صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۱۹

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 119

روزنامه صمت شماره 119

‫واکنش مجدد دولت به شایعه برداشت از‬ ‫صندوق توسعه ملی‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫برای سرمایه‌گذاران معدنی‬ ‫فرش قرمز پهن می‌کنیم‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 9‬دی ‪1393‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول‪1436‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر‪2014‬‬ ‫سال یازدهم دوره جدید شماره ‪ 119‬پیاپی ‪ 32 1437‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫واگذاری معادن کردستان به شرط بومی بودن‬ ‫سرمایه گذاران غیرقانونی است‬ ‫‪24‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫کارشناسان با تاکید برضرورت اصالح بنیان‌های اقتصادی کشور اعالم کردند‬ ‫موانع نهادی‪ ،‬سد راه اقتصاد صنعت‬ ‫قیمت‌گذاری خودرو‬ ‫چالش جدید مصرف‌کننده‬ ‫‪4‬‬ ‫شتاب در حرکت الک‌پشتی‬ ‫پروژه‌های عمرانی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪29‬‬ ‫اهداف صادرات غیرنفتی‬ ‫محقق شد‬ ‫‪7‬‬ ‫انقالب بزرگ در صنایع‬ ‫مختلف با عناصر هوشیار معدنی‬ ‫قزوین‪ ،‬رتبه سوم جذب‬ ‫سرمایه‌گذار خارجی‬ ‫‪28‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ایران ظرفیت باالیی در صنعت‬ ‫چاپ و بسته‌بندی دارد‬ ‫‪12‬‬ ‫ارائه مستندات هزینه‌های‬ ‫تولید قبل از پیش‌فروش‬ ‫محسن رزم‌خواه‬ ‫عضوانجمنقطعه‌سازانایران‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حذف ایران‌کد؛ اقدامی‬ ‫در راستای تسهیل تجارت‬ ‫مریم طالبی‌دلیر‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫واردات به شرط‬ ‫صادرات مزیت‌دار‬ ‫‪7‬‬ ‫رییساتاقبازرگانی‪،‬صنایع‪،‬معادن‬ ‫و کشاورزی اردبیل‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اصفهان‬ ‫‪10‬‬ ‫حسین پیرموذن‬ ‫محمدحسین روشنک‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ایران‬ ‫توسعه بازارهای‬ ‫صادراتی اردبیل‬ ‫کم آبی‬ ‫چالش صنعت اصفهان‬ ‫‪8‬‬ ‫اسرافیل احمدیه‬ ‫‪9‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی سیگاری‬ ‫همکاریمشترکایرانوتونس‬ ‫در صنعت خودرو‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫س��فارت سوریه در کویت پس از ‪20‬ماه تعطیلی بار‬ ‫دیگر گشوده شد‪.‬‬ ‫نماین��دگان پارلم��ان یون��ان با رای‌ن��دادن به نامزد‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری این کشور‪ ،‬بس��تر برگزاری انتخابات‬ ‫زودهنگام در این کشور را فراهم کردند‪.‬‬ ‫شمار بس��یاری از س��اکنان العوامیه و دیگر مناطق‬ ‫عربستان پیکر چهار تن از شهدای کشتار شنبه خونین‬ ‫این شهر را تشییع کردند‪.‬‬ ‫کره جنوبی به منظور ارزیابی س��امانه دفاع موشکی‬ ‫خود و با هدف رهگیری موش��ک‌هایی که ممکن است‬ ‫از س��وی کره شمالی شلیک ش��ود‪ ،‬نخستین رزمایش‬ ‫پدافن��د موش��کی را در منطقه ش��به‌جزیره کره برگزار‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫کابین��ه بنیامی��ن نتانیاه��و نخس��ت وزی��ر رژی��م‬ ‫صهیونیس��تی طرح حض��ور دائمی نظامی��ان و تقویت‬ ‫تجهیزات نظامی در شهر قدس اشغالی را تصویب کرد‪.‬‬ ‫س��روزیر ایالت «خیبرپختونخوا» در شمال پاکستان‬ ‫اع�لام ک��رد تمام م��دارس این ایالت به یک سیس��تم‬ ‫مخابراتی ویژه با هدف کم��ک به تامین امنیت‪ ،‬مجهز‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫«پائول��و جنتیلون��ی» وزی��ر خارجه ایتالی��ا پس از‬ ‫بازگش��ت از عراق گفت‪ :‬گروه تروریس��تی داعش دین‬ ‫اس�لام را علیه بیشتر مس��لمانان مصادره کرده است و‬ ‫باید با این گروه از راه مداخله نظامی مبارزه کرد‪.‬‬ ‫دوغ��و پرینچک رهبر حزب «کارگ��ر» ترکیه گفت‪:‬‬ ‫امریکا خواس��تار دشمنی ترکیه با ایران‪ ،‬عراق و سوریه‬ ‫است‪.‬‬ ‫پاکس��تان و افغانس��تان تصمیم گرفته‌ان��د با هدف‬ ‫هم��کاری در زمین��ه عملی��ات علی��ه ش��به‌نظامیان‪،‬‬ ‫پاسگاه‌های کنترل مرزی میان دو کشور را دوباره فعال‬ ‫کنند؛ اقدامی که می‌تواند حاکی از افزایش همکاری‌های‬ ‫امنیتی اس�لام‌آباد و کابل بع��د از روی کار آمدن دولت‬ ‫جدید افغانس��تان و نیز بعد از پای��ان ماموریت نظامی‬ ‫نیروهای چندملیتی در افغانستان باشد‪.‬‬ ‫مه��دی الصمیدعی رییس هیات فتوای اهل س��نت‬ ‫ع��راق اعالم کرد که بی��ش از ‪ 357‬هزار داوطلب جوان‬ ‫ب��رای مب��ارزه با گروهک تروریس��تی داع��ش ثبت‌نام‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫مقام‌ه��ای لیتوان��ی از تصمی��م ای��ن کش��ور برای‬ ‫پیوس��تن ب��ه منطق��ه ی��ورو از اول ژانوی��ه ‪2015‬‬ ‫(‪ 11‬دی) خبر دادند‪ ،‬اما بس��یاری در این کشور حوزه‬ ‫دریای بالتیک نگران آن هستند که تغییر ارز این کشور‬ ‫به یورو به افزایش قیمت‌ها منجر شود‪.‬‬ ‫س��ید اعزام فرمانده ارش��د گروه طالبان در اس��تان‬ ‫نورس��تان با ‪ 3‬تن از همدس��تانش در شرق افغانستان‬ ‫کشته شدند‪.‬‬ ‫به‌دنبال سرمایه‌گذاری پی‌درپی چین در تاجیکستان‬ ‫ی در بخش‌های‬ ‫و حضور گس��ترده ش��رکت‌های چین�� ‌‬ ‫مختلف اقتصادی و تملک زمین‌ها و معادن این کشور‪،‬‬ ‫برخ��ی گروه‌ها با اب��راز نگرانی از این روند‪ ،‬نس��بت به‬ ‫پیامدهای آن هشدار دادند‪.‬‬ ‫م��ردم بحری��ن در سراس��ر این کش��ور در اعتراض‬ ‫به بازداش��ت ش��یخ «علی س��لمان» دبیرکل جمعیت‬ ‫ملی اس�لامی الوفاق توس��ط نیروهای رژیم آل خلیفه‪،‬‬ ‫تظاهرات برپا کردند‪.‬‬ ‫عمرالبش��یر رییس‌جمه��وری س��ودان ب��ا انتق��اد‬ ‫از همدس��تی نیروه��ای مخال��ف و جبه��ه انقالب��ی با‬ ‫دستگاه‌های جاسوس��ی امریکا و اسرائیل آنها را مزدور‬ ‫و خائن خواند‪.‬‬ ‫دول��ت مکزیک به‌منظور تش��دید تالش‌هایش برای‬ ‫باالب��ردن وجهه خ��ود در صحنه بین‌المللی خواس��تار‬ ‫بازنگری کلی در س��اختار شورای امنیت سازمان ملل و‬ ‫افزایش شمار اعضای این شورا به منظور گسترش حوزه‬ ‫جغرافیایی آن شد‪.‬‬ ‫حزب لیب��رال دموکرات‪ ،‬حزب حاک��م ژاپن پس از‬ ‫به‌دس��ت گرفتن مجدد قدرت در نتیجه انتخابات اخیر‬ ‫مجل��س عوام‪ ،‬قص��د دارد روابط نه‌چندان مناس��ب دو‬ ‫کشور چین و ژاپن را دوباره احیا کند‪.‬‬ ‫به‌دنبال ناپدیدش��دن یک هواپیمای شرکت ایرآسیا‬ ‫در هنگام پرواز از ش��هر س��ورابایا در اندونزی به سمت‬ ‫سنگاپور در روز یکشنبه‪ ،‬ارزش سهام این شرکت ‪11/6‬‬ ‫درصد سقوط کرد‪.‬‬ ‫باراک اوباما روز یکش��نبه از پایان جنگ ‪ 13‬س��اله‬ ‫در افغانس��تان اس��تقبال کرد و گفت این جنگ موجب‬ ‫نابودی مرکزیت رهبری القاعده شده است‪.‬‬ ‫در جریان انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری‌ش��ده در‬ ‫منطقه‌ای کردنشین در استان حلب در شمال سوریه‪6 ،‬‬ ‫نفر از جمله دو کودک کشته شدند‪.‬‬ ‫شش��مین دور انتخابات ریاس��ت‌جمهوری کرواسی‬ ‫ب��ه دور دوم کش��یده ش��د و «ای��ووو یوس��یپوویچ»‬ ‫رییس‌جمهوری کنونی از حزب سوسیال‌دموکراتیک و‬ ‫«کولیندا گرابار کیتارووی��چ» از جامعه دموکراتیک در‬ ‫‪11‬ژانوی��ه ‪ 2015‬برای احراز مق��ام رییس‌جمهوری به‬ ‫رقابت می‌پردازند‪.‬‬ ‫وزارت امورخارجه روس��یه روز یکش��نبه با انتش��ار‬ ‫بیانی��ه‌ای اعالم کرد‪ :‬تحریم‌ها و فش��ارهای غرب علیه‬ ‫روسیه به حل مسئله اوکراین هیچ کمکی نمی‌کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫واکنشمجدددولتبهشایعهبرداشت ازصندوقتوسعهملی‬ ‫با توجه به فضاسازی‌های اخیر در باره برداشت دولت‬ ‫از صن��دوق توس��عه ملی‪ ،‬مع��اون اول رییس‌جمهوری‬ ‫در جلس��ه هیات وزیران تصریح کرد‪ :‬مدعی ش��ده‌اند‬ ‫که «دول��ت ‪ 4/1‬میلیارد دالر از صندوق توس��عه ملی‬ ‫برداشت کرده است»؛ این خبر کذب است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش واحد مرک��زی خبر ب��ه نق��ل از پایگاه‬ ‫اطالع‌رسانی ریاست‌جمهوری‪ ،‬با توجه به فضاسازی‌های‬ ‫اخیر در باره برداش��ت دولت از صندوق توس��عه ملی‪،‬‬ ‫مع��اون اول رییس‌جمهوری در جلس��ه هی��ات وزیران‬ ‫ضمن ابراز تاس��ف از رفتارهایی ک��ه این روزها باوجود‬ ‫موضع‌گیری رس��می مقامات مس��ئول تالش می‌کنند‬ ‫حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا اش��اعه دهند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مدعی شده‌اند که دولت ‪ 4/1‬میلیارد دالر‬ ‫از صندوق توس��عه ملی برداش��ت کرده است‪ ،‬این خبر‬ ‫کذب اس��ت و اشاعه آن‪‌،‬اش��اعه کذب و موجب پیگرد‬ ‫قانونی است‪.‬‬ ‫جهانگیری افزود‪ :‬در حالی که همه مقامات مس��ئول‬ ‫به صراحت این برداشت را نفی می‌کنند و بانک مرکزی‬ ‫که مس��ئول نگهداری حساب‌های صندوق توسعه ملی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اعالم می‌کند که برداشتی انجام نشده و رییس‬ ‫صندوق توس��عه ملی نیز اظهار می‌دارد که برداشتی از‬ ‫حساب‌های آن صندوق انجام نشده است‪ ،‬به‌طور اصولی‬ ‫چگونه می‌توان در برداش��ت نک��ردن دولت از صندوق‬ ‫توس��عه ملی تردید ک��رد؟ در حالی که در هیات امنای‬ ‫این صندوق ع�لاوه بر قوه مجریه‪ ،‬نمایندگانی از طرف‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و قوه قضائیه حضور دارند و‬ ‫هی��ات نظارت ب��ر صندوق ب��ا ترکیب ریی��س دیوان‬ ‫محاسبات کش��ور و رییس سازمان حسابرسی کشور و‬ ‫رییس سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آن نظارت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه عده‌ای با انگیزه‌های سیاسی و‬ ‫جناحی و با اتهام ناروای اظهار خالف واقع به دولت در‬ ‫عمل به انهدام س��رمایه‌های اجتماعی و اعتماد متقابل‬ ‫مردم و دولت که س��رمایه مهم کشور است‪ ،‬می‌پردازند‬ ‫و به تبعات ویران‌کننده این رفتار ناصواب نمی‌اندیشند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس‌جمهوری خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت‬ ‫تدبیر و امید از آغاز به کار بر دو رویکرد اساس��ی تاکید‬ ‫و با تمام جدیت از این دو رویکرد مراقبت کرده اس��ت‪،‬‬ ‫یکی قانون‌گرای��ی و التزام جدی ب��ه قوانین و دیگری‬ ‫مبارزه مستمر و قاطعانه با فساد است و‌به نظر می‌رسد‬ ‫ک��ه عده‌ای با هر انگیزه‌ای می‌کوش��ند این ویژگی بارز‬ ‫دولت را به چالش بکشند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به انتشار مصوبات ستاد تدابیر‬ ‫ویژه تصریح کرد‪ :‬این س��تاد که با مصوبه شورای عالی‬ ‫امنیت ملی در دولت قبل تش��کیل ش��ده و با ریاس��ت‬ ‫معاون اول رییس‌جمهوری تشکیل می‌شود‪ ،‬به مدیریت‬ ‫س��نجیده آثار تحریم می‌پردازد و مصوبات آن با حفظ‬ ‫منافع ملی به صورت طبقه‌بندی «سری» ابالغ می‌شود‪،‬‬ ‫آشکارسازی این مصوبات که در زمره اسناد طبقه‌بندی‬ ‫ش��ده کشور به‌شمار می‌رود بر اساس قانون‪ ،‬جرم تلقی‬ ‫شده و مشمول مجازات قانونی است زیرا موجب آسیب‬ ‫جدی به منافع ملی و تضعیف موقعیت کش��ور در برابر‬ ‫دشمنان و نوعی همسویی آگاهانه یا ناآگاهانه با مقاصد‬ ‫آنان تلقی می‌ش��ود و هیچ کش��وری تع��رض به منافع‬ ‫مل��ی را بر نمی‌تاب��د‪ .‬جهانگیری در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬اینجانب به عنوان رییس س��تاد تدابیر ویژه اعالم‬ ‫کرده و می‌کنم که س��تاد تدابیر ویژه که حجت‌االسالم‬ ‫ابوترابی‌ف��رد‪ ،‬نای��ب ریی��س محت��رم مجل��س نیز در‬ ‫جلس��ات آن حضور دارند مصوبه‌ای در مورد برداش��ت‬ ‫‪ 4/1‬میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪:‬‬ ‫همکاری مشترک ایران و تونس در صنعت خودرو‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫توانایی تونس در ساخت قطعات خودرو و توانایی ایران‬ ‫در س��اخت خودرو می‌توانیم در زمینه س��اخت خودرو‬ ‫همکاری مشترکی با تونس داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مهندس محمدرضا نعمت‌زاده دیروز‬ ‫ دوشنبه ‪ -‬در دوازدهمین اجالس کمیسیون مشترک‬‫همکاری‌های اقتصادی و تجاری جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و جمهوری تونس اظهار کرد‪ :‬در زمینه س��رمایه‌گذاری‬ ‫بخ��ش خصوصی و دولت��ی ای��ران در بخش‌هایی که‬ ‫منافع دو کش��ور حفظ شود آماده س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫مشترک هس��تیم به شرطی که این س��رمایه‌گذاری‌ها‬ ‫از توجی��ه فنی و اقتصادی برخوردار باش��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه دس��تاوردهای اجالس قبل��ی موافقتنامه تجارت‬ ‫ترجیحی بود‪ ،‬افزود‪ :‬عالقه‌مندیم فهرستی که قبال تهیه‬ ‫ش��ده را در صورت توسعه همکاری‌ها گسترش دهیم و‬ ‫امیدواریم با تشکیل شورای مشترک بازرگانی دو کشور‬ ‫ارتباط بین کارآفرینان و بازرگانان اقتصادی توسعه یابد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با تاکید ب��ر اینکه‬ ‫زمینه‌های همکاری در بخش‌های مخابراتی‪ ،‬حمل‌ونقل‬ ‫دریای��ی و دیگ��ر بخش‌ها با تونس وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای گس��ترش این روابط داشتن روابط طبیعی بانکی‬ ‫ط بانکی‬ ‫اجتناب‌ناپذیر است که در زمینه ایجاد این رواب ‌‬ ‫به‌ط��ور حتم باید به توافقاتی برس��یم تا بس��تر را برای‬ ‫همکاری بخش خصوصی دو کشور فراهم کنیم‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده در بخش��ی از س��خنان خ��ود اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به وجود ش��رکت‌های مهندس��ی و پیمانکاری‬ ‫متع��دد در ایران که در ‪ 48‬کش��ور فعال هس��تند این‬ ‫توانایی وجود دارد که در پروژه‌های زیربنایی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫معدنی مشارکت کنیم‪ .‬وی همچنین با بیان این‌که در‬ ‫صنعت ریلی س��اخت انواع واگن‌های باری‪ ،‬مسافری و‬ ‫لکوموتیو در ایران توانایی‌های خوبی وجود دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هم��ه این زمینه‌ها می‌تواند در همکاری‌های مش��ترک‬ ‫مورد بررس��ی ق��رار گی��رد و در کش��اورزی در زمینه‬ ‫عملیاتی کردن یادداش��ت تفاهمنام��ه تالش می‌کنیم‬ ‫و در رابط��ه با تجارت دارو و تش��کیالت پزش��کی نیز‬ ‫عالقه‌مندیم تفاهمنامه‌ای داشته باشیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنی��ن در ادامه از‬ ‫حضور وزیر بازرگانی تونس و هیات همراه به کشورمان‬ ‫تش��کر و اظهار کرد‪ :‬عالیق دو کش��ور ایران و تونس بر‬ ‫توسعه روابط است ولی ما در بخش اقتصادی و بازرگانی‬ ‫جای بیشتری برای توسعه همکاری‌ها داریم و امیدواریم‬ ‫این اجالس‌ها و گفت‌وگوها و تفاهمنامه‌ای که به امضا‬ ‫می‌رسد موجب گسترش این همکاری‌ها در آینده شود‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده ادامه داد‌‪ :‬با وج��ود توانایی‌های خوب در‬ ‫زمینه علمی‪ ،‬پژوهش��ی‪ ،‬فن��اوری‪ ،‬صنعت��ی‪ ،‬معدنی‪،‬‬ ‫گردشگری‪ ،‬فرهنگی و س��ایر زمینه‌ها به‌ویژه در بحث‬ ‫گردش��گری که هردو کش��ور زمینه‌ه��ای خوبی دارند‬ ‫امیدواری��م بتوانیم ای��ن همکاری‌ها را بین دو کش��ور‬ ‫گسترش دهیم‪.‬‬ ‫پیش‌بینی مکانیزم‌های الزم برای سال آینده‬ ‫افزایش ظرفیت تولید نفت کشور‬ ‫مع��اون برنامه‌ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی‬ ‫رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه بدون کسری بودجه‬ ‫امسال را به پایان خواهیم برد‪ ،‬گفت‪ :‬در الیحه بودجه‬ ‫س��ال ‪ 1394‬کل کش��ور درصورت افزایش یا کاهش‬ ‫قیمت نفت مکانیزم‌های الزم پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدباقر نوبخت دیروز در حاشیه همایش نقش قوه مقننه‬ ‫در شناس��ایی‪ ،‬ثبت‪ ،‬حفظ و نش��ر آثار دفاع مقدس در جمع خبرنگاران و در‬ ‫پاس��خ به این سوال که برخی از کشورها مانند عراق و عربستان بودجه سال‬ ‫آینده خود را با قیمت نفت ‪ 60‬دالر تنظیم کرده‌اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کشور نیجریه‬ ‫نیز با ‪ 73‬دالر بودجه سالیانه خود را بسته است اما تعدادی از صاحب‌نظران‬ ‫پیش‌بینی می‌کنند که قیمت نفت به طور متوس��ط در س��ال آینده ‪ 80‬دالر‬ ‫خواهد بود و حتی در تحلیلی که در مبالغ بودجه عربس��تان آمده این کشور‬ ‫قیمت نفت خود را ‪ 80‬دالر تنظیم کرده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬عربس��تان در الیحه بودجه خود برخالف کش��ور ما که به‬ ‫صراح��ت اعداد و ارقام بودجه را قید می‌کند‪ ،‬عدد و میزان مبالغ و مقادیری‬ ‫که باید نفت فروخته ش��ود را ذکر نمی‌کند اما در رس��انه‌های مختلف آمده‬ ‫که مش��اور اقتصادی عربستان نفت را در بودجه س��ال آینده باالی ‪ 80‬دالر‬ ‫پیش‌بینی کرده اس��ت‪ .‬س��خنگوی دولت تصریح کرد‪ :‬ب��ه طور قطع هر چه‬ ‫قیم��ت نف��ت را پایین پیش‌بینی کنیم‪ ،‬ضریب اطمینان بیش��تر اس��ت‪ .‬در‬ ‫سال گذش��ته هم که قیمت نفت باالی ‪ 108‬دالر در الیحه بودجه پیشنهاد‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬دولت و مجلس روی ‪ 100‬دالر توافق کردند و اگر مجلس دوباره‬ ‫تش��خیص داده که برای اطمینان باید قیمت نفت کمتر بسته شود‪ ،‬می‌توان‬ ‫این کار را در بودجه سال آینده و در زمان بررسی آن انجام داد‪.‬‬ ‫نوبخت اف��زود‪ :‬ولی آنچه در بودجه نفتی در الیحه بودجه ‪ 94‬دیدیم فقط‬ ‫‪ 71‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬یعنی بودجه عمومی کشور ‪ 267‬هزار میلیارد‬ ‫تومان و بودجه کل کشور ‪ 838‬هزار میلیارد تومان است‪ ،‬اما چیزی که سهم‬ ‫نفت در این بودجه را شامل می‌شود ‪ 71‬هزار میلیارد تومان می‌شود‪.‬‬ ‫ش�انا‪ :‬وزیر نفت از افزایش ظرفیت تولید نفت کشور‬ ‫با تصویب طرح توس��عه یکپارچه میدان‏های مشترک‬ ‫نفت��ی غ��رب کارون خبر داد‪ .‬بیژن زنگنه در جلس��ه‬ ‫ش��ورای اقتص��اد ک��ه در آن طرح توس��عه یکپارچه‬ ‫میدان‏های مشترک نفتی غرب کارون با هدف تولید‬ ‫روزانه حدود ‪ ۵۵۰‬هزار بشکه نفت و احداث خط لوله انتقال نفت و پایانه‌های‬ ‫صادراتی در بنادر بهرگان و جاس��ک به تصویب رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬با تصویب این‬ ‫طرح تولید نفت کشور در مدت ‪ 4‬سال آینده افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫وزیر نفت در این جلسه به ارائه گزارشی از طرح توسعه یکپارچه میدان‏های‬ ‫مش��ترک نفتی غرب کارون و احداث خط لوله انتقال نفت خام و پایانه‌های‬ ‫صادراتی در بنادر بهرگان و جاسک پرداخت و گفت‪ :‬طرح توسعه میدان نفتی‬ ‫غرب کارون بزرگترین برنامه توسعه‌ای وزارت نفت است‪.‬‬ ‫زنگن��ه با بیان اینکه این میدان یک��ی از بزرگترین و مهم‌ترین میدان‏های‬ ‫نفتی در کش��ور به‌ش��مار می‌رود‪ ،‬اف��زود‪ :‬با اجرای این طرح ش��اهد افزایش‬ ‫ظرفیت تولید نفت کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی همچنین در مورد طرح تکمیل شبکه گازرسانی کشور افزود‪ :‬با این کار‬ ‫عالوه بر افزایش رفاه شهروندان‪ ،‬شاهد صرفه‌جویی در مصرف میلیاردها لیتر‬ ‫انواع سوخت مایع خواهیم بود که نتایج مثبت زیست‌محیطی فراوانی نیز در‬ ‫بر خواهد داشت‪ .‬طرح توسعه یکپارچه میدان‌های مشترک نفتی غرب کارون‬ ‫با هدف ایجاد ظرفیت تولید روزانه ‪ ٥٥٠‬هزار بش��که نفت و با سرمایه‌گذاری‬ ‫‪ 15/2‬میلیارد دالر قرار است با زمانبندی اجرا در ‪ ٤‬سال و بازپرداخت تا سال‬ ‫‪ ١٤٠٠‬به انجام برسد‪.‬‬ ‫طرح گازرسانی به باقیمانده شهرها و روستاها از طریق خط‌لوله‪ ،‬سی‌ان‌جی‪،‬‬ ‫و دیگر روش‏ها نیز با س��رمایه‌گذاری حدود ‪ 4/7‬میلیارد دالر قرار اس��ت به‬ ‫بیش از ‪ ٢‬میلیون و ‪ ٣٦٠‬هزار خانوار ش��هری و روستایی گازرسانی کند‪ .‬در‬ ‫این طرح به باقیمانده شهرها و روستاهای کشور که حداقل دارای‪ ٢٠‬خانوار‬ ‫یا ‪ ١٠٠‬نفر ساکن هستند‪ ،‬گازرسانی می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��ا همواره اع�لام کرده‌ایم ک��ه از انتقاد‬ ‫اس��تقبال می‌کنیم اما بازی با منافع ملی‪ ،‬آن هم با اتکا‬ ‫به ی��ک خبر غیرواقعی مورد تایید هیچ‌کس نیس��ت و‬ ‫همه آنان که ب��ه منافع ملی می‌اندیش��ند‪ ،‬نمی‌توانند‬ ‫چنین رفتاری را تایید کنند‪.‬‬ ‫هیات وزی��ران‪ ،‬معاونت حقوق��ی رییس‌جمهوری را‬ ‫موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت‬ ‫در مراجع قانونی کرد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫تشکیل ائتالف برای ژست‬ ‫سیاسی و حمایت از تروریست‌ها‬ ‫آفت منطقه است‬ ‫نیروهای مس��لح ایران به کس��انی که می‌خواستند‬ ‫در مقابل تروریس��ت‌ها مقاومت کنن��د‪ ،‬کمک کردند‬ ‫و زمانی که دولت عراق درخواس��ت کمک کرد‪ ،‬ایران‬ ‫جلوی تروریس��ت‌های وحش��ی را گرفت‪ .‬اگرچه هنوز‬ ‫غائله رفع نش��ده و متاس��فانه برخی کش��ورها از آنها‬ ‫حمایت یا ائتالف درس��ت می‌کنند که این تنها ژست‬ ‫سیاسی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رییس مجلس شورای اسالمی دیروز‬ ‫در نخستین همایش مجلس و دفاع مقدس که در تاالر‬ ‫مدرس ساختمان مشروطه برگزار شد‪ ،‬ضمن اعالم این‬ ‫مطل��ب با قدردانی از برگزاری این همایش اظهار کرد‪:‬‬ ‫اما جمهوری اسالمی ایران واقعی و درست عمل کرد و‬ ‫این ظرفیت باعث ایستادگی دولت عراق شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگرچه هنوز غائله رفع نش��ده و متاسفانه‬ ‫برخ��ی کش��ورها از آنها حمای��ت یا ائتالف درس��ت‬ ‫می‌کنند که این تنها ژس��ت سیاسی است و در عمل‬ ‫کار مهمی انجام نمی‌دهند و این آفتی در منطقه است‪.‬‬ ‫ریی��س مجلس ادامه داد‪ :‬در س��فری ک��ه به‌تازگی‬ ‫به عراق و کردس��تان عراق داش��تم‪ ،‬همه آنها از اینکه‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران به موقع وارد شد و به دولت‬ ‫و مل��ت ع��راق کمک کرد ت��ا در مقابل تروریس��ت‌ها‬ ‫ایستادگی کنند‪ ،‬تش��کر می‌کردند و این جایگاه قوی‬ ‫نیروهای مس��لح‪ ،‬وظیف��ه ایجاد امنی��ت منطقه‌ای را‬ ‫بر هم��ه ممکن می‌کند و درحالی ک��ه دیگران حرف‬ ‫می‌زنند‪ ،‬ایران عمل می‌کند‪.‬‬ ‫الریجانی‪ ،‬نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران را‬ ‫ظرفیت بزرگی برای حفظ امنیت منطقه‌ای عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در س��خت‌ترین بحران‌های منطقه‪ ،‬نیروهای‬ ‫مس��لح ایران توانس��تند در منطقه آرام��ش ایجاد یا‬ ‫خط��رات را تعدی��ل کنن��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬همکاران‬ ‫مجلس همگی عضو فراکس��یون دفاع مقدس به‌شمار‬ ‫می‌روند که نمونه‌هایی از آنها در اینجا حضور دارند و‬ ‫بقیه همکاران هم امروز درحال بررس��ی الیحه بودجه‬ ‫هستند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬کلیت مجلس روی دفاع‬ ‫مق��دس حس��اس و پیگیر اس��ت و خ��ود را جزو این‬ ‫خانواده می‌داند‪ .‬عضو شورای عالی امنیت ملی با بیان‬ ‫اینکه فراکسیون دفاع مقدس نباید فقط جنبه شکلی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬باید از حضور نیروی خبیر مجلس‬ ‫در این فراکسیون حداکثر استفاده شود‪.‬‬ ‫الریجانی یادآور ش��د‪ :‬کسی تردید ندارد که موضوع‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬موضوع مهمی برای ملت ایران است و در‬ ‫برهه‌ای که همت ملت و عزم نیروهای مسلح جزم شد‬ ‫از سرزمین ایران و انقالب اسالمی دفاع کند‪ ،‬برهه‌ای‬ ‫طالیی و درخش��ان در تاریخ ایران اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫کمتر در تاریخ ایران چنین حضوری از ملت را ش��اهد‬ ‫بوده‌ایم که با همه وجود در آن حضور داش��ته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دفاع مقدس موضوع حیاتی برای کشور‬ ‫ماس��ت و یک��ی از رازهای آن این اس��ت که نیروهای‬ ‫مسلح در این دوره به‌طور کامل آب دیده شدند‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫قیمت‌گذاری خودرو چالش جدید مصرف‌کننده‬ ‫شتاب در حرکت الک‌پشتی پروژه‌های عمرانی‬ ‫نبود تقاضا تولید نساجی را کاهش داد‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناسان با تاکید برضرورت اصالح بنیان‌های اقتصادی کشور اعالم کردند‬ ‫موانع نهادی‪ ،‬سد راه اقتصاد صنعت‬ ‫ش�کوفه حبی�ب‏زاده‪ ،‬گ�روه صنع�ت‪‌:‬‬ ‫«صنع��ت در ایران اقتصادی نیس��ت‪ ».‬این‬ ‫جمل��ه‏ای اس��ت که باره��ا از کارشناس��ان‬ ‫و مس��ئوالن اقتص��ادی و صنعت��ی کش��ور‬ ‫ش��نیده‏ایم و ه��ر بار ب��ر این نکت��ه تاکید‬ ‫ش��ده است‪ .‬در بررس��ی اقتصادی بودن هر‬ ‫بخش از صنعت یک کشور‪ ،‬عوامل متعددی‬ ‫دخیل اس��ت که می‏تواند مانعی بر س��ر راه‬ ‫حرکت روان آن بخش باش��د‪ .‬در این میان‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬عوامل س��اختاری و‬ ‫نهادی پرش��ماری در این زمینه ایجاد مانع‬ ‫کرده است‪ .‬عواملی چون جانمایی نادرست‬ ‫واحدهای صنعتی‪ ،‬مقیاس‏های غیراقتصادی‬ ‫بنگاه‏ه��ا‪ ،‬نب��ودن زنجی��ره ارزش و فقدان‬ ‫ساختار خوشه‏ای‪ ،‬فساد و شفافیت نداشتن‬ ‫در عملکرد دولت و بخش خصوصی‪ ،‬بی‏ثباتی‬ ‫در قوانین‪ ،‬ناکارآمدی سیاس��ت‏های دولتی‪،‬‬ ‫نب��ود تضمین در حقوق مالکیت درآمدهای‬ ‫اولیه و ثانویه‪ ،‬دولتی بودن صنایع کش��ور و‬ ‫نبود اس��تراتژی صنعتی و س��ود ده نبودن‬ ‫صنعت به س��بب سود باالی بانکی‪ ،‬مالیات‪،‬‬ ‫افزایش دستمزدها و مشکالتی از این دست‬ ‫برای فع��االن صنعتی از جمله این موارد به‬ ‫ش��مار می‏رون��د‪ .‬برای ریش��ه‏یابی علل این‬ ‫مس��ئله و ارائه راهکارهایی برای برون‏رفت‬ ‫از این وضعیت با دو اقتصاددان به گفت‏وگو‬ ‫نشسته‏ایم که در ادامه می‏‏خوانید‪:‬‬ ‫‹ ‹عوام�ل س�اختاری‪ ،‬مان�ع اقتصادی‬ ‫بودن صنعت‬ ‫حج��ت‏اهلل ‏میرزایی‪،‬‬ ‫استاد اقتصاد دانشگاه‬ ‫عالم��ه طباطبایی در‬ ‫گفت‏وگ��و ب��ا‬ ‫گف��ت‪ :‬اقتص��ادی‬ ‫نبودن صنعت در کش��ور به عوامل مختلف‬ ‫س��اختاری و نهادی بازمی‏گ��ردد‪ .‬از جمله‬ ‫عوام��ل س��اختاری می‏ت��وان ب��ه جانمایی‬ ‫نادرس��ت برخی از کارخانه‏های صنعتی در‬ ‫کشور اشاره کرد‪ .‬این امر سبب شده که این‬ ‫کارخانه‏ه��ا دسترس��ی ب��ه ب��ازار محصول‬ ‫نداشته باشند و هزینه حمل‏ونقل آنها برای‬ ‫نهاده‏ها یا محصول بس��یار باالتر از س��طح‬ ‫متعارف باش��د و فعالی��ت را تبدیل به یک‬ ‫فعالی��ت غیراقتص��ادی کن��د‪ .‬فش��ارهای‬ ‫منطق��ه‏ای‪ ،‬برآوردهای غلط ی��ا ملاحظات‬ ‫سیاسی ممکن است منجر به مکان‏یابی‏های‬ ‫نادرست شده باشد‪.‬‬ ‫به‏عنوان صنایع لکوموتیو و صنایع مادر باقی‬ ‫صنای��ع را ب��ه دنبال خود هدای��ت کند‪ ،‬به‬ ‫نیمه‏دولتی‏ها س��پرده ش��د‪ .‬ب��ه این خاطر‬ ‫همچن��ان مدیریت‏ها دولت��ی باقی ماند‪ ،‬اما‬ ‫حسابرس��ی‏های نظ��ام دولت��ی از روی آنها‬ ‫برداشته شد و این اتفاق صنایع کشور را به‬ ‫لبه خطرناکی برد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‏گیری از کاهش قیمت نفت‬ ‫میرزایی افزود‌‪ :‬مورد دیگر به مقیاس‏های‬ ‫غیراقتص��ادی بنگاه‏ها برمی‏گ��ردد‪ .‬به‏طور‬ ‫مثال بسیاری از کارخانه‏های خودروسازی‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬س��یمان و ‪ ...‬مقیاس تولید نامناسبی‬ ‫دارند‪ .‬تعداد زیاد بنگاه‏های رقیب با مقیاس‬ ‫کوچک در مقایسه با کشورهای دیگر مانند‬ ‫کره جنوبی از آن جمله است‪ .‬به‏عنوان مثال‬ ‫تعداد خودروس��ازهای ایران به نظر می‏رسد‬ ‫‪ 7‬تا ‪ 8‬برابر کره جنوبی اس��ت‪ ،‬در حالی‏که‬ ‫تیراژ تولید آنها یک س��وم این کشور است‪.‬‬ ‫یا در مثالی دیگر بنگاه‏های فعال سیمان در‬ ‫کشور ‪ 70‬کارخانه بوده و ‪ 50‬بنگاه دیگر نیز‬ ‫در مقیاس کوچک در حال تاسیس هستند‬ ‫که این مقیاس‏ها بسیار غیراقتصادی است‪.‬‬ ‫استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبایی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬نبودن زنجیره ارزش و فقدان‬ ‫س��اختار خوش��ه‏ای در صنعت نیز از عوامل‬ ‫مه��م اقتصادی نب��ودن صنعت در کش��ور‬ ‫هس��تند‪ .‬به این معنا که پیوندهای پس��ین‬ ‫و پیش��ین مناس��ب ی��ا زنجی��ره کامل در‬ ‫ی��ک صنعت وجود ن��دارد و ب��ه این دلیل‬ ‫بس��یاری از بنگاه‏ها‪ ،‬نهاده‏ه��ا را به راحتی‬ ‫تامین نمی‏کنند یا اینک��ه محصول خود را‬ ‫نمی‏توانند به سادگی بفروشند و به نوعی در‬ ‫عمل ی��ک فعالیت انفرادی بدون پیوندهای‬ ‫قبل و بعد دارند‪ .‬همچنین فناوری منس��وخ‬ ‫شده و مدیریت ناکارآمد از جمله این عوامل‬ ‫ساختاری به شمار می‏روند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اصالحات نهادی‬ ‫ای��ن اقتص��اددان در رابط��ه ب��ا عوام��ل‬ ‫نه��ادی این پدی��ده اظهار کرد‪ :‬از فس��اد و‬ ‫شفافیت نداشتن در عملکرد دولت و بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬بی‏ثبات��ی در قوانین‪ ،‬ناکارآمدی‬ ‫سیاست‏های دولتی‪ ،‬نبود تضمین در حقوق‬ ‫مالکیت درآمدهای اولی��ه و ثانویه به‏عنوان‬ ‫عوامل نه��ادی اقتص��ادی نب��ودن صنعت‬ ‫می‏توان نام برد‪.‬‬ ‫میرزایی در بیان راهکارهایی برای اصالح‬ ‫ای��ن روند بی��ان ک��رد‪ ‌:‬اصالح��ات نهادی‬ ‫به‏عن��وان ضروری‏تری��ن گام ب��رای اصالح‬ ‫ای��ن روند به ش��مار م��ی‏رود‪ .‬در این میان‬ ‫به‏ط��ور جدی ش��فافیت و ثب��ات قوانین و‬ ‫سیاس��ت‏های دولتی باید م��ورد توجه قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬عالوه بر آن مقابله با فس��اد و حذف‬ ‫رانت‏های ارزش‏زدا و کمک به ش��کل‏گیری‬ ‫رانت‏های توس��عه‏ای از اقداماتی اس��ت که‬ ‫دولت باید به‏طور جدی آن را در دستور کار‬ ‫خود قرار دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در مرحله بعد وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت باید از نقش یک تماش��اگر‬ ‫بی‏ط��رف که ه��دف آن تنها توس��عه کمی‬ ‫بنگاه‏هاست به یک نهاد استراتژیک‪ ،‬طراح و‬ ‫برنامه‏ریز که س��اختارهای معیوب را اصالح‬ ‫کند‪ ،‬تبدیل شود و در کنار آن کوچک‏سازی‬ ‫خود را در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ق�رار گرفت�ن صنای�ع کش�ور در لبه‬ ‫خطرناک‬ ‫ش��رکا‪،‬‬ ‫محس��ن‬ ‫اقتصاددان و دبیرکل‬ ‫س��ابق خانه صنعت و‬ ‫مع��دن ای��ران نیز در‬ ‫گفت‏وگ��و ب��ا‬ ‫گفت‪ :‬بیشتر صنایع در کشور دولتی هستند‬ ‫و باید پذیرفت که دولت نمی‏تواند بنگاه‏دار‬ ‫خوبی باش��د‪ .‬روح حاکم بر اصل ‪ 44‬قانون‬ ‫اساسی که با ابالغیه رهبر معظم انقالب قرار‬ ‫ش��د به سمت اجرایی ش��دن پیش رود نیز‬ ‫اتفاق نیفتاد‪ .‬ش��رکا اف��زود‪ ‌:‬به نظر من باید‬ ‫صنای��ع دولتی را به‏صورت اجاره به ش��رط‬ ‫تملیک یا مدیریت به شرط تملیک به بخش‬ ‫خصوصی بس��پارند همان‌گونه که این اتفاق‬ ‫در آلمان انجام ش��د‪ .‬به ای��ن ترتیب آلمان‬ ‫کارخانه‏ای ک��ه صدها میلیون مارک قیمت‬ ‫داش��ت را یک مارک قیمت‏گذاری کرد و به‬ ‫بخش خصوصی س��پرد و هم‌اکنون می‌توان‬ ‫نتیج��ه مدیریت الیق بخش خصوصی را در‬ ‫آلم��ان دید‪ .‬دبیرکل س��ابق خانه صنعت و‬ ‫معدن ایران ادامه داد‪ ‌:‬متاس��فانه در بخش‬ ‫خصوصی‏س��ازی نیز نمره خوبی نگرفتیم و‬ ‫کارخانه‏ها را به شبه‏دولتی‏ها واگذار کردیم‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن ترتی��ب صنایعی که می‏توانس��ت‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در کنار این مس��ئله در‬ ‫اقتصاد صنعتی ایران‪ ،‬استراتژی وجود ندارد‬ ‫و ب��ه این دلی��ل صنایع کش��ور عمال بدون‬ ‫برنامه حرک��ت کرده‏اند‪ .‬بنا بر این مس��ئله‬ ‫مش��خص نیست که با توجه به ظرفیت‌های‬ ‫موجود بای��د روی چه صنعتی تمرکز کنیم‬ ‫تا در بلندمدت بتوانیم در آن صنعت حرفی‬ ‫برای گفتن داش��ته باشیم و از چه صنایعی‬ ‫حمایت کنیم که این صنایع بتوانند در چند‬ ‫س��ال آینده س��هم قابل‌توجهی در اقتصاد‬ ‫بین‌الملل داشته باشند و رتبه کسب کنند‪.‬‬ ‫عضو خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫بیان کرد‪ ‌:‬این مسئله به این بازمی‌گردد که‬ ‫صنایع در کشور زیر لوای استراتژی حرکت‬ ‫نمی‌کنند‪ .‬بای��د اس��تراتژی صنعتی وجود‬ ‫داش��ته باشد که براین اساس هر ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه‬ ‫فرعیات آن طبق احتیاج��ات روز جهان به‬ ‫روز شده و مورد بازبینی قرار گیرد تا بتوانیم‬ ‫خ��ود را با تحوالت جهان��ی در بخش تولید‬ ‫هماهن��گ کنی��م‪ .‬در این ص��ورت می‏توان‬ ‫عملک��رد اقتصادی را در صنعت کش��ور به‬ ‫وجود آورد‪.‬‬ ‫ش��رکا با اش��اره به اینک��ه در حال حاضر‬ ‫قیمت نفت با کاهش ش��دید رو‌به‌رو ش��ده‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬فرصت طالیی ب��ه وجود آمده‬ ‫ت��ا قوانینی ک��ه در بخش تولی��د می‏تواند‬ ‫تاثیرگ��ذار باش��د را م��ورد بازنگ��ری قرار‬ ‫دهیم‪ .‬حتی اگر بنا باش��د یک س��ال تولید‬ ‫را از پرداخت هر هزینه‏ای معاف کنیم‪ ،‬بهتر‬ ‫آن اس��ت که چنین کنیم و تولید را در این‬ ‫مدت مورد حمایت ویژه قرار دهیم‪.‬‬ ‫با توجه به گفته کارشناسان به نظر می‏رسد‬ ‫که صنایع کشور نیازمند حمایت‏های بیشتر‬ ‫به‏صورت اصالح ساختاری و نهادی هستند‬ ‫ک��ه به این ترتیب بتوان برای هموارس��ازی‬ ‫بس��ترهای حرک��ت ای��ن بخ��ش مول��د‪،‬‬ ‫اقدام��ات الزم را در دس��تور کار قرار داد و‬ ‫در کن��ار آن اقتصاد صنعت را در کش��ور به‬ ‫وجود آورد‪.‬‬ ‫محدودیت در تولید بخاری گازسوز با رتبه انرژی پایین‌تر از ‪D‬‬ ‫مدی��رکل صنای��ع فلزی‪ ،‬ب��رق و الکترونی��ک وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬از ت�لاش و برنامه‌ریزی این‬ ‫وزارتخانه برای ایج��اد محدودیت در تولید بخاری‌های‬ ‫گازسوز به‌وسیله واحدهای تولیدی با رتبه انرژی کمتر‬ ‫از ‪ D‬از اول تیرماه سال آینده خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬عباس هاشمی افزود‪ :‬تولید ‪ 2‬میلیون‬ ‫دس��تگاه بخاری کم‏مصرف و پرب��ازده با رتبه انرژی ‪C‬‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۹۶‬در قالب راهکارهای اقتصاد کم‌کربن‬ ‫منطبق با سیاس��ت‌های اقتص��اد مقاومتی پیش‌بینی و‬ ‫تمهیدات��ی نیز ب��رای این موضوع در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه ب��ه تصریح قانون بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۳‬به منظور استفاده بهینه از منابع انرژی کشور‬ ‫طرح ارتقا و به‏روزرسانی رتبه انرژی بخاری‌های گازسوز‬ ‫دودک��ش‏دار به‏عنوان ط��رح مش��ترک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت و وزارت نفت با هدف کاهش مصرف‬ ‫گاز طبیعی از ابتدای امسال مطرح شد‪.‬‬ ‫هاش��می تصریح کرد‪ :‬با دس��تور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬کمیته راهبردی در این زمینه با مش��ارکت‬ ‫وزارتخان��ه مذک��ور و تولیدکنن��دگان عمده‪ ،‬س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد و س��ازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت‬ ‫تشکیل ش��د‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬موضوع ارتقای رتبه انرژی‬ ‫در بخاری‏های گازس��وز با لحاظ کردن شرایط اقلیمی‪،‬‬ ‫مباحث و اس��تانداردهای س��اختمان‪ ،‬فرهنگ و الگوی‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و کیفیت تولیدات داخلی مورد بحث‬ ‫و بررس��ی‌های کارشناس��ی قرار گرفته و پیشنهادهای‬ ‫اجرایی در جهت بهینه‌س��ازی مصرف ان��رژی و تولید‬ ‫محصوالت با رتبه انرژی باالتر ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته هاش��می‪ ،‬اختصاص تسهیالتی جهت تولید‬ ‫محصوالت کم‏مصرف و پربازده در قالب بیع متقابل نیز‬ ‫پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬طرح ارتقا و به‏روز‏رسانی رتبه انرژی‬ ‫بخاری‏ه��ای گازس��وز دود‏کش‏دار ب��ا ابالغیه مهندس‬ ‫محمدرضا نعمت‌زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫اردیبهشت‏ماه امسال اعالم شد و به وسیله دفتر صنایع‬ ‫فلزی‪ ،‬ب��رق و الکترونی��ک در قالب کمیت��ه راهبردی‬ ‫پیگیری می‌شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل صنای��ع فلزی‪ ،‬ب��رق و الکترونی��ک وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه افزود‪ :‬در این زمینه‬ ‫مکاتبه و هماهنگی الزم با سازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫به‌منظ��ور بازنگری و در صورت نیاز تدوین اس��تاندارد‬ ‫متناس��ب با بخاری‌های جدید و همچنین با س��ازمان‬ ‫بهینه‌س��ازی مص��رف س��وخت در ارتباط ب��ا بازنگری‬ ‫اس��تاندارد رتبه انرژی بخاری‌های گاز‏س��وز انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تاکنون کمیته هماهنگی و پیگیری‬ ‫ط��رح ارتقای رتبه بخاری‏های گازس��وز‪ ،‬با هدف تعالی‬ ‫صنعت بخاری گازس��وز از طریق ایجاد صرفه‏جویی در‬ ‫مص��رف گاز و افزایش بازده تولیدات داخلی جلس��ات‬ ‫مستمری را با حضور تولید‌کنندگان بخاری‌های گازسوز‬ ‫و ش��یرهای کنترل‪ ،‬سازمان ملی اس��تاندارد‪ ،‬سازمان‬ ‫بهینه‌سازی مصرف سوخت‪ ،‬انجمن صنایع لوازم خانگی‬ ‫ایران و کارشناسان دفتر صنایع فلزی‪ ،‬برق و الکترونیک‬ ‫برگزار کرده است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬طبق اطالعات ثبت شده افزون بر‪۱۹۰‬‬ ‫واحد تولیدی در کش��ور با ظرفیت اس��می حدود ‪1/3‬‬ ‫میلیون دس��تگاه وجود دارد و در س��ال گذشته حدود‬ ‫‪ 3/1‬میلیون دس��تگاه بخاری گازی درکشور تولید شده‬ ‫که عمدتا دارای رتبه کمتر از ‪ D‬بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬پیش از این نیز این مقام مسئول از‬ ‫پیشنهاد ایجاد گمرکات تخصصی برای تخصصی شدن‬ ‫تش��ریفات گمرکی‪ ،‬تعیین قیمت واقعی پایه گمرکی‪،‬‬ ‫تجمیع آزمایشگاه‏های مجهز و در نتیجه کوتاه و بهینه‬ ‫شدن تشریفات گمرکی در این محصول خبر داده بود‪.‬‬ ‫هاش��می همچنی��ن درب��اره مش��ارکت در زمین��ه‬ ‫استاندارد‏س��ازی محص��والت زی��ر پوش��ش به‏منظور‬ ‫جلوگی��ری از تولی��د و واردات محص��والت بی‏کیفیت‬ ‫و تش��ویق واحد‏ه��ای تولی��دی ب��رای رون��ق تولید و‬ ‫سرمایه‏گذاری و اشتغال از طریق اعطای تسهیالت مالی‬ ‫گفته ب��ود‌‪ :‬واحدها را به تش��کیل ‪ NGO‬در صنایعی‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعتی که بدون‬ ‫«سیاست» نمی‏پاید‬ ‫حسین حقگو‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫تحقق توس��عه صنعتی معطوف به س��ه مولفه است‏‪:‬‬ ‫بس��ترهای توس��عه صنعت��ی (امنیت اقتص��ادی‪ ،‬نرخ‬ ‫بو‏کار و‪ ،) ...‬نهادهای‬ ‫ارز‪ ،‬به��ره‪ ،‬تعرف��ه‪ ،‬فض��ای کس�� ‌‬ ‫توسعه‌ای (بانک‌های توس��عه‌ای‪ ،‬شهرک‏های صنعتی‪،‬‬ ‫سازمان توس��عه‏ای) و سیاست‌های صنعتی (استراتژی‬ ‫و برنامه‌های توسعه‏ای)‪ .‬از این سه مولفه‪« ،‬سیاست‌های‬ ‫صنعت��ی» نقش پیش��تاز و پیش‏آهن��گ را برای تحقق‬ ‫توس��عه صنعتی دارد‪ ،‬چراکه این سیاس��ت‌های توسعه‬ ‫صنعت��ی اس��ت ک��ه چگونگ��ی نهادهای توس��عه‌ای و‬ ‫بسترهای الزم برای ایجاد و پایداری امر توسعه صنعتی‬ ‫را هم‌افق با جهان امروز و در تناسب با سایر بخش‏های‬ ‫اقتص��ادی تعیین می‌کند‪ .‬مروری ب��ر تاریخچه تدوین‬ ‫برنامه‌های توسعه‌ای در کشورمان نیز با این نظر همراه‬ ‫اس��ت‪ ،‬چنانکه برنام��ه چهارم عمرانی قب��ل از انقالب‬ ‫(‪‌۵۱‬ـ‌‌‪ )۴۷‬و برنامه سوم توسعه پس از انقالب (‪‌۸۳‬ـ‌‌‪)۷۹‬‬ ‫ک��ه سیاس��ت‌های کارآمدی را در ب��ازار محصول‪ ،‬بازار‬ ‫عوامل‪ ،‬بازار فناوری و توس��عه زیرساخت‏ها تدوین و در‬ ‫جهت توسعه صنعتی سمت‏گیری کرد‪ ،‬جزو موفق‌ترین‬ ‫برنامه‌ه��ای توس��عه‌ای در بین ‪ ۱۰‬برنام��ه قبل و بعد از‬ ‫انقالب بوده‌اند؛ ایجاد قطب‌های صنعتی در اراک‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫قزوین و ایجاد س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع و‪...‬‬ ‫نیز از دستاوردهای برنامه چهارم قبل از انقالب و اصالح‬ ‫س��اختارهای تولیدی و کس��ب ارزش افزوده دورقمی‬ ‫(‪ ۱۱/۲‬درصد) در س��ال‏های ‪ ۸۳‬تا ‪ ۷۹‬از موفقیت‌های‬ ‫برنامه س��وم پس از انقالب بوده اس��ت‪ .‬عالوه بر س��یر‬ ‫تاریخ��ی‪ ،‬بررس��ی جغرافیایی نیز تاثیر سرنوشت‏س��از‬ ‫سیاس��ت‌های صنعتی مناسب در تحقق توسعه صنعتی‬ ‫را یادآور می‌شود‪ .‬چنانکه دو کشور کره جنوبی و ترکیه‬ ‫ک��ه یکی همزمان با کش��ورمان و دیگ��ری پس از ایران‬ ‫توس��عه صنعت��ی را متکی بر «سیاس��ت‌های صنعتی»‬ ‫مش��خص آغ��از کردند کارنامه‌ای ب��ه مراتب موفق‏تر از‬ ‫کش��ورمان داش��ته‌اند‪( .‬رتبه ‪ ۴‬کره جنوبی‪ ۳۰ ،‬ترکیه‬ ‫و ‪ ۵۵‬کش��ورمان در ش��اخص توسعه صنعتی‌ـ‌‌آمار سال‬ ‫‪۲۰۱۰‬م سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل)‪.‬‬ ‫متاس��فانه با وجود این بدیهیات در س��ال‏های ‪ ۸۴‬تا‬ ‫‪ ۹۲‬فقدان سیاست و بی‌برنامگی کامل بر صنعت کشور‬ ‫حاکم بوده و بدترین آسیب‌ها به ساختار تولیدی کشور‬ ‫وارد ش��ده است‪ .‬یک سرفصل این نابودی منابع‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬ط��رح نیم��ه‏کاره ب��ا هزینه ‪ ۴۵۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومانی برای تکمیل است که بخش بزرگی از آن مربوط‬ ‫به حوزه صنعت کشور بوده و نیز تعطیلی ‪ ۱۴‬هزار واحد‬ ‫صنعتی کوچک در س��ال‏های فوق قابل اش��اره است‪ .‬با‬ ‫روی کار آمدن دولت یازدهم باوجود اقدامات ارزشمند‬ ‫در رفع بس��یاری از ناکارآمدی‏های س��ال‏های قبل‏تر و‬ ‫نی��ز موفقیت در حوزه اج��را و برنامه‌های کوتاه‌مدت‪ ،‬با‬ ‫راهبرده��ا و سیاس��ت‌های میان و بلند‏م��دت در حوزه‬ ‫توس��عه صنعتی مواجه نیس��تیم‪ .‬کمبودی که بی‌شک‬ ‫در ص��ورت رفع نش��دن آن می‌تواند ب��ه پراکنده‌کاری‪،‬‬ ‫موازی‌کاری و انجام امور روزمره و ناپایدار و بیشتر کمی‬ ‫و ن��ه کیف��ی در حوزه صنعت منجر ش��ود‪ ،‬اما منظور از‬ ‫«سیاست صنعتی» آن سیاستی است که نه در اتاق‏های‬ ‫دربسته و توسط چند کارشناس دولتی تدوین می‌شود‬ ‫بلکه آن سیاس��ت‌هایی اس��ت که در فض��ای مبتنی بر‬ ‫«خ��رد جمع��ی» و با حض��ور تمام��ی ذی‌نفعان مدون‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬یعنی دولت‪ ،‬فعاالن و تش��کل‌های صنعتی و‬ ‫کارشناس��ان و صاحب‌نظران اقتص��ادی‪ .‬انجام این امر‬ ‫ع�لاوه بر تدوین سیاس��ت‌هایی کارآمدت��ر و علمی‏تر و‬ ‫تخصی��ص بهتر منابع در بلند‏مدت‪ ،‬ام��کان بازنگری و‬ ‫اصالح سیاست‌ها را نیز بر اثر پایش در حوزه اجرا توسط‬ ‫سایر ذی‌نفعان فراهم می‌آورد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫استفاده از حداکثر توان‬ ‫بخش خصوصی در استاندارد‬ ‫که فاقد تش��کل هستند به منظور هماهنگی بیشتر در‬ ‫فعالیت‏ها و تشریک مساعی و ساماندهی تولید و تجارت‬ ‫و همکاری با گمرک به‌منظور شفاف‌سازی دسته‏بندی‬ ‫کااله��ا‏‪ ،‬تعیی��ن ارزش کاال‌ه��ا و برگ��زاری و پیگیری‬ ‫جلسات طرح کالن جایگزینی خطوط تولید المپ‏های‬ ‫رشته‏ای به محصوالت پربازده تشویق کرده‏ایم‪.‬‬ ‫به گفته هاشمی‪ ،‬بررسی و پیگیری تولید محصوالت‬ ‫کم‏مصرف و پربازده‏‪ ،‬ایجاد کارگروه مش��ترک با وزارت‬ ‫بهداش��ت ب��رای بررس��ی حق��وق ورودی تجهیزات و‬ ‫ملزومات پزش��کی و مشارکت در تهیه و تدوین «بسته‬ ‫سیاستی و حمایتی فناوری و تولید در صنعت تجهیزات‬ ‫پزش��کی» و نی��ز حض��ور در کارگروه مرب��وط از دیگر‬ ‫فعالیت‏هایی اس��ت در یک‏س��ال گذش��ته از سوی این‬ ‫دفتر انجام شده است‪.‬‬ ‫ رییس س��ازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به‬‫سیاس��ت‏های جدید این سازمان بر استفاده حداکثری‬ ‫از ت��وان بخش خصوص��ی تاکید کرد‪ .‬نیره پیروزبخت با‬ ‫بیان اینکه فعالیت‏های شرکت‌های بازرسی با ملاحظات‬ ‫داخلی و بین‌المللی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار اس��ت‏‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه سیاست‏های دولت تدبیر و امید در بخش‬ ‫تجارت خارجی‏‪ ،‬سیاست‏های س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران نیز به سمت کاهش تصدی‏گری‏‪ ،‬افزایش نظارت و‬ ‫استفاده بیشتر از توان بخش خصوصی تغییر مسیر داده‬ ‫است‪ .‬وی تسهیل در امر تجارت را یک ضرورت دانست‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬به همین منظور‪ ،‬س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫ای��ران تفاهمنامه‏ای با گم��رک ایران و در روزهای اخیر‬ ‫نیز تفاهمنامه‏ای با س��ازمان مناطق آزاد کیش و قش��م‬ ‫امضا کرده اس��ت‪ .‬رییس سازمان ملی استاندارد ایران‪،‬‬ ‫به طرح تحول و رویکرد نوین استانداردسازی اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬هدف از اجرای این دو طرح دس��تیابی به نظام‬ ‫استانداردسازی یکپارچه است‏‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫ارائه مستندات‬ ‫هزینه‌های تولید‬ ‫قبل از پیش‌فروش‬ ‫محسن رزم‌خواه‬ ‫عضو انجمن قطعه‌سازان ایران‬ ‫در عص��ر صنعت��ی کنون��ی ای��ران به‌ط��ور کلی‬ ‫تولیدکننده با مجموعه قوانینی روبه‌رو است که برای‬ ‫سال‌های قبل بوده و متاسفانه به دالیل مختلف این‬ ‫قوانین بازنگری نش��ده است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫این قوانین معطوف به دخالت‌هایی خارج از ساختار‬ ‫تولید به خودروس��از است و به موازات آن به دلیل‬ ‫مقررات‌زدای��ی نکردن‪ ،‬عمال دس��ت و پای فعاالن‬ ‫اقتص��ادی به‌خصوص تولیدکنندگان بس��ته ش��ده‬ ‫است که قیمت‌گذاری خودرو نیز شامل این مباحث‬ ‫می‌شود‪ .‬این درحالی است که در اقتصاد آزاد‪ ،‬قانون‬ ‫عرضه و تقاض��ا قیمت‌ها را تعیی��ن می‌کند و باید‬ ‫اجازه داده ش��ود تا خود بازار قیمت‌ها را مش��خص‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که اگر خودروساز قیمت‌های‬ ‫خود را باالتر از آنچه عرف بازار اس��ت عرضه کند با‬ ‫رکود مواجه ش��ده و اگر قیمت‌ها منطقی باش��د با‬ ‫اقبال مواجه می‌شود‪ .‬در اینجا دولت باید به عنوان‬ ‫ناظ��ر و تنظیم‌کنن��ده بازار‪ ،‬حق��وق مصرف‌کننده‬ ‫و خودروس��از را به موازات ه��م رعایت کند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس به دلیل اینکه خ��ودرو کاالی خاصی بوده‪،‬‬ ‫مسلم اس��ت که طبق رعایت قانون عرضه و تقاضا‬ ‫می‌ت��وان دو س��وی مصرف‌کننده و خودروس��از را‬ ‫راضی نگه داشت‪.‬‬ ‫بهت��ر اس��ت در فرآین��د فعل��ی قیمت‌گ��ذاری‪،‬‬ ‫خودروسازان پیش از آنکه اعالمی برای پیش‌فروش‬ ‫خودروه��ای خود انج��ام دهند‪ ،‬اطالع��ات هزینه‬ ‫محص��والت تولیدی خود را به ش��ورای رقابت ارائه‬ ‫کنند تا خریداران این گونه س��رگردان نشوند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که پیش از به تولید انبوه‌رس��اندن‬ ‫محصول نیز می‌تواند با ارائه مس��تندات تولید برسر‬ ‫قیمت به توافق رسید تا مصرف‌کننده در این فرآیند‬ ‫ضم��ن تقبل هزینه‌های خرید به تماش��ای دعوای‬ ‫قیمت‌گذاری هم بنش��یند‪ ،‬درحالی که دست آخر‬ ‫هم به خودروی خود در زمان مقرر دست نمی‌یابد‪.‬‬ ‫ش��ورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروی دنا‪ ،‬به‬ ‫مشترک بودن پلتفرم خودروی دنا با سمند استناد‬ ‫کرده که همین امر بر محاس��به ای��ن خودرو تاثیر‬ ‫گذاش��ته و آن‌طور که مسئوالن ایران‌خودرو اظهار‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬قیمت اعالمی شورای رقابت با قیمت تمام‬ ‫ش��ده این خودرو‪ ،‬فاصله‌ای ‪ ۶‬میلیون تومانی دارد‬ ‫که موجب می‌ش��ود تا تولید و عرض��ه این خودرو‬ ‫با ای��ن قیمت به ض��رر خودروس��از مربوطه منجر‬ ‫ش��ود‪ .‬با این حال باید گفت این گونه قیمت‌گذاری‬ ‫نش��ان از کمبود آگاهی ش��ورای رقابت نس��بت به‬ ‫مس��ائل فنی خودرو دارد؛ چراکه اگر متخصصان و‬ ‫مهندسان خودرو در فرآیند قیمت‌گذاری مشارکت‬ ‫داشته باشند به‌نظر می‌رسد در نحوه قیمت‌گذاری‬ ‫تاثیر مثبت داش��ته و از انتقاد خودروس��از مبنی بر‬ ‫غیرکارشناسی بودن نحوه قیمت‌گذاری بکاهد‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت ک��ه پلتفرم مجموع��ه‌ای از‬ ‫قطعاتی اس��ت ک��ه در خ��ودرو دیده نمی‌ش��ود و‬ ‫می‌تواند در خودروهای مختلف متفاوت باشد که در‬ ‫نهایت در قیمت تمام شده آن نیز تاثیرگذار خواهد‬ ‫بود‪ .‬به‌طور مث��ال؛ هم‌اکنون تویوتا چند پلتفرم در‬ ‫اختیار دارد که یکی از آنها برای خودروی لکسوس‬ ‫اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬محصولی که با قیمتی نزدیک‬ ‫ب��ه ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان در بازار عرضه می‌ش��ود و‬ ‫همان پلتف��رم خودروی تویوتا کمری اس��ت که با‬ ‫قیمت ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان تولید و به بازارها عرضه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬بر این اساس نمی‌توان پلتفرم مشترک را‬ ‫مبنای قیمت‌گذاری دانست‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫جذب ‪ ۲۰۰‬نخبه‬ ‫توسط ایران‌خودرو‬ ‫ایکوپرس‪ :‬گ��روه صنعتی ایران‌خ��ودرو در زمینه‬ ‫اس��تفاده از توانمندی متخصصان داخلی قصد دارد‬ ‫‪ ۲۰۰‬نف��ر از نخبگان کش��ور را در ‪ 4‬مرحله جذب‬ ‫کند‪ .‬جذب نخبگان کش��ور در زمینه تحقق بیانات‬ ‫رهب��ر معظم انقالب و با هدف حفظ س��رمایه‌های‬ ‫علمی و انسانی کشور انجام می‌شود‪ .‬نخبگان کشور‬ ‫در ‪ ۴‬مرحل��ه و در ه��ر مرحل��ه ‪ ۵۰‬نفر جذب و در‬ ‫مرک��ز تحقیق��ات ایران‌خودرو مش��غول به فعالیت‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬براس��اس ای��ن گزارش‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫ت��وان متخصصان داخلی‪ ،‬افزایش ت��وان بزرگترین‬ ‫خودروس��از خاورمیانه در همراهی با رش��د شتابان‬ ‫فناوری‪ ،‬تقوی��ت رویکرد نوآورانه در صنعت خودرو‬ ‫و همچنین تحقق هدف عالی این گروه صنعتی در‬ ‫تبدیل شدن به یک خودروساز واقعی با توان رقابتی‬ ‫بین‌الملل��ی از جمله اه��داف ایران‌خودرو در جذب‬ ‫نخبگان کشور است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫کشمکش بر سر قیمت دنا از سوی شورای رقابت و خودروسازان ادامه دارد‬ ‫قیمت‌گذاری خودرو چالش جدید مصرف‌کننده‬ ‫گروه صنعت‪ -‬مناقشات بر سر قیمت‌گذاری خودروی‬ ‫دنا همچنان ادامه دارد و در آخرین اظهارنظرهای دو‬ ‫ط��رف یعنی ایران‌خودرو و ش��ورای رقابت به عنوان‬ ‫تعیین‌کننده دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو‪ ،‬این‬ ‫ش��ورای رقابت بود که آخرین میخ را کوبید و تایید‬ ‫مرکز ملی رقاب��ت مبنی بر قیمت‌گذاری این خودرو‬ ‫ب��رای اس��تفاده مصرف‌کننده با قیم��ت ‪ ۴۲‬میلیون‬ ‫تومان را گرفت‪.‬‬ ‫ایران‌خ��ودرو پی��ش از این اعالم ک��رده بود تولید‬ ‫دنا را با تصویب قیمت ‪ ۴۲‬میلیون تومانی از س��وی‬ ‫شورای رقابت‪ ،‬متوقف خواهد کرد اما شورای رقابت‬ ‫اعالم کرده که خودروس��از مکلف است خودرو را با‬ ‫ن��رخ مصوب عرضه کند و هی��چ عذری هم پذیرفته‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در این میان مرکز ملی رقابت نیز آب پاکی را روی‬ ‫دستان ایران‌خودرویی‌ها ریخت و اعالم کرد براساس‬ ‫دس��تورالعمل تنظی��م قیمت خ��ودروی دنا مصوب‬ ‫شورای رقابت‪ ،‬سقف قیمت مصرف‌کننده این خودرو‬ ‫برابر ‪۴۲‬میلیون تومان اعالم شده است‪.‬‬ ‫اما در ای��ن میان خری��داران همچن��ان بازندگان‬ ‫مناقش��ات این‌چنینی خودروسازان با شورای رقابت‬ ‫هس��تند‪ .‬این درحالی است که خریداران دنا که پس‬ ‫از مدت‌ها برای تحویل آن از س��وی ایران‌خودرو در‬ ‫انتظار به‌س��ر می‌بردند آن هم زمان��ی که تولید این‬ ‫خودرو با تاخیر مواجه ش��ده بود پ��س از اعالم این‬ ‫ش��رکت مبنی بر فروش این خودرو اقدام به ثبت نام‬ ‫کردند‪ .‬ام��ا این پایان ماجرا نب��ود و در کنار تمامی‬ ‫مش��کالت و نح��وه فروش از س��وی خودروس��ازان‪،‬‬ ‫قیمت‌گذاری نیز به این فرآیند اضافه ش��د و دستان‬ ‫خری��داران همچنان از داش��تن خودروی خود خالی‬ ‫ماند‪ .‬آذرماه بود که ش��ورای رقابت‪ ،‬قیمت خودروی‬ ‫دن��ا را ‪ ۴۲‬میلیون تومان اعالم کرد و ایران خودرو را‬ ‫مکلف کرد تا خودروی دنا را به این نرخ عرضه کند‪،‬‬ ‫در حالیکه همان روزها و همزمان با این تعیین نرخ‪،‬‬ ‫ایران خودرو نیز اعالم کرد به هیچ‌وجه امکان عرضه‬ ‫این خودرو با قیمت مصوب ش��ورای رقابت را ندارد‬ ‫و درخواس��ت تجدیدنظر خ��ود را در قالب نامه‌ای به‬ ‫شورای رقابت به همراه مستندات‪ ،‬اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پلتفرم مشترک‪ ،‬معیار قیمت‌گذاری نیست‬ ‫عبداله بابایی‪ ،‬معاون بازاریابی و‬ ‫فروش ایران‌خودرو همان روزها‬ ‫اعالم کرد که اگر شورای رقابت‬ ‫در مورد قیمت دن��ا تجدیدنظر‬ ‫نکن��د‪ ،‬به طور قط��ع تولید این‬ ‫خودرو متوقف خواهد ش��د‪ ،‬البت��ه وی به این نکته‬ ‫اش��اره کرد که پایه قیمت‌گذاری خودروی دنا کاملا‬ ‫اش��تباه اس��ت و این خ��ودرو بر‬ ‫مجموع قیمت را به ‪ ۵۱‬میلیون و‬ ‫مبنای مقایس��ه با پلتفرم سمند‪،‬‬ ‫در کنار تمامی مشکالت ‪ ۱۰۰‬هزار تومان می‌رساند‪.‬‬ ‫قیمت‌گذاری شده است‪ .‬او به این‬ ‫در همین ح��ال معاون فروش و‬ ‫و نحوه فروش از‬ ‫نکت��ه نیز اش��اره کرد ک��ه قیمت‬ ‫بازاریابی ایران خودرو در تازه‌ترین‬ ‫سوی خودروسازان‬ ‫تمام‌ش��ده دن��ا ‪ ۵۱‬میلیون تومان‬ ‫اظهارنظ��ر خ��ود از ارائه اطالعات‬ ‫قیمت‌گذاری نیز به‬ ‫است‪.‬‬ ‫تکمیلی مربوط ب��ه قیمت‌گذاری‬ ‫این فرآیند اضافه شد‬ ‫بابای��ی تاکید ک��رده ب��ود‪ ،‬رنو‬ ‫خ��ودروی دن��ا به ش��ورای رقابت‬ ‫و دستان خریداران‬ ‫داس��تر که به تازگ��ی وارد ایران‬ ‫خبر داد و اظه��ار کرد‪ :‬در نامه‌ای‬ ‫همچنان از داشتن‬ ‫ش��ده‪ ،‬خودرویی اس��ت که روی‬ ‫رسمی به شورای رقابت‪ ،‬اطالعات‬ ‫پلتف��رم تن��در «ال ‪ »۹۰‬س��وار خودروی خود خالی ماند تکمیل��ی مرتبط ب��ا قیمت‌گذاری‬ ‫خودروی دنا به این شورا ارائه شد‬ ‫اس��ت و اختالف قیمت ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫میلیونی با تندر دارد و پلتفرم نمی‌تواند مالک عمل و امیدواری��م با توجه به اطالع��ات تکمیلی و جدید‪،‬‬ ‫باش��د‪ .‬بنابراین اگر قیمت دنا کمت��ر از ‪ ۴۶‬میلیون قیمت‌گذاری دنا را دوباره بررس��ی کرده و براس��اس‬ ‫توم��ان تعیی��ن ش��ود‪ ،‬تولید ای��ن خ��ودرو زیان‌ده این اطالعات قیمت تعیین شود‪.‬‬ ‫خواهد بود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬آنالیز قیمت تمام‌ش��ده دنا ‹ ‹دنا بای�د با قیم�ت ‪ ۴۲‬میلیون توم�ان عرضه‬ ‫نشانگر این است که س��هم مواد ‪ ۳۱‬میلیون و ‪ ۱۳۴‬شود‬ ‫ب��ا این حال رضا ش��یوا‪ ،‬رییس‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‪ ،‬هزینه س��ربار ‪ ۴‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫ش��ورای رقاب��ت روز گذش��ته‬ ‫هزار تومان دس��تمزد ‪ ۳۷۴‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان است‬ ‫همچن��ان روی موضع گذش��ته‬ ‫ک��ه در مجموع ای��ن رقم‪ ۳۶‌،‬میلی��ون و ‪ ۳۶۶‬هزار‬ ‫خود نسبت به نهایی‌بودن قیمت‬ ‫تومان خواهد ش��د‪ ،‬اما به این رقم‪ ،‬برخی هزینه‌های‬ ‫دنا تاکید و اعالم کرد‪ :‬ش��ورای‬ ‫دیگر نیز اضافه می‌ش��ود که ش��امل هزینه توزیع و‬ ‫فروش یک میلیون و ‪ ۳۸۰‬هزار تومان‪ ،‬خدمات پس رقابت براساس جداول قیمت تمام‌شده خودروی دنا‬ ‫از فروش ‪ ۲‬میلیون تومان‪‌،‬هزینه اداری و تشکیالت که از س��وی ایران خودرو ارائه شده بود و حدود ‪۳۷‬‬ ‫‪ ۵۷۰‬هزار تومان و هزینه مالی مواد ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬آیت��م را در بر می‌گیرد‪ ،‬قیم��ت دنا را تعیین کرده و‬ ‫هیچگونه تجدیدنظری در آن انجام نخواهد داد‪ ،‬این‬ ‫هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در کنار ارقام مذکور‪ ۶ ،‬درصد سود در حالی است که ایران خودرو نیز مکلف است قیمت‬ ‫به عالوه ‪ ۸‬درصد مالی��ات بر ارزش افزوده به میزان دنا را در فروش خود رعایت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اس��اس ایران خودرو مکلف است‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬هزار توم��ان‪ ۳‌،‬درصد عوارض به‬ ‫می��زان یک میلی��ون و ‪ ۳۵۰‬هزار توم��ان‪ ۴۰ ،‬هزار خودروی دنا را ب��ه نرخ ‪ ۴۲‬میلیون تومان به تمامی‬ ‫تومان هزینه شماره‌گذاری و ‪ ۹۶۰‬هزار تومان هزینه اف��رادی که ثبت‌نام کرده‌اند‪ ،‬تحویل دهد و حتی اگر‬ ‫پست و بیمه ش��خص ثالث اضافه خواهد شد که در هم بخواه��د تولید را متوقف کند‪ ،‬مختار اس��ت اما‬ ‫نرخ دنا از س��وی ش��ورای رقابت تعیین ش��ده و این‬ ‫خودروساز مکلف به رعایت آن است‪.‬‬ ‫ریی��س ش��ورای رقابت ب��ار دیگر تاکی��د کرد که‬ ‫قیمت‌گذاری دنا به صورت دقیق انجام ش��ده و حتی‬ ‫اگر کارشناس��ان ایران خودرو متقاضی باشند‪ ،‬حاضر‬ ‫هس��تیم تمام فرمول قیمت و شیوه قیمت‌گذاری را‬ ‫برای آنها تشریح کنیم‪ .‬شیوا خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین‬ ‫ما در شورای رقابت بازوی قضایی نیز در اختیار داریم‬ ‫که اگر خودروساز تخلف کند‪ ،‬با آن برخورد خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬پایان ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و مرکز ملی‬ ‫رقابت س��رانجام براساس دستورالعمل تنظیم قیمت‬ ‫خودروی دنا مصوب دویست‌وششمین جلسه شورای‬ ‫رقابت‪ ،‬اقدام به محاسبه قیمت خودروی دنا کرد که‬ ‫بر این اساس سقف قیمت مصرف‌کننده خودروی دنا‬ ‫‪ ۴۲‬میلیون تومان اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال ایجاد حاشیه در بازار دنا‬ ‫در عین ح��ال‪ ،‬نمایندگی‌های فروش ایران خودرو‬ ‫نیز هر روزه با مراجعه‌های متعدد مردم برای تحویل‬ ‫خودروهای‌شان مواجه می‌شوند که تاکنون به دلیل‬ ‫بالتکلیفی قیمت دنا‪ ،‬اجازه تحویل داده نمی‌شد‪ ،‬اما‬ ‫اکنون شورای رقابت فصل‌الخطاب را برای قیمت دنا‬ ‫اع�لام کرده و گفته که ایران خودرو حق فروش این‬ ‫خودرو با نرخ باالتر را ندارد‪.‬این در حالی است که یکی‬ ‫از دغدغه‌هایی که هم‌اکنون در رابطه با خودروی دنا‬ ‫وجود دارد‪ ،‬این است که ایران خودرو تولید را کاهش‬ ‫دهد و باز هم جنجال‌های همیشگی بر سر بازار سیاه‬ ‫به‌وجود آید‪ ،‬چراکه حاش��یه بازارهای��ی که معموال‬ ‫روی چنی��ن خودروهایی که بازار عطش ورود آنها را‬ ‫دارد‪ ،‬به وجود می‌آید‪.‬با این حال نباید فراموش کرد‬ ‫مسائل این‌چنینی درباره نحوه تعیین قیمت خودرو‬ ‫از چشم س��رمایه‌گذارانی که انتظار می‌رود با بهبود‬ ‫ش��رایط سیاسی پای‌شان به صنعت خودرو باز شود‪،‬‬ ‫دور بماند‪ .‬درواق��ع تولیدکنندگان تنها می‌توانند در‬ ‫ش��رایط مس��اعد و امن به تولید بپردازند و این‌گونه‬ ‫مناقش��ات در تصمیم آنها برای حضور در بازار ایران‬ ‫تاثیر منفی خواهد گذاشت‪ .‬ازسوی دیگر نباید حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان را نیز فراموش کرد‪ .‬به این معنا که‬ ‫شرکت‌های س��ازنده خودرو موظف هستند تعهدات‬ ‫خود را نس��بت به تحویل خودرو به‌درستی و به‌موقع‬ ‫انجام دهند تا بیش از این نگاه مش��تریان نسبت به‬ ‫عملک��رد آنها منفی نباش��د‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫ایران‌خودرو می‌توانس��ت پیش از اعالم پیش‌فروش‬ ‫ای��ن خودرو اطالعات مربوط ب��ه هزینه‌های تولید و‬ ‫هزینه‌های مربوط به قیمت‌گذاری نهایی را به شورای‬ ‫رقاب��ت ارائه دهد ت��ا مش��تریان در فرآیند چانه‌زنی‬ ‫خودروساز و شورای رقابت متضرر نشوند‪.‬‬ ‫براساس جدیدترین گزارش شرکت بازرسی کیفیت‬ ‫رضایت مشتریان از فرآیند فروش خودرو افت کرد‬ ‫گ�روه صنع�ت‪ :‬خدم��ات ف��روش و پ��س از فروش‬ ‫خودرو‌های داخلی مقوله‌ای است که در سال‌های اخیر‬ ‫میزان رضایت از آن در میان مصرف‌کنندگان در نوسان‬ ‫بوده و در بسیاری موارد مشتریان از فرآیند آن ناراضی‬ ‫بوده‌اند‪ .‬این در حالی اس��ت که در کنار متناسب بودن‬ ‫قیمت خودرو با کیفیت آن‪ ،‬نحوه خدمات فروش و پس‬ ‫از فروش آن نیز باید به مذاق مشتریان خوش بیاید که‬ ‫این چنین نیس��ت‪ .‬با نگاهی به نتایج رضایت مشتریان‬ ‫از فرآیند فروش ش��رکت‌های عرضه‌کننده خودروهای‬ ‫س��واری در ‪ 6‬ماه نخست سال میزان رضایت مشتریان‬ ‫در مقایسه با نیمه دوم سال ‪ 92‬با افت ‪1/6‬درصدی روبه‬ ‫رو بوده اس��ت‪ .‬س��یزدهمین دوره متوالی اندازه‌گیری‬ ‫رضایت مش��تریان از فرآیند فروش خودر‌وهای سواری‬ ‫مربوط به نیمه اول س��ال ‪ 1393‬انجام و در آن با ‪108‬‬ ‫هزار و ‪ 4‬نفر خریدار خودرو از ‪ 12‬شرکت عرضه‌کننده‬ ‫خودروی س��واری که بیش از ‪ 67‬مدل خودرو را عرضه‬ ‫کرده بودند‪ ،‬مصاحبه انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت بازرس��ی کیفیت و‬ ‫اس��تاندارد ایران (‪ ،)ISQI‬ش��رکت مدیا موتورز با ‪1/4‬‬ ‫درصد افزایش امتیاز‪ ،‬از بیش��ترین نرخ رش��د رضایت‬ ‫مش��تریان و ش��رکت کرمان موتور ب��ا ‪ 9/8‬درصد افت‬ ‫امتی��از‪ ،‬از بیش��ترین ن��رخ افت رضایت مش��تریان در‬ ‫مقایس��ه ب��ا نیمه دوم س��ال‪ 92‬برخ��وردار ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫براس��اس نظرس��نجی انجام گرفته شرکت مدیا موتورز‬ ‫عرضه‌کنن��ده خودروه��ای ام ج��ی روور مدل‌ه��ای‬ ‫‪ MG550‬و ‪ MG6‬با کس��ب ‪ 716‬امتی��از از ‪،1000‬‬ ‫رضایتمندی مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری در نیمه اول سال ‪1393‬‬ ‫سهم بازار‬ ‫‪‌6‬ماهه اول ‪93‬‬ ‫(از ‪ 1000‬امتیاز)‬ ‫نرخ تغییرات‬ ‫‪716‬‬ ‫‪+ 1/4‬‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫محصوالت مورد بررسی‬ ‫مدیا موتورز‬ ‫ام‌جی‌روور (‪)6،350‬‬ ‫‪0/1‬‬ ‫اطلس‌خودرو‬ ‫کیا (پیکانتو‪ ،‬موهاوی‪ ،‬کادنزا‪ ،‬اسپرتیج‪ ،‬سول‪،‬‬ ‫سراتو و ‪)...‬‬ ‫‪0/3‬‬ ‫‪686‬‬ ‫‪- 3/2‬‬ ‫آسان موتور‬ ‫هیوندای (توسان‪ ،‬سانتافه‪ ،‬سوناتا‪ ،‬النترا‪،‬‬ ‫اکسنت و ‪)...‬‬ ‫‪0/4‬‬ ‫‪673‬‬ ‫‪- 4/7‬‬ ‫بهمن‌موتور‬ ‫مزدا‪ ،3‬مزدا ‪ ،2‬بسترن ‪B50‬‬ ‫‪0/1‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪+ 4/8‬‬ ‫خودروسازان راین‬ ‫وولکس (‪)ELTE‬‬ ‫‪0/2‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ایران‌خودرو‬ ‫سمند‪ ،‬پژو پارس‪ ،‬پژو ‪ ،206‬تندر ‪ ،90‬رانا و‪...‬‬ ‫‪52/4‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪+ 0/3‬‬ ‫دیارخودرو‬ ‫سابرینا‬ ‫‪0/1‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪+ 4/3‬‬ ‫خودروسازی‬ ‫مدیران‬ ‫ام‌وی‌ام (‪ 315 ،530 ،110‬و ‪)X33‬‬ ‫کرمان‌موتور‬ ‫‪3/7‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪- 8/7‬‬ ‫لیفان (‪ ،J5 ،X60)620‬توجوی‬ ‫‪1/5‬‬ ‫‪597‬‬ ‫‪- 9/2‬‬ ‫گروه سایپا‬ ‫پراید‪ ،‬تیبا‪ ،‬تندر ‪ ،90‬مگان‪ ،‬کلئوس و ‪...‬‬ ‫‪41/0‬‬ ‫‪578‬‬ ‫‪- 1/0‬‬ ‫آرین‌موتور پویا‬ ‫میتسوبیشی (لنسر‪)ASX ،‬‬ ‫‪0/2‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪- 9/2‬‬ ‫میانگین رضایت مشتریان خودروهای سواری‬ ‫آلفا موتور‬ ‫جولیتا‪ ،‬میتو‬ ‫کمتر از ‪0/1‬درصد‬ ‫‪600‬‬ ‫‪- 1/6‬‬ ‫‪684‬‬ ‫ــ‬ ‫شرکت آلفا موتور به علت عرضه محدود خودرو در ‪ 6‬ماه نخست ‪ 93‬در رتبه‌بندی رضایتمندی مشتریان از خدمات فروش قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫توانسته بیشترین رضایت مشتریان را از آن خود کند و‬ ‫در صدر جدول رضایت‌مندی مشتریان از فرآیند فروش‬ ‫خودروهای س��واری قرار گیرد‪ .‬همچنین ش��رکت‌های‬ ‫اطل��س خودرو عرضه‌کننده خودروهای کیا و ش��رکت‬ ‫آس��ان‌موتور عرضه‌کنن��ده خودروه��ای هیوندای��ی به‬ ‫ترتی��ب با دریافت ‪ 686‬و ‪ 673‬امتی��از از ‪ 1000‬امتیاز‬ ‫در رده‌های بعدی این جدول قرار گرفتند‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫رضایت مش��تریان از فرآیند فروش گروه خودروسازی‬ ‫ایران‌خ��ودرو ک��ه ‪ 52/4‬درصد از س��هم ب��ازار خودرو‬ ‫کش��ور را در اختیار دارد‪ ،‬به میزانی بوده که از ‪،1000‬‬ ‫امتی��از ‪ 613‬را برای این خودرو س��از در نظر گرفته و‬ ‫این ش��رکت را در رده شش��م جدول رضایتمندی قرار‬ ‫داده‌ان��د‪ .‬همچنین مش��تریان میزان رضای��ت خود از‬ ‫ف��روش خودروهای س��ایپا با ‪ 41‬درصد از س��هم بازار‬ ‫کشور را با ارائه ‪ 578‬امتیاز از ‪ 1000‬نشان داده و آن را‬ ‫در رده دهم جدول جای داده‌اند‪ .‬با بررسی خصوصیات‬ ‫مورد نظرسنجی‪ ،‬مشتریان بیش از همه از نحوه برخورد‬ ‫پرسنل شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو راضی بوده و از‬ ‫طرف دیگ��ر در مورد رفع ای��رادات احتمالی به هنگام‬ ‫تحوی��ل خودرو کمترین رضایت را داش��ته‌اند به‌طوری‬ ‫که خصوصیت «رفع ایرادات احتمالی به هنگام تحویل‬ ‫خودرو» با امتیاز ‪ 395‬از ‪1000‬پایین‌ترین و خصوصیت‬ ‫«نح��وه برخورد پرس��نل» ب��ا امتی��از ‪ 716‬از ‪1000‬‬ ‫بیشترین میزان رضایت مشتریان را در بین شاخص‌های‬ ‫مورد ارزیابی کس��ب کرده است‪ .‬این گزارش می‌افزاید‬ ‫بیشتر انتقادات مطرح شده از سوی مشتریان در فرآیند‬ ‫فروش خودرو‌های س��واری مرب��وط به باال بودن قیمت‬ ‫خودرو اس��ت که بی��ش از ‪14‬درصد مش��تریان به‌طور‬ ‫مستقیم به آن اشاره کرده‌اند‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬در‬ ‫نیمه دوم س��ال ‪ 1392‬در مجم��وع ‪ 405‬هزار و ‪996‬‬ ‫خودروی س��واری به مشتریان عرضه ش��ده که از این‬ ‫تعداد ‪ 84‬درصد خودروها در دس��ته خودروهای سدان‬ ‫(‪36‬خودرو)‪ 13/9 ،‬درصد در دسته خودروهای هاچ بک‬ ‫(‪ 15‬خ��ودرو) و ‪2‬درصد در دس��ته خودروهای ‪SUV‬‬ ‫(‪ 16‬خ��ودرو) قرار می‌گیرد‪.‬از ن��کات قابل توجه اینکه‪،‬‬ ‫س��هم بازار ‪ 95/2‬درصد خودرو‌های س��دان و هاچ بک‬ ‫مربوط به ‪ 2‬ش��رکت ایران خودرو و س��ایپا و سهم بازار‬ ‫‪ 80/3‬درصد خودروهای ‪ SUV‬مربوط به دو ش��رکت‬ ‫کرمان خودرو و مدیران خودرو (شرکت عرضه‌کننده دو‬ ‫خودروی ام وی ام ‪ X33‬و لیفان ‪ )X60‬است‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫طال در ایران به خواب نمی‌رود‬ ‫سنگ‌آهن ایران از نوسان عرضه جهانی مصون است‬ ‫انقالب بزرگ در صنایع با عناصر هوشیار معدنی‬ ‫‪5‬‬ ‫از نقش ساماندهی معادن در جذب بخش خصوصی گزارش می‌دهد‬ ‫حضور قوی‌تر بخش خصوصی در پهنه‌های معدنی‬ ‫حامدش�ایگان‪ -‬گروه معدن‪ :‬افزایش نقش معدن در رش�د اقتصادی کش�ور موضوعی است که در یک‬ ‫سال اخیر باعث شده دولت برنامه‌های این بخش را در زمینه جذب بیشتر سرمایه‌های بخش خصوصی‬ ‫به ش�کل جدی اجرا کند‪ .‬چراکه واگذاری بی‌قاعده محدوده‌های معدنی در س�ال‌های گذش�ته نه تنها‬ ‫نتوانس�ت جذب سرمایه‌های بخش خصوصی را محقق کند‪ ،‬بلکه منجر به بلوکه شدن معادن بیشتری‬ ‫نی�ز ش�د‪ .‬از این رو مع�اون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد اس�ت با اجرایی ش�دن طرح‬ ‫ساماندهی معادن و کاداستر عالوه بر اینکه شفافیت الزم در سرمایه‌گذاری بخش معدن ایجاد می‌شود‪،‬‬ ‫بخش خصوصی نیز برای ورود به بخش معادن فعال‌تر خواهد ش�د تا سرمایه‌گذاری در پهنه‌های بزرگ‬ ‫معدنی بهره‌وری باال را ایجاد کند‪ .‬با این حال بخش خصوصی معتقد اس�ت ریس�ک بازگشت سرمایه و‬ ‫تجهیزات روز دو عامل اصلی است که ورود بخش خصوصی به پهنه‌های بزرگ را تحت تاثیر قرار داده‬ ‫است که با جذب سرمایه‌گذار خارجی به عنوان شریک برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫یک��ی از مزای��ای س��اماندهی مع��ادن تعیی��ن م��رز‬ ‫محدوده‌هاست تا ضمن کنترل فعالیت‌های معدنکاران در‬ ‫شناسایی و برداش��ت مواد معدنی در واگذاری معادن نیز‬ ‫بر مبنای اطالعات تسریع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شفاف‌سازی اطالعات محدوده‌ها‬ ‫مع��اون معدن��ی وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در گفت‌وگ��و با‬ ‫درب��اره اج��رای ط��رح‬ ‫س��اماندهی معادن اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫ح��ال حاضر این طرح ب��ه مراحل‬ ‫پایانی نزدیک شده و تا آخر سال پایان می‌پذیرد و پس از‬ ‫آن در سال ‪ 94‬اجرای طرح کاداستر پیگیری و به صورت‬ ‫آنالین در اختیار عموم قرار می‌گیرد‪ .‬طرح کاداستر عالوه‬ ‫ب��ر اینکه منجر ب��ه شفاف‌س��ازی اطالع��ات محدوده‌ها‬ ‫می‌ش��ود در ثبت محدوده‌ه��ا و ورود س��رمایه‌گذاران به‬ ‫مرحله اجرایی س��رعت می‌بخش��د‪ ،‬چراکه تمام اطالعات‬ ‫محدوده‌ها در اختیار عموم جامعه قرار می‌گیرد و افراد بر‬ ‫پای��ه همان اطالعات می‌توانند مح��دوده‌ای را که از قبل‬ ‫ثبت نشده و در اختیار کسی نیست‪ ،‬انتخاب و برای کسب‬ ‫مجوزها اقدام کنند‪.‬‬ ‫جعفر س��رقینی با نگاهی به نقش ساماندهی معادن در‬ ‫توسعه فعالیت‌های این بخش افزود‪ :‬از آنجایی که در طرح‬ ‫کاداس��تر محدوده‌های معدنی که از نظ��ر کانی‌زایی آزاد‬ ‫هس��تند‪ ،‬دیده می‌شوند‪ ،‬بس��تر ورود افرادی با صالحیت‬ ‫الزم فراهم می‌ش��ود‪ .‬همچنین براساس این طرح‪ ،‬معادن‬ ‫گپ و گفت‬ ‫فعال از نظر میزان ذخایر و برداش��ت‪ ،‬ش��رکت بهره‌بردار‬ ‫و ‪ ...‬مش��خص می‌ش��ود که این می‌تواند اطالعات الزم از‬ ‫فعالیت‌های معدنی کشور را به صورت شفاف ارائه دهد و‬ ‫به طور قطع در توس��عه بخش معدن نقش موثری خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی در م��ورد نقش ط��رح س��اماندهی در ورود بخش‬ ‫خصوص��ی به معادن ادامه داد‪ :‬درحال حاضر معادن ایران‬ ‫ب��ه دلیل کوچک مقیاس بودن از بهره‌وری الزم برخوردار‬ ‫نیس��تند‪ ،‬به همین دلیل فراخ��وان پهنه‌های بزرگ برای‬ ‫ایج��اد معادنی در مقیاس اس��تاندارد جهانی در دس��تور‬ ‫کار ق��رار گرفت‪ .‬گرچه بخش خصوص��ی هنوز به صورت‬ ‫جدی به این پهنه‌ها ورود نکرده و بیش��تر به فعالیت‌هایی‬ ‫با ریس��ک بس��یار پایین تمایل دارند‪ .‬ب��ا این حال بخش‬ ‫مع��دن با ارزش‌اف��زوده باالیی که دارد پس از شناس��ایی‬ ‫ظرفیت‌های معدنی در پهنه‌های بزرگ بازگش��ت سرمایه‬ ‫را ب��ه س��رعت محقق خواه��د کرد و س��اماندهی معادن‬ ‫می‌توان��د ورود بخش خصوصی را به س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫معدنی تسریع کند‪.‬‬ ‫‹ ‹شریک خارجی راهکار ورود بخش خصوصی‬ ‫ی��ک عضو کمیس��یون معادن اتاق‬ ‫بازرگان��ی در رابطه با نقش اجرایی‬ ‫شدن س��اماندهی معادن در جذب‬ ‫س��رمایه بخش خصوصی به‬ ‫گف��ت‪ :‬بخ��ش مع��دن ب��ه دلیل‬ ‫ظرفیت‌هایی که در س��رمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت دارد‪،‬‬ ‫زمینه جذب س��رمایه‌گذار بخش خصوصی را دارد‪ ،‬اما از‬ ‫آنجایی که محدوده‌های آزاد کم هس��تند‪ ،‬معدنکاری نیز‬ ‫محدود ش��ده زیرا در گذشته بسیاری از محدوده‌ها به نام‬ ‫افرادی ثبت شده است که تنها به دنبال کسب درآمدهای‬ ‫دیگ��ری غی��ر از معدن��کاری بوده‌ان��د‪ .‬از ای��ن رو طرح‬ ‫س��اماندهی مع��ادن در صورتی که منجر به آزاد ش��دن‬ ‫بیشتر محدوده‌های بلوکه شده شود‪ ،‬به طور قطع سرمایه‬ ‫بیشتری از بخش خصوصی را جذب خواهد کرد‪.‬‬ ‫هوشنگ ادهمی با اشاره به اینکه ورود بخش خصوصی‬ ‫ب��ه پهنه‌های ب��زرگ به دلیل نب��ود فناوری‌ه��ای روز و‬ ‫ریس��ک باال محدود شده است‪ ،‬افزود‪ :‬شناسایی پهنه‌های‬ ‫بزرگ ب��ا هزینه باالیی همراه اس��ت که بخش خصوصی‬ ‫تمای��ل چندانی ب��ه این میزان ریس��ک ن��دارد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگ��ر تجهیزاتی مانند هلی‌کوپتر و سیس��تم‌های هوایی‬ ‫برای شناس��ایی سطح عمیق‌تر زمین نیاز است که بخش‬ ‫خصوصی به آن دسترس��ی ندارد‪ .‬حال اگر این تجهیزات‬ ‫در داخل کش��ور وجود داش��ته باش��د یا بخش خصوصی‬ ‫بتواند با ش��راکت سرمایه‌گذار خارجی کمبودهای موجود‬ ‫را برطرف کن��د‪ ،‬به طور قطع بخ��ش خصوصی با انگیزه‬ ‫باالتری به پهنه‌های معدنی ورود می‌کند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه بخش��ی از محدوده‌های اکتش��افی در‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو‪:‬‬ ‫برای سرمایه‌گذاران معدنی فرش قرمز پهن می‌کنیم‬ ‫گ�روه معدن‪ :‬مهدی کرباس��یان از مدی��ران با تجربه‬ ‫دولتی اس��ت که ش��هریورماه سال گذش��ته بر کرسی‬ ‫بزرگ‌ترین هلدینگ معدنی بخش دولتی یعنی ایمیدرو‬ ‫تکیه زد‪ .‬وی ایمیدرو را درحالی تحویل گرفت که عزل‬ ‫و نصب‌ه��ای پیاپ��ی مدیران این س��ازمان توس��عه‌ای‬ ‫و واگ��ذاری ش��رکت‌های تابعه آن به س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬س��واالت بسیاری را درباره عملکرد و کارآیی‬ ‫آن ایجاد کرده بود‪.‬‬ ‫€ €دلی�ل اینکه بخ�ش مع�دن ایران نتوانس�ته‬ ‫ب�ه جایگاه خ�ود در اقتصاد کش�ور دس�ت یابد‪،‬‬ ‫چیست؟‬ ‫یکی از محاس��ن کشور ما تنوع ماده معدنی آن است‬ ‫و از ج��دول مندلیف نزدیک ب��ه ‪ 70‬ماده معدنی را در‬ ‫کشور داریم‪ .‬اما از این تعداد تنها روی ‪ 10‬تا ‪ 15‬عنصر‬ ‫به‌‌طور جدی در ایران کار اکتش��افی انجام ش��ده و این‬ ‫درحالی اس��ت ک��ه روی همین عناصر هم اکتش��افات‬ ‫سطحی انجام شده است‪ .‬در واقع یکی از دالیل مغفول‬ ‫مان��دن بخش معدن در کش��ور و نبود س��رمایه‌گذاری‬ ‫کافی در این حوزه‪ ،‬وجود ذخایر عظیم نفت بوده است‪.‬‬ ‫بخ��ش معدن همواره در زیر س��ایه نفت و به‌تازگی گاز‬ ‫ق��رار گرفته و با توجه به دولتی بودن س��اختار اقتصاد‬ ‫کش��ور تح��رک و پویایی کافی در بخ��ش معدن ایجاد‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬یکی دیگر از دالیل عدم سرمایه‌گذاری‬ ‫در ح��وزه مع��دن و به ویژه بخش اکتش��اف‪ ،‬ریس��ک‬ ‫باالی س��رمایه‌گذاری اس��ت که موجب شده تا بخش‬ ‫معدنی جذابیت خود را در مقایس��ه با س��ایر بازارهای‬ ‫س��رمایه‌گذاری از دس��ت بدهد‪ .‬در حالی که نرخ سود‬ ‫بانکی در کش��ور به ‪ 28‬تا ‪ 30‬درصد می‌رس��د‪ ،‬سرمایه‬ ‫بخش خصوصی به س��مت این بخش جذب نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫دولت نیز در ‪ 8‬س��ال گذش��ته عمال خ��ود را از حوزه‬ ‫اکتشاف معادن‪ ،‬معدنکاری و صنایع معدنی بزرگ کنار‬ ‫کشیده و بخش خصوصی نتوانسته جای خالی دولت را‬ ‫در این سال‌ها پرکند‪.‬‬ ‫€ €درباره روند خصوصی‌س�ازی ح�وزه معدن در‬ ‫‪ 10‬سال گذشته که بیش از ‪ 26‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بوده نظرتان چیست؟‬ ‫هر چند این میزان خصوصی‌س��ازی انجام ش��ده اما‬ ‫واگ��ذاری ‪ 21‬ه��زار میلیارد توم��ان در قالب رد دیون‬ ‫توس��ط دولت در یک نشست و برخاست و واگذاری آن‬ ‫به نهادهای غیرتخصصی‪ ،‬خصوصی‌سازی نیست‪ .‬بیشتر‬ ‫این خصوصی‌س��ازی به بنگاه‌های شبه‌دولتی داده شده‬ ‫و خصوصی‌س��ازی واقعی انجام نشده است‪ .‬البته اینکه‬ ‫تعدادی از واحدهای واگذار شده از مقررات دولتی جدا‬ ‫ش��ده و بنابراین چاالک‌تر شده و بهره‌وری‌شان افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬قابل کتمان نیست‪ .‬اما معتقدم در فرآیند‬ ‫خصوصی‌سازی در حوزه معدن افراط شده است‪ .‬افراط‬ ‫و تفریط در هر کاری اشتباه است‪.‬‬ ‫€ €اما توسعه صنایع معدنی نیاز به سرمایه‌گذاری‬ ‫زی�ادی دارد‪ ،‬آی�ا ورود ایمی�درو در طرح‌ه�ای‬ ‫توسعه‌ای موجب بزرگ شدن دولت نمی‌شود؟‬ ‫من باور ندارم که دولت باید بزرگ شود‪ .‬دولت چابک‬ ‫و کوچک‪ ،‬کارآمدتر اس��ت‪ .‬دولت بای��د نقش راهبری‬ ‫و فرمانده��ی را ایفا کند‪ .‬اما اعتق��اد دارم وقتی بخش‬ ‫خصوصی توانمندی در کش��ور ب��رای پروژه‌های بزرگ‬ ‫و ملی به تعداد کافی وجود ندارد؛ سیس��تم بانکی کارآ‬ ‫که متصل به سیس��تم بانکی جهانی باشد و بتواند ورود‬ ‫س��رمایه را در حج��م باال انجام دهد‪ ،‬وج��ود ندارد؛ در‬ ‫زمان��ی که تحریم و محدودی��ت جابه‌جایی پول داریم؛‬ ‫کمبوده��ای زیرس��اخت داری��م؛ دول��ت نمی‌تواند از‬ ‫نقش خود در توس��عه اقتصاد س��ر باز زن��د‪ .‬دولت باید‬ ‫از پروژه‌ه��ای بزرگ حمایت کن��د‪ .‬دولت باید در حوزه‬ ‫اکتش��اف که ریسک باالیی دارد‪ ،‬ورود کند‪ .‬این بدیهی‬ ‫اس��ت که وقتی مطالع��ات مرحله مقدماتی اکتش��اف‬ ‫توس��ط دولت انجام ش��د و سطح ریس��ک به کمتر از‬ ‫‪ 50‬درص��د رس��ید‪ ،‬می‌توان آن را ب��ه بخش خصوصی‬ ‫واقعی واگذار کرد‪.‬‬ ‫€ €بی�ش از ‪ 3000‬مع�دن به‌طور خصوص�ی اداره‬ ‫می‌ش�ود؛ چرا در مورد واگ�ذاری ‪ 15‬معدن بزرگ‬ ‫دولتی اینقدر حساسیت وجود دارد؟‬ ‫اوال در واگ��ذاری ای��ن معادن و صنای��ع معدنی باید‬ ‫اهلیت رعایت ش��ود و به ش��رکت‌های کار بلد س��پرده‬ ‫شود‪ .‬ضمن اینکه من اعتقاد دارم در سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫بزرگ دولت باید تا ‪‌20‬درصد حضور داش��ته باش��د‪ .‬ما‬ ‫کشوری درحال توسعه هستیم و نباید ژست کشورهای‬ ‫توس��عه‌یافته را ب��ه خود بگیریم‪ .‬نس��خه کش��ورهای‬ ‫توس��عه‌یافته را نمی‌توان برای ایران پیچید‪ .‬شما بروید‬ ‫ترکیب سهامداران شرکت‌های خصوصی‌سازی شده را‬ ‫در بورس بررسی کنید‪ ،‬سهامداران خرد این شرکت به‬ ‫‪‌20‬درصد هم نمی‌رس��د و اداره آن با سهامداران بزرگ‬ ‫اس��ت‪ .‬بهترین مدل خصوصی‌سازی تبدیل شرکت‌های‬ ‫دولتی به سهامی عام و واگذاری آن در بورس است؛ در‬ ‫کنار آن باید قوانین قوی حمایت از حقوق مصرف‌کننده‬ ‫و جلوگی��ری از انحصار را ایجاد کرد که متاس��فانه هر‬ ‫دوی این‌ها در کش��ور ما مغفول اس��ت‪ .‬این ش��یوه که‬ ‫آگه��ی مزایده بگذاریم ت��ا خصولتی‌های بزرگ‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی کش��ور را در اختیار بگیرند‪ ،‬خصوصی‌س��ازی‬ ‫واقعی نیست‪.‬‬ ‫€ €آی�ا برنام�ه خاص�ی ب�رای مش�ارکت بخش‬ ‫خصوص�ی در ای�ن ح�وزه و خصوصی‌س�ازی‬ ‫‪ 15‬معدن بزرگ دولتی دارید؟‬ ‫اختیار دولت باقی مانده اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬از آنجایی که‬ ‫بخش��ی از محدود‌ه‌ها برای انجام فعالیت‌های اکتشافی به‬ ‫ص��ورت بکر باق��ی مانده و محدودیت مناب��ع مالی دولت‬ ‫منجر به اجرایی نش��دن برنامه‌های اکتشافی شده است‪،‬‬ ‫اجرایی کردن طرح س��اماندهی و آزاد ش��دن بخش��ی از‬ ‫این محدوده‌ه��ای راکد می‌تواند رونق بیش��تری را برای‬ ‫بخش معدن به ارمغان آورد که این مس��ئله با ورود بخش‬ ‫خصوصی محقق خواهد ش��د‪ .‬برخی دیگر از این موانع با‬ ‫تسهیل در صدور مجوزهای مورد نیاز توسط سازمان‌های‬ ‫دیگر محقق خواهد شد و سرمایه‌گذاران پس از پیشنهاد‬ ‫طرح به سرعت می‌توانند به مرحله اجرایی وارد شوند‪.‬‬ ‫از آنجای��ی ک��ه پهنه‌ه��ای معدنی در مقی��اس بزرگ‬ ‫تعریف شده‌اند با کاهش هزینه‌های سربار تولید می‌تواند‬ ‫به��ره‌وری را در این معادن افزایش ده��د‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫این پهنه‌ها برای شناس��ایی مقدماتی نیاز به اخذ استعالم‬ ‫از س��ازمان‌های مرتبط با معدن ندارد اما در زمان قطعی‬ ‫ش��دن ذخیره برای کسب پروانه بهره‌برداری نیازمند طی‬ ‫ک��ردن روند قانونی اس��ت‪ .‬از این رو پهنه‌ها ش��رایطی را‬ ‫فراهم می‌کنند تا س��رمایه‌گذاران بتوانند بخش پرذخیره‬ ‫محدوده را به نام خود ثبت کنند که این یک مزیت برای‬ ‫سرمایه‌گذاران خواهد بود‪.‬‬ ‫ما با آسیب‌شناس��ی روند خصوصی‌سازی در گذشته‪،‬‬ ‫ش��یوه واگذاری‌ها را تغییر داده‌ای��م و درحال واگذاری‬ ‫ح��دود ‪ 10‬مع��دن بزرگ هس��تیم‪ .‬درح��ال حاضر در‬ ‫ایمیدرو دو نوع واگذاری داریم‪ .‬در صنایع معدنی عموما‬ ‫در واگذاری‌ها به‌طور مشارکتی عمل کرده‌ایم‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مثال در حوزه معادن سنگ آهن سنگان‪ ،‬صنایع معدنی‬ ‫کنس��انتره و گندله آنجا را به مش��ارکت گذاشته‌ایم و‬ ‫میزان س��هام دولت در آنها کمت��ر از ‪‌50‬درصد خواهد‬ ‫بود‪ .‬در واگذاری معادن عموما بهره‌برداری را به مزایده‬ ‫گذاش��ته‌ایم‪ ،‬برنده این مزایده می‌توان��د در چارچوب‬ ‫سیاس��ت‌گذاری‌های کالن ایمی��درو س��رمایه‌گذاری و‬ ‫بهره‌برداری کند؛ حق انتفاع‌اش را به ایمیدرو می‌دهند‬ ‫و س��ودش را س��رمایه‌گذار بخش خصوصی برای مدت‬ ‫طوالنی می‌برد‪.‬‬ ‫€ €آیا نیاز هس�ت که در تمام طرح‌های توس�عه‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬دولت حضور داشته باشد؟‬ ‫ما اعتقاد به حضور دولت نداریم‪ .‬دولت به ش��رکت‌های‬ ‫توس��عه‌ای خود مانند ایمیدرو‪ ،‬ایدرو و پتروش��یمی وام‬ ‫می‌دهد و این ش��رکت‌ها در جهت طرح‌های استراتژیک‬ ‫و اهداف کالن توس��عه‌ای‪ ،‬سرمایه‌گذاری می‌کنند‪ .‬قانون‬ ‫به ما این اجازه را داده اس��ت که تا ‪‌49‬درصد بتوانیم در‬ ‫طرح‌های توسعه‌ای س��رمایه‌گذاری کنیم‪ .‬ما درخواست‬ ‫کردی��م ای��ن ‪ 5‬میلی��ارد دالر از صن��دوق توس��عه ملی‬ ‫به‌صورت وام در اختیار ایمیدرو قرار بگیرد و پس از پایان‬ ‫طرح‌ها مجددا به صندوق توسعه ملی برخواهد گشت‪.‬‬ ‫€ €وظیفه ایمیدرو در تدوین اس�تراتژی و برنامه‬ ‫توسعه صنایع معدنی کشور چیست؟‬ ‫ما یک��ی از وظایف ایمی��درو به‌عنوان یک س��ازمان‬ ‫توس��عه‌ای را در این می‌دانیم ک��ه در رابطه با تحقیق‬ ‫و پژوهش و آموزش سرمایه‌گذاری کند‪ .‬برای اکتشاف‪،‬‬ ‫استخراج و صنایع معدنی کشور برنامه‌ریزی کند‪ .‬البته‬ ‫این به معنای دخالت ایمیدرو نیست‪ ،‬به معنای حمایت‬ ‫و هدایت فعاالن این حوزه در مشارکت و سرمایه‌گذاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه حمل‌ونقل‬ ‫با سرمایه‌گذاران‬ ‫خارجی‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ایران‬ ‫توس��عه حمل‌ونقل در هر کش��وری از الزامات‬ ‫زیرس��اختی برای توس��عه و رش��د اقتصادی در‬ ‫س��ایر بخش‌ها محسوب می‌ش��ود؛ موضوعی که‬ ‫هم‌اکنون در کش��ور م��ا به‌دلی��ل فراهم نبودن‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم نتوانس��ته همگام با س��ایر‬ ‫بخش‌ها از رشد و توسعه الزم برخوردار شود‪.‬‬ ‫درواق��ع هم‌اکن��ون حمل‌ونقل بار در کش��ور‬ ‫بیش��تر ب��ه حمل‌ونقل ج��اده‌ای و ریلی محدود‬ ‫ش��ده که در بخش جاده‌ای با وجود فراهم بودن‬ ‫امکانات بیش��تر در اح��داث ج��اده‌ای به دلیل‬ ‫مشکالت زیس��ت‌محیطی و‪ ...‬توسعه حمل‌ونقل‬ ‫در بخش ریلی مورد توجه متولیان و کارشناسان‬ ‫این ح��وزه قرار گرفته اس��ت‪ .‬البت��ه باید توجه‬ ‫داشت که توسعه حمل‌ونقل ریلی نیازمند ایجاد‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم اس��ت ک��ه در کوتاه‌مدت‬ ‫امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل به نظر می‌رس��د در ش��رایط‬ ‫کنونی‪ ،‬توسعه این بخش تنها از طریق استفاده‬ ‫از پیمانکاران و سرمایه‌گذاران خارجی امکانپذیر‬ ‫خواهد شد‪ .‬درواقع در شرایطی که سرمایه‌گذاران‬ ‫داخلی برای تامین س��رمایه نیازمند استفاده از‬ ‫تس��هیالت بانکی با س��ود ‪ 30‬درصدی هستند‬ ‫می‌ت��وان با بهره‌گی��ری از پیمان��کاران خارجی‬ ‫که وظیفه تامین س��رمایه را نی��ز برعهده دارند‬ ‫نس��بت به توسعه سیستم ریلی کشور اقدام کرد‬ ‫و این درحالی اس��ت که پرداخ��ت این هزینه‌ها‬ ‫می‌توان��د در ی��ک روند اقس��اطی بلن��د مدت‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫البته در این رابطه ازسوی راه‌آهن برنامه‌ریزی‬ ‫الزم انج��ام ش��ده اما ب��ه دلیل نبود س��رمایه و‬ ‫مصوب��ات قانونی تاکن��ون اقدامی انجام نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابرای��ن ب��رای اس��تفاده از پیمانکاران‬ ‫خارج��ی در ابت��دا نیازمند تفوی��ض این اختیار‬ ‫به وزارت راه‌وشهرس��ازی ازسوی دولت هستیم‬ ‫تا پ��س از ارائ��ه برنامه و طرح‌ه��ای وزارتخانه‪،‬‬ ‫دولت نس��بت ب��ه ارائه الیحه ب��ه مجلس اقدام‬ ‫کرده و ش��اهد ص��دور مصوبات قانون��ی در این‬ ‫زمینه باشیم‪.‬‬ ‫چراک��ه هم‌اکنون پیمان��کاران چینی و هندی‬ ‫که در حوزه حمل‌ونق��ل ریلی از ظرفیت باالیی‬ ‫برخوردار هس��تند برای حضور و سرمایه‌گذاری‬ ‫در سیس��تم ریلی اع�لام آمادگ��ی کرده‌اند که‬ ‫تفویض اختیار از س��وی دولت برای اس��تفاده از‬ ‫این پیمانکاران راه توس��عه حمل‌ونقل را هموار‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش جهش�ی س�رمایه صن�دوق بیم�ه‬ ‫فعالیت‌های معدنی‬ ‫ریی��س هیات‌عامل ایمی��درو از افزایش جهش��ی‬ ‫س��رمایه صندوق بیم��ه س��رمایه‌گذاری فعالیت‌های‬ ‫معدنی خبر داد و افزود‪ :‬این افزایش س��رمایه‪ ،‬امکان‬ ‫پوشش بیش��تر سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی‬ ‫را ب��رای معادن بخش خصوصی متوس��ط و کوچک‬ ‫فراهم می‌کند‪ .‬مهدی کرباس��یان ضمن اعالم مطلب‬ ‫مذک��ور اظهار کرد‪ :‬براس��اس مصوبه هی��ات وزیران‪،‬‬ ‫ایمی��درو مجاز ش��ده تا ‪ 580‬میلی��ارد ریال از محل‬ ‫مناب��ع داخلی خود را برای افزایش س��رمایه صندوق‬ ‫بیمه س��رمایه‌گذاری فعالیت‌ه��ای معدنی اختصاص‬ ‫ده��د و از ای��ن رو‪ ،‬مبل��غ س��رمایه این صن��دوق از‬ ‫‪ 100‬میلیارد ب��ه ‪ 680‬میلیارد ریال افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این مصوبه پیش��نهاد وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت بود که در نیم��ه دوم آذر جاری در‬ ‫جلسه هیات وزیران مطرح شد و خوشبختانه با توجه‬ ‫به نگرش مثبت هیات دولت نس��بت به بخش معدن‪،‬‬ ‫پیش��نهاد مذکور م��ورد موافقت هی��ات وزیران قرار‬ ‫گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬این میزان افزایش سرمایه صندوق‬ ‫بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی (‪ 580‬میلیارد‬ ‫ری��ال) برای س��ال‌جاری بوده و هم‌اکن��ون در الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ ،94‬پیش��نهاد افزایش سرمایه صندوق‬ ‫بیمه س��رمایه‌گذاری فعالیت‌های معدن��ی به میزان‬ ‫خالص ‪ 100‬میلیون دالر در دستور کار قرار دارد‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫پیشرفت ‪ 80‬درصدی واحد‬ ‫احیای برخی طرح‌های فوالدی‬ ‫پیش��رفت فیزیک��ی واحد احیای برخ��ی طرح‌های‬ ‫فوالد به مرز ‪ 80‬درصد نزدیک شده و پیشرفت بخش‬ ‫فوالدسازی آنها تا ‪ 39‬درصد هم رسیده است‪.‬‬ ‫‪ ،‬طرح فوالد نی‌ریز اس��تان فارس‬ ‫به گزارش‬ ‫در واحد احیا هم‌اکنون به ‪ 82‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫رس��یده و در واحد فوالدس��ازی ‪ 25‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫فوالد س��بزوار خراس��ان رضوی در واح��د احیا ‪80‬‬ ‫درصد و در فوالدس��ازی ‪ 39‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫دارد و می��زان پیش��رفت فیزیکی طرح ف��والد قائنات‬ ‫خراس��ان جنوبی در بخش احیا ‪ 73‬درصد و در بخش‬ ‫فوالدسازی تنها ‪ 9‬درصد است‪.‬‬ ‫طرح فوالد بافت کرمان نیز در بخش احیا ‪ 79‬درصد‬ ‫و در بخش فوالدسازی به ‪ 33‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫میزان پیش��رفت فیزیکی طرح فوالد سفیددش��ت‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری در بخش احی��ا ‪ 77‬درصد و‬ ‫در بخش فوالدس��ازی ‪ 35‬درص��د و طرح فوالد میانه‬ ‫آذربایجان ش��رقی نیز در بخ��ش احیا ‪ 74‬درصد و در‬ ‫فوالدسازی ‪ 23‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬طرح فوالد شادگان خوزستان‬ ‫نیز در بخش احیا ‪ 67‬درصد و در بخش فوالدس��ازی‬ ‫تنها دارای ‪ 8‬درصد پیشرفت فیزیکی است‪.‬‬ ‫با فراخوان‌هایی که از سوی ایمیدرو برای مشارکت‬ ‫بخش خصوصی در س��ال جاری انجام شد‪ ،‬هر یک از‬ ‫طرح‌های فوالد اس��تانی دارای مشارک و هم‌اکنون با‬ ‫مشارکت ‪ 65‬درصدی بخش خصوصی و ‪ 35‬درصدی‬ ‫ایمیدرو در حال اجراس��ت که با ای��ن اقدام با تقویت‬ ‫مناب��ع مالی انتظ��ار می‌رود واحد‌های فوالدس��ازی با‬ ‫سرعت بیشتری پیشرفت کنند‪.‬‬ ‫ب��رای اجرای ف��والد س��فید دش��ت چهارمحال و‬ ‫بختیاری با ش��رکت فوالد مبارکه‪ ،‬قرارداد مش��ارکت‬ ‫منعقد ش��ده و تاکن��ون ‪ 300‬میلیارد ریال از س��وی‬ ‫مش��ارک واریز شده اس��ت‪ .‬برای طرح فوالد شادگان‬ ‫نیز شرکت فوالد خوزستان به عنوان مشارک تاکنون‬ ‫‪ 260‬میلیارد ریال پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫در طرح فوالد میانه آذربایجان شرقی نیز ‪ 65‬درصد‬ ‫طرح واگذار ش��ده و تاکنون ‪ 70‬میلیارد ریال توس��ط‬ ‫مشارک واریز شده اس��ت‪ .‬مشارک طرح فوالد نی‌ریز‬ ‫فارس نیز تاکنون ‪ 275‬میلی��ارد ریال پرداخت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ظرفیت هر یک از طرح‌های فوالد استانی یک‬ ‫میلیون تن در سال است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‪:‬‬ ‫تالش چادرملو برای فوالدسازی‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره‬ ‫به تالش این شرکت برای تولید فوالد گفت‪ :‬هدف این‬ ‫اس��ت که تولی��د از معدن تا محص��ول نهایی در خود‬ ‫مجتمع انجام ش��ود و با احداث ن��ورد ابرکوه در کنار‬ ‫س��ایر تولیدات خودمان به طور مستقیم فوالد تولید‬ ‫کنی��م‪ .‬البته در این مس��یر از روش��ی اقتصادی و در‬ ‫عی��ن حال صرفه‌جویی در مصرف انرژی بهره خواهیم‬ ‫گرف��ت‪ .‬به گزارش ماین نیوز‪ ،‬محم��ود نوریان درباره‬ ‫ش��رایط رکودی فعلی که منج��ر به دپوی محصوالت‬ ‫در کارخانه شمش این شرکت شده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در صورتی که مصرف داخل تامین باش��د‪ ،‬اگر‬ ‫دولت اجازه دهد حاضر به صادرات محصوالت هستیم‪.‬‬ ‫وی درباره فروش ‪ 2‬میلیون تنی سنگ‌آهن از سوی‬ ‫فوالد مبارکه در ‪ 6‬ماه نخس��ت امس��ال تصریح کرد‪:‬‬ ‫به‌طور حتم این ش��رکت کنسانتره صادر و به جای آن‬ ‫گندل��ه وارد کرده و با تبادل این دو محصول نیاز خود‬ ‫را تامین کرده است‪.‬‬ ‫نوریان اف��زود‪ :‬اگر این امکان برای ما هم از س��وی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ایجاد ش��ود‪ ،‬از آن‬ ‫استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫برگزاری دوره آموزشی مبانی‬ ‫زیست محیطی در ایمپاسکو‬ ‫دوره آموزش��ی مبانی زیس��ت محیطی با حضور‬ ‫مدی��ران ایمنی مجتمع‌های تابعه ش��رکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) برگزار شد‪.‬‬ ‫از روابط عمومی ایمپاس��کو‪،‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‌در ای��ن دوره دو روزه‪ ،‬آموزش‌ه��ای به روز مرتبط‬ ‫با حفظ محیط زیس��ت در محیط‌ه��ای صنعتی و‬ ‫معدنی‪ ،‬به شرکت‌کنندگان ارائه شد‪.‬‬ ‫کم��ک ب��ه حف��ظ و ارتق��ای محیط‌زیس��ت در‬ ‫مجتمع‌های تابعه از مهم‌ترین اصول ایمپاس��کو در‬ ‫فعالیت‌های جاری بوده و برگزاری دوره آموزش��ی‬ ‫نیز در این زمینه انجام شده است‪.‬‬ ‫ای��ن دوره آموزش��ی دو روزه ب��ه میزبان��ی‬ ‫مجتم��ع کک‌س��ازی و پاالی��ش قط��ران زرن��د‬ ‫و ب��ا حض��ور تم��ام مدی��ران ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و‬ ‫محی��ط زیس��ت مجتمع‌ه��ای تابع��ه ایمپاس��کو‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تاثیر ناچیز کاهش قیمت جهانی فلز زرد بر معادن طال‬ ‫طال در ایران به خواب نمی‌رود‬ ‫محبوب�ه ناطق‪-‬گروه معدن‪ :‬کارشناس�ان تحلیلی جدید ب�رای کاهش قیمت طال‬ ‫در س�ال آینده دارند آنها معتقدند در س�ال آینده قیمت طال از کاهش بیش�تری‬ ‫برخوردار است و سقف کاهش قیمتی که در روزهای انتهایی سال ‪2014‬م شکست‪،‬‬ ‫باز هم ادامه‌دار خواهد بود‪ .‬البته برخی معتقدند نوسان قیمتی ادامه داشته باشد‬ ‫ولی پیش‌بینی کارشناسان بر این است که کاهش قیمت نفت در کنار افزایش نرخ‬ ‫دالر‪ ،‬به کاهش بیش از این برای طال بینجامد‪.‬‬ ‫این تحلیل در ش�رایطی مطرح می‌شود که قیمت نفت در بازارهای جهانی روند‬ ‫نزولی به خود گرفته و قیمت طال تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته است‪ .‬بر اساس‬ ‫این ادعا چنانچه روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه داش�ته باش�د‬ ‫قیمت طال همس�و با آن گام بر خواهد داش�ت و طالی سال ‪2015‬م با قیمتی کمتر‬ ‫به فروش خواهد رفت‪ .‬گفتنی اس�ت تحلیلگرانی که بر این باور هستند که قیمت‬ ‫طال در س�ال ‪2015‬م کاهش پیدا می‌کند‪ ،‬برآورد کرده‌اند قیمت این فلز گران بها‬ ‫در بازه‌ای میان ‪ 1050‬تا ‪ 1090‬دالر قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در ای�ن صورت‪ ،‬این س�وال پیش می‌آید که وضعیت مع�ادن طالی ایران که در‬ ‫چند سال اخیر توسعه یافته و یا در حال توسعه هستند چه خواهد شد؟ آیا تولید‬ ‫و اس�تخراج طال مقرون به صرفه خواهد بود یا کاهش قیمت طال در س�ال آینده‬ ‫میالدی‪ ،‬معادن طالی داخلی را نیز با خود به قعر خواهد برد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر مستقیم و فوری ندارد‬ ‫اف��زون بر ‪ 99‬درصد‬ ‫ط�لای دنی��ا در ‪16‬‬ ‫کشور تولید می‌شود‬ ‫که س��هم کش��ور ما‬ ‫‪ 0/03‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫ایران در بین این کش��ورها در زمینه طال‬ ‫رتبه و مقام مهمی ندارد‪ ،‬ولی معادن غنی‬ ‫م��س ایران ک��ه بصورت نواری از اس��تان‬ ‫آذربایجان‌ش��رقی ش��روع ش��ده و بعد از‬ ‫گذش��تن از استان زنجان در استان تهران‬ ‫ب��ه دو ش��اخه تبدیل که یک��ی از طریق‬ ‫استان سمنان به استان خراسان رسیده و‬ ‫دیگ��ری بعد از گذش��تن از اس��تان‌های‬ ‫اصفهان‪ ،‬یزد و کرمان به استان سیستان و‬ ‫بلوچس��تان منتهی می‌شود‪ ،‬حاوی مقدار‬ ‫قابل‌توجهی طال است‪.‬‬ ‫محمد حس��ین بصیری‪ ،‬استاد دانشگاه‬ ‫تربی��ت م��درس و مع��اون معدن��ی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در دولت نهم‬ ‫درب��اره تاثیر کاهش ن��رخ جهانی طال بر‬ ‫معادن ط�لای ایران تحلیل خاص خود را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت‪ :‬وضعی��ت طال در نرم‬ ‫جهان��ی به دو عام��ل افزایش ن��رخ ارز و‬ ‫کاهش قیمت نفت متکی است‪ .‬اگر قیمت‬ ‫نف��ت کاه��ش یاب��د و در مقابل ن��رخ ارز‬ ‫افزایش پی��دا کند باید قیمت طال کاهش‬ ‫یابد منتها این فرمول ثابت شده‌ای نیست‬ ‫و عوام��ل دیگری مانند منازعات جهانی و‬ ‫بازار سهام نیز بر این فلز تاثیر می‌گذارند‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬با مجم��وع این تحلیل‌ها‬ ‫می‌ت��وان به ارزیابی وضعیت معادن طالی‬ ‫داخل پرداخ��ت‪ .‬از آنجاکه کاهش قیمت‬ ‫جهان��ی ط�لا‪ ،‬هم��واره تاثیر مس��تقیم و‬ ‫همس��ویی در داخل کشور نداشته است و‬ ‫در نهایت ب��ه تثبیت قیمت طال در داخل‬ ‫انجامیده است نمی‌‌توان گفت تاثیر فوری‬ ‫و مس��تقیمی نیز بر مع��ادن طالی ایران‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه فعل و انفعاالت بازار‬ ‫جهان��ی به دلیل اینکه ای��ران صادر‌کننده‬ ‫طال نیس��ت تاثیر فوری بر معادن داخلی‬ ‫نخواهد داش��ت‪ ،‬اضافه می‌کن��د‪ :‬البته در‬ ‫مدت طوالنی‌ت��ری می‌تواند باعث افزایش‬ ‫هزینه تمام‌ش��ده تولید و اس��تحصال طال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه تمام شده طال باال می‌رود‬ ‫ی��ک فع��ال بخ��ش‬ ‫خصوصی معدن طال‪،‬‬ ‫اما ب��ر ای��ن اعتقاد‬ ‫اس��ت ک��ه تع��داد‬ ‫معادن طال در ایران‬ ‫و میزان تولی��د آنان به نس��بت نیاز بازار‬ ‫داخل ک��م اس��ت و بقیه مع��ادن نیز در‬ ‫مرحله اکتشاف قرار دارند و از طرف دیگر‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه طالی اس��تحصالی از‬ ‫معادن ایران به خلوص مورد نیاز بازار‌های‬ ‫جهانی که ‪ 99/99‬درصد اس��ت‪ ،‬نمی‌رسد‬ ‫و در بهتری��ن حالت بی��ن ‪ 96/5‬تا ‪98/5‬‬ ‫درصد است نمی‌تواند به بازارهای خارجی‬ ‫صادر‌شود و بیشتر صرف نیاز بازار داخلی‬ ‫می‌‌شود‪.‬‬ ‫عب��اس فرهنگ��ی می‌افزاید‪ :‬ب��ه همین‬ ‫دلیل افزایش نرخ دالر و در نتیجه کاهش‬ ‫قیم��ت جهانی اونس طال بر س��ود طالی‬ ‫اس��تحصالی معادن ایران تاثیر مستقیم و‬ ‫مثبت آنچنانی ن��دارد ولی در صورت نیاز‬ ‫واحده��ای اس��تحصال طال ب��ه تجهیز و‬ ‫تکمیل ماشین‌آالت و دس��تگاه‌ها‪ ،‬قیمت‬ ‫تمام ش��ده باالت��ر می‌رود و ای��ن به ضرر‬ ‫معادن طال خواهد بود‪ .‬وی ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫البته با کاهش بیش از این نرخ جهانی طال‬ ‫که تاثیر آن را در ادامه در بازارهای داخل‬ ‫هم خواهیم دید ممکن اس��ت استحصال‬ ‫از برخی معادن ما ک��ه از عیار پایین‌تری‬ ‫برخوردارند‪ ،‬صرفه اقتصادی نداشته باشند‬ ‫به‌وی��ژه معادنی که یک گ��رم در تن طال‬ ‫دارند یا دارای س��ولفید بیشتری هستند‬ ‫که هزینه تمام شده طال را باال می‌برد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه درآم��د معادن‬ ‫داخل ریالی است و نرخ‌گذاری‌ها بر اساس‬ ‫قیمت‌های جهانی دالری‪ ،‬می‌گوید‪ :‬با این‬ ‫حال روند قیمت طال در داخل کش��ور در‬ ‫‪ 30‬سال اخیر نشان داده یک روند همواره‬ ‫صعودی بوده و ممکن اس��ت در مقاطعی‬ ‫قیمت کاهش یافته باش��د ام��ا دوباره به‬ ‫روند صعودی خود ادامه داده است‪.‬‬ ‫محمد حسین بصیری‪:‬‬ ‫فعل و انفعاالت بازار‬ ‫جهانی به دلیل اینکه ایران‬ ‫صادر‌کننده طال نیست‬ ‫تاثیر فوری بر معادن‬ ‫داخلی نخواهد داشت‪،‬‬ ‫البته در مدت طوالنی‌تری‬ ‫می‌تواند باعث افزایش‬ ‫هزینه تمام‌شده تولید و‬ ‫استحصال طال شود‬ ‫‹ ‹می�زان تولی�د و ب�ازار مصرف مهم‬ ‫است‬ ‫ه��ر اونس ط�لا در‬ ‫بازارهای جهانی که‬ ‫چهارش��نبه هفت��ه‬ ‫گذش��ته در قل��ه‬ ‫‪ 1175‬دالری آرام‬ ‫گرفته ب��ود‪ ،‬جمعه بعدازظه��ر با افزایش‬ ‫قیمت به ‪ 1196‬دالر رسید‪ .‬این پرواز ‪21‬‬ ‫دالری ه��ر اونس طال در بازارهای جهانی‬ ‫در شرایطی اتفاق افتاد که روز چهارشنبه‬ ‫هفته گذش��ته که به طور تقریبی آخرین‬ ‫روز کاری س��ال ‪2014‬م ب��رای بازارهای‬ ‫جهانی بود اما فعالیت‌های پراکنده برخی‬ ‫بازارها س��بب ش��د قیمت طال ش��رایط‬ ‫بی‌نظمی را سر کند‪.‬‬ ‫بر ای��ن اس��اس‪ ،‬قیمت طال درس��ت در‬ ‫آخرین س��اعت‌های س��ال می�لادی در‬ ‫با متخلفین برخورد می‌شود‬ ‫تعطیلی معادن تهران به دلیل آلودگی هوا‬ ‫کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران‪ ،‬اعمال‬ ‫محدودیت‌ه��ای ویژه‌ای را به منظ��ور کاهش آلودگی‬ ‫ه��وای ته��ران در روزه��ای سه‌ش��نبه و چهارش��نبه‬ ‫(‪ 9‬و ‪ 10‬دی ماه)هفت��ه ج��اری تصوی��ب ک��رد‪ .‬ب��ه‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬مدیرکل محیط زیس��ت اس��تان تهران‬ ‫در کارگ��روه اضطراری آلودگی هوای اس��تان تهران با‬ ‫اش��اره به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر پایداری هوا‬ ‫در روزه��ای آینده گفت‪ :‬برهمین اس��اس‪ ،‬ش��اخص‬ ‫کیفیت آالینده‌های هوای ش��هر ته��ران فردا به ‪140‬‬ ‫و در روز چهارش��نبه حداکثر به ‪ 160‬خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫محمدهادی حیدرزاده اظهار کرد‪ :‬با توجه به ش��رایط‬ ‫پیش‌بینی شده‪ ،‬فعالیت تمامی معادن و کارخانه‌های‬ ‫آسفالت‌سازی موجود در استان تهران از جمله مناطق‬ ‫ش��هریار‪ ،‬مالرد و پاکدشت در دو روز آینده (سه‌شنبه‬ ‫و چهارشنبه) متوقف می‌ش��ود‪ .‬دبیر کارگروه اضطرار‬ ‫آلودگ��ی هوای اس��تان ته��ران همچنین با اش��اره به‬ ‫کاهش ظرفی��ت فعالیت کارخانه‌های تولید س��یمان‬ ‫در ای��ن مدت اف��زود‪ :‬در ای��ن دو روز ب��ا خودروها و‬ ‫موتورس��یکلت‌های دودزا در س��طح ش��هر تهران نیز‬ ‫به‌طور قاطع برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫روزهای پنج‌شنبه و جمعه‪ ،‬توانست خود‬ ‫را ب��ار دیگر در م��رز ‪ 1200‬دالری برای‬ ‫هر اون��س قرار ده��د‪ .‬همین ام��ر باعث‬ ‫تحلیل‌های دیگری از وضعیت قیمت طال‬ ‫شده اس��ت به طوری که احمد مشکانی‪،‬‬ ‫استاد دانشگاه و فعال معدن معتقد است‬ ‫کاهش نرخ طال یکی از دو تحلیل موجود‬ ‫محسوب می‌شود ضمن اینکه وی معتقد‬ ‫اس��ت قیمت طال در ای��ران از قیمت‌های‬ ‫جهانی چندان پیروی نمی‌کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه فق��ط معدن طالی‬ ‫موته دولتی است و طالی زرشوران نیمه‬ ‫دولتی و مع��ادن طالی اخترچی‪ ،‬آق دره‬ ‫و زر مهر خصوصی هستند و دیگر معدن‬ ‫قاب��ل توجه و بنامی در این حوزه در حال‬ ‫بهره‌ب��رداری نداریم‪ ،‬اضاف��ه می‌کند‪ :‬در‬ ‫م��ورد قیمت طال دو تئ��وری وجود دارد؛‬ ‫ی��ک تئ��وری بر اس��اس کاه��ش قیمت‬ ‫نف��ت و افزایش قیمت دالر‪ ،‬بر اس��تمرار‬ ‫کاهش قیمت طال در س��ال آینده تاکید‬ ‫دارد و یک تئوری دیگر معتقد اس��ت این‬ ‫روند موقتی اس��ت و طال در س��ال آینده‬ ‫افزای��ش پیدا می‌کن��د و در هر دو حالت‬ ‫فقط تحلیل‌ها و تئوری‌ها را داریم مطرح‬ ‫می‌کنیم و ممکن اس��ت احتمال هر کدام‬ ‫از این گزینه‌ها به اندازه دیگری باشد‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬تئ��وری اول بیش��تر از‬ ‫وجهه سیاسی مطرح می‌شود ولی به این‬ ‫نکت��ه باید توجه کرد ک��ه این نرخ‌ها قرار‬ ‫است در چه بازاری تاثیر بگذارد؟ مصرف‬ ‫طال در ای��ران و میزان تولی��د در قیمت‬ ‫نهایی موثر است‪ .‬مصرف در ایران منحصر‬ ‫به ضرب مسکوکات و زیورآالت می‌شود‪.‬‬ ‫م��ا صنای��ع الکترونیک��ی ک��ه یکی از‬ ‫مصرف‌کنندگان طال هس��تند را نداریم و‬ ‫از طرف دیگ��ر میزان تولید طالی معادن‬ ‫ایران در حد نیاز داخلی است و بلکه یک‬ ‫پنج��م نیاز داخل را تامین می‌کند و برای‬ ‫تامی��ن نیاز بازار ایران ب��ه واردات ‪ 3‬تا ‪5‬‬ ‫میلیون تن دیگر ط�لا نیاز داریم ‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه باید دید خواس��ت دولت‬ ‫در قیمت طال چگون��ه خواهد بود‪ ،‬اضافه‬ ‫می‌کند‪ :‬بانک‌ها و موسسات مالی یکی از‬ ‫وارد‌کنن��دگان و عرضه‌کنندگان مهم طال‬ ‫در ایران هس��تند و سیاس��تهای آنها در‬ ‫قیم��ت نهایی طال در ب��ازار داخل ممکن‬ ‫اس��ت روندی بر خالف جریان جهانی‌اش‬ ‫داش��ته باش��د؛ ضمن اینکه من معتقدم‬ ‫تئوری دوم در س��ال آینده اتفاق خواهد‬ ‫افت��اد و قیمت‌ها باز ه��م افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫مش��کانی ادامه می‌دهد‪ :‬از طرف دیگر‬ ‫تولی��د معادن مح��دود ط�لای ما بیش‬ ‫از یک میلیون تن در س��ال نیس��ت و از‬ ‫آنجا ک��ه هر چه تولید می‌ش��ود در بازار‬ ‫داخل برایش تقاضا وج��ود دارد بنابراین‬ ‫همواره می‌بینیم با کاهش قیمت جهانی‬ ‫طال‪ ،‬بازار داخل بالفاصله واکنش نش��ان‬ ‫نمی‌ده��د و حداق��ل در مقاب��ل کاهش‬ ‫قیمت‌ه��ا مقاوم��ت می‌کند‪ .‬ب��ه همین‬ ‫دلیل وضعیت را برای معادن طالی ایران‬ ‫نگران‌کننده نمی‌بینم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال مع��دن ادامه می‌ده��د‪ :‬اگر‬ ‫هزینه اس��تخراج طال از مع��ادن را در هر‬ ‫گ��رم ‪ 35‬ه��زار تومان و هزین��ه فرآوری‬ ‫را ‪65‬ه��زار تومان و حق��وق دولتی را ‪10‬‬ ‫ه��زار توم��ان در هر گ��رم بدانی��م‪ ،‬برای‬ ‫معدنکار ‪ 10‬تا ‪ 20‬هزار تومان در هر گرم‬ ‫س��ود باقی می‌ماند‪ .‬بنابرای��ن پیش‌بینی‬ ‫می‌کن��م با کاهش قیمت طال و رس��یدن‬ ‫ب��ه کف قیم��ت‪ ،‬بازهم تولی��د طال برای‬ ‫تولیدکنندگان به صرفه باشد‪ ،‬مگر معدود‬ ‫معادن��ی که عیار طالی استحصالی‌ش��ان‬ ‫بس��یار پایین اس��ت و هزینه تمام ش��ده‬ ‫آنها بیشتر می‌ش��ود‪ .‬اگر چه این‌گونه نیز‬ ‫می‌توان محاسبه کرد که سایر هزینه‌های‬ ‫تولی��د و اس��تحصال ط�لا در عیار‌ه��ای‬ ‫مختلف مانند هزینه حمل و نقل و ‪ ...‬یکی‬ ‫است و معدنکاران طال بازهم می‌توانند به‬ ‫خوبی به کار خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫در ‪ 8‬ماهه امسال انجام شد‬ ‫وصول بیش از ‪ 2‬هزارو ‪659‬میلیارد ریال حقوق دولتی معادن‬ ‫در ‪ 8‬م��اه منته��ی به آبان س��ال ج��اری ؛ میزان‬ ‫حقوق دولتی معادن به مرز ‪ 2‬هزارو ‪ 659‬میلیارد و‬ ‫‪173‬میلیون ریال رس��ید‪ .‬به گزارش شاتا؛ در ‪ 8‬ماه‬ ‫امسال به ترتیب استان یزد به میزان ‪ 513‬میلیارد و‬ ‫‪ 142‬میلیون ریال؛ استان خراسان رضوی به میزان‬ ‫‪ 182‬میلیارد و ‪ 566‬میلیون ریال‪ ،‬استان هرمزگان‬ ‫ب��ه می��زان ‪ 137‬میلی��ارد و ‪ 830‬میلی��ون ریال و‬ ‫اس��تان آذربایجان ش��رقی به میزان ‪ 137‬میلیارد و‬ ‫‪22‬میلیون ری��ال دارای بیش��ترین پرداخت حقوق‬ ‫دولتی معادن به دولت بوده‌اند‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی اس��ت؛ در آبان سال جاری در‬ ‫مجم��وع ‪ 298‬میلیارد و ‪567‬میلی��ون ریال حقوق‬ ‫دولتی معادن از معدنکاران سراس��ر کش��ور دریافت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش ؛ در این ماه بیش��ترین‬ ‫پرداخت‌های معدن��کاران بابت حقوق دولتی معادن‬ ‫مربوط به اس��تان‌های آذربایجان ش��رقی به میزان‬ ‫‪33‬میلیارد و ‪ 955‬میلیون ریال‪ ،‬مرکزی ‪ 41‬میلیارد‬ ‫و ‪466‬میلی��ون ریال و یزد به می��زان ‪ 41‬میلیارد و‬ ‫‪689‬میلیون ریال بوده است‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫چهره‌ها و نظرها‬ ‫ناهماهنگیدستگاه‌ها‬ ‫تجارت را مختل‬ ‫می‌کند‬ ‫غالمحسین شافعی‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫امروز هماهنگی بین دس��تگاه‌ها ب��رای تجارت و‬ ‫به‌ویژه س��هولت صادرات اهمیت بس��زایی دارد که‬ ‫چنانچه این مهم ش��کل اجرایی پیدا نکند‪ ،‬موجب‬ ‫اختالل در فعالیت‌های مربوطه می‌ش��ود‪ .‬عالوه بر‬ ‫ض��رورت هماهنگی بین دس��تگاه‌ها برخی دیگر از‬ ‫موارد هستند که توجه به آنها موجب رونق تجارت‬ ‫می‌ش��ود و بروز اشکال و اختالل در آنها راه را برای‬ ‫تجار و بازرگانان دش��وار می‌کند‪ .‬ب��ه عنوان نمونه‬ ‫تمدید پروانه اس��تاندارد به‌طور ساالنه غیرضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬این درحالی است که س��ازمان‌های مربوطه‬ ‫می‌توانن��د به‌راحت��ی واح��دی که از نظر مس��ائل‬ ‫اس��تاندارد و بهداشت مش��کل دارد را شناسایی و‬ ‫نس��بت به ابط��ال پروانه آن اقدام کنن��د‪ .‬به عالوه‬ ‫یکپارچگی بین وزارت بهداش��ت و قرنطینه وزارت‬ ‫امور خارجه برای سهولت صادرات از ضروریاتی است‬ ‫که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد‪ .‬بدون‌شک این‬ ‫دو بخش برای س��هولت در صادرات باید هماهنگ‬ ‫ش��وند‪ ،‬زیرا گاهی اوق��ات همین موضوع موجب به‬ ‫تعویق افت��ادن فعالیت صادرکنن��دگان تا ‪ 50‬روز‬ ‫کاری می‌ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر کمبود مدیر موفق‬ ‫و بی‌توجهی نس��بت به برند‌سازی یکی از معضالت‬ ‫تجاری کشور است‪ .‬به‌طوری که امروز کشور از نبود‬ ‫مدیریت موفق و سازنده رنج می‌برد و باید تعدادی‬ ‫را ک��ه در این عرصه موفق هس��تند‪ ،‬شناس��ایی و‬ ‫معرفی ش��وند و از این طریق با تولید‪ ،‬انگیزه حس‬ ‫رقابت سالم را بین صاحبان صنایع ارتقا بخشید‪.‬‬ ‫گندم‪ ،‬کلید توسعه‬ ‫کشاورزی‬ ‫عباس کشاورز‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫ای��ران در تولی��د برخ��ی از محصوالت کش��اورزی‬ ‫و باغ��ی دارای مزیت اس��ت‪ .‬به عقیده بس��یاری از‬ ‫صاحب‌نظ��ران نیز گندم کلید توس��عه کش��اورزی‬ ‫در ایران به‌ش��مار می‌رود‪ .‬بر همین اس��اس اس��ت‬ ‫که رایزنی‌ها و مس��اعدت‌های فنی برای ساماندهی‬ ‫تولید گندم در سیستم خود انجام شده‪ ،‬به‌گونه‌ای‬ ‫که این سیس��تم هیچ جایگاه دولتی نخواهد داشت‬ ‫و س��اماندهی و مکانیزم بازار آن توس��ط اتحادیه‌ها‬ ‫و تعاونی‌ه��ای مربوطه انجام می‌ش��ود‪ .‬ما به دنبال‬ ‫جایگزینی مزارع گندم نیس��تیم‪ ،‬بلکه می‌خواهیم‬ ‫از این تجارب برای س��ایرین استفاده کنیم‪ .‬این در‬ ‫حالی است که درحال حاضر تنها بسترهای فناوری‬ ‫الزم در بخش کشاورزی وجود دارد‪ ،‬اما بر مدیریت‬ ‫تولید و نقش آن تاکید نش��ده است‪ .‬بنابراین برای‬ ‫پیش��برد بهتر تولید گن��دم‪ ،‬از خبرگان کش��اورز‬ ‫اس��تمداد می‌طلبی��م و امیدواریم مس��ئولیت‌های‬ ‫بیش��تری را برای بهبود تولید گندم در کشور قبول‬ ‫کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که با وجود استعدادهای‬ ‫ایران‪ ،‬هن��وز در بهترین ایس��تگاه‌های تحقیقاتی‪،‬‬ ‫تجارب کشاورزان پیشرو در برخی از مزارع مشاهده‬ ‫نش��ده اس��ت‪ ،‬به گون��ه‌ای که هفت ت��ن گندم در‬ ‫بهترین ایستگاه‌ها نیز تولید و برداشت نمی‌شود‪ .‬بر‬ ‫همین اس��اس می‌توان گفت سطح زیرکشت گندم‬ ‫پاییزه نس��بت به مدت مشابه سال گذشته تغییری‬ ‫نداشته اما پیش‌بینی می‌شود امسال وضعیت تولید‬ ‫مطلوب‌تری داشته باشیم‪ .‬براساس آمار هم تاکنون‬ ‫‪ 5/2‬میلیون هکتار گندم آبی و چهار میلیون هکتار‬ ‫گندم دیم به زیر کشت پاییزه رفته است‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫ براس��اس مصوب��ه هی��ات دولت‪ ،‬روس��ای‬‫س��ازمان اس��تاندارد و اتاق اصناف ایران به ترکیب‬ ‫اعضای شورای‌عالی افزوده شدند و در آخرین مصوبه‬ ‫دول��ت در ‪ 19‬آذرماه رییس اتاق تعاون نیز در جمع‬ ‫اعضای شورای‌عالی صادرات غیرنفتی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬اکبر ت��رکان‪ ،‬دبیر ش��ورای‌عالی مناطق‬ ‫آزاد گف��ت‪ :‬منطق��ه آزاد ماک��و دروازه اصل��ی‬ ‫حمل‌ونق��ل ج��اده‌ای اروپا با ایران اس��ت و هر نوع‬ ‫تغیی��ری در وس��عت این منطقه مس��تلزم تصویب‬ ‫مجلس است‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هر گردی گردوی ایران نیست‬ ‫اقتصاد آزاد‪ ،‬چراغ راه نیجریه‬ ‫از کارتریج تا آجیل درجه یک‬ ‫نگاهی به روند مبادالت تجاری دولت در گفت‌وگوی‬ ‫مریم طالبی‌دلیر‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫با فعاالن اقتصادی‬ ‫اهداف صادرات غیرنفتی محقق شد‬ ‫گروه تجارت ‪ -‬زهرا آراس�ته‪ :‬تالش برای رس��یدن به‬ ‫اهداف چش��م‌انداز ‪۲۰‬س��اله و ایج��اد ظرفیت‌های جدید‬ ‫درجه��ت توس��عه ص��ادرات غیرنفت��ی هم��واره ازجمله‬ ‫راهبردهای بلندمدت کش��ور در طول سال‌های اخیر بوده‬ ‫است‪ .‬بر همین اساس است که توسعه صادرات غیرنفتی و‬ ‫رهایی از اقتصاد تک‌محصولی همواره در اولویت برنامه‌های‬ ‫دولت‌ها قرار گرفته اس��ت‪ .‬این اولویت در راس برنامه‌های‬ ‫دول��ت یازدهم هم ق��رار دارد تا آنجا ک��ه رییس دولت از‬ ‫ضرورت بازک��ردن دروازه‌های صادرات��ی ایران می‌گوید و‬ ‫آم��ار گمرک نیز از افزایش بی��ش از ‪ 20‬درصدی صادرات‬ ‫کش��ورمان در ‪ 8‬ماه نخست س��ال‌جاری حکایت دارد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر با توجه به اینکه توسعه پایدار اقتصادی یکی از‬ ‫مهم‌ترین اهداف دولتمردان اس��ت‪ ،‬به همین دلیل ارتقای‬ ‫ص��ادرات را هم می‌توان یکی از ملزومات این امر دانس��ت‬ ‫که حاال پس از گذش��ت بیش از یک‌س��ال‌ونیم از فعالیت‬ ‫دولت یازدهم‪ ،‬رفع بس��یاری از موانع تجاری مهر تاییدی‬ ‫بر توجه دولت به صادرات غیرنفتی کشور است‪ .‬در همین‬ ‫زمین��ه در گزارش پیش‌رو مش��کالت و راهکارهای بهبود‬ ‫فضای صادراتی کش��ور را از زبان فعاالن اقتصادی کش��ور‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹ واردات و ص�ادرات نزدی�ک ب�ه ه�م حرک�ت‬ ‫می‌کنند‬ ‫می‌یابد‪ .‬وی با اش��اره به مباحث تازه‌مطرح‌شده در عرصه‬ ‫اقتص��اد و تج��ارت گفت‪ :‬در روزهای گذش��ته نمایندگان‬ ‫مجلس بحث وض��ع دوباره پیمان‌س��پاری ارزی را مطرح‬ ‫کرده‌اند‪ .‬همچنین زمزمه‌های دریافت مالیات با تفاوت نرخ‬ ‫ارز آزاد و مبادل��ه‌ای در س��ازمان‌های مالیات��ی ب��ه گوش‬ ‫می‌رس��د که تمام این موارد برای صادرات سم است‪ .‬این‬ ‫درحالی است که پیش از این دولت یازدهم پیمان‌سپاری‬ ‫ارزی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صادرکنندگان را به‬ ‫درس��تی لغو کرده اس��ت‪.‬وی دس��تیابی به ص��ادرات ‪50‬‬ ‫میلیارد دالری تا پایان سال را قابل تحقق دانست‪.‬‬ ‫نایب‌رییس کنفدراسیون صادرات با ‹ ‹ اهداف صادرات غیرنفتی محقق شد‬ ‫اشاره به آمار تجارت کشور در ‪9‬ماه‬ ‫مجیدرضا حریری‪ ،‬نایب‌رییس اتاق‬ ‫امس��ال‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬اطالعات و‬ ‫بازرگان��ی ای��ران و چی��ن و عضو‬ ‫آمار‌ها حاکی از رش��د ‪ 18‬درصدی‬ ‫هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگانی‬ ‫ارزش��ی ص��ادرات و ‪15‬درص��دی‬ ‫ای��ران و ته��ران در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫گفت‪ :‬در این مدت‪،‬‬ ‫واردات است‪ .‬محمد الهوتی به‬ ‫بر افزایش صادرات غیرنفتی‬ ‫و‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ ‫‪145‬‬ ‫و‬ ‫میلیارد‬ ‫کل صادرات غیرنفت��ی ‪35‬‬ ‫کشور به‌ویژه کاالهای ساخته‌شده تاکید دارد و می‌گوید‪:‬‬ ‫ش��ده‬ ‫ثبت‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ ‫‪460‬‬ ‫و‬ ‫واردات ه��م ‪ 38‬میلی��ارد‬ ‫درح��ال حاضر تج��ارت فرامرزی ایران به ‪ 6‬تا ‪ 7‬کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچند تراز تج��اری منفی بوده اما س��یگنالی که محدود ش��ده که این امر از شرایط تشدید تحریم‌ها علیه‬ ‫می‌توان از آن دریافت کرد این است که واردات و صادرات ایران ناش��ی می‌ش��ود‪ .‬نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و‬ ‫تقریبا نزدیک به هم حرکت می‌کنند‪.‬‬ ‫چی��ن ب��ا اش��اره ب��ه گفته‌ه��ای‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬اگر حمای��ت جدی از‬ ‫با توجه به اینکه توسعه رییس‌جمه��ور مبن��ی ب��ر افزای��ش‬ ‫ص��ادرات وج��ود داش��ته باش��د و‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی کش��ور افزود‪ :‬اگر‬ ‫پایدار اقتصادی یکی‬ ‫قانون‌گذاران و بخ��ش حاکمیت نگاه‬ ‫ش��رکای تج��اری ای��ران همچن��ان‬ ‫از مهم‌ترین اهداف‬ ‫مثبت و به دور از تصمیمات شتاب‌زده‬ ‫مح��دود باش��د ما در مس��یر تجارت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫است‪،‬‬ ‫دولتمردان‬ ‫به صادرات داش��ته باش��ند‪ ،‬قطعا در‬ ‫فرامرزی با مش��کالت ج��دی مواجه‬ ‫صادرات‬ ‫ارتقای‬ ‫دلیل‬ ‫آین��ده‌ای نزدی��ک می‌توانی��م رش��د‬ ‫خواهیم ش��د و باید ب��ه فکر افزایش‬ ‫را هم می‌توان یکی از‬ ‫صادراتی را به می��زان حداقل واردات‬ ‫ش��رکای تج��اری ایران باش��یم‪ .‬وی‬ ‫دانست‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫ملزومات‬ ‫داش��ته باش��یم و باالنس تج��اری را‬ ‫افزود‪ :‬بر همین اساس است که دولت‬ ‫یکس��ان و سربه‌س��ر کنی��م‪ .‬الهوتی‬ ‫یازدهم با بهبود دیپلماسی سیاسی به‬ ‫که حاال پس از گذشت‬ ‫اف��زود‪ :‬هم��ه می‌دانی��م راه رهایی از‬ ‫دنبال عبور از ترک‌های ایجاد ش��ده‬ ‫بیش از یک‌سال‌ونیم از‬ ‫ش��رایط فعل��ی و رک��ود اقتص��ادی‪ ،‬فعالیت دولت یازدهم‪ ،‬رفع در دیوار تحریم است اما برای عبور از‬ ‫صادرات و حمایت هوشمند و دقیق از‬ ‫بسیاری از موانع تجاری تحریم‌ها و اس��تفاده بهینه از شرایط‬ ‫ای��ن بخ��ش اس��ت‪ .‬نایب‌ریی��س‬ ‫موجود الزم است دیپلماسی اقتصادی‬ ‫مهر تاییدی بر توجه دولت‬ ‫کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه در‬ ‫کش��ور ب��ا کم��ک بخ��ش خصوصی‬ ‫به صادرات غیرنفتی‬ ‫بدنه اجرای��ی همراهی با صحبت‌های‬ ‫توس��عه یاب��د‪ .‬به گفته حری��ری‪ ‌،‬اگر‬ ‫است‬ ‫کشور‬ ‫مقام��ات باالتر احس��اس نمی‌ش��ود‪،‬‬ ‫دیپلماس��ی اقتصادی ایران گسترش‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬اگر می‌خواهی��م از این‬ ‫یاب��د بخش عم��ده‌ای از مش��کالت‬ ‫شرایط کنونی خارج شویم راهی جز تولید نداریم و معنای اقتصادی برطرف خواهد ش��د‪ .‬به همین منظور الزم است‬ ‫تولید این نیست که از کاالیی با ایجاد تعرفه و محدودیت دولت از بخ��ش خصوصی حمایت‌ه��ای الزم را درجهت‬ ‫واردات‪ ،‬حمای��ت کنی��م ت��ا همان کاال با ه��ر کیفیتی به گس��ترش دیپلماس��ی اقتص��ادی انجام ده��د‪ .‬این فعال‬ ‫مصرف‌کننده تحمیل ش��ود‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬مبنای تولید‪ ،‬اقتص��ادی درباره تحقق اهداف صادرات غیرنفتی کش��ور‬ ‫صادرات محور بودن است و تولیدی صادرات‌محور خواهد برای سال جاری اظهار کرد‪ :‬براساس آمار در ‪ 9‬ماهه سال‬ ‫ب��ود که بتواند در بازارهای جهانی رقابت کند و ماندگاری جاری میزان صادرات غیرنفتی کشور به ‪ 35‬میلیارد دالر‬ ‫داشته باشد‪ .‬درواقع این کاال مطلوب اقتصاد کشور است و رس��یده و این اع��داد و ارقام نش��ان‌دهنده تحقق اهداف‬ ‫می‌توان��د محرک و چرخ گرداننده تجارت ش��ود‪ .‬به گفته صادرات غیرنفتی ایران برای سال‌جاری است‪ .‬نایب‌رییس‬ ‫الهوت��ی در این صورت اس��ت که اقتصاد ما از یک اقتصاد اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد‪ :‬اگر فاز‌های جدید‬ ‫‪ 70-80‬میلیونی داخلی به س��مت اقتصاد جهانی گرایش پ��ارس جنوبی فعال ش��ود به‌طور قطع می��زان صادرات‬ ‫غیرنفتی کش��ور از هدف‌گذاری‌های انجام شده نیز عبور‬ ‫خواهد کرد و ما با یک جهش در صادرات غیرنفتی مواجه‬ ‫خواهیم بود اما واقعیت این است که این جهش صادراتی‬ ‫م��ا واقعی نیس��ت‪ .‬حریری خاطرنش��ان کرد‪ :‬م��ا زمانی‬ ‫می‌توانیم بگوییم اهداف صادرات غیرنفتی کش��ور محقق‬ ‫ش��ده و توانس��ته‌ایم به جهش صادراتی دس��ت‌یابیم که‬ ‫ص��ادرات کاالهای واقعی غیرنفتی ایران افزایش یابد‪ .‬وی‬ ‫ابراز کرد‪ :‬هرچند در شرایط کنونی ما به درآمدهای ارزی‬ ‫حاص��ل از صادرات میعانات نفت و گاز نیاز داریم اما نباید‬ ‫و نمی‌توان صادرات ای��ن محصوالت را به عنوان صادرات‬ ‫غیرنفت��ی تلقی کرد‪ .‬ب��ه گفته حریری زمان��ی می‌توانیم‬ ‫بگوییم صادرات غیرنفتی کش��ور جه��ش یافته و اهداف‬ ‫صادرات غیرنفتی محقق ش��ده ک��ه به‌واقع ارزش و حجم‬ ‫صادرات محصوالت واقعی غیرنفتی افزایش یابد و ما برای‬ ‫این ن��وع از صادرات بتوانیم بر فناوری‌‪ ،‬توان و نیروی کار‬ ‫بومی تکیه کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای رفع ‪ 3‬چالش مهم صادراتی‬ ‫کارشناس��ان با اش��اره به رش��د حدود ‪ 20‬درصدی‬ ‫صادرات در ‪9‬ماه امسال‪ ،‬معتقدند با طی کردن همین‬ ‫رون��د قطعا صادرات غیرنفتی از م��رز ‪ 50‬میلیارد دالر‬ ‫عبور خواهد کرد‪ .‬به گفته کارشناسان با اشاره به چند‬ ‫چالش بزرگ در بخش صادرات کش��ور‪ ،‬می‌توان گفت‪:‬‬ ‫یکی از چالش‌ها که توانس��ته‌ایم ت��ا حدودی با درایت‬ ‫صادرکنن��دگان از آن عبور کنیم‪ ،‬چالش بانکی اس��ت‪.‬‬ ‫دومین چالش پیش رو‪ ،‬چالش مالی است به نحوی که‬ ‫بهره وام‌های صادراتی گران اس��ت و حدود ‪ 20‬درصد‬ ‫اخذ می‌ش��ود‪ .‬بدو ن شک دولت اگر قصد ایجاد بستر‬ ‫صادراتی دارد باید تنخواه صادرکنندگان با بهره کم را‬ ‫فراه��م کند تا چرخ صادرات بچرخد‪ .‬چالش س��وم نیز‬ ‫مالیات اس��ت که وزارت اقتصاد بر سر ‪8‬درصد مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده گوش��زدهای بسیاری می‌کند و معتقد‬ ‫اس��ت صادرکننده باید تفاوت ارز را از درآمد پرداخت‬ ‫کند که در اصل ب��رای صادرکننده تفاوت ارزی وجود‬ ‫ندارد و اجرای چنین امری امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق صادرات غیرنفتی در اولویت‬ ‫آنچه مسلم است در مقطع فعلی که اقتصاد کشور در‬ ‫شرایط رکود قرار گرفته‪ ،‬عزم دولت تدبیر و امید بر آن‬ ‫است که توسعه صادرات را به یکی از اصلی‌ترین مسائل‬ ‫کشور تبدیل کند و در این مسیر از تدابیر و راهکارهای‬ ‫الزم برای افزایش حجم صادرات استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫بنابراین در گام نخس��ت باید موانع ف��راروی صادرات‬ ‫غیرنفتی رفع و تس��هیالت ب��رای صادرکنندگان ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬به گفته کارشناسان‪ ،‬توس��عه صادرات غیرنفتی‬ ‫نقش تعیین‌کننده‌ای در خروج کش��ور از شرایط رکود‬ ‫دارد‪ .‬امید اس��ت با عزمی که در دول��ت یازدهم برای‬ ‫توس��عه صادرات و به‌خصوص صادرات غیرنفتی وجود‬ ‫دارد به‌زودی شاهد رفع مشکالت و ایجاد تحرک جدی‬ ‫در صادرات غیرنفتی کشور باشیم‪.‬‬ ‫هشدار خسروتاج به نانوایان متخلف‬ ‫سهمیه آرد یارانه‌ای حذف یا کسر می‌شود‬ ‫قائم‌مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ام��ور تج��ارت گف��ت‪ :‬نانوایی‌هایی که‬ ‫آرد یارانه‌ای تحوی��ل می‌گیرند اگر آن را‬ ‫در خارج از شبکه نان یارانه‌ای قرار دهند‪،‬‬ ‫س��همیه آردشان را کسر یا حذف خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬مجتب��ی خس��روتاج در گفت‌وگو با‬ ‫ایس��نا‪ ،‬با اش��اره به اینکه آرد یارانه‌ای به‬ ‫آزادپزها داده نمی‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت‬ ‫گندم خریداری‌شده دولت از کشاورزان در‬ ‫س��ال جاری هر کیلو ‪ 1050‬تومان بوده و‬ ‫به اضاف��ه هزینه‌های جمع‌آوری و تحویل‬ ‫گن��دم به کارخانه‌های آرد‪ ،‬خرید گندم از‬ ‫کشاورزان برای دولت حدود ‪ 1150‬تومان‬ ‫تمام می‌شود‪ .‬این در حالی است که گندم‬ ‫با قیم��ت یارانه‌ای هر کیلو ‪ 665‬تومان به‬ ‫کارخانه‌های آرد کش��ور از س��وی دولت‬ ‫فروخته می‌ش��ود و به ای��ن ترتیب ‪485‬‬ ‫تومان یارانه از س��وی دولت برای خرید و‬ ‫یادداشت‬ ‫ن کد‬ ‫حذف ایرا ‌‬ ‫اقدامی در راستای‬ ‫تسهیل تجارت‬ ‫فروش گندم پرداخت می‌ش��ود و این آرد‬ ‫یاران��ه‌ای فقط باید در اختیار نانوایی‌هایی‬ ‫ق��رار گیرد که ن��ان را با قیم��ت مصوب‬ ‫دولتی عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬نانوایی‌ه��ای آزادپزی‬ ‫ک��ه ن��ان را ب��ا قیم��ت آزاد ب��ه م��ردم‬ ‫می‌فروش��ند‪ ،‬آرد غیریاران��ه‌ای می‌خرند‬ ‫و آن را از کارخانه‌ه��ای آرد تحوی��ل‬ ‫می‌گیرند‪ .‬قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ام��ور تجارت درباره قیمت آرد‬ ‫یارانه‌ای خاطرنش��ان کرد‪ :‬براساس میزان‬ ‫سبوس‌گیری در حال حاضر آرد از کیلویی‬ ‫‪ 750‬تا ‪ 810‬تومان ب��ه آزادپزها فروخته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬قیمت‌ه��ا برای اقس��ام مختلف‬ ‫آرده��ای غیریارانه‌ای در نوس��ان اس��ت‪.‬‬ ‫البته آزادپزها برای قیمت آرد غیریارانه‌ای‬ ‫رقمی بین ‪ 1350‬تا ‪ 1420‬تومان باید در‬ ‫نظر بگیرند‪.‬‬ ‫حذف مق��ررات زائد و تس��هیل فرآیندهای تجاری‬ ‫یکی از سیاس��ت‌های اقتصادی دولت به شمار می‌رود‬ ‫که از همان آغازین روزهای به دس��ت گرفتن س��کان‬ ‫اجرایی کش��ور در تصمیم‌ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خ��ود را متجلی و برخی از دس��ت‌اندازهای‬ ‫تج��اری را مرتفع کرد‪ .‬یکی از همی��ن قوانینی که در‬ ‫این دوره در راس��تای مقررات‌زدایی حذف ش��د‪ ،‬طرح‬ ‫ایران‌کد بود که چه در طول س��ال‌های اجرا و چه پس‬ ‫از لغو الزام استفاده از آن همواره مورد کش‌وقوس‌های‬ ‫فراوان قرار گرفت‪ .‬اگرچه س��ال گذشته وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬با حذف الزام به استفاده از ایران‌کد در‬ ‫مورد محصوالت وارداتی موافقت کرد و در حال حاضر‬ ‫بی��ش از یک س��ال از اجرای آن گذش��ته‪ ،‬اما با وجود‬ ‫رضایتمندی فعاالن اقتصادی و س��ازمان‌های ذی‌ربط‪،‬‬ ‫موجی از انتقادها به این تصمیم آغاز ش��ده است‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که به نظر می‌رس��د بی��ش از آنکه به‬ ‫این طرح و معضالت و ناکامی‌های آن نگاهی کاربردی‬ ‫شود‪ ،‬به دست آویزی برای انتقاد از دولت تبدیل شده‬ ‫است‪ .‬به طوری که در تازه‌ترین اظهارات‪ ،‬منتقدان آن‬ ‫را ابزاری در مقابله با قاچاق معرفی کرده‌اند که به مانند‬ ‫سدی قوی در مقابل سیل قاچاق بوده است‪ .‬اما چگونه‬ ‫می‌توان با وجود قاچاقچیانی که به صورت سازمان‌یافته‬ ‫اقدام به قاچاق کاال می‌کنند و تشکیالت منسجمی در‬ ‫این زمینه دارند‪ ،‬تسلیم ادعایی شد که یک طرح ناقص‬ ‫و نپخته را س��پری محکم در مبارزه با این تش��کیالت‬ ‫می‌داند؟ یا با قبول اینکه قاچاق بخش زیادی از اقتصاد‬ ‫کش��ور را آف��ت‌زده و بیمار کرده مدعی ش��د که علت‬ ‫افزایش یا کاهش آن در گرو طرحی بوده که س��نوات‬ ‫اجرا ش��دنش نقصان و ضعف آن را تایید کرده است؟‬ ‫ی��ا به کاهش رتبه ایران در ش��اخص تجارت فرامرزی‬ ‫توجهی نکرد و با افزودن به تعداد اسناد‪ ،‬هزینه و زمان‬ ‫تجارت‪ ،‬درصدد تحمیل درست بودن این طرح به افکار‬ ‫عمومی شد؟‬ ‫این اظه��ارات در مقاب��ل آمارهای رس��می افزایش‬ ‫قاچاق در س��ال‌های اجرا شدن طرح ایران‌کد با وجود‬ ‫امکان��ات س��خت‌افزاری و نرم‌افزاری‪ ،‬مجال��ی را برای‬ ‫اعتماد به دغدغه دلسوزانه داعیان آن باقی نمی‌گذارد‪.‬‬ ‫این ش��اهد تجرب��ی در حالی مورد چشم‌پوش��ی و‬ ‫مسامحه مدافعان ایران‌کد قرار گرفته که رکود اقتصادی‬ ‫چند سال اخیر‪ ،‬صنعت کشور را به حالت نیمه تعطیل‬ ‫درآورد و ض��رورت مقررات‌زدایی برای رونق اقتصادی‬ ‫بیش از هر زمانی احساس می‌شد اما متاسفانه این نکته‬ ‫هم از دید منتقدان به حذف ایران‌کد دور مانده اس��ت‪.‬‬ ‫اگرچه موافقان اجرای ایران‌کد‪ ،‬حذف الزام استفاده از‬ ‫این طرح را قانون‌شکنی دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خوانده‌اند اما مستند قانونی طرح ایران‌کد در‬ ‫بند (ج) ماده ‪ 101‬قانون برنامه پنجم توسعه استفاده از‬ ‫آن را با قید کلمه «می‌تواند» به حیطه اختیارات دولت‬ ‫واگ��ذار کرده تا دولت با توجه به ش��رایط و مقتضیات‬ ‫زمانی نسبت به توقف و یا تعویق آن اقدام کند‪.‬از سوی‬ ‫دیگر چراغ سبز س��تاد تدابیر ویژه اقتصادی به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال گذشته‪ ،‬برای اعمال‬ ‫سیاست‌های ویژه اقتصادی‪ ،‬مجوز دیگری برای حذف‬ ‫حلقه زاید ایران‌کد در فرآیندهای تجاری بوده اس��ت‬ ‫که نباید آن را از نظر دور داشت‪.‬انتقاد دیگری که این‬ ‫روزها در بحث مقابله با قاچاق مطرح شده‪ ،‬اجرا نشدن‬ ‫قانون جدید قاچاق کاال و ارز است‪ .‬اگرچه اجرای قانون‬ ‫فی‌نفسه الزم و ضروری است اما اگر اجرای یک قانون‬ ‫اصل اقتصاد مقاومتی را زیر س��وال ببرد‪ ،‬باید درصدد‬ ‫اصالح قان��ون برآمد و رویکرد اصرار ب��ر اصالح قانون‬ ‫را بر رویک��رد اصرار بر اجرای قان��ون ترجیح داد‪ .‬این‬ ‫تدبیر مهم‌ترین و اصلی‌ترین علت اجرایی نشدن قانون‬ ‫جدید است‪ .‬ضمن اینکه اجرا نشدن این قانون به دلیل‬ ‫کاستی‌هایی از جمله مغایرت با برخی کنوانسیون‌های‬ ‫بین‌المللی و کند کردن روند تجارت را نمی‌توان ناشی‬ ‫از قانون‌ش��کنی دانست‪.‬تصمیم استراتژیک حذف الزام‬ ‫به اس��تفاده از ایران‌‌کد و اجرایی نش��دن قانون مبارزه‬ ‫ب��ا قاچ��اق کاال و ارز دو مبحث جداگانه اس��ت که هر‬ ‫دو بر ی��ک اصل صحه می‌گذارند که الزمه پیوس��تن‬ ‫ب��ه س��ازمان‌های بین‌الملل��ی و توانایی اثرگ��ذاری بر‬ ‫فرآیندهای تجاری در س��طح دنیا نیازمند اس��تفاده از‬ ‫زبانی بین‌المللی اس��ت‪ .‬بنابراین تحقق اهداف اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی و رونق ص��ادرات که این روزه��ا با توجه به‬ ‫ش��وک‌های منفی نفت��ی ضرورت و اولویت بیش��تری‬ ‫یافت��ه‪ ،‬عزمی قاطع ب��رای مقررات‌زدایی از سیس��تم‬ ‫تجاری کش��ور و قانون‌گذاری‌های سنجیده و مدبرانه‬ ‫را می‌طلبد اما ش��رط اول قدم این است که همه قوای‬ ‫س��ه‌گانه و زیرمجموعه‌های آنه��ا در جبهه واحد لزوم‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی را دغدغه خ��ود کنند و به‬ ‫س��مت رهایی اقتصاد از معضالت دس��ت‌وپاگیر پیش‬ ‫روند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫واردات به شرط‬ ‫صادرات مزیت‌دار‬ ‫‪8‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ایران‬ ‫خبر خوان‬ ‫صدور تجهیزات پزشکی ایران‬ ‫با نشان اروپایی‬ ‫دبی��ر اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫تجهیزات پزش��کی ب��ا بی��ان اینکه ق��درت تولید‬ ‫در مقاب��ل واردات در ای��ن صنع��ت بس��یار ک��م‬ ‫اس��ت‪ ،‬از فروش تجهیزات پزش��کی تولید ایران با‬ ‫(برند) نشان های اروپایی به کشورهای جهان سوم‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫رض��ا کمپانی ب��ا بیان اینکه ‪ 40‬ت��ا ‪ 50‬درصد از‬ ‫نیاز بخش تجهیزات پزش��کی کشور در داخل تولید‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخش دیگر واردات اس��ت که‬ ‫ب��ه طور عمده مرب��وط به دس��تگاه‌های گرانقیمت‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه واردات ‪ 832‬میلی��ون دالری‬ ‫تجهیزات پزش��کی در س��ال گذش��ته تصریح کرد‪:‬‬ ‫براساس تفسیر جهانی از وضعیت تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫یو‌هشتم واردات را دارد‪.‬‬ ‫ایران در سطح دنیا مقام س ‌‬ ‫دبی��ر اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫تجهیزات پزش��کی افزود‪ :‬اگ��ر کاالهایی که اکنون‬ ‫در کش��ور تولید می‌ش��ود قرار بود وارد شود‪ ،‬حجم‬ ‫واردات ایران به ‪ 2‬میلیارد دالر می‌رسید‪.‬‬ ‫رقابت گردوی چینی و اوکراینی با طالی سبز داخلی‬ ‫هر گردی گردوی ایران نیست‬ ‫محمدحسین روشنک‬ ‫در ای��ران با توجه به ش��رایط اقلیمی و نوع خاک‬ ‫بهترین محصوالت کشاورزی تولید می‌شود تا جایی‬ ‫که ما در تولید بس��یاری از محصوالت کش��اورزی‪‌،‬‬ ‫میوه‌‌ه��ا و صیفی‌جات رتبه‌های نخس��ت تا پنجم‬ ‫دنیا را توانس��ته‌ایم به خ��ود اختصاص دهیم‪ .‬ایران‬ ‫در تولی��د برخی از محصوالت کش��اورزی ازجمله‬ ‫زعفران‌‪ ،‬خرما و گردو دارای مزیت است اما برخالف‬ ‫اینک��ه در تولید برخی از محصوالت کش��اورزی به‬ ‫لحاظ کیفیت و حجم تولید بهترین شرایط را داریم‬ ‫متاس��فانه نتوانسته‌ایم از این مزیت برای حضور در‬ ‫بازارهای هدف استفاده کرده یا اینکه حضور خود را‬ ‫در بازارهای جهانی تثبیت کنیم‪.‬‬ ‫همه مش��کل به نداش��تن ص��ادرات محصوالت‬ ‫کش��اورزی و یا از دست دادن بازارهای هدف ختم‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬بلکه مش��کل از زمانی آغاز می‌شود که‬ ‫با بررس��ی بازار یا آماره��ای گمرک به این حقیقت‬ ‫تلخ می‌رس��یم که ایران ب��ه وارد‌کنن��ده برخی از‬ ‫محصوالت کش��اورزی که در تولید آنها مزیت‌های‬ ‫فراوانی دارد‌‪ ،‬تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬نبود برنامه‌ریزی‬ ‫و اجرای برنامه‌های تدوین ش��ده موجب شده تا ما‬ ‫ن��ه تنها نتوانیم در صادرات محصوالت کش��اورزی‬ ‫ک��ه در تولید آنها رتبه‌های نخس��ت دنی��ا را داریم‬ ‫به مزیت‌های صادراتی دس��ت پیدا کنیم‪ ،‬بلکه این‬ ‫بی‌برنامگی‌ها م��ا را به واردکننده همان محصوالت‬ ‫نیز تبدیل کرده اس��ت‪ ،‬به طوری که درباره واردات‬ ‫محصوالت کشاورزی نظیر گردو و خرما که ایران در‬ ‫تولید آنها دارای مزیت اس��ت‌‪ ،‬امروزه با چالش‌های‬ ‫جدی مواجه ش��ده‌ایم زیرا نه تنها نتوانس��ته‌ایم از‬ ‫این فرص��ت برای ص��ادرات اس��تفاده کنیم‪ ،‬بلکه‬ ‫ب��ه واردکننده هم��ان محصوالت تبدیل ش��ده‌ایم‪.‬‬ ‫واردات محصوالت کش��اورزی و یا س��ایر کاالها به‬ ‫طور ذاتی دارای اش��کال نیس��ت زیرا اگر ما از یک‬ ‫س��و واردکننده کاالهایی باش��یم که در آنها مزیت‬ ‫تولید داریم و از س��وی دیگ��ر بتوانیم همان کاالی‬ ‫تولید داخل را با قیمت بیش��تر صادر کنیم‪ ،‬به‌طور‬ ‫قطع زمینه ارزآوری را برای کش��ور مهیا کرده‌ایم‪.‬‬ ‫ب��رای مثال اگ��ر گردوی چینی را ب��ا نرخ هر کیلو‬ ‫‪ 5‬دالر وارد کرده و گ��ردوی ایرانی را با قیمت ‪10‬‬ ‫دالر ص��ادر کنیم‪ ،‬این اقدام به نفع اقتصاد کش��ور‬ ‫خواهد بود اما مش��کل ما این اس��ت که از یک سو‬ ‫نمی‌توانی��م این واردات را با قیمت مناس��ب انجام‬ ‫بدهیم و از س��وی دیگر در ص��ادرات این محصول‬ ‫توفیقی نداشته‌ایم‪ .‬وزارت جهاد کشاورزی به عنوان‬ ‫متولی تولید اگر به وظایف خود درست عمل کرده‬ ‫و ب��رای این بخش برنامه‌ریزی‌های دقیقی داش��ته‬ ‫باشد و به آنها عمل کند‪ ،‬ما دیگر شاهد بروز چنین‬ ‫مش��کالتی نخواهیم بود‪ .‬وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫اگر هر س��ال پیش از فصل برداش��ت اقدام به ارائه‬ ‫حجم دقیق محصوالت کش��اورزی قابل برداش��ت‬ ‫کند‪ ،‬دیگر برای واردکنندگان قانونی انگیزه‌ای برای‬ ‫واردات محصوالت کش��اورزی باق��ی نمی‌ماند زیرا‬ ‫هم��گان با دریافت این آمارها خواهند دانس��ت که‬ ‫ب��ازار نیازی به واردات ندارد‪ .‬البته واردات بخش��ی‬ ‫از محصوالت کشاورزی از جمله گردو نیز به شکل‬ ‫غیررسمی انجام می‌شود که برای مقابله با آن الزم‬ ‫اس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت وارد میدان‬ ‫شده و با وارداتی که به اقتصاد کشور آسیب می‌زند‬ ‫به شکل جدی مقابله کند‪.‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ملیحه خورده‌پا ‪ -‬گروه تجارت‪ :‬ایران بعد از امریکا‌‪ ،‬چین و ترکیه چهارمین کش�ور تولیدکننده گردو‬ ‫در جهان است‪ ،‬این در حالی است که استفاده صحیح از ظرفیت‌های تولیدات کشور‌‪ ،‬بی‌توجهی‬ ‫به بازارهای صادراتی‌‪ ،‬باال بودن س�رانه مصرف گردو در ایران‪‌،‬سودجویی و منفعت‌طلبی برخی‬ ‫از افراد موجب شده تا ما نه تنها به یکی از صادرکنندگان بزرگ گردو در دنیا تبدیل نشویم‪،‬‬ ‫بلکه بخشی از بازار کشور را نیز در اختیار سایر کشورها قراردهیم‪.‬‬ ‫نگاهی به واحدهای صنفی عرضه‌کننده آجیل و خش�کبار حاکی از آن اس�ت که بخش�ی‬ ‫از واحده�ای صنف�ی عرضه‌کننده آجیل و خش�کبار ب�ه عرضه‌کنندگان گ�ردوی چینی‪،‬‬ ‫‌ش�یلیایی‪‌،‬اوکراینی و هندی تبدیل ش�ده‌اند و کمتر می‌توان در بازار‪ ،‬گردوی ایرانی پیدا‬ ‫کرد و متاسفانه فروشندگان نیز به راحتی اعالم می‌کنند که عرضه‌کننده گردوی خارجی‬ ‫هستند ‪ .‬این درحالی است که ایران جزو ‪4‬کشور برتر در تولید گردو است‪.‬‬ ‫از یک س�و طبق نظر کارشناسان کشاورزی و عرضه‌کنندگان آجیل و خشکبار به طورقطع‬ ‫گردوی هیچ کش�وری به لحاظ کیفیت‌‪ ،‬رنگ و طعم نمی‌تواند با محصول ایرانی رقابت کند و‬ ‫از سوی دیگر ما جزو برترین‌های تولید گردو در جهان هستیم ‪.‬‬ ‫با این حال اقدام به واردات این محصول از س�ایر کشورهای دنیا می‌کنیم که این امر می‌تواند لطمه‬ ‫به بخش تولید ایران وارد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مانع واردات شوید‬ ‫اسداهلل عسگراوالدی‪،‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون‬ ‫صادرات اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران و یک��ی از‬ ‫بز ر گتر ی��ن‬ ‫صادرکنندگان آجیل و خش��کبار با گالیه از‬ ‫واردات گردوی با پوس��ت و مغز آن به کشور‬ ‫گفت‪ :‬ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان‬ ‫گردو در دنیا است بنابراین ما به هیچ عنوان‬ ‫به واردات این محصول نیازی نداریم‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬ایران در‬ ‫وی در گفت‌وگ��و با‬ ‫صادرات آجیل و خشکبار به بازارهای بزرگ‬ ‫دنیا حرف‌ه��ای زیادی برای گفت��ن دارد و‬ ‫م��ا در تولید گردو همانن��د خرما حرف‌های‬ ‫زیادی برای گفتن داریم‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون صادرات اتاق بازرگانی‬ ‫ایران ادامه داد‪ :‬می��زان تولید گردو در ایران‬ ‫به حدی اس��ت که به هیچ عنوان نمی‌توان و‬ ‫نباید برای رفع نیاز بازار اقدام به واردات کرد‬ ‫زیرا ما جزو ‪ 4‬کشور بزرگ تولیدکننده گردو‬ ‫در جهان هستیم‪.‬‬ ‫عس��گراوالدی با انتق��اد از واردات گردو به‬ ‫کشور تصریح کرد‪ :‬در ایران ساالنه ‪100‬هزار‬ ‫تن گردو تولید می‌ش��ود‪.‬هر چند که میزان‬ ‫مصرف گ��ردو در ایران باال اس��ت اما به‌طور‬ ‫قطع میزان تولیدات ما نیز به حدی هس��ت‬ ‫که بتواند پاسخگوی نیاز داخلی باشد و ما را‬ ‫از واردات گردو به کشور بی‌نیاز کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اقتصادی در پاس��خ به س��وال‬ ‫خبرن��گار ما مبن��ی براینکه چرا مس��ئوالن‬ ‫و متولی��ان امر مانع واردات گردو به کش��ور‬ ‫نمی‌شوند‌‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬واردات گردو به ایران‬ ‫از طریق مبادی رس��می انجام نمی‌شود بلکه‬ ‫ای��ن محصول از طریق مبادالت غیررس��می‬ ‫مرزی وارد کش��ور می‌ش��ود ک��ه باید برای‬ ‫جلوگی��ری از ای��ن حج��م از واردات ای��ن‬ ‫محصول کش��اورزی چاره اندیش��ی ش��ود‪.‬‬ ‫عس��گراوالدی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬م��ا برای‬ ‫جلوگیری از واردات گ��ردو از طریق مبادی‬ ‫رس��می چند‌بار به گمرک نامه نوشتیم و در‬ ‫نهای��ت آنها ما را ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ارجاع دادند‪.‬‬ ‫می‌شود‌‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ایران جزو ‪4‬‬ ‫کشور بزرگ تولیدکننده گردوی جهان است‬ ‫ب��ا این حال بخش عم��ده‌ای از بازار گردوی‬ ‫ایران در اختیار سایر کشورها است و همین‬ ‫ام��ر منجر ب��ه زیان‌ده��ی تولیدکنندگان و‬ ‫واردات گردو به بازار تولیدکننده طالی سبز‬ ‫ساالنه نزدیک به دو میلیون تن گردو در کشور‌های مختلف جهان برداشت می‌شود که‬ ‫حدود ‪ 180‬هزار تن آن متعلق به ایران است و کشورمان را پس از امریکا‪ ،‬چین و ترکیه‬ ‫در رتب ‌ه چهارم تولید این محصول در جهان قرار داده اس��ت اما در عین حال گردوهای‬ ‫چینی‪‌،‬اوکراینی‪‌،‬هندی و شیلیایی به طور رسمی و غیررسمی وارد کشوری می‌شوند که‬ ‫خود چهارمین تولیدکننده جهانی گردو بوده و معدن طالی سبز در دنیا شناخته شده‬ ‫است‪ .‬درحالی که ‪ 160‬هزار هکتار از اراضی کشورمان به کشت این محصول اختصاص‬ ‫دارد و ‪ 85‬ه��زار بهره‌بردار در تولید این محصول اش��تغال دارند و به گفته وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی ساالنه ‪ 100‬تا ‪ 180‬هزار تن گردو در ایران برداشت می‌شود‪.‬‬ ‫با این حال گردو باالترین قیمت را در بین خش��کبار به خود اختصاص داده و حداقل‬ ‫قیمت این محصول در بازار کیلویی ‪ 18‬هزار تومان اس��ت‪.‬ایران یکی از نقاطی است که‬ ‫بیش��ترین تولید گردوی جهان را دارد و در این میان شهر تویسرکان در استان همدان‬ ‫به عنوان معدن طالی س��بز کشور شناخته می‌شود‪ .‬درحالی که ایران جزو برترین‌های‬ ‫تولید گردو در دنیا اس��ت و به گفته برخ��ی از فعاالن بازار برای تامین نیاز داخلی هیچ‬ ‫احتیاجی به واردات گردو ندارد‪ .‬با این حال آمار از واردات گردو به بازار خبر می‌دهد‪.‬‬ ‫عس��گر اوالدی تاکید ک��رد‪ :‬در مکاتباتی‬ ‫که تاجران و مس��ئوالن تولیدات کش��اورزی‬ ‫ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داش��تند‪،‬‬ ‫س��رانجام موفق ش��دیم زمینه جلوگیری از‬ ‫واردات پسته از طریق نقاط مرزی به صورت‬ ‫واردات غیررسمی به کشور را مهیا کنیم اما‬ ‫تاکنون اقدامی ب��رای مقابله با واردات گردو‬ ‫از طریق این نقاط انجام نش��ده اس��ت‪ .‬البته‬ ‫امیدواری��م با نگاه و همتی که در مس��ئوالن‬ ‫دول��ت یازده��م ب��رای کنت��رل واردات و‬ ‫صادرات وجود دارد‪ ،‬این مهم نیز حل ش��ود‪.‬‬ ‫عسگراوالدی با اش��اره به اینکه حجم عمده‬ ‫گردوه��ای وارداتی به ایران از کش��ورهایی‬ ‫نظی��ر هندوس��تان‌‪ ،‬چی��ن و اوکراین تامین‬ ‫دریچه‬ ‫کش��ور‌های‪‎‬تونس و ام��ارات با بس��ته‌بندی‌های‬ ‫کوچ��ک خرما جای ای��ران را گرفته‌ان��د و تاجران‬ ‫پاکس��تانی‪‎‎،‬اماراتی و فرانسوی خرمای ایرانی را به‬ ‫قیمت نازل��ی به صورت فل��ه‌ای می‌خرند و پس از‪‎‬‬ ‫‪‎‬بس��ته‌بندی‌های کوچک و لوکس به نام خودش��ان‬ ‫ص��ادر می‌کنند و این درحالی اس��ت که کش��وری‬ ‫همچون فرانسه یک اصله درخت خرما هم ندارد!‬ ‫ب��ه گزارش مش��رق‪ ،‬در ایران س��االنه حدود یک‬ ‫خرما تولید می‌شود‬ ‫میلی��ون ت��ن‬ ‫دلیل توس��عه‬ ‫ک��ه ب��ه‬ ‫باغداران ما شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازی به واردات نداریم‬ ‫رض��ا نوران��ی‪ ،‬رییس‬ ‫ا تحا د ی��ه‬ ‫صادرکنندگان میوه و‬ ‫صیفی‌ج��ات نی��ز در‬ ‫در‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫خص��وص واردات مغ��ز گ��ردو و گ��ردوی با‬ ‫پوست به ایران گفت‪ :‬گردوی ایران به لحاظ‬ ‫رن��گ‌‪ ،‬طعم و م��زه در دنیا بی‌نظیر اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن هیچ کش��وری در تولی��د گردو به‬ ‫لح��اظ کیفی��ت نمی‌تواند با ای��ران رقابت و‬ ‫برابری کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه واردات گردو از ش��یلی‬ ‫وکشورهای‬ ‫‪ CIS‬از جمل��ه‬ ‫اوکرای��ن اف��زود‪:‬‬ ‫در س��ال جاری می��زان تولید این‬ ‫محصول در ایران به دلیل س��رمازدگی بین‬ ‫‪ 30‬تا ‪ 40‬درصد نس��بت به س��ال‌های قبل‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫نورانی ادامه داد‪ :‬از یک س��و سرانه مصرف‬ ‫گردو در ایران نس��بت به س��ایر کشورهای‬ ‫دنیا بس��یار باالتر اس��ت و از سوی دیگر در‬ ‫س��ال جاری تولی��د این محص��ول به دلیل‬ ‫س��رمازدگی ب��ا کاهش ‪ 30‬ت��ا ‪ 40‬درصدی‬ ‫نس��بت به س��ال قبل مواجه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اگر واردات گردو صرفا به امس��ال‬ ‫محدود می‌ش��د می‌توانس��تیم برای این امر‬ ‫توجیه داشته باش��یم اما متاسفانه از سال‌ها‬ ‫قب��ل گردوی با پوس��ت و مغز وارد کش��ور‬ ‫می‌ش��ود و این در حالی است که ایران یکی‬ ‫از بزرگتری��ن تولیدکنندگان گردو در جهان‬ ‫به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه صادرکنن��دگان میوه و‬ ‫صیفی‌ج��ات تصریح کرد‪ :‬قیم��ت گردوی با‬ ‫پوست در بازار کیلویی ‪ 15‬تا ‪ 22‬هزار تومان‬ ‫و نرخ هر کیلو مغز گردو بین ‪ 50‬تا ‪ 60‬هزار‬ ‫تومان است که اگر بخواهیم قیمت مغز گردو‬ ‫را با دالر محاس��به کنیم تقریبا معادل ‪ 25‬تا‬ ‫‪ 30‬دالر اس��ت که این رق��م حتی از قیمت‬ ‫بادام هندی که گران‌ترین نوع آجیل اس��ت‬ ‫نیز به مراتب گران‌تر است و شاید همین امر‬ ‫موجب ش��ده تا واردات گردو ب��ه بازار ایران‬ ‫برای واردکنندگان جذاب و سودمند باشد‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه صادرکنن��دگان میوه و‬ ‫صیفی‌جات خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬جذاب بودن‬ ‫ب��ازار ایران ب��رای واردکنن��دگان و باالبودن‬ ‫قیمت گردو در بازار داخلی موجب ش��ده تا‬ ‫این محصول ب��رای واردکنندگان مقرون به‬ ‫صرفه باش��د‪ ،‬ت��ا جایی که ای��ران به عنوان‬ ‫چهارمین تولیدکننده گردو در جهان به یکی‬ ‫از عمده‌تری��ن واردکنن��دگان این محصول‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ایران به حد کافی است‬ ‫ام��ا رض��ا احم��دی‪ ،‬ریی��س اتحادی��ه‬ ‫فروش��ندگان آجی��ل و خش��کبار بر خالف‬ ‫ریی��س اتحادی��ه صادرکنن��دگان می��وه و‬ ‫صیفی‌ج��ات معتقد اس��ت؛ تولی��د گردوی‬ ‫ایرانی به حد کافی اس��ت‪ ،‬بنابراین نیازی به‬ ‫واردات این محصول از کش��ورهای مختلف‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی در گفت و گ��و با‬ ‫ایران یکی از عمده‌ترین تولیدکنندگان گردو‬ ‫در دنیا اس��ت اما منافع برخ��ی افراد ایجاب‬ ‫می‌کند تا ای��ن محصول وارد بازارهای ایران‬ ‫ش��ود که البته این ام��ر لطمه‌های جدی به‬ ‫کشاورزان و باغداران ما وارد می‌کند‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان آجی��ل و‬ ‫خش��کبار ادامه داد‪ :‬متاس��فانه ای��ن روزها‬ ‫بخش عمده‌ای از نیاز بازار توسط گردوهای‬ ‫خارجی تامین می‌شود‪ .‬درحالی که تولیدات‬ ‫داخلی ما می‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد‬ ‫و م��ا به هی��چ عنوان نیازی ب��ه واردات مغز‬ ‫گردو یا گردوی با پوس��ت نداریم‪ .‬احمدی با‬ ‫تاکید بر ضرورت مقابله ب��ا واردات گردو به‬ ‫کشور گفت‪:‬هنوز برای ما مشخص نیست که‬ ‫گردوی وارداتی به بازار ایران از طریق مبادی‬ ‫رس��می وارد می‌ش��ود یا اینکه این محصول‬ ‫به ش��کل قاچاق بازار م��ا را در اختیار خود‬ ‫گرفته و منجر به ضرر و زیان تولیدکنندگان‬ ‫و باغداران شده است‪.‬‬ ‫خرمای ایرانی به نام فرانسه فروخته می‌شود!‬ ‫نیافتگی مکانیزاس��یون در کش��ت و برداشت‪350 ،‬‬ ‫ت��ن از محصول (معادل یک‌س��وم) از بین می‌رود و‬ ‫ب��ه عنوان یکی از تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫بزرگ خرمای جهان‪ ،‬اندرخم بس��ته‌بندی مانده‌ایم‬ ‫و این محصول را همچ��ون دیگر محصوالت فله‌ای‬ ‫صادر می‌کنیم‪.‬‬ ‫س��االنه ‪ 7‬میلیون و ‪ 50‬ه��زار تن خرما در جهان‬ ‫تولید می‌ش��ود که ایران با تولید ی��ک میلیون تن‬ ‫دومین کش��ور تولیدکننده خرمای جهان است اما‬ ‫در بس��ته‌بندی صادراتی و بازاریابی این محصول با‬ ‫مش��کل جدی مواجه اس��ت به طوری که می‌توان‬ ‫گفت به دلیل بی‌توجه��ی به این موضوع‪ ،‬بازارهای‬ ‫خرمای ایرانی رو به نابودی اس��ت و سال به سال به‬ ‫رتبه صادرات خرمای ایران اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫درحالی که کش��وری همچون ام��ارات با فرآوری‌‬ ‫خرما‪ ،‬س��ود باالیی از فروش آن به دس��ت می‌آورد‬ ‫در کشور ما به دلیل توسعه‌ نیافتگی صنایع‬ ‫تبدیل��ی و فرآوری خرم��ا این محصول‬ ‫به صورت فله‌ای و ب��ا قیمت‌ نازل در‬ ‫بازار‌های خارجی عرضه می‌ش��ود‪ .‬بحران اقتصادی‬ ‫در بازارهای ه��دف‪ ،‬بی‌ثباتی‪ ،‬مقررات بانکی و نبود‬ ‫حمایت موثر از صنایع بس��ته‌بندی و فرآوری خرما‬ ‫منجر به ایجاد بحران در این بخش شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر بهره‌وری پایی��ن در تولید‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگی و ب��اال بودن هزینه تولی��د‪ ،‬قدرت رقابت‬ ‫بین‌الملل��ی را از تولیدکنن��دگان گرفته اس��ت در‬ ‫صورتی‌که س��ایر کش��ورها از حمایت‌های دولت به‬ ‫عنوان رقابت و مان��دگاری در بازار برخوردارند و از‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی پیشی گرفته‌اند‪.‬‬ ‫در همین زمینه موسوی‪ ،‬دبیرکل انجمن خرمای‬ ‫ایران می‌گوید‪ :‬با توجه به اینکه دالالن پاکس��تانی‪،‬‬ ‫اماراتی و فرانس��وی از خرمای ایرانی س��ود می‌برند‬ ‫و می‌خواهن��د ای��ن محص��ول را ب��ه نام خ��ود در‬ ‫بازاره��ای هدف عرضه کنند خواهان خرمای ایرانی‬ ‫با بسته‌های بزرگ‪‎‎‬هس��تند لذا بسته‌بندی خرمای‬ ‫صادراتی ‪ 10‬کیلوگرمی و به صورت س��نتی اس��ت‬ ‫ک��ه در این می��ان کش��ور‌های‪‎‬تونس و ام��ارات با‬ ‫بس��ته‌بندی‌های کوچک جای ای��ران را گرفته‌اند و‬ ‫تاجران پاکستانی‪‎‎،‬اماراتی و فرانسوی خرمای ایران‬ ‫را ب��ه قیمت نازلی به صورت فله‌ای می‌خرند و پس‬ ‫از‪‎‎‬بس��ته‌بندی‌های کوچک و لوکس به نام خودشان‬ ‫صادر می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه خرمای ایران ب��دون صاحب‬ ‫مانده اس��ت و در بازار متولی ندارد‪ ،‬اظهار می‌کند‪:‬‬ ‫در هیچ جای دنیا اج��ازه فروش کاال به هر قیمتی‬ ‫داده نمی‌ش��ود به همین دلیل انتظار می‌رود دولت‬ ‫در این امر ساماندهی داشته باشد‪.‬‬ ‫یک��ی از صادرکنن��دگان خرم��ا نیز با اش��اره به‬ ‫افزایش مش��کالت صادرات ای��ن محصول می‌گوید‪:‬‬ ‫بازگش��ت پ��ول‪ ،‬نب��ود ام��کان انتق��ال حواله‌‌های‬ ‫بانکی ب��ه ایران‪ ،‬دریافت مالی��ات از صادرکنندگان‬ ‫و مش��کالت حمل‌ونقل‪ ،‬دلیلی ب��ر کاهش صادرات‬ ‫این محصول شده است‪ .‬به طور کلی می‌توان گفت‬ ‫اگر صادرکنندگان با اصول صادرات آش��نا باشند و‬ ‫با بسته‌بندی مناس��ب کاال را ارائه و استانداردهای‬ ‫صادرات��ی را رعایت کنند بدون ش��ک صادرات این‬ ‫محصول چندین برابر خواهد شد‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫خطر بی‌آبی‪ ،‬بیخ گوش صنعت اصفهان‬ ‫قزوین‪ ،‬رتبه سوم جذب سرمایه‌گذار خارجی‬ ‫واگذاری معادن کردستان به شرط بومی بودن سرمایه گذاران غیرقانونی است‬ ‫با افتتاح ‪ 6‬طرح صنعتی تا پایان سال‬ ‫‪ 600‬شغل صنعتی در اردبیل ایجاد می‌شود‬ ‫زین�ب عبدی ـ‌گروه اس�تان‌ها‪ :‬در ش��رایطی که‬ ‫بس��یاری از واحدهای صنعتی نیمه فعال هستند یا با‬ ‫مشکل سرمایه در گردش دست و پنجه نرم می‌کنند‪،‬‬ ‫سهم عمده اردبیل در واردات ماشین‌آالت صنعتی در‬ ‫‪ 8‬ماه نخس��ت امسال نش��ان از آن دارد که واحدهای‬ ‫صنعتی این اس��تان نه تنها رو ب��ه تعطیلی نمی‌روند‬ ‫بلکه به فکر تجهیز و تکمیل ماشین‌آالت صنعتی خود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گفته صدیف بیگ‌زاده‪ ،‬معاون‬ ‫توس��عه تجارت خارجی صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان اردبیل‬ ‫ارزش کاالهای وارداتی در ‪ 8‬ماه‬ ‫نخست ‪ 40/5‬میلیون دالر است‬ ‫که عمده واردات استان شامل ماشین‌آالت کارخانه‌ها‬ ‫می‌شود‪ .‬همچنین امسال واردات کامیون‌های کشنده‬ ‫را نیز داش��تیم‪ .‬این در حالی است که به نسبت مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته با ‪ 33/4‬میلی��ون دالر ارزش‬ ‫واردات ‪ ۲۰‬درصد رش��د را نش��ان می‌دهد‪ .‬همچنین‬ ‫مقایس��ه دو رقم ارزش و وزن نشان می‌دهد در سال‬ ‫جاری کاالهای گران از نظر ارزش وارد اس��تان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که س��ید حام��د عاملی‬ ‫کلخ��وران رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫از افتتاح ‪ 6‬طرح‬ ‫اس��تان اردبیل در گفت‌و‌گو با‬ ‫صنعتی تا پایان امس��ال در این استان خبر داده است‬ ‫که موجب اشتغال بیش از ‪ 600‬نفر در استان خواهد‬ ‫شد‪ .‬به نظر می‌رسد بخش صنعت در استان اردبیل با‬ ‫تالش‌های انجام ش��ده مس��ئوالن در انتظ��ار رونقی‬ ‫زودهنگام است‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل واحدهای صنعتی با ورود ماشین‌آالت‬ ‫س��یدحامد عامل��ی کلخ��وران‪،‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان اردبیل به‬ ‫می‌گوید‪ :‬عم��ده واردات کاال در‬ ‫استان اردبیل ‪ 6‬قلم کاالست که‬ ‫به طور معمول بخش اصلی واردات کاال در استان در‬ ‫چند سال اخیر مربوط به ماشین‌آالت صنعتی می‌شود‬ ‫که طیف گس��ترده‌ای دارد اما در س��ال جاری بخش‬ ‫عمده این ماش��ین‌آالت واردات��ی مربوط به واحد‌های‬ ‫واحد تولید اتوبوس و مینی‌بوس استان هم از اهمیت‬ ‫باالی��ی برخوردار اس��ت و این در حالی اس��ت که در‬ ‫چند س��ال اخیر به دلیل ش��رایط خاص بین‌المللی و‬ ‫تحریم‌ها اکث��ر واحدهای تولیدی و صنعتی با کمبود‬ ‫نقدینگی و بازگشت سرمایه مواجه شدند‪ ،‬ضمن آنکه‬ ‫با وجود پیش��رفت فناوری نیز در واردات ماشین‌آالت‬ ‫موردنیاز خود دچار مشکل شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 15‬شهرک صنعتی فعال است‬ ‫نیمه تمام استان است که تعدادی از آن در دهه فجر‬ ‫و تعدادی تا پایان س��ال افتتاح می‌ش��ود‪ ،‬ضمن آنکه‬ ‫بخش��ی از واردات تجهی��زات نیز از گمرکات س��ایر‬ ‫استان‌ها ترخیص شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح می‌کند‪ :‬تع��دادی از واحدهای صنعتی‬ ‫استان اردبیل تاکنون نیمه‌تمام بودند که با تالش‌های‬ ‫دول��ت و ب��ا وج��ود مش��کالت ارزی و تحریم‌ها این‬ ‫تجهی��زات صنعت��ی به اس��تان وارد ش��د که موجب‬ ‫تجهیز و تکمیل ‪ 4‬واحد صنایع غذایی اس��تان ش��ده‬ ‫و ‪ 2‬واح��د آن در دهه فجر امس��ال افتتاح می‌ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین بخشی از این ماشین‌آالت صنعتی مربوط به‬ ‫واحد ام‌دی‌اف‌س��ازی استان است که خط دوم آن در‬ ‫سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫عاملی می‌افزاید‪ :‬بخش دیگری از این ماش��ین‌آالت‬ ‫وارداتی به واحد اتوبوس‌سازی استان مربوط می‌شود‬ ‫ک��ه در دهه فجر س��ال ج��اری از تولی��د مینی‌بوس‬ ‫جدید در فرمت تویوتا با نام جدید رونمایی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن واحد تس��نیم نوش و مهراب بهش��ت که‬ ‫پروان��ه بهره‌ب��رداری آنه��ا در زمین��ه آب معدن��ی و‬ ‫نوش��یدنی گاز دار اس��ت با تکمیل ماشین‌آالت مورد‬ ‫نیاز تا دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد‪ .‬بخش دیگری‬ ‫از این ماش��ین‌آالت وارداتی به واحد تولید جواهرات‬ ‫و زیورآالت اس��تان اختصاص می‌یاب��د که این واحد‬ ‫نیز تا پایان س��ال به بهره‌برداری می‌رس��د‪ .‬همچنین‬ ‫س��ایر ماش��ین‌آالت وارداتی مربوط به ماشین‌آالت و‬ ‫دستگاه‌های واحدهای پرس است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫اردبیل تاکید می‌کند‪ :‬ب��ا تجهیز و بهره‌برداری از این‬ ‫واحدهای صنعتی اس��تان درپی واردات ماشین‌آالت‬ ‫صنعتی ش��اهد تکمی��ل واحدهای تولیدی و ش��روع‬ ‫ب��ه‌کار آنه��ا خواهیم ب��ود که در توس��عه اقتصادی و‬ ‫اشتغالزایی بسیار با اهمیت است که در اقتصاد کشور‬ ‫نیز تاثیر‌گذار اس��ت‪ .‬ضمن آنکه در پ��ی تکمیل این‬ ‫طرح‌ها در مجموع حدود ‪600‬نفر در اس��تان مشغول‬ ‫به کار خواهند شد‪ .‬البته جدای از این طرح‌ها پیگیری‬ ‫‪ 35‬واحد تولیدی اس��تان نیز در دستور کار قرار دارد‬ ‫که با همی��ن روند صعودی واردات ماش��ین‌آالت در‬ ‫س��بد اس��تان مقدمه افزایش تولید‪ ،‬اشتغال و توسعه‬ ‫اقتصادی استان کلید خواهد خورد‪.‬‬ ‫موقعی��ت جغرافی��ای خاص اس��تان اردبیل و رونق‬ ‫تولیدات کش��اورزی در اس��تان موجب شده تا صنایع‬ ‫غذایی در این اس��تان نیز توسعه داش��ته باشد‪ ،‬البته‬ ‫ابراهی��م فری��دی‪ ،‬مدی��ر عامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های صنعت��ی‬ ‫می‌گوید‪ :‬از ‪16‬‬ ‫اردبیل به‬ ‫ش��هرک صنعتی مصوب ش��ده‪،‬‬ ‫تاکن��ون ‪ 15‬ش��هرک به مرحله‬ ‫بهره‌برداری و فعالیت رس��یده اس��ت و عمده فعالیت‬ ‫واحده��ای موجود در ش��هرک‌های صنعتی اس��تان‬ ‫مربوط به صنایع غذایی و فلزی می‌ش��ود‪ ،‬اما در حال‬ ‫حاضر مانند س��ایر واحدهای صنعتی و تولیدی کشور‬ ‫از نب��ود نقدینگی و کمب��ود منابع رنج می‌برند که در‬ ‫رابطه با پرداخت وام‌ها و تسهیالت صنعتی با تسهیل‬ ‫امور بانک��ی برای رف��ع کمبود نقدینگ��ی واحدهای‬ ‫صنعت تالش کنند‪ .‬اما با توجه به آمار واگذاری زمین‬ ‫در یک س��ال اخیر در ش��هرک‌های صنعتی نشان از‬ ‫رونق بخش صنعت دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌ده��د‪ :‬واحدهای صنعتی اس��تان در‬ ‫س��ال‌های اخی��ر ب��ه دلی��ل تحریم‌ه��ای بین‌المللی‬ ‫نتوانستند ماشین‌آالت مورد نیاز خود را وارد کنند که‬ ‫اکن��ون با تقبل هزینه ب��االی حمل و نقل و دور زدن‬ ‫تحریم‌ها دستگاه‌ها و تجهیزات صنعتی را وارد کردند‬ ‫ک��ه این امر موجب به‌روزرس��انی فن��اوری و افزایش‬ ‫اش��تغالزایی در واحدهای صنعتی اس��تان ضمن باال‬ ‫بردن فرآیند تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته فریدی‪ 6 ،‬هزار و ‪ 750‬نفر بر اس��اس پروانه‬ ‫بهره‌برداری در ش��هرک‌های صنعتی اس��تان مشغول‬ ‫به کار هس��تند‪ ،‬ضمن آنکه با توج��ه به اعتبارات کم‬ ‫در بخش صنعت ش��رکت شهرک‌های صنعتی استان‬ ‫اردبی��ل واحده��ای صنعتی فع��ال را ب��رای دریافت‬ ‫تسهیالت س��رمایه در گردش و خرید ماشین‌آالت به‬ ‫بانک‌های عامل معرفی می‌کند‪.‬‬ ‫برگزاری نشست تخصصی فعاالن معدنی در آذربایجان شرقی‬ ‫‪ :‬جلس��ه هم اندیشی فعاالن معدنی‬ ‫استان در رس��ته بهره‌برداری شن و ماسه‬ ‫با حضور علیلو‪ ،‬معاون دادس��تان دادسرای‬ ‫انقالب اس�لامی تبریز و رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬قائم‌مقام و معاون‬ ‫برنامه‌ریزی س��ازمان‪ ،‬همچنی��ن مدیران‬ ‫ادارات شهرستان‌های استان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان آذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان آذربایجان شرقی با اشاره به اشباع‬ ‫ظرفیت‌های صنعتی و تجاری در اس��تان‪،‬‬ ‫اهمیت س��رمایه‌گذاری در ح��وزه معدن و‬ ‫اس��ترات‍ژیک بودن ارتقای معادن و صنایع‬ ‫معدنی استان را یادآور شد‪.‬‬ ‫حسین نجاتی با ذکر این نکته که فقدان‬ ‫تش��کل‌های تخصص��ی در بخ��ش معدن‬ ‫موج��ب ناهماهنگی و غیرهمس��و ش��دن‬ ‫برنامه‌ها و سیاس��ت‌های توس��عه‌ای معدن‬ ‫شده است‪ ،‬بر لزوم تشکیل سریع تشکل‌ها‬ ‫در این حوزه تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی برداشت‌های غیرمجاز شن و ماسه در‬ ‫استان را متذکر شده و از انجام برنامه‌های‬ ‫کنترل��ی و مقابله با ای��ن موضوع خبر داد‪.‬‬ ‫در ادامه علیلو‪ ،‬معاون دادس��تان استان نیز‬ ‫با اش��اره به مفاد قانون معادن‪ ،‬الزم االجرا‬ ‫ب��ودن این م��واد قانونی را متذکر ش��ده و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دادس��تانی و نیروی انتظامی با‬ ‫تمام توان در کنار س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫توسعه تولید و تجارت در آستارا‬ ‫‪ :‬معاون برنامه‌ریزی استاندار گیالن با اشاره‬ ‫به نقش شهرس��تان آس��تارا در تج��ارت خارجی و‬ ‫ارزآوری گفت‪ :‬شهرستان مرزی آستارا قابلیت‌های‬ ‫منحصربه‌ف��ردی در تولی��د و ق��درت تج��ارت ب��ا‬ ‫کشورهای حاشیه دریای خزر دارد‪.‬‬ ‫محمدحس��ین اصغری��ان در هش��تمین جلس��ه‬ ‫کارگ��روه حمایت از تولید اس��تان گی�لان افزود‪:‬‬ ‫این کارگروه به پیش��نهاد سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و با تاکید ویژه استاندار گیالن تشکیل شده‬ ‫اس��ت که تنها هدف اساسی این کارگروه‪ ،‬شناخت‬ ‫آس��یب‌ها و رفع موانع موجود در مس��یر توس��عه‬ ‫صنعتی و تولید اس��ت و باید مدیران دس��تگاه‌های‬ ‫اجرایی و بانک‌ها نهایت هم��کاری را در چارچوب‬ ‫قوانی��ن و مقررات ب��ا مدیران واحده��ای صنعتی‪،‬‬ ‫بازرگانان و تاجران داشته باشند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬دبیر ای��ن کارگروه س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان است و بیش از ‪20‬‬ ‫دس��تگاه‪ ،‬نهاد و بانک مرتبط با تولید و تجارت در‬ ‫این کارگروه حضور دارند‪ .‬این کارگروه با بررس��ی‬ ‫جزء‌به‌جزء مش��کالت تولیدکنندگان‪ ،‬صنعتگران و‬ ‫تاجران درصدد رفع آنهاست‪.‬‬ ‫و تجارت اس��تان با موضوع برداش��ت‌های‬ ‫غیرقانونی ش��ن و ماس��ه و س��ایر اقدامات‬ ‫خ�لاف قانون در این بخش برخورد خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫قائم مقام سازمان در امور صنعت و معدن‬ ‫نیز ب��ا ارائه و تبیین مف��اد قانون معادن و‬ ‫تشریح آن از همکاری‌های دادستانی تبریز‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫نیرومند اسکویی ضمن تشریح برنامه‌های‬ ‫نظارتی سازمان در بخش معدن به‌خصوص‬ ‫ش��ن و ماس��ه اظهار امیدواری ک��رد تا در‬ ‫پای��ان ‪ 3‬ماه آخر س��ال ج��اری معضالت‬ ‫فعالیت‌ه��ای غیرقانونی برط��رف و زمینه‬ ‫برای فعالیت معدنکاران اس��تان مساعدتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه‌ریزی س��ازمان نیز ضمن‬ ‫ارائه راهکارهای تدوین ش��ده در س��ازمان‬ ‫ب��رای مقابله با فعالیت‌ه��ای غیرقانونی در‬ ‫حوزه معدن به س��واالت فع��االن معدنی و‬ ‫شرکت‌کنندگان در نشست پاسخ داد‪.‬‬ ‫اصغرپور‪ ،‬اهتمام معدنکاران در استحصال‬ ‫م��واد معدن��ی اس��تاندارد و ب��ا کیفیت را‬ ‫خواستار ش��ده و اهمیت توجه به کیفیت‬ ‫تولیدات معدنی را یادآور شد‪.‬‬ ‫تولید ‪ 80‬هزار مترمربع فرش دستباف در خوی‬ ‫‪ :‬ریی��س اداره صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت خوی‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون ‪ 80‬هزار مترمربع انواع‬ ‫فرش دستباف در این شهرستان تولید شده است که‬ ‫شامل ‪ 64‬هزار مترمربع فرش دستباف با نشان (برند)‬ ‫مل��ی ریزماهی و ‪ 16‬ه��زار مترمربع انواع فرش دیگر‬ ‫به‌ویژه ابریش��می در بیش از ‪ 9‬هزار کارگاه قالیبافی‬ ‫تولید شده است و نس��بت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪ 5‬درصد رشد دارد‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت آذربایج��ان غربی‪ ،‬یحیی‬ ‫کاظمی با اشاره به ارزش بیش از ‪ 660‬میلیارد ریالی‬ ‫فرش‌های تولی��دی اظهار کرد‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود‬ ‫مقدار تولید فرش در شهرستان خوی تا پایان امسال‬ ‫به بیش از ‪ 120‬هزار مترمربع برس��د که سهم فرش‬ ‫ماه��ی ‪ 100‬هزار مترمربع خواهد ب��ود‪ .‬رییس اداره‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان خوی با اشاره به‬ ‫ثبت فرش ریزماهی خوی به‌عنوان (برند) جهانی در‬ ‫س��ال‌جاری‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این فرش با داش��تن نقش‬ ‫کم‌نظیر و طرح بی‌بدیل و استفاده از مواد اولیه بادوام‬ ‫در تولید آن‪ ،‬یکی از زیباترین و مقاوم‌ترین فرش‌های‬ ‫دس��تباف جه��ان اس��ت ک��ه مش��تریان فراوانی در‬ ‫کشورهای اروپایی‪ ،‬روسیه و حوزه خلیج‌فارس دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه بازارهای‬ ‫صادراتی اردبیل‬ ‫حسین پیرموذن‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی اردبیل‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته بارها ص��ادرات و تجارت‬ ‫خارج��ی را به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توس��عه‬ ‫اس��تان اردبیل مورد تاکید قرار داده‌ام‪ .‬به طوری که‬ ‫در کارگروه‌ه��ای توس��عه تجارت خارجی اس��تان و‬ ‫صادرات غیرنفتی تحقق ‪ 150‬میلیون دالر صادرات‬ ‫غیرنفتی را یکی از نش��انه‌های پویای تجارت استان‬ ‫عن��وان کردم اما متاس��فانه در س��ال‌های گذش��ته‬ ‫سوءاس��تفاده‌های بانکی و رانت‌خواری‌ها به تقویت و‬ ‫تحکی��م رابطه دولت و بخ��ش خصوصی ضربه وارد‬ ‫کرده و زمینه برخی سوء‌برداشت‌ها را به وجود آورده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین باید هدف اصلی م��ا تقویت تجارت‬ ‫خارجی باشد‪.‬‬ ‫برای رس��یدن به توس��عه اقتصادی و بازرگانی در‬ ‫اس��تان اردبیل باید تالش��ی مثبت و جدی داش��ته‬ ‫باشیم تا زمینه حرکت‌های مفید و موثر فراهم شود‪.‬‬ ‫از مسئوالن استانی انتظار می‌رود با همفکری فعاالن‬ ‫بخش خصوص��ی زمینه بهره‌ب��رداری از مزیت‌های‬ ‫اس��تان و توسعه زیرساخت‌های تجاری برای ارتقای‬ ‫جایگاه تجارت استان را بالفعل کنند‪.‬‬ ‫نق��ش ناچیز ص��ادرات در اقتصاد اس��تان اردبیل‬ ‫ضرورت بازنگری در برنامه‌ریزی‌ها را نشان می‌دهد و‬ ‫همچنین باید بگویم اکثر مدیران استانی فاقد تفکر‬ ‫صادراتی هستند‪.‬‬ ‫از سویی کش��ورهای هدف صادرات استان اردبیل‬ ‫به ترتیب اهمیت شامل آذربایجان‪ ،‬عراق‪ ،‬گرجستان‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬یمن‪ ،‬مالزی و امارات است که‬ ‫چندان تنوعی ندارد و باید کشورهای هدف صادراتی‬ ‫جدید مشخص شوند‪ .‬البته باید توجه داشت تغییر و‬ ‫تحوالت در ابعاد تجارت خارجی مولفه‌های متعددی‬ ‫دارد که تعدادی از آنها در اختیار استان است‪ .‬عالوه‬ ‫بر ای��ن مولفه‌ه��ا نیازمند برنامه بلندمدت اس��ت و‬ ‫اینکه در کوتاه‌مدت بتوان تحول ایجاد کرد‪ ،‬منطقی‬ ‫نیست‪ .‬همچنین باید بگویم مقایسه مقدار کاالهایی‬ ‫که قابلیت صادراتی دارند خود تعیین‌کننده است‪.‬‬ ‫میزان کاالهای صادراتی استان به نسبت متوسط‬ ‫کش��وری از لحاظ تنوع و مقدار با س��رانه کش��وری‬ ‫فاصله شدید دارد‪.‬‬ ‫متاسفانه س��طح کیفی و کمی تولیدات واحدهای‬ ‫تولیدی اس��تان چندان مورد توجه بازارهای جهانی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬چه بس��ا برخی محصوالت داریم که حجم‬ ‫تولید افزای��ش می‌یابد اما قابلیت صدور به بازارهای‬ ‫جهان��ی را ندارد‪.‬ب��رای توس��عه ص��ادرات نیازمند‬ ‫محصوالت صنعتی و در ادامه دانش بنیان هس��تیم‪.‬‬ ‫بای��د با بررس��ی وضعی��ت موجود تمام��ی کاالها و‬ ‫کش��ورهای هدف ص��ادرات را مش��خص کنیم و در‬ ‫ج��داول مش��خص مهم‌ترین نیازهای هر کش��ور را‬ ‫نیز احصا کرده یا مس��تعد ص��ادرات را به واحدهای‬ ‫تولیدی معرفی شوند‪ .‬اما یکی از مشکالت بازرگانان‬ ‫ما متاسفانه بر خالف تاکیدات برای افزایش صادرات‬ ‫ب��ه روس��یه در موانع انتقال پول از طریق سیس��تم‬ ‫بانکی اس��ت که به دلیل تحریم‌ها نوسان نرخ روبل‬ ‫را درست مش��ابه نوس��ان نرخ ریال در کشور ایران‬ ‫در زم��ان تش��دید تحریم‌ها کرده اس��ت‪ .‬در چنین‬ ‫وضعیتی صادر‌کننده ریسک نمی‌کند‪.‬‬ ‫از س��ویی ما برنامه منس��جم ب��رای ورود به بازار‬ ‫روسیه نداریم‪ .‬روسیه قبل از تحریم وارد‌کننده کاال‬ ‫از اروپا بود‪ .‬مردم این کش��ور به استانداردهای اروپا‬ ‫عادت کرده‌اند و در کوتاه‌مدت با استانداردهای فعلی‬ ‫کاالها ما قادر نخواهیم بود در این بازار حضور موفقی‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬امیدواریم دولت دیپلماسی اقتصادی‬ ‫و تج��اری خود را بهبود ببخش��د و اس��تان اردبیل‬ ‫ب��ه خاطر هم مرز بودن با کش��ور‌های حوزه قفقاز و‬ ‫روسیه بتواند صادرات خود را افزایش بدهد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬ناصر صیدی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان زنجان‪ ،‬از حل مش��کل برق ش��هرک‬ ‫صنعت��ی خرمدره خب��ر داد و گفت‪ :‬ب��ا پیگیری‌های‬ ‫ص��ورت گرفته از س��وی این ش��رکت‪ ،‬مش��کل برق‬ ‫ش��هرک صنعتی خرمدره که یکی از مهم‌ترین موانع‬ ‫سرمایه‌گذاری در این شهرک بود‪ ،‬مرتفع شد‪.‬‬ ‫‪ :‬یداهلل صادقی‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫وتجارت استان تهران گفت‪ :‬براساس توافق استانداری‬ ‫ته��ران با بانک مرکزی ایران تس��هیالت ویژه‌ای برای‬ ‫تامین س��رمایه درگ��ردش واحدهای تولی��دی آماده‬ ‫بهره‌برداری استان تهران اعطا خواهد شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬محمدص��ادق پورمه��دی‪ ،‬مع��اون اس��تاندار‬ ‫آذربایجان ش��رقی گفت‪ :‬دس��تگاه‌ها از ت��وان اجرایی‬ ‫دهیاران برای اجرای پروژه‌های عمرانی در روس��تاها‬ ‫کم��ک بگیرن��د و زمین��ه مش��ارکت روس��تاییان در‬ ‫طرح‌های روستایی را فراهم کنند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫کم آبی‬ ‫چالش صنعت اصفهان‬ ‫اسرافیل احمدیه‬ ‫رییسسازمانصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫استاناصفهان‬ ‫اس��تان اصفه��ان به‌عنوان ش��اخص‌ترین اس��تان‬ ‫صنعتی کشور معرفی ش��ده است‪ .‬این استان ‪ ۸‬هزار‬ ‫و ‪ 553‬واح��د صنعتی دارد ک��ه از این تعداد‪ ۶ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۴۷‬واح��د پروانه بهره‌برداری دارن��د‪ ۸۴۵ ،‬واحد‬ ‫دارای کارت شناس��ایی هس��تند و برای هزار و ‪۱۶۱‬‬ ‫واحد گواهی صنعتی صادر ش��ده است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫کمب��ود آب می‌تواند این واحده��ای صنعتی را دچار‬ ‫مشکل کند‪.‬‬ ‫کم‌آبی به عنوان یک مشکل زیرساختی در صنعت‬ ‫اصفهان قابل‌بررس��ی است که با برنامه‌ریزی مناسب‪،‬‬ ‫می‌ت��وان ش��رایطی را فراهم آورد ک��ه زمینه حضور‬ ‫صنایع کم‌آب‌بر یعنی صنایعی که به آب کمتری نیاز‬ ‫دارند در اس��تان فراهم ش��ود‪ ،‬به این ترتیب می‌توان‬ ‫از گریز س��رمایه‌ها و مواد اولیه از اس��تان جلوگیری‬ ‫کرد؛ این کار با همکاری دس��تگاه‌های مختلف استان‬ ‫اصفهان امکان‌پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫حل بحران کم‌آبی استان اصفهان‪ ،‬بیش از هر چیز‬ ‫ب��ه فرهنگ‌س��ازی در زمینه مص��رف‪ ،‬در بخش‌های‬ ‫مختلف نیاز دارد و س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اصفهان نیز برنامه‌های مش��خصی را در این زمینه در‬ ‫دست اقدام دارد؛ گروه‌های مختلف اکنون درگیر امر‬ ‫پایش و مراقبت از آب هس��تند و صنایع اس��تان نیز‬ ‫می‌کوشند یاریگر ما باشند‪ .‬به‌طور قطع در این زمینه‬ ‫یکی از مهم‌ترین اقدامات‪ ،‬حرکت به سمت بازیافت و‬ ‫مصرف دوباره آب است‪ .‬استراتژی ما در زمینه مصرف‬ ‫بهینه آب‪ ،‬تمرکز بر صنایع پیشرفته و صنایعی است‬ ‫ک��ه حداقل آب را مصرف می‌کنند یا آب‌بر نیس��تند‪.‬‬ ‫همچنی��ن کارخانه‌های اصفهان‪ ،‬همگام با برنامه‌های‬ ‫م��ا‪ ،‬اکنون به دنبال یافتن راهکارهای ویژه خود برای‬ ‫صرفه‌جویی در مصرف آب هستند‪.‬‬ ‫با وجود مشکالت موجود در صنایع اصفهان‪ ،‬معتقدم‬ ‫کم‌آبی‪ ،‬هنوز تاثیر مستقیم و عمیقی بر صنایع استان‬ ‫اصفهان نداش��ته اس��ت؛ به عنوان مثال تولید فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان‪ ،‬نه‌تنها کاهش نداشته بلکه همچنان‬ ‫درحال تولید مداوم است‪ ،‬البته در بحث گردشگری‪،‬‬ ‫کم‌آبی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش گردشگران داخلی‬ ‫ش��ود اما در جذب گردشگران خارجی تاثیر چندانی‬ ‫ندارد زیرا برای جذب گردش��گر خارجی‪ ،‬بیش از هر‬ ‫چیزی این تبلیغات است که مفید و موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫بررسی مشکالت کارآفرینان‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫‪ :‬در نشستی با حضور مدیرعامل بانک صنعت و‬ ‫معدن کش��ور‪ ،‬مسائل و مشکالت کارآفرینان خراسان‬ ‫رضوی بررس��ی می‌ش��ود‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان رضوی‪،‬‬ ‫در این نشست که پنج‌ش��نبه‪ ،‬یازدهم دی ماه برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬مدیران ارش��د اس��تانی و جمعی از‬ ‫مدیران بخش‌های خصوصی صنعت و معدن اس��تان‬ ‫حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه تخصصی‬ ‫لوازم خانگی در خراسان شمالی‬ ‫مه�ر‪ :‬نمایش��گاه تخصصی ل��وازم خانگ��ی‪ ،‬صوتی و‬ ‫تصویری و فرش ماش��ینی در استان خراسان شمالی‬ ‫و در مح��ل دائمی نمایش��گاه بین‌الملل��ی بجنورد با‬ ‫حضور مس��ئوالن آغازبه‌کار کرد‪ .‬در این نمایشگاه که‬ ‫در فضایی به وس��عت ‪ 2‬هزار متر مربع و در ‪ 2‬س��الن‬ ‫دایر شده است‪ ۴۵ ،‬شرکت تولید لوازم خانگی و فرش‬ ‫ماش��ینی محصوالت خود را در معرض بازدید و خرید‬ ‫عموم قرار داده‌اند‪ .‬این نمایشگاه از ‪ 8‬دی‌ماه از ساعت‬ ‫‪ ۱۵‬الی ‪ ۲۲‬برای بازدید از این نمایشگاه اقدام کنند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 72‬درصدی‬ ‫صادرات استان کرمان‬ ‫مهر‪ :‬محمدرضا قادر‪ ،‬مدیرکل گمرکات استان کرمان‬ ‫گف��ت‪ :‬ص��ادرات کاال از گمرکات اس��تان کرمان در‬ ‫مقایسه با سال گذشته ‪ 72‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در س��ال‌جاری با روند روبه‌جلوی صادرات در اس��تان‬ ‫مواجه بوده‌ایم و در مقایس��ه با ‪ 9‬ماه سال گذشته ‪72‬‬ ‫درصد افزایش صادرات انواع محصوالت کش��اورزی را‬ ‫شاهد هس��تیم‪ .‬ارزش صادرات استان کرمان تاکنون‬ ‫‪ 858‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫آب صنایع بزرگ از پساب صنایع دیگر تامین می‌شود‬ ‫خطر بی‌آبی‪ ،‬بیخ گوش صنعت اصفهان‬ ‫گروه اس�تان‌ها‪ :‬حال صنایع اصفهان خوب‬ ‫اس��ت؛ اما تو باور نکن! جاری ش��دن آب در‬ ‫زاین��ده‌رود در روزهای میانی پاییز امس��ال‪‌،‬‬ ‫امیدها ب��ه حل بحران کم‌آبی این اس��تان را‬ ‫افزای��ش داد‪ ،‬ام��ا هن��وز گل‌والی آب جاری‬ ‫ش��ده در زاین��ده‌رود‪ ،‬فروننشس��ته ب��ود که‬ ‫زنده‌‌رود دوباره خش��کید و امیدها را خشکاند‬ ‫و اکنون کارشناسان معتقدند اگرچه به ظاهر‬ ‫همه چیز آرام اس��ت اما س��ایه خشکس��الی‬ ‫اصفهان‪ ،‬در حال گس��ترده ش��دن بر صنعت‬ ‫این اس��تان اس��ت و بحران کم‌آب��ی در حال‬ ‫سرایت به صنایع مهمی همچون فوالدمبارکه‬ ‫و ذوب‌آهن اصفهان اس��ت‪ .‬اختالل در تامین‬ ‫آب مصرفی واحدهای صنعتی و خسارت‌های‬ ‫ناش��ی از آن‪ ،‬تنها یکی از مش��کالتی اس��ت‬ ‫که تاکنون در اثر بح��ران کم‌آبی اصفهان در‬ ‫صنای��ع این اس��تان رخ داده‪ ،‬ب��ا این وجود‪،‬‬ ‫نماین��ده فالورجان اصفهان معتقد اس��ت که‬ ‫خشکس��الی هن��وز هم چهره واقع��ی خود را‬ ‫در مقاب��ل اقتصاد عیان نک��رده و تاثیر عمیق‬ ‫و آشکاری بر صنایع استان نداشته اما با توجه‬ ‫به ادامه خشکسالی و روند رو به رشد جمعیت‬ ‫اصفهان‪ ،‬صنایع استان در معرض یک تهدید‬ ‫جدی اس��ت؛ به‌ویژه که تامین آب شرب این‬ ‫استان نیز با مشکالتی مواجه است‪.‬‬ ‫س��یدناصر موس��وی‬ ‫الرگان��ی‪ ،‬نماین��ده‬ ‫فالورج��ان اس��تان‬ ‫اصفهان در گفت‌وگو با‬ ‫ی��ادآوری‬ ‫‪،‬‬ ‫می‌کند که در سال‌های خشکسالی‌‪ ،‬صاحبان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و واحده��ای مرب��وط ب��ه‬ ‫س��رمایه‌گذاران بخش خصوصی‪ ،‬مش��کالت‬ ‫جدی‌تری را تجربه کردند و هزینه‌های گزافی‬ ‫برای از میان برداشتن این موانع پرداختند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس نهم‬ ‫ک��ه پیش‌تر نی��ز در گفت‌وگو ب��ا خانه ملت‬ ‫از مش��کالتی که صنای��ع مختل��ف اصفهان‬ ‫ب��ه خاطر کم‌آب��ی‪ ،‬درگیر آن هس��تند انتقاد‬ ‫ک��رده ‪ ،‬می‌افزای��د‪ :‬دیگ��ر نمی‌ت��وان به فکر‬ ‫گردش��گر‌پذیری در اصفه��ان ب��ود و به طور‬ ‫طبیعی به دنبال خش��کی زاینده‌رود و کمبود‬ ‫ش��دید آب ممکن است که حتی قلب صنعت‬ ‫فوالد کشور که در اصفهان است‪ ،‬دچار رکود‬ ‫ش��ود‪ ،‬چراکه به‌ط��ور تقریبی ب��ا ‪ 40‬درصد‬ ‫ظرفی��ت کار می‌کند‪ .‬این ام��ر باعث افزایش‬ ‫بیکاری می‌شود‪ .‬وی از راه‌حل‌ها برای‬ ‫سخن می‌گوید و یادآوری می‌کند که درحال‬ ‫حاضر‪ ،‬صنایع استان اصفهان در حال بررسی‬ ‫راهکارهای مقابله با بحران‌های احتمالی ناشی‬ ‫از خشکسالی هستند‪.‬‬ ‫چنان که موس��وی‌الرگانی توضیح می‌دهد‪،‬‬ ‫یکی از راهکارهای تصویب ش��ده در ش��ورای‬ ‫عالی آب کش��ور برای حل مشکالت ناشی از‬ ‫خشکسالی استان اصفهان‪ ،‬استفاده از پساب‬ ‫فاضالب در صنایع است؛ در همین زمینه و بر‬ ‫اس��اس برنامه‌ریزی انجام شده‪ ،‬صنایع بزرگ‬ ‫اس��تان برای تامین آب مورد نیاز‪ ،‬در اجرای‬ ‫طرح‌ه��ای فاضالب شهرس��تان‌های همجوار‬ ‫خود سهامدار می‌شوند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این طرح از سوی برخی صنایع‬ ‫اس��تان اصفهان‪ ،‬از جمل��ه فوالدمبارکه اجرا‬ ‫ش��ده و این کارخانه‪ ،‬اجرای فاضالب بخشی‬ ‫از شهرس��تان لنج��ان و مبارک��ه را به عهده‬ ‫گرفته است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬نیروگاه اصفهان‬ ‫در نظر دارد بخشی از فاضالب شهرستان‌های‬ ‫خمینی‌شهر و فالورجان را اجرا و از پساب آن‬ ‫استفاده کند‪ .‬ذوب‌آهن نیز اقداماتی در زمینه‬ ‫اجرای این طرح‪ ،‬انجام داده است‪.‬‬ ‫«کم‌آبی باعث بروز مش��کالت زیادی برای‬ ‫صنایع اس��تان اصفهان ش��ده و خسارت‌های‬ ‫مالی زی��ادی به بار آورده اس��ت»‪ ،‬این گفته‬ ‫مصطفی حجه‌فروش‪ ،‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان اس��ت که در تابس��تان‬ ‫امسال در گفت‌وگو با فارس مطرح کرده بود‪‌،‬‬ ‫وی در ای��ن گفت‌وگو تاکید کرده که «چرخه‬ ‫صنعت استان اصفهان به دلیل بی‌آبی متوقف‬ ‫شده و این‪ ،‬جای نگرانی دارد‪».‬‬ ‫با ای��ن ح��ال‪ ،‬رییس‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان اصفهان‬ ‫و نای��ب ریی��س اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬وضعیت را‬ ‫چندان بحرانی نمی‌داند و معتقد اس��ت هنوز‬ ‫چرخ صنعت در گردش است؛ سید عبدالوهاب‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫تو‌گو با‬ ‫س��هل‌آبادی‪ ،‬در گف ‌‬ ‫اگرچ��ه صنایع فوالد مبارک��ه و ذوب آهن‪ ،‬از‬ ‫معدود صنایعی هستند که تحت تاثیر بحران‬ ‫کم‌آب��ی اصفهان قرار گرفته‌ان��د‪ ،‬با این وجود‬ ‫کم‌آبی این اس��تان‪ ،‬هنوز مش��کل خاصی در‬ ‫صنایع ایجاد نکرده است‪.‬‬ ‫سهل‌آبادی که سال گذشته در یک نشست‬ ‫تخصصی گفته بود‪« :‬صنع��ت اصفهان بدون‬ ‫آب‪ ،‬حرفی برای گفت��ن ندارد»‪ ،‬در گفت‌وگو‬ ‫این‌گونه توضیح می‌ده��د که تنها‬ ‫ب��ا‬ ‫تاثیر مشهود کم‌آبی بر صنایع استان اصفهان‪،‬‬ ‫کند شدن روند توسعه این صنایع بوده است؛‬ ‫ب��ه گفت��ه وی در اثر بح��ران آب‪ ،‬برنامه‌های‬ ‫توس��عه‌ای صنایع مهم و بزرگ اصفهان‪ ،‬کند‬ ‫یا متوقف شده است‪.‬‬ ‫وی در ش��رح علت کم‌آبی اصفهان و آنچه‬ ‫صنای��ع اس��تان را نی��ز تا ح��دی درگیر این‬ ‫مس��ئله کرده‪ ،‬با اش��اره به سرچشمه گرفتن‬ ‫زاین��ده‌رود از کوه‌های چهارمحال و بختیاری‬ ‫و خوزس��تان‪ ،‬تاکی��د می‌کند ک��ه در آمایش‬ ‫س��رزمینی اس��تان‌ها‪ ،‬برنامه‌ریزی مناس��بی‬ ‫انجام نش��د‪ .‬او معتقد اس��ت فوالد مبارکه و‬ ‫ذوب‌آهن در جایی احداث شده‌اند که بتوانند‬ ‫به آب اصفهان دسترسی داشته باشند اما این‬ ‫صنایع‪ ،‬رفته‌رفته به سوی استفاده حداکثری‬ ‫از آب این رودخانه پیش رفتند‪.‬‬ ‫به گفته س��هل‌آبادی‪ ،‬عالوه بر خشکی‌های‬ ‫چند س��ال گذش��ته در کل کش��ور‪ ،‬اصفهان‬ ‫ش��اهد به تعویق افتادن مکرر طرح‌هایی بوده‬ ‫که برای مرمت آب زاینده‌رود پیشنهاد شدند‪،‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬تخصیص آب زاین��ده‌رود به‬ ‫چند اس��تان دیگر‪ ،‬قرار ب��ود بعد از راه‌اندازی‬ ‫تونل سوم کوهرنگ اتفاق بیفتد اما هنوز این‬ ‫تونل راه‌اندازی نش��ده‪ ،‬چند س��الی است که‬ ‫استان‌های همجوار‪ ،‬از آب زاینده‌رود استفاده‬ ‫می‌کنند‪ .‬او معتقد اس��ت همه این عوامل در‬ ‫کنار هم‪ ،‬اصفهان را تبدیل به یک اس��تان کم‬ ‫آب کرده ت��ا در نتیجه بحران کم‌آبی‪ ،‬صنایع‬ ‫بزرگ��ی همچ��ون فوالدمبارک��ه‪ ،‬ذوب‌آهن و‬ ‫نی��روگاه برق ک��ه از آب زاینده‌رود اس��تفاده‬ ‫می‌کردند‪ ،‬دچار مشکل شوند‪.‬‬ ‫ریی��س خان��ه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان اصفهان معتقد اس��ت که ع�لاوه بر‬ ‫صنایع مهم‪ ،‬دیگر صنایع اس��تان نیز به دلیل‬ ‫کاهش آب‌های سطحی و زیرزمینی با برخی‬ ‫مشکالت دس��ت و پنجه نرم می‌کنند اما بار‬ ‫دیگر تاکید می‌کند ک��ه به جز چند کارخانه‬ ‫بزرگ اس��تان‪ ،‬کم‌آبی هنوز مشکل حادی در‬ ‫صنایع استان ایجاد نکرده و آمار و ارقام قابل‬ ‫ذکری درباره خسارت‌های ناشی از خشکسالی‬ ‫در صنعت قابل ارائه نیست‪.‬‬ ‫او ب��ر احی��ای زاینده‌رود به عن��وان راهکار‬ ‫رفع مش��کالت پیش آمده نی��ز تاکید کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬احیای زاین��ده‌رود‪ ،‬نه ب��رای اصفهان‬ ‫و ن��ه برای کش��ور ک��ه ب��رای دوس��تداران‬ ‫اصفه��ان در سراس��ر جه��ان مهم اس��ت‪ .‬به‬ ‫اعتق��اد وی برای حل بح��ران آب در اصفهان‬ ‫بای��د هرچ��ه س��ریع‌تر تونل س��وم کوهرنگ‬ ‫بهره‌برداری شود‪.‬‬ ‫درآمد گمرکات استان بوشهر‪۱۱۲‬درصد افزایش یافت‬ ‫‪ :‬مدیرکل گمرکات استان بوشهر گفت‪ :‬گمرکات‬ ‫استان بوشهر نقش مهم و تاثیرگذاری در رونق اقتصادی‬ ‫این استان داشته به‌گونه‌ای که ‪ ۱۳‬گمرک استان بوشهر‬ ‫در ‪ ۹‬امسال ‪ ۱۱۲‬درصد افزایش درآمد داشته‌اند‪.‬‬ ‫احم��د پورحیدر صبح دیروز در جم��ع خبرنگاران در‬ ‫بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر در بین گمرکات کشور‬ ‫جایگاه مهمی در کشور دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گمرکات استان‬ ‫بوش��هر در صادرات مواد غیرنفتی ب��ه انضمام میعانات‬ ‫گازی رتبه نخست را در بین ‪ 147‬گمرک کشور به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درآمد گمرکات این استان در ‪ 9‬ماه‬ ‫امسال افزون بر ‪ 20‬هزار میلیارد ریال است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در این مدت درآمد گمرکات استان بوشهر ‪20‬هزار‬ ‫و ‪ 520‬میلیارد ریال اس��ت که نس��بت به مدت مش��ابه‬ ‫س��ال قبل ‪ 112‬درص��د افزایش یافته اس��ت‪ .‬مدیرکل‬ ‫گمرکات استان بوش��هر از صدور ‪23‬میلیون تن کاال از‬ ‫اس��تان بوشهر خبرداد و تصریح کرد‪ 23 :‬میلیون و‪700‬‬ ‫هزار تن کاال از ‪ 13‬گمرک استان بوشهر در ‪ 9‬ماه امسال‬ ‫صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ 51‬درصد‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬پورحیدر با اش��اره به اینکه ارزش‬ ‫کاالهای صادراتی ‪ 30‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬کاالهای صادرات��ی به انضمام میعان��ات گازی به‬ ‫ارزش ‪14‬میلیارد و ‪950‬میلیون دالر اس��ت که نس��بت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذش��ته ‪ 30‬درصد افزایش نشان‬ ‫کمبود واگن‪ ،‬صادرات سیمان بجنورد را مختل کرده است‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مدیرعام��ل کارخانه س��یمان‬ ‫بجن��ورد گف��ت‪ :‬کمبود واگ��ن‪ ،‬صدور‬ ‫س��یمان این واحد صنعتی به خارج از‬ ‫کش��ور را با اختالل مواجه کرده است‪.‬‬ ‫مجید خ��ان‌وردی اظهار ک��رد‪ :‬تامین‬ ‫به موقع واگن برای انتقال س��یمان به‬ ‫روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه می‌تواند اجرای‬ ‫برنامه صادراتی این واحد را شتاب بخشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براس��اس برنامه‪ ،‬صادرات سیمان این‬ ‫واحد صنعتی به خارج از کشور برای سال‌جاری حدود‬ ‫‪ 450‬هزار تن پیش‌بینی ش��ده که تاکنون ‪ 270‬هزار‬ ‫تن آن صادر ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل کارخانه سیمان‬ ‫بجن��ورد اضافه کرد‪ :‬در ص��ورت تامین به موقع واگن‪،‬‬ ‫برنامه صادراتی این واحد صنعتی تا پایان سال به‌طور‬ ‫کامل محقق خواهد ش��د‪ .‬خان‌وردی نبود پایانه مرزی‬ ‫در ه��ر جای ایران که هس��تید رویدادهای ش��هر و اس��تان‌تان در‬ ‫حوزه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را رصد کرده و با انعکاس آن در روزنامه و‬ ‫پیشنهاد‌ها و راهکارها را مطرح کنید‪.‬‬ ‫سایت آنالین گسترش‬ ‫و زیرساخت ریلی در خراسان شمالی‬ ‫را از موانع اصلی برای صادرات سیمان‬ ‫به کشورهای خارجی دانست و افزود‪:‬‬ ‫صدور سیمان کارخانه بجنورد از بندر‬ ‫امیرآب��اد بهش��هر و مرز اس��تان‌های‬ ‫گلس��تان و خراس��ان رضوی‪ ،‬هزینه‬ ‫م��ازادی به این واحد تحمیل می‌کن��د‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫ایجاد گم��رک ریلی در خط ریلی جاجرم در اس��تان‬ ‫خراسان شمالی می‌تواند باعث کاهش هزینه تحمیلی‬ ‫به این واحد صنعتی و سایر صادر‌کنندگان شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل کارخانه س��یمان بجن��ورد در مورد طرح‬ ‫توسعه این واحد صنعتی نیز گفت‪ :‬اکنون طرح توسعه‬ ‫کارخانه س��یمان ب��ا ‪ 70‬درصد پیش��رفت فیزیکی در‬ ‫دست اجراست که با تکمیل این طرح روزانه ‪ 800‬تن‬ ‫به ظرفیت تولید سیمان بجنورد افزده می‌شود‪.‬‬ ‫می‌دهد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بیش از ‪ 60‬درصد محصوالت‬ ‫صادراتی استان بوشهر از منطقه و گمرک پارس جنوبی‬ ‫صادر ش��ده که بیش��تر صادرات این منطقه محصوالت‬ ‫پتروش��یمی به ویژه میعان��ات گازی اس��ت‪ .‬پورحیدر‪،‬‬ ‫امارات متحده عربی‪ ،‬هند‪ ،‬ویتنام‪ ،‬ترکیه‪ ،‬کویت‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫استرالیا‪ ،‬چین و ژاپن را از مقاصد محموله‌های صادراتی‬ ‫استان بوشهر دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬عالوه بر صادرات‬ ‫کاال گم��رکات اس��تان بوش��هر در واردات کاالها نقش‬ ‫مهمی داش��ته اس��ت به‌گونه‌ای که در ‪ 9‬ماه امسال یک‬ ‫میلی��ون و ‪ 100‬هزار تن کاال به ارزش ‪ 3‬میلیارد دالر از‬ ‫طریق گمرک‌های استان بوشهر وارد کشور شده است‪.‬و‬ ‫ی از افزایش ‪ 5‬درصدی کاالهای وارداتی از گمرک‌های‬ ‫اس��تان بوش��هر خبر داد و گفت‪ :‬انواع پلیمرها‪ ،‬خودرو‬ ‫سواری‪ ،‬ماژول نمایشگر‪ ،‬موز و برنج از عمده محصوالت‬ ‫وارداتی اس��ت‪ .‬مدیرکل گمرکات اس��تان بوشهر افزود‪:‬‬ ‫کاالهای وارداتی از کش��ورهای کره‌جنوبی‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫امارات متحده عربی‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬امریکا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬سریالنکا‪،‬‬ ‫تایلند و ایتالیا از طریق گمرکات استان بوشهر وارد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنعت گردشگری خراسان شمالی‪،‬نیازمند رفع موانع سرمایه‌گذاری‬ ‫مه�ر‪ :‬مدیرکل می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنای��ع دس��تی و گردش��گری‬ ‫خراس��ان ش��مالی گفت‪ :‬توس��عه‬ ‫گردش��گری در این استان نیازمند‬ ‫رفع موانع س��رمایه‌گذاری و جذب‬ ‫سرمایه‌گذاران است‪.‬‬ ‫محمد س��ویدانلویی با اش��اره به اینک��ه در حوزه‬ ‫گردش��گری خراسان ش��مالی ظرفیت‌های بسیاری‬ ‫وج��ود دارد ک��ه س��رمایه‌گذاران را ب��رای ورود‬ ‫ب��ه س��ازمان می��راث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری عالقه‌مند می‌کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬این درحالی‬ ‫اس��ت که فرآیندهای نظ��ام اداری و موانع موجود‬ ‫در س��رمایه‌گذاری این قش��ر را دچار س��ردرگمی‬ ‫می‌کند‪ .‬وی یکی از راهکارهای توس��عه گردشگری‬ ‫استان را آشنایی مردم با مسائل گردشگری دانست‬ ‫خبرنگار افتخاری روزنامه ما شوید‬ ‫و گفت‪ :‬عالوه بر شناس��اندن اس��تان‬ ‫و جاذبه‌ه��ای آن به مس��افران‪ ،‬باید‬ ‫به خود مردم خراس��ان ش��مالی نیز‬ ‫جاذبه‌ه��ای گردش��گری را معرف��ی‬ ‫کنیم‪ .‬این مس��ئول اظهار کرد‪ :‬اگر به‬ ‫گردشگری به عنوان یک صنعت برای‬ ‫توس��عه اس��تان نگاه کنیم به طور حتم مشکالت و‬ ‫موانع زیادی از استان در این حوزه رفع خواهد شد‬ ‫و در این زمینه باید تالش کنیم تا خراس��ان شمالی‬ ‫به عنوان صنعت گردش��گری به کشور معرفی شود‪.‬‬ ‫س��ویدانلویی مشارکت و همکاری همه دستگاه‌های‬ ‫اجرایی استان را در توسعه گردشگری موثر دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬اصحاب رس��انه نیز با معرف��ی جاذبه‌ها و‬ ‫نقاط دیدنی اس��تان می‌توانند در جذب گردشگر و‬ ‫سرمایه‌گذار نقش‌آفرین باشند‪.‬‬ ‫برای ارتباط با گروه استان ها‬ ‫با شماره تلفن ‪021-88714224‬تماس بگیرید‬ ‫یا به ‪ states@smtnews.ir‬ایمیل بزنید‬
‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ایران ظرفیت باالیی در صنعت چاپ و بسته‌بندی دارد‬ ‫خورشید برای ما درخشان است‬ ‫اقتصادی که در ثبت یک لحظه جان می‌گیرد‬ ‫‪11‬‬ ‫قاتل خاموش روزهای سرد می‌آید‬ ‫کاهش‪ 13/9‬درصدی تلفات گازگرفتگی در ایران‬ ‫س�ارا اصغری ‪ -‬گروه گزارش‌‪ :‬همه‌ساله و با فرارسیدن فصل سرما شاهد‬ ‫جان‌باخت�ن تع�دادی از ش�هروندان‌مان در اث�ر گاز‌گرفتگ�ی ب�ا گاز‬ ‫منوکس�یدکربن ی�ا همان قات�ل خاموش هس�تیم؛ موضوعی ک�ه بنا بر‬ ‫گزارش‌های سازمان پزشکی قانونی با کاهش دما و در روزهایی که دمای هوا سردتر‬ ‫است‪ ،‬بیش�تر اتفاق می‌افتد‪ .‬آمارها نش�ان می‌دهد در ‪ 12‬سال اخیر حدود ‪10‬هزار‬ ‫شهروند ایرانی جان خود را به‌دلیل استنشاق گاز منوکسیدکربن از دست داده‌اند‪.‬‬ ‫پزش��کی قانونی کش��ور از مرگ ‪ 247‬نفر‬ ‫در ‪ 8‬ماه ابتدایی امس��ال بر اثر خفگی با گاز‬ ‫منوکسیدکربن خبر داد‪.‬‬ ‫س��ازمان پزش��کی قانونی اعالم ک��رد‪ :‬در‬ ‫‪ 8‬ماه امس��ال ‪ 247‬نفر بر اثر مس��مومیت با‬ ‫گاز منوکس��یدکربن در کش��ور جان خود را‬ ‫از دس��ت دادند‪ ،‬این آمار در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه س��ال قبل که آمار تلفات گازگرفتگی‬ ‫‪ 287‬نفر بود ‪ 13/9‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در ‪ 8‬ماه امس��ال از کل تلفات مسمومیت‬ ‫با گاز منوکسیدکربن ‪ 185‬نفر مرد و ‪ 62‬نفر‬ ‫زن بودن��د‪ ،‬این در حالی اس��ت که در مدت‬ ‫مش��ابه س��ال قبل ‪ 192‬مرد و ‪ 95‬زن بر اثر‬ ‫مس��مومیت با گاز منوکس��یدکربن در کشور‬ ‫جان خود را از دست داده‌بودند‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش در ای��ن مدت‬ ‫استان‌های تهران با ‪ ،‌54‬البرز با ‪ 22‬و اصفهان‬ ‫با ‪ 18‬فوت شده به ترتیب بیشترین آمار مرگ‬ ‫ناشی از مس��مومیت با گاز را داشته‌اند‪ .‬آمار‬ ‫تلفات گازگرفتگی در این استان‌ها در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ‪ 5/3‬درصد‬ ‫کاهش (تهران)‪ 4/8 ،‬درصد افزایش (البرز) و‬ ‫‪ 12/5‬درصد افزایش (اصفهان) داشته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در مهر و آبان امس��ال نیز آمار‬ ‫تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن روند‬ ‫کاهش��ی داشته‌اس��ت‪ ،‬به نحوی که این آمار‬ ‫در مهرماه با کاه��ش ‪ 10‬درصدی و در آبان‬ ‫با کاهش ‪ 16/2‬درصدی در مقایس��ه با مدت‬ ‫مشابه سال قبل مواجه بود‪.‬‬ ‫‹ ‹فصل زمس�تان اوج آمار مسمومیت با‬ ‫گاز منوکسیدکربن‬ ‫بر اس��اس آمارهای موجود می��زان تلفات‬ ‫مسمومیت با گاز منوکسیدکربن به‌طور عمده‬ ‫در فص��ل زمس��تان افزایش می‌یاب��د‪ ،‬بر این‬ ‫اساس در سال گذشته حدود نیمی از تلفات‬ ‫گازگرفتگی تنها مربوط به فصل زمستان بود‪،‬‬ ‫به نحوی که از ‪ 828‬فوت‌ش��ده مس��مومیت‬ ‫ب��ا گاز منوکس��یدکربن در س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫‪‌418‬نفر تنها در فصل زمستان جان باخته‌اند؛‬ ‫بیشترین تلفات در سال گذشته به ترتیب با‬ ‫‪ 154‬و ‪ 153‬فوت��ی در ماه‌ه��ای دی و بهمن‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫در ‪ 10‬سال گذشته (‪ 8 )1392-1383‬هزار‬ ‫و ‪ 447‬نف��ر از هموطنان ب��ه علت مرگ‌های‬ ‫ناش��ی از مس��مومیت با گاز منوکسیدکربن‬ ‫جان خود را از دست داده‌اند‪.‬‬ ‫در همین بازه زمانی (‪ 10‬س��ال گذش��ته)‬ ‫س��ال ‪ 1386‬با یک هزار و ‪ 24‬نفر‪ ،‬بیشترین‬ ‫تع��داد وقوع مرگ‌های ناش��ی از گازگرفتگی‬ ‫را داش��ته اس��ت‪ .‬سازمان پزش��کی قانونی با‬ ‫تاکید بر رعایت اصول ایمنی در نصب وسایل‬ ‫گازسوز به هم‌میهنان توصیه می‌کند‪ :‬در فصل‬ ‫پاییز و زمستان با سرد شدن هوا‪ ،‬شهروندان‬ ‫اقدام به نصب وسایل گرم‌کننده می‌کنند که‬ ‫بیش��تر مصرف آنها گاز شهری است‪ .‬رعایت‬ ‫نکردن اصول ایمنی باعث مس��مومیت با گاز‬ ‫منوکسیدکربن می‌شود‪ ،‬بنابراین هم‌میهنان‬ ‫باید در اس��تفاده از این وس��ایل نهایت دقت‬ ‫را داشته باشند‪ .‬به هموطنان توصیه می‌شود‬ ‫ضم��ن اس��تفاده بهینه از وس��ایل گرمازا‌‪ ،‬به‬ ‫توصیه‌ه��ای ایمن��ی درباره س��الم ب��ودن و‬ ‫اس��تفاده صحیح از وسایل گرمایشی و مسیر‬ ‫خروجی گاز منوکس��یدکربن از دودکش این‬ ‫وسایل توجه کنند‪.‬‬ ‫و استانداردس��ازی بخاری‌ه��ای گازس��وز در‬ ‫ایران هستند‪ .‬این نماینده مجلس خاطرنشان‬ ‫ک��رد‌‪ :‬ما در این زمینه خ�لأ قانونی نداریم و‬ ‫کمیسیون صنایع ملزم به نظارت نیست‪.‬‬ ‫س��یدمحمد بیاتی��ان‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫مجل��س در پاس��خ به‬ ‫درباره‬ ‫س��وال‬ ‫خ�لأ قانونی مربوط به‬ ‫س��اخت بخاری‌ه��ای گازس��وز اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫سازمان‌های مختلف ازجمله سازمان شرکت‬ ‫رییس سابق استاندارد‬ ‫و مشاور معاون اجرایی‬ ‫رییس‌جمه��وری در‬ ‫درباره‬ ‫پاسخ به‬ ‫الزام به استانداردسازی‬ ‫بخاری‌های گازس��وز گفت‪ :‬از ‪‌5‬س��ال پیش‬ ‫زمانی که مرگ ناش��ی از گازگرفتگی به اوج‬ ‫‹ ‹خأل قانونی نداریم‬ ‫‹ ‹تولیدکننده‌ها ملزم به استانداردسازی‬ ‫این اس��تانداردها مجاز ب��ه واردکردن تولید‬ ‫خود به بازار هستند‪ .‬وی در ادامه یادآور شد‪:‬‬ ‫البته بخاری‌هایی که از ‪ 10‬و ‪ 15‬س��ال پیش‬ ‫هنوز در منازل اس��تفاده می‌ش��وند مطمئنا‬ ‫اس��تاندارد الزم را ندارن��د و هن��وز هم مورد‬ ‫استفاده هستند‪.‬‬ ‫برزگر درنهایت مصرف‌کننده را مقصر معرفی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬رعایت نکات ایمنی هنگام نصب‬ ‫می‌تواند یکی از عوامل مهم و اساسی در این‬ ‫زمین��ه به ش��مار رود که در ص��ورت رعایت‬ ‫مصرف‌کننده موارد مرگ‌ومیر ناشی از آن به‬ ‫شدت کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫دودکش‌‪ ،‬عامل اصلی گازگرفتگی‌ها‬ ‫مدی��ر ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و محیط زیس��ت‬ ‫شرکت ملی گاز با بیان اینکه بیش از ‪76/3‬‬ ‫درص��د ح��وادث گازگرفتگ��ی مرب��وط به‬ ‫گفت‪ :‬در برخی‬ ‫دودکش‌هاس��ت‪ ،‬به‬ ‫ح��وادث دودکش نصب نش��ده و در موارد‬ ‫دیگر دودکش به ش��کل ناقص و غیراس��تاندارد نصب ش��ده است‪.‬‬ ‫محمدرضا یوسفی‌پور تصریح کرد‪13/1 :‬درصد حوادث گازگرفتگی‬ ‫مربوط به تهویه نامناس��ب و ‪ 3/1‬درصد تلفات نیز به علت استفاده‬ ‫از وس��ایل پخت و پز برای گرم کردن محیط سربسته رخ می‌دهد‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬یک بخاری به‌طور متوس��ط ‪ 10‬برابر انسان و یک‬ ‫پکیج ‪30‬برابر انس��ان نیاز به هوا دارد‪ ،‬از این‌رو باید مس��ئله تهویه‬ ‫مناسب به‌ویژه برای ساختمان‌های زیر ‪ 60‬متر در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه توضیح داد‪ :‬گاز منوکسیدکربن تنها از بخاری متصاعد‬ ‫نمی‌شود‪ ،‬بلکه از طریق آبگرمکن به‌ویژه از نوع دیواری و پکیج نیز‬ ‫متصاعد می‌ش��ود و بیش��تر حوادثی که از این دست رخ می‌دهد‪،‬‬ ‫مرب��وط به آبگرمک��ن دیواری اس��ت‪ .‬مدی��ر ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و‬ ‫محیط‌زیس��ت ش��رکت ملی گاز در مورد مس��ئولیت این سازمان‬ ‫نسبت به این حوادث یادآور شد‪ :‬از سال ‪ 82‬بنابر دیدگاه و مصوبه‬ ‫مجلس‪ ،‬مسئولیت کنترل و نظارت فنی و ایمنی لوله‌کشی داخلی‬ ‫س��اختمان به س��ازمان نظام مهندسی کش��ور واگذار شده است‪.‬‬ ‫سازمان نظام مهندسی کشور زیر نظر وزارت مسکن‪ ،‬راه‌وشهرسازی‬ ‫موظف به ایمنی‌سازی واحدهای مسکونی است‪ .‬یوسفی‌پور به نبود‬ ‫هیچ‌گونه مس��ئولیت س��ازمانی و قانونی در زمینه ایمنی‌سازی یا‬ ‫فرهنگ‌سازی از سوی شرکت ملی گاز ایران اشاره و اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫مل��ی گاز‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی کش��ور و سازمان‬ ‫استاندارد موظف و ملزم به نظارت بر ساخت‌‬ ‫‪11‬س��ال گذش��ته‪ ،‬این س��ازمان به‌ش��کل عام‌المنفع��ه در زمینه‬ ‫فرهنگ‌س��ازی ایمنی از طریق رس��انه‌های گوناگ��ون هزینه‌های‬ ‫بسیاری را متحمل شده است‪ .‬از جمله گنجاندن مطالب درسی در‬ ‫کتاب‌های مقطع ابتدایی‪ ،‬راهنمایی و دبیرستان از ‪ 5‬سال گذشته‪،‬‬ ‫تبلیغات در بیلبوردهای س��طح ش��هر‪ ،‬پخش تیزرهای تبلیغاتی از‬ ‫طریق صدا و سیما‪ ،‬پخش پوسترهای مختلف در سطح شهر و ارائه‬ ‫سخنرانی از طریق نهادهای مختلف‪.‬‬ ‫وی در زمین��ه ارائه گزارش‌هایی تفضیلی درباره وضعیت حوادث‬ ‫مربوط به گاز در سراس��ر کشور اظهار کرد‪ :‬شرکت ملی گاز با ارائه‬ ‫گزارش‌هایی از سراس��ر ایران و با توجه به تفکیک استانی‪ ،‬اقدام به‬ ‫ارائه کتابچه کرده است که میزان و علل حوادث را به‌صورت استانی‬ ‫گزارش می‌کند‪ .‬یوس��فی‌پور یادآور ش��د‪ :‬هر یک از این استان‌ها‪،‬‬ ‫صداوس��یما و نظام مهندس��ی آنها‪ ،‬اگر خواه��ان کار فرهنگی در‬ ‫زمینه ایمنی‌س��ازی باش��ند‪ ،‬این گزارش‌ها بسیار مثمرثمر خواهد‬ ‫بود‪ .‬یوس��فی‌پور عنوان کرد‪ :‬درخواس��ت م��ا از مجریان‪ ،‬طراح‌ها و‬ ‫دست‌اندرکاران این است که موضوع تعبیه دودکش در ساخت‌وساز‬ ‫و رعایت مسائل ایمنی همجواری را در نظر بگیرند‪ ،‬برای مثال زمانی‬ ‫که یک ساختمان بلند ساخته می‌شود‪ ،‬احتمال زیادی وجود دارد‬ ‫که دودکش همس��ایه‌های مجاور آسیب دیده‌و باعث ایجاد حادثه‬ ‫‌ش��ود‪ .‬تعبیه سیس��تم‌های تهویه موضوعی جدی به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی در ادامه یادآور شد‪ :‬طراحی و ساخت و ساز ابنیه با ایمنی باال‬ ‫به مراتب تاثیرگذاری بیشتری نس��بت به زمان بهره‌برداری دارند‪.‬‬ ‫در مصرف و ایمنی‌س��ازی‪ ،‬طراحی ساختمان‌ها حدود ‪ 40‬درصد‪،‬‬ ‫وسایل گازسوز ‪ 30‬درصد و مردم ‪‌10‬درصد موثرند‪.‬‬ ‫خود رسید‪ ،‬سازمان اس��تاندارد‪ ،‬سازنده‌ها را‬ ‫ملزم به ایمنی‌سازی بخاری‌های گازسوز کرد‪.‬‬ ‫نظام‌الدی��ن برزگر در ادامه تصریح کرد‪ :‬چند‬ ‫س��ال پیش تمام بخاری‌هایی که اس��تاندارد‬ ‫نبودند از بازار برگردانده ش��دند تا به سیستم‬ ‫‪ ODS‬یا سنس��ورهایی حس��اس ب��ه درجه‬ ‫حرارت بخاری مجهز ش��وند‪ .‬وی در توضیح‬ ‫‪ ODS‬و سنس��ورهای حس��اس یادآور شد‪:‬‬ ‫‪ ODS‬درواقع میزان اکسیژن هوای اطراف را‬ ‫اندازه‌گی��ری می‌کن��د و در صورت��ی که این‬ ‫میزان کمتر از ‪18‬درجه شود به طور خودکار‬ ‫گاز بخاری را قطع خواهد کرد‪ .‬سنس��ورهای‬ ‫حساس نیز زمانی که حرارت بخاری به باالی‬ ‫‪ 70‬درجه برسد به طور خودکار گاز بخاری را‬ ‫قطع خواهد کرد‪ .‬برزگر در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬تمام تولیدکننده‌ه��ا در صورت رعایت‬ ‫‹ ‹تمام بخاری‌های بازار استانداردند‬ ‫رییس اتحادیه لوازم‬ ‫خانگ��ی نی��ز درباره‬ ‫اس��تاندارد ب��ودن‬ ‫بخاری‌های گازس��وز‬ ‫در ب��ازار ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬تم��ام بخاری‌های گازس��وز در بازار‬ ‫مجهز به ‪ ODS‬یا سنس��ورهای حس��اس‬ ‫هس��تند‪ .‬محمد طحان‌پور در ادامه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما از طریق اتحادیه به تمام واحدهای‬ ‫صنف��ی بخش��نامه کرده‌ایم که اس��تاندارد‬ ‫بودن بخاری‌های گازس��وز اجباری اس��ت‪،‬‬ ‫یعن��ی هی��چ واح��د صنف��ی ح��ق فروش‬ ‫بخاری‌های غیراس��تاندارد در بازار را ندارد‪.‬‬ ‫وی درباره میزان باالی مرگ‌ومیر ناش��ی از‬ ‫گازگرفتگ��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬س��هل‌انگاری‬ ‫مصرف‌کننده در زمان نصب و رعایت‌نکردن‬ ‫مس��ائل ایمنی موجب باالرفت��ن این‌گونه‬ ‫مرگ‌ومیرها در کشور شده است که به‌ نظر‬ ‫می‌رس��د رس��انه‌ها بای��د در ای��ن زمین��ه‬ ‫فرهنگ‌سازی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ‌س�ازی ایمن�ی‪ ،‬نیازمن�د‬ ‫هماهنگی نهادهای مختلف‬ ‫مس��ئول رواب��ط‬ ‫عمومی ش��رکت ملی‬ ‫گاز ایران درباره مرگ‬ ‫و میر ناشی از حوادث‬ ‫وس��ایل گازس��وز به‬ ‫گفت‪ :‬مرگ هر فرد‪ ،‬در واقع به نوعی‬ ‫مرگ یک سرمایه اجتماعی به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫مجید بوجارزاده یادآور ش��د‪ :‬مرگی که در‬ ‫اثر حوادث اینچنینی ب��ه وقوع می‌پیوندند‬ ‫بسیار تاسف‌بار است‪ ،‬از این‌رو سازمان‌های‬ ‫مختلف از جمله س��ازمان استاندارد‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداش��ت و درمان و پزشکی قانونی‪ ،‬وزارت‬ ‫کشور‪ ،‬وزارت مسکن‪ ،‬راه‌وشهرسازی و نظام‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬شهرداری‌ها‪ ،‬ش��رکت ملی گاز‬ ‫ایران‪ ‌،‬آم��وزش و پ��رورش‪ ،‬آتش‌نش��انی‪،‬‬ ‫هالل‌احم��ر و صداوس��یما در زمین��ه‬ ‫ایمنی‌سازی و فرهنگ آن هریک با توجه به‬ ‫ح��وزه فعالیت خود موظفن��د که فعالیت و‬ ‫هزینه‌هایی را متحمل شوند‪.‬‬ ‫وی درب��اره فعالیت‌ه��ای انج��ام ش��ده در‬ ‫این س��ازمان اظهار کرد‪ ‌:‬ش��رکت ملی گاز‬ ‫ایران باوجود نداش��تن هیچ‌گونه مسئولیت‬ ‫قانونی در زمینه ایمنی‌سازی‪ ،‬ساالنه ‪ 10‬تا‬ ‫‪15‬میلیارد تومان برای اطالع‌رسانی الگوی‬ ‫مص��رف و ایمنی‌س��ازی هزین��ه می‌کن��د‪.‬‬ ‫بوج��ارزاده در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬از‬ ‫جمله ای��ن برنامه‌ها می‌توان ب��ه تیزرهای‬ ‫تلویزیونی و برنامه ش��عله آبی که به شکل‬ ‫مس��تمر پخش می‌شود‪ ،‬اشاره کرد؛ سریال‬ ‫«مثل یک کابوس» که به س��فارش شرکت‬ ‫ملی گاز س��اخته شده است‪ ،‬بیش از ‪ 6‬تا ‪7‬‬ ‫بار از شبکه‌های متعدد پخش شده است و‬ ‫در این زمینه در حال پیگیری دو س��ریال‬ ‫دیگر هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال‌های گذشته در زمینه‬ ‫ایمنی‌سازی اس��تفاده از وس��ایل گازسوز‬ ‫بیش از ‪ 30‬هزار دقیقه برنامه‌های س��معی‬ ‫و بص��ری از رادیو و تلویزیون پخش ش��ده‬ ‫اس��ت؛ طرح همیار گاز در تمامی مدارس‬ ‫کش��ور به مرحله اجرا درآمده اس��ت؛‌‪800‬‬ ‫هزار تا یک میلیون انواع کتابچ ‌ه و پوس��تر‬ ‫در مدارس‪ ،‬مس��اجد و‪ ...‬در کل کش��ور به‬ ‫صورت شبکه‌ای توزیع شده است‪ ،‬همچنین‬ ‫در ‪ 31‬استان کشور همین برنامه‌ها درحال‬ ‫اجراست؛ در تمام س��خنرانی‌های پیش از‬ ‫نمازجمع��ه با تمام س��تادهای نماز جمعه‬ ‫ب��رای آگاهی‌دهی م��ردم هماهنگی انجام‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این درحالی‌اس��ت که وظیفه‬ ‫قانونی ش��رکت ملی گاز ایران پاالیش گاز‪،‬‬ ‫انتقال و فروش آن است‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫نکته‌های ایمنی را جدی بگیریم‬ ‫باره��ا و از زبان بس��یاری از کارشناس��ان ایمنی‬ ‫و آتش‌نش��انی ی��ا اورژان��س ش��نیده‌ایم ک��ه گاز‬ ‫منوکس��یدکربن گاز بی‌رنگ و بدون بویی است که‬ ‫همین موضوع تشخیص وجود این گاز را که به قاتل‬ ‫خاموش شهرت دارد در محیط زندگی‌مان با مشکل‬ ‫مواجه می‌کند اما اگر از نحوه صحیح نصب دودکش‬ ‫و سالم بودن وسیله گرمازای منزل و محیط کارمان‬ ‫اطالع داشته باشیم نباید از قاتل خاموش که از راه‬ ‫دودکش وارد محیط می‌شود‪ ،‬هراسی داشته باشیم‪.‬‬ ‫مهم‌ترین دالیل مرگ براثر گاز گرفتگی عبارتند از‪:‬‬ ‫ـ اس��تفاده از وسایل گازس��وز و گرمایشی بدون‬ ‫دودکش‬ ‫ـ نقص در دودکش و نشت گاز در فضای مسکونی‬ ‫ـ استفاده از وسایل خوراک پزی برای گرمایش‬ ‫ـ بکارگیری روشنایی گاز به مدت طوالنی به ویژه‬ ‫در فضای بدون تهویه‬ ‫ـ ضعف در دودکش شومینه‬ ‫ـ معیوب بودن مشعل شوفاژ‬ ‫ـ آبگرمکن‌های دیواری و زمینی به ویژه وقتی که‬ ‫دودکش مناسب ندارند‬ ‫ـ روشن گذاشتن خودرو در پارکینگ‬ ‫ـ نبود تهویه درست و مناسب در محیط‬ ‫ـ تخلیه نش��دن گازهای مضر و جایگزین نشدن‬ ‫هوای تازه‬ ‫ـ نقص فنی در وسایل گرمازا‬ ‫ـ استفاده از دودکش مشترک‬ ‫ـ نیم‌سوز بودن زغال چوب‬ ‫ـ نقص فنی در شبکه تهویه‬ ‫‹ ‹نکات ایمنی ساده است‬ ‫‪1‬ـ‌ انته��ای تمامی دودکش‌ها باید حداقل یک متر‬ ‫از سطح بام وحداقل یک متر از دیوار جانبی بام فاصله‬ ‫داشته و دارای کالهک مخصوص به شکل ‪ H‬باشد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ‌ دودک��ش و اتصاالت آن بای��د از جنس مقاوم و‬ ‫بدون هیچ منفذ نشتی در سرتاسر آن باشد‪(.‬بکارگیری‬ ‫لوله‌های آکاردئونی آلومینیومی مجاز نیست)‬ ‫‪3‬ـ‌ ش��یب لوله‌های افقی در داخ��ل واحدها باید‬ ‫مثب��ت (رو به باال)و ارتفاع عمودی لوله‌ها در بیرون‬ ‫حداقل ‪3‬برابر طول افقی آن باشد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ‌ قط��ر لوله دودکش باید مس��اوی یا بزرگتر از‬ ‫قطر لوله خروجی دستگاه گازسوز باشد‪.‬‬ ‫‪5‬ـ‌ اگر فضای خانه یا محیط کار خود را با شوفاژ‬ ‫سیس��تم حرارت مرکزی گرم می‌کنید درزبندی و‬ ‫بس��تن منافذ به منظور جلوگیری از اتالف حرارتی‬ ‫بالمانع است‪.‬‬ ‫‪6‬ـ‌ در صورتی‌که از بخاری‌های گازسوز به منظور‬ ‫گرمایش محیط استفاده می‌کنید حتما مختصری‬ ‫تهوی��ه از طریق در یا پنجره در فضا ایجاد کنید واز‬ ‫درزبندی و بستن منافذ خودداری کنید‪.‬‬ ‫‪7‬ـ‌ به کار بردن پلوپز گازی و وسایل گرمایشی برای‬ ‫گرم کردن محیط بسیار خطرناک است‪.‬‬ ‫‪8‬ـ‌ اگر لوله دودکش بخاری شما سرد باشد دلیل‬ ‫آن خارج نشدن محصوالت احتراق و گازهای سمی‬ ‫از دودکش اس��ت‪ ،‬در این ص��ورت باید ضمن رفع‬ ‫نق��ص به طور موقت با باز کردن قس��متی از در یا‬ ‫پنجره تهویه مناسب در محیط ایجاد کنید‪.‬‬ ‫‪9‬ـ‌ از به کاربردن وس��ایل گرمایش��ی بدون نصب‬ ‫دودکش یا دارای نقص در دودکش جدا خودداری‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪10‬ـ‌ آبگرمکن‌های دی��واری اگر به مدت طوالنی‬ ‫روش��ن باشند این موضوع می‌تواند ناشی از مصرف‬ ‫به مدت طوالنی یا نش��ت آب گرم باش��د که بسیار‬ ‫خطرناک است‪.‬‬ ‫‪11‬ـ‌ بکارگیری آبگرمکن‌های دیواری در فضاهای‬ ‫بسته یا مکان‌های فاقد جریان هوا مجاز نیست‪.‬‬ ‫‪12‬ـ‌ هر وس��یله گازسوز باید دارای یک دودکش‬ ‫مستقل و منتهی به فضای بیرون باشد‪.‬‬ ‫‪13‬ـ‌ سرتاس��ر مس��یر دودکش‌ه��ا را ب��ه منظور‬ ‫اطمینان از هدایت مناس��ب محصوالت احتراق به‬ ‫فضای بیرون کنترل کنید‪.‬‬ ‫‪14‬ـ‌ اگر رنگ ش��عله بخاری آبی نباش��د ممکن‬ ‫اس��ت هوای کافی به بخاری نرس��یده و تولید گاز‬ ‫منوکسیدکربن کند‪.‬‬ ‫‪15‬ـ‌ از ق��رار دادن لوله خروجی بخاری به داخل‬ ‫ظرف آب جدا خودداری کنید‪.‬‬ ‫‪16‬ـ‌ طول شیلنگ گاز حداکثر ‪ 1/5‬متر باشد‪.‬‬ ‫‪17‬ـ‌ بنا به دستور شرکت گاز از اضافه کردن بخاری‬ ‫مازاد در محیط‌های کوچک جدا خودداری شود‪.‬‬ ‫‪18‬ـ‌ در ص��ورت خارج ش��دن از من��زل به مدت‬ ‫طوالنی حتما شیر اصلی گاز بسته شود‪.‬‬
‫دانستنی‬ ‫مزیت‌های صنعت بسته‌بندی‬ ‫‪12‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫نمایندگان صنعت چاپ کشور‌های آلمان و ترکیه تاکید کردند‬ ‫ایران ظرفیت باالیی در صنعت چاپ و بسته‌بندی دارد‬ ‫صنعت بسته‌بندی ازجمله صنایعی است که در‬ ‫هر کش��وری جزو الزم و ضروری محصوالت است‬ ‫که شناس��اندن و نگه��داری محصول را از تولید تا‬ ‫مصرف برعهده دارد‪ .‬علم طراحی بسته‌بندی‪ ،‬علم‬ ‫هنر و فناوری محافظت از محصول برای نگهداری‪،‬‬ ‫انبار‪ ،‬انتق��ال و توزیع‪ ،‬ذخیره‪ ،‬فروش و اس��تفاده‬ ‫از آن اس��ت‪ ،‬به گونه‌ای که از‪،‬کمترین آس��یب در‬ ‫هن��گام تولید تا مصرف به محت��وای محصول و از‬ ‫طرف دیگر به محیط‌زیست وارد شود‪ .‬بسته‌بندی‬ ‫ش��امل مراحل طراحی‪ ،‬ارزیابی و تولید بس��ته‌ها‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬بس��ته‌بندی به‌شکل بس��یار جامعی بر‬ ‫زندگی ما س��ایه افکند ‌ه اس��ت‪ ،‬به‌طوری‌که ما در‬ ‫تمام اطراف خود آن را مش��اهده می‌کنیم‪ .‬از اقالم‬ ‫م��واد غذایی و دارویی گرفت��ه تا کاالهای مصرفی‬ ‫و ل��وازم خانگی و کاالهای صنعتی و اس��تراتژیک‬ ‫مانند محصوالت پتروش��یمی‪ ،‬همه با بسته‌بندی‬ ‫مرتبط هستند‪ .‬وظیفه اصلی بسته‌بندی محافظت‬ ‫از محص��ول اس��ت‪ .‬بس��ته‌بندی با برچس��ب‌های‬ ‫اس��تاندارد این امکان را به م��ا می‌دهد تا متوجه‬ ‫ش��ویم چه نوع محصولی داخل بس��ته قرار دارد و‬ ‫شرایط حفظ و نگهداری آن چگونه است‪ .‬سازمان‬ ‫جهانی اس��تاندارد (‪ )ISO‬و سازمان‌های معتبر و‬ ‫ملی استاندارد کشورهای پیشرفته گام‌های مهمی‬ ‫در تدوین اس��تانداردهای بسته‌بندی و مشخصات‬ ‫فنی آن برداش��ته‌اند‪ .‬طراحی بس��ته‌بندی شامل‬ ‫طراحی فیزیک بس��ته‌بندی و گرافیک آن اس��ت‪.‬‬ ‫در زمان حاضر به نظر می‌رسد طراحی بسته‌بندی‬ ‫باید زیرگروه طراحی محصول باش��د به‌گونه‌ای که‬ ‫به طراحی بس��ته‌بندی به عنوان جزئی از کمپین‬ ‫عملیات طراحی محصول نگریسته شده و همپای‬ ‫آن شروع شود و انجام یابد‪.‬‬ ‫مقول��ه بس��ته بن��دی در بازاریاب��ی محصوالت‬ ‫مصرف��ی نقش کلی��دی را ایفا می‌کن��د‪ .‬از این رو‬ ‫می‌توان بس��ته بندی را از نظر تاثیرات احساس��ی‬ ‫ک��ه در مصرف‌کننده ایجاد می‌کن��د از ‪ 3‬دیدگاه‬ ‫بررسی کرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬زیبایی‌شناسی‬ ‫‪ -2‬قابلیت استفاده‬ ‫‪ -3‬واکنش‌هایی که ایجاد می‌کند‬ ‫بسته‌بندی باید بتواند عالوه بر برآوردن نیازهای‬ ‫بازاریابی و تبلیغاتی انتظارات زیر را نیز تأمین کند‪:‬‬ ‫‪ -1‬گنجاندن و محافظت کردن از محصول‬ ‫‪ -2‬قابلیت استفاده (کارکرد مناسب)‬ ‫‪ -3‬متمایز جلوه‌دادن محصول در قفسه فروش‬ ‫‪ -4‬برانگیختن احساسات خریداران‬ ‫تاثیرات احساسی بسته‌بندی از سه دیدگاه قابل‬ ‫بررسی است‬ ‫‪ -1‬زیبایی‌شناسی ظاهری (روند ناخودآگاه)‬ ‫‪ -2‬قابلیت اس��تفاده مناس��ب و ایج��اد لذت در‬ ‫استفاده (روند ناخودآگاه)‬ ‫‪ -3‬بازتاب‌های اجتماعی‪ ،‬تداعی تجربیات قبلی‬ ‫و تاثیرات شخصی (روند خودآگاه)‬ ‫زیبایی‌شناسی‪:‬‬ ‫روش ب��از کردن یک بس��ته‌بندی بای��د از ظاهر‬ ‫آن قاب��ل درک باش��د‪ ،‬از طرف دیگر بس��ته‌بندی‬ ‫باید دارای ظاهری مش��خص و بدون ابهام باش��د‪.‬‬ ‫به‌ط��ور مثال برای برجس��ته‌کردن یک بس��ته در‬ ‫بین بس��ته‌های دیگر‪ ،‬می‌توان از رنگ‌های روشن‬ ‫استفاده کرد و اگر این انتخاب رنگ به اندازه کافی‬ ‫تحریک‌کننده باشد می‌تواند سبب ایجاد واکنشی‬ ‫قوی در خریدار شود‪.‬‬ ‫در این زمینه باید در انتخاب رنگ‌ها دقت کافی‬ ‫داش��ت‪ .‬به طور مثال اس��تفاده از رن��گ صورتی‬ ‫در هر نوع بس��ته‌بندی مطلوب نیس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫طراحی شلوغ بس��ته‌بندی‌ها‪ ،‬ارائه اطالعات بیش‬ ‫از حد روی بس��ته و اس��تفاده زی��اد از نمادهای‬ ‫طراحی‪ ،‬از اشتباهاتی است که می‌توان در طراحی‬ ‫بسته‌بندی‌ها به آن اشاره کرد‪.‬‬ ‫در بیس��ت‌ویکمین نمایش��گاه صنای��ع چاپ و‬ ‫بس��ته بندی این مهم فراهم ش��ده است تا ایران‬ ‫نیز از لح��اظ فناوری خود را ب��ه‌روز کند و بتواند‬ ‫دس��تاورد‌های خ��ود را در این زمین��ه به معرض‬ ‫نمایش بگ��ذارد‪ .‬در این نمایش��گاه ش��رکت‌های‬ ‫زیادی از کش��ورهای مختلف آس��یایی و اروپایی‬ ‫حضور داش��تند که به عرض��ه آخرین فناوری‌های‬ ‫چ��اپ و بس��ته‌بندی روز دنیا پرداخت��ه بودند که‬ ‫ای��ران نیز در این زمین��ه حرف‌هایی برای گفتن‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫عبدالرحمن رحیمی ‪ -‬گروه گزارش‪ :‬بیست و یکمین نمایشگاه‬ ‫بین‌الملل�ی ماش�ین‌آالت چ�اپ و بس�ته‌بندی ک�ه ب�ا مج�وز‬ ‫س�ازمان توس�عه تجارت ایران از تاری�خ ‪ 6‬دی در محل دائمی‬ ‫نمایش�گاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری اس�ت‪ ،‬امروز‬ ‫(‪9‬دی) به کار خود پایان می‌دهد‪.‬‬ ‫این نمایش�گاه به عن�وان مهم‌ترین روی�داد در صنعت چاپ و‬ ‫بس�ته‌بندی کش�ور‪ ،‬محل�ی برای ارائ�ه آخرین دس�تاوردهای‬ ‫داخلی و بین‌المللی در این زمینه اس�ت‪.‬به گفته رییس اتحادیه‬ ‫لیتوگرافان‪ ،‬دولت باید بخشنامه‌ای به گمرک ابالغ کند تا تعرفه‬ ‫واردات جنس‌های�ی که در داخل قابل تولید اس�ت را باال ببرد‪،‬‬ ‫چ�ون با این کار ب�ازار چاپ در ایران پیش�رفت می‌کند و حتی‬ ‫فرصت‌های شغلی برای بسیاری از جوانان ایجاد می‌شود‬ ‫‹ ‹شکست تحریم‌ها با دانش ایرانی‬ ‫آلمان‌ها هم در این نمایش��گاه حرفی برای‬ ‫گفتن داشتند‪.‬‬ ‫عم��ار َعل ُوی��ی‪ ،‬مدیر‬ ‫عام��ل یک��ی از‬ ‫ش��رکت‌های عرض��ه‬ ‫محص��والت صنای��ع‬ ‫چاپ آلم��ان در ایران‬ ‫در پاسخ به‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در گفت‌وگو با‬ ‫این س��وال که ب��ازار صنعت ای��ران را چگونه‬ ‫دیده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬بازار ایران بازار جدیدی اس��ت‬ ‫و ما دوس��ت داریم در این بازار فعالیت داشته‬ ‫باش��یم و چون ارتباط با شرکت‌های ایرانی از‬ ‫خارج مشکل است این نمایشگاه را هم فرصت‬ ‫مناسبی برای عرضه محصوالت خود دیدیم و‬ ‫هم اینکه بتوانیم به پیشرفت صنعت چاپ در‬ ‫ایران کمک کرده باش��یم‪َ .‬عل ُویی در پاسخ به‬ ‫این س��وال که آی��ا برای حض��ور در ایران به‬ ‫مشکلی برخورد کرده‌اید گفت‪ :‬جواب دادن به‬ ‫این س��وال برای من کمی سخت است چون‬ ‫خ��ودم به‌طور مس��تقیم با ای��ران در ارتباط‬ ‫نب��وده‌ام ام��ا به واس��طه چند عام��ل فروش‬ ‫محص��والت خ��ود در ای��ران تع��دادی از‬ ‫دس��تگاه‌های صنعت چ��اپ خ��ود را عرضه‬ ‫کرده‌ایم که تاکنون به مشکلی برخورد نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ولی این نمایش��گاه فرصتی بود تا به‬ ‫ایران بیای��م و امیدوارم که فرصت مناس��بی‬ ‫برای حضور بیش��تر ما برای ارائه دستگاه‌های‬ ‫چ��اپ جدید به صنعت چ��اپ ایران به وجود‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫وی در جواب این سوال که بازار چاپ ایران‬ ‫را چگون��ه دیده‌اند و نقط��ه ضعف و قوت آن‬ ‫در کجاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬روند رو به رش��د صنعت‬ ‫چاپ ایران قابل توجه اس��ت ولی با این حال‬ ‫به خاطر مشکالتی که ایران با آن روبه‌رو است‬ ‫این صنعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬سال از صنعت روز دنیا‬ ‫عقب مانده اس��ت و ایران این ظرفیت را برای‬ ‫پذیرش فناوری جدید چاپ دارد تا این فاصله‬ ‫به وجود آمده را جبران کند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به درخواست‌هایی که از سوی ایرانی‌ها‬ ‫برای ارس��ال دس��تگاه‌های چاپ جدید انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬بیانگر این موضوع اس��ت که ایران‬ ‫ب��ه دنبال جبران ای��ن فاصله زمانی با صنعت‬ ‫چاپ دنیاست‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به اینکه آیا تحریم‌های اعمال‬ ‫ش��ده از س��وی اتحادیه اروپ��ا روی صادرات‬ ‫دستگاه‌ها به ایران تاثیر گذاشته و محدودیتی‬ ‫برای شما داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬با اینکه تحریم‌ها‬ ‫توانس��ته چالش‌هایی برای فروش��ندگان این‬ ‫صنای��ع به ایران ایجاد کن��د ولی این فرصت‬ ‫را ب��رای ایران فراهم کرده اس��ت ت��ا با تکیه‬ ‫ب��ر دانش و نیروهای خالق خ��ود از آن برای‬ ‫پیشرفت هرچه بیشتر بدون وابستگی به هیچ‬ ‫کشوری استفاده کنند‪ .‬این تحریم‌ها هم برای‬ ‫ش��رکت‌های ایرانی و هم خارجی چالش‌های‬ ‫زی��ادی را به هم��راه آورده و نحوه مبادالت با‬ ‫ای��ران را از لح��اظ هزینه‌ای زی��اد کرده ولی‬ ‫نکته مثبت در این‌باره پیشرفت‌هایی است که‬ ‫به واس��طه تحریم‌ها در ایران شاهد هستیم‪.‬‬ ‫ب��ا حضور در نمایش��گاه و بازدید از غرفه‌های‬ ‫ایرانی و مش��اهده دس��تگاه‌های چاپ تولید‬ ‫ای��ران خود تصدیق‌کننده این موضوع اس��ت‬ ‫ک��ه اگر ای��ن تحریم‌ها نب��ود‪ ،‬ای��ران به این‬ ‫س��رعت به پیشرفت در این زمینه دست پیدا‬ ‫نمی‌کرد‪ .‬هر چند من خودم به‌طور ش��خصی‬ ‫با سیاس��ت کاری ندارم اما از دید من صنعت‬ ‫ای��ران در تمام زمینه‌ها به دنیا نش��ان داد که‬ ‫می‌تواند بدون هیچ وابس��تگی به خارج خیلی‬ ‫از نیاز‌ه��ای خ��ود را تولید کن��د و با علم روز‬ ‫دنیا به رقابت بپردازد و این نقطه روش��نی در‬ ‫صنعت ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ازار ای�ران در صنعت چ�اپ دارای‬ ‫ظرفیت باالیی است‬ ‫نایب رییس ش��رکت‬ ‫نمایش��گاهی خارجی‬ ‫توی��اپ ترکی��ه در‬ ‫معرفی شرکت‌های زیر‬ ‫مجموع��ه خ��ود ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬این شرکت ‪ 36‬سال است که در‬ ‫ترکیه تاس��یس ش��ده و تاکن��ون در ‪1000‬‬ ‫نمایشگاه ش��رکت کرد ‌ه و در ‪ 6‬کشور جهان‬ ‫نمایندگ��ی داریم ک��ه یک��ی از آن دفاتر‪ ،‬در‬ ‫تهران قرار دارد‪ .‬وی هدف از ش��رکت در این‬ ‫نمایشگاه را معرفی ش��رکت‌های زیر پوشش‬ ‫خود به دنیا عنوان و اظهار کرد‪ :‬بازار ایران در‬ ‫صنع��ت چ��اپ دارای ظرفیت باالیی اس��ت‪.‬‬ ‫محص��والت ترکی��ه‌ای فرصت خوب��ی برای‬ ‫فروش دارند و هدف‌مان آوردن ش��رکت‌های‬ ‫زیر پوشش خود به ایران است‪.‬‬ ‫لونت متی��ن اوغلو افزود‪ :‬مش��ارکت‌های از‬ ‫سوی کش��ور ترکیه برای نمایش��گاه چاپ و‬ ‫بس��ته‌بندی انج��ام ش��ده و ‪ 400‬متر فضای‬ ‫نمایش��گاهی با خود آورده‌ایم و در نمایشگاه‬ ‫آینده قرار است ‪ 800‬متر فضای نمایشگاهی‬ ‫را در اختیار داشته باشیم‪.‬‬ ‫نایب رییس ش��رکت تویاپ ترکیه در پاسخ‬ ‫به این سوال که هدف اصلی این شرکت برای‬ ‫عرض��ه محصوالت خ��ود در ایران چیس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ایرانی‌ه��ا ب��ه ترک‌ها خیل��ی نزدیک‬ ‫هس��تند‪ ،‬به خاط��ر همین می‌توانن��د روابط‬ ‫خوب��ی از لح��اظ تولی��د و تج��ارت و فروش‬ ‫محصوالت داش��ته باش��ند و هدف اصلی این‬ ‫است که شرکت‌های ترکیه‌ای با ایجاد روابط‬ ‫خوب با مخاطبان خود باعث برقراری تجارت‬ ‫بین دو کش��ور شوند‪ .‬اوغلو در جواب به اینکه‬ ‫تفاوت برگزاری نمایش��گاه در ترکیه با ایران‬ ‫چیس��ت؟ اظهار کرد‪ :‬ایران بیش��تر س��اختار‬ ‫س��نتی دارد ولی ش��رکت م��ا حرفه‌ای‌تر به‬ ‫این مس��ئله نزدیک می‌ش��ود‪ .‬ترک‌ها مانند‬ ‫ایرانی‌ها احساساتی هستند و این در برگزاری‬ ‫نمایش��گاه تاثیر می‌گذارد‪ ،‬ولی کنار گذاشتن‬ ‫احساس��ات و حرفه‌ای بودن را س��بک کاری‬ ‫خ��ود قرار داده‌ایم و ای��ران هم در حال انجام‬ ‫این کار اس��ت‪ .‬ما مجبوریم حرفه‌ای باش��یم‬ ‫و ب��رای اینکه حرفه‌ای باش��یم باید صادرات‬ ‫داشته و نمایش��گاه‌هایی در سطح دنیا برگزار‬ ‫کنیم و برای بین‌المللی شدن باید طبق اصول‬ ‫و قوانین کشوری که محل برگزاری نمایشگاه‬ ‫است‪ ،‬عمل کرد که ایران در حال پیشرفت در‬ ‫این زمینه است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اینک��ه از صنایع ایران در‬ ‫ترکیه چگونه استقبال می‌شود؟ گفت‪ :‬وظیفه‬ ‫اصلی این شرکت آوردن شرکت‌های ترکیه‌ای‬ ‫به نمایشگاه‌های بین‌المللی مانند ایران است‬ ‫ولی درب��اره حضور ایرانی‌ه��ا در ترکیه هیچ‬ ‫اقدامی انجام نش��ده است تا ببینیم در ترکیه‬ ‫چه دیدی نس��بت به محصوالت ایرانی وجود‬ ‫دارد ول��ی می‌دانیم صنایع پالس��تیک ایران‬ ‫م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬ش��رکت‌های‬ ‫صنعتی ایران در نمایش��گاه‌های برگزارش��ده‬ ‫در ترکی��ه حضور پی��دا نمی‌کنند و بیش��تر‬ ‫ش��رکت‌های تولید‌کننده صنایع پالس��تیکی‬ ‫هس��تند ک��ه در نمایش��گاه‌های ترکی��ه‪،‬‬ ‫محصوالت خود را عرض��ه می‌کنند‪ ،‬و هرگاه‬ ‫دعوتی انجام ش��ده است‪ ،‬از صنایع ایرانی جز‬ ‫یک یا دو شرکت‪ ،‬شرکت‌های دیگری حضور‬ ‫نیافته‌اند‪ ،‬چ��ون تمایلی به عرضه محصوالت‬ ‫خ��ود در بازارهای ترکیه ندارند و تمام تمرکز‬ ‫خود را در بازارهای داخلی معطوف کرده‌اند‪.‬‬ ‫متی��ن اوغل��و در پاس��خ به این س��وال که‬ ‫نمایش��گاه صنایع چاپ را چگون��ه دیده‌اید؟‬ ‫گفت‪ :‬س��طح نمایش��گاه باال و بس��یار موفق‬ ‫بوده اس��ت و برگزارکننده‌ه��ا کار خود را به‬ ‫خوبی انج��ام داده وغرفه‌های ما با اس��تقبال‬ ‫گس��ترده‌ای روب��ه رو ش��ده‌اند ک��ه این امر‬ ‫نش��ان‌دهنده قدرت برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫توسط مسئوالن برگزاری است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه لیتوگرافان‪ :‬تعرفه واردات را در صنعت چاپ افزایش دهید‬ ‫بیشتر دستگاه‌های چاپ و بسته‌بندی‌کشور وارداتی است‬ ‫رییس اتحادی��ه لیتوگراف��ان در گفت‌وگوی اختصاصی‬ ‫در پاس��خ به این س��وال که ه��دف از برگزاری‬ ‫ب��ا‬ ‫نمایش��گاه صنعت چاپ چیست؟ گفت‪ :‬اصوال برگزاری هر‬ ‫نمایشگاهی چند هدف مشخص را دنبال می‌کند‪ .‬نخست‬ ‫اینکه بتوان دس��تگاه‌های جدید و به روز را برای عرضه به‬ ‫ب��ازار معرفی و مخاطب برای فروش پیدا کرد‪ .‬دوم‪ ،‬انتقال‬ ‫فناوری و مس��ئله آموزش��ی و سوم آش��نایی به اطالعات‬ ‫روز اس��ت که چون متاس��فانه حدود ‪ 90‬درصد از مواد و‬ ‫دستگاه‌های مصرفی داخل وارداتی هستند‪ ،‬در این بخش‬ ‫سعی کرده‌ایم حرفی برای گفتن داشته باشیم‪.‬‬ ‫احم��د ابوالحس��نی در توضی��ح‬ ‫تفاوت‌ه��ای نمایش��گاه امس��ال با‬ ‫سال‌های گذشته گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫امسال با صحبت‌های انجام شده با‬ ‫تولیدکنندگان خارجی و صاحبان‬ ‫صنایع داخلی و دعوت از آنان برای حضور در نمایش��گاه‪،‬‬ ‫حضور این شرکت‌ها نس��بت به سال گذشته ‪ 120‬درصد‬ ‫افزای��ش پیدا کرده اس��ت و ش��رکت‌های داخلی هم ‪30‬‬ ‫درصد افزایش حضور داش��ته‌اند‪ .‬امس��ال به خاطر حضور‬ ‫گس��ترده شرکت‌ها‪ ،‬برای اسکان ‪ 160‬شرکت دیگر که در‬ ‫نمایش��گاه ثبت نام کرده بودند فضای کافی در دست نبود‬ ‫که به همین خاطر به ‪ 3‬سالن دیگر با اندکی فاصله مکانی‬ ‫با نمایشگاه اصلی‪ ،‬انتقال پیدا کردند‪.‬‬ ‫عضو ستاد برگزار‌کننده نمایشگاه‌های بین‌المللی صنعت‬ ‫چاپ و بس��ته‌بندی با بیان اینکه م��ا برای افراد عالقه‌مند‬ ‫کالس‌های آموزش��ی هم برگزار کرده‌ایم تا بتوانیم در این‬ ‫بخش نیز اطالع��ات جامعی را ارائه دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬در ایران‬ ‫چیزی به نام دانشگاه صنعت چاپ نداریم و به طبع در این‬ ‫زمینه دانشجویی برای فارغ‌التحصیل شدن وجود نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬در این باره با تفاهمنامه‌ای که با دانش��گاه جامع‬ ‫علم��ی کاربردی ش��ماره ‪ 5‬و با همکاری وزارت ارش��اد و‬ ‫اتحادیه صنعت چاپ و بسته‌بندی به امضا رسید‪ ،‬قرار شد‬ ‫دانشجویانی که از س��وی صنف معرفی می‌شوند با هزینه‬ ‫ارش��اد آموزش داده ش��وند‪ .‬این امر در نمایشگاه امسال با‬ ‫توجه به کالس‌های برگزار ش��ده‪ ،‬قابل مش��اهده است که‬ ‫بیانگر شروع این روند است‪.‬‬ ‫وی به نق��ل از نماینده تویاپ ترکی��ه گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه زمان نمایش��گاه همزمان با س��ال نو میالدی است‬ ‫بیش��تر شرکت‌ها نتوانس��ته‌اند در نمایشگاه امسال حضور‬ ‫پیدا کنند و درخواس��ت آنان این ب��وده که زمان برگزاری‬ ‫نمایشگاه در سال بعد مقداری زودتر باشد تا بتوانند در آن‬ ‫حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫ابوالحس��نی اظه��ار کرد‪ :‬ح��دود ‪ 3‬ماه قبل با ش��رکت‬ ‫دوسلدورف آلمان‪ ،‬که بزرگترین نمایشگاه چاپ در جهان‬ ‫را هر ‪ 4‬س��ال یکبار برگزار می‌کند‪ ،‬جلسه‌ای برگزار شد و‬ ‫در توافق به عمل آمده‪ ،‬مقرر ش��د نمایندگی شرکت‌های‬ ‫آلمانی برای حضور در نمایش��گاه‌های صنعت چاپ ایران‬ ‫به این شرکت واگذار ش��ود‪ .‬در همین زمینه با بزرگترین‬ ‫شرکت نمایشگاهی میالن ایتالیا نیز جلسه‌ای ترتیب داده‬ ‫ش��ده و در تفاهمنامه‌ای قرار شد بعد از نمایشگاه تهران‪،‬‬ ‫نمایندگ��ی صنعت چ��اپ ایران در ایتالیا به این ش��رکت‬ ‫واگذار ش��ود و در نمایش��گاهی که در اردیبهش��ت س��ال‬ ‫آینده در ایتالیا برگزار می‌ش��ود ما نیز ش��رکت کرده و از‬ ‫دستاوردها و فناوری آنها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬س��عی می‌کنیم ارتباط برون‌مرزی خود‬ ‫را بیش��تر کنیم چون زمانی موفق‌تر هس��تیم که بتوانیم‬ ‫شرکت‌های خارجی را برای حضور در نمایشگاهی داخلی‬ ‫ترغیب کنیم‪ .‬اکثر دستگاه‌های ما در صنعت چاپ وارداتی‬ ‫اس��ت و هرچه حضور آنان در ایران بیش��تر باش��د‪ ،‬روند‬ ‫رشدمان سریع‌تر خواهد بود‪.‬‬ ‫ابوالحسنی در جواب این سوال که با توجه به تحریم‌ها‪،‬‬ ‫می��زان واردات کاره��ای چاپی چقدر اس��ت؟ اظهار کرد‪:‬‬ ‫بیش��تر واردات صنایع چ��اپ ایران از ترکیه و متاس��فانه‬ ‫کشورهای حوزه خلیج‌فارس اس��ت‪ .‬این امر به دو مسئله‬ ‫بر می‌گردد‪ .‬اول دخالت دولت در این مس��ائل است چون‬ ‫تاکن��ون هر جا دولت وارد کار اقتصاد ش��ده‪ ،‬ناموفق بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه کش��ور ترکیه ‪ 40‬درصد بازار چاپ‬ ‫منطقه را در اختیار دارد در حالی که این رقم برای صنعت‬ ‫چاپ ایران کمتر از ‪ 4‬درصد است‪ .‬ترکیه کل صنعت چاپ‬ ‫را به بخش خصوصی واگذار کرده و با حمایت صددرصدی‬ ‫از این صنعت و دادن وام‌های کالن و دریافت س��ود بس��ار‬ ‫کم و چشم‌انداز بلندمدت‪ ،‬دستگاه‌های چاپ و بسته‌بندی‬ ‫خ��ود را با فن��اوری روز دنیا متحول ک��رده و باعث تولید‬ ‫بیش��تر ش��د که این امر خود باع��ث ارزآوری به داخل و‬ ‫اشتغالزایی در این کشور شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ‪ 90‬درصد دس��تگاه‌های داخل در‬ ‫صنعت چاپ‪ ،‬وارداتی اس��ت و واردات م��واد اولیه آن نیز‬ ‫مش��مول تعرفه گمرکی می‌ش��ود که چون ای��ن امر برای‬ ‫وارد‌کننده و تولید‌کننده این صنعت صرفه اقتصادی ندارد‪،‬‬ ‫بنابرای��ن ترجیح می‌دهد آن‌را به صورت کامل وارد کند و‬ ‫آن هم��ه تعرفه گمرکی را پرداخ��ت نکند‪ .‬اگر دولت وارد‬ ‫این عرصه شود و تعرفه واردات مواد خام مورد نیاز صنعت‬ ‫چ��اپ را کم کن��د و تعرفه واردات صنای��ع چاپی آماده را‬ ‫باال ببرد‪ ،‬این کار برای صنعت چاپ پیش��رفت را به همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام‬ ‫نش��ده است‪ .‬هم‌اکنون در ش��رایطی دستگاه‌های چاپ در‬ ‫کش��ور بیکار اس��ت که واردات کاالهای چاپی آماده انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه صنعت چاپ و بسته‌بندی در پاسخ به این‬ ‫س��وال که برای صنعتی شدن چاپ کشور چه هزینه‌هایی‬ ‫باید پرداخت شود؟ گفت‪ :‬هزینه‌ای الزم نیست‪ ،‬فقط دولت‬ ‫باید بخش��نامه‌ای ب��ه گمرک ابالغ کند ت��ا تعرفه واردات‬ ‫جنس‌هایی که در داخل قابل تولید است را باال ببرد‪ ،‬چون‬ ‫با ای��ن کار بازار چاپ در ایران پیش��رفت می‌کند و حتی‬ ‫فرصت‌های شغلی برای بسیاری از جوانان ایجاد می‌شود‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫کارشناسان در گفت‌وگو با‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫پرداخت ‪ 206‬هزار میلیارد تومان تسهیالت به بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫جای خالی شرکت‌های تخصصی در بازار بیمه ایران‬ ‫بورس‪ ،‬اقیانوسی بزرگ اما کم‌عمق‬ ‫تشریح کردند‬ ‫سرمایه خارجی‬ ‫‌‌‬ ‫ثباتایران‪،‬فرصتیطالییبرایجذب‬ ‫س�مانه گالب ـ گ�روه اقتص�اد‪ :‬قرار گرفت��ن ایران در‬ ‫موقعیت جغرافیایی و اس��تراتژیک توانس��ته ظرفیت‌های‬ ‫باالی��ی را برای کش��ور رقم بزند‪ .‬وج��ود راه‌های ارتباطی‬ ‫اطراف ایران ازجمله خلیج فارس و دریای عمان در جنوب‬ ‫و دریای خزر در ش��مال کش��ور ش��رایط مناسبی را برای‬ ‫پیش��رفت‌های اقتصادی فراهم کرده است‪ .‬براساس سند‬ ‫چش��م‌انداز مقررشده ایران باید بتواند تا سال ‪ 1404‬سهم‬ ‫خود را از تجارت منطقه‌ای باال ببرد و س��هم بیش��تری از‬ ‫بازار کش��ورهای منطقه را در دست داش��ته باشد‪ .‬اکنون‬ ‫ش��رایط به‌گونه‌ای اس��ت که به‌دلیل ایج��اد محدودیت‌ها‬ ‫س��رمایه‌گذاران‪ ،‬کش��ورهای اروپایی نمی‌توانند به کشور‬ ‫م��ا ورود پی��دا کنن��د و ایران نتوانس��ته به‌خوب��ی از این‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌ها بهره ببرد‪ .‬بنابراین کارشناسان معتقدند‬ ‫باید با هدف‌گذاری‌های مناسب و مشخص از سوی دولت‪،‬‬ ‫به جذب س��رمایه‌های کش��ورهای ناامن منطقه پرداخت‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگر‪ ،‬ناامنی به‌وجودآم��ده در منطقه می‌تواند‬ ‫به‌عن��وان فرصتی بس��یار مناس��ب برای ما تلقی ش��ود تا‬ ‫س��رمایه‌های کشورهای منطقه به س��وی ایران روانه شود‬ ‫ام��ا از آنجایی‌ک��ه بازار هر کش��وری بزرگ‌ترین س��رمایه‬ ‫آن به‌ش��مار می‌آید‪ ،‬نباید به‌راحتی و ب��دون قوانین ثابت‬ ‫و مشخص در اختیار س��رمایه‌گذاران خارجی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫بلکه باید با برنامه‌ریزی مناسب‪ ،‬بازارهای هدف کشورها را‬ ‫شناس��ایی کرد و در گام بعدی و با از بین رفتن تحریم‌ها‬ ‫در ایران‪ ،‬زمینه ورود فناوری‌های نوین به داخل کش��ور را‬ ‫نیز فراهم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جذابیت‌های بسیار‬ ‫در همین باره محمدصادق حمیدیان‌جهرمی‪ ،‬نایب‌رییس‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫کمیس��یون اقتصاد کالن در گفت‌وگو با‬ ‫مهم‌ترین عام��ل جذب س��رمایه‌گذاران خارجی به داخل‬ ‫کشور ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور است‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر اگر بتوانیم محیط امنی را برای سرمایه‌گذاران‬ ‫فراهم کنیم‪ ،‬افراد بیش��تری به س��وی بازاره��ای ما روانه‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬وی سرمایه‌گذاری توسط خارجی‌ها در ایران را‬ ‫به دو ش��کل خواند و بیان کرد‪ :‬سرمایه‌گذاران خارجی یا‬ ‫به صورت مس��تقیم در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند یا از‬ ‫طریق خرید اوراق به س��رمایه‌گذاری در ایران می‌پردازند‪.‬‬ ‫البته باید یادآور شد که سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم‬ ‫مزایای بیشتری را می‌تواند عاید کشورمان کند‪.‬‬ ‫حض��ور‬ ‫حمیدیان‌جهرم��ی‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارجی در ایران را‬ ‫بسیار مفید دانست و بیان کرد‪ :‬اگر‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارجی به صورت‬ ‫مس��تقیم در ایران س��رمایه‌گذاری‬ ‫کنند‪ ،‬این موضوع باعث می‌ش��ود تا فناوری‌های نوین هم‬ ‫به دنبال آن به داخل کش��ور وارد شوند‪ .‬اما اگر قرار باشد‬ ‫س��رمایه‌گذاران تنها پول‌های خود را وارد کشور کنند‪ ،‬در‬ ‫آن صورت نمی‌توان انتظار داش��ت که فناوری‌های جدید‬ ‫نیز در اختیار س��رمایه‌گذاران داخلی قرار گیرد‪ .‬وی دیگر‬ ‫مزایای س��رمایه‌گذاری در ایران را ایجاد اشتغال در کشور‬ ‫دانست و گفت‪ :‬اگر خارجی‌ها برای طرح‌های بلندمدت در‬ ‫ایران سرمایه‌گذاری کنند‪ ،‬در آن صورت باعث می‌شود که حال حاضر سرمایه‌گذارانی که در کشورهای منطقه مانند‬ ‫میزان اشتغال پایدار نیز افزایش یابد و سرمایه‌‌گذاری‌های عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬س��وریه و حتی ترکیه س��رمایه‌گذاری‬ ‫بلندمدت در جامعه انجام شود‪ .‬زیرا ایران به عنوان مکانی کرده بودند‪ ،‬به دنبال مکانی امن برای انتقال س��رمایه‌های‌‌‬ ‫ک��ه نیروهای متخصص ف��راوان دارد و همچنین به دلیل خود هس��تند‪ .‬با توجه به نزدیکی ایران به این کش��ورها و‬ ‫داراب��ودن ذخایر گس��ترده نف��ت‪ ،‬گاز و معدنی توانس��ته همچنین وجود امنیت بیشتر در منطقه‪ ،‬کشور ما می‌تواند‬ ‫جذابیت‌های الزم را برای ورود س��رمایه‌گذاران خارجی به به عنوان مکانی امن برای آنها تلقی شود‪.‬‬ ‫غیاثوند هدف‌گذاری مشخص از سوی دولت برای جذب‬ ‫کشور مهیا کند‪.‬‬ ‫این س��رمایه‌گذاران را بسیار مطلوب‬ ‫حمیدی��ان جهرم��ی در ادامه بیان‬ ‫کرد‪ :‬البته ممکن است سرمایه‌گذاری از آنجایی که درکشورهای دانس��ت و بیان کرد‪ :‬اکن��ون بهترین‬ ‫خارجی‌ها در ایران نیز معایبی داشته منطقه جنگ‌های پی‌درپی زمان برای جذب سرمایه‌های خارجی‬ ‫کشورهای منطقه به سوی ایران است‪.‬‬ ‫باشد اما در مقابل مزایای بسیار زیادی‬ ‫به وقوع پیوسته‪ ،‬این‬ ‫کشورها برای بازسازی البت��ه در زمان‌هایی مانند س��ال‌های‬ ‫که دارد‪ ،‬این معایب چندان چشمگیر‬ ‫اماکن خود به محصوالت ابت��دای انق�لاب و ش��رایط جن��گ‪،‬‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫ساختمانی بسیاری نیاز س��رمایه‌گذاران ایران��ی بس��یاری از‬ ‫وی با اشاره به اینکه یکی از بهترین‬ ‫بازارها ب��رای جذب س��رمایه‌گذاران دارند‪ ،‬بنابراین می‌توانیم سرمایه‌های‌ش��ان را به خارج از کشور‬ ‫با برنامه‌ریزی مشخص انتق��ال دادند‪ .‬در صورت ایجاد امنیت‬ ‫خارجی به داخل کش��ور بخش گاز و‬ ‫پتروش��یمی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در گذشته سرمایه‌های خارجی را به در داخل کش��ور‪ ،‬می‌توان امیدوار بود‬ ‫که این گروه نیز س��رمایه‌های خود را‬ ‫هم س��رمایه‌گذاران خارجی به دلیل ایران وارد کنیم و سپس‬ ‫دوباره به ایران انتقال دهند‪.‬‬ ‫جذابیت‌ه��ای موج��ود در این بخش‪،‬‬ ‫در اختیار کشورهای‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه یک��ی از‬ ‫ج��ذب بازاره��ای م��ا ش��ده بودند‪،‬‬ ‫منطقه قرار دهیم‬ ‫محورهای س��رمایه‌گذاری کشورهای‬ ‫ب��رای نمون��ه می‌توانی��م ب��ه حضور‬ ‫منطق��ه می‌تواند نیازه��ای خود آنها‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارج��ی در منطقه‬ ‫باش��د‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬از آنجایی که درآمده��ای ارزی برخی‬ ‫پارس جنوبی اشاره کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازسنجی کشورهای منطقه‬ ‫از کش��ورهای منطقه مانند عراق در حال افزایش اس��ت‪،‬‬ ‫در همین خصوص ابوالفضل غیاثوند‪ ،‬عضو هیات علمی بنابراین نیازهای مصرفی افراد آن کشور نیز رو به افزایش‬ ‫دانشگاه آزاد اسالمی نیز در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ ‌:‬اس��ت‪ .‬به عن��وان مث��ال می‌توانیم با جذب س��رمایه‌های‬ ‫از آنجایی که کش��ور ما در حال حاضر در شرایط تحریمی عراقی‌ه��ا در ایران‪ ،‬محصوالت م��ورد نیاز آنها را در داخل‬ ‫قرار دارد‪ ،‬نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران اروپایی کشور تولید کرده و سپس صادر کنیم‪ .‬غیاثوند نیازسنجی‬ ‫وارد کش��ور ش��وند اما می‌توان رویکرد س��رمایه‌گذاری را محص��والت منطقه‌ای را یکی دیگ��ر از راهکارهای جذب‬ ‫تغییر داد و برای جذب س��رمایه‌های کش��ورهای منطقه س��رمایه‌های خارجی دانست و بیان کرد‪ :‬از آنجایی که در‬ ‫برنامه‌ریزی کرد‪.‬‬ ‫کش��ورهای منطقه جنگ‌های پی‌درپی به وقوع پیوس��ته‪،‬‬ ‫وی با اش��اره به بحران شکل‌گرفته در منطقه‪ ،‬گفت‪ :‬در این کش��ورها برای بازس��ازی اماکن خ��ود به محصوالت‬ ‫قیمت نفت در بودجه عربستان‪ 48 :‬تا ‪ 58‬دالر‬ ‫برنام��ه پای��ش در بخش ویژه این هفته خود به بررس��ی قیمت نفت در بودجه‬ ‫عربستان سعودی پرداخت‪ .‬قیمت نفت در نظر گرفته شده در بودجه عربستان از‬ ‫آن جهت اهمیت دارد که مش��خص می‌کند آستانه تحمل قیمتی دخالت نکردن‬ ‫این کشور برای محدود کردن عرضه نفت خود و افزایش قیمت نفت تا چه میزان‬ ‫خواهد بود‪ .‬همچنین‪ ،‬این قیمت نشان دهنده برنامه این کشور برای اعمال فشار‬ ‫یا رقابت در عرصه منطقه‌ای و استراتژیک است‪.‬‬ ‫عربس��تان سعودی ‪ 3‬روز پیش (‪ 25‬دسامبر) بودجه سال آینده خود را منتشر‬ ‫کرد‪ .‬بر اس��اس ارقام این بودجه که روی س��ایت وزارت مالیه این کشور در دس��ترس است‪ ،‬بودجه این کشور‬ ‫براس��اس منابع‪ 190/7 ،‬میلیارد دالر و براس��اس مصارف‪ 229/3 ،‬میلیارد دالر است‪ .‬بودجه این کشور براساس‬ ‫تفاوت منابع و مصارف‪ 38/6 ،‬میلیارد دالر کسری دارد که به طور علنی اعالم شده است‪.‬‬ ‫رقم در نظر گرفته ش��ده برای صادرات نفت در بودجه عربستان‪ ،‬مانند سایر کشورهای نفتخیز‪ ،‬به‌طور صریح‬ ‫درج نمی‌ش��ود و برای محاس��به این رقم‪ ،‬باید با درنظر گرفتن وابستگی بودجه به نفت و میزان صادرات نفت‪،‬‬ ‫قیمت نفتی که موجب تحول بودجه می‌شود را محاسبه کرد‪ .‬با فرض وابستگی ‪ 90‬درصدی بودجه عربستان به‬ ‫نفت و در نظر گرفتن ‪ 9/6‬میلیون بشکه صادرات نفت از این کشور‪ ،‬قیمت نفت خام برای تامین رقم منابع در‬ ‫نظر گرفته در بودجه (‪ 190‬میلیارد دالر)‪ ،‬حدود ‪ 48/9‬دالر خواهد بود‪ .‬اما از آنجایی‌که این کش��ور به س��ختی‬ ‫قادر اس��ت از مس��یر صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری کسری بودجه خود را جبران کند‪ ،‬بنابراین محاسبه این‬ ‫قیمت برای نفت به‌منظور سربه‌سر کردن شکاف منابع و مصارف این کشور نیز مناسب خواهد بود‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬قیمت نفتی که بتواند مصارف در نظر گرفته شده برای بودجه عربستان را تامین کند‪ ،‬در سال‬ ‫آتی حدود ‪ 58‬دالر خواهد بود‪ .‬در این میان حتی با فرض وابستگی ‪ 87‬درصدی بودجه عربستان به نفت‪ ،‬رقم‬ ‫در نظر گرفته شده برای بودجه‪ ،‬حدود ‪ 56‬دالر خواهد بود‪.‬‬ ‫س��اختمانی بس��یاری نی��از دارن��د‪ ،‬بنابراین می‌ت��وان با‬ ‫برنامه‌ریزی مش��خص سرمایه‌های خارجی را به ایران وارد‬ ‫کنیم و سپس در اختیار کشورهای منطقه قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی به مزایای این روش اشاره کرد و گفت‪ :‬از آنجایی که‬ ‫سرمایه‌گذاران کشورهای اطراف نیازها و بازارهای هدف‬ ‫کشورش��ان را به خوبی می‌شناس��ند‪ ،‬بنابراین می‌توانند‬ ‫در نیازس��نجی محص��والت کش��ور خود ب��ه ما کمک‬ ‫ش��ایانی کنند‪ .‬به ای��ن ترتیب‪ ،‬س��رمایه‌گذاران خارجی‬ ‫هم سرمایه‌های‌ش��ان را به کشور ما وارد می‌کنند و هم‬ ‫می‌توانند با شناسایی بازارهای هدف‪ ،‬محصوالت‌شان را‬ ‫به فروش برسانند‪.‬‬ ‫غیاثون��د در ادامه بیان کرد‪ :‬با توجه به اینکه در س��ند‬ ‫چشم‌انداز ‪ 1404‬نیز دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی‬ ‫در بازاره��ای حوزه آس��یای جن��وب غربی را ب��رای خود‬ ‫تعریف کرده‌ایم و اولویت نخس��ت را بازارهای منطقه قرار‬ ‫داده‌ایم‪ ،‬بنابراین می‌توان از این شرایط ناامن استفاده کرد‬ ‫و ب��ا برنامه‌ریزی به نقطه دلخواه رس��ید‪ .‬برای نمونه باید‬ ‫سازوکارهایی را طراحی کنیم تا سرمایه‌گذاران کشورهای‬ ‫منطقه با سهولت بیشتری به کشور وارد شوند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که آیا حضور سرمایه‌گذاران‬ ‫خارجی در کش��ور می‌تواند معایبی را نیز به دنبال داشته‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر سرمایه‌های خارجی را به خوبی مدیریت‬ ‫ک��رده و به بازارهای داخلی ج��ذب کنیم و همچنین نوع‬ ‫قرارداده��ای آنها را به درس��تی تعیین کنی��م که بتواند‬ ‫فرآیند ش��فاف و س��المی را ط��ی کند‪ ،‬نه تنه��ا معایبی‬ ‫برای اقتصاد کش��ور نخواهد داشت‪ ،‬بلکه می‌تواند مزایای‬ ‫بس��یاری را نصیب کش��ورمان کند‪ .‬غیاثوند در ادامه بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ه عنوان مث��ال می‌توان ب��ا وضع ک��ردن قوانین‬ ‫جدید برای س��رمایه‌گذاران‪ ،‬قراردادهای��ی را تنظیم کرد‬ ‫که بتواند صادرات کش��ور ما را نی��ز تضمین کند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب س��رمایه‌گذاران خارجی موظف می‌شوند درصدی‬ ‫از محصوالت خود را در داخل کش��ور خودشان به فروش‬ ‫برس��انند‪ .‬وی در گام بع��دی‪ ،‬س��رمایه‌گذاران خارج��ی‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته را برای کش��ور مناس��ب دانست و‬ ‫بیان کرد‪ :‬اگر ش��رایطی فراهم ش��ود تا ب��ا از میان رفتن‬ ‫تحریم‌ها س��رمایه‌گذاران بزرگ اروپایی نیز به کشور وارد‬ ‫ش��وند‪ ،‬بنابراین می‌توانیم امیدوار باشیم در بازارهایی که‬ ‫دچ��ار ضعف و عقب‌ماندگی فناوری هس��تیم و به راحتی‬ ‫نمی‌توانیم آنه��ا را ارتقا دهیم‪ ،‬ش��رایطی را فراهم آوریم‬ ‫که سرمایه‌گذاران کشورهای پیشرفته به این بازارها ورود‬ ‫پیدا کنند و به دنبال آن نیز فناوری‌های نوین به کش��ور‬ ‫وارد شوند‪.‬‬ ‫غیاثون��د یک��ی از روش‌های دس��تیابی به فن��اوری روز‬ ‫دنی��ا و همچنین اقتصاد دانش‌بنی��ان را انتقال فناوری از‬ ‫س��وی س��رمایه‌گذاران خارجی خواند و اظه��ار کرد‪ :‬باید‬ ‫انتقال فناوری مش��روط بر تعیین و تدوین س��ازوکارهای‬ ‫مناس��ب طراحی شده باش��د‪ .‬برای نمونه اجازه دهیم که‬ ‫ش��رکت‌های دارای فناوری در صنعت نفت ما مشروط بر‬ ‫آنک��ه این فناوری‌ه��ا را به داخل کش��ور منتقل کنند‪ ،‬به‬ ‫فعالیت بپردازند‪.‬‬ ‫ظرفیت رشد ‪3‬درصدی اقتصاد ایران در شرایط کنونی‬ ‫بررس��ی‌های کارشناس��ی نش��ان می‌دهد اقتصاد ایران با شرایط و‬ ‫مناب��ع فعلی هم می‌تواند با تقویت بهره‌وری به نرخ رش��د ‪3‬درصدی‬ ‫برسد و با دیگر منابع هم می‌توان این نرخ رشد را افزایش داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عموم��ی رادیو اقتصاد؛ عباس��علی نورا نماینده‬ ‫پیش��ین مجلس و اقتصاددان ضمن بی��ان این مطلب افزود‪ :‬حاال که‬ ‫قیمت نفت کاهش یافته و فرصت خوبی برای تقویت اقتصاد مقاومتی‬ ‫فراهم اس��ت‪ ،‬از برنامه‌ری��زان انتظار می‌رود رویکرده��ای خود را در‬ ‫بازارهای اقتصادی کاال‪ ،‬کار‪ ،‬پول و سرمایه متحول کنند و اولویت به تقویت تولید داخل داده شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همه جای دنیا بازار س��رمایه بر بازار پول اولویت دارد و باید این رویکرد در اقتصاد‬ ‫ایران نیز مدنظر باش��د و بازار س��رمایه و بورس‌های کش��ور را در مقایسه با بازار پول و شبکه بانکی‬ ‫تقویت کنیم‪.‬‬ ‫ن��ورا گفت‪ :‬متاس��فانه ام��روزه بانک مح��وری در اقتصاد کش��ور غلبه دارد و روز‌ب��ه‌روز بر رویش‬ ‫موسس��ه‌های مالی و اعتباری افزوده می‌ش��ود که در فقر نظارت ب��ر عملکردها می‌تواند بحران‌های‬ ‫جدی ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬می‌توانیم با تقویت صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی و گردشگری تفریحی‬ ‫و سالمت و همچنین ترانزیت به تراز مثبت در تجارت خارجی برسیم و اقتصاد نفتی را هم متناسب‬ ‫با ش��رایط روز و با برنامه‌ریزی بهینه مدیریت کنیم‪ .‬نورا گفت‪ :‬در بازار کاال با حجم گس��ترده‌ای از‬ ‫قاچاق کاال مواجه هس��تیم که به راحتی می‌توان آنها را س��اماندهی کرد و باید طرف‌های تقاضای‬ ‫ارز را به خوبی کنترل کنیم در آن صورت کاهش قیمت نفت نمی‌تواند مس��یر پیش��رفت و توس��عه‬ ‫اقتصادی ایران را متوقف کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دولت از خود‬ ‫شروع کند‬ ‫مرتضی عزتی‬ ‫عضوهیاتعلمیدانشگاهتربیتمدرس‬ ‫دس��تیابی به توس��عه اقتصادی ب��ه عنوان یکی‬ ‫از اهداف اساس��ی کش��ورها نیازمن��د حرکت در‬ ‫مسیرهای مشخصی است‪.‬‬ ‫یک��ی از این م��وارد‪ ،‬مبارزه با فس��اد اقتصادی‬ ‫است‪ .‬اگرچه برای دستیابی به این مهم یک‌سری‬ ‫سیاس��ت‌های بلندمدت به‌ویژه در حوزه فرهنگی‬ ‫باید به اجرا درآید اما به‌دلیل نقش اساس��ی دولت‬ ‫در ای��ن زمینه می‌ت��وان با یک‌س��ری اصالحات‬ ‫اساس��ی در این سطح با بخش مهمی از فساد در‬ ‫کشور مقابله کرد‪.‬‬ ‫اهمی��ت نق��ش دول��ت در مب��ارزه با فس��اد از‬ ‫آنجایی مشخص می‌ش��ود که برخی مشکالت در‬ ‫همین نهاد می‌تواند زمینه‌س��از فس��اد در کشور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ازجمله مواردی که باعث افزایش فس��اد در یک‬ ‫اقتصاد می‌ش��ود‪ ،‬گستردگی و بزرگ شدن دولت‬ ‫اس��ت‪ .‬زمانی که اختیارات دول��ت در اقتصاد باال‬ ‫می‌رود‪ ،‬به همین نسبت اختیارات کارکنان دولت‬ ‫نی��ز افزایش می‌یابد و ای��ن اختیارات می‌تواند در‬ ‫زمینه نامناسب استفاده شود‪.‬‬ ‫موض��وع دیگری ک��ه می‌تواند زمینه فس��اد را‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬دخالت دولت در حوزه‌هایی اس��ت که‬ ‫از نظ��ر اقتصادی توجیه ن��دارد که از آن به‌عنوان‬ ‫تصدی‌گری‌های دولتی یاد می‌شود‪ .‬وقتی دولت‌ها‬ ‫به شکل مستقیم‪ ،‬موسسات مالی و اقتصادی ایجاد‬ ‫می‌کنند یا اینکه اس��تقالل نهادهای غیردولتی را‬ ‫خدشه‌دار س��ازند‪ ،‬این امکان وجود دارد که تنها‬ ‫ب��ا یک امضا یا نامه مبالغ کالن جابه‌جا ش��ود که‬ ‫این موضوع مصداق فس��اد است‪ .‬زمانی که حجم‬ ‫فعالیت‌های دولت در امور تصدی‌گری کم باش��د‪،‬‬ ‫به همین نس��بت زمینه فس��اد در این بخش نیز‬ ‫کاه��ش می‌یابد و اگ��ر فعالیتی خ�لاف قانون و‬ ‫فس��ادآمیز نیز انجام ش��ود در سطوح موسسات و‬ ‫ش��رکت‌ها خواهد بود و به سطح کالن نمی‌رسد‪.‬‬ ‫مشکل دیگر‪ ،‬بی‌ثباتی در سیاست‌های کالن است‪.‬‬ ‫زمان��ی که قوانین در یک کش��ور م��دام تغییر‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬فع��االن اقتص��ادی نس��بت ب��ه آینده‬ ‫اطمین��ان ندارند و به همین دلیل تالش می‌کنند‬ ‫فعالیت‌های خود را هرچه س��ریع‌تر به س��رانجام‬ ‫برس��انند و برای این کار نیز ممکن است متوسل‬ ‫به راه‌های غیرقانونی ش��وند‪ .‬موضوع دیگری که‬ ‫می‌تواند زمینه فس��اد را ایجاد کن��د‪ ،‬درآمدهای‬ ‫کالن برای دولت است‪ .‬وقتی دولت به درآمدهای‬ ‫بس��یار دسترسی داشته باشد‪ ،‬به مرکز توزیع این‬ ‫درآمدها تبدیل می‌ش��ود که این تقسیم درآمدها‬ ‫می‌توان��د با مش��کالت بس��یاری همراه ب��وده و‬ ‫ناعادالنه باش��د که‌این موضوع مصداق دیگری از‬ ‫فساد خواهد بود‪.‬‬ ‫در نتیجه همه ای��ن عوامل می‌توان گفت اگر‬ ‫یک دولت عزم جدی برای مبارزه با فس��اد داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬می‌تواند از خود شروع کند و با اصالحاتی‬ ‫ک��ه در مح��دوده در اختیار خ��ود ایجاد می‌کند‪،‬‬ ‫فساد را تا اندازه زیادی به کنترل درآورد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫نوبخت‪،‬رییسسازمانمدیریت‬ ‫وبرنامه‌ریزیکشورشد‬ ‫دکتر حس��ن روحانی‬ ‫با ص��دور حکمی محمد‬ ‫باقر نوبخت را به س��مت‬ ‫ریاست سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه‌ری��زی کش��ور‬ ‫منصوب کرد‪.‬‬ ‫در مت��ن ای��ن حکم‬ ‫آمده اس��ت‪ :‬بر اس��اس اص��ل یکصد و بیس��ت و‬ ‫شش��م قانون اساس��ی و در اجرای مصوبه ش��ماره‬ ‫‪ 206/93/12991‬مورخ ‪ 1393/09/26‬شورای‌عالی‬ ‫اداری‪ ،‬با توجه به تعهد‪ ،‬شایس��تگی و سوابق مفید‬ ‫و ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان‬ ‫«معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه‌ریزی کشور» منصوب می‌شوید‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به جایگاه رفیع و نقش ممتاز س��ازمان‬ ‫مدیری��ت و برنامه‌ری��زی کش��ور در ایج��اد تحول‬ ‫بنیادی��ن در راهب��ری توس��عه کش��ور‪ ،‬طراح��ی‬ ‫زیرس��اخت‌ها و رصد توس��عه پای��دار و متوازن در‬ ‫کش��ور‪ ،‬انتظار می‌رود جناب عالی با بهره‌گیری از‬ ‫صاحب‌نظران و کارشناس��ان برجسته و پایه‌ریزی‬ ‫ساختاری مناسب و چابک برای آن سازمان‪ ،‬نسبت‬ ‫ب��ه تحقق اه��داف و وظایف محوله ت�لاش وافر به‬ ‫کار بندید‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫فروش اوراق مشارکت‬ ‫‪ 22‬درصدی در بانک تجارت‬ ‫ف��روش اوراق مش��ارکت الکترونیکی‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی با سود ساالنه‬ ‫‪22‬درصد روزش��مار از روز دوش��نبه ‪8‬‬ ‫دی‌ماه به مدت ‪ 3‬روز کاری در شعب منتخب بانک‬ ‫تجارت آغاز شد‪ .‬اوراق مشارکت الکترونیکی مذکور‬ ‫ب��ه منظ��ور تامین مناب��ع مالی طرح‌ه��ای تملک‬ ‫دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام دولت در وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی منتشر ش��ده و از ‪ 8‬دی‌ماه در شعب‬ ‫بانک تجارت قابل خرید اس��ت‪ .‬مدت اوراق مذکور‬ ‫‪ 4‬ساله‪ ،‬با نرخ سود علی‌الحساب ‪ 22‬درصد (معاف‬ ‫از مالی��ات) بوده و ب��ه صورت هر ‪ 3‬م��اه یکبار به‬ ‫حساب دارندگان اوراق واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫ارائه تسهیالت ساخت مسکن‬ ‫در بانک دی‬ ‫بانک دی همزمان با برگزاری جشنواره‬ ‫دی بسته تسهیالتی ساخت و بازسازی‬ ‫مس��کن طراحی و ارائه ک��رد‪ .‬معاونت‬ ‫اعتبارات و بازاریابی بانک دی اعالم کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫مطلوبیت فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌مسکن که‬ ‫تاثیر بس��زایی در رش��د فزاینده س��ایر بخش‌های‬ ‫اقتصادی کشور دارد‪ ،‬تسهیالت ساخت و بازسازی‬ ‫مس��کن به متقاضیان ارائه می‌شود‪ .‬این تسهیالت‬ ‫فقط به منظور احداث بنا بوده و شعب بانک دی در‬ ‫طول جش��نواره دی نسبت به اعطای تسهیالت در‬ ‫بخش ساخت مسکن اعم از انفرادی یا انبوه‌سازی و‬ ‫مجتمع‌س��ازی از طری��ق عقد مش��ارکت مدنی با‬ ‫رعای��ت ضوابط و مقررات بانک اق��دام می‌کنند‪ .‬از‬ ‫جمله ویژگی‌های این طرح‪ ،‬تس��هیالت انفرادی تا‬ ‫سقف ‪ 250‬میلیون ریال و به ازای هر متر مربع ‪10‬‬ ‫میلیون ریال برای انبوه‌س��ازی اس��ت‪ .‬عالقه‌مندان‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر می‌توانند به وب سایت‬ ‫بانک و یا ش��عب سراسر کش��ور بانک دی مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬جش��نواره بانک دی که همزمان با دی و ماه‬ ‫ربیع‌االول آغاز شده شامل بخش‌های مختلفی است‬ ‫که برنامه‌ه��ای درون و برون س��ازمانی آن به‌طور‬ ‫متناسب اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫بخش پژوهش بانک مسکن‬ ‫تقدیرنامه گرفت‬ ‫در همایش «گرامیداشت پژوهشگران‬ ‫برتر» سیس��تم بانکی ک��ه با حضور‬ ‫تع��دادی از پژوهش��گران و مدی��ران‬ ‫مراکز پژوهش��ی بانک‌ها و موسسات برگزار شد؛‬ ‫بانک مس��کن دو لوح‌تقدیر را از آن خود کرد‪ .‬در‬ ‫این مراسم که مقامات ارشد بانک مرکزی‪ ،‬رییس‬ ‫پژوهش��کده پولی و بانکی و مدیران ارش��د نظام‬ ‫بانکی کشور و ابوالقاسم رحیمی انارکی و محسن‬ ‫عزی��زی از اعض��ای هیأت مدیره بانک مس��کن‬ ‫حضور داش��تند؛ محمدامیر کرامت رییس اداره‬ ‫کل پژوهش و برنامه‌ریزی بانک مسکن به دلیل‪،‬‬ ‫عملکرد مناسب این بانک در بخش پژوهش‌های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬عملکرد س��االنه و انتشار ‪ 4‬شماره‬ ‫فصل‌نامه پژوهشی‪ ،‬موفق به دریافت لوح تقدیر با‬ ‫عنوان «مدیرپژوهش��ی منتخب نظ��ام بانکی در‬ ‫سال ‪ »1393‬شد‪.‬‬ ‫نشست قاعده‌گذاری‬ ‫نظام ارزی در بانک انصار‬ ‫نخستین نشست علمی قاعده‌گذاری‬ ‫نظ��ام ارزی در اقتص��اد مقاومت��ی از‬ ‫سلسله نشست‌های اقتصاد مقاومتی‬ ‫بانک انصار‪ ،‬برگزار می‌شود‪ .‬این نشست با حضور‬ ‫و سخنرانی ابراهیمی مدیرعامل و رییس شورای‬ ‫عالی اقتصاد مقاومتی‪ ،‬صفری دبیر شورا‪ ،‬یزدانی‬ ‫عضوهیأت علمی دانش��گاه شهید بهشتی‪ ،‬طیبی‬ ‫مدیرقط��ب بین‌المل��ل دانش��گاه اصفه��ان و‬ ‫واعظ‌برزانی رییس پژوهش��کده اقتصاد دانشگاه‬ ‫اصفهان از اعضای شورای مذکور چهارشنبه ‪10‬‬ ‫ی در س��الن همایش س��اختمان مرکزی بانک‬ ‫د ‌‬ ‫انص��ار برگ��زار می‌ش��ود‪ .‬این نشس��ت با هدف‬ ‫آسیب‌شناس��ی نظام ارزی کشور و تنظیم قواعد‬ ‫سیاس��ت‌های ارزی منطب��ق ب��ا اص��ول اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی‪ ،‬تحلیل‌های نظ��ری و تجربی در نظام‬ ‫ارزی باض��رورت توس��عه آن در ادبی��ات اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬بررسی پویایی‌های سیاست‌های ارزی‬ ‫برپایه قاعده‌گذاری در بانکداری و بازار ارز ایران‪،‬‬ ‫طرح مباح��ث قاعده‌گذاری در نظ��ام بانکداری‬ ‫کشور براس��اس پیش‌بینی نوسان‌های نرخ ارز و‬ ‫بحران‌های مالی و طرح مباحث مدیریت ارزی در‬ ‫بان��ک انص��ار ب��ه عن��وان الگ��وی بانک��ی در‬ ‫اقتصادمقاومتی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید اعالم کرد‪:‬‬ ‫پرداخت ‪ 206‬هزار میلیارد تومان تسهیالت به بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬چهارمین همایش سیاس��ت‌های پولی و‬ ‫چالش‌های بانکداری و تولید‪ ،‬با محور تنگناهای تأمین‬ ‫مال��ی تولید با حضور رییس و قائم مقام بانک مرکزی و‬ ‫جمعی از مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراس��م‪ ،‬ولی‌اهلل سیف رییس کل بانک مرکزی‬ ‫در س��خنانی‪ ،‬به برخی اظهارات مبنی بر ادعایی بودن‬ ‫آمار رشد اقتصادی پاسخ داد و گفت‪ :‬با اعالم نرخ رشد‬ ‫اقتصادی توس��ط بانک مرکزی عده‌ای آن را به تمسخر‬ ‫گرفت��ه و ادعایی می‌دانند‪ ،‬در حالی که این آمار و ارقام‬ ‫بسیار دقیق بوده و جزو سرمایه‌های این مملکت است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بانک مرکزی حتی در بدترین شرایط‬ ‫ه��م آمار اش��تباه ن��داده‪ ،‬و زمان‌هایی پی��ش آمده که‬ ‫در نهایت بان��ک مرکزی ارائه آمار خود را متوقف کرده‌‬ ‫اس��ت‪ .‬رییس کل بانک مرکزی در ادام��ه به پرداخت‬ ‫تس��هیالت بانکی به بنگاه‌ه��ای اقتصادی اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در ‪ 8‬ما ‌ه نخس��ت امس��ال ‪ 206‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت پرداخت شده که ‪ 50‬درصد آن تمدید‬ ‫تس��هیالت ب��وده و ‪ 50‬درصد تس��هیالت جدید؛ بانک‬ ‫مرکزی ای��ن اطالعات را از طریق نرم‌افزار از سیس��تم‬ ‫بانکی دریافت می‌کند که کاملا دقیق است‪.‬‬ ‫سیف با اش��اره به برخی انتقادها‬ ‫نسبت به روند پرداخت تسهیالت‬ ‫در ش��بکه بانک��ی‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫ش��رکت‌هایی هس��تند که عمر‬ ‫اقتصادی آنها به اتمام رسیده اما‬ ‫برخی اصرار دارند که حیات آنها‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬گفت��ه می‌ش��ود اگر بنگاه��ی خلق ارزش‬ ‫می‌کند باید به آن تس��هیالت داد اما وقتی دیگر خلق‬ ‫ارزش نمی‌کند باید ساختار‌های آن را اصالح کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جهت‌گیری ‪ 16‬ماهه بانک مرکزی‪،‬‬ ‫اولویت‌بن��دی سیاس��ت‌های اعتباری‪ ،‬انضب��اط پولی و‬ ‫کنترل نقدینگی بوده است تصریح کرد‪ :‬یکی از اقدامات‬ ‫بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی بحث مس��کن مهر‬ ‫بود که پیش��رفت پروژه‌های مس��کن مهر در این مدت‬ ‫مناسب است‪.‬‬ ‫سیف با اش��اره به افزایش تورم نقطه به نقطه در آذر‬ ‫ماه‪ ،‬گفت‪ :‬یک��ی از نگرانی‌هایی که وجود دارد افزایش‬ ‫تورم نقطه به نقطه اس��ت‪ .‬تا شهریور این روند کاهنده‬ ‫اس��ت‪ ،‬آبان ماه ‪ 15/1‬درصد‪ ،‬آذر ‪ 16/7‬درصد ش��ده‪،‬‬ ‫بنابراین این عالمتی اس��ت و باید دقت کنیم تا اهداف‬ ‫تورمی محقق ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬تورم از ‪ 40/4‬به ‪17/2‬‬ ‫درص��د رس��یده و تورم نقطه به نقط��ه از ‪ 45‬درصد به‬ ‫‪16/7‬درصد رس��یده که البته ت��ا ‪ 14/1‬درصد کاهش‬ ‫یافته بود‪.‬‬ ‫س��یف در رابطه با تغییرات بازار ارز نیز اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬نوسان اخیر به دلیل تقاضای باال ایجاد شده که‬ ‫بع��د از ژانویه کاهش یافته و تعادل به بازار برمی‌گردد‪.‬‬ ‫ریی��س کل بانک مرکزی تاکید کرد‪ :‬با این وجود بانک‬ ‫مرکزی به دقت بازار را زیر نظر داش��ته و معتقد اس��ت‬ ‫که تعادل به زودی بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹توصیه‌هایی برای کاهش نرخ سود بانکی‬ ‫مسعود نیلی مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی به‬ ‫عنوان دیگر س��خنران این مراسم‪ ،‬از افزایش نرخ سود‬ ‫بانکی در شرایطی که تورم در حال کاهش است انتقاد‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬این اق��دام بانک‌ها مانع خ��روج از رکود‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این که نرخ تورم ک��ه از ابتدای دهه ‪90‬‬ ‫شتاب افزایش��ی گرفت و در فصل اول سال ‪ 92‬به اوج‬ ‫خود رسید‪ ،‬از فصل دوم سال ‪ 92‬روند کاهشی به خود‬ ‫گرفت��ه و این روند تاکن��ون ادامه داش��ته عنوان کرد‪:‬‬ ‫در ش��رایطی که انتظار می‌رفت ب��ه دنبال کاهش نرخ‬ ‫تورم‪ ،‬نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد نه تنها این اتفاق‬ ‫نیفتاد بلکه فاصله بین نرخ تورم و سود بانکی در مسیر‬ ‫افزایشی قرار گرفت به گونه‌ای که نرخ سود حقیقی به‬ ‫میزان قابل توجهی رشد یافت‪.‬‬ ‫نیلی افزود‪ :‬اما در ش��رایطی که‬ ‫نرخ ت��ورم کاهش یافته و حتی‬ ‫ن��رخ س��ود بانکی پایی��ن تر از‬ ‫نرخ‌ه��ای فعل��ی ب��رای‬ ‫سپرده‌گذاری قابل قبول است‪،‬‬ ‫این س��وال مطرح می‌شود که‬ ‫چ��ه عواملی منجر به افزایش نرخ س��ود بانکی باوجود‬ ‫کاهش تورم شده اند؟‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه برای پاس��خ به این س��وال‌‬ ‫باید توجه داشت با وجودی که اقتصاد به سمت کاهش‬ ‫تورم و ثبات پیش رفت��ه رویدادهای دهه ‪ 80‬و ابتدای‬ ‫‪ 90‬زمینه را برای افزایش نرخ س��ود بانکی فراهم کرد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬حجم باالی درآمدهای نفت��ی در دهه ‪ 80‬قابل‬ ‫توجه است به گونه‌ای که درآمدهای نفتی در این دهه‬ ‫در مقایس��ه با دهه ‪ 70‬حدود ‪ 27‬برابر شده و بیشترین‬ ‫درآمد نفتی مربوط به س��ال ‪ 90‬اس��ت‪ .‬افزایش نسبت‬ ‫واردات ب��ه تولی��د ناخال��ص داخل��ی در همین مدت‬ ‫نش��ان می‌دهد که وابس��تگی تولید به واردات دو برابر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نیلی اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪ 91‬ب��ا اعمال تحریم‌های‬ ‫نفت��ی علیه ایران و وق��وع رکود تورم��ی‪ ،‬درآمد ارزی‬ ‫کش��ور کاهش یافت و در پی آن با توجه به وابس��تگی‬ ‫باالی تولید به واردات و افزایش واردات‪ ،‬توجه به ارزش‬ ‫افزوده صنایع با کاهش قابل توجهی مواجه ش��د به این‬ ‫ترتی��ب صنای��ع در بازپرداخت بدهی خ��ود به بانک‌ها‬ ‫ناتوان شدند‪.‬‬ ‫مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به معایبی که نرخ س��ود باال مانند افزایش هزینه‬ ‫بنگاه‪ ،‬ایجاد زمین��ه رکود در فعالیت بنگاه و غیره دارد‬ ‫اما کاهش نرخ س��ود بانکی ضروری است‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بدون توجه‬ ‫به سازوکارهای نامناسب ش��رایط فعلی و در حالی که‬ ‫مش��کل اصلی بانک‌ها به قوت خود باقی اس��ت نه تنها‬ ‫مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به افزایش فساد مالی‬ ‫در پرداخت تسهیالت و افزایش احتمال خروج سرمایه‬ ‫از بانک‌ه��ا و هجوم به بازار‌های م��وازی مانند بازارهای‬ ‫غیرمتشکل پولی و ارز منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تصری��ح کرد‪ :‬برای کاهش نرخ س��ود‬ ‫بانکی و حل مش��کل نظام بانک��ی راه حل‌هایی چون‬ ‫بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها‪ ،‬ایجاد بازار بدهی و‬ ‫بازار متشکل برای سود بین بانکی‪ ،‬برخورد قاطع بانک‬ ‫مرکزی با بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز‪ ،‬تقسیط بدهی‬ ‫بانک‌ه��ا به بانک مرکزی و رعای��ت انضباط در عملکرد‬ ‫توسط بانک پیشنهاد می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 94‬ه�زار میلیارد تومان س�پرده نزد ‪ 6‬موسس�ه‬ ‫غیرمجاز‬ ‫عل��ی کمیجانی قائ��م مقام بانک‬ ‫مرک��زی هم در ای��ن همایش به‬ ‫نق��ش مخ��رب موسس��ات مالی‬ ‫غیرمج��از در بازار پول��ی و مالی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬با وجود این‌که‬ ‫آمار دقیقی از موسس��ات پولی و‬ ‫اعتب��اری غیرمج��از وج��ود نداش��ته و حت��ی تع��داد‬ ‫صندوق‌های قرض‌الحس��نه نیز به‌طور دقیقی روش��ن‬ ‫نیست‪ ،‬اما همین کافی است که بگوییم ‪ 6‬موسسه مالی‬ ‫غیرمجاز حدود ‪ 94‬هزار میلیارد تومان از س��پرده‌های‬ ‫مردم را در اختیار دارند که با وجود این‌که ‪ 15/1‬درصد‬ ‫از کل ‪ 670‬ه��زار میلی��ارد توم��ان نقدینگ��ی را در بر‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬اما به تنهایی در بازار پولی نقش مخربی دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ه م��روری بر آنچ��ه بانک مرک��زی در ‪ 15‬ماه‬ ‫گذشته در حوزه انضباط پولی انجام داده است پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬خوشبختانه در این مدت سیاست‌های پولی به‬ ‫سمتی حرکت کرده که انضباط بر آن کاملا حاکم شده‬ ‫و توانس��ته‌ایم با معضل تورم و رک��ود به طور همزمان‬ ‫مقابله کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کنترل رشد نقدینگی‪ ،‬سالم‌سازی ترکیب‬ ‫رش��د نقدینگی‪ ،‬هدایت منابع نقدی به س��مت تولید و‬ ‫افزایش س��رمایه در گ��ردش‪ ،‬همچنی��ن تقویت توان‬ ‫تس��هیالت‌دهی بانک‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که‬ ‫در ‪ 15‬ماه گذشته در حوزه پولی و بانکی اجرایی شده و‬ ‫به انضباط مالی انجامیده است‪ .‬قائم مقام بانک مرکزی‬ ‫در ادامه به بیان توضیحاتی درباره میزان رشد نقدینگی‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال‬ ‫جاری از ‪ 670‬هزار میلیارد تومان عبور کرده که نسبت‬ ‫به رقم مشابه سال قبل ‪ 26/3‬درصد افزایش دارد‪.‬‬ ‫کمیجانی همچنین از میزان تس��هیالت‌دهی بانک‌ها‬ ‫در ‪ 8‬ماهه امس��ال س��خن گفت و افزود‪ :‬شبکه بانکی‬ ‫در ای��ن م��دت ‪ 206‬ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت‬ ‫پرداخته که سهم سرمایه در گردش از این رقم بیش از‬ ‫‪ 60‬درصد اس��ت و این در حالی است که سهم سرمایه‬ ‫در گردش از کل تس��هیالت پرداختی در سال گذشته‬ ‫حدود ‪ 46‬درصد بود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬س��هم سرمایه در‬ ‫گردش بخش صنعت و معدن از تس��هیالت دریافتی به‬ ‫حدود ‪ 79/9‬درصد رسیده که نسبت به دوره‌های قبل‬ ‫با رشد همراه است‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک‌ها ثبات ندارند‬ ‫یحیی آل اس��حاق ریی��س اتاق‬ ‫بازرگانی تهران ه��م در همایش‬ ‫بررس��ی چالش‌های بانکداری به‬ ‫رواب��ط چال��ش برانگی��ز بخش‬ ‫خصوصی و نظام بانکی اش��اره و‬ ‫راه ح��ل آن را در اقت��دار کامل‬ ‫بان��ک مرکزی عنوان کرد ‪.‬وی گفت‪ :‬نمی‌توان فکر کرد‬ ‫بخش خصوص��ی زندگی خود را ب��دون توجه به نظام‬ ‫بانکی ادامه دهد‪ .‬واقعیت این است که در حوزه اقتصاد‪،‬‬ ‫بان��ک محوریم اگرچه باید به دنب��ال راه‌هایی برای کم‬ ‫کردن فشار در سیس��تم بانکی بود اما شرایط امروز به‬ ‫گونه‌ای است که بانک‌ها در آن محوریت دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما ش��اهدیم ک��ه همه دولتمردان و بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬جهاد جدی در رفع چالش‌ها دارند اما با این‬ ‫وج��ود بخش خصوصی با سیس��تم بانک��ی درچالش‬ ‫اس��ت‪ ،‬وضعیت عمومی کش��ور‪ ،‬وضعی��ت اقتصادی‪،‬‬ ‫تحریم و رکود نیازمن��د راه‌های جدید برای خروج از‬ ‫این ش��رایط اس��ت‪ .‬رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬ریش��ه اصلی ما نظام بانک و بانکداری اس��ت که‬ ‫مشکالتی دارد‪ ،‬یکی از مشکالت نظام بانکی معوقات‪،‬‬ ‫ناهماهنگی نرخ س��ود و تورم‪ ،‬کافی نبودن سرمایه و‬ ‫تنگناهای اعتباری است‪.‬‬ ‫آل اس��حاق با بیان این که یکی از راه‌های ممکن این‬ ‫اس��ت که بانک‌های تجاری پول تج��اری خلق کنند تا‬ ‫بت��وان از حداقل امکانات اس��تفاده ک��رد و وام‌ها را به‬ ‫جایی بدهند که بازگش��ت داشته باشد با انتقاد از نبود‬ ‫ثبات در بانک‌ها گفت‪ :‬اگر ارتباط بین بخش خصوصی‬ ‫و بانک‌ه��ا ثبات نداش��ته باش��د این تالطم ش��رایط را‬ ‫سخت‌تر می‌کند‪.‬‬ ‫مدار دالر و سکه نزولی شد‬ ‫ساماندهی و پاالیش شبکه فروش بیمه‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود ک��ه نرخ ارز بعد‬ ‫از ژانویه کاهش یابد و ش��رایط متعادل‌تر ش��ود‪ .‬این‬ ‫خب��ری بود که رییس کل بانک مرکزی در چهارمین‬ ‫همایش سیاس��ت‌های پولی و چالش‌های بانکداری و‬ ‫تولید اع�لام کرد و آنطور که فع��االن بازار می‌گویند‬ ‫باعث ش��د‪ ،‬بازار ارز و سکه در واکنش به این خبر بر‬ ‫م��دار نزول قرار گیرد و بعد از یک دوره صعود‪ ،‬نرخ‌ها‬ ‫در ای��ن بازار کاهش یابد‪ .‬رییس کل بانک مرکزی که‬ ‫افزای��ش تقاضا برای ارز را دلیل اصلی گرانی نرخ دالر‬ ‫در روزهای اخیر اعالم کرده‪ ،‬یادآورشد‪ :‬بانک مرکزی بازار را به دقت زیر نظر دارد و فکر می‌کند که در‬ ‫آینده نزدیک بازار به آرامش قبلی بازگردد‪.‬‬ ‫به هرحال در بازار دیروز طال و ارز‪ ،‬هر دالر امریکا با قیمت ‪ ۳۵۶۲‬تومان و هر قطعه س��که تمام‌بهار‬ ‫آزادی طرح جدید با قیمت ‪ 988‬هزار تومان به فروش رس��ید که این نوع س��که نسبت به روز یکشنبه‬ ‫حدود ‪ 6‬هزارتومان افت قیمت را تجربه کرده است‪ .‬همچنین دیروز نیم‌سکه بهار آزادی با قیمت ‪497‬‬ ‫هزار تومان به فروش رس��ید که نس��بت به روز ماقبل آن ‪ 3‬هزارتومان ارزان‌تر ش��د و ربع‌س��که بدون‬ ‫هیچ‌گونه تغییر بر همان نرخ ‪ 275‬هزارتومان جاخوش کرد‪ .‬در این روز هر گرم طالی ‪18‬عیار با کاهش‬ ‫نسبی‪ 101 ،‬هزار تومان قیمت خورد‪ .‬صراف‌های بازار آزاد و خیابان فردوسی نیز دیروز دالر را با قیمت‬ ‫‪ 3562‬تومان‪ ،‬یورو را با قیمت ‪ 4350‬تومان و پوند را با قیمت ‪ 5540‬تومان به متقاضیان فروختند که‬ ‫نشان می‌دهد انواع ارزها نسبت به روز یکشنبه با افت قیمت مواجه بوده است‪.‬‬ ‫بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی ایران از ساماندهی‬ ‫و پاالیش شبکه فروش بیمه خبر داد و بخشی از نتایج‬ ‫طرح س��اماندهی و پاالیش شبکه فروش بیمه را اعالم‬ ‫ک��رد‪ .‬با بهره‌گیری از فناوری اطالع��ات و ارتباطات و‬ ‫همکاری شرکت‌های بیمه مشخصات نمایندگان بیمه‬ ‫در سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب)‬ ‫ثبت و مغایرت‌های عملکردی برآورد ش��ده است‪ .‬این‬ ‫م��وارد در جلس��ه‌های متعدد با مدیران ش��رکت‌های‬ ‫بیمه بررس��ی و کدهای نمایندگی خ��ارج از ضوابط و‬ ‫مق��ررات شناس��ایی و اقدامات نظارتی اعمال ش��د‪ .‬تا پایان آذر س��ال‌جاری ‪ 60086‬کد نمایندگی در‬ ‫سیس��تم‌های بیمه‌گری شرکت‌های بیمه شناسایی ش��د که ‪ 49717‬نماینده (شامل‪ 34840 :‬نماینده‬ ‫فعال‪ 10341 ،‬نماینده ثبت‌نام نشده‪ 2558 ،‬نماینده تعلیقی‪ 245 ،‬نماینده در مرخصی و تعداد ‪5868‬‬ ‫کد نیز در مرحله تکمیل دالیل اشکال در ثبت‌نام) بودند‪ 6234 .‬کد نمایندگی در فرآیند ثبت اطالعات‬ ‫و مشخصات قرار دارند و همچنان بالتکلیف هستند و احراز هویت نشده‌اند که در دست پیگیری است‪.‬‬ ‫در این طرح بیش از صد ش��خص دارای مجوز نمایندگی از دو یا چند ش��رکت بیمه شناس��ایی شده‬ ‫است‪ ،‬درحالی که طبق مقررات‪ ،‬دریافت بیش از یک مجوز نمایندگی برای یک شخص ممنوع است‪.‬‬ ‫یکی از وظایف بیمه مرکزی تنظیم امور نمایندگی بیمه در چارچوب مقررات و نظارت بر شبکه فروش‬ ‫بیمه اس��ت‪ .‬یکی از سیاس��ت‌های بیمه مرکزی در دوره جدید ساماندهی و پاالیش شبکه فروش بیمه‬ ‫اعالم شد که به طور جدی از نیمه دوم پارسال در دستورکار قرار گرفت‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫قیمت خودرو‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,690,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪35600‬‬ ‫‪35620‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,670,000‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪43300‬‬ ‫‪43500‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,910,000‬‬ ‫‪4,980,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪55120‬‬ ‫‪55400‬‬ ‫هیوندایی سانتافه‬ ‫خودرو‬ ‫هیوندایی سوناتا‬ ‫‪YF‬‬ ‫قیمت بازار‬ ‫قیمت کارخانه‬ ‫‪1.440.000.00‬‬ ‫‪1.580.235.25‬‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1.695.000.00‬‬ ‫(ریال)‬ ‫‪-‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,860,000‬‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪31200‬‬ ‫میتسوبیشی لنسر‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1.210.000.00‬‬ ‫‪1.211.817.20‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,820,000‬‬ ‫‪9,880,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9680‬‬ ‫‪9740‬‬ ‫میتسوبیشی ‪ASX‬‬ ‫‪MIDLINE‬‬ ‫‪1.420.000.00‬‬ ‫‪1.287.474.58‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪2,510,000‬‬ ‫فرانک‌سوئیس‬ ‫‪35850‬‬ ‫‪36100‬‬ ‫کیا موتور‬ ‫اسپورتیج ‪SL‬‬ ‫‪1.450.000.00‬‬ ‫‪1.373.000.00‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,910,000‬‬ ‫‪4,960,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪15400‬‬ ‫‪15600‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,820,000‬‬ ‫‪9,880,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9350‬‬ ‫‪9550‬‬ ‫کیا موتور اپتیما‬ ‫‪TF‬‬ ‫‪1.500.000.00‬‬ ‫‪1.383.000.00‬‬ ‫‪300.000.000‬‬ ‫‪300.000.000‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪994,300‬‬ ‫‪1,013,800‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪10150‬‬ ‫‪10450‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,365,000‬‬ ‫‪4,390,000‬‬ ‫ین ژاپن‬ ‫‪292‬‬ ‫‪298‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫سمند ‪ lx‬سال‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوق‬ ‫دار ‪v8‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪5‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪2‬‬ ‫پژو پارس سال‬ ‫پژو ‪slx 405‬‬ ‫رانا دنده ای‬ ‫مزدا ‪ 3‬جدید‬ ‫تیپ ‪4‬‬ ‫کاپرا تک کابین‬ ‫‬‫‪361.000.000‬‬ ‫‪341.140.000‬‬ ‫‪340.000.000‬‬ ‫‪290.000.000‬‬ ‫‪370.000.000‬‬ ‫‪348.880.000‬‬ ‫‪317.000.000‬‬ ‫‪303.000.000‬‬ ‫‪328.000.000‬‬ ‫‪320.310.000‬‬ ‫‪1.170.000.00‬‬ ‫‪1.072.000.00‬‬ ‫‪550.000.000‬‬ ‫‪579.800.000‬‬ ‫پراید ‪131SX‬‬ ‫‪-‬‬ ‫پراید ‪132 SX‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تیبا ‪sx‬‬ ‫سانگ یانگ‬ ‫نیواکتیون‬ ‫لیفان ‪1800 620‬‬ ‫سی سی‬ ‫لیفان‪X 60‬‬ ‫‪346.490.000‬‬ ‫‪201.220.000‬‬ ‫‪202.080.000‬‬ ‫‪265.000.000‬‬ ‫‪241.830.000‬‬ ‫‪1.150.000.00‬‬ ‫‪1.150.000.00‬‬ ‫‪448.000.000‬‬ ‫‪529.000.000‬‬ ‫‪620.000.000‬‬ ‫‪639.000.000‬‬ ‫جک ‪ j5‬اتومات‬ ‫‪-‬‬ ‫جک ‪j5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫رنو فلوئنس‪E 4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪576.000.000‬‬ ‫‪470.300.000‬‬ ‫‪1.079.000.00‬‬
‫‪16‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫ر ‪ - 1393/10/8 :‬زمان آخرین معامله ‪12:57:56 :‬‬ ‫نماد‬ ‫نام‬ ‫تعداد‬ ‫تسه‪9012‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اسفندماه‪90‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وبملت‬ ‫بانك ملت‬ ‫فرآور‬ ‫فرآوريموادمعدنیایران‬ ‫‪83‬‬ ‫حجم‬ ‫‪70‬‬ ‫‪198546‬‬ ‫ارزش‬ ‫‪55231225‬‬ ‫‪814414754‬‬ ‫دیروز‬ ‫اولین‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪4066‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪790009 800067‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪30548771‬‬ ‫‪64544333013‬‬ ‫‪2117‬‬ ‫گسترش صنایع پیام‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪5880000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫تسه‪9108‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪368‬‬ ‫تسه‪9207‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪349‬‬ ‫غدام‬ ‫خوراك دام پارس‬ ‫کنیلو‬ ‫لپیام‬ ‫بهپاك‬ ‫وآذر‬ ‫حسینا‬ ‫کاشی نیلو‬ ‫صنعتی بهپاك‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪69‬‬ ‫توسعه خدمات دریایی وبندري سینا‬ ‫‪355‬‬ ‫خصدرا‬ ‫صنعتی دریایی ایران‬ ‫‪37‬‬ ‫غدشت‬ ‫دشت مرغاب‬ ‫‪6‬‬ ‫وسپه‬ ‫خزامیا‬ ‫وتوصا‬ ‫وایران‬ ‫شستان‬ ‫کدما‬ ‫تكنو‬ ‫سرمایهگذاري سپه‬ ‫زامیاد‬ ‫ثمسكن‬ ‫دلر‬ ‫داروسازي اکسیر‬ ‫مفاخر‬ ‫‪475‬‬ ‫کنترلخوردگیتكینکو‬ ‫‪259‬‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمی‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1679660‬‬ ‫‪375876‬‬ ‫‪34303500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2934089245‬‬ ‫‪8866566231‬‬ ‫‪4495800677‬‬ ‫‪1359‬‬ ‫‪1380‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪2131‬‬ ‫‪5417‬‬ ‫‪11559‬‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪3‬‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫‪0‬‬ ‫کارخانه فارسیت درود‬ ‫‪1‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪100433‬‬ ‫‪211890585‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪925352‬‬ ‫‪590668866‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1036350‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪510000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2169‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪3159‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪68890‬‬ ‫‪409196992‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪888‬‬ ‫‪6850748‬‬ ‫‪13232989911‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫س‪ .‬چشم انداز توسعه شمال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1220000‬‬ ‫‪2991440000‬‬ ‫‪1474‬‬ ‫سرمایه گذاري پارس آریان‬ ‫‪8‬‬ ‫‪237552‬‬ ‫غمینو‬ ‫ثشرق‬ ‫غمهرا‬ ‫وشمال‪2‬‬ ‫شكبیر‪4‬‬ ‫آریان‬ ‫وملت‬ ‫سشمال‬ ‫وپخش‬ ‫ورنا‬ ‫وخارزم‬ ‫باما‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫مشارکت مسكن مهر ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1‬‬ ‫شرکت صنایع غذایی مینو شرق‬ ‫تولیديمهرام‬ ‫پتروشیمی امیرکبیر‬ ‫سرمایهگذاريملت‬ ‫سیمان شمال‬ ‫داروپخش (هلدینگ‬ ‫سرمایهگذاري رنا(هلدینگ‬ ‫سرمایه گذاري خوارزمی‬ ‫خمحور‬ ‫شاراك‬ ‫پتروشیمی شازند‬ ‫توسعه‬ ‫اعتباري توسعه‬ ‫خفناور‬ ‫پترول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫ثاصفا‬ ‫‪144‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪45112‬‬ ‫‪101173906‬‬ ‫گروه پتروشیمی س‪ .‬ایرانیان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪51000‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪22‬‬ ‫‪72506‬‬ ‫‪265444466‬‬ ‫‪3521‬‬ ‫سهامی ذوب آهن اصفهان‬ ‫‪317‬‬ ‫‪1343346‬‬ ‫‪2819087160‬‬ ‫‪2106‬‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫‪254‬‬ ‫‪2309725‬‬ ‫‪3740604252‬‬ ‫‪1632‬‬ ‫‪170000‬‬ ‫‪260100000‬‬ ‫‪182824‬‬ ‫‪1186057078‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪501136‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30502‬‬ ‫‪13759920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63880400‬‬ ‫‪53685‬‬ ‫‪55499‬‬ ‫‪55469‬‬ ‫‪1,784.00‬‬ ‫‪3.32‬‬ ‫‪53692‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪5042‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪-201.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪5042‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪9.83‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪2091‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪-72.00‬‬ ‫‪-3.33‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8064‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪326497840‬‬ ‫‪796936‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪2092‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪14680‬‬ ‫اطلس‬ ‫شپاکسا‬ ‫پاکسان‬ ‫‪22‬‬ ‫تسه‪9304‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫‪121‬‬ ‫وعسكر‬ ‫شرکت اعتباري عسكریه(سهامی عام)‬ ‫‪2‬‬ ‫تسه‪9110‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن دي ماه ‪91‬‬ ‫‪40‬‬ ‫تسه‪9011‬‬ ‫داسوه‬ ‫پخش‬ ‫خریخت‬ ‫‪940‬‬ ‫‪9232536‬‬ ‫‪11450377793‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26952‬‬ ‫‪114725505‬‬ ‫‪4316‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪27635‬‬ ‫‪52506500‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمن ماه‪90‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪320‬‬ ‫پخش البرز‬ ‫‪102‬‬ ‫صنایعریختهگريایران‬ ‫سصوفی‬ ‫پتروشیمی زاگرس‬ ‫‪24‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪30190‬‬ ‫‪428411‬‬ ‫سنیر‬ ‫سیمان سفیدنیریز‬ ‫شنفت‬ ‫نفت پارس‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-51.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪461277285‬‬ ‫‪15332‬‬ ‫‪15390‬‬ ‫‪15400‬‬ ‫‪68.00‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪15324‬‬ ‫‪760452‬‬ ‫‪1506761268‬‬ ‫‪3562‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4315‬‬ ‫‪482476206‬‬ ‫‪778315957‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪770000‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪-1.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-62.00‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪-65.00‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪4315‬‬ ‫‪803478‬‬ ‫‪780011‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪6,522.00‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪802789‬‬ ‫‪-689.00‬‬ ‫‪2484‬‬ ‫‪2475‬‬ ‫‪2465‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪2479‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪19755‬‬ ‫‪3650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17782‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪13318‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪13,785.00‬‬ ‫‪1.81‬‬ ‫‪3517‬‬ ‫‪3556‬‬ ‫‪3620‬‬ ‫‪772000‬‬ ‫‪11,548.00‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪3670‬‬ ‫‪4250‬‬ ‫‪17451‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪13318‬‬ ‫‪18967‬‬ ‫‪114.00‬‬ ‫‪-355.00‬‬ ‫‪-79.00‬‬ ‫‪-554.00‬‬ ‫‪-788.00‬‬ ‫‪3.21‬‬ ‫‪-1.99‬‬ ‫‪3551‬‬ ‫‪17503‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪13860‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪19755‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪774237‬‬ ‫‪13155‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪359797645‬‬ ‫‪1887‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪4868‬‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2130‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪4220‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15200‬‬ ‫‪15447‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪7.74‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪11.68‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4010‬‬ ‫‪4.36‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2603‬‬ ‫‪3477‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪-2.01‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪13318‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3620‬‬ ‫‪3680‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17790‬‬ ‫‪717‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪780011‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2441‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪940‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪13318‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪4.95‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪10.27‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪13157‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪780010‬‬ ‫‪4.91‬‬ ‫‪14251‬‬ ‫‪1206‬‬ ‫‪811000‬‬ ‫‪761010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪785000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6503‬‬ ‫‪796002‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52606‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪811000‬‬ ‫‪4702‬‬ ‫‪3.58‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13510‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9026‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪805000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪37841‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7770‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7998‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2199‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1171‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪5.28‬‬ ‫‪4847‬‬ ‫‪3815‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5.66‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2094‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪-303.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13157‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-84‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.70‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪9070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-24.69‬‬ ‫‪797031‬‬ ‫‪17420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪829000‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪2837‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3414‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪14900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2059‬‬ ‫‪4152‬‬ ‫‪792810‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪801000‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪1164‬‬ ‫‪780000‬‬ ‫‪1222‬‬ ‫‪790200‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪6550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.57‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪-2,610.00‬‬ ‫‪4312‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪14117‬‬ ‫‪1530‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9026‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪629‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪797777‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪4,967.00‬‬ ‫‪4152‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪1530‬‬ ‫‪2074‬‬ ‫‪134.00‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪4350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪1909‬‬ ‫‪247755697‬‬ ‫‪1952‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪-2.66‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-53.00‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪57933300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪1222‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪-3.93‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪10.27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56.00‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪-2.20‬‬ ‫‪13872‬‬ ‫وبشهر‬ ‫بیمه ملت‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪4703‬‬ ‫‪-74.00‬‬ ‫‪806939‬‬ ‫‪650103‬‬ ‫توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ‬ ‫‪98‬‬ ‫‪13155‬‬ ‫‪13157‬‬ ‫‪-455.00‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪795009‬‬ ‫‪810999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪-18.00‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪-192.00‬‬ ‫‪-2.38‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪13593‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2851‬‬ ‫‪7753‬‬ ‫‪798283‬‬ ‫‪4777‬‬ ‫‪800001‬‬ ‫‪1252684424‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪9070‬‬ ‫‪9026‬‬ ‫‪-80.00‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21304‬‬ ‫‪1632‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪7999‬‬ ‫‪1,347.00‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪2159‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪6.97‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2826‬‬ ‫‪2073‬‬ ‫‪2126‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪9055‬‬ ‫‪10.58‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪367096‬‬ ‫‪4.17‬‬ ‫‪-44.00‬‬ ‫‪14814‬‬ ‫‪3661‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪3661‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-7.10‬‬ ‫‪-3.46‬‬ ‫‪802000‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪316463‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪571‬‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪-4,939.00‬‬ ‫‪286782‬‬ ‫تسه‪9210‬‬ ‫‪14899‬‬ ‫‪14899‬‬ ‫‪219.00‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪5019559233‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه ‪92‬‬ ‫‪629‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪3661‬‬ ‫‪1001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪792‬‬ ‫‪808373‬‬ ‫‪17806‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪6490‬‬ ‫‪6500‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪6487‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪1,434.00‬‬ ‫‪1034628‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1530‬‬ ‫‪1530‬‬ ‫‪56.00‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪1530‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪3673893173‬‬ ‫‪601‬‬ ‫ملت‬ ‫‪4777‬‬ ‫‪1272‬‬ ‫سیمان صوفیان‬ ‫زاگرس‬ ‫‪13612‬‬ ‫‪7780‬‬ ‫‪7770‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪1597‬‬ ‫‪798000‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاري اطلس‪-‬سهام‬ ‫داروسازي اسوه‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪1,064.00‬‬ ‫‪7‬‬ ‫زنجان‬ ‫‪2159‬‬ ‫‪2072‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪140.00‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪629‬‬ ‫‪4247‬‬ ‫صنایع پتروشیمی زنجان‬ ‫‪3661‬‬ ‫‪3661‬‬ ‫‪140.00‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪3661‬‬ ‫‪-4.66‬‬ ‫‪945‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪6540‬‬ ‫‪38457776‬‬ ‫سرود‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪-4.76‬‬ ‫‪961‬‬ ‫‪-47.00‬‬ ‫‪8074444‬‬ ‫‪1474‬‬ ‫‪9106‬‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫‪1431‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪4647194419‬‬ ‫‪56500‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪2302‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪21275‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪55469‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪107850000‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪8116‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55500‬‬ ‫س‪.‬صندوق بازنشستگی کارکنان بانك‬ ‫وبیمه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪665‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7225‬‬ ‫‪41‬‬ ‫سرمایه گذاري صنعت بیمه‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪6297‬‬ ‫‪6341‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7.43‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪823‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪665290767‬‬ ‫‪18113‬‬ ‫‪2241‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪1276‬‬ ‫‪1419‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪173903‬‬ ‫دسینا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪1145‬‬ ‫‪1150‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪55013‬‬ ‫‪205326287‬‬ ‫داروسازي سینا‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2815‬‬ ‫‪2870‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪55470‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15101‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪-7.42‬‬ ‫‪6700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19953‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11188‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪19063‬‬ ‫‪2266‬‬ ‫‪998‬‬ ‫‪8.28‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10882‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90886797‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪701‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10629‬‬ ‫‪14071‬‬ ‫‪88144900‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪6254‬‬ ‫‪6484‬‬ ‫‪1239‬‬ ‫‪2354‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-559.00‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫کهرام‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5.22‬‬ ‫‪8040‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8120‬‬ ‫‪9010‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10694‬‬ ‫‪13510‬‬ ‫‪166420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000042‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-494.00‬‬ ‫‪-561.00‬‬ ‫‪345237786‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪808888‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-4.42‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4.13‬‬ ‫‪9.66‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪280.25‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1912‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪805000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10629‬‬ ‫‪14071‬‬ ‫‪16368‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2.61‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.73‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1430‬‬ ‫‪2285‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9748‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪242479188‬‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪29600‬‬ ‫‪31000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1142‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪2571861489‬‬ ‫وسیناح‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪2815‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15101‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4575‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15101‬‬ ‫‪4834‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪198300‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22.56‬‬ ‫‪804672‬‬ ‫ح ‪ .‬بانك سینا‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8360‬‬ ‫‪871‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪804672‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6250‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6.25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2525‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13899‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7299‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13950‬‬ ‫‪1793‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪571‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪9627‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5290‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪805000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2109‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13770‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10630‬‬ ‫‪328.00‬‬ ‫‪2521000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪2870‬‬ ‫‪7.48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪669‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪18.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4098‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪2452‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪33332‬‬ ‫‪7750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10900‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫سصفها‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪935‬‬ ‫‪804209‬‬ ‫سیماناصفهان‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪12236‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪-463.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6256‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪12236‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪-294.00‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪388380559‬‬ ‫‪2316‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2307‬‬ ‫‪820000 788969‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-171.00‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪49831‬‬ ‫‪5359111012‬‬ ‫‪8250‬‬ ‫‪-180.00‬‬ ‫‪-2.14‬‬ ‫‪8259‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8450‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪7872‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وسكاب‬ ‫‪551‬‬ ‫‪35737000‬‬ ‫‪267‬‬ ‫تولیديگرانیتبهسرام‬ ‫‪551‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪2.61‬‬ ‫‪2242‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪701‬‬ ‫تسه‪9306‬‬ ‫سبحان‬ ‫‪2241‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪9504‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8450‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪701‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫تسه‪9112‬‬ ‫‪1145‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪-2.36‬‬ ‫‪15727‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪1981476‬‬ ‫سبحان دارو‬ ‫‪-3.46‬‬ ‫‪1158‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-18.00‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪1904805912‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪2870‬‬ ‫‪-62.00‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪2914‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪228‬‬ ‫کابگن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1717‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪701‬‬ ‫‪1008‬‬ ‫تولیدي و صنعتی آبگینه‬ ‫‪2,873.00‬‬ ‫‪30.68‬‬ ‫‪12236‬‬ ‫‪2,873.00‬‬ ‫‪30.68‬‬ ‫‪2452‬‬ ‫‪978.00‬‬ ‫‪66.35‬‬ ‫‪2452‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2351‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪8450‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪49881‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪139785‬‬ ‫‪3198‬‬ ‫پسهند‬ ‫‪66.35‬‬ ‫‪2452‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8440‬‬ ‫‪883267855‬‬ ‫‪1766‬‬ ‫صنایع الستیكی سهند‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪6514‬‬ ‫دزهراوي‬ ‫وشمال‬ ‫‪5940‬‬ ‫‪-191.00‬‬ ‫‪-3.12‬‬ ‫‪5851‬‬ ‫‪6484‬‬ ‫‪8260521‬‬ ‫س‪ .‬چشم انداز توسعه شمال‬ ‫‪806239‬‬ ‫‪-662.00‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪810000 780000‬‬ ‫‪6297‬‬ ‫‪19056013145‬‬ ‫کپارس‬ ‫‪30325‬‬ ‫‪-242.00‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪-217.00‬‬ ‫‪411971790‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪29346‬‬ ‫‪-3.33‬‬ ‫‪8430‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪2126‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪6469‬‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11885‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11885‬‬ ‫‪5290‬‬ ‫‪6205‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪12.93‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪6205‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪22030‬‬ ‫‪978.00‬‬ ‫‪3069‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪2067‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1932‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪20235‬‬ ‫‪1361‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21150‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2394‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪21150‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪40098‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪11160‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪2585‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪13851‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪9763‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14190‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪-137.00‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪7473‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13852‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪10.68‬‬ ‫‪7150‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪9.17‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10414‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1920‬‬ ‫‪12021‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪20.79‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪11595‬‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪762228‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2142‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫داروسازيزهراوي‬ ‫وپاسار‬ ‫‪1658‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6180‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪172207‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2124‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2124‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪5433‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4160‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪1337‬‬ ‫‪7.87‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪6750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4092‬‬ ‫‪2383‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪320.2‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1442‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4469‬‬ ‫‪780019‬‬ ‫‪804900‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1751‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1430‬‬ ‫‪2242‬‬ ‫‪2157‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70.04‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪11.62‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪-0.90‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪132.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪-138.00‬‬ ‫‪402.00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪89.48‬‬ ‫‪-2.55‬‬ ‫‪3.48‬‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪2410‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5201‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪1419‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪8067‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪-1,237.00‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪-23.00‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫‪7254‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪1162‬‬ ‫‪11961‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪806230‬‬ ‫‪15730‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪913558‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪15101‬‬ ‫‪3295953‬‬ ‫‪717‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪15101‬‬ ‫‪2316‬‬ ‫کاشی پارس‬ ‫‪805000‬‬ ‫‪-272.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-629.00‬‬ ‫‪3816321198‬‬ ‫‪6538360‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1186‬‬ ‫مهندسی صنعتی روان فن آور‬ ‫پارسیان‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9223536972‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪9628‬‬ ‫‪2195‬‬ ‫‪2840‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪-1,107.00‬‬ ‫‪33146695‬‬ ‫‪2932‬‬ ‫‪1718‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪2452‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪21150‬‬ ‫‪1098499‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪3.19‬‬ ‫‪-881.00‬‬ ‫‪715463593‬‬ ‫‪57‬‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪652‬‬ ‫‪106270‬‬ ‫‪-62.00‬‬ ‫‪-278.00‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪669‬‬ ‫‪299449066‬‬ ‫‪133.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪652‬‬ ‫‪407891310‬‬ ‫‪113.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39050000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فسپا‬ ‫‪2107‬‬ ‫‪4.77816E+11‬‬ ‫باالس‬ ‫ذوب‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪9363‬‬ ‫مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن‬ ‫کطبس‬ ‫‪6205‬‬ ‫‪-258.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪6417‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪7235‬‬ ‫‪12236‬‬ ‫شرکت ساختمان اصفهان‬ ‫گروهصنعتیسپاهان‬ ‫‪13899‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪12236‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ح ‪ .‬ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪2079‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪8440‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪430950‬‬ ‫‪1000000 1000028‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪13900‬‬ ‫‪8450‬‬ ‫‪289‬‬ ‫فملیح‬ ‫‪30‬‬ ‫‪6131‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪1769‬‬ ‫‪369.00‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪6011‬‬ ‫‪2163‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪-231.00‬‬ ‫‪800000 806237‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪806901 806901‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪10737‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪2530‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-18.00‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪10190‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-127.00‬‬ ‫‪3,099.00‬‬ ‫‪159999000‬‬ ‫‪30000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2610‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪30567‬‬ ‫‪3.88798E+11‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪10016‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪810000 762222‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39801‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-82.59 -32‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪806000 797000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪14.65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41299‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.63‬‬ ‫‪-2.57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪ P/E EPS‬خرید ‪ -‬تعداد خرید ‪ -‬حجم خرید ‪ -‬قیمت فروش ‪ -‬قیمت فروش ‪ -‬حجم فروش ‪ -‬تعداد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2609‬‬ ‫‪803278‬‬ ‫‪40063‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪2124‬‬ ‫‪-7.26‬‬ ‫‪2,869.00‬‬ ‫‪-1,056.00‬‬ ‫‪4066‬‬ ‫‪4184‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪5279‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪2337‬‬ ‫‪348291502‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪271.00‬‬ ‫‪-85.00‬‬ ‫‪29460‬‬ ‫‪188646‬‬ ‫‪2546909805‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22031‬‬ ‫‪1841747783‬‬ ‫‪6618‬‬ ‫‪7398‬‬ ‫‪5290‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪21150‬‬ ‫‪9900‬‬ ‫‪196483020‬‬ ‫‪1785‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫زمگسا‬ ‫مسكن‪1‬‬ ‫‪12021‬‬ ‫‪310250000‬‬ ‫‪1066000‬‬ ‫‪7156‬‬ ‫‪11928‬‬ ‫‪5302‬‬ ‫‪6463‬‬ ‫‪8067‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪2128‬‬ ‫‪6205‬‬ ‫کشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫تسه‪9302‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2148‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ومعادن‪2‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪22167‬‬ ‫خپویش‬ ‫تسه‪9307‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪308763516‬‬ ‫‪7122‬‬ ‫سازه پویش‬ ‫کاما‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪-286.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫کمترین‬ ‫بیشترین‬ ‫‪791000 785000‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪799978‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,933.00‬‬ ‫‪1601‬‬ ‫‪10755‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪13893‬‬ ‫‪93992‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪2394‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪2395‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪14005‬‬ ‫‪681832172‬‬ ‫‪40090‬‬ ‫‪-1,029.00‬‬ ‫‪-2.50‬‬ ‫‪-355.00‬‬ ‫‪259‬‬ ‫ساراب‬ ‫فخاس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1303936754‬‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-3.30‬‬ ‫‪2338376‬‬ ‫سیمان داراب‬ ‫سفارود‬ ‫‪34‬‬ ‫‪208368‬‬ ‫‪445513328‬‬ ‫‪22880000‬‬ ‫‪2620‬‬ ‫‪2410‬‬ ‫‪4124627598‬‬ ‫سخاش‬ ‫ماهان‪2‬‬ ‫‪892727550‬‬ ‫‪2604‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫سیمانخاش‬ ‫سفانو‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10016‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫تكنوتار‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫‪9670‬‬ ‫‪-346.00‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪262‬‬ ‫حتاید‬ ‫‪280344097‬‬ ‫‪3513473‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪2556‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪800000 800409‬‬ ‫‪5626146355‬‬ ‫‪1411175‬‬ ‫‪-286.00‬‬ ‫‪-7.26‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪799000‬‬ ‫‪1609‬‬ ‫پتروشیمی گلستان‬ ‫‪840‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪-1,409.00‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪25410‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪4102‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪185305‬‬ ‫‪946844‬‬ ‫‪4092‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪294391978‬‬ ‫‪7423952381‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2124‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪801000 805911‬‬ ‫‪1329737‬‬ ‫‪4‬‬ ‫معدنی دماوند‬ ‫‪41119‬‬ ‫‪41299‬‬ ‫‪787001‬‬ ‫‪-13,066.00‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪789017‬‬ ‫‪-11,050.00‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪298233‬‬ ‫‪342079‬‬ ‫‪2625‬‬ ‫‪2530‬‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬مقدار آخرین معامله ‪ -‬تغییر آخرین معامله ‪ -‬درصد قیمت پایانی ‪ -‬مقدار قیمت پایانی ‪ -‬تغییر قیمت پایانی ‪ -‬درصد‬ ‫‪89.00‬‬ ‫‪762231941‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪3184346195‬‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1023120‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪147‬‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫رتكو‬ ‫‪0‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪1043118‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪14900‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪9150‬‬ ‫‪14000‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2986‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2957‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪800500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪775‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪790200‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪15221‬‬ ‫‪15447‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪3693‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17411‬‬ ‫‪656‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1911‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17247‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1690‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪7067‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪772000‬‬ ‫‪3483‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪773000‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪3697‬‬ ‫‪4240‬‬ ‫‪17580‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪526‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪791000‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪987‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪13318‬‬ ‫‪18965‬‬ ‫‪5479‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬
‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫ر ‪ - 1393/10/8 :‬زمان آخرین معامله ‪12:57:56 :‬‬ ‫نماد‬ ‫نام‬ ‫تعداد‬ ‫حجم‬ ‫قهكمت‬ ‫‪9012‬‬ ‫تسه‬ ‫قندهكمتان اسفندماه‪90‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن‬ ‫‪23‬‬ ‫‪12‬‬ ‫فوالي‬ ‫وبملت‬ ‫آلیاژي یزد‬ ‫فوالد ملت‬ ‫صنایع بانك‬ ‫‪153‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪335658‬‬ ‫‪30548771‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪411‬‬ ‫تسهنارنج‬ ‫‪9108‬‬ ‫دهدشت‬ ‫وآذر‬ ‫درصد‬ ‫مسكنماهه‬ ‫نارنجستان‪3‬‬ ‫مشارکت‬ ‫آبان‪20‬ماه ‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫دهدشت‬ ‫پتروشیمی‬ ‫صنایع‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪5660‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪5600‬‬ ‫‪298233‬‬ ‫ثعمرا‬ ‫غدام‬ ‫تمحرکه‬ ‫خصدرا‬ ‫ساروم‬ ‫وسپه‬ ‫شاهد‬ ‫عمران و‬ ‫توسعهپارس‬ ‫خوراك دام‬ ‫نیرومحرکه‬ ‫صنعتیسازي‬ ‫ماشین‬ ‫دریایی ایران‬ ‫سیمان‬ ‫ارومیهسپه‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪215‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪131‬‬ ‫سیالم‬ ‫فرآور‬ ‫خلنت‬ ‫کنیلو‬ ‫پردیس‬ ‫لپیام‬ ‫قزوین‬ ‫بهپاك‬ ‫سكرما‬ ‫‪9207‬‬ ‫تسه‬ ‫سفارس‬ ‫حسینا‬ ‫حپترو‬ ‫غدشت‬ ‫کخاك‬ ‫خزامیا‬ ‫بمیال‬ ‫وتوصا‬ ‫شامال‬ ‫وایران‬ ‫غبهنوش‬ ‫شستان‬ ‫واحیا‬ ‫کدما‬ ‫خمهر‬ ‫تكنو‬ ‫وتوسم‬ ‫حتاید‬ ‫ثاخت‬ ‫رتكو‬ ‫تسه‪9204‬‬ ‫ثمسكن‬ ‫خنصیر‬ ‫مفاخر‬ ‫آینده‬ ‫دلر‬ ‫ثغرب‬ ‫سخاش‬ ‫فمراد‬ ‫سفانو‬ ‫کچاد‬ ‫ساراب‬ ‫وبهمن‬ ‫ماهان‪2‬‬ ‫دتولید‬ ‫سفارود‬ ‫کاال‪4‬‬ ‫فخاس‬ ‫وزمین‬ ‫خپویش‬ ‫دفرا‬ ‫کاما‬ ‫تسه‪9308‬‬ ‫زمگسا‬ ‫غپینو‬ ‫ومعادن‪2‬‬ ‫خراسان‬ ‫‪9307‬‬ ‫تسهثرود‬ ‫‪9302‬‬ ‫تسه‬ ‫جاخابر‪06‬‬ ‫غمینو‬ ‫بعثت‬ ‫مسكن‪11‬‬ ‫گلگهر‬ ‫ثشرق‬ ‫خكمك‬ ‫غمهرا‬ ‫تایرا‬ ‫وشمال‪2‬‬ ‫فالوم‬ ‫وآفري‪4‬‬ ‫شكبیر‬ ‫آریان‬ ‫صبصیر‬ ‫سیمان ایالم‬ ‫موادمعدنیایران‬ ‫فرآوري‬ ‫ترمزایران‬ ‫لنتکاشی نیلو‬ ‫پردیس‬ ‫گسترشگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫صنایع پیام‬ ‫قزوین‬ ‫کارخانجات قند‬ ‫بهپاك‬ ‫صنعتی‬ ‫کرمانمهرماه ‪92‬‬ ‫سیمانمسكن‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫خوزستان‬ ‫خدماتفارس و‬ ‫توسعهسیمان‬ ‫دریایی وبندري سینا‬ ‫مرغابسهامی عام‬ ‫پتروشیمی(‬ ‫حمل و نقلدشت‬ ‫‪55‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪306215‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪57643‬‬ ‫‪3513473‬‬ ‫بهنوش ایران‬ ‫پتروشیمی گلستان‬ ‫م ‪.‬صنایع و معادن احیاء سپاهان‬ ‫معدنی دماوند‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫تكنوتار‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهملی‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫کنترلخوردگیتكینکو‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه ‪92‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫مهندسینصیرماشین‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمی‬ ‫بازرگانی آینده سازان بهشت پارس‬ ‫داروسازي اکسیر‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫سیمانخاش‬ ‫آلومراد‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫معدنیوصنعتیچادرملو‬ ‫سیمان داراب‬ ‫سرمایهگذاريبهمن‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫داروسازي تولید دارو‬ ‫کارخانه فارسیت درود‬ ‫سایر اشخاص بورس کاالي ایران‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫بانك ایران زمین‬ ‫سازه پویش‬ ‫فرآوردههاي تزریقی ایران‬ ‫باما‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫کشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫پارس مینو‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫شرکت پتروشیمی خراسان‬ ‫‪93‬‬ ‫مهرماهرود‬ ‫مسكن زاینده‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫‪24‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪332‬‬ ‫چینیایران‬ ‫صنایعخاك‬ ‫زامیاد‬ ‫وفوالدمیالد‬ ‫ایران‬ ‫آهن صنعتی‬ ‫بازرگانیتوسعه‬ ‫توسعه گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫معدنی امالح ایران‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫اردیبهشت‪93‬‬ ‫مخابراتمسكن‬ ‫امتیازآتیتسهیالت‬ ‫ایران ‪940630‬‬ ‫غذاییماههمینو‪20‬شرق‬ ‫مشارکت صنایع‬ ‫شرکت‬ ‫درصد‬ ‫توسعه سه‬ ‫درصد‬ ‫‪20‬‬ ‫مهر‬ ‫مسكن‬ ‫مشارکت‬ ‫اوراق مشارکت گلگهر ‪ 3‬ماهه ‪%20‬‬ ‫شمال شرق‬ ‫کمك مسكن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫فنرایندامین‬ ‫مهرام‬ ‫تولیدي‬ ‫ایران‬ ‫تراکتورسازي‬ ‫توسعه شمال‬ ‫س‪ .‬چشم انداز‬ ‫آلومتك‬ ‫امیرکبیر‬ ‫پتروشیمی‬ ‫کارآفرین‬ ‫بیمه‬ ‫اجارهگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫آریان‪%20‬‬ ‫پارسماهه‬ ‫قائدبصیر ‪3‬‬ ‫اوراق‬ ‫گذاريملت‬ ‫سرمایه‬ ‫کیمیدارو‬ ‫شبهرنح‬ ‫ح ‪ .‬نفت بهران‬ ‫بنیرو‬ ‫نیروترانس‬ ‫غشهد‬ ‫کسرام‬ ‫فوالدکاویان‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫شهد ایران‬ ‫پارس سرام‬ ‫‪4‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3220‬‬ ‫‪3324‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪3940‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪801000 805911 5660000000‬‬ ‫‪294391978‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪5331200‬‬ ‫‪2530‬‬ ‫‪2625‬‬ ‫‪762231941‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪9712‬‬ ‫‪370329218‬‬ ‫‪800000 800409 280344097‬‬ ‫‪2375‬‬ ‫‪2347 2591602998‬‬ ‫‪41299‬‬ ‫‪41119‬‬ ‫‪7423952381‬‬ ‫‪5233034019‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3737629653‬‬ ‫‪892727550‬‬ ‫‪2539‬‬ ‫‪10016‬‬ ‫‪2249‬‬ ‫‪2604‬‬ ‫‪621805859‬‬ ‫‪5626146355‬‬ ‫‪3400000‬‬ ‫‪1303936754‬‬ ‫‪10502‬‬ ‫‪1609‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪1359‬‬ ‫‪973352‬‬ ‫‪3184346195‬‬ ‫‪725817560‬‬ ‫‪22880000‬‬ ‫‪628178480‬‬ ‫‪445513328‬‬ ‫‪327953765‬‬ ‫‪34303500‬‬ ‫‪156843163‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1718860961‬‬ ‫‪2934089245‬‬ ‫‪327874366‬‬ ‫‪8866566231‬‬ ‫‪1600485621‬‬ ‫‪4495800677‬‬ ‫‪185417632‬‬ ‫‪4124627598‬‬ ‫‪681694464‬‬ ‫‪681832172‬‬ ‫‪3016887296‬‬ ‫‪308763516‬‬ ‫‪4226250739‬‬ ‫‪1066000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪310250000‬‬ ‫‪2984077525‬‬ ‫‪211890585‬‬ ‫‪539886158‬‬ ‫‪510000000‬‬ ‫‪530255975‬‬ ‫‪590668866‬‬ ‫‪212373276‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5098624935‬‬ ‫‪1036350‬‬ ‫‪4379500‬‬ ‫‪1841747783‬‬ ‫‪5356600174‬‬ ‫‪196483020‬‬ ‫‪388850747‬‬ ‫‪3.88798E+11‬‬ ‫‪306735321‬‬ ‫‪2546909805‬‬ ‫‪4676347472‬‬ ‫‪7455‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪2324‬‬ ‫‪10755‬‬ ‫‪12418‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪7868‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪4025‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪2277‬‬ ‫‪2131‬‬ ‫‪3090‬‬ ‫‪5417‬‬ ‫‪1665‬‬ ‫‪11559‬‬ ‫‪793978‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪4084‬‬ ‫‪7122‬‬ ‫‪964‬‬ ‫‪13893‬‬ ‫‪3023‬‬ ‫‪8067‬‬ ‫‪7595‬‬ ‫‪6463‬‬ ‫‪3738‬‬ ‫‪2169‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪9867‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪7470‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪2625‬‬ ‫‪22031‬‬ ‫‪9123‬‬ ‫‪9900‬‬ ‫‪809194‬‬ ‫‪30567‬‬ ‫‪3198‬‬ ‫‪2337‬‬ ‫‪7504‬‬ ‫‪806901‬‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪430950‬‬ ‫‪18446095240‬‬ ‫‪2991440000‬‬ ‫‪310680629‬‬ ‫‪8440‬‬ ‫‪5409‬‬ ‫‪1474‬‬ ‫‪792‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3901‬‬ ‫‪25260526‬‬ ‫‪6383‬‬ ‫‪243.00‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪429866‬‬ ‫‪6455729322‬‬ ‫‪15002‬‬ ‫‪15003‬‬ ‫‪14800‬‬ ‫‪9624491‬‬ ‫‪22801780150‬‬ ‫‪2337‬‬ ‫‪2408‬‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90000000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪491256‬‬ ‫‪152128‬‬ ‫‪1699‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3960239178‬‬ ‫‪323988050‬‬ ‫‪9992128‬‬ ‫‪8154‬‬ ‫‪2146‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪2071010‬‬ ‫‪5011949453‬‬ ‫‪548308‬‬ ‫‪1152149203‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪287252‬‬ ‫رایان‪512‬‬ ‫گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫ختراك‬ ‫ریختهگري تراکتورسازي ایران‬ ‫‪240‬‬ ‫وسالت‬ ‫بانك قرض الحسنه رسالت‬ ‫‪11‬‬ ‫اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا‬ ‫‪2‬‬ ‫پارسان‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫سكارون‬ ‫سیمان کارون‬ ‫مرقام‬ ‫ایرانارقام‬ ‫چافست‬ ‫افست‬ ‫پدرخش‬ ‫درخشان تهران‬ ‫وآرین‬ ‫شرکت توسعه اقتصادي آرین‬ ‫‪5‬‬ ‫لبنیاتکالبر‬ ‫اخابر‬ ‫ولغدر‬ ‫پكرمان‬ ‫پرشیا‪2‬‬ ‫دکوثر‬ ‫قچار‬ ‫کفرا‬ ‫بایكا‬ ‫میدکو‬ ‫کترام‬ ‫چكاوه‬ ‫غالبر‬ ‫وسنا‬ ‫لیزینگخودروغدیر‬ ‫گروه صنعتی بارز‬ ‫داروسازي کوثر‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1561179100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2476‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪31046‬‬ ‫‪6265964692‬‬ ‫‪34600000‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪2604‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪-39.00‬‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪2670‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪1095445‬‬ ‫‪7484060515‬‬ ‫‪6750‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪41620‬‬ ‫‪256535870‬‬ ‫‪6165‬‬ ‫‪2574‬‬ ‫فراورده هاي نسوزایران‬ ‫‪327‬‬ ‫‪914948‬‬ ‫‪13156155252‬‬ ‫کارخانجات کابلسازي ایران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪26928‬‬ ‫‪56575728‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫‪160‬‬ ‫‪879829‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪98790‬‬ ‫صنایعکاغذسازيکاوه‬ ‫سرمایهگذاري ملیایران‬ ‫‪4492‬‬ ‫‪-187.00‬‬ ‫‪4677‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪19187‬‬ ‫‪5231‬‬ ‫‪5152‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32136‬‬ ‫‪48843626‬‬ ‫‪5.56317E+11‬‬ ‫‪11459‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪435108‬‬ ‫‪850717258‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫فالمی‬ ‫‪14100‬‬ ‫‪506.00‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫‪13594‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2739‬‬ ‫‪324248045‬‬ ‫‪156396335‬‬ ‫‪553.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪3891‬‬ ‫‪3872‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪112.00‬‬ ‫‪-81.00‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪10612‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-184.00‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪2987‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪19181‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪5167‬‬ ‫‪-64.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-37.00‬‬ ‫‪-442.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪11390‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪794342‬‬ ‫‪2814‬‬ ‫‪2835‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪86.00‬‬ ‫‪3.06‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪1577‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪770000‬‬ ‫‪-458.00‬‬ ‫‪1033‬‬ ‫‪10960‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪-4.54‬‬ ‫‪5,658.00‬‬ ‫‪11001‬‬ ‫‪14379‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3873‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪11001‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-81.00‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪2812‬‬ ‫‪19000‬‬ ‫‪44954000‬‬ ‫‪542.00‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪6165‬‬ ‫‪19299‬‬ ‫‪36650‬‬ ‫المیران‬ ‫‪2543‬‬ ‫‪6152‬‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪2524‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪-183.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6101‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2750‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪5.79‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2455‬‬ ‫‪5.54‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪59.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪5199‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪1912‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13.96‬‬ ‫‪1834‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6060‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪10082‬‬ ‫‪4048‬‬ ‫‪2630‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪813‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1635‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2776‬‬ ‫‪2838‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪2376‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪6500‬‬ ‫‪11020‬‬ ‫‪11296‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4365‬‬ ‫‪4418‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2515‬‬ ‫‪2543‬‬ ‫‪483‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪72215‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6831‬‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪14390‬‬ ‫‪2738‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪14500‬‬ ‫‪2810‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4492‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪19100‬‬ ‫‪19298‬‬ ‫‪2526‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3375‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪283172‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13600‬‬ ‫‪2871‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3050‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14998‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6850‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12975‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2835‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪416147‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2597‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6360‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100.01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100.38‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5.54‬‬ ‫‪770000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12470‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪2420‬‬ ‫‪25941‬‬ ‫‪12519‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1870‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪10612‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2614‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪5.92‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2075‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪1568‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪1635‬‬ ‫‪2130‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪16.94‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪5881‬‬ ‫‪7990‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19000‬‬ ‫‪11900‬‬ ‫‪2075‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪526‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19440‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪7830‬‬ ‫‪2418‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪-2.47‬‬ ‫‪10544‬‬ ‫‪7.37‬‬ ‫‪11.06‬‬ ‫‪1553‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1625‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪1118‬‬ ‫‪2638‬‬ ‫‪2871‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4.21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3038‬‬ ‫‪1035‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪11001‬‬ ‫‪2852‬‬ ‫‪36050‬‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪9.16‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2087‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪46613‬‬ ‫‪-4.51‬‬ ‫‪4492‬‬ ‫‪3971‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫‪-94.00‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪3988‬‬ ‫‪4492‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪6200‬‬ ‫‪6626‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪5.49‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪16708‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19953‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14775‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪794726‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪6040‬‬ ‫‪4098‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪838‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6159‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪2205‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33332‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪571‬‬ ‫‪2252‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪2525‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪871‬‬ ‫‪56463‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪859‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪198300‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪4575‬‬ ‫‪3238‬‬ ‫‪4834‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14998‬‬ ‫‪7.25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪854‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪195010‬‬ ‫‪13852‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪28.49‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1105‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11008‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8.75‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11095‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5850‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪5.49‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪8061‬‬ ‫‪2815‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4960‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1020000‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪8082‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9010‬‬ ‫‪5407‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14240‬‬ ‫‪2724‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1000042‬‬ ‫‪1023900‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪2339‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14390‬‬ ‫‪2780‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪96520‬‬ ‫‪808888‬‬ ‫‪3382‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2427‬‬ ‫‪10612‬‬ ‫‪384.00‬‬ ‫‪6300‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1373‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪12730‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪7554‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13770‬‬ ‫‪2269‬‬ ‫‪2067‬‬ ‫‪3150‬‬ ‫‪5290‬‬ ‫‪1660‬‬ ‫‪11885‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪4329‬‬ ‫‪7299‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13950‬‬ ‫‪3039‬‬ ‫‪8360‬‬ ‫‪7292‬‬ ‫‪6250‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪2109‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪9899‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪2646‬‬ ‫‪21150‬‬ ‫‪8759‬‬ ‫‪9748‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪31000‬‬ ‫‪3179‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7597‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪3978‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪6810‬‬ ‫‪6860‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪8120‬‬ ‫‪5336‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪10921‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-212‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪6850‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪1.48‬‬ ‫‪6770‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪4423‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪5384‬‬ ‫‪4380‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪4480‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪4417‬‬ ‫‪295076467‬‬ ‫‪58653084‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1019753‬‬ ‫‪1912‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪7157‬‬ ‫‪2394‬‬ ‫‪2377‬‬ ‫‪11160‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪1000000 991781‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪805000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2588‬‬ ‫‪10414‬‬ ‫‪2570‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪112532‬‬ ‫‪11299‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪2438‬‬ ‫‪6180‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪20235‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪12681‬‬ ‫‪3069‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪149078‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪390903‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1793‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1065‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1361‬‬ ‫‪12436‬‬ ‫‪2124‬‬ ‫‪6666‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪3143‬‬ ‫‪5290‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪11885‬‬ ‫‪776010‬‬ ‫‪1751‬‬ ‫‪4247‬‬ ‫‪7220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13899‬‬ ‫‪2998‬‬ ‫‪7750‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3887‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪1725‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9766‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2334‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9627‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪29600‬‬ ‫‪3135‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7461‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪3901‬‬ ‫‪9689‬‬ ‫‪762228‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪40098‬‬ ‫‪26576‬‬ ‫‪-1.84‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6750‬‬ ‫‪2338‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2383‬‬ ‫‪3265‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1002000‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2585‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2299‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪16000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪5433‬‬ ‫‪2311‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪10107‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪3350‬‬ ‫‪2419‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪2776‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪9413‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6200‬‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14.66‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8.58‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪991781‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪34352‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3376‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪1069‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3548‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28299‬‬ ‫‪2585‬‬ ‫‪-10,028.00‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪1035‬‬ ‫‪-44.00‬‬ ‫‪2053‬‬ ‫‪2465‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4469‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4092‬‬ ‫‪7485‬‬ ‫‪4160‬‬ ‫‪29719‬‬ ‫‪2621‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪2985‬‬ ‫‪1021‬‬ ‫‪-116.00‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪11106‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪101.00‬‬ ‫‪2404‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪995890‬‬ ‫‪14390‬‬ ‫‪2770‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪-5,919.00‬‬ ‫‪2871‬‬ ‫‪1046636‬‬ ‫‪389333925‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪11005‬‬ ‫‪106.00‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪2771‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪3407354179‬‬ ‫‪11054‬‬ ‫‪54830‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪14390‬‬ ‫‪4679‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪6101‬‬ ‫‪2776‬‬ ‫‪4056‬‬ ‫‪1171214‬‬ ‫‪8700‬‬ ‫‪6815‬‬ ‫‪4492‬‬ ‫‪1846892951‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪13594‬‬ ‫‪1617‬‬ ‫‪3063‬‬ ‫‪2738‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪165060‬‬ ‫تسه‪9106‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2820‬‬ ‫‪170541320‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪91‬‬ ‫صنایع کاشی و سرامیك سینا‬ ‫‪86850357‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫‪1000000 1001809 3.98356E+11‬‬ ‫‪758744536‬‬ ‫‪2418‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪2625‬‬ ‫‪13837‬‬ ‫تولیدي کاشی تكسرام‬ ‫‪2053‬‬ ‫‪137408235‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ونیكی‬ ‫‪3611658651‬‬ ‫‪12681‬‬ ‫‪2465‬‬ ‫‪4422‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-809,184.00‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1917‬‬ ‫‪12700‬‬ ‫‪4480‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪1855‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪1834‬‬ ‫‪25554‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25554‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12519‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.32‬‬ ‫‪2626‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪2601‬‬ ‫‪2698‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪28731‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪28601‬‬ ‫‪29720‬‬ ‫‪-162.00‬‬ ‫‪163432‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪10398‬‬ ‫‪-104.00‬‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫‪10082‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪1660‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪2.09‬‬ ‫‪1608‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫‪1807834995‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-3.37‬‬ ‫‪6085‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5880‬‬ ‫‪1690‬‬ ‫‪12641‬‬ ‫‪11121‬‬ ‫‪31682‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪11018‬‬ ‫فراوردههاي غذایی وقند چهارمحال‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2230‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪5882‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1870‬‬ ‫‪2304‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪922‬‬ ‫‪1,009.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14800‬‬ ‫‪15350‬‬ ‫‪3952‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪6.84‬‬ ‫‪8.98‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪12300‬‬ ‫‪2980261‬‬ ‫‪300603‬‬ ‫‪2369‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪-2.01‬‬ ‫‪8063‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪129.76‬‬ ‫‪18.25‬‬ ‫‪12700‬‬ ‫‪7002513774‬‬ ‫‪400000‬‬ ‫‪15007‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪6398‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3971‬‬ ‫‪4197‬‬ ‫‪-809,184.00‬‬ ‫‪2394‬‬ ‫‪34600‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪2261192‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪2066‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪2815‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪669‬‬ ‫‪8089‬‬ ‫‪2870‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1946108‬‬ ‫سرمایه گذاري نیروگاهی ایران‬ ‫فارس‬ ‫‪809194‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫‪1873‬‬ ‫‪5057916233‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کساوه‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪-91.00‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪7986‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2638‬‬ ‫غگل‬ ‫کارخانجات تولیدي شهید قندي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪230166‬‬ ‫‪428608016‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪6360‬‬ ‫‪6636‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪-3.19‬‬ ‫‪4103‬‬ ‫‪2616‬‬ ‫گلوکوزان‬ ‫حملونقلتوکا‬ ‫‪6123‬‬ ‫‪-163.00‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪10502‬‬ ‫‪25554‬‬ ‫‪-18.00‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪-4.83‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪12236‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12236‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.68‬‬ ‫‪6035‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪978.00‬‬ ‫‪-89.00‬‬ ‫‪2,873.00‬‬ ‫‪-29.00‬‬ ‫‪8450‬‬ ‫‪5285‬‬ ‫‪2452‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪8450‬‬ ‫‪5480‬‬ ‫‪2452‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪6420‬‬ ‫‪3.52‬‬ ‫‪-62.00‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪4.13‬‬ ‫‪55.76‬‬ ‫‪9.66‬‬ ‫‪8.44‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪-3.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪6256 1000000‬‬ ‫‪5851‬‬ ‫‪0 1000000‬‬ ‫‪00 1019754‬‬ ‫‪1000000 1019753‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪2424‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫‪6.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪682‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪10082‬‬ ‫‪29695‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-2.55‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪3.48‬‬ ‫‪2.43‬‬ ‫‪-0.90‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.38‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪1337‬‬ ‫‪5.83 2132 12521 12420‬‬ ‫‪7.87 275 2220‬‬ ‫‪2124‬‬ ‫‪7.19 1080 7560‬‬ ‫‪7554‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪23.5 293‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12.12 187 2315‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪20.79 100 2142‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3180‬‬ ‫‪3150‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪776 5500‬‬ ‫‪5201‬‬ ‫‪10.2 163 1699‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪9.17 1304 12021 11595‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 833676 776010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪12.99 327 4247‬‬ ‫‪4247‬‬ ‫‪12.93 561 7473‬‬ ‫‪7150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1019‬‬ ‫‪940‬‬ ‫‪10.68 1301 14190 13851‬‬ ‫‪3.74 803 3073‬‬ ‫‪2901‬‬ ‫‪4.67 1728 8200‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪57.98 131‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.68 1370 6205‬‬ ‫‪6205‬‬ ‫‪5.03 750 3887‬‬ ‫‪3876‬‬ ‫‪3.99 540 2126‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪14.58 120 1797‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1000000 1000000‬‬ ‫‪4.72 2082 10000‬‬ ‫‪9680‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7450‬‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪18.26 381‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2596‬‬ ‫‪2494‬‬ ‫‪7.48 2944 21150 21150‬‬ ‫‪7.63 1195 8759‬‬ ‫‪8759‬‬ ‫‪6.25 1562 10200 9504‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 810000 800000‬‬ ‫‪7.4 4098 30000 29346‬‬ ‫‪6.24 511 3200‬‬ ‫‪3130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪4.14 1812 7610‬‬ ‫‪7461‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪780000‬‬ ‫‪4.73 839 4127‬‬ ‫‪3841‬‬ ‫‪788969‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00 820000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66.35‬‬ ‫‪-11.24‬‬ ‫‪30.68‬‬ ‫‪-2.04‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪10102‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪2397‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪10921‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪26.63‬‬ ‫‪89.48‬‬ ‫‪8.05‬‬ ‫‪320.2‬‬ ‫‪-2.99‬‬ ‫‪3244‬‬ ‫‪-420.00‬‬ ‫‪29712‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-22.00‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪9799 762222‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪0 810000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2375‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪3449 41299 39801‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2620‬‬ ‫‪2490‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-33.83‬‬ ‫‪-69‬‬ ‫‪2338‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪2530‬‬ ‫‪4.88‬‬ ‫‪1528‬‬ ‫‪7157‬‬ ‫‪7157‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2410‬‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70.04‬‬ ‫‪11083‬‬ ‫‪6086‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-191.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪84.00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪4.13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-308.00‬‬ ‫‪5882‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-103.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪-138.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪402.00‬‬ ‫‪19,257.00‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪163.00‬‬ ‫‪132.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪-22.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-115.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-137.00‬‬ ‫‪-2,963.00‬‬ ‫‪-242.00‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪-662.00‬‬ ‫‪-63.00‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪3291‬‬ ‫‪3192‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪00 1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪806000 797000‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪2609‬‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪15.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪-2.70‬‬ ‫‪5881‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪-18.00‬‬ ‫‪285.00‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪1.98‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪2.71‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪262.92‬‬ ‫‪-82.59‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11237‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪2,869.00‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪-1,056.00‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪-2.57‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪3022‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪3070‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪172207‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5.82 1292‬‬ ‫‪14.65‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-202.00‬‬ ‫‪-164.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,933.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.63‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪1058‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪3548‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪7.85‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2534‬‬ ‫‪780019‬‬ ‫‪2705‬‬ ‫‪804900‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-205.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-131.00‬‬ ‫‪12236‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1717‬‬ ‫‪1007726‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪8051‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪2678‬‬ ‫‪2230‬‬ ‫‪129.00‬‬ ‫‪8440‬‬ ‫‪5387‬‬ ‫‪2452‬‬ ‫‪703‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪-119.00‬‬ ‫‪-286.00‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫‪-7.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4066‬‬ ‫‪2990‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4184‬‬ ‫‪3096‬‬ ‫‪2124‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪2137‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1019754‬‬ ‫‪1932‬‬ ‫‪2342‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪194412‬‬ ‫‪510521109‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪806230‬‬ ‫‪2977‬‬ ‫‪5940‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫کمترین‬ ‫بیشترین‬ ‫‪2663 785000‬‬ ‫‪2605‬‬ ‫‪791000‬‬ ‫‪ P/E EPS‬خرید ‪ -‬تعداد خرید ‪ -‬حجم خرید ‪ -‬قیمت فروش ‪ -‬قیمت فروش ‪ -‬حجم فروش ‪ -‬تعداد‬ ‫‪3.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪7990‬‬ ‫‪12438‬‬ ‫‪2163‬‬ ‫‪7765‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪4053‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪2266‬‬ ‫‪2079‬‬ ‫‪3095‬‬ ‫‪5279‬‬ ‫‪1662‬‬ ‫‪11961‬‬ ‫‪813235‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪4247‬‬ ‫‪7254‬‬ ‫‪962‬‬ ‫‪13900‬‬ ‫‪3001‬‬ ‫‪8067‬‬ ‫‪7595‬‬ ‫‪6417‬‬ ‫‪3770‬‬ ‫‪2157‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪9836‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪7424‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪2510‬‬ ‫‪22030‬‬ ‫‪9122‬‬ ‫‪9763‬‬ ‫‪806231‬‬ ‫‪30325‬‬ ‫‪3188‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪7506‬‬ ‫‪806239‬‬ ‫‪3970‬‬ ‫‪2141‬‬ ‫درازك‬ ‫‪9‬‬ ‫‪21863‬‬ ‫‪221314500‬‬ ‫‪6636‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪6626‬‬ ‫‪10787‬‬ ‫‪1601‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪-62.00‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3973‬‬ ‫‪7455‬‬ ‫‪2395‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪10737‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪-4.60‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪7499‬‬ ‫‪3971‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫‪2562‬‬ ‫‪10016‬‬ ‫‪2334‬‬ ‫‪2610‬‬ ‫‪2914‬‬ ‫‪848‬‬ ‫‪209056‬‬ ‫‪29882539‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫‪12236‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪1007726‬‬ ‫‪652‬‬ ‫‪8089‬‬ ‫‪9660‬‬ ‫‪803278‬‬ ‫‪2323‬‬ ‫‪40063‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪978.00‬‬ ‫‪-142.00‬‬ ‫‪2,873.00‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪1280043497‬‬ ‫‪4104‬‬ ‫دارویی رازك‬ ‫مخابرات ایران‬ ‫‪8450‬‬ ‫‪5341‬‬ ‫‪2452‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪3205‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪799978‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪2556‬‬ ‫‪66.35‬‬ ‫‪-17.93‬‬ ‫‪30.68‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪6286‬‬ ‫‪16‬‬ ‫کروي‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1019754‬‬ ‫‪1920‬‬ ‫‪2339‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪84.00‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪-1.26‬‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪5904‬‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫‪805000‬‬ ‫‪2989‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-1,237.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪-231.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6140‬‬ ‫‪174132812‬‬ ‫تاپیكو‬ ‫‪12500‬‬ ‫‪2148‬‬ ‫‪7554‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪4001‬‬ ‫‪7156‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪3150‬‬ ‫‪5290‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪11928‬‬ ‫‪776010‬‬ ‫‪1769‬‬ ‫‪4247‬‬ ‫‪7235‬‬ ‫‪940‬‬ ‫‪13899‬‬ ‫‪2997‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪7296‬‬ ‫‪6205‬‬ ‫‪3887‬‬ ‫‪2107‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪9890‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪7448‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪2494‬‬ ‫‪21150‬‬ ‫‪8759‬‬ ‫‪9628‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪29460‬‬ ‫‪3179‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪7461‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪3891‬‬ ‫‪-30.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪82.00‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪-314.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪271.00‬‬ ‫‪-27.00‬‬ ‫‪-85.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪-127.00‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪369.00‬‬ ‫‪-17,968.00‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪163.00‬‬ ‫‪113.00‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪133.00‬‬ ‫‪-299.00‬‬ ‫‪-258.00‬‬ ‫‪149.00‬‬ ‫‪-62.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪-22.00‬‬ ‫‪-278.00‬‬ ‫‪-131.00‬‬ ‫‪-881.00‬‬ ‫‪-364.00‬‬ ‫‪-272.00‬‬ ‫‪-3,194.00‬‬ ‫‪-1,107.00‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪3,099.00‬‬ ‫‪-142.00‬‬ ‫‪-3.06‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪1.94‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪3.19‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪-2.49‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪-146.00‬‬ ‫‪28703‬‬ ‫شبهرن‬ ‫‪10921‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪-2.32‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وپست‬ ‫نفت بهران‬ ‫‪7157‬‬ ‫‪2394‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪-355.00‬‬ ‫‪419.00‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪-3.30‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪8270‬‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫س‪ .‬نفت و گاز و پتروشیمی تأمین‬ ‫‪2588‬‬ ‫‪9670‬‬ ‫‪2338‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪89.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-298.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪-1,029.00‬‬ ‫‪49.00‬‬ ‫‪-346.00‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪-2.50‬‬ ‫‪1.93‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪534034‬‬ ‫‪27878170‬‬ ‫‪1438‬‬ ‫بكام‬ ‫‪9406‬‬ ‫‪799000‬‬ ‫‪2319‬‬ ‫‪40090‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪-306.00‬‬ ‫‪-1,409.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-3.15‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪5918824685‬‬ ‫‪3242‬‬ ‫‪11970010‬‬ ‫تسه‪93082‬‬ ‫‪8450‬‬ ‫‪5459‬‬ ‫‪2452‬‬ ‫‪792‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪-124.00‬‬ ‫‪-286.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89.00‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪-7.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪11391‬‬ ‫‪106270‬‬ ‫‪28640‬‬ ‫‪19872954924‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪12500‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪7555‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪2128‬‬ ‫‪3180‬‬ ‫‪5302‬‬ ‫‪1697‬‬ ‫‪12021‬‬ ‫‪776010‬‬ ‫‪1785‬‬ ‫‪4247‬‬ ‫‪7398‬‬ ‫‪1004‬‬ ‫‪14005‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6205‬‬ ‫‪3887‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪9999‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2509‬‬ ‫‪21150‬‬ ‫‪8759‬‬ ‫‪10190‬‬ ‫‪809194‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪3167‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪806901‬‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪806237‬‬ ‫‪348291502‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2977‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6011‬‬ ‫‪6131‬‬ ‫‪1000000 1000000 409196992‬‬ ‫‪74000000‬‬ ‫‪1000000 1019670‬‬ ‫‪1000028 4325795656‬‬ ‫‪30000000‬‬ ‫‪1019754‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪13232989911‬‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪2332 3310446173‬‬ ‫‪1626‬‬ ‫حتوکا‬ ‫‪10490‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1380‬‬ ‫‪3548‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪1084‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪132.00‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪3.86‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪3418‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪1071‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪11223‬‬ ‫مشیر‪9412‬‬ ‫ثاژن‬ ‫‪7157‬‬ ‫‪2410‬‬ ‫‪2397‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪7263‬‬ ‫‪4092‬‬ ‫‪-257.00‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪3039‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪11050‬‬ ‫شهرداري شیراز‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪2578‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2338‬‬ ‫‪2620‬‬ ‫‪3079‬‬ ‫‪2124‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪2636‬‬ ‫‪789017‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪-11,050.00‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪7520‬‬ ‫‪4102‬‬ ‫‪-341.00‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بموتو‬ ‫‪1220000‬‬ ‫‪442126‬‬ ‫‪39050000‬‬ ‫‪79744‬‬ ‫‪529037741‬‬ ‫‪5880000‬‬ ‫‪1875998367‬‬ ‫‪1023120‬‬ ‫‪3416‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪1078‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪2605‬‬ ‫‪787001‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪-13,066.00‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪2870‬‬ ‫‪850‬‬ ‫ثتران‬ ‫موتوژن‬ ‫‪432‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪68890‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪4242‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪814414754‬‬ ‫‪1020123849‬‬ ‫‪64544333013‬‬ ‫‪5634272‬‬ ‫‪1043118‬‬ ‫‪7520‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪3028‬‬ ‫‪2117‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4066‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬مقدار آخرین معامله ‪ -‬تغییر آخرین معامله ‪ -‬درصد قیمت پایانی ‪ -‬مقدار قیمت پایانی ‪ -‬تغییر قیمت پایانی ‪ -‬درصد‬ ‫‪12236‬‬ ‫‪9363 4.77816E+11‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1422‬‬ ‫‪111088880‬‬ ‫‪1718‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪407891310‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1007726‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪669‬‬ ‫‪652‬‬ ‫‪715463593‬‬ ‫‪8066‬‬ ‫‪8075 1462206842‬‬ ‫‪2840‬‬ ‫‪2932‬‬ ‫‪299449066‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪24280160‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫ولیز‬ ‫‪43409‬‬ ‫‪25410‬‬ ‫‪38699‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪758620‬‬ ‫‪1411175‬‬ ‫‪103851‬‬ ‫‪1679660‬‬ ‫‪964214‬‬ ‫‪375876‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪2338376‬‬ ‫‪160512‬‬ ‫‪93992‬‬ ‫‪3136987‬‬ ‫‪22167‬‬ ‫‪1408352‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪767736‬‬ ‫‪100433‬‬ ‫‪307754‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪53909‬‬ ‫‪925352‬‬ ‫‪28607‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2031658‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪188646‬‬ ‫‪6644‬‬ ‫‪6618‬‬ ‫‪123098‬‬ ‫‪159999000‬‬ ‫‪40865‬‬ ‫‪3159‬‬ ‫‪1177945‬‬ ‫‪237552‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1098499‬‬ ‫‪181639‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1447‬‬ ‫لیزینگایران‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪946844‬‬ ‫‪50322‬‬ ‫‪208368‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫شپدیس‬ ‫ماشین سازي اراك‬ ‫‪1601200‬‬ ‫‪342079‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪1329737‬‬ ‫‪6850748‬‬ ‫‪1413624‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪3424488‬‬ ‫پتروشیمی پردیس‬ ‫فاراك‬ ‫‪494100‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪585358‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وملت‬ ‫دکیمی‬ ‫سشمال‬ ‫سجام‬ ‫کنور‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪198546‬‬ ‫‪39074‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪1122517‬‬ ‫‪185305‬‬ ‫‪2042252‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سیمانشمال‬ ‫مجتمعسیمان‬ ‫غرب آسیا‬ ‫فوکا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪81553‬‬ ‫‪70‬‬ ‫ارزش‬ ‫‪215922326‬‬ ‫‪55231225‬‬ ‫دیروز‬ ‫اولین‬ ‫‪2650 800067‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪790009‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3960‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪10739‬‬ ‫‪4628‬‬ ‫‪101900‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4180‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3005‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪792500‬‬ ‫‪2860‬‬ ‫‪2917‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1935‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16000‬‬ ‫‪809998‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪11125‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪18‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫ر ‪ - 1393/10/8 :‬زمان آخرین معامله ‪12:57:56 :‬‬ ‫نماد‬ ‫وتوکاح‬ ‫‪9012‬‬ ‫تسه‬ ‫نام‬ ‫هلدینگ‬ ‫توکافوالد(‬ ‫امتیاز ح ‪.‬‬ ‫اسفندماه‪90‬‬ ‫مسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪218‬‬ ‫‪12‬‬ ‫توکاریل‬ ‫ح‪.‬بانك ملت‬ ‫‪1197‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪9305‬‬ ‫تسهفرآور‬ ‫مردادماه‪93‬‬ ‫تسهیالت مسكن‬ ‫موادمعدنیایران‬ ‫امتیاز فرآوري‬ ‫وساخت‬ ‫کنیلو‬ ‫لپیام‪955‬‬ ‫مساپا‬ ‫ساختمانایران‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫کاشی نیلو‬ ‫توریلح‬ ‫وبملت‬ ‫وغدیر‬ ‫بهپاك‬ ‫گوالن‬ ‫تسه‪9108‬‬ ‫میهن‬ ‫وآذر‬ ‫خبهمن‬ ‫تسه‪9207‬‬ ‫سشرق‬ ‫حسینا‬ ‫سدشت‬ ‫غدام‬ ‫سدور‬ ‫خصدرا‬ ‫صنایعسایپا‬ ‫اتومبیل‬ ‫تولید‬ ‫پیام‬ ‫گسترش‬ ‫بهپاكهلدینگ‬ ‫صنعتیغدیر(‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫مسكنسهآبانماههماه‪%9120‬‬ ‫گوالن سقز‬ ‫مشارکت‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫میهنآذربایجان‬ ‫بیمهتوسعه‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫بهمن‬ ‫گروهمسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫سیمان‬ ‫شرقوبندري سینا‬ ‫دریایی‬ ‫توسعه خدمات‬ ‫دشتستان‬ ‫سیمان‬ ‫صنایع‬ ‫دام پارس‬ ‫خوراك‬ ‫سیمان‬ ‫دورودایران‬ ‫دریایی‬ ‫صنعتی‬ ‫ایرانسپه‬ ‫کربنگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫شكربن‬ ‫وسپه‬ ‫رکیش‬ ‫غدشت‬ ‫ایران کیش‬ ‫اعتباريمرغاب‬ ‫کارت دشت‬ ‫وبصادر‬ ‫وایران‬ ‫کساپا‬ ‫شستان‬ ‫وبوعلی‬ ‫کدما‬ ‫غسالم‬ ‫تكنو‬ ‫حفاري‬ ‫حتاید‬ ‫فخوز‬ ‫رتكو‬ ‫کسعدي‬ ‫ثمسكن‬ ‫دلقما‬ ‫مفاخر‬ ‫پلوله‬ ‫دلر‬ ‫ومدکو‪1‬‬ ‫سخاش‬ ‫سهرمز‬ ‫سفانو‬ ‫تیپیكو‬ ‫ساراب‬ ‫شمواد‬ ‫ماهان‪2‬‬ ‫نمرینو‬ ‫سفارود‬ ‫اخابر‪2‬‬ ‫فخاس‬ ‫غگلح‬ ‫خپویش‬ ‫لبوتان‬ ‫کاما‬ ‫فجام‬ ‫زمگسا‬ ‫ستران‬ ‫ومعادن‪2‬‬ ‫ثفارس‬ ‫‪9307‬‬ ‫تسه‬ ‫شسینا‬ ‫دریاي خزر‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫کشتیرانیتوسعه‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫سایپاشیشه‬ ‫پتروشیمی گلستان‬ ‫سرمایهگذاريبوعلی‬ ‫معدنی دماوند‬ ‫سالمین‬ ‫تكنوتار‬ ‫حفاري شمال‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫کنترلخوردگیتكینکو‬ ‫کاشی سعدي‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫دارویی لقمان‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمی‬ ‫گازلوله‬ ‫داروسازي اکسیر‬ ‫مشارکت میدکو ماهانه ‪ 20‬درصد‬ ‫سیمانخاش‬ ‫سیمانهرمزگان‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫سرمایه گذاري دارویی تامین‬ ‫سیمان داراب‬ ‫تولیدمواداولیهوالیافمصنوعی‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫ایران مرینوس‬ ‫کارخانه فارسیت درود‬ ‫مخابرات ایران‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫ح ‪ .‬گلوکوزان‬ ‫سازه پویش‬ ‫گروهصنعتیبوتان‬ ‫باما‬ ‫جامدارو‬ ‫کشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫سیمان تهران‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫مهرماه‪93‬‬ ‫مسكنسینا‬ ‫امتیازتسهیالتشیمیایی‬ ‫صنایع‬ ‫قجام‬ ‫خزامیا‬ ‫حخزر‬ ‫وتوصا‬ ‫تعداد‬ ‫زامیاد وقندتربتجام‬ ‫فرآوردههاي غذایی‬ ‫‪101‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪1527‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪1068‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪9302‬‬ ‫تسه‬ ‫غگرجی‬ ‫غمینو‬ ‫غصینو‬ ‫اردیبهشت‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫گرجی‬ ‫بیسكویت‬ ‫مینومینو شرق‬ ‫غذایی‬ ‫شرکت صنایع‬ ‫صنعتی‬ ‫‪77‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪6‬‬ ‫غمهرا‬ ‫شپلی‬ ‫کحافظ‪2‬‬ ‫وشمال‬ ‫ماهان‪4‬‬ ‫شكبیر‬ ‫شمال‬ ‫چشم انداز‬ ‫توسعهحافظ‬ ‫وسرامیك‬ ‫س‪.‬کاشی‬ ‫امیرکبیر درصد‬ ‫پتروشیمی ماهه ‪20‬‬ ‫اجاره ماهان سه‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫سشمال‬ ‫جوپار‬ ‫شمال‪ 20‬درصد‬ ‫سیمان ماهه‬ ‫اجاره جوپار سه‬ ‫غشان‪1‬‬ ‫مسكن‬ ‫ثشرق‬ ‫خوساز‬ ‫آریان‬ ‫پاساح‬ ‫وملت‬ ‫سبهان‬ ‫کلوند‬ ‫خزر‬ ‫ثنوسا‬ ‫‪43‬‬ ‫‪243780‬‬ ‫‪529523773‬‬ ‫کاشی الوند‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫نوسازيوساختمانتهران‬ ‫‪29‬‬ ‫بانكپارسیان‬ ‫سرمایه گذاري آتیه دماوند‬ ‫شیمی داروئی داروپخش‬ ‫‪1348‬‬ ‫‪8572345‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪989166‬‬ ‫‪2511665405‬‬ ‫‪2578‬‬ ‫‪2560‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪574251‬‬ ‫‪2211457468‬‬ ‫‪3894‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪98326‬‬ ‫‪228456836‬‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪1730‬‬ ‫‪1730000000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫صمپنا‬ ‫اجاره مپنا سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫قندنقشجهان‬ ‫‪0‬‬ ‫گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان‬ ‫‪4‬‬ ‫تجار‬ ‫قاسم ایران‬ ‫دتماد‬ ‫تولیدمواداولیهداروپخش‬ ‫ساربیل‬ ‫سیمان آرتا اردبیل‬ ‫شپاس‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫فاما‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2914‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪12.39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16.48‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2295‬‬ ‫‪16976‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5072‬‬ ‫‪4877‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪20241‬‬ ‫‪20101‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪-241.00‬‬ ‫‪3975538651‬‬ ‫‪2148‬‬ ‫‪2082‬‬ ‫‪2069‬‬ ‫‪-79.00‬‬ ‫‪3854026430‬‬ ‫‪4588‬‬ ‫‪3877147369‬‬ ‫‪8612‬‬ ‫آسام‬ ‫صندوق سرمایهگذاري آسام‪-‬مختلط‬ ‫‪64853‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪870696‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪456474‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سرچشمه‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه‬ ‫‪4‬‬ ‫ثباغ‪2‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪535115‬‬ ‫‪816680929‬‬ ‫‪318909‬‬ ‫‪2517998234‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪234000‬‬ ‫‪209365‬‬ ‫‪508960000‬‬ ‫‪424974597‬‬ ‫‪1624‬‬ ‫‪1539‬‬ ‫‪8098‬‬ ‫‪15440‬‬ ‫‪14980‬‬ ‫‪-399.00‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪15014‬‬ ‫‪-365.00‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫‪14814‬‬ ‫‪15440‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪17861‬‬ ‫‪-124.00‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪17985‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3751‬‬ ‫‪4.79‬‬ ‫‪-811.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪20286‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪19483‬‬ ‫‪19483‬‬ ‫‪2553‬‬ ‫‪7.95‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪20049‬‬ ‫‪-192.00‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪20200‬‬ ‫‪5220‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪1229‬‬ ‫‪4771‬‬ ‫‪4819‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪1555‬‬ ‫‪4669‬‬ ‫‪2061‬‬ ‫‪2097‬‬ ‫‪2043‬‬ ‫‪-18.00‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫تسه‪9208‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪92‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪319‬‬ ‫سیدکو‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنایع سیمان‬ ‫‪3567‬‬ ‫‪4766701‬‬ ‫‪7736366429‬‬ ‫‪1631‬‬ ‫‪1639‬‬ ‫تسه‪93072‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪2760‬‬ ‫قشهد‬ ‫شهد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪2739‬‬ ‫‪1869583255‬‬ ‫‪3471‬‬ ‫‪3821109085‬‬ ‫‪2758‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3391‬‬ ‫‪2790‬‬ ‫‪806901‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8401‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪6606644‬‬ ‫‪7485042242‬‬ ‫‪1154‬‬ ‫‪140000‬‬ ‫‪227000000‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪2072280‬‬ ‫‪17988‬‬ ‫‪17269‬‬ ‫‪957‬‬ ‫‪6190128‬‬ ‫‪18554409559‬‬ ‫‪2971‬‬ ‫‪3070‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪59665‬‬ ‫‪168220557‬‬ ‫‪2890‬‬ ‫تسه‪9211‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪412141370‬‬ ‫‪800072‬‬ ‫‪770112‬‬ ‫نیرو‬ ‫نیرو سرمایه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫سامان‬ ‫شپمچا‬ ‫پارس پامچال‬ ‫والبرح‬ ‫‪518‬‬ ‫‪1412315‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ح ‪ .‬سرمایه گذاريالبرز(هلدینگ‬ ‫‪16‬‬ ‫کرماشا‬ ‫صنایع پتروشیمی کرمانشاه‬ ‫‪46‬‬ ‫آرمان‬ ‫بیمه آرمان‬ ‫‪0‬‬ ‫فاذر‬ ‫شلعاب‬ ‫انرژي‪3‬‬ ‫خمحرکه‬ ‫صنایع آذرآب‬ ‫لعابیران‬ ‫سایر اشخاص بورس انرژي‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪10300‬‬ ‫‪21127‬‬ ‫‪91048‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41925‬‬ ‫‪350400‬‬ ‫‪32943‬‬ ‫‪85055000‬‬ ‫‪51835035‬‬ ‫‪637519422‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪457587710‬‬ ‫‪799092889‬‬ ‫‪64998447‬‬ ‫‪4405‬‬ ‫‪-183.00‬‬ ‫‪11016‬‬ ‫‪256544384‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪-29.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪806694‬‬ ‫‪549993‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪-53.00‬‬ ‫‪11030‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4720‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪34041220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4764‬‬ ‫‪-198.00‬‬ ‫‪8001‬‬ ‫‪77613981600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1227‬‬ ‫‪7900‬‬ ‫‪2196‬‬ ‫‪2494‬‬ ‫‪7119‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪10833‬‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-201.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪8482‬‬ ‫‪2210‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪1531‬‬ ‫‪4562‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪-130.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪-119.00‬‬ ‫‪802000‬‬ ‫‪-4,694.00‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪804214‬‬ ‫‪1611‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪1623‬‬ ‫‪3398‬‬ ‫‪2670‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪8494‬‬ ‫‪-4.96‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪11016‬‬ ‫‪111.00‬‬ ‫‪-73.00‬‬ ‫‪-88.00‬‬ ‫‪4.05‬‬ ‫‪-2.10‬‬ ‫‪-3.19‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪2739‬‬ ‫‪3462‬‬ ‫‪2706‬‬ ‫‪-806,891.00‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-201.00‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪8373‬‬ ‫‪-83.00‬‬ ‫‪-3.33‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫‪1616‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪2890‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪4717‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪-198.00‬‬ ‫‪-90.00‬‬ ‫‪10810‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪4945‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.69‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪56.00‬‬ ‫‪8042‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-56.00‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪2450‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪4871‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4870‬‬ ‫‪-202.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪38.72‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4877‬‬ ‫‪2399‬‬ ‫بانك سامان‬ ‫‪9791‬‬ ‫‪-404.00‬‬ ‫‪10195‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20294‬‬ ‫شیران‬ ‫وساپا‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19483‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫صنایعشیمیاییایران‬ ‫سرمایهگذاري سایپا‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪17486‬‬ ‫‪510.00‬‬ ‫‪19483‬‬ ‫‪10195‬‬ ‫سپاها‬ ‫توریل‬ ‫‪-89.00‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪16976‬‬ ‫‪-27.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪4.78‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪-2,480.00‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪1596‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪-102.00‬‬ ‫‪-3.53‬‬ ‫‪2819‬‬ ‫‪800099‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1903‬‬ ‫‪-94.00‬‬ ‫‪2788‬‬ ‫‪10970‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪137.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪-4.71‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪1641‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3435‬‬ ‫‪2790‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪804964‬‬ ‫‪4,892.00‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪2788‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪2890‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪770112‬‬ ‫‪811000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1903‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2232‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪19966‬‬ ‫‪20197‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22000‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10231‬‬ ‫‪4340‬‬ ‫‪11622‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪8481‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪3333‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪44926‬‬ ‫‪7980‬‬ ‫‪8499‬‬ ‫‪939‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪11445‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪38000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2603‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7810‬‬ ‫‪1538‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪907‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11.75‬‬ ‫‪10.76‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1569‬‬ ‫‪4797‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4590‬‬ ‫‪4770‬‬ ‫‪20770‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9572‬‬ ‫‪86.46‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19483‬‬ ‫‪47794‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2303‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1638‬‬ ‫‪9788‬‬ ‫‪21979‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.34‬‬ ‫‪1025000‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2415‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪802000‬‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪2937‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪806694‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪3070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15.64‬‬ ‫‪7002‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪7188‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17801‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.72‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8050‬‬ ‫‪15011‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪6905‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪4870‬‬ ‫‪1129‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14914‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4870‬‬ ‫‪16300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17486‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14999‬‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2294‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6611‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2399‬‬ ‫‪7.14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪4.17‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-71.00‬‬ ‫‪2281‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪5.82‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17269‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪2210‬‬ ‫‪2098‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17269‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪81.00‬‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪1602‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪-2.46‬‬ ‫‪10914‬‬ ‫‪2631‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪2997‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪3375‬‬ ‫‪-806,891.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪17269‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-719.00‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪-119.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪8462‬‬ ‫‪-4.96‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17984‬‬ ‫‪-119.00‬‬ ‫‪4405‬‬ ‫‪4669‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪4.03‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪1502‬‬ ‫‪1555‬‬ ‫‪-171‬‬ ‫‪-9.45‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪7107‬‬ ‫‪1568‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪11.59‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪-119.00‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪4620‬‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪11.32‬‬ ‫‪7800‬‬ ‫‪-6.84‬‬ ‫‪-5.17‬‬ ‫‪4764‬‬ ‫‪4845‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8001‬‬ ‫‪1133‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪1128‬‬ ‫‪1229‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪-2.08‬‬ ‫‪-118.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1348‬‬ ‫‪7.56‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪6533‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3410‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13824‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪7902‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪33332‬‬ ‫‪344177‬‬ ‫‪571‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪759‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪10291‬‬ ‫‪2525‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪871‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2261‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪526‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪198300‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪4575‬‬ ‫‪11593‬‬ ‫‪4834‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪16556‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5640‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6824‬‬ ‫‪2189‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫‪7969‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪1230‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2038‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪13852‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪4.09‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19376‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪4450‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪1155‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3010‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪82511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1072‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2530‬‬ ‫‪3669‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪36683‬‬ ‫‪2870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪4.63‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪2815‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪1117‬‬ ‫‪172207‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3132‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪6773‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3082‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63585‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪19953‬‬ ‫‪35233‬‬ ‫‪71.82‬‬ ‫‪6800‬‬ ‫‪2294‬‬ ‫‪8120‬‬ ‫‪1671‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪9010‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3679‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7714‬‬ ‫‪1912‬‬ ‫‪2860‬‬ ‫‪1000042‬‬ ‫‪7800‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪2898‬‬ ‫‪646265‬‬ ‫‪270.00‬‬ ‫‪2336‬‬ ‫‪805000‬‬ ‫‪3520‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪808888‬‬ ‫‪3590‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪23161‬‬ ‫‪7679‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-2.41‬‬ ‫‪3851‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪3766‬‬ ‫‪3920‬‬ ‫‪4663‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪4730‬‬ ‫‪11160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪7826‬‬ ‫‪6775‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1916513‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪103008716‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6800‬‬ ‫‪17985‬‬ ‫‪18921‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2560‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪379350397‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪2515‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1137‬‬ ‫‪1538‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪229.00‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪7150‬‬ ‫‪7679‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪2086‬‬ ‫‪2192‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7.96‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5.96‬‬ ‫‪1706466‬‬ ‫‪1052‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25621670740‬‬ ‫‪20496116‬‬ ‫‪12236 1000000‬‬ ‫‪12236‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪3157‬‬ ‫‪3010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪669‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪8357 36683 36683‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪2870‬‬ ‫‪2815‬‬ ‫‪0 1000000 1000000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪57500‬‬ ‫‪6180‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13864‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20235‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪3069‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪4646‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1793‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1092‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1410‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪3851‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪-94.00‬‬ ‫‪15379‬‬ ‫‪11281‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1695‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1818‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪1730‬‬ ‫‪2585‬‬ ‫‪1830‬‬ ‫‪762228‬‬ ‫‪1629‬‬ ‫‪40098‬‬ ‫‪6940‬‬ ‫‪1361‬‬ ‫‪789‬‬ ‫‪2124‬‬ ‫‪2081‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪5240‬‬ ‫‪5290‬‬ ‫‪5879‬‬ ‫‪11885‬‬ ‫‪3367‬‬ ‫‪1751‬‬ ‫‪4555‬‬ ‫‪7220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13899‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7750‬‬ ‫‪13225‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4457‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪4712‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9627‬‬ ‫‪14700‬‬ ‫‪29600‬‬ ‫‪3612‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5621‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪8098‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪13849765‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪6256 22056‬‬ ‫‪5851‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22060‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1954 8130‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪4.13 468‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪2826‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2938‬‬ ‫‪2792‬‬ ‫‪9.66 -1246‬‬ ‫‪874 1740‬‬ ‫‪8450‬‬ ‫‪8450‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2452‬‬ ‫‪2452‬‬ ‫‪21.01‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪3580‬‬ ‫‪3538‬‬ ‫‪3037‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪3049‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪7060‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪792‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪2139‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2293‬‬ ‫‪13770‬‬ ‫‪2942‬‬ ‫‪2067‬‬ ‫‪5389‬‬ ‫‪5290‬‬ ‫‪5910‬‬ ‫‪11885‬‬ ‫‪3450‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪4790‬‬ ‫‪7299‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13950‬‬ ‫‪1004000‬‬ ‫‪8360‬‬ ‫‪13497‬‬ ‫‪6250‬‬ ‫‪4478‬‬ ‫‪2109‬‬ ‫‪4712‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪10449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪38833‬‬ ‫‪21150‬‬ ‫‪3583‬‬ ‫‪9748‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪31000‬‬ ‫‪3694‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5800‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪8700‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5433‬‬ ‫‪8150‬‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫توکاریل‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪3982‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3995‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1619‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪23545‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38200‬‬ ‫‪6750‬‬ ‫‪7969‬‬ ‫‪90‬‬ ‫وصندوق‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪2568‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪4870‬‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪320.2‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪14.19‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪6900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪1337‬‬ ‫‪5.66 140‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪7.87 275 2220‬‬ ‫‪2124‬‬ ‫‪-6.35 -335 2205‬‬ ‫‪2117‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪23.5 293‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13.21 232 2942‬‬ ‫‪2942‬‬ ‫‪20.79 100 2142‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪5.73 950 5439‬‬ ‫‪5250‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪776 5500‬‬ ‫‪5201‬‬ ‫‪3.71 1643 5998‬‬ ‫‪5877‬‬ ‫‪9.17 1304 12021 11595‬‬ ‫‪18.03 193 3369‬‬ ‫‪3360‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪8.59 539 4877‬‬ ‫‪4511‬‬ ‫‪12.93 561 7473‬‬ ‫‪7150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪2542‬‬ ‫‪10.68 1301 14190 13851‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1000000 1000000‬‬ ‫‪4.67 1728 8200‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪3.22 4272 13500 13500‬‬ ‫‪4.68 1370 6205‬‬ ‫‪6205‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4499‬‬ ‫‪4432‬‬ ‫‪3.99 540 2126‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪17.2 275 4850‬‬ ‫‪4668‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1000000 1000000‬‬ ‫‪20.42 503 10449 10021‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪18.26 381‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38840 33856‬‬ ‫‪7.48 2944 21150 21150‬‬ ‫‪17.2 217‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.25 1562 10200 9504‬‬ ‫‪8.25 1812 15179 14601‬‬ ‫‪7.4 4098 30000 29346‬‬ ‫‪3.66 990 3695‬‬ ‫‪3561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪18.42 313 5938‬‬ ‫‪5521‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪780000‬‬ ‫‪25.72 328 8900‬‬ ‫‪8397‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 820000‬‬ ‫‪63.36‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪3608 788969‬‬ ‫‪3467‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪800001‬‬ ‫‪4092‬‬ ‫‪809997‬‬ ‫‪4160‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2670‬‬ ‫‪2383‬‬ ‫‪-129.00‬‬ ‫حفارس‬ ‫سرمایهگذاريصندوقبازنشستگی‬ ‫‪295.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪7613‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66.35‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪30.68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12.15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.73‬‬ ‫‪89.48‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪804900‬‬ ‫‪2363‬‬ ‫‪10414‬‬ ‫‪14300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2730‬‬ ‫‪2394‬‬ ‫‪-1.59‬‬ ‫حمل و نقل بین المللی خلیج فارس‬ ‫سنوین‬ ‫‪-82.00‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪177935‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2172‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪2045‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪-18.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪4665‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪2739‬‬ ‫‪2410‬‬ ‫‪4750‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪6.23‬‬ ‫‪70.04‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8082‬‬ ‫‪17‬‬ ‫سرمایه گذاري اقتصاد نوین‬ ‫‪7679‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪38045‬‬ ‫‪2914‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪-3.12‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.01‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪1877 762222‬‬ ‫‪1802‬‬ ‫‪0 810000‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪1699‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪3449 41299 39801‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪2363‬‬ ‫‪143 2363‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪906‬‬ ‫‪14600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2640 13720‬‬ ‫‪2530‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫کشتوصنعتپیاذر‬ ‫اعتال‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12236‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1717‬‬ ‫‪3090‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-166.00‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪-1.86‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪-2.55‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪3.48‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪-0.90‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪3.02‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.59‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7.93‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.33‬‬ ‫‪11.62‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪26‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري اعتالء البرز‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30.68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪8440‬‬ ‫‪1682‬‬ ‫‪2452‬‬ ‫‪3676‬‬ ‫‪978.00‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪2,873.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7965‬‬ ‫‪40035‬‬ ‫جم‬ ‫‪-62.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪-2.96‬‬ ‫‪66.35‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7764‬‬ ‫‪1932‬‬ ‫‪2826‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪-82.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪3070‬‬ ‫‪3012‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪806000 797000‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪1689‬‬ ‫‪2609‬‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-82.59‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8150‬‬ ‫‪188850127‬‬ ‫پتروشیمی جم‬ ‫‪652‬‬ ‫‪36683‬‬ ‫‪2870‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪806230‬‬ ‫‪3548‬‬ ‫‪5940‬‬ ‫‪22059‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪78.00‬‬ ‫‪-191.00‬‬ ‫‪-1,157.00‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪-241.00‬‬ ‫‪-4.22‬‬ ‫‪-2.63‬‬ ‫‪-2.67‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪-2.59‬‬ ‫‪-2.57‬‬ ‫‪3888‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪4130‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4469‬‬ ‫‪1661‬‬ ‫‪4681‬‬ ‫کگل‬ ‫‪12236‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,528.00‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪3.52‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪6997‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪792‬‬ ‫‪2163‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪3064‬‬ ‫‪2079‬‬ ‫‪5447‬‬ ‫‪5279‬‬ ‫‪6091‬‬ ‫‪11961‬‬ ‫‪3479‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪4628‬‬ ‫‪7254‬‬ ‫‪2594‬‬ ‫‪13900‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪8067‬‬ ‫‪13772‬‬ ‫‪6417‬‬ ‫‪4436‬‬ ‫‪2157‬‬ ‫‪4731‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10272‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪33880‬‬ ‫‪22030‬‬ ‫‪3732‬‬ ‫‪9763‬‬ ‫‪14946‬‬ ‫‪30325‬‬ ‫‪3623‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪5766‬‬ ‫‪806239‬‬ ‫‪8436‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-78.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪-138.00‬‬ ‫‪-30.00‬‬ ‫‪402.00‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪-62.00‬‬ ‫‪132.00‬‬ ‫‪76.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪-131.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-166.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,920.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-137.00‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪-242.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪-662.00‬‬ ‫‪-310.00‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪-18.00‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪1697‬‬ ‫‪2124‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14.65‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪9093‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1604‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪4.87‬‬ ‫‪26‬‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫‪8450‬‬ ‫‪1673‬‬ ‫‪2452‬‬ ‫‪3538‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪-51.00‬‬ ‫‪978.00‬‬ ‫‪-147.00‬‬ ‫‪2,873.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.68‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-3.74‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪-3.43‬‬ ‫‪3.19‬‬ ‫‪-3.74‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪3.26‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪-2.10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪14132‬‬ ‫‪2610‬‬ ‫‪2698‬‬ ‫‪2395‬‬ ‫‪-99.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪812640‬‬ ‫‪4184 791111‬‬ ‫‪4066‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪774‬‬ ‫‪780019‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪35269‬‬ ‫فملی‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7800‬‬ ‫‪1920‬‬ ‫‪2870‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪-205.00‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪-38.00‬‬ ‫‪866701120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪-3.30‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪4790‬‬ ‫‪10737‬‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪1601‬‬ ‫‪1702‬‬ ‫‪2556‬‬ ‫‪1824‬‬ ‫‪803278‬‬ ‫‪-75.00‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪2,869.00‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫کمترین‬ ‫بیشترین‬ ‫‪799‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪791000‬‬ ‫‪785000‬‬ ‫‪ P/E EPS‬خرید ‪ -‬تعداد خرید ‪ -‬حجم خرید ‪ -‬قیمت فروش ‪ -‬قیمت فروش ‪ -‬حجم فروش ‪ -‬تعداد‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪168310305‬‬ ‫ملی صنایع مس ایران‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪1000000 1000000‬‬ ‫‪4962‬‬ ‫غاذر‬ ‫صنعتی آما‬ ‫‪2840 1000000‬‬ ‫‪2932‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪65262873004‬‬ ‫‪8‬‬ ‫لبنیات پاك‬ ‫‪8440‬‬ ‫‪1724‬‬ ‫‪1474‬‬ ‫‪3685‬‬ ‫‪8450‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪2452‬‬ ‫‪3539‬‬ ‫‪7384‬‬ ‫‪19893932‬‬ ‫‪-2.41‬‬ ‫‪-2.50‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪6990‬‬ ‫‪1359‬‬ ‫‪807‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪2205‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪2312‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪3064‬‬ ‫‪2131‬‬ ‫‪5454‬‬ ‫‪5417‬‬ ‫‪6121‬‬ ‫‪11559‬‬ ‫‪3498‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪4690‬‬ ‫‪7122‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪13893‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪8067‬‬ ‫‪13773‬‬ ‫‪6463‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪2169‬‬ ‫‪4862‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10438‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪36800‬‬ ‫‪22031‬‬ ‫‪3732‬‬ ‫‪9900‬‬ ‫‪14987‬‬ ‫‪30567‬‬ ‫‪3622‬‬ ‫‪2337‬‬ ‫‪5751‬‬ ‫‪806901‬‬ ‫‪8746‬‬ ‫‪805000‬‬ ‫‪3592‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪22056‬‬ ‫‪4044‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪1616‬‬ ‫‪40063‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪10016‬‬ ‫‪6900‬‬ ‫‪1380‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪2205‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪2245‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2942‬‬ ‫‪2128‬‬ ‫‪5275‬‬ ‫‪5302‬‬ ‫‪5998‬‬ ‫‪12021‬‬ ‫‪3360‬‬ ‫‪1785‬‬ ‫‪4877‬‬ ‫‪7398‬‬ ‫‪2542‬‬ ‫‪14005‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪13500‬‬ ‫‪6205‬‬ ‫‪4432‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪4721‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10022‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38840‬‬ ‫‪21150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10190‬‬ ‫‪15179‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪3612‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪5522‬‬ ‫‪806901‬‬ ‫‪8900‬‬ ‫‪-1,237.00‬‬ ‫‪122.00‬‬ ‫‪-231.00‬‬ ‫‪-1,160.00‬‬ ‫‪804160‬‬ ‫‪4102‬‬ ‫‪-8,480.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪-1,056.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7060‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪2148‬‬ ‫‪2117‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪7156‬‬ ‫‪2942‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪5250‬‬ ‫‪5290‬‬ ‫‪5911‬‬ ‫‪11928‬‬ ‫‪3367‬‬ ‫‪1769‬‬ ‫‪4512‬‬ ‫‪7235‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪13899‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪13500‬‬ ‫‪6205‬‬ ‫‪4457‬‬ ‫‪2107‬‬ ‫‪4760‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10021‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪33856‬‬ ‫‪21150‬‬ ‫‪3583‬‬ ‫‪9628‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪29460‬‬ ‫‪3614‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪5621‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪8397‬‬ ‫‪4665‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪-161.00‬‬ ‫‪-355.00‬‬ ‫‪-35.00‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪3045‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪799978‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪-88.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-62.00‬‬ ‫‪271.00‬‬ ‫‪-122.00‬‬ ‫‪-85.00‬‬ ‫‪-204.00‬‬ ‫‪-127.00‬‬ ‫‪-210.00‬‬ ‫‪369.00‬‬ ‫‪-131.00‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪-178.00‬‬ ‫‪113.00‬‬ ‫‪82.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪133.00‬‬ ‫‪-273.00‬‬ ‫‪-258.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪-62.00‬‬ ‫‪-102.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-417.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-278.00‬‬ ‫‪-2,944.00‬‬ ‫‪-881.00‬‬ ‫‪-149.00‬‬ ‫‪-272.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪-1,107.00‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪-130.00‬‬ ‫‪3,099.00‬‬ ‫‪-349.00‬‬ ‫‪4738‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪7679‬‬ ‫‪44869‬‬ ‫‪1619‬‬ ‫‪40090‬‬ ‫‪2363‬‬ ‫‪9670‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪-1,029.00‬‬ ‫‪-98.00‬‬ ‫‪-346.00‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪1821‬‬ ‫‪799000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪-11,050.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-286.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,933.00‬‬ ‫‪14231‬‬ ‫‪2604‬‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪176838670‬‬ ‫‪358554955‬‬ ‫‪3045‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-286.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89.00‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪14000‬‬ ‫‪2620‬‬ ‫‪2720‬‬ ‫‪2410‬‬ ‫‪2065‬‬ ‫‪9370‬‬ ‫‪3982‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪2124‬‬ ‫‪13770‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪2394‬‬ ‫‪12236 1000000‬‬ ‫‪9363 4.77816E+11‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪540000000‬‬ ‫‪1718‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪407891310‬‬ ‫‪3010‬‬ ‫‪3097 1067132820‬‬ ‫‪669‬‬ ‫‪652‬‬ ‫‪715463593‬‬ ‫‪36683‬‬ ‫‪38211‬‬ ‫‪174904544‬‬ ‫‪9370000000‬‬ ‫‪809000‬‬ ‫‪4092‬‬ ‫‪-3,640.00‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪-461.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫خچرخش‬ ‫سیمانمازندران‬ ‫‪430950‬‬ ‫‪7077258076‬‬ ‫‪2991440000‬‬ ‫‪34222867‬‬ ‫‪-61.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪-3.66‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪1625‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪-3.24‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1660‬‬ ‫‪41299‬‬ ‫‪2363‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪348291502‬‬ ‫‪3470‬‬ ‫‪278854712‬‬ ‫‪3608 806237‬‬ ‫‪6011‬‬ ‫‪6131‬‬ ‫‪409196992‬‬ ‫‪22060 23216 507350000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000028‬‬ ‫‪30000000‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪8005 1254040435‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪13232989911‬‬ ‫‪2910‬‬ ‫‪2908 1059035452‬‬ ‫‪299449066‬‬ ‫‪400000000‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫قاسم‬ ‫‪237616‬‬ ‫‪946844‬‬ ‫‪15773136‬‬ ‫‪208368‬‬ ‫‪708855‬‬ ‫‪25410‬‬ ‫‪94893‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪1411175‬‬ ‫‪50440‬‬ ‫‪1679660‬‬ ‫‪404541‬‬ ‫‪375876‬‬ ‫‪17572‬‬ ‫‪2338376‬‬ ‫‪106361‬‬ ‫‪93992‬‬ ‫‪154156‬‬ ‫‪22167‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪288341‬‬ ‫‪100433‬‬ ‫‪346739‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪20883‬‬ ‫‪925352‬‬ ‫‪6000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4166‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪188646‬‬ ‫‪5780‬‬ ‫‪6618‬‬ ‫‪554180‬‬ ‫‪159999000‬‬ ‫‪81130‬‬ ‫‪3159‬‬ ‫‪22074‬‬ ‫‪88672‬‬ ‫‪4130‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪787001‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪-13,066.00‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪789017‬‬ ‫‪-67.00‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪-53.00‬‬ ‫‪-1,409.00‬‬ ‫‪668455904‬‬ ‫‪22880000‬‬ ‫‪23758410‬‬ ‫‪5626146355‬‬ ‫‪1662566884‬‬ ‫‪1303936754‬‬ ‫‪12471515454‬‬ ‫‪445513328‬‬ ‫‪1508028776‬‬ ‫‪34303500‬‬ ‫‪211989286‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪497198‬‬ ‫‪2934089245‬‬ ‫‪265902101‬‬ ‫‪8866566231‬‬ ‫‪2380928484‬‬ ‫‪4495800677‬‬ ‫‪59139356‬‬ ‫‪4124627598‬‬ ‫‪487728172‬‬ ‫‪681832172‬‬ ‫‪399944994‬‬ ‫‪308763516‬‬ ‫‪960000000‬‬ ‫‪1066000‬‬ ‫‪13500000‬‬ ‫‪310250000‬‬ ‫‪1286448786‬‬ ‫‪211890585‬‬ ‫‪1640251711‬‬ ‫‪510000000‬‬ ‫‪209346534‬‬ ‫‪590668866‬‬ ‫‪15774000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪141145560‬‬ ‫‪1036350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1841747783‬‬ ‫‪85323716‬‬ ‫‪196483020‬‬ ‫‪2008428871‬‬ ‫‪3.88798E+11‬‬ ‫‪470247530‬‬ ‫‪2546909805‬‬ ‫‪185443389‬‬ ‫‪1220000‬‬ ‫‪9653‬‬ ‫‪39050000‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪1690‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬مقدار آخرین معامله ‪ -‬تغییر آخرین معامله ‪ -‬درصد قیمت پایانی ‪ -‬مقدار قیمت پایانی ‪ -‬تغییر قیمت پایانی ‪ -‬درصد‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-2.83‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪4826‬‬ ‫‪10755‬‬ ‫‪4855‬‬ ‫‪1609‬‬ ‫‪5552‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28566‬‬ ‫‪342079‬‬ ‫‪604644‬‬ ‫‪1329737‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪78587‬‬ ‫‪68890‬‬ ‫‪23000‬‬ ‫‪3974‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪4494127259‬‬ ‫‪7423952381‬‬ ‫‪13119376‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400205682‬‬ ‫‪892727550‬‬ ‫‪1631175668‬‬ ‫‪3184346195‬‬ ‫‪142426‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪4899‬‬ ‫‪3513473‬‬ ‫‪1668‬‬ ‫‪2117‬‬ ‫‪1659‬‬ ‫‪41119‬‬ ‫‪2461‬‬ ‫‪10016‬‬ ‫آریان‬ ‫گذاري پارس‬ ‫یاساتایرورابر‬ ‫سرمایهایران‬ ‫ح‪.‬‬ ‫ملت‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫دجابر‬ ‫غپاك‬ ‫‪464089‬‬ ‫‪298233‬‬ ‫‪3364963‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪2781870‬‬ ‫‪185305‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫داروسازي جابرابنحیان‬ ‫قنقش‬ ‫‪3718‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪698838‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪791111‬‬ ‫‪4066 812640‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪3718000000‬‬ ‫‪5880000‬‬ ‫‪3047‬‬ ‫‪3045‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪3940 2125853494‬‬ ‫‪1023120‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪280000000‬‬ ‫‪801000 805911 294391978‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪1777‬‬ ‫‪789810183‬‬ ‫‪2530‬‬ ‫‪2625‬‬ ‫‪762231941‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪1874‬‬ ‫‪6138150999‬‬ ‫‪800000 800409 280344097‬‬ ‫‪237552‬‬ ‫‪345319‬‬ ‫‪1098499‬‬ ‫‪4768‬‬ ‫‪106270‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪25‬‬ ‫سمازن‬ ‫‪482‬‬ ‫‪198546‬‬ ‫‪387605199‬‬ ‫‪814414754‬‬ ‫درصد‬ ‫مهر ‪20‬‬ ‫مشارکت مسكن‬ ‫خراسان‬ ‫شیرپاستوریزهپگاه‬ ‫شمال شرق‬ ‫مسكن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫محورسازانایرانخودرو‬ ‫مهرام‬ ‫تولیدياکریل‬ ‫پلی‬ ‫پانفت‪1‬‬ ‫واتی‬ ‫‪3504312‬‬ ‫‪30548771‬‬ ‫‪7385657‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪5694030514‬‬ ‫‪64544333013‬‬ ‫‪29870549229‬‬ ‫‪1043118‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪483‬‬ ‫مشارکت نفت فصلی‪20‬درصد‬ ‫دشیمی‬ ‫‪2310517‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪161529‬‬ ‫‪6850748‬‬ ‫‪374709‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪4207363‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وپارس‬ ‫حجم‬ ‫ارزش‬ ‫‪1785450562‬‬ ‫‪55231225‬‬ ‫دیروز‬ ‫اولین‬ ‫‪781‬‬ ‫‪805‬‬ ‫‪790009‬‬ ‫‪800067‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪3385‬‬ ‫‪2660‬‬ ‫‪1125‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2416‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2970‬‬ ‫‪2788‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800099‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪2069‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪6930‬‬ ‫‪2946‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3194‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8626‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪17269‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪38071‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪1388‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪3399‬‬ ‫‪890‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫ضرورت‌ها بسیار زیاد ولی امکانات موجود قانع‌کننده نیستند‬ ‫‪19‬‬ ‫جای خالی شرکت‌های تخصصی در بازار بیمه ایران‬ ‫قاس�م دهقان‪-‬گ�روه اقتصاد‪:‬اگ��ر ضرورت‌ه��ا و‬ ‫قابلیت‌ه��ای اس��تفاده از خدمات بیمه‌ای از س��وی‬ ‫مردم کشورمان همان‌گونه که درباره خدمات بانکی‬ ‫درک شده است‪ ،‬برای آنها عیان می‌شد اکنون دیگر‬ ‫ش��اهد اوضاع دلسرد کننده س��ال‌های اخیر و حتی‬ ‫چند دهه گذش��ته حاکم ب��ر فضای خدمات بیمه‌ای‬ ‫ای��ران نبودیم‪ .‬این امر که در ح��ال حاضر تبدیل به‬ ‫رویایی دور از دسترس شده‪ ،‬ناشی از دو علت اساسی‬ ‫و مهم اس��ت که مربوط به دو گ��روه اصلی مخاطب‬ ‫در حوزه خدمات بیمه‌ای می‌ش��ود‪ .‬نخس��تین دلیل‬ ‫که البت��ه در بطن خود دالیل و عوامل پرش��ماری‬ ‫را ش��امل می‌ش��ود‪ ،‬مربوط به بخش تصمیم‌س��ازان‬ ‫و عرضه‌کنن��دگان خدمات بیمه‌ای می‌ش��ود‪ .‬جای‬ ‫تعجب بس��یار دارد که در س��ال‌های گذشته هر گاه‬ ‫یکی از مس��ئوالن بلندپایه در ح��وزه بیمه و به‌ویژه‬ ‫دس��تگاه دولتی ناظر بر این بازار یعنی بیمه مرکزی‬ ‫مخاطب س��وال خبرنگاران (ب��ه نمایندگی از عموم‬ ‫مردم) قرار گرفته و دالیل در حاش��یه ماندن صنعت‬ ‫بیمه در ایران را از آنها جویا ش��ده‌اند‪ ،‬بدون اس��تثنا‬ ‫همگی چند مورد مشابه را متذکر شده‌اند‪.‬‬ ‫از جمله اینکه همه مس��ئوالن گرانق��در حوزه بیمه‬ ‫به‌ط��ور قطع براین امر تاکی��د کرده‌اند که بازار بیمه‬ ‫ایران بازاری بکر برای صنعت بیمه به ش��مار می‌رود‬ ‫و ظرفیت‌های بالقوه فراوانی درباره خدمات بیمه در‬ ‫سرتاس��ر این سرزمین وجود دارد که دست‌نخورده و‬ ‫نهفته مانده اس��ت و باید این ظرفیت‌ها را آش��کار و‬ ‫تبدیل به امکانات بالفعل کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن آش��نا نب��ودن کام��ل مردم ب��ا خدمات‬ ‫بیمه‌ای و ناآگاهی از مجموعه امکانات و تس��هیالتی‬ ‫که پوش��ش‌های بیمه‌ای می‌توانند برای عموم مردم‬ ‫فراه��م کنند نیز تا ح��دود زیادی ناش��ی از انفعال‬ ‫وکوتاهی مدیران و مس��ئوالن بیمه کشور در زمینه‬ ‫آگاهی‌بخش��ی به جامعه و به قول همین مسئوالن‪،‬‬ ‫بی‌توجهی به فرهنگ‌س��ازی در جامع��ه و باال بردن‬ ‫س��طح اطالعات عمومی م��ردم و ارتق��ای فرهنگ‬ ‫اس��تفاده از خدمات بیمه‌ای است‪ .‬نظیر آنچه که در‬ ‫س��ال‌های اخیر و به‌ویژه پس از باز شدن دروازه‌های‬ ‫دنی��ای مجازی به حیطه زندگان��ی جامعه‪ ،‬در حوزه‬ ‫خدمات بانکی رخ داده و هر روز هم بیش��تر و بیشتر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به هر ترتیب در پی س��ال‌ها ناکامی مس��ئوالن در‬ ‫زمینه بس��ط و گس��ترش خدمات بیم��ه‌ای به آحاد‬ ‫اف��راد جامعه‪ ،‬چند ماهی اس��ت ک��ه اظهارنظرهای‬ ‫کارشناس��ان و مسئوالن س��مت و سوی تازه‌ای پیدا‬ ‫کرده و در مصاحبه‌های این مس��ئوالن در طول یکی‬ ‫دو س��ال گذش��ته تا به امروز به دفعات شاهد عنوان‬ ‫ش��دن موضوع ش��رکت‌های تخصصی بیمه هستیم‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های تخصصی بیمه که بیش��تر به بیمه‌های‬ ‫بهترین اقدام آن است که ازهمین شرکت‌های فعال موجود‪ ،‬تعدادی‬ ‫همچنان در قالب شرکت بیمه ای عام کار کنند و تعدادی نیز به‌طور‬ ‫قطعی باید تبدیل به شرکت‌های تخصصی بیمه‌گر شوند چون‬ ‫شرکت‌های بیمه باید در بطن خودشان غنای کارشناسی داشته‬ ‫باشند‬ ‫عم��ر و زندگی اختصاص دارند از س��ال‌های دور در‬ ‫کش��ورهای توسعه یافته اس��تفاده شده و می‌شود و‬ ‫حتی در بعضی کشورها میزان فروش بیمه‌های عمر‬ ‫و زندگی به مراتب بیشتر از سایر پوشش‌های بیمه‌ای‬ ‫اس��ت‪ .‬اما در خالل همین مصاحبه‌های مسئوالن به‬ ‫دفعات ش��نیده و خوانده‌ایم که آنه��ا بر لزوم فراهم‬ ‫شدن شرایط تاس��یس این شرکت‌ها و فراهم نبودن‬ ‫این ش��رایط در زمان کنونی س��خن گفت��ه و بر آن‬ ‫تاکید کرده‌اند‪.‬‬ ‫در ای��ن رابطه عل��ی رفعتی‪ ،‬ریی��س هیات مدیره‬ ‫انجم��ن کارفرمایی کارگزاران رس��می بیمه با تاکید‬ ‫بر ای��ن موضوع که توس��عه ش��رکت‌های تخصصی‬ ‫در صنعت بیمه می‌تواند زمینه رش��د و توس��عه این‬ ‫صنعت را فراهم کند‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت بیمه کش��ور در‬ ‫بس��یاری از بخش‌ها هنوز جای کار دارد که با ورود‬ ‫ش��رکت‌های تخصصی بیمه می‌توان امیدوار بود که‬ ‫این بخش‌ها از پوشش بیمه برخوردار شوند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بیم��ه درباره دالیل مطرح ش��دن‬ ‫ج��دی موض��وع ش��رکت‌های تخصص��ی بیمه‌گ��ر‬ ‫در کش��ورمان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬دنیای ام��روز در‬ ‫حقیق��ت تبدی��ل به دنی��ای تخصص‌گرایی ش��ده و‬ ‫در ح��ال حاض��ر‪ ،‬هر ن��وع فعالیت در ه��ر زمینه‌ای‬ ‫عاملیت بانک ملت در سرمایه‌گذاری‬ ‫‪ 5‬میلیارد دالری پارس جنوبی‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک مل��ت از عاملی��ت در‬ ‫س��رمایه‌گذاری ‪5‬میلی��ارد دالری از مناب��ع‬ ‫صن��دوق توس��عه مل��ی درفازه��ای پ��ارس‬ ‫جنوب��ی خب��ر داد و گفت‪ :‬اغلب س��ازمان‌ها‬ ‫از قابلیت‌ه��ای رس��انه‌ها اطالع��ات کاف��ی‬ ‫ندارند ب��ه همین دلیل در بخش رس��انه‌ای‪،‬‬ ‫یک خط ق��وی فک��ری تولید نمی‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بانک ملت‪ ،‬محمدرضا‬ ‫ساروخانی اطالع‌رس��انی و کار رسانه‌ای را از‬ ‫مهم‌ترین وظایف س��ازمان‌ها خوان��د و ادامه‬ ‫داد‪ :‬در طول سال محصوالت متعددی تولید‬ ‫می‌ش��ود که باید به بهترین ش��کل به اطالع‬ ‫مردم رسانده و بازخورد آن دریافت شود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه ش��کافی میان رس��انه‌ها و نظام‬ ‫بانک��ی وجود دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اقدامات بزرگ‬ ‫بانک‌ها آنچنان که شایسته است در رسانه‌ها‬ ‫انعکاس داده نمی‌ش��ود‪ .‬س��اروخانی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه پ��روژه‌ای وجود ندارد ک��ه بانک‌ها‬ ‫در راه ان��دازی آن دخی��ل نباش��ند‪ ،‬اظه��ار‬ ‫ک��رد‪ :‬هم‌اکنون توس��عه فازه��ای ‪ 20‬تا ‪24‬‬ ‫پارس‌جنوبی با اعتب��اری افزون بر ‪ 5‬میلیارد‬ ‫دالر از محل منابع صندوق توس��عه ملی و به‬ ‫عاملیت بانک ملت در حال انجام است ضمن‬ ‫اینکه پاالیش��گاه س��تاره خلیج‌فارس نیز که‬ ‫پاالیشگاهی بس��یاربزرگ برای بی‌نیاز کردن‬ ‫ایران از واردات بنزین محس��وب می‌ش��ود با‬ ‫مشارکت این بانک در حال ساخت است‪ .‬وی‬ ‫همچنین از تس��هیل خدمات‌رسانی به مردم‬ ‫با اس��تفاده از ابزارهای پرداخت غیرحضوری‬ ‫خب��ر داد و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬هم‌اکن��ون‬ ‫‪92‬درص��د تراکنش‌های بانک ملت به صورت‬ ‫غیرحض��وری و ب��دون مراجعه مش��تریان به‬ ‫ش��عب انجام می‌ش��ود و از ‪2‬میلیون و ‪200‬‬ ‫هزار قس��ط تسهیالت اعطایی‪ ،‬یک میلیون و‬ ‫‪ 200‬هزار فق��ره آن به صورت غیرحضوری و‬ ‫با اس��تفاده از کانال‌های پرداخت الکترونیک‬ ‫ای��ن بانک پرداخت می‌ش��ود‪ .‬بر اس��اس این‬ ‫گزارش‪ ،‬بانک ملت با هدف توس��عه خدمات‬ ‫غیرحضوری به مش��تریان و تسریع در وصول‬ ‫اقس��اط تسهیالت اعطایی و کاهش مراجعات‬ ‫به ش��عب‪ ،‬امکان بازپرداخت اقساط از طریق‬ ‫خودپردازها را در ماه‌های پایانی سال گذشته‬ ‫فراهم کرد‪ .‬در کمتر از یک سال از راه اندازی‬ ‫این امکان‪ ،‬هم‌اکنون حدود ‪61‬درصد اقساط‬ ‫تس��هیالت اعطای��ی بان��ک مل��ت از مجاری‬ ‫غیرحض��وری و ‪39‬درص��د آن ب��ا مراجعه به‬ ‫ش��عب پرداخت می‌شود‪ 25 .‬درصد از اقساط‬ ‫از طریق دس��تگاه‌های خودپرداز و ‪ 20‬درصد‬ ‫آن نیز از طریق بانکداری اینترنتی بانک ملت‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫نیازمن��د توجه و اقدام عملی براس��اس اقتضائات آن‬ ‫حیط��ه کاری و ب��ه کارگیری دان��ش تخصصی ویژه‬ ‫آن فعالی��ت اس��ت‪ .‬بنابر ای��ن بدیهی اس��ت که در‬ ‫سال‌های گذشته واکنون جای خالی چنین نهادهای‬ ‫تخصصی در گس��تره صنعت بیمه ک��ه خود یکی از‬ ‫فعالیت‌ه��ا و خدمات تخصص��ی در فضای تجاری و‬ ‫اقتصاد کشورمان محس��وب می‌شود‪ ،‬کاملا احساس‬ ‫ش��ده و همه دس��ت‌اندرکاران در این حوزه بر لزوم‬ ‫عملی ش��دن این طرح تاکید داش��ته باش��ند‪ .‬سوال‬ ‫دیگری که در این باره مطرح اس��ت س��ابقه حضور‬ ‫و فعالیت ش��رکت‌های بیمه تخصصی در ایران است‪.‬‬ ‫بر همین مبنا از رفعتی درخصوص نحوه فعالیت ‪29‬‬ ‫شرکت ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای در ایران و وجود‬ ‫احتمالی ش��رکت تخصص��ی بیم��ه‌ای در میان آنها‬ ‫سوال کردیم و وی در پاسخ به این سوال به نکته‌ای‬ ‫تامل‌برانگیز اش��اره کرد‪ :‬در این رابطه‪ ،‬متاس��فانه ما‬ ‫کاملا برخالف روند معمول درجهان حرکت کرده‌ایم‬ ‫و حتی‪ ،‬تنها ش��رکت بیمه تخصصی را که از سال‌ها‬ ‫قبل در ایران مش��غول فعالیت بود نیز تغییر ماهیت‬ ‫دادیم یعنی ش��رکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری‬ ‫که پوش��ش‌های بیمه اعتب��اری و حمل‌ونقل را ارائه‬ ‫می‌داد فعالیت آنها به عنوان بیمه‌گر تخصصی را لغو‬ ‫کردیم و تنها ش��رکت تخصصی بیمه‌ای را تبدیل به‬ ‫شرکت بیمه ای عام کردیم‪.‬‬ ‫درادامه این گفت‌وگو ضمن اش��اره بر تاکید تعداد‬ ‫زیادی از کارشناس��ان صنعت بیم��ه مبنی بر اینکه‪،‬‬ ‫نحوه فعالیت و س��ازوکار اجرایی شرکت‌های بیمه‌گر‬ ‫تخصصی با سایر شرکت‌های بیمه‌ای عام تفاوت‌های‬ ‫اساسی داشته وتاسیس این شرکت‌ها نیازمند تامین‬ ‫الزامات و امکانات اولیه و فراهم آوردن پیش‌نیازهای‬ ‫ضروری آن اس��ت‪ ،‬مهم‌ترین پیش‌نیازهای تاسیس ا‬ ‫ین شرکت‌ها در ایران را از وی جویا شدیم‪.‬‬ ‫رفعتی در پاسخ چنین تاکید کرد‪ :‬من اعتقاد دارم‬ ‫که در حال حاضر از نظر تعداد ش��رکت‌های بیمه‌ای‬ ‫بازار ایران اشباع شده و کشش و استقبال از خدمات‬ ‫بیم��ه‌ای در کش��ور با توج��ه به تعداد ش��رکت‌ها و‬ ‫خدماتی که ارائه می‌دهند بیشتر از این نخواهد شد‪.‬‬ ‫بناب��ر ای��ن بهترین اقدام آن اس��ت ک��ه ازهمین‬ ‫شرکت‌های فعال موجود‪ ،‬تعدادی همچنان در قالب‬ ‫ش��رکت بیمه ای عام کار کنند و تعدادی نیز به‌طور‬ ‫قطعی باید تبدیل به ش��رکت‌های تخصصی بیمه‌گر‬ ‫ش��وند چون شرکت‌های بیمه باید در بطن خودشان‬ ‫غنای کارشناسی داشته باشند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت بیم��ه در ادامه توضیحات‬ ‫خود اف��زود‪ :‬برای مثال برخی خدمات بیمه‌ای فعلی‬ ‫در ای��ران مانن��د بیمه‌های مهندس��ی و مس��ئولیت‬ ‫و اقس��ام متف��اوت و گوناگ��ون پوش��ش‌های آنها به‬ ‫ص��ورت تمام و کمال نیازمن��د دانش‌های تخصصی‬ ‫بیمه هس��تند و هر یک از پوش��ش‌های بیمه‌ای آنها‬ ‫به ط��ور مجزا یک نوع خ��اص از خدمات بیمه‌ای را‬ ‫طلب می‌کند‪.‬‬ ‫در بخش پایانی گفت‌وگو با این کارشناس بیمه‌ای‬ ‫که به عنوان رییس‌هیات مدی��ره انجمن کارفرمایی‬ ‫کارگزاران رس��می بیمه نیز به فعالیت در بازار بیمه‬ ‫اشتغال دارد با یادآوری پیشنهاد وی مبنی بر تبدیل‬ ‫کردن بخش��ی از شرکت‌های بیمه فعال در کشور به‬ ‫ش��رکت‌های تخصصی بیمه‪ ،‬این پرس��ش را مطرح‬ ‫کردیم که س��ازوکارهای الزم و اقدامات احتمالی که‬ ‫باید انجام ش��ود تا فرآیند عملی پیش��نهاد او محقق‬ ‫ش��ود شامل چه مواردی می‌ش��ود که وی در پاسخ‪،‬‬ ‫ع�لاوه بر تاکی��د بر وج��ود کارشناس��ان متخصص‬ ‫در بخش‌ه��ای مختل��ف بیمه‌گ��ران تخصصی نظیر‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬بازاریابی و حتی حس��ابداری افزود‪:‬‬ ‫برای تاس��یس این ش��رکت‌ها‪ ،‬ابتدا باید شرکت‌های‬ ‫جن��رال فعلی که قابلیت‌های بیش��تری برای تبدیل‬ ‫شدن به بیمه‌گر تخصصی را دارند شناسایی و سپس‬ ‫ب��ه عنوان مهم‌ترین اقدام‪ ،‬س��اختار آنه��ا را پاالیش‬ ‫ک��رده و پس از ح��ذف زواید و س��ازوکارهای اداری‬ ‫غیرضروری‪ ،‬به تقویت بدنه کارشناسی و فعالیت‌های‬ ‫تخصصی آن مبادرت شود و این امری شدنی است‪.‬‬ ‫ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاهداری‬ ‫مدیرعامل بانک سپه گفت‪ :‬با توجه به تبعات و آسیب‌های‬ ‫ناش��ی از بنگاهداری بانک‌ها بر اقتصاد کشور‪ ،‬خروج بانک‌ها‬ ‫از این فرآیند‪ ،‬در زمینه حمایت از بخش‌های مولد اقتصادی‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫س��یدکامل تقوی‌نژاد با بیان اینکه شرایط خاص حاکم بر‬ ‫وضعیت اقتصادی کش��ور و متعاقب آن کاهش سودآوری و‬ ‫نگرانی از تحقق نیافتن درآمدهای مورد انتظار‪ ،‬سبب شده تا‬ ‫شبکه بانکی کشور بنابر دالیلی بخشی از منابع مالی خود را‬ ‫ب��ه بنگاهداری تخصیص دهند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگرچه بنگاهداری‬ ‫بانک‌های کش��ور بنا بر اقتضائات و ش��رایطی انجام شده اما‬ ‫تداوم این امر ضمن بازداش��تن بانک‌ها از فعالیت‌های اصلی‬ ‫خ��ود‪ ،‬تبع��ات و آس��یب‌هایی را نیز متوجه اقتصاد کش��ور‬ ‫خواهد کرد که تشدید رکود تورمی‪ ،‬آسیب به فضای رقابتی‬ ‫الزم برای رش��د بنگاه‌های اقتصادی‪ ،‬کاهش اعتماد عمومی‬ ‫به سیستم بانکی و‪ ...‬از جمله نمونه‌های یاد شده هستند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به ش��رایط بازارهای مالی کش��ور‬ ‫و توس��عه نیافتن کافی بازار سرمایه‪ ،‬بانک‌ها در حال حاضر‬ ‫اصلی‌تری��ن تامین‌کنن��ده منابع مالی م��ورد نیاز بخش‌های‬ ‫واقعی اقتصاد کشور به‌شمار می‌آیند‪.‬‬ ‫ش��بکه بانک��ی ب��ا جم��ع‌آوری و هدای��ت مناب��ع پولی و‬ ‫تخصیص آن به س��رمایه‌گذاران‪ ،‬زمینه‌های الزم برای رش��د‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌ها و در نهایت رشد درآمد ملی و بهبود رفاه‬ ‫جامعه را فراهم می‌آورد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک س��په ادامه داد‪ :‬در سال‌های اخیر موضوع‬ ‫بنگاهداری بانک‌ه��ا و فاصله گرفتن آنها از مهم‌ترین وظیفه‬ ‫ذاتی خود که همانا واسطه‌گری وجوه است به دالیل مختلف‬ ‫از جمله کاهش س��ودآوری ناش��ی از کاهش دس��توری نرخ‬ ‫س��ود و افزایش مطالبات غیرجاری‬ ‫و همچنی��ن تحریم‌ه��ای اقتصادی‬ ‫موجبات نگرانی مقامات و مسئوالن‬ ‫نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه با‬ ‫توجه به تبعات و آسیب‌های ناشی‬ ‫از بنگاه��داری بانک‌ها ب��ر اقتصاد‬ ‫کش��ور‪ ،‬خروج بانک‌ه��ا از این فرآین��د‪ ،‬در زمینه حمایت از‬ ‫بخش‌های مولد اقتصادی ضروری است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این امر‬ ‫باید به گونه‌ای انجام شود که ورود یکباره سهام شرکت‌های‬ ‫تابعه و وابس��ته بانک‌ها به بازار‪ ،‬باعث کاهش قیمت سهام و‬ ‫متضرر ش��دن سایر س��هامداران و به تبع آن افت بازار سهام‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر با توجه به اینکه س��اختار صورت‌های مالی‬ ‫اکث��ر بانک‌ها متاثر از فعالیت‌های بنگاهداری اس��ت‪ ،‬حذف‬ ‫پرش��تاب این ش��رکت‌ها می‌توان��د بانک‌های دولت��ی را با‬ ‫محدودیت‌های جدی مواجه کند‪.‬‬ ‫تقوی‌ن��ژاد در پایان اضاف��ه کرد‪ :‬براین اس��اس‪ ،‬در زمینه‬ ‫منوی��ات رهب��ر معظم انقالب و تاکیدات س��ایر مس��ئوالن‬ ‫عالی‌رتبه نظام درباره ل��زوم برنامه‌ریزی برای خروج بانک‌ها‬ ‫از فعالیت‌های بنگاهداری و تمرکز آنها بر فعالیت‌های اصلی‬ ‫بانکداری‪ ،‬ضروری اس��ت تمامی نهاده��ای قانونی ذی‌ربط‪،‬‬ ‫ضم��ن بررس��ی و ریش��ه‌یابی عمیق بروز چنی��ن عارضه‌ای‬ ‫در اقتص��اد ملی‪ ،‬نس��بت به تدوین برنامه‌ه��ا و رویکردهای‬ ‫همه‌جانب��ه و ژرف‌اندیش��انه برای خروج از ش��رایط فعلی و‬ ‫حرکت به سمت نقطه ایده‌آل و مطلوب اقدام کنند‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫ه عمر و پس‌انداز بیمه دانا‪:‬‬ ‫مدیر بیم ‌‬ ‫فرصت طالیی بیمه گران ایرانی‬ ‫س�ینا کاظم�ی‪ :‬صنع��ت بیمه با‬ ‫توجه به اهمیتی که در زندگی افراد‬ ‫و عالوه‌بر آن حمایت و پش��تیبانی‬ ‫از بخش‌ه��ای اقتص��اد دارد‪ ،‬اما در‬ ‫سال‌های گذشته آن‌طور که باید و‬ ‫شاید نتوانس��ته از جایگاه مناسبی‬ ‫برخوردار شود‪ .‬فعاالن صنعت بیمه‪ ،‬فعالیت شرکت‌های‬ ‫تخصصی در کش��ور را گامی برای توس��عه صنعت بیمه و‬ ‫افزای��ش ضریب نف��وذ بیمه می‌دانند و بر ای��ن باورند که‬ ‫فعالیت تخصصی ش��رکت‌ها به‌وی��ژه در بیمه‌های عمر و‬ ‫زندگی می‌تواند زمینه رش��د و توس��عه ای��ن صنعت را به‬ ‫هم��راه آورد؛ موضوعی که عب��اس رنجبر مدیر بیمه‌های‬ ‫عمر و پس‌انداز بیمه دانا هم بر آن صحه می‌گذارد‪.‬‬ ‫مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €تعریف ش�رکت‌های تخصصی بیم�ه زندگی و‬ ‫تف�اوت آنها با بیمه‌گران رایج در بازار بیمه کش�ور‬ ‫چیست؟‬ ‫ب��ه اجمال می‌ت��وان گفت که ش��رکت بیمه تخصصی‬ ‫زندگی‪ ،‬ش��رکتی است که به منظور فعالیت تخصصی در‬ ‫رشته بیمه زندگی ایجاد شده و ساختار سازمانی و نیروی‬ ‫انسانی و شبکه فروش و سایر فعالیت‌های مرتبط و جنبی‬ ‫این ش��رکت نی��ز در زمینه فروش و عرض��ه بیمه زندگی‬ ‫س��ازماندهی شده اس��ت‪ .‬نکته مهم در فعالیت بیمه‌های‬ ‫تخصصی این اس��ت که مس��ئوالن این ش��رکت‌ها فقط‬ ‫دغدغه فروش بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری را دارند‬ ‫و تمرکز و توانایی آنها صرف س��ایر پوش��ش‌های بیمه‌ای‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫€ €آیا مجموعه مس�ئوالن و تصمیم‌گیران صنعت‬ ‫بیم�ه در کش�ور به این اتف�اق نظر رس�یده‌اند که‬ ‫تاس�یس ش�رکت‌های تخصصی بیم�ه زندگی در‬ ‫کش�ورمان درحال حاضر ضروری و الزامی اس�ت؟‬ ‫دالیل موافقان و مخالفان این موضوع چیست؟‬ ‫اگ��ر فردی با کارکردهای اقتص��ادی بیمه‌های زندگی‬ ‫کمی آشنایی داشته باشد به‌طور قطع می‌داند که توسعه‬ ‫س��هم بیمه‌های زندگی در کش��ور‪ ،‬تحوالت اقتصادی و‬ ‫اجتماعی بس��یار خوبی را به دنبال خواهد داشت بنابراین‬ ‫تا آنجا ک��ه می‌دانم نظ��ر وزیر امور اقتص��ادی و دارایی‪،‬‬ ‫مسئوالن بیمه مرکزی و دست اندرکاران صنعت بیمه در‬ ‫این‌باره مثبت اس��ت و دلیل موافقت آنها آثار و پیامد‌های‬ ‫خوب بیمه‌های زندگی در ارتقای س��طح رفاه اجتماعی و‬ ‫توس��عه اقتصاد کالن در کشورهای مختلف ازجمله ژاپن‬ ‫اس��ت‪ .‬البته تاکنون نظر مخالفی در این‌باره برنخورده‌ام و‬ ‫اگر هم نظر مخالفی باشد به دلیل مشکالت اجرایی است‬ ‫نه درستی اصل موضوع‪.‬‬ ‫€ €ب�رای راه‌ان�دازی ش�رکت‌های تخصص�ی چه‬ ‫پیش‌نیازها و ش�رایطی باید فراهم ش�ود تا مسیر‬ ‫راه‌ان�دازی آن هموار ش�ود‪ ،‬آیا نق�ص قوانین هم‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫به‌منظور راه‌اندازی شرکت تخصصی بیمه‌های زندگی‬ ‫به الزاماتی همانند راه‌اندازی س��ایر شرکت‌های بیمه‌ای‬ ‫ازجمله سرمایه بس��یار کالنی نیازمند است عالوه بر آن‪،‬‬ ‫قوانین و مقررات و الزامات الزم برای فعالیت یک ش��رکت‬ ‫بیمه تخصصی بیمه‌های زندگی در کش��ور تدوین نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬قانون بیمه تاکنون بازنگری نش��ده و درباره بیمه‬ ‫زندگی نیز هیچ قانونی تدوین نشده است‪،‬بنابراین به‌نظر‬ ‫می‌رس��د که بازنگری در قانون بیم��ه‪ ،‬تدوین قانون بیمه‬ ‫زندگ��ی و تهیه و تدوی��ن الزامات فعالیت ش��رکت‌های‬ ‫تخصصی بیمه زندگی باید فوری در دستور کار مسئوالن‬ ‫قرار گیرد تا س��رمایه‌گذاران و متخصصان بتوانند زمینه‬ ‫فعالیت ش��رکت تخصصی بیمه‌های زندگی در کش��ور را‬ ‫آغاز کنند‪.‬‬ ‫€ €اگر ش�ما ج�زو موافقان این موضوع هس�تید‪،‬‬ ‫ب�ا توجه ب�ه اس�تقبال نه چن�دان مناس�ب مردم‬ ‫کش�ورمان از خدم�ات بیم�ه‌ای‪ ،‬چ�ه تمهیدات و‬ ‫راهکارهای�ی می‌توان به‌کارگرفت ک�ه در صورت‬ ‫راه‌ان�دازی ش�رکت تخصص�ی‪ ،‬ب�ه سرنوش�ت‬ ‫بیمه‌گران کنونی مبتال نشود؟‬ ‫م��ن ‪ 100‬درصد موافق ایجاد ش��رکت‌های تخصصی‬ ‫بیمه زندگی در کش��ور هس��تم و با توجه به سابقه بیش از‬ ‫‪ 2‬دهه در بیمه‌های زندگی‪ ،‬فضا و شرایط تحقق این امر را‬ ‫آماده می‌بینم و دوست دارم که بتوانم در این امر مشارکت‬ ‫هم داشته باش��م‪ .‬باید اذعان کرد بیمه به‌طورکلی و بیمه‬ ‫زندگی به‌طور اخص در کشور عمومیت نیافته و بسیاری از‬ ‫مردم از خدمات بیمه‌ای بی‌بهره‌اند که این امر مایه تاسف‬ ‫اس��ت اما این موضوع برای بیمه‌گران فرصت طالیی هم‬ ‫هس��ت زیرا با توجه به آمارهای جاری در رشته بیمه‌های‬ ‫زندگی‪ ،‬ظرفیت‌های آشکار و نهفته‌ای در بازار بیمه کشور‬ ‫وجود دارد که چند ش��رکت تخصص��ی می‌توانند در این‬ ‫ب��ازار فعالیت کنند‪ .‬ش��رکت‌های بیمه در جهان با توجه‬ ‫به اینکه متخصص ارزیابی و شناس��ایی ریسک و مدیریت‬ ‫آن هس��تند کمتر دچار مشکالت و تالطم‌های احتمالی‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬ش��رکت‌های بیمه تخصصی‪ ،‬بیمه زندگی و‬ ‫رش��ته بیمه زندگی به دلیل ماهی��ت این بیمه و طوالنی‬ ‫بودن مدت آن از ثبات و پایداری و ماندگاری بیشتری در‬ ‫صنعت بیمه برخوردار هستند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫‪ 8‬برابر شدن ورود سهامداران‬ ‫خارجی به بورس‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫س��پرده‌گذاری مرک��زی با‬ ‫اعالم اینکه ورود سهامداران‬ ‫خارجی ب��ه بورس ایران در‬ ‫یک‌سال اخیر ‪ ۸‬برابر شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��هامداران حقیقی‬ ‫در آین��ده ح��رف نخس��ت‬ ‫را در ب��ورس خواهن��د زد و بای��د زیرس��اخت‌ها را با‬ ‫رویک��رد ارائه خدمات به حقیقی‌ها در نظر بگیریم‪ .‬به‬ ‫گزارش تسنیم‪ ،‬حامد س��لطانی‌نژاد با اشاره به اینکه‬ ‫در بازاره��ای دنیا توج��ه ویژه‌ای به س��رمایه‌گذاران‬ ‫حقیقی دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در آینده در بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫س��هامداران حقیقی ح��رف نخس��ت را خواهند زد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار‬ ‫و تس��ویه وجوه اف��زود‪ :‬با این حس��اب اینکه ما فقط‬ ‫زیرس��اخت را برای س��رمایه‌گذاران حقوق��ی فراهم‬ ‫کنیم‪ ،‬کار درستی نیست چراکه باید زیرساخت‌ها را با‬ ‫رویکرد ارائه خدمات به حقیقی‌ها نیز درنظر بگیریم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬به غیراز این موضوع باید در طراحی‬ ‫زیرس��اخت‌ها ب ‌ه گونه‌ای رفتار کنیم که در آینده نیز‬ ‫بتوانیم از ظرفیت‌ه��ای بازارهای بین‌المللی و جهانی‬ ‫بهره‌مند ش��ویم‪ .‬س��لطانی‌نژاد با بی��ان اینکه حضور‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی در پرتفوی شرکت‌های مختلف‬ ‫یک مزیت به حساب می‌آید‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع باعث‬ ‫می‌ش��ود که هرگاه امکان تامین مالی برای شرکت‌ها‬ ‫در داخل کشور فراهم نباشد‪ ،‬بتوانند از بازارهای مالی‬ ‫خارجی تامین مالی کنند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت سمات‬ ‫گفت‪ :‬هرچند درحال‌حاضر تعداد سهامداران خارجی‬ ‫در بورس کش��ور قابل توجه نیس��ت‪ ،‬با این وجود در‬ ‫یک‌سال گذشته تعداد آنها ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬برابر شده است که‬ ‫این موضوع نشان می‌دهد بازار سرمایه ایران ظرفیت‬ ‫خوبی برای حضور س��رمایه‌گذاران خارجی دارد‪ .‬وی‬ ‫درباره ملیت س��رمایه‌گذاران خارجی در بورس کشور‬ ‫اذعان کرد‪ :‬سرمایه‌گذارانی از کشورهای عربی و برخی‬ ‫کشورهای اروپایی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در‬ ‫بورس کشور حضور دارند‪.‬‬ ‫جایگزینیقیمتتضمینی‬ ‫به جای خرید محصوالت کشاورزی‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت‪ :‬اگر دولت‬ ‫با اختص��اص بودجه‌ای جداگان��ه‪ ،‬زمینه درج قیمت‬ ‫تضمین��ی محصوالت کش��اورزی در ب��ورس کاال را‬ ‫فراهم کند‪ ،‬عمده مشکالت کشاورزان از ابتدای سال‬ ‫‪ ۹۴‬به پایان می‌رس��د‪ .‬به گزارش سنا‪ ،‬بهرام بیرانوند‬ ‫با اش��اره به الیحه بودجه ‪ ۹۴‬خواس��تار این ش��د که‬ ‫دولت مقدمات جایگزینی قیمت تضمینی محصوالت‬ ‫کش��اورزی به جای خری��د تضمین��ی را فراهم کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر دولت با اختصاص بودجه‌ای جداگانه‪،‬‬ ‫زمینه درج قیمت تضمینی محصوالت کش��اورزی در‬ ‫بورس کاال را فراهم کند‪ ،‬عمده مش��کالت کشاورزان‬ ‫از ابتدای س��ال ‪ ۹۴‬به پایان می‌رسد‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫کش��اورزی مجلس با بیان مطلب فوق گفت‪ :‬مجلس‬ ‫از هر اتفاقی که کمک کند محصوالت کش��اورزی با‬ ‫قیمت واقعی از کش��اورزان خریداری ش��ود و هزینه‬ ‫تولید و زندگی کش��اورزان به مقدار شایسته و کافی‬ ‫تامین شود‪ ،‬حمایت می‌کند که به نظر می‌رسد ماده‬ ‫‪ ۳۳‬قانون افزایش بهره‌وری کش��اورزی از راهکارهای‬ ‫مناس��ب برای تحقق این کار است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫براس��اس آمارهای جمعیتی ح��دود ‪ ۳۰‬درصد مردم‬ ‫در روس��تاها و ‪ ۷۰‬درصد س��اکن ش��هرها هس��تند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در س��ال‌های اخی��ر آنقدر حقوق کش��اورزان‬ ‫نادیده گرفته ش��ده است که ش��اهد مهاجرت مردم‬ ‫از روس��تاها به شهر هس��تیم که این موضوع تبعات‬ ‫س��نگینی را در آینده نصیب کش��ور خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫ش��رایط درحالی است که در پاکستان به عنوان یکی‬ ‫از همس��ایگان ما ‪ ۷۰‬درصد مردم در روستاها زندگی‬ ‫می‌کنند و به تولیدات کش��اورزی و زراعی مش��غول‬ ‫هس��تند‪ .‬عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس به ماده‬ ‫‪ ۳۳‬قانون افزایش بهره‌وری کش��اورزی اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس این م��اده قانونی کش��اورزان پس از‬ ‫ف��روش محصوالت‌ش��ان در ب��ورس کاال‪ ،‬در روندی‬ ‫مش��خص و کوتاه‌مدت وجه کاالهای‌ش��ان را دریافت‬ ‫و ب��ه نوع��ی بعد از فص��ل پرتالش کاری‪ ،‬ش��یرینی‬ ‫تالش‌های‌ش��ان را احس��اس می‌کنند که این همان‬ ‫خواسته بحق و قدیمی کش��اورزان از متولیان است‪.‬‬ ‫وی در مورد چگونگی اجرای این قانون در بورس کاال‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬پس از اعالم قیم��ت تضمینی محصوالت‬ ‫کش��اورزی از سوی دولت‪ ،‬کشاورزان محصوالت خود‬ ‫را روی تابل��وی بورس می‌برند ک��ه در صورت خرید‬ ‫ب��ه همان قیم��ت تضمینی یا باالت��ر از آن‪ ،‬کل وجه‬ ‫معامالت به کشاورزان پرداخت می‌شود‪ .‬اما در صورت‬ ‫خرید محصوالت در بورس با نرخی پایین‌تر از قیمت‬ ‫تضمینی‪ ،‬دولت مابه‌التفاوت قیمت را به کش��اورزان‬ ‫پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫چرا بازار سرمایه در تامین مالی مهجور است؟‬ ‫بورس‪ ،‬اقیانوسی بزرگ اما کم‌عمق‬ ‫کیمیا بامدادیان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬در بیشتر کشورهای‬ ‫توس��عه‌یافته یا درحال توس��عه تامین مالی بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی توسط بازار سرمایه انجام می‌شود اما برخالف‬ ‫آنه��ا در ایران‪ ،‬هم��واره تامین مالی ب��ر دوش بانک‌ها‬ ‫سنگینی می‌کند‪.‬‬ ‫در کشور ما اگر ش��رکت یا بنگاهی به دنبال دریافت‬ ‫نقدینگی باشد‪ ،‬در گام نخست به سراغ بانک‌ها می‌رود‬ ‫و تقاض��ای دریاف��ت تس��هیالت را روی می��ز آنها قرار‬ ‫می‌دهد‪ ،‬در صورتی که در دیگر کش��ورها بانک‌ها یکی‬ ‫از گزینه‌ها یا ش��اید هم آخرین گزینه برای تامین مالی‬ ‫بلندم��دت و میان‌مدت اند‪ .‬ام��ا نقدینگی بانک‌ها برای‬ ‫تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی محدود است و‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی باید برای تامین منابع خود به سوی‬ ‫بازار سرمایه روی آورند‪.‬‬ ‫ل حاضر تمام فشارها برای تامین مالی‬ ‫متاسفانه درحا ‌‬ ‫بخش‌ه��ای مختلف اقتصادی از جمل��ه صنایع و تولید‬ ‫بر عهده بانک‌هاس��ت که به‌نظر می‌رسد با فراهم کردن‬ ‫شرایط و ایجاد سیاست‌های تشویقی‪ ،‬سرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫باید به سمت بازار سرمایه و بورس معطوف شود و باید‬ ‫بتوانیم زمینه خ��روج اقتصاد از حالت بانک محوری به‬ ‫سوی بازار س��رمایه محوری را در کش��ور فراهم کنیم‬ ‫تا عالوه‌بر حل مش��کالت کمبود نقدینگی ش��رکت‌ها‬ ‫ش��رایطی را فراه��م کنیم ک��ه به رونق و توس��عه بازار‬ ‫س��رمایه نیز بینجامد‪ .‬البته باید یادآور شد که بسیاری‬ ‫از مدیران بنگاه‌های اقتص��ادی در مورد تامین مالی از‬ ‫طریق بازار س��رمایه اطالع چندانی ندارند و باید در این‬ ‫زمینه فرهنگ‌س��ازی شود و از س��وی دیگر با آشنایی‬ ‫عم��وم مردم‪ ،‬می‌توان آنها را تش��ویق ک��رد تا به جای‬ ‫بلوکه کردن دارایی‌های خود در بانک‌ها‪ ،‬آنها را به بازار‬ ‫س��رمایه آورند تا در چرخه اقتصادی قرار گیرد و چرخ‬ ‫صنعت و تولید را به حرکت درآورند‪.‬‬ ‫ل حاضر مش��اهده می‌ش��ود ک��ه دولت یازدهم‬ ‫درحا ‌‬ ‫نگاه ویژه‌ای به بازار س��رمایه دارد و رویکرد مس��ئوالن‬ ‫نس��بت به این بازار تغییر کرده و دولت سعی دارد تا با‬ ‫ایجاد راهکارهایی‪ ،‬به رونق این بازار کمک کند که برای‬ ‫نمونه می‌توان به نقش پررنگ بازار سرمایه برای خروج‬ ‫غیرتورمی از رکود اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اتخاذ سیاست‌های بلندمدت‬ ‫در این رابطه محمدعلی احمدزاده‬ ‫اص��ل‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫س��رمایه‌گذاری گ��روه صنای��ع‬ ‫بهش��هر در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به آنکه اقتصاد‬ ‫کشور بانک محور است‪ ،‬همه بار تامین مالی بنگاه‌های‬ ‫اقتص��ادی را بانک‌ها بر دوش می‌کش��ند و س��هم بازار‬ ‫سرمایه در این میان بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫زیر ذره‌بین‬ ‫‹ ‹اطمینان از بودجه درخواستی‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در آینده نزدیک دیگر بانک‌ها‬ ‫نمی‌توانند به شکل مناس��بی تامین مالی انجام دهند‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬به نظر می‌رسد بانک‌ها به زودی هم به لحاظ‬ ‫ساختاری‪ ،‬هم به لحاظ وضعیت جاری و تعهداتی که در‬ ‫قب��ال نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی دارند‪ ،‬دیگر‬ ‫نتوانند به تعهدات خود پایبند باش��ند و از سوی دیگر‬ ‫چگونگ��ی پرداخت معوقات بانک‌ها نیز از دیگر مواردی‬ ‫اس��ت که موجب شده به نوعی در حوزه تامین مالی در‬ ‫نظام بانکی به بن‌بست‌های واقعی نزدیک شویم‪.‬‬ ‫احمدزاده اصل به اقتصادهای بازارمحور در دنیا اشاره‬ ‫ی بنگاه‌های‬ ‫کرد و گفت‪ :‬به طور معمول نسبت تامین مال ‌‬ ‫اقتصادی از بازار سرمایه به بازار پول در دنیا دو به یک‬ ‫اس��ت‪ .‬به این معنا که بازار س��رمایه دو برابر بانک‌ها به‬ ‫تامین مالی شرکت‌ها می‌پردازد‪ .‬درحال‌حاضر در کشور‬ ‫ما تامین مالی از طریق بانک‌ها به میزان بس��یار زیادتر‬ ‫از بازار س��رمایه اس��ت و به عبارت��ی بانک‌ها چند برابر‬ ‫بیشتر از بازار سرمایه به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫می‌پردازند‪.‬‬ ‫وی به مش��کالت پیش‌روی بنگاه‌ه��ای اقتصادی در‬ ‫ل حاضر‬ ‫تامین مالی شرکت‌ها اشاره کرد و گفت‪ :‬در حا ‌‬ ‫بانک‌ها به س��ختی می‌توانند شرایطی را فراهم کنند تا‬ ‫ش��رکت‌ها تس��هیالت جدید را دریافت کنند از سوی‬ ‫دیگر از ظرفیت‌های بازار سرمایه هم در کشور به شکل‬ ‫مطلوبی اس��تفاده نمی‌شود‪ ،‬بنابراین بنگاه‌های تولیدی‬ ‫و صنعتی برای تامین مالی خود با مش��کالت بس��یاری‬ ‫روبه‌رو می‌شوند‪.‬‬ ‫احمدزاده اصل برطرف ش��دن مشکالت گفته شده را‬ ‫نیازمند تغییر رویکرد نس��بت به بازار س��رمایه دانست‬ ‫ابهام در تاالر شیشه‌ای‬ ‫مهدیار س�نایی ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬این روزه��ا فضای تاالر حافظ پر از‬ ‫ابهام اس��ت و س��رمایه‌گذاران با توجه به افت جهانی قیمت نفت‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت دالر و تمدید مذاکرات هس��ته‌ای و واکنش‌های بازار به این عوامل‪،‬‬ ‫س��ردرگم هستند‪ .‬کارشناس��ان معتقدند در چنین ش��رایطی و تا زمانی‬ ‫ک��ه ابهامات موجود در بازار از میان ن��رود‪ ،‬نمی‌توان پیش‌بینی صحیحی‬ ‫از آینده تاالر شیش��ه‌ای داش��ت‪ .‬زیرا این روزها مهم‌ترین متغیر بورس��ی‬ ‫همچنان در نوسان است و با افت‌های چند روزه و افزایش‌های کوتاه‌مدت‬ ‫روبه‌رو می‌شود‪.‬‬ ‫در ای��ن میان ش��اید گزارش‌های ‪9‬ماهه که در چند روز آینده منتش��ر‬ ‫می‌ش��وند بتوانند حال و هوای این روزهای ب��ازار را کمی تحت‌تاثیر قرار‬ ‫دهن��د‪ .‬اگرچه نمی‌ت��وان امیدوار بود که گروه خاص��ی بتواند گزارش‌ها و‬ ‫عملکردهای چشمگیری را از خود به تصویر بکشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افت و خیز گروه ساختمانی‬ ‫و بی��ان کرد‪ :‬برای آنکه بتوانی��م بنگاه‌های اقتصادی را‬ ‫ترغیب کنیم تا برای تامین مالی خود از بازار س��رمایه‬ ‫استفاده کنند باید از کارکردهای این بازار اطالع داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی اس��تفاده از ابزارهای نوین مال��ی را برای جذاب‬ ‫کردن بازار س��رمایه به‌منظور تامین مالی بنگاه‌ها مفید‬ ‫دانست و گفت‪ :‬درحال‌حاضر ابزارهای نوین مالی برای‬ ‫تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در بازار سرمایه به وجود‬ ‫آمده که می‌توانیم به صندوق‌های زمین و س��اختمان‪،‬‬ ‫صندوق‌های پروژه‪ ،‬اوراق صکوک و استثنا اشاره کنیم‪.‬‬ ‫احم��دزاده اص��ل حرک��ت از اقتصاد بان��ک محور به‬ ‫س��وی س��رمایه محور را در بازار سرمایه امری ضروری‬ ‫دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬برای آنکه اقتصاد کشور بتواند از‬ ‫بانک محوری به س��وی سرمایه محوری تغییر کند باید‬ ‫برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های بلندمدت اقتصادی اتخاذ‬ ‫شود و عالوه‌بر آن اراده و عزم جدی و راسخی نیز برای‬ ‫این امر وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه نباید در تدوین سیاست‌ها نگاه‬ ‫مداخله‌ای به بازار س��رمایه داش��ته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫سیاس��ت‌گذاری‌ها در بازار س��رمایه به طور کامل و با‬ ‫دید نظام‌مند و س��اختاری باشد و به عبارتی مسیر را‬ ‫برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه هموار کنیم‪.‬‬ ‫احمدزاده اصل به ایجاد بستر الزم برای تامین مالی‬ ‫بنگاه‌ها در بازار س��رمایه اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬الزمه‬ ‫تامی��ن مالی بنگاه‌های اقتصادی در بازار س��رمایه آن‬ ‫است که شرایطی فراهم ش��ود تا بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫و س��رمایه‌گذاران بتوانند با اعتماد و اطمینان در این‬ ‫بازار فعالیت کنند‪.‬‬ ‫در این رابط��ه محمد صابونچی‪،‬‬ ‫مدی��ر س��رمایه‌گذاری ش��رکت‬ ‫صن��دوق‬ ‫س��رمایه‌گذاری‬ ‫بازنشستگی کشوری در گفت‌وگو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در سراس��ر‬ ‫با‬ ‫دنیا ش��رکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مالی‬ ‫کوتاه‌مدت از بازار پول استفاده می‌کنند اما تامین مالی‬ ‫بلندم��دت و میان‌مدت خود را از طریق بازار س��رمایه‬ ‫انجام می‌دهند اما در ایران نخس��تین گزینه برای همه‬ ‫شرکت‌ها‪ ،‬بانک‌ها به شمار می‌آیند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اگر بخواهیم از دید بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی به تامین مالی از طریق بازار سرمایه نگاه کنیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برای ش��رکت‌های اقتصادی بسیار مهم است که‬ ‫اطمین��ان یابند‪ ،‬تامین مالی از طریق بازار س��رمایه با‬ ‫توجه به میزان بودجه درخواستی آنها امکان‌پذیر است‬ ‫تا به راحتی‌بتوانند به توسعه طرح‌هایشان بپردازند‪.‬‬ ‫صابونچی با اشاره به اینکه سودهای بانکی هیچ وقت‬ ‫برای بنگاه‌ه��ای اقتصادی مطلوب نخواه��د بود‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬به دلیل آنکه بازپرداخت وام‌های بانکی بسیار زیاد‬ ‫است‪ ،‬شرکت‌های اقتصادی تمایل چندانی برای گرفتن‬ ‫تسهیالت از بازار پول ندارند اما از آنجایی که اطمینان‬ ‫دارن��د‪ ،‬به ط��ور حتم این می��زان پول ب��رای افزایش‬ ‫سرمایه در اختیارش��ان قرار می‌گیرد‪ ،‬اقدام به گرفتن‬ ‫وام‌های کوتاه‌مدت‪ ،‬میان‌مدت و بلندمدت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بازار س��رمایه در ایران از عمق‬ ‫کافی برخوردار نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به دلیل عمق کم‬ ‫بازار س��رمایه‪ ،‬بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند اطمینان‬ ‫داشته باش��ند که در موعد مقرر میزان نقدینگی مورد‬ ‫نیاز برای توس��عه طرح‌های خود را به‌دست می‌آورند‪،‬‬ ‫بنابراین به سوی بانک‌ها روانه می‌شوند‪.‬‬ ‫صابونچی با اشاره به اینکه مدیران بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫اطالع مناسبی درباره تامین مالی از طریق بازار سرمایه‬ ‫در اختی��ار ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬فرهنگ س��هامداری در بازار‬ ‫س��رمایه هنوز به خوبی در میان اف��راد جامعه نهادینه‬ ‫نش��ده و همواره مدیران ش��رکت‌ها س��عی می‌کنند تا‬ ‫راحت‌ترین راه را برای دستیابی به نقدینگی مورد نیاز‬ ‫خ��ود انتخاب کنند و به همین علت همواره به س��وی‬ ‫بانک‌ها می‌روند‪.‬‬ ‫وی راه‌ان��دازی کالس‌های آموزش��ی ب��رای مدیران‬ ‫اقتص��ادی را یکی از راهکارهای آش��نایی این گروه با‬ ‫بازار س��رمایه دانس��ت و بیان کرد‪ :‬اگر مدیران با بازار‬ ‫سرمایه آشنا شوند و از روش‌های تامین مالی از طریق‬ ‫این بازار اطالع یابند‪ ،‬به طور قطع س��عی خواهند کرد‬ ‫که برای تامین مالی ش��رکت‌های خ��ود از طریق بازار‬ ‫سرمایه اقدام کنند‪.‬‬ ‫در همین‌ب��اره حمیدرضا صفری‪ ،‬کارش��ناس بازار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫س��رمایه در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫وجود ریسک‌های سیستماتیک مانند کاهش قیمت‬ ‫جهانی نفت‪ ،‬بازار سرمایه با فضایی پر از ابهام روبه‌رو‬ ‫شده اس��ت‪ .‬وی به انتشارگزارش آمار میزان تولید‬ ‫ایران‌خودرو اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در چند روز گذش��ته ایران‌خودرو آمار‬ ‫مناس��بی را از میزان فروش خود ارائه داد و عالوه‌بر آن در این تحلیل به‬ ‫پیش‌بینی سود پرداخت که براساس این گزارش‪ ،‬ایران خودرو می‌تواند تا‬ ‫پایان سال به سود مناس��بی دست پیدا کند‪ .‬صفری در ادامه به برداشته‬ ‫شدن فشار فروش هلدینگ خلیج فارس اشاره کرد و افزود‪ :‬از آنجایی که‬ ‫حرکت این نماد روی مس��یر ش��اخص کل در بازار سرمایه تاثیر بسیاری‬ ‫دارد‪ ،‬روز گذشته با حرکت مثبت حقوقی‌ها در بازار روبه‌رو شد و در صدر‬ ‫بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به رسیدن اخباری مبنی بر تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬در روز گذشته شایعه‌هایی برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‬ ‫به ‪ 10‬سنت یا پایین‌تر در بازار سرمایه به وجود آمد که خبر خوبی برای‬ ‫بازار قلمداد می‌ش��ود‪ .‬صفری به گروه س��اختمانی در بازار سرمایه اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬گروه س��اختمانی در افت و خیزهای بازار س��رمایه بیشترین‬ ‫واکنش‌ه��ا را از خود نش��ان می‌دهد‪ .‬به این ترتیب ک��ه در بازار صعودی‬ ‫باالترین میزان رشد و در بازار نزولی بیشترین میزان افت را تجربه می‌کند‪.‬‬ ‫به این ترتیب در روز یکشنبه به دنبال صحبت‌های رییس جدید سازمان‬ ‫بورس ‪ 90‬درصد نمادهای این گروه روز مثبتی را س��پری کردند و حتی‬ ‫صف‌های خرید هم برای آنها به وجود آمد اما در روز گذشته نیمی مثبت‬ ‫و نیمی دیگر منفی بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫از ت��االر حافظ در معامالت روز دوش��نبه‪،‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرنگار‬ ‫س��رمایه‌گذاران بی��ش از ‪ 687‬میلیون برگه و حق تقدم در بازار دس��ت‬ ‫به‌دست کردند که ارزش این مبادالت بیش از ‪2‬هزار و ‪ 655‬میلیارد ریال‬ ‫بود و در ‪ 81‬هزار نوبت معامالتی انجام شد‪ .‬در میان ‪ ۳۹‬صنعت حاضر در‬ ‫بورس تهران‪ ،‬گروه شیمیایی توانست با بیشترین حجم و ارزش معامالت‬ ‫در صدر برترین گروه‌های صنعت قرار گیرد و پس از آن گروه مالی و گروه‌‬ ‫فلزات اساسی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در روز دوشنبه شاخص کل در ادامه روزهای قبل کاهش یافت و با ‪201‬‬ ‫واح��د افت‪ ،‬به عدد ‪ 69‬هزار و ‪ 424‬رس��ید‪ .‬در این بازار نمادهای صنایع‬ ‫پتروش��یمی خلیج فارس‪ ،‬بانک اقتصاد نوین‪ ،‬بان��ک صادرات ایران‪ ،‬ایران‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬ملی صنایع م��س ایران و گروه مپنا بیش��ترین تاثیر منفی را بر‬ ‫شاخص کل داشتند‪ .‬در مقابل معدنی و صنعتی چادرملو دارای بیشترین‬ ‫تاثیر مثبت بر مهم‌ترین متغیر بورسی بود‪.‬‬ ‫همچنین در روز دوشنبه نمادهای سایپا دیزل‪ ،‬مهندسی نصیر ماشین‪،‬‬ ‫معادن بافق‪ ،‬زغال‌سنگ نگین طبس‪ ،‬فرآورده‌های نسوز ایران‪ ،‬کابل البرز‬ ‫و بیمه آس��یا بیش��ترین افزایش قیمت را تجربه کردند‪ .‬بیشترین کاهش‬ ‫قیم��ت نی��ز در این روز متعلق به نمادهای س��یمان خ��زر‪ ،‬لبنیات پاک‪،‬‬ ‫پالسکوکار‪ ،‬شیشه همدان‪ ،‬بانک اقتصاد نوین‪ ،‬قند لرستان و شیشه و گاز‬ ‫بود و این نمادها در انتهای جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین در این روز سرمایه‌گذاران طوالنی‌ترین صف‌های خرید را برای‬ ‫نمادهای نوسازی و ساختمان تهران‪ ،‬پارس سویچ‪ ،‬گلوکوزان‪ ،‬سایپا دیزل‪،‬‬ ‫معدنی و صنعتی چادرملو‪ ،‬زغال‌س��نگ نگین طبس و کابل البرز تشکیل‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫در مقابل نمادهای فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬پارس الکتریک‪ ،‬المپ پارس‬ ‫شهاب‪ ،‬سیمان ارومیه‪ ،‬فوالد خراسان‪ ،‬سیمان بهبهان و درخشان تهران با‬ ‫سنگین‌ترین صف‌های فروش به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتنی است روز دوشنبه معامله بلوکی توسعه و معادن فلزات با معامله‬ ‫‪ 159‬میلیون سهم در صدر بیشترین حجم معامالت قرار گرفت و پس از‬ ‫آن فوالد مبارکه اصفهان با معامله ‪ 72‬میلیون س��هم و صنایع پتروشیمی‬ ‫خلی��ج فارس ب��ا ‪ 48‬میلیون س��هم در جایگاه‌های بعدی ق��رار گرفتند‪.‬‬ ‫صنایع پتروش��یمی خلیج‌فارس با معامالتی ب��ه ارزش ‪ 556‬میلیارد ریال‬ ‫دارای بیش��ترین ارزش معام�لات بود و پس از آن معامله بلوکی توس��عه‬ ‫مع��ادن و فلزات با معامالت��ی به ارزش ‪ 388‬میلیارد ریال و معامله بلوکی‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با معامالتی به ارزش ‪ 367‬میلیارد ریال در‬ ‫جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گ�روه گفت‌وگو‪ -‬اقتص�اد انرژی یک�ی از موضوعات‬ ‫مهم انرژی اس�ت‪ .‬با توجه به محدودیت‌های موجود‬ ‫در مصرف انرژی‌های فسیلی و افزایش جمعیت‪ ،‬تنها‬ ‫اس�تفاده از روش‌های درس�ت مص�رف و بکارگیری‬ ‫انرژی‌های ن�و می‌تواند بح�ران ان�رژی را مهار کند‪.‬‬ ‫انس�ان‌های اولی�ه برای محف�وظ مان�دن از حوادث‬ ‫طبیع�ت از خود طبیعت کمک می‌گرفتند و در غارها‬ ‫و پن�اه درخت�ان و بین س�نگ‌ها از خ�ود محافظت‬ ‫می‌کردن�د‪ .‬آنها به‌تدریج آموختند که س�رپناه خود‬ ‫را دائمی‌تر س�ازند بدین ترتی�ب تمدن‌های مختلف‬ ‫جهان‪ ،‬سبک‌ها و روش‌های معماری مخصوص به خود‬ ‫را باتوجه به ش�رایط خاص آب‌وهوای�ی به‌کار‌بردند‪.‬‬ ‫آنه�ا به نفع خود از ش�رایط محیطی اس�تفاده کرده‬ ‫و به‌وس�یله خورش�ید‪ ،‬باد و آب خان�ه‌ای راحت‌تر و‬ ‫مرفه‌تر ساختند‪ .‬اما از زمان انقالب صنعتی این شکل‬ ‫معماری را کنار گذاشته و از روش‌های مصنوعی برای‬ ‫تامین آس�ایش در ساختمان اس�تفاده می‌کنند‪ .‬این‬ ‫روش در برخ�ی موارد نه‌تنها گران اس�ت بلکه باعث‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫تخریب محیط‌زیس�ت می‌ش�ود‪ .‬این است که دوباره‬ ‫توجه معماران و دس�ت‌اندرکاران صنعت س�اختمان‬ ‫به س�مت بهره‌گیری هرچه بیش�تر و بهتر از عوامل‬ ‫طبیعی برای گرمایش و سرمایش ساختمان معطوف‬ ‫شده است‪ .‬سابقه استفاده بشر از انرژی‌های نو بسیار‬ ‫طوالنی اس�ت و به‌ط�ور تقریبی به هن�گام پیدایش‬ ‫انس�ان برمی‌گ�ردد‪ .‬اما ن�گاه امروز ما ب�ه این منابع‬ ‫انرژی‪ ،‬همچون گذش�تگان نیس�ت بلکه می‌خواهیم‬ ‫نیاز امروز بش�ر متمدن و صاحب فناوری‌ها را تامین‬ ‫کنیم‪ .‬ازجمله فناوری‌های امروز‪ ,‬دس�تیابی به انواع‬ ‫انرژی‌ه�ای پ�اک اس�ت و مهم‌تری�ن آن انرژی‌های‬ ‫خورش�یدی اس�ت که اغل�ب در س�اختمان‌ها مورد‬ ‫استفاده قرار می‌گیرد‪ .‬بنابراین باید انرژی خورشیدی‬ ‫را ب�ه انرژی‌های م�ورد نیاز تبدیل کنی�م‪ .‬باتوجه به‬ ‫اینکه کش�ور ما دارای تابش ‪ 2360‬تا ‪ 3330‬س�اعت‬ ‫آفتاب در طول س�ال با متوس�ط تابش ‪ 5/5‬کیلووات‬ ‫ساعت بر مترمربع است دارای یکی از پرظرفیت‌ترین‬ ‫انرژی های خورشیدی هستیم‪.‬‬ ‫در طول ش��ب ذخیره می‌کند و خنکای شب‬ ‫هن��گام را برای روزهای گرم تابس��تان درخود‬ ‫نگه می‌دارد‪ .‬نکته بس��یار مهم این اس��ت که‬ ‫مخزن آب باید کاملا در معرض نورخورش��ید‬ ‫باشد‪ .‬اما در شیوه گلخانه‌ای مجاور‪ ،‬شیشه‌های‬ ‫دوجداره و یا پالستیک ش��فاف برای این کار‬ ‫مناس��ب هس��تند‪ .‬دیوار بین گلخانه و فضای‬ ‫نش��یمن باید با ظرفیت حرارتی باال باشد‪ .‬در‬ ‫انتخاب مابقی مصالح آزادی عمل بیشتر است‪.‬‬ ‫ب��ا طراحی خوب تمامی تشعش��عات وارده به‬ ‫گلخانه به حرارت تبدیل شده و در این صورت‬ ‫بازده��ی ‪۶۰‬درص��د تا ‪۷۵‬درصد در زمس��تان‬ ‫اس��ت و مقدار حرارت منتقل ش��ده به اتاق‌ها‬ ‫‪۱۰‬درصد تا ‪۳۰‬درصد انرژی تابش��ی است که‬ ‫با اضافه کردن سیستم انباشت‌کننده مکانیکی‬ ‫این مقدار بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از ان�رژی خورش�یدی‬ ‫درساختمان‬ ‫در چن��د ده��ه اخیر‪ ،‬نمونه‌ه��ای زیادی از‬ ‫خانه‌های خورش��یدی در کشورهای صنعتی و‬ ‫پیشرفته ساخته ش��ده که با استفاده از انرژی‬ ‫طبیعی (باد‪ ،‬خورش��ید‪ ،‬انرژی زمین گرمایی‬ ‫و‪ )...‬گرمایش و س��رمایش ساختمان را تامین‬ ‫می‌کنند‪ .‬البته اغلب طرح خانه‌های خورشیدی‬ ‫به‌ص��ورت خانه‌ه��ای ویالیی منف��رد در یک‬ ‫فضای بازمی‌باش��د و استفاده از این فناوری در‬ ‫یک سطح وس��یع و در مجتمع‌های مسکونی‬ ‫به‌ندرت اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫ام��ا قدیمی‌ترین کاربرد آگاهان��ه ایرانیان از‬ ‫انرژی خورش��یدی در بناها و س��اختمان‌های‬ ‫سنتی نهفته است‪ .‬به عبارت دیگر سیستم‌های‬ ‫غیرفعال خورشیدی در ایران درحد پیشرفته و‬ ‫کامل خود از زمان‌های قدیم به کاررفته است‪.‬‬ ‫بخش ساختمان یکی از عمده‌ترین بخش‌های‬ ‫مصرف‌کننده انرژی اس��ت و به همین س��بب‬ ‫الزم اس��ت توجه ویژه‌ای به مقوله بهینه‌سازی‬ ‫مصرف سوخت در س��اختمان مبذول کرد‪ .‬از‬ ‫نظرکلی می‌توان گفت که با آگاه‌س��ازی مردم‪،‬‬ ‫تدوین قوانین مناس��ب و اص�لاح قیمت‌ها از‬ ‫طریق رفع تدریجی یارانه‌های دولتی می‌توان‬ ‫گام موث��ری ب��رای بهبود مصرف س��وخت در‬ ‫ساختمان‌ها برداشت اما جایگزینی انرژی‌های‬ ‫تجدیدپذی��ر به‌طور اعم به‌جای س��وخت‌های‬ ‫فس��یلی که عمده‌ترین منبع تامین انرژی در‬ ‫کش��ورمان محسوب می‌ش��وند‪ ،‬راه‌حلی است‬ ‫که مش��خصه اصل��ی آن‪ ،‬آینده‌نگری و رعایت‬ ‫توامان حقوق نس��ل‌های فعلی و آینده اس��ت‪.‬‬ ‫انرژی خورشیدی‪ ،‬انرژی اس��ت ارزان‪ ،‬فراوان‪،‬‬ ‫س��الم و تمیز که س��الیان متمادی بشر از آن‬ ‫اس��تفاده کرده اس��ت اما پس از دس��تیابی به‬ ‫منابع سوخت فسیلی‪ ،‬تجربیات گذشته را رها‬ ‫‹ ‹شیوه استخر یا حوضچه روی بام‬ ‫روش استفاده از انرژی‌های خورشیدی در ساختمان‌ها‬ ‫خورشید برای ما درخشان است‬ ‫الزم‪ ،‬ان��رژی مورد نیاز این نوع س��اختمان‌ها‬ ‫نسبت به یک س��اختمان معمولی (با زیربنای‬ ‫یکسان) درصد قابل‌توجهی کمتر بوده و میزان‬ ‫این درصد بس��تگی به بکارگی��ری میزان این‬ ‫پارامتر‌ها و شرایط اقلیمی هر منطقه دارد‪.‬‬ ‫از آنجایی که ایران کشوری است با حوزه‌های‬ ‫اقلیم��ی مختل��ف‪ ،‬بنابرای��ن امکان��ات انرژی‬ ‫خورشیدی نیز تابعی ازاین حوزه‌های مختلف‬ ‫اقلیمی است‪ .‬بر این اساس برای کاهش انرژی‬ ‫مورد نیاز یک ساختمان باید طراحی آن مطابق‬ ‫با اقلی��م آن منطقه باش��د‪ .‬در تمامی مناطق‬ ‫مختلف آب‌وهوایی ساختمان‌هایی که بر طبق‬ ‫تشویقی و تنبیهی مدون شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کارب�رد ان�رژی خورش�یدی در‬ ‫ساختمان‌ها‬ ‫ در سیس��تم‌های فعال خورش��یدی آبگرم‬‫مصرفی به‌طور عمده به‌وس��یله آبگرمکن‌های‬ ‫خورش��یدی با اس��تفاده از کلکتورهای تخت‬ ‫تامین می‌ش��ود‪ .‬در ضمن تامی��ن درصدی از‬ ‫گرمای مورد نیاز س��اختمان‌ها به‌طور معمول‬ ‫به یکی از روش‌ه��ای ذیل و یا ترکیبی از آنها‬ ‫صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫ تامین سرمای مورد نیاز‪ :‬سرمازائی به‌وسیله‬‫انرژی خورش��یدی به روش‌ه��ای مختلفی از‬ ‫جمله سیس��تم‌های جذبی ص��ورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫تامین ب��ار برودتی مورد نیاز س��اختمان‌ها در‬ ‫دوره گرما توسط سیستم‌های جذبی به‌گونه‌ای‬ ‫اس��ت که گرمای مورد نی��از ژنراتورچیلرهای‬ ‫جذبی توسط سیستم‌های خورشیدی از قبیل‬ ‫کلکتوره��ای تخت ب��ا بازدهی ب��اال و‪ ...‬تامین‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گرمایش و سرمایش ساختمان‬ ‫کرده و روزبه‌روز به استفاده از این منابع افزود‪.‬‬ ‫به‌طوری که پس از آن مصرف لجام گس��یخته‬ ‫و ات�لاف این منابع‪ ،‬آین��ده تیره‌ای در پیش‌رو‬ ‫است که در آن منابع سوخت پایان یافته است‪.‬‬ ‫این دورنما سبب شده تا درگوشه و کنار جهان‬ ‫بار دیگر امکان استفاده از انرژی خورشیدی و‬ ‫بکارگیری آن در گرمایش و س��رمایش منازل‬ ‫مس��کونی مورد توجه قرار گیرد‪ .‬حال با توجه‬ ‫ب��ه روند رو به افزایش انبوه‌س��ازی و س��اخت‬ ‫مجتمع‌های مس��کونی در کش��ور‪ ،‬رویکرد به‬ ‫اس��تفاده از انرژی‌های طبیعی در مجتمع‌های‬ ‫مسکونی و چگونگی طراحی این ساختمان‌ها‬ ‫اغلب به‌صورت سازگار و هماهنگ با طرح‌های‬ ‫خورشیدی‌می‌باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارب�رد ان�رژی خورش�یدی در‬ ‫ساختمان‌ها‬ ‫منظ��ور از کارب��رد ان��رژی خورش��یدی در‬ ‫س��اختمان‌ها بهره‌گی��ری هرچه بهت��ر از نور‬ ‫خورش��ید ب��رای تامی��ن نیازه��ای گرمایی و‬ ‫س��رمایی و در صورت لزوم تامین الکتریسیته‬ ‫س��اختمان‌ها می‌باش��د‪ .‬در مرحل��ه اول ب��ا‬ ‫بکارگی��ری طراحی معماری خورش��یدی که‬ ‫تشابه بس��یاری با معماری س��نتی کشورمان‬ ‫دارد نیازهای گرمایی و سرمایی ساختمان‌ها به‬ ‫حداقل رسانده می‌شود‪ .‬در این طراحی مسائلی‬ ‫از قبیل‪ :‬جهت ساختمان‪ ،‬عایق‌کاری حرارتی‪،‬‬ ‫تعیین سطح مناسب پنجره‌ها‪ ،‬دوجداره کردن‬ ‫پنجره‌ها در برخی مناطق و اس��تفاده از بعضی‬ ‫سیس��تم‌های غیرفع��ال خورش��یدی در نظر‬ ‫گرفته می‌ش��وند که با اعمال این پارامترهای‬ ‫‪21‬‬ ‫اصول طراحی اقلیمی ساخته شده‌اند ضرورت‬ ‫گرمایش و س��رمایش مکانیک��ی را به حداقل‬ ‫کاهش می‌دهند‪ .‬برای دستیابی به استفاده از‬ ‫انرژی‌های خورش��یدی باید به نکات زیر اشاره‬ ‫کرد‪:‬بررس��ی خصوصیات تابش خورش��یدی‪،‬‬ ‫بررسی وضعیت دما‪ ،‬بررسی خصوصیات میزان‬ ‫بارش و رطوبت‪ ،‬بررسی میزان و شرایط وزش‬ ‫باد‪ ،‬بررسی خصوصیات عایق‌کاری‪.‬‬ ‫در یک طرح خورش��یدی دو مسئله اصلی‬ ‫مطرح می‌ش��ود یکی چگونگ��ی طراحی برای‬ ‫بهره‌وری بیشتر از انرژی خورشیدی و دیگری‬ ‫چگونگ��ی طراحی ب��رای به حداقل رس��اندن‬ ‫اتالف‌های حرارتی به منظور اس��تفاده بهتر از‬ ‫انرژی به‌دس��ت آمده که در صورت نبود توجه‬ ‫ب��ه هریک از اینها‪ ،‬طرح م��ورد نظر از کارآیی‬ ‫الزم برخوردار نخواهد بود‪ .‬دلیل عمده استقبال‬ ‫نکردن اقشار مختلف مردم از استفاده از انرژی‬ ‫خورشیدی در منازل‪ ،‬ارزانی حامل‌های انرژی‬ ‫در ای��ران می‌باش��د‪ ،‬در صورتی که با وضعیت‬ ‫کنون��ی ان��رژی‪ ،‬ض��رورت اج��رای طرح‌های‬ ‫خورشیدی امری اجتناب‌ناپذیر است‪.‬‬ ‫این نکته ضروری است که استفاده از انرژی‬ ‫خورش��یدی بدون توجه به طراح��ی اقلیمی‬ ‫ساختمان نه‌تنها به‌صرفه نبوده بلکه هزینه‌های‬ ‫اضافی نیز دربرخواهد داش��ت‪ .‬بنابراین توصیه‬ ‫می‌شود با تهیه و تدوین ضوابط طراحی الگوی‬ ‫مسکن متناس��ب با اقلیم هر منطقه‪ ،‬طراحان‬ ‫را وادار به رعایت حداقل اس��تانداردها در این‬ ‫زمینه کنند و نیز در جهت توس��عه استفاده از‬ ‫انرژی خورش��یدی در ساختمان‪ ،‬سیاست‌های‬ ‫از آنج��ا ک��ه روزانه انرژی بس��یاری صرف‬ ‫گرمایش و س��رمایش س��اختمان‌ها می‌شود‪،‬‬ ‫طراحی و اج��رای س��اختمان‌هایی که بتواند‬ ‫از ان��رژی خورش��یدی حداکث��ر اس��تفاده را‬ ‫بب��رد بس��یار حائزاهمی��ت و مفی��د اس��ت‪.‬‬ ‫تامین نیازحرارتی س��اختمان‌ها با استفاده از‬ ‫خورش��ید به ‪ ۲‬طریق «غیرفع��ال» و «فعال»‬ ‫قابل دسترس��ی اس��ت‪ .‬کیفی��ت و چگونگی‬ ‫معماری س��اختمان به دریافت و ذخیره انرژی‬ ‫خورشیدی در حالت «غیرفعال» بستگی کامل‬ ‫دارد در صورتی که گرمایش خورشید به‌صورت‬ ‫فع��ال‪ ،‬مس��تلزم اس��تفاده از گردآورنده‌های‬ ‫خورشیدی و یک منبع انرژی دیگر برای انتقال‬ ‫سیال گرم شده به داخل ساختمان است‪ .‬هر‬ ‫خان��ه‌ای‪ ،‬اگر خوب طراحی ش��ده و در مقابل‬ ‫آفتاب قرار گیرد‪ ،‬می‌تواند یک خانه خورشیدی‬ ‫غیرفعال باشد‪ .‬برای کارکرد مناسب باید طوری‬ ‫جهت‌دهی ش��ده باش��د که یکی از دیوارهای‬ ‫اصلی و بسیاری از پنجره‌ها رو به جنوب باشند‪.‬‬ ‫عایق‌کاری و اس��تفاده از پنجره‌های مناس��ب‬ ‫(شیش��ه‌های دوجداره) الزامی است‪ .‬استفاده‬ ‫از مصالح با ذخیره گرمایی باال مناس��ب است‪.‬‬ ‫در مناط��ق گ��رم پنجره‌های ش��رقی و غربی‬ ‫باید سایه مناسبی داش��ته باشند‪ .‬پنجره‌های‬ ‫جنوبی نیز می‌توانند با سایبان‌هایی محافظت‬ ‫شوند‪ .‬پرده‌ها و سایه‌اندازهای عایق داخلی نیز‬ ‫می‌توانند مفید باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیستم‌های غیرفعال خورشیدی‬ ‫در سیس��تم گرمای��ش خورش��یدی‬ ‫غیرفعال س��اختمان به‌طور طبیعی و با‬ ‫استفاده ازعوامل طبیعی مثل خورشید‪،‬‬ ‫گرمایش انجام می‌گیرد‪ .‬بدین معنی که‬ ‫چنین سیستمی این امکان را فراهم می‌سازد‬ ‫که س��اختمان بدون نیاز به انرژی فس��یلی و‬ ‫درنهایت با مصرف انرژی بسیارکمی کار کند‪.‬‬ ‫درسیس��تم‌های گرمای��ش غیرفع��ال‬ ‫ساختمان‌ها‪ ،‬روش‌های مختلفی وجود دارد که‬ ‫شامل‪ :‬ورود مستقیم نورخورشید به داخل اتاق‬ ‫از طریق پنجره‌ها‪ ،‬استفاده از دیوار ذخیره‌کننده‬ ‫انرژی خورشیدی‪ ،‬اس��تفاده ازگلخانه مجاور‪،‬‬ ‫استخریا حوضچه روی بام است‪.‬‬ ‫اما در شیوه دریافت مستقیم‪ ،‬محل پنجره‌ها‬ ‫بای��د در جنوب و جنوب غربی و ش��رقی قرار‬ ‫گیرند و حتی‌المقدور دوجداره باشد‪ ،‬پنجره‌ها‪،‬‬ ‫با بکارگیری طراحی‬ ‫معماری خورشیدی‬ ‫که تشابه بسیاری با‬ ‫معماری سنتی کشورمان‬ ‫دارد نیازهای گرمایی و‬ ‫سرمایی ساختمان‌ها به‬ ‫حداقل رسانده می‌شود‬ ‫جذب‌کننده نور خورشید باشند‪.‬‬ ‫در ش��یوه دریاف��ت غیرمس��تقیم ان��رژی‬ ‫خورشید‪ ،‬باید گفت که تشعشعات خورشیدی‬ ‫به جرم جذب‌کننده حرارت که بین خورشید‬ ‫و داخل خانه قرارگرفته می‌تابد‪ ،‬این جرم گرم‬ ‫شده و سپس انرژی خود را به اتاق‌ها می‌دهد‪.‬‬ ‫در این ش��یوه به‌طور معمول از «دیوار جذب»‬ ‫و «انباش��ت حرارت» اس��تفاده می‌شود‪ .‬برای‬ ‫مثال یک تان��ک آب فوالدی معمولی راه‌حلی‬ ‫مناسب برای تامین این جرم حرارتی می‌تواند‬ ‫باش��د‪ .‬زیرا آب بس��یار موثرتر از بتن و گچ در‬ ‫ذخی��ره و پ��س دادن گرما عمل می‌کند‪.‬‬ ‫مخزن آب در زمستان‬ ‫انرژی خورش��ید را‬ ‫در طول روز برای‬ ‫گرم کردن خانه‬ ‫جرم جذب‌کننده حرارت روی بام قرارگرفته‬ ‫اس��ت این ش��یوه برای س��رمایش و گرمایش‬ ‫اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬حوضچه‌ها با جداره‌های‬ ‫شیش��ه‌ای روی بام باید ازس��اعت ‪ ۱۰‬صبح تا‬ ‫‪ ۱۴‬بعدازظه��ر در تابش مس��تقیم خورش��ید‬ ‫بوده و در تابس��تان باید در معرض هوای آزاد‬ ‫و خنک شب قرارگیرد‪ .‬ارتفاع آب دربام حدود‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۳۰‬سانتی‌متر بوده‪ ،‬بنابراین اسکلت بنا‬ ‫باید قابلیت تحمل ‪ ۱۵۰ – ۳۰۰‬کیلوگرم آب‬ ‫در هر مترمربع را داش��ته باش��د‪ .‬این سیستم‬ ‫برای گرمایش و سرمایش از دو خاصیت مهم‬ ‫برخوردار است‪ :‬نوسانات شدید درجه حرارت‬ ‫در داخل بسیار کم می‌باشد‪.‬‬ ‫ به‌علت س��طح تشعش��ع وس��یع (به‌طور‬‫معمول تمام س��قف) کیفیت حرارتی بس��یار‬ ‫خوبی در داخل ایجاد می‌ش��ود‪ .‬در ش��ب‌های‬ ‫زمس��تان محفظه آب باید توس��ط یک عایق‬ ‫حرارتی محفوظ شود تا گرمای جذب شده در‬ ‫طول روز را سریع از دست ندهند و در روزهای‬ ‫تابستان باید کاملا سایه روی آن انداخته شود‪.‬‬ ‫روی حوضچه‌ها می‌تواند در روزهای تابس��تان‬ ‫باز باشد تا از سرمایش ناشی از تبخیر نیز بتوان‬ ‫بهره گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹سیس�تم‌های فع�ال خورش�یدی و‬ ‫آبگرمکن خورشیدی‬ ‫سیس��تم‌های خورش��یدی فعال ش��امل‬ ‫اس��تفاده از کلکتورهای انرژی خورشیدی‬ ‫هس��تند ک��ه ب��رای نمون��ه در دو ن��وع‬ ‫آبگرمکن خورش��یدی و فتوولتائیک وجود‬ ‫دارند‪ .‬اس��تفاده از این وس��ایل و تجهیزات‬ ‫واس��طه می‌تواند باع��ث انعطاف‌پذیری در‬ ‫صرفه‌جوی��ی انرژی ش��ود‪ .‬اص��ول مهم و‬ ‫عمده‌ای که بایس��تی در مورد کلکلتورهای‬ ‫آبگرمکن خورش��یدی در نظرگرفته شوند‬ ‫عبارتند از‪ :‬نصب کلکتور روی پش��ت‌بام‌ها‬ ‫با زاویه عرض جغرافیایی محل به‌عالوه ‪۱۵‬‬ ‫درجه است‪.‬‬ ‫کشور ایران با توجه به دارا بودن ظرفیت‬ ‫تابش باالی خورشید به‌خصوص در مناطق‬ ‫مرکزی و جنوبی ش��رایط بسیار مستعدی‬ ‫به‌ منظور اس��تفاده از این ان��رژی طبیعی‬ ‫و پاک دارد‪ .‬امید اس��ت ب��ا برنامه‌ریزی‬ ‫بهت��ر گام‌های موثری در‬ ‫این زمینه برداش��ته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫چشم‌انداز‬ ‫انرژی خورشیدی با سیستم برق‬ ‫فتوولتائیک‬ ‫سیستم فتوولتائیک مانند سایرمولدها و نیروگاه‌های‬ ‫برق می‌تواند در هر ظرفیتی نصب و بهره‌برداری شود‪.‬‬ ‫حتی محدودیت آن بس��یار کمتر از س��ایرین است و‬ ‫می‌توان��د ب��ه ص��ورت ژنراتورهایی با ت��وان میلی‌وات‬ ‫ت��ا چندین مگاوات س��اخته ش��ود‪ .‬لیکن ب��ا توجه به‬ ‫راندم��ان پایین تبدی��ل انرژی در این سیس��تم و باال‬ ‫بودن قیمت تجهیزات آن‪ ،‬برق تولیدی از این سیستم‬ ‫قدری گران‌تراست‪ .‬شرایط بهینه در بارگیری سیستم‬ ‫فتوولتائی��ک در معماری س��اختمان از دو زاویه قابل‬ ‫بررسی است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مجتمع کردن سیستم فتوولتائیک با معماری و‬ ‫تاسیسات الکتریکی ساختمان‬ ‫‪ -۲‬طراحی و محاسبه فتوولتائیک به صورت فصلی‬ ‫اس��تفاده از پانل‌ه��ای خورش��یدی در معم��اری‬ ‫س��اختمان‪ ،‬باعث کاه��ش هزینه‌ه��ای بارگیری این‬ ‫انرژی می‌ش��ود و می‌تواند در توس��عه کاربرد آن موثر‬ ‫باشد ‪ .‬در تلفیق یک سیستم فتوولتائیک با معماری و‬ ‫تاسیسات ساختمان‪ ،‬تجهیزات اصلی سیستم باقیمانده‬ ‫و سایرتجهیزات به نوعی با وسایل مشابه در ساختمان‬ ‫ادغام می‌ش��وند‪ .‬بعض��ی از قطعات جانب��ی تجهیزات‬ ‫اصلی نیز برای نصب در نمای ساختمان‪ ،‬قابل حذف و‬ ‫صرفه جویی هستند و بدین ترتیب با همکاری سیستم‬ ‫فتوولتائیک باید ش��رایط بهینه فنی و اقتصادی میسر‬ ‫باشد‪ .‬یکی از موارد استفاده از سیستم‌های فتوولتائیک‬ ‫ب��رای گرمای��ش س��اختمان سیس��تم گرمایش کفی‬ ‫است که به جای اس��تفاده ازمنابع فسیلی برای آبگرم‬ ‫مصرفی از انرژی خورش��یدی و پانل‌های خورش��یدی‬ ‫تأمین می‌ش��ود‪ .‬دمای پایین آب مورد نیاز (‪ ۵۵‬درجه‬ ‫س��انتیگراد) سیس��تم گرمایش کفی‪ ،‬این امکان مهم‬ ‫و اساس��ی را فراهم می‌آورد که به‌عنوان تنها سیس��تم‬ ‫تامی��ن گرمایش‪ ،‬بتوان از انرژی‌ه��ای نو‪ ،‬مانند انرژی‬ ‫خورش��یدی استفاده کرد‪ .‬انرژی خورشیدی و سیستم‬ ‫گرمای��ش کفی ه��ر دو در کاهش آالینده‌های ناش��ی‬ ‫ازاحت��راق س��وخت‌های فس��یلی نقش اساس��ی ایفا‬ ‫می‌کنن��د و بهره‌وری از آنها باعث می‌ش��ود که نس��ل‬ ‫آینده زندگی بهتری را تجربه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی و محاسبه سیستم فتوولتائیک‬ ‫برای طراحی یک سیس��تم فتوولتائیک الزم اس��ت‬ ‫عوام��ل مختلفی مورد توجه و بررس��ی قرار گیرند که‬ ‫بعضی از آنها در محاس��به ظرفیت و خروجی سیستم‪،‬‬ ‫یا برآورد برقی که تولید می‌شود موثرند و بعضی دیگر‬ ‫در انتخاب نوع تجهیزات و طراحی آنها نقش دارند که‬ ‫این عوامل عبارتند از‪:‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ :‬عرض و طول جغرافیایی و نیز‬ ‫ارتفاع محل نصب سیس��تم فتوولتائیک از فاکتورهای‬ ‫الزم برای محاسبه قدرت تابش نورخورشید است‪.‬‬ ‫موقعی�ت زمان�ی‪ :‬در بررس��ی موقعی��ت زمان��ی‪،‬‬ ‫محل نصب و ش��رایط آن نس��بت به حرکت خورشید‪،‬‬ ‫وجود س��ایه ارتفاعات و کوه‌های اطراف یا حتی سایه‬ ‫س��اختمان‌ها و تعیین س��اعاتی از روز که ممکن است‬ ‫وجود این س��ایه‌ها مانع از تابش مستقیم نورخورشید‬ ‫به پانل‌ها باشد‪ ،‬بررسی می‌شود‪ .‬فاصله سیستم نسبت‬ ‫به مصرف‌کننده و مس��یر کابل‌کش��ی‪ ،‬طول کابل‌های‬ ‫اتص��ال را تعیین می‌کند‪ .‬مقاوم��ت الکتریکی کابل‌ها‬ ‫و تلفات انرژی درآنها در محاس��بات ظرفیت سیس��تم‬ ‫فتوولتائیک موثر است‪.‬‬ ‫ش�رایط آب و هوایی‪ :‬تعداد روزهای ابری پش��ت‬ ‫س��ر هم از جمله عوامل مهمی اس��ت که در بررس��ی‬ ‫ش��رایط آب و هوایی تعیین می‌ش��ود‪ .‬اگ��ر بخواهیم‬ ‫مقداری از برق خورش��یدی را ب��رای ایام ابری ذخیره‬ ‫کنی��م این عامل در محاس��بات وارد ش��ده و ظرفیت‬ ‫سیس��تم فتوولتائیک با توجه به برق مورد نیاز درایام‬ ‫ابری محاس��به می‌شود‪ .‬عالوه‌بر آن وزش باد و سرعت‬ ‫آن برای تعیین اس��تحکام س��ازه فلزی یا ساختمانی‪،‬‬ ‫میزان بارندگی و ارتفاع برف برای تعیین ارتفاع پانل‌ها‬ ‫ازسطح زمین‪ ،‬ش��فافیت هوا‪ ،‬میزان شرجی بودن و یا‬ ‫غبارآلود بودن و اثر آنها در ش��دت تابش نورخورشید‪،‬‬ ‫وجود صاعقه و رعد و ب��رق برای پیش‌بینی تجهیزات‬ ‫ایمنی مناسب از جمله عوامل دیگری است که بررسی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ب�رق مورد نیاز‪ :‬در بررس��ی میزان نی��از به انرژی‬ ‫الکتریکی عالوه‌بر توان‪ ،‬ولتاژ‪ ،‬مستقیم و متناوب بودن‬ ‫آن و مق��دار لحظه‌ای مورد توجه ق��رار می‌گیرد‪ .‬توان‬ ‫مصرفی به‌طور مس��تقیم در محاس��بات وارد می‌شود‪،‬‬ ‫ولتاژ تعیین‌کننده تعداد صفحات خورشیدی است که‬ ‫با یکدیگر سری و موازی می‌شوند‪ .‬مقدار برق لحظه‌ای‬ ‫مربوط به هنگامی است که همه مصرف‌کننده‌ها با هم‬ ‫در مدار قرار می‌گیرند و یا دستگاه‌هایی به مدار وارد‬ ‫می‌ش��وند که برق ش��روع به‌کار آنه��ا با مصرف‬ ‫مس��تمر آنها متفاوت است‪ ،‬این عامل برای‬ ‫طراحی دس��تگاه کنترل‌کننده بس��یار‬ ‫اهمیت دارد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ماهنامه تخصصی‬ ‫سازمان انرژی‌های نو‬
‫تاریخچه‬ ‫در حکایت کاغذ و آینه‬ ‫س�پیده س�حر‪:‬کلم ‌ه فتوگرافی از واژه‌های یونانی‬ ‫نور و نگارش مشتق ش��ده است که از ترکیب آن دو‪،‬‬ ‫نگارش با نور اس��تخراج می‌شود و ساخت دستگاه آن‬ ‫ک��ه دوربین نام گرفت با مراحل��ی تکامل یافت که از‬ ‫نظر می‌گذرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سوراخ سوزنی‬ ‫اب��ن هیثم تئوری دوربین س��وراخ س��وزنی را برای‬ ‫س��اخت این دس��تگاه گس��ترش داد و در مشاهدات‬ ‫خورش��یدگرفتگی خود از وس��یله‌ای به ن��ام «جعبه‬ ‫تاریک» اس��تفاده کرد‪ .‬بسیاری او را عالوه بر پایه‌گذار‬ ‫عکاسی‪ ،‬نخس��تین دانشمندی می‌دانند که فیزیک را‬ ‫به‌طور کامل به دانشی تجربی تبدیل کرد‪ .‬او که مخترع‬ ‫ذره‌بین اس��ت‪ ،‬برای نخس��تین‌بار از دوربین س��وراخ‬ ‫سوزنی و دوربین تاریکخانه‌ای در آزمایش‌هایش برای‬ ‫بررسی خواص نور استفاده کرد‪ .‬آلبرتوس ماگنوس در‬ ‫قرن سیزدهم میالدی نیترات نقره و ژرژ فابریسیوس‬ ‫نقره کلرید را کشف کرد و دانیل باربارو در سال ‪۱۵۶۸‬‬ ‫میالدی نحوه عملکرد دیافراگم و کارکرد عدس��ی در‬ ‫دوربی��ن تاریکخانه‌ای را ش��رح داد‪ .‬ویلهلم هومبرگ‬ ‫در س��ال ‪ ۱۶۹۴‬می�لادی توضیح داد ک��ه نور چگونه‬ ‫برخی از مواد ش��یمیایی را تاریک می‌کند و در س��ال‬ ‫‪ ۱۸۰۲‬میالدی توماس وجود انگلیس��ی توانست روی‬ ‫س��طح‌های حساس شده با نیترات نقره تصویر شفافی‬ ‫به دست آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارکرد دوربین تاریکخانه‌ای و اتاق‌تاریک‬ ‫اتاق تاری��ک به تکامل عکاس��ی و پیدایش دوربین‬ ‫عکاسی منجر ش��د‪ .‬اتاق تاریک عبارت از اتاقی بدون‬ ‫پنجره‌اس��ت که جز روزنه‌ای که بر یکی از دیوارهای‬ ‫اتاق تعبیه ش��ده‪ ،‬هی��چ نوری به آن وارد نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫تصاویر یا چش��م‌اندازهای روب��ه‌روی روزنه به صورت‬ ‫وارون��ه بر دی��وار روبه‌رویش بازت��اب می‌یابد که قابل‬ ‫دیدن اس��ت‪ .‬بعضی از نگارگران از تصاویر بازتاب‌یافته‬ ‫به عن��وان الگوی نقاش��ی اس��تفاده می‌کردند‪ .‬بعدها‬ ‫همی��ن اتاق تاری��ک در ابعاد کوچکتر تبدیل ش��د به‬ ‫دوربین عکاس��ی‪ ،‬یعن��ی در برابر روزن��ه‌ای که وجود‬ ‫داش��ت ماده حس��اس به نور قرار می‌دادند تا تصاویر‬ ‫بازتابش یافته‪ ،‬ثبت و ضبط ش��وند‪ .‬نخس��تین تصویر‬ ‫لیتوگراف��ی ن��وری در س��ال ‪ ۱۸۲۲‬میالدی توس��ط‬ ‫مخترع فرانس��وی‪ ،‬ژوزف نیس��ه فور نیپس تولید شد‬ ‫اما در هنگام رونوش��ت‌برداری از بین رفت‪ .‬نیپس در‬ ‫س��ال ‪ ۱۸۲۶‬میالدی دوباره توانست عکسی دائمی از‬ ‫طبیع��ت به نام اصطبل و کبوترخانه را خلق کند ولی‬ ‫زمان نوردهی این عکس ‪ 8‬ساعت بود که زمان بسیار‬ ‫درازی اس��ت و مش��کل دیگر هم این ب��ود که تصویر‬ ‫نگاتیو بود یعنی هرچه سفید بود را سیاه و هرچه سیاه‬ ‫بود را س��فید نشان می‌داد‪ .‬به همین دلیل او به دنبال‬ ‫یافت��ن فرآیند بهت��ری بود و با هم��کاری لوئی داگر‪،‬‬ ‫آزمایش‌هایی را بر ترکیبات نقره براس��اس یافته‌های‬ ‫یوهان هاینریش شولتز در سال ‪ ۱۸۱۶‬میالدی انجام‬ ‫دادند؛ در آن سال ش��ولتز مشاهده کرد که مخلوطی‬ ‫از نیترات نقره و آهک در مقابل نور‪ ،‬تیره می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹عکاسی رنگی اولیه‬ ‫در س��ال ‪ ۱۸۳۹‬میالدی ش��یمیدان و ستاره‌شناس‬ ‫انگلیسی‪ ،‬جان هرشل با استفاده از سدیم تیو سولفات‬ ‫روش��ی را برای تهیه نس��خه نگاتیو روی شیشه ابداع‬ ‫کرد که به‌مرور جایگزین نگاتیوهای کاغذی شد‪.‬‬ ‫تئوری عکس رنگی س��ه‌رنگ توس��ط جیمز کلرک‬ ‫ماکسول ‪،‬فیزیکدان انگلیسی در سال ‪ ۱۸۵۵‬میالدی‬ ‫پیشنهاد شده بود‪ .‬برپایه نظریه او‪ ،‬نور مرئی از ‪ 3‬رنگ‬ ‫اساس��ی قرمز‪ ،‬س��بز و آبی تشکیل ش��د ‌ه است‪ .‬پس‬ ‫فیلمی از ‪ 3‬الیه ساخت که هر الیه آن نسبت به یکی‬ ‫گ اولیه حساس بود و توانست نخستین عکس‬ ‫از ‪ 3‬رن ‌‬ ‫‌رنگی را در سال ‪ ۱۸۶۱‬میالدی به ثبت برساند‪.‬‬ ‫س��رانجام در س��ال ‪۱۸۷۴‬می�لادی‪ ،‬یک ش��رکت‬ ‫انگلیس��ی نخستین شیشه‌های خش��ک عکاسی را به‬ ‫بازار عرضه کرد و عکاس��ی جنبه عملی به خود گرفت‬ ‫اما حمل‌ونقل مقدار زیادی شیشه از لحاظ سنگینی و‬ ‫ش��کنندگی‪ ،‬یکی از مشکالت پیش روی بود تا اینکه‬ ‫در سال ‪ ۱۸۷۱‬میالدی ریچارد مادوکس‪ ،‬فیزیکدان و‬ ‫عکاس انگلیس��ی با ابداع فیلم عکاسی ژالتینی‪ ،‬زمان‬ ‫عکسبرداری را کوتاه و جابه‌جایی فیلم‌های عکاسی را‬ ‫راحت کرد که نقطه عطفی در تاریخ عکاسی محسوب‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬جورج ایس��تمن امریکایی در سال ‪۱۸۸۴‬‬ ‫می�لادی فیلم رول را که فیلمی از جنس پالس��تیک‬ ‫آغش��ته به امولس��یون ژالتینی اس��ت‪ ،‬ابداع کرد و با‬ ‫س��اخت دوربین جعبه‌ای در س��ال ‪ 1884-5‬عکاسی‬ ‫را برای مردم عادی مقرون به صرفه س��اخت و تحول‬ ‫مهمی در عکاس��ی ایجاد کرد؛ شعار تبلیغاتی شرکت‬ ‫«کداک » برای دوربین‌هایش چنین بود؛ «شما دکمه‬ ‫را فشار دهید‪ ،‬بقیه‌اش را ما انجام می‌دهیم‪».‬‬ ‫تصاویر دیجیتال در دهه ‪۱۹۶۰‬میالدی و در جریان‬ ‫پیاده‌کردن انسان در ماه‪ ،‬تکامل پیدا کرد‪ .‬دستگاه‌های‬ ‫گیرن��ده امواج آنالوگ‪ ،‬اطالعاتی که در مورد عکس از‬ ‫فضا ارسال می‌شد را بسیار دشوار دریافت می‌کردند‪ .‬با‬ ‫دیجیتالیزه شدن سیگنال‌ها و تقویت آنها‪ ،‬پارازیت‌ها‬ ‫حذف‌شد و تصاویر واضح به دست‌آمد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گفت‌و‌گو با عکاس تئاتر و تلویزیون به انگیزه بررسی اقتصاد هنر عکاسی‬ ‫اقتصادی که در ثبت یک لحظه جان می‌گیرد‬ ‫مریم ابراهیمی‪ -‬گروه گزارش‪ :‬یکی از رش�ته های هنری که روند‬ ‫رشد اقتصادی در آن مغفول مانده عکاسی است‪ .‬در بررسی این‬ ‫موضوع و راهکارهای پیش�نهادی با مهدی آشنا گفت‌وگو کردیم‪.‬‬ ‫وی متول�د ‪ ،1360‬فارغ‌التحصیل رش�ته گرافیک‪ ،‬عضو فدراس�یون جهانی‬ ‫عکاس�ی ‪ ، FAIP‬دبیر بخش نگاه هنرمند س�ومین جشنواره فیلم و عکس‬ ‫همراه تهران‪ ،‬دبیر بخش پوس�تر و عکس هفدهمین جش�نواره بین‌المللی‬ ‫تئاتر دانش�گاهی‪ ،‬دبیر بخش پوس�تر و عکس سومین جشنواره تئاترشهر‪،‬‬ ‫برگزاری ‪ 10‬نمایش�گاه انفرادی و بیش از ‪ 10‬نمایشگاه گروهی داخل و خارج‬ ‫از ایران‪ ،‬برگزاری ورک‌ش�اپ‌های عکاسی جش�نواره هایفست ارمنستان‪،‬‬ ‫برگزیده ‪ 5‬دوره جش�نواره تصویر س�ال‪ ،‬برنده جایزه س�ومین جش�نواره‬ ‫بین‌الملل�ی تئات�ر فج�ر و دبی�ر س�رویس عک�س چن�د مجل�ه و‬ ‫ماهنامه است‪.‬‬ ‫ب�ا او را درب�اره درآمدزای�ی و اوضاع اقتصادی عکاس�ی‬ ‫گفت‌وگ�وی‬ ‫می‌خوانیم‪.‬‬ ‫€ €تجربه عکاسی و کار در پشت صحنه‬ ‫فیلم و سریال چه ویژگی‌هایی دارد؟‬ ‫عکاس��ی در ح��وزه مدیوم‌ه��ای تصویری‬ ‫که پش��ت صحنه هم ش��امل آن می‌ش��ود‪،‬‬ ‫ویژگی‌ه��ای خ��اص خ��ود را دارد‪ ،‬از جمله‬ ‫اینکه مدیوم‌های خبری با مدیوم‌های صحنه‬ ‫متف��اوت اس��ت‪ .‬عکس‌های فیلم در پش��ت‬ ‫صحنه به صورت پوش��ش تبلیغاتی اس��تفاده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫€ €عکس صحن�ه را چطور می‌گیرید که‬ ‫گاه بعضی از عکس‌ها دقیقا نمایی از خود‬ ‫فیلم می‌شود؟‬ ‫معی��ار برای گرفت��ن عکس صحن��ه‪ ،‬قاب‬ ‫فیلمبردار اس��ت‪ .‬از قاب فیلمب��ردار زاویه را‬ ‫می‌بینیم و اندازه لنزمان را تغییر می‌دهیم و‬ ‫بعد عکس‌های پشت صحنه را می‌گیریم‪ .‬در‬ ‫عکس‌های خبری هم از لنز خبری اس��تفاده‬ ‫می‌کنیم که با خبر آن همخوانی داشته باشد‪.‬‬ ‫نکت��ه مهمی که درباره ای��ن موضوع می‌توان‬ ‫گفت این اس��ت که ع��کاس می‌تواند الزاما از‬ ‫قواعد و قاب تعیین‌شده استفاده نکند و کاری‬ ‫را انجام دهد که نظر شخصی و زاویه‌ای است‬ ‫که خود عکاس تعیین می‌کند‪.‬‬ ‫€ €عکاس�ی از بازیگ�ران هم ب�ا همین‬ ‫شرایط انجام می‌شود؟‬ ‫بعض��ی از بازیگ��ران برای عکاس��ی کمی‬ ‫ناسازگارند یا اصال وقتی برای عکاسی صحنه‬ ‫ندارند‪ .‬ب��ه این ترتیب که وقتی نقش خود را‬ ‫ایفا می‌کنند‪ ،‬برای استراحت می‌روند و همان‬ ‫موقع عکس نمی‌گیرند‪ .‬م��ا معموال در زمان‬ ‫فیلمبرداری عکاس��ی نمی‌کنیم چون صدای‬ ‫ش��اتر در کار صدابردار خلل ایجاد می‌کند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل اگر بازیگران را در وقت تمرین‌ها‬ ‫پیدا کنیم‪ ،‬به این دلیل که اغلب گریم ندارند‬ ‫عکس‌های چندان مناسبی نخواهد شد‪.‬‬ ‫€ €نطرت�ان در ب�اره برپایی نمایش�گاه‬ ‫عکاس�ی فیلم چیس�ت؟ به نظر اقدامی‬ ‫نامتعارف اما جذاب است‪...‬‬ ‫متاس��فانه در حوزه س��ینما پیش نمی‌آید‬ ‫که بتوانیم از عکس‌های پشت صحنه فیلم‌ها‬ ‫نمایش��گاهی برپا کنیم‪ .‬پش��ت صحنه بخش‬ ‫جذاب فیلم اس��ت اما عکس‌های آن بیش��تر‬ ‫در آرش��یو تهیه‌کنندگان خاک می‌خورد‪ ،‬در‬ ‫صورتی که این موضوع برای مخاطب بس��یار‬ ‫جذاب است چون همیشه عالقه‌مند است بداند‬ ‫قبل از اینکه فیلمی س��اخته‌ش��ود‪ ،‬بازیگران‬ ‫چه ش��کلی بودن��د و چه موقعیتی داش��تند‪.‬‬ ‫خیلی کم پیش می‌آید که ما در حوزه سینما‬ ‫و فیلم نمایشگاهی از عکس‌های پشت صحنه‬ ‫برگ��زار کنیم‪ ،‬در حالی که دش��واری‌های آن‬ ‫ارزش این کار را دارد‪ .‬من عکاس��ی فیلمی را‬ ‫به نام «نخل گریان»به کارگردانی پناه‌برخدا‬ ‫رضایی در ش��هریورماه در‬ ‫خوزستان برعهده داشتم‬ ‫که بومی‌ه��ای آنجا به زم��ان آن‪ ،‬خرماپزون‬ ‫می‌گفتند و حتی خودشان طاقت نمی‌آوردند‪.‬‬ ‫یا پیش آمده بود ک��ه تا گردن در لجن بروم‬ ‫که بتوانم از صحنه‌ای یک فریم عکاسی کنم‪.‬‬ ‫€ €از درآمدزای�ی عکاس�ی بگویی�د‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه ش�ما‪ ،‬ه�م در تلویزیون‬ ‫و هم در تئاتر کار کردید‪ ،‬درآمد عکاسی‬ ‫در ک�دام ی�ک از ای�ن بخش‌ها بیش�تر‬ ‫است؟ لطفا میانگین و مقیاسی از هر دو‬ ‫را مثال بزنید‪.‬‬ ‫به‌تدریج از کار کنار می‌روند‪ .‬اتفاق دیگری که‬ ‫با حضور این افراد در چرخه اقتصادی سینما‬ ‫روی داد ای��ن بود که ب��ه ما می‌گفتند‪ ،‬فالنی‬ ‫هست که حاضرش��ده بدون پول عکاسی کار‬ ‫را برعهده بگیرد‪ ،‬شما بیا با ‪ 600،700‬تومان‬ ‫عکاس��ی کار را برعهده بگیر‪ .‬منهای تجربه و‬ ‫کاری که س��ال‌های س��ال در زمینه عکاسی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬به دلیل خواب سرمایه‪ ،‬منطقی‬ ‫نیس��ت که فردی با دس��تمزد خیلی کم کار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نگاتی��و را ب��رای م��ا خری��داری می‌کردند و‬ ‫هزینه البراتوار جداگانه بررس��ی و دس��تمزد‬ ‫ما هم جدا محاس��به می‌شد‪ .‬ولی از زمانی که‬ ‫دیجیتالی ش��د‪ ،‬وضعیت تغییر کرد به طوری‬ ‫که تهیه‌کننده عکس‌ها را در س��ی‌دی و هارد‬ ‫دریافت می‌کرد‪ .‬قدیم تعداد عکس‌هایی که به‬ ‫آنها می‌دادیم براس��اس فریم بود و می‌گفتند‬ ‫م��ا ‪ 400‬فری��م از فالن فیل��م را می‌خواهیم‪،‬‬ ‫در ح��ال حاضر ای��ن وضعیت وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫دوربین‌ه��ای دیجیتال چ��ون هزینه البراتوار‬ ‫اگر تهیه‌کننده در حوزه سینما با افراد باتجربه کار کند‪ ،‬حدود ‪ 3‬میلیون تومان و در‬ ‫حوزه تئاتر هم یک میلیون و ‪ 500‬هزار تومان باید پرداخت کند اما اگر با افرادی که‬ ‫تازه وارد این حوزه شده‌اند‪ ،‬کار کند این افراد یا خیلی کم پول می‌گیرند یا اصال پولی‬ ‫دریافت نمی‌کنند‪ .‬به این شکل تعدادی از عکاسان به‌تدریج از کار کنار می‌روند‬ ‫از زمان��ی ک��ه دوربین عکاس��ی به ش��کل‬ ‫دیجیت��ال تغییر ش��کل داد‪ ،‬دوربین آنالوگ‬ ‫تقریبا منس��وخ و این دوربین جایگزین ش��د‬ ‫و البته با همه خوبی‌هایی که دارد یک سری‬ ‫مشکالت به وجود آورده است مثال بدون هیچ‬ ‫پیش‌زمین�� ‌ه از دانش عکاس��ی‪ ،‬یک دوربین‬ ‫می‌خرن��د و وارد بازار کار می‌ش��وند‪ .‬تعدادی‬ ‫از جوانان فقط برای اینک��ه بتوانند بازیگران‬ ‫م��ورد عالق��ه خ��ود را ببینند‪ ،‬حت��ی حاضر‬ ‫بودن��د که در کنار عوامل ب��ه صورت رایگان‬ ‫کار کنند‪ .‬بنابراین ب��ا ورود این افراد به بازار‬ ‫کار‪ ،‬تهیه‌کنن��ده با دو گروه مواجه می‌ش��د‪،‬‬ ‫یکی گ��روه عالقه‌مندی که ذکرش��ان آمد و‬ ‫حرف��ه‌ای نبودند و دیگری گروهی که در این‬ ‫حوزه سال‌ها کار کرده بودند‪ .‬اگر تهیه‌کننده‬ ‫در حوزه س��ینما ب��ا افراد باتجرب��ه کار کند‪،‬‬ ‫حدود ‪ 3‬میلی��ون تومان و در حوزه تئاتر هم‬ ‫یک میلیون و ‪ 500‬هزار تومان باید پرداخت‬ ‫کن��د اما اگر با افرادی که تازه وارد این حوزه‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬کار کند این افراد یا خیلی کم پول‬ ‫می‌گیرن��د یا اصال پولی دریافت نمی‌کنند‪ .‬به‬ ‫این شکل تعدادی از‬ ‫عکا س��ا ن‬ ‫€ €نبودن نگاه تخصصی به هنر عکاسی‬ ‫چه آسیب‌های دیگری به وجهه اقتصادی‬ ‫زندگی عکاسان وارد می‌کند ؟‬ ‫یک م��ورد را برای مث��ال می‌گویم که من‬ ‫کاری را قب��ول ک��رده ب��ودم و ق��رار بر این‬ ‫ش��د که عکاس��ی فیلمی را برعهده بگیرم‪ .‬به‬ ‫م��ن گفتند همس��ر فالن بازیگ��ر می‌خواهد‬ ‫عکاس��ی این فیلم را برعه��ده بگیرد‪ ،‬من هم‬ ‫می‌خواهم با این بازیگر کار کنم و شرط بازی‬ ‫او در کار من‪ ،‬عکاس��ی همسرش در این کار‬ ‫اس��ت‪ .‬این تخصصی نگاه نک��ردن به کار در‬ ‫حوزه‌های مختلف هنری و حتی خبری‪ ،‬جدا‬ ‫از آس��یب‌های اقتصادی‪ ،‬آسیب‌های فرهنگی‬ ‫زیادی به جامعه هم وارد می‌کند‪.‬‬ ‫€ €پروژه‌های عکاسی با هزینه‌هایی که‬ ‫یک کار هنری برای ش�ما دربر داش�ت‪،‬‬ ‫مثل چ�اپ گران عکس‌ه�ا و هزینه‌های‬ ‫البراتوار برای شما چقدر تمام می‌شود؟‬ ‫در زمان��ی ک��ه ب��ا نگاتی��و کار می‌کردیم‪،‬‬ ‫ن��دارد‪ ،‬از ما می‌خواهند که پش��ت س��ر هم‬ ‫ش��ات بزنیم و عکس بگیری��م که این کار هم‬ ‫(شات‌های پی‌درپی) باعث استهالک دوربین‬ ‫می‌شود‪ .‬ضمن اینکه بی‌توجهی به این کار‪ ،‬بر‬ ‫کیفیت خروجی هم تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫€ €میانگین دس�تمزد عکاس�ی شما در‬ ‫انواع هنرهای مختلف چقدر است؟‬ ‫دس��تمزد م��ن در تئاتر بالغ ب��ر یک و نیم‬ ‫میلیون‌تومان در هر پروژه است‪ .‬در هر پروژه‬ ‫هم ‪ 3‬جلس��ه تمرین‪ 3 ،‬جلس��ه هم اجرا که‬ ‫درنهایت ‪ 6‬جلسه می‌شود‪.‬‬ ‫€ €این مبلغ مرسوم و عرف است؟‬ ‫ممکن اس��ت ب��ه دلیل تجربه‌ه��ای کمتر‪،‬‬ ‫پایین‌تر از این مبلغ هم دریافت کنند‪.‬‬ ‫€ €اقتص�اد هن�ر در ای�ن می�ان چقدر‬ ‫می‌تواند نقش داشته باشد؟‬ ‫واقعی��ت این اس��ت ک��ه اقتص��اد هنر در‬ ‫جامع��ه ما به‌وی��ژه در م��ورد تئات��ر به طور‬ ‫کلی بیمار اس��ت‪ .‬در همه ج��ای دنیا از تئاتر‬ ‫حمای��ت می‌ش��ود‪ ،‬تئاترهایی هم ب��وده که‬ ‫بی��ش از ‪ 200‬میلی��ون توم��ان درآمدزای��ی‬ ‫داش��ته اس��ت اما این وضعیت استثناس��ت‪.‬‬ ‫اقتصاد تئاتر اقتصادی متکی به دولت اس��ت‪.‬‬ ‫در هم��ه ج��ای دنیا دولت پ��ول می‌دهد که‬ ‫نمایش‌ها و تئاترهای آنها برگزار ش��ود‪ .‬وقتی‬ ‫از تئاتری حمایت نمی‌ش��ود‪ ،‬یک نمایش در‬ ‫س��النی که ‪ 50‬تماشاگر در آن جای می‌گیرد‬ ‫با وجود هزینه‌هایی که در بر دارد‪ ،‬گیش��ه آن‬ ‫چقدر می‌تواند پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫€ €برای فیلم‌های مس�تند و س�ینمایی‬ ‫چقدر قرارداد می‌بندید؟‬ ‫دس��تمزد فیلم‌های مس��تند بین ‪ 2‬تا ‪2/5‬‬ ‫میلیون تومان است‪ .‬اگر بخواهم سینمایی کار‬ ‫کنم حدود ‪ 4‬میلیون تومان دستمزد می‌گیرم‬ ‫و ب��رای تله‌فیلم‌ه��ای تلویزیونی ‪ 2/5‬میلیون‬ ‫تومان دریافت می‌کنم‪.‬‬ ‫€ €پ�س دریافتی‌ه�ا‪ ،‬تعرفه به نس�بت‬ ‫مشخصی دارد‪...‬‬ ‫تعرف��ه همی��ن اس��ت ول��ی در می��ان‬ ‫تهیه‌کنندگان رقابت‌های مالی هم وجود دارد‪.‬‬ ‫€ € ب�ا توجه ب�ه اینکه دوربین س�رمایه‬ ‫شماست‪ ،‬چقدر زمان می‌برد که دوربین‬ ‫دیگری خریداری یا آن را تعویض کنید؟‬ ‫عمر مفید دوربین ب��ه ویژه برای زمانی که‬ ‫ش��ات‌های زیادی هم با آن گرفته نمی‌شود‪،‬‬ ‫بی��ن ‪ 2‬ت��ا ‪ 4‬س��ال و در بدترین ش��رایط ‪2‬‬ ‫س��ال اس��ت‪ .‬البته این مورد را ه��م باید در‬ ‫نظر بگیریم که جدای از مس��ئله مس��تهلک‬ ‫شدن‪ ،‬جدید و با کیفیت بودن دوربین را هم‬ ‫باید در نظر بگیریم ت��ا از تکنیک‌های به روز‬ ‫دوربین‌های جدید دور نمانیم‪ .‬مثال دوربینی‬ ‫با مدل فایو دی مارک تو کانن‪ ،‬با دالر ‪1300‬‬ ‫تومان به‌طور تقریبی ‪ 3/5‬یا ‪ 4‬میلیون تومان‬ ‫قیم��ت داش��ت‪ .‬در بحبوحه گران��ی‪ ،‬همین‬ ‫دوربین به ‪ 8‬میلیون تومان هم رس��ید‪ .‬بعد از‬ ‫آن دوربینی آمد که امکان شاتر را کم کردند‪،‬‬ ‫یعن��ی ما می‌توانس��تیم هن��گام فیلمبرداری‬ ‫عکاس��ی کنی��م ی��ا در تئات��ر ب��دون اینکه‬ ‫مخاطب از صدای ش��اتر ناراحت شود‪ ،‬عکس‬ ‫بگیری��م‪ .‬تف��اوت قیمت آن ب��ه فاصله ‪ 6‬ماه‬ ‫تولید‪ ،‬چیزی حدود ‪ 4‬میلیون تومان اس��ت‪.‬‬ ‫وقتی کیفیت برتری به بازار وارد می‌ش��ود‪ ،‬ما‬ ‫ه��م باید رقابت را بپذیری��م و به تکنیک کار‬ ‫هم اهمی��ت دهیم‪ .‬چون دوربی��ن ابزار ما به‬ ‫شمار می‌رود‪.‬‬ ‫€ €درآمد ش�ما با هزینه‌های�ی که برای‬ ‫تهیه ابزار صرف می‌شود‪ ،‬همخوانی دارد؟‬ ‫برای کس��ی که چند جای مختلف عکاسی‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬درآمدزایی خوب اس��ت ولی برای‬ ‫ش��خصی که فقط یک جا مشغول کار است‪،‬‬ ‫درآمد او از هزینه ابزار کار خیلی کمتر است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه فقط خرید دوربین کافی نیس��ت‬ ‫چون هر عکاس حرفه‌ای باید برای عکاس��ی‪،‬‬ ‫لنزهای مختلفی داشته باشد‪ .‬یک زمان قیمت‬ ‫ی��ک لنز معمول��ی یک میلی��ون و‪ 700‬هزار‬ ‫تومان بود‪ ،‬ولی در ح��ال حاضر ‪ 8/5‬میلیون‬ ‫تومان شده است‪.‬‬ ‫€ €اگر شما نمایشگاه عکاسی برپا کنید‪،‬‬ ‫با توجه به ش�رایطی که وجود دارد‪ ،‬چند‬ ‫درصد تابلو‌های شما فروش می‌رود؟‬ ‫تاب��ه ح��ال ‪ 10‬نمایش��گاه بر پا ک��ردم که‬ ‫آخرین نمایش��گاه ‪ 4‬ماه پیش در ارمنس��تان‬ ‫ب��ود‪ .‬در این نمایش��گاه به ص��ورت پروژه‌ای‬ ‫کار ک��ردم و هزینه آن را ه��م دریافت کردم‪.‬‬ ‫جدای از این بای��د بگویم که تابلوهای عکس‬ ‫را کمت��ر کس��ی می‌خرد‪ ،‬س��ال ‪ 82‬در البی‬ ‫چهارس��و س��ایه‪ ،‬عکس‌های نمایش «هملت‬ ‫ماش��ین» را به نمایش گذاش��ته بودم که در‬ ‫آن نمایشگاه از ‪ 8‬عکس دو تا کار را فروختم‪.‬‬ ‫€ €قیم�ت و ان�دازه تابلوهای‌تان چقدر‬ ‫بود؟‬ ‫ب��ا قطع ‪ 50‬در‪ 70‬بی��ن ‪ 150‬تا ‪ 200‬هزار‬ ‫تومان فروخته ش��د‪ .‬در شرایط دیگر هم گاه‬ ‫پیش می‌آید یک مجموع��ه‌دار از عکس‌های‬ ‫طبیع��ت می‌خ��رد و با خ��ود می‌ب��رد‪ .‬ولی‬ ‫وقتی با گالری‌داره��ا صحبت می‌کنید کمتر‬ ‫بازدیدکننده عکس می‌خرد‪.‬‬
‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫قزوین‪ ،‬رتبه سوم جذب سرمایه‌گذار خارجی‬ ‫فران�ک میرزایی‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬ب��ا وجود اینکه‬ ‫بس��یاری از اس��تان‌ها با مش��کل جذب س��رمایه‌گذار‬ ‫مواجه هستند‪ ،‬اس��تان قزوین با تامین زیرساخت‌های‬ ‫الزم و برطرف کردن موانع س��رمایه‌گذاری‪ ،‬راه را برای‬ ‫س��رمایه‌گذاران باز کرده اس��ت‪ .‬مس��ئوالن استانی در‬ ‫قزوی��ن با الگوگی��ری از س��رفصل‌های اقتصادی دولت‬ ‫که س��رمایه‌گذاری را در اولویت‌های اصلی کش��ور قرار‬ ‫داده‪ ،‬اس��تان خود را در ردیف یکی از استان‌های فعال‬ ‫در زمینه جذب س��رمای ‌ه به ویژه س��رمایه خارجی قرار‬ ‫داده‌ان��د‪ .‬ایس��تادن در مقام س��وم اس��تان‌ها در جذب‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی‪ ،‬گواه این موفقیت است‪.‬‬ ‫این استان با داشتن ‪ 10‬شهرک و ناحیه صنعتی فعال‬ ‫که حدود ‪ 629‬واحد صنعتی و تولیدی با سرمایه‌گذاری‬ ‫‪ 12‬ه��زار و ‪ 845‬میلیارد ریال و اش��تغالزایی ‪ 19‬هزار‬ ‫و ‪ 110‬نف��ر را در دل این ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی‬ ‫جای داده‪ ،‬تمام سیاس��ت اقتصادی خود را در مس��یر‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌ متمرکز کرده‌است‪ .‬یکی ازعوامل مهم‬ ‫توس��عه هر کشور‪ ،‬بحث س��رمایه‌گذاری به ویژه جذب‬ ‫س��رمایه‌گذار خارجی اس��ت که در وهله اول برای آن‬ ‫کش��ور ارزآوری به همراه دارد‪ .‬استان قزوین هم با قرار‬ ‫گرفتن در مس��یر ارتباطی چند اس��تان به ویژه تهران‪،‬‬ ‫دسترس��ی به ب��ازار ‪ 30‬میلیون نف��ری و فراهم بودن‬ ‫زیرساخت‌های مناسب در حوزه حمل و نقل جاده‌ای و‬ ‫ریلی قابلیت‌های زیادی برای س��رمایه‌گذاری داخلی و‬ ‫خارجی دارد‪ .‬چندی پیش استاندار قزوین جذب سرمایه‬ ‫و س��رمایه‌گذاری خارج��ی را از اولویت‌ه��ای اقتصادی‬ ‫اس��تان عنوان کرد و اف��زود‪ :‬با تامین زیرس��اخت‌های‬ ‫الزم و برط��رف ک��ردن موانع س��رمایه‌گذاری از جمله‬ ‫مش��کالت گمرکی و مالیاتی‪ ،‬تمدی��د اقامت‪ ،‬ثبت برند‬ ‫و صدور آس��ان مجوز برای ش��رکت‌های خارجی‪ ،‬روند‬ ‫سرمایه‌گذاری در استان قزوین تسهیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه سوم شهرک‌های صنعتی قزوین‬ ‫مدیر عامل شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی قزوین از رتبه سوم این‬ ‫استان در جذب سرمایه‌گذاری‬ ‫خارجی در زمینه ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی بعد از آذربایجان شرقی‬ ‫و خراس��ان رضوی خبر می‌دهد و می‌گوید‪ :‬موقعیت‬ ‫اس��تراتژیک یکی از ش��هرک‌های این اس��تان به نام‬ ‫شهرک کاسپین که در شعاع ‪ 120‬کیلومتری تهران‬ ‫که بازار بزرگ مصرف کش��ور محسوب می‌شود‪ ،‬قرار‬ ‫گرفته باعث شده بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫خارجی در این شهرک انجام شود‪.‬‬ ‫عبدالقه��ار ناصح��ی اظهار می‌کند‪ :‬اس��تان قزوین‬ ‫توانس��ته ‪ 1/5‬براب��ر برنامه‌های پیش‌بینی ش��ده در‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاری نس��بت به برنامه خود جلوتر‬ ‫باش��د و براس��اس ارزیاب��ی عملکرد ‪ 31‬اس��تان در‬ ‫س��ال ‪ 1393‬رتبه ‪ 3‬را در کل کش��ور از نظر کس��ب‬ ‫سرمایه‌گذار در تامین زیرساخت‌ها کسب کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��رمایه‌گذاری خارجی در قزوین‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬این س��رمایه‌گذاری بیش��تر در حوزه‌های‬ ‫قطعات خ��ودرو‪ ،‬مواد اولیه دارو و صنایع پارچه بافی‬ ‫اس��ت و تاکنون ‪ 83‬میلیارد تومان س��رمایه‌ خارجی‬ ‫از کش��ورهایی نظیر آلمان‪ ،‬ایتالی��ا‪ ،‬اردن و ‪ ...‬جذب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جذب سرمایه‌گذار قابل دستیابی است‬ ‫حضور سرمایه‌گذاران خارجی در شهرک‌ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی در ایجاد فضای رقابتی و تبادل فناوری روز‬ ‫دنیا تاثیری خاص دارد‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون تع��داد ‪112‬س��رمایه‌گذار خارج��ی در‬ ‫ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی کل کشور حضور داشته‬ ‫ک��ه بخش عمده‌ای از آنها در اس��تان‌های آذربایجان‬ ‫ش��رقی‪ ،‬خراس��ان رضوی و قزوین فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫افزایش اشتغال‪ ،‬توس��عه صادرات و انتقال فناوری از‬ ‫جمله دستاوردهای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور‬ ‫اس��ت که در این زمینه س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی ایران تمهیدات مناسبی درنظر‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬اس��تان قزوین نیز با ای��ن امکانات در‬ ‫جذب س��رمایه‌های خارجی تمام تالش خود را به‌کار‬ ‫برده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر س��رمایه‌گذاری اقتصادی کشورهای‬ ‫آلمان‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬هندوستان‪ ،‬اردن‪ ،‬کره‌جنوبی‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬ترکیه و لهس��تان در شهرک‌های‬ ‫صدور ‪ 117‬جواز صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫ش�اتا‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد از صدور ‪ 117‬جواز تاس��یس صنعتی از ابتدای دولت‬ ‫یازدهم تاکنون در این اس��تان خب��ر داد‪ .‬داریوش دیودیده با بیان‬ ‫اینکه ش��رایط تولید و سرمایه‌گذاری در کش��ور و به‌خصوص این‬ ‫اس��تان در حال بازگشت به روزهای خوب خود است‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫این تعداد جواز تاسیس واحد صنعتی ‪ 4‬هزار و ‪ 607‬فرصت شغلی‬ ‫با ‪ 31‬هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مذاکرات انجام‌ش��ده درخصوص انتقال خطوط‬ ‫تولیدی و سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی بزرگ کشور در استان‪،‬‬ ‫ابراز امیدواری کرد باتوجه به بکر بودن و بس��ترهای مناسب تولید‬ ‫و س��رمایه‌گذاری‪ ،‬شاهد تحولی اساسی در تولید‪ ،‬توسعه و اشتغال‬ ‫استان باشیم‪.‬‬ ‫دیودی��ده در ادامه تصریح کرد‪ :‬با آغ��از عملیات اجرایی راه‌آهن‬ ‫اقلید ـ یاسوج و اتصال مرکز استان به شبکه ریلی کشور و همچنین‬ ‫موقعیت ارتباطی دیگر شهرس��تان‌های استان‪ ،‬نگاه سرمایه‌گذاران‬ ‫به‌منظور حضور در کهگیلویه و بویراحمد دگرگون خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بیش��ترین مجوز تاسیس صادرشده از آغاز به‌کار‬ ‫دول��ت تدبیر و امی��د در بخش‌های صنایع ش��یمیایی‪ ،‬کانی‌های‬ ‫غیرفلزی‪ ،‬محصوالت الستیک‪ ،‬پالستیک و صنایع غذایی است‪.‬‬ ‫دیودیده خاطرنش��ان کرد‪ :‬تمامی زیرس��اخت‌های الزم ش��امل‬ ‫آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬راه ورودی و س��ایر خدمات در شهرک‌های صنعتی‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد برای استقرار سرمایه‌گذاران فراهم است‪.‬‬ ‫رییس صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ 711 :‬واحد صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد فعال هس��تند‬ ‫ضم��ن اینکه در حال حاضر ‪ 400‬طرح صنعتی در این اس��تان با‬ ‫پیشرفت فیزیکی یک تا ‪ 95‬درصد در دست اجراست‪.‬‬ ‫توسعه فضای سبز در شهرک‌های صنعتی اصفهان‬ ‫فارس‪ :‬مدیر محیط‌زیست‪ ،‬ایمنی و بهداشت شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی استان اصفهان گفت‪ :‬تاکنون توانسته‌ایم با ایجاد و توسعه‬ ‫‪ 620‬هکتار فضای س��بز بیش از ‪ 8‬درصد مس��احت شهرک‌های‬ ‫صنعتی استان اصفهان را به فضای سبز تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان‬ ‫اصفهان‪ ،‬اصغر معصوم‌زاده اظهار کرد‪ :‬براس��اس قانون ‪ 10‬درصد‬ ‫فضای شهرک‌های صنعتی باید به فضای سبز اختصاص یابد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‌‪ :‬وجود تصفیه‌خانه در ش��هرک‌های صنعتی عالوه بر‬ ‫جلوگیری از تخلیه پس��اب خام توس��ط برخی واحدهای صنعتی‬ ‫متخلف در پیرامون شهرک‌ها‪ ،‬امکان استفاده از پساب تصفیه‌شده‬ ‫فاضالب در آبیاری فضای س��بز و درختان غیرمثمر در شهرک را‬ ‫فراهم کرده و از طرفی عاملی برای جذب سرمایه‌گذار و استقبال‬ ‫صنایع به ویژه صنایع دارای فاضالب صنعتی است‪.‬‬ ‫معصوم‌زاده با اشاره به بهره‌برداری تصفیه‌خانه پیشرفته فاضالب‬ ‫ش��هرک صنعتی مورچه‌خورت برای تولی��د آب صنعتی‪ ،‬کیفیت‬ ‫آب اس��تحصالی این تصفیه‌خانه را به مراتب بهت ‌ر از آب چاه‌های‬ ‫منطقه دانست و بیان کرد‪ :‬ظرفیت آب استحصالی این تصفیه‌خانه‬ ‫پیش��رفته ‪ 500‬متر مکعب در شبانه‌روز اس��ت که به عنوان یک‬ ‫اقدام شایس��ته و جدید در اس��تان مطرح ب��وده و درحال حاضر‬ ‫آب استحصال‌شده توسط گروهی از واحدهای صنعتی به مصرف‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬احداث چنین سیستم‌هایی سبب می‌شود پساب‬ ‫تصفیه‌خانه در فصول سرد که نیاز به آبیاری فضای سبز به حداقل‬ ‫می‌رسد‪ ،‬به‌راحتی و با اطمینان در بخشی از صنایع به عنوان آب‬ ‫صنعتی مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫صنعتی این استان سرمایه‌گذاری ‪ 828‬میلیارد ریالی‬ ‫و اش��تغالزایی ‪ 611‬نفری را ب��رای قزوین به ارمغان‬ ‫آورده‌اند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم قزوین‪ ،‬آبی��ک و البرز در مجلس با‬ ‫اش��اره به مشکالت س��رمایه‌گذاری در استان قزوین‬ ‫می‌گوید‪ :‬جذب س��رمایه‌گذار به ویژه سرمایه‌گذاران‬ ‫خارجی می‌تواند زمینه خوبی برای پیش��رفت استان‬ ‫در این باره باشد‪.‬‬ ‫داوود محم��دی ب��ا اش��اره به‬ ‫امض��ای تفا‌همنام��ه هم��کاری‬ ‫میان ش��هرداری قزوین و کشور‬ ‫چین در قزوی��ن اظهار می‌کند‪:‬‬ ‫تفاهمنامه امضا شده بین قزوین‬ ‫و چین نیاز اساسی برای استان در زمینه گردشگری‬ ‫و سرمایه‌گذاری است‪.‬‬ ‫وی در خص��وص مزایای ای��ن تفاهمنامه می‌افزاید‪:‬‬ ‫توس��عه حوزه حمل و نقل استان یکی از مسائل مهم‬ ‫در قزوین اس��ت و امضای این تفاهمنامه می‌تواند در‬ ‫حوزه حمل و نقل تاثیر چش��مگیری داشته باشد؛ در‬ ‫این زمین��ه مترو یکی از خواس��ته‌های دیرینه مردم‬ ‫قزوین اس��ت‪ .‬نماینده مردم قزوین‪ ،‬آبیک و البرز در‬ ‫مجلس با اش��اره ب��ه قوانین مطلوب س��رمایه‌گذاری‬ ‫در کش��ور و مشکالت آن خاطرنش��ان می‌کند‪ :‬یکی‬ ‫از راهکارهای در نظر گرفته ش��ده برای رفع مش��کل‬ ‫یاد ش��ده در اس��تان‪ ،‬تالش فراوان برای جذب افراد‬ ‫سرمایه‌گذار در استان است‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ 20‬میلیارد ریالی‬ ‫‹‹‹‬ ‫در شهرک‌ها‬ ‫در راستای آماده‌س��ازی زیرساخت‌ها در شهرک‌ها‬ ‫و نواحی صنعتی در ‪ 9‬ماه نخست سال‌جاری شرکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی قزوین اقدام به سرمایه‌گذاری ‪20‬‬ ‫میلیارد ریالی در ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی قزوین‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بیش از ‪ 10‬پ��روژه عمرانی کرده‬ ‫است‪ .‬این سرمایه‌گذاری بخشی از تعهدات شرکت در‬ ‫مورد تامین‪ ،‬آب‪ ،‬برق‪ ،‬راه‌س��ازی‪ ،‬مخابرات و ‪ ...‬است‬ ‫که مجموعه فعالیت‌های ش��هرک را شامل می‌شود و‬ ‫در همه ‪ 15‬شهرک این استان انجام می‌شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫جریمه واحدهای متخلف لرستان‬ ‫شاتا‪ :‬بازرسان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫لرستان با تشکیل پرونده‌ای به ارزش ‪ 10‬میلیون ریال‬ ‫اقدام ب��ه معرفی واحد متخلفی ک��ه ‪ 4‬هزار کیلوگرم‬ ‫س��بوس را باالتر از نرخ مصوب فروخت��ه بود‪ ،‬کردند‪.‬‬ ‫براس��اس بازرس��ی از یک واحد صنفی مش��خص شد‬ ‫‪4‬هزار کیلوگرم سبوس باالتر از نرخ مصوب به فروش‬ ‫رسیده است‪ .‬بنابراین بازرسان سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان لرستان اقدام به تشکیل پرونده‌ای به‬ ‫ارزش ‪ 10‬میلی��ون ریال کرده و ب��رای صدور رای به‬ ‫تعزیرات حکومتی استان ارسال کردند‪.‬‬ ‫‌پیگیری خواسته‌های‬ ‫کارگران صنعتی اراک‬ ‫ایرنا‪ :‬حسین بختیاری‪ ،‬فرماندار اراک گفت‪ :‬مطالبات‬ ‫صنفی کارگران دو واحد تولیدی و صنعتی شهر اراک‬ ‫در دس��ت بررس��ی و پیگیری اس��ت و نباید دستاویز‬ ‫تبلیغی رس��انه‌های بیگانه شود‪ .‬ش��رکت واگن پارس‬ ‫اراک اکن��ون قرارداده��ای کالن اقتص��ادی در زمینه‬ ‫تامین نیازهای صنعت ریلی کش��ور را در دس��تور کار‬ ‫دارد‪ .‬همچنین حقوق ماه گذشته کارگران واگن پارس‬ ‫نی��ز بنا به ق��ول کارفرما و مدی��ر کارخانه در روزهای‬ ‫آینده به حساب آنان واریز و با تعامل‪ ،‬مشکل کارگران‬ ‫رس��یدگی و رفع می‌شود‪ .‬ش��رکت واگن پارس اراک‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته به‌طور عملی از گردونه رقابت‬ ‫تجاری به دور بوده و اکنون در اندک زمانی توانس��ته‬ ‫شاخص‌های اقتصادی خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫تشدید بازرسی‬ ‫در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫ف�ارس‪ :‬امی��ر جانی‌پور‪ ،‬رییس بازرس��ی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت کهگیلوی��ه و بویراحمد‬ ‫با اش��اره ب��ه اینک��ه کم‌فروش��ی مهم‌تری��ن تخلف‬ ‫واحده��ای نانوایی بویراحمد اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬کیفیت‬ ‫نان در شهرس��تان بویراحمد مطلوب نیست که الزم‬ ‫اس��ت دس��تگاه‌های نظارتی به صورت وی��ژه بر کار‬ ‫واحدهای خبازی نظارت کنند‪ .‬رعایت نکردن مسائل‬ ‫بهداشتی‪ ،‬مسئولیت‌پذیر نبودن متصدیان واحدهای‬ ‫نانوای��ی‪ ،‬کاهش وزن چانه و کیفیت پایین پخت نان‬ ‫از مهم‌ترین مشکالتی است که در واحدهای خبازی‬ ‫مشاهده می‌شود‪.‬‬
‫خبر‬ ‫ضرورت تشکیل انجمن‌های‬ ‫صنعتی در خوزستان‬ ‫ایسنا‪ :‬رییس خانه صنعت و معدن خوزستان بر‬ ‫لزوم تشکیل انجمن​ها و تشکل​های مرتبط با هر‬ ‫تولید و صنعت در استان تأکید کرد‪.‬‬ ‫فرام��رز احمدی​نژاد اظهار ک��رد‪ :‬از آنجایی که‬ ‫تش��کل​های قوی صنفی در استان وجود ندارد ما‬ ‫نمی​توانیم اثرگذاری بخش​ه��ای خصوصی را به‬ ‫خوبی در استان لمس کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مبن��ای ایج��اد این تش��کل​ها باید‬ ‫رس��اندن ص��دای بخ��ش‌خصوص��ی ب��ه گوش‬ ‫دولتی​ها باشد و این تشکل​ها می​توانند با مشاوره​‬ ‫دهی و ارائه راهکار به یکدیگر و اعضای خود پایه​‬ ‫های خود را محکم​تر کنند‪.‬‬ ‫تاالب شادگان‬ ‫فرصتی برای سرمایه‌گذاری‬ ‫مهر‪ :‬مش��اور اس��تاندار خوزس��تان گفت‪ :‬تاالب‬ ‫شادگان ازجمله تاالب‌هایی است که فرصت‌های‬ ‫بیش��ماری برای س��رمایه‌گذاری در بخش جذب‬ ‫گردش��گر دارد‪ .‬وحید قاس��می در تش��ریح طرح‬ ‫توس��عه تاالب ش��ادگان بیان ک��رد‪ :‬در این طرح‬ ‫ب��ا توجه ب��ه قابلیت‌های باالی م��ردم منطقه در‬ ‫مهمان‌ن��وازی‪ ،‬ب��رای پذیرایی از گردش��گران از‬ ‫فرهنگ عربی استفاده می‌کنیم‪ .‬وی به راه اندازی‬ ‫رادیو تاالب نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬برای راهنمایی‬ ‫بیش��تر گردش��گران رادیو ت��االب را پیش‌بینی‬ ‫کرده‌ای��م که اطالعات مختلف را ارائه می‌کند‪ .‬به‬ ‫تو‌گذار‬ ‫این دلیل برای اطالع‌رسانی در حین گش ‌‬ ‫رادیو را انتخاب کردیم که به خوبی در دس��ترس‬ ‫همگان اس��ت و خیلی از گوشی‌های تلفن همراه‬ ‫به آن مجهز هستند‪ .‬قاسمی گفت‪ :‬تاالب‌ها نقاط‬ ‫بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال‬ ‫و همچنین تفریح برای مردم محس��وب می‌شوند‬ ‫و در خص��وص تاالب ش��ادگان در فاز‌های اولیه‪،‬‬ ‫رویکرد به ش��کلی است که مقدمه‌ای برای جذب‬ ‫س��رمایه‌گذار داشته باشیم‪ .‬فراموش نکنیم تاالب‬ ‫شادگان فرصت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫افتتاح شعبه اتاق بازرگانی‬ ‫خرمشهر در مرز شلمچه‬ ‫ف�ارس‪ :‬به منظ��ور تس��هیل در ام��ر تجارت و‬ ‫صادرات‪ ،‬ش��عبه اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی خرمشهر در شلمچه افتتاح شد‪ .‬ولی‌اهلل‬ ‫حیاتی‪ ،‬فرماندار خرمش��هر در مراسم افتتاح این‬ ‫ش��عبه اتاق بازرگانی در شلمچه اظهار کرد‪ :‬رونق‬ ‫تجارت و ص��ادرات غیرنفت��ی از برنامه‌های مهم‬ ‫دولت بوده و افتتاح این دفتر در شلمچه با هدف‬ ‫برداشتن گامی مثبت در این راستاست‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫به واحدهای صنعتی همدان‬ ‫ش�اتا‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان همدان گفت‪ 138 :‬میلیارد تومان توسط‬ ‫بانک‌های این اس��تان به واحده��ای صنعتی در‬ ‫قال��ب منابع داخل��ی و زودبازده پرداخت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬حمیدرضا متی��ن در کارگروه اش��تغال و‬ ‫س��رمایه‌گذاری اس��تان همدان اظه��ار کرد‪76 :‬‬ ‫واحد با تسهیالت‌یک‌هزار و ‪ 49‬میلیارد تومان به‬ ‫بانک‌های عامل برای استفاده از اعتبارات صندوق‬ ‫توس��عه ملی معرفی شده است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ب��ه دلیل محدودی��ت ریالی تس��هیالت برخی از‬ ‫واحدها به ارز تبدیل شد‪ ،‬افزود‪ :‬این تسهیالت به‬ ‫‪ 600‬میلیارد توم��ان کاهش پیدا کرده و تاکنون‬ ‫‪ 52‬میلیارد تومان در صندوق توسعه ملی مسدود‬ ‫شده که پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬رض��ا رحیم��ی‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان کرمانش��اه گفت‪ :‬از آنجا‬ ‫که قس��مت ش��مال ش��رق اس��تان به مساحت‬ ‫تقریبی ‪ 3700‬کیلومترمربع با عنوان پهنه سنقر‬ ‫مس��تعد برخی مواد معدنی فلزی ازجمله آهن و‬ ‫اندیس‌هایی از مس ش��ناخته ش��ده است‪ ،‬بلوکه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ :‬راش��د خاکباز‪ ،‬رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت شهرستان دیر(استان بوشهر) از تشکیل‬ ‫بی��ش از ‪ 93‬پرونده تخلف برای واحدهای صنفی‬ ‫متخلف در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫‪ :‬خلیل قاس��می‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت هرم��زگان از مزای��ده عمومی‬ ‫پهنه‌های اکتش��افی مصوب اس��تان هرمزگان در‬ ‫روزهای آینده خبر داد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استاندار کردستان در گفت‌وگوی اختصاصی با‬ ‫‪:‬‬ ‫واگذاریمعادنکردستانبهشرطبومیبودنسرمایهگذارانغیرقانونیاست‬ ‫مریم نظری ‪ -‬گروه استان‌ها‪ :‬ادعای‬ ‫واگ��ذاری معادن کردس��تان ب��ه افراد‬ ‫غیربوم��ی و حاش��یه‌های آن‪ ،‬خب��ری‬ ‫اس��ت ک��ه کردس��تان را ب��ه س��رخط‬ ‫اخب��ار اقتص��ادی ب��رده اس��ت‪ .‬چن��د‬ ‫روز پیش ب��ود که سیداحس��ن علوی‪،‬‬ ‫نماین��ده م��ردم س��نندج‪ ،‬دیوان��دره و‬ ‫کامیاران با نوش��تن نامه‌ای به استاندار‬ ‫کردس��تان‪ ،‬نس��بت به واگذاری معادن‬ ‫این اس��تان به اف��راد غیربومی اعتراض‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت ک��ه عبدالمحمد‬ ‫زاه��دی‪ ،‬اس��تاندار کردس��تان در‬ ‫‪ ،‬نقش‬ ‫گفت‌وگوی اختصاص��ی با‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫کردس��تان را در این امر تکذیب کرده و‬ ‫روش واگذاری معادن برای بهره‌برداری‬ ‫را از طریق مزایده می‌داند‪ .‬البته زاهدی‬ ‫ب��ا ابهام‌آمیز خواندن این نامه‪ ،‬چند روز‬ ‫پس از انتش��ار و رس��انه‌ای کردن نامه‬ ‫عل��وی‪ ،‬ب��ه آن پاس��خ داد و واگذاری‬ ‫مع��ادن به افراد غیربومی را در بعضی از‬ ‫ش��رایط به خود وکالی مردم کردستان‬ ‫در مجلس مرتبط دانست‪.‬‬ ‫کردس��تان س��رزمین معادن اس��ت‪.‬‬ ‫از ط�لا گرفت��ه ت��ا آهن‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫می‌گویند اح��داث کارخانه‌های فرآوری‬ ‫در این اس��تان می‌تواند رونق اقتصادی‬ ‫را به کردس��تان بازگرداند‪ .‬چندی پیش‬ ‫رس��انه‌های محلی از نارضایتی ساکنان‬ ‫ای��ن اس��تان درب��اره واگ��ذاری معادن‬ ‫اس��تان به اف��راد غیربوم��ی خبردادند‪.‬‬ ‫معادنی که براس��اس اخبار منتشر شده‬ ‫از س��وی رس��انه‌های محلی استان‪ ،‬به‬ ‫جاده‌ها و زیرساخت‌ها آسیب می‌زنند و‬ ‫سودی برای اس��تان ندارند‪ .‬اما زاهدی‪،‬‬ ‫در این‌باره به‬ ‫می‌گوید‪ :‬براس��اس‬ ‫قان��ون‪ 15 ،‬درص��د از ع��وارض دولتی‬ ‫برداشت معادن باید به استان بازگردد و‬ ‫صرف همان شهرستان یا بخشی شود که‬ ‫معدن در آن قرار دارد‪ .‬مثال با آن جاده‬ ‫تعمیر شود‪ ،‬جاده احداث شود یا مدرسه‬ ‫و‪ ...‬بسازند‪ .‬اما متاس��فانه در چند سال‬ ‫گذشته اعتبار قابل توجهی در این‌باره نه‬ ‫به استانداری کردستان داده شده است‬ ‫و نه به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫این استان‪.‬‬ ‫وی می‌گوید‪ :‬پ��س از روی کار آمدن‬ ‫دول��ت تدبیر و امید‪ ،‬ب��ا تغییر نگرش‌ها‬ ‫نامه نماینده به استاندار‬ ‫کردستان‬ ‫در نام��ه سیداحس��ن عل��وی‪،‬‬ ‫نماین��ده مردم س��نندج‪ ،‬دیواندره‬ ‫و کامیاران به اس��تاندار کردستان‬ ‫آمده است‪ :‬مردم ش��ریف قلعه‌گاه‬ ‫بخش موچش شهرستان کامیاران‬ ‫ک��ه مع��دن پلی‌متال م��ورد بحث‬ ‫در تپه موس��وم به اهلل‌ویس و اطراف آن واقع اس��ت‪،‬‬ ‫عالوه‌ب��ر مکاتب��ات جمعی در مراجع��ات مکرری که‬ ‫به اینجانب داش��ته‌اند نس��بت به واگذاری این معدن‬ ‫ب��ه افراد غیربومی اعتراض ک��رده و اعالم کرده‌اند که‬ ‫بهره‌ب��رداری از مع��دن موصوف صدم��ات زیادی به‬ ‫محیط‌زیست و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به مزارع‬ ‫کش��اورزی اطراف آن وارد می‌کند لذا شدیدا نگران و‬ ‫معترضند‪.‬این نماینده مجلس در بخش دیگری از نامه‬ ‫خود نوشته است‪ :‬اینجانب به عنوان حافظ منافع ملی‬ ‫و مصالح عمومی کشور و خاص موکلین شریفم همراه‬ ‫با آنان نسبت به واگذاری معدن مذکور و سایر معادن‬ ‫استان به افراد غیربومی با وجود محدودیت‌های فراوان‬ ‫استان و درصد باالی بیکاری اعتراض دارم‪.‬‬ ‫علوی در پایان‌نامه خود آورده اس��ت‪ :‬استدعا دارد‬ ‫دستور فرمایید در واگذاری معادن استان در مزایده‌های‬ ‫عموم��ی‪ ،‬نیازمندی‌های مردم منطق��ه و اولویت‌های‬ ‫بومی مدنظر قرار گیرد و از حضور افرادی که به صورت‬ ‫واسطه خرید و فروش معدن می‌نمایند جدا ممانعت به‬ ‫عمل آید‪.‬‬ ‫و پایبن��دی به قان��ون‪ ،‬امیدواریم کمی‬ ‫وضعی��ت مال��ی دول��ت بهتر ش��ود تا‬ ‫در آین��ده اعتب��ار بیش��تری در ای��ن‬ ‫زمین��ه ب��ه اس��تان کردس��تان داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار کردس��تان تاکی��د می‌کند‪:‬‬ ‫ای��ن گله مردم را قب��ول دارم که وقتی‬ ‫از معدن��ی بهره‌ب��رداری می‌ش��ود در‬ ‫جریان بهره‌برداری‪ ،‬ه��م منابع طبیعی‬ ‫در آن منطق��ه تخری��ب می‌ش��ود و هم‬ ‫جاده‌های‌ش��ان آس��یب می‌بیند اما این‬ ‫موضوع بومی و غیربومی نمی‌شناسد‪.‬‬ ‫به گفته زاهدی معادن از طریق مزایده‬ ‫واگذار می‌شود‪ .‬وی تاکید می‌کند‪ :‬قانون‬ ‫ب��ه ما اجازه نمی‌دهد ک��ه بگوییم حتما‬ ‫باید معدن کردستان به بومی این استان‬ ‫واگذار ش��ود‪ .‬براساس قانون روال کار بر‬ ‫پاسخ استاندار‬ ‫اس��تاندار کردس��تان در پاسخ به این‬ ‫نامه با ذکر هم��ه اطالعات عنوان کرده‬ ‫اس��ت که برن��ده مزاید بهره‌ب��رداری از‬ ‫معدن پلی‌متال یک فرد بومی استان کردستان‬ ‫بوده و پس از برنده شدن در مزایده‪ ،‬این معدن‬ ‫را به فردی غیربومی انتقال داده است‪.‬‬ ‫در نام��ه اس��تاندار آم��ده اس��ت‪ :‬در ارتباط با‬ ‫مع��دن پلی‌مت��ال واق��ع در بخ��ش موچش از‬ ‫توابع شهرس��تان کامیاران به آگاهی می‌رس��اند‬ ‫ک��ه پروانه اکتش��اف معدن فوق‌االش��اره بنا به‬ ‫درخواس��ت آقای ب‪ .‬ح کارش��ناس ارشد رشته‬ ‫زمین‌شناس��ی و عضو س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫مع��دن اس��تان کردس��تان (بوم��ی و س��اکن‬ ‫ش��هر س��نندج) براس��اس مواد ‪ 5‬و ‪ 7‬آیین‌نامه‬ ‫اجرای��ی قان��ون مع��ادن و پ��س از اخذ پاس��خ‬ ‫اس��تعالم از سازمان‌های ذی‌ربط‪ ،‬در شماره‌های‬ ‫‪ 91/11/21 – 23653/128‬و ‪16548/153‬‬ ‫– ‪ 92/6/18‬س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان به نام وی صادر گردیده و سپس درپی‬ ‫درخواست مشارالیه مبنی‌بر انتقال پروانه اکتشاف‬ ‫ب��ه نام آق��ای ر‪ .‬ز (غی��ر بوم��ی)‪ ،‬پروانه مذکور‬ ‫براساس ماده ‪ 21‬آیین‌نامه اجرایی قانون معادن‬ ‫این گله مردم را قبول‬ ‫دارم که وقتی از معدنی‬ ‫بهره‌برداری می‌شود‬ ‫در جریان بهره‌برداری‪،‬‬ ‫هم منابع طبیعی در آن‬ ‫منطقه تخریب می‌شود و‬ ‫هم جاده‌های‌شان آسیب‬ ‫می‌بیند اما این موضوع‬ ‫بومی و غیربومی‬ ‫نمی‌شناسد‬ ‫این اس��ت که وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت این امر را ب��ه مزایده می‌گذارد‬ ‫و برن��ده مزای��ده هر که باش��د می‌تواند‬ ‫به نام ف��رد اخیرالذکر انتقال‬ ‫یافته است؛ بنابراین با عنایت‬ ‫به مراتب فوق توجه جنابعالی‬ ‫را ب��ه م��وارد زیرمعط��وف‬ ‫می‌دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬مالحظ��ه می‌فرمایی��د‬ ‫ک��ه ابت��دا معدن م��ورد نظر‬ ‫ب��ه فردی بومی واگذار ش��ده‬ ‫و پس از آن به درخواس��ت ف��رد صاحب پروانه‬ ‫و طب��ق قان��ون‪ ،‬پروان��ه اکتش��اف به ن��ام فرد‬ ‫دیگ��ری (غیربومی) صادر گردی��ده و هیچ‌گونه‬ ‫اق��دام خ�لاف قان��ون در ای��ن رابط��ه صورت‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫‪ -2‬جنابعال��ی عضو قوه ‌قانون‌گذاری کش��ور‬ ‫می‌باش��ید و به‌ط��ور طبیعی اش��راف کامل به‬ ‫موازین قانونی داری��د و تصدیق خواهید فرمود‬ ‫که اس��تانداری و هیچ سازمان دیگری نمی‌تواند‬ ‫خالف قانون و آیین‌نامه اجرایی آن عمل کند و‬ ‫درحالی که قانون‌گذار دستگاه اجرایی را مکلف‬ ‫به برگزاری مزایده عمومی نموده اس��ت‪ ،‬ایجاد‬ ‫ش��رط مغایر با مفاد قان��ون و اعمال محدودیت‬ ‫امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫اینجان��ب نی��ز ترجی��ح می‌دهم ک��ه معادن‬ ‫ایجاد صنایع پایین دستی در نواحی صنعتی ایالم ضروری است‬ ‫ایرنا‪ :‬معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار ایالم‬ ‫گفت‪ :‬راه اندازی صنایع پایین دس��تی در نواحی‬ ‫صنعت��ی ایالم یک ضرورت اس��ت‪ .‬حش��مت‌اله‬ ‫عس��گری گفت‪ :‬ب��ا توجه به فعال ب��ودن صنایع‬ ‫باالدس��تی در اس��تان راه‌اندازی و ایجاد صنایع‬ ‫پایین‌دس��تی در نواحی صنعتی ایجاب ضرورت‬ ‫می‌کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬توسعه و راه‌اندازی صنایع‬ ‫پایین‌دستی عالوه بر اشتغالزایی پایدار نقش بسیار‬ ‫مهم��ی در بهبود وضعیت اقتصادی نیز دارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اکنون با وجود پتروشیمی ایالم می‌توان در‬ ‫راه‌اندازی ده‌ها طرح صنعتی پایین‌دس��تی آن در‬ ‫اس��تان فعالیت کرد‪ .‬عسگری گفت‪ :‬استان ایالم‬ ‫در یک س��ال اخیر با درایت و پیگیری مس��تمر‬ ‫مس��ئوالن در جذب س��رمایه‌گذاران تحرک‌های‬ ‫بس��یار خوبی انج��ام داده ک��ه امیدواریم هرچه‬ ‫س��ریع‌تر مردم استان از نتایج آن بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬با توجه به اس��تقبال بس��یاری از‬ ‫واحدهای تولیدی و اصرار آنان بر اجرایی‌ش��دن‬ ‫طرح‌ه��ا درصدد الح��اق ‪ 20‬هکت��ار از اراضی با‬ ‫عنوان ش��هرک ش��ماره دو صنعتی به ش��هرک‬ ‫ش��ماره یک صنعتی ایالم هستیم که وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی نیز به شرط قطع‌نشدن درختان در این‬ ‫از مع��دن بهره‌برداری کن��د و حتی در‬ ‫قانون آم��ده که برنده می‌تواند معدن را‬ ‫بفروشد‪.‬‬ ‫زاه��دی می‌گوی��د‪ :‬وقتی پ��ای رونق‬ ‫اس��تان در میان باش��د برای ش��خص‬ ‫بن��ده‪ ،‬بومی و غیربوم��ی چندان فرقی‬ ‫ن��دارد و ه��ر فردی که بتوان��د به رونق‬ ‫اقتصادی اس��تان کمک کن��د باید از او‬ ‫حمایت کنیم‪ .‬مردم باید در نظر داشته‬ ‫باشند که در مواردی‪ ،‬افراد بومی برنده‬ ‫مزایده شده‌اند و معادن را به غیربومی‌ها‬ ‫فروخته‌اند‪.‬‬ ‫هر ف��ردی می‌تواند به رونق اقتصادی‬ ‫اس��تان کم��ک کن��د حت��ی م��واردی‬ ‫ب��وده ک��ه خیل��ی از بومی‌های��ی ک��ه‬ ‫برنده ش��دند معادن را ب��ه غیربومی‌ها‬ ‫فروخته‌اند‪.‬‬ ‫کردس��تان در آمار بی��کاری‪ ،‬دومین‬ ‫اس��تان کش��ور اس��ت‪ .‬برخی معتقدند‬ ‫بهره‌برداری از معادن کردستان به‌وسیله‬ ‫افراد بومی در ایجاد اشتغال موثر است‪.‬‬ ‫اما اس��تاندار بهره‌برداری از ظرفیت‌های‬ ‫معدن��ی کردس��تان و جلوگیری از خام‬ ‫فروش��ی ب��ا راه‌ان��دازی کارخانه‌ه��ای‬ ‫ف��رآوری را عام��ل ایج��اد اش��تغال‬ ‫می‌داند‪.‬‬ ‫زاهدی به‬ ‫می‌گوید‪ :‬متاس��فانه‬ ‫مواد برداشت شده از معادن سنگ‌آهنی‬ ‫که در اس��تان وجود دارد به‌طور عمده‬ ‫خام‌فروش��ی می‌ش��ود‪ .‬البت��ه اوای��ل‬ ‫امس��ال بود که یک واحد ف��رآوری در‬ ‫اینجا راه‌اندازی ش��د اما بقیه معادن ما‬ ‫همچنان خام‌فروشی می‌شود و می‌توان‬ ‫گف��ت که گله م��ردم در این‌باره گله به‬ ‫حقی است‪.‬‬ ‫او تاکید می‌کند‪ :‬با ایجاد زنجیره صفر‬ ‫تا ‪ 100‬فوالد در کردس��تان که با سفر‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به این‬ ‫اس��تان مصوب شد‪ ،‬اش��تغال نیز ایجاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اس��تان به فردی بومی واگذار‬ ‫ش��ود‪ ،‬لیکن با عنای��ت به این‬ ‫ک��ه ایج��اد تغییر در ش��رایط‬ ‫مزایده‌ه��ای عموم��ی نیازمند‬ ‫تغیی��ر و اصالح قوانین مصوب‬ ‫مجلس شورای اسالمی است‪،‬‬ ‫اصلح است جنابعالی به منظور‬ ‫عمل��ی نمودن اعت��راض مورد‬ ‫اش��اره‪ ،‬پیگی��ری الزم را ب��رای اص�لاح‬ ‫قوانی��ن مرب��وط به واگ��ذاری مع��ادن به عمل‬ ‫آورید‪.‬‬ ‫‪ – 3‬جن��اب آق��ای علوی‪ ،‬ضم��ن قدردانی از‬ ‫تالش جنابعالی برای جلب نظر س��رمایه‌گذاران‬ ‫غیربومی به اس��تان که دو مورد آن در جلس��ه‬ ‫مورخ ‪ 93/9/12‬س��تاد س��رمایه‌گذاری اس��تان‬ ‫ص��ورت پذیرفت‪ ،‬ب��ه خاطر بیاوری��د که در آن‬ ‫جلسه درخواس��ت واگذاری معدن طال به یکی‬ ‫از آن س��رمایه‌گذاران محترم را داش��تید‪ .‬سوال‬ ‫این است که به چه دلیل گاهی واگذاری معدن‬ ‫به غیربومی‌ها (که به‌ط��ور حتم باید منطبق بر‬ ‫موازین قانونی باشد) مورد اعتراض قرار می‌گیرد‬ ‫و زمان��ی دیگر درخواس��ت واگ��ذاری معدن به‬ ‫غیربومی‌ها را دارید؟‬ ‫‪ 7‬دی سالروز جهاد ملی مبارزه‬ ‫با بی‌سوادی به فرمان‬ ‫حض�رت ام�ام خمین�ی (ره)‬ ‫منطق��ه موافقت کرده اس��ت‪ .‬وی ابراز امیدواری‬ ‫کرد ک��ه با همراهی دس��تگاه‌های مرتبط هرچه‬ ‫سریع‌تر کار الحاق این میزان از اراضی به شهرک‬ ‫صنعتی شماره دو انجام شود‪.‬‬ ‫گرامی‌باد‪.‬‬ ‫معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش‬ ‫استان گلستان‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫تغییر در مسیر تجارت تک محصولی‬ ‫‪25‬‬ ‫اقتصاد آزاد‪ ،‬چراغ راه نیجریه‬ ‫س�عید ش�مس‪ -‬گروه تجارت‪ :‬نیجری ‌ه کش�وری مهم در ق�اره افریقا‬ ‫اس�ت و به همین دلیل «ش�رایط اقتصادی و تجاری‌اش» برای منطقه‬ ‫و همچنی�ن تجارت جهانی اهمیت باالیی دارد‪ .‬این کش�ور‪ ،‬اقتصادی‬ ‫متکی بر نفت دارد‪ .‬به همین دلیل آنها «وابس�تگی ش�دید اقتصاد و‬ ‫تج�ارت به نف�ت» را اتفاقی می‌دانند که بای�د از آن عبور کنند‪ .‬تنها‬ ‫با عبور از این وابس�تگی اس�ت که می‌توانند از بازار پر فعل و انفعال‬ ‫نفت در جهان با آس�یب کمتر عبور کنند‪ .‬همچنین باوجود اینکه این‬ ‫کش�ور از منابع نفت�ی بهره‌مند بوده و یک�ی از اقتصادهای بر‌تر قاره‬ ‫افریقا نیز به ش�مار می‌رود‪ ،‬اما در س�ال‌های اخیر به دلیل بحران‌های‬ ‫مالی و اقتصادی جهانی آس�یب ش�دیدی دیده اس�ت‪ .‬به دنبال این‬ ‫تنش‌ه�ا بود که تصمیم‌گیران نیجریه به اتخاذ راهکارهایی پرداختند‬ ‫تا بتوانند «آرامش» را ب�ه اقتصاد و تجارت خود تزریق کنند‪ .‬در این‬ ‫زمینه برای اصالح فعالیت‌های اقتصادی‪ ،‬دولت نیجریه برنامه «ساپ»‬ ‫یا همان سیاست و برنامه‌ریزی اقتصادی دولت را ارائه کرده است‪ .‬در‬ ‫بحثی نظری راجع به این موضوع باید گفت که ارائه و انجام این برنامه‬ ‫چرخش از اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد آزاد و بازار به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫در این برنامه اعتقاد بر این اس�ت که خصوصی شدن اقتصاد‪ ،‬موجب‬ ‫ترغیب مردم به توسعه فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد‪.‬‬ ‫ح�ال باید دید آیا نیجریه با «س�اپ» می‌تواند اهدافش را تحقق‬ ‫ببخش�د و ش�رایطی مطل�وب را در عرصه نظام اقتص�ادی و البته‬ ‫تجارت بین‌المللی به دست آورد یا خیر‪.‬‬ ‫‹ ‹تراز تجاری مثبت‬ ‫نیجریه تحرکات نفت��ی جدی در فضای‬ ‫تجارت جهانی دارد و داد‌وستد غیرنفتی‌اش‬ ‫به ق��دری مح��دود اس��ت که ب��ه عنوان‬ ‫کش��وری تک‌محصولی ش��ناخته می‌شود‪.‬‬ ‫کش��ور‌های امری��کا‪ ،‬هند‪ ،‬برزیل‪ ،‬اس��پانیا‬ ‫و فرانس��ه خریدار ج��دی و اصلی کاالهای‬ ‫نیجریه هستند‪ .‬همچنین نیجریه کاالهای‬ ‫وارداتی خود را از کشورهای چین‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫هلند‪ ،‬انگلس��تان و فرانس��ه وارد می‌کند تا‬ ‫از ای��ن طریق هم در بح��ث صادرات و هم‬ ‫واردات ب��ا کش��ورهای مهم جه��ان تعامل‬ ‫تجاری داش��ته باش��د‪ .‬کااله��ای صادراتی‬ ‫نیجری��ه س��وخت‌های معدن��ی‪ ،‬کاکائو و‬ ‫فرآورده‌ه��ای آن‪ ،‬پوس��ت و چ��رم‪ ،‬دانه و‬ ‫میوه‌های روغ��ن‌دار‪ ،‬آبزیان‪ ،‬کائوچو‪ ،‬چوب‬ ‫و محص��والت چوبی‪ ،‬تجهیزات الکتریکی و‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬سنگ فلز و پنبه هستند‪ .‬این‬ ‫در ش��رایطی است که سوخت‌های معدنی‪،‬‬ ‫تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی‪ ،‬وس��ایل‬ ‫نقلیه زمینی‪ ،‬مصنوع��ات از آهن یا فوالد‪،‬‬ ‫پالس��تیک و مصنوعات آن‪ ،‬غ�لات‪ ،‬آهن‬ ‫و فوالد‪ ،‬قند و ش��کر‪ ،‬محص��والت دارویی‬ ‫و دیگ‌ه��ای بخار آبگرم ه��م محصوالتی‬ ‫هس��تند که نیجریه ب��رای تامین نیاز‌ها به‬ ‫ب��ازارش وارد می‌کند‪ .‬این درحالی اس��ت‬ ‫که صادرات ‪ ۱۴۳‬میلیارد دالری و واردات‬ ‫‪‌۳۶‬میلی��ارد دالری ت��راز مثب��ت بازرگانی‬ ‫‪‌107‬میلی��اردی را ب��رای تج��ارت خارجی‬ ‫نیجریه به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش کشاورزی در اقتصاد‬ ‫کش��اورزی در نیجریه یکی از مولفه‌های‬ ‫اصلی تجارت اس��ت و کش��اورزان نیجریه‬ ‫تاثیری ش��گرف در چرخش اقتصادی این‬ ‫کش��ور دارند‪ .‬لوبیا‪ ،‬بادام هن��دی‪ ،‬کاکائو‪،‬‬ ‫بادام‌زمین��ی‪ ،‬کائوچو‪ ،‬روغ��ن نخل‪ ،‬ذرت‪،‬‬ ‫برن��ج‪ ،‬پنبه‪ ،‬موز و‪ ...‬اصلی‌ترین محصوالتی‬ ‫هس��تند که در بخ��ش کش��اورزی تولید‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬همچنی��ن ای��ن صنعت بخش‬ ‫نایـجریا) یا به‌طور رسمی جمهوری فدرال نیجریه‪ ،‬کشوری است در غرب افریقا‪ .‬پایتخت آن‬ ‫نیجریه (به انگلیسی‪ ،Nigeria :‬تلفظ‪ْ :‬‬ ‫آبوجا و بزرگترین شهر آن الگوس است‪ .‬جمعیت این کشور ‪ ۱۷۰‬میلیون نفر و زبان رسمی آن انگلیسی است‪.‬‬ ‫واحد پول این کشور «نایرا» است و نیمی از مردم آن‌که در شمال کشور زندگی می‌کنند‪ ،‬مسلمان و نیمی دیگر در جنوب‪ ،‬مسیحی‬ ‫هس��تند‪ .‬نیجریه از نظر منابع نفتی دهمین و در میان صادرکنندگان نفت هش��تمین کش��ور است‪ .‬نیجریه در سال ‪۱۹۶۰‬م از بریتانیا‬ ‫مس��تقل ش��د و نام این کشور از رودخانه نیجر گرفته شده‌اس��ت‪ .‬نیجریه پرجمعیت‌‌ترین کشور در افریقا و هفتمین کشور پرجمعیت‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫مهم��ی از ص��ادرات و واردات مح��دود‬ ‫غیرنفت��ی نیجریه را ب��ه خودش اختصاص‬ ‫داده است‪ ،‬به طوری که این کشور در سال‬ ‫گذشته میالدی ‪ ۵۶‬میلیارد دالر واردات و‬ ‫‪ ۹۴‬میلیارد دالر صادرات کشاورزی به ثبت‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هدفگذاری بر خصوصی‌سازی‬ ‫نیجریه اقتصاد رو به رش��دی دارد‪ ،‬البته‬ ‫آنه��ا به دلی��ل اتفاق‌های نظ��ام بین‌الملل‬ ‫اقتصادی با اما و اگرهایی مواجه ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫ب ‌ه همین دلیل دولتمردان و سیاستگذاران‬ ‫از تالش‌ش��ان ب��رای خصوصی‌س��ازی و‬ ‫رس��یدن به اقتصاد آزاد دست برنمی‌دارند‪.‬‬ ‫تصمیم‌گی��ران اقتصادی این کش��ور مهم‬ ‫افریقایی از س��ال ‪۲۰۰۸‬م سیاست‌هایی را‬ ‫در همین رابطه اتخ��اذ کرده‌اند‪ .‬البته باید‬ ‫توجه داشت که کاهش قیمت جهانی نفت‬ ‫ب��ه کمت��ر از ‪ ۶۰‬دالر‪ ،‬نیجریه را هم مانند‬ ‫کش��ورهای صادر‌کنن��ده نفت‪ ،‬ب��ا چالش‬ ‫مواجه کرده اس��ت؛ چالشی که برای عبور‬ ‫از آن‪ ،‬نیازمن��د واقع‌بین��ی و البت��ه اتخاذ‬ ‫تصمیم‌های صحیح است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل تجاری با ایران‬ ‫فضای تج��اری ای��ران و نیجریه فضایی‬ ‫مح��دود و البته یک‌س��ویه به نف��ع ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‌ط��وری ک��ه در ‪ 3‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال‌جاری می�لادی (‪ )۲۰۱۴‬ایران‪ ،‬یک‬ ‫میلیون و ‪‌813‬هزار دالر به نیجریه صادرات‬ ‫داشته و فقط ‪ ۱۴۲‬هزار دالر از این کشور‬ ‫خریداری کرده اس��ت‪ .‬عمده کاالهایی که‬ ‫از ای��ران به مقص��د این کش��ور افریقایی‬ ‫ارس��ال می‌شود؛ کربنات و س��دیم‪ ،‬تایر و‬ ‫تیوپ‪ ،‬ماش��ین‌های خردکن سنگ معدن‪،‬‬ ‫م��وم پارافی��ن‪ ،‬ترانس��فرهای الکتریکی‪،‬‬ ‫چس��ب‪ ،‬رزی��ن‪ ،‬اس��ترهای اس��یدهای‬ ‫اس��تیک‪ ،‬پلی‌اتیل��ن‪ ،‬اس��کلت و قطعات‬ ‫اس��کلتی‪ ،‬لوازم آش��پزخانه‪ ،‬مخلوط‌های‬ ‫قیری‪ ،‬قطعات موتور اتوبوس‪ ،‬دوده کربن‪،‬‬ ‫وازلین‪ ،‬دس��تگاه‌های قالب‌گیری‪ ،‬کاشی و‬ ‫س��رامیک‪ ،‬مصنوعات پالستیکی‪ ،‬رادیاتور‬ ‫خودرو‪ ،‬فرش و گلیم‪ ،‬روی‪ ،‬سرب‪ ،‬کفش‪،‬‬ ‫ظرفشویی و سایر ادوات بهداشتی‪ ،‬یونیت‬ ‫دندانپزشکی‪ ،‬وس��ایل خوراک‌پزی‪ ،‬الیاف‬ ‫شیش��ه‪ ،‬آلیاژه��ای آلومینیومی و لوس��تر‬ ‫و وس��ایل روشنایی هس��تند‪ .‬در قبال این‬ ‫کاالهای صادراتی نی��ز مواد معدنی از این‬ ‫کش��ور خریداری می‌ش��ود‪ .‬روابط تجاری‬ ‫ای��ران ب��ا نیجری��ه درحالی اس��ت که در‬ ‫زم��ان روی کار آمدن دولت یازدهم تالش‬ ‫برای گس��ترش روابط تجاری با کشورهای‬ ‫جهان ازجمله نیجریه در دستورکار مردان‬ ‫اقتص��ادی دول��ت ق��رار گرفته اس��ت‪ ،‬به‬ ‫طوری که رییس س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫اعالم ک��رده دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ه صورت ج��دی ب��ه دنبال‬ ‫عملیاتی‌ک��ردن موافقتنامه‌های اقتصادی‬ ‫ایران و نیجریه هس��تند و تالش می‌کنند‬ ‫تمامی موانع تجاری فعاالن اقتصادی برای‬ ‫کار در این کشور را برطرف کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت ایران‪ ،‬ول��ی‌اهلل افخمی‌راد چندی‬ ‫پی��ش در جلس��ه پیگی��ری کمیس��یون‬ ‫مش��ترک ته��ران و ابوج��ا که ب��ا حضور‬ ‫نمایندگان ش��رکت‌های داخل��ی خواهان‬ ‫فعالی��ت در نیجری��ه برگزار ش��د‪ ،‬ضمن‬ ‫ش��نیدن گزارش‌‌ نمایندگان ش��رکت‌های‬ ‫حاضر در این نشس��ت‪ ،‬از آنان خواس��ت‪،‬‬ ‫مش��کالت‪ ،‬دغدغه‌ها و راهکارهای خود را‬ ‫برای تحقق موافقتنامه‌های امضاش��ده در‬ ‫سفر هیات ایرانی به نیجریه ارائه کنند‪.‬‬ ‫افخم��ی‌راد با اظهار امیدواری به افزایش‬ ‫رواب��ط تج��اری ته��ران و ابوجا اف��زود‪ :‬با‬ ‫رف��ع تحریم‌ها‪ ،‬زمینه‌های بیش��تری برای‬ ‫ص��ادرات کاال و خدم��ات ش��رکت‌های‬ ‫ایران��ی و عملیاتی‌ک��ردن موافقتنامه‌ه��ا‬ ‫فراهم می‌ش��ود‪ .‬بر همین اساس است که‬ ‫شورای مش��ترک بازرگانی ایران و نیجریه‬ ‫با هدف گسترش روابط تجاری با برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌های تخصصی دوجانبه و اعزام و‬ ‫میزبانی تجار دو کش��ور ب��رای تحقق این‬ ‫هدف در تالش است‪.‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫اقتصاد چند محصولی تنها راه‌نجات اقتصادهای نفتی‬ ‫احمد بخشی‪،‬کار‌ش��ناس مسائل‬ ‫افریق��ا ب��ا تاکید ب��ر تهدیدهای‬ ‫ش روی اقتص��اد و تج��ارت‬ ‫پی�� ‌‬ ‫نیجریه می‌گوی��د‪« :‬نیجریه تنها‬ ‫محصول مهم خود برای تجارت را‬ ‫دچ��ار افت قیمت می‌بیند و به همین دلیل به‌طور کاملا‬ ‫طبیع��ی‪ ،‬درآمد ارزی این کش��ور و در نتیجه اقتصادش‬ ‫ضررهای زیادی را متحمل خواهد ش��د‪ ».‬این کارشناس‬ ‫امور بین‌الملل در عین حال تاکید دارد باید توجه داشت‬ ‫که کشورهایی چون ایران و روسیه و‪ ...‬هم که به هرحال‬ ‫در صادرات غیرنفتی هم فعال هس��تند‪ ،‬این روز‌ها تحت‌‬ ‫تاثیر ارزان ش��دن این محصول مهم قرار گرفته‌اند‪ ،‬پس‬ ‫تکلیف کش��ور تک‌محصولی چون نیجریه هم مش��خص‬ ‫است‪ .‬برهمین اساس است که تاکید می‌شود نیجریه باید‬ ‫به س��مت تجارت و اقتصاد چند محصولی برود تا بلکه از‬ ‫ای��ن طریق بتوان��د در عرصه تجارت جهان��ی مطابق با‬ ‫نیاز‌هایش فعال باشد‪.‬این استاد دانشگاه درباره شرایطی‬ ‫ک��ه به دلیل افت قیمت نفت اقتصاد و تجارت نیجریه را‬ ‫نشانه گرفته است‪ ،‬به پرسش‌های‬ ‫پاسخ می‌گوید‪:‬‬ ‫€ €ش�رایط اقتص�ادی نیجریه را چط�ور تحلیل‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫قب��ل از ج��واب دادن به این س��وال‪ ،‬الزم می‌دانم که‬ ‫تاکیدی داشته باشم به اینکه نیجریه یکی از اقتصادهای‬ ‫شاخص قاره افریقا به شمار می‌رود و به عنوان جدی‌ترین‬ ‫رقیب افریقای جنوبی برای یدک کشیدن عنوان «اقتصاد‬ ‫بر‌تر قاره سیاه» مطرح است‪ .‬رشد اقتصادی این کشور در‬ ‫‪ 3‬ماه نخست س��ال ‪ 2014‬حدود ‪ ۶‬درصد است‪ .‬بخش‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی را ‪۴۰‬درصد کش��اورزی‪ ،‬خدمات‬ ‫‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬زیرس��اخت کمی بیش��تر از ‪۱۵‬درصد و نفت‬ ‫‪ ۱۴‬درصد تش��کیل می‌دهد‪ .‬درباره بحث درآمد هم مثل‬ ‫همه کشورهای نفتخیز بستگی به میزان دالری دارد که‬ ‫بابت فروش یک بشکه نفت از خریداران دریافت می‌کند‪.‬‬ ‫میزان تورم هم در این کشور ‪۱۲‬درصد است که با توجه‬ ‫به میانگین جهانی‪ ،‬آمار به نسبت قابل قبولی است‪.‬‬ ‫€ €کاه�ش قیم�ت نفت چ�ه تاثیری ب�ر اقتصاد و‬ ‫فضای تجاری نیجریه دارد؟‬ ‫طبیعی اس��ت که وقتی قیمت نفت از ‪ ۱۲۰‬دالر به‬ ‫‪ ۶۰‬دالر می‌رسد‪ ،‬درآمدهای نفتی صادرکننده‌ها افت‬ ‫فاحشی پیدا می‌کند‪ .‬به همین دلیل نیجریه هم از این‬ ‫قاعده مستثنا نیست و این روز‌ها اقتصادش را با تهدید‬ ‫مواج��ه می‌بیند‪ .‬به همین دلیل آنها به تکاپو افتاده‌اند‬ ‫تا هر چه زود‌تر راهکاری برای جلوگیری از مش��کالت‬ ‫پی��دا کنند‪ .‬به ه��ر ح��ال ‪ ۹۵‬میلی��ارد دالر از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر فعالیت‌های تجاری این کش��ور به نفت و‬ ‫محصوالت پتروشیمی اختصاص دارد و به همین دلیل‬ ‫ت نفت» در این اقتصاد از اهمیت باالیی برخوردار‬ ‫«قیم ‌‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر اقتص��اد تک‌محصولی نیجریه‬ ‫عامل این مس��ئله اس��ت‪ .‬به‌طور دقیق به همین دلیل‬ ‫است که نیجریه خود را در معرض بحران می‌بیند‪ .‬در‬ ‫واق��ع آنها تنها محصول تجاری مهم خود را دچار افت‬ ‫قیمت می‌بینند و به همین دلیل به طور کاملا طبیعی‪،‬‬ ‫درآمد ارزی و در نتیجه اقتصاد این کشور با ضررهای‬ ‫زیادی مواجه اس��ت‪ .‬باید توجه داشت که کشورهایی‬ ‫چ��ون ایران و روس��یه و‪ ...‬که به هرح��ال در صادرات‬ ‫غیرنفتی هم فعال هستند‪ ،‬این روز‌ها تحت تاثیر ارزان‬ ‫ش��دن این محصول مهم ق��رار گرفته‌اند‪ ،‬پس تکلیف‬ ‫کشور تک‌محصولی چون نیجریه کاملا مشخص است‪.‬‬ ‫بررس��ی کار‌شناسی نشان داده است که عرضه نفت به‬ ‫قیمت پایین‌تر از ‪ ۷۰‬دالر‪ ،‬درآمد نیجریه را ‪ ۱۲‬تا ‪۱۴‬‬ ‫میلیارد دالر کاهش می‌دهد که ناگفته پیداس��ت این‬ ‫رقم برای آنها چقدر اهمیت دارد‪.‬‬ ‫€ €راه‌های جلوگیری از بحران اقتصادی برای این‬ ‫کشور چیست؟‬ ‫راهکاره��ای زودهن��گام مختلف��ی می‌توان ن��ام برد‪.‬‬ ‫اما مس��ئله اینجاس��ت که نیجریه روزهای نا‌امنی را در‬ ‫حال تجربه کردن اس��ت و به دلیل تحرکات تروریستی‬ ‫بوکوحرام میدان فعالیت‌ش��ان بس��یار محدود شده و به‬ ‫همین دلیل نمی‌تواند کار زی��ادی برای مقابله با بحران‬ ‫انجام بدهد‪.‬‬ ‫€ €گردش�گر ه�م یک�ی از راه‌های منب�ع درآمد‬ ‫نیجریه اس�ت‪.‬آیا ناامنی‌های داخلی این صنعت را‬ ‫هم با مشکل مواجه کرده است؟‬ ‫بله‪ .‬گردش��گری جهانی در سال‌های گذشته سفرهای‬ ‫متعددی به این کش��ور افریقایی داش��تند و باعث رونق‬ ‫گردشگری و همچنین درآمد ارزی می‌شدند‪ .‬اما درحال‬ ‫حاضر تروریس��ت جایگزین گردش��گر ش��ده است‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که آنها در چند س��ال گذشته «توریسم‬ ‫عرب» را راه انداختند و از طریق آن میزبان گردش��گری‬ ‫کش��ورهای عربی بودند‪ .‬اما به دلیل وضعیت ناامن ناشی‬ ‫از تحرکات بوکوحرام‪ ،‬این برنامه هم نیمه تمام ماند‪.‬‬ ‫€ €در ای�ن صورت می‌ت�وان گفت که این کش�ور‬ ‫فرص�ت خوبی ب�رای ارزآوری اقتصاد را از دس�ت‬ ‫داده است؟‬ ‫بله‪ .‬به همین دلیل تاکید می‌شود که آنها به‌طور حتم‬ ‫باید به س��مت تج��ارت چند محصولی برون��د تا بلکه از‬ ‫ای��ن طریق بتوانن��د در عرصه تج��ارت جهانی مطابق با‬ ‫نیاز‌هایشان فعال باشند‪.‬‬ ‫€ €آیا تولیدات کش�اورزی می‌توان�د ابزاری برای‬ ‫جلوگیری از رکود در اقتصاد باشد؟‬ ‫صددرص��د! نیجری��ه از ظرفیت باالیی ب��رای فعالیت‬ ‫کش��اورزی برخوردار است‪ .‬آنها باید بدانند که با تولید و‬ ‫فروش محصوالت کشاورزی می‌توانند بخشی از مشکالت‬ ‫مالی خود را برطرف کنند‪ .‬به ویژه جنوب این کشور که‬ ‫منابع طبیعی استثنایی دارد و می‌تواند مأمن خوبی برای‬ ‫کشاورزان نیجریه باشد‪ .‬رود نیجر و باران‌های همیشگی‬ ‫نیجریه فرصتی همیشگی برای زراعت به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تالش نیجریه برای‬ ‫جلوگیری از بحران‬ ‫داریوش قنبری‬ ‫نماینده سابق مجلس شورای اسالمی‬ ‫نیجریه در ش��رایطی که به عنوان یکی از کشورهای‬ ‫پررونق در عرصه اقتصاد و تجارت قاره آفریقا شناخته‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬این روز‌ه��ا ش��رایط عجیب��ی دارد‪ .‬دقیقا‬ ‫همان‌طور که کشوری چون روسیه و سایر کشورهای‬ ‫نفتخیز به غیر از عربستان نگران قیمت نفت هستند‪،‬‬ ‫این کش��ور هم خ��ودش را در خط��ر محدودیت‌های‬ ‫درآم��دی می‌بیند‪ ،‬تا بتوان این‌ط��ور گفت که اقتصاد‬ ‫نیجری��ه ش��رایطی دارد ک��ه همیش��ه در مع��رض‬ ‫تهدیدهای مختلفی اس��ت‪ .‬این درحالی است که این‬ ‫کش��ور در بحث ص��ادرات و واردات تکیه بر نفت دارد‬ ‫و فق��ط نزدیک به ‪ ۱۰‬درص��د تجارتش را محصوالت‬ ‫غیرنفتی تش��کیل می‌دهند‪ .‬حاال چ��اره‌ای غیراز این‬ ‫برای نیجریه‌ای‌ها نمانده است که شرایط را به‌گونه‌ای‬ ‫سروس��امان دهند تا در بازار ارزان نفت‪ ،‬بتوانند اوضاع‬ ‫اقتص��ادی خود را مدیریت کنند که باید گفت کنترل‬ ‫هزینه‌ها‪ ،‬تالش برای رونق در تولید‪ ،‬تعامل با شرکای‬ ‫تجاری و‪ ...‬راه‌هایی اس��ت که می‌تواند این کش��ور را‬ ‫از روبه‌رو ش��دن با بحران ش��دید نج��ات بدهد‪ .‬البته‬ ‫باید اذعان داش��ت که حضور فعال در تجارت جهانی‬ ‫مهم‌ترین راهی است که می‌تواند کشور‌ها را از بحران‬ ‫رهایی بخشد‪ ،‬چراکه در این‌صورت آنها این فرصت را‬ ‫پی��دا می‌کنند که با مبادله کاالبه‌کاال نیازهای خود را‬ ‫ب��دون خارج کردن ارز از م��رز تامین کنند‪ .‬حال این‬ ‫س��وال مطرح می‌ش��ود که نیجریه با چه کشورهایی‬ ‫می‌تواند به این مهم دست پیدا کند‪ .‬قانون نانوشته‌ای‬ ‫در تجارت این‌طور حکم می‌کند که در شرایط خاص‪،‬‬ ‫خرید و فروش با کش��ورهای همسایه و هم‌منطقه به‬ ‫دلیل هزینه‌ه��ای ناچیز حمل‌ونقل‪ ،‬امری اس��ت که‬ ‫جدی گرفتنش می‌تواند بخش��ی از مش��کالت را حل‬ ‫کند‪ .‬اینکه نیجریه چطور و با چه ابزاری از این وضعیت‬ ‫عبور خواهد ک��رد و یا اصال اینکه آیا آنها می‌توانند از‬ ‫بحران جلوگیری کنند یا خیر‪ ،‬س��والی است که برای‬ ‫جوابش باید منتظر گذر زمان بود‪.‬‬ ‫روی خط بین‌الملل‬ ‫طرح دعوی امریکا‬ ‫علیه «پتروبراس» برزیل‬ ‫امری��کا رییس‌جمه��وری برزی��ل و وزی��ر اقتصاد‬ ‫و دارای��ی این کش��ور را به عن��وان اعضای حزبی که‬ ‫در رابطه با فس��اد رخ داده در ش��رکت دولتی نفتی‬ ‫«پتروبراس» س��ود برده‌اند ب��ه دادگاه فراخواند‪ .‬این‬ ‫درحال��ی اس��ت که به گفت��ه رییس‌جمه��ور برزیل‬ ‫درباره فس��اد رخ داده در شرکت نفتی« پتروبراس»‬ ‫اغراق شده اس��ت‪ .‬به عالوه وی از جایگزینی اعضای‬ ‫کلیدی هیات مدیره این ش��رکت در سال آینده خبر‬ ‫داد‪ .‬براس��اس گزارش منتش��ر شده توس��ط روزنامه‬ ‫برزیلی«استادو د سائوپائولو» وزارت دادگستری این‬ ‫کش��ور زمانی می‌تواند به طور رسمی افراد دخیل در‬ ‫رسوایی ش��رکت نفتی «پتروبراس» را متهم کند که‬ ‫امریکا بتواند ادعای خود را مبنی بر امضای یک سند‬ ‫دروغین توس��ط ای��ن افراد که موجب انتقال س��هام‬ ‫س��پرده‌گذاری ایاالت‌متحده امریکا (‪ )ADS‬به این‬ ‫شرکت شده و زیان قابل توجهی را به سرمایه‌گذاران‬ ‫وارد کرده‌‪ ،‬ثابت کند‪ .‬فس��اد در بخش اداری شرکت‬ ‫«پتروبراس» چند ماهی اس��ت که آشکار شد ‌ه است‪.‬‬ ‫بر اساس این ادعا «پتروبراس» که بزرگترین شرکت‬ ‫نفتی برزیل است‪ ،‬بین س��ال‌های ‪ 2004‬تا ‪2012‬م‬ ‫ح��دود ‪ 4‬هزار میلیون دالر انحراف مالی داش��ته که‬ ‫مقادی��ری از این س��رمایه به سیاس��تمداران فاس��د‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫خیز ترکیه برای پروژه‌های‬ ‫انرژی قرقیزستان‬ ‫شرکت‌های ترکیه برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های‬ ‫انرژی قرقیزستان ابراز تمایل کردند‪ .‬براساس پروتکلی‬ ‫که در هشتمین جلسه کمیسیون بین‌دولتی تجارت و‬ ‫همکاری‌های اقتصادی قرقیزستان و ترکیه امضا شد‪،‬‬ ‫شرکت‌های ترکیه برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های‬ ‫انرژی این کش��ور اعالم آمادگی کردند‪ .‬در این سند‪،‬‬ ‫شرکت بین‌المللی ترکیه‌ای نفت «‪ »TPIC‬در بخش‬ ‫محص��والت نفتی هماهنگی‌های��ی را با وزارت انرژی‬ ‫و صنعت قرقیزس��تان برای ش��رکت‌های خصوصی و‬ ‫دولتی انجام خواهد داد‪ .‬عالوه بر این در کمیس��یون‬ ‫مذکور‪ ،‬طرف ترک بر اهمیت همکاری‌های اقتصادی‬ ‫بین دو کشور در زمینه تولید انرژی برق تاکید کرد‪.‬‬ ‫در ضمن‪ ،‬ش��رکت صنع��ت الکترومکانیکی ترکیه‬ ‫موس��وم به «‪ »TEMCAH‬آمادگ��ی خود را برای‬ ‫ت نیروگاه‌های‬ ‫همکاری با قرقیزستان در زمینه ساخ ‌‬ ‫برق‪-‬آب��ی‪ ،‬خطوط انتق��ال برق و همچنی��ن ایجاد‬ ‫خدمات مشاوره اعالم کرد‪.‬‬
‫‪26‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫برپایی دومین رویداد‬ ‫«استارت‌آپ‌گرایند» اصفهان‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫گزارش‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫از ‪ 3‬نمایشگاه جذاب زمستانی‬ ‫از کارتریج تا آجیل درجه یک‬ ‫ دومی��ن روی��داد «اس��تارت‌آپ‌گرایند»‬‫اصفه��ان‪ 9 ،‬دی م��اه ب��ا هماهنگ��ی ش��رکت‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی اس��تان اصفهان به بهانه‬ ‫بیستمین نمایش��گاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری‬ ‫اصفهان برگزار می‌شود‪ .‬این اقدام با هدف حمایت‬ ‫از رویداده��ای کارآفرینان��ه و با حمایت س��ازمان‬ ‫نظام صنفی رایانه کش��ور و ات��اق بازرگانی اصفهان‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬موسسان ش��رکت زرین پال از‬ ‫کارآفرین��ان حاضر در این رویداد هس��تند که قرار‬ ‫است به بیان روند موفقیت مجموعه خود بپردازند‪.‬‬ ‫همچنین مدیران برجسته شرکت‌های موفق حوزه‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬به ارائه دیدگاه و انتقال‬ ‫تجربیات خود خواهند پرداخت‪ .‬الزم به ذکر اس��ت‬ ‫شرکت نمایش��گاه‌های بین‌المللی استان اصفهان با‬ ‫شعار «نمایش��گاه‪ ،‬حامی رویدادهای کارآفرینانه»‬ ‫ب��رای دومین بار از چنین رویدادی حمایت کرده و‬ ‫در این دوره هماهنگی‌های ویژه‌ای انجام داده است‪.‬‬ ‫دومین «اس��تارت‌آپ‌گرایند» اصفهان از ساعت ‪18‬‬ ‫ت��ا ‪ 21‬روز سه‌ش��نبه ‪ 9‬دی در محل اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫گ�روه تج�ارت‌‪ :‬روز پایان��ی نمایش��گاه‌ها معموال‬ ‫بهتری��ن زمان ب��رای س��نجش عملکرد آنهاس��ت‪.‬‬ ‫در‪‌3‬روز گذشته بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫چاپ‪ ،‬بسته‌بندی و ماش��ین‌آالت وابسته‪ ،‬یازدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی تبلیغ��ات‪ ،‬بازاریابی و صنایع‬ ‫وابس��ته و دومین نمایش��گاه بین‌المللی خش��کبار‪،‬‬ ‫آجیل‪ ،‬میوه‌های خش��ک و صنایع وابس��ته در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه‌های بین‌المللی تهران برپا ش��دند‬ ‫و می‌توان آنها را نمایش��گاه‌های به نس��بت ش��لوغ‬ ‫زمستانی توصیف کرد‪.‬‬ ‫صف طوالن��ی بازدیدکنن��دگان در جلوی در‌های‬ ‫ورودی س��ایت نمایش��گاه تهران برای نام‌نویس��ی و‬ ‫دریافت کارت‌های شناسایی نمایشگاهی‪ ،‬خبر از یک‬ ‫بازدی��د هیجان‌انگیز دادند‪ .‬در ای��ن گزارش کوتاه با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫‹ ‹جمع جعبه‌ها جمع است!‬ ‫سهم خشکبار ایران از تجارت‬ ‫جهانی ناچیز است‬ ‫مهمتری��ن س��الن‌های نمایش��گاه بین‌الملل��ی به‬ ‫نمایش��گاه چاپ و بس��ته‌بندی اختصاص پیدا کرد‪.‬‬ ‫نمایش��گاهی ک��ه ب��ه لح��اظ بص��ری جذابیت‌های‬ ‫بس��یاری داش��ت‪ .‬از غرفه‌هایی که ب��ا بهره‌گیری از‬ ‫اِلمان‌ه��ای چاپ و بس��ته‌بندی دس��ت ب��ه طراحی‬ ‫غرفه‌هایی خودس��اخته ب��ا طرح‌های جعبه و کارتن‬ ‫و مق��وا زده بودند گرفته تا مش��ارکت‌کنندگانی که‬ ‫دس��تگاه‌های عظیم چاپ و بس��ته‌بندی را به سالن‬ ‫آوردند تا کارهای معمول خود را در مقابل چش��مان‬ ‫م��ردم انجام دهند‪ ،‬همه و همه خبر از نمایش��گاهی‬ ‫خاص دادند‪.‬‬ ‫استقبال از سالن‌های نمایشگاه چاپ در حد بسیار‬ ‫خوب��ی بود‪ .‬همه س��الن‌ها ممل��و از بازدیدکنندگان‬ ‫مشتاقی بودند که برای تماشای آخرین دستاوردهای‬ ‫فناوران��ه کش��ورمان ب��ه س��ایت ته��ران آمدند‪ .‬در‬ ‫این می��ان ش��رکت‌های خارجی نیز حض��ور فعالی‬ ‫داش��تند‪ .‬به گفته برگزارکنندگان ‪ 8‬کش��ور خارجی‬ ‫به طور فعال در این نمایش��گاه ب��ه ارائه محصوالت‬ ‫خ��ود پرداختند که البته ما نیز در گش��ت‌و‌گذارهای‬ ‫نمایشگاهی خودمان شاهد فعالیت آنها بودیم‪.‬‬ ‫نکته بارز در مورد نمایش��گاه چاپ و بس��ته‌بندی‪،‬‬ ‫برپایی کارگاه‌های مختلف آموزشی و تخصصی برای‬ ‫ایس�نا ‪ -‬مدیر س��تاد برگزاری دومین نمایش��گاه‬ ‫بین‌الملل��ی خش��کبار‪ ،‬آجیل‌‪ ،‬میوه‌های خش��ک و‬ ‫صنایع وابسته گفت‪ :‬با وجود اینکه صنعت خشکبار‬ ‫در ایران از قدمتی ‪ 140‬س��اله برخوردار اس��ت اما‬ ‫متاس��فانه به دلیل مش��کالتی ک��ه در این صنعت‬ ‫تاکنون وجود داش��ته‪ ،‬س��هم ایران از ب��ازار ‪180‬‬ ‫میلیارد دالری‪ ،‬تنه��ا صادراتی به ارزش ‪ 2‬میلیارد‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬علیرضا آموخته ادامه داد‪ :‬در چند سال‬ ‫اخیر خرما‪ ،‬انجیر‪ ،‬کش��مش و پسته بیش از پیش‬ ‫جنبه صادراتی پیدا کرده اس��ت و س��هم صادرات‬ ‫غیرنفتی در این حوزه بیش��تر ش��ده اس��ت‪ .‬ضعف‬ ‫در فناوری و ارتباطات گس��ترده جهانی‪ ،‬مشکالت‬ ‫بسته‌بندی و مسائل ترانزیت و حمل و نقل موجب‬ ‫ش��ده که نقش ایران در بازارهای جهانی در سطح‬ ‫فعلی باقی بماند‪ .‬آموخته با اشاره به اینکه برگزاری‬ ‫اولین دوره این نمایش��گاه موجب ش��د تا صاحبان‬ ‫صنعت خش��کبار ای��ران در ی��ک فرآیند تخصصی‬ ‫حضور داشته باشند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در نمایشگاه امسال‬ ‫شاهد رش��د حدود ‪ 20‬درصدی مساحت نمایشگاه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫فع��االن این عرصه بود که در چن��د دوره و در چند‬ ‫سطح مختلف برپا شد‪ .‬ضمن اینکه مسئوالن مختلف‬ ‫کشور در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی در بازه‌های‬ ‫زمانی مختلف برای بازدی��د از مهم‌ترین گردهمایی‬ ‫فعاالن صنعت چاپ به این نمایشگاه آمدند‪.‬‬ ‫‹ ‹اینجا جای تبلیغ شماست‬ ‫تا قبل از واردش��دن به سالن نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫تبلیغات‪ ،‬بازاریابی و صنایع وابسته انتظار داشتیم با‬ ‫غرفه‌های س��اده و بی‌آالیشی روبه‌رو شویم که کتاب‬ ‫و ل��وح فش��رده در زمینه بازاریاب��ی و تبلیغات ارائه‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬اما ماجرا از آنچه ما فکر می‌کردیم‌‪ ،‬خیلی‬ ‫جذاب‌تر بود‪ .‬در واقع اینجا همه چیز پیدا می‌ش��ود‪،‬‬ ‫جز آنچه ما فکر می‌کردیم‪ .‬برخی غرفه‌ها محصوالت‬ ‫مختلفی را که قابلیت تبلیغات چاپی روی آنها فراهم‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫ب��ود در معرض دید مردم گذاش��ته‬ ‫غرفه‌های دیگری‬ ‫اگرچه مشارکت‌کنندگان در این رویداد محصوالت‬ ‫خ��ود را در زمینه ان��واع آجیل و خش��کبار‪ ،‬میوه و‬ ‫س��بزیجات خشک‪ ،‬ادویه و چاش��نی‌ها‪ ،‬بسته‌بندی‬ ‫خش��کبار‪ ،‬حبوبات‪ ،‬غالت‪ ،‬زعفران و زرشک‪ ،‬عناب‪،‬‬ ‫صنایع تبدیلی و ش��رکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬انجمن‌ها‬ ‫و تشکل‌های وابس��ته به نمایش گذاشتند‪ ،‬اما اینجا‬ ‫خب��ری از فروش مس��تقیم کاال نبود و همه چیز در‬ ‫سطح تخصصی خودش برپا شد‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های داخلی و خارجی در این نمایش��گاه‬ ‫فضایی به وس��عت دو ه��زار و ‪ 152‬مترمربع را برای‬ ‫ب��ه نمایش گذاش��تن محص��والت خ��ود در اختیار‬ ‫گرفتند که فضای چندان وس��یعی نبود و با توجه به‬ ‫ظرفیت‌های خشکبار کشور می‌توانست بسیار بزرگتر‬ ‫از این باش��د اما به هر ح��ال چالش محدودیت فضا‬ ‫برای همه نمایشگاه‌های تازه‌کار وجود دارد‪.‬‬ ‫نمایش��گرهای غول‌پیک��ر ش��هری و اس��تادیومی را‬ ‫با خودش��ان آورده بودند که معم��وال برای تبلیغات‬ ‫محیط��ی کاربرد دارن��د‪ .‬برخی غرفه‌ه��ا هم که کار‬ ‫طراح��ی و چ��اپ کارت‌های ویزیت و بنر و اس��تند‬ ‫را بر عهده داش��تند‪ ،‬مش��غول معرفی نمونه کارهای‬ ‫خود به مش��تریان بودند‪ .‬در مجموع‪ ،‬این نمایشگاه‬ ‫نیز از مخاطب خوبی برخوردار بود و بازدیدکنندگان‬ ‫بسیاری از آن بازدید به عمل آوردند‪.‬‬ ‫‹ ‹و اما آجیل!‬ ‫در این نمایشگاه ‪ 4‬روزه خشکبار‪ ،‬آجیل‪ ،‬میوه‌های‬ ‫خشک و صنایع وابس��ته تعداد ‪ 79‬شرکت داخلی و‬ ‫یک شرکت خارجی از اسپانیا حضور پیدا کردند که‬ ‫برای یک نمایش��گاه دوره دومی رکورد بسیار خوبی‬ ‫محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫در گفت‌وگوی‬ ‫با عضو هیات مدیره و نایب رییس دوم اتحادیه لیتوگرافان مطرح شد‬ ‫چاپ‪ ،‬موازی‌کاری پنهان بین بخش خصوصی و غیرخصوصی‬ ‫میالد محمدی – گروه تجارت‪ :‬بیس��ت‌و‌یکمین‬ ‫نمایش��گاه چاپ و بس��ته‌بندی در حال��ی روزهای‬ ‫پایانی خود را می‌گذراند که جمعیت بس��یار زیادی‬ ‫ب��رای بازدی��د از آخری��ن دس��تاوردهای داخلی و‬ ‫خارجی این صنعت به محل دائمی نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌المللی تهران مراجعه می‌کنند‪.‬‬ ‫بس��یاری‪ ،‬صنعت چاپ را حلقه مفقوده صادرات‬ ‫باکیفی��ت کاال و خدمات ایرانی به خارج از کش��ور‬ ‫می‌دانند‪ .‬صنعتی که البته با وجود س��ابقه پربارش‪‌،‬‬ ‫وابس��تگی زیادی به واردات دارد‪ .‬در همین زمینه و‬ ‫برای س��نجش شرایط صنعت چاپ و بسته‌بندی به‬ ‫سراغ رضا انصاری‌‪ ،‬عضو هیات مدیره و نایب رییس‬ ‫دوم اتحادیه لیتوگرافان ته��ران رفتیم تا مهم‌ترین‬ ‫چالش‌ه��ای پیش روی این صنع��ت را با همفکری‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫وی مورد بررسی قرار دهیم‪ .‬با‬ ‫€ €نمایش�گاه چاپ و بس�ته‌بندی رو به پایان‬ ‫است‪ .‬فکر می‌کنید این دوره با دوره‌های قبل‬ ‫چه تفاوتی دارد؟‬ ‫در نمایشگاه امسال هم از لحاظ کمی و هم کیفی‬ ‫رش��د قابل توجهی داشتیم‪ .‬مشارکت فعاالن عرصه‬ ‫چاپ و بسته‌بندی در نوع خودش بسیار عالی است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه تجهیزات خوب و به روزی برای معرفی‬ ‫در دوره بیست‌و‌یکم نمایشگاه وجود داشت که همه‬ ‫اینها موجب تفاوت نمایش��گاه امس��ال با دوره‌های‬ ‫قبل بود‪.‬‬ ‫€ €آیا س�ال‌های قب�ل هم ای�ن تجهیزات در‬ ‫نمایشگاه به نمایش درآمدند؟‬ ‫خی��ر‪ .‬اگ��ر ه��م س��ال‌های قب��ل تجهی��زات و‬ ‫دس��تگاه‌های چاپ و بس��ته‌بندی در نمایش��گاه به‬ ‫نمای��ش در می‌آمد‪ ،‬حداقل به این وس��عت نبود و‬ ‫اغلب شرکت‌کنندگان به معرفی محصوالت‌شان در‬ ‫قالب بروشور و کاتالوگ می‌پرداختند‪.‬‬ ‫البت��ه ب��ا توجه به م��دت زمان کوتاه نمایش��گاه‬ ‫جابه‌جایی و نصب دس��تگاه‌های مختلف کار بسیار‬ ‫دش��واری است بنابراین خیلی از مشارکت‌کنندگان‬ ‫فرص��ت نمی‌کنن��د ماش��ین‌های عظی��م چ��اپ و‬ ‫بسته‌بندی را در یک بازه زمانی ‪ 4‬روزه به نمایشگاه‬ ‫بیاورند و از آن طرف ه��م بخواهند خیلی زود آنها‬ ‫را جمع کنند و به کارگاه‌ها بازگردانند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫این کار هزینه‌بر است‪ .‬خصوصا اگر دستگاه از خارج‬ ‫کشور وارد شده باشد‪.‬‬ ‫یعن��ی در کل بح��ث ورود و خ��روج دس��تگاه‬ ‫فرآیندی زمان‌بر بوده و هزینه‌های هنگفت گمرکی‬ ‫برای غرفه‌دار ایجاد می‌کن��د‪ .‬به عالوه به‌طور قطع‬ ‫دردس��رهای بس��یاری را برای مش��ارکت‌کنندگان‬ ‫خارجی ب��ه همراه دارد ولی به هر حال با تمام این‬ ‫مشکالت امسال شاهد نمایش دستگاه‌های کوچک‬ ‫و بزرگ در این نمایشگاه بودیم‪.‬‬ ‫€ €آیا در بخش تجهیزات و ماشین‌آالت چاپ‬ ‫و بس�ته‌بندی‪ ،‬دستگاه‌های س�اخت ایران هم‬ ‫داریم؟ منظور نه دستگاه‌هایی که مونتاژ ایران‬ ‫باش�ند بلکه دس�تگاه‌هایی اس�ت که به طور‬ ‫کامل ساخت داخل باشند؟‬ ‫بل��ه‪ .‬چند ش��رکت هس��تند که با دس��تگاه‌های‬ ‫ساخت ایران در نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند‪ .‬این‬ ‫چند ش��رکت بزرگ که سابقه چندین و چند ساله‬ ‫در صنعت چاپ و بس��ته‌بندی دارند‪ ،‬ماش��ین‌آالت‬ ‫ایرانی تولید می‌کنند و صادرات دستگاه به خارج از‬ ‫کشور هم دارند‪.‬‬ ‫نکت��ه قابل تامل اینک��ه کیفیت این دس��تگاه‌ها‬ ‫در حد مطلوبی اس��ت و قابل رقاب��ت با نمونه‌های‬ ‫خارجی هس��تند‪ .‬اما به هر حال تعداد س��ازندگان‬ ‫و تولیدکنندگان این دس��تگاه‌ها انگشت‌ش��مارند‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس نمی‌توان ادعا ک��رد که در بحث‬ ‫ماشین‌آالت حرف خاصی برای گفتن داریم‪.‬‬ ‫€ €ایران در عرصه چاپ و بسته‌بندی سابقه‌ای‬ ‫ه دارد‪ .‬حداقل از قدمت همین نمایشگاه‬ ‫دیرین ‌‬ ‫می‌توان یک تاریخچه ‪ 20‬ساله را برای اهمیت‬ ‫و تجربه ایرانیان در نظر گرفت‪ .‬با این تفاس�یر‬ ‫چ�را م�ا نمی‌توانی�م در بح�ث ماش�ین‌آالت‬ ‫خودمان را به کشورهای صاحب نام برسانیم؟‬ ‫باید بدانید که فناوری و دانش فنی دو مقوله مهم‬ ‫در این زمینه است که متاسفانه ما در هر دوی آنها‬ ‫ضعف داریم‪.‬‬ ‫س��اخت هرنوع ماش��ین‌آالت نیاز به یک تکنیک‬ ‫مش��خص و زیرس��اخت‌های فناورانه دارد که ما از‬ ‫آن بی‌به��ره هس��تیم‪ .‬دان��ش مونتاژ ه��م در ایران‬ ‫به درس��تی وج��ود ندارد‪ .‬خ��ود بح��ث مونتاژ هم‬ ‫چالش‌های خاص��ی دارد‪ .‬یعنی اگر واردات قطعات‬ ‫م��ورد نیاز محدود بش��ود‪ ،‬برنامه‌ها ب��ه هم خواهد‬ ‫ریخت‪.‬‬ ‫از طرف��ی این نکته را هم باید بگویم که پرداختن‬ ‫به بحث ماشین‌آالت چاپ و بسته‌بندی به هیچ وجه‬ ‫مقرون به صرفه نیست‪ .‬واقعیت این است که توسعه‬ ‫و وسعت صنعت چاپ به حدی نیست که بخواهیم‬ ‫در بحث ماشین‌آالت‪ ،‬آن هم در قالبی گسترده کار‬ ‫کنیم‪ .‬در نهایت می‌توان گفت که تاکنون در بخش‬ ‫تولید و فراهم س��اختن زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری‬ ‫خاصی انجام نشده است و همه از آن غافل بوده‌اند‪.‬‬ ‫€ €چرا در این س�ال‌ها اقدام�ی برای رفع این‬ ‫محدودیت انجام نش�ده‪ ،‬مگر غیر از این است‬ ‫ک�ه صنعت چاپ و بس�ته‌بندی را مکمل پازل‬ ‫توسعه صادرات با کیفیت می‌دانند؟‬ ‫به این دلیل که نقدینگی فعاالن این حوزه آنقدر‬ ‫باال نیس��ت که بتوانند در بحث تولید ماش��ین‌آالت‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های بزرگی داش��ته باشند‪ ،‬این کار‬ ‫تس��هیالت خاص خ��ودش را می‌طلبد‪ .‬تس��هیالت‬ ‫امروز برای صنعتگران با نرخ باالی بهره و وثیقه‌های‬ ‫سنگین و هزار و یک مشکل دیگری که دارد‌‪ ،‬بیشتر‬ ‫خودش یک مش��کل بزرگ اس��ت تا تسهیل‌کننده‬ ‫پیشرفت‌های صنعتی‪.‬‬ ‫€ €در ح�ال حاضر کدام طیف حرف نخس�ت‬ ‫را در صنعت چ�اپ می‌زند‪ ،‬بخش خصوصی یا‬ ‫بخش دولتی؟‬ ‫نمی‌ت��وان نظر دقیقی داد‪ .‬ش��اید تع��داد فعاالن‬ ‫بخش خصوصی بیش��تر باش��د اما قدرت در دست‬ ‫دولت است‪ .‬مش��کلی که درحال حاضر وجود دارد‬ ‫این اس��ت که دولتی‌ها در انجام کارهای مختلف و‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های‌شان دنبال بازدهی نیستند‪ .‬فقط‬ ‫نیاز چاپ‌ش��ان را برطرف می‌کنند و دیگر به بخش‬ ‫خصوص��ی و نیازهای آن نگاهی ندارند‪ .‬برای‌ش��ان‬ ‫مهم نیس��ت که طرح‌های بزرگ چاپ و بسته‌بندی‬ ‫س��وددهی دارد یانه‪ ،‬اگر س��وددهی هم نداشت به‬ ‫سراغ بودجه می‌روند و حتی حقوق پرسنل را هم از‬ ‫همان پرداخت می‌کنند‪.‬‬ ‫در کل می‌ت��وان گف��ت که برخ��ی از بخش‌های‬ ‫دولتی هنوز هم دنبال تولید و خودکفایی نیس��تند‪،‬‬ ‫نمونه بارز این امر‪ ،‬موسس��ات بزرگ دولتی هستند‬ ‫که خودش��ان اقدام به بازگش��ایی چاپخانه کرده‌اند‬ ‫اما از قبل با هزینه‌هایی که در س��اخت و راه‌اندازی‬ ‫این چاپخانه‌ها ش��ده‪ ‌،‬دنبال اش��تغالزایی یا حرکت‬ ‫چرخ‌های تولید نبوده‌اند بلکه فقط این چاپخانه‌ها را‬ ‫به راه انداخته‌اند تا فقط چند کتاب و کاتالوگ برای‬ ‫ارگان یا موسسه خودش��ان چاپ کنند‪ .‬در ادامه و‬ ‫در شرایطی که کار این چاپخانه‌های دولتی محدود‬ ‫به چاپ چند مورد کوچک و انگش��ت ش��مار است‬ ‫درواق��ع یک موازی کاری پنهان بین فعالیت بخش‬ ‫خصوصی و غیرخصوصی در این حوزه ایجاد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €می�زان مش�ارکت ه�ر ی�ک از بخش‌های‬ ‫دولت�ی و خصوص�ی در برگ�زاری نمایش�گاه‬ ‫امسال چگونه بوده است؟‬ ‫امسال نمایش��گاه را به طور کلی بخش خصوصی‬ ‫برگزار ک��رده و بیش��تر مش��ارکت‌کنندگان هم از‬ ‫فعاالن بخش خصوصی هستند‪ .‬نکته اینجاست که‬ ‫همکاری بخش خصوصی و دولتی در برگزاری این‬ ‫دست از فعالیت‌ها خیلی امکانپذیر نیست مگر اینکه‬ ‫بخش دولتی قبول کند‪‌،‬س��رمایه و امکاناتش را در‬ ‫اختیار تجربه بخش خصوصی قرار دهد‪ .‬به هر حال‬ ‫صنعت چاپ و بس��ته‌بندی ب��رای بخش خصوصی‬ ‫بس��یار اهمیت دارد و اگر دلس��وزی و تالش��ی هم‬ ‫هست از طرف فعاالن بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫€ €مهم‌ترین نقطه ضعف این نمایشگاه را در چه‬ ‫حوزه‌هایی می‌دانید؟‬ ‫ای��ن را بای��د بدانید که با وجود تمام مش��کالت‪‌،‬‬ ‫جای��گاه صنعت چاپ و بس��ته‌بندی ایران در میان‬ ‫کش��ورهای دیگر مطلوب اس��ت و مش��کل خاصی‬ ‫در بحث کیفیت نداریم‪ .‬مش��کل اصل��ی در تامین‬ ‫هزینه‌ه��ای مورد نیاز اس��ت که ب��ه خاطر وارداتی‬ ‫بودن باالس��ت و ما نیاز به حمایت بیش��تری برای‬ ‫تنفس در این عرصه داریم‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر هم ماش��ین‌آالت و ه��م کاغذ‬ ‫وارداتی و وابس��ته به نرخ ارز است‪ .‬به محض وقوع‬ ‫کوچکتری��ن تغییر در ن��رخ ارز‪ ،‬صنعت چاپ از آن‬ ‫متاثر می‌شود و قیمت تمام‌شده یک محصول چاپی‬ ‫هم افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫تنه��ا کاری که می‌توان انج��ام داد‌‪ ،‬تدوین برخی‬ ‫قوانی��ن به نف��ع بخش خصوصی اس��ت که حداقل‬ ‫پیش��برد اه��داف چاپ و بس��ته‌بندی در ش��رایط‬ ‫آسان‌تری انجام شود‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫از وضعیت بازار جهانی سنگ‌آهن با افزایش فعالیت معادن هند‬ ‫‪27‬‬ ‫سنگ‌آهن ایران از نوسان عرضه جهانی مصون است‬ ‫گروه معدن‪ :‬هند ب�ا تجدید قرارداد اجاره ‪ 9‬معدن از ‪ 13‬معدن این‬ ‫کش�ور به دنبال افزایش تولید س�نگ‌آهن است به طوری که با این‬ ‫اقدام ‪ 70‬درصد معادن سنگ‌آهن با ظرفیت ‪ 10/5‬میلیون تن( ‪14/5‬‬ ‫برنامه ش��رکت‌های هندی برای فع��ال کردن معادن‬ ‫س��نگ‌آهن در ش��رایطی در حال رخ دادن اس��ت که‬ ‫این کش��ور به‌تازگی تعرفه صادراتی این محصول را ‪30‬‬ ‫درصد قرار داده اس��ت‪ .‬از طرف دیگر در این کش��ور به‬ ‫دلیل وسعت باالیی که دارد‪ ،‬حمل مواد معدنی با هزینه‬ ‫باالیی روبه‌رو است که مجموع این موانع‪ ،‬رقابت‌پذیری‬ ‫و فعالیت معادن این کشور را با محدودیت مواجه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال ش��رکت‌های معدنی هند ب��ه امید این‬ ‫هس��تند که پایان س��ال ‪ 2015‬می�لادی میزان تعرفه‬ ‫صادرات��ی س��نگ‌آهن کاه��ش یاب��د یا دول��ت برنامه‬ ‫گس��ترده‌ای برای راه‌اندازی کارخانه‌های فوالد اجرایی‬ ‫کند تا تقاضای داخلی سنگ‌آهن باال رود‪ .‬این محصول‬ ‫در هند ب��ه دلیل عیار پایینی ک��ه دارد‪ ،‬توفیق باالیی‬ ‫برای فروش در بازار داخلی ندارد و تولیدکنندگان تنها‬ ‫چشم به بازار‌های کشور چین دوخته‌اند گرچه چین با‬ ‫تغییر در ساختار فعالیت شرکت‌های فوالدی و تعطیلی‬ ‫برخی ش��رکت‌های ف��رآوری کوچ��ک‪ ،‬ب��ازار واردات‬ ‫سنگ‌آهن‌های کم عیار را محدود کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگ‌آهن ایران از عرضه جهانی مصون است‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولید‌کنن��دگان و صادرکنن��دگان‬ ‫در رابطه با تاثیر‬ ‫سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با‬ ‫افزایش تولید سنگ‌آهن هند بر بازارهای جهانی گفت‪:‬‬ ‫ب��رای اینکه نقش س��نگ‌آهن هند را در ب��ازار جهانی‬ ‫ارزیابی کنیم باید س��هم این کشور از پاسخ به تقاضای‬ ‫جهانی را بدانیم‪.‬‬ ‫این کشور کمتر از ‪ 15‬درصد سنگ‌آهن مورد نیاز دنیا‬ ‫را تامین می‌کند که نسبت به کشوری همچون استرالیا‬ ‫ک��ه بین ‪ 40‬تا‪ 50‬درصد بازار را در اختیار دارد بس��یار‬ ‫ناچیز اس��ت‪ .‬از این رو اگر این کشور برنامه گسترده‌ای‬ ‫میلی�ون تن قبل از تحری�م ) به بهره‌برداری مجدد خواهد رس�ید‪.‬‬ ‫این میزان ذخیره در منطقه گوا واقع ش�ده که از مجموع ‪ 15‬معدن‬ ‫س�نگ‌آهن در میانگین‪ ،‬گری�د ‪ 58‬درصد را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪ .‬از این رو شرکت‌های هندی به دنبال این هستند که تا پایان‬ ‫س�ال آینده میالدی با طی کردن مراحل اداری و کس�ب مجوزهای‬ ‫الزم‪ ،‬شرایط را برای بهره‌برداری بیشتر از این معادن فراهم کنند‪.‬‬ ‫امکان‌پذیر اس��ت‪ .‬بنابراین کشورهایی که سهم زیادی‬ ‫از ب��ازار صادراتی س��نگ‌آهن دارند‪ ،‬ب��ه دلیل تاثیری‬ ‫ک��ه ارز صادراتی این محص��ول در اقتص��اد آنها دارد‪،‬‬ ‫کاهش حاش��یه سود را به حذف شدن یا کمرنگ شدن‬ ‫نقش‌ش��ان از بازار جهانی ترجی��ح می‌دهند چراکه در‬ ‫صورت کاهش صادرات سنگ‌آهن این کشورها با خیل‬ ‫عظیمی از بیکاران جدید مواجه خواهند ش��د و تبعات‬ ‫آن برای اقتصاد آنها جبران‌ناپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه استراتژیک معادن سنگ‌آهن هند‬ ‫برای فعال کردن معادن خود داش��ته باش��د‪ ،‬نمی‌تواند‬ ‫تاثیر چندانی بر تغییر قیمت جهانی سنگ‌آهن بگذارد‪.‬‬ ‫کام��ران وکیل در باره اثر عرضه‬ ‫بیش��تر هن��د در محدود ش��دن‬ ‫بازارهای س��نگ‌آهن ایران افزود‪:‬‬ ‫از آنجایی ک��ه ایران کمتر از ‪20‬‬ ‫میلی��ون ت��ن س��نگ‌آهن صادر‬ ‫می‌کند و در مقابل کش��ورهایی همچ��ون برزیل ‪350‬‬ ‫میلیون تن و اس��ترالیا ‪ 400‬میلیون تن س��نگ‌آهن به‬ ‫بازاره��ای جهان��ی تزریق می‌کنند‪ ،‬نقش ایران بس��یار‬ ‫کمرن��گ ت��ر از آن اس��ت که متاث��ر از عرضه بیش��تر‬ ‫سنگ‌آهن هند باشد زیرا بازار در اختیار دو رقیب اصلی‬ ‫و س��نتی خواهد ماند‪ .‬از طرف دیگر وقتی یک کارخانه‬ ‫در چین کوره‌های خود را براس��اس ویژگی سنگ‌آهن‬ ‫ایران طراحی کرده اس��ت به طور قطع به بازار وارداتی‬ ‫جدیدی فکر نخواهد کرد زیرا برای تغییر کوره‌ها هزینه‬ ‫زیادی را متحمل خواهد شد‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به اینک��ه هزینه حمل‌ونق��ل و صادرات‬ ‫س��نگ‌آهن ایران بیشتر از ارسال این محصول از برزیل‬ ‫به چین اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ایران برای حمل س��نگ‌آهن‬ ‫از کش��تی‌های ‪ 50‬هزار تنی اس��تفاده می‌کند و همین‬ ‫منجر می‌ش��ود که صادرات هر تن سنگ‌آهن به چین‬ ‫‪ 25‬دالر هزینه داش��ته باش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫ص��ادرات س��نگ‌آهن از برزیل به چین تنه��ا با ‪ 7‬دالر‬ ‫هن��د عن��وان پرجمعیت‌ترین کش��ور دنی��ا را یدک‬ ‫می‌کش��د‪ ،‬مس��ئله‌ای که منجر ش��ده درصد باالیی از‬ ‫مردم این جامعه در بیکاری مطلق به سر برند‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر این کش��ور که به ش��دت به دنبال اجرایی کردن‬ ‫برنامه‌های توس��عه‌ای برای رس��یدن به سطح باالیی از‬ ‫اقتصاد جهانی اس��ت به گونه‌ای که طرح‌های زیربنایی‬ ‫زیادی در دس��ت اجرا دارد ب��ه همین دلیل نیاز باالیی‬ ‫به مصرف فوالد و دیگر مواد زیرس��اختی دارد که برای‬ ‫تامین آنها عالوه بر اینکه برنامه افزایش واردات فوالد را‬ ‫دنبال می‌کند راه‌اندازی و بهره‌برداری بیش��تر از معادن‬ ‫س��نگ‌آهن را راهی ب��رای جبران نی��از داخلی و رفع‬ ‫معضل بیکاری می‌دانند‪.‬‬ ‫همچنین هند برای تامین نیاز س��نگ‌آهن خود تنها‬ ‫به فعال کردن معادن کش��ورش اکتفا نکرده است بلکه‬ ‫با ورود به سرمایه‌گذاری در معادن کشورهای همسایه‬ ‫به دنبال جبران نیاز داخلی ش��رکت‌های فوالدی است‬ ‫که در آینده نزدیک و به س��رعت در این کش��ور ایجاد‬ ‫خواهند شد‪ .‬به طور قطع وسعت باالی این کشور عامل‬ ‫دیگری است که ریل‌گذاری و توسعه حمل‌ونقل ریلی را‬ ‫جزو اولویت‌های این کشور قرار داده که درنهایت برای‬ ‫ایجاد آن به تولید آهن بسیاری نیاز خواهد بود‪.‬‬ ‫کاهش تولید فلزات غیرآهنی در چین‬ ‫حذف معافیت مالیاتی صادرات فوالد چین‬ ‫بازار ورق ترکیه در رکود‬ ‫گروه معدن‪ :‬روند تولید فلزات غیرآهنی‬ ‫(مس‪ ،‬سرب‪ ،‬روی‪ ،‬قلع‪ ،‬جیوه‪ ،‬منیزیوم‪،‬‬ ‫تیتانیوم‪ ،‬نیکل‪ ،‬آلومینیوم‪ ،‬آرس��نیک‪،‬‬ ‫آنتیم��وآن‪ ،‬بیس��موت‪ ،‬کادمیم‪ ،‬جیوه‪،‬‬ ‫کبالت و‪ ،)...‬در چین کاهش یافته است‪.‬‬ ‫براساس اعالم کمیسیون ملی توسعه‬ ‫و اصالحات ساختاری چین‪ ،‬میزان تولید‬ ‫فلزات غیرآهنی در چین در ‪ 11‬ماه امسال در مقایسه با همین مدت زمان‬ ‫در سال گذشته ‪ 6/2‬درصد افزایش داشت که نسبت به ‪ 11‬ماه سال گذشته‬ ‫کاهش چش��مگیری را نشان می‌دهد‪ .‬حال آنکه تولیدات غیرآهنی در ‪11‬‬ ‫ماه سال ‪2013‬م نسبت به همین مدت زمان در سال ‪2012‬م حدود ‪10/5‬‬ ‫درصد بوده است‪ .‬میزان سودآوری فروش فلزات غیرآهنی در ‪ 11‬ماه امسال‬ ‫‪ 1/5‬درصد بوده اس��ت که نسبت به همین مدت زمان در سال قبل از آن‬ ‫کاهش را نش��ان می‌دهد‪ .‬میزان سود فروش فلزات غیرآهنی در چین در‬ ‫‪ 11‬ماه سال گذشته نسبت به سال ‪2012‬م معادل ‪2/2‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫عل��ت کاهش تولید و س��ودآوری فلزات غیرآهنی در چین کاهش رش��د‬ ‫اقتصادی این کش��ور و کاه��ش تقاضا برای خرید این‌گون��ه فلزات اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫گروه مع�دن‪ :‬خبرها حاک��ی از آن‬ ‫اس��ت که انجمن آهن و فوالد چین‪،‬‬ ‫هفته گذش��ته بسته پیش��نهادی در‬ ‫رابطه با اص�لاح معافیت‌های مالیاتی‬ ‫صادرات فوالد را به دولت این کش��ور‬ ‫ارائه داده است‪.‬‬ ‫به‌ظاهر این پیشنهاد انجمن آهن و‬ ‫فوالد باید از زیر دس��ت ارگان‌های مختلف دولتی عبور کند تا به تایید‬ ‫نهایی برسد‪ .‬از جمله‪ :‬وزارت دارایی‪ ،‬کمیسیون توسعه ملی و اصالحات‬ ‫و وزارت صنعت‪ .‬پس از تایید این س��ازمان‌ها‪ ،‬الزم است دولت مرکزی‬ ‫نی��ز آن را تایید کند‪ .‬از ای��ن رو هر تغیی��ری در معافیت‌های مالیاتی‬ ‫صادرات فوالد چین در نیمه نخس��ت سال ‪٢٠١٥‬م اعالم خواهد شد و‬ ‫درحال حاضر همه‌چیز در ابهام است‪.‬‬ ‫بسته پیشنهادی انجمن آهن و فوالد چین تنها مربوط به محصوالت‬ ‫فوالدی حاوی برنز نمی‌ش��ود و بس��ته‌ای اس��ت که کل صنعت فوالد‬ ‫را دربرمی‌گی��رد‪ .‬البته معافیت مالیاتی بر محص��والت فوالدی آلیاژی‬ ‫دیگر حذف نمی‌شود‪ ،‬چون سیاست دولت تشویق صادرات محصوالت‬ ‫فوالدی با ارزش‌افزوده باالست‪.‬‬ ‫گروه معدن‪ :‬از اوایل دسامبر تاکنون‬ ‫قیمت ورق س��رد در ترکیه ‪ ٢٠‬تا ‪٢٥‬‬ ‫دالر هر تن افت داشته که در راستای‬ ‫اف��ت قیم��ت ورق گ��رم و کاه��ش‬ ‫قیمت‌های وارداتی بوده اس��ت‪ .‬تقاضا‬ ‫نیز با توجه به تعطیالت سال نو راکد‬ ‫است‪.‬‬ ‫آخری��ن قیمت ورق س��رد در بازار داخلی ترکی��ه ‪ ٦١٥‬تا ‪ ٦٢٥‬دالر‬ ‫هر تن درب کارخانه ثبت ش��ده و معامله‌ها در ‪ ٦٠٥‬تا ‪ ٦١٠‬دالر نهایی‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬کسی عالقه‌ای ندارد س��ال نو را با موجودی باال در انبار آغاز‬ ‫کند‪ ،‬از این‌رو خرید را به تعویق انداخته‌اند‪ .‬این امر فش��ارها را افزایش‬ ‫داده اس��ت‪.‬قیمت ورق سرد اوکراین آخرین بار در ترکیه ‪ ٥٣٠‬تا ‪٥٤٠‬‬ ‫دالر هر تن س��ی‌اف‌آر ترکیه ثبت شده که حمل ژانویه است‪ .‬محصول‬ ‫روس��یه نیز ‪ ١٠‬تا ‪ ١٥‬دالر باالتر می‌باشد‪ .‬انتظار می‌رود ‪ 3‬ماه نخست‬ ‫سال ‪٢٠١٥‬م تقاضا و قیمت‌ها به تدریج بهبود یابند‪ .‬در بازار ورق گرم‬ ‫چون قیمت‌های وارداتی باز هم نزولی شده عرضه‌کنندگان داخلی نیز‬ ‫در تناژ باال تخفیف‌های بیشتری می‌دهند‪ .‬ورق گرم در بازار داخلی به‬ ‫‪ ٥٠٠‬دالر هر تن درب کارخانه نیز رسیده است‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫طال در سال آینده جایگاه خود را بازمی‌یابد‬ ‫یک نشریه معتبر انگلیس��ی نوشت‪ :‬باوجود افزایش‬ ‫ارزش دالر و نوساناتی که در بازار طال در سال ‪2014‬‬ ‫میالدی مش��اهده شد‪ ،‬به نظر می‌رسد این فلز زرد بار‬ ‫دیگر در س��ال ‪ 2015‬میالدی جای��گاه خود به عنوان‬ ‫مکان امن‪ ،‬سرمایه‌گذاری را باز خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش نش��ریه تلگراف‪ ،‬کارشناسان اقتصادی بر‬ ‫این باورند که قیمت طال در س��ال ‪ 2014‬میالدی به‬ ‫ثبات نسبی دست یافته و این مسئله چشم‌انداز روشن‬ ‫و درخش��انی را برای طال در س��ال آینده ترسیم کرده‬ ‫اس��ت‪.‬بر اس��اس این گزارش قیمت طال در هفته‌های‬ ‫گذش��ته بین ‪ 1175‬تا ‪ 1205‬دالر تثبیت شده است‪.‬‬ ‫موسسه مالی گلدمن‌س��اش پیش‌بینی کرده است که‬ ‫میانگین قیمت هر اونس طال در ‪ 3‬سال آینده به بیش‬ ‫از ‪ 1200‬دالر خواهد رسید‪.‬‬ ‫موسس��ه گلدمن‌س��اش پیش‌بینی کرده اس��ت که‬ ‫قیم��ت هر اونس طال تا پایان س��ال آینده به کمتر از‬ ‫‪ 1200‬دالر خواهد رس��ید که این مس��ئله در نهایت‬ ‫موجب خواهد ش��د تا برخی از شرکت‌های معدنی از‬ ‫چرخ��ه فعالیت و تولید خارج ش��وند و کمبود عرضه‬ ‫جهان��ی طال در نهایت موج��ب افزایش قیمت این فلز‬ ‫زرد خواهد شد‪.‬‬ ‫مارک بریستو‪ ،‬تحلیلگر ارشد موسسه رندگلد در این‬ ‫باره گفت‪ :‬صنعت جهانی طال بی‌شک با افت قیمت به‬ ‫‪ 1140‬دالر متضرر خواهد ش��د و افت بیشتر قیمت‌ها‬ ‫به ‪ 1000‬دالر برای صنعت طال فاجعه‌بار خواهد بود‪.‬‬ ‫موسسه مالی اینوستک نیز پیش‌بینی کرده است که‬ ‫میانگین قیمت هر اونس طال در سال آینده به ‪1150‬‬ ‫دالر خواهد رس��ید‪ .‬ب��ه اعتقاد تحلیلگ��ران اقتصادی‬ ‫افزای��ش ارزش دالر و کاهش قیم��ت نفت و افت نرخ‬ ‫تورم فشار زیادی را بر قیمت طال وارد کرده است‪.‬‬ ‫تقاضای جهانی برای طال در ‪ 3‬س��ال گذشته با افت‬ ‫نس��بی روبه‌رو شده است‪ .‬آمارهای شورای جهانی طال‬ ‫نش��ان می‌دهد که تقاضای طال در ‪ 3‬ماه س��وم سال‬ ‫‪ 2014‬می�لادی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل‬ ‫‪ 6‬درصد افت داش��ته است‪ .‬تقاضا برای جواهرات نیز‬ ‫در ای��ن مدت با افت ‪ 4‬درصدی روبه‌رو ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫تقاضا برای ش��مش و سکه طال نیز بیش از ‪ 21‬درصد‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪.‬البته چشم‌انداز مربوط به تقاضای‬ ‫ط�لا در بلندم��دت همچن��ان باثبات اس��ت‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رس��د تصمیم بانک مرکزی هند برای لغو بخش��ی‬ ‫از محدودیت‌ه��ای واردات طال تاثیر زیادی بر افزایش‬ ‫تقاضای این فلز زرد داش��ته باش��د‪ .‬بانک‌های مرکزی‬ ‫جهان نیز از سال ‪ 2009‬میالدی تاکنون به خرید طال‬ ‫ادامه داده‌اند‪ .‬بانک‌های مرکزی جهان در ‪ 3‬ماه س��وم‬ ‫امسال ‪ 93‬تن به ذخایر طالی خود افزوده‌اند‪.‬‬ ‫چین نیز همچنان به خرید طال برای افزایش ذخایر‬ ‫خ��ود ادامه می‌دهد تا س��هم طال در ذخای��ر ارزی را‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫فوالد عربستان تحت‌تاثیر‬ ‫محصوالت ارزان چینی‬ ‫حت��ی در ش��رایطی ک��ه کش��ورهای همس��ایه‬ ‫عربس��تان از تقاضای ضعیف و کاهش اش��تها برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری از بحران اقتصادی س��ال ‪2008‬م‬ ‫رنج می‌بردند‪ ،‬این کش��ور در بین کش��ورهای عضو‬ ‫همکاری‌های اقتصادی منطقه خلیج‌فارس ‪GCC‬‬ ‫باالتری��ن مصرف ف��والد را در این منطقه داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش مت��ال بولتن‪ ،‬اما س��ال ‪2014‬م‬ ‫س��ال خوبی برای این کش��ور نبود چون بازار فوالد‬ ‫با چالش همراه بود‪ .‬پیش‌بینی می‌شود که تقاضای‬ ‫ل ‪2015‬م‬ ‫عربستان برای میلگرد ساختمانی در سا ‌‬ ‫‪ 6/7‬میلیون تن باش��د که از ‪6‬میلیون تن در س��ال‬ ‫‪2014‬م باالتر است‪ .‬تحلیلگران می‌گویند‪ ،‬دلیل این‬ ‫افزایش مصرف‪ ،‬سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های‬ ‫مسکن و زیربنایی است‪ .‬هزینه‌های دولت در بخش‬ ‫زیربنای��ی ک��ه به‌طور عم��ده بخش‌ه��ای راه‌آهن‪،‬‬ ‫مسکن و ساخت مس��جد است‪ ،‬همچنان در سطح‬ ‫باالیی اس��ت اما از می��زان س��رمایه‌گذاری بخش‬ ‫خصوصی کاسته شده است‪.‬‬ ‫نمونه ب��ارز س��رمایه‌گذاری دول��ت در پروژه‌ها‪،‬‬ ‫ساخت و ساز وسیع در شهر مدینه است که تخمین‬ ‫زده می‌ش��ود هزینه آن افزون‌ب��ر ‪ 55‬میلیارد ریال‬ ‫عربستان (‪ 14/66‬میلیارد دالر) شود‪.‬‬ ‫منابع مالی این پروژه که در ماه جوالی آغاز شد‪،‬‬ ‫از طریق صن��دوق س��رمایه‌گذاری عمومی دولتی‬ ‫تامی��ن می‌ش��ود که ش��امل ‪ 100‬برج مس��کونی‪،‬‬ ‫هتل‌های مجلل‪ ،‬یک بیمارس��تان ‪ 400‬تختخوابی‬ ‫و یک مرکز خرید است‪.‬‬ ‫ب��ه دلیل هزینه‌ه��ای باالی دولت��ی این ترس یا‬ ‫خطر وجود دارد که س��ال آینده کش��ور با کسری‬ ‫بودجه مواجه ش��ود و احتم��اال از ذخایر ارزی خود‬ ‫(به گزارش صندوق بین‌المللی پول) استفاده کند‪.‬‬ ‫یک دلیل عم��ده برای احتمال کس��ری بودجه‪،‬‬ ‫کاهش قیمت نفت اس��ت‪ .‬عربستان صعودی حدود‬ ‫‪ 17‬درص��د ذخایر نفت جه��ان را در اختیار دارد و‬ ‫بزرگترین صادر‌کننده نفت محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫نفت افزون‌ب��ر ‪ 80‬درصد از درآمدهای بودجه‌ای‪،‬‬ ‫‪ 45‬درص��د ‪‌GDP‬و ‪ 90‬درص��د از درآمد صادراتی‬ ‫عربستان را تامین می‌کند‪ IMF .‬می‌گوید‪ :‬به دلیل‬ ‫افزایش هزینه‌های دولتی و نیاز دولت به درآمدهای‬ ‫نفتی برای ایجاد توازن در بودجه‪ ،‬قیمت هر بشکه‬ ‫نفت در سال ‪2012‬م از ‪ 78‬دالر به ‪ 89‬دالر در هر‬ ‫بشکه در سال ‪2013‬م افزایش پیدا کرد‪ ،‬اما قیمت‬ ‫نفت خام از ‪ 110‬دالر در هر بش��که در ابتدای سال‬ ‫جاری به ‪ 79‬دالر در هر بشکه در ‪ 21‬نوامبر کاهش‬ ‫یاف��ت‪ .‬پیش‌بینی می‌ش��ود که در بین س��ال‌های‬ ‫‪ 2014‬ت��ا ‪2018‬م می��زان هزینه‌های س��رمایه‌ای‬ ‫از ‪11‬درصد در س��ال ‪2012‬م ب��ه دلیل پروژه‌های‬ ‫س��اخت ریلی و سایر پروژه‌ها در شهر‌های بزرگ به‬ ‫باالی ‪ 16‬درص��د ‪ GDP‬افزایش پیدا کند و بنا به‬ ‫گزارش ‪ IMF‬میزان پرداخت وام مس��کن احتماال‬ ‫به ‪ 25‬میلی��ارد ریال (‪ 6/7‬میلیارد دالر) در س��ال‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین جدید کار‬ ‫در س��ال ‪2013‬م دول��ت عربس��تان قوانی��ن‬ ‫س��خت‌تری را برای کنترل کارگران خارجی شاغل‬ ‫در بخش‌های صنعتی از جمله ساختمانی تصویب و‬ ‫اجرا کرد که آثار منفی آن در بازار در سال ‪2014‬م‬ ‫نیز مشهود شد‪.‬‬ ‫این قانون پیمانکاران را از نظر نیروی کار با کمبود‬ ‫مواج��ه کرده و منجر به تاخی��ر در اجرای پروژه‌ها‬ ‫شد‪.‬بعضی از س��رمایه‌گذاران نیز به دلیل سخت‌تر‬ ‫شدن مقررات از ادامه سرمایه‌گذاری امتناع کردند‪.‬‬ ‫این کنترل‌ها در س��ال ‪2014‬م نس��بت به سال‬ ‫‪2013‬م اندکی کمتر شد اما ترس در بازار همچنان‬ ‫مشهود اس��ت‪ .‬اما با وجود ترس سرمایه‌گذران‪ ،‬در‬ ‫سال ‪2014‬م چند پروژه معرفی شد‪.‬‬ ‫عربستان و دیگر کشورهای خاورمیانه شدیدا در‬ ‫س��ال ‪2014‬م تحت‌تاثیر واردات ارزان محصوالت‬ ‫فوالدی از چین قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫در ‪ 8‬ماه نخس��ت س��ال ‪2014‬م نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه آن در س��ال ‪2013‬م واردات محص��والت‬ ‫ف��والدی (طویل و تخت) به کش��ورهای خاورمیانه‬ ‫‪ 40‬درصد افزایش داشته و به ‪ 3/15‬میلیون تن در‬ ‫این سال رسیده است‪ .‬بنا به گزارش انجمن جهانی‬ ‫فوالد به دلیل افت فعالیت‌های بخش مستغالت یا‬ ‫مسکن در زمینه تالش‌های دولت برای ایجاد توازن‬ ‫دوباره در اقتصاد که مانع س��رمایه‌گذاری ش��ده و‬ ‫اعتماد و اطمینان را در بازار تضعیف کرده‪ ،‬مصرف‬ ‫داخلی فوالد در این کشور کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫خریداران داخل��ی می‌گویند‪ ،‬کیفیت محصوالت‬ ‫وارداتی رضایت‌بخش اس��ت اما کش��ورهای عربی‬ ‫خواهان اعمال تعرفه‌ه��ای جبرانی علیه واردات از‬ ‫چین هس��تند چون معتقدند که دامپینگ چین به‬ ‫ب زده است‪.‬‬ ‫صنعت بازار داخلی آنها آسی ‌‬
‫تازه های معدنی‬ ‫پرداخت سود سهامداران‬ ‫شرکت مس از ‪ 13‬دی ماه‬ ‫ش��رکت مل��ی صنای��ع م��س ای��ران ب��ا صدور‬ ‫اطالعیه‌ای‪ ،‬چگونگی پرداخت س��ود علی‌الحس��اب‬ ‫سهامداران خود را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬تمامی س��هامدارانی که در‬ ‫تاریخ تش��کیل مجمع عمومی عادی س��االنه مورخ‬ ‫‪ 93/04/22‬سهامدار شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫بوده‌اند‪ ،‬می‌توانند علی‌الحس��اب سود سهام خود به‬ ‫ازای هر س��هم ‪ 160‬ری��ال را از تاریخ ‪ 13‬دی ماه‬ ‫جاری تا تاریخ ‪ 93/11/28‬دریافت کنند‪ .‬با تصویب‬ ‫افزایش س��رمایه موضوع مجمع عمومی فوق‌العاده‬ ‫مورخ ‪ 1393/09/09‬و با توجه به قابل معامله بودن‬ ‫حق تقدم‌های خرید س��هام جدید در بورس اوراق‬ ‫به��ادار‪ ،‬مانده مطالبات س��هامداران پ��س از اتمام‬ ‫مهلت استفاده از حق تقدم‌ها (‪ )1393/11/28‬قابل‬ ‫پرداخت است که اطالع‌رس��انی الزم انجام خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬س��هامداران حقیقی که تعداد س��هام آنها تا‬ ‫‪16‬میلیون سهم بوده‪ ،‬می‌توانند با ارائه اصل کارت‬ ‫مل��ی و گواهینامه نقل و انتقال س��هام (یا اعالمیه‬ ‫خرید و فروش س��هام) به یکی از شعب بانک ملت‬ ‫در سراسر کش��ور مراجعه و نسبت به دریافت سود‬ ‫س��هام خود اق��دام کنند‪ .‬س��هامداران حقوقی که‬ ‫تعداد سهام آنها تا ‪16‬میلیون سهم بوده الزم است‬ ‫ع�لاوه بر معرفی کتبی نماینده خود به بانک ملت‪،‬‬ ‫مدارک خود را به یکی از شعب آن بانک ارائه کنند‬ ‫تا شعبه مذکور از طریق صدور چک نسبت به واریز‬ ‫سود سهام آنها به حساب معرفی شده اقدام کند‪.‬‬ ‫همچنین سهامداران حقیقی و حقوقی که تعداد‬ ‫سهام آنها بیش از ‪ 16‬میلیون سهم بوده‪ ،‬الزم است‬ ‫ضمن معرفی ش��ماره حس��اب بانکی خود‪ ،‬تاییدیه‬ ‫بانک مربوط را به آدرس دفتر امور س��هام ش��رکت‬ ‫به نش��انی تهران‪ ،‬خیابان شهید بهش��تی‪ ،‬خیابان‬ ‫خالد اس�لامبولی (خیاب��ان وزرا)‪ ،‬خیابان یازدهم‪،‬‬ ‫پالک ‪ ،22‬طبقه اول‪ ،‬کد پس��تی ‪1513744513‬‬ ‫ارس��ال کنند تا سود سهام‌شان در مهلت قانونی به‬ ‫حساب بانکی واریز شود‪ .‬براساس این گزارش همه‬ ‫س��بدگردان‌ها (بدون توجه به تعداد س��هام) الزم‬ ‫است شماره حساب بانکی مربوط را به‌منظور واریز‬ ‫سود سهام سبدهای س��رمایه‌گذاری به امور سهام‬ ‫ش��رکت اعالم کنند‪ .‬گفتنی است چندی پیش نیز‬ ‫شرکت مس از پذیره‌نویس��ی برای افزایش سرمایه‬ ‫این شرکت خبر داده بود که براساس مجوز سازمان‬ ‫بورس اوراق بهادار‪ ،‬سرمایه شرکت ملی صنایع مس‬ ‫ای��ران از مبل��غ ‪35‬هزارمیلیارد ریال ب��ه ‪43‬هزار و‬ ‫‪400‬میلیارد ریال منقسم به ‪43‬هزار و‪400‬میلیون‬ ‫س��هم ‪ 100‬ریالی افزایش می‌یابد‪ .‬افزایش سرمایه‬ ‫ش��رکت به مبلغ ‪8‬هزار و‪400‬میلیارد ریال از محل‬ ‫مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این افزایش س��رمایه به منظ��ور تامین‬ ‫بخش��ی از منابع مورد نیاز ب��رای اجرای طرح‌های‬ ‫توس��عه شرکت است‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬به هر‬ ‫صاحب س��هم‪ ،‬در ازای هر ‪ 100‬س��هم متعلقه در‬ ‫تاری��خ ‪ 93/9/9‬تع��داد ‪ 24‬حق تقدم خرید س��هم‬ ‫جدید تعل��ق می‌گیرد‪ .‬مهلت اس��تفاده از این حق‬ ‫تقدم در خرید سهام جدید‪ 60 ،‬روز از تاریخ انتشار‬ ‫آگهی در روزنامه رسمی شرکت است‪ .‬گفتنی است‬ ‫در صورت تمایل نداشتن سهامداران به شرکت در‬ ‫این افزایش س��رمایه‪ ،‬س��هامدار می‌تواند در مهلت‬ ‫مقرر برای پذیره‌نویس��ی نس��بت به واگذاری حق‬ ‫تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادار اقدام کند‪.‬‬ ‫تاثیر کاهش قیمت نفت‬ ‫بر بازار فوالدسازان اروپایی‬ ‫دنیای معدن ‪ -‬کارشناسان بر این باورند که کاهش‬ ‫قیمت نف��ت می‌تواند برای صنعت ف��والد اروپا هم‬ ‫خوب باشد هم بد‪ .‬افت قیمت نفت می‌تواند موجب‬ ‫افزای��ش ‪ ٢‬میلیون تنی مصرف فوالد در اروپا ش��ود‬ ‫از طرف��ی صادرات به خاورمیانه و ش��مال افریقا نیز‬ ‫افت ش��دیدی خواهد داش��ت که تاثی��ر ویژه‌ای بر‬ ‫تولید‌کنندگان لوله‌های نفتی خواهد گذاشت‪ .‬افت‬ ‫قیمت نفت هزینه تامین انرژی فوالدس��ازان را ‪ ٦‬تا‬ ‫‪ ١٠‬درصد پایی��ن می‌آورد که این تاثیر جدا از تاثیر‬ ‫افت ‪ ٥٠‬درصدی قیمت س��نگ‌آهن و زغال‌س��نگ‬ ‫نس��بت به س��ال قبل اس��ت‪ .‬قیمت قراضه نیز ‪٢١‬‬ ‫درصد افت داشته ومی‌تواند باز هم کاهش یابد‪ .‬کک‬ ‫نیز ‪ ٢٧‬درصد ارزان‌تر شده است‪ .‬در هر حال کاهش‬ ‫هزینه‌ها در کل موجب سوددهی فوالدسازان اروپایی‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬چین احتماال با توجه ب��ه وضعیت مازاد‬ ‫عرضه و هزینه‌ه��ای پایین‪ ،‬صادرکننده اصلی فوالد‬ ‫می‌ماند‪ .‬ب��رای کارخانه‌هایی که از قراضه به عنوان‬ ‫ماده اولیه استفاده می‌کنند‪ ،‬کاهش هزینه تولید ‪٩٠‬‬ ‫دالری در هر تن دارد‪ .‬از طرفی به‌تازگی روس��یه با‬ ‫افت ارزش روبل نسبت به دالر بین اروپایی‌ها قدرت‬ ‫صادراتی بیشتری پیدا کرده چون هزینه تولید بیلت‬ ‫آن تا ‪ ٩٥‬دالر در هر تن پایین آمده است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫انقالب بزرگ در صنایع با عناصر هوشیار معدنی‬ ‫نرگ�س قیصری‪ -‬گ�روه معدن‪ :‬کارب��رد مواد نادر‬ ‫خاک��ی در صنایع الکترونیک و نظامی باعث ش��ده تا‬ ‫در چند س��ال اخیر ش��اهد توجه برخی از کشورها به‬ ‫این مواد باش��یم به‌گونه‌ای‌که در برخی از موارد دیده‬ ‫شده کشورهای توس��عه‌یافته معدنی برای تامین نیاز‬ ‫خود ب��ه خاک‌های نادر به خرید خ��اک و باطله‌های‬ ‫س��ایر کش��ورها نیز روی آورده‌ان��د؛ موضوعی که در‬ ‫یکی دو س��ال گذش��ته در یک��ی از بزرگترین معادن‬ ‫سنگ آهن کشور رخ داده و خریداران چینی با خرید‬ ‫باطله‌های این معدن در تالش برای اس��تحصال مواد‬ ‫نادر خاکی بوده‌اند‪ .‬البته اخیرا در این راس��تا از سوی‬ ‫محقق��ان داخلی و برای اس��تفاده از ای��ن باطله‌ها در‬ ‫شرکت سنگ آهن مرکزی ایران تحقیقاتی انجام شده‬ ‫ک��ه نتیجه مثبت آن انقالبی عظی��م را در تهیه مواد‬ ‫نادرخاکی از باطله‌های سنگ‌آهن ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫اردش��یر هزارخانی پروفسور دانش��گاه امیرکبیر که‬ ‫به عنوان مجری پروژه بررس��ی ژئوش��یمیایی عناصر‬ ‫نادر خاکی خاک‌های باطله معدن چغارت در ش��مال‬ ‫و ش��مال ش��رق فعالیت ک��رده درباره اینک��ه چگونه‬ ‫چینی‌ها ب��ه اطالعات عناصر ن��ادر خاکی موجود در‬ ‫باطله‌ها دس��ت یافته و کارشناس��ان ایران��ی با تاخیر‬ ‫موف��ق ب��ه دس��تیابی اطالع��ات ش��ده‌اند‪ ،‬به‬ ‫می‌گوید‪ :‬تا به حال بررس��ی ژئوشیمیایی مدونی روی‬ ‫خاک‌های این معدن انجام نش��ده بود چراکه در این‬ ‫پ��روژه بخش‌های مختلف معدن را ب��ه طور جداگانه‬ ‫و یک‌به‌ی��ک به صورت سیس��تماتیک عالمت‌گذاری‬ ‫ک��رده و با نمونه‌ب��رداری کاملا علم��ی از آنها امکان‬ ‫مدل‌بندی‌ک��ردن را برای تعیین ان��واع عناصر ممکن‬ ‫ساخت‪ .‬درواقع در این مرحله بود که در محل تماس‬ ‫ماده معدنی و زون‪ ،‬وجود ذخایر ارزشمند عناصر نادر‬ ‫خاکی آشکار شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬درواقع این پروژه از زمانی آغاز‬ ‫ش��د که چینی‌ها به خرید خاک‌ه��ای معدن چغارت‬ ‫اقدام کردند و می‌توان این احتمال را در نظر داش��ت‬ ‫که چینی‌ها یک س��ری اطالعات درمورد عناصر نادر‬ ‫در اختی��ار داش��ته و به همین دلیل اق��دام به خرید‬ ‫خاک‌های باطله از این معدن کردند‪ .‬شاید بتوان گفت‬ ‫یکی از دالیل نبود اطالعات معدنداران ایرانی از وجود‬ ‫این عناصر در معدن‪ ،‬انجام نمونه‌برداری‌های پراکنده‬ ‫و نداشتن یک کار مدون ژئوشیمیایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹وجود دو نوع باطله در معادن‬ ‫مجری پروژه خاطرنش��ان کرد‪ :‬دو نوع باطله معدنی‬ ‫در معادن وجود دارد به این ترتیب که یک نوع از آنها‬ ‫بع��د از انجام عملیات اس��تخراج در پیت‌های معدنی‬ ‫ق��رار می‌گیرد و نوع دیگر باطله‌ه��ا در خارج از پیت‬ ‫جمع‌آوری می‌ش��ود ک��ه اطالعات دقیق��ی در مورد‬ ‫چگونگی تشکیل و جایگاه قرارگیری آنها وجود ندارد‪،‬‬ ‫بنابراین بیشتر بررسی‌ها به دلیل مشخص‌بودن ممیزه‬ ‫سنگ بر روی باطله‌هایی که در پیت‌ها قرار گرفته‌اند‬ ‫انجام می‌شود که زمینه افزایش دقت و حصول نتیجه‬ ‫بهتر را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫تجهی��زات و فناوری‌های مورد نی��از برای فرآوری در‬ ‫کش��ور وجود دارد اما بخشی دیگر نیز الزم است تا از‬ ‫دیگر کشورها وارد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربرد در صنایع نظامی و الکترونیکی‬ ‫عناص��ر که با نام النتان‌ه��ا از آنها‬ ‫وی معتقد است انجام تحقیقات‬ ‫یاد می‌ش��ود ش��امل م��واد زیادی‬ ‫روی خاک‌ه��ای باطل��ه مع��دن‬ ‫همچون النتانیوم‪ ،‬پروس��یدیوم و‪...‬‬ ‫چغارت جنبه ملی داش��ته و هدف‬ ‫تا لوترس��یوم هستند که در برخی‬ ‫از انج��ام آن مش��خص‌کردن ای��ن‬ ‫موارد دو عنصر ایتریوم و اسکندیوم‬ ‫موضوع اس��ت که آیا این معدن از‬ ‫نی��ز ب��ه آنه��ا اضافه می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫عناصر نادر خاکی برخوردار اس��ت‬ ‫دانش فنی مورد نیاز‬ ‫خاک‌های باطله معدن چغارت نیز‬ ‫یا خی��ر؟ ک��ه در ص��ورت وجود‪،‬‬ ‫مقادیری از س��ریوم یافت شده که‬ ‫نسبت به مشخص‌کردن میزان آن‬ ‫برای استحصال‬ ‫به عنوان یک محصول جنبی قابل‬ ‫اقدامات الزم انجام شود‪.‬‬ ‫عناصر نادر خاکی با‬ ‫‹ ‹نق�ش ش�رکت س�نگ آهن بهترین روش اقتصادی قبول است‪.‬‬ ‫مرکزی ایران‬ ‫وی درب��اره اس��تحصال عناص��ر‬ ‫برای فرآوری در کشور‬ ‫هزارخانی در پاس��خ به اینکه آیا‬ ‫ن��ادر خاک��ی گفت‪ :‬اس��تحصال یا‬ ‫وجود دارد‬ ‫ام��کان اجرای این‌گون��ه تحقیقات‬ ‫همان فرآوری عناص��ر نادر خاکی‬ ‫در دیگ��ر پهنه‌ه��ای معدنی وجود‬ ‫در صورت��ی ب��ا صرف��ه اقتصادی‬ ‫خواهد داش��ت اف��زود‪ :‬درواقع تیم‬ ‫همراه می‌ش��ود که بت��وان با انجام‬ ‫فع��ال این پروژه که متش��کل از نیروهای متخصص و تحقیقات و بررس��ی مع��ادن اطراف مع��دن چغارت‬ ‫فنی دانشگاه امیرکبیر است به نوعی استانداردسازی نسبت به یافتن عناصر نادر اقدام کرد‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫تحقیق��ات را تعری��ف ک��رده اس��ت‪ ،‬چراک��ه ن��وع می‌توان در مناطقی همچون معدن س��ه‌چاهون‪ ،‬اس‬ ‫نمونه‌ب��رداری و آنالیزک��ردن و تفس��یرهای آماری و فور دی‪ ،‬چادرملو و‪ ...‬با س��نجیدن مقادیر آنها نسبت‬ ‫ریاض��ی امکان ردیابی و مش��خص‌کردن مواد معدنی به استاندارد جهانی و میزان ذخایر آنها زمینه را برای‬ ‫را در هر نقطه از پهنه‌های معدنی فراهم خواهد کرد‪ .‬اس��تحصال فراهم کرد‪ .‬چرا که این عناصر کانی‌زایی‬ ‫درواقع با تدوین یک روش اس��تاندارد و نوین می‌توان مش��خصی داش��ته و در معدن چغ��ارت هرچقدر به‬ ‫نس��بت به جس��ت‌وجوی م��واد معدنی اق��دام کرد‪ .‬س��مت ش��مال پیش می‌رویم‪ ،‬میزان فسفات موجود‬ ‫همچنی��ن می‌توان می��زان و نوع آنه��ا را در فازهایی افزایش پیدا خواه��د کرد‪ ،‬از این رو می‌توان در قالب‬ ‫همچون س��یلیکاته‪ ،‬سولفاته‪ ،‬س��ولفوره و‪ ...‬مشخص پروژه‌های متعدد در معادنی همچون س��ه چاهون در‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��مال معدن چغارت نس��بت به کش��ف عناصر نادر‬ ‫‹ ‹پروژه مطابق با استانداردهای جهانی است‬ ‫امی��دوار بود‪ .‬هزارخانی با بیان اینکه دانش فنی برای‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬این گزارش ک��ه در ‪ 1300‬صفحه اس��تحصال عناصر نادر خاکی در ایران وجود داشته و‬ ‫جمع‌آوری شده مطابق با علوم سال ‪2014‬م در سطح می‌ت��وان با اعتماد به نیروهای متخصص دانش��گاهی‬ ‫بین‌المللی نگاشته شده است‪.‬‬ ‫زمینه این کار را فراهم کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در واقع دانش فنی‬ ‫مجری پروژه بررس��ی ژئوش��یمیایی خاک‌های نادر (علوم آزمایشگاهی) مورد نیاز برای استحصال عناصر‬ ‫مع��دن چغ��ارت در ادامه به انواع عناص��ر نادر خاکی با بهتری��ن روش اقتصادی برای ف��رآوری محصوالت‬ ‫موجود در باطله‌ها اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬یک گروه از در کش��ور وج��ود دارد‪ .‬باید توجه کرد که بخش��ی از‬ ‫این استاد دانشگاه به کاربردهای عناصر نادر خاکی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در واقع ای��ن عناصر نادر نبوده و‬ ‫نس��بت به طال و پالتین ذخای��ر فراوانی از آنها وجود‬ ‫دارد ام��ا نکته‌ای که در این م��ورد وجود دارد‪ ،‬بحث‬ ‫فناوری اس��ت‪ .‬در دنی��ای صنعتی امروز که وس��ایل‬ ‫الکترونیک��ی وج��ود دارند‪ ،‬بخش عم��ده‌ای از آنها از‬ ‫عناصر نادر خاکی تشکیل شده‌اند‪ .‬به عنوان مثال در‬ ‫دس��تگاه‌هایی همچون آی‌پد بخش وسیعی از آن را‬ ‫عناصر نادر که موادی هوش��یار و با خواص فیزیکی و‬ ‫شیمیایی ممیزه هستند‪ ،‬تشکیل داده است‪ .‬در جهان‬ ‫صنعتی ام��روز این مواد از جای��گاه ویژه‌ای برخوردار‬ ‫ب��وده و در صنای��ع نظام��ی و الکترونیک��ی‪ ،‬ماهواره‬ ‫و موتورهای��ی که حرارت بس��یار ب��اال را تحمل کرده‬ ‫و ‪ ...‬کاربرد دارند‪.‬‬ ‫در واق��ع برخ��ی از م��واد بع��د از ش��کل‌گیری در‬ ‫حرارت‌ه��ای مختلف ش��کل آنها تغییر پی��دا کرده و‬ ‫می‌توان با اس��تفاده از این مواد در ساخت فلزات این‬ ‫مسئله را حل کرد و شاهد یک ساختار و شکل فیزیکی‬ ‫اولی��ه بدون تغییر در آنها باش��یم‪ .‬وی به جایگاه این‬ ‫محصوالت در کشورهای توس��عه‌یافته و بزرگ اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در حال حاضر بسیاری از کشورها نسبت‬ ‫به استخراج این عناصر اقدام می‌کنند‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫کش��ور امریکا تا س��ال ‪2006‬م اقدام به استخراج این‬ ‫محص��والت کرده اما بعد از آن فعالیت خود را متوقف‬ ‫کرد‪ .‬شاید بتوان گفت که امریکایی‌ها با توجه به اینکه‬ ‫عناصر نادر اس��تراتژیک بوده با فرآوری این عناصر به‬ ‫بس��یاری از اهداف در صنایع مختلف دست یافته‌اند و‬ ‫هم‌اکنون چین به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی‬ ‫این محصول به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬با توجه به دانش فنی که در کش��ور‬ ‫وجود دارد و فعالیت نیروهای متخصص و فنی می‌توان‬ ‫در آینده نس��بت به فرآوری این عناصر و استفاده در‬ ‫صنایع مختلف امیدوار بود اما برای رسیدن به این امر‬ ‫الزم اس��ت تا دس��تگاه‌ها و فناوری‌های روز دنیا را در‬ ‫اختیار فعاالن این حوزه قرار دهیم تا امکان اس��تفاده‬ ‫از آن فراهم ش��ود‪ .‬مجری پ��روژه معدن چغارت در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬با استحصال این عناصر‪ ،‬انقالب بزرگی در‬ ‫صنای��ع معدنی و الکترونیک به وجود آمده و می‌تواند‬ ‫در بس��یاری از اهداف همچون صنای��ع الکترونیک و‬ ‫نظامی کاربرد داشته باشد‪.‬‬ ‫وی به حمایت ش��رکت س��نگ‌آهن مرک��زی ایران‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬روش اس��تانداردی که در معدن‬ ‫چغارت انجام شد به کمک متخصصان فعال در معدن‬ ‫چغارت بوده و می‌توان در معادن سنگ‌آهن هماتیتی‬ ‫با اس��تفاده از ای��ن روش که هم‌اکن��ون در تمام دنیا‬ ‫مورد اس��تفاده ق��رار می‌گیرد‪ ،‬می��زان و نوع عنصر را‬ ‫مشخص کرد‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫برق‪ ،‬عامل محرکه بزرگترین دامپتراک جهان‬ ‫بزرگتری��ن دامپتراک جه��ان ‪ BelAZ75710‬که در ح��ال حاضر در‬ ‫معدنی در سیبری در منطقه کوزباس روسیه مورد استفاده قرار می گیرد‬ ‫و قادر به حمل ‪ 500‬تن مواد اس��ت‪ ،‬از ‪ 4‬موتور برقی اس��تفاده می‌کند‪.‬‬ ‫این دامپتراک بیش از ‪ 20‬متر طول و تقریبا ‪ 10‬متر پهنا و ‪ 8‬متر ارتفاع‬ ‫دارد و وزن آن بدون بار به ‪ 360‬تن می‌رسد و با استفاده از ‪ 4‬موتور برقی‬ ‫‪ 1200‬کیلوواتی زیمنس کار می‌کند‪.‬‬ ‫ای��ن تراک همچنین حداکثر س��رعت ‪ 64‬کیلومتر بر س��اعت را دارد‪.‬‬ ‫اگرچه سیس��تم هدایت این دامپتراک برقی اس��ت اما خود سیستم برای‬ ‫تولید برق متکی به دیزل اس��ت‪ .‬برق موردنیاز برای این سیس��تم توسط‬ ‫دو ژنراتور تامین می‌ش��ود که با موتور دیزلی ‪ 16‬س��یلندر با قدرت تولید‬ ‫‪ 1700‬کیلووات کار می‌کنند‪.‬‬ ‫شام آخر معدنچیان مجارستانی‬ ‫به گ��زارش رویترز‪ ،‬معدن زغال‌س��نگ زیرزمینی در غرب بوداپس��ت‪،‬‬ ‫پایتخت مجارستان مجبور شده تولید خود را تا پایان سال جاری متوقف‬ ‫کن��د‪ .‬این تعطیلی در پی آن اتفاق می‌افت��د که اتحادیه اروپا تالش خود‬ ‫را برای تعطیلی معادن زغال‌سنگ فاقد توجیه اقتصادی دوچندان کرد‪.‬‬ ‫بارگیری داغ معدنی‬ ‫تصور م��ا از بارگی��ری کامیون‌های معدنی بیش��تر م��واد معدنی فاقد‬ ‫حرارت مانند س��نگ‌آهن اس��ت‪ .‬اما با دیدن این تصاویر متوجه می‌شوید‬ ‫که بارگیری کامیون‌های معدنی همیش��ه هم فاقد حرارت و سرد نیست‪.‬‬ ‫گاهی هم بارگیری‪ ،‬داغ می‌شود‪.‬‬
‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫‪29‬‬ ‫با آغاز فروش اوراق مشارکت و افزایش نرخ سود ساالنه طرح‌های زیربنایی تاکید شد‬ ‫شتاب در حرکت الک‌پشتی پروژه‌های عمرانی‬ ‫زه�را فری�دزادگان‪ -‬گ�روه صنعت‪ :‬در‬ ‫الیحه بودجه پیش��نهادی سال ‪ ۱۳۹۴‬برای‬ ‫توس��عه زیربناه��ای حمل‌ونق��ل ‪ ۲۷‬هزار و‬ ‫‪ ۲۷۱‬میلیارد ریال در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اهداف کمی سال ‪ ۹۴‬قرار بر این‬ ‫اس��ت تا هزار و ‪ ۳۴۶‬کیلومتر از انواع راه‌ها‬ ‫ش��امل ‪ ۳۵۵‬کیلومتر راه‌آهن‪ ۹۶ ،‬کیلومتر‬ ‫آزادراه‪ ۴۳۷ ،‬کیلومت��ر بزرگ��راه‪۴۵۸ ،‬‬ ‫کیلومتر راه اصلی و بهسازی راه‌های موجود‬ ‫در صورت تامین اعتبار به بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫پس از آنکه در الیحه بودجه س��ال آینده به‬ ‫طور رس��می از طرح‌های دولت برای تامین‬ ‫مال��ی پروژه‌ه��ای زیربنایی‪ ،‬رونمایی ش��د‪،‬‬ ‫حال نخس��تین اقدام دول��ت در این حوزه‪،‬‬ ‫متنوع‌س��ازی منابع اعتباری اس��ت و دولت‬ ‫به‌طور رس��می اعالم کرده که برای ساخت‬ ‫پروژه‌ه��ای زیربنای��ی و عمران��ی بزرگ به‬ ‫کمک و مش��ارکت بخش خصوصی احتیاج‬ ‫دارد‪ ،‬از ای��ن رو قرار اس��ت با اجرایی کردن‬ ‫طرح انتش��ار اوراق مش��ارکت نخستین گام‬ ‫را در جذب این س��رمایه‌ها ب��ردارد؛ اقدامی‬ ‫که در س��ال‌های گذش��ته نیز انجام و نتایج‬ ‫مثبت آن مش��خص ش��ده اس��ت‪ .‬بر اساس‬ ‫اعالم مس��ئوالن وزارت راه و شهرس��ازی با‬ ‫توج��ه به محدودیت بودجه عمرانی دولت و‬ ‫کافی نبودن آن برای تکمیل و آماده‌س��ازی‬ ‫پروژه‌های بزرگراهی باقی‌مانده‪ ،‬بی‌ش��ک به‬ ‫جذب منابع جدید اعتباری برای این طرح‌ها‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹آغاز فروش اوراق مشارکت‬ ‫از روز گذش��ته‪ ،‬اوراق مش��ارکت ط��رح‬ ‫احداث و بهس��ازی زیربناه��ای حمل‌ونقل‬ ‫کش��ور ب��ه ارزش ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان به‬ ‫مدت ‪ ۳‬روز کاری در ش��عب منتخب بانک‬ ‫تجارت سراس��ر کش��ور به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫س��ود علی‌الحس��اب س��االنه این اوراق ‪۲۲‬‬ ‫درصد‪ ۴ ،‬ساله و قابل انتقال به غیراست که‬ ‫بی‌تردید ارائه این اوراق مش��ارکت می‌تواند‬ ‫زمینه تکمیل بس��یاری از طرح‌های عمرانی‬ ‫نیم��ه کاره را که به واس��طه کمبود بودجه‬ ‫از ادامه ساخت باز‌مانده بودند‪ ،‬فراهم کند‪.‬‬ ‫ای��ن اق��دام دولت در‬ ‫چنی��ن ش��رایطی از‬ ‫بیش��تر‬ ‫س��وی‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬اقدامی‬ ‫ارزیاب��ی‬ ‫مثب��ت‬ ‫می‌ش��ود‪.‬احمد جب��اری‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫به این‬ ‫عمران مجلس در گفت‌وگو با‬ ‫نکته اذعان می‌کند و می‌گوید‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫بس��یاری از پروژه‌های عمرانی کش��ور یا به‬ ‫طور کلی تعطیل اس��ت ی��ا روند تکمیل آن‬ ‫بس��یار کند و الک پش��تی ادامه دارد و این‬ ‫مس��ئله در حوزه راه‌ه��ا و جاده‌ها بیش��تر‬ ‫مشهود است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت احداث زیرساخت‌ها‬ ‫وی معتق��د اس��ت‪ ،‬هر ی��ک از حوزه‌های‬ ‫مشارکت می‌تواند گره‌های هرچند کوچکی‬ ‫را از سر راه دولت و راه‌سازان بردارد‪.‬‬ ‫این موضوع از نظر فریبرز واحدی‪ ،‬مدیر کل‬ ‫راه و شهرسازی استان تهران نیز مورد تایید‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در این زمینه به‬ ‫ب��ا توجه ب��ه محدودی��ت اعتب��ارات منابع‬ ‫عموم��ی دولت‪ ،‬یکی از دس��تور‌العمل‌هایی‬ ‫که هر س��اله در قانون بودجه ذکر می‌شود‪،‬‬ ‫این اج��ازه را به وزارت راه و شهرس��ازی و‬ ‫وزارتخانه‌ه��ای زیربنایی مانن��د وزارت نیرو‬ ‫می‌دهد که از طریق انتش��ار و فروش اوراق‬ ‫مشارکت‪ ،‬بخش��ی از سرمایه‌گذاری و منابع‬ ‫مورد نیاز پروژه‌های زیرس��اختی کش��ور را‬ ‫تامین کنند‪ .‬این اتفاق امس��ال نیز رخ داده‬ ‫و ای��ن مج��وز ب��ه وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫داده ش��ده که از طریق فروش اوراق قرضه‬ ‫یا اوراق مش��ارکت بتوانند منابع مالی را به‬ ‫این س��مت س��وق دهند‪ ،‬حال این که سود‬ ‫این اوراق چقدر است و آیا این جاذبه وجود‬ ‫دارد که س��رمایه‌گذاران به این بخش ورود‬ ‫پیدا کنند‪ ،‬بستگی به این دارد که مسئوالن‬ ‫در شناسایی و شناساندن طرح‌های عمرانی‬ ‫مهم چقدر موفق عمل کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ساختارهای نظارتی‬ ‫صنع��ت که ب��ا مش��کل کمب��ود بودجه و‬ ‫نقدینگی مواجه می‌شوند‪ ،‬از بودجه عمرانی‬ ‫کم گذاش��ته و به بخش‌ه��ای دیگر تزریق‬ ‫می‌کنن��د این در حالی اس��ت ک��ه نیاز به‬ ‫احداث زیرس��اخت‌های ح��وزه حمل‌ونقل‬ ‫از ضروری‌تری��ن اقداماتی اس��ت که باید در‬ ‫حوز ‌ه عمران انجام داد‪.‬‬ ‫به گفت��ه جباری‪ ،‬دول��ت یازدهم در آغاز‬ ‫کار خود با قرار دادن پروژه‌های با پیش��رفت‬ ‫فیزیک��ی ب��االی ‪ ۸۰‬درص��د در اولوی��ت‬ ‫کاری خ��ود‪ ،‬اقدام موث��ری در روند تکمیل‬ ‫طرح‌ه��ای عمران��ی نیم��ه‌کاره انج��ام داد‪،‬‬ ‫ام��ا این اق��دام ابعاد مثب��ت و منفی زیادی‬ ‫در برداش��ت‪ .‬جنب��ه مثب��ت ای��ن حرکت‪،‬‬ ‫تکمی��ل بس��یاری از طرح‌هایی ب��ود که به‬ ‫دالی��ل متع��ددی از جمله کمب��ود بودجه‬ ‫ب��ه صورت نیم�� ‌ه کاره تعطیل ش��ده بودند‬ ‫و حداق��ل باعث ش��د بخش��ی از پروژه‌های‬ ‫عمرانی به س��رانجام برس��د‪ .‬اما نکته منفی‬ ‫این اتفاق باز ش��دن فضای البی‌های استانی‬ ‫بود‪ .‬به این معنا که نماینده هر استان برای‬ ‫تکمیل طرح‌های نیمه تمام اس��تان خود از‬ ‫طریق البی و چانه‌زن��ی بودجه مورد نیاز را‬ ‫دریافت و جو حاکم به س��متی حرکت کرد‬ ‫که بسیاری از استان‌های کوچک و محروم از‬ ‫دریافت بودجه برای تکمیل طرح‌های خود‬ ‫بی‌نصیب ماندند‪.‬‬ ‫در واقع نگاه اس��تانی در تخصیص بودجه‬ ‫به طرح‌های عمران��ی تعیین‌کننده وضعیت‬ ‫پروژه‌ها شد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر اگر دولت‬ ‫با نظارت دقیق و اراده‬ ‫آهنین این حرکت را به‬ ‫پیش ببرد و بر اساس‬ ‫قانون حرکت کند‪،‬‬ ‫اعتبارات الزم برای‬ ‫طرح‌های عمرانی به‬ ‫سهولت فراهم می‌شود‬ ‫و به دنبال آن طرح‌های‬ ‫نیمه‌ کاره تکمیل و از آن‬ ‫بهره‌برداری می‌شود‬ ‫‹ ‹لزوم نظارت دقیق دولت‬ ‫به نظر می‌رس��د اکنون که ف��روش اوراق‬ ‫مشارکت با س��ود ‪ ۲۲‬درصد در دستور کار‬ ‫دولت قرار گرفته اس��ت‪ ،‬م��ردم می‌توانند با‬ ‫خری��د اوراق مش��ارکت عالوه ب��ر دریافت‬ ‫‪ ۲۲‬درصد س��ود‪ ،‬در توسعه زیرساخت‌های‬ ‫حمل‌ونقل نیز مش��ارکت کنن��د‪ .‬جباری با‬ ‫تاکید بر این موضوع می‌گوید‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫اگر دولت با نظارت دقیق و اراده آهنین این‬ ‫حرک��ت را به پیش ببرد و بر اس��اس قانون‬ ‫حرکت کند‪ ،‬اعتب��ارات الزم برای طرح‌های‬ ‫عمرانی به سهولت فراهم می‌شود و به دنبال‬ ‫آن طرح‌ه��ای نیم�� ‌ه کاره تکمی��ل و از آن‬ ‫بهره‌برداری می‌شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس با اش��اره‬ ‫ب��ه موضوع فایناس‪ ،‬این امر را از راهکارهای‬ ‫قانون��ی پی��ش‌روی دول��ت می‌دان��د که از‬ ‫طری��ق آن و واگ��ذاری طرح‌ه��ای عمرانی‬ ‫به ش��رکت‌های خارجی ب��ا تضمین دولتی‬ ‫می‌تواند چرخه تکمیل پروژه‌‌ها را با سرعت‬ ‫بیش��تری به حرکت در آورد‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به پروژه آزادراه تهران‪-‬ش��مال که همچنان‬ ‫در پی��چ و خ��م اعتبارات مان��ده‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ک��ه بس��یاری از پیمانکاران‬ ‫به واس��طه تعطیلی طرح‌ها‪ ،‬هنوز مطالبات‬ ‫خود را دریافت نکرده‌اند‪ ،‬اگر دولت اعتبارات‬ ‫مورد نی��از این پ��روژه را از طریق فاینانس‬ ‫تامین کند‪ ،‬تکمیل آن س��رعت بیشتری به‬ ‫خود خواهد گرفت‪.‬جباری در مورد استقبال‬ ‫م��ردم از خری��د اوراق مش��ارکت تکمی��ل‬ ‫طرح‌های عمرانی اظهار امیدواری می‌کند و‬ ‫معتقد است که باید به دولت اجازه دهیم تا‬ ‫برنامه‌های خود را در این زمینه به درس��تی‬ ‫اجرا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�یوه شناس�ایی طرح‌ه�ای عمرانی‬ ‫مهم‬ ‫اگرچ��ه با توج��ه به‬ ‫باال‌رفت��ن هزین��ه‬ ‫راه‌سازی در سال‌های‬ ‫گذش��ته و افزای��ش‬ ‫قیم��ت قی��ر در بازار‬ ‫سرعت بس��یاری از پیمانکاران خصوصی در‬ ‫حوزه راه‌س��ازی کاهش یافته و بس��یاری از‬ ‫طرح‌های مالی توان کمک مانند گذش��ته را‬ ‫ندارند اما اجرایی ش��دن طرح انتشار اوراق‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬اگر تصمیم دولت در بخش‬ ‫زیرساخت‌های حوزه حمل‌ونقل بر این باشد‬ ‫که طرح‌های تاثیرگذار به اتمام برس��د‪ ،‬باید‬ ‫این طرح‌ه��ا را در اولوی��ت کاری خود قرار‬ ‫ده��د و منابع مالی م��ورد نی��از آن را یا از‬ ‫طریق فروش اوراق مش��ارکت ی��ا فاینانس‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د در این مقطع وزارت راه‬ ‫وشهرس��ازی باید از این ظرفیت اس��تفاده‬ ‫کند‪ .‬واح��دی با ذکر این نکته می‌افزاید‪ :‬در‬ ‫سال‌های گذشته اوراق زیادی فروخته شد‪،‬‬ ‫اما اکنون بانک مرکزی ساختارهای نظارتی‬ ‫سخت‌گیرانه را برای دستگاه‌های اجرایی به‬ ‫ویژه راه و شهرس��ازی افزایش داده‪ ،‬بنابراین‬ ‫با ش��رایط موج��ود‪ ،‬خرید اوراق مش��ارکت‬ ‫توس��ط مردم عالوه بر س��هیم شدن آنها در‬ ‫طرح‌های عمرانی و آبادنی کشور‪ ،‬آنها را در‬ ‫اس��تفاده از مزایای احداث شبکه‌های جدید‬ ‫در حوزه راه‌ها بهره‌مند و سفرهای ایمن‌تری‬ ‫را برای آنها رقم می‌زن��د‪ ،‬اما نباید فراموش‬ ‫کرد که اس��تقبال مردم از این اوراق بستگی‬ ‫به تبلیغات دولت در این زمینه دارد‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال و با توجه ب��ه این که تامین‬ ‫منابع مال��ی مهم‌ترین مش��کل پیش روی‬ ‫اج��رای پروژه‌های زیرس��اختی حمل‌ونقل‬ ‫اس��ت دولت باید با اس��تفاده از روش‌هایی‬ ‫چ��ون فروش اوراق مش��ارکت ای��ن مانع را‬ ‫برط��رف و ام��کان تکمیل ای��ن پروژه‌ها را‬ ‫فراهم کند‪.‬این امید نیز وجود دارد که بخش‬ ‫خصوصی با اعتماد به دولت‪ ،‬سرمایه خود را‬ ‫به این بخش تزریق کند و از سود حاصل از‬ ‫آن بهره‌مند شود‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫‪ :‬سازمان هواپیمایی کش��وری در خصوص انتشار‬ ‫خبری مبنی بر فعالیت یک شرکت هواپیمایی اوکراینی‬ ‫با مالکیت صهیونیس��تی اطالعیه‌ای صادر کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫هواپیمایی اوکراین اینترنش��نال به طور رس��می توسط‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کشوری اوکراین برای برقراری پرواز‬ ‫و جابه‌جایی مس��افر بین دو کش��ور معرفی شده است و‬ ‫بررسی مدارک آن ش��رکت از جمله پروانه بهره‌برداری‪،‬‬ ‫بیمه‌نامه‌ها و غیره نشان‌دهنده اوکراینی بودن آن شرکت‬ ‫ل آمده توسط‬ ‫است‪ .‬همچنین براساس استعالم‌های به‌عم ‌‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری از مراجع ذی‌ربط سیاسی و‬ ‫امنیتی نش��انه‌ای مبنی بر وابستگی این شرکت به عامل‬ ‫صهیونیس��تی‪ ،‬تاکنون به س��ازمان منعکس نش��ده و بر‬ ‫همین اس��اس مجوز موقت برای این شرکت صادره شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صما‪ :‬سعید ایزدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی‬ ‫شهری ایران خبر داد‪ :‬توزیع استانی تسهیالت بافت‌های‬ ‫فرس��وده مشخص و به بانک مرکزی اعالم شد و امروز ‪۹‬‬ ‫دی ماه‪ ،‬موضوع س��قف این تسهیالت در شورای پول و‬ ‫اعتبار مطرح می‌ش��ود‪.‬به گفته وی‪ ،‬تسهیالت بافت‌های‬ ‫فرس��وده ‪ ۴۰ ،۳۰‬و‪ ۵۰‬میلیون تومان��ی پس از تایید در‬ ‫هیات دولت و تعیین بانک‌های عامل توسط بانک مرکزی‬ ‫به زودی ب��ه متقاضی��ان پرداخت می‌ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر تمامی بانک‌های عامل آمادگی کامل برای‬ ‫پرداخت و واگذاری تسهیالت بافت‌های فرسوده را دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره‬ ‫به اینکه تس��هیالت بافت‌های فرسوده با شرایط خاصی‬ ‫پرداخت می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬درحال‌حاضر شرایط پرداخت‬ ‫تسهیالت تغییر کرده و به شکل گذشته که تمامی افراد‬ ‫می‌توانستند این تسهیالت را دریافت کنند نیست‪.‬‬ ‫مان�ا‪ :‬محمدحس��ین داجم��ر‪ ،‬مدیرعام��ل کش��تیرانی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران گفت‪ :‬بخش حمل‌ونقل دریایی‬ ‫در برنامه ششم توسعه که انتظار می‌رود با نگاه به اقتصاد‬ ‫مقاومتی تدوین ش��ود‪ ،‬بای��د از جای��گاه الزم برخوردار‬ ‫باش��د‪ .‬وی با بی��ان اینکه بخش حمل‌ونق��ل دریایی که‬ ‫با تهدیدهای بیش��تری مواجه است باید مورد‌توجه قرار‬ ‫گی��رد‪ ،‬گفت‪ :‬اگ��ر با این نگاه مس��ائل را مط��رح کنیم‬ ‫حمل‌ونق��ل دریای��ی می‌تواند جای��گاه الزم را در برنامه‬ ‫شش��م پیدا کند‪ .‬حرکت اصلی باید به سمت ورود بخش‬ ‫خصوصی به حوزه حمل‌ونقل دریایی باش��د تا فعالیت‌ها‬ ‫اقتصادی‌تر ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬باید موانع موجود بر سر راه‬ ‫اقتصادی شدن فعالیت‌ها را برداریم اگر حتی یک قدم در‬ ‫این زمینه برداشته شود‪ ،‬موفق خواهیم شد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬حسن محتشم‪ ،‬رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان‬ ‫اس��تان تهران گفت‪ :‬با توجه به اینکه نوسانات قیمت ارز‬ ‫اتفاق جدیدی نیست‪ ،‬تاثیر چندانی در روند بازار مسکن‬ ‫نخواهد داش��ت و در حال‌حاضر به دلیل ش��رایط حاکم‬ ‫بر اقتصاد کش��ور به طور کل��ی در وضعیت رکود تورمی‬ ‫به سر می‌بریم‪ .‬وی با اشاره به اینکه دولت توانسته تورم‬ ‫را تا حدودی کنترل کند افزود‪ :‬اما رکود همچنان وجود‬ ‫دارد و از آنجایی که حوزه مس��کن جدا از اقتصاد کشور‬ ‫نیس��ت و تابع ش��رایط حاکم بر اقتصاد جامعه است‪ ،‬به‬ ‫همین روال پیش می‌رود‪ .‬وی در ادامه درباره پیش‌بینی‬ ‫وضعی��ت بازار مس��کن اظهار کرد‪ :‬در نیم��ه دوم بهمن‪،‬‬ ‫ب��رای واحدهای کوچک طبق روال معمول ش��اهد نقل‬ ‫و انتق��االت خواهیم بود و با توجه به تقاضای هر س��اله‬ ‫در اواخر س��ال یا به عبارتی نیمه دوم بهمن‪ ،‬تا حدودی‬ ‫میزان تقاضا افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬شهریار افندی‌زاده‪ ،‬مشاور وزیر راه با بیان اینکه‬ ‫امکان عبور س��االنه ‪ ۵۰‬میلیون ت��ن کاالی ترانزیتی از‬ ‫کشور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از ‪ ۴‬مسیر ریلی اصلی ترانزیتی‬ ‫دنی��ا‪ ۳ ،‬مس��یر از طریق ای��ران تعریف ش��ده و باید از‬ ‫درآمدهای سرش��ار ارزی ناش��ی از این ظرفیت استفاده‬ ‫ک��رد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تالش زیادی ش��ده اس��ت تا تجارت‬ ‫جهانی به س��مت و س��ویی برود که اقتصاد کش��ورها را‬ ‫رونق دهد؛ در سال ‪۲۰۱۳‬م ارزش تجارت کاال و خدمات‬ ‫در دنیا که بین کشورهای مختلف مبادله شد‪ ۱۷ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر بود‌‌ه این در حالی است که سهم آسیا‬ ‫و اروپا از این حجم تجارت جهانی کمتر از یک‌سوم یعنی‬ ‫‪ ۵۹۰۰‬میلیارد دالر بوده اس��ت که بخش حمل‌ونقل آن‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬درصد را ش��امل می‌شود‪ ،‬بنابراین بین آسیا و‬ ‫اروپا رقمی معادل ‪ ۵۹۰‬میلیارد دالر س��هم حمل‌ونقل از‬ ‫تجارت جهانی است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اثرات ضد تورمی‬ ‫اوراق مشارکت‬ ‫به�روز فتاحی‪ :‬ش��رایط اقتص��ادی پیچیده و در‬ ‫حال تغییر ام��روزه این ضرورت را ایجاد می‌کند تا‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی به طور دائم ب ‌ه دنبال روش‌های‬ ‫نوین و متنوع تامین مالی باشند‪ .‬از سوی دیگر نیز‬ ‫در طرح‌ه��ای بزرگ که تامی��ن مالی قابل توجهی‬ ‫را می‌طلبند‪ ،‬موسس��ات اعتباری حاضر به پذیرش‬ ‫ریسک ناشی از س��رمایه‌گذاری در این طرح‌ها که‬ ‫بخ��ش عم��ده‌ای از منابع آنان را مص��روف خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬نیستند‪ .‬بنابر این شرایط و ضرورت‌ها و در‬ ‫نظر گرفتن شرایط اقتصاد اسالمی که ایجاب می‌کند‬ ‫راهکارهایی فرات��ر از روش‌های تامین مالی موجود‬ ‫در اقتصاد ابداع و به کار گرفته ش��ود‪ ،‬اقتصاددانان‬ ‫و فع��االن بخش اعتباری به‌دنبال راهکارهایی برای‬ ‫رفع این معضل بوده‌اند‪ .‬یکی از ابزارهای راهگشا در‬ ‫این حوزه‪ ،‬انتشار اوراق مشارکت است که می‌تواند‬ ‫منب��ع تامین مالی مناس��بی برای بنگاه‌ه��ا و ابزار‬ ‫سرمایه‌گذاری خوبی برای صاحبان سرمایه باشد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر فروش اوراق مشارکت دولتی به عنوان‬ ‫یک ابزار و سیاست پولی انقباضی‪ ،‬گزینه و راهکاری‬ ‫برای جمع‌آوری هرچه بیش��تر نقدینگی موجود و‬ ‫هدایت آن به س��مت تولید به‌شمار می‌رود‪ .‬در واقع‬ ‫ه��دف از فروش اوراق مش��ارکت ج��ذب نقدینگی‬ ‫مردم اس��ت و در صورتی که بدون نظارت و در نظر‬ ‫گرفتن شرایط اقتصادی کشور انجام شود‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اثرات تورمی‪ ،‬هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل‬ ‫می‌کند و هر چه این اوراق افزایش یابد‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫ناش��ی از آن ب��رای بانک مرک��زی و دولت افزایش‬ ‫پیدا خواهد کرد‪ .‬اوراق مشارکت اگر از سوی مردم‬ ‫خریداری ش��ود به معنای جذب نقدینگی از مردم‬ ‫اس��ت و اثر ضد تورمی دارد‪ ،‬اما اگر توسط بانک‌ها‬ ‫خریداری ش��ود به معنای بلوکه ش��دن نقدینگی و‬ ‫خارج شدن از دور مبادالت بوده و در نتیجه بانک‌ها‬ ‫منابع کمتری برای ارائه تس��هیالت خواهند داشت‪.‬‬ ‫با توجه به مس��ائل بیان شده‪ ،‬روش موجود انتشار‬ ‫اوراق مش��ارکت در ایران نیازمند اصالح اس��ت که‬ ‫یکی از موارد اصالحی این اس��ت که بانک مرکزی‬ ‫به جای انتش��ار اوراق مش��ارکت وارد عملیات بازار‬ ‫باز ش��ده و با خرید و فروش اوراق منتش��ر شده از‬ ‫سوی دولت‪ ،‬نقدینگی را کنترل کند‪ ،‬بنابراین بانک‬ ‫مرکزی نباید بانی صدور اوراق باشد‪ .‬نکته دیگر این‬ ‫اس��ت که اوراق دولت فقط باید در سررس��ید‪ ،‬باز‬ ‫ت کوپن‌های سود و‬ ‫پرداخت ش��ود و غیر از پرداخ ‌‬ ‫بازپرداخت اصل در سررسید‪ ،‬دولت هیچ مسئولیت‬ ‫دیگری ندارد‪ .‬اما عالوه بر نکات زیرس��اختی مطرح‬ ‫ش��ده از س��وی کارشناس��ان به نظر می‌رس��د در‬ ‫ش��رایطی که یک کشور دچار تورم اقتصادی باشد‪،‬‬ ‫تفاوت چش��مگیر میان نرخ سود اوراق مشارکت با‬ ‫ن��رخ تورم فعلی نه تنها گرای��ش و جذابیت به این‬ ‫اوراق را کاه��ش داده‪ ،‬بلک��ه بانک‌ها را با س��یالب‬ ‫اوراق مشارکت برگردانده‌شده مواجه می‌کند‪ .‬اوراق‬ ‫مش��ارکت در کنار کارکردهای بسیار موثر خود در‬ ‫جذب نقدینگی و تامین سرمایه مورد نیاز فعالیت‌ها‪،‬‬ ‫در صورت بی‌توجه��ی به روش‌ها و رویکردهای آن‬ ‫مطابق با زمان و شرایط اقتصادی موجود‪ ،‬می‌تواند‬ ‫حتی به تولید نیز صدمه‌زده و تورم‌زا باشد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫امکان افزایش دوباره‬ ‫قیمت مسکن مهر وجود دارد‬ ‫باش�گاه خبرن�گاران‪ :‬محمد پژم��ان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان ملی زمین و مس��کن گفت‪ :‬در صورتی که‬ ‫کار و هزینه‌های��ی ک��ه در پروژه‌های مس��کن مهر‬ ‫انجام می‌شود با اعتبارات موجود برابری نکند امکان‬ ‫افزایش دوباره قیمت ایجاد می‌شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫به هیچ وجه اصراری برای افزایش قیمت مسکن مهر‬ ‫نداری��م‪ ،‬افزود‪ :‬در صورتی ک��ه کار و هزینه‌هایی که‬ ‫در پروژه‌های مس��کن مهر انجام می‌شود با اعتبارات‬ ‫موجود برابری کند‪ ،‬لزومی برای افزایش قیمت وجود‬ ‫ندارد‪ .‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی افزود‪ :‬در شرایط‬ ‫خ��اص دولت تصمیماتی می‌گی��رد که فکر می‌کند‬ ‫بهترین تصمیم موجود اس��ت‪ ،‬اما در این برهه باید‬ ‫دق��ت خود را افزایش دهیم و واقعیت‌های موجود را‬ ‫بپذیریم و اقدام��ات الزم را برای بازنگری آنها به‌کار‬ ‫بگیریم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر پروژه مسکن‬ ‫مهر با شتاب‌زدگی برای خانه‌دارشدن روبه‌رو شده و‬ ‫همین موضوع زمینه‌س��از ایجاد مشکل در پروژه‌ها‬ ‫شده اس��ت‪ .‬مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن‬ ‫با اش��اره به اینکه مسکن مهر در کل کشور تاکنون‬ ‫پیشرفت ‪ ۶۰‬درصدی داشته است‪ ،‬افزود‪ :‬متقاضیان‬ ‫مس��کن مهر باید ت�لاش خود را ب��رای تامین مالی‬ ‫بیش��تر کنند‪ .‬پژمان اظهار ک��رد‪ :‬بخش عمده‌ای از‬ ‫واحده��ای مس��کن مهر ب��ه دلیل کمب��ود خدمات‬ ‫زیربنای��ی ازجمله آب‌وب��رق و گاز با تاخیر و چالش‬ ‫روبه‌رو شده‌اند‪.‬‬
‫گپ‬ ‫نیم دهه ازدست‌رفته‬ ‫در سرمایه‌گذاری صنعتی‬ ‫روند کاهشی سرمایه‌گذاری‬ ‫صنعتی در س��ال‌های اخیر به‬ ‫وی��ژه در دولت نه��م‪ ،‬به جایی‬ ‫رسید که رشد صنعتی به صفر‬ ‫رس��ید و منجر به تجربه‌کردن‬ ‫روند منفی این بخش ش��د‪ .‬با‬ ‫این حال کارشناسان این حوزه‬ ‫معتقدند که در حال حاضر به دلیل وابس��تگی به نفت‪،‬‬ ‫ش��رایط خاصی را در کش��ور می‌گذرانیم‪ ،‬این درحالی‬ ‫اس��ت که در گذشته نیز به دلیل اشتباه‌های رایج‪‌،‬نیم‬ ‫دهه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از دست رفته است‬ ‫که جب��ران آن نیازمند تالش ویژه‌ای اس��ت‪ .‬آنچه در‬ ‫ادامه می‌خوانید گفت‌وگ��وی ایلنا با محمدرضا رضوی‬ ‫رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی است‪.‬‬ ‫€ €آی�ا ای�ن موسس�ه تحقیقاتی درباره بس�ته‬ ‫خروج از رکود تورمی پژوهشی انجام داده؟ و به‬ ‫نظر شما این بسته چه نواقصی دارد؟‬ ‫مسلما پژوهش‌هایی در این زمینه صورت گرفته اما‬ ‫آنچه مهم اس��ت‪ ،‬عمق رکود تورمی موجود در اقتصاد‬ ‫کشور و پیاده‌س��ازی مجموعه سیاست‌هایی است که‬ ‫بتوان بر آن غلبه کرد‪ .‬پژوهش‌ها نش��ان می‌دهد برای‬ ‫خروج از رکود نیاز به سیاس��ت‌هایی در سطح اقتصاد‬ ‫کالن داریم که بس��ته سیاسی دولت‪ ،‬ابعاد کلیدی آن‬ ‫را پوشش داده است‪ .‬در عین حال نیاز به سیاست‌های‬ ‫تحرک‌زای بخش��ی وجود دارد تا بتوان ش��رایط الزم‬ ‫ب��رای احیای فعالیت‌ها در بخش‌های کلیدی همچون‬ ‫صنعت و ساختمان را فراهم کرد‪.‬‬ ‫€ €آیا به اعتقاد شما پرداخت یارانه به واحدهای‬ ‫تولیدی می‌تواند از تعطیلی آنها جلوگیری کند؟‬ ‫هم‌اکن��ون واحده��ای صنعت��ی که دارای مش��کل‬ ‫اقتصادی هس��تند و دچار رکود شده‌اند کم نیستند و‬ ‫اینک��ه فکر کنیم در درازمدت می‌توانیم با ارائه یارانه‪،‬‬ ‫آنه��ا را از ش��رایط فعلی خارج کنی��م انتظار معقولی‬ ‫نیست‪ .‬به طور قطع واحدهای صنعتی در شرایط ویژه‬ ‫مانند رکود فعلی‪ ،‬با کمبود سرمایه و منابع مالی روبه‌رو‬ ‫هستند و دسترسی به مواد اولیه و کاالهای سرمایه‌ای‬ ‫برای آنها دشوار است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬کاهش تقاضا نیز‬ ‫مش��کالتی برای آنها به همراه داش��ته است‪ .‬هر چند‬ ‫دولت در بودجه سالیانه مواردی را برای کمک به این‬ ‫واحدهای صنعتی پیش‌بینی کرده اما الزم اس��ت این‬ ‫سیاست‌ها در درازمدت تکمیل شوند‪ .‬اما در بلندمدت‬ ‫نمی‌توان انتظار داشت که یارانه‌ها به خودی خود موثر‬ ‫باش��ند بلکه نیازمند اصالح ساختار بنگاه‌ها هستیم تا‬ ‫بتوانن��د رقابتی‌تر عمل کنند‪ .‬اما در کوتاه‌مدت و برای‬ ‫برون‌رفت از ش��رایط فعلی این موضوع می‌تواند مانند‬ ‫نوعی مسکن عمل کند که‌باید آثار تسکینی آن را در‬ ‫چارچوب برنام ‌ه اصالح ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها دید‪.‬‬ ‫€ €به اعتقاد ش�ما چه راه�کار بلندمدتی برای‬ ‫خ�روج واحده�ای صنعت�ی از رکود مناس�ب‌تر‬ ‫است؟‬ ‫راه��کار بلندمدت در ای��ن زمینه‪ ،‬اصالح س��اختار‬ ‫هزینه‌ای و بهبود به��ره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و در‬ ‫نتیج��ه ارتقای توان رقابتی ب��رای حضور در بازارهای‬ ‫منطق��ه‌ای و بین‌المللی اس��ت‪ .‬در این رابطه تغییرات‬ ‫ج��دی بای��د در بنگاه‌ها انجام ش��ده و توانمندی‌های‬ ‫سازمانی متفاوتی شکل‌گیرد‪.‬‬ ‫€ €به اعتقاد ش�ما بخ�ش صنع�ت و معدن چه‬ ‫نقشی در خروج از رکود دارد؟‬ ‫از سال ‪ ۸۹‬نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بخش‬ ‫صنع��ت و مع��دن کاهنده و از اواخر س��ال ‪ ۹۰‬منفی‬ ‫ش��ده بود به طوری که در سال ‪ ۹۱‬شاهد رشد منفی‬ ‫در این بخش بودیم‪ .‬هر چند در دو س��ال گذشته نرخ‬ ‫رش��د رو به افزایش بوده اما روند سرمایه‌گذاری‌ها در‬ ‫صنای��ع مختلف از س��ال ‪ ۸۸‬مرتب کاهش��ی بوده و‬ ‫س��رمایه‌گذاری در کانی‌های غیرفلزی‪ ،‬فلزات اساسی‪،‬‬ ‫ساخت محصوالت شیمیایی‪ ،‬مواد غذایی و آشامیدنی‬ ‫و‪ ...‬کاهش یافته و روند اشتغال‌زایی در این صنایع نیز‬ ‫به شدت افت کرده است‪.‬‬ ‫€ €شرایط سرمایه‌گذاری و اشتغال صنعتی را در‬ ‫سال‌های اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫ما نی��م دهه را برای ایج��اد ظرفیت‌های تولیدی از‬ ‫طری��ق س��رمایه‌گذاری‌های صنعتی از دس��ت دادیم‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری صنعتی به قیمت‌های جاری و ثابت از‬ ‫س��ال ‪ ۸۷‬آنچنان افت کرده که سال‌ها طول می‌کشد‬ ‫ب��ه ش��رایط س��رمایه‌گذاری پی��ش از آن برگردی��م‪.‬‬ ‫براس��اس پروانه‌های بهره‌برداری صادر ش��ده‪ ،‬ارزش‬ ‫سرمایه‌گذاری‌ها در سال ‪ ۸۳‬به قیمت ثابت در بخش‬ ‫صنعت و معدن ‪ ۲۵‬هزار میلیارد ریال بوده که این رقم‬ ‫برابر سرمایه‌گذاری در سال ‪ ۹۱‬بوده است‪ .‬در ‪ ۶‬سال‬ ‫گذش��ته ظرفیت‌س��ازی در صنعت به میزان موردنیاز‬ ‫اقتصاد کش��ور صورت نگرفته و همین توان‪ ،‬صنعت را‬ ‫برای پیش��تازی در خروج از رکود محدود می‌‌کند زیرا‬ ‫ت ش��تابان و سریع‬ ‫از قبل‪ ،‬ظرفیت‌س��ازی برای حرک ‌‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫کاهش تولید محصوالت صنعت نساجی در ‪ ۸‬ماه امسال‬ ‫نبود تقاضا تولید نساجی را کاهش داد‬ ‫گروه صنعت‪ -‬بررس��ی تولید ‪ ۸‬ماه صنعت‬ ‫نساجی نشان داد که این صنعت اشتغالزا که‬ ‫روزگاری‪ ،‬جایگاه��ی فاخر در صنعت به خود‬ ‫اختصاص داده بود‪ ،‬ای��ن روزها حال چندان‬ ‫خوش��ی ندارد‪ .‬هرچند که پی��ش از این نیز‬ ‫فعاالن این حوزه نگرانی خود را از روند فعلی‬ ‫این صنعت اعالم کرده بودند اما بررسی آمار‬ ‫جدید این صنعت نش��ان می‌ده��د که رکود‬ ‫همچن��ان دامان این صنع��ت را گرفته و کار‬ ‫به جایی رس��یده که انبارهای پر این صنعت‪،‬‬ ‫منجر به کاهش تولید این محصوالت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با نگاهی به محصوالت وابس��ته به صنعت‬ ‫نس��اجی در آماره��ای ‪۸‬ماه امس��ال وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مشاهده می‏شود که‬ ‫به‌جز الیاف اکریلیک و فرش ماش��ینی‪ ،‬باقی‬ ‫محص��والت با کاهش تولید نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته همراه بوده‏اند‪.‬‬ ‫بنابر این گ��زارش‪ ،‬تولید الیاف پلی‌اس��تر‬ ‫در ‪۸‬ماه امس��ال ‪ ۹۲‬هزار و ‪۱۰۰‬تن بوده که‬ ‫نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته کاهش‬ ‫‪۱۷/۵‬درصدی را تجربه کرده است‪ .‬تولید نخ‬ ‫‪ ۲۱۲‬ه��زار تن بوده که‬ ‫پلی‏اس��تر هم از ‪۱۶۳‬هزار‬ ‫این رقم نسبت به مدت‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬تن به ‪۱۴۵‬هزار و‬ ‫دولت‌ها برای خروج‬ ‫مش��ابه س��ال قبل که‬ ‫کاهش‬ ‫‪۲۰۰‬تن رسیده و‬ ‫از رکود باید دو راهکار‬ ‫‪ 2‬میلی��ون و ‪ ۸۵‬ه��زار‬ ‫نش��ان‬ ‫‪۱۱‬درص��دی را‬ ‫را مدنظر قرار دهند؛‬ ‫تن بوده ش��اهد رش��د‬ ‫می‏دهد‪ .‬الی��اف اکریلیک‬ ‫نیز ب��ا ‪۵۳‬درصد تغییر در رویکرد نخست صادرات ‪ ۶/۱۱‬درص��دی ب��وده‬ ‫محصوالت است‌زمانی اس��ت‪ .‬در همی��ن حال‬ ‫تولید ب��ه ‪۱۷‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫که بازار قفل می‌شود‪،‬‬ ‫پلی‌پروپیل��ن یک��ی از‬ ‫ت��ن و در کن��ار آن نی��ز‬ ‫تولید نخ سیستم پنبه‏ای ‌دولت‌ها شرایط صادرات چالش‌برانگیزترین مواد‬ ‫اولیه صنعت نساجی در‬ ‫را تسهیل می‌کنند‪.‬‬ ‫و ترکیبی الیاف مصنوعی‬ ‫ب��ا کاه��ش ‪ ۷/۳‬درصدی همچنین کاهش مالیات‌ها چند ماه گذش��ته نیز با‬ ‫رش��د ‪ ۱۲/۸۷‬درصدی‬ ‫به ‪ ۱۱۹‬ه��زار و ‪۱۰۰‬تن‬ ‫نیز راهکار دیگر دولت‬ ‫به ‪ ۴۹۱‬هزار تن رسیده‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬در همین‬ ‫در این زمینه است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که‬ ‫مدت تولید فرش ماشینی‬ ‫در ‪ ۸‬ماه س��ال ‪ ،۹۲‬این‬ ‫نیز ب��ه ‪۵۴‬ه��زار و ‪۷۶۹‬‬ ‫رقم ‪ ۴۳۵‬هزار تن بوده‬ ‫مترمربع رسید که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪۴/۴‬درصد افزایش داشته است‪ .‬چرم اس��ت‪.‬اما بررس��ی‌های اخیر وزارت صنعت‪،‬‬ ‫و کفش هم به ترتیب ‪ 2‬هزار و ‪ ۶۱‬فوت مربع ‌مع��دن و تجارت نش��ان می‌دهد ک��ه تولید‬ ‫و ‪۵‬ه��زار و ‪ ۴۷۰‬زوج تولید ش��ده که هر دو پلی‌اس��تایرن با رشد منفی ‪ ۶/۷۱‬درصدی به‬ ‫‪ ۷۷‬هزار تن کاهش یافته است‪ ،‬این در حالی‬ ‫با کاهش ‪ ۴/۲‬و ‪۸/۹‬درصدی مواجه بوده‌اند‪.‬‬ ‫اس��ت که تولید این محصول در آبان امسال‬ ‫‹ ‹رشد مواد اولیه صنعت نساجی‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬تولید پلی‌اتیلن به تنها ‪ ۱۱‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫پلی کربنات نیز بدون هیچ تغییری نسبت‬ ‫عنوان یک��ی از اصلی‌ترین ماده اولیه صنعت‬ ‫نس��اجی نی��ز در ‪ ۸‬ماه امس��ال ‪ 2‬میلیون و به مدت مش��ابه سال گذشته همچنان تولید‬ ‫‪ ۸‬ه��زار تنی را درپیش گرفته اس��ت‪ .‬اما در‬ ‫مقابل بیشترین کاهش رشد در اکریلونیتریل‬ ‫بوتادین استایرن با ‪ ۱۶/۸۱‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫تولید این محصول در ‪ ۸‬ماه س��ال گذش��ته‬ ‫مع��ادل ‪ ۳۵‬هزار ت��ن بود که با ای��ن میزان‬ ‫افت به ‪ ۲۹‬هزار تن در ‪ ۸‬ماه امس��ال رسید‪.‬‬ ‫در نهایت بررس��ی مجموع تولید محصوالت‬ ‫پلیم��ری ک��ه صنع��ت نس��اجی بزرگترین‬ ‫مصرف‌کنن��ده آن اس��ت نش��ان می‌دهد که‬ ‫تولید محص��والت قرار گرفت��ه در این حوزه‬ ‫ش��اهد رش��د ‪ ۵/۳۳‬درصدی بوده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫طوری که تولید محص��والت این حوزه به ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۹۳‬هزار تن رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬رویک�رد حمایت�ی برای خ�روج از‬ ‫رکود‬ ‫عض��و هی��ات مدیره‬ ‫انجمن صنایع نساجی‪،‬‬ ‫رکود در ب��ازار صنایع‬ ‫نس��اجی را مهم‌ترین‬ ‫دلیل کاهش تولید در‬ ‫‪ ۸‬ماه امس��ال دانس��ت و گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫انبارهای محصوالت نس��اجی به واسطه نبود‬ ‫مصرف‌کننده پر است و به طور قطع تا زمانی‬ ‫ک��ه مصرف‌کننده‌ای چ��ه در داخل و چه در‬ ‫خارج کش��ور ب��رای این محص��والت وجود‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬میزان تولید نیز کاهش خواهد‬ ‫با‬ ‫یافت‪.‬علیرضا حائری در گفت‌وگو با‬ ‫تاکید بر اینکه در شرایطی که بازار در انتظار‬ ‫فروش بیشتر اس��ت‪ ،‬تولیدکننده برای تولید‬ ‫نیاز به نقدینگی بیشتری دارد که با رکود در‬ ‫ب��ازار این ام��کان وجود ن��دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بیش از یک سال اس��ت که بازار در رکود به‬ ‫س��ر می‌برد و همه نیز ب��ر این موضوع اذعان‬ ‫دارند‪ ،‬اما به نظر می‌رس��د راهکارهایی برای‬ ‫خروج از رکود به درس��تی پیش‌بینی نش��ده‬ ‫اس��ت‪.‬وی با تاکی��د بر اینک��ه دولت‌ها برای‬ ‫خروج از رک��ود باید دو راهکار را مدنظر قرار‬ ‫دهن��د؛ در تش��ریح ای��ن موارد اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫رویکرد نخس��ت صادرات محصوالت اس��ت‪،‬‬ ‫‌زمانی که بازار قفل می‌شود‪‌،‬دولت‌ها شرایط‬ ‫صادرات را تسهیل می‌کنند‪ .‬همچنین کاهش‬ ‫مالیات‌ها نیز راهکار دیگر دولت در این زمینه‬ ‫است‪.‬حائری ادامه داد‪ :‬اما درحال‌حاضر نه در‬ ‫بُعد ص��ادرات و نه تغیی��ر در مالیات‌ها هیچ‬ ‫اقدام��ی انجام نش��ده اس��ت‪ ،‬چرا ک��ه باید‬ ‫بودجه‌های جاری دولت توسط مالیات تامین‬ ‫ش��ود ام��ا در همین حال دول��ت باید به این‬ ‫موضوع توجه داش��ته باش��د ک��ه بنگاه‌ها در‬ ‫بزرگترین رقابت اقتصادی با حضور ‪ ۱۴۰۰‬بنگاه اقتصادی‬ ‫گ�روه صنع�ت ‪ -‬دبیر جش��نواره ملی‬ ‫به��ره‌وری گفت‪ :‬پ��س از برگزاری آیین‬ ‫بزرگداش��ت روز مل��ی به��ره‌وری ک��ه‬ ‫مصادف با این روز فعالیت‌های مربوط به‬ ‫اندازه‌گیری شاخص‌های مالی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و به��ره‌وری س��ال گذش��ته بنگاه‌های‬ ‫اقتص��ادی آغاز ش��د که بر این اس��اس‬ ‫ل حاضر با اس��تفاده از صورت‌های‬ ‫درحا ‌‬ ‫مالی حسابرسی شده‪ ،‬اطالعات بیش از‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بنگاه در سامانه ملی اندازه‌گیری‬ ‫شاخص بهره‌وری ایران (‪ )irpmc.ir‬به‬ ‫روز شده است‪.‬‬ ‫فرشید شکرخدایی با اشاره به برگزاری‬ ‫مرحله دوم ششمین دوره جشنواره ملی‬ ‫بهره‌وری در ‪ ۲۱‬دی ماه با هدف ارزیابی‬ ‫ش��اخص‌های اندازه‌گی��ری س��ازمان‌ها‬ ‫درب��اره تغییرات ایجاد ش��ده در فرآیند‬ ‫اجرای��ی دوره جدی��د اظه��ار ک��رد‪ :‬به‬ ‫منظور فراگیر ک��ردن موضوع بهره‌وری‬ ‫در کش��ور و امکان حضور ش��رکت‌های‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط در این جش��نواره‪،‬‬ ‫هیچ‌ی��ک از بنگاه‌ه��ای اقتصادی الزامی‬ ‫به پرداخت وجه برای ثبت‌نام در مرحله‬ ‫دوم نخواهند داش��ت و شرکت‌ها به‌طور‬ ‫کاملا رایگان می‌توانند در فرآیند ارزیابی‬ ‫حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از دوره شش��م‪ ،‬ای��ن‬ ‫جش��نواره در ‪ 3‬مرحل��ه برگ��زار ش��د‬ ‫ک��ه مرحله نخس��ت ب��ه عن��وان جایزه‬ ‫ملی بهین��ه‌کاوی همزمان با نخس��تین‬ ‫کنفران��س بین‌المللی بهینه‌کاوی برگزار‬ ‫ش��د و به سازمان‌هایی که به تجربه‌های‬ ‫موف��ق در زمین��ه اس��تفاده از رویک��رد‬ ‫بهینه‌کاوی داش��ته‌اند نیز جوایزی اهدا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دبیر جش��نواره ملی بهره‌وری با بیان‬ ‫اینکه فرآیند داوری مرحله دوم جشنواره‬ ‫از ‪ ۹‬دی‌م��اه آغاز خواهد ش��د‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬آیین پایانی ای��ن مرحله در تاریخ‬ ‫‪ ۲۱‬دی‌ماه و مراس��م پایانی این دوره از‬ ‫جش��نواره نیز همزمان با برگزاری آیین‬ ‫بزرگداش��ت روز ملی بهره‌وری در اوایل‬ ‫خرداد سال ‪ ۹۴‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫شکرخدایی با اش��اره به دستاوردهای‬ ‫کش��ور از برگ��زاری ‪ ۵‬دوره جش��نواره‬ ‫ملی به��ره‌وری اظهار ک��رد‪ :‬تولید آمار‬ ‫س��الیانه بهره‌وری کش��ور از س��ال ‪۸۳‬‬ ‫تاکنون و انتشار س��النامه آمار بهره‌وری‬ ‫کش��ور‪ ،‬جم��ع‌آوری و ارزیاب��ی بیش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬ط��رح به��ره‌وری اج��را ش��ده در‬ ‫کش��ور‪ ،‬ایج��اد فرصت بهین��ه کاوی در‬ ‫زمین��ه ش��اخص‌های مال��ی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫بهره‌وری و تجارب برتر ارائه ش��ده برای‬ ‫سایر شرکت‌ها‪ ،‬فرهنگ‌سازی و آموزش‬ ‫مفاهیم کاربردی بهره‌وری با ایجاد شبکه‬ ‫داوران جش��نواره و عضوی��ت بی��ش از‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬متخصص از جمله دستاوردهای‬ ‫برگزاری پنجمین دوره جش��نواره ملی‬ ‫بهره‌وری بوده است‪.‬‬ ‫در همین حال رییس انجمن بهره‌وری‬ ‫ای��ران‪ ،‬توج��ه به به��ره‌وری ب��ه منظور‬ ‫ارتقای جایگاه زندگی مردم به س��طوح‬ ‫باالتر را نیاز به بازتعریف مجدد دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬تغییر نگ��رش و بینش می‌تواند‬ ‫نق��ش موث��ری در بهبود به��ره‌وری در‬ ‫کشور ایفا کند‪.‬‬ ‫حسین حاجیان با تاکید بر اینکه توجه‬ ‫به عنصر به��ره‌وری به طور حتم اقتصاد‬ ‫کشور را به س��مت تعالی بیشتر حرکت‬ ‫خواهد داد‪ ،‬افزود‪ :‬فضای تحریم کشور و‬ ‫اینکه این فضا باعث ارتباط بیشتر ایران‬ ‫با دنیا شده‪ ،‬از اقتصاد مقاومتی به‌عنوان‬ ‫یک��ی از تاکی��دات رهبر معظ��م انقالب‬ ‫ن��ام برد و گفت‪ :‬این ی��ک ظرفیت مهم‬ ‫محس��وب می‌ش��ود و با وجود تحریم‌ها‬ ‫ای��ن امیدواری وج��ود دارد که با تعامل‬ ‫بیشتری با دنیا برخورد کنیم‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن بهره‌وری کش��ور‪ ،‬افت‬ ‫قیمت نفت را در زمینه کاهش وابستگی‬ ‫هرچه بیشتر بودجه کشور به این نعمت‬ ‫خ��دادادی برای اقتصاد کش��ور فرصتی‬ ‫مغتن��م دانس��ت و گفت‪ :‬وق��ت آن فرا‬ ‫رسیده که بودجه را براساس واقعیت‌های‬ ‫اقتصادی و با وجود مشکالت بسیار زیاد‬ ‫بدون کمترین وابستگی به نفت ببندیم‪.‬‬ ‫وی یک��ی از دالی��ل اصل��ی کاه��ش‬ ‫به��ره‌وری در کش��ور را ف��ارغ از تم��ام‬ ‫فرمول‌ه��ا و ش��اخص‌ها در این موضوع‪،‬‬ ‫تغیی��ر نگ��رش و بین��ش در افزای��ش‬ ‫بهره‌وری دانست و گفت‪ :‬باید بدانیم که‬ ‫اختالف ارتفاع باعث حرکت یک جس��م‬ ‫و اختالف دم��ا باعث حرکت هوا خواهد‬ ‫شد‪ ،‬بنابراین برای پیشرفت همواره باید‬ ‫افق را در نظر داشته باشیم‪.‬‬ ‫صورتی قادر به پرداخت مالیات هستند که به‬ ‫رونق رسیده باشند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن صنایع نس��اجی‬ ‫با اش��اره به حمایت‌های صادرات��ی دولت از‬ ‫بنگاه‌های تولیدی و صادرات قبل از تحریم‌ها‬ ‫گفت‪ :‬پیش از به وجود آمدن چنین شرایطی‬ ‫بان��ک توس��عه صادرات ب��ر مبنای ال‌س��ی‬ ‫صادراتی تولیدکنن��دگان‪ ،‬معادل ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫ال‌سی را به صورت تسهیالتی با نرخ ‪ ۷‬درصد‬ ‫در اختی��ار آنه��ا قرار می‌داد‪ .‬پ��س از آن ارز‬ ‫حاص��ل از صادرات به‌طور مس��تقیم به بانک‬ ‫وارد می‌شد و بانک قسط خود را برمی‌داشت‬ ‫و مابق��ی ارزه��ا در اختی��ار صادرکننده قرار‬ ‫می‌گرف��ت که نقدینگ��ی او را برای ادامه کار‬ ‫فراهم می‌کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با این شرایط هم تسهیالت به‬ ‫صادرکننده می‌رسید و هم بانک به مطالبات‬ ‫خود دس��ت می‌یافت‪ : ،‬در این ش��رایط هم‬ ‫تولی��د رونق می‌یافت و هم بنگاه‌ها به س��ود‬ ‫خود دس��ت می‌یافتن��د ام��ا هم‌اکنون همه‬ ‫تسهیالت باالی ‪ ۳۰‬درصد است که دردی از‬ ‫تولیدکننده دوا نمی‌کند و او ترجیح می‌دهد‬ ‫ک��ه با رکود بازار‪ ،‬تولید خود را کاهش دهد و‬ ‫فکری برای صادرات نداشته باشد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عص�ر خودرو‪ -‬با حکمی از س��وی س��عید مدنی‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی س��ایپا‪ ،‬ماموریت حسن‬ ‫عم��وزاده به عن��وان قائم مقام ف��روش و خدمات پس‬ ‫از فروش گروه خودروسازی س��ایپا خاتمه یافت‪ .‬بنابر‬ ‫اخبار رس��یده‪ ،‬هیات مدیره گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫در مصوبه‌ای خواهان انتخاب یکی از مش��اغل توس��ط‬ ‫مدیران ارشد گروه خودروس��ازی شد‪ .‬بنابراین حسن‬ ‫عم��وزاده که همزمان با قائ��م مقامی مدیرعامل گروه‪،‬‬ ‫مس��ئولیت مدیرعاملی ش��رکت بن‌رو را نی��ز برعهده‬ ‫داش��ت ادامه فعالیت کاری خود را در شرکت بن‌رو به‬ ‫انجام خواهد رساند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬علیرضا فیض‌بخش‪ ،‬رییس س��تاد مدیریت‬ ‫حمل‌ونقل و س��وخت کش��ور گفت‪ :‬با تغیی��ر فرآیند‬ ‫خروج خودرو‌های فرس��وده از چرخه حمل‌ونقل‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬هزار دستگاه خودرو فرسوده در ‪ ۹‬ماه سال ‪۹۳‬‬ ‫از چرخه حمل‌ونقل خارج شدند که این میزان خودرو‬ ‫فرسوده معادل ‪ ۱۰‬میلیون خودرو یورو ‪ ۴‬برای شهرها‬ ‫تولید آالیندگی می‌کند‪ .‬فیض بخش‪ ،‬با اشاره به تفاوت‬ ‫فرآیند خروج خودرو‌های فرسوده امسال اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫اجرای مصوبه قانونی سال ‪ ۱۳۸۸‬که به دالیل مختلف‬ ‫به اجرا نرس��یده بود‪ ،‬واردکنندگان خودرو در تعامل با‬ ‫مراکز اسقاط‪ ،‬مصوبات مربوط را عملیاتی کردند‪.‬‬ ‫خبر خودرو ‪ -‬غالمحسین قاسمیان‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره به‬ ‫جو آرام بازار خودرو گفت‪ :‬برخالف برخی اظهارات هیچ‬ ‫افت قیمت��ی در بازار خودروهای داخلی صورت نگرفته‬ ‫و بیش��تر خودروها جز یکی دو مورد از آنها‪ ،‬در بازار با‬ ‫قیمت مصوب کارخانه معامله می‌شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬رکود‬ ‫ایجاد ش��ده در بازار خودرو باعث شده که فاصله قیمت‬ ‫کارخانه و بازار از بین رفته و بیش��تر تولیدات داخلی با‬ ‫قیمت کارخانه خرید و فروش شوند‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫صنعت پتروشیمی در انتظار جهش سوم‬ ‫‪31‬‬ ‫احمد مهدوی ابهری‬ ‫صنعتی با مواد اولیه اندک و درآمدزایی کالن‬ ‫عرفانه تاجیکی ـ گروه صنعت‪ ۵۰ :‬س��ال از ورود‬ ‫صنعت نف��ت ایران به ح��وزه پتروش��یمی می‌گذرد‪.‬‬ ‫س��الگرد این صنعت درآمدزا و ارزآور برای کشور‪ ،‬در‬ ‫نشس��تی با حضور خبرنگاران رس��انه‌های جمعی و به‬ ‫میزبانی وزارت نفت ایران برگزار شد‪ .‬مهمان ویژه این‬ ‫نشست محمدحسن پیوندی‪ ،‬معاون مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی پتروش��یمی‪ ،‬در یک برنامه مدون‪ ،‬به توضیح در‬ ‫مورد برنام��ه آینده و تاثیرات صنعت پتروش��یمی در‬ ‫خاورمیانه و جهان پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ران‪ ،‬نخس�تین کش�ور منطق�ه در صنع�ت‬ ‫پتروشیمی‬ ‫معاون مدیرعامل ش��رکت ملی پتروش��یمی ضمن‬ ‫یادآوری این موضوع که محصوالت پتروش��یمی نقش‬ ‫مهم��ی را در رف��اه زندگی امروزه م��ردم ایفا می‌کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید توجه داشت که تولیدات پتروشیمی عالوه‬ ‫ب��ر س��ودآوری کالنی که ب��رای اقتصاد کش��ور دارد‪،‬‬ ‫تاثیرات مثبت زیادی بر امنیت ملی‪ ،‬ارتقای سطح رفاه‬ ‫عمومی‪ ،‬رشد س�لامت افراد جامعه و افزایش کیفیت‬ ‫آموزش و‪ ...‬خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمدحس��ن پیوندی تصریح کرد‪ :‬تولید محصوالت‬ ‫پتروش��یمی برای کش��ورهایی که از منابع گازی غنی‬ ‫برخوردار هستند‪‌،‬بسیار سودآور است‪ .‬زمانی که ایران‬ ‫در واحدهای پتروش��یمی مرودشت ش��یراز شروع به‬ ‫فعالیت کرد‪ ،‬هیچ کش��وری در منطقه خاورمیانه قادر‬ ‫نبود تا کربن را وارد چرخه تولیدات صنعت خود کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از تمام حجم هیدروکربور‌های کش��ور‬ ‫تنها ‪ ۵‬درصد آن مورد اس��تفاده صنعت پتروش��یمی‬ ‫است‪ .‬این درحالی است که با استفاده از این ‪ ۵‬درصد‬ ‫‪ ۴۱‬میلیون تن کاال تولید می‌ش��ود و ‪ ۹۵‬درصد باقی‬ ‫مان��ده یا به صورت خام صادر می‌ش��ود یا وارد فرآیند‬ ‫تبدیل به س��وخت می‌شود‪ .‬در بهترین شرایط از ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد نفتی که وارد پاالیش��گاه‌ها می‌ش��ود‪ ،‬تنها ‪۵۰‬‬ ‫درص��د آن تبدی��ل به ان��رژی مفید و مورد اس��تفاده‬ ‫ش��ده و مابق��ی آن تبدیل به آب‪ ،‬کربن و‪ ...‬می‌ش��ود‬ ‫که قابل بازیابی نیس��ت و این امر نشان‌دهنده اهمیت‬ ‫وی ب��ا اذعان به اینکه ایران تنها‬ ‫کشوری در جهان است که تمامی‬ ‫امکان��ات الزم ب��رای راه‌ان��دازی و‬ ‫توسعه صنعت پتروشیمی را دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به امکانات بس��یار‬ ‫مناس��بی که ایران در اختیار دارد‪،‬‬ ‫از جایگاه مناس��بی در این صنعت‬ ‫برخ��وردار نیس��ت‪ .‬ای��ران تنه��ا‬ ‫کش��وری است که در دنیا از لحاظ‬ ‫تامی��ن مواد اولیه پتروش��یمی‪ ،‬به‬ ‫صورت گاز و مایع‪ ،‬هیچ مش��کلی‬ ‫ندارد‪ .‬بدنیس��ت بدانی��د که ایران‬ ‫دارنده رتبه نخست در منابع گازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫پتروشیمی است‪.‬‬ ‫‹ ‹درآمد ‪ ۲۱‬میلیارد دالری‬ ‫مع��اون مدیرعامل ش��رکت ملی‬ ‫پتروش��یمی اف��زود‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫ارزش تولی��دی ‪ ۴۱‬میلی��ون ت��ن‬ ‫کاالی تولی��د ش��ده با اس��تفاده از‬ ‫با تکمیل ‪ 67‬طرح‬ ‫محصوالت پتروشیمی‪ ۲۱ ،‬میلیارد‬ ‫دالر است‪ .‬همچنین باید بدانیم که‬ ‫نیمه کاره ‪ 60‬میلیون‬ ‫ارزآوری صنعت پتروش��یمی تاثیر‬ ‫تن به ظرفیت‬ ‫زیادی بر اقتصاد کشور دارد‪ .‬بخشی‬ ‫پتروشیمی کشور‬ ‫از نفت که تبدیل به س��وخت مورد‬ ‫افزوده می شود‬ ‫نیاز صنایع و بخش خانگی می‌شود‪،‬‬ ‫درآمدزایی را به همراه ندارد اما ‪۴۱‬‬ ‫میلی��ون تن تولیدات پتروش��یمی‬ ‫اشتغالزایی و درآمدزایی فراوانی را برای اقتصاد کشور ‹ ‹بخش خصوصی یک مهره تاثیرگذار‬ ‫پیوندی با تاکید بر اینکه برای رشد و توسعه بیشتر‬ ‫به ارمغان می‌آورد ک��ه این امر به معنای افزایش رفاه‬ ‫در صنعت پتروش��یمی‪ ،‬باید سهم بخش خصوصی در‬ ‫عمومی است‪.‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست‬ ‫مناقصه شماره ‪1‬ـ‪87‬ـ‪400‬ـ‪93‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫م الف‪3579:‬‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪92/010‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫ش�رکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نس��بت به تامین کاالی مورد نیاز خود‬ ‫از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با توجه به ش��رایط ذیل اقدام نماید‪ .‬بدینوسیله‬ ‫از مناقصه‌گرانی که س��ابقه و توانایی ارائه پیش��نهاد را دارند جهت شرکت در مناقصه‬ ‫دعوت بعمل می‌آید‪.‬‬ ‫‪1‬ـ شماره مناقصه‪FSS-9340046-FS :‬‬ ‫‪2‬ـ موضوع مناقصه‪ :‬قطعات توربین گازی‬ ‫‪3‬ـ مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ 150/000/000 :‬ریال ضمانتنامه معتبر‬ ‫بانکی و قابل تمدید و یا واریز نقدی به حساب شماره ‪ 59322230‬بانک تجارت شعبه‬ ‫سمیه غربی بنام شرکت نفت فالت قاره ایران و یا چک تضمینی در وجه شرکت نفت‬ ‫فالت قاره ایران‪.‬‬ ‫‪4‬ـ نحوه دریافت اسناد مناقصه‪ :‬الزم است مناقصه‌گران پس از هماهنگی از طریق‬ ‫تلفن ‪ 23942699‬جهت دریافت ش��رایط و اس��ناد مناقصه صبح از ساعت ‪ 9‬الی ‪12‬‬ ‫و بعدازظهر از س��اعت ‪ 14‬الی ‪ 15/30‬به آدرس‪ :‬ته��ران‪ ،‬خیابان ولیعصر (عج)‪ ،‬باالتر‬ ‫الیحه افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها که‬ ‫این روزها در انتظار تصویب ش��ورای نگهبان به‬ ‫س��ر می‌برد با تبدیل شدن به یک قانون‪ ،‬عاملی‬ ‫برای ایجاد ش��فافیت در س��رمایه‌گذاری صنعت‬ ‫پتروشیمی خواهد شد‪ .‬پس از تایید این الیحه از‬ ‫سوی مجلس‪ ،‬بس��یاری از واحدهای پتروشیمی‬ ‫آمادگ��ی خود را برای توس��عه فاز‌های نیمه‌کاره‬ ‫اعالم کردن��د و حال پیش‌بینی می‌ش��ود که با‬ ‫تثبیت قیمت خوراک پتروشیمی‌ها‪ ،‬شاهد قوت‬ ‫گرفت��ن س��رمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و‬ ‫در نتیجه توس��عه صنعت پتروش��یمی باش��یم‪.‬‬ ‫هم‌اکنون بیش��تر سهام واحدهای پتروشیمی در‬ ‫دس��ت نهاد‌های عمومی و دولتی نظیر صندوق‬ ‫بازنشس��تگی‪‌،‬آموزش‌وپرورش‪‌،‬تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫نیروهای مسلح و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫صنعت��ی ب��ا ‪ ۴۸‬میلی��ون عض��و عمومی که‬ ‫درحال‌حاضر مشکلی برای تامین منابع خوراک‬ ‫پتروش��یمی در کش��ور ندارد‪ .‬البته گاهی پیش‬ ‫آمده ک��ه منابع خوراک پتروش��یمی خود را به‬ ‫شکل صحیحی استفاده نکرده‌ است که از جمله‬ ‫اس��تفاده نادرس��ت از مناب��ع گازی‪ ،‬می‌توان به‬ ‫سوخت گازهای همراه نفت اشاره کرد‪ ،‬درحالی‬ ‫که می‌توان این حج��م گاز را جمع‌آوری و وارد‬ ‫چرخه بهره‌برداری کرد‪.‬‬ ‫هم‌اکنون صنعت پتروشیمی برای ایران مزیت‬ ‫بزرگی به‌ش��مار می‌رود زیرا از آنجا که مهم‌ترین‬ ‫نیاز این صنعت برای توس��عه‪ ،‬خ��وراک کافی و‬ ‫مناس��ب است‪ ،‬این شرایط در کشور فراهم است‬ ‫و تنه��ا حمایت از ای��ن صنعت درآم��دزا باعث‬ ‫می‌شود تا ش��اهد افزایش سرمایه‌گذاری در این‬ ‫حوزه باش��یم و از خام‌فروش��ی نف��ت به عنوان‬ ‫عظیم‌ترین س��رمایه ملی کشور بپرهیزیم‪ .‬حتی‬ ‫کش��ورهایی ک��ه در صنایع پایین‌دس��تی خود‬ ‫س��رمایه‌گذاری مناسبی نداش��ته‌اند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫در صنعت پتروش��یمی س��رمایه‌گذاری مناسبی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬در چنی��ن ش��رایطی صنای��ع‬ ‫پایین دس��تی آنه��ا توس��عه‌یافته و در پی آن‪،‬‬ ‫ارزش‌افزوده باالیی به‌دست می‌آید‪.‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی)‬ ‫مناقصه عمومی ش�ماره ‪ 92/010‬مربوط به انجام تکمیل‬ ‫فاز دوم تعمیر و بهسازی ‪ 50‬دستگاه منزل کارمندی‬ ‫موضوع‬ ‫و بهسازی ‪ 50‬دستگاه‬ ‫منزل کارمندی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز ‪1393/284‬‬ ‫محل‬ ‫اجرای کار‬ ‫مسجد‬ ‫سلیمان‬ ‫مدت‬ ‫زمان‬ ‫اجرا‬ ‫یکسال‬ ‫نوع گواهینامه‬ ‫صالحیت‌پیمانکاری(پایه‪/‬‬ ‫رتبه و رشته)‬ ‫حداقل پایه ‪ 5‬در رشته‬ ‫ساختمان‬ ‫مبلغ و نوع‬ ‫تضمین شرکت‬ ‫برآورد کارفرما (ریال)‬ ‫‪51,000,000‬‬ ‫‪14/824/392/497‬ریال‬ ‫در مناقصه‬ ‫ش�رح مختصر پروژه‪ :‬خاکبرداری‪ ،‬خاکریزی‪ ،‬بنایی با س��نگ‪ ،‬قالب‌بندی‪ ،‬آرماتوربندی‪ ،‬بتن‌ریزی‪ ،‬کارهای فوالدی سنگین و سبک‪ ،‬نماسازی و سایر‬ ‫عملیات مرتبط مطابق با شرح کار و اسناد مناقصه‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود حداکثر ظرف ‪ 10‬روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم‪ ،‬آمادگی خود را به صورت کتبی به یکی از آدرس‌های‬ ‫ذیل‌الذکر اعالم و همزمان نسبت به دریافت فرم‌های ارزیابی کیفی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫فرم‌های ارزیابی کیفی می‌بایس��تی ظرف مدت ‪ 14‬روز تکمیل و به آدرس‌های ذیل در مقابل رس��ید تحویل گردند که پس از بررس��ی‌های الزم اس��ناد‬ ‫مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد‪ .‬زمان گشایش پیشنهادها روز یکشنبه مورخ ‪ 1393/12/10‬می‌باشد‪.‬‬ ‫نشانی محل اعالم آمادگی و دریافت اسناد‪ :‬مسجدسلیمان‪ ،‬شرکت بهره‌برداری نفت و گاز‪ ،‬امور حقوقی و قراردادها‪ ،‬اتاق ب ‪.20‬‬ ‫همزمان ارائه گواهی صالحیت‪/‬رتبه‌بندی خدمات مورد نظر به منظور تطبیق با تصویر آن الزامی و ارائه معرفی‌نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت‬ ‫در مناقصه و نمایندگان ش��رکت‌ها در همه مراحل الزم و ضروری می‌باش��د‪ .‬ضمنا کلیه شرکت‌های متقاضی ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‬ ‫شده مربوط به سال قبل می‌باشند‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :1‬حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه‪ ،‬شرکت‌نامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبتی الزامی است‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :2‬مناقصه‌گر ضمن اعالم آمادگی تائید می‌نماید هیچ‌یک از اعضای هیات مدیره و سهامداران آن شرکت‪/‬پیمانکاری شاغل دولتی نبوده و مشمول‬ ‫قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب دیماه ‪ 1337‬نمی‌باشند‪.‬‬ ‫روابط عمومی – شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫‪HTTP://IETS.MPORG.IR‬‬ ‫معاونت فنی و زیربنایی راه‌آهن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫مشارکت‌ها را افزایش دهیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫در بس��یاری از م��وارد صالحی��ت خود را ب��ا راندمان‬ ‫ب��االی تولید و فروش محصوالت خ��ود اثبات کرده و‬ ‫هن��وز پیامی مبنی بر کاهش تقاض��ا برای محصوالت‬ ‫پتروشیمی از سوی مصرف‌کنندگان دریافت نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫معاون مدیرعامل پتروش��یمی اظه��ار کرد‪ 5 :‬طرح‬ ‫نیمه‌کاره تولید متانول در کشور داریم که با راه‌اندازی‬ ‫آنها تا ‪ 5‬س��ال آین��ده ظرفیت تولید متان��ول به ‪25‬‬ ‫میلیون تن در س��ال افزایش یافت��ه و ایران به یکی از‬ ‫بزرگترین و موثرترین کش��ورها در بازار متانول جهان‬ ‫تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫پیون��دی اف��زود‪ :‬ص��ادرات محص��والت تولیدی از‬ ‫ش��یل‌گس‌های امری��کا ب��رای اس��تفاده در صنع��ت‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬نی��از به ظرفیت‌س��ازی ب��رای حمل و‬ ‫آماده‌ک��ردن واحده��ای پتروش��یمی در کش��ورهای‬ ‫اروپایی و بازارهای هدف دارد‪.‬‬ ‫مع��اون مدیرعامل پتروش��یمی گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ظرفی��ت تولی��د س��االنه ‪ 60‬میلیون ت��ن محصوالت‬ ‫پتروش��یمی در کش��ور وجود دارد که به علت کمبود‬ ‫خوراک در سال گذشته تنها ‪ 41‬میلیون تن تولید شد‪.‬‬ ‫پیوندی در بخش دیگری از اظهارات خود با اش��اره‬ ‫ب��ه وضعیت ص��ادرات محصوالت پتروش��یمی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از ابتدای س��ال ‪ 93‬تا پایان آبان‌م��اه‪ ،‬میزان صادرات‬ ‫محصوالت پتروشیمی حدود ‪ 7‬درصد نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ‪ 67‬طرح نیم��ه‌کاره در صنعت‬ ‫پتروش��یمی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا تکمیل این طرح‌ها‬ ‫‪ 60‬میلیون تن به ظرفیت تولید پتروش��یمی کش��ور‬ ‫افزوده می‌شود‪ .‬معاون مدیرعامل پتروشیمی ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین ‪ 60‬طرح دیگر به ظرفیت تولید ‪ 60‬میلیون‬ ‫تن در س��ال شده که در صورت اجرای آنها ساالنه ‪30‬‬ ‫میلیارد دالر درآمد برای کشور کسب خواهد شد‪.‬‬ ‫پیوندی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با راه‌ان��دازی این طرح‌ها‬ ‫ظرفیت تولید محصوالت پتروش��یمی کشور به ‪180‬‬ ‫میلیون تن در سال خواهد رسید‪.‬‬ ‫تکمیل فاز دوم تعمیر‬ ‫ش�رکت راه‌آهن ج‪.‬ا‪.‬ا در نظر دارد بنابر آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات نس��بت به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران واجد ش��رایط جهت دعوت به‬ ‫مناقصه به شرح زیر اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪‌ 1‬ـ شرح مختصر موضوع مناقصه‪ :‬انجام امور خدماتی‪ ،‬نظافتی و پشتیبانی ساختمان‌های کارگاهی و انبارها و سوله‌ها‪.‬‬ ‫‪‌ 2‬ـ مدت و محل تحویل‪ :‬مدت تحویل ‪ 24‬ماه بوده و محل تحویل مطابق اسناد مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ مهلت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی کیفی‪ :‬متقاضیان می‌توانند حداکثر تا س��اعت ‪ 15/30‬روز دوشنبه مورخ ‪ 93/10/15‬با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی‬ ‫جهت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی به نش��انی‪ :‬تهران‪ ،‬باالتر از میدان آرژانتین‪ ،‬ابتدای بلوار آفریقا‪ ،‬س��اختمان مرکزی راه‌آهن‪ ،‬طبقه پانزدهم غربی (دبیرخانه مناقصات‬ ‫معاونت فنی و زیربنایی راه‌آهن ج‪.‬ا‪.‬ا) مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪4‬ـ مهلت و محل تحویل اس�ناد تکمیل ش�ده‪ :‬حداکثر تا س��اعت ‪ 15/30‬روز سه‌ش��نبه مورخ ‪ 93/10/30‬دبیرخانه مناقصات معاونت فنی و زیربنایی راه‌آهن ج‪.‬ا‪.‬ا‬ ‫به‌نشانی فوق‪.‬‬ ‫‪5‬ـ متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی مبلغ سیصد هزار (‪ )300/000‬ریال به‌حساب ‪ 4001064004005747‬به‌نام تمرکز وجوه راه‌آهن نزد بانک‬ ‫مرکزی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران واریز و به دبیرخانه مناقصات معاونت فنی و زیربنایی راه‌آهن ج‪.‬ا‪.‬ا به نشانی فوق مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪6‬ـ دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سایت ‪ http://iets.mporg.ir‬امکان‌پذیر می‌باشد‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ارائه گواهینامه صالحیت معتبر از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی الزامی است‪.‬‬ ‫‪8‬ـ هزینه چاپ و نشر آگهی به‌عهده برنده مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫پس از ارزیابی کیفی‪ ،‬از مناقصه‌گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد‪.‬‬ ‫آگهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت‬ ‫پتروشیمی‬ ‫ش�رکت بهره‌برداری نفت و گاز مس�جد س�لیمان در نظر دارد خدمات ذیل‌الذکر را طبق شرایط کلی آگهی حاضر و مشخصات مندرج در اسناد و‬ ‫مدارک مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به مناقصه‌گران واجد شرایط واگذار نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪021-88722732-3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعتی که‬ ‫‪ ۴۸‬میلیون عضو دارد‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪13930293 :‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫آگهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪13930292 :‬‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫از مس��جد بالل‪ ،‬نرس��یده به تقاطع مدرس‪ ،‬خیابان تورج‪ ،‬خیابان خاکزاد‪ ،‬پالک ‪،12‬‬ ‫طبقه ششم‪ ،‬اتاق ‪ 11‬ـ ‪ 6‬و یا به آدرس اینترنتی ‪ www.iooc.co.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪5‬ـ آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم‬ ‫‪6‬ـ آخرین مهلت ارائه پیش�نهادات‪ 20 :‬روز پس از آخرین مهلت دریافت اس��ناد‬ ‫مناقصه‬ ‫‪7‬ـ مدت اعتبار پیش�نهادهای مالی‪ :‬پیش��نهادهای مالی ارائه شده می‌بایست به‬ ‫مدت ‪ 3‬ماه معتبر باشد‪.‬‬ ‫‪8‬ـ برنده مناقصه می‌بایس��ت توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات معادل ‪ %10‬مبلغ‬ ‫کل سفارش را داشته باشد‪.‬‬ ‫‪9‬ـ محل ارس�ال پیش�نهادات‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان ولیعصر (عج)‪ ،‬باالتر از مسجد بالل‪،‬‬ ‫نرسیده به تقاطع مدرس‪ ،‬خیابان تورج‪ ،‬خیابان خاکزاد‪ ،‬پالک ‪ 12‬طبقه ‪ 9‬اتاق ‪9 -16‬‬ ‫کمیسیون مناقصات‪.‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫ش�رکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نس��بت به تامین کاالی مورد نیاز خود‬ ‫از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با توجه به شرایط ذیل اقدام نماید‪ .‬بدینوسیله‬ ‫از مناقصه‌گرانی که س��ابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در مناقصه‬ ‫دعوت بعمل می‌آید‪.‬‬ ‫‪1‬ـ شماره مناقصه‪FSS-9340047-FS :‬‬ ‫‪2‬ـ موضوع مناقصه‪P/F’’ ATLAS COPCO’’ AIR COMPRESSOR :‬‬ ‫‪3‬ـ مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ 75/000/000 :‬ریال ضمانتنامه معتبر‬ ‫بانکی و قابل تمدید و یا واریز نقدی به حساب شماره ‪ 59322230‬بانک تجارت شعبه‬ ‫س��میه غربی بنام ش��رکت نفت فالت قاره ایران و یا چک تضمینی در وجه ش��رکت‬ ‫نفت فالت قاره ایران‪.‬‬ ‫‪4‬ـ نحوه دریافت اسناد مناقصه‪ :‬الزم است مناقصه‌گران پس از هماهنگی از طریق‬ ‫تلفن ‪ 23942699‬جهت دریافت ش��رایط و اس��ناد مناقصه صبح از ساعت ‪ 9‬الی ‪12‬‬ ‫و بعدازظهر از س��اعت ‪ 14‬الی ‪ 15/30‬به آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان ولیعصر (عج)‪ ،‬باالتر‬ ‫از مسجد بالل‪ ،‬نرسیده به تقاطع مدرس‪ ،‬خیابان تورج‪ ،‬خیابان خاکزاد‪ ،‬پالک ‪،12‬‬ ‫طبقه ششم‪ ،‬اتاق ‪ 11‬ـ ‪ 6‬و یا به آدرس اینترنتی ‪ www.iooc.co.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪5‬ـ آخرین مهلت دریافت اس�ناد مناقصه‪ :‬یک هفته پس از انتش��ار آگهی نوبت‬ ‫دوم‬ ‫‪6‬ـ آخرین مهلت ارائه پیش�نهادات‪ 20 :‬روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد‬ ‫مناقصه‬ ‫‪7‬ـ مدت اعتبار پیش�نهادهای مالی‪ :‬پیش��نهادهای مالی ارائه شده می‌بایست به‬ ‫مدت ‪ 3‬ماه معتبر باشد‪.‬‬ ‫‪8‬ـ برنده مناقصه می‌بایس��ت توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات معادل ‪ %10‬مبلغ‬ ‫کل سفارش را داشته باشد‪.‬‬ ‫‪9‬ـ محل ارسال پیش�نهادات‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان ولیعصر (عج)‪ ،‬باالتر از مسجد بالل‪،‬‬ ‫نرس��یده ب��ه تقاطع مدرس‪ ،‬خیابان ت��ورج‪ ،‬خیابان خاکزاد‪ ،‬پ�لاک ‪ 12‬طبقه ‪ 9‬اتاق‬ ‫‪ 9 -16‬کمیسیون مناقصات‪.‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬
‫سه‌شنبه ‪ 9‬دی‪ 7 - 1393‬ربیع االول ‪ 30 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -119‬پیاپی ‪1437‬‬ ‫‪ 95‬درصد مردم کشور باسوادند‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫شیخ بهایی‬ ‫هر در که زنم‪ ،‬صاحب آن خانه تویی تو‬ ‫هر جا که روم‪ ،‬پرتو کاشانه تویی تو‬ ‫در میک��ده و دی��ر که جانان��ه تویی تو‬ ‫مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو‬ ‫مقصود تویی‪ ،‬کعبه و بتخانه بهانه‬ ‫بلبل به چمن‪ ،‬زان گل رخسار نشان دید‬ ‫پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید‬ ‫عارف صفت روی تو در پیر و جوان دید‬ ‫یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید‬ ‫دیوانه منم‪ ،‬من که روم خانه به خانه‬ ‫گشتی درکهکشان خبر‬ ‫مهر‪ -‬براس��اس تصمیم کمیت��ه اضطرار کاهش‬ ‫آلودگی هوا‪ ،‬فعالیت کارخانه‌های ش��ن و ماس��ه و‬ ‫فروش آرم طرح ترافیک روزانه در روزهای سه‌شنبه‬ ‫و چهارشنبه متوقف و زنگ ورزش مدارس هم در‬ ‫این روز تعطیل می‌شود‪.‬‬ ‫ف�ارس ‪ -‬رییس س��ازمان زندان‌ه��ا و اقدامات‬ ‫تامینی و تربیتی کش��ور گفت‪ :‬از ابتدای س��ال ‪۹۲‬‬ ‫تاکنون ‪ ۶۸۱‬نفر از محکومان به قصاص با گذش��ت‬ ‫اولیای دم به زندگی بازگشتند‪.‬‬ ‫ف�ارس ‪ -‬وزیر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری در‬ ‫حکمی محمدعلی س��رلک را به عنوان سرپرس��ت‬ ‫دانشگاه پیام نور منصوب کرد‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬س��خنگوی س��ازمان بیمه سالمت ضمن‬ ‫اع�لام آخرین وضعی��ت بیمه همگان��ی ایرانیان‪ ،‬از‬ ‫ثبت‌ن��ام ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار ایرانی فاقد بیمه در‬ ‫طرح بیمه رایگان همگانی خبر داد‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬فرماندار شهرستان سمنان بر تسریع طرح‬ ‫توسعه امامزاده علی اشرف (ع) سمنان و ساماندهی‬ ‫گلزار ‪ ۷۴‬شهید معزز این امامزاده تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬مراس��م نکوداش��ت پروفس��ور علی‌اصغر‬ ‫خدادوس��ت جراح برجس��ته چش��م به مناس��بت‬ ‫هش��تادمین س��ال تولد این اس��تاد برجسته علوم‬ ‫پزش��کی و بنیانگذار پیوند قرنیه چشم‪ 18 ،‬دی ماه‬ ‫امسال در تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه‬ ‫آزاد اسالمی‪ ،‬از آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی ‪-94‬‬ ‫‪93‬این دانشگاه از چهارم بهمن‌ماه خبر داد‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬رییس سازمان جوانان هالل‌احمر با اشاره‬ ‫به رونمایی از س��امانه سایت جامع عضویت اعضای‬ ‫سازمان جوانان هالل احمر‪ ،‬گفت‪ :‬با رونمایی از این‬ ‫س��ایت‪ ،‬یک میلیون عضو در س��نین ‪ ۵‬تا ‪ ۲۹‬سال‬ ‫ساماندهی می‌شوند‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬عضو هیات علمی پژوهش��گاه مطالعاتی‬ ‫وزارت آموزش و پرورش‪ ،‬گفت‪ :‬کاهش ‪ ۴۰‬دقیقه‌ای‬ ‫زم��ان برگزاری ه��ر جلس��ه کالس درس در همه‬ ‫پایه‌های تحصیلی اجرایی شد‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬انجمن روزنامه‌نگاران مس��لمان به منظور‬ ‫پاسداشت و تبیین حماسه ‪ ۹‬دی‪ ،‬گردهمایی برگزار‬ ‫ک��رد‪ .‬این گردهمایی (دیروز) دوش��نبه ‪ ۸‬دی‌ماه از‬ ‫ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬در سالن اجتماعات سازمان بسیج‬ ‫دانش��جویی واقع در خیابان آی��ت‌اهلل طالقانی‪ ،‬النه‬ ‫جاسوسی سابق امریکا‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران‬ ‫(ایران��داک) برای عضویت در دوره هفتم طرح امین‬ ‫(امانت بین کتابخانه‌ها) فراخوان داد‪.‬‬ ‫فارس ‪ -‬افتتاحیه پنجمین دوره جشنواره عمار‪،‬‬ ‫روز چهارش��نبه دهم دی‌ماه با تقدیر از دو هنرمند‬ ‫جبه��ه فرهنگ و هنر انقالب اس�لامی در س��ینما‬ ‫فلسطین تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬تعداد روزهای ناس��الم هوا در س��ال ‪93‬‬ ‫نس��بت به دو سال گذشته حدود ‪ 30‬درصد کاهش‬ ‫یافته و آمارهای به‌دست‌آمده حاکی از بهبود شرایط‬ ‫کیفی هوا نسبت به سال‌های گذشته است‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬دومی��ن دوس��االنه عکس غ��ار درحالی‬ ‫بهمن‌ماه سال جاری برگزار می‌شود که داوری آثار این‬ ‫دوره توسط ‪ ۴‬ایرانی و یک فرانسوی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬سرپرس��ت مرکز پزش��کی شرق بیماران‬ ‫خاص گفت‪ :‬هر س��ال بیش از ‪ 14‬ه��زار بار دیالیز‬ ‫برای بیماران دیالیزی در این مرکز انجام می‌شود‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬مش��اور عالی س��ازمان س��نجش آموزش‬ ‫کش��ور از کاهش تعداد داوطلبان آزمون دکتری در‬ ‫سال ‪ ۹۴‬نسبت به سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬ریی��س اداره نوزادان وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درمان و آموزش پزشکی گفت‪ :‬در پنج سال گذشته‬ ‫مش��کالت تنفس��ی‪ ،‬ناهنجاری‌های ارث��ی و عفونی‬ ‫از بیش��ترین عوام��ل مرگ و میر ن��وزادان زیر ‪1/5‬‬ ‫کیلوگرم در بدو تولد بوده است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫رییس س��ازمان نهضت س��وادآموزی‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه ‪ ۹۵‬درصد مردم کش��ور‬ ‫باس��وادند‪ ،‬گف��ت‪ :‬اس��تان مازن��دران‬ ‫باسوادترین استان کشور است‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬علی باقرزاده اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هفتم دی‌ماه سی‌وپنجمین سالگرد‬ ‫فرمان امام(ره) مبنی بر تش��کیل نهضت‬ ‫سوادآموزی بود؛ امام (ره) در پیام خود‪،‬‬ ‫خطابشان به مردم و ملت ایران بود و به‬ ‫س��ازمان‌ها نبود و نظرش��ان این بود که‬ ‫ریشه‌کنی بیس��وادی با خیزش عمومی‬ ‫امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امام(ره) فرمودند مس��ئله‬ ‫آموزش برای همه از بهداش��ت و مسکن‬ ‫مهم‌ت��ر اس��ت و اینک��ه آم��وزش برای‬ ‫همگان است و این شعار ‪‌10‬سال جلوتر‬ ‫از س��ازمان یونسکو توس��ط ایشان بیان‬ ‫ش��د و نکته بعدی که توس��ط امام(ره)‬ ‫مطرح ش��د‪ ،‬این بود که مسیر استقالل‬ ‫فرهنگی از علم و دانش و توس��عه سواد‬ ‫عبور می‌کند و ایش��ان فرمودند بدون از‬ ‫دست‌دادن فرصت‪ ،‬شرایطی فراهم شود‬ ‫تا هرکس��ی حداقل خواندن و نوشتن را‬ ‫بداند و این میزان در حال حاضر نیز در‬ ‫تعاریف ‪ 120‬کشور در سوادآموزی آمده‬ ‫اس��ت‪ .‬باقرزاده اضافه کرد‪ :‬نکته بعدی‪،‬‬ ‫تاکید ام��ام(ره) بر پرهیز از تش��ریفات‬ ‫اس��ت یعنی اینک��ه نزدیک‌ترین فرد در‬ ‫کوتاه‌تری��ن زمان به عن��وان ابزار اصلی‬ ‫آموزش به کار گرفته ش��ود و نکته دیگر‬ ‫اینکه بسیج عمومی در این زمینه انجام‬ ‫شده است و یکی از برجسته‌ترین تجارب‬ ‫ق کشورها همین اراده قاطع سیاسی‬ ‫موف ‌‬ ‫و بسیج عمومی در سوادآموزی است‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬امام(ره) در پیام خود‬ ‫فرمودند که منتظر اقدام دولت نباشید‪،‬‬ ‫در حالی که آم��وزش و پرورش موظف‬ ‫شد بدون کاغذ‌بازی از ظرفیت خود برای‬ ‫باس��وادکردن افراد اس��تفاده کند و آن‬ ‫رویکرد خانه‌محوری‪ ،‬مس��جد محوری و‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫مدرسه محوری بود و اینکه هر فردی که‬ ‫باسواد است‪ ،‬بیسوادان را آموزش دهد و‬ ‫با توجه به اینکه این پیام ‪ 35‬سال پیش‬ ‫صادر شده است‪ ،‬بسیار عمیق بود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان نهضت س��وادآموزی‬ ‫با اش��اره ب��ه عب��ارت زیبای ام��ام(ره)‬ ‫ک��ه «ایران را سراس��ر مدرس��ه کنیم»‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬فکر می‌کن��م این موضوع‪،‬‬ ‫مورد غفلت قرار گرفته اس��ت یعنی هر‬ ‫شهروند‪ ،‬یا باید در مقام یادگیرنده باشد‬ ‫ی��ا یاد بدهد و اگر به درس��تی این پیام‬ ‫از ابتدا اجرا می‌ش��د‪ ،‬شرایط ما این‌طور‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫ن نفر‬ ‫وی با بیان اینکه حدود ‪ 22‬میلیو ‌‬ ‫زیرپوشش س��وادآموزی قرار گرفته‌اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��الی که ام��ام(ره) پی��ام دادند‬ ‫‪ 50‬درصد افراد باس��واد بودند و در حال‬ ‫حاضر ‪ 95‬درصد باس��واد هستند‪ ،‬البته‬ ‫قبول داریم قدر مطلق بی‌س��واد کاهش‬ ‫چشمگیری پیدا نکرده است‪ .‬امروز سواد‬ ‫داشتن فقط به معنای خواندن و نوشتن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫خانه آل احمد و دانشور‪ ،‬مکانی برای رشد ادبیات وکتاب‌خوانی‬ ‫مدی��ر عام��ل ش��رکت توس��عه فضاه��ای فرهنگی‬ ‫ش��هرداری تهران گفت‪ :‬گروه��ی از متخصصان در این‬ ‫ش��رکت مش��غول برآورد برای تعیین مصادیق کاربری‬ ‫منزل سیمین دانشور و جالل آل‌احمد هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر خلی��ل راحتی اف��زود‪ :‬این منزل در‬ ‫فهرست میراث فرهنگی ثبت شده و قصد تخریب آن به‬ ‫هی��چ عنوان وجود ندارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برنامه برای این‬ ‫منزل مسکونی دارای دو بخش است که بخش نخست‬ ‫کار مرمت و تامین اس��تحکام م��ورد نیاز و دیگر بخش‬ ‫مطالعات مردمی برای ایجاد کاربری برای آن است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درح��ال حاضر در ش��رکت توس��عه‬ ‫فضاه��ای فرهنگی درح��ال انجام بخ��ش مطالعاتی به‬ ‫منظ��ور بخش دوم این پروژه هس��تیم و در این زمینه‬ ‫‪ 3‬دیدگاه هم مطرح ش��ده است‪ .‬برخی اعتقاد دارند به‬ ‫دلیل آنچه آل‌احمد در کتاب‌هایش آورده و آرزوهایش‬ ‫ب��رای این خان��ه و با توجه به فرزند نداش��تن این زوج‬ ‫باید این محل را ب��ه مکانی تبدیل کنیم که کودکان و‬ ‫نوجوانان در آن حضور پیدا کرده و به نوعی به خواندن‬ ‫و نویسندگی عالقه‌مند شوند‪.‬‬ ‫راحت��ی اف��زود‪ :‬دیدگاه دیگ��ر که از س��وی خانواده‬ ‫آل‌احمد و دانش��ور مطرح می‌ش��ود این اس��ت که در‬ ‫این منزل‪ ،‬مرکزی حول‌وحوش این دو نویس��نده ایجاد‬ ‫ش��ود که در واقع شبیه همان س��اختار خانه موزه‌های‬ ‫شهرداری تهران اس��ت‪ .‬دیدگاه سوم نیز به این اعتقاد‬ ‫اس��ت که باید این خانه را پاتوقی برای کتاب‌خوان‌های‬ ‫حرفه‌ای ک��رده و در آن یک کتابخان��ه حرفه‌ای ایجاد‬ ‫ک��رد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ما دوس��ت داریم به نوعی هر ‪3‬‬ ‫اتفاق در این منزل بیفتد‪ .‬یعنی هم بحث داستان‌خوانی‬ ‫و نویسندگی مطرح شود و هم موزه داشته باشیم و هم‬ ‫مخاطبان کودک و نوجوان در آن حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫به ویژه اینکه این حرفه نویس��ندگی در کش��ور ما یک‬ ‫حرفه پذیرفته ش��ده نیست و این س��اختمان می‌تواند‬ ‫مرکزی برای ارتقای فرهنگ و ادبیات با حل این مسئله‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بودجه سازمان محیط زیست‪ ۲۴‬درصد افزایش یافت‬ ‫مش��اور ریی��س س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیست گفت‪ :‬بودجه سال آینده‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیست ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۲۴‬درصد افزایش یافته و در برخی از‬ ‫ردیف‌ه��ا این افزایش به ‪ ۲۵‬درصد نیز‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش همش��هری آنالین‪ ،‬سعید‬ ‫نمکی گف��ت‪ :‬با توجه به ن��گاه دولت‬ ‫تدبی��ر و امی��د و باوجود ب��روز برخی‬ ‫مش��کالت در زمین��ه بودجه با کاهش‬ ‫قیمت نف��ت‪ ،‬اعتبار س��ازمان محیط‬ ‫زیست نسبت به سال گذشته افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگرچه بودجه س��ال‬ ‫آینده افزایش یافته اس��ت اما با توجه‬ ‫به نیازمندی‌های ویژه محیط زیس��ت‬ ‫کشور‪ ،‬این اعتبارات تکافوی تحول در‬ ‫عکس‌روز‬ ‫زندگی راه خود را پیدا می‌کند‬ ‫این بخش را نمی‌دهد‪.‬‬ ‫نمکی ب��ا بیان اینک��ه ناقوس مرگ‬ ‫محی��ط زیس��ت مدت‌هاس��ت به صدا‬ ‫درآم��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬ای��ن می��زان اعتبار‬ ‫ش��اید برای حفظ وض��ع موجود کافی‬ ‫باش��د ام��ا به‌طور قط��ع ب��رای ایجاد‬ ‫تحول در س��اختار و عملکرد حفاظت‬ ‫از محیط‌زیست‪ ،‬توسعه و بهینه‌سازی‬ ‫سازمان محیط‌زیست کافی نیست‪.‬‬ ‫وی به نق��ش م��ردم در حفاظت از‬ ‫محیط زیس��ت تاکید کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫زمینه وضعیت کنونی محیط زیس��ت‬ ‫و نح��وه حفاظ��ت از آن بررس��ی‌های‬ ‫زیادی انجام شده است و چندین علت‬ ‫مش��خص ش��ده که موضوع فرهنگی‬ ‫یکی از این دالیل است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در بخش فرهنگی‬ ‫سازمان محیط زیست اقداماتی را آغاز‬ ‫کرده اس��ت البته ای��ن کار به تنهایی‬ ‫از عه��ده ی��ک س��ازمان برنمی‌آید و‬ ‫دس��تگاه‌های دیگر نیز باید وارد عمل‬ ‫ش��وند در غیراین ص��ورت هیچ میزان‬ ‫بودج��ه‌ای ب��رای حفاظ��ت از محیط‬ ‫زیست کافی نیست‪.‬‬ ‫نمک��ی اف��زود‪ :‬اقدامات��ی مانن��د‬ ‫اطالع‌رس��انی عموم��ی‪ ،‬آوردن‬ ‫س��رفصل‌های زیس��ت محیط��ی در‬ ‫دروس دانش��گاهی و مدرس��ه‌ای و‬ ‫راه‌ان��دازی م��دارس زیس��ت محیطی‬ ‫و طبیع��ت ازجمل��ه گام‌هایی اس��ت‬ ‫که س��ازمان محیط زیس��ت در زمینه‬ ‫ارتق��ای فرهن��گ زیس��ت محیط��ی‬ ‫برداشته است‪.‬‬ ‫شتاب و توضیح‬ ‫ش��تاب همزاد رسانه‌ است‪ .‬همین‬ ‫ش��تاب س��بب می‌ش��ود که گاهی‬ ‫اش��تباهاتی ناخواس��ته در حج��م‬ ‫‪ 100‬هزار کلمه روزانه روی دهد‪.‬‬ ‫مدت��ی اس��ت در همی��ن صفحه‪،‬‬ ‫مطلبی با عنوان «طنز کاملا ایرانی»‬ ‫چاپ می‌شود که مطلب دیروز مورد‬ ‫پذی��رش قرار نگرف��ت و لذا مطلبی‬ ‫دیگ��ر در آخری��ن لحظ��ه چ��اپ‪،‬‬ ‫جایگزین شد که متاسفانه به همان‬ ‫علت شتاب رسانه‌ای‪ ،‬سرکلیشه آن‬ ‫حذف نشد‪.‬‬ ‫بدینوس��یله از خوانن��دگان عزیر‬ ‫پوزش می‌طلبیم‪.‬‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائم مق�ام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫از خوانندگان‬ ‫کیمیای آب درکویر‬ ‫به�رام رها ‪ -‬ج��اده همچون ماری از ج��اده کویری‬ ‫به س��وی ش��هر تاریخی اصفهان ره می‌سپرد تا چشم‬ ‫کار می‌کرد زمین‌های خش��ک و بای��ر‪ ،‬تپه ماهورهای‬ ‫بیابان��ی‪ ،‬در کمرکش ج��اده‪ ،‬گاه‌بی��گاه‪ ،‬تابلوهایی که‬ ‫راه را به مس��افران نشان می‌داد‪ .‬ش��روع فصل سرد بر‬ ‫تن خس��ته این کویر خش��ک حتی قط��ره بارانی هم‬ ‫نباریده بود و یادمان آمد که خشکس��الی این س��ال‌ها‬ ‫چ��ه تلخی و تلخکامی را نصیب مردمان این دش��ت و‬ ‫کویر برهنه ساخته بود‪ .‬از جاده که می‌گذشتیم سخن‬ ‫کویر مرنجاب بود که انگار اس��تغاثه س��اکنان کویر به‬ ‫آبی اس��ت که در کویر به س��ختی به دست می‌آید اما‬ ‫این موضوع داستان دیگری دارد‪ .‬ما به دنبال قطره‌های‬ ‫آب به س��مت محل��ی رفتیم که ب��ه دروازه کویر ایران‬ ‫موسوم است‪ ،‬کویر تشنه و بی‌تاب‌تر از دیگر سرزمین‌ها‬ ‫ک��ه در والی آب انگار له‌له می‌زند‪ .‬اما ش��کوه پیمودن‬ ‫گام‌های مردمان کویر در جست‌وجوی آب‪ ،‬شکوهی به‬ ‫یاد ماندنی است‪ .‬اینگونه است که در شمال شهرستان‬ ‫آران و بیدگل در استان اصفهان‪ ،‬کویر مرنجاب حکایت‬ ‫مبارزه انس��ان با کویر را برای حیات و زندگی به تصویر‬ ‫می‌کشد‪ .‬عجیب‌تر آن است که این کویر در مسیر جاده‬ ‫ابریش��م قرار دارد و در این مسیر بوده که کاروانسرای‬ ‫مرنجاب س��اخته شده که مردمان خس��ته از پیمودن‬ ‫در کویر خش��ک را پذیرا باش��د و اما زندگی در کویر‪،‬‬ ‫ثانیه‌ه��ای زیبایی را به تصویر می‌کش��د که خاطره آن‬ ‫برای گردش��گران همواره به یاد ماندنی است‪ .‬حیوانات‬ ‫این ناحیه بسیار عجیب و شگفت آورند و پوشش متنوع‬ ‫گیاهان شورپسند حکایت حیات در سخت‌ترین شرایط‬ ‫را زنده می‌کند‪ .‬اگر از ره پیمودن در جاده خاکی خسته‬ ‫شدی می‌توانی پای پیاده به سمت تپه‌های شنی بروی‪،‬‬ ‫تپه‌هایی که ت��و را به آرامش کوی��ر و کویریان دعوت‬ ‫می‌کند و عجیب اس��ت که صدها و هزارها گردشگر به‬ ‫این س��و می‌آیند‪ .‬زمستان است اما هوای کویر آنچنان‬ ‫س��رد نیست و می‌توان از تپه‌های شنی باال رفت و گاه‬ ‫از جایی در میان تپه‌ها‪ ،‬مار مولک‌های زیبای کویری را‬ ‫دید که به سرعت درشن‌ها ناپدید می‌شوند‪.‬‬ ‫با پیش رفتن به س��مت باالی تپه‪ ...‬ردپاهایی که در‬ ‫مس��یر طی شده به یادگار مانده است و نقش انسان در‬ ‫کوی��ر و اینکه چگونه تضاد انس��ان با طبیعت‪ ،‬به لطف‬ ‫خداوندی با پیروزی انسان بر طبیعت غلبه می‌کند‪.‬‬ ‫در باالی تپه‌های ش��نی با به حرکت درآمدن اندک‬ ‫نس��یمی و پراکنده شدن ماس��ه‌ها‪ ،‬تپه‌ها به طور مدام‬ ‫درحال تغییر شکل هستند‪ ...‬گویی نقاشی چیره‌دست‬ ‫درحال تغییر تابلوی نقاشی است‪ ،‬به راستی که خداوند‬ ‫بزرگترین نقاش طبیعت است‪ .‬از دیگر جاذبه‌های کویر‬ ‫مرنجاب دریاچه نمک اس��ت‪ .‬دریاچه نمک پوشیده از‬ ‫رسوبات نمک است که بر اثر انباشته شدن سیالب‌ها و‬ ‫آب‌های س��طحی در طول قرن‌ها به شکل چند ضلعی‬ ‫منظ��م و اضالع نامنظم ‪30‬س��انتی پدید آمده اس��ت‪.‬‬ ‫از فاصله ن��ه چندان دور‪ ،‬این اش��کال در کف دریاچه‬ ‫نم��ک مانند کندوی زنبور عس��ل اس��ت ک��ه به جای‬ ‫عس��ل از آن نمک ترشح می‌ش��ود‪ .‬این دریاچه عالوه‬ ‫ب��ر زیبایی‌ه��ای خیره‌کننده‌اش و جذب گردش��گر از‬ ‫نعمت‌های خدادادی نیز برخوردار است که سبب ایجاد‬ ‫اش��تغال بین مردمان محلی شده اس��ت‪ .‬این دریاچه‬ ‫ع�لاوه بر داش��تن نم��ک دارای س��دیم و منیزیم نیز‬ ‫است‪ .‬از ش��گفتی‌های دریاچه نمک جزیره‌ای است در‬ ‫شمال‌شرقی دریاچه که به «جزیره سرگردان» مشهور‬ ‫اس��ت‪ .‬این جزیره که بلندترین نقطه آن از سطح دریا‬ ‫‪808‬متر از دریا بلندتر اس��ت و از سنگ‌های متخلخل‬ ‫آتشفشانی تشکیل ش��ده فاقد هرگونه پوشش گیاهی‬ ‫است‪ .‬بنا بر باور مردمان بومی منطقه دلیل اطالق نام‬ ‫جزیره س��رگردانی این اس��ت که «این جزیره در حال‬ ‫حرکت اس��ت» درحالی‌که گرمای شدید‪ ،‬خطای دید‬ ‫و شکس��ت نور سبب ش��ده که از فاصله دور کشتی‌ای‬ ‫در جزی��ره درحال حرکت دیده ش��ود‪ ،‬ای��ن به خاطر‬ ‫سطح صاف و نبود هیچ مانعی‪ ،‬در دریاچه است‪ .‬طلوع‬ ‫آفتاب و تابش آن بر بس��تر دریاچه یکی از دیدنی‌ترین‬ ‫و ماندگارتری��ن لحظات را خلق می‌کند‪ .‬از عجایب این‬ ‫کویر ش��ورزار می‌توان به چاه آب ش��یرینی اشاره کرد‬ ‫که با عمق ‪2‬متر در دل کویر خش��ک مانند چشمه‌ای‬ ‫زالل و گوارا تش��نگان لب خشکیده را سیراب می‌کند‪.‬‬ ‫کندن این چاه دس��ت‌کن به قدری سخت بوده که این‬ ‫منطقه به مرد‪ .‬رنج‪ .‬آب مشهور می‌شود و بعد‌ها به مرور‬ ‫زمان به مرنجاب مشهور شده است‪ .‬آری‪ ،‬انسان در این‬ ‫گوش��ه گیتی بر طبیعت غلبه کرده است‪ ،‬طبیعتی که‬ ‫می‌خواهد باران و سرس��بزی خود را از مردمان کویری‬ ‫دریغ کند‪ ،‬اما کویریان‪ ،‬کیمیای آب را هرطور که شده‬ ‫به این منطقه آورده‌اند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!