صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۲

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 12

روزنامه صمت شماره 12

‫صادق‏زاده معاون صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران‪:‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫کاهش ريسک سرمايه‏گذاري‬ ‫با افزايش سهم دولتي‬ ‫‪23‬‬ ‫آیت‌اهلل خاتمی در نمازجمعه تهران‪:‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬مردادماه ‪1393‬‬ ‫‪ 19‬شوال ‪1435‬‬ ‫‪ 16‬آگوست ‪2014‬‬ ‫سال هفتم دوره جدید شماره ‪ 12‬پیاپی ‪ 32 1330‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫الیحه خروج از رکود اقتصادی یک الیحه ملی‌است‬ ‫‪2‬‬ ‫با دستور وزير نفت‬ ‫عمليات سوآپ نفت خام احيا مي‌شود‬ ‫‪4‬‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی‪:‬‬ ‫حمایت‌های رهبری و مردم از‬ ‫مذاکره‌کنندگان بهترین سرمایه است‬ ‫ ‪ 2‬نهاد پس‌انداز ارزي کشور‌‪ ،‬در تقابل با يکديگر‬ ‫گردش مالی ‪ 360‬میلیاردی‬ ‫‌صندوق توسعه ملی‬ ‫خانه‌های سالمندان‬ ‫جايگزينحساب ذخيره ارزي‬ ‫گفت‌وگوي‬ ‫‪5‬‬ ‫تعرفه واردات پورشه و لودر برابراست‬ ‫اهدای عضو به اتباع خارجی ممنوع شد‬ ‫پیوند کلیه یک‌سوم دیالیز هزینه دارد‬ ‫نگاهی به الیحه‬ ‫رفع موانع تولید‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رییس انجمن سازندگان‬ ‫تجهیزات صنعت نفت‬ ‫‪4‬‬ ‫تجميع واحدهاي توليدي‬ ‫در شهرک‏هاي صنعتي‬ ‫‪3‬‬ ‫سالمندان ‪ 20‬هزار خانواده درمراکز نگهداری‬ ‫ با دبير انجمن توليدکنندگان و واردکنندگان ماشين آالت معدني‪:‬‬ ‫وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪18‬‬ ‫در حوض نمی‏توان نهنگ‬ ‫پرورش داد‬ ‫هنوز خودروساز‬ ‫نيستيم‬ ‫بهبود اقتصاد‬ ‫با سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫مهدی یونسیان‬ ‫پدرام سلطانی‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫رییس کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫‪23‬‬ ‫مديرعامل ايران‌خودرو ديزل‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مدیریت مبارزه با فرهنگ‬ ‫یک کالغ ‪،‬چهل کالغ‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫‪2‬‬
‫یادداشت مدیر مسئول‬ ‫مدیریت مبارزه‬ ‫بافرهنگ یک کالغ ‪،‬چهل کالغ‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫‪manegement@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود‬ ‫هر روز خبری یا به عبارت درست تر شایعه ای از یک تغییر به گوش می رسد‬ ‫که نه ش��خصی که باید تغییر کند می داند و نه کسی که باید دیگری را عوض‬ ‫کند و نه جایگزین‪...‬تازه اینگونه شایعات ساده ترین مدل هستند‪.‬‬ ‫فرهن��گ ی��ک کالغ ‪ ،‬چه��ل کالغ چگون��ه متولد م��ی ش��ود؟ توطئه از کج��ا آغاز‬ ‫می‌ش��ود؟ چگون��ه ش��کل می گی��رد ؟ چطور راه خ��ود را ب��رای نف��وذ در جامعه پیدا‬ ‫م��ی کن��د؟ نقش هر انس��ان در ض��رب المثل‪  ‬ی��ک کالغ ‪ ،‬چهل کالغ‪  ‬چقدر اس��ت ؟‬ ‫ما‪ ،‬هر کدام از ما‪ ،‬من و شما‪ ،‬چقدر در تولد ‪ ،‬رشد و توسعه این فرهنگ موثر بوده و هستیم؟‬ ‫اصال خدا وکیلی می دانیم با ش��ایعه چه کنیم؟ اگر در یک شایعه و پراکندن‬ ‫آن نق��ش کوچک��ی را برعه��ده داش��ته ایم‪ ،‬می دانی��م که با خ��ود و دیگران‬ ‫چه‌کرده‌ایم؟هرگز فکر کرده ایم که با کلنگ ش��ایعه و ضربه ای که دانس��ته یا‬ ‫ندانسته فرود آمده است ‪ ،‬کدام بنای زندگی را ویران ساخته ایم؟‬ ‫آیا می دانیم که با رشد فرهنگ‪  ‬توطئه‪  ‬و کمک به ضرب المثل یک کالغ ‪،‬‬ ‫چهل کالغ‪ “  ‬اره” فرهنگی را تیز کرده ایم که ممکن اس��ت خدای نکرده تنه‬ ‫درختی را ببرد که خود ما بر ش��اخه ای از آن النه س��اخته ایم !رش��د و توسعه‬ ‫فرهنگ شایعه ‪ ،‬همانند همان جمله معروفی است که کودکان بازیگوش‪ ،‬شوخی‬ ‫شوخی در کوچه و خیابان ‪ ،‬سنگ هایی بر قورباغه ها ی وجود انسانی‪  ‬می زنند‪،‬‬ ‫ام��ا قورباغه ها جدی جدی و مظلومان��ه می میرند‪.‬کمک به پراکندن خبرهای‬ ‫نادرست و دور از حقیقت ‪ ،‬بخشی ازکودک نادانی درون هر انسانی است که در‬ ‫بزرگی هم دست از سر او بر نداشته است‪.‬‬ ‫حرف اول را به ش��وخی یا طنز‪،‬به دش��منی یا دوس��تی خاله خرسه‪ ،‬بافکر یا‬ ‫بدون تفکر‪،‬با ایمان یا بدون اعتقاد‪ ،‬به زبان می رانیم‪ ،‬کالغ پهلو دستی ‪ ،‬بی آنکه‬ ‫درمورد راست یا دروغ جمله ای که شنیده تفکر کند ‪ ،‬آن را به میز کناری اش‬ ‫می رس��اند‪،‬کالغ چهارم هم که گوش ایس��تاده اس��ت می شنود و فوری آن را‬ ‫به کالغ دس��ت چپی خود می گوید‪ ،‬کالغ دس��ت چپی هم که با کالغ دس��ت‬ ‫راس��تی رفیق شش دانگ اس��ت با کمی بزرگنمایی آن را به عنوان خبر دست‬ ‫اول رو می کند‪ ،‬کالغ دست راستی هم به کالغ پشت سری و کالغ پشتی هم‬ ‫به اتاق بغل دس��تی و اتاق بغل دستی هم به یار طبقه پائین و کالغ پائینی هم‬ ‫به آبدارچی‪  ‬و او هم به طبقه دیگر و کالغ نوزدهمی هم به همکالسی قدیمی‬ ‫و بع��دی وبعدی ‪...‬و کالغ س��ی ونهمی به نگهب��ان درب ورودی و چهلمی هم‬ ‫با اینترنت و موبایل و تلفن و تاکس��ی و اتوبوس وصف ش��یر ون��ان و‪...‬به درون‬ ‫جامعه پرتاب می کند‪ .‬این سنگ پرتاب شده ‪ ،‬دیگر یک گلوله برفی کوچک و‬ ‫حقیر نیست‪ ،‬دردستان کالغ ها فشرده شده ‪،‬بزرگ شده ‪،‬سنگ شده‪  ‬وبا پرتاب‬ ‫آن س��ری به سختی می ش��کند‪.‬این سنگ پرتاب ش��ده از یک جهل و نادانی‬ ‫خواس��ته ویا ناخواسته ‪ ،‬چنان با شتاب حرکت می کند که در برگشت آن گاه‬ ‫کالغ های اولی هم نمی توانند سرش��ان را بدزدند و سرشان می شکند‪.‬معموال‬ ‫این س��نگ پرتاب ش��ده‪  ‬همچون «بومرنگ» یک وسیله بازی مشهور کودکانه‬ ‫به س��وی چهلمین کالغ برمی گردد‪ ،‬کالغ نگهبان ش��وک شده از این حادثه ‪،‬‬ ‫باور نکرده ‪ ،‬حرف و سخن را به کالغ های قبلی می سپارد‪ ،‬وقتی پیام سیاه شده‬ ‫و مکدر و اغراق آمیز به کالغ اول می رسد‪ ،‬نخستین سوال این است‪ ،‬چه کسی‬ ‫چنین گفته است؟ این حرف ها چیست؟ چرا؟ چگونه؟ چطور؟ کی؟ کجا؟ و؟؟؟ ا‬ ‫گر در سیر بررسی این حرکت ‪ ،‬گفته کالغ اول را هم بر پایه بی غرضی و نادانی و‬ ‫ساده دلی و کم فکری تصور کنیم ‪ ،‬باز هم چیزی از حجم حادثه کم نشده است‪.‬‬ ‫بی نیتی در بیان موضوعی که هیچ تصوری از آن نداریم وندانس��تن تفاوت‌های‬ ‫حقیق��ی و واقعی آن موضوع ‪،‬کمکی در حل مش��کل به وجود آمده نمی کند‪.‬‬ ‫گناه بیان یک دروغ س��اخته شده توس��ط کالغ اول برعهده خودش است ‪ ،‬اما‬ ‫روایت دروغ اول توسط کالغ های دیگر هم گناه آن ها را با بیان این جمله که‬ ‫می گویند‪ ،‬شنیده ایم و چنین وچنان‪ ...‬کم نمی کند‪.‬باید باور کنیم که همین‬ ‫دروغ های به ظاهر س��اده‪،‬این شایعات بی اساس‪،‬توطئه های اداری‪،‬حرف های‬ ‫خاله زنکی و‪...‬گاهی خانه را از پای بست ویران می کند‪،‬اعتمادعمومی را از بین‬ ‫می برد‪،‬اعتبارس��ازمان مارا خرج می کند و زمانی که سازمان ما از پای در آمده‬ ‫است ‪ ،‬کارخانه ما ورشکست شده است‪ ،‬اداره ما روی به تعطیلی می رود‪،‬فیش‬ ‫حقوقی ما قطع می گردد‪ ،‬وزارتخانه ما منحل می شود‪ ،‬یک نفر دچارگرفتاری‬ ‫نمی شود‪،‬سرزمین ما دچار بحران می گردد‪ .‬با یک دروغ ‪ ،‬با یک توطئه ساده‪،‬با‬ ‫یک شایعه ‪،‬زندگی شخصی فرد فرد ما از هم پاشیده می شود‪ ،‬به ظاهردیگری‬ ‫را بیکار کرده ایم ‪،‬زندگی خصوصی اورااز هم پاش��یده ایم‪ ،‬کاراداری اورا تعطیل‬ ‫کرده ایم‪،‬اما باید باور کنیم که تنها یک نفر را نابود نکرده ایم‪ ،‬همه باهم ضربه‬ ‫خورده ایم‪ ،‬و در چنین شرایطی باید از خود بپرسیم که نقش ما در این ویرانی‬ ‫و دراین از هم پاشیدگی فردی ‪ ،‬اداری و جامعه چه بوده است؟‬ ‫آی��ا وقت آن نرس��یده که با فرهنگ ش��ایعه‪ ،‬فرهنگ توطئ��ه‪ ،‬فرهنگ یک‬ ‫کالغ ‪ ،‬چه��ل کالغ ‪ ،‬فرهنگ حرف های درگوش��ی مب��ارزه کنیم؟آیا وقت آن‬ ‫نرس��یده اس��ت که با شفاف س��ازی و با س��اختن مدیریت های شیشه ای ‪ ،‬با‬ ‫رشدفرهنگ گفتمان ‪ ،‬با ترویج فرهنگ پاسخگویی‪ ،‬با حل کردن مسئله به جای‬ ‫پاک کردن صورت مس��ئله ‪،‬جامعه کوچک خانواده ‪،‬اداره ‪،‬محیط کار و اجتماع‬ ‫خود را سر و سامان ببخشیم؟‬ ‫قبال هم نوش��ته ام که ترویج فرهنگ شفاف س��ازی توسط مدیران ‪ ،‬پادزهر‬ ‫فرهنگ توطئه و ش��ایعه اس��ت‪ ،‬برای جلوگیری ازفرهن��گ‪  ‬توطئه که زائیده‬ ‫نداش��تن تعه��د ‪ ،‬عدم پایبندی ب��ه اصول اخالق��ی ‪ ،‬ک��م کاری و بیکاری‪  ‬و‬ ‫نبود مراقبت های مدیریتی اس��ت‪ ،‬باید اقدام های پیش��گیرانه کنیم‪.‬باید ساده‬ ‫دالن��ی را ک��ه از طریق انتقال جمله «ش��نیده می ش��ود»‪«،‬گفته می ش��ود»‬ ‫«می گویند» و‪...‬با گفتگو روش��ن کنیم و با کس��انی هم که معموال‪  ‬افرادی تیز‬ ‫هوش اما جاه طلب هستند و برای کسب مقام و قدرت به شایعه دامن می زنند‪،‬‬ ‫مبارزه کنیم و راه را برکسانی که آگاهانه به جریان سازی منفی در سازمان کمک‬ ‫می کنند و فرصت طلب و سوءاستفاده چی هستند ببندیم‪.‬گاهی متاسفانه‪ ،‬حتی‬ ‫آنانی که دارای مس��ئولیت های مهم در تصمیم گیری ها هس��تند‪ ،‬خود مولد‬ ‫یک جریان توطئه و ش��ایعه ب��رای از بین بردن رقیب می ش��وند‪ ،‬این گروه با‬ ‫ایجاد نطفه اصلی توطئه‪  ‬و با فراخوانی نیروهای پایین دست و کم مایه‪ ،‬مسیر‬ ‫اصلی جریان خالف را از س��مت خود به سمت دیگران هدایت می کنند و فضا‬ ‫را چنان مشوش‪  ‬و آشفته و مسموم جلوه می دهند که تشخیص سره از ناسره‬ ‫کار مشکلی می‌شود و با گل آلود کردن آب‪ ، ‬سعی به گرفتن ماهی های درشت‬ ‫مالی و‪ ...‬می‌کنند‪.‬آنها ممکن اس��ت پیروز چنین جریانی باشند اما پیروزی‌شان‬ ‫موقتی است‪.‬کس��انی که در یک سازمان دست به فرهنگ توطئه می زنند و در‬ ‫پراکندن شایعه کمک می کنند‪ ،‬نمی دانند که همه در یک کشتی نشسته ایم‪،‬‬ ‫وراه مبارزه عاقالنه وش��رافتمندانه ایجاد شایعه و توطئه نیست‪ .‬اگر این کشتی‬ ‫سوراخ شود ‪ ،‬همه غرق می شوند و معلوم نیست که مسبب شایعه سالم بماند‪.‬‬ ‫گفتن ‪،‬نوشتن‪،‬سخن راندن‪،‬افشاگری‪،‬ش��فاف سازی ‪ ،‬وایجاد فضای کار وکار‬ ‫وکار‪...‬نیروهای ش��ایعه س��از و توطئه گر را به تاریکخانه می فرستد ‪ .‬هرچقدر‬ ‫روشنایی و نور بیشتر باشد تاریکی و سایه کمتر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر داخلی‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫آیت‌اهلل خاتمی در نمازجمعه تهران‬ ‫الیحه خروج از رکود اقتصادی یک الیحه ملی‌است‬ ‫س��یداحمد خاتمی خطیب نماز جمع��ه تهران با‬ ‫اش��اره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع سفرا و‬ ‫نمایندگان ایران در کشورهای خارجی گفت‪ :‬ایشان‬ ‫مطالب ارزش��مندی را بیان کردند که می‌توان آن را‬ ‫منشور سیاست خارجی عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس وی افزود‪ :‬در این باره نکاتی قابل‬ ‫ذکر اس��ت‪ .‬نکته اول اینکه آق��ا فرمودند تا وقتی که‬ ‫اظهارات خصمانه دولت و کنگ��ره آمریکا ادامه دارد‬ ‫تعام��ل با آن هیچ وجهی ندارد‪ .‬این حرف هم مبنای‬ ‫قرآنی دارد هم مبنای عقلی و هم مبنای تجربی‪.‬‬ ‫خطی��ب نماز جمعه تهران ادامه داد‪ :‬آمریکا در پی‬ ‫مذاکره نیس��ت‪ ،‬در پی سلطه است‪ .‬می‌گوید در میز‬ ‫مذاکره ح��رف ما را بش��نوید و آن را اجرا کنید این‬ ‫یعنی س��لطه‪ .‬نظام اسالمی نظام سلطه را نمی‌پذیرد‬ ‫آنها در پی تحقیر ایران اسالمی هستند و می‌خواهند‬ ‫بگویند که دیدید ایران ه��م تاب نیاورد‪ .‬می‌خواهند‬ ‫م��ا را منفعل نش��ان دهند و این یعن��ی ذلت جامعه‬ ‫اسالمی‪.‬‬ ‫آیت‌اهلل خاتمی گفت‪ :‬این س��خن مبنای عقلی نیز‬ ‫دارد‪ .‬س��ی و چند س��ال پیش که امام(ره) دس��تور‬ ‫قط��ع رابطه با امریکا را ص��ادر کرد‌‪ ،‬فرمود که امریکا‬ ‫ش��یطان بزرگ است‪ .‬از ‪ 36‬س��ال پیش این شیطان‬ ‫کوچک‌تر ش��ده است؟ این ش��یطان ده‌ها برابر شده‬ ‫گرچ��ه هیمن��ه و اقتدار آمریکا به‌خص��وص به‌خاطر‬ ‫حمایت از صهیونیس��ت‌های وحشی به کلی شکسته‬ ‫است‪ .‬این مرگ بر آمریکاهای شما آنها را ذلیل کرده‬ ‫و تا ش��یطنت آمریکا باقی اس��ت مرگ بر امریکا نیز‬ ‫باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه این سخن یک مبنای‬ ‫تجربی نیز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما تجربه مذاکرات چند ماهه‬ ‫اخیر را در قالب ‪ 5+1‬داریم‪ .‬مقام معظم رهبری تنها‬ ‫مذاک��ره در این چارچوب را اجازه دادند‪ .‬در ارتباط با‬ ‫مذاکره با ایران و رابطه طرفینی‪ ،‬مقام معظم رهبری‬ ‫تاکن��ون ب��ه هیچ کس اج��ازه ندادند ام��ا در همین‬ ‫مذاکره نیم‌بند ‪ 5+1‬آنها (غربی‌ها) چه کردند؟‬ ‫خاتم��ی اف��زود‌‪ :‬در ای��ن مدت تندتری��ن حرف‌ها‬ ‫را زدن��د و بدتری��ن اهانت‌ه��ا را کردن��د آن ط��رف‬ ‫آمریکایی آن کسی که در شأن خودش بود‪ ،‬گفت که‬ ‫فریب‌کاری در ژن مردم ایران است‪ .‬شما فریب‌کارید‪.‬‬ ‫آنها اهانت‌ها را بیش��تر کردند و توقعات‌ش��ان بیشتر‬ ‫ش��د‪ .‬تحریم‌ها را هم بیشتر کردند‪ .‬آنهایی که دم به‬ ‫دم می‌گفتند که چرا بهانه به دست دشمن می‌دهید‬ ‫آیا ما بهانه دادیم؟‬ ‫استیضاح‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬مقام معظم رهبری قبل از اینکه‬ ‫دول��ت جدید س��ر کار بیاید‪ ،‬فرمودند چش��م من از‬ ‫مذاک��رات آب نمی‌خورد ولی در عین حال منعی هم‬ ‫در مذاکرات نمی‌بینیم ام��ا در واقعیت می‌بینیم که‬ ‫آمریکا ب��ه هیچ عنوان قابل اعتماد نیس��ت‪ ،‬چرا که‬ ‫آنها دنبال بهانه هستند و دنبال حل مشکل نیستند‪.‬‬ ‫خطیب نماز جمعه ادام��ه داد‪ :‬آمریکا با این خوی‬ ‫اس��تکباری‌اش آرزوی رابطه با ایران را به گور خواهد‬ ‫برد‪.‬‬ ‫خطیب جمعه تهران در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خود با اش��اره به س��الگرد آغاز به کار دولت یازدهم‬ ‫گفت‪ :‬م��ا مطیع والیتیم‪ ،‬ولی فقیه ما ‪ 3‬قوه را تایید‬ ‫می‌کند و بر این اس��اس نیز آح��اد ملت والیتمدار از‬ ‫دول��ت حمایت می‌کنن��د و آن را مش��روع و قانونی‬ ‫می‌‌دانند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یک س��ال‪ ،‬زمان خوبی اس��ت که‬ ‫عملک��رد دولت را ارزیاب��ی کنیم‪ ،‬بیمه س�لامت از‬ ‫تجربه‌ه��ای موفق و مردمی ای��ن دولت بوده و دولت‬ ‫از تجربی��ات ناکام درس بگیرد و به منتقدان نیز فضا‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫خاتمی الیحه خروج از رکود اقتصادی را یک الیحه‬ ‫مل��ی ارزیابی کرد و گف��ت‪ :‬از هر ‪ 3‬قوه این انتظار را‬ ‫داری��م که این الیحه را حمایت کنند و برای دولت و‬ ‫مجلس نی��ز آرزوی موفقیت می‌کنیم‪.‬خطیب جمعه‬ ‫تهران با اشاره به مشکالت عرصه فرهنگی در جامعه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬عرصه فرهنگ‪ ،‬عرصه بزرگی است‪ ،‬اگر‬ ‫فرهنگ آس��یب ببیند جبران‌ناپذیر اس��ت‪ ،‬دولت در‬ ‫عرص��ه فرهنگ و تقویت فرهنگ اس�لامی‪ -‬انقالبی‪،‬‬ ‫مقابل��ه با تهاج��م فرهنگی‪ ،‬بدحجاب��ی و بی‌حجابی‬ ‫را وظیف��ه قانونی خود بدان��د‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬دولت‬ ‫نباید به حاش��یه‌ها بپردازد و خودش هم حاشیه‌ساز‬ ‫نشود؛ مس��ائلی که هفته گذش��ته اتفاق افتاد و من‬ ‫قصد باز کردن آن را ندارم‪ ،‬مس��ئله مناس��بی نبود‪،‬‬ ‫از رییس‌‌جمهور می‌خواهم با س��عه‌صدر بیش��تری با‬ ‫منتقدان برخورد کند‪.‬خاتمی افزود‪ :‬از دولت خواهش‬ ‫می‌کنم پرونده این مشاجره را ببندد و به مسائل کلی‬ ‫جامعه بپردازد تا دیگر ش��اهد این حاشیه‌س��ازی‌ها‬ ‫نباش��یم‪.‬عضو مجل��س خب��رگان رهبری با اش��اره‬ ‫ب��ه کابینه جدید ع��راق نیز گفت‪ :‬حف��ظ وحدت و‬ ‫یکپارچگی و مبارزه با تروریسم ‪ 3‬رکن اساسی عراق‬ ‫است‪ ،‬امیدواریم کابینه به زودی شکل بگیرد و دولت‬ ‫عراق هر چه سریعتر به مشکالت مردم بپردازد به‌ویژه‬ ‫در مبارزه با شیطان داعش نیز اقداماتی را انجام دهد‪.‬‬ ‫انصاری‪:‬‬ ‫نمایندگان به رضایتمندی دانشگاهیان از عملکرد وزیر علوم توجه کنند‬ ‫معاون پارلمانی رییس‌جمهور‪ ،‬از حضور وزیر علوم در جلسه چهارشنبه‬ ‫هفته جاری مجلس برای انجام اس��تیضاح خبر داد و گفت‪ :‬امید اس��ت‬ ‫اکثریت غالب نمایندگان به نظر قاطبه دانشگاهیان و مردم در حمایت از‬ ‫فرجی‌دان��ا توجه کنند‪ .‬مجید انصاری در گفت‌وگو با خانه ملت از حضور‬ ‫وزیر علوم در جلسه چهارشنبه هفته جاری مجلس برای انجام استیضاح‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬امید است با حمایت اکثریت نمایندگان مجلس ‪،‬مخالفت‬ ‫با استیضاح وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری صورت بگیرد‪ .‬معاون پارلمانی‬ ‫رییس‌جمهور‪ ،‬با بیان اینکه فرجی‌دانا از وزرای قوی‪ ،‬متدین‪ ،‬دانشمند و‬ ‫انقالبی اس��ت که وجودش در همین مدت کوتاه منجر به ایجاد نشاط و‬ ‫آرامش در دانشگاه‌ها شده است‪ ،‬افزود‪ :‬من امیدوار هستم با توجه به نظر‬ ‫مثبت قاطبه جامعه دانشگاهی کشور در حمایت از وی اکثریت نمایندگان‬ ‫ملت که آنها هم هماهنگ با اندیشه‌های ملت هستند با رای قاطع خود‬ ‫به مخالفت با استیضاح‪ ،‬یک بار دیگر فرصت ادامه خدمت را به این مدیر‬ ‫الی��ق بدهند‪ .‬انصاری ب��ا یادآوری قرار گرفتن در آس��تانه هفته دولت و‬ ‫اولین سالروز رای اعتماد مجلس به دولت تدبیر و امید‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امید‬ ‫اس��ت نمایندگان باز هم با نظر مثبت خود و مخالفت قاطع با استیضاح‪،‬‬ ‫هم دولت را در ادامه خدمت بیش��تر تش��ویق کنند و هم امکان خدمت‬ ‫فرجی‌دانا را برای دانشگاه فراهم کنند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه دانشگاهیان‬ ‫از عملکرد وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری راضی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬فرجی‌دانا‬ ‫در م��دت س��کانداری وزارت علوم ثم��رات مثبتی برای ای��ن وزارتخانه‬ ‫داشته است‪ .‬معاون پارلمانی رییس‌جمهور‪ ،‬یادآور شد‪ :‬بی‌شک مخالفت‬ ‫نمایندگان مردم در مجلس با استیضاح فرجی‌دانا موجبات خوشحالی و‬ ‫نشاط جامعه علمی کش��ور اعم از استادان‪ ،‬دانشجویان و قاطبه مردم را‬ ‫فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫فرجی‌دانا قطعا جواب‌های قانع‌کننده‌ای دارد‬ ‫نظر جهانگيري در مورد استيضاح وزير علوم‬ ‫معاون تقنینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان اینکه استیضاح وزیر‬ ‫علوم سه‌ش��نبه یا چهارش��نبه هفته آینده انجام می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬فرجی‌دانا‬ ‫قطعا جواب‌های قانع‌کننده‌ای دارد که هم در تاریخ ثبت می‌شود و هم افکار‬ ‫عمومی و دانشگاهیان متوجه دالیل استیضاح می‌شوند‪ .‬محمدرضا خباز در‬ ‫گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه احتماال رییس جمهور هم برای دفاع از وزیر‬ ‫علوم در روز اس��تیضاح در مجلس حاضر می‌شود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬عده‌ای از نمایندگان که در روز‬ ‫رای اعتماد به وزیر علوم مخالف وی بودند اکنون طرفدار وی هستند‪ .‬وی همچنین افزود‪ :‬فرجی‌دانا‬ ‫یکی از وزرای موفق دولت اس��ت که رییس‌جمهور در آخرین جلس��ه هیات دولت درباره ویژ‌گی‌ها و‬ ‫توانمندی‌های وی مطالبی را بیان کرده که همین مطالب موجب شد که تعداد زیادی از نمایندگان‬ ‫طرفدار وی شوند‪ .‬خباز در ادامه با بیان اینکه وزیر علوم جو امنیتی دانشگاه‌ها را از بین برد و نشاط‬ ‫را به دانش��گاه آورد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬دانشگاه برای پویایی به آرامش و محیط باز برای آزادی بیان و‬ ‫اندیشه نیاز دارد و وزیر علوم دانشگاه‌ها را به وضعیت مطلوبی نزدیک کرده است‪ .‬آنچه خواست رهبری‬ ‫و ملت اس��ت این است که نباید نقصانی در پیشرفت‌های علمی به وجود بیاید به همین منظور باید‬ ‫دانشگا ‌ه جوشش و پویش داشته باشد و وزیر علوم هم تاکنون از این پویش حمایت کرده است‪ .‬معاون‬ ‫تقنینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان اینکه مخالفان گذشته وزیر ممکن است در روز استیضاح‬ ‫در حمایت از وی صحبت کنند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این افراد چهره‌های دانشگاهی هستند که از متن‬ ‫دانشگاه بیرون آمده‌اند و نگاه جناحی و سیاسی به استیضاح فرجی‌دانا ندارند‪ .‬وی همچنین افزود‪ :‬در‬ ‫روز اس��تیضاح پرده‌ها می‌افتد و مسائلی برمال می‌شود تا همه مسائل برای ملت و نمایندگان روشن‬ ‫ش��ود‪ .‬وزیر در روز استیضاح براس��اس آمار و ارقام نشان می‌دهد که رشد علمی کشور افزایش یافته‬ ‫است و ادعای مخالفان بی اساس است‪ .‬خباز با بیان این‌که عده‌ای به‌دنبال خاموش کردن دانشگاه‌ها‬ ‫هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬دانش��گاه برای رش��د به محیطی آرام نیاز دارد و باید بدانیم محی��ط آرام با محیط‬ ‫خاموش فرق می‌کند‪ .‬وی در پایان اظهار کرد‪ :‬امیدوارم نمایندگان با صحبت‌های وزیر علوم با اطالع‬ ‫و بینش باز رای دهند تا پیش وجدان خود احساس کنند رای آنها تخصصی و علمی و نه جناحی و‬ ‫سیاسی است‪.‬‬ ‫مع��اون اول رييس‌جمه��ور در يادداش��تي در صفحه ش��خصي خود در‬ ‫فيس‌بوک با اش��اره به پيگيري برخي نمايندگان مجلس براي اس��تيضاح‬ ‫وزير علوم تصريح کرد که به داش��تن وزيري مثل دکتر فرجی‌دانا در حوزه‬ ‫دانشگاهي افتخار مي‌کنم‪ .‬متن اين يادداشت به شرح ذيل است‪:‬‬ ‫باالخره بعد از مدت‌ها بحث و گفت‌وگو‪ ،‬مسئله استيضاح دکتر فرجی‌دانا‬ ‫وزير علوم و تحقيقات و فناوري در مجلس اعالم وصول شد و احتماال هفته ديگر در دستور کار مجلس‬ ‫قرار مي‌گيرد‪ .‬در آخرين جلس��ه هيات دولت‪ ،‬موضوع مطرح ش��د و ریيس‌جمهوري و اعضاي دولت‬ ‫قاطعانه از برنامه‌ها و عملکرد و شخصيت دکتر فرجی‌دانا دفاع کردند‪ .‬واقع مسئله هم همين است‪،‬‬ ‫در همه جاي دنيا معموال وزير علوم را از ميان دانشمندان انتخاب مي‌کنند و جامعه علمي هم او را از‬ ‫خود مي‌دانند و برجسته بودن چهره آکادميک در اين وزارتخانه نسبت به هر معيار ديگري ارجح است‪.‬‬ ‫من هم وقتي به گذشته بر مي‌گردم مي‌بينم اين آقاي دکتر هم واقعا همين جوري است‪ .‬در تدين و‬ ‫س��ابقه انقالبي او در مقاطع مختلف انقالب و دفاع مقدس واقعا ترديدي نيست‪ ،‬اما عالوه بر آنها يک‬ ‫دانشمند به تمام معنا و يک استاد و محقق ممتاز در کشور است که در هرجا هم مطرح بوده‪ ،‬انصافا‬ ‫سياسي کار نکرده است ولي مي‌بينيم سرنوشت عجيبي دارد‪ .‬در مجلس ششم که براي وزارت علوم‬ ‫مطرح شد به او راي اعتماد ندادند و در اين مجلس که گرايش اکثريت با آن مجلس متفاوت است باز‬ ‫جمعي او را استيضاح مي‌کنند‪ .‬فکر مي‌کنم کافي نيست که خود آدم سياسي عمل نکند‪ ،‬بلکه مخالفان‬ ‫هم بايد سياسي نباشند‪ .‬هريک از دوستان قم و همکالسي‌هايش را در دبيرستان و دانشگاه مي‌بينم‬ ‫که حاال خودش��ان از مس��ئوالن نظامند‪ ،‬از تدين و تشرع و انقالبي بودن او حرف مي‌زنند‪ ،‬چهره‌هاي‬ ‫برجسته علمي کشور هم که از وضع برجسته علمي او در داخل و خارج سخن مي‌گويند‪ .‬مديران عالي‬ ‫کشور و همکارانش هم بر نجابت و قانون‌مداري و پاکدستي‌اش تاکيد مي‌کنند‪ ،‬واقعا چرا از کنار اين‬ ‫خصوصيات به س��ادگي مي‌گذريم؟ ايشان در اين مدت عمال به دانشگاه‌ها‪ ،‬اميد و نشاط تازه‌اي داده‬ ‫است‪ ،‬در يک‌سال گذشته‪ ،‬دانشگاه آرام‌ترين دوران خويش را پشت سر گذاشت و نظم و انضباط علمي‬ ‫به دانشگاه بازگشت‪ .‬اگر به دانشگاه فراتر از فضاي سياسي امروز نگاه کنيم بايد قدردان او باشيم که با‬ ‫اين همه مشکلي که در سال‌هاي اخير به وجود آمده است مدبرانه رو‌به‌رو شد‪.‬‬ ‫علوي‪:‬‬ ‫سياست وزارت اطالعات جذب حداکثري و دفع حداقلي است‬ ‫وزير اطالعات گفت‪ :‬امروز وزارت اطالعات سياس��ت جذب حداکثري و‬ ‫دفع حداقلي را دنبال مي‌کند و آناني که قصد سلب امنيت جامعه را دارند‪،‬‬ ‫از خشم سربازان گمنام امام زمان(عج) در امان نخواهند بود‪.‬‬ ‫به گزارش ايرنا‪ ،‬حجت‌االسالم والمسلمين سيدمحمود علوي روز جمعه‬ ‫در مراس��م گراميداش��ت سالروز ورود آزادگان س��رافراز به ميهن در سالن‬ ‫آمفي‌تئاتر دانش��گاه آزاد اس�لامي واحد فيروزکوه اظهارکرد‪ :‬عزت و اقتدار‬ ‫امروز ايران اس�لامي به برکت جانفشاني جانبازان‪ ،‬ايثارگران و خانواده‌هاي‬ ‫شهدا و خون پاک شهيدان است‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬زنده نگه داش��تن ياد ش��هدا موجب جريان داش��تن فرهنگ‬ ‫ش��هادت در جامعه اس��ت و به فرموده امام راحل(ره) «ملتي که ش��هادت‬ ‫دارد اس��ارت ندارد»‪ .‬وزير اطالعات افزود‪ :‬ملتي که از مرگ بترسد تسليم‬ ‫قدرت‌ها مي‌شود و زمينه تسلط زورگويان و ديکتاتورها را براي خود فراهم‬ ‫مي‌کند‪ .‬وي خاطرنش��ان کرد‪ :‬به فرموده امام صادق(ع) «ملتي که از خدا‬ ‫بترسد خداوند همه چيز را از او مي‌ترساند و رعب و صالبتش را بر دل همه‬ ‫حکمفرما مي‌کند»‪ .‬نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبري تصريح‬ ‫کرد‪ :‬امروز صالبت ايران اس�لامي بر دل دش��منان نشسته و آمريکا‪ ،‬رژیم‬ ‫غاصب و ساير قدرت‌ها از آن مي‌ترسند‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬امنيت امروز کشور به‬ ‫برکت مجاهدت‌هاي خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج) و فرهنگ ايثار‪،‬‬ ‫ش��هادت‪ ،‬وحدت و انتظار مردم است‪ .‬وزير اطالعات گفت‪ :‬بزرگان اسالم و‬ ‫رهبران جامعه اسالمي هرگاه تهديد به خطر شدند‪ ،‬با پذيرفتن آن هيچگاه‬ ‫زير بار ذلت نرفتند‪ .‬وي تاکيد کرد‪ :‬اسالم انسان‌هاي با عزت‪ ،‬با شرافت‪ ،‬ملت‬ ‫عزيز و سربلند مي‌آفريند و امروز ملت ايران اسالمي عزتمندي خود را از اين‬ ‫فرهنگ به دس��ت آورده است‪ .‬حجت‌االسالم‬ ‫علوي يادآور شد‪ :‬قبل از قيام امام خميني(ره)‪،‬‬ ‫طاغوت به خود اجازه مي‌داد به هويت اسالمي‬ ‫ملت دست‌اندازي کند اما زماني که بنيانگذار‬ ‫کبير انقالب اسالمي پرچم شهادت به دست گرفت‪ ،‬شهادت را در رگ‌هاي‬ ‫جامعه به حرکت در آورد و ورق برگش��ت‪ .‬نماينده مردم تهران در مجلس‬ ‫خبرگان رهبري افزود‪ :‬عزت ايراني که تا ديروز به سياست‌هاي بيگانگان به‬ ‫بازي گرفته مي‌ش��د‪ ،‬جاي خود را به س��خن از آزادگي و شهادت داد‪ .‬وزير‬ ‫اطالعات گفت‪ :‬به برکت انقالب شکوهمند اسالمي‪ ،‬فلسطيني‌ها ابتدا سنگ‬ ‫برداشتند و سپس تبديل به تير و کمان‪ ،‬فالخن و گلوله شد و امروز گلوله‌ها‬ ‫به موشک مبدل شده و قلب رژیم صهیونیستی غاصب را نشانه گرفته است‪.‬‬
‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حمایت‌های رهبری و مردم از مذاکره‌کنندگان بهترین سرمایه است‬ ‫ریی��س مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام در همایش‬ ‫روسای نمایندگی‌های جمهوری اسالمی ایران در خارج از‬ ‫کشور‪ ،‬برگزاری چنین همایش‌هایی را برای هماهنگی در‬ ‫سیاس��ت خارجی موثر دانستند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬آیت‌اهلل‬ ‫هاشمی‌رفس��نجانی ب��ا تش��ریح اوضاع کش��ور در مقاطع‬ ‫مختلف انقالب اسالمی و نقش مردم در انتخاب مسئوالن‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باوجود برخی دشواری‌ها روزهای روشنی پیش روی‬ ‫ملت ایران اس��ت که امیدواریم به افق ‪ 20‬س��اله در سند‬ ‫چشم‌انداز برسیم‪.‬‬ ‫هاشمی‌رفس��نجانی با بیان اهداف دش��منان برای وضع‬ ‫تحری��م و دام��ن زدن به تش��دید آنها‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬هنر‬ ‫دیپلماس��ی این است که مثل سال‌های پس از جنگ برای‬ ‫حقوق مردم بایس��تیم تا حق مردم ای��ران مورد تایید قرار‬ ‫گرفته و ثبت گردد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و انتخاب دکتر ظریف‬ ‫گفت‪ :‬حمایت‌های رهبری و ملت از مس��ئوالن سیاس��ت‬ ‫خارج��ی بهترین س��رمایه برای مذاکره‌کنندگان اس��ت تا‬ ‫بتوانند حقوق ایران را در تاریخ ماندگار نمایند‪.‬‬ ‫رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقایسه شرایط‬ ‫امروز کش��ور و آغاز سازندگی در س��ال‌های پس از جنگ‬ ‫افزود‪ :‬همدلی مردم و مس��ئوالن و حمایت از س��ربازان و‬ ‫فرماندهان سنگر دیپلماسی پیروزی‌های جاودانی را نصیب‬ ‫مردم ایران و انقالب اسالمی نموده و می‌نماید‪.‬‬ ‫رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام در آغاز بحث به‬ ‫ش��رایط امروز منطقه اشاره کرد که افراطی‌گری‌ها به اسم‬ ‫مسلمانان و باعث بدنامی اسالم می‌شود و ادامه داد‪ :‬اسالم‬ ‫دین مهربان��ی و پیامبر اکرم رس��ول(ص) رحمت و رأفت‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫وی با ابراز تاس��ف از ش��رایط فعلی در جهان اس�لام به‬ ‫برنامه‌های ش��وم مثلث استکبار‪ ،‬اس��تبداد و افراطی‌گری‬ ‫اش��اره و بیان کرد‪ :‬این مثلث می‌خواهد امنیت سیاس��ی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی ملت‌های منطقه را به خطر‬ ‫بیندازد‪.‬‬ ‫تمدیدحکمآیت‌اهللآملیالریجانیتوسطرهبرمعظمانقالب‬ ‫آیت‌اهلل خامنه‌ای رهبر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی در اجرای اصل ‪ 157‬قانون‬ ‫اساسی‪ ،‬با صدور حکمی‪ ،‬آیت‌اهلل حاج‬ ‫ش��یخ صادق آملی الریجانی را برای‬ ‫یک دوره دیگر‪ ،‬به ریاست قوه قضائیه‬ ‫منصوب کردند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی دفتر‬ ‫مقام معظ��م رهبری‪ ،‬حضرت آیت‌اهلل‬ ‫خامنه‌ای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای اصل‬ ‫‪ 157‬قانون اساس��ی‪ ،‬با صدور حکمی‪ ،‬آیت‌اهلل حاج‬ ‫ش��یخ صادق آملی الریجانی را برای یک دوره دیگر‪،‬‬ ‫به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند‪.‬‬ ‫متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح‬ ‫است‪:‬‬ ‫بسم‌اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫آیت‌اهلل جناب آقای حاج شیخ صادق آملی‌الریجانی‬ ‫دامت توفیقاته‬ ‫ب��ا تکریم و قدردانی از ی��ک دوره تالش عالمانه و‬ ‫ارزشمند جنابعالی در مسئولیت ریاست قوه قضائیه‪،‬‬ ‫در اجرای اصل ‪ 157‬قانون اساسی‪ ،‬جنابعالی را برای‬ ‫ی��ک دوره دیگر به تصدی این مس��ئولیت خطیر بر‬ ‫می‌گزینم‪.‬‬ ‫بهره‌من��دی از زیرس��اخت‌های فراه��م ش��ده در‬ ‫دهه‌ه��ای گذش��ته‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫تج��ارب دوره نخس��ت مس��ئولیت‪،‬‬ ‫تعام��ل و هم��کاری ق��وای ‪3‬گان��ه‪،‬‬ ‫اهتمام به تحقق سیاس��ت‌های کلی‬ ‫و رویکرده��ای اعالم ش��ده نظام در‬ ‫امور قضائی به‌ویژه در ایجاد سازوکار‬ ‫مناسب برای دسترسی آسان همگان‬ ‫ب��ه عدال��ت‪ ،‬کوت��اه ک��ردن مس��یر‬ ‫دادرس��ی‪ ،‬اصالح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه‪،‬‬ ‫تأمین س�لامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب‪،‬‬ ‫مبارزه اساسی با فساد‪ ،‬و از همه مهمتر ایجاد امنیت‬ ‫اجتماع��ی و پیش��گیری از وقوع جرم ب��ا معاضدت‬ ‫دستگاه‌های مس��ئول‪ ،‬در پرتو اغتنام از فرصت‌های‬ ‫پرشتاب‪ ،‬خواهد توانست توقع شکوفائی و جهش در‬ ‫قوه قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را‬ ‫برآورده سازد و تحقق قضای اسالمی و اجرای عدالت‬ ‫به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به‬ ‫عمل نزدیک کند‪ ،‬باذن اهلل تعالی‪.‬‬ ‫مدیریت برجسته‪ ،‬هوشمندانه و انقالبی و مخلصانه‬ ‫جنابعالی‪ ،‬برآورده ش��دن خواس��ته‌ها و نکات اشاره‬ ‫شده را به فضل الهی تضمین خواهد کرد‪ ،‬ان‌شاءاهلل‪.‬‬ ‫توفیق جنابعالی و همکاران محترم و خوبتان را از‬ ‫خداوند متعال مسألت می‌نمایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اس��تکبار و استبداد مثل دو لبه قیچی منافع‬ ‫ملت‌ه��ا را به یغم��ا می‌برند و هنوز هم ب��رای چپاول آنها‬ ‫برنامه دارند‪.‬‬ ‫ط گرایان را عام�لان بی‌مزد و‬ ‫هاشمی‌رفس��نجانی اف��را ‌‬ ‫مواجب استکبار و استبداد خواند و تصریح کرد‪ :‬با آموزش‪،‬‬ ‫اطالع��ات و رواب��ط و با اس��تفاده از رس��انه‌های مجازی و‬ ‫حمایت اس��تکبار برنامه‌های خود را در کشورهای اسالمی‬ ‫افزایش داده‌اند‪.‬‬ ‫رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام با ابراز تاسف از‬ ‫سرنوشت بعضی از کشورهایی که علیه استبداد و استعمار‬ ‫برخاس��ته بودند‪ ،‬گف��ت‪ :‬مردم وقتی از اس��تبداد به تنگ‬ ‫می‌آیند‪ ،‬مثل ملت‌های چند کشور عربی قیام می‌کنند‪ ،‬اما‬ ‫به دلیل فقدان رهبریت آگاه چنین خطری محتمل اس��ت‬ ‫که از چاله اس��تبداد بیرون آمده و گرفتار چاه افراطی‌گری‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫هاشمی رفسنجانی بیداری اسالمی را نقطه امید ملت‌ها‬ ‫برای رهایی از اس��تبداد و استعمار خواند و افزود‪ :‬دشمنان‬ ‫و ملت‌های منطقه تالش بسیار دارند این روند را به بیراهه‬ ‫بکشانند‪ .‬وی با تشریح شباهت‌ها و تفاوت‌های انقالب‌های‬ ‫س��ال‌های اخیر چند کشور اس�لامی با انقالب مردم ایران‬ ‫در س��ال ‪ 1357‬و حضور تروریس��ت‌ها در مقاطع مختلف‬ ‫آن ادام��ه داد‪ :‬با حضور آگاهانه م��ردم و حمایت‌های آنان‬ ‫از مسئوالن همه توطئه‌ها خنثی شدند‪ .‬هاشمی‌رفسنجانی‬ ‫ب��ا ارائه تحلیلی از اوض��اع امریکایی‌ها در ماه‌های اول پس‬ ‫از پیروزی انقالب و تغییر ش��رایط آنها پس از تسخیر النه‬ ‫جاسوسی گفت‪ :‬دانشجویان انقالبی حرکتی کردند که امام‬ ‫و مسئوالن هم حمایت و هم مسایل پس از آن را مدیریت‬ ‫کردن��د‪ .‬وی با برش��مردن تفاوت‌های اقدام��ات انقالبی با‬ ‫کاره��ای افراطی ب��ه نفوذ تندروه��ا در الیه‌های مدیریتی‬ ‫س��ال‌های اول انقالب اش��اره و اظهار کرد‪ :‬چون مسئوالن‬ ‫اولیه انقالب شناخت کافی از افراطیون داشتند‪ ،‬توانستند‬ ‫آنها را به مردم معرف��ی کنند و با رهبری مدبرانه امام(ره)‬ ‫خیلی زود از بالی افراطی‌گری‌ها عبور کردیم‪.‬‬ ‫روحانی انتصاب مجدد آملی الریجانی را تبریک گفت‬ ‫رییس‌جمه��وری پنجش��نبه در‬ ‫پیام��ی به ص��ادق آمل��ی الریجانی‬ ‫انتصاب مجدد ایش��ان به ریاست قوه‬ ‫قضاییه توس��ط رهب��ر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی را تبریک گفت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬متن پیام حسن روحانی به این‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫آی��ت‌اهلل جناب آق��ای حاج ش��یخ ص��ادق آملی‬ ‫الریجانی دامت برکاته‬ ‫انتصاب مج��دد جنابعالی به ریاس��ت قوه قضاییه‬ ‫توس��ط رهبر معظ��م انقالب (مدظل��ه العالی) را که‬ ‫نش��انه رضایت معظم له از مدیریت دستگاه قضایی‬ ‫در دوره گذش��ته و مهر تاییدی ب��ر روند اصالحات‬ ‫ص��ورت گرفته در نظام حقوقی و دادرس��ی کش��ور‬ ‫است‪ ،‬تبریک می‌گویم‪.‬‬ ‫بی‌تردی��د مهم‌تری��ن وجه تمایز نظ��ام جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران و الگ��وی مردمس��االری دین��ی؛‬ ‫حق‌محوری‪ ،‬عدالت‌گستری‪ ،‬اهتمام به کرامت ذاتی‬ ‫و حقوق انسان‌هاست که این ویژگی برجسته و مهم‪،‬‬ ‫در احکام نورانی اسالم ناب و شریعت محمدی(ص)‬ ‫ریش��ه داش��ته و بر عدالت علوی(ع) استوار گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این اعتم��اد؛ فرصتی ب��زرگ برای‬ ‫دستگاه قضاست تا به تناسب تحوالت‬ ‫و ش��رایط اجتماعی جدی��دی که در‬ ‫کش��ور ما با تحقق حماس��ه سیاسی‬ ‫پدی��د آم��د‪ ،‬دو ارزش واالی دینی و‬ ‫اخالقی یعن��ی عدالت و اعتدال را هر‬ ‫چه بیش��تر قرین یکدیگر سازید‪ .‬چه‬ ‫آنکه؛ اعتدال در ام��ر قضا جز اجرای‬ ‫عدالت در اس��تیفای حقوق شهروندان و تالش برای‬ ‫استقرار حکومت قانون نیست‪.‬‬ ‫اینجان��ب ضمن تاکید بر آمادگی و همراهی کامل‬ ‫دولت جمهوری اسالمی برای همکاری و تعامل با قوه‬ ‫محترم قضاییه در جهت تحقق آرمان‌های بلند امام‬ ‫راحل(ره)‪ ،‬منویات رهبر معظم انقالب و اصول قانون‬ ‫اساس��ی؛ امیدوارم در دوره جدید مدیریت دس��تگاه‬ ‫قضایی ب��ا اقدام��ات مجدانه جنابعال��ی و همکاران‬ ‫پرتالش‌تان‪ ،‬ش��اهد گام‌ه��ای بلندت��ری در احقاق‬ ‫حقوق عمومی و ش��هروندی‪ ،‬تحق��ق عینی عدالت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬مبارزه قاطع با هرگونه فس��اد و تامین هر‬ ‫چه بیشتر امنیت اجتماعی و انضباط قضایی و اداری‬ ‫باشیم‪« .‬به منه و کرمه»‬ ‫حسن روحانی‬ ‫رییس جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫نتیجه قطعی مذاکرات قبل از پایان مهلت ‪ 4‬ماهه بعید است‬ ‫وزی��ر امور خارجه گفت‪ :‬اگر توافق کلی در موضوعات مختلف مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای ص��ورت بگیرد‪ ،‬ب��از هم نیاز به زم��ان وجود دارد ت��ا جزئیات‬ ‫مذاکرات نیز انجام ش��ود‪ ،‬بنابراین بعید می‌دانم که زودتر از مهلت ‪4‬ماهه‬ ‫در مذاکرات به نتیجه قطعی برسیم‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظریف در گفت‌وگو با خانه ملت در پاس��خ به این س��وال‬ ‫مبن��ی بر اینکه آیا ام��کان دارد قبل از اتمام مهل��ت ‪4‬ماهه در مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای به نتیجه قطعی رس��ید؟ گفت‪ :‬اگر توافق کل��ی در موضوعات‬ ‫مختلف مذاکرات هسته‌ای صورت بگیرد‪ ،‬باز هم نیاز به زمان وجود دارد تا‬ ‫جزئیات مذاکرات انجام شود‪ ،‬بنابراین بعید است که زودتر از مهلت ‪4‬ماهه‬ ‫در مذاکرات به نتیجه قطعی برسیم‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه ب��ا بیان اینکه مذاکرات هس��ته‌ای در کل رو به جلو‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از ابتدا اعتقاد داش��ته و داریم که اگر اراده قوی از‬ ‫س��وی غربی‌ها وجود داشته باشد مذاکرات هسته‌ای خیلی زود به نتیجه‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫ظریف درباره مذاکرات هسته‌ای ادامه داد‪ :‬با توجه به واقعیاتی که در ‪6‬‬ ‫الی ‪ 7‬ماه گذش��ته از مذاکرات با گروه ‪ 5+1‬درک شده‪ ،‬احساس شده که‬ ‫طرف مقابل با احتیاط بیش��تری حرکت کرده اس��ت‪.‬وی درباره مذاکرات‬ ‫ای��ران با آمریکا گفت‪ :‬گفت‌وگوهای ای��ران با آمریکا درخصوص مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای به این دلیل اس��ت که با سایر کش��ورها دارای روابط سیاسی‬ ‫رسمی هس��تیم بنابراین می‌توانیم از طریق س��فرای کشورهای خارجی‬ ‫مقی��م در تهران مذاکرات مختلف را پیگیری کنیم که این موضوع درباره‬ ‫آمریکا صدق نمی‌کند‪.‬وزیر امور خارجه با بیان اینکه هم‌اکنون با کردهای‬ ‫عراق روابط خوبی داریم‪ ،‬گفت‪ :‬همواره با تمامی گروه‌های سیاسی عراق‬ ‫تعامل خوبی داشته‌ایم تا تمامیت ارضی عراق حفظ شود‪.‬‬ ‫شمخاني‪ :‬ايران از برقراري امنيت پايدار در عراق حمايت مي کند‬ ‫ايرنا‪ -‬دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت‪ :‬مردم‬ ‫و دولت جمهوري اسالمي ايران همه ظرفيت‌هاي‬ ‫خ��ود را براي حمايت از برق��راري امنيت پايدار‪،‬‬ ‫مبارزه با تروريسم و توسعه پيشرفت عراق به کار‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫«علي ش��مخاني» جمعه با اظهار خرسندي از‬ ‫توس��عه روند هم‌گرايي ميان احزاب و گروه‌هاي‬ ‫سياس��ي عراق اظهار داش��ت‪ :‬بي ش��ک رهبران‬ ‫هوش��مند اين کش��ور چون گذش��ته با مديريت‬ ‫ظرفيت‌هاي چشمگير سياسي‪ ،‬اعتقادي‪ ،‬انساني‬ ‫و اقتصادي عراق ضمن اس��تقرار س��ريع دولتي‬ ‫کارآمد‪ ،‬با دفع تهديدات امنيتي ناش��ي از توطئه‬ ‫بيگانگان‪ ،‬امنيت‪ ،‬ثبات و رفاه را به عراق متحد و‬ ‫يکپارچه باز مي‌گردانند‪.‬‬ ‫وي‪ ،‬همدل��ي و م��ودت رهب��ران و گروه‌هاي‬ ‫سياس��ي عراق را نماد روشني از بلوغ سياسي و‬ ‫دموکراسي به عنوان اصلي‌ترين دستاورد مبارزات‬ ‫مردم اين کش��ور عليه استبداد‪ ،‬سلطه خارجي و‬ ‫تروريسم عنوان کرد‪.‬‬ ‫دبير ش��وراي عالي امنيت ملي افزود‪ :‬رهبران‬ ‫مجاه��د و خ��دوم ع��راق در مهم‌تري��ن مقطع‬ ‫تاريخ سياس��ي اين کش��ور ضمن نا اميد کردن‬ ‫تالش‌هاي دش��منان خارجي ک��ه طي روزهاي‬ ‫گذش��ته مجموعه ت��وان رس��انه‌اي و تبليغاتي‬ ‫خود را براي ايجاد ش��کاف و تفرقه افکني ميان‬ ‫برادران مس��لمان به کار گرفتند‪ ،‬نش��ان دادند‬ ‫ک��ه به رغم وج��ود برخي اختالف س��ليقه ها‪،‬‬ ‫اصلي‌تري��ن اولويت آنان مناف��ع ملي و امنيت‬ ‫عراق است‪.‬‬ ‫ش��مخاني با ي��ادآوري افق‌هاي روش��ن پيش‬ ‫روي کشور عراق‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مردم و دولت‬ ‫جمهوري اس�لامي ايران چون گذش��ته در کنار‬ ‫عراق و متحد‪ ،‬هم��ه ظرفيت‌ها و مقدورات خود‬ ‫را ب��راي حمايت از برقراري امنيت پايدار‪ ،‬مبارزه‬ ‫با تروريس��م‪ ،‬و توسعه پيشرفت اين کشور به کار‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫در آخرین دور از مذاکرات هس��ته‌ای ایران با گروه ‪ 5+1‬توافق ش��د تا‬ ‫مهلت مذاکرات به مدت ‪ 4‬ماه تمدید شود‪.‬‬ ‫براس��اس گفته عراقچی مع��اون وزیر خارجه تاکن��ون نتیجه مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای در س��طح کارشناس��ان و دیدارهای وزرای خارجه‪ ،‬به گونه‌ای‬ ‫پیش رفته که ‪ 65‬درصد از موارد اختالفی حل و فصل ش��ده اس��ت‪ .‬پس‬ ‫از تمدی��د زمان ‪ 4‬ماهه‪ ،‬اعضای تیم مذاکره‌کننده در اظهارنظرهایی ابراز‬ ‫امیدواری کرده بودند تا قبل از پایان این مهلت مذاکرات به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫سازمان ملل اعالم کرد‪:‬‬ ‫وضعیت فوق اضطراری در عراق‬ ‫در پی پیشروی‌های تروریست‌های داعش در شمال عراق‪ ،‬سازمان ملل متحد‬ ‫در سراس��ر این کشور وضعیت اضطراری بسیار جدی اعالم کرده است‪ .‬مقامات‬ ‫کردستان عراق در استان دوهوک می‌گویند حدود ‪ ۱۵‬هزار آواره جنگی به این‬ ‫منطقه پناه آورده‌اند و تامین غذای مورد نیاز آنها با اتکا به کمک‌های س��اکنان‬ ‫محلی که جمعیت‌شان به مراتب کمتر از شمار جنگ‌زدگان است‪ ،‬کار دشواری‬ ‫است‪ .‬امریکا گفته است که احتمال انجام عملیات نجات برای هزاران نفری که‬ ‫به کوهس��تان سنجار پناه برده‌اند کم است اما در عین حال وعده داد که ارسال‬ ‫کمک‌های انسان دوستانه به این مناطق ادامه خواهد یافت‪ .‬سازمان ملل متحد‬ ‫برآورد کرده است که حدود ‪1‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر در اثر جنگ داخلی عراق‬ ‫آواره ش��ده‌اند‪ .‬سازمان ملل همچنین شرایط اضطراری در ‪ 3‬کشور دیگر یعنی‬ ‫س��وریه‪ ،‬سودان جنوبی و جمهوری افریقای مرکزی را نیز به همان میزان عراق‬ ‫جدی و وخیم توصیف کرده است‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫نقش ارتباطات‬ ‫در اقتصاد‬ ‫قربانعلي تنگ‌شير‬ ‫مدرس دانشگاه‪ ،‬نایب‌ریيس انجمن‬ ‫متخصصان روابط عمومي‬ ‫يکي از تعاريفي که در مورد انسان به‌کرات گفته‬ ‫مي‌شود‪ ،‬اين است که انسان مخلوقي است ناطق و‬ ‫اجتماعي‪ ،‬الزمه زندگي اجتماعي‪ ،‬برقراري و حفظ‬ ‫ارتباط با ديگران اس��ت‪ .‬تمام نيازهاي انس��ان‪ ،‬اعم‬ ‫از مادي و معنوي‪ ،‬براي ادامه حيات و بقاي نس��ل‬ ‫امنيت‪ ،‬تامين معاش‪ ،‬آسايش زندگي‪ ،‬رفاه اقتصادي‪،‬‬ ‫افزاي��ش آگاهي‪ ،‬رف��اه اجتماعي‪ ،‬باال بردن س��طح‬ ‫زندگي و برخورداري از دس��تاوردهاي ناشي از کار‪،‬‬ ‫تخصص و پيش��رفت‌هاي علمي و فناوری ديگران‪،‬‬ ‫به‌وسيله اش��خاص ديگر‪ ،‬اعم از اشخاص طبيعي و‬ ‫حقوقي تامين و برطرف مي‌ش��ود‪ .‬هر قدر دامنه و‬ ‫گستره زندگي اجتماعي وسيع‌تر مي‌شود‪ ،‬ارتباطات‬ ‫متنوع‌تر و پيچيده‌تر می‌ش��ود به هر حال براي رفع‬ ‫نيازهاي اقتصادي روزمره زندگي در تمام طول عمر‬ ‫ارتباطات نقش اساس��ي را برعهده دارد آش��نايي و‬ ‫در نهايت تس��لط به اصول ارتباط��ات و فنون آن‪،‬‬ ‫انس��ان‌ها را به اين توان و سالح مجهز مي‌کند که‬ ‫در جريان ارتباطات با ديگران از پايين‌ترين س��طح‬ ‫يعني زندگي خانوادگي تا باالترين حد يعني زندگي‬ ‫جهاني را ش��امل می‌شود‪ .‬در چند دهه گذشته‪ ،‬به‬ ‫تبع گس��تردگي و تنوع ارتباطات خارجي و جهاني‬ ‫شدن امور به‌ويژه در چند سال اخير‪ ،‬روابط خارجي‬ ‫و بين‌المل��ل کش��ور عزيزمان ايران‪ ،‬دامنه بس��يار‬ ‫وس��يعي پيدا کرده اس��ت‪ .‬از جمله اين گوناگوني‬ ‫روابط خارجي و بين‌المللي‪ ،‬روابط اقتصادي صنعتي‬ ‫و بازرگاني کش��ور ما با ساير کشورها و اتحاديه‌هاي‬ ‫منطقه‌اي و جهاني است و اين روند به سرعت ادامه‬ ‫داشته و خواهد داشت‪ .‬لزوم برقراري‪ ،‬حفظ و تداوم‬ ‫اي��ن ارتباطات خارجي‪ ،‬تعداد زي��ادي از ايرانيان را‬ ‫در مقام‌ها و مش��اغل مختلف پش��ت ميز مذاکره با‬ ‫خارجيان کشانده است‪ .‬همه روزه در داخل و خارج‬ ‫از کشور و در اقصي نقاط جهان هزاران ميز مذاکره‬ ‫ارتباط��ي برقرار اس��ت که ايرانيان ب��ه عنوان يکي‬ ‫از طرف‌ه��اي مذاکره حضور دارن��د و با طرف‌هاي‬ ‫خارجي در مورد روابط سياسي‪ ،‬اقتصادي‪ ،‬صنعتي‬ ‫و بازرگاني يا س��اير روابط در حال مذاکره هس��تند‬ ‫و گاه��ي به نمايندگ��ي از طرف س��ازمان‌ها يعني‬ ‫شرکت‌ها‪ ،‬موسس��ات‪ ،‬نهادها‪ ،‬بنيادها‪ ،‬بانک‌ها و ‪...‬‬ ‫که انجام مذاکرات را به آنها محول کرده‌اند مشغول‬ ‫مذاکره‌اند‪ .‬اين حقاي��ق ما را وادار به تامل مي‌کند‪.‬‬ ‫تامل در اينکه آيا همه ايراني‌هايي که از جانب خود‬ ‫ي��ا نمايندگي از طرف س��ازمان‌هاي ايراني با طرف‬ ‫يا طرف‌ه��اي خارجي مذاکره مي‌کنند مس��لط يا‬ ‫حداقل آش��نا به اصول و فنون ارتباطات و مذاکره‪،‬‬ ‫به خصوص مذاکرات خارجي هستند يا خير؟‬ ‫چرا اين تامل مطرح اس��ت؟ زيرا در جريان تمام‬ ‫اين روابط گس��ترده و پيچيده‪ ،‬حتي در حد روابط‬ ‫ش��خصي و رواب��ط داخلي با ديگ��ران‪ ،‬فقط صرف‬ ‫داشتن حق و محق بودن کافي نيست‪ .‬بلکه خوب‬ ‫و اصول��ي ارتباط برقرار ک��ردن درباره حق خود و‬ ‫به کرس��ي نش��اندن حق روي مي��ز مذاکره‪ ،‬عامل‬ ‫اساسي در رس��يدن به هدف است‪ .‬بايد بهاي الزم‬ ‫و شايس��ته‌اي به آموزش اص��ول و فنون ارتباطات‬ ‫ب��ه خصوص مذاکره و نوع خارجي آن داده ش��ود‪.‬‬ ‫نمون��ه بارز و مهم آن مذاک��رات آقاي ظريف‪ ،‬وزير‬ ‫امور خارجه کشورمان با ‪ 5+1‬بوده که از هر کسي‬ ‫برنمي‌آيد‪ .‬چون با رد و بدل کردن حتي يک کلمه‬ ‫مي‌تواند سرنوشت يک کشور تغيير يابد‪ .‬بنابراين با‬ ‫دانستن اصول ارتباطات بين‌المللي و عرف‌هاي آن‬ ‫و تس��لط بر مذاکره با انواع تروکاژ‌هايي که از طرف‬ ‫مقابل ارائه مي‌شود مي‌توان به اهميت و ارزش‌هاي‬ ‫واقعي ارتباطات در زندگي انسان‌ها به‌خصوص بعد‬ ‫اقتص��ادي آن توجه ويژه کرد زي��را از ديرباز خريد‬ ‫و فروش عالوه ب��ر ماهيتي مبادله‌اي و معامله‌اي‪،‬‬ ‫ماهيتي ارتباطي و اطالعاتي نيز داش��ته به طوري‬ ‫که با مرور زمان اهميت اين بخش بس��يار بيش��تر‬ ‫نيز شده اس��ت‪ .‬امروزه ش��رکت‌ها و سازمان‌هايي‬ ‫پديد آمده‌اند که با ارتباطات و استفاده از اطالعات‬ ‫مش��تري تصميم‌س��ازي مي‌کنند يا حت��ي از اين‬ ‫راه درآمدزاي��ي دارند‪ .‬ش��ايد در عرصه جديد و در‬ ‫آين��ده‌اي نه چندان دور‪ ،‬ديگ��ر توليد انبوه معناي‬ ‫خوي��ش را از دس��ت بده��د و سفارشي‌س��ازي و‬ ‫مشتري‌س��االري به حداق��ل امتياز يک س��ازمان‬ ‫تبدي��ل ش��ود که اي��ن خود ق��درت و ت��وان هنر‬ ‫ارتباطات را به خوبي نمایان می‌س��ازد زيرا اقتصاد‬ ‫بدون ارتباطات تصورناپذير است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫آمانو یکشنبه به ایران می‌آید‬ ‫آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صفحه رس��می‬ ‫خ��ود اعالم کرد ک��ه مدیر کل آژان��س ‪ 17‬اوت با‬ ‫مقامات ایرانی دیدار خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ف��ارس‪ ،‬آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‬ ‫اعالم کرد ک��ه یوکیو آمانو برای دی��دار با مقامات‬ ‫ایرانی یکشنبه وارد تهران خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه مقام��ات س��ازمان بین‌الملل��ی انرژی‬ ‫اتمی‪ ،‬این دیدار در راس��تای پیشبرد گفت‌وگوها و‬ ‫همکاری‌های میان ایران و آژانس صورت می‌گیرد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫نگاهی به الیحه‬ ‫رفع موانع تولید‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫عمليات سوآپ نفت خام احيا مي‌شود‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رییس انجمن سازندگان تجهیزات‬ ‫صنعت نفت‬ ‫اولی��ن همای��ش تبیین سیاس��ت‌های اقتصادی‬ ‫دول��ت برای خروج از رکود ب��ا حضور جمع زیادی‬ ‫از دس��ت‌اندرکاران حوزه‌ه��ای اقتص��ادی دولت و‬ ‫نی��ز کارآفرینان‪ ،‬انجمن‌ه��ای حرفه‌ای و تخصصی‬ ‫با س��ازوکاری جدید در محل س��الن اجالس سران‬ ‫برگزار شد که می‌تواند نمادی از یک اراده ملی برای‬ ‫فعال‌سازی اقتصاد دست و پا شکسته ایران عزیزمان‬ ‫باش��د‪ .‬اگرچه در مباحث کلی برنامه‌‌های جامع و‬ ‫اثربخشی از س��وی مقا ‌م عالی دولت مطرح و مورد‬ ‫توجه همه دس��ت‌اندرکاران قرار گرف��ت اما ابتکار‬ ‫عملی دول��ت در برگزاری نشس��ت‌های تخصصی‬ ‫چهارگانه در زمینه‌های اقتص��اد کالن‪ ،‬نفت‌وگاز و‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬صنعتی و تجاری و مسکن و حمل‌ونقل‬ ‫محل مناس��بی برای تبادل افکار و دستیابی به راه‌‬ ‫حل‌ه��ای اجرای��ی و عملیاتی برای ب��ودن رفت از‬ ‫معضل رکود تورمی بود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه نکاتی چند را برای فعال‌س��ازی‬ ‫بخش تولید و استفاده از توانمندی‌های شکل گرفته‬ ‫در س��ال‌های اخیر که حاصل بهره‌گیری از ظرفیت‬ ‫بالقوه تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌ها بوده اس��ت را به‬ ‫آگهی برسانیم‪:‬‬ ‫‪1‬ـ مهم‌تری��ن راهبرد فراهم‌آوری زمینه مبادالت‬ ‫پولی بین‌المللی برای بخش خصوصی است که در‬ ‫ت مالی بانکی‬ ‫این رهگذر سدی برای اجرای عملیا ‌‬ ‫اس��ت که در این مس��یر و به دلیل نی��از در تامین‬ ‫م��واد اولیه و ی��ا آن بخش از قطعاتی ک��ه الزام به‬ ‫تامی��ن و خرید دارند دچار وقفه و یا سوءاس��تفاده‬ ‫عوام��ل غیرحرفه‌ای ش��ده و در چند س��ال اخیر‬ ‫خسارت‌های عدیده‌ای را متوجه آنان ساخته است‪.‬‬ ‫‪2‬ـ فراه��م‌آوری زمینه‌ه��ای عق��د قرارداده��ای‬ ‫هم��کاری دوجانبه ما ش��رکت‌های خارجی که به‬ ‫نحوی در پروژه‌های صنای��ع نفت‌وگاز فعال بوده و‬ ‫دارای حسن شهرت هس��تند‪ .‬در این رابطه عوامل‬ ‫واس��طه‌ای با وارد آوردن خس��ارات متعدد مالی و‬ ‫غیرمالی وارد شده و با استفاده از رانت شکل گرفته‬ ‫موجب ش��ده تا از راه‌ه��ای غیرصحیح و غیرقانونی‬ ‫ع مالی خود دس��ت یافته و در نهایت‬ ‫فق��ط به مناف ‌‬ ‫بخشی از نیاز طرف قرارداد را تامین نمایند‪.‬‬ ‫‪3‬ـ بسترسازی الزم برای استفاده از خط اعتباری‬ ‫ن��زد بانک‌های خارجی از طریق انتخاب ‪Partner‬‬ ‫در تامین مواد اولیه و قطعات یا خرید ‪ licenx‬مورد‬ ‫نیاز صنایع نفت‌وگاز که می‌تواند پشتوانه محکمی‬ ‫برای اتمام پروژه‌های ناتمام صنایع نفت‌وگاز و البته‬ ‫به آن باش��د‪ .‬در حال حاض��ر این امکان می‌تواند از‬ ‫محل صنای��ع مالی موجود نزد کش��ورهای چین‪،‬‬ ‫امارات‪ ،‬هند و ترکیه محقق گردد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ زمینه‌س��ازی براساس استفاده از ظرفیت‌های‬ ‫مالی‪ ،‬اقتصادی و اعتباری ایرانیان خارج از کشور که‬ ‫به راحتی می‌توانند نیمی از سرمایه‌های نقدی خود‬ ‫را به کش��ور وارد نم��وده و نجات‌بخش همه جانبه‬ ‫توسعه و رشد اقتصادی برای کشور باشند‪.‬‬ ‫براساس آخرین گزارش کمیسیون اقتصاد کالن‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬س��رمایه‌های نقدی ایرانیان در‬ ‫بانک‌های خارج از کشور بیش از ‪ 800‬میلیارد دالر‬ ‫می‌باشد که با تعبیه یک سیستم همه‌جانبه تضمین‬ ‫ورود و خ��روج ارز می‌ت��وان حداقل ب��ه منابعی در‬ ‫محدوده ‪ 400‬میلیارد دالر دس��ت‌یافته و با عشق و‬ ‫عالقه همه‌جانبه آنان نسبت به وطن در فعال‌سازی‬ ‫پروژه‌های صنعت نفت و گاز گام برداشت‪.‬‬ ‫‪5‬ـ جل��ب مش��ارکت همگانی م��ردم در اجرای‬ ‫پروژه‌های صنعت و نفت‌وگاز به صورت مش��ارکت‬ ‫ریال��ی و ارزی در طرح‌ه��ای صنعت نفت‪ ،‬مش��ابه‬ ‫تجربی��ات خوب ک��ه در کش��ورهای دارای اقتصاد‬ ‫نوظهور‪ ،‬می‌تواند زمینه س��رمایه‌گذاری و تولید را‬ ‫بهبود بخشیده و موجب تقویت اشتغال و خروج از‬ ‫بحران رکود گردد‪.‬‬ ‫‪6‬ـ به خوبی می‌دانیم که نرخ س��ود س��پرده‌های‬ ‫بانک��ی در کش��ورهای غرب��ی از ‪ 0/01‬درص��د تا‬ ‫حداکث��رر‪ 2/5‬تا ‪ 3/5‬درصد در نوس��ان اس��ت‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط و با ابتکار عم��ل می‌توان ضمن ایجاد‬ ‫منافع مستقیم مالی برای دارندگان سپرده‌های افراد‬ ‫در خارج از کش��ور کاالهای م��ورد نیاز و ضروری‬ ‫طرح‌هایی که به دلیل در اختیار نداش��تن قطعات‬ ‫و تجهی��زات در جا می‌زنن��د تامین نموده و معادل‬ ‫وج��وه خرید در حس��اب‌هایی در داخل کش��ور به‬ ‫ص��ورت ارز یا ریال و با تضمین نرخ س��ود باالتر از‬ ‫عرف موجود نسبت به اتمام پروژه‌ها اقدام نموده و‬ ‫موجب کارآمدی در طرح‌های تولیدی گردد‪.‬‬ ‫‪7‬ـ با توجه ب��ه اراده همه‌جانبه وزیر محترم نفت‬ ‫درخصوص افزایش صادرات نفت و نیز افزایش تولید‬ ‫و صادرات گاز و س��ایر فرآورده‌های هیدرو کربوری‬ ‫در سال‌های پیش پیشنهاد می‌کنیم که با استفاده‬ ‫از ظرفیت‌ه��ای خالی بخش خصوص��ی و با ایجاد‬ ‫زمینه‌های اعتماد برای آنان در یک فراخوان عمومی‬ ‫ت طرح‌های وزارت نفت‬ ‫اولویت‌ها‪ ،‬اهمیت‌ها و مزی ‌‬ ‫اع�لام و از این طری��ق از ‪ 65‬درصد ظرفیت خالی‬ ‫شرکت‌های تولیدی و سازنده تجهیزاتی بهره گرفته‬ ‫تا رکود در اسرع وقت به صفر برسد‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫با دستور وزير نفت‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫گروه انرژي‪ -‬مش��اور وزير نف��ت از آغاز مذاکرات‬ ‫براي ازس��رگيري عمليات س��وآپ نفت خام با دستور‬ ‫وزير نفت خبر داد و گفت‪ :‬انجام عمليات س��وآپ طي‬ ‫س��ال‌هاي ‪ ١٩٩٩‬تا ‪ ٢٠٠٩‬ميالدي ‪ ٨٨٠‬ميليون دالر‬ ‫براي کشور درآمد داشت‪.‬‬ ‫محمود آستانه به تشريح عمليات سوآپ نفت خام از‬ ‫ابتدا تا انتهاي آن در ايران پرداخت و گفت‪ :‬وزير نفت‬ ‫دستور احياي دوباره عمليات سوآپ را صادر کرد و در‬ ‫اين زمينه مذاکراتي براي ازس��رگيري عمليات سوآپ‬ ‫آغاز شده است‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه لغو يک طرفه قراردادها از س��وي‬ ‫ايران در س��ال ‪ ٨٩‬عواقب حقوق��ي زيادي براي ايران‬ ‫داش��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ب��ا لغو يک طرف��ه قراردادها از‬ ‫سوي ايران‪ ،‬محموله‌هاي سوآپرها روي دريا باقي ماند‬ ‫که بار حقوقي زيادي براي ش��رکت مل��ي نفت ايران‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫عضو هيات مديره نيکو با يادآوري اينکه با روي دادن‬ ‫اين اتفاق‪ ،‬امور حقوقي ش��رکت ملي نفت ايران ‪ 3‬روز‬ ‫به سرپرس��تي آقايان زين‌الدين‪ ،‬سروشي و نمايندگان‬ ‫ش��رکت پخش و پااليش و ش��رکت نيکو و نخبه‌هاي‬ ‫اين بحث به بررسي ابعاد اين اتفاق پرداختند و نظرات‬ ‫کارشناسي خود را عنوان کردند‪ ،‬گفت‪ :‬با پايان بررسي‬ ‫‪ 3‬روزه‪ ،‬آنها نظرات کارشناس��ي خود را نسبت به لغو‬ ‫ي��ک طرفه ق��رارداد و عواقب حقوقي زي��اد آن عنوان‬ ‫کردن��د و در عي��ن حال متذکر ش��دند‪ ،‬اگر يک دوره‬ ‫‪ ٦‬ماهه اي��ران صبر کند قرارداد با س��وآپرها به دليل‬ ‫تحريم لغو خواهد ش��د و ايران خس��ارتي نخواهد ديد‬ ‫که متاس��فانه توجهي نشد و در نهايت در پايان همان‬ ‫نامه دس��تور برکناري مدير امور حقوقي شرکت ملي‬ ‫نفت ايران صادر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹قطع سوآپ بهترين خدمت به ترکيه‬ ‫مش��اور وزير نفت با بيان اينکه ايران با قطع سوآپ‬ ‫بهترين خدمت را به ترکيه کرد‪ ،‬افزود‪ :‬ترکيه به دنبال‬ ‫تبديل شدن به هاب منطقه است‪ ،‬اين کشور هم‌اکنون‬ ‫خط لوله نفت را در اختيار دارد و در تالش است خط‬ ‫لوله گاز ش��اه دنيز و اي‪.‬تي‪.‬س��ي که بخش��ي از آن از‬ ‫ايران مي‌گذرد نيز در اختيار بگيرد‪.‬‬ ‫آس��تانه با بيان اينکه ايران مرک��ز ‪ ٧٥‬درصد انرژي‬ ‫دنياس��ت درباره دليل انتخاب جاسک گفت‪ :‬ايران به‬ ‫دليل رفع نگراني س��وآپرها اق��دام به احداث خط لوله‬ ‫نکا‪-‬جاس��ک کرد تا به درياي آزاد راه داش��ته باشد و‬ ‫نگرانی س��وآپرها را نسبت به بس��ته شدن تنگه هرمز‬ ‫مرتفع سازد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬وزارت نفت ‪ ١٣‬س��ال ب��راي اينکه ايران‬ ‫زمان��ي به ه��اب منطقه تبديل ش��ود ت�لاش کرد و‬ ‫سياس��ت‌هاي تش��ويقي را ب��ه کار برد ک��ه همه اين‬ ‫زحمات با يک تصميم از بين رفت‪.‬‬ ‫عضو هيات مديره نيکو با بيان اينکه س��وآپ ابزاري‬ ‫براي دور زدن تحريم‌ها بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر س��وآپ‬ ‫ادامه پيدا مي‌کرد همان سياس��تي‬ ‫ک��ه در برابر ژاپ��ن در زمان دولت‬ ‫آق��اي خاتم��ي اتخاذ ش��د دوباره‬ ‫گرفته مي‌شد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودمان را تحريم نکنيم‬ ‫ترکيهبهدنبال‬ ‫تبديلشدن‬ ‫بههابمنطقه‬ ‫است‪ ،‬اينکشور‬ ‫هم‌اکنونخط‬ ‫لوله نفت را در اختيار دارد‬ ‫و در تالش است خط لوله‬ ‫گاز شاه دنيز و اي‪.‬تي‪.‬سي‬ ‫که بخشي از آن از ايران‬ ‫مي‌گذرد را نيز در اختيار‬ ‫بگيرد‬ ‫آستانه با بيان اينکه در شرايطي‬ ‫ک��ه همه ما را تحري��م مي‌کنند ما‬ ‫نباي��د خودم��ان را تحري��م کنيم‪،‬‬ ‫درباره اينکه چقدر زمان نياز است‬ ‫تا ايران به جايگاه خود قبل از سال‬ ‫‪ 1389‬در بح��ث عمليات س��وآپ‬ ‫برگردد‪ ،‬گفت‪ :‬کار س��ختي است و‬ ‫خيلي بايد تالش ش��ود ت��ا اعتماد‬ ‫دوباره جلب شود‪.‬‬ ‫مش��اور وزير نفت درب��اره اينکه‬ ‫ب��ا چند ش��رکت تاکن��ون در اين‬ ‫زمينه مذاکره شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫با ‪ ٥‬ش��رکت که توانايي انجام عمليات سوآپ را دارند‬ ‫مذاکره ش��د که نظرش��ان منفي نيس��ت ولي شرايط‬ ‫داخلي و بين المللي بايد فراهم شود‪.‬‬ ‫آس��تانه درباره اينکه آيا شرکت کاسپين اويل بعد از‬ ‫ش��کايت از ايران در فهرست سياه ايران قرار مي‌گيرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر اين شرکت شرايط ما را بپذيرد مي‌تواند بار‬ ‫ديگر در عمليات سوآپ حضور پيدا کند‪ .‬در واقع ايران‬ ‫با کسي دشمني ندارد‪ ،‬قصوري بود که پذيرفته شد‪.‬‬ ‫وي با يادآوري اينکه س��ازمان بازرسي‪ ،‬کل کشور و‬ ‫ديوان محاسبات چند بار جريان سوآپ کشور را بررسي‬ ‫کردند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬گزارش‌هاي مکتوب و مس��تندي در‬ ‫اي��ن زمينه که عمليات س��وآپ به نف��ع ايران و قطع‬ ‫آن ب��ه ضرر ايران اس��ت وجود دارد ک��ه در آن آمده‬ ‫پااليشگاه‌ها مکلف به کيفي‌سازي‬ ‫محصوالت توليدي‬ ‫براس��اس تکليف دول��ت‪ ،‬کيفي‌س��ازي محصوالت پااليش��گاه‌ها طبق‬ ‫اس��تانداردهاي ي��ورو ‪ ٤‬و ‪ ٥‬باي��د تا س��ال ‪ ٩٥‬محقق ش��ود و با امضاي‬ ‫ق��راردادي مي��ان پاالي��ش و پخ��ش و ش��رکت‌هاي پااليش��ي‪ ،‬کيفيت‬ ‫محص��والت توليدي ارتقا مي‌ياب��د‪ .‬مديرعامل ش��رکت پااليش و پخش‬ ‫فرآورده‌هاي نفتي کش��ور با بيان اين که انتظار مي‌رود پااليش��گران خصوصي هرچه سريعتر طرح‌هاي‬ ‫توس��عه کيفي و کمي پااليش��گاهي را به س��رانجام رس��انند‪‌،‬گفت‪ :‬اين ش��رکت با هدف اجراي هرچه‬ ‫س��ريع تر طرح‌هاي پااليشگاهي‪ ،‬پيگيري‌هاي مداومي را انجام داده است‪ .‬عباس کاظمي افزود‪ :‬هيات‬ ‫دولت به پااليش��گاه‌هاي نفتي که به بخش بخصوصي واگذار شده‪ ،‬فرصت داده است تا محصوالت خود‬ ‫را تا سال ‪ ١٣٩٥‬به استانداردهاي روز دنيا ارتقا دهند و پس از آن مهلت‪ ،‬ارفاقي وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وي در همين رابطه به طرح افزايش کيفيت پااليش��گاه بندرعباس اشاره کرد و گفت‪ :‬اميدواريم با بهره‬ ‫برداري از اين طرح تا پايان امسال به نفت‌وگاز و بنزين مطابق با استاندارد يورو ‪ ٤‬دست يابيم‪ .‬کاظمي‬ ‫درباره پروژه پااليش��گاه اصفهان نيز گفت‪ :‬نفتگاز و نفت س��فيد توليدي اين ش��رکت هم اکنون داراي‬ ‫کيفيت مطلوبي است و انتظار مي‌رود در سال جاري بنزين آن نيز با استاندارد يورو ‪ ٤‬توليد شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫حجم گاز ارس��الي به نيروگاه‌ها از ابتداي امسال تاکنون ‪ ٤٠‬درصد افزايش يافته‬ ‫و پيش بيني مي‌ش��ود تا پايان س��ال از اين محل ‪ ١٠‬تا ‪ ١٥‬ميليارد ليتر سوخت مايع‬ ‫صرفه‌جويي و بخشي از آن به صادرات اختصاص يابد‪.‬‬ ‫عبدالحسين ثمري‪ ،‬معاون عمليات شرکت ملي گاز ايران ضمن تاکيد بر حمايت‬ ‫از توليدکنندگان داخلي و افزايش س��طح خودکفايي گفت‪ :‬حمايت از توليد داخلي با‬ ‫رويکرد اصالح در کيفيت و فرآيند خريدهاي داخلي انجام شود و همسو با اين سياست‬ ‫بايد به ‪ 2‬عامل قيمت و اجراي تعهدات از سوي شرکت‌هاي توليدکننده توجه شود‪.‬‬ ‫رکن الدين جوادي‪ ،‬مديرعامل شرکت ملي نفت ايران گفت‪ :‬هسته مرکزي شرکت‬ ‫ملي حفاري ايران و س��رويس خدمات فني در صنعت نف��ت باقي خواهد ماند و بقيه‬ ‫بخشهاي اين شرکت به صورت هلدينگ آماده واگذاري مي‌شود‪.‬‬ ‫جلس��ه هماهنگي ش��رکت‌هاي ملي گاز و پتروشيمي با حضور مديران عامل اين‬ ‫ش��رکت‌ها و با هدف بررس��ي افزايش ميزان تحويل خوراک به واحدهاي پتروشيمي‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫قطع سوآپ اش��تباه تاريخي بود و‬ ‫در اظهارهاي نهادهاي که بازرسي‬ ‫کردند‪،‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بالاستفاده ماندن تاسيسات‬ ‫احداثي سوآپ‬ ‫عضو هيات مديره نيکو با اش��اره‬ ‫به اينک��ه ب��راي اج��راي عمليات‬ ‫س��وآپ نف��ت خ��ام و افزايش آن‪،‬‬ ‫تاسيس��ات زيادي از سوي شرکت‬ ‫مل��ي نف��ت ايران س��اخته ش��د‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬اي��ن تاسيس��ات از زم��ان‬ ‫قطع س��وآپ تاکنون به طور عمده‬ ‫بدون اس��تفاده مانده‌اند و س��االنه‬ ‫مبالغ زيادي ص��رف نگهداري اين‬ ‫تاسيس��ات مي‌ش��ود‪ ،‬براي احداث‬ ‫خط لوله نکا‪ -‬ري هزينه‌اي بيش از‬ ‫‪ ١٦٨‬ميليون دالر صرف شد‪.‬‬ ‫وي همچنين عدم اس��تفاده بهينه از پااليشگاه‌هاي‬ ‫تبريز و تهران را از ديگر نتايج قطع س��وآپ دانست و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اينکه پااليش��گاه‌هاي فوق بر مبناي‬ ‫مختصات فني نفت خام کش��ورهاي حوزه درياي خزر‬ ‫بهينه‌س��ازي شده بودند‪ ،‬قطع عمليات سوآپ باعث از‬ ‫دست رفتن استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري در اين ‪2‬‬ ‫پااليشگاه مهم کشور نيز شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹درآمد ‪ ٨٨٠‬ميليون دالري عمليات سوآپ‬ ‫مش��اور وزير نفت در ادامه درباره مزيت هاي اجراي‬ ‫طرح سوآپ گفت‪ :‬بارزترين مزيت اجراي طرح سوآپ‬ ‫نفت خام‪ ،‬درآمدزایي براي ش��رکت ملي نفت ايران و‬ ‫شرکت نيکو از طريق دريافت حق سوآپ بود‪.‬‬ ‫آستانه تصريح کرد‪ :‬بر اساس اسناد و مدارک موجود‪،‬‬ ‫درآمد حاصل از انجام طرح سوآپ در سال‌هاي ‪١٩٩٩‬‬ ‫تا ‪ ٢٠٠٩‬ميالدي حدود ‪ ٨٨٠‬ميليون دالر بود‪.‬‬ ‫وي درياف��ت نفت خ��ام با کيفيت بهت��ر را از ديگر‬ ‫مزاياي طرح س��وآپ دانست و افزود‪ :‬با توجه به اينکه‬ ‫نفت خام کش��ورهاي ش��مال ايران عموم��ا از کيفيت‬ ‫بهتري در مقايس��ه با نفت خام جنوب ايران بهره‌مند‬ ‫هس��تند‪ ،‬انجام عمليات س��وآپ و درياف��ت نفت خام‬ ‫کش��ورهاي حوزه درياي خزر و تحويل معادل حجمي‬ ‫آن از نفت خام ايران‪ ،‬باعث برخورداري کش��ور از نفت‬ ‫خام با کيفيت بهتر شد‪.‬‬ ‫مش��اور وزير نفت ع��دم نياز به انتق��ال نفت خام از‬ ‫جنوب به ش��مال کش��ور را هم از مزاياي ديگر انجام‬ ‫عمليات س��وآپ دانس��ت و ادامه داد‪ :‬با توجه به اينکه‬ ‫مناطق نفت‌خيز موجود در کش��ور بيش��تر در جنوب‬ ‫کش��ور واقع ش��ده‌اند و ب��راي اس��تفاده از نفت خام‬ ‫توليدي در پااليشگاه‌هاي شمال کشور الزم است اين‬ ‫نفت خام از طريق خط لوله به ش��مال کشور (تهران‪-‬‬ ‫تبري��ز) انتقال پيدا کند و اي��ن امر همراه با مخاطرات‬ ‫امنيتي و زيس��ت‌محيطي است‪ ،‬انجام عمليات سوآپ‬ ‫اين امکان را فراهم کرد که نفت خام تحويلي در بنادر‬ ‫ش��مالي را در مناطق ش��مالي کش��ور مصرف کرده و‬ ‫قسمتي از خوراک پااليش��گاه‌هاي تهران و تبريز را از‬ ‫اين طريق تامين کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قابليت باالي ايران در سوآپ‬ ‫مش��اور وزير نفت با بيان اينک��ه ايران داراي قابليت‬ ‫بااليي در منطقه خزر اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬رقباي ايران در‬ ‫آن مقط��ع تالش مي‌کردند که اي��ران به هاب منطقه‬ ‫تبديل نشود‪.‬‬ ‫آس��تانه با اش��اره به اينکه بيش از منافع اقتصادي و‬ ‫سياس��ي حضور ما در درياي خزر به عنوان يک بحث‬ ‫اس��تراتژيک بس��يار با اهميت بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ايران‬ ‫بيش ‪ ٦٥٠‬کيلومتر س��احل دريايي و ‪ ١٥٥٠‬کيلومتر‬ ‫مرز خشکي با ترکمنستان دارد‪.‬‬ ‫وی با بيان اينکه رقب��اي ايران در اين منطقه بيکار‬ ‫ننشستند‪ ،‬افزود‪ :‬فعاليت کشورهاي حاشيه خزر بيشتر‬ ‫از س��وي آمريکا‪ ،‬ترکيه‪ ،‬چين و روسيه بود‪ .‬در منطقه‬ ‫خزر ‪ ٤‬مس��ير براي خروج نفت و ان��رژي وجود دارد‪،‬‬ ‫مس��ير جنوب که مس��ير اي��ران اس��ت و نزديکترين‪،‬‬ ‫باصرفه ترين و بي‌دردس��رترين مسير براي رسيدن به‬ ‫آبهاي آزاد اس��ت؛ مس��ير دوم خط سي‪.‬پي‪.‬سي است‬ ‫ک��ه اين خط نفت خام اي��ن منطقه را به چين منتقل‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫مش��اور وزير نفت مس��ير بعد را غرب دانست که‬ ‫بي‪.‬تي‪.‬سي نام داشت و ادامه داد‪ :‬اين خط از کشور‬ ‫گرجس��تان‪ ،‬جمه��وری آذربايج��ان و ترکيه عبور‬ ‫مي‌کند و در س��احل مديترانه در بندر جيحان نفت‬ ‫خام را تحويل مي‌دهد‪ ،‬همچنين خط ش��مالي که‬ ‫از منطقه روس��يه عمليات انتقال نفت خام را انجام‬ ‫مي‌دهند‪.‬‬ ‫پرداخت ماهانه ‪ ۳۰‬هزار ميليارد ريال‬ ‫ ‬ ‫به سازمان هدفمندي‬ ‫وزارت نفت ماهانه ح��دود ‪ ٣٠‬هزار ميليارد ريال از محل فروش گاز و‬ ‫فرآورده‌هاي نفتي به سازمان هدفمندي يارانه‌ها پرداخت مي‌کند‪ .‬معاون‬ ‫برنامه‌ري��زي و نظارت بر مناب��ع هيدروکربوري وزارت نفت با اش��اره به‬ ‫اينک��ه وزارت نف��ت ماهانه حدود ‪ ٣‬هزار ميلي��ارد تومان از محل فروش‬ ‫گاز و فرآورده‌هاي نفتي به س��ازمان هدفمندي يارانه‌ها مي‌پردازد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ‪ ٤‬ماه نخست امسال‬ ‫در بخش گاز اين رقم به صورت کامل پرداخت ش��ده است و در بخش فرآورده‌هاي نفتي هم به دنبال‬ ‫تحقق آن هس��تيم‪.‬منصور معظمي با بيان اينکه وزارت نفت به طور متوس��ط ماهانه ‪ 1/1‬ميليارد دالر‬ ‫بابت يارانه‌ها به سازمان هدفمندي يارانه‌ها پرداخت مي‌کند‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه در سال‌هاي اخير اينگونه‬ ‫تعهدها سبب شده که توسعه در صنعت نفت به صورت جدي و نگران کننده آسيب ببيند‪ .‬بر پايه اين‬ ‫گزارش‪ ،‬در س��ال هاي ‪ ١٣٨٠‬تا پايان س��ال ‪ ١٣٩٠‬در مجموع ‪ ٤٥٥‬هزارو ‪ ٩٥٦‬ميليارد تومان يارانه‬ ‫حامل هاي انرژي در بخش فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي داده شده است؛ رقم بزرگي که در صورت‬ ‫مصرف شدن در بخش‌هاي مربوط به رفاه اجتماعي و توسعه صنعتي مي‌توانست مشکل‌گشاي بسياري‬ ‫از چالش‌هاي اقتصادي و اجتماعي امروز در بخش تامين اجتماعي و اشتغال باشد‪.‬‬ ‫آگهی مناقصه‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان یزد‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مناقصه ‪ 93/09 :‬‬ ‫شماره مجوز ‪220348 :‬‬ ‫عنوان آگهی‪ :‬خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف‬ ‫نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬يزد – بلوار آزادگان(بلوار فرودگاه)‪ -‬جنب مدرسه عالی شهید مطهری‪ -‬انبارهای شرکت گاز استان یزد‬ ‫‪ -1‬محل‪،‬زمان و مهلت دریافت اسناد ‪ :‬پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی توسط کمیته فنی بازرگانی‪-‬ارسال به شرکتهای تایید شده‬ ‫‪ -2‬مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه ‪ 2/609/000/000/- :‬ریال‪ ،‬ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد‬ ‫‪ -3‬آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه‪93/6/31 :‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ اولین جلسه گشایش پاکات‪93/7/2 :‬‬ ‫مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت شركت گاز استان يزد به آدرس ‪( www.nigc-yazd.ir :‬بخش مناقصه ها)‬ ‫و سايت ‪ www.shana.ir‬مراجعه و یا با شماره تلفن ‪( 03517212188‬شماره داخلی ‪ )106‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومي‬
‫اقتصاد‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پيش به سوي نظام بانکي کارآمد‬ ‫رانت اطالعاتی و سودهای کالن‬ ‫عرضه داغ‪ ،‬تقاضای سرد‬ ‫اقتصاد محاوره‌ای‬ ‫پولشویی‬ ‫‪ 2‬نهاد پس‌انداز ارزي کشور‌‪ ،‬در تقابل با يکديگر‬ ‫صندوقتوسعهملیجايگزينحسابذخيرهارزي‬ ‫س�ميرا کرمي ـ گروه اقتصاد‪ :‬امسال برنامه پنجم‬ ‫توسعه تمام مي‌شود و کش��ور وارد برنامه ششم توسعه‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬بيش��ترين و مهم‌ترين دوره عملکرد حساب‬ ‫ذخيره ارزي برنامه چهارم توسعه بود که عملکرد منفي‬ ‫حساب ذخيره ارزي در س��ال‌هاي پاياني برنامه چهارم‬ ‫مقدمات تش��کيل صندوق توسعه ملي را پايه‌ريزي کرد‪.‬‬ ‫حساب ذخيره ارزي‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۷۹‬توسط دولت سید‬ ‫محمد خاتمي راه‌اندازي شد‪ .‬هدف اين حساب‌‪ ،‬ذخيره‬ ‫درآمد نفتی مازاد از بودجه دولت بود و فلسفه تشکيل‬ ‫آن‌‪ ،‬ايجاد ثبات در مي��زان درآمدهاي حاصل از فروش‬ ‫نفت خ��ام و تبديل دارايي‌هاي حاص��ل از فروش نفت‬ ‫خام به ديگر انواع ذخاير و کاهش تالطم‌هاي ارزي بود‪.‬‬ ‫وظيفه‌هايي از قبيل سرمايه‌گذاري در ميراث فرهنگي‪،‬‬ ‫صنايع‌دس��تي و گردش��گري نيز در قالب اين حس��اب‬ ‫تعريف شد اما ديري نگذشت که صندوق توسعه ملي با‬ ‫اهداف مشابه تاسيس ش��د تا با مديريت هيات امنايي‪،‬‬ ‫گام‌هاي محکم‌تري در ثبات و تعادل اقتصادي بردارد‪.‬‬ ‫اما برداش��ت دولت از اين حس��اب پر مناقش��ه‌ترين‬ ‫بحث‌هاي پيرامون آن اس��ت‪ .‬دولت در صورتي مجاز به‬ ‫برداش��ت از اين حساب است‪ ،‬که درآمد ارزي حاصل از‬ ‫صادرات نفت خام‪ ،‬نسبت به ارقام پيش‌بيني‌شده کاهش‬ ‫پيدا کند‪ .‬برداش��ت از حساب ذخيره ارزي‪ ،‬براي تامين‬ ‫کسري ناش��ي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رايط فعل��ي قيمت‌هاي ب��االي نفت و‬ ‫قيمت دالر‪ ،‬برداشت از حس��اب ذخيره توجيهي ندارد‪.‬‬ ‫اما خبرهاي برداشت دولت‌ها‪ ،‬از حساب ذخيره ارزي ‪-‬‬ ‫صندوق توسعه ملي ‪-‬به کرات شنيده مي‌شود‪ .‬با نگاهي‬ ‫به مانده حس��اب ذخيره ارزي و عملک��رد آن در برنامه‬ ‫چه��ارم توس��عه مي‌بينيم که رفته‌رفته اي��ن نهاد رو به‬ ‫نابودي مي‌رود و براس��اس ماده ‪ 84‬قانون برنامه پنجم‬ ‫توسعه‌‪ ،‬با ش��کل‌گيري صندوق توس��عه ملي به تدریج‬ ‫نقش حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه منتقل شد‬ ‫و با توجه به لزوم واريز حداقل ‪ 20‬درصد از منابع حاصل‬ ‫از صادرات نفت در صندوق توسعه ملي و انتقال ‪ 50‬در‬ ‫صد مانده نقدي حس��اب ذخيره در پايان سال ‪ 1389‬و‬ ‫س��ال‌هاي بعد به صندوق‪ ،‬دايره فعاليت حساب ذخيره‬ ‫ارزي و حج��م منابع آن‌‪‌،‬چنانچه ک��ه در آمار آمده در‬ ‫جدول مي‌بينيم‪ ،‬به‌ش��دت محدود شد‪ .‬در اين خصوص‬ ‫در زير به بررسي‌‪ ،‬ضوابط و عملکرد صندوق توسعه ملي‬ ‫مي‌پردازيم‪.‬‬ ‫وجود دارد‪ ،‬محور نخست اين است که چه بخش‌هایي از‬ ‫اقتصاد داخلي بستر مناسبي براي سرمايه‌گذاري دارد و‬ ‫محور دوم اين است که چه سرمايه‌گذاري خارجي بايد‬ ‫صورت بگيرد‪.‬به گفته وی در اساس��نامه صندوق توسعه‬ ‫ملي تاکيد شده است که استفاده از منابع صندوق براي‬ ‫طرح‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به هر ش��کل ممنوع اس��ت‬ ‫و دول��ت به هيچ وجه نمي‌توان��د از منابع صندوق براي‬ ‫اهداف خود به عنوان سرمايه‌گذاري دولتي استفاده کند‪.‬‬ ‫اگر دولت مي‌خواست زيرساخت‌هايي مثل پل و راه‌آهن‬ ‫و بيمارس��تان ايج��اد کند‪ ،‬نمي‌توان��د از منابع صندوق‬ ‫اس��تفاده کند‪ .‬بنابراين در صورتي که طرح يا بنگاهي‬ ‫بخواهد از صندوق و تس��هيالت آن اس��تفاده کند بايد‬ ‫داراي ماهي��ت خصوصي يا تعاوني باش��د‪ .‬همچنين در‬ ‫اساسنامه اين صندوق تاکيد شده که بنگاه‌هايي مشمول‬ ‫برداشت از صندوق هستند که سهم دولت از سهام آنها‬ ‫کمتر از ‪ 20‬درصد است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬اگرچه در قان��ون فقط بنگاهي که باالي ‪50‬‬ ‫درصد س��هام دولتي دارد‪ ،‬بنگاه دولتي ناميده مي‌شود اما‬ ‫در اساسنامه صندوق اين سهم به ‪ 20‬درصد رسيده است‬ ‫که اين موضوع حاکي از سختگيرانه‌تر بودن قوانين صندوق‬ ‫در راستاي حمايت از بخش خصوصي است‪ .‬تاکيد صندوق‬ ‫براي اعطاي تسهيالت به بخش غيردولتي يکي از مزاياي‬ ‫صندوق است‪ .‬در واقع صندوق سعي دارد تا منابع‌اش صرف‬ ‫س��رمايه‌گذاري در بخش خصوصي و تعاوني شود و تالش‬ ‫ش��ده بخش خصوصي و غير‌دولتي تقويت شود‪ .‬دودانگه‬ ‫با اش��اره به اينکه محور اول عمليات صندوق در راستاي‬ ‫اعطاي تس��هيالت ب��ه بخش‌هاي مختلف اقتصاد اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اين موضوع مشروط به غيردولتي بودن نهاد است‪.‬‬ ‫محور دوم عملکرد صندوق‌‪ ،‬سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي‬ ‫خارجي است‪ .‬يعني تحقيقات در خصوص ارزيابي بازارهاي‬ ‫مالي دنيا براي پيدا کردن بازارهايي با توان بالقوه سودآوري‬ ‫اقتصادي است‪.‬‬ ‫‹ ‹ناتواني حساب ذخيره ارزي‬ ‫اين عضو س��ابق هي��ات عامل صندوق توس��عه ملي‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬حس��اب ذخي��ره ارزي با صندوق توس��عه‬ ‫مل��ی عملک��رد متفاوت��ي دارد‪ .‬نزديک به ي��ک دهه از‬ ‫تاس��يس حس��اب ذخيره ارزي مي‌گذرد و آمارها نشان‬ ‫مي‌دهد که حس��اب ذخيره ارزي عمال نتوانست اهداف‬ ‫تصري��ح ش��ده در قانون خ��ودرا جامه عمل بپوش��اند‬ ‫و يک��ي از داليل��ي ک��ه باعث ايج��اد صندوق توس��عه‬ ‫ملي ش��د‪ ،‬عملکرد ضعيف حس��اب ذخي��ره ارزي بود‪.‬‬ ‫‹ ‹محورهاي اساسي صندوق توسعه‬ ‫دودانگه گفت‪ 2 :‬محور اساس��ي در اساسنامه صندوق‬ ‫تاکيد بر فعال شدن بخش مالياتي‬ ‫پول کثیف‬ ‫طب��ق اساس��نامه صندوق توس��عه ملي‪ ،‬هر س��ال بايد‬ ‫‪ 20‬درصد از منابع ارزي در اين صندوق ذخيره ش��ود و‬ ‫هر س��ال ‪ 3‬درصد به آن اضافه شود‪ .‬به گفته دودانگه‪،‬‬ ‫حس��اب ذخيره ارزي با توجه به س��وابقي که داشت در‬ ‫طول دوره‌هاي عملکردش نتوانس��ت وابستگي بودجه و‬ ‫اقتص��اد را به نفت‪ ،‬کاهش ده��د و از اهداف اوليه خود‬ ‫منحرف شد‪ .‬منابع قابل توجهي در حساب ذخيره ارزي‬ ‫وارد ش��د‪ ،‬ام��ا بخش اعظمي از آن ب��ه چرخه عملياتي‬ ‫اقتص��اد بازگش��ت‌‪ ،‬در صورتي که قرار ب��ود براي ايجاد‬ ‫تعادل در نظام اقتصادي و جلوگيري از بيماري هلندي‌‬ ‫از آن خارج شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شفافيت باالتر صندوق توسعه ملي‬ ‫مش��اور عالي وزير صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت افزود‪ :‬در‬ ‫صندوق توس��عه ملي سعي شده اس��ت ابهامات و نقاط‬ ‫ضعف حساب ذخيره ارزي برطرف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت خروج صندوق از ايستايي‬ ‫حسن مرادي‪ ،‬عضو هيات علمي دانشگاه تهران‬ ‫نيز درخصوص عملکرد صندوق توسعه ملي در‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫تو‌گ��و با خبرن��گار‬ ‫گف ‌‬ ‫انتظاراتي که از صندوق توسعه ملي هست‪ ،‬بسيار باالست‪.‬‬ ‫در گذشته دريافت وام از صندوق توسعه ملي بسيار دشوار‬ ‫بود و ده‌ها طرح توسعه‌اي کشور به خاطر مخالفت دولت با‬ ‫برداش��ت از صندوق‪ ،‬عقيم ماند و به نتيجه نرسيد‪ .‬دولت‬ ‫يازدهم تالش مي‌کند تا صندوق را از ايستايي خارج کند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم عملکرد قوي‌تر دولت براي تحقق توسعه‬ ‫وي همچني��ن افزود‪ :‬اگر دولت همت بااليي براي پويا‬ ‫کردن عملکرد صندوق توس��عه ملي نداش��ته باشد اين‬ ‫صندوق قادر به دستیابي به اهداف خود نخواهد بود‪.‬‬ ‫مرادي در خص��وص تخصيص منابع ارزي به صندوق‬ ‫توس��عه ملي گفت‪ :‬مناب��ع ارزي حاصل از فروش ارز يا‬ ‫ديگر منابع‪ ،‬وقتي در صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود‌‪،‬‬ ‫ديگر ملزم به رعايت ضوابط صندوق اس��ت و به محضي‬ ‫ک��ه مبلغي به صندوق واريز ش��ود‪ ،‬باي��د از ضوابط آن‬ ‫تبعيت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم‌ترين نهاد پس‌انداز ارزي کشور‬ ‫پس‌ان��داز ارزي با ه��دف خروج ارز ازچرخ��ه اقتصاد‬ ‫کشور براي محدود کردن دامنه اثرگذاري تغييرات نرخ‬ ‫ارز در بخش پولي اقتصاد کش��ور است و عملکرد دولت‬ ‫در کنترل حجم ارز تزريق��ي به بازار‌‪ ،‬براي حفظ تعادل‬ ‫اقتصادي کافي نيست‪ .‬الزم است عملکرد صندوق توسعه‬ ‫مل��ي بيش از پي��ش مورد توجه قرار گي��رد که با توجه‬ ‫به مفاد بس��ته دوم سياس��ت خروج غيرتورمي از رکود‪،‬‬ ‫مي‌توان انتظار رويکرد بهتر دولت با منابع ارزي صندوق‬ ‫را به عنوان مهم‌ترين نهاد پس‌انداز ارزي کشو ‌ر داشت‪.‬‬ ‫وضعيت حساب ذخيره ارزي در زمان برنامه چهارم توسعه (ميليون دالر)‬ ‫‹ ‹ضوابط برداشت از صندوق توسعه ملي‬ ‫محمود دودانگه ـ مشاور عالي وزير صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در خصوص ضوابط برداشت‬ ‫تو‌گ��و با‬ ‫از صن��دوق توس��عه مل��ي در گف ‌‬ ‫گفت‪ :‬صندوق توسعه ملي طبق سياست‌هاي‬ ‫کلي مقام معظم رهبري تاسيس شده است و اساسنامه‬ ‫آن که چارچوب عملياتي صندوق را مش��خص مي‌کند‪،‬‬ ‫ط��ي م��اده ‪ 84‬قانون برنام��ه پنجم توس��عه تصويب و‬ ‫مصارف صندوق در آن مش��خص ش��ده است‪ .‬اين ماده‬ ‫بيان مي‌کند که صندوق توسعه ملي در چه زمينه‌هايي‬ ‫مي‌تواند فعاليت کند و بخش‌هاي مجاز به برداش��ت از‬ ‫صندوق را مش��خص کرده اس��ت‪ .‬همين طور به نوعي‬ ‫مش��خص کرده است که اين تسهيالت چگونه و در چه‬ ‫چارچوبي بايد پرداخت شود‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫مبلغ (میلیون دالر)‬ ‫‪1384‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪1387‬‬ ‫‪1388‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪9478‬‬ ‫‪10685‬‬ ‫‪9554‬‬ ‫‪23175‬‬ ‫‪13141‬‬ ‫‪25071.1‬‬ ‫مازاد صادرات نفت‬ ‫‪12806‬‬ ‫‪21174‬‬ ‫‪38026‬‬ ‫‪39152‬‬ ‫‪15807‬‬ ‫‪1502.8‬‬ ‫سود متعلق به موجودی‬ ‫‪217‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪1087‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪70.6‬‬ ‫بازدریافت تسهیالت اعطایی (اصل و سود)‬ ‫‪171‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪713‬‬ ‫‪3816.5‬‬ ‫برگشت مجوزهای قانونی مربوط به سال گذشته‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪2052‬‬ ‫ـ‬ ‫نتیجه نوسانات یورو و ین ژاپن در مقابل دالر‬ ‫مانده اول دوره‬ ‫ـ‬ ‫‪311‬‬ ‫‪2483‬‬ ‫‪4819‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫واریزی به حساب‬ ‫‪13194‬‬ ‫‪21831‬‬ ‫‪39153‬‬ ‫‪40709‬‬ ‫‪18747‬‬ ‫‪5402.6‬‬ ‫واریزی به اضافه مانده اول دوره‬ ‫‪22672‬‬ ‫‪32516‬‬ ‫‪48707‬‬ ‫‪63889‬‬ ‫‪31888‬‬ ‫‪7909.7‬‬ ‫برداشت از حساب‬ ‫‪11985‬‬ ‫‪23273‬‬ ‫‪28015‬‬ ‫‪45924‬‬ ‫‪30632‬‬ ‫‪7885.7‬‬ ‫مانده حساب قبل از احتساب نتیجه نوسانات‬ ‫‪10687‬‬ ‫‪9243‬‬ ‫‪20692‬‬ ‫‪17690‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫مانده حساب (موجودی پایان سال)‬ ‫‪10687‬‬ ‫‪9554‬‬ ‫‪23175‬‬ ‫‪13141‬‬ ‫‪2507‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوری با بيان اينکه بايد‬ ‫به دنبال راهکاري براي رفع موانع در حوزه تحقق درآمدها بود بر فعال‌تر‬ ‫شدن بخش مالياتي تاکيد کرد‪ .‬اولين نشست عمومي تخصصي درآمدهاي‬ ‫قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۳‬با حضور محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي‬ ‫و نظ��ارت راهبردي رييس‌جمهوری‪ ،‬علي طيب‌ني��ا وزير امور اقتصادي و‬ ‫دارايي‌‪ ،‬غالمرضا تاجگردون رييس کميس��يون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي‪ ،‬اکرمي خزانه‌دار‬ ‫کل و نماين��دگان بيش از پنجاه دس��تگاه برگزار ش��د‪ .‬محمدباقر نوبخت‪،‬مع��اون برنامه‌ريزي و نظارت‬ ‫راهبردي رييس‌جمهور‪ ،‬در اين نشست‪ ،‬گفت‪ :‬درخواست من اين است که بتوان با همکاري خزانه‌داري‬ ‫کل کش��ور و با در نظ��ر گرفتن اهداف بلند و واقع‌بينانه‌اي و همچنين با لحاظ کردن کس��ري‌هايمان‪،‬‬ ‫تدابيري انديش��يده ش��ود که در بخش ماليات فعال‌تر عمل کنيم‪ .‬علي طيب‌ني��ا وزير امور اقتصادي و‬ ‫دارايي نيز با تشريح وضعيت اقتصادي کشور اظهارکرد‪ :‬خوشبختانه طي يک سال گذشته در مورد مهار‬ ‫تورم توفيق‌هاي زيادي حاصل ش��ده اس��ت‪ .‬وي در ادامه با اشاره به رسيدن نرخ تورم نقطه به نقطه به‬ ‫کمتر از ‪ ۱۵‬درصد و رش��د نقدينگي کش��ور تا پايان تيرماه سال‌جاري به حدود ‪ ۳۱‬درصد تصریح کرد‪:‬‬ ‫اميدواريم با تدابير صورت گرفته و بهبود ش��رايط اقتصادي کش��ور در پايان سال ميانگين نرخ تورم به‬ ‫زير ‪ ۲۰‬درصد برس��د‪ .‬طيب‌نيا رقم نرخ وصول ماليات‌ها را تا انتهاي تيرماه سال‌جاري حدود ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫بيان کرد و يادآور ش��د‪ :‬بايد به سمتي گام برداريم که بتوانيم از گروه‌هايي که از پرداخت ماليات طفره‬ ‫مي‌روند‪ ،‬ماليات حقه را دريافت کنيم‪.‬‬ ‫ش��اید بارها شنیده باش��ید که یک باند پولشویی‬ ‫شناس��ایی و دستگیر ش��د یا بارها ش��نیده‌اید که‬ ‫دول��ت باید با پولش��ویی مب��ارزه کند‪ .‬پولش��ویی‬ ‫فعالیتی غیرقانونی است که طی انجام آن‪ ،‬عواید و‬ ‫درآمدهای ناشی از اعمال خالف قانون‪ ،‬مشروعیت‬ ‫می‌یابد‪ .‬داس��تان اینکه چرا به این عمل غیر‌قانونی‪،‬‬ ‫پولشویی می‌گویند به آنجا بر‌می‌گردد که فردی به‬ ‫نام آلکاپون گروهی به نام آلکاپون‌ها تش��کیل داد‪.‬‬ ‫این گروه ب��ه زور از مردم اخ��اذی می‌کردند‪ .‬آنان‬ ‫برای پنهان‪‎‬سازی شیوه عمل خود‪ ،‬رختشوی‌خانه‌ای‬ ‫تاس��یس کردند و وانمود می‌کردند که درآمد خود‬ ‫را از این راه به دس��ت می‌آورند؛ نه از راه نامشروع‪.‬‬ ‫اصطالح پولشویی این چنین شکل گرفت‪.‬‬ ‫در ای��ران بزرگتری��ن باندهای��ی که ای��ن اعمال‬ ‫مجرمانه را مرتکب می‌شوند با استفاده از روش‌های‬ ‫همچون جعل اسناد و استفاده از افراد خاص در بدنه‬ ‫اداره ثبت‌احوال کش��ور اقدام ب��ه ایجاد هویت‌های‬ ‫متفاوت می‌‌کنند تا اعمال خالفکاران ‌ه خود را از دید‬ ‫ماموران دور نگ��ه دارندو بتوانند آزادانه حجم انبوه‬ ‫مالی که از راه غیرقانونی به دست آورده‌اند را موجه‬ ‫جلوه دهند‪.‬‬ ‫نرخ تورم روستايي به ‪ 25.8‬رسيد‬ ‫نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفي خانوار روس��تايي کش��ور با بيش از‬ ‫‪ 2‬درصد کاهش نس��بت به ماه گذشته به ‪ 25.8‬درصد رسيد‪ .‬به گزارش‬ ‫ايس��نا‪ ،‬بر این اس��اس مرکز آم��ار ايران‪ ،‬ش��اخص کل کاالها و خدمات‬ ‫مصرفي خانوار روس��تايي کش��ور در تير امسال را رقم ‪ 199.9‬اعالم کرد‬ ‫که نس��بت به ماه گذش��ته‌اش ‪ 2.2‬درصد افزايش داش��ته است‪ .‬افزايش‬ ‫ش��اخص کل نسبت به ماه مشابه س��ال قبل يعني تورم نقطه به نقطه ‪ 13.3‬درصد بوده که نسبت به‬ ‫ماه گذش��ته‌اش که رقم ‪ 13.7‬درصد را نش��ان مي‌دهد‪ ،‬چهار دهم درصد کاهش يافته است‪ .‬همچنين‬ ‫درصد تغييرات ش��اخص کل يعني نرخ تورم روس��تايي در ‪ 12‬ماه منتهي به تير ‪ 1393‬نسبت به دوره‬ ‫مش��ابه س��ال قبل ‪ 25.8‬درصد بوده که نس��بت به تورم ‪ 12‬ماه منتهي به خرداد امس��ال ‪ 2.5‬درصد‬ ‫کاهش يافته اس��ت‪ .‬بر همين اساس‪ ،‬ش��اخص گروه عمده خوراکي‌ها‪ ،‬آشاميدني‌ها و دخانيات در ماه‬ ‫قبل به رقم ‪ 217.3‬رسيد که نسبت به خرداد ‪ 2.6‬درصد افزايش را نشان مي‌دهد‪ .‬شاخص گروه اصلي‬ ‫خوراکي‌ها نيز در ماه مورد بررسي به رقم ‪ 213.6‬درصد رسيد که نسبت به ماه گذشته‌اش ‪ 2.8‬درصد‬ ‫افزايش يافته است‪.‬‬ ‫همچنين ش��اخص گروه اصلي خوراکي‌ها نسبت به ماه مشابه س��ال قبل (تورم نقطه به نقطه) ‪6.5‬‬ ‫درص��د افزايش را نش��ان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در ‪ 12‬ماه منتهي به تير ‪ 1393‬نس��بت‬ ‫به دوره مش��ابه سال گذش��ته ‪ 27.1‬درصد بوده که نسبت به تورم ‪ 12‬ماهه منتهي به خرداد ماه سال‬ ‫جاري ‪ 3.8‬درصد کاهش يافته است‪.‬‬ ‫به طور قطع برای اینکه پولی را بشوییم باید پول‬ ‫کثیف باش��د‪ .‬اما پول کثیف چیس��ت؟ پول‪‎‬کثیف‪،‬‬ ‫پول ناش��ی از اعمال خالف اس��ت که با پولش��ویی‬ ‫به پول‪‎‬های به‪‎‬ظاه��ر تمیز تبدیل و در بدنه اقتصاد‬ ‫جایگزین می‌ش��ود‪ .‬در قانون پولشویی در ماده ‪،۲‬‬ ‫مصادیق پولشویی این‌طور آمده است که‪:‬‬ ‫ پولش��ویی یعنی تحصیل‪ ،‬تمل��ک‪ ،‬نگهداری یا‬‫اس��تفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی‬ ‫با علم به اینکه به‌طور مس��تقیم یا غیر‌مستقیم در‬ ‫نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد‪.‬‬ ‫ تبدیل‪ ،‬مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان‬‫کردن منش��ا غیرقانونی آن با عل��م به اینکه به‌طور‬ ‫مس��تقیم یا غیر‌مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده‬ ‫یا کمک به مرتکب به نحوی‌که وی مشمول آثار و‬ ‫تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد‪.‬‬ ‫ اخفا یا پنهان یا کتم��ان کردن ماهیت واقعی‪،‬‬‫منش��ا‪ ،‬منبع‪ ،‬مح��ل‪ ،‬نقل و انتق��ال‪ ،‬جابه‌جایی یا‬ ‫مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم‬ ‫در نتیجه جرم تحصیل شده باشد‪.‬‬ ‫این عمل‪ ،‬یک روش معم��ول و منطقی برای‬ ‫به‪‎‬دست آوردن س��ود از فعالیت‪‎‬های غیرقانونی‬ ‫برای مجرمان اس��ت‪ .‬خالفکاران از طیف وسیع‬ ‫اعمال غیراخالقی و غیرقانونی مانند استفاده از‬ ‫رانت شرکت‪‎‬های دولتی در ایران و حذف منبع‬ ‫پول و همچنی��ن قاچاق مواد مخ��در‪ ،‬تقلبات‪،‬‬ ‫ثروت‪‎‬های قاب��ل مصادره‪ ،‬گروگان‌گیری‪ ،‬قمار و‬ ‫همچنین اهدای پول به سازمان‪‎‬های تروریستی‬ ‫و حت��ی تقلب��ات مال��ی در اینترن��ت ی��ا دیگر‬ ‫ابزار اطالع‪‎‬رس��انی س��ودهای کالنی را به‪‎‬دست‬ ‫می‌آورند‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫روزانه ‪ ۱۹‬هزار فقره چک‬ ‫برگشت می‌خورد‬ ‫در کش��ور روزان��ه ‪ ۱۹‬هزار فقره چک برگش��ت‬ ‫می‌خ��ورد که این امر بدان معناس��ت ک��ه روزانه‬ ‫حدود ‪۱۹‬هزار نفر مال باخته می‌شوند‪ .‬این را عضو‬ ‫ناظر مجلس در س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی‬ ‫می‌گوی��د‪ .‬عزت‌اهلل یوس��فیان‌مال درب��اره جزئیات‬ ‫جلس��ه س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی کشور‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بانک مرکزی در جلسه ستاد مبارزه با‬ ‫مفاسد اقتصادی گزارشی از آمار چک‌های برگشتی‬ ‫شبکه بانکی کشور ارائه داد که براساس آن ساالنه‬ ‫ح��دود ‪7‬میلی��ون فقره چ��ک بالمحل در کش��ور‬ ‫برگشت می‌خورد‪ .‬وی افزود‪ :‬در جلسه ستاد مبارزه‬ ‫با مفاسد اقتصادی درباره رسیدگی به پرونده بابک‬ ‫زنجانی هم مطالبی بیان و مشخص شد که موضوع‬ ‫جم��ع‌آوری اموال خارج از کش��ور بابک زنجانی از‬ ‫سوی یک نفر صحت ندارد‪.‬‬ ‫تشکيل ستاد تدوين برنامه‬ ‫ششم در دولت‬ ‫معاون پارلمان��ي معاونت برنامه‌ري��زي و نظارت‬ ‫راهبردي رييس‌جمهوری گفت‪ :‬برنامه ششم توسعه‬ ‫خردادماه سال ‪ ۹۴‬تقديم مجلس خواهد شد‪.‬‬ ‫عليرضا صالح ابراز اميدواري کرد که تدوين برنامه‬ ‫ششم توسعه تا پايان سال جاري در اين معاونت به‬ ‫اتمام برسد و س��تاد تدوین برنامه ششم به ریاست‬ ‫محمدباقر نوبخت تشکیل شده است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫نظام بانکی در خدمت‬ ‫توسعه کشور باشد‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫قوانيني که بايد به روز شود‬ ‫حسین راغفر‬ ‫پيش به سوي نظام بانکي کارآمد‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا‬ ‫و کارشناس اقتصادی‬ ‫نظام بانکی ما در خدمت توس��عه کش��ور نیست‌‪.‬‬ ‫این عبارتی اس��ت که همواره از سوی اهالی اقتصاد‬ ‫شنیده می‌شود‌‪ .‬فعاالن بخش اقتصاد بر این باورند‬ ‫که بانک‌ها به جای حمایت از بخش مولد کش��ور‪،‬‬ ‫بخ��ش غیرمولد را م��ورد توجه ق��رار داده و حتی‬ ‫بخش اعظمی از منابع‌شان را به سمت شرکت‌های‬ ‫اقماریشان سوق می‌دهند‌‪.‬‬ ‫البته این موضوعی اس��ت که رییس‌جمهوری هم‬ ‫برآن تاکید دارد‌‪.‬‬ ‫دکت��ر روحان��ی در روزی ک��ه ب��ه ن��ام‬ ‫«صنعت و معدن» نامگذاری ش��ده است‪ ،‬در جمع‬ ‫تولیدکنن��دگان و صنعتگ��ران حاض��ر ش��د و این‬ ‫موض��وع را مورد توجه ق��رار داد ک��ه بانک‌ها بايد‬ ‫دست از بنگاهداري بردارند و امانت‌دار باشند‌‪.‬البته‬ ‫ای��ن موضوع نیز بار دیگر توس��ط رییس جمهوری‬ ‫در همایش تبیین سیاس��ت ه��ای اقتصادی دولت‬ ‫ب��رای خروج از رکورد ‪،‬مورد تاکی��د قرار گرفت‪ .‬به‬ ‫گفته رئیس‌جمهوری‪ ،‬بانک‌ها باید واس��طه خوبي‬ ‫بي��ن مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي باش��ند و در این‬ ‫راس��تا تاکید ک��رد ک��ه راه و روش بانک‌ه��ا بايد‬ ‫اصالح و بازار س��رمايه ما بايد فعال شود‪ .‬آنچه که‬ ‫رئیس‌جمهوری بیان داشته است‪ ،‬ضعف‌هایی است که‬ ‫در سیس��تم بانکی وجود دارد و سبب شده که بخش‬ ‫تولید و صنعت از این ضعف‌ها آسیب ببیند‌‪.‬به هرحال‬ ‫اینطور به نظر می‌رسد که طی سنوات گذشته بانک‌ها‬ ‫از کارکرد اصلی‌شان که همانا تجهیز منابع خرد مردم‬ ‫و تخصیص این منابع به س��مت فعالیت‌های توسعه‌ای‬ ‫کش��ور ازجمله صنعت و تولید است دور شده‌اند و در‬ ‫خدمت بخش غیرمولد کش��ور قرار گرفته‌اند و این در‬ ‫شرایطی است که حمایت از تولید می‌تواند ظرفیت‌های‬ ‫جدیدی را برای خلق شغل در کشور ایجاد و موجبات‬ ‫رش��د اقتصادی را در کش��ور فراهم کند‌‪.‬به هر ترتیب‪،‬‬ ‫ب��ا توجه به نقش حیاتی و کلیدی بانک‌ها در توس��عه‬ ‫اقتصادی کشور و از آنجا که نیاز به نقدینگی بنگاه‌های‬ ‫تولیدی و صنعتی در کش��ور بیش از گذش��ته افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬نهاد‌های پولی و مال��ی باید تالش کنند‬ ‫تا حد امکان پاس��خگوی نیاز فعاالن این بخش باشند‪،‬‬ ‫چ��ون در غیر این صورت دیگر امیدی به تحقق رش��د‬ ‫تولی��د و توس��عه این بخش نخواهد ب��ود؛ مگر این که‬ ‫سیاست حمایتی بانک‌ها در حوزه اقتصاد اصالح شود‌‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫بدهي دولت به بانک‌ها‬ ‫‪ ۸۵‬هزار ميليارد تومان‬ ‫بده��ي بانک‌ها ب��ه بانک مرکزي در خ��رداد ماه‬ ‫امسال با ‪ 23/8‬درصد افزايش نسبت به خرداد سال‬ ‫گذش��ته و ‪ 10/2‬درصد رشد نسبت به اسفند سال‬ ‫‪ ۹۲‬به ‪ ۶۵‬هزار و ‪ ۵۹۸‬ميليارد تومان رسيده است‪.‬‬ ‫به گزارش ف��ارس‪ ،‬مجموع دارايي‌ه��اي بانک‌ها‬ ‫و موسس��ات اعتباري در پايان خرداد ماه امس��ال‬ ‫با ‪ 1‬درصد افزايش نس��بت به اس��فند سال گذشته‬ ‫به يک ميلي��ون و ‪ 344‬هزار و ‪ 718‬ميليارد تومان‬ ‫(‪ 1344718‬ميليارد تومان) رسيده است‪.‬‬ ‫اين رقم در مقايسه با خرداد سال گذشته ‪37/4‬‬ ‫درصد رشد نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫بدهي بخش دولتي در خرداد ماه امس��ال نسبت‬ ‫به اس��فند ماه با ‪ 12/5‬درصد رش��د ب��ه ‪ 85‬هزار و‬ ‫‪ 351‬ميليارد تومان رس��يده ک��ه از اين ميزان ‪81‬‬ ‫ه��زار و ‪ 837‬ميليارد توم��ان بدهي دولت و ‪ 3‬هزار‬ ‫و ‪ 513‬ميليارد تومان بدهي ش��رکت‌ها و موسسات‬ ‫دولتي است‪ .‬بدهي بخش دولتي به بانک‌ها در يک‬ ‫س��ال منتهي به خ��رداد ماه امس��ال ‪ 32/8‬درصد‬ ‫افزايش داشته است‪.‬‬ ‫سهم بنگاهداري بانک‌ها‬ ‫درصد کمي از نقدينگي است‬ ‫بانک‌ها مجازند ‪40‬درصد از سرمايه پايه خود را به‬ ‫بنگاهداري اختصاص دهند‪ .‬مدیر عامل بانک س��په‬ ‫ضم��ن بیان این مطلب اف��زود‪ :‬نبايد منابع بانک‌ها‬ ‫را که ش��امل س��پرده‌های مردم اس��ت با س��رمايه‬ ‫پايه‌اي آنها اش��تباه گرفت‪ .‬ب��ا توجه به پايين بودن‬ ‫نسبت سرمايه پايه بانک‌ها به منابع کل آنها‪ ،‬ميزان‬ ‫بنگاهداري بانک‌ها درصد بسيار کمي از نقدينگي و‬ ‫منابع بانک‌ها را به خود اختصاص می‌دهد‪.‬‬ ‫وي ب��ا تاکيد ب��ر تمرکز بانک‌ها ب��ه بانکداري به‬ ‫ج��اي بنگاهداري‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬بخ��ش خصوصي‬ ‫در ح��ال حاض��ر توانايي و ظرفي��ت پذيرش خريد‬ ‫ام��وال و داراي��ي بانک‌ها را ندارد‪ ،‬ل��ذا براي انتقال‬ ‫اين داراي��ي به بخ��ش واقعي اقتص��اد بايد زمينه‬ ‫ش��کل‌گيري بخش‌های خصوصي و تعاوني توانمند‬ ‫فراه��م ش��ود‪ .‬به گفت��ه او‪ ،‬اين بانک فهرس��تی از‬ ‫ام��وال و دارايي‌های قابل فروش خود را آماده کرده‬ ‫و در راس��تاي سياس��ت‌های دولت تدبير و اميد در‬ ‫حال زمينه‌س��ازي براي واگذاري اي��ن دارايي‌ها به‬ ‫متقاضيان است‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫زهره محسني‌شاد‪ :‬بانک‌ها از مهم‌ترين نهادهاي اقتصادي هر کشور براي ايجاد بسترهاي‬ ‫مناسب توسعه اقتصادي محسوب مي‌شوند‪ .‬به عبارتي‌‪ ،‬نهادهاي مالي مي‌توانند عامل تامين‬ ‫سرمايه و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و رشد اقتصادي باشند‪ ،‬بنابراين نظام‬ ‫مالي کارا‪ ،‬رقابتي و برخوردار از عمق کافي‪ ،‬موجبات رشد بخش‌هاي اقتصادي را فراهم‬ ‫مي‌کند‪ .‬اما با توجه به اهميت موضوع و اثرگذاري بانک‌ها در این بخش‌‪ ،‬متاسفانه در‬ ‫سال‌هاي اخير عملکرد بانک‌ها به گونه‌اي بوده که انتقادات بسياري را با خود همراه کرده و‬ ‫همواره انگشت اتهام در به وجود آمدن مشکالت فعلي اقتصاد به سمت بانک‌ها روانه شده‬ ‫است‪ .‬فعاالن اقتصادي و کارشناسان اين حوزه‌‪ ،‬بازنگري در برخي قوانين بانکي و اصالحات‬ ‫در برخي از بخش‌هاي نظام بانکي را دراين راستا مفيد مي‌دانند و براين باورند که نظام‬ ‫بانکي درصورتي که اصالح ساختاري شود مي‌تواند در بخش اقتصاد کشور اثرگذاري الزم را‬ ‫داشته باشد و اقتصاد را از رکود تورمي خارج کند‪ .‬البته در اين راستا اقداماتي هم در حال‬ ‫انجام است که يکي از اين اقدامات به گفته نایب ریيس کميسيون اقتصاد مجلس‪ ،‬تشکيل‌‬ ‫کارگروهي غيررسمي در مجلس است‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�کيل کارگ�روه غيررس�مي در دانشگاهي براي بررس��ي اين طرح گفت‪ :‬در‬ ‫مجلس‬ ‫ادامه بررسي اين طرح از مرکز پژوهش‌ها هم‬ ‫محمدرض��ا پورابراهيم��ي ب��ا بي��ان اين مي‌خواهيم که از توان علمي دانش��گاهي نيز‬ ‫ک��ه براي اص�لاح نظام بانکي باي��د به دنبال براي اصالح نظام بانکي کشور کمک بگيرد‪.‬‬ ‫رويک��ردي علت‌گ��را باش��يم ن��ه رويکردي‬ ‫ام��ا اين اصالحات باي��د در چه زمينه‌هايي‬ ‫معلول‌گ��را‌‪ ،‬بر ل��زوم اص�لاح نظ��ام بانکي صورت گيرد و کارگروهي که دراين خصوص‬ ‫کش��ور تاکيد ک��رد و ادام��ه داد‪ :‬دولت قبلي تش��کيل ش��ده بايد در چه بخش‌هايي وارد‬ ‫کارگروهي را براي اصالح نظام بانکي کش��ور شده و آن را مورد بازنگري قرار دهد پرسشي‬ ‫تشکيل داده بود‪ ،‬دولت جديد هم کارگروهي اس��ت که کارشناس��ان و صاحبنظران حوزه‬ ‫را براي اصالح نظام بانکي کش��ور به رياست اقتصاد به آن پاسخ مي‌دهند‪.‬‬ ‫دکتر پاريزي‪ ،‬مع��اون امور بانک و بيمه وزير ‹ ‹اصلاح قرارداده�ا در قال�ب عقود‬ ‫اقتصاد تش��کيل داده اس��ت‪ .‬به گفته او البته اسالمي‬ ‫محمدرض��ا پورابراهيم��ي نای��ب رئي��س‬ ‫در همين راس��تا در مجلس ني��ز کارگروهي‬ ‫غيررس��مي براي اصالح نظام بانکي کش��ور کميس��يون اقتص��اد مجل��س در تش��ريح‬ ‫تش��کيل ش��ده که آق��اي مصباح��ي مقدم پايه‌هاي اصل��ي اصالح نظ��ام بانکي معتقد‬ ‫نماينده تهران‪ ،‬حسين‌زاده بحريني نماينده اس��ت‪ :‬موت��ور حرک��ت بانک‌ه��ا قرارداد‌ها‬ ‫مشهد‪ ،‬ميرمحمدي نماينده گلپايگان‪ ،‬علي هس��تند‌‪ ،‬عالوه بر اين باي��د ابزار‌هاي مالي با‬ ‫احم��دي نماينده دهل��ران و رجائي نماينده رويکرد صحيح در حوزه پولي اس��تفاده شود‬ ‫گناباد و تعداد ديگري از نمايندگان عضو اين تا قرارداد‌هاي بانکي در قالب عقود اس�لامي‬ ‫بسته شود‪.‬‬ ‫کارگروه هستند‪.‬‬ ‫نایب ریيس کميس��يون اقتص��اد تصريح‬ ‫به گفت��ه پورابراهيم��ي‌‪ ،‬اي��ن کارگروه با‬ ‫حض��ور مس��ئوالن دولت��ي و کارشناس��ان کرد‪ :‬بررس��ي ابزار‌ه��اي مالي ب��راي تامين‬ ‫اقتصادي‪ ،‬طرح اصالح نظام بانکي را بررسي منابع‪ ،‬بررس��ي جايگاه بن��گاه‌داري بانک‌ها‪،‬‬ ‫مي‌کند‪ .‬البته اگر دولت اليحه‌اي براي اصالح حل مش��کل ريسک‌پذيري براي تامين مالي‬ ‫نظام بانکي ارائه دهد بهتر اس��ت‪.‬اعضاي اين بنگاه‌هاي اقتصادي از موضوعات اصلي است‬ ‫کارگروه آمادگي دارند در جلسات مشترک با که در اصالح نظام بانکي بايد بررس��ي ش��ود‪.‬‬ ‫کارگروه دولت براي اصالح نظام بانکي کشور در حال حاضر بانک‌ها ريسک‌پذير نيستند و‬ ‫شرکت کنند‪.‬‬ ‫نظ��ام بانکي ما يک نظام يک طرفه اس��ت که‬ ‫پورابراهيم��ي گف��ت‪ :‬در صورتي که دولت فق��ط منابع را در اختي��ار وام‌گيرندگان قرار‬ ‫اليح��ه اصالح نظ��ام بانک��ي را ارائ��ه نکند مي‌ده��د و هيچ مش��ارکتي در س��ود و زيان‬ ‫طرح اص�لاح نظ��ام بانکي آماده ش��ده و به ندارد‪.‬‬ ‫کميسيون‌هاي اقتصاد و برنامه و بودجه و در ‹ ‹منع بانک‌ها از بنگاه‌داري‬ ‫سيدمحمدحس��ين مير‌محم��دي‪ ،‬عض��و‬ ‫پايان به صحن علني مجلس ارسال مي‌شود‪،‬‬ ‫البته بررس��ي اين طرح زمان‌بر اس��ت‪ .‬وي با کميسيون اقتصادي مجلس و يکي از اعضاي‬ ‫تاکيد بر لزوم اس��تفاده از توان کارشناس��ي کارگ��روه اصالح نظام بانک��ي در گفت‌و‌‌گو با‬ ‫با بي��ان اين که يک��ي از انتقاداتي‬ ‫که به سيس��تم بانکي وارد مي‌باشد‌‪ ،‬حرکت‬ ‫بانک‌ها به س��مت بنگاه‌داري و شرکت‌داري‬ ‫اس��ت‪،‬و در تشريح اين موضوع گفت‪ :‬بانک‌ها‬ ‫در س��ال‌هاي اخير از وظايف اصلي‌ش��ان که‬ ‫همانا تخصي��ص و تجهيز منابع اس��ت‌‪ ،‬دور‬ ‫شده‌اند و به سمت بنگاه‌داري‌‪ ،‬سرمايه‌گذاري‬ ‫در بخش‌هاي مختلف‌‪ ،‬خريد کارخانجات و ‪....‬‬ ‫حرکت کرده‌اند که اين با فسلفه بانکداري در‬ ‫ايران منافات دارد‪.‬‬ ‫وي با بي��ان اين که اين ام��ر باعث کاهش‬ ‫رقاب��ت در بخش خصوصي و عدم پرداخت به‬ ‫موقع و مناس��ب منابع به بخش‌هاي مختلف‬ ‫اقتصادي مي‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اين شرايط سبب‬ ‫ش��ده ک��ه نقدينگ��ي موج��ود در جامعه در‬ ‫اختيار بخش خصوص��ي واقعي قرار نگيرد و‬ ‫باعث تش��ديد مش��کالت اين بخش و ايجاد‬ ‫رکود و تورم در کشور شود که به نظر مي‌رسد‬ ‫در گام نخس��ت اين رويه در نظام بانکي بايد‬ ‫مديري��ت و اصالح ش��ود که البت��ه به‌تازگی‬ ‫اقداماتي در اين راستا در حال انجام است‪.‬‬ ‫و اين موض��وع به صورت جدي در دس��تور‬ ‫کار اين کارگ��روه قرار دارد‪ .‬ميرمحمدي در‬ ‫ادامه ب��ه قراردادها و ابزاره��اي مالي که در‬ ‫قانون پيش‌بيني ش��ده و در اختيار بانک‌ها‬ ‫قرار گرفته اس��ت اشاره کرد و گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر برخ��ي الزامات در اي��ن قراردادها و‬ ‫ابزاره��ا رعايت نمي‌ش��ود که باي��د با توجه‬ ‫به ش��رايط امروز کش��ور در معرفي و شيوه‬ ‫استفاده از اين ابزارها اقداماتی صورت گيرد‬ ‫و اين مهم از محورهاي کارگروه محس��وب‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫ميث��م موس��ايي‪ ،‬يک��ي از کارشناس��ان‬ ‫اقتص��ادي ني��ز از ‪2‬جه��ت‌‪ ،‬نظ��ام بانکي را‬ ‫نيازمند اصالح دانس��ت‌‪ ،‬يکي مباني نظري و‬ ‫ديگري سياست‌هاي اجرايي‪ .‬ويدر گفت و گو‬ ‫در اين‌باره اظه��ار کرد‌‪ :‬از لحاظ‬ ‫ب��ا‬ ‫مبان��ي نظري‌‪ ،‬باي��د قانون فعل��ي بانکداري‬ ‫بدون‌ربا اصالح شود چرا که مباني اين قانون‬ ‫به روز نيس��ت و ش��رايط روز اقتص��اد دچار‬ ‫تغييراتي اساس��ي شده اس��ت‌‪ ،‬بدون اين که‬ ‫اين قوانين طي اين سال‌ها تغيير کرده باشد‪.‬‬ ‫او يک��ي ديگ��ر از محورهاي مه��م در اين‬ ‫زمينه ر‌ا بازنگ��ري در قانون بانکداري بدون‬ ‫ربا‌‪ ،‬مصوب س��ال ‪ 61‬دانست و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به شرايط روز اقتصاد‌‪ ،‬به نظر مي‌رسد برخي‬ ‫از قوانين که در گذش��ته تصويب شده ديگر‬ ‫در ش��رايط فعلي کارس��از نيس��ت که بايد‬ ‫در اي��ن زمينه بازنگري‌هاي��ي صورت گيرد‬ ‫وي ب��ا بيان اين که بايد عقود در سيس��تم‬ ‫بانک��ي باتوج��ه به ش��رايط روز کش��ور از نو‬ ‫تعريف ش��ود تا در اقتصاد کارآمد باشد افزود‪:‬‬ ‫البته بايد توجه داش��ت که اي��ن امر نيازمند‬ ‫همفکري کارشناس��ان و صاحبنظران حوزه‬ ‫اقتصاد است تا به شکل علمي انجام شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بيان اي��ن که در حال حاضر ش��رايط‬ ‫‹ ‹قوانين بانکي به روز شود‬ ‫‹ ‹تعريف عقود بانکي از نو‬ ‫بازار طال این هفته هم آرام است‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬قیمت طال و س��که ب��ا تبعیت از‬ ‫بازارهای جهانی هفته تقریبا آرامی را طی کرده است و‬ ‫با پیش‌بینی رییس اتحادیه کشوری طال و جواهر‪ ،‬این‬ ‫روند حداقل تا هفته آینده ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در روزهای پایانی هفته گذشته قیمت جهانی طال با‬ ‫فروکش کردن اندک تنش‌ه��ا در خاورمیانه و اوکراین‬ ‫که صعود بازارهای جهانی س��هام را به‌دنبال داش��ت و‬ ‫تقاضا برای این فلز گرانبها را محدود کرد‪ ،‬روند کاهشی‬ ‫روزهای گذشته را پی گرفت و این‌طور به نظر می‌رسد‬ ‫که ای��ن روند همچنان ادامه یابد و ب��ازار داخل هم به‬ ‫تبعی��ت از این جریان بازار کم نوس��انی را طی کند‪ .‬به‬ ‫گفته محمد کش��تی‌آرای‪ ،‬رییس اتحادیه طال و جواهر‪،‬‬ ‫اگر اتفاق خاص سیاسی یا اقتصادی را در روزهای آتی‬ ‫شاهد نباشیم به نظر می‌آید شرایط موجود‪ ،‬حداقل تا ‪1‬‬ ‫هفته ادامه یابد‪ .‬به گفته او؛ بحران سیاسی خاصی را در‬ ‫هفته گذش��ته شاهد نبودیم و از نظر اقتصادی نیز آمار‬ ‫خاصی اعالم نش��ده و به همین دلیل هفته کم نوسانی‬ ‫را پشت سرگذاشتیم‪.‬‬ ‫وی البت��ه به تغییرات این بازار که در برخی از مواقع‬ ‫باعث باال و پایین ش��دن قیمت‌ها می‌شود‪ ،‬اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬نوسانات کم قیمتی که در بازار حاکم است برای‬ ‫چنین بازارهایی طبیعی است و دلیل خاصی نمی توان‬ ‫برای آن یافت‪.‬‬ ‫به هرحال با توجه ب��ه همین تغییرات قیمتی که در‬ ‫ای��ن بازار حاکم اس��ت‪ ،‬قیمت هر اون��س طال در هفته‬ ‫گذشته به طور متوسط نیم دالر کاهش قیمت داشته و‬ ‫حدود ‪ 1308‬تا ‪1310‬دالر در نوس��ان بود اما در نهایت‬ ‫در آخری��ن روز هفته یعنی پنجش��نبه با کمی افزایش‬ ‫بر نرخ ‪ 1313‬دالر تثبیت ش��د‪ .‬قیمت ها دربازار داخل‬ ‫ه��م به تبعیت از بازارهای جهانی با کمی رش��د همراه‬ ‫ش��د و هر گرم طالی ‪ 18‬عیار روز پنجش��نبه ‪97‬هزار‬ ‫و ‪ 693‬توم��ان قیمت‌گذاری ش��د‪ .‬البت��ه این در حالی‬ ‫بود که روز چهارش��نبه این رقم ‪ 97‬هزار و ‪ 570‬تومان‬ ‫ب��ود‪ .‬هر گرم ط�لای ‪ 24‬عیار هم در ب��ازار تهران روز‬ ‫پنجش��نبه به قیمت ‪ 130‬هزار و ‪ 199‬تومان به فروش‬ ‫رفت‪ .‬نوس��انات قیمتی در انواع س��که ه��م در این روز‬ ‫بس��یار نامحسوس یا بدون تغییر بوده است‪ .‬به هر حال‬ ‫در هفته گذش��ته به‌دلی��ل آرام بودن منطقه و فروکش‬ ‫کردن اتفاق��ات در عراق و اوکرای��ن و به دلیل این که‬ ‫اتفاق خاصی در بازارهای مالی نداش��تیم‪ ،‬هفته بسیار‬ ‫کم‌نوسانی سپری شده است‪ .‬البته بازار ارز هم با همین‬ ‫رون��د در ح��ال پیش‌روی اس��ت و از افزایش یا کاهش‬ ‫قیمت‌های آنچنانی خبری نیس��ت‪ .‬ب��ازار ارز در هفته‬ ‫گذش��ته با تغییرات بس��یار ناچیزی در قیمت‌ها همراه‬ ‫بوده و همچنان رکود براین بازار حاکم است‪.‬‬ ‫نوع ارز‬ ‫خرید (ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫عنوان‬ ‫خرید (ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪31150‬‬ ‫‪31250‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪41680‬‬ ‫‪41800‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,660,000‬‬ ‫فرانک‌سوئیس‬ ‫‪34310‬‬ ‫‪34480‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,740,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14550‬‬ ‫‪14720‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,495,000‬‬ ‫‪9,540,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9680‬‬ ‫‪9880‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,450,000‬‬ ‫‪9,530,000‬‬ ‫یوآن چین‬ ‫‪5030‬‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪956,700‬‬ ‫‪976,900‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪4,230,000‬‬ ‫در نظ��ام پولي کش��ور به گونه‌اي اس��ت که‬ ‫صاحبان س��رمايه ترجیح‌ش��ان اين است که‬ ‫سرمايه‌هايش��ان را ب��ه جاي اينک��ه در بانک‬ ‫نگه دارند آن را به س��مت بازارهاي غيرمولد‬ ‫حرک��ت مي‌دهند که اين اص�لا اتفاق خوبي‬ ‫براي اقتصاد کش��ور نيست‪ ،‬گفت‪ ‌:‬بانک‌ها در‬ ‫ح��ال حاضر قادر به ج��ذب نقدينگي جامعه‬ ‫نيس��تند و اين امر باع��ث افزايش نقدينگي و‬ ‫ايجاد تورم و رکود در کشور شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح ساختاري نظام بانکي‬ ‫با مطالعه دقيق‬ ‫موس��ايي نکت��ه بعدي دراي��ن خصوص را‬ ‫مق��ررات فعلي بازار پولي کش��ور عنوان کرد‬ ‫و گف��ت‪ ‌:‬مق��ررات و قوانين فعل��ي بر مبناي‬ ‫واقعيت‌هاي روز طراحي نش��ده و ش��رايط و‬ ‫پيش‌نيازهاي الزم براي اجراي صحيح قانون‬ ‫فراهم نش��ده اس��ت که اين امر سبب شده تا‬ ‫در عمل‌‪ ،‬اي��ن قوانين رعايت نش��ود و ايجاد‬ ‫مشکل کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او تمام��ي اين ش��رايط منجر به‬ ‫عملکرد ضعي��ف بانک‌ه��ا و ناکارآمدي آنها‬ ‫ش��ده که اگر قرار اس��ت اين ش��رايط اصالح‬ ‫ش��ود باي��د س��اختارها را تغيي��ر داد چراکه‬ ‫اصالحات کوتاه‌مدت باعث رفع مشکالت در‬ ‫کوتاه‌مدت مي‌ش��ود‪ .‬بنابراين اگر اصالحات‬ ‫به درس��تي و با مطالعه انجام ش��ود مي‌توان‬ ‫اميدوار بود ک��ه در بلندمدت تمامي خال‌ها و‬ ‫کاستي‌ها در نظام بانکي مرتفع شود و شاهد‬ ‫بازار پولي کارآمد در کشور باشيم‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‌ بانک ملي ايران شرايط الزم براي خريد و‬ ‫تحويل ارز مسافرتي را اعالم کرد‪ .‬مسافران‬ ‫مي‌توانن��د با ارائ��ه مدارک م��ورد نياز با‬ ‫مراجعه به ش��عب منتخب ارزي بانک ملي‪ ،‬نسبت به‬ ‫خريد ارز مسافرتي و دريافت حواله مربوطه اقدام کنند‪.‬‬ ‫حداکثر س��قف فروش ارز مس��افرتي براي هر مسافر‬ ‫(هوايي) براس��اس بخشنامه بانک مرکزي ‪ ۳۰۰‬دالر و‬ ‫براي زائ��ران اعزامي به عمره‌مف��رده و عتبات عاليات‬ ‫(زميني و هوايي) ‪ ۲۰۰‬دالر و مجموعا يک بار در س��ال‬ ‫مي‌باشد و فروش ارز به افراد کمتر از ‪ ۱۲‬سال و ايرانيان‬ ‫مقيم خارج از کشور امکان‌پذير نيست‪.‬‬ ‫‌ بانک‌پاسارگاد مراس��م قرعه‌کشي اولين‬ ‫توپ طال‪ ،‬بين دارندگان اين س��پرده که تا‬ ‫پايان عيدس��عيد فطر اق��دام به افتتاح آن‬ ‫کرده‌اند را برگزار خواهد کرد‪ .‬به گفته مشاور مديرعامل‬ ‫و مدير روابط‌عمومي بانک پاسارگاد‪ ،‬سپرده حامي تيم‬ ‫ملي فوتبال‪ ،‬جهت تس��هيل حمايت مالي مردم از تيم‬ ‫ملي کشورمان ارائه شده است‪.‬‬ ‫مراس��م نهمين دوره قرعه‌کش��ي جوايز‬ ‫حس��اب‌هاي پذيرن��دگان پايانه‌ه��اي‬ ‫فروش��گاهي (‪ )POS‬و درگاه پرداخ��ت‬ ‫اينترنتي بانک رفاه کارگران برگزار و اس��امي برندگان‬ ‫اين دوره مش��خص ش��د‪ .‬عالقه‌مندان و مشتريان اين‬ ‫بانک مي‌توانند براي کسب اطالعات بيشتر درخصوص‬ ‫برن��دگان جواي��ز‪ ،‬به پاي��گاه اطالع‌رس��اني بانک رفاه‬ ‫کارگران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫به‌منظ��ور بهينه‌س��ازي نرم‌اف��زار‬ ‫خودپردازه��اي بانک س��ينا و افزايش‬ ‫س��رعت در انج��ام تراکنش‌ه��ا و رفع‬ ‫خطاه��اي موج��ود در برخ��ي برندها‪ ،‬تمامي نس��خ‬ ‫خودپردازه��اي اين بانک به نس��خه ياس ارتقا يافت‪ .‬با‬ ‫اين اقدام‪ ،‬ضمن راه‌اندازي س��رويس پرداخت اقساط‬ ‫تس��هيالت از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز بانک سينا‬ ‫قابليت‌هاي جديدي از اين طريق براي مشتريان فراهم‬ ‫شد‪.‬‬
‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گپ‌وگفت‬ ‫تا چاي ايراني هست‬ ‫چرا هندي؟‬ ‫چن��د روز پيش خبر س��مي‬ ‫بودن چاي‌هاي وارد شده از هند‬ ‫ب��ه ايران نقل محافل رس��انه‌اي‬ ‫ش��د که البته بخشي از اين امر‬ ‫هم که موضوع تازه‌اي نيست با‬ ‫ادعاهاي بي‌پايه و اس��اس همراه‬ ‫اس��ت‪ .‬مثل همين روغن پالمي‬ ‫که اعالم ش��د در لبنيات موجود اس��ت و به قدري‬ ‫رس��انه‌اي ش��د که تاثير بسزايي هم در صنايع لبني‬ ‫و رس��انه‌هاي خارج��ي داش��ته اس��ت‪( .‬نمي‌گوييم‬ ‫نب��وده ام��ا بي‌محابا هم نبايد جوالن داد) حاال هم با‬ ‫شايعه‌سازي در مورد چاي‌هاي هندي موضوع تازه‌اي‬ ‫را باب کرده‌اند که خالي از لطف نیست‪ .‬هرچند کسي‬ ‫با واردات محصوالتي که به اندازه کافي توليد در آن‬ ‫داريم‪ ،‬موافق نيس��ت؛ اما نبايد بدون قطعيت کامل‬ ‫جو رواني را دچار تشويش کنيم‪ .‬در همين زمينه با‬ ‫سيدراضي نوري‪ ،‬عضو کميسيون کشاورزي مجلس‬ ‫گفت‌وگويي داشتيم که در ادامه مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫€ € آيا چاي وارداتي از هند آلوده است؟‬ ‫اين موضوع چند روزي اس��ت که رس��انه‌اي ش��ده‬ ‫و هيچ منبع موثقي از آن هم در دس��ت نيس��ت‪ .‬اگر‬ ‫اين اظهارنظر صحت داش��ته باش��د که به طور قطع‬ ‫بررسي مي‌شود و منشا آن را پيدا خواهيم کرد‪ ،‬اين‬ ‫امر نمی‌تواند از مبادي رس��مي صورت گرفته باش��د‪،‬‬ ‫چرا که در گمرک نهادها و سازمان‌هاي بسياري براي‬ ‫کنترل محصوالت وارد شده به ايران وجود دارد که‬ ‫صحت و سالمت آنها را تاييد مي‌کند‪.‬‬ ‫€ €کميس�يون کش�اورزي در اين خصوص چه‬ ‫مي‌کند؟‬ ‫در حال حاضر که صحت و سقم اين خبر مشخص‬ ‫نش��ده‪ ،‬م��ا نمي‌توانيم کاري کني��م اما پس از تایید‬ ‫خب��ر نهاي��ي ب��ه طور قطع وارد عمل مي‌ش��ويم و با‬ ‫کساني که در اين امر دست داشتند برخورد شديدي‬ ‫خواهي��م ک��رد چرا که منافع ملي و س�لامت جامعه‬ ‫در ميان است‪.‬‬ ‫€ €آي�ا مواف�ق واردات چ�اي در اين ش�رايط‬ ‫هستيد؟‬ ‫به طور قطع خير‪ ،‬توليدات داخلي هم از لحاظ کيفي‬ ‫و هم از نظر کمي باالتر از نمونه‌هاي خارجي اس��ت‬ ‫که در صورت تشويق و پرداخت مطالبات چايکاران‬ ‫مي‌تواني��م عالوه‌بر تامين نياز داخل در صادرات هم‬ ‫شکوفا شويم‪ .‬در حال حاضر به‌دليل معوقات موجود‪،‬‬ ‫چايکاران انگيزه و تمايلي براي کش��ت ندارند‪ .‬چاي‬ ‫کاالي استراتژيکی نيست بنابراين همين ميزان توليد‬ ‫داخ��ل در صورت تش��ويق دولت‪ ،‬کف��اف نيازمان را‬ ‫مي‌دهد‪ .‬اين در حالي اس��ت که هر س��ال با واردات‬ ‫اين محصول ارز هم از کشور خارج مي‌شود‪.‬‬ ‫€ €در ح�ال حاض�ر برنامه در دس�ت بررس�ي‬ ‫کميسيون چيست؟‬ ‫روغن پالم موضوع داغي اس��ت که در حال حاضر‬ ‫مش��غول آن هس��تيم‪ ،‬هرچند اين موضوع در بخش‬ ‫کوچکي اتفاق افتاد و جزئي بوده و نبايد به اين صورت‬ ‫رسانه‌اي مي‌شد‪ .‬در جلسات مشترکي که با نمايندگان‬ ‫وزارتخانه‌ه��اي صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بهداش��ت و‬ ‫جهاد کشاورزي داشتيم‪ ،‬قرار شد واردات روغن پالم‬ ‫که عمدتا از مالزي صورت مي‌گيرد را کاهش دهيم‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر واردات اين محص��ول ‪815‬هزار تن‬ ‫است که تصميم داريم اين ميزان را به نصف برسانيم‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫آرامش بازار از جنس رکود‬ ‫فارس‪ :‬رییس س��ازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان با بیان اینکه س��تاد هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫درخصوص افزایش قیمت صنایعی که مکلف به تثبیت‬ ‫قیمت‌ها ش��ده‌اند تصمیم می‌گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬بازار در حال‬ ‫حاضر وضعیت آرامی دارد که ناش��ی از مسائل رکودی‬ ‫است‪ .‬س��یدجواد تقوی درباره تکلیف افزایش قیمت ‪8‬‬ ‫گ��روه از صنایع که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫موظ��ف به تثبی��ت قیم��ت محصوالت خود ش��دند و‬ ‫تاکنون این وضعیت‌ش��ان ادامه یافته است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تصمیم‌گیری درخص��وص این موضوع��ات از تکالیف‬ ‫ستاد هدفمندی یارانه‌ها است و آنان در این‏باره براساس‬ ‫نظرات کارشناس��ی که از حوزه‌ه��ای مختلف دریافت‬ ‫می‌کنند‪ ،‬تصمیم می‏گیرند‪ .‬رییس سازمان حمایت در‬ ‫عی��ن حال تصریح کرد‪ :‬تقاضای آنچنانی در حال حاضر‬ ‫وجود ندارد و ما دچار ش��رایط رکودی هس��تیم‪ ،‬اینکه‬ ‫بتوانیم از این فضا عبور کنیم و هنر عبور از این ش��رایط‬ ‫را داشته باش��یم‪ ،‬کار بزرگی اس��ت‪ .‬تقوی درخصوص‬ ‫واکنش سازمان حمایت به مصرف غیرمجاز روغن پالم‬ ‫توس��ط برخی صنایع لبنی نیز گفت‪ :‬بحث روغن پالم و‬ ‫مس��ائل کیفی به س��ازمان غذا و دارو برمی‌گردد و این‬ ‫سازمان باید در این باره رسیدگی کند‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫پله پله تا جهانی شدن‬ ‫ساز ارگانیک‌ها کوک نیست‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬صنعتی برای خروج از رکود‬ ‫‪7‬‬ ‫‹ ‹آسيا و اروپا در صدر فروشندگان‬ ‫براساس آمار گمرک از فروردين تا تير ماه امسال‪ ،‬بيش‬ ‫از ‪96/84‬درصد از ارزش کل واردات کشور مربوط به ‪2‬قاره‬ ‫آسيا و اروپا بوده است‪.‬‬ ‫س��هم ‪ 3‬قاره ديگ��ر از واردات ‪ 17/655‬ميليون دالري‬ ‫کش��ور‪ ،‬فقط ‪ 3/16‬درصد است‪ .‬در اين مدت ‪۹‬ميليون و‬ ‫‪ ۲۰۲‬ه��زار تن کاال به ارزش ‪۱۳‬ميلي��ارد و ‪ ۹۳۲‬ميلیون‬ ‫دالر از قاره آس��يا وارد ايران شد که نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته ‪ 43/27‬درصد رشد ارزش��ي داشته است‪.‬‬ ‫‪۳‬ميلي��ون و ‪ ۹۲‬ه��زار تن کاال ب��ه ارزش ‪۳‬ميليارد و ‪۱۶۶‬‬ ‫ميليون دالر نيز از اروپا خريديم که نسبت به ‪۴‬ماه نخست‬ ‫س��ال گذشته رشد ‪1/66‬درصدي در ارزش را تجربه کرد‪.‬‬ ‫در همين مدت زماني بيش��ترين رش��د واردات را از قاره‬ ‫امريکا داشتيم‪ .‬در ‪۴‬ماه نخست سال ‪ ۹۳‬حدود ‪ ۶۷۲‬هزار‬ ‫ت��ن کاال ب��ه ارزش ‪ ۴۲۵‬ميليون دالر از ق��اره امريکا وارد‬ ‫کشورمان شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد‬ ‫‪ 235/85‬در ارزش و ‪586/99‬درص��دي در وزن داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫سامانه تدارکات الکترونيکي‬ ‫دولت چيست؟‬ ‫آمار ‪۴‬ماه نخست امسال نشان مي‌دهد‬ ‫افزايش چشمگير واردات از قاره امريکا‬ ‫زهرا طهراني‪ -‬در اقتصاد هر کش��وري برابري صادرات‬ ‫و واردات براي رش��د و توسعه‌يافتگي نقش بسزايي دارد‪،‬‬ ‫يعني کش��وري موفق اس��ت که صادرات بيشتري دارد یا‬ ‫حداقل تراز صادرات و واردات آن مثبت يا صفري باش��د‪.‬‬ ‫دولت قبل دروازه‌ها را به روي کش��ورهاي ديگر بسته بود‬ ‫و افزايش ص��ادرات را در کاهش واردات مي‌دانس��ت؛ اما‬ ‫زماني ک��ه دولت يازدهم روي کار آم��د با قاطعيت اعالم‬ ‫کرد که سياس��ت تجاري بر اس��اس رفع موانع تجاري چه‬ ‫در ص��ادرات و چه در واردات اس��ت که اي��ن امر مصداق‬ ‫بارزي از کشورهاي موفق دنيا مانند آمريکاست‪ .‬کشوري‬ ‫ک��ه عالوه بر بزرگترين صادرکنن��ده دنيا‪ ،‬بزرگترين وارد‬ ‫کننده هم اس��ت‪ .‬حاال آمار ‪ 4‬ماهه گمرک رش��د بيش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدي واردات از قاره آمريکا را نش��ان مي‌دهد که‬ ‫‪،‬آمار ‪ 4‬ماه نخست‬ ‫قابل تامل اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫امسال نشان از رشد ‪ 21/14‬درصدي در ارزش صادرات و‬ ‫‪ 35/78‬درصدي در واردات دارد‪ .‬در اين مدت ‪۳۳‬ميليون‬ ‫و ‪۷۶۱‬ه��زار ت��ن کاال به ارزش ‪۱۶‬ميلي��ارد و ‪۹۷‬ميليون‬ ‫دالر ص��ادر و ‪۱۳‬ميليون و ‪ ۱۹۲‬هزار تن کاال هم به ارزش‬ ‫‪۱۷‬ميليارد و ‪ ۶۵۵‬ميليون دالر به کشور وارد شد‪.‬‬ ‫دريچه‬ ‫همچنين ‪۳‬ميليون و ‪۱۵۰‬هزار تن کاال به ارزش ‪۳‬ميليارد‬ ‫و ‪ ۱۱۴‬ميليون دالر از قاره اروپا خريد کرديم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاالهاي اساسي همچنان صدر واردات‬ ‫در اي��ن مدت عم��ده کاالهاي وارداتي‪ ،‬گن��دم به ارزش‬ ‫‪۸۷۸‬ميلي��ون دالر و س��هم ارزش��ي ‪۴/۹۷‬درص��د‪ ،‬برن��ج‬ ‫به ارزش ‪۷۱۱‬ميليون دالر و س��هم ارزش��ي ‪ ۴/۰۳‬درصد‪،‬‬ ‫وس��ايل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه‌اي‪-‬‬ ‫ي متر مکعب‬ ‫احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از ‪ ۱۵۰۰‬سانت ‌‬ ‫(که از ‪ ۳۰۰۰‬س��انتي‌متر مکعب بيش��تر نيست) به ارزش‬ ‫‪۶۳۳‬ميليون دالر و سهم ارزشي ‪۳/۵۸‬درصد‪ ،‬ذرت به ارزش‬ ‫‪ ۴۸۶‬ميليون دالر و س��هم ارزش��ي ‪۲/۷۵‬درصد‪ ،‬کنجاله به‬ ‫ارزش ‪۴۴۱‬ميليون دالر و سهم ارزشي ‪۲/۵‬درصد بودند‪.‬‬ ‫طي ‪ 4‬ماهه نخس��ت س��ال ‪ ،۱۳۹۳‬متوسط قيمت يک‬ ‫ت��ن کاالي صادرات��ي‪ ،‬معادل ‪ ۴۲۰‬دالر و متوس��ط قيمت‬ ‫ي��ک تن کاالي وارداتي معادل ‪ ۱,۳۳۸‬دالر بوده اس��ت که‬ ‫ب��ه اين ترتيب‪ ،‬رابطه مبادله بازرگان��ي خارجي ايران‪ ،‬رقم‬ ‫‪0/31‬خواهد بود‪ .‬ضمن اينکه متوسط قيمت يک تن کاالي‬ ‫صادراتي نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل با ‪ ۷/97‬درصد‬ ‫افزايش و متوس��ط قيمت يک ت��ن کاالي وارداتي با ‪4/77‬‬ ‫درصد کاهش در ارزش دالري مواجه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۷۳‬درصد صادرات ايران براي ‪۵‬کشور‬ ‫در ‪۴‬ماه نخس��ت امسال چين و ‪ 4‬کش��ور امارات متحده‬ ‫عرب��ي‪ ،‬عراق‪ ،‬افغانس��تان و ترکيه س��هم ‪۶۸/۵۶‬درصدي‬ ‫ارزش دالري ص��ادرات ايران را به خ��ود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫در اي��ن مدت از ‪ ۳۳‬ميليون و ‪ ۷۶۱‬هزار تن کاالي صادراتي‬ ‫ايران‪ ۱۸ ،‬ميليون و ‪ ۹۱۹‬هزار تن آن به اين ‪ ۵‬کش��ور صادر‬ ‫شده اس��ت‪ .‬چين به‌عنوان نخستين مقصد صادراتي ايران‬ ‫با‌بيش از ‪ ۲۷‬درصد از ارزش دالري صادرات و عراق با سهم‬ ‫‪ ۱۶/۸۷‬درصدي در رتبه دوم قرار دارد‪.‬‬ ‫در اي��ن مدت‪۹ ،‬ميلي��ون و ‪۶۹۶‬هزار ت��ن کاال به ارزش‬ ‫‪ ۳‬ميلي��ارد و ‪۱۲‬ميليون دالر به کش��ور چي��ن و ‪۵‬ميليون‬ ‫و ‪۳۳۴‬هزار ت��ن کاال به ارزش يک‌ميلي��ارد و ‪۸۴۲‬ميليون‬ ‫دالر به کش��ور عراق صادر شده اس��ت‪ .‬همچنين بر اساس‬ ‫آم��ار گم��رک در اين مدت زماني ‪۲‬ميلي��ون و ‪۸۱‬هزار تن‬ ‫کاال ب��ه ارزش ي��ک ميليارد و ‪۲۳۵‬ميلي��ون دالر به امارات‬ ‫متح��ده عربي و ‪۹۵۶‬هزار تن محص��ول غيرنفتي به ارزش‬ ‫‪۷۱۶‬ميليون دالر به کش��ور افغانستان صادر شده است‪ .‬به‬ ‫ع�لاوه ‪۸۵۲‬هزار تن کاال به ارزش ‪ ۶۸۱‬ميليون دالر نيز به‬ ‫کشور ترکيه فروخته‌ايم‪.‬‬ ‫همچني��ن ام��ارات متح��ده عرب��ي با س��هم ارزش��ي‬ ‫‪۲۶/۱۲‬درصد‪ ،‬چين با س��هم ارزش��ي ‪۲۱/۹۷‬درصد‪ ،‬هند‬ ‫با س��هم ارزش��ي ‪۸/۹۷‬درصد‪ ،‬کره جنوبی با س��هم ارزشي‬ ‫‪۷/۸‬درص��د و ترکي��ه با س��هم ارزش��ي ‪۶/۶۴‬درصد عمده‬ ‫کش��ورهاي ط��رف معامله وارداتي ايران در ‪ 4‬ماه نخس��ت‬ ‫سال‌جاري بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹تراز بازرگاني مثبت با ‪ ۷۹‬کشور‬ ‫بر اس��اس گزارش گمرک‪ ،‬ب��ا نگاهي به مي��زان تجاري‬ ‫کشور‪ ،‬تراز بازرگاني خارجي ايران (بدون احتساب صادرات‬ ‫نفت خام و ساير موارد مندرج در توضيح کاالهاي غيرنفتي)‬ ‫در ‪ 4‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۱۳۹۳‬با کس��ري ‪ 6/737‬ميليون‬ ‫دالر مواجه بوده اس��ت‪ .‬در اين مدت‪ ،‬ارزش واردات ‪61/79‬‬ ‫درص��د از ارزش کل مب��ادالت خارج��ي کش��ور را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪ .‬اين میزان نسبت در مدت مشابه سال‬ ‫قبل ‪ 55/86‬درصد بوده اس��ت‪ .‬در اين مدت‪ ،‬تراز بازرگاني‬ ‫خارجي کش��ور (بدون احتساب نفت‪ ،‬گاز و خدمات) با ‪۸۴‬‬ ‫کش��ور دنيا‪ ،‬منفي و با ‪ ۷۹‬کش��ور ديگر مثبت بوده است‪۵ .‬‬ ‫کش��ور طرف معامله با بيش��ترين تراز تجاري مثبت شامل‬ ‫عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬مصر و پاکستان و ‪ ۵‬طرف‬ ‫معامله با بيش��ترين تراز منفي نيز شامل کشورهاي امارات‬ ‫متحده عربي‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬هند‪ ،‬چين و آلمان اعالم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹در آخر اينکه‪...‬‬ ‫متاس��فانه در ‪۴‬ماه نخست امس��ال‪ ،‬رشد وارداتي بيش از‬ ‫رش��د صادراتي بوده‪ ،‬هرچند عمده کاالهاي وارداتي شامل‬ ‫کاالهاي اساس��ي و مواد اوليه اس��ت‪ .‬اميد است برنامه‌هاي‬ ‫دول��ت يازدهم با تکيه بر فضاي اميدبخش ايجاد ش��ده در‬ ‫بخش تجاري‌‪ ،‬به کنترل بيشتر واردات منجر شود تا شاهد‬ ‫برابري صادرات با واردات باشيم‪.‬‬ ‫‹ ‹آلمان فروشنده برتر قاره سبز بود‬ ‫براس��اس آمار ‪۴‬ماه ابتدايي امس��ال‪ ،‬آلمان در قاره سبز‬ ‫بيش��ترين ميزان صادرات کاال به ايران را داش��ته است و‬ ‫اين رتب��ه در قاره امريکا متعلق به برزيل اس��ت‪ .‬آلمان از‬ ‫ميان کش��ورهاي اروپايي سهم ‪ 26/86‬درصدي در ارزش‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫‪۴‬ماه نخس��ت سال گذش��ته‪۹۱ ،‬هزار تن کاال به ارزش‬ ‫‪۱۲۰‬ميلي��ون دالر از ق��اره امريکا وارد کش��ورمان ش��د‪.‬‬ ‫افخمی راد‪ :‬حضور چشم‌بادامی‌ها‬ ‫در ایران شرط دارد!‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت در دیدار با مدیرعامل منطقه خاورمیانه و آفریقای‬ ‫شرکت ال‪.‬جی با تاکید بر بومی‌سازی فناوری‌‌های خارجی در ایران‪ ،‬استمرار حضور‬ ‫کاالهای کره‌ای را منوط به سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در ایران دانست‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی سازمان توسعه تجارت‪« ،‬ولی‌اهلل افخمی‌راد» به فرصت‌های مناسب‬ ‫س��رمایه‌گذاری در ایران اش��اره کرد و گفت‪ :‬بخش عمده ب��ازار لوازم خانگی ایران‬ ‫در اختیار ش��رکت‌های کره‌ای اس��ت اما اس��تمرار این روند به بومی‌سازی فناوری‬ ‫و س��رمایه‌گذاری شرکت‌های کره‌ای در ایران بس��تگی دارد‪ .‬وی با اشاره به برخی‬ ‫ت کارخانه‌های کره‌ای تا به‬ ‫فعالیت‌های ش��رکت‌های کره‌ای در ایران گف��ت‪ :‬فعالی ‌‬ ‫ح��ال مربوط به مونتاژ کاال و فرآیندهای انتهای خ��ط تولید بوده‪ ،‬اما اکنون تاکید‬ ‫دولت بر انتقال کامل فناوری و انجام تمام فرآیندهای تولیدی در کشور است‪.‬‬ ‫سامانه تدارکات الکترونيکي دولت که به اختصار‬ ‫«ستاد» ناميده مي‌شود‌‪ ،‬مصوبه هيات دولت است‪.‬‬ ‫اين سيس��تم به منظور انجام معامالت دستگاه‌هاي‬ ‫اجرايي (خريد و مزايده) در بس��تر وب ايجادشده و‬ ‫دس��تگاه‌هاي اجرايي را قادر مي‌سازد تمام مراحل‬ ‫تحقق ي��ک معامله مانن��د ثبت و اع�لان عمومي‬ ‫مزايده‪ ،‬مناقصه‪ ،‬خريد‪ ،‬امکان دسترس��ي به اسناد‬ ‫و مراحل کامل ارائه پيش��نهاد به صورت سيستمي‪،‬‬ ‫بازگش��ايي پاکات با بهره‌گي��ري از امکانات نوين و‬ ‫بروز گواهي امضاي الکترونيکي‪ ،‬اعالم برنده و انعقاد‬ ‫قرارداد و همچنين مراحل مديريت تضامين‪ ،‬تحويل‬ ‫کاال يا خدمت و تبادل‌وجه را به‌صورت غيرمتمرکز‬ ‫و از طريق سيستم يکپارچه و استاندارد که تمامی‬ ‫الزامات قانوني معامالت در آن رعايت ش��ده است‪،‬‬ ‫انجام دهند‪ .‬در اين بس��تر تمام پيش‌نيازهاي فني‬ ‫و امنيتي مورد تاييد ارگان‌هاي نظارتي کش��ور در‬ ‫س��طح اس��تانداردهاي بين‌المللي اين حوزه تامين‬ ‫شده است‪«.‬ستاد» با ايجاد بازار امن الکترونيکي در‬ ‫تمامی مراحل انج��ام معامله (براي طرفين خريدار‬ ‫و فروش��نده) عالوه بر تسهيل و روان‌سازي جريان‬ ‫معامله و استانداردسازي فرآيند و فرمت‌هاي مورد‬ ‫اس��تفاده در معام�لات‪ ،‬ش��فافيت‪ ،‬رقابت‌پذيري و‬ ‫بهره‌وري معامالت را افزايش داده و در کاهش زمان‬ ‫انج��ام معامالت به‌ويژه در مناقصات و مزايده‌ها نيز‬ ‫نقش بسزایی ايفا مي‌کند‪ .‬اين ابزار در حال حاضر‬ ‫مورد اس��تفاده در بسياري از کش��ورهاي اروپايي‪،‬‬ ‫امريکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬کش��ورهاي آس��ياي جنوب شرقي و‬ ‫برخي از کشورهاي منطقه است‪ .‬همچنين اهميت‬ ‫ب��ه کارگي��ري اين اب��زار يکي از موضوع��ات مورد‬ ‫تاکيد کنوانس��يون مبارزه با فسادس��ازمان ملل نيز‬ ‫اس��ت‪ .‬س��امانه «س��تاد» در نهم آذر ماه ‪ ۱۳۸۹‬با‬ ‫حض��ور وزراي محترم «بازرگان��ي» و «ارتباطات و‬ ‫فناوري اطالعات» افتتاح ش��د‪ .‬مديريت طراحي و‬ ‫اجراي اين پروژه ملي به عهده مرکز توسعه تجارت‬ ‫الکترونيکي وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است و‬ ‫تمام دستگاه‌هاي اجرايي مصوب هيات دولت‪ ،‬ملزم‬ ‫به اجراي اين سامانه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹استان‌هايي که «ستاد» شدند‬ ‫پ��س از ابالغ و اجرايي ش��دن س��امانه تدارکات‬ ‫الکترونيک��ي دول��ت در مح��دوده دس��تگاه‌هاي‬ ‫اجراي��ي اس��تان تهران‪ ،‬پياده‌س��ازي «س��تاد» در‬ ‫ديگر اس��تان‌هاي کشور نيز با مديريت مرکز توسعه‬ ‫تجارت الکترونيکي درحال برنامه‌ريزي و اجرا است‪.‬‬ ‫در اين برنامه نخستين استان تحت پوشش‪ ،‬استان‬ ‫فارس اس��ت که با نزديک به ‪ ۲۸۰‬دستگاه اجرايي‪،‬‬ ‫مراح��ل آموزش‪ ،‬ثبت‌ن��ام و دريافت گواهي امضاي‬ ‫الکترونيک��ي کاربران را طي کرده و در مراحل اوليه‬ ‫بهره‌برداري از س��امانه هستند‪ .‬استان‌هاي سمنان و‬ ‫قزوين نيز در حال حاضر در مرحله آموزش کاربران‬ ‫معرفي شده دس��تگاه‌ها هستند و اجراي سامانه در‬ ‫دستگاه‌هاي استان قم و گيالن نيز از اواسط مهرماه‬ ‫آغاز خواهد ش��د‪ .‬اس��تان‌هاي هم��دان‪ ،‬آذربايجان‬ ‫ش��رقي‪ ،‬مرکزي‪ ،‬يزد و کرمانش��اه نيز به ترتيب در‬ ‫دوره‌هاي بعدي پياده‌س��ازي قرار خواهند داشت و‬ ‫ساير اس��تان‌ها نيز براس��اس ايجاد زيرساخت‌هاي‬ ‫اوليه توس��ط نهادها و ارگان‌ه��اي متولي و مرتبط‬ ‫دراس��تان در ‪ 6‬ماهه دوم سال‌جاري تحت پوشش‬ ‫اين سيستم قرار خواهندگرفت‪ .‬پياده‌سازي سامانه‬ ‫در اس��تان‌ها با توجه به ابعاد عملياتي و زيرساختي‬ ‫آن و با توجه به مسئوليت‌ها و اختيارات توزيع شده‬ ‫در دولت‪ ،‬همکاري و مش��ارکت نهادها و ارگان‌هاي‬ ‫مختلف��ي را مي‌طلبد که در ح��ال حاضر مهم‌ترين‬ ‫آنها س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اس��تانداري‪،‬‬ ‫س��ازمان امور اقتص��ادي و داراي��ي و مرکز اصناف‬ ‫استان هستند‪.‬‬ ‫چالش‬ ‫کاهش فروش لبنیات‬ ‫نعمت زاده‪ :‬نمایندگی‌های‬ ‫خارج از کشور اقتصاد‌محور باشند‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬با محور قرار دادن ام��ور اقتصادی بر‬ ‫فعالیت‌های س��فارتخانه و نمایندگی‌های جمهوری اس�لامی ایران در خارج از‬ ‫کشور می‌توان به تشویق عالقه‌مندان خارجی‪ ،‬حمایت‌های موثر از شرکت‌های‬ ‫فنی و مهندس��ی‪ ،‬تس��هیل در صدور روادید تجاری فعاالن اقتصادی و افزایش‬ ‫ارزش صادرات کاال و خدمات غیرنفتی در سال‌های آتی امیدوار بود‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪« ،‬مهندس محمدرضا نعم��ت‌زاده» در همایش روس��ای نمایندگی‌های‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در خارج از کشور افزود‪ :‬پشتیبانی از فعاالن اقتصادی‬ ‫ایران در جهت توس��عه صادرات از مهمترین سیاست‌های این وزارتخانه است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به‌منظور خروج از رکود اقتصادی و رس��یدن به رش��دهای اقتصادی‬ ‫مثبت و روبه باال باید در جهت توسعه صادرات غیرنفتی تالش کنیم‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه س��وپرمارکت و م��واد پروتئینی تهران‬ ‫مهم‌ترین چالش س��وپرمارکت‌ها را بح��ث گرانی برق و‬ ‫مالیات بردرآمد عنوان کرد‪ .‬سعید درخشانی در گفت‌وگو‬ ‫با ایس��نا‪ ،‬با اش��اره به گرانی برق و به‌طور کلی حامل‌های‬ ‫انرژی اظه��ار کرد‪ :‬بارها پیش��نهاداتی در رابطه با اعمال‬ ‫تخفیفاتی برای سوپرمارکت‌ها ارائه داده‌ایم که البته تا به‬ ‫امروز هنوز به نتیجه‌ای نرس��یده‌ایم‪ .‬وی با اشاره به اخبار‬ ‫منتش��ر شده در رابطه با اس��تفاده از روغن پالم در برخی‬ ‫لبنیات چرب‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع باعث ش��ده فروش مواد‬ ‫لبن��ی چرب کاهش ولی میزان ف��روش لبنیات کم‌چرب‬ ‫افزای��ش یابد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در حال حاض��ر می‌توان گفت‬ ‫بازار راکد اس��ت و به‌طور کلی فروش لبنیات کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬درخشانی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ‪440‬‬ ‫سوپرمارکت در تهران دارای مجوز هستند‪ ،‬گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪ 50‬مجوز نیز در دست اقدام است که هنوز اقدامات قانونی‬ ‫آن انجام نشده است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫اقتصاد ما به‌دنبال‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫نبوده است‬ ‫‪8‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫سیدحمید حسینی‬ ‫عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران‬ ‫به ش��کل اصولی ما کشوری هس��تیم که در جذب‬ ‫سرمایه‌گذار خارجی موفق نبوده‌ایم‪ .‬اگر هم کاری انجام‬ ‫ش��ده بیش��تر در جذب فاینانس بوده است‪ ،‬آن هم در‬ ‫شرایطی که ایران هم منابع گسترده دارد و هم موقعیت‬ ‫جغرافیایی خوب‪ .‬دلیلش هم کاملا مش��خص اس��ت؛‬ ‫روابط تیره و تاریک با کشورها خارجی و بی‌ثباتی قوانین‬ ‫و مقررات‪ .‬بر همین اساس است که ایران جزو رده‌های‬ ‫آخر جذب سرمایه‌گذاری در جهان است‪.‬‬ ‫نمی‌توانی��م بگوییم که مقصر دولت ب��وده یا بخش‬ ‫خصوصی و یا ‪ ...‬همه ما مقصر بوده‌ایم‪ .‬ما نتوانس��تیم‬ ‫آن‌ط��ور که باید نقش‌مان را ایفا کنیم‪ .‬این هم به‌خاطر‬ ‫این اس��ت که کال هدف اقتصادی دولت‌ها بر این اصل‬ ‫نبوده است تا کش��ورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری‬ ‫وارد ایران شوند‪.‬‬ ‫ما درست خالف کشورهایی مثل ترکیه‪ ،‬چین یاحتی‬ ‫برزیل که سیاس��ت درهای ب��از را در پیش گرفته‌اند‪،‬‬ ‫هس��تیم‪ .‬آنها در س��ال‌های اخیر با پی��ش گرفتن این‬ ‫سیاس��ت توانسته‌اند س��رمایه‌گذاران بس��یاری را وارد‬ ‫کش��ور کنند که عالوه بر س��رمایه‌ای که وارد ش��ده‪،‬‬ ‫بخش‌ه��ای دیگر اقتصادی هم فعال کنند‪ .‬بخش‌هایی‬ ‫مثل اش��تغال‪ .‬برای مثال کش��ور چین در سال ‪2012‬‬ ‫توانست ‪65‬میلیارد دالر از همین راه جذب سرمایه‌گذار‪،‬‬ ‫وارد کشورش کند‪.‬‬ ‫پ��س با جمع‌بندی س��اده می‌ت��وان گفت ک��ه اوال‬ ‫سیاست اقتصادی ایران‪ ،‬سیاست درهای باز برای جذب‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی نیست‪.‬‬ ‫دوم اینکه ما نتوانستیم به‌صورت درست توانایی‌های‬ ‫کشور را شناسایی کنیم و به خارج از کشور نشان دهیم‪.‬‬ ‫س��وم اینکه ما نتوانسته‌ایم در وضع قوانین ثبات برقرار‬ ‫کنیم‪ .‬یعنی بازار ارز‪ ،‬تورم و مابقی ش��اخص‌ها جریان‬ ‫نوس��انی دارند که می‌ش��ود گفت این عام��ل یکی از‬ ‫مهم‌ترین عواملی است که سرمایه‌گذار خارجی را فراری‬ ‫می‌دهد‪ .‬مورد چهارم این اس��ت که کشورهایی که در‬ ‫این امر موفق بوده‌اند‪ ،‬در ابتدا توانسته‌اند سرمایه‌گذاران‬ ‫هم وطن‌ش��ان را جذب کنند‪ .‬برای مثال چین در ابتدا‬ ‫توانست سرمایه سرمایه‌گذاران چینی‌ای که در سنگاپور‬ ‫بودن��د را جذب کند‪ .‬این نخس��تین قدمی اس��ت که‬ ‫کشورها برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی برداشته‌اند‬ ‫ام��ا ما قادر نبودیم ک��ه با ایرانی‌هایی ک��ه در خارج از‬ ‫کشور سرمایه دارند‪ ،‬رابطه خوبی برقرار کنیم و همواره‬ ‫رابطه‌مان سینوسی بوده است‪.‬‬ ‫ام��ا مهم‌ترین عل��ت بحث تحریم‌هاس��ت‪ .‬در دولت‬ ‫اصالح��ات رون��د صع��ودی جل��ب اعتم��اد و حضور‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارجی به وجود آم��د‪ .‬در حقیقت ما‬ ‫محدودیت‌ه��ای قانونی برای حضور آنها را برداش��تیم‬ ‫و تعداد زیادی از س��رمایه‌گذاران وارد صنعت خصوصا‬ ‫صنعت نفت ش��دند ام��ا در آن زمان به سیاس��ت‌های‬ ‫مجلس هفتم برخورد کردیم که با حضور سرمایه‌داران‬ ‫خارجی مخالف بودند‪ .‬آنها ش��بهاتی را به وجود آوردند‬ ‫که پشت سرمایه‌گذاران خارجی‪ ،‬صهیونیست‌ها حضور‬ ‫دارند و در نتیجه این س��رمایه‌گذاران مرتب مورد اتهام‬ ‫قرار گرفتند و به‌راحتی نتوانستند به کارشان ادامه دهند‪.‬‬ ‫این نگاه همچنان در سیاست‌های مجلس وجود دارد و‬ ‫لذا برای اینکه ما به این فاز وارد شویم در ابتدا باید اراده‬ ‫کلی نظام این باشد که به دنبال سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫بگردد‪ .‬البته باید گفت که همین که ایران عضو ‪WTO‬‬ ‫نیست برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است‪ .‬چون‬ ‫در ایران تعرفه‌ها باالست و سرمایه‌گذار خارجی به خوبی‬ ‫می‌داند اگر در داخل ایران کاالهایی تولید شود به‌راحتی‬ ‫می‌تواند با کاالی وارداتی رقابت کنند‪.‬‬ ‫اما اگر ما بتوانیم با ش��اخص‌های کس��ب‌وکار‪ ،‬فساد‬ ‫اقتصادی را متحول کنیم‪ ،‬می‌توانیم از ظرفیت کش��ور‬ ‫برای جذب س��رمایه‌گذاری خارجی بیشتر از همیشه‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬حاال باید به نقش بخش خصوصی در این‬ ‫حوزه اشاره کنم‪ .‬متاسفانه تا به حال مسئولیتی به بخش‬ ‫خصوصی در این رابطه داده نشده است‪ .‬هرچند که این‬ ‫مسئله در بیشتر کشورها حاکم است‪ ،‬چراکه دولت باید‬ ‫اغلب اجازه مراودات را بدهد و کمتر کش��وری است که‬ ‫این ماموریت را به بخش خصوصی واگذار کرده باش��د‪.‬‬ ‫حتی ما در قوانین اتاق هم جذب سرمایه‌گذار خارجی‬ ‫نداریم ولی در قانون و پیش‌بینی که در گذشته صورت‬ ‫گرفته است‪ ،‬عنوان شده که اگر بخش خصوصی بتواند‬ ‫در این کار موفق شود از دولت پاداش می‌گیرد‪ .‬در واقع‬ ‫سازمان حمایت جذب س��رمایه‌گذار خارجی خواسته‬ ‫اس��ت که به بخش خصوصی انگیزه دهد تا این بخش‬ ‫وارد میدان ش��ود‪ .‬این سازمان در نظر دارد که با انگیزه‬ ‫دادن به بخش خصوصی به‌دنبال مراودات با کشورهای‬ ‫خارجی باشد‪ .‬البته این موضوع تا زمانی‌که تحریم‌ها حل‬ ‫نشود‪ ،‬امکانپذیر نیست اما اگر این تحریم‌ها کمتر شود‬ ‫قطعا بخش خصوصی توان این عمل را دارد‪.‬‬ ‫دولت باید بس��ترهای مناسب را فراهم کند‪ ،‬چراکه‬ ‫معتقدم حتی اگر پاداش��ی که وعده داده شده محقق‬ ‫نشود‪ ،‬بخش خصوصی با بستر مناسبی که فراهم کرده‬ ‫است توانایی انجام این ماموریت را دارد‪ .‬مشکل ما این‬ ‫نیست که بخش خصوصی نمی‌خواهد یا به‌دنبال منافع‬ ‫خاصی می‌گردد‪ ،‬بلکه بخش خصوصی به‌دنبال این است‬ ‫که با ایجاد این بسترها اهدافش را اجرایی کند‪.‬‬ ‫نگار خس�روی‪ -‬گ�روه تجارت‪:‬‬ ‫چند هفته‌ای می‌ش��ود که خبر س��اخت‬ ‫بزرگ‌تری��ن پ��روژه تج��اری‪ ،‬تفریح��ی‬ ‫جه��ان در دوبی منتش��ر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫صف��ت «بزرگ‌تری��ن» کافی اس��ت که‬ ‫هیج��ان تماش��ایش را حس ک��رد‪ ،‬چه‬ ‫برس��د به تصاوی��ری که از آن منتش��ر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬داش��تن بزرگ‌ترین مرکز‬ ‫خری��د‪ ،‬بزرگ‌تری��ن پ��ارک تفریحی و‬ ‫بزرگ‌ترین‌های دیگر‪ ،‬بی‌شک میلیون‌ها‬ ‫گردش��گر را در عرض چند ماه به سوی‬ ‫خود جذب می‌کند‪.‬‬ ‫حامی مالی و س��رمایه گذاری آن یکی‬ ‫از معروف‌تری��ن کمپانی‌ه��ای خودروی‬ ‫جهان است که با امارات متحده عربی به‬ ‫توافق رسیده تا میلیاردها دالر را در این‬ ‫کشور س��رمایه‌گذاری کند‪ .‬هزینه‌ای که‬ ‫به یقین تا پای��ان بهره‌برداری چند برابر‬ ‫از برآوردهای اولیه خواهد شد اما خیال‬ ‫راحت این ش��رکت به‌خاطر اطمینان به‬ ‫کشور کوچک امارات است‪ .‬کشوری که‬ ‫در س��ال‌های اخیراز ثبات نسبی خوبی‬ ‫برخوردار و یکی از پر بازدید کننده ترین‬ ‫کشورهای خاورمیانه بوده است‪.‬‬ ‫اینکه امارات چگونه در عرض ‪ 60‬سال‬ ‫توانسته است یکی از بهترین کشورهای‬ ‫جهان ش��ود‪ ،‬بحثی اس��ت ک��ه بارها به‬ ‫آن اش��اره ش��ده و واقعیت این است که‬ ‫س��ردمداران این کشور چشم‌انداز خوبی‬ ‫به آینده دارند‪ .‬نگاهی گذرا به پروژه‌های‬ ‫نش��دنی که بیش��تر به رویا ش��بیه بوده‬ ‫اس��ت و در این کش��ور ش��دنی ش��ده‪،‬‬ ‫نشان می‌دهد که مدیران اقتصادی عزم‬ ‫راسخی دارند‪.‬‬ ‫می‌توان سایر کش��ورهای توسعه‌یافته‬ ‫جهان را ه��م به‌عنوان نمونه مطرح کرد‬ ‫اما آنچه کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس‬ ‫را مجزا می‌کند‪ ،‬برنامه‌ریزی‌ای است که‬ ‫تا به ح��ال حتی یک ک��دام از بندهای‬ ‫آن کنار گذاش��ته نشده است تا جایی‌که‬ ‫نه‌تنها نفت‪ ،‬بلکه تمام صادرات این کشور‬ ‫به پای درآمدی که صنعت گردش��گری‬ ‫به‌دست می‌آورد هم نمی‌رسند‪.‬‬ ‫چند س��ال پیش تبلیغات گسترده در‬ ‫رابطه با خرید ملک و گرفتن اقامت این‬ ‫کش��ور‪ ،‬حجم عظیمی از س��رمایه‌های‬ ‫جه��ان را وارد این کش��ور ک��رد‪ .‬درآمد‬ ‫امارات از این طرح آنقدر زیاد بود که در‬ ‫عرض چند س��ال ده‌ها پروژه عظیم را به‬ ‫بهره‌برداری رساند‪.‬‬ ‫اما آنچ��ه قابل تامل اس��ت‪ ،‬چگونگی‬ ‫ایج��اد بس��تری مناس��ب ب��رای ورود‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارجی به این کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬اینک��ه چگونه کش��وری ب��ا این‬ ‫ش��رایط تنها ‪ 60‬س��ال برای رسیدن به‬ ‫این نقطه اقتصادی تالش کرده است‪.‬‬ ‫همراه نخواهد داش��ت و فک��ر نمی‌کنم‬ ‫این جلس��ات به س��رمایه‌گذاری منتهی‬ ‫ش��ود‪ .‬بع��د از مدت‌ه��ا تصمی��م داریم‬ ‫رابطه‌م��ان را با همس��ایگان‌مان تعدیل‬ ‫کنیم ک��ه به یکباره با ش��یب تندی در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬به گفته خاموش��ی‪،‬‬ ‫ای��ن رفت‌وآمدها مقدمات کار اس��ت اما‬ ‫باید خیلی ادامه داشته باشد تا شاید در‬ ‫نهایت به نتیجه بینجامد‪.‬‬ ‫‹ ‹ سرمایه‌گذاری در بخش‬ ‫خصوصی روی لبه تیغ‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را بررسی می‌کند‬ ‫پله‌پلهتاجهانیشدن‬ ‫براس��اس گزارش��ی ک��ه این کش��ور‬ ‫منتشر کرده ش��رایط را به‌گونه‌ای برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری و تحصی��ل راحت کرده‬ ‫اس��ت که بسیاری از ایرانیان هم ترجیح‬ ‫دادند سرمایه‌های مادی و فکری خود را‬ ‫روانه این شهر کنند‪.‬‬ ‫به‌طوری‌ک��ه طبق آمار‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫یک‌چهارم جمعیت این ش��هر را ایرانیان‬ ‫تش��کیل می‌دهند‪ .‬دالیلی هم که از نظر‬ ‫کارشناس��ان سبب جذب سرمایه‌گذاران‬ ‫شده است عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬س��طح ب��االی درآم��د‪ ،‬زندگ��ی و‬ ‫امکان��ات رفاهی در حد اس��تانداردهای‬ ‫کشورهای پیشرفته‬ ‫‪-2‬امنیتباالیاینکشورونزدیکبهصفر‬ ‫بودن جرم‬ ‫‪ -3‬امنیت شغلی‬ ‫‪ -4‬امکان��ات بانکی با بهره‌های بس��یار‬ ‫ناچیز و بازپرداخت بلندمدت‬ ‫‪ -5‬دسترس��ی ب��ه معتبرتری��ن‬ ‫دانشگاه‌های دنیا و جذب نیروی انسانی‬ ‫تحصیل کرده‬ ‫‹ ‹ایران روی خط موفقیت‬ ‫ام��ا ای��ران چق��در در ای��ن راه موفق‬ ‫بوده اس��ت؟ کنفرانس تجارت و توسعه‬ ‫س��ازمان ملل «آنکتاد» محلی است که‬ ‫س��االنه به انتش��ار برآوردهایی در مورد‬ ‫حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب‬ ‫شده در کش��ورهای مختلف می‌پردازد‪.‬‬ ‫طبق گزارش‌های این نهاد‪ ،‬میزان جذب‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ‪91‬‬ ‫برابر ب��ا ‪4/8‬میلیارد دالر ب��وده که این‬ ‫بسیاری از کارشناسان‬ ‫معتقدند که حضور‬ ‫هیات‌های تجاری در‬ ‫ایران می‌تواند نشان‌گر‬ ‫باز بودن دروازه‌های‬ ‫ایران برای وارد شدن‬ ‫سرمایه‌گذارانخارجی‬ ‫باشد اما برخی از فعاالن‬ ‫اقتصادی معتقدند‪ ،‬این‬ ‫دسته از جلسات هیچ‬ ‫کمکی به اقتصاد ایران‬ ‫نمی‌کند‬ ‫میزان در سال ‪ 92‬به حدود ‪3/5‬میلیارد‬ ‫دالر کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬روزهایی که‬ ‫دولت محم��ود احمدی‌نژاد بر س��ر کار‬ ‫بود و به خاط��ر روابط نامطلوب خارجی‬ ‫میزان س��رمایه‌گذاری در کش��ور س��یر‬ ‫نزولی‌اش را طی می‌کرد‪.‬‬ ‫اگ��ر بخش نفت از این آمار کم ش��ود‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری در ایران به مراتب کمتر از‬ ‫آمار کنونی می‌شود تا جایی که علیشیری‪،‬‬ ‫مع��اون وزیر اقتصاد اع�لام کرده‪ ،‬از کل‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارجی ص��ورت گرفته‬ ‫در س��ال‪ ،92‬حدود ‪2/4‬میلیارد دالر آن‬ ‫به ‪ 5‬طرح نفت و پتروش��یمی اختصاص‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ام��ا سیاس��ت‌های دول��ت یازدهم به‬ ‫س��مت جذب بیش��تر س��رمایه‌گذاران‬ ‫خارج��ی پیش می‌رود‪ .‬دولت بر این باور‬ ‫اس��ت که ب��ا ورود این س��رمایه‌گذاران‪،‬‬ ‫مس��یر رشد اقتصادی ‪2‬درصدی تا پایان‬ ‫سال‪ 93‬هموار می‌شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬با‬ ‫توجه به بحران‌های مالی‪ ،‬دولت امیدوار‬ ‫اس��ت بخشی از منابع مالی مورد نیازش‬ ‫را از طریق سرمایه‌گذاری خارجی جذب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در صورتی‌که اگر ای��ن اتفاق رخ دهد‬ ‫بخ��ش خصوصی ای��ران ه��م می‌تواند‬ ‫حداق��ل پ��س از ‪ 8‬س��ال ب��ه همراهی‬ ‫جدی‌تر ش��رکای خارجی امیدوار باشد‪.‬‬ ‫به گفته س��عید لیالز‪ ،‬تحلیلگر اقتصادی‬ ‫حداق��ل در حوزه صنایع خودروس��ازی‬ ‫عالقه‌من��دی بس��یاری ب��رای حضور در‬ ‫ب��ازار ایران وج��ود دارد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫در یک‌س��ال گذش��ته ش��اخص‌ترین‬ ‫کمپانی‌های خودروس��ازی خارجی برای‬ ‫حضور در بازار ایران چراغ س��بز نش��ان‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹رفت‌وآمدهای بی‌انتها؟!‬ ‫در حالی‌که بس��یاری از کارشناس��ان‬ ‫معتقدن��د که حض��ور هیات‌های تجاری‬ ‫در ای��ران می‌تواند نش��ان‌گر ب��از بودن‬ ‫دروازه‌ه��ای ای��ران ب��رای وارد ش��دن‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارجی باشد اما برخی‬ ‫از فعاالن اقتصادی معتقدند‪ ،‬این دس��ته‬ ‫از جلس��ات هیچ کمکی به اقتصاد ایران‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫عل��ی نق��ی خاموش��ی در گفت‌وگو با‬ ‫می‌گوید‪ :‬رفت‌وآمد هیات‌های‬ ‫تجاری از این دس��ت‪ ،‬نتای��ج خاصی به‬ ‫نگاهی به موفقیت کش��ورهای مختلف‬ ‫در بخ��ش س��رمایه‌گذاری‪ ،‬ی��ک نقطه‬ ‫مش��ترک دارد؛ «بخ��ش خصوص��ی»‪.‬‬ ‫هیچ اس��تثنایی هم ن��دارد‪ .‬دولت فقط‬ ‫حمایت‌گر آنهاس��ت و پای��ش را از گود‬ ‫بیرون کشیده است‪.‬‬ ‫میدانی وس��یع که بازار سرمایه‌گذاری‬ ‫را رقابتی کرده اس��ت‪ .‬همین باعث شده‬ ‫تا شرکت‌های بزرگ خصوصی برای پیدا‬ ‫کردن کشوری که توانایی برآورده کردن‬ ‫نیازهای‌شان را دارد‪ ،‬رقابت کنند‪.‬‬ ‫ای��ن را می‌ش��ود در ای��ران ه��م دید‪.‬‬ ‫بسیاری از کشورها به‌دنبال رقابت برای‬ ‫به دس��ت‌گیری پروژه‌ه��ای نفتی ایران‬ ‫هستند اما متاس��فانه این روند در ایران‬ ‫دور کندی را طی می‌کند‪.‬‬ ‫شاید اگر در مقوله جذب سرمایه‌گذاری‬ ‫خارجی‪ ،‬بخش خصوصی آگاه به اهمیت‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی باشد‪ ،‬می‌تواند در‬ ‫ترغی��ب و جذب بخش خصوصی س��ایر‬ ‫کش��ورها نقش مهمی داشته باشد و در‬ ‫این راس��تا الزم است با تشویق هدفمند‬ ‫بخ��ش خصوصی و کاه��ش موانع و رفع‬ ‫برخ��ی مقررات دس��ت و پاگی��ر‪ ،‬زمینه‬ ‫حض��ور فعال‌تر این بخ��ش را در فرآیند‬ ‫جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهیا شود‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم گروه مش��اوره بوستون‪،‬‬ ‫چی��ن از نظر ثروت‌های بخش خصوصی‬ ‫ک��ه اغل��ب آن از راه س��رمایه‌گذاری در‬ ‫کش��ورها دیگر اس��ت‪ ،‬رتبه دوم جهان‬ ‫را به خودش اختصاص داده اس��ت‪ .‬این‬ ‫گزارش در س��ال ‪93‬اعالم شد که نشان‬ ‫می‌ده��د چین از نظ��ر ثروت‌های بخش‬ ‫خصوص��ی بع��د از امری��کا در رتبه دوم‬ ‫جه��ان قرار گرفته ک��ه بخش خصوصی‬ ‫این کش��ور در س��رمایه‌گذاری خارجی‬ ‫در س��ال ‪ 92‬ب��ا ح��دود ‪14/6‬درص��د‬ ‫افزای��ش ب��ه ‪152‬ه��زار میلی��ارد دالر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫سیاس��ت به‌کارگی��ری و تش��ویق‬ ‫بخ��ش خصوص��ی باید به‌دس��ت دولت‬ ‫ص��ورت بگیرد‪ .‬حاال بای��د دید که ورود‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی و برقراری رابطه‬ ‫با بخش خصوصی ایران در دولت یازدهم‬ ‫تا چه اندازه پیشرفت خواهد کرد‪.‬‬ ‫گفت وگو‬ ‫بهبود اقتصاد با سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫پدرام سلطانی‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫مینا دایی‪ :‬افزایش س��رمایه‌گذاری در ایران آن هم بعد از روی کار آمدن‬ ‫دولت یازدهم نشان می‌دهد که می‌شود کم‌کم به اقتصاد غیرنفتی امیدوار بود‪.‬‬ ‫آرزویی که دیرینه اس��ت اما مردان روحانی برای اجرایی کردنش تمام تالش‬ ‫ش��ان را می‌کنند‪ .‬حضور هیات‌های خارجی خصوصا اروپایی صحه‌ای است‬ ‫بر همین اظهار‪ .‬پدرام س��لطانی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫از مثمرثمر ب��ودن ورود هیات‌های تجاری اروپایی‬ ‫می‌گوید‪.‬‬ ‫€ €چند وقتی می‌ش�ود که حضور هیات‌های خارجی در ایران بیش‬ ‫از همیشه شده اس�ت‪ .‬هیات‌های خارجی‌ای که اغلب از کشورهای‬ ‫اروپایی هس�تند‪ .‬این اس�تقبال چقدر می‌توان�د روی اقتصاد ایران‬ ‫تاثیرگذارباشد؟‬ ‫ما در اتاق بازرگانی به وضوح ش��اهد استقبال کشورهای دیگر در رابطه با‬ ‫سرمایه‌گذاری در ایران بوده‌ایم‪ .‬من تایید می‌کنم که این هیات‌های اقتصادی‬ ‫اغلب اروپایی و خواهان ارتباط با ایران بوده‌اند و برنامه‌های تصویب ش��ده‌ای‬ ‫دارند‪ .‬با این اوصاف به نظر می‌رس��د که آنها حتی بیشتر از فعاالن اقتصادی‬ ‫ما باور دارند که ایران می‌تواند کشور مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد‪ .‬نکته‬ ‫جالب هم اینجاست که آنها تمام تحوالتی که بعد از انتخابات سال گذشته در‬ ‫کش��ور ایجاد شده است را به دقت دنبال می‌کنند‪ .‬این را می‌شود از افزایش‬ ‫ورود هیات‌های تجاری به ایران به خصوص بعد از نشست‌های موفقیت‌آمیز‬ ‫ایران در مذاکرات ‪ 5+1‬دید‪ .‬این موفقیت باعث شد روابط بین‌المللی ایران با‬ ‫کشورهای توسعه‌یافته بیشتر از همیشه شود و بستر را آماده کند‪ .‬نکته دیگر‬ ‫این اس��ت که حضور این هیات‌ها بسیار مثبت است و خالف آنچه برخی از‬ ‫کارشناس��ان معتقدند‪ ،‬این هیات‌ها به‌صورت تفننی وارد ایران نمی‌شوند‪ .‬به‬ ‫طور قطع آنها ب��رای وقت و هزینه‌ای که می‌گذارند ارزش قائل‌اند و به‌دنبال‬ ‫نتیجه هستند خصوصا کشورهای اروپایی که در انتخاب کشور موردنظر بسیار‬ ‫حس��اس‌اند‪ .‬بر همین اساس است که می‌گویم حضورشان تفریحی نیست و‬ ‫برای شناخت بیشتر‪ ،‬بررسی بازار و بررسی ظرفیت و شرایط به ایران می‌آیند‪.‬‬ ‫€ €اما به گفته بعضی از کارشناس�ان اقتصادی سال‌های گذشته هم‬ ‫هیات‌هایی از این دسته وارد ایران شده‌اند اما فایده‌ای نداشته چراکه‬ ‫هیچ قراردادی امضا نشده است‪.‬‬ ‫نمی‌دانم چرا چنین نظری دارند و نمی‌دانم منظورشان از گذشته چه زمانی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در ‪ 6‬یا ‪ 7‬سال گذش��ته کاهش ورود هیات‌های تجاری به ایران‬ ‫بی‌سابقه بوده است‪ .‬بنابراین حضور آنها در مقایسه با گذشته بسیار متفاوت‬ ‫است‪ .‬موضوع دوم هم بدیهی است که با ورود هیات‌ها بالفاصله قراردادی بسته‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬آنها در رفت‌وآمد هستند تا مسائل اولیه را بررسی کنند و درگام‬ ‫بعدی و بعد از مذاکرات اولیه باید منتظر باشیم ‪ .‬این را می‌شود به شرایطی‬ ‫که کشور از دولت قبلی به ارث برده است مرتبط دانست و آن نداشتن روابط‬ ‫بانکی و تحریم‌هایی است که ‪ 8‬سال تمام اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده‬ ‫به و همین دلیل مدتی طول می‌کشد تا سرمایه‌گذاران بالقوه قبول کنند که‬ ‫سرمایه‌های شان را وارد ایران کنند‪ .‬یعنی هنوز ریسک سرمایه‌گذاری باالست‪.‬‬ ‫€ € طبق آماری که منتشر شده است‪ ،‬اغلب سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫مایل هستند در حوزه انرژی و نفت سرمایه‌گذاری کنند و تا به حال‬ ‫دیده نش�ده اس�ت که پروژه‌های تفریحی‪ ،‬تجاری و‪ ...‬به دست آنها‬ ‫ساخته شود‪.‬‬ ‫اصوال حوزه انرژی جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد‪ .‬این‬ ‫سرمایه‌گذاری آن هم در مقیاس بزرگ برای آنها لذت بخش تر است چراکه‬ ‫این حوزه از لحاظ سیاس��ی و مقرراتی که برای آن وضع ش��ده است سابقه‬ ‫طوالنی دارد و جا افتاده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر در این بخش سرمایه‌گذار با‬ ‫قوانین دست و پاگیر ارتباطی ندارد‪ .‬اما بازارهای داخلی هنوز فضای مناسبی‬ ‫برای آنها نیست چراکه مقررات بسیار سخت و متغیری دارد‪ .‬آنها برای حضور‬ ‫در این بازارها درگیر مشکالت کسب‌وکار‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬گمرک و‪...‬‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫بنابر این ترجیح‌شان این است که در جایی سرمایه‌شان را هزینه کنند که‬ ‫سختی کمتری داشته باشند‪ .‬از این‌رو است که تولیداتی که از سرمایه‌گذاری‬ ‫غیرنفتی به‌دس��ت می‌آورند را در بازارهای خودش��ان انج��ام می‌دهند تا در‬ ‫صحنه‌های بین‌المللی به فروش برسانند‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما چه راه‌حلی می‌تواند موجب شود که حضور آنها در‬ ‫بخش‌های غیرنفتی پررنگ شود؟‬ ‫ما برای رس��یدن به این شرایط باید محیط کسب‌وکار را بهبود ببخشیم و‬ ‫قوانین‌دست و پاگیر رالغو کنیم‪ .‬ایجاد ثبات در اقتصاد کالن و آگاه‌سازی برای‬ ‫سرمایه‌گذارها صورت دهیم‪ .‬یعنی نشان دهیم که فناوری‪ ،‬رقابت و مدیریت‬ ‫حرف آخر را می‌زند نه رانت و رابطه‪ .‬به یقین س��رمایه‌گذاران خارجی که به‬ ‫خوبی این ش��رایط را می‌دانند‪ ،‬ضعف موج��ود در صنعت غیرنفتی را درک‬ ‫می‌کنند و تا زمانی که این بازار شرایط مناسب‌تری پیدا کند و از انحصار رانت‬ ‫خارج شود وارد نخواهند شد‪.‬‬ ‫در حقیقت حضور آنها برای س��رمایه‌گذاری ریس��ک باالیی دارد و دولت و‬ ‫دست‌اندرکاران برای از بین بردن شرایط استرس‌زا باید قوانین را ساده‌تر کنند‪.‬‬ ‫این نیازمند ثبات در روابط بین‌المللی است‪ .‬یعنی توافقاتی که انجام می‌شود‬ ‫را طوالنی کنند‪.‬‬ ‫وفاداری در این توافقات در جریان اجرای‌ش��ان مس��لم و مش��خص شود‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری وارد کشور می‌شود‪.‬‬
‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫استارت‪ ۱۴۰۴‬با سوئيچ پلتفرم ايراني‬ ‫کاهش ريسک سرمايه‏گذاري با افزايش سهم دولتي‬ ‫امنيت سرمايه‌گذاري‪ ،‬دولت و مردم؛ زنجيره نجات بازار مسکن‬ ‫تجميع واحدهاي توليدي در شهرک‏هاي صنعتي‬ ‫وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گس��ترش زيرساخت‌ها و امکانات شهرک‌هاي‬ ‫صنعت��ي را عاملي براي جلوگيري از مهاجرت نيروي کار به ش��هر‌هاي بزرگ‬ ‫برشمرد و بر تجميع واحدهاي توليدي پراکنده در استان تهران در شهرک‏هاي‬ ‫صنعتي تاکيد کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا نعمت‏زاده با حضور در شهرستان ورامين‪ ،‬پيشوا و قرچک و بازديد‬ ‫از شهرک صنعتي پيشوا بر ضرورت حمايت از توسعه و تقويت شهرک‌ها تاکيد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬نقش شهرک‏هاي صنعتي در ايجاد اشتغال و رونق سرمايه‏گذاري‬ ‫بسيار حائز اهميت است وکمک زيادي به توسعه اقتصادي کشور مي‏کند‪.‬‬ ‫مهندس نعمت‏زاده در ادامه در پاسخ به خواسته‌هاي مسئوالن اين شهرک‬ ‫در خصوص مس��تثنا ش��دن از ضوابط صنايع در شعاع ‪ ۱۲۰‬کيلومتري تهران‬ ‫اف��زود‪ :‬قانون جلوگيري از صنايع در ش��عاع‪ ۱۲۰‬کيلومتري تهران مربوط به‬ ‫صنايعي است که آاليندگي ايجاد مي‌کنند و صنايع غذايي و صنايع با فناوري‬ ‫باال و پيشرفته مي‌توانند از اين امر مستثنا شوند‪.‬‬ ‫وزي��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ادامه با حض��ور در فرمانداري ورامين به‬ ‫مسائل و موضوعات ش��هرک‌هاي صنعتي چرم‌شهر‪ ،‬ساالريه و ناحيه صنعتي‬ ‫خيرآب��اد پرداخت و گفت‪ :‬احيا ش��دن اين ش��هرک‏ها از اقداماتي اس��ت که‬ ‫م��ورد توجه قرارخواهد گرف��ت و تالش مي‌کنيم تا عق��ب ماندگي‌ها در اين‬ ‫زمينه برطرف ش��ود‪.‬وي درخصوص تقاضاي ايج��اد منطقه ويژه اقتصادي در‬ ‫ورامي��ن تصريح کرد براي احداث يک منطقه ويژه ي��ا آزاد اقتصادي در ابتدا‬ ‫بايد هدف‏گذاري‌ها مشخص شود و اينکه آيا اين اقدام با نگاه به افزايش توليد‬ ‫صادرات‌گ��را‪ ،‬افزايش تجارت و‪ ...‬صورت مي‌گي��رد چرا که بدون هدف‌گذاري‬ ‫و س��ازمان‏يافتگي نمي‌توان به نتيجه مطلوب دس��ت پيدا ک��رد لذا ما ضمن‬ ‫پيگيري ايجاد اين منطقه در شهرستان ورامين خواستار منطبق شدن هدف‌ها‬ ‫با نيازهاي واقعي هس��تيم‪ .‬به گفته وي ايجاد جاذبه و تشويق سرمايه‏گذاران‬ ‫به حضور بيش��تر در شهرک صنعتي قرچک از موضوعاتي است که مسئوالن‬ ‫وزارتخانه و شهرستان بايد به آن اهتمام ورزند چرا که نزديکي اين شهرک به‬ ‫تهران و داشتن نيروي کار زياد در اين منطقه فرصت خوبي برای سرمايه‏گذاري‬ ‫اس��ت‪.‬وي همچنين مقررات‏زدايي و حذف قوانين زائد را مورد تأکيد قرار داد‬ ‫و گفت‪ :‬در اين زمينه نيازمند اس��تفاده از روش‌هاي کارشناسانه براي تسهيل‬ ‫امور هس��تيم‪ .‬مهندس نعمت‏زاده انتقال برخي صنايع را که به‏صورت پراکنده‬ ‫در سطح استان تهران استقرار يافته‌اند‪ ،‬به اين شهرک‌ها حائز اهميت دانست‬ ‫و در رونق شهرک‌هاي صنعتي مهم برشمرد‪.‬‬ ‫بررسی اولویت برنامه‌‌های توسعه‌ای در بخش صنعت نشان داد‬ ‫تدوین برنامه ششم با زیرساخت «های‌تک»‬ ‫شکوفه حبیب‏زاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬برنامه ‪5‬ساله پنجم توسعه در حوزه صنعت انتقادات فراوانی را متوجه خود کرده‬ ‫است‪ .‬ناکارآمدی برنامه‏ها و افق‏های در نظر گرفته شده و انتزاعی بودن آن از جمله نقدهایی است که به آن وارد‬ ‫می‏شود‪ .‬بسیاری از اقتصاددانان معتقدند این برنامه اشکاالت فراوانی را به همراه دارد که به سبب آن‪ ،‬باید به کنار‬ ‫گذاشته شده و برای تدوین برنامه ششم توسعه هرچه سریعتر وارد عمل شد‪ .‬به گفته کارشناسان نپذیرفتن برنامه‏های‬ ‫نگاشته شده در حوزه صنعت از سوی دولتمردان پسین و تداوم تغییرات برنامه‏ها در این حوزه ضربه مهلکی را بر‬ ‫پیکره بی‏جان صنعت زده است‪ .‬در این زمان مهمترین مسئله‏ای که باید از سوی کارشناسان و مسئوالن مورد پیگیری‬ ‫قرار گیرد جلوگیری از تداوم تغییرات بیشتر بر روی سیاست‏های صنعتی گذشته است‪ .‬به عقیده وحید شقاقی‪‌،‬‬ ‫اقتصاددان و عضو بنیاد نخبگان‪ ،‬دولت حاضر می‏تواند با اصل قرار دادن استراتژی صنعتی که در زمان دکتر جهانگیری‬ ‫و به کمک دکتر مسعود نیلی نوشته شده و تغییرات و اصالحات جزئی بر روی آن‌‪ ،‬کمترین زمان را به هدر می‌دهد‪،‬‬ ‫برای اقدامات ضروری در این رابطه هرچه سریعتر وارد عمل‌شود‪.‬‬ ‫در همین حال بنیانگذار دانشکده مدیریت و‬ ‫اقتصاد دانشگاه صنعتی ش��ریف در میزگرد‬ ‫سیاس��ت‏های صنعتی و تجاری در خصوص‬ ‫بس��ته خروج غیرتورمی از رکود برای اجرایی ش��دن این‬ ‫بس��ته به‏عنوان یک��ی از برنامه‏های اقتص��ادی دولت در‬ ‫بخ��ش صنعت گف��ت‪ :‬اگر س��ازمان‏هاي اجرايي و اداري‬ ‫دول��ت از چابكي كافي برخ��وردار نباش��ند نمی‏توان به‬ ‫اجرای این بس��ته امید داشت زیرا فرصت کافی برای این‬ ‫کار وجود ندارد‪ .‬اجرايي كردن بس��یاری از این مصوبات‬ ‫توس��ط بانك‏ها مس��تلزم اقتدار بيش��تر بانك مركزي و‬ ‫توانايي بانك‏هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت برای ارائه راهکار‪ ،‬پیشقدم شود‬ ‫علینقی مشایخی اظهار کرد‪ :‬از سویی این صنعت است‬ ‫ک��ه تدارك‌‌دهنده تمام محرك‏ه��اي ديگر بخش اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ .‬صنعت نمي‌توان��د صبر كند تا از آن درخواس��ت‬ ‫کمک ش��ود‪ .‬بهتر این است که صنعت خود دست به کار‬ ‫شده و پیشنهادهای الزم را مطرح کند‪ .‬اگر يك سازمان‬ ‫اجرايي ضعيف و ناتوان داش��ته باش��يم مهم نيس��ت كه‬ ‫برنامه‌ها چقدر کارآمد باش��ند‪ ،‬تمام آنه��ا در اجرا دچار‬ ‫مشکل خواهند شد‪ .‬توان اجرايي و بازسازي توان اجرايي‬ ‫دولت و سازمان‏هاي دولتي يكي ديگر از مسائلی است که‬ ‫باید به آن پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر مداوم برنامه‏های راهبردی صنعتی‬ ‫وحی��د ش��قاقی‪ ،‬اقتص��اددان و عض��و بنیاد‬ ‫با‬ ‫نخب��گان کش��ور در گفت‏وگو با‬ ‫انتق��اد از تغییر م��داوم برنامه‏های راهبردی‬ ‫صنعتی دولت‏ها گفت‪ :‬ایراد اساس��ی که بر صنعت کشور‬ ‫وارد اس��ت‪ ،‬نبود برنامه راهب��ردی برای صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اس��ت‪ .‬در زمان دکت��ر جهانگیری‪ ،‬اس��تراتژی‬ ‫صنعتی کش��ور از س��وی دکتر مس��عود نیلی به نگارش‬ ‫درآم��د‪ .‬دولت نهم و دهم نیز ‪ 2‬برنامه راهبردی را با این‬ ‫مضم��ون تدوین کردند‪ .‬در حال حاضر نیز دولت یازدهم‬ ‫در حال تدوین استراتژی جدیدی برای صنعت است‪ .‬این‬ ‫روند نش��ان‏دهنده عدم پایبندی به برنامه‏های راهبردی‬ ‫است که از س��وی دولت‏های مختلف نوشته می‏شود‪ ،‬در‬ ‫حالی‏که نبای��د رویکردها با تغیی��ر برنامه‏های راهبردی‬ ‫عوض ش��ود‪ .‬شقاقی با اشاره به بزرگ‌ترین مشکل دولت‬ ‫یازدهم پس از گذش��ت ‪1‬س��ال از روی کار آمدن‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دولت یازدهم هنوز برنامه مدونی برای صنعت ارائه نداده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عقیده من اگ��ر دولت حاضر‪ ،‬قصد پیش��رفت‬ ‫صنعت در کش��ور را دارد باید اس��تراتژی صنعتی را که‬ ‫دکتر مس��عود نیلی تدوی��ن کرده بود مبنا ق��رار داده و‬ ‫اصالحات الزم را بر روی آن انجام می‏داد‪ ،‬زیرا در تدوین‬ ‫یک استراتژی مهم‌ترین مسئله زمان است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬تغییرات مداوم برنامه‏های راهبردی‬ ‫در صنعت بیشتر دیده می‏ش��ود‪ .‬زیرا برنامه‏های صنعت‬ ‫بلندمدت و زمان‏بر اس��ت‪ .‬شاید بتوان در حوزه‏های دیگر‬ ‫برنامه‏ه��ا را تغیی��ر داد اما این امر ب��رای صنعت ممکن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود اولویت‏های صریح صنعتی‬ ‫این اقتصاددان با ارائه پیشنهادهایی برای رفع مشکالت‬ ‫برنام�� ‏ه پنج��م و برنامه‏های راهبردی دیگ��ر دولت‏ها در‬ ‫حوزه صنعت اظهار کرد‪ :‬در حوزه راهبردی اولین موضوع‬ ‫مش��خص کردن اولویت‏هاس��ت‪ .‬اما در اس��ترات ‏ژی‏های‬ ‫صنعت��ی که تاکن��ون به نگارش درآم��ده‪ ،‬اولویت صریح‬ ‫صنعتی دیده نش��ده است‪ .‬باید ‪ 5‬اولویت نخست صنعتی‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‌‪ :‬پس از اولویت‏بن��دی صنایع در مرحله‬ ‫بعد باید الزامات‪ ،‬کادرسازی و تربیت نیروی انسانی برای‬ ‫صنعت مورد نظر صورت گیرد‪ .‬متاسفانه به سبب اینکه در‬ ‫بخش صنعت اولویت‏های مشخصی وجود ندارد‪ ،‬دانشگاه‬ ‫نی��ز نمی‏داند چه نیرویی را برای کدام صنعت آماده کند‪.‬‬ ‫این‏گونه است که دانش��گاه با صنعت هماهنگ نمی‏شود‬ ‫و از آن عبور می‏کند‪ .‬ش��قاقی بیان کرد‪ :‬در بخش بعدی‬ ‫انحصارزدایی‪ ،‬رانت‏زدایی و فس��ادزدایی مطرح است‪ .‬این‬ ‫رانت‏ها و انحصارات هستند که اجازه نمی‏دهند بنگاه‏های‬ ‫کارآفرین‪ ،‬ش��کل بگیرن��د‪ .‬دولت باید تکلی��ف خود را با‬ ‫شورای رقابت که مسئولیت انحصارزدایی دارد‪ ،‬مشخص‬ ‫کند‪ .‬به نظر می‏رس��د دولت هنوز شورای رقابت را آنگونه‬ ‫که باید به رس��میت نمی‏شناسد‪ .‬از طرفی شورای رقابت‬ ‫نیز آنقدر ضعیف است که نمی‏تواند کاری از پیش برد‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین برنامه‏ها با محورهای‏تک‬ ‫ش��قاقی با بیان اولویت‏های در نظر گرفته ش��ده برای‬ ‫تدوین برنامه ششم توسعه کشور در بخش صنعت گفت‪:‬‬ ‫برنامه شش��م توس��عه کش��ور در حوزه اقتصاد مقاومتی‬ ‫ورود کرده و محور اصلی آن درون‏زا کردن اقتصاد کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید تولید داخلی‬ ‫و در کنت��رل گرفت��ن و ثبات قیم��ت کاالهایی که واقعا‬ ‫آس��یب‏پذیرند را بیشتر کند‪ .‬از سویی به عقیده من باید‬ ‫در تدوین این برنامه در بخش صنعت‪ ،‬دانش‏بنیان کردن‬ ‫بنگ‏اه‏ه��ای اقتص��ادی و های‏تک را در اولوی��ت قرار داد‪.‬‬ ‫وی با پیش��نهادی در جهت پررنگ کردن جایگاه صنایع‬ ‫کوچک افزود‪ :‬مورد دیگری که باید در برنامه ششم به آن‬ ‫به‏صورت جدی‏تر پرداخته ش��ود‪ ،‬کسب‏وکارهای کوچک‬ ‫و متوس��ط هستند‪ .‬متاسفانه در چند سال اخیر در حوزه‬ ‫‪SME‬ها آس��یب جدی دیده‏ایم و باید برنامه‏ای داش��ته‬ ‫باش��یم تا این صنایع را تقوی��ت کنیم‪ .‬برنامه‏هایی که در‬ ‫حوزه ‪SME‬ها تدوین می‏ش��ود باید با محور دانش‏بنیان‬ ‫باش��د‪ .‬پیش از این چنی��ن نگاهی در ای��ن حوزه وجود‬ ‫نداش��ت و اکنون زمان آن اس��ت که به این مسئله توجه‬ ‫ویژه‏ای صورت گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹طلب صنعت از مسئوالن‬ ‫عضو بنیاد نخبگان کش��ور گفت‪ :‬در مرحله بعد‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بای��د به‌دنبال آن برود که فضای‬ ‫کسب‏وکار را بهبود بخشد‪ .‬مهندس نعمت‏زاده زمانی که از‬ ‫مجل��س رای اعتماد می‏گرفت‪ ،‬تعهد و وعده داد تا این امر‬ ‫را تحقق بخشد‪ .‬اما در یکس��الی که از عمر دولت یازدهم‬ ‫می‏گذرد‪ ،‬چقدر در این زمینه موفق بوده‏ایم؟ متاسفانه در‬ ‫بهبود فضای کسب‏وکار به‌صورت ریشه‏ای مشکل داریم و‬ ‫تا این مشکالت برطرف نشود نمی‏توان به شکل‏گیری یک‬ ‫صنعت قدرتمند امید داشت‪ .‬بهبود فضای کسب‏وکار طلبی‬ ‫است که بنگاه‏ها از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دارند و‬ ‫باید هرچه زودتر این طلب ادا شود‪ .‬با توجه به مسائلی که‬ ‫از سوی اقتصاددانان مطرح شده‪ ،‬به نظر می‏رسد مهمترین‬ ‫مسئله‏ای که باید از سوی دس��ت‏اندرکاران تدوین برنامه‬ ‫شش��م توس��عه و اس��تراتژی صنعتی در نظر گرفته شود‪،‬‬ ‫پایبندی به برنامه‏های صنعتی گذشته و اصالح بر روی آن‬ ‫و جلوگیری از به هدر رفتن بیشتر زمان است‪.‬‬ ‫تشکيل کميته حمايت از صنايع کوچک در مجمع تشخيص مصلحت نظام‬ ‫میترا ممس�نی‪-‬گروه صنعت‪ :‬همزمان با مطرح شدن ضرورت پرداخت‬ ‫بيش��تر به موضوع صنايع کوچک در بس��ته خروج غيرتورمي از رکود از يک‬ ‫س��و و همچنين برگزاري همايش ‪ ۵۰‬سال تالش س��ازمان صنايع کوچک و‬ ‫شهرک‌هاي صنعتي و ثبت روز حمايت از اين صنايع در تقويم‪ ،‬حمايت از اين‬ ‫صنايع که با کمترين سرمايه‌گذاري‪ ،‬اشتغالزايي مناسبي را به همراه دارد‪ ،‬وارد‬ ‫فاز تازه‌اي ش��د‪ .‬معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي سازمان صنايع کوچک و‬ ‫ش��هرک‌هاي صنعتي ايران در گفت‌وگو با‬ ‫با اش��اره به ‪ ۱۲‬دستاورد‬ ‫برگزاري اين همايش اظهار کرد‪ :‬خروج از رکود و همچنين ايجاد اش��تغال از‬ ‫اصلي‌ترين دغدغه‌هاي دولت جديد به ش��مار م��ي‌رود و دولت يازدهم با اين‬ ‫پرچم وارد عرصه ش��د و در همين راس��تا يکي از س��ازمان‌هايي که در تحقق‬ ‫اين اهداف مهم کشور مي‌تواند چاره‌گشا باشد و نقش پررنگي در رفع معضل‬ ‫اشتغال و بيکاري و خروج از رکود ايفا کند‪ ،‬اين سازمان خواهد بود‪ .‬مقيمي در‬ ‫ادامه با اشاره به ‪ ۱۲‬دستاورد اين سازمان از برگزاري همايش ‪ ۵۰‬سال تالش‬ ‫اظهار کرد‪ :‬توسعه همه‌جانبه صنايع کوچک نيازمند بستر فرهنگي الزم خاص‬ ‫خود و عزم جدي مس��ئوالن ملي و اس��تاني است و براي رهايي اقتصاد کشور‬ ‫از معضل بيکاري و خروج از ش��رايط رکود تورمي و حرکت اقتصاد کش��ور در‬ ‫راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اين موضوع بايد به عنوان دغدغه اصلي‬ ‫مس��ئوالن ملي و اس��تاني قرار گيرد‪ .‬وي اظهار کرد‪ :‬ادبيات حيات در صنايع‬ ‫کوچک متفاوت است و مرگ و مير در اين صنايع در ‪ ۳‬سال زندگي آنها بسيار‬ ‫باالس��ت‪ ،‬بنابراين توسعه پايدار صنايع کوچک نيازمند بستر حقوقي و قانوني‬ ‫متناس��ب با ويژگي‌هاي اين بنگاه‌هاست‪ .‬اين در حالي است که براي حمايت‬ ‫از اي��ن صنايع قواني��ن خاصي وجود ندارد که با دع��وت از نمايندگان‪ ،‬زمينه‬ ‫را براي فراهم کردن اين بخش آماده کرديم‪ .‬معاون سازمان صنايع کوچک و‬ ‫ش��هرک‌هاي صنعتي همچنين از تشکيل کميته حمايت از صنايع کوچک در‬ ‫کميسيون صنعت و معدن مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و گفت‪ :‬اين‬ ‫کميته با هدف تدوين سياست‌هاي حمايت از صنايع کوچک تاسیس خواهد‬ ‫ش��د و با توجه به اين که توس��عه صنايع کوچک متاثر از سياست‌هاي کالن‬ ‫کشور است‪ ،‬شايسته اس��ت اين سياست‌ها مورد توجه قرار گيرد که مي‌توان‬ ‫به برنامه شش��م اش��اره کرد‪ .‬مقيمي تاکيد کرد‪ :‬با توجه به تعدد دستگاه‌هاي‬ ‫متولي در زمينه سياست‌گذاري و حمايت از صنايع کوچک‪ ،‬الزم است ضمن‬ ‫تفکيک روش��ن وظايف دستگاه‌هاي متولي‪ ،‬سازوکار الزم در ساختار موردنياز‬ ‫جهت جلوگيري از موازي‌کاري‌هاي موجود طراحي شود‪.‬‬ ‫وي دستاورد ديگر اين همايش را روان‌سازي تامين مالي اعالم و تصريح کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اينکه در اکثر کش��ورها تامين منابع مالي صنايع کوچک از طريق‬ ‫نظ��ام بانکي با ن��رخ ترجيحي صورت مي‌گيرد ض��رورت دارد‪ ،‬ضمن بازنگري‬ ‫سياست‌هاي پولي و اعتباري و قوانين بانکي کشور در اعطاي تسهيالت بانکي‪،‬‬ ‫صنايع کوچک در اولويت قرار گيرد و با توجه به اينکه توس��عه پايدار صنايع‬ ‫کوچک نيازمند حمايت‌هاي مستمر و هدفمند است‪ ،‬بنابراين تخصيص منابع‬ ‫مالي مناسب براي اجراي بسته‌هاي حمايتي خاص اين صنايع‪ ،‬ضروري و الزم‬ ‫به ش��مار مي‌رود‪ .‬معاون سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به سياس��ت‌هاي کلي نظام مبني بر واگذاري ام��ور به مردم‪ ،‬تقويت‬ ‫تش��کل‌هاي موجود و ايجاد تش��کل فراگير خاص صناي��ع کوچک ضروري و‬ ‫الزم اس��ت‪ .‬همچنين با توجه به اهمي��ت ارائه‌کنندگان خدمات تخصصي به‬ ‫صنايع کوچک در حوزه‌هاي مختلف‪ ،‬توس��عه واحدهاي خدمت رس��ان امري‬ ‫ضروري اس��ت‪ .‬مقیمی در اولويت قرار گرفتن توجه به اهميت زيرساخت‌هاي‬ ‫صنعتي افزايش رقابت پذيري صنايع‪ ،‬تمرکز استقرار آنها و ارائه خدمات توسط‬ ‫دس��تگاه‌هاي اجرايي خدمت‌رسان به ش��هرک‌ها را از ديگر دستاوردها اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬به منظور بهره‌مندي از تجارب س��اير کش��ورها در زمينه توسعه‬ ‫صناي��ع کوچک و همچنين حضور پايدار اين مناب��ع در بازارهاي جهاني بايد‬ ‫شرايط توسط دستگاه‌هاي ذيربط به نحو مطلوبي مهيا شود‪ .‬همچنين نظر به‬ ‫اهميت توسعه منابع انساني در بهبود رقابت پذيري صنايع کوچک توجه جدي‬ ‫دس��تگاه‌هاي متولي براس��اس تجارب بين‌المللي به مقوله آموزش به ويژه در‬ ‫حوزه ارتقای مهارت نيز مورد تاکيد است‪ .‬معاون سازمان صنايع کوچک يادآور‬ ‫ش��د‪ :‬به منظور تقويت پيوند صنايع کوچک با صنايع بزرگ و با هدف بهبود‬ ‫رقابت‌پذيري صنايع کوچک الزم اس��ت الگوهاي توس��عه مبتني بر همکاري‬ ‫از قبيل الگوي توس��عه خوشه‌ها و ش��بکه‌هاي کسب و کار و همچنين الگوي‬ ‫توس��عه پيمانکاري مورد تاکيد قرار گيرد‪ .‬به گفته وي‪ ،‬اين دس��تاوردها‌جزو‬ ‫نتايجي اس��ت که اين س��ازمان به دنبال آن بوده و از آنجا که نقش‌آفريني آن‬ ‫به همه دستگاه‌ها برمی‌گردد بايد اجراي آن توسط ديگر دستگاه‌ها هماهنگ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫جایگاه نامشخص صنعت‬ ‫در برنامه‏های ‪‌5‬ساله‬ ‫بنفش�ه بین�ش‪ :‬ب��ا نگاهی‬ ‫ب��ه انتقادهای پیرام��ون جایگاه‬ ‫صنع��ت در برنامه‏‏ه��ای کالن‬ ‫اقتصادی کش��ور از جمله برنامه‬ ‫‪5‬‏س��اله پنجم توس��عه می‏توان‬ ‫ب��ه ای��ن نتیجه رس��ید ک��ه در‬ ‫برآوردهای��ی ک��ه در تدوین این‬ ‫برنامه بر آن اس��تناد ش��ده‪ ،‬نگاه درستی به وضعیت‬ ‫اقتصادی کش��ور نشده اس��ت‪ .‬حال برای بررسی این‬ ‫مس��ئله و مش��خص کردن اولویت‏های صنعت برای‬ ‫تدوین برنامه ششم توسعه با ابراهیم رزاقی‪ ،‬اقتصاددان‬ ‫تو‏گو نشستیم‬ ‫و استاد بازنشسته دانشگاه تهران به گف ‏‬ ‫که در ادامه می‏خوانید‪:‬‬ ‫€ €با توجه به نقدهایی که پیرامون برنامه پنجم‬ ‫توسعه مبنی بر عملیاتی نبودن اهداف آن گفته‬ ‫ش�ده اس�ت‪ ،‬دیدگاه شما نس�بت به این برنامه‬ ‫چیست؟‬ ‫متاس��فانه همین‌طور اس��ت‪ .‬برنامه پنجم توس��عه‬ ‫نتوانس��ته جایگاه صنعت را در اقتص��اد ایران به‏طور‬ ‫واقعی بس��نجد و بر مبن��ای آن‏هدف‏گذاری کند‪ .‬در‬ ‫‪25‬سال گذشته حرف‏های زیادی در مورد صنعت زده‬ ‫شده اس��ت اما در عمل در راستایی حرکت کرده‏ایم‬ ‫که بیش از تولید به مصرف می‏اندیشیم‪ .‬صنعت ایجاد‬ ‫می‏شود اما شرایطی که صنعت بتواند با ظرفیت کامل‬ ‫کار کند‪ ،‬به‏وجود نمی‏آی��د‪ .‬در بحث واردات و داللی‬ ‫س��ودهای باالیی نهفته اس��ت و دولت نیز با گرفتن‬ ‫مالیات‏های س��نگین‪ ،‬دالالن و واسطه‏ها را از حرکت‬ ‫باز نداش��ته و با واردات مصرف داخلی را تامین کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬با این رون��د صنعت در ایران بی‏معنی اس��ت‪.‬‬ ‫صنعتی که در حال حاضر در کش��ور در حال فعالیت‬ ‫است با فش��ار باالیی همراه است و با ظرفیت پایینی‬ ‫ادام��ه کار می‏‏دهد‪ .‬با وجود توج��ه تئوری‪ -‬نظری به‬ ‫این بخ��ش از اقتصاد‪ ،‬نه تنها صنع��ت مورد حمایت‬ ‫دول��ت قرار نمی‏گیرد‪ ،‬بلکه دول��ت با دالر ارزان برای‬ ‫واردات‪ ،‬صنعت را تحت فشار تولیدکنندگان خارجی‬ ‫قرار می‏دهد‪ .‬از س��ویی بسیاری از تولیدکنندگان نیز‬ ‫همانند دولت‪ ،‬فکر و ذهن لیبرالی دارند و به باالترین‬ ‫س��ود می‏اندیش��ند‪ .‬با این ش��رایط به نظر می‏رس��د‬ ‫توجهی به تولید ص��ورت نمی‏گیرد‪ .‬تنها راه مقابله با‬ ‫تحریم‏ها مقاومت تولیدکنندگان ماست و دولت تنها‬ ‫یک راه دار ‌د و آن این اس��ت که رویکرد خود را تغییر‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫€ €دولت چه رویکردی باید داشته باشد؟‬ ‫دول��ت باید رویکرد مقاومتی داش��ته باش��د‪ .‬وقتی‬ ‫صنایع نمی‏توانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند‪ ،‬دولت‬ ‫باید اقدام به رفع مش��کالت آنه��ا کند‪ .‬به عقیده من‪،‬‬ ‫ازجمله راهکارها در تدوین برنامه ششم توسعه‪ ،‬مبارزه‬ ‫با سودآوری فعالیت‏های غیرتولیدی از طریق دریافت‬ ‫مالیات‏های س��نگین و حمایت از تولید است‪ .‬در کنار‬ ‫آن دول��ت باید به تولید یاران��ه دهد تا امکان بقا برای‬ ‫آن وجود داش��ته باش��د تا با ظرفیت کامل کار کنند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان در کش��ور هنوز آمادگی این را ندارند‬ ‫که بتوانند سرمایه‏گذاری‏های بلندمدتی داشته باشند‪.‬‬ ‫در این مواقع طبق اصل ‪ 44‬قانون اساس��ی دولت باید‬ ‫وارد عمل شود و صنایعی را که بخش خصوصی به هر‬ ‫دلیل��ی نمی‏تواند در آن س��رمایه‏گذاری کند اما برای‬ ‫اس��تقالل اقتصاد کشور ضروری اس��ت ایجاد کند‪ .‬از‬ ‫س��ویی اگر دولت پس از مدتی این صنایع را به بخش‬ ‫خصوصی واگذار می‏کند باید روی آن نظارت داش��ته‬ ‫باشد تا وارد کارهای دیگری که زمینه‏ساز داللی است‪،‬‬ ‫نشوند و تمام نیازهای خود را در داخل برطرف کنند‪.‬‬ ‫€ €چگون�ه می‏توان به ای�ران مس�تقل در امر‬ ‫اقتصاد دست یافت؟‬ ‫دول��ت بای��د دریابد که از طری��ق تولیدات صنعتی‬ ‫ت یابد‪ .‬اما‬ ‫اس��ت که می‌تواند به ایران مس��تقل دس�� ‏‬ ‫دولت‏ه��ا ای��ن اعتق��اد را ندارند‪ .‬آنچه ک��ه می‏گویم‬ ‫گسترده‏تر از دخالت یک وزیر برای رفع این وضعیت‬ ‫نابس��امان است‪ .‬اکثر مس��ئوالن‪ ،‬نمایندگان مجلس‪،‬‬ ‫اس��تادان و‪ ...‬ن��گاه لیبرالیس��تی دارند ک��ه منجر به‬ ‫ایجاد چنین وضعیت نابس��امانی شده است‪ .‬حتی در‬ ‫بس��ته‏ای که دولت ارائه داده نیز نگاه به فروش منابع‬ ‫داخلی فروش مواد پتروش��یمی‪ ،‬مواد معدنی و رونق‬ ‫گردشگری وجود دارد اما تاکید خاصی روی صنعت و‬ ‫تولید به‌عنوان بازوان اقتصاد کشور نشده است‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫تغییر در کانون انجمن‌های‬ ‫صنفی کارفرمایی استان البرز‬ ‫نخستین مجمع عمومی ساالنه کانون انجمن‌های‬ ‫صنف��ی کارفرمایی صنایع اس��تان الب��رز با حضور‬ ‫اعضای ای��ن مجم��ع در محل کارخانج��ات گروه‬ ‫توس��عه صنعتی و پژوهش��ی زر برگزار و محس��ن‬ ‫امین��ی به‌عنوان ریی��س هیات‌مدی��ره این کانون‬ ‫انتخاب شد‪ .‬در این جلس��ه مجمع محسن امینی‪،‬‬ ‫فیض‌اهلل ش��ریفی‪ ،‬محس��ن حس��ین‌خانی‪ ،‬سعید‬ ‫نجاری سی‌س��ی و حمید طلوع��ی به‌عنوان اعضای‬ ‫اصل��ی هیات‌‌مدی��ره‪ ،‬جعفر س��لیمانی و مصطفی‬ ‫مهرعلی��زاده به‌عنوان اعضای علی‌البدل‪ ،‬س��یدعلی‬ ‫ص��دری بازرس اصل��ی و محمد چراغ��ی به‌عنوان‬ ‫ب��ازرس علی‌الب��دل و احمد پاکزاد به‌عن��وان دبیر‬ ‫هیات‌مدیره انتخاب شدند‪.‬‬
‫گپ و گفت‬ ‫چيني‌هانباشند‬ ‫داني�ال دروي�ش‪ -‬گ�روه‬ ‫صنع�ت‪ :‬طراح��ي و اج��راي‬ ‫پلتفرم‌ه��اي جدي��د در صنعت‬ ‫خودروس��ازي يک ضرورت است‬ ‫که همين امر به عواملي گسترده‬ ‫در‬ ‫ني��از دارد‪ .‬خبرنگار‬ ‫اين خصوص با فرهاد به‌نيا عضو‬ ‫هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي‬ ‫خودرو به گفت‌گو نشس��ت که بخشي از آن را با هم‬ ‫مي‌خوانيم‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به اينکه يکي از اهداف مهم س�ند‬ ‫چشم‌انداز خودرو طراحي و ساخت ‪ ۵‬پلتفرم تا‬ ‫پايان ‪ ۱۴۰۴‬است‪ ،‬طراحي و اجرای پلتفرم ايراني‬ ‫به چه مواردي بستگي دارد؟‬ ‫اجراي اين اهداف به‌چندين مس��ئله بستگي دارد‬ ‫که مهم‌ترين و ابتدايي‌ترين آن تامين سرمايه آن هم‬ ‫در بخش ايراني يعني خودروساز است که بايد تامين‬ ‫سرمايه کند‪ .‬در بخش بعدي بحث صادرات خودروهاي‬ ‫توليد شده بر روي پلتفرم‌هاي جديد است‪ .‬به اين معنا‬ ‫که طراحي و ساخت پلتفرم جديد آيا به نتيجه خواهد‬ ‫رسيد تا در حوزه صادرات بتوان از آن بهره گرفت که‬ ‫بايد بازارهاي هدف به موازات آن مش��خص ش��ود‪ .‬از‬ ‫سوي ديگر بايد در نظر داشت محصول توليد شده با‬ ‫برند ايراني توليد خواهد شد يا با نام برند خارجي باقي‌‬ ‫بماند يا حتي صادر ش��ود‪ .‬مطلب بعدي اين است که‬ ‫آيا سرمايه‌گذار خارجي حاضر است خارج از طراحي‬ ‫پلتفرم س��رمايه گذاري ارزي در اي��ران انجام دهد يا‬ ‫خير؟ بررسي و تعيين و تکليف کردن اين موارد نيز به‬ ‫احتمال زياد انجام ش��ده ولي اعالم نشده است‪ .‬بحث‬ ‫مهم ديگر در اين خصوص زمان ورود پلتفرم جديد در‬ ‫ايران است‪ .‬يعني زمان اجراي اين پلتفرم از سوي دو‬ ‫طرف قراداد بايد مشخص شود‪ .‬به اين معنا که طرف‬ ‫خارجي بايد مشخص کند پروسه طراحي اجرا و توليد‬ ‫يک پلتفرم و خودرو چقدر خواهد بود که بر اساس آن‬ ‫ي خود را در جهت توليد و‬ ‫خودروساز بتواند برنامه‌ريز ‌‬ ‫ارائه محصوالت براي بازارهاي داخلي و خارجي صورت‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫€ €آيا بومي سازي در طراحي وساخت پلتفرم‬ ‫با دانش ش�رکت‌هاي خارجي امکان‌پذير است؟‬ ‫و تبعات اجرايي نشدن آن چه مي‌تواند باشد؟‬ ‫به نظر مي‌رس��د ت��وان داخلي ب��راي توليد پلتفرم‬ ‫جديد وجود دارد به دليل اينکه مردم ما سال‌هاس��ت‬ ‫در انتظ��ار تغيير در مدل و ظاهر خودروها با توليدات‬ ‫جديد خودروسازان هس��تند‪ .‬در حال حاضر مصرف‬ ‫کنن��ده از خودروهاي داخلي به دليل کهولت س��ني‬ ‫پلتفرم‌ها خسته ش��ده‌اند که مي‌بينيم بر اين اساس‬ ‫جايگاه خودروس��ازان ايران��ي را خودروهاي کره‌اي و‬ ‫چيني گرفته‌اند‪ .‬در حال حاضر وزارت صنعت‪‌،‬معدن و‬ ‫تجارت نقش اساسي در اين خصوص دارد که مي‌تواند‬ ‫زمينه‌هاي اصلي و کلي��دي طراحي و اجرا پلتفرم را‬ ‫با هموار کردن حضور خودروسازان جهاني و حمايت‬ ‫خودروساز داخلي‪ ،‬انجام دهد‪.‬‬ ‫من اين نويد را مي‌دهم که قطعه‌س��ازان‪ ،‬آمادگي‬ ‫کام��ل براي تولي��د پلتفرم‌هاي جدي��د و حمايت از‬ ‫خودروسازان با در اختيار داشتن متخصصان با تجربه‬ ‫در اين بخش در کن��ار آالت جديد را دارند‪ .‬اين مهم‬ ‫تنها دربحث سرمايه گذاري داخلي امکان پذير است‬ ‫که اگر محقق شود ش��اهد طراحي و ساخت پلتفرم‬ ‫جديد خواهيم بود‪.‬‬ ‫€ €ارزيابي شما در خصوص حضور خودروسازان‬ ‫بزرگ و با تجربه در کنار خودروسازاني با تجربه‬ ‫کمتر همچون چيني‌ها در اين بحث چيست؟‬ ‫از منظ��ر منطقي ورود خودروس��ازان بزرگ به اين‬ ‫حوزه بايد بر حضور خودروس��ازان چيني مقدم باشد‬ ‫زي��را خودروس��ازان چيني خود در بح��ث پلتفرم از‬ ‫خودروس��ازان ژاپني و اروپايي کپي‌برداري کردند‪ .‬در‬ ‫برخي موارد نيز ممکن اس��ت ش��رايط خودروسازان‬ ‫بزرگ اروپايي با خودروس��ازان ما همس��و نباشد‪ .‬اما‬ ‫نبايد دليلي ب��ر حضور خودروس��ازان بي‌کيفيت در‬ ‫عرصه خودروسازي ايران باشد‪ .‬اگر بحث پايين بودن‬ ‫قيمت‌ها مطرح باشد ما به‌عنوان بدن ‌ه قطعه‌سازان در‬ ‫اي��ن خصوص مخالف هس��تيم و در مجموع‪ ،‬حضور‬ ‫خودروساز چيني مفيد به حال صنعت خودرو نيست‪.‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫معرفي هيونداي ‪ i20‬جديد‬ ‫خبر خودرو‪ -‬هيونداي رس��ما از نسل دوم ‪i20‬‬ ‫که قرار است در نمايشگاه ماه اکتبر اتومبيل پاريس‬ ‫رونمايي ش��ود پرده‌ب��رداري کرد‪ .‬باالخ��ره پس از‬ ‫انتشار طرح‌هاي کلي و تيزرهاي تبليغاتي هيونداي‬ ‫تصمي��م گرف��ت خ��ودروي ‪ i20‬م��دل ‪ 2015‬را‬ ‫رونمايي کند‪ .‬اين محصول داراي ‪ 4035‬ميلي متر‬ ‫طول و فاصله محورهاي ‪ 3570‬ميلي متر است که‬ ‫‪ 45‬سانتي متر افزايش پيدا کرده و همين امر باعث‬ ‫افزايش فضاي پاي سرنش��ينان جلو و عقب ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬از امکانات اين خودرو مي‌توان به س��انروف‬ ‫پانورامي��ک ‪ ،‬دوربين ديد عقب ‪ ،‬چراغ‌هاي عقب و‬ ‫جل��وي ‪ ، LED‬فرمان چند منظوره ‪ ،‬خروجي‌هاي‬ ‫هواي مطبوع سرنش��ينان عقب ‪ ،‬صندلي‌های برقي‬ ‫‪ ،‬اتص��االت ‪ USB ، AUX‬و بلوت��وث ‪ ،‬س��وئيچ‬ ‫هوشمند ‪ ،‬سامانه استارت استاپ و آينه‌هاي کناري‬ ‫با قابليت خم شدن اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫خودرو‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫يکي از اهداف سند چشم‌انداز صنعت خودرو را بررسي کرد؛‬ ‫استارت‪ ۱۴۰۴‬با سوئيچ پلتفرم ايراني‬ ‫حس�ين عليزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬ساختار توليد يک‬ ‫ن و بنا‪،‬‬ ‫خودرو بر اس��اس قطعات و بدنه همچون س��اختما ‌‬ ‫نيازمند فرمي مشخص و اسکلتي منسجم است که در واقع‬ ‫پلتفرم در خودرو حکم فونداس��يون ساختماني را دارد که‬ ‫هم مي‌شود آن را آپارتمان ساخت‪ ،‬هم برج‪ .‬به اين معنا که‬ ‫هرچه يک پلتفرم با نظامي هدفمند و با پشتوان ‌ه باال از منظر‬ ‫فناوري و طراحي ساخته ش��ود‪ ،‬آينده محصوالت توليدي‬ ‫روي آن به‌لحاظ اقبال در بازارها تضمين خواهد شد‪.‬‬ ‫در حال حاضر پژو ‪ ۴۰۵‬و کيا پرايد در ايران به عنوان دو‬ ‫پلتفرم قديمي‪ ،‬مباني اصلي خودروس��ازي کشور را تشکيل‬ ‫داده‌اند‪ .‬البته خودروهاي ديگري همچون س��مند و ال ‪۹۰‬‬ ‫ني��ز در اين دايره جاي مي‌گيرن��د هرچند که تماما داخلي‬ ‫نيس��تند‪ .‬از سويي مونتاژکاري روي پلتفرم‌هاي پژو ‪ ۴۰۵‬و‬ ‫پرايد بيش از ‪ 2‬دهه دانش خاصي را در خودروسازي کشور‬ ‫به وجود نياورده اس��ت‪ .‬گذش��ته از آن تاسيس سايت‌هاي‬ ‫مختلف خودروس��ازي در ديگر کش��ورها همچون بالروس‪،‬‬ ‫س��وريه‪ ،‬عراق‪ ،‬اوکراين و ‪ ...‬که البته هيچ آورده‌اي به همراه‬ ‫نداش��ت‪ ،‬مي‌توانس��ت به يک س��رمايه‌گذاري درازمدت به‬ ‫منظور طراحي يک پلتفرم ملي ش��ود‪ .‬آنچه مس��لم است‪،‬‬ ‫اج��راي بس��ياري از اهداف س��ند که بخش��ي از آن تامين‬ ‫بازاره��اي داخلي و بخش ديگ��ر آن ص��ادرات و بازارهاي‬ ‫جهاني است‪ ،‬نياز مستقيم به طراحي و اجراي پلتفرم دارد‬ ‫تا محصوالت توليدي با خودروهاي ساخت برندهاي بزرگ‬ ‫مطابقت داشته و در بازاري رقابتي جايي براي خود باز کند‪.‬‬ ‫حال باید دید با شرايط و حال و روز صنعت خودروی ايران‬ ‫در پروس��ه زماني ‪ ۱۱‬س��اله آيا تحقق اين هدف امکانپذير‬ ‫خواهد بود؟ همچنين توان خودروس��ازان و قطعه‌سازان ما‬ ‫در طراحي و اجرا و توليد محصوالت جديد در حد انتظارات‬ ‫نويسندگان اين سند خواهد بود يا نه؟‬ ‫‹ ‹مثلث خودروساز‪ ،‬قطعه‌ساز و خارجي‌ها‬ ‫مدير عامل گروه خودروس��ازي س��ايپا با بيان‬ ‫اين که در حال حاضر شرکت‌هاي خودروسازي‬ ‫از پلتفرم‌ه��اي خ��اص خ��ود بهره‌گرفت��ه و‬ ‫محص��والت خ��ود را بر همين اس��اس تولي��د مي‌کنند به‬ ‫گفت‪ :‬قطعه‌سازان ما در بحث حمايت خودروساز‬ ‫براي طراحي و ساخت پلتفرم توان بااليي دارند که اين امر‬ ‫نياز به تعامل بيشتر بين خودروساز و قطعه‌سازان دارد‪.‬‬ ‫س��عيد مدني در ادامه با اش��اره به اين که در حال حاضر‬ ‫هزينه خودروس��ازان با درآمد آنها س��ر به س��ر ش��ده و در‬ ‫حاشيه زيان قرار دارند‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬انتظار طراحي و ساخت‬ ‫پلتفرمي جديد از خودروسازان و قطعه‌ساز دور از دسترس‬ ‫نيس��ت اما همين امر نياز به تامين منابع مالي داش��ته که‬ ‫صندوق‌هاي حمايتي چون بانک‌ها يا صندوق توس��عه ملي‬ ‫مي‌تواند به تحقق اين مهم سرعت بخشد‪.‬‬ ‫وي عملياتي شدن طراحي و ساخت پلتفرم در ايران را در‬ ‫سايه حضور شرکت‌هاي بزرگ خارجي دانست و افزود‪ :‬براي‬ ‫اجراي يک پلتفرم نياز به همکاري مستقيم قطعه‌سازان در‬ ‫کنار خودروساز و دانش فني خارجي‌هاست تا خروجي اين‬ ‫مثلث در نهايت به ساخت و توليد پلتفرمي جديد‪ ،‬متفاوت‬ ‫و در پي آن تولید محصوالت متنوع است‪.‬‬ ‫مدني عنوان کرد‪ :‬به دليل اينکه ‪ ۸۰‬درصد س��اخت يک‬ ‫خودرو برعهده قطعه‌س��ازان اس��ت‪ ،‬حضور اين بخش فعال‬ ‫در کنار خودروس��ازان در اجراي تعهدات‌ش��ان در خصوص‬ ‫ساخت پلتفرم چاره ساز خواهد بود‪.‬‬ ‫اشاره به این نکته ضروری است که رسيدن به اهداف سند‬ ‫چشم انداز در گرو تحقق يکي از کليدي‌ترين بخش‌هاي آن‬ ‫است که به جرات مي‌توان گفت‪ ،‬اجراي آن مي‌تواند وجهه‬ ‫خودروسازي ايران را در ميان بزرگان تغيير دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کوچک‌سازي قطعه‌سازان‬ ‫دبير انجمن خودروس��ازان اي��ران نيز در اين‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا طراحي و‬ ‫خص��وص به‬ ‫س��اخت ‪ ۵‬پلتف��رم که از هر پلتف��رم ‪ ۵‬الي ‪۶‬‬ ‫خودرو ساخته مي‌شود‪ ،‬به عبارتي در افق چشم‌انداز ‪۱۴۰۴‬‬ ‫ما بيش از ‪ ۲۵‬مدل خودرو خواهيم داشت‪ .‬بر همين اساس‬ ‫نيز در س��ند چش��م‌انداز پيش‌بيني ش��ده از هر ‪ ۳‬ميليون‬ ‫خودرو ‪۱‬ميليون آن صادر شود که با توجه به وضعيت فعلي‬ ‫تولي��د در بحث خودروهاي قديمي‪ ،‬امکان توليد و صادرات‬ ‫محصوالت وجود نخواهد داشت‪ .‬با توجه به اين مسئله که‪۳‬‬ ‫تع��داد از اين پلتفرم‌ها بايد با مش��ارکت خارجي‌ها صورت‬ ‫گيرد‪ ،‬برداشته شدن تحريم‌ها مي‌تواند راه‌گشا بوده و مسير‬ ‫ب��راي توليد خودروهاي جديد ب��ا پلتفرم‌هاي جديد هموار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫احمد نعمت‌بخش با اش��اره به اينک��ه در بحث طراحي و‬ ‫ساخت پلتفرم شرکت‌هاي قطعه‌سازي نيز مستقيم درگير‬ ‫ح کرد‪ :‬در ح��ال حاضر‬ ‫س��اخت آن خواهند ش��د‪ ،‬تصري�� ‌‬ ‫مجموعه‌سازي در ش��رکت‌هاي قطعه‌سازي اندک است که‬ ‫الزم است قطعه‌س��از بزرگ نيز زيرمجموعه‌هاي خود را در‬ ‫ن خصوص کاهش دهد و در سايه مجموعه‌سازي‪ ،‬قطعات‬ ‫اي ‌‬ ‫خود را از تع��داد مجموعه‌هاي کم اما بزرگ‌تر‪ ،‬تامين کند‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر بهتري��ن روش در قراردادهاي مش��ارکت با‬ ‫ش��رکت‌هاي خارجي درخصوص طراحي و ساخت پلتفرم‬ ‫اين است که شرکت‌های مذکور ملزم شوند تا قطعه‌سازان و‬ ‫مجموعه‌سازان خود را با قطعه‌سازان ما آشنا کرده و زمینه‬ ‫همکاری را با آنه��ا فراهم کنند که براي مثال در خودروی‬ ‫ال‪ ۹۰‬اين روند اجرايي ش��د‪ .‬وي مناس��ب بودن ش��رايط‬ ‫کس��ب و کار کش��ور را در خصوص س��رمايه‌گذاري در اين‬ ‫حوزه الزامي دانس��ت و گفت‪ :‬تحت اين شرايط شرکت‌هاي‬ ‫خودروس��ازي بزرگ ميل ورود به اين حوزه را پيدا خواهند‬ ‫کرد‪ .‬اما با ش��رايط حال حاضر و با توجه به فش��ارهايي که‬ ‫روي اين صنعت آن هم در مورد نحو ‌ه قيمت گذاري وجود‬ ‫دارد‪ ،‬س��رمايه‌گذار خارجي با رصد کردن اين شرايط حتي‬ ‫با خروج از تحريم‌ها هم پا پيش نخواهد گذاش��ت‪ .‬گذشته‬ ‫از تمامي مش��کالت طراحي و س��اخت پلتفرم در ايران که‬ ‫مي‌توان��د ريش��ه در مديري��ت ناصحيح خودروس��ازان در‬ ‫گذش��ته داشته باشد‪ ،‬مي‌توان سنگ‌اندازي در بحث حضور‬ ‫خودروس��ازان بزرگ در چرخه توليد خودرو را نیز در ايران‬ ‫دخيل دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور خودروساز بزرگ خارجي الزامي است‬ ‫عضو انجمن قطعه‌س��ازان با اش��اره به اين که‬ ‫خودروسازان بايد توان طراحي پلتفرم را داشته‬ ‫باش��ند که در حال حاضر نداشته و وابسته به‬ ‫شرکت‌هاي خارجي هستند‪ ،‬به صمت گفت‪ :‬در گذشته يک‬ ‫ش��رکت بزرگ ايتالياي��ي مايل بود تا در ح��وزه طراحي و‬ ‫س��اخت خودرو با حج��م س��رمايه‌گذاري ‪ ۶۰‬درصد طرف‬ ‫ايراني و ‪ ۴۰‬درصد خود‪ ،‬وارد صنعت خودروی ايران شود که‬ ‫ج��واد نجم‌الدين مدير عام��ل وقت ايران‌خودرو با ارس��ال‬ ‫نامه‌اي مبني ب��ر اينکه همکاري ‪ 2‬خودروس��از بايد بدون‬ ‫واس��طه صورت گيرد و قطعه‌سازان به عنوان واسطه از اين‬ ‫چرخ��ه حذف ش��وند‪ ،‬عمال باعث ش��د تا اين ق��رارداد به‬ ‫سرانجام نرسد‪ .‬بهرام شهرياري در ادامه افزود‪ :‬اين در حالي‬ ‫اس��ت که اگر اين قرارداد به امضای دو ش��رکت مي‌رسيد‪،‬‬ ‫به‌ط��ور حتم بيش از ‪ ۱۵۰‬مهندس و متخصص ايراني وارد‬ ‫اين چرخ ‌ه مي‌ش��دند که مي‌توانست توان نيروي متخصص‬ ‫ما را در حوزه طراحي و س��اخت پلتف��رم و خودرو افزايش‬ ‫دهد‪ .‬وي با تشريح س��اختار پلتفرم عنوان کرد‪ :‬پلتفرم آن‬ ‫بخش از خودرو اس��ت که قابل رؤيت نيست و بر حسب آن‬ ‫کيت و اتاق همچنين آپش��ن‌هاي آن قابل تغيير اس��ت که‬ ‫محص��والت متنوع و متفاوت��ي را مي‌ت��وان از آن به توليد‬ ‫رس��اند‪ .‬خود پلتفرم نيز در کالس‌هاي مختلفي اس��ت و با‬ ‫توجه به اين مس��ئله اگر خودروس��از توان تغيير پلتفرم را‬ ‫داشت ‌ه باشد و در ادامه دانش طراحي خودرو را نيز به دست‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار‬ ‫کاهش قيمت وارداتي‌ها‬ ‫هنوز خودروساز نيستيم‬ ‫مهدی یونسیان‬ ‫مديرعامل ايران‌خودرو ديزل‬ ‫براي س��اخت يک پلتفرم جديد بين ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬ميليارد‬ ‫تومان سرمايه‌گذاري اوليه نياز است که ساخت آن نيز زماني‬ ‫ح��دود ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬ماه را در بر خواهد گرفت‪ .‬به طور قطع در‬ ‫اين خصوص هم قطعه‌س��از و هم خودروس��از با چالش‌هايي از اين دس��ت روبه‌رو‬ ‫خواهند بود‪ .‬در اين خصوص مقدمات تامين س��رمايه بايد از سوي وزارت صنعت‪،‬‬ ‫‌معدن و تجارت صورت گيرد که اعتقاد راس��خ براي طراحي و س��اخت پلتفرم‌هاي‬ ‫جدي��د دارد‪ .‬ام��ا آنچه بي��ش از هر چيز به چش��م مي‌آيد‪ ،‬اين اس��ت که ما پس‬ ‫از گذش��ت سال‌های بس��یاری هنوز خودروساز نش��ده‌ايم و علت آن اين است که‬ ‫برندهايي که طراحي شده در ايران اصالت داخلي نداشته و متعلق به خودروسازان‬ ‫ديگر کش��ورها بوده‌است‪ .‬آن هم در شرايطي که خودروهاي ساخت خارجي را يا‬ ‫مونتاژ کرده يا اينکه تغييراتي داديم تا در بحث خودروس��از بودن مطرح شويم‪ .‬در‬ ‫حال حاضر اين نگاهي اس��ت که مديران ارش��د خودروسازي همچون مدير عامل‬ ‫ايران‌خودرو معتقد اس��ت بايد طي ‪ ۴‬س��ال آينده خودروساز شويم‪ .‬اما خودروساز‬ ‫ش��دن زيرس��اخت‌هاي خاص خود را مي‌طلبد که در بح��ث طراحي و توان توليد‬ ‫مطاب��ق با فناوري‌ه��اي روز و بحث رقابتي بودن ب��ازار و در انتها در حوزه قيمت‪،‬‬ ‫همه عوامل تاثير گذار اس��ت‪ .‬در حال حاضر هيچ يک از خودروسازان بزرگ ما به‬ ‫اين توانمندي نرسيده‌اند و اقدامات انجام شده تا ب ‌ه امروز نيز مويد آن است که به‬ ‫عنوان خودروساز نتوانستيم‪ ،‬خودروساز شويم‪ .‬اما آنچه خودروسازان بزرگ و مطرح‬ ‫را با اقبال روبه‌رو کرده‌است‪ ،‬پرداختن به همين بحث زيرساخت‌ها بوده که توانسته‬ ‫جايگاهي مشخص را در ميان رقبا برايشان متصور شويم‪.‬‬ ‫از س��ويي بايد توجه داش��ت نگاه به بخ��ش تحقيق و توس��عه در ايران نگاهي‬ ‫بلندم��دت و تاثيرگذار نبوده اس��ت‪ .‬معموال بودجه‌اي که ب��راي حوزه ‪ R&D‬در‬ ‫نظر گرفته مي‌ش��ود باي��د ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬درصد از محل فروش خودرو تامين ش��ود که تا‬ ‫هم خودروسازي توسعه يابد و هم قابليت‌هاي فناوري صنعت خودرو ارتقا يابد که‬ ‫رابطه مستقيمي با ميزان فروش خودروساز دارد‪ .‬اما با توجه به شرايط حال حاضر‬ ‫خودروس��ازي ايران‪ ،‬خودروسازان اذعان دارند که با نحوه قيمت‌گذاري حال حاضر‬ ‫توان اختصاص اين اندازه از منابع مالي خود را به حوزه تحقيق و توسعه ندارند‪ .‬بر‬ ‫همين اس��اس اگر بودجه‌اي به بخش ‪ R&D‬اختصاص نيابد اتفاق خاصي در اين‬ ‫حوزه روي نخواهد داد‪.‬‬ ‫روي خط خبر‬ ‫خبر خودرو‪ -‬محس��ن بيگلري عضو کميس��يون‬ ‫صنايع و معادن مجلس با اش��اره به لزوم توجه به کيفيت‬ ‫در تحقق اهداف صنع��ت خودرو گفت‪ :‬چنانچه توليدات‬ ‫خودروس��ازان از قيمت و کيفيت رقابتي برخوردار باشند‬ ‫امکان تحقق اهداف اين صنعت و توسعه صادرات خودرو‬ ‫فراهم خواهد شد‪.‬وي با بيان اينکه کيفيت و قيمت رقابتي‬ ‫ضامن حضور محصوالت ايراني در بازارهاي جهاني است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در صورتي که خودروس��ازان به اين ‪ ۲‬مولفه مهم‬ ‫توجه کنند آينده رو به رشدي خواهند داشت‪.‬‬ ‫ايس�نا‪-‬در پي فراخوان اتوبوس‌هاي برون ش��هري‬ ‫اسکانيا براي انجام اصالحات الزم به منظور افزايش ايمني‪،‬‬ ‫ارائه خدمات توس��ط ‪ ۱۲۶‬دستگاه از اين نوع اتوبوس به‬ ‫حالت تعليق درآمد تا اينکه تغييرات الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫بناب��ر اين گ��زارش‪ ،‬موض��وع نواقص و دس��تکاري‌هاي‬ ‫عمده اتوبوس‌هاي اس��کانيا به کارگروه ناوگان کميسيون‬ ‫بياورد‪ ،‬مي‌تواند به توليد محصوالت متنوع منجر شود‪.‬‬ ‫ناي��ب رييس کميس��يون اقتص��اد کالن ات��اق بازرگاني‬ ‫و صناي��ع و مع��ادن ايران با اعالم اين که در گذش��ته و در‬ ‫خ��ودروی س��مند ما به اي��ن دانش فني دس��ت يافتيم‪ ،‬با‬ ‫ابراز تاس��ف از اينکه همين دانش فني به‌مرور زمان از بين‬ ‫رفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به دليل مديريت نادرست مديران وقت‪،‬‬ ‫متخصصان اين بخ��ش نيز به‌مرور پراکنده ش��ده و دانش‬ ‫طراحي و تغيير اين خودرو نيز از بين رفت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫با اين تجربه بايد هوش��يار بود زيرا براي رس��يدن به نقطه‬ ‫آغازين طراحي و ساخت پلتفرم به دانش فني خودروسازان‬ ‫بزرگ نياز اس��ت که بتوانيم در ادامه توان آن را در کش��ور‬ ‫بومي‌سازي کنيم‪ .‬همين امر باعث مي‌شود قطعه‌ساز نيز از‬ ‫ابت��دا در اين چرخه حضور پيدا کن��د که به‌طور حتم توان‬ ‫پشتيباني خودروس��ازان را خواهند داشت‪ .‬وي امکان‌پذير‬ ‫بودن اهداف س��ند چشم‌انداز درخصوص طراحي و ساخت‬ ‫‪ ۵‬پلتف��رم را دور از انتظار ندانس��ت و تصريح کرد‪ :‬اين در‬ ‫شرايطي به وجود خواهد آمد که در ابتدا خودروساز توان و‬ ‫دانش فني خود را ارتقا دهد و پس از استفاده از دانش ديگر‬ ‫خودروس��ازان بزرگ‪ ،‬خود با اتکا به توانايي خود محصوالت‬ ‫جديد را به توليد برس��اند‪ .‬کاري که در گذشته چين و کره‬ ‫انج��ام دادند و ش��اهديم چه در بازاره��اي داخلي و چه در‬ ‫بازارهاي خارجي با اقبال روبه‌رو شدند‪.‬‬ ‫ب��ا بررس��ي تواناي��ي قطعه‌س��ازان و ظرفي��ت تولي��د‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬به نظر مي‌رسد رس��يدن به اين اهداف دور‬ ‫از دس��ترس نخواهد بود اما اشاره به اين نکته ضروري است‬ ‫ک��ه بايد ن��گاه به تحقق اهداف اين س��ند ب��ا هدف تامين‬ ‫بازارهاي قانع داخلي و صادرات محدود به بازارهاي محدود‬ ‫همسايگان و شرکاي سنتي ايران نباشد‪ ،‬در غير اين صورت‬ ‫صنعت خودروی ايران همچنان درجا خواهد زد‪.‬‬ ‫ب��ازا ‌ر خ��ودروی اي��ران همچن��ان در رک��ودي‬ ‫بي‌س��ابقه بس��ر مي‌برد که همين امر باعث شد تا‬ ‫بعد از خودروه��اي داخلي‪ ،‬وارداتي‌ها هم به جمع‬ ‫کم اقبال‌ها بپيوندن��د و داخلي و خارجي‌ها بدون‬ ‫تقاضا بمانند‪ .‬در چند هفته اخير به دنبال تشديد‬ ‫رکود بازار خ��ودرو‪ ،‬قيمت خودروهاي وارداتي نيز‬ ‫کاهش يافته است‪.‬‬ ‫فعاالن ب��ازار خودرو ميزان کاه��ش قيمت‌ها را‬ ‫بين ‪ 2‬ت��ا ‪ 6‬ميليون تومان در خودروهاي مختلف‬ ‫اع�لام مي‌کنند‪ .‬به گفته آنه��ا‪ ،‬درصورت تعيين‬ ‫تکليف قيمت خودروهاي داخل��ي‪ ،‬بازار خودرو تا‬ ‫حدي از رکود خارج ش��ده و ف��روش خودروهاي‬ ‫واردات��ي نيز افزايش خواهد ياف��ت‪ .‬اين در حالي‬ ‫است که خودروهاي داخلي با همان قيمت آخرين‬ ‫روزهاي گذش��ته به‌فروش رسيده و هيچ تغييري‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت برخی خودروهای داخلی‬ ‫پژو ‪ GLX 405‬یورو ‪.4‬‬ ‫ايمني راه‌ها (با مس��ئوليت سازمان ملي استاندارد ايران)‬ ‫واگذار ش��د که با اعالم اين کارگروه‪ ،‬س��ازمان راهداري‬ ‫لو‌نقل جاده‌اي نس��بت به تعليق کارت هوش��مند‬ ‫و حم ‌‬ ‫رانن��دگان و جلوگيري از صدور صورت وضعيت براي اين‬ ‫اتوبوس‌ها اقدام کرده است‪.‬‬ ‫خب�ر خ�ودرو‪ -‬محس��ن رزم خواه عض��و انجمن‬ ‫قطعه‌س��ازان با بيان اين که صنعت قطعه سازي در ايران‬ ‫در حالت بالتکليفي اس��ت و اين وضعيت نبايد ادامه پيدا‬ ‫کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬صنعت قطعه س��ازي در ايران از نبود دانش‬ ‫فني‪ ،‬تجهيزات و ماش��ين آالت و فناوري پيشرفته و نيز‬ ‫نبود سرمايه کافي رنج مي‌برد که اين موضوع باعث توقف‬ ‫رش��د اين صنعت در کشور شده اس��ت‪ .‬وي اظهار کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه دولت معتقد است که اين صنعت و صنايع ديگر‬ ‫باي��د به خود تکي��ه کنند در حالي‌که دول��ت بايد فضا و‬ ‫منابعي را جهت ايجاد پيش��رفت صنعتي به سمت رقابت‬ ‫پذيري و توسعه فراهم کند‪.‬‬ ‫خبر خودرو‪-‬کارش��ناس صنعت خ��ودرو و عضو‬ ‫هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫وصول نش��دن مطالبات خودروس��ازان موجب فشار به‬ ‫مصرف‌کنندگان ش��ده اس��ت‪ .‬امراهلل امين��ي افزود‪ :‬در‬ ‫صورتي که ش��رکت‌هاي خودروس��از مطالب��ات معوقه‬ ‫را درياف��ت کنند مش��کل نقدينگي و فش��ار به مصرف‬ ‫کنن��دگان کمتر خواهد ش��د‪ .‬اين در حالي اس��ت که‬ ‫هم اکنون بس��ياري از ش��رکتهاي خودروس��از دريافت‬ ‫مطالب��ات را رها کرده و اين مس��ئله موجب فش��ار به‬ ‫متقاضيان ش��ده اس��ت‪ .‬وي همچنين بر ل��زوم تمرکز‬ ‫بيش��تر بر مديريت در حوزه خودروس��ازي کشور اشاره‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬مس��لما هر گونه عدم توج��ه و تمرکز بر‬ ‫مديري��ت در اين حوزه از صنعت بر روند توليد و قيمت‬ ‫توليدات خودروسازان تاثير منفي خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫‪29‬میلیون و ‪500‬هزار تومان‬ ‫‪ 2‬ایربگ‪ .‬داشبورد جدید‬ ‫پژو پارس سال‪ .‬یورو‪2 .4‬ایربگ‬ ‫‪ 37‬میلیون و ‪300‬هزار تومان‬ ‫داشبورد جدید‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪5‬‬ ‫‪37‬میلیون تومان‬ ‫رانا ‪LX‬‬ ‫‪32‬میلیون و‪ 100‬هزار تومان‬ ‫تندر ال ‪ 90‬ایران‌خودرو‬ ‫‪38‬میلیون و ‪ 300‬هزار تومان‬ ‫سایپا ‪SE 132‬‬ ‫‪19‬میلیون و ‪900‬هزار تومان‬ ‫سایپا ‪SE 111‬‬ ‫‪20‬میلیون و ‪ 800‬هزار تومان‬ ‫‹ ‹قیمت برخی خودروهای خارجی‬ ‫سوناتا‬ ‫‪ 140‬میلیون تومان‬ ‫توسان‬ ‫‪ 147‬میلیون تومان‬ ‫اسپورتج‬ ‫‪ 149‬میلیون تومان‬ ‫النترا‬ ‫‪ 112‬میلیون تومان‬ ‫اپتیما‬ ‫‪ 148‬میلیون تومان‬
‫معدن‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫آمار تولید واقعی نیست‬ ‫صادرات به شرط مازاد توليد‬ ‫تعرفه واردات پورشه و لودر برابر است‬ ‫‪11‬‬ ‫کامران وکيل‬ ‫عضو خانه معدن ایران‬ ‫اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در معادن را بررسي کرد‬ ‫سرمايه‌گذاري مبتني بر تخصص‬ ‫حامد شايگان‪ -‬گروه معدن‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سال‌جاري ‪ 215‬اولويت‬ ‫سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي معدني و صنعتي در ‪ 15‬گروه را اعالم کرده است‪ .‬در‬ ‫همين راستا بودجه صندوق توسعه ملي و بيمه معادن براي حمايت از سرمايه‌گذاران‬ ‫در بخش‌هاي معدني اضافه شده تا در جهت توسعه معادن و حمايت از سرمايه‌گذاران‬ ‫بخش خصوصي گام بردارند‪ ،‬اما نکته‌اي که کارشناسان معدني آن را هم‌جهت با‬ ‫حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نمي‌دانند‪ ،‬تعيين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري‬ ‫در ماده‌هاي معدني است‪ .‬در واقع آنها معتقدند‪ ،‬ما براي گسترش فعاليت‌هاي معدني‬ ‫بايد به اولويت سرمايه‌گذاران نيز توجه کنيم‪ ،‬چراکه دولت با توجه به نياز کشور به‬ ‫مواد معدني محدوده‌هاي معدني را رتبه‌بندي کرده است‪ ،‬اين در حالي است که بخش‬ ‫خصوصي براي ورود به عرصه معدنکاري به اولويت‌هاي خود همچون تخصص‪ ،‬بهره‌وري‬ ‫و‪ ...‬رجوع مي‌کند‪ .‬بنابراين براي رونق معادن نياز به حمايت از بخش خصوصي هم‌جهت‬ ‫با آزادگذاري آنها در انتخاب ماده معدني براي سرمايه‌گذاري است‪.‬‬ ‫در بخ��ش مع��ادن به تفکي��ک ‪ 4‬مورد‬ ‫اکتش��اف‪ 2 ،‬مورد استخراج و بهره‌برداري‬ ‫از ‪ 21‬گروه فلزي و ‪ 37‬مورد غيرفلز مورد‬ ‫تاکيد قرار گرفته که در بخش اکتش��اف؛‬ ‫سنگ آهن‪ ،‬سنگ‌هاي قيمتي و مواد اوليه‬ ‫آلومينيوم بيش��ترين اهمي��ت را دارند که‬ ‫متناسب با آن سرمايه‌گذاري در استخراج‬ ‫م��واد اولي��ه آلوميني��وم و س��نگ‌آهن‬ ‫ج��زو اولويت‌ه��اي حمايتي دول��ت قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫در بخش گروه فلزي توليد کنس��انتره‪،‬‬ ‫گندل��ه‪ ،‬کات��د و م��س و ‪ ...‬باالتري��ن‬ ‫جاي��گاه را به خود اختص��اص داده‌اند که‬ ‫نش��ان‌دهنده دورانديشي دولت در تامين‬ ‫خوراک طرح‌هاي فوالدي است‪ .‬در بخش‬ ‫کاني‌ه��اي غيرفل��زي نيز س��نگ پتاس‪،‬‬ ‫پوکه‌هاي معدني و ‪ ...‬در صدر س��اير مواد‬ ‫ق��رار دارند که به نظر مي‌رس��د بر مبناي‬ ‫ذخاي��ر و پيش‌بيني افزايش ني��از به اين‬ ‫مواد در راس��تاي توسعه صنعت ساخت و‬ ‫ساز اين رتبه‌بندي انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اولويت‌بندي براساس مزيت‬ ‫رئيس س��ازمان صنايع و‬ ‫مع��ادن اصفه��ان معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬ب��راي ج��ذب‬ ‫سرمايه‌گذار بايد اطالعات‬ ‫دقيق��ي از مح��دوده‪ ،‬ميزان م��اده‪ ،‬عمق‬ ‫ذخاي��ر و ميزان ان��رژي مورد ني��از براي‬ ‫بهره‌ب��رداري در اختيار س��رمايه‌گذار قرار‬ ‫گي��رد‪ .‬چراکه س��رمايه‌گذاران خارجي به‬ ‫دليل ورود به مع��ادن بزرگ مقياس تمام‬ ‫ظرفيت‌ها و هزينه‌ها را بررسي مي‌کنند‪.‬‬ ‫اس��رافيل احمدي��ه ب��ا بي��ان اينک��ه‬ ‫اولويت‌های معدني براساس مزيت و ميزان‬ ‫اکتش��افات تعيين شده است‪ ،‬مي‌افزايد‪ :‬با‬ ‫توج��ه ب��ه اطالع��ات موج��ود حاصل از‬ ‫اکتش��افات و براي ايج��اد ارزش‌افزوده در‬ ‫مواد معدني اين اولويت‌ها مش��خص شده‬ ‫اس��ت‪ .‬گرچه ممکن است اولويت‌ها به دو‬ ‫شکل مطرح شوند به گونه‌اي که دولت به‬ ‫س��رمايه‌گذار محدوده‌اي غني را پيشنهاد‬ ‫مي‌دهد اما نوع م��اده معدني و ذخاير آن‬ ‫مش��خص نيس��ت يا نوع ماده معدني در‬ ‫بخش خصوصي با توجه‬ ‫به شرايطي همچون‬ ‫تخصص و توانايي‬ ‫مالي پا در عرصه‬ ‫سرمايه‌گذاري معادن‬ ‫مي‌گذارد‪ .‬به همين دليل‬ ‫دولت با اعمال محدوديت‬ ‫در پرداخت يارانه‬ ‫توليد در واقع ميزان‬ ‫سرمايه‌گذاري بخش‬ ‫خصوصي را مي‌کاهد‬ ‫جغرافيايي خاص را معرفي مي‌کند‪.‬‬ ‫اين در حالي است که برخي کارشناسان‬ ‫معتقدند براي تش��ويق س��رمايه‌گذار بايد‬ ‫اطالع��ات دقيق��ي از مع��ادن در اختي��ار‬ ‫افراد قرار گيرد زيرا اکتش��اف همانند يک‬ ‫هندوانه در بسته اس��ت و احتمال اشتباه‬ ‫شدن پيش‌بيني‌ها در آن وجود دارد‪ .‬البته‬ ‫ناگفته نماند ک��ه دولت از طريق صندوق‬ ‫بيمه مع��ادن خطر پذيري س��رمايه‌گذار‬ ‫را کاه��ش مي‌دهد ت��ا در صورتي که فرد‬ ‫در اکتش��اف موفق نشد هزينه انجام شده‬ ‫را ب��ه ف��رد بازگرداند و درص��ورت نتيجه‬ ‫بخش بودن پس از بهره‌برداري قسط‌هاي‬ ‫صندوق بيمه را باز ستاند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمايه‌گذار متاثر از اولويت‌هاي‬ ‫اقتصادي خود است‬ ‫يحيي آل اس��حاق رئيس‬ ‫اتاق بازرگان��ي تهران در‬ ‫خصوص تاثير رتبه‌بندي‬ ‫در سرمايه‌گذاري معادن‬ ‫ب��ه صمت مي‌گويد‪ :‬مقوله رتبه‌بندي براي‬ ‫س��رمايه‌گذاري به چند دلي��ل نمي‌تواند‬ ‫کارآمد باش��د چرا ک��ه بخش خصوصي با‬ ‫توج��ه ب��ه ش��رايطي همچ��ون تخصص‪،‬‬ ‫تواناي��ي مال��ي خ��ود و ‪ ...‬پ��ا در عرص��ه‬ ‫سرمايه‌گذاري معادن مي‌گذارند‪ .‬به همين‬ ‫دلي��ل دول��ت ب��ا اعم��ال محدوديت در‬ ‫پرداخ��ت ياران��ه تولي��د در واق��ع ميزان‬ ‫س��رمايه‌گذاري بخ��ش خصوص��ي را‬ ‫مي‌کاهد‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به گس��تره وس��يع منابع‬ ‫معدني در ايران مي‌افزايد‪ :‬وقتي در کشور‬ ‫ما مواد معدني فراوان با مقادير زياد يافت‬ ‫مي‌شود چرا بايد سرمايه‌گذاري را محدود‬ ‫‹ ‹آزاد‌س�ازي محدوده‌ه�اي معدني‬ ‫بهترين مشوق سرمايه‌گذاري‬ ‫آل اس��حاق با بي��ان اينکه آزادس��ازي‬ ‫محدوده‌ه��اي در اختي��ار دولت مهمتر از‬ ‫اولويت‌بندي است‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬در جغرافياي‬ ‫گس��ترده ايران س��ازمان زمين شناسي با‬ ‫نقش��ه‌برداري تمام محدوده‌ها را مشخص‬ ‫کرده که اکنون در انحصار هس��تند از اين‬ ‫رو دولت با آزادس��ازي محدوده‌هاي قفل‬ ‫ش��ده به نوعي س��رمايه‌گذاران را تشويق‬ ‫کرده‌ اس��ت تا س��رمايه خود را در بخش‬ ‫معدن وارد کنند‪ .‬يحيي آل‌اسحاق با اشاره‬ ‫به منافع ملي کشور ادامه داد‪ :‬انحصار اين‬ ‫محدوده‌ها در راس��تاي منافع ملي نيست‪،‬‬ ‫چراک��ه با آزادس��ازي محدوده‌ه��ا‪ ،‬چرخ‬ ‫صنعت رون��ق خواه��د گرف��ت‪ .‬بنابراين‬ ‫بهترين راهکار توسعه اکتشاف و استخراج‬ ‫فعال کردن محدوده‌هاي معدني است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌ريزي تسهيل کننده دستيابي‬ ‫به چشم انداز‬ ‫ن��ادر قاض��ي پ��ور عضو‬ ‫کميس��يون صناي��ع و‬ ‫معادن مجل��س با نگاهي‬ ‫ب��ه چش��م ان��داز ‪1404‬‬ ‫عن��وان مي‌کن��د‪ :‬م��ا ب��راي توس��عه‬ ‫س��رمايه‌گذاري و ايجاد صناي��ع بايد مواد‬ ‫معدني در دس��ترس و انرژي مناس��ب را‬ ‫ج��زء اولويت‌ها قرار دهيم‪ .‬به همين دليل‬ ‫براي تعیین اولويت‌ها نيازمند طرح جامع‬ ‫س��رمايه‌گذاري هس��تيم ت��ا افق‌ه��اي‬ ‫پيش‌بيني ش��ده در چشم انداز ‪ 1404‬به‬ ‫دست آيد‪.‬‬ ‫اسرافيل احمديه رئيس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اصفهان ب��ا تاييد اين‬ ‫موض��وع اظهار کرد‪ :‬اين چش��م‌انداز تنها‬ ‫ب��ا برنامه‌ريزي‪ ،‬تس��هيل در حمل و نقل‬ ‫مع��ادن دوردس��ت و همچني��ن پرداخت‬ ‫يارانه انرژي به دست خواهد آمد‪.‬‬ ‫موض��وع ف��رار مالياتي و تخلف��ات مربوط به آن‬ ‫همچون دور زدن قان��ون‪ ،‬صدور فاکتور جعلي و ‪...‬‬ ‫در خري��د و فروش تنها به حوزه صنعت و معدن بر‬ ‫نمي‌گردد که س��ازمان مالياتي اين مسئله را براي‬ ‫شرکت‌هاي فوالدي مطرح مي‌کند بلکه ما در تمام‬ ‫ابعاد اقتصادي با پديده فرار مالياتي مواجه هستيم‪.‬‬ ‫اينک��ه هر از چندگاه��ي يک مس��ئول دولتي از‬ ‫سازمان‌هاي مالياتي يا بخش‌هاي نظارتي سخناني در‬ ‫محکوم کردن فرار مالياتي مطرح مي‌کند بيشتر حکم‬ ‫شعار به خود گرفته تا خط و مشي براي عمل‪ ،‬چراکه‬ ‫اگر دولت بخواهد نظارت و کنترل بر حوزه بازرگاني‬ ‫محصوالت صنعتي‪ ،‬معدني و ‪ ...‬را بيشتر کند مي‌تواند‬ ‫با طراحي کارت‌هايي براي خريد و فروش محصوالت‬ ‫همچون کارت س��وخت‪ ،‬جزئيات اطالعات مبادله و‬ ‫تجارت را زير نظر بگيرد‪ .‬مثال زماني که فرد از کارت‬ ‫س��وخت اس��تفاده مي‌کند اطالعاتي از اينکه فرد در‬ ‫کدام جايگاه س��وخت و چه مي��زان بنزين خريداري‬ ‫کرده در سيس��تم ذخيره مي‌ش��ود‪ .‬ح��ال در بحث‬ ‫کدهاي اقتص��ادي و خريد و فروش محصوالت ديگر‬ ‫چون فوالد ني��ز همين اقدامات را مي‌توان اجرا کرد‪.‬‬ ‫اينک��ه چرا دولت کارتي براي رديابي معامالت خريد‬ ‫و فروش طراحي نمي‌کند موضوعي مبهم نيست زيرا‬ ‫ب��ا نگاهي به فرار مالياتي ش��رکت‌ها پي خواهيم برد‬ ‫که بيشترين فرار مالياتي از سوي شرکت‌هاي دولتي‬ ‫ص��ورت مي‌گيرد و از مزاياي ديگ��ر نيز مانند زمين‬ ‫رايگان براي تاس��يس صنايع و ‪ ...‬استفاده مي‌کنند‪.‬‬ ‫بنابراين براي مرتفع س��اختن مشکل فرار مالياتي و‬ ‫بي‌انضباطي مالي بايد گام نخس��ت را از شرکت‌هاي‬ ‫دولتي يا ش��به دولتي آغاز کرد‪ .‬ب��ا اين حال مطرح‬ ‫کردن اين موضوع که ش��رکت‌هاي فوالدي در خريد‬ ‫و ف��روش خ��ود از کده��اي اقتصادي ش��رکت‌هاي‬ ‫ديگر اس��تفاده مي‌کنند يا در معام�لات با دالالن از‬ ‫فاکتورهايی استفاده مي‌کنند که پول در گردش آن‬ ‫از طريق بانک‌ها انجام نمي‌شود خيلي مسئله چالشي‬ ‫و بزرگي نيست زيرا کش��ور ما يک واردکننده فوالد‬ ‫اس��ت و فروش اين محصول در کش��ور زياد نيست‪.‬‬ ‫البت��ه به اي��ن نکته نيز بايد توجه ک��رد که صادرات‬ ‫مش��مول قان��ون معافيت مالياتي اس��ت و تنها براي‬ ‫خريد و فروش داخلي ماليات وضع مي‌شود‪ .‬به همين‬ ‫دلي��ل س��خن از ماليات فوالد ب��ه معامالت کوچک‬ ‫داخلي برمي‌گ��ردد‪ .‬در معامالت ف��والد و آهن‌آالت‬ ‫ش��رکت‌هايی چون نورد وج��ود دارد که وارد کننده‬ ‫ش��مش اس��ت و از آن محصوالتي با اشکال مختلف‬ ‫آهن��ي توليد و به بازار داخلي عرضه مي‌کند‪ .‬گروهي‬ ‫ديگ��ر از فعاالن اين حوزه‌ها ش��رکت‌هاي ذوب‌آهن‬ ‫هس��تند که ضايعات‌آه��ن را به ف��والد خام تبديل‬ ‫مي‌کنن��د‪ .‬تعداد اين ش��رکت‌ها خيلي زياد نيس��ت‬ ‫ک��ه خريد و ف��روش را نتوان کنترل ک��رد‪ .‬بنابراين‬ ‫ب��راي کاهش تخلف��ات مالياتي باي��د برنامه مدوني‬ ‫ن��ه تنها براي ش��رکت‌هاي فوالدي بلک��ه براي تمام‬ ‫توليدکنن��دگان دولتي و خصوص��ي که محصوالت‬ ‫مختلفي عرضه مي‌کنند اجرا ش��ود چراکه بيشترين‬ ‫فعاليت اقتصادي ايران از طريق ش��رکت‌هاي دولتي‬ ‫انجام مي‌ش��ود و راحت‌ت��ر مي‌توانند با اس��تفاده از‬ ‫شرايط و موقعيت سازماني تخلفات مالي کنند‪.‬‬ ‫معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو مطرح کرد‪:‬‬ ‫ساختفوالدسپيددشتتوسطمهندسانايراني‬ ‫گ�روه معدن‪ :‬مع��اون وزير و ريي��س هيات عامل‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازي معادن و صنايع معدني‬ ‫ايران اعالم كرد‪ :‬در س��اخت و تكمي��ل واحد احيای‬ ‫مس��تقيم طرح ف��والد سپيددش��ت‪ ،‬توليدكنندگان‬ ‫داخل��ي در بخش طراحي‪ ،‬س��اخت و اج��را به ميزان‬ ‫‪80‬درصد سهيم هستند‪.‬‬ ‫دكترمه��دي كرباس��يان گف��ت‪ :‬مهندس��ان ايراني‬ ‫توانمن��دي فن��ي‪ ،‬تخصص��ي و اجراي��ي الزم را براي‬ ‫زنجيره ف��والد در اختي��ار دارند به همي��ن دليل در‬ ‫اين بخ��ش قراردادهاي مربوط به س��اخت طرح‌های‬ ‫فوالد با طرف چيني‪ ،‬بخش اعظم كار به ش��ركت‌های‬ ‫ايراني محول شده است‪ .‬به گفته وي‪ ،‬ميزان پيشرفت‬ ‫فيزيكي واحد احياي مستقيم طرح فوالد سپيددشت‬ ‫ك��ه اخيرا مورد بازديد رييس جمهوري دكتر حس��ن‬ ‫به مواد خاصي بکنيم؟ گرچه دولت براي‬ ‫اولويت‌بندي ش��رايط کلي کش��ور را در‬ ‫نظر گرفته و مثال اعالم کرده براي توليد‬ ‫س��رب به مواد اوليه آن ني��از داريم پس‬ ‫توليد کنن��دگان اين م��اده از نظر يارانه‬ ‫نسبت به معادن ديگر در اولويت هستند‬ ‫حال اين ش��رايط ب��راي بخش خصوصي‬ ‫کاملاه جلوه ديگري دارد و فرد براس��اس‬ ‫ش��رايط س��ودآوري که ممکن اس��ت به‬ ‫دليل تخصص يا داش��تن صنايع تکميلي‬ ‫در م��اده معدني ديگري س��رمايه‌گذاري‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫کارت کد اقتصادي‬ ‫همچون کارت سوخت‪،‬‬ ‫راهکار فرار از ماليات‬ ‫روحاني قرار گرفته اكنون به حدود ‪ 81‬درصد رسيده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون وزي��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪ :‬طرح‬ ‫فوالد سپيددش��ت در اس��تان چهارمحال و بختياري‬ ‫يك��ي از طرح‌های ‪7‬گان��ه فوالد اس��تاني به ظرفيت‬ ‫س��االنه ‪ 800‬هزار تن و قابل افزايش تا ‪1‬ميليون تن‬ ‫است كه ميزان پيشرفت فيزيكي كل آن پروژه شامل‬ ‫بخش احيا و فوالد به حدود ‪ 55‬درصد رس��يده است‪.‬‬ ‫كرباسيان ادامه داد‪ :‬با راه اندازي واحد احياي مستقيم‬ ‫طرح فوالد سپيددش��ت براي حدود ‪ 250‬نفر اشتغال‬ ‫مستقيم و براي حدود ‪ 2500‬نفر اشتغال غيرمستقيم‬ ‫ايجاد خواهد ش��د و تاكنون ‪ 450‬ميليارد تومان براي‬ ‫آن هزينه شده اس��ت‪ .‬وي با بيان اينكه تاكنون براي‬ ‫‪ 5‬طرح اس��تاني فوالد گش��ايش اعتبار ش��ده اس��ت‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬با راه‌ان��دازي كل طرح‌ه��ای مذكور در‬ ‫مجم��وع حدود ‪7‬ميليون تن ب��ه ظرفيت توليد فوالد‬ ‫كش��ور افزوده خواهد شد‪ .‬وي با يادآوري اينكه اعتبار‬ ‫اس��نادي (‪ )L/C‬طرح فوالد سپيددشت آذرماه سال‬ ‫‪ 92‬با مشاركت ش��ركت ‪ MCC‬چين گشايش يافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اين طرح با مشاركت ‪ 65‬درصدي فوالد‬ ‫مباركه و ‪ 35‬درصدي ايميدرو تكميل خواهد شد‪ .‬اين‬ ‫طرح طبق تصميم‌گيري در س��فر رييس‌جمهوري به‬ ‫اس��تان چهارمحال و بختياري اتخاذ شد و تا پايان فاز‬ ‫‪ 2‬ظرفيت توليد در بخش احياي مس��تقيم ‪ 2‬ميليون‬ ‫تن‪ ،‬ذوب و ريخته‌گري ‪ 2‬ميليون تن‪ ،‬ورق ‪ 2‬ميليون‬ ‫تن و انواع ورق پوش��ش‌دار به ‪ 1/2‬ميليون تن خواهد‬ ‫رسيد‪.‬‬ ‫خام فروشی چرخه معیوب تولید‬ ‫گروه معدن‪ :‬مع��اون امور معادن و‬ ‫صنایع معدنی وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬چرخ��ه تولید در بخش‬ ‫مواد معدنی معیوب است و این چرخه‬ ‫ارزش‌افزوده ندارد‪.‬‬ ‫جعفر س��رقینی در پنجمین نشست‬ ‫ش��ورای اس��تانی گفت‌وگ��وی دولت‬ ‫و بخ��ش خصوص��ی در اس��تانداری‬ ‫کرمان افزود‪ :‬زنجیره تولید در کش��ور‬ ‫ما معیوب اس��ت؛ به‌طوری که س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ 23‬میلیون تن سنگ معدنی‬ ‫ص��ادر کردیم و اکنون ب��ا ‪8/5‬میلیون‬ ‫تن کمب��ود گندل��ه مواجه هس��تیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگ��ر کارخانه‌ها‬ ‫بخواهن��د ب��ا ظرفیت قاب��ل قبول کار‬ ‫کنند بای��د ‪8/5‬میلیون تن گندله وارد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫س��رقینی یادآور شد‪ :‬در مدت ‪ 3‬ماه‬ ‫همه شرکت‌های بزرگ بسیج شدند و‬ ‫توانس��تیم ‪1‬میلیون ت��ن گندله تولید‬ ‫کنی��م وی گفت‪ :‬ما خام‌فروش��ی را به‬ ‫گردن معدن��کار می‌اندازیم در صورتی‬ ‫که معدنکار مقصر نیس��ت و ما مقصر‬ ‫هستیم که نتوانسته‌ایم چرخه تولید را‬ ‫طوری طراحی کنیم که ارزش افزوده‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬فروختن مواد خام معدنی‬ ‫آسان ترین کار است زیرا اگر بخواهند‬ ‫کنس��انتره س��نگ آهن بفروشند باید‬ ‫الزاماتی را رعایت کنید و وقتی ببینند‬ ‫صرفه ندارد دنبال خام‌فروشی می‌روند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ 2/4 :‬میلیون تن ظرفیت‬ ‫کک‌س��ازی در اس��تان کرم��ان ب��ه‬ ‫بهره‌ب��رداری خواهد رس��ید اما معلوم‬ ‫نیس��ت که ما در کشور چقدر مصرف‬ ‫کک داری��م‪ .‬وی ب��ا ی��ادآوری اینکه‬ ‫عم��ده کک ایران در ذوب‌آهن مصرف‬ ‫می‌ش��ود اف��زود‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اینکه‬ ‫ذوب‌آهن کارخانه کک‌سازی دارد‪ ،‬این‬ ‫کک‌ها را چه کسی می‌خواهد بخرد‪.‬‬ ‫س��رقینی گفت‪ :‬قانون بودجه مکلف‬ ‫کرد سال گذش��ته ‪800‬میلیارد تومان‬ ‫از محل حقوق دولتی معادن به خزانه‬ ‫واریز ش��ود اما تمام پولی که به خزانه‬ ‫واریز کردیم ‪ 572‬میلیارد تومان بود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬امس��ال ‪1800‬‬ ‫میلی��ارد تومان درآم��د از معدن به ما‬ ‫تکلیف ش��ده و اما هی��چ عملی اتفاق‬ ‫نیفت��اده اس��ت به رق��م ‪ 800‬میلیارد‬ ‫تومان هم نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫س��رقینی ادام��ه داد‪ :‬در م��ورد‬ ‫زغال‌س��نگ به دلیل اینک��ه منابع در‬ ‫اختیار نداشتند‪ ،‬نتوانستند آماده‌سازی‬ ‫را انجام دهند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬دلیل این مش��کل این است که‬ ‫زغال‌سنگ یک مشتری دارد و آن هم‬ ‫ش��رکت ذوب‌آهن اصفهان است و این‬ ‫شرکت هم دچار مش��کالت اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قیم��ت زغ��ال را قدری‬ ‫افزایش داده‌ایم و امید اس��ت افزایش‬ ‫قیم��ت دیگری نیز بگیریم تا بتوان در‬ ‫این بخش کارها را پیش برد‪ .‬سرقینی‬ ‫گفت‪ :‬زغال‌س��نگ کرمان و جدا شدن‬ ‫آن از صندوق بازنشس��تگی در برنامه‬ ‫این وزارتخانه اس��ت و اگر یک شرکت‬ ‫توانمند وارد شود‪ ،‬می‌تواند کار اساسی‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ابطال مجوز معادن‬ ‫غیرفع��ال در ‪ 8‬م��اه گذش��ته افزود‪:‬‬ ‫افرادی معادن را گرفته اما کاری انجام‬ ‫نداده‌ان��د که در این مدت ‪ 150‬پروانه‬ ‫اکتشاف و بهره‌برداری باطل شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬کرمان یک اس��تان معدنی است‬ ‫و با آن که ‪ 7‬درصد معادن کش��ور در‬ ‫این استان واقع شده است اما به لحاظ‬ ‫تولید ‪ 20‬درصد تولی��دات معدنی در‬ ‫کرمان انجام می‌شود و به لحاظ ارزش‬ ‫افزوده ‪ 35‬درصد در این استان است‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫آغاز به کار بزرگ‌ترین مرک ‌ز آموزش‬ ‫تراشوتولیدسنگ‌هایقیمتی‬ ‫بزرگ‌ترین مرکز آموزش تراش و تولید س��نگ‌های‬ ‫قیمتی کش��ور زی��ر نظر بنی��اد توس��عه کارآفرینی و‬ ‫تعاون اس��تان تهران آغاز به کار کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪‌،‬‬ ‫کارآم��وزان ای��ن مرکز پ��س از ثبت‌ن��ام در یک دوره‬ ‫آموزش��ی ‪ 4‬ماهه‪ ،‬در کارگاه تراش و تولید سنگ‌های‬ ‫قیمتی کشور مش��غول به کار شده و بعد از پایان دوره‬ ‫آموزشی‪ ،‬مدرک بین‌المللی از سازمان فنی و حرفه‌ای‬ ‫برای آنها صادر می‌ش��ود‪ .‬حض��ور در این کالس‌های‬ ‫آموزش��ی برای ‪ 6‬س��اعت رایگان اس��ت تا کارآموزان‬ ‫ضمن آش��نایی با این هنر‪ -‬صنع��ت ارزیابی بهتری از‬ ‫این حرفه پردرآمد داش��ته باشند‪ ،‬همچنین با دریافت‬ ‫تس��هیالت بانکی با تنفس ‪ 6‬ماهه در پرداخت اقساط‪،‬‬ ‫یک دستگاه تراش کابوشن‪ ،‬کاروینگ و فست به همراه‬ ‫تمامی متعلق��ات و مواد اولیه در اختی��ار کارآفرینان‬ ‫قرا ‌ر می‌گیرد‪.‬‬ ‫کارگران سنگ‌آهن بافق‬ ‫اخراج نمی‌شوند‬ ‫معاون اقتصادی و مالی صندوق بازنشس��تگی فوالد‬ ‫ایران با اش��اره ب��ه اینکه دارایی ام��روز صندوق فوالد‬ ‫ب��االی ‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ‌گونه‬ ‫تعطیلی کار یا اخراج کارگر در دس��تور کار سنگ‌آهن‬ ‫بافق نیس��ت‪ .‬به گزارش ماین‌نیوز‪ ،‬نعمت‌اهلل شهبازی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صندوق فوالد امروز دارایی به روز شده‌اش‬ ‫باالی ‪ 16‬هزار میلیارد تومان اس��ت و چیزی نزدیک به‬ ‫همین عدد هم از دولت طلبکار است‪ .‬معاون اقتصادی‬ ‫و مال��ی صندوق بازنشس��تگی فوالد ای��ران‌افزود‪ :‬به‬ ‫هیچ عنوان در برنامه تدوین ش��ده و منشور ‪ 16‬بندی‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬تعطیلی کار یا اخ��راج کارگر نداریم و در‬ ‫مقابل طرح گس��ترش را در دس��تور کار قرار داده‌ایم‪.‬‬ ‫ی خاطرنش��ان ک��رد‪ 1500 :‬کارگ��ر جدید در‬ ‫شهباز ‌‬ ‫طرح‌های توس��عه‌ای که در این مع��دن در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ ،‬امسال مشغول به کار می‌شوند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۲۱‬درصدی صادرات‬ ‫سنگ‌آهن در ‪ 4‬ماهه ‪۹۳‬‬ ‫صادرات س��نگ‌آهن ایران در ‪4‬ماهه نخس��ت سال‬ ‫‪ 1393‬از نظر وزنی با کاهش ‪ 21/85‬درصدی نس��بت‬ ‫به مدت مشابه در سال قبل به بیش از ‪ 5‬میلیون و ‪203‬‬ ‫هزار تن رسید‪ .‬به گزارش ماین نیوز‪ ،‬براساس تازه‌ترین‬ ‫آمار گمرک ایران در ‪ 4‬ماهه ابتدایی سال‌جاری ارزش‬ ‫صادرات سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص‌آهن‬ ‫کمت��ر از ‪ 40‬درصد با افت ‪ 16/74‬درصدی نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه در س��ال ‪ 1392‬بالغ بر ‪ 349/7‬میلیون‬ ‫دالر ش��د‪ .‬ایران در مدت زمان مش��ابه در سال گذشته‬ ‫ح��دود ‪ 6‬میلیون و ‪ 658‬هزار تن س��نگ‌آهن به ارزش‬ ‫تقریب��ی ‪ 420‬میلیون دالر صادر کرده بود‪ .‬براس��اس‬ ‫آمار گمرک ایران قیمت متوس��ط هر کیلو سنگ‌آهن‬ ‫صادراتی در ‪4‬ماهه امسال معادل ‪ 0/1‬دالر بود که این‬ ‫عدد بر حس��ب تن به ‪ 100‬دالر می‌رس��د‪ .‬نکته جالب‬ ‫اینجاست که هم‌اکنون قیمت سنگ‌آهن در بازارهای‬ ‫جهانی بسیار کمتر از ‪ 100‬دالر بوده و مشخص نیست‬ ‫گمرک ایران براس��اس چه مبنایی متوسط قیمت هر‬ ‫کیل��و س��نگ‌آهن صادرات��ی را ‪ 100‬دالر اعالم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این شیوه محاسبه تاکنون بارها از سوی فعاالن‬ ‫صنعت س��نگ‌آهن مورد انتق��اد و اعتراض قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬س��نگ‌آهن در مدت زمان یادشده از نظر وزنی‬ ‫‪ 20‬درص��د و از نظر ارزش��ی ‪ 3/2‬درصد از کل صادرات‬ ‫غیرنفت��ی ای��ران را به خود اختص��اص داد‪ .‬همچنین‬ ‫س��نگ‌آهن در چهار ماهه نخست ‪ 1393‬در رده ششم‬ ‫فهرس��ت عمده‌ترین کاالهای صادرات غیرنفتی ایران‬ ‫جای گرفت‪ .‬اگرچه بدون احتساب محصوالت وابسته‬ ‫به نفت و گاز‪ ،‬س��نگ‌آهن در چهار ماهه امسال در صدر‬ ‫کااله��ای صادرات غیرنفتی کش��ورمان ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 95‬درصد از کل صادرات س��نگ‌آهن ایران به‬ ‫چین صادر می‌شود‪.‬‬ ‫سبزوار در حسرت صنایع‬ ‫تبدیلی مواد معدنی‬ ‫رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��بزوار‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این شهرس��تان قطب معدن در غرب خراسان رضوی‬ ‫است‪.‬‬ ‫عل��ی امید بخش‪ ،‬با بیان اینکه بیش از ‪ 86‬معدن در‬ ‫منطقه سبزوار شناسایی شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬میزان‬ ‫ذخی��ره این معادن بیش از ‪ 947‬میلیون منابع معدنی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه س��بزوار به لحاظ تعدد معادن‬ ‫در رتبه دوم اس��تان خراسان قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬کیفیت و‬ ‫تنوع مواد معدنی‪ ،‬س��بزوار را به یکی از شهرستان‌های‬ ‫مطرح و مس��تعد کشور تبدیل کرده است‪ .‬رییس اداره‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت س��بزوار با بی��ان اینکه نبود‬ ‫صنایع تبدیلی در شهرس��تان باعث فروخته شدن این‬ ‫منابع معدنی به صورت خام ش��ده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫خام فروش��ی مواد معدنی یکی از مهم‌ترین مشکالتی‬ ‫اس��ت که در این حوزه با آن روبه‌رو هستیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه جاذبه‌های معدنی فراوان در سبزوار آن را تبدیل‬ ‫به قطبی برای س��رمایه‌گذاری کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به‬ ‫دلیل نبود سرمایه‌گذار و صنایع تبدیلی در شهرستان‬ ‫س��االنه بیش از ‪ 2‬میلیون تن مواد معدنی از شهرستان‬ ‫خارج می‌شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گروه معدن‪ :‬در هفته‌های اخیر خبری مبنی‬ ‫بر افزایش ‪ 19‬درصدی تولید سرب و روی در‬ ‫‪ 3‬ماهه نخست س��ال‌جاری از سوی سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو) منتش��ر ش��د که براس��اس‬ ‫اعالم این سازمان ‪ 3‬شرکت معدنی (انگوران‪،‬‬ ‫مهدی‌آباد و نخلک) در خرداد امسال موفق به‬ ‫تولید ‪ 95‬هزار و ‪ 577‬تن ماده معدنی سرب و‬ ‫روی در کشور شدند‪.‬‬ ‫این مواد معدن��ی که کاربردهای زیادی در‬ ‫صنای��ع مختلفی همچون صنایع الکترونیک‪،‬‬ ‫گالوانیزاس��یون و مصارف س��اختمانی دارد‪،‬‬ ‫هم‌اکنون با در اختیار داشتن ‪ 3‬معدن بزرگ‬ ‫حدود ‪ 3‬درصد از ذخایر س��رب و روی جهان‬ ‫را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬در واقع در‬ ‫حالی مس��ئوالن معدنی افزایش ‪19‬درصدی‬ ‫تولید س��رب و روی را در کشور نوید داده‌اند‬ ‫ک��ه برخی از فعاالن این حوزه معتقدند‪ ،‬آمار‬ ‫ارائه‌ش��ده در برگیرنده میزان تولید س��رب و‬ ‫روی کش��ور نبوده و براساس میزان استخراج‬ ‫معادن س��رب و روی برآورد ش��ده است‪ .‬این‬ ‫کارشناس��ان می‌گویند‪ :‬در چن��د ماهه اخیر‬ ‫در بخش اس��تخراج ش��اهد افزای��ش تولید‬ ‫در معادن س��رب و روی کش��ور هستیم‪ ،‬این‬ ‫در حال��ی اس��ت که ب��ه دلیل کاه��ش عیار‬ ‫م��اده اس��تخراجی مع��ادن در کارخانه‌های‬ ‫تولیدکننده سرب و روی کاهش حجم تولید‬ ‫را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‹فعالیت کارخانه‌های فرآوری‬ ‫با نصف ظرفیت تولید‬ ‫س هیات‬ ‫عل��ی س��ه‌دهی ریی�� ‌‬ ‫انجمن صنفی معدنکاران سرب و‬ ‫روی در رابط��ه ب��ا افزایش ‪19‬‬ ‫درص��دی تولی��د س��رب و روی معدن��ی به‬ ‫می‌گوید‪ :‬در چند ماه گذش��ته به‬ ‫دلیل افت عیار در معادن شاهد افزایش حجم‬ ‫استخراج از سوی معدنکاران هستیم‪ .‬بنابراین‬ ‫در صورتی‌که میزان افزایش با احتساب حجم‬ ‫اس��تخراج ماده معدنی اعالم شده باشد‪ ،‬آمار‬ ‫اعالم‌ش��ده صحیح اس��ت ام��ا هم‌اکنون در‬ ‫کارخانه‌های تولید سرب و روی کشور آمار و‬ ‫گزارشات حاکی از فعالیت با کمتر از نیمی از‬ ‫ظرفی��ت خود به دلیلی افت عیار و نبود مواد‬ ‫اولیه دارد‪ ،‬به گون��ه‌ای که در برخی از موارد‬ ‫حتی ش��اهد تعطیل��ی برخ��ی از کارخانه‌ها‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی با عنوان اینک��ه در حال حاضر‬ ‫مع��دن انگوران مهم‌تری��ن تامین‌کننده مواد‬ ‫نگاه روز‬ ‫گزارش‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫از دالیل افزایش تولید سرب و روی‬ ‫آمار تولید واقعی نیست‬ ‫اولی��ه کارخانه‌ه��ا س��رب و روی محس��وب‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬ه��ر چند مع��ادن دیگری‬ ‫همچ��ون مهدی‌آب��اد و نخل��ک ب��ه فعالیت‬ ‫مش��غولند اما ظرفی��ت و عیار پایی��ن ماده‬ ‫اس��تخراجی ب��ه گونه‌ای اس��ت ک��ه قابلیت‬ ‫استفاده در کارخانه‌ها را ندارد‪.‬‬ ‫سه‌دهی در ادامه به قانون عوارض اکتشافی‬ ‫اش��اره وتصریح کرد‪ :‬به‌ط��ور کلی با تصویب‬ ‫این قانون دیگر انگیزه‌ای برای معدنکاران در‬ ‫جهت توسعه معادن سرب و روی باقی نمانده‬ ‫و مسیر س��رمایه‌گذاری در این بخش به‌کلی‬ ‫مسدود شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مع��ادن فل��زات غیرآهنی‬ ‫در جهان جزو معادن اس��تراتژیک ش��ناخته‬ ‫می‌ش��ود که در ای��ران نیز این‌گون��ه معادن‬ ‫ازجمله مس‪ ،‬سرب و روی‪ ،‬کرومیت‪ ،‬نقره و‪...‬‬ ‫به‌وفور وجود دارد‪.‬‬ ‫س��ه‌دهی تصریح کرد‪ :‬کشورهایی با ذخایر‬ ‫معدنی به مراتب کمتر از ایران‪ ،‬از درآمدهای‬ ‫بس��یار خوبی برخوردار هستند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ظرفیت باالی معادن کشور امکان‬ ‫افزای��ش درآم��د غیرنفتی کش��ور را فراهم‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود خاک عیار باال‬ ‫س کمیته‬ ‫حسن حسینقلی ریی ‌‬ ‫س��رب و روی خانه معدن ایران‬ ‫درخص��وص افزای��ش تولید ‪19‬‬ ‫درصدی س��رب و روی کشور گفت‪ :‬در تولید‬ ‫م��واد معدنی بیش��ترین نکت��ه‌ای را که باید‬ ‫مدنظر قرار دارد‪ ،‬این اس��ت که تناژ تولید با‬ ‫عیار تولید تفاوت‌های زی��ادی دارند‪ ،‬چراکه‬ ‫این امکان وجود دارد تناژ ماده اس��تخراجی‬ ‫ب��اال بوده ولی به علت پایین بودن عیار خاک‬ ‫می��زان ماده معدن��ی تولید ش��ده به‌صورت‬ ‫کنسانتره کاهش یابد‪ .‬وی تولید ‪ 19‬درصدی‬ ‫س��رب و روی را به معدن نخلک نسبت داد و‬ ‫افزود‪ :‬این می��زان تولید تنها مختص به یک‬ ‫مرحله از تولید نبوده‪ ،‬بلکه این افزایش تولید‬ ‫در تمامی مراحل اس��تخراج‪ ،‬ذوب و فرآوری‬ ‫محصول رقم خورده است‪.‬حسینقلی یکی از‬ ‫مش��کالت اصلی در صنعت س��رب و روی را‬ ‫نب��ود خاک عیار باال برای تامی��ن مواد اولیه‬ ‫تولید کارخانه‌ها اع�لام کرد و گفت‪ :‬به علت‬ ‫کمب��ود خاک در معدن انگ��وران که یکی از‬ ‫تامین‌کنندگان اصلی م��اده اولیه کارخانه‌ها‬ ‫محسوب می‌شود‪ ،‬در حال حاضر کارخانه‌های‬ ‫تولید س��رب و روی با ظرفی��ت ‪35‬درصدی‬ ‫خود در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی ظرفیت کارخانه‌های تولید شمش روی‬ ‫در کشور را ‪420‬هزار تن در سال عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬در س��ال گذشته حدود ‪150‬هزار تن‬ ‫تحقيقات‪ ،‬حلقه مفقوده بخش معدن‬ ‫جهانگير يداللهي فارسي‬ ‫استاد دانشگاه معدن‬ ‫اتفاق معدن زغال‌سنگ کياسر بار ديگر ما را به اين نکته‬ ‫رهنمون کرد که حلقه مفقوده‌اي در چرخه استخراج مواد‬ ‫کاني از دل زمين وجود دارد؛ حلقه مفقوده‌اي که سال‌هاست نه‌تنها در ايران‪،‬‬ ‫بلکه در ديگر کشورهاي در حال توسعه‪ ،‬جان انسان‌ها را قرباني مي‌کند‪.‬‬ ‫اين حلقه مفقوده‪ ،‬عدم توجه به اس��تانداردهاي تجهيزات و نظارت بر بخش‬ ‫بهره‌برداري معادن اس��ت‪ .‬تجهيزات استاندارد معادن در ايمني کارگران نکته‬ ‫مهمي است که بيشتر به دليل هزينه‌بر بودن چندان جدي گرفته نمي‌شود‪.‬‬ ‫البت��ه اس��تانداردهاي الزم در معادن اي��ران به کار گرفته مي‌ش��ود‌‪ ،‬اما در‬ ‫کش��ورهاي در حال توس��عه به دليل موانع س��رمايه‌گذاري برخي مش��کالت‬ ‫گريزناپذير براي اين بخش به وجود مي‌آيد‪.‬‬ ‫اينکه تجهيزات معادن در دنيا چگونه است و ما تا چه حد به اين استانداردها‬ ‫نزديکيم به اين بس��تگي دارد ک��ه نقش معادن در اقتصاد کش��ور تا چه حد‬ ‫پررنگ ديده ش��ده‪ .‬به ديگر کالم پيش��رفت معادن در دنيا به نقش معادن و‬ ‫محصوالت آن در اقتصاد آن کش��ور برمي‌گردد‪ .‬در کش��ورهايي که اين نقش‬ ‫بس��يار پررنگ است‌‪ ،‬بخش��ي از درآمد ملي به واسطه اس��تخراج مواد معدني‬ ‫تامين مي‌شود و در نتيجه سرمايه‌گذاري بيشتري در اين بخش انجام مي‌گيرد‬ ‫و از تجهيزات پيش��رفته‌تري سود مي‌برند چون در اين بخش هزينه بيشتري‬ ‫مي‌کنند‪.‬‬ ‫در اين مورد اس��تفاده از آخرين ابزار پيش��رفته و دقيق الکترونيکي و انجام‬ ‫برخ��ي کارها و رعاي��ت برخي نکات کاري که در نتيجه تحقيقات مس��تمر و‬ ‫طوالني و البته هزينه بر است به کمک اين کشورها آمده و استاندارد و سطح‬ ‫کاري آنها را در معادن چند پله باالتر برده است‪ .‬اين روش رايج در کشورهاي‬ ‫توسعه يافته و در حال توسعه است‪.‬‬ ‫طبيعي است در کشوري که به داليل مختلف‪ ،‬سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي‬ ‫مختلف بهره‌برداري از معادن دچار وقفه و رکود شود‪ ،‬وجود مشکالت گريزناپذير‬ ‫است‪ .‬ضمن اينکه در کشورهايي مثل ايران که اقتصاد تک قطبي دارند به شکل‬ ‫طبیعی توجه به بخش‌هاي ديگري غير از نفت و فرآورده‌هاي آن مورد غفلت‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫البته صحيح‌تر اس��ت که بگوييم تجهيزات خوب مستلزم تحقيقات خوب و‬ ‫بايس��ته است‪ .‬بررسي شرايط آب و هوايي‪ ،‬شرايط عمق زمين‪ ،‬ماهيت معادن‬ ‫و‪ ...‬يک امر ضروري در تحقيق و س��پس انجام عمليات توس��عه معادن است‪.‬‬ ‫رقم‌هايي که در اين‌گونه تحقيقات صرف مي‌ش��ود در دنيا بسيار باالست و در‬ ‫کشور ما به همين دليل توجه چنداني به امر تحقيقات نمي‌شود در حالي که‬ ‫انجام تحقيقات و لزوم سرمايه‌گذاري در اين بخش در تمام دنيا نهادينه شده‬ ‫و آن را به عنوان يک اصل انفکاک‌ناپذير از بهره‌برداري از معادن پذيرفته‌اند‪.‬‬ ‫تحقيقات نيز در دانش��گاه‌ها توليد مي‌شوند و بايد اذعان کردکه کشور ما در‬ ‫اين زمينه داراي اس��تعدادهاي فراواني اس��ت که توان ورود به تمامي مباحث‬ ‫علم��ي و توليد تحقيق��ات کاربردي را دارند‪ .‬اما س��ازمان‌هاي دولتي و بخش‬ ‫خصوصي فعالي در اين بخش نداشته و به دليل ياد شده‌‪،‬اين سازمان‌ها ترجيح‬ ‫مي‌دهند هزينه‌هاي خود را کم کنند و متاسفانه بخش تحقيقات اولين بخشي‬ ‫است که تحت تاثير اين کمبود سرمايه قرار گرفته و حذف مي‌شوند‪ .‬بنابراين‬ ‫تا سفارش دهنده‌اي نباشد تحقيقي هم در کار نيست‪.‬‬ ‫البته سازمان‌هايي وجود دارند که عمدتا دولتي بوده و تحقيقات خود را به‬ ‫دانشگاه‌ها سفارش مي‌دهند که در اين خصوص موضوع تحقيق‪ ،‬خرد شده و‬ ‫به صورت موضوعات بسيار کوچک بين دانشجويان تقسيم مي‌شود و در نهايت‬ ‫يکي از اس��اتيد به عنوان مس��ئول تلفيق تحقيق‪ ،‬نتيجه‌گيري و نهايي‌سازي‬ ‫تحقيق را انجام مي‌دهد و آن را کاربردي مي‌سازد‪.‬‬ ‫اي��ن نکته نيز قابل توجه اس��ت که تحقيق يک امر پويا به ش��مار مي‌رود و‬ ‫نبايد به يک تحقيق بس��نده گردد بلکه اين تحقيقات اس��ت که بايد مثل يک‬ ‫موجود زنده رش��د کند و به روز ش��ود و متوقف نگردد و جزئي از روندهاي‬ ‫توسعه محسوب شود‪.‬‬ ‫اين تحقيقات مي‌تواند منجر به س��اخت و اختراع روبات‌هايي ش��ود که در‬ ‫ش��رايط پر خطر‪ ،‬مانند دماهاي غيرعادي يا امکان ريزش کوه يا ديواره معدن‬ ‫يا گازهاي س��مي به جاي انسان‌ها به کار برده شوند‪ .‬اين روبات‌ها گاه در حد‬ ‫و اندازه يک ميکروالکترونيک مي‌تواند باش��د و بايد بگوييم کش��ور ما در اين‬ ‫زمينه داراي پتانسيل بااليي است و ساخت روبات از عاليق بسياري از جوانان‬ ‫و نوجوانان ما محس��وب مي‌شود با اين حال سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در‬ ‫اين بخش بس��يار ناچيز بوده است و شرکت‌هاي فعال در زمينه معادن نيز در‬ ‫اين زمينه س��رمايه‌گذاري نمي‌کنند و از اين دانش بالقوه سود نمي‌برند‪ .‬شايد‬ ‫بخش��ي از اين اتفاق به اين دليل باش��د که مواد معدني در بس��ياري از موارد‬ ‫بازار خوبي ندارند‪.‬‬ ‫ب��ا اين حال اي��ن دليل و توجيه خوبي به ش��مار نمي‌رود‪ ،‬چ��را که تمامي‬ ‫کش��ورهاي پيش��رفته دني��ا در اي��ن زمينه س��ال‌هاي طوالن��ي کار کرده و‬ ‫سرمايه‌گذاري کرده‌اند و رسيدن به اين نقطه‌‪ ،‬براي کشورهاي در حال توسعه‬ ‫اتفاقي نيست که يک شبه رخ دهد‪.‬‬ ‫اميدوارم با رونق گرفتن اقتصاد کش��ور‪ ،‬زيرساخت بخش معادن بهبود پيدا‬ ‫کند و منجر به انباش��ت دانش و س��رمايه ش��ود و با رونق اقتصادي‪ ،‬بازار نيز‬ ‫رقابتي‌تر ش��ده و امکان س��رمايه‌گذاري در بخش تحقيقات ميسر گردد‪ .‬اين‬ ‫آرزوي دور از ذهني نيست فقط به صرف کردن فعل توانستن نياز داريم‪.‬‬ ‫از ظرفیت موجود کارخانه‌های تولید صورت‬ ‫گرفت که ‪‌35‬درص��د از ظرفیت اصلی تولید‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫دبیر کمیته سرب و روی خانه معدن ایران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر کارخانه‌های تولید فلز روی‬ ‫و بخش��ی از کارخانه‌های فلوتاسیون سرب و‬ ‫روی قبال با خاک کم‌عیار ‪15‬درصد به تولید‬ ‫مشغول بوده‌اند‪ ،‬هم‌اکنون با خاک عیار ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 12‬درصدی در حال فعالیت‌هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به نبود کارخانه تولید‬ ‫ش��مش س��رب در ایران اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر تنها کارخانه‌ای که به تولید ش��مش‬ ‫سرب در کشور مشغول بود به علت مشکالت‬ ‫محیط‌زیستی از سوی دولت تعطیل شد که‬ ‫اکنون کارخانه‌ای که کنس��انتره س��رب را به‬ ‫ش��مش تبدیل کند‪ ،‬نیست‪.‬حسینقلی بخش‬ ‫دیگ��ر تولید س��رب در کش��ور را مربوط به‬ ‫بازیافت باتری‌ها دانست و گفت‪ :‬بخش اعظم‬ ‫تولید سرب ثانویه از بازیافت باتری‌ها صورت‬ ‫گرفته که ب��ه نوعی از هدر رفت��ن این ماده‬ ‫معدنی ارزشمند جلوگیری می‌شود‪.‬‬ ‫س کمیت��ه س��رب و روی خانه معدن‬ ‫ریی ‌‬ ‫ایران تولید کنس��انتره سرب کش��ور را بالغ‬ ‫بر ‪50‬هزار تن در س��ال اعالم ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫کنس��انتره س��رب تولی��د ش��ده در داخ��ل‬ ‫کش��ور هیچ مصرف‌کننده‌ای نداش��ته و باید‬ ‫صادر شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت نباید برای صادرات‬ ‫این ماده معدنی عوارض در نظر بگیرد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬دولت با تفکر اینکه این محصوالت مواد‬ ‫خام هس��تند‪ ،‬در نظر دارد عوارضی را برای‬ ‫صادرات آنها اتخاذ کند‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که نبای��د بدون توج��ه به فرآین��د تولید و‬ ‫مراحل فرآوری ماده معدنی آن را ماده خام‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫حس��ینقلی تصری��ح ک��رد‪ :‬ت��ا زمانی که‬ ‫بسترهای الزم برای ایجاد واحدهای فرآوری‬ ‫محصول فراهم نشود‪ ،‬چگونه می‌توان از این‬ ‫مواد به اصط�لاح خام در صنایع کاربردی و‬ ‫تبدیلی اس��تفاده کرد ک��ه در صورت فراهم‬ ‫بودن ش��رایط تولید و ف��روش در بازارهای‬ ‫داخل��ی هی��چ دلیلی ب��رای ص��ادرات این‬ ‫محصوالت به‌صورت خام وج��ود ندارد‪.‬دبیر‬ ‫سرب و روی خانه معدن ایران خواستار شد‪:‬‬ ‫انتظ��ار ما از دولت این اس��ت ک��ه از تولید‪،‬‬ ‫اشتغال و صادرات به نحو ممکن حمایت و از‬ ‫بستن عوارض و ایجاد مانع خودداری کند‪.‬‬ ‫جوابیه و اصالح‬ ‫فاينانس فوال ‌د‬ ‫چيني‌ها را گرم کرد‬ ‫در روزنامه روز شنبه ‪ 15‬مرداد ماه در صفحه ‪27‬‬ ‫گزارشي با عنوان« فاينانس فوالد‌‪ ،‬چيني‌ها را گرم‬ ‫کرد » منتشر شد که در آن با آقاي عليرضا بنکدار‬ ‫مدي��ر صنايع معدنی ايميدرو گفت و گويي صورت‬ ‫گرفته بود‌‪ .‬اين در حاليست که مدير صنايع معدني‬ ‫ايميدرو در يادداشتي که به روزنامه ارسال کرده اند‬ ‫نسبت به تغيير گفته‌هاي خود در گزارش ياد شده‬ ‫نکاتي را گوش��زد کرده و معتقدند گفته هایشان از‬ ‫سوی خبرنگار تغییر یافته است‪.‬البته ممکن است‬ ‫در زمین��ه نگارش در برخی از موارد تغییراتی را به‬ ‫لحاظ حرفه ای شاهد باشیم اما سیاست روزنامه بر‬ ‫اصل انتشار ش��فاف اطالعات قرار گرفته‪ ،‬بنابراین‬ ‫اصل توضيح ارسالي منتشر مي‌گردد اميد است که‬ ‫بتوانيم در راه اطالع رساني شفاف گام برداريم‪.‬‬ ‫‪ -1‬ذکر مطلب«باوجود ش��رايط تحريمي و افزايش‬ ‫تعامالت بين‌المللي مش��کالت بانک��ي موجود باعث‬ ‫ش��ده تا دوستان چش��م بادامي در دو دولت گذشته‬ ‫همچنان يکه تاز در صنايع کشور باقي بمانند‪ ».‬کذب‬ ‫بوده و هيچ اشاره اي به اين موضوع نشده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬ذکر اين نکته «که متاسفانه برخي از طرح‌ها‬ ‫تنها ‪ 20‬درصد پيش��رفت فيزيکي داشته» اشتباه‬ ‫درج گرديده و مصاحبه شونده اينگونه مطرح کرده‬ ‫ک��ه «به‌عنوان مثال طرح چه��ار محال و بختياري‬ ‫تنها ح��دود ‪ 20‬درصد از فاينانس چين اس��تفاده‬ ‫مي‌نمايد»‪.‬‬ ‫‪ -3‬ذکر اين نکته«که تامين اعتبار شرکت چيني‬ ‫ام اس س��ي از راه تجهيزات م��ورد نياز طرح‌هاي‬ ‫فوالدي انجام مي‌گيرد» نادرس��ت بوده زيرا تامين‬ ‫اعتبار ي��ک موضوع مالي اس��ت و تهيه تجهيزات‬ ‫بحث ديگري بوده و ارتباطي با هم ندارند‪.‬‬ ‫‪ -4‬در توضيح اينکه چرا ش��رکت چيني ام سي‬ ‫س��ي طرف قرارداد قرار گرفت‪ .‬اين توضيح نيامده‬ ‫اس��ت که اين شرکت يک ش��رکت دولتي چيني‬ ‫است و با توجه به اينکه فاينانس نيز از طريق دولت‬ ‫چين انجام گرفته لذا اين تنها گزينه روي ميز براي‬ ‫انتخاب بود‪.‬‬
‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مادراني که نان مي‌دهند‬ ‫کپسول‌های بی‌خطر در جاده‌ها‬ ‫این عروس‌‌های گران‌قیمت که در خیابان‌ها می‌تازند!‬ ‫بررسی وضعیت بحران کم‌آبی در ایران‬ ‫هشدار‪ ،‬فاجعه‌ای دیگر در راه است!‬ ‫فرشته طوسی‪ -‬گروه گزارش‪ :‬بحران برای ایران‬ ‫تمامی ندارد‪ ،‬این بار این کم‌آبی اس��ت که گریبانگیر‬ ‫کش��ور شده است‪ ،‬بحرانی که در چند ماه اخیر به اوج‬ ‫خود رسیده و در مرحله هشدار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال به نظر می‌رس��د ک��ه م��ردم در این‬ ‫م��ورد بی‌خبرن��د و متوج��ه عمق این فاجع��ه پنهان‬ ‫هنوز نش��ده‌اند‪ ،‬فاجعه‌ای که در حال گس��ترش پیدا‬ ‫کردن اس��ت و ت��ا چندی دیگر زندگ��ی روزمره مردم‬ ‫را مختل خواهد کرد‪ .‬صداوس��یما به نظر نمی‌رسد که‬ ‫تمایل چندان��ی برای آگاه کردن مردم از این وضعیت‬ ‫داش��ته باشد و با رسیدن اواس��ط مردادماه و رسیدن‬ ‫ب��ه قله گرما‪ ،‬مصرف روزانه مردم هم بس��یار بیش��تر‬ ‫از قبل ش��ده اس��ت‪ .‬با اینکه بس��یاری از کارشناسان‬ ‫اع�لام می‌کنند یک��ی از علل مهم کم‌آبی در کش��ور‬ ‫سیس��تم‌های نادرست آبیاری در کش��اورزی است اما‬ ‫همچنان جمله قدیم��ی «صرفه‌جویی کردن در آب»‬ ‫و البته عمل کردن به آن‪ ،‬کارس��از است‪ .‬همین دیروز‬ ‫بود که اعالم ش��د به زودی آب مشترکان پرمصرف در‬ ‫تهران و اصفهان قطع می‌ش��ود ت��ا به مناطقی که آب‬ ‫بیشتر احتیاج دارند‪.‬‬ ‫این قصه تازه آغاز نشده است‪ ،‬ازچند ماه پیش اعالم‬ ‫ش��ده بود که بیش از ‪ 500‬ش��هر کش��ور دچار تنش‬ ‫آبی هس��تند و جیره‌بندی آب در بعضی از ش��هرها از‬ ‫جمله کرج آغاز ش��ده اس��ت‪ .‬تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫همدان و اراک از جمله استان‌هایی بودند که به شدت‬ ‫با این معضل درگیر شده و بار‌ها همه راجع به آینده‌ای‬ ‫نزدیک هش��دار داده بودند‪ ،‬اما حاال بعد از گذش��ت ‪3‬‬ ‫ماه از اخطار بعضی از مسئوالن در این رابطه‪ ،‬وضعیت‬ ‫نه‌تنها تغییری نکرده اس��ت که بدتر هم شده و به نظر‬ ‫می‌رس��د تال‌ش‌ها برای رفع این بحران تاکنون به ثمر‬ ‫ننشسته است‪.‬‬ ‫در دومی��ن نشس��ت ش��ورای پدافن��د غیرعام��ل‪،‬‬ ‫مدیرعامل آبفای تهران هم این وضعیت را تشریح کرد‬ ‫و ب��ه وضعیت ‪ 2‬س��د الر و لتیان به‌عنوان بزرگترین و‬ ‫دیدگاه‬ ‫کنترل بحران‬ ‫با ‪25‬درصد‬ ‫صرفه‌جویی در آب‬ ‫احسان خطایی‬ ‫فعال محیط‌زیست‬ ‫مسئله محیط زیس��تی نه‌تنها مسئله‌ای منطقه‌ای و‬ ‫کشوری بلکه مس��ئله‌ای بین‌المللی محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫در ‪ 100‬سال اخیر با صنعتی شدن جوامع‪ ،‬آسیب‌های‬ ‫محیط زیستی نیز رش��د روزافزونی پیدا کرد‪ .‬با آسیب‬ ‫دیدن الی��ه اوزون‪ ،‬برهم ریختن ش��رایط آب و هوایی‬ ‫و منطق��ه‌ای و از بین رفتن اقلیم‌ه��ای گوناگون باعث‬ ‫ش��د‪ ،‬بحران‌های محیط زیس��تی از مرزهای منطقه‌ای‬ ‫بگذرد و به معضلی جهانی تبدیل شود‪ .‬ایران و منطقه‬ ‫خاورمیانه به‌دلیل قرار گرفتن در مدار راس‌السرطان با‬ ‫کمبود بارندگی روبه‌رو بوده است‪ .‬ایرانیان برای مقابله با‬ ‫این راه حل قنات را کشف کردند و توانستند در برخی‬ ‫مناطق مش��کل کم‌آبی را حل کنند‪ .‬در سال‌های اخیر‬ ‫مشکالت زیست‌محیطی کشور ما پررنگ تر از پیش به‬ ‫چش��م می‌آید‪ ،‬که می‌توان علت آن را در سیاست‌های‬ ‫نامطلوبی که در چند سال گذشته اتخاذ شده‪ ،‬پیدا کرد‪.‬‬ ‫در تاریخ کشور ما به علت‌های گوناگون هیچ گاه به‌طور‬ ‫جدی به سیاس��ت‌های کالن اقتصادی توجهی نش��ده‬ ‫است‪ .‬همچنین در کشور ما به علت وجود نفت تالشی‬ ‫مصرانه برای استفاده از دیگر منابع انرژی صورت نگرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬نفت به علت ارزان بودن در کشور ما سبب شده‬ ‫که به عن��وان منبع اصلی انرژی باش��د در حالی که با‬ ‫توجه به ش��رایط محیطی کشور مانند آفتاب‌گیر بودن‬ ‫آن می‌توان به راحتی از انرژی خورش��یدی برای تامین‬ ‫س��وخت‌های گوناگون اس��تفاده کرد‪ .‬در کشور ترکیه‬ ‫به علت قیمت باالی س��وخت سیاس��ت‌های بسیاری‬ ‫برای اس��تفاده از دیگر منابع طبیعی پیش گرفته شده‬ ‫و ب��ه علت اینکه مردم باید هزینه‌ه��ای زیادی را برای‬ ‫سوخت‌های فس��یلی پرداخت کنند س��بب پایه‌ریزی‬ ‫شدن الگوی مصرف درست و صرفه‌جویانه در این کشور‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در کشور ما فرهنگ‌س��ازی عمیقی برای‬ ‫مصرف صورت نگرفته است و همین مسئله باعث شده‬ ‫که امروزه با مشکالتی مانند کمبود آب و حتی بی‌آبی‬ ‫مواجه ش��ویم‪ .‬اکنون با بحران کم‌آبی مواجه شده‌ایم و‬ ‫تنها می‌توان با صرفه‌جویی در مصارف خانگی و هشدار‬ ‫دادن به دیگران این بحران را کنترل کرد‪ .‬با بررسی‌های‬ ‫انجام ش��ده اگر هر فرد در مصارف آب خود ‪ 25‬درصد‬ ‫صرفه‌جویی کند می‌توان��د در کنترل این بحران نقش‬ ‫مهمی داشته باشد‪.‬‬ ‫اصلی‌ترین منبع تهران اشاره کرد‪.‬‬ ‫محمد پرورش در این‌باره گفت‪ :‬هر سال با همكاری‬ ‫سازمان آب منطقه‌ای از سد الر آب را به لتیان انتقال‬ ‫می‌دادیم‪ ،‬اما امسال به‌دلیل كمبود آب با مشكالتی در‬ ‫این زمینه روبه‌رو شدیم‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش‌های موج��ود نیاز آب��ی تهران در‬ ‫س��ال‌جاری ‪1‬میلیارد و ‪ ۳۵‬میلیون متر مکعب برآورد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بر اس��اس گزارش آبفا‪ ،‬از ابتدای امسال‬ ‫حدود یک‌س��وم این میزان آب تولید ش��ده و باوجود‬ ‫برداش��ت کمتر‪ ،‬ذخیره س��دهای الر و لتیان به ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون متر مکعب نمی‌رسد‪.‬‬ ‫به همین علت هم مدیرعامل آبفا اعالم کرد تا پایان‬ ‫شهریور بیش��تر امکان برداشت از سدهای لتیان و الر‬ ‫وج��ود ندارد و این به این معناس��ت که تهران‪ ،‬تنها تا‬ ‫‪ 40‬روز دیگر آب دارد‪.‬‬ ‫این وضعیت نه‌تنها برای س��دهای تهران ایجاد شده‬ ‫اس��ت که از جای‌جای ایران هم خبر‌هایی می‌رسد از‬ ‫کمبود آب در پش��ت سدها‪ ،‬س��د طالقان که عالوه بر‬ ‫ته��ران‪ ،‬آب کرج و قزوین را هم تامین می‌کند‪ ،‬میزان‬ ‫ذخایرش به نصف کاهش پیدا کرده و به خاطر همین‬ ‫موضوع تهیه آب شرب در این منطقه با مشکل مواجه‬ ‫ش��ده است‪ .‬روس��تا‌های تاکستان در ش��رایط سختی‬ ‫به دلیل کم‌آبی بس��ر می‌برند و براس��اس گزارش‌های‬ ‫موجود‪ ،‬مردم شهرس��تان آبیک در وضعیت نامناسب‬ ‫بهداشتی گرفتار شده‌اند‪.‬‬ ‫خوزس��تان هم از این قاعده مس��تثنا نیس��ت‪ ،‬این‬ ‫اس��تان که دارای س��دها و نیروگاه‌های گوناگونی اعم‬ ‫از دز‪ ،‬کارون‪ ،‬کرخه‪ ،‬مارون‪ ،‬گتوند و ده‌ها سد کوچک‬ ‫و دیگر سازه‌های آبی و شبکه‌های مدرن برای آبیاری‬ ‫است‪ ،‬به شدت از کم‌آبی رنج می‌برد‪ ،‬حاال این را اضافه‬ ‫کنیم به کیفیت نامناس��ب آب در این مناطق که جان‬ ‫شهروندان را به خطر می‌اندازد‪ ،‬اما مردم ناچارند که به‬ ‫این وضعیت تن بدهند و در این شرایط زندگی کنند‪.‬‬ ‫€ €مردم چه می‌گویند‬ ‫محمد خدایی‪ ،‬دانش��جوی دانش��گاه شهید چمران‬ ‫اهواز است‪ ،‬او از آب گل‌آلودی می‌گوید که با باز شدن‬ ‫شیر آب تا چند ثانیه ادامه دارد‪ :‬وقتی که برای درس‬ ‫خواندن به اهواز آمده بودم و شیر آب را باز کردم‪ ،‬فکر‬ ‫ک��ردم حتما اختاللی در لوله‌ه��ای آب پدید آمده‪ ،‬اما‬ ‫بعدها متوجه ش��دم مردم خوزستان سال‌هاست که به‬ ‫این شرایط عادت کرده‌اند‪.‬‬ ‫او در ادام��ه می‌گوید‪ :‬حاال دسترس��ی به همین آب‬ ‫بی‌کیفیت هم با مش��کل جدی مواجه شده و با توجه‬ ‫به اینکه بارش باران امس��ال حتی از س��ال گذش��ته‬ ‫هم کمتر ش��ده اس��ت‪ ،‬به نظر نمی‌رس��د ک��ه آینده‬ ‫امیدوارکننده‌ای در راه باشد‪.‬‬ ‫محمد که س��ال آخر دوران دانش��جویی خود را در‬ ‫اهواز س��پری می‌کن��د‪ ،‬نمی‌تواند ناراحت��ی خود را از‬ ‫بالیی که بر س��ر محیط‌زیس��ت می‌آید‪ ،‬پنهان کند و‬ ‫می‌گوید‪ :‬من تا چند س��ال پیش‪ ،‬تصوری از شرایطی‬ ‫که ممکن اس��ت بر سر منابع آب کشور بیاید نداشتم‪،‬‬ ‫اما وقتی فهمیدم که ایران هفتمین سالی است که به‬ ‫صورت مستمر در ش��رایط کم‌آبی به سر می‌برد‪ ،‬تازه‬ ‫متوجه این قضیه ش��دم که چقدر تالش تک‌تک افراد‬ ‫برای مدیریت این بحران‪ ،‬حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫حاال در ش��رایطی که فعاالن محیط‌زیست در ایران‬ ‫ت�لاش می‌کنند تا ص��دای خود را از ه��ر منفذی به‬ ‫گ��وش م��ردم برس��انند‪ ،‬تصور ک��ردن چش��م‌اندازی‬ ‫بی‌بحران‪ ،‬کار بسیار مشکلی است‪ ،‬وقتی که همه چیز‬ ‫دس��ت به دست می‌دهد تا ش��رایط را برای زندگی و‬ ‫محیط‌زیست کشور بدتر از قبل کند‪ ،‬تنها کاری که از‬ ‫ما بر می‌آید فکر کردن به آینده‌ای اس��ت که روز‌به‌روز‬ ‫بیش��تر در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد؛ ابهامی درباره‬ ‫وجود آب‪.‬‬ ‫مقابله با بحران آب از طریق راه‌حل‌های علمی‬ ‫ش��رایطی ک��ه هم‌اکن��ون در زمینه‬ ‫کمبود آب با آن مواجه هس��تیم به‬ ‫علت نبود برنامه‌ریزی و سوءمدیریت‬ ‫در گذش��ته ب��ه وجود آمده اس��ت‪.‬‬ ‫محمد حقانی عضو ش��ورای شهر تهران در گفت‌وگو‬ ‫‪ ،‬ضمن اعالم این مطلب یادآور شد‪:‬‬ ‫با‬ ‫در س��طح کش��ور از ظرفیت‌‌های خ��اص و منابع‬ ‫طبیعی ویژه برخورداریم‪ .‬از س��الیان دور تاکنون از‬ ‫منابع طبیعی و محیطی اس��تفاده شده است‪ .‬الگوی‬ ‫مصرف از گذش��ته تاکن��ون در بخش کش��اورزی‪،‬‬ ‫غیرکشاورزی‪ ،‬مصارف آشامیدنی و خانگی به صورت‬ ‫اشتباهی بنا نهاده شده است‪.‬‬ ‫در س��طح ش��هر تهران به علت جمعیت فراوان‪،‬‬ ‫س��اخت و سازهای بس��یار‪ ،‬بارگذاری در بخش‌های‬ ‫مختل��ف‪ ،‬برنامه‌ریزی‌های ب��دون پیش‌بینی آینده‬ ‫و طرح‌ه��ای جامع برای دس��تیابی به آب ش��رب با‬ ‫مشکالت فراوان مواجه شده‌ایم‪.‬‬ ‫نب��ود برنامه‌ریزی در تولید و مصرف باعث ش��ده‬ ‫است شرایط کنونی به وجود آید‪ .‬براساس گزارش‌ها‪،‬‬ ‫همه‌س��اله ح��دود ‪60‬س��انتیمتر از س��فره‌های آب‬ ‫زیرزمینی کشور کاسته می‌شود و با افت آب فراوانی‬ ‫روبه‌رو شده‌ایم‪.‬‬ ‫براي جلوگيري از كاهش س��طح س��فره‌هاي آب‬ ‫زيرزمين��ي ني��از به تغذي��ه مصنوعي اس��ت‪ ،‬يعني‬ ‫در س��طح ته��ران مكان‌هايي م��ورد مطالع��ه قرار‬ ‫مي‌گيرند و براي تغذيه مصنوعي آب وارد س��فره‌ها‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اگر اين اتفاق نيفتد ش��اهد فرونشس��ت‬ ‫زمي��ن خواهيم بود‪ .‬بايد در مس��ير هدايت آب‌هاي‬ ‫سطحي مناطقي را انتخاب كنيم تا آب به سفره‌هاي‬ ‫آب زيرزمين��ي نفوذ كن��د‪ .‬كانال اب��وذر در جنوب‬ ‫ش��رق تهران يكي از مكان‌هايي اس��ت كه مي‌توان‬ ‫در نظر گرفت‪.‬‬ ‫البته اين مسئله نياز به انجام مطالعات دقيق دارد‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعلی برای حل این بح��ران کوتاه‌ترین‪،‬‬ ‫بهتری��ن و موثرتری��ن راه می‌توان��د صرفه‌جویی در‬ ‫مصارف خانگی باش��د‪ .‬مدیری��ت در مصرف آب در‬ ‫هم��ه حوزه‌ها می‌توان��د بحران کنون��ی را تا حدی‬ ‫کنترل کند و اگر در گذشته به مدیریت‌ها در حوزه‬ ‫آبرس��انی توجه ویژه می‌ش��د اکنون مشکلی در آب‬ ‫‌رسانی نداش��تیم‪ .‬حوزه‌ای دیگر که باعث به هدر و‬ ‫از بین رفتن آب‌های تهران شده است بافت فرسوده‬ ‫انتقال آب است‪.‬‬ ‫‪ 20‬ت��ا ‪ 30‬درص��د آب ش��رب ته��ران ب��ه علت‬ ‫فرس��وده ب��ودن تجهیزات انتق��ال آب در دل زمین‬ ‫از بین م��ی‌رود بدون این ک��ه در اختیار مردم قرار‬ ‫گی��رد و ی��ا این ک��ه در ح��وزه ای خ��اص مصرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر نوع بهره‌برداری از پس��اب‌ها و آب‬ ‫و فاضالب‌ه��ا تاکن��ون م��ورد توجه ق��رار نگرفته و‬ ‫به‌صورت جدی دنبال نشده است‪.‬‬ ‫مش��اور ش��هردار تهران افزود‪ :‬ما در زمينه داشتن‬ ‫ش��بكه فاضالب كه مهم‌ترين پارامتر زيست‌محيطي‬ ‫اس��ت‪ ،‬جزو ‪10‬شهر آخر دنيا هس��تيم كه اين يك‬ ‫بحران زيست‌محيطي اس��ت‪ .‬با بازگرداندن آب‌های‬ ‫مصرف��ی به چرخ��ه تولید می‌ت��وان بخش عظیمی‬ ‫از آب‌ه��ای اس��تفاده ش��ده را به چرخ��ه مصرفی‬ ‫برگرداند‪.‬‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ا باید به گونه‌ای باش��د که از آب‌ها‬ ‫و روان‌آب‌ه��ا به‌صورت ج��دی نگه‌داری و به‌صورت‬ ‫درس��ت و منطقی استفاده ش��ود‪ .‬می‌توان آب‌هایی‬ ‫ک��ه دردل زمین‌‌ان��د و روان آب‌ها را به س��فره‌های‬ ‫زیرزمینی رس��اند و از این راه آب‌های زیرزمینی را‬ ‫دوب��اره احیا کرد‪ .‬تهران بالغ بر ‪ 1300‬رش��ته قنات‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫آب این قنات‌ها را اگ��ر جمع بکنیم‪ ،‬کمتر از یک‬ ‫رودخانه بزرگ نیست‪ .‬بنابراین می‌شود گفت تهران‬ ‫هم در ج��وار رودخانه ای بزرگ ق��رار دارد که این‬ ‫رودخانه از زیر آن می‌گذرد‪.‬‬ ‫طول قنات‌ها و چاه‌ها و کاریزهای ایجاد ش��ده در‬ ‫ای��ران به اندازه ‪ 7‬برابر طول خط اس��توا و به اندازه‬ ‫فاصله زمین تا کره ماه است‪ .‬یعنی زحمت و مشقت‬ ‫بسیاری برای تهیه آب در ایران داشته‌اند‪.‬‬ ‫اما امروز ش��هری مانند ته��ران از طول و عرض و‬ ‫ارتفاع داریم ک��ه از البرز تا قم و از دماوند تا قزوین‬ ‫گسترده شده و برج‌ها و ساختمان‌های بسیار دارد و‬ ‫معلوم نیس��ت که چگونه می‌خواهند آب این شهر را‬ ‫در آینده تامین کنند‪.‬‬ ‫بس��یاری از قنات‌ه��ای ته��ران ب��ه عل��ت‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ای نادرس��ت و ع��دم مدیری��ت‬ ‫کارآم��د از بی��ن رفته‌ان��د‪ .‬ش��اهرگ‌های حیات��ی‬ ‫ب��رای تامی��ن آب ته��ران آب‌ه��ای زیرزمین��ی‬ ‫بوده‌اند ک��ه اکنون از بین رفته‌ان��د و از حیز انتفاع‬ ‫خارج شده‌اند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫زنگ خطر پایان ذخیره آب‬ ‫تهران تا فصل پاییز‬ ‫مینو بدیع�ی ‪ -‬دبیر گروه گزارش‪ :‬آب تهران‬ ‫تا کمتر از ‪ 2‬ماه دیگر تمام می‌ش��ود! این هش��دار‬ ‫ج��دی از س��وی مس��ئوالن مربوط��ه گویی هیچ‬ ‫واکن��ش ج��دی را برنمی‌انگی��زد‪ .‬درخانه‌های‌مان‬ ‫هستیم مثل روزهای معمولی پیوسته و مرتب آب‬ ‫مصرف می‌کنیم‪ ،‬برای لحظه‌ای هم ش��یوه مصرف‬ ‫خود را تغییر نمی‌دهیم و‪ ...‬غافل از اینکه آب پشت‬ ‫س��دهای الر و لتیان تا کمت��ر از ‪ 40‬روز دیگر به‬ ‫پایان می‌رسد‪.‬‬ ‫ای��ن را ما نمی‌گویی��م مدیرعامل آبف��ای تهران‬ ‫می‌گوی��د و تاکی��د می‌کند‪ :‬نیاز آبی ش��هر تهران‬ ‫درس��ال ‪ 93‬یک میلی��ارد و ‪ 35‬میلیون مترمکعب‬ ‫اس��ت که همه س��اله ب��ا هم��کاری آب منطقه‌ای‬ ‫آب از س��د الر ب��ه لتی��ان انتق��ال یافت��ه ام��ا‪...‬‬ ‫خشکس��الی امسال بسیار بیش��تر از سال‌های قبل‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫خشکس��الی و کمب��ود بارش‪ ،‬کم‌آبی س��رزمین‬ ‫خش��ک ایران را ب��ه زودی به پدیده وحش��تناک‬ ‫بی‌آبی تبدیل می‌کند‪.‬‬ ‫آن‌گون��ه ک��ه در گزارش‌ها آمده اس��ت‪ :‬درحال‬ ‫حاض��ر س��د الر ‪ 50‬میلی��ون مترمکع��ب و س��د‬ ‫لتیان ‪ 48‬میلی��ون مترمکعب آب دارد‪ .‬براس��اس‬ ‫همین گزارش‌ها ت��ا امروز ‪ 375‬میلیون مترمکعب‬ ‫آب در اس��تان ته��ران از ابتدای س��ال برداش��ت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وضعیت کم آبی به گونه‌ای اس��ت که مدیرعامل‬ ‫آبفای تهران عنوان می‌کند که سدلتیان با کاهش‬ ‫فش��ار آب کنترل شده اس��ت و تا شهریور می‌توان‬ ‫آب ته��ران را تامین کرد‪ ،‬با مصرف��ی که در حال‬ ‫حاضر در تهران انجام می‌ش��ود امکان برداشت آب‬ ‫از سدهای الر و لتیان وجود ندارد‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون می��زان کمب��ود آب در غ��رب تهران‬ ‫بسیار بارزتر و آشکارتر است‪ .‬این درحالی است که‬ ‫‪3‬میلیون و‪800‬هزار مشترک در تهران وجود دارند‬ ‫که از این تعداد ‪ 400‬هزار مشترک غیرمسکونی و‬ ‫‪3‬میلیون و ‪ 400‬هزار مشترک مسکونی هستند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر که بحران کم‌آبی در تهران بیداد‬ ‫می‌کن��د تع��داد مش��ترکانی که بی��ش از حد آب‬ ‫مصرف می‌کنن��د رقم ‪ 700‬هزار نفر اس��ت و این‬ ‫نش��ان می‌دهد که پرمصرف‌ها از دیدگاه مسئوالن‬ ‫مربوطه ش��ناخته ش��ده‌اند وظاهرا جریمه سنگین‬ ‫هم نتوانس��ته اس��ت که میزان مصرف بس��یار این‬ ‫گروه را کم کند‪.‬‬ ‫مصرف زیاد این گروه موجب ش��د که آب حدود‬ ‫‪ 300‬واحد مس��کونی در ش��مال ش��هر تهران که‬ ‫مصرف بسیار باالیی دارند قطع شود‪.‬‬ ‫بای��د گف��ت ک��ه جریمه ک��ردن یا تش��ویق به‬ ‫کمت��ر مص��رف ک��ردن آب در ته��ران گره‌گش��ا‬ ‫نیس��ت و راه‌ح��ل مش��کل کم‌آبی در ته��ران هم‬ ‫بهره‌گیری از آب‌های پش��ت س��دهای لتیان و الر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬باید برنامه‌ریزی و اقدام��ات همه‌جانبه و‬ ‫زیربنای��ی برای مقابله با کمبود آب در کش��ور ما‬ ‫انجام گیرد‪.‬‬ ‫طرح‌ها و برنامه‌هایی در بس��یاری از کشورهای‬ ‫دنی��ا انجام ش��ده و نتیجه بخش بوده اس��ت‪ .‬مثال‬ ‫آب تهران که همیش��ه و همواره از کیفیت بس��یار‬ ‫خوبی برخوردار بوده اس��ت بخش پرکیفیت آن از‬ ‫آب اشامیدنی خارج شود‪ ،‬به بیان دیگر آبی که در‬ ‫دسترس ش��هروندان در خانه‌ها قرار می‌گیرد مثل‬ ‫بسیاری از کش��ورهای دنیا‪ ،‬آب شرب نباشد بلکه‬ ‫فقط صرف شست‌وش��وی ظ��روف‪ ،‬نظافت‪ ،‬لباس‪،‬‬ ‫استحمام و‪ ...‬شود‪.‬‬ ‫آب پ��ر کیفیت تهران به ش��کل قن��ات و کاریز‬ ‫باید به ش��کلی برنامه‌ریزی ش��ده به مصرف شرب‬ ‫برس��د و با اس��تحصال آب زیرزمینی در تهران که‬ ‫درقبل هم مرس��وم بوده‪ ،‬این آب با تصفیه مناسب‬ ‫به مصرف غیر شرب رسیده و بدین ترتیب اقدامات‬ ‫اساس��ی در مورد جلوگیری از کاهش شدید منابع‬ ‫آبی محدود درتهران آن هم در زمان خشکس��الی‬ ‫به عمل آید‪.‬‬ ‫از جمل��ه راه‌حل‌های دیگری ک��ه در این زمینه‬ ‫می‌توان مطرح کرد عالوه بر اس��تقرار الگو و مدل‬ ‫جدیدی برای بهینه‌س��ازی مصرف آب در کش��ور‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت به موضوع بس��یار مهم فرس��وده بودن‬ ‫شبکه لوله‌کشی آب در تهران توجه شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان می‌گویند س��ال‌های طوالنی است‬ ‫که ش��بکه توزیع و لوله‌کش��ی آب شهری فرسوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این ارتباط بخش صنایع کوچک کشور‬ ‫می‌توانند به کم��ک بیایند و با ایجاد کارگاه‌ها و یا‬ ‫کارخانه‌های کوچکی که با سرمایه بخش خصوصی‬ ‫ساخته می‌ش��ود لوله‌ها و ش��اه‌لوله‌های مورد نظر‬ ‫ش��بکه توزیع آب ش��هری را نه در تهران بلکه در‬ ‫تمامی شهر‌ها متناسب با فناوری امروز دنیا بسازند‬ ‫و ب��ا برنامه‌ریزی س��ازمان آب و فاضالب تهران و‬ ‫سایر سازمان‌های مربوطه نصب کنند‪ .‬یک راه‌حل‬ ‫دیگر ک��ه در بلندمدت می‌توان آن را طراحی کرد‬ ‫و ب��ه مرحله اجرا درآورد باردار ک��ردن ابرها برای‬ ‫بارش باران اس��ت‪ .‬راه‌حل دیگر ک��ه آن را هم در‬ ‫بلندمدت می‌توان جس��ت‌وجو کرد موضوع شیرین‬ ‫کردن آب شور دریاهاست که در کشورهای خشک‬ ‫نظیر عربستان سعودی اجرا می‌شود‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫به نهادهاي حمايتي‬ ‫اميدي نيست‬ ‫طيب�ه پورزمان‪-‬پژوهش�گر و کارش�ناس‬ ‫ارش�د خانواده‪ :‬زنان سرپرس��ت خانوار در کشور‬ ‫ما دايره گس��ترده‌اي را در برمي‌گيرند‪ .‬تا مي‌گوييم‬ ‫زن��ان سرپرس��ت خان��وار در ذهن ش��نونده‪ ،‬زني‬ ‫متصور مي‌ش��ود که ش��وهر رهايش کرده يا طالق‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬البته هيچ‌ک��س نمي‌تواند منکر اين‬ ‫موضوع شود که بس��ياري از زنان سرپرست خانوار‬ ‫را زنان مطلقه تش��کيل مي‌دهند اما از سوی ديگر‬ ‫نيز همس��ران ش��هداي جنگ نيز در دس��ته زنان‬ ‫سرپرس��ت خانوار قرار مي‌گيرند‪ .‬به طور کلي عالوه‬ ‫بر موارد ذکر ش��ده‪ ،‬زنان بيوه‪ ،‬ش��وهر معتاد‌‪ ،‬زنان‬ ‫مهاجر‌‪ ،‬زنان داراي ش��وهران زندان��ي‌‪ ،‬زنان داراي‬ ‫ش��وهران بيکار‪ ،‬زنان داراي ش��وهران مريض‌‪ ،‬زنان‬ ‫ازدواج نکرده‪ ،‬زنان س��المند تنها‪ ،‬همسران مردان‬ ‫از کار افتاده و زنان داراي شوهراني مجهول‌المکان‬ ‫را نيز زنان سرپرس��ت خانوار مي‌گويند‪ .‬تعداد اين‬ ‫افراد کم نيس��ت‪ .‬آمارهاي رسمي حدود ‪ 3‬ميليون‬ ‫نفر را در اين دسته‌بندي قرار داده‌اند‪ .‬سال گذشته‬ ‫هم اعالم ش��د ‪ 86‬درصد اين افراد بيکار هس��تند‪.‬‬ ‫اگ��ر به‌طور متوس��ط ه��ر زن به جز خ��ود‪ 2 ،‬نفر‬ ‫ديگر را سرپرس��تي کند يعني رسيدگي به موضوع‬ ‫زنان سرپرس��ت خانوار به ‪ 9‬ميليون نفر در جامعه‬ ‫ما مربوط مي‌ش��ود‪ .‬بيکاري اي��ن زنان نيز مي‌تواند‬ ‫تبعات بس��يار سنگيني براي اين قشر عظيم داشته‬ ‫باش��د‪ .‬بنابراين مشکالت اين زنان را مي‌توان به دو‬ ‫دس��ته تقسيم کرد‪ :‬نخس��ت مشکالتي است که به‬ ‫امکانات محدود خانواده مربوط مي‌ش��ود و ناشي از‬ ‫نيازهاي مادي است که اشاره شد و دوم مشکالتي‬ ‫اس��ت که مربوط به رابطه مادر و فرزندان از جهت‬ ‫تربی��ت و انضب��اط‌‪ ،‬اطمين��ان در مورد س�لامتي‪،‬‬ ‫بهداشت و رشد عاطفي آنان است‪.‬‬ ‫سازمان بهزيستي در سال‌هاي گذشته همواره از‬ ‫تحت پوش��ش قرار دادن و توانمند‌سازي اين زنان‬ ‫س��خن گفته اس��ت‪ .‬حتي در دوره‌هايي مسئوالن‬ ‫اين سازمان اعالم کرده‌اند که تعدادي از اين زنان‪،‬‬ ‫توانمند ش��ده و از چرخه توانمندسازي رها شده‌اند‬ ‫اما واقعيت اين اس��ت که در اين حساب و کتاب‌ها‬ ‫بسياري از عوامل مدنظر قرار نمي‌گيرد‪ .‬برای مثال‬ ‫زن سرپرست خانواري را سراغ دارم که در منزلش‬ ‫‪ 2‬چ��رخ خياطي دارد به توليدي‌ها مراجعه مي‌کند‬ ‫و پارچه‌هاي برش زده ش��ده ب��راي لباس را از آنها‬ ‫مي‌گيرد‪ ،‬ب��ه خانه مي‌برد‪ ،‬م��ي‌دوزد و مبلغ کمي‬ ‫بابت هر تکه لباس مي‌گيرد‪ .‬بهزيس��تي براي خريد‬ ‫اين چرخ خياطي به او کمک کرده است و حاال اين‬ ‫زن در زمره افرادي قرار گرفته که توانمند شده و از‬ ‫چرخه توانمندسازي رها شده است‪ .‬اما واقعيت چيز‬ ‫ديگري اس��ت‪ .‬واقعيت اين اس��ت که اين فرد براي‬ ‫گذران زندگي خود هم مس��تاصل اس��ت‪ .‬موضوع‬ ‫ديگر اضطراب و ترسي اس��ت که اين زنان همواره‬ ‫در زندگ��ي خود تحمل مي‌کنن��د‪ .‬قبال تحقيقي با‬ ‫عنوان «بررسي سالمت رواني زنان سرپرست خانوار‬ ‫تحت پوشش بهزيس��تي استان تهران» انجام شده‬ ‫بود که نشان مي‌داد اين زنان در تمام ابعاد سالمت‬ ‫رواني در وضعيت به مراتب بدتري نس��بت به ساير‬ ‫زنان بوده و افس��ردگي در اين زنان بسيار بيشتر از‬ ‫سايرين به چشم مي‌خورد‪ .‬عالئمي مثل افسردگي‌‪،‬‬ ‫اضطراب‌‪ ،‬وس��واس و پرخاشگري در آنها به وضوح‬ ‫دي��ده مي‌ش��د‪ .‬همچنين اي��ن زن��ان از دردهاي‬ ‫جسماني گاليه مي‌کردند‪.‬‬ ‫موض��وع ديگر نگ��رش منفي جامعه نس��بت به‬ ‫آنهاس��ت‪ .‬البته بس��ياري مي‌گويند ديگ��ر جامعه‬ ‫مثل گذش��ته نيست و شرايط تغيير کرده است اما‬ ‫متاسفانه در تصميم‌گيري‌هاي مسئوالن نيز به اين‬ ‫موضوع که فالن زن مطلقه اس��ت اش��اره مي‌شود‪.‬‬ ‫اين زنان دائما با نگرش‌هاي فرهنگي منفي نس��بت‬ ‫به خود و فرزندانش��ان مواجه شده‌‪ ،‬نگرش‌هايي که‬ ‫بس��يار عذاب‌دهنده بود و موجب احساس حقارت‌‪،‬‬ ‫درماندگ��ي‪ ،‬ترس و خجالت در آنها مي‌ش��ود که با‬ ‫توجه به اين امر باال بودن ش��دت عالئم افسردگي‪،‬‬ ‫ش��کايات جسماني و حساس��يت در روابط متقابل‬ ‫کاملا توجيه‌پذير است‪.‬‬ ‫درست است که حمايت‌هاي اجتماعي و اقتصادي‬ ‫وج��وددارد ام��ا اين حمايت‌ه��ا از ق��درت پاييني‬ ‫برخوردار اس��ت؛ به گونه‌اي که نمي‌توان نسبت به‬ ‫حل مشکالت اميدوار بود‪ .‬مشکالت زنان سرپرست‬ ‫خانواده زماني حل مي‌شود که نگرش جامعه به اين‬ ‫افراد تغيي��ر کند زيرا تغيير نگ��رش جامعه بر اين‬ ‫اساس است که آنها بتوانند به خودشان کمک کرده‬ ‫و منافع حاصل از خدمات ارائه ش��ده را اخذ کنند‪.‬‬ ‫س��وق دادن نظام حمايتي به فعاليت‌هاي توس��عه‬ ‫اجتماعي و شناساندن استعداد و قابليت‌هاي فردي‬ ‫و جمعي زنان سرپرس��ت خان��وار مطمئنا مي‌تواند‬ ‫ق��دم مثبتي براي آنان باش��د و ني��ز فراهم آوردن‬ ‫زمينه‌ه��اي افزاي��ش س��رمايه و اش��تغالزايي زنان‬ ‫سرپرست خانوار و تالش در جهت ارتقاي بهداشت‬ ‫رواني و اعتماد به نفس زنان‪ ،‬از حمايت‌هايي اس��ت‬ ‫که ضروری اس��ت‪ .‬همچنين افزايش مشارکت‌هاي‬ ‫مردم��ي‪ ،‬جلب همکاري و مس��اعدت س��ازمان‌ها‬ ‫و نهاد‌ه��اي دولت��ي و خصوصي را مي‌ت��وان جزو‬ ‫راه‌حل‌هاي اصلي مناسب براي کم کردن مشکالت‬ ‫زنان شاغل دانست‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫مشاغل غيرتخصصي و دستمزدهاي پايين‪ ،‬معضل زنان سرپرست خانوار‬ ‫مادرانيکه نان مي‌دهند‬ ‫مري�م نظ�ري‪ -‬س�رويس گ�زارش‪:‬‬ ‫اسمش��ان را «سرپرس��تخانوار» بگذاري��م يا‬ ‫«خودسرپرس��ت» فرقي نمي‌کند‪ .‬آنها زناني‬ ‫هس��تند که ‪ 12‬درصد از خانواده‌هاي ايراني‬ ‫را سرپرس��تي مي‌کنند و يک تنه جلوي همه‬ ‫مش��کالت ايس��تاده‌اند تا باور «باب��ا نان داد»‬ ‫را در ذه��ن ايراني��ان تغيير دهند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫پيش بيني‌هاي رييس مرکز آمار کش��ور‪ ،‬به‬ ‫نظر مي‌رسد تا سال ‪ ،95‬تعداد زنان سرپرست‬ ‫خانوار در کش��ور با افزايش��ي چش��مگير به‬ ‫‪ 15‬درصد از سرپرس��تان جامعه برسد چراکه‬ ‫در سرش��ماري س��ال ‪ ،‌90‬اين تعداد با رشد‬ ‫دو برابري نس��بت به سرشماري‌هاي ابتدايي‬ ‫مواجه ش��ده ب��ود‪ .‬پاي حرف‌ه��اي اين زنان‬ ‫که بنش��يني گذشته از مش��کالت فرهنگي و‬ ‫اجتماعي‪ ،‬مه��م ترين مشکالتش��ان را در ‪2‬‬ ‫کلمه خالصه مي‌کنند‪« :‬مشکالت مالي!»‬ ‫نتايج تحقيقي که س��ال گذش��ته از سوي‬ ‫ش��وراي فرهنگي اجتماعي زنان اعالم شد به‬ ‫وضوح بيان مي‌کند که «زنان سرپرست خانوار‬ ‫در كش��ورمان در معرض فشارهاي اقتصادي‬ ‫مربوط به تامين مس��كن‌‪ ،‬مايحت��اج روزانه و‬ ‫نيازه��اي فرزندان خود هس��تند و درآمد كم‬ ‫آنها موجب فقر نس��بي زنان نسبت به مردان‬ ‫سرپرس��ت خانوار شده اس��ت‪ ».‬اما از آنجايي‬ ‫كه درصد بس��ياري از زنان سرپرس��ت خانوار‬ ‫در زندگ��ي قبلي خود خانه‌دار بوده و هيچ‌گاه‬ ‫ب��ه دنبال معاش و پ��ول در آوردن نبودند‪ ،‬با‬ ‫سرپرس��ت شدن در بازار اقتصادي نمي‌توانند‬ ‫شغل مناسبي انتخاب کنند‪ ،‬بنابراين به دنبال‬ ‫مش��اغل نيمه‌تخصصي و کم ارزش هستند و‬ ‫نس��بت به مردان دس��تمزد کمتري دريافت‬ ‫مي‌کنن��د‪ ،‬در نتيج��ه زندگي هم��راه با فقر‬ ‫دارند‪ .‬همين گزارش نشان مي‌دهد که مسکن‬ ‫مشکل دوم آنهاست‪ ،‬از آنجا که درآمد آنها در‬ ‫س��طح پاييني قرار دارد‪ ،‬توانايي اجاره مسکن‬ ‫در مناطق مناس��ب براي‬ ‫آنان‪ ،‬کمتر وجود دارد‪.‬‬ ‫مي‌شوند‪».‬‬ ‫او تاکي��د مي‌کند‪«:‬يک��ي از پديده‌هايي که‬ ‫نق��ش چش��مگيري در افزايش تع��داد زنان‬ ‫سرپرس��ت خانوار داشته‪ ،‬افزايش طالق بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬خاطرم هس��ت که از ط��رف کميته‬ ‫ام��داد اعالم ش��د ح��دود ‪ 75‬درص��د زنان‬ ‫مطلق��ه به کميت��ه امداد مراجع��ه مي‌کنند‪.‬‬ ‫اين يک واقعيت در جامعه ماس��ت بايد آن را‬ ‫بپذيريم و براي آن چاره اي بينديش��يم‪ .‬بايد‬ ‫به موازات رش��د آمار زنان سرپرس��ت خانوار‬ ‫نيازه��اي فرهنگي‌‪ ،‬اجتماعي و اقتصادي آنان‬ ‫تامين ش��ود‪ ،‬از طرف ديگر بايد علل طالق را‬ ‫ريشه يابي کنيم و آن را رفع کنيم‪».‬‬ ‫او ادامه مي‌دهد‪« :‬در برنامه‌هاي توس��عه از‬ ‫برنامه چهارم تاکنون به اين زنان توجه ش��ده‬ ‫اس��ت اما معضل کمبود بودجه همواره وجود‬ ‫داش��ته است‪ .‬به همين دليل آن طور که بايد‬ ‫و شايد مصوبات محقق‬ ‫نشده اس��ت‪ ».‬به گفته‬ ‫‌در سال‌هاي اخير‌‬ ‫‹ ‹آماره�اي نگ�ران‬ ‫او بس��ياري از اين زنان‬ ‫سرپرست‬ ‫زن‬ ‫هزار‬ ‫‪38‬‬ ‫کننده‬ ‫نه تنها تحت فش��ارهاي‬ ‫درهاي‬ ‫پشت‬ ‫خانوار‬ ‫ارقام‬ ‫و‬ ‫اعداد‬ ‫ک��ه‬ ‫زمانی‬ ‫اقتصادي هس��تند بلکه‬ ‫س��خن مي‌گوين��د ديگر‬ ‫بسته بهزيستي صف‬ ‫مجبورند نقش هر دوي‬ ‫ج��اي ش��ک و ش��بهه‌اي كشيده‌ و در انتظار مانده والدين را براي فرزندان‬ ‫باق��ي نمي‌مان��د‪ .‬آماره��ا بودند تا زیرپوشش اين خود ب��ازي کنند‪ .‬اما به‬ ‫مي‌گويند برخ��ي از زنان‬ ‫دلي��ل اينک��ه مجبورند‬ ‫گيرند‬ ‫قرار‬ ‫سازمان‬ ‫سرپرست خانواري که در‬ ‫س��اعات طوالني را کار‬ ‫ساالنه‬ ‫حاضر‪،‬‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کش��ور زندگي مي‌کنند‪،‬‬ ‫کنند و در خانه نباشند‪،‬‬ ‫س��االنه فقط ‪ 3‬ميليون و‬ ‫حداقل ‪ 60‬هزار نفر به‬ ‫غيبت آنها مانع مي‌شود‬ ‫‪ 300‬هزار توم��ان درآمد‬ ‫که بتوانند هر ‪ 2‬نقش را‬ ‫تعداد زنان سرپرست‬ ‫دارند‪ .‬رقم��ي که به گفته‬ ‫توامان ايفا کنند‪.‬‬ ‫ع��ادل آذر‪ ،‬ريي��س مرکز خانوار اضافه مي‌شود‬ ‫روايت يک زن‬ ‫آم��ار اي��ران‪« ،‬وقتي براي‬ ‫ن��ه افزاي��ش وام‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫فرزند‬ ‫چندين‬ ‫گرداندن يک خانواده با‬ ‫خوداش��تغالي ب��ه ‪ 3/5‬ميلي��ون توم��ان از‬ ‫همه‬ ‫اين‬ ‫اما‬ ‫اس��ت‪».‬‬ ‫بار‬ ‫هزينه ش��ود‪ ،‬فاجعه‬ ‫مش��کالت آنان کاس��ت و نه مصوبات هيات‬ ‫که‬ ‫‌دهند‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫نشان‬ ‫ارقام‬ ‫همين‬ ‫ماجرا نيس��ت‪.‬‬ ‫دولت براي کاهش ساعت کاري اين زنان در‬ ‫در‬ ‫خانوار‬ ‫سرپرس��ت‬ ‫زنان‬ ‫درصد‬ ‫بيش از ‪50‬‬ ‫دولت دهم دردي از آنان دوا کرد‪ .‬مهم نيست‬ ‫درصد‬ ‫‪81‬‬ ‫دارن��د‪.‬‬ ‫قرار‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪،1‬‬ ‫‌ه��اي‬ ‫دهک‬ ‫ش��دت مش��کالت به وزش نسيم باشد يا‬ ‫حالي‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫دهک‬ ‫در‬ ‫خانوار‬ ‫سرپرس��ت‬ ‫زنان‬ ‫توفان��ي که به ريش��ه‌ها ه��م رحم‬ ‫جمعيت‬ ‫که‬ ‫هس��تند‬ ‫س��واد‬ ‫کم‬ ‫يا‬ ‫س��واد‬ ‫بي‬ ‫نمي‌کن��د؛ زنان سرپرس��ت خانوار‬ ‫درآمدش��ان‬ ‫ميزان‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫آن��ان‬ ‫‌‌ه��اي‬ ‫خانواده‬ ‫نه تنها از پس زندگي خودش��ان‬ ‫پايين اس��ت‪ .‬در حالي که خط فقر در تهران ب��ر مي‌آين��د بلکه ب��ار زندگي‬ ‫يک ميليون و ‪ 700‬هزار تومان و در شهرهاي فرزندانش��ان را هم به دوش‬ ‫بزرگ يک ميلي��ون و ‪ 500‬هزار تومان اعالم‬ ‫شده است‪ ،‬برآوردها نشان مي‌دهد در صورتي‬ ‫که کارگري با حداقل ميزان دستمزد زندگي‬ ‫کند‪ ،‬توان اداره خانواده خود به مدت دو سوم‬ ‫ماه‌هاي سال را دارد‪.‬‬ ‫مش��اغل غي��ر تخصص��ي در انتظ��ار زنان‬ ‫سرپرست خانوار‬ ‫فهيمه قوامي جامعه ش��ناس و محقق در‬ ‫حوزه زنان و خانواده‪ ،‬در اين باره به‬ ‫مي‌گويد‪«:‬در ش��رايط فعلي هيچ سرپرس��ت‬ ‫خانواده اي در ش��هرهاي ب��زرگ نمي‌تواند با‬ ‫کمتر از يک و نيم ميليون تومان چرخ زندگي‬ ‫خان��واده‌اش را بچرخاند‪ .‬اما زنان سرپرس��ت‬ ‫خانوار عمدتا در اين ش��هرها زندگي مي‌کنند‬ ‫و از چنين درآمدي برخوردار نيس��تند‪ .‬دليل‬ ‫اصلي آن هم اين اس��ت که اي��ن زنان عمدتا‬ ‫خان��ه‌دار بوده‌ان��د و ب ‌ه دليل مرگ همس��ر يا‬ ‫زنداني ش��دن آن يا طالق به طور ناخواس��ته‬ ‫عنوان سرپرس��ت خانوار را يدک مي‌کش��ند‪.‬‬ ‫عده‌اي از آنان نيز از سوي شوهرانشان به طور‬ ‫غير منتظره رها شده‌اند‪ ،‬به همين دليل چون‬ ‫براي به دس��ت آوردن فرصت‌هاي ش��غلي از‬ ‫تخصص الزم برخوردار نيستند همواره فقيرتر‬ ‫مي‌کش��ند‪ .‬همين چند ماه پي��ش بود که از‬ ‫س��وي مرکز آمار ايران‪ ،‬بيکاري ‪ 82‬درصد از‬ ‫زنان سرپرس��ت خانوار به طور رس��مي اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬آماري ک��ه وضعيت نامطل��وب زندگي‬ ‫اي��ن زن��ان و خانواده‌هاي آن��ان را به نمايش‬ ‫مي‌گذارد‪ .‬حس��نا يکي از اين زنان است که تا‬ ‫همين س��ال گذشته بيکار بوده است‪ 3 .‬سال‬ ‫پيش ش��وهرش او را در ‪ 33‬سالگي رها کرده‬ ‫و رفته اس��ت‪ .‬با لهجه غليظ شمالي مي‌گويد‪:‬‬ ‫«خبر ندارم کجاست‪ .‬پدر و مادرش هم يا واقعا‬ ‫نمي‌دانند کجاست يا به من نمي‌گويند‪ .‬اينجا‬ ‫غريبم‪ .‬خانواده‌ام روستا هستند‪ .‬من را با يک‬ ‫بچه ‪ 5‬ساله ول کرد و رفت‪ ».‬او به‬ ‫مي‌گويد‪« :‬خانه ي��ک نفر کار مي‌کردم‪ ،‬آقاي‬ ‫خانه هر جا مي‌توانست پيشنهاد غير اخالقي‬ ‫مي‌داد‪ .‬يکبار مي‌خواس��ت دستش را بگذارد‬ ‫روي ش��انه‌ام دعوا کردم و آمدم بيرون‪ .‬حتي‬ ‫دس��تکش کارم را هم که جا گذاش��ته بودم‬ ‫نرفتم بگيرم‪ .‬رفتم دستفروشي در مترو‪ .‬ديدم‬ ‫دستفروش��ي در واگن‌هاي زنانه اس��ت گفتم‬ ‫حتم��ا امن اس��ت‪ .‬اما روز دوم گي��ر ماموران‬ ‫افتادم‪ .‬تعهد دادم که ديگر نروم دستفروشي‪.‬‬ ‫خانم جان من از آن آدم‌ها نيس��تم که وقتي‬ ‫مامورها مي‌گويند دستفروش��ي خالف است‬ ‫بي محلي کنم و ب��از هم بروم‪ .‬يک مدت هم‬ ‫مي‌رفتم خانه معلم دخترم را نظافت مي‌کردم‬ ‫که بعد از يک سال رفتند خارج از کشور‪ .‬ديگر‬ ‫نمي‌توانس��تم خانه کسي بروم‪ .‬آدم نمي‌تواند‬ ‫به هر کسي اعتماد کند‪ ».‬حسنا بعد از آن در‬ ‫به در دنبال کار گشته است‪ .‬اولين گزينه‌اش‬ ‫خياطي بوده اس��ت‪« :‬نزديک ضريح امامزاده‬ ‫صالح (ع) نشس��ته بودم‪ ،‬دلم شکس��ته بود‪،‬‬ ‫دس��ت دخترم را گرفت��م رو به ضريح و آقا را‬ ‫به معصوميت بچه‌ام قسم دادم‪ .‬همانجا از خدا‬ ‫خواستم يک جاي امني برايم پيدا کند‪ ».‬يک‬ ‫آگهي مسير زندگي او را تغيير داد‪ .‬او با شماره‬ ‫ش��ده روي برگ��ه آگهي‪،‬‬ ‫تلفن درج‬ ‫گرفت و به آنجا رفت‪.‬‬ ‫تم��اس‬ ‫مي‌گويد‪«:‬تولي��دي‬ ‫بود‪ .‬محيطش خيلي‬ ‫ه��م زنانه نب��ود اما‬ ‫صاحب توليدي حواس��ش بود که کس��ي به‬ ‫کارگ��ران زن چپ ن��گاه نکن��د‪ .‬روز اول که‬ ‫رفت��م گفتند تو راس��ته دوز هس��تي اما بايد‬ ‫اين ج��ا وقت ناهار غذاي هم��ه را گرم کني‬ ‫و آخ��ر وقت هم اين جا را نظافت کني‪ .‬قبول‬ ‫کردم‪ .‬حقوقش هم قبال ‪ 500‬هزار تومان بود‪.‬‬ ‫امس��ال ‪ 650‬هزار توم��ان مي‌گيرم‪ .‬جمعه‌ها‬ ‫را هم مي‌روم س��رکار‪ .‬مخصوصا اگر دم عيد‬ ‫باشد که تا دير وقت سرکار مي‌مانيم‪ ».‬حسنا‬ ‫ماهان��ه ‪ 230‬هزار تومان اج��اره ‪ 2‬اتاقش را‬ ‫مي‌دهد‪ .‬مي‌گويد‪« :‬پولي نداشتم که بخواهم‬ ‫وديعه بگذارم‪ .‬االن هم با اين اجاره هيچ چيز‬ ‫نمي‌توانم براي دخترم بخرم‪ .‬ش��کمش را که‬ ‫س��ير کنم خدا را هزار مرتبه ش��کر مي‌کنم‪.‬‬ ‫خدا نگه دارد عموي کوچکش را که هر چند‬ ‫وقت يکبار برايش دفترچه‌اي‪ ،‬لباسي يا کيفي‬ ‫مي‌خرد‪».‬‬ ‫‹ ‹وضعيت زنان سرپرست خانوار‬ ‫در س��ال ‪ ،1390‬مراجع رسمي تعداد زنان‬ ‫سرپرس��ت خانوار را بيش از ‪ 2‬ميليون نفر در‬ ‫کشور اعالم کردند‪ .‬همان سال بود که حسين‬ ‫انواري‪ ،‬رييس کميته امداد از تحت پوش��ش‬ ‫گرفت��ن بخش اعظ��م اين زن��ان در اين نهاد‬ ‫س��خن گفت‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬س��االنه حداقل‬ ‫‪ 60‬هزار نفر به تعداد زنان سرپرس��ت خانوار‬ ‫اضافه مي‌ش��ود و ‪ 26‬درصد اين زنان را ‪ 25‬تا‬ ‫‪ 46‬ساله‌ها تشکيل مي‌دهند‪.‬‬ ‫س��ازمان بهزيس��تي‪ ،‬كميت��ه ام��داد امام‬ ‫خمين��ي(ره)‪ ،‬مرك��ز ام��ور زن��ان و خانواده‬ ‫رياس��ت‌جمهوري‪ ،‬مركز فرهنگ��ي اجتماعي‬ ‫وزارت كش��ور از جمله نهادهايي هستند كه‬ ‫دس��تي در زمينه‌هاي اجرايي در حوزه زنان‬ ‫دارن��د‪ .‬ام��ا از آنجا ک��ه پاي اي��ن نهادها در‬ ‫توانمندسازي زنان لنگ مي‌زند‪ ،‬در سال‌هاي‬ ‫اخي�� ‌ر ‪ 38‬هزار زن سرپرس��ت خانوار پش��ت‬ ‫درهاي بس��ته بهزيستي صف كش��يد ‌ه و در‬ ‫انتظ��ار مان��ده بودند ت��ا تحت پوش��ش اين‬ ‫س��ازمان قرار گيرند‪ .‬فريب��ا بريماني مديركل‬ ‫وقت دفتر توانمندس��ازي خان��واده‪ ،‬كودكان‬ ‫و نوجوانان بهزيس��تي در اينب��اره گفته بود‪:‬‬ ‫« ‪ ۳۸‬هزار زن سرپرس��ت خانوار ب��ه‬ ‫منظور دريافت خدمات س��ازمان بهزيس��تي‬ ‫پشت نوبت اين س��ازمان هستند‪ .‬هرساله در‬ ‫بودجه س��ازمان بهزيس��تي اعتباري به دفتر‬ ‫توانمندس��ازي خان��واده و كودكان س��ازمان‬ ‫بهزيس��تي اختص��اص داده مي‌ش��ود كه اين‬ ‫اعتبار در جهت اج��راي برنامه‌ها و طرح‌هاي‬ ‫مربوط به زنان و كودكان هزينه مي‌شود‪».‬‬ ‫‹ ‹راهکارها کدامند؟‬ ‫س��يروس برنا بلداچ��ي عضو كميس��يون‬ ‫اجتماع��ي مجلس هش��تم در گف��ت و گو با‬ ‫مي‌گويد‪« :‬متاس��فانه ب��ا توجه به‬ ‫افزايش قيمت‌ها در سال‌هاي اخير‪ ،‬مستمري‬ ‫آن دسته از زنان سرپرست خانواري که تحت‬ ‫پوش��ش بهزيس��تي بوده‌اند افزايش چنداني‬ ‫نداشته است‪ .‬در گذشته افراد ‪ 50‬يا ‪ 60‬هزار‬ ‫توم��ان مي‌گرفتند اگر بگوييم دو برابر ش��ده‬ ‫اس��ت هم مي‌ش��ود ‪ 120‬هزار تومان‪ .‬با اين‬ ‫رقم چ��ه کاري مي‌توان انجام داد؟» به گفته‬ ‫او ؛س��ازمان بهزيس��تي بايد از طريق تعاوني‬ ‫س��عي کند مشکل مسکن این قشر از جامعه‬ ‫را ح��ل کن��د‪ ».‬او ادام��ه مي‌دهد‪«:‬موضوعي‬ ‫به ن��ام توانمندس��ازي اين زن��ان بايد جدي‬ ‫گرفته ش��ود‪ ».‬اما عبدالرض��ا عزيزي‪ ،‬رئيس‬ ‫كميس��يون اجتماعي مجلس نه��م پیش از‬ ‫اين نظر ديگري ارائه کرده بود‪ .‬او اعالم کرده‬ ‫ب��ود ک��ه «در كميس��يون اجتماعي مجلس‬ ‫براي زن��ان سرپرس��ت كل ايران‪،‬پيش��نهاد‬ ‫بيمه‌اي داده ش��ده و انتظار براي تصويب آن‬ ‫اس��ت‪ ».‬او موافق حمايت از مش��اغل خانگي‬ ‫براي زنان سرپرس��ت خانوار بود‪ .‬به گفته او؛‬ ‫«براي زنان سرپرس��ت خانوار مشاغل خانگي‬ ‫پيشنهاد مي‌شود‪،‬اما اين زنان ارجحيتي براي‬ ‫استخدام در ادارات دولتي نخواهند داشت‪.‬اما‬ ‫بايد توصيه داشت كه به اين زنان وام مشاغل‬ ‫اختص��اص داده ش��ود تا بتوانن��د كارآفريني‬ ‫كنند‪.‬اولويتي كه كميسيون اجتماعي مجلس‬ ‫مي‌تواند براي اين زنان در نظر بگيرد‪،‬اولويت‬ ‫در اهداي وام مش��اغل و اجراي طرح پوشش‬ ‫بيمه‌اي اين زنان است‪».‬‬
‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫آینـه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕﺯﺩﺍﻳﻰ‬ ‫‪24‬‬ ‫ﻭﺍﻡﻫﺎﻱ ﻓﺮ ﻻﺯﻣﻪ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ‪ 23‬ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ‬ ‫‪17 - 1393‬ﺷﻮﺍﻝ‬ ‫ﺳﻮﺩﻩ‬ ‫‪14 -1435‬ﺁﮔﻮﺳﺖ ‪2014‬‬ ‫ﺣﺒﺎﺏ ﻣﺴﻜﻦ ﺧ ﺭﻭﻱ ﺑﺎﻡﻫﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ‬ ‫ﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﺯﻳﺮ‬ ‫ﺑﺎﺭ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ‬ ‫ﻭﻋﺪﻩ‬ ‫ﻫﺎ ﻣﻰﺗﺮﻛﺪ‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﻃﻮﻻﻧﻲ‬ ‫ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺧ‬ ‫ﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﻧﺤﻮﻩ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ‬ ‫ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ‬ ‫ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻣﻴﺮﺧﺎﻧﻲ ﺭﺷﺘﻲ‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫــﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ‬ ‫ﺧــﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻛــﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳــﺪ‬ ‫ﺑﻪﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌــﺖ‬ ‫ﺁﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﻢ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛــﻪ‬ ‫ﻃﺮﻑﻫــﺎﻱ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺣﺴـﻴﻦ ﻋﻠﻴـﺰﺍﺩﻩ‪ -‬ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‪ :‬ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷــﺪﻥ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖﮔــﺬﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻫﺴــﺘﻨﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺗﻌﻠــﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻫﻤﭽــﻮﻥ‬ ‫ﻧﮕﺎﻩ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﻌﺎﻝ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻣﺴــﺎﻓﺮﺕﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎﻧﻲ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ‬ ‫ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﭘﺮ ﺭﻭﻧﻖ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺸﻨﻴﺪﻳﻢ ﻭ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ‬ ‫ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﻓﺮﻭ ﺭﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺳــﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱﻫــﺎ‬ ‫ﻧﻈﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺍﺭﻙ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺳــﺎﻝﻫﺎﻱ‬ ‫ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﮔــﺬﺍﺭﻱ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺯﻳﺮﺍ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ‪،‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﻛﻮﺩ ﺑﻪ ﺳــﺮ ﺑﺒﺮﺩ‪ .‬ﺁﻥ‬ ‫ﻓﺸــﺎﺭﻫﺎﻱ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻫﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻄﻲ‬ ‫ﻛــﻪ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻛﻤﺒﻮﺩ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺧﺮﺩﻣﻨــﺪ ﺩﺭ ﻛﺎﻧﺎﻝ‬ ‫ﻭ ﺑﻲﻣﻴﻠــﻲ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺸــﻨﻮﻳﻢ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﻭ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺑــﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ‬ ‫ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﻛﻮﺩ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪،‬‬ ‫ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﺗﻌﻠــﻞ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍ‬ ‫ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖﮔــﺬﺍﺭﻱ ﺭﺍ‬ ‫ﺷﻴﻮﺍ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺭﺿﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻲﻛﺮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣــﻞ ﺭﻛﻮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮﻱ‬ ‫ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ ﻛﻤﻲ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﻳﺪ ‪ 15‬ﺩﺭﺻﺪ ﺳــﻮﺍﻝ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺁﻥ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘــﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻢ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﻳﺎﺑﺪ‪،‬‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺁﻳﺎ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﺟﻠﺴــﻪﺍﻱ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲﺩﺍﺩ‪ .‬ﺳﺎﻝ ‪91‬‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ‬ ‫ﻛﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﭼﺎﻧﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪،‬‬ ‫ﺯﻧﻲﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻛــﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺭﻡ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺪﺍﺭﻙﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ‬ ‫ﺳــﺎﻳﻪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺍﺭﺯ‬ ‫ﻣﺪﺭﻙ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻫﻴﭻ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷــﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺷــﻮﺭﺍﻱ‬ ‫ﺍﻧﺪﻛــﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺴــﻴﺎﺭ‬ ‫ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺣــﺎﻝ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻋﻤﻼ ﺭﻳﺶ ﻭ‬ ‫ﺩﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ‬ ‫ﻗﻴﭽﻲ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻃﻲ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻣﺪﻋﻲ ﺍﺻﻠــﻲ ﻭ ﻣﻌﺘﺮﺽ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﻳﻚﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟــﻪ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻃﻲ ‪2‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻞ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ‬ ‫ﺑــﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻋﺘﺮﺽﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﺤﻦ‬ ‫ﭘﻲ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻓﺎﺭﺱ‪-‬‬ ‫ﻛﺸﻴﺪﻩ‬ ‫ﺭﻭﺩ‬ ‫ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻮﻙ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺳﺎﺯ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻧــﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻌﺘﺮﺽ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻮﺩﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻓﻌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺤﻮﻩ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﻃﻲ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺤﺚ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﺁﻥ ﻛﻢ ﻭ‬ ‫ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻻﺍﻗــﻞ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺁﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷــﺖ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﻲ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫‪15‬ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﻨــﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﻪ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﻮﻱ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ‬ ‫ﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﻓﻮﻻﺩﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ‪ ،‬ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﺸﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺁﻥ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺸــﺖ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺟﻠﺴﺎﺗﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻱ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻫﻢ ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ‬ ‫ﺻــﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺷــﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭ ﻋﻀﻮ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﻭﻱ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺷــﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿــﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻮﻱ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪﻥ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭ ﺻﺤﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪﺍﻱ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮﺭ ﻗﻄــﻊ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﭼﻮﻥ‬ ‫ﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻧﻬﺎﺩﻱ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻛــﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﻋﻠﻨﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﻭﻱ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺳــﺎﻝ ‪ 1392‬ﻛﻪ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﭘﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺬﺍﺷــﺖ‪ ،‬ﻧﺒﺾ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﺎ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﻋﻠــﻲ‬ ‫ﻣﺪﺩﻱ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ‬ ‫ﻋﻨــﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻛﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻛــﺮﺩﻩ‬ ‫ﺷــﺪ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ‬ ‫ﺻﺮﺍﺣﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﺯ ﻃــﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﻗﻴﻤــﺖ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻧﻜﺘﻪ‬ ‫ﺣﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎﺕ ﻏﻠﻂ‬ ‫ﻏﻴﺮﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﺑــﺎ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺳﺮﺩﺭﮔﻢ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺩﻭ ﺍﻳﺮﺑﮓ ﺭﺍ ﺑﻪﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﻗﺎﻳﻊ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ‬ ‫ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮﻱ ﻗﺎﻃﻊ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻮﻳﻰ‬ ‫ﭘﻴﺶ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺍﻳــﻦ‬ ‫ﺟﺎﻳﻲ‬ ‫ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺤﻮﻩ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻃﻮﺭ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻱ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﻮﺭﺍﻱ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ؛ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﺪﺍﻗﻞ ‪ 15‬ﺗﺎ ‪ 20‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺁﻥ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲﺭﺳــﺪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ ﻫﻤﭽﻮﻥ‬ ‫ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﻋــﻼﻡ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻥ‬ ‫ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﻝ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻴﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺳــﺖ‬ ‫ﻣﺠﺎﺏ ﻛﻨﺪ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺭﺍﻳﺰﻧﻲﻫﺎ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﻛﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﻭ ﺟﻠﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷﺪ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ‪ 5‬ﻳﺎ ‪6‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺯﻳﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻣﺴﻴﺮ‬ ‫ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﺸــﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺗﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻳﻚﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻠﻮ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻱ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗــﺎﺕ‬ ‫ﻓﺮﻭﻛﺶ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ‬ ‫ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﺮﺥﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ :‬ﺑﺨﺸﻲ‬ ‫ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ‬ ‫ﺁﻥ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺭﺍ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺯﻳﺮ ﻓﺸﺎﺭ‬ ‫ﻣﺠﻠــﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ‪2‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﺩﺍﻣــﻦ ﺯﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ‬ ‫ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻣﺴﺎﻝ‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺩﻳﺪ ﺧﺮﻭﺟﻲ‬ ‫ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺩﺍﺩﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﺁﻥ ﻫﻢ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﻭ‬ ‫ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ‪ 2‬ﻣﺒﻨﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻳﻮﺭﻭ ‪ 4‬ﺩﺭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﻱﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﭼﻘﺪﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ؟ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺨﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷــﻮﺭﺍﻱ‬ ‫ﺍﻧﻘﺒــﺎﺽ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫‪ 90‬ﻃﺒﻖ ﺍﻋﻼﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻲ‪ ،‬ﭼﻪ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺪﻥ ﻧﺼﺐ ﻛﻴﺴﻪ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﭘﻲ‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻫﻮﺍ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻛﺮﺩﻧﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻲ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﻫﻢ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ‬ ‫ﺷــﻮﺩ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺻﺮﻑ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺨﺺﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺯﻳﺮ ‪ 14‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷــﺪﻥ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺣﺪﺱ ﻭ ﮔﻤﺎﻥﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻭﻥ‬ ‫ﺛﺎﻟﺚ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﻛﺴﺐ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺁﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﺎ ﻧﻜﺮﺩﻥ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺷــﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ‪20‬‬ ‫ﺩﺭﺻــﺪ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺁﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﻴﺘﻪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺪﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ‬ ‫ﺗﺎﻣﻞ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﻳﺎ‬ ‫ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﻭﻱ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺗﺎﺯﻩ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎﻱ‬ ‫ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﺩﻫﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮﻱ‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻧﻈﺎﺭﺕ‬ ‫ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﺷﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻲﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻫــﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺒﻨﺎﻱ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﻴﻠﻮ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ‬ ‫ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺍﻋﺘﻘــﺎﺩ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺁﭘﺸــﻦﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ‪،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻭﻗﺖ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ؛ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻮﺭﻭ ‪ 4‬ﻭ ﻳﺎﺑﺪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﻳﺪ ‪ 10‬ﺗﺎ ‪ 15‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺭﻭﻱ ﺧﻂ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﻛﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪ ﺷــﻮﻙ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺘﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻭﻻ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻭﺩ‪ ،‬ﺩﻭﺭ‬ ‫ﻓـﺎﺭﺱ‪ -‬ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ‪ 6‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﮔﻤﺮﻙ ﺩﺭ ‪ 4‬ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴــﺖ‬ ‫ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ‪ 90‬ﻭ ‪ 14‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺟﺎﺭﻱ ‪ 34‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪134‬‬ ‫ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖﻣﺎﻩ‬ ‫ﺳــﺎﻝ‬ ‫‪51‬‬ ‫ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ‬ ‫‪91‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑــﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 714‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪63‬‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﻧﻴﻔﺘﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‪ :‬ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ‬ ‫ﺗﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺸــﻮﺭ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﻱ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ‪ 91‬ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺭﺯﺵ ‪683‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ‬ ‫ﺷــﻜﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛــﺮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﻏﻴﺮ ﺗﻮﺭﻣﻲ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ‬ ‫‪ 706‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 300‬ﺩﻻﺭ‬ ‫‪ 14‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﺸــﺪ ﻭ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‬ ‫ﻧﻜﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺿﺮﺑﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﺎﻧﮕﻲ‪ ،‬ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ‪،‬‬ ‫ﺁﻣﺎﺭ‬ ‫ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺧــﻮﺭﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻧﻴﺰ‬ ‫ﮔﺎﺯ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﺎﻫﻪ‬ ‫‪93‬‬ ‫ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ‬ ‫ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﻳﺎ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﻻﻳﺤﻪ ﺑﺎ ﭼﻜــﺶﻛﺎﺭﻱ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻧﺮژﻱ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻳﺎ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺟﻤﻴﻠــﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺣﺘﻲ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫‪ 168‬ﺩﺭﺻــﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺗــﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑــﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰﺭگ‪،‬‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻭﻱ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺳﻴﺎﺳــﺖ‬ ‫ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻟﺤــﺎﻅ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭﻱ ‪154‬‬ ‫ﺩﻭﻟــﺖ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻲ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳــﻬﻢ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻑ‬ ‫ﺣﺎﻝ‬ ‫ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺻﻠﻲ‬ ‫ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻤﻲ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺿﺮﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺳــﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸــﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﺭﺋﻴــﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﺪﺭﺕ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ‬ ‫ﺷﺒﻪ ﻣﺸــﻜﻞ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻛﻨﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭـ ﺳــﻮﻣﻴﻦ‬ ‫ﭼﻴﺰﻱ ﻧﺒﻮﺩ ﺟﺰ ﺯﻳﺎﻥ‬ ‫ﺭﻛﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫‪4‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﻃﻲ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻴﻪﻫﺎ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺧــﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭﻱ‬ ‫ﻣﺤﺮﻛــﻪ ﻭ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ‪ 5‬ﺑﺮﺍﺑﺮ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻱ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﺷــﻮﺩ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫‪91‬‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﭼﺮﺍ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻳﺪﻛﻲ‬ ‫ﻛــﻪ‬ ‫‪2‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺗﺒﻌﻴﺖ‬ ‫ﭼﻘﺪﺭ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻗﺪﺭﺕ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻱ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﺯ‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪92‬‬ ‫ﮔﻴﻼﻥ ﺑــﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺮ‬ ‫ﻋﻤﺪﺗــﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻠﻲ ﺣﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪،85‬‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ‬ ‫ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻱ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﮔﻴﺮﻱﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻫﻢ‬ ‫‪ 5/4‬ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺍﺑﺴــﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﻛﺎﻻﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻱ‬ ‫ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺟﻤﻴﻠﻲ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺻﻞ ‪ 44‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ‬ ‫ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﺭ‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﺳﺎﺳــﻲ ﻛﻤﺘﺮ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﻫﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻋﻠﻲ ﺻﺪﺭﻱ‪ ،‬ﻋﻀﻮ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻧﺎﺭﺍﺿﻲ‬ ‫‪15‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﺧﺮﻭﺝ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﮔﻴﻼﻥ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﻬﺮ‬ ‫ﺭﻛﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱﻫﺎ ﺑــﻪ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﺷــﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻣﻰ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺴــﺘﻪ‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﻔﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﻛﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳــﺪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ‪2‬‬ ‫ﺗﺮﺍﺯﻭ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﻟﺘﻲﻫﺎ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻮﺍﺯﻥ‬ ‫ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻞ ﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﻣﺴﻌﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺭﻭﻧﻖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﻧﻴﻮ ﺳﺮﺍﺗﻮ‪ ،‬ﺗﻴﺒﺎ ‪،2‬‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ‬ ‫ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻــﻮﺭﺕ‬ ‫ﺁﺭﻳﻮ‪ ،‬ﺭﻧﻮ ﻛﻮﻟﺌﻮﺱ‪ ،‬ﺳﺎﻳﭙﺎ‬ ‫‪،151‬‬ ‫ﺩﺭﺩﻱ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ ﺩﻭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻛﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﮔﺮ‬ ‫ﺷــﺪ‪ .‬ﻋﻀﻮ‬ ‫‪ CS35‬ﻭ ‪ EADO‬ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫‪ ‬ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺳــﺘﻮﺭﻱ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻴﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﺎﻕ‬ ‫ﺩﻳﺪ ﭼﻪ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﮔﻴﻼﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧــﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻳﻢ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪405‬‬ ‫ﺯﻧﺪ‪.‬ﻭﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺗﻮﺭﻡ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻴﺴــﺖ ﻣﺸﻖ ﻏﻠﻂ‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻭ ﻧﺮﺥ ﺳــﻮﺩ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫‪ GLX‬ﻳﻮﺭﻭ‪ 2 ،4‬ﺍﻳﺮﺑﮓ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻜﻮ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻱ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﭘﺮﺱ‪ -‬ﮔــﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ‬ ‫‪29‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪500‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺗﻮﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺳــﻮﻱ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺩﻳﺪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻱ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥﺧــﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺳــﺖ ﻭ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ‪،‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﺭﻭ‪،4‬‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ‬ ‫ﺣﺬﻑ‬ ‫ﻭ ﭘﻨﺠﻢ‬ ‫‪2‬ﺍﻳﺮﺑﮓ‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﺩ‬ ‫ﻭﺍﺳﻄﻪ‬ ‫ﻣﺎﻩ‬ ‫‪37‬‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪300‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﻫﺎ‪ ،‬ﭘﻮﺷﺎﻙ‪40‬‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﺷـﺎﺗﺎ‪ -‬ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺭﻭﺍﻝ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻭ ﻧﺴــﺎﺟﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﺳﻬﻢ‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ 206‬ﺗﻴﭗ ‪5‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻧﺸﺴــﺖ ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫‪37‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺷﺎﺗﺎ‪ -‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ‪،‬ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱﻧﺎﻣﺸﻬﻮﺩ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪ‪ .‬ﺳــﻬﻴﻼ‬ ‫ﺗﻴﺮﺍژ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﭘﮋﻭ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ‬ ‫ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻭ‬ ‫‪ 206‬ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ ‪V8‬‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ‬ ‫ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺍﺯ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭﺟﻠﻮﺩﺍﺭﺯﺍﺩﻩ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫‪37‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪300‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﻟﺰﻭﻡ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪148‬‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ ‪50‬‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻱ‬ ‫ﺭﺍﻧﺎ ‪LX‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﭼﺎﺩﺭ ﻣﺸﻜﻲ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻓﻨﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫‪32‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 100‬ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺭﺍ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳــﻬﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻫــﺮ ﻛﺪ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺗﻨﺪﺭ ﺍﻝ ‪ 90‬ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﻨﻴﻢ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻠﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﻳﻚ‬ ‫ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻭ ﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫‪38‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 300‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺩﻛﺘﺮ‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﻳﻲ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻬﺮ ﭘﻮﺷﺎﻙ‬ ‫ﺳﺎﻳﭙﺎ ‪SE 132‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁﺩﺭﺱ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺭﺍ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ‬ ‫‪19‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪900‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻭ ﭘﻮﺷﺎﻙ‬ ‫ﺳﺎﻳﭙﺎ ‪SE 111‬‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻢ ﻭﻃﻨﺎﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳــﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫‪20‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 800‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﭼﺎﺩﺭ ﻣﺸﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫‪ 70‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺗﻴﺒﺎ ‪ SX‬ﻳﻮﺭﻭ‪4‬‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ‪ 12‬ﺗﺎ ‪13‬‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻱ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻲ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻲ‬ ‫‪24‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪200‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺑﺮ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻭ ﻳﺎ‬ ‫‪www.ikco.co‬‬ ‫ﻟﻴﻔﺎﻥ ‪X60‬‬ ‫ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ‬ ‫‪ ikco.iranecar.com‬ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ‪ 12‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﮔﻨﺎﺯ ﻧﺼﺮﺍﻟﻬﻲ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺷــﺎﻙ‬ ‫‪64‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪700‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺰﺩﺍ‪ 3‬ﺗﻴﭗ ‪ 4‬ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ ﺍﺭﺗﻘــﺎ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻣﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﻭﻱ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺎﺩﺭ ﻣﺸﻜﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‬ ‫‪124‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻭ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ‬ ‫ﻧﺎﻣﺸــﻬﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ‪2015 i20‬‬ ‫‪90‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﺴﺘﺮ ‪ 2‬ﺍﻳﺮﺑﮓ‬ ‫ﺟﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺍﭘﺘﻴﻤﺎ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻮﻝ ‪ 2‬ﺍﻳﺮﺑﮓ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗ‬ ‫ﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﻴﺰ ﮔﺮﺩ‬ ‫»‬ ‫‪10‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖ‪14‬ﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺗ‬ ‫‪ 23‬ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ‪1393‬‬ ‫ ‪17‬ﺷﻮﺍﻝ ‪-1435‬‬‫ﺠﺎﺭﻯ« ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺁﮔﻮﺳﺖ ‪2014‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗ‬ ‫ﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﻴﺰ ﮔﺮﺩ‬ ‫»ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺠﺎﺭﻯ« ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕﺯﺩﺍﻳﻰ‬ ‫ﻻﺯﺯﻣﻪ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺩﺍﻳﺭﻰ‬ ‫ﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﻻﺯﻣﻪ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫سی‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ح ب‬ ‫انسانی کارآمد و تحصیلکرده برای رفتن به این سمت‬ ‫بسیار فضای مس��اعدی در اختیار دارد‪ ،‬اما قبل از هر‬ ‫چیز باید مزیت‌های نسبی خود را بشناسیم و براساس‬ ‫آن کل رویک��رد اقتصادی خود را تغییر دهیم‪ .‬روزنامه‬ ‫می‌کوش��د با برگزاری میزگردها و نوش��تن‬ ‫یادداش��ت جامعه را از خواب دی��ر پایش بیدار کند و‬ ‫این تنها از یک گروه برنمی‌آید‪ ،‬بلکه باید کل نخبگان‬ ‫کشور در این مسیر بسیج شوند‪ .‬تقویت طبقه متوسط‬ ‫یکی از پایه‌های فرآیند صنعتی ش��دن اس��ت‪ ،‬در این‬ ‫مورد دکت��ر فریبرز رییس‌دان��ا در مصاحبه‌ای یاد آور‬ ‫ش��د‪« :‬طبقه متوسط اساسا زاییده نظام سرمایه‌داری‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش از نظام‌ه��ای س��رمایه‌داری پدیده‌ای به‬ ‫نام طبقه متوس��ط نبود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬طبقه متوس��ط‬ ‫محصول س��رمایه‌داری در رش��د جامعه سرمایه‌داری‬ ‫است‪».‬‬ ‫ﻱ‬ ‫‪ews.ir‬‬ ‫‪industry@smtn‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 23‬ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ‪1393‬‬ ‫‪17 -‬ﺷﻮﺍﻝ ‪-1435‬‬ ‫‪ 14‬ﺁﮔﻮﺳﺖ ‪2014‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﺳــﺖ‪،‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﮕــﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ‬ ‫ﺍﻳﻨﺠﺎ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ‪ .‬ﻭﻟﻲ ﺭﻭﺍﻥ‬ ‫ﭼﻮﻥ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻮﻡ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪،‬‬ ‫ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻲ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺑﻨﺎ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻭﻱ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﻲ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ‬ ‫ﮔﺬﺭﺍﻧﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫــﺎ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳــﺪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﻱ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ‪MBA‬‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻛﺎﺭ ﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ‬ ‫ﻧﻴﻤﻪﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻫﻤﺎﻳﺶ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ‪MBA‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻨﻘﻰ ﻣﺸﺎﻳﺨﻰ ﻭ‬ ‫ﻣﻬﻨــﺪﺱ‬ ‫ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ‬ ‫ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ‬ ‫ﻫﺎﻯﻧﻌﻤــﺖ‬ ‫ﻣﻲﺍﻓﺰﺍﻳــﺪ‪ :‬ﺍﺻــﻮﻻ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻭﺝ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺴﺘﻪﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﻃﺮﺡﻫﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎ ﻭﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ‬ ‫ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ‬ ‫ﺧﺮﻭﺝﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻏﻴﺮﺗﻮﺭﻣﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﻣﻲ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﺷﻜﺎﻻﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻛﻮﺩﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺭﺯﺑﺮﻱ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﺑﺮﻱ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﺵﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ‬ ‫ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺯﺍﻳﻲ ‪ 2‬ﺑﺨــﺶ ﻣﻲ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻱ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﻴﺰﮔﺮﺩﺯﺍﻳﺪ ﺭﺍ‬ ‫ﺭﻓﺘﻪ‬ ‫ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ‪ ،‬ﺩﻛﺘﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺣــﺬﻑ‬ ‫ﻭﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺱ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩ ﻛﺮﺩ‪،‬‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺳــﻨﮕﻴﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺧﺴﺮﻭﺷــﺎﻫﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻤﺎﻯ ﻛﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻄﻠﺐﺍﻳﻦ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕﻣﻴﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻛﻪﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﺯﺩﺍﻳﻲ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴﺪﺩﺭﺑﺮﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺮﺡ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ‬ ‫ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺑﻮﺩﻳﺎﻛﻪ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺳــﻮﻳﻲ‬ ‫ﻻﺯﻣﻪﻭ ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﻫﻨﻮﺯ‬ ‫ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ‬ ‫ﺍﺭﺯﻱ‬ ‫ﻣﺴــﺎﻋﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺫﺧﺎﻳﺮ‬ ‫ﺭﺷﺪﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻧﮕﺎﻩ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕﺑﻴﻦ ﺗ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﺗﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﻭﺑﺨﺶ‬ ‫ﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺑــﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳــﻮﺩﺍﮔﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ‬ ‫ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ‬ ‫ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ‬ ‫ﺭﻛﻮﺩ ﺭﺍﺳﺘﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻰﺩﻭﻟﺘﻲ‬ ‫ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷــﺪﻥ‬ ‫ﻏﻠﺒﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨــﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻫﻲﺗﺎﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻻﻥﺍﺻــﻼﺡ‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺯ ﺗﻮﻟ‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻱﻳﺎ ﻭﻟﻐﻮ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻓﻦ‬ ‫ﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺯﺍﻳــﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻌﺘﺮﺿﻨﺪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩﻛــﻪ‬ ‫ﺩﻻﻳﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳــﺒﻚ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻋﺎﻣﺮﻱ؛ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴــﺎﺟﻲ‪،‬‬ ‫ﺷﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺘﺎﺩ‬ ‫ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻳﮋ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻱ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻲ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻣﻬﻨــﺪﺱ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤــﺖﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻧﻴﻢ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﺸــﺎﻥﺭﺍﺿﺎﻳﻊ‬ ‫ﺍﻋﻤﺎﻝﻣﻲ‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﺟـﺮﺍﻱ‬ ‫ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝﺯﺍﻳﻲ‬ ‫ﺑﺎﻻﻳــﻲ‬ ‫ﻛﺎﻫــﺶ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﻳﺎﺭﻱ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﺼﻮﺑـﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳـﺶ‬ ‫ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﺯﺍﻳﺪ ﻛــﻪ ﻣﺎ ﻫﻴﭻ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ‬ ‫ﺑﺮﺧﻲﺑﻪﺍﺯ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻱ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱﻋﺎﻟﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﺑﺨﺶﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﺑﺨــﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻗﺎﺋﻞﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪:‬ﺛﺒﺖ ﺳــﻔﺎﺭﺵ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺯﺍﻳﺪ ﺭﺍ ﺣــﺬﻑ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﻛﺎﻻﻫﺎ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪:‬ﻛﺮﺩ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﺮﺭﺳــﻲ‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ‬ ‫ﻋﻠــﻲ ﺷــﺮﻳﻌﺘﻲ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻂ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻳﺎ‬ ‫ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻭﻱ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻑﺳــﺎﺯﻱ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺖ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻣﻘﺪﻡ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕﺯﺩﺍﻳﻲ ﻻﺯﻣﻪ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺗﻤــﺎﻡ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ‬ ‫ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ )ﻭﺍﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺩﻭﻟــﺖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﭘﺎﮔﻴﺮ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴــﺪﻱ‪-‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ( ﺭﺍ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻲ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿــﺮ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻣﺮﺯﻱ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﺒﺎﺷــﻨﺪ‪ ،‬ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻳﺎ ﭼﺎﺑﻜﻲ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﺍﺯﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺍﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻫﻲ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﺩ‪،‬‬ ‫ﺑﺴــﺘﻪ‬ ‫ﺳــﻤﺖ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻱ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﻛﺮﺩﻥ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻞ‬ ‫ﺯﻋﻔــﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺻــﻼﺡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻳﺎ ﻟﻐﻮ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺮﺧﻲ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﻭﻟﻲ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺣﺎﻝﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴــﺎﺕ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻌــﺎﺩﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﻌﺘﺮﺿﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﺍﻓﺨﻤﻲ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺯﺍﻳــﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺩﻫﺪ‬ ‫ﺍﷲﻛﻪ‬ ‫ﺍﻣــﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﻭﻟﺘﻲﭘﻴﺸــﺮﻭﻱ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﻮﺭﻱﻛــﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺸــﺨﺼﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﻣﺮﺯﻱ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺴــﺘﻪ‬ ‫ﺭﺍ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﻠﻪﺭﺍﻭﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺗــﻼﺵ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ‬ ‫ﺍﺗــﺎﻕ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﮔﻔــﺖ‪:‬‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﺸــﺎﻥ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺯﺍﻳﺪﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫‪ 3‬ﺑﺨﺶ ﺍﺳــﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﺳــﻴﺪ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫ﺿﺎﻳﻊﺍﺯﻣﻲ‬ ‫ﻣﺮﺯﻧﺸﻴﻨﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﻫــﺶ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻱ ﺧﺮﻭﺝ‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ‪.‬ﻭ ﻟﻨﺞ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﻃﺮﺡﻫﺎ ﻭ ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﺯﻣــﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭ‪ ...‬ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ
‫گزارش کوتاه‬ ‫سیما و سینما‬ ‫در حال رکود است‬ ‫‪16‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫گشتی در نمایشگاه و جشنواره سیما ‪،‬سرمایه گذاری سینما و صنعت رسانه‬ ‫بخش خصوصی ناجی صنعت سینما‬ ‫ناظر قوه مقننه در شورای نظارت بر صداوسیما با‬ ‫بیان اینکه سینما و سیمای ما در حال رکود است‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬رادیو و تلویزی��ون به غیر از برنامه‌های‬ ‫خبری باید به بخش‌های خصوصی نیز واگذار شود‬ ‫چ��را که یک مدیریت و اندیش��ه تمامی برنامه‌ها را‬ ‫شبیه هم خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��ید رمضان ش��جاعی کیاسری‬ ‫در مراسم گش��ایش نخستین نمایشگاه و جشنواره‬ ‫سرمایه‌گذاری سیما‪ ،‬سینما‪ ،‬صنعت و رسانه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فرهنگ پایه و اس��اس و شناسنامه یک کشور‬ ‫است‪ ،‬در این عرصه مشکالت زیربنایی وجود دارد و‬ ‫نیازمند تغییر در دیدگاه‌های خود هستیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬مقوله فرهنگ به منزله چرخ نخست‬ ‫دوچرخه‌ای اس��ت که اقتصاد چرخ دوم آن به‌شمار‬ ‫می‌رود و برای حرکت این دوچرخه نیاز به چرخش‬ ‫هر ‪ 2‬چرخ می‌باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه نامگذاری امس��ال از س��وی‬ ‫رهبرمعظم انقالب گفت‪ :‬س��ال فرهنگ و اقتصاد با‬ ‫عزم ملی و مدیریت جه��ادی این اجازه را می‌دهد‬ ‫که فرهنگ را در تمامی ساخت‌ها بررسی کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی‬ ‫افزود‪ :‬مهم‌ترین ابزار برای نهادینه‌س��ازی فرهنگ و‬ ‫هنر‪ ،‬ابزارهای صوتی و تصویری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اغلب اهداف امریکا از طریق هالیوود‬ ‫اش��اعه داده می‌شود و امروز دیگر از جنگ سخت و‬ ‫س��نگین و فیزیکی خبری نیست بلکه تهاجمات با‬ ‫ابزارهای رسانه‪ ،‬سینما و سیما صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫نماینده مرد ‌م س��اری در خانه ملت خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬در سال فرهنگ و اقتصاد توقع داریم پیوست‬ ‫فرهنگ��ی در تم��ام فعالیت‌ه��ای کش��ور به‌عنوان‬ ‫زیرساخت باشد‪.‬‬ ‫شجاعی کیاسری با تاکید بر اینکه سینما نیازمند‬ ‫یک بازنگری است‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت سینمای کشور با‬ ‫ابزارهای کنونی پیشرفت محسوسی نخواهد داشت؛‬ ‫سینمای ما افکار و اندیشه‌های بلندی دارد و زمانی‬ ‫محقق می‌ش��ود ک��ه حمایت‌ه��ا و فناوری‌ها را در‬ ‫اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه س��ینمای ام��روز نیازمند یک‬ ‫ن��گاه فراملی اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬پژوهش در س��ینما و‬ ‫برخورداری از نویسندگان قهار و مخاطب‌شناس از‬ ‫جمله نیازهای اساسی این عرصه به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ادامه این مراس��م حجت‌االس�لام‬ ‫ولی‌اهلل صف��ری رییس دفتر نه��اد نمایندگی مقام‬ ‫معظ��م رهبری در دانش��گاه تهران اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫تفکر اس�لامی موضوع فرهنگ و اقتصاد از جایگاه‬ ‫ویژه‌ای برخوردار اس��ت و در دین اس�لام تاکیدات‬ ‫بی‌شماری بر آن شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نامگذاری امس��ال از سوی رهبر‬ ‫معظم انقالب گفت‪ :‬در جامعه کنونی اقتصادی پویا‬ ‫و پایدار اس��ت که مردم در آن نقش بسیار بسزایی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬صفری افزود‪ :‬مردم باید در جریان‬ ‫س��اختن اقتص��اد و فرهنگ جامع��ه خویش نقش‬ ‫فعالی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه دغدغه اصلی تمام��ی انبیا و‬ ‫اولی��ای اله��ی فرهنگ بود‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬می‌توان با‬ ‫اجرای فرهنگ صحیح در جامعه به اقتصاد پویا نیز‬ ‫دست یافت‪ .‬رییس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم‬ ‫رهبری در دانش��گاه تهران اظه��ار کرد‪ :‬برای حوزه‬ ‫فرهنگ و اقتصاد نیازمند عزمی همس��نگ همانند‬ ‫عزم ملی که رهبر معظم انقالب فرموده‌اند‪ ،‬هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم با هماهنگی و همدلی مردم‬ ‫و مسئوالن شاهد تحقق شعار امسال باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نخستین پوستر‬ ‫«شهر موشها‪ »2‬رونمايي شد‬ ‫پوستر «شهرموشها‪»2‬‬ ‫در آستانه اکران اين فيلم‬ ‫با طراحي احسان نصرتي‬ ‫رونمايي شد‪.‬‬ ‫قرار اس��ت در روزهاي‬ ‫آين��ده ‪ 2‬پوس��تر ديگر‬ ‫فيل��م آم��اده و رونمايي‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اين فيلم به کارگرداني‬ ‫مرضي��ه برومند و تهيه‌کنندگ��ي منيژه حکمت و‬ ‫علي س��رتيپي از ‪ 29‬مرداد ماه در سراس��ر کشور‬ ‫اکران مي‌شود‪.‬‬ ‫دوش��نبه هفت��ه ج��اري «شهرموش��ها‪ »2‬براي‬ ‫نخستین‌بار براي اهالي رسانه در مجتمع سينمايي‬ ‫کوروش رونمايي مي‌ش��ود و چهارشنبه ‪ 29‬مرداد‬ ‫نيز جش��ن بزرگ فيلم در برج ميالد برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گ�روه آینه‪ :‬نخس��تین نمایش��گاه و جش��نواره‬ ‫سرمایه گذاری سیما سینما‪ ،‬صنعت رسانه در پردیس‬ ‫س��ینمایی ملت برگزار شد‪ .‬در این نمایشگاه ‪ 40‬غرفه‬ ‫به معرفی تولید و تجهیزات صنعت س��ینما پرداختند‪.‬‬ ‫صنعتی که این روزها در رکود اس��ت و به گفته رئیس‬ ‫موسسه تصویر شهر نیاز به بازیابی دارد‪.‬‬ ‫هادی منبتی‪ ،‬رییس موسس��ه تصویر ش��هر‪ ،‬درباره‬ ‫صنعت س��ینمای ایران و اقتصاد آن مطالبی گفت که‬ ‫در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €نمایشگاه با چه هدفی برگزار می‌شود؟‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه همراه این جش��نواره غرفه‌هایی‬ ‫در اختی��ار اهالی س��ینما چه دولت��ی و چه خصوصی‬ ‫قرار گرفته که بیشتر غرفه‌ها درباره صنعت سیماست‬ ‫و برخ��ی غرفه‌ها هم به تولیدات س��ینمایی اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬غرفه‌های صنعت سینما برخی تجهیزات را خود‬ ‫بومی‌سازی کرده‌اند و برخی وارد‌کننده آن هستند که‬ ‫از ‪ 22‬ت��ا ‪ 24‬مرداد در این نمایش��گاه حضور یافته‌اند‪.‬‬ ‫‪ 40‬غرفه در نمایش��گاه وجود دارد که خدمات عرضه‬ ‫کرده‌اند و ‪ 10‬س��ازمان هم حامی برگزاری آن هستند‬ ‫که شامل س��ازمان فرهنگی‪ -‬هنری شهرداری تهران‪،‬‬ ‫موسس��ه تصویر شهر‪ ،‬صداو سیما و سازمان سینمایی‬ ‫هس��تند‪ .‬موسس��ه تصویر ش��هر از موسس��ات تابعه‬ ‫س��ازمان فرهنگ��ی ‪ -‬هنری ش��هرداری تهران اس��ت‬ ‫ک��ه در ‪‌3‬ح��وزه فعالیت دارد که تولید و مش��ارکت‬ ‫در فیلم‌های س��ینمایی‪ ،‬حوزه برگزاری فیلم ش��هر و‬ ‫حمایت ش��هرداری از فیلم‌های دیگر از طریق موسسه‬ ‫انجام می‌ش��ود و ماموریت س��وم راهبری س��الن‌های‬ ‫س��ینمایی شهر تهران اس��ت‪ ،‬مثل پردیس سینمایی‬ ‫ملت‪ ،‬آزادی و رازی و‪...‬‬ ‫€ €راهبری به چه معناست؟‬ ‫یعن��ی اداره این س��ینماها در اختیار این موسس��ه‬ ‫اس��ت‪ .‬ما به غیر از این اداره کردن‪ ،‬تولید بس��یاری از‬ ‫فیل��م ها را انجام دادیم ی��ا در تولید برخی فیلم ها با‬ ‫بنیاد س��ینمایی فارابی یا صداوسیما مشارکت کردیم‪.‬‬ ‫مث�لا فیلم «نارنجی‌پوش» یک کار مش��ارکتی بود به‬ ‫ای��ن معنا که بخش��ی را آقای مهرجویی و بخش��ی را‬ ‫ما مش��ارکت کردیم مثل فیلم‌ه��ای «هیچ کجا هیچ‬ ‫کس»‪« ،‬ابرهای ارغوانی» و «خسته نباشید»‪.‬‬ ‫€ € مش�ارکت چ�ه س�ودی را عای�د موسس�ه‬ ‫می‌کند؟‬ ‫به میزانی که مش��ارکت ش��ده از درآم��د فیلم بهره‬ ‫می‌بری��م مثال اگ��ر ‪ 40‬درص��د م��ا و ‪ 60‬درصد فرد‬ ‫حقیق��ی ی��ا حقوقی مش��ارکت کرده باش��د به همان‬ ‫نس��بت از درآمد فروش بهره‌برداری می‌ش��ود‪ .‬در این‬ ‫قالب فیلم‌های سینمایی‪ ،‬فیلم کوتاه یا کلیپ هم قرار‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫€ €اما فروش فیلم در حال حاضر وضعیت خوبی‬ ‫ندارد‬ ‫در عرصه س��ینما کشور ما به لحاظ تولید فیلم جزو‬ ‫‪ 15‬کش��ور اول دنیا اس��ت‪ .‬ما در بین ‪ 15‬کشوری در‬ ‫دنیا هستیم که از صنعت فیلم‌سازی برخورداریم و به‬ ‫لحاظ حجم تولیدات در رده باال هستیم‪ .‬اما متاسفانه‬ ‫در عرصه صنعت س��ینما یا سالن داری سینما حرفی‬ ‫ب��رای گفتن نداریم و حت��ی به اس��تانداردها نزدیک‬ ‫هم نیس��تیم‪ .‬مثال در جهان به هر منطقه جغرافیایی‬ ‫که عنوان ش��هر داده ش��ود باید حتما آن شهر دارای‬ ‫س��ینما باشد‪ .‬یعنی س��ینما جزو الزامات شهری است امیدواریم با س��اخت سینما یا س��اخت فیلم‌هایی که‬ ‫که اگر ش��هر فاقد آن باشد ش��هر محسوب نمی‌شود‪ .‬با اعتبار و اقبال مردم رو به رو گردد‪،‬صنعت س��ینما از‬ ‫اما متاس��فانه در کش��ور ما نزدیک به ‪ 800‬شهر فاقد این رکود خارج شود‪.‬‬ ‫س��ینما هس��تند و در واق��ع به لحاظ اس��تانداردهای € €چقدر این مسئله به اقبال مردم بستگی دارد؟‬ ‫سینمایی شهر نیستند‪ .‬بیش از ‪ 140‬شهر در کشور ما‬ ‫موضوع همین اس��ت‪ ،‬االن ما به لحاظ استانداردسازی‬ ‫دارای س��ینما است و ‪ 350‬سالن سینما در کل کشور و تعداد سالن دچار معضل جدی هستیم‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫وجود دارد که این آمار با اس��تانداردهای جهانی یعنی همین تعداد سالن هم خالی هستند و سینما دار را راضی‬ ‫کش��ورهای آمریکایی و اروپایی فاصله معناداری دارد‪ .‬نگه نمی‌دارد‪ .‬سالن ها از صبح تا ساعت ‪ 4‬یا ‪ 5‬بعد ازظهر‬ ‫در این زمینه شهرداری تهران برای هرچه بیشتر دایر با ظرفیت ‪ 3‬ی��ا ‪ 4‬درصد ظرفیت نمایش دارند که هیچ‬ ‫کردن س��الن‌های س��ینما و مکان‌های عرضه فیلم که اس��ت و بعدازظهرها هم اکران‌های خوب در ایامی مثل‬ ‫تعدادش��ان بس��یار کم و از نظر کیفی به شدت پایین عید یا عید فطر که گل سرس��بد اکران‌هاس��ت‪ ،‬ضریب‬ ‫هس��تند و از تجهی��زات روز به دور هس��تند اقدام به اش��غال صندلی ها ‪ 30‬تا ‪ 35‬درصد است‪ .‬نزدیک به یک‬ ‫سالن‌س��ازی کرده اس��ت‪ .‬در حال حاضر در کشور ما سوم صندلی ها اشغال می‌ش��ود و این یعنی زیان برای‬ ‫س��الن‌هایی که بیش از ‪30‬‬ ‫س��الن داری که باید آنرا سرد یا گرم کند‬ ‫س��ال از عمرشان گذشته و‬ ‫یا هزینه نظافت سالن‌ها را متقبل شود‪ .‬در‬ ‫متاسفانه در کشور ما‬ ‫تجهیزات‌ش��ان به روز نشده‬ ‫شرایط معمول هم سینماها با ظرفیت ‪15‬‬ ‫نزدیک به ‪ 800‬شهر فاقد‬ ‫‪،‬وج��ود دارد و در همی��ن‬ ‫درصد یعنی از هر ‪ 100‬صندلی ‪ 15‬صندلی‬ ‫سینما هستند و در واقع‬ ‫راستا ش��هرداری تهران در‬ ‫تماشاچی دارد و مابقی خالی است‪ .‬به نظر‬ ‫به لحاظ استانداردهای‬ ‫پایتخ��ت اقدام به س��اخت‬ ‫من دلیل عمده‌اش ارتباط نگرفتن فیلم‌ها‬ ‫س��الن‌های س��ینمایی در‬ ‫با مردم است چراکه تجربه نشان داده که‬ ‫سینماییشهرنیستند‪.‬‬ ‫اگر فیلمی مناسب با ذائقه مخاطب تولید‬ ‫غالب پردیس‌های سینمایی بیش از ‪ 140‬شهر در کشور‬ ‫کرده است‪ .‬این سالن‌سازی‬ ‫شود این فیلم در هر زمانی که اکران شود‬ ‫ما دارای سینما است و‬ ‫توانس��ت حرکت جدی در‬ ‫مردم استقبال می‌کنند‪ .‬در ماه مبارک که‬ ‫‪ 350‬سالن سینما در کل‬ ‫امر سالن‌س��ازی باشد و در‬ ‫معموال زمان س��وخته اکران فیلم هاست‬ ‫کشور وجود دارد که این‬ ‫حال حاضر بخش خصوصی‬ ‫فیلم��ی مثل رد کارپت که با مردم ارتباط‬ ‫هم وارد این امر ش��ده و در آمار با استانداردهای جهانی خوبی برقرار کرده بود بسیار فروش کرد و‬ ‫حال حاضر مجتمع کوروش‬ ‫مردم تا ساعت ‪ 3‬بامداد تا نزدیک سحر در‬ ‫فاصله معناداری دارد‬ ‫ب��ا نزدیک ب��ه ‪ 14‬س��الن‬ ‫س��الن ها حضور داشتند‪ .‬این نشان‌دهنده‬ ‫س��ینما در چن��د روز آینده‬ ‫این اس��ت که اگر فیلم با مخاطب ارتباط‬ ‫افتتاح می‌شود‪ .‬این حرکت‬ ‫برق��رار کند م��ردم اس��تقبال می‌کنند و‬ ‫رو به رشدی است که امیدواریم در آینده توسعه یابد‪ .‬زمانش هم مهم نیس��ت‪ .‬این فیلم ها را بخش خصوصی‬ ‫€ €این مجتمع‌های چندمنظوره که سالن سینما می‌تواند بسازد‪ .‬عمده فیلم‌هایی که فروش خوبی داشته‬ ‫و به سوددهی رس��یده متعلق به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫هم دارند چقدر سودده هستند؟‬ ‫اینکه بگوییم صنعت س��ینما سودده است متاسفانه معموال در بخش دولتی فیلمی سراغ نداریم که توانسته‬ ‫چنین نیس��ت‪ .‬مثال تعداد فیلم‌های سودده‌ای که در باشد هزینه خودش را از فروش به دست آورده باشد که‬ ‫طول س��ال تولید می‌شود به تعداد انگشتان دست هم دالیل متعددی دارد و یکی از آنها این اس��ت که بخش‬ ‫نمی‌رسد‪ .‬فیلم‌هایی که پاسخگوی سرمایه‌گذاری خود دولتی به س��مت سوژه‌هایی می‌رود که بخش خصوصی‬ ‫باشند یا به اصطالح وارد کلوپ میلیاردی شده باشند‪ .‬راغب به ساخت فیلم در آن زمینه نیست‪ ،‬چراکه بازدهی‬ ‫‪ 90‬درصد فیلم‌هایی که ساخته می‌شود نه تنها سودی مناسبی ندارد اما به لحاظ الگوسازی بخش دولتی در این‬ ‫به دس��ت نمی‌آورند بلکه هزینه‌های صرف شده برای زمینه هزینه می‌کند‪ .‬هرچند که در زمان خودش شاید با‬ ‫تولید را هم پاس��خ نمی‌دهد و دچار زیان می‌ش��وند و اقبال مخاطب مواجه نشود‪.‬‬ ‫این نش��ان می‌دهد که بخش خصوصی متوجه ش��ده‬ ‫گاهی از طری��ق نمایش فروش خانگی ی��ا تلویزیونی‬ ‫س��عی می‌کنند هزینه‌های انجام ش��ده را برگردانند‪ .‬ک��ه چگونه می‌ت��وان این ارتب��اط را گرف��ت اما دولت‬ ‫مرجان اشرفی‌زاده‪:‬‬ ‫می‌خواه��د در همان بخش درج��ا بزند حتی اگر نتواند‬ ‫سوده باش��د‪ .‬دقیقا همین طور است‪ ،‬بنابراین هرچقدر‬ ‫وزارت ارش��اد بتواند به س��مت خصوصی‌سازی صنعت‬ ‫س��ینما ب��رود و میدان را به بخ��ش خصوصی بدهند تا‬ ‫نگران��ی در ورود ب��ه تولی��د نداش��ته باش��د‪ ،‬فیلم‌های‬ ‫پرمخاطب تری را شاهد هستیم و سینما رونق می‌گیرد‬ ‫و رونق در این بخش باعث می‌شود که بخش خصوصی‬ ‫به س��مت سالن‌سازی هم ترغیب ش��ود‪ .‬این زنجیره‌ای‬ ‫اس��ت که اگر باب طبع مخاطب باش��د همه بخش‌های‬ ‫صنع��ت س��ینما از آن بهره‌مند می‌ش��وند‪ .‬به س��مت‬ ‫خصوصی‌س��ازی رفتن و ش��رایط را برای حضور بخش‬ ‫خصوص��ی مهیا کردن می‌تواند یک��ی از الزامات وزارت‬ ‫ارش��اد باش��د‪ ،‬تا دغدغه‌هایی که باعث فرار سرمایه در‬ ‫این بخش می‌شود را کم کنیم‪ .‬نه اینکه همان سازمانی‬ ‫که اجازه س��اخت را داده همان سازمان جلوی اکران را‬ ‫بگی��رد و طبیعی اس��ت که اگر یکبار ای��ن اتفاق بیفتد‬ ‫س��رمایه‌گذار به س��مت دیگری می‌رود‪ .‬صنعت سینما‬ ‫ظرفیت‌های الزم را به لحاظ انس��انی دارد جای تش��کر‬ ‫دارد‪ .‬که موسس��ه س��ینمایی ش��هر و همه سالن‌های‬ ‫سینمایی کشور با هزینه رایگان یا ناچیز دیجیتال شده‬ ‫اند‪ .‬نیروی متخصص هم فراوان است‪.‬‬ ‫‹ ‹متکی به تجهیزات داخل نیستیم‬ ‫در ادامه محس��ن آتش��کار مدیر موسس��ه ژوپیتر در‬ ‫درباره تجهیزات صنعت س��ینما‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫می‌گوید‪ :‬ما در فاز اول موسس��ه تولید فیلم‌های مستند‬ ‫هستیم به واسطه اینکه می‌خواستیم به آن تکنیکی که‬ ‫الزم داریم برس��یم مجبور ش��دیم در طول کارکردمان‬ ‫که حدود ‪ 20‬س��ال است متکی به امکانات و تجهیزات‬ ‫موجود در بازار نباش��یم‪ .‬به گفت��ه او زمانی بوده که ما‬ ‫وس��یله‌ای را خواس��تیم که چه در بازار و چه در خارج‬ ‫وجود داشته که آن را تهیه کردیم و استفاده شده است‬ ‫ام��ا گاهی برای کارهای خاص نیازمند وس��یله حرکتی‬ ‫بودیم که وجود نداش��ته یا در دس��ترس م��ا نبوده ‪،‬به‬ ‫همین منظور ما با تحقیق و توس��عه برای رس��یدن به‬ ‫وس��یله مورد نیاز خودمان دست به کار شدیم‪ .‬ما هیچ‬ ‫وقت مدعی این نیس��تیم که طراح یا سازنده‌ایم اما این‬ ‫ادع��ا را داریم که الگوهایی ک��ه در جهان وجود دارد را‬ ‫ب��ه منظور نیاز خودمان از آن اس��تفاده و بهینه‌س��ازی‬ ‫می‌کنیم به همین دلیل دست آخر آن تجهیزاتی را که‬ ‫مش��اهده می‌کنید هیچ شباهتی به این وسیله ندارد‪ .‬به‬ ‫همین منظور نقش ما در آماده‌سازی این وسایل بیشتر‬ ‫به‌روزکننده تجهیزات در زمینه صنعت سینما و تلویزیون‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس هیات‌مدیره انجمن تصویرگران‪:‬‬ ‫بازاری برای فیلم‌های تلویزیون نیست‬ ‫هشدار برای تعطیلی انجمن‌های هنری‬ ‫بخشی از فیلم‌های ویدئویی که تولید تلویزیون است برای آنها بازاری وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬درباره فیلم‌های دیگر هم به‌دلیل ممیزی که بر آنها حاکم است‪ ،‬ممکن‬ ‫است کشورهای دیگر عالقمند به دیدن آنها نباشند‪.‬‬ ‫مرج��ان اش��رفی زاده معتقد اس��ت که جش��نواره‌های تخصص��ی باید از‬ ‫فیلمسازان برگزیده خود حمایت کنند و این حمایت‌های مادی و معنوی بعد از جشنواره نیز ادامه یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪«،‬مرجان اش��رفی‌زاده» فیلمنامه‌نویس و کارگردان‪ ،‬برگزاری جش��نواره فیلم یاس را اقدام‬ ‫مهمی خواند و گفت‪« :‬با توجه به اینکه تولید حجم باالیی از فیلم‌های ویدئویی را در کشور داریم‪ ،‬برگزاری‬ ‫جش��نواره مستقل برای این تولیدات ضروری بوده‪ ،‬ضمن اینکه جشنواره موجب رقابت میان فیلمسازان این‬ ‫حوزه می‌ش��ود»‪ .‬وی در ادامه افزود‪« :‬با توجه به اینکه ام��روزه فیلم‌های نمایش خانگی تبدیل به فیلم‌های‬ ‫سوپرمارکتی شده‌اند این جشنواره کمک می‌کند تا فیلم‌های مستقل ویدئویی ارزش و جایگاه حقیقی خود‬ ‫را پیدا و به ویدئو رسانه کمک کنند»‪.‬‬ ‫این فیلمنامه نویس آثار بخش نمایش خانگی را به ‪ 2‬بخش تقسیم کرده و یادآور شد‪« :‬گروه اول فیلم‌هایی‬ ‫هستند که در سینما اکران شده و سپس وارد شبکه نمایش خانگی می‌شوند که کیفیت خوبی دارند و دسته‬ ‫دوم فیلم‌هایی هستند که خود شبکه نمایش خانگی تولید می‌کند که این دسته از فیلم‌ها متاسفانه نتوانسته‬ ‫جای خوبی برای خود باز کند و از نظر کیفی سطح آنها پایین است‪».‬‬ ‫اشرفی‌زاده در ادامه تاکید کرد‪« :‬اکثر فیلم‌های نمایش خانگی سعی کرده‌اند تا فیلم‌هایشان را با انتخاب ‪1‬‬ ‫یا ‪ 2‬چهره ش��ناخته ش��ده بسازند تا فروش آنها باال برود اما مخاطب امروز ما بسیار آگاه است و به این نکات‬ ‫توجهی ندارد و بیشتر باید فیلمساز را بشناسد»‪.‬‬ ‫اشرفی‌زاده تصریح کرد‪« :‬بخشی از فیلم‌های ویدئویی که تولید تلویزیون است برای آنها بازاری وجود ندارد‬ ‫درباره فیلم‌های دیگر هم به دلیل ممیزی که بر آنها حاکم است‪ ،‬ممکن است کشورهای دیگر عالقه‌مند به‬ ‫دیدن آنها نباشند به همین دلیل کار‌شناسان و موسسات مربوطه باید تدبیری بیندیشند تا فیلم‌های ویدئویی‬ ‫ایران الاقل در کشورهای اسالمی عرضه شود»‪.‬‬ ‫رییس هیات‌مدی��ره انجمن تصویرگران معتقد اس��ت‪ :‬انجمن‌های هنری‪،‬‬ ‫دچار بحران هویت هستند‪ ،‬چون برای یک نیاز مشخص به وجود نیامده‌اند‪.‬‬ ‫کیانوش غریب‌پور‪ ،‬دربار ‌ه مش��کالت انجمن‌های هنری در ایران به ایس��نا‬ ‫گفت‪ :‬تحلیل ش��خصی من و اعضای هیات‌مدیر ‌ه انجمن تصویرگران ایران و‬ ‫س��ایر هنرمندانی که در س��ایر انجمن‌های هنری عضو هستند دربار ‌ه انجمن‌های هنری این است که به نظر‬ ‫می‌رس��د‪ ،‬انجمن‌های هنری با یک بحران هویتی روبه‌رو هس��تند‪ .‬چنانچه بر اس��اس یک نیاز واقعی ایجاد‬ ‫نشده‌اند و حتی از نظر سازمانی و ثبت حقوقی‪ ،‬انجمن‌ها ‪،‬موسسه‌های فرهنگی‪ ،‬هنری چندمنظور ‌ه به حساب‬ ‫می‌آیند و نه نهادهای صنفی فراگیر‪.‬‬ ‫غریب‌پور بیان کرد‪ :‬در میان انجمن‌های هنری‪ ،‬فقط انجمن گرافیس��ت‌ها صنفی اس��ت ‪،‬چون یک انجمن‬ ‫صنفی شرایطی دارد که انجمن‌های هنری نمی‌توانند آ‌ن شرایط را برای خود ایجاد کنند‪ .‬اعضای یک انجمن‬ ‫صنفی‪ ،‬باید مکان مش��خصی مانند کارگا ‌ه داش��ته باش��ند که در آن کار و ثابت کنندهنری که به انجام آن‬ ‫مش��غول هستند‪ ،‬حرفه‌شان اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که تصویرگران‪ ،‬نقاش‌ها و مجسمه‌سازها گاهی در‬ ‫ل کارهایشان را انجام می‌دهند و چون واحد صنفی ندارند‬ ‫کارگاه‌های استیجاری و گاهی حتی در گوش ‌ه منز ‌‬ ‫در نتیجه فاقد ماهیت صنفی هستند‪.‬‬ ‫این هنرمند تصویرگر همچنین گفت‪ :‬از طرفی دیگر هم باید به این نکته توجه کرد که در قوانین کش��ور‬ ‫ما جایی برای نهادهای غیردولتی کارآمد وجود ندارد؛ مثال س��ندیکای قوی و فعالی نیس��ت و اساس��ا برای‬ ‫فعالیت و نحو ‌ه مواجه ‌ه انجمن‌ها با دولت پیش‌بینی‌هایی صورت نگرفته است‪ .‬بزرگ‌ترین مشکل ما این است‬ ‫که وقتی انجمن‌ها را تش��کیل دادیم نمی‌دانس��تیم به چه کاری می‌آیند؟ انجمن‌ها برای حل موضوعی که‬ ‫دولت نمی‌تواند آن را حل کند‪ ،‬تش��کیل نش��ده‌اند‪ .‬این انجمن‌ها در هیجانات اجتماعی و سیاسی به منظور‬ ‫پاسخگویی خواست های عده‌ای به وجود آمدند و می‌بینیم که حتی در این آرزوها و منافع هم توافقی وجود‬ ‫ندارد که فعالیت‌های انجمن باعث اغنای اعضا شود‪ .‬در نتیج ‌ه چنین امری در بحران‌های اجتماعی و سیاسی‬ ‫عده‌ای از آنها منحل شدند‪.‬‬
‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫حداقل ‪ 20‬هزار خانواده سالمندان‌شان را به مراکز نگهداری می‌سپارند‬ ‫‪17‬‬ ‫گردشمالی‪360‬میلیاردیخانه‌هایسالمندان‬ ‫گروه آینه‪ -‬محمدجواد صابری‪ :‬دهه ‪ 50‬هجری‬ ‫شمسی وقتی موس��یو آرسن تصمیم گرفت نخستین‬ ‫خانه نگهداری سالمندان ایران را دایر کند‪ ،‬وجود این‬ ‫همه مرکز با عنوان آسایش��گاه‪ ،‬مرکز نگهداری‪ ،‬س��را‬ ‫و‪ ...‬ویژه س��المندان در جامعه‌ای که احترام و تکریم‬ ‫س��المندان یکی از آموزه‌های اصلی خانواده‌هاس��ت‪،‬‬ ‫قابل تص��ور نبود‪ .‬واقعیت این ب��ود که یک گفت‌وگو‬ ‫در ذهن آرس��ن میناسیان که یکی از خیراین مشهور‬ ‫رش��ت و ایران شناخته می‌ش��ود‪ ،‬جرقه‌ای زد تا این‬ ‫داروس��از تجربی به فک��ر راه انداخت��ن مرکزی برای‬ ‫نگهداری سالمندان بیفتد‪.‬‬ ‫کافی بود یکی از مش��تریان داروس��از پیر داس��تان‬ ‫زمین‌گیر بودن م��ادرش را تعریف کند تا او داروخانه‬ ‫بزرگ و پردرآمد خود را رها کرده و مرکز سالمندانی‬ ‫تاسیس کند که بیش از نیمی از درآمدش را می‌بلعید‪.‬‬ ‫با تاسیس خانه س��المندان‪ ،‬آرسن بیشر وقتش را در‬ ‫آنج��ا ص��رف خدمت به م��ردم می‌ک��رد‪ .‬داروخانه را‬ ‫واگ��ذار کرده بود و از ‪5‬هزار تومانی که بابت داروخانه‬ ‫می‌گرفت‪2 ،‬هزار تومان را به مارو همس��رش می‌داد و‬ ‫بقیه را صرف خانه سالمندان می‌کرد‪.‬‬ ‫او حتی وقتی در غروب ‪ ۱۴‬فروردین س��ال ‪۱۳۵۶‬‬ ‫در هم��ان خانه س��المندانی که تاس��یس ک��رده بود‬ ‫درگذش��ت‪ ،‬در مخیله‌اش نمی‌گنجید چند سال بعد‬ ‫آدم‌ه��ای مختلفی پیدا ش��وند و مراکز طاق و جفتی‬ ‫دای��ر کنند که تنها در ش��هر ته��ران از جنوبی‌ترین‬ ‫نقطه تا ش��مالی‌ترین نقط��ه را زیر پوش��ش دارند و‬ ‫آگهی‌های تبلیغاتی‌ش��ان نه‌تنه��ا روزنامه‌ها و فضای‬ ‫مج��ازی را پر کرده اس��ت که روی در و دیوار ش��هر‬ ‫نی��ز خودنمای��ی می‌کنند؛ مراک��زی که دیگ��ر قرار‬ ‫نیست صاحبان‌ش��ان بیش��تر از نیمی از درآمد قابل‬ ‫توجه‌شان را صرف خدمات‌رسانی به سالمندان کنند‪،‬‬ ‫بلکه مراکزی س��ودآور ب��ا سیس��تم اداری کمابیش‬ ‫پیچیده هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیش از ‪ 5‬میلیون سالمند در ایران‬ ‫آخری��ن برآوردهای آماری نش��ان می‌ده��د‪ ،‬تعداد‬ ‫س��المندان کش��ور (اف��راد ب��االی ‪ 60‬س��ال) از مرز‬ ‫‪5‬میلیون نفر گذش��ته اس��ت‪ 3 .‬نوع سالمندی وجود‬ ‫دارد که س��ن ‪ 60‬تا ‪ 75‬سال سالمند جوان‪ ،‬سن ‪76‬‬ ‫تا ‪ 90‬سال سالمند پیر و سن باالی ‪ 90‬سال کهنسال‬ ‫محس��وب می‌ش��وند ک��ه جمعی��ت باالی ‪ 60‬س��ال‬ ‫ای��ران از آمارگیری س��ال ‪5 ،1385‬میلیون نفر بوده‬ ‫اس��ت و در س��ال ‪ 1430‬این عدد به ‪ 25‬میلیون نفر‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫استان گیالن‪ ،‬خراس��ان‪ ،‬مرکزی‪ ،‬همدان و سمنان‬ ‫باالتری��ن جمعی��ت س��المندی را در کش��ور دارن��د‬ ‫که ای��ن به دلیل باال ب��ودن امید ب��ه زندگی در این‬ ‫استان‌هاس��ت‪ .‬برآوردها نش��ان می‌دهد ‪ 6/8‬درصد از‬ ‫جمعیت س��المندی ایران شهرنش��ین و ‪8/2‬درصد از‬ ‫جمعیت روستانشین سالمند هستند‪.‬‬ ‫‪ 85‬درص��د از س��المندان غیرش��اغل و ‪ 15‬درصد‬ ‫س��المند شاغل هس��تند که ‪ 67/2‬درصد در اظهارات‬ ‫حجت‌االسالم سيد علي گراميان‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‹‬ ‫‹تغییر اخـالق‪:‬‬ ‫آیا تغییر و اصالح اخالق امکان‌پذیر است؟ عده‌ای بر این‬ ‫باورند که تغییر اخالق ممکن نیست‪ ،‬اینان می‌‌گویند اخالق‬ ‫هر فردی تابع مزاج اوس��ت‪ ،‬چ��ون مزاج تغییر نمی‌پذیرد‪،‬‬ ‫اخالق را نیز نمی‌توان تغییر داد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬یک صغری‬ ‫تابع‬ ‫و کب��رای منطقی س��اخته‌اند و می‌‌گوین��د (االخالق ٌ‬ ‫غیرمتغیر) اخالق هر‬ ‫غیرمتغیر فااخالق‬ ‫للمزاج کل‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫م��زاج ُ‬ ‫انس��انی تابع مزاج اوست‪ ،‬مزاج تغییر نمی‌پذیرد‪ ،‬بر همین‬ ‫مبنا اخالق نیز تغییر‌ناپذیر است‪ ،‬آن‌خوی که با شیر در آید‬ ‫با مرگ بر آید‪ ،‬تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است‪.‬‬ ‫این نظریه نمی‌تواند درس��ت باش��د زیرا بر خالف نظام‬ ‫کلی جهان اس��ت «العالم متغیر» جهان دا ِر تغییر و تکامل‬ ‫ّ‬ ‫اس��ت‪ ،‬نه تنها انسان که حتی جمادات‪ ،‬نباتات و حیوانات‪،‬‬ ‫تربیت پذیرند‪ ،‬یک قطعه س��نگ زبر و زمخت را وقتی در‬ ‫کارگاه تراش می‌‌برند‪ ،‬چنان ظرافت و زیبایی پیدا می‌‌کند‬ ‫که زینت بخش تاج امیران و گردنبند نو عروسان می‌‌گردد‪،‬‬ ‫یک درخت بر اثر َح َرس و پیوند رشد می‌‌کند‪ ،‬زیبا می‌‌شود‬ ‫و میوه‌های متنوع و رنگارنگ می‌دهد‪ ،‬حیوانات وحش��ی و‬ ‫درن��ده بر اثر تربیت زیر نظر مربی دانا رام و آرام می‌‌گردند‬ ‫چگونه می‌‌تواند انسان که در بهترین قوام و سازمان آفریده‬ ‫ش��ده و دارای عقل و اختیار اس��ت تغیی��ر نکند و تربیت‬ ‫نپذیرد‪ ،‬اگر انس��ان تغییرناپذیر بود آفریدگار جهان هرگز‬ ‫پیامبرانش را به‌منظور تعلیم و تربیت انسان‌ها نمی‌فرستاد‬ ‫و حال آنکه قرآن شریف می‌‌فرماید‪:‬‬ ‫رسلنا فی ُکم َر ُسوالً مِن ُکم یَت ُلو َعلَی ُکم آیاتنا و یزکی ُکم»‬ ‫« اَ َ‬ ‫(بق��ره آی��ه ‪ )251‬در میان ش��ما پیغمبری فرس��تادیم از‬ ‫خودتان تا آیات ما را بر شما بخواند واز بدی‌ها پاک‌تان کند‪.‬‬ ‫تزکیه‪ :‬به‌معنای پاک نمودن از زش��تی‌ها در جهت رشد‬ ‫ّ‬ ‫کنند باید هزینه‌های متفاوتی را بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹خانه سالمندان چقدر خرج دارد؟‬ ‫س��ال گذشته منتشر ش��ده‪ ،‬آمده‬ ‫خود در حد متوس��ط ابراز رضایت‬ ‫است‪ :‬اگرچه آمار رسمي از فعاليت‬ ‫از زندگی داش��تند و ‪ 51‬درصد از‬ ‫‪ 85‬درصد از سالمندان‬ ‫‪ ۲۲۸‬مرکز رسمي خانه سالمندي‬ ‫س��المندان پس از ‪ 60‬سالگی نیز‬ ‫غیرشاغل و ‪ 15‬درصد‬ ‫در کش��ور با ظرفيت ‪ ۱۵‬هزار نفر‬ ‫برای درمان به بیمارس��تان حداقل سالمند شاغل هستند که‬ ‫حکاي��ت دارد‪ ،‬اما آمار غيررس��مي‬ ‫دو سه مرتبه مراجعه کرده‌اند‪.‬‬ ‫‪ 67/2‬درصد در اظهارات ني��ز از وج��ود ‪ ۲۰۰‬مرکز ديگر در‬ ‫همچنین براساس مطالعات سال‬ ‫‪ 1388‬حدود ‪ 37‬درصد سالمندان خود در حد متوسط ابراز کشور خبر مي دهد‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬ی��ک تخمین‬ ‫دچ��ار اخت�لاالت س�لامت روان رضایت از زندگی داشتند‬ ‫و ‪ 51‬درصد از سالمندان خوش��بینانه حاکی از آن است که‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حداقل ‪ 20‬هزار سالمند زن و مرد‬ ‫‹ ‹چن�د س�المند در مراک�ز‬ ‫پس از ‪ 60‬سالگی نیز برای‬ ‫که مجهول‌الهویه‪ ،‬بی‌سرپرس��ت یا‬ ‫نگهداری هستند؟‬ ‫درمان به بیمارستان‬ ‫بدسرپرست نیس��تند به خانه‌های‬ ‫یحی��ی س��خنگویی‬ ‫حداقل دو یا سه مرتبه‬ ‫سالمندان سپرده می‌شوند‪.‬‬ ‫معاون امور توانبخشی‬ ‫برآوردهای��ی که س��ال‬ ‫س��ازمان بهزیس��تی‬ ‫مراجعه کرده‌اند‬ ‫‪ 1391‬انج��ام ش��د از‬ ‫کشور به تازگی از نگهداری بیش از‬ ‫هزینه ماهانه ‪ 550‬هزار‬ ‫‪ 20‬هزار سالمند در مراکز روزانه و‬ ‫ش��بانه این سازمان خبر داده اس��ت‪ .‬آن‌طور که علی تومان برای هرسالمند در سال حکایت داشت‪ .‬سازمان‬ ‫ربیعی وزیر رفاه‪ ،‬کار و امور اجتماعی همین چند روز بهزیستی به صورت میانگین ماهانه ‪ 185‬هزار تومان‬ ‫پیش گفته اس��ت هزینه س��المندان تحت پوش��ش از این هزینه را تقبل می‌کرد‪ .‬اکنون که ‪ 2‬سال از این‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی که در مراک��ز دارای مجوز برآورد گذشته است می‌توان تخمین ‪ 600‬هزار تومان‬ ‫نگهداری می‌ش��وند‪ ،‬از س��وی این س��ازمان پرداخت هزین��ه ماهانه و یارانه ‪ 200‬ه��زار تومانی را پذیرفت‪.‬‬ ‫این آمار و ارقام مربوط به همان ‪ 20‬هزار س��المندزیر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬این س��المندان را باید س��المندانی پوشش سازمان بهزیستی اس��ت‪ ،‬به‌طوری که ماهانه‬ ‫دانس��ت که یا سرپرستی ندارند که از آنها مراقب کند ‪1‬میلیارد و ‪ 200‬میلیون تومان و س��االنه بیش از ‪14‬‬ ‫یا بهزیستی ترجیح داده است نگهداری از آنها را خود میلیارد تومان خرج س��المندان بهزیس��تی می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ر عهده بگیرد‪ .‬این آمار ‪ 20‬ه��زار نفری به جز رقم سازمان بهزیستی تنها یک‌سوم این هزینه یعنی کمی‬ ‫نامعلوم سالمندانی است که از جانب فرزندان خود به بیش��تر از ‪2‬میلی��ارد و ‪ 500‬میلیون توم��ان را تقبل‬ ‫خانه سالمندان سپرده می‌شوند‪ .‬از این سالمندان آمار می‌کند و مابقی از راه‌های دیگر به‌ویژه کمک خیراین‬ ‫تهی��ه می‌ش��ود‪ .‬داس��تان س��المندانی که ب��ه خانه‬ ‫دقیقی در دست نیست‪.‬‬ ‫نه مس��ئوالن بهزیستی تا کنون آمار دقیقی در این س��المندان سپرده می‌شوند‪ ،‬اما متفاوت است‪ .‬از صفر‬ ‫زمینه ارائه کرده‌اند و نه در سایت این سازمان برآوردی تا صد هزینه این س��المندان توسط خانواده‌ها تامین‬ ‫در این زمینه وجود دارد‪ .‬با وجود این در گزارشی که می‌ش��ود و آنها بس��ته به اینکه کدام مرکز را انتخاب‬ ‫اخالق و شخصیت‬ ‫و ّنمو است‪.‬‬ ‫در آیه دیگر می‌‌فرماید‪:‬‬ ‫َفس َو ما َس ّویها ‪َ ...‬قد اَفلَ َح َمن َزکیها (سوره شمس آیه‬ ‫َو ن ِ‬ ‫‪ 9‬ـ ‪ )7‬سوگند به نفس انسان و آفریدگاری که آن را سامان‬ ‫داد ‪ ...‬رستگار و خوشبخت شد کسی که نفس را از بدی‌ها‬ ‫پاک و به نیکی‌ها رهنمون ساخت‪.‬‬ ‫در ای��ن آیه ش��ریفه خداوند ترکیه و اص�لاح نفس را از‬ ‫بدی‌ها به‌خود انسان نسبت داده است‪.‬‬ ‫پیامب��ر اکرم صلی‌اهلل علی��ه و آله به یکی از اصحاب که‬ ‫جوانی زیبا و خوش سیما بود فرمود‪:‬‬ ‫حس َن ا ُ‬ ‫هلل خَ لَقک َ َفاَحسِ ن خُ لقَک»‬ ‫«یا َجریر اِن ََّک امر ٌء َقد ا َ َ‬ ‫ای جریر تو مردی هستی که خداوند خلقتت را نیکو و زیبا‬ ‫قرار داده‪ ،‬کوشش کن تا اخالقت را نیکوسازی‪ ،‬اگر قرار بود‬ ‫انسان تغییر‌ناپذیر باشد‪ ،‬ارسال ُر ُسل َو اَنزال ُکتُب و مکتب‬ ‫انسان‌س��ازی پیامب��ران و همه م��دارس‪ ،‬مکاتب‪ ،‬معلمان‬ ‫مربیان بشری عبث و بی‌فایده بودند‪ ،‬دیگر توبه و بازگشت از‬ ‫بدی به نیکی معنا نداشت در صورتی‌که انسان‌های بسیاری‬ ‫س��راغ داریم که پس از عمری تبهکاری از غفلت بدر آمده‬ ‫و ب��ه نیکی و نیک��وکاری گراییده‌اند‪ ،‬فضیل ابن عیاض که‬ ‫شر او در امان نبودند در سن‬ ‫س��ارقی طرار بود و قافله‌ها از ّ‬ ‫‪40‬س��الگی بر اثر ش��نیدن یک آیه قرآن آنچنان تغییر در‬ ‫او حاصل ش��د که بالفاصله توبه ک��رد و راه اصالح و نیکی‬ ‫را پی��ش گرفت و از نظر علمی و عرفانی به مقامی رس��ید‬ ‫ک��ه امرا و حاکمان در برابرش زانو می‌زدند و از او نصیحت‬ ‫می‌خواستند و در برابر مواعظ او اشک‌هاشان جاری میشد‪.‬‬ ‫محمد بن یعقوب‪َ ،‬مس ُک َویه فیلسوف و دانشمند اخالقی‬ ‫ّ‬ ‫اس�لامی که هم عصر ابن سینا بود نخستین کتاب اخالق‬ ‫به‌نام طهارت االعراق به‌صورت علمی نوشته است‪ ،‬می‌‌گوید‬ ‫هت َعن نوم الغَفلَة بَعد اللک َِبر و االِس��تِحکام العاده‬ ‫«اِن ّ��ی ن َ َّب ُ‬ ‫دت‬ ‫هت اِلی فِطام ن َفس��ی َعن رذائ ِِل ال َملَکات ِ َو جا َه ُ‬ ‫َف َت َو َج ُ‬ ‫جِ هادا ً َحتّی َو َفقَنی ا ُ‬ ‫هلل الِستخالصِ ها َع ّما یُهل ِ ُکها َفال یَیئس‬ ‫الرییس َمرئوساً َو ال َعقل َمق ُهورا ً‬ ‫مِن َرح َمة اهلل َق َ‬ ‫صیر‬ ‫ی‬ ‫بل اَن‬ ‫َ‬ ‫َ ّ‬ ‫َمسخَ َحقیقَت ُکم» من پس از رسیدن‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫��د َجو َهر ُک‬ ‫َفیفسِ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫به س��ن کهولت و کبر سن که عادات قبیح در دل و جانم‬ ‫اس��توار ش��ده بود از خ��واب غفلت بیدار ش��دم و تصمیم‬ ‫گرفت��م وجودم را از رذائل اخالقی پاک کنم‪ ،‬پس دس��ت‬ ‫ب��ه مجاهدت بزرگی زدم تا پروردگار ب��ه من توفیق داد و‬ ‫توانس��تم نفس��م را از مهالک اخالقی نجات دهم‪ ،‬بنابراین‬ ‫هیچکس نباید از رحمت خدا مایوس ش��ود‪ ،‬بلکه بیش از‬ ‫آنکه عقل در برابر هوای نفس مقهور گردد و هویت انسانی‬ ‫شما آلوده به فساد گشته و مسخ شود به تالش و مجاهده‬ ‫بپردازید و خود را از مهالک نفسانی برهانید‪.‬‬ ‫بسیاری از اصحاب پیامبر اکرم وائمه اطهار علیهم السالم‬ ‫که از بهترین‌ها روزگار بوده و هستند در ابتدا چنین نبودند‬ ‫بلکه تحت تاثیر مکتب تربیتی آن بزرگواران توانس��تند به‬ ‫مقامات عالی انسانی و کرامت‌های اخالق نایل آیند‪.‬‬ ‫مالک اش��تر نخعی که موال علی علیه‌الس�لام درباره‌اش‬ ‫می‌‌فرماید‪:‬‬ ‫« مال ِ��ک َو ما مال ِ��ک‪ ،‬واهللِ لَو کان َج َب ً‬ ‫ال لَ��کان فِندا ً َو لو‬ ‫ِ��ر َو ال یوفی علیه‬ ‫َ‬ ‫کان َح َج��را ً لَ��کان َصل��دا ً ال یَرقیه الحاف َ‬ ‫الطائ ِر» مالک چه مالکی به‌خدا قس��م اگر کوه بود‪ ،‬کوهی‬ ‫بس سرافراز و اگر سنگ بود سنگی بود بسیار سخت هیچ‬ ‫رون��ده‌ای به اوج او نرس��ید و هیچ پرنده‌ای توانایی پرواز بر‬ ‫فرازش را نداشت‪.‬‬ ‫این شیر مرد که در میدان‌های نبرد توفان به‌پا می‌‌کرد‪،‬‬ ‫بس��یار بزرگوار و از کرامت‌های عالی انسانی برخوردار بود‪،‬‬ ‫سبک‌س��ر ش��یئی‬ ‫روزی از بازار کوفه عبور می‌‌کرد جوانی ُ‬ ‫به‌سوی او پرتاب کرد مالک برگشت و نگاهی به او انداخت‬ ‫اما بدون اینکه عکس العملی نشان دهد رد شد‪ ،‬مردی که‬ ‫ناظ��ر قضیه بود به جوانک گف��ت چه کردی؟ می‌دانی این‬ ‫هزینه‌ای که خانه س��المندان در ته��ران می‌گیرند‬ ‫بس��ته به اینکه این خانه در کجای ش��هر واقع ش��ده‬ ‫و چه امکاناتی داش��ته باش��د‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ .‬جالب‬ ‫این اس��ت که با وجود آگهی‌ه��ای زیاد هم در فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬هم روزنامه‌ها و هم در س��طح شهر تا زمانی‬ ‫که با این مراکز تماس نگیرید متوجه نمی‌شوید چقدر‬ ‫باید بابت س��پردن یک س��المند به آنها بپردازید‪ .‬در‬ ‫با خانه سالمندانی واقع‬ ‫تماسی که خبرنگار‬ ‫در ونک تهران داش��ت مشخص شد هزینه‌ای که این‬ ‫مرکز برای نگهداری س��المندان درخواست می‌کند از‬ ‫‪1‬میلیون و ‪ 550‬هزار تومان تا یک میلیون و ‪800‬هزار‬ ‫تومان متغیر اس��ت‪ .‬مسئول این مرکز می‌گوید‪ :‬برای‬ ‫اقامت در س��الن ‪1‬میلیون و ‪ 550‬هزار تومان دریافت‬ ‫می‌کنی��م‪ ،‬برای اتاق س��ه تخته ی��ک میلیون و ‪650‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬برای اتاق دو تخته ‪1‬میلیون و ‪ 750‬هزار‬ ‫توم��ان و برای اتاق اختصاص��ی ‪1‬میلیون و ‪800‬هزار‬ ‫تومان‪.‬‬ ‫او در رابطه با خدماتی که ارائه می‌ش��ود به پزشک‪،‬‬ ‫مشاور و فیزیوتراپ اشاره می‌کند که هفته‌ای یک بار‬ ‫ویزیت عمومی دارند‪.‬‬ ‫مس��ئول خانه س��المندان واقع در ون��ک تهران در‬ ‫جواب این سوال که ویزیت عمومی چیست‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫به صورت هفتگی وضعیت همه س��المندان بررس��ی‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اما اگر به‌صورت اختصاصی نیاز به ویزیت و‬ ‫پزشک یا خدمت دیگری باشد به صورت جداگانه باید‬ ‫هزینه‌هایی پرداخت شود‪.‬‬ ‫با یک مرک��ز دیگر واقع‬ ‫تم��اس خبرنگار‬ ‫در تهرانپارس مش��خص می‌کند هزین��ه‌ای که برای‬ ‫نگهداری ی��ک س��المند دریافت می‌ش��ود در‌نهایت‬ ‫‪1‬میلی��ون و ‪ 500‬هزار تومان اس��ت‪ .‬کف هزینه‌های‬ ‫ای��ن مرکز که خدمات مش��ابه با مرکز قبلی دارد یک‬ ‫میلیون و ‪ 200‬هزار تومان است‪ .‬هر چند در مواردی‬ ‫دیگر مش��خص می‌ش��ود برخ��ی از مراک��ز نگهداری‬ ‫هزینه کمتری مانن��د ‪1‬میلیون تومان در ماه دریافت‬ ‫می‌کنند‪ ،‬اما مراکزی هم هس��تند که دو‪ ،‬سه و حتی‬ ‫‪ 4‬میلیون ب��رای یک ماه نگهداری از س��المند طلب‬ ‫می‌کنند‪ .‬شاید بتوان به صورت میانگین رقم ‪1‬میلیون‬ ‫و ‪ 500‬هزار تومان را برای نگهداری یک س��المند در‬ ‫خانه س��المندان پذیرفت‪ .‬در این صورت گردش مالی‬ ‫خانه‌های سالمندان ایرانی ماهانه حداقل ‪ 30‬میلیارد‬ ‫و در س��ال ‪ 360‬میلیارد تومان است‪ .‬شاید این درآمد‬ ‫قابل توجه باعث می‌شود توانبخشی مبتنی بر خانواده‬ ‫کمتر مورد توجه و تش��ویق قرار گیرد‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫حوزه س��المندی و روان‌شناس��ان معتقدند؛ نگهداری‬ ‫س��المندان در من��زل به مراتب بهتر از س��پردن آنها‬ ‫به خانه س��المندان اس��ت‪ .‬ب��ا وجود ای��ن‪ ،‬همچنان‬ ‫تبلیغ��ات قابل‌توجهی مبنی بر اینکه س��المندان‌تان‬ ‫را ب��ه م��ا بس��پارید در گوش��ه و کن��ار ش��هر دیده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫شخص که بود؟ گفت رهگذری بود که خواستم با تمسخر‬ ‫به او تفریح کنم‪ ،‬گفت بیچاره او مالک اشتر فرمانده لشکر‬ ‫امیرالمومنین علی خلیفه مس��لمین بود! جوان به‌وحشت‬ ‫افت��اد و با نگرانی در پی جناب مالک دوید تا عذر تقصیر‬ ‫بخواهد او را در مسجد یافت در حالی‌که مشغول نماز بود‬ ‫پس از اتمام نماز جلو رفت و به عذرخواهی پرداخت‪ .‬مالک‬ ‫فرمود نیاز به عذرخواهی نیست‪ ،‬من همان‌دم که به‌سوی‬ ‫تو نگریس��تم تو را بخشیدم‪ ،‬اکنون به مسجد نیامدم مگر‬ ‫برای اینکه ‪ 2‬رکعت نماز بگذارم و از خدا بخواهم که خدا‬ ‫حد مکارم اخالق‪.‬‬ ‫تو را ببخشد‪ !!!.‬این‌گونه است ّ‬ ‫نتیجه سخن اینکه نه‌تنها انسان تغییرپذیر است بلکه ما‬ ‫انسان‌ها برای تغییر کردن و کمال یافتن آمده‌ایم‪ ،‬چهره و‬ ‫اندام کنونی ما را خداوند ساخته است اما براساس نظریه‬ ‫نگاه روز‬ ‫در صورت از رده خارج کردن اتوبوس‌های‬ ‫فرسوده اتفاق می‌افتد‬ ‫صرفه جویی ‪ 90‬هزار دالری‬ ‫در مصرف سوخت‬ ‫معاون امور ش��هرداری‌های کش��ور با اش��اره به‬ ‫وضعیت ناوگان و‌حمل‌ونقل عمومی کشور به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬در حوزه‌حمل‌ونقل در ش��هرداری‌ها نسبت‬ ‫به س��ایر حوزه‌ها فعالیت بهتری انجام ش��ده است‬ ‫به گونه‌ای ک��ه هم‌اکنون ‪ 11‬هزار مینی‌بوس‪300،‬‬ ‫هزار تاکس��ی و ‪ 15‬هزار اتوبوس در ناوگان عمومی‬ ‫ش��هرها در حال خدمت‌رسانی به شهروندان است‪.‬‬ ‫علی نوذرپور تصریح کرد‪ :‬طبق آمار ‪ 47/6‬درصد از‬ ‫ترددها در داخل شهرها توسط‌حمل‌ونقل عمومی‬ ‫انجام می‌ش��ود و با توجه ب��ه برآوردها بیش از ‪17‬‬ ‫هزار دس��تگاه اتوبوس فرس��وده با سن بیش از ‪10‬‬ ‫سال در ش��هرها وجود دارد‪ .‬او با بیان اینکه خارج‬ ‫کردن این اتوبوس‌ها از خطوط‌حمل‌ونقل‪ 90 ،‬هزار‬ ‫دالر صرفه‌جوی��ی در مصرف س��وخت را به همراه‬ ‫خواهد داش��ت ادام��ه داد‪ :‬مذاکرات الزم با س��تاد‬ ‫س��وخت برای تامین هزینه جایگزین��ی این تعداد‬ ‫اتوبوس از محل صرفه‌جویی مصرف س��وخت انجام‬ ‫شده است‪ .‬نوذرپور اضافه کرد‪ :‬در حوزه تاکسیرانی‬ ‫نیز ‪ 35‬هزار دس��تگاه تاکسی گازسوز نیاز است که‬ ‫این تعداد نیز با ارائه تسهیالت ‪ 15‬درصدی توسط‬ ‫ستاد سوخت به تاکسیرانان واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون امور ش��هرداری‌های کش��ور با بیان اینکه‬ ‫اکن��ون ق��رارداد ورود ‪ 10‬ه��زار تاکس��ی جدید با‬ ‫تاکسیرانی برای ورود به ناوگان‌حمل‌ونقل عمومی‬ ‫منعقد ش��ده اس��ت افزود‪ 400:‬هزار موتور سیکلت‬ ‫برقی نیز به زودی وارد شهر تهران خواهد شد‪.‬‬ ‫نوذر پ��ور از در نظر گرفتن برخی تس��هیالت از‬ ‫محل تبص��ره ‪ 9‬قانون بودجه برای ش��هرهای زیر‬ ‫‪50‬هزار نفر خبر داد و عن��وان کرد‪ 6:‬هزار میلیارد‬ ‫ری��ال از این مح��ل‪ ،‬برای خرید انواع ماش��ین‌های‬ ‫عمرانی و ش��هرداری برای ش��هرهای زیر ‪ 50‬هزار‬ ‫نف��ر در نظر گرفته ش��ده و ‪ 300‬ه��زار تن قیر نیز‬ ‫برای این ش��هرها خریداری خواهد شد‪ .‬او با اشاره‬ ‫ب��ه رعایت اصول ایمنی در حوزه ش��هرداری‌ها نیز‬ ‫گفت‪ :‬اکنون تعداد کشته‌شدگان و مجروحان ناشی‬ ‫از آتش‌س��وزی در کشور نس��بت به ‪ 2‬دهه گذشته‬ ‫افزایش داشته است که این نشان از عملکرد ضعیف‬ ‫ش��هرداری در نظ��ارت بر رعایت اص��ول ایمنی در‬ ‫هنگام ساخت‌وس��ازها و همکاری ضعیف دولت در‬ ‫این بخش داشته است‪ .‬معاون امور شهرداری‌های‬ ‫کشور همچنین گفت‪ :‬در حوزه بازیافت پسماند به‬ ‫علت مش��کالت موجود در بخش اعتبارات تاکنون‬ ‫موفق عمل نش��ده است و اکنون فقط ‪ 20‬درصد از‬ ‫پس��ماندها در کل کشور بازیافت می‌شود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫هم اکنون ‪ 80‬درصد از زباله‌های تولیدی کشور به‬ ‫صورت دفن از بین می‌روند که این امر لطمه بزرگی‬ ‫به محیط‌زیست وارد می‌کند‪.‬‬ ‫نوذرپ��ور اظهار کرد‪ :‬اعتبارات کمی برای بازیافت‬ ‫ای��ن زباله‌ه��ا به مناطق ش��مالی و جنوبی کش��ور‬ ‫اختصاص داده ش��ده اس��ت و س��ایر مناطق نیز از‬ ‫ای��ن اعتبار محروم هس��تند‪ .‬وی با بی��ان اینکه با‬ ‫س��رمایه‌گذاری بخش خصوص��ی در حوزه بازیافت‬ ‫می‌ت��وان محیط‌زیس��ت را نجات داد اف��زود‪ :‬دفن‬ ‫متن��اوب ای��ن زباله‌ها‪ ،‬آین��ده محیط‌زیس��ت را با‬ ‫مخاطرات زیادی روبه‌رو می‌کند‪.‬‬ ‫تجسم اعمال چهره و اندام آینده ما را اعمال‌مان می‌سازد‪،‬‬ ‫معمار کنونی ما خداوند اس��ت اما معمار ش��خصیت خود‬ ‫و آینده خود‪ ،‬خودمان هس��تیم «کل نفس بما کس��بت‬ ‫رهینه»‪ ،‬هر کس��ی در گرو اعمال و دستاوردهای خویش‬ ‫است و نیک و بدکردار ما نصیب خودمان خواهد شد‪.‬‬ ‫«ا ِن اَحس��نتُم اَحس��نتُم الَنفُسِ ُکم َو ا ِن اَس��اتم َفلَها»‪.‬‬ ‫خداوند متعال بوسیله عقل و وحی ما را هدایت فرموده و‬ ‫به ما اختیار و حق انتخاب داده اس��ت تا با اراده و انتخاب‬ ‫خود کماالت اخالقی را کس��ب نم��وده و خود را آن‌گونه‬ ‫بسازیم تا بر اثر اعمال نیک خود‪ ،‬معمار جهان آینده خود‬ ‫حد‬ ‫باش��یم‪ ،‬جهانی بس زیبا و دل‌انگیز که زیبایی آن از ّ‬ ‫تصور خارج اس��ت و آن بهشت موعود خداوندگار ما است‬ ‫ان‌شاءاهلل‪.‬‬
‫خبر‬ ‫درمان رایگان ساکنان‬ ‫خانهسالمندان‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد‪:‬‬ ‫سازمان تامین‌اجتماعی در نظر دارد مخارج‬ ‫درمان ساکنان خانه سالمندان بیمه شده را‬ ‫پرداخت کند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی ربیعی در مراسم‬ ‫بهره‌برداری از مرکز جامع توان‌بخش��ی سالمندان مجد‬ ‫شهرس��تان اردکان در اس��تان یزد و آغاز ساخت مرکز‬ ‫تحقیقات سالمندی این شهرستان افزود‪ :‬سالمندی در‬ ‫جامعه مورد توجه شایسته قرار نگرفته است و مطالعات‬ ‫نشان می دهد جمعیت ایران در سال‌های آینده به مرور‬ ‫به دوران س��المندی و کهنس��الی خواهد رسید‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه جمعیت جامعه ایران برای ورود به دوران‬ ‫سالمندی آمادگی ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه هیچ‌گونه‬ ‫آموزشی هم در این زمینه صورت نگرفته است‪ .‬ربیعی‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬در گذش��ته‪ ،‬نهادها و ارزش‌های س��نتی‬ ‫پذیرای سالمندان در خانه خودشان بودند ولی متاسفانه‬ ‫امروز این ارزش‌های س��نتی در خانواده کمرنگ ش��ده‬ ‫است‪ .‬این مسئول‪ ،‬با بیان اینکه خانه سالمندان باید با‬ ‫ارزش‌ه��ای دین��ی و روش‌ه��ای مدرن ب��ه نگهداری‬ ‫س��المندان اقدام کنند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬فش��ارها در‬ ‫زندگی شهری موجب بی اعتنایی نسل‌ها به سالمندان‬ ‫شده و این رهاشدگی سالمندان را به‌دنبال داشته است‪.‬‬ ‫یکی از اعضای خانواده معلول‬ ‫مددکارمی‌شود‬ ‫در طرح توانبخشی مبتنی بر خانواده یکی از اعضای‬ ‫خان��واده فرد معلول‪ ،‬به‌عن��وان مددکار آم��وزش داده‬ ‫می‌ش��ود و به او یارانه و مزایا تعلق می‌گیرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنا‪ ،‬رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اثربخش‬ ‫بودن طرح توانبخشی مبتنی بر خانواده‪ ،‬از توسعه این‬ ‫ط��رح خبر داد‪ .‬همایون هاش��می درمورد اجرای طرح‬ ‫توانبخشی مبتنی بر خانواده که از حدود یک ماه پیش‬ ‫به صورت سراسری در کشور آغاز شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫گذش��ته رویکرد ما مرکز محور ب��ود اما اکنون تصمیم‬ ‫گرفتیم‪ ،‬از ظرفیت‌های مردمی بیش��تر استفاده کنیم‪،‬‬ ‫بنابراین توانبخش��ی خانواده محور را آغاز کرده‌ایم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬توانبخشی مبتنی بر خانواده به این معناست‬ ‫که معل��ول را از طریق خانواده توانمن��د کنیم‪ .‬به این‬ ‫ش��کل که یکی از اعض��ای خانواده به عن��وان مددکار‬ ‫آموزش داده می‌شود و به او یارانه و مزایا تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه‬ ‫از نظر روانی و حفظ شأن معلول‪ ،‬توانبخشی‬ ‫مبتنی بر خانواده ارجحیت بیشتری نسبت‬ ‫به توانبخشی مبتنی بر جامعه دارد‪ ،‬افزود‪ :‬پس از اجرای‬ ‫این طرح‪ ،‬نتایج آن در ‪ ۷‬اس��تان کشور بررسی شد که‬ ‫گزارش��ات حاکی از اثربخش��ی آن بوده است‪ .‬بنابراین‬ ‫تصمیم داریم که این طرح را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫ارتقای ارزش دفترچه‌های بیمه‬ ‫قائم‌مقام س��ازمان بیمه سالمت ایران بر لزوم ارتقای‬ ‫ارزش دفترچه‌های بیمه تاکید کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫رحمت‌اهلل توکل در آیین بزرگداش��ت سالروز تاسیس‬ ‫بیمه س�لامت اظهار کرد‪ :‬متاسفانه در گذشته به‌دلیل‬ ‫عملک��رد ضعیف در سیس��تم درمانی و درس��ت انجام‬ ‫نشدن تعرفه‌های پزش��کی ارزش دفترچه‌های درمانی‬ ‫بسیار تنزل کرد‪.‬وی افزود‪ :‬برنامه‌های آتی بیمه سالمت‬ ‫ارتق��ای ارزش دفترچه‌ه��ای بیم��ه در م��ورد بیماران‬ ‫س��رپایی اس��ت که هنوز به اهداف طرح نرسیده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اجرای طرح تحول نظام س�لامت در‬ ‫کشور افزود‪ :‬دولت تدبیر و امید به مصوبه ‪ 20‬سال قبل‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی به‌طور کامل عمل کرده است‪.‬‬ ‫توکل گفت‪ :‬با ‪ 46‬هزار مجموعه درمانی اعم از دولتی‪،‬‬ ‫دانشگاهی و خصوصی طرف قرارداد هستیم و به همین‬ ‫منظور نظارت بر درس��ت انجام ش��دن کارها و اجرای‬ ‫صحیح اهداف طرح تحول سالمت بسیار مهم است‪.‬‬ ‫کوتاهی در پیگیری وضعیت‬ ‫معلمانحق‌التدریس‬ ‫عض��و کمیس��یون آم��وزش و تحقیق��ات‬ ‫مجل��س عل��ت بالتکلیف��ی معلم��ان‬ ‫حق‌التدری��س را در ع��دم وج��ود قوانین‬ ‫ش��فاف و همچنین نبود نظارت کاف��ی عنوان کرد‪.‬به‬ ‫گ��زارش ایلنا‪ ،‬ج��واد هروی درب��اره بالتکلیف ماندن‬ ‫وضعیت اس��تخدامی معلمان حق‌التدریس که چندی‬ ‫اس��ت به تجمعات مکرر آنها در مقابل مجلس منجر‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬همان طور که معاون رییس‌جمهور‬ ‫اعالم کردند؛ در روند جذب نیرو در سال‌های گذشته‬ ‫با حدود ‪ ۴۰‬هزار استخدام بی‌ضابطه مواجه بوده‌ایم و‬ ‫اگر ‪ ۲۵‬درصد این اس��تخدام‌ها در آموزش و پرورش‬ ‫اتفاق افتاده باش��د‪ ،‬گرچه خیلی زیاد نیست اما حتما‬ ‫نیازمند بررس��ی و نظارت است‪ .‬این عضو کمیسیون‬ ‫آم��وزش و تحقیق��ات مجلس با ابراز تاس��ف از اینکه‬ ‫تاکن��ون درباره ای��ن موضوع نظارتی وجود نداش��ته‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه در این میان حقوق بسیاری از‬ ‫معلمان پیش دبس��تانی و ش��رکتی ضایع شده است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس علت بالتکلیفی این معلمان را در‬ ‫عدم وجود قوانین شفاف دانست و گفت‪ :‬باعث تاسف‬ ‫است معلمانی که سال‌هایی از عمر خود را در آموزش‬ ‫و پرورش گذرانده‌اند‪ ،‬امروز هنوز در بالتکلیفی به سر‬ ‫می‌برند‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫آینه‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫همهکالفه‌اند؛ازتحصیالتیکهبربادمی‌رود‬ ‫گ�روه آینه‌‪ :‬پدر و مادرها از دست فرزندان‌شان‬ ‫کالفه‌اند‪ ،‬آنها وقتی وارد دبیرستان می‌شوند عالقه‌ای‬ ‫دارند و پای کنکور که می‌رسد ناگهان ذوق‌شان تغییر‬ ‫می‌کند و وقتی ‪ 1‬و ‪ 2‬سال در دانشگاه درس می‌خوانند‬ ‫هوس تغییر رشته می‌کنند و آنها که پر‌دل‌ترند حتی‬ ‫در س��ال‌های پایانی کارشناسی‌شان ناگهان دانشگاه‬ ‫را ره��ا می‌کنند و به س��ربازی می‌روند و بعد کنکور‬ ‫می‌دهند و همه چیز را از نو ش��روع می‌کنند‪.‬در این‬ ‫می��ان میلیاردها تومانی که س��وخت می‌ش��ود و به‬ ‫هوا می‌رود هیچ جا محاس��به نمی‌ش��ود و عمرهایی‬ ‫که از دس��ت م��ی‌رود را هیچ مرکز آماری منتش��ر‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند اصال نظام آموزش��ی کاری‬ ‫ن��دارد دانش‌آموزان را برای ش��غلی که باید بر عهده‬ ‫بگیرن��د تربیت بکن��د‪ .‬همین بی‌توجهی اس��ت که‬ ‫مهندسان و پزشکان مدیر می‌شوند یا به کار تجارت‬ ‫یا همان دالل��ی می‌پردازن��د و متخصصان مدیریت‬ ‫شغل شریف مسافرکش��ی را انتخاب می‌کنند‪ .‬اصال‬ ‫در کش��ور م��ا رویای ش��غلی مدت‌هاس��ت در ذهن‬ ‫کودکان و نوجوانان جایی ندارد و اصال معلوم نیست‬ ‫میلیون‌ه��ا تومان��ی ک��ه خانواده‌ها ص��رف تحصیل‬ ‫فرزندشان می‌کنند قرار است چه دستاوردی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫یکی از این کارشناس��ان در گفت‌‌وگو با ما می‌گوید‬ ‫ش��ما به صدها دبس��تان و دبیرستان س��ر بزنید و از‬ ‫دانش‌آموزان بپرسید در یک کاغذ فهرست مشاغلی‬ ‫ک��ه می‌شناس��ند ردیف کنن��د‪ ،‬تردی��د نکنید این‬ ‫فهرست به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسد و این‬ ‫ش��ناختن عمق فاجعه است‪ ،‬اصال این نظام آموزشی‬ ‫تعطیل شود به‌صرفه‌تر اس��ت‪ ،‬پر کردن حافظه این‬ ‫دانش‌آموزان از مفاهیمی که هیچ س��ودی در آینده‬ ‫برایشان ندارد‪ ،‬چه معنایی جز آزار آنها دارد‪.‬‬ ‫وی مکثی می‌کند و بعد به ما می‌گوید‪ :‬استعداد و‬ ‫توانایی‌های ذهنی‪ :‬هر فردی اس��تعداد خاص خود را‬ ‫دارد و این استعداد یک توانایی بالقوه یا مجموعه‌ای‬ ‫از قابلیت‌هاس��ت ک��ه به فرد شایس��تگی انجام یک‬ ‫کار را می‌دهد‪ .‬اس��تعداد یک امر ذاتی نیس��ت بلکه‬ ‫بس��تگی به کل ش��خصیت یک فرد دارد‪ .‬در حالی‬ ‫‹ ‹یک آمار‬ ‫آماره��ای نه‌چندان دقیق نش��ان می‌دهد ‪ 768‬هزار‬ ‫بیکار در کشور دارای تحصیالت فوق‌دیپلم تا دکترای‬ ‫تخصصی هس��تند که در این بین‪505 ،‬هزار نفر دارای‬ ‫لیس��انس و ‪207‬هزار نفر فوق‌دیپلم هس��تند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینک��ه بیش��ترین تعداد بی��کاران دانش��گاهی نیز در‬ ‫رشته‌های علوم انسانی و هنر‪ ،‬علوم‌اجتماعی‪ ،‬بازرگانی‬ ‫و حقوق و مهندسی ساخت و تولید هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک پرسش‬ ‫یک تصویر دقیق نش��ان می‌دهد که در حال حاضر‬ ‫و تا آینده‌ای بس��یار دور بازار کار ایران ظرفیت جذب‬ ‫ک��ه اصوال نظام آموزش��ی به ش��خصیت کودکان و‬ ‫نوجوانان بی‌توجه است‪ .‬در حالی که دادن اطالعات‬ ‫ش��غلی می‌توان��د در شخصیت‌س��ازی بس��یار موثر‬ ‫بس��یاری از دانش��جویانی راکه در حال حاضر مشغول‬ ‫تحصیل هستند‪ ،‬را ندارد‪ ،‬پس این پرسش مطرح است‬ ‫که چرا دانش��گاه‌های دولتی و آزاد که از این وضعیت‬ ‫بی‌خبر نیس��تند بی‌محابا دانشجو می‌گیرند تا آنها در‬ ‫آینده به سپاه عظیم بیکارها بپوندند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک تاریخ‬ ‫قبل از انقالب دانشگاه امیرکبیر فعلی و پلی‌تکنیک‬ ‫ته��ران قرار ب��ود مهندس آچار به‌دس��ت تربیت کند‪.‬‬ ‫در حاضر بس��یاری از صنایع کش��ور از بحران کمبود‬ ‫تکنس��ین در رنج‌ان��د و نظام آموزش��ی تنها کاری که‬ ‫نمی‌کند‪ ،‬رفع همین نظام است‪.‬‬ ‫هزینه جاری هر دانش‌آموز‪1‬میلیون و‪ 850‬هزار تومان‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و پش��تیبانی‬ ‫وزارت آموزش و پرورش با اش��اره به باال‬ ‫بودن هزینه آموزش در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫شرایطی که هزینه جاری هر دانش‌آموز‬ ‫حدود ‪1‬میلیون و ‪ 850‬هزار تومان است‪،‬‬ ‫شاهد هس��تیم ترکیب نیروی انسانی به‬ ‫گونه‌ای است که از هر ‪ 100‬نفر‪ 64 ،‬نفر‬ ‫در داخل کالس درس هس��تند و مابقی‬ ‫نیروها در بیرون کالس‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��یدمحمد‬ ‫بطحای��ی ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫سال‌هاس��ت مدیریت منابع‬ ‫در آم��وزش و پرورش ب��ا اختالل مواجه‬ ‫است‪ ،‬درخصوص نشانه‌های این اختالل‬ ‫گفت‪ :‬نخستین نشانه این اختالل کاهش‬ ‫س��هم اعتبارات جاری آموزش و پرورش‬ ‫از اعتب��ارات هزین��ه‌ای دولت اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گون��ه‌ای که در س��ال ‪ 92‬این س��هم به‬ ‫کمترین می��زان خود یعن��ی حدود ‪12‬‬ ‫درصد رسیده است‪ ،‬در حالی‌که این عدد‬ ‫در برخی سال‌ها تا حدود ‪ 20‬درصد هم‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی دومین نش��انه اختالل در مدیریت‬ ‫منابع را افزایش س��هم اعتبارات پرسنلی‬ ‫در بودج��ه آم��وزش و پرورش دانس��ت‬ ‫و عن��وان ک��رد‪ :‬در س��ال ‪ 92‬بی��ش از‬ ‫‪98/5‬درص��د از اعتبارات ای��ن وزارتخانه‬ ‫به پرداخت حقوق و هزینه‌های پرسنلی‬ ‫اختصاص داده ش��ده و تنه��ا ‪1/5‬درصد‬ ‫ص��رف کیفیت‌بخش��ی ام��ر آم��وزش و‬ ‫پرورش شده است‪.‬‬ ‫وی سومین نشانه این اختالل را درصد‬ ‫س��هم آموزش و پرورش (‪ )GDP‬عنوان‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬از س��ال ‪ 88‬زاویه کاهش‬ ‫این درصد ش��یب بیشتری داشته است‪،‬‬ ‫به‌طوری‌که از حدود ‪4‬درصد به کمتر از‬ ‫‪ 2‬درصد در س��ال ‪ 92‬کاهش داشته که‬ ‫این کاهش نشان‌دهنده توجه به آموزش‬ ‫و پرورش است‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و پش��تیبانی‬ ‫وزارت آم��وزش و پ��رورش با اش��اره به‬ ‫روند تغییرات سالیانه در تعداد کارکنان‬ ‫آموزش و پ��رورش افزود‪ :‬در ‪ 10‬س��ال‬ ‫گذش��ته رش��د دانش‌آموزان منفی بوده‬ ‫اس��ت و به‌تب��ع آن قاعدت��ا باید رش��د‬ ‫کارکن��ان منف��ی یا حداق��ل ثابت مانده‬ ‫باش��د‪ ،‬اما متاس��فانه تعداد کارکنان این‬ ‫وزارتخانه در س��ال‌های گذش��ته با رشد‬ ‫فزاینده‌ای مواجه بوده است‪ ،‬به‌طوری‌که‬ ‫در سال ‪ 89-90‬رشد سالیانه این تعداد‬ ‫فش��ار س��نگینی به منابع ما وارد کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‌طوری‌که این امر موجب شده‬ ‫ب��ه‌ازای هر ‪ 11‬دانش‌آم��وز یک کارمند‬ ‫داشته باش��یم و این ش��اخص در کمتر‬ ‫کشوری وجود دارد‪.‬‬ ‫بطحایی با اش��اره به ب��اال بودن هزینه‬ ‫آم��وزش در کش��ورمان بیان‌ ک��رد‪ :‬در‬ ‫شرایطی که هزینه جاری هر دانش‌آموز‬ ‫حدود ‪1‬میلیون و ‪ 850‬هزار تومان است‪،‬‬ ‫ش��اهد هس��تیم ترکیب نیروی انس��انی‬ ‫ب��ه گونه‌ای اس��ت که از ه��ر ‪ 100‬نفر‪،‬‬ ‫‪ 64‬نف��ر در داخل کالس درس هس��تند‬ ‫و مابق��ی نیروها در بی��رون کالس‌اند و‬ ‫این هم از ش��اخص‌هایی اس��ت که ویژه‬ ‫کشورمان است و در هیچ کشور دیگری‬ ‫وج��ود ندارد و باید به دنبال پاس��خ این‬ ‫پرس��ش باش��یم که باوجود فق��ر منابع‬ ‫چرا در طول س��الیان متم��ادی آموزش‬ ‫و پ��رورش و منابع انس��انی و مالی آن با‬ ‫وج��ود گرفتاری‌های ف��راوان‪ ،‬این گونه‬ ‫مدیریت ش��ده و به همین دلیل اس��ت‬ ‫که مدیریت منابع انس��انی به عنوان یک‬ ‫سیاس��ت پایه‌ای و اساسی در برنامه‌های‬ ‫آم��وزش و پرورش دول��ت تدبیر و امید‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و پشتیبانی با‬ ‫انتق��اد از فرهنگ س��ازمانی تمرکزگرای‬ ‫آموزش و پرورش افزود‪ :‬این تمرکزگرایی‬ ‫موجب شده مقاومت‌ها در برابر تغییرات‬ ‫اساس��ی ازجمل��ه توس��عه مش��ارکت‌ها‬ ‫صورت بگیرد‪.‬‬ ‫بطحای��ی با طرح این پرس��ش که چرا‬ ‫اهدای عضو به اتباع خارجی ممنوع شد‬ ‫پیوند کلیه یک‌سوم دیالیز هزینه دارد‬ ‫ش��ورای‌عالی پیوند اعضا تصوی��ب کرد‪ ،‬از این پس جراح��ی پیوند اعضای‬ ‫بدن به اتباع غیرایرانی در هر ش��رایطی در ایران ممنوع اس��ت‪ .‬این تصمیم در‬ ‫حالی گرفته ش��ده اس��ت که اهدای قاچاقی کلیه در ایران در روزهای گذشته‬ ‫حاشیه‌س��از شد‪ .‬به‌دنبال افشاگری در این زمینه که تعدادی از اتباع خارجه با‬ ‫شناس��نامه جعلی از ایرانیان کلیه اهدایی دریافت کرده‌اند موجی از واکنش‌ها‬ ‫به وجود آمد‪ .‬اهدای قاچاقی کلیه بیش��تر به این دلیل اتفاق می‌افتد که ایران‬ ‫در زمینه پیوند کلیه موفقیت‌های انکارناپذیری کس��ب کرده اس��ت و از طرف‬ ‫دیگر پیوند کلیه یک‌سوم دیالیز هزینه دارد‪ .‬در حالی که به‌دنبال افشای اهدای‬ ‫قاچاقی کلیه سیدحس��ن قاضی‌زاده هاش��می عنوان کرده بود اهدای اعضای‬ ‫بدن به اتباع کش��ورهای مسلمان بررسی می‌شود اما‪ ،‬اکنون خبر می‌رسد که‬ ‫بار دیگر پیوند اعضا به اتباع غیرایرانی کاملا ممنوع ش��ده است‪ .‬وزیر بهداشت‬ ‫در جلس��ه ش��ورای‌عالی پیوند گفته است‪ :‬برای گس��ترش دانش و توانمندی‬ ‫اعمال پیوند اعضا در کش��ور نیازمند بیمارس��تان‌‌های ‪ 1000‬تختخوابه ویژه‬ ‫پیوند هس��تیم‪ .‬هاشمی افزود‪ :‬مشوق‌هایی در وزارت بهداشت برای راه‌اندازی‬ ‫عمل کند‪.‬‬ ‫صاحب‌نظران در تعریف اطالعات شغلی می‌گویند‪:‬‬ ‫اطالعات ش��غلی مجموعه داده‌هایی است كه به فرد‬ ‫كم��ك می‌كند ت��ا در زمینه تعیین مس��یر زندگی‬ ‫ش��غلی‌اش‪ ،‬تصمیم‌گی��ری کند‪ .‬س��ال‌ها قبل طرح‬ ‫کاد اجرا می‌ش��د تا دانش‌آموزان ب��ا رفتن به مراکز‬ ‫ش��غلی از نزدیک با حرفه‌های مختلف آش��نا شوند‪،‬‬ ‫ول��ی به دلیل برنامه‌ری��زی ناکافی و عدم هماهنگی‬ ‫این طرح شکس��ت خورد‪ ،‬ولی می‌شود با بهره بردن‬ ‫از آن طرح شکست خورده‪ ،‬طرح بهتر و مناسب‌تری‬ ‫را طراح��ی و به اجرا گذاش��ت‪ .‬در این طرح باید از‬ ‫روانشناسان بهره کافی برد و قبل از آن مطالعه کرد‬ ‫چرا دانش‌آموزان این همه دچار تلواسه می‌شوند و از‬ ‫عالقه‌ای به عالقه دیگر گذر می‌کنند و فاقد انسجام‬ ‫فکری‌اند‪.‬‬ ‫بیمارستان‌‌های بزرگ ‪ 800‬و ‪1000‬تختخوابی تعیین شده و صندوق توسعه‬ ‫ملی هم اعالم آمادگی کرده اس��ت تا از طرح‌های بیمارستانی حمایت کند‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬می‌توانیم با عرضه هتلینگ با کیفیت‪ ،‬بیمارستان‌‌های بین‌المللی‬ ‫وی��ژه پیوند راه‌اندازی کنیم‪ .‬وزیر بهداش��ت گفت‪ :‬از ای��ن پس در حوزه پیوند‬ ‫اعضا ما از نظر آموزشی به کشورهای همسایه و منطقه و حتی دیگر کشورهای‬ ‫جهان کم��ک می‌کنیم چنان که ه��م اکنون نیز متخصصانی از کش��ورهای‬ ‫همس��ایه و کشورهای اسالمی در بیمارس��تان‌‌های دانشگاهی کشور در حال‬ ‫آموزش این جراحی‌ها هس��تند‪ .‬هاشمی در پاس��خ به این پرسش که بیماران‬ ‫خارجی با آوردن دهنده عضو‪ ،‬در این مدت در فهرس��ت پیوند در کش��ور قرار‬ ‫گرفته‌اند‪ ،‬چه می‌ش��وند؟ افزود‪ :‬قرار اس��ت تا اول مهر به این افراد اجازه داده‬ ‫ش��ود تا کارش��ان انجام گیرد و از اول مهر‪ ،‬دیگر هیچ موردی از پیوند به اتباع‬ ‫غیرایرانی در کش��ور انجام نش��ود‪ .‬او با بیان اینکه ‪ 2‬مصوبه امروز شورای‌عالی‬ ‫پیوند به نفع س�لامت بیماران ایرانی است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با ممنوع شدن جراحی‬ ‫پیون��د اعضا به اتباع غیرایرانی و همچنین مجاز ش��دن جراحی پیوند فقط در‬ ‫باید اخت�لال منابع را کاه��ش بدهیم؟‬ ‫گفت‪ :‬شرایط امروز آموزش و پرورش به‬ ‫گونه‌ای اس��ت که امکان ورود به عرصه‬ ‫کیفیت‌بخش��ی وج��ود ن��دارد و آگاهان‬ ‫می‌دانند که با ی��ک درصد اعتبار امکان‬ ‫تحقق اهداف بلند س��ند تحول بنیادین‬ ‫وجود ندارد‪ .‬با ی��ک درصد اعتبار امکان‬ ‫تحول و ایجاد انگیزه و ش��وق و عالقه و‬ ‫ارائه خدمات مطلوب ب��ه معلمان وجود‬ ‫ندارد و از آن ج��ا که کم‌تحرکی‪ ،‬به روز‬ ‫نشدن اطالعات معلمان‪ ،‬بی‌انگیزگی بین‬ ‫معلمان‪ ،‬برای هر کش��وری یک آس��یب‬ ‫است‪ ،‬ناچاریم به چگونگی کاهش اختالل‬ ‫در مدیری��ت منابع فکر کنیم و همه باید‬ ‫در این زمینه به کمک آموزش و پرورش‬ ‫بیاین��د‪.‬وی از مدیران روابط عمومی‌های‬ ‫آم��وزش و پ��رورش خواس��ت ب��ا به‌کار‬ ‫ب��ردن دانش و تخصص خ��ود در همراه‬ ‫ک��ردن جامعه و فرهنگی��ان با آموزش و‬ ‫پ��رورش کمک کنند تا بتواند مقاومت‌ها‬ ‫را در برابر اصالح ساختار نیروی انسانی‪،‬‬ ‫تقوی��ت نظام مش��ارکت‌های غیردولتی‪،‬‬ ‫تفویض اختیار و تغییر ساختار سازمانی‬ ‫وبرون‌س��پاری فعالیت‌ه��ا کاه��ش دهد‬ ‫و ع�لاوه ب��ر اهتمام به مس��ائل آموزش‬ ‫و تربیت��ی به اقتصاد آم��وزش و پرورش‬ ‫به‌عنوان بس��تر تعمیق و تسریع در همه‬ ‫برنامه‌ها نیز فکر کند‪.‬‬ ‫بیمارس��تان‌‌های دولتی و دانشگاهی امیدواریم برخی تخلفات و سودجویی‌ها‬ ‫در این روش‌های درمانی در کشور از بین برود‪ .‬همزمان دکتر ناصر سیم‌فروش‬ ‫با اش��اره به اینکه پیوند اعضا در ایران پیش��رفت‌های زیادی کرده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اکنون پیوند کلیه در ایران به‌صورت روزمره و عادی انجام می‌شود‪ .‬او با اشاره به‬ ‫اینکه در راستای آموزش قدم‌های خوبی برداشته شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیوند‬ ‫کلیه از اتباع ایرانی به اتباع غیرایرانی ممنوع است‪ .‬این متخصص پیوند با اشاره‬ ‫به آموزش‌های ارائه داده ش��ده به پرستاران گفت‪ :‬اکنون در اقصی‌نقاط کشور‬ ‫پیوند انجام می‌ش��ود‪ .‬ایشان با اش��اره به اینکه بیش از ‪ ۳۰‬هزار پیوند موفق در‬ ‫ایران انجام شده است ادامه داد‪ :‬به همین علت استقبال اتباع کشورهای منطقه‬ ‫برای پیوند اعضا در ایران زیاد ش��ده اس��ت‪.‬او با اشاره به استقبال خوب وزارت‬ ‫بهداشت از پیوند کلیه ادامه داد‪ :‬پیوند کلیه انسانی‌ترین روش و کم‌خرج‌ترین‬ ‫عمل است به طوری‌که یک‌سوم دیالیز هزینه دارد‪ .‬وی با اشاره به اینکه امروز‬ ‫کش��ور به مرحله‌ای رسیده که در منطقه بی‌نظیر است افزود‪ :‬پیوند کلیه‪۵۰۰‬‬ ‫اطفال را تاکنون انجام داده‌ایم‪ .‬دکتر س��یم‌فروش با اشاره به اینکه پیوند کلیه‬ ‫ت انتظار‬ ‫در دنیا بیشترین پیوند است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ ۱۰۷ :‬هزار نفر در فهرس ‌‬ ‫ت انتظار‬ ‫پیوند کلیه در امریکا هستند و ‪ ۳۰‬هزار نفر در سال ‪ ۱۹۹۹‬که در فهرس ‌‬ ‫پیوند بودند به علت نرس��یدن کلیه‪ ،‬فوت کردند اما در ایران این‌گونه نیست و‬ ‫ت انتظار بسیار کم هستند و یا اصال وجود ندارد‪.‬‬ ‫افراد فهرس ‌‬
‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به مشکالت تولیدکنندگان کپسول‌های سی‌ان‌جی‬ ‫گزارش‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪19‬‬ ‫کپسول‌های بی‌خطر در جاده‌ها‬ ‫حسن فرازمند‪ -‬گروه گزارش‪ :‬استفاده از گاز برای سوخت خودروها‪ ،‬متعلق به امروز نیست و سابقه‌ای در‬ ‫دهه‌های گذشته دارد و کارشناسان معتقدند که عمده‌ترین دلیل آن حفاظت از محیط و پاکیزه نگه داشتن‬ ‫هواست‪ ،‬گرچه در کنار آن به مسائلی چون مقرون به صرف ‌ه بودن آن از نظر اقتصادی‪ -‬رفاهی و نیز پایدارتر‬ ‫بودن بیشتر ذخایر گاز طبیعی هم توجه ویژه‌ای شده است به‌ویژه ارزان بودن قیمت گاز طبیعی در این حرکت‬ ‫جهانی‪ ،‬از مهم‌ترین فاکتورهاست‪ .‬البته نباید از خاطر دور داشت که وجود زیرساخت‌های الزم ازجمله تاسیسات‬ ‫پاالیشگاهی و خطوط انتقال‪ ،‬توانمندی‌های فنی‪ -‬مهندسی مورد نیاز و امنیت بیشتر استفاده از گاز سی‌ان‌جی‬ ‫نسبت به بنزین یا گازوئیل در جریان حوادث رانندگی‪ ،‬کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای دستیابی به اهداف‬ ‫و سیاست‌های بین‌المللی همچون پیمان کیوتو‪ ،‬از دالیل عمده انتخاب گاز طبیعی به‌عنوان سوخت خودروها در‬ ‫مقایسه با سایر سوخت‌های مایع است‪.‬‬ ‫به عقی��ده صاحب‌نظران اقتصادی در حال حاضر گاز ن��ام «گاز خودرو» به‌عنوان یکی از ش��رکت‌های فرعی‬ ‫طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) به‌عنوان سوخت مورد نیاز شرکت ملی گاز ایران تاسیس شد‪ .‬از مهم‌ترین وظایف‬ ‫در ناوگان حمل‌ونقل کشورمان با رشد قابل مالحظه‌ای شرکت گاز خودروی ایران ساخت‪ ،‬توسعه‪ ،‬بهره‌برداری‬ ‫همراه بوده اس��ت و در س��ال‌های اخیر با حمایت ویژه و مدیریت جایگاه‌های گاز با کمک بخش‌های خصوصی‬ ‫دولت‌ه��ا به‌وی��ژه الزام برای توس��عه زیرس��اخت‌های و کارخانه‌های مرتبط این طرح اس��ت و نیز قرار ش��د‬ ‫اداری‪ -‬قانونی از یک‌س��و و استقبال مصرف‌کنندگان از س��اخت جایگاه‌های چند منظوره براساس برنامه‌ریزی‪،‬‬ ‫دیگر سو اس��تفاده از گاز طبیعی به‌‌عنوان سوخت پایه زمان‌بندی تعریف شده‌ای را در دست بگیرد‪ .‬همچنین‬ ‫در ح��ال تبدیل به فرهنگ عمومی می ش��ود و پس از از وظایف محول ش��ده به ش��رکت گاز خودروی ایران‪،‬‬ ‫واگذاری مدیریت مربوط به س��ی‌ان‌جی به شرکت ملی نگهداری و بهره‌برداری از جایگاه‌های تاس��یس ش��ده‬ ‫گاز ایران این شرکت نسبت به برنامه‌ریزی‌های الزم در اس��ت که برای جایگاه‌های خصوص��ی زمین‪ ،‬برق‪ ،‬آب‬ ‫سطوح ملی و به اشکال مختلف میان‌مدت و بلندمدت‪ ،‬و گاز و تجهی��زات م��ورد نیاز این بخ��ش را نیز تامین‬ ‫ش��تاب دوچندان ب��ه روند فعالیت‌های توس��عه‌ای آن می‌کند‪.‬‬ ‫داده اس��ت‪ .‬از جمله ایجاد بسترهای قانونی الزم برای‬ ‫در حوزه س��اخت و توس��عه جایگاه‌های تک‌منظوره‬ ‫همگامی و همراهی با سایر نهادها و بنگاه‌های اقتصادی غیرخصوصی هم زمین آنها توس��ط ش��هرداری و سایر‬ ‫تاثیرگذار ازجمله خودروس��ازان‪ ،‬شهرداری‌ها صنایع و س��ازمان‌های مرتبط تامین و نگه��داری از آنها برعهده‬ ‫کارخانجات س��ازنده قطعات همچون صنایع دفاع برای ش��هرداری یا با انتخاب پیمانکار با ش��رکت گاز خودرو‬ ‫ایج��اد جایگاه‌ها در کنار ایجاد تس��هیالت اداری درون انج��ام خواهد گرف��ت و در بخش تبدی��ل خودروهای‬ ‫سازمانی‪ ،‬تهیه و تامین منابع الزم برای سرمایه‌گذاری دوگانه‌س��وز نیز بخش��ی از فعالیت‌ه��ا در کارگاه‌های‬ ‫و برنامه‌ریزی‌ه��ای الزم ب��رای ایجاد خدم��ات مربوط تبدیل و بخشی از فعالیت‌ها در شرکت‌های خودروساز‬ ‫ب��ه پش��تیبانی از جمل��ه کارب��ران و تولیدکنن��دگان صورت می‌پذیرد‪ .‬از سویی دیگر با توجه به اینکه بخش‬ ‫س��خت‌افزاری الزم‪ ،‬از برنامه‌ه��ای در دس��ت اج��رای دیگری از فعالیت‌های س��اخت و توس��عه جایگاه‌ها در‬ ‫ش��رکت گاز خودروی ایران است و در ش��رایط امروز‪ ،‬استان‌ها انجام می‌شود شرکت گاز خودرو با شرکت‌های‬ ‫ایجاد جایگاه‌های سوخت‌رس��انی در سطح کشور‪ ،‬اعم گاز اس��تانی سراسر کش��ور نیز فعالیت‌هایی به صورت‬ ‫از درون‌ش��هری و بین‌ش��هری از‬ ‫مشترک دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫برنامه‌های شرکت گاز خودرو است‬ ‫براساس برنامه‌ها‪ ،‬وزارت نفت باید‬ ‫براساسقانون‪،‬بازار‬ ‫ک��ه به این بهان��ه در گزارش امروز‬ ‫جایگاه‌های مورد نیاز سی‌ان‌جی در‬ ‫مصرفسیلندرهادر‬ ‫مروری داریم به ظهور س��ی‌ان‌جی‬ ‫‪ 30‬استان کش��ور را به بهره‌برداری‬ ‫همه جای جهان‪ 2‬بخش‬ ‫که در همین حال به ‪ 43‬سال قبل‬ ‫برس��اند و یکی از برنامه‌های شرکت‬ ‫دارد‪ ،‬بخش اول صنعت‬ ‫یعنی به سال ‪ 1350‬بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫گاز خ��ودروی ای��ران نی��ز ایج��اد‬ ‫گ زدن سی‌ان‌جی‬ ‫‹ ‹قصه کلن ‌‬ ‫جایگاه‌ه��ای س��ی‌ان‌جی در ان��دازه‬ ‫خودروسازی است که به‬ ‫احداث‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫عده‌ای تصور‬ ‫کوچک و متوس��ط اس��ت مطالعات‬ ‫دنبالتولیدخودروهایی‬ ‫جایگاه‌های س��وخت سی‌ان‌جی در‬ ‫اجرای این طرح‌ها به پایان رس��یده‬ ‫با سوخت گاز هستند و در‬ ‫کش��ور متعلق به ‪ 10 ،8 ،7‬س��ال‬ ‫و عملیات س��اخت بس��یاری از این‬ ‫ایران با عنوان خودروی‬ ‫اخیر اس��ت‪ ،‬ح��ال آنکه اس��ناد و‬ ‫نوع جایگاه‌ها با مشارکت سازندگان‬ ‫مدارک موجود نش��ان م ‌‬ ‫ید‌هد که دوگانه‌سوزمطرحمی‌شوند داخلی انجام شده است‪ .‬بر این اساس‬ ‫بحث احداث جایگاه‌های سی‌ان‌جی وبخشدیگربه‌عنوانتبدیل هم تاکن��ون چند جایگاه متوس��ط‬ ‫در کش��ور ب��ه س��ال ‪ 1350‬ب��از و تغییرات از آن یاد می‌شود راه‌اندازی ش��ده و در راه‌اندازی این‬ ‫می‌گ��ردد‪ .‬در این س��ال و در قالب‬ ‫ن��وع جای��گاه امکان س��وخت‌گیری‬ ‫یک طرح آزمایش��ی در شهر شیراز‬ ‫‪ 70‬تا ‪ 300‬دستگاه خودروی گازسوز‬ ‫با تبدیل ‪ 1200‬دس��تگاه س��واری و ساخت ‪ 2‬ایستگاه در طول ش��بانه‌روز وجود دارد‪ .‬برای س��اخت و توسعه‬ ‫گاز به مرحل��ه اجرا درآمد و در نهایت پس از یک دهه جایگاه‌های کوچک و متوس��ط که برای رفاه و آسایش‬ ‫در س��ال ‪ 1366‬این طرح در مش��هد هم اجرایی ش��د مردم طراحی ش��ده‌اند کش��ورهای ایتالی��ا و آرژانتین‬ ‫به‌طوری‌که با گازس��وز ش��دن بالغ بر ‪ 1200‬دس��تگاه پیشتاز بوده‌اند‪ .‬این نوع جایگاه‌ها قابلیت استفاده آسان‬ ‫خودروی س��واری و ساخت ‪ 2‬ایس��تگاه گاز فشرده در در اداره‌ها و سازمان‌های دولتی‪ ،‬مجتمع‌های مسکونی‪،‬‬ ‫فواصل س��ال‌های ‪ 1367‬تا ‪ 1374‬این طرح دنبال شد پارکینگ‌های عمومی و مراکز آموزشی را دارند‪.‬‬ ‫و شرکت واحد اتوبوس��رانی تهران و حومه نیز در سال‬ ‫از مهم‌تری��ن دالی��ل توس��عه جایگاه‌های متوس��ط‬ ‫‪ 1371‬تحقیقات در زمینه گازس��وز کردن اتوبوس‌های س��ی‌ان‌جی به‌ویژه در کالنش��هرها مشکل تامین زمین‬ ‫درون‌ش��هری را آغاز کرد که درنهایت این مطالعات در اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه اینکه در ش��رایط کنونی س��اخت‬ ‫سال ‪ 1375‬به سرانجام رسید‪.‬‬ ‫ه��ر جایگاه حداقل به ‪ 1200‬متر مربع زمین نیاز دارد‬ ‫با تاس��یس س��ازمان بهینه‌س��ازی مصرف س��وخت از ای��ن‌رو با توجه به حجم کم پیش‌بینی ش��ده زمین‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ 1379‬در مجموع��ه وزارت نف��ت‪ ،‬مطالعات ساخت جایگاه‌های متوسط در راس برنامه‌های شرکت‬ ‫مقدماتی طرح گازسوز کردن خودروها در این مجموعه گاز خودروی ایران گنجانده ش��ده است‪ .‬زمان متوسط‬ ‫آغاز ش��د و برای دس��تیابی به کاهش مصرف بنزین و عملی��ات پر کردن مخزن گاز در هر اتومبیل گازس��وز‬ ‫کاهش آالینده‌های هوا س��ازمان بهینه مصرف سوخت در جایگاه‌های متوس��ط کمتر از ‪ 20‬دقیقه است که با‬ ‫ب��ا ش��رکت‌های خودروس��از و بخش خصوص��ی برای به‌کارگیری مخازن جانبی و اس��تفاده از کمپرسورهای‬ ‫تولید و تبدیل خودروهای گازس��وز از یک سو و ایجاد ب��ا ظرفیت باال می‌ت��وان س��وخت‌گیری خودروها را تا‬ ‫زی��ر س��اخت‌های الزم و س��اخت و توس��عه جای��گاه ‪ 5‬دقیقه کاهش داد‪.‬‬ ‫س��ی‌ان‌جی از س��وی دیگر قراردادهای��ی امضا کرد که ‹ ‹ساخت کپسول‌های سی‌ان‌جی‬ ‫موجب شد این طرح وارد مرحله اجرایی شود‪.‬‬ ‫یکی از سخت‌افزارهای مورد نیاز توسعه گاز سی‌ان‌جی‬ ‫بدین ترتی��ب به‌دنبال ع��زم جدی مس��ئوالن برای در کش��ور به کار افت��ادن خطوط تولید کپس��ول‌های‬ ‫اج��رای ای��ن طرح تا س��ال ‪ 1383‬در مجم��وع حدود سی‌ان‌جی است که در این زمینه چند کارخانه تاکنون‬ ‫‪ 64‬جایگاه س��ی‌ان‌جی احداث شد و این روند همچنان وارد خط تولید این سخت‌افزار مورد نیاز شده‌‌اند‪ ،‬گرچه‬ ‫ادامه داش��ت به‌طوری که براس��اس برنامه مصوب باید با مشکالتی هم روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫ی��ک تولیدکننده مخزن س��ی‌ان‌جی در گفت‌وگویی‬ ‫تعداد جایگاه‌های سی‌ان‌جی به حد کفایت و نیاز کشور‬ ‫یادآور شده است که تمامی مخازن سوخت سی‌ان‌جی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاس�یس ش�رکت گاز خودروی ایران و شتاب خودروه��ا با شکس��ت تحریم‌های س��خت و براس��اس‬ ‫طرح ملی ‪CNG‬‬ ‫اس��تانداردهای معتب��ر جهانی اکنون در کش��ور تولید‬ ‫وقتی غالمحس��ین ن��وذری وزیر نفت اس��بق دولت می‌ش��ود‪ ،‬در عین ح��ال بازرس��ی ادواری و جایگزینی‬ ‫ده��م در نامه‌ای به س��یدرضا کس��ایی‌زاده مدیرعامل مخازن معیوب نکته‌ای اس��ت که مغف��ول مانده و باید‬ ‫س��ابق ش��رکت ملی گاز ایران به این شرکت ابالغ کرد مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫حتما ش��ما که ای��ن مطل��ب را می‌خوانی��د یکی از‬ ‫تا با س��ازماندهی مناسب فعالیت‌های مرتبط با ساخت‬ ‫و بهره‌برداری از جایگاه‌های تک‌منظوره س��ی‌ان‌جی و دارن��دگان خودروه��ای دوگانه‌س��وزی هس��تید ک��ه‬ ‫همچنی��ن تبدیل کارگاه��ی خودروهای دوگانه‌س��وز‪ ،‬هرازگاهی برای س��وخت‌گیری به یک��ی از جایگاه‌های‬ ‫ظرفیت‌ه��ای مدیریتی الزم را برای انجام این ماموریت س��ی‌ان‌جی می‌روید و باید بدانید که یکی از مهم‌ترین‬ ‫مهم فراهم کند‪ ،‬توس��عه استفاده از گاز سی‌ان‌جی وارد اجزای سیستم س��وخت خودروی شما مخزن یا همان‬ ‫مرحله‌ای تازه ش��د و بر این اساس شرکت مستقلی به س��یلندرهای س��ی‌ان‌جی اس��ت که در صندوق عقب‬ ‫خودروی ش��ما جاس��ازی ش��ده اس��ت که با کمترین ن��وع محصولی که این کارخانه‌ها تولید می‌کنند با یک‬ ‫ب��ی توجهی ممکن اس��ت ح��وادث جبران‌ناپذیری به کارخانه تازه کار متفاوت است بنابراین بازرسی ادواری‬ ‫همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫از این س��یلندرها نیز در هر کشور شرایط خاص خود‬ ‫مباحث مربوط به بازرسی ادواری از این مخازن نکته را دارد‪ ،‬اما در ایران که تنها یک دهه اس��ت س��وخت‬ ‫بس��یار مهمی است که به عقیده کارشناسان باید مورد س��ی‌ان‌جی در سبد انرژی و س��وخت قرار گرفته‪ ،‬باید‬ ‫توجه مس��ئوالن امر قرار گیرد و هر چه زودتر بازرسی بازرسی ادواری با شرایط ویژه‌ای آغاز شود‪.‬‬ ‫از این س��یلندرها در داخل کش��ور آغاز شود تا جلوی‬ ‫وی درباره تولید ای��ن مخازن می‌گوید‪ :‬بحث مخزن‬ ‫خطرات احتمالی گرفته شود‪.‬‬ ‫بح��ث جدی اس��ت ک��ه در ایران بس��یار ب��ه این امر‬ ‫مهندس ش��هریار خاشع یکی دیگر از تولیدکنندگان توجه می‌ش��ود و برای س��اخت هر مخزن س��ی‌ان‌جی‬ ‫ای��ن مخازن در داخل کش��ور گفته اس��ت حاال دیگر باید اس��تاندارد‌های مختلف و بس��یار سختگیرانه‌ای را‬ ‫سیلندر ‪ CNG‬از خارج به داخل کشور وارد نمی‌شود‪ ،‬گذراند‪ .‬هم اکنون در ایران پس از ساخت سیلندرهای‬ ‫یعنی واردات این کاال به صفر نزدیک شده است‪ .‬البته س��ی‌ان‌جی ح��دود ‪ ۲۰‬آزمون روی س��یلندرها انجام‬ ‫در گذشته واردات س��یلندر مجوز خاصی می‌خواست می‌ش��ود و پس از بررس��ی یک به یک س��یلندرهای‬ ‫ک��ه اکنون پس از رایزنی‌هایی که با مس��ئوالن دولتی ساخته ش��ده این س��یلندرها وارد بازار می‌شود‪ ،‬البته‬ ‫صورت گرفت و از طرفی چون این س��یلندرها به‌عنوان پس از س��اخت نیز ب��رای مصرف و نگه��داری از این‬ ‫کاالهای خاص محسوب می‌ش��ود دیگر اجازه واردات س��یلندرها اس��تانداردهای خاصی وجود دارد که باید‬ ‫ندارد و از طرفی نیز باید گفت که ظرفیت تولید داخل مصرف‌کنندگان به این استانداردها توجه بسیار جدی‬ ‫این س��یلندرها قابل توجه اس��ت به‌طوری که تعدادی نمایند‪ .‬نکته‌ای که بس��یار حائز اهمیت است و باید به‬ ‫از ش��رکت‌ها س��االنه حدود ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۹۰۰‬هزار سیلندر آن توجه ویژه داش��ت این اس��ت که سیلندر جزئی از‬ ‫تولی��د می‌کنند و تعدادی ش��رکت نیز وجود دارند که سیستم سوخت خودرو است و تمام سیستم نیست اما‬ ‫مراح��ل تولید ابتدایی را ط��ی می‌کنند و تعدادی هم توجه‌ای که نس��بت به سیلندرها می‌شود بسیار بیشتر‬ ‫ش��رکت داخلی در مراحل اخذ مجوز به سر می‌برند و از اجزای دیگر این سیستم است بنابراین باید به دیگر‬ ‫مشغول فعالیت خواهند شد‪ .‬در مجموع می‌توان گفت اجزای این سیستم نیز همانند سیلندر نگریست‪.‬‬ ‫ه��م اکنون ظرفیت تولید س��االنه بی��ش از یک و نیم‬ ‫او همچنی��ن ی��ادآور ش��ده اس��ت ب��رای آنک��ه‬ ‫میلیون سیلندر سی‌ان‌جی در داخل کشور وجود دارد مصرف‌کنن��دگان خودروه��ای دوگانه‌س��وز از ایمنی‬ ‫که این ظرفیت بس��یار بیشتر از نیاز بازار داخل کشور بیش��تری برخوردار باش��ند به نظر می‌رسد که وظیفه‬ ‫هم اس��ت و احتمال صادر ش��دن س��یلندرهای مازاد تولید‌کنندگان این خودروها بس��یار سنگین است زیرا‬ ‫نیز وجود دارد‪ .‬اما باید دانس��ت چون این س��یلندرها س��ازندگان تجهیزات تنها بخشی از این چرخه هستند‬ ‫با اس��تانداردهای بسیار س��ختگیرانه‌ای تولید می‌شود که باید کارخود را مطابق با اس��تاندارد انجام دهند اما‬ ‫حتما بازار صادراتی خوبی نیز نخواهد داش��ت و حجم بخ��ش دیگ��ر مصرف‌کنندگان و بخش��ی نیز خدماتی‬ ‫صادرات بس��یار اندک است‪ .‬بنابراین بیشترین استفاده اس��ت که از س��وی تعمیرکاران انجام می‌شود که باید‬ ‫را در داخل کش��ور می‌تواند داش��ته باشد‪ .‬البته ناگفته این ‪ 2‬بخ��ش نیز با رعایت اس��تانداردها فعالیت خود‬ ‫نماند که این س��ختگیری‌ها برای همه کشورهاست و را انج��ام دهن��د زیرا اگ��ر یک بخش ب��ه وظایف خود‬ ‫ایران نیز از این سختگیری‌ها بی‌بهره نیست‪.‬‬ ‫عم��ل نکند آن��گاه نمی‌توان گن��اه را بر س��ر دیگری‬ ‫به گفته این تولیدکننده براس��اس قانون بازار مصرف انداخت‪.‬‬ ‫س��یلندرها در همه جای جهان ‪ 2‬بخ��ش دارد‪ ،‬بخش‬ ‫ب��ه گفته وی هم‌اکن��ون در ایران تولید س��یلندرها‬ ‫اول صنع��ت خودروس��ازی اس��ت که به دنب��ال تولید مطاب��ق ب��ا به‌روزترین اس��تاندارد‌های جهان��ی انجام‬ ‫خودروهایی با س��وخت گاز هستند و در ایران با عنوان می‌ش��ود اما آیا بخش خدم��ات و مصرف‌کنندگان نیز‬ ‫خ��ودروی دوگانه‌س��وز مطرح می‌ش��وند و بخش دیگر مطابق با دس��تورالعمل‌های جهانی و اس��تانداردهای‬ ‫این ب��ازار که در ای��ران هنوز مورد‬ ‫بین‌الملل��ی وظایف خ��ود را انجام‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬اگر در دنی��ا نزدیک به‬ ‫توجه قرار نگرفته‪ ،‬بخش��ی است که یکی از سخت‌افزارهای‬ ‫به‌عنوان تبدیل و تغییرات از آن یاد‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون خودرو وجود داش��ته‬ ‫مورد نیاز توسعه گاز‬ ‫می‌شود‪ ،‬به‌طوری که مخازن جدید‬ ‫باش��د از این تعداد خ��ودرو حدود‬ ‫بع��د از بازرس��ی ادواری جایگزین سی‌ان‌جی در کشور به‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون خودرو گازسوز است که‬ ‫مخازن معیوب می‌شود‪ .‬همانطور که کار افتادن خطوط تولید از این تعداد نیز ‪ ۳‬میلیون خودروی‬ ‫گازس��وز در ایران مش��غول به کار‬ ‫گفته شد این بخش متاسفانه متوقف کپسول‌های سی‌ان‌جی‬ ‫شده‪ ،‬بنابراین تنها مصرف‌کنندگان است که در این زمینه چند هس��تند‪ .‬این تعداد خ��ودرو ظرف‬ ‫سیلندرهای تولید شده کارخانه‌های‬ ‫مدت کمتر از ‪ 10‬س��ال درکش��ور‬ ‫کارخانه تاکنون وارد‬ ‫خودروساز هستند‪.‬‬ ‫تولی��د ش��ده‌اند ک��ه البته بس��یار‬ ‫وی درباره اینکه عمر سیلندرهای خط تولید این سخت‌افزار چشمگیر و قابل تقدیر است و باید‬ ‫تولی��د ش��ده چندس��ال اس��ت و مورد نیاز شده‌‌اند‪ ،‬گرچه در همی��ن رابطه نیز به س��رعت در‬ ‫بازرس��ی فن��ی از این س��یلندرها‬ ‫با مشکالتی هم روبه‌رو مابقی بخش‌ها رعایت اس��تانداردها‬ ‫ه��ر چندوقت یکب��ار در دنیا انجام‬ ‫جدی شود‪.‬‬ ‫هستند‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬می‌گوید‪ :‬در دنیا مقررات‬ ‫مهندس خاشع همچنین یادآوری‬ ‫زی��ادی برای تولید این س��یلندرها‬ ‫ک��رده اس��ت در هم��ه ج��ای دنیا‬ ‫در کارخانه‌ه��ا وجود دارد و معموال عمر آنها بس��تگی ش��رکت‌های بازرس��ی‌کننده این کار را انجام می‌دهند‬ ‫به ش��رایط نگهداری‌ش��ان دارد‪ .‬این شرایط بستگی به که البته ظرفیت‌ه��ای این امر در ایران نیز وجود دارد‬ ‫کیفیت گاز س��ی‌ان‌جی که در این س��یلندرها مصرف و س��ازندگان ‪ 1/5‬میلیون سیلندر این ظرفیت را دارند‬ ‫می‌ش��ود هم دارد‪ .‬به‌عنوان مثال گاز مصرفی فاقد آب‪ ،‬تا وظیفه بازرس��ی س��یلندرهای تولید ش��ده توس��ط‬ ‫مواد اضافی و مواد خورنده باش��د‪ ،‬البته باید اضافه کرد خودش��ان را نیز انجام دهند‪ ،‬زیرا این بازرسی تنها ‪50‬‬ ‫ش��رایط نگهداری س��یلندرها نیز متفاوت اس��ت‪ .‬اگر درصد از خط تولید سیلندر را نیازدارد‪ ،‬اما نکته‌ای که‬ ‫تمامی این ش��رایط در حد اس��تاندارد باش��د می‌توان باید به آن توجه ش��ود نحوه اجراست و اکثر مشکالت‬ ‫گفت به‌طور معمول س��یلند‌رها حدود ‪ ۲۰‬س��ال عمر در نحوه اجرا ایجاد می‌ش��ود و به نظر من قبل از آنکه‬ ‫مفید دارند‪.‬‬ ‫به س��راغ سیلندرها برای بازرسی ادواری برویم باید به‬ ‫ام��ا ناگفت��ه نماند ک��ه کش��ورهای مختل��ف برای سیس��تم سوخت‌رسانی توجه و پس از آن سیلندرها را‬ ‫سیلندرهای تولید شده مقررات متفاوتی دارند‪.‬‬ ‫چک کنیم که متاس��فانه ای��ن کار در این بخش هنوز‬ ‫‹ ‹بازرسی سلیندرها‬ ‫انجام نمی‌ش��ود‪ ،‬باید هر چه زودتر بازرس��ی ادواری را‬ ‫وی درباره ضرورت بازرسی از واحدهای تولیدکننده برروی سیس��تم سوخت‌رسانی خودرو توسعه داد‪ ،‬زیرا‬ ‫این مخازن می‌گوید‪ :‬بازرسی دوره‌ای سیلندرها با توجه زیرس��اخت‌ها وجود دارد و تنها ی��ک مجری باید این‬ ‫به کیفیت س��اخت و تجربه‌ای که سازندگان دارند‪ ،‬در هماهنگی را بین زیرس��اخت‌ها ایجاد کند که البته این‬ ‫دنی��ا متفاوت اس��ت‪ .‬به‌عنوان مث��ال کارخانه‌هایی که کار اگرچه زمانبر اما قابل انجام اس��ت و می‌توان با یک‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬س��ال س��ابقه کاردارند رفتار متفاوتی درباره هماهنگ��ی ای��ن کار را آغاز و به‌طور م��داوم کنترل و‬ ‫بازرسی ادواری از خود نشان می‌دهند زیرا به‌طور قطع اجرا کرد‪.‬‬ ‫اقتصاد گردشگری‬ ‫چند نکته‬ ‫در باب صنعت گردشگری‬ ‫ف�رزاد رش�یدی‪ :‬ایران یکی از مس��تعدترین‬ ‫کش��ورها در زمینه توس��عه صنعت گردش��گری‬ ‫است‪ .‬در این مقاله نگاهی گذرا داریم به اهمیت‬ ‫زیرس��اخت‌ها‌‪ ،‬تبع��ات‪ ،‬مزای��ا و نق��ش مردم و‬ ‫ظرفی��ت‌های توریس��م س�لامت در این صنعت‬ ‫درآمدزا‪.‬‬ ‫‪ -1‬اهمی��ت زی��ر س��اخت‌ها در گردش��گری‬ ‫ب��ر هیچ‌کس پوش��یده نیس��ت و هت��ل و اماکن‬ ‫رفاهی – اقامتی یکی از این زیرس��اخت‌ها هستند‪.‬‬ ‫اگ��ر صنع��ت هتلداری را به انس��ان تش��بیه کنیم‬ ‫بدون ش��ک حمل‌ونقل مانند خون‌‪ ،‬دفاتر خدمات‬ ‫مس��افرتی مانند رگ‪ ،‬اماکن اقامتی و هتل‌ها مانند‬ ‫ستون فقرات‪ ،‬تفریحات و سرگرمی‌ها مانند دست و‬ ‫پا هس��تند و اگر حتی بخشی از این زیر ساخت‌ها‬ ‫نیز مهیا نباشد نمی‌توان شاهد شکوفایی گردشگری‬ ‫بود‪ .‬س��ابق بر این ایران در این حوزه‌ها ضعف‌های‬ ‫فراوانی داش��ت اما اکنون وضعیت زیرس��اخت‌های‬ ‫گردشگری بس��یار بهتر ش��ده هر چند تا وضعیت‬ ‫مطلوب فاصله زیادی مانده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬یک��ی از تبع��ات صنع��ت اکوتوریس��م در‬ ‫گردشگری‌‪ ،‬زباله‌زایی در دل طبیعت است‪ .‬از طرفی‬ ‫اکوتوریس��م بر پایه حفاظ��ت از طبیعت وفرهنگ‬ ‫ش��کل گرفته اس��ت و هیچ چیز ب��ه مانند آموزش‬ ‫و آگاهی رس��اندن نمی‌تواند س��بب توسعه نگرش‬ ‫اکوتوریس��م گردد‪ .‬توسعه پروژه‌های گردشگری بر‬ ‫معیار اصول اکوتوریسم از مهم‌ترین راه‌های مقابله‬ ‫با این معضل اس��ت‪ .‬معضلی که ریش��ه در فرهنگ‬ ‫دارد و می‌توان با آموزش بر آن فائق آمد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مهم‌تری��ن مزای��ای بالق��وه‌ای ک��ه صنع��ت‬ ‫جهانگردی می‌تواند در اقتصاد کش��ور داشته باشد‬ ‫عب��ارت اس��ت از ایجاد فرصت‌های ش��غلی جدید‪،‬‬ ‫افزایش مالیات و پول‌هایی که نصیب مراکز دولتی‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬مطرح ش��دن جامع��ه و در نتیجه ایجاد‬ ‫فرصت‌های بیش��تر برای توسعه و پیشرفت‪ ،‬بهبود‬ ‫س��اختارهای زیربنایی و تشکیالت اصولی منطقه‪،‬‬ ‫افزای��ش منابع مالی به منظ��ور حفظ آثار فرهنگی‬ ‫و طبیعی‪ ،‬توس��عه صنایع دس��تی‪ ،‬بومی و محلی‪.‬‬ ‫البت��ه هزینه‌هایی نیز بر اف��راد محلی وارد می‌کند‬ ‫مثل‪ :‬مشاغل فصلی‪ ،‬افزایش هزینه زندگی ساکنان‬ ‫آن منطق��ه (برای مثال افزایش ارزش زمین‪ ،‬خانه‪،‬‬ ‫غ��ذا و خدمات)‪ ،‬آلودگی ه��وا‪ ،‬افزایش رفت و آمد‪،‬‬ ‫وس��یله نقلی��ه‪ ،‬راه‌بندها‪ .‬اثرات منف��ی این صنعت‬ ‫ب��ر آثار فرهنگ��ی و طبیعی نیز وج��ود دارد مانند‬ ‫افزایش میزان جنایت‪ ،‬افزایش مالیات مردم مناطق‬ ‫توریست‌پذیر‪ ،‬نش��ت درآمدها به خارج از منطقه و‬ ‫افزایش وابستگی به کاالها و خدمات وارداتی‪.‬‬ ‫‪ -4‬یکی از شاخه‌های صنعت جهانگردی‪ ،‬گردشگری‬ ‫سالمت است و باید گفت‌‪ ،‬راهکار توسعه در بسیاری‬ ‫از مناطق کش��ور همین نوع از گردش��گری اس��ت‪.‬‬ ‫چون دارای امتیازات ویژه‌ای نس��بت به ش��اخه‌های‬ ‫دیگر گردشگری اس��ت‪ .‬این نوع از گردشگری چند‬ ‫س��الی است که در بعضی از اس��تان‌های ایران مانند‬ ‫گیالن ش��روع ب��ه فعالیت ک��رده اس��ت‪ .‬در این راه‬ ‫عوام��ل مختلفی در ایجاد ای��ن موقعیت موثر بودند‬ ‫ک��ه از جمل ‌ه آن‌ه��ا می‌توان به نزدی��ک بودن و مرز‬ ‫مش��ترک زمینی و آبی گیالن با کش��ورهای آسیای‬ ‫میانه اشاره کرد‪ .‬ایران دارای مناسبات فرهنگی بسیار‬ ‫زیادی با کش��ورهای همسایه اس��ت و استان گیالن‬ ‫نیز به پش��توانه این مناس��بات می‌تواند گردشگرانی‬ ‫را ک��ه برای انجام دوره درم��ان خود به دنبال فضای‬ ‫مناس��ب‪ ،‬هزینه مطلوب و تخصص باال هس��تند‌‪ ،‬به‬ ‫س��وی خود جلب کند‪ .‬چه آنک��ه هزینه‌های درمانی‬ ‫در کش��ور ما بسیار کمتر از سایر کشورهای همسایه‬ ‫بوده که این خود عاملی برای جذب توریست سالمت‬ ‫از کشورهایی مانند آذربایجان و ارمنستان که فاصله‬ ‫زیادی با گیالن ندارند به شمار می‌رود‌‪ .‬پیشرفت‌های‬ ‫کشورمان در زمینه مهارت‌های پزشکی تا حدی بوده‬ ‫که برتری کشورمان را نسبت به کشورهای همسایه‬ ‫به راحتی می‌توان مشاهده کرد و گردشگران سالمت‬ ‫نیز با اطمینان بیش��تری به کش��ورمان سفر کرده و‬ ‫با صرف هزینه کمتر و مس��افت کوتاه‌تر‪ ،‬از کیفیت‬ ‫ب��االی درمان در کش��ورمان بهره مند می‪-‬ش��وند‪.‬‬ ‫مثال مراکزی مانند بیمارستان بین‌المللی قائم (عج)‬ ‫و مرک��ز ناباروری مهر در اس��تان گی�لان تاکنون با‬ ‫فناوری‌ها و تخصص خود توانسته‌اند نظر گردشگران‬ ‫را در حوزه س�لامت به خود جل��ب کنند‪ .‬به عالوه‬ ‫آژانس‌ها و موسس��ات مسافرتی مختلفی نیز در این‬ ‫ح��وزه آموزش دیده‌ان��د که تاکنون تع��داد ‪ 5‬دفتر‬ ‫خدمات مس��افرتی و جهانگردی تخصصی س�لامت‬ ‫در حال فعالیت هستند‪ .‬همچنین تاکنون دوره‌های‬ ‫متعددی برای دانشجویان در عرصه توریسم سالمت‬ ‫برگزار شده اس��ت که این فعالیت‌ها نیز راهی برای‬ ‫دستیابی به زیرساختی درس��ت و مطمئن است‪ .‬از‬ ‫طرف��ی برخی از گردش��گران س�لامت تمایل دارند‬ ‫دوران نقاه��ت خ��ود را در ش��رایط آب و هوای��ی‬ ‫مناسب‌تری نس��بت به محل زندگی خود بگذرانند‪.‬‬ ‫تن��وع آب و هوایی گیالن و مازن��دران این امکان را‬ ‫برای آن‌ها فراهم می‌کند تا بنا بر ذائقه و سلیقه خود‪،‬‬ ‫منطقه مورد نظر را از نظر شرایط جوی برای دوران‬ ‫استراحت خود انتخاب کنند‪.‬‬ ‫پژوهشگر گردشگری‬
‫دریچه‬ ‫قصه خودروی سواری‬ ‫از پیکان تاپراید‬ ‫‪20‬‬ ‫گزارش‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی علل واردات خودروهای گران ‌‌قیمت خارجی‬ ‫این عروس‌‌های گران‌قیمت که در خیابان‌ها می‌تازند!‬ ‫م‪ -‬ع�ارف‪ -‬گروه گ�زارش‪ :‬روزهای ش��یرین‬ ‫و پرخاط��ره آمدن اتومبیل پی��کان در خیابان‌های‬ ‫تهران و به موازات آن در دیگر شهرهای بزرگ ایران‬ ‫در ی��اد خیلی از مردم باقی مانده اس��ت‪ .‬اتومبیلی‬ ‫شیک و سرحال با قیمت ‪17‬هزار تومان که در آغاز‬ ‫قسطی هم در اختیار کارمندان بخش‌های دولتی و‬ ‫حتی خصوصی قرار گرفت‪.‬‬ ‫یادم هس��ت هر کس که موفق ب��ه خرید پیکان‬ ‫می‌ش��د عصر همان روز اهل و عیال را س��وار کرده‬ ‫و ب��ا آرامش تمام راهی س��ر پ��ل تجریش و دربند‬ ‫می‌ش��د و ب��ا خوردن ب�لال و دل و جگ��ر در کنار‬ ‫این ماش��ین وطنی کم‌مصرف که ب��ا بنزین لیتری‬ ‫‪ 6‬ریال ه��م راه می‌رفت‪ ،‬آغاز حضورش را جش��ن‬ ‫می‌گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹عشق ماشین و چشم براه و افراد دیگر‬ ‫البت��ه قب��ل از تولید ای��ن ماش��ین پرماجرا‪،‬‬ ‫بس��یاری از اتومبیل‌ه��ای امریکای��ی ‪ ،‬آلمانی ‪،‬‬ ‫ایتالیایی و حتی روسی از سوی دفاتر مربوط به‬ ‫کمپانی‌ها به فروش می‌رسید که خیلی‌ها هم با‬ ‫پرداخ��ت قیمت‌های ‪ 50‬هزار تومان و ‪ 90‬هزار‬ ‫و ‪ 150‬هزار ب��رای گران‌ترین خودروی وارداتی‬ ‫یعنی بنز‪ ،‬نمایش��گاه‌های خیابان��ی را راه‌اندازی‬ ‫می‌کردن��د‪ ،‬ام��ا با ای��ن همه‪ ،‬پی��کان با قیمت‬ ‫مناس��بش توجه همگان را به خ��ود جلب کرد‬ ‫و ب��ه همین ترتیب روز به روز بر تعداد تولیدش‬ ‫افزوده ش��د‪ ،‬به‌ط��وری که در همان س��ال‌های‬ ‫نخس��تین طبق آماری که همان زمان ارائه و به‬ ‫اطالع مردم رس��ید‪ ،‬عالوه ب��ر ایجاد خط تولید‬ ‫دوم‪ ،‬کار در ‪ 3‬ش��یفت و بعد در ‪ 4‬شیفت ادامه‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫نکت��ه قابل توج��ه و مورد اعتن��ای گروه‌های‬ ‫مصرف‌‌کننده‪ ،‬اس��تقبالی بود که همه طبقات از‬ ‫پیکان به عمل آوردند‪.‬‬ ‫موفقی��ت در تولید اتومبیل پیکان باعث ش��د‬ ‫دیگر کمپانی‌های بزرگ اتومبیل‌سازی در صف‬ ‫راه‌ان��دازی اتومبیل برای ای��ران با نیروی ایرانی‬ ‫و پالت‌فرم کم��ی متفاوت‌تر قرار گیرند که این‬ ‫سری دوم را کمپانی جنرال‌موتورز به وجود آورد‬ ‫با ‪ 3‬نوع تولید از جمله بیوک و ش��ورولت رویال‬ ‫و کادی�لاک که باز مورد اس��تقبال قرار گرفت‪،‬‬ ‫اما جایگاه پیکان هرگز تکرار نشد‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫پس از یک دوره ‪40‬ساله با اینکه تولید آن دیگر‬ ‫متوقف شده بود اما هر بار که ایران‌ناسیونال در‬ ‫مورد نقدینگی و سرمایه به مشکل برمی‌خورد با‬ ‫یک تولید چشمگیر اما در سکوت از زیاندهی به‬ ‫سود دست می‌یافت‪.‬‬ ‫اما دوره این ماش��ین انگلیس��ی به‌سر رسیده‬ ‫ب��ود و ب��ا تعامل و هم��کاری در برنام��ه تولید‬ ‫دیگر اتومبیل‌های نه‌چندان گران‌قیمت جهانی‬ ‫و از جمل��ه ک��ره‌ای‪ ،‬س��روکله ان��واع اتومبیل‬ ‫جدی��د در خیابان‌های تهران و دیگر ش��هرهای‬ ‫ایران پیدا ش��د‪ ،‬با این هم��ه‪ ،‬عطش گروه‌های‬ ‫مردم��ی برای خرید این اتومبیل‌های جدید فرو‬ ‫ننشست و صاحبان کمپانی‌ها هم که می‌دیدند‬ ‫تنور به‌ش��دت گرم اس��ت‪ ،‬نان ت��ازه‌ای به تنور‬ ‫می‌چس��باندند‪ .‬اما با آرام ش��دن فضا‪ ،‬توجه به‬ ‫امکانات ارائه ش��ده اتومبیل‌های تولیدی شدت‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫این��ک ب��ا پیش��رفت‌های فن��ی و اقتصادی و‬ ‫ش��ناخت واقعیت‌های تولید خ��ودرو در ایران‪،‬‬ ‫دیگر مسئله‌ای به نام نوع و فرم خودرو در ایران‬ ‫نداریم و با باال رفتن قدرت خرید نزد بس��یاری‬ ‫از افراد جامعه به‌وی��ژه تحصیلکرده‌ها و به‌وطن‬ ‫بازگشته‌ها‪ ،‬در زمینه چش��م‌انداز و آینده‌سازی‬ ‫گروه��ی باید منتظر گام‌های ت��ازه‌ای در جهت‬ ‫نوس��ازی اقتصادی جامعه ایرانی باشیم که جز‬ ‫این انتظاری نمی‌رود‪.‬‬ ‫محمدعل�ی عرفی‌ن�ژاد ـ‬ ‫گ�روه گزارش‪ :‬پ��س از یک‬ ‫دوره سکوت و خاموشی حاال‬ ‫دوان‌‌دوان دارند می‌آیند‪ ،‬از زمین و دریا‬ ‫و هوا‪ ،‬اتوکش��یده و جلد شده و رنگارنگ‬ ‫با قیمت‌های باورکردنی از نظر خودشان‬ ‫و هول‌آور از سوی بسیاری مردم جامعه‪.‬‬ ‫همی��ن یک��ی دو روز قب��ل ب��ود ک��ه‬ ‫جمبوجت مس��افری زمانی ب��ه فرودگاه‬ ‫رسید همه چشم‌ها را خیره کرد‪ ،‬یکی از‬ ‫زیباترین و گران‌ترین خودروهای آلمانی‬ ‫پوش��یده در زرورقی از خیال‪ ،‬مثل پری‬ ‫قصه‌ها‪ ،‬با نازی به ابرو و خمی به گیس��و‬ ‫از انبار آن را بی��رون آوردند‪ ،‬بدون هیچ‬ ‫خط و خش��ی‪ ،‬بدون هیچ نقصانی در باد‬ ‫الستیک حتی‪ ،‬با رنگی دلبرانه که آتش‬ ‫ب��ه جان خیل��ی از عاش��ق‌های اتومبیل‬ ‫م��ی‌زد‪ .‬از همه مهم‌تر اینک��ه ‪ ،‬نه مردم‬ ‫کوچه و بازار‪ ،‬که بسیاری از رییس‪ ،‬روسا‬ ‫و کارمن��دان رتب��ه باال‪ .‬آم��ده بودند به‬ ‫اس��تقبال‪ ،‬گویا ی��ک قهرم��ان به وطن‬ ‫بازگشته که قرار است گل‌آذینش کنند و‬ ‫با همان دوربین‌های موبایلی عکسش را‬ ‫بیندازن��د و ب��ه عنوان س��وغات به خانه‬ ‫ببرن��د و البت��ه هیچ‌کس ه��م نفهمید و‬ ‫هیچ‌کس نگفت این نازدانه هزار رنگ به‬ ‫چه کس��ی تعل��ق دارد‪ .‬همه چیز با یک‬ ‫ش��ماره اتفاق افتاده بود‪ ،‬شماره ماشین‪،‬‬ ‫ش��ماره کارت اعتباری شینگن‪‌،‬س��یتی‬ ‫بانک که پرداخته شده بود و در کنار آنها‬ ‫ارز و ی��ورو که هم��راه با دس��تگرمی و‬ ‫تش��ویق و به حساب واسطه‌های کمپانی‬ ‫معظ��م آلمانی ریخته ش��ده بود به گفته‬ ‫یکی از کارشناس��ان‪ ،‬وقت��ی قیمت یک‬ ‫اتومبیل سفارش��ی درست هم‌وزن بهای‬ ‫ی��ک وی�لای پرباغچه و درخت ش��مال‬ ‫تهران است‪ ،‬نه جای غصه خوردن وجود‬ ‫دارد و نه الزم اس��ت برای بس��یاری که‬ ‫پول یک فقره بنز سفارش��ی‪ ،‬برایش��ان‬ ‫پول خرد به ش��مار می‌آید‪ ،‬حس��اب باز‬ ‫کنی��م‌اما ظاهرا وضع آنقدر خوب ش��ده‬ ‫که دروازه‌های زمینی و دریایی و آسمانی‬ ‫ب��رای ورود ای��ن نازدانه‌ه��ای رنگارنگ‬ ‫خوش‌رکاب به راحتی باز شده است‪.‬‬ ‫هیچ ج��ای غصه خوردن هم نیس��ت‬ ‫ب��رای آنه��ا ک��ه از ت��رس قطع ش��دن‬ ‫یارانه‌ش��ان‪ ،‬خواب راحت ندارند‪ ،‬هر که‬ ‫بریزند و روحش��ان قری��ن رحمت کنند‪،‬‬ ‫حاال دور نرویم‪ ،‬فقط همین یک ماشین‬ ‫خوشگل وارداتی که نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹وقتی دارم خرج می‌کنم‬ ‫برای بررس��ی چرای��ی عالقه‌مندی به‬ ‫خودروه��ای جدی��د امروزی ک��ه روی‬ ‫هواپیماهای شخصی ‪ 2‬نفره شرکت‌های‬ ‫هواپیماس��ازی را س��فید کرده‌ان��د راه‬ ‫درازی الزم نیس��ت‪ ،‬مث�لا همه ماموران‬ ‫راهنمای��ی و رانندگ��ی می‌دانند کس��ی‬ ‫ک��ه همراه ب��ا عروس زندگی‌اش پش��ت‬ ‫فرمان یک ماش��ین خوش��گل «پورشه»‬ ‫زرد پررن��گ می‌نش��یند‪ ،‬آنق��در عقل و‬ ‫معرفت ه��م دارد که در ج��اده چالوس‬ ‫بخواهد روی کس��ی را ک��م کند‪ ،‬پاره‌ای‬ ‫اوق��ات بهای بزرگ��ی و معرفت و نمایش‬ ‫ق��درت‪ ،‬همان آرام نشس��تن و با قدرت‬ ‫حرف زدن است‪ .‬پورشه همان اتومبیلی‬ ‫اس��ت که تا قبل از انقالب اس�لامی‪ ،‬به‬ ‫زحمت ح��دود ‪ 7‬ت��ای آن‪ ،‬در روزهای‬ ‫تعطیل‪ ،‬آن هم در ویالهای شمال ایران‬ ‫برای چند ساعتی خودی نشان می‌داد و‬ ‫البته حاال نمونه‌های��ش را در همه جای‬ ‫ته��ران‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬ش��یراز و ‪ ...‬می‌توان‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫گل‌زده‌های��ش را ک��ه در مقاب��ل‬ ‫تاالره��ای عروس��ی خیاب��ان پی��روزی‬ ‫پورشه همان اتومبیلی است که تا قبل از انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫به زحمت حدود ‪ 7‬تای آن‪ ،‬در روزهای تعطیل‪ ،‬آن هم در‬ ‫خیابان‌های شمال تهران برای چند ساعتی خودی نشان‬ ‫می‌داد و حاال نمونه‌هایش را در همه شهر‌ها‬ ‫می‌توان یافت‬ ‫در م��ورد نوع ورودش به س��ینما و س��ر‬ ‫صحنه‌های فیلمب��رداری حرفی بزند‪ ،‬اما‬ ‫من دریافتم رش��ته وص��ل او به دوربین‬ ‫دیجیت��ال فیلمب��رداری و آش��نایی ب��ا‬ ‫کارگردان‌ه��ا و مدی��ر تولیده��ا‪ ،‬تنها به‬ ‫م��دد اتومبیل‌هایی اس��ت ک��ه در بنگاه‬ ‫خرید و فروش خودروی‌اش دارد و برای‬ ‫صحنه‌های��ی در فیلم که نی��از به نوعی‬ ‫اتومبیل دارد‪ ،‬بی‌دریغ همراهی می‌کند و‬ ‫بدون طلب پول و بهای کرایه ماشین‌ها‪،‬‬ ‫آنه��ا را در اختیار گروه ق��رار می‌دهد و‬ ‫برای همین هم بیش��ترین حضور ممکن‬ ‫را در تلویزیون و سینما داردکه اتفاقا بعد‬ ‫از س��ال‌ها ماش��ین دادن و بازی کردن‪،‬‬ ‫بازی‌اش هم خوب ش��ده و کم‌کم بدون‬ ‫خواستن اتومبیل‪ ،‬سراغش می‌آیند‪.‬‬ ‫این عش��ق فیلم معروف به «اکبر آقا»‬ ‫ک��ه قدی��م و ندیم‌ه��ا به او لق��ب «اکبر‬ ‫بنگاه��ی» داده بودن��د و حاال دیگر برای‬ ‫خودش نیمچه تهیه‌کننده‌ای هم شده در‬ ‫زمینه خرید و فروش و تهیه خودرو‌های‬ ‫وطنی و خارجی حرف‌های جالبی دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس و بازیگر که خوب هم‬ ‫می‌داند چگونه حساب بانکی‌اش را حالل‬ ‫و راح��ت محافظت کند در م��ورد ورود‬ ‫ماشین‌های جدید می‌گوید‪:‬‬ ‫ـ م��ا تا قبل از این باالترین برند‌های‬ ‫اتومبیلی که داش��تیم عب��ارت بود از‬ ‫همی��ن تولیدات س��اخت داخل که با‬ ‫همکاری و استفاده از نام کمپانی‌های‬ ‫فرانس��وی س��اخته و مونتاژ می‌شد و‬ ‫خیل��ی هم مش��تری داش��تیم‪ ،‬به هر‬ ‫حال ع��ده‌ای با تغیی��رات در وضعیت‬ ‫زندگی‌ش��ان دستش��ان به دهانش��ان‬ ‫می‌رس��ید و ب��ه ان��دازه ه��م خ��رج‬ ‫می‌کردند‪ ،‬اما از یک دهه قبل یکدفعه‬ ‫همه چیز به هم ریخت‪...‬‬ ‫‹ ‹در جهت مثبت کار یا منفی ‪!...‬‬ ‫بامش بیش‪ ،‬برفش بیشتر‪.‬‬ ‫باور بفرمایید گرچه رزق و روزی دست‬ ‫آن ب��زرگ همیش��گی اس��ت‪ ،‬اما عرق‬ ‫جبین بس��یاری از اجداد و گذشتگان که‬ ‫دکان ده‌تا یک تومانی‌شان حاال شده ده‬ ‫تا یک میلیارد تومان‪ ،‬یک موضوع است‪،‬‬ ‫ارث هم که حالل اس��ت و طیب و طاهر‪،‬‬ ‫هر چه دکان بیش��تر‪ ،‬در چهارسوق بازار‬ ‫کالنشهر تهران باشد‪ ،‬ماشین بیشتر برای‬ ‫نوه و نتیجه‌های خوشبخت امروزی فراهم‬ ‫می‌شود که ش��اید کاسه آب بیشتری بر‬ ‫س��نگ قب��ر پدرب��زرگ و خان‌دایی‌جان‬ ‫و ش��هباز به‌راحت��ی می‌‌ت��وان دی��د‬ ‫ک��ه بروبچه‌ه��ای عاش��ق ماش��ین ب��ا‬ ‫موبایل‌هایش��ان در کنارش دارند عکس‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونه می‌آیند و می‌روند‬ ‫به دلیل کار نوش��تن برای یک سریال‬ ‫تلویزیون��ی‪ ،‬ب��ا پدی��ده‌ای جذاب آش��نا‬ ‫می‌شویم‪ ،‬یک فرد عالقه مند که برایش‬ ‫س��ینما و تلویزیون فرقی ن��دارد‪ ،‬هر جا‬ ‫دوربینی باش��د همچ��ون کبوتر «جلد»‬ ‫حض��ور دارد‪ ،‬ب��ا اینکه عاش��ق فیلم و‬ ‫بازی و هنرپیشگی است‪ ،‬اما نمی‌خواهد‬ ‫ـ مثب��ت و منف��ی‌اش را ت��ا همی��ن‬ ‫االن نتوانس��ته‌ایم محاسبه کنیم‪ ،‬برای‬ ‫مثال یک روز یک��ی از همکارانمان که‬ ‫در خیابان بهش��تی یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫فروشگاه‌ها را اداره می‌کند‪ ،‬به من زنگ‬ ‫زد و گف��ت ‪ ...‬جا داری چند تا ماش��ین‬ ‫بفرس��تیم نگه‌داری؟ بعد مشتری‌هایش‬ ‫را خودم می‌فرستم‪.‬‬ ‫تعج��ب زده قب��ول کردم‪ ،‬ام��ا وقتی‬ ‫ماش��ین‌ها رس��ید و در ی��ک ص��ف‬ ‫می‌خواستند به داخل نمایشگاه بیایند‪،‬‬ ‫راستش از ماشین‌های نمایشگاه خودم‬ ‫خجالت کش��یدم‪ ،‬چون ماشین‌های ما‬ ‫همگی س��اخت وطن بود و گاه دس��ت‬ ‫دوم‪ ،‬اما این خودرو‌ها آخرین مدل‌های‬ ‫اروپ��ا و امریکا بود که بع��د فهمیدم از‬ ‫طریق دوبی آمده‪ ،‬از همان روزها‪ ‌،‬دیگر‬ ‫دستم نرفت که دست دوم پراید پژو و‬ ‫سمند کار کنم‪ ،‬یعنی جایش را نداشتم‬ ‫و اصال ه��م نفهمیدم ای��ن خودروهای‬ ‫الی زرورق چطور وارد می‌شد و چطور‬ ‫هنوز قیمت نخورده‪ ،‬مش��تری‌اش آماده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته حاال دیگر مشکلی نداریم‪ ،‬چون‬ ‫هر روز بر تعداد «هواداران پول درجیب‬ ‫خودرو‌ه��ای لوکس چند صد میلیونی»‬ ‫افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‹بنزی�ن گ�ران‪ ،‬ماش�ین گ�ران‬ ‫و نبود جا‬ ‫مس��ئوالن رده ب��االی راهنمای��ی و‬ ‫رانندگ��ی‪ ،‬در یک اق��دام قابل توجه‪ ،‬بر‬ ‫بسیاری از مس��ائل و مشکل‌سازی‌های‬ ‫مرب��وط ب��ه مال��کان اتومبی��ل خ��ط‬ ‫بط�لان کش��یدند‪ ،‬از جمل��ه کاره��ای‬ ‫و طبق معم��ول چینی‪ ،‬متوجه ش��دم‬ ‫ج��ای مان��دن نیس��ت‪ ،‬بنابراین طرف‬ ‫ساخت‌وس��از رفتم که آن هم با مطرح‬ ‫ش��دن مس��کن مهر که فکر می‌کردیم‬ ‫دماغ فیل مس��کن را به زمی��ن مالیده‬ ‫ب��از راه عوض کردم و ح��اال با خرید و‬ ‫فروش انواع ماشین‌های مدل باال و صفر‬ ‫کیلومتر خارجی‪ ،‬هم پولمان حفظ هم‬ ‫چشم و دلمان سیر می‌شود‪.‬‬ ‫می‌گوی��م‪ ،‬تکلی��ف دیگران��ی ک��ه‬ ‫دستشان از پول‌های نجومی تهی است‪،‬‬ ‫چیس��ت؟ این همه باال و پایین ش��دن‬ ‫و ماش��ین و س��اختمان و پنت‌هاوس و‬ ‫ش��ام و ناهار ‪ 200‬هزار تومانی‪ ،‬باالخره‬ ‫تاثیرات منفی ه��م دارد و منوچهرخان‬ ‫متفکر می‌گوید‪:‬‬ ‫چه دلیلی دارد‪ ،‬کسی که حاال پول و‬ ‫پل��ه‌ای دارد ببرد آنتالیا و اروپا و آمریکا‬ ‫خرج کند؟ بهتر نیست همین جا جیب‬ ‫ب��ه جیب کن��د؟ در ثانی‪ ،‬برای کس��ی‬ ‫که نقدینگی و س��رمایه‌ای دارد‪ ،‬همین‬ ‫خرید و فروش ماش��ین‪ ،‬نوعی درس��ت‬ ‫کردن قلک اس��ت؛ اما در مورد آنها که‬ ‫ندارند‪ ...‬اگر امنیت اقتصادی بیش��تر و‬ ‫بیش��تر تامین ش��ود‪ ،‬هر کس به اندازه‬ ‫زحم��ت و برنامه‌ری��زی که دارد س��هم‬ ‫می‌برد و خودش را باال می‌شد‪.‬‬ ‫یکی از کارشناسان می‌گوید‪ :‬وقتی قیمت یک اتومبیل سفارشی‬ ‫درست هم‌وزن بهای یک ویالی پرباغچه و درخت شمال تهران‬ ‫است‪ ،‬نشانگر فاصله است که بین ثروتمند و کم درآمد وجود‬ ‫دارد و بهتر است که برای رفع مشکالت مربوط به توزیع‬ ‫درامدها در این جامعه فکری کرد‬ ‫ارزشمندشان‪ ،‬مخالفت با ماجرای بردن‬ ‫ماش��ین‌ها توس��ط جرثقیل ب��ه عنوان‬ ‫تنبی��ه و جریمه بود‪ ،‬ت��ا قبل از این در‬ ‫بسیاری از خیابان‌ها و حتی خیابان‌های‬ ‫فرعی‪ ،‬تابلو‌هایی نصب ش��ده بود با این‬ ‫مضمون که در صورت توقف اتومبیل با‬ ‫جرثقیل حمل خواهد ش��د که بسیاری‬ ‫از رانن��دگان و مالکان اتومبیل را تا حد‬ ‫س��کته عصبانی و افسرده می‌کردند‪ .‬در‬ ‫همین م��ورد بس��یاری از اتومبیل‌های‬ ‫چند صد میلیون��ی که هر خط و خش‬ ‫آن مخ��ارج میلیونی می‌طلبد زیان‌های‬ ‫عجیبی م��ی دیدند که ح��اال با ممنوع‬ ‫شدن حمل با جرثقیل‪ ،‬تنها به دریافت‬ ‫جریمه اکتفا می‌کنند که باعث دلگرمی‬ ‫پورشه و بنز سوارها شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چه عیبی دارد!‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا مال��ک یک��ی از‬ ‫نمایش��گاه‌‌داران ب��زرگ در حوال��ی‬ ‫س��یدخندان که خواست از بردن نامش‬ ‫خودداری کنیم‪.‬‬ ‫وضعی��ت جدی��د در خری��د و فروش‬ ‫ماشین‌های آخرین مدل و گران قیمت‬ ‫و پول‌هایی ک��ه در این میان رد و بدل‬ ‫می‌شود‪ ،‬مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫این آقا منوچهرخان که س��الیان قبل‬ ‫در کار تولید و ف��روش مبلمان فعالیت‬ ‫داشته‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫م��ن زیباتری��ن و ماندگارترین مبل و‬ ‫صندل��ی و میز ناهارخوری را در منطقه‬ ‫محمودی��ه تولید می‌کردم که به یکباره‬ ‫به دلیل ورود انواع س��اخته‌های ترکیه‬ ‫حرف‌های��ش ب��وی دروغ نمی‌ده��د‪،‬‬ ‫الاق��ل ن��ه دزدیده‪ ،‬ن��ه برده‪ ،‬پ��ول به‬ ‫گفت��ه خ��ودش حالل��ی دارد و راه و‬ ‫چاه��ی پیدا کرده برای حفظ س��رمایه‬ ‫و ب��ه بهان��ه ورود ان��واع ماش��ین‌های‬ ‫چند ص��د میلیون��ی و میلی��اردی‪ .‬باز‬ ‫می‌گویم‪:‬‬ ‫ـ خ��ب چرا‪ ،‬این س��رمایه‌ها را در کار‬ ‫تولید مورد استفاده قرار نمی‌دهید‪.‬‬ ‫ـ م��ن در جایی نیس��تم ک��ه در این‬ ‫م��ورد نظ��ر بدهم‪ ،‬اما مث��ل همه جای‬ ‫دنیا در کش��ورهای پیشرفته و در حال‬ ‫توس��عه‪ ،‬یک بخش بانکی یا دولتی باید‬ ‫ب��ا س��رمایه‌گذار همکاری کن��د‪ ،‬تا اگر‬ ‫ضرری‪ ،‬زیانی پیش آمد‪ ،‬س��رمایه‌گذار‬ ‫یکدفعه زیرپایش خالی نشود‪ .‬همچنین‬ ‫در زمین��ه دیگر اگر امنی��ت اقتصادی‬ ‫مبتنی بر آینده‌س��ازی برای دس��تیابی‬ ‫ب��ه موفقی��ت از طرف بخ��ش هدایتی‬ ‫ـ حمایت��ی دولت��ی ب��ه وج��ود آی��د‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذارهای آماده برای حضور در‬ ‫بخش‌های تولیدی از راه خواهند رسید‪.‬‬ ‫حرف‌های این دوس��ت ماش��ین شناس‬ ‫س��رمایه‌دار‪ ،‬با همه مس��ائل مربوط به‬ ‫دلم می‌نش��یند‪ ،‬ورود ماشین‌های صفر‬ ‫درصدرن��گ از راه دری��ا‪ ،‬ه��وا و زمین‬ ‫نشانه‌ای از حرکت پول و ثروت در جامعه‬ ‫هم اس��ت‪ ،‬فقط یک مدیر الزم اس��ت‬ ‫ب��رای هدایت و حمای��ت و برنامه‌ریزی‬ ‫ک��ه آن هم حتما به زودی از راه خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬مگر م��ا نمی‌توانیم خوش��حال‬ ‫باشیم!‬
‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫از صادرات محصوالت مسي و شمش آلومينيوم گزارش مي‌دهد‬ ‫‪21‬‬ ‫صادرات به شرط مازاد توليد‬ ‫حس�ن س�اعدی‪-‬گروه معدن‪ :‬طبق اعالم‬ ‫مديرکل مقررات صادرات و واردات س��ازمان‬ ‫توس��عه و تج��ارت‪ ،‬محدودي��ت ص��ادرات‬ ‫محصوالت مس��ي و ش��مش آلومينيوم تا پايان س��ال ‪93‬‬ ‫برداش��ته ش��ده اما اين قانون تا زماني معتبر است که نياز‬ ‫کارخانجات داخلي به اين محصول برطرف ش��ود‪ .‬خيلي از‬ ‫توليدکنندگان اين محصول معتقدند‪ ،‬آزادس��ازي صادرات‬ ‫م��س و ش��مش آلوميني��وم موج��ب کاهش ف��روش اين‬ ‫محص��والت در بازارهاي داخلي و همچنين افزايش قيمت‬ ‫آنها ش��ده است‪ .‬اما بايد توجه داش��ت که در صورت مازاد‬ ‫توليد ص��ادرات اين محصوالت مي‌توان��د جايگاه صادراتي‬ ‫کشور را توسعه داده و سودآوري مناسبي را به همراه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در همين رابطه گفت‌وگويي با هوش��نگ گودرزي رئيس‬ ‫س��نديکاي آلومينيوم اي��ران و خانم عبدلي کارش��ناس‬ ‫صادرات س��ازمان توس��عه و تجارت ترتيب داده ايم که در‬ ‫زير مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫هوش��نگ گودرزي رئيس س��نديکاي آلوميني��وم ايران‬ ‫درخصوص خبر آزادس��ازي صادرات محصوالت مس��ي و‬ ‫مي‌گويد‪ :‬آزادسازي صادرات‬ ‫شمش آلومينيوم به‬ ‫اين محصوالت در ش��رايط فعلي کش��ور که توليد به مواد‬ ‫اوليه ني��از دارد به نظر کار غيرکارشناس��ي و غير منطقي‬ ‫اس��ت‪ .‬وي اف��زود‪ :‬صادرات ش��مش آلوميني��وم به عنوان‬ ‫محصول خام موجب افزايش قيمت در بازار داخلي می‌شود‬ ‫و همچنين آس��يب ش��ديدی به زيرمجموعه‌هاي صنعت‬ ‫آلومينيوم وارد می‌کند‪ .‬رئيس سنديکاي آلومينيوم ايران با‬ ‫بيان اينکه آزادسازي صادرات تامين مواد اوليه کارخانجات‬ ‫را با مش��کل مواجه کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بايد سهم بازارهاي‬ ‫داخلي از ش��مش آلومينيوم توليد شده ‪ 60‬درصد و سهم‬ ‫صادراتي آن نيز ‪ 40‬درصد تعيين گردد که در حال حاضر‬ ‫اين عمل برعکس بوده و بيش از ‪ 50‬درصد ش��مش توليد‬ ‫ش��ده در داخل صادر مي‌ش��ود‪ .‬گودرزي ادامه داد‪ :‬به طور‬ ‫قطع با ادام��ه اين روند قيمت مواد اولي��ه افزايش يافته و‬ ‫کارخانه‌هاي توليدکننده محصوالت جانبي با کمبود مواجه‬ ‫خواهند ش��د‪.‬وي با بيان اينکه ميزان پ��ودر آلومينا (ماده‬ ‫اصلي توليد ش��مش آلومينيوم) در فصل بهار امسال به ‪62‬‬ ‫هزار و ‪ 700‬تن رس��يده اس��ت‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬توليد شمش‬ ‫آلومينيوم طي ‪ 3‬سال گذشته از برنامه پنجم توسعه کشور‬ ‫از مرز ‪ 1‬ميليون تن گذش��ت که نسبت به دوره مشابه در‬ ‫برنامه چهارم توس��عه رش��د بيش از ‪ 37‬درصدي را نشان‬ ‫صادرات��ي اين محص��والت خوب ب��وده و آمارهاي گزارش‬ ‫شده نش��ان از افزايش صادرات محصوالت مسي و شمش‬ ‫آلومينيوم به کش��ورهاي حوزه خليج فارس و آسياي ميانه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اين کارش��ناس صادرات با بيان اينکه قانون آزاد س��ازي‬ ‫صادرات تا پايان سال ادامه خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬اين قانون‬ ‫تا زمان��ي که نياز بازارهاي داخلي به موقع تامين ش��ود و‬ ‫مشکلي براي کارخانجات و صنايع وابسته آن به وجود نيايد‬ ‫ادام��ه خواهد يافت اما در ص��ورت کمبود مواد اوليه توليد‬ ‫در داخل جلوي صادرات اين محصوالت تا حدودي گرفته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توليد و توسعه صادرات محصوالت مس‬ ‫مي‌دهد که از س��وي وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت آمار‬ ‫توليد ش��مش آلومينيوم کش��ور در سال‌هاي ‪1390 - 92‬‬ ‫ب��ه ترتي��ب ‪ 337 ،‌318‬و ‪ 350‬هزار تن اعالم ش��د‪.‬رئيس‬ ‫س��نديکاي آلومينيوم ايران با اش��اره به اينکه مجتمع‌هاي‬ ‫آلومينيوم ايران (ايرالکو) اراک‪ ،‬المهدي و هرمزال هرمزگان‬ ‫‪ 3‬واح��د بزرگ توليد ش��مش آلومينيوم ايران محس��وب‬ ‫مي‌شوند‪ ،‬گفت‪ :‬طرح‌هاي بزرگ توليد آلومينيوم در ايران‪،‬‬ ‫جاجرم (خراسان شمالي) با ظرفيت ‪ 36‬هزار تن‪ ،‬آلومينيوم‬ ‫جنوب با ظرفيت ‪ 276‬هزار تن و آلومينيوم مسجد سليمان‬ ‫(خوزستان) با ظرفيت ‪ 175‬هزار تن در سال در دست اجرا‬ ‫ق��رار دارند‪ .‬وي همچنين با بيان اينکه قرار اس��ت ظرفيت‬ ‫توليد آلومينيوم ايران تا س��ال ‪ 1396‬به ‪ 975‬هزار تن در‬ ‫س��ال برسد‪ ،‬افزود‪ :‬در سند چشم‌انداز ‪ 1404‬توليد حداقل‬ ‫‪ 1‬ميلي��ون و ‪ 500‬هزار تن ش��مش آلومينيوم پيش بيني‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ‪ 90‬درصدي ترکيه از مس کرمان‬ ‫ه��ر چن��د آزادس��ازي ص��ادرات م��س و آلومينيوم با‬ ‫مخالفت‌هايي از س��وي فعاالن همراه بوده اما بررس��ي‌ها‬ ‫نش��ان مي‌دهد اين آزاد سازي در افزايش سهم کشور در‬ ‫بازار محصوالت مس تاثير داشته به گونه‌اي که شاهد سهم‬ ‫‪ 90‬درصدي ترک‌ها از محصوالت مس کرمان هستيم‪ .‬در‬ ‫اي��ن خصوص رض��ا تقوي مدير هماهنگ��ي مجتمع مس‬ ‫سرچشمه رفسنجان نيز گفته است‪ :‬از ابتداي امسال اين‬ ‫مجتمع ‪ 12‬هزار تن کاتد‪ 2 ،‬هزار و ‪ 600‬تن مفتول مسي‬ ‫و ‪ 290‬تن اکس��يد موليبدن صادر کرده است‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫در تيرماه سال ‪ 92‬براي ارسال کاتد مس که بايد ‪16‬هزار‬ ‫و ‪ 800‬تن صادر مي‌ش��د‪ ،‬دچار مشکالت تحريمي شديم‪.‬‬ ‫مدير هماهنگي فروش مجتمع مس سرچشمه رفسنجان‪،‬‬ ‫بيان کرد‪ :‬قبل از تحريم بازارهاي هدف مس اين مجتمع‬ ‫را کش��ورهاي اروپايي‪ ،‬چين و عربس��تان تشکيل مي‌داد‪.‬‬ ‫تقوي تصري��ح کرد‪ :‬امروزه تنها ترکي��ه بازار ‪90‬درصدي‬ ‫صادرات محصوالت مسي کرمان را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه از جمله محصوالت اين مجتمع‪ ،‬کاتد‬ ‫تجاري‪ ،‬مفتول مسي‪ ،‬لجن فلزات گران قيمت و کنسانتره‬ ‫مس است‪ ،‬افزود‪ :‬از س��ه سال و نيم گذشته مجتمع مس‬ ‫سرچشمه با ريسک صادراتي ناشي از تغيير پايه پولي براي‬ ‫صادرات روبرو شد‪.‬‬ ‫مدير هماهنگي فروش مجتمع مس سرچشمه رفسنجان‬ ‫با اش��اره به اينکه از اس��فندماه ‪ 92‬تاکن��ون ‪21‬هزار تن‬ ‫کنس��انتره صادر ش��ده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در سال‬ ‫گذش��ته صادرات قفل شد و به شکل کامل امکان صادرات‬ ‫از بين رفت اما آزادس��ازي ص��ادرات رونق را دوباره به اين‬ ‫شرکت بازگردانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹آزادسازي صادراتي تا زمان تامين نياز داخل‬ ‫خانم عبدلي کارشناس صادراتي سازمان توسعه و تجارت‬ ‫درب��اره آزادس��ازي صادرات محصوالت مس��ي و ش��مش‬ ‫مي‌گوي��د‪:‬در حال حاض��ر روند‬ ‫آلوميني��وم ب��ه‬ ‫همگام با نوسان بازار چين رخ داد‬ ‫عقب‌نشيني مس و روي‬ ‫گروه معدن‪ :‬در روزهاي اخير قيمت مس در بازارهاي جهاني همپاي س��اير‬ ‫فل��زات صنعتي از روي گرفته تا آلوميني��وم‪ ،‬پس از تضعيف آمار اعتبارات چين‬ ‫و نيز نوس��ان غيرمنتظ��ره خروجي کارخانه‌هاي اين کش��ور‪ ،‬کاهش يافته و به‬ ‫پايين‌ترين ميزان خود طي ‪ 6‬هفته گذش��ته رس��يده اس��ت‪ .‬قيمت مس براي‬ ‫تحويل در ‪ 3‬ماه آينده در بورس فلزات لندن با کاهش ‪0/6‬درصدي به ‪ 6919‬دالر‬ ‫در هر تن رسيد که پايين‌ترين ميزان از ‪ 26‬ژوئن تا کنون بوده است‪.‬‬ ‫بلومبرگ نوش��ت‪ :‬کاهش قيمت ‪ 6‬درصدي مس بي��ن ‪ 6‬فلز اصلي موجود در‬ ‫‪ LME‬بيش��ترين ميزان افت محسوب مي‌شود‪ .‬در معامالت انجام شده اخير در‬ ‫بازار بورس فلزات لندن؛ روي ‪0/9‬درصد کاهش يافته و آلومينيوم نيز ‪0/7‬درصد‬ ‫از قيمت خود را از دست داده است که هر دوي اين فلزات گرانبها براي نخستین‬ ‫بار طي ‪ 6‬هفته اخير شاهد روندي نزولي بوده‌اند‪.‬‬ ‫بان��ک مردم چين در آخرين آمار خود اعالم کرد که تامين مالي در ماه جوالي‬ ‫حدود ‪ 237.1‬ميليارد يوآن (معادل ‪ 44.3‬ميليارد دالر) بوده که بس��يار کمتر از‬ ‫متوسط ‪ 1.5‬تريليون يوآن برآورد اقتصاددانان در اين زمينه است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم اداره ملي آمار چين‪ ،‬ميزان خروجي کارخانه‌هاي اين کش��ور‬ ‫در م��اه جوالي ‪9‬درصد افزايش داش��ته که از پيش‌بيني توس��عه ‪ 9.2‬درصدي‬ ‫بلومبرگ‪ ،‬قدري کمتر اس��ت‪ .‬اين آمار‬ ‫به وضوح مي‌تواند تاثير قابل توجهي در‬ ‫تقاضا براي اين کاال داشته باشد‪.‬‬ ‫به گفت��ه تحليلگ��ران‪ ،‬ضعف مس و‬ ‫س��اير فلزات پايه در بورس فلزات لندن‬ ‫در کاه��ش قيمت روي در آينده بيش از پيش موثر خواهد بود‪ .‬قيمت روي براي‬ ‫مدت اخير روندي نوساني را طي کرده‪ ،‬اما سرعت افزايش قيمت آن در هفته‌هاي‬ ‫اخير ش��دت بيش��تري يافته بود که هم‌اکنون و به‌صورت نسبي در مسير نزولي‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در حال��ي پيش‌بيني‌ها براي عرضه روي در نيمه دوم س��ال ‪ 2015‬ميالدي و‬ ‫همچنين اوايل ‪ 2016‬افزايش��ي است‪ ،‬که بازار اين پيش‌بيني را تقريبا در مدت‬ ‫سال‌جاري عملياتي کرده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 2012‬ميالدي؛ روند نزولي قيمت روي تبديل به يک روند گسترده‬ ‫خنثي ش��د و در نيمه دوم سال ‪ 2013‬رشد قيمت اين فلز شتاب گرفت و شاهد‬ ‫روند رو به باالي آن بوديم‪.‬‬ ‫ب��ر‌اس��اس گزارش‌ها‪ ،‬پيش‌بيني‌ه��اي اغلب تحليلگران براي روي در س��ال‬ ‫همچنين احمد م��راد عليزاده مديرعامل ش��رکت ملي‬ ‫صنايع م��س ايران در خصوص ص��ادرات محصوالت مس‬ ‫پيش از اين گفته‪:‬درصدد هس��تيم ب��ا برنامه‌ريزي جامع و‬ ‫مدون در ‪ 4‬س��ال آينده زمينه‌هاي رش��د توليد و توس��عه‬ ‫صادرات محصوالت مسي را به دنيا فراهم کنيم‪.‬‬ ‫وي مي‌افزي��د‪ :‬در ح��ال حاض��ر کاتد توليدي ش��رکت‬ ‫م��س ک��ه داراي خلوص ‪ 99/999‬درصد اس��ت ش��هرت‬ ‫جهاني داش��ته و به عنوان کاتد گريد‌الف جهان ش��ناخته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬مديرعامل ش��رکت ملي صنايع م��س ايران‬ ‫همچني��ن با بي��ان اينکه با مش��ارکت بخ��ش خصوصي‬ ‫در صناي��ع پايي��ن دس��تي مي‌ت��وان زمينه‌هاي رش��د و‬ ‫توس��عه صنايع م��س در کش��ور را هرچه س��ري ‌ع تر رقم‬ ‫زد‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت ملي مس به عن��وان متولي توليد مس‬ ‫در کش��ور‪ ،‬بيش��تر به مش��ارکت بخش خصوص��ي براي‬ ‫سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي در صنايع‬ ‫پايين دس��تي اين صنعت راغب بوده و خواستار حضور هر‬ ‫چه تمام‌تر اين بخش توانمند در توس��عه اقتصادي و رونق‬ ‫کس��ب و کار جامعه اس��ت‪ .‬وي اف��زود‪ :‬در صورت تحقق‬ ‫اين امر‪ ،‬کش��ور در مس��ير صنعتي خود ثابت قدم مانده و‬ ‫با فعال ش��دن بخش خصوصي در صنايع پايين دس��تي و‬ ‫افزايش توليدات صنايع مس��ي‪ ،‬اشتغالزايي و ارزش افزوده‬ ‫کشور ارتقا خواهد يافت‪ .‬مرادعليزاده با مثبت ارزيابي کردن‬ ‫جايگاه محصوالت مس��ي در بازارهاي جهاني‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اکنون در بازار جهاني فقط مس کاتد و مس کنسانتره‬ ‫معامله مي‌ش��ود که با تقويت بخش خصوصي براي توليد‬ ‫ديگ��ر محصوالت جانبي مس‪ ،‬مي‌توان در آينده نه چندان‬ ‫دور ش��اهد توس��عه و رونق چش��مگير اين صنعت پايه در‬ ‫کشور بود‪.‬‬ ‫آينده صعودي اس��ت‪ .‬يکي از داليل اين‬ ‫چش��م‌انداز مثبت و قاب��ل توجه عرضه‬ ‫روي مي‌تواند به علت بسته شدن برخي‬ ‫از معادن بزرگ در س��ال آينده باش��د‪.‬‬ ‫دليل ديگر را مي‌توان به اين واقعيت که‬ ‫چشم‌انداز تقاضاي جهاني بهبود يافته‪،‬‬ ‫مرتبط دانست‪.‬‬ ‫به گفته برخ��ي از تحليلگران‪،‬در بازار‬ ‫روي چرخ��ش م��ازاد عرضه به س��وي‬ ‫کسري تغيير جهت داده است‪ .‬بر اساس‬ ‫اطالعات موجود‪ ،‬بين دوره زماني ژانويه تا آوريل سال ‪ ،2013‬بازار روي از مازاد‬ ‫‪ 32‬هزار تني به سمت کسري ‪ 107‬هزار تن چرخش داشته است‪.‬‬ ‫در اين ميان بايد ‪ 2‬مورد را بررس��ي کرد‪ :‬اول‪ ،‬بحران اعتبار و ش��رايط س��خت‬ ‫پرداخت وام در چين بود که به کاهش آش��کار ميزان تقاضاي فيزيکي انجاميد‪.‬‬ ‫مورد دوم اينکه بازار جهاني روي بين س��ال‌هاي ‪ 2007‬تا ‪ 2012‬با مازاد عرضه‬ ‫روب��ه‌رو بوده که به کاهش نس��بي حجم توليد در برابر تقاضا در ش��رايط فعلي‬ ‫انجاميده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اين موارد به نظر نمي‌رس��د روند نزولي قيم��ت روي چندان ادامه‬ ‫پيدا کند و بازار به س��رعت به ثبات نزديک خواهد شد‪ .‬هم‌اکنون شاهد افزايش‬ ‫ن دليل آن‬ ‫موج��ودي انبارهاي روي در بورس فلزات لندن هس��تيم که مهم‌تري ‌‬ ‫باال بودن قيمت‌هاست‪ .‬در صورت بازگشت مجدد حجم گسترده تقاضا و کاهش‬ ‫موجودي انبارها مي‌توان به افزايش مجدد قيمت‌ها اميدوار بود‪.‬‬ ‫تازه‌های بین الملل‬ ‫حبس ‪ ۵۶‬کارگر چيني در معدن‬ ‫رس��انه‌هاي داخل��ي چين‬ ‫اع�لام کردند‪ :‬در پ��ي وقوع‬ ‫حادث��ه‌اي در يکي از معادن‬ ‫زغال س��نگ در شمال شرق‬ ‫اين کش��ور تع��دادي کارگر‬ ‫داخل آن محبوس شدند‪.‬‬ ‫ج��اري ش��دن س��يل در‬ ‫يک��ي از معادن زغال س��نگ اس��تان هيلون‌جيانگ موجب ش��د ‪56‬‬ ‫کارگر که در زمان وقوع حادثه مش��غول ب��ه کار بودند‪ ،‬داخل معدن‬ ‫حبس ش��وند‪ .‬بناب��ر اع�لام مقامات محل��ي اس��تان هيلون‌جيانگ‬ ‫نيروهاي امداد و نجات تاکنون توانس��ته‌اند تعداد ‪ 40‬نفر از کارگران‬ ‫حادث��ه ديده را نج��ات دهند‪ .‬همچنين نيروهاي ام��داد و نجات اين‬ ‫استان اظهار داش��تند که تمامي مجروحان اين حادثه به بيمارستان‬ ‫منتقل ش��ده‌اند‪ .‬به گزارش خبرگزاري ش��ينهوا‌‪ ،‬به گفته مقامات اين‬ ‫اس��تان نيروهاي امداد همچنان در تالش براي نجات دادن ‪ 16‬کارگر‬ ‫ديگر هستند و بررسي جزئيات بيشتر اين حادثه ادامه دارد‪.‬‬ ‫صادرات قراضه آمريکا رونق گرفت‬ ‫افزاي��ش قيم��ت قراض��ه‬ ‫صادرات��ي آمريکا ب��ه ترکيه‬ ‫در هفت��ه جاري چش��م‌انداز‬ ‫ب��ازار داخلي آمري��کا در ماه‬ ‫س��پتامبر را خ��وش بينان��ه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اخيرا قراضه سنگين کالس‬ ‫‪ 1‬و‪ 2‬خلوص ‪ 80-20‬آمريکا ‪ 388‬دالر در هر تن سي اف آر به ترکيه‬ ‫فروخته ش��ده که نس��بت به اوايل جوالي ‪ 16‬دالر در و در مقايسه با‬ ‫اوايل هفته ‪ 6‬دالر باالتر است‪ .‬قيمتهاي پيشنهادي به ترکيه صعودي‬ ‫اس��ت و انتظار مي‌رود در آينده نزديک ‪ 390‬دالرهر تن سي اف آر يا‬ ‫باالتر از آن معامله شود‪.‬‬ ‫آخرين متوس��ط قيمت قراضه خرد ش��ده در بازار داخلي آمريکا ‪2‬‬ ‫دالر رش��د داشته ‪ 382‬دالر هر النگ تن شنيده شده است‪ .‬در نقاط‬ ‫مختلف رش��د قيمت هايي جزئي مش��اهده شد و قيمت بين ‪ 380‬تا‬ ‫‪ 385‬دالر هر النگ تن بود‪.‬‬ ‫حراج الماس آبي‬ ‫ش��رکت پت��را ديامون��دز‬ ‫الم��اس آبي کمي��اب ‪122‬‬ ‫قيراط��ي خ��ود را در روز‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬آگوست به حراج‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫شرکت پترا دياموندز قصد‬ ‫دارد الماس آبي ‪122‬قيراطي‬ ‫خود را که از معدن کولينان در آفريقاي جنوبي طي ماه ژوئن کشف‬ ‫کرده اس��ت به حراج بگذارد‪ .‬اين شرکت روز سه شنبه طي بيانيه‌اي‬ ‫اعالم کرد که الماس آبي کمياب ‪ 122‬قيراطي خود را روز دوش��نبه‬ ‫‪ 18‬آگوس��ت به حراج خواهد گذاش��ت‪ .‬ش��رکت پترا دياموندز اعالم‬ ‫کرده اس��ت مهلت رقم پيشنهادي از سوي خريداران تا ‪ 11‬صبح روز‬ ‫جمعه ‪ 12‬س��پتامبر (‪ 21‬شهريور) است‪ .‬شرکت پترا دياموندز در ماه‬ ‫ژانويه الماس آبي رنگي به وزن ‪ 29.62‬قيراط را کشف کرد‪ 2.‬الماس‬ ‫اصلي جواه��رات تاج بريتانيا از معدن کولينان که منبع بس��ياري از‬ ‫الماس‌هاي جذاب و ديدني بوده‪ ،‬کشف شده است‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫قاچاق گارنت سبز‬ ‫به امریکا‬ ‫از بخ��ش معدن اخبار زی��ادی مبنی بر قاچاق مواد‬ ‫معدنی به گوش می‌رس��د که بیش��تر آنها مربوط به‬ ‫کش��ورهای آفریقای��ی و مع��ادن با ارزش��ی همچون‬ ‫الماس‪ ،‬طال و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫البت��ه باید در ابتدا ‪ 2‬موض��وع قاچاق و دزدی را از‬ ‫یکدیگ��ر تفکیک کنی��م‪ .‬دزدی از معادن در بیش��تر‬ ‫کش��ورها ازجمله ایران بارها و بارها به دالیل مختلف‬ ‫رخ می‌دهد‪ .‬به‌عنوان مثال سال گذشته یکی از معادن‬ ‫طال در کش��ور مورد حمله س��ارقان قرار گرفت اما با‬ ‫تالش نیروهای حفاظتی مع��دن هیچ ذخیره معدنی‬ ‫از آن خارج نش��د‪.‬اما بحث قاچاق بیشتر به استخراج‬ ‫غیرقانونی از معادن و فروش مواد معدنی در بازارهای‬ ‫محلی مربوط می‌ش��ود‪ .‬البته ب��ه گفته برخی فعاالن‬ ‫بخ��ش معدن قاچاقچیان از راکد ماندن برخی معادن‬ ‫سوءاستفاده کرده و در یک زمان مناسب ماده معدنی‬ ‫را اس��تخراج و آن‌را می‌فروشند‪ ،‬پس به نوعی معادن‬ ‫راکد بیش��تر در خطر هس��تند‪.‬از آنجایی هم که مواد‬ ‫معدنی اس��تخراج شده شناس��ه‌ای ندارند‪ ،‬خریداران‬ ‫نمی‌توانند جنس قاچاق را تشخیص دهند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫افراد می‌توانن��د به راحتی مواد معدنی را اس��تخراج‬ ‫و با فروش آن کس��ب درآمد کنن��د‪ .‬در بحث قاچاق‬ ‫م��واد معدنی محص��والت با ارزش مانن��د طال‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫س��نگ‌های تزئینی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده‬ ‫و قاچاقچیان بیش��تر به سراغ چنین معدنی می‌روند‪.‬‬ ‫موضوعی که هم‌اکنون در رابطه با س��نگ گارنت که‬ ‫در ردیف سنگ‌ها و مواد معدنی قیمتی قرار داشته و‬ ‫هم‌اکنون از س��وی قاچاقچیان مواد معدنی از معادن‬ ‫موج��ود در کرمان به ت��اراج رفته و راه��ی بازارهای‬ ‫امریکا و برخی از کش��ورهای اروپایی می‌شود‪،‬رخ می‬ ‫دهد‪.‬در رابطه با قاچاق س��نگ معدنی گارنت مسعود‬ ‫عطاریان دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫صنایع‌دس��تی می‌گوید‪ :‬ما معادن زیادی از س��نگ‌ها‬ ‫ی��ا معادن گوهر بس��یار زیادی در کش��ور در اختیار‬ ‫داریم اما متاس��فانه پژوهش و کارشناس��ی مشخصی‬ ‫برای استخراج توسط سازمان‌های متولی دیده نشده‬ ‫و اگ��ر هم اقدامی صورت گرفته تنها در حد برگزاری‬ ‫همایش‌ها و نشس��ت‌ها بوده که دید اقتصادی در آن‬ ‫وجود نداشته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بای��د ب��رای س��نگ‌های قیمت��ی‬ ‫بررسی‌های کارشناسی به منظور تعیین ارزش‪ ،‬میزان‬ ‫ذخایر و همچنین ارزش‌افزوده ناش��ی از فرآوری آنها‬ ‫انجام شود‪ .‬متاسفانه تا به امروز این کار انجام نگرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬در نتیجه تعدادی افراد س��ودجو که بیشتر از‬ ‫بومیان مناطق هس��تند معادن را شناس��ایی کرده و‬ ‫محص��والت آن را به‌ص��ورت قاچ��اق در بازار س��یاه‬ ‫فروخته و یا از کش��ور خ��ارج می‌کنند‪.‬به گفته دبیر‬ ‫اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع‌دستی‬ ‫این اف��راد محصول قاچاق را تنها با ‪ 10‬درصد قیمت‬ ‫واقعی می‌فروش��ند زیرا در بازار سیاه مدیریت فروش‬ ‫معنی ندارد‪.‬‬ ‫عطاریان افزود‪ :‬گارنت س��بز مثال خوبی برای این‬ ‫موضوع اس��ت‪ .‬این س��نگ که در مناطقی از کرمان‬ ‫وجود دارد سال‌هاس��ت به‌صورت خام از کشور خارج‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬در صورتی ک��ه اگر همین معدن توس��ط‬ ‫مسئوالن شناسایی و برای استخراج و تراش محصول‬ ‫آن برنامه‌ری��زی صورت پذیرد ع�لاوه بر ارزش‌افزوده‬ ‫باال تع��داد زیادی از جوانان مش��غول به کار خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که سنگ‌های قیمتی‬ ‫بیشتر به چه کشورهایی قاچاق می‌شوند؟ اظهار کرد‪:‬‬ ‫این سنگ‌ها توسط قاچاقچیان به کشورهای مختلفی‬ ‫ازجمله امریکا برده می‌ش��وند‪ .‬در امریکا س��نگ‌های‬ ‫قیمتی طرفداران زیادی دارند‪.‬‬ ‫عطاری��ان تاکی��د کرد‪ :‬اگ��ر دولت و س��ازمان‌های‬ ‫مربوط��ه توجه بیش��تری به معادن داش��ته باش��ند‬ ‫می‌توانن��د از ارزآوری قاب��ل توجه آن برای پیش��برد‬ ‫اهداف صادراتی استفاده کنند‪.‬‬ ‫قیمت روز‬ ‫شاخص‬ ‫قیمت روز (دالر)‬ ‫درصد تغییرات‬ ‫پالتین‬ ‫‪1459‬‬ ‫‪+3‬‬ ‫نقره‬ ‫‪19/86‬‬ ‫‪-0/02‬‬ ‫پاالدیوم‬ ‫‪883‬‬ ‫‪+1‬‬ ‫آلومینیوم‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪-21‬‬ ‫فوالد‬ ‫‪420‬‬ ‫‪+10‬‬ ‫مس‬ ‫‪6886‬‬ ‫‪-39‬‬ ‫نیکل‬ ‫‪18535‬‬ ‫‪-45‬‬ ‫قلع‬ ‫‪22400‬‬ ‫‪-80‬‬ ‫سرب‬ ‫‪2206‬‬ ‫‪-24‬‬ ‫روی‬ ‫‪2295‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫طال‬ ‫‪1315‬‬ ‫‪+1‬‬
‫یادداشت‬ ‫روش‌هاي عمده‬ ‫استخراج طال‬ ‫حسین کرباسچي‬ ‫کارشناس ارشد صنايع معدني ايميدرو‬ ‫تاكنون روشهاي مختلفی براي فرآوري و استحصال‬ ‫طال از س��نگ معدن ابداع شده است‪ .‬اولين روشي كه‬ ‫بش��ر براي به دس��ت آوردن طال بكار برد‌‪ ،‬شستشوي‬ ‫ماسه‌هاي طالدار بود‪ .‬قسمت اعظم طاليي كه در ادوار‬ ‫گذش��ته استخراج مي‌ش��د‪ ،‬طالي آبرفتي بود و عمل‬ ‫اس��تحصال طال به روش��هاي ابتدايي و سنتي صورت‬ ‫مي‌گرفت‪ .‬يكي از اين وس��ايل الوك‪ ،‬جعبه شن‌شوئي‬ ‫و‪ ...‬بود‪.‬‬ ‫در بسياري از نقاط جهان‪ ،‬طال هنوز توسط اشخاص‌‪،‬‬ ‫معدنکاري ش��ده و در محل به طالي خام قابل فروش‬ ‫تبديل مي‌ش��ود‪ .‬عمل فوق ب��ا فرآيندهاي مکانيکي و‬ ‫دس��تي مانند الوك ش��ويي (جدايش گرانشي)‪ ،‬آسيا‬ ‫ک��ردن و ملقمه س��ازي انجام مي‌ش��ود‪ .‬ذرات طالي‬ ‫بسيار ريزدانه را نمي‌توان با اين روش‌ها جدا کرد و در‬ ‫بسياري از موارد بويژه در برزيل‪ ،‬روش سيانوري را براي‬ ‫استحصال طالي بازماندي پيشنهاد کرده‌اند‪ .‬وقتي که‬ ‫طال در ماس��ه‌هاي رودخانه‌اي مساحت گسترده‌اي را‬ ‫بپوش��اند ماده معدني را براحتي معدن��کاري کرده‪ ،‬با‬ ‫اليروب‌هاي ش��ناور فرآوري مي‌کنند‪ .‬براي نمونه‪ ،‬در‬ ‫س��يبري و ش��مال قاره امریکا از اين روش معدنکاري‬ ‫استفاده مي‌شود‪ .‬به طور کلي کاربرد روش‌هاي مختلف‬ ‫در کانسارهاي طال بستگي کامل به نحوه تشکيل ماده‬ ‫معدني و ش��کل رگه يا توده دارد‪ .‬مثال در کانسارهاي‬ ‫رگه‌اي ک��ه معموال در اعماق زياد يافت مي‌ش��وند به‬ ‫روش زيرزميني (‪ )Cut & fill‬استخراج مي‌شوند‪ .‬هر‬ ‫چه عيار در رگه بيشتر باشد عمق معادن قابل استخراج‬ ‫و پيچيدگي رگه مي‌تواند افزايش يابد (عيار بيش از ‪10‬‬ ‫گرم در تن و ضخامت رگه تا حداقل ‪ 20‬س��انتيمتر در‬ ‫معادن بسيار عميق) در حالي که اگر عيار کاهش يابد‬ ‫(تا ‪ 3‬گرم در تن) اس��تخراج معدن بصورت زيرزميني‬ ‫و نزديک به س��طح زمين خواهد بود‪ .‬در کانس��ارهاي‬ ‫ت��وده‌اي و با رگه ضخيم که معموال داراي عيار پائيني‬ ‫هس��تند (تا مي��زان حداقل يک گ��رم در تن) معموال‬ ‫ذخيره معدن زياد بوده و امکان استفاده از دستگاه‌هاي‬ ‫مکانيزه و اس��تخراج روباز بيش��تر مي‌باش��د‪ .‬اين نوع‬ ‫کانس��ارها به دليل عيار کم با روش��هاي ارزان قيمت‬ ‫نظير شستش��وي تپ��ه‌اي (‪)Head Leaching‬‬ ‫اس��تحصال مي‌گردند‪ .‬بطور کلي استخراج انواع سنگ‬ ‫مع��دن طال به روش عمومي روب��از و زيرزميني انجام‬ ‫مي‌پذيرد‪ .‬اس��تخراج س��نگ معدن از معادن روباز به‬ ‫مراتب سهل تر و با سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي عملياتي‬ ‫کمتري قابل انجام مي‌باش��د‪ .‬در حال حاضر حدود ‪65‬‬ ‫درصد استخراج سنگ‌هاي طالدار در امریکا از معادن‬ ‫روباز و ‪ 35‬درصد از معادن زيرزميني صورت مي‌گيرد‪.‬‬ ‫مهمترين عواملي که انتخاب بين روش‌هاي استخراج‬ ‫روباز و زيرزميني را تعيين می‌کند‪ ،‬هزينه‌هاي استخراج‬ ‫و بازيافت سنگ معدن است‪ .‬در معادن روباز از آنجاي‬ ‫ک��ه هزينه باطله برداري و جدا کردن باطله موجود در‬ ‫ذخيره‌‪ ،‬جزو هزينه‌هاي اس��تخراج محسوب مي‌شود‪،‬‬ ‫لذا نس��بت باطله‌داري به س��نگ معدن استخراجي به‬ ‫عنوان عامل مقايسه هزينه‌هاي استخراج معادن روباز و‬ ‫زيرزميني مورد استفاده قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫‹ ‹استخراج زيرزميني‬ ‫بي��ش از ‪ 90‬درص��د س��نگ‌هاي معدن��ي ط�لادار‬ ‫کشورهاي غربي سنگهاي معدني طالدار اوليه مي‌باشد‬ ‫که عمدتا به صورت زيرزميني اس��تخراج مي‌گردد‪ .‬در‬ ‫افريق��اي جنوبي و کانادا ب��ه ترتيب ‪ 100‬درصد و ‪70‬‬ ‫درصد معادن به طريقه زيرزميني ولي در امریکا حدود‬ ‫‪ 5/3‬درص��د به روش زيرزميني و بقيه معادن به روش‬ ‫روباز اس��تخراج مي‌گردند‪ .‬بيشتر معادن زيرزميني که‬ ‫ب��ه صورت رگه‌اي مي‌باش��ند در اعماق زياد (يک تا ‪4‬‬ ‫کيلومتر) قرار دارند‪.‬مس��ائل مهمي که در اس��تخراج‬ ‫زيرزميني مطرح مي‌باشد‪ ،‬درجه حرارت باال‪ ،‬ترکيدگي‬ ‫سنگ و مشکالت استفاده ازدستگاههاي مکانيزه است‪.‬‬ ‫از آنجای��ي که هزينه انتقال س��نگ مع��دن از اعماق‬ ‫زمين تا س��طح معادن رقم بزرگي از قيمت تمام شده‬ ‫اس��تخراج را تشکيل مي‌دهد‌‪ ،‬در اين نوع معادن سعي‬ ‫شده است تا حتي‌االمکان جدايش سنگ‌هاي باطله از‬ ‫سنگ اصلي در زيرزمين انجام گيرد‪.‬‬ ‫‹ ‹استخراج روباز‬ ‫اس��تفاده از روش��هاي مدرن و مکانيزه در استخراج‬ ‫س��نگ معدن در مع��ادن روباز متداول اس��ت‪ .‬از نظر‬ ‫ظرفيت‌‪ ،‬معادن روباز طال نسبتا کوچکتر از معادن روباز‬ ‫مي‌باش��د و احتياج به تجهيزات مکانيکي کوچک‌تري‬ ‫دارند‪ ،‬نمونه بارز اين نوع معادن‪ ،‬کانسارهاي ‪cortez‬‬ ‫و ‪ carlin‬در امریکا مي‌باش��د که از سال‌هاي ‪1960‬‬ ‫اس��تخراج آنها شروع شده است‪ .‬نوع س��اده‌تر معادن‬ ‫روباز‪ ،‬معادن با س��نگهاي آبرفتي و بسيار نرم ميباشد‬ ‫که براي اس��تخراج آنها احتياج به حفاري و آتشباري‬ ‫هم نيس��ت‪ .‬در اين نوع معادن که نظير آن در کش��ور‬ ‫روسيه زياد مي‌باش��د با استفاده از دستگاه‌هاي بزرگ‬ ‫و متحرك (‪ )Dredge‬ماده معدني نرم اس��تخراج و‬ ‫به محل بارگيري انتقال داده مي‌ش��ود‪ .‬فاصله بيش از‬ ‫حد اپتيمم از س��طح زمين واقع باش��د در اين صورت‬ ‫بايس��تي به روش زيرزميني اس��تخراج گردد‪ .‬حد بين‬ ‫انتخاب روش روباز و زيرزميني با توجه به عمق کانسار‬ ‫و بر اس��اس محاس��به ‪ Stripping Ratio‬انجام‬ ‫مي‌گيرد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گفت‌وگوي‬ ‫گفت و گوی معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ با دبير انجمن توليدکنندگان و واردکنندگان ماشين آالت معدني‪:‬‬ ‫تعرفه واردات پورشه و لودر برابر است‬ ‫نرگس قیصری‪-‬گروه معدن‪:‬از صنايع معدني مي‌توان به عنوان يکي از پايه‌هاي رشد صنعت هرکشور ياد کرد‪.‬‬ ‫ايران نيزبا وجود در اختيار داشتن ذخاير عظيم معدني‪ ،‬به دليل کمبود تجهيزات و فناوري‌هاي روز دنيا در چند‬ ‫س��ال اخير نتوانس��ته آنگونه که بايد از اين نعمت خدادادي بهره مند ش��ود‪ .‬محدوديت در واردات ماشين آالت و‬ ‫تجهيزات معدني باعث کمرنگ ش��دن فعاليت معادن و متوقف ش��دن پروژه‌هاي عمراني کشور شده است‪ .‬در اين‬ ‫رابطه به سراغ عبدالرضا صالحي عضو انجمن توليدکنندگان و واردکنندگان ماشين آالت معدني رفتيم تا وضعيت‬ ‫کنوني تجهيزات موجود در کشور را بررسي کنيم‪.‬‬ ‫€ € ميزان نياز معادن و صنايع معدني به تجهيزات رو به رشد در اين عرصه هستيم‪.‬‬ ‫€ €مي�زان واردات ماش�ين آالت معدن�ي چق�در‬ ‫و ماشين آالت در سال چقدر است؟‬ ‫در س��ال‌هاي گذش��ته به دليل رکود اقتصادي حاکم است؟‬ ‫عوامل عمده اي در ميزان واردات ماشين آالت صنعتي‬ ‫و کم ش��دن فعاليت برخي از مع��ادن آمار دقيقي از نياز‬ ‫مع��ادن به تجهيزات در خانه معدن و امور معدني وجود نق��ش دارند که از مهم‌ترين آنه��ا مي‌توان به بخش نامه‬ ‫ندارد‪ .‬همچنين نبود س��رمايه خريد ماشين آالت توقف و تعرفه‌هاي واردات نام برد‪ .‬اين درحاليس��ت که تفاوتي‬ ‫فعاليت تعداد زيادي از معادن را رقم زده اس��ت اين در ميان قوانين و تعرفه‌هاي وضع ش��ده براي ماشين آالت‬ ‫حاليس��ت که در کنار اين عوامل نبود اطالع و آگاهي از س��رمايه اي و صنعتي وجود نداش��ته و همين امر باعث‬ ‫تجهيزات مدرن معدني باعث شده تا هنوز هم در برخي کاهش تمايل براي ورود ماش��ين آالت شده‬ ‫از معادن ش��اهد ب��ه کارگيري روش‌هاي س��نتي توليد اس��ت‪ .‬به عنوان مثال مي��زان تعرفه اي يک‬ ‫باش��يم که اين موضوع موجبات از بين رفتن بخش��ي از اتومبي��ل پورش��ه ب��ا يک ماش��ين صنعتي‬ ‫يکس��ان ب��وده و همين‬ ‫محصوالت معدن��ي و افزايش هزينه‬ ‫امر تماي��ل معدني‌ها را‬ ‫تمام شده را فراهم مي‌کند‪.‬‬ ‫عبدالرضا‬ ‫ب��راي خري��د کمرن��گ‬ ‫€ €کيفي�ت تجهيزات�ي ک�ه در‬ ‫صالحی‪:‬‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬همچنين‬ ‫معادن کش�ور مورد استفاده قرار‬ ‫در خصوص ميزان توليد‬ ‫مي‌گيرند چگونه است؟‬ ‫تفاوتي ميان‬ ‫آلودگ��ي و دودزا ب��ودن‬ ‫افزايش‬ ‫و‬ ‫ب��اال‬ ‫هم اکن��ون قيمت‬ ‫قوانين و تعرفه‌هاي‬ ‫قواني��ن س��ختي ب��راي‬ ‫هزينه‌ه��اي توليدباعث ش��ده ‪ 60‬تا‬ ‫‪ 70‬درصد از فعاالن معدني به سمت وضع شده براي ماشين‬ ‫ورود اي��ن نوع ماش��ين آالت وجود‬ ‫آالت سرمايه اي و‬ ‫دارد اين در حاليس��ت که ماش��ين‬ ‫ماش��ين آالت دست دوم روي آورند‪.‬‬ ‫صنعتي وجود نداشته آالت صنعت��ي به دليل نوع کاربردي‬ ‫به گونه‌اي که اس��تفاده از تجهيزات‬ ‫که دارند ميزان آاليندگي آنها نسبت‬ ‫مس��تهلک درمعادن و صنايع کشور‬ ‫و همين امر باعث‬ ‫به يک چال��ش بزرگ تبديل ش��ده کاهش تمايل براي ورود به ساير ماش��ين آالت متفاوت بوده‬ ‫و از آنجايي ک��ه فاصله نزديک‌ترين‬ ‫اس��ت‪ .‬چراکه اقالم وارداتي به کشور‬ ‫بدون نظر کارشناسان بوده و به علت ماشين آالت شده است‬ ‫محدوده معدني با محدوده ش��هري‬ ‫‪ 500‬کيلومتر اس��ت در آلودگي هوا‬ ‫نداش��تن بازدهي مناسب پاسخگوي‬ ‫تاثير‌گ��ذار نخواهد بود‪.‬همچني��ن از ديگر عوامل کاهش‬ ‫نياز معادن و صنايع معدني نيستند‪.‬‬ ‫€ €فعاليت صنايع معدني با توجه به کمبود ماشين ماش��ين‌آالت نبود صرفه اقتصادي اس��ت چراکه فعاليت‬ ‫در اين عرصه س��رمايه‌گذاري ب��زرگ را طلب مي‌کند و‬ ‫آالت در کشور چگونه است؟‬ ‫در س��الهاي گذش��ته ب��ه دلي��ل اعم��ال تحريم‌هاي از آنجايي که س��وخت ماش��ين آالت و حمل و نقل مواد‬ ‫بين‌الملل��ي و محدوديت واردات ماش��ين آالت فعاليت معدني هزينه بر بوده ‪ ،‬با مطرح شدن موضوع جديد اخذ‬ ‫صناي��ع معدني با کاهش روبه‌رو بوده اس��ت‪ .‬اما در يکي ع��وارض مالياتي انگيزه و تماي��ل معدني‌ها را براي ادامه‬ ‫دو س��ال اخير با به اتمام رساندن پروژه‌هاي نيمه تمام و فعاليت کاهش داده است‪.‬‬ ‫همچنين انجام عمليات‌هاي جديد عمراني ش��اهد روند € €نقش ماش�ين آالت چين�ي در معادن کش�ور‬ ‫چقدر است؟‬ ‫در چند س��ال اخير و با تشديد شدن تحريم‌ها ورادات‬ ‫ماش��ين‌آالت اروپايي و برندهاي معتبر جهان به کش��ور‬ ‫متوقف ش��د ‪.‬ام��ا در اين ميان چيني‌ه��ا از فضاي ايجاد‬ ‫ش��ده به نفع خود اس��تفاده کرده و ماشين آالت خود را‬ ‫ب��ا قيمت‌هايي بآالتر به متقاضيان عرضه کرده‌اند‪ .‬اين در‬ ‫حاليس��ت که محصوالت چيني نه تنها از لحاظ کيفيت‬ ‫قابلي��ت اس��تفاده در معادن را نداش��ته بلک��ه به دليل‬ ‫مشکالت تعمير و نگهداري هزينه‌هاي بااليي را به معادن‬ ‫تحميل کرده‌اند‪.‬‬ ‫€ €چند درص�د تجهيزات و ماش�ين آالت معدني‬ ‫مورد نياز معادن در داخل کشور توليد مي‌شود؟‬ ‫ايران براي رش��د و توس��عه در عرصه صنع��ت نياز به‬ ‫سرمايه‌گذاري عظيمي در بخش معادن و صنايع معدني‬ ‫دارد که مهم‌ترين آنها مي‌توان به اکتش��اف ‪ ،‬استخراج و‬ ‫بهره‌برداري اش��اره کرد‪ .‬اين در حاليست که براي تسريع‬ ‫در روند اکتشاف و بهره‌برداري وجود تجهيزات و ماشين‬ ‫دنياي عجيب اعتراضات معدني‬ ‫ت اما هميشه هستند‬ ‫گروه معدن‪:‬صنعت معدنکاري در دنياي امروز با توجه به پيشرفت‌هاي زيادي که در اين عرصه وجود داشته به يکي از صنايع پولساز تبديل شده اس ‌‬ ‫کس��اني که براي جلب توجه در صورت موفقيت و محبوب بودن يک حرفه يا صنعت يا ‪ ...‬س��از ناس��ازگاري و مخالفت س��ر مي‌دهند‪ .‬صنعت معدن نيز از اين قاعده مستثني‬ ‫نشده چراکه در گوشه و کنار دنيا عده‌اي پيدا شدند که با داليل فلسفي و عده‌اي ديگر آلودگي محيط زيست را ناشي از فعاليت‌هاي معدني دانسته و برخي هم براي اينکه‬ ‫خودي نشان دهند به جمع مخالفان معدني‌ها پيوسته‌اند اما اين اعتراضات از شکل معمول خارج شده و عجيب و مبتکرانه به نظر مي‌رسد‪ .‬پايگاه اينترنتي استرالين ماينينگ‬ ‫به بررسي ‪ 5‬مورد از جالب‌ترين اعتراضات معدني پرداخته که در زير مي‌خوانيد‪:‬‬ ‫‪ .1‬اعتراض رابين الولي مدل معروف استراليايي به گونه‌اي بود که توجه جوامع بين‌المللي را به خود جلب کرد‪ .‬وي با نوشتن شعار «معدنکاري زغال سنگ را متوقف‬ ‫کنيد» روي بدنش و انتشار تصوير آن در اينستاگرام اعتراض خود را در راستاي مخالفت با فعاليت معدن زغال سنگ کارمايکل نشان داد‪.‬البته این اعتراض نتیجه خاصی‬ ‫برای تعطیلی معدن فوق نداشت و تنها موجبات شهرت الولی را بیش از گذشته فراهم آورد‪.‬‬ ‫‪ .2‬با اينکه ‪ 2‬س��ال از بسته‬ ‫ش��دن راه معدن زغال سنگ‬ ‫مول��س کريک مي‌گ��ذرد اما‬ ‫ب��از ه��م معترض��ان فعاليت‬ ‫اين مع��دن با برگ��زاري يک‬ ‫برنام��ه در جه��ت اعتراض به‬ ‫سياس��ت‌هاي کش��ور در اين‬ ‫رابطه دست زدند‌‪.‬نماد آنها در‬ ‫اين برنامه يک توپ ديسکوي‬ ‫انس��اني بود که برخالف اینکه‬ ‫بتوان��د گوی��ای اعت��راض انها‬ ‫باش��د بیش��تر جنبه تفریحی‬ ‫ونمایشی داشت‪.‬‬ ‫‪ .3‬جونات��ان مولي��ان‬ ‫اس��تراليايي يک��ي ديگر از‬ ‫معترضان با انتشار اطالعيه‬ ‫جعلي اوراق ب��ورس بهادار‬ ‫ضرري ميلي��ون دالري به‬ ‫ش��رکت وايت ه��ون وارد‬ ‫کرده‌ است‪.‬‬ ‫ريي��س ش��رکت ني��ز با‬ ‫پيگي��ري اين مس��ئله وي‬ ‫را ب��ه دادگاه کش��اند و در‬ ‫آخر با ارائ��ه مدرک جعلي‬ ‫مويالن گناهکار ش��ناخته‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫‪ .4‬در س��ال گذش��ته ‪ 2‬مرد‬ ‫استراليايي با پوشيدن لباسي به‬ ‫شکل پنگوئن در برنامه اهداي‬ ‫جوايز به این فع��االن معدني‪،‬‬ ‫اين برنامه را مختل کردند‌‪.‬آنها‬ ‫در حالي وارد س��الن برگزاري‬ ‫مراسم شدند که در دستانشان‬ ‫‪ 2‬تابل��وي بزرگي که نش��ان از‬ ‫جايزه بدترين س��رمايه گذاري‬ ‫در وايت هون کول داشت‪ ،‬بود‪.‬‬ ‫البته این اعتراض هم به جایی‬ ‫نرس��ید و برنامه پ��س از وقفه‬ ‫کوتاهی مجددبرگزارشد‪.‬‬ ‫‪ .5‬ب��ا وجود اينکه صنايع‬ ‫معدني در اس��تراليا يکي از‬ ‫صنعت‌هاي پولساز و کارآمد‬ ‫است اما هميشه معترضاني‬ ‫براي فعاليت‌ه��اي معدني‬ ‫وج��ود دارد‌‪ .‬در يک��ي از‬ ‫اي��ن اعتراض��ات‪ ،‬گروهي‬ ‫از مخالف��ان فعاليت‌ه��اي‬ ‫معدني با ‪ 300‬قايق کاياک‬ ‫يک��ي از بن��ادري که محل‬ ‫ورود و خروج کش��تي‌هاي‬ ‫حامل زغال سنگ است را‬ ‫محاصره کردند‪.‬‬ ‫آالت معدني يکي از ارکان‌هاي اصلي به شمار مي‌آيد اما‬ ‫به دليل نداشتن فناوري و تکنولوژي‌هاي مورد نياز امکان‬ ‫توليد و س��اخت ماشين آالت در کش��ور وجود نداشته و‬ ‫تنها ش��رکت هپکو با وارد کردن قطعات چيني اقدام به‬ ‫مونتاژ آنها کرده يا در توليد برخي از تجهيزات اوليه مانند‬ ‫غلتک نقش دارد‪ .‬س��هم توليدات داخل��ي در اين حوزه‬ ‫اندک بوده هرچند الزم هم نيس��ت که کشور ما در تمام‬ ‫زمينه‌هاي توليد و صنعتي خودکفا باشد‪ .‬همانگونه که در‬ ‫بس��ياري از کشورهاي توسعه يافته نيز شاهد هستيم که‬ ‫نياز برخي از صنايع صرفا از طريق واردات تامين مي‌شود‪.‬‬ ‫€ €مي�زان ص�ادرات کش�ور در اين زمين�ه چقدر‬ ‫است؟‬ ‫ص��ادرات تجهيزات و قطعات ماش��ين آالت صنعتي با‬ ‫توجه به اينکه امکان توليد آنها در کشور بسيار پايين است‪،‬‬ ‫اما در سال‌هاي گذش��ته توانسته است در زمينه ساخت‬ ‫تراکتور و غلتک که تنها توسط يک شرکت داخلي است به‬ ‫موفقيت‌هايي دست پيدا کرده و اين اقالم را به کشورهاي‬ ‫همسايه از جمله افغانستان و عراق صادر کند‪ .‬البته بايد‬ ‫توجه داشت که در زمينه حجم نقدينگي و ميزان واردات‬ ‫ماشين آالت در چند سال گذشته رقم دقيقي در اختيار‬ ‫نيست‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫افزایش صادرات‬ ‫مرمریت خام‬ ‫فرماندار چایپاره گفت‪ :‬چایپاره رتبه نخست‬ ‫کش��وری استخراج س��نگ مرمریت را به خود‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫مهن��دس اصغری در جریان بازدید از معادن‬ ‫این شهرس��تان با اع�لام مطلب ف��وق افزود‪:‬‬ ‫سنگ مرمریت س��نگ تزیینی و زینتی است‬ ‫که در اکثر نقاط کشور معدن‌های فراوانی دارد‬ ‫و معادن موج��ود در چایپاره این منطقه را به‬ ‫قطب تولید س��نگ مرمریت در کشور تبدیل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان تعداد و ک��م و کیف معادن این‬ ‫شهرستان گفت‪ :‬این شهرستان ‪25‬معدن فعال‬ ‫دارد که ‪ 400‬نفر در آن اش��تغال دارند که از‬ ‫این تعداد ‪15‬معدن در زمینه س��نگ مرمریت‬ ‫س��االنه ‪257‬هزار تن سنگ مرمریت استخراج‬ ‫می‌کنند که بیش��ترین درصد تولید را در این‬ ‫استان و البته در کشور به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه س��رمایه‌گذاران در مهار‬ ‫تورم موثرند گفت ‪ :‬باید برای س��رمایه‌گذاران‬ ‫ش��رایط آسان را برای س��رمایه‌گذاری در این‬ ‫مع��ادن و پروژه‌های شهرس��تان فراهم کنیم‬ ‫تا بس��یاری از مش��کالت شهرستان حل شود؛‬ ‫بای��د امنی��ت را ب��رای س��رمایه‌گذار فراه��م‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اصغ��ری ب��ا بی��ان راهبردهایی ب��رای حل‬ ‫مشکالت معادن شهرستان گفت‪ :‬در این راستا‬ ‫حل مش��کل بوروکراسی از مسائل و مشکالت‬ ‫مهم معادن است و همچنین باید انجمن‌هایی‬ ‫ب��رای حل مش��کالت بهره‌ب��رداران از معادن‬ ‫تش��کیل ش��ود‪ .‬فرماندار چایپاره با اش��اره به‬ ‫مقابله با خام‌فروشی گفت‪ :‬در این معادن فقط‬ ‫استخراج انجام می‌شود و حمل آن تا استان‌های‬ ‫دیگری که دستگاه‌های فرآوری را دارند هزینه‬ ‫زیادی دارد که برای حل این مش��کل می‌توان‬ ‫در دولت تدبیر و امید این دستگاه‌ها را فراهم‬ ‫کرد یا به فکر شهرک فرآوری برای این معادن‬ ‫بود‪.‬‬
‫ایدرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گام بلند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در حمايت از صنايع پيشرفته و نوين‬ ‫‪23‬‬ ‫کاهشريسکسرمايه‏گذاريبا افزايشسهمدولتي‬ ‫شکوفه حبيب‏زاده‪ :‬در برنامه‏هاي کالن و باالدستي کشور جايگاه بااليي براي صنايع پيشرفته و نوين در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬با توجه به اينکه جهان‪ ،‬رو به جلو گام برمي‏دارد و کشورها هرچه بيشتر صنعتي مي‏شوند‪،‬‬ ‫توجه ويژه به صنايع «هاي‏تک» همواره وجود داشته است‪ .‬اما اينکه اين توجهي که به صورت قوانين نيز نگاشته‬ ‫شده‪ ،‬تا چه ميزان عملياتي شده است‪ ،‬پرسشي است که رمضانعلی صادق‏زاده معاون صنايع پيشرفته سازمان‬ ‫گسترش و نوسازي صنايع ايران در گفت‏وگو با‬ ‫به آن پاسخ گفته است‪ .‬از آنجا که توليد علم از سوي‬ ‫دانشگاه صورت مي‏گيرد و صنايع پيشرفته نيز دِين‏دار علم محسوب مي‏شوند‪ ،‬بايد پيوندي ناگسستني بين‬ ‫صنعت و دانشگاه برقرار کرد‪ .‬به عقيده اين مقام مسئول‪ ،‬فاصل ‏ه زيادي بين دانشگاه و صنعت وجود دارد که بايد‬ ‫در جهت رفع آن کوشيد‪ .‬صادق‏زاده در رابطه با نقاط قوت و ضعف اين صنايع مي‏گويد‪« :‬صنايع پيشرفته ارزش‌‬ ‫افزوده بااليي را نسبت به صنايع سنتي دارا هستند‪ .‬يعني با يک سرمايه‏گذاري اندک‪ ،‬ارزش‌افزوده بسيار بااليي‬ ‫را به خود اختصاص مي‏دهند‪ .‬اما يک ايراد بزرگ به اين صنايع وارد است‪ .‬ريسک در صنايع هاي‏تک بسيار‬ ‫باالست‪ ».‬اين کارشناش معتقد است‪ :‬براي تشويق سرمايه‏گذاران براي مشارکت در صنايع نوين بايد سهم دولت‬ ‫را در سرمايه‏گذاري در اين بخش افزايش داد و پس از دستيابي به نتيجه و محصول‪ ،‬سهام دولتي را به بخش‬ ‫خصوصي واگذار کرد‪ .‬اين گفت‏وگو را در ادامه مي‏‏خوانيد‪:‬‬ ‫€ €صنايع‌ هاي‏‌تک به چه صنايعي گفته مي‏شود؟ در برمي‏گيرد‪ ،‬هميش��ه صنايع نوين و پيشرفته مورد‬ ‫تعاري��ف متعددي از صنايع پيش��رفته و نوين وجود تاکي��د قرار گرفته و اين بس��تر از لحاظ قانوني فراهم‬ ‫دارد‪ .‬يک��ي از تعاريف آن به نيروي انس��اني متخصص اس��ت‪ .‬يکي از وظايف اصلي س��ازمان‏هاي توس��عه‏اي‬ ‫بازمي‏گ��ردد‪ .‬اگ��ر ن ُ��رم نيروي انس��اني ک��ه به‏عنوان مانند س��ازمان گسترش و نوس��ازي صنايع ايران که‬ ‫متخصص در يک س��ازمان وجود دارد نس��بت به کل به‏عنوان س��ازمان حمايتي و توس��عه‏اي براي توسعه‬ ‫نيروي انس��اني که در آن س��ازمان به فعاليت مشغول صنعت در کش��ور هس��تند‪ ،‬فعاليت در ح��وزه صنايع‬ ‫هستند‪ ،‬باالي ‪10‬درصد باشد‪ ،‬فعاليت‏هاي آن سازمان نوين و پيشرفته است‪.‬‬ ‫را مي‏ت��وان به‏عن��وان صنايع «هاي‏ت��ک» تلقي کرد‪€ € .‬آي�ا صنايع هاي‏ت�ک در کش�ور در وضعيت‬ ‫منابع مالي مورد اس��تفاده براي تحقيق و توس��عه نيز مطلوب�ي ق�رار دارد ‌؟ اي�درو در اي�ن زمينه چه‬ ‫يکي از شاخص‏هاي ارزيابي محسوب مي‏شود‪ .‬اگر اين برنامه‏هاي�ي دارد؟ تا چ�ه ميزان در اين خصوص‬ ‫منابع نس��بت به کل بودجه س��ازمان با ن ُرم ‪10‬درصد سرمايه‏گذاري صورت گرفته است؟‬ ‫بنابر قوانين موجود‪ ،‬س��ازمان گسترش در ‪ 2‬گرايش‬ ‫کل بودج��ه باش��د‪ ،‬آن صنع��ت را مي‏ت��وان به‏عنوان‬ ‫يک صنعت پيش��رفته در نظر گرف��ت‪ .‬تعريف ديگري مي‏توان��د س��رمايه‏گذاري توس��عه‏اي کن��د‪ .‬در ابتدا‬ ‫ک��ه در اين ح��وزه وج��ود دارد به فرآينده��اي مورد س��رمايه‏گذاري در مناطق مح��روم که يکي از وظايف‬ ‫اس��تفاده در اين صنايع بازمي‏گ��ردد‪ .‬اگر فرآيندهايي دولت در سازمان گسترش است‪ .‬در اين مناطق لزومي‬ ‫که در توليد مورد استفاده قرار مي‏گيرند‪ ،‬نوين باشند‪ ،‬ندارد حتما صنعتي که ايجاد مي‏شود صنعت جديد و‬ ‫به‏عن��وان مثال اگر از مکاني��زم روباتيک در انجام امور نوپايي باشد‪ .‬مي‏توان صنعتي که از پيش وجود داشته‬ ‫استفاده شود‪ ،‬توليد و صنعت مذکور صنعت پيشرفته را در آنج��ا س��رمايه‏گذاري کرد و ب��راي ارضاي نياز‬ ‫ناميده مي‏ش��ود‪ .‬تعريف بعدي مرتبط به خروجي‏ها و ب��ازار و افزايش ظرفيت توليد در آنجا س��رمايه‏گذاري‬ ‫توليدات يک صنعت اس��ت‪ .‬اگر خروجي‏ها و توليدات کرد‪ .‬دومين جايگاهي که س��ازمان گسترش مي‏تواند‬ ‫داراي يکس��ري ويژگي‏هاي خاص باش��ند‪ ،‬به صنعتي در آن س��رمايه‏گذاري کند در حوزه صنايع پيش��رفته‬ ‫ک��ه آن را توليد مي‏کند‪ ،‬صنعت پيش��رفته مي‏گويند‪ .‬ب��ا مکانيزم حداکثر ‪49‬درصد س��هم بخ��ش دولتي و‬ ‫يک��ي از اين ويژگي‏ها ضري��ب نفوذ باالي محصول در حداق��ل ‪51‬درصد س��هم بخش غيردولتي اس��ت که‬ ‫بازار اس��ت‪ .‬ش��تاب در تنوع ارائه شده محصول نيز از مي‏تواند نهادها و ش��رکت‏هاي سرمايه‏گذاري عمومي‬ ‫ويژگي‏هاي مورد نظر خواهد بود‪ .‬به‏عنوان مثال گوشي يا خصوصي محض باشند‪.‬‬ ‫تلفن همراه محصول يک صنعت پيش��رفته است‪ .‬زيرا € €س�هم ب�االي بخ�ش خصوص�ي با توج�ه به‬ ‫هر ‪6‬ماه به‏طور متوس��ط يک مدل جدي��د روانه بازار ريسک‏پذيري اين صنايع‪ ،‬درست است؟‬ ‫مي‏ش��ود و به محض ورود به بازار‪ ،‬ضريب نفوذ بااليي‬ ‫يکي از چالش‏ها همين‏جاس��ت‪ .‬در صنايعي همچون‬ ‫در بازار بين‏المللي خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫صنايع نوين که ريس��ک باالست به‬ ‫س��ختي مي‏توان بخش خصوصي را‬ ‫صنعتي که ترکيبي از اين ويژگي‏ها‬ ‫باتوجهبهاينکهريسک‬ ‫يافت که حداقل ‪51‬درصد س��رمايه‏‬ ‫را دارا باش��د نيز به‏عن��وان صنعت‬ ‫سرمايه‏گذاريدر‬ ‫را با آورده خود سرمايه‏گذاري کند‪.‬‬ ‫پيشرفته شناخته مي‏شود‪.‬‬ ‫صنایعهای‌تکباالست‪،‬‬ ‫اگر بت��وان طوري قان��ون را اصالح‬ ‫€ €نقاط قوت صنايع پيش�رفته‬ ‫بسيارسختاستکه‬ ‫کرد که دولت در صنايع پيش��رفته‬ ‫چيس�ت و اي�ن صناي�ع با چه‬ ‫سرمايه‏گذاران را براي ورود به‏صورت طرح ‪100‬درصدي ريسک‬ ‫چالش‏هايي روبه‌رو هستند؟‬ ‫بهصنايعپيشرفتهقانع‬ ‫س��رمايه‏گذاري را بپذيرد و پس از‬ ‫صناي��ع پيش��رفته ارزش‌اف��زوده‬ ‫کرد‪ .‬وظيفه ما در اين حوزه اينکه به توليد رس��يد از طريق بازار‬ ‫باالي��ي را نس��بت ب��ه صناي��ع‬ ‫اين است که اين پل را ايجاد بورس‪ ،‬س��هام خود را واگذار کند‪،‬‬ ‫س��نتي دارا هس��تند‪ .‬يعني با يک‬ ‫اين مشکل مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫س��رمايه‏گذاري اندک‪ ،‬ارزش‌افزوده کنيم‪.‬بايدسرمايه‏گذاررابا‬ ‫€ €آيا اي�ن پيش�نهاد مطرح‬ ‫بس��يار بااليي را به خود اختصاص‬ ‫مي‏دهند‪ .‬اما يک ايراد بزرگ به اين صاحب ايده آشنا و او را قانع شده است؟‬ ‫صنايع وارد است‪ .‬ريسک در صنايع کنيم تا در اين حوزه ورود‬ ‫در مجامع��ي ک��ه صحب��ت از‬ ‫کرده و از آن حمايت کند‬ ‫سازمان‏هاي توس��عه‏اي است‪ ،‬اين‬ ‫هاي‏تک بسيار باالست‪ .‬ممکن است‬ ‫س��رمايه‏گذار در چند ح��وزه ورود‬ ‫بحث مطرح اس��ت ام��ا اينکه اين‬ ‫کند اما در تمامي آنها موفق نباشد‪.‬‬ ‫مس��ئله را تا چه اندازه مي‏توان در‬ ‫آنهايي که در فناوري صاحب ايده هس��تند بيشتر در قالب قانوني به تصويب رس��اند‪ ،‬مش��خص نيست‪ .‬اين‬ ‫مراکز تحقيق و توس��عه‏اي کار مي‏کنن��د يا در مراکز فرآيند در کميس��يون اصل ‪ 44‬مجلس در تعامل بين‬ ‫علمي و پژوهش��ي دانشگاهي که بيشتر شامل اساتيد دول��ت و مجل��س در حال بررس��ي اس��ت‪ .‬اميدواريم‬ ‫دانش��گاه‏ها هس��تند‪ .‬اما اين اف��راد داراي تخصص در بتوانيم اين چالش‏ها را به نحوي ساماندهي کنيم‪.‬‬ ‫مس��ائل مالي‪ ،‬اقتصادي‪ ،‬شرکت‏داري و سرمايه‏گذاري € €در ح�ال حاض�ر صناي�ع پيش�رفته در چ�ه‬ ‫نيس��تند‪ .‬به همين دليل تولي��دات و محصوالت آنها گرايش‏هايي مطرح هستند؟‬ ‫غالبا در مجالت علمي در قالب مقاالت ارائه مي‏ش��ود‬ ‫داروس��ازي‪ ،‬تجهيزات پزش��کي‪ ،‬مهندسي پزشکي‪،‬‬ ‫اما اينکه تمام��ي اين‏ها قابليت س��رمايه‏گذاري براي الکتروني��ک‪ ،‬ميکروالکتروني��ک‪ ،‬آي‏تي‪ ،‬آي‏س��ي‏تي‪،‬‬ ‫توليد صنعت��ي با ويژگي‏هاي يادش��ده را دارند‪ ،‬جاي مواد پيش��رفته نانو و‪ ...‬از مواردي اس��ت که مربوط به‬ ‫س��وال دارد‪ .‬افرادي هم که صاحب س��رمايه در حوزه صنايع پيش��رفته اس��ت‪ .‬در اين حوزه‏ه��ا ارتباط ما با‬ ‫مالي‪ ،‬اقتصادي‪ ،‬بازار س��رمايه و‪ ...‬هستند همه صاحب دانشگاه‏ها قوي اس��ت و اساتيدي که در اين عرصه‏ها‬ ‫ايده‏هاي علمي و فناوري نوين نيستند‪.‬‬ ‫بتوانند فعاليت کرده و نيازهاي کشور را برطرف کنند‪،‬‬ ‫€ €چگونه مي‏توان بين اين دو پل زد؟‬ ‫مورد حمايت قرار مي‏گيرند‪ .‬در حوزه س��رمايه‏گذاري‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اينکه ريس��ک س��رمايه‏گذاري در اين مش��ترک با بخش خصوصي و در قالب نوآوري نيز اگر‬ ‫حوزه باالست‪ ،‬بسيار سخت اس��ت که سرمايه‏گذاران کس��ي ايده‏اي دارد‪ ،‬پس از ارزش‏يابي از لحاظ دانش‬ ‫را براي ورود به صنايع پيش��رفته قانع کرد‪ .‬وظيفه ما فني مي‏تواند آورده خود را در سرمايه‏گذاري وارد کند‬ ‫در اين حوزه اين اس��ت که اين پل را ايجاد کنيم‪ .‬بايد و سازمان گسترس و نوسازي صنايع کشور قطعا از آن‬ ‫س��رمايه‏گذار را با صاحب ايده آش��نا و او را قانع کنيم ايده حمايت خواهد کرد‪ .‬در اين راس��تا حلقه‏هايي که‬ ‫ت��ا در اين حوزه ورود ک��رده و از آن حمايت کند‪ .‬اين از ايده تا محصول وجود دارد با حمايت ايدرو به نتيجه‬ ‫روند نياز به فرهنگ‏س��ازي دارد و سازمان گسترش و خواه��د رس��يد‪ .‬بنابراين در اين رابطه تجاري‏س��ازي‬ ‫نوس��ازي صنايع ايران در اين راستا مشغول به فعاليت ايده‏هاي نو با توجه به ريسک باالي هاي‏تک در تمامي‬ ‫است‪.‬‬ ‫حلقه‏هاي بين ايده و محصول از س��وي اين س��ازمان‬ ‫€ €صنايع نوين و پيشرفته در قوانين کشور چه مورد حمايت قرار مي‏گيرد‪.‬‬ ‫€ €ش�ما به ارتباط بي�ن صنعت و دانش�گاه نيز‬ ‫جايگاهي دارند؟‬ ‫در قوانين باالدس��تي چه در سند چشم‏انداز ‪ 1404‬اش�اره کرديد‪ .‬آيا در اين راستا حمايت‏هاي الزم‬ ‫و چه در قوانين برنامه پنج‌ ساله از سوم تاکنون و چه صورت مي‏گيرد؟‬ ‫متاس��فانه يک حلقه مفقوده‏ بين صنعت و دانشگاه‬ ‫در قواني��ن بودجه که برش‏هاي مقطعي يک س��اله را‬ ‫وجود دارد‪ .‬معموال دانش��گاه‏ها در لب��ه علم حرکت س��رمايه‏گذاري اندک به فناوري نويني رس��يده‪ ،‬هم‬ ‫مي‏کنن��د و ايده‏ه��اي خ��ود را در کنفرانس‏ه��اي ارزآوري خواهد داشت و هم به اشتغال‏زايي مورد نظر‬ ‫بين‏المللي ارائه مي‏دهند‪ .‬تا زماني که اين ايده فکري دست خواهد يافت‪ .‬چه در صنايع مادر مانند سيمان‬ ‫مراحل نمونه آزمايشگاهي‪ ،‬پايلوت و نيمه‏صنعتي و ‪ ...‬و ‪ ...‬چ��ه در صناي��ع باالدس��تي مانند پتروش��يمي‪،‬‬ ‫را طي کند بايد به‏وسيله سازمان‏هاي توسعه‏اي مورد نف��ت‌وگاز در اين حوزه‏ها آنهاي��ي که از فناوري‏هاي‬ ‫حمايت قرار گي��رد‪ .‬در اين زمينه در حد منابعي که نوين اس��تفاده کردند‪ ،‬داراي اين شاخص‏ها هستند‪.‬‬ ‫وجود دارد با دانش��گاه‏ها قرارداد داريم و پروژه‏هايي اما صنايعي که چنين نکردند با شکست مواجه شدند‪.‬‬ ‫€ €اگر بخواهيد صنايع پيش�رفته کش�ور را در‬ ‫در حوزه‏هايي که به آنها اشاره شد نيز وجود دارد‪.‬‬ ‫€ €آخري�ن پروژه‏هاي�ي ک�ه اي�درو در صنايع سطح جهاني مورد ارزيابي قرار دهيد‪ ،‬هاي‏تک‬ ‫ايران در کجا قرار دارد؟‬ ‫پيشرفته داشته چه بوده است؟‬ ‫در برخ��ي از صناي��ع پيش��رفته به جاي��گاه خوبي‬ ‫پروژه‏هايي مانند بيوايمپلنت‏ها در گذشته عملياتي‬ ‫ش��د‪ .‬همچنين کيس��ه هوا ج��زو محصوالتي بود که رس��يده‏ايم به‏ويژه در صنايع نان��وا‪ ،‬بيوايمپلنت‏ها و‪...‬‬ ‫در فرآين��د انتق��ال تکنولوژي به محصول رس��يد‪ .‬از در حال رقابت هس��تيم‪ .‬در فرآيند انتقال تکنولوژي‬ ‫پروژه‏هاي��ي که مورد حمايت س��ازمان ق��رار گرفت در برخ��ي زمينه‏ها مانند گوش��ي تلفن همراه‪ ،‬کارت‬ ‫مي‏ت��وان به توليد کارت هوش��مند و گوش��ي تلفن هوشمند‪ ،‬کيس��ه هوا انتقال تکنولوژي صورت گرفته‬ ‫همراه با برند ايراني اش��اره ک��رد‪ .‬برخي پروژه‏ها نيز و فناوري‏هاي نوين توليد مي‏شود‪ .‬بنابراين در برخي‬ ‫بيشتر جنبه آزمايشگاهي داشت مانند فرآيند ‪ GTL‬حوزه‏ها مي‏توانيم بگوييم در حال اس��تفاده از آخرين‬ ‫يا کاتاليس��ت که به توليد رسيده است‪ .‬در حوزه‏هاي فناوري‏ها هس��تيم‪ ،‬اما يک واقعي��ت تلخ وجود دارد‬ ‫داروي��ي نيز‪ ،‬تولي��د آنتي‏بيوتيک‏ها ج��زو پروژه‏هاي و آن اينک��ه بيش��تر صنايع ما وارداتي هس��تند‪ .‬اين‬ ‫جاري اس��ت‪ .‬توربين‏هاي ب��ادي و گازي از مواردي صناي��ع در برخي زمينه‏ها توانس��ته‏اند خود را حفظ‬ ‫اس��ت که در حال اجراس��ت‪ .‬همچنين در حوزه‏هاي کنند در برخي موارد نتوانس��ته و از رده خارج شدند‪.‬‬ ‫نکت��ه‏اي که وجود دارد اين اس��ت که دانش��گاه‏ها و‬ ‫دانشگاهي‪ ،‬پروژه‏هاي متعددي وجود دارد‪.‬‬ ‫اس��اتيد کش��ور روي لب��ه علم و‬ ‫€ €يک�ي از نقدهاي�ي ک�ه به‬ ‫تکنول��وژي حرک��ت مي‏کنند و از‬ ‫صناي�ع نوي�ن وارد مي‏ش�ود‪،‬‬ ‫بحث اش�تغال اندک است‪ .‬آيا اگر بتوان طوري قانون‬ ‫صنعت کشور غافل شده‏اند‪ .‬بدين‬ ‫را اصالح کرد که دولت‬ ‫سبب اکثر صنايع ما وارداتي است‪.‬‬ ‫اين را مي‏پذيريد؟‬ ‫در صنايع پيشرفته‬ ‫بنابراين فاصله‏اي بين توليد علم تا‬ ‫تا ح��دودي موافقم و تا حدودي‬ ‫توليد محص��ول صددرصد صنعتي‬ ‫مخالف‪ .‬در شرکت‏هاي دانش‏بنيان‬ ‫به‏صورت طرح‬ ‫وجود دارد‪ .‬اين فاصله را هرچقدر‬ ‫ايده‬ ‫طبيعي اس��ت که در پرورش‬ ‫‪100‬درصدي ريسک‬ ‫کمتر کني��م مي‏توانيم بگوييم که‬ ‫تا مرحله آزمايش��گاهي يا حتي در‬ ‫مرحله توليد صنعتي با ظرفيت کم سرمايه‏گذاري را بپذيرد‬ ‫در س��طح بين‏المللي قدرت رقابت‬ ‫و پس از اينکه به توليد با کشورهاي پيش��رفته را خواهيم‬ ‫اش��تغال‏زايي اندک است‪ .‬معموال‬ ‫رسيد از طريق بازار‬ ‫داش��ت‪ .‬در بعض��ي از صنايع اين‬ ‫در پ��رورش اي��ده‪ ،‬فناوري‏ه��اي‬ ‫فاصل��ه کمت��ر و در برخي نيز اين‬ ‫نوي��ن به‏عن��وان محصول اس��ت‪.‬‬ ‫بورس‪ ،‬سهام خود را‬ ‫فاصله بيش��تر است‪ .‬تالش ما بايد‬ ‫فناوري‏ه��اي نوي��ن در صنع��ت‬ ‫واگذار کند‪ ،‬اين مشکل‬ ‫اين باش��د ک��ه اين فاصل��ه را کم‬ ‫م��ورد اس��تفاده ق��رار مي‏گي��رد‪،‬‬ ‫مرتفع خواهد شد‬ ‫کنيم‪.‬‬ ‫بنابراي��ن اگ��ر در صنايع��ي مانند‬ ‫خودروس��ازي که داراي اش��تغال‬ ‫€ €چه راهکاري براي کاهش‬ ‫مناسب با ظرفيت مناسب هستند‪‌،‬‬ ‫اين فاصله وجود دارد؟‬ ‫از فناوري‏هاي نوين اس��تفاده ش��ود‪ ،‬سطح اشتغال و‬ ‫فرصت‏هاي مطالعاتي که اس��اتيد دانشگاهي براي‬ ‫کيفيت محصول باال مي‏رود‪ .‬از سويي قيمت محصول مطالع��ه در کش��ورهاي خارجي اس��تفاده مي‏کنند‬ ‫نيز کاه��ش مي‏يابد‪ .‬در معناي ديگ��ر مي‏توان گفت همچنان در راس��تاي توليد علم است‪ .‬تعداد مقاالت‬ ‫ک��ه فناوري‏هاي نويني که در قال��ب پرورش ايده به ‪ ISI‬ک��ه در ‪ 2‬دهه اخير در کش��ور ص��ورت گرفته‬ ‫محصول مي‏رس��ند اگر در صنايع مورد استفاده قرار رتبه اي��ران را افزايش داده اما اگر همين فرصت‏هاي‬ ‫بگيرند نقش خود را در آنجا نش��ان مي‏دهند‪ .‬اما اگر مطالعات��ي در صنع��ت جايگزين ش��ود و به صاحب‬ ‫بخواهي��م به طور منت��زع نگاه کني��م در پروژه‏هاي انديش��ه براي ارتقا امتياز داده ش��ود ت��ا حس نکند‬ ‫دانشگاهي س��طح اش��تغال اندک خواهد بود‪ .‬تعداد وقت��ش به هدر م��ي‏رود‪ ،‬مي‏تواند به رفع مش��کالت‬ ‫نيروي متخصصي که در پروژه‏هاي دانش‏بنيان وجود صنعت اميد داش��ت‪ .‬بايد براي اس��اتيد ايجاد انگيزه‬ ‫دارد اندک اس��ت‪ .‬زيرا اين پروژه‏ه��ا کاملا مغزمحور کرد تا به‏طور عملي با مشکالت صنعت دست و پنجه‬ ‫هستند‪ .‬حرف ش��ما در اليه شرکت‏هاي دانش‏بنيان نرم کنند‪ .‬آن زمان تمام فکر و ذکر اساتيد در راستاي‬ ‫درست است اما اشتغال‏زايي نقش خود را در صنايعي حل مش��کالت صنعت قرار خواهد گرفت‪ .‬اين سبب‬ ‫ک��ه از فناوري‏هاي نوين اس��تفاده مي‏کنند‪ ،‬نش��ان مي‏شود تا آنها از توليد علم محض خارج شوند و براي‬ ‫علم کاربردي در صنعت بکوشند‪.‬‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫€ €ش�ماي کل�ي صنايع پيش�رفته در کش�ور € €حال به‏عن�وان آخرين س�وال‪ ،‬اگر مهندس‬ ‫چگونه است؟ اگر بخواهيد با توجه به ‪ 3‬شاخص صادق‏زاده بخواهد به صنايع پيش�رفته کش�ور‬ ‫اصلي صنع�ت موف�ق‪ ،‬ارزآوري‪ ،‬اش�تغال‏زايي نم�ره بدهد‪ ،‬چ�ه نم�ره‏اي به صناي�ع هاي‏تک‬ ‫و ارزش‌اف�زوده ب�اال‪ ،‬صنايع هاي‏ت�ک موجود مي‏دهد؟‬ ‫با توجه به اينکه صنايع کشور عمدتا وارداتي است‬ ‫در کش�ور را بررس�ي کنيد‪ ،‬در چ�ه جايگاهي‬ ‫و دانش��گاه‏هاي م��ا نيز در حوزه تولي��د علم فعاليت‬ ‫هستيم؟‬ ‫در يکي از تعريف‏هاي صنايع پيش��رفته‪ ،‬اس��تفاده مي‏کنن��د‪ ،‬نم��ره قبول��ي را در بس��ياري از زمينه‏ها‬ ‫از فناوري‏ها و فرآيندهاي نوين نام برده ش��ده است‪ .‬مي‏توان ب��ه صنايع پيش��رفته کش��ور داد ولي نمره‬ ‫صنايعي که توانس��ته‏اند از فناوري‏هاي نوين استفاده خيلي عالي خير‪.‬‬ ‫کنن��د‪ ،‬مي‏توانند روي پاي خود بايس��تند و محصول € €از ‪ 1‬تا ‪20‬؟‬ ‫خود را با ضريب نفوذ باال و با تنوع محصول‪ ،‬کيفيت‬ ‫اگر به‏طور متوس��ط و ميانگي��ن نگاه کنيم مي‏توان‬ ‫باالتر و قابل رقابت‏تر از نظر قيمت ارائه دهند‪ .‬با اين به صنايع‌ هاي‌‏تک‪ ،‬نم��ره ‪ 14‬يا ‪ 15‬داد‪ .‬اما بايد اين‬ ‫شرايط اين محصول هم ارزش‌‌افزوده بااليي دارد و با سطح را افزايش داد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در حوض نمی‏توان‬ ‫نهنگ پرورش داد‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫رییس کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫براس��اس آخرین سیاس��ت اعالم ش��ده بانک‬ ‫مرکزی در سال ‪ ،90‬تسهیالتی که باید به صنعت‬ ‫و معدن هدایت می‌ش��د ‪37‬درصد بود‪ .‬در حالی‬ ‫که در همان سال فقط ‪ 23‬درصد از منابع بانک‏ها‬ ‫به این حوزه پرداخت شده است‪ .‬در اینجا ‪ 2‬نکته‬ ‫مورد توجه قرار می‌گیرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬در تحقق همین رقم نیز تش��کیک شده که‬ ‫به نظر می‏رسد بخشی از آن به بخش‏های داللی‬ ‫هدایت شده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬همچنی��ن اعالم ش��ده که س��هم صنعت و‬ ‫معدن از بازار غیر متش��کل پول��ی که حدود ‪30‬‬ ‫درصد بازار پولی را در اختیار دارد‪ ،‬فقط ‪ 3‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬البته وضعیت بخش تولید کش��اورزی نیز‬ ‫کمابیش مشابه وضعیت صنعت و معدن است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در همان س��ال توصیه‬ ‫بان��ک مرکزی ب��رای بخش خدم��ات و بازرگانی‬ ‫هدای��ت ‪ 8‬درصد از تس��هیالت بوده در حالی که‬ ‫بانک‏های دولتی ‪ 21‬درصد و بانک‌های خصوصی‬ ‫‪ 48‬درصد را به این امر اختصاص دادند‪.‬‬ ‫با این اوصاف بحث تقویت نظارت بر سیس��تم‬ ‫بانک��ی به منظ��ور جلوگیری از انح��راف منابع و‬ ‫پرداخت س��هم تولید از منابع موجود و همچنین‬ ‫نظ��ارت بر مص��رف آنه��ا در اهداف م��ورد نظر‬ ‫تولیدی و در نهایت ابزارهای متنوع تامین مالی و‬ ‫ایجاد زیرس��اخت‏های دسترسی تمامی بنگاه‏ها و‬ ‫واحدهای تولیدی جدی‏تر می‏شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در ای��ن بازه زمانی نیاز‬ ‫تولی��د به نقدینگ��ی به دالیلی همچ��ون اجرای‬ ‫مرحله اول قانون هدفمندی‪ ،‬افزایش نرخ برابری‬ ‫ارز‪ ،‬مشکالت ناش��ی از تحریم دشمنان‪ ،‬مسائلی‬ ‫مث��ل ‪ LC‬و ‪ ...‬چندین برابر رفتاری اس��ت که با‬ ‫وجود این همه مش��کالت‪ ،‬با تولید کشور مواجه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تامین س��رمایه در گردش برای این واحدها از‬ ‫این حیث مهم اس��ت که بدون نیاز به هزینه‏های‬ ‫ایج��اد واحد و فقط با تامین س��رمایه در گردش‬ ‫از س��رمایه‏گذاری انج��ام ش��ده‪ ،‬بهره‏ب��رداری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫همانطور که عرض ش��د در سال‏های اخیر یکی‬ ‫از مش��کالت عمده صنعت کش��ور موضوع تامین‬ ‫مال��ی و تامین نقدینگی بوده اس��ت ولی در عین‬ ‫حال بای��د به این نکته مهم نی��ز توجه کنیم که‬ ‫شبکه بانکی با مشکل منابع مواجه است‪.‬‬ ‫توجه به سرمایه پایه بانک‏های کشور و مقایسه‬ ‫آن ب��ا بانک‏های کش��ورهای همس��ایه حاکی از‬ ‫ضع��ف ش��دید س��رمایه بانک‏های ایران اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس این آمار فقط یکی از بانک‏های داخلی‬ ‫(بانک ملی) س��رمایه‏اش در حد یک میلیارد دالر‬ ‫و مابق��ی کمت��ر اس��ت‪ ،‬در حالی ک��ه بانک‏های‬ ‫کش��ورهای منطقه از جمله کشور همسایه ترکیه‬ ‫عموما از ‪ 4‬تا ‪ 5‬میلیارد دالر باالتر اس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی است که در دنیا با تجهیز بانک‏ها و به ویژه‬ ‫بانک‏های توس��عه‏ای و تخصصی از آنها به عنوان‬ ‫موتور توسعه اقتصاد استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫در ح��وض نمی‏ت��وان نهنگ پ��رورش داد بلکه‬ ‫اقیان��وس می‏بای��د‪ .‬بنابرای��ن افزای��ش س��رمایه‬ ‫بانک‏های تخصصی و توسعه‏ای نظیر بانک صنعت‬ ‫و معدن‪ ،‬بانک کش��اورزی‪ ،‬بانک توسعه صادرات‬ ‫و صن��دوق ضمانت ص��ادرات ای��ران از اقدامات‬ ‫ضروری کشور به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫نحوه واگذاری‏های سال‏های اخیر که حدود ‪90‬‬ ‫درصد آن بابت رد دیون بوده‪ ،‬فرصت سیاست‏های‬ ‫اجرای��ی اصل ‪ 44‬را مورد تهدید جدی قرار داده‪.‬‬ ‫در حالی که یکی از اهداف سیاست‏های کلی این‬ ‫قانون‪ ،‬واگذاری امور به مردم و استفاده از قابلیت‬ ‫کل ملت در فضای غیر رانتی و ویژه‏خواری بوده‪.‬‬ ‫اما متاسفانه واگذاری‏های غیر مرتبط اقتصاد ملی‬ ‫را با چالش جدی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫به‏عن��وان مثال ماشین‏س��ازی تبری��ز به‏عنوان‬ ‫پیش��روترین واحد تولید ماش��ین‏افزار در کشور‬ ‫که در واقع زایش��گاه کارخانجات ب��وده به بانک‬ ‫صادرات ایران واگذار شده است‪.‬‬ ‫آیا نسبت سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫به ماشین‏سازی نزدیک‏تر است یا بانک صادرات؟‬ ‫یا اینکه واگذاری مجتمع کشتی‏س��ازی به وزارت‬ ‫دفاع و تعدادی از پاالیش��گاه‏های پتروش��یمی به‬ ‫ش��رکت‏های وزارت دفاع‪ ،‬آیا جنس فعالیت‏های‬ ‫پاالیشگاهی و پتروشیمی به وزارت نفت نزدیک‏تر‬ ‫اس��ت یا وزارت دفاع؟ یا اینکه واگذاری ش��رکت‬ ‫م��س و انحالل ش��رکت ف��والد و ‪ ...‬از چه برنامه‬ ‫و الگویی تبعی��ت می‏کند؟ در اجرای مرحله دوم‬ ‫هدفمن��دی یارانه‏ها طبق اع�لام مراکز نظارتی و‬ ‫بررسی‏های کمیسیون صنایع و معادن در مرحله‬ ‫اول حمای��ت قابل ذکری از این بخش نش��د ولی‬ ‫اخبار اولیه حاکی اس��ت ک��ه در مرحله دوم نیز‬ ‫برنامه‏ای برای حمایت از تولید مشاهده نمی‏شود‬ ‫مگر اینکه س��ریعا دولت تصمیمات اجرایی را به‬ ‫صحنه آورد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫ایجاد امنیت‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫به تنهایی کافی نیست‬ ‫محمدمهدی مافی‬ ‫بازرس انجمن انبوه‌سازان‬ ‫هر خانه‌ای می‌تواند یک س��اختمان باشد‪ ،‬اما‬ ‫هر ساختمانی نمی‌تواند یک خانه محسوب شود‪.‬‬ ‫در صنعت س��اختمان تعریف خانه با ساختمان‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬خانه به مکانی گفته می‌شود که‬ ‫زیرساخت‌ها و پارامترهایی شامل امور زیربنایی‪،‬‬ ‫تاسیسات‪ ،‬زیرس��اخت‌های اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫بهداشتی و غیره داشته باشد؛ بنابراین ساختمان‬ ‫یا مکان��ی که فاقد چنین پارامتر‌هایی باش��د به‬ ‫یقین‪ ،‬خانه نامیده نمی‌ش��ود‪ .‬پروژه مسکن مهر‬ ‫مصداق بارز این س��خن است‪ .‬س��اختمان‌هایی‬ ‫که به عنوان مس��کن مهر ساخته شده‪ ،‬در واقع‬ ‫محلی برای سکونت و زندگی نیست‪ ،‬چراکه فاقد‬ ‫بس��یاری از امکانات و زیرساخت‌های اولیه یک‬ ‫خانه است‪.‬‬ ‫مس��کن مه��ر در قدم‌ه��ای ابتدایی اق��دام به‬ ‫تش��کیل تعاونی‌هایی کرد تا متقاضیان مس��کن‬ ‫بتوانند از طریق این تعاونی‌ها برای خرید مسکن‬ ‫اق��دام کنن��د‪ .‬از آنجایی که صالحی��ت و اعتبار‬ ‫برخ��ی از این تعاونی‌ها م��ورد تایید هیچ ارگان‬ ‫دولتی نب��ود‪ ،‬زمینه س��ودجویی و کالهبرداری‬ ‫ای��ن تعاونی‌ها را فراه��م کرد‪ .‬بس��یاری از آنها‬ ‫پول‌هایی که از سوی مردم در اختیار قرارگرفته‬ ‫بودن��د را به پیمانکاران واگذار نکردند‪ .‬این اتفاق‬ ‫باعث ش��د تا برای جلوگیری از س��ودجویی این‬ ‫تعاونی‌ها‪ ،‬قراردادهایی س��ه‌جانبه ب��ا وزارتخانه‬ ‫بسته شود و متقاضیان به صورت مستقیم با این‬ ‫ارگان در ارتباط باش��ند‪ .‬طرح چنین مقدمه‌ای‬ ‫از این‌روس��ت تا راهکار دولت برای ایجاد امنیت‬ ‫مالی سرمایه‌گذاران‪ ،‬همچنین ایجاد امنیت مالی‬ ‫متقاضیان بررسی شود‪.‬‬ ‫ش��اید دولت بتواند بودجه‌ای را در بخش‌هایی‬ ‫از مس��کن مه��ر مانن��د فضاه��ای زیرس��اختی‬ ‫ازجمله درمانگاه‪ ،‬بیمارستان‪ ،‬مدرسه و فضاهای‬ ‫اینچنینی اختصاص دهد و تکمیل این بخش‌ها‬ ‫را تقب��ل کن��د‪ ،‬ام��ا به واق��ع دول��ت در چنین‬ ‫شرایطی توانایی تبدیل س��اختمان‌های مسکن‬ ‫مهر به خانه را ندارد عالوه بر اینکه ایجاد برخی‬ ‫از فضاه��ا مانند فضاه��ای آموزش��ی‪ ،‬تفریحی‪،‬‬ ‫تج��اری و غیره تنها با حضور و س��رمایه‌گذاری‬ ‫بخش خصوصی قابل تکمیل و راه‌اندازی است‪.‬‬ ‫آنچ��ه در این میان حائز اهمیت اس��ت‪ ،‬ایجاد‬ ‫انگی��زه و زیرس��اخت‌های الزم ب��رای حض��ور‬ ‫س��رمایه‌گذاران در ای��ن پروژه‌هاس��ت‪ .‬اگرچ��ه‬ ‫امنیت نخستین معیار برای سرمایه‌گذاری عنوان‬ ‫می‌شود‪ ،‬اما بی‌ش��ک تنها انگیزه سرمایه‌گذاری‬ ‫نخواهد بود‪ .‬سوددهی‪ ،‬برگشت سرمایه و صرفه‬ ‫اقتصادی از شروط اولیه این حرکت است‪.‬‬ ‫ورود بخش خصوصی به حوزه مس��کن‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫در پروژه‌های مس��کن مهر‪ ،‬نیازمند سرمایه‌های‬ ‫کالن ب��رای تکمیل و بهره‌برداری از آن به‌عنوان‬ ‫یک واحد مسکونی اس��ت‪ .‬اقدامی که در دولت‬ ‫پیش��ین به دلیل کالهبرداری برخی از تعاونی‌ها‬ ‫هرگز اتفاق نیفتاد و نه‌تنها آروزی خانه‌دار شدن‬ ‫عده‌ای را به حقیقت تبدیل نکرد‪ ،‬بلکه س��رمایه‬ ‫ان��دک ای��ن افراد را نی��ز در پیچ و خ��م قوانین‬ ‫قضایی بالتکلیف قرار داد‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی این مشکالت در حوزه کاری‬ ‫وزارت راه و شهرسازی نیز نمی‌گنجد و مشکالت‬ ‫متقاضیان ش��اکی باید در ح��وزه قضایی حل و‬ ‫فصل ش��ود‪ .‬مس��کن مهر با هدف خانه‌دار شدن‬ ‫قش��ر خاصی از افراد جامعه طراحی و س��اخته‬ ‫ش��د‪ ،‬اما سیاس��ت‌های نادرس��ت و تصمیم‌های‬ ‫کارشناس��ی نش��ده‪ ،‬در کن��ار س��ودجویی و‬ ‫کالهبرداری عده‌ای از همان ابتدا‪ ،‬پایان خوشی‬ ‫را ب��رای این پروژه رقم ن��زد و راهی برای دولت‬ ‫یازده��م در به س��رانجام رس��یدن ای��ن پروژه‬ ‫بازنگذاش��ت‪ .‬ای��ن اتف��اق در تجربه‌هایی مانند‬ ‫بافت‌های فرس��وده که گرچه همه زیرساخت‌ها‬ ‫فراهم بود اما موفقیتی نداشت نیز رخ داد‪ .‬حال‬ ‫چگونه می‌توان امنیت سرمایه‌گذاری در این فضا‬ ‫را عملیاتی کرد‪.‬‬ ‫رونق بخش مسکن با‬ ‫نوسازی ناوگان حمل‌ونقل‬ ‫‪24‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان راهکارهاي ورود بخش خصوصي به مسکن مهر را بررسي مي‌کنند‬ ‫امنيت سرمايه‌گذاري‪ ،‬دولت و مردم؛ زنجيره نجات بازار مسکن‬ ‫زهرا فريدزادگان‪-‬گروه صنعت‪ :‬مسکن در اقتصاد همه کشورها از اهميت بااليي برخوردار‬ ‫است‪ ،‬چراکه به‌عنوان يکي از اصلي‌ترين نيازهاي جامعه‪ ،‬زمينه‌اي براي رشد و پويايي اقتصاد يک‬ ‫کشور محسوب مي‌شود‪ .‬نقش و حساسيت اين گنجينه اقتصادي در سال‌هاي اخير‪ ،‬در ايران بسيار‬ ‫پررنگ‌تر از سال‌هاي پيش از آن بوده است‪ .‬به‌ويژه پس از آغاز اجراي طرح مسکن مهر‪ ،‬همه نگاه‌ها به‬ ‫چگونگي تامين منابع مالي اين طرح و روند پيشرفت يا پسرفت اين پروژه معطوف شد‪ .‬باور اين اتفاق که‬ ‫طرحي با چنين عظمت به دليل نبود بررسي‌هاي کارشناسي‪ ،‬بي‌برنامگي و تامين نشدن منابع مالي نتواند به‬ ‫سرانجام برسد‪ ،‬دور از ذهن نبود‪ .‬در صورتي که هشدار کارشناسان در سال‌هاي نخستين دولت نهم در زمان‬ ‫برنامه‌ريزي اين دولت براي اجراي چنين طرحي مورد توجه قرار مي‌گرفت‪ ،‬بي‌شک اکنون بودجه مصرف شده‬ ‫در اين طرح گوشه‌اي از اقتصاد زخمي حاصل از دولت نهم و دهم را تسکين مي‌بخشيد‪ .‬شکست اين طرح به‬ ‫اندازه‌اي بود که خطرپذيري سرمايه‌گذاران بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري و تکميل اين طرح را به حداقل‬ ‫ع آن افزايش‬ ‫ممکن رساند‪ .‬کارشناسان مي‌گويند سرمايه‌گذاري در بازار مسکن به علت تغيير رقم تورم و به تب ‌‬ ‫يا کاهش قيمت مسکن اقدامي ريسک‌پذير است‪ ،‬اما در صورتي که بستر‌هاي مناسب و شرايط ايده‌‌‌آل براي‬ ‫سرمايه‌گذاري مهيا باشد خطرپذيري آن نيز کاهش مي‌يابد‪.‬‬ ‫در واقع بايد گفت در صورتي که شرايط سرمايه‌گذاري در بازار مسکن چندان فراهم نباشد يا سود حاصل‬ ‫از سرمايه‌گذاري در بازارهاي رقيب بيشتر پيش‌بيني شود‪ ،‬نمي‌تواند محل مناسبي براي استقرار سرمايه‌ها‬ ‫و کسب ارزش افزوده محسوب شود‪ .‬حال که مسئوليت دولت نهم بر دوش دولت يازدهم افتاده است‪،‬‬ ‫کارشناسان توصيه مي‌کنند براي تکميل هرچه سريع‌تر اين طرح زمينه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را از‬ ‫طريق ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري فراهم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمايه‌گذاري؛ يک توجيه منطقي‬ ‫محمد فيروزي‪ ،‬عضو کميسيون عمران مجلس در‬ ‫زمينه امنيت سرمايه‌گذاري در مسکن مهر با تاکيد بر‬ ‫اين که يکي از محسنات حوزه مسکن سود‌آوري است‬ ‫مي‌گويد‪ :‬معموال کس��اني که در بخش‬ ‫ب��ه‬ ‫مسکن سرمايه گذاري مي‌کنند‪ ،‬عالوه بر اطمينان از‬ ‫س��وددهي سرمايه خود‪ ،‬از امنيت سرمايه نيز در اين‬ ‫بخش برخوردارند‪ .‬اين يک قانون کلي اس��ت‪ ،‬از اين‬ ‫روست که ورود بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در‬ ‫حوزه مسکن توجيه منطقي و اقتصادي دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته نماينده مردم نطنز و قمصر اکنون فضاي‬ ‫کش��ور در خصوص مسکن‌‌دارش��دن افراد در اولویت‬ ‫قرار دارد؛ بنابراين زمينه ورود بخش خصوصي به اين‬ ‫بازار به خوبي فراهم اس��ت‪ ،‬اما اين درحالي است که‬ ‫سرمايه‌گذاران با برنامه ريزي‌هاي درست و کارآمدي‬ ‫ک��ه از س��وي دولت ارائ��ه مي‌ش��ود وارد اين عرصه‬ ‫ش��وند‪ .‬وجود برنامه و بررس��ي‌هاي کارشناسي شده‪،‬‬ ‫براي س��رمايه‌گذار‪ ،‬بي‌شک امنيت سرمايه را تضمين‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫فيروزي ادامه مي‌دهد‪ :‬مس��کن مهر طرح درس��ت‬ ‫و خوبي براي خانه‌دار ش��دن افراد ب��ود‪ ،‬اما با حجم‬ ‫باالي کار و پيش‌بيني نش��دن مش��کالت پيش‌رو نه‬ ‫تنها نتوانست به سرانجام برسد‪ ،‬بلکه‌اعتماد به دولت‬ ‫در امنيت سرمايه را از سرمايه‌گذار گرفت و باعث شد‬ ‫که سرمايه‌گذاران با نگراني وارد اين بازار شوند‪.‬‬ ‫وي انگي��زه س��رمايه‌گذاري را فق��ط حاصل ايجاد‬ ‫امنيت و نبود قوانين دس��ت‌وپا گير براي سرمايه‌گذار‬ ‫مي‌دان��د و مي‌افزايد‪ :‬اگر ش��رايط واگذاري س��ندها‪،‬‬ ‫ت و ع��وارض و فراهم ش��دن زيرس��اخت‌هاي‬ ‫مالي��ا ‌‬ ‫س��رمايه‌گذاري ب��ه گونه‌اي فراهم ش��ود ک��ه منافع‬ ‫عوامل ذينفع به خطر نيفتد‪ ،‬به يقين تمايل بيشتري‬ ‫ب��ه آوردن س��رمايه خود در بخش مس��کن خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫فيروزي‪ ،‬رغبت مردم به سکونت در خانه‌هاي مسکن‬ ‫مهر را نيز انگيزه‌اي براي س��رمايه‌گذاري افراد عنوان‬ ‫مي‌کند و ادامه مي‌دهد‪ :‬دولت‪ ،‬مردم و س��رمايه‌گذار‬ ‫مانند يک زنجيره‪ ۳‬حلقه‌ای هس��تند که در صورت‬ ‫فقدان يک حلقه اين زنجيره تکميل نخواهد شد‪ .‬اگر‬ ‫مردم از فراهم بودن امکانات معيشتي در مسکن مهر‬ ‫اطمينان داش��ته باشند‪ ،‬تمايل سرمايه‌گذار نيز براي‬ ‫سرمايه‌گذاري بيشتر است و اگر سرمايه‌گذار از ايجاد‬ ‫امنيت س��رمايه خود از سوي دولت اطمينان حاصل‬ ‫کن��د مي‌تواند روند تکميل اين پروژه را هرچه زودتر‬ ‫به سرانجام برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر سرمايه‌گذاري در قيمت مسکن‬ ‫احم��د جباري‪ ،‬عضو کميس��يون عم��ران مجلس‬ ‫مديريت فض��اي رواني و اجتماع��ي جامعه‪ ،‬هدايت‬ ‫صحي��ح نقدينگ��ي و تس��هيالت بانک‌ه��ا در حوزه‬ ‫مس��کن‪ ،‬امنيت در س��رمايه‌گذاري و اجراي درست‬ ‫قواني��ن را از ش��اخصه‌هاي مهم در کنت��رل و ثبات‬ ‫بخشي بازار مسکن مي‌داند‪.‬‬ ‫به گفته وي دولت بايد موضوعات رواني تاثيرگذار‬ ‫در بازار مس��کن را به درستي مديريت کند‪ .‬عالوه بر‬ ‫اين هدايت صحيح نقدينگي و تسهيالت بانک‌ها بايد‬ ‫در حوزه واقعي مس��کن س��رمايه‌گذاري شود تا پاي‬ ‫واسطه‌گري و داللي از اين بخش بريده شود‪.‬‬ ‫جباري تاکيد مي‌کند که امنيت سرمايه‌گذاري در‬ ‫تحريم‌هاي بیرحمانه بالي جان پروازهاي ايراني‬ ‫ه��ر دليل و توجيهي هم که براي غير اس��تاندارد‬ ‫بودن و بي‌کيفيتي هواپيماهاي ايراني بياوريم‪ ،‬بازهم‬ ‫ان��دوه بازماندگان قربانيان س��وانح هوايي تس��کين‬ ‫نمي‌يابد‪ .‬حتي اگر همه آدم‌هاي دنيا هم خودش��ان‬ ‫را هم��درد خانواده‌ه��اي قرباني��ان بدانند‪ ،‬همچنان‬ ‫کس��ي نمي‌تواند مرهمي بر دل س��وخته آنها باشد‪.‬‬ ‫س��انحه س��قوط يک هواپيما واقعا يک درد اس��ت؛‬ ‫دردي که از هر طرف بنويس��ي هم��ان درد خوانده‬ ‫مي‌شود‪ .‬تس��ليت و تعزيت‌ها هم در همان روزهاي‬ ‫نخست به اوج مي‌رسد‪ ،‬اما اين که تا کي بايد شاهد‬ ‫چنين وقايع دلخراشي باشيم‪ ،‬اتفاقي است که زمان‬ ‫وقوعش به درستي مشخص نيست‪.‬فقط مي‌توان به‬ ‫دولت يازدهم اميدوار بود تا با شکس��ت تحريم‌هايي‬ ‫ک��ه ماحص��ل بي‌تدبي��ري دول��ت گذش��ته ب��ود‪،‬‬ ‫زمينه‌اي براي نوس��ازي ن��اوگان هوايي ايران فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ايس��نا‪ ،‬در ح��ال حاضر کميس��يون‬ ‫س��وانح س��ازمان هواپيمايي کش��وري تنها مرجعي‬ ‫اس��ت ک��ه مي‌تواند عل��ت س��قوط هواپيم��اي را‬ ‫اع�لام کن��د؛ هرچن��د نهايي ش��دن بررس��ي‌ها و‬ ‫اس��تخراج اطالعات جعبه س��ياه زمان‌بر اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫از لحظ��ه س��قوط‪ ،‬تاثير يکي از عوامل اثبات ش��ده‬ ‫اس��ت؛ تحريم چن��د ده��ه‌اي صنع��ت هواپيمايي‬ ‫ايران‪.‬‬ ‫با پيروزي انقالب اس�لامي اي��ران‪ ،‬اياالت متحده‬ ‫مهر‪ :‬عباس آخوندی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی با‬ ‫اشاره به جزئیات سیاست دولت برای رونق بخش‬ ‫مس��کن از نوس��ازی ناوگان انواع حمل‌ونقل خبر داد‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینکه‪ ۳‬حوزه در بس��ته خروج از رکود دولت با مس��ئولیت وزارت راه و‬ ‫شهرسازی مرتبط اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این بسته به دولت اجازه داده شده‬ ‫اس��ت که ‪۲۰‬هزار میلیارد تومان اوراق در قالب صکوک اجاره منتش��ر‬ ‫کند‪.‬ب��ا این روش دولت به یکباره بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت‬ ‫می‌کند و این اوراق می‌تواند در بازار معامله شود و برای اخذ ضمانت‌نامه‬ ‫و سایر فعالیت‌های تجاری مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬براساس این بسته‪،‬‬ ‫دول��ت می‌تواند باب��ت بدهی خود ب��ه طلبکاران اوراق بدهی منتش��ر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫امريکا تحريم‌هاي يک جانب��ه‌اي عليه اقتصاد ايران‬ ‫به جريان در آورد؛ تحريم‌هايي که با پش��توان ‌ه ديگر‬ ‫کشورهاي اروپايي و غربي در فاصله‌اي کوتاه به خود‬ ‫شکلي گسترده گرفت‪.‬‬ ‫در اي��ن ميان صنايع هوايي ايران جزو نخس��تين‬ ‫بخش‌هايي بود که در فهرس��ت تحريم‌ها قرار گرفت‬ ‫و نه تنها از خريد و فروش هواپيماهاي مس��افربري‬ ‫جديد منع ش��د‪ ،‬که حتي در دريافت قطعات يدکي‬ ‫و خدم��ات فني نيز با محدوديت‌ه��اي جدي روبرو‬ ‫شد‪.‬اين فشارها ساالنه بسياري از هواپيماهاي فعال‬ ‫اي��ران را زمين‌گي��ر ک��رد و کار را به جايي رس��اند‬ ‫که طبق اعالم رييس س��ازمان هواپيمايي کشوري‬ ‫اختصاصاعتباربرای‬ ‫کاهشسهمتلفاترانندگی‬ ‫ف�ارس‪ :‬جواد هدایتی مدیرکل ایمنی س��ازمان‬ ‫راه��داری ب��ا بی��ان اینک��ه ‪۳۱‬درص��د از متوفیان‬ ‫س��وانح رانندگی برون‌ش��هری و روس��تایی‪ ،‬عابران پیاده و موتور‌س��واران‬ ‫هس��تند‪ ،‬از اختصاص اعتبار برای کاهش س��هم این گرو‌های آسیب‌پذیر‬ ‫در تلف��ات رانندگ��ی خب��ر داد و گف��ت‪ :‬رفع نق��اط پرحادث��ه و ممیزی‬ ‫راه‌ه��ا ب��ه روش بین‌الملل��ی انجام می‌ش��ود‪.‬وی افزود‪ :‬با توج��ه به اینکه‬ ‫ترافی��ک در محورهای اصلی و ش��ریانی کش��ور‌وج��ود دارد و با‬ ‫‌‌‬ ‫عم��ده‬ ‫توج��ه به اینکه ح��دود ‪ ۸۰‬درصد ترافیک ش��بکه جاده‌ای کش��ور راه‌ها‬ ‫توس��ط ‪ ۲۵‬درصد راه‌ها پوش��ش داده می‌ش��ود باید از نظر ایمنی و ارائه‬ ‫خدمات‪ ،‬توجه ویژه‌ای به راه‌های اصلی و ش��ریانی کش��ور وجود داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪۴۳‬درصد از مجموع ناوگان هوايي کشور امکان پرواز‬ ‫را از دست داده‌اند‪.‬‬ ‫مش��کل ب��اال رفتن عم��ر ن��اوگان هواي��ي ايران‬ ‫ني��ز مزيد بر علت ش��د تا ايران مجبور ش��ود براي‬ ‫حف��ظ حداق��ل پروازه��اي خ��ود ب��ه هواپيماهاي‬ ‫روس��ي روي آورد؛ هواپيماهايي که هر چند س��ال‬ ‫خاط��ره‌اي تل��خ در اذه��ان ايرانيان از خ��ود ثبت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫برادرخوانده آنتون��وف ‪ ۱۴۰‬آخرين خاطره را رقم‬ ‫زد ت��ا ‪ ۳۸‬نفر از ايراني‌ها کش��ته ش��وند‪ .‬جداي از‬ ‫بهانه‌ها و علل مختلف اين سقوط‌ها‪ ،‬نقش تحريم‌ها‬ ‫را نمي‌ت��وان زدود؛ تحريم‌ها و فش��ارهايي که جان‬ ‫انسان‌هاي بي گناه را هدف قرار داده است‪.‬‬ ‫در خط��وط هواي��ي و در بي��ن ش��رکت‌هاي‬ ‫بين‌الملل��ي امني��ت پ��رواز پي��ش از هرچي��ز قرار‬ ‫مي‌گي��رد و پروازه��ا تنها در ش��رايطي مس��افران‬ ‫را جابه‌ج��ا مي‌کنن��د ک��ه ايمن��ي تضمين ش��ده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫با نتيجه بخش ش��دن مذاکرات ژنو هرچند امکان‬ ‫مبادله محدود قطعات هواپيما براي ايران فراهم شده‬ ‫و مذاکرات ايران‌اير ‪ -‬بزرگترين ش��رکت هواپيمايي‬ ‫اي��ران ‪ -‬با ش��رکت‌هاي ب��زرگ خارج��ي نيز کليد‬ ‫خورده اس��ت اما همچنان محدوديت‌هاي گسترده‬ ‫ک��ه امنيت پروازهاي اي��ران را هدف قرار داد ‌ه ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫افتتاح‪ ۴۰‬هزار واحد‬ ‫مسکن مهر تا پایان سال‬ ‫ایس�نا‪ :‬علیرض��ا تاب��ش‪ ،‬ریی��س بنی��اد‬ ‫مس��کن انقالب اس�لامی گف��ت‪ :‬برنامه‌هایی‬ ‫ب��رای تامین مس��کن محروم��ان مدنظر قرار گرفته که مس��کن‬ ‫اجتماع��ی نی��ز بر ای��ن محور اس��ت‪ .‬وی درباره افزایش س��قف‬ ‫تس��هیالت خرید مسکن روس��تایی اظهار کرد‪ :‬پیشنهاد افزایش‬ ‫س��قف این تس��هیالت به دولت داده ش��ده و کارگروهی تشکیل‬ ‫ش��ده که در آن بنیاد مسکن‪ ،‬س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و‬ ‫بان��ک مرکزی حضور دارن��د‪ .‬وی گفت‪ :‬تا پایان امس��ال حداقل‬ ‫‪ ۴۰‬هزار واحد مس��کن مهر افتتاح می‌ش��ود و قرار اس��ت پرونده‬ ‫مسکن مهر در شهرهای زیر ‪۲۵‬هزار نفر تا پایان سال آینده بسته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫توليدات مس��کن به ويژه تکميل مسکن مهر يکي از‬ ‫عواملي اس��ت که مي‌تواند در کنترل قيمت مسکن‬ ‫نيز تاثيرگذار باشد‪.‬‬ ‫نماينده مردم هرمزگان‪ ،‬قش��م و ابوموس��ي افزود‪:‬‬ ‫امنيت س��رمايه‌گذاري در بخش مسکن بيشتر بايد‬ ‫متوجه ش��يوه صنعتي‌س��ازي باش��د چراکه ضريب‬ ‫اطمينان مالي سرمايه‌گذاري در ساخت‌وساز به شيوه‬ ‫ي بسيار پايين است‪.‬‬ ‫سنت ‌‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬انس��جام و هماهنگي مجموعه‌هاي‬ ‫دولت در کنار برنامه‌ريزي کارشناسي شده و تقويت‬ ‫نقاط مثبت طرح‌هاي نيمه‌کاره مي‌تواند بازار مسکن‬ ‫را از رکود خارج کند‪.‬‬ ‫ب��ه نظر مي‌رس��د دولت باي��د در ش��رايط کنوني‬ ‫ب��ازار مس��کن‪ ،‬فض��ا را به دس��ت بگي��رد و امنيت‬ ‫س��رمايه‌گذاري را با مش��ورت و برنامه‌ريزي درست‬ ‫براي س��رمايه‌گذاران فراهم کند‪.‬کارشناس��ان نيز بر‬ ‫اين نکته تاکيد مي‌کنند که سرمايه‌گذاري در مسکن‬ ‫مه��ر مي‌تواند بازار عرضه و تقاضا و خريد و فروش را‬ ‫نيز از رکود خارج کند‪.‬‬ ‫خبر خوان‬ ‫جایخالیموسساتاعتبارسنجی‬ ‫یلدایزدان فرحی‪« :‬برای امنیت سرمایه‌گذاری در‬ ‫شهرهای جدید ارزش قائل هستیم» این بخشی از‬ ‫صحبت‌های معاون وزیر راه و شهرسازی در نمایشگاه‌‬ ‫فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید است که‬ ‫نریمان بر آن تاکی ‌د کرده است‪ .‬ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری‬ ‫موضوعیاستکهپسازکالهبرداری‌هایمتعدددرمسکن‬ ‫مهر توسط برخی تعاونی‌های سودجو‪ ،‬اهمیت بیشتری به‬ ‫خود گرفت‪ .‬این موضوع را در گفت‌وگو با حسین وثوقی‬ ‫ی و مهندسی‬ ‫ایرانی‪ ،‬عضو کمیسیون عمران و خدمات فن ‌‬ ‫اتاق بازرگانی ایران مطرح کردیم‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توج�ه ب�ه صحبت‌ه�ای مع�اون وزی�ر‬ ‫راه‌وشهرس�ازی در مورد ایجاد امنیت سرمایه در‬ ‫ش�هر‌های جدید‪ ،‬راهکار ایجاد این امنیت چگونه‬ ‫است؟‬ ‫عمل به قانون تنها راهکار برون‌رفت از چنین معضلی‬ ‫اس��ت‪ .‬متاس��فانه در کش��ور ما به منصه ظهور رسیدن‬ ‫قانون‪ ،‬فرآیند زمان‌بر و طوالنی را طی می‌کند و نهاد‌های‬ ‫مختل��ف در برابر اجرای قان��ون واکنش‌های متفاوتی را‬ ‫نشان می‌دهند‪ .‬بنده معتقدم‪ ،‬رخ دادن چنین اتفاقاتی به‬ ‫مشکالت ساختاری برمی‌گردد؛ این مشکالت ساختاری‬ ‫در ه��ر زمینه و بخش��ی قابل تعریف و تصویر اس��ت‪ .‬بر‬ ‫همین اس��اس اس��ت که بای��د قانون پاالیش ش��ود‪ .‬در‬ ‫واقع باید قانون شفاف‌س��ازی ش��ود‪ .‬همچنین عالوه بر‬ ‫شفاف‌سازی‪ ،‬شرایط اجرای قانون نیز تضمین شده باشد‪.‬‬ ‫اتفاقی که در دولت گذشته رخ داد‪ ،‬یارگیری عده‌ای افراد‬ ‫از مدیران و مسئوالن بود که به کمک آنها بتوانند دولت‬ ‫و قوانین را به اصطالح دور بزنند و این معضلی است که‬ ‫گریبان بسیاری از بخش‌های کشور را گرفته است‪.‬‬ ‫€ €چگونه می‌ت�وان از چنی�ن اتفاقاتی در بخش‬ ‫مسکن جلوگیری کرد؟‬ ‫اتفاقی که در مسکن مهر و کالهبرداری عده‌ای سودجو‬ ‫از این پروژه رخ داد‪ ،‬ورود سرمایه‌گذاران فاقد صالحیت به‬ ‫تو‬ ‫سفارش عده‌ای از مسئوالن به بخش مسکن و ساخ ‌‬ ‫ساز بود‪ .‬سرمایه این افراد از سوی هیچ ارگانی مورد تایید‬ ‫و صالحیت قرار نگرفته بود‪ .‬به اعتقاد من‪ ،‬سرمایه‌گذاران‬ ‫بخ��ش مس��کن به‌ویژه در ش��هرهای جدید بای��د احراز‬ ‫صالحیت شوند‪ .‬دولت باید از قابلیت‌های بخش خصوصی‬ ‫مانن��د اتاق بازرگانی که نماینده بخش خصوصی اس��ت‪،‬‬ ‫استفاده کند و باید اعتبار مالی در موسسات اعتبارسنجی‪،‬‬ ‫س��نجیده و تایید ش��ود‪ .‬باید تاکید کنم که در کشور ما‬ ‫جای موسسات اعتبارسنجی خالی است‪ .‬اگر این معضل‬ ‫از س��وی دولت حل و فصل شود‪ ،‬بس��یاری از مشکالت‬ ‫بخش‌های متعدد به‌خودی خود برطرف خواهد شد‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫تجارت محصوالت ارگانیک را بررسی می‌کند‬ ‫‪25‬‬ ‫ساز ارگانیک‌ها کوک نیست‬ ‫فران�ک میرزای�ی‪ -‬گ�روه تج�ارت‪ :‬محصوالت‬ ‫ارگانی��ک حدود ‪ 64‬میلی��ارد دالر از تجارت جهان در‬ ‫سال ‪ 2011‬را به خود اختصاص داده است‪ .‬این خبری‬ ‫است که از سوی فدراسیون بین‌المللی ارگانیک منتشر‬ ‫ش��ده و با توجه به حرکت رو به رش��د این محصوالت‬ ‫تجاری در س��ال‌های اخیر‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود که این‬ ‫می��زان در س��ال ‪ 2014‬ب��ه ‪ 80‬میلیارد دالر برس��د‪.‬‬ ‫توج��ه جهانی به موضوع حفاظت از محیط‌زیس��ت در‬ ‫ده��ه ‪ 70‬میالدی ذهنیتی در افکار سیاس��ت‌گذاران و‬ ‫برنامه‌ریزان توس��عه ایجاد کرد و آن مفهومی نو ظهور‬ ‫ب��ه نام کش��اورزی ارگانیک در جهان بود‪ .‬کش��اورزی‬ ‫ارگانیک با هدف کاهش مصرف نهاده‌های غیر‌طبیعی‬ ‫پایه‌ریزی شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن ن��وع از کش��اورزی مص��رف کود و س��موم‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬م��واد نگهدارنده س��نتز ش��ده‪ ،‬داروهای‬ ‫شیمیایی‪ ،‬ارگانیسم‌های تولید شده به روش مهندسی‬ ‫ژنتی��ک و پس��اب‌ها کنار گذاش��ته می‌ش��ود‪ .‬افزایش‬ ‫نگرانی‌ها در م��ورد آلودگی منابع پایه‪ ،‬س�لامت غذا‪،‬‬ ‫انس��ان و حیوانات و نیز توجه بیش��تر ب��ه ارزش‌های‬ ‫طبیع��ت و مناظر طبیع��ی ازجمله دالیلی اس��ت که‬ ‫موجب روند استقبال جهانی از کشاورزی ارگانیک شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سردمداری به نام آلمان‬ ‫اروپ��ا و در راس آن کش��ور آلم��ان سال‌هاس��ت که‬ ‫س��ردمدار تولید و ص��ادرات محص��والت ارگانیک در‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬پس از آلمان‪ ،‬انگلستان رتبه دومین بازار‬ ‫محص��والت ارگانیک در اروپا را به خود اختصاص داده‬ ‫که س��االنه معادل ‪12‬درصد رشد داشته است‪ .‬اگرچه‬ ‫بازار محصوالت ارگانیک انگلیس فاصله زیادی با آلمان‬ ‫دارد ولی در س��ال گذشته از رشد سریع‌تری نسبت به‬ ‫بازارهای آلمان برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫س��ید احمد بلندنظر‪ ،‬رییس ش��ورای ملی زیتون در‬ ‫گفت‌وگو با صمت اظهار کرد‪ :‬فرهنگ تولید محصوالت‬ ‫ارگانیک در اروپا ش��کل‌گرفت‪ .‬آنها اعتقاد داشتند که‬ ‫بش��ر مخرب‌تری��ن موجود طبیعت اس��ت و تمام نظم‬ ‫طبیع��ت را برهم می‌زن��د‪ .‬یکی از جنبه‌های آس��یب‬ ‫ب��ه کره زمین‪ ،‬اس��تفاده از مواد ش��یمیایی و س��موم‬ ‫دف��ع آفات در مزارع کش��ت و کار اس��ت‪ .‬از همین رو‬ ‫با اس��تفاده مواد ش��یمیایی و س��موم دفع آفات بسیار‬ ‫مخالف هستند و معتقدند بسیاری از بیماری‌های امروز‬ ‫دنیا‪ ،‬نشأت گرفته از این سموم است‪.‬‬ ‫او می‌افزاید‪ :‬با ش��کل‌گیری این تصور در سده قبل‪،‬‬ ‫موج��ی از تولید و تجارت محص��والت غذایی و غذای‬ ‫س��الم در دنی��ا و در راس آن در کش��ور آلم��ان به راه‬ ‫افت��اد‪ .‬در حال حاضر کش��ورهای آلمان ب��ا ‪5‬درصد‪،‬‬ ‫ژاپن‪ 3‬درصد و استرالیا ‪12‬درصد‪ ،‬بیشترین سهم را در‬ ‫تولی��د و تجارت محصوالت ارگانیک دارند‪ .‬در این بین‬ ‫اس��ترالیا بیش��ترین حجم تجارت محصوالت ارگانیک‬ ‫جهان را در دس��ت دارد چراکه بس��یاری از محصوالت‬ ‫غذایی تولیدی این کش��ور از دسته گیاهان و درختان‬ ‫وحش��ی اس��ت که به آن ارگانیک وحشی یا کالسیک‬ ‫می‌گویند‪.‬‬ ‫‹ ‹دردسرهای قیمت باال‬ ‫بر اس��اس گزارش‌های منتشر ش��ده از ارقام تجارت‬ ‫و بازرگانی کشورهای جهان‪ ،‬بازار محصوالت ارگانیک‬ ‫در اروپ��ا در حال رش��د اس��ت ولی قیم��ت باالی این‬ ‫محصوالت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار‬ ‫ای��ن بازار‪ ،‬فرصت‌های بس��یاری ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫و خرده‌فروش��ان ایجاد کرده اس��ت‪ .‬ای��ن فعال حوزه‬ ‫کش��اورزی با بیان این مس��ئله که توجی��ه قیمت این‬ ‫محصول توس��ط فروشندگان کار بسیار دشواری است‌‪،‬‬ ‫ادام��ه می‌دهد‪ :‬قیم��ت محصوالت ارگانی��ک‪ 50‬و در‬ ‫بهزاد قره‌ياضي‬ ‫‌رييس اتحاديه انجمن‌های‬ ‫علوم کشاورزي و منابع طبیعی‬ ‫در بحث محص��والت ارگانیک را مرب��وط به ‪ 2‬بخش‬ ‫فس��ادپذیری محصول و دیگری رعایت استانداردهای‬ ‫ارگانی��ک می‌داند و می‌افزاید‪ :‬به‌عنوان مثال زمانی که‬ ‫محصول��ی ارگانیک را برای ص��ادرات آماده می‌کنید‪،‬‬ ‫نمی‌توانی��د آن را در فضای��ی ک��ه گاز اتیلن منتش��ر‬ ‫می‌شود‪ ،‬نگهداری کنید‪.‬‬ ‫او اضافه می‌کند‪ :‬در فسادپذیری هر ‪ 2‬محصول یکی‬ ‫هس��تند‪ ،‬البته برخی از محصوالت ارگانیک ماندگاری‬ ‫بیش��تری دارند که باز هم دلیلی ب��ر مقاومت آنها در‬ ‫دمای باال نیس��ت‪ .‬به‌عن��وان مثال بهتری��ن دما برای‬ ‫نگه داش��تن روغن زیتون ‪ 15‬تا ‪ 25‬درجه است‪ .‬حال‬ ‫تصور کنید روغن زیتون وارداتی قرار است ‪ 15‬روز در‬ ‫بندر عباس بماند تا مراحل ترخیص انجام ش��ود‪ .‬این‬ ‫محصول به‌ط��ور حتم به خاطر قرار گرفتن در معرض‬ ‫ه��وای گ��رم‪ ،‬کیفیت خود را از دس��ت می‌دهد و این‬ ‫شامل همه محصوالت غذایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارگانیک ایران هم خوب است‬ ‫تکنو لو ژ ی��ک‬ ‫برخی م��وارد تا‬ ‫ک��ه توانای��ی تولی��د‬ ‫‪ 200‬درصد نسبت‬ ‫محصوالت��ی ب��ا دوره‬ ‫به محصوالتی که مواد‬ ‫ماندگاری طوالنی‌تر را فراهم‬ ‫ش��یمیایی در تولی��د آنها به‬ ‫می‌کند‪ ،‬رش��د ‪ 14/1‬درصد را در‬ ‫کار رفته‪ ،‬بیش��تر است‪ .‬به همین‬ ‫سال‌های ‪ 2013‬تا ‪ 2019‬تجربه کند‪.‬‬ ‫دلیل به س��ختی می‌توان مش��تریان را‬ ‫گوشت‪ ،‬مرغ‪ ،‬ماهی و محصوالت‬ ‫مجاب ک��رد و مصرف‌کنندگان آن‬ ‫ارگانیک مرتبط در بازارفعلی سهم‬ ‫کم هستند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه تحقیق��ات صورت در حال حاضر کشورهای‬ ‫اندک��ی را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫آلمان با ‪5‬درصد‪،‬‬ ‫اس��ت که انتظار می‌رود با توس��عه‬ ‫گرفته توسط موسسه دیتامانیتور‪،‬‬ ‫ژاپن‪3‬درصد و استرالیا محصوالت جدید و نوآورانه در این‬ ‫رش��د ب��ازار محص��والت انگلیس‬ ‫بخش با باالترین نرخ رش��د‪ ،‬یعنی‬ ‫وابس��ته به مش��تریان آن اس��ت‬ ‫‪12‬درصد‪ ،‬بیشترین‬ ‫‪ 14/6‬درصد‪ ،‬سهم بیشتری از بازار‬ ‫که براس��اس ی��ک برنام��ه منظم‬ ‫سهم را در تولید و‬ ‫را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫هفتگی خرید می‌کنند‪ .‬تعداد این‬ ‫تجارت محصوالت‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود‪ ،‬قهوه و چای‬ ‫مشتریان در س��ال ‪ 2002‬معادل‬ ‫ارگانیک دارند‪ .‬در این‬ ‫ارگانیک ب��ا دارا بودن ‪ 39/8‬درصد‬ ‫‪ 2/4‬میلیون نفر برآورد ش��ده که‬ ‫بین‪ ،‬استرالیا بیشترین از سهم بازار نوشیدنی‌های ارگانیک‬ ‫در س��ال ‪ 2007‬احتماال به ‪11/4‬‬ ‫میلی��ون نفر خواهد رس��ید‪ .‬بیش حجم تجارت محصوالت در س��ال ‪ 2012‬ب��ه همراه س��ایر‬ ‫نوش��یدنی‌ها با ن��رخ ‪ 24/5‬درصد‬ ‫از ‪ 50‬درص��د از مصرف‌کنندگان‪،‬‬ ‫ارگانیک جهان را‬ ‫در س��ال ‪ 2013‬ت��ا ‪ 2019‬رش��د‬ ‫ب��ه محص��والت ارگانی��ک و‬ ‫در دست دارد‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫طبیع��ی بیش��تر از محص��والت و‬ ‫در م��ورد بازار تجارت محصوالت‬ ‫نوش��یدنی‌های رایج اعتماد دارند‬ ‫ارگانی��ک نی��ز می‌ت��وان گفت که‬ ‫و همین اعتماد س��بب ایجاد این‬ ‫رش��د مثبت ش��ده اس��ت‪ .‬ایجاد یک تصویر مطلوب در س��ال‌های اخی��ر صنع��ت جهانی م��واد غذایی و‬ ‫از محصوالت ارگانیک ب��رای مصرف‌کننده‪ ،‬تاکید بر نوش��یدنی‌های ارگانیک در سراس��ر جهان گس��ترش‬ ‫مزایای سالمتی محصول‪ ،‬طعم و کیفیت باالی آن از یافته و تعداد زیادی از کش��ورها ب��ه تولید و صادرات‬ ‫س��ایر عوامل قابل توجه و اثرگذار در بازار محصوالت ای��ن محص��والت می‌پردازند‪ .‬پی��ش از ای��ن‪ ،‬اروپا و‬ ‫امری��کای ش��مالی بازار عم��ده محص��والت ارگانیک‬ ‫ارگانیک اروپاست‪.‬‬ ‫ب��وده اما پیش‌بینی می‌ش��ود افزایش درخواس��ت در‬ ‫‹ ‹بازار همیشگی؛ الزمه محصوالت ارگانیک‬ ‫شرکت بین‌المللی «تحقیق در بازار و هوش تجاری» کش��ورهایی همچون برزیل‪ ،‬مکزیک‪ ،‬هند و آرژانتین‬ ‫گزارش��ی را با عنوان «بازار موادغذایی و نوشیدنی‌های توج��ه تولیدکنن��دگان را به خود جلب ک��رده و بازار‬ ‫ارگانیک» منتش��ر کرده اس��ت‪ .‬در ای��ن گزارش آمده محصوالت ارگانیک در این کشورها توسعه یابد‪.‬‬ ‫همچنین پیش‌بینی می‌ش��ود بازار منطقه آس��یا –‬ ‫اس��ت ک��ه تقاضا برای محص��والت ارگانی��ک از مبلغ‬ ‫‪ 70/7‬میلیارد دالر در سال ‪ 2012‬به مبلغ قابل توجه اقیانوسیه با وجود تولیدکنندگانی همچون هند‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫‪ 187/85‬میلیارد دالر در سال ‪ 2019‬خواهد رسید که اس��ترالیا و چین پرامیدترین بازار محصوالت ارگانیک‬ ‫رشد ‪ 15/5‬درصدی در هر سال را شامل خواهد شد‪ .‬ب��وده و به میزان ‪ 28/2‬درصد طی س��ال‌های ‪2013‬‬ ‫در سال ‪ ،2012‬میوه و س��بزیجات ارگانیک‪ 38/9 ،‬تا ‪ 2019‬رش��د نماید‪ .‬این نرخ رش��د مرهون توس��عه‬ ‫درصد از سهم بازار تجارت جهانی را به خود اختصاص فرهنگ محافظت از محیط‌زیست و نیز آگاهی از فواید‬ ‫داد که پیش‌بینی می‌ش��ود این روند در طی ‪ 6‬س��ال مواد غذایی ارگانیک است‪.‬‬ ‫آینده نیز حفظ ش��ود‪ .‬همچنین این تصور وجود دارد ‹ ‹حمل‌ونقل مسئله‌ای مهم!‬ ‫که محصوالت لبنی ارگانیک به واس��طه پیشرفت‌های‬ ‫رییس ش��ورای ملی زیتون‪ ،‬مسئله مهم حمل‌ونقل‬ ‫افزايش ‪ ۷۰‬درصدي صادرات‬ ‫امريکا به ايران‬ ‫وزارت بازرگان��ي امريکا اعالم کرد ص��ادرات امريکا به ايران در‬ ‫ژوئ��ن ‪ ۲۰۱۴‬با افزايش ‪ ۷۰‬درصدي نس��بت به ماه قبل از آن به‬ ‫‪ 17/7‬ميليون دالر رس��يد‪ .‬به گزارش تس��نيم‪ ،‬وزارت بازرگاني‬ ‫امري��کا در جديدترين گزارش خ��ود کل مبادالت تجاري ايران و‬ ‫امري��کا در نيمه نخس��ت ‪ 2014‬را ‪ 83/1‬ميليون دالر اعالم کرد‪.‬‬ ‫مبادالت تجاري دو کش��ور در اين م��دت با کاهش ‪ 53‬درصدي‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال ‪ 2013‬مواجه شده است‪ .‬مبادالت دو‬ ‫کشور در ‪ 6‬ماه نخست سال گذشته ميالدي ‪ 179/6‬ميليون دالر‬ ‫اعالم شده بود‪.‬‬ ‫بر اساس اين گزارش‪ ،‬صادرات امريکا به ايران در ماه‌هاي ژانويه تا ژوئن ‪ 2014‬نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل ‪ 53‬درصد کاهش داش��ته و به ‪ 83/1‬ميليون دالر رسيده است‪ .‬صادرات امريکا به ايران در‬ ‫‪ 6‬ماه نخست ‪ 2013‬بالغ بر ‪ 178‬ميليون دالر اعالم شده بود‪ .‬واردات امريکا از ايران در ‪ 6‬ماه نخست‬ ‫‪ 2014‬نيز صفر بوده اس��ت‪ .‬امريکا در مدت مش��ابه سال قبل ‪ 1/6‬ميليون دالر کاال از ايران وارد کرده‬ ‫ب��ود‪ .‬وزارت بازرگاني امريکا صادرات اين کش��ور به ايران در ژوئ��ن ‪ 2014‬را ‪ 17/7‬ميليون دالر اعالم‬ ‫ي ‪10/4‬‬ ‫کرده که اين رقم نس��بت به ماه قبل از آن رش��د ‪ 70‬درصدي داش��ته اس��ت‪ .‬امريکا در ماه م ‌‬ ‫ميليون دالر کاال به ايران صادر کرده بود‪ .‬صادرات ماهانه امريکا به ايران در ‪ 6‬ماه نخس��ت ‪ 2014‬به‬ ‫ترتي��ب ‪ 13/1‬ميلي��ون دالر‪ 11/1 ،‬ميليون دالر‪ 18/8 ،‬ميلي��ون دالر‪ 12 ،‬ميليون دالر‪ 10/4 ،‬ميليون‬ ‫دالر و ‪ 17/7‬ميليون دالر بوده است‪.‬‬ ‫در ایران نیز به‌منظور دس��تیابی به تجارت پرسود و‬ ‫ارزش��مند محصوالت ارگانیک‪ ،‬شعب انجمن ارگانیک‬ ‫ایران در اس��تان‌های مختلف کش��ور ایجاد ش��ده که‬ ‫به‌طور حتم گام بزرگی در جهت توسعه خواهد بود‪.‬‬ ‫ام��روزه توج��ه ب��ه س�لامت محص��والت ب��راي‬ ‫مصرف‌كنن��دگان و ع��اری ب��ودن م��واد غذای��ی از‬ ‫آلودگی‌ها (س��موم‪ ،‬فلزات س��نگین و‪ )...‬که در نهایت‬ ‫موجب تولید و صادرات محصوالت ارگانیک در تجارت‬ ‫جهانی می‌ش��ود از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت به‬ ‫حدی که به یکی از مس��ائل مه��م در تجارت جهانی‬ ‫بدل ش��ده اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس ایران نیز برای از‬ ‫دس��ت ندادن بازار جهانی و همچنین مس��ئله مهم‌تر‬ ‫که همان حفاظت از محیط‌زیس��ت و سالمت جهان و‬ ‫جهانیان اس��ت باید در صدد باش��د تا وارد این چرخه‬ ‫از تجارت شود‪.‬‬ ‫در این بین رش��د ‪ 30‬درصدي صادرات غیرنفتی از‬ ‫حرکت به سوی این نوع صادرات خبر می‌دهد‪ .‬انجمن‬ ‫ارگانی��ک ایران در تالش اس��ت تا ب��ا حرکت در این‬ ‫مسیر به اعتالی کشور کمک کند‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬بر اس��اس آمار منتشر شده‪ ،‬ایران در‬ ‫س��ال ‪ 47 ،2012‬ه��زار و ‪ 956‬هکت��ار از زمین‌های‬ ‫زراعی خود را به تولید و برداشت محصوالت کشاورزی‬ ‫ارگانی��ک اختصاص داده اس��ت که از ای��ن مقدار ‪40‬‬ ‫هزار و ‪ 700‬هکتار مربوط به برداشت از عرصه طبیعی‬ ‫یا وحش��ی و ‪7‬ه��زار و ‪ 256‬هکتار مرب��وط به اراضی‬ ‫کشاورزی بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن حرک��ت باید توس��عه یابد ت��ا تن��وع و مقدار‬ ‫محص��ول ارگانیک تولیدی کش��ور افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬واحدهای تجاری با بسته‌بندی مناسب‬ ‫می‌توانند بازاریابی مناسب‌تری داشته و محصول خود‬ ‫را معرفی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار محصوالت ارگانیک اروپا در سال ‪2007‬‬ ‫نام کشور‬ ‫رشد بازار (ساالنه) درصد اندازه بازار (میلیارد پوند)‬ ‫آلمان‬ ‫‪10/3‬‬ ‫‪5/2‬‬ ‫انگلستان‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2/6‬‬ ‫فرانسه‬ ‫‪8/6‬‬ ‫‪1/9‬‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪4/5‬‬ ‫‪0/8‬‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪19/2‬‬ ‫‪0/6‬‬ ‫سوئد‬ ‫‪18/2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هلند‬ ‫‪9/7‬‬ ‫‪0/6‬‬ ‫کل بازار اروپا‬ ‫‪10/6‬‬ ‫‪15/1‬‬ ‫سوئيس تعليق تحريم پتروشيمي‬ ‫و طالي ايران را تمديد کرد‬ ‫يادداشت‬ ‫تجارتي سالم‬ ‫اما گران‬ ‫س��وئيس از تمديد تعلي��ق تحريم‌هاي پتروش��يمي و طالي‬ ‫ايران تا ماه دس��امبر به دليل تمديد مذاکرات هس��ته‌اي ايران‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رويترز‪ ،‬پس از تصمي��م اتحاديه اروپا براي تمديد‬ ‫تعلي��ق تحريم‌هاي اي��ران تا ‪ 24‬نوامبر‪ ،‬کابينه س��وئيس نيز با‬ ‫انتش��ار بيانيه‌اي تمديد تعليق تحريم‌هاي پتروشيمي و طالي‬ ‫اين کش��ور را اعالم کرد‪ .‬س��وئيس در ماه ژانويه و پس از انعقاد‬ ‫تواف��ق موقت ژن��و‪ ،‬تحريم تجارت فل��زات گرانبها ب��ا ايران را‬ ‫برداشته بود‪.‬‬ ‫دولت س��وئيس همچنين محدوديت‌ها در زمينه حمل و نقل‪ ،‬نفت و محصوالت پتروشيمي ايران‬ ‫و پوش��ش بيمه‌اي محموله‌هاي ايراني را کاهش داده است‪ .‬صادرات محصوالت پتروشيمي ايران در‬ ‫‪ 3‬ماهه نخس��ت سال جاري شمسي ‪ 6‬درصد افزايش يافته است‪ .‬ايران در سال شمسي گذشته ‪40‬‬ ‫ميليون تن محصوالت پتروشيمي توليد کرد که از اين ميزان ‪ 9‬ميليارد دالر صادر شد‪.‬‬ ‫ايران قصد دارد صادرات محصوالت پتروشيمي خود را امسال به ‪ 12‬ميليارد دالر برساند‪ .‬ايران قرار‬ ‫است قبل از برگزاري دور بعدي مذاکرات هسته‌اي در ماه سپتامبر‪ ،‬با تک تک اعضاي ‪ 5+1‬گفت‌و‌گو‬ ‫کند‪ .‬ايران و ‪ 6‬قدرت جهاني در تالش‌اند تا به توافقي جامع در زمينه فعاليت‌هاي هس��ته‌اي تهران‬ ‫دست يابند‪ .‬دو طرف در نوامبر گذشته توافقي موقت را در ژنو به امضا رساندند‪ .‬در ماه جوالي تهران‬ ‫و ‪ 5+1‬توافق کردند‪ ،‬مذاکرات را تا ‪ 24‬نوامبر ادامه دهند‪.‬‬ ‫رويکرد بازگش��ت به طبيعت همزمان با تحوالت‬ ‫سياس��ي بع��د از رنس��انس در اروپا ش��کل گرفت‪.‬‬ ‫س��ختگيري‌هاي کليس��اي قرون وسطی باعث شد‬ ‫تا مردم از تمام مس��ائلي که رن��گ و بوي مذهبي‬ ‫داش��ت‪ ،‬گريزان ش��وند‪ .‬به همين دليل در ديدگاه‬ ‫آنه��ا طبيعت جايگزين اعتقادات مذهبي ش��د‪ .‬در‬ ‫مورد س��اير مظاهر تمدن هم اين باور شکل گرفت‬ ‫که طبيعت هر چيز بهتر از نوع پرداخته ش��ده آن‬ ‫اس��ت‪ .‬اين ديدگاه حتي موجب شکل‌گيري مکتب‬ ‫طبيعت‌گرايي نيز ش��د و اين تحول ديدگاه تا آنجا‬ ‫پي��ش رفت که صنعت م��واد غذايي را دربر گرفت‪.‬‬ ‫اس��تفاده از مواد س��مي دفع آف��ات و مضرات اين‬ ‫س��موم موجب خلق رويکرد استفاده از محصوالت‬ ‫طبيعي بدون کود ش��د‪ .‬اين رويکرد س��بب ش��د‪،‬‬ ‫کش��ت محص��والت ارگانيک با ادع��اي اين که در‬ ‫نهاي��ت باعث توليد محصوالت س��الم مي‌ش��ود‪ ،‬با‬ ‫ش��عار بازگش��ت به طبيعت آنقدر ريشه‌دار شود تا‬ ‫اينکه صاحب سازمان و ارگان مختص خود شود‪.‬‬ ‫اي��ن چنين بود که نهضت بازگش��ت به طبيعت‬ ‫از اروپ��اي غربي و همچني��ن اياالت متحده امريکا‬ ‫آغاز ش��د‪ .‬اين در حالي اس��ت که با گذش��ت اين‬ ‫س��ال‌ها‪ ،‬محصوالت ارگانيک هن��وز توليد زيادي‬ ‫ندارن��د و کمتر از ‪ 1‬درصد کل توليدات و صادرات‬ ‫محص��والت غذايي جهان را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹داليل توليد کم ارگانيک‌ها‬ ‫توليد محصوالت ارگانيک جوابگوي نياز جمعيت‬ ‫رو به افزايش جهان نيس��ت‪ .‬ب��ا وجود تقاضاي باال‬ ‫محص��والت ارگاني��ک تنها براي تع��داد محدودي‬ ‫محصول از جمله ميوه‌جات توليد ش��ده و به بازار‬ ‫عرضه مي‌ش��ود‪ .‬تص��ور اينکه گن��دم‪ ،‬ذرت و برنج‬ ‫ارگانيک بتواند بازار‌هاي جهاني را در دست بگيرد‪،‬‬ ‫بسيار دور است‪ .‬بيشتر اين محصوالت در بازارهاي‬ ‫ثروتمند اروپاي ش��مالي‪ ،‬امريکا‪ ،‬کانادا و به تازگي‬ ‫ژاپن مشتري دارند‪.‬‬ ‫دلي��ل اين مس��ئله هزينه تمام ش��ده اين نوع از‬ ‫محصوالت اس��ت‪ .‬از آنجا ک��ه عملکرد محصوالت‬ ‫ارگاني��ک در هر واحد س��طح‪ ،‬به��ره‌وري به ازاي‬ ‫مصرف آب و زمين نسبت به ساير محصوالت گاهي‬ ‫تا ‪80‬درصد پايين‌تر اس��ت‪ ،‬هزينه نهايي آن بسيار‬ ‫باال مي‌رود‪ .‬محصوالت ارگانيک گاهي تا ‪ 3-4‬برابر‬ ‫قيمت نس��بت به ساير محصوالت غذايي به فروش‬ ‫مي‌رس��د‪ .‬به همين دليل همه مردم توانايي خريد‬ ‫ارگانيک را ندارند و اين محصول تنها مورد توجه و‬ ‫خواست مردم متمول قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار ارگانيک‬ ‫سود کش��اورزي ارگانيک به طور عمده مرتبط را‬ ‫بازار آن اس��ت‪ .‬به طور طبيع��ي‪ ،‬بازار اين محصول‬ ‫با ترديد نس��بت به ادعاي توليدکننده نگاه مي‌کند‪.‬‬ ‫ف��رض کنيد اگر محصولي ارگانيک تلقي ش��ود‪ ،‬تا‬ ‫‪ 3‬برابر بيش��تر از محصوالت غيرارگانيک به فروش‬ ‫مي‌رسد‪ .‬از این رو کسي که حاضر به خريد محصول‬ ‫با ‪ 3‬برابر قيمت می‌باشد‪ ،‬تمایل دارد اطمينان پيدا‬ ‫کن��د که اين محص��والت ارگانيک اس��ت‪ .‬بنابراين‬ ‫مشکالت تجارت اين محصول را مي‌توان اين موارد‬ ‫ذکر کرد‪:‬‬ ‫اي��ن محصوالت بايد از ‪ 2‬جنبه م��ورد تاييد قرار‬ ‫بگيرن��د‪ ،‬يکي از جنبه‌ه��ا فراين��د توليد محصول‬ ‫ارگانيک اس��ت که در آن نبايد از مواد ش��يميايي‬ ‫استفاده شود و دوم اين که سالمت محصول توليد‬ ‫ش��ده بايد اثبات شود که فاقد بقاياي سموم و مواد‬ ‫شيميايي است‪ .‬در نتيجه سود محصوالت ارگانيک‬ ‫مس��تلزم وجود اين شرايط اس��ت که اوال آفت در‬ ‫آن طغيان نداش��ته باش��د که اين خود نيازمند ‪5‬‬ ‫س��ال محافظت از زمين است‪ .‬ش��رط دوم کاشت‬ ‫محص��ول در مزارع پاکي اس��ت که خاک در آن به‬ ‫طور طبيعي بارور است‪ .‬استفاده از کشاورزان ماهر‬ ‫و متخصص براي کش��ت نيز از ش��روط ديگر است‪.‬‬ ‫ج��دا از اين موارد‪ ،‬هزينه‌اي که براي اخذ تائيديه و‬ ‫گواهي ارگانيک از س��وي ارگان‌هاي مربوطه صرف‬ ‫مي‌شود‪ ،‬بسيار باالست‪.‬‬ ‫با اين ش��رايط خاص و محدوديت‌ساز‪ ،‬نياز به بازار‬ ‫مطمئني هس��ت که بر اس��اس مراجع صادرکننده‬ ‫گواه��ي ارگاني��ک پايداري داش��ته باش��د‪ .‬بنابراين‬ ‫نمي‌توان بدون داش��تن ب��ازار مطمئ��ن‪ ،‬اميدي به‬ ‫سودمند بودن کشت داشت‪ .‬به طور حتم اين هزينه‌ها‬ ‫براي کشورهاي در حال توسعه صرفه اقتصادي ندارد‪،‬‬ ‫به همين دليل وارد حوزه ارگانيک نمي‌ش��وند‪ .‬البته‬ ‫فرهنگ اس��تفاده از محص��والت ارگانيک نيز مضاف‬ ‫بر علت اس��ت‪ .‬بايد اي��ن را پذيرفت ک��ه در ايران و‬ ‫کش��ورهاي در حال توسعه محصوالت ارگانيک يک‬ ‫کاله بزرگ بر س��ر مصرف‌کننده است‪ .‬سرمايه‌داران‬ ‫و صاحبان نفوذ با موافقت‌هاي غيرقانوني‪ ،‬محصولي‬ ‫که با مواد شيميايي توليد شده و شرايط ارگانيک در‬ ‫آن اعمال نش��ده را با اين ادعا که محصول در شرايط‬ ‫س��الم توليد شده است‪ ،‬با چند برابر قيمت به فروش‬ ‫مي‌رسانند و با نابود کردن اعتبار محصوالت ارگانيک‪،‬‬ ‫سودهاي کالنی براي خود به دست مي‌آورند‪.‬‬
‫نظر نگاه‬ ‫«بايدهاي» سفرهاي خارجي‬ ‫در صنعت نمايشگاهي‬ ‫میالد محمدی‪ -‬خبرنگار گروه تجارت‪:‬‬ ‫با هر کارشناس و صنعتگر و مدير مرتبط با صنعت‬ ‫نمايش��گاهي که صحبت مي‌کنيم يک نکته هميشه‬ ‫ورد زبانش��ان است‪ ،‬اينکه ش��رکت‌هاي نمايشگاهي‬ ‫بايد به خارج از کشور بروند و با ديدن دستاورد ديگر‬ ‫کشورها در حوزه برگزاري نمايشگاه و چگونگي رشد‬ ‫صنعتي و تجاري آنها ‪،‬اطالعات کسب کنند‪ .‬در نگاه‬ ‫اول اين امر منطقي است و به نظر مي‌رسد سفرهاي‬ ‫تجاري به نمايشگاه‌هاي مختلف در سراسر دنيا حتي‬ ‫در ش��رايطي که يک سازمان‪ ،‬محصولي براي معرفي‬ ‫به نمايشگاه‌ها نداشته باشد مي‌تواند عامل مثبتي در‬ ‫جهت رش��د ذهني و رسيدن به ايده‌هاي تازه تجاري‬ ‫باش��د‪ .‬اما بايد توجه داشت که صرف بستن چمدان‪،‬‬ ‫حضور در يک کش��ور خارجي و ق��دم زدن در ميان‬ ‫غرفه‌هاي يک نمايشگاه چيزي جز صرف هزينه‌هاي‬ ‫هنگفت براي يک سازمان يا نهاد نخواهد داشت‪.‬‬ ‫با توجه به اينکه در حال حاضر ‪ 20‬شرکت مختلف‬ ‫صنعت بازي سازي از هفته گذشته به قصد حضور در‬ ‫نمايشگاه گيمزکام آلمان به اين کشور سفر کرده اند‬ ‫به زودي تعداد بس��يار زيادي از ناش��ران ايراني براي‬ ‫ش��رکت در نمايش��گاه عظيم فرانکفورت بار س��فر‬ ‫خواهند بس��ت‪ ،‬بهانه خوبي به دس��ت آمد تا نکاتي‬ ‫هرچند کوتاه را در زمينه باال بردن بازدهي يک سفر و‬ ‫توجيه هزينه‌هاي تحميل شده به سازمان‌ها را مطرح‬ ‫شود‪ .‬برنامه ريزي نخس��تين گام موفقيت است‪ .‬در‬ ‫مرحله اول و پيش از ش��روع س��فر بايد براي دقيقه‬ ‫به دقيقه اين سفر برنامه‌ريزي صورت بگيرد‪ .‬انتخاب‬ ‫افرادي با روابط عمومي باال‪ ،‬استعداد بازاريابي و البته‬ ‫مسلط به زبان‌هاي خارجي‪ ،‬برآورد هزينه‌هاي احتمالي‬ ‫و تعيين س��قفي مش��خص براي مخارج‪ ،‬شناسايي‬ ‫غرفه‌هاي مرتب��ط با حوزه کاري در يک نمايش��گاه‬ ‫خارجي و در نهايت تعيين س��اعات مش��خص براي‬ ‫حضور روزانه افراد در نمايشگاه از مهمترين اقداماتي‬ ‫اس��ت که از س��وي کارفرما يا هرکسي که مسئوليت‬ ‫اعزام به خارج از کش��ور را برعه��ده دارد بايد صورت‬ ‫بگيرد‪ .‬قدم بعدي مربوط به مسافران است و البته به‬ ‫ميزان مسئوليت‌پذيري آنها بازمي‌گردد‪ .‬صنعت‌گري‬ ‫که براي بازديد از يک نمايش��گاه اعزام مي‌ش��ود‪ ،‬در‬ ‫وهله نخست بايد از تمام مشاهدات خود عکس و فيلم‬ ‫تهيه کند و هرآنچه به چش��مش مهم تلقي مي‌شود‬ ‫به صورت مس��تند تصويربرداري کند‪ .‬نحوه برگزاري‬ ‫نمايش��گاه‪ ،‬ش��کل چينش غرفه‌ها‪ ،‬محصوالت ارائه‬ ‫شده‪ ،‬تعداد غرفه‌داران هر غرفه و نوع لباس پوشيدن‬ ‫غرفه داران از جمله اين موارد هستند‪.‬‬ ‫در مرحله سوم‪ ،‬نوبت به تنظيم تعداد مشخصي سوال‬ ‫براي نظرسنجي و پرسش و پاسخ از غرفه داران مي‌رسد‬ ‫که مي‌تواند با ‪ 2‬هدف اصلي صورت مي‌گيرد‪ .‬نخست به‬ ‫قصد تهيه آماري جام��ع از توليدات و داليل حضور هر‬ ‫ش��رکت خارجي در نمايشگاه و دوم براي جلب اعتماد‬ ‫تجار‪،‬بازرگانان‌‪،‬صنعتگران و ايجاد ارتباط تجاري موثر با‬ ‫آنهاست که همگي اينها به تخصصي بودن و تاثيرگذاري‬ ‫سواالت باز مي‌گردد‪.‬‬ ‫تدوين چنين پرسش��نامه‌اي نه تنها اطالعات مربوط‬ ‫به فعاالن صنعت نمايش��گاهي و ش��رکت‌کنندگان در‬ ‫نمايش��گاه‌‪ ،‬از جمله ساليق و نيازهاي بازار آن کشور را‬ ‫مش��خص مي‌کند‪ ،‬بلکه نقاط قوت ي��ا ضعف آنها را به‬ ‫عنوان رقباي آينده به خوبي نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫مرحله چهارم برمي‌گردد به معرفي محصوالت و ارائه‬ ‫اسناد و آمارهايي از آنچه سازمان ما به عنوان محصول‬ ‫به بازار عرضه مي‌کند‪.‬‬ ‫قرار نيست تنها شرکت‌هايي که غرفه دار هستند‬ ‫محص��والت خود را معرفي کنند‪ .‬همراه داش��تن‬ ‫يک کاتالوگ س��اده از محصوالت ايران��ي و ارائه‬ ‫آن به حاضران در نمايش��گاه و غرفه داران س��اير‬ ‫کش��ورهاي جهان نکته مهمي است که مي‌توان‬ ‫به قص��د بازاريابي خارج از مرزهاي کش��ور مبدا‬ ‫انجام داد‪.‬‬ ‫در نهاي��ت مرحله پنجم تدوين و دس��ته‌بندي‬ ‫تمام دستاوردهاي سفر است که در بازگشت بايد‬ ‫با صبر و حوصله صورت بگيرد‪ .‬فيلم‪ ،‬عکس و مفاد‬ ‫تو‌گ��و با غرفه داران خارج��ي بايد با توجه به‬ ‫گف ‌‬ ‫ميزان اهميت و دسته بندي بر اساس موضوعات‬ ‫مورد ني��از در اختي��ار مديران قرار داده ش��ود تا‬ ‫براساس آن نقش��ه راه جديدي را براي سازمان و‬ ‫ارتقا بهره‌وري ترسيم کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نمایشگاه فرش و کفپوش‬ ‫در راه است‬ ‫ش��هریورماه امس��ال ‪ 8‬نمایش��گاه مختلف در‬ ‫محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار خواهد‬ ‫ش��د و بنابرای��ن ایام پویا و پ��ر تحرکی را برای‬ ‫صنعتگران مختلف در پیش خوا هیم داشت‪.‬‬ ‫*بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی فرش‬ ‫دس��تباف از یکم الی هفتم شهریور که به همت‬ ‫شرکت بازرگانی ایدرو برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫*ششمین نمایشگاه بین‌المللی انواع کفپوش‪،‬‬ ‫موکت و فرش ماش��ینی و صنایع وابسته که از‬ ‫تاریخ ‪ 15‬الی ‪ 18‬ش��هریور با پشتیبانی شرکت‬ ‫توس��عه اوراس��یای نوید‪ ،‬میزب��ان عالقه‌مندان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ضرورت‌هاي حمايت از صنعت نمايشگاهي را بررسي مي‌کند‬ ‫صنعتي براي خروج از رکود‬ ‫گروه تجارت ‪ :‬صحبت درباره صنعت نمايشگاهي‬ ‫و تعريف چارچوب‌هاي مناس��ب براي رسيدن به کمال‬ ‫در برگزاري يک فس��تيوال پولساز که هم صنعتگران را‬ ‫به سود مالي برساند و هم جايگاه اقتصادي کشور را در‬ ‫رتبه‌اي قابل‌قبول تثبيت کند‪ ،‬موضوع تازه‌اي است که‬ ‫طي چند س��ال گذشته در کش��ور داغ شده و قدم‌هاي‬ ‫خوبي هم در اين مسير برداشته شده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه بررس��ي چالش‌ها و مش��کالت پيش روي‬ ‫صنعت نمايشگاهي و راهکارهاي مناسب براي رسيدن‬ ‫با بهرام بهرامي کارشناس و‬ ‫به شرايط ايده‌آل‪،‬‬ ‫مدرس صنعت نمايشگاهي گفت‌وگو کرده که در ادامه‬ ‫مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫€ € برگزاري نمايش�گاه‌هاي مختل�ف در جهان و‬ ‫س�ودآوري اي�ن صنعت در چند ده�ه اخير مورد‬ ‫توجه کش�ورها قرار گرفته است‪ .‬جايگاه ايران را‬ ‫در اين عرصه چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟‬ ‫صنعت نمايش��گاهي در چند دهه اخير دس��تخوش‬ ‫تح��والت زيادي ش��ده اس��ت‪ ،‬به‌طوري‌ک��ه برگزاري‬ ‫نمايش��گاه و مش��ارکت در آنه��ا به يک��ي از مهم‌ترين‬ ‫ابزارهاي توسعه و گس��ترش فناوري‪ ،‬مبادالت تجاري‪،‬‬ ‫گس��ترش فناوري اطالع��ات و ارتباطات تبديل ش��ده‬ ‫اس��ت و اي��ن مهم ب��راي تمام��ي برگزارکنن��دگان و‬ ‫مشارکت‌کنندگان تثبيت شده و اذعان دارند‪ .‬بررسي‌ها‬ ‫بيانگر اين نکته اس��ت که کشورهايي که باالترين سهم‬ ‫را در تج��ارت و به‌وي��ژه در «ص��ادرات جهاني» دارند‬ ‫در صنعت نمايش��گاهي نيز جاي��گاه باالتري را به خود‬ ‫اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫از طرفي تحقيقات صورت گرفته بيانگر آن اس��ت که‬ ‫برگزاري نمايش��گاه‌ها همه س��اله حداقل ‪ 300‬ميليارد‬ ‫دالر به‌ط��ور مس��تقيم درآم��د عاي��د اقتص��اد جهاني‬ ‫مي‌کند‪ .‬اگرچه آمار درس��تي در مورد درآمد حاصل از‬ ‫برپايي اکسپوها در س��طح بين‌المللي در دست نيست‬ ‫اما کارشناس��ان اقتصادي س��هم اکس��پوها را در توليد‬ ‫ناخالص داخلي دنيا حداقل ‪1‬درصد برآورد کرده‌اند ولي‬ ‫متاس��فانه بايد اذعان کنم که براي برگزاري نمايشگاه‬ ‫در ايران هنوز پس از گذش��ت ساليان متمادي از عمر‬ ‫ف بوده و نمايشگاه‌ها در ايران به‬ ‫نمايش��گاه‌ها دچار ضع ‌‬ ‫«تکرار مکررات» تبديل ش��ده و برنامه جامع و مدوني‬ ‫براي برگزاري آن نداريم‪.‬‬ ‫€ €منظور ش�ما از برنامه جامع نمايشگاهي دقيقا‬ ‫چه چيزي است؟‬ ‫هنوز بسياري از مراکز نمايشگاهي ما تقويم برگزاري‬ ‫نمايش��گاه‌هاي خود را ‪ 6‬ماهه اع�لام مي‌کنند که اين‬ ‫ام��ر در برنامه‌ري��زي مش��ارکت‌کنندگان خصوصا اگر‬ ‫بين‌الملل��ي بخواهيم برگزار کنيم خلل ايجاد مي‌‌کنند‪،‬‬ ‫هنوز مراکز نمايش��گاهي ما ساز خودشان را مي‌زنند و‬ ‫حاضر به تعامل با يکديگر جهت تهيه تقويم نمايشگاهي‬ ‫نيستند يا نمايش��گاه‌هايي که برگزار مي‌شود سنخيت‬ ‫و همخوان��ي ب��ا يکديگر ندارن��د‪ .‬در نمونه‌ه��اي ديگر‬ ‫مش��اهده شده که برخي از نمايشگاه‌هاي ما در ‪ 2‬مرکز‬ ‫نمايش��گاهي با فاصله بسيار کمي حدود ‪ 2‬يا ‪ 3‬ماهه از‬ ‫يکديگر برگزار مي‌شود که اين خود ضعف بزرگي است‬ ‫و سبب مي‌ش��ود تا بسياري از شرکت‌ها فرصت حضور‬ ‫در نمايشگاه ديگر را از دست بدهند‪.‬‬ ‫€ € در ه�ر ص�ورت م�ا رون�د رو ب�ه رش�دي در‬ ‫برگزاري نمايشگاه‌هاي مختلف هرچند محدود و‬ ‫نامحسوس داشتهايم‪ .‬اين فرآینددر چه شرايطي‬ ‫اس�ت؟ آيا مي‌توان به رشد چشمگير آن اميدوار‬ ‫بود؟‬ ‫نمي‌ت��وان اي��ن روند را مطل��وب ارزيابي ک��رد‪ .‬اکثر‬ ‫نمايش��گاه‌هاي ما عن��وان «بين‌الملل��ي» را فقط يدک‬ ‫مي‌کشند‪ .‬در حالي‌که طبق ضوابط اتحاديه بين‌المللي‬ ‫نمايش��گاه‌ها باید حداق��ل ‪10‬درصد ش��رکت‌کننده‌ها‬ ‫خارجي يا حداقل ‪ 5‬درصد بازديدکننده خارجي باشند‬ ‫تا بتوان آنها را بين‌المللي حس��اب کرد‪ .‬در ايران به اين‬ ‫قانون توجه نمي‌ش��ود و تمام نمايش��گاه‌ها با هر ميزان‬ ‫مخاطب يا ش��رکت‌کننده خارج��ي بين‌المللي خوانده‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬ ‫اين خود ضع��ف بزرگي در س��ودآوري براي صنعت‬ ‫نمايشگاهي کشورمان به شمار مي‌رود‪ ،‬چراکه سودآوري‬ ‫برگزاري نمايشگاه‌هاي ما يا هر جاي دنيا مستلزم حضور‬ ‫شرکت‌هاي خارجي است تا از اين طريق ارزآوري ايجاد‬ ‫ش��ود‪.‬اين مهم مي‌طلبد تا برنامه‌ريزان و سياستگذاران‬ ‫براي بهبود وضعيت حضور شرکت‌هاي خارجي و تعامل‬ ‫و ايجاد رقابت بين صنايع داخلي و خارجي برنامه ريزي‬ ‫مناس��بي داشته باش��ند‪ .‬لذا بر اين اساس بايد صراحتا‬ ‫بگوي��م که جايگاه صنعت نمايش��گاهي کش��ورمان در‬ ‫زمينه س��ودآوري خصوصا ارزي بسيار ناچيز است يا به‬ ‫عبارتي همان حکم آب باريکه خودمان را دارد‪.‬‬ ‫متاسفانه مجريان ما هم در زمينه برگزاري نمايشگاه‬ ‫ضعف‌هايي دارند که مي‌بايس��ت ارزيابي و مرتفع شود‪.‬‬ ‫برخي از مجريان نمايش��گاهي به‌دلي��ل ترافيک کاري‬ ‫مجبورند که فقط نمايش��گاه را هر طوري ش��ده برگزار‬ ‫کنند حتي با چند ش��رکت ‪،‬که فقط بگويند نمايشگاه‬ ‫برگزار شد يا ديگر فرصت بازاريابي بين‌المللي را ندارند‪.‬‬ ‫اينها موارد بسيار پيش‌پا افتاده‌اي است که در برخي از‬ ‫موارد فرآیند برگزاري نمايشگاه‌هاي ما را نامطلوب کرده‬ ‫است‪ .‬زماني بود که کشورمان لقب «کشور نمايشگاه‌ها»‬ ‫را گرفته بود ولي متاس��فانه صنعت نمايش��گاهي را به‬ ‫جايي رسانده‌ايم که «نمايشگاه‌زده» شده‌ايم‪ .‬کشورهاي‬ ‫ديگر چند دهه‌اي اس��ت که با سود جستن از برگزاري‬ ‫نمايش��گاه‌هاي بين‌‌الملل��ي و همچنين مش��ارکت در‬ ‫نمايش��گاه‌هاي ديگر کشورها‌‪ ،‬صنعت نمايشگاهي خود‬ ‫را پويا نگه داش��ته‌اند و ساليانه ميلياردها دالر ارزآوري‬ ‫براي کشورشان دارند‪.‬‬ ‫€ €پيشنهاد شما براي رشد هرچه بيشتر ايران در‬ ‫اين زمينه چيس�ت؟ توجه به چه نکاتي مي‌تواند‬ ‫جايگاه مارا در ميان ديگر کشورها تثبيت کند؟‬ ‫صنعت نمايشگاهي يک فعاليت دانش‌محور است‪ ،‬به‬ ‫عبارتي هرکس عالق��ه دارد در اين زمينه فعاليت کند‬ ‫در درجه اول بايد دانش آن را داش��ته باش��د نه اينکه‬ ‫هرکس دلش خواس��ت خيلي راحت برود مجوز بگيرد‬ ‫و نمايش��گاه برگزار کند‪ .‬نمايش��گاه فقط سالن‪ ،‬غرفه و‬ ‫کاال نيس��ت براي بررس��ي اين موضوع بايد عميقا فکر‬ ‫ک��رد و به‌دور از احس��اس يا دنبال مناف��ع مالي بودن‪،‬‬ ‫يک نمايش��گاه را چ��ه ملي چه بين‌الملل��ي طراحي و‬ ‫برنامه‌ريزي کرد‪.‬‬ ‫در برپايي نمايش��گاه‌ها ‪ 7‬عامل اساسي برگزارکننده‪،‬‬ ‫ش��رکت‌کننده‪ ،‬بازديدکننده‪ ،‬ش��رايط‪ ،‬زم��ان‪ ،‬مکان‪،‬‬ ‫کاال يا خدم��ات نقش موثري دارن��د و ضعف هر کدام‬ ‫مي‌تواند روي ديگري تاثير زيادي داش��ته باش��د‪ .‬هنوز‬ ‫پس از گذش��ت س��اليان متمادي از عمر نمايش��گاهي‬ ‫خبرخوان‬ ‫کش��ورمان مراکز نمايشگاهي ما به لحاظ امکانات اوليه‬ ‫فاقد استانداردهاي الزم هستند‪ .‬در بسياري از کشورها‬ ‫ش��ما براي ‪ 2‬سال بعد که قرار است نمايشگاهي برگزار‬ ‫ش��ود مي‌‌توانيد ثبت‌نام و غرفه‌تان را مشخص سازيد يا‬ ‫بلي��ت هواپيمايتان را رزرو کنيد ول��ي آيا در ايران هم‬ ‫اين‌گونه اس��ت؟ مس��لما خير‪ .‬لذا اگر قرار است صنعت‬ ‫نمايش��گاهي کش��ورمان بين س��اير کش��ورها حداقل‬ ‫در منطق��ه رونق داش��ته باش��د بايد روي بس��ياري از‬ ‫زيرساخت‌ها برنامه‌ريزي شود‪.‬‬ ‫€ €پيشنهاد ش�ما در زمينه کسب سود از طريق‬ ‫صنعت نمايشگاهي چيست؟‬ ‫در کش��ورهايي که از لحاظ جلب گردش��گر در دنيا‬ ‫موقعي��ت ممتازي دارند در برخي موارد درآمد ناش��ي‬ ‫از اف��راد خارجي که براي بازديد از نمايش��گاه‌ها به اين‬ ‫کشورها س��فر مي‌کنند‪ ،‬بيش از درآمد ناشي از برپايي‬ ‫نمايشگاه اس��ت‪ .‬کارشناس��ان و صاحب‌نظران ضريب‬ ‫تکاثري درآمدهاي نمايش��گاهي را بيش از ساير ابزارها‬ ‫برآورد مي‌کنند‪ ،‬به‌طوري که درآمدهاي غيرمس��تقيم‬ ‫صنع��ت نمايش��گاهي را ‪ 6‬برابر درآمدهاي مس��تقيم‬ ‫آن مي‌دانن��د‪ .‬بنابراين در اين زمينه الزم اس��ت جهت‬ ‫س��ودآوري الزم در صنعت نمايشگاهي به صنعت‌هاي‬ ‫ديگ��ر ازجمله صنعت توريس��م‪ ،‬حمل‌ونق��ل و‪ ...‬توجه‬ ‫ويژه‌اي داش��ت‪ ،‬از طرفی نيز الزم است صنايع داخلي‬ ‫عزم خود را در جهت باال بردن س��طح کيفيت توليدات‬ ‫خ��ود جزم کنند تا بتوانند در رقابت حرفي براي گفتن‬ ‫و جايي براي عرضه خود داش��ته باش��ند‪ .‬شرکتي که‬ ‫محص��ول خود را با بس��ته‌بندي پايين يا همان فناوري‬ ‫‪ 30‬يا ‪ 40‬س��ال پيش ارائه مي‌کند مسلما در نمايشگاه‬ ‫با مش��کل مواجه خواهد ش��د‪ .‬کاالهاي نمايش��ي بايد‬ ‫مطابق آخرين استانداردهاي فني و براي ارائه در همان‬ ‫نمايشگاه توليد شود‪ .‬اين‌گونه نيست که براي مشارکت‬ ‫در هر نمايش��گاهي يک روز قبل از افتتاح از انبار‪ ،‬کاال‬ ‫جمع‌آوري کنيم و با دس��تپاچگي در نمايشگاه حضور‬ ‫يابيم‪ .‬کشورهاي ديگر‪ ،‬مشارکت در نمايشگاه را به ديد‬ ‫ي��ک فرصت جديد مي‌نگرند و الزم اس��ت حساس��يت‬ ‫خاصي را توليدکنندگان داخلي روي اين موضوع داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫€ €کش�وري مثل ترکيه به عنوان همسايه ايران‬ ‫در چند س�ال اخير به خوبي جاي پاي خود را در‬ ‫صنايع نمايش�گاهي باز کرده‌اند‪ .‬عوامل موفقيت‬ ‫اين کشورها را چه مي‌دانيد؟‬ ‫خب کش��ورهاي متعددي در همسايگي ما هستند که‬ ‫جاي خود را در صنعت نمايش��گاهي باز کرده‌اند و از اين‬ ‫طريق سودآوري خوبي را براي کشورشان رقم زده‌اند که‬ ‫يکي از آنها کش��ور ترکيه اس��ت که صنعت نمايشگاهي‬ ‫آن طي چند سال گذش��ته از روند خوبي برخوردار بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬کش��وري مانند ترکيه که در س��ال‌هاي گذشته‬ ‫توجه چنداني به اهميت و کيفيت نمايش��گاه‌ها نداشت‪،‬‬ ‫در س��ال‌هاي اخير به سبب تبديل ش��دن به يک قطب‬ ‫تجاري مهم در منطقه با ‪ 300‬ميليارد دالر حجم تجارت‬ ‫خارجي برنامه جامعي براي توس��عه صنعت نمايشگاهي‬ ‫خود تدوين کرده اس��ت تا بتواند نمايشگاه‌هاي خود را با‬ ‫اس��تانداردهاي اتحاديه اروپا منطبق سازد‪ .‬افزايش حجم‬ ‫تج��ارت خارجي ترکيه و آزادس��ازي اقتصاد اين کش��ور‬ ‫بسياري از کشورها را به مشارکت در نمايشگاه‌هاي ترکيه‬ ‫عالقه‌مند کرده است‪.‬‬ ‫€ €نق�ش دول�ت در ش�کوفايي و توس�عه صنعت‬ ‫چیست؟‬ ‫اگرچه اهداف دولت‌ها از ش��رکت در يک نمايش��گاه يا‬ ‫برپايي آن مي‌تواند به طور کامل با اهداف شرکت‌کنندگان‬ ‫که به عرضه کاال و خدمات خود اقدام مي‌کنند‪ ،‬متفاوت‬ ‫باش��د؛ اما بايد اذعان کرد که بسترهاي الزم جهت ارتقا‬ ‫و موفقيت نمايش��گاه‌ها‪ ،‬توسط دولت فراهم مي‌شود که‬ ‫به عقيده بس��ياري از کارشناس��ان در اين راستا صنعت‬ ‫نمايش��گاهي کش��ورمان ش��ديدا نيازمن��د توجه جدي‬ ‫مسئوالن و تصميم‌گيران است‪ .‬براساس آخرين گزارشات‬ ‫ارائه ش��ده از س��وي اتحاديه نمايشگاهي جهاني‪ ،‬باوجود‬ ‫بروز بحران ش��ديد اقتص��ادي و تاثير آن ب��ر بنگاه‌هاي‬ ‫اقتصادي و صاحبان صنايع‪ ،‬صنعت نمايشگاهي نه‌تنها با‬ ‫رکود مواجه نش��ده بلکه از رشد قابل قبولي نيز برخوردار‬ ‫ب��وده خود حاکي از آن اس��ت که در ش��رايط بحراني‪،‬‬ ‫نمايش��گاه‌ها يکي از راهکارهاي موثر ب��راي ثبات بازار و‬ ‫جلوگيري از رکود به‌ش��مار مي‌آيد‪ .‬بنابراين توجه به اين‬ ‫صنعت در واقع به نفع خود دولت هم است‪.‬‬ ‫نمايشگاه‌هاي مهم اين هفته؛‬ ‫از بانک و بورس در‌کيش تا گيمزکام در آلمان‬ ‫نمايشگاه بين‌المللي بورس‪ ،‬بانک‪ ،‬بيمه و سرمايه‬ ‫در کيش‬ ‫فارس ‪ -‬نخستين نمايشگاه بين‌المللي بورس‪ ،‬بانک‪،‬‬ ‫بيمه و سرمايه و ششمين نمايشگاه معرفي فرصت‌هاي‬ ‫س��رمايه‌گذاري کش��ور به صورت همزم��ان و از تاريخ‬ ‫‪29‬مهر لغايت ‪ 2‬آبان ماه سال جاري در مرکز نمايشگاه‬ ‫بين‌المللي کيش و در فضايي به مساحت‪ 21‬هزار متر مربع برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫بنا بر اين گزارش در اين نمايش��گاه ارکان بازار سرمايه‪ ،‬بانک‌ها‪ ،‬موسسات‬ ‫تامين مالي‪ ،‬ش��رکت‌هاي فعال در حوزه بازار س��رمايه‪ ،‬ش��رکت‌هاي حاضر‬ ‫در ب��ورس اوراق بهادار‪ ،‬کارگزاري‌ها‪ ،‬نهاد‌هاي س��رمايه‌گذاري‪ ،‬س��تادهاي‬ ‫س��رمايه‌گذاري استان‌ها‪ ،‬مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و نيز مجريان و دست‬ ‫اندرکاران طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري کشور در بخش‌هاي بازار سرمايه‪،‬‬ ‫انرژي‪ ،‬گردشگري‪ ،‬مسکن و عمران و شهرسازي حضور دارند‪.‬‬ ‫همايش بين‌المللي معرفي فرصت‌هاي س��رمايه‌گذاري کش��ور به صورت‬ ‫تخصصي و در حوزه‌هاي بازار سرمايه‪ ،‬انرژي‪ ،‬گردشگري‪ ،‬عمران و شهرسازي‬ ‫و مسکن با هدايت سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران‬ ‫طي روزهاي برگزاري نمايشگاه و در محل مرکز همايش‌هاي بين‌المللي کيش‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫حضور س��رمايه‌گذاران خارجي و داخلي و مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران‬ ‫بازار س��رمايه و سرمايه‌گذاري کشور از برنامه‌هاي در نظرگرفته شده در اين‬ ‫رويداد است‪.‬‬ ‫آغاز به کار نمايشگاه گيمزکام آلمان با حضور‬ ‫بازي سازان ايراني‬ ‫معاونت ارتباطات بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي‬ ‫ بيش از ‪ 20‬عنوان بازي جديد ايراني در س��بک‌هاي‬‫مختلف در نمايش��گاه گيمزکام آلمان معرفي ش��ده‬ ‫و در مع��رض ديد بازديدکنن��دگان اين رويداد معتبر‬ ‫بين‌المللي قرار مي گيرد‪.‬‬ ‫همچنين با توجه به برگزاري کنفرانس علمي و آموزشي بازي‌سازي ‪GDC‬‬ ‫همزمان با اين نمايش��گاه‪ ،‬برنامه‌ريزي فشرده‌اي براي شرکت در کارگاه‌ها و‬ ‫سخنراني‌هاي تخصصي اين رويداد علمي معتبر صنعت گيم جهت بهره‌مندي‬ ‫و انتقال دانش روز ساخت و تجاري‌سازي بازي به فعاالن عرصه گيم کشور به‬ ‫وسيله برگزاري کارگاه‌هاي تخصصي به عمل آمده است‪.‬‬ ‫تعامل با ش��رکت‌هاي حاضر در عرصه بازي‌س��ازي دنيا‪ ،‬رايزني با ناشران‬ ‫خارجي برای توزيع بازي‌هاي ايراني‪ ،‬ارزيابي امکان جذب سرمايه‌گذار و توليد‬ ‫پروژه‌هاي مش��ترک‪ ،‬آگاهي از روند حرکت بازي‌سازي در دنيا در نمايشگاه‬ ‫گيمزکام ‪ 2014‬و کس��ب آخرين اطالعات تخصص��ي روز در فرآيند توليد‬ ‫سبک‌هاي مختلف بازي‌ها از اهداف حضور در اين رويداد بين‌المللي به شمار‬ ‫مي‌رود‪ .‬نمايش��گاه گيمزکام آلمان يکي از بزرگترين رويدادهاي بين‌المللي‬ ‫صنعت گيم دنياست و ساالنه صدها هزار بازديدکننده از سراسر جهان از آن‬ ‫ديدن مي‌کنند‪ .‬اين نمايش��گاه از تاريخ ‪ 13‬تا ‪ 17‬آگوست (‪ 22‬تا ‪ 26‬مرداد)‬ ‫در شهر کلن آلمان برپاست‪.‬‬ ‫معرفي بهترين بازي اکشن ايراني در جشنواره‬ ‫بازي‌هاي رايانه‌اي‬ ‫دبيرخانه دائمي چهارمين جشنواره بازي‌هاي‬ ‫رايانه‌اي تهران ‪ -‬بازي ماجرايي یا اکش��ن به آثاري‬ ‫تلفيق��ي از عناصر ژانر پرتحرک(اکش��ن) و ماجرايي‌‪،‬‬ ‫اطالق مي‌شود‪ .‬از بين عناصر متعدد اين گونه مي‌توان‬ ‫به «داستان ماجراجويانه»‌‪« ،‬کاراکترهاي شخصيت‌پردازي شده»‌‪« ،‬سيستم‬ ‫مبارزه» و «چالش‌هاي موقعيتي» اشاره کرد‪.‬‬ ‫براساس اعالم دبيرخانه جشنواره چهارم بازي‌هاي رايانه‌اي تهران‪ ،‬بهترين‬ ‫اثر در این زمينه يادش��ده و با محورهاي موضوعي اکشن ‪ -‬ماجرايي از ميان‬ ‫آثار متقاضي انتخاب و معرفي خواهد شد‪.‬‬ ‫جشنواره چهارم بازي‌هاي رايانه‌اي تهران در قالب بخش‌هاي اصلي‪ ،‬فرعي و‬ ‫بازي سال برگزار مي‌شود و آشنايي با دستاوردهاي نوين بازی‌سازي در ايران‪،‬‬ ‫تقدير از توانمندي و خالقيت هنرمندان ايراني‪ ،‬نمايش و سنجش نوآوري‌هاي‬ ‫هنرجوي��ان و دانش‌آموخت��گان بازي و س��رگرمي و دع��وت از هنرمندان و‬ ‫متخصصان ديگر عرصه‌ها براي تقويت و پيشرفت بازي‌سازي‪ ،‬رويکردهاي اين‬ ‫جشنواره را تشکيل مي دهد‪.‬‬ ‫فرآين��د داوري نهاي��ي آثار ارائه ش��ده به اين جش��نواره از اول ش��هريور‬ ‫ت��ا ‪ 15‬مهرم��اه س��ال ج��اري انج��ام مي‌ش��ود و برگزي��دگان بخش‌هاي‬ ‫مختل��ف چهارمي��ن جش��نواره بازي‌هاي رايان��ه‌اي تهران مهرم��اه معرفي‬ ‫خواهند شد‪.‬‬
‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بررسی دست‌های پشت‌پرده در بازار سرمایه‬ ‫‪27‬‬ ‫رانت اطالعاتی و سودهای کالن‬ ‫فيروزه عسکري‬ ‫کارشناس سهام‬ ‫کیمیا بامدادیان‪ :‬بورس و شاخص‌هاي اقتصادي به عنوان يکي از مهم‌ترين نمادهاي ارزيابي عملکرد‬ ‫اقتصادي هر کشور‪ ،‬همواره مدنظر تحليل‌گران و رسانه‌هاي مختلف قرار دارد‪ .‬به عقیده برخی افراد‪،‬‬ ‫اطالعاتي که در بورس مبادله مي‌شود عموما به اليه‌هاي پايين نفوذ پيدا نمي‌کند و اين اطالعات در‬ ‫اختيار گردانندگان اصلي قرار دارد اما نکته‌ای که در این میان مطرح می‌شود‪ ،‬غیراخالقی بودن این عمل است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر آمار دقیقی در اختیار نیست که میزان این رانت در ایران چه اندازه است‪.‬‬ ‫‹ ‹اختیارات قانونی‬ ‫در این رابطه حس��ین خزلی‌خ��رازی در گفت‌وگو‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در س��ال‌های اخیر میزان‬ ‫ب��ا‬ ‫اطالعات رس��می‪ ،‬سرعت انتش��ار‪ ،‬کیفیت و مرتبط‬ ‫بودن اطالعات بیشتر از سال‌های گذشته شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ه کمب��ود اطالعات در ‪10‬س��ال گذش��ته‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬اگر بخواهیم مقایس��ه‌ای انجام‬ ‫دهی��م‪ ،‬اکنون س��رعت‪ ،‬کیفیت و حجم بیش��تری‬ ‫از اطالعات ش��رکت‌ها در ب��ازار انتش��ار می‌یابد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگ��ر مصرف‌کنن��دگان حقیق��ی و حقوقی‬ ‫نی��ز دارای اطالعات بیش��تری نس��بت به گذش��ته‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان ک��رد‪ :‬در زمینه رانت اطالعاتی‬ ‫در بازار سرمایه آمار دقیقی در اختیار نداریم که این‬ ‫امر به دلیل نبود مطالعه علمی و دقیق اس��ت‪ .‬برای‬ ‫نمون��ه به هی��چ عنوان نمی‌توان ادع��ا کرد که چند‬ ‫درصد از اطالعات قب��ل از انجام معامالت به بیرون‬ ‫انتشار می‌یابد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به انتشار غیررسمی اطالعات در بازار‬ ‫س��رمایه اظهار ک��رد‪ :‬در برخی مواقع ش��اهدیم که‬ ‫قبل از انتش��ار رس��می اطالعات بااهمیت‪ ،‬اطالعات‬ ‫به صورت غیررس��می منتش��ر می‌ش��ود‪ .‬در چنین‬ ‫مواردی‪ ،‬اطالعات غیررسمی روی قیمت‌ سهام تاثیر‬ ‫می‌گذارد‪.‬‬ ‫خزلی‌خرازی تغییرات قیمتی قبل از انتشار رسمی‬ ‫را یک نشر غیراخالقی و غیرقانونی دانست و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پس از آنکه اطالعات به صورت غیررس��می به‬ ‫بی��رون راه پیدا کرد‪ ،‬قیمت آن س��هام خاص تغییر‬ ‫می‌کند و زمانی‌که اطالعات از طریق منبع رس��می‬ ‫انتشار می‌یابد فضای نااطمینانی بین سرمایه‌گذاران‬ ‫ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫وی به قوانین و مقررات جزایی و کیفری حاکم بر‬ ‫بازارهای پیش��رفته اش��اره کرد و گفت‪ :‬سیستم‌ها و‬ ‫سامانه‌های نظارتی بورس‌های پیشرفته دنیا‪ ،‬قابلیت‬ ‫پیگیری و کش��ف رانت‌های اطالعات��ی را دارند‪ .‬در‬ ‫این موارد اراده دستگاه‌های قضایی کشورها به اندازه‬ ‫کافی قوی است که تخلفات را کشف کرده و سپس‬ ‫با آنها برخورد کند‪.‬‬ ‫خزلی‌خرازی قانون وضع ش��ده در مورد اطالعات‬ ‫نهانی در ایران را بس��یار جدی��د خواند و بیان کرد‪:‬‬ ‫در ایران حدود ‪ 9‬س��ال اس��ت که قان��ون اطالعات‬ ‫نهانی وضع ش��ده و سوء‌اس��تفاده از این اطالعات را‬ ‫جرم دانس��ته است‪ .‬قبل از س��ال ‪ 84‬چنین قانونی‬ ‫نداشتیم‪ .‬بنابراین تجربه اجرای این قانون در کشور‬ ‫بسیار کم است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬دس��تگاه قضایی ایران‬ ‫به مباحث بازار س��رمایه چندان آش��نا نیست اما به‬ ‫تازگی س��امانه‌های نظارتی در بورس ایجاد شده که‬ ‫رانت‌های اطالعاتی را کش��ف کرده و با آنها برخورد‬ ‫کند‪ .‬در ‪9‬سال گذشته‪ ،‬چند پرونده رانت اطالعاتی‬ ‫در سازمان بورس از دادگاه رای قطعی گرفته است‪.‬‬ ‫خزلی‌خ��رازی ب��ه سوء‌اس��تفاده از بازارهای مالی‬ ‫در تم��ام بورس‌ه��ای دنی��ا اش��اره ک��رد و گف��ت‪:‬‬ ‫ای��ن پدی��ده در تم��ام بازاره��ای دنیا وج��ود دارد‬ ‫ام��ا با ش��فافیت اطالعات��ی می‌توان جل��وی آن را‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ‌سازی‬ ‫در این رابطه میالد رش��یدی‪ ،‬نماینده سهامداران‬ ‫حقیق��ی نیز بیان کرد‪ :‬زمانی ک��ه برای کاالیی یک‬ ‫بازار به صورت منس��جم شکل می‌گیرد‪ ،‬اطالعات به‬ ‫يک هفته‌‪،‬يک نگاه‬ ‫مهديه انوش�ه‪ :‬در هفته‌اي که گذشت س��رمايه‌گذاران تاالر حافظ‬ ‫رکود روزانه را تجربه کردند‪ .‬به‌طوري که در ‪ 5‬روز کاري هفت ‌ه گذشته‬ ‫ش��اخص کل ب��ورس حرکت پر س��رعت رو به باال يا رو ب��ه پاييني را‬ ‫تجربه نکرد‪.‬‬ ‫از تاالر حافظ‌‪ ،‬فضاي انتظ��ار برروند معامالت‬ ‫به گ��زارش‬ ‫روزانه بازار حاکم شده است و سرمايه‌ها به اميد روزهايي بهتر در کنار‬ ‫تاالر حافظ پارک شده‌اند‪ .‬سهامداران بورسي در هفته گذشته بازدهي‬ ‫منفي ‪ 34/0‬درصدي را تجربه کردند‪.‬‬ ‫ب��ه اين ترتيب که ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار ب��ا افتي ‪251‬‬ ‫واحدي به ‪ 74‬هزار و ‪ 363‬واحد رسيد‪.‬‬ ‫به نظر مي‌رس��د اين روزها‌‪ ،‬مدار ‪ 74‬هزار واحدي به مذاق ش��اخص‬ ‫بورس خوش آمده و در آنجا جا خوش کرده اما واقعاً ش��اخص بورس‬ ‫ت��ا چه زماني در اين مدار خواهد ماند و چرا اين نماگر دل از ‪ 74‬هزار‬ ‫نمي‌کند‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند بازار فعلي در حال حاضر محلي شده براي تک‬ ‫س��هم‌هايي که يا متولي دلسوزي دارند يا برخي پتانسيل‌هاي موجود‬ ‫در صورت‌هاي مالي آنها باعث ش��ده که نگاه تحليلگران بورس به آنها‬ ‫معطوف ش��ود اما مهم‌ترين نکته اين شرکت‌ها و سرمايه پايين نسبت‬ ‫به ديگر ش��رکت‌هاي با مزيت سرمايه‌گذاري و سهام شناور پايين آنها‬ ‫است که سفته بازي را در اين گونه سهام تسهيل مي‌کند‪.‬‬ ‫روند معامالت اين روزهاي بازار نشان مي‌دهد که شرکت‌هاي بزرگ‬ ‫ت��ا اطالع ثانوي به تعطيالت رفته‌اند‪ ،‬فعال بي ظرفیت و ظرفیت فرقي‬ ‫ندارد‪ .‬هرچقدر هم که بزرگ باشند اين روزها «شير بي يال و کوپال»‬ ‫بازارند‪ .‬در شرايط فعلي حرف آخر را بعضي از اين کوچک‌ها مي‌زنند‪،‬‬ ‫هرچند که به نظر آنها هم آماده گوشه‌نشيني هستند‪.‬‬ ‫در مجموع بازار هفته گذش��ته در حالي کار خود را آغاز کرد که در‬ ‫اولين روز معامالتي ش��اخص ب��ورس افتي ‪ 215‬واحدي را تجربه کرد‬ ‫طور ش��فاف در اختیار همگان قرار می‌گیرد‪ .‬بورس‬ ‫نیز بازار س��هام یک کشور است‪ .‬از این رو اطالعات‬ ‫در این بازار ش��فاف ارائه می‌ش��ود و رانت اطالعاتی‬ ‫بسیار کمی در آن به وجود می‌آید‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬میزان ران��ت اطالعاتی بورس ایران‬ ‫معادل ‪10‬درصد است و می‌توان گفت که این میزان‬ ‫در مقایس��ه با حجم مبادالت صورت گرفته در این‬ ‫بازار بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫رشیدی پیشرفت در بازار سرمایه را نیازمند تحلیل‬ ‫بنیادی افراد دانست و تصریح کرد‪ :‬هر فردی که در‬ ‫بازار س��رمایه تحلیل بنیادی داشته باشد‪ ،‬پیشرفت‬ ‫می‌کن��د و نقش رانت اطالعاتی در این میان چندان‬ ‫قابل توجه نیست‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬نق��ش رانت اطالعاتی در‬ ‫ب��ازار س��رمایه در مواقعی پررنگ می‌ش��ود که بازار‬ ‫امپراتورهاي کوچک در اوج‬ ‫و در روز يکش��نبه رش��د ‪ 0.3‬واحدي ثبت کرد تا اين افزايش در روز‬ ‫دوشنبه ‪ 148‬واحدي شود‪.‬‬ ‫اما روند حرکتي نماگر بازار س��هام در روز سه‌ش��نبه دوباره معکوس‬ ‫شد و دماسنج بورس ‪ 92‬واحد افت کرد و اين کاهش ‪ 92‬واحدي‪ ،‬در‬ ‫روز چهارش��نبه هم تکرار شد تا بازار سرمايه در مجموع با دادوستد ‪2‬‬ ‫ميليارد و ‪ 907‬ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ‪ 778‬ميليارد تومان‬ ‫در ‪ 236‬هزار نوبت‪ ،‬بيس��ت و يکمين هفته معامالتي امسال را با افت‬ ‫‪ 251‬واحدي و ‪ 34/0‬درصدي شاخص بورس به پايان برساند‪.‬‬ ‫در نگاهي به خبرهاي اقتصادي هفته گذشته مي‌بينيم که برگزاري‬ ‫همايش تبيين سياس��ت‌هاي خروج از رکود تورم��ي مهمترين اتفاق‬ ‫هفته س��وم م��رداد ماه بود ک��ه خبرهاي خوبي نيز ب��راي اهالي بازار‬ ‫سرمايه داش��ت‪ .‬تاکيد رييس جمهوری در اين مراسم به رونق تامين‬ ‫سرمایه در شرایط نابسامان فعالیت کند‪.‬‬ ‫رش��یدی به برخورد س��ازنده با افرادی که از رانت‬ ‫اطالعات��ی اس��تفاده می‌کنند اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫بای��د در این زمینه فرهنگ‌س��ازی مناس��بی انجام‬ ‫ش��ود چراک��ه به نظ��ر من‪ ،‬برخ��ورد قانون��ی برای‬ ‫این امر مناس��ب نیس��ت‪ .‬با فرهنگ‌س��ازی مناسب‬ ‫می‌ت��وان ای��ن موض��وع را نهادین��ه کرد که س��ود‬ ‫حاصل از ران��ت اطالعاتی از نظر ش��رعی نیز حرام‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بهترین راهکار برای جلوگیری از رانت اطالعاتی‬ ‫را تعامل مدیران با بازارسرمایه و سهامداران دانست و‬ ‫افزود‪ :‬هرچه میزان تعامل بین مدیران و بازار سرمایه‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬شفافیت در بازار سرمایه بیشتر می‌شود‬ ‫ک��ه این امر به نوبه خود ب��ه کاهش رانت اطالعاتی‬ ‫می‌انجامد‪.‬‬ ‫مالي از طريق بازار س��رمايه و همچنين خبر کاهش نرخ س��پرده‌هاي‬ ‫بانک��ي هماهنگ با نرخ تورم به م��ذاق اهالي تاالر خوش آمد‪ .‬هرچند‬ ‫تاثيري در تصميم‌گيري‌هاي آنها و روند معامالت نداش��ت اما مي‌توان‬ ‫اميدوار بود تا در آينده‌اي نزديک و در جريان اجراي مفاد اين بس��ته‬ ‫سياستي که مهم‌ترين هدفش بازگرداندن رونق به اقتصاد است‪،‬بورس‬ ‫نيز به روزهاي اوج خود بازگردد‪.‬‬ ‫به دنبال هفته پرخبري که گذش��ت‪ ،‬يکي از موضوعات مورد توجه‬ ‫بازار س��رمايه در اين روزها بحث نرخ سود بانکي است که زمزمه‌هاي‬ ‫کاهش آن‪ ،‬معامالت بورس را تحت تاثير قرار داده است‪ .‬بر اين اساس‬ ‫کارشناسان بورس��ي معتقدند با کاهش تورم‪ ،‬انتظار مي‌رود نرخ سود‬ ‫بانکي نيز کاهش پيدا کند که بنابراین افزايش ارائه تسهيالت بانکي به‬ ‫بنگاه‌هاي اقتصادي و رونق آنها را در پي خواهد داش��ت و با اين اتفاق‬ ‫شاهد رونق بازار سرمايه خواهيم بود‪.‬‬ ‫برگزاري نشست سه‌جانبه مسئوالن وزارت نفت‪ ،‬بورس و پااليشگاه‌ها‬ ‫ب��ا هدف رفع برخ��ي ابهامات و شناس��ايي ظرفيت‌هاي جديد صنعت‬ ‫پااليش��ي از ديگر اتفاقات مهم هفته گذشته بود که به دنبال آن مقرر‬ ‫شد قرارداد خريد نفت خام و فروش محصوالت اصلي بين شرکت ملي‬ ‫پااليش و پخش و پااليشگاه‌ها توسط پااليشگاه‌ها امضا شده و شرکت‬ ‫نفت براس��اس برنامه توليدي ابال ‌غ شده‪ ،‬خود را موظف به تامين نفت‬ ‫خام پااليشگاه‌ها بداند‪.‬‬ ‫همچني��ن قرار ش��د در ‪ 1‬ماه آينده تمامی پروژه‌هاي کيفي‌س��ازي‬ ‫فعلي و جديد قابل تعريف از سوي شرکت‌هاي پااليشگاهي به شرکت‬ ‫ملي پااليش و پخش ارس��ال ش��ده و پس از نهايي‌ش��دن آنها جهت‬ ‫اجرايي‌شدن پيگيري شوند‪.‬‬ ‫در مجموع روند معامالت بازار در دومين ماه از فصل گرم سال نشان‬ ‫مي‌دهد که االکلنگ شاخص کل تا حکمفرمايي ثبات در شاخص‌هاي‬ ‫کالن اقتصادي ادامه‌دار خواهد بود‪.‬‬ ‫اطالعات سود و زیان شرکت‌ها‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین سرمایه‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫نگاه روز‬ ‫براي خريد‬ ‫عجله نکنيد!‬ ‫میزان پوشش دوره (ریال)‬ ‫درصد پوشش‬ ‫سال مالی‬ ‫دوره‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫‪3‬ماهه‬ ‫آخرین پیش‌بینی هر سهم‬ ‫(ریال)‬ ‫(‪)20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)50‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪3‬ماهه‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪661‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پشمبافی توس‬ ‫‪168000‬‬ ‫توسعه خدمات دریایی و بندری سینا‬ ‫‪167000‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫پتروشیمی آبادان‬ ‫‪630000‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫‪3‬ماهه‬ ‫پتروشیمی پردیس‬ ‫‪3000000‬‬ ‫‪1393/06/31‬‬ ‫‪6‬ماهه‬ ‫‪1620‬‬ ‫گروه سرمایه‌گذاری مسکن‬ ‫‪3000000‬‬ ‫‪1393/09/30‬‬ ‫‪6‬ماهه‬ ‫‪363‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شیر پاستوریزه پگاه اصفهان‬ ‫‪84000‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫‪3‬ماهه‬ ‫‪776‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ایران مرینوس‬ ‫‪65000‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫‪3‬ماهه‬ ‫‪503‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪22‬‬ ‫به‌نظر مي‌رسد سخنان اميدبخش رياست‌جمهوري‬ ‫مبني بر چش��م‌انداز مثب��ت اقتصاد کش��ور‪ ،‬آمادگي‬ ‫کش��ور براي ورود س��رمايه‌هاي خارجي ب��ه داخل و‬ ‫اش��اره به بورس ب��ه عنوان بهترين فض��ا براي تامين‬ ‫مالي شرکت‌ها در بهبود روند معامالت موثر واقع شده‬ ‫است‪ .‬البته طي روزهاي گذشته اقدامات و تکاپوهايي‬ ‫از سوي ساير مديران و مس��ئوالن را نيز نبايد ناديده‬ ‫گرفت که خود اين موضوع نشانه‌هايي بر خارج شدن‬ ‫ب��ورس از وضعيت بحراني پيش آمده مي‌تواند باش��د‪.‬‬ ‫در رون��د اين روزه��اي بازار‪ ،‬حركت‌ه��اي حمايتي از‬ ‫بس��ته‌هاي حمايتي دولت نيز کاملا مشهود است که‬ ‫نيازمن��د اخبار جديد براي ادامه رش��د نيز مي‌باش��د‬ ‫تا از فش��ار فروش‌ه��ا خودداري و مردم را به س��وي‬ ‫س��رمايه‌گذاري با اعتماد بيشتري ترغيب کند‪ .‬وقتي‬ ‫دولت اقتدارش را در مهار تورم نش��ان دهد و در دوره‬ ‫رکود خودس��اخته از همه زهر چشم بگيرد با کاهش‬ ‫پلکاني نرخ س��ود بانکي ‪ 2‬راه بيشتر پيش‌روي مردم‬ ‫نيست‪ .‬نخست اينکه بسياري از مردم هنوز هم ترجيح‬ ‫مي‌دهند تن به س��ود پايين‌تر بدهند‪ ،‬چون هنوز ضرر‬ ‫دوران رکود پيش چشم‌ش��ان اس��ت که البته با حس‬ ‫ک��ردن کاه��ش تورم به‌تدری��ج به س��ود پايين‌تر نيز‬ ‫ع��ادت مي‌کنند و دوم اينکه س��رانجام مهار نقدينگي‬ ‫اتفاق مي‌افت��د و بانک‌ها هم منابع ارزان‌تري به توليد‬ ‫اختصاص مي‌دهند و خود تقويت‌کننده ش��ديد بخش‬ ‫توليد مي‌ش��وند‪ .‬از س��ويي ديگر تحليلگران بنيادي‬ ‫قيمت‌ه��اي کنون��ي بس��ياري از س��هم‌ها را ارزنده و‬ ‫جذاب براي خريد مي‌دانند و از س��وی ديگر با مثبت‬ ‫ش��دن بازار ع��ده‌اي از تحليلگ��ران معتقدن��د‪ ،‬هنوز‬ ‫معامله‌گران با توجه به اخبار خوب اس��ير جوزدگي و‬ ‫هيجانات هس��تند‪ .‬از اين‌رو توصي��ه دارند در روزهاي‬ ‫مثب��ت به‌ويژه در مقاومت‌ها س��هم خريداري نش��ود‪.‬‬ ‫بيش��تر تحليلگران بازار در اين مدت به شناسايي کف‬ ‫س��هم‌هاي ارزنده برآمدند و در روزهاي منفي اقدام به‬ ‫خريد کردن��د که با توجه به اظه��ارات اميدوارکننده‬ ‫مس��ئوالن به‌ويژه رييس‌جمهور درباره شکستن کاسه‬ ‫تحريم‌ها و بهبود اقتصاد کشور در آينده‪ ،‬هر چند که‬ ‫براي خريد نبايد عجله کرد اما به‌نظر مي‌رس��د دوران‬ ‫رکود در بازار سرمايه نيز رو به اتمام است‪.‬‬ ‫نکته‌ای که حائز اهميت است شامل پرتفوگردان‌هاي‬ ‫حقوقي بازار اس��ت که بايد س��رمايه‌هاي مردمي که‬ ‫اکنون در دست آنهاست و امانتدار سهامداران هستند‬ ‫را به خوبي نگهداري کنند و در بازار سرمايه به صورت‬ ‫مساوي خريدار و فروش��نده باشند تا معامله‌گران نيز‬ ‫ترغيب به سهامداراي شوند و دست سفته‌بازان از بورس‬ ‫کوتاه شود‪ ،‬زيرا اين روزها نقش بازار سرمايه صرفا در‬ ‫خدمت اين گروه خاص است که با يک روز منفي و يک‬ ‫روز مثبت کردن بازار‪ ،‬س��ودهاي کالني را از آن خود‬ ‫مي‌کنند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پنجمین ‪ETF‬‬ ‫در راه ورود به بازار سرمایه‬ ‫مدیرعام��ل فراب��ورس با بی��ان اینکه ‪1‬س��ال از‬ ‫پذیره‌نویس��ی اولین صندوق قابل معامل��ه در بازار‬ ‫ابزارهای نوین مالی می‌گ��ذرد‪ ،‬گفت‪ :‬به کارگزاران‬ ‫دارای مج��وز توصیه می‌ش��ود با توجه به ش��رایط‬ ‫کنونی بازار اقدام به تش��کیل و تجهیز صندوق‌های‬ ‫قاب��ل معامله کنن��د‪ .‬امی��ر هامونی با بی��ان اینکه‬ ‫‪ETF‬ها بازاری برای همه مردم ایران هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫صندوق‌های قابل معامله به واسطه مدیریت حرفه‌ای‬ ‫و آش��نایی با امور معامالت س��هام‪ ،‬پیچیدگی‌های‬ ‫تصمیم گیری برای سرمایه‌گذاری در سهام را برای‬ ‫کس��انی که با این بازار آش��نایی کافی ندارند هموار‬ ‫کرده و برهمین اس��اس صندوق‌های قابل معامله را‬ ‫می‌توان ابزاری برای همه دانس��ت‪ .‬هامونی با اشاره‬ ‫به آغاز پذیره‌نویس��ی پنجمین صندوق قابل معامله‬ ‫در فرابورس و با تاکید بر اینکه ‪ETF‬ها ابزاری موثر‬ ‫و کارآمد برای افزایش نقدشوندگی بازار هستند‪ ،‬به‬ ‫مش��اوران س��رمایه‌گذاری و کارگزاران دارای مجوز‬ ‫توصیه کرد با توجه به ش��رایط کنونی بازار اقدام به‬ ‫تشکیل و تجهیز صندوق‌های قابل معامله کنند‪.‬‬ ‫نقش شفافیت مالیاتی‬ ‫در بازار سرمایه‬ ‫بورس تهران در راس��تای اهداف راهبری شرکتی‪،‬‬ ‫توزی��ع عادالن��ه ث��روت و رعایت مناف��ع عمومی و‬ ‫دولت��ی‪ ،‬پیش��رو در پرداخ��ت مالیات بوده اس��ت‪.‬‬ ‫ناص��ر امی��دواری‪ ،‬دبیرکمیت��ه حسابرس��ی بورس‬ ‫ته��ران پرداخت به موقع مالیات را وس��یله‌ای برای‬ ‫توزی��ع عادالنه ث��روت عنوان ک��رد و گفت‪ :‬بورس‬ ‫اوراق بهادار تهران نیز به‌عنوان ش��رکت پیش��رو در‬ ‫پیشبرد اهداف راهبری شرکتی با پرداخت به موقع‬ ‫و درس��ت مالیات‪ ،‬وظیفه خود را در آبادانی کش��ور‬ ‫و ترویج فرهن��گ پرداخت به موقع مالیات به‌عنوان‬ ‫الگویی برای تمامی ناش��ران با جدیت تمام و انجام‬ ‫پیگیری‌های الزم ایفا کرده است‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫بورس کشاورزي‬ ‫نيازمند فرهنگ‌سازي‬ ‫‪28‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫مروری بر وضعیت رینگ پتروشیمی بورس کاال‬ ‫عرضه داغ‪ ،‬تقاضای سرد‬ ‫سيدوحيد وحيدي‬ ‫مديرعامل کارگزاري صبا‬ ‫کش��اورزي در ايران به صورت خرد انجام مي‌شود و‬ ‫در س��طح کشور پراکنده است‪ .‬با توجه به اينکه هنوز‬ ‫شيوه کشاورزي سنتي در کشور رواج دارد‪ ،‬در نتيجه‬ ‫بس��ياري از معامالت کشاورزي در خارج از بورس کاال‬ ‫صورت مي‌گيرد‪.‬‬ ‫در س��ال‌هاي گذش��ته و پس از راه‌ان��دازي بورس‬ ‫کشاورزي براي شناساندن بورس به کشاورزان جلساتي‬ ‫بين بورس کاال و مديران سازمان‌هاي تعاوني روستايي‬ ‫انجام شد‪ ،‬ولي متاس��فانه اين جلسات ادامه نيافت و‬ ‫فرهنگ‌سازي بورسي به داخل روستاها راه پيدا نکرد‪.‬‬ ‫براي فرهنگ‌س��ازي در زمين��ه ورود محصوالت به‬ ‫اين ب��ازار‪ ،‬بورس کاال بايد با وزارت جهادکش��اورزي‬ ‫هم��کاري الزم را داش��ته باش��د و بخ��ش ترويج اين‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬فرهنگ‌سازي و معرفي بورس به کشاورزان‬ ‫را در دس��تورکار خود قرار دهد‪ .‬در اين راس��تا وزارت‬ ‫جهادکش��اورزي مي‌تواند جلس��اتي را با تعاوني‌هاي‬ ‫روس��تايي و کش��اورزاني که در سطح کالن محصول‬ ‫توليد مي‌کنند‪ ،‬برگزار کرده و همچنين با پيگيري اين‬ ‫جلسه‌ها به رونق بورس کاال کمک کند‪.‬‬ ‫آشنايي کشاورزان با مزيت‌هاي معامله در بورس کاال‬ ‫آن��ان را ترغيب به معامله در اين بازار مي‌کند و وقتي‬ ‫عرضه محصوالت در اين بازار انجام شود‪ ،‬به دنبال آن‬ ‫حتما تقاضا هم به وجود مي‌آيد‪.‬‬ ‫از سوي ديگر محصوالت کشاورزي بسياري به کشور‬ ‫وارد مي‌ش��وند که از جمله آن مي‌توان به ذرت‪ ،‬گندم‬ ‫و کنجاله اشاره کرد‪ .‬اگر اطالع‌رساني مناسبي در اين‬ ‫زمينه صورت گيرد و واردکنندگان از مزيت‌هاي عرضه‬ ‫در اي��ن بازار آگاه ش��وند‪ ،‬مي‌توانند باعث رونق رينگ‬ ‫کشاورزي شوند‪.‬‬ ‫يک��ي از امتيازه��اي حض��ور اي��ن واردکنن��دگان‬ ‫محصوالت کش��اورزي در ب��ورس کاال مي‌تواند انجام‬ ‫معامالت به‌صورت س��لف باش��د زيرا معامالت سلف‬ ‫به‌خوبي در بورس کاال انجام مي‌شود و سازوکارهاي آن‬ ‫کاملا تعريف شده است و اين واردکنندگان به راحتي‬ ‫مي‌توانند به تامين مالي از طري��ق بورس بپردازند‪ .‬با‬ ‫توجه به حجم زياد واردات محصوالت کش��اورزي‪ ،‬با‬ ‫ورود اي��ن محصوالت به ب��ورس کاال‪ ،‬توجه به رينگ‬ ‫کش��اورزي افزاي��ش خواهد ياف��ت و عرضه‌کنندگان‬ ‫داخلي نيز به اين بازار وارد مي‌شوند‪.‬‬ ‫عالوه بر اين عرضه‌کنندگان و خريداران محصوالت‬ ‫کش��اورزي از پرداخت ماليات معاف هس��تند ولي به‬ ‫دليل داش��تن اليه‌هاي مياني‪ ،‬حضور واسطه‌گران در‬ ‫اين بازار‪ ،‬بورس کاال نتوانس��ته به صورت مطلوب کار‬ ‫خود را انجام دهد‪ .‬براي نمونه اگر مالياتي مقطوع براي‬ ‫حوزه بازرگانان کشاورزي هم در نظر گرفته شود( مانند‬ ‫ميزان مالياتي که براي خريد و فروش سهام مي‌پردازند‬ ‫که ‪0/5‬درصد از کل سهام را شامل مي‌شود)‪ ،‬به رونق‬ ‫رينگ کشاورزي کمک مي‌کند‪ .‬اصلي‌ترين نهادي که‬ ‫مي‌تواند به رينگ کشاورزي ياري برساند‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کشاورزي است‪ .‬از سوي ديگر مجلس شوراي اسالمي‬ ‫با تس��هيل قوانين مي‌توان��د راه را براي معامله در اين‬ ‫بازار هموار کند‪ .‬براي نمون��ه قانون افزايش بهره‌وري‬ ‫کش��اورزي در زم��ان دول��ت دهم از س��وي مجلس‬ ‫ش��وراي اسالمي به تصويب رس��يد‪ .‬در دولت يازدهم‬ ‫دستورالعمل اجرايي شدن اين قانون ابالغ شد که در‬ ‫آن‪ ،‬وظايف ارگان‌ها و موسسات مربوطه کاملا مشخص‬ ‫گرديده و بايد اجرايي شود‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫مدیرعامل بورس کاال خبر داد‪:‬‬ ‫آغاز فروش امالک مازاد بانک‌ها‬ ‫مديرعامل بورس کاال‪ ،‬ف��روش اموال مازاد بانک‌ها‪،‬‬ ‫اوراق س��لف موازي استاندارد و توس��عه صادرات را از‬ ‫راهکارهاي ب��ورس کاال براي خروج اقتص��اد از رکود‬ ‫تورمي اعالم کرد و گفت‪ :‬در همين راس��تا قرار است‬ ‫رينگ صادراتي بورس کاال توس��عه ياب��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عموم��ی بورس کاال‪ ،‬حس��ين پناهي��ان درباره‬ ‫راهکاره��اي بورس کاال براي خ��روج از رکود تورمي‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بورس کاال بر اساس بسته خروج از رکود تورمي‬ ‫دول��ت ‪ 3‬راهکار را مدنظر قرار داده اس��ت‪ .‬وي با بيان‬ ‫اينکه قرار است فروش اموال مازاد بانک‌ها از شهريورماه‬ ‫از طريق س��ازوکار بورس کاال اجرايي شود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫البته همکاري بانک‌ها با بورس کاال براي فروش اموال‬ ‫مازاد هنوزآغاز نش��ده اما مکاتباتي در اين خصوص با‬ ‫بانک‌ها انجام شده است‪ .‬به گفته مديرعامل بورس کاال‪،‬‬ ‫در ماده ‪ 8‬اليحه پيشنهادي به مجلس شوراي اسالمي‬ ‫بهره‌گيري از س��ازوکار ب��ورس کاال براي فروش اموال‬ ‫م��ازاد بانک‌ها مورد تاکيد قرار گرفته اس��ت‪ .‬پناهيان‬ ‫درباره دومين راهکار ب��ورس کاال براي خروج از رکود‬ ‫تورمي تصريح کرد‪ :‬همچنين قرار اس��ت اوراق سلف‬ ‫موازي اس��تاندارد که هم اکنون براي سنگ آهن گل‬ ‫گهر راه‌اندازي شده است براي ساير کاالها نيز منتشر‬ ‫ش��ود و به اين ترتيب قرار است اين اوراق توسعه يابد‪.‬‬ ‫مدي��ر عامل ب��ورس کاال اظهارداش��ت‪ :‬از آنجايي که‬ ‫توسعه صادرات کاالهاي اصلي يکي از موارد مورد نظر‬ ‫اعالم شده بورس کاال نيز در همين راستا توسعه رينگ‬ ‫صادراتي را در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫س�مانه گالب‪ -‬ب�ورس کاال‪ :‬از ابت��دای‬ ‫بهمن‌ماه س��ال ‪ 92‬تا امروز چند اتف��اق مهم وضعیت‬ ‫پتروشیمی‌های خصوصی کشور را دچار تغییر کرد که‬ ‫در نتیجه آن عرضه و تقاضا در رینگ پتروشیمی بورس‬ ‫کاال نی��ز با فراز و فرودهایی روبه‌رو بود‪ .‬اتفاق نخس��ت‬ ‫مربوط به افزایش نرخ گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها بود‪.‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در بهمن ماه سال گذشته و‬ ‫در جریان تصویب قانون بودجه سال‪ ۹۳‬کشور‪ ،‬باوجود‬ ‫مخالفت‌های ش��دید قیمت حداقل ‪ ۱۳‬س��نتی را برای‬ ‫خوراک گاز پتروش��یمی‌های کش��ور تصویب کرد‪ .‬این‬ ‫مصوبه البته م��ورد انتقاد وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت اما در مقابل‪،‬‬ ‫وزارت نفت از آن اس��تقبال ک��رد‪ .‬منتقدان این مصوبه‬ ‫اس��تدالل می‌کردند ک��ه با این افزای��ش هزینه‪ ،‬تولید‬ ‫پتروش��یمی‌ها کاه��ش می‌یاب��د و عرضه ای��ن کاال در‬ ‫بورس محدود خواهد شد که در نتیجه آن قیمت‌ها نیز‬ ‫ب��اال می‌رود‪ .‬به دنبال این کش��مکش‌ها اوایل فروردین‬ ‫‪ ،۹۳‬هی��ات دول��ت در مصوب��ه‌ای‪ ،‬ن��رخ گاز مصرف��ی‬ ‫به‌عن��وان خوراک یا س��وخت پتروش��یمی‌ها از ابتدای‬ ‫س��ال‪ ۹۳‬را ‪ 2650‬ریال (معادل ‪ ۱۰‬سنت) به ازای هر‬ ‫مت��ر مکعب تعیین کرد‪ .‬این اق��دام دولت با اعتراض و‬ ‫انتقاد برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس روبه‌رو‬ ‫شد‪ .‬در این راستا اواخر خردادماه‪ ،‬علی الریجانی‪ ،‬رییس‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی در نامه‌ای به رییس‌جمهوری‪،‬‬ ‫غیرقانونی بودن این مصوبه را رس��ما اعالم کرد و دولت‬ ‫را به رعایت قیمت ‪ ۱۳‬سنتی خوراک گاز پتروشیمی‌ها‬ ‫مکلف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ عرضه‌های قطره‌چکانی در بورس‬ ‫اتفاق دوم مربوط به خبری بود که در ‪ 13‬اردیبهش ‌‬ ‫ت‬ ‫ماه توس��ط خبرگزاری فارس در س��طح وسیعی انتشار‬ ‫یافت‪ .‬بر این اس��اس اعالم ش��د وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت دستور به خروج برخی از محصوالت پتروشیمی‬ ‫از بورس کاال داده است‪ .‬این ایده به‌دنبال ثبت سفارش‬ ‫ش��رکت‌های صوری در س��ایت بهین‌یاب شکل گرفت‬ ‫به‌طوری‌که برخی فعاالن بازار حضور واس��طه در بورس‬ ‫کاال را پررنگ‌ت��ر از هر زمان دیگ��ر می‌دیدند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این عنوان ش��د که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعتقاد‬ ‫دارد ک��ه نبای��د هیچ‌گون��ه اجباری برای ش��رکت‌های‬ ‫پتروش��یمی مبنی بر عرضه محصوالت خود در بورس‬ ‫کاال وجود داش��ته باشد‪ .‬این خبر البته تنها ‪ 24‬ساعت‬ ‫بعد توسط وزیر تکذیب ش��د اما پس از آن بورس کاال‬ ‫ش��اهد کاهش عرضه محصوالت پتروش��یمی بود‪ .‬این‬ ‫کاه��ش عرضه به حدی بود ک��ه از آن با عنوان عرضه‬ ‫قط��ره چکانی در بورس نام برده می‌ش��د‪ .‬در این میان‬ ‫فع��االن اقتصادی انتقادهای بس��یاری ب��ه این کاهش‬ ‫عرضه در بورس داشتند‪ .‬تولیدکنندگان اعالم می‌کردند‬ ‫از این پ��س واحدهای تولیدی و صنایع پایین‌دس��تی‬ ‫نمی‌توانن��د م��واد مورد نیاز خ��ود را از ب��ورس تامین‬ ‫کنن��د و به ناچار راه��ی بازار آزاد و خری��د این مواد با‬ ‫نرخ‌های چند برابری می‌ش��وند‪ .‬ای��ن در حالی بود که‬ ‫شواهد نش��ان می‌داد این کاهش عرضه به‌دلیل کاهش‬ ‫تولید مجتمع‌های پتروشیمی نبود زیرا محصوالتی که‬ ‫واحدهای تولیدی نمی‌توانس��تند از ب��ورس خریداری‬ ‫کنند‪ ،‬به‌طور کامل در بازار وجود داشت و نشان می‌داد‬ ‫عرضه در خارج از بورس انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ تنور پتروشیمی‌ها گرم می‌شود‬ ‫این دو اتفاق اگرچه بر سطح فعالیت پتروشیمی‌های‬ ‫کش��ور تاثی��ر فراوانی داش��ت ام��ا پایان ماج��را نبود‪.‬‬ ‫نخس��تین ماه تابس��تان اتفاق‌های خوب��ی را برای این‬ ‫واحدهای صنعتی به‌دنبال داش��ت و گرمای تابس��تان‬ ‫تنور پتروشیمی‌ها را نیز به‌خوبی گرم کرد‪ .‬اوایل تیرماه‬ ‫جزئیات مصوب��ه دولت درباره خوراک پتروش��یمی در‬ ‫پایگاه اطالع‌رس��انی دولت منتشر ش��د‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫دول��ت ن��رخ گاز ب��رای مص��ارف خ��وراک واحدهای‬ ‫پتروش��یمی‌ها را ‪ ۳۴۴۵‬ریال (معادل ‪ ۱۳‬سنت) و نرخ‬ ‫گاز برای دیگر مصارف واحدهای پتروش��یمی را ‪۱۳۲۰‬‬ ‫ریال (معادل ‪ ۵‬س��نت) تعیین ک��رد‪ .‬در عین حال این‬ ‫نرخ‌ه��ای جدید برای واحدهای پتروش��یمی از ابتدای‬ ‫سال‪ ۹۳‬محاسبه می‌شد‪ .‬بنابراین باالخره قیمت‌گذاری‬ ‫خوراک گاز پتروشیمی‌ها براساس قانون بودجه ‪ ۹۳‬وارد‬ ‫مرحله اجرایی ش��د‪ .‬این کاهش قیم��ت امتیاز بزرگی‬ ‫برای پتروشیمی‌های کشور بود‪ ،‬و انتظار می‌رفت با این‬ ‫کاه��ش هزینه‪ ،‬عرضه‌ها در بورس کاال افزایش یابد‪ ،‬اما‬ ‫ای��ن اتفاق نیفتاد و البته امتیازها نیز به همین جا ختم‬ ‫نش��د‪ .‬براس��اس ابالغیه‌ای که در روز ‪ 12‬تیرماه اعالم‬ ‫شد‪ ،‬مبنای محاسبه قیمت پایه محصوالت پتروشیمی‬ ‫در ب��ورس کاال نی��ز از ارز مبادله‌ای ب��ه ارز آزاد تغییر‬ ‫یاف��ت‪ .‬این مصوبه در عمل به معنی متوس��ط افزایش‬ ‫‪20‬درص��دی محصوالت پتروش��یمی در بورس بود‪ .‬در‬ ‫عی��ن حال تصویب ش��د در صورتی‌ک��ه تقاضایی برای‬ ‫محصوالت پتروش��یمی در داخل کش��ور وجود نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬واحدهای پتروشیمی اجازه صادرات محصوالت‬ ‫خ��ود را خواهند داش��ت‪ .‬این دو تصمی��م در کنار هم‬ ‫از ی��ک طرف هزینه این واحده��ا را کاهش می‌داد و از‬ ‫طرف دیگر درآمد آنها را با افزایش قابل توجهی روبه‌رو‬ ‫می‌کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹از بازار آزاد ارزان‌تر بخرید‬ ‫این دس��تور موافق��ان و مخالفان متعددی‬ ‫داش��ت که هرکدام نیز اس��تدالل‌‌هایی در‬ ‫این زمینه داش��تند‪ .‬در این میان حسین‬ ‫پناهی��ان‪ ،‬مدیر‌عامل ب��ورس کاال معتقد اس��ت که با‬ ‫اصالح فرمول قیمتی توس��ط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ش��اهد عرضه‌های بیش��تر نس��بت به گذشته‬ ‫بودیم ام��ا کماکان این موضوع ک��ه عرضه و تقاضای‬ ‫متعادلی انجام شود‪ ،‬مورد پیگیری است‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫با اجرای این مصوبه محصوالت پلیمری امکان نوسان‬ ‫‪10‬درصد قیمت روی برخی از محصوالت را داش��تند‬ ‫اما با موزون ش��دن عرضه و تقاضا در تاالر این نوسان‬ ‫به ‪1/3‬درصد رس��ید که مش��خص می‌کن��د قیمت به‬ ‫تعادل رس��یده است با این وجود افزایش بیشتر عرضه‬ ‫دنبال می‌ش��ود‪ .‬پناهیان در این رابط��ه با بیان اینکه‬ ‫افزایش نرخ باعث شد تقاضاهایی که با هدف مستقیم‬ ‫تولی��د نب��وده‪ ،‬از تاالر بورس کاال حذف ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫البته می��زان این تقاضا زیاد نبود‪ .‬ای��ن اظهار نظر در‬ ‫حالی اس��ت ک��ه مخالفان این مصوب��ه وضعیت فعلی‬ ‫رین��گ پتروش��یمی ب��ورس کاال را مناس��ب ارزیابی‬ ‫نمی‌کنن��د‪ .‬در این میان احس��ان حیدری‪ ،‬بازارگردان‬ ‫حوزه پتروش��یمی در گفت‌وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬با اعمال این مصوبه و افزایش قیمت‌ها در‬ ‫ب��ورس کاال‪ ،‬در ح��ال حاض��ر قیم��ت محص��والت‬ ‫پتروشیمی در بازار آزاد کمتر از بورس شد‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در نتیجه این امر تقاض��ا در بورس کاال کاهش‬ ‫یافت��ه اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬پی��ش از اعم��ال این مصوبه‬ ‫متوس��ط تفاوت قیمت ب��ازارآزاد و ب��ورس به حدود‬ ‫‪200‬تومان می‌رس��ید که در ح��ال حاضر این افزایش‬ ‫قیمت بیش از این میزان است‪.‬‬ ‫دولت می‌تواند شرایطی‬ ‫فراهم کند که واحدهای‬ ‫پتروشیمی محصوالت‬ ‫خود را به صورت ‪ 4‬تا‬ ‫‪ 5‬ماهه بدون بهره به‬ ‫بنگاه‌های تولیدی دهند که‬ ‫این موضوع کمک بزرگی‬ ‫به تولید کشور است‪ .‬در‬ ‫این حالت پیش‌بینی ما این‬ ‫بود که تولید می‌تواند تا‬ ‫‪8‬میلیون تن افزایش یابد که‬ ‫در این صورت مزیت‌های‬ ‫صادراتی نیز برای تولید‬ ‫به وجود می‌آید‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت‌هایی که سوختند‬ ‫رییس اتحادیه صنعت پالس��تیک نیز در‬ ‫ضم��ن تایید باالتر‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫بودن قیم��ت محصوالت پتروش��یمی در‬ ‫بورس کاال نس��بت به ب��ازار آزاد‪ ،‬درهفته‌های نخس��ت‬ ‫اجرای قانون گفت‪ :‬کاهش تقاضا در بورس کاال به معنی‬ ‫کاه��ش تولید در صنایع پایین‌دس��تی اس��ت‪ .‬نصراهلل‬ ‫رضازاده تصریح کرد‪ :‬س��ال گذشته ‪4‬میلیون تن از نیاز‬ ‫مصرفی محصوالت پالس��تیکی کشور‪ ،‬از تولیدات داخل‬ ‫تامین ش��د اما با این روند پیش‌بینی می‌شود این میزان‬ ‫به ‪ 1/5‬میلیون تن برسد و ‪2/5‬میلیون تن واردات داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬پی��ش از این و با یک مدیریت‬ ‫صحی��ح واحدهای تولی��دی متعددی در ح��وزه صنایع‬ ‫پالستیکی در کشور ایجاد شد و از این لحاظ برای کشور‬ ‫یک مزی��ت به‌وجود آمد‪ .‬ما می‌توانس��تیم این مزیت را‬ ‫تس��ری دهیم و از این مزیت استفاده کنیم تا واحدهای‬ ‫تولیدی کشور بتوانند هم با کاالهای وارداتی رقابت کنند‬ ‫و هم قدرت صادرات داش��ته باشند‪ .‬این فعال اقتصادی‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬با این افزایش قیمت دسترس��ی به این دو‬ ‫هدف با مانع روبه‌رو ش��ده است و اساس��ا از این به بعد‬ ‫واردکننده محصوالت ساخته شده خارجی خواهیم بود‪.‬‬ ‫این موضوع در سطح کالن به معنی کاهش ارزش‌افزوده‬ ‫و کاهش اش��تغال در کشور اس��ت‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫س��وال که آیا در ش��رایط فعلی اس��تفاده از محصوالت‬ ‫پتروشیمی وارداتی صرفه اقتصادی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر حقوق و عوارض مربوط به این مواد اولیه ‪4‬درصد‬ ‫اس��ت اما فاصله زمانی بین واریز پول تا تحویل محصول‬ ‫گاه به ‪ 3‬ماه می‌رس��د که با توجه به نرخ‌های س��ود پول‬ ‫‪ 37‬تا ‪38‬درصدی در بازار‪ ،‬این موضوع زیان باالیی را به‬ ‫تولیدکننده اعمال می‌کن��د‪ .‬رضازاده ضمن مخالفت با‬ ‫گروهی که حضور دالالن در بازار را عامل اصلی تصویب‬ ‫این قانون می‌دانند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬س��هم اصلی کاالهایی که‬ ‫در ب��ازار آزاد ب��ه فروش می‌رس��د‪ ،‬به طور مس��تقیم از‬ ‫واحده��ای پتروش��یمی به ب��ازار می‌آی��د و در این بین‬ ‫نمی‌توان اش��کالی را به بورس کاال وارد دانست‪ .‬رییس‬ ‫اتحادیه تعاونی‌های صنعت پالس��تیک در راس��تای رفع‬ ‫مشکالت واحدهای تولیدی پیشنهاد کرد‪ :‬دولت می‌تواند‬ ‫ش��رایطی را فراه��م کن��د ک��ه واحدهای پتروش��یمی‬ ‫محص��والت خود را به صورت ‪ 4‬تا ‪ 5‬ماهه بدون بهره به‬ ‫بنگاه‌های تولیدی دهند که این موضوع کمک بزرگی به‬ ‫تولید کشور است‪ .‬در این حالت پیش‌بینی ما این بود که‬ ‫تولی��د می‌تواند تا ‪8‬میلیون ت��ن افزایش یابد که در این‬ ‫ص��ورت مزیت‌ه��ای صادراتی نیز برای تولی��د به وجود‬ ‫می‌آید‪ .‬با این توضیحات به نظر می‌رس��د افزایش قیمت‬ ‫محصوالت پتروشیمی در ش��رایطی که دیگر نهاده‌های‬ ‫تولید نیز با افزایش قیمت روبه‌رو هس��تند‪ ،‬شوک منفی‬ ‫به بخش تولید کش��ور خواهد بود و می‌تواند باعث تداوم‬ ‫شرایط رکودی در این بخش شود‪.‬‬ ‫یک هفته ‪‌،‬یک نگاه‬ ‫سنگ‌آهن روي ميز ماند‬ ‫در هفت��ه منتهي به ‪ 23‬مرداد ماه‪ ،‬ح��دود ‪ 495‬هزار تن انواع کاال به‬ ‫ارزش نزدي��ک به ‪ 9380‬ميليارد ريال در بورس کاالي ايران دادوس��تد‬ ‫ش��دکه نس��بت به هفته قب��ل از آن به لحاظ حج��م و ارزش به ترتيب‬ ‫‪11‬درصد و ‪2‬درصد کاهش داشت‪.‬‬ ‫بيش��ترين کاهش هفته گذش��ته معام�لات به دليل معامله نش��دن‬ ‫س��نگ‌آهن صادراتي ميش��دوان بود که ب��ا وجود عرض��ه ‪50‬هزارتني‪،‬‬ ‫تقاضاي��ي ب��راي آن وجود نداش��ت و مورد معامله ق��رار نگرفت‪ .‬اين در‬ ‫حال��ي بود که در هفت��ه قبل از آن محموله ‪100‬هزار تني س��نگ آهن‬ ‫گل‌گهر در قيمت پايه فروش رفته بود‪ .‬در مقابل معامالت قير در هفته‬ ‫گذش��ته نسبت به هفته منتهي به ‪ 16‬مرداد افزايش داشت و از ‪66‬هزار‬ ‫تن به ‪136‬هزار تن رس��يد‪ .‬اما س��اير معامالت تاالر فرآورده‌هاي نفتي و‬ ‫پتروشيمي کاهش داشتند‪.‬‬ ‫در هفته مذکور در تاالر داخلي و صادراتي محصوالت صنعتي و معدني‬ ‫بيش از ‪ 206‬هزار تن انواع کاال با ارزشي نزديک به ‪ 3976‬ميليارد ريال‬ ‫داد و س��تد ش��د‪ .‬در اين تاالر حدود ‪ 200‬هزار تن انواع مقاطع فوالدي‪،‬‬ ‫‪ 3950‬تن انواع مس‪ ،‬يک‌هزار تن آلومينيوم‪ 160 ،‬تن کنسانتره موليبدن‬ ‫و ‪ 1400‬تن کک توس��ط مشتريان خريداري شد‪ .‬همچنين در ‪ 2‬بخش‬ ‫داخلي و صادراتي تاالر فرآورده‌هاي نفتي و پتروش��يمي در حالي جمعا‬ ‫ح��دود ‪ 289‬هزار ت��ن انواع کاال به ارزش بي��ش از ‪ 5405‬ميليارد ريال‬ ‫به فروش رس��يد ک��ه به لحاظ حجم و ارزش به ترتيب رش��د ‪ 28‬و ‪14‬‬ ‫درصدي را نش��ان مي دهد‪ .‬در اين تاالر نزدي��ک به ‪ 136‬هزار تن انواع‬ ‫قي��ر‪ ،‬حدود ‪ 48‬هزار تن م��واد پليمري‪ ،‬حدود ‪ 60‬هزار تن وکيوم باتوم‪،‬‬ ‫‪ 19‬هزار تن انواع لوب کات‪ ،‬حدود ‪ 14‬هزار تن مواد ش��يميايي‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 11‬هزار تن گوگرد‪ 90،‬تن انواع گاز و خوراک و ‪ 480‬تن عايق رطوبتي‬ ‫توسط مشتريان خريداري شد‪.‬‬ ‫در مقابل تاالر کشاورزي هفته گذشته روزهاي بسيار بي‌رونقي را سپري‬ ‫کرد‪ .‬اگرچه اين رينگ از ابتداي سال رونق چشمگيري نداشت اما رکود‬ ‫آن در تابستان بسيار چشمگيرتر بود به‌طوريکه در اين تاالر و در ‪ 5‬روز‬ ‫کاری هفته قبل خرماي کباب هر روز عرضه ش��د که براي آن خريداري‬ ‫وجود نداش��ت‪ .‬تنها معامله انجام ش��ده در اين ت��االر مربوط به‪ 75‬تن‬ ‫جو بود‪.‬‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫ورق گرم ‪B‬‬ ‫‪16,707‬‬ ‫‪33,280‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫لوب کات سبک‬ ‫‪17,195‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تهران‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,241‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تهران‬ ‫پلی اتیلن سنگین تزریقی ‪j2200‬‬ ‫‪44,435‬‬ ‫‪3014‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ح)‬ ‫شمش بلوم (‪sp5)150*150‬‬ ‫‪15,555‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫پلی پروپیلن نساجی‬ ‫‪44,974‬‬ ‫‪2828‬‬ ‫شرکت پتروشیمی مارون‬ ‫ورق سرد ‪B‬‬ ‫‪20,200‬‬ ‫‪14,840‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪3,868‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(تامین سرمایه نوین)‬ ‫ورق گرم ‪C‬‬ ‫‪17,077‬‬ ‫‪14,590‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,688‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫شمش بلوم (‪sp5)150*150‬‬ ‫‪15,553‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫پلی اتیلن سنگین اکستروژن ‪EX3‬‬ ‫‪50,631‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫پتروشیمی امیر کبیر‬ ‫تختال ‪C‬‬ ‫‪15,020‬‬ ‫‪10,400‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫الکیل بنزن خطی‬ ‫‪54,609‬‬ ‫‪2,040‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,157‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫پلی اتیلن سنگین فیلم ‪f7000‬‬ ‫‪46,327‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(اقتصاد نوین)‬ ‫لوب کات سنگین‬ ‫‪16,757‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تهران‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,688‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,157‬‬ ‫‪7,560‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت شیراز‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪3,868‬‬ ‫‪1,848‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫اتواع پلی پروپیلن نساجی‬ ‫‪44,974‬‬ ‫‪5962‬‬ ‫شرکت پتروشیمی مارون‬ ‫پلی اتیلن سبک خطی ‪AA0209‬‬ ‫‪49,272‬‬ ‫‪1,840‬‬ ‫پتروشیمی امیر کبیر‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,261‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫ورق گالوانیزه ‪G‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫‪1,810‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,135‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫گوگرد کلوخه‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫لوب کات سنگین‬ ‫‪16,428‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫پلی وینیل کلراید‬ ‫‪33,509‬‬ ‫‪1,460‬‬ ‫شرکت پتروشیمی آبادان‬ ‫پلی استایرن معمولی ‪1540‬‬ ‫‪52,695‬‬ ‫‪4040‬‬ ‫پتروشیمی تبریز‬ ‫پلی وینیل کلراید ‪S65‬‬ ‫‪30,749‬‬ ‫‪1,210‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬
‫آمار بورس‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نام‬ ‫تعداد‬ ‫حجم‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اسفندماه‪90‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪174‬‬ ‫فرآوريموادمعدنيایران‬ ‫‪47‬‬ ‫‪324,388‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪376‬‬ ‫‪3.264M‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪379‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪47‬‬ ‫‪177,688‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪493‬‬ ‫ح سرمایه گذاري اعتالء البرز‬ ‫‪93‬‬ ‫‪108,519‬‬ ‫خوراك دام پارس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6,150‬‬ ‫سرمایهگذاري سپه‬ ‫‪158‬‬ ‫‪1.986M‬‬ ‫زامیاد‬ ‫‪222‬‬ ‫‪2.3M‬‬ ‫ح‪ .‬افرانت‬ ‫‪125‬‬ ‫‪227,550‬‬ ‫سرمایهگذاریتوسعهصنعتيایران‬ ‫‪184‬‬ ‫‪1.183M‬‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫‪168‬‬ ‫‪1.357M‬‬ ‫تكنوتار‬ ‫‪90‬‬ ‫‪648,692‬‬ ‫کنترلخوردگيتكینکو‬ ‫‪104‬‬ ‫‪195,422‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1.084M‬‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمي‬ ‫‪125‬‬ ‫‪158,186‬‬ ‫سیمان داراب‬ ‫‪31‬‬ ‫‪70,726‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪18‬‬ ‫‪9,150‬‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫‪12‬‬ ‫‪17,837‬‬ ‫سازه پویش‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17,290‬‬ ‫باما‬ ‫‪67‬‬ ‫‪86,958‬‬ ‫کشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫‪34‬‬ ‫‪6,512‬‬ ‫پارس الكتریك‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪2,453‬‬ ‫شرکت صنایع غذایي مینو شرق‬ ‫‪276‬‬ ‫‪482,529‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪553‬‬ ‫‪3.871M‬‬ ‫ارزش‬ ‫‪M 162.375‬‬ ‫‪B 1.999‬‬ ‫‪B 6.855‬‬ ‫‪M 354.652‬‬ ‫‪M 284.936‬‬ ‫‪M 464.23‬‬ ‫‪M 172.576‬‬ ‫‪M 39.791‬‬ ‫‪B 4.568‬‬ ‫‪B 2.804‬‬ ‫‪B 1.187‬‬ ‫‪B 2.061‬‬ ‫‪B 2.775‬‬ ‫‪B 1.121‬‬ ‫‪B 1.961‬‬ ‫‪B 1.871‬‬ ‫‪M 975.543‬‬ ‫‪M 174.269‬‬ ‫‪B 9.15‬‬ ‫‪M 126.14‬‬ ‫‪M 354.444‬‬ ‫‪M 893.388‬‬ ‫‪M 185.906‬‬ ‫‪M 16.795‬‬ ‫‪B 2.313‬‬ ‫‪B 2.771‬‬ ‫‪B 7.647‬‬ ‫‪M 3.16‬‬ ‫تولیديمهرام‬ ‫‪2‬‬ ‫‪436‬‬ ‫ح ‪ .‬پتروشیميفارابي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪16,140‬‬ ‫‪M 161.508‬‬ ‫سرمایهگذاريملت‬ ‫‪247‬‬ ‫‪2.779M‬‬ ‫سیمان شمال‬ ‫‪26‬‬ ‫‪141,859‬‬ ‫‪M 421.623‬‬ ‫داروپخش (هلدینگ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,435‬‬ ‫سرمایهگذاري رنا(هلدینگ‬ ‫‪384‬‬ ‫‪4.038M‬‬ ‫سرمایه گذاري خوارزمي‬ ‫‪987‬‬ ‫‪7.775M‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪45‬‬ ‫‪143,959‬‬ ‫آهنگري تراکتورسازي ایران‬ ‫‪49‬‬ ‫‪433,210‬‬ ‫پتروشیمي شازند‬ ‫‪119‬‬ ‫‪169,875‬‬ ‫مهندسي صنعتي روان فن آور‬ ‫‪301‬‬ ‫‪360,556‬‬ ‫مهندسي ساختمان تاسیسات راه آهن‬ ‫‪218‬‬ ‫‪240,453‬‬ ‫داروسازيزهراوي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪32,410‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪58‬‬ ‫‪348,739‬‬ ‫گروهصنعتيسپاهان‬ ‫‪27‬‬ ‫‪18,345‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه‪91‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪400‬‬ ‫ح سایر اشخاص بورس انرژي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪89,039‬‬ ‫سهامي ذوب آهن اصفهان‬ ‫‪166‬‬ ‫‪750,986‬‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫‪23‬‬ ‫‪4.499M‬‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫‪658‬‬ ‫‪8.575M‬‬ ‫کاشي پارس‬ ‫‪49‬‬ ‫‪148,863‬‬ ‫صنایع الستیكي سهند‬ ‫‪192‬‬ ‫‪515,899‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪75‬‬ ‫نامدارو‬ ‫سبحان‬ ‫‪B 1.958‬‬ ‫‪M 22.279‬‬ ‫‪B 4.711‬‬ ‫‪B 11.769‬‬ ‫‪M 233.137‬‬ ‫‪M 816.704‬‬ ‫‪B 1.321‬‬ ‫‪B 2.539‬‬ ‫‪B 2.362‬‬ ‫‪B 1.523‬‬ ‫‪B 1.221‬‬ ‫‪M 93.225‬‬ ‫‪M 374.837‬‬ ‫‪M 549.543‬‬ ‫‪B 2.252‬‬ ‫‪B 10.416‬‬ ‫‪B 15.388‬‬ ‫‪B 1.307‬‬ ‫‪B 4.335‬‬ ‫شهد ایران‬ ‫ماشین سازي اراك‬ ‫‪18‬‬ ‫‪56,935‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫‪1,749‬‬ ‫‪11.09M‬‬ ‫‪B 27.607‬‬ ‫لیزینگایران‬ ‫‪103‬‬ ‫‪557,465‬‬ ‫شهرداري شیراز‬ ‫‪10‬‬ ‫‪629‬‬ ‫موتوژن‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪16‬‬ ‫‪79,746‬‬ ‫نفت بهران‬ ‫‪298‬‬ ‫‪524,473‬‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1.118M‬‬ ‫‪6,151‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪6,151‬‬ ‫‪6,253‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪2,436‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪598‬‬ ‫‪4.17‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,330‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪7,048‬‬ ‫‪7,330‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪19.29‬‬ ‫‪20,500‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪20,498‬‬ ‫‪20,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,400‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪10,231‬‬ ‫‪10,500‬‬ ‫‪1549‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪28,300‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪28,096‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪5287‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪3,359‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪3,359‬‬ ‫‪3,359‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪5.18‬‬ ‫‪923,200‬‬ ‫‪3.12‬‬ ‫‪923,109‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,640‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪5,550‬‬ ‫‪5,802‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪8.65‬‬ ‫‪1,880‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪1,880‬‬ ‫‪2,019‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,248‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪7,248‬‬ ‫‪7,248‬‬ ‫‪863‬‬ ‫‪8.08‬‬ ‫‪9,910‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪9,860‬‬ ‫‪10,150‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,481‬‬ ‫‪702‬‬ ‫‪-3.31‬‬ ‫‪699‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪17.63‬‬ ‫‪3,030‬‬ ‫‪-2.13‬‬ ‫‪2,950‬‬ ‫‪3,050‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪15,315‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪15,314‬‬ ‫‪15,949‬‬ ‫‪3019‬‬ ‫‪5.28‬‬ ‫‪1,141‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪1,141‬‬ ‫‪1,180‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪106.09‬‬ ‫‪1,517‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪1,501‬‬ ‫‪1,535‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪4.04‬‬ ‫‪1,697‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪1,609‬‬ ‫‪1,697‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪206.38‬‬ ‫‪1,878‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,909‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪13.09‬‬ ‫‪7,800‬‬ ‫‪-2.13‬‬ ‫‪7,731‬‬ ‫‪7,849‬‬ ‫‪1238‬‬ ‫‪6.37‬‬ ‫‪7,245‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪6,904‬‬ ‫‪7,250‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,555‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪10,150‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪16.87‬‬ ‫‪46,997‬‬ ‫‪2.92‬‬ ‫‪46,041‬‬ ‫‪47,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,440‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪3,440‬‬ ‫‪3,503‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪10.12‬‬ ‫‪5,459‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪5,060‬‬ ‫‪5,459‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪945,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪-14.66‬‬ ‫‪5,250‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,954‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪2,954‬‬ ‫‪3,043‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪5.96‬‬ ‫‪2,251‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪2,220‬‬ ‫‪2,320‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,805‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪1,763‬‬ ‫‪1,812‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪5.46‬‬ ‫‪8,953‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪8,643‬‬ ‫‪8,988‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫‪4.65‬‬ ‫‪8,437‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪8,262‬‬ ‫‪8,437‬‬ ‫‪1164‬‬ ‫‪7.22‬‬ ‫‪M 105.144‬‬ ‫پارس سرام‬ ‫کارخانجات تولیدي شهید قندي‬ ‫‪1,701‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪1,682‬‬ ‫‪1,757‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪4.74‬‬ ‫‪22.76‬‬ ‫‪1.855‬‬ ‫‪MB112.193‬‬ ‫‪37‬‬ ‫س‪ .‬نفت و گاز و پتروشیمي تأمین‬ ‫‪9,941‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9,941‬‬ ‫‪10,042‬‬ ‫‪1133‬‬ ‫‪8.86‬‬ ‫‪3,700‬‬ ‫‪1,834‬‬ ‫‪65,325‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪1,729‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪1,701‬‬ ‫‪1,774‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪11.52‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪M 469.777‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪1,951‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪1,951‬‬ ‫‪2,077‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,700‬‬ ‫‪1,834‬‬ ‫نیروترانس‬ ‫‪2.507M‬‬ ‫‪1,720‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1,713‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,855‬‬ ‫‪1,834‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪403,828‬‬ ‫‪5,145‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪5,145‬‬ ‫‪5,352‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪-84‬‬ ‫‪67‬‬ ‫دارویي رازك‬ ‫‪1,230‬‬ ‫‪-2.33‬‬ ‫‪1,208‬‬ ‫‪1,249‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪81.27‬‬ ‫‪21.37‬‬ ‫‪-21.83‬‬ ‫‪6,213‬‬ ‫حملونقلتوکا‬ ‫‪2,290‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪2,270‬‬ ‫‪2,320‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪M 540.263‬‬ ‫‪106,559‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6,470‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪6,470‬‬ ‫‪6,470‬‬ ‫‪253‬‬ ‫قیمت‬ ‫‪901,200‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫‪245‬‬ ‫‪1,443‬‬ ‫‪65.3‬‬ ‫‪1,443‬‬ ‫‪1,653‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪24.97‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪920,333‬‬ ‫‪973,219‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫درصد‬ ‫‪15,847‬‬ ‫‪1.471M‬‬ ‫‪1,548‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪1,548‬‬ ‫‪1,608‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪20.05‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫کمترین‬ ‫قیمت‬ ‫‪901,200‬‬ ‫‪165‬‬ ‫کیمیدارو‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪1.64‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪941,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,999‬‬ ‫بیشترین‬ ‫قیمت‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪480,468‬‬ ‫پارس‬ ‫نسوز‬ ‫تولیديهاي‬ ‫فرآورده‬ ‫بهسرام‬ ‫گرانیت‬ ‫‪2,101‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪2,096‬‬ ‫‪2,105‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪22‬‬ ‫بازنشستگيایران‬ ‫س‪.‬صندوقتراکتورسازي‬ ‫کارکنان بانك‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪4743‬‬ ‫‪EPS‬‬ ‫‪44,365‬‬ ‫‪53,059‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5,870‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪5,870‬‬ ‫‪6,200‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تعداد‬ ‫‪484,944‬‬ ‫‪61,174‬‬ ‫‪880,011‬‬ ‫‪2.38‬‬ ‫‪880,011‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪22.32‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪P/E‬‬ ‫‪23,363‬‬ ‫حجم‬ ‫‪578‬‬ ‫اولین‬ ‫قیمت‬ ‫درصد‬ ‫کمترین‬ ‫قیمت‬ ‫بیشترین‬ ‫قیمت‬ ‫‪EPS‬‬ ‫‪P/E‬‬ ‫ارزش‪M‬‬ ‫‪675.595‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪M 199.588‬‬ ‫‪66.467‬‬ ‫‪B 3.079‬‬ ‫‪M 592.179‬‬ ‫‪M 13.338‬‬ ‫‪M 291.432‬‬ ‫‪B 1.151‬‬ ‫‪M 629‬‬ ‫‪M 117.471‬‬ ‫‪M 396.561‬‬ ‫‪M 29.49‬‬ ‫‪B 4.365‬‬ ‫‪M 631.516‬‬ ‫‪B 13.029‬‬ ‫‪B 11.825‬‬ ‫‪B 2.816‬‬ ‫‪B 5.683‬‬ ‫مخابرات ایران‬ ‫‪250‬‬ ‫‪2.215M‬‬ ‫ریختهگري تراکتورسازي ایران‬ ‫‪101‬‬ ‫‪420,094‬‬ ‫‪M 777.176‬‬ ‫لیزینگخودروغدیر‬ ‫‪477‬‬ ‫‪3.187M‬‬ ‫ح ‪ .‬نفت پارس‬ ‫‪114‬‬ ‫‪151,954‬‬ ‫‪B 1.475‬‬ ‫گروه صنعتي بارز‬ ‫‪15‬‬ ‫‪38,815‬‬ ‫داروسازي کوثر‬ ‫‪210‬‬ ‫‪710,115‬‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫‪362‬‬ ‫‪2.974M‬‬ ‫فراوردههاي غذایي وقند چهارمحال‬ ‫‪151‬‬ ‫‪329,581‬‬ ‫سیمان کارون‬ ‫‪26‬‬ ‫‪79,851‬‬ ‫فراورده هاي نسوزایران‬ ‫‪103‬‬ ‫‪289,899‬‬ ‫ایرانارقام‬ ‫‪148‬‬ ‫‪890,273‬‬ ‫افست‬ ‫‪110‬‬ ‫‪2.472M‬‬ ‫هلدینگ صنایع معدني خاورمیانه‬ ‫‪46‬‬ ‫‪113,766‬‬ ‫‪M 524.141‬‬ ‫درخشان تهران‬ ‫‪24‬‬ ‫‪91,092‬‬ ‫تولیدي کاشي تكسرام‬ ‫‪320‬‬ ‫‪2.105M‬‬ ‫‪B 4.835‬‬ ‫‪B 6.492‬‬ ‫‪M 333.753‬‬ ‫‪B 3.131‬‬ ‫‪B 24.17‬‬ ‫‪B 1.132‬‬ ‫‪M 502.293‬‬ ‫‪B 4.355‬‬ ‫‪B 2.25‬‬ ‫‪B 25.884‬‬ ‫‪M 308.711‬‬ ‫‪B 7.845‬‬ ‫لبنیاتکالبر‬ ‫‪504‬‬ ‫‪4.063M‬‬ ‫ح ‪ .‬فنرسازيزر‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1.65M‬‬ ‫صنایع کاشي و سرامیك سینا‬ ‫‪26‬‬ ‫‪168,658‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪91‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪543‬‬ ‫صنایع پتروشیمي خلیج فارس‬ ‫‪285‬‬ ‫‪6.817M‬‬ ‫المیران‬ ‫‪2‬‬ ‫‪690‬‬ ‫سرمایهگذاري مليایران‬ ‫‪79‬‬ ‫‪880,621‬‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫‪607‬‬ ‫‪5.875M‬‬ ‫تولید اتومبیل سایپا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5,090‬‬ ‫سرمایهگذاريغدیر(هلدینگ‬ ‫‪198‬‬ ‫‪1.707M‬‬ ‫‪B 11.693‬‬ ‫‪%‬مشارکت گوالن سقز سه ماهه ‪20‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2,590‬‬ ‫بیمه میهن‬ ‫‪28‬‬ ‫‪102,538‬‬ ‫‪M 166.299‬‬ ‫گروهبهمن‬ ‫‪253‬‬ ‫‪1.984M‬‬ ‫سیمان شرق‬ ‫‪170‬‬ ‫‪610,552‬‬ ‫صنایع سیمان دشتستان‬ ‫‪28‬‬ ‫‪31,469‬‬ ‫‪B 1.01‬‬ ‫‪B 2.22‬‬ ‫‪M 507.949‬‬ ‫‪B 102.585‬‬ ‫‪M 1.737‬‬ ‫‪B 1.588‬‬ ‫‪B 19.914‬‬ ‫‪B 5.09‬‬ ‫‪B 2.59‬‬ ‫‪B 3.186‬‬ ‫‪B 1.395‬‬ ‫‪M 122.163‬‬ ‫‪B 2.769‬‬ ‫کربن ایران‬ ‫‪242‬‬ ‫‪1.046M‬‬ ‫فنرسازيخاور‬ ‫‪14‬‬ ‫‪318,957‬‬ ‫‪M 813.745‬‬ ‫کشتیراني دریاي خزر‬ ‫‪142‬‬ ‫‪298,949‬‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫‪1,310‬‬ ‫‪18.072M‬‬ ‫‪B 14.485‬‬ ‫‪B 1.62‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫اولین‬ ‫‪4,450‬‬ ‫‪1,215‬‬ ‫‪5,957‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪4,450‬‬ ‫‪1,215‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5,957‬‬ ‫‪4,630‬‬ ‫‪1,259‬‬ ‫‪6,427‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪4.52‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪6,725‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,650‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪5,480‬‬ ‫‪5,690‬‬ ‫‪609‬‬ ‫‪9.23‬‬ ‫‪2,252‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪2,122‬‬ ‫‪2,249‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪20.05‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6,860‬‬ ‫‪7,258‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪13.83‬‬ ‫‪5,175‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,175‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪9.19‬‬ ‫‪2,419‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪2,559‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪4.88‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نام‬ ‫تعداد‬ ‫حجم‬ ‫ارزش‬ ‫صندوق سرمایهگذاري اطلس‪-‬سهام‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26,478‬‬ ‫‪M 247.826‬‬ ‫داروسازي سینا‬ ‫‪20‬‬ ‫‪24,181‬‬ ‫پاکسان‬ ‫‪62‬‬ ‫‪295,544‬‬ ‫سرمایه گذاري صنعت بیمه‬ ‫‪2,698‬‬ ‫‪24.654M‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫‪842‬‬ ‫‪14,271‬‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫‪26‬‬ ‫‪79,894‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن دي ماه ‪91‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪603‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمن ماه‪90‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪361‬‬ ‫داروسازي اسوه‬ ‫‪30‬‬ ‫‪45,826‬‬ ‫پخش البرز‬ ‫‪241‬‬ ‫‪561,454‬‬ ‫صنایعریختهگريایران‬ ‫‪14‬‬ ‫‪29,927‬‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪38M‬‬ ‫سیمان صوفیان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7,370‬‬ ‫پتروشیمي زاگرس‬ ‫‪118‬‬ ‫‪269,058‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه ‪92‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫‪101‬‬ ‫‪692,758‬‬ ‫توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ‬ ‫‪316‬‬ ‫‪1.353M‬‬ ‫نفت پارس‬ ‫‪32‬‬ ‫‪23,356‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن فروردین ‪91‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪637‬‬ ‫قندهكمتان‬ ‫‪62‬‬ ‫‪107,049‬‬ ‫صنایع فوالد آلیاژي یزد‬ ‫‪99‬‬ ‫‪228,769‬‬ ‫ح ‪ .‬سرمایه گذاري پردیس‬ ‫‪643‬‬ ‫‪3.415M‬‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫‪4‬‬ ‫‪22,851‬‬ ‫سرمایه گذاري پردیس‬ ‫‪163‬‬ ‫‪2.003M‬‬ ‫کارخانجات قند قزوین‬ ‫‪14‬‬ ‫‪33,485‬‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه‪20‬درصد‬ ‫‪18‬‬ ‫‪4,960‬‬ ‫ح ‪ .‬گروهصنایعبهشهرایران‬ ‫‪78‬‬ ‫‪445,573‬‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫‪58‬‬ ‫‪55,962‬‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫‪171‬‬ ‫‪567,710‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪89‬‬ ‫‪481,287‬‬ ‫ماشینسازينیرومحرکه‬ ‫‪48‬‬ ‫‪218,373‬‬ ‫سیمانارومیه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500‬‬ ‫حمل و نقل پتروشیمي( سهامي عام‬ ‫‪128‬‬ ‫‪722,082‬‬ ‫اجاره مپنا (‪ )2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪19‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫معدني امالح ایران‬ ‫‪38‬‬ ‫‪19,685‬‬ ‫بهنوش ایران‬ ‫‪52‬‬ ‫‪121,158‬‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫‪105‬‬ ‫‪714,023‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهملي‬ ‫‪161‬‬ ‫‪807,155‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪278‬‬ ‫‪1.626M‬‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫‪246‬‬ ‫‪1.826M‬‬ ‫‪M 316.351‬‬ ‫‪B 1.498‬‬ ‫‪B 35.092‬‬ ‫‪B 13.497‬‬ ‫‪M 402.055‬‬ ‫‪M 567.071‬‬ ‫‪M 336.548‬‬ ‫‪M 507.788‬‬ ‫‪B 2.205‬‬ ‫‪M 54.937‬‬ ‫‪B 69.16‬‬ ‫‪M 30.75‬‬ ‫‪B 5.965‬‬ ‫‪B 1.186‬‬ ‫‪B 1.557‬‬ ‫‪B 4.208‬‬ ‫‪M 291.375‬‬ ‫‪M 599.994‬‬ ‫‪M 352.541‬‬ ‫‪M 641.444‬‬ ‫‪B 1.064‬‬ ‫‪M 57.882‬‬ ‫‪B 2.366‬‬ ‫‪M 97.467‬‬ ‫‪B 4.96‬‬ ‫‪M 514.218‬‬ ‫‪M 499.797‬‬ ‫‪B 1.692‬‬ ‫‪B 1.053‬‬ ‫‪M 445.268‬‬ ‫‪M 3.001‬‬ ‫‪B 1.741‬‬ ‫‪B 30‬‬ ‫‪M 204.737‬‬ ‫‪M 866.481‬‬ ‫‪B 1.683‬‬ ‫‪B 2.529‬‬ ‫‪B 2.678‬‬ ‫‪B 2.47‬‬ ‫‪B 1.07‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه ‪92‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪1,136‬‬ ‫مهندسينصیرماشین‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4,684‬‬ ‫‪M 23.246‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫‪533‬‬ ‫‪2.594M‬‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫‪261‬‬ ‫‪1.994M‬‬ ‫‪B 11.649‬‬ ‫سرمایهگذاريبهمن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7,300‬‬ ‫داروسازي تولید دارو‬ ‫‪322‬‬ ‫‪695,903‬‬ ‫بانك ایران زمین‬ ‫‪31‬‬ ‫‪636,192‬‬ ‫فرآوردههاي تزریقي ایران‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11,431‬‬ ‫پارس مینو‬ ‫‪155‬‬ ‫‪278,871‬‬ ‫شرکت پتروشیمي خراسان‬ ‫‪118‬‬ ‫‪345,502‬‬ ‫گلگهر ‪ 3‬ماهه ‪20%‬‬ ‫اوراق مشارکت نام‬ ‫کمكفنرایندامین‬ ‫سایپاشیشه‬ ‫‪5‬‬ ‫تعداد‬ ‫‪43‬‬ ‫‪103‬‬ ‫حجم‬ ‫‪213,077‬‬ ‫‪B 7.108‬‬ ‫‪M 10.965‬‬ ‫‪B 7.849‬‬ ‫‪M 996.179‬‬ ‫‪M 95.5‬‬ ‫‪B 1.376‬‬ ‫‪B 2.69‬‬ ‫ارزش‪M‬‬ ‫‪103.866‬‬ ‫‪M 397.971‬‬ ‫‪M 117.397‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪42,310‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪102,350‬‬ ‫‪M 220.22‬‬ ‫سالمین‬ ‫‪5‬‬ ‫‪24,885‬‬ ‫حفاري شمال‬ ‫‪167‬‬ ‫‪1.134M‬‬ ‫‪B 5.891‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫‪81‬‬ ‫‪304,543‬‬ ‫دارویي لقمان‬ ‫‪92‬‬ ‫‪635,374‬‬ ‫مشارکت میدکو ماهانه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪40‬‬ ‫سرمایهگذاريبوعلي‬ ‫‪M 63.283‬‬ ‫‪B 2.125‬‬ ‫‪B 2.409‬‬ ‫‪M 40‬‬ ‫‪B 33.466‬‬ ‫‪2,072‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪2,013‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪4.92‬‬ ‫سرمایه گذاري دارویي تامین‬ ‫‪263‬‬ ‫‪5.493M‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,555‬‬ ‫‪3.02‬‬ ‫‪7,555‬‬ ‫‪7,939‬‬ ‫‪728‬‬ ‫‪10.59‬‬ ‫تولیدمواداولیهوالیافمصنوعي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪111,173‬‬ ‫‪M 328.986‬‬ ‫‪4,950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,950‬‬ ‫‪4,994‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪9.89‬‬ ‫ایران مرینوس‬ ‫‪2‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪22,700‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪22,600‬‬ ‫‪22,800‬‬ ‫‪3347‬‬ ‫‪6.83‬‬ ‫قند شیرین خراسان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11,322‬‬ ‫‪M 61.08‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪2,899‬‬ ‫‪2,979‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪10.63‬‬ ‫‪1,555‬‬ ‫‪3.86‬‬ ‫‪1,527‬‬ ‫‪1,588‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪5,220‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪5,160‬‬ ‫‪5,220‬‬ ‫‪1193‬‬ ‫‪4.39‬‬ ‫‪23,320‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪22,490‬‬ ‫‪23,320‬‬ ‫‪4616‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪2,505‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪2,475‬‬ ‫‪2,551‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪5.22‬‬ ‫‪2,595‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪2,530‬‬ ‫‪2,599‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪4.81‬‬ ‫‪1,803‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪1,803‬‬ ‫‪1,894‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪17.96‬‬ ‫‪1,991‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪1,991‬‬ ‫‪2,050‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪9,520‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪9,267‬‬ ‫‪10,199‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,521‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪8,521‬‬ ‫‪8,749‬‬ ‫‪1849‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪3.58‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪4,440‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪8,050‬‬ ‫‪-1.97‬‬ ‫‪7,951‬‬ ‫‪8,200‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪4.85‬‬ ‫‪3,380‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪3,380‬‬ ‫‪3,509‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪10.87‬‬ ‫‪6,232‬‬ ‫‪-1.39‬‬ ‫‪6,232‬‬ ‫‪6,418‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪14,890‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14,850‬‬ ‫‪15,094‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,560‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪2,509‬‬ ‫‪2,649‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪6.21‬‬ ‫‪10,072‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫‪10,072‬‬ ‫‪10,500‬‬ ‫‪2077‬‬ ‫‪5.04‬‬ ‫‪4,601‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪4,590‬‬ ‫‪4,621‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,389‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪3,389‬‬ ‫‪3,389‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪13.45‬‬ ‫‪2,279‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪2,231‬‬ ‫‪2,309‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪10.83‬‬ ‫‪1,898‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪1,851‬‬ ‫‪1,943‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪-6.31‬‬ ‫‪598‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,163‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪13,163‬‬ ‫‪13,163‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪6.68‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪919,000‬‬ ‫‪947,985‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,705‬‬ ‫‪-1.6‬‬ ‫‪14,705‬‬ ‫‪15,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,520‬‬ ‫‪-2.98‬‬ ‫‪2,511‬‬ ‫‪2,520‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,810‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,849‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,310‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪3,270‬‬ ‫‪3,439‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪9.21‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪-1.84‬‬ ‫‪6,799‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪2485‬‬ ‫‪2.79‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,646‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪1,602‬‬ ‫‪1,646‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,604‬‬ ‫‪-2.02‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1,628‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪5.35‬‬ ‫‪2,251‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪2,250‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪3,882‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪3,882‬‬ ‫‪3,882‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪6.61‬‬ ‫‪2,675‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪2,623‬‬ ‫‪2,710‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪6.74‬‬ ‫‪2,551‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪2,551‬‬ ‫‪2,581‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪15.28‬‬ ‫‪5,427‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪5,372‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪807‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪796‬‬ ‫‪809‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪5.73‬‬ ‫گروهصنعتيبوتان‬ ‫‪65‬‬ ‫‪391,851‬‬ ‫کمباین سازي ایران‬ ‫‪584‬‬ ‫‪4.653M‬‬ ‫‪M 1.109‬‬ ‫‪M 764.006‬‬ ‫‪B 9.193‬‬ ‫‪M 59.355‬‬ ‫جامدارو‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5,232‬‬ ‫سیمان تهران‬ ‫‪227‬‬ ‫‪1.314M‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪246‬‬ ‫‪1.543M‬‬ ‫صنایعشیمیایيسینا‬ ‫‪30‬‬ ‫‪23,393‬‬ ‫بیسكویت گرجي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15,053‬‬ ‫محورسازانایرانخودرو‬ ‫‪110‬‬ ‫‪523,223‬‬ ‫کاشي وسرامیك حافظ‬ ‫‪31‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫اجاره ماهان سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪480‬‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10,212‬‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫‪44‬‬ ‫‪157,995‬‬ ‫نوسازيوساختمانتهران‬ ‫‪36‬‬ ‫‪112,314‬‬ ‫مشارکت نفت فصلي‪20‬درصد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100‬‬ ‫بانكپارسیان‬ ‫‪214‬‬ ‫‪18.221M‬‬ ‫‪B 50.952‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن آذر‪90‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪250‬‬ ‫داروسازي جابرابنحیان‬ ‫‪47‬‬ ‫‪144,740‬‬ ‫‪B 1.148‬‬ ‫سرمایه گذاري آتیه دماوند‬ ‫‪184‬‬ ‫‪602,568‬‬ ‫‪B 2.244‬‬ ‫شیمي داروئي داروپخش‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4,863‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫‪17‬‬ ‫‪107,050‬‬ ‫‪M 181.738‬‬ ‫سیمانمازندران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪52‬‬ ‫اجاره مپنا سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪26‬‬ ‫‪14,030‬‬ ‫‪B 14.03‬‬ ‫سرمایهگذاري صنعت نفت‬ ‫‪681‬‬ ‫‪5.117M‬‬ ‫لبنیات پاك‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3,972‬‬ ‫‪B 5.268‬‬ ‫‪B 4.507‬‬ ‫‪M 248.083‬‬ ‫‪M 127.412‬‬ ‫‪B 1.009‬‬ ‫‪M 224.951‬‬ ‫‪M 480‬‬ ‫‪M 360.711‬‬ ‫‪M 241.728‬‬ ‫‪M 382.141‬‬ ‫‪M 100‬‬ ‫‪M 233.868‬‬ ‫‪M 29.94‬‬ ‫‪M 1.011‬‬ ‫‪B 12.725‬‬ ‫‪M 17.161‬‬ ‫‪M 132.036‬‬ ‫تولیدمواداولیهداروپخش‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7,812‬‬ ‫صنعتي آما‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3,258‬‬ ‫سیمان آرتا اردبیل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪946‬‬ ‫کشتوصنعتپیاذر‬ ‫‪55‬‬ ‫‪287,578‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪43‬‬ ‫‪42,717‬‬ ‫حمل و نقل بین المللي خلیج فارس‬ ‫‪298‬‬ ‫‪1.904M‬‬ ‫‪B 3.105‬‬ ‫ملي صنایع مس ایران‬ ‫‪129‬‬ ‫‪509,655‬‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫‪81‬‬ ‫‪331,510‬‬ ‫‪M 661.87‬‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫‪127‬‬ ‫‪366,950‬‬ ‫صنایعشیمیایيایران‬ ‫‪77‬‬ ‫‪93,588‬‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫‪69‬‬ ‫‪369,545‬‬ ‫پتروشیمي جم‬ ‫‪266‬‬ ‫‪1.347M‬‬ ‫ح ‪ .‬الكتریك خودرو شرق‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1.191M‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري اعتالء البرز‬ ‫‪401‬‬ ‫‪2.259M‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪92‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪774‬‬ ‫سرمایهگذاريصندوقبازنشستگي‬ ‫‪265‬‬ ‫‪7.748M‬‬ ‫‪M 19.421‬‬ ‫‪M 14.94‬‬ ‫‪B 1.042‬‬ ‫‪M 923.797‬‬ ‫‪B 1.296‬‬ ‫‪B 1.955‬‬ ‫‪M 687.747‬‬ ‫‪M 758.75‬‬ ‫‪B 12.376‬‬ ‫‪M 985.248‬‬ ‫‪B 5.292‬‬ ‫‪M 728.553‬‬ ‫‪B 31.906‬‬ ‫اولین‬ ‫قیمت‬ ‫‪9,371‬‬ ‫درصد‬ ‫کمترین‬ ‫قیمت‬ ‫بیشترین‬ ‫قیمت‬ ‫‪9,392‬‬ ‫‪EPS‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪P/E‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪9,337‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,957‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪12,957‬‬ ‫‪13,399‬‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪5.59‬‬ ‫‪5,190‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,190‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪3.12‬‬ ‫‪1,383‬‬ ‫‪1,432‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪12.48‬‬ ‫‪939,999‬‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪953,999‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,146‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪4,911‬‬ ‫‪5,146‬‬ ‫‪1326‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪4.92‬‬ ‫‪914,900‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪917,000‬‬ ‫‪1.42‬‬ ‫‪917,000‬‬ ‫‪944,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,278‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪10,952‬‬ ‫‪11,278‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪5.54‬‬ ‫‪3,875‬‬ ‫‪4.97‬‬ ‫‪3,840‬‬ ‫‪3,953‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪1,834‬‬ ‫‪2.75‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,871‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪366.4‬‬ ‫‪1,820‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪1,820‬‬ ‫‪1,820‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪5.53‬‬ ‫‪4,174‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪4,172‬‬ ‫‪4,174‬‬ ‫‪958‬‬ ‫‪4.53‬‬ ‫‪22,200‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪22,120‬‬ ‫‪22,250‬‬ ‫‪5577‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪2.29‬‬ ‫‪922,301‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,289‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,230‬‬ ‫‪2,289‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪3,090‬‬ ‫‪3,149‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪12,160‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪12,160‬‬ ‫‪12,740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪920,001‬‬ ‫‪2.78‬‬ ‫‪920,001‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,390‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪3,241‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪8.27‬‬ ‫‪2,751‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪2,751‬‬ ‫‪2,830‬‬ ‫‪1765‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪-7.83‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,533‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪2,533‬‬ ‫‪2,533‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪27.41‬‬ ‫‪1,169‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪1,169‬‬ ‫‪1,196‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,980‬‬ ‫‪-2.06‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪2,980‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,140‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪1,111‬‬ ‫‪1,182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,065‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪8,800‬‬ ‫‪9,065‬‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪2,932‬‬ ‫‪3,035‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪5.86‬‬ ‫‪2,217‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪2,109‬‬ ‫‪2,238‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,090‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪2,023‬‬ ‫‪2,090‬‬ ‫‪-69‬‬ ‫‪-29.55‬‬ ‫‪6,001‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪6,001‬‬ ‫‪6,001‬‬ ‫‪1479‬‬ ‫‪4.17‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,420‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪28.03‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,357‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪10,356‬‬ ‫‪10,548‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪5.15‬‬ ‫‪7,060‬‬ ‫‪3.86‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,322‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪5.33‬‬ ‫‪2,220‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪2,210‬‬ ‫‪2,377‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪18.86‬‬ ‫‪3,110‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪3,090‬‬ ‫‪3,155‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,605‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1,688‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪2.19‬‬ ‫‪1,330‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1,316‬‬ ‫‪1,380‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪925,001‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪973,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,180‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪4,903‬‬ ‫‪5,180‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪15.31‬‬ ‫‪2,630‬‬ ‫‪3.18‬‬ ‫‪2,630‬‬ ‫‪2,799‬‬ ‫‪787‬‬ ‫‪3.48‬‬ ‫‪5,656‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪5,656‬‬ ‫‪5,916‬‬ ‫‪1041‬‬ ‫‪5.59‬‬ ‫‪1,502‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪1,502‬‬ ‫‪1,502‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,833‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪10,666‬‬ ‫‪11,380‬‬ ‫‪2304‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪1,565‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪1,565‬‬ ‫‪1,570‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,379‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪8,136‬‬ ‫‪8,399‬‬ ‫‪1195‬‬ ‫‪7.07‬‬ ‫‪4,830‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪4,820‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1014‬‬ ‫‪4.85‬‬ ‫‪7,715‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪7,701‬‬ ‫‪7,851‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪1,008,262‬‬ ‫اولین‬ ‫قیمت‬ ‫‪1,850‬‬ ‫‪2,790‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫درصد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,008,261‬‬ ‫کمترین‬ ‫قیمت‬ ‫‪1,831‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,735‬‬ ‫‪1,008,503‬‬ ‫بیشترین‬ ‫قیمت‬ ‫‪1,880‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‬‫‪EPS‬‬ ‫‬‫‪P/E‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44.48‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1382.5‬‬ ‫‪2,152‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪2,131‬‬ ‫‪2,174‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪21.95‬‬ ‫‪2,550‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪2,543‬‬ ‫‪2,550‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪10.51‬‬ ‫‪5,200‬‬ ‫‪-3.06‬‬ ‫‪5,170‬‬ ‫‪5,320‬‬ ‫‪935‬‬ ‫‪5.58‬‬ ‫‪7,049‬‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫‪6,969‬‬ ‫‪7,049‬‬ ‫‪1643‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪3,536‬‬ ‫‪3.61‬‬ ‫‪3,536‬‬ ‫‪3,829‬‬ ‫‪521‬‬ ‫‪7.28‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,001‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,030‬‬ ‫‪1.44‬‬ ‫‪6,030‬‬ ‫‪6,150‬‬ ‫‪847‬‬ ‫‪7.19‬‬ ‫‪2,953‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪3,029‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪8.31‬‬ ‫‪13,704‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,704‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,433‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪5,300‬‬ ‫‪5,433‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪15.39‬‬ ‫‪1,956‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪1,947‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪8.12‬‬ ‫‪2,005‬‬ ‫‪-2.79‬‬ ‫‪1,963‬‬ ‫‪2,030‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪17.49‬‬ ‫‪11,547‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪11,339‬‬ ‫‪11,547‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,020‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪4,001‬‬ ‫‪4,050‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪4.05‬‬ ‫‪2,890‬‬ ‫‪3.67‬‬ ‫‪2,850‬‬ ‫‪2,947‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪9.34‬‬ ‫‪10,104‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪10,104‬‬ ‫‪10,814‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪26.06‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪8,070‬‬ ‫‪8,702‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪38.03‬‬ ‫‪1,910‬‬ ‫‪-2.93‬‬ ‫‪1,910‬‬ ‫‪1,950‬‬ ‫‪-269‬‬ ‫‪-7.17‬‬ ‫‪4,479‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪4,222‬‬ ‫‪4,479‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪111.31‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,650‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪35,002‬‬ ‫‪35,890‬‬ ‫‪8336‬‬ ‫‪4.28‬‬ ‫‪1,521‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪1,511‬‬ ‫‪1,592‬‬ ‫‪-22‬‬ ‫‪-69.55‬‬ ‫‪3,386‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪3,456‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪53.67‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,690‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪2,690‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪945,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,900‬‬ ‫‪2.88‬‬ ‫‪7,900‬‬ ‫‪8,098‬‬ ‫‪1645‬‬ ‫‪4.78‬‬ ‫‪3,716‬‬ ‫‪-2.88‬‬ ‫‪3,660‬‬ ‫‪3,799‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪5.03‬‬ ‫‪6,158‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪6,155‬‬ ‫‪6,180‬‬ ‫‪1176‬‬ ‫‪5.44‬‬ ‫‪1,690‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪1,681‬‬ ‫‪1,727‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪19,445‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪19,445‬‬ ‫‪19,445‬‬ ‫‪3669‬‬ ‫‪5.52‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,470‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪2,451‬‬ ‫‪2,546‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪15.74‬‬ ‫‪4,308‬‬ ‫‪-3.61‬‬ ‫‪4,308‬‬ ‫‪4,328‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪16,421‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪16,421‬‬ ‫‪16,950‬‬ ‫‪3751‬‬ ‫‪4.54‬‬ ‫‪5,961‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪5,961‬‬ ‫‪5,961‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪11.94‬‬ ‫‪15,793‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪15,793‬‬ ‫‪15,793‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪5.76‬‬ ‫‪3,632‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪3,587‬‬ ‫‪3,698‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,887‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪21,500‬‬ ‫‪21,887‬‬ ‫‪5220‬‬ ‫‪4.14‬‬ ‫‪1,551‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪1,543‬‬ ‫‪1,671‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪101.88‬‬ ‫‪2,540‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪2,530‬‬ ‫‪2,608‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪5.71‬‬ ‫‪2,057‬‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫‪1,985‬‬ ‫‪2,057‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪5,290‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪8.97‬‬ ‫‪7,400‬‬ ‫‪-3.19‬‬ ‫‪7,310‬‬ ‫‪7,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,036‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪2,030‬‬ ‫‪2,069‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,150‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪9,150‬‬ ‫‪9,270‬‬ ‫‪1602‬‬ ‫‪5.67‬‬ ‫‪793‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪793‬‬ ‫‪864‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,270‬‬ ‫‪4.97‬‬ ‫‪2,221‬‬ ‫‪2,386‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪915,000‬‬ ‫‪4.73‬‬ ‫‪915,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,098‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,134‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪30‬‬ ‫آمار معامالت‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫حجم‬ ‫ارزش‬ ‫نام‬ ‫تعداد‬ ‫‪M 600.897‬‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫‪68‬‬ ‫‪304,760‬‬ ‫پگاهآذربایجانغربي‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1.126M‬‬ ‫نساجي بروجرد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪82,474‬‬ ‫البرزدارو‬ ‫‪33‬‬ ‫‪24,789‬‬ ‫سیمان قائن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪68‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪91‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪406‬‬ ‫گروهصنعتيسدید(هلدینگ‬ ‫‪29‬‬ ‫‪296,292‬‬ ‫داروسازي ابوریحان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهاصفهان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,770‬‬ ‫بانك خاورمیانه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25,165‬‬ ‫گسترشصنایعوخدماتکشاورزي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪83,012‬‬ ‫‪B 1.358‬‬ ‫‪M 204.865‬‬ ‫‪M 252.386‬‬ ‫‪M 2.016‬‬ ‫‪M 379.625‬‬ ‫‪M 793.176‬‬ ‫‪M 36.73‬‬ ‫‪M 10.596‬‬ ‫‪M 50.697‬‬ ‫‪M 522.206‬‬ ‫‪B 9.064‬‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫‪474‬‬ ‫‪1.621M‬‬ ‫گروه صنعتي پاکشو‬ ‫‪694‬‬ ‫‪294,417‬‬ ‫ح ‪ .‬معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫‪334‬‬ ‫‪4.918M‬‬ ‫کابل البرز‬ ‫‪13‬‬ ‫‪44,475‬‬ ‫شرکت کي بي سي‬ ‫‪345‬‬ ‫‪358,801‬‬ ‫‪B 4.37‬‬ ‫ح ‪ .‬پتروشیمي شازند‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1.484M‬‬ ‫آبسال‬ ‫‪154‬‬ ‫‪730,299‬‬ ‫‪B 3.645‬‬ ‫قند نیشابور‬ ‫‪13‬‬ ‫‪24,724‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫‪441‬‬ ‫‪5.028M‬‬ ‫ایرانیاساتایرورابر‬ ‫‪30‬‬ ‫‪48,956‬‬ ‫الكتریك خودرو شرق‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1.591M‬‬ ‫‪B 2.872‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪696‬‬ ‫‪10.62M‬‬ ‫س‪ .‬تدبیرگران فارس وخوزستان‬ ‫‪35‬‬ ‫‪150,050‬‬ ‫‪M 346.916‬‬ ‫فیبر ایران‬ ‫‪12‬‬ ‫‪24,284‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خرداد ‪92‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪688‬‬ ‫آلومینیومایران‬ ‫‪173‬‬ ‫‪587,643‬‬ ‫پتروشیمي فناوران‬ ‫‪34‬‬ ‫‪33,516‬‬ ‫سیمان کردستان‬ ‫‪17‬‬ ‫‪50,456‬‬ ‫پارس خزر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫اجاره پارس سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2,350‬‬ ‫ایران خودرو‬ ‫‪698‬‬ ‫‪6.274M‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪91‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪B 2.596‬‬ ‫‪B 20.146‬‬ ‫‪M 74.384‬‬ ‫‪B 9.421‬‬ ‫‪M 102.496‬‬ ‫‪B 10.676‬‬ ‫‪M 733.186‬‬ ‫‪B 10.649‬‬ ‫‪M 99.492‬‬ ‫‪M 647.421‬‬ ‫‪B 2.528‬‬ ‫‪M 869.459‬‬ ‫‪M 230.253‬‬ ‫‪M 186.191‬‬ ‫‪B 2.35‬‬ ‫‪B 16.57‬‬ ‫‪M 346.302‬‬ ‫‪B 4.704‬‬ ‫دادهپردازيایران‬ ‫‪349‬‬ ‫‪2.243M‬‬ ‫ح ‪ .‬لعابیران‬ ‫‪328‬‬ ‫‪1.734M‬‬ ‫داملران‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2,219‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪21‬‬ ‫‪105,073‬‬ ‫‪M 181.75‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪776‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاري آساس‪-‬سهام‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3,646‬‬ ‫‪M 27.374‬‬ ‫کالسیمین‬ ‫‪242‬‬ ‫‪1.156M‬‬ ‫مس شهیدباهنر‬ ‫‪263‬‬ ‫‪1.915M‬‬ ‫فرآوردههايغدایيوقندپیرانشهر‬ ‫‪B 4.74‬‬ ‫‪M 24.661‬‬ ‫‪M 725.983‬‬ ‫‪B 4.654‬‬ ‫‪B 4.59‬‬ ‫‪M 291.576‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪55,572‬‬ ‫ایران خودرودیزل‬ ‫‪289‬‬ ‫‪4.164M‬‬ ‫گروه مپنا (سهامي عام)‬ ‫‪529‬‬ ‫‪1.759M‬‬ ‫‪B 12.908‬‬ ‫صنعت روي زنگان‬ ‫‪92‬‬ ‫‪234,872‬‬ ‫شیشه همدان‬ ‫‪172‬‬ ‫‪581,832‬‬ ‫‪B 4.281‬‬ ‫سیمان خزر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13,081‬‬ ‫ح ‪ .‬پتروشیمي خارك‬ ‫‪81‬‬ ‫‪101,684‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫‪61‬‬ ‫‪240,949‬‬ ‫پتروشیميفارابي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪50,901‬‬ ‫کارخانجاتداروپخش‬ ‫‪24‬‬ ‫‪30,909‬‬ ‫نامتوسگستر‬ ‫توسعهشهري‬ ‫‪B 3.133‬‬ ‫‪M 772.986‬‬ ‫‪M 67.654‬‬ ‫‪B 1.87‬‬ ‫‪B 1.671‬‬ ‫‪M 635.211‬‬ ‫‪M 222.661‬‬ ‫تعداد‬ ‫‪42‬‬ ‫حجم‬ ‫‪101,870‬‬ ‫ارزش‪M‬‬ ‫‪330.567‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪4.801M‬‬ ‫‪B 5.516‬‬ ‫شهد‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10,795‬‬ ‫پارس پامچال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪40‬‬ ‫صنایع پتروشیمي کرمانشاه‬ ‫‪74‬‬ ‫‪98,686‬‬ ‫صنایع آذرآب‬ ‫‪575‬‬ ‫‪3.96M‬‬ ‫پتروشیميشیراز‬ ‫‪62‬‬ ‫‪165,758‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاري صنوین‪-‬مختلط‬ ‫سرمایهگذاري سایپا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫لعابیران‬ ‫‪60‬‬ ‫‪287,838‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪815‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه‪90‬‬ ‫‪M 54.655‬‬ ‫‪M 189.842‬‬ ‫‪M 1.092‬‬ ‫‪M 673.496‬‬ ‫‪B 8.657‬‬ ‫‪B 1.295‬‬ ‫‪B 1.08‬‬ ‫‪M 768.502‬‬ ‫‪M 194.896‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪208‬‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫‪31‬‬ ‫‪133,188‬‬ ‫تولید برق عسلویه مپنا‬ ‫‪229‬‬ ‫‪361,807‬‬ ‫‪B 4.386‬‬ ‫قنداصفهان‬ ‫‪47‬‬ ‫‪78,610‬‬ ‫خدماتانفورماتیك‬ ‫‪72‬‬ ‫‪210,504‬‬ ‫‪B 2.184‬‬ ‫دوده صنعتي پارس‬ ‫‪45‬‬ ‫‪90,711‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن فروردین ‪93‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪965‬‬ ‫فوالد آلیاژي ایران‬ ‫‪85‬‬ ‫‪319,235‬‬ ‫تجارت الكترونیك پارسیان‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1.403M‬‬ ‫سیمانفارس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪24,471‬‬ ‫سیمانهگمتان‬ ‫‪45‬‬ ‫‪61,780‬‬ ‫فوالد امیرکبیرکاشان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪85‬‬ ‫بیمه سامان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4,984‬‬ ‫گروه صنعتي ملي (هلدینگ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪1,627‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مرداد ‪92‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪602‬‬ ‫سایپاآذین‬ ‫‪46‬‬ ‫‪174,189‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪403‬‬ ‫‪4.531M‬‬ ‫صنعتي بهشهر‬ ‫‪222‬‬ ‫‪498,696‬‬ ‫صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود‬ ‫‪68‬‬ ‫‪235,202‬‬ ‫اجاره سپهر سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪65‬‬ ‫‪108,338‬‬ ‫قند مرودشت‬ ‫‪18‬‬ ‫‪14,269‬‬ ‫ح توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫‪50‬‬ ‫‪87,665‬‬ ‫گروه دارویي سبحان‬ ‫‪81‬‬ ‫‪318,666‬‬ ‫زرین معدن آسیا‬ ‫‪21‬‬ ‫‪27,062‬‬ ‫صنایع شیمیایي فارس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪53,804‬‬ ‫گسترش سرمایه گذاري ایرانیان‬ ‫‪199‬‬ ‫‪1.026M‬‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫‪207‬‬ ‫‪455,616‬‬ ‫اجاره سامان سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪28‬‬ ‫‪4,490‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اردیبهشت ‪92‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪668‬‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫‪229‬‬ ‫‪431,045‬‬ ‫کشت و صنعت چین چین‬ ‫‪3‬‬ ‫‪620‬‬ ‫سایپا‬ ‫‪451‬‬ ‫‪4.131M‬‬ ‫قند ثابت خراسان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20,150‬‬ ‫بانك سینا‬ ‫‪124‬‬ ‫‪630,562‬‬ ‫لیزینگ رایان سایپا‬ ‫‪249‬‬ ‫‪1.68M‬‬ ‫اجاره مسكن سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫رینگسازيمشهد‬ ‫‪78‬‬ ‫‪368,590‬‬ ‫مشارکت مجد سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪300‬‬ ‫اختیار ف‪ .‬تبعي بانك تجارت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2,061‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪365‬‬ ‫‪1.816M‬‬ ‫ایران ترانسفو‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1.115M‬‬ ‫گروهصنایعبهشهرایران‬ ‫‪53‬‬ ‫‪564,958‬‬ ‫‪M 201.124‬‬ ‫‪M 367.178‬‬ ‫‪M 335.508‬‬ ‫‪M 908.648‬‬ ‫‪B 1.005‬‬ ‫‪B 11.734‬‬ ‫‪M 162.536‬‬ ‫‪M 356.491‬‬ ‫‪M 1.01‬‬ ‫‪M 9.918‬‬ ‫‪M 5.648‬‬ ‫‪B 1.535‬‬ ‫‪M 564.965‬‬ ‫‪M 470.09‬‬ ‫‪B 3.718‬‬ ‫‪B 2.992‬‬ ‫‪B 2.524‬‬ ‫‪M 90‬‬ ‫‪M 539.197‬‬ ‫‪M 79.198‬‬ ‫‪M 496.078‬‬ ‫‪B 2.345‬‬ ‫‪M 123.519‬‬ ‫‪M 254.116‬‬ ‫‪B 1.662‬‬ ‫‪B 5.586‬‬ ‫‪B 4.49‬‬ ‫‪M 627.626‬‬ ‫‪B 4.646‬‬ ‫‪M 9.424‬‬ ‫‪B 5.709‬‬ ‫‪M 39.756‬‬ ‫‪B 1.18‬‬ ‫‪B 3.777‬‬ ‫‪M 10‬‬ ‫اولین‬ ‫قیمت‬ ‫‪1,950‬‬ ‫درصد‬ ‫کمترین‬ ‫قیمت‬ ‫بیشترین‬ ‫قیمت‬ ‫‪2,010‬‬ ‫‪EPS‬‬ ‫‪P/E‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪1,901‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪8.39‬‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,160‬‬ ‫‪1,248‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪241.2‬‬ ‫‪2,484‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪2,484‬‬ ‫‪2,484‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪20.46‬‬ ‫‪9,950‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪9,950‬‬ ‫‪10,300‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪29,890‬‬ ‫‪1.94‬‬ ‫‪29,479‬‬ ‫‪29,890‬‬ ‫‪4920‬‬ ‫‪5.88‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪916,000‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,677‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪2,677‬‬ ‫‪2,678‬‬ ‫‪-818‬‬ ‫‪-3.27‬‬ ‫‪17,500‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪17,303‬‬ ‫‪17,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,190‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪5,950‬‬ ‫‪6,190‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪16.35‬‬ ‫‪2,020‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪2,011‬‬ ‫‪2,020‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪6.92‬‬ ‫‪6,395‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪6,145‬‬ ‫‪6,395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,628‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪5,418‬‬ ‫‪5,631‬‬ ‫‪869‬‬ ‫‪6.44‬‬ ‫‪8,850‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪8,670‬‬ ‫‪8,869‬‬ ‫‪1887‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪4,125‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪4,024‬‬ ‫‪4,130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,640‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪1,640‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪11,970‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪11,845‬‬ ‫‪12,388‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,311‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪6,310‬‬ ‫‪6,397‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,891‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪4,821‬‬ ‫‪5,090‬‬ ‫‪856‬‬ ‫‪5.83‬‬ ‫‪4,261‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪4,140‬‬ ‫‪4,261‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪2,056‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫‪2,056‬‬ ‫‪2,160‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪5.13‬‬ ‫‪15,230‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,935‬‬ ‫‪15,230‬‬ ‫‪3233‬‬ ‫‪4.63‬‬ ‫‪1,750‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪1,745‬‬ ‫‪1,853‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪16.87‬‬ ‫‪1,004‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪1,001‬‬ ‫‪1,010‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪6.11‬‬ ‫‪2,312‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2,312‬‬ ‫‪2,312‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,097‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪4,097‬‬ ‫‪4,097‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪20.07‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,170‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪4,125‬‬ ‫‪4,348‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪11.98‬‬ ‫‪26,550‬‬ ‫‪-3.93‬‬ ‫‪25,050‬‬ ‫‪26,550‬‬ ‫‪4441‬‬ ‫‪5.87‬‬ ‫‪4,650‬‬ ‫‪-2.96‬‬ ‫‪4,556‬‬ ‫‪4,815‬‬ ‫‪864‬‬ ‫‪5.41‬‬ ‫‪6,901‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪6,625‬‬ ‫‪6,901‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,621‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪2,610‬‬ ‫‪2,687‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪16.51‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪948,999‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,090‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪2,070‬‬ ‫‪2,141‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪2,650‬‬ ‫‪7.99‬‬ ‫‪2,650‬‬ ‫‪2,745‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,454‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪10,850‬‬ ‫‪11,454‬‬ ‫‪2085‬‬ ‫‪5.33‬‬ ‫‪1,673‬‬ ‫‪-2.24‬‬ ‫‪1,670‬‬ ‫‪1,767‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪7.61‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪2.77‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪949,989‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪7,489‬‬ ‫‪7,520‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,001‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪3,960‬‬ ‫‪4,079‬‬ ‫‪529‬‬ ‫‪7.61‬‬ ‫‪2,272‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪2,272‬‬ ‫‪2,405‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪7.76‬‬ ‫‪5,276‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪5,201‬‬ ‫‪5,276‬‬ ‫‪813‬‬ ‫‪6.53‬‬ ‫‪761‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪746‬‬ ‫‪761‬‬ ‫‪-318‬‬ ‫‪-2.36‬‬ ‫‪7,450‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪7,276‬‬ ‫‪7,491‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪14.74‬‬ ‫‪3,406‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪3,250‬‬ ‫‪3,340‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪13.66‬‬ ‫‪7,275‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪7,201‬‬ ‫‪7,377‬‬ ‫‪1202‬‬ ‫‪6.12‬‬ ‫‪5,171‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪5,171‬‬ ‫‪5,173‬‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪18,340‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪18,300‬‬ ‫‪18,550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,880‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪6,682‬‬ ‫‪7,090‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪8.65‬‬ ‫‪12,548‬‬ ‫‪3.43‬‬ ‫‪12,300‬‬ ‫‪12,548‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,126‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪7,123‬‬ ‫‪7,380‬‬ ‫‪1552‬‬ ‫‪4.77‬‬ ‫اولین‬ ‫‪3,220‬‬ ‫قیمت‬ ‫‪10,931‬‬ ‫درصد‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫کمترین‬ ‫‪3,210‬‬ ‫قیمت‬ ‫‪10,931‬‬ ‫‪1,139‬‬ ‫بیشترین‬ ‫‪3,319‬‬ ‫قیمت‬ ‫‪10,931‬‬ ‫‪EPS‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪P/E‬‬ ‫‪16.98‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6.14‬‬ ‫‪17,988‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪17,300‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1655‬‬ ‫‪10.71‬‬ ‫‪27,289‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪27,289‬‬ ‫‪27,289‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪14.36‬‬ ‫‪6,879‬‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪6,814‬‬ ‫‪6,879‬‬ ‫‪1635‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪2,172‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪2,170‬‬ ‫‪2,220‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪8.57‬‬ ‫‪7,816‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪7,811‬‬ ‫‪7,900‬‬ ‫‪1467‬‬ ‫‪5.52‬‬ ‫‪3,752‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪3,751‬‬ ‫‪3,752‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪4.57‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪972,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,154‬‬ ‫‪1,165‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫‪920,021‬‬ ‫‪941,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,540‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪1,484‬‬ ‫‪1,540‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪7.16‬‬ ‫‪12,070‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪12,040‬‬ ‫‪12,239‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,720‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪4,640‬‬ ‫‪4,770‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪13.23‬‬ ‫‪10,448‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪10,305‬‬ ‫‪10,448‬‬ ‫‪1356‬‬ ‫‪7.76‬‬ ‫‪3,671‬‬ ‫‪-2.06‬‬ ‫‪3,670‬‬ ‫‪3,798‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪11.87‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪3.13‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,240‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪3,143‬‬ ‫‪3,240‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪9.73‬‬ ‫‪8,360‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪8,290‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,642‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪6,642‬‬ ‫‪6,642‬‬ ‫‪669‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪5,836‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪5,743‬‬ ‫‪5,969‬‬ ‫‪1384‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪11,879‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪11,879‬‬ ‫‪11,879‬‬ ‫‪619‬‬ ‫‪19.99‬‬ ‫‪1,975‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪1,975‬‬ ‫‪2,050‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,648‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪5,648‬‬ ‫‪5,648‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪921,112‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪921,112‬‬ ‫‪977,960‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪903,341‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪903,341‬‬ ‫‪950,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,745‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪2,665‬‬ ‫‪2,745‬‬ ‫‪-290‬‬ ‫‪-9.31‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪834‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪58.64‬‬ ‫‪6,010‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪5,932‬‬ ‫‪6,090‬‬ ‫‪1268‬‬ ‫‪4.73‬‬ ‫‪10,440‬‬ ‫‪3.87‬‬ ‫‪10,103‬‬ ‫‪10,850‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,119‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪4,904‬‬ ‫‪5,119‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪29.69‬‬ ‫‪5,840‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪5,536‬‬ ‫‪5,840‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪8.44‬‬ ‫‪6,474‬‬ ‫‪-7.99‬‬ ‫‪5,516‬‬ ‫‪6,474‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,359‬‬ ‫‪3.02‬‬ ‫‪7,290‬‬ ‫‪7,359‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,640‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪4,553‬‬ ‫‪4,640‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,723‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪4,723‬‬ ‫‪4,723‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪13.73‬‬ ‫‪1,680‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪1,570‬‬ ‫‪1,698‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,260‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪12,165‬‬ ‫‪12,350‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪927,000‬‬ ‫‪3.44‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪958,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,610‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪10,424‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪7.98‬‬ ‫‪15,198‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪15,198‬‬ ‫‪15,200‬‬ ‫‪1915‬‬ ‫‪7.94‬‬ ‫‪1,383‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪1,365‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪153.78‬‬ ‫‪1,973‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪1,973‬‬ ‫‪1,973‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪47.55‬‬ ‫‪1,890‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪1,850‬‬ ‫‪1,890‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪2,288‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪8.52‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪M 300‬‬ ‫‪2,410‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪2,410‬‬ ‫‪2,550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪199,917‬‬ ‫‪M 925.069‬‬ ‫‪B 4.825‬‬ ‫‪B 5.126‬‬ ‫‪B 1.261‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫‪2,637‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪5.37‬‬ ‫‪4,565‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪4,560‬‬ ‫‪4,689‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪6.23‬‬ ‫‪2,135‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪2,135‬‬ ‫‪2,250‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نام‬ ‫تعداد‬ ‫حجم‬ ‫ارزش‬ ‫‪M 215.64‬‬ ‫بانكاقتصادنوین‬ ‫‪46‬‬ ‫‪96,269‬‬ ‫پارسسویچ‬ ‫‪49‬‬ ‫‪168,839‬‬ ‫سرمایه گذاري اعتبار ایران‬ ‫‪74‬‬ ‫‪420,814‬‬ ‫بانك کارآفرین‬ ‫‪41‬‬ ‫‪974,485‬‬ ‫سرمایه گذاري گروه توسعه ملي‬ ‫‪304‬‬ ‫‪943,583‬‬ ‫‪B 4.531‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذر ماه ‪91‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪680‬‬ ‫کویر تایر‬ ‫‪40‬‬ ‫‪80,308‬‬ ‫‪B 1.312‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪190‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خرداد ‪91‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪485‬‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪463‬‬ ‫‪3.163M‬‬ ‫لولهوماشینسازيایران‬ ‫‪673‬‬ ‫‪5.203M‬‬ ‫گسترشسرمایهگذاريایرانخودرو‬ ‫‪214‬‬ ‫‪1.005M‬‬ ‫البراتوارداروسازي دکترعبیدي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪39,121‬‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫‪180‬‬ ‫‪194,926‬‬ ‫فرآوردههاينسوزآذر‬ ‫‪672‬‬ ‫‪3.042M‬‬ ‫اوراق سلف استاندارد سنگ آهن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,760‬‬ ‫بانك انصار‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1.025M‬‬ ‫تهران شیمي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6,428‬‬ ‫داروسازي امین‬ ‫‪58‬‬ ‫‪102,054‬‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫‪94‬‬ ‫‪598,385‬‬ ‫‪M 590.165‬‬ ‫‪M 843.796‬‬ ‫‪B 2.305‬‬ ‫‪M 636.891‬‬ ‫‪M 178.927‬‬ ‫‪M 455.746‬‬ ‫‪B 4.225‬‬ ‫‪B 10.949‬‬ ‫‪B 3.104‬‬ ‫‪M 318.527‬‬ ‫‪B 2.899‬‬ ‫‪B 19.163‬‬ ‫‪B 2.993‬‬ ‫‪B 2.444‬‬ ‫‪M 86.801‬‬ ‫‪B 1.255‬‬ ‫‪B 2.706‬‬ ‫‪M 598.108‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذر ماه ‪92‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪636‬‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,864‬‬ ‫بازرگاني و تولیدي مرجان کار‬ ‫‪38‬‬ ‫‪41,158‬‬ ‫‪M 285.375‬‬ ‫همكاران سیستم‬ ‫‪69‬‬ ‫‪177,890‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪214‬‬ ‫‪571,450‬‬ ‫‪B 3.066‬‬ ‫بیمه آسیا‬ ‫‪145‬‬ ‫‪762,278‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫‪312‬‬ ‫‪3.866M‬‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫‪38‬‬ ‫‪156,781‬‬ ‫ح ‪ .‬خوراك دام پارس‬ ‫‪21‬‬ ‫‪38,795‬‬ ‫سیمانغرب‬ ‫‪52‬‬ ‫‪85,607‬‬ ‫گروه مدیریت سرمایه گذاري امید‬ ‫‪21‬‬ ‫‪232,162‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪216‬‬ ‫‪402,186‬‬ ‫‪M 9.448‬‬ ‫‪M 740.856‬‬ ‫‪M 928.983‬‬ ‫‪B 2.839‬‬ ‫‪M 703.007‬‬ ‫‪M 186.722‬‬ ‫‪M 466.085‬‬ ‫‪M 887.608‬‬ ‫‪B 2.677‬‬ ‫‪B 2.025‬‬ ‫کارتن ایران‬ ‫‪92‬‬ ‫‪467,402‬‬ ‫ح‪.‬بانك پاسارگاد‬ ‫‪458‬‬ ‫‪9.826M‬‬ ‫پتروشیمي مارون‬ ‫‪29‬‬ ‫‪6,357‬‬ ‫ملي سربوروي ایران‬ ‫‪29‬‬ ‫‪129,157‬‬ ‫‪M 234.435‬‬ ‫سرمایه گذاري پارس توشه‬ ‫‪524‬‬ ‫‪2.462M‬‬ ‫سرما آفرین‬ ‫‪50‬‬ ‫‪130,135‬‬ ‫‪M 311.729‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اسفندماه‪92‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪815‬‬ ‫نوردوقطعات فوالدي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪29,160‬‬ ‫‪M 210.856‬‬ ‫داروسازي فارابي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪279,897‬‬ ‫قند لرستان‬ ‫‪67‬‬ ‫‪52,030‬‬ ‫کارخانجاتتولیديشیشهرازي‬ ‫‪129‬‬ ‫‪640,488‬‬ ‫‪B 1.688‬‬ ‫موتورسازانتراکتورسازيایران‬ ‫‪42‬‬ ‫‪136,973‬‬ ‫سرمایه گذاري صنعت ومعدن‬ ‫‪64‬‬ ‫‪317,043‬‬ ‫‪M 690.803‬‬ ‫پشمشیشهایران‬ ‫‪32‬‬ ‫‪98,532‬‬ ‫پالسكوکار‬ ‫‪262‬‬ ‫‪1.96M‬‬ ‫نورد آلومینیوم‬ ‫‪187‬‬ ‫‪738,657‬‬ ‫سرمایه گذاري البرز(هلدینگ‬ ‫‪377‬‬ ‫‪3.466M‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪356‬‬ ‫‪2.224M‬‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫نام فوالد ارفع‬ ‫شرکت آهن و‬ ‫‪186‬‬ ‫‪2.09M‬‬ ‫‪B 6.894‬‬ ‫‪M 215.929‬‬ ‫‪B 8.738‬‬ ‫‪M 766.88‬‬ ‫‪B 3.039‬‬ ‫‪B 1.813‬‬ ‫‪M 290.345‬‬ ‫‪M 589.32‬‬ ‫‪B 2.18‬‬ ‫‪B 3.515‬‬ ‫‪B 16.418‬‬ ‫‪B 6.493‬‬ ‫‪B 8.649‬‬ ‫سرمایهگذاري صنایع پتروشیمي‬ ‫‪214‬‬ ‫تعداد‬ ‫‪372‬‬ ‫‪410,781‬‬ ‫حجم‬ ‫ارزش‪B‬‬ ‫‪1.559‬‬ ‫سپنتا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,584‬‬ ‫‪M 16.459‬‬ ‫شرکت ارتباطات سیار ایران‬ ‫‪168‬‬ ‫‪211,259‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫‪653‬‬ ‫‪3.876M‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اردیبهشت‪91‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪453‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاري کاریس‪-‬سهام‬ ‫‪14‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫ایراندارو‬ ‫‪59‬‬ ‫‪237,385‬‬ ‫المپ پارس شهاب‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11,392‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن شهریور ‪92‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪571‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن آبان ‪90‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪141‬‬ ‫صنایعجوشكابیزد‬ ‫‪86‬‬ ‫‪110,948‬‬ ‫بیمه البرز‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1.201M‬‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫‪3.586M‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪34,240‬‬ ‫پتروشیمي خارك‬ ‫‪163‬‬ ‫‪371,355‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪90‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪297‬‬ ‫اجاره لیزینگ سینا‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪320‬‬ ‫قند شیروان قوچان و بجنورد‬ ‫‪136‬‬ ‫‪223,822‬‬ ‫لیزینگصنعتومعدن‬ ‫‪171‬‬ ‫‪1.242M‬‬ ‫مشارکت گهر‪ 1‬سه ماهه ‪20‬درصد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫یک هفته با شاخص کل‬ ‫‪B 7.668‬‬ ‫‪B 6.866‬‬ ‫‪B 9.385‬‬ ‫‪M 425.364‬‬ ‫‪M 391.787‬‬ ‫‪B 1.699‬‬ ‫‪M 159.75‬‬ ‫‪M 536.284‬‬ ‫‪M 132.303‬‬ ‫‪B 1.276‬‬ ‫‪B 1.262‬‬ ‫‪M 84.596‬‬ ‫‪B 7.418‬‬ ‫‪M 276.267‬‬ ‫‪M 320‬‬ ‫‪B 1.286‬‬ ‫‪B 2.721‬‬ ‫‪B 20.019‬‬ ‫اولین‬ ‫قیمت‬ ‫‪EPS‬‬ ‫‪P/E‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪5.22‬‬ ‫‪7.23‬‬ ‫درصد‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫کمترین‬ ‫قیمت‬ ‫‪2,226‬‬ ‫بیشترین‬ ‫قیمت‬ ‫‪3,491‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫‪3,460‬‬ ‫‪3,540‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪2,003‬‬ ‫‪-2.73‬‬ ‫‪1,972‬‬ ‫‪2,050‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪2,367‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪2,365‬‬ ‫‪2,399‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪4.86‬‬ ‫‪4,756‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪4,756‬‬ ‫‪4,830‬‬ ‫‪1076‬‬ ‫‪4.46‬‬ ‫‪2,270‬‬ ‫‪2,270‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪900,122‬‬ ‫‪947,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,043‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪16,043‬‬ ‫‪16,450‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪939,500‬‬ ‫‪2.59‬‬ ‫‪921,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪920,001‬‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪920,001‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,349‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪1,366‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,080‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪2,031‬‬ ‫‪2,139‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪38.25‬‬ ‫‪3,016‬‬ ‫‪0.82‬‬ ‫‪3,016‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪749‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪8,160‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7,900‬‬ ‫‪8,170‬‬ ‫‪669‬‬ ‫‪11.87‬‬ ‫‪15,049‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪14,631‬‬ ‫‪15,049‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,200‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6,160‬‬ ‫‪6,318‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪10.82‬‬ ‫‪1,700,616‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪1,700,614‬‬ ‫‪1,700,616‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪2,353‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪4.39‬‬ ‫‪13,486‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪13,486‬‬ ‫‪14,607‬‬ ‫‪1818‬‬ ‫‪7.71‬‬ ‫‪12,298‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12,275‬‬ ‫‪12,377‬‬ ‫‪2208‬‬ ‫‪5.57‬‬ ‫‪4,380‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4,313‬‬ ‫‪4,555‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪6.96‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪4.08‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪969,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,275‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪5,041‬‬ ‫‪5,333‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪11.68‬‬ ‫‪6,735‬‬ ‫‪2.21‬‬ ‫‪6,735‬‬ ‫‪7,060‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪-1.8‬‬ ‫‪4,150‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪903‬‬ ‫‪4.61‬‬ ‫‪5,203‬‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪5,203‬‬ ‫‪5,530‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪6.97‬‬ ‫‪1,222‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪1,212‬‬ ‫‪1,245‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪735‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪743‬‬ ‫‪-436‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪4,484‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,484‬‬ ‫‪4,490‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,925‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪4,720‬‬ ‫‪4,925‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,460‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪5,439‬‬ ‫‪5,460‬‬ ‫‪1310‬‬ ‫‪4.19‬‬ ‫‪3,823‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪3,823‬‬ ‫‪3,889‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪5.71‬‬ ‫‪6,575‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪6,575‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪43.8‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪4,362‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪5.52‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪33,502‬‬ ‫‪34,100‬‬ ‫‪6915‬‬ ‫‪4.91‬‬ ‫‪1,830‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪1,803‬‬ ‫‪1,835‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪18.84‬‬ ‫‪3,450‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪3,411‬‬ ‫‪3,570‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2,337‬‬ ‫‪2.51‬‬ ‫‪2,336‬‬ ‫‪2,440‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪7.98‬‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,231‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7,231‬‬ ‫‪7,231‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪40.6‬‬ ‫‪10,857‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪10,849‬‬ ‫‪10,857‬‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪5.76‬‬ ‫‪36,854‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫‪34,722‬‬ ‫‪36,854‬‬ ‫‪5003‬‬ ‫‪6.97‬‬ ‫‪2,635‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪2,635‬‬ ‫‪2,635‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪14.48‬‬ ‫‪2,010‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪2,010‬‬ ‫‪2,149‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪8.63‬‬ ‫‪2,187‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪2,150‬‬ ‫‪2,188‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪12.03‬‬ ‫‪5,981‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5,981‬‬ ‫‪5,981‬‬ ‫‪1045‬‬ ‫‪5.72‬‬ ‫‪1,120‬‬ ‫‪-2.01‬‬ ‫‪1,099‬‬ ‫‪1,160‬‬ ‫‪-139‬‬ ‫‪-8.01‬‬ ‫‪4,602‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4,601‬‬ ‫‪4,786‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪8.48‬‬ ‫‪4,687‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪4,740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,950‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪2,871‬‬ ‫‪3,010‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪3,921‬‬ ‫‪3,710‬‬ ‫اولین‬ ‫‪2,098‬‬ ‫قیمت‬ ‫‪3,921‬‬ ‫‪4,151‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪EPS‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪14.64‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪10.11‬‬ ‫‪6516‬‬ ‫‪4.86‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,615‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫درصد‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪3,710‬‬ ‫کمترین‬ ‫‪2,058‬‬ ‫قیمت‬ ‫‪10,391‬‬ ‫‪3,835‬‬ ‫بیشترین‬ ‫‪2,160‬‬ ‫قیمت‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪31,850‬‬ ‫‪32,838‬‬ ‫‪2,370‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪2,328‬‬ ‫‪2,494‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪10,615‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫‪10,565‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10,391‬‬ ‫‪32,838‬‬ ‫‪655‬‬ ‫‪6.32‬‬ ‫‪82.52‬‬ ‫‪P/E‬‬ ‫‪10,391‬‬ ‫‪6,770‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6,650‬‬ ‫‪7,202‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,023‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14,023‬‬ ‫‪14,023‬‬ ‫‪1861‬‬ ‫‪7.32‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫‪4.81‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪925,100‬‬ ‫‪941,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,398‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪11,251‬‬ ‫‪11,610‬‬ ‫‪1615‬‬ ‫‪7.12‬‬ ‫‪1,070‬‬ ‫‪-1.87‬‬ ‫‪1,040‬‬ ‫‪1,070‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,438‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪2,438‬‬ ‫‪2,536‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪29.88‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪19,784‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪927,100‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫‪900,010‬‬ ‫‪943,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,740‬‬ ‫‪1.96‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪5,999‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫‪2,152‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪2,135‬‬ ‫‪2,222‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪5.03‬‬ ‫‪1,000,932‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪1,000,932‬‬ ‫‪1,000,932‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫یک هفته با شاخص صنعت‬
‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫مصاحبه اختصاصی مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط‌زیست با‬ ‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫تالش برای نجات محیط‌زیست‬ ‫محم�ود مق�دس ـ روزنامه م��ا‪ ،‬یک روزنام��ه اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما عالقمند به محیط‌زیست‪ .‬از ابتدای شروع به‌کار‬ ‫روزنامه‪ ،‬مایل بودیم تا از مس��ائل محیط‌زیست که در دهه‬ ‫اخیر با حیات مردم و از جمله اقتصاد کش��ور در هم تنیده‬ ‫است‪ ،‬غافل نباشم‪ ،‬به همین منظور از مدت‌ها قبل درصدد‬ ‫برآمدیم تا نگاهی از زاویه اقتصاد به محیط‌زیس��ت داشته‬ ‫باشیم تا از تاثیر محیط‌زیست بر ساختار اقتصادی این مرز‬ ‫و بوم آگاه شویم‪ .‬با عنایت به اهمیت ارزش‌گذاری اقتصادی‬ ‫و بررسی پروژه‌های توسعه‌ای در زیست بوم‌ها و سایت‌های‬ ‫اقتصادی طبیعی کش��ور با خانم دکتر مظاهری مدیرکل‬ ‫«توس��عه پای��دار و اقتصاد محیط زیس��ت» ب��ه گفت‌وگو‬ ‫نشس��تیم تا از دانسته‌های وی در مورد مسائل و مشکالت‪،‬‬ ‫تهدیدهای آینده محیط‌زیس��ت‪ ،‬تالش‌ه��ای بی‌وقفه در‬ ‫جهت اقتصاد محیط‌زیست و توسعه پایدار بهره‌مند شویم‪.‬‬ ‫€ €خان�م دکتر مظاه�ری دفتر ش�ما در س�ازمان‬ ‫محیط‌زیس�ت‪ ،‬تقریبا دفتر تازه تاسیس�ی اس�ت‬ ‫که ب�ه فعالی�ت اقتصادی محیط‌زیس�ت مش�غول‬ ‫اس�ت ‪،‬بنابراین می‌خواهیم از زاویه محیط‌زیس�ت‬ ‫ب�ه اقتصاد نگاه کنی�م‪ .‬در آغاز س�خن می‌خواهیم محاسبات محیط‌زیستی را همه جا در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫بدانی�م انگیزه تش�کیل دفت�ر اقتصادی س�ازمان € €مطلب�ی تحت عنوان «مش�اغل س�بز» دیدیم‬ ‫محیط‌زیست چیست؟‬ ‫منظور چیست؟‬ ‫طبق‬ ‫و‬ ‫ک��رد‬ ‫کار‬ ‫ب��ه‬ ‫ش��روع‬ ‫‪1386‬‬ ‫ای��ن دفتر از س��ال‬ ‫طبق تعریف س��ازمان جهانی ‪،‬فعالیتی جزو «مش��اغل‬ ‫‌گذاری‬ ‫ش‬ ‫ارز‬ ‫اس��ت‬ ‫موظف‬ ‫‪59‬‬ ‫ماده‬ ‫قان��ون برنامه چهارم‬ ‫س��بز» اس��ت که میزان درآمد و بیمه و س��ایر ویژگی‌های‬ ‫کند‪.‬‬ ‫لحاظ‬ ‫کش��ور‬ ‫ملی‬ ‫‌های‬ ‫ب‬ ‫حس��ا‬ ‫منابع زیس��تی را در‬ ‫یک ش��غل پایدار را داشته باش��د‪ .‬مثل کشاورزی ارگانیک‬ ‫را‬ ‫‌زیس��ت‬ ‫ط‬ ‫محی‬ ‫ملی‬ ‫ناخال��ص‬ ‫تولی��د‬ ‫اکن��ون (‪)GDP‬‬ ‫که میزان کود و س��م به حداقل می‌رس��د یا زنبورداری که‬ ‫این‬ ‫کش��ورها‬ ‫خیلی‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫‌بینیم‬ ‫ی‬ ‫نم‬ ‫ملی‬ ‫در درآمده��ای‬ ‫شکلی از مشاغل سبز است بعضی از شغل‌ها ظاهرش سبز‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫درج‬ ‫‪GDP‬‬ ‫موضوع را در‬ ‫نیست اما به محیط‌زیست کمک می‌کنند‪ .‬مثل اپراتوری‪،‬‬ ‫تنوع‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫خاک‪،‬‬ ‫هوا‪،‬‬ ‫ارزش‬ ‫اما‬ ‫داریم‬ ‫را‬ ‫چوب‬ ‫ارزش‬ ‫االن‬ ‫دول��ت الکترونیک یا کارهایی که ب��ه صورت الکترونیکی‬ ‫اقماری‬ ‫‌های‬ ‫ب‬ ‫حس��ا‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫نداریم‪،‬‬ ‫را‬ ‫زیس��تی‬ ‫انجام می‌ش��ود یا هر ش��غلی دیگری ک��ه موجب تخریب‬ ‫قرار گی��رد‪ ،‬پیرو ای��ن تالش‌ها طرح «تمل��ک دارایی» را محیط‌زیست نش��ود مثل انرژی خورش��ید‪ ،‬انرژی بادی‪،‬‬ ‫س��ازمان برنامه‌ریزی تصویب کرد و به س��ازمان حفاظت تکنسین تلفن یا بازیافت زباله‌ها و ‪ ...‬که از جمله شغل‌های‬ ‫محیط‌زیست داد‪.‬‬ ‫سبز محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫‌زیس��ت‬ ‫ط‬ ‫محی‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ‫توس��عه‬ ‫س��ال ‪ 86‬دفتر‬ ‫€ €آیا می‌توان ش�غل‌های آلوده‌کننده را به ش�غل‬ ‫ارزش‬ ‫‪،‬یکی‬ ‫گرفت‬ ‫‌عهده‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫فعالیت‬ ‫تشکیل شد که ‪2‬‬ ‫سبز تبدیل کرد؟‬ ‫هزینه‬ ‫برآورد‬ ‫دیگ��ری‬ ‫و‬ ‫‌محیطی‬ ‫ت‬ ‫زیس��‬ ‫اقتصادی منابع‬ ‫باید فکر کنیم چه فرآیندی بکار ببریم که ش��غل‌ها سبز‬ ‫برآورد‬ ‫ما‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫‌زیس��ت‪.‬‬ ‫ط‬ ‫محی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫خس��ارت وارد‬ ‫بش��وند مثال یک کارخانه آلوده کننده چه فرآیندی را الزم‬ ‫چقدر‬ ‫شود‬ ‫پیاده‬ ‫عسلویه‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫‌‬ ‫توس��ع‬ ‫ح‬ ‫‌‬ ‫طر‬ ‫اگر‬ ‫می‌کنیم که‬ ‫دارد که آلودگی‌هایش کم شود‪.‬‬ ‫‌شود؟‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫وارد‬ ‫‌زیست‬ ‫ط‬ ‫زیان به محی‬ ‫کارخانه س��یمان ب��ا توجه ب��ه آلودگی که دارد ش��غل‬ ‫را‬ ‫س�ایت‬ ‫چند‬ ‫دفت�ر‬ ‫ای�ن‬ ‫تش�کیل‬ ‫ابت�دای‬ ‫€ €از‬ ‫س��بز نیس��ت اما چه اقداماتی باید کرد که آن را به مشاغل‬ ‫کردید؟‬ ‫‌گذاری‬ ‫ش‬ ‫ارز‬ ‫س��بز تبدیل کنیم‪ .‬خوش��بختانه یک‬ ‫تح��ت‬ ‫س��ایت‬ ‫کن��ون‪19‬‬ ‫ت��ا‬ ‫تفاهمنام�� ‌ه ب��ا وزارت تع��اون و ام��ور‬ ‫ما با توسعه هیچ‬ ‫حفاظ��ت مناطق محیط‌زیس��ت را‬ ‫اجتماعی امضا کردیم که با تس��هیالت‬ ‫توسعه‬ ‫نداریم‪،‬‬ ‫مخالفتی‬ ‫آن‬ ‫ارزش‌گذاری کردیم که ‪ 7‬سایت‬ ‫و س��رمایه‌گذاری معمولی کارگاه‌ها به‬ ‫مثل‬ ‫را ه��م تعیین خس��ارت کردیم‬ ‫باید اتفاق بیفتد اما‬ ‫سوی مشاغل سبز هدایت می‌شوند‪.‬‬ ‫ارومیه‬ ‫تاالب انزلی‪ ،‬عسلویه‪ ،‬دریاچه‬ ‫€ €چند درصد ش�غل ما س�بز‬ ‫در چارچوب توسعه‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫که خس��ارت‌ها را محاس��به‬ ‫پایدار‪ .‬ما در کشاورزی نیست؟‬ ‫اعالم‬ ‫کشور‬ ‫آن را به حساب‌های ملی‬ ‫نمی‌دانم؟ ش��اید فقط ‪ 40‬روز از این‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫شاخصی‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫تفاهمنامه گذش��ته ولی قطعا در ادامه‬ ‫منابع‪،‬‬ ‫مصرف‬ ‫حداقل‬ ‫توس�عه‬ ‫بین‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬ ‫رابط�‬ ‫€ €آی�ا‬ ‫سال ‪ 93‬روی این مشاغل کار می‌کنیم‪.‬‬ ‫دارد‪،‬‬ ‫اقتصادوج�ود‬ ‫و‬ ‫پای�دار‬ ‫ارزش افزوده داشته‬ ‫€ €موضوع س�ایت‌ها چیست؟‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬ ‫واژ‬ ‫ای�ن‬ ‫ب�ا‬ ‫ش�ما‬ ‫دفتر‬ ‫چ�را‬ ‫کجاست و چه عملکردی داشتید؟‬ ‫باشد‪ ،‬اگر با هر متر‬ ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫نامگذاری‬ ‫س��ایت‪ ،‬منطق��ه‌ای تح��ت حفاظت‬ ‫مکعب آب‪ 2 ،‬کیلوگرم‬ ‫توس��عه پای��دار ‪ 3‬بخ��ش دارد‬ ‫س��ازمان محیط‌زیس��ت اس��ت ک��ه‬ ‫‌قبول‬ ‫ل‬ ‫قاب‬ ‫کنیم‬ ‫تولید‬ ‫کاال‬ ‫ک��ه ش��امل توس��عه اقتص��ادی‪،‬‬ ‫مجموعا ‪ 10/4‬درصد مناطق کل کشور‬ ‫گرم‬ ‫‪900‬‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫است‪،‬‬ ‫توس��عه اجتماعی و محیط زیس��ت‬ ‫را ش��امل می‌ش��ود که این مناطق به ‪4‬‬ ‫رش��د‬ ‫اس��ت که البت��ه امروزه به آن‬ ‫محصول بدست آوریم‪ ،‬بخش ش��امل پارک‌های ملی‪ ،‬مناطق‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬عدالت اجتماعی‬ ‫ضرر کرده‌ایم‪ ،‬چرا که آب حفاظت ش��ده‪ ،‬پناهگاه حیات وحش‪،‬‬ ‫محیط‌زیست می‌گوییم‪.‬‬ ‫آثار طبیعی و ملی تقسیم شده است‪.‬‬ ‫ارزش بیشتری دارد‬ ‫را‬ ‫‌زیس��ت‬ ‫ط‬ ‫امروز نه می‌توان محی‬ ‫ای��ن مناط��ق چهارگان��ه را از بی��ن‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫اقتصاد‬ ‫ب��دون اقتصاد دید نه‬ ‫‪ 209‬منطق��ه محیط‌زیس��تی کش��ور‬ ‫اقتصاد‬ ‫حقیقت‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬در‬ ‫انتخاب کردیم و براس��اس اکوسیستم‬ ‫باشید‪،‬‬ ‫داش��ته‬ ‫پایدار‬ ‫اقتصاد‬ ‫ش��ما‬ ‫اگر‬ ‫س��بز هم می‌گوید‬ ‫تاالب��ی‪ ،‬جنگلی و رودخانه‌ای ارزش‌گذاری ش��د ‌ه اس��ت‪.‬‬ ‫‌زیست‬ ‫ط‬ ‫محی‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫اقتصادی‬ ‫رش��د‬ ‫یو‬ ‫عدالت اجتماع ‌‬ ‫ارزش‌گذاری اقتصادی منابع روش دارد و این‌طور نیس��ت‬ ‫مصرف‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬ ‫انداز‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫است‬ ‫محدود‬ ‫دارید‪ .‬منابع‬ ‫ک��ه بگوییم آه��و چقدر می‌ارزد‪ .‬بلکه درخ��ت و آهو و ‪ ....‬را‬ ‫نیندازیم‪.‬‬ ‫مخاطره‬ ‫به‬ ‫آیندگان‬ ‫ب��رای‬ ‫را‬ ‫ملی‬ ‫منابع‬ ‫کنیم تا‬ ‫در اکوسیس��تم خودش ارزیاب��ی می‌کنیم‪ .‬به همین دلیل‬ ‫کنیم‬ ‫محاسبه‬ ‫باید‬ ‫‌کنیم‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫طراحی‬ ‫طبیعی‬ ‫پروژه‬ ‫اگر یک‬ ‫می‌گویم‪ ،‬یک هکتار از پارک در منطقه جنوب کش��ور‪A ،‬‬ ‫برای‬ ‫خیر؟‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫صنعت‬ ‫که این‬ ‫ری��ال ارزش دارد یا یک هکتار تاالب پریش��ان ‪ 64‬میلیون‬ ‫یک‬ ‫‌برد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫رن��ج‬ ‫آبی‬ ‫کم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ی��زد‬ ‫در‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫آی��ا‬ ‫مث��ال‬ ‫توم��ان ارزش دارد ولی منظور این نیس��ت که اگر در یک‬ ‫صنعت «آب بر» راه‌اندازی کنیم؟‬ ‫هکتار تاالب هر تخریبی انجام ش��ود‪ ،‬هر هکتار ‪ 64‬میلیون‬ ‫یعنی‬ ‫مجازی‬ ‫آب‬ ‫باعن��وان‬ ‫امروزه م��ا اصطالحی داریم‬ ‫تومان ضرر به کشور وارد می‌کند‪.‬‬ ‫به‬ ‫تولید‬ ‫تا‬ ‫‌ش��ود‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫مصرف‬ ‫برای هر محص��ول چقدر آب‬ ‫€ €یعن�ی از این پ�س هر کس یک هکت�ار از تاالب‬ ‫محاس��به‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬ ‫پروژ‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫بار بنش��یند‪ .‬این مقدار آب را‬ ‫پریش�ان را تخریب کن�د‪ ،‬می‌ت�وان در دادگاه این‬ ‫ورق‬ ‫یک‬ ‫تولید‬ ‫ب��رای‬ ‫‌گویند‬ ‫ی‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬به‌عنوان مثال م‬ ‫قیمت را محاس�به کرد یا اگر تاالب خش�ک ش�ود‬ ‫داریم‬ ‫اجازه‬ ‫آیا‬ ‫‌ش��ود‪،‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫مصرف‬ ‫کاغ��ذ ‪ 10 ،A4‬لیتر آب‬ ‫چقدر ساالنه به کش�ور ضرر خواهد خورد و عامالن‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫کارخانه‬ ‫این‬ ‫داریم‬ ‫آب‬ ‫در جایی که کمب��ود‬ ‫این ن�وع خس�ارت‌ها را در دادگاه ب�ا ارزش کمی یا‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫مصرف‬ ‫آب‬ ‫لیتر‬ ‫هزار‬ ‫‪400‬‬ ‫تا‬ ‫فوالد‬ ‫یا ی��ک تن مواد‬ ‫ریالی می‌توان محکوم کرد‪.‬‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫است‬ ‫کمیاب‬ ‫آب‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫آیا منطقی‬ ‫بله‪ ،‬اگر ما بتوانیم در همه جا این برآورد را داش��ته باشیم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫فوالد‬ ‫کارخانه‬ ‫ایجاد‬ ‫می‌توانیم بگوییم که چقدر س��االنه ضرر و زیان در کش��ور‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬ ‫‌زیست‬ ‫ط‬ ‫محی‬ ‫بین‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫بحثی‬ ‫این‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫و صنعتی‌ه��ا مطرح اس��ت‪ .‬در همه چی��ز االن ردپای آب € €می‌توانید یک نمونه ارائه کنید؟‬ ‫محاسبه می‌ش��ود‪ ،‬به عنوان مثال هر کیلو گوشت گوساله‬ ‫بان��ک جهانی در س��ال ‪ 2010‬گفت آلودگ��ی هوا (اگر‬ ‫‌توان‬ ‫ح��دود ‪ 15‬لیتر آب الزم دارد‪ ،‬آیا در هر جای ایران می‬ ‫اش��تباه نکن��م) ‪ 8‬میلیارد دالر به کش��ور ض��رر زده که در‬ ‫رابطه‬ ‫پرورش گاو را گس��ترش داد‪ .‬این مس��ائلی است که‬ ‫ارزش‌گذاری اقتصادی محاسبه می‌شود‪ .‬این بدون ارزش‬ ‫تمام‬ ‫باید‬ ‫اقتصادی و محیط را مش��خص می‌کن��د و قطعا‬ ‫ذاتی و معنوی سایت‌هاست‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫€ €دانش�جو از رش�ته اقتص�اد می‌گیری�د ی�ا از‬ ‫محیط‌زیست؟‬ ‫از هر ‪ 2‬رشته‪ ،‬تحت عنوان اقتصاد محیط‌زیست دانشجو‬ ‫می‌گیریم‪.‬‬ ‫€ €برنامه‌ای جهت برآورد خسارت از بهره‌برداری و‬ ‫توسعه های غیر اصولی دارید؟‬ ‫€ €ما با توس��عه هیچ مخالفتی نداریم‪ ،‬توسعه باید اتفاق‬ ‫بیفتد ام��ا در چارچوب توس��عه پایدار‪ .‬ما در کش��اورزی‬ ‫ش��اخصی داریم که با حداقل مصرف منابع‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬اگر با هر متر مکع��ب آب‪ 2 ،‬کیلوگرم کاال‬ ‫تولید کنیم قابل‌قبول اس��ت‪ ،‬اما اگ��ر ‪ 900‬گرم محصول‬ ‫به دس��ت آوریم‪ ،‬ضرر کرده‌ایم‪ ،‬چرا که آب ارزش بیشتری‬ ‫دارد‪ ،‬باید بس��نجیم زعفران بکاریم یا هندوانه‪ .‬برای مثال‬ ‫با روش کاش��ت س��نتی‪ ،‬از هر هکتار زمی��ن ‪ 27‬تن خیار‬ ‫برداش��ت می‌کنیم اما با روش گلخانه‌ای ‪ 270‬تن برداشت‬ ‫می‌کنیم‪ .‬س��یب‌زمینی ‪ 250‬لیت��ر آب مصرف می‌کند و‬ ‫گندم هر کیل��و ‪ 1300‬لیتر آب می‌خواه��د‪ .‬این معیارها‬ ‫موجب می‌ش��ود تا ما برای کاشت محصوالت تجدیدنظر‬ ‫کنی��م‪ .‬ژاپ��ن می‌گوید‪ ،‬اگر ب��ا بحران آب مواجه ش��ویم‬ ‫€ €آیا ارز‌یابی از زیان‌های جانبی دارید؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬آن را ش��روع کردیم‪ ،‬موضوعی اس��ت تحت عنوان س��یب‌زمینی می‌کاریم‪ ،‬چون این محصول ‪ 250‬لیتر آب‬ ‫«ارزیاب��ی خدم��ات کاال در اکوسیس��تم» ای��ن موضوع می‌خواهد اما گندم ‪ 1300‬لیتر‪.‬‬ ‫مب��ادالت آب و هوایی ناش��ی از آلودگی محیط‌زیس��ت را € €در طرح اقتصاد سبز مصرف آب چقدر است؟‬ ‫در اقتصاد س��بز‪ ،‬محصولی برای ما مهم اس��ت که از آب‬ ‫ارزیاب��ی می‌کند‪ .‬نکت��ه دیگری که باید به آن اش��اره کنم‬ ‫ارزیاب��ی ارزش‌های بازاری و غیربازاری اس��ت‪ ،‬مثل چوب «سبز» استفاده کند‪ .‬آب سبز‪ ،‬آب بارانی است که در خاک‬ ‫که ارزش بازاری آن همان قیمت خرید و فروش اس��ت‪ ،‬اما جذب می‌ش��ود و برای آبیاری محصول کافی است‪ .‬مصرف‬ ‫ارزش غیربازاری‪ ،‬ارزش��ی اس��ت که غیرقابل فروش است آب «آبی» هم برای ما بس��یار مشکل آفرین است که شامل‬ ‫و از نگاه اکوسیس��تم ارزیابی می‌ش��ود‪ ،‬مثال وجود آب در آب‌های زیرزمینی و آب س��طحی اس��ت که قابل بازگشت‬ ‫نیست و کشور ما در سال‌های اخیر با کمبود مواجه است‪.‬‬ ‫اکوسیستم مربوطه‪ ،‬چقدر ارزش دارد‪.‬‬ ‫البته یک آب خاکس��تری هم داریم که هم محیط‌زیست‬ ‫البته خیلی س��خت است که همه عوامل موثر در آلودگی‬ ‫محیط‌زیس��ت را ارزیاب��ی اقتص��ادی کنی��م و همچنین را آل��وده می‌کند و هم محصوالت را‪ ،‬مانند آب‌های آلوده به‬ ‫بتوانی��م مجموعه عوامل تاثیرگذار را بررس��ی نماییم‪ ،‬اما کود و سم یا فاضالب‌ها‪.‬‬ ‫ای��ن تصمیم��ات حرکتی ب��رای محدود ک��ردن تخریب € €ب�ا توجه ب�ه اینکه ای�ران جزو مناطق خش�ک‬ ‫محسوب می‌ش�ود و خیلی از مناطق کم‌‌آب است یا‬ ‫محیط‌زیست است‪.‬‬ ‫€ €چگونه می‌خواهید این ارزیابی را به کل کش�ور آب ندارد با تعریف ش�ما از کش�اورزی سبز‪ ،‬مشکل‬ ‫پیدا نمی‌کنیم؟‬ ‫تعمیم دهید؟‬ ‫درست است اما باید خیلی جاها دیم‌کاری کرد و با تغییر‬ ‫با توجه به برآوردهای انجام ش��ده باید ‪ 40‬سایت را مورد‬ ‫ارزیاب��ی قرار داده و س��پس به تمام کش��ور تعمیم بدهیم‪ .‬الگو به صرفه‌جویی در مصرف آب روی آورد‪.‬‬ ‫امیدوارم در یکی‪‌،‬دو سال آینده بتوانیم این ارزش‌ها را وارد € €ـ در رابط�ه با تولید کاالهای اس�تراتژیکی مثل‬ ‫گن�دم‪ ،‬ممکن اس�ت خیلی‌ها نگ�ران باش�ند‪ ،‬آیا‬ ‫حساب‌‌های ملی کنیم‪.‬‬ ‫می‌‌توان با تغییر در الگوی کاشت‪،‬‬ ‫€ €ـ نق�ش ای�ن دفت�ر به‌ط�ور‬ ‫آن را جبران کرد؟‬ ‫مشخص چیست؟‬ ‫سازمان حفاظت‬ ‫بدون ش��ک با تغییر الگوی کاش��ت‬ ‫در بحث توسعه پایدار قطعا با همه‬ ‫محیط‌زیست‬ ‫می‌توان با کاهش مصرف آب‪ ،‬به ذخایر‬ ‫دس��تگاه‌ها در ارتباط هستیم و پیرو‬ ‫آب‪ ،‬کم��ک ک��رد و به کاش��ت دیم در‬ ‫‪ 31‬اداره کل‬ ‫ریو ‪ +20‬نیز کمیته‌ای فرعی تشکیل‬ ‫مناطق مناسب روی آورد‪.‬‬ ‫دادیم ت��ا نس��بت به مق��ررات قبل‬ ‫در مراکز استان‌ها‬ ‫€ €تخصیص بودجه امسال برای‬ ‫بازنگری داشته باشیم‪.‬‬ ‫و در تمام شهرستان‌ها‬ ‫شما کافی است؟‬ ‫کمیت��ه اقتص��اد س��بز حاص��ل‬ ‫دارد‪ .‬اما به دلیل‬ ‫در سال‌های ‪ 1390‬و ‪ 1391‬بودجه‌ای‬ ‫ای��ن بازنگ��ری اس��ت که اکن��ون با‬ ‫جوان بودنش هنوز‬ ‫که به ما اختصاص دادند ‪ 1‬میلیارد و ‪200‬‬ ‫بان��ک مرک��زی‪ ،‬س��ازمان مدیریت‬ ‫میلیون تومان بود ولی عمال تخصیص ما‬ ‫کارشناسی با نام‬ ‫برنامه‌ری��زی‪ ،‬وزارت ام��ور اقتص��اد‬ ‫و دارای��ی و س��ایر دس��تگاه‌های اقتصاد محیط زیست در صف��ر بود‪ ،‬یعنی همین مبلغ را نگرفتیم و‬ ‫بودج��ه ‪ 1392‬هم صفر ب��ود‪ .‬اما از زمان‬ ‫مربوط��ه هم��کاری ک��رده و تمامی‬ ‫استان‌ها نداریم‪ .‬برای‬ ‫مدیریت خان��م دکتر ابت��کار‪ 6 ،‬ماه دوم‬ ‫برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات مربوطه را‬ ‫اینکه توانمندسازی‬ ‫‪ ،1392‬مع��ادل ‪ 314‬میلی��ون توم��ان‬ ‫در این کمیته‌ها به انجام می‌رسانیم‪.‬‬ ‫یکی از وظای��ف اصلی این کمیته کنیم یک دوره آموزش‬ ‫پرداخت کردند که خیلی از کارها را شروع‬ ‫کردی��م و قول دادند ک��ه بودجه را تامین‬ ‫اقتصاد محیط‌زیست‬ ‫ارزش‌‌گذاری منابع زیستی و تعیین‬ ‫خس��ارت در اقتصاد ملی و ارائه آن به برای کارشناسان برگزار کنند‪ .‬البته نیاز ما برای ‪ 2‬س��ال ‪ 1393‬و‬ ‫‪ 1394‬نزدیک به ‪ 3‬میلیارد تومان اس��ت‬ ‫بانک مرکزی و اقتصاد و دارایی است‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫که قول دادند پرداخت شود‪.‬‬ ‫تا وارد حساب‌های ملی شود‪.‬‬ ‫€ €اولویت‌بن�دی ش�ما در‬ ‫€ €عملک�رد ش�ما ت�ا به‌ح�ال‬ ‫ساماندهی محیط‌زیست چیست؟‬ ‫چگونه بوده است؟‬ ‫ارزش‌گذاری منابع اقتصادی را وارد حساب‌های ملی کنیم‬ ‫‪ 23‬درصدیعنی تقریبا معادل یک چهارم از ‪ 10/4‬درصد‬ ‫که طبق قانون برنامه پنجم ماده ‪ 192‬از ما خواس��تند که این‬ ‫مناطق حفاظت شده را تا به‌حال ارزش‌گذاری کردیم‪.‬‬ ‫€ €چرا از کل کش�ور فق�ط ‪ 10/4‬درصد جزو مناطق کار انجام بشود‪.‬‬ ‫€ €بیش�ترین زی�ان اقتص�ادی را چ�ه کس�انی ب�ه‬ ‫حفاظت شده کشو راست‪ ،‬این مقدار کم نیست؟‬ ‫خیر‪ .‬چون اس��تاندارد جهانی ب��رای حفاظت ‪ 17‬درصد محیط‌زیست می‌زنند؟‬ ‫همه اکوسیس��تم‌ها به هم وصل است‪ ،‬وقتی تاالب خشک‬ ‫اس��ت اکنون ایران ش��رایط خوبی دارد‪ ،‬چون کشور‪ ،‬گرم‬ ‫و خشک اس��ت‪ 10/4 ،‬درصد وسعت خوبی است اما خانم می‌شود پیامد خشک شدن آن گرد و غبار و آلودگی هوا است‬ ‫دکتر ابتکار‪ ،‬اصرار دارد که کار بیشتری انجام شود و بتوانیم ک�� ‌ه باعث از بین رفتن جنگل‌ه��ا‪ ،‬گونه‌های گیاهی و جانوری‬ ‫هر کجا اتفاقی افتاد بگوییم چقدر به این کشور ضرر و زیان می‌شود‪ .‬در زاگرس وقتی دارکوب بر اثر آلودگی کم می‌شود‪،‬‬ ‫اقتصادی وارد ش��ده اس��ت‪ .‬این ارزیابی‌ها کمک می‌کند سوسک‌های درخت‌خوار زیاد می‌شوند و در نتیجه درخت‌ها‬ ‫کس��انی که به‌راحتی به کش��ور و منافع ملی ضرر می‌زنند‪ ،‬از بی��ن می‌روند‪ .‬یعنی اکوسیس��تم یک تعادل��ی دارد که در‬ ‫بدانند که از این پس باید پاسخ این ضرر و زیان را بپردازند‪ .‬صورت به‌هم خوردن آن باید منتظر تبعات آن باشیم‪.‬‬ ‫€ €در اس�تان‌ها ش�ما دفات�ری داری�د ک�ه حافظ € €اگر بخواهید قانون را اجرایی کنید‌با چه کسانی‬ ‫باید برخورد کنید؟‬ ‫اندیشه‌ها و فعالیت‌های شما در کشور باشند؟‬ ‫پروژه‌ها مشمول ارزیابی محیط‌زیست می‌شوند که تعداد آن‬ ‫سازمان حفاظت محیط‌زیست ‪ 31‬اداره کل در مراکز‬ ‫اس��تان‌ها و در تمام شهرستان‌ها دارد‪ .‬اما به دلیل جوان ‪ 51‬پروژه است‪ ،‬مثل سدسازی‪ ،‬ساختن فرودگاه‪ ،‬پتروشیمی‪،‬‬ ‫بودنش هنوز کارشناس��ی تحت این عنوان در استان‌ها معادن و ‪ ...‬که طبق مصوبه ش��ورای‌عالی محیط‌زیس��ت باید‬ ‫نداری��م‪ .‬ب��رای اینکه توانمندس��ازی کنی��م یک دوره ارزیابی ش��ود‪ .‬به‌هر حال محیط‌زیس��ت آن قدر مهم اس��ت‬ ‫آموزش اقتصاد محیط‌زیس��ت برای کارشناسان برگزار ک��ه باید قبل از امکان‌س��نجی محیط و بهره‌ب��رداری ارزیابی‬ ‫اقتصادی از محیط‌زیس��ت حتما انجام شود‪.‬با تشکر از حضور‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر‪ ،‬از مدیران اس��تانی خواس��تیم که از شما در این گفت‌وگو امیدوارم که تصویب قوانین ارزش‌گذاری‬ ‫دانشگاه‌ها بخواهند که دانشجویان را تشویق به انتخاب اقتص��ادی محیط‌زیس��ت‪ ،‬بتواند اهرمی برای پیش��گیری از‬ ‫تخریب و خسارت‌ها به محیط‌زیست شود‪.‬‬ ‫رشته اقتصاد و محیط‌زیست کنند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫اطفای حریق جنگل‌ها‬ ‫نیازمند اعتبار ‪ 400‬میلیاردی‬ ‫فرمان��ده ی��گان حفاظت س��ازمان محیط‌زیس��ت با‬ ‫اش��اره به اینکه ‪ 400‬میلی��ارد تومان ب��رای پایگاه‌های‬ ‫اطفای حریق کش��ور نی��از داریم‪ ،‬گفت‪ :‬م��ا برای اجرای‬ ‫طرح‌های آموزش��ی نیز مش��کل داریم‪ .‬فقط ‪40‬میلیون‬ ‫برای این موضوع اختصاص داده ش��ده ک��ه آن هم ابالغ‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬بنابراین اعتب��ار الزم ب��رای کاری را نداریم‪.‬‬ ‫افزایش چش��مگیر آتش‌س��وزی‌ها در ماه‌های گذش��ته‬ ‫و کمب��ود امکان��ات برای کنت��رل این آتش‌س��وزی‌ها از‬ ‫عمده نگرانی‌های فعاالن محیط‌زیس��ت ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته آتش‌سوزی وس��یعی بخش‌هایی از قلب‬ ‫پارک ملی گلس��تان را در برگرفت‪ .‬در این آتش‌س��وزی‬ ‫بی��ش از ‪ 200‬هکتار از جنگل‌های پارک ملی گلس��تان‬ ‫سوخت و خسارات چند هزار میلیاردی بر جای گذاشت‪.‬‬ ‫در این رابطه فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست‬ ‫گفت‌‪ :‬عوامل مختلفی در این موضوع تاثیرگذار است‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه عامل انسانی موثرترین عامل در آتش‌سوزی‌ها‬ ‫ب��وده و از نظر ما‪ ،‬متخلفان عمدا دس��ت به آتش‌س��وزی‬ ‫می‌زنند‪ .‬حمیدرضا خیلدار با اش��اره به آتش‌سوزی اخیر‬ ‫جنگل گلستان گفت‪ :‬این آتش‌سوزی از قلب جنگل آغاز‬ ‫ش��ده بود‪ .‬اگر این اتفاق در حاش��یه جن��گل روی می‌داد‬ ‫می‌توانستیم آن را مرتبط با گردشگران بدانیم اما در حال‬ ‫حاضر می‌دانیم که گردش��گران با وسط جنگل ارتباطی‬ ‫ندارن��د‪ .‬خیلدار با بی��ان اینکه باید مناط��ق را به صورت‬ ‫هوش��مند حفاظت کنی��م‪ ،‬افزود‪ :‬ب��رای حفظ جنگل‌ها‬ ‫نیاز به اس��تفاده از سیستم پایش هوشمند و دوربین‌های‬ ‫مداربس��ته داریم‪ .‬دوربین‌هایی حساس به حرارت که از‬ ‫طریق سیستم وایرلس هشدار می‌دهد‪ .‬در همه کشورها از‬ ‫چنین سیستمی برای حفاظت مناطق استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫فرمان��ده ی��گان حفاظت محیط‌زیس��ت ادام��ه داد‪:‬‬ ‫به‌کارگیری این سیس��تم نیاز به اعتبار س��نگینی دارد‪،‬‬ ‫ب��ه طوری‌که م��ا برای پارک ملی بمو (ش��مال ش��یراز)‬ ‫ی��ک میلیارد تومان به صورت پایل��وت اعتبار پیش‌بینی‬ ‫ک��رد ‌ه بودیم که در این صورت من به‌عنوان فرمانده یگان‬ ‫می‌توانس��تم منطقه را پایش کنم و این پایش به وس��یله‬ ‫دوربین‌هایی انجام می‌ش��د که ‪ 25‬کیلومتر را تشخیص‬ ‫م��ی‌داد و از آن طریق می‌توانس��تیم از ‪ 6‬تا ‪ 7‬کیلومتری‬ ‫پالک اتومبی��ل را بخوانیم‌‪ ،‬با این حال برای اجرای آن در‬ ‫قالب پایلوت موفق نش��دیم‪ .‬خیلدار در ادامه عنوان کرد‪:‬‬ ‫ب��رای ایجاد پایگاه‌های اطفای حریق نیاز به ‪ 400‬میلیارد‬ ‫تومان برای کل کش��ور داریم‪ ،‬چراکه این ایس��تگاه‌ها به‬ ‫امکاناتی نظیر تانکرهای س��وخت‪ ،‬خودروهای س��نگین‬ ‫اطف��ا حری��ق‌‪ ،‬هلی‌کوپت��ر و تانکر س��وخت فرودگاهی‬ ‫نی��از دارن��د و مناطق حادثه‌خی��ز حتما بای��د به چنین‬ ‫ایستگاه‌هایی مجهز باشند‪.‬‬ ‫وی مجددا به دشواری اطفای حریق در جنگل گلستان‬ ‫اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬در این آتش‌س��وزی ‪ 200‬هکتار از‬ ‫جنگل‌ه��ای ما که قابل قیمت‌گذاری نبود‪ ،‬آتش گرفت و‬ ‫ما با استفاده از نیروهای مردمی آموزش ندیده و نیروهای‬ ‫هالل احمر با امکاناتی نظیر سطل و ‪ ...‬آتش را مهار کردیم‪.‬‬ ‫وی درخص��وص کمب��ود نی��روی انس��انی گف��ت‪ :‬ما‬ ‫‪ 10‬میلیون هکتار وس��عت تحت مدیری��ت داریم و فقط‬ ‫ب��ا ‪ 3000‬نفر از آن محافظت می‌کنی��م‪ .‬این یعنی اینکه‬ ‫به ازای هر ‪ 6000‬هکتار یک نفر محیط‌بان وجود دارد‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت با تاکید بر موضوع کمبود اعتبار‬ ‫گفت‌‪ :‬ما برای اجرای طرح‌های آموزشی نیز مشکل داریم‪.‬‬ ‫تنها ‪40‬میلیون برای این موضوع اختصاص داده شده که‬ ‫آن هم ابالغ نمی‌ش��ود‪ .‬بنابراین اعتبار الزم برای کاری را‬ ‫نداریم‪.‬وی با بیان اینکه جنگل‌ها‪ ،‬منابع ملی کشور است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به‌دنبال این هس��تیم که متخلفان آتش‌سوزی را با‬ ‫جرم اقدام علیه امنیت ملی مجازات کنیم‪ ،‬چراکه چنین‬ ‫کاری قابلیت تعیین خسارت ندارد‪.‬‬ ‫خیلدار به موضوع فرهنگ‌س��ازی اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫ب��ا از بین رفت��ن درختان‪ ،‬هزینه‌ه��ای باالیی را متحمل‬ ‫می‌شویم و باید به مردم از طریق رسانه‌ها آموزش دهیم تا‬ ‫بتوانیم در این زمینه پیشگیری کنیم‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان محیط‌زیس��ت نیز با انتقاد از ک ‌م بودن‬ ‫امکانات الزم برای اطفای حریق در محیط‌زیست طبیعی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬گزارش��اتی مبنی بر اینکه برخی آتش‌سوزی‌ها در‬ ‫اراضی تحت حفاظت محیط‌زیس��ت از سوی بعضی افراد‬ ‫تعمدی بوده‪ ،‬به دس��ت ما رسیده است‪ .‬احمدعلی کیخا‬ ‫افزود‪ :‬با توجه بهگرمایهوا حجم آتش‌سوزی‌ها در مناطق‬ ‫تحت حفاظت محیط‌زیس��ت افزای��ش قابل مالحظه‌ای‬ ‫یافته است‪ .‬وی سهل‌انگاری شهروندان و مردم را از جمله‬ ‫علل عمده وقوع آتش‌س��وزی‌ها در محیط‌زیست طبیعی‬ ‫و مناطق تحت حفاظت محیط‌زیس��ت عنوان و بیان کرد‪:‬‬ ‫در مواردی گزارش��اتی به دست ما رسیده حاکی از اینکه‬ ‫برخی از آتش‌سوزی‌ها توسط افراد به صورت تعمدی بوده‌‬ ‫است‪ .‬کیخا یادآور ش��د‪ :‬برای اطفای حریق‪ ،‬امکاناتی که‬ ‫در اختیار سازمان محیط‌زیست و نیروهای یگان حفاظت‬ ‫چ عنوان کفاف حجم کارها و‬ ‫محیط‌زیس��ت اس��ت به هی ‌‬ ‫فعالیت‌‌ها را نمی‌دهد و متناس��ب ب��ا ظرفیت فعالیت‌‌ها‬ ‫نیست‪.‬‬
‫شنبه ‪ 25‬مردادماه ‪19 - 1393‬شوال ‪ 16 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫بي‌توجهي مسئوالن‬ ‫شهري به معلوالن‬ ‫ناصر نجاريان‬ ‫کارشناس کار درمانی‬ ‫چهار راه ولي عصر اهميت��ي نمادين براي تهران‬ ‫دارد‌‪ ،‬چهارراهي که ش��رق‌‪ ،‬غرب‌‪ ،‬ش��مال و جنوب‬ ‫در آن ب��ه هم مي‌رس��ند و ميليون ها ش��هروند از‬ ‫آن پي��اده و س��واره مي‌گذرند‪.‬کمي دورت��ر از اين‬ ‫چه��ار راه دانش��گاه ته��ران‌‪ ،‬دانش��گاه امي��رکبير‌‪،‬‬ ‫دانشکده هنر و ده‌ها کتاب فروشي قرار دارند که به‬ ‫آن صبغه فرهنگي مي‌دهن ‌د و با وجود تئاتر شهر و‬ ‫تاالر وحدت اين چهارراه قطب هنري نه تنها کشور‬ ‫بلکه کل ايران است‪.‬‬ ‫چهارراه��ي ک��ه در جهان هم به خاط��ر خيابان‬ ‫انق�لاب ک��ه از آن مي‌گذرد و بس��ياري از حوادث‬ ‫سياس��ي و انقالبي در آن رخ داد براي بس��ياري در‬ ‫جهان شناخته شده است‌‪.‬‬ ‫ي��ک پ��روژه عمران��ي در اين چه��ارراه مبدل به‬ ‫محکي براي ارزيابي چگونگي مديريت ش��هري در‬ ‫تهران مي‌شود‪،‬زيرگذري که در اين چهارراه ساخته‬ ‫ش��د مردم را به نفع خودروها به زيرزمين فرستاد و‬ ‫اظه��ار نظر در اين مورد برعهده اهالي فن اس��ت و‬ ‫الجرم من که دانش آموخته رشته ديگرم به عنوان‬ ‫ي��ک کادر درمانگر که با معل��والن زندگي مي‌کنم‬ ‫و از نزديک با کمبود‌ها و کاس��تي‌هايي آنها آش��نا‬ ‫هس��تم اين حق را دارم از شهرداري تهران بپرسم‬ ‫‪،‬چرا در طراحي اين زيرگذار راحتي معلوالن ناديده‬ ‫گرفته شد ‌ه و آنها براي گذر از اين چهار راه هيچ راه‬ ‫حلي نمي‌يابند‪،‬پله برقي‌ها جوابگوي هيچ ويلچري‬ ‫نيس��تند و حتي پله‌هاي عادي ب��راي رفع نياز اين‬ ‫گ��روه وجود ن��دارد‌‪ ،‬به اين معناس��ت که معلوالن‬ ‫ترجي��ج مي‌دهند از اين چه��ار راه عبور نکنند و از‬ ‫بسياري از اتفاقات فرهنگي و هنري صرفنظر کنند‪.‬‬ ‫اين س��وال در ذهن م��ن وج��ود دارد زيرگذري‬ ‫که به تازگي ساخته ش��ده مسئله به اين مهمي را‬ ‫ناديده گرفته اس��ت‌‪ ،‬يعني در مجموعه ش��هرداري‬ ‫کارشناس��ي نبوده اس��ت ک��ه در اين م��ورد تذکر‬ ‫دهد؟در همه دنيا خيلي‌ها مي‌هراس��ند از پله برقي‬ ‫استفاده کنند و اين امر شناخته شده‌اي است‌‪ ،‬اين‬ ‫اف��راد هم ترجيح مي‌دهند از اين زيرگذر اس��تفاده‬ ‫نکنن��د و از اي��ن رو چهارراه ولي عص��ر براي من‌‪،‬‬ ‫نماديس��ت از بي‌توجهي‌هاي ف��راوان و غفلت‌هاي‬ ‫هميش��گي مديران اين کش��ور به حوزه معلوليت و