرا در آمده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نیاز صنایع به کش��ف ذخایر جدید‬ ‫گف��ت‪ :‬در ‪ 20‬س��ال اخی��ر در دنیا هی��چ معدنی در‬ ‫مقیاس جهانی کش��ف نش��ده و تمامی معادن بزرگ‬ ‫فعلی که درحال فعالیت هستند‪ ،‬مربوط به اکتشافات‬ ‫دهه‌های گذشته هس��تند‪ ،‬این در شرایطی است که‬ ‫هزینه‌های اکتش��افی نیز رش��د قابل‌توجهی در دنیا‬ ‫داش��ته و در آینده به س��بب کاهش ذخایر فعلی‪ ،‬با‬ ‫رشد قیمت مواد معدنی در جهان مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫اصغ��رزاده در مورد فعالیت‌های اکتش��افی در ایران‬ ‫گفت‪ :‬ذخایر فعلی س��نگ‌آهن‌‪ ،‬مس‌‪ ،‬زغال‌س��نگ در‬ ‫کمتر از دو دهه آینده به اتمام می‌رسد‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫معادن جدیدی کشف و آماده بهره‌برداری شوند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برنامه اکتش��افی که از زمان استقرار دولت‬ ‫یازدهم به اجرا درآمده مطابق با استانداردهای جهانی‬ ‫و دانش پیشرفته اس��ت که به جمع‌آوری اطالعات و‬ ‫اعتبارسنجی آنها نیز می‌پردازد‪.‬‬ ‫به گفته مدیر اکتش��اف س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬در این برنامه در پهنه‬ ‫سنگان ‪ 15‬آنومالی بزرگ یافت شده و در نوار مرزی‬ ‫سیستان و بلوچستان نیز ‪ 143‬اندیس(نشانه) معدنی‬ ‫کشف شده است‪.‬‬ ‫کاربرد زیادی در داخل کش��ور دارند می‌گوید‪ :‬ولی‬ ‫ب��ه دلیل نب��ود س��رمایه‌گذاری‌های الزم در بخش‬ ‫اکتشاف و استخراج و فرآوری همچنان از خارج وارد‬ ‫می‌کنیم و بابت آن ارز خارج می‌کنیم‪.‬‬ ‫رییس نظام مهندسی معدن از یک ظرفیت کمتر‬ ‫ش��ناخته ش��ده معدنی مث��ال می‌زن��د و می‌گوید‪:‬‬ ‫شرکتی در استان گلستان از آب زیرزمینی برداشت‬ ‫می‌کند که نیاز کشور به آن زیاد است و البته بسیار‬ ‫هم گران قیمت اس��ت ام��ا تجهیزات حفاری عمیق‬ ‫گران قیمتی الزم دارد و باید س��ایر س��رمایه داران‬ ‫به قدری انگیزه داش��ته باشند تا جذب اینگونه مواد‬ ‫معدنی شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌دهد‪ :‬یکی از اقداماتی که س��ازمان‬ ‫نظام مهندسی در سال‌های اخیر کرده این است که‬ ‫ظرفیت‌های کمتر ش��ناخته ش��ده معدنی را معرفی‬ ‫کنی��م تا به س��رمایه‌گذاری در این بخش تش��ویق‬ ‫شوند‪ .‬س��ود‌آوری این مواد کمتر نیست بلکه بیشتر‬ ‫از س��ایر مواد معدنی است‪ .‬ش��ورابه‌های قم یکی از‬ ‫این فرصت‌های سرما‌یه‌گذاری محسوب می‌شود که‬ ‫م��ا در دفترچه‌هایی که به همین منظور و برای ‪30‬‬ ‫استان کشور تعریف کردیم به صورت خام به معرفی‬ ‫ظرفیت‌های مواد معدن��ی و تعیین برآورد اقتصادی‬ ‫برای تک تک مواد معدنی اس��تان‌ها از جمله هزینه‬ ‫اکتشاف و سرمایه‌گذاری می‌پردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹شورابه‌های قم بهترین است‬ ‫اکتش��اف در مواد معدنی موج��ود در دریاچه‌های‬ ‫نم��ک ب��ه نظر کار س��ختی نمی‌رس��د ام��ا نیاز به‬ ‫شناسایی تفصیلی و تکمیلی دارد‪.‬‬ ‫اسداهلل کش��اورز مدیرکل دفتر‬ ‫ام��ور اکتش��اف وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در این خصوص‬ ‫می‌گوید‪ :‬این مناطق‬ ‫ب��ه‬ ‫ش��ناخته ش��ده هس��تند ولی‬ ‫عملیات شناس��ایی دقیق��ی روی آنها انجام نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اضاف��ه می‌کند‪ :‬ش��ورابه‌های قم یکی از‬ ‫مناطقی است که مرحله شناسایی عناصر معدنی در‬ ‫آن به تفصیل انجام ش��ده و ب��ه مرحله واگذاری به‬ ‫سرمایه‌گذاران رسیده است‪.‬‬ ‫کشاورز ادامه می‌دهد‪ :‬مناطق دیگری در سمنان‪،‬‬ ‫خ��ور و بیابانک قرار دارد که در حال تکمیل مراحل‬ ‫شناس��ایی اس��ت تا به مرحله احداث کارخانه‌اش از‬ ‫طریق مزایده برس��د‪ .‬این معدن بیشتر مواد معدنی‬ ‫پتاس دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در میان ش��ورابه‌هایی که در‬ ‫کش��ور وجود دارد ش��ورابه‌های دریاچ��ه نمک قم‬ ‫بهترین اس��ت در خصوص اقدامات شناس��ایی مواد‬ ‫معدن��ی در مناطق��ی مانن��د دریاچ��ه ارومی��ه و یا‬ ‫دریاچه ش��ادگان در خوزس��تان می‌افزای��د‪ :‬درباره‬ ‫دریاچه ارومیه‪ ،‬سازمان زمین‌شناسی اقداماتی انجام‬ ‫داده ولی به دلیل حساس��یت‌های زیس��ت محیطی‬ ‫اقداماتی انجام نمی‌شود ضمن اینکه این دریاچه‌ها‪،‬‬ ‫مواد معدنی خاصی ندارند همچنین دریاچه شادگان‬ ‫در جنوب است که مواد معدنی قابل توجهی ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران‪:‬‬ ‫هدف ما توسعه صادرات فوالد به کشورهای منطقه است‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ملی فوالد ای��ران گفت‪ :‬یکی‬ ‫از اهداف مهم توس��عه صنعت فوالد کش��ور براساس‬ ‫مزیت‌های موجود‪ ،‬صادرات در منطقه و جهان است‪،‬‬ ‫چنانچه امروز تدبیر نشود‪ ،‬رقبا با منابع عظیم سرمایه‬ ‫می‌توانند فرصت را از شرکت‌های ایرانی بگیرند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی ش��رکت ملی فوالد‬ ‫ای��ران‪ ،‬محم��د خانداداش‌پور اف��زود‪ :‬عالوه‌بر ترکیه‬ ‫اکنون کشورهای عربستان و امارات به همراه قطر با‬ ‫اجرای طرح‌های توس��عه فوالد به عنوان رقیب ایران‬ ‫در منطقه ظاهر شدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ام��روز عمان نی��ز به جمع‬ ‫مزبور پیوس��ته و چنانچه برای تامین الزامات توسعه‬ ‫فوالد کشور از قبیل س��رمایه‌گذاری خارجی‪ ،‬تامین‬ ‫زیربناه��ای مورد نی��از و از همه مهم‌تر س��اماندهی‬ ‫طرح‌ه��ا و برنامه‌ها در قالب یک نقش��ه راه مدون و‬ ‫منظم فکری نشود‪ ،‬ش��رکت‌های فوالدی کشورهای‬ ‫رقیب با توجه به داشتن منابع عظیم سرمایه‌ای و نیز‬ ‫استفاده از فرصت‌های همکاری با شرکت‌های معتبر‬ ‫دنیا اع��م از پیمانکاران عموم��ی و تامین کنندگان‪،‬‬ ‫فرص��ت رقابت را به‌ط��ور کامل در منطق��ه از ایران‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی فوالد ای��ران تصریح کرد‪:‬‬ ‫اینک طرح جامع فوالد کشور با محوریت این شرکت‬ ‫تدوین ش��ده و در آس��تانه تایید و تصویب س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ایران و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬صنعت فوالد کش��ور یکی از اهداف‬ ‫مهم توسعه خود را براساس مزیت‌های برشمرده‌شده‪،‬‬ ‫صادرات به منطقه و س��پس جهان قرار داده و اکنون‬ ‫فرص��ت مناس��ب و مغتنمی فراهم ش��ده تا با درس‬ ‫گرفت��ن از گذش��ته و بهره‌من��دی از اقدامات مثبت‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬طرحی نو برای توس��عه فوالد کشور در‬ ‫یک چارچوب منطقی راهبردی به اجرا گذاشته شود‪.‬‬ ‫میزان تولید فوالدخام کش��ور در س��ال گذشته به‬ ‫رقم ‪ 15/6‬میلیون تن رس��ید و انتظار می‌رود امسال‬ ‫به رقم ‪ 17‬میلیون تن برسد‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫چهره‌ها و نظرها‬ ‫اعمال تعرفه‌ منطقی‬ ‫تنها راه کنترل بازار‬ ‫سیدعباس حسینی‬ ‫مدیر کل مقررات صادرات و واردات‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫برقراری تعرفه غیرمنطقی روی بعضی کاالها می‌تواند‬ ‫آثار س��وء در قاچاق داشته باشد و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هم از این موضوع پرهیز می‌کند‪ .‬بر همین اساس‬ ‫سیاس��ت این وزارتخانه درباره تعرفه‌گذاری واردات کاال‬ ‫روشن است‪ .‬باید تالش کنیم تا تعرفه منطقی برای کاالها‬ ‫تعری��ف کنیم‪ .‬به عن��وان مثال زمانی ک��ه تعرفه واردات‬ ‫گوشی تلفن همراه به یک‌باره با افزایش مواجه شد شاهد‬ ‫ش��دت گرفتن ورود گوش��ی‌های قاچاق و غیراستاندارد‬ ‫بودی��م و واردات گوش��ی از مس��یر رس��می و قانونی آن‬ ‫منحرف ش��د‪ .‬به عبارت دیگر می‌توان گفت اعمال تعرفه‬ ‫غیرمنطقی برای واردات گوشی تلفن همراه باعث شدت‬ ‫گرفتن قاچاق و انحراف مس��یر واردات این کاال ش��د‪ .‬به‬ ‫دنبال افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه‪ ،‬در چند مرحله‬ ‫س��عی شد حقوق ورودی تعدیل شود تا زمینه قاچاق این‬ ‫کاال کاهش یاب��د‪ .‬قانون برنامه پنجم توس��عه نیز درباره‬ ‫واردات‪ ،‬تکلی��ف دولت را به‌طور کامل مش��خص کرده و‬ ‫تنها چیزی که می‌تواند جلوی واردات بی‌رویه و بی‌برنامه‬ ‫کاال را بگیرد‪ ،‬فقط بحث تعرفه است و باید تعرفه‌ای وجود‬ ‫داشته باشد که در این مواقع و برای برخی کاالها براساس‬ ‫تشخیص برای کسی به‌صرفه نباشد که کاالی مورد نظر را‬ ‫وارد کند‪ .‬بدون شک اعمال تعرفه‌های غیرمنطقی مسیر‬ ‫قاچاق را تس��هیل می‌کند‪ .‬از سوی دیگر افزایش تعرفه‌ها‬ ‫نیز نتیجه معکوس دارد و با این کار مس��یر کاال به س��مت‬ ‫قاچاق هدایت می‌ش��ود‪ .‬به عنوان مثال در زمینه خودرو‬ ‫نمی‌توان جل��وی واردات را گرف��ت و نمی‌توانیم بگوییم‬ ‫واردات خ��ودرو ممنوع اس��ت‪ .‬چون فق��ط در این زمینه‬ ‫می‌توان با اس��تفاده از ابزار تعرفه‪ ،‬ب��ازار را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر میانگین تعرفه در کشور ما حدود ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫است‪ .‬ضمن اینکه این میزان در کشورهای عضو ‪WTO‬‬ ‫زی��ر ‪ 5‬درصد اس��ت و میانگین تعرف ‌ه بقیه کش��ورها از ما‬ ‫وضعیت بهتری دارد‪.‬‬ ‫صادرات ایران‬ ‫به ایتالیا ‪ ۲‬برابر‬ ‫واردات است‬ ‫احمد پورفالح‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا‬ ‫در ‪ 7‬ماه نخست امسال واردات ایران از ایتالیا ‪ ۸۵‬میلیون‬ ‫یورو و صادرات به ایتالیا ‪ ۱۶۵‬میلیون یورو بوده اس��ت که‬ ‫نش��ان‌دهنده تراز تجاری مثبت و دو برابر بودن صادرات‬ ‫کاالهای ایرانی است‪ .‬این درحالی است که ایتالیا از معدود‬ ‫کش��ورهای اروپایی است که از دیرباز تراز تجاری ما با آن‬ ‫مثبت بوده اس��ت؛ یعنی ایتالیا بیش��تر خریدار کاالهای‬ ‫ایران اس��ت تا فروشنده‪ .‬البته ترنول ‪ 3/4‬میلیاردی که در‬ ‫گذشته وجود داشته بسیار کمتر شده است‪ .‬اما همچنان‬ ‫تراز تجاری ما با ایتالیا مثبت اس��ت‪ .‬برهمین اس��اس در‬ ‫تالش هس��تیم کمیسیون مش��ترک ایران و ایتالیا را بار‬ ‫دیگ��ر فعال کنیم چ��ون می‌تواند تاثیر زی��ادی بر روابط‬ ‫اقتصادی دو کشور داشته باشد‪ .‬ایتالیا نخستین کشوری‬ ‫بود که در باالترین س��طح به ایران نماینده فرستاد و وزیر‬ ‫خارجه‌اش به ایران آمد‪ .‬همچنین نخس��تین هیات بعد از‬ ‫توافق ژنو به ایتالیا اعزام ش��د که استقبال بسیار خوبی از‬ ‫آن ش��د‪ .‬امیدوارم موضع‌گیری همه کشورهای اروپایی با‬ ‫ایران مش��ابه ایتالیا باش��د‪ .‬چون در این صورت به فضای‬ ‫بهتر اقتصادی دس��ت پیدا می‌کنیم‪ .‬در کنگره‌ای که بعد‬ ‫از توافق ژنو در ایتالیا برگزار ش��د‪ ،‬مسئوالن دولتی ایتالیا‬ ‫عنوان کردند که آن قدر پول‌دار نیس��تیم که ش��یرهای‬ ‫نفت‌مان را عوض کنیم و به جای ایران از کشورهای دیگر‬ ‫نف��ت بخریم‪ .‬برای همین همچن��ان خریدار نفت از ایران‬ ‫هس��تیم‪ .‬از این جهت عمده صادرات ما به این کشور نفت‬ ‫و فرآورده‌های نفتی اس��ت‪ .‬س��نگ‪ ،‬چرم و پسته از جمله‬ ‫کااله��ای صادراتی به ایتالیاس��ت‪ .‬در حوزه زعفران نیز با‬ ‫وجود اینکه ایتالیا کم‌کم به کش��وری صادر‌کننده تبدیل‬ ‫می‌ش��ود ولی از ای��ران زعفران می‌خرد‪ .‬ام��ا در مجموع‬ ‫بخش عمده صادرات ما به ایتالیا نفت است‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫بس��یاری از خطوط رش��ته‌های تولید ما با ایتالیا ارتباط‬ ‫تنگاتنگ دارد‪ .‬ماشین‌آالت نساجی و پروفیل‌سازی‌های‬ ‫ما بیش��تر با ایتالیا در ارتباط هس��تند‪ .‬همچنین خیلی از‬ ‫خطوط تولید در صنعت فوالد ما از ایتالیا گرفته شده است‪.‬‬ ‫کاشی‌ها‪ ،‬سرویس‌های بهداشتی و پوشاک ایتالیایی هم‬ ‫وجود دارد که از این کش��ور به ایران وارد می‌ش��ود که در‬ ‫مجموع رقم آنها زیاد نیست‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫عبور از رکود یا تامین نقدینگی؟!‬ ‫قطار اقتصادبرزیل در انتظار بازگشت به ریل‬ ‫سفر به شهرک دیجیتالی‬ ‫‪7‬‬ ‫بررسی تصویب یک الیحه در مجلس و انتقاد دولت‬ ‫راه تجارت را سخت نکنیم‬ ‫زهرا آراس�ته‪ -‬گروه تجارت‪ :‬بیش از ‪ 10‬سال پیش‬ ‫یعن��ی در دولت هش��تم تصمیم گرفته ش��د تا الیحه‬ ‫جدیدی از قانون تجارت تدوین ش��ود‪ ،‬که البته تاکنون‬ ‫و پس از تغییر ‪۳‬دولت هم به نتیجه‌ای نرسیده است‪.‬‬ ‫قانون فعلی ‪ ۸۰‬ساله تجارت که از قانون تجارت سال‬ ‫‪۱۸۰۷‬م فرانسه اقتباس شده است‪ ،‬آخرین بار در سال‬ ‫‪ ۱۳۴۷‬م��ورد بازنگری و تغییر ق��رار گرفت که پس از‬ ‫مدتی ه��م دولت وقت تصمیم گرف��ت الیحه جدیدی‬ ‫برای تجارت کش��ور تدوین کن��د و در نهایت در اواخر‬ ‫عمر دولت و در نیمه نخس��ت س��ال ‪ ۸۴‬برای تصویب‬ ‫تقدیم مجلس ش��د‪ .‬الیحه‌ای که سال‌هاست روی میز‬ ‫مجلس خاک می‌خورد و دو بار هم ش��ورای نگهبان آن‬ ‫را رد کرده‪ ،‬دارای بیش از ‪ ۱۰۰۰‬ماده است که منجربه‬ ‫پیچیدگی و س��ختی کار می‌شود و بسیاری از انتقادها‬ ‫ب��ه این الیحه نیز ب��ه دلیل این موضوع اس��ت‪ .‬برخی‬ ‫معتقدن��د نیازی به الیحه جدید نیس��ت بلکه می‌توان‬ ‫همان قانون ‪ ۸۰‬س��ال پیش را با بازنگری و اصالحاتی‬ ‫در دس��تور کار قرار دارد‪ .‬به هر حال هرچه که هس��ت‬ ‫سال‌های زیادی است که این الیحه به فرجام نرسیده و‬ ‫ضروری اس��ت تا دولت و مجلس در این مورد به توافق‬ ‫برسند و هماهنگی الزم را ایجادکنند‪ .‬به‌تازگی هم وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره این قانون جدید گفته‬ ‫«فق��ط ‪ ۸‬ماده درقانون تجارت نی��از به اصالح دارد اما‬ ‫هزاران ماده جدید دیگر تصویب کردند‪».‬‬ ‫ب��ه گفته محمدرضا نعمت‌زاده‪ ،‬دنیا برای پیش��رفت‪،‬‬ ‫مقررات زدایی را پیشه کار خود کرده است‪ ،‬و به‌همین‬ ‫دلیل مجلس نباید مق��ررات زیادی را این‌گونه تصویب‬ ‫کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬براس��اس بررس��ی‌هایی که در قانون‬ ‫تجارت انجام ش��ده تنها ‪۸‬مورد قابل اصالح بوده است‪،‬‬ ‫بنابرای��ن تصویب الیح��ه جدید با تعدد م��اده درآن و‬ ‫ازسرگیری دوباره این کار‪ ،‬مطلوب نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹شاکله اصلی برهم نخورد‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت نیز‬ ‫هم‌راس��تا با دیدگاه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫ش��اکله اصلی قانون تجارت نباید‬ ‫تغیی��ر کن��د در حالی ک��ه الیحه‬ ‫جدید گویا از ابتدا نوشته شده است‪ .‬ولی‌اهلل افخمی‌راد‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬قانون فعلی تجارت که قدمت باالیی دارد‪،‬‬ ‫باید اصالح شود؛ چون با گذشت زمان نیاز به تغییر آن‬ ‫احساس می‌‌شود‪ .‬افخمی‌راد تاکید می‌کند که تجربه به‬ ‫ما نش��ان داده که قانونی که از ابتدا نوشته شود‪ ،‬موفق‬ ‫نبوده و مشکالتی را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون هرچه بود به آن عمل شود‬ ‫در همی��ن حال ی��ک عضو اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫چارچوب تج��ارت در دنیا تعریف‬ ‫شده است‪ ،‬می‌گوید‪ :‬مشکل امروز‬ ‫م��ا ندانس��تن مس��یر در تجارت‬ ‫نیست؛ بلکه عمل نکردن به قانون است‪ .‬علی عبدالهیان‬ ‫گفت‪ :‬باالخره باید دید با چارچوب‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫کشور می‌خواهیم پیش برویم یا با چارچوب جهانی‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬اگر برنامه و چارچوب انتخابی مشخص شود‪،‬‬ ‫در آن صورت متوجه می‌شویم بسیاری از موارد مطرح‬ ‫ش��ده در الیحه جدی��د در دنیای آزاد ام��روز پذیرفته‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما در عین حال بدون چارچوب هم نمی‌توان‬ ‫مان��د‪ .‬عبدالهیان افزود‪ :‬باید بپذیری��م برای این موارد‪،‬‬ ‫مرکز فکری به نام مجلس وجود دارد که به هر نتیجه‌ای‬ ‫که رس��ید ناگزیر به اجرا هس��تیم‪ .‬باید در کش��ور این‬ ‫موضوع نهادینه شود که به قانون عمل کنیم‪ .‬عضو اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران تصری��ح کرد‪ :‬آنچ��ه در الیحه تجارت‬ ‫جدید آمده است جمع نظریاتی است و البته جمع همه‬ ‫نظرها نیست و طبیعی است که مخالفانی هم دارد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬دولت و مجلس باید به جمع‌بندی و هماهنگی‬ ‫الزم در این مورد برس��ند چرا که داش��تن قانون حتی‬ ‫همی��ن قانونی که برخی به آن اعت��راض دارند بهتر از‬ ‫وضع موجود اس��ت‪ .‬اگر هم مواد زی��اد آن مورد انتقاد‬ ‫اس��ت دولت می‌تواند الیحه‌ای برای کاهش پیچیدگی‬ ‫آن بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکلی به مشکالت اضافه نکنیم‬ ‫دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫نیز معتقد است‪ :‬تعداد باالی ماده‬ ‫در الیح��ه جدید تج��ارت نه‌تنها‬ ‫مش��کلی را حل نمی‌کند بلکه به‬ ‫مش��کالت و معضالت ه��م اضافه‬ ‫تصریح‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬ابراهیم‌نک��و در گفت‌وگو با‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال‌حاض��ر‪ ،‬بای��د ب��ا کوتاه‌ترین مس��یرها و‬ ‫کم‌حجم‌ترین لوایح و طرح‌ها به مشکالت عدید ‌ه به‌‌ویژه‬ ‫در بخ��ش تجارت توجه کرد‪ .‬وی با بی��ان اینکه با این‬ ‫حجم زیاد الیحه‪ ،‬خ��ود قانون‌گذار و مجری قانون هم‬ ‫س��ردرگم می‌ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در تج��ارت به این همه‬ ‫گستردگی قانون نیازی نیست‪ ،‬در حالی که قسمتی از‬ ‫آن می‌تواند به عن��وان آیین‌نام ‌ه مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫نکو گفت‪ :‬از سویی دیگر‪ ،‬برگشت به قانون ‪۸۰‬ساله هم‬ ‫تا حدودی پاسخگوی نیازهای فعلی نیست بنابراین باید‬ ‫اصالحاتی در آن انجام شود‪ .‬ضمن اینکه دولت می‌تواند‬ ‫اصالحات و پیش��نهادهای خ��ود را در قالب یک الیحه‬ ‫تقدیم مجلس کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مفصل‌ترین قانون بعد از قانون مدنی‬ ‫در این میان یک کارشناس اقتصاد و بازرگانی از توقف‬ ‫‪۱۰‬س��اله الیحه تجارت در مجمع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظ��ام انتقاد کرد و گفت‪ :‬باید سرنوش��ت قانون تجارت‬ ‫زودتر مشخص شود‪ .‬محمد کشوریان‌مقدم در گفت‌وگو‬ ‫در مورد الیحه تجارت گفت‪ :‬این الیحه بیش از‬ ‫با‬ ‫یک دهه اس��ت که در مجلس شورای اسالمی و شورای‬ ‫نگهبان در حال بحث و بررس��ی است‪ .‬الیحه تجارت با‬ ‫اعمال اصالحاتی‪ ،‬در دی‌ماه ‪ ۹۰‬در کمیس��یون قضایی‬ ‫و حقوق��ی مجلس تصویب و در جلس��ه علنی فروردین‬ ‫‪ ۹۱‬خانه ملت با اجرای آزمایش��ی آن به مدت ‪ ۵‬س��ال‬ ‫موافقت ش��د‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬پس از آن با ایراد ش��ورای‬ ‫نگهبان‪ ،‬مجلس در فروردین ‪ ۹۳‬مدت آزمایشی اجرای‬ ‫الیحه را ‪ ۴‬س��ال تعیین کرد که دوباره در خرداد امسال‬ ‫مورد اشکال شورای نگهبان واقع شده است‪ .‬کارشناس‬ ‫رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬درحال‌حاضر با اصرار مجلس بر مصوبه خود‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��ده‪ ،‬این الیحه برای تصمیم‌گی��ری نهایی به مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام ارسال شود‪ .‬با توجه به انتقادات‬ ‫و تردیدهایی که درباره ضرورت تصویب این الیحه بین‬ ‫برخی دولتمردان‪ ،‬مجلسیان و صاحب نظران اقتصادی‬ ‫و حقوق��ی مطرح ش��ده‪ ،‬فرجام این الیح��ه در هاله‏‌ای‬ ‫از ابهام قرار گرفته اس��ت‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬الیحه تجارت‬ ‫دارای ‪ ۱۲۶۱‬ماده بوده و برای آن ‪ ۲۴‬آیین‌نامه اجرایی‬ ‫پیش‌بینی ش��ده که در صورت تصوی��ب‪ ،‬پس از قانون‬ ‫مدنی مفصل‌‏ترین قانون کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹و آخر اینکه‪...‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه بخش تج��اری در جهان بیش از‬ ‫پیش مورد توجه قرار گرفته و در ایران هم این موضوع‬ ‫پررنگ تر از قبل شده‪ ،‬به نظر می‌رسد با تغییر اوضاع و‬ ‫احوال تجاری در سال‌های اخیر و پاسخگو نبودن قانون‬ ‫تجارت به شکل فعلی و البته حجم باالی الیحه جدید‪،‬‬ ‫باید با بررسی بیشتر قانون تجارت ‪۸۰‬ساله را اصالح و‬ ‫هرچه سریع‌تر نتیجه را به طور رسمی برای اجرا ابالغ‬ ‫کرد‪ .‬ضمن اینکه کارشناس��ان نیز پیشنهاد داده‌اند اگر‬ ‫قرار است الیحه جدیدتوسط مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام‪ ،‬تصویب ش��ود‪ ،‬تاریخ اج��رای قانون‪ ،‬حداقل یک‬ ‫س��ال پس از تصویب آن مقرر‌ش��ود تا در مدت زمان‬ ‫مزبور‪ ،‬ضمن آنکه آیین‌نامه‌ه��ای اجرایی آن تنظیم و‬ ‫تصویب می‌ش��ود‪ ،‬دستگاه‏های اداری نیز‪ ،‬آمادگی الزم‬ ‫برای اجرای کامل مفاد قانون را کس��ب کنند‪ .‬در کالم‬ ‫آخر آنچه تم��ام فعاالن اقتصادی و تج��ار و بازرگانان‬ ‫ب��ر آن اذعان دارند؛ آن اس��ت که با وضع مواد و اضافه‬ ‫کردن موارد غیرضروری به قوانین‪ ،‬راه تجارت را سخت‬ ‫نکنیم‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫ چهاردهمی��ن نمایش��گاه بین‌الملل��ی لوازم‬‫خانگی ای��ران امروز ب��ا حضور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬رییس خانه صنعت و معدن و روسای اتحادیه‌ها‬ ‫و انجمن‌ه��ای مرتب��ط در محل دائمی نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌المللی تهران گشایش می‌یابد‪.‬در این نمایشگاه بیش‬ ‫از ‪ ۲۷۰‬شرکت داخلی و خارجی از ایتالیا‪،‬آلمان‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬کره‪ ،‬فرانسه و امارات‪ ،‬حضور دارند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬با رای دیوان عدال��ت اداری‪ ،‬یک مصوبه‬ ‫مربوط به قانون «مقررات ص��ادرات و واردات» ابطال‬ ‫شد‪ .‬هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزیران‬ ‫عضو کمیسیون ماده ‪ ۱‬آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات‬ ‫صادرات و واردات را غیرقانونی دانست‪.‬‬ ‫واح�د مرک�زی خب�ر‪ -‬هش��تمین نمایش��گاه‬ ‫بین‌الملل��ی کاال‪ ،‬خدم��ات‪ ،‬تجهی��زات فروش��گاهی‬ ‫و فروش��گاه‌های زنجی��ره‌ای ب��ا حضور ده‌ها ش��رکت‬ ‫داخلی و خارج��ی از امروز تا ‪ ۱۸‬دی در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬هی��أت بازرس��ی امور صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران‬ ‫اس��تان مستقر اس��ت‪ .‬چنانچه کارکنان و شهروندان‬ ‫محترم درباره عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی‬ ‫شکایت یا اعالماتی دارند می‌توانند به هیأت بازرسی‬ ‫مس��تقر مراجعه یا با شماره تلفن گویای ‪ ۱۳۶‬تماس‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در ‪ 8‬ماه منتهی به آبان ماه امس��ال تولید فرش‬ ‫ماش��ینی به رق��م ‪ ۵۴‬میلیون و ‪۷۶۹‬ه��زار متر مربع‬ ‫رسید که حدود ‪ ۱۴‬درصد این میزان سهم تولید آبان‬ ‫م��اه بود‪ .‬در این مدت اف��زون بر دو میلیون و‪ ۶۱‬هزار‬ ‫ف��وت مربع چرم وبه تعداد پن��ج میلیون و ‪ ۴۷۰‬هزار‬ ‫جفت کفش در کشور تولید شده است‪.‬‬ ‫نس�یم ‪ -‬گمرک چین مبادالت تج��اری ایران و‬ ‫چین در ‪ 11‬ماه ژانویه تا نوامبر س��ال ‪ 2014‬را ‪47/5‬‬ ‫میلیارد دالر اعالم کرد‪ .‬مبادالت تجاری ایران و چین‬ ‫در ماه‌های ژانویه تا نوامبر ‪ 2014‬با رش��د قابل توجه‬ ‫‪ 36‬درصدی نس��بت به مدت مشابه سال قبل مواجه‬ ‫شده است‪ .‬در ماه‌های ژانویه تا نوامبر ‪ 2013‬مبادالت‬ ‫دو کشور افزون بر ‪ 35‬میلیارد دالر اعالم شده بود‪.‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫تعرفه؛ شمشیر دو لبه‬ ‫محمد ایلخانی‪ ،‬معاون حقوقی‪،‬‬ ‫مجل��س و امور بین‌الملل س��تاد‬ ‫مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز معتقد‬ ‫اس��ت؛ س��ا‌ز و کار مافیایی قاچاق‬ ‫کاال پیچیده‌ت��ر از آن اس��ت ک��ه‬ ‫حتی با اجرای قانون جدید مبارزه‬ ‫ب��ا قاچاق کاال بت��وان جلوی آن را‬ ‫گرفت و اکنون س��االنه ‪ ۲۵‬میلیارد دالر کاال در کش��ور‬ ‫قاچاق می‌شود‪ .‬آنچه در ادامه می‌خوانید بخش‌هایی از‬ ‫مصاحبه خبرگزاری فارس با ایلخانی است‪.‬‬ ‫€ €یکی از ایرادات�ی که به قانون مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز گرفته می‌ش�ود‪ ،‬این اس�ت که مانعی بر‬ ‫س�رراه تجارت قانونی صادرات است‪ .‬این نظر را‬ ‫قبول دارید؟‬ ‫این قانون کمک‌کننده و تسهیل‌کننده تجارت قانونی‬ ‫است‪ .‬در قانون سامانه‌های مختلفی را پیش‌بینی کردیم‬ ‫که این س��امانه‌ها مس��یر تجارت را تسهیل می‌کنند و‬ ‫بدون آنکه فرد در بوروکراس��ی بازرسی کاال قرار بگیرد‬ ‫س��رعت بیش��تری در مورد صادرات رخ‌دهد‪ .‬شاهد آن‬ ‫هم اجرای س��امانه جامع گمرکی اس��ت که به موجب‬ ‫آن تجارت در بخش صادرات س��رعت بیشتری گرفت و‬ ‫درآمد گمرک از واردات در ‪ ۹‬ماه سال ‪ ۹۳‬نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال قبل نزدیک به ‪ ۷۰‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫بخش��ی از فضاس��ازی‌ها غیرکارشناسی است و بخشی‬ ‫ه��م با توجه به حجم قاچ��اق کاال نزدیک به یک چهارم‬ ‫مبادالت تجاری را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫€ €براساس اخبار‪ ۲۰ ،‬میلیارد دالر کاالی قاچاق‬ ‫وارد کش�ور می‌ش�ود‪ .‬راهکار مقابله عملی با این‬ ‫پدیده شوم اقتصادی چیست؟‬ ‫بله‪ ،‬برخی برآوردها نش��انگر بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫کاالی قاچاق اس��ت‪ .‬قاچاق یکی از مظاهر فس��اد است‬ ‫ک��ه یک عزم مل��ی را می‌طلبد؛ به همی��ن دلیل قانون‬ ‫و برنام��ه جامعی برای ‪ ۵‬س��ال آینده ب��ا هماهنگی ‪۲۴‬‬ ‫دستگاه عضو اصلی ستاد طراحی شده که به موجب آن‬ ‫در پایان برنامه پنج��م قاچاق ‪ ۵۰‬درصد کاهش یابد‪ .‬از‬ ‫روز اول��ی که قانون برای اجرا ابالغ ش��د به طور طبیعی‬ ‫باید بررسی می‌کردیم که آیا‪ ،‬زیرساخت‌ها آماده هست‬ ‫یا نه! برخی قوانین متکی بر یک دستگاه است‪ ،‬اما قانون‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز موضوعی چندوجهی است که‬ ‫دس��تگاه‌های مختلف در آن دخیل هستند‪ .‬در کل نیاز‬ ‫به‌دس��تورالعمل‌هایی داریم که تجارت قانونی را آسان‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ €یکی از انتقادها این اس�ت که گفته می‌ش�ود‬ ‫در تدوی�ن قانون جدید از ات�اق بازرگانی و بخش‬ ‫خصوصی نظرخواهی نشده است؟‬ ‫یکی از ایرادهایی که از روز اول گرفته ش��د این بود که‬ ‫اتاق بازرگانی نظراتش در تدوین این قانون دیده نشده‪،‬‬ ‫اما مس��تنداتی موجود است که اتاق بازرگانی از اعضای‬ ‫‪ ۲۴‬گانه س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال است‪ .‬حتی‬ ‫در مراح��ل تدوین اولیه الیحه از ات��اق بازرگانی دعوت‬ ‫به عمل آمده‪ ،‬ش��اید به ط��ور طبیعی قانونی که موجود‬ ‫اس��ت‪ ،‬از نظر و نگاه کارشناسی کام ً‬ ‫ال مورد تایید نباشد‪،‬‬ ‫اما نظر آنها کاملا اخذ ش��ده و حتی فصل پیشگیری که‬ ‫در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز آمده بنا به پیش��نهاد‬ ‫اتاق بازرگانی بوده است‪ .‬درحال‌حاضر هم نماینده اتاق‬ ‫بازرگانی در جلسات ما شرکت می‌کند‪ ،‬چراکه معتقدیم‬ ‫حتماً بخش خصوصی باید در کنار دولت باشد‪.‬‬ ‫€ €نتیجه طرح شبنم و ایران کد به کجا رسید؟‬ ‫ایران‌کد و طرح ش��بنم مصوبه دولت قبل بوده است‪.‬‬ ‫سابقه ایران کد به دولت چهارم هم می‌رسد‪ .‬دولت قبل‬ ‫مصوبه‌ای که به‌صراحت نام طرح شبنم در آن برده شده‬ ‫باشد‪ ،‬نداش��ته اس��ت‪ .‬ایراد از همین جا شروع شد‪ .‬آن‬ ‫چیزی که دولت قبل تصویب کرده بود شناسه رهگیری‬ ‫کاال بود‪ .‬برای رسیدن به افزایش تولید‪ ،‬افزایش کیفیت‬ ‫کاال‪ ،‬کاهش بی��کاری و رقابت‌پذیری کاال راهی نداریم‬ ‫ج��ز اینکه ب��ا پدیده قاچ��اق مبارزه ج��دی کنیم‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم س��همی در بازارهای منطقه داشته باشیم باید‬ ‫در مرحل��ه اول جلوی واردات بی‌رویه از ناحیه قاچاق را‬ ‫بگیریم تا درآمدهای دولت هم افزایش یابد‪.‬‬ ‫€ €ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز چه هماهنگی‬ ‫ب�ا وزارت صنع�ت‪ ،‬معدن و تجارت ب�رای اصالح‬ ‫تعرف�ه دارد تا قاچاق کاالهایی ک�ه تعرفه باالیی‬ ‫دارند‪ ،‬اصالح شود؟‬ ‫مش��کل بزرگمان در تعرفه این اس��ت که برخی فکر‬ ‫می‌کنند حمای��ت از تولید فقط با تعرفه‌گذاری اس��ت‬ ‫ک��ه ای��ن ایده‌ای قدیمی و غلط اس��ت‪ .‬اگرچ��ه یکی از‬ ‫عنصر‌های حمایتی از تولید‪ ،‬تعرفه اس��ت اما تنها روش‬ ‫نیس��ت‪ ،‬به شرط اینکه منطقی باشد و آثار و تبعات سوء‬ ‫نداش��ته باشد‪ .‬ممکن اس��ت بخواهیم از تولید حمایت‬ ‫کنیم اما با تعرفه باال میلیاردها دالر به درآمدهای کشور‬ ‫ضربه می‌زنیم‪ ،‬چون تعرفه باال سبب می‌شود که کاال از‬ ‫طریق قاچاق وارد ش��ود و از قضا همان حمایتی که قرار‬ ‫اس��ت‪ ،‬از طرف دولت بشود‪ ،‬جای دیگری تلف می‌شود‪.‬‬ ‫تعرفه اساسا شمش��یر دولبه است که باید بدانید کجا و‬ ‫چه زمانی استفاده کنید وگرنه ممکن است‪ ،‬به خودمان‬ ‫آسیب بزند‪.‬‬
‫خواب سنتی‌های‬ ‫اتاق بازرگانی‬ ‫آشفته می‌شود‬ ‫نظرگاه‬ ‫محمدرضا بهزادیان‬ ‫رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران‬ ‫مانع تراش��ی س��نتی‌ها و فرصت‌س��وزی‌های دولت‬ ‫احمدی‌ن��ژاد در اتاق بازرگانی‪ ،‬ب��رای روابط اقتصادی‬ ‫بخشی خصوصی ایران و امریکا‪ ،‬موثر است‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که الزمه طرح و راه‌اندازی این اتاق نهراسیدن‬ ‫از س��نگ‌اندازی‌ها و بداخالقی‌ه��ای احتمالی اس��ت‪.‬‬ ‫باید تالش کنیم حلق��ه محاصره اقتصاد ایران تنگ‌تر‬ ‫نش��ود و م��ا به‌عنوان بخش خصوصی بای��د بر ارتباط‬ ‫اقتصادی دو کش��ور مبادرت ورزیم‪ .‬رفتار دولت ایران‬ ‫با امری��کا در تصمیم‌گیری‌هایی که ما اتخاذ می‌کنیم‬ ‫محترم اس��ت اما نباید فراموش کنی��م که جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران هیچگاه امریکا را تحریم نکرد ‌ه است و‬ ‫این‌گون��ه نباید بگوییم ما فناوری و کاالی امریکایی را‬ ‫نمی‌خواهیم‪ .‬ضمن اینکه در ‪35‬سال گذشته سعی در‬ ‫خودکفایی و اس��تقالل اقتصادی داشته‌ایم و در عین‬ ‫حال سران کش��ور نیز از ارتباط مثبت دفاع کرده‌اند‪.‬‬ ‫بنده زمانی که تش��کیل اتاق ای��ران‪ -‬امریکا را مطرح‬ ‫ک��ردم معتقدم بودم ارتباط بخش خصوصی با اقتصاد‬ ‫و بخش خصوصی امریکا حفظ شود تا چنین اجماع و‬ ‫تحریم‌های دولتی و غیردولتی علیه ملت ایران اعمال‬ ‫نش��ود اما در آن زمان س��نتی‌ها ت�لاش کردند طرح‬ ‫با شکس��ت مواجه ش��ود‪ .‬امروز معتقدم بهبود ارتباط‬ ‫اقتصاد با امریکا در سیاس��ت خارج��ی و رفتار دولت‬ ‫مشخص است و ما نیز به‌عنوان بخش خصوصی براین‬ ‫نکته تاکی��د داریم که درچارچ��وب روابط بین‌المللی‬ ‫و سیاست کالن جمهوری اس�لامی اقتصاد دو کشور‬ ‫بهم مرتبط ش��ود‪ .‬ارتباط بخش خصوصی دو کش��ور‬ ‫می‌تواند فارغ از روابط دولت‌ها باشد‪ .‬طبق آنچه امروز‬ ‫در دولت روحانی مطرح اس��ت وزمزمه‌های آن نیز در‬ ‫اتاق بازرگانی پیچیده‪ ،‬تشکیل اتاق ایران‪ -‬امریکا دور‬ ‫از ذهن نیس��ت اما الزمه آن وجود ش��خصی است که‬ ‫از بداخالقی‌هایی که در این ارتباط در برخی رسانه‌ها‬ ‫طرح خواهد شد نهراسد‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫تامین میوه شب عید از داخل‬ ‫ایرنا – قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس‬ ‫گفت‌‪ :‬میوه مورد نیاز ش��ب عی��د از تولیدات باغداران‬ ‫کش��ور تامین می‌ش��ود و امس��ال حتی یک کیلوگرم‬ ‫مرکبات نیز وارد نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫خلی��ل آقایی بیان کرد‪ :‬امس��ال برای نخس��تین‌بار‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی برای تنظیم بازار حتی خرید‬ ‫هندوانه و گوجه‌فرنگی را از کش��اورزان در دستور کار‬ ‫قرار داد‪ .‬آقایی گفت‪ :‬در س��ال‌های گذش��ته حتی در‬ ‫تامین کود ش��یمیایی برای کش��اورزان دچار مشکل‬ ‫بودی��م اما ام��روز هیچ‌گونه محدودیتی ب��رای تامین‬ ‫کودشیمیایی کش��اورزان وجود ندارد و هر میزان نیاز‬ ‫باش��د از تولی��دات داخلی تهیه و مورد اس��تفاده قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬وی با بیان اینکه ثبت س��فارش واردات‬ ‫برنج صادر نمی‌ش��ود از ابتدای س��ال‌جاری تاکنون با‬ ‫تامین نیاز کشور به برنج داخلی‪ ،‬واردات برنج به کشور‬ ‫به‌ط��ور کامل قطع ش��د‪.‬وی گفت‪ :‬هم‌اکن��ون نه‌تنها‬ ‫تعرفه واردات برنج را تا ‪ 40‬درصد افزایش دادیم حتی‬ ‫ثبت سفارش هم با این درصد باال پذیرفته نمی‌شود و‬ ‫این گام اول حمایت از تولید می‌باشد‪.‬‬ ‫نارنگی گران شد‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬رییس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی‬ ‫گفت‪ :‬با نزدیک ش��دن به اتمام فصل برداشت نارنگی‪،‬‬ ‫ای��ن محص��ول ب��ا اعمال ‪35‬درص��د س��ود در مراکز‬ ‫خرده‌فروش��ی و با قیمت��ی بیش از ‪7‬ه��زار تومان به‬ ‫فروش می‌رس��د‪ .‬حسین مهاجران اظهار کرد‪ :‬این در‬ ‫حالی است که در یک ماه گذشته هر کیلوگرم نارنگی‬ ‫ب��ا قیمتی بی��ن ‪ 2‬تا ‪ 4‬هزار توم��ان در میدان میوه و‬ ‫تره‌بار عرضه می‌شد‪ .‬وی به افزایش نرخ پرتقال جنوب‬ ‫نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬هم‌اکنون هر کیلوگرم پرتقال‬ ‫جن��وب (نژاد ناول) با قیمت��ی بین ‪ 4‬تا ‪4‬هزار و ‪500‬‬ ‫تومان عرضه می‌شود در حالی که در چند روز گذشته‬ ‫نرخ ای��ن محصول بین ‪2‬هزار و ‪ 400‬تا ‪3‬هزار و ‪500‬‬ ‫تومان بوده اس��ت‪ .‬رییس اتحادیه فروشندگان میدان‬ ‫می��وه و تره‌بار از کاهش ن��رخ گوجه‌فرنگی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬هم‌اکنون هر کیلوگ��رم گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای‬ ‫بین ‪3‬هزار و ‪ 500‬تا ‪4‬هزار تومان‪ ،‬گوجه‌فرنگی چابهار‬ ‫بی��ن یک هزار و ‪ 500‬تا ‪2‬هزار و ‪ 500‬تومان و گوجه‬ ‫انباری کمت��ر از یک هزار تومان به فروش می‌رس��د‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬این درحالی اس��ت که در ‪2‬ماه اخیر‬ ‫نرخ هرکیلوگرم گوجه‌فرنگی رس��می دزفول‪ ،‬کنگان‬ ‫و بهبهان در ای��ن مراکز ‪4‬هزار توم��ان‪ ،‬گوجه‌فرنگی‬ ‫گلخان��ه‌ای ‪ 6‬هزار توم��ان و گوجه انب��اری یک‌هزار‬ ‫و ‪ 500‬ت��ا ‪ 3‬ه��زار تومان در میدان می��وه و تره‌بار و‬ ‫ب��ا قیمتی بین ‪6‬ه��زار ت��ا ‪ 10‬هزارتوم��ان در مراکز‬ ‫خرده‌فروشی عرضه می‌شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫دالیل کاهش قیمت تلویزیون در بازار را بررسی می‌کند‬ ‫عبور از رکود یا تامین نقدینگی؟!‬ ‫ملیحه خ�ورده پا ‪ -‬گروه تج�ارت‪ :‬خیابان جمهوری‪ ،‬فروش�گاه‌های‬ ‫عرض�ه لوازم صوتی و تصویری؛ دیگر در این راس�ته کس�ی به دنبال‬ ‫خری�د تلویزیون‌های کوچک نیس�ت‪ .‬این تلویزیون‌ه�ا نه خریداری‬ ‫دارند و نه عرضه‌کننده‌ای‪ .‬حال باید مشتریان در میان تلویزیون‌هایی‬ ‫که اندازه آنها بین ‪ 40‬تا ‪ 50‬اینچ است و از فناوری‌های جدید بهره‌مند‬ ‫هس�تند ب�ه دنبال خری�د کاالی مطلوب خود‪ ،‬بر حس�ب نیاز و توان‬ ‫مالی‌شان باشند‪ .‬در خیابان جهموری که به نوعی بورس لوازم صوتی و‬ ‫تصویری محسوب می‌شود این روزها نصب بنرهای تبلیغاتی که حاکی‬ ‫از کاهش قیمت این لوازم است بیش از هر چیز دیگری نظرمتقاضیان‬ ‫خرید تلویزیون را به خود جلب می‌کند‪.‬بنرهایی که حاکی از کاهش ‪20‬‬ ‫تا ‪ 30‬درصدی قیمت لوازم صوتی و تصویری هس�تند‪ .‬اما راهکارهای‬ ‫جذب مش�تریان از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم صوتی‬ ‫و تصویری به تخفیف‌های ‪ 20‬تا ‪ 30‬درصدی ختم نمی‌ش�ود‪ ،‬بلکه هر‬ ‫شرکت تولیدی و وارداتی به خریداران کاال هدایایی نیز هنگام نصب‬ ‫لوازم صوتی و تصویری خریداری شده‪ ،‬می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق بازار با تحریک تقاضا‬ ‫حج��م انب��وه تبلیغات و نص��ب بنرها‬ ‫در ب��ازار لوازم صوتی و تصویری ش��اید‬ ‫نش��انه‌ای از تالش ب��رای ایجاد رونق در‬ ‫این بازار باش��د‪.‬برخی از فعاالن این بازار‬ ‫برای��ن باورهس��تند که ای��ن روزها بازار‬ ‫ل��وازم صوتی و تصویری کس��اد اس��ت‬ ‫بنابرای��ن تولیدکنندگان و واردکنندگان‬ ‫ای��ن کاالها ت�لاش دارند با اس��تفاده از‬ ‫تبلیغ��ات و ارائ��ه تخفی��ف و هدای��ا به‬ ‫مشتریان زمینه ایجاد رونق در این بازار‬ ‫را مهیا کنند‪.‬‬ ‫صاح��ب یک��ی از فروش��گاه‌های لوازم‬ ‫صوتی و تصوی��ری درباره افزایش حجم‬ ‫انبوه تبلیغات ب��رای فروش لوازم صوتی‬ ‫و تصویری می‌گوید‪ :‬این روزها مش��تری‬ ‫ب��رای تلویزیون‌های کوچ��ک و کمتر از‬ ‫‪ 40‬اینچ وج��ود ندارد؛ ب��ه همین علت‬ ‫ب��ازار این ن��وع تلویزیون‌ها ب��ه خودی‬ ‫خود کس��اد و راکد است‪ .‬وی می‌افزاید‪:‬‬ ‫قیمت تلویزیون‌های ‪ 40‬اینچ به باال نیز‬ ‫حداقل از ‪ 2‬میلی��ون و ‪500‬هزار تومان‬ ‫شروع شده و گاهی تا ‪ 20‬میلیون تومان‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫باال بودن قیم��ت تلویزیون‌ها و پایین‬ ‫بودن ق��درت خرید مردم موجب ش��ده‬ ‫تا ب��ازار تلویزیون راکد باش��د و این امر‬ ‫ب��ه طورقطع ب��ه زی��ان تولیدکنندگان‪‌،‬‬ ‫واردکنندگان و در نهایت توزیع‌کنندگان‬ ‫لوازم صوتی و تصویری اس��ت به همین‬ ‫عل��ت تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان‬ ‫ب��رای ایج��اد رونق در ب��ازار ب��ه تکاپو‬ ‫افتاده‌ان��د تا با ارائ��ه تخفیف و پرداخت‬ ‫هدایای نقدی به مصرف‌کنندگان آنها را‬ ‫به بازار بکشانند‪.‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از فروش��ندگان ل��وازم‬ ‫صوت��ی و تصویری درب��اره وضعیت بازار‬ ‫تلویزیون اظه��ار می‌کند‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫و واردکنن��دگان برای ایجاد جذابیت در‬ ‫بازار لوازم صوتی و تصویری اقدام به ارائه‬ ‫تخفیف و هدایا به مشتریان کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی می‌گوی��د‪ :‬در ح��ال حاضر قیمت‬ ‫تلویزیون نس��بت به هفته‌های گذش��ته‬ ‫کاه��ش ‪ 10‬ت��ا‪ 30‬درصدی داش��ته اما‬ ‫به طورقطع نرخ این کاال در مقایس��ه با‬ ‫‪ 3‬م��اه گذش��ته بیش��تر از ای��ن میزان‬ ‫کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنف��ی ادام��ه می‌دهد‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان و واردکنندگان از راهکار‬ ‫ارائه تخفیف و پرداخ��ت هدایای نقدی‬ ‫برای کشاندن مردم به بازار و ایجاد رونق‬ ‫استفاده کردند و خوشبختانه این راهکار‬ ‫نیز تا حد زیادی موثر واقع شد و تمایل‬ ‫بیش��تری ب��رای خرید در م��ردم ایجاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫صاحب فروش��گاه دیگ��ری در خیابان‬ ‫جمه��وری که خ��ود را از پیشکس��وتان‬ ‫ف��روش لوازم صوت��ی و تصویری معرفی‬ ‫می‌کن��د‪ ‌،‬درب��اره وضعیت ای��ن کاالها‬ ‫می‌گوید‪ :‬با ورود تلویزیون‌های ال س��ی‬ ‫دی و ال ای دی به بازار دیگر از س��وی‬ ‫مردم تقاضایی برای خرید تلویزیون‌هایی‬ ‫ک��ه کوچکت��ر از ‪ 40‬اینچ باش��د وجود‬ ‫نداش��ته یا این س��طح از تقاضاها بسیار‬ ‫ناچیز است‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬اما نکت��ه حائز اهمیت‬ ‫این است که قیمت تلویزیون‌های بزرگ‬ ‫با قدرت خری��د مردم چن��دان منطبق‬ ‫نیست به همین دلیل تقاضا برای خرید‬ ‫این نوع از تلویزیون‌ها کم است‪.‬‬ ‫هرچند مردم تمایل زیادی برای خرید‬ ‫‹ ‹پرفروش‌ترین تلویزیون‌ها‬ ‫این نوع از تلویزیون‌ها دارند اما ش��رایط‬ ‫اقتصادی آنان اجازه نمی‌دهد تا نس��بت‬ ‫به خری��د این ن��وع از تلویزیون‌ها اقدام‬ ‫کنن��د؛ به همین علت چند وقتی اس��ت‬ ‫که بازار لوازم صوتی و تصویری دیگر آن‬ ‫رونق قبلی را ندارد‪.‬‬ ‫این فروش��نده لوازم صوتی و تصویری‬ ‫اذعان می‌کن��د‪ :‬تداوم رک��ود در بازار و‬ ‫نبود تقاضا از س��وی م��ردم برای خرید‬ ‫تلویزی��ون به طورقطع منجر به زیاندهی‬ ‫تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌ش��ود‬ ‫ب��ه همین عل��ت این روزها ش��اهد ارائه‬ ‫تخفی��ف در قیمت ف��روش تلویزیون‌ها‪‌،‬‬ ‫پرداخ��ت هدایای نق��دی ‪ 100‬تا ‪500‬‬ ‫ه��زار تومانی به مش��تریان پس از نصب‬ ‫تلویزی��ون یا اهدای یک��ی از محصوالت‬ ‫ش��رکت به عنوان هدیه خرید تلویزیون‬ ‫به مشتریان هس��تیم و به‌طور قطع این‬ ‫اقدامات فق��ط برای ایجاد تقاضا در بازار‬ ‫از س��وی تولیدکنندگان و واردکنندگان‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انباره�ای تلویزی�ون را تخلی�ه‬ ‫می‌کنند‬ ‫اما محمد طحان‌پور‪،‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه‬ ‫فروش��ندگان لوازم‬ ‫خانگ��ی برخ�لاف‬ ‫فع��االن صنفی بازار‬ ‫لوازم صوتی و تصویری رکود در این بازار‬ ‫را نمی‌پذیرد‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت؛ تولیدکنن��دگان و‬ ‫واردکنن��دگان لوازم صوت��ی و تصویری‬ ‫اقدام ب��ه عرضه کاالهای خود با تخفیف‬ ‫‪ 10‬ت��ا ‪ 30‬درصدی کرده‌ان��د ؛‌زیرا آنان‬ ‫به تامین س��رمایه در گردش و دستیابی‬ ‫ب��ه نقدینگی نیاز دارن��د‪ .‬بنابراین باید با‬ ‫ارائه تخفیف و پرداخت هدایای نقدی و‬ ‫غیرنقدی می��زان فروش خود را افزایش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫طحان‌پور ادامه می‌دهد‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫می��زان لوازم صوت��ی و تصویری موجود‬ ‫در انبارها به حدی اس��ت که ما به هیچ‬ ‫عن��وان در این بازار با کمبود کاال مواجه‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر تولیدکنن��دگان و‬ ‫واردکنن��دگان نیاز به تامی��ن نقدینگی‬ ‫دارند و این امر با فروش لوازم صوتی در‬ ‫انبارمانده محقق می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین ش��اهد ارائه تخفیف از س��وی‬ ‫تولیدکنندگان و واردکنندگان در عرضه‬ ‫تلویزیون هس��تیم تا بدین طریق میزان‬ ‫ف��روش این محص��والت افزایش یافته و‬ ‫فرآیند تامین نقدینگی واحدهای صنفی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان لوازم‬ ‫خانگی درباره شائبه رکود در بازار لوازم‬ ‫صوتی و تصویری می‌گوید‪:‬من باور ندارم‬ ‫ک��ه در بازار ل��وازم صوت��ی وتصویری و‬ ‫حتی لوازم خانگی رکود داریم‪.‬‬ ‫پیش از این مردم ب��ه خاطر هراس از‬ ‫افزایش قیمت‌ها اق��دام به خرید کاالها‬ ‫بیش از حد نیاز یا زودتر از زمان مصرف‬ ‫کرده و آنها را انبار می‌کردند اما در حال‬ ‫حاضر رفتار اقتصادی مصرف‌کنندگان ما‬ ‫در حال حاضر‬ ‫تولیدکنندگان و‬ ‫واردکنندگان نیاز به‬ ‫تامین نقدینگی دارند و‬ ‫این امر با فروش لوازم‬ ‫صوتی در انبارمانده‬ ‫محقق می‌شود‬ ‫منطقی ش��ده و دیگر بیش از نیاز‪ ،‬کاال‬ ‫خریداری و آنها را انبار نمی‌کنند‪.‬‬ ‫طحان‌پ��ور درباره تخفی��ف و هدایایی‬ ‫که هنگام فروش لوازم صوتی و تصویری‬ ‫ب��ه مش��تریان داده می‌ش��ود‪ ‌،‬اظه��ار‬ ‫می‌کند‪ :‬تمام شرکت‌های تولیدکننده و‬ ‫عرضه‌کنن��ده لوازم خانگی از این راهکار‬ ‫ب��رای افزایش ف��روش و خال��ی کردن‬ ‫انبارها اس��تفاده می‌کنند اما نباید این را‬ ‫به نش��انه وجود رکود در ب��ازار و تالش‬ ‫تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان ب��رای‬ ‫عب��ور از فضای رکودی ب��ازار تلقی کرد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی‬ ‫تصری��ح می‌کند‪ :‬ب��ازار ل��وازم صوتی و‬ ‫تصویری از ‪ 20‬بهمن با توجه به افزایش‬ ‫تقاضا از س��وی مصرف‌کنندگان با رشد‬ ‫و رونق بسیار خوبی مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره تاثیر کاه��ش قیمت لوازم‬ ‫صوت��ی و تصوی��ری در ب��ازار می‌گوید‪:‬‬ ‫کاه��ش قیمت لوازم صوت��ی و تصویری‬ ‫منجر به کاهش قاچاق کاال در این بازار‬ ‫خواه��د ش��د چراکه در گذش��ته حجم‬ ‫زی��ادی از قاچ��اق تلویزی��ون را به خود‬ ‫اختصاص می‌داد‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان لوازم‬ ‫خانگی معتقد اس��ت؛ ب��ا توجه به اینکه‬ ‫قاچ��اق در تلویزیون‌های ب��ا قیمت باال‬ ‫بیش��تر اتفاق می‌افت��د‪ ،‬بنابراین با توجه‬ ‫ب��ه کاهش قیمتی ک��ه در یک ماه اخیر‬ ‫شاهد بودیم‪ ،‬میزان قاچاق به مقدار قابل‬ ‫توجهی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار اش�باع ش�ده‪،‬چاره‌ای به جز‬ ‫تخفیف نیست‬ ‫اما ابراهیم درستی‪،‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه‬ ‫فروش��ندگان لوازم‬ ‫صوتی و تصویری بر‬ ‫ای��ن باور اس��ت که‬ ‫تولیدکنندگان و واردکنندگان چاره‌ای به‬ ‫غیراز دادن تخفی��ف و پرداخت هدیه به‬ ‫مشتریان ندارند‪.‬‬ ‫وی می‌گوی��د‪ :‬بازار تلویزی��ون به دلیل‬ ‫تولید مدل‌های جدیدتر و ورود محصوالت‬ ‫ت��ازه ب��ه ب��ازار و قیمت آنه��ا خیلی زود‬ ‫اش��باع می‌ش��ود بنابراین تولیدکنندگان‬ ‫و واردکنن��دگان چ��اره‌ای به غی��راز ارائه‬ ‫تخفی��ف و پرداخت جای��زه ندارند زیرا با‬ ‫ورود محصوالت جدید میزان تقاضا برای‬ ‫مدل‌های قدیمی تلویزیون و س��ایر لوازم‬ ‫صوت��ی و تصوی��ری کاه��ش می‌یابد‪ ،‬به‬ ‫همین علت تولیدکنندگان و واردکنندگان‬ ‫چ��اره‌ای به غیراز اس��تفاده از این راهکار‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی‬ ‫و تصویری متذکر می‌شود‪ :‬البته فراموش‬ ‫نکنید که تولیدکنندگان و واردکنندگان‬ ‫ل��وازم صوت��ی و تصوی��ری با ارائ��ه این‬ ‫تخفیف��ات متض��رر نمی‌ش��وند بلکه آنها‬ ‫مقداری از ضرایب س��ود خ��ود را کاهش‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫درس��تی می‌گوی��د‪ :‬امی��دوارم‬ ‫تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان ل��وازم‬ ‫صوت��ی و تصوی��ری هم��واره ب��ا رعایت‬ ‫حاش��یه س��ود منطقی منجر به افزایش‬ ‫تقاض��ا در بازار ش��ده و موجب ش��وند تا‬ ‫مصرف‌کنن��دگان کمت��ر‬ ‫دچار ضرر و زیان شوند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در حال حاضر تقاضا در‬ ‫بازار لوازم صوتی و تصویری برای برخی از‬ ‫نشان ها(برند) و برخی از محصوالت آنها‬ ‫نسبت به سایر محصوالت بیشتر است‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش؛‌ نش��ان های‬ ‫(برن��د) سامس��ونگ‪ ،‬س��ونی و ال ج��ی‬ ‫پرفروش‌های بازار تلویزیون هس��تند که‬ ‫در مدل‌ه��ا و قیمت‌های متنوعی در بازار‬ ‫عرضه می‌ش��وند‪ .‬با نگاهی به قیمت این‬ ‫وس��یله می‌توان گفت تلویزیون میانگین‬ ‫قیمت��ی بین یک تا ‪ 20‬میلیون تومان در‬ ‫بازار لوازم صوتی و تصویری دارد‪.‬‬ ‫تلویزیون‌ه��ای کوچکت��ر از ‪ 40‬این��چ‬ ‫قیمت��ی بین یک تا ی��ک میلیون و ‪500‬‬ ‫ه��زار تومان دارد و اغل��ب تلویزیون‌های‬ ‫‪ 40‬این��چ به باال بیش از ‪ 2‬میلیون تومان‬ ‫هستند‪ .‬تلویزیون سامسونگ ‪ 40‬اینچ ال‬ ‫ای دی ک��ه جزو پرفروش‌ه��ای این بازار‬ ‫اس��ت میانگین قیمتی بین یک میلیون و‬ ‫‪ 830‬هزار تومان تا ‪ 2‬میلیون و ‪ 500‬هزار‬ ‫تومان دارد‪.‬‬ ‫سامس��ونگ ‪ 48‬این��چ ال ای دی از‬ ‫دیگر پرفروش‌های تلویزیون قیمتی بین‬ ‫‪ 2‬میلیون و ‪ 600‬هزار تومان تا ‪4‬میلیون‬ ‫و ‪ 850‬هزار تومان دارد‪.‬‬ ‫سامس��ونگ ‪ 48‬اینچ پالسما به قیمت‬ ‫‪ 3‬میلی��ون و ‪ 460‬ه��زار توم��ان نی��ز از‬ ‫پرفروش هاس��ت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫قیمت سامس��ونگ ‪ 32‬اینچ حدود ‪ 4‬ماه‬ ‫پیش ی��ک میلیون و ‪ 50‬ه��زار تومان و‬ ‫سامس��ونگ ‪ 55‬اینچ تا ‪ 6‬میلیون و ‪500‬‬ ‫هزار تومان فروخته می‌شد‪.‬‬ ‫در می��ان تلویزیون‌ه��ای سامس��ونگ‬ ‫اولت��را اچ دی ب��ا قیمت بس��یار باالتری‬ ‫عرضه می‌ش��وند و قیمت‌ش��ان تا حدود‬ ‫‪ 20‬میلیون تومان می‌رسد‪ .‬البته به گفته‬ ‫فروش��ندگان این مدل‌ها جزو پرفروش‌ها‬ ‫محسوب نمی‌شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن تلویزی��ون ‪ 47‬اینچ ال‌جی‬ ‫قیم��ت آن بین ‪3‬میلی��ون و ‪ 400‬هزار تا‬ ‫حدود ‪4‬میلیون تومان اس��ت و تلویزیون‬ ‫‪ 42‬این��چ ال جی نیز که ‪ 3‬میلیون تومان‬ ‫است جزو پرفروش‌ها محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫تلویزیون س��ونی ‪ 55‬این��چ ال ای دی‬ ‫نیز ب��ه قیم��ت ‪ 5‬میلی��ون و ‪ 750‬هزار‬ ‫توم��ان و تلویزی��ون ‪ 40‬اینچ س��ونی به‬ ‫قیم��ت ‪2‬میلیون و ‪ 299‬ه��زار تومان از‬ ‫پرفروش‌ها هس��تند‪ .‬س��ونی ‪ 50‬اینچ به‬ ‫قیم��ت ‪ 4‬میلیون و ‪ 889‬ه��زار تومان از‬ ‫دیگر پرفروش‌ها به حساب می‌آید‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که تلویزیون سونی ‪ 50‬اینچ‬ ‫ت��ا حدود ‪ 3‬ماه پیش به قیمت ‪ 5‬میلیون‬ ‫و ‪ 100‬هزار تومان در بازار عرضه می‌شد‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫پاشنه اقتصاد همدان بر گردشگری روستایی می‌چرخد‬ ‫استخراج ساالنه ‪56‬میلیون تن ماده معدنی در کرمان‬ ‫مشکالت‪ ،‬کمر نساجی قزوین را خم کرده است‬ ‫‪9‬‬ ‫چرخ صنایع لبنی اردبیل خوب نمی‌چرخد‬ ‫صنعت دامپروری اردبیل همگام با صنایع لبنی رشد نکرده است‬ ‫زین�ب عبدی‪ -‬گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬با اینکه‬ ‫اردبی��ل در صنع��ت دامپ��روری حرفی برای‬ ‫گفت��ن دارد‪ ،‬هیچ واحد صنعتی فرآوری چرم‬ ‫در استان وجود ندارد و چرم خام از این استان به خارج از‬ ‫کشور رفته و به ش��کل محصول نهایی دوباره وارد استان‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این تنها مش��کل نیس��ت‪ ،‬زمانی نق��ل محافل‬ ‫رس��انه‌ای بود که قط��ب تولید دامپروری کش��ور‪ ،‬صنایع‬ ‫تبدیلی ندارد اما اکنون باوجود توسعه روز افزون واحدهای‬ ‫صنعت��ی مرتبط با صنع��ت دامپروری در اس��تان اردبیل‬ ‫همچنان دامداری در این اس��تان به ش��کل س��نتی انجام‬ ‫می‌شود و فقط ‪ 2‬واحد دامپروری صنعتی در استان فعال‬ ‫است‪ .‬این امر برای صنایع مرتبط مشکل‌ساز شده است به‬ ‫گون��ه‌ای که ب��رای تامین م��واد اولیه مورد نی��از خود به‬ ‫اس��تان‌های همجوار مراجع��ه می‌کنن��د‪ .‬در واقع باوجود‬ ‫توس��عه صنای��ع مرتبط با صنع��ت دامپروری در اس��تان‬ ‫اردبیل‪ ،‬دامداران این اس��تان نتوانس��ته‌اند خ��ود را با آن‬ ‫هم��گام کنن��د‪ .‬از آنجا که ب��ازار ف��روش داخلی صنعت‬ ‫دامپروری در استان وجود دارد‪ ،‬سرمایه‌گذاران برای ورود‬ ‫به ای��ن بخش‪ ،‬بیش از گذش��ته ترغیب ش��ده‌اند چراکه‬ ‫س��رمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی صنعت دامپروری عالوه‬ ‫بر ارزش افزوده باال‪ ،‬اشتغالزایی پایدار را نیز به همراه دارد‪.‬‬ ‫به همین دلیل این س��رمایه‌گذاران از س��وی مس��ئوالن‬ ‫استانی نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫اس��تان اردبیل ب��ا وجود مراتع ف��راوان منطقه‌ای بکر و‬ ‫پرظرفیت برای توس��عه صنعت دامپروری اس��ت اما فاقد‬ ‫توانمندی‌های صنعتی و کارآفرینی‌های تابعه آن است که‬ ‫اس��تان را از انزوای تجاری و تولی��دی نیز خارج می‌کند‪.‬‬ ‫رونق بیش��تر این صنعت نیز مستلزم سرمایه‌گذاری کالن‬ ‫است‪ .‬کارشناسان می‌گویند چه در بخش خصوصی و چه‬ ‫در بخ��ش دولتی باید به این صنعت اهمیت داد تا صنایع‬ ‫جانبی آن مانند صنعت چرم‪ ،‬ریس��ندگی و صنایع لبنی‪،‬‬ ‫همچنین س��ایر بخش‌های تابعه به م��وازات رونق صنعت‬ ‫دامپروری به رونق برسند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف صنایع مرتبط با دامپروری در اردبیل‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اردبیل‬ ‫می‌گوید‪ :‬در اس��تان در بحث صنایع دامپروری‬ ‫به‬ ‫واح��د صنایع لبنی و غذایی مرتب��ط وجود دارد که تعداد‬ ‫‪15‬واحد در صنایع لبنی اس��تان فعالی��ت می‌کنند که به‬ ‫علت تامین نش��دن ش��یر مورد نیاز‪ ،‬ای��ن صنایع ناچار به‬ ‫خرید ش��یر صنعتی از سایر اس��تان‌های همجوار هستند‪.‬‬ ‫اما هیچ واحد صنعتی چرم و فرآوری آن در اس��تان وجود‬ ‫ندارد که این امر زمینه را برای حضور س��رمایه‌گذاران در‬ ‫رونق بخشیدن به صنعت چرم استان فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫س��یدحامد عاملی کلخ��وران ادامه‬ ‫می‌ده��د‪ :‬در واق��ع صنای��ع لبنی‬ ‫اس��تان راکد اس��ت به دلیل آنکه‬ ‫رشد دامپروری صنعتی در اردبیل‬ ‫همگام با رشد صنایع لبنی نبوده و‬ ‫اکنون این صنایع برای تامین شیر صنعتی مورد نیاز خود‬ ‫ناچار به خرید از اس��تان‌های همجوار هستند ضمن آنکه‬ ‫اکنون ‪90‬درصد دامپروری اس��تان به صورت سنتی انجام‬ ‫می‌ش��ود درصورتی که واحدهای صنعت��ی لبنی نیازمند‬ ‫تولید شیر صنعتی هستند بنابراین به جز ‪ 2‬واحد صنعتی‬ ‫مغان و پ��ارس آباد در اس��تان واحد دامپ��روری صنعتی‬ ‫دیگ��ری در اس��تان فعالی��ت ن��دارد و ای��ن ناهماهنگی‬ ‫مشکل‌ساز شده است‪.‬‬ ‫عاملی با بی��ان اینکه در کل در تولی��د لبنیات صنعتی‬ ‫و همینط��ور صنایع مرتبط با دامپ��روری با وجود صنایع‬ ‫و واحده��ای تولی��دی مناس��ب در اس��تان‪ ،‬ب��ا کمب��ود‬ ‫دامپروری صنعتی مواجه هستیم‪ ،‬تاکید می‌کند‪ :‬ظرفیت‬ ‫قاب��ل توجهی برای رونق و توس��عه دامپروری صنعتی در‬ ‫افزایش بازرسی‌های صنفی در آذربایجان شرقی‬ ‫‪ :‬معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫وتجارت اس��تان آذربایجان ش��رقی از انج��ام ‪11286‬‬ ‫م��ورد بازرس��ی از واحدهای نانوایی اس��تان در یک‌ماه‬ ‫پ��س از ابالغ قیمت‌ه��ای جدید خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫آذربایجان شرقی‪ ،‬اسماعیل عطاپور گفت‪ :‬در این مدت‬ ‫برای ‪ 677‬واحد متخلف نیز که اقدام به گران‌فروشی یا‬ ‫کم‌فروشی می‌کرده‌اند یا اینکه قیمت‌های مصوب را در‬ ‫معرض دید مردم نصب نک��رده بودند‪ ،‬پرونده تخلفاتی‬ ‫تش��کیل و برای رس��یدگی و صدور رای ب��ه تعزیرات‬ ‫حکومتی ارس��ال ش��ده اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در این‌بازه‬ ‫زمانی تعداد ‪ 911‬نفر از ش��هروندان نیز با ستاد خبری‬ ‫این س��ازمان از طریق تلفن ‪ 124‬در خصوص تخلفات‬ ‫نانوایان تماس گرفته‌اند که ضمن رس��یدگی به تمامی‬ ‫موارد و انجام راهنمایی‌های الزم و پاسخ به سواالت آنها‬ ‫در خص��وص وزن و قیمت انواع ن��ان‪ ،‬برای ‪ 132‬واحد‬ ‫متخلف نیز پرونده تخلفاتی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫عطاپور از تداوم اقدامات نظارتی در روزهای آینده در‬ ‫‪ 2‬شیفت کاری صبح و بعدازظهر خبر داد‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ 161‬میلیارد ریالی در معادن آذربایجان غربی‬ ‫ش�اتا‪ :‬معاون ام��ور مع��ادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت‪ :‬در ‪ 9‬ماه‬ ‫س��ال‌جاری ‪ 37‬فقره پروانه بهره‌ب��رداری معدنی با حجم‬ ‫سرمایه‌گذاری افزون‌بر ‪ 161‬میلیارد ریال در استان صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اکبر طاهری اظهار کرد‪ :‬براساس پروانه‌های بهره‌برداری‬ ‫معدنی صادر ش��ده برای ‪ 311‬نفر در سطح استان زمینه‬ ‫اش��تغال ایجاد می‌شود‪ .‬وی ظرفیت استخراج این معادن‬ ‫را ‪ 961‬ه��زار ت��ن اعالم ک��رد و افزود‪ :‬ای��ن پروانه‌های‬ ‫بهره‌ب��رداری عمدتا ب��رای مواد معدنی نظی��ر مرمریت‪،‬‬ ‫مصالح کوهی‪ ،‬س��یلیس‪ ،‬آهن‪ ،‬گرانیت‪ ،‬سنگ گچ‪ ،‬الشه‬ ‫آهکی و تراورتن‪ ،‬خاک نسوز و باریت صادر شده است‪.‬‬ ‫مع��اون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت آذربایج��ان غربی تصریح کرد‪ :‬در ‪ 9‬ماه‬ ‫س��ال‌جاری‪ 59 ،‬فقره پروانه اکتش��اف معادن و ‪ 36‬فقره‬ ‫گواهی کشف مواد معدنی در این استان صادر شده است‪.‬‬ ‫طاه��ری ادامه داد‪ :‬پروانه‌های اکتش��اف معادن با هزینه‬ ‫پیش‌بینی شده بیش از ‪ 57‬میلیارد ریال برای متقاضیان‬ ‫اکتشاف صادر شده است‪.‬‬ ‫استان وجود دارد و از سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم تا به‬ ‫این بخش صنعتی استان ورود کنند ضمن آنکه استانداری‬ ‫اردبیل نیز با اختصاص تس��هیالت بانکی و واگذاری زمین‬ ‫از این سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی صنعت چرم در اردبیل‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اردبیل‬ ‫می‌افزاید‪ :‬با توجه به آنکه واحد صنعتی چرم و فرآوری آن‬ ‫را در اس��تان نداریم چرم خام از استان خارج شده و حتی‬ ‫به کش��ورهای همسایه صادر می‌ش��ود و پس از فرآوری‪،‬‬ ‫دوباره با نام و نشان کشورهای دیگر به استان وارد می‌شود‬ ‫ک��ه دلیل اصلی ای��ن امر نبود فن��اوری روز فرآوری چرم‬ ‫نه‌تنها در اس��تان اردبیل بلکه در س��ایر استان‌های کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته عاملی‪ ،‬عمده مصرف پش��م صنعت دامپروری‬ ‫اس��تان نی��ز در صنع��ت فرش اس��ت چراک��ه در بخش‬ ‫ریس��ندگی و بافندگ��ی ک��ه از صنایع جانب��ی دامپروری‬ ‫صنعتی است بیشتر از پنبه استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫این استان از لحاظ مراتع و وسعت آن قابل توجه است‬ ‫اما فاقد بهره‌برداری‌های الزم است و اگر این امر مهم اتفاق‬ ‫افتد سایر صنعت‌ها نیز به شکوفایی بهتری خواهند رسید‬ ‫که اش��تغالزایی و صادرات نیز به موازات آن ایجاد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این در حالی است که پیش از این‬ ‫منصور حقیقت‌پ��ور‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫اردبیل در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫از توسعه دامپروری نوین در اردبیل‬ ‫خب��رداده و ب��ا تش��ریح برخی از‬ ‫دستاوردهای سفر رییس‌جمهوری به این استان گفته بود‪:‬‬ ‫در ‪ 3‬حوزه گردشگری‪ ،‬کشاورزی و صنعت مطالبات مردم‬ ‫درخواس��ت ش��د و در ه��ر ‪ 3‬ح��وزه از رییس‌جمه��وری‬ ‫خواستیم تا واقع‌بینانه برای این استان تصمیم‌گیری کند‬ ‫و ب��رای اردبیل ردیف اعتباری وی��ژه در رفع تبعیض‌ها و‬ ‫برخ��ی توس��عه نیافتگی‌ها اختصاص ده��د که طرح‌های‬ ‫جامع دامپروری نیز بخشی از آن بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بح��ث صنعت��ی نیز به س��هم پایین‬ ‫صنعتی اس��تان در توسعه همه‌جانبه اشاره شد و خواستار‬ ‫خارج ش��دن نیمی از واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و‬ ‫نیمه‌فعال از این وضعیت نابس��امان شدیم که به‌طور قطع‬ ‫با تش��ویق س��رمایه‌گذاران و شرکت‌های س��رمایه‌گذاری‬ ‫غیردولتی قادر می‌ش��ویم از صادرات مواد خام جلوگیری‬ ‫کرده به فرآوری در این زمینه کمک کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاغذ بازی اداری‪ ،‬مانع ورود سرمایه‌گذار‬ ‫مهدی ش��کاری یک��ی از دامداران‬ ‫صنعتی استان اردبیل در گفت‌وگو‬ ‫خواس��تار حمایت بیشتر‬ ‫با‬ ‫مسئوالن اس��تان از سرمایه‌گذاران‬ ‫این بخش شد و گفت‪ :‬وجود مراتع‬ ‫بسیار در اس��تان فضای مناس��بی برای چرای دام بوده و‬ ‫همچنین مرزی بودن اس��تان نیز ب��ر قابلیت صادرات دام‬ ‫افزوده است‪ ،‬اما صادرات دام زنده به کشورهای همسایه در‬ ‫فص��ل فروش که بدون هماهنگی با سیس��تم اداری انجام‬ ‫می‌شود‪ ،‬به دلیل افت قیمت فروش‪ ،‬یک چالش برای این‬ ‫بخش اقتصادی استان به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دامداران صنعتی اس��تان در بحث تامین‬ ‫خ��وراک دام صنعتی نیز با مش��کل مواجه‌اند که علوفه و‬ ‫ج��و نیز از اس��تان‌های دیگر وارد می‌ش��ود‪ .‬البته عالوه‌بر‬ ‫تاکید اس��تاندار بر حمایت از س��رمایه‌گذاران این بخش‪،‬‬ ‫بوروکراسی اداری و ساختار ضعیف ادارات ذی‌ربط و موانع‬ ‫قانونی موجب خروج سرمایه‌گذاران می‌شود در صورتی که‬ ‫اس��تان قابلیت تاس��یس چند دامداری صنعتی با ظرفیت‬ ‫حدود ‪ 5‬هزار راس را دارد‪.‬‬ ‫بررسی راهکارهای موفق در سرمایه‌گذاری صنعتی گیالن‬ ‫‪ :‬ریی��س اداره طرح‌ه��ا و برنامه‌ریزی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان گی�لان از برگزاری‬ ‫اولین کارگاه آموزش��ی رایگان راهنمای سرمایه‌گذاری‬ ‫در رش��ت خب��ر داد و گفت‪ :‬ای��ن کارگاه آموزش��ی با‬ ‫هدف بررس��ی چالش‌ه��ا و ارائه راهکاره��ای موفق در‬ ‫س��رمایه‌گذاری تولیدی برگزار می‌شود‪ .‬محمد آراسته‬ ‫ب��ا تاکید بر ایجاد زمینه‌ه��ای الزم در امر آموزش‌های‬ ‫پایه‌ای به س��رمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در اس��تان‬ ‫گفت‪ :‬افزایش و ارتقای سطح دانش و مهارت واحدهای‬ ‫تولی��دی یک��ی از اص��ول بنیادین ب��رای تقویت نظام‬ ‫تولیدی کشور اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬بنابراین اولین کارگاه‬ ‫آموزش��ی راهنمای س��رمایه‌گذاری در صنایع تولیدی‬ ‫و خدمات��ی با ه��دف ارتقا و تقویت س��طح آگاهی‌ها و‬ ‫اطالع��ات س��رمایه‌گذاران و بی��ان راهکاره��ای رف��ع‬ ‫چالش‌های س��رمایه‌گذاری در اس��تان برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اکبر خداپرس��ت‌حقی دکترای علوم‬ ‫مهندسی‪ ،‬افشین فیروزمنش کارشناس ارشد حقوق و‬ ‫مائده رش��یدی کارشناس ارشد نس��اجی از اساتید این‬ ‫کارگاه آموزشی هستند‪.‬‬ ‫مدیران بانک‌ها از صادرکنندگان حمایت کنند‬ ‫ف�ارس‪ :‬فعاالن اقتص��ادی مازن��دران در همایش تجلیل‬ ‫از صادرکنندگان نمونه اس��تان‪ ،‬خواس��تار حمایت جدی‬ ‫بانک‌ه��ا از صادرکنندگان ش��دند و برخ��ی فعاالن حوزه‬ ‫صادرات در این برنامه به بیان مش��کالت خود پرداختند‪.‬‬ ‫ی تقی‌پور یکی از فعاالن صادرات��ی مازندران در حوزه‬ ‫عل�� ‌‬ ‫کش��اورزی با اشاره به اینکه می‌دانیم همه اشخاص حاضر‬ ‫در جلسه از مشکالت صادرکنندگان مطلع هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخشنامه‌های غیرکارشناسی و عجوالنه را به یاد داریم که‬ ‫دولت برای لغو این بخش��نامه‌های غیرکارشناس��ی دولت‬ ‫گذش��ته‪ ،‬اقدامات الزم را انجام داد‪ .‬وی با بیان اینکه ایران‬ ‫جایگاه خود در بازارهای جهانی را نس��بت به گذش��ته از‬ ‫دس��ت داد ‌ه اس��ت و در حوزه رقابت‌پذی��ری تولیدات هم‬ ‫موقعیت مطلوب نداریم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬حفظ بازار صادرات‬ ‫کار سختی اس��ت و تحوالت سیاسی و اقتصادی غیرقابل‬ ‫پیش‌بینی ک��ه تمام اهداف صادراتی ی��ک صادرکننده را‬ ‫به هم می‌زن��د‪ .‬این صادرکننده حوزه کش��اورزی با بیان‬ ‫اینکه برای صادرات به روسیه دل‌بسته بودیم که مشکالت‬ ‫زی��ادی در ای��ن راه به وج��ود آمد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬مدیران‬ ‫بانک‌ها صادرکنندگان را حمایت کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحولی بزرگ‬ ‫در تجارت اردبیل‬ ‫میر قسمت موسوی اصل‬ ‫نماینده مردم اردبیل در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫اس��تان اردبیل استانی با اس��تعدادهای فراوان در‬ ‫توس��عه تجارت خارجی و رونق صنعت گردش��گری‬ ‫اس��ت چراکه نزدیک به ‪ 500‬کیلومتر مرز مشترک‬ ‫ب��ا کش��ورهای آذربایج��ان و ارمنس��تان دارد که با‬ ‫وجود این استعداد‌ها و قابلیت‌ها صادرات محصوالت‬ ‫فرآوری‌ش��ده به‌ویژه در بخش کشاورزی وجود دارد‬ ‫که می‌تواند در توس��عه صنعت استان همگام با تراز‬ ‫تجاری تاثیر‌گذار باش��د‪ .‬اما متاسفانه وضعیت فعلی‬ ‫تج��ارت اس��تان رضایت‌بخ��ش نیس��ت و انتظارات‬ ‫برآورده نش��ده اس��ت همچنین تاجران اس��تانی در‬ ‫روابط تجاری با مش��کل مواجه‌اند چراکه پایه تجارت‬ ‫و تولید در اس��تان سنتی است و با پیشرفت فناوری‬ ‫دیگر محصوالت تولیدی اس��تان جایگاه قابل‌توجهی‬ ‫در بازارهای خارجی ندارد و در واقع مشتری‌پس��ند‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این درحالی است که با وجود مرز بیله سوار و ورود‬ ‫قابل توجه گردشگر سالمت‪ ،‬میزان تجارت از گمرک‬ ‫این مرز مناسب و رضایت‌بخش نیست که بعد از سفر‬ ‫رییس‌جمهوری به اس��تان اردبی��ل و الحاق برخی از‬ ‫شهرهای شمالی اس��تان ازجمله بیله‌سوار به مناطق‬ ‫آزاد‪ ،‬امید‌ها برای توس��عه و رشد تراز تجاری استان‬ ‫بین تاجران افزایش یافته اس��ت که الزمه تحقق آن‬ ‫تالش مسئوالن استانی برای توسعه اصولی همگام با‬ ‫کار کارشناسی است‪.‬‬ ‫حبوب��ات در اس��تان اردبیل یک��ی از ‪ 50‬محصول‬ ‫کش��اورزی در استان اس��ت که قابلیت صادرات دارد‬ ‫اما بیش��ترین میزان صادرات فقط ش��امل محصول‬ ‫سیب‌زمینی می‌ش��ود‪ ،‬درواقع برای توسعه صادرات‬ ‫دیگر محصوالت کشاورزی اقدام اساسی انجام نشده‬ ‫اس��ت که این امر تجارت استان را آسیب‌پذیر کرده‬ ‫است‪ .‬بنابراین اس��تفاده و بکارگیری علم صادرات و‬ ‫واردات با زمان‌سنجی و بازارسازی راهکاری مناسب‬ ‫برای توس��عه تجارت خارجی اس��تان است که باید‬ ‫مدنظر مسئوالن قرار گیرد‪.‬‬ ‫ظرفیت‌های بسیار مناسبی در صنایع‌دستی‪ ،‬بخش‬ ‫کش��اورزی و گردش��گری اس��تان وجود دارد که در‬ ‫صورت ایجاد مناطق آزاد در ش��مال اس��تان و توجه‬ ‫مسئوالن استانی‪ ،‬بخش تجاری اردبیل شاهد تحولی‬ ‫بزرگ در آینده نزدیک خواهد بود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬بناب��ر اجرای ماده ‪ 2‬تصویبنامه ش��ورای‬ ‫عالی اداری‪ ،‬ازس��وی سیدحسین هاشمی استاندار و‬ ‫رییس شورای راهبری توسعه مدیریت استان تهران‪،‬‬ ‫یداله صادقی رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان تهران به عنوان عضو شورای راهبری توسعه‬ ‫مدیریت استان منصوب شد‪.‬‬ ‫ش�اتا‪ :‬محمد محمدپور عمران رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان مازندران گفت‪ :‬پس‬ ‫از نشس��ت‌های پیاپی‪ ،‬مذاک��رات و پیگیری‌های به‬ ‫عمل آمده با مس��ئوالن بانک ملی کشور و مساعدت‬ ‫دستگاه‌های مختلف ازجمله اس��تانداری مازندران‪،‬‬ ‫مدیریت بانک ملی کشور‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬فرماندار قائمش��هر و مسئوالن شهرستانی‬ ‫مطالبات بازنشس��تگان نس��اجی مازندران تامین و‬ ‫به‌زودی پرداخت می‌شود ‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬آرام حلی��م فرماندار بیله‌س��وار خواس��تار‬ ‫راه‌ان��دازی کارخانه‌ه��ای روغن‌کش��ی در ای��ن‬ ‫شهرس��تان شد و گفت‪ :‬ظرفیت مطلوبی برای ایجاد‬ ‫کارخانه‌هایی از این دس��ت در شهرستان وجود دارد‬ ‫که با توجه به تولید دانه‌های روغنی مرغوب ازجمله‬ ‫کلزا در بیله‌س��وار می‌ت��وان با ایج��اد کارخانه‌های‬ ‫روغن‌کش��ی از صادرات خام این تولیدات جلوگیری‬ ‫کرد‪ .‬همچنین ایجاد صنایع تبدیلی زمینه‌س��از سود‬ ‫اقتصادی در منطقه است‪ .‬ایجاد چنین صنایعی باید‬ ‫برای محصوالت کشاورزی مرغوب که در حجم قابل‬ ‫توجهی تولید می‌شوند‪ ،‬برنامه‌ریزی شود‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬غالمرضا عشریه رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‬ ‫و معادن اس��تان مازندران خواستار آن شد تا دبیری‬ ‫کارگروه توس��عه صادرات به بخش خصوصی و اتاق‬ ‫بازرگانی سپرده شود تا بتوانیم با حضور کارشناسان‪،‬‬ ‫نقش��ه توسعه صادرات اس��تان را ترسیم کنیم‪ .‬باید‬ ‫از فع��االن بخش خصوص��ی و تولیدکنندگان واقعی‬ ‫حمایت ش��ود چراکه امروز بخش خصوصی نیازمند‬ ‫برنام��ه توس��عه صادرات اس��ت و از آنهای��ی که به‬ ‫دستگاه‌های نظارتی توجه ندارند و تخلف دارند نباید‬ ‫حمایت کرد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬سیدمحمد عابدی فرماندار شهرستان اهر‪،‬‬ ‫یکی از ظرفیت‌ه��ای مهم شهرس��تان اهر را وجود‬ ‫معادن در منطقه برش��مرد و گفت‪ :‬چند معدن فعال‬ ‫استان در آیند ‌ه نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫بازدهی مالی‬ ‫در توسعه گردشگری‬ ‫روستایی‬ ‫فریبا نعمتی‬ ‫‌کارشناسگردشگری‬ ‫ادارهکلمیراثفرهنگیاستانهمدان‬ ‫در گردش��گری روس��تایی اس��تان هم��دان‪20 ،‬‬ ‫روس��تا به عنوان روس��تای هدف بر اساس معیار‌ها‬ ‫و مالک‌هایی انتخاب ش��ده‌اند و روس��تای هدف را‬ ‫بر اس��اس محدوده جغرافیایی ب��ه گونه‌ای تعریف‬ ‫کردیم که در آن یک یا چند مجموعه از جاذبه‌های‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬آثار باس��تانی و بناهای تاریخی‬ ‫وجود داشته باشد تا گردشگرانی که به قصد گذران‬ ‫اوق��ات فراغ��ت‪ ،‬س��یاحت و زیارت ب��ه آن منطقه‬ ‫می‌روند را جذب و راضی کند‪.‬‬ ‫سازمان میراث فرهنگی ما را موظف به شناسایی‬ ‫روس��تاهای ه��دف در اس��تان هم��دان ک��رده و‬ ‫دستورالعمل‌های خاصی نیز به ما ابالغ کرده مبنی‬ ‫بر اینکه تس��هیالت خاصی را برای بهبود ش��رایط‬ ‫عمرانی و اقامتگاه‌های بومی روستاها در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫زمانی که روس��تایی انتخاب می‌ش��ود‪ ،‬اطالعات‬ ‫کاملی از روس��تا به دس��ت می‌آید؛ برای به دس��ت‬ ‫آوردن این اطالعات‪ ،‬مطالعات گردشگری با همکاری‬ ‫بنیاد مس��کن‪ ،‬بنی��اد انقالب اس�لامی و دفتر امور‬ ‫استانداری روستایی انجام شده و در مورد قابلیت‌ها‬ ‫و ظرفیت‌های روس��تا به‌منظور توس��عه گردشگری‬ ‫برنامه‌ریزی کرده و آن روس��تا تبدیل به روس��تای‬ ‫گردشگری می‌شود‪ .‬به این معنا که گردشگر بتواند‬ ‫در آن روستا برای حداقل یک شبانه‌روز اقامت کند‪.‬‬ ‫مهم‌تری��ن کاری ک��ه ب��رای روس��تاهای ه��دف‬ ‫انجام می‌شود‪ ،‬ایجاد زیرس��اخت‌های روستاهاست‬ ‫ک��ه جاده‌س��ازی‪ ،‬تامین آب و منابع ان��رژی‪ ،‬ایجاد‬ ‫محوطه‌های��ی برای پارکینگ خودروها و س��رویس‬ ‫بهداش��تی را شامل ش��ده و به دنبال آن کمپ‌های‬ ‫اقامتی و پارکینگ احداث می‌شود‪.‬‬ ‫به‌تازگ��ی اعالم ش��ده خانه‌ه��ا در روس��تاهایی‬ ‫که بافت س��نتی خود را حفظ کرده‌ان��د با رضایت‬ ‫صاحبخانه تبدیل به اقامتگاه‌های بومگردی شود تا‬ ‫گردش��گر بتواند برای چند ساعت یا یک شب از آن‬ ‫اقامتگاه اس��تفاده کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬این امر میسر شده‬ ‫است که برای افزایش جذابیت گردشگری روستایی‬ ‫با هماهنگی دفاتر اس��تان‌ها تورهای گردشگری به‬ ‫آن روس��تاها برده شود تا مردم با این روستاها آشنا‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫از مهم‌تری��ن فعالیت‌های��ی ک��ه بای��د ب��رای‬ ‫توس��عه گردش��گری روستایی انجام ش��ود‪ ،‬اجرای‬ ‫جش��نواره‌های فرهنگی در بخش‌ه��ای مختلف با‬ ‫تن��وع قومیت‪ ،‬اقلیم و تنوع آب و هوایی اس��ت‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال جش��نواره شیره‌پزی انگور در روستای‬ ‫ه��دف گردش��گری مانی��زان در شهرس��تان مالیر‬ ‫چند سالی اس��ت که برگزار می‌ش��ود‪ .‬امسال این‬ ‫جشنواره با استقبال بسیاری روبه‌رو شد‪ .‬همچنین‬ ‫جش��نواره‌های فرهنگ��ی مانن��د نمای��ش نمادین‬ ‫ی��ا احی��ای برخی از آداب و رس��وم مانند مراس��م‬ ‫کوزه‌گری در شهرستان مالیر یا نمایش گردوتکانی‬ ‫در روس��تای س��رکان در شهرس��تان تویس��رکان‪،‬‬ ‫جش��نواره آلوچینی در روستای هدف ملهم‌دره در‬ ‫شهرس��تان اس��دآباد در برنامه‌های بعد قرار دارد‪.‬‬ ‫در روس��تای اشتران تویس��رکان نیز بنیاد مسکن‪،‬‬ ‫عملی��ات معابرس��ازی و مرمت را متقبل ش��ده و‬ ‫طرح گردشگری را در آنجا اجرا می‌کند‪ .‬کمپینگ‪،‬‬ ‫محوط��ه پارکینگ و فضایی مانند ش��هربازی برای‬ ‫تفریح و س��رگرمی کودکان از طرح‌های در دس��ت‬ ‫اجرای آن منطقه هستند‪.‬‬ ‫از دیگ��ر برنامه‌ه��ا در روس��تاهای ه��دف‬ ‫گردش��گری‪ ،‬ایجاد بازارچه‌های فصلی اس��ت‪ .‬هر‬ ‫روس��تایی محصوالت کش��اورزی‪ ،‬دام��ی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی‪ ،‬لباس‌های س��نتی و غذاهای محلی خود‬ ‫را در مواقعی از سال که اوج سفرهای گردشگری‬ ‫اس��ت مانن��د تابس��تان و به��ار در بازارچه‌ای به‬ ‫مع��رض دید و ف��روش می‌گ��ذارد‪ .‬مهم‌ترین کار‬ ‫در توس��عه گردش��گری روس��تایی هم��ان ایجاد‬ ‫اقامتگاه‌های محلی است تا گردشگر با لباس‌های‬ ‫س��نتی‪ ،‬غذاهای محلی‪ ،‬صنایع دستی و موسیقی‬ ‫روس��تاییان محلی آش��نا ش��ود‪ .‬همچنین برای‬ ‫دهیاران دوره‌های آموزشی در نظر گرفته شده تا‬ ‫به آنها آموزش داده شود که چگونه با گردشگران‬ ‫برخورد کنند‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د بس��ته توس��عه گردش��گری‬ ‫روس��تایی برای خ��ود روس��تاییان بازدهی مالی‬ ‫بس��یاری خواهد داش��ت و با ای��ن کار به اقتصاد‬ ‫خانواده روس��تاییان کمک می‌ش��ود و روستاییان‬ ‫می‌توانند صنایع دستی‪ ،‬مازاد محصوالت دامی و‬ ‫کشاورزی را به فروش برسانند که به اقتصاد روستا‬ ‫کمک می‌کند و این زودبازده‌ترین تاثیر اقتصادی‬ ‫توسعه گردشگری روستایی است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫انتخاب ‪ 20‬مکان به عنوان روستای هدف گردشگری‬ ‫پاشنه اقتصاد همدان بر گردشگری روستایی می‌چرخد‬ ‫گروه استان‌ها‪ :‬با اینکه تا پایان شهریورماه امسال‪،‬‬ ‫آمار گردشگران خارجی همدان ‪ 200‬درصد نسبت‬ ‫به سال قبل افزایش داشته و درآمد حاصل از حضور‬ ‫گردشگران خارجی استان همدان ‪ 10‬میلیون دالر‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان‬ ‫معتقد اس��ت که «وضع گردش��گری اس��تان خوب‬ ‫نیس��ت» و در این زمینه مشکالتی وجود دارد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که افق چشم‌انداز ‪ 10‬ساله‪ ،‬درآمد‬ ‫ارزی صنعت گردش��گری در کش��ور تا سال ‪1404‬‬ ‫را ‪ 25‬میلیارد دالر پیش‌بینی کرده اس��ت اما سهم‬ ‫صنعت گردش��گری این اس��تان تاکن��ون در ایجاد‬ ‫اشتغال تنها ‪ 3/4‬درصد برنامه پیش‌بینی شده بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫آمارها گویای این است که تنها در تابستان امسال‬ ‫‪2‬هزار و ‪ 323‬گردشگر خارجی راهی همدان شده‌اند‬ ‫ت��ا مکان‌هایی چون غار علیص��در و آرامگاه خیام را‬ ‫از نزدی��ک ببینند و در ای��ن بازدیدها در طول زمان‬ ‫س��فر کنند‪ .‬گردشگرانی که به طور متوسط ‪ 1/5‬روز‬ ‫در این اس��تان اقامت داش��ته‌اند و سپس با یک دنیا‬ ‫خاطره بازگش��ته‌اند‪ .‬نگاهی به اعداد و ارقام نش��ان‬ ‫می‌دهد که این رقم در ‪ 6‬ماه نخست امسال به ‪ 5‬هزار‬ ‫و ‪ 791‬نفر رس��یده است‪ .‬اما این همه ماجرا نیست‪.‬‬ ‫از آنجا که سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری یکی‬ ‫از راه‌های رونق اقتصادی است همدانی‌ها هم از این‬ ‫قافله عقب نمانده‌اند‪ .‬ارائه بس��ته توسعه گردشگری‬ ‫روس��تایی در نیمه مهرماه امس��ال از سوی مدیرکل‬ ‫دفتر روستایی استان همدان یکی از گام‌هایی است‬ ‫که دولتمردان برای ایجاد تغییر در ش��رایط صنعت‬ ‫گردشگری برداشته‌اند‪ .‬در این طرح که کار مشترکی‬ ‫از می��راث فرهنگ��ی و بنیاد مس��کن اس��ت انتخاب‬ ‫‪ 20‬روستا از روستاهای این استان به عنوان روستای‬ ‫هدف در دستور کار قرار داده شده است‪.‬‬ ‫طرح��ی که پس از ط��ی فراز و نش��یب‌های فراوان‬ ‫در پانزدهم مهرماه امس��ال در قالب بسته پیشنهادی‬ ‫در همایش توس��عه و اش��تغال پایدار روستایی استان‬ ‫همدان مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬با این همه هیچ مرجعی‬ ‫در استان همدان هنوز از اعتبار تخصیص‌یافته به این‬ ‫طرح باخبر نیست‪ ،‬نه کارشناسان گردشگری در اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی و نه نمایندگان همدان در مجلس‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 1800‬اثر باستانی در همدان‬ ‫با وجود افزایش ‪ 200‬درصدی گردشگران خارجی‬ ‫ام��ا تنه��ا ‪ 21‬درصد ب��ر تعداد گردش��گران داخلی‬ ‫اضافه ش��ده که همدان را برای گشت و‌گذار انتخاب‬ ‫کرده‌اند‪ .‬تعداد مسافران در ‪ 6‬ماه نخست امسال یک‬ ‫میلی��ون و ‪ 900‬هزار و ‪ 960‬نف��ر بوده‪ ،‬که به گفته‬ ‫س��روش مقدم در حال حاضر این اس��تان دارای ‪2‬‬ ‫ه��زار و ‪ 400‬تخ��ت مهمانپذیر و هتل اس��ت که با‬ ‫این تعداد نمی‌توان ادعای محوریت گردش��گری را‬ ‫داش��ت؛ بنابراین بای��د برنامه‌ریزی‌های الزم در این‬ ‫زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫ابراهی��م کارخان��ه‌ای‪ ،‬نماینده‬ ‫اس��تان هم��دان در مجلس در‬ ‫گفت‪ :‬هزار‬ ‫گفت و گو با‬ ‫و ‪ 800‬اثر باس��تانی در همدان‬ ‫وج��ود دارد و ش��هر همدان با‬ ‫قدمتی ‪ 3‬هزار و ‪ 200‬ساله به عنوان پایتخت تاریخ‬ ‫و تمدن ایران ش��ناخته ش��ده است‪ .‬ش��هر همدان‬ ‫دارای بس��یاری از اف��راد صاحب‌ن��ام در عرصه‌های‬ ‫ادبی‪ ،‬علمی و عرفانی ایران است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همدان دارای مجموعه‌های گردشگری‬ ‫فراوان و بس��یار متنوعی اس��ت و تنه��ا یکی از این‬ ‫مجموعه‌ها‪ ،‬روس��تاها را دربرمی گیرد‪ .‬غار علیصدر‪،‬‬ ‫آرام��گاه می��ر رضی‌الدی��ن‪ ،‬قلع��ه یزدگردس��وم و‬ ‫جاذبه‌های طبیعی مانند دش��ت‌های میدان میشان‬ ‫وتخ��ت نادر از جمله جاذبه‌های باس��تانی و طبیعی‬ ‫استان همدان برای جذب گردشگر از دورترین نقاط‬ ‫دنیا هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او ‪ 20‬روس��تا در اس��تان هم��دان از‬ ‫طرف س��ازمان میراث فرهنگی این اس��تان در حال‬ ‫آماده‌س��ازی به‌منظور بازدید گردش��گران اس��ت و‬ ‫توس��عه گردش��گری روس��تایی به عنوان یک بسته‬ ‫گردشگری در این اس��تان درحال آماده‌سازی برای‬ ‫بهره‌ب��رداری اس��ت‪ .‬کارخانه‌ای در م��ورد تاثیرات‬ ‫توسعه گردشگری روستایی استان همدان بر اقتصاد‬ ‫این اس��تان اظهار کرد‪ :‬صنعت گردش��گری در تمام‬ ‫دنیا ازجمله کشور ما به عنوان یک صنعت پرسود و‬ ‫موثر بر اقتصاد شناخته شده است‪ .‬همدان می‌تواند‬ ‫قطب گردش��گری ایران باش��د و توسعه گردشگری‬ ‫روستایی سبب توس��عه گردشگری این استان شده‬ ‫و می‌تواند س��رمایه‌گذاران در حوزه گردشگری را به‬ ‫این استان جذب کند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک جایگزین معیشتی پرسود‬ ‫بابک مغازه‌ای‪ ،‬کارشناس ارشد‬ ‫برنامه‌ری��زی گردش��گری در‬ ‫هم��دان در ح��وزه معیش��ت‬ ‫جامع��ه محل��ی ب��ه‬ ‫می‌گوید‪ :‬گردشگری روستایی‬ ‫ارتباط تنگاتنگی با اکوسیستم و طبیعت‌گردی دارد‪.‬‬ ‫چه در حیطه برنامه‌ریزی و چه اجرا‪ ،‬تنها اگر توسعه‬ ‫گردشگری در روستاها با توجه‪ ،‬حفظ و پاسداری از‬ ‫ذخایر طبیعی و زیست محیطی روستاها انجام شود؛‬ ‫می‌تواند در توسعه اقتصاد روستایی و بهبود معیشت‬ ‫محلی روس��تاهای اس��تان همدان مثبت و اثرگذار‬ ‫باشد‪ .‬در غیراین صورت توسعه گردشگری روستایی‬ ‫می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری برای روس��تاها به‬ ‫همراه داشته باشد‪ .‬به گفته او اکنون به گردشگری‬ ‫روستایی به عنوان یک جایگزین معیشتی پرسود از‬ ‫س��وی ارگان‌ه��ای دولت��ی و خصوصی نگریس��ته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬مردم بوم��ی و محلی روس��تاها می‌توانند‬ ‫صنایع‌دس��تی‪ ،‬خوراک و پوش��اک محلی خود را بر‬ ‫گردش��گران عرضه و از طریق آنها سودآوری داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬او می‌گوید‪ :‬گردش��گری روستایی به عنوان‬ ‫گردش��گری مزرعه و کش��اورزی یکی از زمینه‌های‬ ‫نوین گردشگری در کشور ماست که با توجه به تنوع‬ ‫اقلیمی و طبیعی در ایران و به‌ویژه در استان همدان‬ ‫می‌تواند بر گردشگری پایدار بسیار تاثیر‌گذار باشد‪.‬‬ ‫را در برنامه‌ه��ای خ��ود در نظ��ر بگی��رد و از افراد‬ ‫متخصص و با تجربه در اجرای توس��عه گردش��گری‬ ‫روستایی استفاده کند‪ ،‬چراکه بازسازی‌های سطحی‬ ‫و غیرکارشناس��ی هیچ گردشگری را به خود جذب‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫وندایی در ادامه می‌گوی��د‪ :‬از نقطه نظر اقتصادی‬ ‫این روس��تاها می‌توانند کمک بس��یار موثری برای‬ ‫اس��تان همدان باش��ند‪ .‬از زمانی که غار علیصدر در‬ ‫‪ 20‬س��ال گذشته رونق پیدا کرده‪ ،‬روستای علیصدر‬ ‫و حتی مسیرمنتهی شده به روستای علیصدر را نیز‬ ‫توانسته رونق دهد و چند روستایی که درمسیر این‬ ‫روس��تا هستند نیز رونق یافته‌اند‪ ،‬گردشگر در مسیر‬ ‫غارعلیصدر از روس��تاهای میان راه‪ ،‬جاده و طبیعت‬ ‫مس��یر غ��ار علیصدرنیز اس��تفاده می‌کن��د‪ .‬اقتصاد‬ ‫همدان همچنان بر پایه کشاورزی است‪ .‬درآمدهای‬ ‫حاصل از گردشگری تماما سود هستند و برای مردم‬ ‫روستا نیزموجب رونق اقتصادی و فرهنگی می‌شود‪.‬‬ ‫مردم روس��تا با دیگر فرهنگ‌ها آشنا می‌شوند و این‬ ‫امر موجب رش��د فرهنگی روستاها می‌شود‪ .‬میراث‬ ‫فرهنگی روی چند روس��تا از جمله روستای ورکانه‬ ‫و امامزاده کوه فعالیت‌های خوبی انجام داده اس��ت‪.‬‬ ‫روس��تای امامزاده کوه جلوه مذهب��ی دارد‪ ،‬ورکانه‬ ‫نی��ز جاذبه طبیعی دارد و س��اختار آن به‌طور کامل‬ ‫سنگی است‪ .‬این دو روستا نزدیک همدان هستند و‬ ‫برای اقتصاد روستاها نیز بسیار مفید بوده‌اند و سبب‬ ‫پیشرفت روستاها شده‌اند‪.‬‬ ‫میالد وندایی‪ ،‬کارش��ناس ارشد‬ ‫باستان‌شناس��ی و فع��ال حوزه‬ ‫گردش��گری در همدان معتقد‬ ‫اس��ت‪ :‬اگ��ر س��ازمان می��راث‬ ‫فرهنگی در مرمت و بازس��ازی‬ ‫روس��تاها تمامی آنها را مشابه‬ ‫یکدیگر س��ازد‪ ،‬جذابیتی برای گردش��گران نخواهد‬ ‫داشت و در نتیجه سودآوری اقتصادی چندانی نیز به‬ ‫دنب��ال ندارد‪ .‬ب��ه عنوان مثال‪ ،‬دو روس��تای نزدیک‬ ‫«ورکانه»‪ ،‬هیچ شباهتی به ورکانه ندارند‪ .‬اگر این دو‬ ‫روستا را شبیه به روستای ورکانه بازسازی کنند هیچ‬ ‫جذابیتی‌ برای گردش��گران نخواهد داشت‪ .‬گردشگر‬ ‫مایل است روستاهایی با جاذبه‌های متمایز را ببیند‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ ‌:‬س��ازمان میراث فرهنگی در درجه‬ ‫نخس��ت باید برنامه مدونی به‌منظور توسعه سیستم‬ ‫گردش��گری روستایی داشته باش��د‪ .‬هر کدام از این‬ ‫روس��تاها متفاوت و دارای ویژگی‌ه��ای منحصر به‬ ‫فردی هس��تند‪ .‬برخی از روس��تاها مانند روس��تای‬ ‫«س��امن» دارای جاذبه‌های طبیعی و گردش��گری‬ ‫باس��تانی است‪ .‬برخی از روستاها دارای آثار باستانی‬ ‫تاریخ��ی و برخ��ی دیگ��ر دارای جاذبه‌های طبیعی‬ ‫هس��تند‪ .‬میراث فرهنگی نباید تمامی روس��تاها را‬ ‫یکسان مرمت کند‪ .‬برخی از روستاهای مرمت شده‬ ‫توسط سازمان میراث فرهنگی کاملا مشابه شده‌اند‪.‬‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی بای��د در درجه اول بودجه‬ ‫خود را افزایش دهد و به هر قیمتی برنامه‌های خود‬ ‫را اج��را نکند‪ .‬اگر ب��ا بودجه اندک در روس��تاها به‬ ‫مرمت و بازسازی بپردازند هم بودجه به هدر می‌رود‬ ‫و هم ش��رایط روستاها بدتر از قبل می‌شود‪ .‬سازمان‬ ‫میراث فرهنگی اس��تان همدان باید تخصص‌گرایی‬ ‫احم��د آریای��ی ن��ژاد نماینده‬ ‫استان همدان نیز معتقد است‪:‬‬ ‫تنه��ا زمان��ی ای��ن طرح‌ه��ا و‬ ‫برنامه‌ه��ای توس��عه‌ای مفی��د‬ ‫هس��تند که از حد سخن فراتر‬ ‫رون��د و به مرحله عمل برس��ند‪ .‬بای��د همگی روی‬ ‫توس��عه گردش��گری روس��تایی متمرک��ز ش��ویم؛‬ ‫توانمندی‌ه��ای ای��ن اس��تان را بشناس��یم و آنها را‬ ‫اولویت‌بندی کنیم تا بتوانیم در تولید و جذب ثروت‬ ‫از طریق گردش��گری روس��تایی موف��ق عمل کنیم‪.‬‬ ‫کش��اورزی استان همدان به دلیل خشکسالی آسیب‬ ‫دیده است‪ .‬از طرفی قصد نداریم این استان را تبدیل‬ ‫به یک اس��تان صنعتی مانند اس��تان‌های مرکزی و‬ ‫اصفهان کنیم؛ به عبارتی ایجاد اشتغال کنیم ولی در‬ ‫ع��وض مردم را دچ��ار بیماری‌ه��ای گوناگون کنیم‪.‬‬ ‫توسعه گردش��گری‪ ،‬به‌ویژه گردشگری روستایی در‬ ‫اس��تان هم��دان بهترین راه��کار برای اش��تغالزایی‬ ‫غیرصنعتی در این اس��تان است‪ .‬وی اظهار می‌کند‪:‬‬ ‫توسعه گردشگری روس��تایی سبب معرفی فرهنگ‪،‬‬ ‫آداب و رسوم و صنایع دستی روستاها به گردشگران‬ ‫می‌شود‪ .‬در کنار توس��عه گردشگری مشاغل جانبی‬ ‫نی��ز به وج��ود می‌آین��د و روس��تاییان می‌توانند با‬ ‫صنایع‌دستی و آثار باستانی خود درآمد کسب کنند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال می‌توانند با عرضه صنایع‌دستی مانند‬ ‫س��فالگری یا البس��ه‌های محلی خود به گردشگران‬ ‫درآمد کس��ب کنند‪ .‬وی تاکی��د می‌کند‪ :‬زمینه‌های‬ ‫توسعه گردشگری در استان همدان فراهم است؛‌ آثار‬ ‫باس��تانی‪ ،‬صنای��ع دس��تی‪ ،‬آداب و رس��ومی مانند‬ ‫گالب‌گی��ری و ش��یره‌پزی توانای��ی و جذابیت‌های‬ ‫فراوانی برای جذب گردشگران دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹روستاهای مشابه‪ ،‬جذاب نیستند‬ ‫‹ ‹عمل موثر است نه حرف‬ ‫کاهش بیکاری در کرمانشاه‬ ‫در همدان نان «‪ ۲‬نرخی» نیست‬ ‫‪ 2600‬نفر در معادن کرمانشاه شاغلند‬ ‫تس�نیم‪ :‬نماینده م��ردم کرمانش��اه در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬صدور‬ ‫مجوز ب��رای راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری‬ ‫در اس��تان کرمانش��اه گام��ی در زمین��ه‬ ‫کاه��ش نرخ بیکاری این اس��تان اس��ت‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا مص��ری اظه��ار کرد‪ :‬اس��تان‬ ‫کرمانش��اه برای رفع مشکالت بیکاری‪ ،‬به‬ ‫راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری‪ ،‬تامین آب برای بخش کش��اورزی و‬ ‫س��رمایه‌گذاری فوق‌العاده نیازمند اس��ت‪ .‬مصری راه‌اندازی منطقه‬ ‫آزاد تجاری در اس��تان کرمانشاه را وابسته به صدور مجوز از سوی‬ ‫دولت دانس��ت و بیان کرد‪ :‬راه‌اندازی منطق��ه آزاد تجاری افزایش‬ ‫ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه و ایجاد فرصت‌های‬ ‫شغلی برای بس��یاری از بیکاران را به‌دنبال دارد‪ .‬نماینده کرمانشاه‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی انجام س��رمایه‌گذاری‌های زیربنایی را‬ ‫ب��رای چرخه‌های بزرگ اقتصادی ضروری دانس��ت و گفت‪ :‬صنایع‬ ‫و وام‌ه��ای کوچک پس از مدتی س��بب بده��کاری و بیکاری افراد‬ ‫می‌ش��وند و بر این اس��اس بای��د روی س��رمایه‌گذاری‌های کالن‬ ‫برنامه‌ریزی شود‪.‬‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان همدان با بی��ان اینکه به‬ ‫دنبال ن��ان دو نرخی در اس��تان همدان‬ ‫نیستیم‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد مجتمع نان صنعتی‬ ‫نیاز به فرهنگ‌س��ازی و اس��تقبال مردم‬ ‫دارد‪ .‬حمیدرض��ا متی��ن درب��اره آخرین‬ ‫وضعی��ت افزایش قیمت نان در اس��تان‬ ‫همدان اظهار کرد‪ :‬بنابر دستور استاندار همدان تمام نانوایی‌های‬ ‫استان باید نان را به نرخ دولتی ارائه دهند و هنوز درباره سهمیه‬ ‫آزادپزها تصمیمی گرفته نشده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ‪ 20‬درص��د از آرد اس��تان باید در‬ ‫نانوایی‌های آزادپز پخت ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬براس��اس مصوبات استان‬ ‫نانوایی‌ها باید براس��اس قیمت دولتی نس��بت به پخت و عرضه‬ ‫نان فعالیت کنند‪.‬‬ ‫متین با اش��اره به اینکه این وضعیت پخت نان نیاز استان را‬ ‫پوشش داده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬پیشنهاد سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان همدان این است که تنها یک نوع نان به عنوان‬ ‫نان آزادپز انتخاب شود‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان کرمانشاه معتقد است‪:‬‬ ‫کرمانش��اه از نظر ظرفیت‌ها و اش��تغال‬ ‫معدنی در میانه کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫رضا رحیم��ی از وجود ح��دود ‪250‬‬ ‫پروانه بهره‌برداری معدن در استان خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬البته همه این معادن فعال‬ ‫نیس��تند و تعدادی بنا بر دالیلی راکد مانده‌اند که فعال‌س��ازی‬ ‫آنها در دس��تور کار است‪ .‬وی یادآوری کرد‪ :‬از این تعداد پروانه‬ ‫بهره‌برداری‪ ،‬شهرس��تان کرمانش��اه با ‪ 73‬پروانه‪ ،‬صحنه با ‪41‬‬ ‫پروانه و گیالنغرب با ‪ 34‬پروانه بیشترین تعداد و ثالث باباجانی‬ ‫ب��ا یک پروانه بهره‌‌برداری معدن��ی کمترین تعداد را دارد‪ ،‬اما از‬ ‫نظر ارزش��ی با ارزش‌ترین معادن در کرمانشاه و گیالنغرب واقع‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کرمانش��اه‬ ‫تعداد کل اشتغال معدنی استان بر اساس پروانه‌ها را ‪ 2635‬نفر‬ ‫دانست که البته به دلیل راکد بودن برخی از معادن‪ ،‬عدد واقعی‬ ‫کمتر از این تعداد است‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫واردات تجهیزات پزشکی بی‌کیفیت ممنوع!‬ ‫شیشه‪ ،‬ایمنی‪ ،‬اتومبیل و آرامش‬ ‫هوش جان حیران شدی‬ ‫پران شدی و ز صدایش‬ ‫ِ‬ ‫از نوایش مرغ دل ّ‬ ‫رتبه سوم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی‬ ‫بهره‌وری باال نیازمند کشاورزی مکانیزه‬ ‫س�ارا اصغ�ری‪ -‬گ�روه گ�زارش‪ :‬بخش‬ ‫کش��اورزی از اهمی��ت ویژه‌ای در س��اختار‬ ‫اقتصادی کش��ور برخ��وردار اس��ت‪ .‬هرچند‬ ‫براساس اعالم بانک مرکزی‪ ،‬بخش کشاورزی‬ ‫در س��ال ‪1393‬در رده س��وم تولید ناخالص‬ ‫ملی قرار گرفته اس��ت‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫بیش��ترین رشد تولید ناخالص داخلی مربوط‬ ‫به گ��روه نفت با ‪9/2‬درصد اس��ت‪ .‬رتبه دوم‬ ‫هم گروه صنایع و مع��ادن با ‪ 7/2‬بود‪ .‬بعد از‬ ‫این گروه‪ ،‬کش��اورزی قرار گرفت و در نهایت‬ ‫هم بخش خدمات با ‪2/5‬درصد رش��د تولید‬ ‫ناخالص داخلی رو به‌رو ش��د‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫در ‪ 6‬ماه نخس��ت امسال‪ ،‬رشد تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی در گروه کش��اورزی‪3/2 ،‬درصد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حالی که در نیمه نخس��ت س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬رش��د تولید ناخال��ص داخلی این‬ ‫بخش ‪6/9‬درصد بوده است‪ .‬در ‪ 6‬ماه نخست‬ ‫س��ال ‪ 1393‬ارزش‌اف��زوده گروه کش��اورزی‬ ‫به قیمت‌ه��ای ثابت س��ال ‪ 1383‬به میزان‬ ‫‪ 101047‬میلیارد برآورد ش��د که نسبت به‬ ‫دوره مش��ابه س��ال قبل ‪3/2‬درص��د افزایش‬ ‫نشان می‌دهد‪ .‬برآوردهای انجام شده در این‬ ‫زمینه حاکی از آن است که تولید محصوالت‬ ‫زراعی و باغی در سال ‪ 1393‬نسبت به دوره‬ ‫مشابه س��ال قبل به ترتیب ‪ 1/4‬و ‪5/9‬درصد‬ ‫و تولی��د محصوالت اصلی دام��ی ‪9/1‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬بانک مرکزی‪ ،‬در قسمتی‬ ‫دیگ��ر از ای��ن گ��زارش‪ ،‬س��هم فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی را هم‬ ‫بررسی کرده اس��ت‪ .‬براین اساس سهم گروه‬ ‫کش��اورزی در ‪ 6‬ماه نخست س��ال ‪ 93‬تنها‬ ‫‪0/3‬درصد بوده اس��ت‪ .‬به ای��ن ترتیب‪ ،‬گروه‬ ‫کشاورزی کمترین سهم فعالیت اقتصادی را‬ ‫در رش��د تولید ناخالص داخلی داشته است‪.‬‬ ‫این در صورتی است که وجود امکانات بالقوه‬ ‫خدادادی در کش��ور از جمله زمین‌های قابل‬ ‫اس��تفاده و منابع آب غنی‪ ،‬نیروی کار فراوان‬ ‫و‪ ...‬در نهایت وجود طیف گستره آب‌وهوایی‪،‬‬ ‫ش��رایط مس��اعدی را ب��رای توس��عه بخش‬ ‫کشاورزی فراهم کرده است‪ .‬بدیهی است که‬ ‫این بخش برای بکارگیری مطلوب از امکانات‬ ‫و مزیت‌ه��ای نامبرده و جلوگی��ری از اتالف‬ ‫منابع نیاز به اصالح س��اختار س��ازمان جهاد‬ ‫کش��اورزی به‌منظور توسعه و حمایت بخش‬ ‫کشاورزی‪ ،‬باال بردن سطح مدیریت و ارتقای‬ ‫س��طح فناوری و آموزش نیروی انسانی دارد‬ ‫تا بتوان به س��وی یک کش��اورزی مدرنیزه با‬ ‫بهره‌وری باال گام برداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کشاورزی صنعتی چیست؟‬ ‫نزدیک به یک قرن است جامعه کشاورزی‬ ‫ای��ران ب��ا کش��اورزی م��درن یا کش��اورزی‬ ‫دانش‌محور آش��نا ش��ده اس��ت‪ .‬این س��بک‬ ‫کشاورزی نوین دارای دامنه‌ای وسیع بوده و‬ ‫مهم‌ترین ویژگی‌های آن کش��اورزی علمی و‬ ‫اصولی همگام با ترویج و آموزش کش��اورزی‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‌طوری‌ک��ه کش��اورزان ب��ا کم��ک‬ ‫کارشناس��ان و متخصصان کشاورزی در کنار‬ ‫تجربه‌ه��ای خویش از دانش کش��اورزی روز‬ ‫بهره می‌برند‪.‬‬ ‫از س��ویی در کش��اورزی م��درن‪ ،‬مدرنیزه‬ ‫ک��ردن ماش��ین‌آالت و ادوات کش��اورزی و‬ ‫اس��تفاده از نهاده‌های کشاورزی جدید مانند‬ ‫انواع کودها و س��موم عالوه بر امکان افزایش‬ ‫تولی��د محصوالت کش��اورزی اعم از زراعی و‬ ‫باغی و‪ ...‬بحث خودکفایی کشاورزی و توسعه‬ ‫اقتصاد کش��اورزی را به همراه داش��ته است‪.‬‬ ‫در آغاز قرن بیس��تم با ش��تاب رو به رش��د‬ ‫کش��اورزی مدرن و توجه به مکانیزاس��یون‬ ‫کش��اورزی پیامدهایی چون آس��ان‌تر شدن‬ ‫فعالیت‌های کش��اورزی‪ ،‬کاه��ش هزینه‌های‬ ‫تولید و تامین امنی��ت غذایی جامعه جهانی‬ ‫را تا حدودی به‌دنبال داشته است‪ .‬همچنین‬ ‫این روش کش��اورزی به واسطه فناوری‌های‬ ‫جدید و کش��اورزی مکانیزه باعث گس��ترش‬ ‫سطح زیرکشت و توانمندتر شدن کشاورزان‬ ‫و توسعه کشاورزی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹موان�ع و راهکاره�ای پی�ش‌روی‬ ‫ی شدن کشاورزی در ایران‬ ‫صنعت ‌‬ ‫در قانون برنامه س��وم توسعه دولت مکلف‬ ‫ش��ده اس��ت تا به رفع بحران صنعتی شدن‬ ‫کش��اورزی کمک کن��د‪ .‬صنعتی ش��دن در‬ ‫زمین‌ه��ای زراع��ی و باغی به بهب��ود کیفی‬ ‫تولید‪ ،‬افزایش بهره‌وری و درآمد کش��اورزان‬ ‫منج��ر می‌ش��ود‪ ،‬ام��ا وج��ود مش��کالت و‬ ‫تنگناه��ای ف��راوان در بخش‌ه��ای صنعت‪،‬‬ ‫کشاورزی و خدمات‪ ،‬موجب کندی در تحقق‬ ‫این امر ش��ده اس��ت‪ .‬با نگاهی به گزارشی از‬ ‫مجله عل��وم کش��اورزی‪ ،‬عوام��ل طبیعی یا‬ ‫پراکندگی جغرافیایی روس��تاها و واحدهای‬ ‫تولیدی کش��اورزی در پهنه وس��یع کشور و‬ ‫وج��ود مس��افت‌های قابل‌مالحظه در فواصل‬ ‫بین آنها‪ ،‬از موانع بنیانی توسعه مکانیزاسیون‬ ‫کشاورزی است‪.‬‬ ‫ای��ن ام��ر محدودیت‌ه��ای فراوان��ی را در‬ ‫گذش��ته از جهات مختلف به‌ویژه دسترس��ی‬ ‫به تعمیرگاه‌های مناس��ب برای ارائه سرویس‬ ‫و خدمات ب��ه موقع‪ ،‬تامی��ن قطعات یدکی‪،‬‬ ‫ماندگاری نیروهای فنی و ماهر در روس��تاها‬ ‫س��بب ش��ده‪ ،‬به طوری‌ک��ه در بس��یاری از‬ ‫موارد‪ ،‬ب��ه دلیل نبود امکان��ات تعمیرگاهی‪،‬‬ ‫زمان مناس��ب ب��رای انجام کاره��ای زراعی‬ ‫و باغی از دس��ت رفته و ماش��ین‌ها و ادوات‬ ‫کش��اورزی با وجود نیاز‪ ،‬بدون استفاده مانده‬ ‫است‪ .‬فرس��ودگی ماشین‌های کش��اورزی و‬ ‫تولید ماش��ین‌آالتی که با فناوری روز جهان‬ ‫فاصل��ه دارند‪ ،‬مش��کالت را دوچن��دان کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬گفته می‌ش��ود س��االنه رقمی حدود‬ ‫‪2‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال‪ ،‬خس��ارت ناشی‬ ‫از فرس��ودگی ماشین‌آالت کش��اورزی است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر بحث فناوری‪ ،‬مس��ائل اجتماعی و‬ ‫فرهنگ��ی بهره‌برداران کش��اورزی و کاربران‬ ‫ماش��ین‌های کش��اورزی نیز از موانع موجود‬ ‫در توسعه مکانیزاس��یون این بخش به شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬س��اختار اجتماعی و فرهنگی جامعه‬ ‫روس��تایی ایران و دور ماندن بیش��تر آنها از‬ ‫آثار تحوالت علمی در زمینه پیش��رفت‌های‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬سبب ش��ده تا ش��یوه تولید در‬ ‫بس��یاری از روس��تاها همچن��ان مبتن��ی بر‬ ‫س��نت‌ها و روش‌ه��ای ابتدای��ی باش��د‪ .‬فقر‬ ‫فرهنگی ناش��ی از بیس��وادی و کم‌س��وادی‬ ‫درص��د قابل‌مالحظ��ه‌ای از بهره‌ب��رداران‪،‬‬ ‫آم��وزش آنها را برای انتق��ال روش‌های نوین‬ ‫کش��اورزی به عرص��ه عمل ازجمله توس��عه‬ ‫مکانیزاس��یون در مراح��ل مختل��ف تولی��د‬ ‫محص��والت زراعی و باغی با مش��کل مواجه‬ ‫کرده است‪ .‬ش��اید یکی از مهم‌ترین عواملی‬ ‫که بتوان از آن به عنوان مش��کلی بر س��ر راه‬ ‫توسعه مکانیزاسیون کشاورزی نام برد‪ ،‬عوامل‬ ‫اقتصادی و ضعف بنیه مالی کشاورزان به‌ویژه‬ ‫زارعان خرده‌پاس��ت‪ .‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫بخش عمده‌ای از ش��اغالن بخش کشاورزی‬ ‫را زارعان خرده‌پایی تشکیل می‌دهند که در‬ ‫واحدهایی با ابعاد بسیار کوچک تجمع یافته‬ ‫و فاقد قدرت اقتصادی برای خرید ماش��ین و‬ ‫ادوات کشاورزی هستند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬نبود‬ ‫تناسب در جریان افزایش قیمت ماشین‌های‬ ‫کشاورزی با محصوالت زراعی و باغی از جمله‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی مانع از مکانیزاس��یون‬ ‫شدن عرصه تولید کش��اورزی است‪ .‬گذشته‬ ‫از عوام��ل زیربنایی نظیر تجهیز‪ ،‬نوس��ازی و‬ ‫یکپارچه‌س��ازی اراضی‪ ،‬توس��عه شبکه‌های‬ ‫آبی��اری و زهکش��ی که اهمیت وی��ژه‌ای در‬ ‫توسعه مکانیزاسیون کشاورزی دارند‪ ،‬ساختار‬ ‫تشکیالتی مناس��ب نیز می‌تواند برای بهبود‬ ‫وضعیت مکانیزاسیون نقش موثری ایفا کند‪.‬‬ ‫ضایع��ات و تلفات وارده از کاف��ی و به موقع‬ ‫نبودن عملیات کش��اورزی و پیامدهای ناشی‬ ‫از آن از مش��کالت دیگری است که به دلیل‬ ‫کمبود ماشین‌های کش��اورزی به‌ویژه منابع‬ ‫مول��د نی��رو در مراح��ل تولی��د محصوالت‪،‬‬ ‫گریبانگی��ر بخش کش��اورزی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫تصدی‌گ��ری دول��ت در امر تامی��ن‪ ،‬تولید و‬ ‫توزیع ماش��ین‌ها و ادوات کشاورزی و تغییر‬ ‫آن ب��ه ایفای نقش هدایت��ی و نظارتی‪ ،‬یکی‬ ‫از چالش‌های جدی توس��عه صنعتی ش��دن‬ ‫کش��اورزی اس��ت‪ .‬اصالح س��اختار‪ ،‬کاهش‬ ‫تصدیگ��ری‪ ،‬تغییر نق��ش و فعالی��ت دولت‬ ‫در ام��ر تامی��ن‪ ،‬تولید و توزیع ماش��ین‌های‬ ‫کش��اورزی به ایفای نقش هدایتی و نظارتی‬ ‫از مواردی است که می‌تواند برای رفع بخشی‬ ‫از مشکالت توسعه مکانیزاسیون مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫توج��ه به افزای��ش کیفی و کم��ی و تولید‬ ‫اقتصادی محصوالت کش��اورزی برای امکان‬ ‫حض��ور در عرص��ه رقابت جهان��ی از طریق‬ ‫توسعه این بخش و نگرش جامع و فرابخشی‬ ‫به توسعه صنعتی‌ش��دن کشاورزی در کشور‬ ‫نی��ز از راهکارهای��ی اس��ت که در س��رعت‬ ‫بخشیدن به بهبود و توسعه این امر در بخش‬ ‫کشاورزی موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫رتبه‌های جهانی محصوالت کشاورزی ایران‬ ‫ای��ران ب��ا وجود اینکه کش��ور وس��یعی اس��ت و جزو‬ ‫نخس��تین کش��ورها در دنیا به‌ش��مار می‌رود که در آن‬ ‫کشاورزی و زراعت آغاز شده اما خاک آن برای کشاورزی‬ ‫در ابعاد بزرگ خیلی مناس��ب نیس��ت‪ .‬تنها ‪۱۲‬درصد از‬ ‫مس��احت ایران یعنی کمتر از ‪ ۲۰۰‬ه��زار کیلومترمربع‬ ‫زمین کش��اورزی اس��ت و هنوز ‪ ۶۳‬درصد زمین‌های با‬ ‫ظرفیت کش��ت و زرع دست‌نخورده باقی مانده است‪ .‬در‬ ‫ایران از ‪‌۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد ظرفیت و اس��تعداد زمین‌هایی‬ ‫ک��ه عملیات کش��اورزی روی آن انجام می‌ش��ود (‪۱۸۵‬‬ ‫هزار کیلومتر مربع) اس��تفاده شده اس��ت‪ .‬در ایران هم‬ ‫زمین‌های نیازمند به آبیاری و هم زمین‌های باران‪ -‬سیر‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫زمین‌های زیر کش��ت ایران حدود ‪ 16‬میلیون هکتار‬ ‫ب��رآورد می‌ش��ود و در نیمی از این زمین‌ها کش��ت آبی‬ ‫انجام ش��ده و نیمی دیگر به‌شکل دیم کشت می‌شود‪ .‬با‬ ‫این وجود ایران در زمینه کش��اورزی و باغداری‪ ،‬درباره‬ ‫برخی تولیدات دارای رتبه‌های باالیی است‪.‬‬ ‫بنابر آمار س��ال‌های گذش��ته‪ ،‬ایران در تولید پسته در‬ ‫جه��ان دارای مقام اول‪ ،‬بادام مقام چهارم‪ ،‬س��یب مقام‬ ‫پنجم‪ ،‬گیالس مقام س��وم‪ ،‬انجیر مقام س��وم‪ ،‬خیار مقام‬ ‫دوم‪ ،‬طالبی مقام چهارم‪ ،‬گردو مقام چهارم‪ ،‬زردآلو مقام‬ ‫دوم‪ ،‬خرم��ا مقام دوم‪ ،‬نخود مقام چهارم و هندوانه مقام‬ ‫پنجم است‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات و صادرات در سال ‪92‬‬ ‫به گ��زارش فائ��و‪ ،‬ارزش تجارت محص��والت غذایی و‬ ‫کش��اورزی ایران در س��ال ‪ 1392‬افزون ب��ر ‪ ۱۸‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۴۱۲‬میلی��ون دالر ب��وده و از این مق��دار ‪ 5/2‬میلیارد‬ ‫دالر مربوط به صادرات غذایی و کشاورزی و ‪ ۱۳‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۱۴‬میلی��ون دالر نی��ز مربوط ب��ه واردات محصوالت‬ ‫غذایی و کشاورزی کشور بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬محصول عمده صادرات غذایی و کش��اورزی کشور‬ ‫در س��ال ‪ 1392‬به ش��رح زیر بوده اس��ت‪ :‬انواع پس��ته‬ ‫خندان (‪ 706/3‬میلیون دالر)‪ ،‬رب گوجه فرنگی (‪169/9‬‬ ‫میلیون دالر)‪ ،‬مغز پس��ته تازه یا خشک (‪ 151/4‬میلیون‬ ‫دالر)‪ ،‬ماست به جز فرآورده‌های تعذیه کودکان شیرخوار‬ ‫(‪ 144/7‬میلیون دالر)‪ ،‬بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده‬ ‫حت��ی دارای کاکائ��و (‪ 140/9‬میلیون دالر)‪ ،‬ش��یرینی‬ ‫همچنین ش��کالت سفید بدون کاکائو (‪ 137/8‬میلیون‬ ‫دالر)‪ ،‬انگور تیزابی بی‌دانه خشک‌کرده (‪ 133/6‬میلیون‬ ‫دالر)‪ ،‬هندوانه (‪ 130/1‬میلیون دالر)‪ ،‬بیسکویت‌هایی‬ ‫که به آنها مواد شیرین‌کننده افزوده‌اند‬ ‫(‪ 127/2‬میلیون دالر) و پنیر (‪125/1‬‬ ‫میلیون دالر)‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬محص��ول عم��ده واردات‬ ‫غذایی و کشاورزی کشور در سال‬ ‫‪ 1392‬به ش��رح زیر بوده است‪:‬‬ ‫برنج (‪ 2/3‬میلیارد دالر)‪ ،‬کنجاله س��ویا (‪ 1/827‬میلیارد‬ ‫دالر)‪ ،‬دانه ذرت دامی (‪ 1/526‬میلیارد دالر)‪ ،‬دانه سخت‬ ‫گندم (‪ 1/273‬میلیارد دالر)‪ ،‬ش��کر تصفیه‌نشده (‪832/2‬‬ ‫میلی��ون دالر)‪ ،‬روغن خام س��ویا (‪ 765/6‬میلیون دالر)‪،‬‬ ‫پال��م اولئین (‪ 637/8‬میلیون دالر)‪ ،‬قطعات گوش��ت گاو‬ ‫بی‌استخوان یخ‌زده (‪ 378/6‬میلیون دالر)‪ ،‬موز سبز تازه یا‬ ‫خشک‌کرده (‪ 352/8‬میلیون دالر) و کره بسته‌بندی‌شده‬ ‫به صورت بس��ته‌های بیش از ‪ ۵۰۰‬گرم (‪ 268/2‬میلیون‬ ‫دالر)‪ .‬رتبه‌ه��ای جهانی تولید محصوالت کش��اورزی در‬ ‫سال‌های گذشته که به‌طور میانگین در چندین سال این‬ ‫رتبه‌ها حفظ شده است‪:‬‬ ‫رتبه ‪ ۱‬در تولید‪ :‬زعفران‪ ،‬پس��ته‪ ،‬خاویار‪ ،‬زرشک‪ ،‬میوه‬ ‫توتی و انار‬ ‫رتبه ‪ ۲‬در تولید‪ :‬زردآلو‪،‬‬ ‫خرما‬ ‫رتبه ‪ ۳‬در تولید‪ :‬هندوانه‪ ،‬گیالس‪ ،‬طالبی‪ ،‬سیب و خیار‬ ‫رتبه ‪ ۴‬در تولید‪ :‬گوس��فند‪ ،‬میوه‌جات‪ ،‬به‪ ،‬پش��م‪ ،‬بادام‬ ‫و گردو‬ ‫رتبه ‪ ۵‬در تولید‪ :‬سبزیجات‪ ،‬رازیانه و نخود‬ ‫رتبه ‪ ۶‬در تولید‪ :‬آجیل‪ ،‬شیر گاو و گوجه‌فرنگی‬ ‫رتب��ه ‪ ۷‬در تولی��د‪ :‬انگور‪ ،‬پی��از‪ ،‬آلبالو‪ ،‬کیوی و ش��یر‬ ‫گوسفند‬ ‫رتب��ه ‪ ۸‬در تولید‪ :‬ادویه‌جات‪ ،‬هلو‪ ،‬نارنگی‪ ،‬لیمو (زرد و‬ ‫سبز)‪ ،‬پرتقال‪ ،‬ش��یر بز‪ ،‬کدو‪ ،‬کدو تنبل‪ ،‬خرچه (میوه‌ای‬ ‫که در آذربایجان غربی می‌روید)‬ ‫رتبه ‪ ۹‬در تولید‪ :‬عدس‬ ‫رتب��ه ‪ ۱۰‬در تولید‪ :‬خرمال��و‪ ،‬چای و‬ ‫عسل‬ ‫یادداشت‬ ‫پویایی صنعت‬ ‫و توسعه کشاورزی‬ ‫کاووس واضحی‬ ‫پژوهشگر اقتصادی و اجتماعی‬ ‫رابطه صنعت و کش��اورزی هم��واره مورد بحث و‬ ‫مناقش��ه بوده اس��ت‪ .‬به‌طور خالصه ‪ 3‬دوره فکری‬ ‫درب��اره رابط��ه «صنع��ت و کش��اورزی» را می‌توان‬ ‫از ه��م تفکیک کرد‪ :‬دوره اول؛ کش��اورزی به‌عنوان‬ ‫محور توس��عه‪ ،‬دوره دوم؛ تق��دم و اولویت صنعت بر‬ ‫کش��اورزی؛ و دوره سوم؛ حد میانه و موازنه منطقی‬ ‫بی��ن کش��اورزی و صنع��ت‪ .‬ما در ش��رایط حاضر ـ‬ ‫به‌دلیل تاکید اقتصاددان‌ه��ا و تبعیت دولتمردان و‬ ‫سیاستگذاران و همچنین اقتضائات تاریخی ـ تحت‬ ‫حاکمی��ت نظری دوره س��وم هس��تیم‪ .‬یعنی لزوم‬ ‫توازن منطقی بین صنعت و کشاورزی‪ .‬این پارادایم‬ ‫نظری موجب ش��ده نقش و آثار تاریخی صنعت در‬ ‫کش��اورزی نادیده گرفته شود‪ .‬در برخی موارد حتی‬ ‫شاهد تعصب و یکجانبه‌گرایی‌هایی نیز در این زمینه‬ ‫هس��تیم‪ .‬در دنباله این نوشته س��عی خواهد شد بر‬ ‫اهمیت صنعت‪ ،‬نقش و تاثیر آن از جنبه تاریخی بر‬ ‫توسعه کشاورزی تاکید شود‪.‬‬ ‫همان‌گونه که گفته ش��د‪ ،‬باوج��ود اولویت بخش‬ ‫کشاورزی از نظر سازماندهی تولید نسبت به صنعت‪،‬‬ ‫صنعت و به‌طور مشخص سرمایه‌داری صنعتی دارای‬ ‫تاثیر قابل توجه و انکارناپذیری بر کش��اورزی است‪.‬‬ ‫درست است که کشاورزی از نظر زمانی و تاریخی بر‬ ‫صنعت تقدم دارد اما تحت فرآیند و مکانیسمی این‬ ‫صنعت اس��ت که به کشاورزی جهت می‌دهد‪ .‬بدین‬ ‫معنی تولید کش��اورزی مدرن و صنعتی با تش��ویق‬ ‫یا اجبار حاصل نمی‌ش��ود‪ ،‬بلکه ب��ا نیازهای جامعه‬ ‫که به‌طور عمده در ش��کل صنایع متجلی می‌ش��ود‪،‬‬ ‫به‌وجود می‌آید‪.‬‬ ‫صنعت دس��ت‌کم از دو جهت بر کش��اورزی تاثیر‬ ‫می‌گ��ذارد‪ :‬اول؛ ضرورت پیوند کش��اورزی و صنایع‬ ‫به‌عن��وان محرک کش��اورزی و تغیی��ر جهت آن به‬ ‫س��مت کش��اورزی مدرن و تجاری و دوم؛ گسترش‬ ‫صنعت به‌عنوان محل جذب نیروی مازاد کشاورزی‪.‬‬ ‫از ش��رایط عم��ده و مه��م توس��عه کش��اورزی‪،‬‬ ‫یکپارچگی و به‌هم‌تنیدگی آن با صنعت اس��ت‪ .‬یکی‬ ‫از مصادیق یکپارچگی توسعه کشاورزی هم‌پیوندی‬ ‫درونی واحدهای تولیدی اس��ت‪ .‬زراعت از یک سو با‬ ‫دامداری پیوند می‌خورد و از س��وی دیگر با صنعت‪.‬‬ ‫وظیفه مهم هم‌پیوندی‪ ،‬تلفیق کش��اورزی‪ -‬صنعت‬ ‫در تمامی سطوح اس��ت‪ .‬تلفیق کشاورزی و صنعت‬ ‫از فاصله و تفاوت بین ش��هر و روستا خواهد کاست‪.‬‬ ‫ازس��ویی به رش��د بیشتر مواد خام کش��اورزی مدد‬ ‫می‌رس��اند‪ .‬از این منظر می‌توان زیان‌های ناش��ی از‬ ‫ورود محصوالت صنعتی حتی در س��اده‌ترین اشکال‬ ‫آن از خالل دندان‪ ،‬جاصابونی و کیف و کفش گرفته‬ ‫تا کاالهای پیچیده صنعت��ی خارجی که مواد اولیه‬ ‫آنها به‌طور عمده از بخش کشاورزی تامین می‌شود‬ ‫به کش��ور را دریافت‪ .‬آبمیوه مش��هور کیوس��ک‌ها‪،‬‬ ‫س��وپرمارکت‌ها وآرام‌بخ��ش ما ایرانی‌ه��ا «رانی» از‬ ‫عربستان وارد می‌ش��ود‪ .‬ایران جزو ‪ 7‬کشوری است‬ ‫ک��ه در دنیا دارای مزیت‌های قابل توجه در تولیدات‬ ‫باغی اس��ت‪ .‬اما یک آبمیوه سروسامان‌دار در کشور‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫گسترش صنایع به‌عنوان محل جذب نیروی مازاد‬ ‫کش��اورزی نیز در خور توجه اس��ت‪ .‬در یک اقتصاد‬ ‫پیش��رفته و توس��عه‌یافته‪ ،‬س��رمایه‌داری صنعت��ی‬ ‫به‌عن��وان نی��روی محرکه بخش کش��اورزی قلمداد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ب��ه لحاظ ضع��ف س��رمایه‌داری صنعتی‬ ‫در ای��ران و ناتوان��ی در جذب مازاد نیروی انس��انی‬ ‫(آنهایی که نه زمینی در روستا دارند و نه مکانی در‬ ‫ش��هر) این نیروها به‌عنوان سربار جامعه عمل کرده‪،‬‬ ‫ا ‌ز این‌رو تحرک بخش کشاورزی در مدار کند و حتی‬ ‫بن‌بست قرار می‌گیرد‪ .‬در بخش کشاورزی آن‌دسته‬ ‫از بهره‌بردارانی که دارای شیوه تولید مدرن هستند‪،‬‬ ‫بیش��تر از نیروی کار غیرایرانی (افغان‌ها) اس��تفاده‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬این پدیده ـ در غیاب توس��عه صنعتی ـ‬ ‫تحرک کشاورزی در ایران را دچار وقفه کرد و به آن‬ ‫صدمات زیادی وارد کرد‪ .‬نیروی مورد نیاز واحدهای‬ ‫کش��اورزی مبتنی بر کش��اورزی م��درن در بخش‬ ‫کشاورزی از بهره‌برداری‌های دهقانی تامین می‌شود‪.‬‬ ‫با اش��غال فرصت‌های کار در واحدهای کشاورزی‬ ‫ب��زرگ (به‌‌طور عم��ده به‌وس��یله اف��راد غیرایرانی)‬ ‫نیروی‌انس��انی روستا که می‌توانس��ت آزاد شود‪ ،‬در‬ ‫روس��تا ماند و موجبات فش��ار مضاعف بر زمین‬ ‫و در نهای��ت تجزی��ه مجدد طبقاتی فراهم ش��د‪.‬‬ ‫مهم‌ترین خدم��ت تاریخی صنعت به کش��اورزی‬ ‫در جذب م��داوم و پایدار نیروی مازاد کش��اورزی‬ ‫است‪ .‬در این ش��رایط کشاورزی از فشار خارج شده‬ ‫و تنفس کرده‪ ،‬اندازه زمین به س��مت بزرگ ش��دن‬ ‫حرکت کرده‪ ،‬بدین طریق به تدریج بنیادهای اصلی‬ ‫کشاورزی توسعه‌یافته شکل می‌گیرد‪.‬‬
‫تاریخچه‬ ‫پزشکی در ایران‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫ایران در تولید تجهیزات پزشکی نسبت به کشورهای منطقه از وضعیت بهتری برخوردار است‬ ‫واردات تجهیزات پزشکی بی‌کیفیت ممنوع!‬ ‫در کاوش‌های ش��هر سوخته سیستان‪ ،‬جمجمه‌ای‬ ‫کشف ش��د که نشان می‌داد پزشکان آنجا در ‪ 5‬هزار‬ ‫س��ال پیش عم��ل جراحی می‌کرده‌ان��د و مهر تایید‬ ‫دیگری بر قدمت پزش��کی در ایران باستان زده شد‪.‬‬ ‫آن‌طور که در شاهنامه آمده رستم که اهل سیستان‬ ‫بود‪ ،‬با روش��ی پیش��رفته به دنیا آمد ک��ه امروزه در‬ ‫جهان به سزارین (رستم‌زا) مشهور است‪ .‬هزاران سال‬ ‫بعد در دوران اس�لامی هم ایرانیان به دنبال کش��ف‬ ‫راه‌ه��ای تازه‌تری در جهان درمان و پزش��کی بودند؛‬ ‫ن که در قرون وسطی کتاب‌های رازی و ابن‌سینا‬ ‫چنا ‌‬ ‫دس��ت به دست در سراس��ر دنیا چرخید و ابن‌سینا‬ ‫«‪ »Avecina‬پدر پزشکی جهان نام گرفت‪.‬‬ ‫اگر به آن بریدگی مثلث‌شکل نگاه کنید‪ ،‬آثار اولین‬ ‫جراحی مغز در تاریخ را می‌بینید‪ .‬این جمجمه متعلق‬ ‫به دختر ‪ 13‬ساله‌ای اس��ت که ‪4800‬سال پیش در‬ ‫شهر سوخته در سیستان زندگی می‌کرده‪ .‬بیماری او‬ ‫باعث زیاد شدن فشار بر مغز می‌شده که برای درمان‪،‬‬ ‫جمجمه را س��وراخ کرده‌اند‪ .‬ترمیم استخوان‌ها نشان‬ ‫می‌دهد که دخت��ر بعد از جراحی زنده مانده و عمل‬ ‫موفقیت‌آمیز بوده است‪.‬‬ ‫عبدالرحمن رحیمی ‪ -‬گروه گزارش‪ :‬در شرایطی‬ ‫ک��ه ایران توانایی و قدرت س��اخت بیش از ‪80‬درصد‬ ‫تجهیزات پزش��کی را دارد‪ ،‬براساس داده‌های آماری‪،‬‬ ‫در حدود هزار و ‪300‬میلیارد تومان واردات تجهیزات‬ ‫پزش��کی و ‪ 200‬ت��ا ‪250‬میلی��ارد تومان ه��م تولید‬ ‫داری��م‪ .‬در واقع ‪15‬درصد ب��ازار مختص کاالی ایرانی‬ ‫و ‪85‬درصد آن وارداتی است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر اگرچ��ه ایران در تولی��د تجهیزات‬ ‫پزشکی نسبت به کشورهای منطقه و همچنین دیگر‬ ‫صنای��ع تولی��دی از وضعیت بهتری برخوردار اس��ت‪،‬‬ ‫اما نس��بت به کش��ورهای اروپایی یا امریکا در سطح‬ ‫عقب‌تری قرار داریم‪.‬‬ ‫آنچه در موضوع قاچاق تجهیزات پزش��کی یا عرضه‬ ‫اقالم پزشکی غیراستاندارد و تقلبی حائز اهمیت است‪،‬‬ ‫تبعات سوء امنیت اجتماعی آن است که برای سالمت‬ ‫مردم تهدیدی جدی به‌شمار می‌رود‪ ،‬بنابراین با توجه‬ ‫ب��ه اهمیت موضوع و درخواس��ت وزارت بهداش��ت و‬ ‫درمان‪ ،‬این موضوع از سال ‪ 1385‬در دستور کار ستاد‬ ‫مرک��زی مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز ق��رار گرفت و با‬ ‫تش��کیل کارگروه تخصصی و برگزاری جلسات متعدد‬ ‫کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط‪،‬‬ ‫دس��تورالعملی تهیه شد که در این دستورالعمل آنچه‬ ‫به‌عن��وان اهداف اصلی مورد توجه قرار گرفته‪ ،‬جدا از‬ ‫موضوع پیشگیری و تشدید مبارزه با قاچاق‪ ،‬گسترش‬ ‫و تسهیل در واردات‪ ،‬عرضه قانونی این کاالها و تامین‬ ‫امنیت و سالمت مردم است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد صادرات دارو و تجهیزات پزشکی‬ ‫اولین پزش��کان ایران باس��تان روحانیان بودند که‬ ‫به نام مغان مش��هورند‪ .‬مغ��ان در بخش غربی ایران‬ ‫قدیم یعنی س��رزمین ماد زندگ��ی می‌کردند‪ .‬درمان‬ ‫بیماری‌های روحی و جس��می مردم کار آنها بود؛ هم‬ ‫پزش��ک بودند‪ ،‬هم روان‌پزشک‪ .‬با ذکر و دعا و سرود‪‌،‬‬ ‫روان‌پزشکی می‌کردند و با دارو و چاقو‪ ،‬پزشکی‪.‬‬ ‫پزش��کی در ای��ران قدیم به ‪ 3‬ش��اخه یا تخصص‬ ‫اصلی تقسیم می‌شد‪ :‬دارو پزش��کی (گیاه پزشکی)‪،‬‬ ‫جراح��ی (کارد پزش��کی) و روان‌پزش��کی‪ .‬مادها در‬ ‫قدیم همسایه شرقی اروپایی‌ها بودند‪ .‬اولین گیاهان‬ ‫داروی��ی از س��رزمین ماد به غرب رف��ت و کلمه ماد‬ ‫(‪ )Media‬بعده��ا ریش��ه واژه «‪ »Medicine‬در‬ ‫زبان‌های التین شد‪.‬‬ ‫پزش��کی ایرانیان چند تخصص فرعی هم داش��ت؛‬ ‫چشم‌پزش��کی (کحال��ی)‪ ،‬شکس��ته‌بندی (جباری‪/‬‬ ‫ارتوپدی)‪ ،‬زایمان‪ ،‬حجامت (رگ‌زنی)‪ ،‬دام‌پزش��کی‪،‬‬ ‫پزشکی قانونی (پزشکی دادیگ‪ :‬داد به معنی قانون)‬ ‫و بیهوش��ی (هوش‌بری)‪ .‬رستم چون نوزادی بزرگ‬ ‫و س��نگین بود با زایمان طبیعی ب��ه دنیا نمی‌آمد و‬ ‫به کمک جراحی با بریدن ش��کم م��ادرش (رودابه)‬ ‫متولد ش��د‪ .‬اروپایی‌ها همین داس��تان را برای سزار‬ ‫پادش��اه روم می‌گوین��د و به همین خاط��ر این نوع‬ ‫عمل به س��زارین مشهور اس��ت‪ .‬فرهنگستان زبان و‬ ‫ادب فارس��ی واژه «رس��تم‌زایی» را به جای سزارین‬ ‫مصوب کرده اس��ت‪ .‬اولین بیمارستان‌های تاریخ در‬ ‫ایران و هند ساخته شدند‪ .‬آنتیوخس دومین پادشاه‬ ‫س��لوکی (‪246-261‬قب��ل از میالد) به درخواس��ت‬ ‫اش��وکا‪ -‬پادشاه هند از سلس��له مائوری ‪-‬دستور داد‬ ‫که در سراس��ر ایران برای م��ردم و حتی چهارپایان‬ ‫بیمارستان بسازند‪.‬‬ ‫خیلی از این ابزارآالت در ش��کل‌های پیش��رفته‌تر‬ ‫هنوز در پزش��کی کاربرد دارند‪ .‬زب��ان علمی ایرانیان‬ ‫در طول هزار س��ال گذش��ته پهلوی‪ ،‬عربی و فارسی‬ ‫بود و به همین خاطر بس��یاری از کتاب‌های پزشکی‬ ‫ما ب��ه زبان عربی اس��ت‪ .‬ایرانیان در داروس��ازی هم‬ ‫تبحر داش��تند‪ .‬آن زمان داروس��ازان داروهای گیاهی‬ ‫را خش��ک کرده در هاون می‌کوبیدند و در ظرف‌های‬ ‫مخصوص نگه می‌داش��تند‪ .‬داروه��ای بدمزه را هم با‬ ‫ش��یرینی مخلوط می‌کردند تا تلخ نباش��د‪ .‬در ایران‬ ‫قدیم پزش��کان وقت و بی‌وقت کیف جادارشان را پر‬ ‫از دارو و ابزار پزش��کی می‌کردن��د و به بالین بیماران‬ ‫می‌رفتند‪ .‬مطب پزشکان که به آن محکمه می‌گفتند‬ ‫به‌طور معمول در منزل‌ش��ان بود؛ به همین خاطر نام‬ ‫پزش��ک را به عنوان نام کوچه انتخ��اب می‌کردند تا‬ ‫نقش تابل��وی مطب را بازی کند و هم��ه آنجا را بلد‬ ‫باشند‪ .‬گیاه دارویی را در ظروف مخصوصی نگهداری‬ ‫می‌کردند‪ .‬نور‪ ،‬بعضی از داروها را خراب می‌کرد و مثل‬ ‫شیشه‌های داروهای امروزی آنها را در ظرف‌های کدر‬ ‫و کوچک نگه می‌داشتند‪ .‬جالب است که شیشه‌گری‬ ‫ایران بخشی از پیشرفتش را مدیون داروسازی است‪.‬‬ ‫زیبایی نقش و نگار گیاهی این ظرف و تناس��ب آن با‬ ‫محتویات گیاهی هم نکته قابل توجهی است‪.‬‬ ‫تجهی��زات پزش��کی از جمل��ه‬ ‫اقالمی اس��ت ک��ه ه��م از نظر‬ ‫ارزش و هم از نظر حجم یکی از‬ ‫اق�لام اصل��ی قاچاق به‌ش��مار‬ ‫می‌آید‪ .‬برابر اطالعات به دس��ت‬ ‫آمده حجم سرمایه در گردش تولید و فروش تجهیزات‬ ‫پزشکی در جهان افزون‌بر ‪ 160‬میلیارد دالر است که‬ ‫س��هم کش��ور ما از این میزان در ش��بکه بهداشت و‬ ‫درمان حدود ‪900‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان غ��ذا و دارو در جم��ع مدی��ران‬ ‫ش��رکت‌های دارویی کش��ور با بیان اینک��ه وضعیت‬ ‫صادرات تجهیزات پزش��کی بسیار خوب است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فق��ط یک��ی از ش��رکت‌های ایران��ی برای ص��ادرات‬ ‫تجهیزات پزش��کی به عراق در م��دت ‪3‬ماه قراردادی‬ ‫معادل با ‪60‬میلیون دالر داشته است و اگر این میزان‬ ‫تجهیزات پزش��کی صادر ش��ود ‪300‬درص��د افزایش‬ ‫صادرات در تجهیزات پزشکی را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫ما می‌توانیم با س��رمایه‌گذاری در بازار عراق به یک‬ ‫جهش صادراتی برس��یم و اگر همت کنیم صادرات ما‬ ‫به مرز ‪ 500‬الی ‪ 600‬میلیون دالر نیز می‌رس��د و این‬ ‫کار عجیبی نیست‪.‬‬ ‫رس��ول دینارون��د گفت‪ :‬با مقایس��ه آمارها می‌توان‬ ‫گفت که می‌توانیم در صادرات رشد بسیار چشمگیری‬ ‫را داشته باشیم و بدون شک این رشد میسر است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان غذا و دارو افزود‪ :‬امیدواریم صنعت‬ ‫دارو سازی و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی کشور‬ ‫در س��ال ‪ 94‬رشد بس��زایی را داش��ته باشد و وزارت‬ ‫بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز حمایت‌های الزم را‬ ‫تا به امروز انجام داده و پش��تیبان صنعت داروس��ازی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬فرصت‌هایی که برای کش��ورمان پیش‬ ‫می‌آید را باید به درس��تی مدیری��ت کنیم و نباید به‬ ‫صورت منفی از فرصت‌ها بگذریم‪.‬‬ ‫‹ ‹مراکز پزشکی‪ ،‬موظف به استفاده از تولیدات‬ ‫داخلی‬ ‫ریی��س اتحادی��ه بازرگان��ان‬ ‫تجهیزات پزشکی در گفت‌وگوی‬ ‫در پاسخ به‬ ‫اختصاصی با‬ ‫ای��ن س��وال که چ��ه تمهیداتی‬ ‫ب��رای اس��تفاده از تجهی��زات‬ ‫پزش��کی تاکنون اندیشیده شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در دو‬ ‫سال گذش��ته تالش‌های موفقی توس��ط «سمن»‌ها‪،‬‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬اداره کل تجهیزات و اتحادیه‌ها انجام‬ ‫شد تا سایت متمرکزی به وجود بیاید و مراکز درمانی‬ ‫در نقاط مختل��ف ایران از طریق این س��ایت بتوانند‬ ‫ل��وازم مورد نیاز خود را تهیه کنن��د و از کیفیت آنها‬ ‫اطمینان داش��ته باش��ند‪ .‬در مورد مب��ارزه با قاچاق‬ ‫تجهیزات پزش��کی نیز ارگان‌های ذی‌ربط تالش‌های‬ ‫فراوانی انجام داده‌اند تا اقدامات اصولی انجام شود‪.‬‬ ‫با تش��کیل س��ایت مخصوص تایید کاالهای پزشکی‬ ‫توسط اداره کل تجهیزات پزشکی‪ ،‬خریداران می‌توانند‬ ‫اطالعات کافی از لحاظ کیفیت و قیمت کاالیی مورد‬ ‫نیاز را داش��ته باشند تا ناخواسته تجهیزات بی‌کیفیت‬ ‫را خریداری نکنند‪.‬‬ ‫مجتبی معظمی با بیان اینکه کس��انی که مایل به‬ ‫خرید کاالهای قاچاق هس��تند درصد بسیار پایینی را‬ ‫تش��کیل می‌دهند‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی کاالی��ی با کیفیت و‬ ‫مورد تایید وزارت بهداش��ت است‪ ،‬شخص برای انجام‬ ‫کارهای خالف خود باید س��وء نیت داش��ته باشد که‬ ‫اقدام به این امر کند‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه بازرگان��ان تجهیزات پزش��کی در‬ ‫پاس��خ به این س��وال که «چه اقداماتی برای حمایت‬ ‫از تولیدات داخلی انجام ش��ده اس��ت؟» گفت‪ :‬طبق‬ ‫بخش��نامه‌های وزارت بهداش��ت و درمان‪ ،‬تمام مراکز‬ ‫خرید ارگان‌های دولتی‪ ،‬دانشگاه‌های علوم پزشکی و‬ ‫بیمارستان‌ها موظف به خرید تولیدات داخلی هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هم‌اکن��ون اراده محکم��ی از س��وی‬ ‫مدیریت‌های اجرایی برای حمایت از تولیدات داخلی‬ ‫به وجود آمده اس��ت ولی به‌دلیل اینکه فروشگاه‌های‬ ‫تخصصی تجهیزات پزش��کی و تمام��ی داروخانه‌های‬ ‫شهرهای بزرگ و کوچک کشور باید نیازهای پزشکی‬ ‫کل م��ردم را تامین کنند‪ ،‬بخش س�لامت دارای بازار‬ ‫بسیارگس��ترده‌ای اس��ت که به همین دلیل نظارت‌ها‬ ‫متمرکز نیست‪ .‬در واقع به خاطر نبود امکانات‪ ،‬وقت و‬ ‫نیروی کافی نمی‌توان تمام کاالهای تخصصی را مورد‬ ‫نظارت قرار داد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که «توان تولیدکنندگان‬ ‫داخلی برای تولید این تجهیزات چقدر است؟» اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بسیاری از کاالهای روزمره یا قیمت باالیی دارند‬ ‫یا زیرس��اخت آنها آماده نیس��ت ی��ا از نظر اقتصادی‬ ‫ص��رف ندارند که تولید ش��وند اما در بخش س�لامت‬ ‫تم��ام کاالهای تولید ش��ده و مصرفی بای��د از دانش‬ ‫و اس��تاندارد باالیی برخوردار باش��ند تا قابل استفاده‬ ‫باش��ند‪ .‬این خصوصیات کااله��ا را در چند گروه قرار‬ ‫می‌دهد‪ .‬در باره کاالهای «های‌تک» (کاالهای بسیار‬ ‫تخصص��ی) با س��رمایه‌گذاری‌های فراوان��ی که انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬فناوری آن هر روز باالتر می‌رود‪ ،‬ایران هم‬ ‫در این امر مس��تثنا نیس��ت و در تولی��دات داخلی به‬ ‫کیفیت باالیی دس��ت یافته‌ اس��ت و نیاز‌های ما را از‬ ‫لح��اظ تجهیزات پزش��کی بی��ش از ‪50‬درصد تامین‬ ‫می‌کند‪ .‬درباره کاالهایی که وارد می‌ش��ود تمهیدات‬ ‫و برنامه‌ریزی‌های خاصی انجام می‌ش��ود تا تجهیزات‬ ‫وارد شده صرفه اقتصادی داشته باشند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه بازرگانی در پاسخ به این سوال که ما‬ ‫چه میزان واردات تجهیزات پزش��کی داریم‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این باره درصد قابل اعالمی وجود ندارد چون پزشکی‬ ‫دارای رشته‌های متفاوتی است که اقالم مورد نیاز آنها‬ ‫متفاوت است و نمی‌توان به صورت قاطع گفت واردات‬ ‫تمام تجهیزات پزشکی چه میزان است‪.‬‬ ‫وی در پایان با بی��ان اینکه دولت باید با حمایت از‬ ‫کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدات تجهیزات پزش��کی‪،‬‬ ‫روند رو به رش��د تولید ای��ن کارخانه‌ها را ادامه دهد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در این مورد معاونت فناوری ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫اقدامات خوبی انجام داده و در چند س��ال گذش��ته با‬ ‫دادن تسهیالت و بودجه‌های خوب باعث پیشرفت در‬ ‫این زمینه شده است‪.‬‬ ‫البت��ه حمایت‌های دولتی باید مس��تمر باش��د‪ ،‬نه‬ ‫اینکه با دادن امکانات‪ ،‬س��رمایه و وام‌های کم‌بهره به‬ ‫بنیادهای تحقیقاتی در این مورد باعث پیش��رفت آنها‬ ‫ش��ود ولی هنگام بازدهی آنها‪ ،‬دست از این حمایت‌ها‬ ‫ب��ردارد‪ .‬هر چند دولتمردان در چند س��ال گذش��ته‬ ‫نش��ان داده‌اند که در این زمینه و تمام زمینه‌ها برای‬ ‫تولیدات داخلی ارزش باالیی قائل هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت می‌کنیم به ش�رط کیفیت اس�تاندارد‬ ‫جهانی‬ ‫اهلل وردی دهقان��ی نماین��ده‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی در‬ ‫گفت‌وگ��وی اختصاصی با‬ ‫در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال که‬ ‫«مجل��س چه تمهیدات��ی برای‬ ‫حمایت از تولید تجهیزات پزشکی اندیشیده است؟»‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مجلس از تولید داخل حمایت می‌کند به‌ویژه از‬ ‫تولید تجهیزات پزشکی که با سالمت مردم در ارتباط‬ ‫است‪ .‬س��ال گذش��ته هنگامی که بحث استاندارد در‬ ‫مجلس مطرح شد‪ ،‬مبنا بر این بود که تولیدات داخلی‬ ‫باید در سطح اس��تانداردهای بین‌المللی باشد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه تا زمانی که در داخ��ل تولید داریم نباید اجازه‬ ‫دهیم ک��ه این تجهیزات از خارج وارد ش��ود و تولید‬ ‫داخل را دچار مشکل کند‪ .‬در برخی موارد هم که این‬ ‫کاالها در داخل تولید نمی‌شود با رعایت استانداردهای‬ ‫الزم خریداری و وارد شود‪.‬‬ ‫دهقانی در پاس��خ به این س��وال که «اقدام مجلس‬ ‫برای باال بردن س��طح کیفی کاالهای پزش��کی تولید‬ ‫داخ��ل چیس��ت؟» گفت‪ :‬م��ا اس��تانداردها را جدی‬ ‫گرفت�� ‌ه و س��ازمان اس��تاندارد را موظ��ف کرده‌ایم تا‬ ‫حداکثر نظارت را داش��ته باشد تا تجهیزات تولیدی با‬ ‫استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد‪.‬‬ ‫قیمت تجهیزات پزشکی در طرح تحول نظام سالمت کاهش می‌یابد‬ ‫سهم ‪ 40‬درصدی تولیدات داخل در بازارهای ایران‬ ‫حدود ‪ 40‬درصد نیاز تجهیزات پزشکی‬ ‫کش��ور از طریق تولی��دات داخلی تامین‬ ‫می‌ش��ود و سیاس��ت وزارت بهداش��ت و‬ ‫سازمان غذا و دارو نیز‪ ،‬حمایت از تولیدات‬ ‫داخل��ی اس��ت به نح��وی که آس��یبی به‬ ‫بیماران و تولیدکنندگان وارد نشود‪.‬‬ ‫مدی��رکل نظ��ارت و ارزیاب��ی تجهیزات‬ ‫پزشکی س��ازمان غذا و دارو چندی پیش‬ ‫در همایش تجهیزات پزش��کی با تاکید بر‬ ‫ارتق��ای کیفیت تجهیزات پزش��کی تولید‬ ‫داخ��ل‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه مدیریت بازار‬ ‫تجهیزات پزش��کی‪ ،‬امس��ال ش��اهد رشد‬ ‫صنعت تجهیزات پزشکی در داخل کشور‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫سید حسین صفوی‬ ‫ب��ا اع�لام اینکه در‬ ‫حدود ‪ 40‬درصد نیاز‬ ‫تجهی��زات پزش��کی‬ ‫کش��ور از طری��ق‬ ‫تولی��دات داخلی تامین می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سیاس��ت وزارت بهداشت و سازمان غذا و‬ ‫دارو‪ ،‬حمایت از تولیدات داخلی اس��ت‪ ،‬به‬ ‫نح��وی ک��ه آس��یبی ب��ه بیم��اران و‬ ‫تولیدکنندگان وارد نشود‪.‬‬ ‫مدی��رکل نظ��ارت و ارزیاب��ی تجهیزات‬ ‫پزش��کی س��ازمان غذا و دارو‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫وزارت بهداشت از ورود تجهیزات پزشکی‬ ‫بی‌کیفیت به کشور جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫صفوی افزود‪ :‬ب��ا تفویض اختیار نظارت‬ ‫ب��ر دانش��گاه‌های علوم پزش��کی‪ ،‬از ورود‬ ‫تجهی��زات پزش��کی بی‌کیفیت به کش��ور‬ ‫جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬وزارت بهداش��ت ب��رای‬ ‫تجهی��زات پزش��کی تاکنون مج��وز ورود‬ ‫و ترخی��ص صادر کرده اس��ت ام��ا از این‬ ‫پس همه تجهیزات پزش��کی ورودی باید‬ ‫کد ثبت دریافت کنند تا با مشخص‌شدن‬ ‫منب��ع و م��واد اولی��ه آنها مج��وز ورود و‬ ‫ترخیص صادر شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل نظ��ارت و ارزیاب��ی تجهیزات‬ ‫پزش��کی س��ازمان غذا و دارو با اش��اره به‬ ‫شناس��نامه‌دار کردن اصن��اف‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫شناس��نامه‌دار ک��ردن صن��ف تجهیزات‬ ‫پزش��کی از مدت‌ها قبل آغاز ش��ده است‬ ‫که با این اق��دام توزیع و عرضه تجهیزات‬ ‫شفاف می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای تامی��ن تجهی��زات‬ ‫س��رمایه‌ای باید نیازسنجی ش��ود و همه‬ ‫بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به تجهیزات‬ ‫پزش��کی نیاز دارند اما با تشخیص نیازها‬ ‫و اعالم نیازه��ای منطقی‪ ،‬هزینه‌ها تا حد‬ ‫قابل‌مالحظ��ه‌ای پایین خواه��د آمد‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬امس��ال نه‌تنها هیچ‌گون��ه افزایش‬ ‫قیمت��ی درزمین��ه تجهی��زات پزش��کی‬ ‫نخواهی��م داش��ت که برعک��س در برخی‬ ‫اق�لام مثل تجهی��زات بیماری‌های قلبی‪،‬‬ ‫ارتوپ��دی و چش��می نیز ش��اهد کاهش‬ ‫قیمت خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬امس��ال‪ ،‬ب��ا مدیریت‬ ‫قیمت‌ه��ا توانس��ته‌ایم از افزای��ش قیمت‬ ‫تجهی��زات پزش��کی و دندانپزش��کی‬ ‫جلوگی��ری کنیم و حتی در برخی از اقالم‬ ‫نیز شاهد کاهش قیمت آنها بوده‌ایم‪.‬‬ ‫مدی��رکل نظ��ارت و ارزیاب��ی تجهیزات‬ ‫پزش��کی س��ازمان غ��ذا و دارو ادامه داد‪:‬‬ ‫برنامه‌ای که وزارت بهداش��ت و س��ازمان‬ ‫غذا و دارو برای کنت��رل بازار تجهیزات و‬ ‫اقالم پزشکی در نظر گرفته‌اند‪ ،‬به گونه‌ای‬ ‫اس��ت که مکانیزم بازار به شکلی مدیریت‬ ‫خواهد ش��د که بازار رقابتی ایجاد شود و‬ ‫این مس��ئله موجب خواهد ش��د تا شاهد‬ ‫کنترل و کاهش قیمت‌ها باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اثب�ات اصالت تجهیزات پزش�کی از‬ ‫طریق مراجع معتبر‬ ‫رییس اداره مهندس��ی و نگهداری اداره‬ ‫کل تجهیزات پزش��کی سازمان غذا و دارو‬ ‫گف��ت‪ :‬مصرف‌کنن��دگان اق�لام مرتبط با‬ ‫تجهیزات پزش��کی به‌منظ��ور اطمینان از‬ ‫اصل‌ب��ودن مورد مصرفی خ��ود می‌توانند‬ ‫از طری��ق مراجع معتب��ر اطمینان حاصل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مجی��د حمی��دی همچنی��ن اف��زود‪:‬‬ ‫مصرف‌کنندگان اقالم مرتبط با تجهیزات‬ ‫پزش��کی به‌منظور اطمین��ان از اصل‌بودن‬ ‫م��ورد مصرفی خ��ود می‌توانن��د از طریق‬ ‫س��ایت اداره کل تجهی��زات پزش��کی‬ ‫(‪) imed.ir‬ک��ه مرج��ع م��ورد وث��وق‬ ‫دانش��گاهی و مراکز بیمارس��تانی است بر‬ ‫مبن��ای نام ش��رکت یا محص��ول اقدام به‬ ‫شناسایی اقالم خود کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬مصرف‌کنندگانی که از این‬ ‫طریق اق��دام به ردیاب��ی اصالت محصول‬ ‫خ��ود می‌کنن��د به‌راحت��ی می‌توانن��د از‬ ‫نمایندگی‌ه��ای معتب��ر یا غی��ر معتبر و‬ ‫ش��رکت‌های توزیع‌کنن��ده درس��تی ی��ا‬ ‫نادرستی محصوالت آنها اطمینان حاصل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حمیدی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬راه‬ ‫دیگر شناسایی اصالت تجهیزات موردنظر‬ ‫دق��ت در فاکتور ف��روش و برگه ضمانت‬ ‫دستگاه اس��ت؛ مصرف‌کنندگان از طریق‬ ‫ش��ماره سریال دس��تگاه و استعالم آن در‬ ‫سایت تجهیزات پزشکی مطمئن شوند که‬ ‫آیا محص��ول از اداره کل تجهیزات مجوز‬ ‫گرفته اس��ت یا خی��ر؛ این م��ورد درباره‬ ‫کاالهای وارداتی صدق نیز می‌کند‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫اقتصاد ایران زیر ذره‌بین دولتمردان‬ ‫خواب زمستانی بازار سرمایه‬ ‫بررسی دالیل استقبال اندک از بیمه‌های زندگی در کشور‬ ‫خدمات بیمه‌های زندگی ملموس نیست‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬پوشش‌های بیمه زندگی و بیمه‌نامه‌های‬ ‫عم��ر هر ان��دازه ک��ه در س��طح جهان��ی و به‌ویژه در‬ ‫کش��ورهای توس��عه‌یافته از اقبال عمومی قابل توجهی‬ ‫برخوردارند‪ ،‬در کش��ورهای در حال توسعه نظیر ایران‬ ‫و ممالک کمتر توسعه یافته دیگر جزو کم‌مخاطب‌ترین‬ ‫بیمه‌نامه‌های ارائه ش��ده ازسوی ش��رکت‌های بیمه‌گر‬ ‫محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫آمار رسمی بین‌المللی از شاخص‌های اصلی خدمات‬ ‫بیمه‌ای درکش��ورهای جهان نیز مطل��ب فوق‌الذکر را‬ ‫تایید می‌کنند چنانکه در گزارش‌های آماری و تحلیلی‬ ‫فصلی و ساالنه منتشر شده از بازار بیمه ایران‪ ،‬منطقه و‬ ‫جهان – که اطالعات ‪ 5‬سال ‪ 88‬تا ‪ 92‬را در برمی‌گیرد‬ ‫و ب��ه صورت عمده از طریق وب‌س��ایت رس��می بیمه‬ ‫مرکزی در دسترس همگان قرار دارد ‪ -‬هم تفاوت‌های‬ ‫معناداری را در رابطه با شاخص‌هایی چون شاخص حق‬ ‫بیمه‌های تولیدی بازار بیمه‪ ،‬ش��اخص حق بیمه سرانه‪،‬‬ ‫ش��اخص ضریب نفوذ بیمه و به‌ویژه در ش��اخص سهم‬ ‫حق بیمه‌های زندگی از مجموع حق بیمه‌های تولیدی‬ ‫که مد نظر این گزارش است مشاهده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شاخص‌های بیمه در ایران و جهان‬ ‫از جمله این تفاوت‌های قابل اش��اره باید به مهم‌ترین‬ ‫مورد آنها یعنی س��هم ح��ق بیمه‌ه��ای زندگی از کل‬ ‫حق‌بیمه‌ها توجه خاص داش��ت‪ .‬البت��ه روند تغییر این‬ ‫شاخص در کش��ورمان هرچند در طول این ‪ 5‬سال در‬ ‫مس��یر صعودی قرار داش��ته و از سهم ‪ 6/9‬درصدی در‬ ‫س��ال ‪ 1388‬به محدوده باالتر از ‪ 9‬درصد (‪ 9/1‬درصد)‬ ‫ارتق��ا پیدا کرده اس��ت ام��ا درمقام مقایس��ه حتی با‬ ‫میانگین کش��ورهای منطقه خاورمیانه و ش��مال افریقا‬ ‫– که در س��ند چش��م‌انداز کش��ورمان‪ ،‬به عنوان معیار‬ ‫منطقه‌ای نام برده شده است – مقدار تفاوت این شاخص‬ ‫بسیار زیاد اس��ت‪ ،‬زیرا در گزارش رسمی بیمه مرکزی‬ ‫س��هم بیمه‌های زندگ��ی از کل حق‌بیمه‌های تولیدی‬ ‫در کش��ورهای منطقه چشم‌انداز در س��ال ‪(88‬معادل‬ ‫‪2009‬م) ‪ 25/6‬درص��د ب��وده و در پایان دوره ‪ 5‬س��اله‬ ‫ذکر ش��ده در این گزارش‪ ،‬یعنی در انتهای س��ال ‪92‬‬ ‫(‪2013‬م) به ‪ 26/4‬درصد رس��یده که نزدیک به ‪ 3‬برابر‬ ‫بیشتر از مقدار این شاخص در ایران است‪ .‬حال اگر در‬ ‫بعد جهانی مقایسه‌ای مشابه بامورد منطقه ای را انجام‬ ‫دهیم تفاوت‌های بین ایران و میانگین کل کش��ورهای‬ ‫جهان اختالف رقمی بسیار باالتر را نشان می‌دهد‪ .‬برای‬ ‫مث��ال میانگین جهانی به��ای حق‌بیمه‌های زندگی در‬ ‫مقایس��ه با کل حق بیمه تولید شده در جهان در پایان‬ ‫سال ‪2009‬م (‪ 1388‬خورشیدی) به ‪ 57/6‬درصد رسید‬ ‫که به بیان روش��ن‌تر باید گف��ت از مجموع ‪100‬درصد‬ ‫حق بیمه تولید ش��ده در تمامی کش��ورهای جهان در‬ ‫انتهای سال ‪ 57/6 ،88‬درصد از این حق‌بیمه‌ها متعلق‬ ‫ب��ه بیمه‌های عم��ر و زندگی بوده و مابق��ی آن (‪42/4‬‬ ‫درصد) از محل مجموع سایر پوشش‌های بیمه‌ای تولید‬ ‫شده در کل کش��ورهای جهان تامین شده است‪ .‬حال‬ ‫اگر این ارقام را در کنار ارقام شاخص‌های محاسبه شده‬ ‫برای ایران قرار دهیم‪ ،‬تفاوتی که مشاهده خواهیم کرد‬ ‫بس��یار چشمگیرتر بوده و در س��ال ‪ 88‬به ‪ 51/7‬واحد‬ ‫اخت�لاف میان این دو مورد خواهیم رس��ید‪ .‬همچنین‬ ‫در پایان این ‪ 5‬س��ال مد نظر گزارش بیمه مرکزی نیز‬ ‫س��هم جهانی حق‌بیمه‌های زندگی ب��ه ‪ 56/2‬درصد از‬ ‫کل حق‌بیمه‌های تولید ش��ده در جهان در پایان س��ال‬ ‫‪‌)2013( 1392‬رس��یده و سهم ‪ 9/1‬درصدی ایران در‬ ‫ای��ن مقطع حاکی از اخت�لاف ‪ 47/1‬درصدی حق‌بیمه‬ ‫تهرانفر اعالم کرد‬ ‫‪ 8‬مدیر موسسات مالی مجاز برکنار شدند‬ ‫معاون نظ��ارت بانک مرکزی از برکن��اری مدیران‬ ‫عام��ل ‪ 8‬موسس��ه مالی و اعتباری مج��از خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬نرخ‌های جدید سود سپرده های بانکی در ‪99‬‬ ‫درصد موارد اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حمید تهرانفر در حاشیه نخستین‬ ‫کنفرانس اقتصاد ایران با موضوع بررس��ی راهکارهای‬ ‫دستیابی به رش��د پایدار و اشتغالزا با اشاره به اینکه‬ ‫رسیدگی به عملکرد موسسات مالی غیرمجاز در دایره‬ ‫نظارتی بانک مرکزی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬با بررسی تخلفات‬ ‫انجام شده در موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز‪،‬‬ ‫همچنین با توجه به اینکه عملکرد مناسبی نداشتند‬ ‫تعدادی از مدیران عام��ل و اعضای هیات مدیره این‬ ‫موسس��ات ردصالحی��ت و برکنار ش��دند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫مدیران عامل برکنار ش��ده از موسس��ات مالی مجاز‬ ‫از صحن��ه بانکی محو ش��ده و دیگر ب��ه هیچ عنوان‬ ‫نمی‌توانند سمتی در شبکه بانکی داشته باشند‪.‬‬ ‫معاون نظارت بانک مرکزی همچنین از قرار‌گرفتن‬ ‫پرونده دو بانک دیگر در دس��تور کار هیات انتظامی‬ ‫بانک مرکزی خب��ر داد و افزود‪ :‬این موضوع در حال‬ ‫بررس��ی است و باید در مورد آنها تصمیم‌گیری شود‪.‬‬ ‫وی در م��ورد ‪ 14‬موسس��ه‌ای که ریی��س کل بانک‬ ‫مرک��زی به‌تازگی به آن اش��اره ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬این ‪14‬‬ ‫م��ورد از مدت‌ه��ا پیش مطرح ش��ده‌اند و تاکنون ‪3‬‬ ‫مورد یعنی موسس��ه توسعه‪ ،‬عس��گریه و کوثر مجوز‬ ‫الزم را دریاف��ت کرده‌اند‪ ،‬اما موارد دیگر در مرحله‌ی‬ ‫س��اماندهی بوده و باید مدارک خود را تکمیل کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‬ ‫بانک و موسسه‌ای که موضوع انحالل آن به تازگی از‬ ‫سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این مورد بانک نبوده و مربوط به یک موسسه است و‬ ‫ما در حال بررسی این موضوع هستیم ‪.‬بانک مرکزی‬ ‫هم تا زمانی که این مورد نهایی نشود‪ ،‬به‌طور رسمی‬ ‫صحبتی نک��رده و نتیجه را اع�لام نمی‌کند‪ .‬تهرانفر‬ ‫گفت‪ :‬برخی نمایندگان به‌تازگی در رابطه با موسسه‬ ‫ی��ا بانک‌های مورد بررس��ی بانک مرک��زی اظهاراتی‬ ‫کردند‪ ،‬البته من نمی‌گویم که آنها اش��تباه می‌کنند‬ ‫اما به هرحال دیدگاه خود را دارند‪ .‬این درحالی است‬ ‫که ما موضع خود را داش��ته و در زمان مقرر نتیجه را‬ ‫اعالم می‌کنیم‪ .‬معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه‬ ‫با اجرایی شدن نرخ سود س��پرده های بانکی یادآور‬ ‫شد‪ :‬می‌توانم با قاطعیت اعالم کنم که در حال حاضر‬ ‫نرخ‌های سودی که از اول دی‌ماه به بانک‌ها ابالغ شد‬ ‫و مورد تاکید قرار گرفت حدود ‪ 99‬درصد در ش��بکه‬ ‫بانکی در حال اجرا است‪.‬‬ ‫زندگی تولید شده در ایران با کل جهان است‪.‬‬ ‫مبلغ حق بیمه س��رانه نیز در س��ه مجموعه ش��امل‬ ‫ایران‪ ،‬کش��ورهای منطقه چش��م‌انداز و کل کشورهای‬ ‫جهان بسیار دور از یکدیگرند‪ .‬این مبلغ برای ایران بین‬ ‫‪ 65‬تا ‪ 84‬دالر بوده‌‪ ،‬میانگین آن در سطح منطقه از ‪81‬‬ ‫دالر به ‪ 117‬دالر رس��یده و حق بیمه سرانه جهانی نیز‬ ‫از ‪ 595‬دالر در سال ‪ 88‬تا ‪ 652‬دالر در پایان سال ‪92‬‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرایی اقبال کم بیمه‌های زندگی در ایران‬ ‫پوش��ش‌های بیمه زندگی از یک نگاه کلی ش��باهت‬ ‫زی��ادی ب��ه بیمه‌ه��ای اجتماع��ی مانند بیم��ه تامین‬ ‫اجتماع��ی ای��ران دارند به این دلیل ک��ه در هر دو نوع‬ ‫بیمه‌ه��ای زندگ��ی و تامی��ن اجتماع��ی‪ ،‬ش��خص (یا‬ ‫اش��خاص) بیمه‌گزار در طول یک دوره زمانی مشخص‬ ‫(‪ 20 ،10‬و یا ‪ 30‬س��ال) حق بیمه مشخص شده‌ای را‬ ‫پرداخت می کند و در پایان دوره توافق ش��ده‪ ،‬شرکت‬ ‫بیمه‌گر ش��روع به پرداخت حقوق مس��تمری ماهانه به‬ ‫بیمه‌گزار می‌کند و این پرداخت مستمری بازنشستگی‬ ‫تا پایان عمر و حتی پس از آن‪ ،‬تا پایان عمر همسر فرد‬ ‫بیمه‌گزار به آنها پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫ام��ا برخ��ی تفاوت های ب��ارز و مهم بی��ن بیمه‌های‬ ‫تامین اجتماعی و بیمه‌های زندگی و عمر ش��رکت‌های‬ ‫بیمه‌گر تج��اری وجود دارد که باعث ش��ده تا مثال در‬ ‫ایران بیش از نیمی از جمعیت کش��ور زیرپوشش بیمه‬ ‫تامین اجتماعی قرار داشته باشند‪ ،‬ولی اشخاص دارای‬ ‫بیمه‌نامه‌ه��ای عم��ر و زندگی بس��یار کمت��ر از تامین‬ ‫اجتماعی باش��ند‪.‬از جمل��ه تفاوت های ش��اخص بین‬ ‫ای��ن دو‪ ،‬مربوط ب��ه ارائه خدمات درمان��ی همه جانبه‬ ‫در بیمه‌های تامی��ن اجتماعی و البته الزامی و اجباری‬ ‫بودن آن ب��رای طیف کارگری و کارمندی کش��ورمان‬ ‫است که باعث شده گرایش عمومی به تامین اجتماعی‬ ‫بس��یار زیادتر از بیمه‌های زندگی باشد‪ .‬در یک عبارت‬ ‫کلی ش��اید بتوان این تفاوت‌ه��ای بین دو نوع خدمات‬ ‫بیمه‌ای را ناش��ی از وجود نمود عینی و بیرونی خدمات‬ ‫در دس��ترس بیمه‌گزاران در بیمه‌های تامین اجتماعی‬ ‫و مشاهده نش��دن‪ ،‬مابه ازای بیرونی در کوتاه‌مدت به‬ ‫ازای هزینه ه��ای پرداختی در بیمه‌های زندگی عنوان‬ ‫ک��رد‪ .‬در نظر خواهی از برخ��ی از هموطنان‌مان که از‬ ‫طیف‌های مختلف کاری و اجتماعی کش��ورمان بوده‌اند‬ ‫نیز پاس��خ اغلب آنها به دالیل توجه بیشتر به بیمه‌های‬ ‫تامین اجتماعی و اس��تقبال کمت��ر از بیمه‌های زندگی‬ ‫همی��ن عامل بود و تقریبا همگی ب��ر این عقیده بودند‬ ‫که در بیمه‌های زندگی باید تا س��ال‌های طوالنی حق‬ ‫بیم��ه پرداخت کنیم‪ .‬بدون اینک��ه به ازای آن در طول‬ ‫س��ال‌های پرداخت ح��ق بیمه‪ ،‬چیزی عایدمان ش��ود‬ ‫در صورتی‌که بیمه تامی��ن اجتماعی یکی از مهم‌ترین‬ ‫دغدغه‌های مردم را به‌ویژه در سنین باالتر این خدمات‬ ‫حوزه درمان و سالمت را عالوه بر مستمری بازنشستگی‬ ‫عرض��ه می‌کند و این دونوع بیمه‌نام��ه با یکدیگر قابل‬ ‫مقایس��ه نیس��تند‪ .‬البته مس��ئوالن حوزه بیمه نیز در‬ ‫این باره اظهارنظرهایی داشته‌اند مانند محمود امرالهی‬ ‫مدیرعامل بیمه ایران که در اوایل ش��هریور ماه امسال‬ ‫در گفت‌وگویی کوتاه تصریح کرده بود که دالیل توسعه‬ ‫نیافتن بیمه‌های زندگی ناش��ی از وضعیت نامش��خص‬ ‫کارمزدها و انگیزه‌های بازاریابان بیمه و س��ود مشارکت‬ ‫در منافع بیمه‌گزاران اس��ت‪ .‬درباره موضوع این گزارش‬ ‫م��وارد قابل طرح بس��یاری هن��وز باقی مان��ده که در‬ ‫مجال‌های بعدی به آنها می‌پردازیم‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه در دستور کار بانک توسعه صادرات‬ ‫مدیرعام��ل بانک توس��عه صادرات‪ ،‬توس��عه‌آی‌تی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از ابزارهای نوین تامی��ن مالی‪ ،‬تقویت ارتباط‬ ‫ب��ا بانک‌ه��ای خارجی و افزای��ش س��رمایه را ازجمله‬ ‫برنامه‌های پیش‌روی این بانک برشمرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اخب��ار پولی مال��ی‪ ،‬عل��ی صالح‌آبادی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران درباره برنامه‌های‬ ‫آت��ی این بانک اظه��ار کرد‪ :‬هدف اصلی بانک توس��عه‬ ‫صادرات کمک به صادرات غیرنفتی کشور است که این‬ ‫مه��م از دو منظر اتف��اق می‌افتد‪ ،‬یکی کمکی که بانک‬ ‫به سرمایه در گردش بنگاه‌های صادراتی می‌کند‪ ،‬برای‬ ‫اینکه صادرات خ��ود را به‌راحتی انجام دهند و دیگری‬ ‫تامی��ن مالی طرح‌ه��ا و پروژه‌هایی اس��ت که در حوزه‬ ‫صادرات اجرا می‌ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬برای صادرات کاالها‬ ‫به خارج از کشور باید ساز و کارهای الزم را ارائه کنیم‪،‬‬ ‫مهم‌تری��ن اولویت م��ا کمک به ص��ادرات غیرنفتی به‬ ‫کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای همسایه و منطقه‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‌طور کلی جهت‌گیری به این س��مت خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬صالح‌آبادی یک��ی دیگر از برنامه‌ه��ای پیش‌روی‬ ‫بانک توس��عه صادرات ایران را تمرکز بیش��تر بر حوزه‬ ‫‌آی‌تی عنوان و تصریح ک��رد‪ :‬این برنامه از اولویت‌های‬ ‫راهب��ردی بانک به ش��مارمی رود که به‌طور حتم آن را‬ ‫دنبال خواهیم کرد‪ .‬وی در بخش دیگری از توضیحات‬ ‫خود به استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬خوش��بختانه این بانک از نیروی انس��انی قوی‬ ‫و با س��طح تحصیالت و دانش باال برخوردار اس��ت و ما‬ ‫در صدد هس��تیم با اس��تفاه از این ظرفیت‪ ،‬ارتباط این‬ ‫حوزه را با بازار سرمایه برقرار و از ابزارهای مالی جدید‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران‬ ‫افزود‪ :‬برای اینکه بتوانیم به صادر‌کنندگان کمک کنیم‬ ‫الزم است عالوه‌بر استفاده از ابزار‌های سنتی موجود‪ ،‬از‬ ‫ابزار‌های مدرن و جدید نیز برای تعامل با بازار بهره‌مند‬ ‫خبرخوان‬ ‫لیزینگ اقتصادنوین گواهینامه‬ ‫استاندارد بین المللی گرفت‬ ‫ش��رکت لیزینگ اقتصادنوین تندیس گواهینامه‬ ‫اس��تاندارد بین‌المللی اعتماد مش��تریان تی بی آ را‬ ‫دریاف��ت کرد‪ .‬همزمان با برگزاری اجالس توس��عه‬ ‫کیفیت در حمل‌ونقل چند وجهی و صنایع وابسته‪،‬‬ ‫ش��رکت لیزینگ اقتصاد نوین تندی��س گواهینامه‬ ‫اس��تاندارد بین‌المللی اعتماد مش��تریان تی بی آ را‬ ‫دریافت کرد‪ .‬ش��رکت لیزین��گ اقتصادنوین عالوه‬ ‫بر اخ��ذ گواهینامه اس��تاندارد بین‌الملل��ی اعتماد‬ ‫مش��تریان تی بی آ از س��وی موسس��ه بین‌المللی‬ ‫صنعت حمل‌ونقل اتحادیه اروپا (آی س��ی اس) در‬ ‫ح��وزه تامین منابع و خودرو‪ ،‬تندیس زرین اجالس‬ ‫لو‌نقل چند وجهی و صنایع‬ ‫توسعه کیفیت در حم ‌‬ ‫را نی��ز دریافت کرد‪ .‬صدور گواهی اس��تاندارد ذکر‬ ‫شده از سوی موسس��ه آی سی اس که موسسه‌ای‬ ‫معتبر و بین‌المللی است و در ‪ 68‬کشور نمایندگی‬ ‫دارد‪ ،‬بر اساس اعتبارسنجی ‪ USAF‬انجام شد که‬ ‫شاخص‌های مربوط به تضمین کیفیت خدمات در‬ ‫حوزه لیزینگ خودرو و حمایت از صنعت حمل‌ونقل‬ ‫کش��ور را در اعطای این گواهینامه مورد توجه قرار‬ ‫می‌دهد و در چارچوب ارزیابی‌های اعتماد مشتریان‬ ‫تی بی آ به آنان تندیس مربوط را اعطا می‌کند‪.‬‬ ‫مجوز فعالیت ارزی بانک دی‬ ‫صادر شد‬ ‫همزمان با برگزاری جش��نواره دی‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫مجوز فعالیت‌های ارزی نوع دوم بانک دی را صادر‬ ‫ک��رد‪ .‬بانک مرک��زی جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫نامه‌ای موافقت خود را با ارائه خدمات ارزی و انجام‬ ‫عملیات بانکداری بین‌المللی نوع دوم در چارچوب‬ ‫مق��ررات و دس��تورالعمل‌های ارزی ب��رای بان��ک‬ ‫دی اع�لام کرد‪ .‬بر این اس��اس بان��ک دی به‌زودی‬ ‫خدمات ارزی از جمله اعتبارات اس��نادی (وارداتی‬ ‫و صادراتی)‪ ،‬بروات اسنادی و صدور ضمانتنامه‌های‬ ‫ارزی را ب��ه مش��تریان ارائ��ه خواهد ک��رد‪ .‬در این‬ ‫زمینه معاون��ت ارزی و بین‌الملل بانک اظهار کرد‪:‬‬ ‫به‌زودی جزئیات بیشتری درباره فعالیت‌های ارزی‬ ‫و نیز ش��عب ارائه‌کننده این‌گون��ه خدمات ارزی به‬ ‫مشتریان بانک اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫مشارکت بانک ملی‬ ‫در احداث ‪ ۱۸‬مدرسه‬ ‫بان��ک ملی ای��ران در زمین��ه انجام مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی خود و مشارکت در طرح‌های عام‌المنفعه‬ ‫تا پایان آذرماه امسال‪ ،‬اقدام به مشارکت در احداث‬ ‫‪ ۱۸‬ب��اب مدرس��ه در مناطق محروم کش��ور کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این بانک با اختصاص بی��ش از ‪ 32‬میلیارد‬ ‫ریال از منابع قرض‌الحس��نه (‪5‬درص��د از ‪2‬درصد‬ ‫بودجه قرعه‌کش��ی جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه‬ ‫پس‌انداز) در مناطق محروم کشور‪ ،‬موفق به ساخت‬ ‫‪ 8‬باب مدرسه در استان‌های کردستان‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬خراسان جنوبی‪ ،‬کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد‪ ،‬ایالم و آذربایجان غربی (‪2‬باب) ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین س��اخت ‪ 10‬باب مدرسه دیگر در‬ ‫اس��تان‌های هرمزگان‪ ،‬کرمان‪ ،‬خراس��ان ش��مالی‪،‬‬ ‫خراس��ان‌رضوی‪ ،‬آذربایج��ان ش��رقی‪ ،‬کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد‪ ،‬سمنان‪ ،‬همدان و بوشهر (‪2‬باب) توسط‬ ‫این بانک در دست اقدام قرار دارد‪.‬‬ ‫رشد ارزش سهام‬ ‫بانک حکمت ایرانیان‬ ‫ش��ویم‪ .‬وی درباره روابط بانک توسعه صادرات ایران با‬ ‫بانک‌ه��ای خارجی نیز گفت‪ :‬در ح��وزه ارتباط بانک با‬ ‫بانک‌های خارجی‪ ،‬طبعا درحال حاضر در شرایط تحریم‬ ‫هس��تیم و از این روی محدودیت‌هایی داریم اما به نظر‬ ‫م��ن با وجود ای��ن محدودیت‌ها کاره��ای خوبی انجام‬ ‫ش��ده و ما س��عی می‌کنیم با نوآوری در بانک‪ ،‬ارتباط‬ ‫ب��ا بانک‌های خارجی را در حوزه صادرات تقویت کنیم‪.‬‬ ‫صالح‌آبادی درباره افزایش س��رمایه این بانک تخصصی‬ ‫گفت‪ :‬افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران یکی‬ ‫از موضوعات بس��یار مهم اس��ت‪ ،‬البته فکر می‌کنم این‬ ‫موضوع در دیگر بانک‌ها نیز از موارد بسیار مهم به شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬برای تقویت منابع بانک برای‬ ‫ارائه تسهیالت بیشتر به صادرکننده در الیحه خروج از‬ ‫رکود پیش‌بینی‌هایی انجام شده است و من هم به جد‬ ‫به دنبال افزایش سرمایه بانک هستم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان به همراه هیاتی‬ ‫از مدیران ارش��د بان��ک حکمت ایرانی��ان دیداری‬ ‫صمیمان��ه با فرمانده��ی و کارکنان پای��گاه هوایی‬ ‫مهرآباد (سرتیپ خلبان شهید لشگری) داشت‪.‬‬ ‫عس��کرزاده در این دیدار با بی��ان اینکه بانک در‬ ‫جایگاه مس��تحکمی ق��رار دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫باوجود تمامی تالش‌ها و زحمات همکاران در بانک‬ ‫حکمت ایرانیان‪ ،‬اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب‬ ‫فاصله داریم و این طبیعی است چرا که ما به‌تازگی‬ ‫وارد ش��بکه بانکی کش��ور ش��ده‌ایم و همه دغدغه‬ ‫ما رس��یدن به نقطه مطلوب‪ ،‬برای خدمات‌رس��انی‬ ‫هرچه شایس��ته‌تر به آحاد مردم اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫خوشبختانه بانک حکمت ایرانیان روند خوبی را طی‬ ‫کرده است و اعطای تسهیالت خرد را در دستور کار‬ ‫خود قرار داده است چراکه عموم مردم نیاز مبرم به‬ ‫این نوع از تس��هیالت دارند‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫بیشتر بانک‌ها رغبتی به اعطای این تسهیالت ندارند‬ ‫و ش��اید گاهی بانکداری از مسیر اصلی خودش دور‬ ‫می‌شود‪ .‬عس��کرزاده در ادامه گفت‪ :‬نحوه بانکداری‬ ‫ما خدمتی اس��ت و قدرتی نیست‪ .‬یکی از مهم‌ترین‬ ‫اهداف م��ا در بانک حکمت ایرانیان ارتقای س��طح‬ ‫معیشتی عموم مردم جامعه‪ ،‬به‌ویژه کارکنان شریف‬ ‫ارتش جمهوی اسالمی ایران بوده و هست‪.‬‬
‫سر‌آغاز‬ ‫بهره‌برداری از ‪ 296‬طرح‬ ‫نیمه‌تمام عمرانی در سال‌جاری‬ ‫محمدباقر نوبخت‪ ،‬رییس سازمان مدیریت در‬ ‫همای��ش اقتصاد ایران در س��خنانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫از سال ‪ 1327‬نخس��تین برنامه توسعه کشور با‬ ‫عنوان برنامه عمرانی ‪ 7‬س��اله و ‪ 3‬برنامه ‪ 5‬ساله‬ ‫پیش از انقالب به قصد توس��عه کش��ور به اجرا‬ ‫درآمد که اجرای برنامه‌های ‪ 5‬ساله با یک وقفه‬ ‫‪ 10‬ساله پس از پیروزی انقالب اسالمی از سال‬ ‫‪ 1368‬دوباره از سرگرفته شد‪.‬‬ ‫س��خنگوی دول��ت با ی��ادآوری اینک��ه به جز‬ ‫سال‌های ‪ 82‬تا ‪ 86‬که رش��د اقتصادی پیوسته‬ ‫‪ 6/2‬درصدی را سپری کردیم‪ ،‬در سال‌های دیگر‬ ‫رشد کم و منفی داشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬سرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫تا سال ‪ 1392‬پرنوسان بود‪ ،‬از سال ‪ 90‬تشکیل‬ ‫سرمایه خالص شروع به کاهش کرد و رشدهای‬ ‫منفی در سال‌های ‪ 91‬و ‪ 92‬را تجربه کردیم‪.‬‬ ‫نوبخ��ت ب��ا ی��ادآوری اینکه درس��ال ‪1374‬‬ ‫به‌منظور اجرای سیاس��ت‌های یکسان‌سازی نرخ‬ ‫ارز و ایج��اد حس��اب تهات��ر ارزی‪ ،‬ت��ورم ‪49/4‬‬ ‫درصدی تجربه شد‪ ،‬افزود‪ :‬درسال ‪ 92‬و نزدیک‬ ‫ب��ه زمانی که دولت تدبی��ر و امید روی کار آمد‪،‬‬ ‫ت��ورم ‪ 32/8‬درصدی را داش��تیم و از‌ آن زمان‬ ‫درگی��ر کاهش ت��ورم بودیم‪ ،‬چرا ک��ه اقتصاد با‬ ‫وابستگی به نفت مواجه بوده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان مدیریت با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫اج��رای مرحله نخس��ت یارانه‌ها و بدتر ش��دن‬ ‫محی��ط سیاس��ی کش��ور باعث تش��دید تورم و‬ ‫رکود در کش��ور شد‪ ،‬به سیاس��ت‌های اقتصادی‬ ‫مقاومتی با هدف دس��تیابی به اهداف چشم‌انداز‬ ‫‪ 20‬س��اله اش��اره کرد و گفت‪ 18 :‬شهریور سال‬ ‫‪ 92‬نخس��تین اصالح برنامه بودجه توسط دولت‬ ‫تدبیر و امید انجام ش��د‪ .‬پ��س از آن بودجه ‪93‬‬ ‫و مصوب��ات رفع موان��ع تولید‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫و بهب��ود فض��ای کس��ب‌وکار در ‪ 35‬بند‪ ،‬الیحه‬ ‫خروج غیرتورمی از رکود و الیحه بودجه س��ال‬ ‫‪ 94‬از جمل��ه سیاس��ت‌ها و اقداماتی بود که در‬ ‫مجموع توانس��ت روند نزولی رش��د اقتصادی و‬ ‫سرمایه‌گذاری را متوقف و سپس مثبت کند‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت با بیان اینکه روند تورم نزولی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نرخ تورم در س��ال‌های‬ ‫اخیر کاه��ش یافت که البته این کاهش تورم به‬ ‫معنای کاهش قیمت‌ها نیست و افزایش قیمت‌ها‬ ‫همچنان ادامه دارد اما شیب آن کمتر از گذشته‬ ‫است‪ .‬به گفته او در حال حاضر ما در تورم نقطه‬ ‫به نقطه به حدود ‪ 14‬درصد رسیده‌ایم‪.‬‬ ‫نوبخ��ت در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش با‬ ‫اش��اره به اینکه در س��ال ‪ 23 ،92‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اعتب��ارات عمرانی پرداخت کردیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امسال تاکنون ‪ 24‬هزار میلیارد تومان اعتبارات‬ ‫عمرانی پرداخت ش��ده تا بتوانی��م چرخه تولید‬ ‫را بچرخانی��م‪ .‬این درحالی اس��ت که در الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ 94‬رقم اعتبارات عمرانی با رش��د‬ ‫‪ 16‬درصدی به ‪ 47‬ه��زار و ‪ 700‬میلیارد تومان‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر ‪ 7‬هزار میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای طرح‌های عمرانی را به این عدد (‪ 47‬هزار و‬ ‫‪ 700‬میلیارد تومان) اضافه کنیم‪ ،‬بودجه عمرانی‬ ‫به حدود ‪ 53‬هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد‬ ‫البته ب��ا احتس��اب ‪ 103‬هزار میلی��ارد تومانی‬ ‫که ش��رکت‌های دولتی بای��د در طرح‌ها عمرانی‬ ‫س��رمایه‌گذاری کنند‪ ،‬س��ال آین��ده در مجموع‬ ‫‪ 158‬هزار میلی��ارد تومان در پروژه‌های عمرانی‬ ‫برای خروج از رکود سرمایه‌گذاری می‌شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت با اشاره به اینکه در دو فصل‬ ‫نخس��ت و دوم امس��ال رش��د اقتصادی ‪ 4/6‬و‪4‬‬ ‫درصدی نسبت به س��ال گذشته داشته‌ایم‪ ،‬این‬ ‫رش��د را نم��ادی از خروج از رک��ود اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در الیحه بودجه س��ال ‪ 94‬از بودجه ‪838‬‬ ‫میلیارد تومانی کل کشور و ‪ 267‬هزار میلیاردی‬ ‫بودج��ه عمومی فق��ط ‪ 77‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫مربوط به درآمدهای نفتی است‪.‬‬ ‫نوبخ��ت در پای��ان اظهار ک��رد‪ :‬م��ا در نحوه‬ ‫تخصی��ص مناب��ع عمرانی ب��ه درص��د تکمیل‬ ‫پروژه‌ه��ا توج��ه کردی��م و با مدیریت درس��ت‬ ‫این منابع به جایی رس��یدیم که اس��فند امسال‬ ‫‪ 296‬پ��روژه نیمه‌تمام عمرانی ب��ه بهره‌برداری‬ ‫خواهند رسید‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬رفع کمبود منابع مالی و حرکت نقدینگی‬ ‫به س��مت بخش‌های مولد‪ ،‬رونق تولید و مهار تورم‪ ،‬افزایش‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی به عنوان موتور محرک رش��د اقتصادی‪،‬‬ ‫بازنگری در فرآیند خصوصی سازی‪ ،‬رفع چالش‌ها در صنعت‬ ‫ب��رق و افزایش ظرفی��ت نیروگاه‌ها و انضب��اط دادن به بازار‬ ‫غیرمتشکل پولی ازجمله مهم‌ترین مباحثی بود که دیروز در‬ ‫اولین کنفرانس اقتصاد ایران به عنوان بزرگترین گردهمایی‬ ‫دولت‪ ،‬با هدف بررس��ی مهم‌ترین مش��کالت اقتصادی ایران‬ ‫و راه‌های دس��تیابی به رش��د پایدار و اش��تغالزایی در کشور‬ ‫با حضور رییس‌جمهوری‪ ،‬وزیران اقتصادی‪ ،‬روس��ا و مدیران‬ ‫ارشد اقتصادی برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹یارانه را به تولید صادراتی بدهیم‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫رقم سال گذشته ‪6‬درصد بود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین اختصاص س��قفی‬ ‫از یارانه‌ه��ا را برای کمک به افزایش س��رمایه بانک توس��عه‬ ‫صادرات خواس��تار ش��د و گف��ت‪ :‬در کش��وری مانند ترکیه‬ ‫س��رمایه صندوق ضمانت صادرات این کشور ‪ 4‬میلیارد دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده افزود‪ :‬برای توس��عه صادرات به توسعه پژوهش‬ ‫و فناوری نیز نیاز اس��ت و طبق برنامه سیاس��ت ما آن است‬ ‫که همه واحدهای باالی ‪ 50‬نفر باید واحد تحقیق و توس��عه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توافقنامه‌ای با وزارت آموزش عالی امضا کردیم‬ ‫که فرصت مطالعاتی اس��تادان در واحدهای صنعتی گذرانده‬ ‫شود که این کار آغاز شده است و باید ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر مطالعات کاربردی‬ ‫بازاریاب��ی گفت‪ :‬این موضوع یک��ی از مهم‌ترین ابزارها برای‬ ‫توس��عه صادرات س��رمایه‌گذاری اس��ت‪ .‬نعمت‌زاده با اشاره‬ ‫به س��رمایه‌گذاری‌هایی که از گذش��ته برای افزایش تولید‬ ‫پتروش��یمی و سیمان در کش��ور انجام شده‪ ،‬گفت‪ :‬درحالی‬ ‫که در گذش��ته به واردات این محصوالت نیاز داشتیم‪ ،‬امروز‬ ‫صادرکننده این محصوالت هستیم‪.‬‬ ‫وی توس��عه و بهب��ود رواب��ط بین‌المللی را نیز از ش��رایط‬ ‫بهبود صادرات غیرنفتی کش��ور بیان کرد و گفت‪ :‬چگونگی‬ ‫ایج��اد تفکر صادرات��ی در جامع��ه‪ ،‬نحوه تش��ویق نقدی و‬ ‫غیرنقدی صادرکنندگان‪ ،‬چگونگی تامین مالی مش��وق‌های‬ ‫صادراتی‪ ،‬س��ازماندهی مطلوب رشد سریع صادرات‪ ،‬تقویت‬ ‫زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از دیگر مولفه‌های‬ ‫مهم برای افزایش صادرات کشور است‪.‬‬ ‫در این مراس��م محمدرضا نعمت‌زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در نشس��ت رش��د اقتصادی و چرخه‌های تجارت‬ ‫با بیان اینکه صادرات غیرنفتی کش��ور در ‪ 8‬ماه امس��ال در‬ ‫مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل با ‪ 20‬درصد افزایش به‬ ‫‪ 39/5‬میلیارد دالر رس��یده اس��ت گفت‪ :‬واردات کشور نیز‬ ‫در این مدت ‪20‬درصد رش��د داشته و به ‪ 34/2‬میلیارد دالر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به لزوم توسعه بازارهای هدف گفت‪ :‬کشور در‬ ‫بخشی از زمینه‌ها ازجمله پتروشیمی‪ ،‬سیمان‪ ،‬فوالد‪ ،‬کاشی‬ ‫و س��رامیک‪ ،‬مس‪ ،‬آلومینیوم‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬س��یم و کابل‪،‬‬ ‫صنایع برقی و فرش دستبافت و ماشینی ظرفیت‌های خوبی‬ ‫ب��رای ص��ادرات دارد‪ .‬اما باید در این زمینه س��رمایه‌گذاری‬ ‫بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬پیش‌بینی ش��ده برای‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت‌ه��ا به تولید داخل��ی ‪ 600‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی نیاز اس��ت که برای رس��یدن به این می��زان تولید ‹ ‹کمب�ود مناب�ع مال�ی بزرگتری�ن مش�کل ح�وزه‬ ‫‪ 220‬ه��زار میلیارد تومان س��رمایه در گردش نیاز داریم که کسب‌وکار‬ ‫علی طیب‌نیا‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬دیگر سخنران‬ ‫‪ 150‬ه��زار میلیارد توم��ان آن باید از مناب��ع بانکی تامین‬ ‫ای��ن همایش هم با تاکی��د بر این موضوع‬ ‫ش��ود‪ .‬نعمت‌زاده افزود‪ :‬ب��رای اینکه‬ ‫اگر در ایران هم معادل که کمبود منابع مالی بزرگترین مش��کل‬ ‫بتوانیم صادرات غیرنفتی را به موتور‬ ‫حوزه کس��ب‌وکار در کشور است گفت‪ :‬با‬ ‫محرک رشد اقتصادی افزایش دهیم‬ ‫‪ 2‬درصد صادرات‬ ‫وجود اینکه ب��اال بودن حجم نقدینگی در‬ ‫به ارتقای کیفیت نیاز اس��ت و صنایع غیرنفتی کشور منهای‬ ‫جامعه باعث افزایش تورم ش��ده‪ ،‬بسیاری‬ ‫کشور موظف به بهبود مستمر کیفیت‬ ‫جایزه‬ ‫گازی‬ ‫میعانات‬ ‫از واحدهای تولیدی اکنون مش��کل مالی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫صادراتی در نظر‬ ‫دارند ک��ه درواقع منابع مال��ی تزریقی به‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اهمیت توس��عه‬ ‫بگیریم تا حدی به‬ ‫اقتصاد هم به عنوان معضل و هم معما در‬ ‫آم��وزش و فناوری و اعمال سیس��تم‬ ‫توسعه صادرات کمک اقتصاد ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫کنت��رل کیف��ی در ص��ادرات کاال و‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بهب��ود زندگی مردم‪،‬‬ ‫خدمات گف��ت‪ :‬برای اینک��ه بتوانیم خواهد شد و الزم است‬ ‫مقابل��ه با فقر و ارتق��ای موقعیت ایران در‬ ‫براس��اس تکلیف برنامه پنجم حداقل‬ ‫که مجلس نیز‬ ‫صحنه جهانی از جمله اهداف انقالب بوده‬ ‫بودج��ه ج��اری را ب��دون درآمدهای‬ ‫کمک کند‬ ‫و بدون دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب‬ ‫نفت��ی ببندی��م بای��د بازارهای هدف‬ ‫بهبود این شاخص‌ها امکان‌پذیر نیست‪ .‬او‬ ‫صادرات توس��عه پیدا کند و بسیاری‬ ‫با بیان آنکه هدف اصلی دولت دس��تیابی به نرخ رشد پایدار‬ ‫از دستورالعمل‌ها و مقررات اصالح شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نرخ رشدی که در ‪ 30‬سال گذشته باعث‬ ‫تولید با هدف توس��عه صادرات‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه از سال ‪ 90‬افزایش رفاه و بهبود و اش��تغال جوانان ش��ده باید مبتنی‌بر‬ ‫ردیف بودجه برای جوایز صادراتی برچیده ش��د و در الیحه بهره‌وری می‌بود تا رش��د نوس��انات قیمت نفت نتواند بر این‬ ‫بودجه ‪ 94‬نیز ردیفی برای این کار در نظر گرفته نشده است‪ .‬شاخص‌ها تاثیر نامطلوب بگذارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه یکی از راهکارهای رش��د اقتصادی‬ ‫نعمت زاده با تاکید بر ل��زوم تغییر نظام پرداخت یارانه‌ها‬ ‫و لزوم س��وق دادن بخشی از آن به سمت پشتیبانی از تولید داش��تن نظام تامین مالی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این نظام باید بتواند‬ ‫صادرات��ی گف��ت‪ :‬در این زمین��ه به دنبال پیگی��ری احیای پس‌اندازه��ای م��ردم را به هم��راه منابع داخل��ی و خارجی‬ ‫جمع‌آوری کرده و آن را در مسیر رشد قرار دهد‪.‬‬ ‫شورای عالی صادرات هستیم‪.‬‬ ‫طیب‌نیا با اش��اره به اقتصاد مقاومتی گفت‪ :‬استفاده بهینه‬ ‫وی با اش��اره به لزوم بهره‌گیری از تجربه‌های موفق س��ایر‬ ‫کش��ورها برای توس��عه صادرات گفت‪ :‬در چی��ن ‪ 10‬تا ‪ 15‬از مناب��ع‪ ،‬تحق��ق اهداف اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ .‬وی تاکید‬ ‫درص��د و در ترکی��ه تا ‪ 20‬درصد‪ ،‬بنابه ن��وع کاال و خدمات کرد‪ :‬نظام مالی همواره با مش��کل مواج��ه بوده و هم‌اکنون‬ ‫این مش��کالت افزایش یافته و به معضل اساس��ی برای رشد‬ ‫جوایز صادراتی پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬اگر در ایران هم معادل اقتصادی تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در نظام تامین‬ ‫‪ 2‬درص��د صادرات غیرنفتی کش��ور منه��ای میعانات گازی مالی از اوایل دهه ‪ 50‬تا به امروز همواره شاهد رشد نقدینگی‬ ‫جایزه صادراتی در نظر بگیریم تا حدی به توس��عه صادرات بوده‌ای��م که این موضوع ناش��ی از افزای��ش منابع پایه پولی‬ ‫است‪.‬‬ ‫کمک خواهد شد و الزم است که مجلس نیز کمک کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نقدینگی تاثیری روی تورم دارد‪ ،‬از س��وی‬ ‫نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در شرایطی که بازار روسیه به‬ ‫ویژه به‌روی مواد غذایی باز ش��ده اس��ت و کشورهایی مانند دیگ��ر همواره فعاالن اقتصادی بزرگترین مش��کل را کمبود‬ ‫ترکیه با پرداخت مش��وق صادراتی درحال اس��تفاده از این نقدینگی اعالم کرده‌اند‪ ،‬در این وضعیت مشکل از آنجا ناشی‬ ‫بازار هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬در کشور یک میلیون تن ظرفیت مازاد می‌شود که افزایش حجم پول به شکل برون زا و تحت تاثیر‬ ‫تولید گوش��ت مرغ داریم که اگر یارانه صادراتی برای آن در پایه پولی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کس��ری بودجه دولت‪ ،‬بده��ی به بانک‌ها‬ ‫نظر نگیریم نمی‌توانیم وارد بازار کشوری مانند روسیه شویم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با بیان اینکه امس��ال ش��ورای پول و اعتبار و افزای��ش حجم پول‪ ،‬گف��ت‪ :‬افزایش حجم پ��ول در مقام‬ ‫یکسان‌س��ازی نرخ تس��هیالت بانکی را تصویب کرد‪ ،‬گفت‪ :‬پاس��خگویی به نیاز جامعه توسط نظام بانکی انجام نشده اما‬ ‫بانک توس��عه صادرات با هدف حمایت از این بخش تاسیس رش��د پایه پولی به‌طور عمده باعث افزایش نقدینگی ش��ده‬ ‫شد اما این بانک سرمایه کافی ندارد و فقط می‌تواند ‪ 4‬درصد است‪.‬‬ ‫طیب‌نی��ا با بیان آنکه در س��ال‌های اخیر ش��اهد افزایش‬ ‫تس��هیالت مورد نیاز صادرات غیرنفتی را تامین کند که این‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با هدف بررسی مشک‬ ‫اقتصاد ایران زیر ذ‬ ‫ضری��ب فزاینده بوده‌ایم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬افزایش ضریب فزاینده از یک طرف به عنوان عرضه و یک طرف تقاضا وجود دارد‬ ‫عوامل درون‌زای اقتصادی است و از شاخص‌های توسعه مالی که اوپک همواره در طرف عرضه بازی می‌کند تا از طریق‬ ‫به ش��مار می‌رود‪ ،‬به طوری که ای��ن افزایش از فعالیت‌های متعادل کردن قیمت یا کم کردن تقاضا به شرایط بهتری‬ ‫اقتصادی ناشی می‌شود‪ .‬وزیر اقتصاد درباره وضعیت مسکن برس��د‪ .‬وی با بیان اینکه س��هم اوپک در سال ‪ 2014‬با‬ ‫مهر نیز گفت‪ :‬در قالب مس��کن مهر ‪ 42‬هزار میلیارد تومان ‪ 7‬درصد افزایش در عرضه تولید به ‪ 30/1‬میلیون بشکه‬ ‫به ‪ 50‬تا ‪ 60‬هزار میلیارد تومان نقدینگی قبل اضافه ش��ده رس��ید افزود‪ :‬در س��ال ‪ 2015‬تقاضای جهانی به ‪92/3‬‬ ‫اما هنوز این ارقام نتایجی درپی نداش��ته اس��ت زیرا افزایش میلیون بشکه می‌رس��د که ‪ 1/2‬میلیون بشکه اضافه تر‬ ‫حج��م پول پرقدرت روی تولید تاثیر ندارد و تنها آثار تورمی از سال گذشته است بنابراین ‪ 57/3‬میلیون بشکه از این‬ ‫ایجاد می‌کند‪ .‬وی با این پرس��ش که چه باید بکنیم که هم میزان توس��ط کش��ورهای غیراوپک تولید خواهد شد و‬ ‫نیازهای بنگاه‌ها را تامین کنیم و هم باعث افزایش پایه پولی ‪ 200‬میلیون بش��که نیز توس��ط ان‌جی‌ال که در نتیجه‬ ‫نشویم‪ ،‬افزود‪ :‬راه حل‌های مختلفی در این مورد ارائه می‌شود ‪ 700‬هزار بشکه به تولید اوپک افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت اظهار کرد‪ :‬رش��د اقتصاد جهانی در س��ال‬ ‫و امیدواریم در همایش این دو روز بتوانیم به راهکارهای قابل‬ ‫‪ 3/2 ،2014‬درص��د ب��وده ک��ه در س��ال ‪ 2015‬برآورد‬ ‫قبولی در این بخش دست یابیم‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد درباره بسته خروج از رکود گفت‪ :‬راه حل‌هایی می‌ش��ود بین ‪ 3/6‬تا ‪ 3/8‬درصد باش��د‪ ،‬بنابراین رش��د‬ ‫برای خروج از رکود پیش‌بینی شده که از آن جمله می‌توان اقتصاد جهانی در سال ‪ 2015‬رو به رشد است‪.‬‬ ‫وی س��پس اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪ 2009‬تولید اوپک‬ ‫به افزایش سرمایه بانک‌ها‪ ،‬حل مشکل مطالبات معوق بانکی‬ ‫و اینکه بانک‌ها از قالب بنگاهداری خارج ش��وند و به عنوان ‪ 31/2‬میلیون بش��که در روز بود که تصمیم گرفته شد‬ ‫‪ 2/5‬میلیون بش��که کاه��ش یابد که‬ ‫واس��طه مالی نقش ایفا کنند‪ ،‬اش��اره‬ ‫قیمت ظرف یک س��ال ب��ه ‪ 80‬دالر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بهبود زندگی مردم‪،‬‬ ‫رسید‪ .‬زنگنه ادامه داد‪ :‬در سال ‪2009‬‬ ‫طیب‌نیا با اعالم این مطلب که بسته‬ ‫مقابله با فقر و ارتقای‬ ‫تولی��د نفت ش��یل در امری��کا کمتر‬ ‫خروج از رک��ود هم‌اکنون در مجلس‬ ‫موقعیت ایران در‬ ‫از ‪ 1/5‬میلیون بش��که ب��ود که بعد از‬ ‫اس��ت و ب��ه تصویب نرس��یده که در‬ ‫جمله‬ ‫صحنه جهانی از‬ ‫تصمیم‌گیری کاهش میزان تولید در‬ ‫صورت تصویب ه��م باید راهکارهایی‬ ‫اهداف انقالب بوده و‬ ‫اوپک تولید خود را به ‪ 6‬میلیون بشکه‬ ‫ب��رای تامی��ن مالی ارائه ش��ود اظهار‬ ‫بدون دستیابی به رشد افزای��ش داد و تاکن��ون ‪ 400‬میلیارد‬ ‫کرد‪ :‬وظیفه نظ��ام بانکی تامین مالی‬ ‫اقتصادی مطلوب بهبود دالر س��رمایه‌گذاری انجام شده است‪.‬‬ ‫کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش است‬ ‫اما بازار س��رمایه می‌تواند تامین مالی این شاخص‌ها امکان‌پذیر وی اظه��ار کرد‪ :‬تف��اوت عمده تولید‬ ‫در اوپک و ش��یل امریکا در این است‬ ‫بلندمدت را برعهده گیرد‪.‬‬ ‫نیست‬ ‫که چاه‌هایی که برای بهره‌برداری در‬ ‫‹ ‹بودج�ه ‪ 94‬ب�ر مبن�ای نف�ت‬ ‫‪70‬دالر غیرمنطقی نیست‬ ‫نفت ش��یل زده می‌ش��ود کوتاه مدت‬ ‫بیژن زنگنه وزیر نفت هم در نشست مشترک نفت و انرژی اس��ت و جزو هزینه تولید به حساب می‌آید و به همین‬ ‫که در نخس��تین کنفرانس اقتصاد ایران برگزار ش��د‪ ،‬با بیان دلیل هزینه تولید نفت در ش��یل امریکا باالس��ت‪ .‬وزیر‬ ‫اینک��ه با توج��ه به اینکه ‪ 2/2‬میلیون بش��که افزایش عرضه نفت اف��زود‪ :‬تصمیم‌گیری در اوپک ب��ر دو اصل اجماع‬ ‫جهانی نس��بت به تقاضا در اوپک وجود دارد که این س��بب و اینکه تصمیمات ضمانت اجرایی ندارد اس��توار اس��ت‬ ‫می‌ش��ود تا با روند کاهش��ی قیمت روبه‌رو باش��یم‪ ،‬افزود‪ :‬با یعنی هر یک از اعضای اوپک به رغم تصمیم‌گیری‌ها هر‬ ‫توجه به تغییرات شدید قیمت نفت در چند ماه اخیر‪ ،‬شاهد آنچه بخواهد می‌تواند تولید کند و از همه مهم‌تر مقدار‬ ‫بودی��م قیمت نفت برنت از ‪ 110‬دالر تا دس��امبر به زیر ‪ 70‬ظرفیت خالی اس��ت که کش��ورها در زمان بحران از آن‬ ‫دالر رس��ید و در حال حاضر نی��ز این رقم به حدود ‪ 56‬دالر استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫زنگنه توضیح داد‪ :‬پیش از اجالس اخیر اوپک‪ ،‬اعضای‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اثرگذاری اوپک در بازار نفت گفت‪ :‬در بازار این سازمان می‌گفتند که تولید را کاهش نمی‌دهیم چرا‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,670,000‬‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪34900‬‬ ‫‪35250‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,620,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪42550‬‬ ‫‪42750‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,890,000‬‬ ‫‪4,950,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪53900‬‬ ‫‪54300‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,800,000‬‬ ‫‪9,840,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪30300‬‬ ‫‪30750‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,760,000‬‬ ‫‪9,820,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9550‬‬ ‫‪9660‬‬ ‫نام‬ ‫مقدار‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7423.8‬‬ ‫‪-0.299485637‬‬ ‫‪928.7‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪749.2‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4315.9‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪626.6‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,440,000‬‬ ‫‪2,510,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪28250‬‬ ‫‪28700‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪7651.5‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,880,000‬‬ ‫‪4,920,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪35050‬‬ ‫‪35500‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,760,000‬‬ ‫‪9,810,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪15100‬‬ ‫‪15400‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪987,400‬‬ ‫‪1,006,900‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9250‬‬ ‫‪9550‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,335,000‬‬ ‫‪4,360,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪10380‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ت‪-‬ليزينگ رايان سايپا‬ ‫‪35846976‬‬ ‫‪663‬‬ ‫ت‪ -‬ليزينگ رايان سايپا‬ ‫‪663‬‬ ‫‪30.77‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪10863207‬‬ ‫ايران ترانسفو‬ ‫‪10443600‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫ايران خودرو ديزل‬ ‫‪17556132‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪10487502‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪8882809‬‬ ‫‪812‬‬ ‫ليزينگ رايان سايپا‬ ‫‪7584147‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪8736‬‬ ‫‪1669‬‬ ‫پارس سوئيچ‬ ‫بانك حكمت ايرانيان‬ ‫بيمه دي‬ ‫بيمه سامان‬ ‫مهندسي صنعتي روان فن آور‬ ‫ت‪-‬بيمه دي‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪1703‬‬ ‫‪1843‬‬ ‫‪8752‬‬ ‫‪496‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪4.89‬‬ ‫‪4.88‬‬ ‫‪4.86‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫مشاركت نفت فصلي‪17‬درصد‬ ‫‪1001830‬‬ ‫‪101846001920‬‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫‪6295‬‬ ‫‪-9.49‬‬ ‫اجاره ماهان سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪82070001000‬‬ ‫تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪4062‬‬ ‫‪663‬‬ ‫‪23761814427‬‬ ‫ايران ترانسفو‬ ‫‪8736‬‬ ‫توليد اتومبيل سايپا)اوراق مشاركت(‬ ‫‪100‬‬ ‫سرمايه گذاري توس گستر‬ ‫‪3396‬‬ ‫ت‪-‬ليزينگ رايان سايپا‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫‪6908‬‬ ‫‪91238682589‬‬ ‫‪22585.9‬‬ ‫‪-3.998860869‬‬ ‫‪54326.2‬‬ ‫‪3.993690646‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.193197226‬‬ ‫‪-0.044930544 297436.7‬‬ ‫‪20005.7‬‬ ‫‪0.333513882‬‬ ‫‪30907.9‬‬ ‫‪-1.259340428‬‬ ‫‪12899.5‬‬ ‫‪0.187178651‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪320145.4‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1972.5‬‬ ‫‪-0.40896698‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫‪0.504149404‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12394.3‬‬ ‫‪1.112751776‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3897.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.225232684‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6307.7‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4799.7‬‬ ‫‪-0.410830999‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪2511.6‬‬ ‫‪4552.5‬‬ ‫‪-0.16144605‬‬ ‫‪0.107616884‬‬ ‫‪-0.190739279‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪2251.6‬‬ ‫‪0.18688262‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1954.2‬‬ ‫‪-0.57997558‬‬ ‫‪630.5‬‬ ‫‪-0.268902246‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪777.5‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1532.8‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1725.7‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪3385.1‬‬ ‫‪542.6‬‬ ‫‪-0.230976517‬‬ ‫‪0.045688924‬‬ ‫‪-0.438469971‬‬ ‫‪-0.056096841‬‬ ‫‪-0.073664825‬‬ ‫‪-0.144587147 131840.2‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3744.8‬‬ ‫‪1.642102977‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4325.4‬‬ ‫‪-0.659148848‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪78779.4‬‬ ‫‪-0.120697918‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪3086.3‬‬ ‫‪-0.171432268‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪57586.8‬‬ ‫‪-0.28052531‬‬ ‫‪68650.6‬‬ ‫‪-0.260497255‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪853.6‬‬ ‫‪587.1‬‬ ‫‪-0.744186047‬‬ ‫‪-0.60944642‬‬ ‫‪-0.069962721 134406.1‬‬ ‫‪2793.9‬‬ ‫‪-0.342429106‬‬ ‫‪5378‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪37880000000‬‬ ‫قند شيروان‪ ،‬قوچان و بجنورد‬ ‫‪4219‬‬ ‫‪-4.37‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت ‪-0.465793937 132806.6‬‬ ‫‪21360687013‬‬ ‫توليدي فيبر ايران‬ ‫‪4378‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0.049115914‬‬ ‫‪21188244954‬‬ ‫مرجان كار‬ ‫‪1094.7‬‬ ‫‪0.495731204‬‬ ‫‪1.150745289‬‬ ‫‪1.510197934‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪13909.5‬‬ ‫‪-0.581806746‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫‪-0.372340426‬‬ ‫‪23264.6‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪-3.078689209‬‬ ‫خاك چيني ايران‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪50665.8‬‬ ‫‪-4.42‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪10755‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪774.5‬‬ ‫‪3264‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪364.6‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪203.7‬‬ ‫‪-0.336958638‬‬ ‫‪0.05167291‬‬ ‫‪0.109829764‬‬
‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین‬ ‫قیمت‬ ‫درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي و اندازهگیري‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫‪9111‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪3433‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود‬ ‫‪8669‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫‪6858‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫‪2041‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪2341‬‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪330,612‬‬ ‫‪1135020970‬‬ ‫‪75‬‬ ‫بس دي ماه ‪91‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫نگین ط‬ ‫ذغالسنگ‬ ‫‪83537200‬‬ ‫‪772,374‬‬ ‫‪1566300382‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪972,153‬‬ ‫‪2204875703‬‬ ‫‪3882‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪116,082‬‬ ‫‪4279‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫‪4470‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫باما‬ ‫‪9676‬‬ ‫‪2636441539‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪710,495‬‬ ‫‪624,389‬‬ ‫‪2692562735‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪50,227‬‬ ‫‪478193679‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,277‬‬ ‫‪8962272‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪451638671‬‬ ‫‪20,638‬‬ ‫‪85840448‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14320‬‬ ‫حفاري شمال‬ ‫‪5395‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪124,100‬‬ ‫نوسازيوساختمانتهران‬ ‫‪6908‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪3,067,161‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪5,144,981‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫معدني دماوند‬ ‫‪4100‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪8578‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫‪2328‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪1,432,701‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫‪2275‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪1,044,906‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫‪1434‬‬ ‫‪3727‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪1905‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫‪3396‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪1698‬‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫‪16‬‬ ‫‪174,187‬‬ ‫‪3814‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪100,762‬‬ ‫‪915802446‬‬ ‫‪1194526143‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪1567‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪645504600‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21188244954‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪1,487,193‬‬ ‫‪12757633533‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪3335336140‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪7379335737‬‬ ‫‪3,272,741‬‬ ‫‪12197716589‬‬ ‫‪993,613‬‬ ‫‪1893078305‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪1,700,158‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪492,483‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫‪3781‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪37,647‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫‪10358‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪14090‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪803876‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪10,487,502‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪7,329,346‬‬ ‫‪6651646760‬‬ ‫‪801685‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪3,626‬‬ ‫‪2906910541‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫سخت آژند‬ ‫افست‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫‪5480‬‬ ‫‪3264‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪780‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫بانكپارسیان‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫‪194,921‬‬ ‫‪2746418890‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪23,743‬‬ ‫‪19086432980‬‬ ‫‪2322‬‬ ‫‪20116095136‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪4,111,375‬‬ ‫‪11511731535‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪2,996,852‬‬ ‫‪5225016822‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪4,232,571‬‬ ‫‪6825875559‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪799285‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪1,064‬‬ ‫‪850439779‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2514‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫بانك ایران زمین‬ ‫‪16‬‬ ‫‪6508947127‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫‪14,590‬‬ ‫‪151215581‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫ح ‪ .‬بانك سینا‬ ‫‪155,358‬‬ ‫‪175899201‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪10,863,207‬‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫بانك دي‬ ‫‪507088512‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪74,788‬‬ ‫‪142350800‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪8468762715‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪78,107‬‬ ‫‪422557872‬‬ ‫‪23‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪2.79‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪371,958‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1434693059‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪915094083‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪914‬‬ ‫‪1744‬‬ ‫‪1618‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪800873‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪4.66‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫‪5,522,211‬‬ ‫‪5,621,994‬‬ ‫‪2806879111‬‬ ‫‪4,223,554‬‬ ‫‪10632950949‬‬ ‫‪1,330‬‬ ‫‪1065160996‬‬ ‫‪1,371,861‬‬ ‫‪1,947,980‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اسفندماه‪92‬‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫نوسازي‬ ‫اقتصادنوین‬ ‫بانك‬ ‫وعمران‬ ‫امتیازتوسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫کرمان‪92‬‬ ‫استانبهمنماه‬ ‫مسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیازتسهیالتشاهد‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫مسكن آذر ماه ‪91‬‬ ‫امتیازسازي و‬ ‫شهر‬ ‫باغمیشه‪90‬‬ ‫سازيبهمن ماه‬ ‫خانهمسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪3380552314‬‬ ‫‪2471986620‬‬ ‫‪819‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪934‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪785400‬‬ ‫‪100,762‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪9111‬‬ ‫‪ -0.36‬سنگ ‪823,899‬‬ ‫‪2517‬استخراج ذغال‬ ‫‪1,104‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪778910‬‬ ‫‪330,612‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪3433‬‬ ‫‪816‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪793211‬‬ ‫‪9,636‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪8669‬‬ ‫‪ 0.86‬معادن ‪740‬‬ ‫‪803928‬‬ ‫استخراج سایر‬ ‫‪844‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪801642‬‬ ‫‪174,187‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪6858‬‬ ‫‪907‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪793616‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪1,209‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪781012‬‬ ‫‪772,374‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪2041‬‬ ‫‪589‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪797918‬‬ ‫‪710,495‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪3814‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪794843‬‬ ‫‪972,153‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪886‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪784187‬‬ ‫‪624,389‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪4470‬‬ ‫‪1,107‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪773156‬‬ ‫‪116,082‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪3882‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪738408‬‬ ‫‪50,227‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪9676‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪786342‬‬ ‫‪20,638‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪4279‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪779292‬‬ ‫‪2,277‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪870‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪794006‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪793287‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪847‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪775562‬‬ ‫‪124,100‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪5395‬‬ ‫‪352,295‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪1476‬‬ ‫‪795496‬سازي‪ ،‬امالك‬ ‫انبوه‬ ‫‪-0.48‬و مستغالت ‪569‬‬ ‫‪3,067,161‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪6908‬‬ ‫‪1,398,529‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪8578‬‬ ‫‪803339‬‬ ‫‪1434‬‬ ‫‪781968‬‬ ‫بیمه‬ ‫عمرانداناوتوسعهفارس‬ ‫بیمه البرز‬ ‫گذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫سرمایه‬ ‫بیمه دي‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫بیمه میهن‬ ‫سخت آژند‬ ‫بیمه سامان‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫افست‬ ‫ح‪.‬بیمه پارسیان‬ ‫بیمه ملت‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫ح ‪ .‬بیمه دي‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫مهندسي ساختمان تاسیسات راه آهن‬ ‫بانك تجارت‬ ‫بانك ملت‬ ‫کشتیراني دریاي خزر‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪792440‬‬ ‫‪1567‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪802650‬‬ ‫‪2913‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪5,705‬‬ ‫‪492,483‬‬ ‫‪49,956‬‬ ‫‪472,601‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪6,283,974‬‬ ‫‪37,647‬‬ ‫‪2,752,368‬‬ ‫‪78,107‬‬ ‫بانك دي‬ ‫توکاریل‬ ‫ح‪.‬‬ ‫بانك سینا‬ ‫‪.‬‬ ‫حتوکاریل‬ ‫‪199‬‬ ‫عام‪93‬‬ ‫شهریورماه‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫مسكن( سهامي‬ ‫پتروشیمي‬ ‫حمل و نقل‬ ‫تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫امتیازونقلتوکا‬ ‫حمل‬ ‫پارسیانبین المللي خلیج فارس‬ ‫بانك و نقل‬ ‫حمل‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫‪144,952‬‬ ‫‪6,289,749‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪1698‬‬ ‫اجتماعي‬ ‫وصندوق بازنشستگي‬ ‫‪0.78‬به جزتامین‪371,958‬‬ ‫بیمه ‪2460‬‬ ‫‪3.54‬‬ ‫‪1287‬‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪1703‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪3264‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪1719‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪10358‬‬ ‫‪4.89‬‬ ‫‪1843‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪267,679‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪194,921‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪14090‬‬ ‫‪128,408‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪975‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪266,400‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪1923‬‬ ‫‪23,743‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪803876‬‬ ‫‪75,674‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪3842‬‬ ‫‪10,863,207‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪94,412‬‬ ‫‪4.86‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪10,487,502‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫پیمانكاري صنعتي‬ ‫‪4,111,375‬‬ ‫‪2.79‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪288,478‬‬ ‫‪-3.67‬‬ ‫‪10592‬‬ ‫‪7,329,346‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪914‬‬ ‫حمل و نقل آبي‬ ‫‪5,522,211‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪221,277‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6994‬‬ ‫‪3,626‬‬ ‫‪801685‬ونقل‪0.04 ،‬‬ ‫انبارداري و ارتباطات‬ ‫حمل‬ ‫‪1744‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪2857‬‬ ‫‪1618‬‬ ‫‪39539‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪5168‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪656901217‬‬ ‫‪645504600‬‬ ‫‪513675824‬‬ ‫‪452637330‬‬ ‫‪21188244954‬‬ ‫‪2972075325‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪3,090,382‬‬ ‫‪74,788‬‬ ‫‪2,020,996‬‬ ‫‪155,358‬‬ ‫‪363,462‬‬ ‫‪14,590‬‬ ‫‪199,823‬‬ ‫‪2,996,852‬‬ ‫‪5,943,580‬‬ ‫‪5,621,994‬‬ ‫‪2,627,769‬‬ ‫‪3335336140‬‬ ‫‪416407048‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪2377664723‬‬ ‫‪443931397‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪393842501‬‬ ‫‪2664226502‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪282224838‬‬ ‫‪21360687013‬‬ ‫‪4579117043‬‬ ‫‪1434693059‬‬ ‫‪109622372‬‬ ‫‪799145333‬‬ ‫‪915094083‬‬ ‫‪10130710949‬‬ ‫‪142350800‬‬ ‫‪4796072640‬‬ ‫‪422557872‬‬ ‫‪3978539984‬‬ ‫‪175899201‬‬ ‫‪3442180170‬‬ ‫‪507088512‬‬ ‫‪624940573‬‬ ‫‪151215581‬‬ ‫‪368225023‬‬ ‫‪555188196‬‬ ‫‪2746418890‬‬ ‫‪125145152‬‬ ‫‪510457150‬‬ ‫‪19086432980‬‬ ‫‪290776580‬‬ ‫‪8468762715‬‬ ‫‪46828352‬‬ ‫‪20116095136‬‬ ‫‪6508947127‬‬ ‫‪3055584893‬‬ ‫‪6651646760‬‬ ‫‪11511731535‬‬ ‫‪1547636765‬‬ ‫‪2906910541‬‬ ‫‪5225016822‬‬ ‫‪9818404716‬‬ ‫‪2806879111‬‬ ‫‪7508486949‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪2322‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪819‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪4.66‬‬ ‫‪-1.24‬‬ ‫‪4,232,571‬‬ ‫‪91,706‬‬ ‫‪4,223,554‬‬ ‫‪985,981‬‬ ‫‪6825875559‬‬ ‫‪3625925502‬‬ ‫‪10632950949‬‬ ‫‪5095657990‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪1,330‬‬ ‫‪208,862‬‬ ‫‪1065160996‬‬ ‫‪471357167‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪799285‬‬ ‫‪2580‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪2514‬‬ ‫‪1606‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪800873‬‬ ‫‪2257‬‬ ‫‪944243105‬‬ ‫‪1566300382‬‬ ‫‪469973464‬‬ ‫‪2636441539‬‬ ‫‪539698570‬‬ ‫‪2204875703‬‬ ‫‪694789856‬‬ ‫‪2692562735‬‬ ‫‪855883481‬‬ ‫‪451638671‬‬ ‫‪448213554‬‬ ‫‪478193679‬‬ ‫‪642441449‬‬ ‫‪85840448‬‬ ‫‪573558923‬‬ ‫‪8962272‬‬ ‫‪690785080‬‬ ‫‪14320‬‬ ‫‪499771001‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪993,613‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪1,700,158‬‬ ‫‪1612‬‬ ‫‪3781‬‬ ‫‪1743‬‬ ‫‪5480‬‬ ‫‪676586219‬‬ ‫‪1194526143‬‬ ‫‪719809414‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪481459097‬‬ ‫‪1893078305‬‬ ‫‪2275‬‬ ‫‪792735‬‬ ‫خاورمیانه‬ ‫بانك‬ ‫توسگستر‬ ‫توسعهشهري‬ ‫‪594906832‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3,272,741‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪859917083‬‬ ‫‪1135020970‬‬ ‫‪647260327‬‬ ‫‪83537200‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪12197716589‬‬ ‫‪420707472‬‬ ‫‪1,044,906‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪733563976‬‬ ‫‪915802446‬‬ ‫‪2060696450‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪2328‬‬ ‫‪696333‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪1007945202‬‬ ‫معامله‬ ‫‪12757633533‬‬ ‫‪463526843‬‬ ‫‪7379335737‬‬ ‫‪807772798‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫‪1947‬‬ ‫‪3396‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫آسیا‬ ‫بیمه‬ ‫گذاري مسكن زاینده رود‬ ‫سرمایه‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪1,487,193‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪5,144,981‬‬ ‫‪1,033‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫‪632‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1,432,701‬‬ ‫‪598‬‬ ‫شرق‪90‬‬ ‫اسفندماه‬ ‫امتیاز‬ ‫مسكنشمال‬ ‫تسهیالتمسكن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫آبانماه‪93‬‬ ‫شمالغرب‬ ‫مسكنمسكن‬ ‫امتیازتسهیالت گذاري‬ ‫شرکت سرمایه‬ ‫بانك‬ ‫کارآفرینمسكن‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫‪1,260‬‬ ‫‪799956‬‬ ‫‪ 0.05‬و اندازهگیري‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي‬ ‫‪774050‬‬ ‫‪1905‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪155‬‬ ‫قیمت‬ ‫ساختمانایران‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫اردیبهشت ‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن‬ ‫بانك‬ ‫پاسارگاد دریایي وبندري سینا‬ ‫توسعه خدمات‬ ‫بانك ایران زمین‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫‪178‬‬ ‫آخرین‬ ‫‪3727‬‬ ‫‪786369‬‬ ‫‪2664226502‬‬ ‫‪472,601‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪91‬‬ ‫شمال‬ ‫حفاريسینا‬ ‫بانك‬ ‫‪172‬‬ ‫‪799145333‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن فروردین ‪93‬‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه ‪92‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪91‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪91‬‬ ‫باما‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪92‬‬ ‫معدني دماوند‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه ‪92‬‬ ‫شهریور ‪92‬‬ ‫توسعهمسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫ساختمان‬ ‫المللي‬ ‫بین‬ ‫‪174‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪2377664723‬‬ ‫‪6,289,749‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫شرقماه ‪92‬‬ ‫مسكن آذر‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫شاهرود‬ ‫معدني شمال‬ ‫صنعتي و‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪21360687013‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫بانك انصار‬ ‫مسكنتهران‬ ‫تسهیالتمسكن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫مرداد ‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪140‬‬ ‫‪2913‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫ایرانمسكن خرداد ‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫کنتورسازي‬ ‫‪9,636‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪1,064‬‬ ‫‪254,265‬‬ ‫‪1,371,861‬‬ ‫‪76,503‬‬ ‫‪1269‬خدمات فني و‬ ‫‪4.96‬مهندسي ‪1,947,980‬‬ ‫‪850439779‬‬ ‫‪656073926‬‬ ‫‪3380552314‬‬ ‫‪121369500‬‬ ‫‪2471986620‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪155‬‬
‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین‬ ‫قیمت‬ ‫درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫معامله‬ ‫گروه مپنا (سهامي عام)‬ ‫‪970,714‬‬ ‫‪6630‬‬ ‫‪-0.63‬و اندازهگیري‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي‬ ‫‪6350131964‬‬ ‫‪306‬‬ ‫ذغال ایران‬ ‫قاسم‬ ‫سنگ نگین طبس‬ ‫‪918,014‬‬ ‫‪330,612‬‬ ‫‪14116377044‬‬ ‫‪1135020970‬‬ ‫‪677‬‬ ‫‪75‬‬ ‫ایرانتكینکو‬ ‫خوردگي‬ ‫کنترل‬ ‫کنتورسازي‬ ‫صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود‬ ‫پارس خودرو‬ ‫ایران خودرو‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫سرمایه گذاري اعتبار ایران‬ ‫سایپا‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫ایران خودرودیزل‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫کمكفنرایندامین‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫سرمایهگذاري رنا(هلدینگ‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫معادن بافق‬ ‫گروهبهمن‬ ‫باما‬ ‫زامیاد‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫مهندسي صنعتي روان فن آور‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫گسترشسرمایهگذاريایرانخودرو‬ ‫معدني دماوند‬ ‫ریختهگري تراکتورسازي ایران‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫حفاري‬ ‫شمالتراکتورسازيایران‬ ‫موتورسازان‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫تهران‬ ‫وساختمان‬ ‫نوسازياتومبیل ایران‬ ‫قطعات‬ ‫استان کرمان‬ ‫توسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫وعمرانایران‬ ‫ریختهگري‬ ‫صنایع‬ ‫‪126,619‬‬ ‫‪3.22‬‬ ‫‪11286‬‬ ‫‪100,762‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪9111‬‬ ‫سنگغیرتخصصي‬ ‫ذغال هاي‬ ‫فروشگاه‬ ‫خرده فروشي در‬ ‫استخراج‬ ‫‪4.36‬‬ ‫‪15377‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪3433‬‬ ‫‪8669‬خودرو و ساخت‬ ‫‪ -1.51‬قطعات ‪9,636‬‬ ‫‪ 1.49‬معادن ‪17,556,132‬‬ ‫‪ 747‬استخراج سایر‬ ‫‪5,708,040‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪2730‬‬ ‫‪174,187‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪6858‬‬ ‫‪1,936,955‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪1719‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪4,536,253‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪1322‬‬ ‫‪772,374‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪2041‬‬ ‫‪8,882,809‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪812‬‬ ‫‪710,495‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪3814‬‬ ‫‪1,717,552‬‬ ‫‪2.78‬‬ ‫‪2443‬‬ ‫‪972,153‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪2,938,853‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪1157‬‬ ‫‪624,389‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪4470‬‬ ‫‪1,094,239‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪6905‬‬ ‫‪116,082‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪3882‬‬ ‫‪3,468,689‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪1811‬‬ ‫‪50,227‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪9676‬‬ ‫‪3,492,529‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪20,638‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪4279‬‬ ‫‪794,325‬‬ ‫‪4.88‬‬ ‫‪8752‬‬ ‫‪2,277‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪1,642,719‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪3402‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪1,859,465‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪2687‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪2,696,463‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1042‬‬ ‫‪124,100‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪5395‬‬ ‫‪307,043‬‬ ‫‪2.67‬‬ ‫‪3072‬‬ ‫‪ 2.00‬و مستغالت‬ ‫‪ 2393‬سازي‪ ،‬امالك‬ ‫انبوه‬ ‫‪620,247‬‬ ‫‪3,067,161‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪6908‬‬ ‫‪443,309‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪3679‬‬ ‫‪8578‬‬ ‫‪3525‬‬ ‫‪1434‬‬ ‫‪5625‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪-1.26‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪3727‬‬ ‫‪1813‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫نصیرماشین‬ ‫مسكن شمال شرق‬ ‫مهندسيگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪4191‬‬ ‫‪1905‬‬ ‫‪2.59‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫سایپاآذین‬ ‫شهريتوسگستر‬ ‫توسعه‬ ‫‪2513‬‬ ‫‪3396‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪3437‬‬ ‫‪1698‬‬ ‫‪2158‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪5480‬‬ ‫‪4062‬‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫شاهد‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫صنعت‬ ‫پارت‬ ‫ایرکا‬ ‫پارس خانه سازي باغمیشه‬ ‫سازي و‬ ‫شهر‬ ‫مهرکام‬ ‫‪2328‬‬ ‫‪2206‬‬ ‫چرخشگرگذاري مسكن تهران‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2275‬‬ ‫‪2636‬‬ ‫ساختمانایران‬ ‫الكتریكگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫خودرو شرق‬ ‫تولیدمحورخودروساختمان‬ ‫بینالملليتوسعه‬ ‫محورسازان‬ ‫خودرومسكن شمالغرب‬ ‫ایرانگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫لنت‬ ‫ترمزایرانمسكن‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫توسعه شاهد‬ ‫عمران و‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫ایران‬ ‫پردازي‬ ‫داده‬ ‫فارس‬ ‫وتوسعه‬ ‫عمران‬ ‫توسعهپارسیان‬ ‫الكترونیك‬ ‫تجارت‬ ‫آذربایجان‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫همكاران سیستم‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫خدماتانفورماتیك‬ ‫سخت آژند‬ ‫کارت اعتباري ایران کیش‬ ‫افرانت‬ ‫افست‬ ‫ایرانارقام‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمي‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫کشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫صنایع آذرآب‬ ‫بانك تجارت‬ ‫ماشین سازي اراك‬ ‫بانك ملت‬ ‫جامدارو‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫المیران‬ ‫بانك دي‬ ‫ح‪.‬‬ ‫سینانسوزآذر‬ ‫بانكهاي‬ ‫فرآورده‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بانك‬ ‫تولیديشیشهرازي‬ ‫کارخانجات‬ ‫سایپاشیشهزمین‬ ‫بانك ایران‬ ‫نسوزایران خردادماه‪93‬‬ ‫تسهیالت مسكن‬ ‫امتیاز‬ ‫فراورده هاي‬ ‫ایرانمسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫پشمشیشه‬ ‫شیشهپارسیان‬ ‫بانك‬ ‫همدان‬ ‫حكمت ایرانیان‬ ‫بانك‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫‪2566‬‬ ‫‪1567‬‬ ‫‪2891‬‬ ‫‪2913‬‬ ‫‪308,245‬‬ ‫‪993,613‬‬ ‫‪1291991885‬‬ ‫‪1893078305‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪343,028‬‬ ‫‪1,700,158‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪70,614‬‬ ‫‪492,483‬‬ ‫‪9,213‬‬ ‫‪472,601‬‬ ‫‪110,296‬‬ ‫‪6,289,749‬‬ ‫‪636,627‬‬ ‫‪78,107‬‬ ‫‪330,799‬‬ ‫‪74,788‬‬ ‫‪285,887‬‬ ‫‪155,358‬‬ ‫‪120,813‬‬ ‫‪14,590‬‬ ‫‪93,896‬‬ ‫‪2,996,852‬‬ ‫سایر محصوالت‪-0.29‬‬ ‫‪1744‬‬ ‫کاني غیرفلزي‬ ‫‪5,621,994‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪673,992‬‬ ‫‪2.06‬‬ ‫‪5260‬‬ ‫‪2514‬‬ ‫‪7025‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪5640‬‬ ‫‪4,232,571‬‬ ‫‪418,610‬‬ ‫‪4,223,554‬‬ ‫‪555,920‬‬ ‫‪1,064‬‬ ‫‪211,395‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪1,330‬‬ ‫‪135,723‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪1,947,980‬‬ ‫‪315,369‬‬ ‫‪1,371,861‬‬ ‫‪80,190‬‬ ‫سایپا‬ ‫ح‪.‬‬ ‫رایان طبس‬ ‫لیزینگ نگین‬ ‫ذغالسنگ‬ ‫معدنيسایپا‬ ‫لیزینگورایان‬ ‫شمال شرق شاهرود‬ ‫صنعتي‬ ‫شرکت بهمن لیزینگ‬ ‫لیزینگخودروغدیر‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫لیزینگصنعتومعدن‬ ‫‪91‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪3,272,741‬‬ ‫‪305,540‬‬ ‫‪3335336140‬‬ ‫‪556438352‬‬ ‫تولیدي مرجان کار‬ ‫بازرگاني و‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫شرکت سرمایه گذاري اعتالء البرز‬ ‫آتیهتهران‬ ‫وساختمان‬ ‫دماوند‬ ‫نوسازي گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪12197716589‬‬ ‫‪554060805‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪4272‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪3264‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪11204‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪10358‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪4661‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪62,789‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪5089‬‬ ‫‪194,921‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪14090‬‬ ‫‪192,519‬‬ ‫‪1.81‬‬ ‫‪2816‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪6,620‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪6857‬‬ ‫‪23,743‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪803876‬‬ ‫زراعت و خدمات وابسته‬ ‫‪10,863,207‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪6,179‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪31099‬‬ ‫‪10,487,502‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫ساخت محصوالت فلزي‬ ‫‪4,111,375‬‬ ‫‪2.79‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪3,711,625‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪3082‬‬ ‫‪7,329,346‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪914‬‬ ‫‪704,730‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪7847‬‬ ‫‪5,522,211‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪7,459‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪14780‬‬ ‫‪3,626‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪801685‬‬ ‫‪5,501‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪800873‬‬ ‫‪8365‬‬ ‫‪1484080914‬‬ ‫‪21188244954‬‬ ‫‪1631013453‬‬ ‫صنایعخاكچینيایران‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫سرمایه گذاري خوارزمي‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫سرمایه گذاري صنعت بیمه‬ ‫معادن بافق‬ ‫سرمایهگذاري سایپا‬ ‫باما‬ ‫ح ‪ .‬سرمایه گذاريصنعت ومعدن‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫سرمایهگذارينیرو‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫س‪.‬صندوق بازنشستگي کارکنان بانك‬ ‫معدني دماوند‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران‬ ‫‪241‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1,044,906‬‬ ‫‪248,906‬‬ ‫‪799285‬‬ ‫‪13624‬‬ ‫‪2809714446‬‬ ‫‪645504600‬‬ ‫‪943303692‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪6006414220‬‬ ‫‪1566300382‬‬ ‫‪7209140026‬‬ ‫‪2636441539‬‬ ‫‪4196008947‬‬ ‫‪2204875703‬‬ ‫‪3398935295‬‬ ‫‪2692562735‬‬ ‫‪7555628937‬‬ ‫‪451638671‬‬ ‫‪6281058194‬‬ ‫‪478193679‬‬ ‫‪5682453436‬‬ ‫‪85840448‬‬ ‫‪6951999152‬‬ ‫‪8962272‬‬ ‫‪5588908318‬‬ ‫‪14320‬‬ ‫‪4996396574‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪467‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪1,487,193‬‬ ‫‪176,709‬‬ ‫‪5,144,981‬‬ ‫‪186,471‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫‪15582623285‬‬ ‫‪1194526143‬‬ ‫‪3329010404‬‬ ‫‪792‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪12757633533‬‬ ‫‪622846384‬‬ ‫‪7379335737‬‬ ‫‪1048954295‬‬ ‫‪244,577‬‬ ‫‪371,958‬‬ ‫‪0.56‬وابسته به آن‬ ‫‪3781‬و فعالیتهاي‬ ‫رایانه‬ ‫‪37,647‬‬ ‫‪1618‬‬ ‫‪8286‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪2142‬‬ ‫‪83537200‬‬ ‫‪13108244814‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1388‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1,432,701‬‬ ‫‪251,393‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪4.66‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪1429014249‬‬ ‫‪915802446‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪98‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫سرمایهگذاريملت‬ ‫سرمایه شمال‬ ‫حفاري‬ ‫گذاري پردیس‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫وعمران‬ ‫توسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫ومعدن‬ ‫صنعت‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫شاهد‬ ‫گذاريبهمن‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫قیمت‬ ‫‪47,084‬‬ ‫‪10755‬‬ ‫‪-4.00‬و اندازهگیري‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي‬ ‫‪663‬‬ ‫‪3433‬‬ ‫‪1669‬‬ ‫‪8669‬‬ ‫‪8578‬‬ ‫‪1590‬‬ ‫‪1434‬‬ ‫‪1806‬‬ ‫‪3727‬‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫ایرانیان‬ ‫شرق‬ ‫گذاريشمال‬ ‫سرمایهمسكن‬ ‫گسترشگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1552‬‬ ‫‪1905‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫بهشهرایران‬ ‫توسعهصنایع‬ ‫گروه‬ ‫گستر‬ ‫شهريتوس‬ ‫‪2224‬‬ ‫‪3396‬‬ ‫‪2377664723‬‬ ‫‪656091850‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪49‬‬ ‫مسكن تهران‬ ‫گذاريسپه‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫‪2275‬‬ ‫‪2326‬‬ ‫‪880183661‬‬ ‫‪2664226502‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪172‬‬ ‫وخوزستان‬ ‫توسعهفارس‬ ‫تدبیرگران‬ ‫س‪.‬‬ ‫ساختمان‬ ‫بینالمللي‬ ‫‪203547032‬‬ ‫‪1434693059‬‬ ‫‪31863228‬‬ ‫‪799145333‬‬ ‫‪527784936‬‬ ‫‪915094083‬‬ ‫‪142350800‬‬ ‫‪1334227600‬‬ ‫‪422557872‬‬ ‫‪1343806103‬‬ ‫‪175899201‬‬ ‫‪1221227735‬‬ ‫‪507088512‬‬ ‫‪1363524219‬‬ ‫‪151215581‬‬ ‫‪436292680‬‬ ‫‪319526345‬‬ ‫‪2746418890‬‬ ‫‪548526300‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪45394886‬‬ ‫‪19086432980‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2322‬‬ ‫‪6508947127‬‬ ‫‪11438405798‬‬ ‫‪6651646760‬‬ ‫‪5530094049‬‬ ‫‪11511731535‬‬ ‫‪106920424‬‬ ‫‪2906910541‬‬ ‫‪16168958‬‬ ‫‪5225016822‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪466‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪8468762715‬‬ ‫‪190497500‬‬ ‫‪20116095136‬‬ ‫‪2806879111‬‬ ‫‪3544867185‬‬ ‫‪6825875559‬‬ ‫‪3468806319‬‬ ‫‪10632950949‬‬ ‫‪1190930811‬‬ ‫‪850439779‬‬ ‫‪2879995082‬‬ ‫‪1065160996‬‬ ‫‪1135325989‬‬ ‫‪3380552314‬‬ ‫‪559064251‬‬ ‫‪2471986620‬‬ ‫‪1778690049‬‬ ‫‪819‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪174‬‬ ‫ساختمانایران‬ ‫گذاريمليایران‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫سرمایهبوعلي‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫شرکت‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫شاهد صنایع سیمان‬ ‫توسعهتوسعه‬ ‫سرمایهوگذاري‬ ‫عمران‬ ‫خوزستان‬ ‫سرمایه فارس‬ ‫سیمان‬ ‫زاینده رود‬ ‫گذاريومسكن‬ ‫سیمان شرق‬ ‫وتوسعهفارس‬ ‫عمران‬ ‫سرمایه دورود‬ ‫سیمان‬ ‫گذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫سیمان کردستان‬ ‫سخت آژند‬ ‫سیمان تهران‬ ‫سیمان داراب‬ ‫افست‬ ‫سیمانغرب‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫سیمان کارون‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫سیمان شمال‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫سیمانهگمتان‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫سیمانهرمزگان‬ ‫بانك تجارت‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫بانك ملت‬ ‫سیمان قائن‬ ‫امتیازتسهیالتنومسكن مهرماه‪93‬‬ ‫سیمان فارس‬ ‫بانك‬ ‫سیمانديخزر‬ ‫ح‪.‬‬ ‫سینا دشتستان‬ ‫بانكسیمان‬ ‫صنایع‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بانك‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫خاشزمین‬ ‫سیمانایران‬ ‫بانك‬ ‫‪243‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪159‬‬ ‫تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سیمانارومیه‬ ‫‪178‬‬ ‫‪66‬‬ ‫بانكپارسیان‬ ‫‪199‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪38‬‬ ‫مازندرانمسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫سیمان‬ ‫سرمایهحكمت‬ ‫بانك‬ ‫ایرانیانتوسعه ملي‬ ‫گذاري گروه‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100,762‬‬ ‫‪1075600‬‬ ‫‪915802446‬‬ ‫‪35,846,976‬‬ ‫‪330,612‬‬ ‫‪7,584,147‬‬ ‫‪9,636‬‬ ‫‪23761814427‬‬ ‫‪1135020970‬‬ ‫‪12654426995‬‬ ‫‪83537200‬‬ ‫‪3433‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2371593703‬‬ ‫‪1194526143‬‬ ‫‪997157896‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪2204875703‬‬ ‫‪7934454995‬‬ ‫‪2692562735‬‬ ‫‪4664818741‬‬ ‫‪451638671‬‬ ‫‪4290257568‬‬ ‫‪478193679‬‬ ‫‪830182615‬‬ ‫‪85840448‬‬ ‫‪908413297‬‬ ‫‪8962272‬‬ ‫‪1000668752‬‬ ‫‪14320‬‬ ‫‪783097610‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪477‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪889538210‬‬ ‫‪21188244954‬‬ ‫‪1618992129‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪-1.34‬و مستغالت‬ ‫‪ 2063‬سازي‪ ،‬امالك‬ ‫انبوه‬ ‫‪431,220‬‬ ‫‪3,067,161‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪6908‬‬ ‫‪436,941‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪3708‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2469‬‬ ‫‪1567‬‬ ‫‪3038163652‬‬ ‫‪368229650‬‬ ‫‪1566300382‬‬ ‫‪129066975‬‬ ‫‪2636441539‬‬ ‫‪817366629‬‬ ‫‪645504600‬‬ ‫‪588052870‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪1,487,193‬‬ ‫‪433,639‬‬ ‫‪5,144,981‬‬ ‫‪51,411‬‬ ‫‪12757633533‬‬ ‫‪692178089‬‬ ‫‪7379335737‬‬ ‫‪92955016‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪3,272,741‬‬ ‫‪173,938‬‬ ‫‪12197716589‬‬ ‫‪326246268‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪130,375‬‬ ‫‪993,613‬‬ ‫‪202331841‬‬ ‫‪1893078305‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,432,701‬‬ ‫‪55,636‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1,044,906‬‬ ‫‪325,770‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪397,002‬‬ ‫‪1,700,158‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪492,483‬‬ ‫‪3335336140‬‬ ‫‪172693975‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪2377664723‬‬ ‫‪754714388‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪980393597‬‬ ‫‪2664226502‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪76,945‬‬ ‫‪6,289,749‬‬ ‫‪169852025‬‬ ‫‪21360687013‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪ 1698‬سیمان‪ ،‬آهك‬ ‫‪-0.18‬و گچ ‪472,601‬‬ ‫‪2,657,997‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪1557‬‬ ‫‪371,958‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪1,343,213‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪2262‬‬ ‫‪37,647‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪3781‬‬ ‫‪799145333‬‬ ‫‪4137887849‬‬ ‫‪915094083‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪2288‬‬ ‫‪2913‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪5480‬‬ ‫‪15700‬‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫معامله‬ ‫‪506396813‬‬ ‫‪ 0.77‬معادن ‪1,442,172‬‬ ‫‪2107‬استخراج سایر‬ ‫‪1,001,774‬‬ ‫‪1.89‬‬ ‫‪2367‬‬ ‫‪174,187‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪6858‬‬ ‫‪517,277‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪1928‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪175,695‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪772,374‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪2041‬‬ ‫‪59,806‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪710,495‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪3814‬‬ ‫سرمایه گذاریها‬ ‫‪972,153‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪5,642,975‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪624,389‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪4470‬‬ ‫‪4,003,919‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪116,082‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪3882‬‬ ‫‪3,759,699‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪1141‬‬ ‫‪50,227‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪9676‬‬ ‫‪1,887,127‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪20,638‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪4279‬‬ ‫‪652,305‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪2,277‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪819,922‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪618,382‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪1276‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪1,288,741‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪634‬‬ ‫‪124,100‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪5395‬‬ ‫‪556,064‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1058‬‬ ‫ملي باغمیشه‬ ‫توسعهسازي‬ ‫گذاريخانه‬ ‫سازي و‬ ‫شهر‬ ‫سرمایه‬ ‫‪46‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪5378‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪9111‬‬ ‫مالي‬ ‫گریهاي‬ ‫سایر‬ ‫سنگ‬ ‫واسطهذغال‬ ‫استخراج‬ ‫‪2328‬‬ ‫‪3101‬‬ ‫‪277159134‬‬ ‫‪21360687013‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪66‬‬ ‫لیزینگایران‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫آخرین‬ ‫درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪3.13‬‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫‪1,043,613‬‬ ‫‪78,107‬‬ ‫‪274,739‬‬ ‫‪74,788‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1504‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪3264‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪3365‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪10358‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪3594‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪50,536‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪2119‬‬ ‫‪194,921‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪14090‬‬ ‫‪86,924‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪5169‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪44,381‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪4258‬‬ ‫‪23,743‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪803876‬‬ ‫‪157,881‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪6048‬‬ ‫‪10,863,207‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪59,986‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪2886‬‬ ‫‪10,487,502‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪21,623‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪4505‬‬ ‫‪4,111,375‬‬ ‫‪2.79‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪5,411‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪13660‬‬ ‫‪7,329,346‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪914‬‬ ‫‪1,140‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪9626‬‬ ‫‪5,522,211‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪566‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪38635‬‬ ‫‪3,626‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪801685‬‬ ‫‪2,510‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪6203‬‬ ‫‪1744‬‬ ‫‪5374‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪2458‬‬ ‫‪1618‬‬ ‫‪37694‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪8073‬‬ ‫‪799285‬‬ ‫‪7453‬‬ ‫‪800873‬‬ ‫‪16974‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪4.66‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪363,442‬‬ ‫‪155,358‬‬ ‫‪60,124‬‬ ‫‪14,590‬‬ ‫‪185,905‬‬ ‫‪2,996,852‬‬ ‫‪1,750‬‬ ‫‪5,621,994‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪4571‬‬ ‫‪3026528227‬‬ ‫‪142350800‬‬ ‫‪1662673294‬‬ ‫‪422557872‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪4313528684‬‬ ‫‪175899201‬‬ ‫‪546235236‬‬ ‫‪507088512‬‬ ‫‪203215078‬‬ ‫‪151215581‬‬ ‫‪661491566‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪182997357‬‬ ‫‪19086432980‬‬ ‫‪954488778‬‬ ‫‪8468762715‬‬ ‫‪171746277‬‬ ‫‪20116095136‬‬ ‫‪96516347‬‬ ‫‪6508947127‬‬ ‫‪71047128‬‬ ‫‪6651646760‬‬ ‫‪10766350‬‬ ‫‪11511731535‬‬ ‫‪21004260‬‬ ‫‪2906910541‬‬ ‫‪14961310‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪2322‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪819‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪103792988‬‬ ‫‪2746418890‬‬ ‫‪441633118‬‬ ‫‪5225016822‬‬ ‫‪9058700‬‬ ‫‪2806879111‬‬ ‫‪14166000‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4,232,571‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪4,223,554‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪6825875559‬‬ ‫‪13830300‬‬ ‫‪10632950949‬‬ ‫‪388000‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,330‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1065160996‬‬ ‫‪9781200‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,064‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1,371,861‬‬ ‫شرکتهاي چند‪-1.06‬‬ ‫‪2514‬‬ ‫رشته اي صنعتي‬ ‫‪4.96‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪13188000‬‬ ‫‪1434693059‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪1,947,980‬‬ ‫‪878,240‬‬ ‫‪850439779‬‬ ‫‪5009200‬‬ ‫‪3380552314‬‬ ‫‪2471986620‬‬ ‫‪3982000925‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪262‬‬
‫‪18‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫سرمایهگذاريغدیر(هلدینگ‬ ‫صندوقبازنشستگي‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫ایران‬ ‫کنتورسازي‬ ‫گروه مدیریت سرمایه گذاري امید‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫اطلس‪-‬سهام‬ ‫معدنيگذاري‬ ‫صندوق وسرمایه‬ ‫شاهرود‬ ‫شمال شرق‬ ‫صنعتي‬ ‫صندوق سرمایهگذاري آساس‪-‬سهام‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫تولید برق عسلویه مپنا‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫نفت بهران‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫سرمایهگذاري صنعت نفت‬ ‫معادن بافق‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫باما‬ ‫ح ‪ .‬نفت بهران‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫نفت پارس‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫معدني دماوند‬ ‫ح ‪ .‬توکافوالد(هلدینگ‬ ‫لولهوماشینسازيایران‬ ‫سرمایه شمال‬ ‫حفاري‬ ‫گذاريتوکافوالد(هلدینگ‬ ‫سهامي ذوب آهن اصفهان‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫نوسازي‬ ‫کالسیمین‬ ‫استان کرمان‬ ‫فوالدوعمران‬ ‫توسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫آلیاژي یزد‬ ‫صنایع‬ ‫آخرین‬ ‫قیمت‬ ‫درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫‪921,364‬‬ ‫‪3030‬‬ ‫‪-0.43‬و اندازهگیري‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي‬ ‫‪1,530,833‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫‪100,762‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪9111‬‬ ‫‪ -0.08‬سنگ ‪117,080‬‬ ‫‪2462‬استخراج ذغال‬ ‫گذاري قابل معامله‬ ‫‪330,612‬‬ ‫صندوق سرمایه ‪-3.08‬‬ ‫‪3433‬‬ ‫‪19,719‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪8922‬‬ ‫‪9,636‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪8669‬‬ ‫‪6,741‬‬ ‫‪ 0.47‬معادن‬ ‫‪7334‬استخراج سایر‬ ‫عرضه برق‪ ،‬گاز‪ ،‬بخاروآب گرم‬ ‫‪174,187‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪6858‬‬ ‫‪473,433‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫‪10990‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫فراورده هاي نفتي‪ ،‬کك و سوخت هسته اي‬ ‫‪772,374‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪2041‬‬ ‫‪241,095‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪12427‬‬ ‫‪710,495‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪3814‬‬ ‫‪198,636‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪12053‬‬ ‫‪972,153‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪120,514‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪14920‬‬ ‫‪624,389‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪4470‬‬ ‫‪2,238,344‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪3243‬‬ ‫‪116,082‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪3882‬‬ ‫‪40,022‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪20137‬‬ ‫‪50,227‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪9676‬‬ ‫‪124,896‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪10902‬‬ ‫‪20,638‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪4279‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪13858‬‬ ‫‪2,277‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫فلزات اساسي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪6,914,715‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫‪780‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪3,460,620‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪124,100‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪5395‬‬ ‫‪2,727,688‬‬ ‫‪3.61‬‬ ‫‪1838‬‬ ‫‪-2.92‬و مستغالت‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك‬ ‫‪1,162,847‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪3,067,161‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪6908‬‬ ‫‪1,346,027‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪3628‬‬ ‫‪8578‬‬ ‫‪3070‬‬ ‫‪1434‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪3727‬‬ ‫‪2188‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫خاورمیانه‬ ‫شرق‬ ‫معدنيشمال‬ ‫صنایعمسكن‬ ‫هلدینگگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪3910‬‬ ‫‪1905‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫ارفع‬ ‫شرکت آهن‬ ‫فوالدگستر‬ ‫شهريوتوس‬ ‫توسعه‬ ‫‪3434‬‬ ‫‪3396‬‬ ‫ملي گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫شاهدایران‬ ‫صنایع مس‬ ‫ح‪.‬‬ ‫سازي باغمیشه‬ ‫سازي و‬ ‫خانهایران‬ ‫وروي‬ ‫شهرسرب‬ ‫ملي‬ ‫‪2328‬‬ ‫‪1451‬‬ ‫مسكن تهران‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫مس ایران‬ ‫صنایع‬ ‫ملي‬ ‫‪2275‬‬ ‫‪2105‬‬ ‫ساختمانایران‬ ‫گذارياصفهان‬ ‫سرمایهمبارکه‬ ‫فوالد‬ ‫آسیاساختمان‬ ‫معدنتوسعه‬ ‫زرینالمللي‬ ‫بین‬ ‫‪3682‬‬ ‫‪1567‬‬ ‫موادمعدني‬ ‫ایرانمسكن شمالغرب‬ ‫گذاري‬ ‫فرآوريسرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫مس‬ ‫شهیدباهنرمسكن‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫‪4104‬‬ ‫‪2913‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪1698‬‬ ‫زنگان‬ ‫صنعت روي‬ ‫فارس‬ ‫وتوسعه‬ ‫عمران‬ ‫نورد‬ ‫آلومینیومتوسعهآذربایجان‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫‪2483‬‬ ‫‪5480‬‬ ‫‪4553‬‬ ‫‪2355‬‬ ‫آلومینیومایران‬ ‫توسعه شاهد‬ ‫عمران و‬ ‫گذاريایران‬ ‫سرمایهآلیاژي‬ ‫فوالد‬ ‫مسكن زاینده رود‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫فروسیلیس ایران‬ ‫سخت آژند‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫سپنتا‬ ‫افست‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫قند ثابت خراسان‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫قند شیروان قوچان و بجنورد‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫قند نیشابور‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫بانك تجارت‬ ‫قنداصفهان‬ ‫بانك ملت‬ ‫کارخانجات قند قزوین‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫فراوردههاي غذایي وقند چهارمحال‬ ‫بانك دي‬ ‫مرودشت‬ ‫قند‬ ‫سینا‬ ‫بانك‬ ‫ح‪.‬‬ ‫قندهكمتان‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بانكلرستان‬ ‫قند‬ ‫هايزمین‬ ‫ایران‬ ‫بانك‬ ‫غدایيوقندپیرانشهر‬ ‫فرآورده‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫شهد‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫قندنقشجهان‬ ‫بانكپارسیان‬ ‫حكمت ایرانیان‬ ‫بانك‬ ‫چیني ایران‬ ‫‪7519‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪2914‬‬ ‫‪3781‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1135020970‬‬ ‫‪175928718‬‬ ‫‪83537200‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1194526143‬‬ ‫‪5203068205‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪1566300382‬‬ ‫‪2972038779‬‬ ‫‪2636441539‬‬ ‫‪2335887009‬‬ ‫‪2204875703‬‬ ‫‪1798120732‬‬ ‫‪2692562735‬‬ ‫‪7258949592‬‬ ‫‪451638671‬‬ ‫‪805918134‬‬ ‫‪478193679‬‬ ‫‪1361618287‬‬ ‫‪85840448‬‬ ‫‪1330400‬‬ ‫‪8962272‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪49440300‬‬ ‫‪12‬‬ ‫کاشي‬ ‫پارسایران‬ ‫کنتورسازي‬ ‫صنایع کاشي و سرامیك سینا‬ ‫الوند نگین طبس‬ ‫کاشيسنگ‬ ‫ذغال‬ ‫کاشي‬ ‫حافظ شرق شاهرود‬ ‫وسرامیك شمال‬ ‫صنعتي و معدني‬ ‫کاشي سعدي‬ ‫تولیديگرانیتبهسرام‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫پالسكوکار‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫ایران تایر‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫صنایع الستیكي سهند‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫ح ‪ .‬ایرانیاساتایرورابر‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫ایرانیاساتایرورابر‬ ‫معادن بافق‬ ‫گروه صنعتي بارز‬ ‫باما‬ ‫کویر تایر‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪14320‬‬ ‫‪5395459548‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪898‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫تراکتورسازيایران‬ ‫معدني دماوند‬ ‫تكنوتار‬ ‫‪2243716661‬‬ ‫‪21188244954‬‬ ‫‪4883356060‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪227‬‬ ‫آبسال‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫نوسازي‬ ‫سرما آفرین‬ ‫‪4861386905‬‬ ‫‪645504600‬‬ ‫‪5013066044‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪345‬‬ ‫گسترشصنایعوخدماتکشاورزي‬ ‫سرمایه شمال‬ ‫حفاري‬ ‫گذاري پارس توشه‬ ‫‪1,487,193‬‬ ‫‪378,847‬‬ ‫‪5,144,981‬‬ ‫‪1,008,900‬‬ ‫گذاري شاهد‬ ‫نیرومحرکه‬ ‫سرمایهسازي‬ ‫ماشین‬ ‫‪3,272,741‬‬ ‫‪526,304‬‬ ‫‪12197716589‬‬ ‫‪1142948409‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪107‬‬ ‫گذاري ساختمانایران‬ ‫سرمایهخزر‬ ‫پارس‬ ‫‪601,320‬‬ ‫‪993,613‬‬ ‫‪2351415625‬‬ ‫‪1893078305‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪1,044,906‬‬ ‫‪824,854‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪163,867‬‬ ‫‪1,700,158‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪188,085‬‬ ‫‪492,483‬‬ ‫‪213,100‬‬ ‫‪472,601‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪5202380025‬‬ ‫‪915802446‬‬ ‫‪277311289‬‬ ‫‪226‬‬ ‫تولیدي کاشي تكسرام‬ ‫‪12757633533‬‬ ‫‪1163242896‬‬ ‫‪7379335737‬‬ ‫‪912683103‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪2734256864‬‬ ‫معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪632‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪1,432,701‬‬ ‫‪574,754‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪64,856‬‬ ‫‪6,289,749‬‬ ‫‪59,596‬‬ ‫‪371,958‬‬ ‫‪249,249‬‬ ‫‪37,647‬‬ ‫‪603412543‬‬ ‫‪2664226502‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪172‬‬ ‫ترانسفو‬ ‫توسعهساختمان‬ ‫ایرانالمللي‬ ‫بین‬ ‫‪8736‬‬ ‫‪1567‬‬ ‫‪10684‬‬ ‫‪2913‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪120,647‬‬ ‫‪492,483‬‬ ‫‪453,162‬‬ ‫‪472,601‬‬ ‫‪222706612‬‬ ‫‪21360687013‬‬ ‫‪771846760‬‬ ‫‪1434693059‬‬ ‫‪433684983‬‬ ‫‪799145333‬‬ ‫‪442170541‬‬ ‫‪915094083‬‬ ‫‪704773356‬‬ ‫‪142350800‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪33‬‬ ‫جوشكابیزد‬ ‫صنایع‬ ‫گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫شرکت سرمایه‬ ‫البرز‬ ‫کابل‬ ‫گذاري مسكن‬ ‫سرمایه‬ ‫شهید قندي‬ ‫تولیدي‬ ‫کارخانجات‬ ‫شاهد‬ ‫توسعه‬ ‫عمران و‬ ‫نیروترانس‬ ‫گذاري مسكن زاینده رود‬ ‫سرمایه‬ ‫موتوژن‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪4.66‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪4,232,571‬‬ ‫‪16,701‬‬ ‫‪4,223,554‬‬ ‫‪182,891‬‬ ‫‪6825875559‬‬ ‫‪360428765‬‬ ‫‪10632950949‬‬ ‫‪716819029‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪27‬‬ ‫شرکتپاسارگاد‬ ‫بانك‬ ‫پتروشیمي خراسان‬ ‫صنایعایران زمین‬ ‫بانك‬ ‫پتروشیمي کرمانشاه‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪1,330‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1065160996‬‬ ‫‪1443600‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫پردیس‬ ‫پتروشیمي‬ ‫سرامیك ‪1,371,861‬‬ ‫‪ 2514‬کاشي و‪-1.06‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪4131‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫‪1,947,980‬‬ ‫‪396,031‬‬ ‫‪48553736‬‬ ‫‪507088512‬‬ ‫‪314656508‬‬ ‫‪151215581‬‬ ‫‪106561776‬‬ ‫‪5225016822‬‬ ‫‪201881608‬‬ ‫‪2806879111‬‬ ‫‪523527524‬‬ ‫‪850439779‬‬ ‫‪65642590‬‬ ‫‪3380552314‬‬ ‫‪2471986620‬‬ ‫‪1636020916‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪162‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫فیبر ایران‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫سخت آژند‬ ‫س‪ .‬نفت و گاز و پتروشیمي تأمین‬ ‫گروه پتروشیمي س‪ .‬ایرانیان‬ ‫افست‬ ‫پلياکریل‬ ‫بانك دي‬ ‫پتروشیمي زاگرس‬ ‫پتروشیميسینا‬ ‫ح ‪ .‬بانك‬ ‫خارك‬ ‫مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫صنایعتسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫شیمیایي فارس‬ ‫پارسیان‬ ‫بانك‬ ‫کربن ایران‬ ‫ایرانیان پارس‬ ‫حكمتمحصوالت‬ ‫بانكالمللي‬ ‫بین‬ ‫‪1,044,906‬‬ ‫‪4,994‬‬ ‫‪2926‬‬ ‫‪1698‬‬ ‫‪1747‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪5794‬‬ ‫‪3781‬‬ ‫‪6047‬‬ ‫‪5480‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪1,118,828‬‬ ‫‪6,289,749‬‬ ‫‪764,253‬‬ ‫‪371,958‬‬ ‫‪114,220‬‬ ‫‪37,647‬‬ ‫‪16,552‬‬ ‫‪78,107‬‬ ‫چوبي‬ ‫‪ 2355‬محصوالت‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪4378‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪3264‬‬ ‫محصوالت شیمیایي‬ ‫‪14,590‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪10358‬‬ ‫‪1,864,149‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪2429‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪2,921,736‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪2235‬‬ ‫‪194,921‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪14090‬‬ ‫‪3,185,291‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪2,240,456‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪2157‬‬ ‫‪23,743‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪803876‬‬ ‫‪730,852‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪4716‬‬ ‫‪10,863,207‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪587,847‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪6776‬‬ ‫‪10,487,502‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪219,016‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪6124‬‬ ‫‪4,111,375‬‬ ‫‪2.79‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪397,328‬‬ ‫‪1.41‬‬ ‫‪8323‬‬ ‫‪7,329,346‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪914‬‬ ‫‪253,970‬‬ ‫‪3.61‬‬ ‫‪4967‬‬ ‫‪5,522,211‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪785,896‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪4007‬‬ ‫‪3,626‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪801685‬‬ ‫‪145,123‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪8843‬‬ ‫‪2,996,852‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪1744‬‬ ‫‪44,405‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪16525‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪18006‬‬ ‫‪1618‬‬ ‫‪7430‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪1042891294‬‬ ‫‪1566300382‬‬ ‫‪328618549‬‬ ‫‪2636441539‬‬ ‫‪320134938‬‬ ‫‪2204875703‬‬ ‫‪142196318‬‬ ‫‪2692562735‬‬ ‫‪303197374‬‬ ‫‪451638671‬‬ ‫‪327267300‬‬ ‫‪478193679‬‬ ‫‪166645600‬‬ ‫‪85840448‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪8962272‬‬ ‫‪7935786354‬‬ ‫‪14320‬‬ ‫‪2007900226‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪802854926‬‬ ‫‪21188244954‬‬ ‫‪1098394070‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1941574270‬‬ ‫‪645504600‬‬ ‫‪1890426452‬‬ ‫‪74,788‬‬ ‫‪106,361‬‬ ‫‪155,358‬‬ ‫‪5,621,994‬‬ ‫‪49,358‬‬ ‫‪4,232,571‬‬ ‫‪175,646‬‬ ‫‪3335336140‬‬ ‫‪18859834‬‬ ‫‪2377664723‬‬ ‫‪175216664‬‬ ‫‪91238682589‬‬ ‫‪2664226502‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪1288994327‬‬ ‫‪1434693059‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪1893078305‬‬ ‫‪5023041868‬‬ ‫‪21360687013‬‬ ‫‪1325843699‬‬ ‫‪799145333‬‬ ‫‪1335466759‬‬ ‫‪915094083‬‬ ‫‪656568589‬‬ ‫‪142350800‬‬ ‫‪96264728‬‬ ‫‪422557872‬‬ ‫‪175899201‬‬ ‫‪465648458‬‬ ‫‪507088512‬‬ ‫‪151215581‬‬ ‫‪4400304777‬‬ ‫‪6531301890‬‬ ‫‪2746418890‬‬ ‫‪5573728303‬‬ ‫‪4832033108‬‬ ‫‪19086432980‬‬ ‫‪3447020958‬‬ ‫‪8468762715‬‬ ‫‪3947112770‬‬ ‫‪20116095136‬‬ ‫‪1309945414‬‬ ‫‪6508947127‬‬ ‫‪3306861462‬‬ ‫‪6651646760‬‬ ‫‪1261562301‬‬ ‫‪11511731535‬‬ ‫‪3115194513‬‬ ‫‪2906910541‬‬ ‫‪1271054355‬‬ ‫‪5225016822‬‬ ‫‪733773852‬‬ ‫‪2806879111‬‬ ‫‪869959719‬‬ ‫‪2514‬‬ ‫‪2854‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪1,371,861‬‬ ‫‪223,770‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪5112‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪526‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪2322‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪819‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1065160996‬‬ ‫‪858521405‬‬ ‫‪3380552314‬‬ ‫‪638639580‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪850439779‬‬ ‫‪604204592‬‬ ‫‪1,947,980‬‬ ‫‪36,684‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪6825875559‬‬ ‫‪1305042223‬‬ ‫‪10632950949‬‬ ‫‪1058061686‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪7023‬‬ ‫‪799285‬‬ ‫‪6492‬‬ ‫‪800873‬‬ ‫‪14847‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪4.66‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪1.84‬‬ ‫‪1,330‬‬ ‫‪57,895‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4,223,554‬‬ ‫‪153,824‬‬ ‫‪1,064‬‬ ‫‪93,066‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪3,272,741‬‬ ‫‪5,205‬‬ ‫‪1.72‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫توسعهسویچ‬ ‫پارس‬ ‫شهريتوسگستر‬ ‫‪9752500‬‬ ‫‪1194526143‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪20917650‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12197716589‬‬ ‫‪41902250‬‬ ‫دستگاههاي برقي‬ ‫‪993,613‬‬ ‫ماشین آالت و ‪0.21‬‬ ‫‪1905‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪3396‬‬ ‫‪61833765‬‬ ‫‪1135020970‬‬ ‫‪35946788‬‬ ‫‪83537200‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,432,701‬‬ ‫‪5,166‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1,487,193‬‬ ‫‪216,317‬‬ ‫‪5,144,981‬‬ ‫‪108,698‬‬ ‫‪10,443,600‬‬ ‫‪1,700,158‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪174‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪19086432980‬‬ ‫‪1685863462‬‬ ‫‪8468762715‬‬ ‫‪1112248629‬‬ ‫‪20116095136‬‬ ‫‪857455408‬‬ ‫‪6508947127‬‬ ‫‪984713418‬‬ ‫‪6651646760‬‬ ‫‪1008583269‬‬ ‫‪11511731535‬‬ ‫‪760595209‬‬ ‫‪2906910541‬‬ ‫‪576079327‬‬ ‫‪800873‬‬ ‫‪10024‬‬ ‫‪3727‬‬ ‫‪8216‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪105527490‬‬ ‫‪915802446‬‬ ‫‪51446400‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪12757633533‬‬ ‫‪768812618‬‬ ‫‪7379335737‬‬ ‫‪289571472‬‬ ‫‪2377664723‬‬ ‫‪1672803912‬‬ ‫‪2322‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪819‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪799285‬‬ ‫‪7912‬‬ ‫‪8578‬‬ ‫‪3645‬‬ ‫‪1434‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪-1.54‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪353078499‬‬ ‫معامله‬ ‫‪632‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪96‬‬ ‫سرمایهگذاري صنایع پتروشیمي‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫تولیدمواداولیهوالیافمصنوعي‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫پتروشیمي شازند‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫پتروشیمي جم‬ ‫بانك تجارت‬ ‫نیروکلر‬ ‫بانك ملت‬ ‫پتروشیميشیراز‬ ‫مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫گروه صنعتي پاکشو‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪ 1.10‬و مستغالت‬ ‫‪ 5034‬سازي‪ ،‬امالك‬ ‫انبوه‬ ‫‪159,126‬‬ ‫‪3,067,161‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪6908‬‬ ‫‪313,033‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪3509‬‬ ‫مسكن تهران‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫مارون‬ ‫پتروشیمي‬ ‫‪133466640‬‬ ‫‪2746418890‬‬ ‫‪19973442940‬‬ ‫‪1,064‬‬ ‫‪8,442‬‬ ‫‪10,372‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪3585‬‬ ‫‪9,636‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪8669‬‬ ‫‪-0.20‬معادن ‪6,310‬‬ ‫‪3438‬‬ ‫استخراج سایر‬ ‫‪4,700‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪174,187‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪6858‬‬ ‫الستیك و پالستیك‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪792,896‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪1315‬‬ ‫‪772,374‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪2041‬‬ ‫‪89,059‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪3682‬‬ ‫‪710,495‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪3814‬‬ ‫‪49,798‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪6414‬‬ ‫‪972,153‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪46,767‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪3041‬‬ ‫‪624,389‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪4470‬‬ ‫‪66,091‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪4588‬‬ ‫‪116,082‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪3882‬‬ ‫‪29,278‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪11119‬‬ ‫‪50,227‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪9676‬‬ ‫‪8,800‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪18937‬‬ ‫‪20,638‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪4279‬‬ ‫ماشین آالت و تجهیزات‬ ‫‪2,277‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪1,485,433‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪5342‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪1,011,944‬‬ ‫‪3.17‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف‬ ‫‪202,249‬‬ ‫‪-2.02‬‬ ‫‪9600‬‬ ‫‪124,100‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪5395‬‬ ‫‪427,645‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪4416‬‬ ‫‪2275‬‬ ‫‪35085‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1618‬‬ ‫‪21697‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪3919‬‬ ‫‪13,581‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪7822‬‬ ‫‪100,762‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪9111‬‬ ‫‪ -0.12‬سنگ ‪4,896‬‬ ‫‪10928‬استخراج ذغال‬ ‫‪30,792‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪330,612‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪3433‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪-1.75‬‬ ‫‪8,344‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪6060‬‬ ‫‪155,358‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪3264‬‬ ‫‪115,733‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪2737‬‬ ‫‪14,590‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪10358‬‬ ‫‪16,929‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪6295‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪10,020‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪13327‬‬ ‫‪194,921‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪14090‬‬ ‫‪9,124,460‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2189‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫قند و شكر‬ ‫‪23,743‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪803876‬‬ ‫‪1,306,776‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪10,863,207‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪263,611‬‬ ‫‪-4.37‬‬ ‫‪4219‬‬ ‫‪10,487,502‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪554,665‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪1546‬‬ ‫‪4,111,375‬‬ ‫‪2.79‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪640,212‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪1538‬‬ ‫‪7,329,346‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪914‬‬ ‫‪282,160‬‬ ‫‪-2.14‬‬ ‫‪3575‬‬ ‫‪5,522,211‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪232,627‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪3270‬‬ ‫‪3,626‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪801685‬‬ ‫‪226,658‬‬ ‫‪-3.60‬‬ ‫‪2542‬‬ ‫‪1744‬‬ ‫‪2979‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪2880‬‬ ‫‪120,937‬‬ ‫‪2920‬‬ ‫‪0.72‬و اندازهگیري‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي‬ ‫خانه سازي باغمیشه‬ ‫پمپ سازي‬ ‫شهر‬ ‫سازي وایران‬ ‫‪166401885‬‬ ‫‪422557872‬‬ ‫‪119394212‬‬ ‫‪175899201‬‬ ‫‪2,996,852‬‬ ‫‪68,390‬‬ ‫‪5,621,994‬‬ ‫‪182,486‬‬ ‫قیمت‬ ‫‪2328‬‬ ‫‪3650‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪-1.84‬‬ ‫‪67,019‬‬ ‫‪78,107‬‬ ‫‪26,357‬‬ ‫‪74,788‬‬ ‫‪3335336140‬‬ ‫‪833893884‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪114‬‬ ‫وعمران استان کرمان‬ ‫گروهتوسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫صنعتيبوتان‬ ‫آخرین‬ ‫درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫‪2471986620‬‬ ‫‪184790036‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪48‬‬
‫اقتصاد ایران‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کالت و راه‌های دستیابی به رشد پایدار برگزار شد‬ ‫ذره‌بین دولتمردان‬ ‫دیگ��ر خصوصی‌س��ازی درکش��ورمان باید مورد بررس��ی و‬ ‫نقد ق��رار گیرد تا بتوان به اهداف تعیین ش��ده دسترس��ی‬ ‫پی��دا ک��رد‪ .‬وزی��ر راه‌وشهرس��ازی ب��ا اش��اره ب��ه کمبود‬ ‫س��رمایه‌گذاری در اقتص��اد مل��ی اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه در‬ ‫س��ال گذش��ته در بخش هوانوردی‪ ،‬ریلی و جاده‌ای همواره‬ ‫س��رمایه‌گذاری حال��ت نزولی داش��ته اس��ت‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫هم‌اکنون در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای با ‪ 127‬هزار دستگاه‬ ‫کامیون فرس��وده به ازای هر ‪ 100‬کلیومت��ر بین ‪ 56‬تا ‪60‬‬ ‫لیتر گازوئیل مصرف می‌ش��ود‪ .‬به گفته آخوندی‪ ،‬در نتیجه‬ ‫خصوصی سازی ‪36‬درصد سهام شرکت‌ها به بخش غیردولتی‬ ‫واگذارشده‪‌25 ،‬درصد آن با تعریف دیگری به دولت بازگشته‬ ‫و ‪‌19/38‬درصد نیز به س��هام عدالت اختصاص یافته اس��ت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ 13 :‬درصد واگذاری‌ها در بخش خاکس��تری بوده‬ ‫که هنوز در دولتی بودن و یا خصوصی بودن آن ابهام وجود‬ ‫دارد اما تنها درنتیجه خصوصی‌سازی ‪ 4/9‬درصد وارد بخش‬ ‫خصوصی شده است‪.‬‬ ‫ک��ه قیمت نفت را افزایش خواهد داد و تحمل می‌کنیم‬ ‫تا قیمت نفت با توجه به رش��د اقتصادی جهانی افزایش‬ ‫یابد‪ .‬زنگنه گفت‪ 8 :‬کش��ور عضو اوپک به دنبال کاهش‬ ‫‪ 1/5‬میلیون بش��که‌ای بودند ولی چهار کشور با کاهش‬ ‫مخالف��ت کردند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ب��ازار دو بخش روانی و‬ ‫فیزیک��ی دارد که اگر اعضا با احترام با هم برخورد کنند‬ ‫در بخ��ش روان��ی آن اثرگذار خواهد ب��ود‪ .‬وزیر نفت در‬ ‫تحلی��ل اجالس اوپک اظهار کرد‪ :‬عل��ت کاهش پایه‌ای‬ ‫نفت نحوه عرضه و تقاضاس��ت ولی ادامه روند کاهش��ی‬ ‫نش��ان می‌دهد ک��ه به‌طور عم��دی و علم��ی مدیریت‬ ‫می‌ش��ود تا قیمت افزای��ش نیابد و این عامل به رش��د‬ ‫اقتصاد جهانی منجر می‌شود‪.‬‬ ‫زنگنه با طرح این سوال که چقدر طول می‌کشد رشد‬ ‫اقتصادی به وجود آید و شاهد افزایش قیمت نفت باشیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای نخستین‌بار رسانه‌ها در برابر افت قیمت نفت‬ ‫مخالفت می‌کنند و از طرفی دعواهای جمهوری‌خواهان‬ ‫و دموکرات‌ه��ا نیز می‌تواند در ماه‌ه��ای اخیر در قیمت ‹ ‹پیش‌بینی افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها به ‪ 1/4‬درصد‬ ‫چیت‌چیان وزیر نیرو به عنوان‬ ‫نفت اثرگذار باش��د بنابراین پیش‌بینی بر‬ ‫دیگر سخنران همایش تخصصی‬ ‫این است که در ماه‌های آینده قیمت نفت‬ ‫ساالنه ‪ 220‬میلیارد‬ ‫نف��ت و انرژی با اش��اره به اینکه‬ ‫بین ‪ 70‬تا ‪ 90‬دالر برسد که بودجه سال‬ ‫کیلووات ساعت برق در‬ ‫باید ب��رای س��ازماندهی اقتصاد‬ ‫آینده بر مبنای نفت ‪ 70‬دالر دور از ذهن‬ ‫کشور مصرف‬ ‫ب��رق کش��ور اقدامات مناس��بی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫می‌شود که این امر‬ ‫انج��ام دهی��م‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬برق‬ ‫‹فرآین�د خصوصی‌س�ازی در‬ ‫‹‬ ‫نشان از آن دارد که به‬ ‫ایران بازنگری شود‬ ‫نقش دو‌جانبی در اقتصاد کش��ور‬ ‫طور متوسط‬ ‫دارد ک��ه در این زمینه آن را باید‬ ‫عباس آخوندی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫زیرساخت زیرساخت‌ها بدانیم‪.‬‬ ‫نیز در نشست رشد اقتصادی و چرخه‌های‬ ‫ساالنه ‪ 6‬درصد‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه برق‬ ‫تجاری در نخس��تین کنفرانس اقتصادی‬ ‫مصرف برق افزایش‬ ‫ایران گفت‪ :‬در نتیجه خصوصی‌س��ازی در‬ ‫به ص��ورت مس��تقیم در کیفیت‬ ‫پیدا می‌کند‬ ‫‪ 10‬سال گذشته ‪ 100‬میلیاردالر سرمایه‬ ‫زندگی مردم و بخش‌های مختلف‬ ‫دولت از بدنه آن جدا ش��ده که هم‌اکنون‬ ‫اقتصادی کش��ور تاثیرگذار است‪،‬‬ ‫ابهامات زی��ادی در این زمینه وجود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬هر گفت‪ :‬اینکه فکر کنیم توسعه واحدهای مختلف کشور بدون‬ ‫چند خصوصی‌سازی در ایران در چند سال گذشته روند تامین برق کافی آنها امکانپذیر اس��ت‪ ،‬اش��تباه است‪ ،‬امروز‬ ‫توس��عه‌ای داشته اما نتیجه آن در اقتصاد ایران و توسعه س��هم بخش برق بدون هیچ چ��ون و چرایی در بخش‌های‬ ‫اقتصادی ملی مشخص نشده است‪ .‬او یادآورشد‪ :‬چیزی مختلف کشور حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫وزیر نیرو به بیان چالش‌ها و نقاط قوت صنعت برق کشور‬ ‫که در نتیجه خصوصی‌س��ازی اتفاق افت��اد‪ ،‬توزیع رانت‬ ‫بوده است به گونه‌ای که کسانی که به اطالعات بیشتری پرداخت و اف��زود‪ :‬هم‌اکنون ‪ 31‬میلیون مش��ترک برق در‬ ‫کش��ور وجود دارد که هر س��اله ‪ 1/5‬میلیون مشترک برق‬ ‫دسترسی داشته‌اند‪ ،‬رانت بیشتری کسب کرده‌اند‪.‬‬ ‫آخون��دی با بیان اینک��ه فرآیند خصوصی‌س��ازی در نیز به آن اضافه می‌ش��ود‪ .‬البته در کنار این امر ساالنه ‪220‬‬ ‫ای��ران بای��د م��ورد بازنگری ق��رار گیرد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬میلیارد کیلووات س��اعت برق در کشور مصرف می‌شود که‬ ‫برای تدوین س��اختار خصوصی‌س��ازی م��ورد نظر‪ ،‬بار این امر نشان از آن دارد که به طور متوسط ساالنه ‪ 6‬درصد‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫‪19‬‬ ‫مصرف برق افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با اش��اره به اینکه ظرفیت نیروگاه‌ها از سال ‪89‬‬ ‫سقوط بس��یار بدی را تجربه کرد‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت نیروگاهی‬ ‫در سال ‪ 90‬تنها ‪ 2/8‬درصد افزایش یافت که این میزان در‬ ‫س��ال‌جاری به ‪ 2‬درصد رسیده اس��ت و پیش‌بینی می‌شود‬ ‫سال آینده این ظرفیت به ‪ 1/4‬درصد برسد‪.‬‬ ‫به اعتقاد چیت‌چیان یکی از دالیل افت ظرفیت نیروگاه‌های‬ ‫کش��ور را باید اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست‪ ،‬چرا‬ ‫که در آن ش��رایط بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانستند امکان‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را افزایش و اقدامات‬ ‫خود را توسعه دهند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه قیمت‌ها را چالش بعدی صنعت برق عنوان ‹ ‹ضرورت همکاری دانشگاه‌ها با صنعت اقتصاد ایران‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬از س��ال ‪ 90‬قیمت برق به صورت جهش��ی‬ ‫محم��د نهاوندیان‪ ،‬رییس دفتر رییس‌جمهوری هم دراین‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬اما می‌بینیم که توان اقتصادی بنگاه‌های برق همایش در سخنانی‪ ،‬بر ضرورت بومی کردن تجربه‌ها تاکید‬ ‫تحلیل رفته اس��ت‪ ،‬پس دلیل تحلیل ت��وان اقتصادی برق کرد و افزود‪ :‬ما نیازمند شناسایی مسائل و یافتن راه‌حل‌های‬ ‫چیست؟‬ ‫بومی آن هستیم و این به معنای محرومیت از تجربه دیگران‬ ‫وزیر نیرو با اش��اره به اینکه هزین��ه ارتباطات در ایران ‪ 6‬نیست و باید از علم و تجربه‌های علمی دیگران بهره گرفت‪.‬‬ ‫برابر هزینه برق اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬متاس��فانه همچنان میزان‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬نمی‌توان تجربه‌ه��ای گران‌قدری را که‬ ‫س��رمایه‌گذاری در صنعت برق با کسری‌هایی روبه‌رو است‪ ،‬شکست‌های پرهزینه یا موفقیت‌های بزرگ در جوامع دیگر‬ ‫به نحوی که در س��ال ‪ 93‬حجم کسری سرمایه‌گذاری‌ها به داش��ته اس��ت‪ ،‬کنار گذاش��ت‪ ،‬بلکه باید آن را بومی کرد و‬ ‫‪6‬هزار و ‪ 900‬میلیارد تومان رسیده‪ ،‬این درحالی است که در از آن بهره گرف��ت‪ .‬نهاوندیان همچنین به اهمیت همکاری‬ ‫سال ‪ 92‬میزان کسری سرمایه‌گذاری ‪ 5‬هزار و ‪ 800‬میلیارد دانش��گاه‌ها با صنعت و بخش سیاستگذاری اقتصادی تاکید‬ ‫تومان بوده است‪.‬‬ ‫کرد و یادآور شد‪ :‬حضور دانشگاه‌ها در کنار صنعت و بخش‬ ‫چیت‌چیان مجموع بدهی صنعت برق را در سال ‪ 24 ،92‬سیاس��تگذاری الزمه یک اقتصاد پویاس��ت تا بتواند خود را‬ ‫ه��زار میلیارد توم��ان اعالم کرد و گفت‪ :‬البت��ه این رقم در تصحیح کند‪ .‬رییس دفتر رییس‌جمهوری تصریح کرد‪ :‬بسیار‬ ‫مسیر جاری افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫درباره فاصله موجود میان دانش��گاه و صنعت س��خن گفته‬ ‫وی نقاط ق��وت صنعت برق را توانمن��دی درون‌زای این ش��ده اس��ت‪ ،‬فاصله‌ها را می‌دانیم اما راه‌حل‪ ،‬کنار گذاشتن‬ ‫صنعت و کمترین نیاز به واردات دانس��ت و گفت‪ :‬برای حل این فاصله‌هاست البته نه با نفی یکدیگر‪.‬‬ ‫مشکالت صنعت برق کشور باید به ارتقای‬ ‫نهاوندی��ان ب��ا بی��ان اینک��ه فقط‬ ‫بازده تولید‪ ،‬کاهش تلفات شبکه انتقال و‬ ‫مش��اهده نقاط منفی موثر نیس��ت و‬ ‫در نتیجه‬ ‫توزیع بپردازیم البته در این زمینه اصالح‬ ‫در سیاس��تگذاری‌ها ه��م نباید بدون‬ ‫خصوصی‌سازی در‬ ‫ساختار صنعت برق نیز در جایگاه ویژه‌ای‬ ‫در نظ��ر گرفتن دیدگاه‌ه��ای فعاالن‬ ‫‪ 10‬سال گذشته ‪100‬‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫اقتصادی تصمیم‌گیری ک��رد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫میلیارد دالر سرمایه‬ ‫اگر در تدریس‌های دانشگاهی به ابعاد‬ ‫‹ ‹س�هم ‪ 80‬درصدی صنعت و معدن‬ ‫دولت از بدنه آن جدا‬ ‫از تسهیالت پرداختی‬ ‫حیات اجتماعی توجه نکنیم‪ ،‬حاصل‬ ‫‌اکنون‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫ولی‌اهلل سیف‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی‬ ‫آن مقاله‌ای در گوش��ه‌ای از مجله‌ای‬ ‫ه��م در همای��ش اقتص��اد ای��ران درباره‬ ‫ابهامات زیادی در این و در قفس��ه‌ای خاک خوردن می‌شود‬ ‫زمینه وجود‬ ‫و سیاس��تگذاران ه��م ب��ه این‌گون��ه‬ ‫انضباط دادن به بازار غیرمتش��کل پولی‪،‬‬ ‫دارد‬ ‫تحقیقات توجهی نمی‌کنند‪.‬‬ ‫با بیان اینکه ‪ 15‬درصد از اقتصاد ایران از‬ ‫‹ ‹کاهش بدهی بانک‌ها به بانک‬ ‫بازار غیرمتشکل پولی تشکیل می‌شود که‬ ‫مرکزی‬ ‫این می��زان خارج از نظارت بانک مرکزی‬ ‫مع��اون وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی با اش��اره به کاهش‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این نهاد تالش دارد انضب��اط را بر این بخش‬ ‫بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اظهار داش��ت‪ :‬دسته‌بندی‌ها‬ ‫حاکم کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره موسس��ات بدون مج��وز اظهار ک��رد‪ :‬پرونده نشان می‌دهد ‪ 65‬تا ‪ 70‬درصد واحدهای تولیدی مشکالت‬ ‫تعدادی از موسسات بدون مجوز در حال پیگیری در مراجع نقدینگی دارند‪ .‬ش��اپور محمدی در نشست رشد اقتصادی‬ ‫قضایی اس��ت و عزم جدی داریم تا موسسات باقیمانده نیز و چرخه‌ه��ای تجاری کنفران��س اقتصاد ایران با اش��اره به‬ ‫تا پایان س��ال به بازار منضبط پولی ملحق شوند اما اگر آنها رویکرد بس��ته خروج از رکود گفت‪ :‬براس��اس گزارش‌های‬ ‫مقررات بانک مرکزی را رعایت نکنند نس��بت به جمع‌آوری مراکز رسمی‪ ،‬واحدهای تولیدی با مشکالت متعددی مواجه‬ ‫هستند‪ ،‬در این میان دسته‌بندی‌ها نشان می‌دهد ‪ 65‬تا ‪70‬‬ ‫این موسسات اقدام خواهیم کرد‪.‬‬ ‫سیف در ادامه این همایش افزود‪ :‬تا پایان آبان سال‌جاری درصد واحدهای تولیدی مشکالت نقدینگی داشته و مشکل‬ ‫‪ 206‬هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی پرداخت شده که دوم‪ ،‬مطالبات این شرکت‌ها از دولت و دستگاه‌های اجرایی‬ ‫‪ 60/3‬درصد این تس��هیالت در س��رمایه در گردش هزینه است‪ .‬وی مشکالت دیگر واحدهای تولیدی را مباحثی مانند‬ ‫ش��ده اس��ت که از این میزان ‪ 80‬درص��د در بخش صنعت انتقال ارز‪ ،‬قانون کار و استرداد گمرکی دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫و معدن به صورت س��رمایه در گردش مورد اس��تفاده قرار درحال حاضر دولت ‪ 59/5‬درصد تسهیالت اعطایی بانک‌ها‬ ‫گرفت‪ ،‬عالوه بر این ‪ 200‬هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را ب��ا اولویت به س��رمایه در گردش اختص��اص داده و برای‬ ‫در نظ��ام بانکی وج��ود دارد که ‪ 160‬میلی��ارد از این اوراق مطالبات بنگاه‌ها از دولت نیز ‪3‬ماده در الیحه وجود دارد که‬ ‫سررس��ید ش��ده و در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و ‪ 40‬در یک ماده توس��ط نمایندگان تجمیع شد که براساس آن‬ ‫هزار میلیارد دیگر نیز تا پایان س��ال سررس��ید خواهد شد‪ .‬بخش خصوصی و دول��ت می‌توانند مطالبات را تهاتر کنند‪.‬‬ ‫س��یف افزود‪ :‬در بودجه امسال سعی ش��ده با توجه به عزم وی ادام��ه داد‪ :‬درح��ال حاضر از محل جرای��م مالیاتی ‪36‬‬ ‫ج��دی دولت تس��هیالت تکلیفی به حداقل ممکن برس��د‪ .‬میلی��ارد تومان و نیز از محل بخش��ودگی ‪ 7‬میلیارد تومان‬ ‫وی می��زان مطالبات غیرجاری‪ ،‬تس��هیالت تکلیفی‪ ،‬بدهی عملک��رد وجود دارد‪ .‬محمدی با اش��اره ب��ه صندوق پروژه‬ ‫دولت به شبکه بانکی‪ ،‬بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی‪ ،‬اوراق نف��ت و صنعت گفت‪ :‬این دو موض��وع در حال انجام بوده و‬ ‫مشارکت و موسسات غیرمجاز را به عنوان مهم‌ترین مسائل تا پایان س��ال‪ ،‬تمام ضوابط اجرایی آن در سازمان بورس به‬ ‫و مش��کالت نظام بانکی عنوان کرد و گفت‪ :‬در حال حاضر پایان می‌رسد‪.‬‬ ‫مانده رش��د نقدینگی بیش��تر از تورم است که همین مورد‬ ‫وی درب��اره وظایف بانک مرکزی در الیحه خروج از رکود‬ ‫نش��ان می‌دهد سیاست بانک مرکزی انقباضی نیست چون خاطرنش��ان کرد‪ :‬با مدیریت صحیح‪ ،‬بدهی بانک‌ها به بانک‬ ‫در سال‌های ‪ 89‬تا ‪ 92‬رشد نقدینگی به ترتیب ‪ ،4/5‬منفی مرک��زی ‪ 1/2‬ه��زار میلی��ارد کاهش یافت��ه و ‪ 17/6‬درصد‬ ‫‪ ،3/5‬منفی ‪ 8‬و ‪ 7/9‬درصد برآورد شده است‪.‬‬ ‫نقدینگی در ‪ 7‬ماه رشد یافته است‪ .‬همچنین کاهش سپرده‬ ‫س��یف با بیان اینکه حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از قانون��ی بانک‌ها در خرداد ‪ 13/8‬درص��د بوده که در مهرماه‬ ‫بیکاری جدی��د یکی از آثار سیاس��ت‌های بانک مرکزی در امسال ‪ 11/93‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نظام بانکی ‪ 88‬درصد‬ ‫به گفته محمدی‪ ،‬انتقال حس��اب‌های دولتی برای کنترل‬ ‫تامی��ن مالی را انجام می‌دهد‪ ،‬تنها ‪ 12‬درصد از تامین مالی خزانه‌داری کل کشور نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫مربوط به بازار س��رمایه اس��ت که امیدواریم با اس��تفاده از‬ ‫ساختارهای موجود در تامین مالی ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ش��رایطی که بخش��ی از مناب��ع حاصل از‬ ‫صادرات نفت در دس��ترس نیس��ت باید بانک مرکزی وارد‬ ‫عمل شود که در نتیجه این سیاست نوسان حاصل از قدرت‬ ‫نفت تنها ‪ 0/1‬درصد در اقتصاد ما تاثیر داشته باشد‪ .‬رییس‬ ‫بانک مرکزی در تشریح عوامل پایه پولی گفت‪ :‬خالص بدهی‬ ‫بان��ک مرکزی‪ ،‬بده��ی بانک‌ها و اضافه برداش��ت‌ها در پایه‬ ‫پولی تاثیر دارد که عامل اضافه برداش��ت برای مسکن مهر‬ ‫و خط‌های اعتباری بوده ک��ه افزایش ‪ 12/4‬درصدی اضافه‬ ‫برداشت‌ها موجب رشد ‪ 1/6‬درصدی پایه پولی شده است‪.‬‬ ‫حاشیه یک مراسم‬ ‫خبر‌های خوش بورس‬ ‫در راه است‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه کنفرانس‬ ‫اقتصاد ای��ران در جم��ع خبرنگاران درب��اره افت‬ ‫ش��اخص‌ها در ب��ازار بورس گفت‪ :‬ما مش��کالت و‬ ‫مس��ائل را در بازار س��رمایه شناس��ایی کرد ‌ه و در‬ ‫هفته اخیر در جلس��اتی که با حض��ور نمایندگان‬ ‫و وزرای دس��تگاه‌های ذی‌رب��ط برگ��زار ش��ده به‬ ‫نتایج خوبی رس��یده‌ایم که به‌زودی با تصمیماتی‬ ‫که گرفته خواهد ش��د‪ ،‬زمینه حل مشکالت بازار‬ ‫س��رمایه فراهم می‌شود و ما از این وضعیت که در‬ ‫آن هستیم عبور می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه پیش‌بینی‌اش از رشد شاخص‌ها‬ ‫مثبت اس��ت ی��ا نه گف��ت‌‪ :‬وضعیت ح��ال حاضر‬ ‫بازار س��رمایه به این صورت اس��ت که شاخص‌ها‬ ‫و قیمت‌ه��ا در کف ب��وده و قاعدت��ا عوامل عینی‬ ‫و واقع��ی اقتصاد از ای��ن موضوع دف��اع نمی‌کند‬ ‫که ما ش��اهد کاهش بیش��تر در شاخص‌ها باشیم‪.‬‬ ‫وزی��ر امور اقتصادی و دارای��ی ادامه داد‪ :‬بعضی از‬ ‫بخش‌های صنعت ما با مش��کالت و محدودیت‌ها‬ ‫مواجه اس��ت که اگر به حل این مش��کالت کمک‬ ‫کنی��م می‌توانیم بورس و بازار س��رمایه را به یک‬ ‫وضعیت باثبات برس��انیم‪ .‬وزیر اقتصاد از بررس��ی‬ ‫آثار و نتایج ناش��ی از کاهش قیمت نفت بر اقتصاد‬ ‫نیز خبر داد و گفت‪ :‬در این بررس��ی‌ها به وضعیت‬ ‫بودج��ه و پرداخت‌های خارجی توجه ش��ده که با‬ ‫همفکری دانش��گاهیان در ح��ال پیگیری و یافتن‬ ‫راه‌حل‌هایی برای خروج از این وضعیت هس��تیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه‌وی‪ ،‬وضعیت موجود را می‌توان به‌عنوان‬ ‫فرص��ت تلقی کرد زیرا این فرصت نش��ان داد که‬ ‫کاه��ش درآمدهای نفت��ی و نوس��انات آن چقدر‬ ‫با اهمیت است و چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹آینده بازار نفت مشخص نیست‬ ‫بیژن زنگنه وزیر نفت هم در جمع خبرنگاران با‬ ‫اشاره به اینکه اوپک تنها ابزار ما برای کنترل قیمت‬ ‫نفت است‪ ،‬گفت‪ :‬روسیه وارد اوپک نمی‌شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ما مجموع��ه‌ای از اقدامات را برای مقابله با‬ ‫کاهش نفت دنبال می‌کنیم اما مهم آن اس��ت که‬ ‫نش��ان دادیم با کاهش قیمت نف��ت از مواضع‌مان‬ ‫کوتاه نمی‌آییم و مواضع خود را تغییر نمی‌دهیم و‬ ‫قیمت نفت به هر میزانی برسد مقاومت می‌کنیم‪.‬‬ ‫وزیر نفت ادامه داد‪ :‬برای مقابله با کاهش قیمت‬ ‫نفت راهکارهایی از جمله اجماع‌س��ازی در درون‬ ‫اوپک‪ ،‬ادام ‌ه تماس‌ها با کش��ورهای غیرعضو اوپک‬ ‫ب��رای کنترل عرضه و ح��ذف اضافه عرضه نفت از‬ ‫ب��ازار و همچنین اقداماتی را از نظر سیاس��ی باید‬ ‫دنب��ال کنیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬هیچکس نمی‌تواند‬ ‫ک��ف قیمت نفت را پیش‌بینی کن��د و روند آینده‬ ‫قیمت‌ها هم به‌طور دقیق قابل پیش‌بینی نیس��ت‪.‬‬ ‫زنگنه گف��ت‌‪ :‬اگر قیم��ت درنظر گرفته‌ش��ده در‬ ‫بودجه محقق نشد می‌توانیم با مکانیزم تخصیص‬ ‫منابع را مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت برق صادراتی ایران تغییر نمی‌کند‬ ‫حمید چیت‌چیان‪ ،‬وزیر نیرو هم در حاشیه اولین‬ ‫کنفرانس اقتصاد ایران در پاسخ به پرسشی مبنی‬ ‫بر اینکه حال که قیمت نفت کاهش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫آیا وزارت نیرو سیاس��تی ب��رای تغییر قیمت برق‬ ‫صادرات��ی از خود نش��ان خواه��د داد و آیا قیمت‬ ‫صادرات برق کاهش یا افزایش خواهد یافت‪ ،‬گفت‪‌:‬‬ ‫ت�لاش می‌کنیم قیمت‌های ص��ادرات برق در حد‬ ‫فعلی نگه داشته ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به نیاز‬ ‫باالی منطقه ب��ه برق ضرورت برای کاهش قیمت‬ ‫صادرات ب��رق وجود ندارد‪ .‬چیت‌چیان در پاس��خ‬ ‫به این س��وال که قیمت هر کیلووات س��اعت برق‬ ‫ایران آیا باالتر از ‪ ۱۰‬س��نت اس��ت‪ ،‬گفت‪‌:‬قیمت‬ ‫برق صادراتی ایران به کشورهای مختلف متفاوت‬ ‫است‪ ،‬بنابراین برق صادراتی برای برخی از کشورها‬ ‫در هر کیلووات س��اعت باالتر از ‪ ۱۰‬سنت و برای‬ ‫بعضی از کش��ورها زیر ‪ ۱۰‬س��نت است‪ .‬وزیر نیرو‬ ‫تاکید کرد‌‪ :‬قیمت صادرات ب��رق ایران موردتایید‬ ‫دولت و مجموعه وزارت نفت است‪.‬‬ ‫‹ ‹وام ‪ ۸۰‬میلی�ون تومانی مس�کن در دس�تور‬ ‫کار‬ ‫ولی‌اهلل س��یف‪ ،‬ریی��س کل بانک مرکزی هم در‬ ‫حاشیه این همایش از بررسی طرح وام ‪۸۰‬میلیون‬ ‫تومانی مسکن در ش��ورای پول و اعتبار خبر داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح وام ‪80‬میلیون تومانی مس��کن در‬ ‫دستور کار شورای پول و اعتبار است‪.‬‬
‫اخبار روز‬ ‫بررسی راهکارهای اجرایی‬ ‫رفع ابهام صنایع بورسی‬ ‫در نخس��تین جلس��ه کمیته ثبات بازار سرمایه‪،‬‬ ‫ابهامات و مشکالت موجود در برخی صنایع حاضر‬ ‫در بازار سرمایه و راهکارهای پیش رو‪ ،‬بررسی شد‪.‬‬ ‫به گزارش سنا‪ ،‬در این جلسه که با حضور معاون‬ ‫هماهنگی معاون اول رییس‌جمهور‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق به��ادار و معاون��ان وزارتخانه‌ه��ای‬ ‫ذی‌رب��ط در محل س��ازمان بورس تش��کیل ش��د‪،‬‬ ‫اعض��ای حاضر در جلس��ه‪ ،‬ابهام��ات و دغدغه‌های‬ ‫موجود پیرامون برخی صنایع محوری بازار سرمایه‬ ‫را ب��ه تفصی��ل‪ ،‬مورد بررس��ی ق��رار داده و درباره‬ ‫راهکارهای عملیاتی‪ ،‬به منظور کاهش دغدغه‌های‬ ‫سهامداران این صنایع‪ ،‬بحث و تبادل نظر کردنـد‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذک��ر اس��ت هفته گذش��ته جلس��ه‌ای‬ ‫ب��ا حض��ور مع��اون اول رییس‌جمه��ور و وزرا و‬ ‫مس��ئوالن اقتص��ادی دولت‪ ،‬ازجمل��ه وزرای نفت‪،‬‬ ‫صنع��ت‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬ریی��س کل بانک مرکزی‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مشاور اقتصادی‬ ‫رییس‌جمهور‪ ،‬به منظور بررسی شرایط کنونی بازار‬ ‫س��رمایه و تصمیم‌گیری درب��اره راهکارهای بهبود‬ ‫وضعیت بازار‪ ،‬تشکیل و مقرر شد تصمیمات اجرایی‬ ‫و عملیاتی در این راستا‪ ،‬با تشکیل کمیته‌ای تحت‬ ‫عنوان کمیته ثبات بازار سرمایه‪ ،‬متشکل از رییس‬ ‫سازمان بورس‪ ،‬معاونان وزارتخانه‌های اقتصاد‪ ،‬نفت‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬رفاه و با محوریت معاون‬ ‫هماهنگی معاون اول رییس‌جمهور‪ ،‬پیگیری شود‪.‬‬ ‫در جلسه مذکور‪ ،‬دکتر اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون‬ ‫اول رییس‌جمهور حمایت از بازار س��رمایه و بخش‬ ‫خصوصی را از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت تدبیر‬ ‫و امید عنوان کرده و از حاضران در جلسه خواسته‬ ‫ب��ود از همه توان و ظرفیت‌های موجود برای بهبود‬ ‫وضعیت بازار سرمایـه استفاده کنند‪.‬‬ ‫واگذاری ‪1320‬هزار میلیارد‬ ‫ریال سهم دولتی از زمان ابالغ‬ ‫اصل‪44‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫کارشناسان وضعیت بورس تا پایان سال را پیش‌بینی کردند‬ ‫خواب زمستانی بازار سرمایه‬ ‫کیمی�ا بامدادیان ‪ -‬گ�روه اقتصاد‪ :‬در یک‌س�ال‬ ‫گذش�ته بازار س�رمایه عملکرد مطلوبی نداشت‪.‬‬ ‫ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران از ‪ 4‬آذرم�اه روند‬ ‫ریزش�ی خ�ود را آغاز ک�رد‪ ،‬ازس�وی دیگر افت‬ ‫قیم�ت جهان�ی نفت و س�ایر عوامل سیاس�ی و‬ ‫اقتصادی نیز موجب ش�د تا این بازار در وضعیت‬ ‫نامناسبی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫کارشناس�ان معتقدند در بیشتر س�ال‌ها‪ ،‬بازار‬ ‫س�رمایه در فصل زمس�تان به خواب می‌رود اما‬ ‫حاکم شدن فضای تردید و ابهام در بورس تهران‬ ‫موجب تش�دید این موضوع ش�ده است‪ .‬درحال‬ ‫حاضر س�هامداران چشم‌ انتظار ارائه گزارش‌های‬ ‫‪ 9‬ماه ش�رکت‌ها هستند‪ ،‬از س�وی دیگر به دلیل‬ ‫ارائه پیش‌بینی درآمدهای س�ال آینده شرکت‌ها‬ ‫در اواخر بهمن‌ماه‪ ،‬س�هامداران ترجیح می‌دهند‬ ‫ت�ا در ب�ازار س�رمایه ب�ه دادوس�تد نپردازند و‬ ‫خریدهای جدی�د و همچنین اصلاح پرتفوهای‬ ‫خود را پس از سنجش دقیق بازار انجام دهند‪.‬‬ ‫آگاهان ب�ازار می‌گویند بورس ته�ران به دلیل‬ ‫ابهام�ات ناش�ی از بودج�ه س�ال آین�ده‪ ،‬اثرات‬ ‫ناشی از تمدید مذاکرات هسته‌ای‪ ،‬کاهش قیمت‬ ‫جهانی نفت‪ ،‬نرخ باالی س�ود سپرده‌های بانکی‪،‬‬ ‫اح�کام بودج�ه‌ای و ابهامات موج�ود در صنایع‬ ‫پتروش�یمی و پاالیش�گاهی با افت روبه‌رو شده‬ ‫‹ ‹نتیجه مذاکرات هسته‌ای‬ ‫در این‌ب��اره محمدعل��ی‬ ‫احمدزاده‌اصل‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫س��رمایه‌گذاری گ��روه صنای��ع‬ ‫تو‌گ��و ب��ا‬ ‫بهش��هر در گف ‌‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬روند بازار س��رمایه‬ ‫به‌طور کامل به نتیجه مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد‪.‬‬ ‫اگ��ر نتیجه مذاکرات ‪ 5+1‬با ایران مثبت باش��د‪ ،‬به‌طور‬ ‫قطع بازار س��رمایه از یک جهش قابل قبول هرچند در‬ ‫کوتاه‌مدت بهره‌مند خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه ب��ازار س��رمایه در بلندمدت‬ ‫متاثر از ش��رایط اقتصادی کش��ور می‌ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در بلندمدت بازار س��رمایه به صورت مستقیم از اقتصاد‬ ‫کش��ور تاثیر می‌پذیرد‪ ،‬به این صورت که اگر ش��رایط‬ ‫اقتصادی در س��طح کالن بهبود پیدا کند‪ ،‬به طور قطع‬ ‫روند صعودی بازار س��رمایه نیز تداوم خواهد داشت اما‬ ‫اگر ش��رایط اقتصادی مساعد نشود‪ ،‬نباید امید چندانی‬ ‫به بهبود بازار سرمایه داشت‪.‬‬ ‫احمدزاده اصل با اش��اره به اینکه قیمت‌ها در بازار به‬ ‫کف رس��یده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬درحال حاضر سهامداران باید‬ ‫رویکرد صبر و حوصله با تکیه بر اقتصاد مقاومتی را در‬ ‫پیش بگیرند زیرا با توجه به ریزش‌هایی که در چند ماه‬ ‫گذشته در بازار س��رمایه اتفاق افتاده‪ ،‬به نظر نمی‌رسد‬ ‫که بار دیگر سهام شرکت‌ها افت‌های شدیدی را تجربه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نتیجه مذاکرات هس��ته‌ای به‬ ‫صورت مس��تقیم روی بازار س��رمایه تاثیرگذار اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسد‪ ،‬یک شوک‬ ‫منفی به بازار س��رمایه وارد می‌ش��ود اما در صورتی که‬ ‫توافق هس��ته‌ای به نتیجه برسد‪ ،‬شوک کاملا مثبت به‬ ‫بازار وارد خواهد شد‪ .‬از سوی دیگر اگر شرایط اقتصادی‬ ‫کش��ور نیز بهبود یاب��د‪ ،‬به‌طور قطع رون��د مثبت بازار‬ ‫سرمایه ادامه‌دار خواهد شد‪.‬‬ ‫احمدزاده اصل یکی دیگر از نگرانی‌های بازار سرمایه‬ ‫را اح��کام بودج��ه‌ای دانس��ت و بیان ک��رد‪ :‬اگر احکام‬ ‫بودج��ه‌ای باثبات ش��ود یا فرمول معین��ی برای آن در‬ ‫نظر بگیرند‪ ،‬س��رمایه‌گذاران راحت‌تر می‌توانند آینده را‬ ‫پیش‌بینی کنند و به خریداری سهام مورد نظر بپردازند‬ ‫زیرا درحال حاضر مش��خص نبودن این احکام‪ ،‬موجب‬ ‫ابهام در بازار سرمایه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش‌بینی درآمدها‬ ‫در این باره احسان رضاپور نیکرو‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت مشاور‬ ‫س��رمایه‌گذاری آگاه نی��ز در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای ک��ه عاملی‬ ‫تاثیرگذار بر روند بازار سرمایه است را کنار بگذاریم‪ ،‬این‬ ‫بازار تا پایان سال ‪ 93‬با دو مسئله روبه‌رو خواهد شد و‬ ‫زیر ذره‌بین‬ ‫از زم��ان ابالغ اصل‪ 44‬قانون اساس��ی در س��ال‬ ‫‪ 84‬تاکنون‪ ،‬بالغ بر ‪1320‬هزار میلیارد ریال س��هم‬ ‫دولتی واگذار شده است‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬از زمان ابالغ سیاست‌‌های کلی‬ ‫اصل‪ 44‬قانون اساس��ی در س��ال‪ 84‬تا پایان پاییز‬ ‫امسال‪1320 ،‬هزار و ‪596‬میلیارد ریال سهم دولتی‬ ‫توسط سازمان خصوصی‌س��ازی واگذار شده است‬ ‫که از این میزان‪715 ،‬هزار و ‪306‬میلیارد ریال در‬ ‫بورس انجام ش��ده و ‪54/2‬درصد کل واگذاری‌ها را‬ ‫شامل می‌شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این مدت ‪152‬ه��زار و ‪58‬میلیارد‬ ‫ریال سهم دولتی در فرابورس‪1859 ،‬میلیارد ریال‬ ‫از طریق مذاکره و ‪451‬هزار و ‪373‬میلیارد ریال از‬ ‫طریق مزایده واگذار شده است که به ترتیب ‪،11/5‬‬ ‫‪ 0/1‬و ‪34/2‬درصد کل واگذاری‌ها را دربر می‌گیرد‪.‬‬ ‫این گزارش می‌افزاید‪ :‬از ‪1320‬هزار و ‪596‬میلیارد‬ ‫ریال س��هم دولتی واگذارشده از سال ‪ 84‬تاکنون‪،‬‬ ‫‪1265‬هزار و ‪118‬میلیارد ری��ال به‌صورت بلوکی‪،‬‬ ‫‪42‬هزار و ‪105‬میلیارد ری��ال به‌صورت تدریجی و‬ ‫‪13‬ه��زار و ‪374‬میلیارد ریال ب��ه صورت ترجیحی‬ ‫واگذار ش��ده که به ترتیب ‪ 3/2 ،95/8‬و یک درصد‬ ‫واگذاری‌ها را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫اف��زون بر این از این میزان واگذاری‪446 ،‬هزار و‬ ‫‪ 258‬میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های گروه یک‬ ‫ماده دو قان��ون اصل‪ 44‬و ‪874‬هزار و ‪339‬میلیارد‬ ‫ریال مربوط به ش��رکت‌های گ��روه دو ماده ‪ 2‬این‬ ‫قانون بوده که ب��ه ترتیب ‪ 33/8‬و ‪66/2‬درصد کل‬ ‫واگذاری‌ها در این مدت است‪.‬‬ ‫براس��اس اص��ل‪ 44‬قان��ون اساس��ی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫خصوصی‌س��ازی مکلف اس��ت ‪100‬درصد س��هام‬ ‫ش��رکت‌های گروه ی��ک واگذاری‌ه��ا و ‪80‬درصد‬ ‫س��هام شرکت‌های گروه دو واگذاری‌ها را به بخش‬ ‫خصوصی واگذار کند‪.‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی�ار س�نایی‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬روند‬ ‫کاهش��ی بازار س��رمایه در روز گذشته نیز‬ ‫ادام��ه یافت‪ .‬به این ترتیب ش��اخص کل با‬ ‫‪ 179‬واح��د کاهش در عدد ‪ 68‬هزار و‪650‬‬ ‫واحدی جا خوش کرد‪ .‬برخی از کارشناسان‬ ‫معتقدند بازار س��رمایه تا پایان سال همین‬ ‫رون��د را ادامه می‌دهد و تنها در صورتی که‬ ‫ریسک‌های سیستماتیک و ابهامات موجود‬ ‫در بازار برطرف شود‪ ،‬بازار رشد خواهد کرد‪.‬‬ ‫در این باره مصطفی‬ ‫بابالو‪ ،‬کارشناس بازار‬ ‫سرمایه در گفت‌وگو‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫با‬ ‫بازار س��رمایه در روز‬ ‫گذشته شاهد بازاری بسیار کم حجم و کم‬ ‫رمق ب��ود‪ .‬همچنین حجم معامالت در روز‬ ‫گذشته بسیار پایین بود‪.‬‬ ‫وی مهم‌ترین عامل کم رونقی بازار سرمایه‬ ‫را کمبود تقاضا دانست و بیان کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫کاه��ش قیمت‌ها ت��ا حدودی فروش��نده‌ها‬ ‫در ب��ازار کاهش پی��دا کرده‌اند اما همچنان‬ ‫خریداری برای سهم‌ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫بابال��و به برگزاری همای��ش اقتصاد ایران‬ ‫در روز گذش��ته اش��اره کرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫همایش وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی به‬ ‫شناس��ایی مش��کالت صنایع بورسی اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬در حال حاض��ر برخی از این‬ ‫معضالت را شناسایی کرده و به دنبال حل‬ ‫کردن آنها هستیم‪ .‬که این موضوع می‌تواند‬ ‫به رشد بازار سرمایه کمک کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬با توجه به موارد‬ ‫گفته ش��ده اگ��ر بخواهد رش��دی در بازار‬ ‫سرمایه اتفاق بیفتد‪ ،‬به طور قطع این میزان‬ ‫رشد باید در دی ماه و بهمن ماه باشد‪ .‬زیرا‬ ‫با توجه به ش��رایط به وج��ود آمده در بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬اگر در این دو ماه افزایشی اتفاق‬ ‫نیفتد‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود که روند رکودی‬ ‫بازار تا ‪ 6‬ماه دیگر نیز ادامه یابد‪.‬‬ ‫بابال��و مهم‌ترین علت رش��د نیافتن بازار‬ ‫س��رمایه را تعداد زیاد فروشندگان در بازار‬ ‫س��رمایه دانس��ت و اظه��ار ک��رد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر س��رمایه‌گذاران ه��ر افزایش قیمت‬ ‫در س��هم را به عن��وان فرصت ف��روش در‬ ‫بازار س��رمایه تلقی می‌کنند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫س��هامداران به دنبال آن هستند که سهام‬ ‫خود را به سرعت نقد کنند‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫ت��ا زمانی ک��ه این دیدگاه بر بازار س��رمایه‬ ‫حکمفرماس��ت‪ ،‬این بازار نمی‌تواند از رشد‬ ‫مناسبی برخوردار‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫از ت��االر‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار‬ ‫حاف��ظ در معام�لات دومی��ن روز هفت��ه‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاران بیش از ‪ ۳۰6‬میلیون برگه و‬ ‫حق تقدم در بازار دست‌به‌دس��ت کردند که‬ ‫ارزش این مبادالت بی��ش از ‪ 736‬میلیارد‬ ‫ریال بود و در ‪ ۳9‬هزار نوبت معامالتی انجام‬ ‫ش��د‪ .‬در میان ‪ ۳۹‬صنعت حاضر در بورس‬ ‫ته��ران‪ ،‬گروه مالی توانس��ت با بیش��ترین‬ ‫حج��م و ارزش معامالت در ص��در برترین‬ ‫گروه‌ه��ای صنعت قرار گی��رد و پس از آن‬ ‫گروه دس��تگاه‌های برقی و گرو ‌ه خودرو در‬ ‫جایگاه‌های بعدی ق��رار گرفتند‪ .‬در دومین‬ ‫به این عوامل بیش ازدیگر موارد واکنش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫وی عام��ل نخس��ت را گزارش‌های ‪ 9‬ماه ش��رکت‌ها‬ ‫دانست و بیان کرد‪ :‬تا پایان دی‌ماه بسیاری از شرکت‌ها‬ ‫گزارش‌های ‪ 9‬ماهه‌شان را ارائه می‌کنند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫س��هامداران می‌توانند با توجه به عملکرد ش��رکت‌ها و‬ ‫میزان پوشش سود آنها‪ ،‬تصمیم‌گیری مناسبی را انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫رضاپ��ور نیک��رو عام��ل دیگ��ر را پیش‌بین��ی درآمد‬ ‫ش��رکت‌ها خواند و گف��ت‪ :‬به طور معم��ول بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی در اواخر بهمن‌ماه پیش‌بینی درآمدی س��ال‬ ‫آینده خود را منتش��ر می‌کنند‪ ،‬س��هامداران نیز با نگاه‬ ‫به ای��ن پیش‌بینی‌ه��ا می‌توانند برای س��هم‌های خود‬ ‫برنامه‌ریزی کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه پیش‌بینی شرکت‌ها به صورت‬ ‫مستقیم روی نگاه سهامداران به بازار تاثیر دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫و برای حرک�ت صعودی خود به یک محرک قوی‬ ‫سیاسی و اقتصادی نیاز دارد‪.‬‬ ‫ای�ن درحالی اس�ت که ش�اید انتش�ار گزارش‬ ‫‪ 9‬م�اه بتوان�د اندک�ی از فضای منفی ب�ورس را‬ ‫کاهش دهد اما کارشناسان عقیده دارند تا زمان‬ ‫مشخص شدن مذاکرات هسته‌ای و بهبود شرایط‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نمی‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه‬ ‫با روند مثبتی روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬ارائ��ه پیش‌بینی درآمده��ای بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫موجب خواهد شد که سرمایه‌گذاران بازار را سنجیده و‬ ‫به تزریق منابع بپردازند‪ .‬از سوی دیگر این پیش‌بینی‌ها‬ ‫با ترس��یم آینده وضعیت ش��رکت‌ها به میزان برآورده‬ ‫ش��دن انتظ��ارات س��هامداران در بازار س��رمایه کمک‬ ‫بسیاری می‌کنند‪.‬‬ ‫ی درآمدها و ایجاد‬ ‫رضاپ��ور نیکرو به ارائه پیش‌بین�� ‌‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های جدید در بازار سرمایه اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬از آنجایی که این پیش‌بینی‌ها در اواخر زمستان‬ ‫منتش��ر می‌ش��ود‪ ،‬س��رمایه‌گذاران ترجی��ح می‌دهند‬ ‫معام�لات خود را به تاخیر بیندازن��د و وضعیت بازار را‬ ‫بسنجند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر س��هامداران منتظر هستند مشاهده‬ ‫‌کنن��د چ��ه میزانی از انتظارات‌ش��ان در بازار س��رمایه‬ ‫برآورده می‌ش��ود و بر آن اس��اس تصمیم‌گیری کنندتا‬ ‫در بازار س��رمایه خرید جدید انجام دهند یا با خرید و‬ ‫فروش سهام اقدام به اصالح پرتفوی خود کنند‪.‬‬ ‫رضاپور نیکرو با اش��اره به اینکه ب��ه طور معمول در‬ ‫فصل زمستان بازار س��رمایه از رونق مناسبی برخوردار‬ ‫ل آینده‬ ‫نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به دلیل ارائه گزارش‌های سا ‌‬ ‫ش��رکت‌ها‪ ،‬س��هامداران در فصل زمس��تان در خرید و‬ ‫ف��روش خود احتیاط می‌کنن��د و در نتیجه احتیاط در‬ ‫معامالت بازار سرمایه‪ ،‬رونق از میان می‌رود‪.‬‬ ‫البته باید یادآور ش��د به جز زمس��تان س��ال ‪ 92‬که‬ ‫ش��رایط کلی بازار مناس��ب بود‪ ،‬در دیگر س��ال‌ها بازار‬ ‫سرمایه در روزهای زمستانی بی‌رونق است این درحالی‬ ‫اس��ت که بازار س��رمایه در فصل‌های بهار و تابس��تان‬ ‫روزهای پررونقی را سپری می‌کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬در چنین شرایطی سهامداران‬ ‫با نگاه به گزارش‌های ‪ 9‬ماه ارائه ش��ده‪ ،‬به شناس��ایی‬ ‫ش و پیش‌بینی‌های‬ ‫سهام ش��رکت‌هایی که دارای پوش ‌‬ ‫مناس��ب هس��تند‪ ،‬می‌پردازند و با نگرش مثبت به این‬ ‫سهم‌ها‪ ،‬آنها را خریداری می‌کنند‪.‬‬ ‫نبض بورس کند شد‬ ‫روز کاری هفته‪ ،‬شاخص کل باز هم کاهش‬ ‫یاف��ت و با ‪ 179‬واحد افت به عدد ‪ ۶۸‬هزار‬ ‫و ‪ 650‬رس��ید‪ .‬در این بازار نمادهای فوالد‬ ‫خراس��ان‪ ،‬س‪.‬نف��ت و گاز و پتروش��یمی‬ ‫تامی��ن‪ ،‬س��رمایه‌گذاری غدی��ر‪ ،‬معدنی و‬ ‫صنعت��ی چادرملو‪ ،‬بانک پارس��یان و گروه‬ ‫ن تاثیر منفی را بر شاخص کل‬ ‫مپنا بیشتری ‌‬ ‫داش��تند‪ .‬در مقابل ایران‌خودرو با بیشترین‬ ‫تاثیر مثبت خود بر مهم‌ترین متغیر بورسی‪،‬‬ ‫مانع از کاهش بیشتر آن شد‪.‬‬ ‫همچنین در روز یکش��نبه پارس سویچ‪،‬‬ ‫افس��ت‪ ،‬س��ایپا دیزل‪ ،‬ماشین‌س��ازی نیرو‬ ‫محرک��ه‪ ،‬س��رمایه‌گذاری صنع��ت نف��ت‪،‬‬ ‫کرب��ن ای��ران و صنای��ع آذرآب بیش��ترین‬ ‫افزای��ش قیمت را تجربه کردند‪ .‬بیش��ترین‬ ‫کاه��ش قیمت نی��ز در ای��ن روز متعلق به‬ ‫نمادهای فوالد خراسان‪ ،‬تجارت الکترونیک‬ ‫پارس��یان‪ ،‬صنایع خاک چینی ایران‪ ،‬فیبر‬ ‫ایران‪ ،‬توریس��تی و رفاه��ی آبادگران ایران‪،‬‬ ‫فرآورده‌های غذایی و قند پیرانش��هر و قند‬ ‫نیش��ابور بود و این نمادها در انتهای جدول‬ ‫معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن روز س��رمایه‌گذاران‬ ‫طوالنی‌تری��ن صف‌ه��ای خری��د را ب��رای‬ ‫نماده��ای س��رمایه‌گذاری صنع��ت نف��ت‪،‬‬ ‫صنای��ع آذر آب‪ ،‬پارس س��ویچ‪ ،‬گلوکوزان‪،‬‬ ‫س��ایپا دیزل‪ ،‬ایران خودرو دی��زل و کربن‬ ‫ن تشکیل دادند‪.‬‬ ‫ایرا ‌‬ ‫در مقاب��ل نمادهای صنایع پتروش��یمی‬ ‫خلی��ج ف��ارس‪ ،‬ف��والد امیرکبیر کاش��ان‪،‬‬ ‫توریستی و رفاهی آبادگران ایران‪ ،‬نوسازی‬ ‫و ساختمان تهران‪ ،‬ملی صنایع مس ایران‪،‬‬ ‫پارس‌الکتری��ک و پتروش��یمی ش��یراز ب��ا‬ ‫س��نگین‌ترین صف‌های فروش به کار خود‬ ‫پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتنی است روز یکشنبه ح‪.‬لیزینگ رایان‬ ‫س��ایپا با معامله ‪ 35‬میلیون سهم در صدر‬ ‫بیشترین حجم معامالت قرار گرفت و پس‬ ‫از آن‪ ،‬پارس‌خ��ودرو ب��ا معامله ‪ 17‬میلیون‬ ‫س��هم و بان��ک ص��ادرات ایران ب��ا معامله‬ ‫‪ ۱0‬میلیون س��هم دارای بیش��ترین حجم‬ ‫معامالت بودند‪ .‬ایران ترانس��فو با معامالتی‬ ‫ب��ه ارزش ‪ 91‬میلی��ارد ری��ال در جای��گاه‬ ‫نخس��ت قرار گرفت‪ ،‬تولید اتومبیل س��ایپا‬ ‫ب��ا معامالتی ب��ه ارزش ‪ 37‬میلیارد ریال و‬ ‫ح‪.‬لیزینگ رایان سایپا با معامالتی به ارزش‬ ‫‪ 23‬میلیارد ریال در جایگاه‌های بعدی قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫در پایان معامالت دیروز فرابورس‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ 75‬میلی��ون و ‪ 490‬ه��زار ورقه به ارزش ‪2‬‬ ‫هزار و ‪ 288‬میلی��ارد و ‪ 120‬میلیون ریال‬ ‫در ‪ 17‬ه��زار و ‪ 359‬نوب��ت مبادله ش��د و‬ ‫ش��اخص با افزایش ‪ 0/06‬درصدی به عدد‬ ‫‪774/56‬واحد رس��ید‪ .‬در میان شرکت‌های‬ ‫فرابورسی‪ ،‬س��هام بانک حکمت ایرانیان با‬ ‫افزایش ‪ 4/96‬درصدی قیمت مواجه شد و‬ ‫پس از آن بیمه دی‪ ،‬بیمه سامان و مهندسی‬ ‫صنعتی رون فن‌آور بیشترین افزایش قیمت‬ ‫را داشتند و بیشترین کاهش قیمت نصیب‬ ‫شرکت‌های بازرگانی و تولیدی مرجان کار‪،‬‬ ‫صنعت��ی مینو‪ ،‬پتروش��یمی امیرکبیر‪ ،‬قند‬ ‫ش��یروان و قوچان و بجنورد ش��د‪ .‬در بازار‬ ‫اوراق ب��ا درآمد ثابت نی��ز ‪ 580‬هزار برگه‬ ‫اوراق مشارکت میدکو دست به دست شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ادام��ه رقاب��ت دو روز‬ ‫پی��ش‪ ،‬دیروز ‪ 100‬درصد س��هام ش��رکت‬ ‫سرمایه‌گذاری مفتاح‪ ،‬به‌طور یکجا به قیمت‬ ‫رقابت‌شده ‪ 2/230‬ریال و ‪ 100‬درصد سهام‬ ‫ش��رکت پردازش اطالعات ایرانیان به طور‬ ‫یکجا به همان قیمت پایه هر سهم ‪ 31‬هزار‬ ‫ریال به فروش رفت‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫نگاهی به اهمیت کاربرد شیشه در اتومبیل‬ ‫‪21‬‬ ‫شیشه‪ ،‬ایمنی‪ ،‬اتومبیل و آرامش‬ ‫حس�ن فرازمند ‪ -‬گروه گزارش‪ :‬پیش�ینه اس�تفاده‬ ‫از شیش�ه در خ�ودرو‪ ،‬تاریخچ�ه‌ای سرش�ار از‬ ‫نوآوری‌هاس�ت‪ .‬رن�وی کوپ�ه م�دل ‪ 1900‬میلادی‬ ‫نخس�تین خودروی کاملا بسته بنزین‌س�وز بود‪ .‬در‬ ‫س�ال ‪1911‬م دارای نخس�تین آینه‌ه�ای دید عقب‪،‬‬ ‫در س�ال ‪ 1938‬م دارای شیش�ه‌های برقی و در سال‬ ‫‪ 1953‬م صاحب شیش�ه‌های جلو با خم‌های پیچیده‬ ‫دور ت�ا دور ش�د‪ .‬این نوآوری‌ها‪ ،‬به سرنش�ینان این‬ ‫خ�ودرو اجازه دادند ت�ا همزمان ب�ا کنترل وضعیت‬ ‫داخ�ل خ�ودرو‪ ،‬از نفوذ ب�اران‪ ،‬ب�رف و گردوغبار به‬ ‫داخل کابین جلوگیری کنند و امروزه که بیش از ‪100‬‬ ‫سال از تولید نخستین خودروی کاملا بسته گذشته‬ ‫است‪ ،‬خودروها در چرخه‌های زمانی دو ساله توسعه‬ ‫می‌یابند و س�ازندگان شیشه را مجبور می‌کنند تا بر‬ ‫سرعت فرآیندهای خود بیفزایند و تکثیر خودروهای‬ ‫اهمیت شیشه جلوی اتومبیل‬ ‫غالمرضا حبیبی‪ ،‬از متخصصان واحد مهندسی شرکت سایپادیزل در این‬ ‫باره گفت‪ :‬شیش��ه جلوی خودروهای امروزی از نوع شیش��ه‌های المینیت‬ ‫اس��ت‪ .‬در این شیش��ه‌ها یک فیلم پالس��تیکی به نام پی‌وی‌بی وجود دارد‬ ‫که به وس��یله دو الیه شیشه در طرفین احاطه ش��ده است اما شیشه‌های‬ ‫جانبی و عقب پس از ش��کل‌دهی و برشکاری‌های الزم تا دمای ‪۷۰۰‬ـ‪۶۰۰‬‬ ‫درجه س��انتی‌گراد گرم و سپس به سرعت سرد می‌شوند‪ .‬این عمل موجب‬ ‫استحکام سطحی شیشه می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ای��ن باره که این شیش��ه‌ها از نظر ایمنی چ��ه تفاوت‌هایی با هم‬ ‫دارند یادآور ش��ده اس��ت‪ :‬در شیش��ه‌های جلو الیه پی‌وی‌ب��ی هنگام وارد‬ ‫ش��دن یک نیروی خارجی‪ ،‬خرده شیش��ه‌ها را در جای خ��ود نگه می‌دارد‬ ‫و از پراکنده ش��دن آنها و ایجاد جراحت برای سرنش��ینان خودرو یا پرتاب‬ ‫شدن سرنشینان به خارج جلوگیری می‌کند‪ .‬از خواص دیگر آن می‌توان به‬ ‫کاهش انتقال صدا با فرکانس باال‪ ،‬جلوگیری از ورود اش��عه فرابنفش تا ‪۹۵‬‬ ‫درصد و قابلیت ترمیم هنگام ترک‌خوردگی‪ ،‬اش��اره کرد‪ .‬شیشه‌های جانبی‬ ‫و عقب نیز با توجه به استحکام ایجاد شده در آنها‪ ،‬هنگام شکستن به ذرات‬ ‫کوچک و بدون لبه‌های تیز و برنده تبدیل می‌شوند که به سرنشینان آسیب‬ ‫نمی‌زنند‪ .‬البته در شیشه‌های عقبی نیز گاهی از الیه پی‌وی‌بی برای افزایش‬ ‫ایمنی استفاده می‌شود‪.‬او درباره خط‌های مشکی که روی شیشه‌های عقب‬ ‫دیده می‌ش��وند‪ ،‬می‌گوید‪ :‬خط‌های شیشه‌های عقب‪ ،‬نقش گرمکن دارند و‬ ‫از یخ‌زدگی شیش��ه جلوگیری می‌کنن��د‪ .‬همچنین موجب از بین بردن آب‬ ‫و تمیزش��وندگی بهتر و رفع ش��بنم و گردوغبار می‌شوند‪ .‬برای جلوگیری‬ ‫از تابش نور خورش��ید به صورت و چش��م‌های راننده و پیشگیری از تابش‬ ‫نورهای خیره کننده‪ ،‬قس��مت باالیی پی‌وی‌بی شیشه‌های جلوی خودرو را‬ ‫شیشه‌های دیروز و امروز‬ ‫حدود ‪ 105‬س��ال پیش برای جلوگیری از صدماتی‬ ‫که می‌توانست در یک تصادف به وقوع بپیوندد در هیچ‬ ‫خودرویی شیش��ه جلو به کار نمی‌رفت‪ .‬بین سال‌های‬ ‫‪ 1910‬و ‪ 1940‬میالدی فقط از شیشه‌های چند الیه‬ ‫در جلوی خودرو اس��تفاده می‌شد که در تصادف‪ ،‬این‬ ‫شیشه‌ها به جلوی خودرو می‌افتاد…‬ ‫در پایان سال ‪1940‬م نخستین شیشه جلو از جنس‬ ‫شیشه فشرده تولید شد‪ .‬در یک تصادف این شیشه‌ها به‬ ‫هزاران تکه خرد می‌شد‪ .‬به همین دلیل امروزه این نوع‬ ‫شیشه فقط در پنجره‌های کناری خودرو مورد استفاده‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬س��رانجام شیش��ه‌های جلوی ورقه‌ورقه‬ ‫ک��ه از الیه‌های یک در میان از شیش��ه و پلی‌کربنات‬ ‫س��اخته شده بود‪ ،‬تولید شد‪ .‬این شیشه‌ها ایمن بودند‬ ‫و در س��اخت آنها از دو صفحه شیش��ه‌ای با یک الیه‬ ‫میانی از جنس «پلی‌بوتی��رال وینیل» (پی‌وی‌بی) که‬ ‫در مقاب��ل پارگی مقاوم و در عین ح��ال انعطاف‌پذیر‬ ‫است‪ ،‬استفاده شده است‪ .‬در یک تصادف‪ ،‬الیه میانی‪،‬‬ ‫تکه‌های شیشه را در جای خودش نگه می‌دارد و سبب‬ ‫می‌شود شیشه جلو ثابت بماند و در نتیجه دید راننده‬ ‫حفظ ش��ود‪ .‬از آنجایی که این شیش ‌ه خیلی سخت‌تر‬ ‫اس��ت‪ ،‬بس��تن کمربندهای ایمنی الزم و ضروری بود‪.‬‬ ‫قبل از ژانویه ‪ ،1983‬اس��تفاده از شیش��ه‌های جلوی‬ ‫ورقه‌‌ورق��ه به دلیل ایمنی‪ ،‬اجباری ش��د‪ .‬بنابراین باید‬ ‫اس��تانداردهایی در شیشه‌ها رعایت شده و مورد تایید‬ ‫قرار می‌گرفتند و در حال حاضر برای بررس��ی میزان‬ ‫دید باقیمانده بعد از شکستن شیشه جلو‪ ،‬مقاومت در‬ ‫برابر برخورد س��ر راننده و سرنشینان خودرو‪ ،‬مقاومت‬ ‫در برابر تغییرات محیط ش��امل درجه حرارت‪ ،‬رطوبت‬ ‫و همچنین مواد شیمیایی و پاک‌کننده‪ ،‬بازدهی نوری‪،‬‬ ‫میزان عبور نور و تغییر شکل یا انعکاس اشیا هنگامی‬ ‫که از پشت شیش��ه جلو دیده می‌شوند‪ ،‬آزمایش‌های‬ ‫اس��تانداردی روی شیشه‌های جلو انجام می‌شود‪ .‬باید‬ ‫یادمان باشد که اگر شیشه جلو در وضعیت نامناسبی‬ ‫قرار داشته باشد‪ ،‬باعث مردود شدن خودروی شما در‬ ‫معاینه فنی خودرو خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 4‬نوع از شکستگی‌های متداول شیشه خودرو شامل‬ ‫شکس��تگی س��تاره‌ای‪ ،‬موجی‪ ،‬نیم‌موج��ی و موجی و‬ ‫ستاره‌ای است‪ .‬توصیه می‌ش��ود که اگر شکستگی در‬ ‫محدوده دید راننده بوده و قطری بیش از ‪ 15‬میلی‌متر‬ ‫ی وجود داشته‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬یا اگر بیش از ‪ 2‬شکستگ ‌‬ ‫باشد‪ ،‬شیشه جلوی خودروی‌تان را عوض کنید که این‬ ‫کار باید توسط افراد ماهر انجام شود‪.‬‬ ‫سنگینی شیشه اتومبیل و جوشش خالقیت‬ ‫ی��ک مهن��دس ج��وان ایرانی ب��ا اختراع «دس��تگاه‬ ‫خودکار انتقال شیش��ه خودرو» تالش کرده اس��ت که‬ ‫انتقال و نصب شیش��ه را در خطوط تولید کارخانه‌های‬ ‫اتومبیل‌سازی آسان کند‪ .‬علی بابائیان کوچکسرایی که‬ ‫اهل شهرس��تان قائمشهر است‪ ،‬در این باره گفت‪ :‬وقتی‬ ‫دیدم که همکارانم برای حمل و نقل شیش��ه هر خودرو‬ ‫که حداقل وزنی معادل ‪ ۱۷‬کیلوگرم دارد چه مش��قتی‬ ‫متحمل می‌ش��وند و در عین حال نیز مجبورند ساعتی‬ ‫‪۴۰‬شیش��ه را جابه‌جا کنند به فکر راه چاره افتادم‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که بیش��تر همکارانم گرفت��ار کمردرد‬ ‫و دیس��ک کمر و دیگر دردهای ناش��ی از کار س��نگین‬ ‫بودند‪ ،‬بنابراین تصمیم گرفتم با س��اخت این دس��تگاه به آنها کمک کنم‪.‬این مخترع ‪ ۳۵‬ساله گفت‪ :‬نمونه خارجی‬ ‫دستگاه اختراعی‌ام وجود دارد‪ ،‬اما شرکت‌های خارجی برای روباتیک کردن این سیستم حدود یک میلیارد تومان‬ ‫می‌خواس��تند‪ .‬به همین علت همراه ‪ ۴‬تن از همکارانم تصمیم گرفتیم با تش��کیل یک گروه و اس��تفاده از ابزار و‬ ‫امکانات موجود در کش��ور این دس��تگاه را بسازیم‪.‬به گفته او‪ ،‬در حال حاضر نیز این دستگاه به‌راحتی درخط تولید‬ ‫قابل استفاده است و همکارانم به جای حمل شیشه‌ها با دست فقط پشت دستگاه می‌نشینند و با فشار دادن یک‬ ‫دکمه شیشه‌ها را جابه‌جا می‌کنند‪ .‬بابائیان کوچکسرایی سرپرست اتوماسیون بخش پشتیبانی تعمیرات ایران‌خودرو‬ ‫می‌گوید‪ :‬چندی قبل برای ثبت اختراعم به مرکز ثبت اختراعات در بنیاد ملی نخبگان رفتم؛ از آنجا که دس��تگاه‬ ‫ماه‌ها مورداستفاده قرار گرفته و همه مدارک و مستندات نیز کامل بود‪ ،‬مراحل ثبت اختراع به راحتی انجام شد و‬ ‫آن را به نام خود ثبت کردم و خوشبختانه اختراعم مورد تایید بنیاد قرار گرفت‪ .‬وی درباره هزینه ساخت دستگاه‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۵‬میلیون تومان برای س��اخت و راه‌اندازی آن هزینه کردیم که البته مدیران کارخانه محل کارمان‬ ‫همه هزینه‌ها را تقبل کردند‪.‬‬ ‫س�واری‪ ،‬کامیون‌ها و کامیونت‌ه�ا که هر کدام موارد‬ ‫انتخابی مشخصی دارند‪ ،‬فرآیند شرکت‌های سازنده‬ ‫شیشه را پیچیده‌تر کرده‌اند‪ .‬در گزارش امروز تالش‬ ‫داریم ش�ما را با گوش�ه‌هایی از روند روبه‌بهبود این‬ ‫صنعت در گذشته و امروز آشنا کنیم‪.‬‬ ‫رنگی می‌کنند‪ .‬این کار نه تنها باعث آسیب‌رس��اندن به چش��م‌های راننده‬ ‫نمی‌ش��ود بلکه به پیشگیری از آس��یب کمک می‌کند‪ .‬رنگ کردن قسمت‬ ‫باالیی شیشه جلو به هیچ وجه مشکلی در دید راننده هنگام رانندگی در شب‬ ‫ایجاد نمی‌کند‪ .‬نظر او درباره شیش��ه‌های رفلکس در اتومبیل و مزیت‌شان‬ ‫این اس��ت‪ :‬شیشه‌های رفلکس برای تمام اتومبیل‌ها ازجمله سواری عادی‪،‬‬ ‫رالی و تش��ریفات سیاسی قابل استفاده است‪ .‬از مزایای آن افزایش جلوه و‬ ‫زیبایی خودرو‪ ،‬جلوگیری از ورود نورهای خیره‌کننده خورشید در روز و نور‬ ‫خودروهای مقابل در شب است‪ .‬این شیشه‌ها در موارد خاص از دیده شدن‬ ‫داخل خودرو به دالیل امنیتی جلوگیری می‌کنند و برخی از رانندگان اقدام‬ ‫به دودی کردن شیشه‌های خودرو می‌کنند‪.‬‬ ‫این کار از نظر مهندس��ی خللی در شیش��ه ایج��اد نمی‌کند و اگر دودی‬ ‫کردن شیش��ه با پوشش‌های مدرن انجام ش��ود‪ ،‬بالمانع است‪ ،‬ولی از نظر‬ ‫پلیس ممنوع است به طور معمول در پوشش‌های مدرن به علت بکارگیری‬ ‫گونه‌های جاذب اش��عه فرابنفش در س��اختار شیش��ه‌ها‪ ،‬از ورود این اشعه‬ ‫مضر که به دلیل داش��تن فرکانس باال دارای انرژی زیادی است‪ ،‬جلوگیری‬ ‫می‌ش��ود و قطعات داخلی خودرو از رنگ‌پریدگ��ی و ترک‌خوردگی مصون‬ ‫می‌مانند‪ .‬اما از نظر ایمنی به دلیل کاهش دید راننده نس��بت به طرفین و‬ ‫همچنین کاهش قدرت تصمیم‌گی��ری در موارد خاص انجام این کار مورد‬ ‫تایید نیست و توصیه نمی‌شود‪.‬‬ ‫ایمنی برای شیشه‪ ،‬شیشه برای ایمنی‬ ‫کشف تصادفی شیشه ایمنی وقتی انجام شد که بیش‬ ‫از هر زمان دیگری به آن احتیاج بود‪ ،‬یعنی اندکی پس‬ ‫از اختراع اتومبیل و اس��تفاده از شیشه در آن‪ .‬احتمال‬ ‫آنکه اتومبیل‌ها از کنترل خارج ش��وند و تصادف کنند‬ ‫بس��یار بیشتر از کالسکه‌ها بود و قطعات شیشه‌شکسته‬ ‫جراحت‌های س��ختی ب��ه سرنش��ینان اتومبی��ل وارد‬ ‫می‌آوردند‪.‬‬ ‫در سال ‪1903‬م ش��یمیدانی فرانسوی به نام «ادوارد‬ ‫بندیکت��وس»‪ ،‬ظرفی شیش��ه‌ای را بر زمی��ن انداخت‪.‬‬ ‫شیشه شکست اما بندیکنوس با حیرت متوجه شد که‬ ‫قطعات شیشه از هم جدا نشدند‪ ،‬بلکه ظرف شکل اولیه‬ ‫خ��ود را به طور تقریبی حفظ ک��رد‪ .‬بندیکتوس ظرف‬ ‫را بررس��ی کرد و دریافت الیه‌ای در درونش اس��ت که‬ ‫قطعات شکسته شیشه به آن چسبیده‌اند‪ .‬او متوجه شد‬ ‫که این الیه از تبخیر محلولی از سریشم پنبه (بانیترات‬ ‫س��لولز‪ ،‬که از پنبه و اس��ید نیتریک تهیه می‌شود) به‬ ‫دس��ت آمده که در ظرف وجود داش��ت‪ .‬ح� ّ‬ ‫لال بر اثر‬ ‫ماندن در آن ظرف شیش��ه‌ای سرباز تبخیر شده بود و‬ ‫الیه‌ای از سریش��م پنبه درون ظرف به جای مانده بود‪.‬‬ ‫بندیکتوس این اتفاق را روی برچس��ب ظرف یادداشت‬ ‫کرد‪ ،‬و دیگر آن را به فراموشی سپرد‪.‬‬ ‫اما پ��س از این تص��ادف آزمایش��گاهی‪ ،‬بندیکتوس‬ ‫درب��اره دختر جوان��ی که در یک تص��ادف اتومبیل در‬ ‫پاریس به س��ختی جراحت دیده ب��ود‪ ،‬مطلبی خواند‪.‬‬ ‫چن��د هفته بعد هم خبر تصادف مش��ابه دیگری را که‬ ‫در آن تکه‌های پرتاب شده شیشه پیامدهای خطرناکی‬ ‫به بار آورده بودند خواند‪ ،‬و ناگهان به ذهنش رسید که‬ ‫ش��اید تجربه‌ای که با ظرف شیشه‌ای خرد نشدنی خود‬ ‫کرده بود‪ ،‬راه حلی برای این گونه مش��کالت ارائه دهد‪.‬‬ ‫با عجله به آزمایشگاهش رفت‪ ،‬ظرف برچسب‌دار را پیدا‬ ‫کرد و شب را در این خیال گذراند که چگونه از پوششی‬ ‫برای ساخت شیشه ایمنی استفاده کند‪ .‬نقل شده است‬ ‫که در همان شب با کمک پرس چاپ نخستین ورق از‬ ‫شیشه ایمنی را تولید کرد‪.‬‬ ‫ن��ام «تریپلکس» که به شیش��ه ایمنی جدید اطالق‬ ‫ش��د‪ ،‬نشانگر چگونگی طراحی آن بود‪ :‬این شیشه مثل‬ ‫س��اندویچی بود که در آن شیش��ه ب��ه مثابه نان عمل‬ ‫می‌ک��رد و گوش��ت بی��ن آن دو‪ ،‬صفح��ه‌ای از نیترات‬ ‫س��لولز بود؛ این س��ه صفحه ماده ش��فاف با حرارت به‬ ‫یکدیگر محکم ش��ده بودند‪ .‬سال‌ها طول کشید تا این‬ ‫فرآیند از آزمایش��گاه به کارخانه راه پیدا کند‪ .‬و تازه در‬ ‫س��ال ‪1909‬م بود که بندیکتوس توانس��ت این شیشه‬ ‫ایمنی جدید را به نام خود ثبت کند‪ .‬گرچه بندیکتوس‬ ‫شیش��ه ایمنی را اختراع کرد تا از جراحت‌های ناشی از‬ ‫پرتاب قطعات شیشه جلوی اتومبیل جلوگیری کند اما‬ ‫نخس��تین مصرف عملی این شیشه الیه‌الیه‪ ،‬این مورد‬ ‫نبود‪ .‬برای نخس��تین بار در جنگ جهانی اول از آن در‬ ‫عدس��ی‌های ماسک‌های ضد گاز استفاده شد‪ .‬اما وقتی‬ ‫در دهه ‪1920‬م تعداد اتومبیل‌ها و سرعت آنها به طور‬ ‫چشمگیری افزایش یافت‪ ،‬جراحت‌های ناشی از شیشه‬ ‫مش��کل بزرگی شد و استفاده از شیشه‌های الیه دار در‬ ‫اتومبیل‌های امریکایی مرسوم شد‪.‬‬ ‫بخار برفک‌سوز برای شیشه‌های اتومبیل‬ ‫آن‌طور که س��ایت مخترعان قطعات اتومبیل مدعی ش��ده اس��ت‪ ،‬فیلیپ هارتمن ‪ 8‬ساله بود که با ساختن‬ ‫تیرکمان‌های کوچک نخس��تین گام خود را به س��مت کارآفرینی بر داش��ته و اکنون در س��ن ‪ 23‬سالگی در‬ ‫حال ایفای نقش در دو پروژه بزرگ اس��ت‪ .‬یکی از این پروژه‌ها به فیبرهای نوری مربوط می‌ش��ود که ارزان‌تر‪،‬‬ ‫کارآمدتر‪ ،‬و مطمئن‌تر هستند‪ ،‬اختراعی که نام او را به عنوان مخترع جوان سال ‪2008‬م به ثبت رساند‪.‬‬ ‫پروژه دیگر او «وایپراس��تیم» نام دارد‪ .‬این دس��تگاه بخار را وارد شیش��ه جلو اتومبی��ل می‌کنند و می‌تواند‬ ‫برفک‌های آن را در عرض ‪ 15‬ثانیه آب کند‪.‬‬ ‫او در این‌باره گفته اس��ت‪ :‬تصور کنید در حال رانندگی در جاده هس��تید و حش��رات روی شیش��ه اتومبیل‬ ‫نشس��ته‌اند و تمرکز ش��ما را به هم می‌ریزند‪ 20 .‬درصد تصادف‌ها از اجس��امی ناشی می‌شوند که روی شیشه‬ ‫اتومبیل می‌افتند و راننده را دچار مشکل می‌کنند‪ .‬این اختراع همه این مشکالت را حل می‌کند و دیگر مجبور‬ ‫نیستید صبح قبل از رفتن به کار برف‌ها را از روی شیشه پاک کنید‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫اختراع شیشه‌ای‬ ‫برای مقابله با دزدها!‬ ‫یک مخت��رع جوان به‌ن��ام حس��ن‌رضا برجعلی‪،‬‬ ‫مخترع شیش��ه‌های هوش��مند و مدیر برنامه‌ریزی‬ ‫اس��تراتژیک شرکت س��ایپا شیش��ه گفت‪ :‬یکی از‬ ‫ناهنجاری‌ها و مش��کالتی که در سال‌های گذشته‬ ‫مش��اهده می‌شد؛ این بود که س��ارقان با شکستن‬ ‫شیش��ه در جلوی خودرو اقدام به س��رقت وسایل‬ ‫داخل ماش��ین می‌کردند و البته شکس��تن شیشه‬ ‫خودرو امری سخت و مشکل است زیرا در عملیات‬ ‫حرارتی که بر روی آنها انجام می‌ش��ود شیش��ه‌ها‬ ‫تا ‪ 6‬بار مقاوم‌س��ازی می‌شوند و برای جلوگیری از‬ ‫شکل گرفتن چنین مسائلی صاحبان خودرو اقدام‬ ‫به نصب دزدگیر با حساس��یت باال بر روی ماشین‬ ‫می‌کردند که این خود باعث به وجود آمدن مشکلی‬ ‫دیگر برای صاحبان خودرو بود‪ ،‬چرا که کوچکترین‬ ‫عامل‪ ،‬باعث بلند شدن صدای آژیر دزدگیر می‌شد‬ ‫و صاحبان خ��ودرو برای رهایی از این مش��کل به‬ ‫اجبار اقدام به کاس��تن میزان حساس��یت دزدگیر‬ ‫می‌کردند‪ ،‬برخی از افراد نیز به مرور زمان نس��بت‬ ‫به ص��دای آژیر دزدگیر خ��ودرو خویش بی‌تفاوت‬ ‫می‌ش��دند که در نهایت باز ام��کان به وجود آمدن‬ ‫مش��کل برای صاحبان خودرو پدید می‌آمد‪ .‬مدیر‬ ‫برنامه‌ریزی اس��تراتژیک شرکت سایپا گفته است‪:‬‬ ‫تمامی عوامل یاد ش��ده منجر به شکل‌گرفتن طرح‬ ‫اولیه س��اخت وس��یله‌ای برای رفع مشکل شد‪ ،‬به‬ ‫گونه‌ای که تنها با شکس��تن شیشه ماشین‪ ،‬صدای‬ ‫آژیر دزدگیر خارج ش��ود‪ .‬این مخترع گفته اس��ت‪:‬‬ ‫ای��ن طرح ب��ر روی شیش��ه پراید آزمایش ش��د و‬ ‫خوشبختانه جواب داد‪.‬‬ ‫این اختراع در ایران ثبت ش��د؛ چ��ون این ایده‬ ‫برای نخس��تین بار در جهان مطرح شده بود برای‬ ‫ثبت و بررسی به امریکا فرستادیم و در مرکز ثبت‬ ‫اختراعات آن کش��ور نیز ثبت ش��د‪ .‬در حال حاضر‬ ‫شرکت بی‌ام‌و آلمان و شرکت جنرال موتور امریکا‬ ‫ب��ا گرفتن مجوز از ما‪ ،‬چیزی ش��بیه به این ایده را‬ ‫استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫او یادآور شده است‪ :‬در کشور ایران نیز به انتخاب‬ ‫و س��فارش مش��تری قابلیت نصب بر روی خودرو‬ ‫وجود دارد و در س��ال‌های بعد به ش��کل جدی‌تر‬ ‫وارد بازار خواهد ش��د‪ .‬این طرح ضمن صرفه‌جویی‬ ‫در هزینه‌ها‪ ،‬در مقایس��ه ب��ا دزدگیر دارای ضریب‬ ‫اطمینان باالیی است‪.‬‬ ‫اختراع شیشه‌های ضدنور‬ ‫در ایران‬ ‫شیشه‌های تضعیف‌کننده شدت نور به‌وسیله یک‬ ‫مخترع اصفهانی ساخته شده است‪ .‬میثم صادقی‪،‬‬ ‫دانش��جوی دانشگاه آزاد اس�لامی خمینی‌شهر در‬ ‫این باره گفت‪ :‬در زمان رانندگی متوجه ش��دم که‬ ‫در شب نور چراغ باالی خودروی مقابل وسعت دید‬ ‫رانندگان را ک��م می‌کند و این کاهش دید موجب‬ ‫ایجاد آسیب‌های جدی به راننده و اتومبیل خواهد‬ ‫ش��د در نهایت به فکر س��اخت شیش��ه‌ای افتادیم‬ ‫که با نصب آن در ماش��ین وس��عت دید را در شب‬ ‫افزای��ش دهد‪ .‬وی گفته اس��ت با گروه خود تالش‬ ‫برای ساخت شیشه‌ای که تضعیف‌کننده شدت نور‬ ‫باش��د‪ ،‬را آغاز کردیم و در پایان‪ ،‬پس از دو س��ال‬ ‫تالش مداوم موفق به س��اخت شیش��ه با خاصیت‬ ‫کاهش شدت نور شدیم‪.‬‬ ‫او درب��اره ویژگی‌های این شیش��ه یادآور ش��ده‬ ‫اس��ت‪ :‬کاهش ش��دت ن��ور در تمام ط��ول موج‌ها‬ ‫آی‌آر ت��ا یو‌وی مطابق ب��ا آخرین اس��تاندارد‌های‬ ‫شیش��ه اتومبی��ل و معیار‌های علمی و پزش��کی‪،‬‬ ‫ش��فافیت بسیار باال‪ ،‬ایجاد حرارت در سطح شیشه‬ ‫بدون داش��تن المنت‌های خطی حرارتی و آسیب‬ ‫نرساندن به چش��م راننده هنگام رانندگی در شب‬ ‫در مقابل نور باالی اتومبی��ل مقابل از ویژگی‌های‬ ‫این شیشه منحصر به فرد است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫کارآفرینی و‬ ‫ارزش‌های اقتصادی‬ ‫هنر و فرهنگ‬ ‫مریم ابراهیمی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫اگر از دو اثر هن��ری یک اثر را واالتر از اثری دیگر‬ ‫بدانیم در این میان ارزش فرهنگی امتیاز بیش��تری‬ ‫کس��ب می‌کند‪‌،‬در این صورت می‌توان انتظار داشت‬ ‫ک��ه در بازار هم قیمت بیش��تر وهمی��ن طور ارزش‬ ‫اقتصادی بیشتری داش��ته باشد‪ .‬تعمیم این مثال به‬ ‫بس��یاری از آثار‪ ،‬نشان‌دهنده نوعی همبستگی میان‬ ‫امتیازهای مبتنی‌بر سنجش‌های اقتصادی و فرهنگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫با وجود چنین همبستگی مثبتی در مواردی رابطه‬ ‫کل��ی میان ارزش اقتص��ادی و ارزش فرهنگی منفی‬ ‫اس��ت‪ .‬مثال‌هایی را می‌توان مط��رح کرد که در آنها‬ ‫ارزش فرهنگ��ی زی��اد با ارزش اقتص��ادی کم همراه‬ ‫اس��ت و به عکس‪ .‬س��ریال‌های عامه‌پسند تلویزیونی‬ ‫مثال��ی از کاالی��ی ب��ا ارزش فرهنگی ک��م و ارزش‬ ‫اقتصادی زیاد اس��ت‪ .‬یا در زمین��ه میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫کارخانه سیمان ری یا ماشین دودی تهران به عنوان‬ ‫نمونه‌های باستان‌شناس��ی صنعت��ی‪ ،‬ارزش فرهنگی‬ ‫زیادی دارند‪ ،‬ولی ممکن اس��ت به عنوان ملک هیچ‬ ‫ارزش بازاری نداش��ته باش��ند‪ ،‬زیرا دیگر به درد کار‬ ‫اصلی خود نمی‌خورند‪.‬‬ ‫به طور کل��ی‪ ،‬ارزش اقتصادی و فرهنگی هنر باید‬ ‫به عنوان مفاهیم متمایزی در هرگونه تفس��یر نظری‬ ‫از ارزش در گفتم��ان اقتصادی و فرهنگی از هم جدا‬ ‫شوند‪ .‬اگر اقتصاددانان ادعا کنند که اقتصاد می‌تواند‬ ‫کل ارزش فرهنگ��ی را در محدوده خود دربرگیرد و‬ ‫روش‌های ب��رآورد اقتصادی قابلیت ای��ن را دارد که‬ ‫همه جنبه‌های ارزش فرهنگی را در ش��بکه خود جا‬ ‫‌دهد‪ ،‬در این صورت خود را فریب می‌دهند‪.‬‬ ‫به نظر یک اقتصاددان برجس��ته اتریشی‪ ،‬هنرمند‬ ‫واقع��ی را باید کار‌آفرین تصور ک��رد و همان‌طور که‬ ‫کارآفرین اقتص��ادی در حوزه‌ه��ای مختلف فعالیت‬ ‫اقتص��ادی اقدام به نوآوری و خلق ش��یوه‌های جدید‬ ‫می‌کند و در این زمینه پیروان و مقلدان خود را دارد‪،‬‬ ‫هنرمن��د واقعی نیز پیروان و مقلدان خود را دارد‪ .‬هر‬ ‫دو اینها یعنی هنرمند و کارآفرین افرادی پویا‪ ،‬فعال‬ ‫و پرشور (پرانرژی) هستند که ویژگی‌های پیشتازی‬ ‫و رهبری را از خود نشان می‌دهند‪ ،‬درحالی‌که پیروان‬ ‫و مقلدان آنها افرادی منفعل‪ ،‬دنباله‌رو و ایستا هستند‬ ‫و امور را همان‌طور که هست می‌پذیرند‪.‬‬ ‫ش��ومپیتر‪( ،‬اقتص��اددان اتریش��ی) هنرمن��د را‬ ‫کارآفرینی می‌داند که اقالم مختلفی را با هم ترکیب‬ ‫و به یک قطعه هنری تبدیل می‌کند و در عین حال‪،‬‬ ‫ویژگ��ی اقتصادی هم ب��ه وجود م��ی‌آورد که ایجاد‬ ‫روش��ی برای بازاریابی نیز جزئی از اقالم این ترکیب‬ ‫است‪ .‬هنرمند می‌تواند ترکیب‌هایی را به وجود آورد‬ ‫که پولس��از باش��ند‪ .‬همچنین این امکان هس��ت که‬ ‫هنرمند ترکیبی را به وجود آورد که اقتصاد رسمی و‬ ‫انگیزه سود را در همه سطوح رد کند‪.‬‬ ‫هنرمندانی هس��تند ک��ه واقعیت‌ه��ای اقتصادی‬ ‫را به حس��اب می‌آورند‪ ،‬هنرمندان��ی وجود دارند که‬ ‫می‌خواهند پولساز باشند‪.‬‬ ‫بنا بر نظری که در این باره مطرح ش��ده است‪ ،‬در‬ ‫قلب کار‌آفرینی به طور عام و همچنین در حوزه هنر‬ ‫عنصر ترکیب نهفته است؛ ترکیب اجزا (اشیا‪ ،‬واژه‌ها‪‌،‬‬ ‫رنگ‌ها و …) به گونه‌ای بدیع و نو‪ .‬تفاوت کارآفرین‬ ‫اقتصادی با کارآفرین هنری این است که اولی هدف‬ ‫عمده‌اش خلق چیزی اس��ت نو (و سودآور) در حوزه‬ ‫اقتص��اد‌‪ ،‬درحالی‌که دومی هدفش خل��ق اثری نو و‬ ‫تازه اس��ت (و قابل تحس��ین) در حوزه هنر‪ .‬هرچند‬ ‫که پول‌س��ازی جزئی مهم از کارآفرینی هنری است‪،‬‬ ‫هدف اصلی آن را تشکیل نمی‌دهد‪ .‬بنابراین می‌توان‬ ‫کارآفرین��ی هنری را ایجاد ترکیب��ی بدیع در قلمرو‬ ‫فرهنگ دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹مقایسه کارآفرین و هنرمند با عامه مردم‬ ‫کارآفرین و هنرمند «پویاست» عامه مردم «ایستا»‬ ‫هس��تند این وضعیت تعادل را در هم می‌شکند‪ ،‬کار‬ ‫نو انجام می‌دهد‪ ،‬فعال و پرشور (پرانرژی) است‪ ،‬رهبر‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقایس��ه کارآفرین وهنرمن��د‪ ،‬ترکیب‌های جدید‬ ‫می‌آفریند به این شرح که‪:‬‬ ‫نس��بت به تغییر مقاومت درونی ندارد‪ ،‬با مقاومت‬ ‫در برابر تغییر می‌س��تیزد‪ ،‬از میان گزینه‌های متعدد‬ ‫به گونه‌ای شهودی انتخاب می‌کند‪.‬‬ ‫برای خالقیت از انگیزه‪ ،‬قدرت و نش��اط برخوردار‬ ‫است‪ ،‬منابعی در اختیار ندارد و آنچه را نیاز دارد وام‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫در نهایت می‌توان گف��ت‪ ،‬کارآفرینان و هنرمندان‬ ‫در جمع‪ ،‬از اعتال دهندگان عرصه اقتصادهنر خواهند‬ ‫ب��ود و این در حالی رخ می‌ده��د که تولیدات هنری‬ ‫معادله عرضه و تقاضا را به ش��کلی متوسط و منطقی‬ ‫حل کنند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارشی درباره نسبت‌های ارتباط میان فرهنگ و هنر با اقتصاد‬ ‫پران شدی‬ ‫از نوایش مرغ دل ّ‬ ‫هوش جان حیران شدی‬ ‫و ز صدایش‬ ‫ِ‬ ‫سپیده سحر‪ -‬گروه گزارش‪ :‬یکی از مباحثی که در سال‌های اخیر پرداختن‬ ‫به آن مورد توجه قرار گرفته‪ ،‬مناسبات میان پدیده‌های اقتصادی و فرهنگی‬ ‫در کل جهان اس�ت‪ .‬آنچه غیرقابل انکار به نظر می‌رس�د‪ ،‬ظهور نیروهای‬ ‫قدرتمند در بازار جهانی اس�ت که موقعیت‌ها را برای رویارویی آش�کارتر‬ ‫دغدغه‌ه�ای اقتصادی و فرهنگی جامعه ام�روز فراهم می‌کند‪ .‬آنچنانکه‬ ‫در تعدادی از مقاالت که از سوی فرهنگستان هنر منتشر شد در نشست‬ ‫در کارب��رد تفس��یر «فرهن��گ» در‬ ‫فعالیت‌ها‪ ،‬باید س��ه ویژگ��ی خالقیت در‬ ‫تولید‪ ،‬آفرینش و انتق��ال معنایی نمادین‬ ‫و نوع��ی عقالنیت در محص��ول را در نظر‬ ‫گرف��ت‪ .‬ب��رای مث��ال‪ ،‬هنره��ا در تعریف‬ ‫س��نتی خود – موس��یقی‪ ،‬ادبیات‪‌ ،‬شعر‪،‬‬ ‫تئات��ر‪ ،‬هنرهای تجس��می و مانند آنها –‬ ‫به آس��انی واج��د این ویژگی‌ها هس��تند‪.‬‬ ‫ای��ن معن��ا از واژه فرهن��گ‪ ،‬فعالیت‌هایی‬ ‫مانند فیلمس��ازی‪ ،‬داستانسرایی‪ ،‬برگزاری‬ ‫جش��نواره‪ ،‬روزنامه‌ن��گاری‪ ،‬نش��ر‪ ،‬ام��ور‬ ‫تلویزی��ون و رادی��و و برخ��ی جنبه‌ه��ای‬ ‫طراح��ی را هم درب��ر می‌گی��رد؛ زیرا در‬ ‫هر ک��دام از این م��وارد‪ ،‬ویژگی‌های الزم‬ ‫کم‌وبیش وجود دارد‪.‬‬ ‫انگی��زه‌اقتص��ادی فردگرایان��ه اس��ت‪،‬‬ ‫درحالی‌ک��ه انگیزه فرهنگ��ی جمع‌گرایانه‬ ‫است‪ .‬انگیزه فرهنگی را می‌توان اشتیاقی‬ ‫ب��رای تجرب��ه گروهی ی��ا ب��رای تولید یا‬ ‫مصرف جمعی دانس��ت ک��ه نمی‌توان آن‬ ‫را کام�لا به اف��راد تش��کیل‌دهنده گروه‬ ‫نس��بت داد‪ .‬این اش��تیاق‌ها ان��واع زیادی‬ ‫از فعالیت‌ه��ا را ش��امل می‌ش��وند‪ ،‬ول��ی‬ ‫می‌توانیم از هنرها به عنوان مثال استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬بس��یاری از کاالها و خدمات هنری‬ ‫بر حس��ب فعالیت‌گروهی تولید می‌شوند‬ ‫که در آن نتیجه حاصل کوش��ش جمعی‬ ‫اس��ت که مش��ارکت‌کنندگان در این کار‬ ‫آن را ب��اارزش ی��ا معنای��ی ورای چیزی‬ ‫می‌دانن��د که به‌راحت��ی بت��وان آن را به‬ ‫تمامی��ت نهاده‌های اف��راد درگیر در این‬ ‫کار نس��بت داد‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬مصرف‬ ‫هنرها – برای مثال در تئاترها و سالن‌های‬ ‫کنس��رت‪ -‬اغلب کنش��ی جمعی است که‬ ‫محرک آن این احس��اس است که تجربه‬ ‫گروهی چیزی بیش از مجموع پاسخ‌های‬ ‫مصرف‌کنندگان منفرد است و از آن فراتر‬ ‫می‌رود‪ .‬می‌ت��وان مواردی را ن��ام برد که‬ ‫به‌عکس این حال��ت‪ ،‬آثار هنری به‌صورت‬ ‫ام��ری ف��ردی تولی��د می‌ش��وند و حتی‬ ‫می‌توان آنها را فعالیتی در تنهایی دانست‬ ‫که فرد در خلوت خانه خود به موس��یقی‬ ‫گوش می‌دهد و ب��ه مصرفی فردگرایانه و‬ ‫شخصی مشغول است‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالی�ت هنری ف�ردی ه�م راه به‬ ‫اقتصاد هنر می‌برد‬ ‫هنرمندانی که در جمع و ارگان خاصی‬ ‫کار نمی‌کنند و به شکل فردی به فعالیت‬ ‫هنری می‌پردازند و به اصطالح در تنهایی‬ ‫اثری را خل��ق می‌کنند‪ ،‬عموما امید دارند‬ ‫اث��ر آنها ب��ا دیگران ارتباط برق��رار کند و‬ ‫بی‌گم��ان این اتفاق رخ می‌دهد و تعدادی‬ ‫از مردم با هنرهای این هنرمند نیز ارتباط‬ ‫برق��رار می‌کنن��د‪ .‬بنابرای��ن محص��والت‬ ‫هنری تولید و مصرف‌ش��ده هرچه باشند‪،‬‬ ‫فراگردهای تولید و مصرف‌شان را می‌توان‬ ‫نه‌تنه��ا ام��ری ف��ردی‪ ،‬بلک��ه همچنین‬ ‫نمودهای��ی از اراده جمعی دید که از اراده‬ ‫آوریل ‪ ۱۹۹۸‬اس�تکهلم‪ ،‬نمایندگان حدود ‪ ۱۵۰‬حکومت از سراس�ر جهان‬ ‫توافق کردند که فرهنگ باید از حاش�یه به مرکز سیاس�تگذاری اقتصادی‬ ‫آورده شود و در تدوین سیاست اهمیت بیشتری پیدا کند‪ .‬در نشست اکتبر‬ ‫‪ ۱۹۹۹‬فلورانس‪ ،‬بانک جهانی اعالم کرد‪ ،‬فرهنگ یکی از مولفه‌های ضروری‬ ‫توسعه اقتصادی است و از این پس فرهنگ نقش قوی‌تری در شکل‌گیری و‬ ‫مشروط‌کردن عملیات اقتصادی بانک جهانی بازی خواهد کرد‪.‬‬ ‫افراد شرکت‌کننده در این فراگردها فراتر‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش اقتص�ادی کااله�ا و خدمات‬ ‫فرهنگی‬ ‫بکارگی��ری مفاهی��م مربوط ب��ه ارزش‬ ‫اقتصادی درباره کاالها و خدمات فرهنگی‪،‬‬ ‫مس��تلزم آن اس��ت که بین دو نوع کاالی‬ ‫فرهنگ��ی تمایز قائل ش��ویم‪ -۱ :‬کاالهای‬ ‫فرهنگی که به ش��کل کاالهای خصوصی‬ ‫وجود دارند و بنابراین برای آنها قیمت‌هایی‬ ‫در ب��ازار‪ ،‬حداقل به‌طور بالقوه وجود دارد؛‬ ‫‪ -۲‬کاالهای��ی ک��ه کااله��ای عمومی نام‬ ‫دارن��د و برای آنها هیچ قیمت مش��هودی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬باید پذیرفت که بس��یاری از‬ ‫کاالها و خدمات فرهنگی درواقع کاالهای‬ ‫ترکیب��ی هس��تند و به‌ط��ور همزم��ان از‬ ‫ویژگی‌های کااله��ای خصوصی و عمومی‬ ‫برخوردارند‪.‬‬ ‫درب��اره کااله��ای فرهنگ��ی خصوصی‪،‬‬ ‫به‌آس��انی می‌توانی��م بس��نجیم ک��ه‬ ‫مصرف‌کنن��دگان در ازای به‌دس��ت‌آوردن‬ ‫چنین کاالهایی چقدر حاضرند بپردازند یا‬ ‫به‌عبارتی رسمی‌تر‪ ،‬حاضر به ازدست‌دادن‬ ‫چه چیزی هس��تند‪ .‬ب��رای اینگونه کاالها‬ ‫می‌توانی��م تابع‌های تقاضایی بس��ازیم که‬ ‫بسیار شبیه تابع‌های تقاضای دیگر کاالها‬ ‫هستند‪ .‬این تابع‌ تقاضا در کنار تابع‌ عرضه‬ ‫منعکس‌کنن��ده هزینه نهایی تولید کاالها‪،‬‬ ‫بازاری خصوصی به وجود می‌آورند که در‬ ‫آن در حال تعادل هستند‪.‬‬ ‫درباره کاالهای فرهنگی عمومی‪ ،‬برآورد‬ ‫تقاضا به‌دلیل نارسایی‌های فنون سنجش‪،‬‬ ‫مش��کالت زی��ادی دارد‪ .‬ب��ا وج��ود ای��ن‬ ‫محدودیت‌های نظری و عملی ارزشگذاری‬ ‫کااله��ای فرهنگ��ی‪ ،‬روش‌ه��ای ب��رآورد‬ ‫متداول را می‌توان به‌کار برد‪.‬‬ ‫در بخش��ی از مقاله‌ای ک��ه در ارتباط با‬ ‫فرهن��گ و هنر به رش��ته تحری��ر درآمده‬ ‫است‪ ،‬ارزش��گذاری‌های کاالهای فرهنگی‬ ‫را چنی��ن برمی‌ش��مارند‪ :‬ال��ف) ارزش‬ ‫زیبایی‌ش��ناختی‪ :‬می‌ت��وان حداق��ل ب��ه‬ ‫ویژگی‌ه��ای زیبای��ی‪ ،‬هماهنگ��ی‪ ،‬فرم و‬ ‫دیگ��ر ویژگی‌های زیبایی‌ش��ناختی اثر به‬ ‫دیده مولفه به‌رسمیت شناخته‌شده ارزش‬ ‫فرهنگ��ی آن اث��ر ن��گاه ک��رد و همچنین‬ ‫عناصر دیگری متاثر از سبک‌‪ ،‬مد و سلیقه‬ ‫خوب یا بد را به قرائت زیبایی‌شناختی اثر‬ ‫اضافه کرد‪.‬‬ ‫ب) ارزش معن��وی‪ :‬ای��ن ارزش ب��ا‬ ‫زمین��ه مذهب��ی کام�لا مرتب��ط اس��ت‪،‬‬ ‫چنانک��ه گوی��ی این اثر اهمی��ت فرهنگی‬ ‫خاص��ی را ب��رای اعضای یک دی��ن‪ ،‬قوم‬ ‫ی��ا دیگ��ر گروه‌بندی‌های فرهنگ��ی دارد‪.‬‬ ‫ای��ن ارزش می‌توان��د اس��اس این‌جهانی‬ ‫داش��ته باش��د؛ یعن��ی ب��ه ویژگی‌ه��ای‬ ‫درونی مش��ترک در همه انس��ان‌ها اشاره‬ ‫کن��د‪ .‬تاثی��رات مفی��د ارزش معن��وی‬ ‫عبارت‌اند از‪ :‬درک‪ ،‬روش��نگری و بصیرت‪.‬‬ ‫پ) ارزش اجتماعی‪ :‬یک اثر ممکن اس��ت‬ ‫حام��ل معن��ای ارتباط با دیگران باش��د و‬ ‫ممکن است به درک ماهیت جامعه‌ای که‬ ‫در آن زندگی می‌کنیم و به حس هویت و‬ ‫جایگاه کمک کند‪.‬‬ ‫ت) ارزش تاریخ��ی‪ :‬ی��ک مولف��ه مهم‬ ‫ارزش فرهنگ��ی اث��ر هنری ممکن اس��ت‬ ‫پیونده��ای تاریخ��ی آن باش��د‪ :‬چگون��ه‬ ‫ای��ن اثر هنری ش��رایط زندگ��ی در زمان‬ ‫آفرینش خ��ود را بازتاب می‌دهد و چگونه‬ ‫از طریق ایجاد احساس پیوستگی با زمان‬ ‫گذش��ته‪ ،‬زمان ح��ال را روش��ن می‌کند؟‬ ‫ث) ارزش نمادین‪ :‬آثار هنری گنجینه‌ها و‬ ‫حامالن معنا هستند‪ .‬قرائت یک نفر از یک‬ ‫اثر هنری ممکن است شامل استخراج معنا‬ ‫باشد که در این صورت‪ ،‬ارزش نمادین اثر‬ ‫ماهیت معنای بیان‌شده به‌وسیله آن برای‬ ‫مصرف‌کننده را دربر می‌گیرد‪.‬‬ ‫ج) ارزش اصال��ت‪ :‬تردیدی نیس��ت که‬ ‫اصال��ت و تمامیت یک اث��ر افزون بر دیگر‬ ‫مناب��ع یادش��ده ارزش‪ ،‬از ارزش قاب��ل‬ ‫تشخیص فی‌نفس��ه‌ای برخوردار است‪ .‬این‬ ‫ارزش ب��ه این واقعیت اش��اره دارد که اثر‬ ‫ترکیب نظام اقتصادی با نظام فرهنگی‪-‬هنری‬ ‫به طور کلی فعالیت‌هایی که هدف آنها انتقال معناس��ت‬ ‫ن��ه فایده‌گرای��ی و در عی��ن حال متضم��ن خالقیتی جدا‬ ‫از مه��ارت فنی‌ان��د‪ ،‬در این تعری��ف از فرهنگ می‌گنجند‪.‬‬ ‫فرهنگ دربرگیرنده عملکردهای عقالنی و هنری بش��ریت‬ ‫اس��ت‪ ،‬حتی اگر این عملکردها به‌ط��ور ناخودآگاه مثال در‬ ‫کاربرد زبان باشند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬اقتصاد کوششی عقالنی است که نمی‌تواند‬ ‫فارغ از فرهنگ باش��د و این امر که عامالن اقتصادی درون‬ ‫یک زیست‌بوم فرهنگی زندگی می‌کنند‪ ،‬نفس می‌کشند و‬ ‫تصمیم می‌گیرند‪ ،‬به آسانی قابل درک است‪ .‬همانگونه که‬ ‫گفتمان اقتصادی و فعالی��ت نظام‌های اقتصادی در درون‬ ‫زمینه‌ای فرهنگی شکل می‌گیرد‪ ،‬عکس این امر نیز صادق‬ ‫اس��ت و می‌توان دید که مناس��بات و فراگردهای فرهنگی‬ ‫نیز‪ ،‬در درون یک زیست‌بوم اقتصادی وجود و حضور دارند‬ ‫و آنها را می‌توان مطابق شرایط اقتصادی تفسیر کرد‪.‬‬ ‫تولی��د و مصرف فرهنگ��ی را می‌ت��وان درون چارچوبی‬ ‫صنعتی ق��رار داد و کاالها و خدمات تولید و مصرف‌ش��ده‬ ‫را می‌توان کاالهایی دانس��ت که واجد همان شرایط دیگر‬ ‫کاالهای تولیدش��ده درون نظ��ام اقتصادی هس��تند‪ .‬این‬ ‫رویک��رد بر تولید و مص��رف فرهنگ (به‌ط��ور عمده هنر)‬ ‫تمرک��ز می‌کند ک��ه فراگردهایی کاملا اقتصادی ش��مرده‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫در تفس��یر کار هنرمن��دان‪ ،‬می‌ت��وان گفت ک��ه این کار‬ ‫در درون یک ب��ازار کار انجام می‌ش��ود و فعالیت‌های این‬ ‫بازار با اس��تفاده از مفاهیم آش��نا ب��رای اقتصاددانان مثل‬ ‫مع��ادالت عرض��ه کار و تواب��ع درآمد (عای��دات)‪ ،‬تحلیل‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬ولی ممکن اس��ت پیش‌بینی‌ه��ای رفتار در این‬ ‫ب��ازار با نتای��ج حاصل متفاوت باش��د‪ ،‬زی��را هنرمندان به‬ ‫عن��وان یک طبقه از کارگ��زاران دارای ویژگی‌های خاصی‬ ‫‪.‬‬ ‫هس��تند‬ ‫همان اث��ر واقعی‪ ،‬اصی��ل و منحصربه‌فرد‬ ‫است که باز می‌نمایاند‪.‬‬ ‫‹ ‹الگوی تحلیلی نظام هنر‬ ‫برای شناخت هنر در کشور از رویکردی‬ ‫سیس��تمی استفاده می‌ش��ود که در آن به‬ ‫جای «بخش هنر» ک��ه رویکردی محدود‬ ‫دارد و صرفا ب��ه اندازه‌گیری مقادیر کمی‬ ‫می‌پ��ردازد – که در این حوزه بس��یار هم‬ ‫اندک است‪ -‬از الگویی استفاده می‌شود که‬ ‫«نظام هنر» نام دارد‪.‬‬ ‫«نظ��ام هن��ر» مجموعه‌ای متش��کل از‬ ‫سه جزء اصلی اس��ت که در این بخش به‬ ‫توضیح یک مورد از آنها پرداخته می‌شود‪.‬‬ ‫‪ )1‬واحدهای عملیاتی نظام هنر‬ ‫‪ )2‬روابط بی��ن واحدهای عملیاتی نظام‬ ‫هنر‬ ‫‪ )3‬رواب��ط واحده��ای عملیاتی و محیط‬ ‫پیرامون آن‬ ‫وجود محیط پیرامون در بررس��ی نظام‌‬ ‫هنر نش��انگر این واقعیت اس��ت که نظام‬ ‫هنری با وج��ود آنکه خود به‌هم‌پیوس��ته‬ ‫اس��ت و روابط متقابل درونی دارد‪ ،‬نظامی‬ ‫بس��ته نیست‪ ،‬بلکه با محیط‌های پیرامونی‬ ‫(محلی‪ ،‬ملی و بین‌المللی) ارتباط و تعاملی‬ ‫تعیین‌کننده دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹واحدهای عملیاتی نظام هنر‪:‬‬ ‫الف) واحدهای تولیدی که در آنها خلق‬ ‫آثار یا به تعبی��ری دقیق‌تر فرآیند ترکیب‬ ‫اج��زا ص��ورت می‌گیرد و محص��ول آن نو‬ ‫و قابل س��تایش اس��ت‪ .‬با توج��ه به اینکه‬ ‫خالقیت‌های هنری به هر دو شکل فردی‬ ‫و گروهی – در تنهای��ی و خلوت هنرمند‬ ‫و ی��ا در آتلی��ه و کارگاه هنرمندان‪ -‬انجام‬ ‫می‌شود‪ ،‬مراد از واحد تولیدی می‌تواند هم‬ ‫فرد باشد و هم گروه (بنگاه)‪.‬‬ ‫ب) واحده��ای س��تادی دربرگیرن��ده‬ ‫مراک��زی اس��ت ک��ه در زمین��ه هنرها به‬ ‫سیاس��تگذاری و تعیی��ن راهبرد‌ه��ا و‬ ‫برنامه‌ری��زی می‌پردازن��د و اقدام��ات آنها‬ ‫به‌طور مس��تقیم بر نق��ش‌هنرها و جایگاه‬ ‫هنرمند در جامعه‪ ،‬رش��د و پویایی هنرها‪،‬‬ ‫رونق ب��ازار هنرها (تولید‪ ،‬عرضه و تقاضا)‪،‬‬ ‫و رواب��ط با محیط‌ه��ای پیرامون��ی‪ ،‬تاثیر‬ ‫می‌گذارند‪.‬‬ ‫پ) واحدهای جنبی‪ ،‬مراکز و موسسات‬ ‫و افرادی هس��تند که نق��ش و وظیفه آنها‬ ‫در نظام تامین مواد اولیه نهادها‪ ،‬مهارت‌ها‬ ‫و تخصص‌ه��ا‪ ،‬برگ��زاری نمایش��گاه‌ها‪،‬‬ ‫کنس��رت‌ها‪ ،‬حراج‌ها‪ ،‬چاپ و نشر و تکثیر‬ ‫آثار‪ ،‬اعطای وام‪ ،‬تس��هیالت و تاسیسات و‬ ‫امثال اینهاست‪.‬‬ ‫نتیجه آنکه در فعالیت‌های متعددی که‬ ‫از نظر اقتصادی انجام می‌شود‪‌،‬اهدافی که‬ ‫در نظر است‪ ،‬فردگرایانه است‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫انگی��زه فرهنگ��ی جمع‌گرایان��ه اس��ت‪.‬‬ ‫انگی��زه‌ای که می‌تواند هم اش��تیاق گروه‬ ‫به ش��مار‌رود و هم هدفی ب��رای تولید یا‬ ‫مصرف جمعی باشد‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمان در گفت‌وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫‪23‬‬ ‫استخراج ساالنه ‪56‬میلیون تن ماده معدنی در کرمان‬ ‫مریم نظری ‪ -‬گروه استان‌ها‪ :‬هر روز صبح خروسخوان‪21 ،‬هزار و ‪ 425‬نفر کرمانی راهی‬ ‫معادن می‌ش�وند تا افزون بر ‪154‬هزار تن ماده معدنی را از زمین اس�تخراج کنند‪ .‬این‬ ‫یعنی روزانه چشم امید هزاران خانواده کرمانی به معدن دوخته شده است‪ ،‬چراکه هر‬ ‫اس�تان در کشور نعمتی خدادادی دارد که با سرمایه‌گذاری در آن می‌توان زمینه امرار‬ ‫معاش را در آن منطقه ایجاد کرد؛ یکی قنات‌های چندهزار س�اله دارد و یکی جنگل و‬ ‫دریا‪ .‬اس�تان کرمان نیز بهش�ت زمین‌شناسی است‪ .‬اینها را محمود س�لطانی‌زاده‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ .‬به گفت�ه او هرچند واحدهایی در این اس�تان در زمینه‬ ‫مع�دن و تجارت اس�تان کرمان به‬ ‫فرآوری مواد معدنی فعال هس�تند اما برای دوری از اقتصاد نفت‌محور‪ ،‬س�رمایه‌گذاری بر معادن و صنایع‬ ‫معدنی از مهم‌ترین گزینه‌هاست‪ .‬سلطانی‌زاده در گفت‌وگو با‬ ‫به پرسش‌های ما پاسخ گفته است‪.‬‬ ‫€ €میزان اش�تغالزایی‪ ،‬ارزآوری و اس�تخراج‬ ‫€ €معادن استان کرمان چقدر وسعت دارند؟‬ ‫اس��تان کرمان بزرگترین اس��تان معدنی کش��ور روزانه معادن استان چقدر است؟‬ ‫میزان اش��تغالزایی در بخش معدن حدود ‪21‬هزار‬ ‫و بهش��ت زمین‌شناسی ایران اس��ت‪ .‬محدوده‌های‬ ‫ثبت‌ش��ده بر کالک سازمان‪ ،‬وس��عتی حدود ‪ 150‬و ‪ 425‬نفر است‪ .‬ساالنه بالغ بر ‪56‬میلیون تن انواع‬ ‫هزار کیلومترمربع ب��رای انجام کارهای معدنی اعم موادمعدنی از معادن این اس��تان استخراج می‌شود‪.‬‬ ‫از درخواست ثبت محدوده‪ ،‬پروانه اکتشاف‪ ،‬گواهی این رقم روزانه بالغ بر ‪ 154‬هزار تن است‪.‬‬ ‫€ €چن�د واحد فرآوری مواد‬ ‫کش��ف و پروانه بهره‌برداری دارد‬ ‫معدنی دارید؟‬ ‫ک��ه در ‪ 4‬قط��ب زمین‌شناس��ی‬ ‫میزان اشتغالزایی‬ ‫در ح��ال حاض��ر ‪ 52‬واح��د‬ ‫«ارومی��ه‪ -‬دختر»‪« ،‬س��نندج‪-‬‬ ‫در بخش معدن حدود‬ ‫صنای��ع معدن��ی و ف��رآوری مواد‬ ‫س��یرجان»‪« ،‬ای��ران مرک��زی»‬ ‫نفر‬ ‫‪425‬‬ ‫و‬ ‫‪21‬هزار‬ ‫معدنی فعال در این اس��تان وجود‬ ‫و قط��ب «افیولی��ت» اس��ت‪.‬‬ ‫دارد ک��ه دانه‌بندی س��نگ‌آهن‪،‬‬ ‫پروانه‌ه��ای بهره‌ب��رداری در این‬ ‫است‪ .‬ساالنه افزون‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬گندله‪ ،‬آهن اسفنجی‪،‬‬ ‫اس��تان با وس��عت ‪3‬هزار و ‪250‬‬ ‫بر ‪56‬میلیون تن انواع‬ ‫کنس��انتره مس‪ ،‬مس کاتد‪ ،‬مس‬ ‫کیلومت��ر در قال��ب ‪ 330‬فق��ره‬ ‫این‬ ‫معادن‬ ‫از‬ ‫موادمعدنی‬ ‫آند و کنس��انتره زغال‪ ،‬کنسانتره‬ ‫درحال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫€ €ذخی�ره مع�ادن اس�تان استان استخراج می‌شود‪ .‬کرومیت و انواع س��نگبری‪ ،‬پوکه‬ ‫کرمان چه میزان برآورد شده این رقم روزانه افزون بر و انواع پودرهای صنعتی و معدنی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫است؟‬ ‫‪ 154‬هزار تن است‬ ‫€ €فعالی�ت بخش خصوصی‬ ‫م��واد معدنی اس��تان با ذخیره‬ ‫این استان در بخش معدن چه‬ ‫قطعی ح��دود ‪2/7‬میلی��ارد تن‬ ‫از انواع مواد معدنی اس��ت‪ .‬ش��اخص‌ترین این مواد محاسنی دارد؟‬ ‫همان‌ط��ور ک��ه می‌دانید در حال حاضر ش��رایط‬ ‫معدنی را مس‪ ،‬س��نگ‌آهن‪ ،‬زغال‌سنگ‪ ،‬کرومیت‪،‬‬ ‫تیتانیوم و س��نگ‌های تزئینی‪ ،‬نما و انواع خاک‌های اقتصادی کش��ور موقعیت وی��ژه‌ای دارد‪ .‬همچنین‬ ‫ض��رورت کاهش وابس��تگی ب��ه درآمده��ای نفتی‬ ‫صنعتی تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫درخواست واحدهای تولیدی خراسان رضوی از بانک‌ها‬ ‫ایرنا‪ :‬رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خراس��ان رضوی گفت‪:‬‬ ‫صنعتگ��ران خراس��ان رض��وی‬ ‫خواس��تار جلوگی��ری از مصادره‬ ‫واحدهای تولیدی بدهکار از سوی‬ ‫بانک‌ها هستند‪ .‬حسن حسینی گفت‪ :‬مصادره واحدهای‬ ‫صنعتی بدهکار مغایر با سیاست‌های اشتغالزایی دولت و‬ ‫حمایت از تولید اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬مصادره واحدهای‬ ‫صنعتی بدهکار در کشور به بهانه بدهی بانکی یا مالیاتی‬ ‫صدور گواهینامه‌های بهداشتی‬ ‫برای صادرات پسته به اروپا‬ ‫و ارتق��ای درآمده��ای دیگ��ر مطرح ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ازجمل��ه گزینه‌های درآم��دزا‪ ،‬س��رمایه‌گذاری در‬ ‫بخش معدن اس��ت‪ .‬ما نیازمند توسعه بخش معدن‬ ‫هستیم‪ .‬توسعه تحقق نمی‌یابد مگر با فراهم کردن‬ ‫زیرس��اخت‌ها برای صنایع معدن��ی و فرآوری مواد‬ ‫معدن��ی‪ .‬کرمان هم از این قاعده مس��تثنا نیس��ت‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه جایگاه معدن��ی و ظرفیت‌های معدنی‬ ‫استان‪ ،‬خواس��ت دولت‪ ،‬حمایت از بخش خصوصی‬ ‫است‪ .‬نیاز به س��رمایه‌گذاری برای توسعه اقتصادی‬ ‫و رف��ع محدودیت‌های ش��دید مال��ی دولت وجود‬ ‫دارد‪ .‬از ط��رف دیگ��ر اص��ل‪ 44‬قانون اساس��ی در‬ ‫زمینه خصوصی‌سازی مش��وق این نگرش است‪ .‬به‬ ‫این ترتیب اقتصاد ما باید در مس��یری حرکت کند‬ ‫که نقش بخش خصوصی در اقتصاد کش��ور تقویت‬ ‫ش��ود‪ .‬بدون شک ورود بخش خصوصی قدرتمند با‬ ‫توان فنی و مالی در زمینه اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و‬ ‫فرآوری مواد معدنی در صورت به‌وجود آوردن بستر‬ ‫و زیرساخت‌های الزم توسط دولت موجبات رشد و‬ ‫شکوفایی را در این بخش به‌وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫€ €در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی چقدر‬ ‫در این استان موفق بوده‌اید؟‬ ‫س��رمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش معدن‬ ‫مس��تلزم بسترسازی و ایجاد زیرساخت الزم توسط‬ ‫دولت است که متاسفانه در این زمینه کاستی‌هایی‬ ‫وج��ود دارد اما ما هم اقداماتی در دس��ت پیگیری‬ ‫داری��م‪ .‬ازجمل��ه کارهایی ک��ه در ح��ال انجام آن‬ ‫هس��تیم‪ ،‬حرک��ت به س��مت اکتش��اف در مقیاس‬ ‫وس��یع در کرمان اس��ت‪ .‬ما پهنه‌های��ی را در قالب‬ ‫پهنه‌ه��ای امیدبخ��ش تعریف کرده‌ایم‪ .‬نخس��تین‬ ‫پهنه‌های امیدبخش اکتشافی استان کرمان ‪ 4‬پهنه‬ ‫است به مس��احت ‪5‬هزار و ‪ 257‬کیلومترمربع‪ .‬این‬ ‫پهنه‌ها از مناطق امیدبخش هستند و در قطب‌‌های‬ ‫«س��نندج‪ -‬س��یرجان» و «ارومیه‪ -‬دخت��ر» واقع‬ ‫ش��ده‌اند که دارای ظرفیت معدنی در زمینه آهن و‬ ‫مس هستند‪ .‬جذب سرمایه‌گذار برای این پهنه‌ها از‬ ‫طریق فراخوان عمومی اعالم شده است‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬معاون غذا و داروی دانش��گاه علوم پزش��کی‬ ‫رفس��نجان گفت‪ :‬تعداد ‪ ۶۸۲‬گواهینامه بهداش��تی‬ ‫صادرات پس��ته و مغز پسته به اتحادیه اروپا توسط‬ ‫آزمایش��گاه مواد غذایی رفسنجان در ‪ ۹‬ماه نخست‬ ‫سال‌جاری صادر شده است‪.‬‬ ‫لیال چیت‌چی اظهار کرد‪ :‬آزمایش��گاه مواد غذایی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی رفس��نجان به عنوان یکی از‬ ‫آزمایش��گاه‌های رفرنس مورد تایی��د هیات اروپایی‬ ‫برای صادرات پسته است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬آزمایش��گاه مرجع س��ازمان غذا و‬ ‫دارو و دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان و رفسنجان‬ ‫تنها آزمایشگاه‌های موردتایید هیات اروپایی هستند‬ ‫که تمامی صادرات پس��ته به منطقه اروپا با تایید و‬ ‫صدور گواهی بهداشتی توسط یکی از ‪ 3‬آزمایشگاه‬ ‫مرجع امکانپذیر است‪.‬‬ ‫مع��اون غ��ذا و داروی دانش��گاه عل��وم پزش��کی‬ ‫رفس��نجان تصری��ح کرد‪ :‬دانش��گاه علوم پزش��کی‬ ‫رفس��نجان با تجهیزات آزمایشگاهی مورد قبول در‬ ‫این رابطه دارنده بیش��ترین تعداد گواهی بهداشتی‬ ‫صادره است‪.‬‬ ‫چیت‌چی عنوان کرد‪ :‬در ‪ ۹‬ماه س��ال‌جاری تعداد‬ ‫‪ ۶۸۲‬گواهی بهداش��تی برای صادرات پس��ته و مغز‬ ‫پسته به اروپا و همچنین ‪ ۱۶۳‬گواهی برای پسته و‬ ‫مغز پسته غیرصادراتی توسط این آزمایشگاه صادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته وی همچنین کل نمونه‌های‬ ‫پذیرفته‌ش��ده مواد خوراکی‪ ،‬آش��امیدنی‪ ،‬آرایشی و‬ ‫بهداش��تی توسط آزمایش��گاه مواد غذایی ‪ 4‬هزار و‬ ‫‪ ۹۴۶‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫یا پلمب انبار آنها‪ ،‬راهکاری منطقی نیس��ت‪ .‬رییس خانه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان رض��وی همچنین با‬ ‫قدردانی از تالش‌های ارزنده دولت تدبیر و امید برای رفع‬ ‫موانع تولید افزود‪ :‬هم‌اکنون علت بس��یاری از مش��کالت‬ ‫ایجاد شده در برخی از واحدهای صنعتی مربوط به ضعف‬ ‫مدیریت یا مسائل داخلی واحدها نیست و تولیدکنندگان‬ ‫در ایجاد آن نقش��ی نداش��ته‌اند‪ .‬وی همچنین خواستار‬ ‫کاهش نرخ س��ود تس��هیالت اعطایی به صنعتگران برای‬ ‫رونق تولید ملی شد و گفت‪ :‬خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراس��ان رض��وی ب��ه عن��وان فراگیرتری��ن تش��کل‬ ‫تولیدکنن��دگان اس��تان نرخ‌های فعلی را ب��ه نفع تولید‪،‬‬ ‫اشتغال‌آفرینی و اقتصاد ملی نمی‌داند‪ .‬حسینی ادامه داد‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان برای��ن باورن��د همان‌‌طور که نرخ س��ود‬ ‫س��پرده‌های مردم در چند روز اخیر مدیریت شد و ارقام‬ ‫کاه��ش یافت‪ ،‬نرخ س��ود تس��هیالت به‌ویژه تس��هیالت‬ ‫اعطایی ب��ه کارآفرینان نیز باید کاه��ش یابد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫صنعتگران خراسانی با استقبال از تصمیمات اخیر بانک‬ ‫مرکزی به منظور مدیریت و حذف رقابت ناسالم بانک‌ها‬ ‫شهرک صنعتی فاروج سنددار شد‬ ‫ایجاد ناحیه صنعتی در شهر بابک‬ ‫مه��ر‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫خراسان ش��مالی از اخذ س��ند مالکیت برای ‪۱۳۹‬‬ ‫هکت��ار زمین ش��هرک صنعتی شهرس��تان فاروج‬ ‫خبر داد‪ .‬محمدعلی یوس��فی گفت‪ :‬با پیگیری‌های‬ ‫شرکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان‪ ۱۳۹ ،‬هکتار‬ ‫زمین ش��هرک صنعتی فاروج دارای س��ند مالکیت‬ ‫ثبتی شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه هم‌اکنون تمام��ی اراضی در‬ ‫اختیار ش��هرک صنعتی فاروج دارای سند مالکیت‬ ‫ثبتی است‪ ،‬افزود‪ ۱۳ :‬ش��هرک و ناحیه صنعتی به‬ ‫مساحت حدود ‪ ۹۰۰‬هکتار نیز دارای سند مالکیت‬ ‫ثبتی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی استان‬ ‫خراسان شمالی افزود‪ :‬با آماده‌شدن اسناد شهرک‌ها‬ ‫و نواحی صنعتی‪ ،‬مشکالت واحدهای صنعتی برای‬ ‫ارائه اس��ناد به بانک‌ها و اخذ تس��هیالت بانکی رفع‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬یوس��فی ادامه داد‪ :‬قراردادهای مربوط به‬ ‫تخصیص زمین در ش��هرک‌های صنعتی هم‌ردیف‬ ‫اس��ناد رسمی اس��ت و بانک‌ها می‌توانند این اسناد‬ ‫را پذیرفته و تسهیالت اعتباری و حقوقی مربوط به‬ ‫اسناد رسمی را درباره این قراردادها اعمال کنند‪.‬‬ ‫ف��ارس‪ :‬فرماندار ش��هر باب��ک گفت‪ :‬ایج��اد ناحیه‬ ‫صنعتی یکی از نیازهای شهرستان شهربابک است‪.‬‬ ‫محمدرضا شریفی اظهار کرد‪ :‬زیرساخت‌های ثبت‬ ‫جهانی روس��تای صخره‌ای میمن��د باید با همکاری‬ ‫میراث فرهنگی فراهم شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬یک‌میلیارد تومان اعتبار به مشاغل‬ ‫خانگی برای تراش فیروزه در ش��هربابک اختصاص‬ ‫داده شده اس��ت و ‪ 52‬تعاونی ثبت شده‪ ،‬داریم که‬ ‫‪ 7‬یا ‪ 8‬ش��رکت فعال است‪ .‬شریفی عنوان کرد‪ :‬ارائه‬ ‫مجوز فروش دام‌ها در شهر بابک با مشکالتی مواجه‬ ‫اس��ت و تولید‪ 120‬تن شیر به حدود ‪ 50‬تن رسیده‬ ‫اس��ت‪ ،‬زیرا دامداران مش��کل ف��روش دام و تامین‬ ‫خوراک دام‌ها را دارند‪.‬‬ ‫نیاز به سرمایه در فرودگاه بجنورد‬ ‫مه�ر‪ :‬مدی��ر ف��رودگاه بین‌المللی بجن��ورد گفت‪ :‬از‬ ‫س��رمایه‌گذاران و طرح‌های سرمایه‌گذاری در فرودگاه‬ ‫این شهر در راس��تای توسعه خراسان شمالی حمایت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬محمود امانی آمادگی برای اعطای زمین به‬ ‫س��رمایه‌گذاران در این فرودگاه را اعالم کرد و با اشاره‬ ‫به اینکه طرح توسعه فرودگاه بجنورد باید در ‪۱۰‬سال‬ ‫گذشته انجام می‌ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬پروژه فرودگاه این شهر‬ ‫با برنامه‌ریزی‌ه��ا و اهداف تعیین‌ش��ده برنامه ارتقای‬ ‫فرودگاه‪ ،‬در س��ال گذش��ته با تدبیر استاندار خراسان‬ ‫شمالی و اختصاص ‪13/5‬میلیارد تومان اعتبار‪ ،‬دوباره‬ ‫آغ��از به کار کرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تملک زمین و تامین‬ ‫اعتبار آن تا س��ال‪ ۹۰‬برعهده اس��تانداری بود اما این‬ ‫موضوع سپس به فرودگاه بجنورد واگذار شد‪.‬‬ ‫برای اعطای سود به سپرده‌ها‪ ،‬خواستار کاهش نرخ سود‬ ‫تس��هیالت اعطایی به صنعتگران ب��ه منظور رونق تولید‬ ‫مل��ی هس��تند‪ .‬رییس خان��ه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراس��ان رضوی افزود‪ :‬از سوی دیگر نرخ سود دریافتی‬ ‫بانک‌ها از کارآفرینان ایرانی چندین برابر تولیدکنندگان‬ ‫خارجی اس��ت که این موض��وع عالوه ب��ر جلوگیری از‬ ‫توس��عه صنع��ت منجر ب��ه افزایش قیمت تمام ش��ده و‬ ‫کاهش ق��درت رقابت کاالهای ایرانی با مش��ابه خارجی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫هرمزگان؛ بهترین مکان‬ ‫برای استقرار صنایع بزرگ‬ ‫پریسا غفاری ‪ -‬گروه استان‌ها‪ :‬استاندار هرمزگان در‬ ‫همایش پیاده‌روی فوالد هرمزگان که به مناس��بت‬ ‫س��ومین س��الگرد افتتاح این مجتمع برگزار ش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به خشکس��الی‌های پیش رو‪ ،‬استان‬ ‫هرمزگان بهترین نقطه برای صنایع بزرگ است‪.‬‬ ‫جاس��م جادری ادامه داد‪ :‬ما از تمام صنایع دعوت‬ ‫می‌کنی��م ت��ا در کنار این س��واحل نیلگون تجارت‬ ‫کنند‪ ،‬اینجا آب هست‪ ،‬فقط باید شیرین شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬صنایع بزرگی در غرب اس��تان‬ ‫واق��ع اس��ت و انتظار می‌رود مردم اس��تان در اداره‬ ‫صنای��ع اس��تان س��هیم ش��وند و در مدیریت‌ها و‬ ‫بکارگیری نیروی انس��انی‪ ،‬اولویت ب��ا هرمزگانی‌ها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول تاکی��د کرد‪ :‬در ای��ن منطقه‪،‬‬ ‫آلودگی زیست محیطی زیاد است‪ ،‬خیر و برکت هم‬ ‫زیاد است و خوب است که هرمزگانی‌ها هم در این‬ ‫خیر و برکت سهیم باشند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش رسانه‌ها در‬ ‫توسعه صادرات کرمان‬ ‫علیرضا ابوالحسنی‬ ‫عضوانجمنروابط‌عمومیاستانکرمان‬ ‫کرمان اس��تانی مس��تعد در ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫اس��ت‪ .‬این اس��تان با دارا بودن ظرفی��ت صادرات‬ ‫پس��ته‪ ،‬خش��کبار‪ ،‬مصنوعات مس��ی و محصوالت‬ ‫معدن��ی در تولید محص��والت ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫نق��ش قابل‌توجه��ی را ایف��ا می‌کند و رس��انه‌ها با‬ ‫بیان توانمندی‌ها در رونق اقتصادی اس��تان کرمان‬ ‫نقش مهمی را ایفا می‌کنند‪ .‬نفوذ رس��انه‌ها در ابعاد‬ ‫مختل��ف جامعه زمینه الزم را ب��رای انعکاس نقاط‬ ‫ضع��ف و قوت در بخش‌های مختلف ازجمله بخش‬ ‫اقتص��ادی فراهم می‌کند‪ .‬باید ب��ا مدیریت صحیح‬ ‫و سیاستگذاری درس��ت در زمینه توسعه صادرات‬ ‫و بیان جایگاه اس��تان در توس��عه ص��ادرات و بیان‬ ‫جایگاه استان در توسعه اقتصادی منطقه اقدام کرد‪.‬‬ ‫در ش��رایطی ک��ه اقتص��اد کش��ور م��ا گرفت��ار‬ ‫نارسایی‌هایی اس��ت که منجر به وضعیت ناهنجار‬ ‫بیکاری‪ ،‬کمبود تولید ناخالص داخلی‪ ،‬کاهش قدرت‬ ‫س��رمایه‌گذاری دولت‪ ،‬ضعف در صادرات غیرنفتی‬ ‫و بیماری‌هایی از این دس��ت ش��ده‪ ،‬نیم نگاهی به‬ ‫وضعیت اقتصاد ما را به سوی این باور می‌کشاند که‬ ‫رشد‪ ،‬نوآوری‪ ،‬خالقیت و کارآفرینی تنها راه بهبود‬ ‫بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت‬ ‫حال فرداس��ت‪ .‬رس��انه‌ها با تولید و توزیع مطلوب‬ ‫اطالعات‪ ،‬نقش چش��مگیری در ارتقای آگاهی‌های‬ ‫گوناگون و ضروری داش��ته و جامع��ه را در نیل به‬ ‫تعالی و ترقی همه‌جانبه یاری می‌کنند‪ .‬این وظیفه‬ ‫خطیر بر‌عهده رسانه‌هاست که با ساخت برنامه‌های‬ ‫مناس��ب‪ ،‬افکار عمومی جامعه را به سمت ایجاد و‬ ‫توسعه فرهنگ نوآوری‪ ،‬خالقیت و کارآفرینی سوق‬ ‫دهند‪ .‬رس��انه‌های گروهی گوناگ��ون می‌توانند به‬ ‫نسبت درجه اهمیت و فراگیر بودن‌شان نقشی مفید‬ ‫در فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی نوآوری‪ ،‬خالقیت‬ ‫و کارآفرینی در کش��ور داشته باشند و با رویکردی‬ ‫توصیفی ـ تحلیلی به منظور تقویت هرچه بیش��تر‬ ‫فرهنگ مذکور در ایران راهکارهای اجرایی را ارائه‬ ‫کنند‪ .‬براى تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى به حضور‬ ‫رس��انه‌هایى که به انعکاس دقیق و شفاف رویدادها‬ ‫می‌پردازن��د نیاز اس��ت‪ .‬رس��انه‌ها در ایجاد امنیت‬ ‫اف��کار عمومى به واس��طه پرداختن ب��ه موضوعات‬ ‫روز کش��ور نیز نقش بس��زایى را ایفا می‌کنند‪ .‬ارائه‬ ‫راهکارهاى مناسب و کوتاه کردن دست سودجویان‬ ‫در ش��ایعه‌پراکنى‌هاى اقتصادى از دیگر نقش‌هاى‬ ‫برجسته رسانه‌هاس��ت و به‌عنوان پل ارتباطى بین‬ ‫مردم و مس��ئوالن باید نس��بت به انتش��ار صحیح‬ ‫اخبار و رویدادها اهتمام ورزند‪ .‬نوس��ازی اقتصادی‬ ‫و س��رمایه‌گذاری افراد جامعه ب��رای تقویت بنیان‬ ‫درآمد ناخالص ملی‪ ،‬فراهم کردن امنیت اقتصادی‬ ‫و صنعتی‪ ،‬مش��ارکت اقتصادی برای تولید‪ ،‬توزیع‪،‬‬ ‫مصرف‪ ،‬صادرات‪ ،‬عدالت اقتصادی‪ ،‬رفع نابرابری‌های‬ ‫اقتصادی و اجتماعی و‪ ...‬را از ش��اخص‌های توسعه‬ ‫وسایل ارتباط جمعی می‌توان در نظر گرفت‪ .‬نقش‬ ‫رسانه‌ها یکی از شرط‌های توسعه اقتصادی‪ ،‬توسعه‬ ‫ارتباطات و اطالعات اس��ت‪ ،‬تاثیر رسانه‌ها در حوزه‬ ‫اقتصاد تا اندازه‌ای است که رسانه‌های جدید (مانند‬ ‫اینترنت و به شکل کلی‌تر فناوری تبادل اطالعات)‬ ‫با کارکرد اقتصادی و تجاری شکل گرفته‌اند‪.‬‬ ‫رس��انه‌ها می‌توانند س��هم بخش‌های مهم تولید‬ ‫(صنعت‪ ،‬کش��اورزی و خدم��ات) و تاثیر هرکدام بر‬ ‫روند توسعه را به جامعه نشان دهند تا عوامل تولید‬ ‫به نس��بت صحیحی در این بخش‌ها توزیع‌ش��ده و‬ ‫بهترین استفاده ممکن از آنها به عمل آید‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر ترغیب مردم به اس��تفاده از کاالهای داخلی و‬ ‫معرفی کاالهای باکیفیت و اصالح فرهنگ و الگوی‬ ‫مص��رف کاالهای خارج��ی‪ ،‬یکی دیگ��ر از وظایف‬ ‫خطی��ر رسانه‌هاس��ت چراکه اطالع‌رس��انی در این‬ ‫زمینه می‌تواند در تنظیم بازار و جلوگیری از تضییع‬ ‫حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان موثر باشد‬ ‫و ب��ا حرکتی ملی آس��یب‌های واردش��ده از جانب‬ ‫قاچاق به تولید داخلی و حقوق مصرف‌کنندگان را‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی‬ ‫اس��تان اصفهان گفت‪ :‬در ‪ ۹‬ماه نخست امسال یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۳۹۴‬میلیون و ‪ ۹۵۴‬ه��زار و ‪ ۱۴۸‬لیتر‬ ‫بنزین در استان اصفهان مصرف شده است‪.‬‬ ‫حس��ین کرد با اش��اره به اینکه مصرف بنزین در‬ ‫این مدت نسبت به زمان مشابه سال گذشته ‪2/41‬‬ ‫درصد افزایش یافته اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در ‪ ۹‬ماه‬ ‫نخس��ت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۳۲‬میلی��ون و ‪ ۷۶۵‬ه��زار و ‪ ۲۶۳‬لیتر بیش��تر در‬ ‫استان اصفهان بنزین مصرف شده است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫واحدهای نساجی‬ ‫قزوین با تمام قوا‬ ‫تولید می‌کنند‬ ‫عبدالقهار ناصحی‬ ‫مدیرکلشرکتشهرک‌هایصنعتی قزوین‬ ‫اس��تان قزوین دارای واحدهای متعدد نساجی است‬ ‫و توانسته در این س��ال‌ها در زمینه تولید منسوجات‬ ‫بسیار فعال باشد‪ .‬این استان دارای بیش از ‪ 240‬واحد‬ ‫نساجی است که البته حدود ‪ ۱۲۰‬واحد آن فرسوده اند‬ ‫عالوه بر اینکه اغلب این واحدها با ظرفیت‌های کامل‬ ‫خود فعالیت نمی‌کنند‪ .‬علت ای��ن ناتوانی در تولید با‬ ‫تمام ظرفیت کارخانه‪ ،‬مشکالتی است که با آن دست‬ ‫و پنجه نرم می‌کنند‪ .‬یکی از مسائل پیش روی صنعت‬ ‫نس��اجی‪ ،‬تامین مواد اولیه پتروش��یمی اس��ت‪ .‬آنچه‬ ‫مسلم است اینکه بخش وس��یعی از واحدهای استان‬ ‫با مش��کل تامین مواد اولیه پتروشیمی دست و پنجه‬ ‫ن��رم می‌کنند چراکه قزوین در حوزه نس��اجی به‌ویژه‬ ‫در تولید نخ ویس��کوز فعالیت وسیعی دارد‪ .‬واحدهای‬ ‫نس��اجی نیاز مبرم به م��واد پتروش��یمی دارند‪ .‬البته‬ ‫قزوی��ن دارای تعداد زیادی واحدهای پالس��تیک نیز‬ ‫اس��ت که مواد پتروش��یمی‪ ،‬ماده اولیه آنها را تشکیل‬ ‫می‌دهد‪ .‬در حوزه بس��ته‌بندی نیز حدود ‪70‬درصد از‬ ‫محصوالت در بسته‌بندی‌های پالستیک قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫در یک نگاه وس��یع‪ ،‬تعداد زیادی از واحدهای قزوین‬ ‫درگیر بحث تامین مواد اولیه پتروش��یمی بوده و همه‬ ‫آنها با مشکل تامین مواد اولیه رو‌به‌رو هستند‪ .‬از آنجا‬ ‫که صنعت نس��اجی‪ ،‬صنعت هزینه‌بری است‪ ،‬واحدها‬ ‫ب��رای بقای خود نیاز به تامین منابع مالی دارند‪ .‬تهیه‬ ‫مواد اولیه پتروش��یمی یکی از آن هزینه‌های مشخص‬ ‫برای صنعت نس��اجی اس��ت که در صورت نداش��تن‬ ‫اعتبار‪ ،‬راه انداختن چرخ‌های آن ممکن نیست‪.‬‬ ‫در رابطه با مش��کالت صنعت نس��اجی قزوین باید‬ ‫گفت‪ ،‬مش��کل صنعت اس��تان و صنعت نساجی قابل‬ ‫تفکیک از کش��ور نیست‪ .‬یک مش��کل عمومی وجود‬ ‫دارد و آن س��ود باالی بانکی اس��ت که با سود صنعت‬ ‫همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫بس��یاری از واحدها توانایی پرداخت اقساط خود‬ ‫را نداش��ته و معوقات بانکی بسیاری دارند که ادامه‬ ‫کار را برای آنها دش��وار کرده اس��ت‪ .‬این شرایط به‬ ‫گونه‌ای اس��ت ک��ه در حال حاضر اگ��ر بانک‌ها هم‬ ‫تمایل به ارائه تس��هیالت با این سود باال به واحدها‬ ‫را داش��ته باش��ند آنها توانای��ی دریاف��ت ندارند‪ .‬با‬ ‫این وجود واحدهای نس��اجی اس��تان فعالیت خود‬ ‫را متوقف نکرده‌اند‪ .‬در ‪ 3‬س��ال گذش��ته در بخش‬ ‫منسوجات حدود ‪30‬درصد کاهش قیمت فروش در‬ ‫حوزه تولید نخ‌های ویسکوز ایجاد شده‪ ،‬این درحالی‬ ‫اس��ت که س��االنه حدود ‪20‬درص��د افزایش قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده وجود داش��ته اس��ت‪ .‬این اعداد به‌خوبی‬ ‫بیانگر تالش اس��تان قزوین در حوزه حفظ و توسعه‬ ‫صنعت نساجی است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫‌ ‪ :‬چگونگی و شرایط ناحیه صنعتی در شهرستان‬ ‫اردل با به پایان رسیدن فاز مطالعاتی ایجاد این ناحیه‬ ‫صنعتی‪ ،‬در نشس��تی با حضور مدیرعامل‪ ،‬کارشناسان‬ ‫شرکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان و نیز جمعی از‬ ‫سرمایه‌گذاران بررسی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی و امور‬ ‫بین‌الملل شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان چهارمحال و‬ ‫بختی��اری؛ رض��ا گنج��ی در‬ ‫حاش��یه این نشس��ت گفت‪ :‬از‬ ‫آنجا که اس��تان چهارمح��ال و بختیاری ظرفیت الزم‬ ‫برای جذب سرمایه‌گذار و احداث واحد‌های صنعتی را‬ ‫در تمام��ی نقاط خ��ود دارد‪ ،‬تمامی شهرس��تان‌های‬ ‫اس��تان دارای ش��هرک یا ناحیه صنعتی هس��تند اما‬ ‫متاس��فانه تقسیمات جغرافیایی استان سبب شده بود‬ ‫ت��ا شهرس��تان اردل از حیث ناحی��ه صنعتی بی‌بهره‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب ک��ه ایجاد ناحیه صنعتی در‬ ‫اردل نقش بسزایی در رونق صنعت‪ ،‬اشتغال و اقتصاد‬ ‫این شهرس��تان خواهد داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪42‬هکتار از اراضی این شهرس��تان ب��رای این امر در‬ ‫نظر گرفته شده است که پس از ایجاد زیرساخت‌های‬ ‫مناس��ب در آن ام��کان واگ��ذاری ‪28‬هکت��ار از آن‬ ‫به‌منظ��ور احداث واحد‌های صنعت��ی وجود دارد‪ .‬اخذ‬ ‫سند مالکیت اراضی این ناحیه صنعتی در دستور کار‬ ‫قرار دارد و از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا زمینه‬ ‫ایجاد زیرساخت‌های مناسب توسط این شرکت وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی قزوین به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مشکالت‪ ،‬کمر نساجی قزوین را خم کرده است‬ ‫فران�ک میرزای�ی‪ -‬گ�روه‬ ‫اس�تان‌ها‪ :‬استان قزوین دستی‬ ‫در صنعت نساجی دارد‪ .‬افزون‌بر‬ ‫‪ 7‬هزار و ‪ ۳۱۲‬میلیارد ریال س��رمایه‌گذاری‬ ‫برای ‪ ۲۴۶‬واحد نس��اجی در اس��تان قزوین‬ ‫انجام شده و برای حدود ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫اش��تغال ایجاد کرده اس��ت‪ .‬البته نکته قابل‬ ‫توجه در این زمینه مش��کالت به وجود آمده‬ ‫ل گذش��ته‬ ‫اقتصادی و صنعتی در چند س��ا ‌‬ ‫اس��ت که موجب ضعف واحدهای صنعتی و‬ ‫ناتوانی از تولید با تمام ظرفیت ش��ده اس��ت‬ ‫به‌ط��وری که تنها ح��دود ‪ ۱۰۰‬واحد فعال با‬ ‫ظرفیت‌های ‪ ۳۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد تولید می‌کنند‬ ‫و باق��ی آنه��ا به حال��ت تعطی��ل درآمده‌اند‪.‬‬ ‫ماشین‌آالت فرسوده‪ ،‬واردات بی‌رویه‪ ،‬قاچاق‬ ‫کاال و مواردی از این دست از جمله مشکالتی‬ ‫هستند که راه نفس صنعت نساجی قزوین را‬ ‫بن��د آورده و زمینه تعدیل نی��رو یا تعطیلی‬ ‫بسیاری از واحدها را نیز فراهم کرده است‪ .‬در‬ ‫این زمینه‬ ‫گفت‌وگویی با نیما بصیری‬ ‫تهران��ی‪ ،‬نایب رییس ات��اق بازرگانی صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی قزوین ترتیب داده است‬ ‫که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €وضعیت فعلی صنعت نساجی استان‬ ‫قزوین را چگونه می‌بینید؟‬ ‫در ح��ال حاض��ر‬ ‫واحده��ای نس��اجی‬ ‫اس��تان با ظرفیت زیر‬ ‫‪50‬درص��د تولی��د‬ ‫می‌کنند که علت عمده‬ ‫آن مشکالت پیش روی این صنعت است‪ .‬در‬ ‫ح��ال حاضر تمام تمرک��ز دولت روی صنعت‬ ‫پتروشیمی و فوالد اس��ت‪ .‬این درحالی است‬ ‫که هر کشوری توانایی تولید در یک بخش از‬ ‫صنع��ت را دارد و فوالد ب��ه دلیل آب‌بر بودن‬ ‫صنعت ایران نیست‪ .‬صنعتی که ایران را نجات‬ ‫می‌دهد صنعتی است که اشتغال ایجاد کند و‬ ‫آن صنعت نس��اجی است که سال‌های زیادی‬ ‫برای کشور اشتغالزا و درآمدزا بوده است‪.‬‬ ‫دول��ت از تولید و تاثیر آن بر رش��د صنعت‬ ‫می‌گوید اما توجهی به این صنعت اش��تغالزا‬ ‫و رون��ق بخ��ش نمی‌کن��د‪ .‬ای��ن بی‌توجهی‬ ‫بزرگترین فاجعه‌ای اس��ت ک��ه نتایج آن ‪10‬‬ ‫سال دیگر نمایان می‌شود‪ .‬منسوجات ایران از‬ ‫سال‌ها قبل برای بسیاری از کشورهای جهان‬ ‫شناخته ش��ده بوده و منس��وجات مورد نیاز‬ ‫خود را از ایران تامی��ن می‌کرده‌اند‪ .‬کارخانه‬ ‫چی��ت ری از جمل��ه کارخانه‌های��ی اس��ت‬ ‫که حجم بس��یار زیادی از درآم��د غیرنفتی‬ ‫اس��تان را از طریق ص��ادرات تامین می‌کرد‪.‬‬ ‫اگر س��رمایه‌ای که برای صنعت فوالد هزینه‬ ‫می‌ش��ود برای صنعت نساجی هزینه می‌شد‬ ‫امروز ایران در خاورمیانه حرف اول را می‌زد‪.‬‬ ‫€ €برخی می‌گویند از جمله مش�کالت‬ ‫نس�اجی واردات بی‌رویه است‪‌،‬نظر شما‬ ‫در این رابطه چیست؟‬ ‫عل��ت واردات بی‌روی��ه پارچ��ه و نخ پایین‬ ‫ب��ودن تعرفه‌ه��ای واردات اس��ت‪ .‬درای��ن‬ ‫زمین��ه تفاهمنامه جدیدی نیز میان کش��ور‬ ‫ای��ران و ترکیه منعقد ش��ده ک��ه به موجب‬ ‫آن از تاری��خ ‪ 11‬دی‌م��اه امس��ال ‪ 50‬درصد‬ ‫تعرفه‌ه��ای وارداتی منس��وجات کاهش پیدا‬ ‫می‌کند‪ .‬یعنی تعرف��ه پارچه از ‪ 78‬درصد به‬ ‫‪ 32‬درص��د‪ ،‬تعرف��ه نخ پنب��ه از ‪32‬درصد به‬ ‫‪16‬درص��د‪ ،‬تعرفه نخ مصنوع��ی از ‪24‬درصد‬ ‫ب��ه ‪12‬درصد کاه��ش پیدا می‌کن��د‪ .‬با این‬ ‫تفاهمنام��ه حجم ص��ادرات نس��اجی ایران‬ ‫نس��بت به حجم واردات منسوجات از کشور‬ ‫ترکیه پایین می‌آید‪ .‬زمانی که تعرفه کاهش‬ ‫پیدا کند مس��یر واردات محصوالت نس��اجی‬ ‫ترکیه هموار می‌ش��ود‪ .‬در این ش��رایط دیگر‬ ‫صادراتی انجام نمی‌شود‪ .‬زمانی که تولید یک‬ ‫کیلو نخ به دلیل هزینه‌های باالی تمام شده‬ ‫در داخل کش��ور از همان می��زان نخ وارداتی‬ ‫بیشتر می‌ش��ود‪ ،‬واحدها دیگر توانایی رقابت‬ ‫با کاالهای کشورهای دیگر را ندارند و به این‬ ‫ش��کل تولیدات داخلی از بین می‌رود‪ .‬موانع‬ ‫صادرات هم مزید بر علت می‌شود‪.‬‬ ‫€ €در رابط�ه ب�ا ای�ن موان�ع صادراتی‬ ‫توضیح دهید‪.‬‬ ‫به دلیل کیفیت باالی منس��وجات ایرانی‪،‬‬ ‫کشورهای همس��ایه حاضربه پرداخت سقف‬ ‫مش��خصی باالت��ر از محص��والت نس��اجی‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر ب��رای محص��والت ایران‬ ‫هس��تند اما به دلیل تصمیمات بدون برنامه‬ ‫مثل وضع عوارض سنگین برای کامیون‌های‬ ‫ترکیه‪ ،‬قیمت تمام شده باال می‌رود و در واقع‬ ‫جلوی صادرات گرفته می‌شود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫دولت محصوالت پتروش��یمی را با ارز دولتی‬ ‫صادر می‌کند اما تولیدکننده داخلی باید این‬ ‫م��واد را ب��ا ارز آزاد تهیه کن��د‪ .‬این کار روی‬ ‫قیمت تمام شده محصول تاثیر می‌گذارد و از‬ ‫آنجا که س��ود صادرات پایین است نمی‌تواند‬ ‫در بازار رقابتی موفق شود‪.‬‬ ‫€ €آیا هدفمند کردن یارانه تاثیری بر‬ ‫این صنعت داشته است؟‬ ‫به طور حتم از آنجایی که صنعت نساجی‬ ‫ی��ک صنعت پرهزینه و پرانرژی محس��وب‬ ‫می‌ش��ود‪ ‌،‬نقدینگی واحده��ا را درگیر خود‬ ‫می‌کند‪ .‬در این شرایط آزاد شدن قیمت‌ها‬ ‫بر هزینه‌های تمام شده اثر می‌گذارد‪ .‬نمونه‬ ‫آن واحدی اس��ت که درس��ال ‪ 90‬با تمام‬ ‫ظرفیت تولی��د فعالیت می‌ک��رده و هزینه‬ ‫برق ماهانه آن ‪ 15‬میلیون تمام بوده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر همین کارخانه با ‪ 50‬درصد‬ ‫ظرفی��ت خود تولید می‌کند و در عوض ‪65‬‬ ‫میلیون تومان هزینه برق مصرفی می‌دهد‪.‬‬ ‫یعنی ‪ 50‬درصد کاهش تولید و ‪ 200‬درصد‬ ‫افزای��ش هزینه‪.‬در هیچ ج��ای دنیا ممکن‬ ‫نیس��ت صنعتی با ‪200‬درصد هزینه تولید‬ ‫بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫€ €قاچاق کاال یکی از مشکالت دیگر‬ ‫در مس�یر نس�اجی قزوین است‪ ،‬نظر‬ ‫شما چیست؟‬ ‫به جز واردات رسمی منسوجات به کشور‪،‬‬ ‫از کشورهای پاکستان‪ ،‬هند‪ ‌،‬ترکیه و چین‬ ‫وارداتی انجام می‌شود که از مبادی قانونی‬ ‫نیست‪ .‬یعنی به شکل قاچاق از مرزها وارد‬ ‫می‌شود‪ .‬نمونه بارز آن نخ‌های چینی است‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د اگر واردات قاچاق کنترل‬ ‫نش��ود تمام واحدهای مستقر دراستان که‬ ‫درحال حاضر ب��ا ‪ 40‬درصد ظرفیت تولید‬ ‫می‌کنند تعطیل خواهند شد اما اگر تولید‬ ‫انج��ام ش��ود آنه��ا می‌توانند دوب��اره احیا‬ ‫ش��وند و با ظرفیت کامل خود تولید داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬البته اگر مس��ائل و قوانین مربوط‬ ‫به تس��هیالت تسهیل ش��ود‪ .‬در این رابطه‬ ‫نیاز است تا س��ازمان‌های مرتبط از جمله‬ ‫دارایی‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬ادارات برق‪ ،‬گاز و‬ ‫مخابرات همکاری‌های الزم را با واحدهای‬ ‫نساجی استان داش��ته باشند‪ .‬همین امروز‬ ‫واحدی در شهر صنعتی کاسپین اطالع داد‬ ‫ک��ه اداره گاز‪ ،‬گاز مورد نی��از آنها را تامین‬ ‫نمی‌کند‪ .‬این واحد با واردات ماشین‌آالت با‬ ‫ارز آزاد قصد راه‌اندازی تولید را دارد و اداره‬ ‫گاز س��وخت الزم برای راه‌ان��دازی را برای‬ ‫آنها تامین نمی‌کند‪.‬‬ ‫€ €بسیاری از واحدهای صنعتی استان‬ ‫ب�ا مش�کل فرس�ودگی ماش�ین‌آالت‬ ‫مواجه هستند‪ ،‬علت چیست؟‬ ‫چند س��ال قبل‪ ،‬تس��هیالتی به منظور‬ ‫نوسازی ماشین‌آالت به واحدهای نساجی‬ ‫اس��تان داده ش��د که در زمینه نوسازی از‬ ‫آنها اس��تفاده نش��د‪ ،‬حاال این ماشین‌آالت‬ ‫نفس‌های آخر را می‌کش��ند‪ .‬ب��رای تهیه‬ ‫و تجهیز خ��ط تولید به فن��اوری روز نیاز‬ ‫است و واحدها با این ماشین‌آالت فرسوده‬ ‫نمی‌توانن��د ب��ازده تولیدی خوبی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ 15‬درصد واحدهای چهارمحال و بختیاری با ظرفیت کامل‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بررسی شرایط ایجاد ناحیه‬ ‫صنعتی در شهرستان اردل‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫ایسنا‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمحال‬ ‫و بختیاری با بیان اینکه تنها ‪ 15‬درصد واحدهای تولیدی‬ ‫استان با ظرفیت کامل فعالیت دارند‪ ،‬از تالش این سازمان‬ ‫به‌منظور رفع مشکالت صنعت استان خبر داد‪.‬‬ ‫سیدنعیم امامی از ثبت ‪ 1250‬واحد صنعتی ثبت شده‬ ‫در اس��تان خبر داد و اظهارک��رد‪ :‬اکنون از این تعداد تنها‬ ‫ی��ک هزار واحد صنعتی در حال فعالیت هس��تند و ‪250‬‬ ‫واحد دیگر فاقد فعالیت‌اند و از چرخه تولید خارج شده‌اند‪.‬‬ ‫وی ضع��ف و ناتوانی در مدیریت صحیح واحد تولیدی‪،‬‬ ‫نب��ود اعتب��ار کافی برای تولید محص��ول و تحریم‌ها را از‬ ‫عمده‌تری��ن دالیل تعطیلی واحده��ای تولیدی و صنعتی‬ ‫استان برشمرد‪.‬‬ ‫امامی با اش��اره به وضعیت چرخه تولی��د صنایع فعال‬ ‫اس��تان گف��ت‪ :‬از صنایع فعال اس��تان تنه��ا ‪ 15‬درصد‬ ‫قزوین‪ ،‬آماده همکاری با سرمایه‌گذاران‬ ‫‌ ‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان قزوین در بازدید از کارخانه‌های کاش��ی‬ ‫پ��ارس‪ ،‬تی��زرو و تبد‪ ،‬در ش��هر صنعت��ی البرز با‬ ‫تاکید بر تعامل هرچه بیش��تر مدیران کارخانه‌ها‬ ‫با دس��تگاه‌های اجرایی‪ ،‬به ویژه سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای حل و رفع مشکالت پیش‌رو‪،‬‬ ‫خواس��تار اس��تفاده از امکان��ات و توانمندی‌های‬ ‫اس��تان در بخش‌ه��ای مختلف کارخانه‌ها ش��د‪.‬‬ ‫علی پرزحمت در جلس��ه‌ای که در حاش��یه این‬ ‫بازدید در محل کارخانه برگزار شد گفت‪ :‬سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان قزوین آمادگی‬ ‫الزم برای هرگونه همکاری جهت س��رمایه‌گذاری‬ ‫در ه��ر جای ایران که هس��تید رویدادهای ش��هر و اس��تان‌تان در‬ ‫حوزه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را رصد کرده و با انعکاس آن در روزنامه و‬ ‫پیشنهاد‌ها و راهکارها را مطرح کنید‪.‬‬ ‫سایت آنالین گسترش‬ ‫ب��ا ظرفیت کام��ل و دیگر واحدها ب��ا ظرفیتی حدود ‪30‬‬ ‫ت��ا ‪ 60‬درصد در حال فعالیت هس��تند‪ .‬وی همچنین به‬ ‫تشریح مشکالت صنعت اس��تان پرداخت و افزود‪ :‬اعتماد‬ ‫نکردن بانک‌ها به واحدهای تولیدی برای پرداخت اقساط‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬دریافت اعتبار از بانک‌ها توسط افراد به بهانه‬ ‫راه‌اندازی واحد تولیدی و استفاده برای موارد دیگر و نبود‬ ‫نظارت صحیح روی فعالیت واحدهای صنعتی اس��تان از‬ ‫مشکالتی هستند که مانع پیشرفت و استفاده از حداکثر‬ ‫توان صنعتی اس��تان می‌ش��وند‪ .‬امامی تحریم‌های غرب‬ ‫علیه ایران را از دیگر چالش‌های صنعت اس��تان و کشور‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬پس از تحریم‌ها بانک‌ها با کمبود شدید‬ ‫منابع مالی مواجه ش��دند‪ ،‬همچنین صندوق توسعه ملی‬ ‫برای جذب س��رمایه‌گذاری از سوی بانک‌ها با محدودیت‬ ‫مالی شدید مواجه است‪.‬‬ ‫و اجرایی کردن طرح‌های مجموعه هلدینگ‌های‬ ‫بنی��اد مس��تضعفان در ای��ن اس��تان را دارد‪ .‬وی‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم‬ ‫مل��ی و مدیریت جهادی در تالش هس��تیم تا در‬ ‫کنار بخش خصوصی و با همکاری هم مش��کالت‬ ‫این ح��وزه را مرتف��ع کنیم تا صنایع اس��تان به‬ ‫موفقیت‌ه��ای چش��مگیری در عرص��ه تولی��د و‬ ‫بازارهای جهانی برسند‪ .‬وی در پایان ضمن اعالم‬ ‫همکاری همه‌جانب��ه‪ ،‬برای س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫صنعتی و معدنی در س��طح اس��تان قزوین‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫قزوین برای همکاری الزم آمادگی کامل دارد‪.‬‬ ‫وی از کاهش ارزش پول ملی و در نهایت افزایش هزینه‬ ‫تولید به دلیل گران تمام شدن کاالهای واسطه‌ای و مواد‬ ‫اولی��ه تولیدی واحدهای صنعتی به عنوان معضالت دیگر‬ ‫تولید و صنعت یاد ک��رد و افزود‪ :‬افزایش نر ‌خ بهره ‪ 27‬تا‬ ‫‪ 28‬درصدی از س��وی بانک‌ها به دلیل کمبود منابع مالی‬ ‫برای س��رمایه‌گذاران و افزایش هزینه س��رمایه‌گذاری نیز‬ ‫مشکالت بخش صنعت را تشدید کرده است‪.‬‬ ‫امامی با بیان اینکه س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫دیگر ارگان‌ه��ای دولتی برای حمایت از تولیدکنندگان و‬ ‫صنعت اس��تان در تالش��ند تا هرچه زودتر مشکالت را از‬ ‫پیش روی صنعت اس��تان بردارن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬صندوق‬ ‫توس��عه ملی در تالش است تا ضمن ارائه تسهیالت ارزان‬ ‫قیمت به واحدهای اولویت‌دار و مادر استان از این صنایع‬ ‫حمایت‌ه��ای الزم را انجام دهد‪ .‬به گفته امامی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با حمایت اس��تانداری اقدام به‬ ‫ارائه راهکارهای ویژه برای کاهش مشکالت صنعتی کرده‬ ‫اس��ت که تش��کیل کمیته پایش صنعت و کمیته پایش‬ ‫تجارت خارجی برای بررس��ی مشکالت صنعت استان به‬ ‫شکل موردی‪ ،‬توسعه تجارت خارجی و چالش‌های پیش‬ ‫روی تجارت خارجی استان و حمایت از طرح‌های مادر و‬ ‫اولویت‪‎‬دار استان در زمینه مالی را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫صنعتآلومینیوم استانمرکزینیازمندنقدینگیاست‬ ‫ایس�نا‪ :‬دبیر انجمن آلومینیوم استان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫‪ 50‬درص��د تولید صنع��ت آلومینیوم تحت‌الش��عاع‬ ‫نب��ود نقدینگی اس��ت‪ .‬محمد بهرامی ب��ا بیان این‬ ‫مطلب اظه��ار ک��رد‪ :‬صنع��ت آلومینی��وم نیازمند‬ ‫نقدینگی باالیی است تا حدی که یک واحد کوچک‬ ‫تولیدکننده پروفیل آلومینیوم به‌طور میانگین در ماه‬ ‫حدود ‪ 2‬میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد و در یک‬ ‫دوره ‪ 3‬ماه تولید نیز ‪ 6‬میلیارد تومان کمترین میزان‬ ‫نقدینگی مورد نیاز یک کارخانه تولید‌کننده پروفیل‬ ‫آلومینیوم است‪ .‬وی گفت‪ :‬ظرفیت اسمی تولید در‬ ‫کارخانه آلومینیوم ‪ 220‬هزار تن ش��مش آلومینیوم‬ ‫و پیلت‌های آلیاژی است در حالی که هم‌اکنون این‬ ‫خبرنگار افتخاری روزنامه ما شوید‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۸۰‬هزار تن در سال است که از این میزان‬ ‫‪ 60‬درصد‪ ،‬معادل یکصد هزار تن صادر می‌شود‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬حدود ‪ 250‬واحد آلومینیوم در حوزه صنایع‬ ‫پایین‌دستی در استان وجود دارد که ‪ 200‬واحد در‬ ‫حوزه تولی��د پروفیل فعالیت دارند و ‪ 50‬واحد دیگر‬ ‫در زمین��ه تولی��د ظروف و ن��ورد آلومینیوم فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ .‬دبیر انجمن آلومینیوم اس��تان مرکزی در‬ ‫ادامه تصریح کرد‪ :‬عمده مواد اولیه مورد نیاز صنعت‬ ‫آلومینیوم در اس��تان در زمینه تولید پروفیل توسط‬ ‫ضایعات��ی ک��ه از ع��راق وارد ایران می‌ش��ود تامین‬ ‫می‌ش��ود که این ضایعات مشکالت زیست محیطی‬ ‫به همراه دارند‪.‬‬ ‫برای ارتباط با گروه استان ها‬ ‫با شماره تلفن ‪021-88714224‬تماس بگیرید‬ ‫یا به ‪ states@smtnews.ir‬ایمیل بزنید‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫ضعف زیر ساخت‌ها‪ ،‬رشد قدرت برتر اقتصادی امریکای التین را کاهش داد‬ ‫‪25‬‬ ‫قطار اقتصادبرزیل در انتظار بازگشت به ریل‬ ‫گروه تجارت‪« :‬دیلما روسرف» در دومین روز از سال جدید میالدی‬ ‫ب�رای دومی�ن بار به عن�وان رییس‌جمهوری برزیل انتخاب ش�د تا‬ ‫‪۲۰۱۵‬م را ب�ا اتفاقی خوب ش�روع کند اما ای�ن (انتخاب دوباره‌اش)‬ ‫دلیل نمی‌ش�ود ت�ا رییس‌جمهور س�رزمین س�امبا و فوتبال که به‬ ‫عنوان یکی از ‪ ۱۰‬زن قدرتمند جهان هم شناخته می‌شود‪ ،‬از کارنامه‬ ‫اقتصادی دولتش و در نتیجه وضعیت معیشت مردمش راضی باشد‪.‬‬ ‫برزی��ل ب��ا در اختی��ار داش��تن بخش‌های‬ ‫گس��ترده و توسع ‌ه یافته کش��اورزی‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫تولی��د‪ ،‬خدم��ات و نی��روی کار‪ ،‬دارای تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی بیش از س��ایر کش��ورهای‬ ‫امریکای التین است و این امر برزیل را تبدیل‬ ‫به قدرت اقتصادی منطقه کرده‌اس��ت‪ .‬برزیل‬ ‫درح��ال گس��ترش حضور خ��ود در بازارهای‬ ‫جهان��ی اس��ت‪ .‬براس��اس گ��زارش صندوق‬ ‫بین‌المللی پول و بانک جهانی‪ ،‬برزیل نهمین‬ ‫اقتص��اد بزرگ جه��ان از نظ��ر برابری قدرت‬ ‫خرید و یازدهمی��ن قدرت اقتصادی جهان از‬ ‫نظر نرخ داد و س��تد بازار اس��ت‪ .‬این کش��ور‬ ‫دارای اقتصاد متنوع و درآمد متوس��ط‌است‪.‬‬ ‫به ع�لاوه برزیل دارای پیش��رفته‌ترین بخش‬ ‫صنعتی در امریکای التین به ش��مار می‌رود‪.‬‬ ‫صنایع برزیل یک‌س��وم تولید ناخالص داخلی‬ ‫این کش��ور را به خود اختصاص داده‌است که‬ ‫شامل صنایع خودروسازی‪ ،‬فوالد‪ ،‬پتروشیمی‪،‬‬ ‫رایانه‪ ،‬هواپیما و نی��ز کاالهای مصرفی بادوام‬ ‫می‌شود‪ .‬به عالوه برزیل جزو کشورهایی است‬ ‫که درآمده��ای ارزی قابل توجه��ی از محل‬ ‫گردشگری دارد‪«.‬سائوپائولو» و جذابیت‌هایش‬ ‫باعث ش��ده تا برزیلی‌ها هم سهم چشمگیری‬ ‫در صنعت توریس��م جهانی داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫س��ائو پائول��و که ب��ه «س��رزمین ب��اران» یا‬ ‫«س��امبا» هم مشهور اس��ت‪ ،‬بزرگترین شهر‬ ‫برزیل و همچنی��ن بزرگترین و ثروتمند‌ترین‬ ‫ش��هر نیمکره جنوبی امری��کای التین و البته‬ ‫دهمین شهر ثروتمند دنیاست‪ .‬مشخصه‌های‬ ‫منحصربه‌ف��رد‪ ،‬طرز زندگی جالب س��اکنان‬ ‫و البت��ه رس��توران‌های بین‌الملل��ی و بومی‪،‬‬ ‫س��ائوپائولو را ب��ه یک��ی از پرطرفدار‌تری��ن‬ ‫ش��هرهای دنیا برای توریست‌ها تبدیل کرده‬ ‫ت��ا از این طریق برزیل هم س��همی از صنعت‬ ‫توریسم جهانی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات و واردات‬ ‫چین‪ ،‬ایاالت متحده امریکا‪ ،‬آرژانتین‪ ،‬هلند‬ ‫و آلمان کش��ورهایی هستند که برزیل به آنها‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫برزیل در س�الی ک�ه میزبان جام جهانی فوتبال ب�ود با افت قابل‬ ‫مالحظه‌ای در سرعت رشد اقتصادی مواجه شد؛ تجربه‌ای که نشان داد‬ ‫فوتبال هم نتوانسته اقتصاد این کشور را از کاهش سرعت رشد نجات‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫صندوق بین‌المللی پول از ضعف زیرس�اخت‌ها به عنوان‬ ‫اصلی‌ترین مانع برای بهبود رش�د اقتصادی در‬ ‫برزی�ل یاد کرده و همچنین گفته ک�ه اصالحات نهادی نیز از جمله‬ ‫مواردی است که می‌‏تواند در بهبود شرایط اقتصادی در برزیل موثر‬ ‫باشد‪ .‬باید دید روس�رف می‌تواند در ‪ ۴‬سال دوم ریاست‌جمهوری‪،‬‬ ‫قطار اقتصاد را به ریل توسعه بازگرداند یا برزیل هم مانند خیلی از‬ ‫کشورهای توسعه یافته جهان «کاهش رشد» در بخش مهمی‬ ‫چون اقتصاد را تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫خدمات ایران برخوردار اس��ت‪ .‬برزیل به ایران‬ ‫گوش��ت بی‌اس��تخوان یخ زده‪ ،‬قند و شکر از‬ ‫نیشکر تصفیه نش��ده‪ ،‬توتون و تنباکو‪ ،‬روغن‬ ‫خام و س��ویا‪ ،‬شاس��ی موتور اتوبوس‪ ،‬گوشت‬ ‫مرغ و خروس یخ‌زده می‌فروش��د و همچنین‬ ‫کفپوش مخملباف‪ ،‬سنگ مرمر‪ ،‬سفالینه‌های‬ ‫شیشه‌ای‪ ،‬ظروف شیشه‌ای‪ ،‬مصنوعات چدنی‪،‬‬ ‫مصنوعات آهنی‪ ،‬اجزا و قطعات ماشین آالت‬ ‫و ماشین‌آالت نانوایی خریداری می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فوتبال در خدمت تجارت‬ ‫جمهوری فدرال برزیل بزرگترین و پرجمعیت‌ترین کش��ور امریکای جنوبی است‪ .‬پایتخت آن برازیلیا و زبان رسمی‌اش پرتغالی‬ ‫است‪ .‬برزیل که منطقه وسیعی را بین مرکز امریکای جنوبی و اقیانوس اطلس در بر می‌گیرد‪ ،‬شرقی‌ترین کشور قاره امریکاست و‬ ‫با کشورهای اروگوئه‪ ،‬آرژانتین‪ ،‬پاراگوئه‪ ،‬بولیوی‪ ،‬پرو‪ ،‬کلمبیا‪ ،‬ونزوئال‪ ،‬گویان‪ ،‬سورینام و گویان فرانسه هم‌مرز است‪.‬‬ ‫در حقیقت‪ ،‬برزیل به جز اکوادور و ش��یلی با تمامی دیگر کش��ورهای امریکای جنوبی مرز مشترک دارد‪.‬برزیل دارای زمین‌های‬ ‫کشاورزی وسیع و جنگل‌های استوایی است و با داشتن منابع طبیعی گسترده و نیروی کاری غنی‪ ،‬قدرتمند‌ترین اقتصاد امریکای‬ ‫جنوبی به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫تجهی��زات حمل‌ونقل‪ ،‬س��نگ‌آهن‪ ،‬دانه‌های‬ ‫س��ویا‪ ،‬کف��ش‪ ،‬قه��وه و خودرو می‌فروش��د‬ ‫ت��ا از ای��ن طریق بتوان��د درآم��د ارزی قابل‬ ‫توجهی کس��ب کند‪ .‬همچنی��ن برزیل برای‬ ‫تامی��ن نیازهای داخل��ی محصوالتی از قبیل‬ ‫ماش��ین‌آالت کش��اورزی‪ ،‬ب��رق و تجهیزات‪،‬‬ ‫حمل‌ونق��ل محص��والت ش��یمیایی‪ ،‬روغن‪،‬‬ ‫قطعات خ��ودرو و الکتریک را از کش��ورهای‬ ‫امری��کا‪ ،‬چین‪ ،‬آرژانتین و آلمان وارد می‌کند‪.‬‬ ‫آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که میزان‬ ‫ص��ادرات و واردات برزی��ل تقریب��ا برابر و در‬ ‫هر بخش حدود ‪ ۲۵۰‬میلیارد دالر اس��ت که‬ ‫نش��ان می‌دهد اقتصاد برزیل تجارتی متعادل‬ ‫را تجرب��ه می‌کن��د‪ .‬روابط تج��اری برزیل و‬ ‫ای��ران نیز از دولت نهم به بعد نزدیک ش��د و‬ ‫رابطه تنگاتنگی در فضای تجاری دو کش��ور‬ ‫ب��ه وجود آمد‪ .‬البته فضایی که یک‌س��ویه به‬ ‫نفع برزیلی‌ها بود‪.‬به طوریکه در این س��ال‌ها‬ ‫ص��ادرات ای��ران از ‪ ۳۰‬میلی��ون دالر تجاوز‬ ‫نک��رده‪ ،‬درحالی ک��ه ص��ادرات برزیل حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ون دالر برآورد ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫همین زمینه ش��ورای بازرگانی مشترک ایران‬ ‫و برزیل تشکیل شد که اعضای این شورا این‬ ‫امر را گامی اساس��ی برای ص��ادرات کاالهای‬ ‫ایرانی به بازار آن کشور و ایجاد توازن تجاری‬ ‫با برزی��ل می‌دانند‪ .‬هدف از تش��کیل چنین‬ ‫نهادی باز ش��دن فضایی جدی��د برای صدور‬ ‫کاالها و خدمات شرکت‌های ایرانی و افزایش‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی به بازارهای هدف اس��ت‪.‬‬ ‫شورای مش��ترک بازرگانی ایران و برزیل که‬ ‫پس از مدتی به اتاق بازرگانی دو کشور تبدیل‬ ‫خواهد ش��د به ارتقای سطح صادرات ایران و‬ ‫ایجاد توازن تجاری با برزیل کمک شایسته‌ای‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این درحالی است که با توجه به‬ ‫تجربه ش��رکت‌های ایرانی در برزیل‪ ،‬بازار این‬ ‫کش��ور از ظرفیت باالیی برای جذب کاالها و‬ ‫برزی��ل در فوتبال چه به لحاظ قهرمانی‬ ‫در جام جهانی و ق��اره امریکای جنوبی و‬ ‫چ��ه به لحاظ بهره بردن از اس��تعدادهای‬ ‫فوتبالی جایگاه برتر را به خودش اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬همچنین این کشور با نزدیک‬ ‫ب��ه ‪ 1800‬لژیونر در لیگ‌ه��ای قاره‌های‬ ‫مختلف رکوردی استثنایی را برای خود به‬ ‫ثبت رسانده است‪ .‬نکته مهم اما این است‬ ‫که وج��ود ‪ 1800‬لژیون��ر در فوتبالی که‬ ‫دالرهای رد و بدل شده در آن قابل توجه‬ ‫است‪ ،‬باعث می‌شود تا برزیل ساالنه چند‬ ‫میلیارد دالر درآمد ارزی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم‌انداز روشن‬ ‫با اینک��ه برزیل در اقتص��اد آمار جالبی‬ ‫را در ای��ن چند س��ال به ثبت نرس��انده‪،‬‬ ‫اما زیرس��اخت‌های اقتصادی این کش��ور‬ ‫و همچنی��ن حض��وری ک��ه در تج��ارت‬ ‫بین‌المل��ل دارد کافی اس��ت ت��ا این‌طور‬ ‫گفته ش��ود که آنه��ا از ظرفیت الزم برای‬ ‫«رش��د» برخوردار هستند‪ .‬باید دید دیلما‬ ‫روس��رف وقتی قرار است در سال ‪۲۰۱۹‬م‬ ‫کاخ ریاس��ت‌جمهوری را به جانش��ینش‬ ‫بس��پارد‪ ،‬می‌تواند ادعا کند ک��ه برزیل را‬ ‫به‌عن��وان یکی از قدرت‌ه��ای بر‌تر اقتصاد‬ ‫تحویل می‌دهد؛ یا این کشور هم به جمع‬ ‫کش��ورهایی خواهد پیوس��ت که با وجود‬ ‫«توس��عه در اقتصاد» به یکب��اره با رکود‬ ‫مواجه شده‌اند‪.‬‬ ‫اقتصاد متکی به خصوصی‌سازی موفق شد‬ ‫مسعود ادریسی‪ ،‬سفیر اسبق ایران در کشورهای لبنان‬ ‫و بولیوی تاکید دارد که ثبات به اقتصاد برزیل بازخواهد‬ ‫گشت‪ .‬او همچنین می‌گوید‪ :‬با توجه به اینکه برزیل یکی‬ ‫از اقتصاده��ای قوی نظام اقتصادی بین‌الملل به ش��مار‬ ‫می‌رود‪ ،‬ایران و هر کشور دیگری باید تمام تالش‌شان را‬ ‫کنند تا بتوانند با این کشور همکاری داشته باشند‪ .‬این‬ ‫درب��اره اوضاع اقتصادی‬ ‫تو‌گو با‬ ‫دیپلمات در گف ‌‬ ‫برزیل به پرسش‌های مطرح شده پاسخ می‌گوید‪.‬‬ ‫€ €اقتصاد برزیل را چطور ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫برزی��ل در امری��کای جنوب��ی از‬ ‫جمله کشورهایی به شمار می‌رود‬ ‫ک��ه به «میان��ه» ش��هرت دارند‪.‬‬ ‫اقتص��اد برزی��ل متک��ی ب��ه‬ ‫خصوصی‌س��ازی اس��ت‪ .‬البت��ه‬ ‫خصوصی‌س��ازی‌ای که زیر نظارت دقیق و اصولی دولت‬ ‫قرار دارد‪ .‬به همین دلیل برزیل توانسته رشد در اقتصاد‬ ‫را به شکل مطلوبی تجربه کرده و اوضاع خوبی را سپری‬ ‫کند‪ .‬به همین دلیل اس��ت که دیلما روسرف که نماینده‬ ‫بخ��ش کارگ��ری اس��ت‪ ،‬ب��رای دومی��ن بار ب��ه عنوان‬ ‫رییس‌جمهور انتخاب شد تا حضور ‪ ۱۶‬ساله این حزب در‬ ‫دولت نش��انگر این باش��د که برزیلی‌ها از کارنامه حزب‬ ‫کارگری به‌ویژه فعالیت‌ها و سیاس��ت‌های اقتصادی این‬ ‫حزب رضایت کامل دارند‪.‬‬ ‫€ €ب�ه گفته برخی کارشناس�ان س�رعت رش�د‬ ‫اقتص�اد در این کش�ور رو به کاه�ش و حتی در‬ ‫حالت رکود اس�ت؛ با این اوصاف چطور می‌توان‬ ‫گفت شرایط اقتصادی برزیل مساعد است؟‬ ‫به هرحال دنیا‪ ،‬دنیایی اس��ت که با بحران مالی روبه‌رو‬ ‫ش��ده و طبیعی به نظر می‌رسد در شرایطی که امریکا و‬ ‫چین هم مش��کل دارند‪ ،‬کش��وری چون برزیل با کاهش‬ ‫رشد س��رعت اقتصاد روبه‌رو شود‪ .‬اما این را باید در نظر‬ ‫گرفت که تصمیم‌ه��ای اقتصادی در برزیل‪ ،‬تصمیم‌های‬ ‫منطقی اس��ت و به همین دلیل بعید اس��ت که با بحران‬ ‫مواجه شوند‪.‬‬ ‫€ €علت متفاوت ب�ودن وضعیت اقتصاد در برزیل‬ ‫با کش�ورهایی چ�ون بولی�وی و ونزوئال ب�ا وجود‬ ‫همسایگی و ظرفیت‌های مشترک چیست؟‬ ‫ونزوئ�لا و بولیوی قرار را بر دش��منی با امریکا و غرب‬ ‫گذاش��ته‌اند و به همین دلیل فض��ای تجاری محدودی‬ ‫را پیش روی خود می‌بینند‪ .‬این در ش��رایطی است که‬ ‫برزیل سعی دارد با همه کشورهایی که امکان همکاری‬ ‫دارند‪ ،‬تعامل مناس��بی داش��ته باش��د و به همین دلیل‬ ‫اس��ت که رش��د اقتصادی را به عنوان هدفی که محقق‬ ‫ش��ده‪ ،‬می‌بیند‪ .‬همچنین باید گف��ت که برزیل از لحاظ‬ ‫اقتصادی از زیرس��اخت‌های خوبی برخوردار اس��ت و به‬ ‫همین دلیل هش��تمین قدرت اقتص��ادی جهان معرفی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬البته سیاس��ت‌های این کش��ور قبل از دوره‬ ‫«داس��یلوا» راستگرایانه و س��رمایه‌داری بود و به همین‬ ‫دلیل رش��د اقتصادی نداشتند و همچنین بدهی زیادی‬ ‫به کشورهای دیگر داشتند‪ .‬اما بعد از ورود داسیلوا و بعد‬ ‫از آن دوسرف‪ ،‬سیاس��ت‌های اقتصادی به سمتی پیش‬ ‫رف��ت که به یک اقتصاد قوی تبدیل ش��دند‪ .‬این توفیق‬ ‫بزرگ به این علت بود که داس��یلوا به شناخت صحیحی‬ ‫از اقتصاد کشور رسید و به همین دلیل توانست با تجربه‬ ‫و داش��ته‌های موجود رکود را پشت سر بگذارد و بعد از‬ ‫آن به توس��عه برسد‪ .‬باید اش��اره کرد که روسرف هم به‬ ‫خوبی ادامه‌دهنده راه هم‌حزبی خود اس��ت‪ .‬نوع فعالیت‬ ‫اقتصادی این حزب ب��ه قدری مطلوب بوده که می‌توان‬ ‫از برزیل به عنوان نماد رشد و پیشرفت امریکای جنوبی‬ ‫نام برد‪.‬‬ ‫€ €ای�ن وضعیت مطلوب چطور باید اداره ش�ود تا‬ ‫بتوانند از آن در فضای تجاری بهره ببرند؟‬ ‫اصل��ی در اقتصاد اینط��ور می‌گوید ک��ه توانمندی‬ ‫اقتص��ادی باع��ث رون��ق تج��ارت می‌ش��ود و تجارت‬ ‫موفق‪ ،‬تجارتی اس��ت که بر اساس ش��ناخت دقیق از‬ ‫ظرفیت‌های اقتصادی کش��ور و همچنین شریک‌های‬ ‫تجاری باش��د‪ .‬به همین دلیل برزیل رش��د صادرات را‬ ‫در چند س��ال اخیر تجربه کرده و افزایش چشمگیری‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬البته واردات برزیل هم زیاد شده اما در‬ ‫کل تراز تجاری این کش��ور به طور قابل توجهی مثبت‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ای�ران چه تعامل�ی با برزیل می‌تواند داش�ته‬ ‫باشد؟‬ ‫ب��ا توجه به اینکه برزیل یکی از اقتصادهای قوی نظام‬ ‫اقتصادی بین‌الملل به ش��مار می‌رود‪ ،‬ایران و هر کش��ور‬ ‫دیگ��ری باید تم��ام تالش‌ش��ان را کنند تا ب��ا توجه به‬ ‫ابزاری که دارند‪ ،‬بتوانند با این کش��ور همکاری تجاری و‬ ‫اقتصادی داش��ته باشند‪ .‬به عنوان مثال در بحث گوشت‬ ‫آنها صادر‌کننده هستند و ما وارد‌کننده‪ .‬در بازار نفتی هم‬ ‫ایران صادرکننده نفت به برزیل است‪ .‬اینها نشان می‌دهد‬ ‫که دو کشور می‌توانند فضای تنگاتنگی را در بحث مهم‬ ‫تجارت تجربه کنند‪.‬‬ ‫€ €اما میزان صادرات دو کشور قابل قیاس نیست‪،‬‬ ‫به طوری که نقش صادرات برزیل به ایران در روابط‬ ‫تجاری پررنگ‌تر از واردات از ایران است‪ .‬علت این‬ ‫تراز تجاری چیست؟‬ ‫اینک��ه این آم��ار در همکاری دو کش��ور ثبت ش��ده‬ ‫است‪ ،‬نش��ان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم به طور منطقی‬ ‫با برزی��ل همکاری تجاری داش��ته باش��یم‪ .‬اگ��ر ایران‬ ‫مطالعه دقیق‌تری نس��بت به دارای��ی داخل و همچنین‬ ‫ظرفیت‌های برزیل داشته باشد‪ ،‬همکاری منفعت‌دارتری‬ ‫در رواب��ط تجاری به نفع ایران رق��م می‌خورد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال در خدمات فنی و مهندسی و همچنین بحث نفت‬ ‫می‌توانیم به برزیل صادرات داش��ته باش��یم تا فقط یک‬ ‫وارد‌کننده محض نباشیم‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما «ادامه کاهش س�رعت رش�د» یا‬ ‫«بازگش�ت به مسیر پیش�رفت»‪ ،‬کدام یک از این‬ ‫دو گزین�ه را برای آین�ده اقتصاد برزی�ل می‌توان‬ ‫پیش‌بینی کرد؟‬ ‫با توجه به شناخت موجود از وضعیت اقتصاد در برزیل‬ ‫و با در نظر گرفتن اینکه اداره این کشور در دست کسانی‬ ‫اس��ت که امتحان خود را پ��س داده‌اند‪ ،‬اقتصاد برزیل را‬ ‫می‌توان اقتصادی معرفی کرد که مش��کل چندانی برای‬ ‫سیر در مسیر صعودی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تجارت محتاطانه‬ ‫با برزیل‬ ‫علی بیگدلی‬ ‫کار‌شناس بین‌الملل‬ ‫برزیل هشتمین اقتصاد بر‌تر دنیاست و به همین‬ ‫دلیل در تجارت جهانی هم فعالیتی گسترده دارد‬ ‫اما واقعیت موجود این است که آنها به چند دلیل‬ ‫نمی‌توانند «ش��ریک مناس��ب» برای ایران تلقی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫اول اینکه مسافت طوالنی دو کشور هزینه‌های‬ ‫حمل‌ونقل و گمرکی را به حد زیادی باال می‌برد و‬ ‫باعث افزایش قیمت تجارت می‌شود‪ .‬مسئله دیگر‬ ‫هم این اس��ت که ایران به دلیل اینکه اش��تراک‬ ‫زیادی با برزی��ل ندارد‪ ،‬از مختصات اقتصادی این‬ ‫کش��ور اطالع چندانی ن��دارد‪ ،‬آن هم درحالی که‬ ‫«شناخت از شریک» اصلی مهم در عرصه تجارت‬ ‫به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫همچنین ب��ا درنظر گرفتن اینک��ه بازار تجاری‬ ‫اتحادیه اروپا همیشه آماده همکاری با ایران است‬ ‫و ب��ه همین دلیل حتی در ش��رایط تحریم هم با‬ ‫کش��ورهایی چون اس��پانیا و ایتالیا تعامل خوبی‬ ‫داری��م‪ ،‬دلیلی ندارد ب��رای خرید و فروش تجاری‬ ‫فاصله زیاد آسیا تا امریکای جنوبی را طی کنیم‪.‬‬ ‫شاید این س��وال مطرح شود که چه اصراری بر‬ ‫همکاری نکردن با برزیل اس��ت که باید گفت این‬ ‫کش��ور درحال حاضر جایگاهی را در اختیار خود‬ ‫می‌بیند که ش��رکای تجاری ای��ران در اروپا چند‬ ‫دهه پیش به آن رسیده‌اند‪ .‬پس طبیعی است که‬ ‫آنها را نسبت به برزیل در اولویت قرار دهیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن باید به این مس��ئله اش��اره کرد که‬ ‫رویکرد ایاالت متحده ب��ه امریکای جنوبی تغییر‬ ‫ک��رده اس��ت و همان‌طور که قرار ب��ر همکاری با‬ ‫کوبا گذاش��ته‌اند‪ ،‬به‌طور حتم رابطه‌شان با برزیل‬ ‫و حتی کش��ورهایی چون ونزوئال و بولیوی را هم‬ ‫ترمی��م خواهند کرد که در این صورت «همکاری‬ ‫با ایران» برای کش��ورهای ای��ن منطقه از اولویت‬ ‫خارج می‌شود‪.‬‬ ‫در پایان ذکر این نکته ضروری اس��ت که برای‬ ‫موفق شدن در عرصه جهانی تجارت ملزوماتی را‬ ‫باید در نظر بگیریم و اگر به این نتیجه رس��یدیم‬ ‫که شرایط مطلوب است به بحث صادرات و واردات‬ ‫ورود کنیم؛ مسئله مهمی که در دولت‌های نهم و‬ ‫دهم نادیده گرفته ش��د و میلیارد‌ها دالر از سرانه‬ ‫ارزی صرف کشورهایی چون ونزوئال و بولیوی شد‪،‬‬ ‫آن هم بدون اینکه نتیجه مش��خصی برای کشور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫روی خط بین‌الملل‬ ‫افزایش بدهی عمومی‬ ‫امریکا‬ ‫بده��ی عموم��ی امریکا تنه��ا در ‪ 19‬روز ‪143‬‬ ‫میلیارد دالر افزایش یافت و این کش��ور سال نو‬ ‫میالدی را با بی��ش از ‪ 18/1‬تریلیون دالر بدهی‬ ‫آغاز کرد‪ .‬این درحالی است که تنها ‪ 19‬روز پیش‬ ‫از آن و در ‪ 12‬دس��امبر سال ‪ 2014‬این شاخص‬ ‫زیر ‪ 18‬هزار میلیارد دالر و معادل ‪ 17/998‬هزار‬ ‫میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫بدهی‌ه��ای عمومی امریکا در روز ‪ 3‬دس��امبر‬ ‫س��ال ‪ 2014‬معادل ‪ 17/976‬هزار میلیارد دالر‬ ‫محاس��به شده بود که این میزان نیز تنها دو روز‬ ‫بع��د ب��ه ‪ 17/991‬هزار میلیارد دالر رس��ید‪ ،‬که‬ ‫مع��ادل افزایش ‪ 8‬میلی��ارد دالر در هر روز بوده‬ ‫است‪ .‬بدهی این کشور به طور متوسط روزانه ‪7/5‬‬ ‫میلیارد دالر در آخرین ماه س��ال ‪2014‬میالدی‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫قرقیزستان‬ ‫به اتحادیه گمرکی پیوست‬ ‫به گفته رییس بانک ملی قرقیزس��تان‪ ،‬پس از‬ ‫سپری ش��دن موانع گمرکی و پیوستن بیشکک‬ ‫ب��ه اتحادیه گمرک��ی‪ ،‬فرصت‌ه��ای خوبی برای‬ ‫گس��ترش بازار ب��رای تولیدکنن��دگان داخلی و‬ ‫ج��ذب س��رمایه‌گذاری خارجی ایج��اد خواهد‬ ‫ش��د‪« .‬تالکن‌بی��ک عب��دگل‌اف» ریی��س بانک‬ ‫ملی جمهوری قرقیزس��تان اعالم کرد‪ :‬پیوستن‬ ‫«بیشکک» به اتحادیه گمرکی می‌تواند به جذب‬ ‫سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند‪.‬‬ ‫این مق��ام قرقی��ز همچنین گفت‪ :‬ب��ه منظور‬ ‫هماهنگی با ش��رایط اقتص��ادی اتحادیه مذکور‪،‬‬ ‫جمهوری قرقیزستان و روسیه یک صندوق مالی‬ ‫مش��ترک ایج��اد کرده‌اند که از ای��ن صندوق به‬ ‫منظور توس��عه و حمایت از بخش‌های اولویت‌دار‬ ‫اقتص��ادی از جمله پوش��اک و نس��اجی‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫کشاورزی و سایر بخش‌ها استفاده می‌شود‪.‬‬
‫سال ‪ 1967‬میالدی‬ ‫اولی��ن نمایش��گاه ‪ CES‬در ژوئن ‪ 1967‬در ش��هر‬ ‫نیویورک برگزار ش��د‪ .‬در این نمایش��گاه ‪ 14‬شرکت از‬ ‫جمله ال‌جی‪ ،‬موتوروال و فیلیپس در مس��احتی افزون‬ ‫بر ‪ 9‬هزار مترمربع به معرفی و نمایش محصوالت خود‬ ‫پرداختند‪ .‬آن روزها ‪ CES‬یکی از شاخه‌های فستیوال‬ ‫موس��یقی شیکاگو بود که بعدها مس��یر خود را از آن‬ ‫جدا کرد و تبدیل به یکی از مهم‌ترین و پربازدیدترین‬ ‫نمایشگاه‌های جهان شد‪.‬‬ ‫سال ‪ 1968‬میالدی‬ ‫دومین دوره‌ نمایش��گاه با یک س��ال تاخیر در هت ‌‬ ‫ل‬ ‫مرکزی ش��هر نیوی��ورک برگزار ش��د‪ .‬در ای��ن دوره‬ ‫تلویزی��ون ‪ 1/5‬اینچی پاناس��ونیک که وزنی در حدود‬ ‫ی��ک کیلوگرم داش��ت‪ ،‬توجهات بس��یاری را به خود‬ ‫جلب کرد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در این نمایش��گاه رادیوهایی‬ ‫در قالب هدس��ت عرضه ش��د که کاربران را شبیه به‬ ‫انس��ان‌های فضایی می‌کرد که در فیلم‌های آن زمان‬ ‫نمایش داده می‌ش��د‪ .‬این نمایش��گاه بیشتر به محلی‬ ‫برای عرض��ه‌ آخرین مدل‌ه��ای تلویزی��ون و رادیو‌ها‬ ‫اختصاص یافته بود‪.‬‬ ‫سال ‪ 1970‬و ‪ 1971‬میالدی‬ ‫در دوره چه��ارم و پنجم نمایش��گاه را به ش��یکاگو‬ ‫منتق��ل کردند و ت��ا س��ال ‪ 1977‬م همچنان همین‬ ‫ش��هر میزبان برپایی آن بود‪ .‬در این دو س��ال ‪CES‬‬ ‫تحت تاثیر پخش‌کننده‌های ویدئویی قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫بزرگترین تجهیزاتی که در این نمایش��گاه عرضه شد‪،‬‬ ‫مربوط ب��ه تجهیزات صوتی بود که نوارهای کاس��ت‬ ‫و کاس��ت‌های صوت��ی قاب��ل نوش��تن از جمل��ه‌ این‬ ‫محص��والت بودند‪ .‬در این نمایش��گاه محصوالتی نیز‬ ‫در قالب هدفون‌ها عرضه ش��دند ک��ه از لحاظ قیمت‬ ‫نیز حسابی گرانقیمت به نظر می‌رسند! نکته مهم در‬ ‫مورد دوره سوم‪ ،‬حضور بیش از ‪ 275‬کمپانی شناخته‬ ‫شده بود که نشان می‌داد‪ ،‬نمایشگاه تازه‌کار امریکایی‬ ‫تاثیر خودش را گذاشته است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫ژانویه ‪ 2015‬میزبان بزرگترین نمایشگاه فناوری در جهان‬ ‫دریچه‬ ‫سال ‪ 1977‬میالدی‬ ‫در سال ‪ 1977‬م تعداد بازدیدکنندگان از این‬ ‫نمایش��گاه به ‪ 50‬هزار نفر رس��ید و شرکت‌های‬ ‫حاض��ر نیز ب��ه ‪ 700‬عدد افزای��ش یافته بودند‪.‬‬ ‫حضور س��اعت‌های دیجیتال در این نمایشگاه با‬ ‫استقبال خوبی مواجه شد‪.‬‬ ‫سال ‪ 1978‬میالدی‬ ‫این دوره اولین نمایشگاهی بود که در زمستان‬ ‫برگزار ش��د و مح��ل برپایی آن ب��ه الس‌وگاس‬ ‫تغییر کرد‪.‬‬ ‫در این س��ال رویه برپایی نمایشگاه یک ثبات‬ ‫نس��بی پیدا کرد و تا امروز زمان و مکان برپایی‬ ‫بدون تغییر باقی ماند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1978‬م نمایش��گاه زمس��تانی در‬ ‫الس‌وگاس و تابستانی در شیکاگو برگزار‌شد‪.‬‬ ‫اولی��ن دوره از نمایش��گاه ک��ه در الس‌وگاس‬ ‫برگزار شد‪ ،‬مساحتی افزون بر ‪ 46‬هزار مترمربع‬ ‫را شامل می‌شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه نی��ز به تس��خیر محصوالت و‬ ‫تجهیزات موسیقی درآمده بود‪.‬‬ ‫سال ‪ 1979‬میالدی‬ ‫حاال دیگر نمایشگاه ‪ CES‬یک محفل بی‌رقیب‬ ‫و البته فناورانه به حس��اب می‌آمد‪ .‬در این دوره‬ ‫ش��رکت آتاری که آن روزها حرف‌های بسیاری‬ ‫در عرص��ه فناوری ب��رای گفتن داش��ت‪ ،‬رایانه‬ ‫ش��خصی ‪ 8‬بیتی خود را با نام‌های آتاری ‪400‬‬ ‫و آتاری ‪ 800‬به معرض تماشای عموم گذاشت‪.‬‬ ‫شاید این معیار سنجش درستی نباشد اما همیشه بزرگترین‌ها مهم‌ترین‌ها‬ ‫هستند‌! این روزها منتظر برپایی بزرگترین نمایشگاه محصوالت الکترونیک‬ ‫جهان به عنوان نخستین نمایشگاه سال جدید میالدی هستیم‪ .‬نمایشگاهی‬ ‫که نه تنها وسعت چشمگیری دارد‪ ،‬بلکه از قدمت قابل توجهی نیز برخوردار‬ ‫اس�ت‪ .‬در این جش�نواره فناوری که محفلی کاملا رس�می برای رونمایی از‬ ‫(گجت‌ها) ابزار فناورانه اس�ت‪ ،‬تولیدکنندگان بس�یاری از سراس�ر جهان‪،‬‬ ‫حضور پیدا می‌کنند تا شهر الس وگاس برای ‪ 4‬روز به یکی از خبرسازترین‬ ‫ش�هرهای جهان تبدیل شود‪ .‬صحبت در باره نمایشگاه ‪ ‌CES‬است‪ .‬عبارت‬ ‫کوت�اه ش�ده (‪ )Consumer Electronics Show‬ک�ه یک�ی از مع�دود‬ ‫سال ‪ 1972‬میالدی‬ ‫در نمایشگاه س��ال ‪1972‬م تعداد بازدیدکنندگان از‬ ‫ل��وازم الکترونیک مصرفی‪ 40 ،‬هزار نفر اعالم ش��د که‬ ‫دو برابر تعدادی بود که از اولین دور ‌ه نمایشگاه بازدید‬ ‫به عمل آورده بودند‪ .‬محصوالتی که در این نمایش��گاه‌‬ ‫ب��ا ن��وآوری خود توجهات بس��یاری را جل��ب کردند‪،‬‬ ‫سیستم‌های پخش خودرو و هدفون‌هایی بودند که در‬ ‫سال ‪ 1973‬م نیز مش��تریان بسیاری را به سوی خود‬ ‫جلب کردند‪ .‬با آغاز سال ‪ 1973‬میالدی‪ ،‬این نمایشگاه‬ ‫دو بار در س��ال برگزار می‌شد‪ .‬البته نظمی که مد نظر‬ ‫مجریان بود‌‪ ،‬هرگز محقق نشد و گاهی یکبار در سال و‬ ‫گاهی دو بار در سال شاهد برپایی آن بودیم‪.‬‬ ‫سال ‪ 1974‬میالدی‬ ‫بازدی��د بیش از ‪ 45‬هزار نف��ر در یک دوره و حضور‬ ‫حدود ‪ 500‬شرکت برتر نشان از تاثیرگذاری عظیم این‬ ‫اتفاق داش��ت‪ .‬در این دوره پخش‌کنند ‌ه دیسک لیزری‬ ‫برای اولین بار به نمایش عموم‌گذارده شد‪ .‬البته عرضه‌‬ ‫تجاری این محصول تا سال ‪ 1978‬م به طول انجامید‪.‬‬ ‫سال ‪ 1975‬میالدی‬ ‫یک س��ال بعد دوره نهم برپا ش��د‪ CES 1975 .‬به‬ ‫طور کلی تحت تاثیر موسیقی قرار داشت و محصوالت‬ ‫عرضه ش��ده برای آن با اس��تقبال زیادی مواجه ش��د‪.‬‬ ‫بسیاری از شرکت‌ها نیز محصوالتی در این حوزه عرضه‬ ‫می‌کردند که آن س��ال‌ها فناوری‌های بسیار مدرنی به‬ ‫حس��اب می‌آمدند‪ .‬در همین س��ال بود که کنس��ول‬ ‫‪( Pong‬نسل دوم دستگاه‌های بازی) با عرضه در این‬ ‫نمایشگاه خود را به‌عنوان جانشین آتاری مطرح کرد‪.‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫سفر به شهرک دیجیتالی‬ ‫سال ‪ 1986‬و ‪ 1987‬میالدی‬ ‫درخش��ش کنس��ول‌های بازی از جمل��ه میکرو‪،‬‬ ‫آت��اری و کمودور ادامه پیدا کرد‪ .‬در این دو س��ال‬ ‫تولید دستگاه‌های بازی با ریموت کنترل‌های تخت‬ ‫و دارای دکمه‌های هدایتگر مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این س��ال ش��رکت ان ای سی به عنوان یکی از‬ ‫خالق‌ترین ش��رکت‌های تولید فناوری مورد تقدیر‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫سال ‪ 1988‬و ‪ 1990‬میالدی‬ ‫مطمئنا نام بازی پرطرفدار تتریس به گوش شما‬ ‫خورده اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ 80‬میالدی بازی تتریس‬ ‫توس��ط هنک‌راجرز برای کنس��ول گیم‌بوی عرضه‬ ‫ش��د؛ یک بازی مان��دگار که هنوز ه��م پرطرفدار‬ ‫است و در نسل‌های جدید دستگاه‌های بازی از آن‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪1990‬م و دوره بیس��ت‌ویکم‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫وس��یع‌تر ش��د و با توجه به رش��د رس��انه‌ها‌‪ ،‬ابعاد‬ ‫خب��ری آن مورد توجه ق��رار گرف��ت‪ .‬آن‌گونه که‬ ‫در آرش��یو مربوط به این نمایش��گاه به آن اش��اره‬ ‫ش��ده‪ ،‬در دوره بیس��ت‌ویکم تنه��ا ه��زار و ‪600‬‬ ‫خبرنگار برای پوش��ش ‪ 4‬روزه در س��الن‌ها حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫نمایش�گاه‌های قابل اهمیت کش�ور امریکا در س�طح جهانی است‪ .‬براساس‬ ‫اطالعات منتش�ر ش�ده توسط مجریان‪ ،‬س�ال گذشته در نمایش�گاه لوازم‬ ‫الکترونیک مصرفی که هرس�ال در ماه ژانویه در الس‌وگاس برگزار می‌شود‪،‬‬ ‫در حدود ‪ 150‬هزار نفر شرکت کردند که اگرچه شاهد کاهشی ‪ 6‬هزار نفری‬ ‫نس�بت به سال ‪ 2012‬م بود اما همچنان پرمخاطب‌ترین نمایشگاه امریکایی‬ ‫محسوب شد‪.‬‬ ‫در دوره‌های مختلف برگزاری نمایش�گاه ‪ CES‬هر س�ال ش�اهد افزایش‬ ‫بازدیدکنندگان تا این روز بوده اس�ت و احتمال دارد سال جاری نیز رکورد‬ ‫جدیدی در میزان افراد حاضر در این نمایشگاه ثبت شود‪.‬‬ ‫سال ‪ 1980‬و ‪ 1981‬میالدی‬ ‫در نمایش��گاه این س��ال غرفه‌داران قادر به استفاده‬ ‫از غرفه‌های تبلیغات ش��دند که می‌توانس��ت منجر به‬ ‫یافتن راه‌های بهتری برای تبلیغات در رادیو و تلویزیون‬ ‫شود‪ .‬یک سال بعد فناوری با موج عظیمی از ابتکارات‬ ‫نوین به نمایش��گاه ‪ CES‬گسیل ش��د! سال ‪1981‬م‬ ‫دیسک‌فش��رده و دوربین‌های کوچک ی��ا به اصطالح‬ ‫کم‌رک��وردر پا به عرص��ه وجود نهادن��د؛ فناوری‌های‬ ‫محبوبی که آن روزها بیش��تر به یک ش��گفتی شبیه‬ ‫بودند تا اختراعات بشری‪.‬‬ ‫سال ‪ 1982‬میالدی‬ ‫در دوره ش��انزدهم عالوه بر توج��ه ویژه به لوح‌های‬ ‫فش��رده‪ ،‬روند تولد کنس��ول‌های بازی بس��یار شدت‬ ‫گرفت‪ .‬نمایشگاه س��ال ‪ 1982‬م را می‌توان جوالنگاه‬ ‫کمودور ‪( 64‬نسل ارتقا یافته از دوره دوم کنسول‌های‬ ‫بازی) و وکترکس از شرکت وسترن فناوری عنوان کرد‪.‬‬ ‫سال ‪ 1984‬و ‪ 1985‬میالدی‬ ‫نمایشگاه سال ‪1984‬م رکورد بازدیدکنندگان تا آن‬ ‫س��ال را شکس��ت‪ ،‬به‌طوری‌که در این سال در حدود‬ ‫‪ 100‬هزار نفر از این نمایش��گاه بازدید به‌عمل آوردند‪.‬‬ ‫این نمایشگاه در حوزه نرم‌افزار و بازی‌های کامپیوتری‬ ‫میزبان محصوالت فراوانی بود‪ .‬شاید مهم‌ترین اتفاق در‬ ‫این نمایشگاه ظهور کامپیوتر خانگی آمیگا بود‪.‬‬ ‫و اما تولد کنس��ول‌های بازی نس��ل سوم‌! نمایشگاه‬ ‫نوزدهم تحت تاثیر کنسول بازی پرطرفدار نینتندو قرار‬ ‫گرفت؛ دستگاهی ژاپنی که خیلی زود جای خودش را‬ ‫در میان تمام مردم جهان باز کرد‪.‬‬ ‫سال ‪ 1992‬و ‪ 1993‬میالدی‬ ‫سال ‪ 1996‬و ‪ 1997‬میالدی‬ ‫در این دو س��ال نسل هوشمند رایانه‌های مبتنی بر‬ ‫ویندوز متولد ش��دند‪ .‬رایانه‌هایی که قابلیت انجام هر‬ ‫کار گرافیکی را برای بش��ر ممک��ن می‌کردند‪ .‬در این‬ ‫دوره بود که مایکروس��افت س��لطنت بی‌چون و چرای‬ ‫خودش را بر بازارهای فناوری آغاز کرد و البته تا امروز‬ ‫ک��م و بیش آن را حفظ کرده اس��ت‪ .‬در س��ال ‪1997‬‬ ‫م نمایش��گاه ‪ CES‬برای اولین بار در مس��احتی برابر‬ ‫با ‪ 92‬ه��زار مترمربع برگزار ش��د‪ .‬س��ال ‪1997‬م نیز‬ ‫نمایشگاه‌های دیگری با عنوان ‪ CES‬در نقاط دیگری‬ ‫همچون آتالنتا و داالس برگزار ش��د‪ ،‬اما سال ‪1999‬م‬ ‫پایان��ی بر برگزاری چندباره ‪ CES‬در یک س��ال بود و‬ ‫از آن پ��س ‪ CES‬هر س��ال در وگاس و در نخس��تین‬ ‫روزهای سال نو میالدی برگزار می‌شد‪.‬‬ ‫سال ‪ 1998‬و ‪ 1999‬میالدی‬ ‫دوربین‌ه��ای فوق پیش��رفته آن زمان در این س��ال‬ ‫معرف��ی ش��دند‪ .‬نس��ل اچ دی در س��ال‌های ‪ 1998‬و‬ ‫‪1999‬م ج��زو پرخبرترین‌ها بودند‪ .‬البت��ه بازار رقابت‬ ‫بین کنس��ول‌های بازی و دس��تگاه‌های ضبط و پخش‬ ‫نیز در این دوره‌ها ش��دت گرفت‪ .‬الزم به ذکر است که‬ ‫دی‌وی‌دی و تلویزیون‌های صفحه‌بزرگ تمام‌رنگی برای‬ ‫اولین بار در این نمایشگاه معرفی شدند‪.‬‬ ‫سال ‪ 2000‬میالدی‬ ‫پس از س��ال ‪ 1999‬م و ورود به قرن بیس��ت‌ویکم‪،‬‬ ‫نمایش��گاه ‪CES‬ش��اهد افزای��ش خارق‌الع��اده‌ای در‬ ‫بازدیدها ش��د‪ .‬گذش��ته از آنکه مایکروس��افت بخش‬ ‫عظیم��ی از نمایش��گاه را مدیریت می‌ک��رد‪ ،‬این دوره‬ ‫زمان جوالن نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس‪‌،‬فایر وال‌ها و در‬ ‫مجموع امنیت رایانه‌ها بود‪.‬‬ ‫سال ‪ 2001‬و ‪ 2002‬میالدی‬ ‫در نمایشگاه س��ال ‪1993‬م سونی مینی‌دیسک‬ ‫خ��ود را معرف��ی ک��رد که ق��ادر به ذخی��ره‌ ‪74‬‬ ‫دقیق��ه فای��ل صوت��ی در خ��ود بود‪ .‬ای��ن میزان‬ ‫در س��ال ‪ 1993‬م ی��ک موفقی��ت عظی��م ب��ه‬ ‫ش��مار می‌رف��ت‪ .‬موفقیت��ی ک��ه ب��ا ف��روش ‪3‬‬ ‫میلیون نس��خه از این دس��تگاه تایی��د و تضمین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دی‌وی‌دی ناین‪ ،‬سیس��تم‌های چندرس��انه‌ای ضبط‬ ‫و پخ��ش حرفه‌ای و دوربین‌ه��ای هندی‌کم کوچک و‬ ‫جاسوس��ی در این دوره معرفی ش��دند‪ .‬در این سال‌ها‬ ‫همچنی��ن فناوری‌ه��ای موس��وم به میک��رو از جمله‬ ‫کارت‌ه��ای حافظه بس��یار کوچک معرفی ش��دند که‬ ‫تحولی عظیم و قابل توجه به حس��اب می‌آمدند‪ .‬انواع‬ ‫مختلف مودم‌ه��ای رایان��ه‪ ،‬مانیتورهای هوش��مند و‬ ‫اصطالحا ‪ CRT‬نیز از جمله دیگر فناوری‌های مربوط‬ ‫به سال ‪ 2001‬و ‪2002‬م بودند‪.‬‬ ‫در دوره بیس��ت‌وهفتم آخرین نس��ل از کنسول‬ ‫س��گا معرفی شد؛‌کنس��ول کاملا مش��هور برای‬ ‫ایرانی‌ها و نسل چهارم فناوری‌های سرگرم‌کننده‬ ‫برای بش��ر‪ .‬دستگاه‌های ش��رکت سگا که کیفیت‬ ‫و گرافیک مطلوبی نیز داش��تند‪ ،‬در کنار فناوری‬ ‫مگادرای��و و قابلیت نصب لوح فش��رده‪ ،‬این امکان‬ ‫را فراه��م می‌کردن��د ک��ه گیم��ر ه��م از حافظه‬ ‫داخل��ی و ه��م از حافظ��ه خارج��ی ب��رای بازی‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫حکمران��ی مایکروس��افت ادامه پیدا ک��رد‪ .‬بنابراین‬ ‫از س��ال ‪2003‬م این نمایش��گاه تبدیل به محلی برای‬ ‫سخنرانی مدیرعامل مایکروس��افت به‌عنوان سخنران‬ ‫اصلی ش��د که اغلب بیل‌گیتس این وظیفه را برعهده‬ ‫می‌گرفت‪ .‬در سال ‪ 2003‬م نمایشگاه ‪ CES‬شاهد تولد‬ ‫بلو ری بود‪ .‬بعد از سال ‪2003‬م و معرفی این دیسک‌ها‪،‬‬ ‫دیگر دنیای فناوری شاهد تولد دیسک‌های جدید نبود‪.‬‬ ‫سال ‪ 1994‬میالدی‬ ‫سال ‪ 1995‬میالدی‬ ‫و اما تولد نس��ل جدید بازی‌ه��ای کامپوتری با‬ ‫خالقیت سونی؛ دستگاه‌های پلی استیشن در این‬ ‫سال معرفی و عرضه شدند‪ .‬این یعنی مرگ سگا و‬ ‫آتاری و تولد بازی‌های سه بعدی و جذاب‪ .‬فروش‬ ‫فوق‌العاده س��ونی بعد از معرفی دستگاه جدیدش‬ ‫در نمایش��گاه الس وگاس‪ ،‬ب��ه تاریخی‌تری��ن‬ ‫ف��روش محص��والت فناورانه در آن س��ا‌ل‌ها بدل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سال ‪ 2003‬میالدی‬ ‫سال ‪ 2004‬و ‪ 2005‬میالدی‬ ‫در سال ‪2004‬م نسل‌های جدید بلو ری معرفی شدند‬ ‫تا عرصه برای اس��تفاده از این فناوری در دستگاه‌های‬ ‫پخش باز ش��ود‪ .‬اولین شرکتی که به سراغ استفاده از‬ ‫این فناوری رفت‌‪ ،‬ش��رکت سونی بود که کنسول‌های‬ ‫پلی استیش��ن ‪ 3‬را با قابلیت پشتیبانی از دیسک‌های‬ ‫بلوری عرضه کرد‪ .‬در س��ال ‪ 2005‬م نمایشگاه ‪‌CES‬‬ ‫تبدیل به بزرگترین نمایش��گاه فناوری سال شده بود‬ ‫ک��ه میزان بازدیدکنندگان آن بی��ش از ‪ 150‬هزار نفر‬ ‫تخمین زده شد‪.‬‬ ‫میالد محمدی – گروه تجارت‬ ‫سال ‪ 2006‬میالدی‬ ‫س��ال ‪2006‬م فناوری‌های اچ‌دی سراس��ر جهان را‬ ‫تصاحب کردن��د‪ .‬تلویزیون‌ه��ای اچ‌دی‪ ،‬فناوری‌های‬ ‫پخش و هر چیز دیگری با کیفیت اچ‌دی به بازار عرضه‬ ‫شد‪ .‬در این س��ال رکورد بزرگترین نمایشگاه فناوری‬ ‫تاریخ نیز ثبت شد‪ .‬یک نمایشگاه ‪ 150‬هزار متری در‬ ‫قلب الس وگاس با نام سی‌ای‌اس‪.‬‬ ‫سال ‪ 2007‬و ‪ 2008‬میالدی‬ ‫ویندوز ویس��تا و لپ‌تاپ‌های مدرن شرکت دل در‬ ‫س��ال ‪2007‬م معرفی ش��دند‪ .‬ویندوز ویستا در کنار‬ ‫تمام معایبی که داشت یک جهش بزرگ برای ویندوز‬ ‫به شمار می‌رفت و فروش خوبی را تجربه کرد‪ .‬در سال‬ ‫بعد نیز زم��ان قدرت‌نمایی تلویزیون‌های عظیم ‪ 50‬و‬ ‫‪ 60‬اینچی بود‪.‬‬ ‫سال ‪ 2009‬و ‪ 2010‬میالدی‬ ‫زمان معرفی فناوری‌های سه بعدی بود‪ .‬یک جهش‬ ‫فوق پیش��رفته در تمام ابع��اد فناوری که ناگهان همه‬ ‫چی��ز از جمل��ه دس��تگاه‌های پخ��ش‌و دوربین‌های‬ ‫فیلمبرداری را دس��تخوش تغییر کرد‪ .‬در س��ال‌های‬ ‫‪ 2009‬و ‪ 2010‬م فناوری‌ه��ای س��ه بع��دی به کلی‬ ‫چشم بشر را خیره کرده و درخشیدند‪.‬‬ ‫سال ‪ 2011‬و ‪ 2012‬میالدی‬ ‫از مهم‌ترین فناوری‌های عرضه ش��ده در این س��ال‬ ‫می‌توان به نس��ل چه��ارم مخابرات ب��رای تلفن‌های‬ ‫همراه و تبلت‌ها اش��اره کرد‪ .‬در شرایطی که جمعیت‬ ‫بازدید‌کنندگان به بیش از ‪ 360‬هزار نفر رس��یده بود‪،‬‬ ‫‌بازار ب��زرگ تلفن‌های هوش��مند و تبلت حکم نهایی‬ ‫دنی��ای فناوری را صادر کردند‪ .‬ضمنا س��ال ‪ 2012‬م‬ ‫آخرین دوره‌ای بود که مدیر مایکروس��افت سخنرانی‬ ‫اصلی را برعهده گرفته بود چرا که ردموندی‌ها در این‬ ‫دوره اع�لام کردند که دیگر در ‪ CES‬حضور نخواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫سال ‪ 2013‬میالدی‬ ‫در این دوره تنها و تنها ‪ 30‬هزار مش��ارکت کننده‌‪،‬‬ ‫در کنار مجریان برگزاری حضور داش��تند؛ دوره‌ای که‬ ‫جوالنگاه فناوری‌های بی‌سیم و ماهواره‌ای بود‪.‬در دوره‬ ‫یکی مانده به آخر یعنی دوره چهل‌وپنجم نمایش��گاه‬ ‫فناوری‌ه��ای امری��کا تلویزیون‌های فوق پیش��رفته با‬ ‫ابع��اد غول‌پیکر و قابلیت اتصال ب��ه اینترنت‪ ،‬تبلت‌ها‬ ‫و پردازنده‌های هوشمند در ابعاد بسیار کوچک متولد‬ ‫شده و به جهانیان معرفی شدند‪.‬‬ ‫سال ‪ 2014‬میالدی‬ ‫آخرین دوره این نمایشگاه محفلی بود برای جوالن‬ ‫تبلت‌ها و فبلت‌ها! جدال شرکت‌های مختلف فناوری‬ ‫ب��رای نمای��ش دس��تاوردهای عظیم خ��ود در قالب‬ ‫موبایل‌های هوش��مند و دس��تگاه‌های ارتباطی به اوج‬ ‫خود رس��ید‪ .‬هرچن��د طبق آمارها آخری��ن دوره این‬ ‫نمایشگاه با افت مخاطب مواجه بود اما هنوز هم تمام‬ ‫کمپانی‌های صاحب‌نام این نمایش��گاه را برای معرفی‬ ‫محص��والت خود انتخاب می‌کنند‪ .‬حاال باید صبر کرد‬ ‫و دی��د در دوره چهل‌وهفت��م در س��ال ‪ 2015‬م چه‬ ‫اتفاقاتی رخ خواهد داد‪.‬‬
‫درپی اعالم گمرک مبنی‌بر توقف صادرات سنگ‌آهن مطرح شد‬ ‫توقف صادرات سنگ‌آهن و شائبه کم اظهاری‬ ‫‹ ‹افت ‪ 50‬درصدی صادرات‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫روابط عمومی‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان همدان‬ ‫معدن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان همدان در راستای اجرای مفاد دستورالعمل‬ ‫فراخوان واگذاری پهنه‌های اکتشافی مصوب (به شماره ‪ 60/133211‬مورخ ‪،)93/06/17‬‬ ‫در نظ��ر دارد طبق ماده ‪ 32‬آیین‌نامه اجرایی قانون معادن‪ ،‬شناس��ایی پتانس��یل‌های‬ ‫معدنی پهنه اکتشافی شماره ‪ 10‬را از طریق فراخوان عمومی و با رعایت مقررات مربوط‬ ‫به اش��خاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬کلیه متقاضیان می‌توانند جهت آگاهی‪،‬‬ ‫کس��ب اطالعات تکمیلی و دریافت اس��ناد فراخوان‪ ،‬از روز ش��نبه مورخ ‪ 93/10/20‬به‬ ‫محل این سازمان به آدرس‪ :‬همدان ـ بلوار شهرداری ـ سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان همدان و یا پورتال سازمان به نشانی‪ http//:hmd.mimt.gov.ir :‬مراجعه‪،‬‬ ‫اسناد و مدارک مورد نیاز را تهیه و پس از تکمیل‪ ،‬مراتب را حداکثر تا پایان وقت اداری‬ ‫روز شنبه مورخ ‪ 93/11/11‬به دبیرخانه سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان همدان‬ ‫تحویل و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر است امتیاز صالحیت فنی و مالی اشخاص حقوقی به استناد دستورالعمل‬ ‫شماره ‪ 60/257637‬مورخ ‪ 92/11/30‬توسط سازمان‌های نظام مهندسی معدن تعیین‬ ‫می‌گردد و اش��خاص حقوقی به منظور اخذ گواهی‪ ،‬موظف به مراجعه به س��ازمان‌های‬ ‫مذکور خواهند بود‪ .‬حداقل امتیازالزم جهت شرکت در فراخوان (پهنه شماره ‪150 )10‬‬ ‫امتیاز خواهد بود‪.‬‬ ‫پهنه یادشده در برگیرنده تعدادی از محدوده‌های اکتشافی و معدنی فعال است که پس‬ ‫از اتمام عملیات‪ ،‬وفق ماده ‪ 32‬آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫آگهی فراخوان عمومی پهنه اکتشافی مصوب استان همدان‬ ‫معدن‬ ‫نکته‪ :‬تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان برای آگاهی بیش��تر می‌توانند در س��اعات اداری با ش��ماره تلفن‌های ‪ 33530003‬با کد ‪ 076‬داخلی ‪ 8859‬تماس حاصل نمایند‪ .‬هزینه‌های چاپ آگهی به عهده‬ ‫برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معدن‬ ‫‪93/10/27‬‬ ‫‪93/11/20‬‬ ‫‪93/11/21‬‬ ‫معدن معدن‬ ‫آخرین مهلت دریافت اسناد‬ ‫آخرین مهلت تحویل پاکات‬ ‫تاریخ گشایش پاکات الف و ب‬ ‫معدن‬ ‫مناقصه‌گزار‪ :‬شرکت فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫نحوه دریافت اسناد‪ :‬کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس ‪ 076-33530145‬می‌توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬واریز مبلغ ‪ 500.000‬ریال به شماره حساب ‪ 0215367462002‬نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان‪ ،‬به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه‬ ‫‪ -2‬نامه اعالم آمادگی شرکت که در آن ایمیل رسمی آن شرکت ذکر شده است‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 1.100.000.000‬ریال خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -2‬نوع تضمین‪:‬‬ ‫الف‪ -‬ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما‪ :‬مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت‌نامه به شماره حساب ‪ 0215367462002‬نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان‬ ‫ج‪ -‬جدول زمانی انجام مناقصه‪:‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬انجام عملیات تاسیساتی و مکانیکی متفرقه در نواحی مختلف شرکت فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫معدن‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد هرمزگان با حض��ور در جمع‬ ‫خبرنگاران به مناس��بت سومین سالگرد افتتاح این‬ ‫ش��رکت گفت‪ :‬یک میلی��ون و ‪ 350‬هزارتن هدف‬ ‫تولید ما در سال جاری است‪.‬‬ ‫از هرم��زگان‪ ،‬مرتضی آقاجانی‬ ‫به گزارش‬ ‫با اعالم این خبر افزود‪ :‬تولید این مجتمع در س��ال‬ ‫‪ 150 ،90‬ه��زار تن در س��ال ‪ 585 ،91‬هزار تن و‬ ‫در س��ال ‪ ،92‬ی��ک میلیون و ‪ 67‬ه��زار تن بوده و‬ ‫در س��ال جاری تاکنون ‪ 900‬ه��زار تن تولید کرده‬ ‫است که نقطه هدف ما یک میلیون و ‪ 350‬هزار تن‬ ‫است‪.‬وی با اش��ار ‌ه به مشکالت رکود بازار و شرایط‬ ‫جوی و کمبود انرژی تصریح کرد‪ :‬ما با اس��تفاده از‬ ‫مزیت‌های این استان و با تامین مواد اولیه داخلی‬ ‫و خارجی توانس��ته‌ایم به رش��د خود ادامه دهیم و‬ ‫امید داریم بتوانیم ظرفیت خود را به ‪ 3‬میلیون تن‬ ‫تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫آقاجان��ی ادامه داد‪ :‬فاز دوم فوالد هرمزگان نیز با‬ ‫ظرفی��ت ‪ 3‬میلیون تن در برنامه هس��ت که بعد از‬ ‫‪3‬میلیون تن ظرفیت نخست‪ ،‬اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬مزیت‌های طبیعی‪ ،‬همجواری با‬ ‫خلیج‌فارس و نیروهای متخصص‪ ،‬این اس��تان را به‬ ‫قطب فوالد کشور تبدیل می‌کند‪.‬‬ ‫س��بحانی با اش��اره به وضعیت زیرساخت‌ها برای‬ ‫این صنع��ت تصریح کرد‪ :‬صنعت فوالد یک صنعت‬ ‫هزینه‌بر اس��ت و برای آن بیش��تر از ه��زار میلیارد‬ ‫تومان باید سرمایه‌گذاری ش��ود و این امر مستلزم‬ ‫افزایش حمل‌ونقل ریل��ی ‪ ،‬افزایش امکان بارگیری‬ ‫و ترخیص و تامین آب و برق و گاز مورد نیاز است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با تامین نش��دن انرژی الزم برای‬ ‫این صنعت‪ ،‬واحدهای فوالدی هیچ وقت به ظرفیت‬ ‫واقعی خود نخواهند رسید‪.‬‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان همدان‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫شماره ‪120762‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫معدن‬ ‫رییس هیات مدیره فوالد هرمزگان‬ ‫و مدیرعام��ل فوالد مبارکه درهمایش‬ ‫سومین سالگرد افتتاح فوالد هرمزگان‬ ‫از ش��کل‌گیری ط��رح توس��عه فوالد‬ ‫مبارکه در س��واحل خلیج فارس خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‪ ،‬بهرام س��بحانی‬ ‫به گ��زارش‬ ‫افزود‪ :‬به دلیل بی‌آبی‌ها ش��کل‌گیری‬ ‫واحده��ای ف��والدی در جاهای دیگر‬ ‫جوابگ��و نیس��ت و ای��ن محدودی��ت‬ ‫صنعت فوالد را به سمت آب و سواحل‬ ‫می‌کشاند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه به نقش اثبات ش��ده این اس��تان در‬ ‫زمینه صادرات بهترین ظرفیت را برای تبدیل ش��دن به قطب‬ ‫فوالد دارد‪.‬‬ ‫رییس هیات‌مدیره فوالد هرمزگان با اشار ‌ه به کاهش قیمت‬ ‫جهان��ی فوالد گفت‪ :‬در عرصه خارجی‬ ‫قیمت سنگ‌آهن برای تولیدکنندگان‬ ‫خارجی نصف ش��ده و انرژی هم ارزان‬ ‫ش��ده و رقب��ای م��ا در خ��ارج از این‬ ‫مزیت‌ها استفاده می‌کنند و در کشور‬ ‫ما برعکس‪ ،‬سنگ‌آهن و انرژی افزایش‬ ‫قیمت پیدا کرده که فش��ار مضاعفی را‬ ‫به تولیدکنندگان فوالد می‌آورد‪.‬‬ ‫وی استفاده نکردن فوالد هرمزگان‬ ‫از ارز مبادل��ه‌ای را یک��ی دیگ��ر از‬ ‫مش��کالت این بخش از صنعت عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬فوالد مبارکه برای تامین‬ ‫م��واد اولیه خود از ارز مبادله‌ای اس��تفاده می‌کند ولی فوالد‬ ‫هرم��زگان به لح��اظ قرار گرفت��ن درمنطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫نمی‌توان��د از این مزیت اس��تفاده کن��د و این ام��ر نابرابری‬ ‫اقتصادی ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫خشکسالی‪ ،‬صنعت فوالد را به کنار سواحل می‌کشاند‬ ‫معدن‬ ‫رئیس هیات مدیره فوالد هرمزگان‪:‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫‹ ‹کم اظهاری در کار نیست‬ ‫پروا س��لطانی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجم��ن تولید‌کنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان س��نگ‌آهن ایران‬ ‫نی��ز درب��اره ب��ه صفر رس��یدن‬ ‫ص��ادرات س��نگ‌آهن ای��ران به‬ ‫گفت‪ :‬اعضای انجم��ن متفق‌القول معتقدند آمار‬ ‫اعالمی از سوی گمرک مبنی بر صفر شدن صادرات در‬ ‫معدن‬ ‫گمرک ایران اعالم کرده که مجموع صادرات سنگ‌آهن‬ ‫در دو ماه گذشته تنها حدود ‪ 30‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫اکبریان با بیان اینکه در صادرات فعلی سنگ‌آهن نیز‬ ‫بخ��ش خصوصی واقعی نقش پررنگی ندارد و تنها یکی‬ ‫دو معدن در منطقه س��نگان درحال صادرات هستند و‬ ‫مابقی صادرات توس��ط شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی‬ ‫انجام می‌شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مشخص نیست گمرک ایران‬ ‫براس��اس چه اطالعاتی اعالم کرده اس��ت که صادرات‬ ‫س��نگ‌آهن کشور در دو ماه آبان و آذر تقریبا صفر بوده‬ ‫و این موضوع برای ما نیز جای سوال دارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬طب��ق آمار گمرک ای��ران در آبان ماه‬ ‫امسال تنها ‪ 14/8‬هزار تن سنگ‌آهن به ارزش تقریبی‬ ‫‪ 148‬ه��زار دالر و در آذر ماه تنها حدود ‪ 16/6‬هزار تن‬ ‫‪ 2‬ماه آبان و اذر اشتباه بوده و نمی‌تواند درست باشد‪.‬‬ ‫س��نگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن کمتر از‬ ‫وی افزود‪ :‬از اینک��ه میزان دقیق‬ ‫‪ 40‬درصد به ارزش حدود ‪ 170‬هزار‬ ‫صادرات چقدر بوده اطالع درس��تی‬ ‫دالر از کشور صادر شد‪ .‬این درحالی‬ ‫پروا سلطانی‪:‬‬ ‫وجود ندارد اما آنچه مشخص است‬ ‫است که در سال گذشته تنها در ‪4‬‬ ‫امکان کم اظهاری در‬ ‫تنه��ا چن��د هفته گذش��ته از بنادر‬ ‫ماه از سال صادرات سنگ‌آهن ایران‬ ‫صادرات وجود ندارد‬ ‫جنوبی کش��ور حداقل ‪ 5‬کشتی ‪50‬‬ ‫به رکورد باالی ‪ 2‬میلیون تن رسیده‬ ‫ه��زار تنی صادرات انجام ش��ده که چراکه سیستم گمرک به‬ ‫بود ک��ه آبان و آذر ب��ه ترتیب با ‪2‬‬ ‫گونه‌ای تعبیه شده تا‬ ‫نشان از تداوم صادرات این محصول‬ ‫میلی��ون و ‪ 91‬هزار تن و ‪ 2‬میلیون‬ ‫انبار‬ ‫تکمیل‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫و ‪ 2‬ه��زار تن دو م��اه از این ‪ 4‬ماه‬ ‫بنادر بر اساس ظرفیت‬ ‫سلطانی ادامه داد‪ :‬هرچند قیمت‬ ‫بودن��د‪ .‬همچنین در ‪ 9‬ماه امس��ال‬ ‫جهان��ی کاهش پیدا کرده اما برخی‬ ‫صادرات س��نگ‌آهن از نظر وزنی با‬ ‫کشتی امکان بارگیری‬ ‫از معادن برای تعطیل نشدن با زیان‬ ‫کاه��ش ‪ 51/32‬درصدی بیش از ‪7‬‬ ‫فراهم خواهد شد‬ ‫یا با حاش��یه س��ود کم ب��ه فعالیت‬ ‫میلی��ون و ‪ 781‬هزار ت��ن بوده که‬ ‫مشغول هستند‪.‬‬ ‫ارزش آن ب��ا اف��ت ‪47/87‬درصدی‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه برخی از کارشناسان معتقدند به حدود ‪ 510‬میلیون دالر رس��یده است‪ .‬این درحالی‬ ‫اع�لام درس��ت نب��ودن آمار گم��رک ازس��وی انجمن اس��ت که در مدت مشابه سال قبل صادرات سنگ‌آهن‬ ‫سنگ‌آهن ش��ائبه کم اظهاری صادرکنندگان را ایجاد ‪ 15‬میلیون و ‪ 985‬هزار ت��ن به ارزش تقریبی ‪978/9‬‬ ‫می‌کند گفت‪ :‬امکان کم اظهاری در صادرات سنگ‌آهن میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫گروه معدن‪ :‬آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک‬ ‫کش��ور نش��ان می‌دهد ص��ادرات س��نگ‌آهن ایران در‬ ‫آبان‌م��اه با ‪ 14/8‬هزار تن ب��ه ارزش تقریبی ‪ 148‬هزار‬ ‫دالر و آذرم��اه با ‪ 16/6‬هزار ت��ن به ارزش تقریبی‪170‬‬ ‫هزار دالر با کاهش چش��مگیری مواجه شده به گونه‌ای‬ ‫که کارشناسان معتقدند این میزان صادرات در مقایسه‬ ‫با ‪ 2‬میلیون تنی که در مدت مشابه سال گذشته صادر‬ ‫ش��ده عمال توقف صادرات سنگ‌آهن را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫درواق��ع اعالم این آمار از س��وی گم��رک از آن جهت‬ ‫حائزاهمیت اس��ت که اعضای انجمن سنگ‌آهن ایران‬ ‫متفق القول معتقدند آمار اعالمی ازسوی گمرک مبنای‬ ‫درس��تی نداش��ته و همچنان و با وجود کاهش قیمت‬ ‫جهانی‪ ،‬صادرات س��نگ‌آهن ایران ادامه دارد‪ .‬البته در‬ ‫مقابل این اظهارنظر نیز برخی از کارشناسان معتقدند از‬ ‫آنجایی که گمرک کشور تنها مبنای رسمی برای اعالم‬ ‫میزان صادرات محسوب می‌شود بنابراین تردید برخی‬ ‫از فعاالن بر درستی آمار و اطالعات صادراتی این شائبه‬ ‫را ایجاد خواهد کرد که فعاالن این حوزه با کم اظهاری‬ ‫قصد دارند تا به نوعی زیان ناش��ی از افت قیمت جهانی‬ ‫را جبران کنند‪.‬‬ ‫مهرداد اکبریان‪ ،‬عضو هیات‌مدیره‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران با‬ ‫عنوان اینکه به نظر می‌رسد آمار‬ ‫گم��رک ای��ران درباره ص��ادرات‬ ‫سنگ‌آهن کش��ور در دو ماه آبان و آذر اشتباه است به‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه کاهش قیم��ت و تقاضای‬ ‫سنگ‌آهن در بازار جهانی پیش‌بینی ما کاهش بیش از‬ ‫‪ 40‬درصدی صادرات سنگ‌آهن نسبت به سال گذشته‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بنابراین در بدتری��ن حالت میزان صادرات‬ ‫باید به حدود نصف کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به نظر می‌رس��د آمار گمرک مبنی‌بر صفر‬ ‫ش��دن صادرات سنگ‌آهن کش��ور در دو ماه آبان و آذر‬ ‫درس��ت نبوده و این آمار اشتباه اس��ت‪ .‬چراکه تنها در‬ ‫یک مورد صادرات س��نگ‌آهن یکی از شرکت‌ها در این‬ ‫دو م��اه افزون‌بر ‪ 429‬هزار تن بوده اس��ت‪ ،‬پس چطور‬ ‫وجود ن��دارد چراک��ه سیس��تم صدور مج��وز گمرک‬ ‫ب��ه گونه‌ای تعبیه ش��ده تا با تکمیل ش��دن انبار بنادر‬ ‫مطاب��ق با ظرفیت کش��تی امکان بارگی��ری و حرکت‬ ‫فراهم خواهد شد‪ .‬بنابراین کشتی ‪ 50‬هزار تنی فقط با‬ ‫تکمیل ظرفیت حرکت خواهد کرد که در سیستم انبار‬ ‫نیز ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو انجم��ن تولید‌کنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫سنگ‌آهن درباره پیش‌بینی بازار با وجود افزایش قیمت‬ ‫همزم��ان با آغاز س��ال ‪ 2015‬میالدی گفت‪ :‬نوس��ان‬ ‫قیمتی در بازار س��نگ‌آهن طبیعی اس��ت‪ .‬ضمن آنکه‬ ‫افزای��ش قیمت در هفته اخیر چندان چش��مگیر نبوده‬ ‫و نتوانس��ته ثبات را برای بازار به همراه داش��ته باشد‪.‬‬ ‫اما آنچه پیش‌بینی می‌ش��ود تداوم وضعیت کاهش��ی و‬ ‫نوسان قیمت در همین بازه است‪.‬‬ ‫تولید یک میلیون و ‪ 350‬هزار‬ ‫تن فوالد در سال ‪93‬‬ ‫معدن‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان خبر داد‬ ‫معدن‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫‪27‬‬ ‫خبر روز‬
‫دریچه‬ ‫ظرفیت تولید آلومینیوم‬ ‫افزایش می‌یابد‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود که ظرفیت واحدهای ذوب‬ ‫آلومینیوم چین در سال جدید میالدی با ‪ 7‬درصد‬ ‫افزای��ش از ‪ 29‬میلی��ون تن در س��ال ‪ 2014‬م به‬ ‫‪ 31‬میلیون تن در سال جدید افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫به گزارش انجمن صنعتی فلزات غیرآهنی هنان‪،‬‬ ‫ظرفیت تولید آلومینای چین در س��ال ‪ 2015‬به‬ ‫‪ 58‬میلی��ون ت��ن خواهد رس��ید‪.‬در ای��ن گزارش‬ ‫اشاره‌ای به آمار تولید در سال ‪ 2014‬نشده است‪.‬‬ ‫گزارش اضاف��ه می‌کند که اگر در س��ال جدید‬ ‫می��زان واردات ب��ه ‪ 5‬میلیون تن برس��د عرضه و‬ ‫تقاضای آلومینا به حالت توازن در خواهد آمد‪.‬‬ ‫دفت��ر ملی آمار چین تخمی��ن می‌زند که تولید‬ ‫آلومینیوم تصفیه ش��ده این کشور در سال ‪2014‬‬ ‫حدود ‪ 24/4‬میلیون تن ش��ود و انتظار می‌رود در‬ ‫سال جدید ‪ 6‬تا ‪7‬درصد به آن افزوده شود‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش آمده که به دلیل ضعف بیش��تر‬ ‫اقتصادی چین‪ ،‬از می��زان تقاضای آلومینیوم این‬ ‫کشور در سال جدید کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫در صورت اجرای سیاس��ت‌های تسهیالت پولی‬ ‫و مالی و نیز افزایش س��اخت مس��کن ارزانقیمت‪،‬‬ ‫تقاض��ای آلومینی��وم از طرف بخش س��اختمانی‬ ‫ثابت خواهد ماند اما تقاض��ای آلومینیوم از طرف‬ ‫بخش‌های برق و خودروسازی در سال آتی افزایش‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫چین پیش‌بینی می‌کند که در س��ال جدید ‪3/8‬‬ ‫میلیون تن به ظرفی��ت واحدهای ذوب آلومینیوم‬ ‫افزوده ش��ود که ‪1/5‬میلیون ت��ن و ‪ 2‬میلیون تن‬ ‫ظرفیت به ترتیب تا پایان ‪ 3‬ماه اول و اوایل ‪ 3‬ماه‬ ‫دوم به تدریج راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫تازه های معدنی‬ ‫پیشنهاد شرکت روسی برای‬ ‫ساخت پایگاه معدنکاوی در ماه‬ ‫یک ش��رکت نوپای روسی س��رگرم برنامه‌ریزی‬ ‫برای س��اخت یک پای��گاه در کره ماه با س��رمایه‬ ‫‪ 9/4‬میلیارد دالر اس��ت اما مقامات روسی هشدار‬ ‫داده‌اند اجرای چنین برنامه‌ای ممکن اس��ت کمی‬ ‫زود باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت خصوصی لین اینداس��تریال اعالم کرد‬ ‫پس از دریافت مجوز دولت‪ ،‬قصد دارد ظرف مدت‬ ‫‪ 10‬سال یک پایگاه عملیاتی در ماه با هزینه ‪550‬‬ ‫میلیارد روبل (ح��دود ‪ 9/39‬میلیارد دالر) احداث‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش خبرگزاری ایتارتاس‪ ،‬با وجود‬ ‫پیش‌بینی‌های خوش بینانه‪ ،‬مدیر آکادمی موسسه‬ ‫علوم تحقیقات فضای��ی اظهار کرده هنوز صحبت‬ ‫در مورد ساخت چنین پایگاهی زود است‪.‬‬ ‫ساخت چنین پایگاهی نیاز به پرتاب ‪ 13‬موشک‬ ‫س��نگین برای ارس��ال تجهیزات م��ورد نیاز و ‪37‬‬ ‫پرتاب موشک برای برپایی شرایط مناسب زندگی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ایجاد منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫آلومینا در سراب‬ ‫فرماندار سراب از تاسیس منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫ب��ا گرای��ش آلومینا در این شهرس��تان خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در رابطه با تاس��یس منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫از طرف مجلس مجوز صادر ش��ده اما هنوز دولت‬ ‫مجوزی نداده است‪.‬‬ ‫به گزارش داود گرشاسبی در نوزدهمین نشست‬ ‫ش��ورای برنامه‌ری��زی اس��تان‪ ،‬در رابطه با س��ند‬ ‫تدبیر و توس��عه شهرس��تان س��راب وجود معادن‬ ‫غن��ی از ذخایر فراوان نفلین س��ینیت‪ ،‬س��یلیس‪،‬‬ ‫م��س و س��نگ‌های تزئین��ی را از قابلیت‌های این‬ ‫شهرس��تان عنوان کرد و اف��زود‪ :‬کمبود واحدهای‬ ‫فرآوری واحدهای معدنی و صنایع پایین‌دستی از‬ ‫تنگناهای این شهرستان هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان فرآوری مواد معدنی و توسعه صنایع‬ ‫دس��تی و تاسیس منطقه ویژه اقتصادی با گرایش‬ ‫آلومین��ا و توس��عه کش��اورزی و اس��تقرار صنایع‬ ‫تبدیلی و توس��عه گردشگری سالمت شهرستان و‬ ‫توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی‌های نو‬ ‫را به عنوان هس��ته‌های کلیدی شهرستان عنوان‬ ‫ک��رد و اف��زود‪ :‬در رابطه با تاس��یس منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی از ط��رف مجلس مجوز صادر ش��ده اما‬ ‫هنوز دولت مجوزی نداده است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫نرگ�س قیصری‪-‬گروه مع�دن‪ :‬خاک‬ ‫س��رخ ک��ه ب��ه دلی��ل گس��تردگی آن‬ ‫در س��واحل جنوب��ی ب��ه ن��ام گل هرمز‬ ‫ش��ناخته می‌ش��ود ماده اصلی در صنایع‬ ‫رنگ‌س��ازی و تولید ضدزنگ است که به‬ ‫دلی��ل برخورداری از کیفیت باال به‌عنوان‬ ‫مبنای محاس��به قیمتی این ماده معدنی‬ ‫در دنیا محسوب می‌شود‪ .‬در واقع مبنای‬ ‫تولید خاک س��رخ را سنگ‌های هماتیتی‬ ‫می‌دانند‪ .‬سنگ‌هایی که در اثر خردایش‬ ‫به رنگ س��رخ درآمده و همین مزیت آن‬ ‫را تبدیل ب��ه مهم‌ترین م��اده در صنایع‬ ‫شیمیایی و رنگسازی می‌کند‪.‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رنگ سرخ طبیعی با گل هرمز‬ ‫محمد رس��ا‪ ،‬استاد‬ ‫دانش��گاه و فع��ال‬ ‫معدن��ی درخصوص‬ ‫خاک س��رخ جزیره‬ ‫هرمز و خصوصیات‬ ‫می‌گوید‪ :‬تنوع مواد معدنی‬ ‫آن ب��ه‬ ‫در حالت‌های فیزیکی مختلف از سنگ تا‬ ‫خاک باعث شده تا ایران به‌عنوان یکی از‬ ‫کش��ورهای معدنی جهان شناخته شود‪.‬‬ ‫خ��اک س��رخ جزی��ره هرم��ز ب��ه دلیل‬ ‫برخ��ورداری از کیفیت کم نظیر به‌عنوان‬ ‫بهترین خاک سرخ دنیا شناخته می‌شود‬ ‫و به همی��ن دلیل مبنایی ب��رای تعیین‬ ‫قیمت این محصول در دنیا انتخاب شده‬ ‫و براس��اس نرخ تعیین ش��ده ب��رای آن‬ ‫نس��بت به دیگ��ر خاک‌های س��رخ دنیا‬ ‫تصمیم گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کاربردهای فراوان این‬ ‫ماده معدنی در صنای��ع مختلف افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه رنگدانه‌های سرخ به‌عنوان‬ ‫مهم‌تری��ن ویژگی این خ��اک معدنی به‬ ‫ش��مار می‌آید که امکان اس��تفاده آن را‬ ‫در صنای��ع رنگ‌س��ازی فراه��م می‌کند‬ ‫ضمن آنک��ه برخ��ورداری از رنگدانه‌های‬ ‫طبیعی باعث می‌ش��ود ترکیب این ماده‬ ‫در برخ��ی از صنایع زیبایی بیش��تری را‬ ‫برای محصوالت به همراه داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫البته کاربرد خاک س��رخ تنها به صنعت‬ ‫کیمیای سرخ در معدن هرمز‬ ‫رنگسازی محدود نش��ده‪ ،‬وسعت کاربرد‬ ‫آن را در صنایع دیگری همچون سیمان‪،‬‬ ‫پالس��تیک‪ ،‬کاغذس��ازی‪ ،‬شیشه‌سازی و‬ ‫س��رامیک شاهد هس��تیم‪ .‬به‌عنوان مثال‬ ‫جلوگیری از اکسیده شدن فلزات از دیگر‬ ‫کاربردهای این م��اده معدنی خوش‌رنگ‬ ‫اس��ت و آث��ار آن ب��رای جلوگی��ری از‬ ‫زنگ‌زدگ��ی در تیرآهن‌های س��اختمانی‬ ‫مشهود است‪.‬‬ ‫‹ ‹دانه‌بندی ریز خاک سرخ‬ ‫رس��ا معتقد اس��ت که با انجام عملیات‬ ‫فرآوری ب��ر روی این محص��ول می‌توان‬ ‫زمینه اس��تفاده از آن را بر حسب نیاز در‬ ‫صنایع مختلف فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی می‌گوی��د‪ :‬البته خاک س��رخ هرمز‬ ‫به دلیل دانه‌بندی بس��یار ریز که حد نانو‬ ‫اس��ت و یک ویژگی مثب��ت برای تعیین‬ ‫کیفیت این کانی اس��ت‪ .‬امکان صادرات‬ ‫را دارد بنابرای��ن ب��ا میکرونی��زه کردن و‬ ‫بس��ته‌بندی امکان صادرات این محصول‬ ‫گزارش روز‬ ‫گروه معدن‪ :‬ام�روزه معدن�کاری و مواد معدنی‬ ‫بر بیش�تر بخش‌های زندگی سایه افکنده است‪.‬‬ ‫و درآمدزایی ارزی نیز فراهم است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هر چن��د برای صادرات‬ ‫و س��ودآوری ای��ن محصول مش��کالتی‬ ‫همچ��ون نب��ود آگاه��ی کافی از س��وی‬ ‫معدن��کاران منطقه وجود دارد به گونه‌ای‬ ‫که ای��ن معدن��کاران به دلیل نداش��تن‬ ‫آگاهی از مزایای این طالی سرخ تنها به‬ ‫فروش خاک با قیم��ت ارزان و به‌صورت‬ ‫خام اقدام می‌کنند که نه تنها سودآوری‬ ‫کم��ی را ب��رای آنها به هم��راه دارد بلکه‬ ‫کشور را از ارزآوری نیز محروم می‌کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به دیگر خاک‌های معدنی‬ ‫موجود در پهنه‌های معدنی کش��ور اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬خاک‌ه��ای متنوع با عیارها‬ ‫و کیفیت‌ه��ای متفاوتی درکش��ور وجود‬ ‫دارند ک��ه می‌توان با انج��ام برنامه‌ریزی‬ ‫و س��رمایه‌گذاری ب��ا طراحی و س��اخت‬ ‫کارخانه‌ه��ای ف��رآوری براس��اس ن��وع‬ ‫خاک نس��بت به اس��تفاده بهین��ه از آنها‬ ‫اقدام کرد‪.‬‬ ‫فیروز علی‌نی��ا که از‬ ‫خاک س��رخ هرمز با‬ ‫عن��وان گل اُخرا یاد‬ ‫می‌کن��د درمورد این‬ ‫م��اده معدن��ی و‬ ‫می‌گوید‪ :‬خاک‬ ‫ویژگی‌ه��ای آن ب��ه‬ ‫س��رخ که در جزیره هرمز قرار دارد به‌عنوان‬ ‫یک��ی از بهترین‌های این محص��ول در دنیا‬ ‫شناخته شده و از آن با عنوان گل هرمز یاد‬ ‫می‌کنند‪ .‬این استاد دانشگاه افزود‪ :‬سال‌های‬ ‫فراوانی است که فعالیت‌های بسیاری نسبت‬ ‫ب��ه بهره‌ب��رداری و اس��تخراج از ای��ن ماده‬ ‫معدن��ی انج��ام داده‌ان��د و هم‌اکنون بخش‬ ‫عمده‌ای از ذخایر موجود اس��تخراج ش��ده‬ ‫است‪ .‬علی‌نیا به کاربردهای خاک سرخ در‬ ‫رنگ‌سازی اش��اره کرد و گفت‪ :‬خاک سرخ‬ ‫که به نوعی اکس��ید آهن به‌ش��مار می‌آید‬ ‫خاصیت جلوگیری از اکسیده شدن یا زنگ‬ ‫زدن محص��والت آهن��ی را دارد‪ .‬همچنین‬ ‫مهمترین‌های صنعت معدنکاری‬ ‫ده‌ها هزار معدن در سراسر جهان وجود دارد که‬ ‫مواد معدنی مختلفی از آنها استخراج می‌شود و‬ ‫بدترین فاجعه تاریخ معدنکاری زغال‌سنگ‬ ‫چین بزرگترین صنعت معدنکاری زغال‌س��نگ دنیا را‬ ‫دارد و هر س��اله ش��اهد بروز حوادث مختلف معدنی در‬ ‫این کشور هستیم اما مهم‌ترین حادثه تاریخی معدنکاری‬ ‫زغال‌سنگ در ‪ 26‬آوریل سال ‪ 1942‬در هونکیکو کولیری‬ ‫اتفاق افتاد‪ .،‬انفجار گرد زغال‌سنگ در این معدن بیش از‬ ‫‹ ‹گل اخرا‬ ‫یک‌سوم از هزار و ‪ 549‬کارگرش را به کشتن داد‪ .‬بسیاری‬ ‫از کارگرانی که از انفجار جان س��الم به در برده بودند‪ ،‬به‬ ‫دلیل خفگی جانش��ان را از دس��ت دادند‪ .‬ده‌ها روز طول‬ ‫کش��ید تا دولت اجساد قربانیان را بیرون بکشد و پس از‬ ‫آن اجساد قربانیان در گورهای جمعی دفن شد‪.‬‬ ‫این مواد برای تولید هر دس�تگاهی و لوازمی که‬ ‫تصور کنید مورد استفاده قرار می‌گیرند‪ .‬در این‬ ‫نکت��ه مهم��ی که در م��ورد ای��ن محصول‬ ‫می‌ت��وان به آن اش��اره کرد این اس��ت که‬ ‫سنگ‌آهن هماتیتی زمانی که شکسته شده‬ ‫و به صورت دانه‌های بس��یار ریز در می‌آیند‬ ‫سرخ رنگ بوده و می‌توان از آنها با نام خاک‬ ‫س��رخ یاد ک��رد و ای��ن درحالی اس��ت که‬ ‫کیفیت این ماده براساس دانه‌بندی و اندازه‬ ‫ذرات آن سنجیده شده و خاکی که بیش از‬ ‫‪70‬درص��د از ذرات تش��کیل دهن��ده آن‬ ‫اندازه‌ای بین ‪ 2‬تا ‪8‬میکرون داش��ته باشند‬ ‫به‌عنوان خاک با کیفیت شناخته می‌شوند‪.‬‬ ‫در واق��ع وج��ود‪ fe2o3‬در ای��ن محصول‬ ‫به‌عنوان یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد‬ ‫آن به شمار آمده و همچنین در برخی موارد‬ ‫محص��والت جانبی همچون س��یلیس‪ ،‬گچ‪،‬‬ ‫کائولن و‪ ...‬درکنار خاک سرخ امکان استفاده‬ ‫از آنه��ا را در صنایع مختلف فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫در واقع خاک س��رخ ذخای��ر محدودی در‬ ‫سراس��ر جهان داشته و از ارزش اقتصادی و‬ ‫سودآوری باالیی نسبت به دیگر محصوالت‬ ‫معدنی همچون سنگ‌آهن دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ذخای��ر خاک س��رخ تنها به‬ ‫جزی��ره هرمز مح��دود نش��ده و در نواحی‬ ‫بجنورد‪ ،‬س��اوه و‪ ...‬وجود داش��ته و می‌توان‬ ‫زمینه اس��تفاده از آنها را در صنایع مختلف‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظر کارشناسان‬ ‫با توجه به س��ابقه طوالنی که در برداشت‬ ‫از مع��دن جزی��ره هرمز وج��ود دارد برخی‬ ‫کارشناسان محیط‌زیست معتقدند برداشت‬ ‫مداوم بیش از ‪ 50‬س��ال از این معادن باعث‬ ‫شده تا شاهد افت ذخایر نسبت به سال‌های‬ ‫گذش��ته باش��یم این در حالی است که این‬ ‫معادن به دلیل س��ابقه تاریخی به نوعی در‬ ‫ردیف آثار باستانی قرار داشته که به حفاظت‬ ‫و مراقبت بیشتر نیاز دارد البته در چند سال‬ ‫گذش��ته چندین بار فعالیت معادن متوقف‬ ‫ش��ده که به نظر می‌رسد نیاز به محدودیت‬ ‫بیش��تر دارد‪ .‬گفتنی اس��ت که نقاشی‌های‬ ‫موجود در برخی از غارها که با اس��تفاده از‬ ‫این خاک انجام ش��ده گواه اس��تفاده از این‬ ‫خاک از سوی پیشینیان دارد‪.‬‬ ‫گزارش تلاش کرده‌ایم ‪ 10‬موضوع معدنکاری را‬ ‫معرفی کنیم‪.‬‬ ‫استخراج ‪ 6/6‬تریلیون دالر طال‬ ‫برآورد می‌شود که تنها حدود ‪160‬هزار تن طال در‬ ‫طول تاریخ بشریت اس��تخراج شده است که در یک‬ ‫مکع��ب ‪60‬فوتی می‌تواند جا بگیرد‪ .‬با در نظر گرفتن‬ ‫قیمت کنونی ط�لا‪ ،‬ارزش طالیی که در طول تاریخ‬ ‫تاکنون استخراج شده‪ ،‬حدود ‪6/6‬تریلیون دالر برآورد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫زیان ‪ 6‬میلیارد راندی افریقای جنوبی از معدنکاری غیرمجاز‬ ‫معدن��کاری غیرمج��از در افریق��ای جنوب��ی رواج‬ ‫گس��ترده‌ای دارد و طبق اع�لام وزارت منابع معدنی‬ ‫افریقای جنوبی‪ ،‬این کشور بیش از ‪6‬میلیارد راند در‬ ‫سال به دلیل معدنکاری غیرقانونی از دست می‌دهد‪.‬‬ ‫س��وانحی که بیشتر نیازمند خدمات سالمت هستند‬ ‫نیز در این ضرر سهم دارند‪.‬‬ ‫حضور ‪ 60‬درصدی معدنی‌های جهان در سهام کانادا‬ ‫کانادا دارنده یکی از بزرگترین صنایع معدنی در جهان‬ ‫است و در میان تولیدکنندگان بزرگ موادی مانند نیکل‪،‬‬ ‫س��ولفور‪ ،‬پالتین‪ ،‬الماس‪ ،‬کادمیوم‪ ،‬تنگس��تن‪ ،‬تیتانیوم‪،‬‬ ‫کبالت‪ ،‬آلومینیوم‪ ،‬اورانیوم و پتاس‪ ،‬رتبه اول را دارد‪ .‬این‬ ‫کشور همچنین میزبان بزرگترین بخش‌های تامین‌کننده‬ ‫معدنی در جهان اس��ت و هزاران ش��رکت تامین‌کننده‬ ‫تجهیزات معدنی مختل��ف در آن فعالیت دارند‪ .‬بنابراین‬ ‫تعجبی ندارد که اکثر شرکت‌های معدنی سهامی عام در‬ ‫بازارهای س��هام تی‌اس‌ایکس (بازار سهام تورنتو) و بازار‬ ‫تی‌اس ایکس ونچر کانادا به ثبت رسیده‌اند‪.‬‬ ‫طوالنی‌ترین زمان حضور در زیرزمین‬ ‫ری��زش ورودی اصل��ی معدن س��ان‌خوزه در منطقه‬ ‫آتاکام��ا در ش��مال ش��یلی منج��ر ب��ه ثب��ت رک��ورد‬ ‫طوالنی‌تری��ن زمانی ش��د ک��ه بازمان��دگان حادثه در‬ ‫زیرزمین دوام آوردند‪ .‬در این فاجعه ‪ 33‬معدنکار تقریبا‬ ‫در عمق ‪ 2300‬پایی زمین گرفتار ش��دند و امدادگران‬ ‫ق��ادر به تماس ب��ا آنها نبودند‪ 69 .‬روز طول کش��ید تا‬ ‫با ایج��اد ‪ 3‬حفره راه عبوری باز ش��ود و معدنکاران به‬ ‫سالمت خارج شوند‪.‬‬ ‫‪ 70‬میلیون تن خاک برای تولید ‪ 500‬تن طال‬ ‫معموال ساالنه ‪70‬میلیون تن خاک در افریقای جنوبی‬ ‫برداشته و آسیاب می‌ش��ود تا ‪ 500‬تن طال تولید شود‪.‬‬ ‫کار و م��واد خام زیادی برای تولید یک اونس طال صرف‬ ‫می‌ش��ود که شامل ‪ 39‬نفر ساعت کار‪ 1400 ،‬گالن آب‪،‬‬ ‫مواد ش��یمیایی مانند آهک‪ ،‬بوراکس‪ ،‬س��رب‪ ،‬اس��ید و‬ ‫س��یانید و برق کافی برای نیرورسانی به یک خانه بزرگ‬ ‫به مدت ‪ 10‬روز است‪ .‬معادن طال تا عمق ‪ 13‬هزار پایی‬ ‫می‌رسند و دمای آنها حداکثر ‪ 135‬درجه فارنهایت است‪.‬‬ ‫‪ 10‬تن سنگ برای تولید یک اونس پالتین‬ ‫پالتین یک��ی از کمیاب‌ترین مواد معدنی اس��ت که‬ ‫از طال ه��م نایاب‌تر اس��ت‪ .‬در حقیقت هر س��ال تنها‬ ‫‪3/7‬میلیون اونس پالتین استخراج می‌شود‪ .‬برای تولید‬ ‫یک اونس پالتین باید ‪ 10‬تن س��نگ پالتین استخراج‬ ‫شود‪ ،‬یعنی ‪ 37‬میلیون تن سنگ پالتین در سال برای‬ ‫تولید این فلز ارزشمند استخراج می‌شود‪ .‬سنگ پالتین‬ ‫در یک مایلی زیرزمین می‌تواند پیدا شود و دمای معدن‬ ‫آن به ‪ 50‬درجه سلسیوس می‌رسد‪ .‬برآورد می‌شود همه‬ ‫پالتین موجود در جهان در یک مکعب ‪6/3‬مترمربعی یا‬ ‫یک خانه معمولی جا می‌شود‪.‬‬ ‫بزرگترین قطعه طالی کشف شده‬ ‫در دنیا‬ ‫بزرگتری��ن تک��ه ط�لای دنیا به ن��ام ولکام اس��ترنجر‬ ‫توس��ط ریچارد اوتس و جان دیسون در سال ‪1866‬م در‬ ‫مولیگول ویکتوریا کش��ف شد و با اندازه ‪ 24‬در ‪ 12‬اینچ‪،‬‬ ‫وزن تصفیه شده ‪ 71/018‬کیلوگرم را داشت‪ .‬این کشف‬ ‫فوق‌الع��اده به اندازه‌ای بزرگ ب��ود که برای وزن کردنش‬ ‫ناچار به ‪ 3‬تکه کوچک‌تر شکسته شد‪.‬‬
‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در پاسخ به‬ ‫تاکید کرد‬ ‫‪29‬‬ ‫برج‌سازی‪ ،‬دروازه ورود صنعتی‌سازی به ساخت‌وساز‬ ‫زه�را فریدزادگان‪-‬گ�روه صنع�ت‪:‬‬ ‫بلند‌مرتبه‌سازی پدیده‌ای نوین است که بیش از‬ ‫چند سالی از عمر آن در کالنشهرها نمی‌گذرد‪.‬‬ ‫در واق��ع زمان��ی ک��ه طراح��ان و برنامه‌ریزان‬ ‫ساخت‌وساز به این فکر افتادند که برای بهره‌وری‬ ‫بیش��تر در صنعت ساختمان‌س��ازی‪ ،‬شهر را از‬ ‫حال��ت افقی به حالت عمودی توس��عه دهند تا‬ ‫با این روش بتوانند س��کونتگاه‌‌های بیشتری را‬ ‫برای اف��راد فراهم کنند‪ ،‬بلندمرتبه‌س��ازی نیز‬ ‫متولد ش��د‪ .‬به استدالل مدیران شهری‪ ،‬توسعه‬ ‫افقی ش��هرها‪ ،‬هزینه‌ها‪ ،‬مس��ائل و مش��کالت‬ ‫بس��یاری را به دنبال دارد‪ ،‬از ای��ن‌رو یافتن راه‌‬ ‫چ��اره‌ای برای کاهش هزینه‌ه��ای این بخش‪،‬‬ ‫بلند‌مرتبه‌سازی را در اولویت قرار داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت رشد عمودی شهر‬ ‫کارشناس��ان ب��ر ای��ن باورن��د ک��ه ایج��اد‬ ‫س��اختمان‌های بلند به منظ��ور متمرکز کردن‬ ‫بخش‌های اداری یا تجاری یا نوسازی و بهسازی‬ ‫بافت‌ه��ای فرس��وده و متراک��م در بخش‌های‬ ‫مس��کونی ش��هر‪ ،‬زمانی مطلوب اس��ت که به‬ ‫واسطه رش��د عمودی بتوان از بخش‌های افقی‬ ‫ش��هر کاست و به فضای س��بز افزود‪ .‬همچنین‬ ‫ایج��اد چنی��ن س��اختمان‌هایی در صورت��ی‬ ‫می‌توان��د برای ش��هر مفید باش��د ک��ه بناهای‬ ‫بلندمرتبه از دسترس��ی پارکینگ و پیاده‌روی‬ ‫کافی برخوردار باشند و تمامی نیازهای ساکنان‬ ‫چنین ساختمان‌هایی درون ساختمان برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫روز گذش��ته و به دنبال‬ ‫برگزاری نشست خبری‬ ‫نخس��تین همای��ش‬ ‫«بلندمرتبه‌س��ازی در‬ ‫ای��ران و خاورمیانه» که‬ ‫به همت س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان‬ ‫اس��تان تهران و با حضور سعید غفرانی‪ ،‬رییس‬ ‫ای��ن س��ازمان و دیگ��ر کارشناس��ان صنع��ت‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری(سهامی خاص)‬ ‫ساختمان برگزار شد‪ ،‬موضوع بلندمرتبه‌سازی‬ ‫و چالش‌ه��ای ای��ن بخش‪ ،‬همچنی��ن اهداف‬ ‫برگ��زاری این همایش م��ورد بحث و گفت‌وگو‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬اینک��ه بدانی��م در زمین��ه‬ ‫بلند‌مرتبه‌سازی به‌طور دقیق کجا ایستاده‌ایم‪،‬‬ ‫چ��ه نیازها و انتظاراتی داریم و در آینده به کجا‬ ‫باید برس��یم از موضوع��ات اصلی این کنفرانس‬ ‫خبری بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت‌وسازهای غیراصولی‬ ‫رییس سازمان نظام مهندسی در مورد روند‬ ‫بلند‌‌مرتبه‌س��ازی در تهران با بیان اینکه برخی‬ ‫تو‌س��ازهای بلن��د مرتب��ه در پایتخت‬ ‫از ساخ ‌‬ ‫بر اس��اس اصول و قاعده نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تهران‬ ‫اس��تعداد بلند‌مرتبه‌س��ازی با قاع��ده را دارد و‬ ‫ب��ا توجه به اینکه برج‌س��ازی ش��یوه کارآمدی‬ ‫برای ش��هرهای بزرگ به‌ش��مار می‌رود‪ ،‬اما این‬ ‫ساخت‌وس��ازها باید در قالب نظام برنامه‌ریزی‬ ‫ش��هری انجام شود تا از اس��تعداد بالقوه تهران‬ ‫در ای��ن بخش به خوبی اس��تفاده ش��ود‪ .‬وی با‬ ‫انتقاد از تخلفات و ساخت‌وسازهای غیرمجازی‬ ‫ک��ه در این حوزه انجام می‌ش��ود‪ ،‬این موارد را‬ ‫ناشی از تخلفات انجام شده در کمیسیون ماده‬ ‫‪ 5‬و خارج از طرح جامع ش��هر تهران دانس��ت‬ ‫و اف��زود‪ :‬یک��ی از مصداق‌های بارز این تخلفات‬ ‫ساخت‌وس��ازهای منطقه الهیه در تهران است‬ ‫که رشد قارچ‌گونه برج‌سازی را به همراه داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹برج‌سازی‪ ،‬دروازه صنعتی‌سازی‬ ‫در بررس��ی مقول��ه بلند‌مرتبه‌س��ازی‪ ،‬آنچه‬ ‫به‌عن��وان یک��ی از موارد مه��م و مرتبط در این‬ ‫ش��یوه ساخت‌وس��از مطرح می‌ش��ود‪ ،‬موضوع‬ ‫صنعتی‌سازی اس��ت‪ .‬بدون تردید برای توسعه‬ ‫عمودی ش��هر‪ ،‬دیگ��ر نمی‌توان‌ساخت‌وس��از‬ ‫س��نتی را اج��را کرد‪ ،‬چرا که ع�لاوه بر زمانبر و‬ ‫هزینه‌بر بودن این شیوه‪ ،‬امکان ساخت برج‌های‬ ‫بلن��د با این روش غیرممکن اس��ت‪ .‬از این‌رو به‬ ‫نظر می‌رسد صنعتی‌س��ازی جایگاه خود را در‬ ‫کنار بلند‌مرتبه‌سازی به خوبی پیدا خواهد کرد‬ ‫و فعاالن ساخت‌وس��از می‌توانند این دو شیوه را‬ ‫همسو با یکدیگر پیش ببرند‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع را غفرانی نیز تایید می‌کند و به‬ ‫می‌گوید‪ :‬به یقین یکی از دس��تاوردهای‬ ‫برج‌س��ازی‪ ،‬نگاه صنعتی به ساخت‌وساز است‪.‬‬ ‫در واقع می‌توان گفت‪ ،‬برج‌س��ازی دروازه ورود‬ ‫صنعتی‌س��ازی ب��ه صنعت س��اختمان قلمداد‬ ‫می‌شود و دس��ت‌اندرکاران این بخش سعی در‬ ‫نهادین ‌ه کردن این شیوه ساخت‌وساز دارند تا به‬ ‫واس��طه آن عالوه بر کاهش هزینه‌ها‪ ،‬آلودگی‌‪،‬‬ ‫زمان ساخت نیز کاهش یافته و میزان پایداری‬ ‫و استقامت بنا افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتی‌سازی ‪100‬درصدی‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در حال حاضر روند صنعتی‌سازی‬ ‫رو به رشد اس��ت و ‪100‬درصد برج‌سازی‌ها در‬ ‫ته��ران ب��ه صورت صنعتی س��اخت ‌ه می‌ش��ود‬ ‫اما برای جایگزینی این ش��یوه با ساخت‌وس��از‬ ‫س��نتی‪ ،‬باید همه ارگان‌ه��ای مربوط از جمله‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬مدیریت شهری‪ ،‬نظام‬ ‫مهندسی ساختمان و دیگر ارگان‌ها با توجه به‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی)‬ ‫نوبت اول‬ ‫مناقصه یک مرحله‌ای شماره ‌م ‌م آ ج‪93/0049/‬‬ ‫پروژه اصالح سیستم اطفاء حریق در کلید خانه‌های برق کارخانه‌های رگ سفید‬ ‫الف – شرح مختصر‪:‬‬ ‫‪ -1‬تهیه و نصب و راه‌اندازی کلیه تجهیزات ابزار دقیق‪ ،‬برقی و مکانیکی و سیویل پروژه‪.‬‬ ‫‪ -2‬کالیبراسیون و آزمایش کل سیستم اعالم و اطفاء حریق به همراه تست گرم‪.‬‬ ‫‪ -3‬شارژ مجدد سیلندرها و راه‌اندازی سیستم و تحویل آن‪.‬‬ ‫‪ -4‬پ��روژه تعدیل‌پذیر می‌باش��د و تعدیل براس��اس بخش��نامه ‪ 387103‬مورخ ‪ 91/9/4‬وزارت نفت و بخش��نامه‬ ‫‪ 101/173073‬مورخ ‪ 82/9/15‬معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پرداخت می‌گردد‪.‬‬ ‫ب – برآورد کارفرما‪/‬محل و مدت انجام‬ ‫‪ -1‬برآورد کارفرما به مبلغ ‪ 5/132/229/152‬ریال می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬محل اجرای پروژه کارخانه‌های رگ‌سفید به فاصله ‪ 60‬کیلومتری شهرستان امیدیه می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مدت انجام پروژه ‪ 14‬ماه و دوره نگهداری ‪ 12‬ماه می‌باشد‪.‬‬ ‫ج – شرایط مناقصه‌گران متقاضی‬ ‫ داشتن حداقل پایه ‪ 5‬رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری‬‫ ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 21/897/000‬ریال و همچنین ‪ 5‬درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده‬‫شدن) به عنوان تضمین انجام تعهدات می‌باشد‪.‬‬ ‫ مناقصه‌گران براساس آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات ارزیابی کیفی می‌شوند‪.‬‬‫د – محل‪ ،‬زمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه‌گران‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود حداکثر ظرف ‪ 10‬روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم‪ ،‬آمادگی خود‬ ‫را به صورت کتبی به آدرس ذیل‌الذکر اعالم و همزمان نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا می‌بایستی ظرف مدت ‪ 14‬روز اطالعات مورد درخواست در فرم‌های مزبور تکمیل و به آدرس ذیل در مقابل‬ ‫رسید تحویل گردد‪ .‬محل و زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید می‌گردد‪.‬‬ ‫نش�انی محل اعالم آمادگی و دریافت اسناد‪ :‬خوزستان – امیدیه – محوطه صنعتی – ساختمان ‪– 300‬‬ ‫اتاق ‪ – 303‬امور حقوقی و قراردادها تلفن ‪06152627702‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir , www.shana.ir , www.nisoc.ir‬‬ ‫شماره مجوز‪1393 . 346 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری‬ ‫وظایف تعریف‌ش��ده در حیطه فعالیت خود‪ ،‬با‬ ‫اطالع‌رس��انی دقیق صنعتی‌سازی را جایگزین‬ ‫سنتی‌س��ازی کنن��د‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که‬ ‫اکن��ون‪ ،‬هم��ه امکان��ات الزم برای این ش��یوه‬ ‫ساختمان‌سازی در کشور به خوبی فراهم است‪.‬‬ ‫اگرچه برج‌س��ازی و توس��عه عمودی شهرها‬ ‫ب��ه اعتق��اد بس��یاری از کارشناس��ان باید در‬ ‫جه��ت افزایش آس��ایش و آرامش ش��هروندان‬ ‫باش��د و مکان‌یاب��ی آن ب��ه گونه‌ای باش��د که‬ ‫مخل شهر‌نش��ینی نباش��د‪ ،‬اما گاهی این اتفاق‬ ‫وجهه عملی به خود نمی‌گیرد و برج‌سازی‌های‬ ‫غیرقانون��ی مش��کلی ب��ر مش��کالت زندگ��ی‬ ‫شهرنشینی می‌افزاید‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه قانونی ارگان‌های مربوط‬ ‫محم��د محمدی‌ن��ژاد‪،‬‬ ‫رییس گ��روه تخصصی‬ ‫ترافیک س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی ته��ران در‬ ‫مورد اختیارات سازمان‬ ‫در برخ��ورد ب��ا ساخت‌وس��ازهای غیرقانون��ی‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬هرک��دام از ارگان‌ه��ا در رون��د یک‬ ‫ساخت‌وس��از بلند مرتبه جایگاه قانونی خود را‬ ‫دارن��د به ای��ن معنا که وقت��ی پهنه‌بندی یک‬ ‫منطقه برای برج‌سازی مکان‌یابی و برای ساخت‬ ‫یک برج بر اس��اس طرح‌های باالدستی مناسب‬ ‫تشخیص داده شده است بر اساس ضوابطی که‬ ‫در طرح‌های باالدس��تی مصوب ش��ورای عالی‬ ‫شهرسازی و معماری آورده شده‪ ،‬عمل می‌کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬مش��کل اصل��ی زمانی به وجود‬ ‫می‌آی��د که عده‌ای ب��ا مجوز‌های م��وردی در‬ ‫مکان‌هایی که برای برج‌س��ازی تشخیص داده‬ ‫نشده‪ ،‬از طریق مصوبات کمیسیون ماده ‪ 5‬اقدام‬ ‫به ساخت‌وساز می‌کنند؛ این در حالی است که‬ ‫ای��ن مناطق ظرفی��ت زیرس��اختی و ظرفیت‬ ‫تس��هیالتی را ندارند و به همین دلیل مشکالت‬ ‫عدیده‌ای را به وجود می‌آورند‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت ‌‌عالیه بر عهده وزارت راه‬ ‫محمدی‌ن��ژاد ب��ا بیان اینک��ه در قانون نظام‬ ‫مهندس��ی س��اختمان‪ ،‬نظ��ارت عالی��ه بر این‬ ‫مس��ائل برعهده وزارت راه و شهرس��ازی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وزارتخانه براس��اس ماده‪ 35‬قانون نظام‬ ‫مهندس��ی و کنترل س��اختمان ورود کرده و از‬ ‫مواردی که تشخیص می‌دهد در آینده می‌تواند‬ ‫برای شهروندان و رفاه شهری مشکل‌ساز باشد‪،‬‬ ‫جلوگی��ری می‌کند ام��ا آنچه در حیطه وظایف‬ ‫س��ازمان تعریف می‌ش��ود در دو رشته ترافیک‬ ‫و شهرس��ازی به خوبی تصریح ش��ده است‪ .‬در‬ ‫مبح��ث دوم مقررات ملی س��اختمان نیز آمده‬ ‫اس��ت که مهندس��ان شهرس��از و ترافیک باید‬ ‫در مورد س��اختمان‌های گ��روه «د» و ویژه که‬ ‫عموم��ا این برج‌ه��ا در این گروه قرار می‌گیرند‪،‬‬ ‫نظر کارشناس��ی دهند و مرجع ص��دور پروانه‬ ‫باید از این اظهارنظر تمکین کند‪ .‬رییس گروه‬ ‫تخصصی ترافیک س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫ته��ران معتقد اس��ت برج‌س��ازی در تهران‪،‬‬ ‫راهکاری برای مقابله با بافت فرس��وده است‬ ‫چراکه در حال حاضر ‪60‬درصد ساختمان‌ها‬ ‫در تهران به نوسازی نیاز دارد‪.‬‬ ‫خبر ویژه‬ ‫تجمع متقاضیان مسکن مهر پردیس‬ ‫مقابل خانه ملت‬ ‫‪ :‬صبح روز گذشته حدود ‪ 500‬نفر از متقاضیان مسکن مهر پردیس مقابل‬ ‫مجلس تجمع کردند و خواستار پیگیری حقوق خود از مجلس شدند‪ .‬این افراد‬ ‫از افزایش مبالغ اضافی در پروژه مس��کن مهر شاکی بودند و دریافت هزینه‌های‬ ‫اضافی را برای تحویل واحد‌های مس��کونی‪ ،‬اقدامی غیرقانونی دانس��تند‪ .‬یکی از‬ ‫تجمع‌کنندگان در این‌باره گفت‪ :‬متقاضیان مس��کن مهر بر اساس تعهدات خود‬ ‫تمام مبالغ را پرداخت کرده‌اند اما امروز برای دریافت واحدهای خود ‪ 12‬میلیون‬ ‫تومان از آنها مطالبه شده است که این افراد توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند‪.‬‬ ‫از نمایندگان می‌خواهیم این موضوع را بررسی و به آن رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چاره‌ای جز‬ ‫بلندمرتبه‌سازی‬ ‫نیست‬ ‫بیت‌اهلل ستاریان‬ ‫کارشناس مسکن‬ ‫زمانی ک��ه صحبت از ساخت‌وس��از بلندمرتبه‬ ‫یا همان بلندمرتبه‌س��ازی می‌شود‪ ،‬این سوال به‬ ‫ذهن خطور می‌کند که تهران و کالنش��هرها‪ ،‬با‬ ‫توجه به مازاد جمعیتی که در خود جای داده‌اند‬ ‫تا چه اندازه می‌توانند در صنعت‌ س��اخت برج و‬ ‫س��اختمان‌های بلند پیش بروند؟ آیا در شهری‬ ‫مانند تهران که در حال حاضر با انفجار جمعیت‬ ‫روبه‌رو است‪ ،‬ضرورتی برای افزایش سکونتگاه در‬ ‫قالب برج‌های بلند و س��اختمان‌های سر به فلک‬ ‫کش��یده وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها‬ ‫باید گفت‪ ،‬راه و چاره‌ای جز این وجود ندارد‪.‬‬ ‫تمرکز امکانات در کالنشهرها و مهاجرت افراد‬ ‫به س��مت ش��هرهای بزرگ به منظور استفاده از‬ ‫امکانات‪ ،‬نیاز به افزایش س��اخت س��اختمان را‬ ‫دوچندان می‌کند‪.‬‬ ‫ب��دون تردی��د بلندمرتبه‌س��ازی ارائه خدمات‬ ‫ش��هری و کیفی��ت آنها را افزای��ش می‌دهد‪ .‬در‬ ‫حقیق��ت ب��ا افزایش تع��داد واحد مس��کونی یا‬ ‫تجاری در یک پهنه مش��خص خدمات بیشتری‬ ‫را می‌توان ارائه داد منوط بر اینکه یک ساختمان‬ ‫بلند‌مرتبه براس��اس یک طرح و نظام باالدستی‬ ‫س��اخته ش��ده باش��د‪ ،‬در غیر این ص��ورت و با‬ ‫افزایش تراک��م در خیابان‌ها و کوچه‌های باریک‬ ‫و تن��گ‪ ،‬نه‌تنها ارائه خدمات با دش��ورای زیادی‬ ‫همراه اس��ت‪ ،‬بلکه مش��کالت متعدد دیگری از‬ ‫جمل��ه آلودگی‌ه��ای صوتی‪ ،‬محیط��ی‪ ،‬افزایش‬ ‫حج��م ترافی��ک و‪ ...‬معضل اصلی ی��ک منطقه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در کن��ار این موارد‪ ،‬امنیت که مهم‌ترین مولفه‬ ‫ی��ک محله یا منطقه محس��وب می‌ش��ود نیز با‬ ‫بلندمرتبه‌س��ازی براساس اصول و ضوابط تامین‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬اما ذکر این نکت��ه اهمیت ویژه‌ای‬ ‫دارد که ساخت‌وس��از بلندمرتبه‌ای که براساس‬ ‫قوانی��ن باالدس��تی س��اخته می‌ش��ود‪ ،‬نیازمند‬ ‫همکاری همه ارگان‌های مسئول و خدمات‌رسان‬ ‫در این حوزه است‪.‬‬ ‫اگ��ر ام��روزه گفت��ه می‌ش��ود در برخ��ی از‬ ‫نقاط تهران برج‌های غیرقانونی س��اخته ش��ده‬ ‫بای��د دید ک��دام ی��ک از بخش‌ه��ای درگیر‪ ،‬با‬ ‫نق��ض قوانین در انج��ام وظایف خ��ود کوتاهی‬ ‫کرده‌اند‪ .‬ش��اید ه��م تعدد ارگان‌های مس��ئول‬ ‫در ای��ن ح��وزه زمین��ه تخلف را بی��ش از پیش‬ ‫فراهم می‌کند‪ .‬به هر حال آنچه مس��لم اس��ت‪،‬‬ ‫ارائ��ه راه��کاری ب��رای برون‌رف��ت از معض��ل‬ ‫بلندمرتبه‌س��ازی‌های غیرقانون��ی از س��وی‬ ‫ارگان‌های مسئول اس��ت‪ .‬وضع قوانین تشویقی‬ ‫و کاه��ش قوانی��ن تنبیهی و هماهنگی بیش��تر‬ ‫مس��ئوالن نهادهای دخیل به‌عن��وان ‪ 2‬راه‌حل‬ ‫مناس��ب ب��رای افزای��ش ساخت‌وس��از عمودی‬ ‫براساس قانون توصیه می‌شود‪.‬‬ ‫پیشنهاد رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک به متعاملین بازار‬ ‫فرصت زمستانی برای فروشندگان مسکن‬ ‫ رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک‬‫ته��ران خطاب ب��ه متعاملین بازار زمس��تانی‬ ‫مس��کن توصیه ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر ش��رایط‬ ‫در بازار مس��کن به گونه‌ای اس��ت که به همه‬ ‫متقاضی��ان خرید و ف��روش‪ ،‬اج��اره‪ ،‬فعاالن‬ ‫ساخت‌وس��از و هم��ه فعاالن ح��وزه امالک‪،‬‬ ‫پیشنهاد می‌کنم با جلوگیری از تاخیر و تعلل‬ ‫بیش از اندازه در انجام معامالت و فعالیت‌های‬ ‫خود‪ ،‬س��عی کنن��د از ثبات موج��ود در بازار‬ ‫مسکن حداکثر بهر ‌ه را ببرند‪.‬‬ ‫حسام عقبایی گفت‪ :‬با توجه به شرایط حال‬ ‫حاضر بازار مس��کن‪ ،‬وضعیت به گونه‌ای است‬ ‫که پیش‌بینی می‌ش��ود رون��د انجام معامالت‬ ‫مس��کن در تم��ام حوزه‌ه��ا‪ ،‬اع��م از خرید و‬ ‫فروش و اجاره‪ ،‬نسبت به پاییز وضعیت بهتری‬ ‫داشته باشد و با ادامه پیدا کردن ثبات در این‬ ‫بازار‪ ،‬حجم معامالت نیز نس��بت به فصل قبل‬ ‫افزایش یابد‪ .‬وی با اشاره به اینکه ثبات ایجاد‬ ‫شده در بازار مسکن به طور قطع تا پایان سال‬ ‫‪ ۹۳‬ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫به تمام سازندگان مس��کن توصیه می‌کنم از‬ ‫فرصت ایجاد ش��ده در بازار شب عید مسکن‬ ‫اس��تفاده کنند و با فروش واحدهای نوس��از و‬ ‫آم��اده خ��ود‪ ،‬منابع مالی الزم برای ش��روع و‬ ‫ساخت پروژه‌های جدید را حاصل کنند‪.‬‬ ‫عقبایی با بیان اینکه هم‌اکنون فرصت خوبی‬ ‫ب��رای فروش واحدهای نوس��از اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫س��ازندگان با ش��روع فصل گرم به نقدینگی‬ ‫بیش��تری ب��رای تکمی��ل پروژه‌ه��ای خ��ود‬ ‫نیازمندند بنابراین به آنها پیش��نهاد می‌کنم با‬ ‫جلوگیری از فوت وقت‪ ،‬منتظر افزایش قیمت‬ ‫و بازگش��ت حباب به بازار ف��روش واحدهای‬ ‫نوس��از نباش��ند و هر چه س��ریع‌تر نسبت به‬ ‫تزریق واحدهای آم��اده خود به بازار فروش و‬ ‫نقد کردن سرمایه خود اقدام کنند چرا که به‬ ‫این زودی‪ ،‬بازار مس��کن با رشد قیمت مواجه‬ ‫نخواهد شد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه درحال‌حاضر‬ ‫قیمت مسکن به س��طح واقعی رسیده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این تصور که احتکار مس��کن در‬ ‫ش��رایط فعلی می‌تواند باعث افزایش قیمت و‬ ‫سود بیشتر برای سازندگان شود‪ ،‬کاملا اشتباه‬ ‫اس��ت و ما شاخص‌های مربوط به این افزایش‬ ‫را ک��ه نتیجه احتکار باش��د‪ ،‬درحال‌حاضر در‬ ‫بازار مسکن رصد نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه مش��اوران امالک همچنین‬ ‫ب��ه متقاضی��ان خرید مس��کن توصی��ه کرد‪:‬‬ ‫متقاضی��ان خری��د مس��کن‪ ،‬خرید خ��ود را‬ ‫ب��ه بعد از س��ال نو موک��ول نکنن��د چرا که‬ ‫درحال‌حاضر با توجه به کاهش تقاضای موثر‬ ‫نس��بت به عرضه واقعی‪ ،‬زمان مناس��بی برای‬ ‫خرید مس��کن محسوب می‌ش��ود‪ .‬عقبایی در‬ ‫بخ��ش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به‬ ‫ایج��اد فضای رقابتی بین س��ازندگان در بازار‬ ‫فروش واحدهای مس��کونی نوساز تاکید کرد‪:‬‬ ‫هم‌اکنون میزان عرضه واقعی بیش از تقاضای‬ ‫موث��ر اس��ت‪ .‬ه��ر چند به‌ط��ور کل��ی از نظر‬ ‫ش��اخص‌های اقتصادی‪ ،‬میزان عرضه مسکن‬ ‫کمتر از نیاز و تقاضای موجود در بازار مسکن‬ ‫اس��ت‪ .‬عقبایی ادامه داد‪ :‬به متقاضیان خرید‬ ‫مس��کن این اطمینان را می‌ده��م که تا پایان‬ ‫بهار س��ال بعد همچنان ثبات در بازار مسکن‬ ‫ادامه خواهد داش��ت‪ .‬وی همچنین با اش��اره‬ ‫ب��ه کاهش تقاض��ا در بازار اجاره مس��کن‪ ،‬به‬ ‫مس��تاجران توصیه کرد‪ :‬از آنجا که متقاضیان‬ ‫بازار اجاره از قدرت چانه‌زنی بیش��تری نسبت‬ ‫به ماه‌های قبل برخوردارند‪ ،‬انتظار می‌رود در‬ ‫دو ماه و نیم باقیمانده تا پایان سال‪ ،۹۳‬مبالغ‬ ‫اجاره در مناطق مختلف ش��هر تهران حداقل‬ ‫‪۱۰‬درصد دیگر کاهش یابد‪ .‬عقبایی افزود‪ :‬این‬ ‫کاهش مبالغ اجاره در بهار به ثبات می‌رس��د‬ ‫و تا فرارس��یدن تابس��تان‪ ۹۴‬نیز ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫توسعه اقتصادی‬ ‫در گرو توسعه صنعتی‬ ‫‪30‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫نصراهلل محمدحسین فالح‬ ‫صنعتگران‪ ،‬مسئوالن سازمان امور مالیاتی را برای حل مناقشه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دعوت کردند‬ ‫مذاکره‪ ،‬تنها راه حل‬ ‫عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت‬ ‫در سال‌های ‪ ۱۳۶۹‬و ‪ ۱۳۷۰‬که در جمع مدیران‬ ‫صنعت��ی افتخ��ار حضور در کالس‌های ش��ادروان‬ ‫دکتر حس��ین عظیم��ی را در س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعت��ی و در دوره‌ه��ای مدیری��ت اس��تراتژیک‬ ‫داش��تم‪ ،‬وی دستیابی به توس��عه صنعتی را تنها‬ ‫راه تحول در ساختار معیش��تی مردم می‌دانست‪.‬‬ ‫تحول در س��اختار معیشتی مردم به‌ویژه در پی ‪8‬‬ ‫سال جنگ تحمیلی از ضرورت‌های آن زمان بود؛‬ ‫آرمانی ک��ه با عملکرد س��ال‌های اخیر در اقتصاد‬ ‫کشور دچار مشکل جدی شد‪ .‬فشار اقتصادی وارد‬ ‫بر توده‌های مردم و به ویژه بر قشر‌های آسیب‏پذیر‬ ‫همه روزه م��ورد تایید و تصریح مقامات عالی‏رتبه‬ ‫کش��ور قرار دارد و داستانی آشکار و برون از پرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��ادروان عظیمی به جز تاکید بر ضرورت‬ ‫توسعه صنعتی برای دستیابی به توسعه اقتصادی‬ ‫و رف��اه مردم‪ ،‬ب��ر این نکته نیز تاکید داش��ت که‬ ‫سیاست‌های توسعه‌ای در همه حوزه‌های فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و اقتصادی‌باید متوازن باشد‪.‬‬ ‫وی ویژگی جوامع توسعه‏یافته را توجه همزمان به‬ ‫همه حوزه‌ها می‏دانست‪.‬‬ ‫از یک دهه قبل که با برخورد بی‏س��ابقه مدیران‬ ‫اجرایی کشور با نهاد‌های اقتصادی و مقابله علنی با‬ ‫شورا‌ها و نهاد‌های برنامه‏ریز و تصمیم‏گیر اقتصادی‬ ‫در کش��ور روند رو به رش��د تولی��دات صنعتی با‬ ‫کاس��تی مواجه شد‪ ،‬نخس��ت با دستکاری در آمار‬ ‫ملی و س��پس به‏طور رس��می با توقف انتش��ار آن‬ ‫شاهد بودیم که سطح رفاه مردم نیز رو به کاستی‬ ‫گذاشت‪ .‬افزایش فشار‌های خارجی و دوری مطلق‬ ‫از گفت‌وگو برای کاهش یا توقف فشار‌های خارجی‬ ‫بر صنایع و اقتصاد کش��ور که خود وجه دیگری از‬ ‫ضعف سیاس��ت‌های اجرایی بود هرچه بیشتر آثار‬ ‫منف��ی خود بر تولیدات صنعتی و الجرم بر رش��د‬ ‫اقتصادی را باعث ش��د‪ .‬س��رانجام این روند‪ ،‬منفی‬ ‫ش��دن رش��د اقتصادی کشور در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬و‬ ‫نیمسال ‪ ۱۳۹۲‬و اثر بس��یار منفی آن بر شاخص‬ ‫درآمد سرانه بود‪ .‬این شاخص که از تقسیم درآمد‬ ‫ملی یا تولید ناخالص داخلی‪ ،‬به جمعیت به‌دست‬ ‫می‌آید‪ ،‬از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی‬ ‫و رفاه مردم محس��وب می‏ش��ود‪ .‬وضعیت به‌وجود‬ ‫آمده در دو س��ال گذش��ته به طور ملموس پیوند‬ ‫بین توس��عه صنعتی و توس��عه اقتصادی را که با‬ ‫رف��اه توده مردم رابطه‌ای یک به یک دارد‪ ،‬نش��ان‬ ‫می‏دهد‪ .‬همه این موارد در شرایطی بود که قیمت‬ ‫نفت و فرآورده‌های نفتی باال بود و بخشی بزرگ از‬ ‫اقتصاد ملی که به گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم‬ ‫از نفت و گاز و میعانات نفتی سرچش��مه می‏گیرد‪،‬‬ ‫بخش باالیی از درآمد ملی را به نس��بت اکنون به‬ ‫خود اختصاص می‏داد‪.‬‬ ‫اینک در وضعیتی به س��ر می‏بریم که رابطه رفاه‬ ‫مردم با توسعه اقتصادی و پیوند قوی آن با فعالیت‬ ‫واحد‌های صنعتی برای مردم عادی نیز درک شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مردم به خوبی می‌دانند که محصول رشد‬ ‫اقتص��ادی رفاه همه قش��ر‌های جامعه اس��ت‪ .‬این‬ ‫تجربه مش��ترک تمامی کش��ور‌های توس��عه‏یافته‬ ‫جه��ان نیز هس��ت‪ .‬هم��ه دولت‏هایی ک��ه در پی‬ ‫ایجاد آس��ایش و رفاه گس��ترده ش��هروندان خود‬ ‫هس��تند برای گسترش سریع بخش صنعتی خود‬ ‫در پی اجرای سیاس��ت‌ها و برنامه‏هایی منسجم و‬ ‫درازمدت هستند‪.‬‬ ‫ما نیز در هر ‪ 5‬برنامه عمومی توس��عه‌ای که در‬ ‫پی پیروزی انقالب تدوین ش��ده است به نوعی بر‬ ‫ضرورت توس��عه صنعتی با راهبرد کاهش تاثیر از‬ ‫نفت تاکید داش��ته‌ایم‪ .‬حت��ی در ‪ 3‬برنامه اخیر به‬ ‫تدوین برنامه‌های راهبردی به صراحت اشاره شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما در عمل شاهد پایبندی به این برنامه‌ها‬ ‫و رعای��ت اح��کام قانونی مرتبط با آنه��ا نبوده‌ایم‪.‬‬ ‫منبع حساب ذخیره ارزی که برای سرمایه‌گذاری‬ ‫در صنعت آن ه��م از نوع خصوصی آن پیش‌بینی‬ ‫شده بود به آسانی س��ر از پرداخت‌های جاری در‬ ‫آورد‪ .‬پرداخت‌ه��ای عمرانی دول��ت و بودجه‌های‬ ‫تمل��ک دارایی که به‏طور معمول به رونق صنایع و‬ ‫ایجاد بازار برای آنها کمک می‏کند صرف پرداخت‬ ‫یارانه‌ها ش��د که به نوبه خود ب��رای صنعتگران و‬ ‫کشاورزان آن سوی مرزها بازار آفرید‪ .‬این‏گونه بود‬ ‫که توس��عه صنعتی و رش��د اقتصادی متوقف شد‬ ‫و پسرفت داش��ت و سیاست‌های به ظاهر رفاهی‪،‬‬ ‫اثری ضد‏رفاهی بر جای گذاش��ت‪ .‬اصول اقتصادی‬ ‫فارغ از مهارت س��خنرانان سیاس��تمدار در تهییج‬ ‫افکار عمومی نقش خود را بازی می‏کند‪ .‬رفاه مردم‬ ‫در گرو باال رفتن رش��د اقتصادی است و این خود‬ ‫دست در دست رشد تولیدات صنعتی دارد‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫ش�کوفه حبی�ب‏زاده ‪ -‬گ�روه صنعت‪:‬‬ ‫ه��ر ی��ک از دو س��و ادعای��ی دارن��د؛ یک‬ ‫ط��رف بر بی‏قانونی دیگ��ری تاکید می‏کند‬ ‫و ط��رف مقاب��ل از ظلم دیگ��ری‪ ،‬اما هنوز‬ ‫برای نشس��تن بر س��ر میز مذاکره اقدامی‬ ‫نکرده‏اند‪ .‬موضوع مورد اختالف «مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده» است که رییس سازمان امور‬ ‫مالیات��ی دریافت آن از تولیدکنندگان را رد‬ ‫می‏کند‪ .‬از سویی تولیدکنندگان همگی بر‬ ‫این نکته تاکید دارند که مجبور به پرداخت‬ ‫این مالیات برای تولید هس��تند و نه کاالی‬ ‫مصرفی‪ .‬مش��کالت اقتصادی کش��ور آنقدر‬ ‫زیاد اس��ت که با وجود اینک��ه این انتقادها‬ ‫بارها از س��وی تولیدکنندگان مطرح شده‪،‬‬ ‫هنوز موفق به مذاکره دو س��ویه برای حل‬ ‫این اختالف نشده‏اند‪ .‬حال تولیدکنندگان از‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور دعوت کرده‏اند‬ ‫تا بر سر میز مذاکره بنشینند و در پی یک‬ ‫همفکری‪ ،‬به نتیجه مشخص و شفافی برای‬ ‫چگونگی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از‬ ‫سوی تولیدکنندگان برسند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدکنن�ده‪ ،‬ریال�ی از جیب خود‬ ‫پرداخت نمی‌کند‬ ‫علی عسکری‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور در گفت‏وگو با‬ ‫در پاس��خ ب��ه‬ ‫انتق��اد صنعتگ��ران‬ ‫مبن��ی ب��ر اینک��ه ای��ن مالی��ات بای��د از‬ ‫مصرف‌کنن��ده نهای��ی دریافت ش��ود‪ ،‬زیرا‬ ‫تولیدکننده به دلیل فروش نسیه محصوالت‬ ‫خود‪ ،‬مجبور اس��ت ای��ن مالیات را پیش از‬ ‫دریافت از خریدار به سازمان پرداخت کند‬ ‫ک��ه در این میان بس��یار متضرر می‌ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این امر یک تلقی نادرست است که از‬ ‫تولیدکننده مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬تولیدکنن��ده در ازای فروش هر‬ ‫‌محصول موظ��ف به دریاف��ت ارزش‌افزوده‬ ‫‪8‬درص��دی از خری��دار و پرداخ��ت آن به‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور است و ریالی را‬ ‫از جیب خود پرداخت نمی‌کند‪ .‬عسکری با‬ ‫اش��اره به اینکه تولیدکنن��دگان در صورت‬ ‫فروش محصوالت به‌صورت نسیه می‌توانند‬ ‫با مذاکره با این س��ازمان متناسب با فروش‬ ‫نس��یه خود اق��دام به پرداخت ای��ن نوع از‬ ‫مالیات کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر تولیدکنندگان‬ ‫قوانین را به درس��تی اج��را کنند‪ ،‬هرگز از‬ ‫جیب خود این مالیات را پرداخت نخواهند‬ ‫کرد‪ .‬این امر تنها برای طفره رفتن از قانون‬ ‫از س��وی تولیدکنندگان مطرح می‌ش��ود و‬ ‫کذب محض است‪.‬‬ ‫‹ ‹م�دارا ب�ا صنعتگ�ران ب�رای فروش‬ ‫اقساطی محصول‬ ‫در مقاب��ل داری��وش‬ ‫مهاج��ر‪ ،‬دبی��رکل‬ ‫کنفدراس��یون صنعت‬ ‫در گفت‏وگو با‬ ‫در رابطه ب��ا اظهارات‬ ‫علی عسکری‪ ،‬رییس س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور و در مقابل گفته‏های صنعتگران گفت‪:‬‬ ‫آنچه صنعتگران بیان می‏کنند‪ ،‬صحیح است‬ ‫و آنچه س��ازمان امور مالیاتی مطرح می‏کند‪،‬‬ ‫در ظاهر درست است‪.‬‬ ‫مهاج��ر در توضیح روی��ه پرداخت مالیات‬ ‫ب��ر ارزش افزوده از س��وی صنعتگران اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬صنعتگ��ران محصول خ��ود را با چک‬ ‫می‏فروش��ند و ب��ه این ترتیب پ��س از مدت‬ ‫معینی به پول خود خواهند رسید‪ ،‬اما وزارت‬ ‫ام��ور اقتص��ادی و دارایی مالی��ات بر ارزش‬ ‫افزوده را به‏عنوان بخشی از مالیات کشور سر‬ ‫موعد مقرر ‪ 3‬ماهه از تولیدکنندگان دریافت‬ ‫می‏کن��د‪ .‬در اینج��ا صنعتگ��ر ک��ه به‏عنوان‬ ‫فروش��نده ظاهر می‏ش��ود‪ ،‬پیش از اینکه به‬ ‫اصل پول خود برس��د‪ ،‬برای آنچ��ه نگرفته‪،‬‬ ‫مالیات ب��ر ارزش افزوده می‏پ��ردازد‪ .‬وی با‬ ‫تاکی��د بر اینک��ه برخالف اظه��ارات رییس‬ ‫س��ازمان ام��ور مالیاتی‪ ،‬همکاری از س��وی‬ ‫این س��ازمان برای مدارا با صنعتگران انجام‬ ‫نمی‏شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر سازمان امور مالیاتی‬ ‫کش��ور ب��رای مطالباتی ک��ه در بلندمدت و‬ ‫به‏صورت نسیه به تولیدکنندگان بازمی‏گردد‪،‬‬ ‫فرجه‏ای در نظر می‏گرفت‪ ،‬مس��ئله‏ای وجود‬ ‫نداش��ت اما هر بار که تولیدکنندگان به این‬ ‫س��ازمان رجوع کرده و به این مس��ئله اشاره‬ ‫می‏کنن��د‪ ،‬این ام��ر مورد قبول کارش��ناس‬ ‫مربوط قرار نمی‏گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مذاکره بر س�ر چگونگ�ی پرداخت‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫دبی��رکل کنفدراس��یون صنع��ت افزود‪:‬‬ ‫مش��کل اصلی بر س��ر این موضوع است که‬ ‫ای��ن مس��ئله در قالب یک «مذاک��ره» و نه‬ ‫یک راه‏حل قطعی بیان ش��ده است و قانون‪،‬‬ ‫قاعده و آیین‏نامه‏ای ب��رای آن وجود ندارد‪.‬‬ ‫در نتیجه سرنوشت این نوع مذاکرات نیز در‬ ‫هاله‏ای از ابهام به سر می‏برد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫راه‏حل درست این مس��ئله همانگونه است‬ ‫که در کشورهای پیش��رفته انجام می‏شود‪.‬‬ ‫ب��ه این معنا ک��ه در کش��ورهای صنعتی و‬ ‫بهترین راه‏حل در این‬ ‫زمان این است که وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی از‬ ‫نمایندگان صنعتگران دعوت‬ ‫کند تا در این زمینه به دنبال‬ ‫راه‏حل باشند‪ ،‬زیرا صنعتگر‬ ‫از پرداخت مالیات ابایی‬ ‫ندارد و تنها مسئله‪ ،‬چگونگی‬ ‫پرداخت آن است‬ ‫پیش��رفته مالی��ات بر ارزش اف��زوده زمانی‬ ‫از تولیدکننده دریافت می‏ش��ود که وی به‬ ‫نقدینگی خود دس��ت یافته باشد‪ .‬مهاجر با‬ ‫تاکید بر اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫چندی پیش اعالم کرد میزان ارزش افزوده‬ ‫در حال حاضر باالس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بنا بر‬ ‫گفته‏ه��ای وزیر و با توجه به ش��رایط رکود‬ ‫تورمی که بر کش��ور حاکم اس��ت‪ ،‬پرداخت‬ ‫ی‬ ‫ای��ن مالیات بر ارزش افزوده باال به بخش�� ‏‬ ‫از صنعت آسیب جدی وارد خواهد کرد‪ .‬به‬ ‫عقیده دبیرکل کنفدراسیون صنعت‪ ،‬بهترین‬ ‫راه‏حل در این زمان این است که وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی از نمایندگان صنعتگران‬ ‫دعوت کند تا در این زمینه به دنبال راه‏حل‬ ‫باشند‪ ،‬زیرا صنعتگر از پرداخت مالیات ابایی‬ ‫ندارد و تنها مس��ئله‪ ،‬چگونگی پرداخت آن‬ ‫است‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش که چرا‬ ‫تولیدکنندگان ب��رای مذاکره در این رابطه‪،‬‬ ‫اق��دام به گفت‏وگ��و نمی‏کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مسئله بارها از سوی صنعتگران مطرح شده‬ ‫است‪ .‬یک تولیدکننده در شرایط موجود‪ ،‬با‬ ‫پذیرش مش��کالت بزرگی که در این مسیر‬ ‫وج��ود دارد قدم در راه تولید کش��ور نهاده‬ ‫اس��ت و قصد ارائه خدمت دارد و با توجه به‬ ‫تجارب خود می‏تواند راه‏حل‏های مفیدی را‬ ‫ارائه دهد‪ ،‬کما اینکه در رابطه با مش��کالت‬ ‫دیگ��ر بارها ای��ن مذاکرات انج��ام گرفته و‬ ‫نتایج��ی نیز در پی داش��ته اس��ت‪ .‬مهاجر‬ ‫در پاس��خ به این س��وال ک��ه فراهم نکردن‬ ‫بس��تر برای ای��ن مذاکره از س��وی وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی حامل پیامی اس��ت‬ ‫یا خیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به نظر نمی‏رس��د که در‬ ‫این عملکرد قصد خاصی مدنظر باشد‪ ،‬بلکه‬ ‫به دلیل وجود مش��کالت بی‏شمار بر سر راه‬ ‫اقتصاد ای��ران‪ ،‬تعداد معض�لات این بخش‬ ‫بس��یار زیاد است و ممکن است این مسئله‬ ‫در بین مسائل پرشمار دیگر فعال به کناری‬ ‫نهاده شده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای تغییر مسیر قانون‬ ‫پی��ش از ای��ن نی��ز س��یدعبدالوهاب‬ ‫س��هل‌آبادی‪ ،‬رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫گفته‬ ‫تج��ارت ای��ران در گفت‏وگو با‬ ‫بود‪ :‬مالیات ب��ر ارزش افزوده‌ای که از روند‬ ‫تولی��د دریافت می‌ش��ود‪ ،‬فش��ار زیادی بر‬ ‫دوش تولید تحمی��ل می‌کند‪ .‬در تمام دنیا‬ ‫مالی��ات ب��ر ارزش افزوده اخذ می‌ش��ود تا‬ ‫ب��ا دریافت این نوع مالی��ات به یک عدالت‬ ‫نس��بی دست یابیم‪ ،‬اما متاس��فانه در ایران‬ ‫این مالیات ب��ه جای اینکه از مصرف‌کننده‬ ‫دریافت شود‪ ،‬از تولیدکننده گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه مالیات‪ ،‬مانع��ی برای‬ ‫ورود صنع��ت ب��ه بازارهای جهانی اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در این زمینه خان��ه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ایران مدت‌هاس��ت مذاکراتی را‬ ‫با نمایندگان مجلس‪ ،‬کارشناسان مربوط و‬ ‫تولیدکنن��دگان برگزار کرده بلکه بتواند در‬ ‫مس��یر اصالحات این قانون‪ ،‬تغییراتی را به‬ ‫سود تولیدکنندگان انجام دهد‪.‬‬ ‫ریی��س خانه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گفته بود‪:‬‬ ‫جوانان هم در گفت‌وگو با‬ ‫این امر یک فش��ار مالی بیه��وده و کاهش‬ ‫نقدینگ��ی را ب��رای تولیدکنن��ده به همراه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬عالوه بر آنکه وزارت اقتصاد‬ ‫و دارای��ی مهلتی را ب��رای پرداخت مالیات‬ ‫بر ارزش‌اف��زوده تعیین می‌کند‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫به‌طور عموم تولیدکنندگان در فعالیت‌های‬ ‫تولی��دی از چک‌ه��ای مهلت‌دار اس��تفاده‬ ‫می‌کنند ام��ا پیش از اینکه مبلغ مورد نظر‬ ‫را دریاف��ت کنند‪ ،‬مجبورن��د این مالیات را‬ ‫بپردازند که موجب کاه��ش نقدینگی آنها‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در این رابطه مصطفی رناسی‪ ،‬نایب‌رییس‬ ‫کمیس��یون صنایع اتاق ایران در گفت‌وگو‬ ‫گفت��ه ب��ود‪ :‬قان��ون مالی��ات بر‬ ‫ب��ا‬ ‫ارزش‌افزوده ی��ک قانون مترقی و ش��فاف‬ ‫اس��ت و باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت‬ ‫شود تا هر کس که بیشتر از کاالیی مصرف‬ ‫ک��رده‪ ،‬مالیات آن را نیز بپ��ردازد که امری‬ ‫عادالنه اس��ت ام��ا متاس��فانه در ایران این‬ ‫مالیات از روند تولید دریافت می‌شود که در‬ ‫اصالح قان��ون ارزش‌افزوده باید این مالیات‬ ‫از دوش تولید برداش��ته شود‪ .‬وی در قالب‬ ‫پیش��نهادی اظهار کرد‪ :‬در کشورهای دیگر‬ ‫هر شخص‪ ،‬کدی مانند شناسه ملی دارد که‬ ‫آن کد می‌تواند مبنای تمامی دادوس��تدها‬ ‫در کش��ور باش��د و ب��ه این ص��ورت دولت‬ ‫می‌توان��د واردات و ص��ادرات از س��وی هر‬ ‫ف��ردی را کنترل کرده و شفاف‌س��ازی‌های‬ ‫الزم انجام ش��ود و بنا بر آن مالیات خود را‬ ‫دریافت کرده و عدالت را برقرار کند‪ .‬به نظر‬ ‫می‏رس��د این انتقادها ت��ا زمانی که مذاکره‬ ‫دو س��ویه تولیدکنن��دگان و س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی کش��ور انجام نشود‪ ،‬همچنان تداوم‬ ‫داشته باشد‪ .‬بدین سبب ضرورت یافتن یک‬ ‫راه‏حل اساسی که دس��تاورد این مذاکرات‬ ‫خواهد بود‪ ،‬امری بدیهی و الزم است و باید‬ ‫توجه ویژه‏ای به آن شود‪.‬‬ ‫فعالیت صنعت شوینده با یک‌سوم ظرفیت‬ ‫ عضو انجمن صنایع شوینده آرایشی و بهداشتی با‬‫تاکید بر اینکه این صنعت درحال‌حاضر با یک‌سوم ظرفیت‬ ‫خ��ود مش��غول فعالیت اس��ت‪‌،‬اظهار ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫ظرفیت تولید ‪۴‬میلیون تن محصوالت شوینده در هر سال‬ ‫در کش��ور وجود دارد که تنها یک‌سوم این ظرفیت یعنی‬ ‫حدود یک‌میلیون و ‪۳۰۰‬هزار تن فعال اس��ت که عالوه بر‬ ‫تامین نیاز داخل‪ ،‬بخشی از این تولید صادر می‌شود‪.‬‬ ‫هوش��نگ ب��االزاده در ی��ک نشس��ت خب��ری اف��زود‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر ش��اهد ثبات مقررات و قوانین در بخش‌های‬ ‫اقتصادی کشور هستیم که در این وضعیت‪ ،‬تفاهم و توافق‬ ‫ت با کشورهای همسایه می‌تواند زمینه‬ ‫کالن در سطح دول ‌‬ ‫الزم برای افزای��ش صادرات غیرنفتی را فراهم کند‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه ثبات نرخ ارز و اعمال مشوق‌های صادراتی‬ ‫باعث افزایش درآمدزایی ارزی از صادرات غیرنفتی خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬وضعیت موجود نش��ان از حرکت به س��مت‬ ‫محدودیت ارز و قیمت باالی آن دارد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که این روزها ش��اهد کاهش قیمت نفت هستیم که نشان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬زیاد نباید به دالرهای نفتی دل بس��ت بلکه باید‬ ‫به س��مت صادرات غیرنفتی حرکت کرد‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫رقابت ناسالم میان تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هم‌اکنون این رقابت ناس��الم باعث شده بازار‬ ‫نامناس��ب در صنعت شوینده ایجاد ش��ود و برخی از این‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان نیز متضرر ش��ده‌اند‪ .‬این‬ ‫تولیدکنندگان با دس��تکاری کردن قیم��ت‪ ،‬ضمن بر هم‬ ‫ریخت��ن ب��ازار و متضرر ش��دن خود‪ ،‬رون��د قیمت‌گذاری‬ ‫ب��ازار را با اخت�لال مواجه می‌کنند‪ .‬عض��و انجمن صنایع‬ ‫ش��وینده‪ ،‬آرایشی و بهداش��تی توضیح داد‪ :‬ظرفیت خالی‬ ‫در کارخانه‌ه��ای صنعت ش��وینده و ضرورت گردش مالی‬ ‫باعث ش��ده تا به برخی تولیدات از نظر کیفی آسیب‌هایی‬ ‫وارد شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به پرداخت یارانه به تولیدکنندگان‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬امی��دی به دریافت یارانه‌ه��ا نداریم و در این‬ ‫ش��رایط‪ ،‬یک سال و نیم اس��ت که تغییر قیمتی در مورد‬ ‫پودر ش��وینده اتفاق نیفتاده ام��ا افزایش هزینه‌های تولید‬ ‫اجتناب‌ناپذیر بوده است‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل پاکسان‪ ،‬صنعتگری که گرفتار تامین‬ ‫نقدینگی و انباش��ت کاال در انبار اس��ت‪ ،‬ممکن اس��ت در‬ ‫کوتاه‌‌مدت با اعمال تخفیف مقداری از مشکلش حل شود‬ ‫ولی این ارزان‌فروشی در نهایت به نفع صنعت نیست‪.‬‬ ‫وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ارتقای اس��تانداردهای‬ ‫صنعت ش��وینده و اقدامات جدی تنبیهی برای واحدهای‬ ‫متخلف از سوی انجمن صنایع شوینده خبر داد‪.‬‬ ‫عضو انجمن صنایع ش��وینده آرایش��ی و بهداش��تی از‬ ‫انجام برخی مذاکرات بین ش��رکت پاکس��ان به‌عنوان یک‬ ‫تولیدکننده محصوالت ش��وینده در کش��ور با یک شرکت‬ ‫اروپای��ی برای تولید مش��ترک در ایران خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫مذاکراتی برای س��رمایه‌گذاری یک ش��رکت اروپای غربی‬ ‫در ایران در حال انجام اس��ت که در صورت نهایی ش��دن‪،‬‬ ‫جزئیات این مسئله اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ مجلس به دولت اجازه داد از محل اعتبارات بودجه‌های س��نواتی‬‫ب��رای هزینه‌های تحقیقاتی ی��ا ارتقای وضعیت محیط‌زیس��تی به واحدهای‬ ‫تولی��دی دارای مجوز کمک کند‪ .‬در ادامه رس��یدگی ب��ه الیحه یک فوریتی‬ ‫رف��ع موان��ع تولید رقابت‌پذیر و ارتق��ای نظام مالی کش��ور‪ ،‬مجلس به دولت‬ ‫اج��ازه داد از محل اعتبارات بودجه‌های س��نواتی ت��ا ‪ ۵۰‬درصد آن بخش از‬ ‫هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط‌زیس��تی به واحدهای تولیدی‬ ‫دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کس��ب حق امتیاز تولید کاال‬ ‫یا خدمات یاثبت اختراع از مراجع ذی‌صالح داخلی یا بین‌المللی ش��ده است‪،‬‬ ‫کم��ک کند‪ .‬این مصوبه مجلس با ‪ ۱۴۴‬رای موافق‪ ،‬یک رای مخالف و ‪ ۶‬رای‬ ‫ممتنع از مجموع ‪ ۲۲۸‬نماینده حاضر به تصویب رسید‪ .‬همچنین نمایندگان‬ ‫مجل��س در م��اده دیگری مصوب کردند که در م��واد ‪ ۳‬و ‪ ۹‬قانون حمایت از‬ ‫شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب‬ ‫‪ ،۱۳۸۹/۸/۵‬عبارت «و شهرک‌های فناوری» به ترتیب به انتهای بند ج و بعد‬ ‫از عبارت «پارک‌های علم و فناوری» اضافه شود‪.‬‬ ‫ش�اتا ‪ -‬در ‪ 8‬ماه امس��ال تولید الکتروموتور به مرز ‪ 4‬میلیون و ‪ 983‬هزار‬ ‫دس��تگاه رس��ید‪ .‬در این مدت تلویزیون و مونتیور (ال‌سی‌دی) و (ال‌ای‌دی) به‬ ‫تعداد یک میلیون و ‪ 128‬هزار و ‪900‬دس��تگاه تولید شده است‪ .‬در دوره زمانی‬ ‫یادش��ده‪ ،‬تولید انواع یخچال و فریزر به تعداد ‪ 872‬هزار و ‪900‬دستگاه و تولید‬ ‫ماش��ین لباسشویی به مرز ‪ 576‬هزار و ‪100‬دستگاه رسیده است‪ .‬همچنین در‬ ‫‪ 8‬ماه امسال‪ ،‬میزان تولید کولرآبی به تعداد ‪ 543‬هزار و ‪ 900‬دستگاه گزارش‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در آبان امس��ال الکتروموتور به تعداد ‪ 657‬هزار و ‪ 900‬دستگاه‪،‬‬ ‫تلویزیون و مونتیور (ال‌سی‌دی) و (ال‌ای‌دی) به تعداد ‪ 142‬هزار و ‪300‬دستگاه‪،‬‬ ‫انواع یخچال و فریزر به تعداد ‪ 107‬هزار دس��تگاه‪ ،‬ماشین لباسشویی به تعداد‬ ‫‪ 48‬هزار و ‪600‬دستگاه و کولرآبی ‪ 3‬هزار و ‪ 600‬دستگاه تولید شده است‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫با ادامه روند پرداخت یارانه ‪ ۴۵‬هزارتومانی به همه افراد جامعه احتمال می‌رود‬ ‫‪31‬‬ ‫دولت ناگزیر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی‬ ‫عرفان�ه تاجیکی ـ‌گروه صنعت‪ :‬پ��س از برگزاری‬ ‫نشست اوپک و آغاز روند نزولی کم سابقه قیمت نفت‪،‬‬ ‫که مقارن با بررس��ی بودجه س��ال آینده کشور اتفاق‬ ‫افت��اد‪‌،‬نگرانی‌های زیادی درباره اینکه دولت کس��ری‬ ‫بودجه کش��ور را از چه طریق��ی جبران می‌کند‪‌،‬پیش‬ ‫آمد‪ .‬بی��ژن زنگنه در حاش��یه همایش اقتص��اد ایران‬ ‫درباره راهکار دولت برای جبران کسری بودجه حاصل‬ ‫از کاهش درآمدهای نفتی‪ ،‬گفت‪ :‬دولت در بودجه ‪۹۴‬‬ ‫م��وارد مرتبط با این موضوع را پیش‌بینی کرده‪ ،‬قیمت‬ ‫را متعادل دیده و س��ازوکار تخصیص را درباره کاهش‬ ‫قیمت نفت اتخ��اذ می‌کند‪ .‬وی همچنین درباره تغییر‬ ‫قیمت پیش��نهادی دولت در الیح��ه بودجه ‪ ۹۴‬افزود‪:‬‬ ‫هیچ‌ک��س نمی‌تواند قیمت نف��ت را پیش‌بینی کند به‬ ‫خصوص آنکه عوامل سیاس��ی در آن دخیل هستند و‬ ‫دستکاری سیاس��ی و اراده‌های سیاسی نیز پشت این‬ ‫قضیه است‪.‬‬ ‫وزیر نفت ایران با اذعان به اینکه درحال حاضر هیچ‬ ‫تصمیم��ی در خصوص افزایش قیمت س��وخت گرفته‬ ‫نشده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر مشکل خاصی برای‬ ‫صادرات و واردات کااله��ای نفتی وجود ندارد‪ .‬باتوجه‬ ‫به مجموع آرای کارشناسان و متخصصان حوزه انرژی‪،‬‬ ‫مبنی براینکه هدفمن��دی یارانه‌ها متاثر از قیمت‌های‬ ‫بین‌المللی نفت است می‌توان گفت به نظر می‌رسد در‬ ‫اجرای مرحله س��وم‪ ،‬قیمت نفت و گاز افزایش نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مجی��د دالوری‪ ،‬کارش��ناس ارش��د ان��رژی در این‬ ‫خصوص به ایسنا گفت‪ :‬در شرایطی که اقتصاد در حال‬ ‫گذار است به‌ویژه بحث‌های مهمی چون قیمت انرژی‪،‬‬ ‫نرخ ارز و تغییرات ایجادش��ده باید گفت که هدفمندی‬ ‫هم‌اکنون تحت‌تاثی��ر قیمت‌های بین‌المللی نفت و گاز‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬برای اجرای مرحله سوم نیز احتمال دارد‬ ‫ک��ه در ‪ 2‬تا ‪ 3‬حامل انرژی به‌جز نف��ت و گاز افزایش‬ ‫قیمت رخ دهد زیرا در نفت‌وگاز قیمت‌های بین‌المللی‬ ‫کاهش چشمگیری داشته‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت ناگزیر از افزایش قیمت‬ ‫اس��ماعیل جلیل��ی‪ ،‬دیگ��ر عضو‬ ‫کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‪،‬‬ ‫با تاکید بر اینکه پرداخت ‪ ۴۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومان هزینه یارانه‌ها باید‬ ‫از درآم��د حاص��ل از حامل‌ه��ای‬ ‫انرژی حذف ش��ود‪‌،‬گفت‪ :‬حامل‌های انرژی در ‪ 2‬بخش‬ ‫تامین س��وخت صنایع از س��وخت‌های فسیلی و تامین‬ ‫سوخت نیروگاه‌های برق از گاز طبیعی مورداستفاده قرار‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال‌حاضر دولت برای پرداخت‬ ‫‪ ۴۸‬ه��زار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی به مردم دچار‬ ‫مشکل اس��ت‪ .‬بنابراین پیش‌بینی می‌شود که مجبور به‬ ‫افزایش قیمت حامل‌های انرژی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت یارانه به همه دهک‌ها‬ ‫در همین حال عزت‌اهلل یوس��فیان‌مال‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجه مجلس‪ ،‬ضمن یادآوری این نکته که باید‬ ‫دی��د مبلغ پرداخت��ی یارانه دولت به مردم در فاز س��وم‬ ‫هدفمن��دی یارانه‌ها همان‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان اس��ت یا‬ ‫گفت‪ :‬بای��د توجه کرد که‬ ‫خی��ر در گفت و گ��و با‬ ‫تصمی��م دولت در مورد نحوه پرداخت یارانه‌ها به مردم در‬ ‫فاز سوم هدفمندی چگونه است‪ .‬آیا دولت تصمیم دارد که‬ ‫به همه دهک‌ها یا تنها ب��ه برخی دهک‌های باالیی یارانه‬ ‫پرداخت کند؟ در بخش دیگر باید بررس��ی کرد که در فاز‬ ‫س��وم هدفمندی یارانه‌ها دولت تمام یارانه پرداختی را به‬ ‫صورت نقدی به مردم می‌پردازد یا بخش��ی از آن ش��امل‬ ‫کاال می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درطرح هدفمندی‬ ‫یارانه‌ه��ا اختی��ار تصمیم‌گیری در‬ ‫مورد ‪ 3‬مقوله به دولت سپرده شد‪.‬‬ ‫مقوله نخست بررس��ی افرادی که‬ ‫ش��امل دریاف��ت یارانه می‌ش��وند‪،‬‬ ‫خواه��د بود‪ .‬به ای��ن ترتیب ک��ه دولت ب��ه هرفردی که‬ ‫تش��خیص دهد نیاز به دریافت یارانه دارد‪ ،‬یارانه پرداخت‬ ‫می‌کند‪ .‬مقوله دوم نحوه پرداخت یارانه است که می‌تواند‬ ‫به ص��ورت نقدی‪‌،‬غیرنقدی یا هر ‪ 2‬حالت‪ ،‬باش��د‪ .‬مقوله‬ ‫سوم نیز مربوط به میزان یارانه پرداختی است که براساس‬ ‫آن دولت بنابر بررس��ی‌های الزم‪ ،‬تصمیم می‌گیرد که چه‬ ‫میزان یارانه به افراد جامعه بپردازد‪.‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‬ ‫‪021-88722732-3‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت پایانه های نفتی ایران‬ ‫تجدید مناقصه‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت پایانه‌‌های نفتی ایران‬ ‫آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی‌مناقصه‌گران‬ ‫(تجدید مناقصه شماره ‪)92/49/AA‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان‬ ‫‪ 1‬ـ توان مالی‪ 20 :‬امتیاز‬ ‫‪ 2‬ـ ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت‪ 15 :‬امتیاز‬ ‫‪ 6‬ـ حسن سابقه‪ 10 :‬امتیاز‬ ‫‪ 3‬ـ استاندارد‌های مرتبط با تولید‪ 10 :‬امتیاز‬ ‫‪ 7‬ـ نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت‪ 10 :‬امتیاز‬ ‫‪4‬ـ داشتن تجربه و دانش مورد نظر‪ 20 :‬امتیاز‬ ‫‪ 8‬ـ ظرفیت تولید‪ 10 :‬امتیاز‬ ‫حداقل امتیاز کیفی قابل‌قبول برابر با ‪ 65‬می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ تاریخ‪ ،‬مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعالم‌ها و مدارک ارزشیابی‬ ‫‪ -4-1‬مناقصه‌گران می‌توانند با مراجعه به س��ایت ‪ www.nioc-ictc.com‬و فرم‌های ارزش��یابی را دریافت و پس از تکمیل به صورت لوح فش��رده (‪ )CD‬همراه با ارائه معرفی‌نامه جهت بررسی به‬ ‫نشانی مناقصه‌گزار در بند «ب» ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4-2‬مناقصه‌گران می‌توانند پس از انتشار نوبت دوم آگهی حداکثر به مدت ‪ 14‬روز نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4-3‬پس از بررسی فرم‌های ارزشیابی و مدارک دریافتی‪ ،‬اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4-4‬به مدارکی که به صورت غیر از لوح فشرده (‪ )CD‬ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4-5‬مناقصه‌گزار در قبول و یا رد مدارک مناقصه‌گران در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ شرایط مناقصه‌گران‬ ‫‪ -5-1‬داشتن تجربه‪ ،‬سابقه کار مفید‪ ،‬داشتن تجهیزات‪ ،‬امکانات‪ ،‬تخصص الزم‪ ،‬توانایی فنی و مالی جهت انجام کار مرتبط با خدمات موضوع مناقصه‬ ‫‪ -5-2‬توانایی ارائه تضمین ش��رکت در مناقصه به مبلغ ‪( 43/000/000‬چهل و س��ه میلیون) ریال و همچنین تضمین حسن انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان ‪10‬درصد نرخ پیشنهادی‬ ‫برنده مناقصه جهت یک‌سال خورشیدی‪.‬‬ ‫‪ -5-3‬داشتن نیرو‌های متخصص در حوزه‌های اجرایی‪ ،‬برنامه‌ریزی‪ ،‬کنترل پروژه‪ ،‬مالی‪ ،‬اداری‪ ،‬مدیریتی‪.‬‬ ‫‪ -5-4‬ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در صورت برنده شدن در مناقصه‬ ‫‪ -5-5‬ارائه شناسه ملی حسب ماده ‪ 16‬آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی‬ ‫‪ -5-6‬ارائه تصویر مصدق کد اقتصادی شرکت و کدملی صاحبان امضاء مجاز‬ ‫مناقصه‌گران جهت رویت فراخوان می‌توانند به سایت‌های ذیل مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ www.shana.ir‬و ‪www.nioc.iotc.com‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫ش�انا‪ -‬مدیرعامل ش��رکت ملی نف��ت ایران از‬ ‫تحقق افزایش تولی��د ‪ ١٢٠‬میلیون مترمکعبی گاز‬ ‫از میدان مش��ترک پارس جنوبی تا پایان امس��ال‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬این می��زان تولید مربوط به یک‬ ‫بازه زمانی ‪ ١٩‬ماهه (از ش��هریورماه سال گذشته تا‬ ‫پایان سال ‪ )١٣٩٣‬است‪ .‬رکن‌الدین جوادی‪ :‬ازسوی‬ ‫شرکت ملی نفت ایران بهره‌برداری از ‪ ١٠٠‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز تعهد ش��ده تا پایان س��ال و تحقق‬ ‫تولی��د ‪ ٢٠‬میلیون مترمکع��ب گاز از فازهای ‪ ١٥‬و‬ ‫‪ ١٦‬و ‪ ١٢‬و در مجموع از ش��هریور ماه سال ‪١٣٩٢‬‬ ‫تا پایان امسال ‪٢٠١‬میلیون مترمکعب گاز از دریا و‬ ‫‪ ١٤٠‬میلی��ون مترمکعب ظرفیت پاالیش در پارس‬ ‫جنوبی به بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫تس�نیم ‪ -‬نمایندگان مجلس به وزارتخانه‌های‬ ‫نفت و نیرو و سایر وزارتخانه‌ها اجازه دادند با استفاده‬ ‫از انواع روش‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران و‬ ‫تولیدکنندگان خارج��ی و بخش غیردولتی داخلی‬ ‫قرارداد ارزی یا ریالی منعقد کنند‪.‬‬ ‫ش�انا‪ -‬محمد چگین��ی‪ ،‬رییس کمیت��ه انرژی‬ ‫مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام با بی��ان اینکه‬ ‫سیاس��ت‌های اقتص��اد مقاومتی به نوع��ی با همه‬ ‫بخش‌ه��ا در ح��وزه ان��رژی س��روکار دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم‌اکن��ون راجع به تنوع در فروش و تولید صیانتی‬ ‫که به نوعی با باالدس��تی نفت س��روکار دارد بحث‬ ‫می‌ش��ود همچنین بخش توس��عه پاالیش��گاه‌ها و‬ ‫توسعه صنایع پتروشیمیایی و تبدیلی با خودداری‬ ‫از خام فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده و حداکثرسازی‬ ‫آن نیز موضوع این روزهاست‪‌،‬بخش‌هایی که راجع‬ ‫به کاهش ش��دت انرژی با بازدهی بخش نیروگاهی‬ ‫و ب��اال ب��ردن کارآیی چه��ار بخش اصل��ی اقتصاد‬ ‫یعنی س��اختمان‪ ،‬حمل‌ونقل‪ ،‬صنعت و کش��اورزی‬ ‫موضوعیت پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه‬ ‫در صورت ادامه شرایط فعلی باید در فصل بهار شاهد‬ ‫دوران کاه��ش بیش��تر قیمت جهانی نفت باش��یم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مذاکرات و توافق ایران و عربستان قیمت نفت‬ ‫را افزایش می‌دهد‪ .‬س��ید محمدعلی خطیبی درباره‬ ‫تبعات مصوبه آزادسازی صادرات نفت امریکا ازسوی‬ ‫دولت باراک اوباما‪ ،‬گفت‪ :‬آزادس��ازی صادرات نفت‬ ‫امریکا نش��ان می‌دهد که برنامه عربس��تان سعودی‬ ‫برای مقابله با شیل اویل‌های امریکا نه تنها چاره‌ساز‬ ‫نبوده بلکه یک سیاست توخالی بوده است‪.‬‬ ‫«آگهی فراخوان عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی»‬ ‫ش�رکت ش�هرک‌های صنعتی اس�تان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه‌‌های زیر را از محل منابع جاری به پیمانکاران واجد‬ ‫ش��رایط واگذار نماید‪ .‬لذا از کلیه ش��رکت‌های پیمانکاری که دارای ش��رایط ذکر شده در ذیل صفحه می‌باشند دعوت می‌شود از‬ ‫تاری��خ ‪ 1393/10/15‬الی ‪ 1393/10/28‬با واریز مبلغ ‪ 300/000‬ریال برای هر پروژه به ش��ماره ‪ 2175670203003‬حس��اب‬ ‫س��یبا (بانک ملی) و دریافت اس��ناد و مش��خصات فنی پروژه و اس��ناد پیش��نهاد قیمت به دبیرخانه ش��رکت واقع در اصفهان‬ ‫خ ‪ 22‬بهمن‪ ،‬مجتمع اداری امیرکبیر مراجعه یا برای کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت شرکت ش��هرک‌های صنعتی اصفهان‬ ‫‪ www.isfahaniec.ir‬مراجعه نمایید‪ .‬مهلت تحویل پیش��نهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان‬ ‫حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 1393/10/29‬می‌باشد و هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ موضوع مناقصه‪ :‬تکمیل محوطه‌سازی شهرک صنعتی مورچه‌خورت‬ ‫مبلغ برآورد اولیه‪ 4/548/341/413 :‬ریال از محل منابع جاری‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ 100/000/000 :‬ریال‬ ‫رتبه مورد نظر‪ :‬رتبه ‪ 5‬و به باال در رشته راه و باند‬ ‫‪ 2‬ـ موضوع مناقصه‪ :‬تهیه و تکمیل شبکه ‪ 20‬کیلوولت ناحیه محمدآباد جرقویه (تجدید)‬ ‫مبلغ برآورد اولیه‪ 1/627/158/767 :‬ریال از محل منابع جاری‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ 35/000/000 :‬ریال‬ ‫رتبه مورد نظر‪ :‬رتبه ‪ 5‬و به باال در رشته نیرو‬ ‫امور پیمان‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان‬ ‫ش�رکت پایانه‌های نفتی ایران (س�هامی خ�اص) در نظر دارد ‪ 38‬قلم قطعات یدکی موتور‌های دریایی ‪ FUJI‬را با ش��رایط ذیل از طریق فراخوان عموم��ی ارزیابی کیفی مناقصه‌‌گران از‬ ‫تامین‌کنندگان واجد شرایط خریداری نماید‪.‬‬ ‫‪1‬ـ موضوع مناقصه‪ :‬خرید ‪ 38‬قلم قطعات یدکی موتور‌های دریایی ‪ FUJI‬که شرح کامل و مشخصات فنی آن در اسناد مناقصه موجود می‌باشد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ نام و نشانی مناقصه‌گزار‪( :‬شرکت پایانه‌های نفتی ایران) به نشانی تهران ـ میدان آرژانتین ـ ابتدای خیابان بیهقی ـ روبه‌روی بانک سامان ـ پالک ‪ 28‬ـ ساختمان شماره ‪ 11‬شرکت ملی نفت‬ ‫ایران ـ طبقه اول ـ دفتر هماهنگی شرکت پایانه‌های نفتی ایران ـ اداره خرید و خدمات کاال تلفن ‪ 88534527-30‬داخلی ‪ 21428‬و نمابر ‪88534824‬‬ ‫‪ 3‬ـ معیار‌های ارزیابی کیفی مناقصه‌گران‬ ‫‪ 5‬ـ تضمین کیفیت خدمات و محصوالت‪ 5 :‬امتیاز‬ ‫یوسفیان با بیان اینکه درآمد دولت از بخش حامل‌های‬ ‫انرژی کافی نیس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر تصمی��م دولت مبنی بر‬ ‫پرداخت یارانه همانند س��ال‌های گذش��ته باشد‪ ،‬بی‌شک‬ ‫دچار کس��ری بودجه ش��دیدی در این زمینه خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ب��رای تامین بودجه در ح��وزه حامالن انرژی به‬ ‫اجبار باید از س��ایر درآمد‌های کشور استفاده کند که این‬ ‫درآمدها لزوما شامل درآمدهای صندوق توسعه ملی نیست‬ ‫و می‌تواند از س��ایر بخش‌های صنعت‪ ،‬تجارت‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و‪ ...‬تامین شود‪ .‬این عضو کمیسیون بودجه مجلس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر دول��ت روند کنونی پرداخ��ت یارانه‌ها به قیمت‬ ‫‪۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان به همه اقشار و دهک‌های جامعه را‬ ‫ادامه دهد‪‌،‬ناگزیر است که قیمت حامالن انرژی را اندکی‬ ‫افزای��ش دهد‪ .‬زیرا نه‌تنها درآمد دولت از بخش حامل‌های‬ ‫انرژی کافی نیس��ت‪ ،‬بلکه دولت در برابر تامین هزینه‌ها و‬ ‫خارج کردن بخش تولید از رکود‪‌،‬مسئول است‪.‬‬ ‫یوسفیان ضمن یادآوری این نکته که تامین یارانه مردم‬ ‫تنها وظیفه دولت نیست‪ ،‬گفت‪ :‬دولت الیحه خروج تولید‬ ‫از رکود را برای بررسی به مجلس ارائه داده زیرا پایه خروج‬ ‫بخش تولید از رکود‪ ،‬پول اس��ت و برای اینکه تولید بتواند‬ ‫ب��ه چرخش درآمده و تولید درآمد داش��ته باش��د باید در‬ ‫ابتدا امر تزریق سرمایه در این حوزه صورت بگیرد این در‬ ‫حالیست که درحال‌حاضر بیشتر واحدهای تولیدی با ‪۲۰‬‬ ‫درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��اهد بودید ک��ه دولت با وجود تبلیغات‬ ‫گسترده‌ای که در خصوص دریافت نکردن یارانه دهک‌های‬ ‫ب��ا درآمد باال انجام داد‪‌،‬ب��از هم تعداد فوق‌العاده اندکی از‬ ‫دریافت یارانه انصراف دادند‪.‬‬ ‫یوس��فیان افزود‪ :‬در پاس��خ به افرادی که موافق با قطع‬ ‫کردن یارانه هس��تند باید گفت‪ ،‬ام��کان چنین اقدامی در‬ ‫فاز س��وم هدفمندی یارانه‌ها وج��ود ندارد‪ .‬قطع یارانه‌ها و‬ ‫تزریق آن به بخش سرمایه‌گذاری یک روند دیر بازده است‬ ‫که حداقل نیاز به ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬س��ال زم��ان دارد تا وارد مرحله‬ ‫سوددهی شود‪ ،‬در این شرایط خانواده‌ای که از این درآمد‬ ‫ارتزاق می‌کند ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬سال را چگونه سپری کند؟‬ ‫روی خط خبر‬ ‫آگهی فراخوان ارزیابی کیفی‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره‪93/21005‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران در نظر دارد جهت واگذاری‪:‬‬ ‫«خرید ‪ 100‬کیلومتر کابل خشک ‪ 63‬کیلوولت (‪ )XLPE‬و ملحقات جهت پروژه‌های خطوط زمینی» از طریق فراخوان ارزیابی کیفی‪،‬‬ ‫نسبت به شناسایی سازندگان دارای تایپ تست کابل مورد نظر اقدام نماید‪.‬‬ ‫بدینوسیله از کلیه شرکت‌های واجد شرایط که مایل به شرکت در این مناقصه هستند دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی با در‬ ‫دست داشتن معرفی‌نامه از تاریخ ‪ 93/10/15‬لغایت ‪ 93/10/17‬به امور ارزیابی کیفی و معامالت خارجی و تسهیالت (اداره ارزیابی پیمانکاران‬ ‫و انتخاب مش��اوران) این ش��رکت واقع در تهران‪ ،‬سعادت‌آباد‪ ،‬بلوار شهدای برق (باالتر از کوی فراز)‪ ،‬ساختمان ستادی‪ ،‬طبقه چهارم شرقی در‬ ‫ساعات اداری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اسناد تکمیل شده بایستی تا پایان وقت اداری ‪ 93/11/1‬به امور ارزیابی کیفی و معامالت خارجی و تسهیالت (اداره ارزیابی پیمانکاران و انتخاب‬ ‫مشاوران) این شرکت به آدرس فوق تحویل گردد‪ .‬قابل ذکر است که به اسناد تحویل شده بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ش��رکت برق منطقه‌ای تهران پس از بررس��ی اس��ناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به‬ ‫ارزیابی کیفی شرکت‌ها اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد‪.‬‬ ‫بدیهی است ارائه مدارک و پرسشنامه‌های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ضمنا اطالعات فوق در ش��بکه اطالع‌رس��انی ‪( www.tavanir.org.ir‬مناقصات برق تهران) و پایگاه ملی مناقصات ‪http://iets.mprog.ir/‬‬ ‫موجود می‌باشد‪.‬‬ ‫روابط‌عمومی برق تهران‬ ‫صرفه‌جویی در مصرف برق؛ ضرورت امروز و نیاز فردا‬ ‫م‌الف‪3614:‬‬
‫دوشنبه ‪ 15‬دی‪ 13 - 1393‬ربیع االول ‪ 5 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -124‬پیاپی ‪1442‬‬ ‫مناجات با خدا‬ ‫حافظ لسان‌الغیب‪:‬‬ ‫درخراب��ات مغ��ان نور خ��دا می‌بینم‬ ‫این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم‬ ‫جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو‬ ‫خانه می‌بینی و من خانه خدا می‌بینم‬ ‫خواهم از زلف بتان نافه گشایی کردن‬ ‫که ره دور است همانا که خطا می‌بینم‬ ‫س��وز دل اشک روان آه سحر ناله شب‬ ‫این هم��ه از نظر لطف ش��ما می‌بینم‬ ‫هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال‬ ‫با که گویم که در این پرده چه‌ها می‌بینم‬ ‫کس ندیده‌ست ز مشک ختن و نافه چین‬ ‫آن چه من هر سحر از باد صبا می‌بینم‬ ‫دوس��تان عیب نظربازی حافظ مکنید‬ ‫که م��ن او را ز محبان ش��ما می‌بینم‬ ‫گشتی در کهکشان خبر‬ ‫ایلنا ‪ -‬وزیر کش��ور گفت‪ :‬میزان دقیق هزینه‌های‬ ‫صرف ش��ده در کربال هنوز مش��خص نیس��ت‪ ،‬روزانه‬ ‫صدهزار غذا از طریق ستادهای مردمی در کربال میان‬ ‫زائران توزیع شده است‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪-‬ریی��س س��ازمان می��راث فرهنگ��ی و‬ ‫گردش��گری گفت‪ :‬برای توسعه گردش��گری و مطرح‬ ‫ک��ردن توانمندی‌ها در س��ازمان می��راث فرهنگی و‬ ‫صداوس��یما‪ ،‬ب��ه دنبال اب��زار و روش‌ه��ای متفاوت و‬ ‫امکان رسانه‌ای هستیم و پیشنهاد می‌کنیم که شبکه‬ ‫بخشی از امکانات شبکه های یک‪ 3 ،‬و ‪6‬صداوسیما به‬ ‫گردشگری اختصاص پیدا کند‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬معاون س��ازمان حفاظت محیط‌زیس��ت از‬ ‫تدوین اساس��نامه جدید صندوق ملی محیط‌زیست و‬ ‫تشکیل نخس��تین کارگروه فوق‌العاده مجمع عمومی‬ ‫ای��ن صن��دوق با حض��ور ریی��س س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیستو سایر اعضای زیربط خبر داد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬مشاور وزیر ورزش و جوانان گفت‪ :‬سند ملی‬ ‫سواد رسانه‌ای برای اس��تفاده قشرهای مختلف مردم‬ ‫به‌ویژه جوان��ان و نوجوانان در ‪ 4‬رویکرد اصلی تدوین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬مدیر کل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی‬ ‫وزارت آموزش‌وپ��رورش گف��ت‪ :‬کتاب‌های آموزش��ی‬ ‫مناسب بنا بر تشخیص معلمان به دانش‌آموزان معرفی‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬بنابراین این وزارتخان��ه اجباری برای خرید‬ ‫این نوع کتاب‌ها ندارد‪.‬‬ ‫ایسنا ‪ -‬مدیرکل امور دانشجویان وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درم��ان و آموزش پزش��کی از س��امان‌دهی آیین‌نامه‬ ‫شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی خبر داد‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل‬ ‫احمر گفت‪ :‬هالل‌احمر نماد خدمت‌رس��انی در جامعه‬ ‫است که این مهم برای امدادگران‪ ،‬داوطلبان و جوانان‬ ‫عضو این جمعیت افتخار بزرگی است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬نخس��تین جش��نواره فرهن��گ مالیاتی‬ ‫ب��ا رویک��رد فرهنگی و هن��ری به مقول��ه مالیات و با‬ ‫موضوع��ات ش��ش‌گانه «مالی��ات و آبادانی کش��ور»‪،‬‬ ‫«مالیات و توس��عه خدم��ات آموزش��ی»‪« ،‬مالیات و‬ ‫توسعه اقتصادی»‪« ،‬مالیات و توسعه خدمات بهداشتی‬ ‫و درمانی»‪« ،‬مالیات و توسعه زیرساخت‌های شهری»‬ ‫و «مالیات و عدالت اجتماعی» آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬معاون امور تدوین الگوی اس�لامی‪ -‬ایرانی‬ ‫پیشرفت در حوزه معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬در برنامه شش��م توس��عه هی��چ جایگاهی برای‬ ‫بررسی مس��ائل زنان به‌صورت مستقل در نظر گرفته‬ ‫نشده اس��ت‪ ،‬این مسئله نش��ان می‌دهد که برخالف‬ ‫برنامه‌های پیشین توسعه‪ ،‬در برنامه ششم به‌طور حتم‬ ‫ش��اهد ماده‌ای که بر مس��ائل زنان تاکید کرده باشد‪،‬‬ ‫نخواهیم بود‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬پروژکتور ضد انفجار در دانش��گاه مراغه با‬ ‫‪ 30‬تا ‪ 70‬درصد ارزان‌تر از مدل‌های مش��ابه خارجی‬ ‫طراحی و ساخته شد‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬رییس ایمن��ی حمل‌‌ونقل مرکز تحقیقات‬ ‫وزارت راه اظه��ار کرد‪ :‬خس��تگی رانندگان دلیل بروز‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درصد تصادفات جاده‌ای است‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬حادث��ه گازگرفتگ��ی در ی��ک خواب��گاه‬ ‫دانش��جویی در می��دان گل‌های تهران ‪ ۷‬دانش��جوی‬ ‫دختر را راهی بیمارستان کرد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬چهارمین جش��نواره شعر انقالب با برگزاری‬ ‫مراس��م افتتاحیه و شب شعر انقالب اسالمی دوشنبه‬ ‫در زاه��دان آغاز به کار خواهد کرد‪ .‬در این جش��نواره‬ ‫‪ ۵۷۵‬اثر از س��وی ‪ ۱۷۱‬ش��اعر با یکدیگ��ر به رقابت‬ ‫برخاس��ته‌اند که در بخش مجموعه شعر ‪ ۷۵‬اثر‪ ،‬تک‬ ‫اثر ‪ ۴۶۹‬اثر‪ ،‬پژوهش ‪ ۲۳‬اثر و بومی ‪ ۸‬اثر به دبیرخانه‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫افزایش ‪10‬هزار میلیارد تومان بودجه برای بهداشت‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون بهداش��ت و‬ ‫درمان مجل��س گف��ت‪ :‬افزایش حدود‬ ‫‪۱۰‬هزار میلی��ارد تومانی بودجه وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش پزش��کی‬ ‫که امس��ال نیز وجود داشت‪ ،‬در قانون‬ ‫بودجه س��ال آینده نیز تک��رار و پایدار‬ ‫شده اس��ت اما انتظار داریم سال آینده‬ ‫ای��ن اعتب��ارات فقط در بخ��ش درمان‬ ‫هزینه نش��ود و به پیشگیری و بهداشت‬ ‫هم توجه شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محمدحسین قربانی‬ ‫افزود‪ :‬یکی از ش��اخص‌های مهم بودجه‬ ‫وزارت بهداش��ت در س��ال آینده پایدار‬ ‫ش��دن بودجه یک درص��د ارزش‌افزوده‬ ‫برای این وزارتخانه اس��ت که در الیحه‬ ‫بودجه س��ال‪ 94‬آمده است و با اجرایی‬ ‫ش��دن آن حدود ‪3300‬میلیارد تومان‬ ‫بودج��ه پایدار ب��ه منابع قبل��ی وزارت‬ ‫بهداشت اضافه می‌شود‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫بهداش��ت و درمان مجل��س ادامه داد‪:‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از منابع وزارت بهداش��ت‬ ‫اعتبار ‪10‬درصدی از صرفه‌جویی طرح‬ ‫هدفمندی یارانه‌هاس��ت ک��ه البته در‬ ‫بودجه امس��ال هم بود و باعث ش��د که‬ ‫حدود ‪4500‬میلیارد تومان به اعتبارات‬ ‫قبلی وزارت بهداش��ت در س��ال‌جاری‬ ‫اضافه شود‪.‬‬ ‫تامین اعتبار برای ‪ 3‬رودخانه کشور‬ ‫مع��اون محی��ط زیس��ت انس��انی‬ ‫سازمان محیط زیس��ت کشور از تامین‬ ‫اعتب��ار برای مطالعات زیس��ت محیطی‬ ‫‪ 3‬رودخان��ه مه��م گیالن خب��ر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا دکتر متص��دی از تامین‬ ‫اعتب��ار برای مطالعات زیس��ت محیطی‬ ‫‪ 3‬رودخانه مهم گیالن ش��امل زرجوب‪،‬‬ ‫گوهر‌رود و س��فید رود خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫تعیین کانون‌های انتشار آلودگی‪ ،‬تعیین‬ ‫وضعیت کمی و کیف��ی آب رودخانه‌ها‪،‬‬ ‫پیشنهاد راهکارهای اجرایی برای کاهش‬ ‫آلودگی‌ها در یک برنامه زمانبندی شده‬ ‫و پای��ش مس��تمر از مهم‌تری��ن موارد‬ ‫طرح‌های مطالعاتی رودخانه‌های گیالن‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اعالم اینک��ه در نامه‌ای از‬ ‫رییس سازمان برنامه و بودجه خواستیم‬ ‫تا برای ایجاد سیس��تم تصفیه فاضالب‬ ‫اس��تان‌های ش��مالی بودج��ه خاصی را‬ ‫در نظ��ر بگیرد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در این نامه‬ ‫خواس��ته ش��د تخصیص اعتب��ار برای‬ ‫تصفیه فاضالب ب��ا اولویت رودخانه‌های‬ ‫زرجوب و گوهررود انجام شود‪.‬‬ ‫تخته سفید‬ ‫سعید شمس‪ :‬در شرایطی ‪۲۰۱۴‬م جای‬ ‫خود را به ‪۲۰۱۵‬م داده اس��ت که جهان‪،‬‬ ‫جهانی پرچالش در سال گذشته میالدی‬ ‫بود و س��ال جدید می��راث‌دار اتفاقاتی اس��ت که در‬ ‫‪۲014‬م ب��ه س��رانجام نرس��یدند‪ .‬ب��ه همی��ن دلیل‬ ‫«آیا»‌هایی در اذهان عمومی ش��کل گرفته اس��ت که‬ ‫باید دید چه زمانی پاس��خی به آنها داده می‌ش��ود یا‬ ‫‪۲۰۱۶‬م بعد از ‪2015‬م شاهد ابراز آنها خواهد شد‪ .‬در‬ ‫زی��ر نگاهی می‌اندازی��م به ‪« ۳‬آیا»یی ک��ه به‌عنوان‬ ‫دغدغه جدی ذهن جهان را مشغول کرده‌اند‪.‬‬ ‫نخستین «آیا» به اقتصاد ربط دارد‪ .‬قانون نانوشته‌ای‬ ‫اینط��ور حک��م می‌کند که «اقتص��اد مطلوب» الزمه‬ ‫رشد‪ ،‬توس��عه و البته آرامش عمومی است‪ .‬اما جهان‬ ‫در سال ‪۲۰۱۴‬م با انواع و اقسام تهدید و تحدیدهای‬ ‫اقتصادی مواجه ش��د که می‌توان ب��ه کاهش قیمت‬ ‫عکس‌روز‬ ‫زندگی راه خود را می‌یابد‬ ‫وی گف��ت‪ :‬البته این اعتبار در بودجه‬ ‫وزارت بهداش��ت در قانون بودجه سال‬ ‫‪ 91‬و ‪ 92‬ه��م ب��ود ام��ا به‌ط��ور کامل‬ ‫تخصیص پیدا نمی‌کرد‪.‬‬ ‫قربان��ی اف��زود‪ :‬اعتبار مهم��ی که در‬ ‫بودجه وزارت بهداش��ت در سال آینده‬ ‫اضافه می‌شود‪ ،‬مالیات بر دخانیات است‬ ‫که براساس الیحه بودجه سال آینده با‬ ‫اجرایی ش��دن آن حدود ‪1800‬میلیارد‬ ‫تومان کس��ب می‌شود که ‪75‬درصد آن‬ ‫سهم وزارت بهداشت است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان‬ ‫مجلس گفت‪ :‬این ارقام نش��ان می‌دهد‬ ‫که بودجه وزارت بهداش��ت نس��بت به‬ ‫گذش��ته حدود ‪10‬هزار میلیارد تومان‬ ‫افزایش پیدا کرده است که البته بخش‬ ‫مهم��ی از آن در س��ال ‪ 93‬ه��م وجود‬ ‫داش��ت و اگر این رقم ‪10‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی را در نظر نگیریم بودجه وزارت‬ ‫بهداش��ت نس��بت به بودجه س��ال ‪93‬‬ ‫حدود ‪5‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‌‪ :‬یک��ی از ضعف‌ه��ای‬ ‫بودج��ه نظ��ام س�لامت کم‌توجهی به‬ ‫پژوه��ش بوده و اس��ت ک��ه امیدواریم‬ ‫کمیس��یون تلفیق بودجه در مجلس به‬ ‫افزای��ش بودجه‌های این بخش در نظام‬ ‫سالمت توجه کند‪.‬‬ ‫‪20‬میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در دانشگاه اهر‬ ‫ریی��س دانش��گاه آزاد اه��ر از‬ ‫س��رمایه‌گذاری ‪ ۲۰‬میلی��ارد ریالی این‬ ‫دانش��گاه ب��رای ارتقای کم��ی و کیفی‬ ‫آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬نادر اس��دی ش��رقی‬ ‫گفت‪ :‬هم‌اکنون بیش از ‪ ۱۰۰‬آزمایشگاه‬ ‫و کارگاه با پرس��نل مج��رب و با تجربه‬ ‫آمادگ��ی دارن��د ب��ا انج��ام پروژه‌های‬ ‫تحقیقاتی و پژوهشی مشترک اداره‌های‬ ‫اس��تان و شهرس��تان و مراکز تولیدی‬ ‫صنعتی را یاری کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با اخذ مجوز برای این‬ ‫دانش��گاه در قال��ب آزمایش��گاه معتمد‬ ‫همکاری‌ه��ای پژوهش��ی و تحقیقات��ی‬ ‫«آیا»‌های ‪۲۰۱۵‬‬ ‫نفت‪ ،‬س��یر صعودی بیکاری‪ ،‬ب��اال رفتن نرخ تورم در‬ ‫‪ ۵‬قاره و‪ ...‬اش��اره کرد تا نگرانی‌ها از اوضاع اقتصادی‬ ‫و البته معیش��ت مردم به اوج برس��د تا این سوال به‬ ‫وجود بیاید که «آیا بحران اقتصاد در س��ال ‪۲۰۱۵‬م‬ ‫فروکش می‌کند»‪.‬‬ ‫دومین «آیا» داعش و سرنوش��ت این گروه مخوف‬ ‫اس��ت‪ .‬چه کس��ی گمان می‌کرد که در چهاردهمین‬ ‫س��ال از هزاره س��وم گروهی پیدا ش��ود ک��ه مانند‬ ‫«انسان‌های اولیه» فکر کند با افتخار دست به انتشار‬ ‫فیلم «بریدن س��ر» بزند و این ن��وع رفتار‌ها بحرانی‬ ‫جدی را به جهان تحمیل کند‪ .‬داعش در حال حاضر‬ ‫به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های افکار عمومی تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت و در ش��رایطی که نه ت�لاش گروه‌های‬ ‫منطق��ه‌ای و نه ائت�لاف بین‌المللی‪ ،‬آنط��ور که باید‬ ‫نتوانسته‌اند به مقابله با این گروه تروریستی بپردازند‪،‬‬ ‫خود را با اداره‌ها و کارخانه‌های تولیدی‬ ‫و صنعت��ی افزایش می‌دهیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در این م��ورد تفاهمنامه‌های ویژه‌ای با‬ ‫معدن مس س��ونگون‪ ،‬پتروشیمی تبریز‬ ‫و انجمن تولید‌کنندگان قطعات خودرو‬ ‫در اس��تان امضا شده که امیدواریم این‬ ‫تفاهم‌نامه‌ه��ا به س��ایر مراکز تولیدی و‬ ‫صنعتی نیز تعمیم یابد‪.‬‬ ‫این پرس��ش به‌عنوان پرسش��ی مهم در اذهان شکل‬ ‫بگیرد که «آیا پرونده داعش در س��ال ‪۲۰۱۵‬م برای‬ ‫همیشه بسته می‌شود»‪.‬‬ ‫س��ومین «آیا» مربوط به پرونده هس��ته‌ای ایران و‬ ‫مذاکراتش با ‪ 5+1‬است‪ .‬پرونده‌ای که از سال ‪۲۰۰۳‬م‬ ‫ب��ه عنوان یکی از پرونده‌های همیش��ه باز بین‌المللی‬ ‫بس��یاری از اتفاقات و رابطه‌ها را تحت تاثیر خود قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬به همین دلیل است که «تفاهم» نه‌تنها‬ ‫درخواست ایران و ‪ ،5+1‬بلکه خواسته جامعه جهانی‬ ‫است‪ .‬سال ‪۲۰۱۴‬م در شرایطی به پایان رسید که در‬ ‫یازدهمین ماه از س��ال گذش��ته تفاهم در یک قدمی‬ ‫عملی ش��دن قرار داش��ت‪ ،‬اما بازهم نتیجه نهایی به‬ ‫دست نیامد تا فضای دیپلماسی جهان سال جدید را‬ ‫با این سوال شروع کند که «آیا ایران و ‪ 5+1‬در سال‬ ‫‪۲۰۱۵‬م به تفاهم و توافق نهایی می‌رسند»‪.‬‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائم مق�ام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫گذری و نظری‬ ‫شهر سوخته‬ ‫شهری به درازای تاریخ‬ ‫به�رام غالمزاده‪ -‬پژوهش�گر‪ :‬در ‪56‬کیلومتری‬ ‫زاب��ل در حاش��یه ج��اده زابل‪-‬زاهدان در اس��تان‬ ‫سیستان و بلوچستان خرابه‌هایی به چشم می‌خورد‬ ‫ک��ه در ح��دود ‪ 6‬ه��زار س��ال قب��ل مدرن‌ترین و‬ ‫پیشرفته‌ترین ش��هر جهان بوده است‪ .‬ماشین‌های‬ ‫عب��وری که بی‌تفاوت از حاش��یه این ج��اده عبور‬ ‫می‌کنند بدون تردید اگر بدانند چه گنجینه بزرگ‬ ‫تاریخ��ی و فرهنگ��ی در دل این بیاب��ان به یادگار‬ ‫مانده به احترام دس��ت‌آوردهای خالقانه نیاکان‌مان‬ ‫در گذشته‌های دور کاله از سربرمی‌دارند‪...‬‬ ‫پیشرفته بودن این شهر در ‪ 6‬هزار سال به گونه‌ای‬ ‫است که اروپایی‌های پرمدعا پس از گذشت قرن‌ها‬ ‫توانستند مشابه آن را انجام دهند‪.‬‬ ‫در ش��هر سوخته جمجمه جراحی شده‌ای کشف‬ ‫ش��ده که بر اثر آب‌آوردن مغ��ز دچار ضایع ‌ه مغزی‬ ‫ش��ده بود طبیبان درحدود ‪ 5‬هزار سال قبل آن را‬ ‫جراح��ی کرده و آب مغ��ز را از آن خارج می‌کنند‪.‬‬ ‫پزش��کان ش��هر س��وخته عالوه بر آگاهی و دانش‬ ‫شکس��ته‌بندی در امور پزشکی بس��یار نوآور بودند‬ ‫به‌طور نمونه کش��ف چش��م مصنوع��ی متعلق به‬ ‫زنی‌نابینا است‪ .‬این چشم مصنوعی از چنان ظرافت‬ ‫و دقت��ی برخوردار بوده ک��ه از مویرگ‌های طالیی‬ ‫برای طبیعی جلوه داده آن استفاده می‌کردند‪.‬‬ ‫در میان ش��هر س��وخته آثار مخترعان خالق که‬ ‫از ذکاوت و ه��وش بس��یار باالیی برخ��وردار بودند‬ ‫تو‌جوهای ش��هر‬ ‫به‌دس��ت آمده اس��ت‪ .‬در جس�� ‌‬ ‫س��وخته مهره‌هایی به ش��کل مارپیچ کشف شده‬ ‫ک��ه بچه‌ها با آن ب��ازی می‌کردند و نیز خط‌کش با‬ ‫دقت نیم‌میلی‌متری‪ ،‬ش��انه‌های معرق و سبدهای‬ ‫حصیری که بعد از گذش��ت بیش از ‪ 5‬هزار س��ال‬ ‫همچنان چشمان هر بیننده صاحب ذوقی را خیره‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫ش��هر س��وخته از لحاظ صنایع دستی نیز بسیار‬ ‫پیشرو بود‪ .‬در کاوش‌های به دست آمده سنگ‌های‬ ‫مرمر و الجورد را به شکل بسیار هنرمندانه و ظریف‬ ‫در اش��کال مختلف جام‪ ،‬پیاله و‪ ...‬درمی‌آوردند و با‬ ‫مهره‌هایی از عقیق و س��نگ الجورد‪ ،‬گردن‌آویز و‬ ‫زیورآالتی بسیار ش��کیل با دستان هنرمندانه‌شان‬ ‫می‌ساختند‪ .‬از دیگر شگفتی‌های شهر سوخته که‬ ‫نشان از یک سیس��تم جامع شهری داشته‪ ،‬شبکه‬ ‫آب‌رس��انی منسجم و سیس��تم دفع فاضالب است‬ ‫که از طریق لوله‌های سفالی به بیرون شهر منتقل‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫در گورس��تان شهر اسکلت‌های کشف شده نشان‬ ‫از آیین‌ه��ای خ��اص خاکس��پاری آن دوران دارد‬ ‫به‌ط��وری که ش��خص فوت ش��ده را در جهت نور‬ ‫خورشید دفن می‌کردند و کسی را که در شب فوت‬ ‫می‌ک��رد رو به خاک دفن می‌کردند و از آنجایی که‬ ‫به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داشتند دارایی‌های با‬ ‫ارزش‌شان را در کنار مرده دفن می‌کردند‪.‬‬ ‫این نوش��ته بخش��ی بس��یار کوچک از این شهر‬ ‫تاریخ��ی را بازگو می‌کند چراک��ه تاکنون از ‪151‬‬ ‫هکتار مساحت شهر س��وخته فقط یک سوم مورد‬ ‫کاوش قرار گرفته است‪...‬‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود برای بررس��ی و کاوش تمام‬ ‫مجموعه ‪ 151‬هکتاری‪ ،‬زمانی در حدود ‪ 400‬سال‬ ‫وقت نیاز است‪.‬‬ ‫روزجهانی کتاب به کودکان اختصاص یافت‬ ‫روز جهانی کتاب در س��ال ‪2015‬م که هر س��اله از‬ ‫‪ 23‬فوریه تا ‪ 6‬مارس (‪ 4‬تا ‪ 15‬اسفند ماه سال جاری)‬ ‫در انگلی��س برگزار می‌ش��ود‪ ،‬برنامه‌های س��ال جاری‬ ‫خ��ود را مخصوص ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج‬ ‫کتابخوانی برای این گروه سنی تنظیم کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مراسم بزرگداشت روز جهانی کتاب‬ ‫در س��ال ‪2015‬م با حضور ‪ 44‬ناشر کودک و نوجوان‬ ‫ب��زرگ و ش��ناخته ش��ده در عرص��ه بین‌الملل چون‬ ‫«کرس��یدا کوول»‪« ،‬کتی کاس��یدای»‪« ،‬لیز پیچون»‬ ‫«کریس ریدل»‪« ،‬مایکل روزن» و «جاکلین ویلسون»‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫این گروه از ناش��ران فعالیت خود را از شمال ایرلند‬ ‫آغاز می‌کنند و س��رانجام در لندن با برگزاری جش��ن‬ ‫اختتامی��ه ع�لاوه بر معرف��ی برترین‌های ای��ن حوزه‬ ‫در سراس��ر جهان بیانی��ه روز جهانی کتاب در س��ال‬ ‫‪2015‬م را که توس��ط ناشر برگزیده جهان نوشته شده‬ ‫اس��ت قرائت خواهند ک��رد و این بیانی��ه را به عنوان‬ ‫دستورالعمل فعالیت‌های سال جدید میالدی سرلوحه‬ ‫فعالیت‌های خود قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬مراس��م روز‬ ‫جهانی کتاب در سال ‪2015‬م با شعار‬ ‫«روز جهان��ی کت��اب و‬ ‫روز کپی‌رایت یونس��کو‪،‬‬ ‫ب��ا هدف مطالعه‪ ،‬نش��ر و‬ ‫ح��ق نش��ر» برنامه‌ریزی‬ ‫شده است که در مدت ‪11‬‬ ‫روز برگزاری خود (‪ 23‬فوریه‬ ‫ت��ا ‪ 6‬مارس) در‬ ‫تمام��ی مدارس‬ ‫انگلی��س کالس‌های‬ ‫غیرمرتب��ط ب��ا دروس ادبی��ات‬ ‫تعطیل می‌شوند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!