صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۱۵

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 115

روزنامه صمت شماره 115

‫سالروز میالد حضرت عیسی مسیح علیه‌السالم‬ ‫بر هموطنان مسیحی مبارکباد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫کارخانه شمش منیزیم‬ ‫امسال به ظرفیت اسمی می‌رسد‬ ‫‪23‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ 1/8‬میلیارد یورویی‬ ‫در طرح‌های فوالدی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 4‬دی ‪1393‬‬ ‫‪ 2‬ربیع االول‪1436‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر‪2014‬‬ ‫سال یازدهم دوره جدید شماره ‪ 115‬پیاپی ‪ 32 1433‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫همگامی با انتظارات مشتریان‬ ‫در ارائه خدمات‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫رشد اقتصادی ‪4‬درصد برای ‪ 6‬ماه نخست سال ثبت شد‬ ‫پیمان‌سپاری ارزی‬ ‫بالی جان صادرات‬ ‫‪7‬‬ ‫کاهش بودجه سازمان‌های‬ ‫دولتی با هدف حمایت از تولید‬ ‫نقشپیشگامصنعتومعدندرخروج ازرکود‬ ‫‪13‬‬ ‫‪30‬‬ ‫سایه سیاه شناورهای‬ ‫وارداتی بر لنج‌سازی بوشهر‬ ‫متخلفان به گوش‬ ‫‪9‬‬ ‫‪21‬‬ ‫سبزپوشی بازار سرمایه‬ ‫در نخستین هفته زمستان‬ ‫‪20‬‬ ‫دوئل دائمی‌ها با اعتباری‌ها‬ ‫جهانی فکر کنیم‬ ‫تا جهانی شویم‬ ‫آغازرونقاقتصادیکشوربارشد‪ ۴‬درصدی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2‬‬ ‫لزوم افزایش‬ ‫سرمایه‌گذاری مشترک‬ ‫محمدباقر صدری‬ ‫عضوانجمناقتصاددانان‬ ‫‪3‬‬ ‫وضع تعرفه مواد معدنی‬ ‫براساس شرایط موجود‬ ‫امیرعلی طاهرزاده‬ ‫مدیرکل معادن فلزی ایمیدرو‬ ‫‪5‬‬ ‫بحران در‬ ‫صنعت مرغداری‬ ‫فرهنگ سازمانی‬ ‫و سازمان فرهنگی‬ ‫سازندگان و عقالنیت‬ ‫اقتصادی‬ ‫مهندس قربانعلی تنگ‌شیر‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫عضو سازمان نظام دامپزشکی کشور‬ ‫‪11‬‬ ‫پژوهشگرومشاورصنعت‬ ‫‪30‬‬ ‫رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت‬ ‫‪31‬‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫انتش��ار آمار تازه از نرخ بیکاری در فرانس��ه از ادامه‬ ‫روند روبه رش��د این پدیده در جامعه فرانسوی حکایت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت امور خارجه افغانس��تان و سفیر‬ ‫ژاپ��ن در کابل قرارداد کم��ک ‪ 20‬میلیون دالری ژاپن‬ ‫به افغانستان را امضا کردند‪.‬‬ ‫«آویگدور لیبرمن» وزیر خارجه رژیم صهیونیس��تی‬ ‫درباره تبعات سیاست‌های شکست‌خورده نخست‌وزیر‬ ‫این رژیم در مقابل فلسطینیان هشدار داد و اعالم کرد‪:‬‬ ‫سونامی دیپلماتیک علیه اسرائیل در راه است‪.‬‬ ‫دول��ت پاکس��تان اع�لام کرد ب��ر اس��اس مصوبه‬ ‫کمیت��ه ملی مبارزه با تروریس��م‪ 5 ،‬ه��زار نیروی ویژه‬ ‫ضدتروریسم را برای استقرار در پایتخت و ‪ 4‬ایالت این‬ ‫کشور آموزش می‌دهد‪.‬‬ ‫شمار کشته‌ش��دگان حمله انتحاری روز چهارشنبه‬ ‫در جنوب بغداد به ‪ 33‬نفر افزایش یافت‪.‬‬ ‫یک مق��ام دولت امریکا همزمان ب��ا افزایش حضور‬ ‫نظامی واش��نگتن در ع��راق‪ ،‬از بازگش��ت پیمانکاران‬ ‫نظامی و امنیتی امریکایی به این کشور‪ ،‬به بهانه مبارزه‬ ‫با گروه تروریستی داعش خبر داد‪.‬‬ ‫یک دادگاه آل‌سعودی ‪ 5‬نفر از شهروندان عربستانی‬ ‫در اس��تان «االحساء» در ش��رق این کشور را به دلیل‬ ‫برافراش��تن «پرچم‌های عزاداری حس��ینی» به زندان‬ ‫محکوم کرد‪.‬‬ ‫ش��بکه تلویزیون��ی یورونی��وز از جابه‌جای��ی‬ ‫غیرقانون��ی س�لاح گرم در امری��کا از طری��ق یکی از‬ ‫خط��وط هوای��ی داخلی این کش��ور خب��ر داد و اعالم‬ ‫ک��رد ک��ه ای��ن قاچاق س�لاح با وج��ود انب��وه تدابیر‬ ‫کنترل کننده‪ ،‬دستگاه امنیتی امریکا را بهت زده کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شیخ «ماهر حمود» دبیرکل اتحادیه جهانی علمای‬ ‫مقاوم��ت تاکید کرد که اس�لام حقیقی به‌زودی پیروز‬ ‫خواه��د ش��د و همه توطئه‌ه��ا به‌ویژه ط��رح تکفیری‬ ‫تروریس��تی مورد حمایت صهیونیست‌ها ناکام خواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫دمیتری مدودیف نخس��ت وزیر روسیه‪ ،‬در شرایطی‬ ‫که کش��ورهای غربی تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه‬ ‫روس��یه اعمال کرده‌اند‪ ،‬گفت که این کشورها نباید به‬ ‫عقب ماندن روس��یه از قافله پیشرفت و ترقی در سطح‬ ‫جهان امید ببندند‪.‬‬ ‫نخس��ت‌وزیر پاکستان پدیده تروریسم را به بیماری‬ ‫سرطان تشبیه کرد که اگر امروز گام‌های اساسی برای‬ ‫درمان آن برداشته نشود‪ ،‬تاریخ دولت و مسئوالن امروز‬ ‫این کشور را نخواهد بخشید‪.‬‬ ‫گروه تروریستی داعش شهر «بوگور» اندونزی را که‬ ‫‪ 5‬درصد جمعیت حدود یک میلیونی آن را مسیحیان‬ ‫تش��کیل می‌دهند در آستانه عید کریسمس تهدید به‬ ‫بمب‌گذاری کرد‪.‬‬ ‫روزنام��ه صهیونیس��تی «یدیع��وت آحرونوت» در‬ ‫گزارشی درباره تالش مقامات رژیم صهیونیستی برای‬ ‫انتقال یهودیان اوکراین به فلسطین اشغالی نوشت‪ :‬تنها‬ ‫در روزهای دوش��نبه و سه‌شنبه گذشته‪ ،‬بیش از ‪450‬‬ ‫یهودی اوکراینی وارد فلسطین شده‌اند‪.‬‬ ‫هزاران معترض به تبعی��ض نژادی پلیس امریکا به‬ ‫سیاهپوس��تان‪ ،‬با وجود درخواست ش��هردار نیویورک‬ ‫برای توقف اعتراضات‪ ،‬به تظاهرات خود در خیابان‌های‬ ‫این شهر ادامه دادند‪.‬‬ ‫روزنامه فرانسوی «لوموند» نوشت‪ :‬اعالم رسمی این‬ ‫خبر که روس��یه قرار اس��ت دیگر صادرات غالت را در‬ ‫واکنش ب��ه کاهش ارزش روبل مح��دود کند‪ ،‬افزایش‬ ‫بهای گندم را در بازار اروپا در پی داشته است‪.‬‬ ‫«روبل» واحد پولی روس��یه که هفته گذش��ته با از‬ ‫دس��ت‌دادن ش��دید ارزش خود در برابر دالر امریکا و‬ ‫یورو به پایین‌ترین حد از سال ‪1998‬م رسیده بود‪ ،‬در‬ ‫روزهای اخیر با ابتکار دولت و بانک مرکزی روس��یه و‬ ‫متاثر از برخی عوامل خارجی‪ ،‬بخشی از ارزش از دست‬ ‫رفته خود را دوباره به دست آورد‪.‬‬ ‫ابومصع��ب الرمال��ی‪ ،‬فرمان��ده عملی��ات گروه��ک‬ ‫تروریس��تی ‪ -‬تکفی��ری «داعش» در ش��هر «کوبانی»‬ ‫(عین العرب) در شمال سوریه به هالکت رسید‪.‬‬ ‫نظامیان صهیونیس��ت در آس��تانه سال نو میالدی‪،‬‬ ‫تظاه��رات صلح‌آمیز فعاالن فلس��طینی را در نزدیکی‬ ‫شهر «بیت لحم» سرکوب کردند‪.‬‬ ‫روزنامه «المصری الیوم» نوش��ت‪ :‬ش��یخ‹احمد بن‬ ‫ناصر بن جاس��م آل ثان��ی› رییس دس��تگاه اطالعات‬ ‫قط��ر وارد قاهره ش��د تا ب��ا مقام‌های مص��ری درباره‬ ‫عادی‌سازی روابط دو کشور و در نهایت دیدار امیر قطر‬ ‫با رییس‌جمهوری مصر بحث و گفت‌وگو کند‪.‬‬ ‫موش��ه یعلون‪ ،‬وزی��ر جنگ رژیم صهیونیس��تی در‬ ‫اظهارنظری که از توافق پش��ت پرده میان تروریست‌ها‬ ‫در س��وریه و تل آویو حکایت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬جبهه النصره‬ ‫به مرزهای ما نزدیک نمی‌شود‪.‬‬ ‫گ��روه حقوق بش��ر «س��وارام» مال��زی از مقامات‬ ‫«پوتراجایا» خواست کمیسیون مستقلی برای تحقیق‬ ‫درباره دخالت مقامات این کشور در اقدامات فریبکارانه‬ ‫س��ازمان سیا و ش��کنجه مظنونان عملیات تروریستی‬ ‫راه‌اندازی کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رییس‌جمهوری در اجتماع بزرگ مردم استان خراسان جنوبی در بیرجند‪:‬‬ ‫آغاز رونق اقتصادی کشور با رشد ‪ ۴‬درصدی‬ ‫رییس‌جمهوری روز چهارشنبه در اجتماع بزرگ مردم‬ ‫استان خراسان جنوبی در بیرجند اعالم کرد که تازه‌ترین‬ ‫آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در ‪ 3‬ماه دوم امسال نیز‬ ‫اقتصاد کش��ور رشد مثبت داشته و در مجموع رقم رشد‬ ‫اقتصادی در ‪ 6‬ماه نخس��ت سال‪ ۴ ،‬درصد بوده است که‬ ‫این به معنای آغاز رونق اقتصادی است‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی گفت‪ :‬کشور با دو معضل بسیار بزرگ‬ ‫ت��ورم ‪ ۴۰‬درص��دی و رکود مواجه ب��ود و این دولت در‬ ‫دوره زمان��ی فعالی��ت خود موفق ش��د رقم ت��ورم را به‬ ‫‪ ۱۷‬درص��د کاهش ده��د و در زمینه رکود نیز آمارهای‬ ‫‪ 6‬ماه نش��ان می‌دهد با رش��د ‪ ۴‬درصدی مواجه‌ایم که‬ ‫این به معنای آغاز رونق و شکوفایی و حرکت به جلو در‬ ‫مسیر آینده‌ای بهتر برای کشور است‪.‬‬ ‫روحانی در بخش دیگری از سخنان خود رکود را یکی‬ ‫از معضالت بزرگ کش��ور دانس��ت و گفت‪ :‬در سال‌های‬ ‫گذش��ته به تعبی��ر اقتصاددانان رش��د منفی داش��تیم‪،‬‬ ‫بدی��ن معنا که نه‌تنها رش��د به جلو نداش��تیم‪ ،‬بلکه به‬ ‫عقب پسرفت داش��تیم‪ .‬رییس‌جمهوری افزود‪ :‬در ‪ 3‬ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۱۳۹۳‬با محاسبات بانک مرکزی توانستیم‬ ‫نس��بت به ‪ 3‬ماه نخس��ت ‪ ۹۲‬از رش��د و حرکت به جلو‬ ‫برخوردار باش��یم و رش��د ‪ 3‬ماه نخس��ت باالی ‪ ۴‬درصد‬ ‫بود‪ ،‬در حالی که در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته یعنی سال ‪ ۹۱‬و‬ ‫‪ ۹۲‬رشد منفی داش��تیم‪ .‬روحانی خاطرنشان کرد‪ :‬در ‪3‬‬ ‫ماه نخست سال ‪ ۹۳‬کشور دارای رشد بوده و در واقع از‬ ‫رکود عبور کرده‌ایم و این آغاز رونق و شکوفایی و حرکت‬ ‫ب��ه جلو بود و امروز با افتخار اعالم می‌کنم که براس��اس‬ ‫آمار دیشب بانک مرکزی در ‪ 3‬ماه دوم نیز از رشد مثبت‬ ‫برخوردار بودیم‪ .‬رییس‌جمهوری تصریح کرد‪ :‬امسال بعد‬ ‫از ‪ 2‬س��ال که کش��ور دارای رش��د منفی بود‪ ،‬نخستین‬ ‫س��الی است که رش��د مثبت داریم و این به معنای آغاز‬ ‫رون��ق اقتصادی در ایران اس��ت‪ .‬رییس‌جمهوری با بیان‬ ‫اینکه براس��اس آمار بانک مرک��زی‪ ،‬در حوزه‌های نفت و‬ ‫گاز‪ ،‬معادن‪ ،‬صنعت‪ ،‬خدمات‪ ،‬کش��اورزی و حتی مسکن‬ ‫دارای پیش��رفت بوده‌ایم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬امروز حرکت در‬ ‫تو‌س��از مس��کن با توجه به بودجه عمرانی‬ ‫زمینه ساخ ‌‬ ‫اختصاص یافته‪ ،‬آغاز ش��ده اس��ت‪ .‬روحانی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ ۹۴ :‬درصد بودجه عمرانی اس��تان‌ها ب��ا توجه به‬ ‫‪ ۹‬ماه گذش��ته پرداخت ش��ده و این موض��وع در تاریخ‬ ‫س��ال‌های گذش��ته بی‌س��ابقه اس��ت‪ .‬تاکن��ون حدود‬ ‫‪ ۲۲‬ه��زار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه در زمینه نفت و‬ ‫گاز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه گاز رش��د بسیار مناسبی داشته‌ایم و تا پایان سال‬ ‫تولید گاز کشور روزانه یکصد میلیون متر مکعب افزوده‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬روحانی تصریح کرد‪ :‬در زمینه نفت اگر چه‬ ‫ش��رایط جهانی و توطئه برخی کش��ورها قیمت نفت را‬ ‫کاهش داده است‪ ،‬اما به فضل الهی و با همت و کوشش‬ ‫مردم از این مش��کالت نیز به خوبی عبور خواهیم کرد و‬ ‫بی‌تردید قیمت نفت هم به ص��ورت فعلی باقی نخواهد‬ ‫ماند‪ ،‬ه��ر چقدر هم توطئه کنند‪ ،‬افق آینده ما روش��ن‬ ‫است و ملت ایران در تمام صحنه‌ها پیروز خواهد بود‪ ،‬به‬ ‫ش��رط آنکه امید‪ ،‬وحدت و یکپارچگی خود را روزبه‌روز‬ ‫بیش��تر کنیم‪ .‬روحانی خط��اب به ملت ای��ران گفت‪ :‬با‬ ‫اقدامات دولت یازدهم امروز بعد از ‪ ۱۶‬ماه اعالم می‌کنم‬ ‫که در ایران همه زیر پوش��ش بیمه درمانی قرار گرفتند‬ ‫و این افتخار برای نخس��تین بار در ایران به دست دولت‬ ‫یازدهم و همت شما مردم اجرایی شده است‪.‬‬ ‫رییس‌جمه��وری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در زمینه امنیت‬ ‫غذایی نیز قش��رهای کم‌درآمد و محروم و همه کس��انی‬ ‫که زیر پوش��ش کمیته امداد و بهزیس��تی هستند‪ ،‬سبد‬ ‫کاالیی را امسال و سال آینده دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬دولت در زمینه س�لامت نیز گام بسیار‬ ‫بلندی برای کم کردن آالم همه بیماران برداشته و امروز‬ ‫چهره بیماران در بیمارس��تان‌ها با ‪ ۱۶‬ماه گذشته بسیار‬ ‫تفاوت دارد و طرح تحول س�لامت با قوت ادامه خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫بازگشت به آموزه‌های پیامبران تنها راه نیل به سعادت و تعالی‬ ‫انسان است‬ ‫رییس‌جمهوری در پیام‌های تبریک جداگانه به سران کشورهای جهان به مناسبت فرا رسیدن والدت خجسته‬ ‫حضرت عیسی مسیح(ع) و همچنین آغاز سال ‪ 2015‬میالدی گفت‪ :‬بازگشت به آموزه‌های رفیع پیامبران الهی‪،‬‬ ‫تنها راه نیل به سعادت و تعالی انسان است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع‌رسانی ریاست‌جمهوری‪ ،‬حجت‌االسالم حسن روحانی در این پیام تصریح کرد‪:‬‬ ‫در دنیای بحران‌زده امروز که در آن خشونت بیشتر از رحمت الهی و صلح و محبت نمود دارد‪ ،‬نشان از آن دارد‬ ‫که بازگشت به آموزه‌های رفیع پیامبران الهی‪ ،‬تنها راه نیل به سعادت و تعالی انسان می‌باشد‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از این پیام آمده اس��ت‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران در مسیر گسترش امنیت و توسعه‪ ،‬با ارائه‬ ‫ایده «جهان علیه خشونت و افراط‌گری» که در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اجماع‬ ‫به تصویب رسید‪ ،‬کوشیده است تا گامی در این راه پرچالش برداشته و تا رسیدن به مقصود و مطلوب نهایی در‬ ‫کنار سایر کشورها‪ ،‬به تالش خود برای افزون‌سازی تعالی انسان و کرامت بشری ادامه دهد‪.‬‬ ‫اختصاص‪ 100‬میلیارد ریال برای ساخت راه‌آهن زاهدان ‪ -‬بیرجند‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬امس��ال ‪ 100‬میلیارد‬ ‫ریال به ساخت خط ریلی زاهدان ‪ -‬بیرجند اختصاص‬ ‫یافته که عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عباس آخوندی در جریان یازدهمین‬ ‫س��فر اس��تانی رییس‌جمهوری به خراسان جنوبی در‬ ‫شورای اداری شهرستان طبس تصریح کرد‪ :‬با اجرای‬ ‫این پروژه آرزوی مردم این استان برای ایجاد راه‌آهن‬ ‫برآورده می‌شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬احداث راه‌آهن زمانبر است‪ ،‬بنابراین‬ ‫بهره‌برداری از پروژه زاهدان ‪ -‬بیرجند ‪ 3‬یا ‪ 4‬س��ال‬ ‫دیگر انجام می‌ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به افزایش ‪100‬‬ ‫درصدی اعتبارات حوزه راه کش��ور در س��ال جاری‬ ‫گف��ت‪ :‬دول��ت تبدی��ل ج��اده زاه��دان ‪ -‬بیرجند‪،‬‬ ‫بیرجن��د‪ -‬تربت حیدریه و زابل ‪ -‬بیرجند به بزرگراه‬ ‫را که بی��ش از ‪ 800‬کیلومتر طول دارد‪ ،‬در اولویت‬ ‫طرح‌های خود قرار داده اس��ت‪ .‬وزیر راه‌وشهرسازی‬ ‫اعتبارات بخش پروژه‌های ساختمان‌سازی را نیز در‬ ‫س��ال جاری مطلوب ارزیابی کرد و گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫امس��ال تاکنون اجرای ‪ 2‬هزار و ‪ 470‬طرح ساخت‬ ‫س��اختمان مربوط به بهداش��ت و درمان در س��طح‬ ‫کش��ور آغاز ش��ده که نتیجه افزای��ش ‪ 50‬درصدی‬ ‫اعتبارات این بخش بوده است‪.‬‬ ‫خبرنگاران فعال بیمه می‌شوند‬ ‫مش��اور رس��انه‌ای رییس‌جمه��وری گف��ت‪ :‬تنه��ا‬ ‫خبرن��گاران فعال و افرادی که ب��ه صورت دائمی کار‬ ‫رسانه انجام می‌دهند‪ ،‬زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمدرضا ص��ادق دی��روز در‬ ‫جری��ان یازدهمی��ن س��فر اس��تانی رییس‌جمهوری‬ ‫به خراس��ان جنوب��ی در جمع فعاالن رس��انه‌ای بیرجند افزود‪ :‬در گذش��ته‬ ‫بس��یاری از خبرنگاران رسانه‌ها که فصلی یا نیمه وقت با نشریات و رسانه‌ها‬ ‫همکاری داش��تند‪ ،‬بیمه می‌ش��دند‪ .‬در رویکرد جدید دول��ت دیدگاه مزبور‬ ‫به بیمه ش��دن خبرنگاران اصالح ش��ده و خبرنگارانی که به صورت دائم در‬ ‫رس��انه‌ها فعالیت دارند‪ ،‬از پشتیبانی دولت بهره‌مند می‌شوند‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه درباره حمایت از خبرنگاران فعال رسانه‌ها‪ ،‬دولت اعتبارات الزم‬ ‫را به صورت نامحدود برای بیمه آنان اختصاص داده اس��ت‪ .‬مش��اور رسانه‌ای‬ ‫رییس‌جمهوری با بیان اینکه دولت با کمک رسانه‌ها متحول می‌شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از ویژگی‌های دولت یازدهم این اس��ت که برای پیش��برد برنامه‌هایش‪،‬‬ ‫خود را نیازمند همکاری عالمانه و منصفانه رس��انه‌ها می‌داند‪ .‬صادق افزود‪ :‬از‬ ‫دیدگاه رییس‌جمهوری هم‌افزایی دوس��ویه بین دولت و رسانه‌ها مورد تاکید‬ ‫اس��ت بنابراین درباره افزایش این هم افزایی ت�لاش می‌کند‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫اس��تفاده از فناوری‌های روز‪ ،‬فضاهای مجازی و بسترهای جدید اطالع‌رسانی‬ ‫حق اصحاب رسانه است و دولت به همین منظور قانون «انتشار و دسترسی‬ ‫آزاد به اطالعات» را در مرحله اجرا قرار داده است‪.‬‬ ‫وی در خصوص یارانه مطبوعات نیز گفت‪ :‬رویکرد دولت در بحث پرداخت‬ ‫یاران��ه اجرای عدالت اس��ت اما در عین حال باور دارد که نش��ریات محلی و‬ ‫رسانه‌های نوپا نیازمند توجه بیشتر هستند‪.‬‬ ‫آخون��دی ب��ا اش��اره ب��ه ظرفیت‌های اقتص��ادی و‬ ‫اجتماعی شهرس��تان طب��س گفت‪ :‬همج��واری این‬ ‫شهرس��تان ب��ا ‪ 6‬اس��تان مهم کش��ور‪ ،‬برخ��ورداری‬ ‫از مع��ادن غن��ی و همچنی��ن بهره‌من��دی از نیروی‬ ‫انس��انی جوان و پرت�لاش از مهم‌تری��ن ظرفیت‌های‬ ‫طبس است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬توس��عه روابط اقتصادی و سیاسی با‬ ‫کش��ورهای مختلف‪ ،‬اولویت برنامه‌های اجرایی دولت‬ ‫یازدهم اس��ت‪ ،‬بنابراین دول��ت از طرح‌های اقتصادی‬ ‫که به اس��تفاده از ظرفیت‌های داخلی‪ ،‬توس��عه روابط‬ ‫خارج��ی و ارزآوری برای کش��ور بینجامد‪ ،‬اس��تقبال‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬طبس به راه‌آهن ش��رق کش��ور‬ ‫دسترس��ی دارد و ب��ا برخ��ورداری از ‪ 36/4‬از درصد‬ ‫وسعت خراسان جنوبی در غرب این استان واقع است‪.‬‬ ‫دولتبرایتامینامنیتهمگانیتالشمی‌کند‬ ‫وزیر اطالعات گفت‪ :‬دولت تدبیر و امید درپی تامین‬ ‫امنیت همگانی برای همه اقش��ار مردم است و در این‬ ‫زمینه از خود مردم برای تامین امنیت بهره می‌گیرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪« ،‬س��یدمحمود عل��وی» دیروز در‬ ‫جریان یازدهمین س��فر اس��تانی دولت به خراس��ان‬ ‫جنوب��ی در جمع مردم شهرس��تان فردوس افزود‪ :‬با کمک مردم‪ ،‬س��ربازان‬ ‫گمنام امام زمان (عج)‪ ،‬دستگاه‌های مختلف اجرایی و دستگاه قضایی درصدد‬ ‫هستیم خطرات مختلف اجتماعی و امنیتی را از مقابل مردم برداریم‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬تنها راه حف��ظ امنیت پایدار در جمهوری اس�لامی ایجاد‬ ‫وحدت ملی است که قدرت‌های بزرگ جهان را در برابر عظمت ایران اسالمی‬ ‫به زانو درمی‌آورد و مردم ایران اس�لامی باید هوشیار باشند که وحدت عامل‬ ‫پیش��رفت و توس��عه کش��ور اس��ت‪ .‬وزیر اطالعات گفت‪ :‬دولت تدبیر و امید‬ ‫اف��زون بر تامین امنیت پایدار در کش��ور برای رفع مش��کالت اقتصادی نیز‬ ‫ت�لاش مضاعفی داش��ته به طوری که نرخ تورم را کاه��ش داده و از افزایش‬ ‫یکباره قیمت‌ها کاس��ته اس��ت‪ .‬علوی افزود‪ :‬تحریم‌ها‪ ،‬کاهش صادرات نفت‬ ‫و اف��ت تولید واحدهای صنعتی‪ ،‬دولت تدبیر و امی��د را در اجرای طرح‌های‬ ‫اقتصادی خود با مشکالت فراوانی مواجه کرده که با همیاری مردم و اتکا به‬ ‫ظرفیت‌های داخلی می‌توان این مش��کالت را پشت‌سر گذاشت‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به مطالبات مردم این شهرس��تان از رییس‌جمهوری گفت‪ :‬موضوع راه آهن‪،‬‬ ‫کمبود آب و تکمیل بیمارس��تان جدید فردوس از مطالبات اصلی این مردم‬ ‫اس��ت که به‌طور قطع از س��وی دولت پیگیری می‌شود‪ .‬شهرستان فردوس با‬ ‫وسعت ‪ 4103‬مترمربع ‪ 2/27‬درصد استان خراسان جنوبی را شامل می‌شود‬ ‫که طبق سرشماری سال ‪ 90‬بیش از ‪ 41‬هزار نفر جمعیت دارد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫احتمال تولید زودهنگام نفت‬ ‫در دریای خزر‬ ‫اکتش��اف و تولید نفت در دریای خزر در س��الیان‬ ‫گذش��ته مورد غفلت قرار گرفته‪ ،‬اما به نظر می‌رسد‬ ‫در جهت تنوع‌بخش��ی به منابع تولید نفت‪ ،‬به‌زودی‬ ‫مقدمات برداش��ت زودهنگام از میدان نفتی س��ردار‬ ‫جنگل آغاز شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬دریای‌خزر منطقه‌ای غنی از منابع‬ ‫هیدروکربوری است و کشورهای حاشیه این دریا‪ ،‬در‬ ‫سال‌های گذش��ته سرمایه‌گذاری‌های زیادی را برای‬ ‫توسعه میادین دریای خزر انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه دلی��ل برخ��ورداری ای��ران از مناب��ع غن��ی‬ ‫هیدروکربوری در خلیج‌فارس‪ ،‬خوزس��تان و مناطق‬ ‫مرکزی‪ ،‬در س��الیان طوالنی اکتش��اف و اس��تخراج‬ ‫در دری��ای خ��زر مورد توجه ق��رار نداش��ته‪ ،‬اما در‬ ‫س��ال‌های اخیر وزارت نفت توجه ویژه‌ای به توسعه‬ ‫میدان های این منطقه کرده اس��ت‪ .‬در اردیبهش��ت‌‬ ‫س��ال ‪ 91‬حفاری چاه اول اکتش��افی ساختار سردار‬ ‫جنگل در دریای خزر پای��ان یافت و ذخایر نفت در‬ ‫جای آن ‪2‬میلیارد بش��که برآورد شد که با احتساب‬ ‫ضریب بازیاف��ت ‪25‬درصد‪500 ،‬میلیون بش��که آن‬ ‫قابل اس��تحصال است‪ .‬اخیرا نیز با توجه به پیشرفت‬ ‫حف��اری در چ��اه دوم اکتش��افی در دری��ای خزر و‬ ‫تکمیل اطالعات مخزن این میدان‪ ،‬احتمال برداشت‬ ‫زودهنگام از این میدان مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ش��رکت نفت خزر پیش از ای��ن درخصوص امکان‬ ‫تولید زودهنگام نفت از میدان س��ردارجنگل‪ ،‬اعالم‬ ‫کرده بود که امکان تولید ‪ 15‬تا ‪20‬هزار بش��که نفت‬ ‫در روز از این میدان در ‪5‬سال آینده وجود دارد‪.‬‬ ‫در یکصد و بیست‌وششمین جلسه کمیته مشاورین‬ ‫مخازن ش��رکت ملی نفت ایران نی��ز که در روزهای‬ ‫اخیر با حض��ور معاون منابع هیدروکربوری مدیریت‬ ‫برنامه‌ریزی تلفیقی‪ ،‬اعضای کمیته مشاورین مخازن‬ ‫و کارشناسان معاونت منابع هیدروکربوری و شرکت‬ ‫نفت خ��زر تش��کیل ش��د‪ ،‬مطالعات می��دان نفتی‬ ‫س��ردار جنگل و همچنین حفاری اکتشافی در سایر‬ ‫ساختارهای اکتش��افی موجود در دریای خزر‪ ،‬مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪ .‬در این جلسه‪ ،‬شرحی از وضعیت‬ ‫س��اختاری می��دان س��ردارجنگل ش��امل مطالعات‬ ‫زمین‏‌شناسی‪ ،‬ژئوفیزیک‪ ،‬حفاری چاه‌های شماره ‪١‬‬ ‫و ‪ 2‬و مطالعات مهندس��ی نفت از سوی کارشناسان‬ ‫شرکت نفت خزر ارائه شده است‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫کاهش قیمت نفت‪ ،‬خودرو را ارزان نکرد‬ ‫پرهیز از تصویب طرح‌های عمرانی جدید‬ ‫کاهش بودجه دستگاه‌های دولتی با هدف حمایت از تولید‬ ‫‪3‬‬ ‫مذاکرات بانک مرکزی ایران و چین با هدف افزایش میزان فاینانس‌ها ادامه دارد‬ ‫افزایش دو برابری فاینانس چینی‏ در صنایع زیرساختی ایران‬ ‫شکوفه حبیب‏زاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬چندی‬ ‫پیش خب��ری مبنی ب��ر افزای��ش دو برابری‬ ‫سرمایه‏گذاری چینی‏ها در صنایع زیرساختی‬ ‫ایران به گوش رس��ید؛ خبری که نشانه‏ای از‬ ‫افزایش سرمایه‏گذاری‏های خارجی در کشور‬ ‫دارد‪ ،‬اما آنچه تایید ش��د‪ ،‬نه س��رمایه‏گذاری‬ ‫چین در ایران بلکه فاینانس و استقراض از این‬ ‫کشور در طرح‏های کالن در حوزه‏های انرژی‬ ‫(آب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز)‪ ،‬نف��ت‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫جاده و راهس��ازی‪ ،‬ریل‏سازی و طرح‏های آب‬ ‫و فاضالب بود‪ .‬ام��ری که به موجب تحریم‏ها‬ ‫به کشور تحمیل ش��د‪ .‬کارشناسان معتقدند‬ ‫یکی از راه‏های پیش��رفت و رون��ق اقتصادی‬ ‫در یک کشور جذب س��رمایه‏گذاری خارجی‬ ‫اس��ت‪ ،‬زیرا به هم��راه خود فن��اوری‪ ،‬دانش‬ ‫فنی و مناس��بات سیاس��ی به همراه دارد‪ ،‬اما‬ ‫زمان��ی که تنه��ا راه‪ ،‬انتخاب بی��ن بد و بدتر‬ ‫اس��ت‪ ،‬پذیرش فاینانس نیز راه مناس��بی در‬ ‫این شرایط به حساب می‏آید‪ .‬فاینانس چینی‬ ‫س��ابقه طوالنی در اقتصاد ایران دارد‪ .‬به‌ویژه‬ ‫از آغ��از تش��دید تحریم‏ها در ‪ 8‬س��ال دولت‬ ‫نهم و دهم‪ ،‬این واژه که با چین ترکیب ش��د‪،‬‬ ‫بیش از گذش��ته شنیده می‏ش��د‪ .‬به هر حال‬ ‫حضور چینی‏ه��ا در اقتصاد ای��ران از واردات‬ ‫محصوالت چینی گرفته تا گش��ایش فاینانس‬ ‫در طرح‏های زیربنایی تا حدود زیادی از سوی‬ ‫ایران پذیرفته شده است و هر بار تنها خبری‬ ‫جدید در این وادی به گوش می‏رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹گش�ایش بیش�تر تامی�ن مناب�ع مالی از‬ ‫سوی چینی‏ها‬ ‫مجیدرض��ا حری��ری‪،‬‬ ‫نایب‏ریی��س ات��اق‬ ‫مشترک ایران و چین‬ ‫در گفت‏وگو با‬ ‫گفت‪ :‬س��رمایه‏گذاری‬ ‫چینی‏ه��ا در ایران در قال��ب فاینانس و نه در‬ ‫قالب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی است و‬ ‫براس��اس مذاکراتی که این فاینانس به‏صورت‬ ‫گش��ایش بیش��تر تامین منابع مالی از سوی‬ ‫چینی‏ها اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫حری��ری با بیان اینکه بانک مرکزی و چین‬ ‫به توافقات��ی درخصوص می��زان افزایش این‬ ‫فاینانس رسیده‏اند که بانک مرکزی در صورت‬ ‫تمایل نسبت به اعالم رسمی آن اقدام خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬افزود‪ :‬این مذاکرات همچنان ادامه دارد‬ ‫و احتم��ال تغییر ارقام وجود دارد‪ ،‬زیرا رقمی‬ ‫که در چین بلوکه ش��ده در حال تغییر است‬ ‫و عدد آن بستگی به میزان فروش نفت ایران‬ ‫و م��ازادی که در این کش��ور باق��ی می‌ماند‪،‬‬ ‫دارد‪ ،‬مذاکره‌ای که هم��واره بین دولت ایران‬ ‫و چی��ن وج��ود خواهد داش��ت‪ .‬نایب‏رییس‬ ‫اتاق مش��ترک ایران و چی��ن عمده طرح‏های‬ ‫صنعتی که از این فاینانس بهره‏مند می‏شوند‬ ‫را صنعت نف��ت‪ ،‬فوالد‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬جاده و‬ ‫راهسازی‪ ،‬ریل‏س��ازی‪ ،‬انرژی (آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز)‬ ‫و طرح‏های آب و فاضالب دانست و گفت‪ :‬در‬ ‫کنار این صنایع طرح‏های دیگری وجود دارد‬ ‫که سهم کمتری از این فاینانس خواهند برد‪.‬‬ ‫وزارتخانه‏ه��ای نفت‪ ،‬نیرو‪ ،‬راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دفاع وزارتخانه‏های‬ ‫درگی��ر در این مذاکرات هس��تند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ای��ن فاینانس ب��ه پروژه‏ه��ا و طرح‏های‬ ‫عموما دولتی تعلق می‏گیرد‪ .‬البته در کنار آن‬ ‫طرح‏هایی که از س��وی وزارتخانه‏های دولتی‬ ‫معرفی ش��وند نیز در نظر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫حریری تصریح ک��رد‪ :‬این پروژه‏ه��ا حتما از‬ ‫س��وی وزارتخانه‏ه��ا هدایت خواهند ش��د و‬ ‫بخش خصوصی به‏صورت مس��تقیم نمی‏تواند‬ ‫وارد مذاک��ره ب��ا چینی‏ها ب��رای دریافت این‬ ‫فاینانس شود‪ ،‬زیرا این مذاکره در قالب توافق‬ ‫بین دو دول��ت تهران و پکن ص��ورت گرفته‬ ‫اس��ت و وزارتخانه‏ها در اجرای طرح‏های خود‬ ‫هر کجا الزم بدانند بخش خصوصی مورد نظر‬ ‫را وارد گود می‏کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹فاینانس‪ ،‬دستاورد بزرگی نیست‬ ‫محمدقل��ی یوس��فی‪،‬‬ ‫استاد مدیریت صنعتی‬ ‫عالم��ه‬ ‫دانش��گاه‬ ‫طباطبایی در گفت‏وگو‬ ‫گف��ت‪ :‬بهتر‬ ‫با‬ ‫اس��ت به ج��ای فاینان��س‪ ،‬س��رمایه‏گذاری‬ ‫مش��ترک خارجی را در دستور کار قرار دهیم‬ ‫زیرا فاینانس به‌نوعی استقراض خارجی است‬ ‫که ع�لاوه بر ماهیت اس��تقراضی آن‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت نحوه اجرای آن متناس��ب با نیازهای‬ ‫کشور نباش��د‪ .‬یوس��فی با بیان اینکه ممکن‬ ‫اس��ت به دلیل فش��ارهای اقتصادی به سمت‬ ‫عمده طرح‏های صنعتی‬ ‫که از این فاینانس بهره‏مند‬ ‫می‏شوند صنعت نفت‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬جاده‬ ‫و راهسازی‪ ،‬ریل‏سازی‪،‬‬ ‫انرژی (آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز) و‬ ‫طرح‏های آب و فاضالب‬ ‫خواهد بود‬ ‫اس��تقراض برویم‪ ،‬اما به عقیده من این اتفاق‬ ‫دستاورد بزرگی نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اگر نگاهی به‬ ‫فاینانس‏های قبلی که در صنعت پتروش��یمی‬ ‫گشایش شد‪ ،‬داشته باشیم مشاهده می‏کنیم‬ ‫که هنوز نتوانسته‏ایم نسبت به بازپرداخت آنها‬ ‫اقدام کنیم‪ .‬اس��تاد مدیریت صنعتی دانشگاه‬ ‫عالم��ه طباطبایی با تاکید ب��ر اینکه بهتر بود‬ ‫سیاست دیگری اتخاذ می‏کردیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اینک��ه فاینانس را به س��بب مش��کالت ارزی‬ ‫دنب��ال کنیم و انتخابی بین بد و بدتر باش��د‬ ‫چاره‏ای نیست‪ ،‬اما اگر کشور اجباری به انجام‬ ‫آن ن��دارد‪ ،‬بهتر اس��ت چنی��ن اقدامی انجام‬ ‫نشود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر نقدینگی‬ ‫در صندوق توسعه ملی وجود دارد و رجوع به‬ ‫گشایش فاینانس‪ ،‬توجیه اقتصادی ندارد‪ ،‬مگر‬ ‫اینکه اجباری در کار باش��د‪ .‬بنابراین بهترین‬ ‫روش در ای��ن زمان دعوت از س��رمایه‏گذاران‬ ‫خارجی برای حضور در اقتصاد ایران است‪ ،‬اما‬ ‫به نظر می‏رسد فشارهای اقتصادی‪ ،‬کمبود ارز‬ ‫و مش��کالتی از این قبیل‪ ،‬کشور را مجبور به‬ ‫استقراض خارجی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور بیش�تر چینی‏ه�ا در صنای�ع‬ ‫زیرساختی ایران‬ ‫‪ ،‬چندی پی��ش پایگاه‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫اطالع‏رس��انی جامع اخبار و گزارش‏های بازار‬ ‫چین با انتش��ار گزارش��ی به نقل از مقام‏های‬ ‫اقتصادی این کش��ور اعالم ک��رده بود میزان‬ ‫س��رمایه‏گذاری چین در صنایع زیرس��اختی‬ ‫ایران از ‪ 25‬میلیارد دالر کنونی به ‪ 52‬میلیارد‬ ‫دالر افزایش می‏یابد و مهم‌ترین علت افزایش‬ ‫این س��رمایه‏گذاری و عالقه گسترده چینی‏ها‬ ‫به این کار را تحریم‏های اعمال‌ش��ده از سوی‬ ‫کش��ورهای غربی علی��ه ایران عن��وان کرده‬ ‫بود‪ .‬براس��اس گزارش یاد‌ش��ده‪ ،‬تحریم‏های‬ ‫اعمال‌ش��ده علی��ه ایران س��بب ش��ده نگاه‬ ‫چین در ح��وزه س��رمایه‏گذاری‏های کالن از‬ ‫غرب به س��وی ش��رق به‏ویژه به کشور پهناور‬ ‫ایران متمرکز ش��ود‪ .‬براس��اس ای��ن گزارش‪،‬‬ ‫سرمایه‏گذاری‏های چین زمینه‏های گوناگونی‬ ‫از جمل��ه آب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬تولی��دات‬ ‫پتروشیمی و برخی دیگر از طرح‏های صنعتی‬ ‫را ش��امل خواهد ش��د‪ .‬اس��ماعیل محصولی‪،‬‬ ‫معاون وزارت نیرو نیز پیش��تر اعالم کرده بود‬ ‫طرف چینی با پذیرش پیش��نهادهای جدید‬ ‫بان��ک مرک��زی ب��رای ش��رکت در طرح‏های‬ ‫صنعت��ی آینده‪ ،‬س��رمایه‏گذاری‏های خود در‬ ‫زمین��ه ان��رژی در ایران را ب��ه دو برابر یعنی‬ ‫‪ 52‬میلیارد دالر افزای��ش می‏دهد‪ .‬محصولی‬ ‫درب��اره آخری��ن وضعیت گش��ایش خطوط‬ ‫اعتب��اری چی��ن در پروژه‌های ب��زرگ انرژی‬ ‫ایران به وی��ژه صنایع آب و برق‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫تغییرات و نظراتی در روند بازگشایی خطوط‬ ‫اعتباری چین به طرف چینی ارائه داد که این‬ ‫تغیی��رات جدید دولت و بان��ک مرکزی ایران‬ ‫مورد تایی��د طرف‌های چینی قرار گرفت و بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬حجم فاینانس‌های چینی برای‬ ‫تامین اعتبارات پروژه‏های صنعتی و اقتصادی‬ ‫کش��ور افزایش یافت‪ .‬وی با بی��ان اینکه این‬ ‫خطوط اعتباری شامل کل طرح‌های صنعتی‬ ‫و عمران��ی دولت همچون صنای��ع آب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫انرژی‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشیمی و سایر پروژه‌‌های‬ ‫صنعتی‪ ،‬عمرانی و معدنی می‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫وزارت نیرو هم تاکنون به منظور تامین اعتبار‬ ‫برخ��ی از طرح‌های اولوی��ت‌دار صنایع آب و‬ ‫برق با فاینانس��ورهای چینی به توافق رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین علی ماجدی‪ ،‬مع��اون امور‬ ‫بین‌الملل وزیر نفت پیش‌ت��ر در اظهارنظری‬ ‫از تواف��ق با چی��ن به منظور بازگش��ایی ‪ 4‬تا‬ ‫‪ 4/5‬میلی��ارد دالر فاینان��س طرح‌های جدید‬ ‫پتروش��یمی ایران خب��ر داده و اع�لام کرده‬ ‫بود‪ 12 :‬ط��رح جدید صنعت پتروش��یمی با‬ ‫اس��تفاده از فاینانس چینی توس��عه می‏یابد‪.‬‬ ‫عباس ش��عری‏مقدم‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫صنایع پتروش��یمی نیز با اش��اره به گشایش‬ ‫خ��ط اعتب��اری ‪ 5‬ط��رح جدید پتروش��یمی‬ ‫توسط فاینانسورهای چینی‪ ،‬اعالم کرده بود‪:‬‬ ‫با توجه به مش��کالت مالی‪ ،‬توسعه طرح‌های‬ ‫پتروش��یمی مس��تقر در فاز دوم عس��لویه از‬ ‫مسیر فاینانس چین شتاب می‌گیرد‪.‬‬ ‫فعاالن صنعت نساجی بر افزایش تعرفه واردات چادر مشکی برای حمایت از تولید داخل تاکید کردند‬ ‫فراخوان دوباره برای سرمایه‏گذاری تولید چادر مشکی‬ ‫– درحالی‏که صنعت نساجی در ایران‬ ‫از قدرت باالیی برخوردار است‪ ،‬مشکالت این‬ ‫بخ��ش همچنان به قوت خود باقی اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته فعاالن این صنعت‪ ،‬تولید چادر مش��کی‬ ‫به کمک پتروشیمی اس��ت اما پتروشیمی‌ها‬ ‫هن��وز گریدهای صنعتی که مصرف باالیی در‬ ‫صنعت دارد را تولید نمی‌کنند‪ .‬در این صورت‬ ‫نی��از ب��ه واردات ن��خ و مواد اولی��ه همچنان‬ ‫وجود دارد و الزم اس��ت که دولت نس��بت به‬ ‫صف��ر کردن تعرفه آن اق��دام کند‪ ،‬چراکه در‬ ‫صورت حذف ش��دن تعرفه‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫امکان رقابت خ��ود را بازخواهد یافت‪ .‬فعاالن‬ ‫بخ��ش خصوص��ی معتقدند که ت��وان تولید‬ ‫چادر مشکی در داخل کش��ور وجود دارد اما‬ ‫باید تولید آن به صرفه باش��د تا دس��ت به‌کار‬ ‫ش��وند‪ .‬بنابراین در کنار حذف تعرفه واردات‬ ‫مواد اولیه باید ب��رای واردات محصول نهایی‬ ‫چادر مش��کی از خارج کشور با هدف حمایت‬ ‫از تولید داخل‪ ،‬تعرفه‌ای تعیین شود‪.‬‬ ‫حال با این تفاس��یر‪ ،‬مدیرکل دفتر نساجی‬ ‫و پوش��اک وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در تازه‌تری��ن اظهارنظر خ��ود اعالم کرده که‬ ‫براساس برآورد نیازهای انجام شده در کشور‬ ‫باید ‪ 5 ، 4‬واحد تولید چادر مشکی در کشور‬ ‫راه‏اندازی شود‪ ،‬بنابراین وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ب��ار دیگر از س��رمایه‏گذاران جدید‬ ‫برای اح��داث واحدهای تولید چادر مش��کی‬ ‫دعوت می‏کند‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬گلناز نصرالهی با بیان اینکه‬ ‫‪ 60‬درصد مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی‬ ‫کشور در داخل کش��ور تولید می‏شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با پایی��ن آوردن ضایعات‪ ،‬فروش بی‏واس��طه‬ ‫محص��والت تولی��دی‪ ،‬بکارگی��ری تجهیزات‬ ‫و ماش��ین‏آالت نس��اجی روز دنی��ا و توجه به‬ ‫طراحی‏ها و س�لایق مصرف‏کنندگان می‏توان‬ ‫به موفقیت واحدهای نس��اجی کشور امیدوار‬ ‫ب��ود‪ .‬به گفت��ه نصراله��ی‪ ،‬بای��د از تولیدات‬ ‫داخ��ل به ح��ق دف��اع ک��رده و ب��ه ترغیب‬ ‫مصرف‏کنندگان برای اس��تفاده از محصوالت‬ ‫داخلی کش��ور مبادرت ک��رده و توانایی‏های‬ ‫صنعت نساجی کش��ور را به مردم بشناسانیم‬ ‫و در طراح��ی پارچ��ه و پوش��اک و تنوع در‬ ‫محص��والت تولیدی با بهره‏گی��ری از مد روز‬ ‫س��رعت خود را باال ببریم‪ .‬این درحالی است‬ ‫که سرمایه‏گذاران بخش خصوصی می‏گویند‬ ‫ای��ن بخش ب��ه دلیل کمب��ود نقدینگی توان‬ ‫ن��وآوری و تحقی��ق و توس��عه را ن��دارد‪ .‬در‬ ‫همین حال رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع‬ ‫نساجی در گفت‏وگویی که با تسنیم داشت با‬ ‫انتقاد از تعرفه اندک واردات چادر مش��کی به‬ ‫کشور گفت‪ :‬دولت هیچ تدبیری برای تقویت‬ ‫واحدهای تولیدی نساجی انجام نمی‏دهد‪.‬‬ ‫محمد مروج‏حسینی در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه با توجه به فراخوان وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت برای جذب س��رمایه‏گذاری جدید‬ ‫ب��رای احداث واحدهای تولید چادر مش��کلی‬ ‫آیا بستر‏س��ازی الزم برای اجرایی ش��دن این‬ ‫تصمیم انجام ش��ده است یا خیر؟ اظهار کرد‪:‬‬ ‫درح��ال حاضر هیچ بستر‏س��ازی برای جذب‬ ‫س��رمایه‏گذاری جدید در ح��وزه تولید چادر‬ ‫مشکی انجام نشده‪ ،‬به همین واسطه سیاست‬ ‫مذک��ور در آینده نتایج مناس��بی را به دنبال‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هنوز واحدهای تولیدی‬ ‫نساجی با مش��کالت متعددی روبه‏رو هستند‬ ‫و هی��چ تصمیم��ی ب��رای حل آنها از س��وی‬ ‫مس��ئوالن اتخاذ نمی‏ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬هم‏اکنون‬ ‫فقط دو واحد تولیدی در کشور اقدام به تولید‬ ‫پارچه چادر مشکی می‌کنند که تولیدات آنها‬ ‫به هی��چ عنوان جوابگوی نیاز داخلی کش��ور‬ ‫نیس��ت‪ .‬به‏عنوان نمونه یک��ی از این واحدها‬ ‫در س��ال حدود یک ت��ا ‪ 2‬میلیون متر پارچه‬ ‫مش��کی تولید می‏کند که حجم زیادی از آن‬ ‫صرف تولید روسری می‏شود تا چادرمشکی‪.‬‬ ‫رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع نس��اجی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬درح��ال حاضر نیاز داخل کش��ور‬ ‫ن متر پارچه مش��کی اس��ت‪،‬‬ ‫حدود ‪ 70‬میلیو ‌‬ ‫ام��ا حمایت نک��ردن از تولیدکنن��ده داخلی‬ ‫باعث ش��ده تا بخش زی��ادی از نیاز داخل از‬ ‫مس��یر واردات تامین ش��ود‪ .‬مروج‏حسینی با‬ ‫انتق��اد از تعرف��ه اندک واردات چادرمش��کی‬ ‫به کش��ور گفت‪ :‬تعرفه واردات چادرمش��کی‬ ‫‪10‬درصد اس��ت در حالی ک��ه تعرفه واردات‬ ‫س��ایر پارچه‏ها حدود ‪ 30‬تا ‪ 40‬درصد اس��ت‬ ‫و همین امر باعث می‏شود تا واردکننده سایر‬ ‫پارچه‏ها را به نام چادر مش��کی به کشور وارد‬ ‫کرده و آس��یب‏های زی��ادی را به تولید‏کننده‬ ‫داخل��ی وارد کن��د‪ .‬وی در ادامه صحبت‏های‬ ‫خود‪ ،‬دیگر مش��کل اساسی واحدهای نساجی‬ ‫کش��ور را تامین مواد اولیه دانس��ت و تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬پتروش��یمی‏ها درحال حاض��ر خوراک‬ ‫خود را با ارز مبادل��ه‏ای دریافت می‏کنند‪ ،‬اما‬ ‫محص��والت خ��ود را با ارز آزاد ب��ه واحدهای‬ ‫متقاضی می‏فروش��ند که همین امر مشکالت‬ ‫زیادی را برای تولیدکنندگان حوزه نساجی به‬ ‫وجود آورده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم افزایش‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫مشترک با دیگر کشورها‬ ‫محمدباقر صدری‬ ‫عضو انجمن اقتصاددانان‬ ‫چین کش��وری است که از دوران کهن با ایران‬ ‫رابط��ه داش��ته و دارد‪ .‬این کش��ور از اواخر قرن‬ ‫‪ 20‬و آغ��از قرن ‪21‬م و فرآیند توس��عه‌ای خود‪،‬‬ ‫ش��اهد تحوالت ژرف و ش��گفت‌ بوده است‪ .‬این‬ ‫تحوالت توانسته‌اند چین را از یک کشور در حال‬ ‫توسعه به یک کشور قدرتمند جهان (قدرت اول‬ ‫صادراتی جهان و ق��درت دوم اقتصادی) تبدیل‬ ‫کنن��د‪ .‬این کش��ور در ح��وزه فناوری‌های نوین‬ ‫(تکنولوژیک) و س��رمایه‌گذاری‌های مشترک در‬ ‫س��ایر مناطق جهان توانسته از کشورهای غربی‬ ‫پیش��ی بگیرد‪ .‬چین پس از تغییر سیاس��ت‌های‬ ‫اقتص��ادی خ��ود در دوران دنگ ش��يائو پينگ‪،‬‬ ‫معمار اقتصادی آن کش��ور به تعامل با جهان با‬ ‫حفظ اصولش (نظام سوسیالیس��تی و جمهوری‬ ‫خل��ق) روی آورده و می‌کوش��د ب��ه قله‌ه��ای‬ ‫پیشرفت دست یابد‪.‬‬ ‫دیوار چین روزگاری نماد حفظ آن کش��ور از‬ ‫تهاجم س��ایر ملل و اقوام ب��ود و اکنون به نماد‬ ‫تعامل با جهان در حوزه‌های سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬صنعتی و تکنولوژیکی تبدیل ش��ده‬ ‫است‪ .‬دیوار چین اکنون عامل پیوند مردم چین‬ ‫با جه��ان در جذب گردش��گری‌های ع��ادی یا‬ ‫تجاری و صنعتی شده است‪.‬‬ ‫صنعت گردشگری نقش مهمی در آشنا شدن‬ ‫مردم کش��ور‌ها با کش��ور میزبان و ش��یوه‌های‬ ‫مدیریتی آن کش��ور دارد‪ .‬ع�لاوه‌بر آن صنعت‬ ‫گردشگری عامل توس��عه حوزه‌های حمل‌ونقل‬ ‫(ج��اده‌ای‪ ،‬ریل��ی‪ ،‬هوای��ی‪ ،‬دریای��ی)‪ ،‬صنای��ع‬ ‫هتلداری و رستوران‌داری است‪.‬‬ ‫سیاس��ت نوین چین به‌ ویژه پیوس��تن هنگ‬ ‫کنگ به آن کش��ور (یک حاکمی��ت‪-‬دو دولت)‬ ‫موجب ش��د چین تالش فراوانی برای حضور در‬ ‫بازار‌های جهانی از خود نشان دهد‪.‬‬ ‫سیاس��ت س��رمایه‌گذاری‌ خارجی که از دهه‬ ‫‪90‬می�لادی رش��د اقتص��ادی باالت��ر از ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 12‬درص��دی نصیب چی��ن ک��رد‪ ،‬از آغاز قرن‬ ‫‪21‬میالدی تبدیل به سرمایه‌گذاری مشترک به‬ ‫صورت‌ه��ای گوناگون از جمله فاینانس در دیگر‬ ‫کش��ور‌ها ش��د‪ ،‬چرا که رش��د اقتصادی باالتر از‬ ‫این میزان اگر در درون مرز‌های کش��ور متوقف‬ ‫ش��ود‪ ،‬می‌تواند منجر به کاهش رش��د ش��ود و‬ ‫توس��عه اقتصادی را در بلندمدت دچار مش��کل‬ ‫کن��د‪ .‬بنابرای��ن چین با هوش��یاری تمام‪ ،‬ضمن‬ ‫بهره‌گی��ری از س��رمایه‌گذاری‌های کش��ور‌های‬ ‫غربی در ده��ه ‪ ،90‬اکنون همان‌طوری که بیان‬ ‫ش��د‪ ،‬خواهان گس��ترش حضور خود در توسعه‬ ‫اقتصادی جهانی از طریق س��رمایه‌گذاری است‪.‬‬ ‫چراکه چین برخالف کش��ور‌های س��رمایه‌گذار‬ ‫غرب��ی ه��دف از س��رمایه‌گذاری را تنه��ا ایجاد‬ ‫ب��ازار برای خ��ود نمی‌داند بلکه به این اندیش��ه‬ ‫پایبن��د اس��ت ک��ه می‌ت��وان در ی��ک جه��ان‬ ‫ع��اری از فقر و فس��اد بهت��ر از جهان��ی توام با‬ ‫فقر و نابرابری زیست‪.‬‬ ‫از نظر ژئوپولتیکی‪ ،‬داش��تن منابع عظیم نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬منابع توس��عه انسانی (‪ 5‬میلیون دانشجو‬ ‫و ‪ 800‬ه��زار فارغ‌التحصی��ل) ای��ران را در بین‬ ‫کشور‌های اس�لامی دارای ارجحیت کرده است‬ ‫ک��ه این امر می‌تواند در همکاری‌های مش��ترک‬ ‫از جمله س��رمایه‌گذاری‌های مشترک با چین به‬ ‫نفع هر دو کش��ور باشد‪ .‬چین می‌تواند در ایران‬ ‫به ویژه در حوزه توسعه زیرساخت‌ها‪ ،‬بخش‌های‬ ‫ان��رژی‪ ،‬حمل‌ونق��ل (زمینی‪ ،‬دریای��ی‪ ،‬هوایی‪،‬‬ ‫به‌وی��ژه ریل��ی)‪ ،‬صنای��ع نفت و گاز (اکتش��اف‬ ‫و اس��تخراج تا پاالیش��گاه) و صنای��ع مرتبط با‬ ‫نف��ت از جمله پتروش��یمی و دیگر صنایع مانند‬ ‫ماشین‏س��ازی‪ ،‬صنای��ع کشتی‌س��ازی‪ ،‬صنعت‬ ‫س��اختمان (مسکن‪ ،‬هتل‪ ،‬رس��توران به‏ویژه در‬ ‫مسکن ارزان که در این موردچین دارای تجربه و‬ ‫امتیاز است)‪ ،‬صنایع الکترونیک از جمله موبایل‪،‬‬ ‫رادیو و تلویزیون و دیگر صنایع آی‏ آتی‪ ،‬صنایع‬ ‫خودروسازی‌‪ ،‬راهسازی‌‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬محیط‌زیست‬ ‫و جنگل‌داری به صورت سرمایه‌گذاری مشترک‬ ‫یا فاینانس با کش��ور ایران همکاری کند‪ .‬در این‬ ‫شرایط ایران باید در تدوین برنامه ششم توسعه‬ ‫به همکاری‌های مش��ترک و سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫مش��ترک با دیگر کش��ور‌ها از جمله چین بهای‬ ‫بیش��تری بدهد‪ .‬ضمن آنکه کاهش قیمت نفت‬ ‫نی��ز ایجاب می‌کند که به ط��ور دقیق در آینده‬ ‫برای توس��عه کشور به تامین منابع مالی از دیگر‬ ‫کشور‌ها که اهداف مشترک با ایران دارند توجه‬ ‫بیشتری شود‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫نبود زیرساخت اقتصادی‬ ‫مانعی بر سر راه تولید‬ ‫علی‌اکبر جوانروح‬ ‫عضو انجمن قطعه‌سازان ایران‬ ‫هم‌اکنون با توجه به فضای کسب‌وکار و تولید‬ ‫در کش��ور برای ش��روع هر کار تولی��دی‪ ،‬موانع‬ ‫زیادی بر س��ر راه تولید‌کننده قرار داده می‌شود‬ ‫و متاس��فانه هیچ گونه همکاری ب��ا تولیدکننده‬ ‫داخلی نمی‌ش��ود‪ .‬در این شرایط به نظر می‌رسد‬ ‫س��رمایه‌گذاری در چارچ��وب اقتصادی به‌صرفه‬ ‫نیست‪ .‬بر این اساس نه بهره‌های بانکی و فضای‬ ‫تولید در ایران مانند س��ایر کش��ورهای صنعتی‬ ‫است و نه زیرساخت‌ها در این زمینه فراهم است‬ ‫و ش��رایط موجود‪ ،‬هماهنگی ب��ا جریان تولید و‬ ‫توس��عه نداش��ته و به‌طور عمومی مخالف با این‬ ‫جریان اس��ت‪ .‬با نگاهی به فضای کسب‌وکار در‬ ‫ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای توسعه‌یافته‬ ‫ش��اهد خواهیم بود که هزینه پروانه کسب‌وکار‬ ‫یک‌دهم پروانه مسکونی است که این فرآیند در‬ ‫ایران برعکس است‪ .‬آیا در چنین فضایی حرکت‬ ‫در مس��یر تولید ب��رای تولیدکنن��دگان داخلی‪،‬‬ ‫اقتصادی است؟‬ ‫ب��ه هر ح��ال همانگون��ه که توس��عه صنعتی‬ ‫نیازمند کس��ب فناوری و پژوهش در این عرصه‬ ‫است‪ ،‬به‌طور قطع صنعت خودرو نیز برای ایجاد‬ ‫و گس��ترش فرهنگ «پژوهش و توسعه» باید به‬ ‫فناوری روز مجهز باشد‪.‬‬ ‫همچنین برای اینک��ه فضای تولید در صنعت‬ ‫خودرو و قطعه‌س��ازی ایران روند مناسبی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬ابتدا باید ساختار اقتصادی و روابط اداری‬ ‫تغییر کند که به‌طور حتم این موضوع باعث نظم‬ ‫و حرکت در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر به دلیل نبود زیرساخت اقتصادی‬ ‫در کشور ابتدا باید بسترسازی تولید ایجاد شود‬ ‫تا س��رمایه‌گذار بداند در چنین فضا و ش��رایطی‬ ‫قرار است سرمایه‌گذاری کند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر صنعت خودرو ب��ه دلیل دولتی‬ ‫بودن با مش��کالت زیادی مواجه است و به طور‬ ‫قط��ع ب��ا خصوصی‌س��ازی واقعی ای��ن صنعت‪،‬‬ ‫بس��یاری از مش��کالت پیش روی خودروسازان‬ ‫مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر تولید‪ ،‬رابطه‌ای مستقیم با تقاضا‬ ‫دارد که با تداوم رک��ود در بازار خودرو هر گونه‬ ‫بی‌تحرک��ی در وضعیت واحدهای قطعه‌س��ازی‬ ‫نی��ز تاثیر گذاش��ته و تولید در ای��ن بخش را با‬ ‫مشکالت و موانعی روبه‌رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس در ش��رایط کنونی ب��ه نظر‬ ‫می‌رس��د دولت باید با ارائه تسهیالت ارزانقیمت‬ ‫و کاهش نرخ بهره بانکی ش��رایط بهتری را برای‬ ‫تولیدکنن��دگان فراه��م کن��د تا ضم��ن کاهش‬ ‫قیمت خ��ودرو‪ ،‬قدرت خرید م��ردم نیز افزایش‬ ‫یابد و بازار با افزایش تقاضا مواجه ش��ود‪ .‬وجود‬ ‫برخی از هزینه‌های سربار بر دوش خودروسازان‬ ‫نیز ش��رایط قیمت��ی و تولیدی خاص��ی در این‬ ‫صنعت به‌وجود آورده که باید نس��بت به رفع آن‬ ‫اقدام شود‪.‬‬ ‫اگرچه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بارها‬ ‫تاکید ک��رده که خودروس��ازان باید در کنار‬ ‫تن��وع تولید محصول‪ ،‬کیفی��ت را ارتقا دهند‬ ‫اما مردم همچنان از کیفیت خودروها ناراضی‬ ‫هس��تند و ب��ه نظر می‌رس��د کیفی��ت فدای‬ ‫افزایش تیراژ تولید شده است‪.‬‬ ‫این روزها بازار رقابتی خودروس��ازان برای‬ ‫طراح��ی پلتفرم و تولی��د خودروهای متنوع‬ ‫داغ‌داغ اس��ت و خبرهایی از خودروسازان به‬ ‫گوش می‌رسد که به دنبال متنوع کردن سبد‬ ‫محصوالت تولیدی خود و گرایش به طراحی‬ ‫پلتفرم‌های جدید داخلی اما با حضور طراحان‬ ‫خارجی هس��تند‪ .‬در این میان البته مهندس‬ ‫محمدرضا نعمت‌زاده‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت که جلس��ات شورای سیاستگذاری‬ ‫خودرو را مرت��ب برگزار می‌کند‪ ،‬بارها و بارها‬ ‫تاکید کرده اس��ت که خودروس��ازان در کنار‬ ‫تنوع محصول روی کیفیت‪ ،‬تمرکز بیشتری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫مهن��دس محمدرض��ا نعمت‌زاده ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه باید ب��ه کیفیت محص��والت‪ ،‬کاهش‬ ‫آالیندگی و کاهش مصرف س��وخت‪ ،‬رعایت‬ ‫اس��تانداردهای جهان��ی و در راس آنه��ا‪،‬‬ ‫رضایتمندی مش��تریان توجه ویژه داش��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تولید محص��ول غیرکیفی باید ممنوع‬ ‫ش��ود و نباید تجربه‌ها و خطاهای گذش��ته را‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫تغییرات قیمتی بازار خودرو در آخرین هفته پاییز و نخستین هفته زمستان را بررسی کرد‬ ‫کاهش قیمت نفت‪ ،‬خودرو را ارزان نکرد‬ ‫حس�ین علیزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬پایی��ز را با تغییرات‬ ‫قیمتی محسوس��ی در خودروهای تولید داخلی پش��ت‬ ‫س��ر گذاش��تیم‪ .‬این در حالی اس��ت که قیمت بیش��تر‬ ‫خودروه��ای داخل��ی در بازار با قیم��ت کارخانه در یک‬ ‫س��طح بوده و این امر تا اندازه‌ای به کاهش واسطه‌گری‬ ‫در ای��ن بازار دامن زده اس��ت‪ .‬نقط��ه مقابل خودروهای‬ ‫تولی��د داخ��ل‪ ،‬خودروهای وارداتی بودند که نس��بت به‬ ‫ماه‌های گذش��ته ب��ه دلیل تغییر در قیم��ت ارز افزایش‬ ‫قیم��ت را تجربه کردن��د که همچنان ب��ا کاهش تقاضا‬ ‫روبه‌رو هستند‪ .‬در این میان اگر چه بازار خودروی ایران‬ ‫به لحاظ افزایش تولید خودروهای ساخت داخل نسبت‬ ‫به سال‌های گذش��ته با افزایش محصول مواجه شده اما‬ ‫همچنان نس��بت به سال‌های گذش��ته کم رونق است و‬ ‫فعاالن بازار خودرو معتقدند با نزدیک ش��دن به ماه‌های‬ ‫انتهایی سال رونق به این بازار باز خواهد گشت‪.‬‬ ‫در همی��ن حال ریی��س اتحادی��ه نمایش��گاه‌داران و‬ ‫فروش��ندگان خودروی تهران با اش��اره به تاثیر نوس��ان‬ ‫نرخ دالر بر قیمت خودروها گفت‪ :‬همچنان بازار خودرو اس��ت‪ .‬این تغییرات در قیمت خودروهای تولید داخل و‬ ‫جریان آرامی را در خرید و فروش طی می‌کند‪.‬‬ ‫وارداتی‌ها در ‪ ۵‬گروه تفکیک شده که به شرح زیر است‪:‬‬ ‫غالمحسین قاس��میان افزود‪ :‬افزایش نرخ دالر و تاثیر‬ ‫خودروهای با قیمت ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬میلیون تومان‬ ‫آن بر قیمت وارداتی‌ها باعث شده تا‬ ‫در گروه قیمت��ی خودروهای بین‬ ‫مش��تریان خرید و فروش را به تغییر‬ ‫‪ ۱۸‬ت��ا ‪۲۵‬میلی��ون توم��ان‪ ،‬پرای��د‬ ‫اگر چه تکلیف‬ ‫وضعی��ت ن��رخ دالر و کاهش قیمت‬ ‫‪ SE ۱۱۱‬ب��ا ‪۱۰۰‬هزار تومان کاهش‬ ‫خودروهای داخلی‬ ‫موکول کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬البته‬ ‫قیم��ت نس��بت ب��ه ابت��دای هفته‬ ‫نوسان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫نوسان نرخ ارز بر قیمت خودروهای‬ ‫گذش��ته‪۲۰ ،‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬ه��زار‬ ‫در‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬ ‫قیم‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫داخل��ی تاثی��ر چندانی نداش��ته اما‬ ‫تومان و پراید ‪ SE ۱۳۱‬با ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫این تغییرات بر قیم��ت خودروهای بازار مشخص است اما‬ ‫تومان افزای��ش قیمت‪۲۰ ،‬میلیون و‬ ‫خودروهای وارداتی‬ ‫وارداتی تاثیر گذاشته و باعث افزایش‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار تومان به فروش رس��ید‪،‬‬ ‫قیمت در این خودروها ش��ده است‪.‬‬ ‫به‌دلیل افزایش نرخ ارز از س��ویی خودرو پراید ‪ SE ۱۳۲‬به‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬هر چند در چند ماه‬ ‫با افزایش قیمتی مواجه قیمت ‪۲۰‬میلیون و ‪۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫گذش��ته بازار خودروهای وارداتی در‬ ‫شدند و همین امر قیمت ثابت ماند‪.‬‬ ‫خودروهای با قیمت ‪ ۲۵‬تا ‪۳۵‬‬ ‫وضعیت رک��ود قرار گرفته اس��ت و برخی از این محصوالت‬ ‫این شرایط کاهش چند درصدی در‬ ‫میلیون تومان‬ ‫را افزایش داده است‬ ‫قیمت این خودروها را موجب ش��ده‬ ‫در ای��ن گروه قیمت��ی‪ ،‬پژو پارس‬ ‫بود اما با نوسانات و افزایش نرخ دالر‬ ‫س��ال با افزای��ش قیم��ت ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫دوباره قیمت وارداتی‌ها روند صعودی‬ ‫تومانی نس��بت ب��ه هفته گذش��ته‪،‬‬ ‫باعث‬ ‫مدت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ک��ه‬ ‫ب��ه خود گرفته اس��ت به طوری‬ ‫‪۳۵‬میلی��ون توم��ان‪ ،‬پژو ‪ GLX ۴۰۵‬ب��ا کاهش قیمت‬ ‫افزایش چند درصدی قیمت وارداتی‌ها ش��ده است‪ .‬وی ‪۱۰۰‬هزار تومانی‪۲۸ ،‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار تومان و رانا ‪LX‬‬ ‫همچنین در خصوص قیمت خودروهای داخلی در بازار بدون تغییر در قیمت همچن��ان ‪۳۲‬میلیون و ‪۶۰۰‬هزار‬ ‫گفت‪ :‬آرامش حاکم بر ب��ازار داخلی‌ها تاثیری بر قیمت تومان به فروش رس��ید‪ .‬قیمت سمند ‪( SE‬دو ایربگ) با‬ ‫آنها در بازار نگذاشته و اغلب خودروها به جز دو خودروی قیمت ‪۲۷‬میلیون و ‪۴۰۰‬ه��زار تومان‪ ،‬کاهش ‪۳۰۰‬هزار‬ ‫تندر‪ ۹۰‬و پژو ‪ ۲۰۶‬با قیمت کارخانه معامله می‌شوند‪.‬‬ ‫تومان��ی را تجربه کرد‪ .‬همچنین تیبا ‪( SX‬یورو ‪ )۴‬بدون‬ ‫‹ ‹تغییرات قیمتی در بازار خودرو‬ ‫تغییر قیم��ت‪۲۴ ،‬میلیون و ‪۱۰۰‬ه��زار تومان به فروش‬ ‫ب��ا نگاه��ی به آخری��ن قیمت‌ه��ای موج��ود در بازار رسید‪.‬‬ ‫خودروهای داخلی و وارداتی‌ها تغییرات محسوس��ی در‬ ‫خودروهای با قیمت ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۵‬میلیون تومان‬ ‫قیمت این خودروها نس��بت به هفته گذش��ته مشاهده‬ ‫در گروه قیمتی ‪ ۳۵‬تا ‪۴۵‬میلیون تومان‪ ،‬تندر ‪،E۲ ۹۰‬‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در جری��ان معام�لات ب��ازار خ��ودرو در روز با ‪ ۲۰۰‬هزار تومان کاهش قیمت‪۴۱ ،‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫چهارش��نبه س��وم دی‌ماه‪ ،‬تغییرات قیمت��ی هفته اول توم��ان‪ ،‬ام‌وی‌ام ‪ ۵۳۰‬بدون تغییر قیم��ت ‪۴۰‬میلیون و‬ ‫زمس��تان ‪ ۹۳‬نسبت به آخرین هفته پاییز مشاهده شده ‪۱۰۰‬هزار تومان و پژو ‪ ۲۰۶‬اس‪.‬دی ‪ V۸‬با کاهش قیمت‬ ‫افت‌کیفیت در سایه رشد تیراژ‬ ‫فراموش کنیم‪ .‬اگرچ��ه کیفیت خودروهای‬ ‫داخل��ی ب��ا توجه ب��ه خواس��ته وی افزایش‬ ‫نیافت��ه‪ ،‬بلکه به نظر می‌رس��د ک��ه باال بردن‬ ‫تی��راژ تولی��د‪ ،‬کیفیت را فدا کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط خودروسازان نیز این استدالل را‬ ‫دارند که کیفی��ت خودروهای تولیدی‪ ،‬بنا بر‬ ‫جداول ارزش��یابی کیفی که از س��وی برخی‬ ‫س��ازمان‌ها ارائه می‌شود‪ ،‬نسبت به دوره‌های‬ ‫قبل افزایش یافته اس��ت‪ ،‬اما به نظر می‌رسد‬ ‫که حرف مش��تری‪ ،‬بیش از هر چیز دیگری‪،‬‬ ‫سند مس��تندی بر کیفیت خودروها و بهبود‬ ‫آن است‪.‬‬ ‫البت��ه اکنون به گ��واه آمارها‪ ،‬تی��راژ تولید‬ ‫خودرو باال رفته‪ ،‬اما نارضایتی مردم از کیفیت‬ ‫خودروهای داخلی نس��بت به گذشته بیشتر‬ ‫شده است و اکثر‪ ،‬خودروهای صفر کیلومتری‬ ‫ک��ه به‌دس��ت م��ردم می‌رس��د‪ ،‬در هم��ان‬ ‫کیلومتره��ای اولیه‌ای ک��ه از نمایندگی‌ها یا‬ ‫مراکز فروش خودروس��ازان بی��رون می‌آید‪،‬‬ ‫با مش��کالت ج��دی مواجه می‌ش��وند‪ .‬البته‬ ‫ناراضی ب��ودن مردم از کیفی��ت خودروهای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬تنها به اینجا ختم نمی‌ش��ود‪ ،‬بلکه‬ ‫ناراض��ی بودن از کیفی��ت تحویل خودرو نیز‬ ‫موضوع دیگری است که بسیاری از مشتریان‬ ‫با آن مواجه هس��تند‪ ،‬نمونه آن هم تاخیر در‬ ‫تحویل خودرو اس��ت ک��ه از کیفیت پایینی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬ش��هرام میرآخورل��و‪،‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر نظارت بر کااله��ای فلزی و‬ ‫معدنی س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‬ ‫‪۱۰۰‬ه��زار تومانی‪۳۶ ،‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬ه��زار تومان به‬ ‫فروش رس��ید‪ .‬همچنین پژو‪ ۲۰۶‬تیپ ‪( ۵‬کد ‪)۲۶۸۰۹‬‬ ‫ب��ه قیمت ‪۳۶‬میلیون تومان و پ��ژو پارس ‪ LX‬به قیمت‬ ‫‪۳۹‬میلی��ون توم��ان‪ ،‬هرکدام کاهش قیمت��ی ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫تومانی را تجربه کردند‪ .‬اما پژو پارس ‪( ELX‬دو ایربگ)‬ ‫به قیمت ‪۴۳‬میلیون و ‪۱۰۰‬هزار تومان ثابت ماند‪.‬‬ ‫خودروهای با قیمت ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۵‬میلیون تومان‬ ‫در ای��ن گ��روه‪ ،‬قیمت خ��ودروی جک ‪ J۵‬نس��بت به‬ ‫ابتدای هفته گذش��ته ‪۱۰۰‬هزار توم��ان افزایش یافت و‬ ‫‪۴۹‬میلیون و ‪۴۰۰‬هزار تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫خودروهای با قیمت باالتر از ‪ ۵۵‬میلیون تومان‬ ‫در ای��ن گ��روه قیمت��ی‪ ،‬خودروهای لیف��ان ‪ X۶۰‬با‬ ‫‪۶۰‬میلی��ون و ‪۶۰۰‬هزار توم��ان و جک ‪( J۵‬اتوماتیک) با‬ ‫‪۵۹‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان بدون تغییر قیمت به فروش‬ ‫رس��یدند‪ .‬مزدا ‪ ۳‬تی��پ‪ ۴‬با افزایش قیم��ت یک‌میلیون‬ ‫تومانی روب��ه‌رو بود و قیمت آن ب��ه ‪۱۴۷‬میلیون تومان‬ ‫رس��ید‪ .‬همچنین نوسان قیمتی بس��یاری از خودروهای‬ ‫وارداتی نس��بت به هفته گذشته محس��وس بوده است؛‬ ‫هیوندای��ی توس��ان ‪( IX۳۵‬م��دل ‪ ۲۰۱۴‬ـ دو ایربگ)‬ ‫ب��ا قیمت ‪۱۴۲‬میلی��ون تومان ثابت ماند‪ .‬کی��ا اپتیما با‬ ‫قیم��ت ‪۱۲۵‬میلیون تومان‪ ،‬تویوت��ا کمری ‪ SE‬با قیمت‬ ‫‪۱۳۸‬میلی��ون تومان و کیا س��ورنتو (دو ایربگ) با قیمت‬ ‫‪۱۹۵‬میلی��ون تومان ثاب��ت مانده‌اند‪ .‬ام��ا تویوتا کمری‬ ‫‪ GLX‬با قیم��ت ‪۱۶۶‬میلیون تومان همچنین هیوندایی‬ ‫س��انتافه ‪ ۲۰۱۵‬با قیمت ‪۱۶۹‬میلیون تومان هر کدام با‬ ‫افزایش قیمت یک میلیون تومانی به فروش رسیدند‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق بازار با کاهش نوسان ارزی‬ ‫ی��ک کارش��ناس بازار خ��ودرو با‬ ‫اش��اره ب��ه اینک��ه وضعی��ت بازار‬ ‫خ��ودرو ب��ا م��اه گذش��ته تغییر‬ ‫چندان��ی نداش��ته و همچنان در‬ ‫رک��ود به س��ر می‌ب��رد به‬ ‫گفت‪ :‬این در حالی است که نوسان نرخ ارز بر خودروهای‬ ‫داخلی تاثیری نداشته است اما برخی خودروهای وارداتی‬ ‫با افزایش قیمت مواجه ش��ده‌اند‪ .‬حس��ن زمانی افشار با‬ ‫اشاره به اینکه با افزایش تولید خودرو نسبت به سال‌های‬ ‫گذشته بازار خودرو نس��بت به همین سال‌ها تا اندازه‌ای‬ ‫جان گرفت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر تا انتهای سال قیمت ارز به‬ ‫بیش از ‪ ۳۵۰۰‬توم��ان تغییر پیدا نکند‪ ،‬قیمت خودرو‌ها‬ ‫نیز تعدیل خواهد ش��د و بازار خودرو تا پایان سال رونق‬ ‫خواه��د گرف��ت‪ .‬وی در ادام��ه عنوان ک��رد‪ :‬خودروهای‬ ‫وارداتی نسبت به گذشته تغییر قیمت چندانی نداشته و‬ ‫به دلیل آنکه برخ��ی برندها خودروهایی با موتور ‪۲۴۰۰‬‬ ‫ال��ی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی عرضه کردن��د اما ات��اق آنها برای‬ ‫خودروهایی با اتاق ‪ ۳۰۰۰‬سی‌سی به باال بوده‪ ،‬همین امر‬ ‫تا اندازه‌ای از اقبال این خودروها کاس��ته‌اس��ت‪ .‬زمانی‬ ‫افش��ار با تاکید بر اینکه اس��تقبال از خ��ودروی تندر‪۹۰‬‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این خودرو به دلیل کمبود در‬ ‫بازار نس��بت به یک ماه پیش با افزایش قیمت ‪۸۰۰‬هزار‬ ‫تومانی مواجه ش��ده ک��ه درحال‌حاضر در ب��ازار موجود‬ ‫نیست‪ ،‬بر همین اساس تقاضایی هم برای آن وجود ندارد‪.‬‬ ‫ت وارداتی‌ها در کشور مبدأ‬ ‫‹ ‹کاهش قیم ‌‬ ‫در ای��ن می��ان برخی از فعاالن بازار خ��ودرو معتقدند‬ ‫اگ��ر چه تکلی��ف خودروهای داخلی با توجه به نوس��ان‬ ‫بسیار کم قیمت‌ها در بازار مشخص است اما خودروهای‬ ‫وارداتی به‌دلیل افزایش نرخ ارز با افزایش قیمتی مواجه‬ ‫ش��دند و همین ام��ر قیمت برخی از ای��ن محصوالت را‬ ‫افزایش داده اس��ت‌‪ .‬با این حال ب��ه دلیل کاهش قیمت‬ ‫نفت در کشورهای مبدأ واردات‪ ،‬این خودروها با قیمتی‬ ‫پایین‌تر از گذش��ته به‌دس��ت واردکننده می‌رس��د که با‬ ‫افزای��ش نرخ ارز ای��ن فرآیند تاثیر زی��ادی روی قیمت‬ ‫خودروهای وارداتی نگذاشته است‪.‬‬ ‫یکی از فع��االن بازار خودرو با اش��اره به اینکه قیمت‬ ‫نفت در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کاهش پیدا کرده‬ ‫و بر اس��اس آن خودروه��ای وارداتی نیز با قیمتی کمتر‬ ‫گفت‪ :‬با این حال‬ ‫به‌دست واردکننده می‌رسند به‬ ‫خودروها با همان قیمت گذش��ته به فروش می‌رسند آن‬ ‫هم به‌دلی��ل اینکه با کاهش تقاضا مواجه ش��ده‌اند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در کنار تعرفه‌ه��ای گمرکی افزایش‬ ‫نرخ دالر نیز امتیاز کاهش قیمت در کش��ورهای مبدأ را‬ ‫کاهش داده و این خودروها با تغییرات چند میلیونی در‬ ‫بازارهای داخلی به فروش می‌رسند‪.‬‬ ‫عبداهلل جمشیدی با اشاره به اینکه فرآیند قیمت‌گذاری‬ ‫برخ��ی خودروهای جدید داخلی بر دیگ��ر خودروها در‬ ‫بازار نیز تاثیر‌گذار اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که‬ ‫خریداران به دلیل آنکه مناقشه روی قیمت‌گذاری برخی‬ ‫خودروها را از سوی شورای رقابت و خودروساز می‌بینند‬ ‫ب��ه تصور آنکه دیگر خودروها نیز ش��امل کاهش قیمت‬ ‫خواهند ش��د‪ ،‬از خرید خودرو ممانعت می‌کنند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس اظهارنظرهای متفاوت همچون گذشته‪‌،‬به رکود‬ ‫بازار خودرو دامن می‌زند‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫مدیرعامل سایپا تاکید کرد‬ ‫تولیدکنندگان با انتقادات ش��دید نسبت به‬ ‫ارائه کیفی��ت برخی خدمات ف��روش و پس‬ ‫از فروش خودروس��ازان می‌گوی��د‪ :‬کیفیت‬ ‫رفتار خودروس��ازان در زمان تحویل و انعقاد‬ ‫قرارداد با مش��تریان چندان مناس��ب نیست‬ ‫و به اس��تناد ش��کواییه‌هایی که به س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف‌کنن��دگان و تولید‌کنندگان‬ ‫از سوی خریداران خودرو ارائه می‌شود‪ ،‬نگاه‬ ‫مصرف‌کنن��دگان به صنع��ت خودرو چندان‬ ‫مساعد نیست‪.‬‬ ‫در ای��ن میان یکی از خری��داران خودروی‬ ‫صف��ر کیلومت��ر از خودروس��ازان می‌گوید‪:‬‬ ‫قرار بود مطابق با وعده داده ش��ده از س��وی‬ ‫خودروس��از‪ ،‬تحویل خودرو به صورت ‪ ۵‬روزه‬ ‫انجام ش��ود که متاس��فانه بیش از ‪ ۲۰‬روز به‬ ‫ط��ول انجامیده و ب��ا وجود اینک��ه تبلیغات‬ ‫بس��یاری برای این نوع فروش خودروسازها‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما به موقع تحویل نش��ده است‪.‬یکی‬ ‫دیگر از خریداران خ��ودرو می‌گوید‪ :‬با وجود‬ ‫اینکه ح��دود دو هفته برای تحویل خودروی‬ ‫خود ب��ا رنگ م��ورد عالقه‪ ،‬صبر ک��ردم‪ ،‬اما‬ ‫متاس��فانه در تماس نمایندگی خودروساز با‬ ‫من اعالم ش��د که این رنگ موجود نیس��ت و‬ ‫باید یکی از دو رنگ اعالم ش��ده از سوی آنها‪،‬‬ ‫تحوی��ل گرفته ش��ود‪ .‬در حالی‌که ما مدت‌ها‬ ‫برای دریافت آن صبر کرده بودیم‪.‬‬ ‫همگامی با انتظارات مشتریان در ارائه خدمات‬ ‫س�ایپا نیوز‪ -‬مدیرعامل گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا تاکید کرد‪ :‬رضایت مش��تری و برآورده‬ ‫کردن خواس��ته‌های آنها‪ ،‬مبنای تحقق اهداف‬ ‫بلندمدت گروه خودرو‌س��ازی سایپاس��ت و در‬ ‫ارائه خدمات باید با انتظارات مشتریان همگام‬ ‫شویم‪ .‬س��عید مدنی در بازدید از مرکز تماس‬ ‫مش��تریان در شرکت س��ایپایدک با بیان این‬ ‫مطل��ب اظهار کرد‪ :‬یکی از مواردی که باید در ارتباط با مش��تری رعایت ش��ود‪ ،‬پیگیری‬ ‫ی پیاپی درباره روند رسیدگی به آنچه مشتری درخواست‬ ‫خواسته مشتری و اطالع‌رس��ان ‌‬ ‫کرده‪ ،‬است‪ .‬وی با اشاره به ضرورت سرعت در پاسخگویی به پرونده‌های مشتریان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر سرعت بخشیدن به پیگیری خواسته‌های مشتری‪ ،‬رعایت احترام در برخورد‬ ‫با مش��تریان باید مورد توجه قرار گیرد که با به‌روزرس��انی و آموزش پرس��نل می‌توان به‬ ‫این هدف دس��ت پیدا کرد‪ .‬مدنی در ادامه عنوان کرد‪ :‬برخورد مناسب و تکریم مشتریان‬ ‫به طور قطع در انعکاس مس��ائل و مش��کالت کیفی محصوالت نیز تاثیر بس��زایی دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه س��ایپا گفت‪ :‬در مجموعه سایپا‪ ،‬مشتری باارزش‌ترین فرد است بنابراین‬ ‫باید احترام مش��تریان به‌طور کامل رعایت ش��ود و در زمان دریاف��ت خدمات گارانتی و‬ ‫وارانتی بهترین امکانات را برای مش��تریان فراهم کرد تا مش��تری بتواند با خاطره خوبی‬ ‫همیش��ه از خدمات س��ایپا یاد کند‪ .‬مدنی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها در سایپا بر مبنای‬ ‫خواسته مشتری است‪ ،‬گفت‪ :‬تمام تالش ما در گروه خودروسازی سایپا بر این است تا در‬ ‫تمام مراحل تولید و ارائه خدمات‪ ،‬رضایت مشتری را مبنا قرار دهیم‪ .‬وی با اشاره به نقش‬ ‫مفید و موثر کارکنان سایپایدک در افزایش رضایت مشتریان‪ ،‬تالش هرچه بیشتر در این‬ ‫زمینه را خواستار شد و افزود‪ :‬آموزش کارکنان در زمینه تکریم مشتری و رفتار محترمانه‬ ‫کارکنان امور مش��تریان و مرکز تماس با مشتریان‪ ،‬مهم‌ترین اولویت ما در سیاستگذاری‬ ‫حوزه خدمات پس از فروش است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫نعمت‌زاده‪ :‬برداشت ساالنه ‪ ۵‬میلیون‌تن زغال‌سنگ در طبس‬ ‫خط اعتباری هند؛ فرصت یا تهدیدی برای فوالدی‌ها‬ ‫کنسرسیوم؛ موتور رشد تولیدات معدنی‬ ‫‪5‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد‪:‬‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ 1/8‬میلیارد یورویی در طرح‌های فوالدی‬ ‫ریی��س هی��ات عامل ایمی��درو از س��رمایه‌گذاری‬ ‫ی��ک میلی��ارد و ‪ ۸۰۰‬میلی��ون یوروی��ی در ‪ ۷‬طرح‬ ‫فوالدی کشور خبر داد‪.‬‬ ‫‪ ،‬مهدی کرباسیان در آیین افتتاح‬ ‫به گزارش‬ ‫کارخانه شمش منیزیم شهرستان فردوس اظهار کرد‪:‬‬ ‫از ‪ 7‬طرح فوالدی کش��ور تاکنون ‪ 6‬طرح گش��ایش‬ ‫اعتبار ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه یک��ی از این‬ ‫طرح‌های فوالدی ظرف ‪ 15‬روز آینده گشایش اعتبار‬ ‫می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه با مشکالت پیش آمده در ‪6‬‬ ‫ماه گذشته با چینی‌ها تامین مالی این طرح به تعویق‬ ‫افتاد اما دوباره فعال شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از راه اندازی‬ ‫بخش اس��فنجی ‪ 3‬طرح فوالدی کش��ور در دهه اول‬ ‫س��ال آینده خب��ر داد و اف��زود‪ :‬همچنین پیش‌بینی‬ ‫می‌کنیم تا پایان س��ال آینده ‪ 2‬واحد اسفنجی دیگر‬ ‫در کش��ور راه‌اندازی ش��ود‪ .‬کرباس��یان با بیان اینکه‬ ‫‪ 7‬ط��رح فوالدی تا پایان س��ال ‪ 95‬ب��ه بهره‌برداری‬ ‫می‌رسد‪ ،‬افزود‪ :‬بخش خصوصی براساس سیاست‌های‬ ‫اص��ل ‪ 44‬در ای��ن طرح‌ها مش��ارکت ک��رده که ‪65‬‬ ‫درصد بخش خصوصی و ‪ 35‬درصد س��ازمان ایمیدرو‬ ‫مش��ارکت می‌کند‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬این طرح‌های‬ ‫ف��والدی در ح��ال فعالیت هس��تند و ب��ه دنبال آن‬ ‫هس��تیم که ظرفیت این طرح‌های فوالدی را از ‪800‬‬ ‫هزار تن به یک میلیون تن افزایش دهیم‪.‬‬ ‫از دورخیز معدنی در راستای چشم‌انداز ‪ 1404‬گزارش می‌دهد‬ ‫افزایش تولید معادن فلزی در اولویت برنامه بخش معدن‬ ‫حامدش�ایگان ‪ -‬گروه معدن‪ :‬قرار اس�ت ایران در س�ال ‪ 1404‬قدرت اقتصادی برتر منطقه ش�ود‪ .‬این‬ ‫موض�وع تنها به یک بخش منوط نمی‌ش�ود بلک�ه در تمام اجزای اقتصاد این رش�د باید رخ دهد‪ .‬مواد‬ ‫معدنی ظرفیتی اس�ت که دس�تیابی ایران به رش�د اقتصادی باال را میس�ر می‌کند‪ ،‬چراکه ایران جزو‬ ‫‪ 10‬کش�ور برت�ر دنیا از نظر تنوع و می�زان ذخایر معدنی اس�ت‪ .‬از این رو افزای�ش درآمدهای ارزی با‬ ‫ص�ادرات فرآورده‌های معدنی و به کارگیری صنایع «‌های تک» برای جداس�ازی و اس�تفاده از عناصر‬ ‫خاص کانی‌های معدنی عاملی است که می‌تواند جهش اقتصادی ایران را به بار بنشاند‪ .‬برخی نمایندگان‬ ‫مجلس در رابطه با چش�م انداز ‪ 1404‬معتقدند عناصر فل�زی در بخش معدن در اولویت افق ‪ 1404‬قرار‬ ‫دارد به طوری که قرار است در فوالد به ‪ 55‬میلیون تن و در مس کاتد به ‪ 1‬میلیون و ‪ 200‬هزار تن تولید‬ ‫برس�یم و دربخش آلومینیوم نیز با بهره‌گیری از اس�تخراج نفلین سینیت رشدی چندبرابری را تجربه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫برنامه راهبردی ایران برای توس��عه اقتصادی در مدت‬ ‫‪ 20‬س��ال بر مبنای ش��رایط عادی تدوین ش��ده اما در‬ ‫شرایطی که سایه تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران سنگینی‬ ‫می‌کند رس��یدن به اهداف تعیین ش��ده با چالش‌هایی‬ ‫همراه خواهد بود‪ ،‬زیرا بخش��ی از تولیداتی که به واردات‬ ‫مواد اولیه وابسته‌اند برای تامین نیاز خود با کاستی‌های‬ ‫ناشی از تحریم‌ها مواجه هستند‪ ،‬به همین دلیل افزایش‬ ‫صادرات با اتکا به مواد اولیه داخلی می‌تواند راهگش��ای‬ ‫این مشکل باش��د‪ .‬بنابراین کشوری با در اختیار داشتن‬ ‫‪ 60‬نوع ماده معدنی مناسب ترین بستر برای رسیدن به‬ ‫جایگاه اقتصادی مطلوب در منطقه است‪.‬‬ ‫‹ ‹مس‪ ،‬فوالد و آلومینیوم در اولویت چشم‌انداز‬ ‫ی��ک عض��و کمیس��یون مع��ادن‬ ‫مجل��س در گف��ت و گو با‬ ‫ضمن اش��اره به نق��ش معدن در‬ ‫رسیدن به چشم‌انداز ‪ 1404‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر براس��اس مطالعات الزم‬ ‫ذخایر معدنی ایران شناس��ایی و متناس��ب با برنامه‌های‬ ‫اکتشافی واحد‌های تولیدی و کارخانه‌ها در ایران استقرار‬ ‫یاب��د تم��ام نیاز‌های ای��ران برای م��واد اولی��ه تامین و‬ ‫چش��م‌انداز تحقق خواه��د یافت‪ .‬همچنی��ن با تکمیل‬ ‫زنجیره‌های تولید صادرات فرآورده‌های معدنی در دستور‬ ‫کار قرار خواهد گرفت‪ .‬از این‌رو اگر براساس توان معدنی‬ ‫ای��ران که در آن تمام عناصر جدول مندلیف وجود دارد‬ ‫برنامه‌ریزی ش��ود درآمدهای دول��ت نیز افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬ب��رای نمونه ‪ 2‬معدن گل‌گه��ر و چادرملو ‪1600‬‬ ‫میلیارد تومان حقوق دولتی باید به خزانه دولت پرداخت‬ ‫کند که این افزایش درآمد می‌تواند عاملی برای افزایش‬ ‫برنامه‌های دولت در فعال سازی محدوده‌های معدنی بکر‬ ‫باش��د‪ .‬نادر قاضی پور با بی��ان اینکه عناصر فلزی فوالد‪،‬‬ ‫مس و آلومینیوم در راس برنامه‌های چش��م‌انداز معدنی‬ ‫قرار دارد اف��زود‪ :‬عناصر فلزی به دلیل کاربرد باالیی که‬ ‫دارند از اولویت‌های بخش معدن محس��وب می‌شوند که‬ ‫ع�لاوه بر اکتش��اف م��واد معدنی حلقه‌ه��ای تولید این‬ ‫محصوالت نیز افزایش می‌یابد‪ .‬برای نمونه قرار است در‬ ‫فوالد به تولید ‪ 55‬میلیون تن در سال برسیم که این امر‬ ‫مستلزم رونق تمام حلقه‌های واسطه‌ای برای تولید نهایی‬ ‫فوالد است‪ .‬تولید آلومینیوم نیز به دلیل کاربردی که در‬ ‫س��اخت تجهیزات نوین دارد در چش��م‌انداز باید رش��د‬ ‫باالیی پیدا کند ام��ا در ایران از نظر فناوری تولید عقب‬ ‫هستیم که باید زیرساخت‌های مناسب آن ایجاد شود تا‬ ‫به رشد قابل قبولی در سال ‪ 1404‬برسیم‪.‬‬ ‫او با نگاهی به میزان ذخایر معدنی ایران ادامه داد‪ :‬در‬ ‫زمینه عناصری مانند مس‪ ،‬طال و‪ ...‬در ایران ذخایر خوبی‬ ‫وج��ود دارد که باید با بهره‌گی��ری از آنها اقتصاد معدنی‬ ‫را ارتقا دهیم‪ .‬همچنین براس��اس چش��م‌انداز می‌توانیم‬ ‫اشتغال را با توسعه واحدهای فرآوری محقق کنیم‪ .‬برای‬ ‫نمونه سنگ مرمر از ایران به کشورهایی همچون چین و‬ ‫ایتالیا صادر می‌ش��ود و برش‌های خاصی در آن کشورها‬ ‫داده می‌ش��ود و با قیمت باال به فروش می‌رسد که انجام‬ ‫آن در ای��ران نیز امکانپذیر اس��ت و از طریق واحد‌های‬ ‫تولید تبدیلی اش��تغال باالیی در مناط��ق محروم ایجاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫قاضی‌پور با اشاره به اینکه ایران برای رسیدن به اهداف‬ ‫چش��م‌انداز ‪ 1404‬باید زیرساخت‌های الزم را ایجاد کند‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬معادن درحال حاضر ب��ا هزینه‌های باالی‬ ‫حمل‌ونقلی مواجه هستند که با توسعه حمل‌ونقل ریلی‬ ‫عالوه‌بر کاهش هزینه‌های تولید‪ ،‬آلودگی هوا نیز کاهش‬ ‫خبر روز‬ ‫رشد ‪ 2/5‬برابری معدن‬ ‫در تولید ناخالص داخلی‬ ‫بخش معدن در نیمه نخس��ت امس��ال باالترین‬ ‫رقم رش��د را در بی��ن گروه‌های تولی��دی اقتصاد‬ ‫ایران کسب کرد به طوری که میزان جهش در این‬ ‫حوزه‪ ،‬بیش از ‪ 2/5‬برابر رشد تولید ناخالص داخلی‬ ‫بر اساس جدیدترین‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫گ��زارش بانک مرکزی جمهوری اس�لامی‌‪ ،‬در این‬ ‫مدت بخش معدن در حالی رشد ‪10/5‬درصدی را‬ ‫به ثبت رساند که میزان رشد تولید ناخالص داخلی‬ ‫به ‪4‬درصد رسیده است‪ .‬عالوه بر این بخش معدن‬ ‫در بین س��ر گروه‌های تولیدی از جمله کشاورزی‌‪،‬‬ ‫نف��ت و صنایع و معادن نیز باالترین رقم رش��د را‬ ‫از آن خود کرد‪ .‬این در ش��رایطی اس��ت که حوزه‬ ‫معدن در نیمه نخست سال ‪ 92‬به رشد منفی ‪0/3‬‬ ‫درصدی رس��یده بود که در انتهای س��ال گذشته‬ ‫نیز نتوانس��ت رش��دی بیش ازمثبت ‪ 0/9‬درصد به‬ ‫دست آورد اما در ‪ 6‬ماه ابتدای سال جاری به رشد‬ ‫‪10/5‬درصدی دس��ت یافت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫س��ر گروه‌های کش��اورزی‪ ‌،‬نفت و صنایع و معادن‬ ‫به ترتیب رش��د ‪ 9/2 ،3/2‬و ‪7/2‬درصدی را کسب‬ ‫کردن��د‪ .‬بخش معدن در بی��ن زیرگروه‌های صنایع‬ ‫و معادن در جایگاه نخس��ت ایس��تاد و پس از آن‬ ‫بخش برق‪ ‌،‬گاز و آب با رشد ‪10/3‬درصدی و بخش‬ ‫صنعت با رشد ‪6/3‬درصدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در این م��دت گروه خدمات رش��د ‪2/5‬درصدی‬ ‫را کس��ب ک��رد و باالتری��ن میزان رش��د در بین‬ ‫زیرگروه‌های این حوزه‪ ،‬به بخش خدمات موسسات‬ ‫پولی و مالی با رشد ‪15/2‬درصدی تعلق گرفت‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس‪:‬‬ ‫استفاده بهینه از معادن‬ ‫کمک به اقتصاد مقاومتی‬ ‫می‌یاب��د از این‌رو بهبود ش��رایط اقتصادی معادن تنها با‬ ‫اقدامات زیربنایی محقق می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه اکتشاف محور دستیابی به چشم‌انداز‬ ‫عض��و دیگ��ر کمیس��یون معادن‬ ‫مجل��س در رابط��ه با چش��م‌انداز‬ ‫معدنی پیش‌روی کشور به‬ ‫اظهار ک��رد‌‪ :‬از آنجای��ی که ایران‬ ‫تنوع باالی��ی از کانی‌های فلزی و‬ ‫معدن��ی دارد و تاکنون تنها ‪ 20‬درصد از توان معدنی به‬ ‫اجرا درآمده اس��ت ای��ن بخش می‌تواند محور توس��عه‬ ‫اقتصادی و رس��یدن ب��ه اقتصاد برتر منطقه ش��ود‪ .‬این‬ ‫مس��ئله با شناس��ایی ظرفیت‌ها و واگذاری آنها با ارزش‬ ‫واقعی به بخش خصوصی محقق می‌ش��ود‪ .‬البته این امر‬ ‫تنها با فراهم کردن انرژی مورد نیاز معادن همچون برق‪،‬‬ ‫آب و‪ ...‬محقق می‌شود‪.‬‬ ‫الهویردی دهقانی با تاکید بر ویژگی‌های بخش معدن‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬بخش معدن تا ح��دودی از تحریم‌ها مصون‬ ‫اس��ت و این ویژگی ب��ه اقتصاد ایران کم��ک می‌کند تا‬ ‫راه رس��یدن به افق ‪ 1404‬را هموارتر کند‪ .‬این مس��ئله‬ ‫ب��ا محدود ک��ردن خام‌فروش��ی مواد معدنی و توس��عه‬ ‫اکتش��افات در محدوده‌ه��ای معدنی محقق می‌ش��ود‪.‬‬ ‫برنامه‌ه��ا باید به گونه‌ای طرح‌ریزی ش��ود که حلقه‌های‬ ‫واسطه‌ای تولید محصوالت نهایی فرآورده‌های معدنی با‬ ‫توان داخلی انجام شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه افزایش ‪ 6‬برابری تولید فرآورده‌های‬ ‫آلومینیومی در چشم‌انداز پیش‌بینی شده افزود‪ :‬درحال‬ ‫حاضر در کشور ‪ 200‬هزار تن مس کاتد تولید می‌شود که‬ ‫قرار اس��ت در سال ‪ 1404‬این میزان تولید به ‪ 1‬میلیون‬ ‫و ‪ 200‬هزار تن در س��ال برس��د‪ .‬ای��ران ذخایر خوبی از‬ ‫ماده معدنی نفلین سینیت که ماده اولیه تولید آلومینیوم‬ ‫اس��ت دارد اما فناوری فرآوری آن در اختیار کشورهایی‬ ‫همچون آلمان و روسیه است و ایران همکاری‌های خود‬ ‫را با این کش��ورها برای بهره‌گی��ری از معادن موجود در‬ ‫تولید آلومینا ش��روع کرده که با استخراج ذخایر نفلین‬ ‫س��ینیت رش��د چندبرابری در تولی��د آلومینیوم محقق‬ ‫خواهد شد‪ .‬بوکس��یت نیز دیگر ماده معدنی است که با‬ ‫ف��رآوری آن می‌توان آلومینیوم تولید ک��رد اما در ایران‬ ‫ذخایر محدودی از آن وجود دارد‪.‬‬ ‫دهقان��ی در رابطه با عناصر معدنی که در چش��م‌انداز‬ ‫م��ورد توجه اس��ت اضافه ک��رد‪ :‬عناص��ری مانند طال‪،‬‬ ‫مولیب��دن‪ ،‬رنیوم و ‪ ...‬در ترکیب با کانی‌های فلزی دیگر‬ ‫وج��ود دارد که با بهره‌برداری از معادن فلزی این عناصر‬ ‫هم استخراج می‌ش��ود و به تناسب افزایش فعالیت‌های‬ ‫اکتش��افی و اس��تخراجی در مع��ادن ای��ران ب��ه عناصر‬ ‫پرکاربرد فلزی بیش��تری برای توس��عه صنعت‌های تک‬ ‫دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫با بی��ان اینکه دولت در کلیات بودجه س��ال ‪94‬‬ ‫توجه جدی به معادن نکرده است‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده‬ ‫بهینه از معادن کمک شایانی به اقتصاد مقاومتی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫روح‌اهلل عباس‌پور با بی��ان اینکه دولت در کلیات‬ ‫بودج��ه س��ال ‪ 94‬توجه جدی به مع��ادن نکرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین دولت در الیحه خروج از‬ ‫رکود یا در الیحه تولید رقابتی و حمایت از تولید‬ ‫که به ص��ورت تلفیقی در مجلس مورد بررس��ی‬ ‫قرار گرفت متاسفانه توجه جدی به نقش معادن‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫نماین��ده بوئی��ن زهرا و آوج مع��ادن را به عنوان‬ ‫ذخیره‌های ارزش��مند داخلی دانس��ت که نیازمند‬ ‫توج��ه وی��ژه دول��ت هس��تند‪ ،‬وی تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن اگر کوتاهی در زمینه‬ ‫استفاده از معادن انجام شده باشد به آن رسیدگی‬ ‫خواهد کرد و به طور حتم نقش معادن را در اقتصاد‬ ‫مقاومتی مدنظر قرار خواهد داد زیرا کش��ورمان از‬ ‫لحاظ معادن بسیار غنی است‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مجل��س ش��ورای اس�لامی و‬ ‫کمیسیون‌های مربوط مواردی را که باید به بودجه‬ ‫س��ال ‪ 94‬دولت اضافه شود پیش��نهاد خواهند داد‬ ‫و به‌طور حتم مس��ئولیت پیگی��ری و تثبیت آن بر‬ ‫دوش کمیسیون تلفیق خواهد بود‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫گفت‌وگوی اختصاصی‬ ‫با مدیرکل معادن فلزی ایمیدرو‬ ‫وضعتعرفهموادمعدنیبراساسشرایطموجود‬ ‫گروه معدن‪ :‬ظرفیت‌های معدنی به دلیل فراهم کردن‬ ‫ش��رایط اولیه برای توسعه صنایع مورد نیاز هر کشور از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار هستند‪ ،‬به‌طوری که کشور‌ها با‬ ‫اعمال سیاست‌های تشویقی مسیر رشد اقتصادی کشور‬ ‫را از طریق این محصوالت هموار می‌کنند‪ .‬ایران با وجود‬ ‫ذخایر باالیی از مواد معدنی از معدود کش��ورهایی است‬ ‫که تاکنون نتوانس��ته اس��ت از این محص��والت به نحو‬ ‫احس��ن اس��تفاده کند‪ ،‬به همین دلیل دولت قصد دارد‬ ‫با تسهیل ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حرکت‬ ‫دادن آنه��ا به س��مت فرآوری نقش معدن را در رش��د‬ ‫اقتصادی کشور محس��وس کند‪ .‬مدیرکل معادن فلزی‬ ‫ایمیدرو در این رابطه معتقد است در بخش تعرفه مواد‬ ‫معدن��ی به ویژه محصوالت مورد نی��از در چرخه فوالد‪،‬‬ ‫ع��وارض صادراتی با توجه به ش��رایط حاک��م از قبیل‬ ‫عرض��ه و تقاضای داخلی و خارجی‪ ،‬قیمت‌های جهانی‪،‬‬ ‫شاخص‌های اقتصادی و‪ ...‬تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫امیرعل��ی طاهرزاده ب��ا نگاهی به‬ ‫وضعی��ت کنونی معادن کش��ور‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در ش��رایط فعلی‬ ‫ازجمله گلوگاههای اصلی توسعه‬ ‫بخ��ش مع��دن‪ ،‬توس��عه نیافتن‬ ‫اکتشافات و تهیه اطالعات پایه مورد نیاز سرمایه‌گذاران‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین موضوع انج��ام عملیات اکتش��افی در‬ ‫گس��تره وس��یع ب��ا اس��تفاده از تمام��ی س��رمایه‌ها و‬ ‫قابلیت‌های علمی و فنی داخل و خارج کش��ور از سوی‬ ‫مدیریت اکتشاف ایمیدرو در دست انجام است‪.‬‬ ‫با هدف بهره‌گیری از توان بخش خصوصی در اجرای‬ ‫طرح‌های توس��عه بهره‌برداری از معادن و کارخانه‌های‬ ‫ف��رآوری مواد معدنی‪ ،‬ایمیدرو نس��بت به فراخوان‌های‬ ‫ج��ذب س��رمایه‌گذار ی��ا مش��ارکت س��رمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫قرارداده��ای اس��تخراج و ف��روش بلندم��دت و‪ ...‬اقدام‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بدیهی است در مواردی که سرمایه‌گذاری‬ ‫از جذابی��ت الزم ازس��وی بخش خصوص��ی برخوردار‬ ‫نباشد‪ ،‬این سازمان نس��بت به اجرای طرح‌های توسعه‬ ‫در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ‪ 44‬اقدام می‌کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‌‪ :‬اعط��ای تس��هیالت ب��رای تامی��ن و‬ ‫نوس��ازی ناوگان ماش��ین‌آالت و تجهیزات م��ورد نیاز‬ ‫معادن‪ ،‬موضوعی اس��ت که برای نخس��تین‌بار ایمیدرو‬ ‫ب�� ‌ه منظور حمایت از فع��االن عملی��ات بهره‌برداری از‬ ‫مع��ادن برنامه‌ری��زی کرد‪ .‬در این زمین��ه در فاز جدید‬ ‫ارائه تس��هیالت با همکاری بانک‌ه��ای عامل تجارت و‬ ‫ملت ب��ا محوریت مدیریت زیرس��اخت‌های ایمیدرو در‬ ‫دس��ت انجام اس��ت‪ .‬همچنین با توجه به نقش محوری‬ ‫صندوق بیم��ه فعالیت‌های معدنی در کاهش ریس��ک‬ ‫س��رمایه‌گذاری بخ��ش خصوصی‪ ،‬یک��ی از راهبردهای‬ ‫ایمیدرو تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های‬ ‫معدنی برای کاهش ریس��ک س��رمایه‌گذاری و پوشش‬ ‫کامل سرمایه‌گذاری در بخش‌های اکتشاف‪ ،‬بهره‌برداری‬ ‫از معادن و درنهایت در بخش فرآوری مواد معدنی است‪.‬‬ ‫طاه��رزاده گفت‪ :‬اس��تفاده از فناوری‌ه��ای نوین در‬ ‫ش��رایط کنونی با توجه به کاه��ش ذخایر‪ ،‬عیار معادن‬ ‫و قیمت‌ه��ای مواد معدن��ی نقش بس��زایی در افزایش‬ ‫توجی��ه اقتصادی ذخای��ر معدنی ایفا می‌کن��د‪ .‬در این‬ ‫زمین��ه تقوی��ت س��اختارهای پژوهش��ی و تحقیقاتی‬ ‫کش��ور و بهره‌وری و بهره‌برداری بهینه از منابع انسانی‪‌،‬‬ ‫آزمایش��گاه‌ها‪ ،‬مراکز پژوهش��ی و کاربردی متناس��ب‬ ‫با اس��تاندارد‌های متداول روز دنیا در توس��عه معدن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی و توجه به بحث آم��وزش در معادن و‬ ‫صنایع معدنی نقش بسزایی دارد‪.‬‬ ‫مدی��رکل مع��ادن فلزی ایمی��درو با اش��اره به اینکه‬ ‫پیش‌نیاز توسعه معادن باید فراهم شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫بخواهیم برنامه جامعی برای فوالد با توجه به چشم‌انداز‬ ‫‪ 1404‬به‌منظور تولید ‪ 55‬میلیون تن داش��ته باش��یم‬ ‫بای��د برنامه‌ریزی‌ه��ای مدونی در بخش‌های اکتش��اف‬ ‫و بهره‌ب��رداری برای تامین پایدار خ��وراک مورد نیاز و‬ ‫تامین زیرساخت‌های مورد نیاز در بخش برق‪ ،‬آب‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫حمل‌ونق��ل و‪ ...‬ایج��اد توازن در زنجیره ش��ود تا بتوان‬ ‫زمینه تحقق برنامه‌ها را مهیا کرد‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪:‬‬ ‫برخی دنبال انحصاری کردن‬ ‫مس سونگون هستند‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس درباره‬ ‫آخرین وضعیت مس سونگون گفت‪ :‬برخی از جمله‬ ‫ش��رکت ملی مس می‌خواهند فعالیت سونگون در‬ ‫شرایطی ادامه داش��ته باشد که در دست خودشان‬ ‫باش��د و در غیر این صورت باید در مس س��ونگون‬ ‫بسته شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬علی علیلو اظه��ار کرد‪ :‬وقتی‬ ‫مسئوالن با این نوع دیدگاه به یک مجموعه تولیدی‬ ‫نگاه کنند که می‌تواند ش��اهرگ حیاتی در توسعه‬ ‫اقتصادی و حتی اجتماعی برای کش��ور باشد‪ ،‬باید‬ ‫برای صنعت این کشور فاتحه خواند‪.‬‬ ‫وی س��وءمدیریت را مهم‌ترین دلیل رکود در این‬ ‫مجموع��ه معدنی اعالم کرد و اف��زود‪ :‬اگر مدیریت‬ ‫مس س��ونگون به افراد بومی و متخصص س��پرده‬ ‫و مس��تقل ش��ود به‌طور حتم درآمدزایی و رسیدن‬ ‫ب��ه قل ‌ه اقتصادی کش��ور برای ای��ن مجتمع دور از‬ ‫دسترس نخواهد بود‪.‬‬ ‫علیل��و از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواس��ت‬ ‫تا هرچه س��ریع‌تر تکلیف مس س��ونگون و مستقل‬ ‫شدن آن از شرکت ملی مس را مشخص کند‪.‬‬ ‫ظرفیت‌های معدنی نهبندان‬ ‫نیازمند حمایت است‬ ‫در دیدار معاون توسعه روستایی و مناطق محروم‬ ‫کش��ور از معادن نهبن��دان‪ ،‬معدنکاران خواس��تار‬ ‫برق‌رسانی به معادن این شهرستان شدند‪.‬‬ ‫به گزار‌ش ایسنا‪ ،‬س��یدابوالفضل رضوی در جمع‬ ‫معدنکاران منطقه ش��اه‌کوه نهبندان ب��ر راه‌اندازی‬ ‫و تاس��یس نیروگاه برق خورش��یدی در معادن این‬ ‫شهرستان تاکید کرد و گفت‪ :‬راه‌اندازی این نیروگاه‬ ‫خورش��یدی در معادن عالوه بر رفع نیاز معدنکاران‬ ‫به برق می‌تواند مازاد برق تولیدی خود را به س��ایر‬ ‫مناطق بفروشد‪.‬‬ ‫رض��ا اردنی‪ ،‬مدیر اداره صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نهبندان نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از معادن‬ ‫این شهرس��تان گفت‪ :‬این شهرس��تان بیش از ‪80‬‬ ‫معدن دارای پروانه بهره‌برداری دارد که ش��امل ‪43‬‬ ‫معدن گرانیت‪ 17 ،‬معدن منیزیت‪ ،‬دو معدن آهن‪،‬‬ ‫دو معدن گچ و س��ایر معادن مثل کرومیت‪ ،‬بازالت‪،‬‬ ‫سیلیس‪ ،‬دولومیت منیزیت‪ ،‬سنگ چینی و‪ ...‬است‬ ‫که می‌توان گفت نهبندان‪ ،‬بهش��ت معادن خراسان‬ ‫جنوبی است‪.‬‬ ‫همچنی��ن م��واردی همچ��ون‪ ،‬فراه��م ک��ردن‬ ‫زیرس��اخت‌ها در معادن‪ ،‬برق‌رسانی به معادن‪ ،‬ارائه‬ ‫تس��هیالت برای احداث مجتمع‌های تولید س��نگ‬ ‫در نهبندان‪ ،‬راه‌اندازی ش��هرک تخصصی سنگ در‬ ‫نهبندان‪ ،‬ترمیم راه‌های ارتباطی به معادن از جمله‬ ‫مش��کالت و خواس��ته‌های معدنکاران و معدنداران‬ ‫این شهرستان بود که در این دیدار مطرح شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نهبندان‪ ،‬قطب معدنی خراسان جنوبی‬ ‫در این رابطه باید توجه داش��ت که شهرس��تان‬ ‫نهبن��دان ظرفیت‌ه��ای زی��ادی در زمینه معدن‬ ‫دارد که می‌تواند انگیزه الزم برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫بخش خصوصی و دولتی را فراهم کند‪ .‬شهرستان‬ ‫نهبن��دان با داش��تن بیش از ‪30‬درص��د از معادن‬ ‫خراسان‌جنوبی به‌عنوان قطب معدنی در استان و‬ ‫کشور معروف است‪.‬‬ ‫ذخایر عالی و با کیفیت سنگ‌های تزئینی‪ ،‬وجود‬ ‫ذخایر باالی مس با عیار مناسب در دهسلم‪ ،‬ذخایر‬ ‫آهن‪ ،‬سیلیس و وجود حمل‌ونقل پویا و نیروی کار‬ ‫فراوان به‌عنوان مهم‌ترین ظرفیت‌های شهرس��تان‬ ‫نهبندان در حوزه صنعت و معدن است‪.‬‬ ‫تاکنون افزون بر ‪ 80‬ش��رکت معدنی شامل ‪43‬‬ ‫معدن گرانیت‪ 2 ،‬معدن آهن‪ 17 ،‬معدن منیزیت‪،‬‬ ‫‪ 4‬معدن کرومیت‪ ،‬یک معدن آندالوزیت‪ 2 ،‬معدن‬ ‫گچ‪ 2 ،‬معدن س��یلیس و معادنی از قبیل رونیت‪،‬‬ ‫دولومیت منیزیت‪ ،‬گل س��فید‪ ،‬والستونیت‪ ،‬سنگ‬ ‫چین��ی‪ ،‬گارانی��ت و فلورین در نهبن��دان به ثبت‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫خام‌فروش��ی س��نگ‌ها و مواد معدن��ی از عمده‬ ‫مشکالت این حوزه است و با توجه به ظرفیت‌های‬ ‫خ��وب معدنی که در این شهرس��تان وجود دارد‪،‬‬ ‫احداث یک واح��د فرآوری س��نگ‌های معدنی و‬ ‫تزئینی در ش��هرک صنعتی نهبن��دان ضروری به‬ ‫نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫راه‌ان��دازی و رون��ق گرفت��ن بحث ص��ادرات از‬ ‫بازارچه دوکوهانه نهبندان می‌تواند کمک موثری‬ ‫به پیش��رفت صنعت و معدن این شهرس��تان کند‬ ‫و ای��ن بازارچه ظرفیت خوبی ب��ه منظور صادرات‬ ‫سنگ و مواد معدنی به کشورهای همسایه به‌شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫گامی دیگر در توسعه صادرات صنایع معدنی‬ ‫برداشت ساالنه ‪ ۵‬میلیون‌تن زغال‌سنگ در طبس‬ ‫واحدهای تولیدی فوالد و س��یمان قائن‬ ‫و ش��مش منیزیم خراسان جنوبی با حضور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افتتاح شد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلس��ه‬ ‫توسعه و س��رمایه‌گذاری خراس��ان جنوبی‬ ‫گفت‪ 2 :‬میلی��ون تن زغال‌س��نگ تا پایان‬ ‫سال‌جاری در طبس برداشت خواهد شد و با‬ ‫توجه به فعالیت‌های انجام شده‪ ،‬پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود برداشت ساالنه زغال‌سنگ در این‬ ‫منطقه به ‪4‬تا ‪ 5‬میلیون تن در سال برسد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬مهن��دس محمدرضا‬ ‫نعمت‌زاده افزود‪ :‬در این زمینه بخش دولتی‬ ‫با مشارکت بخش خصوصی درحال فعالیت‬ ‫هستند‪ .‬وی با اشاره به اینکه طرح مطالعاتی‬ ‫اکتشاف در ش��عاع ‪ 20‬کیلومتر در مناطق‬ ‫مرزی این اس��تان از اواخر س��ال گذش��ته‬ ‫آغ��از ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در تالش هس��تیم‬ ‫کار مطالعاتی اکتش��اف در مرزهای اس��تان‬ ‫خراس��ان جنوبی را تا پایان س��ال‌جاری به‬ ‫اتمام برسانیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بیان کرد‪ :‬طرح اکتشاف در خراسان‌جنوبی‬ ‫می‌تواند زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش‬ ‫خصوص��ی در بخش‌هایی همچ��ون آهن‪،‬‬ ‫طال‪ ،‬مس‪ ،‬روی و س��رب فراه��م کند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه پیش‌بینی می‌ش��ود این‬ ‫منطقه دارای ذخایر مناس��بی باشد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این‌گونه طرح‌ها می‌تواند با س��رمایه‌گذاری‬ ‫مش��ترک در کش��ورهای همس��ایه انج��ام‬ ‫گیرد تا زمینه توس��عه رواب��ط اقتصادی با‬ ‫همسایگان فراهم شود‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده با اش��اره به نیازهای کش��ور‬ ‫افغانس��تان در زمینه‌ه��ای مختل��ف گفت‪:‬‬ ‫خراس��ان جنوبی به همراه سایر استان‌های‬ ‫ش��رقی می‌توان��د نیازهای آن کش��ور را با‬ ‫س��رمایه‌گذاری مش��ترک مرتفع کند‪ .‬وی‬ ‫برداش��ت مصالح س��اختمانی و سنگ‌های‬ ‫تزئین��ی را ب��ه ص��ورت صنای��ع کوچ��ک‬ ‫نامناس��ب دانست و اظهار کرد‪ :‬باید با ایجاد‬ ‫تشکل‌های گس��ترده این مصالح و سنگ‌ها‬ ‫به صورت پیش��رفته برداشت و صادر شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همراه با هیات‬ ‫دولت به اس��تان خراسان‌جنوبی سفر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬مقصد یازدهمین سفر استانی دولت‬ ‫یازدهم استان خراسان‌جنوبی است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ادامه س��فر هی��ات دولت‬ ‫به اس��تان خراس��ان جنوبی راه‌اندازی این‬ ‫‪ 3‬کارخانه عالوه‌بر اشتغالزایی برای ‪1266‬‬ ‫نف��ر بس��تر افزای��ش ص��ادرات محصوالت‬ ‫معدن��ی را ب��رای کش��ور فراه��م می‌کند‪،‬‬ ‫چراک��ه تاکن��ون برخ��ی از نیاز کش��ور به‬ ‫ش��مش منیزیم ازسوی کش��ور‌های چین‬ ‫و اوکراین تامین می‌ش��د اما ب��ا راه‌اندازی‬ ‫کارخان��ه ش��مش منیزیم ف��ردوس‪ ،‬ایران‬ ‫ت��وان صادراتی نیز پی��دا می‌کند‪ .‬کارخانه‬ ‫فوالد قائنات با ظرفیت تولید س��االنه ‪800‬‬ ‫هزارتن ش��مش فوالدی و بیلت و همچنین‬ ‫سرمایه‌گذاری ارزی ‪ 170‬میلیون یورو است‬ ‫که کل س��رمایه‌گذاری ثابت یک میلیون و‬ ‫‪ 200‬ه��زار ریال اس��ت و نیز اش��تغالزایی‬ ‫مس��تقیم ‪ 800‬نفر با حض��ور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت مورد بازدی��د قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین در این س��فر مهندس محمدرضا‬ ‫نعمت‌زاده از کارخانه سیمان خاکستری‪ ،‬با‬ ‫تولید س��االنه ‪ 812‬هزار و ‪ 500‬تن سیمان‬ ‫با س��رمایه‌گذاری ارزی ‪ 39‬میلیون دالر و‬ ‫اشتغالزایی مستقیم ‪ 366‬نفر بازدید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افتتاح واحد تولیدی ش�مش منیزیم‬ ‫فردوس‬ ‫همچنین در ادامه بازدید‌های وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت کارخانه تولید شمش منیزیم‬ ‫شهرس��تان ف��ردوس افتتاح ش��د‪ .‬این واحد‬ ‫صنعتی ب��ا ظرفیت تولید س��االنه‪ 6000‬تن‬ ‫ش��مش منیزیم با ‪ 100‬نفر اشتغال مستقیم‬ ‫احداث ش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن واح��د صنعتی با‬ ‫س��رمایه‌گذاری ثابت ‪ 743250‬میلیون ریال‬ ‫و س��رمایه‌گذاری کل‪ 843250‬میلیون ریال‬ ‫و می��زان اش��تغالزایی ب��رای ‪ 100‬نفر مورد‬ ‫بهره‌ب��رداری قرار گرفت‪ .‬ش��مش منیزیم در‬ ‫صنایع خودروسازی‪ ،‬هوافضا‪ ،‬صنایع دفاعی و‬ ‫آلیاژهای آلومینیوم‌سازی کاربرد دارد‪ .‬درحال‬ ‫حاضر نیاز کشور در این زمینه از طریق چین‬ ‫و اوکراین تامین می‌شود که استراتژی فروش‬ ‫محصوالت کارخانه عالوه‌بر تامین نیاز داخل‪،‬‬ ‫صادرات به سایر کشورهاست‪.‬‬ ‫حقوق دولتی وصول شده از معادن در ‪ 8‬ماه نخست سال را بررسی کرد‬ ‫روند سینوسی حقوق دولتی وصول شده‬ ‫محبوب�ه ناطق‪-‬گروه معدن‪ :‬عای��دات دولت از محل‬ ‫حقوق دولتی معادن کاهش یافت‪ .‬در ‪ 8‬ماهه نخس��ت‬ ‫امسال ‪ 265‬میلیارد و ‪ 917‬میلیون تومان حقوق دولتی‬ ‫به دس��ت آمده که ‪ 28/5‬درصد نس��بت به مدت مشابه‬ ‫در سال ‪ 92‬کاهش داشته است‪ .‬سال ‪ 92‬معادن سراسر‬ ‫کشور در ‪ 8‬ماه نخست سال ‪ 372‬میلیارد و ‪ 55‬میلیون‬ ‫تومان حق��وق دولتی پرداخته بودند ک��ه ‪ 28/5‬درصد‬ ‫بیش از مدت مش��ابه یاد ش��ده در سال ‪ 93‬بود‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که مبنا و پایه محاس��به حقوق دولتی در‬ ‫س��ال‪ 92‬و ‪ 93‬چندین برابر نسبت به سال ‪ 91‬افزایش‬ ‫داشته و انتظار می‌رفت درآمد دولت از معادن چند برابر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫البت��ه ای��ن ارق��ام در برخ��ی از اس��تان‌ها با رش��د‬ ‫خیره‌کنن��ده‌ای روبه‌رو بوده و در برخی از اس��تان‌ها نیز‬ ‫کاهش چشمگیری داش��ته است‪ .‬این کاهش و افزایش‬ ‫درآمد و بررس��ی علل و عوامل آن می‌تواند نشان دهنده‬ ‫وضعیت معادن ما در این روزها باشد‪.‬‬ ‫انتظ��ار درآمد وصول ش��ده خواهیم داش��ت‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینک��ه حقوق دولتی از مع��دن چادرملو از‬ ‫سال ‪ 92‬وصول نش��ده اضافه می‌کند‪ :‬حقوق دولتی‬ ‫به آن دسته از معادن تعلق می‌گیرد که زیر مدیریت‬ ‫ایمیدرو نباشند و ما مش��کلی از این جهت با معادن‬ ‫خصوص��ی نداریم‪ .‬ضمن اینک��ه پایه حقوق دولتی از‬ ‫معادن افزایش داشته و با توجه به این نکته‪ ،‬افزایش‬ ‫درآمدهای ناشی‪ ،‬محتمل‌تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹تمام راه‌های فرار از پرداخت حقوق دولتی‬ ‫‹ ‹کاهش درآمد حاصل از حقوق دولتی‬ ‫حقوق دولتی معادن در ‪ 8‬ماه نخس��ت امسال نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال قبل ‪ 28/5‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫بیش��ترین میزان کاهش را به ترتیب استان‌های یزد‪ ،‬با‬ ‫‪ 68/5‬درصد و سپس استان‌های خراسان شمالی‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫ایالم‪ ،‬آذربایجان شرقی‪ ،‬کرمان‪ ،‬فارس‪ ،‬آذربایجان غربی‬ ‫داش��تند و خراس��ان رضوی نیز ب��ا ‪0/8‬درصد کمترین‬ ‫کاهش دریافت حقوق دولتی را تحمل کرده است‪.‬‬ ‫از طرف دیگر اس��تان بوش��هر با ‪ 156‬درصد باالترین‬ ‫میزان رش��د در حقوق دولتی را کس��ب ک��رده و بعد از‬ ‫آن استان هرمزگان با فاصله کمی ایستاده و استان‌های‬ ‫کردستان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬همدان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬گلستان‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫البرز‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬س��منان‪ ،‬خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحمد قرار گرفته‌اند و اس��تان تهران با‬ ‫‪ 43/3‬درصد رشد در حقوق دولتی ایستاده است‪ .‬بعد از‬ ‫استان تهران استان مرکزی‪ ،‬گیالن‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬مازندران‬ ‫و قم حقوق دولتی بیشتری دریافت کرده‌اند اما مجموع‬ ‫و برآیند دریافت حقوق دولتی معادن که از اس��تان‌های‬ ‫مختلف وصول شده ‪ 28/5‬درصد کاهش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه گاه این نس��بت کاهش و‬ ‫افزای��ش درآمده��ا در دریافتی‌های آبان و مهر امس��ال‬ ‫روند معکوس��ی به خود گرفته و در حالی که درآمد یک‬ ‫اس��تان در ‪ 8‬ماه نخست نس��بت به سال ‪ 92‬افزایش یا‬ ‫کاهش نشان می‌دهد در دریافتی‌های یک ماهه ابتدای‬ ‫پاییز دقیقا برعکس شده اس��ت‪ .‬مثال استان بوشهر که‬ ‫بیشترین میزان رشد در دریافت حقوق دولتی در مدت‬ ‫زمان ‪ 8‬ماه نخست امسال داشته‪ ،‬در آبان ماه ‪30‬درصد‬ ‫کمت��ر از مهر م��اه درآمد از معادن خ��ود دریافت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬نظیر این اتفاق را می‌توان در استان‌های ایالم با‬ ‫‪ -84‬درصد یا اردبیل با ‪ -50‬درصد و اس��تان کرمان با‬ ‫‪ -96‬درصد رش��د مش��اهده کرد‪ .‬در کنار این استان‌ها‪،‬‬ ‫اس��تان‌هایی هم بوده‌اند که رشد ‪2000‬درصدی در این‬ ‫یک ماه داش��تند‪ .‬اس��تان هرمزگان ب��ا ‪ 2247‬و کرمان‬ ‫جنوب��ی با ‪ 1274‬یا زنجان با ‪ 384‬درصد رش��د مثبت‬ ‫سردمدار استان‌هایی هس��تند که معادن‌شان از حال و‬ ‫س��وخت از ما تحوی��ل بگیرند نباید‬ ‫روز خوب��ی برخوردار اس��ت‪ .‬با این‬ ‫بیش از ‪ 3‬ماه بدهی داش��ته باش��ند‬ ‫حال این معادن‪ ،‬معدود هس��تند و‬ ‫حقوق دولتی معادن در‬ ‫به همین دلیل است که در ماه‌هایی‪،‬‬ ‫نتوانس��ته‌اند برآیند دریافت حقوق‬ ‫‪ 8‬ماه نخست امسال نسبت‬ ‫بهره‌برداران بیشتری برای پرداخت‬ ‫دولتی را در آبان امس��ال نس��بت به‬ ‫به مدت مشابه سال قبل‬ ‫حق��وق دولتی می‌آیند و در ماه‌های‬ ‫مهرماه از سقوط جمع درآمد دولت‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫کاهش‬ ‫درصد‬ ‫‪28/5‬‬ ‫دیگر کمتر مراجعه می‌کنند و این بر‬ ‫از مح��ل حق��وق دولتی مع��ادن به‬ ‫بیشترین میزان کاهش‬ ‫درآمد آن ماه تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫منفی ‪ 16/6‬درصد نجات دهند‪.‬‬ ‫را استان یزد‪ ،‬با ‪68/5‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش پایه حق�وق دولتی‬ ‫با ای��ن حال او ب��ه تاثیر معکوس‬ ‫درصد و کمترین کاهش‬ ‫معادن‬ ‫چند برابر ش��دن پایه حقوق دولتی‬ ‫در این خصوص کارشناس وصول‬ ‫ب��ر پرداختی‌های مع��ادن به دولت‬ ‫را خراسان رضوی با‬ ‫درآم��د س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫‪0/8‬درصد دریافت حقوق تاکید می‌کند و می‌گوید‪ :‬بسیاری از‬ ‫تج��ارت اس��تان بوش��هر ک��ه در ‪ 8‬دولتی را تحمل کرده است معادن به حالت تعلیق درآمده یا به‬ ‫ماه نخس��ت س��ال جاری از رش��د‬ ‫طور کلی دس��ت از کار کشیده‌اند و‬ ‫باالی‪150‬درص��د برخ��وردار بود به‬ ‫اعالم کرده‌اند توان پرداخت بدهی‌ها‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬افزایش درآمده��ای ما از محل حقوق و حقوق دولتی را ندارن��د‪ .‬خیلی از بهره‌برداران معدنی‬ ‫دولتی‪ ،‬چند دلیل دارد‪ :‬بخشی به دلیل استخراج بیشتر ب��ا اعالم اینکه هزینه و درآمد مع��ادن با هم نمی‌خواند‬ ‫معادن است‪ ،‬بخش��ی نیز مربوط به مطالبات ما از سال تعطیل کرده‌اند و گروهی نیز اعالم می‌کنند به این دلیل‬ ‫گذشته است ولی بیشترین دلیل افزایش درآمد به دلیل معادنشان را باز نگاه داشته‌اند که سرمایه‌گذاری زیادی‬ ‫افزایش پایه حقوق دولتی بود که چند برابر شده است‪ .‬کرده‌اند و حداقل نمی‌خواهند سرمایه‌شان راکد بماند‪.‬‬ ‫طاهره مهدوی اضافه می‌کند‪ :‬عمده‌ترین مواد معدنی ‹ ‹احتمال افزایش درآمد‬ ‫معادن یزد در ‪ 8‬ماه نخس��ت سال جاری بیشترین‬ ‫اس��تان بوشهر گچ‪ ،‬واریزه خاکی و سنگ الشه است که‬ ‫به ترتیب بیش��ترین افزایش حقوق دولتی را داشتند‪ .‬به افت درآمد را داش��ته اس��ت‪ ،‬چنانک��ه ‪ 68/5‬درصد‬ ‫طور مثال تا سال حقوق دولتی گچ ‪ 45‬تومان بود که در نس��بت به مدت مش��ابه حق��وق کمتری ب��ه دولت‬ ‫سال ‪ 92‬به ‪ 250‬تومان و امسال به ‪ 300‬تومان افزایش پرداخت��ه اس��ت‪ .‬میرجلیلی معاون معادن س��ازمان‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫یافته است‪ .‬واریزه خاکی که حقوق دولتی‌اش ‪ 70‬تا‪ 75‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد به‬ ‫تومان بود‪ ،‬در سال ‪ 92‬به ‪ 125‬و امسال به ‪ 150‬تومان کاهش درآمد ما از این محل‪ ،‬به دلیل پرداخت نشدن‬ ‫رسید ‪ .‬همچنین نرخ پایه حقوق دولتی در سنگ الشه حقوق دولتی دو معدن بزرگ س��نگ‌آهن مرکزی و‬ ‫از ‪ 40‬تومان در س��ال ‪ 91‬به ‪ 180‬تومان در س��ال ‪ 93‬چادرملو اس��ت که اولی‪ ،‬حقوق دولت��ی را از ابتدای‬ ‫آذر امس��ال تا تیر ماه س��ال ‪ 94‬تقس��یط کرده ولی‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی در خصوص کاه��ش درآمد یک ماهه آبان و مهر معدن چادرملو به دلیل اینکه به ایمیدرو‪ ،‬حق انتفاع‬ ‫ماه که کاهش داش��ته می‌افزاید‪ :‬پرداخت حقوق دولتی می‌ده��د حقوق دولت��ی را دیگر پرداخ��ت نمی‌کند‪.‬‬ ‫از س��وی معادن ‪ 3‬تا ‪ 6‬ماهه انجام می‌شود‪ .‬سقف زمان اگر بدهی این دو معدن تس��ویه ش��ود درآمد استان‬ ‫ب��رای پرداخت بدهی ‪ 6‬ماه اس��ت و اگر بخواهند حواله ی��زد نه تنها کاه��ش ندارد بلک��ه ‪ 20‬درصد بیش از‬ ‫س��ید احمد مش��کانی‪ ،‬اس��تاد‬ ‫دانش��گاه ته��ران و کارش��ناس‬ ‫معدن��ی درب��اره کاه��ش حقوق‬ ‫دولتی معادن در ‪ 8‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال نس��بت به مدت مشابه‬ ‫می‌گوید‪ :‬علت کاهش درآمدهای‬ ‫س��ال قبل به‬ ‫دولت از محل معادن را باید در افزایش چندین برابری‬ ‫پایه حقوق دولتی جست‌وجو کرد‪ .‬وی اضافه می‌کند‪:‬‬ ‫قبال روند افزایش حق��وق دولتی از یک ضریب خاص‬ ‫پیروی می‌کرد ولی گویا درآمدهای معدنی قرار اس��ت‬ ‫برخی از کسری بودجه دولت را در سال آینده جبران‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌ده��د‪ :‬در حال حاضر حق��وق دولتی‬ ‫در برخ��ی مواد معدنی آنقدر افزای��ش یافته که عمال‬ ‫با احتساب هزینه استخراج و فرآوری و حمل و نقل و‬ ‫عوارض و حقوق دولتی‪ ،‬مالیات شرکت‌ها و مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬سودی در جیب معدنی‌ها باقی نمی‌ماند‪.‬‬ ‫مش��کانی با اشاره به اینکه بخشی از تعطیلی معادن‬ ‫سنگ‌آهن به خاطر افزایش چند برابری حقوق دولتی‬ ‫است تصریح می‌کند‪ :‬آن دس��ته از معادن که تعطیل‬ ‫نشده‌اند ناچارند با توس��ل به راه‌های غیرقانونی‪ ،‬خود‬ ‫را س��ر پا نگاه دارند‪ .‬برخی از این اقدامات این اس��ت‬ ‫ک��ه میزان ذخایر خ��ود را کمتر اع�لام می‌کنند تا از‬ ‫این محل حقوق دولتی کمتری پرداخت کنند مثال به‬ ‫جای اعالم یک میلیون تن ذخایر معدنی‪ ،‬آن را ‪200‬‬ ‫هزار تن اع�لام می‌کنند‪ .‬راه دیگری که با تکیه بر آن‬ ‫س��عی می‌کنند حقوق دولتی کمتری پرداخت کنند‬ ‫این اس��ت که عیار ماده معدنی اس��تحصالی را کمتر‬ ‫اعالم می‌کنند تا باز هم حقوق کمتری پرداخت کنند‪.‬‬ ‫مثال به جای اینکه بگویند سنگ‌آهن با عیار ‪ 52‬درصد‬ ‫دارن��د آن را عیار ‪40‬درص��د اعالم می‌کنند که حقوق‬ ‫دولتی کمتری به آن تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی می‌گوی��د‪ :‬معدن��کاران ب��رای ف��رار از پرداخت‬ ‫حقوق دولتی اقدام به اس��تخدام کارمندانی می‌کنند‬ ‫که گزارش‌های اش��تباه می‌دهند و می‌توانند با تبانی‪،‬‬ ‫گزارش‌های غیرواقع را اعالم کنند و تاییدیه بگیرند‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه به لزوم تغییر نگاه درآمدی دولت‬ ‫به بخش معدن اش��اره می‌کند و می‌افزاید‪:‬اگر معادن‬ ‫این کاره��ا را نکنند نمی‌توانند روی پا بایس��تند و به‬ ‫حی��ات خود ادامه دهند‪ .‬او اضاف��ه می‌کند‪ :‬با افزایش‬ ‫ن��رخ دالر‪ ،‬کم��ی در وضعی��ت معادن بهب��ود حاصل‬ ‫می‌ش��ود ولی افزای��ش نرخ دالر در مجم��وع به ضرر‬ ‫کشور و در نهایت معدنکاران خواهد بود‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نپیوستن به ‪WTO‬‬ ‫نمادی از انزوا‬ ‫صادق ضیا بیگدلی‬ ‫مشاور ریاست کل سازمان توسعه تجارت‬ ‫در دفت��ر نمایندگی تجاری به سیاس��ت تجاری‬ ‫ب��ه عنوان ابزاری برای رس��یدن به اهداف خودمان‬ ‫نگاه می‌ش��ود که در این راستا پیوستن به سازمان‬ ‫جهانی تجارت هدف نیس��ت‪ ،‬بلکه و‌سیله‌ای در راه‬ ‫رس��یدن به هدف ما به‌شمار می‌آید‪ .‬گاهی در ایران‬ ‫این سوال مطرح می‌ش��ود که آیا الحاق به سازمان‬ ‫مس��یر درس��تی برای ما محسوب می‌ش��ود یا نه؟‬ ‫ای��ران بزرگترین اقتصاد خارج از س��ازمان تجارت‬ ‫جهانی به‌ش��مار می‌رود و با توج��ه به اینکه به‌طور‬ ‫عمده به بازارهای کشورهای همسایه متکی هستیم‬ ‫باید بدانیم که بیش��تر همس��ایگان مثل قزاقستان‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬عراق و جمه��وری آذربایجان در حال‬ ‫عضوی��ت هس��تند و این می‌تواند ب��رای ما اهمیت‬ ‫داش��ته باش��د و باید به آن توجه کنی��م که بعد از‬ ‫الح��اق آنها چ��ه تاثیری بر بازاره��ای منطقه‌ای ما‬ ‫خواهد گذاشت؟ به هرحال چه دوست داشته باشیم‬ ‫و چه نه‪ ،‬همه‌گیر ش��دن س��ازمان جهانی تجارت‬ ‫باعث می‌شود که نبود الحاق به سازمان نماد انزوای‬ ‫ما محسوب و باعث افزایش هزینه مبادله‌مان شود‪.‬‬ ‫برای همین جذب سرمایه خارجی دشوار می‌شود و‬ ‫در زنجیره ارزش جهانی جایگاهی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫در مرور تجربه کشورهای دیگر با نمونه‌های خوبی‬ ‫روبه‌رو می‌شویم که نظام چندجانبه تجاری به نفع‬ ‫آنها تمام شده است‪.‬‬ ‫در فیلیپی��ن ش��رکت هواپیما‌س��ازی بوئین��گ‬ ‫کارخانه تاسیس کرده و منافعی از این منظر نصیب‬ ‫آنها شده است‪.‬‬ ‫حتی تولید س��اعت‌های سوییس��ی که اکنون در‬ ‫چین انجام می‌ش��ود هم با مش��ارکت شرکت‌های‬ ‫سوییس��ی و با بس��یاری از اجزا و قطعات تولیدی‬ ‫آنها و ارزش‌افزوده خدمات سوییسی فراهم می‌آید‪.‬‬ ‫بر این اس��اس این کشورها به این نتیجه رسیده‌اند‬ ‫که ترس و واهمه اولی��ه از نظام چندجانبه تجاری‬ ‫و جهانی ش��دن ضرورتی نداشته و در عمل منافع‬ ‫ملموس��ی نصیب این کش��ورها کرده اس��ت‪ .‬نکته‬ ‫دیگری که باید اش��اره کنیم این است که بسیاری‬ ‫از نگرانی‌های��ی ک��ه در ای��ران درخص��وص الحاق‬ ‫به س��ازمان جهانی تجارت وج��ود دارد‪ ،‬بی‌مورد و‬ ‫غیرواقعی است و ما باید این نگرانی‌ها را با شناختن‬ ‫درس��ت نظام تجاری چندجانبه بر طرف کنیم‪ .‬در‬ ‫عین حال چالش‌های اساسی هم در این زمینه باقی‬ ‫خواهد ماند و الزم اس��ت به صورت عالمانه به این‬ ‫چالش‌ه��ا هم بپردازیم‪ .‬همچنی��ن باید به منافع و‬ ‫فرصت‌های الحاق ه��م تاکید کنیم که یکی از این‬ ‫منافع این اس��ت که ش��ما بدون خدم��ات کارآمد‬ ‫نمی‌توانید اقتصاد کارآمدی داشته باشید و الحاق به‬ ‫شما کمک می‌کند تا خدمات کارآمد داشته باشید‪.‬‬ ‫از طرف دیگر باید بدانیم که فضای سیاس��تگذاری‬ ‫پس از الحاق به س��ازمان جهانی تجارت هم وجود‬ ‫خواهد داشت‪ .‬ولی این موکول به این است که شما‬ ‫این نظام را بشناس��ید و از این فضای سیاستگذاری‬ ‫اس��تفاده کنی��د‪ .‬در خصوص نقش قواعد و بس��تر‬ ‫حقوقی باید گفت که نظرات انتقادی زیادی وجود‬ ‫دارد و این مقوله همیشه بخشی از نظریات انتقادی‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪ .‬از زمان مستعمرات‬ ‫این بحث مطرح بوده و به ش��کل‌های مختلف بروز‬ ‫و ظهور کرده است‪ .‬اما من مایلم به نظر اقتصاددان‬ ‫توس��عه دنی رودریک اش��اره کنم که به درس��تی‬ ‫معتقد اس��ت یک سیس��تم حقوق��ی نمی‌تواند با‬ ‫ش��رایط و ویژگی‌های همه تطبیق داشته باشد‪ .‬اما‬ ‫ایشان می‌گویند هر نظام حقوقی که داشته باشیم‪،‬‬ ‫نیاز به انگیزه و محرک در درون این نظام داریم تا‬ ‫بتواند فعالیت‌ها را س��امان و به همه اطمینان دهد‬ ‫که تالش‌های آنها پاداش مناسب را خواهد داشت‪.‬‬ ‫این ب��ه معنی تاکید بر ارزش‌های آنگلوساکس��ون‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه نظام‌های متع��دد و متفاوتی همین‬ ‫االن رایج است‪.‬به هرحال الحاق به سازمان جهانی‬ ‫تج��ارت به‌طور فزاین��ده‌ای به پیش‌نی��از موفقیت‬ ‫اقتص��ادی برای رهای��ی از اقتصاد نفت��ی و تبدیل‬ ‫ش��دن به اقتصاد دانش‌محور و هر نوع بهبودی که‬ ‫در ذه��ن ما در خصوص اقتص��اد وجود دارد‪ ،‬بدل‬ ‫ش��ده است‪ .‬از نظر من اگر ش��ما الحاق به سازمان‬ ‫را کنار بگذارید‪ ،‬در واقع پیش نیاز مهمی را ندیده‬ ‫گرفته‌اید‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫دوئل دائمی‌ها با اعتباری‌ها‬ ‫جهانی فکر کنیم تا جهانی شویم‬ ‫عطر خوش تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫فعاالن اقتصادی از تاثیر احیای یک قانون می‌گویند‬ ‫پیمان‌سپاری ارزی‪ ،‬بالی جان صادرات‬ ‫زهرا آراس�ته‪ -‬گروه تجارت‪ :‬ارتباط مس��تقیم ارز و‬ ‫تجارت زمانی نمایان تر می‌ش��ود که با کاهش یا افزایش‬ ‫ای��ن نرخ‪ ،‬ابراز نگرانی و صدای اعتراض فعاالن اقتصادی‬ ‫بلندتر و بیش��تر حس می‌شود‪ .‬برخی می‌گویند افزایش‬ ‫نرخ ارز ب��ه نفع صادرکنندگان اس��ت و برخی دیگر در‬ ‫مقابل این گروه معتقدند که این منفعت کوتاه‌مدت است‬ ‫و حت��ی نگرانی‌هایی را هم ب��رای صادرکنندگان ایجاد‬ ‫خواهد کرد‪ .‬در این میان‪ ،‬خبرهای رس��می و غیررسمی‬ ‫از افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تالش هرچه بیش��تر‬ ‫صادرکنندگان برای کس��ب درآمدهای بیش��تر در سایه‬ ‫افزایش نرخ دالر حکای��ت دارد؛ اما باید این نکته را هم‬ ‫یادآور ش��د که اگرچه صادرکنندگان در ش��رایط فعلی‬ ‫ک��ه نرخ دالر رو به افزایش اس��ت‪ ،‬به دنبال راهکارهایی‬ ‫هستند که بتوانند در س��ایه افزایش نرخ دالر‪ ،‬صادرات‬ ‫بیش��تری را برای کش��ور ثبت کنند‪ ،‬اما از سویی دیگر‬ ‫نگرانی افزایش قیمت کاالهای داخلی نیز وجود دارد‪ .‬با‬ ‫توجه به این شرایط چند روزی است مقوله پیمان‌سپاری‬ ‫ارزی ک��ه چند ماه پیش وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از لغ��و آن خبر داده بود‪ ،‬داغ ش��ده اس��ت‪ .‬این بحث از‬ ‫س��وی مجلس بازگو شده چرا که برخی از خانه ملتی‌ها‬ ‫معتقدن��د افزایش نرخ ارز ب��رای صادرکننده نفع دارد و‬ ‫باید ارز حاصل از صادرات خود را به دولت بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرانی در کنار منفعت کوتاه‌مدت‬ ‫هرچن��د صادرکنن��ده با تاثی��ر از افزایش ن��رخ ارز‪،‬‬ ‫صادرات و س��ود بیشتری را صاحب می‌ش��ود؛ اما بعد‬ ‫دیگ��ر ای��ن قضیه این اس��ت که تولی��دات داخلی هم‬ ‫گران‌ت��ر می‌ش��ود‪ .‬رییس کمیس��یون ص��ادرات اتاق‬ ‫بازرگانی ایران معتقد اس��ت‪ :‬صادرکنندگان از افزایش‬ ‫نرخ ارز راضی و خوش��حال نیستند‪ .‬اگرچه افزایش نرخ‬ ‫ارز عام��ل محرکی برای صادرات غیرنفتی و افزایش آن‬ ‫به ش��مار می‌رود‪ ،‬اما به نوع��ی صادرکنندگان را نگران‬ ‫ای��ن کرده که تولیدات داخل��ی را گران تر خرید کنند‬ ‫یا در واردات مواد اولیه خودش��ان با مش��کل گرانی ارز‬ ‫مواجه باش��ند‪ .‬اسداهلل عس��گراوالدی اظهار کرد‪ :‬با باال‬ ‫رفتن ن��رخ دالر‪ ،‬کاالها در بازار داخل با افزایش قیمت‬ ‫مواجه خواهند ش��د و صادرکنندگان مجبور هس��تند‬ ‫کاالها را گران‌تر خریداری کرده و صادر کنند‪.‬جذابیت‬ ‫افزای��ش نرخ دالر ب��رای صادرکنندگان در حالی وجود‬ ‫دارد که در این میان تضمین و پوشش ریسک صادرات‬ ‫نیز بیش از پیش احس��اس می‌ش��ود که در این رابطه‬ ‫هم طاهر شه‌حامد‪ ،‬مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات‬ ‫ایران از افزایش س��رمایه این صندوق خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫دولت در الیحه بودجه سال‪ ۹۴‬کل کشور‪۲۰۰ ،‬میلیون‬ ‫دالر برای افزایش سرمایه صندوق اختصاص داده که به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬قدرت ضمان��ت آن را برای صادرکنندگان‬ ‫ایران��ی باال می‌ب��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬در کن��ار این‪ ،‬صندوق‬ ‫ضمان��ت صادرات ایران به دنب��ال تامین مالی صادرات‬ ‫کش��ور به منظور رونق صادرات در شرایط فعلی است و‬ ‫راهکارهای متنوعی را از جمله راه‌اندازی کمپین تامین‬ ‫مالی بانکی صادرات را به راه انداخته و در عین حال‪ ،‬به‬ ‫سراغ تامین مالی از بازار سرمایه نیز رفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹خطر کاهش صادرات کشور‬ ‫داغ شدن موضوع پیمان‌سپاری ارزی هم موضوع مهم‬ ‫دیگری اس��ت که این روزها نقل محافل شده به نحوی‬ ‫که غالمرضا مصباحی‌مقدم‪ ،‬عضو کمیس��یون برنامه و‬ ‫بودجه مجلس به‌تازگی صحبت از احیای پیمان‌سپاری‬ ‫ارزی به میان آورده و آن را مناس��ب دانس��ته اس��ت‪.‬‬ ‫نایب‌رییس کنفدراسیون صادرات ایران کاهش صادرات‬ ‫را نتیجه اجرای پیمان‌سپاری ارزی دانست و اظهار کرد‪:‬‬ ‫تجربه ثابت کرده است که هر زمان دولت پیمان‌سپاری‬ ‫ارزی را در دس��تور کار خود قرار داده‪ ،‬صادرات کاهش‬ ‫یافته و در مقابل‪ ،‬وقتی که دولت دست از پیمان‌سپاری‬ ‫ارزی برداشته است‪ ،‬صادرات رونق یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرکننده به دنبال افزایش نرخ ارز نیست‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫محم��د الهوتی ب��ه‬ ‫صادرکنندگان به شدت در رابطه‬ ‫با پیمان‌س��پاری ارزی حس��اس‬ ‫هس��تند و به آن واکنش نش��ان‬ ‫خواهند داد که این واکنش به‌طور‬ ‫قطع‪ ،‬به کم‌اظهاری در گمرکات و کاهش ارقام صادرات‬ ‫غیرنفت��ی خواهد انجامی��د‪ .‬نایب‌رییس کنفدراس��یون‬ ‫ص��ادرات ای��ران معتقد اس��ت ک��ه آنچه ب��رای فعاالن‬ ‫اقتص��ادی در بخش صادرات و تولی��د صادراتی اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬ثبات نرخ ارز اس��ت نه تثبیت آن‪ .‬در واقع افزایش‬ ‫نرخ ارز باید متناس��ب ب��ا نرخ تورم به‌ط��ور ماهانه رقم‬ ‫بخورد تا از ش��وک‌های ناگهانی جلوگیری شود‪ .‬الهوتی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬افزای��ش یکباره نرخ ارز در ی��ک دوره زمانی‬ ‫کوتاه ممکن اس��ت برای صادرکنن��دگان جذابیت ایجاد‬ ‫کند اما این جذابیت زودگ��ذر خواهد بود‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫این جذابیت به اندازه موجودی کاال در دوره افزایش نرخ‬ ‫ارز است اما صادرکننده برای جایگزین کردن کاال مجبور‬ ‫اس��ت با قیمتی باالتر از میزان افزای��ش نرخ ارز‪ ،‬کاال را‬ ‫تولید و یا خریداری کند چراکه افزایش قیمت مواد اولیه‬ ‫و رش��د هزینه به دنبال گران��ی دالر خواهد آمد‪ .‬با این‬ ‫حساب صادرکننده به جایی بازمی‌گردد که قبل از گرانی‬ ‫دالر ب��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬صادرکننده به دنبال افزایش‬ ‫ناگهانی نرخ ارز نیست بلکه دامنه با ثبات افزایش نرخ ارز‬ ‫مدنظر است به این معنی که طبق آنچه در قانون برنامه‬ ‫پنجم تاکید ش��ده به میزان اختالف نرخ تورم جهانی با‬ ‫ن��رخ تورم داخلی ب��ه قیمت ارز افزوده ش��ود‪ .‬اگر تورم‬ ‫داخلی ‪۲۰‬درصد و متوس��ط تورم جهانی ‪۴‬درصد برآورد‬ ‫می‌شود‪ ،‬در طول سال باید نرخ ارز متناسب با این ارقام‪،‬‬ ‫حدود ‪۱۶‬درصد افزای��ش یابد‪ .‬به گفته الهوتی‪ ،‬اگر این‬ ‫میزان رش��د قیم��ت ارز به‌طور تدریجی و مس��تمر در‬ ‫مقاطع ماهانه شکل بگیرد‪ ،‬صادرکنندگان می‌توانند خود‬ ‫را با شرایط تطبیق دهند و در بازارهای جهانی نیز خود‬ ‫را حفظ کنند اما اگر به مانند ش��رایط فعلی این افزایش‬ ‫قیمت در ‪ ۳‬ماه پایانی س��ال به ش��کل شوک ارزی رقم‬ ‫بخورد مشکالتی را ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی بیشتر نیاز است‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫با اش��اره به اینکه در گذشته هم‬ ‫موض��وع پیمان‌س��پاری ارزی را‬ ‫داشته‌ایم که مشکالت و مزایایی‬ ‫هم به همراه داش��ت؛ اظهار کرد‪:‬‬ ‫بای��د با دقت بیش��تری ای��ن موضوع پیگیری ش��ود تا‬ ‫مشکالت و دغدغه‌های پیشین را نداشته باشد‪ .‬سیدناصر‬ ‫با تاکید براینکه نرخ ارز باید از‬ ‫موسوی‌الرگانی به‬ ‫س��وی مدیران اقتصادی کش��ور مدیریت شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بحث پیمان‌س��پاری ارزی را باید با کار کارشناسی‬ ‫بررس��ی کرد که دارای دو حالت است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اگر‬ ‫تولید‌کننده‌ای برای تولید کاالی خود مواد اولیه را با ارز‬ ‫مبادل��ه‌ای وارد و در نهایت آن محصول را صادر می‌کند‬ ‫به‌طور طبیعی اجرای پیمان‌س��پاری ب��رای وی به حق‬ ‫اس��ت‪ .‬اما اگر فعال اقتصادی مواد اولیه تولید خود را با‬ ‫ن��رخ آزاد وارد می‌کند و هیچ تس��هیالتی هم از دولت‬ ‫نمی‌گیرد‪ ،‬اجحاف در حق وی است اگر پیمان‌سپاری را‬ ‫اج��را کنی��م‪ .‬موس��وی‌الرگانی ادام��ه داد‪ :‬زمان��ی که‬ ‫صادرکنن��ده ارز را وارد کش��ور کند هم کفایت می‌کند‬ ‫حتی می‌تواند در قبال آن وارداتی انجام دهد که به نفع‬ ‫اقتصاد کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاری که ممکن نیست‬ ‫صادرکننده نمونه کش��ور با بیان‬ ‫اینکه اجرای طرح پیمان‌سپاری‬ ‫ارزی غیرممکن است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این بدان معناست که صادرکننده‬ ‫ارز حاص��ل از صادرات را به نظام‬ ‫بانک��ی بازگردان��د ک��ه ای��ن ام��ر امکان‌پذیر نیس��ت‪.‬‬ ‫تصریح‬ ‫محمدامین حاج‌کاظمیان در گفت‌وگو با‬ ‫کرد‪ :‬نظام بانکی بین‌المللی در س��اختار کشور ما وجود‬ ‫ندارد و هی��چ ارتباطی بین بانک‌های داخلی و خارجی‬ ‫نیست‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با اجرای چنین طرحی به‌طور قطع‬ ‫ص��ادرات تعطی��ل می‌ش��ود‪ .‬ش��رکت‌های دولت��ی و‬ ‫نیمه‌خصوصی ممکن اس��ت بتوانند ب��ه حیات تجاری‬ ‫خود ادامه دهند اما بخش خصوصی متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫حاج کاظمیان افزود‪ :‬این ط��رح اواخر دولت دهم اجرا‬ ‫ش��د که با انتقادات بس��یاری هم هم��راه بود اما برخی‬ ‫س��ودجویان از ای��ن ط��رح غیرممکن دف��اع کردند و‬ ‫صادرکنندگان دلسوز و کسانی که در نوک پیکان بازار‬ ‫صادراتی بودند نیز با ریس��ک خودشان پیمان‌سپاری را‬ ‫انجام دادند اما خوش��بختانه دولت یازدهم متوجه شد‬ ‫که این کار امکان‌پذیر نیست و در نهایت لغو آن را اعالم‬ ‫ک��رد‪ .‬وی با بیان اینکه بحث احیای پیمان‌س��پاری به‬ ‫ضرر صادرات خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬مگر اینکه دولت روشی‬ ‫داشته باشد و آن هم اینکه از صادرکنندگان بخواهد که‬ ‫روابط مالی و جریان ارزی خود را با واردکنندگان ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬در واقع جریان مس��تقیم ارزی صادرکنندگان و‬ ‫واردکنندگان با حذف صراف‌ها برقرارباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ ارز واقعی شود‬ ‫ای��ن صادرکننده نمونه کش��وری درخصوص افزایش‬ ‫ن��رخ ارز اظهار کرد‪ :‬این اتفاق ش��اید در کوتاه مدت به‬ ‫نفع صادرکننده باش��د اما در بلندمدت خیر‪ .‬زمانی که‬ ‫نرخ ارز افزایش یابد خریداران خارجی خودشان قیمت‬ ‫را کاهش می‌دهند چون بازار رقابتی است و به تحوالت‬ ‫داخل��ی اش��راف دارند‪ .‬ح��اج کاظمیان با بی��ان اینکه‬ ‫افزای��ش نرخ ارز نگرانی درخصوص افزایش قیمت مواد‬ ‫اولی��ه و هزینه‌های داخلی را ه��م در پی دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نرخ ارز باید واقعی ش��ود و برکسی پوشیده نیست‬ ‫که کاه��ش یا حتی افزایش ناگهانی ن��رخ ارز می‌تواند‬ ‫ب��رای صادرکنن��دگان ضرر آفرین باش��د‪ .‬به گفته وی‬ ‫امید به تولید و صادرات با حقیقی‌سازی نرخ ارز در دل‬ ‫تاجرها زنده می‌شود‪.‬‬ ‫چهره‌ها و نظرها‬ ‫کسب‌وکار جدید‬ ‫ن کاهش‬ ‫برای جبرا ‌‬ ‫درآمدهای نفتی‬ ‫سیده فاطمه مقیمی‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران‬ ‫با توج��ه به کاهش درآمدهای نفتی دولت در بودجه‬ ‫س��ال جدی��د‪ ،‬موضوعی ک��ه می‌تواند در ای��ن زمینه‬ ‫کمک‌کننده باش��د ش��روع کس��ب و کارهای جدیدی‬ ‫اس��ت که با قوانین و تس��هیالت مرب��وط جدید انجام‬ ‫شود‪ .‬از سویی دیگر‪ ،‬احیای اقتصاد کشور توسط بخش‬ ‫خصوصی می‌تواند میس��ر شود و این درحالی است که‬ ‫پذیرفتن بیشتر مس��ئولیت بخش خصوصی در اقتصاد‬ ‫حاک��م دولتی که امروز وجود دارد در ش��رایطی اتفاق‬ ‫می‌افتد که زیر س��اخت‌های قانونی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫خوشبختانه این زیرساخت‌ها که مهم‌ترین آن اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی اس��ت درحا ‌ل حاضر وجود دارد؛ یعنی‬ ‫در ای��ن زمینه رهاس��ازی‪ ،‬آزادس��ازی و ب��ه دنبال آن‬ ‫خصوصی‌س��ازی می‌تواند اتفاق بیفتد‪ .‬همه کشورهایی‬ ‫ک��ه از نظر اقتصادی رش��د کرده و رتب��ه بهتری پیدا‬ ‫کردن��د‪ ،‬به دلیل وجود اقتصاد خصوصی به این رش��د‬ ‫دس��ت یافتند‪ .‬پس به‌طور مطمئن یکی از عواملی که‬ ‫می‌تواند در این موضوع نقش‌آفرینی کند‪ ،‬بزرگ شدن‬ ‫بخش خصوصی و کوچک ش��دن بخش دولتی اس��ت‪.‬‬ ‫ام��ا در این می��ان حمایت از بخ��ش خصوصی باید در‬ ‫قوانی��ن هم مورد توجه قرار گی��رد‪ .‬مانند قانون بهبود‬ ‫مستمر فضای کسب و کار که دو سال است در شورای‬ ‫نگهبان تصویب ش��ده اما اجرای آن همت عالی و عزم‬ ‫ملی می‌طلب��د‪ .‬از نگاهی دیگ��ر‪ ،‬گفت‌وگوهایی که در‬ ‫ق خوبی‬ ‫س��طح دیپلماس��ی درحال انجام است هم اتفا ‌‬ ‫تلقی می‌ش��ود که می‌تواند راهگش��ا باشد‪ .‬وقتی مردم‬ ‫نی��ت خی��ری را در مجموعه روش‌هایی ک��ه در دولت‬ ‫وجود دارد می‌بینند با وجود آنکه ممکن اس��ت دولت‬ ‫تصمیم��ات وی��ژه‌ای اتخاذ کن��د که فش��ار اقتصادی‬ ‫ب��رای مردم ب��ه وجود آورد س��عی در ایج��اد همدلی‬ ‫دارن��د‪ .‬همچنین با ارزیاب��ی از الیحه بودجه ‪ ۱۳۹۴‬در‬ ‫بخش‌های اقتصادی می‌توان دریافت که بودجه امسال‬ ‫ش��رایط انقباضی خواهد داش��ت‪ ،‬بخش زیادی از این‬ ‫بودجه بر مبنای مالیات برنامه‌ریزی ش��ده و درآمدهای‬ ‫داخلی از درآمدهای خارجی‌اش کمتر ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫این معنی که موضوع تبدیل فروش نفت‪ ،‬دریافت دالر‬ ‫و ورود آن ب��ه خزان��ه پایین آمده ب��رای همین به‌طور‬ ‫طبیعی فش��ار روی بخش مالیاتی ایجاد ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫موضوعی که می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باش��د‬ ‫شروع کس��ب‌وکارهای جدید است‪ ،‬کسب‌وکارهایی که‬ ‫ه��م با قوانین و هم با تس��هیالت مرب��وط جدید اتفاق‬ ‫بیفتد‪ .‬اگر اش��تغال ایجاد شود تورم و گرانی قابل حل‬ ‫خواهد بود و اگر اش��تغال نباشد به‌طور عملی با شرایط‬ ‫سهل‌تر از امروز هم مسائل برای ما سخت‌تر خواهد شد‪.‬‬ ‫اقتصاد بدون نفت‬ ‫با توسعه کشاورزی‬ ‫اسکندر زند‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫درحالی ‪ ۲۰‬درصد اش��تغال کش��ور و ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫تولید ناخالص داخلی از کش��اورزی تامین می‌شود‬ ‫که الزمه توس��عه کش��اورزی هم ایجاد یک نهضت‬ ‫ملی اس��ت‪ .‬برکس��ی پوش��یده نیس��ت که بخش‬ ‫کش��اورزی برای فاصله گرفتن از اقتصاد وابسته به‬ ‫نفت دارای قابلیت‌های بس��یاری است و اگر کشور‬ ‫دارای دو مزی��ت اقتصادی بزرگ باش��د‪ ،‬یکی نفت‬ ‫و دیگری کشاورزی اس��ت‪ ،‬بنابراین در صورتی که‬ ‫امکان س��رمایه‌گذاری روی نفت نباشد‪ ،‬می‌توان در‬ ‫بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کرد‪.‬‬ ‫اگر کش��اورزی ایران را دانش‌بنیان کنیم و سواد‪،‬‬ ‫آگاهی و اطالعات کشاورزان را ارتقا دهیم‪ ،‬می‌توانیم‬ ‫دانش در هکتار‪ ،‬در مزرعه و در واحد تولیدی را هم‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬این درحالی اس��ت که دانش بنیان‬ ‫شدن کشاورزی در گرو حمایت از بخش کشاورزی‬ ‫و بها دادن به تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی‬ ‫اس��ت‪ ،‬درحالی ک��ه از این بخش به ان��دازه کافی‬ ‫حمایت نمی‌شود‪ .‬کش��اورزان دانش‌بنیان به دلیل‬ ‫برخ��ورداری از دانش کافی و برخورداری از ش��یوه‌‬ ‫علمی حدود ‪ ۴‬برابر متوسط از زمین‌شان برداشت و‬ ‫محصول تولید می‌کنند‪ .‬کشاورز برای ادامه فعالیت‬ ‫در روستا نیازمند بهداشت‪ ،‬جاده‪ ،‬آموزش‌وپرورش‪،‬‬ ‫مخابرات‪ ،‬دانش��گاه و یکسری امکانات رفاهی است‪.‬‬ ‫همچنین کشاورز پس از تولید نیازمند بازار فروش‬ ‫و تجارت اس��ت که اگر همت عمومی و هماهنگی‬ ‫وزارتخانه‌های مختلف برای تامین نیاز روس��تاییان‬ ‫و کش��اورزان فراهم نش��ود‪ ،‬رس��یدن به توس��عه و‬ ‫پیشرفت در این بخش میسر نخواهد بود‪ .‬از سویی‬ ‫دیگر‪ ،‬فقط تکیه بر داش��ته‌های بخش کش��اورزی‬ ‫منج��ر به توس��عه و ترویج کش��اورزی نمی‌ش��ود‪،‬‬ ‫بلکه بای��د تمامی وزارتخانه‌ها ب��رای تقویت بخش‬ ‫کشاورزی با یکدیگر همکاری کنند‪.‬‬
‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫مجوز می‌خواهد‬ ‫نظرگاه‬ ‫‪8‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫رییس اتاق اصناف کشور‬ ‫خبرخوان‬ ‫فرآورده‌های گوشتی‬ ‫نشان استاندارد بگیرند‬ ‫ایلن�ا‪ -‬مدیرعام��ل ش��رکت تولیدکنن��دگان‬ ‫فرآورده‌های گوش��تی گفت‪ :‬اگ��ر خمیرهای مرغ و‬ ‫گوشت همانند مرغ و گوشت‌های بسته‌بندی شده‬ ‫مجوزه��ای الزم را اخ��ذ کرده و با اس��تانداردهای‬ ‫الزم بس��ته‌بندی و با برندهای معتبر توزیع ش��وند‬ ‫دیگر شاهد تولیدات غیراستاندارد و زیر پله‌ای این‬ ‫محصوالت در بازار نخواهیم بود‪ .‬سیدمحمد موسوی‬ ‫با بیان این مطلب که برخی از فرآورده‌های گوشتی‬ ‫کشور فاقد اس��تاندارد بین‌المللی (‪ )ISO‬هستند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بیشتر واحدهای تولیدی استانداردهای ملی‬ ‫را دارند اما برخی از واحد‌ها در شهرس��تان‌ها که بر‬ ‫آنه��ا نظارت الزم وجود ندارد‪ ،‬فاقد اس��تانداردهای‬ ‫ملی و بین‌المللی هستند‪.‬‬ ‫موفقیت در تنظیم بازار‬ ‫روغن نباتی‬ ‫تس�نیم‪ -‬دبیر انجمن روغن نبات��ی با بیان اینکه‬ ‫تنظی��م بازار روغن با موفقیت انجام ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگ��ر وزارت جهادکش��اورزی از تنظیم بازار‬ ‫کااله��ا تعریف دیگ��ری دارد مولفه‌های آن را برای‬ ‫انجم��ن تعریف کن��د‪ .‬محمد قبل��ه در واکنش به‬ ‫اظهارات معاون وزیر جهاد کش��اورزی با اش��اره به‬ ‫اینک��ه باید در سیاس��ت خرید تضمین��ی دانه‌های‬ ‫روغنی بازنگری شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی از انتقادات‬ ‫بنده ب��ه قیمت خرید تضمینی این اس��ت که چرا‬ ‫دولت از طریق س��ایر کش��ورها مانند برزیل اقدام‬ ‫ب��ه واردات دانه روغ��ن‪ ،‬آن هم ارزان‌ت��ر از قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده داخلی می‌کند؟ این امر امکان رقابت را‬ ‫از تولیدکنن��دگان داخلی در س��طح بازار می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در چرایی قیمت ارزان محصوالت‬ ‫روغنی واردات��ی می‌توان به این نتیجه رس��ید که‬ ‫ی��ا قیمت‌های ای��ن محصوالت در کش��ور ما گران‬ ‫است یا کش��ورهای دیگر حمایت‌های ویژه‌ای را از‬ ‫تولیدکنن��دگان خود می‌کنند‪ ،‬افزود‪ :‬صنعت روغن‬ ‫نباتی کش��ور نزدی��ک به دو س��ال افزایش قیمتی‬ ‫نداشته است‪ .‬چگونه است که تولیدکنندگان روغن‬ ‫بای��د قیمت محص��والت خود را کاه��ش دهند اما‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی همیشه باید نرخ تضمینی‬ ‫خود را افزایش دهد؟‬ ‫بازار سیمکارت‌های تلفن همراه را بررسی می‌کند‬ ‫دوئل دائمی‌ها با اعتباری‌ها‬ ‫علی فاضلی‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬ساختار تعریف‌ش��ده‌ای دارد‬ ‫ک��ه باید مجوز اصناف یا س��ازمان توس��عه تجارت را‬ ‫داشته باش��د اما متاس��فانه برخی نهادها بدون مجوز‬ ‫مح��ل برگ��زاری نمایش��گاه را در اختیار واس��طه‌ها‬ ‫می‌گذارن��د‪ .‬پیش از این طرح تخفی��ف در واحدهای‬ ‫صنف��ی و فروش��گاه‌ها به جای برگزاری نمایش��گاه‌ها‬ ‫مط��رح اما اجرایی نش��د اما ما به دنب��ال اجرای این‬ ‫طرح هس��تیم تا طرح عرضه اجناس و کاالهای مورد‬ ‫نیاز م��ردم در واحدهای صنفی و با تخفیف مناس��ب‬ ‫جایگزین برگزاری نمایش��گاه ش��ود البته هر اتحادیه‬ ‫بنا به ضرورت می‌تواند با صدور مجوز برای واحدهای‬ ‫زیرمجموعه خود زمینه اجرای این طرح را مهیا کند‪.‬‬ ‫به‌طور قطع ما با برگزاری نمایشگاه‌هایی که بر کیفیت‬ ‫کاالهای عرضه‌ش��ده و قیمت‌ها نظارت درستی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬مخالف هستیم چراکه برگزاری این نمایشگاه‌ها‬ ‫فقط زمینه حضور دالل‌ها‪ ،‬واس��طه‌ها و افراد غیرمفید‬ ‫را ب��رای مدت کوتاهی در نظ��ام توزیع فراهم می‌‌کند‬ ‫به همی��ن علت در برخی از نمایش��گاه‌هایی که دایر‬ ‫می‌ش��ود ش��اهد عرضه محصوالت غیرکیف��ی و فاقد‬ ‫اس��تاندارد هس��تیم‪ .‬هرچن��د تالش داری��م تا عرضه‬ ‫اجن��اس در واحدهای صنفی با تخفی��ف را جایگزین‬ ‫برپای��ی نمایش��گاه کنیم ام��ا تا زمانی ک��ه این طرح‬ ‫صددرصد اجرایی ش��ود ما ش��اهد برپایی نمایشگاه‌ها‬ ‫خواهیم بود و برای برپایی این نمایش��گاه‌های داخلی‬ ‫به مجوز اصناف و برای برپایی نمایشگاه‌های تخصصی‬ ‫به مجوز سازمان توسعه تجارت نیاز داریم اما متاسفانه‬ ‫شاهد هس��تیم برخی از این نمایشگاه‌ها با آنکه مجوز‬ ‫نمی‌گیرن��د ب��ا همکاری برخی دس��تگاه‌ها به ش��کل‬ ‫نمایشگاه‌های بدون مجوز برپا می‌شوند که مورد تایید‬ ‫اتاق اصناف و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیست‬ ‫و به‌عنوان ش��اکی بارها به دس��تگاه قضایی ش��کایت‬ ‫کرده‌ایم اما راه به جایی نبرده‌ایم‪ .‬برخی افراد متاسفانه‬ ‫مورد حمایت برخی دس��تگاه‌های ذی‌نفوذ هستند‪ .‬با‬ ‫این روند از دس��ت ما کاری س��اخته نیست ولی نباید‬ ‫فرام��وش کرد ک��ه این‌گونه کارها ج��ز ضربه زدن به‬ ‫واحده��ای صنفی پروانه‌دار و ارائ��ه کاالی باکیفیت و‬ ‫قیمت مناسب به مردم چیزی در پی ندارد‪.‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‪ :‬تیر سال ‪ 1372‬ثبت‌نام تلفن همراه در کشور آغاز‬ ‫ش�د‪ .‬کاالیی ارتباطی که در س�ال‌های نخست در زمره کاالهای‬ ‫لوکس به‌شمار می‌رفت و مخاطب عمومی نداشت‪.‬‬ ‫«با تلفن همراه همیشه در مقصد هستید» از نخستین شعارهای‬ ‫تبلیغاتی بود که درباره تلفن همراه منتش�ر می‌شد‪ .‬در‌این سال‬ ‫در مجم�وع ‪185‬ه�زار و ‪ 75‬نفر برای دریافت س�یمکارت تلفن‬ ‫همراه ثبت‌نام کردند و در ش�هریور همان سال واگذاری‌ها آغاز‬ ‫ش�د‪ .‬واگذاری س�یمکارت‌این گروه از متقاضیان که با گوش�ی‬ ‫ه�م تحویل می‌ش�د‪ ،‬از طریق پس�ت و در دهه فجر س�ال ‪75‬‬ ‫ش�روع و در اواخر سال ‪ 76‬به پایان رسید‪ .‬از‌این تاریخ به بعد‪،‬‬ ‫مردم ورود تلفن همراه به کش�ور را ب�اور کردند و کم کم هجوم‬ ‫متقاضیان ب�ه مخابرات و ب�ازار برای دریافت س�یمکارت تلفن‬ ‫آغاز ش�د‪ .‬این بار ثبت‌نام‌های س�یمکارت ب�ا صف‌های طوالنی‬ ‫متقاضی�ان مواج�ه می‌ش�د و کم‌کم ب�ازار آزاد خری�د و فروش‬ ‫س�یمکارت‌هایی که با نرخ دولتی خریداری ش�ده و با نرخ آزاد‬ ‫ب�ه فروش می‌رس�یدند‪ ،‬رونق گرفت‪ .‬حاال ‪ 16‬س�ال از آن روزها‬ ‫گذش�ته است و س�یمکارت‌ها از اپراتورهای مختلف به بازار راه‬ ‫یافته‌ان�د‪ .‬این‌چنین بود که دوئل دائمی‌ه�ا و اعتباری‌ها با روی‬ ‫کار آم�دن س�یمکارت‌های ایرانس�ل و تالیا و رایت�ل در ارتباط‬ ‫تنگاتنگ با همراه اول آغاز شد‪.‬‬ ‫رقابتی تنگاتنگ که همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫زمانی که این س��یمکارت‌ها وارد بازار نشده‪ ،‬به طور‬ ‫دقیق درباره آنها فکر و تصمیم‌گیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ بازار در قبضه سیمکارت‌های اعتباری‬ ‫حاال بعد از گذشت ‪ 16‬سال از پیدایش تلفن همراه‬ ‫در ایران بازار س��یمکارت‌های تلفن همراه رونق یافته‬ ‫و دیگر بازار مانند آن س��ال‌ها در س��یطره سیمکارت‬ ‫دائم��ی مخابرات نیس��ت‪ .‬تا آنج��ا که فع��االن بازار‬ ‫سیمکارت می‌گویند درحال حاضر بیش از ‪80‬درصد‬ ‫سیمکارت‌هایی که به فروش می‌رسد اعتباری بوده و‬ ‫سهم سیمکارت‌های دائمی از بازار فروش بسیار اندک‬ ‫است‪ .‬قبضه بازار توسط س��یمکارت‌های اعتباری در‬ ‫حالی اس��ت که چندی پیش محم��ود واعظی‪ ،‬وزیر‬ ‫ارتباطات هم در مقابل باال بودن تعداد سیمکارت‌های‬ ‫اعتب��اری در ایران موضع گرف��ت و گفت‪‌:‬معموال در‬ ‫کشورهای مختلف سیمکارت‌های اعتباری هنگام سفر‬ ‫به ش��هر یا کشور دیگر مورد اس��تفاده قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬براس��اس‬ ‫پروان��ه اپراتوره��ا‪ ،‬این ام��کان وجود داردک��ه تعرفه‬ ‫خدمات سیمکارت‌های اعتباری تا ‪ 50‬درصد بیش از‬ ‫س��یمکارت‌های دائمی باشد‪ .‬اتفاقی که درحال حاضر‬ ‫هم رخ می‌دهد و درباره هزینه‌های مربوط به مکالمه‬ ‫و اینترنت تاثیرات خاص خود را بر جای می‌گذارد‪ .‬اما‬ ‫همچنان بازار سیمکارت‌های اعتباری داغ است‪.‬‬ ‫فع��االن بازار بر این باورند که ارائه س��یمکارت‌های‬ ‫اعتباری به نوع��ی برای اپراتورها مق��رون به‌صرفه‌تر‬ ‫به‌ش��مار می‌رود چ��را که آنها عالوه ب��ر اینکه بازاری‬ ‫گسترده‌تر برای مخاطبان‌شان پیدا می‌کنند می‌توانند‬ ‫خدم��ات خود را با تعرفه‌ای باالتر از س��یمکارت‌های‬ ‫دائمی ارائه کنند و از س��وی دیگر هزینه‌های کاربران‬ ‫را پیش��اپیش دریافت کرده و دیگر با مش��کلی به نام‬ ‫بدهی‌های مش��ترکان مواجه نیس��تند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫در این س��ال‌ها همواره تعرف ‌ه خدمات سیمکارت‌های‬ ‫اعتب��اری افزای��ش پیدا ک��رده و هزینه خری��د آن با‬ ‫کاهش مواج��ه بوده اس��ت‪ .‬برهمین اس��اس قیمت‬ ‫س��یمکارت‌های اعتب��اری در بازار از ح��دود ‪30‬هزار‬ ‫توم��ان به رقمی ح��دود ‪ 5000‬توم��ان کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ماراتن تنگاتنگ‬ ‫افشار فروتن ‪ -‬رییس انجمن فروشندگان سیمکارت‪،‬‬ ‫گوشی و لوازم جانبی ‪ -‬در این خصوص معتقد است‪:‬‬ ‫در کشور بیش از ‪ 80‬درصد سیمکارت‌هایی که روزانه‬ ‫به فروش می‌رس��د‪ ،‬سیمکارت‌های اعتباری هستند و‬ ‫س��یمکارت‌های دائمی مش��تریانی به مراتب کمتر به‬ ‫خود اختصاص می‌دهند‪ .‬رییس انجمن فروش��ندگان‬ ‫س��یمکارت‪ ،‬گوش��ی و لوازم جانبی با اش��اره به تاثیر‬ ‫واگ��ذاری س��یمکارت‌های اعتب��اری می‌گوید‪ :‬زمانی‬ ‫که س��یمکارت‌های اعتب��اری وارد بازار ش��ده بودند‬ ‫م��ا هش��دارهای متع��ددی دادیم و نس��بت به نحوه‬ ‫واگ��ذاری س��یمکارت‌های اعتباری اعت��راض کرده و‬ ‫پیش‌بینی چنین روزی را می‌کردیم‪ .‬فروتن با اش��اره‬ ‫ب��ه ماراتن ج��ذب مخاطب بین ‪ 2‬گ��روه اپراتورهای‬ ‫س��یمکارت‌های اعتب��اری و دائم��ی می‌گوید‪ :‬طیف‬ ‫مخاطبان س��یمکارت‌های دائمی به نوعی مش��خص‬ ‫است اما س��یمکارت‌های اعتباری مخاطبان متعددی‬ ‫دارند و عده‌ای هم هس��تند که ممکن است تنها برای‬ ‫برخ��ی کاربردهای خاص نس��بت به خری��د این نوع‬ ‫س��یمکارت‌ها اق��دام کنند‪ .‬وی همچنین به ش��رایط‬ ‫و نوس��ان بازار اش��اره کرده و می‌افزاید‪ :‬در سال‌های‬ ‫گذش��ته همواره نوسان بازار در قیمت سیمکارت‌های‬ ‫دائمی تاثیر گذاشته اس��ت اما قیمت سیمکارت‌های‬ ‫اعتباری در اکثر مواقع س��ال یکسان بوده و با شرایط‬ ‫مختلف تغییر چندانی در آنها رخ نداده اس��ت‪ .‬رییس‬ ‫انجمن فروشندگان سیمکارت‪ ،‬گوشی و لوازم جانبی‬ ‫همچنین به بحث ش��یوه پرداخت هزینه مکالمات در‬ ‫س��یمکارت‌های اعتباری و دائمی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ش��اید به دلی��ل مدیریت هزینه‌ها عده‌ای نس��بت به‬ ‫س��یمکارت‌های اعتباری اقبال بیش��تری نشان دهند‬ ‫و ب��ه همی��ن دلیل اکن��ون که حتی کده��ای جدید‬ ‫س��یمکارت‌های دائمی همراه اول با تعرفه‌ای پایین و‬ ‫کمتر از ‪200‬هزار تومان از طریق س��ایت این شرکت‬ ‫به فروش می‌رس��ند‪ ،‬مردم اقبال چندانی نس��بت به‬ ‫خرید این نوع سیمکارت‌ها نشان نمی‌دهند و گرایش‬ ‫‹ ‹اینترنت‪ ،‬عصای دست همراه‬ ‫تاریخچه ورود اپراتورهای سیمکارت در ایران‬ ‫اپراتور اول‪ ،‬سیمکارت همراه اول؛ اپراتور اول یا همان همراه اول در مرداد ماه سال ‪ 1373‬با ظرفیت ‪9200‬‬ ‫ش��ماره آغاز به کار کرد‪ .‬س��یمکارت هم��راه اول آن زمان به‌صورت محدود عرضه می‌ش��د‪ ،‬اما رفته‌رفته این‬ ‫خدمات گس��ترش یافت‪.‬همراه اول سیمکارت‌های خود را با پیش شماره‌های ‪،0913 ،0912 ،0911 ،0910‬‬ ‫‪ 0919 ،0918 ،0917 ،0916 ،0915 ،0914‬عرضه کرد‪.‬‬ ‫اپراتور دوم س��یمکارت ایرانس��ل اس��ت‪ ،‬این اپراتور یا ام تی ان ایرانسل به‌طور رسمی از مرداد ماه ‪ 1385‬با‬ ‫عرضه سیمکارت‌های دائمی و اعتباری کار خود را آغاز کرد‪ .‬ایرانسل سیمکارت‌های خود را با پیش شماره‌های‬ ‫‪ 0939 ،0938 ،0937 ،0936 ،0935 ،0933 ،0930‬و ‪ 0901‬عرضه کرد‪.‬‬ ‫اپراتور سوم‪ ،‬سیمکارت تالیا؛ این اپراتور که با نام تالیا وارد بازار شد و چندان هم موفق نبود نتوانست میان‬ ‫مردم جایی برای خود باز کند سیمکارت تالیا با پیش شماره ‪ 0932‬عرضه شد‪.‬‬ ‫* و اما اپراتور چهارم سیمکارت رایتل که از سال ‪ 1389‬به‌طور رسمی آغاز به‌کار کرد و از ویژگی‌های این‬ ‫اپراتور‪ 3G‬بودن آن است‪ .‬رایتل سیمکارت‌های خود را با پیش‌شماره‌های ‪( 0920‬دائمی) و ‪ 0921‬اعتباری‬ ‫و دیتا) عرضه کرد و در آخر هم می‌توان به س��یمکارت آی‌س��یم اش��اره کرد که البته اپراتور جدید نیست و‬ ‫همانطور که توضیح دادیم توسط شرکت ایرانسل اداره می‌شود‪ .‬سیمکارت آی‌سیم از این لحاظ جدید به نظر‬ ‫می‌رسد که با پیش شماره ‪ 0902‬وارد بازار شد‪.‬‬ ‫ب��رای خری��د س��یمکارت‌های دائمی هم بیش��تر به‬ ‫سیمکارت‌های قدیمی مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار در انتظار نسل جدید سیمکارت‬ ‫ماراتن نفس‌گیر س��یمکارت‌های دائمی و اعتباری‬ ‫درحالی اس��ت که بیش از دوم��اه از ورود اپراتورهای‬ ‫مختلف به عرصه ارائه خدمات ‪ 3G‬و نسل‌های باالتر‬ ‫می‌گذرد و با وجود برنامه‌های اعالم شده هنوز از ارائه‬ ‫سیمکارت‌هایی با عنوان نسل ‪ 4‬در بازار خبری نیست‪.‬‬ ‫پایان مردادماه س��ال‌جاری نیز دوره انحصار رایتل به‬ ‫اتمام رس��ید و وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات‬ ‫ش��رایطی فراهم کرد تا با اس��تفاده از آن اپراتورهای‬ ‫اول و دوم نیز بتوانند وارد عرصه ارائه خدمات نس��ل‬ ‫‪ 3‬شوند‪ .‬اما در این میان نکته مهمی نیز وجود داشت‬ ‫و آن ای��ن که در پروانه‌ه��ای جدید دیگر محدودیتی‬ ‫برای دسترس��ی به فناوری در نظر گرفته نشده بود و‬ ‫اپراتورها مجاز ش��دند بر اساس سرویسی که مد نظر‬ ‫دارند به ارائه خدمات نس��ل‌های باالت��ر نیز بپردازند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر با این ش��یوه به تعبیر وزیر ارتباطات‪،‬‬ ‫فناوری از بند اسارت رها شده و اپراتورها مجاز شدند‬ ‫عالوه‌ب��ر نس��ل ‪3‬به عرصه نس��ل ‪ 4‬و ‪ LTE‬نیز ورود‬ ‫کنند‪ .‬اما برای ورود به این حوزه و ارائه خدمات نسل‬ ‫‪ 4‬نیاز است اپراتورها س��یمکارت‌های جداگانه‌ای در‬ ‫اختیار کارب��ران خود قرار دهند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ارتباطات س��یار پیش از این درباره ارائه خدمات نسل‬ ‫‪ 3‬و ‪ 4‬ب��ه ایس��نا گفته بود‪ :‬برای اینکه ش��بکه‌ای که‬ ‫نس��ل‪ 2‬ارائه می‌کرد‪ ،‬وارد نس��ل‌های ‪ 3‬و ‪ 4‬شود باید‬ ‫اقدامات مختلفی انجام ش��ود‪ .‬بر همین اس��اس ما در‬ ‫گام نخست به ارائه خدمات نسل ‪ 3‬خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫وحید صدوقی در عین حال خاطرنش��ان کرده بود که‬ ‫تجهیزات نس��ل ‪ 4‬نیز مهیا ش��ده و این تجهیزات در‬ ‫تهران موجود است و در شهرستان‌ها نیز توزیع شده و‬ ‫برای ارائه خدمات نسل ‪ 4‬برنامه‌ریزی‌های الزم انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬البته مدیرعامل همراه اول این نکته را‬ ‫ب��ا توجه به رش��د فناوری تلفن هم��راه و افزایش‬ ‫کاربرده��ای آن و اس��تقبال گس��ترده م��ردم از این‬ ‫فناوری در ایران‪ ،‬در س��ال‌های اخی��ر تلفن همراه از‬ ‫دستگاهی به‌طور صرف برای ارسال و دریافت تماس‬ ‫و پیامک به دس��تگاهی برای دسترس��ی به اینترنت‬ ‫تبدیل ش��د‪ .‬بس��یاری از کاربران تمایل دارند هنگام‬ ‫حرکت‪ ،‬اینترنت همراه داش��ته باشند و بر این اساس‬ ‫بهتری��ن گزینه ب��رای این افراد اس��تفاده از اینترنت‬ ‫موبایل اس��ت چ��را که طبق قوانین س��ازمان تنظیم‬ ‫مقررات ارتباطات‪ ،‬ارائه‌کنندگان وایمکس نمی‌توانند‬ ‫به مش��تریان خ��ود در هنگام حرک��ت اینترنت ارائه‬ ‫کنند‌‪ .‬این موضوع باعث ایجاد بازار رقابتی جدی بین‬ ‫اپراتورهای تلفن همراه کش��ور شد تا با کوشش برای‬ ‫جذب مشتری جدید و از طرفی حفظ مشتریان قبلی‬ ‫س��هم خود را در این بازار افزایش دهند‪.‬در شرایطی‬ ‫که در کش��ورهای منطقه چند س��الی از استفاده از‬ ‫نس��ل‌های ‪ 3G‬و ‪ 4G‬می‌گذرد‪ ،‬در کشور ما انحصار‬ ‫ارائه این نس��ل از اینترنت توس��ط یکی از اپراتورها و‬ ‫ناتوانی در ارائه این سرویس به مدت ‪ 3‬سال متقاضیان‬ ‫اینترنت پرس��رعت را ناامید کرد اما در ماه‌های اخیر‬ ‫با اتمام دوره انحصار دو اپراتور دیگر نیز مجاز به ارائه‬ ‫این سرویس ش��دند‪.‬این در حالی است که به اعتقاد‬ ‫بس��یاری از کارب��ران وضعیت اپراتورهای کش��ور از‬ ‫لحاظ زیرساخت‌های ارائه سرویس اینترنت پرسرعت‬ ‫چن��دان رضایت‌بخش نیس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ارتباطات س��یار ای��ران (همراه اول) نی��ز در مناظره‬ ‫تلویزیونی تصریح کرد‪ :‬در نس��ل ‪ 3‬تجهیزات داخلی‬ ‫نداری��م و مجبور ب��ه واردات و پرداخت حق گمرکی‬ ‫بسیار باالیی هستیم بنابراین دولت باید زیرساخت‌ها‬ ‫را برای افزایش دانش فنی داخلی تامین کند‪.‬این در‬ ‫حالی اس��ت که چندی پیش سازمان تنظیم مقررات‬ ‫رادیوی��ی با ابالغ نرخ جدی��د‪ ،‬تعرفه اینترنت را با هر‬ ‫س��رعتی به یک پنجم کاهش داد‪ .‬اما با وجود رقابت‬ ‫ش��دید بین ‪ 3‬اپراتور در جذب و حفظ مش��تریان با‬ ‫ارائه اینترنت و بس��ته‌های تشویقی ایرانسل همچنان‬ ‫با نرخ‌های قبل‪ ،‬این س��رویس را در اختیار مشترکان‬ ‫خود قرار داده است‪.‬‬ ‫نیز یادآور ش��ده بود که اگرچه کاربران برای استفاده‬ ‫از خدمات نس��ل ‪ 3‬نیازی به تغییر سیمکارت ندارند‬ ‫ام��ا برای ورود به نس��ل ‪ 4‬نیاز به س��یمکارتی مجزا‬ ‫خواهن��د داش��ت‪ .‬درهمین حال مدیر عام��ل اپراتور ‹ ‹سودآوری از هزینه‌های تماس‬ ‫س��ال‌های اولی که تلفن همراه وارد کش��ور ش��ده‬ ‫دوم ارتباطی کش��ور نیز با تاکید بر نیاز به طراحی و‬ ‫ارائه سیمکارت‌های جدید برای دسترسی به خدمات بود به‌عنوان نمادی از ثروت محس��وب می‌شد اما در‬ ‫نس��ل ‪4‬عنوان کرد‪ :‬ش��بکه ال‪.‬تی‪.‬ای ایرانسل اکنون س��ال‌های اخیر این فرآیند تغییر کرد‪ .‬در س��ال‌های‬ ‫گذشته قیمت سیمکارت‌ها در بازار‬ ‫در بس��یاری از ش��هرهای کشور‬ ‫حدود ‪۱‬میلیون تومان بود اما در این‬ ‫آماده بهره‌برداری اس��ت اما نیاز‬ ‫ارائه سیمکارت‌های‬ ‫روزها می‌توان ب��ا میانگین ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫به تغییر سیمکارت دارد‪ .‬علیرضا‬ ‫اعتباری به نوعی‬ ‫تومان دارای س��یمکارت شد‪ .‬حتی‬ ‫قلمبردزفول��ی همچنی��ن یادآور برای اپراتورها مقرون‬ ‫شرکت‌های واگذارکننده‪ ،‬سیمکارت‬ ‫شد‪ :‬از س��وی دیگر گوشی‌هایی‬ ‫به‌صرفه‌تر است‪ .‬به‬ ‫به‌صورت رای��گان و هدیه در اختیار‬ ‫که نس��ل‌های چهارم ارتباطی را‬ ‫زیر پوشش قرار می‌دهند‪ ،‬تعداد عالوه بازار گسترده‌تر مش��تریان خ��ود ق��رار می‌دهن��د‪.‬‬ ‫برای مخاطبان‪،‬‬ ‫می‌توان استنباط کرد که علت پیش‬ ‫بس��یار کمی دارند ک��ه برهمین‬ ‫خدمات با تعرفه‌ باالتر گرفتن این رویه سودآوری بیشتر از‬ ‫اس��اس م��ا به‌تدری��ج ب��ه ارائ ‌ه‬ ‫راه هزینه‌های تماس است که با این‬ ‫از سیمکارت‌های‬ ‫سیمکارت‌های نسل‪ 4‬پرداخته و‬ ‫حرکت می‌توان با جذب مش��تریان‬ ‫این خدمات را ارائه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫دائمی ارائه و‬ ‫بیش��تر صاحب درآمده��ای نجومی‬ ‫البت��ه اکنون در برخی موارد این‬ ‫هزینه‌های کاربران‬ ‫نیز پیشاپیش دریافت ش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت مخابرات‬ ‫س��یمکارت‌ها برای آزمایش‌های‬ ‫ای��ران در م��ورد درآم��د مخابرات‬ ‫فنی در اختی��ار همکاران ما قرار‬ ‫می‌شود‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬گفته ب��ود‪ :‬درآمد‬ ‫گرفت��ه اس��ت‪ .‬اگرچ��ه درحال‬ ‫ش��رکت مخاب��رات ایران در س��ال‬ ‫حاض��ر حت��ی خدمات نس��ل‪3‬‬ ‫‪ ۹۲‬مبل��غ ‪۱۱‬ه��زار و ‪ ۵۶۶‬میلیارد‬ ‫نی��ز در نقاط متعدد کش��ور در‬ ‫دس��ترس قرار ندارد و قرار بر آن اس��ت که به‌تدریج توم��ان بوده ک��ه این رقم در س��ال ‪ ۹۱‬حدود ‪۹‬هزار‬ ‫ب��ا تکمیل ش��بکه ای��ن خدمات در دس��ترس مردم و ‪۷۰۰‬میلی��ارد تومان بود‪ .‬مظفر پوررنجبر ادامه داده‬ ‫قرارگیرد اما به هرحال به دنبال صدور مجوزهای الزم بود‪ :‬مخابرات‌های استانی نیز از نظر درآمد ‪۱۲‬درصد‬ ‫برای ارائه خدمات نس��ل‌های باالتر از نسل سوم این رش��د داش��ته‌اند و از رقم ‪۳‬هزار میلی��ارد تومانی در‬ ‫س��وال وجود دارد که درنهایت اپراتورها از چه زمانی سال ‪ ۹۱‬به درآمد ‪۴‬هزار میلیارد تومانی در سال ‪۹۲‬‬ ‫س��یمکارت‌های نس��ل ‪ 4‬را وارد بازار خواهند کرد؟ رس��یده‌اند‪ .‬همچنین ش��رکت ارتباطات سیار نیز در‬ ‫قیمت این سیمکارت‌ها‪ ،‬تعرفه خدمات آنها و قوانین سال ‪ ۹۱‬حدود ‪۶‬هزار میلیارد تومان درآمد داشته که‬ ‫و مق��ررات مربوط به این حوزه نیز از دیگر مس��ائلی این رقم در س��ال ‪ ۹۲‬به ‪۸‬هزار میلیارد تومان رسیده‬ ‫اس��ت که مش��ترکان و متقاضیان منتظرندحداقل تا است‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫پوشاک گیالن «نشان» می‌شود‬ ‫‪ 21‬طرح در خراسان جنوبی اعتبار گرفتند‬ ‫‪ 12‬راهکار برای مشکالت معدنی تصویب شد‬ ‫‪9‬‬ ‫سایه سیاه شناورهای وارداتی بر لنج‌سازی بوشهر‬ ‫گروه اس�تان‌ها‪ :‬بندری بودن اس��تان‬ ‫بوش��هر با وجود ‪ 937‬کیلومتر مرزآبی و‬ ‫استفاده از منابع غنی دریایی یک مزیت‬ ‫ب��رای فعاالن اقتصادی اس��تان به‌منظور‬ ‫رون��ق اقتص��ادی و تج��اری همچنی��ن‬ ‫ایج��اد صنای��ع مرتب��ط از جمله صنعت‬ ‫شناورس��ازی برای اس��تفاده از تجارت و‬ ‫صیادی را فراهم کرده است‪ ،‬ضمن آنکه‬ ‫صنعت لنج‌س��ازی از گذش��ته جزئی از‬ ‫مش��اغل سنتی استان بوده اما آنچه مهم‬ ‫است تغییر فناوری و اثرات آن در صنعت‬ ‫است که صنایع شناورسازی نیز بی‌تاثیر‬ ‫از ای��ن تحول نبوده به‌طوری که به گفته‬ ‫سیدحس��ین معروف عضو اتاق بازرگانی‬ ‫و صنایع و معادن اس��تان بوشهر‪ ،‬دوران‬ ‫حمل‌ونقل لنجی به‌س��ر آم��ده و اکنون‬ ‫اس��تفاده از ش��ناورهایی با جنس فایبر‬ ‫گالس و فلزی با مزیت‌های مناسب رونق‬ ‫یافته است‪ .‬اما هنوز این صنایع در استان‬ ‫به صورت س��نتی عمل ک��رده و فقط دو‬ ‫واحد شناورسازی به‌روز شده است‪.‬‬ ‫ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه از س��وی‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی نیز تقاضای حضور‬ ‫در صنایع دریایی ب��ا وجود ظرفیت‌های‬ ‫اس��تان مطرح ش��ده اس��ت ام��ا فعاالن‬ ‫داخلی ای��ن صنایع از مش��کالت بانکی‬ ‫و پیامده��ای تحریم‌ه��ای بین‌المللی در‬ ‫صنعت شناورس��ازی استان بوشهر گالیه‬ ‫دارن��د‪ .‬در داغ‌تری��ن روزه��ای مردادماه‬ ‫امسال بود که مسئوالن استان بوشهر در‬ ‫نشست مشترکی با سرمایه‌گذار ترکیه‌ای‬ ‫بر ظرفیت‌ه��ای موجود در این اس��تان‬ ‫تاکید کردند و سرمایه‌گذاری در صنعت‬ ‫شناورسازی استان را با توجه به بازارهای‬ ‫ه��دف نزدیک و در حاش��یه خلیج‌فارس‬ ‫مطلوب دانستند‪.‬‬ ‫ضمن آنکه یک صنعتگر و سرمایه‌گذار‬ ‫کش��ور ترکی��ه از تمای��ل خ��ود ب��رای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در ای��ن صنعت خبر داد‬ ‫مش��کالت مربوط به تامی��ن منابع مالی‬ ‫گالی��ه دارند‪ ،‬درحالی ک��ه ایجاد صنعت‬ ‫کشتی‌س��ازی در این اس��تان از اهمیت‬ ‫ویژه‌ای برخوردار اس��ت زی��را بازار هدف‬ ‫این صنعت در کشورهای همسایه وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت بانکی سد راه صنعت‬ ‫و س��اخت کشتی و ش��ناورهای تفریحی‬ ‫در ابع��اد گوناگ��ون را در ای��ن اس��تان‬ ‫ب��ا مش��ارکت س��رمایه‌گذاران ایران��ی و‬ ‫ظرفیت‌ه��ای موجود‪ ،‬مق��رون به صرفه‬ ‫خواند‪.‬‬ ‫‹ ‹دوری صنای�ع شناورس�ازی از‬ ‫ساحل‬ ‫سیدحسین معروف‪،‬‬ ‫عضو ات��اق بازرگانی‬ ‫و صنای��ع و معادن‬ ‫اس��تان بوش��هر به‬ ‫می‌گوی��د‪:‬‬ ‫مش��کل اصلی صنایع شناورسازی استان‬ ‫دوری آنها از س��احل است‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫در اس��تان بوش��هر به‌ج��ز دو واح��د‬ ‫شناورس��ازی که نزدیک س��احل اس��ت‬ ‫مابقی در نزدیکی و در بافت شهری قرار‬ ‫دارد که این امر هزینه سنگین حمل‌ونقل‬ ‫را برای صنایع شناورسازی استان در پی‬ ‫دارد‪ ،‬ضم��ن آنکه اکنون تولیدات داخلی‬ ‫جوابگوی نیاز بازار نیست و برای جبران‬ ‫آن ش��ناورهای مستعمل و دست دوم از‬ ‫ژاپن وارد می‌شود که درواقع دلیل اصلی‬ ‫ای��ن ام��ر آن اس��ت ک��ه تاکن��ون کار‬ ‫کارشناسی و اس��تانداردها رعایت نشده‬ ‫است‪ ،‬همچنین باوجود کیفیت نامناسب‪،‬‬ ‫قیمت تمام شده باالست‪.‬‬ ‫وی می‌گوی��د مرک��ز اس��تان بوش��هر‬ ‫درواق��ع یک ش��هر بندری اس��ت که با‬ ‫وجود بیش از ‪ 900‬کیلومتر ساحل آباد‪،‬‬ ‫زیرس��اخت‌ها و مزیت استقرار واحدهای‬ ‫صنعتی شناورس��ازی را دارد و س��احل‬ ‫نیز عمق مناس��ب برای ب��ه آب انداختن‬ ‫ش��ناورها را دارد‪ .‬معروف تاکید می‌کند‪:‬‬ ‫هزین��ه نیروی کار و انرژی در کش��ور ما‬ ‫به نس��بت کش��وری مانن��د کره‌جنوبی‬ ‫ارزان اس��ت ام��ا صنای��ع این کش��ور با‬ ‫وج��ود آنک��ه از تامین ان��رژی در داخل‬ ‫کشورش��ان محروم هس��تند اما تولیدات‬ ‫با کیفیتی دارن��د‪ ،‬بنابراین با وجود آنکه‬ ‫کش��ور ما غنی از مناب��ع طبیعی و مواد‬ ‫اولیه اس��ت‪ ،‬بخش صنعت باید روی پای‬ ‫خود بایس��تد و چش��م انتظار حمایت‌ها‬ ‫نباش��د‪ ،‬ضمن آنکه تولی��دات داخلی با‬ ‫محوریت ص��ادرات انجام ش��ود‪ ،‬چراکه‬ ‫انرژی و نیروی کار نس��بت به منطقه در‬ ‫کش��ور ما ارزان‌تر است‪ .‬بنابراین با توجه‬ ‫به اینکه اس��تان بوش��هر با کش��ورهای‬ ‫گوناگون همس��ایه اس��ت می‌تواند بازار‬ ‫ه��دف محص��والت ش��رکت صنعت��ی‬ ‫شناورس��ازی کشورهای همس��ایه باشد‪.‬‬ ‫البته ساخت کشتی‌های هتلی‪ ،‬قایق‌های‬ ‫تفریحی‪ ،‬شناورهای ویژه برپایی جشن‌ها‬ ‫و آیین‌ها نیز ازجمله تولیداتی اس��ت که‬ ‫متقاضی��ان فراوان��ی در بازارهای جهانی‬ ‫دارد‪ .‬ب��ا وجود آنکه ب��ه گفته عوض‌پور‪،‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی اس��تانداری بوش��هر‬ ‫ب��ا هماهنگی‌ه��ای ب��ه عمل آم��ده ‪80‬‬ ‫درصد می��زان س��رمایه‌گذاری در بخش‬ ‫شناورس��ازی در استان بوشهر به صورت‬ ‫تسهیالت از سوی صندوق توسعه ملی با‬ ‫کارمزد مناسب تامین می‌شود اما فعاالن‬ ‫این صنعت از همکاری نکردن بانک‌ها و‬ ‫وحی��د پ��والدی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت‬ ‫تعاونی حمل‌ونقل و‬ ‫کشتی‌سازی دریایی‬ ‫تعمی��ر و نگهداری‬ ‫گروه (‪ )2718‬در استان بوشهر به‬ ‫می‌گوید‪ :‬از سال ‪ 90‬تاکنون با قراردادی‬ ‫که با بانک صنعت و معدن داشتیم‪ ،‬مبلغ‬ ‫‪ 13‬میلیارد تومان اعتبار ریالی برای این‬ ‫ش��رکت اختصاص یاف��ت و همچنین ‪3‬‬ ‫میلیون یورو برای خرید دس��تگاه آلمانی‬ ‫ب��ه آب‌ان��دازی و آبگیری ش��ناورها نیز‬ ‫اختص��اص یافت که مش��کالت بانکی و‬ ‫پیامدهای تحریم مان��ع از ادامه فعالیت‬ ‫ای��ن ش��رکت تولی��دی ش��د‪ .‬وی ادامه‬ ‫می‌دهد‪ :‬بانک شرکت را موظف کرده بود‬ ‫ت��ا فقط با س��ازنده دس��تگاه مذکور که‬ ‫کش��ور آلمان و از تحریم‌کنندگان ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬ارتباط برقرار کنیم که در نهایت‬ ‫مجبور به انصراف از دس��تگاه ش��دیم و‬ ‫اعتب��ار ‪3‬میلی��ون یوروی��ی به ش��رکت‬ ‫اختصاص نیافت‪ .‬پوالدی یادآور می‌شود‪:‬‬ ‫ب��ا وجود آنکه موج‌ش��کن آب��ی را در‪19‬‬ ‫هکتار از س��احل شهرس��تان دیر احداث‬ ‫کردی��م و ب��ا آب��ادی ‪ 8‬هکت��ار زمی��ن‪،‬‬ ‫زیرس��اخت‌های آب و برق را نیز تامین و‬ ‫همچنین جاده‌س��ازی و فضای س��بز را‬ ‫ایجاد کرده‌ایم ب ‌ه دلیل مشکالت بانکی از‬ ‫تولی��د بازمانده‌ای��م‪ ،‬در صورت��ی ک��ه با‬ ‫راه‌ان��دازی این واحد صنعت��ی برای رفع‬ ‫بی��کاری و اش��تغالزایی در اس��تان گام‬ ‫مفیدی برداشته می‌شد‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان بوشهر در گفت‌وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫صنایع دریایی بوشهر ساالنه ‪ 500‬هزار شغل ایجاد می‌کند‬ ‫گروه اس�تان‌ها‪ :‬دسترس��ی آس��ان به گوشه‌ای از‬ ‫س��احل خلیج‌فارس و راهیابی به آب‌های آزاد ضمن‬ ‫برخورداری از منابع غنی دریایی و شیالتی در استان‬ ‫بوشهر جدای آنکه صید و صیادی را رونق داده زمینه‬ ‫را برای توسعه صنایع تبدیلی شیالتی و از آن مهم‌تر‬ ‫صنعت شناورسازی فراهم کرده اما ناگفته نماند که‬ ‫مردم بوش��هر از دیرباز به‌صورت س��نتی به تولید و‬ ‫س��اخت لنج‌های چوبی می‌پرداختند که پیش��رفت‬ ‫روزاف��زون فناوری و بهره‌مندی از مزایای آن موجب‬ ‫ش��د تا روش‌های سنتی در س��اخت لنج‌های چوبی‬ ‫کم‌کم رنگ ببازد و شناورهایی از جنس فایبرگالس‬ ‫و ی��ا فلزی جای خ��ود را در صنع��ت و حمل‌ونقل‬ ‫دریای��ی ب��از کن��د‪ .‬بنابراین برای بررس��ی وضعیت‬ ‫صنایع شناورسازی با سیدحسین حسینی‌محمدی‪،‬‬ ‫رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان بوشهر‬ ‫به گفت‌وگو نشستیم‪.‬‬ ‫€ €ظرفیت‌ه�ای اس�تان بوش�هر در صنع�ت‬ ‫شناورسازی چگونه است؟‬ ‫استان بوشهر دارای ‪ 937‬کیلومتر مرز آبی است و‬ ‫صنایع دریایی یکی از مزیت‌های نس��بی این استان‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‪ ،‬لذا ایجاد زیرس��اخت‌های مناسب‬ ‫از جمله تاسیس��ات آب‌اندازی (داک) و تدارک یک‬ ‫ش��هرک صنعتی دریایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫در حال حاضر صنایع ساخت و تعمیر کشتی کشور‬ ‫به دلیل برخی اقدامات غیرکارشناسی و بدون برنامه‬ ‫انجام گرفته در سال‏های اخیر‪ ،‬در شرایط خوبی قرار‬ ‫ندارد‪ .‬اما بررس��ی‏های انجام ش��ده بیانگر شرایط پر‬ ‫امید بازار کش��ور در بخش صنایع س��اخت و تعمیر‬ ‫کش��تی اس��ت و می‏توان با برنامه‏ریزی اصولی‪ ،‬این‬ ‫صنعت را در زمینه تبدیل ب��ه موتورمولد اقتصادی‬ ‫کشور هدایت کرد‪.‬‬ ‫€ €ارزش بازاری در صنایع ش�ناور س�ازی چه‬ ‫میزان است؟‬ ‫بررس��ی ظرفیت بازار ‪ 5‬سال آینده صنایع ساخت‬ ‫کشتی و سازه‏های شناور در کشور بیانگر ارزش بازار‬ ‫ح��دود ‪5‬میلیارد دالری محص��والت این صنایع در‬ ‫کش��ور است که با در نظر گرفتن مجموع پروژه‏های‬ ‫فراساحل نفت و گاز و همچنین تعمیرات و خدمات‬ ‫صنعتی مرتبط‪ ،‬این مبلغ به بیش از ‪15‬میلیارد دالر‬ ‫برای ‪5‬سال آینده خواهد رسید‪.‬‬ ‫€ €این صنایع در اش�تغال اس�تان چه سهمی‬ ‫دارند؟‬ ‫نرخ دستمزد نیروی انسانی در کارخانه‌های صنایع‬ ‫دریایی کشور حدود ‪ 3‬دالر در ازای هر ساعت است‬ ‫و در مقایس��ه با هزینه دستمزد در کشور چین ‪4/2‬‬ ‫دالر‪ ،‬کره‌جنوبی ‪ 28‬دالر و کش��ورهای اروپایی ‪33‬‬ ‫دالر از مزی��ت رقابتی باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬براین‬ ‫اس��اس‪ ،‬ش��رایط اشتغال مس��تقیم س��االنه حدود‬ ‫یکصدهزار نفر فراهم بوده و با در نظر گرفتن ایجاد ‪5‬‬ ‫ش��غل غیرمستقیم در ازای هر شغل مستقیم انتظار‬ ‫داش��ت که بازار خوبی برای کش��ور تا سقف سالیانه‬ ‫‪500‬ه��زار نفر در صنایع جانبی مرتبط با پروژه‏های‬ ‫دریایی اشتغال ایجاد کند‪.‬‬ ‫€ €آخرین وضعیت فعاالن صنعت شناورسازی‬ ‫در استان بوشهر چگونه است؟‬ ‫تاکنون ‪87‬جواز تاس��یس و ‪25‬پروانه بهره برداری‬ ‫طرح‌ه��ا و واحدهای تولیدی شناورس��ازی و صنایع‬ ‫مرتبط در اس��تان بوش��هر صادر ش��ده ک��ه یکی از‬ ‫مراکز مهم کش��ور در این صنعت شرکت صدراست‪.‬‬ ‫ش��رکت صدرا با بیش از ‪ 50‬سال تجربه در طراحی‬ ‫و س��اخت س��کوهای عظی��م حفاری‪ ،‬کش��تی‏های‬ ‫پیشرفته پشتیبانی سکوها‪ ،‬کشتی‏های افراماکس و‬ ‫ده‏ه��ا پروژه دیگر اثبات کرده ک��ه به عنوان یکی از‬ ‫اصلی‏ترین مراکز ساخت کشتی و سازه‏های دریایی‬ ‫می‏تواند با برنامه‏ریزی صحیح و براس��اس نیاز بازار‬ ‫کش��ور‪ ،‬نقش تعیین‏کننده‏ای را در رش��د اقتصادی‬ ‫کش��ور ایفا کند اما به‌دلیل واگ��ذاری غیراصولی آن‬ ‫به بخ��ش خصوصی غیرمتخصص‪ ،‬دچار مش��کالت‬ ‫بسیاری شد‪.‬‬ ‫€ €فعاالن صنایع شناورس�ازی اس�تان با چه‬ ‫مشکالتی مواجه‌اند و چه راهکارهایی پیشنهاد‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫در حال حاضر کارگاه‌های تولید‌کننده ش��ناورهای‬ ‫دریای��ی با توجه به حجم‪ ،‬س��نگینی و کاربرد خاص‬ ‫تولیدات باید در نزدیکی ساحل استقرار یابند که این‬ ‫ام��ر موجب کاهش هزینه خدم��ات پس از فروش و‬ ‫آب‌اندازی شناورها می‌شود‪.‬‬ ‫اما در سال‌های اخیر بعضی از این صنایع در مراکزی‬ ‫مانند شهرک‌ها و مناطقی که فاصله به نسبت زیادی‬ ‫از دریا دارند استقرار یافته و با مشکالت بسیاری برای‬ ‫آب‌اندازی شناورها و تعمیرات آنها مواجه هستندکه‬ ‫راهکار آن ایجاد یک ش��هرک صنعتی دریایی جدید‬ ‫در حوزه ش��هرهای ساحلی اس��ت تا ضمن سهولت‬ ‫یادداشت‬ ‫تحول بسته‌بندی‬ ‫شاهراهی‬ ‫برای صادرات‬ ‫زینب عبدی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫کااله��ای کش��اورزی فراوان��ی از ای��ران ص��ادر‬ ‫می‌ش��ود که از این میان خرما و میگو دو محصول‬ ‫اس��تراتژیک اس��تان بوش��هر محس��وب می‌شود‪،‬‬ ‫ولی متاس��فانه به دلیل کیفیت پایین بس��ته‌بندی‬ ‫محصوالت کش��اورزی ازجمل��ه در محصول خرما‪،‬‬ ‫ص��ادرات آن در بازارهای جهانی رونقی ندارد و در‬ ‫بعضی موارد این محصوالت مرغوب ایرانی با نشان‬ ‫(برند) و بسته‌بندی کشورهای واسطه در بازارهای‬ ‫جهانی به فروش می‌رسند‪.‬‬ ‫محصول خرما برای استان بوشهر به دلیل میزان‬ ‫تولی��د باال و ایجاد ظرفیت‌های مناس��ب تجاری و‬ ‫اش��تغالزایی از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و به‬ ‫نوع��ی محوری��ت دارد‪ .‬اهمیت این م��ورد به‌ویژه‬ ‫در خرمای کبکاب تولیدی شهرس��تان تنگس��تان‬ ‫با وج��ود کیفیت و ماندگاری باال‪ ،‬بیش��تر خود را‬ ‫نش��ان می‌دهد بی��ش از ‪ 6‬میلی��ون نخل در ‪43‬‬ ‫هزار هکتار از نخلس��تان‌های بوشهر وجود دارد که‬ ‫ساالنه ‪ 150‬تا ‪170‬هزار تن خرما تولید می‌کنند و‬ ‫براس��اس پیش‌بینی‌های مسئوالن امسال ‪ 12‬هزار‬ ‫تن از خرمای تولیدی استان صادر می‌شود‪ ،‬بیشتر‬ ‫ارق��ام صادراتی خرم��ا از نوع کبکاب بوده اس��ت‬ ‫که به کش��ورهای روس��یه‪ ،‬اوکراین و آسیای میانه‬ ‫کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون در جه��ان ‪ ۵۰‬نوع محص��ول جانبی‬ ‫خرما تولید می‌ش��ود و در اس��تان بوش��هر نیز در‬ ‫بخش صنعتی حدود ‪ ۱۱‬نوع فرآورده خرما از جمله‬ ‫شیره‌خرما‪ ،‬عسل‌خرما‪ ،‬قند مایع‪ ،‬لواشک‪ ،‬شکالت‬ ‫خرم��ا‪ ،‬س��رکه‪ ،‬خمیر خرم��ا و الکل خرم��ا تولید‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در حال حاضر تع��داد ‪ ۱۹‬واحد تولیدی‬ ‫بس��ته‌بندی خرما در سطح استان بوشهر و به ویژه‬ ‫در دشتس��تان فع��ال هس��تند که در فص��ل پاییز‬ ‫بیش��ترین حجم فعالیت را دارند‪ .‬اما به‌دلیل به‌روز‬ ‫نبودن فناوری‌های بس��ته‌بندی و اتکا به روش‌های‬ ‫س��نتی چالشی برای صادرات خرمای استان است‪،‬‬ ‫آن هم در دنیای امروزی که توجه مصرف‌کننده به‬ ‫نشان(برند) و نوع بس��ته‌بندی است‪ .‬مصرف‌کننده‬ ‫همیش��ه به دنبال کاالی زیباتر و ش��یک‌تر است و‬ ‫ب��ه جرات می‌توان گفت که بس��ته‌بندی مطلوب و‬ ‫شیک گاهی اوقات کیفیت را به حاشیه می‌راند‪.‬‬ ‫نخل‌داران استان بوش��هر پس از برداشت خرما‪،‬‬ ‫آن را ب��ه کارگاه‌ه��ای خانگی برده و بس��ته‌بندی‬ ‫می‌کنن��د ت��ا برای ف��روش آم��اده ش��ود‪ .‬در این‬ ‫کارگاه‌های خانگی که عمده کارهای بس��ته‌بندی‬ ‫به طور دس��تی انجام می‌ش��ود‪ ،‬موارد مختلفی از‬ ‫جمله بهداشت مناسب‪ ،‬بسته بندی‌های نامرغوب‪،‬‬ ‫جعبه‌های غیراس��تاندارد‪ ،‬جدا نشدن خرمای سالم‬ ‫از ناس��الم و‪ ...‬باعث می‌شود تا کیفیت بسته تولید‬ ‫ش��ده در این کارگاه‌ها پایین بوده و نتواند در بازار‬ ‫حرفی برای گفتن داشته باشد‪.‬‬ ‫میز کش��وری خرما و میگو در اس��تان بوشهر با‬ ‫حضور مس��ئوالن ارشد استان و کش��ور به منظور‬ ‫رفع مش��کالت و توسعه این بخش برگزار و اکنون‬ ‫خوش��ه صنعتی خرمای بوش��هر نیز تشکیل شده‬ ‫اس��ت که با حضور در نمایش��گاه‌های بین‌المللی‪،‬‬ ‫محص��والت خرم��ای اس��تان بوش��هر را عرضه و‬ ‫معرفی می‌کنند‪ .‬اما برای توس��عه صنایع جانبی و‬ ‫رونق صادرات الزم اس��ت تا برنامه‌ریزی منسجمی‬ ‫با همکاری دس��تگاه‌های اجرای��ی مرتبط و فعاالن‬ ‫بخ��ش خصوصی در قالب ی��ک کارگروه تخصصی‬ ‫در بحث خرما و میگو تش��کیل ش��ود و نسبت به‬ ‫مس��ائل و مش��کالت‪ ،‬به‌طور کارشناسی بررسی و‬ ‫تصمیم‌گیری کنند تا بتوان به نتیجه نهایی رسید‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت‬ ‫واگذاری زمین‪ ،‬امکان استفاده بهینه متقاضیان این‬ ‫صنعت از تاسیسات آب‌اندازی مشترک یا همان داک‬ ‫را نیز فراهم کند‪.‬‬ ‫کاهش مبادالت تجاری و بازرگانی با سایر کشورها‬ ‫و در نتیجه کاهش تقاضا برای س��اخت ش��ناور نیز‬ ‫مش��کل دیگر پیش روی فعاالن این صنعت اس��ت‬ ‫که در صورت برقراری مناس��بات بهتر با کشورهای‬ ‫طرف تجارت‪ ،‬لغو تحریم‌ها و‪ ...‬تقاضای زیادی برای‬ ‫س��اخت ش��ناور ایجاد ش��ده و باعث فعالیت بیشتر‬ ‫واحدهای ساخت و تعمیر ش��ناور خواهد شد‪ .‬البته‬ ‫نبود تناس��ب ن��رخ تس��هیالت‪ ،‬دوره بازپرداخت و‬ ‫وثیقه‌های درخواس��تی توس��ط بانک‌های عامل نیز‬ ‫از جمله مش��کالت دیگر اس��ت که بهترین راهکار‪،‬‬ ‫در رهن قرار دادن ش��ناور در حال ساخت به‌عنوان‬ ‫وثیقه است‪.‬‬ ‫‪ :‬مهدی یوسفی‪ ،‬مدیرعامل سازمان منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی انرژی پارس اس��تان بوشهر گفت‪:‬‬ ‫تقویت ارتباط دانش��گاه‌ها و مراکز علمی کشور‬ ‫ب��ا صنعت می‌توان��د نقش موثری در پیش��رفت‬ ‫و توس��عه کشور داش��ته باش��د‪ .‬چراکه آموزش‬ ‫و پژوه��ش از نیاز‌ه��ای ضروری صنعت اس��ت‪.‬‬ ‫پژوهش‌ه��ای فراوانی از س��وی مراک��ز علمی و‬ ‫آموزشی کشور در حوزه صنعت انجام شده و الزم‬ ‫اس��ت نتایج این تحقیق��ات در صنعت نیز مورد‬ ‫اس��تفاده قرار گیرد‪ .‬پژوهش در دانش��گاه‌ها نیز‬ ‫باید مسئله محور باشد تا از این طریق راهگشای‬ ‫صنع��ت کش��ور‪ ،‬بومی‌س��ازی و خودکفایی در‬ ‫همه عرصه‌ها ش��ود‪ .‬دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر‬ ‫امکان��ات نرم‌اف��زاری و س��خت‌افزاری در زمینه‬ ‫هم��کاری در همه حوزه‌های م��ورد نیاز صنعت‬ ‫را دارد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫برندها باید‬ ‫بر تفکر محلی‬ ‫غلبه کنند‬ ‫مهدی غفوری‬ ‫مدرسبرندینگ‬ ‫صنعت پوش��اک از حوزه‌هایی اس��ت ک��ه ایران‬ ‫می‌تواند در آن برندهای قدرتمند‪ ،‬حداقل در سطح‬ ‫ملی داش��ته باش��د و تجربه نش��ان داده که پاسخ‬ ‫مردم به برند پوش��اک ایرانی مثبت است‪ .‬در حال‬ ‫حاضر هم برندهای ش��ناخته شده‌ای در این حوزه‬ ‫وج��ود دارد که البته نیاز ب��ه روزآمد کردن تصویر‬ ‫برند خ��ود دارند‪ .‬گیالن یکی از اس��تان‌های فعال‬ ‫در حوزه تولید منس��وجات است که برای دستیابی‬ ‫ب��ه بازار هدف خود باید ب��ه برندهای خود توجهی‬ ‫خاص نش��ان ده��د‪ .‬راه اینکه اس��تانی مثل گیالن‬ ‫بتوان��د برند خ��ود را همانند تولیدات��ش قدرتمند‬ ‫کند‪ ،‬این است که اگر یک شرکت به سطحی برسد‬ ‫که بتواند به‌طور مس��تمر و متعهدانه برای مشتری‬ ‫ارزش‌آفرینی کند‪ ،‬به‌طور حتم باید شایستگی خود‬ ‫را در قال��ب یک پیمان اعتماد متقابل با مش��تریان‬ ‫مس��تحکم کند‪ .‬برند درواقع همین پیمان است اما‬ ‫باید توجه کرد که ارزش برای مشتری فقط کیفیت‬ ‫کاال نیست بلکه الیه‌های خدماتی‪ ،‬زیبایی شناختی‪،‬‬ ‫روانش��ناختی و ارتباطی اس��ت که کاال را به سمت‬ ‫برند شدن س��وق می‌دهد‪ .‬مشتری از لباس به جز‬ ‫دوام و کیفیت عینی‪ ،‬یک احساس تمایز‪ ،‬برازندگی‬ ‫و شخصیت هم می‌طلبد که انتقال پیام‌هایی چنین‬ ‫پیچی��ده تنها با وجود یک منبع قوی به نام «برند»‬ ‫میس��ر اس��ت‪ .‬بنابراین باید ابتدا بپذیریم که روی‬ ‫برندسازی سرمایه‌گذاری و در ادامه تعهد خود را به‬ ‫برند حف��ظ کنیم‪ .‬در این صورت ابزارهای حرفه‌ای‬ ‫مش��خصی مثل تبلیغ��ات در اختیار ما هس��تند تا‬ ‫آگاهی و احساس مشتری نسبت به برند را مدیریت‬ ‫کنند‪ .‬باید تاکید کرد که برند‪ ،‬معروف شدن نیست‬ ‫بلکه برند‪ ،‬دامنه و عمق تصوری است که مشتریان‬ ‫از ما دارند‪ .‬مهم‌ترین چالش در حوزه مطرح ش��دن‬ ‫برنده��ای محلی‪ ،‬غلبه بر تفکر محلی اس��ت‪ .‬برند‬ ‫یک مکالمه دو طرفه اس��ت و اگر خلق و خو‪ ،‬زبان‬ ‫و ترجیحات ط��رف مقابل را ندانی��م و به الگوها و‬ ‫منط��ق محلی تکیه کنیم‪ ،‬ارتباط برقرار نمی‌ش��ود‬ ‫و برند ش��کل نمی‌گیرد‪ .‬درک ما از مشتری باید در‬ ‫همه کردارهای کسب‌وکار ظاهر شود؛ از نامگذاری‬ ‫و طراح��ی گرفت��ه تا انتخ��اب کارکن��ان و تعیین‬ ‫کانال‌های توزیع‪ .‬وقتی مشتری وارد دیالوگ و بده‬ ‫بستان با شرکت شد و اطمینان یافت که محصوالت‬ ‫شرکت با معیارهای او همخوانی دارد‪ ،‬نه‌تنها محلی‬ ‫بودن را نقص تلقی نمی‌کند‪ ،‬بلکه برای منطقه مبدا‬ ‫محصول و برند اعتبار بیشتری قائل می‌شود که این‬ ‫باب ورود به داس��تان برندس��ازی شهرها و مناطق‬ ‫اس��ت که خود بحث مفصلی است‪ .‬در کل نیازی به‬ ‫یادآوری نیست که بسیاری از برندهای مهم دنیا و‬ ‫ایران در ش��هرهای کوچک و مناط��ق دور از مرکز‬ ‫پدیدآمده‌اند‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر‪ ،‬تثبیت ش��دن در کانال‌های توزیع‬ ‫اس��ت که نیازمن��د ش��ناخت س��از و کار و قوانین‬ ‫نانوش��ته در بازارهای هدف است‪ .‬برندهای کوچک‬ ‫بای��د انعطاف الزم برای بازی کردن در زمین حریف‬ ‫را داش��ته باش��ند‪ .‬یکی از راه‌های حفظ توزیع‪ ،‬در‬ ‫دس��ت داشتن توزیع محصول اس��ت‪ .‬فروشگاه‌های‬ ‫زنجی��ره‌ای ک��ه همگ��ی نام و نش��ان ی��ک برند را‬ ‫یدک می‌کش��ند در ایجاد ذهنی��ت مثبت و فروش‬ ‫قدرتمندتر کمک شایانی می‌کنند‪.‬‬ ‫انتصاب جدید‬ ‫خبر‬ ‫‪ :‬ناص��ر فغف��وری در‬ ‫حکمی از س��وی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ب��ه عنوان‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان زنجان منصوب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‪ ،‬ناصر‬ ‫فغف��وری س��ال ‪1376‬به‌عنوان افس��ر وظیفه برای‬ ‫انجام خدمت مقدس س��ربازی وارد سازمان صنایع‬ ‫وقت استان شده و اهل زنجان است‪.‬‬ ‫وی که فارغ‌التحصیل رش��ته مهندسی نساجی از‬ ‫دانشگاه صنعتی اصفهان است‪ ،‬کارشناسی صنایع‪،‬‬ ‫کارشناس��ی مسئول طرح و توس��عه‪ ،‬ریاست اداره‬ ‫اقتص��اد و بازرگانی‪ ،‬معاونت برنامه‌ریزی و توس��عه‬ ‫صنعت��ی و معدن��ی‪ ،‬معاونت ام��ور صنایع و معادن‬ ‫س��ازمان را در کارنام��ه خدمتی خود داش��ته و از‬ ‫مهرماه امسال به‌دنبال فوت زنده یاد سعید سیاری‪،‬‬ ‫رییس سابق سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫زنجان به‌عنوان سرپرست این سازمان منصوب شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫ظرفیت جهانی شدن در صنعت نساجی گیالن‬ ‫پوشاک گیالن «نشان» می‌شود‬ ‫فران�ک میرزای�ی‪ -‬گ�روه‬ ‫اس�تان‌ها‪ :‬این روزه��ا اغلب‬ ‫ایرانی‌ه��ا به‌وی��ژه جوان��ان به‬ ‫دنب��ال لباس‌های��ی هس��تند ک��ه ن��ام‬ ‫تولید‌کننده داخلی بر آن حک نش��ده و به‬ ‫قول آنها «برند» است! شاید شما هم تجربه‬ ‫کرده باش��ید ک��ه زمان مراجع��ه به مراکز‬ ‫خری��د برای پی��دا کردن لباس مناس��ب‪،‬‬ ‫مغازه‌دار‪ ،‬با پرسش��ی بر همه تبلیغاتی که‬ ‫می‌گوی��د‪ ،‬ایرانی‪ ،‬جن��س ایرانی بخر‌؛ خط‬ ‫بطالن بکش��د و بپرس��د که لباس مارکدار‬ ‫می‌پوش��ید؟ ای��ن روزها کلم��ه «برند» به‬ ‫هجم��ه‌ای علیه منس��وجات ایرانی تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬صاحب‌نظران در صنعت نساجی‬ ‫غفلت از برندسازی در تولیدات داخلی را از‬ ‫مهم‌ترین دالیل ضعف و عقب‌ماندگی این‬ ‫صنع��ت می‌دانند‪ .‬البته ناگفته نماند که در‬ ‫مبحث برندینگ‪ ،‬توجه به چالش‌های پیش‬ ‫روی برنده��ای محلی در ورود به بازارهای‬ ‫ملی و بین‌المللی اهمیتی خاص دارد‪ ،‬چرا‬ ‫ک��ه تم��ام کارخانه‌های نس��اجی ما از دل‬ ‫واحدهای صنعتی اس��تانی بیرون می‌آید و‬ ‫نمونه ای��ن واحده��ا‪ ،‬واحده��ای تولیدی‬ ‫پوشاک استان گیالن است‪.‬‬ ‫تا دو دهه قبل‪ ،‬گیالن یکی از قطب‌های‬ ‫برتر حوزه نس��اجی کش��ور بود‪ .‬بسیاری از‬ ‫کارخانه‌های بزرگ نس��اجی در این استان‬ ‫احداث ش��ده بودند و آنهایی که به دنبال‬ ‫پارچه‌های باکیفیت می‌گش��تند‪ ،‬با افتخار‬ ‫نش��ان کارخانه‌های گیالنی را بر پارچه‌ها‬ ‫می‌جس��تند ام��ا تح��والت اقتص��ادی و‬ ‫مشکالت مربوط به جنگ‪ ،‬از جمله واردات‬ ‫ماشین‌آالت و مواد اولیه سبب شد تا چرخ‬ ‫این صنای��ع دیگر مانند گذش��ته نچرخد‪.‬‬ ‫مشکالت تا جایی رسید که حتی واحدهای‬ ‫بزرگ نساجی گیالن از جمله ایران‌پوپلین‬ ‫که سابقه‌ای ارزش��مند در صنعت نساجی‬ ‫داشت‪ ،‬روبه تعطیلی رفتند‪ .‬حاال چند سالی‬ ‫است که استان گیالن سودای بازگشت به‬ ‫روزهای پرافتخار صنعت نساجی را در سر‬ ‫می‌پروراند‪ .‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان به منظور تسهیل شرایط واحدهای‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬اقدامات کاربردی از جمله تامین‬ ‫اعتبار و ایجاد شهرک نساجی را در اولویت‬ ‫خود قرار داده است‪.‬‬ ‫یک��ی از واحدهای موف��ق در این حوزه‬ ‫واح��د تولیدی س��رزمین ش��اد اس��ت که‬ ‫محصوالت خود را به ‪ 50‬کش��ور دنیا صادر‬ ‫می‌کند اما چن��د کیلومتر این طرف‌تر‪ ،‬در‬ ‫داخل مرزهای کش��ور‪ ،‬کمتر ایرانی نام آن‬ ‫را ش��نیده است‪ .‬این کارخانه‌‪ ،‬تنها واحدی‬ ‫است که توانسته استاندارد اروپا را دریافت‬ ‫کن��د ام��ا تاکن��ون موفقی��ت چندانی در‬ ‫برندس��ازی در داخل کش��ور کسب نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫طاه��ری‪،‬‬ ‫احم��د‬ ‫مدیرعامل این شرکت‬ ‫تولیدی می‌گوید‪ :‬این‬ ‫واحد در سال گذشته‬ ‫‪6/5‬میلی��ون دالر و‬ ‫امس��ال ت��ا اکنون بی��ش از ‪ 8‬میلی��ون دالر‬ ‫صادرات پوش��اک به ترکیه و از آنجا به دیگر‬ ‫کشورها داشته است‪.‬‬ ‫اکنون دوره‌ای است که‬ ‫باید از نشان ایرانی در‬ ‫تولید پوشاک استفاده‬ ‫شود و از حق تولیدات‬ ‫داخلی دفاع کنیم و‬ ‫باورهای جامعه باید به‬ ‫طرف تولید کاالی با کیفیت‬ ‫داخلی هدایت شود‬ ‫این واح��د تولیدی دارای ‪ 40‬فروش��گاه‬ ‫در سراس��ر کشور اس��ت و هدف خود را بر‬ ‫افزایش تعداد این فروشگاه‌ها به ‪ 90‬باب تا‬ ‫پایان سال ‪ 94‬گذاشته است‪.‬‬ ‫تمام فروش��گاه‌های این کارخانه با نام و‬ ‫نشان همین واحد اقدام به فروش محصول‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫گلن��از نصرالله��ی‪،‬‬ ‫مدی��رکل صنای��ع‬ ‫نس��اجی و پوش��اک‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در گفت‌وگو‬ ‫می‌گوید‪ :‬یکی از اشکاالتی که در‬ ‫با‬ ‫چرخه نساجی کشور وجود دارد‪ ،‬این است‬ ‫ک��ه توزیع در دس��ت واحده��ای صنعتی‬ ‫نیس��ت‪ .‬آنه��ا این ام��ر را به بخ��ش بازار‬ ‫می‌س��پارند‪ .‬نکته متمایزی که درخصوص‬ ‫این واحد تولیدی وجود دارد این است که‬ ‫کار توزیع را هم در دس��ت دارد و این یکی‬ ‫از دالیل بزرگ موفقیت این واحد تولیدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این واحد ‪ 1200‬نفر اش��تغال دارند‪،‬‬ ‫عالوه بر اینکه طبق برنامه‌ای قصد ایجاد‬ ‫‪3‬هزار اش��تغال خانگی را در استان دارد‪.‬‬ ‫این واح��د تولی��دی به منظ��ور کاهش‬ ‫هزینه‌های تولی��د‪ ،‬چرخ‌های دوزندگی را‬ ‫به خانه‌ها برده اس��ت‪ .‬کارمندان خانگی‬ ‫پ��س از گذران��دن دوره‌های آموزش��ی‪،‬‬ ‫محص��والت نهای��ی کارخان��ه را تولی��د‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬نکت��ه م��ورد توج��ه در مورد‬ ‫این واحد تولیدی این اس��ت که باوجود‬ ‫ناش��ناخته مان��دن ن��ام آن در کش��ور‪،‬‬ ‫محص��والت آن در کش��ورهای دیگ��ر با‬ ‫نش��ان خود کارخانه شناخته شده است‪.‬‬ ‫طاه��ری در مورد دلیل ناش��ناخته بودن‬ ‫آذربایجان غربی رتبه اول تنوع سنگ‌های معدنی‬ ‫مه�ر‪ :‬ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫آذربایج��ان غربی گفت‪ :‬درحال حاضر این اس��تان در‬ ‫تنوع س��نگ‌های معدنی رتبه نخست کشور را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫جعفر صادق اسکندری اظهار کرد‪ :‬هم‌اکنون بیش از‬ ‫‪ 474‬معدن در سراسر استان وجود دارد که شامل ‪31‬‬ ‫نوع ماده معدنی اس��ت که مهم‌ترین آنها شامل تیتان‪،‬‬ ‫کان س��نگ طال‪ ،‬باریت‪ ،‬فلدس��پات‪ ،‬میکا‪ ،‬کان سنگ‬ ‫نقره و انواع سنگ‌های تزیینی مانند گرانیت‪ ،‬دولومیت‪،‬‬ ‫تراورت��ن‪ ،‬مرمر‪ ،‬گنگلومرا و بازالت اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه تاکنون ‪6‬میلیون تن انواع مواد معدنی از اس��تان‬ ‫اس��تخراج ش��ده افزود‪ :‬این میزان تا پایان سال‌جاری‬ ‫ب��ه بیش از ‪ 9‬میلیون تن می‌رس��د که بخش��ی از این‬ ‫تولیدات به خارج از استان و کشور صادر می‌شود‪.‬‬ ‫اسکندری با اشاره به اینکه بیشترین تولیدات معادن‬ ‫آذربایج��ان غربی مربوط به بخش معادن س��نگ‌های‬ ‫تزئینی اس��ت گفت‪ :‬در اس��تان ‪ 206‬فق��ره معدن در‬ ‫خص��وص س��نگ‌های تزئین��ی فعالی��ت می‌کنند که‬ ‫س��االنه از این معادن ‪ 600‬هزارتن س��نگ اس��تخراج‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آذربایجان‬ ‫غربی با بیان اینکه ارزش تولیدات معادن س��نگ‌های‬ ‫تزئین��ی اس��تان بی��ش از ‪ 600‬میلیارد ری��ال برآورد‬ ‫می‌شود عنوان کرد‪ :‬مرمر‪ ،‬تراورتن‪ ،‬گرانیت و گرافیت و‬ ‫مرمریت از جمله سنگ‌های تزیینی ارزشمند در استان‬ ‫هستند‪ .‬اس��کندری با اعالم اینکه اس��تان آذربایجان‬ ‫غربی از نظر تنوع س��نگ‌های معدنی در کش��ور رتبه‬ ‫نخس��ت و در بخش معادن رتبه ‪ 5‬کشور را دارد گفت‪:‬‬ ‫مجموع س��رمایه‌گذاری در معادن اس��تان آذربایجان‬ ‫غرب��ی افزون‌بر ‪ 800‬میلیارد تومان اس��ت و در معادن‬ ‫استان برای بیش از ‪7‬هزار نفر شغل ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ص��ادرات س��نگ‌های تزیینی از‬ ‫اس��تان به خارج از کش��ور اظهار کرد‪ :‬ساالنه بیش از‬ ‫‪ 40‬درصد س��نگ‌های تزیینی استان به‌خارج از کشور‬ ‫صادر می‌شود‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫آذربایج��ان غربی گفت‪ :‬به منظور افزایش اش��تغال و‬ ‫توس��عه س��رمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت این اس��تان برنامه‌ری��زی و اقدام فوری برای‬ ‫برداش��ت و اس��تحصال امالح معدن��ی دریاچه ارومیه‬ ‫و صنایع وابس��ته با توجه به وضعی��ت موجود دریاچه‬ ‫ارومیه ضرورت دارد‪.‬‬ ‫قواعد صادرات گام به گام در اردبیل تدوین می‌شود‬ ‫مهر‪ :‬معاون توسعه تجارت خارجی صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان اردبیل از تدوین مجموعه قواعد‬ ‫صادرات گام به گام در استان خبرداد‪.‬‬ ‫صدی��ف بی��گ‌زاده در جلس��ه بررس��ی موان��ع‬ ‫صادرات��ی اردبی��ل یک��ی از عمده موانع توس��عه‬ ‫ص��ادرات را ضعف‌ه��ای عمده اطالعات��ی تجار و‬ ‫بازرگانان دانست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به عنوان مثال اینکه چه‌طور می‌توان‬ ‫یک محص��ول را تا مرحله صادرات توس��عه داد و‬ ‫اینکه چه‌ط��ور می‌توان وارد عرصه صادرات ش��د‬ ‫ازجمله سواالت تجار اردبیلی است‪.‬‬ ‫به گفته معاون توس��عه تجارت خارجی صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان درحال حاض��ر کتابی با‬ ‫عن��وان «ش��روع فکر ص��ادرات» که در دانش��گاه‬ ‫ماساچوس��ت امریکا گردآوری ش��ده در اس��تان‬ ‫ترجمه می‌شود‪.‬‬ ‫بی��گ‌زاده با اذعان به اینکه در این کتاب مراحل‬ ‫گام‌به‌گام صادرات طرح ش��ده‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬عالوه‌بر‬ ‫ترجم��ه تمامی بخش‌ه��ای این کتاب متناس��ب‬ ‫ب��ا اقتضای اس��تان‪ ،‬بومی‌س��ازی مطال��ب نیز در‬ ‫دستورکار اس��ت‪ .‬وی پاسخ به سوال‌هایی ازجمله‬ ‫چرای��ی ایجاد فکر صادرات در ش��غل‌های کوچک‬ ‫را از اه��داف ای��ن کتاب دانس��ت و گف��ت‪ :‬اغلب‬ ‫این‌طور تصور می‌ش��ود که تجارت و صادرات برای‬ ‫کسب‌وکارهای بزرگ مناسب است و این درحالی‬ ‫است که کسب‌وکار کوچک نیز می‌تواند به صادرات‬ ‫بیندیشد‪ .‬معاون توسعه تجارت خارجی استان در‬ ‫عی��ن حال روش‌های کاهش ریس��ک صادراتی را‬ ‫از موضوعات طرح ش��ده در این کتاب دانس��ت و‬ ‫اف��زود‪ :‬به عنوان مثال در کش��ور صندوق ضمانت‬ ‫صادرات عه��ده‌دار این جریان اس��ت‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬چگونگ��ی صادرات یک محص��ول چگونگی‬ ‫توسعه محصول‪ ،‬بسته‌بندی صحیح و نحوه انتقال‬ ‫کاال از دیگر سواالتی است که در این کتاب پاسخ‬ ‫خود را دریافت می‌کند‪.‬‬ ‫به گفته بی��گ‌زاده خأل آموزش در حوزه تجارت‬ ‫خارجی استان مشهود است و ارائه اطالعات علمی‬ ‫و کارشناسی می‌تواند این نیاز را تامین کند‪.‬‬ ‫برند در ای��ران می‌گوید‪ :‬ما چندین بار از‬ ‫صداوسیما و رس��انه‌ها درخواست کردیم‬ ‫تا مس��اعدتی ب��رای ای��ن کارخانه‌هایی‬ ‫که توانس��ته‌اند جایگاه خوب��ی در تولید‬ ‫و صادرات داش��ته باش��ند در نظر بگیرد‬ ‫اما نتیجه‌ای دریافت نکردیم‪ .‬او با اش��اره‬ ‫ب��ه هزینه تبلیغات در رس��انه ملی ادامه‬ ‫می‌دهد‪ :‬ب��رای چن��د دقیق��ه تبلیغ در‬ ‫تلویزی��ون باید میلیون‌ه��ا تومان هزینه‬ ‫کنیم که ای��ن در توان بودج��ه کارخانه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ت��ا تبلیغات نباش��د‪ ،‬برندس��ازی معنا‬ ‫نمی‌یاب��د‪ .‬ب��ه همی��ن دلیل اس��ت که‬ ‫کارشناس��ان می‌گویند ب��رای اینکه یک‬ ‫برن��د محلی بتواند جای��گاه خود را میان‬ ‫مصرف‌کنندگان پیدا کند باید زمینه نبود‬ ‫تبلیغات در ابعاد وسیع و کشوری برایش‬ ‫فراهم باشد‪ .‬تمام برندهای بزرگ دنیا تنها‬ ‫با تکیه بر تبلیغات توانس��ته‌اند به جایگاه‬ ‫خود دس��ت یابند‪ .‬به گفته نصراللهی اگر‬ ‫چه نس��اجی گیالن محصوالت خوبی در‬ ‫حوزه پوش��اک دارد ام��ا برند قدرتمندی‬ ‫ندارد‪ .‬او ادامه می‌دهد‪ :‬این در حالی است‬ ‫که پوش��اک در صنعت نساجی بیشترین‬ ‫ارزش‌اف��زوده‪ ،‬باالترین می��زان صادرات‬ ‫و بیش��ترین ظرفی��ت ایج��اد اش��تغال‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫مدی��ر کل صنایع نس��اجی و پوش��اک‬ ‫می‌افزاید‪ :‬مش��کل اصلی صنایع نساجی‬ ‫نبود تبلیغات در رس��انه و ایجاد فرهنگ‬ ‫حمای��ت از محص��والت داخل��ی اس��ت‪.‬‬ ‫رسانه‌ها باید به شناس��اندن توانایی‌های‬ ‫صنعت نس��اجی کمک کنند‪ .‬وی تصریح‬ ‫می‌کند‪ :‬اکنون دوره‌ای اس��ت که باید از‬ ‫نش��ان ایرانی در تولید پوش��اک استفاده‬ ‫شود و از حق تولیدات داخلی دفاع کنیم‪.‬‬ ‫تمام مس��ئوالن باید به ایجاد بس��ترهای‬ ‫فرهنگ��ی توجه کنن��د و باورهای جامعه‬ ‫بای��د به ط��رف تولید کاالی ب��ا کیفیت‬ ‫داخلی هدایت شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫ایسنا‪ :‬بهرام پورضرب‪ ،‬مدیر شبکه دامپزشکی‬ ‫بن��در مرزی آس��تارا از ص��ادرات ان��واع ماهیان‬ ‫خاوی��اری و زینت��ی از گمرک م��رز زمینی این‬ ‫شهرس��تان به خارج از کشور خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫آذر س��ال‌جاری ‪ 2‬هزار و ‪ 500‬کیلوگرم گوشت‬ ‫ماه��ی خاویاری به ارزش ‪ 37‬ه��زار و ‪ 500‬دالر‬ ‫از گمرک مرز زمینی آس��تارا به کشور جمهوری‬ ‫آذربایجان صادر ش��ده است‪ .‬ارزش میزان ماهی‬ ‫زینتی صادر شده ‪ 3‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬قربانعلی س��عادت‪ ،‬اس��تاندار آذربایجان‬ ‫غربی از تعطیل��ی و رکود یک هزار و ‪ 245‬واحد‬ ‫تولیدی صنعتی در اس��تان خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫واحده��ا به دلیل نوس��انات اقتصادی با مش��کل‬ ‫تامین س��رمایه در گ��ردش روب��ه‌رو و درنهایت‬ ‫دچار رکود ش��ده‌اند و درحال حاضر در پرداخت‬ ‫تس��هیالت دریافتی خ��ود از بانک‌ها با مش��کل‬ ‫مواجه هستند‪ .‬سعادت اضافه کرد‪ :‬با فعال‌سازی‬ ‫‪ 850‬واح��د تولیدی راکد از ای��ن ‪ 1245‬واحد‪،‬‬ ‫می‌توانیم برای ‪ 18‬هزار نیروی کار‪ ،‬فرصت شغلی‬ ‫ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬امراهلل عباس��ی‪ ،‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی استان گلس��تان با تاکید بر اینکه‬ ‫نرخ بیکاری این اس��تان تا پایان تابستان امسال‬ ‫‪ 10/7‬درصد بوده اس��ت گفت‪ :‬براس��اس آخرین‬ ‫آمار جمعیت فعال اس��تان گلس��تان ‪ 565‬هزار‬ ‫و ‪ 778‬نف��ر‪ ،‬جمعیت ش��اغل ‪ 505‬هزار و ‪240‬‬ ‫نفر و ش��مار بیکاران اس��تان نیز‪ 60‬هزار و ‪538‬‬ ‫نفر است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬منصور حقیقت‌پور نماینده اردبیل در‬ ‫مجلس برطرف ش��دن موانع س��رمایه‌گذاری در‬ ‫اس��تان اردبیل را خواس��تار ش��د و گفت‪ :‬میدان‬ ‫اصلی برای ایجاد اش��تغال در استان باید به روی‬ ‫بخش خصوصی باز شود‪.‬‬ ‫وی برخ��ی از ضعف‌های موجود در تولید را در‬ ‫س��وءمدیریت بخش خصوصی دانست و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اقدام��ات غیرعلمی برخ��ی تولیدکنندگان‬ ‫باعث رشد نیافتن اشتغال در استان شده است‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سفری به فراسوی باورها‬ ‫متخلفان به گوش‬ ‫پایان تلفن‌های‌ همگانی ‪ 2‬ریالی‬ ‫‪11‬‬ ‫مهندس قربانعلی تنگ‌شیر‬ ‫عضو سازمان نظام دامپزشکی کشور‬ ‫صنعت مرغداری کشور ساالنه ‪ 11‬هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد‬ ‫ایران رتبه نخست تولید مرغ در خاورمیانه‬ ‫س�ارا اصغری‪-‬گروه گزارش‪ :‬در چند دهه‬ ‫اخیر به دلیل رش��د قابل توج��ه جمعیت در‬ ‫ایران و افزایش میزان آگاهی جامعه‪ ،‬نرخ رشد‬ ‫تقاضا برای مواد پروتئینی به س��رعت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در میان منابع تامین پروتئین حیوانی‪ ،‬مصرف گوشت مرغ‬ ‫رش��د قابل‌توجهی یافته‪ ،‬به گونه‌ای‌که س��رانه مصرف این‬ ‫نوع گوش��ت در ایران دوبرابر س��رانه مصرف جهانی است‪.‬‬ ‫براس��اس آمارهای رسمی‪ ،‬مصرف س��رانه گوشت مرغ در‬ ‫ی که س��رانه مصرف گوشت‬ ‫دنیا ‪ 11/5‬کیلو اس��ت‪ ،‬درحال ‌‬ ‫م��رغ در ایران برای ه��ر نفر ‪ 25‬کیلوگرم اس��ت‪ .‬صنعت‬ ‫مرغداری گوشتی کشور با ‪ 11‬هزار میلیارد تومان گردش‬ ‫مالی جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کش��ور دارد‪ .‬این صنعت با‬ ‫بیش از ‪ 2‬میلیون تن تولید گوش��ت مرغ با هزینه بیش از‬ ‫‪140‬میلیارد ریال همچنین جایگاه ویژه‌ای در تغذیه مردم‬ ‫دارد‪ .‬صنعت مرغداری صدها واحد جوجه‌کشی‪ ،‬تولید دام‪،‬‬ ‫خدمات کشتارگاهی و صدها شرکت خدماتی‪ ،‬بهداشتی و‬ ‫دامپزش��کی را می‌تواند فعال‌کند‪ .‬البته این در حالی‌است‬ ‫که صنعت مرغد‌اری د‌ر ایران د‌ر س��ال‌های پس از انقالب‬ ‫تغیی��رات مهمی را به خو ‌د د‌ید‌ه و با رش�� ‌د ‪ 700‬د‌رصد‌ی‬ ‫همراه بود‌ه‌است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتی با ارزش‌افزوده چندبرابری‬ ‫براس��اس آخرین آمار‪ ،‬صنعت مرغداری گوشتی کشور‬ ‫دارای ‪23‬ه��زار واح��د مرغ��داری ب��ا ‪ 350‬میلیون قطعه‬ ‫پ��رورش م��رغ در ه��ر دوره و تولی��د بی��ش از ‪ 2‬میلیون‬ ‫تن گوش��ت مرغ در کش��ور اس��ت‪ .‬صنعت مرغ��داری در‬ ‫ای��ران از لحاظ میزان تولید‪ ،‬اش��تغالزایی و حجم وس��یع‬ ‫سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از اهمیت زیادی برخوردار‬ ‫است‪ .‬این درحالی است که تنها تولی ‌د بیش از یک میلیارد‌‬ ‫جوج��ه یک‌روزه د‌ر س��ال و فروش آنها ب��ه قیمت حد‌ود‌‬ ‫‪ 1500‬توم��ان حاکی از آن اس��ت که گ��رد‌ش مالی این‬ ‫صنع��ت تنها در بخش جوج��ه ی��ک‌روزه ‪ 1500‬میلیارد‌‬ ‫تومان د‌ر سال برآورد می‌شود‪ .‬جوجه‌های یک‌روزه ‪‌1500‬‬ ‫تومانی د‌ر پایان عمر ‪ 64‬هفته‌ای‌ش��ان د‌ر کشتارگاه‌ها سر‬ ‫برید‌ه می‌ش��ون ‌د تا به قیم��ت کیلویی حد‌و ‌د ‪ 6‬هزار تومان‬ ‫د‌ر بازار به فروش برسند‌‪ .‬مرغ‌های آماد‌ه طبخ پس از پاک‬ ‫و خر ‌د شد‌ن به ش��کل مرغ سوخاری‪ ،‬فیله کبابی‪ ،‬جوجه‬ ‫با اس��تخوان و بی‌استخوان و شکل‌های د‌یگر با قیمت‌های‬ ‫بس��یار متفاوتی به فروش می‌رس��ن ‌د تا از صنعتی حکایت‬ ‫د‌اش��ته باش��ن ‌د که ارزش‌افزود‌ه آن گاهی تا چند‌ین برابر‬ ‫قیمت اولیه برآورد می‌شود‌‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران صاد‌رکنند‌ه می‌شود‌‬ ‫موجو ‌د زن ‌ده‌ای به نام جوجه د‌ر د‌نیا صنعتی را پایه‌گذاری‬ ‫می‌کند که حاصل آن تولی ‌د ‪ 90‬میلیون تن مرغ د‌ر س��ال‬ ‫است که ‪ 11‬میلیون تن آن تجارت می‌شود‌‪ .‬براساس آمار‪،‬‬ ‫ام��روز د‌ر بخش تولی ‌د مرغ گوش��تی عملکر ‌د ایران حد‌ود‌‬ ‫‪ 74‬د‌رص ‌د ترکیه است‪ .‬این بد‌ان معناست که تلفات مزارع‬ ‫مرغ گوشتی ایران به مراتب بیشتر از ترکیه است‪ .‬بر اساس‬ ‫گزارش‌های موجود‌‪ ،‬تلفات د‌ر مزارع ترکیه حد‌و ‌د ‪4‬د‌رصد‌‬ ‫و د‌ر ای��ران با احتیاط حد‌و ‌د ‪ 12‬د‌رص ‌د اس��ت که نش��ان‬ ‫ید‌ه ‌د برای د‌ستیابی به اس��تاند‌ار ‌د کشورهای پیشرفته‬ ‫م‌‬ ‫بای ‌د تالش زیاد‌ی د‌ر صنعت طیور کشور انجام شود‌‪.‬‬ ‫ای��ران با وجو ‌د آنک��ه رتبه نخس��ت را د‌ر تولی ‌د مرغ د‌ر‬ ‫خاورمیان��ه به خ��و ‌د اختص��اص د‌اد‌ه اما س��هم صاد‌رات‬ ‫قابل‌توجه��ی ن��د‌ار ‌د و حتی د‌ر س��ال‌های مختلف مقاد‌یر‬ ‫متفاوتی وارد‌ات گوشت مرغ د‌اشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت صنعت مرغداری در ایران‬ ‫باوجود اینکه وضعیت تولید مرغ در کشور مطلوب به نظر‬ ‫می‌رسد اما از نظر صادرات در وضعیت مناسبی قرار ندارد‪.‬‬ ‫برای مثال با احتساب میزان واردات مرغ توسط کشورهای‬ ‫همس��ایه‪ ،‬بازار ‪ 2‬میلیون تنی صادرات برای صنعت طیور‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬درحالی که ایران هیچ س��همی از این‬ ‫بازار ندارد و محصوالت مازادش روی دستش باقی می‌ماند‪.‬‬ ‫براس��اس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مشکالت‬ ‫صنعت مرغداری در کش��ور منتشر کرده است‪ ،‬مشکالت‬ ‫این صنعت عبارتند از‪:‬‬ ‫ـ ضری��ب تبدیل پایی��ن‪ :‬وزن دان مصرفی به وزن مرغ‬ ‫زن��ده در ایران ح��دود ‪ 2‬ت��ا ‪ 2/1‬کیلوگرم اس��ت اما در‬ ‫کشورهای پیشرفته این میزان حدود ‪ 1/8‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫این یعنی عملکرد مزارع کشور پایین است‪.‬‬ ‫ـ تلف��ات زیاد دوره پرورش‪ :‬تلفات عادی در س��الن‌های‬ ‫پرورش جوجه گوش��تی در ‪10‬روز اول ‪10‬درصد است که‬ ‫در مقایسه با کشورهای پیشرفته ‪2‬درصد بیشتر است‪.‬‬ ‫ـ باال بودن س��ن کشتار‪ :‬س��ن نگهداری در ایران حدود‬ ‫‪ 50‬روز است‪ ،‬در صورتی که در کشورهای پیشرفته حدود‬ ‫‪ 40-42‬روز اس��ت بنابراین در ایران ‪ 4‬دوره پرورش و در‬ ‫کشورهای پیشرفته ‪6‬ـ‪ 5‬دوره جوجه‌ریزی دارند‪.‬‬ ‫ـ نوسان قیمت متاثر از نبود تقویم تولید متناسب با نیاز‬ ‫مصرف و تقاضا‪ :‬با وجود روند افزایش��ی در تولید س��االنه‪،‬‬ ‫نوسان تولید ماهانه فرآورده‌های طیور مشاهده می‌شود که‬ ‫ناشی از ضعف سیستم تولید در کشور است‪ .‬با وجود تولید‬ ‫صنعتی طیور‪ ،‬ش��رایط محیطی و آب و هوایی بر تولیدات‬ ‫طیور به میزان قابل‌توجهی تاثیرگذار اس��ت به گونه‌ای که‬ ‫هیچ‌گاه بیش��ترین تولید گوش��ت مرغ در ماه‌های خرداد‪،‬‬ ‫تیر‪ ،‬مرداد‪ ،‬ش��هریور و مهر وجود نداشته و با شروع فصل‬ ‫گرما تولید گوشت مرغ کاهش یافته و با شروع فصل سرما‬ ‫دوباره روند صعودی تولید آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫ـ ش��رایط نامناس��ب نگهداری و تولید‪ :‬تهویه مناس��ب‪،‬‬ ‫استفاده از دارو و واکسن و‪ ...‬در واحدهای متوسط (‪50 10‬‬ ‫هزار قطعه‌ای) که بیش��ترین سهم تولید و مصرف جوجه‬ ‫ی��ک روزه را دارند‪ ،‬س��بب افزایش قاب��ل مالحظه تلفات‬ ‫جوجه و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود‪.‬‬ ‫ـ نبود تش��کیالت منس��جم در زنجیره تولید‪ :‬که سبب‬ ‫می‌ش��ود هر تشکل‪ ،‬مشکالت بخش خود را به بخش‌های‬ ‫پیشین و پسین منتقل کند‪ .‬ضمن آنکه حلقه‌های مختلف‬ ‫صنع��ت طیور بدون اطالع از وضعی��ت بخش‌های مرتبط‬ ‫خود اقدام به پرورش و تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫ـ حمای��ت ضعیف دولت از صنعت طی��ور‪ :‬حمایت‌های‬ ‫دول��ت در برگیرنده منافع کل چرخه تولید و مصرف مرغ‬ ‫نیست‪ .‬هم‌اکنون حمایت‌های دولت بیشتر شامل پرداخت‬ ‫یاران�� ‌ه به منظور خرید گوش��ت مرغ در ش��رایط رکودی‬ ‫بازار و عرضه آن زیر قیمت تمام‌ش��ده به مصرف‌کنندگان‪،‬‬ ‫پرداخت تسهیالت به تشکل‌های مرغداری‪ ،‬پرداخت سهم‬ ‫قابل‌توجه��ی از حق بیمه مرغداری‌ها‪ ،‬اعمال معافیت‌های‬ ‫خاص در وضع حقوقی ورودی باال و موانع غیرتعرفه‌ای در‬ ‫واردات نهاده‌ه��ا و محصوالت نهای��ی این صنعت و برخی‬ ‫اقدام‌های حمایتی اس��ت‪ .‬ضمن آنک��ه دریافت عوارض و‬ ‫مالیات‌های گوناگون در مراح��ل مختلف تولید و فرآوری‬ ‫صنعت طیور موجب افزایش قیمت تمام‌ش��ده مرغ ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ـ نظارت ضعیف دولت بر زنجی��ره تولید‪ :‬نظارت بخش‬ ‫دولتی ب��ر حلقه‌های اصل��ی صنعت طیور به‌وی��ژه در دو‬ ‫بخش جوجه‌کش��ی (تعیین‌کننده قیمت جوجه یک‌روزه)‬ ‫و کش��تارگاهی (تعیین‌کننده قیمت گوش��ت مرغ) بسیار‬ ‫ضعیف است و در کنترل و تعیین درجات مختلف گوشت‬ ‫مرغ در بازار مصرف که برحس��ب کیفیت براس��اس وزن‪،‬‬ ‫س�لایق‪ ،‬کیفیت محصول ناش��ی از خوراک و سایر عوامل‬ ‫تولید و‪ ...‬تعیین می‌شود‪ ،‬کم‌توجهی می‌شود‪.‬‬ ‫ـ نوسان قیمت اقالم خوراک دان‪ :‬به دلیل وابستگی باال‬ ‫به واردات نهاده‌هایی مثل کنجاله سویا حدود ‪95‬درصد و‬ ‫ذرت حدود ‪ 50‬درصد‪ ،‬تغییرات قیمت این نهاده‌ها در بازار‬ ‫بین‌المللی و همچنین م��واردی مانند تغییرات نرخ ارز یا‬ ‫موضوعاتی مانند مشکالت تحریم‌ها موجب نوسان قیمت‬ ‫و اغلب روند افزایشی قیمت نهاده‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫ـ وابستگی در تولید مرغ مادر و اجداد و جوجه یک‌روزه‪:‬‬ ‫هرچن��د زنجیره کامل تولید طی��ور از مرغ الین تا جوجه‬ ‫یک‌روزه در کش��ور وجود دارد ولی نیاز روزافزون به تولید‬ ‫بیشتر و همچنین تاثیر نوسان قیمت جوجه یک‌روزه و گاه‬ ‫مشکالتی مانند بروز بیماری‌ها و‪ ...‬نیاز به واردات تخم‌مرغ‬ ‫و جوج��ه ی��ک روزه در مراحل باالی زنجی��ره را ضروری‬ ‫می‌کند که از مشکالت این صنعت به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫صنعت مرغداری از گذشته تا امروز‬ ‫ت��ا چند دهه پیش پ��رورش طیور در ایران‬ ‫به‌ط��ور کاملا س��نتی و اولیه و در روس��تا ها‬ ‫انجام می‌ش��د به این ترتیب ک��ه هر خانواده‬ ‫روس��تایی‪ ،‬تعداد معدودی م��رغ و خروس و‬ ‫س��ایر طی��ور اهلی از قبی��ل اردک و غاز و به‬ ‫ندرت بوقلمون را برای مصرف خود‪ ،‬نگهداری‬ ‫می‌کرد‪ .‬اغلب منظ��ور اصلی از نگهداری این‬ ‫تع��داد معدود طیور بوم��ی نیز تهیه تخم‌مرغ‬ ‫مصرفی خانواده ب��وده و کمتر پرورش از نظر‬ ‫گوشت مرغ مورد توجه قرار می‌گرفت‪.‬‬ ‫در شهرها مصرف گوشت طیور بسیار پایین‬ ‫بوده و از مازاد تولید در روستاها تامین می‌شد‬ ‫ن هم‬ ‫و از این گوش��ت فقط در خان��ه اغنیا آ ‌‬ ‫به‌عنوان غذای مخصوص مهمانی‌ها یا بیماران‬ ‫استفاده می‌شد‪ ،‬از این رو گوشت طیور نقش‬ ‫قابل توجهی در غذای روزمره مردم نداش��ت‪.‬‬ ‫اما نخس��تین گام در مورد توسعه مرغداری و‬ ‫دامپروری جدید در س��ال ‪ 1309‬شمس��ی با‬ ‫تاسیس بنگاه دامپروری کشور برداشته شد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1314‬موسسه دامپروری حیدرآباد‬ ‫در کرج تش��کیل ش��د و با دام‌ه��ای بومی و‬ ‫اصی��ل خارجی فعالی��ت خود را آغ��از کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1316‬تع��دادی دام اصیل از خارج‬ ‫وارد ایران ش��ده و به موسسه‌های دامپروری‬ ‫دولتی منتقل و نگهداری ش��د‪ .‬در شروع کار‬ ‫به علت نبود متخصصان داخلی‪ ،‬از متخصص‬ ‫خارجی به‌ویژه فرانسوی‌ها استفاده شد‪ ،‬ولی‬ ‫به مرور با بازگشت دانشجویان اعزامی کشور‪،‬‬ ‫از متخصصان ایرانی اس��تفاده ش��د‪ .‬در سال‬ ‫‪ 1333‬سازمان دامپروری کشور تعداد ‪60‬هزار‬ ‫جوجه از نژاده��ای اصیل خارجی مانند «نیو‬ ‫همش��ایر»‪« ،‬ردایلن��درد» و «پلیموت روک»‬ ‫وارد ای��ران کرد‪ .‬این جوجه‌ها بعدها توس��ط‬ ‫وزارت کش��اورزی بی��ن روس��تاییان اطراف‬ ‫شهرها پخش ش��د‪ .‬مقارن با این عمل در اثر‬ ‫بروز بیماری نیوکاس��ل که برای نخستین‌بار‬ ‫در ایران ظاهر ش��ده بود‪ ،‬تلفات سنگینی به‬ ‫جوجه‌های مزب��ور و همچنین گله‌های بومی‬ ‫وارد شد و این امر‪ ،‬لطمه شدیدی به مرغداری‬ ‫بومی ایران و همچنین استقبال کشاورزان از‬ ‫نژادهای اصیل خارجی وارد کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1334‬کارشناس��ان موسس��ه‬ ‫رازی موف��ق به س��اختن واکس��ن موثر علیه‬ ‫نیوکاس��ل ش��دند‪ .‬در س��ال‌های ‪ 1339‬ت��ا‬ ‫‪ 1341‬جوجه‌های ی��ک‌روزه که اغلب از نژاد‬ ‫تخمی بودند‪ ،‬توسط بخش خصوصی و دولتی‬ ‫وارد ایران شدند‪ .‬در س��ال ‪ 1339‬با تاسیس‬ ‫موسس��ه جوجه‌کشی نارمک متعلق به وزارت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬صنعت مرغداری نوپ��ای ایران با‬ ‫ماش��ین‌های جوجه‌کش��ی بزرگ و همچنین‬ ‫تش��کیالت تجارتی تولید جوجه یک روزه به‬ ‫مقیاس وسیع آشنا ش��د‪ ،‬موسسه نارمک در‬ ‫تی��ر‪ 1340‬با ظرفیت ‪ 2 ,296 ,160‬تخم‌مرغ‬ ‫مورد بهره‌برداری قرار گرفت و در سال ‪1348‬‬ ‫ظرفی��ت آن ب��ه ‪ 11 ,831 ,040‬تخم‌م��رغ‬ ‫رس��ید‪ ،‬این امر موجب تش��ویق و راهنمایی‬ ‫بخش خصوصی ش��د و به مرور‪ ،‬تش��کیالت‬ ‫عظیم جوجه‌کش��ی و تولید جوجه یک روزه‬ ‫در اطراف شهرهای بزرگ به‌وجود آمد‪.‬‬ ‫از سال ‪1342‬وزارت کشاورزی و همچنین‬ ‫بخ��ش خصوصی ب��ه ج��ای ورود تخم مرغ‬ ‫جوجه‌کشی که اغلب مستلزم پرداخت مبالغ‬ ‫زیادی ارز و اشکاالت دیگر بود‪ ،‬شروع به تهیه‬ ‫گله‌های مخصوص تهیه تخم‌مرغ جوجه‌کشی‬ ‫یا ب��ه اصطالح ( گله‌های مرغ مادر) کرد‪ .‬این‬ ‫گله‌ه��ا از نژاده��ای اصی��ل و خالص خارجی‬ ‫خری��داری و در ایران پرورش داده ش��ده و از‬ ‫آنها تخم‌مرغ جوجه‌کشی تهیه می‌شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1346‬صنعت تولید غذای دام در‬ ‫ایران پا گرفت و کارخانه غذای طیور توس��ط‬ ‫وزارت کش��اورزی در سعیدآباد کرج تاسیس‬ ‫ش��د و مقارن با آن‪ ،‬کارخانه‌های بزرگ نظیر‬ ‫پ��ارس‪ ،‬پرویم��ی‪ ،‬دان��ه‌داران و‪ ...‬در رش��ته‬ ‫تولی��د صنعتی غ��ذای دام و طیور به فعالیت‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫در س��ال‌های ‪ 1350‬تا ‪1354‬مجتمع‌های‬ ‫ب��زرگ مرغ��داری توس��ط بخ��ش دولتی و‬ ‫خصوصی تاس��یس شده و شروع به فعالیت و‬ ‫بهره‌برداری کردند‪ .‬از جمله در س��ال ‪1351‬‬ ‫ش��رکت ماکیدان ب��ا ظرفیت تولی��د ‪ 8‬هزار‬ ‫ت��ن تخم م��رغ و ‪ 2400‬تن گوش��ت مرغ و‬ ‫‪ 2 ,263 ,000‬ت��ن خ��وراک مرغ و در س��ال‬ ‫‪ 1353‬مجتم��ع عظیم س��یمرغ ب��رای تولید‬ ‫گوش��ت م��رغ‪ ،‬تخم‌مرغ و غ��ذای مرغ مجهز‬ ‫به تش��کیالت مرغ مادر‪ ،‬جوجه‌کشی و تولید‬ ‫جوجه ی��ک‌روزه و تش��کیالت کش��تارگاه و‬ ‫س��ردخانه در تهران‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬کرمان‪ ،‬یزد و‬ ‫خراس��ان به صورت مجموع��ه‌ای زنجیره‌ای‬ ‫ب��ه فعالیت پرداخت‪ ،‬به ط��وری که به‌صورت‬ ‫یکی از موسسات منحصر به‌فرد در خاورمیانه‬ ‫درآم��د‪ .‬در س��ال ‪ 1354‬مجتم��ع برکت در‬ ‫اطراف تهران ب��ا ظرفیت ‪ 600‬هزار مرغ مادر‬ ‫و ‪ 62‬دستگاه ماشین جوجه‌کشی و تولید ‪50‬‬ ‫میلیون جوجه در سال به‌وجود آمد‪ .‬در همین‬ ‫س��ال‌ها‪ ،‬مجتمع‌ه��ای مزبور هر ی��ک دارای‬ ‫گله‌های مرغ مادر‪ ،‬کارخانه‌های جوجه‌کشی‪،‬‬ ‫مزارع پرورشی و باالخره تاسیسات کشتارگاه‪،‬‬ ‫سردخانه و کادر فنی و علمی قوی‪ ،‬به‌صورت‬ ‫مجموعه‌ای خودکفا در صنعت مرغداری ایران‬ ‫به فعالیت پرداختند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1355‬کش��تارگاه و تش��کیالت‬ ‫بسته‌بندی و ذخیره تخم‌مرغ پردیس کرج با‬ ‫ظرفی��ت تولید ‪ 45‬تن گوش��ت مرغ در روز و‬ ‫ذخی��ره‪ 60‬تن تخم‌مرغ به‌وجود آمد و به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬قدم اساس��ی در مورد رفع نارس��ایی‬ ‫مارکتینگ تولیدات طیور برداشته شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1356‬ب��رای نخس��تین‌بار اجداد‬ ‫تخمی توسط شرکت مرغک وارد ایران شد و‬ ‫م��ورد بهره‌برداری قرار گرفت و به این ترتیب‬ ‫قسمتی از گله‌های مرغ مادر تخمی در ایران‬ ‫تولید شده و گامی دیگر در جهت خودکفایی‬ ‫برداشته شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1358‬تعداد زیادی از تشکیالت‬ ‫ب��زرگ و مجتمع‌ه��ای مرغ��داری بخ��ش‬ ‫خصوصی مص��ادره ش��ده و در اختیار دولت‬ ‫یا بانک‌ها و نهادها ق��رار گرفت‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫یادداشت‬ ‫بحران در صنعت‬ ‫مرغداری‬ ‫امروزه دولت و بانک‌ها و نهادهایی مانند بنیاد‬ ‫مس��تضعفان و بنیاد ش��هید دارای تشکیالت‬ ‫عظیم مرغداری هستند‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1361‬تشکیالت تولید مرغ اجداد‬ ‫(الین‌) گوش��تی توس��ط وزارت کشاورزی در‬ ‫بابل‌کنار مازندران ش��روع به فعالیت کرد‪ .‬این‬ ‫طرح در س��ال ‪ 1370‬به بهره‌برداری رسید و‬ ‫کش��ور را از نظر تولی��د گله‌های مرغ اجداد و‬ ‫مرغ مادر گوشتی خودکفا کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1362‬مجتمع پرورش مرغ اجداد‬ ‫گوشتی در موسس��ه زیاران وابسته به وزارت‬ ‫کش��اورزی در نزدیک قزوی��ن به‌وجود آمد و‬ ‫به صورت رضایت‌بخش��ی به فعالیت پرداخت‬ ‫و در سال ‪ 1370‬تشکیالت دیگری به منظور‬ ‫پرورش مرغ اجداد گوش��تی در تبریز به‌وجود‬ ‫آمد و در س��ال ‪ 1371‬به بخش خصوصی نیز‬ ‫اجازه فعالیت در زمینه پرورش اجداد گوشتی‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫در مجموعه پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی اعالم‬ ‫ش��ده که با اجرای طرح هدفمند ک��ردن یارانه‌ها‬ ‫‪47‬درصد به هزینه‌های تولید در صنعت مرغداری‬ ‫افزوده خواهد ش��د‪ .‬از این‌رو مقرر شد که از محل‬ ‫دریافت به��ای حامل‌های ان��رژی ‪30‬درصد را به‬ ‫بخش کشاورزی پرداخت کنند تا با سرمایه‌گذاری‬ ‫در مرغداری‌ها‪ ،‬راندمان این واحدها بهبود یابد اما‬ ‫ن��ه تنها پول بزرگی به این صنعت پرداخت نش��د‬ ‫بلکه با مش��کالتی که ب��رای واردات پیش آمد از‬ ‫س��رعت ورود مواد اولیه کاس��ته و ذخایر کش��ور‬ ‫ب��ه انتها نزدی��ک و این امر موجب ش��د تا قیمت‬ ‫اصلی‌ترین ماده مورد نیاز (کنجاله س��ویا) فقط در‬ ‫یک ماه ‪3‬برابر افزایش یابد‪ .‬ضمن اینکه هیچ‌گونه‬ ‫وام��ی هم ب��رای واردات مواد اولی��ه صنعت داده‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫چرا صنع��ت مرغداری بازده��ی مطلوب ندارد؟‬ ‫چون مدیریت اجتماعی ‪ -‬اقتصادی کشور احتیاج‬ ‫به اص�لاح دارد‪ .‬مص��رف دارو‪ ،‬مصرف جوجه‌های‬ ‫ن��ژاددار‪ ،‬مصرف مکمل‌ه��ای غذایی‪ ،‬مصرف برق‪،‬‬ ‫مصرف آب‪ ،‬مصرف سوخت‪ ،‬مصرف نیروی انسانی‪،‬‬ ‫مصرف پوشاک‪ ،‬مصرف تاسیسات و‪ ...‬همه از موارد‬ ‫مهم تولید گوش��ت مرغ و تخم‌مرغ در این صنعت‬ ‫است که در تصمیمات دولت به چشم نمی‌آید‪.‬‬ ‫س��االنه درمجم��وع ‪2‬میلی��ون و ‪400‬ه��زار تن‬ ‫گوش��ت مرغ و تخم‌م��رغ در داخل کش��ور تولید‬ ‫می‌ش��ود که برای این تولید ب��ه ‪7‬میلیون و ‪500‬‬ ‫هزار تن خوراک مرغ نیاز اس��ت که قسمت اصلی‬ ‫این خوراک را ذرت و کنجاله سویا (ذرت ‪60‬درصد‬ ‫و کنجاله سویا ‪30‬درصد) تشکیل می‌دهد‪ .‬باتوجه‬ ‫به تحریم‌ه��ا به خصوص تحری��م بانک مرکزی و‬ ‫انتقال نیافتن ارز برای خریدهای انجام ش��ده‪ ،‬به‬ ‫تدری��ج ذخایر مواد اولیه خ��وراک کاهش یافته و‬ ‫قیمت کنجاله س��ویا به ش��دت افزایش پیدا کرد‬ ‫به‌طوری که قیمت سویا که قبال ‪ 500‬تومان بوده‬ ‫در مدت کوتاهی به ‪ 1500‬تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫مش��کل انتقال نیافتن ارز تهیه واکس��ن‪ ،‬دارو و‬ ‫سایر مواد بیولوژیک نیز تاثیر گذاشته و هزینه‌های‬ ‫تولید را افزایش داده است‪.‬‬ ‫در دنیای صنعت به‌طور معمول بازار تعیین‌کننده‬ ‫قیمت اس��ت به‌طوری که قیم��ت جوجه یک‌روزه‬ ‫گوش��تی از ح��دود ‪ 800‬تومان به متوس��ط ‪200‬‬ ‫تومان کاهش پیدا کرد‪ ،‬در حالی‌که قیمت گوشت‬ ‫مرغ افزایش داش��ته و کمبود م��واد اولیه کماکان‬ ‫بیش از گذش��ته تاثیرگذار در تولید گوشت است‪.‬‬ ‫نبود شفاف‌سازی و شفاف‌گویی از سوی مسئوالن‬ ‫اجرای��ی و طوالنی ش��دن بحران موج��ود‪ ،‬فضای‬ ‫نامساعدی برای بهره‌برداری به وجود آورده است‪.‬‬ ‫متاسفانه صنعت مرغداری همواره دچار بی‌مهری‬ ‫قرار گرفته و با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم‬ ‫می‌کند به گون��ه‌ای که دیگر ت��وان مقاومت را از‬ ‫دست داده است‪ .‬بس��یاری از مرغداری‌ها تعطیل‬ ‫یا ورشکست ش��ده یا در آستانه ورشکستگی قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫گران��ی جوجه یک روزه‪ ،‬کمب��ود دارو و کیفیت‬ ‫نداشتن واکس��ن‪ ،‬کاهش قیمت مرغ و رسیدن به‬ ‫وزن باال‪ ،‬نخریدن توسط س��ازمان پشتیبانی امور‬ ‫دام ب��رای تنظیم بازار‪ ،‬گاهی واردات مرغ با وجود‬ ‫توان تولید داخلی و حتی‌االم��کان صادرات‪ ،‬نبود‬ ‫نقدینگی و س��رمایه در گردش مرغداران‪ ،‬کمبود‬ ‫س��وخت و افزایش قیمت حامل‌ه��ای انرژی‪ ،‬اجرا‬ ‫نش��دن مناس��ب طرح اصالح س��اختار واحدهای‬ ‫مرغداری و مش��کل تامین نهاده‌ها و کمبود گرانی‬ ‫ذرت و س��ویا از مش��کالت قابل توجه در صنعت‬ ‫مرغداری اس��ت که باید مورد توجه اساس��ی قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬کمیس��یون کش��اورزی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی باید از هر کدام از انجمن‌ها و اتحادیه‌های‬ ‫مربوطه‪ ،‬یک نماین��ده را با اختیارات کافی دعوت‬ ‫کند تا مش��کالت پایه‌ای حل شود‪ ،‬وگرنه باتوجه‬ ‫به بحران اقتصادی جهان و تحریم کماکان ش��اهد‬ ‫ادامه این مش��کالت خواهیم بود که مرغدار پول‬ ‫ن��دارد‪ ،‬تولی��د ندارد و با همی��ن روش و ادامه آن‬ ‫ایران مرغدار ندارد‪ .‬مرغ تولید وطن ندارد و باز هم‬ ‫در صورت ادامه و ش��رایط فصل مردم پول خرید‬ ‫مرغ را ندارند‪.‬‬ ‫م��ردم تمایل به خوردن مرغ یخ‌زده و اس��تفاده‬ ‫از مرغ یخی م��دت‌دار ندارند‪ .‬امروز باید در مقابل‬ ‫انحصار ایس��تاد و به تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها قدرت‬ ‫بیش��تری داد‪ .‬ای��ن صنعت بزرگ نی��از به متولی‬ ‫ب��زرگ دارد‪ .‬باید به غذای اصلی خودمان بیش��تر‬ ‫فکر کنیم و ببینی��م دنیا در این صنعت چه کرده‬ ‫است‪.‬‬
‫نگاه ویژه‬ ‫زندگی‪ ،‬مرگ دیدن و‪...‬‬ ‫‪12‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫قصه زندگی و یاران پس از مرگ‬ ‫سفری به فراسوی باورها‬ ‫محمدعلی عرفی‌نژاد‪ :‬چرا از مرگ می‌ترسیم؟ مرگ معنی‬ ‫نیس�تی نمی‌دهد‪ ،‬یادم هست در یک شب از ماه رمضان‬ ‫در خانه دوستی که هم استاد دانشگاه است و مدیرعامل‬ ‫یک ش�رکت کش�تیرانی هم بوده‪ ،‬با چند خان�واده دیگر به افطاری‬ ‫اگر کس��ی بگوید تا به حال با مس��ئله مرگ و‬ ‫جدا ش��دن از زندگی بیگانه بوده‪ ،‬حتما س��نش‬ ‫زیر ‪ 20‬س��ال اس��ت‪ ،‬وگرنه این ش��تر س��ر هر‬ ‫کوچه و در هر خانه نشس��ته است‪ ،‬پیر و جوان‬ ‫و آشنا و غریبه هم ندارد‪ ،‬ثروتمند و فقیر را هم‬ ‫نمی‌شناسد‪ ،‬به گفته‌ای‪:‬‬ ‫مردن ش��اه و گدا ندارد‪ ،‬وقت رفتن باید رفت‬ ‫چه بسیار آدم‌های به اصطالح بزرگ و سرشناس‬ ‫و نام��دار در تاریخ که هنگام م��رگ برای اینکه‬ ‫تنها نباشند با یک لشگر آدم زنده به گور شدند‬ ‫و مومیایی‌های‌ش��ان هن��وز در ح��ال کش��ف و‬ ‫رویت است‪ ،‬چقدر «راجاهای» هندی بودند که‬ ‫وقت س��وزاندن اجسادشان‪ ،‬همسران‌شان را هم‬ ‫می‌س��وزاندند تا بعدا حرف و حدیثی نماند‪ .‬قصه‬ ‫مرگ و زندگی برای هم��ه آدم‌های روزگار یک‬ ‫شکل و یک فرم نیست‪.‬‬ ‫با مراجعه به تاریخ و افسانه‌ها متوجه می‌شویم‬ ‫حت��ی به هنگام مرگ ه��م بوده‌اند آدم‌هایی که‬ ‫دس��ت به خیانت می‌زدند‪ ،‬گرچه در این گزارش‬ ‫فقط ق��رار بوده فقط به زندگی مرده‌ش��وی‌ها و‬ ‫رانندگان بنز نوک‌م��دادی که در خدمت از دنیا‬ ‫رفتگانن��د و پر از حکایت هس��تند بپردازیم‪ ،‬اما‬ ‫ح��رف ح��رف م��ی‌آورد و خاطره خاط��ره‪ ،‬چه‬ ‫خاطره‌های خوب‪ ،‬چه خاطره‌های بد‪.‬‬ ‫سرکردن به زندگی افرادی که کمتر درباره‌شان‬ ‫گفته‌اند و شنیده‌ایم‪ .‬شاید بد نباشد‪ ،‬اما زندگی‬ ‫خود زندگیست‪.‬‬ ‫ب��ه وقت دی��دار و گفت‌وگ��و با ای��ن گروه‌ها‪،‬‬ ‫دریافته‌ای��م خیلی از غس��ال‌ها و غس��اله‌ها هم‬ ‫عاشق شده‌اند و هنوز هم عاشق می‌شوند‪ ،‬وقتی‬ ‫عشق باشد حتی بوی کافور دلدادگی راه خودش‬ ‫را م��ی‌رود‪ ،‬مث��ل آن تازه دام��ادی که خودش‬ ‫تعریف می‌کرد وقتی برای خواس��تگاری به خانه‬ ‫دخت��ر دلخواه��م می‌رفتیم مانده ب��ودم هنگام‬ ‫س��وال و جواب درباره ش��غل پدر دختر که من‬ ‫می‌دانس��تم کارش شست‌وش��وی اموات است و‬ ‫دیگران نمی‌دانس��تند چه بگویم که خوشبختانه‬ ‫سوالی نشد و همه چیز به خیر گذشت‪.‬‬ ‫همس��ر آینده‌ام را آنچنان دوس��ت داشتم که‬ ‫ش��غل پدر و نزدیکانش برایم مه��م نبود‪ ،‬حتی‬ ‫به وقت س��فر و خاطره‌گویی پدر از ش��غل خود‬ ‫می‌گفت و من چه قصه‌ها می‌ش��نیدم و جالب‌تر‬ ‫اینکه‪ ،‬خواستگار دیگری با اینکه شنیده بود پدر‬ ‫و مادر همس��رش هر دو کارش��ان در یک بخش‬ ‫مهم و همیش��ه مطرح اس��ت‪ ،‬تغییر چندانی در‬ ‫خواس��ته‌هایش و برنامه‌ریزی‌های��ش ب��ه وجود‬ ‫نیامده ب��ود‪ ،‬داماد جوان می‌گفت‪ :‬پزش��کی که‬ ‫کارش درم��ان بیماری‌های عفون��ی و مربوط به‬ ‫امراض مختلف اس��ت باید خجالت بکش��د‪ ،‬این‬ ‫درحالی اس��ت که باالترین ویزیت‌ها و دستمزد‬ ‫جراحی را می‌گیرد‪.‬‬ ‫گ��روه دیگر عنوان ش��رکت‌هایی اس��ت که از‬ ‫مدیرعام��ل ت��ا پایین‌ترین اعضای مش��غول به‬ ‫کارش��ان‪ ،‬لجن‌کش��ی و خالی ک��ردن چاه‌های‬ ‫توالت اس��ت‪ ،‬یا پزش��کان و دس��تیاران مشغول‬ ‫ب��ه کار در بخش‌ه��ای پزش��کی‌قانونی چه کار‬ ‫می‌کنند وقتی درس و مشق آناتومی وجداسازی‬ ‫اندام‌های انس��انی‪ ،‬آن هم انس��ان مرده را دنبال‬ ‫می‌کنند‪...‬‬ ‫در مقابل این افراد غس��ال‌ها یکی از مش��اغل‬ ‫پاک و توأم با شست‌وش��و را به عهده دارند پیکر‬ ‫انس��انی را پاک از هر ناپاکی و چرک و آلودگی‪،‬‬ ‫تروتمیز در پارچه‌ای تمی��ز قرار داده و از خاک‬ ‫برآمده را به خاک می‌سپرند‪ ،‬این یک شعر بلند‬ ‫از ادبیات زندگی و جدایی روح از جس��م اس��ت‬ ‫و بس‪.‬‬ ‫ی��ا نگاه کنی��م ب��ه کار کارگ��ران بازیافت که‬ ‫ناچارن��د با هرگون��ه آش��غال دور ریختنی کنار‬ ‫بیایند‪ .‬برای جداس��ازی انواع زباله‌های خانگی‪،‬‬ ‫بیمارستانی و‪...‬‬ ‫بیهوده اشکال‌تراشی نکنیم‪ ،‬زندگی خود قصه‬ ‫ی��ک پاورقی دنباله‌دار از تولد و عش��ق و زندگی‬ ‫تا سفر است‪.‬‬ ‫سفری به فراسوی باورها‪...‬‬ ‫دعوت شده بودیم‪ .‬در میان مهمانان خانم «فخوری» بزرگ خانواده‬ ‫هم حضور داشت که همه به او می‌گفتند کدخدای روستای «سنگان»‬ ‫آخرین ده نزدیک به امامزاده داوود‪ .‬همه دوستش داشتند و همه از‬ ‫میوه‌های باغ خانوادگی‌اش سهمی داش�تند‪ ،‬از آلبالوها‪ ،‬گیالس‌ها‪،‬‬ ‫برای همه خاطره‌ای از خوبی‌ها‪ ،‬رفاقت و مهربانی بود‬ ‫یادم هس��ت ج��زو آخرین حرف‌های��ش به خانم‌ه��ای مجلس و‬ ‫مهمان��ی گفت‪ :‬هر روز ی��ک جزء قرآن در رادی��و و تلویزیون ختم‬ ‫می‌شود‪ ،‬برای ثواب‪ ،‬سالمتی و اطاعت امر خدا و رسول خدا هر روز‬ ‫ای��ن یک جزء را ضمن گوش‌دادن بخوانید‪ ،‬ثواب به چی می‌گویند؛‬ ‫به همین که گوش به صدای قرآن خواندن داشته باشید‪ ،‬گناه نکنید‬ ‫و بر تعداد س��اعت‌های ثواب در زندگی‌ت��ان بیفزایید؟ همه تصمیم‬ ‫گرفتند این کار را به انجام برس��انند‪ ،‬آخر ش��ب حدود س��اعت ‪11‬‬ ‫گفت‪ :‬اجازه بدهی��د ما برنامه رفتن را آغاز کنیم‪ ،‬نمی‌دانم چرا دلم‬ ‫ش��ور می‌زند!‪ ...‬لبخندی بر صورت‌ها نشست و خانم فخوری همراه‬ ‫دخترش و دامادش در حال خروج بودند که مهماندار همراهی‌شان‬ ‫کرد تا س��وار خودروی‌ش��ان ش��وند‪ ،‬ما و بقیه حرف‌های‌مان ادامه‬ ‫یافت‪ .‬برای یک لحظه احساس کردم بوی گل یاس پیچید‪ ،‬از خانم‬ ‫صاحب‌خان��ه که او هم در کار قلم و تحقیق بود پرس��یدم‪ :‬این بوی‬ ‫خوب یاس از کجاست؟‬ ‫همه متوجه ش��دند و یکی از مسئوالن آشپزخانه گفت‪ :‬من چای‬ ‫ت��ازه دم کردم‪ ،‬حتما از نوع مخلوط با گل یاس بوده‪ ،‬دیگر صحبتی‬ ‫نش��د که ناگاه دکتر را در آس��تانه در دیدم با ن��گاه نگران و کمری‬ ‫خم ش��ده‪ ،‬همه نگران نگاهش کردیم و دکتر که سید هم صدایش‬ ‫می‌کردی��م یا س��یدمحمدعلی‪ ،‬خیلی راحت گف��ت‪ :‬خانم فخوری‬ ‫درس��ت وقت سوار ش��دن به ماش��ین یک‌دفعه از حال رفت‪ ،‬حاال‬ ‫آوردیمش طبقه پایین و فعال خوابیده‪.‬‬ ‫نگران حرک��ت کردیم که آرام در گوش من گفت‪ :‬نگذار بچه‌ها‬ ‫بیان! فهمیدم اتفاقی افتاده یا در شرف افتادن است‪ .‬سریع آمدیم‬ ‫پایی��ن که دیدم دام��ادش و دخترش هیجان‌زده به دیوار س��الن‬ ‫تکی��ه داده‌اند ت��ا نیفتند‪ ،‬خانم فخوری با چش��م باز روی پارکت‬ ‫کف نشس��ته و به در ورودی خیره بود‪ .‬خوش��حال از اینکه دیگر‬ ‫حالش خوب ش��ده‪ ،‬گفتم‪ :‬س��ید خ��دا‪ ،‬حالش ک��ه خوبه‪ .‬خانم‬ ‫فخوری برگش��ت و با اخ��م نگاهم کرد‪ ،‬به عالمت اینکه س��اکت‬ ‫باش‪ .‬دامادش با اشک نگاه می‌کرد‪ .‬بعد لبخندی آرام روی صورت‬ ‫خانم فخوری نشس��ت و خواست که بلند شود‪ .‬روی دو زانو قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬دکتر و دخترش زیر بغلش را گرفتند‪ ،‬اما دست‌های‌ش��ان‬ ‫را رد کرد و تعجب‌زده دیدم به عالمت سالم دادن سرش را پایین‬ ‫آورد‪ ،‬این حرکت را دو بار دیگر تکرار کرد و با چشمان باز خیلی‬ ‫آرام ب��ه ما نگاه کرد و یک به یک لبش را بدون صدایی تکان داد‬ ‫و آخرین بار هم به دخترش خیره ش��د‪ ،‬نمی‌دانس��تم چه اتفاقی‬ ‫قرار است رخ دهد‪.‬‬ ‫خانم فخوری آرام س��رش را پایین آورد و روس��ری‌اش را جابه‌جا‬ ‫ک��رد و ب��ا لبخندی به در ورودی خیره مان��د و لحظه‌ای بعد میان‬ ‫بهت و حیرت دیگران مثل اینکه خوابش بیاید‪ ،‬سر روی بالشی که‬ ‫دکتر گذاش��ته بود گذاشت و خوابید‪ ،‬انگار که سال‌هاست خوابیده‪.‬‬ ‫دخت��رش هیج��ان‌زده‪ ،‬زد به گریه و دکتر اش��اره کرد برود بیرون‪.‬‬ ‫وقت��ی آمبوالنس صدا کردیم‪ ،‬دخترش مخالف��ت کرد و گفت‪ :‬نه‬ ‫می‌رویم خان��ه خودش‪ ،‬اتاق خودش و نزد همس��ایه‌های خودش‪.‬‬ ‫او برای من نمرده‪ ،‬زنده اس��ت‪ .‬می‌خواهم تا صبح چند جزء مانده‬ ‫از ختم قرآن را برایش بخوان��م‪ ،‬فقط می‌ماند امضای تاییدیه فوت‬ ‫خانم فخوری که راننده آمبوالنس موضوع را به‌سرعت حل کرد‪ ،‬او‬ ‫نزد پزش��کی که می‌شناخت رفت و یک ربع بعد با ورقه تایید فوت‬ ‫پزشکی برگشت و حرکت اول را به راحتی تمام شد‪.‬‬ ‫قصه زندگی و مرگ‬ ‫اینج��ا همان‌جاس��ت‪ ،‬بعضی‌ها می‌گویند وس��ط دنیا‪،‬‬ ‫ن��ه در کره زمین‪ ،‬وس��ط همه دنیا‪ ،‬از آس��مان هفتم تا‬ ‫اول‪ ،‬هم��ه آدم‌ها آفریده پروردگارن��د‪ ،‬همه جان دارند‪،‬‬ ‫زندگی می‌کنند‪ .‬اما روزی هم هست که دعوت می‌شوند‬ ‫به رفتن‪ .‬کاریش نمی‌ش��ود ک��رد‪ ،‬می‌گویند مرگ مثل‬ ‫شتری است که در همه خانه‌ها می‌خوابد‪ ،‬یا می‌نشیند‪.‬‬ ‫اما ح��اال دیگر از کوچه‌ها ش��تر عب��ور نمی‌کند‪ ،‬حتی‬ ‫ب��رای بردن آنها که مرده‌اند ماش��ین بنزهای کالس باال‬ ‫می‌آی��د‪ ،‬بعضی‌ها فکر می‌کنند با آن سفارش��ی می‌روند‬ ‫خیابان بهش��ت‪ ،‬کوچه گلگشت و خانه کناری حوری‌ها‬ ‫شکل دیگری از زندگی‬ ‫در حال��ی که پدر «رزا» ب��ه بیماری‌های قلبی‬ ‫و چش��م گرفتار ش��ده بود و دو پسر پزشکش در‬ ‫خارج از کش��ور نمی‌توانس��تند به پدر سر بزنند‪،‬‬ ‫حاال این داماد نجار بود که به او می‌رس��ید‪ .‬مادر‬ ‫همسرش را آورد تهران نزد خود‪ ،‬پدر اما به خاطر‬ ‫چرخاندن زندگی و مواظبت از باغ و درخت‌ها در‬ ‫الهیجان ماندگار ش��ده بود و هر جا می‌رسید از‬ ‫موفقیت‌های دام��اد و نوه‌هایش می‌گفت‪ .‬زندگی‬ ‫دام��اد و دخترش و نیز همس��رش روبه‌راه بود تا‬ ‫اینکه برای آزمایش��ات دوره‌ای و کامل به تهران‬ ‫آمد‪ ،‬بیماریش باال گرفت و با همه دوا و درمان‌ها‬ ‫وقتی احس��اس کرد رفتنی است‪ ‌،‬همه وظایف را‬ ‫به دامادش سپرد‪ ،‬حتی وصیت کرد در وقت الزم‪،‬‬ ‫در آرامستان الهیجان به خاک سپرده شود‪.‬‬ ‫وقتی«غسال»نیست‬ ‫ب��ا همه امیده��ا و ناامیدی‌ها‪ ،‬در یک نیمه‌ش��ب‪ ،‬مرد با‬ ‫زندگی وداع کرد و تمام‪.‬‬ ‫وقت��ی «میت» خان��واده «رزا» را به قبرس��تان ش��هری‬ ‫می‌رس��وندن طبق معمول این زن‌ه��ا و دختر‌های خانواده‬ ‫بودن��د ک��ه زار می‌زدن و گری��ه می‌کردن‪ ،‬بقی��ه مغموم و‬ ‫دل‌مرده برای از دست رفتن پدر روانشاد «رزا» یا زیرتابوت‬ ‫را گرفته بودند‪ ،‬یا در کنار هم دو تا دو تا و سه تا سه تا راه‬ ‫می‌‌رفتن‪ ،‬حرف می‌زدند و سیگار می‌کشیدند و منتظر بودند‬ ‫تا بعد از خاکسپاری و صلوات فرستادن جمعی‪ ،‬بروند برای‬ ‫ناهار و چای و قلیان با یک فاتحه سراسری‪ .‬اما کار در همان‬ ‫لحظه نخست گره خورد‪ ،‬از اتفاق مرده‌شوی آرامستان یک‬ ‫چهارپای��ه خیس خورده و نمور را گذاش��ته ب��ود کنار در و‬ ‫آفت��اب می‌گرفت‪ ،‬دور و ب��رش را با چند حوله و یک پتوی‬ ‫سربازی پوشانیده بود و ساکت و آرام به دود‌های سیگارش‬ ‫نگاه می‌کرد‪ .‬گروه آش��نای شهر همراه با داماد مرحوم تازه‬ ‫غسالهبهشت‌زهراو‪...‬‬ ‫روز بعد که برف به‌شدت می‌بارید و صدایش‬ ‫روی برگ‌های خشک می‌پیچید‪ ،‬دکتر در حال‬ ‫خوان��دن قرآن بود و زن‌ها ه��م رفته بودند به‬ ‫غس��الخانه زنان‪ .‬وقتی شست‌وش��و تمام شد‪،‬‬ ‫دخت��رش به جای گریه با لبخند و افس��ردگی‬ ‫خاص گف��ت‪ :‬عجیب بود‪ ،‬خانم��ی که همراه‬ ‫دو دس��تیارش «مادر» را می‌شستند مرتب از‬ ‫ما نظر می‌خواستند‪ ،‬نوع شستن‪ ،‬دعاهای ویژه‬ ‫خوان��دن‪ ،‬و دائم از ما س��وال می‌کردند‪ ،‬مادر‬ ‫خلعتی ورود به قیامتش را از کربال تهیه کرده‬ ‫بود‪ ،‬آن هم ‪ 10‬س��ال پیش‪ ،‬همس��ایه‌اش که‬ ‫پیوس��ته مونس او بود‪ ،‬همه وسایل را داده بود‬ ‫به غساله‌ها‪ ،‬و هیچ تعجبی از همکاری و رفتار‬ ‫آنها نداش��ت‪ ،‬باالخره معلوم شد‪ ،‬درون خلعتی‬ ‫یا غلمان‌ها‪.‬‬ ‫م��رگ عجب حکایتی اس��ت‪ ،‬مرده شس��تن هم قصه‬ ‫خودش را دارد‪ .‬خوش باش��یم به زندگی که عالمی دارد‪.‬‬ ‫زندگی را که دیده‌ایم؟!‬ ‫دیدار ش��یطان کوه الهیجان نقط��ه وصل یک زندگی‬ ‫ش��د‪ ،‬آمد و رفت‌ها صورت گرفت و تنها آدم مخالف پدر‬ ‫«رزا» ب��ود‪ ،‬او که دام��اد احتمالی را وصله خود نمی‌دید‬ ‫پیوس��ته می‌گفت این جوانک بیش��تر از دیپلم نخوانده‪،‬‬ ‫رفته دنبال کار پدرش یعنی نجار است‪.‬‬ ‫م��ادر رزا گفت��ه بود مگ��ر نجاری مش��کلی دارد‪ ،‬پدر‬ ‫ش��ما چ��ه کاره بود بعد هم ایش��ان ی��ک کارگاه بزرگ‬ ‫دارد‪ ،‬پس��رش همه‌کاره آنجاس��ت‪ .‬و پدر گفته بود‪ :‬این‬ ‫حرف‌ها چیه؟ من دو پس��رم یکی آلمان‪ ،‬یکی فرانس��ه‬ ‫درگذشته جلوی در قبرستان توقف کرده بودند و راه و رسم‬ ‫غسل و شستشو و دست یافتن به غسال را می‌پرسیدند که‬ ‫در همین وقت خود مرده‌ش��ور وارد بحث ش��د‪ :‬چی شده؟‬ ‫تس��لیت می‌گم‪ ،‬غم آخرتون باش��ه‪ ،‬موضوع چی��ه؟ داماد‬ ‫خانواده ک��ه دید هیچ‌کس حرفی نمی‌زن��د با احترام گفت‬ ‫هیچ��ی آقای محترم‪ ،‬ای��ن بنده خدا دیش��ب تهرون فوت‬ ‫کرده و حاال‌آوردیمش ش��هر و محله خودش و می‌خواهیم‬ ‫طبق وصیت خودش همینجا دفن بشه‪ .‬مرد غسال لنگ به‬ ‫ت��ن نیمچه خنده‌ای کرد و گفت خ��دا رحمتش کنه‪ ،‬همه‬ ‫می‌می��رن‪ ،‬کیه که تو این دنیا مون��ده؟ حاال خب ببرینش‬ ‫طرف غس��الخونه‪ ،‬مس��تقیم که رفتین تابلو داره‪ ،‬می‌گین‬ ‫می‌خواین بش��ورینش‪ ،‬باالخره یه مسلمونی پیدا میشه که‬ ‫کمکتون کنه‪ ،‬داماد گفت آخه می‌گن مس��ئول غس��الخونه‬ ‫خود ش��مایین‪ .‬مرد غس��ال خندید و گف��ت‪ :‬رییس کیه؟‬ ‫ما اینجا س��ر جمع روزی دو‪ ،‬سه تا شادروان داریم‪ ،‬منم که‬ ‫می‌بینی اینجا نشستم دیگه دارم بازنشست می‌شم‪ ،‬راستش‬ ‫مشکل استخوونی دارم‪ ،‬حاال که می‌گین از تهرون اومدین و‬ ‫ترس و بی‌ترسی‬ ‫باالخره با شنیدن صدای مردمی که تابوت را می‌آوردند‪ ،‬آن یک کم ترسی که‬ ‫به دلش نشس��ته بود‪ ،‬از بین رفت و یک وقت دید جماعت همه تصمیم گرفته‌اند‬ ‫داخل بشوند که باز پسرک را صدا زد و گفت‪:‬‬ ‫ ح��ق ت��و محفوظ‪ ،‬این کاری هم که ما داری��م انجام میدیم به خاطر مالحظه‬‫پدرته‪ ،‬پس الاقل اینجا وایس��ا و فقط افرادی رو که خودت معین کردی بفرس��ت‬ ‫داخل‪ ،‬بقیه هم اونور پنجره باشن‪.‬‬ ‫وقتی جنازه مرحوم را همراه بقچه حوله‌ها و خلعتی دست‌نویس آوردند‪ ،‬صدای‬ ‫گریه زن و دخترها از بیرون شنیده می‌شد و صدای «رزا» که به همسرش‪ ،‬یعنی‬ ‫داماد مرحوم تازه درگذشته به گوش رسید که می‌گفت‪ :‬امیرحسین جون‪ ،‬تروخدا‬ ‫دعای سرمیت رو بخون‪ ،‬خدا‪ ،‬ازت راضی باشه‪...‬‬ ‫دام��اد حاال دیگر ب��ا دیدن جنازه پدرزنش که خیلی ه��م اذیتش کرده بود زد‬ ‫زیرگریه و در همین موقع صدای نوحه‌خوانی و دعاخوانی شنیده شد‪ ،‬صدا از پدر‬ ‫امیرحس��ین داماد بود که بعداز مقداری حرف وحدیث نوحه‌خوانی را آغاز کرده‬ ‫پیوند آلبالو با گیالس‪ ،‬شاتوت‪ ،‬گالبی شاه‌میوه‪ ،‬سیب مخصوص سبز‬ ‫و چند نوع انگور‪ ،‬سپرده بود که هر کدام از مهمان‌ها با خودشان یک‬ ‫کارتن متوسط باز نشده بیاورند که جمعه‌ها عصر هنگام برگشت به‬ ‫تهران حتما میوه خودشان را ببرند‪.‬‬ ‫بود‪ ،‬مش��کل نبود‌آب گرم یک طرف‪ ،‬دس��تپاچگی همکاران غسال تازه کار طرف‬ ‫دیگر مسئله را پیچیده می‌کرد و برای انجام هر کدام از اعمال امیرحسین از پدرش‬ ‫س��وال می‌کرد و راهنمایی می‌ش��د‪ ،‬خوشبختانه «قبر» از قبل آماده شده بود و با‬ ‫دو س��ه بس��ته قرار داش��ته و برای هر کدام از‬ ‫شست‌وشوکنندگان به پول آن زمان ‪ 200‬هزار‬ ‫تومان گذاشته و روی کاغذی نوشته بود‪ ،‬حالل‬ ‫و طیب و طاهر اس��ت‪ ،‬دستمزد خودم است از‬ ‫ف��روش میوه به نص��ف قیمت در ب��اغ‪ ،‬راحت‬ ‫مرا بفرس��تید به جای��ی که قرار اس��ت بروم‪،‬‬ ‫دعایت��ان می‌کنم‪ .‬دختر خان��م فخوری زد زیر‬ ‫گریه و گفت‪ :‬دی��دم آن ‪ 3‬خانم چقدر احترام‬ ‫می‌گذارند‪ ،‬عزیز من انگار عزیز آنهاست‪ .‬صدای‬ ‫گریه دکتر سیدمحمدعلی بلند شد و تازه همه‬ ‫زدند زیر گریه و در س��کوت عجیب‪ ،‬زیر برف و‬ ‫چترهای سیاه دعا می‌خواندند و خانم فخوری‬ ‫به گفته دخترش آرام و خوش��حال می‌رفت به‬ ‫سوی بهشت!‬ ‫دکتر هس��تن‪ ،‬دخترم میکرب‌شناس��ی خوانده بایه بچه‬ ‫نج��ار وصلت کنیم‪ .‬و این ب��ار «رزا» صدایش درمی‌آید‪:‬‬ ‫مجموع ثروت و درآمد اونها‪ ،‬ده برابر ماست پدر‪ ،‬کارگاه‬ ‫پدرش چهار میلیارد قیمت داره‪ ،‬خونه‌شون بهترین جای‬ ‫تهرونه‪ ،‬خونه ش��خصی بزرگ‪ ،‬اونها از دسترنج خودشون‬ ‫نون درمیارن‪ ،‬سرشون هم به کار خودشونه‪ ،‬و پدر گفته‬ ‫ب��ود‪ :‬پس حرف آخرت رو بزن‪ ،‬یعن��ی من دارم خودمو‬ ‫خس��ته می‌کنم‪ ،‬بفرمایین‪ ،‬زندگی تو الهیجان و اون باغ‬ ‫ب��زرگ و ‪ ...‬ول کن برو تو تهرون پر از دود و دم که آدم‬ ‫همش باید بترسه نکنه طرف عملی باشه‪ ،‬معتاد باشه‪.‬‬ ‫باالخره با حرف‌های مادر «رزا» حرف تمام ش��د‪ .‬چند‬ ‫م��اه بعد که عروس��ی راه افتاد‪ ،‬همه رفتند س��ر خانه و‬ ‫زندگی خودشان‪.‬‬ ‫کل��ی هم آدم باهاتون اومده‪ ،‬یه کاری می‌تونم براتون بکنم‪،‬‬ ‫اونم‪ ،‬اینه که همه وس��ایل اونجا هس��ت‪ ،‬فق��ط باید یه آدم‬ ‫بادین و ایمون داش��ته باشین که کار شستشو رو انجام بده‪،‬‬ ‫مثال خود شما‪...‬‬ ‫صدای اذان ظهر‪ ،‬مردم تابوت به دوش به سوی جایگاه ابدی مرحوم حرکت کردند‬ ‫و امیرحسین احساس کرد تنها راهی که برایش مانده رفتن به حمام و لباس عوض‬ ‫کردن است که دختر مرحوم تازه درگذشته و همسرش از پیش همه چیز را آماده‬ ‫کرده بود‪ ...‬از آن روز‪ ،‬هرکس داماد خانواده را می‌دید بعد از سالم و احوالپرسی‪ ،‬از‬ ‫احواالت و برنامه مرده‌شویی می‌پرسید و خون او را به جوش می‌آورد‪ .‬به خصوص‬ ‫اینکه بعد از پایان کار و بخشیدن حوله‌ها و وسایل به یک زن خبره و دادن مقداری‬ ‫پول‪ ،‬ماند انعام‌مرده‌شوی اصلی و شنیدن اینکه‪ :‬هر مسلمان باید در شست‌وشوی‬ ‫میت کوشا بوده و هر نفر ‪ 7‬جنازه را بشوید تا به ثواب الزم برسد‪.‬‬ ‫***‬ ‫در گذر از بزرگترین مرکز غس��الخانه‌های ایران در شهرهای مختلف‪ ،‬غسالخانه‬ ‫مربوط به تهران به علت انجام امور شست‌وش��وی مردگان این کالن‌ش��هر و دیگر‬ ‫ش��هرک‌های دوروبر‪ ،‬جزو پرکارترین و بزرگ‌ترین مراکز غس��ل و کفن به ش��مار‬ ‫می‌رودو غس��ال‌های بهشت‌زهرا به عنوان یک کارمند شهرداری و یا در استخدام‬ ‫ش��رکت‌های دورکار مش��غول خدمت هستند‪ ،‬قصه زندگی این افراد به دفعات در‬ ‫گزارش‌های مختلف نقل شده است‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫عرضه ارز با تقاضا همگام شود‬ ‫بیشترین تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در آبان‌ماه‬ ‫سبزپوشی بازار سرمایه در نخستین هفته زمستان‬ ‫‪13‬‬ ‫رشد اقتصادی ‪4‬درصد برای ‪ 6‬ماه نخست سال ثبت شد‬ ‫نقش پیشگام صنعت و معدن در خروج از رکود‬ ‫س�مانه گالب‪-‬گروه اقتص�اد‪ -‬بانک مرکزی روز‬ ‫گذش��ته در گزارشی تحلیلی به روند رشد اقتصادی‬ ‫در ‪ 6‬ماه نخس��ت سال جاری پرداخت و با استناد به‬ ‫برآورد‌ها و آمار حس��اب‌های ملی فصلی و داده‌های‬ ‫مرتبط با اقالم تولید و هزینه ملی اعالم کرد‪ ،‬تمامی‬ ‫گروه‌های عم��ده اقتصادی در اس��تمرار روند فصل‬ ‫نخس��ت س��ال‌جاری در ‪3‬ماه دوم نیز از رشد مثبت‬ ‫‪4‬درص��دی برخوردار بوده‌اند‪ .‬ای��ن آمار در حقیقت‬ ‫می‌توان��د نویدی دیگر برای خ��روج اقتصاد از رکود‬ ‫و قرار گرفتن در مس��یر رش��د باش��د؛ موضوعی که‬ ‫رییس‌جمهوری روز گذشته در جمع مردم خراسان‬ ‫جنوب��ی به آن اش��اره ک��رد‪ .‬روحانی با بی��ان اینکه‬ ‫خوش��حالیم که تورم را از ‪ 40‬درص��د به ‪17‬درصد‬ ‫رسانده‌ایم‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در ‪ 6‬ماه نخست امسال رشد‬ ‫اقتصادی ‪ 4‬درصدی داشتیم که به معنای آغاز رونق‬ ‫اقتصادی در ایران است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ‪ 6‬ماه نخس��ت س��ال ‪ 93‬نس��بت به‬ ‫مدت مشابه سال ‪ 92‬دارای رشد و حرکت رو به جلو‬ ‫بودیم درحالی که در س��ال‌های ‪ 91‬و ‪ 92‬رش��د ما‬ ‫منفی بود و این نشان می‌دهد نه تنها به جلو حرکت‬ ‫نداشته‌ایم بلکه به عقب حرکت کرده‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات رشد ‪ 6‬ماهه‬ ‫اما این رش��د چگونه رقم خورده اس��ت؟ براساس‬ ‫محاس��بات مقدماتی و اولیه‪ ،‬تولید ناخالص داخلی‬ ‫کشور به قیمت‌های ثابت سال ‪ ،83‬در ‪ 6‬ماه نخست‬ ‫س��ال ‪ 93‬به ‪102‬هزار و ‪280‬میلیارد تومان رسیده‬ ‫که در مقایس��ه با رقم مش��ابه سال قبل ( ‪98‬هزار و‬ ‫‪325‬میلیارد تومان) معادل ‪ 4‬درصد رش��د را نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬رش��د ‪4‬درص��دی اقتصاد کش��ور درحالی‬ ‫اتف��اق افتاده که براس��اس آماره��ا‪ ،‬بخش صنعت و‬ ‫معدن با رش��د ‪ 7/2‬درصدی در این مدت‪ ،‬بیشترین‬ ‫س��هم را در افزایش رش��د اقتصادی کشور به خود‬ ‫اختصاص داده است به‌طوری که ‪ 1/7‬درصد از رشد‬ ‫‪ 4‬درصدی‪ ،‬مربوط به این دو بخش از اقتصاد است‪.‬‬ ‫بررسی‌های انجام شده همچنین نشان می‌دهد رشد‬ ‫اقتصادی بخش‌های مختلف در فصل نخس��ت سال‪،‬‬ ‫در تابس��تان نیز ادامه پیدا کرده اما شیب این رشد‬ ‫نس��بت به بهار کاهش را نش��ان می‌دهد‪ .‬نکته مهم‬ ‫در رش��د اقتصادی ‪ 6‬ماه نخس��ت سال آن است که‬ ‫در این مدت همه بخش‌های کش��ور اعم از صنعت‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬نفت و خدمات رش��د داشته‌اند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که در س��ال ‪ 92‬ب��ه جز بخش‬ ‫کشاورزی سایر بخش‌ها با رشد منفی روبه‌رو بودند‪.‬‬ ‫اگرچه براساس اطالعات در این ‪ 6‬ماه بخش نفت‬ ‫رش��د قابل توجه ‪ 9/2‬درصدی را رقم زده اس��ت اما‬ ‫رش��د کل اقتصاد در این دوره به نفت وابسته نبوده‬ ‫و بدون احتس��اب بخش نفت نیز رشد ‪ 3/5‬درصدی‬ ‫برای کشور رقم خورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد‬ ‫نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای‬ ‫اقتصاد) نش��ان می‌دهد که اق�لام مصرف خصوصی‪،‬‬ ‫مص��رف دولتی‪ ،‬تش��کیل س��رمایه ثاب��ت ناخالص‪،‬‬ ‫صادرات و واردات به ترتیب از رش��دهای معادل ‪3/5‬‬ ‫درص��د‪ ،‬منفی ‪ 0/7‬درصد‪ 26/3 ،‬درصد‪ 16/4 ،‬درصد‬ ‫و ‪ 3/3‬درصد برخ��وردار بوده‌اند که با تحوالت بخش‬ ‫عرض��ه اقتصاد س��ازگاری دارد‪ .‬در این میان رش��د‬ ‫قابل توجه دو بخش تش��کیل س��رمایه ثابت ناخالص‬ ‫و صادرات می‌تواند نویدبخ��ش روزهای بهتری برای‬ ‫اقتصاد کش��ور باش��د‪ ،‬چراکه از یک ط��رف افزایش‬ ‫س��رمایه به معنی افزایش ظرفیت‌های تولید اقتصاد‬ ‫اس��ت که می‌تـواند عرضه را افزایش دهد و از طرف‬ ‫دیگ��ر افزایش ص��ادرات به معنی بزرگ ش��دن بازار‬ ‫پیش‌روی تولید‌کنندگان کش��ور اس��ت که می‌تواند‬ ‫تقاض��ا را ب��اال ببرد و از هر دو ط��رف به تولید داخل‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫نکت��ه قابل توجه در بخش تش��کیل س��رمایه ثابت‬ ‫ناخالص‪ ،‬مربوط به زیربخش س��اختمان اس��ت‪ .‬رشد‬ ‫س��رمایه در بخش س��اختمان در فصل نخس��ت سال‬ ‫منفی ‪ 4‬درصد بود اما در تابس��تان با رونق قابل توجه‬ ‫این بخش‪ ،‬تشکیل سرمایه در این حوزه ‪33‬درصد رشد‬ ‫کرد و باعث ش��د درنهایت برای ‪ 6‬ماه نخس��ت امسال‬ ‫رش��د ‪ 7/5‬درص��دی در حوزه س��اختمان رقم بخورد‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که در ‪ 6‬ماه ابتدایی سال ‪ 92‬رشد‬ ‫این بخش منف��ی ‪ 8/5‬درصد بود‪ .‬از آنجایی که بخش‬ ‫س��اختمان ارتباط بسیاری با س��ایر حوزه‌های تولیدی‬ ‫دارد رونق این بخش می‌تواند س��ایر بخش‌ها را نیز به‬ ‫تحرک درآورد و عاملی برای رش��د اقتصادی باالتر در‬ ‫آینده باش��د‪ .‬البته باید این نکته را در نظر داش��ت که‬ ‫رش��د ارزش افزوده بخش س��اختمان به دلیل افزایش‬ ‫گروه صنایع و معادن در ‪ 6‬ماه نخست سال ‪ 93‬از نرخ رشدی معادل ‪ 7/2‬درصدی برخوردار شد و در نتیجه‬ ‫‪ 1/7‬واحد درصد از نرخ رشد ‪ 4/0‬درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داد‪ .‬در این گروه‬ ‫ارزش‌اف��زوده بخش‌های «صنعت»‪« ،‬معدن»‪« ،‬س��اختمان» و «آب و برق و گاز» به ترتیب مواجه با نرخ‌های‬ ‫رشد ‪ 7/5 ،10/5 ،6/5‬و ‪ 10/3‬درصدی بوده‌اند‪.‬‬ ‫در بخ��ش کاالهای اقتصاد‪ ،‬ش��اخص تولید کارگروه‌های بزرگ صنعتی (ک��ه حدود ‪ 70‬درصد ارزش افزوده‬ ‫بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در ‪ 3‬ماه دوم سال ‪ 93‬نسبت به رقم مشابه سال قبل ‪ 4/0‬درصد رشد داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬در میان ‪ 24‬گروه عمده صنعتی‪ ،‬ش��اخص ‪ 13‬گروه‪ ،‬در فصل دوم س��ال ‪ 93‬نسبت به فصل دوم سال‬ ‫‪ 1392‬رشد مثبتی داشته‌اند‪.‬‬ ‫صرفه‌جویی ‪ 7‬درصدی هزینه‌های دولت‬ ‫مع��اون نظارت مال��ی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کش��ور از صرف��ه جویی ‪ 7‬درصدی‬ ‫عملکرد اعتبارات هزینه‌ای ‪ 8‬ماهه س��ال ‪ 1393‬نس��بت به مدت مش��ابه س��ال ‪ 1392‬خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��ادا‪ ،‬س��یدرحمت اهلل اکرمی با تاکید بر اینکه تامین منابع مالی الزم برای پرداخت مصارف قانون بودجه‬ ‫کل کش��ور یکی از اولویت‌های مهم خزانه داری کل کش��ور است‪ ،‬افزود‪ :‬سهم اعتبارات هزینه‌ای از مجموع‬ ‫مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال جاری معادل ‪ 1.493.325‬میلیارد ریال برابر ‪ 70/7‬درصد است‬ ‫که این رقم در س��ال ‪ 1392‬مع��ادل ‪ 1.205.926‬میلیارد ریال برابر ‪70/4‬درصد ب��وده که از نظر اعتباری‬ ‫به میزان ‪ 287.399‬میلیارد ریال افزایش یافته اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬س��هم پرداخ��ت اعتبارات هزینه‌ای در ‪8‬‬ ‫ماهه س��ال جاری با مبلغ ‪ 909.627‬میلیارد ریال مع��ادل ‪ 82/7‬درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را‬ ‫به خود اختصاص داده که س��هم این بخش در مدت مش��ابه س��ال ‪ 1392‬با مبلغ ‪ 704.508‬میلیارد ریال‬ ‫معادل ‪ 89/8‬درصد از کل مصارف بوده است‪ .‬اکرمی افزود‪ :‬این موضوع نشان دهنده این واقعیت مهم است‬ ‫که در مقایس��ه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در س��ال ‪ 1392‬و سال ‪ ،1393‬حدود ‪7‬درصد در مقطع ‪ 8‬ماهه‬ ‫صرفه‌جویی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫اعتب��ارات عمرانی دول��ت در این حوزه ب��ود و بخش‬ ‫خصوصی هنوز اعتماد الزم را برای س��رمایه‌گذاری در‬ ‫حوزه ساختمان ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹آمارها محسوس نیست‬ ‫م��رور این آم��ار و ارق��ام اگرچه اخب��ار خوبی برای‬ ‫اقتصاد به همراه دارد اما هنوز اقتصاد ما تا رس��یدن به‬ ‫جایگاه��ی که بتواند این تغییرات را در زندگی مردم و‬ ‫کسب‌وکارهای کوچک نش��ان دهد‪ ،‬فاصله دارد و این‬ ‫موضوعی است که نایب رییس کمیسیون اقتصاد کالن‬ ‫اتاق بازرگانی نیز به آن اشاره دارد‪.‬‬ ‫به��رام ش��هریاری در گفت‌وگو با‬ ‫ب��ا تاکی��د بر اینک��ه باید‬ ‫به‌طور جزئی بررسی کرد که این‬ ‫رش��د درچه بخش‌های��ی اتفاق‬ ‫افت��اده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ رش��د‬ ‫اقتص��ادی ی��ک ش��اخص کل��ی اس��ت و نمی‌توان��د‬ ‫نشان‌دهنده جزئیات تغییرات در اقتصاد کشور باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وضعیت بنگاه‌های تولیدی در کشور‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬نگاهی ب��ه وضعیت صنای��ع تولیدی در‬ ‫کش��ور نش��ان می‌دهد که این بخ��ش از اقتصاد هنوز‬ ‫تغیی��ر قابل‌توجه��ی در تولید نداش��ته‌ و فعالیت آنها‬ ‫آن‌طور که باید روی غلتک نیفتاده است‪.‬‬ ‫شهریاری تالش دولت برای تغییر وضعیت اقتصادی‬ ‫کش��ور را قاب��ل توج��ه دانس��ت و گف��ت‪ :‬مجموع��ه‬ ‫فعالیت‌ه��ای دول��ت ب��رای بهبود وضعی��ت اقتصادی‬ ‫به‌خوبی قابل رویت اس��ت اما تاکنون نتایج کار آنچنان‬ ‫که باید در اقتصاد دیده نشده است‪.‬‬ ‫وی دلیل این موضوع را مشکالت بسیار زیاد موجود‬ ‫در اقتصاد دانس��ت و توضی��ح داد‪ :‬اگر بخواهیم نگاهی‬ ‫غیرجانبدارانه به وضعیت اقتصادی کشور داشته‌باشیم‬ ‫بای��د تصری��ح کنیم مش��کالتی که در گذش��ته برای‬ ‫اقتصاد به‌وجود آمده باعث شده حرکت در مسیر رشد‬ ‫اقتصادی خیلی سخت باشد و به همین دلیل نیز هنوز‬ ‫آثار ش��اخص‌های رش��د به صورت ملموس در اقتصاد‬ ‫قابل درک نیست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که آیا افزایش رش��د در بخش س��اختمان می‌تواند در‬ ‫صنای��ع مرتبط با ای��ن حوزه رونق ایج��اد کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��اخص‌های مربوط ب��ه تغیی��رات تولی��د در بخش‬ ‫س��اختمان نیز یک شاخص کلی است و می‌توان آن را‬ ‫به حوزه‌های مختلف تفکیک کرد‪ .‬آنچه که برای رشد‬ ‫اقتصادی اهمیت بس��یاری دارد سرمایه‌گذاری در راه و‬ ‫جاده اس��ت و بخش ساختمان تاثیر کمتری روی رشد‬ ‫دارد‪ .‬بای��د دید در آمارهای جزئی‌تر که داده می‌ش��ود‬ ‫کدام یک از این دو حوزه رشد بیشتری داشته‌اند‪.‬‬ ‫وی در پایان به آمار مربوط به اعتبارات عمرانی دولت‬ ‫در بودجه نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬اعتبارات عمرانی یکی‬ ‫از عوامل ایجاد رش��د اقتصادی است که در سال‌جاری‬ ‫می��زان آن افزایش قابل‌توجهی نداش��ته و نمی‌توان از‬ ‫این مسیر نیز انتظار رشد باالیی را در اقتصاد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹مسکن هنوز در رکود است‬ ‫تاکید این نماینده ات��اق بازرگانی بر ملموس نبودن‬ ‫ش��اخص‌ها در وضعیت واقعی تولید درحالی است که‬ ‫رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی براین‬ ‫واقعیت تاکید دارد‪.‬‬ ‫رض��ا رحمان��ی در گفت‌وگ��و با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این نرخ رشد‬ ‫اقتص��ادی ک��ه ازس��وی بان��ک‬ ‫مرکزی اعالم ش��ده هنوز آنچنان‬ ‫که بای��د در واقعیت برای فعاالن‬ ‫بخش تولیدی ملموس نیس��ت‪ .‬وی برخالف شهریاری‬ ‫تصریح کرد که دولت برنامه‌های قابل‌توجهی در حوزه‬ ‫صنعت نداش��ته و به همین دلی��ل نیز وقتی به صورت‬ ‫میدان��ی در مورد وضعیت صنای��ع پرس‌وجو می‌کنیم‪،‬‬ ‫تغییرات قابل مشاهده نیست‪.‬‬ ‫وی به رش��د بخش مس��کن در آمار نیز اشاره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬اگرچ��ه در آمار بانک مرکزی رش��د این بخش‬ ‫قابل توجه اعالم ش��ده اس��ت اما در عم��ل این حوزه‬ ‫هنوز در رکود قرار دارد و نمی‌توان ادعا کرد که بخش‬ ‫ساختمان از رکود بیرون آمده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به همه ای��ن اظهارنظرها به نظر می‌رس��د‬ ‫اگرچه وضعیت اقتصادی کش��ور نس��بت به دو س��ال‬ ‫گذش��ته بهب��ود پیدا کرده اس��ت اما هن��وز جای کار‬ ‫بسیار زیادی برای دولت باقی است و در صورت اعمال‬ ‫سیاس��ت‌های مبتنی بر تولید می‌توان هم به نرخ‌های‬ ‫رش��د باالتری رس��ید و هم این تغییرات را در زندگی‬ ‫مردم ملم��وس کرد‪ .‬عالوه‌ب��ر این باید توجه داش��ت‬ ‫وضعی��ت باثبات فعلی در اقتصاد خود گامی بلند برای‬ ‫دستیابی به رشدهای باالتر است‪.‬‬ ‫رشد تولید ناخالص برحسب فعالیت‌های اقتصادی به قیمت‌های ثابت سال ‪1383‬‬ ‫نیمه نخست سال ‪1392‬‬ ‫نیمه نخست سال ‪1393‬‬ ‫سهم در رشد برای سال ‪1393‬‬ ‫گروه کشاورزی‬ ‫‪6/9‬‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪0/3‬‬ ‫گروه نفت‬ ‫‪-13/5‬‬ ‫‪9/2‬‬ ‫‪0/9‬‬ ‫گروه صنایع و معادن‬ ‫‪-6/3‬‬ ‫‪7/2‬‬ ‫‪1/7‬‬ ‫گروه خدمات‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪2/5‬‬ ‫‪1/5‬‬ ‫تولید‌ناخالص داخلی‬ ‫‪-2/4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫روستاهای خوزستان در صدر پر‌هزینه‌ها‬ ‫روس��تاهای خوزستان‪ ،‬پر هزینه‪‎‬ترین روستاهای ایران هستند که زندگی در آن‏ها به طور متوسط پر‬ ‫هزینه‏‌تر از زندگی در شهرهایی چون قم و همدان است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر اس��اس آخرین آمار مرکز آمار ایران در س��ال ‪ ،1392‬روس��تاهای خوزستان با‬ ‫متوس��ط هزینه یک میلیون و ‪ 380‬هزار تومان در ماه‪ ،‬پر هزینه‪‎‬ترین روس��تاهای ایران هستند‪ .‬از این‬ ‫هزینه یک میلیون و ‪ 380‬هزار تومانی خانوارهای روس��تایی خوزستان‪ ،‬ماهیانه ‪ 680‬هزار تومان صرف‬ ‫هزینه‏‌ه��ای غیرخوراکی آن‪‎‬ها چون اجاره‌بها‪ ،‬آب و فاضالب‪ ،‬س��وخت و روش��نایی‪ ،‬لوازم و اثاث منزل‪،‬‬ ‫خدمات بهداش��تی و درمانی‪ ،‬حمل و نقل می‏‌ش��ود‪ .‬همچنین آن‏ها ‪ 703‬هزار تومان هم در ماه صرف‬ ‫مواد خوراکی و دخانی خانوار خود می‌کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که هزینه زندگی در شهر قم حدود یک میلیون و ‪ 50‬هزار تومان در ماه و هزینه‬ ‫زندگی در همدان یک میلیون و ‪ 90‬هزار تومان اعالم شده است‪ .‬بعد از روستاهای خوزستان‪ ،‬آذربایجان‬ ‫غربی با هزینه متوس��ط ماهیانه یک میلیون و ‪ 350‬هزار تومان برای هر خانوار روستایی‪ ،‬پرهزینه‌ترین‬ ‫روستاهای ایران را دارد‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫رشد اقتصادی ‪ 4‬درصدی‬ ‫دقیق است‬ ‫انتش��ار آم��ار مرب��وط به‬ ‫رش��د اقتصادی ‪ 4‬درصدی‬ ‫با برخی تردیدها در محافل‬ ‫کارشناس��ی هم��راه ش��ده‬ ‫ولی سعید لیالز اقتصاددان‬ ‫اعتقاد دارد این رقم صحیح‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرآنالین‪ ،‬آمار بانک مرکزی نش��ان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬نرخ رشد اقتصاد ایران در ‪ 6‬ماهه سال ‪93‬‬ ‫در قیاس با ‪ 6‬ماهه سال ‪ 92‬رشدداشته و به عدد ‪4‬‬ ‫درصد رسیده است‪ .‬با این وجود نرخ رشد اقتصادی‬ ‫کل سال ‪ 93‬هنوز به صورت دقیق مشخص نیست‪.‬‬ ‫در این خصوص سعید لیالز با تاکید براینکه بانک‬ ‫مرکزی بهترین و قانونی ترین مرجع برای انتش��ار‬ ‫آمار رس��می اقتصادی است‪ ،‬گفت‪ :‬من قبول ندارم‬ ‫ک��ه مرجعی بهتر و معتبرت��ر از بانک مرکزی برای‬ ‫اعالم شاخص‌های اقتصادی کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی به این ترتیب‬ ‫برآورد بانک مرکزی از رش��د اقتصادی ‪ 4‬درصدی‬ ‫را مبتنی بر واقعیت دانست و در عین حال تشکیک‬ ‫در این آمار را غیرکارشناسانه خواند‪.‬‬ ‫او ب��ا اذعان به اینکه پیش از این رش��د اقتصادی‬ ‫‪ 6‬ماه��ه را حدود ‪ 4‬درص��د پیش‌بینی کرده بودم‪،‬‬ ‫تصریح می‌کند‪ :‬براین اس��اس پیش‌بینی می‌ش��ود‬ ‫رش��د اقتصادی ‪ 9‬ماهه س��ال جاری هم به حدود‬ ‫‪ 3‬درصد برس��د که بخش��ی از این کاهش رشد به‬ ‫واسطه کاهش قیمت نفت خواهد بود‪.‬‬ ‫لیالز اظهارات خود را اینگونه تکمیل می‌کند‪:‬‬ ‫باتوج��ه به تداوم کاهش قیمت جهانی نفت‪ ،‬در‬ ‫صورتی که رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن‬ ‫رون��د کنونی خود را طی کند‪ ،‬رش��د اقتصادی‬ ‫کش��ور در پایان امس��ال بین ‪ 2‬ت��ا ‪2/5‬درصد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مجلس زیرساخت‌ اقتصاد‬ ‫مقاومتی را فراهم کند‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس با‬ ‫بی��ان اینکه در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۴‬تا حدودی‬ ‫ب��ه مولفه‌ه��ای اقتص��اد مقاومت��ی توجه نش��ده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مجل��س با در نظ��ر گرفتن ش��رایط تولید‪،‬‬ ‫زیرس��اخت‌های قانونی برای تحق��ق اهداف اقتصاد‬ ‫مقاومتی را فراهم کند‪.‬‬ ‫ابوالقاسم جراره در گفت‌وگو با تسنیم‪ ،‬با اشاره به‬ ‫ض��رورت تصویب الیحه بودجه ‪ 94‬با محوریت اتکا‬ ‫به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مهم‌ترین‬ ‫مولفه‌ه��ا و محوره��ای اقتصاد مقاومت��ی‪ ،‬ارتقای‬ ‫سطح تولید ملی‪ ،‬توجه به فعالیت‌های دانش‌بنیان‪،‬‬ ‫بهینه‌سازی مصرف و نیز رفع مشکالت اقتصادی با‬ ‫روش‌ه��ای علمی فناورانه اس��ت که با حمایت‌های‬ ‫همه‌جانبه قوای سه‌گانه تحقق می‌یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه همه قوا و و دس��تگاه‌های‬ ‫اجرای��ی در زمین��ه تحق��ق اقتص��اد مقاومت��ی‬ ‫مس��ئول ب��وده و باید اقدام��ات موث��ر را در این‬ ‫ب��اره انجام دهند‪ ،‬افزود‪ :‬بهب��ود قوانین و نظارت‬ ‫بر اجرای اح��کام اقتصاد مقاومتی از وظایف نهاد‬ ‫قانون‌گذاری کشور است که باید مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬استفاده از ظرفیت‌های کشور‪ ،‬اعطای‬ ‫تس��هیالت به بخش تعاونی و نی��ز واگذاری امور‬ ‫ب��ه بخش خصوصی از وظایف دولت در چارچوب‬ ‫عمل به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی اس��ت که در‬ ‫الیح��ه بودج��ه ‪ 94‬توجه چندانی به آن نش��ده؛‬ ‫البته امیدوارم مجل��س بودجه‌ای را تصویب کند‬ ‫ک��ه ضمن رعای��ت مولفه‌های اقتص��اد مقاومتی‪،‬‬ ‫کاهش قیمت جهانی نفت را نیز مدنظر قرار دهد‪.‬‬ ‫ج��راره با تاکید بر اینکه دولت باید برای اجرای‬ ‫صحی��ح مولفه‌‌ه��ای اقتص��اد مقاومت��ی‪ ،‬واردات‬ ‫را در مس��یر صحیحی ق��رار داده و تا حد امکان‬ ‫از واردات غیرض��روری جلوگی��ری کن��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه ارتقای س��طح تولی��د ملی و‬ ‫حمای��ت از تولید داخلی جزو ش��اخصه‌های مهم‬ ‫اقتص��اد مقاومتی اس��ت‪ ،‬بنابراین الزم اس��ت در‬ ‫ش��رایط موجود و تحریم‌ه��ای ظالمانه غرب‪ ،‬در‬ ‫س��ال آینده توجه ویژه‌ای ب��ه مولفه‌های اقتصاد‬ ‫مقاومتی داش��ته باش��یم‪ .‬وی همچنی��ن با بیان‬ ‫اینکه اگر ما در اقتصاد خود‌کفا باش��یم‪ ،‬دش��من‬ ‫ب��رای تحریم انگیزه‌ای ندارد‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪:‬‬ ‫نظارت همه‌جانبه بر فعالیت‌ها در بخش اقتصادی‬ ‫از تولی��د تا ص��ادرات‪ ،‬جزو وظای��ف قوه‌قضاییه‬ ‫اس��ت که دولت و مجلس نیز باید زیرساخت‌های‬ ‫مطل��وب را در ح��وزه اجرا و قانون‌گ��ذاری برای‬ ‫تحقق اهداف سیاس��ت‌های اقتص��اد مقاومتی در‬ ‫سال‌ آینده‪ ،‬فراهم کنند‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫بانک صادرات ‪ ٤٤٢‬هزار‬ ‫میلیارد ریال وام داد‬ ‫بانک صادرات ایران در زمینه توس��عه‬ ‫اقتصادی کشور تا پایان آبان ‪ ،١٣٩٣‬در‬ ‫حدود ‪٤٤٢‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫پرداخت‪ .‬این بانک‪ ،‬همسو با سیاست‌های اقتصادی‬ ‫دولت و در زمینه توس��عه اقتصادی کشور و آبادانی‬ ‫کشور با برخورداری از شبکه گسترده شعب بانکی‬ ‫در سراسر کشور نسبت به جذب نقدینگی جامعه و‬ ‫تزری��ق آن در بخش‌ه��ای مختل��ف اقتص��ادی و‬ ‫اشتغالزایی اقدام کرده که بر این اساس تا پایان آبان‬ ‫م��اه ‪ ١٣٩٣‬نزدی��ک ب��ه ‪ 442‬هزار میلی��ارد ریال‬ ‫تسهیالت به بخش خصوصی و دولتی در بخش‌های‬ ‫مختل��ف همچ��ون کش��اورزی‪ ،‬صنع��ت و معدن‪،‬‬ ‫بازرگانی و خدمات‪ ،‬صادرات کاال‪ ،‬راه و ساختمان و‬ ‫مسکن پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫بانک قرض‌الحسنه مهر‬ ‫به دنبال راه‌های جدید درآمدی‬ ‫ب��ا حض��ور مدیرعام��ل‪ ،‬اعض��ای‬ ‫هیات‌مدیره‪ ،‬معاونان و مدیران ستاد و‬ ‫ش��عب اس��تان‌ها‪ ،‬همایش سراس��ری‬ ‫مدی��ران بان��ک در س��اختمان مرک��زی بان��ک‬ ‫قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫هلل‌گانی‪ ،‬مدیر عامل بانک در ابتدای این همایش‬ ‫ضمن تاکید ج��دی به مدیران اس��تان‌ها مبنی بر‬ ‫آموزش دقیق طرح‌های صندوق خانواده‪ ،‬هیات‌های‬ ‫مذهبی و س��ازمان‌ها و ادارات به کارکنان ش��عب‪،‬‬ ‫از آنان خواس��ت نسبت به توجیه کامل طرح اقدام‬ ‫کنن��د‪ .‬در ادامه پ��درام‪ ،‬عض��و هیات‌مدیره بانک‬ ‫با اش��اره به اینکه تمامی طرح‌ها به پرس��نل صف‬ ‫منتهی می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر طرح��ی به خوبی اجرا‬ ‫نش��ود‪ ،‬مش��کل از توجیه نامناس��ب پرسنل صف‬ ‫است‪ .‬روسای ش��عب در صف مقدم اجرای طرح‌ها‬ ‫هس��تند‪ .‬صمدی‪ ،‬عضو دیگر هیات‌مدیره بانک به‬ ‫تشریح وضعیت مالی و برنامه‌های پیش روی بانک‬ ‫پرداخ��ت و اظهار ک��رد‪ :‬برای افزای��ش درآمدهای‬ ‫جاری بانک باید کانال‌های جدید درآمد شناس��ایی‬ ‫و ایجاد شوند‪ .‬وی همچنین با ارائه آماری وضعیت‬ ‫مالی را به تفکی��ک در بخش‌هایی همچون منابع‪،‬‬ ‫مصارف‪ ،‬مطالبات و‪ ...‬تشریح کرد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫راه‌هایی که تکانه‌های بازار ارز را کمتر می‌کند‬ ‫عرضهارزباتقاضاهمگامشود‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬مدیریت و کنترل نوس��ان ن��رخ ارز در‬ ‫اقتص��اد ایران ب��ه دلیل اهمیت این موض��وع‪ ،‬همواره به‬ ‫عنوان یک��ی از چالش‌های عمده سیاس��تگذاران اقتصاد‬ ‫کش��ور مطرح بوده است‪ .‬اهمیت این موضوع هم از آنجا‬ ‫ناش��ی می‌ش��ود که افزایش و نوس��ان نرخ ارز به صورت‬ ‫مس��تقیم هزینه‌ه��ای تولید را افزای��ش می‌دهد و باعث‬ ‫بی‌اعتمادی و به هم خوردن محاسبات هزینه فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی می‌ش��ود که در نهایت اثرات منفی بر س��اختار‬ ‫اقتصادی کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی با نوس��انی ش��دن ب��ازار ارز در‬ ‫هفته‌ه��ای اخیر‪ ،‬بعد از یک دوره آرامش‪ ،‬که البته برخی‬ ‫کارشناس��ان آن را یک اثر روان��ی کوتاه‌مدت می‌دانند و‬ ‫در مقاب��ل گروهی دیگر از متخصصان این حوزه مواردی‬ ‫مانن��د ت��ورم‪ ،‬کاهش قیم��ت نفت در بازاره��ای جهانی‬ ‫و ادامه مذاکرات ایران در مس��ائل هس��ته‌ای‪ ،‬را عواملی‬ ‫می‌دانن��د که روی قیمت ارز تاثیر گذاش��ته و در نهایت‬ ‫باعث باالرفتن این نرخ در هفته‌های اخیر ش��ده است و‬ ‫نگرانی فعاالن اقتصادی را با خود همراه کرده است‪.‬‬ ‫در این بین کارشناس��ان‪ ،‬نقش دولت و بانک مرکزی را‬ ‫در ایجاد ثبات و آرامش بازار بسیار مهم ارزیابی می‌کنند‬ ‫و براین باورند که با اجرای برخی سیاست‌ها‪ ،‬در شرایطی‬ ‫که بازار ارز دچار نوس��ان می‌ش��ود‪ ،‬این بازار را می‌توان‬ ‫کنترل کرد تا اث��ر منفی بر بخش‌های مختلف اقتصادی‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه و تقاضا متعادل شود‬ ‫محم��د باق��ر ص��دری‪ ،‬یک��ی از‬ ‫کارشناسان اقتصادی در این زمینه‬ ‫با اش��اره به‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫نوسان نرخ ارز و افزایش فاصله ارز‬ ‫آزاد و ارز دولتی در س��ال ‪ 91‬که‬ ‫ناش��ی از تشدید تحریم‌های بانک مرکزی‪ ،‬محدود شدن‬ ‫نق��ل و انتقال‌های پول در کش��ور‪ ،‬نبود مدیریت صحیح‬ ‫منابع ارزی و در نهایت کاهش ارزش پول ملی بوده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این عوامل در آن دوران باعث باال رفتن و نوس��ان‬ ‫نرخ ارز شد که آثار نامطلوب آن همچنان بر اقتصاد کشور‬ ‫نمایان است‪.‬‬ ‫صدری با تاکید بر اینکه دولت در یکی دوسال گذشته‬ ‫تالش کرده است که این آثار را به حداقل برساند و نوسان‬ ‫ب��ازار ارز را کنترل کند که در این زمینه تاحدودی موفق‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اما در این بین عواملی همچون رکود‬ ‫تورمی در کش��ور و پایین آمدن بازدهی برخی از بازارها‬ ‫مانند بورس نیز وجود دارد که اگر این مش��کالت مرتفع‬ ‫نش��ود‪ ،‬این امکان وجود دارد که بخشی از نقدینگی‌ها به‬ ‫س��مت بازارهایی همچون طال و ارز حرکت کند و باعث‬ ‫تشدید نوسان بازار ارز شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��اید تا چن��د وقت اخیر بازار ارز در‬ ‫آرامش به س��ر می‌برد و دیگر خبری از نوس��ان ش��دید‬ ‫قیمتی چند س��ال گذش��ته نبود اما چند هفته‌ای است‬ ‫شاهد نوسانی ش��دن بازار ارز هستیم که باید به سرعت‬ ‫نس��خه‌ای ب��رای آن پیچیده ش��ود‪ ،‬در ادام��ه به عوامل‬ ‫اثر‌گذار در نوس��ان بازار ارز در هفته‌های گذش��ته اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬از آنجایی که قیمت ارز در ایران تابع عوامل‬ ‫داخلی و بیرونی اس��ت‪ ،‬در این زمین��ه تمدید مذاکرات‬ ‫‪ 5+1‬باعث ش��د که قیمت دالر دگرگون و شوکی به بازار‬ ‫ارز وارد شود‪ .‬به گفته او‪ ،‬یکی دیگر از دالیل نوسان نرخ‬ ‫ارز در چن��د وقت اخیر‪ ،‬کاهش محس��وس قیمت نفت و‬ ‫افزای��ش نرخ ارز در بودجه س��ال ‪ 94‬بود که باعث ش��د‬ ‫قیمت‌ها در بازار دچار نوسان شوند‪.‬‬ ‫صدری برخی اقدامات همچون تعیین نرخ ارز ‪2‬هزار و‬ ‫‪ 850‬توم��ان در بودج��ه ‪ 94‬را عاملی اثر‌گذار در افزایش‬ ‫نرخ ارز دانس��ت و ضمن اش��اره به عوام��ل تاثیر‌گذار در‬ ‫نوسان نرخ ارز به نقش مهم بانک مرکزی در کنترل این‬ ‫نوسانات اشاره کرد و گفت‪ :‬باید به این نکته توجه داشت‬ ‫که قیمت ارز در ایران به ش��دت تابع عرضه ارز اس��ت و‬ ‫زمانی که عرضه ارز کاهش یابد‪ ،‬قیمت دالر نیز با افزایش‬ ‫رو‌به‌رو خواهد ش��د که در چنین ش��رایطی برای کنترل‬ ‫نوس��ان نرخ ارز‪ ،‬بانک مرکزی باید با اتخاذ برخی تدابیر‪،‬‬ ‫عرضه ارز را در کشور افزایش دهد‪ ،‬به گونه‌ای که عرضه‬ ‫و تقاضا در بازار به تعادل برسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه بخش زی��ادی از دارایی‌های ارزی‬ ‫کش��ور در حال حاضر در دسترس اقتصاد ما نیست که با‬ ‫آزاد کردن دارایی‌های بلوکه‌ش��ده‪ ،‬وضعیت اقتصاد ایران‬ ‫رو به بهبود خواهد رفت و منابع ارزی در کش��ور افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اقداماتی که بانک مرکزی باید‬ ‫به س��رعت در دستور کار خود قرار دهد حرکت به سمت‬ ‫یکسان‌س��ازی نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی است که‬ ‫به‌ط��ور حتم اگر این امر محقق ش��ود‪ ،‬افزایش نرخ ارز و‬ ‫نوسان این بازار به حداقل خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹مسیر ورود ارز به کشور تسهیل شود‬ ‫عباس��علی ن��ورا‪ ،‬نماین��ده ادوار‬ ‫مجل��س و یک��ی از کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی هم درباره دالیل افزایش‬ ‫نرخ ارز در بازار غیررس��می کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬نتیج��ه بررس��ی‌های‬ ‫کارشناس��ی بیانگر آن است که در شرایط فعلی‪ ،‬افزایش‬ ‫نرخ ارز مبتنی بر مس��ائل روان‌شناختی اقتصادی بوده و‬ ‫هیچ ارتباطی به شاخص‌های کالن اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه نوس��ان کنونی به دلیل مس��ائل‬ ‫انتظاری اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نظام داخلی کشور به دلیل‬ ‫تح��والت سیاس��ی‪ ،‬برداش��ت غیرمرتبطی را از مس��ائل‬ ‫اقتص��ادی دارد و همی��ن موضوع باعث ش��ده که هجمه‬ ‫تقاضا به بیش از حد متعارف افزایش یابد‪.‬‬ ‫نورا ادامه داد‪ :‬اکنون ش��اهد آن هستیم که همه مردم‬ ‫با نقدینگی ناچیز به س��مت بازارهای خرید و فروش ارز‬ ‫هجوم می‌آورند و همین افزایش تقاضا بدون هیچ تحول‬ ‫واقعی‪ ،‬افزایش نرخ ارز را به همراه دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کاهش نرخ نف��ت در بازارهای جهانی‪ ،‬این‬ ‫ذهنی��ت را به وج��ود آورده که توان عرض��ه ارز کاهش‬ ‫یافته و م��ردم به خرید آن هج��وم آورده‌اند‪ ،‬در صورتی‬ ‫که ذخایر ارزی کشور توان اداره و تامین تمام نیازها‪ ،‬در‬ ‫طول ‪ 2‬تا ‪ 5‬س��ال آین��ده را دارد‪ .‬وی درباره دلیل دیگر‬ ‫افزایش تقاض��ای کاذب ارز در جامعه اظهار کرد‪ :‬توفیق‬ ‫نداش��تن در گفتمان ‪ 5+1‬این ذهنی��ت را به جامعه القا‬ ‫کرده که مذاکرات هس��ته‌ای هیچ دس��تاوردی به همراه‬ ‫نداشته‪ ،‬گرچه همین تمدید مذاکرات‪ ،‬آرامش را تا حدی‬ ‫به جامعه بازگردانده اس��ت‪ .‬نماین��ده مردم زابل و زهک‬ ‫در مجل��س هش��تم بیان کرد‪ :‬وظیفه دولت اس��ت که با‬ ‫شفاف‌س��ازی‪ ،‬نگرانی‌ه��ا را در جامعه کاهش دهد‪ ،‬چون‬ ‫جبران کاهش قیمت نفت با روش‌هایی از قبیل برداشت‬ ‫از محل ذخایر ارزی و افزایش صادرات قابل حل است‪.‬‬ ‫نورا با تاکید بر اینکه دولت‌ها باید نظارت خود را تقویت‬ ‫کنند‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬دولتمردان در شرایط بحران ارزی باید‬ ‫در بحث واردات هم تجدید نظر کنند‪ ،‬به‌طور حتم زمانی‬ ‫ک��ه بحران ارزی بر اقتصاد کش��ور س��ایه افکنده‪ ،‬دلیلی‬ ‫ب��رای واردات کاالهای لوکس وجود ن��دارد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نظام اقتصادی نیازمند انس��جام بیشتر بوده و دولت‬ ‫باید با ارائه مشوق‌های صادراتی‪ ،‬مسیر ورود ارز به کشور‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫بررسی برنامه استراتژیک ‪ ۵‬ساله بیمه «ما»‬ ‫برنامه ‪ ۵‬س��اله استراتژیک شرکت بیمه «ما» در جلسه‌ای‪ ،‬با حضور‬ ‫محم��د ابراهیم‌پور زرندی رییس هیات‌مدیره بیمه «ما»‪ ،‬س��یدمحمد‬ ‫علیپور مدیرعامل بیمه «ما»‪ ،‬حمیدرضا فرتوک‌زاده مشاور مدیرعامل‬ ‫بانک ملت و س��ایر اعضای هیات‌مدیره و مدیران ارش��د شرکت‪ ،‬مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت‪ .‬دراین نشست سیدمحمد علیپور مدیرعامل بیمه‬ ‫«ما» درباره برنامه استراتژیک تدوین شده توضیح داد‪ :‬برنامه استراتژیک‬ ‫تدوین ش��ده توسط همکاران تحقیق و توس��عه و با مشارکت مدیران‬ ‫شرکت در طول ‪ 5‬ماه تنظیم شده است‪ .‬رویکرد برنامه استراتژیک به‬ ‫نحوی اس��ت که برنامه عملیاتی شرکت به خوبی در آن در نظر گرفته‬ ‫ش��ده و مدیران را در اجرای برنامه‌های س��االنه خود هدایت می‌کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اضافه کرد‪ :‬برنامه تهیه ش��ده عملگرا بوده و با ش��ناخت‬ ‫توانایی‌های شرکت در آن مقطع زمانی و شرایط بازار زمانی تهیه شده‬ ‫است‪ .‬عملکرد مناسب شرکت در دو سال گذشته موید دقت در برنامه‬ ‫تهیه شده است‪ .‬حسین کریمخان زند قائم مقام مدیر عامل بیمه «ما»‬ ‫نیز در این رابطه گفت‪ :‬پیش از تهیه طرح اس��تراتژیک ش��رکت‪ ،‬دوره‬ ‫آموزش��ی برای ‪ 50‬نفر از مدیران و کارکنان ارش��د شرکت با مضمون‬ ‫شناخت طرح استراتژیک برگزارشد که منجربه آگاهی کارکنان شرکت‬ ‫نسبت به ویژگی‌های برنامه استراتژیک و چگونگی عمل به آن و نحوه‬ ‫تدوین آن ش��د‪ .‬کریمخان زند همچنین مه��م ترین ویژگی برنامه ‪5‬‬ ‫ساله استراتژیک بیمه «ما» را عملگرا بودن آن دانست‪ .‬همچنین مجید‬ ‫بنویدی مشاور مدیرعامل در امور اجرایی به ارائه گزارشی در خصوص‬ ‫متدولوژی تدوین طرح استراتژیک پرداخت‪ .‬وی گفت‪ :‬عملیاتی بودن‬ ‫این برنامه و استراتژی بخشی تمام مدیریت‌های شرکت از شاخص‌های‬ ‫بارز طرح تدوین شده است‪.‬‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫م الف‪3502 :‬‬ ‫قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده‪:‬‬ ‫مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ‪ 1393‬از طریق‬ ‫سامانه ‪ www.evat.ir‬حداکثر تا ‪ 15‬دی‌ماه سال‌جاری می‌باشد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 1822‬مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫مرکز پاسخگویی فنی‪35087 :‬‬ ‫روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪35010‬‬ ‫‪35390‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫‪2,730,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪43400‬‬ ‫‪43790‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪4,990,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪55200‬‬ ‫‪55500‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,855,000‬‬ ‫‪9,905,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪30950‬‬ ‫‪31200‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,810,000‬‬ ‫‪9,890,000‬‬ ‫فرانک‌سوئیس‬ ‫‪36000‬‬ ‫‪36350‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪2,510,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪15300‬‬ ‫‪15650‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪4,960,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9850‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,810,000‬‬ ‫‪9,870,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪10150‬‬ ‫‪10150‬‬ ‫قیمت خودرو‬ ‫خودرو‬ ‫قیمت‬ ‫بازار‬ ‫هیوندایی سوناتا‬ ‫‪YF‬‬ ‫‪1.700.000.000‬‬ ‫‪1.580.235.250‬‬ ‫هیوندایی سانتافه‬ ‫‪1.930.000.000‬‬ ‫‪1.849.635.300‬‬ ‫میتسوبیشی لنسر‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1.290.000.000‬‬ ‫‪1.211.817.200‬‬ ‫میتسوبیشی ‪ASX‬‬ ‫‪MIDLINE‬‬ ‫‪1.420.000.000‬‬ ‫‪1.287.474.580‬‬ ‫کیا موتور‬ ‫اسپورتیج ‪SL‬‬ ‫‪1.530.000.000‬‬ ‫‪1.373.000.000‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪993,100‬‬ ‫‪1,012,700‬‬ ‫ین ژاپن‬ ‫‪293‬‬ ‫‪320‬‬ ‫کیا موتور اپتیما‬ ‫‪TF‬‬ ‫‪1.485.000.000‬‬ ‫‪1.383.000.000‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,360,000‬‬ ‫‪4,385,000‬‬ ‫دینار عراق‬ ‫‪24‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫سمند ‪ lx‬سال‬ ‫‪291.000.000‬‬ ‫‪-----‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوق‬ ‫دار ‪v8‬‬ ‫‪371.000.000‬‬ ‫‪346.490.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪5‬‬ ‫‪366.000.000‬‬ ‫‪341.140.000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪2‬‬ ‫‪336.000.000‬‬ ‫‪290.000.000‬‬ ‫پژو پارس سال‬ ‫‪380.000.000‬‬ ‫‪348.880.000‬‬ ‫پژو ‪slx 405‬‬ ‫‪318.000.000‬‬ ‫‪303.000.000‬‬ ‫رانا دنده ای‬ ‫‪328.000.000‬‬ ‫‪320.310.000‬‬ ‫مزدا ‪ 3‬جدید‬ ‫تیپ ‪4‬‬ ‫‪1.330.000.000‬‬ ‫‪1.072.000.000‬‬ ‫کاپرا تک کابین‬ ‫‪540.000.000‬‬ ‫‪579.800.000‬‬ ‫پراید ‪131SX‬‬ ‫‪187.000.000‬‬ ‫‪201.220.000‬‬ ‫پراید ‪132 SX‬‬ ‫‪200.000.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تیبا ‪sx‬‬ ‫‪241.000.000‬‬ ‫‪241.830.000‬‬ ‫سانگ یانگ‬ ‫نیواکتیون‬ ‫‪1.220.000.000‬‬ ‫‪1.220.000.000‬‬ ‫لیفان ‪1800 620‬‬ ‫سی سی‬ ‫‪460.000.000‬‬ ‫‪529.000.000‬‬ ‫لیفان‪X 60‬‬ ‫‪620.000.000‬‬ ‫‪639.000.000‬‬ ‫جک ‪ j5‬اتومات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪576.000.000‬‬ ‫جک ‪j5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪470.300.000‬‬ ‫رنو فلوئنس ‪E‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.079.000.000‬‬ ‫رنو داستر تک‬ ‫دیفرانسیل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪899.000.000‬‬ ‫رنو اسکاال کوپه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.639.000.000‬‬ ‫رنو سفران ‪SE‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.219.000.000‬‬ ‫گرنو اسکاال ‪E4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.079.000.000‬‬ ‫رنو سفران ‪LE‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.599.000.000‬‬ ‫کیا موتور سراتو‬ ‫‪TD‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪966.534.070‬‬ ‫کیا موتور موهاوی‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.113.000.000‬‬ ‫نمای بازار‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫(ریال)‬ ‫قیمت‬ ‫کارخانه‬ ‫(ریال)‬
‫‪16‬‬ ‫نماد‬ ‫بورس و بازار‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام‬ ‫تعداد‬ ‫حجم‬ ‫ارزش‬ ‫دیروز‬ ‫اولین‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬مقدار‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬تغییر‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬درصد‬ ‫قیمت پایانی ‪ -‬مقدار‬ ‫قیمت پایانی ‪ -‬تغییر‬ ‫قیمت پایانی ‪ -‬درصد‬ ‫کمترین‬ ‫بیشترین‬ ‫‪EPS‬‬ ‫‪P /E‬‬ ‫خرید ‪ -‬تعداد‬ ‫خرید ‪ -‬حجم‬ ‫خرید ‪ -‬قیمت‬ ‫فروش ‪ -‬قیمت‬ ‫فروش ‪ -‬حجم‬ ‫فروش ‪ -‬تعداد‬ ‫تسه‪9012‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن اسفندماه‪90‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪230037441‬‬ ‫‪815715‬‬ ‫‪777022‬‬ ‫‪785000‬‬ ‫‪-30,715.00‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪795977‬‬ ‫‪-19,738.00‬‬ ‫‪-2.42‬‬ ‫‪777022‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪781001‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فرآور‬ ‫فرآوريموادمعدنيايران‬ ‫‪46‬‬ ‫‪144049‬‬ ‫‪632126138‬‬ ‫‪4456‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪4282‬‬ ‫‪-174.00‬‬ ‫‪-3.90‬‬ ‫‪4388‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪4281‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪15.67‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3519‬‬ ‫‪4290‬‬ ‫‪4349‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وبملت‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪391‬‬ ‫‪3010557‬‬ ‫‪6372670373‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪2106‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪2145‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪2103‬‬ ‫‪2159‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪4.77‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18655‬‬ ‫‪2106‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪24389‬‬ ‫‪4‬‬ ‫كنيلو‬ ‫كاشي نيلو‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14489‬‬ ‫‪36975928‬‬ ‫‪2658‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪-106.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪2645‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪-82.66‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪476828‬‬ ‫‪32‬‬ ‫لپيام‬ ‫گسترش صنايع پيام‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪353000‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪-123.00‬‬ ‫‪-14.84‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪-123.00‬‬ ‫‪-14.84‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تسه‪9108‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪122010131‬‬ ‫‪825271‬‬ ‫‪811003‬‬ ‫‪790101‬‬ ‫‪-35,170.00‬‬ ‫‪-4.26‬‬ ‫‪808014‬‬ ‫‪-17,257.00‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪790100‬‬ ‫‪815001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪790106‬‬ ‫‪806800‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وآذر‬ ‫سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان‬ ‫‪36‬‬ ‫‪233237‬‬ ‫‪619359375‬‬ ‫‪2724‬‬ ‫‪2630‬‬ ‫‪2616‬‬ ‫‪-108.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪2655‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪2616‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2616‬‬ ‫‪266330‬‬ ‫‪18‬‬ ‫تسه‪9207‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪337643697‬‬ ‫‪827557‬‬ ‫‪789223‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪2,443.00‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪815564‬‬ ‫‪-11,993.00‬‬ ‫‪-1.45‬‬ ‫‪789223‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪868934‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حسينا‬ ‫توسعه خدمات دريايي وبندري سينا‬ ‫‪401‬‬ ‫‪114627‬‬ ‫‪4650438920‬‬ ‫‪41412‬‬ ‫‪41990‬‬ ‫‪40121‬‬ ‫‪-1,291.00‬‬ ‫‪-3.12‬‬ ‫‪40570‬‬ ‫‪-842.00‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪40120‬‬ ‫‪41998‬‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪11.76‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪40121‬‬ ‫‪40294‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غدام‬ ‫خوراك دام پارس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10195‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10660‬‬ ‫‪465.00‬‬ ‫‪4.56‬‬ ‫‪10195‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪71.29‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪9789‬‬ ‫‪10598‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خصدرا‬ ‫صنعتي دريايي ايران‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1183526‬‬ ‫‪3245767292‬‬ ‫‪2679‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪2660‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪2742‬‬ ‫‪63.00‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪2660‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وسپه‬ ‫سرمايهگذاري سپه‬ ‫‪74‬‬ ‫‪441168‬‬ ‫‪1069460941‬‬ ‫‪2394‬‬ ‫‪2449‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪2403‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪2449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6830‬‬ ‫‪2423‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غدشت‬ ‫دشت مرغاب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪14580000‬‬ ‫‪10748‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪10750‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪89.58‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪471‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪11170‬‬ ‫‪22104‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خزاميا‬ ‫زامياد‬ ‫‪313‬‬ ‫‪5084873‬‬ ‫‪8212806062‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪1615‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪1.64‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪1575‬‬ ‫‪1588‬‬ ‫‪49130‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وتوصا‬ ‫سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران‬ ‫‪125‬‬ ‫‪922309‬‬ ‫‪1241984855‬‬ ‫‪1357‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪1347‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫‪1365‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪1348‬‬ ‫‪4936‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وايران‬ ‫ليزينگ ايرانيان‬ ‫‪12‬‬ ‫‪137000‬‬ ‫‪291175255‬‬ ‫‪2196‬‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪-76.00‬‬ ‫‪-3.46‬‬ ‫‪2177‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪7.92‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪2122‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪2429‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شستان‬ ‫پتروشيمي گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪42000‬‬ ‫‪56750740‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫كدما‬ ‫معدني دماوند‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7156‬‬ ‫‪271.00‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪18.46‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪35738‬‬ ‫‪7160‬‬ ‫‪37016‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تكنو‬ ‫تكنوتار‬ ‫‪185‬‬ ‫‪1180949‬‬ ‫‪2352823187‬‬ ‫‪2072‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪-82.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪-80.00‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪2088‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪19.92‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1891‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪132017‬‬ ‫‪4‬‬ ‫حتايد‬ ‫تايدواترخاورميانه‬ ‫‪263‬‬ ‫‪753799‬‬ ‫‪4282891617‬‬ ‫‪5751‬‬ ‫‪5890‬‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪-102.00‬‬ ‫‪-1.77‬‬ ‫‪5682‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪5521‬‬ ‫‪5890‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪7.32‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7065‬‬ ‫‪5570‬‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪9743‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رتكو‬ ‫كنترلخوردگيتكينكو‬ ‫‪40‬‬ ‫‪56648‬‬ ‫‪635817152‬‬ ‫‪10793‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪431.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪431.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪8.61‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪158054‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪11251‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ثمسكن‬ ‫سرمايهگذاري مسكن‬ ‫‪135‬‬ ‫‪1196001‬‬ ‫‪2057331951‬‬ ‫‪1730‬‬ ‫‪1768‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪-30.00‬‬ ‫‪-1.73‬‬ ‫‪1722‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪1671‬‬ ‫‪1768‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪32151‬‬ ‫‪1687‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪4606‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فبستم‬ ‫صنايع بستهبندي مشهد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪62648‬‬ ‫‪50118400‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪-5.88‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪-5.88‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مفاخر‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪71308‬‬ ‫‪497836323‬‬ ‫‪6951‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫‪6901‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪6981‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪6650‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪12.44‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪6816‬‬ ‫‪6980‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قيستو‬ ‫شركت قند بيستون‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪2050300‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دلر‬ ‫داروسازي اكسير‬ ‫‪36‬‬ ‫‪22782‬‬ ‫‪320034103‬‬ ‫‪13742‬‬ ‫‪13800‬‬ ‫‪14190‬‬ ‫‪448.00‬‬ ‫‪3.26‬‬ ‫‪13800‬‬ ‫‪58.00‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪13800‬‬ ‫‪14250‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪10.61‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪14001‬‬ ‫‪14192‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سخاش‬ ‫سيمانخاش‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4025‬‬ ‫‪31231475‬‬ ‫‪8082‬‬ ‫‪7760‬‬ ‫‪7759‬‬ ‫‪-323.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪8069‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪7759‬‬ ‫‪7760‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪7770‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سفانو‬ ‫سيمان فارس نو‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3106‬‬ ‫‪19487594‬‬ ‫‪6495‬‬ ‫‪6251‬‬ ‫‪6439‬‬ ‫‪-56.00‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪6493‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪6251‬‬ ‫‪6439‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪4.74‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10760‬‬ ‫‪6263‬‬ ‫‪6429‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ساراب‬ ‫سيمان داراب‬ ‫‪26‬‬ ‫‪36335‬‬ ‫‪79675460‬‬ ‫‪2177‬‬ ‫‪2263‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪2178‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪2263‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪4.03‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪106800‬‬ ‫‪2178‬‬ ‫‪2192‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ماهان‪2‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3030‬‬ ‫‪3030000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سفارود‬ ‫كارخانه فارسيت درود‬ ‫‪77‬‬ ‫‪3239093‬‬ ‫‪2027638898‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فخاس‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪2003400‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪-278.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪18.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪196075‬‬ ‫‪29‬‬ ‫خپويش‬ ‫سازه پويش‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22036‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21158‬‬ ‫‪-878.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪22036‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪7.49‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21155‬‬ ‫‪11864‬‬ ‫‪7‬‬ ‫كاما‬ ‫باما‬ ‫‪152‬‬ ‫‪577192‬‬ ‫‪5535641835‬‬ ‫‪9233‬‬ ‫‪9602‬‬ ‫‪9602‬‬ ‫‪369.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪9591‬‬ ‫‪358.00‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪9501‬‬ ‫‪9602‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪6.14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪202272‬‬ ‫‪9602‬‬ ‫‪9665‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫زمگسا‬ ‫كشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5014‬‬ ‫‪154992406‬‬ ‫‪30702‬‬ ‫‪31000‬‬ ‫‪30886‬‬ ‫‪184.00‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪30746‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪30886‬‬ ‫‪31000‬‬ ‫‪4098‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪30500‬‬ ‫‪30885‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ومعادن‪2‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪159999000‬‬ ‫‪3.89438E+11‬‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تسه‪9307‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪3191‬‬ ‫‪2640605643‬‬ ‫‪834774‬‬ ‫‪835100‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪-34,774.00‬‬ ‫‪-4.17‬‬ ‫‪827517‬‬ ‫‪-7,257.00‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪798000‬‬ ‫‪860000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪802000‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تسه‪9302‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن ارديبهشت‪93‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪1629‬‬ ‫‪1361427430‬‬ ‫‪832094‬‬ ‫‪820011‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪-32,094.00‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪835744‬‬ ‫‪3,650.00‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪795000‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪791000‬‬ ‫‪815999‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غمينو‬ ‫شركت صنايع غذايي مينو شرق‬ ‫‪146‬‬ ‫‪262408‬‬ ‫‪1604833445‬‬ ‫‪6040‬‬ ‫‪6235‬‬ ‫‪6148‬‬ ‫‪108.00‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪6116‬‬ ‫‪76.00‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪6243‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪6.93‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪6100‬‬ ‫‪6168‬‬ ‫‪948‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وسكابح‬ ‫ح‪.‬صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‬ ‫‪2759‬‬ ‫‪228555370‬‬ ‫‪23316315260‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪-193.00‬‬ ‫‪-65.42‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪-193.00‬‬ ‫‪-65.42‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪4081019‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ثشرق‬ ‫سرمايه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪544‬‬ ‫‪3814919‬‬ ‫‪7062835133‬‬ ‫‪1920‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪1844‬‬ ‫‪-76.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪1851‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪1844‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪1845‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غمهرا‬ ‫توليديمهرام‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8337‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪263.00‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪8337‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪9.54‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪8400‬‬ ‫‪9010‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وكار‪2‬‬ ‫بانك كارآفرين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪17481048‬‬ ‫‪38772964464‬‬ ‫‪2310‬‬ ‫‪2218‬‬ ‫‪2218‬‬ ‫‪-92.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪2218‬‬ ‫‪-92.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪2218‬‬ ‫‪2218‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫آريان‬ ‫سرمايه گذاري پارس آريان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15500‬‬ ‫‪27069500‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪49.00‬‬ ‫‪2.88‬‬ ‫‪1746‬‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪2.71‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وملت‬ ‫سرمايهگذاريملت‬ ‫‪174‬‬ ‫‪1752433‬‬ ‫‪1147693785‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪655‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪644‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سشمال‬ ‫سيمان شمال‬ ‫‪21‬‬ ‫‪138163‬‬ ‫‪403027800‬‬ ‫‪2939‬‬ ‫‪2912‬‬ ‫‪2851‬‬ ‫‪-88.00‬‬ ‫‪-2.99‬‬ ‫‪2934‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪2851‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2860‬‬ ‫‪2948‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كوثر‬ ‫بيمه كوثر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪54450‬‬ ‫‪105606500‬‬ ‫‪1611‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪1790‬‬ ‫‪179.00‬‬ ‫‪11.11‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪329.00‬‬ ‫‪20.42‬‬ ‫‪1790‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وپخش‬ ‫داروپخش (هلدينگ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3129‬‬ ‫‪47389094‬‬ ‫‪15713‬‬ ‫‪15200‬‬ ‫‪15086‬‬ ‫‪-627.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪15709‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪15086‬‬ ‫‪15200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15086‬‬ ‫‪3586‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ورنا‬ ‫سرمايهگذاري رنا(هلدينگ‬ ‫‪635‬‬ ‫‪10479794‬‬ ‫‪12468004335‬‬ ‫‪1158‬‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪2.76‬‬ ‫‪1157‬‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪45000‬‬ ‫‪1171‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وخارزم‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫‪448‬‬ ‫‪3592842‬‬ ‫‪5261422482‬‬ ‫‪1465‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪-22.00‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪1464‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪1491‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1328‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪1445‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خمحور‬ ‫توليدمحورخودرو‬ ‫‪15‬‬ ‫‪25353‬‬ ‫‪56141842‬‬ ‫‪2291‬‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪2339‬‬ ‫‪48.00‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪2285‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪285.63‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2339‬‬ ‫‪8522‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ممسني‬ ‫پتروشيمي ممسني‬ ‫‪13‬‬ ‫‪141000‬‬ ‫‪126904565‬‬ ‫‪856‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪5.14‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪5.14‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪901‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شاراك‬ ‫پتروشيمي شازند‬ ‫‪64‬‬ ‫‪173866‬‬ ‫‪1139529449‬‬ ‫‪6523‬‬ ‫‪6680‬‬ ‫‪6568‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪6532‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪6510‬‬ ‫‪6680‬‬ ‫‪1239‬‬ ‫‪5.27‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1721‬‬ ‫‪6515‬‬ ‫‪6567‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خفناور‬ ‫مهندسي صنعتي روان فن آور‬ ‫‪48‬‬ ‫‪58590‬‬ ‫‪489347418‬‬ ‫‪8607‬‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪8419‬‬ ‫‪-188.00‬‬ ‫‪-2.18‬‬ ‫‪8352‬‬ ‫‪-255.00‬‬ ‫‪-2.96‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪8790‬‬ ‫‪998‬‬ ‫‪8.37‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪8250‬‬ ‫‪8419‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پترول‬ ‫گروه پتروشيمي س‪ .‬ايرانيان‬ ‫‪433‬‬ ‫‪2612182‬‬ ‫‪6423174977‬‬ ‫‪2496‬‬ ‫‪2546‬‬ ‫‪2401‬‬ ‫‪-95.00‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪2459‬‬ ‫‪-37.00‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪2546‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12400‬‬ ‫‪2401‬‬ ‫‪2419‬‬ ‫‪5600‬‬ ‫‪2‬‬ ‫باالس‬ ‫مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن‬ ‫‪167‬‬ ‫‪448882‬‬ ‫‪4759885338‬‬ ‫‪10100‬‬ ‫‪10603‬‬ ‫‪10605‬‬ ‫‪505.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪10604‬‬ ‫‪504.00‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪10503‬‬ ‫‪10605‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪22.37‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪518411‬‬ ‫‪10605‬‬ ‫‪10740‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فمليح‬ ‫ح ‪ .‬ملي صنايع مس ايران‬ ‫‪299‬‬ ‫‪1491025‬‬ ‫‪1571041760‬‬ ‫‪3096‬‬ ‫‪1052‬‬ ‫‪1048‬‬ ‫‪-2,048.00‬‬ ‫‪-66.15‬‬ ‫‪1054‬‬ ‫‪-2,042.00‬‬ ‫‪-65.96‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1042‬‬ ‫‪1048‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دزهراوي‬ ‫داروسازيزهراوي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1379725‬‬ ‫‪53164‬‬ ‫‪55189‬‬ ‫‪55189‬‬ ‫‪2,025.00‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪53165‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55189‬‬ ‫‪55189‬‬ ‫‪7225‬‬ ‫‪7.36‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪53166‬‬ ‫‪55160‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كطبس‬ ‫ذغالسنگ نگين طبس‬ ‫‪14‬‬ ‫‪46462‬‬ ‫‪153278138‬‬ ‫‪3173‬‬ ‫‪3299‬‬ ‫‪3299‬‬ ‫‪126.00‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪3254‬‬ ‫‪81.00‬‬ ‫‪2.55‬‬ ‫‪3299‬‬ ‫‪3299‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪248429‬‬ ‫‪3299‬‬ ‫‪3569‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فسپا‬ ‫گروهصنعتيسپاهان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪2710960‬‬ ‫‪5042‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪-201.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪5042‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪9.83‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4999‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كاال‪2‬‬ ‫توليدكنندگان بورس كاالي ايران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16266‬‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ذوب‬ ‫سهامي ذوب آهن اصفهان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2312‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪2312‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪7.68‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪37821‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪84217‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پارسيان‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫‪20‬‬ ‫‪189948‬‬ ‫‪416870252‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪2161‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪2230‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪2198‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وپاسار‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫‪127‬‬ ‫‪956888‬‬ ‫‪1562804843‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪1648‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫‪1639‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪1604‬‬ ‫‪1660‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪39128‬‬ ‫‪2‬‬ ‫كپارس‬ ‫كاشي پارس‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪41950000‬‬ ‫‪8297‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪53.00‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪8304‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪8400‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8150‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وشمال‬ ‫س‪ .‬چشم انداز توسعه شمال‬ ‫‪4‬‬ ‫‪65000‬‬ ‫‪88071000‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪-3.71‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪-47.00‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1410‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تسه‪9306‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن شهريورماه‪93‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪3631‬‬ ‫‪3004071405‬‬ ‫‪835973‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪802000‬‬ ‫‪-33,973.00‬‬ ‫‪-4.06‬‬ ‫‪827340‬‬ ‫‪-8,633.00‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪849000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪802000‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پسهند‬ ‫صنايع الستيكي سهند‬ ‫‪55‬‬ ‫‪61952‬‬ ‫‪422603352‬‬ ‫‪6725‬‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪6700‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪6778‬‬ ‫‪53.00‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪6700‬‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪1164‬‬ ‫‪5.82‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪6711‬‬ ‫‪6779‬‬ ‫‪2267‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سصفها‬ ‫سيماناصفهان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪6958680‬‬ ‫‪14074‬‬ ‫‪13512‬‬ ‫‪13512‬‬ ‫‪-562.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪14072‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪13512‬‬ ‫‪13512‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪10.27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13960‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كابگن‬ ‫توليدي و صنعتي آبگينه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14000‬‬ ‫‪8288000‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪-47.00‬‬ ‫‪-7.36‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪-47.00‬‬ ‫‪-7.36‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وسيناح‬ ‫ح ‪ .‬بانك سينا‬ ‫‪552‬‬ ‫‪6764064‬‬ ‫‪4339636234‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪1.94‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪624‬‬ ‫‪659‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18908‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سبحان‬ ‫سبحان دارو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪8815000‬‬ ‫‪14544‬‬ ‫‪14700‬‬ ‫‪14650‬‬ ‫‪106.00‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪14692‬‬ ‫‪148.00‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪14650‬‬ ‫‪14700‬‬ ‫‪2837‬‬ ‫‪5.18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪14210‬‬ ‫‪14648‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تسه‪9112‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪200071319‬‬ ‫‪820636‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪780000‬‬ ‫‪-40,636.00‬‬ ‫‪-4.95‬‬ ‫‪803499‬‬ ‫‪-17,137.00‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪779605‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪780000‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وسكاب‬ ‫س‪.‬صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‬ ‫‪125‬‬ ‫‪688136‬‬ ‫‪834968153‬‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪1230‬‬ ‫‪1227‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪3.11‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪1230‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪1227‬‬ ‫‪6642‬‬ ‫‪2‬‬ ‫كهرام‬ ‫توليديگرانيتبهسرام‬ ‫‪29‬‬ ‫‪196939‬‬ ‫‪406218238‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪2066‬‬ ‫‪2066‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪76.00‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2066‬‬ ‫‪-84‬‬ ‫‪-24.56‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪4736‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اطلس‬ ‫صندوق سرمايهگذاري اطلس‪-‬سهام‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3418‬‬ ‫‪31522183‬‬ ‫‪9148‬‬ ‫‪9220‬‬ ‫‪9116‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪9222‬‬ ‫‪74.00‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪9116‬‬ ‫‪9268‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1781‬‬ ‫‪9116‬‬ ‫‪9258‬‬ ‫‪1168‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دسينا‬ ‫داروسازي سينا‬ ‫‪14‬‬ ‫‪54360‬‬ ‫‪752883800‬‬ ‫‪13505‬‬ ‫‪14045‬‬ ‫‪14000‬‬ ‫‪495.00‬‬ ‫‪3.67‬‬ ‫‪13622‬‬ ‫‪117.00‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪13800‬‬ ‫‪14045‬‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪5.67‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪13106‬‬ ‫‪14000‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شپاكسا‬ ‫پاكسان‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14830‬‬ ‫‪72888898‬‬ ‫‪4771‬‬ ‫‪4945‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪4776‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪4840‬‬ ‫‪4961‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪5.28‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪4780‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شپترو‬ ‫پتروشيمي آبادان‬ ‫‪19‬‬ ‫‪25389‬‬ ‫‪91504814‬‬ ‫‪3536‬‬ ‫‪3580‬‬ ‫‪3635‬‬ ‫‪99.00‬‬ ‫‪2.80‬‬ ‫‪3550‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪3580‬‬ ‫‪3646‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪5.59‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪3613‬‬ ‫‪3630‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وبيمه‬ ‫سرمايه گذاري صنعت بيمه‬ ‫‪262‬‬ ‫‪1756798‬‬ ‫‪2261652916‬‬ ‫‪1306‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪1278‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪-2.14‬‬ ‫‪1287‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪-1.45‬‬ ‫‪1261‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10992‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪1277‬‬ ‫‪25609‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تسه‪9304‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن تيرماه‪93‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪1565752366‬‬ ‫‪833461‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪793052‬‬ ‫‪-40,409.00‬‬ ‫‪-4.85‬‬ ‫‪828440‬‬ ‫‪-5,021.00‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪793041‬‬ ‫‪875000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪793052‬‬ ‫‪809995‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرود‬ ‫سيمانشاهرود‬ ‫‪29‬‬ ‫‪114437‬‬ ‫‪503168155‬‬ ‫‪4534‬‬ ‫‪4413‬‬ ‫‪4381‬‬ ‫‪-153.00‬‬ ‫‪-3.37‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪-44.00‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪4370‬‬ ‫‪4413‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2053‬‬ ‫‪4381‬‬ ‫‪4413‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وعسكر‬ ‫شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام)‬ ‫‪5‬‬ ‫‪290000‬‬ ‫‪565320000‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪1932‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪1932‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫زنجان‬ ‫صنايع پتروشيمي زنجان‬ ‫‪16‬‬ ‫‪103552‬‬ ‫‪198632006‬‬ ‫‪1879‬‬ ‫‪1939‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪-29.00‬‬ ‫‪-1.54‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪1843‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تسه‪9110‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن دي ماه ‪91‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪295523065‬‬ ‫‪821689‬‬ ‫‪812501‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪-21,689.00‬‬ ‫‪-2.64‬‬ ‫‪805240‬‬ ‫‪-16,449.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪780605‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪781100‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وكار‪2‬‬ ‫بانك كارآفرين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪17481048‬‬ ‫‪38772964464‬‬ ‫‪2310‬‬ ‫‪2218‬‬ ‫‪2218‬‬ ‫‪-92.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪2218‬‬ ‫‪-92.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪2218‬‬ ‫‪2218‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫آريان‬ ‫سرمايه گذاري پارس آريان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15500‬‬ ‫‪27069500‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪49.00‬‬ ‫‪2.88‬‬ ‫‪1746‬‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪2.71‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وملت‬ ‫سرمايهگذاريملت‬ ‫‪174‬‬ ‫‪1752433‬‬ ‫‪1147693785‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪655‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪644‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سشمال‬ ‫سيمان شمال‬ ‫‪21‬‬ ‫‪138163‬‬ ‫‪403027800‬‬ ‫‪2939‬‬ ‫‪2912‬‬ ‫‪2851‬‬ ‫‪-88.00‬‬ ‫‪-2.99‬‬ ‫‪2934‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪2851‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2860‬‬ ‫‪2948‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كوثر‬ ‫بيمه كوثر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪54450‬‬ ‫‪105606500‬‬ ‫‪1611‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪1790‬‬ ‫‪179.00‬‬ ‫‪11.11‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪329.00‬‬ ‫‪20.42‬‬ ‫‪1790‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وپخش‬ ‫داروپخش (هلدينگ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3129‬‬ ‫‪47389094‬‬ ‫‪15713‬‬ ‫‪15200‬‬ ‫‪15086‬‬ ‫‪-627.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪15709‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪15086‬‬ ‫‪15200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15086‬‬ ‫‪3586‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ورنا‬ ‫سرمايهگذاري رنا(هلدينگ‬ ‫‪635‬‬ ‫‪10479794‬‬ ‫‪12468004335‬‬ ‫‪1158‬‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪2.76‬‬ ‫‪1157‬‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪45000‬‬ ‫‪1171‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وخارزم‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫‪448‬‬ ‫‪3592842‬‬ ‫‪5261422482‬‬ ‫‪1465‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪-22.00‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪1464‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪1491‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1328‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪1445‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪1‬‬
‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫‪17‬‬ ‫نماد‬ ‫نام‬ ‫تعداد‬ ‫حجم‬ ‫ارزش‬ ‫دیروز‬ ‫اولین‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬مقدار‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬تغییر‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬درصد‬ ‫قیمت پایانی ‪ -‬مقدار‬ ‫قیمت پایانی ‪ -‬تغییر‬ ‫قیمت پایانی ‪ -‬درصد‬ ‫کمترین‬ ‫بیشترین‬ ‫‪EPS‬‬ ‫‪P /E‬‬ ‫خرید ‪ -‬تعداد‬ ‫خرید ‪ -‬حجم‬ ‫خرید ‪ -‬قیمت‬ ‫فروش ‪ -‬قیمت‬ ‫فروش ‪ -‬حجم‬ ‫فروش ‪ -‬تعداد‬ ‫‪9012‬‬ ‫تسه‬ ‫كاال‪4‬‬ ‫‪90‬‬ ‫اسفندماه‬ ‫امتياز‬ ‫ايران‬ ‫مسكنكاالي‬ ‫تسهيالت بورس‬ ‫ساير اشخاص‬ ‫‪25‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪16188‬‬ ‫‪230037441‬‬ ‫‪123904173‬‬ ‫‪815715‬‬ ‫‪7543‬‬ ‫‪777022‬‬ ‫‪7580‬‬ ‫‪785000‬‬ ‫‪7580‬‬ ‫‪-30,715.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪795977‬‬ ‫‪7654‬‬ ‫‪-19,738.00‬‬ ‫‪111.00‬‬ ‫‪-2.42‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪777022‬‬ ‫‪7579‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪781001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فرآور‬ ‫وزمين‬ ‫ايران‬ ‫موادمعدني‬ ‫فرآوري‬ ‫زمين‬ ‫بانك ايران‬ ‫‪46‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪144049‬‬ ‫‪2652767‬‬ ‫‪632126138‬‬ ‫‪7111791196‬‬ ‫‪4456‬‬ ‫‪2679‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪4282‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪-174.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-3.90‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪4388‬‬ ‫‪2681‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪4281‬‬ ‫‪2670‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪2740‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15.67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3519‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪4290‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪4349‬‬ ‫‪2682‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪14600‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وبملت‬ ‫دفرا‬ ‫بانك ملت‬ ‫تزريقي ايران‬ ‫فرآوردههاي‬ ‫‪391‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3010557‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪6372670373‬‬ ‫‪1051200‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪9125‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪8760‬‬ ‫‪2106‬‬ ‫‪8760‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪-365.00‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪2145‬‬ ‫‪9125‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2103‬‬ ‫‪8760‬‬ ‫‪2159‬‬ ‫‪8760‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1195‬‬ ‫‪4.77‬‬ ‫‪7.64‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18655‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2106‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪8760‬‬ ‫‪24389‬‬ ‫‪101707‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تسهكنيلو‬ ‫‪9308‬‬ ‫كاشي نيلو‬ ‫مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪14489‬‬ ‫‪8317‬‬ ‫‪36975928‬‬ ‫‪6940367851‬‬ ‫‪2658‬‬ ‫‪843828‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪-106.00‬‬ ‫‪-33,828.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-4.01‬‬ ‫‪2645‬‬ ‫‪834480‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪-9,348.00‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪801637‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-82.66‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪802181‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪476828‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2‬‬ ‫لپيام‬ ‫غپينو‬ ‫صنايع پيام‬ ‫گسترش‬ ‫پارس مينو‬ ‫‪1‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪382220‬‬ ‫‪353000‬‬ ‫‪1272217568‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪3344‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪-123.00‬‬ ‫‪-94.00‬‬ ‫‪-14.84‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪3332‬‬ ‫‪-123.00‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪-14.84‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.52‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3241‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4442‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9108‬‬ ‫تسه‬ ‫خراسان‬ ‫ماه ‪91‬‬ ‫مسكن آبان‬ ‫امتيازتسهيالت‬ ‫خراسان‬ ‫پتروشيمي‬ ‫شركت‬ ‫‪24‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪380965‬‬ ‫‪122010131‬‬ ‫‪2947813987‬‬ ‫‪825271‬‬ ‫‪7900‬‬ ‫‪811003‬‬ ‫‪7950‬‬ ‫‪790101‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪-35,170.00‬‬ ‫‪-200.00‬‬ ‫‪-4.26‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪808014‬‬ ‫‪7738‬‬ ‫‪-17,257.00‬‬ ‫‪-162.00‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫‪790100‬‬ ‫‪7650‬‬ ‫‪815001‬‬ ‫‪7995‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.27‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3795‬‬ ‫‪790106‬‬ ‫‪7690‬‬ ‫‪806800‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وآذر‬ ‫ثرود‬ ‫آذربايجان‬ ‫گذاريتوسعه‬ ‫رود‬ ‫مسكن زاينده‬ ‫سرمايهگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪36‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪233237‬‬ ‫‪742619‬‬ ‫‪619359375‬‬ ‫‪2803735026‬‬ ‫‪2724‬‬ ‫‪3923‬‬ ‫‪2630‬‬ ‫‪3950‬‬ ‫‪2616‬‬ ‫‪3741‬‬ ‫‪-108.00‬‬ ‫‪-182.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-4.64‬‬ ‫‪2655‬‬ ‫‪3775‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪-148.00‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪2616‬‬ ‫‪3727‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪3950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3741‬‬ ‫‪2616‬‬ ‫‪3779‬‬ ‫‪266330‬‬ ‫‪4620‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9207‬‬ ‫تسه‬ ‫جاخابر‪06‬‬ ‫‪92940630‬‬ ‫مسكن مهرماه‬ ‫آتيتسهيالت‬ ‫امتياز‬ ‫مخابرات ايران‬ ‫‪79‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪337643697‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪827557‬‬ ‫‪2985‬‬ ‫‪789223‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪2989‬‬ ‫‪2,443.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪815564‬‬ ‫‪2985‬‬ ‫‪-11,993.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.45‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪789223‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪868934‬‬ ‫‪3382‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حسينا‪1‬‬ ‫گلگهر‬ ‫سينا‬ ‫توسعه خدمات‬ ‫مشاركت گلگهر‬ ‫اوراق‬ ‫وبندري‪%20‬‬ ‫دريايي ‪ 3‬ماهه‬ ‫‪401‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪114627‬‬ ‫‪13079‬‬ ‫‪4650438920‬‬ ‫‪13331883918‬‬ ‫‪41412‬‬ ‫‪1019445‬‬ ‫‪41990‬‬ ‫‪1019338‬‬ ‫‪40121‬‬ ‫‪1019335‬‬ ‫‪-1,291.00‬‬ ‫‪-110.00‬‬ ‫‪-3.12‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪40570‬‬ ‫‪1019335‬‬ ‫‪-842.00‬‬ ‫‪-110.00‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪40120‬‬ ‫‪1019334‬‬ ‫‪41998‬‬ ‫‪1019386‬‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.76‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪40121‬‬ ‫‪1019334‬‬ ‫‪40294‬‬ ‫‪1022900‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غدام‬ ‫خكمك‬ ‫پارس‬ ‫خوراك دام‬ ‫فنرايندامين‬ ‫كمك‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪649279‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1457359694‬‬ ‫‪10195‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2289‬‬ ‫‪10660‬‬ ‫‪2229‬‬ ‫‪465.00‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪4.56‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪10195‬‬ ‫‪2245‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2289‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪71.29‬‬ ‫‪53.45‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪9789‬‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪10598‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خصدرا‬ ‫تايرا‬ ‫ايران‬ ‫صنعتي‬ ‫درياييايران‬ ‫تراكتورسازي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪1183526‬‬ ‫‪1217004‬‬ ‫‪3245767292‬‬ ‫‪6804289855‬‬ ‫‪2679‬‬ ‫‪5763‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪5750‬‬ ‫‪2660‬‬ ‫‪5600‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪-163.00‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪-2.83‬‬ ‫‪2742‬‬ ‫‪5591‬‬ ‫‪63.00‬‬ ‫‪-172.00‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪-2.98‬‬ ‫‪2660‬‬ ‫‪5533‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪5842‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.76‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5539‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5637‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وسپه‬ ‫فالوم‬ ‫گذاري سپه‬ ‫سرمايه‬ ‫آلومتك‬ ‫‪74‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪441168‬‬ ‫‪77361‬‬ ‫‪1069460941‬‬ ‫‪64012308‬‬ ‫‪2394‬‬ ‫‪913‬‬ ‫‪2449‬‬ ‫‪913‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪-113.00‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪-12.38‬‬ ‫‪2403‬‬ ‫‪827‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪-86.00‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪-9.42‬‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2449‬‬ ‫‪913‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6830‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2423‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫غدشت‬ ‫وآفري‬ ‫دشت مرغاب‬ ‫كارآفرين‬ ‫بيمه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14580000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10748‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10750‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89.58‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪471‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪11170‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪22104‬‬ ‫‪30024‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خزاميا‬ ‫صبصير‬ ‫اوراق اجاره زامياد‬ ‫قائدبصير ‪3‬ماهه ‪%20‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5084873‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8212806062‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1615‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.64‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1575‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1588‬‬ ‫‪1020000‬‬ ‫‪49130‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وتوصا‬ ‫دكيمي‬ ‫توسعه صنعتي ايران‬ ‫سرمايه گذاريكيميدارو‬ ‫‪125‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪922309‬‬ ‫‪33888‬‬ ‫‪1241984855‬‬ ‫‪273017104‬‬ ‫‪1357‬‬ ‫‪8112‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪8249‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪8060‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪1347‬‬ ‫‪8102‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪1365‬‬ ‫‪8249‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.72‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪8060‬‬ ‫‪1348‬‬ ‫‪8102‬‬ ‫‪4936‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وايران‬ ‫سجام‬ ‫ليزينگ‬ ‫ايرانيان آسيا‬ ‫سيمان غرب‬ ‫مجتمع‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪137000‬‬ ‫‪8910‬‬ ‫‪291175255‬‬ ‫‪7128000‬‬ ‫‪2196‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪-76.00‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪-3.46‬‬ ‫‪-11.60‬‬ ‫‪2177‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪-11.60‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.92‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2122‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2429‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شستان‬ ‫فوكا‬ ‫گلستان‬ ‫پتروشيمي‬ ‫فوالدكاويان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪42000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪56750740‬‬ ‫‪16855000‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪3242‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪129.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪3243‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪129.72‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪92520‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫كدما‬ ‫شبهرنح‬ ‫نفتدماوند‬ ‫معدني‬ ‫بهران‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27247‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪307537717‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪11376‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11200‬‬ ‫‪7156‬‬ ‫‪11310‬‬ ‫‪271.00‬‬ ‫‪-66.00‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪11287‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-89.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11490‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18.46‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪35738‬‬ ‫‪2522‬‬ ‫‪7160‬‬ ‫‪11310‬‬ ‫‪37016‬‬ ‫‪11400‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2915‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تكنو‬ ‫كنور‬ ‫تكنوتار‬ ‫صنعتي صبانور‬ ‫توسعه معدني و‬ ‫‪185‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1180949‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪2352823187‬‬ ‫‪8988489‬‬ ‫‪2072‬‬ ‫‪4106‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪3971‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪3980‬‬ ‫‪-82.00‬‬ ‫‪-126.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-3.07‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪4105‬‬ ‫‪-80.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪3971‬‬ ‫‪2088‬‬ ‫‪3980‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪19.92‬‬ ‫‪6.84‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪1891‬‬ ‫‪3980‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪4099‬‬ ‫‪132017‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حتايد‬ ‫بنيرو‬ ‫تايدواترخاورميانه‬ ‫نيروترانس‬ ‫‪263‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪753799‬‬ ‫‪285357‬‬ ‫‪4282891617‬‬ ‫‪1662984109‬‬ ‫‪5751‬‬ ‫‪5605‬‬ ‫‪5890‬‬ ‫‪5829‬‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪5829‬‬ ‫‪-102.00‬‬ ‫‪224.00‬‬ ‫‪-1.77‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪5682‬‬ ‫‪5828‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪223.00‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪5521‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪5890‬‬ ‫‪5829‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪682‬‬ ‫‪7.32‬‬ ‫‪8.55‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7065‬‬ ‫‪94110‬‬ ‫‪5570‬‬ ‫‪5829‬‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪5970‬‬ ‫‪9743‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رتكو‬ ‫غشهد‬ ‫تكينكو‬ ‫خوردگي‬ ‫ايران‬ ‫كنترلشهد‬ ‫‪40‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪56648‬‬ ‫‪51850‬‬ ‫‪635817152‬‬ ‫‪104251096‬‬ ‫‪10793‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪2057‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪431.00‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪431.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪8.61‬‬ ‫‪18.28‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪158054‬‬ ‫‪6295‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪11251‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ثمسكن‬ ‫كسرام‬ ‫مسكن‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫سرام‬ ‫پارس‬ ‫‪135‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1196001‬‬ ‫‪30657‬‬ ‫‪2057331951‬‬ ‫‪191076768‬‬ ‫‪1730‬‬ ‫‪5997‬‬ ‫‪1768‬‬ ‫‪6220‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪6236‬‬ ‫‪-30.00‬‬ ‫‪239.00‬‬ ‫‪-1.73‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1722‬‬ ‫‪6233‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪236.00‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪1671‬‬ ‫‪6211‬‬ ‫‪1768‬‬ ‫‪6236‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.99‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪32151‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1687‬‬ ‫‪6200‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪6236‬‬ ‫‪4606‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فبستم‬ ‫شپديس‬ ‫مشهد‬ ‫پتروشيميبندي‬ ‫صنايع بسته‬ ‫پرديس‬ ‫‪2‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪62648‬‬ ‫‪858023‬‬ ‫‪50118400‬‬ ‫‪13027407762‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪14600‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪15180‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪15184‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪584.00‬‬ ‫‪-5.88‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪14934‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪334.00‬‬ ‫‪-5.88‬‬ ‫‪2.29‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪15003‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪15184‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3952‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪144217‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15184‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مفاخر‬ ‫فاراك‬ ‫خوارزمي‬ ‫اطالعات‬ ‫اراك‬ ‫فناوريسازي‬ ‫توسعه ماشين‬ ‫‪34‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪71308‬‬ ‫‪2969872‬‬ ‫‪497836323‬‬ ‫‪22899431433‬‬ ‫‪6951‬‬ ‫‪8019‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫‪7701‬‬ ‫‪6901‬‬ ‫‪7780‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪-239.00‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪-2.98‬‬ ‫‪6981‬‬ ‫‪7711‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪-308.00‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪6650‬‬ ‫‪7699‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫‪7872‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪12.44‬‬ ‫‪14.02‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪6816‬‬ ‫‪7782‬‬ ‫‪6980‬‬ ‫‪7789‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قيستو‬ ‫ثتران‬ ‫شركت‬ ‫بيستونتهران‬ ‫قندمسكن‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪3547833‬‬ ‫‪2050300‬‬ ‫‪7703030301‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪2207‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2229‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2198‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2171‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2126‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2230‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2184‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2197‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دلر‬ ‫وليز‬ ‫اكسير‬ ‫داروسازيايران‬ ‫ليزينگ‬ ‫‪36‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪22782‬‬ ‫‪158587‬‬ ‫‪320034103‬‬ ‫‪332974860‬‬ ‫‪13742‬‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪13800‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪14190‬‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪448.00‬‬ ‫‪-70.00‬‬ ‫‪3.26‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪13800‬‬ ‫‪2117‬‬ ‫‪58.00‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪13800‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪14250‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪10.61‬‬ ‫‪5.04‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪14001‬‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪14192‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سخاش‬ ‫‪9412‬‬ ‫مشير‬ ‫شهرداريخاش‬ ‫سيمان‬ ‫شيراز‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31231475‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8082‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪7760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7759‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-323.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8069‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7759‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪7770‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سفانو‬ ‫بموتو‬ ‫فارس نو‬ ‫سيمان‬ ‫موتوژن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3106‬‬ ‫‪6981‬‬ ‫‪19487594‬‬ ‫‪41021356‬‬ ‫‪6495‬‬ ‫‪6120‬‬ ‫‪6251‬‬ ‫‪5877‬‬ ‫‪6439‬‬ ‫‪5876‬‬ ‫‪-56.00‬‬ ‫‪-244.00‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪6493‬‬ ‫‪6117‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪6251‬‬ ‫‪5876‬‬ ‫‪6439‬‬ ‫‪5877‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪922‬‬ ‫‪4.74‬‬ ‫‪6.63‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6263‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6429‬‬ ‫‪5876‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪61682‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ساراب‬ ‫وپست‬ ‫داراب‬ ‫سيمان‬ ‫ايران‬ ‫بانك‬ ‫پست‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1033‬‬ ‫‪36335‬‬ ‫‪7662623‬‬ ‫‪79675460‬‬ ‫‪11979771585‬‬ ‫‪2177‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪2263‬‬ ‫‪1575‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪1548‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪2178‬‬ ‫‪1563‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪1538‬‬ ‫‪2263‬‬ ‫‪1590‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.03‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪106800‬‬ ‫‪54040‬‬ ‫‪2178‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪2192‬‬ ‫‪1548‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1175‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ثاژن‪2‬‬ ‫ماهان‬ ‫ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫اجاره ماهان‪2‬‬ ‫سه آژند‬ ‫سخت‬ ‫‪12‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪3030‬‬ ‫‪108060‬‬ ‫‪3030000000‬‬ ‫‪1175065753‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪11076‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪11001‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10873‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-203.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10874‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-202.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10743‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪11001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29.79‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪1460‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10873‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪11110‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سفارود‬ ‫درازك‬ ‫رازكدرود‬ ‫فارسيت‬ ‫كارخانه‬ ‫دارويي‬ ‫‪77‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3239093‬‬ ‫‪15331‬‬ ‫‪2027638898‬‬ ‫‪451330492‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪28416‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪29400‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪29552‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪1,136.00‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪28512‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪96.00‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪28401‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪29552‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.51‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4456‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29552‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فخاس‬ ‫حتوكا‬ ‫خراسان‬ ‫فوالدونقلتوكا‬ ‫حمل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪902178‬‬ ‫‪2003400‬‬ ‫‪2465745395‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪2671‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪2767‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪2690‬‬ ‫‪-278.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪2733‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪62.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪2767‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪18.26‬‬ ‫‪7.55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3320‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2690‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪2698‬‬ ‫‪196075‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خپويش‬ ‫غگل‬ ‫پويش‬ ‫سازه‬ ‫گلوكوزان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22036‬‬ ‫‪25554‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21158‬‬ ‫‪25554‬‬ ‫‪-878.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22036‬‬ ‫‪25554‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪5384‬‬ ‫‪7.49‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪182480‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26576‬‬ ‫‪21155‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11864‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫كاما‬ ‫بكام‬ ‫كارخانجات باما‬ ‫توليدي شهيد قندي‬ ‫‪152‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪577192‬‬ ‫‪451060‬‬ ‫‪5535641835‬‬ ‫‪810471555‬‬ ‫‪9233‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪9602‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪9602‬‬ ‫‪1761‬‬ ‫‪369.00‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-2.22‬‬ ‫‪9591‬‬ ‫‪1797‬‬ ‫‪358.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪9501‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪9602‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪-212‬‬ ‫‪6.14‬‬ ‫‪-8.48‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪202272‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪9602‬‬ ‫‪1783‬‬ ‫‪9665‬‬ ‫‪1799‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫زمگسا‬ ‫‪93082‬‬ ‫تسه‬ ‫ودامپروي‬ ‫كشاورزي‬ ‫مگسال‪93‬‬ ‫مسكن آبانماه‬ ‫امتيازتسهيالت‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5014‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪154992406‬‬ ‫‪1840‬‬ ‫‪30702‬‬ ‫‪843828‬‬ ‫‪31000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪30886‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪184.00‬‬ ‫‪-843,818.00‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪30746‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪-843,818.00‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪30886‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪31000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4098‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30885‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تاپيكو‪2‬‬ ‫ومعادن‬ ‫معادنوفلزات‬ ‫توسعه‬ ‫پتروشيمي تأمين‬ ‫گاز و‬ ‫س‪ .‬نفت و‬ ‫‪1‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪159999000‬‬ ‫‪2734854‬‬ ‫‪3.89438E+11‬‬ ‫‪6825513273‬‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪2494‬‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪2579‬‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪2475‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪2494‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪2454‬‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪2579‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2475‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6803‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9307‬‬ ‫تسه‬ ‫شبهرن‬ ‫مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالت‬ ‫نفت بهران‬ ‫‪238‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪3191‬‬ ‫‪295177‬‬ ‫‪2640605643‬‬ ‫‪3728432394‬‬ ‫‪834774‬‬ ‫‪12752‬‬ ‫‪835100‬‬ ‫‪12750‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪12624‬‬ ‫‪-34,774.00‬‬ ‫‪-128.00‬‬ ‫‪-4.17‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪827517‬‬ ‫‪12706‬‬ ‫‪-7,257.00‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪798000‬‬ ‫‪12500‬‬ ‫‪860000‬‬ ‫‪12750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.52‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪12624‬‬ ‫‪802000‬‬ ‫‪12625‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9302‬‬ ‫تسه‬ ‫كروي‬ ‫ارديبهشت‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫تسهيالت‬ ‫روي ايران‬ ‫معادن‬ ‫امتياز توسعه‬ ‫‪99‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪1629‬‬ ‫‪501767‬‬ ‫‪1361427430‬‬ ‫‪1068056324‬‬ ‫‪832094‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪820011‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪-32,094.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪835744‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪3,650.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪795000‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1865‬‬ ‫‪791000‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪815999‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1965‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غمينو‬ ‫‪512‬‬ ‫رايان‬ ‫رايانشرق‬ ‫غذايي مينو‬ ‫سايپا‬ ‫صنايعليزينگ‬ ‫شركتسپرده‬ ‫گواهي‬ ‫‪146‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪262408‬‬ ‫‪6017‬‬ ‫‪1604833445‬‬ ‫‪6018822100‬‬ ‫‪6040‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6235‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6148‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪108.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6116‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪76.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6243‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.93‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪6100‬‬ ‫‪100.02‬‬ ‫‪6168‬‬ ‫‪100.49‬‬ ‫‪948‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وسكابح‬ ‫اخابر‬ ‫كاركنان بانك‬ ‫بازنشستگي‬ ‫ايران‬ ‫ح‪.‬صندوق مخابرات‬ ‫‪2759‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪228555370‬‬ ‫‪1174424‬‬ ‫‪23316315260‬‬ ‫‪3060930202‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪2606‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪2609‬‬ ‫‪-193.00‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-65.42‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪2627‬‬ ‫‪-193.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-65.42‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪2595‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪2630‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪2602‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪2609‬‬ ‫‪4081019‬‬ ‫‪10342‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ثشرق‬ ‫ختراك‬ ‫شرق‬ ‫گذاري مسكن‬ ‫سرمايه‬ ‫شمالايران‬ ‫تراكتورسازي‬ ‫ريختهگري‬ ‫‪544‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪3814919‬‬ ‫‪245858‬‬ ‫‪7062835133‬‬ ‫‪662272915‬‬ ‫‪1920‬‬ ‫‪2729‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪2830‬‬ ‫‪1844‬‬ ‫‪2729‬‬ ‫‪-76.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1851‬‬ ‫‪2694‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪-35.00‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫‪1844‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪2830‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪26.16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪2655‬‬ ‫‪1845‬‬ ‫‪2699‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غمهرا‬ ‫ولغدر‬ ‫توليديمهرام‬ ‫خودروغدير‬ ‫ليزينگ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1553817‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3540523793‬‬ ‫‪8337‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪263.00‬‬ ‫‪-35.00‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪8337‬‬ ‫‪2279‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2348‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪9.54‬‬ ‫‪5.32‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪3252‬‬ ‫‪8400‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪9010‬‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پكرمان‬ ‫گروه صنعتي بارز‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪33104200‬‬ ‫‪11126‬‬ ‫‪11548‬‬ ‫‪11477‬‬ ‫‪351.00‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪11127‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪11201‬‬ ‫‪11559‬‬ ‫‪2638‬‬ ‫‪4.22‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪11300‬‬ ‫‪11477‬‬ ‫‪498‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دكوثر‬ ‫داروسازي كوثر‬ ‫‪201‬‬ ‫‪433583‬‬ ‫‪1981556876‬‬ ‫‪4530‬‬ ‫‪4710‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪-2.21‬‬ ‫‪4570‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪4420‬‬ ‫‪4710‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪7.62‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪4440‬‬ ‫‪4480‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پارسان‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسيان‬ ‫‪499‬‬ ‫‪1913540‬‬ ‫‪13085043747‬‬ ‫‪6620‬‬ ‫‪6878‬‬ ‫‪6795‬‬ ‫‪175.00‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪6713‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪6791‬‬ ‫‪6878‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪6795‬‬ ‫‪6800‬‬ ‫‪19316‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قچار‬ ‫فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال‬ ‫‪105‬‬ ‫‪229289‬‬ ‫‪597093333‬‬ ‫‪2613‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪2570‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪2604‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪2563‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪17.48‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6296‬‬ ‫‪2570‬‬ ‫‪2625‬‬ ‫‪6840‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سكارون‬ ‫سيمان كارون‬ ‫‪58‬‬ ‫‪159754‬‬ ‫‪991377072‬‬ ‫‪6349‬‬ ‫‪6598‬‬ ‫‪6240‬‬ ‫‪-109.00‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪6212‬‬ ‫‪-137.00‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪6598‬‬ ‫‪1568‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪6181‬‬ ‫‪6230‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مرقام‬ ‫ايرانارقام‬ ‫‪57‬‬ ‫‪365303‬‬ ‫‪1030800139‬‬ ‫‪2719‬‬ ‫‪2827‬‬ ‫‪2734‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪2822‬‬ ‫‪103.00‬‬ ‫‪3.79‬‬ ‫‪2725‬‬ ‫‪2827‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪5.81‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2750‬‬ ‫‪2794‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ميدكو‬ ‫هلدينگ صنايع معدني خاورميانه‬ ‫‪97‬‬ ‫‪397791‬‬ ‫‪1580592904‬‬ ‫‪3816‬‬ ‫‪3916‬‬ ‫‪3950‬‬ ‫‪134.00‬‬ ‫‪3.51‬‬ ‫‪3973‬‬ ‫‪157.00‬‬ ‫‪4.11‬‬ ‫‪3890‬‬ ‫‪3997‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪3950‬‬ ‫‪3975‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پدرخش‬ ‫درخشان تهران‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17517‬‬ ‫‪81016125‬‬ ‫‪4817‬‬ ‫‪4625‬‬ ‫‪4625‬‬ ‫‪-192.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪4693‬‬ ‫‪-124.00‬‬ ‫‪-2.57‬‬ ‫‪4625‬‬ ‫‪4625‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪59.41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4625‬‬ ‫‪404501‬‬ ‫‪53‬‬ ‫كترام‬ ‫توليدي كاشي تكسرام‬ ‫‪126‬‬ ‫‪347188‬‬ ‫‪1072565758‬‬ ‫‪2981‬‬ ‫‪3099‬‬ ‫‪3091‬‬ ‫‪110.00‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪3089‬‬ ‫‪108.00‬‬ ‫‪3.62‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪3099‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪9.48‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1448‬‬ ‫‪3023‬‬ ‫‪3091‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چكاوه‬ ‫صنايعكاغذسازيكاوه‬ ‫‪29‬‬ ‫‪39828‬‬ ‫‪746209874‬‬ ‫‪18885‬‬ ‫‪19589‬‬ ‫‪18810‬‬ ‫‪-75.00‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪18736‬‬ ‫‪-149.00‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪18601‬‬ ‫‪19589‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪10.81‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18810‬‬ ‫‪19000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غالبر‬ ‫لبنياتكالبر‬ ‫‪376‬‬ ‫‪3093860‬‬ ‫‪5050898322‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪2.51‬‬ ‫‪1560‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪14.45‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سباقر‬ ‫سيمان باقران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪78495‬‬ ‫‪55646431‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪709‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪-1.80‬‬ ‫‪709‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪-1.80‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪709‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫كساوه‬ ‫صنايع كاشي و سراميك سينا‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2344‬‬ ‫‪25602600‬‬ ‫‪11250‬‬ ‫‪10900‬‬ ‫‪11200‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪11245‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪10900‬‬ ‫‪11200‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪5.69‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪10901‬‬ ‫‪11200‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تسه‪9106‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن شهريورماه‪91‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪171514605‬‬ ‫‪819152‬‬ ‫‪801002‬‬ ‫‪780003‬‬ ‫‪-39,149.00‬‬ ‫‪-4.78‬‬ ‫‪801470‬‬ ‫‪-17,682.00‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫‪780003‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪780003‬‬ ‫‪799999‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فارس‬ ‫صنايع پتروشيمي خليج فارس‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1006317‬‬ ‫‪11663214030‬‬ ‫‪12072‬‬ ‫‪11590‬‬ ‫‪11590‬‬ ‫‪-482.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪12007‬‬ ‫‪-65.00‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪11590‬‬ ‫‪11590‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11590‬‬ ‫‪11097602‬‬ ‫‪166‬‬ ‫فالمي‬ ‫الميران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1057000‬‬ ‫‪2956‬‬ ‫‪3020‬‬ ‫‪3020‬‬ ‫‪64.00‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪2956‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3020‬‬ ‫‪3020‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪7.46‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2858‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪3485‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ونيكي‬ ‫سرمايهگذاري مليايران‬ ‫‪35‬‬ ‫‪74575‬‬ ‫‪148852188‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪2066‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5380‬‬ ‫‪1953‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وتوكاح‬ ‫ح ‪ .‬توكافوالد(هلدينگ‬ ‫‪376‬‬ ‫‪3347773‬‬ ‫‪2837675442‬‬ ‫‪826‬‬ ‫‪835‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪848‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪2.66‬‬ ‫‪801‬‬ ‫‪889‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21088‬‬ ‫‪816‬‬ ‫‪828‬‬ ‫‪5264‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تسه‪9305‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪1726‬‬ ‫‪1426365224‬‬ ‫‪829886‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪802001‬‬ ‫‪-27,885.00‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪826399‬‬ ‫‪-3,487.00‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪845000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪802001‬‬ ‫‪819999‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وساخت‬ ‫سرمايه گذاري ساختمانايران‬ ‫‪830‬‬ ‫‪4954396‬‬ ‫‪19366282692‬‬ ‫‪4048‬‬ ‫‪4050‬‬ ‫‪3887‬‬ ‫‪-161.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪3909‬‬ ‫‪-139.00‬‬ ‫‪-3.43‬‬ ‫‪3887‬‬ ‫‪4050‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3887‬‬ ‫‪1252952‬‬ ‫‪68‬‬ ‫مساپا‪955‬‬ ‫توليد اتومبيل سايپا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2972‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وغدير‬ ‫سرمايهگذاريغدير(هلدينگ‬ ‫‪236‬‬ ‫‪1254237‬‬ ‫‪3862220780‬‬ ‫‪3020‬‬ ‫‪3139‬‬ ‫‪3070‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪3034‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪3061‬‬ ‫‪3139‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪27465‬‬ ‫‪3070‬‬ ‫‪3071‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ميهن‬ ‫بيمه ميهن‬ ‫‪85‬‬ ‫‪501107‬‬ ‫‪907665379‬‬ ‫‪1827‬‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪-77.00‬‬ ‫‪-4.21‬‬ ‫‪1811‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6703‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪1771‬‬ ‫‪36950‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خبهمن‬ ‫گروهبهمن‬ ‫‪518‬‬ ‫‪5919380‬‬ ‫‪11116557448‬‬ ‫‪1893‬‬ ‫‪1894‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪-2.27‬‬ ‫‪1878‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪1827‬‬ ‫‪1938‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪6.08‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1846‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪1792‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سشرق‬ ‫سيمان شرق‬ ‫‪626‬‬ ‫‪4484305‬‬ ‫‪7659585490‬‬ ‫‪1657‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪1722‬‬ ‫‪65.00‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪1708‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪3.08‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪5.64‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪1721‬‬ ‫‪1722‬‬ ‫‪18908‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سدشت‬ ‫صنايع سيمان دشتستان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2464‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2824‬‬ ‫‪360.00‬‬ ‫‪14.61‬‬ ‫‪2464‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪4928‬‬ ‫‪45676‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سدور‬ ‫سيمان دورود‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15026‬‬ ‫‪225371633‬‬ ‫‪15157‬‬ ‫‪14603‬‬ ‫‪15175‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪15120‬‬ ‫‪-37.00‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪14603‬‬ ‫‪15755‬‬ ‫‪906‬‬ ‫‪16.69‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪14856‬‬ ‫‪15174‬‬ ‫‪3349‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شكربن‬ ‫كربن ايران‬ ‫‪134‬‬ ‫‪492564‬‬ ‫‪1377143557‬‬ ‫‪2823‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪2732‬‬ ‫‪-91.00‬‬ ‫‪-3.22‬‬ ‫‪2796‬‬ ‫‪-27.00‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪2720‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪12.59‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2733‬‬ ‫‪2740‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وتعاون‬ ‫بيمه تعاون‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9200‬‬ ‫‪9181600‬‬ ‫‪904‬‬ ‫‪998‬‬ ‫‪998‬‬ ‫‪94.00‬‬ ‫‪10.40‬‬ ‫‪998‬‬ ‫‪94.00‬‬ ‫‪10.40‬‬ ‫‪998‬‬ ‫‪998‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ركيش‬ ‫كارت اعتباري ايران كيش‬ ‫‪55‬‬ ‫‪177091‬‬ ‫‪865723372‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪4950‬‬ ‫‪4920‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪1.63‬‬ ‫‪4857‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪4801‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪6.82‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪4871‬‬ ‫‪4900‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حخزر‬ ‫كشتيراني درياي خزر‬ ‫‪111‬‬ ‫‪148414‬‬ ‫‪1043225656‬‬ ‫‪7180‬‬ ‫‪7120‬‬ ‫‪6960‬‬ ‫‪-220.00‬‬ ‫‪-3.06‬‬ ‫‪7029‬‬ ‫‪-151.00‬‬ ‫‪-2.10‬‬ ‫‪6901‬‬ ‫‪7130‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪14.26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪6960‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وبصادر‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪791‬‬ ‫‪10280810‬‬ ‫‪8425055648‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪838‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪806‬‬ ‫‪838‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪5.86‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10551‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪812‬‬ ‫‪60500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫كساپا‬ ‫سايپاشيشه‬ ‫‪302‬‬ ‫‪1798830‬‬ ‫‪3897811263‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪2173‬‬ ‫‪2173‬‬ ‫‪83.00‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪2167‬‬ ‫‪77.00‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪2173‬‬ ‫‪-335‬‬ ‫‪-6.47‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪144570‬‬ ‫‪2173‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وبوعلي‬ ‫سرمايهگذاريبوعلي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪48052‬‬ ‫‪111041821‬‬ ‫‪2349‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫‪-79.00‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪2346‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪2262‬‬ ‫‪2390‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫‪2289‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غسالم‬ ‫سالمين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3669‬‬ ‫‪10801536‬‬ ‫‪3066‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪-122.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪3064‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪13.21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪335793‬‬ ‫‪33‬‬ ‫الماس‬ ‫صندوق سرمايهگذاري الماس‪-‬سهام‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪10350‬‬ ‫‪10850‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حفاري‬ ‫حفاري شمال‬ ‫‪18‬‬ ‫‪44245‬‬ ‫‪236442310‬‬ ‫‪5457‬‬ ‫‪5350‬‬ ‫‪5350‬‬ ‫‪-107.00‬‬ ‫‪-1.96‬‬ ‫‪5453‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪5340‬‬ ‫‪5350‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪5.74‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪5344‬‬ ‫‪5350‬‬ ‫‪5017‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فخوز‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫‪50‬‬ ‫‪104282‬‬ ‫‪623549736‬‬ ‫‪6172‬‬ ‫‪6140‬‬ ‫‪5960‬‬ ‫‪-212.00‬‬ ‫‪-3.43‬‬ ‫‪6166‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪5960‬‬ ‫‪6140‬‬ ‫‪1643‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2545‬‬ ‫‪5960‬‬ ‫‪5965‬‬ ‫‪9384‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كسعدي‬ ‫كاشي سعدي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪26401‬‬ ‫‪92447892‬‬ ‫‪3635‬‬ ‫‪3577‬‬ ‫‪3550‬‬ ‫‪-85.00‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪3606‬‬ ‫‪-29.00‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪3490‬‬ ‫‪3577‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪18.68‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5779‬‬ ‫‪3490‬‬ ‫‪3550‬‬ ‫‪3418‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دلقما‬ ‫دارويي لقمان‬ ‫‪20‬‬ ‫‪27325‬‬ ‫‪132508650‬‬ ‫‪4695‬‬ ‫‪4882‬‬ ‫‪4799‬‬ ‫‪104.00‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪4718‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪4770‬‬ ‫‪4882‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪8.75‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪4790‬‬ ‫‪4872‬‬ ‫‪1908‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پلوله‬ ‫گازلوله‬ ‫‪23‬‬ ‫‪164968‬‬ ‫‪436189490‬‬ ‫‪2589‬‬ ‫‪2670‬‬ ‫‪2610‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪2644‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫‪2610‬‬ ‫‪2690‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ومدكو‪1‬‬ ‫مشاركت ميدكو ماهانه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1007000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سهرمز‬ ‫سيمانهرمزگان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪9945474‬‬ ‫‪13794‬‬ ‫‪13794‬‬ ‫‪13794‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13794‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13794‬‬ ‫‪13794‬‬ ‫‪4272‬‬ ‫‪3.23‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪13411‬‬ ‫‪13987‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تيپيكو‬ ‫سرمايه گذاري دارويي تامين‬ ‫‪64‬‬ ‫‪321980‬‬ ‫‪1425699021‬‬ ‫‪4416‬‬ ‫‪4411‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪74.00‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪4419‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪4400‬‬ ‫‪4550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪4440‬‬ ‫‪4480‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شمواد‬ ‫توليدمواداوليهواليافمصنوعي‬ ‫‪178‬‬ ‫‪409323‬‬ ‫‪2091674509‬‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪5260‬‬ ‫‪4916‬‬ ‫‪-204.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪4916‬‬ ‫‪5260‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪18.58‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2525‬‬ ‫‪4916‬‬ ‫‪4948‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نمرينو‬ ‫ايران مرينوس‬ ‫‪7‬‬ ‫‪34764‬‬ ‫‪359599876‬‬ ‫‪10775‬‬ ‫‪10346‬‬ ‫‪10344‬‬ ‫‪-431.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪10487‬‬ ‫‪-288.00‬‬ ‫‪-2.67‬‬ ‫‪10344‬‬ ‫‪10346‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪20.85‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3864‬‬ ‫‪10344‬‬ ‫‪10777‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كاال‪3‬‬ ‫نهادهاي مالي بورس كاالي ايران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8480‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪8480‬‬ ‫‪8480‬‬ ‫‪2,480.00‬‬ ‫‪41.33‬‬ ‫‪8480‬‬ ‫‪2,480.00‬‬ ‫‪41.33‬‬ ‫‪8480‬‬ ‫‪8480‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫غگلح‬ ‫ح ‪ .‬گلوكوزان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪5200000‬‬ ‫‪38892‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪1,108.00‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪1,108.00‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39555‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فجام‬ ‫جامدارو‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪23011360‬‬ ‫‪15180‬‬ ‫‪15787‬‬ ‫‪15400‬‬ ‫‪220.00‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪15180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪15787‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪8.38‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪14575‬‬ ‫‪15369‬‬ ‫‪1679‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ستران‬ ‫سيمان تهران‬ ‫‪85‬‬ ‫‪558956‬‬ ‫‪2083116508‬‬ ‫‪3754‬‬ ‫‪3829‬‬ ‫‪3699‬‬ ‫‪-55.00‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪3737‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪3681‬‬ ‫‪3830‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪3695‬‬ ‫‪3699‬‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ثفارس‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10914‬‬ ‫‪62241198‬‬ ‫‪5935‬‬ ‫‪5997‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪-235.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪5925‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪5698‬‬ ‫‪5997‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪18.93‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5699‬‬ ‫‪5985‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪18‬‬ ‫نماد‬ ‫بورس و بازار‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام‬ ‫تعداد‬ ‫حجم‬ ‫ارزش‬ ‫دیروز‬ ‫اولین‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬مقدار‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬تغییر‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬درصد‬ ‫قیمت پایانی ‪ -‬مقدار‬ ‫قیمت پایانی ‪ -‬تغییر‬ ‫قیمت پایانی ‪ -‬درصد‬ ‫کمترین‬ ‫بیشترین‬ ‫خرید ‪ -‬تعداد‬ ‫خرید ‪ -‬حجم‬ ‫خرید ‪ -‬قیمت‬ ‫فروش ‪ -‬قیمت‬ ‫فروش ‪ -‬حجم‬ ‫فروش ‪ -‬تعداد‬ ‫‪9012‬‬ ‫تسه‬ ‫شيران‬ ‫اسفندماه‪90‬‬ ‫مسكنايران‬ ‫تسهيالتشيميايي‬ ‫امتياز صنايع‬ ‫‪25‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪176698‬‬ ‫‪230037441‬‬ ‫‪1453435612‬‬ ‫‪815715‬‬ ‫‪8062‬‬ ‫‪777022‬‬ ‫‪8250‬‬ ‫‪785000‬‬ ‫‪8150‬‬ ‫‪-30,715.00‬‬ ‫‪88.00‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪795977‬‬ ‫‪8087‬‬ ‫‪-19,738.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪-2.42‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪777022‬‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪781001‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪8240‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فرآور‬ ‫قشكر‬ ‫شكرشاهرودايران‬ ‫فرآوريموادمعدني‬ ‫‪46‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪144049‬‬ ‫‪506407‬‬ ‫‪632126138‬‬ ‫‪813307925‬‬ ‫‪4456‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪1670‬‬ ‫‪4282‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪-174.00‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪-3.90‬‬ ‫‪-2.54‬‬ ‫‪4388‬‬ ‫‪1606‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪-2.78‬‬ ‫‪4281‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪1670‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪15.67‬‬ ‫‪10.16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3519‬‬ ‫‪15029‬‬ ‫‪4290‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪4349‬‬ ‫‪1613‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪EPS‬‬ ‫‪P /E‬‬ ‫وبملت‬ ‫جم‬ ‫بانك‬ ‫ملتجم‬ ‫پتروشيمي‬ ‫‪391‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪3010557‬‬ ‫‪127906‬‬ ‫‪6372670373‬‬ ‫‪1110614303‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪8731‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪8700‬‬ ‫‪2106‬‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪-131.00‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪2145‬‬ ‫‪8683‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪2103‬‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪2159‬‬ ‫‪8750‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1602‬‬ ‫‪4.77‬‬ ‫‪5.42‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18655‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2106‬‬ ‫‪8579‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪24389‬‬ ‫‪4364‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫كنيلو‬ ‫واميدح‬ ‫كاشي نيلو‬ ‫سرمايه گذار اميد‬ ‫ح‪.‬گروه مديريت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪14489‬‬ ‫‪446595‬‬ ‫‪36975928‬‬ ‫‪544259591‬‬ ‫‪2658‬‬ ‫‪1230‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪1231‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪-106.00‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪2645‬‬ ‫‪1219‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪1254‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-82.66‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪9891‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪476828‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لپيام‬ ‫آسام‬ ‫پيام‪-‬مختلط‬ ‫صنايعآسام‬ ‫گسترشگذاري‬ ‫صندوق سرمايه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪353000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪11022‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪11022‬‬ ‫‪-123.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-14.84‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪11022‬‬ ‫‪-123.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-14.84‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11080‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9108‬‬ ‫تسه‬ ‫سرچشمه‬ ‫آبان ماه ‪91‬‬ ‫سرچشمه‬ ‫مسكنمس‬ ‫امتيازتسهيالتگذاري‬ ‫شركت سرمايه‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪15680‬‬ ‫‪122010131‬‬ ‫‪34260800‬‬ ‫‪825271‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪811003‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪790101‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪-35,170.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪-4.26‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪808014‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪-17,257.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪790100‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪815001‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪790106‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪806800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وآذر‬ ‫اعتال‬ ‫آذربايجان‬ ‫گذاريتوسعه‬ ‫البرز‬ ‫گذاري اعتالء‬ ‫سرمايهسرمايه‬ ‫شركت‬ ‫‪36‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪233237‬‬ ‫‪586347‬‬ ‫‪619359375‬‬ ‫‪1228945111‬‬ ‫‪2724‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪2630‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪2616‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪-108.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪2655‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪33.00‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪2616‬‬ ‫‪1960‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪2616‬‬ ‫‪2065‬‬ ‫‪266330‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9207‬‬ ‫تسه‬ ‫سنوين‬ ‫نوين ‪92‬‬ ‫مهرماه‬ ‫مسكن‬ ‫تسهيالت‬ ‫امتياز‬ ‫اقتصاد‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪79‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪337643697‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪827557‬‬ ‫‪2807‬‬ ‫‪789223‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪2807‬‬ ‫‪2,443.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪815564‬‬ ‫‪2807‬‬ ‫‪-11,993.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.45‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪789223‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪868934‬‬ ‫‪2667‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪36260‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حسينا‬ ‫‪9208‬‬ ‫تسه‬ ‫سينا‬ ‫وبندري‬ ‫امتيازتسهيالت دريايي‬ ‫توسعه خدمات‬ ‫مسكن آبان‬ ‫ماه ‪92‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪114627‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪4650438920‬‬ ‫‪153622000‬‬ ‫‪41412‬‬ ‫‪828241‬‬ ‫‪41990‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪40121‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪-1,291.00‬‬ ‫‪11,759.00‬‬ ‫‪-3.12‬‬ ‫‪1.42‬‬ ‫‪40570‬‬ ‫‪817138‬‬ ‫‪-842.00‬‬ ‫‪-11,103.00‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪40120‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪41998‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.76‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪40121‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪40294‬‬ ‫‪848999‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غدام‬ ‫وصندوق‬ ‫پارس‬ ‫خوراك دام‬ ‫بازنشستگي‬ ‫صندوق‬ ‫سرمايهگذاري‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪208218‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪720366821‬‬ ‫‪10195‬‬ ‫‪3479‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3470‬‬ ‫‪10660‬‬ ‫‪3462‬‬ ‫‪465.00‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪4.56‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪10195‬‬ ‫‪3478‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3412‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3470‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪71.29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪7186‬‬ ‫‪9789‬‬ ‫‪3437‬‬ ‫‪10598‬‬ ‫‪3460‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خصدرا‬ ‫سيدكو‬ ‫دريايي ايران‬ ‫صنايع سيمان‬ ‫صنعتي توسعه‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪67‬‬ ‫‪691‬‬ ‫‪1183526‬‬ ‫‪5946411‬‬ ‫‪3245767292‬‬ ‫‪9752562025‬‬ ‫‪2679‬‬ ‫‪1686‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪1679‬‬ ‫‪2660‬‬ ‫‪1625‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪-61.00‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪2742‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪63.00‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪-2.73‬‬ ‫‪2660‬‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.77‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26835‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1624‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1625‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20075‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وسپه‬ ‫توريل‬ ‫گذاري سپه‬ ‫سرمايه‬ ‫توكاريل‬ ‫‪74‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪441168‬‬ ‫‪1241652‬‬ ‫‪1069460941‬‬ ‫‪3556263426‬‬ ‫‪2394‬‬ ‫‪2972‬‬ ‫‪2449‬‬ ‫‪2987‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪2824‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪-148.00‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪-4.98‬‬ ‫‪2403‬‬ ‫‪2864‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪-108.00‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪-3.63‬‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪2824‬‬ ‫‪2449‬‬ ‫‪2987‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16.55‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6830‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2423‬‬ ‫‪2450‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪2824‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪658000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪60‬‬ ‫غدشت‬ ‫‪93072‬‬ ‫تسه‬ ‫مرغابمهرماه‪93‬‬ ‫دشتمسكن‬ ‫امتيازتسهيالت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14580000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10748‬‬ ‫‪834774‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪-834,764.00‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪10750‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪-834,764.00‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89.58‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪471‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11170‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22104‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خزاميا‬ ‫وساپا‬ ‫سرمايهزامياد‬ ‫گذاري سايپا‬ ‫‪313‬‬ ‫‪656‬‬ ‫‪5084873‬‬ ‫‪6248929‬‬ ‫‪8212806062‬‬ ‫‪7282496912‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪1179‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪1197‬‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪1153‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪-2.21‬‬ ‫‪1615‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪1.64‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪1147‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪1197‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪1575‬‬ ‫‪1153‬‬ ‫‪1588‬‬ ‫‪1156‬‬ ‫‪49130‬‬ ‫‪11894‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وتوصا‬ ‫قشهد‬ ‫توسعه صنعتي ايران‬ ‫سرمايه گذاري شهد‬ ‫‪125‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪922309‬‬ ‫‪105729‬‬ ‫‪1241984855‬‬ ‫‪898297564‬‬ ‫‪1357‬‬ ‫‪8849‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪8496‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-353.00‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪1347‬‬ ‫‪8496‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪-353.00‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫‪8496‬‬ ‫‪1365‬‬ ‫‪8501‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪2799‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪8496‬‬ ‫‪1348‬‬ ‫‪8797‬‬ ‫‪4936‬‬ ‫‪1017‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وايران‬ ‫سامان‬ ‫ايرانيان‬ ‫ليزينگ سامان‬ ‫بانك‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪137000‬‬ ‫‪45000‬‬ ‫‪291175255‬‬ ‫‪76671800‬‬ ‫‪2196‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪-76.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.46‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2177‬‬ ‫‪1704‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.92‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2122‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2429‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شستان‬ ‫والبرح‬ ‫پتروشيمي‬ ‫گلستانهلدينگ‬ ‫گذاريالبرز(‬ ‫ح ‪ .‬سرمايه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪42000‬‬ ‫‪82527‬‬ ‫‪56750740‬‬ ‫‪209962480‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪2602‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪2501‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-101.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.88‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪2544‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪2765‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2501‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كدما‬ ‫شپمچا‬ ‫معدني دماوند‬ ‫پامچال‬ ‫پارس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2072760‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪17992‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17273‬‬ ‫‪7156‬‬ ‫‪17273‬‬ ‫‪271.00‬‬ ‫‪-719.00‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪17988‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17273‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17273‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪18.46‬‬ ‫‪86.48‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35738‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37016‬‬ ‫‪17273‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪92753‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫تكنو‬ ‫كرماشا‬ ‫صنايع تكنوتار‬ ‫پتروشيمي كرمانشاه‬ ‫‪185‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1180949‬‬ ‫‪667679‬‬ ‫‪2352823187‬‬ ‫‪4781936472‬‬ ‫‪2072‬‬ ‫‪7015‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪7201‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪7106‬‬ ‫‪-82.00‬‬ ‫‪91.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪7126‬‬ ‫‪-80.00‬‬ ‫‪111.00‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪1.58‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪7105‬‬ ‫‪2088‬‬ ‫‪7295‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1638‬‬ ‫‪19.92‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪5240‬‬ ‫‪1891‬‬ ‫‪7106‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪7120‬‬ ‫‪132017‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حتايد‬ ‫فاذر‬ ‫تايدواترخاورميانه‬ ‫صنايع آذرآب‬ ‫‪263‬‬ ‫‪865‬‬ ‫‪753799‬‬ ‫‪6534046‬‬ ‫‪4282891617‬‬ ‫‪19424138688‬‬ ‫‪5751‬‬ ‫‪2937‬‬ ‫‪5890‬‬ ‫‪3049‬‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪2932‬‬ ‫‪-102.00‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-1.77‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪5682‬‬ ‫‪2973‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪5521‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪5890‬‬ ‫‪3049‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪7.32‬‬ ‫‪11.66‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7065‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪5570‬‬ ‫‪2932‬‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪2934‬‬ ‫‪9743‬‬ ‫‪31500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رتكو‬ ‫شيراز‬ ‫تكينكو‬ ‫كنترل‬ ‫خوردگيشيراز‬ ‫پتروشيمي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪56648‬‬ ‫‪440152‬‬ ‫‪635817152‬‬ ‫‪3089244195‬‬ ‫‪10793‬‬ ‫‪7221‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪7062‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪7190‬‬ ‫‪431.00‬‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪7151‬‬ ‫‪431.00‬‬ ‫‪-70.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪6933‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪7337‬‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪8.61‬‬ ‫‪5.09‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪158054‬‬ ‫‪3034‬‬ ‫‪11224‬‬ ‫‪7050‬‬ ‫‪11251‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ثمسكن‬ ‫آرمان‬ ‫آرمانمسكن‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫بيمه‬ ‫‪135‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1196001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2057331951‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1730‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1768‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪-30.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1722‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1671‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1768‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪32151‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1687‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4606‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فبستم‬ ‫شلعاب‬ ‫بندي مشهد‬ ‫صنايع بسته‬ ‫لعابيران‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪62648‬‬ ‫‪31946‬‬ ‫‪50118400‬‬ ‫‪93250374‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪2807‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪112.00‬‬ ‫‪-5.88‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪112.00‬‬ ‫‪-5.88‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.54‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪258414‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪885‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مفاخر‪3‬‬ ‫انرژي‬ ‫خوارزمي‬ ‫اطالعات‬ ‫سايرفناوري‬ ‫توسعه‬ ‫بورس انرژي‬ ‫اشخاص‬ ‫‪34‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪71308‬‬ ‫‪66222‬‬ ‫‪497836323‬‬ ‫‪726823406‬‬ ‫‪6951‬‬ ‫‪11129‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫‪11300‬‬ ‫‪6901‬‬ ‫‪10830‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪-299.00‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪6981‬‬ ‫‪10976‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪-153.00‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪6650‬‬ ‫‪10803‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫‪11480‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12.44‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6816‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6980‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قيستو‬ ‫‪9211‬‬ ‫تسه‬ ‫بيستون‬ ‫تسهيالت قند‬ ‫امتياز شركت‬ ‫بهمنماه ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪2050300‬‬ ‫‪429549976‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪831611‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪812956‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪802101‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-29,510.00‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-3.55‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪819752‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-11,859.00‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪801504‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪835000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪802101‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪819990‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دلر‬ ‫خمحركه‬ ‫اكسير‬ ‫داروسازي‬ ‫محركه‬ ‫نيرو‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪22782‬‬ ‫‪115809‬‬ ‫‪320034103‬‬ ‫‪252311118‬‬ ‫‪13742‬‬ ‫‪2163‬‬ ‫‪13800‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪14190‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪448.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪3.26‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪13800‬‬ ‫‪2167‬‬ ‫‪58.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪13800‬‬ ‫‪2103‬‬ ‫‪14250‬‬ ‫‪2205‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪10.61‬‬ ‫‪10.22‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪14001‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪14192‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪2372‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سخاش‬ ‫نيرو‬ ‫خاش‬ ‫سيمان‬ ‫سرمايه‬ ‫نيرو‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31231475‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8082‬‬ ‫‪2083‬‬ ‫‪7760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7759‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪-323.00‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪8069‬‬ ‫‪2083‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7759‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪7770‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪2119‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪3005‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سفانو‬ ‫بمپنا‬ ‫سيمان فارس‬ ‫عسلويهنومپنا‬ ‫توليد برق‬ ‫‪6‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪3106‬‬ ‫‪299145‬‬ ‫‪19487594‬‬ ‫‪3550194504‬‬ ‫‪6495‬‬ ‫‪11803‬‬ ‫‪6251‬‬ ‫‪12189‬‬ ‫‪6439‬‬ ‫‪11860‬‬ ‫‪-56.00‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪6493‬‬ ‫‪11868‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪65.00‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪6251‬‬ ‫‪11811‬‬ ‫‪6439‬‬ ‫‪12189‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.74‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10760‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪6263‬‬ ‫‪11820‬‬ ‫‪6429‬‬ ‫‪11860‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ساراب‬ ‫‪706‬‬ ‫صكاوه‬ ‫داراب‬ ‫اوراق اجارهسيمان‬ ‫جنوب كيش‬ ‫فوالدكاوه‬ ‫‪26‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪36335‬‬ ‫‪8700‬‬ ‫‪79675460‬‬ ‫‪8700000000‬‬ ‫‪2177‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2263‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2178‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2263‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.03‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪106800‬‬ ‫‪4380‬‬ ‫‪2178‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2192‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ماهان‬ ‫شرنگي‬ ‫رنگين‪ 20‬درصد‬ ‫سه ماهه‬ ‫اجاره ماهان‪2‬‬ ‫شيميايي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3030‬‬ ‫‪17000‬‬ ‫‪3030000000‬‬ ‫‪44727000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2631‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2631‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-169.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6.04‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2631‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-169.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6.04‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2631‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2631‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سفارود‬ ‫صچاد‬ ‫فارسيت‬ ‫اجاره كارخانه‬ ‫دروددرصد‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫چادرملو سه‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3239093‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2027638898‬‬ ‫‪10000000‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فخاس‬ ‫قصفها‬ ‫خراسان‬ ‫فوالد‬ ‫قنداصفهان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪82798‬‬ ‫‪2003400‬‬ ‫‪321908388‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪4016‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪3861‬‬ ‫‪-278.00‬‬ ‫‪-155.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪3948‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪3856‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪18.26‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3861‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪3948‬‬ ‫‪196075‬‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خپويش‬ ‫رانفور‬ ‫سازه پويش‬ ‫انفورماتيك‬ ‫خدمات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪144307‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1584674698‬‬ ‫‪22036‬‬ ‫‪11010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10900‬‬ ‫‪21158‬‬ ‫‪10900‬‬ ‫‪-878.00‬‬ ‫‪-110.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪22036‬‬ ‫‪11007‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11050‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪1523‬‬ ‫‪7.49‬‬ ‫‪7.23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10881‬‬ ‫‪21155‬‬ ‫‪10989‬‬ ‫‪11864‬‬ ‫‪1205‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫كاما‬ ‫شدوص‬ ‫دوده باما‬ ‫صنعتي پارس‬ ‫‪152‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪577192‬‬ ‫‪38753‬‬ ‫‪5535641835‬‬ ‫‪113011213‬‬ ‫‪9233‬‬ ‫‪2904‬‬ ‫‪9602‬‬ ‫‪2910‬‬ ‫‪9602‬‬ ‫‪2964‬‬ ‫‪369.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪2.07‬‬ ‫‪9591‬‬ ‫‪2909‬‬ ‫‪358.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪9501‬‬ ‫‪2901‬‬ ‫‪9602‬‬ ‫‪2966‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪6.14‬‬ ‫‪58.18‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪202272‬‬ ‫‪2530‬‬ ‫‪9602‬‬ ‫‪2905‬‬ ‫‪9665‬‬ ‫‪2964‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫زمگسا‬ ‫‪9301‬‬ ‫تسه‬ ‫ودامپروي مگسال‬ ‫امتيازكشاورزي‬ ‫فروردين ‪93‬‬ ‫تسهيالت مسكن‬ ‫‪11‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪5014‬‬ ‫‪813‬‬ ‫‪154992406‬‬ ‫‪675286214‬‬ ‫‪30702‬‬ ‫‪828953‬‬ ‫‪31000‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪30886‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪184.00‬‬ ‫‪1,047.00‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪30746‬‬ ‫‪830610‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪1,657.00‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪30886‬‬ ‫‪800104‬‬ ‫‪31000‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪4098‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪30500‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪30885‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ومعادن‪2‬‬ ‫فوالژ‬ ‫وفلزات‬ ‫توسعهمعادن‬ ‫آلياژي ايران‬ ‫فوالد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪159999000‬‬ ‫‪43072‬‬ ‫‪3.89438E+11‬‬ ‫‪125521968‬‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪2921‬‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪2980‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪2870‬‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.76‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3431‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9307‬‬ ‫تسه‬ ‫صدانا‬ ‫مهرماه‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫درصد‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫امتيازتسهيالت سه‬ ‫اجاره پترو ريگ‬ ‫‪238‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3191‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2640605643‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪834774‬‬ ‫‪985276‬‬ ‫‪835100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪985276‬‬ ‫‪-34,774.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪827517‬‬ ‫‪985276‬‬ ‫‪-7,257.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪798000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪860000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7750‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪960000‬‬ ‫‪802000‬‬ ‫‪969600‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪7750‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9302‬‬ ‫تسه‬ ‫سفار‬ ‫ارديبهشت‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتياز تسهيالت‬ ‫فارس‬ ‫سيمان‬ ‫‪99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1629‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1361427430‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪832094‬‬ ‫‪10354‬‬ ‫‪820011‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪10670‬‬ ‫‪-32,094.00‬‬ ‫‪316.00‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪3.05‬‬ ‫‪835744‬‬ ‫‪10354‬‬ ‫‪3,650.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪795000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪784‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13.21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪791000‬‬ ‫‪9408‬‬ ‫‪815999‬‬ ‫‪9940‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1076‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫غمينو‬ ‫فجر‬ ‫اميركبيركاشان شرق‬ ‫صنايع غذايي مينو‬ ‫شركتفوالد‬ ‫‪146‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪262408‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1604833445‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6040‬‬ ‫‪12340‬‬ ‫‪6235‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6148‬‬ ‫‪11847‬‬ ‫‪108.00‬‬ ‫‪-493.00‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪6116‬‬ ‫‪12340‬‬ ‫‪76.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6243‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪6.93‬‬ ‫‪26.88‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6168‬‬ ‫‪11847‬‬ ‫‪948‬‬ ‫‪528691‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪97‬‬ ‫وسكابح‬ ‫وشهر‬ ‫شهركاركنان بانك‬ ‫بازنشستگي‬ ‫ح‪.‬صندوق بانك‬ ‫‪2759‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪228555370‬‬ ‫‪559107‬‬ ‫‪23316315260‬‬ ‫‪756070747‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪-193.00‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪-65.42‬‬ ‫‪-3.23‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1352‬‬ ‫‪-193.00‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪-65.42‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1308‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4081019‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ثشرق‬ ‫بساما‬ ‫سامانشمال شرق‬ ‫بيمهمسكن‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪544‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪3814919‬‬ ‫‪137571‬‬ ‫‪7062835133‬‬ ‫‪256145750‬‬ ‫‪1920‬‬ ‫‪1921‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪1844‬‬ ‫‪1825‬‬ ‫‪-76.00‬‬ ‫‪-96.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪1851‬‬ ‫‪1862‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪-59.00‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪-3.07‬‬ ‫‪1844‬‬ ‫‪1825‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪5.06‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪1711‬‬ ‫‪1845‬‬ ‫‪1825‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪17102‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫غمهرا‬ ‫وسديد‬ ‫مهرام‬ ‫توليدي‬ ‫سديد‬ ‫صنعتي‬ ‫گروه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21510000‬‬ ‫‪8337‬‬ ‫‪2390‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2151‬‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪2151‬‬ ‫‪263.00‬‬ ‫‪-239.00‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪8337‬‬ ‫‪2151‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-239.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2151‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2151‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.54‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وملي‬ ‫گروه صنعتي ملي (هلدينگ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪4800000‬‬ ‫‪4976‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪-176.00‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪4975‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪4782‬‬ ‫‪4999‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تسه‪9303‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪1631087238‬‬ ‫‪831373‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪789807‬‬ ‫‪-41,566.00‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪829648‬‬ ‫‪-1,725.00‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪789805‬‬ ‫‪872941‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پتاير‬ ‫ايران تاير‬ ‫‪80‬‬ ‫‪231303‬‬ ‫‪863297206‬‬ ‫‪3672‬‬ ‫‪3782‬‬ ‫‪3730‬‬ ‫‪58.00‬‬ ‫‪1.58‬‬ ‫‪3732‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪1.63‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪3782‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪95.69‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪3725‬‬ ‫‪3740‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تسه‪9205‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن مرداد ‪92‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪329103815‬‬ ‫‪824860‬‬ ‫‪796850‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪-4,860.00‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪818666‬‬ ‫‪-6,194.00‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪796850‬‬ ‫‪860000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪790651‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خاذين‬ ‫سايپاآذين‬ ‫‪78‬‬ ‫‪526042‬‬ ‫‪1254317441‬‬ ‫‪2304‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪2384‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪3.47‬‬ ‫‪2305‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪-239‬‬ ‫‪-9.97‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خپارس‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪1602‬‬ ‫‪23547368‬‬ ‫‪17899651126‬‬ ‫‪749‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪-318‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪69943‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪22711‬‬ ‫‪4‬‬ ‫غبشهر‬ ‫صنعتي بهشهر‬ ‫‪121‬‬ ‫‪537454‬‬ ‫‪4268291539‬‬ ‫‪7966‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪7793‬‬ ‫‪-173.00‬‬ ‫‪-2.17‬‬ ‫‪7942‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪7770‬‬ ‫‪8001‬‬ ‫‪1268‬‬ ‫‪6.26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪7793‬‬ ‫‪7801‬‬ ‫‪2458‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كشرق‬ ‫صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14518‬‬ ‫‪128002744‬‬ ‫‪9255‬‬ ‫‪9280‬‬ ‫‪8793‬‬ ‫‪-462.00‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪8817‬‬ ‫‪-438.00‬‬ ‫‪-4.73‬‬ ‫‪8793‬‬ ‫‪9280‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪15.77‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪8794‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سپهر‬ ‫اجاره سپهر سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪20200‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تپمپي‬ ‫پمپ سازي ايران‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6708‬‬ ‫‪25823934‬‬ ‫‪3720‬‬ ‫‪3855‬‬ ‫‪3848‬‬ ‫‪128.00‬‬ ‫‪3.44‬‬ ‫‪3725‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪3848‬‬ ‫‪3855‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪3608‬‬ ‫‪3845‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كبافق‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪35‬‬ ‫‪59735‬‬ ‫‪223330080‬‬ ‫‪3629‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪3772‬‬ ‫‪143.00‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪3669‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪3610‬‬ ‫‪3774‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪21.71‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪3671‬‬ ‫‪3763‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قمرو‬ ‫قند مرودشت‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3201‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3282‬‬ ‫‪81.00‬‬ ‫‪2.53‬‬ ‫‪3201‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪7.81‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪119067‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪3339‬‬ ‫‪61054‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مشهد‪9612‬‬ ‫مشاركت شهرداري مشهد ‪1392‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1010000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دسبحا‬ ‫گروه دارويي سبحان‬ ‫‪114‬‬ ‫‪316250‬‬ ‫‪1909569121‬‬ ‫‪5844‬‬ ‫‪6077‬‬ ‫‪6067‬‬ ‫‪223.00‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪5981‬‬ ‫‪137.00‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪5970‬‬ ‫‪6077‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪6026‬‬ ‫‪6067‬‬ ‫‪2543‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فزرين‬ ‫زرين معدن آسيا‬ ‫‪94‬‬ ‫‪247766‬‬ ‫‪1000631160‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫‪4053‬‬ ‫‪4053‬‬ ‫‪193.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪179.00‬‬ ‫‪4.64‬‬ ‫‪3950‬‬ ‫‪4053‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪65023‬‬ ‫‪4053‬‬ ‫‪4197‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وصنعتح‬ ‫ح ‪ .‬سرمايه گذاريصنعت ومعدن‬ ‫‪294‬‬ ‫‪4723278‬‬ ‫‪2293009576‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪-2.49‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪0.62‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19350‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شفارس‬ ‫صنايع شيميايي فارس‬ ‫‪16‬‬ ‫‪32374‬‬ ‫‪192568149‬‬ ‫‪5736‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪5965‬‬ ‫‪229.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪5843‬‬ ‫‪107.00‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫‪5831‬‬ ‫‪5965‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪17.08‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2361‬‬ ‫‪5965‬‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وگستر‬ ‫گسترش سرمايه گذاري ايرانيان‬ ‫‪75‬‬ ‫‪244602‬‬ ‫‪398134887‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪-2.55‬‬ ‫‪1628‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪1588‬‬ ‫‪1670‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ودي‬ ‫بيمه دي‬ ‫‪641‬‬ ‫‪6339459‬‬ ‫‪9258097168‬‬ ‫‪1457‬‬ ‫‪1529‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪-37.00‬‬ ‫‪-2.54‬‬ ‫‪1460‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪1529‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4720‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪1439‬‬ ‫‪60683‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شرانل‬ ‫نفت ايرانول‬ ‫‪184‬‬ ‫‪303256‬‬ ‫‪4717703217‬‬ ‫‪15635‬‬ ‫‪15700‬‬ ‫‪15590‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪15557‬‬ ‫‪-78.00‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪15250‬‬ ‫‪15749‬‬ ‫‪3442‬‬ ‫‪4.52‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1129‬‬ ‫‪15590‬‬ ‫‪15630‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ساما‪1‬‬ ‫اجاره سامان سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪18‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪5900000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شگل‬ ‫گلتاش‬ ‫‪44‬‬ ‫‪77267‬‬ ‫‪913527011‬‬ ‫‪11639‬‬ ‫‪11901‬‬ ‫‪11800‬‬ ‫‪161.00‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪11728‬‬ ‫‪89.00‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪11800‬‬ ‫‪11930‬‬ ‫‪2324‬‬ ‫‪5.05‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪11751‬‬ ‫‪11800‬‬ ‫‪1557‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تسه‪9202‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن ارديبهشت ‪92‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪171594459‬‬ ‫‪826767‬‬ ‫‪815000‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪13,233.00‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪809408‬‬ ‫‪-17,359.00‬‬ ‫‪-2.10‬‬ ‫‪785430‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪860000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دي‬ ‫بانك دي‬ ‫‪511‬‬ ‫‪4417304‬‬ ‫‪7938310990‬‬ ‫‪1831‬‬ ‫‪1859‬‬ ‫‪1775‬‬ ‫‪-56.00‬‬ ‫‪-3.06‬‬ ‫‪1797‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪-1.86‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪1859‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5770‬‬ ‫‪1774‬‬ ‫‪1775‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪1‬‬ ‫آكنتور‬ ‫كنتورسازيايران‬ ‫‪246‬‬ ‫‪390552‬‬ ‫‪3740639449‬‬ ‫‪9334‬‬ ‫‪9707‬‬ ‫‪9455‬‬ ‫‪121.00‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪9578‬‬ ‫‪244.00‬‬ ‫‪2.61‬‬ ‫‪9342‬‬ ‫‪9707‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪7.09‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪9455‬‬ ‫‪9480‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غچين‬ ‫كشت و صنعت چين چين‬ ‫‪10‬‬ ‫‪19096‬‬ ‫‪379774932‬‬ ‫‪20632‬‬ ‫‪19815‬‬ ‫‪21169‬‬ ‫‪537.00‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪19888‬‬ ‫‪-744.00‬‬ ‫‪-3.61‬‬ ‫‪19807‬‬ ‫‪21169‬‬ ‫‪2298‬‬ ‫‪8.65‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19810‬‬ ‫‪21150‬‬ ‫‪877‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خساپا‬ ‫سايپا‬ ‫‪835‬‬ ‫‪9249917‬‬ ‫‪12776186765‬‬ ‫‪1380‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪-1.81‬‬ ‫‪1381‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪153.44‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪105000‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪27680‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قثابت‬ ‫قند ثابت خراسان‬ ‫‪257‬‬ ‫‪1484807‬‬ ‫‪1974018685‬‬ ‫‪1283‬‬ ‫‪1334‬‬ ‫‪1334‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫‪1334‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪29.53‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪71207‬‬ ‫‪1334‬‬ ‫‪1425‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وثنو‬ ‫سرمايه گذاري ساختماني نوين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2400000‬‬ ‫‪3000000000‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وسينا‬ ‫بانك سينا‬ ‫‪322‬‬ ‫‪2324026‬‬ ‫‪3576531688‬‬ ‫‪1482‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪1536‬‬ ‫‪54.00‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪1513‬‬ ‫‪1541‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪6.46‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14120‬‬ ‫‪1532‬‬ ‫‪1536‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ولساپا‬ ‫ليزينگ رايان سايپا‬ ‫‪172‬‬ ‫‪1820361‬‬ ‫‪3122061655‬‬ ‫‪1684‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪1715‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪1.84‬‬ ‫‪1666‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪12.52‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1270‬‬ ‫‪1677‬‬ ‫‪1690‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صسكن‬ ‫اجاره مسكن سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000020‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خرينگ‬ ‫رينگسازيمشهد‬ ‫‪121‬‬ ‫‪583768‬‬ ‫‪1521956487‬‬ ‫‪2685‬‬ ‫‪2699‬‬ ‫‪2589‬‬ ‫‪-96.00‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫‪2607‬‬ ‫‪-78.00‬‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫‪2580‬‬ ‫‪2699‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪14.48‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫‪2582‬‬ ‫‪2589‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مجد‪2‬‬ ‫مشاركت مجد سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪43‬‬ ‫‪38490‬‬ ‫‪38490000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪2840‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫آساس‪2‬‬ ‫صندوق سرمايهگذاري آساس‪-‬سهام‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪7650‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-7,649.00‬‬ ‫‪-99.99‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-7,649.00‬‬ ‫‪-99.99‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فوالد‬ ‫فوالد مباركه اصفهان‬ ‫‪206‬‬ ‫‪704502‬‬ ‫‪1524864910‬‬ ‫‪2189‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2146‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪-1.96‬‬ ‫‪2187‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪2145‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪4.31‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪2147‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪5683‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سمگا‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي‬ ‫‪680‬‬ ‫‪1692841‬‬ ‫‪16788448826‬‬ ‫‪9639‬‬ ‫‪9740‬‬ ‫‪9879‬‬ ‫‪240.00‬‬ ‫‪2.49‬‬ ‫‪9917‬‬ ‫‪278.00‬‬ ‫‪2.88‬‬ ‫‪9701‬‬ ‫‪10098‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪9830‬‬ ‫‪9879‬‬ ‫‪1482‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بترانس‬ ‫ايران ترانسفو‬ ‫‪3043‬‬ ‫‪17102359‬‬ ‫‪1.39704E+11‬‬ ‫‪8426‬‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪8356‬‬ ‫‪-70.00‬‬ ‫‪-0.83‬‬ ‫‪8169‬‬ ‫‪-257.00‬‬ ‫‪-3.05‬‬ ‫‪8089‬‬ ‫‪8550‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪11.07‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3170‬‬ ‫‪8351‬‬ ‫‪8360‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وصنا‬ ‫گروهصنايعبهشهرايران‬ ‫‪24‬‬ ‫‪158481‬‬ ‫‪356052213‬‬ ‫‪2229‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪-29.00‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪2234‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2289‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2153‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وتوكا‬ ‫سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ‬ ‫‪126‬‬ ‫‪464481‬‬ ‫‪894884656‬‬ ‫‪1915‬‬ ‫‪1969‬‬ ‫‪1874‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪-2.14‬‬ ‫‪1926‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪1974‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪1897‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ونوين‬ ‫بانكاقتصادنوين‬ ‫‪837‬‬ ‫‪38786‬‬ ‫‪92031426‬‬ ‫‪2367‬‬ ‫‪2367‬‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪2367‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪4.57‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪2264‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بسويچ‬ ‫پارسسويچ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪71078‬‬ ‫‪288363446‬‬ ‫‪3901‬‬ ‫‪4057‬‬ ‫‪4057‬‬ ‫‪156.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪3956‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪1.41‬‬ ‫‪4057‬‬ ‫‪4057‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪8.16‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1067889‬‬ ‫‪4057‬‬ ‫‪4550‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تراك‬ ‫ماشينآالت صنعتي تراكتورسازي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪5445000‬‬ ‫‪951‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪138.00‬‬ ‫‪14.51‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪138.00‬‬ ‫‪14.51‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خعتبار‬ ‫سرمايه گذاري اعتبار ايران‬ ‫‪55‬‬ ‫‪359246‬‬ ‫‪613457751‬‬ ‫‪1754‬‬ ‫‪1755‬‬ ‫‪1718‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫‪1708‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪-2.62‬‬ ‫‪1684‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1821‬‬ ‫‪1695‬‬ ‫‪1718‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وكار‬ ‫بانك كارآفرين‬ ‫‪22‬‬ ‫‪239120‬‬ ‫‪550022544‬‬ ‫‪2310‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪2309‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2299‬‬ ‫‪2347‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪4.61‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2281‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وبانك‬ ‫سرمايه گذاري گروه توسعه ملي‬ ‫‪93‬‬ ‫‪314439‬‬ ‫‪1461890860‬‬ ‫‪4611‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪4639‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪4616‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪4621‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4826‬‬ ‫‪4621‬‬ ‫‪4637‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تسه‪9109‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن آذر ماه ‪91‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪104043330‬‬ ‫‪825071‬‬ ‫‪811200‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪-35,071.00‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪806537‬‬ ‫‪-18,534.00‬‬ ‫‪-2.25‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪811205‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پكوير‬ ‫كوير تاير‬ ‫‪28‬‬ ‫‪54536‬‬ ‫‪1049246776‬‬ ‫‪19525‬‬ ‫‪19600‬‬ ‫‪19200‬‬ ‫‪-325.00‬‬ ‫‪-1.66‬‬ ‫‪19240‬‬ ‫‪-285.00‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪19100‬‬ ‫‪19660‬‬ ‫‪4025‬‬ ‫‪4.78‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪686‬‬ ‫‪19200‬‬ ‫‪19596‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ولبهمن‬ ‫شركت بهمن ليزينگ‬ ‫‪798‬‬ ‫‪2075937‬‬ ‫‪4528459680‬‬ ‫‪2237‬‬ ‫‪2255‬‬ ‫‪2146‬‬ ‫‪-91.00‬‬ ‫‪-4.07‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪-56.00‬‬ ‫‪-2.50‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪7.47‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2146‬‬ ‫‪2147‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تسه‪9201‬‬ ‫امتيازتسهيالت مسكن فروردين ‪92‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪250443940‬‬ ‫‪822701‬‬ ‫‪811400‬‬ ‫‪795555‬‬ ‫‪-27,146.00‬‬ ‫‪-3.30‬‬ ‫‪807884‬‬ ‫‪-14,817.00‬‬ ‫‪-1.80‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪793000‬‬ ‫‪799999‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دانا‬ ‫بيمه دانا‬ ‫‪1049‬‬ ‫‪12399057‬‬ ‫‪22988140848‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪1884‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪1854‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪1884‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1792‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪1‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫گزارش بانک مرکزی از چک‌های پاس شده و برگشت خورده تا پایان آبان ‪ 93‬نشان می‌دهد‬ ‫‪19‬‬ ‫بیشترین تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در آبان‌ماه‬ ‫قاسم دهقان ـ گروه اقتصاد‪ :‬آبان‌ماه سال‌جاری و‬ ‫‪ 8‬ماه منتهی به پایان این ماه برای آن تعداد از فعاالن‬ ‫اقتصادی کشورمان که از حساب‌های جاری بانکی‌ها‬ ‫و انواع دسته‌چک‌های رایج در شبکه بانکی استفاده‬ ‫می‌کنن��د احتماال به عنوان دوره‌ای ناخوش��ایند در‬ ‫خاطرشان خواهد ماند چراکه براساس گزارش جدید‬ ‫ک م��اه آبان اتاق پایاپای‬ ‫بان��ک مرکزی از عملکرد ی ‌‬ ‫اس��ناد بانکی تهران‪ ،‬در هشتمین ماه امسال عالوه‌بر‬ ‫اینکه بیشترین تعداد چک برگشتی و باالترین مبلغ‬ ‫مجموع چک‌های برگش��تی در مقایس��ه با تعداد و‬ ‫مبلغ چک‌های پاس ش��ده در بی��ن ‪ 8‬ماه حدفاصل‬ ‫فرودین تا آبان‌ماه سال‌جاری به ثبت رسیده‪ ،‬در هر‬ ‫دو مورد تعداد و مبلغ چک‌های برگش��ت داده شده‬ ‫در دوره ی��ک م��اه آبان و ‪ 8‬ماه منته��ی به آبان در‬ ‫چند س��ال اخیر البته در مقایس��ه با تع��داد و مبلغ‬ ‫چک‌های مبادله ش��ده‪ ،‬شاخص‌های سال ‪ 1393‬به‬ ‫عنوان باالترین رکورد‌های ثبت شده در گزارش‌های‬ ‫رسمی بانک مرکزی به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹گزارش اتاق پایاپای در آبان‪93‬‬ ‫براساس گزارش شاخص‌های ماهانه اقتصادی بانک‬ ‫مرکزی از نتایج آخرین فع��ل و انفعاالت تعدادی از‬ ‫حوزه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در کشور که مربوط‬ ‫به یک ماه آب��ان و بازه زمانی ‪ 8‬ماه منتهی به پایان‬ ‫آبان‌ماه ‪ 1393‬می‌ش��ود‪ ،‬در این ماه از سال‌جاری در‬ ‫مقابل ‪ 4‬میلیون و ‪ 78‬هزار فقره چک مبادله ش��ده‬ ‫در بازار‌ه��ا و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ایران و‬ ‫یکص��د هزار و ‪ 596/5‬میلی��ارد تومان مبلغ کل این‬ ‫چک‌های پاس شده‪ ،‬تعداد ‪ 541‬هزار برگ از چک‌ها‬ ‫صادر ش��ده ب ‌ه وس��یله دارندگان حساب‌های جاری‬ ‫ش��بکه بانکی به دالیل مختلف��ی نظیر ناکافی بودن‬ ‫موجودی حس��اب‪ ،‬رعایت نکردن اصول صدور چک‬ ‫(مغای��رت عدد‪ ،‬حروف‪ ،‬تاری��خ و مبلغ)‪ ،‬ناهمخوانی‬ ‫امضا‪ ،‬مخ��دوش بودن چک‪ ،‬ایراد در پشت‌نویس��ی‬ ‫دریچه‬ ‫چک و حتی تعطیلی ناخواس��ته شعب بانک‌ها‪ ،‬مهر‬ ‫برگشت خورده که جمع مبالغ این چک‌های برگشت‬ ‫داده شده نیز رقمی نزدیک به ‪ 6‬هزار و ‪ 841‬میلیارد‬ ‫تومان اعالم شده اس��ت‪.‬به این ترتیب نسبت تعداد‬ ‫چک‌های برگش��تی به پاس ش��ده در آبان‌ماه ‪ 93‬به‬ ‫‪ 13/3‬درصد و نس��بت مبالغ این چک‌ها در مقایسه‬ ‫با چک‌های مبادله ش��ده نیز به ‪ 6/8‬درصد رس��یده‬ ‫ک��ه در ه��ر دو مورد‪ ،‬ب��ه عنوان نس��بت‌های ‪ 8‬ماه‬ ‫سال‌جاری محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹گزارش اتاق پایاپای در ‪8‬ماهه ‪93‬‬ ‫گزارش اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران از ماحصل‬ ‫فعالیت‌ه��ای اقتصادی در کش��ور که با اس��تفاده از‬ ‫حس��اب‌های جاری اشخاص حقیقی و حقوقی دوره‬ ‫زمان��ی ‪ 8‬ماه س��ال ‪ 93‬به انجام رس��یده همچنین‬ ‫حاکی از ص��دور ‪ 35‬میلیون و ‪ 683‬هزار برگ چک‬ ‫ب��ه وس��یله دارندگان حس��اب‌های جاری و دس��ته‌‬ ‫چک‌های متعقل به این حساب‌ها در این ‪ 8‬ماه است‬ ‫ک��ه از این تعداد‪ 31 ،‬میلی��ون و ‪ 773‬هزار فقره به‬ ‫عنوان چک‌های مبادله ش��ده در اسناد اتاق پایاپای‬ ‫اس��ناد به ثبت پیش��تر به آنها اش��اره شد‪ .‬برگشت‬ ‫داده ش��ده اس��ت‪ .‬از نظر مبالغ نهای��ی این دو گروه‬ ‫از چک‌های صادر ش��ده‪ ،‬در ‪ 8‬ماه امسال نیز حدود‬ ‫‪ 807‬ه��زار و ‪ 310‬میلیارد تومان در قالب چک‌های‬ ‫مبادله شده‪ ،‬از حساب‌های جاری اشخاص در شبکه‬ ‫بانک��ی خارج و ب��ه دارندگان ای��ن چک‌ها پرداخت‬ ‫(و یا به حساب‌ش��ان واریز) ش��ده و در نقطه مقابل‬ ‫ای��ن رویداد‪ ،‬رق��م مجموع چک‌هایی ک��ه در ‪ 8‬ماه‬ ‫س��ال‌جاری برگشت داده ش��ده‌اند نیز به ‪ 42‬هزار و‬ ‫‪ 71/6‬میلیارد تومان رس��ید ک��ه در قالب ‪ 3‬میلیون‬ ‫و ‪ 910‬ه��زار فقره چک صادر ش��ده ب��ه عنوان آمار‬ ‫نهایی عملکرد چک‌های برگشتی در ‪ 8‬ماه امسال در‬ ‫گزارش‌های رس��می اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران‬ ‫به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫آمار چک‌های پاس‌شده و برگشت‌خورده در آبان و ‪ 8‬ماه ‪ 90‬تا ‪93‬‬ ‫عنوان‬ ‫زمان‬ ‫آبان ‪93‬‬ ‫آبان ‪92‬‬ ‫آبان ‪91‬‬ ‫آبان ‪90‬‬ ‫‪ 8‬ماه ‪93‬‬ ‫‪ 8‬ماه ‪92‬‬ ‫‪ 8‬ماه ‪91‬‬ ‫‪ 8‬ماه ‪90‬‬ ‫(مبلغ‪ :‬میلیارد ریال تعداد‪ :‬هزار برگ)‬ ‫اسناد مبادله شده‬ ‫چک‌های برگشت داده شده نسبت برگشتی به مبادله‌شده‬ ‫تعداد اسناد‬ ‫مبلغ اسناد‬ ‫تعداد اسناد مبلغ اسناد تعداد اسناد مبلغ اسناد‬ ‫‪4078‬‬ ‫‪1005965‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪68407‬‬ ‫‪13/3‬‬ ‫‪6/8‬‬ ‫‪3937‬‬ ‫‪884471‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪53298‬‬ ‫‪11/2‬‬ ‫‪6/1‬‬ ‫‪4455‬‬ ‫‪753605‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪39924‬‬ ‫‪11/5‬‬ ‫‪5/3‬‬ ‫‪4425‬‬ ‫‪599287‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪34674‬‬ ‫‪13/7‬‬ ‫‪5/8‬‬ ‫‪31773‬‬ ‫‪8073095‬‬ ‫‪3910‬‬ ‫‪420716‬‬ ‫‪12/3‬‬ ‫‪5/2‬‬ ‫‪29916‬‬ ‫‪6974721‬‬ ‫‪3264‬‬ ‫‪323981‬‬ ‫‪10/9‬‬ ‫‪4/6‬‬ ‫‪32845‬‬ ‫‪5255168‬‬ ‫‪4064‬‬ ‫‪281519‬‬ ‫‪12/4‬‬ ‫‪5/4‬‬ ‫‪32792‬‬ ‫‪4535880‬‬ ‫‪4078‬‬ ‫‪218999‬‬ ‫‪12/4‬‬ ‫‪4/8‬‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش س��طح کیفی��ت‬ ‫درمان��ی بیمارس��تان‌های دولت��ی‪ ،‬از‬ ‫س��ندیکای بیمه‌گ��ران درخواس��ت‬ ‫کردن��د اس��تفاده‌کنندگان از بیمه‌ه��ای‬ ‫تکمیل��ی را به بهره‌من��دی از خدمات این‬ ‫بیمارس��تان‌ها تش��ویق کنن��د ک��ه مورد‬ ‫اس��تقبال مسئوالن س��ندیکا و بیمه‌گران‬ ‫پای��ه قرارگرف��ت‪ .‬در مقاب��ل مس��ئوالن‬ ‫وزارت بهداش��ت نی��ز متعهد ش��دند مش��کالت بیمه‌ه��ای بازرگانی در‬ ‫عقد ق��رارداد با بیمارس��تان‌های خصوص��ی را در زمین��ه کاهش هزینه‬ ‫از جی��ب م��ردم رفع کنن��د تا م��ردم هزین��ه کمتری دربخ��ش درمان‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬کارشناسان در این نشست بر متعادل کردن‬ ‫حق بیمه‌های دریافتی که توس��ط مردم تامین می‌شود تاکید و خواستار‬ ‫ارائ��ه راهکار به منظور عادالنه ش��دن نرخ حق بیمه‌ها ش��دند‪ .‬همچنین‬ ‫رابطه بیمه‌گر و بیمه‌گذار باید برد‪ -‬برد باشد‬ ‫به عقید ‌ه معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی‬ ‫و عضو رس��می انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه‬ ‫مهمتری��ن وظیف��ه بیمه‌گ��ذار پرداخت حق‬ ‫بیم��ه اس��ت و مهم‌ترین وظیف��ه بیمه‌گر نیز‬ ‫ارائ��ه اطالع��ات الزم و پرداخ��ت کافی و به‬ ‫موقع خس��ارت اس��ت‪ .‬رحیم مصدق‪ ،‬درباره‬ ‫راهکاره��ای افزایش اعتماد بی��ن بیمه‌گذار و‬ ‫بیمه‌گ��ر در بازار ایران گفت‪ :‬مهم‌ترین عاملی‬ ‫که باعث افزایش و پایداری اعتماد بیمه‌گذاران‬ ‫یا جامعه به شرکت‌های بیمه‌گر می‌شود‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات مطلوب و مناسب است‪.‬‬ ‫مصدق با بیان اینکه ارائه خدمات مطلوب و‬ ‫مناس��ب از زمان صدور بیمه‌نامه آغاز می‌شود‬ ‫ب��ه این معنا که بیمه‌گران باید پوش��ش‌هایی‬ ‫متناس��ب با نیاز بیمه‌گذاران به ایش��ان ارائه‬ ‫کنن��د‪ ،‬افزود‪ :‬یکی دیگر از عواملی که س��بب‬ ‫می‌ش��ود خدمات بیمه‌ای برای مردم جذابیت‬ ‫پی��دا کند و برای پیش��گیری از خس��ارت به‬ ‫ش��رکت‌های بیمه روی آورند این اس��ت که‬ ‫خس��ارت حقه خود را در زمان مناس��ب و در‬ ‫شرایط مناسب دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬اگر چنین خدماتی از سوی‬ ‫بیمه‌گران ارائه ش��ود‪ ،‬رضایت جامعه کس��ب‬ ‫خواهد ش��د و در نتیجه اعتم��اد بیمه‌گذاران‬ ‫و جامع��ه ب��ه ش��رکت‌های بیم��ه بیش��تر و‬ ‫مستحکم‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫مص��دق تصریح ک��رد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬اگر‬ ‫بیمه‌گذاران نتوانند به موقع حق بیمه خود را‬ ‫پرداخت کنند ‪ ،‬نتیجه آن می‌شود که بیمه‌گر‬ ‫نیز در زمان وقوع حادثه نخواهد توانس��ت به‬ ‫تعهدات خ��ود عمل کند و بدی��ن ترتیب هر‬ ‫دو طرف با مش��کل روبه‌رو می‌شود؛ از این‌رو‬ ‫بیمه‌گذار باید ب��ه موقع حق بیمه را پرداخت‬ ‫کند تا در زمان وقوع حادثه بیمه‌گر نیز بتواند‬ ‫خسارت واردشده را به خوبی پوشش دهد‪.‬‬ ‫عضو رس��می انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه‬ ‫هند مجوز بیمه‌های ایران را‬ ‫تمدید کرد‬ ‫دولت هند مجوز ش��رکت‌های بیم��ه ایرانی برای‬ ‫پوشش بیمه‌ای تجارت بین دو کشور را برای ‪ ۶‬ماه‬ ‫دیگر تمدید کرد‪ .‬به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه‬ ‫خبری آی اچ اس هند‌‪ ،‬دهلی‌نو مجوز ش��رکت‌های‬ ‫بیمه ایرانی برای پوشش بیمه‌ای کانتینرها‪ ،‬تانکرها‬ ‫و کشتی‌های بزرگی که در بنادر هند پهلو می‌گیرند‬ ‫را ب��رای ‪ ۶‬ماه دیگر تمدید ک��رد‪ .‬دوره مجوز فعلی‬ ‫دولت هند برای پوشش بیمه‌ای ایران بر تجارت دو‬ ‫کشور ‪ ۲۶‬دس��امبر به پایان می‌رس��د‪ .‬دولت هند‬ ‫پیش‌تر مجوز فعالیت شرکت‌های بیمه ایرانی برای‬ ‫پوشش بیمه‌ای تجارت دو کشور را از روز ‪ ۲۸‬ژوئن‬ ‫به مدت ‪ ۶‬ماه تمدید کرده بود‪ .‬بر این اساس کلوب‬ ‫حمایت و جبران خسارت کیش و شرکت بیمه معلم‬ ‫‪ ۶‬م��اه دیگر می‌توانند برای تجارت بین دو کش��ور‬ ‫پوش��ش بیمه‌ای ارائه کنند‪ .‬با تمدید مجوز دولت‬ ‫هند برای ادامه فعالیت ش��رکت‌های بیمه ایرانی در‬ ‫بنادر هند‪ ،‬ایران همچنان می‌تواند به صادرات نفت‬ ‫خود به هند زیرپوش��ش ش��رکت‌های بیمه ایرانی‬ ‫ادامه دهد‪.‬‬ ‫استفاده از ‪ ۷۲۷‬بانک سینا‬ ‫آسان‌تر شد‬ ‫حمایت بیمه‌های بازرگانی از برنامه تحول نظام سالمت‬ ‫بیمه‌ه��ای بازرگانی با امضای تفاهمنامه‌ای با وزارت بهداش��ت‪،‬درمان و‬ ‫آموزش پزشکی‪ ،‬حمایت خود را از طرح بیمه‌های سالمت اعالم کردند‪.‬‬ ‫به گزارشروابط عمومی بیمه ایران‪ ،‬در جلسه مسئوالن وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و آموزش پزش��کی با تع��دادی از نمایندگان بیمه‌ه��ای بازرگانی‬ ‫ب��ر نق��ش مهم این بیمه‌ه��ا به عنوان یک��ی از منابع اصل��ی تامین مالی‬ ‫درهزینه‌های سالمت به همراه دیگر بیمه گران پایه تاکید شد‪.‬‬ ‫درهمین زمین��ه‪ ،‬بیمه‌های بازرگانی حمایت خ��ود ازطرح تحول نظام‬ ‫س�لامت که توسط وزارت بهداشت‪،‬درمان و آموزش پزشکی اجرایی شده‬ ‫را اعالم و خواستار توسعه آن شدند‪.‬‬ ‫درادامه و براساس پیشنهاد مطرح شده دراین جلسه مقررشد سندیکای‬ ‫بیمه‌گ��ران دربخش خدمات الکترونیک و ارتقای کیفیت خدمات درمانی‬ ‫در بخش دولتی با وزارت بهداش��ت تعامل مناس��ب داش��ته باش��د واین‬ ‫وزارتخانه را یاری کند‪.‬‬ ‫اف��زون برای��ن‪ ،‬مس��ئوالن وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان وآموزش پزش��کی‬ ‫خبرهای بانکی‬ ‫در ادامه گف��ت‪ :‬در نهای��ت مهم‌ترین عاملی‬ ‫ک��ه باعث ارتق��ای رضای��ت بیمه‌گ��ذاران از‬ ‫ش��رکت‌های بیمه‌گر می‌شود کیفیت خدمات‬ ‫این ش��رکت‌ها است‪ .‬ش��رکت‌های بیمه‌گر در‬ ‫زمان صدور بیمه‌نامه‪ ،‬باید اطالعات الزم را به‬ ‫بیمه‌گذاران ارائه بدهند؛ همچنین در مواقعی‬ ‫که بیمه‌گذار خس��ارت می‌بیند یا خس��ارتی‬ ‫وارد می‌کن��د‪ ،‬پرداخ��ت خس��ارت از س��وی‬ ‫ش��رکت بیمه مربوط باید به موقع و س��ریع و‬ ‫بدون تش��ریفات اضاف��ی در کوتاه‌ترین زمان‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫معاون طرح و توس��عه بیم��ه مرکزی گفت‪:‬‬ ‫مهم‌ترین وظیفه بیمه‌گذار پرداخت حق بیمه‬ ‫اس��ت و مهم‌تری��ن وظیفه بیمه‌گ��ر نیز ارائه‬ ‫اطالع��ات الزم و پرداخ��ت کاف��ی و به موقع‬ ‫خسارت است؛ اگر این موارد ایفا شوند رضایت‬ ‫مشتری و بیمه‌گر هر دو حاصل می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته وی اصل کلی رسیدن به حد اعالی‬ ‫حسن‌نیت است که اگر این اصل رعایت شود‪،‬‬ ‫رضایت بیمه‌گ��ر و بیمه‌گذار نیز از آن حاصل‬ ‫می‌ش��ود و این یک احساس برد‪ -‬برد خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در این نشس��ت کارشناسان ابرازامیدواری‬ ‫کردند تا نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا الیحه حذف مالیات ب��ر ارزش‌افزوده از‬ ‫حق بیم��ه بیمه‌های بازرگانی که توس��ط‬ ‫وزارت اموراقتص��ادی و دارایی ارائه ش��ده‬ ‫موافقت کنند ت��ا ضمن کاهش هزینه‌های‬ ‫بیمه‌ه��ای بازرگانی و پای��ه درطرح تحول‬ ‫نظ��ام س�لامت‪ ،‬خدم��ات درمان��ی نیز با‬ ‫کمترین هزینه در اختیار مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت کارشناس��ان و مس��ئوالن بیمه‌ه��ای ایران‪ ،‬س��ینا‪،‬‬ ‫سرمد‪،‬پاسارگاد و مدیرکل دفتر فنی بیمه مرکزی شرکت کردند و مسائل‬ ‫مختل��ف در این ارتب��اط را با دکتر محمد آقاجانی مع��اون درمان وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی و دبیر ستاد کشوری برنامه تحول نظام‬ ‫سالمت درمیان گذاشتند‪.‬‬ ‫ایجاد مرکز مالی بین‌المللی در مناطق آزاد‬ ‫مدی��ر بانک و بیمه ش��ورای عالی مناط��ق آزاد گفت‪ :‬دبیرخانه‬ ‫ش��ورای عالی مناطق آزاد به دنبال گرفتن دستور رییس‌جمهوری‬ ‫ب��رای ایجاد مرکز مالی بین‌المللی در مناطق آزاد اس��ت و در این‬ ‫زمینه با بانک مرکزی نیز مذاکره شده است‪.‬‬ ‫ناصر خرمالی در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ضرورت تاسیس‬ ‫چنی��ن مرکزی که تمام نهاده��ای پولی و مال��ی بتوانند در آنجا‬ ‫با رویه‌های بین‌المللی فعالیت کنند‪ ،‬بس��یار احس��اس می‌شد که‬ ‫قوانین مرتبط با این مرکز نیز توس��ط بان��ک مرکزی باید تهیه و‬ ‫ابالغ شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قرار شده با بسیاری از سازمان‌های مرتبط با موضوع‬ ‫مکاتبه کنیم‪ .‬برای باالترین مقام اجرایی کشور‪ -‬رییس‌جمهوری ‪-‬‬ ‫نیز نامه‌ای تهیه کرده‌ایم که برای ایشان ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد گفت‪ :‬فعاالن اقتصادی‬ ‫باید این اطمینان را داش��ته باش��ند که قادر به س��رمایه‌گذاری و‬ ‫فعالی��ت اقتصادی در مناطق آزاد هس��تند و ما هم باید با کاهش‬ ‫ریسک‌های مربوط به این فعالیت‌ها‪ ،‬زمینه حضور فعاالن اقتصادی‬ ‫در این مناطق را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫خرمالی با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین و عملکرد صنعت‬ ‫بیمه در مناطق آزاد خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬ضریب نفوذ بیمه درحال‬ ‫حاض��ر با مقرراتی که در مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد‬ ‫بس��یار پایین اس��ت و باید با بازنگری در برخی قوانین مرتبط این‬ ‫موضوع اصالح شود‪.‬‬ ‫با نصب نرم‌افزار پرداخت سرویس ‪ ۷۲۷‬بانک سینا‬ ‫در تلفن‌های همراه‪ ،‬امکان پرداخت آس��ان قبض و‬ ‫همچنین خرید شارژ بدون نیاز به اینترنت و ‪GPRS‬‬ ‫فراهم می‌شود‪ .‬با استفاده از این نرم‌افزار که قابلیت‬ ‫نص��ب روی تلفن‌های همراه دارای سیس��تم عامل‬ ‫اندروی��د را دارد‪ ،‬امکان پرداخت قبض مش��ترکان‬ ‫هم��راه اول و ایرانس��ل از طری��ق بارکد روی قبض‬ ‫(نگه‌‌داشتن قسمت بارکد روی صفحه تلفن‌همراه) و‬ ‫همچنین با استفاده از پیامک‌های قبض همراه اول‬ ‫فراهم شده اس��ت‪ .‬خرید شارژ همراه اول‪ ،‬ایرانسل‪،‬‬ ‫رایتل و همچنین مشاهده فهرست قبوض پرداختی‬ ‫توسط کاربر از دیگر خدمات نسخه اندروید سرویس‬ ‫‪ 727‬بانک سینا به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫بانک اقتصادنوین‬ ‫تندیس گرفت‬ ‫براس��اس بررس��ی‌های دبیرخانه جایزه مدیریت‬ ‫س�لامت اداری جای��زه «مدیریت س�لامت اداری‬ ‫بن��گاه اقتص��ادی پیش��رو در راهب��ری و کیفی��ت‬ ‫مدیری��ت س�لامت اداری» ب��ه بان��ک اقتصادنوین‬ ‫تعلق گرفت‪ .‬در مراس��م اختتامی��ه چهارمین دوره‬ ‫جایزه مدیریت س�لامت اداری از س��ازمان‌هایی که‬ ‫در زمینه پیش��گیری از بروز مفاسد اداری در قالب‬ ‫نظام‌ه��ای مدیری��ت راهبردی‪ ،‬فرآیندی‪ ،‬س��رمایه‬ ‫انسانی‪ ،‬فناوری و نظام‌های نظارتی عملکرد بهتری‬ ‫داش��تند‪ ،‬تقدیر به عمل آمد ک��ه بانک اقتصادنوین‬ ‫نیز در بخش س�لامت اداری به عنوان بانک پیشرو‬ ‫معرفی شد‪ .‬بهرام فتحعلی‪ ،‬رییس هیات‌مدیره بانک‬ ‫اقتصادنوی��ن در مراس��م اختتامیه ای��ن دوره که با‬ ‫موضوع استقالل دس��تگاه‌های نظارتی برگزار شد‪،‬‬ ‫مش��تریان را به عنوان ذی‌نفع��ان اصلی‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫عنصر نظارتی بانک‌ها دانست و گفت‪ :‬اگر مشتریان‬ ‫به اطالعات الزم دسترس��ی داشته باشند می‌توانند‬ ‫به عنوان ناظر‪ ،‬بانک‌ها را در مس��یر س�لامت اداری‬ ‫هدایت کنند و انحراف��ات احتمالی را به آنها اطالع‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫اجرای چکاوک در استان تهران‬ ‫س��امانه مبادله الکترونیک چک (چکاوک) که در‬ ‫چندین اس��تان عملیاتی شده بود‪ ،‬از چهارم دی‌ماه‬ ‫سال‌جاری در اس��تان تهران نیز راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار بانک‪ ،‬طرح چکاوک‪ ،‬طرحی اس��ت‬ ‫ک��ه تمامی مبادالت مربوط به چک‌های بانکی‪ ،‬بین‬ ‫شعب تمامی بانک‌ها به روش سیستمی انجام شده‬ ‫و زمان واریز وجوه به حس��اب مشتریان را به کمتر‬ ‫از ‪ ۲۴‬س��اعت کاه��ش داده اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫‪ ۱۴‬استان شامل استان‌های زنجان‪ ،‬قم‪ ،‬البرز‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫سمنان‪ ،‬همدان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬کردستان‪ ،‬لرستان‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫مرکزی‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬مازندران و تهران به طرح مبادله‬ ‫چک به صورت الکترونیکی پیوس��ته‌اند‪ .‬در این‌باره‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در نامه‌ای‪ ،‬به‬ ‫لحاظ عملیاتی ش��دن طرح چکاوک و حسن اجرای‬ ‫آن‪ ،‬از تمامی کارکنان این بانک در سراسر کشور به‬ ‫ویژه کارکنان اداره کل پایاپای و نظام‌های پرداخت‪،‬‬ ‫تقدیر و تشکر کرد‪ .‬اس��تاندارد کردن و یکپارچگی‬ ‫در صدور دسته چک و پردازش الکترونیکی چک‌ها‬ ‫از طریق فناوری تصویربرداری‪ ،‬نبود نیاز به گردش‬ ‫الش��ه چک‪ ،‬افزایش سرعت پردازش و نقدشوندگی‬ ‫چک‌ها و انس��جام و یکپارچگی با سایر سامانه‌های‬ ‫مل��ی پرداخت نظیر س��اتنا و پای��ا از جمله مزایای‬ ‫سامانه چکاوک است‪.‬‬
‫شرکت‌ها‬ ‫اعالم پیش‌بینی‌های ‪۹۴‬‬ ‫لیزینگ صنعت و معدن‬ ‫شرکت لیزینگ صنعت و معدن پیش‌بینی سود هر‬ ‫سهم سال مالی ‪ ۹۴‬امسال به‌صورت حسابرسی شده‪،‬‬ ‫مبلغ ‪ ۳۶۸‬ریال اعالم کرده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش هیات‌مدیره این شرکت در‬ ‫نظ��ر دارد مع��ادل ‪ ۱۰۰‬ریال به‌عنوان س��ود نقدی‬ ‫س��ال‌های ‪ ۹۳‬و ‪ ۹۴‬برای تقس��یم بین س��هامداران‬ ‫به مجمع عادی س��االنه پیش��نهاد ده��د‪« .‬ولصنم»‬ ‫پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ‪ ۹۳‬را در نخستین‬ ‫پیش‌بینی مبلغ ‪ ۳۶۱‬ریال و در دی‌ماه امس��ال مبلغ‬ ‫‪ ۴۲۳‬ریال اعالم کرده است‪.‬‬ ‫تحقق ‪ ۵۴‬درصدی‬ ‫پیش‌بینی‌های فرآورده‌های‬ ‫نسوز ایران‬ ‫ش��رکت فرآورده‌های نس��وز ای��ران در دوره ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال با اختصاص ‪ ۱۳۱۰‬ریال س��ود به‬ ‫ازای هر س��هم معادل ‪ ۵۴‬درصد از پیش‌بینی‌هایش‬ ‫را محقق کرد‪ .‬این ش��رکت پیش‌بینی سود هر سهم‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند ‪ ۹۳‬را با سرمایه ‪۱۳۶‬‬ ‫ن ‪ ۹۳‬مبلغ‬ ‫میلی��ارد ریال در اس��فند ‪ ،۹۲‬تیر و آب��ا ‌‬ ‫‪ ۲۴۲۵‬ریال و در دی‌ماه امسال به صورت حسابرسی‬ ‫ش��ده مبلغ ‪ ۲۴۲۷‬ریال اعالم کرده اس��ت‪ .‬براساس‬ ‫این گ��زارش‪ ،‬هیات‌مدیره این ش��رکت در نظر دارد‬ ‫معادل ‪ ۹۱۷‬ریال س��ود به ازای هر س��هم سال مالی‬ ‫‪ ۹۳‬را برای تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی‬ ‫سالیانه پیشنهاد کند‪ .‬شایان ذکر است این شرکت در‬ ‫دوره ‪ ۶‬ماه منتهی به ‪ ۳۱‬شهریور ‪ ۹۳‬منجر به تحقق‬ ‫درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و خالص درآمدهای‬ ‫متفرق��ه به ترتیب به مبالغ ‪ 7‬میلیارد و ‪ ۴۲۶‬میلیون‬ ‫ری��ال و ‪ ۹‬میلیارد و ‪ ۵۶۵‬میلیون ریال ش��ده اس��ت‬ ‫که موجب پوشش ‪۹۳‬درصدی و ‪ ۹۵‬درصدی بودجه‬ ‫س��االنه شده است‪ .‬گفتنی اس��ت این شرکت برنامه‬ ‫خری��د و نصب ک��وره تونل��ی و طرح ف��رآوری مواد‬ ‫اولیه را در دس��ت اقدام دارد که این طرح‌ها با انجام‬ ‫هزینه‌های ‪ ۷۰‬میلیارد ریال��ی و ‪ ۱۵۷‬میلیارد ریالی‬ ‫به ترتیب در تیر و اس��فند س��ال ‪ ۹۴‬به بهره‌برداری‬ ‫خواهند رسید‪.‬‬ ‫پوشش ‪ ۷۵‬درصدی‬ ‫پیش‌بینی‌های آبادگران ایران‬ ‫شرکت آبادگران ایران در دوره ‪ ۹‬ماهه با اختصاص‬ ‫‪ ۱۸۸‬ریال سود به ازای هر سهم معادل ‪ ۷۵‬درصد از‬ ‫پیش‌بینی‌هایش را پوشش داد‪ .‬این شرکت پیش‌بینی‬ ‫س��ود هر سهم سال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند ‪ ۹۳‬را‬ ‫در بهمن و اس��فند ‪ ۹۲‬به صورت حسابرس��ی شده‪،‬‬ ‫مبلغ ‪ ۲۳۵‬ریال و مطابق پیش‌بینی‌های منتشر شده‬ ‫در دی م��اه امس��ال(به دلیل کاه��ش در هزینه‌های‬ ‫مالی) مبل��غ ‪ ۲۵۱‬ریال اعالم کرده اس��ت‪« .‬ثاباد»‬ ‫پیش‌بین��ی س��ود هر س��هم س��ال مال��ی ‪ ۹۲‬را در‬ ‫نخس��تین پیش‌بینی مبلغ ‪ ۲۱۵‬ریال اعالم کرده بود‬ ‫که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی نشده و شده‪،‬‬ ‫مبلغ ‪ ۲۲۴‬ریال محقق شده است‪.‬‬ ‫پوشش ‪ ۵۷‬درصدی «ذوب»‬ ‫در ‪ ۶‬ماه‬ ‫ش��رکت س��هامی ذوب‌آهن اصفهان در دوره ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست امس��ال با اختصاص ‪ ۱۷۱‬ریال سود به ازای‬ ‫هر س��هم مع��ادل ‪ ۵۷‬درص��د از پیش‌بینی‌هایش را‬ ‫پوشش داد‪ .‬این ش��رکت پیش‌بینی سود (زیان) هر‬ ‫سهم سال مالی ‪ ۹۳‬را در اسفند ‪ ۹۲‬مبلغ ‪ ۵۰۳‬ریال‬ ‫و در خرداد ‪ ۹۳‬به صورت حسابرسی شده مبلغ ‪۵۰۱‬‬ ‫ریال اعالم کرده اس��ت که این رقم در دی‌ماه امسال‬ ‫با کاه��ش ‪۴۰‬درصدی به ‪ ۳۰۱‬ریال رس��ید‪ .‬مطابق‬ ‫ب��ا عملکرد واقعی ‪ ۶‬ماه س��ال مالی ‪ ،۹۳‬تنها معادل‬ ‫‪ ۴۲‬درصد مقادیر و مبالغ پیش‌بینی فروش محصول‬ ‫تیرآهن محقق شده درحالی که حداقل مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل معادل ‪ ۵۰‬درصد پوش��ش‪ ،‬حاصل شده‬ ‫است‪ .‬این شرکت برای دستیابی به مبالغ بودجه شده‬ ‫این محصول‪ ،‬افزایش تقاضا در ماه‌های پایانی س��ال‬ ‫ناش��ی از افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده و محدودیت‬ ‫عرضه محص��ول میلگرد و افزایش س��هم تیرآهن را‬ ‫عنوان کرده اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت در عملکرد واقعی‬ ‫‪ ۶‬ماه س��ال مالی ‪ ،۹۳‬خرید واقعی مواد اولیه معادل‬ ‫‪ ۳۹‬درصد کل مبالغ پیش‌بینی انجام شده که به‌طور‬ ‫عمده ناشی از خرید پایین کک و آهن قراضه است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که در مدت مش��ابه سال قبل‪،‬‬ ‫معادل ‪ ۵۷‬درصد پوش��ش خرید حاصل شده است‪.‬‬ ‫این شرکت علت این امر را‪ ،‬شرایط نقدینگی و پایین‬ ‫بودن تولید ‪ ۶‬ماه نخس��ت ‪ ،۹۳‬کاهش کک تولیدی‬ ‫به علت کمبود تامین زغال‌سنگ و کاهش تولید آهن‬ ‫قراضه به علت کاهش تولید محصوالت نوردی عنوان‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫حال و هوای این روزهای تاالر حافظ‬ ‫سبزپوشی بازارسرمایه در نخستین هفته زمستان‬ ‫کیمی�ا بامدادیان‪ -‬گ�روه اقتص�اد‪ :‬بازار‬ ‫سرمایه نخس��تین هفته زمستان را به گرمی‬ ‫آغاز کرد‪ .‬در این هفته درهای تاالر حافظ تنها‬ ‫‪ 3‬روز ب��ه روی س��هامداران باز بود اما در این‬ ‫چند روز امیدهای سهامداران به رییس جدید‬ ‫بورس توانس��ت بازار س��رمایه را کمی تغییر‬ ‫دهد و ش��اخص کل را از مح��دوده ‪ 69‬هزار‬ ‫واحدی به ‪ 70‬هزار واحدی بکشاند‪.‬‬ ‫بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه‬ ‫ب��ه افت ش��اخص‌های بورس��ی در هفته‌های‬ ‫اخیر و شکسته ش��دن خط‌های مقاومتی در‬ ‫این بازار‪ ،‬هم‌اکنون قیمت‌ها در بازار س��رمایه‬ ‫به کمترین میزان رس��یده و زمان برای خرید‬ ‫س��هام ش��رکت‌ها مناسب اس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫ارزن��ده ب��ودن قیمت س��هام ش��رکت‌ها در‬ ‫مقطع فعلی و همچنین افق مثبت پیش‌روی‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای و روند کاهشی نرخ تورم‬ ‫و احتمال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی‬ ‫می‌توان ب��ه روزهای خوب بازار س��رمایه در‬ ‫آینده‌ای نزدیک امیدوار بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت حقوقی‌ها‬ ‫در همی��ن خص��وص‬ ‫مصطف��ی بابال��و‪،‬‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫تعطی�لات این هفت��ه‪ ،‬در روزهای ش��نبه و‬ ‫دوشنبه و همچنین دیروز‪ ،‬فضای بازار مثبت‬ ‫بود و شاخص‌کل ‪2‬درصد و سهم‌ها نیز حدود‬ ‫‪ 4‬درصد افزایش داشتند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در روز گذشته مقدار‬ ‫عرضه‌ه��ا نس��بت ب��ه دو روز ابتدای��ی هفته‬ ‫بیش��تر بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این افزایش عرضه در‬ ‫روز گذش��ته به دلیل افزایش فروش در بازار‬ ‫نبود بلکه میزان خریداران در این بازار بسیار‬ ‫کاهش یافت‪ .‬بابالو به حجم کم معامالت غیر‬ ‫بلوکی بازار در روز گذش��ته نیز اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬به خاطر آنکه بازار سرمایه در این هفته‬ ‫تقریبا نیمه تعطیل بود و همچنین روز گذشته‬ ‫در آخرین روز معامالتی قرار داش��تیم‪ ،‬حجم‬ ‫معامالت غیر بلوکی کاهش یافت که البته این‬ ‫میزان کاهش امری طبیعی قلمداد می‌ش��ود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تغییر رییس سازمان بورس در‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از چهارشنبه هفته‬ ‫گذشته یکسری حمایت‌های نامحسوس روی‬ ‫برخی گروه‌ها مانن��د بانکی‌ها‪ ،‬خودرویی‌ها و‬ ‫به‌طور کلی گروه‌های شاخص در بازار سرمایه‬ ‫انجام ش��د‪ .‬از این‌رو فعالیت حقوقی‌ها در این‬ ‫بازار بیشتر ش��د‪ .‬بابالو پیش‌بینی کرد که در‬ ‫کوت��اه مدت میزان ش��اخص کل ب��ه زیر ‪69‬‬ ‫ه��زار واحد نرس��د ام��ا نمی‌ت��وان انتظار باال‬ ‫رفتن ش��اخص را در مدت زمانی کم داش��ت‬ ‫زی��را درحال حاضر مهم‌ترین متغیر بورس��ی‬ ‫در بازار س��رمایه به س��ختی افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬به نظر می‌رس��د بازار‬ ‫س��رمایه در هفت��ه آینده روزه��ای مثبتی را‬ ‫س��پری کند اما درصد و میزان مثبت ش��دن‬ ‫ای��ن بازار به‌طور کامل ب��ه حمایت حقوقی‌ها‬ ‫در بازار سرمایه بس��تگی دارد‪ .‬بابالو به موعد‬ ‫گزارش‌های ‪9‬ماهه ش��رکت‌ها اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬انتظار داری��م که گروه‌ه��ای دارویی‪،‬‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬الستیک‌س��ازان و روان��کاران‬ ‫(روغن‌های صنعتی) گزارش مناس��بی را ارائه‬ ‫دهند و موجب ش��وند که بازار سرمایه هفته‬ ‫آینده تاحدودی مثبت شود‪ .‬بابالو دالیل افت‬ ‫یکساله بازار سرمایه را بسیار متعدد دانست و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از آنجایی که بازار سرمایه همواره‬ ‫زودتر از دیگر ارکان اقتصادی تاثیر می‌پذیرد‪،‬‬ ‫در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که این بازار‬ ‫از نوس��ان نرخ ارز‪ ،‬کاهش قیمت جهانی نفت‬ ‫و نتایج مذاکرات هس��ته‌ای بسیار متاثر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی پیش‌بینی کرد که تا پایان سال شرایط‬ ‫بازار سرمایه به همین شکل ادامه داشته باشد‬ ‫و روزه��ای پررونق را س��پری نکن��د‪ .‬چراکه‬ ‫به نظر می‌رس��د متغیرهای اثرگ��ذار در بازار‬ ‫س��رمایه تا این زمان نتوانند از ثبات نس��بی‬ ‫برخوردار شوند و به این ترتیب تاالر شیشه‌ای‬ ‫نیز نمی‌تواند تغییر محسوسی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹صدرنشینی خودرویی‌ها‬ ‫در همی��ن خص��وص‬ ‫حمیدرض��ا صف��ری‪،‬‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫نی��ز در گفت‌وگ��و با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫ب��ازار روز گذش��ته حجم معام�لات و تعداد‬ ‫معامله‌گران غیربلوکی به دلیل تعطیالت این‬ ‫هفته کاهش داش��ت اما مش��اهده کردیم که‬ ‫شاخص کل در بازار سرمایه افزایش نسبی را‬ ‫تجرب��ه ک��رد‪ .‬وی با اش��اره به اینک��ه در روز‬ ‫گذش��ته گ��روه خودرویی‌ها بیش��ترین تاثیر‬ ‫مثب��ت را در بازار داش��تند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫دادوس��تدهای دیروز بورس ته��ران‪ ،‬صنعت‬ ‫خودرو با بیش��ترین حج��م و ارزش معامالت‬ ‫توانس��ت در ص��در برترین صنایع ب��ازار قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫صفری پیش‌بینی ک��رد که با توجه به ارائه‬ ‫گزارش‌های ‪9‬ماهه شرکت‌ها در هفته آینده‪،‬‬ ‫برخ��ی گروه‌ها مانن��د گروه‌ه��ای دارویی در‬ ‫بازار س��رمایه بتوانند عملکرد مثبتی از خود‬ ‫نش��ان دهند اما به‌طور کلی انتظار داریم بازار‬ ‫سرمایه هفته آینده عملکرد مناسب و هرچند‬ ‫کوچکی را تجربه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫از تاالر حافظ در‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫معامالت روز چهارشنبه‪ ،‬سرمایه‌گذاران بیش‬ ‫از ‪ 3‬میلیارد برگه و حق تقدم در بازار دس��ت‬ ‫به‌دس��ت کردند که ‪ 2‬میلیارد و ‪ 700‬میلیون‬ ‫آن به معامله بلوکی گروه خودروسازی بهمن‬ ‫تعل��ق داش��ت‪ .‬ارزش این مب��ادالت بیش از‬ ‫‪ 7‬ه��زار و ‪ 65‬میلیارد ری��ال بود که ‪ 5‬هزار و‬ ‫‪ 460‬میلیارد ریال آن بازهم متعلق به معامله‬ ‫بلوکی گروه خودروس��ازی بهمن بود‪ .‬دو سوم‬ ‫حج��م و ارزش معامالت در روز گذش��ته به‬ ‫گروه خودروس��ازی گروه خودروسازی بهمن‬ ‫تعلق داشت‪ .‬همچنین معامالت دیروز در ‪51‬‬ ‫هزار نوبت معامالتی انجام ش��د‪ .‬در میان ‪۳۹‬‬ ‫صنعت حاضر در ب��ورس تهران‪ ،‬گروه خودرو‬ ‫توانست با بیش��ترین حجم و ارزش معامالت‬ ‫در صدر برتری��ن گروه‌های صنعت قرار گیرد‬ ‫و پس از آن گروه دس��تگاه‌های برقی و گروه‬ ‫مالی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در روز چهارش��نبه ش��اخص‌کل درجا زد و‬ ‫تنها با ‪ 59‬واح��د افزایش‪ ،‬به عدد ‪ 70‬هزار و‬ ‫‪ 153‬رس��ید‪ .‬در این بازار نمادهای گروه مپنا‪،‬‬ ‫گس��ترش نفت و گاز پارس��یان‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫پردی��س‪ ،‬س��رمایه‌گذاری غدیر‪ ،‬بانک س��ینا‬ ‫و ای��ران خ��ودرو بیش��ترین تاثی��ر مثبت را‬ ‫ب��ر ش��اخص‌کل داش��تند و در مقابل صنایع‬ ‫پتروشیمی خلیج‌فارس بیشترین تاثیر منفی‬ ‫را بر شاخص‌کل ثبت کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در روز چهارش��نبه نماده��ای‬ ‫پالس��کوکار‪ ،‬کنت��رل خوردگ��ی تکی��ن کو‪،‬‬ ‫صنایع ریخته‌گری ایران‪ ،‬لعابیران‪ ،‬نیروترانس‪،‬‬ ‫قطعات اتومبیل ایران و فیبر ایران بیش��ترین‬ ‫افزای��ش قیم��ت را تجربه کردند‪ .‬بیش��ترین‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۴‬و اثر آن بر صنایع بورسی‬ ‫در الیحه بودجه ‪ ۹۴‬برای نخستین بار صکوک اجاره‬ ‫به صورت مس��تقل در بودجه ارائه ش��ده است‪ .‬در کنار‬ ‫این موارد اجاره به دولت برای انتش��ار اوراق مش��ارکت‬ ‫ت��ا ‪ ۵‬ه��زار میلیار توم��ان می‌تواند تاثی��ر مثبتی را بر‬ ‫تامین مالی بودجه عمرانی‪ ،‬توسعه زیرساخت‌ها و رشد‬ ‫نقدینگی به بازار داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬مه��دی افضلیان‪ ،‬کارش��ناس بازار‬ ‫س��رمایه درخصوص اثرات بودجه ‪ ۹۴‬بر بازار س��رمایه‬ ‫و اقتص��اد گفت‪ :‬ب��ا تمام دغدغه‌هایی ک��ه فعاالن بازار‬ ‫سرمایه نسبت به بودجه سال ‪ ۹۴‬کشور داشتند‪ ،‬الیحه‬ ‫تقدیم مجلس ش��د‪ .‬رقم بودجه س��ال بع��د ‪ ۸۳۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بس��ته شده که نس��بت به سال گذشته‬ ‫ح��دود ‪4‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫نکت��ه‌ای که قب��ل از ارائه الیحه بودج��ه جدید‪ ،‬عموم‬ ‫اف��راد در مورد آن فکر می‌کردن��د کاهش ‪ ۳۶‬درصدی‬ ‫قیم��ت نفت اس��ت که از ح��دود ‪ ۱۱۰‬دالر به کمتر از‬ ‫‪ ۷۰‬دالر رس��یده اس��ت‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه در‬ ‫م��ورد تغیی��رات قیمتی دالر رس��می در بودجه گفت‪:‬‬ ‫نرخ دالر در الیحه بودجه ‪ ۲۸۵۰‬تومان دیده ش��ده‪ ،‬در‬ ‫حالی که در بودجه س��ال گذشته ‪ ۲۶۵۰‬تومان بوده و‬ ‫از این بابت نیز ش��اهد افزایش ‪ ۷‬درصدی در نرخ دالر‬ ‫در بودجه کشور بوده‌ایم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫این عامل را روی دالر آزاد مورد بررسی قرار دهیم باید‬ ‫گفت که شکاف قیمتی بین دالر بودجه ‪ ۹۳‬با بازار آزاد‬ ‫ح��دود ‪ ۲۳‬درصد بوده و با توجه به رقم فعلی نرخ دالر‬ ‫‪ ۲۸۵۰‬تومان که در بودجه دیده ش��ده انتظار تغییرات‬ ‫در همی��ن محدوده (‪۲۳‬درص��د) را برای دالر داریم که‬ ‫می‌ت��وان کم کم به تثبیت ن��رخ ‪ ۳۴۵۰‬تومانی در بازار‬ ‫آزاد فکر کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹وزن‌دهی به صکوک در بودجه ‪۹۴‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مورد مالیات می‌توان گفت که عدد‬ ‫اعالمی ‪ ۸۶‬هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال‬ ‫گذشته رشد حدود ‪ ۲۰‬درصدی داشته است و می‌توان‬ ‫نتیجه گرفت که دولت بخواهد اندکی از کسری بودجه‬ ‫را از این طریق تامین کند‪ .‬در مورد نرخ این مالیات هم‬ ‫باید گفت که طبق الیحه‪ ،‬این نرخ ‪ ۱۰‬درصد دیده شده‬ ‫که یک درصد آن مربوط به طرح سالمت است‪.‬‬ ‫افضلیان با اش��اره به اینکه افزای��ش مالیات بر ارزش‬ ‫اف��زوده موجب این می‌ش��ود ک��ه قیم��ت کاالیی که‬ ‫به‌دس��ت مصرف‌کننده می‌رسد افزایش یابد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫این ب��ه نوبه خود موجب کاه��ش جذابیت خرید برای‬ ‫مصرف‌کننده می‌شود‪ .‬از طرفی افزایش مالیات موجب‬ ‫کاهش وابس��تگی به درآمدهای نفتی و آس��یب‌پذیری‬ ‫کمتر از نوسانات قیمتی نفت می‌شود‪.‬‬ ‫وی در مورد به��ره مالکانه عنوان کرد‪ :‬درآمد حاصل‬ ‫از این محل در س��ال گذشته یک هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان بود که امس��ال به هزار و پانص��د میلیارد تومان‬ ‫کاهش یافته اس��ت ولی باز هم عدد چشمگیری است‬ ‫که ش��رکت‌های س��نگ آهنی باید در بهای تمام شده‬ ‫خود لحاظ کنند‪.‬‬ ‫علی صادقین دیگر کارش��ناس بازار سرمایه گفت‪:‬‬ ‫در الیحه بودجه ‪ ۹۴‬برای نخستین بار صکوک اجاره‬ ‫به صورت مستقل در بودجه ارائه شده است‪ .‬در کنار‬ ‫این موارد اجازه به دولت برای انتشار اوراق مشارکت‬ ‫تا ‪ ۵‬ه��زار میلیار تومان می‌تواند تاثی��ر مثبتی را بر‬ ‫تامین مالی بودجه عمرانی‪ ،‬توس��عه زیرس��اخت‌ها و‬ ‫رشد نقدینگی به بازار داشته باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬فروش‬ ‫اوراق مشارکت که در قانون بودجه سال ‪ ۹۳‬به میزان‬ ‫‪ 6‬ه��زار میلی��ارد تومان بوده که ای��ن عدد در الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۴‬به ‪ 11‬هزار میلیارد تومان رس��یده‬ ‫که رشد ‪ ۸۳‬درصدی را نشان می‌دهد‪ .‬استفاده از این‬ ‫اوراق مشارکت در طرح‌های عمرانی زمینه‌ساز ایجاد‬ ‫رشد و رونق در کشور می‌شود‪.‬‬ ‫صادقی��ن در ادام��ه از تاثیر‌پذیری صنایع بورس��ی‬ ‫از بودج��ه گفت و عنوان ک��رد‪ :‬در الیحه بودجه ‪۹۴‬‬ ‫ب��ا توجه به افزایش س��هم ص��ادرات برق تا س��قف‬ ‫‪۱۲‬هزار میلیارد تومان و نیز ضمن تاکید بر اس��تفاده‬ ‫از تجهیزات س��اخت داخل می‌توان س��رمایه‌گذاری‬ ‫بیش��تر در حوزه‌های نیروگاه��ی و تجهیزات برقی را‬ ‫ش��اهد بود‪ .‬این کارشناس بازار س��رمایه اظهار کرد‪:‬‬ ‫در بس��یاری از موارد ضمن تاکید بر زیرس��اخت‌ها و‬ ‫س��رمایه‌گذاری در آنها‪ ،‬توجه ویژه‌ای نیز به خطوط‬ ‫لوله‪ ،‬انتقال و بخش آب و فاضالب و گاز ش��ده است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬صنایع و پیمانکاران این حوزه بخش‬ ‫قابل توجهی را در بودجه امس��ال داشته‌اند‪ .‬از طرفی‬ ‫به توس��عه زیرساخت‌های پهنای باند و حوزه فناوری‬ ‫اطالع��ات و ارتقای زیرس��اخت‌های فیبر نوری توجه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کاه��ش قیم��ت نی��ز در ای��ن روز متعلق به‬ ‫نمادهای توریس��تی و رفاهی آبادگران ایران‪،‬‬ ‫ش��هد‪ ،‬ایرکا پارت صنعت‪ ،‬آبس��ال‪ ،‬تکنوتار‪،‬‬ ‫بیس��کویت گرجی و ش��یر پاس��توریزه پگاه‬ ‫خراس��ان بود و این نمادها در انتهای جدول‬ ‫معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن روز س��رمایه‌گذاران‬ ‫طوالنی‌ترین صف‌های خرید را برای نمادهای‬ ‫بیمه آس��یا‪ ،‬س��رمایه‌گذاری توس��عه صنایع‬ ‫سیمان‪ ،‬گلوکوزان‪ ،‬پارس سویچ‪ ،‬تراکتورسازی‬ ‫ایران‪ ،‬ایران ترانسفو و داروسازی سینا تشکیل‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫در مقاب��ل نماده��ای صنایع پتروش��یمی‬ ‫خلیج‌ف��ارس‪ ،‬توریس��تی و رفاه��ی آبادگران‬ ‫ایران‪ ،‬نوس��ازی و س��اختمان تهران‪ ،‬معدنی‬ ‫و صنعتی گل‌گهر‪ ،‬فوالد امیرکبیر کاش��ان و‬ ‫پارس‌خودرو با سنگین‌ترین صف‌های فروش‬ ‫به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت روز چهار‌شنبه معامله بلوکی‬ ‫گروه بهمن با معامله ‪2‬میلیارد و ‪ 724‬میلیون‬ ‫سهم به ارزش ‪ 5‬هزار و ‪ 461‬میلیارد ریال در‬ ‫صدر بیش��ترین حجم و ارزش معامالت قرار‬ ‫گرفت‪ .‬ح‪ .‬صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‬ ‫با معامالت��ی به حجم ‪ 232‬میلیون س��هم و‬ ‫معامله بلوکی توسعه معادن و فلزات با معامله‬ ‫‪ 159‬میلی��ون س��هم در جایگاه‌ه��ای بعدی‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬همچنین معامله بلوکی توس��عه‬ ‫معادن و فلزات ب��ه ارزش ‪ 389‬میلیارد ریال‬ ‫و معامله بلوکی ایران ترانس��فو به ارزش ‪222‬‬ ‫میلیارد ری��ال در جایگاه بع��دی قرار گرفت‪.‬‬ ‫بازار دیروز فرابورس میزبان بازگش��ت س��هام‬ ‫ذوب‌آه��ن اصفهان به چرخ��ه معامالتی بود‬ ‫درحال��ی که از س��وی دیگر‪،‬نم��اد معامالتی‬ ‫شرکت گروه صنعتی بوتان به منظور پرداخت‬ ‫س��ود علی‌الحس��اب ‪ 3‬ماه در پایان معامالت‬ ‫دیروز متوقف شد‪.‬‬ ‫نماد معامالتی ش��رکت س��هامی ذوب‌آهن‬ ‫اصفه��ان پس از ارائه اطالع��ات پیش‌بینی‪ ،‬با‬ ‫محدودیت نوس��ان قیمت تا سقف ‪ 50‬درصد‬ ‫آماده انجام معامله شد‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫نم��اد معامالتی ش��رکت بیمه پاس��ارگاد نیز‬ ‫برای برگزاری مجم��ع عمومی عادی به طور‬ ‫فوق‌العاده دیروز متوقف شد‪ ،‬درحالی که نماد‬ ‫معامالت��ی ش��رکت‌های ‌آس‌پ و ح��ق تقدم‬ ‫‌آس‌پ نیز برای برگزاری مجمع عمومی عادی‬ ‫ساالنه صاحبان سهام دیروز متوقف شد‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫عرضه شمش بلوم و ورق سرد‬ ‫در سومین روز زمستان‬ ‫روز چهارشنبه سوم دی‌ماه‪ ،‬تاالر محصوالت صنعتی‬ ‫و معدنی بورس کاالی ایران شاهد عرضه شمش بلوم‪،‬‬ ‫انواع سبد میلگرد‪ ،‬تیرآهن و ورق سرد در گروه فوالد‬ ‫و انواع شمش و بیلت در گروه آلومینیوم بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش بورس کاال‪ ،‬در تاالر بین‌الملل ‪18‬هزار و‬ ‫‪ 200‬تن شمش بلوم ش��رکت فوالد خوزستان ‪2‬هزار‬ ‫و ‪ 574‬تن س��بد میلگرد مخل��وط ذوب‌آهن اصفهان‪،‬‬ ‫‪12‬ه��زار تن تیرآهن تولیدی این ش��رکت‪6 ،‬هزار تن‬ ‫ورق س��رد ‪ B‬ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان‪4 ،‬هزار و‬ ‫‪ 400‬تن سبد میلگرد تولیدی فوالد سپید فراب کویر‬ ‫در گروه فوالد عرضه شد‪ .‬همچنین در گروه آلومینیوم‬ ‫یک‌هزار و ‪ 400‬تن شمش هزار پوندی ‪ 99/75‬شرکت‬ ‫المه��دی و یک‌هزار و ‪ 600‬تن انواع ش��مش و بیلت‬ ‫شرکت ایرالکو عرضه شد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬در این روز تاالر فرآورده‌های‬ ‫نفتی و پتروشیمی عرضه ‪71‬هزار و ‪ 332‬تن انواع مواد‬ ‫و فرآورده را تجربه کرد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬تاالر صادراتی بورس کاالی ایران شاهد‬ ‫عرضه ‪2‬هزار و ‪ 500‬تن انواع قیر و عایق رطوبتی بود‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی اس��ت‪50 ،‬ت��ن قند کارخانه قند‬ ‫بردسیر کرمان نیز در تاالر محصوالت کشاورزی بورس‬ ‫کاالی ایران عرضه شد‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫‪21‬‬ ‫درآمد‌ه��ای خود مواجه ش��ده‪ ،‬به‌طوری‌ک��ه دولت در‬ ‫بودجه سال ‪ 1389‬تا ‪ 1391‬درآمد ‪‌400‬میلیاردتومانی‬ ‫حاصل از جرایم رانندگی پیش‌بینی کرده بود‪ .‬این رقم‬ ‫در س��ال ‪ 1392‬به ‪‌900‬میلیاردتومان و در سال جاری‬ ‫به ‪1600‬میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و قرار است در‬ ‫سال آینده به ‪2‬هزار و‪ 200‬میلیاردتومان برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹جمع‌آوری س�االنه یک‌هزار میلی�ارد تومان از‬ ‫محل جرایم رانندگی در کشور‬ ‫در بودجه سال آینده درآمد دولت از محل جریمه‌ها و خسارت‌ها‪2‬هزار و‪ 463‬میلیارد تومان پیش‌بینی شده است‬ ‫متخلفانبهگوش‬ ‫رامین نعمتی – گروه گزارش‪ :‬درآمدهای‬ ‫دولت از محل جرایم در الیحه بودجه سال‬ ‫آینده به مثابه زنگ خطری برای متخلفان‬ ‫ب��ه ویژه رانندگانی اس��ت که با ش��یوه‌های نادرس��ت‬ ‫رانندگی با ج��ان و مال مردم بازی می‌کنند‪ .‬در الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ 94‬این‌گونه برآورد ش��ده است که دولت‬ ‫ق��ادر خواهد بود نزدیک به ‪2‬هزار و‪ 463‬میلیارد تومان‬ ‫از مجموع درآمدهای پیش‌بینی ش��ده در سال آینده را‬ ‫از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دست‬ ‫آورد و پیش‌بینی دولت این اس��ت که بتواند در س��ال‬ ‫آین��ده‪2200 ،‬میلیاردتومان از مناب��ع خود را از درآمد‬ ‫حاص��ل از جرای��م رانندگی تامین کن��د‪ .‬در عین حال‬ ‫طبق آنچه در الیحه بودجه س��ال آینده مطرح ش��ده‪،‬‬ ‫‪263‬میلیاردتومان دیگر منابع درآمدی حاصل از جرایم‬ ‫و خس��ارات به درآمد حاصل از جرای��م در بخش‌های‬ ‫دیگ��ر تعلق دارد‪ .‬بر این اس��اس ‪‌120‬میلیارد تومان از‬ ‫جریمه‌ها و دیگر وجوه ناش��ی از اجرای قانون مبارزه با‬ ‫موادمخدر‪ ،‬یک میلیارد و ‪200‬میلیون‌تومان حاصل از‬ ‫جرایم و مجازات قانون کار‪‌15 ،‬میلیارد تومان از جرایم‬ ‫و خسارات زیست‌محیطی‪ ‌4 ،‬میلیارد تومان از تخلفات‬ ‫صنف��ی‪ ،‬یک‌میلی��ارد و‪ 2‌ 00‬میلیون‌توم��ان از جرایم‬ ‫ن‬ ‫فروش صیدآالت‪ ،‬ادوات و مواد بازداش��تی‪60 ،‬میلیو ‌‬ ‫تومان از جرایم قاچاق اموال و خسارات فرهنگی و یک‬ ‫کن��د‪ .‬در ضمن ش��هرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند این‬ ‫وجوه را فقط در موارد یادشده هزینه کنند‪.‬‬ ‫میلیارد و ‪ 400‬میلیون‌تومان درآمد حاصل از جریمه و‬ ‫مجازات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی‪ ،‬بخشی از‬ ‫مناب��ع تامین درآمد ‪2‬هزار و‪ ‌463‬میلیارد تومانی دولت ‹ ‹درآمد دولت از جریمه‌های رانندگی‬ ‫در الیح��ه بودجه س��ال ‪ 1393‬نیز پیش‌بینی ش��ده‬ ‫از این محل هستند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت که درآم��د مصوب حاص��ل از جرایم ب��ود ک��ه راهنمایی‌ورانندگی کش��ور در س��ال جاری‪،‬‬ ‫ه��زارو‪ 620‬میلیاردتوم��ان از محل‬ ‫رانندگ��ی در بودج��ه س��ال‌جاری‬ ‫جرای��م رانندگ��ی درآم��د داش��ته‬ ‫‪‌1600‬میلیاردتومان است‪ ،‬از این‌رو‬ ‫پیش‌بینی درآمد‪‌2‬هزار‬ ‫باش��د؛ رقم��ی ک��ه در مقایس��ه با‬ ‫درآمدهای س��ال آین��ده این منبع‬ ‫و‪ 200‬میلیارد تومانی‬ ‫س��ال ‪ ،1389‬نش��ان می‌داد درآمد‬ ‫نس��بت به مص��وب س��ال‌جاری با‬ ‫راهنمایی‌ورانندگی‬ ‫راهنمایی‌‌ورانندگی با افزایش ‪‌300‬‬ ‫افزایش ‪ 37/5‬درصدی مواجه ‌شده‬ ‫درحالی است که اگر این رقم‬ ‫درصدی (‪4‬برابر) و نس��بت به سال‌‬ ‫ضمن اینکه در بن��د «د» تبصره ‪8‬‬ ‫سایر‬ ‫الیح��ه بودجه س��ال ‪ 1394‬تاکید را با تعداد خودرو‌ها و‬ ‫‪ 1392‬با افزایش ‪‌80‬درصدی مواجه‬ ‫ش��ده که در اج��رای م��اده «‪ »23‬وسایل نقلیه کشور مقایسه شده است‪ .‬براس��اس الیحه بودجه‬ ‫قانون نحوه رس��یدگی ب��ه تخلفات کنیم‪ ،‬نتیجه آن می‌شود که س��ال ‪ ،1393‬پیش‌بینی دولت این‬ ‫و جرای��م رانندگی مص��وب ‪ ،1389‬احتماال در سال آینده هر‬ ‫بود که بتواند با رش��د ‪ ‌80‬درصدی‬ ‫وزارت کش��ور (سازمان شهرداری‌ها خودرو به‌طور متوسط‬ ‫نس��بت ب��ه س��ال‌‪ 1392‬بی��ش از‬ ‫هزارو‪‌600‬میلی��ارد توم��ان از منابع‬ ‫و دهیاری‌ه��ای کش��ور) موظ��ف‬ ‫حدود ‪150‬هزارتومان‬ ‫خ��ود را از درآمد حاص��ل از جرایم‬ ‫‌ها‬ ‫اس��ت ‪ 50‬درصد سهم شهرداری‬ ‫جریمه می‌شود‬ ‫رانندگی تامین کند‪.‬‬ ‫و دهیاری‌ه��ا موض��وع ردیف ‪-67‬‬ ‫بررسی درآمد‌های پیش‌بینی‌شده‬ ‫‪ 530000‬را ب��ا عن��وان کم��ک به‬ ‫بهبود عبور و مرور ش��هری و نصب دوربین‌های کنترل راهنمایی‌ورانندگی در الیحه بودجه سال‌های ‪ 1385‬تا‬ ‫ترافیک براساس میزان جرایم صادره که توسط نیروی ‪ 1393‬نشان می‌دهد راهنمایی‌ورانندگی‪ ،‬پس از افزایش‬ ‫انتظامی جمهوری اس�لامی ایران اعالم می‌شود‪ ،‬توزیع قیمت جریمه‌ه��ای رانندگی ب��ا افزایش ‪‌300‬درصدی‬ ‫درحال حاضر براس��اس برآورد‌ها بیش از ‪‌14‬میلیون‬ ‫خودرو و وس��ایل نقلیه همچون موتورسیکلت‪ ،‬اتوبوس‪،‬‬ ‫کامیون و‪ ...‬در کشور وجود دارد‪ .‬پیش‌بینی درآمد‪‌2‬هزار‬ ‫و‪ 200‬میلیارد تومانی راهنمایی‌ورانندگی درحالی است‬ ‫ک��ه اگر این رقم را با تعداد خودرو‌ها و س��ایر وس��ایل‬ ‫نقلیه کش��ور مقایس��ه کنی��م‪ ،‬نتیجه آن می‌ش��ود که‬ ‫احتماال در سال آینده هر خودرو به‌طور متوسط حدود‬ ‫‪150‬هزارتومان جریمه می‌شود‪‌.‬رییس پلیس راهنمایی‬ ‫و رانندگی کش��ور نی��ز در همین رابط��ه از جمع‌آوری‬ ‫س��االنه یک‌ه��زار میلی��ارد تومان جرای��م رانندگی در‬ ‫کش��ور خبرداد‪ .‬اس��کندر مومنی چندی پیش با بیان‬ ‫اینکه س��االنه در کش��ور یک ه��زار میلی��ارد تومان از‬ ‫طری��ق جمع‌آوری جرایم رانندگی به خزانه دولت واریز‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬درآمد ناشی از جرایم رانندگی را منبع اصلی‬ ‫نی��روی انتظامی برای تامی��ن نیازهای مراکز‪ ،‬کمک به‬ ‫اس��تان‌های کمت��ر برخوردار‪ ،‬اص�لاح وضعیت جاده‌ها‬ ‫به‌ویژه نق��اط حادثه‌خیز‪ ،‬فرهنگ‌س��ازی و آموزش در‬ ‫جامعه دانس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه در سال گذشته‬ ‫بیش از ‪ 1100‬میلیارد تومان از محل جمع‌آوری جرایم‬ ‫رانندگی به خزانه واریز ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫این میزان در سال‌جاری رشد ‪ 40‬درصدی داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مومنی‪ ،‬ای��ن منبع درآمد در زمینه توس��عه‬ ‫سیستم هوشمند جاده‌ای در استان‌های کمتر برخوردار‬ ‫همچون چهارمحال و بختیاری که در یک اقلیم بس��یار‬ ‫خاص و حساس قرار گرفته‌اند‪ ،‬استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش تع�داد متوفی�ان ناش�ی از ح�وادث‬ ‫رانندگی‬ ‫جای امیدواری است که روند تعداد متوفیان ناشی از‬ ‫ح��وادث رانندگی از س��ال ‪ 1390‬تاکنون رو به کاهش‬ ‫نهاده است این امر در شرایطی است که تولید و واردات‬ ‫خودرو در کشور به همراه نرخ جریمه‌های رانندگی در‬ ‫سال‌های گذشته همواره افزایش داشته است‪ .‬براساس‬ ‫آماره��ای دریافتی‪ ،‬روند تصادفات در کش��ور از س��ال‬ ‫‪ 1373‬تا ‪ 1390‬همواره رو به افزایش بوده به‌طوری‌که‬ ‫از ‪32‬هزار و ‪ 505‬فقره در س��ال ‪ 1373‬به ‪117‬هزار و‬ ‫‪ 256‬فقره در س��ال ‪ 1390‬رسید‪ .‬همچنین روند تعداد‬ ‫متوفیان ناش��ی از حوادث رانندگی در سال‌های ‪1373‬‬ ‫ت��ا ‪‌1390‬رو به افزایش بوده اس��ت و از ‪10‬هزار و ‪545‬‬ ‫نفر در سال ‪ 1383‬به ‪20‬هزار و ‪ 68‬نفر در سال ‪1390‬‬ ‫رس��ید اما از سال ‪ 1390‬تاکنون این روند روبه کاهش‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫رانندگانمتخلفوجریمه‌هایی تا‪200‬هزارتومان‬ ‫هم‌اکنون مبلغ جرایم رانندگی در کشور از ‪10‬هزار تا ‪200‬هزار تومان‬ ‫در نوسان است‪ .‬در سال‌های قبل (قبل از ‪ )1389‬سقف جرایم رانندگی‬ ‫در کش��ور ‪ 30‬ه��زار تومان و ک��ف آن یک‌هزار تومان ب��ود‪ .‬هم‌اکنون‬ ‫بیش��ترین افزایش نرخ جرایم تعیین ش��ده در ج��دول جرایم رانندگی‬ ‫مربوط به تخلفات حادثه‌ساز است‪.‬‬ ‫بر اس��اس آخرین جدول نرخ جرایم رانندگی ک��ه در قالب ‪ 171‬کد‬ ‫جریمه ابالغ ش��د؛ نرخ جرایم رانندگی به ‪ 3‬بخش «کالنشهرها‪ ،‬مراکز‬ ‫استان‌ها‪ ،‬جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی»‪« ،‬سایر‬ ‫شهرها» و «روستاها و راه‌های روستایی» تقسیم شده است‪.‬‬ ‫بر اساس این جدول‪ ،‬رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان‌ها‬ ‫یا مواد افیونی در تمامی جاده‌های کشور ‪ 200‬هزار تومان جریمه دارد‬ ‫و گواهینام��ه به مدت ‪ 6‬م��اه ضبط و راننده به مراج��ع قضایی معرفی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا یا حرکت موتورسیکلت‬ ‫روی یک چرخ‪ ،‬تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ‪ 50‬کیلومتر در ساعت)‪،‬‬ ‫سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه‪ ،‬حرکت به صورت مارپیچ و حرکت‬ ‫با دنده‌عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها در «کالنش��هرها‪ ،‬مراکز استان‌ها‪،‬‬ ‫جاده‌های بین‌ش��هری و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» ‪100‬هزار تومان‬ ‫جریمه دارد‪ .‬در عین حال انجام همزمان دو تخلف از تخلفات یاد ش��ده‬ ‫به جز حرک��ت با دنده‌عقب در آزادراه‌ه��ا و بزرگراه‌ها عالوه بر جریمه‪،‬‬ ‫توقیف ‪ 72‬ساعته خودرو را نیز به همراه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جرائم ‪ 50‬هزار تومانی‬ ‫بر اساس ابالغ دولت‪ ،‬تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ‪ 30‬تا ‪ 50‬کیلومتر‬ ‫در ساعت)‪ ،‬تجاوز به چپ از محور راه‪ ،‬عبور وسایط نقلیه از پیاده‌رو‪ ،‬دور‬ ‫زدن در محل ممنوع‪ ،‬اس��تفاده از تلفن همراه یا وسایط ارتباطی مشابه‬ ‫در حین رانندگی در سرعت باالی ‪ 60‬کیلومتر‪ ،‬نقص فنی موثر یا نقص‬ ‫در سیس��تم روش��نایی در ش��ب‪ ،‬رعایت نکردن مقررات ایمنی حمل و‬ ‫نق��ل جاده‌ای مواد خطرناک‪ ،‬رانندگی با وس��ایط نقلیه عمومی بیش از‬ ‫زمان مجاز‪ ،‬رعایت نکردن ش��رایط مندرج در گواهینامه مانند استفاده‬ ‫از عینک و‪ 50 ،...‬هزار تومان جریمه برای راننده متخلف به همراه دارد‪.‬‬ ‫همچنین بی‌توجهی به فرمان ایس��ت یا پرچ��م مراقبان عبور و مرور‬ ‫محصالن یا پلیس مدرس��ه‪ ،‬رعای��ت نکردن مقررات حم��ل بار‪ ،‬نصب‬ ‫پالک‌ه��ای متفرقه یا تغییر اس��تاندارد پالک وس��یله نقلی��ه‪ ،‬مغایرت‬ ‫مش��خصات فنی با کارت شناس��ایی وس��یله نقلیه‌‪ ،‬در آغوش داش��تن‬ ‫اطف��ال در حی��ن رانندگی‪ ،‬حمل تیرآهن‪ ،‬ورق‌های فل��زی و امثال آن‬ ‫بدون رعایت ش��رایط ایمنی و مقررات مرب��وط‪ ،‬رعایت نکردن مقررات‬ ‫حم��ل بار ترافیکی‪ ،‬اق��دام نکرده برای تعویض پالک ب��ه هنگام خرید‬ ‫و فروش وس��یله نقلیه‪ ،‬هرگونه دس��تکاری در دستگاه‌های سرعت‌نگار‬ ‫وس��ایط نقلیه عمومی‪ ،‬نداش��تن بیمه‌نامه ش��خص ثالث معتبر‪ ،‬توقف‬ ‫دوبله در محل ایستادن ممنوع‪ ،‬عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت‬ ‫بزرگراه‌ه��ا و آزادراه‌ه��ای دارای بیش از دو خط عبوری در هر س��مت‪،‬‬ ‫حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایط نقلیه غیرمجاز یا نصب‬ ‫باک غیرمجاز‪ ،‬سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر‬ ‫قس��مت خارجی وسیله نقلیه‪ ،‬رانندگی با وسیله نقلیه با پالک غیرمجاز‬ ‫ی��ا دارای پالک گذرموقت‪ ،‬ویژه‪ ،‬تعمیری‪ ،‬خارج از زمان و مکان تعیین‬ ‫ش��ده یا پالک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی‪ ،‬حمل مواد محترقه‬ ‫با وس��ایط نقلیه غیرمجاز‪ ،‬نداش��تن مجوز فعالیت راننده وس��یله نقلیه‬ ‫عمومی‪ ،‬اس��تفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره‌کننده‪ ،‬چراغ‌های‬ ‫الوان‪ ،‬نور س��فید و‪ ...‬در جلوی وس��یله نقلیه‪ ،‬نصب هرگونه تجهیزات یا‬ ‫اجس��ام اضافی روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ که از سطح بیرونی‬ ‫آن تج��اوز کند‪ ،‬توقف و س��د معبر در س��طح و روی حریم تقاطع‌ها و‬ ‫میادین یا س��طوح نارنجی‪ ،‬تصادف ناشی از بی‌توجهی به جلو یا رعایت‬ ‫نکردن فاصله طولی و عرضی با وس��یله جلویی یا جانبی‪ ،‬اعالم نکردن‬ ‫نشانی محل جدید سکونت مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده به‬ ‫ادارات راهنمایی و رانندگی‪ ،‬عبور وس��ایط نقلیه غیرمجاز از خط ویژه‪،‬‬ ‫تخلیه نخاله‪ ،‬زباله‪ ،‬مصالح ساختمانی‪ ،‬فاضالب و ایجاد هرگونه مانع در‬ ‫مسیر عبور و مرور وسایط نقلیه در راه‌ها و حریم آنها‪ ،‬استفاده از شیشه‬ ‫دودی به نحوی که راننده و سرنش��ین آن قابل تشخیص نباشد‪ ،‬سبقت‬ ‫از سمت راست وسیله نقلیه در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت‬ ‫فق��ط یک خط عبوری دارد یا با اس��تفاده از ش��انه راه و تجهیز نکردن‬ ‫وسایط نقلیه مربوطه یا محل به عالیم هشداردهنده در عملیات اجرایی‬ ‫و عمرانی راه‌ها در «کالنشهرها‪ ،‬مراکز استان‌ها‪ ،‬جاده‌های بین‌شهری و‬ ‫مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی»‪ ،‬هر کدام ‪ 50‬هزار تومان جریمه دارد‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫تخلفات کوچک‬ ‫جریمه‌های کوچک‬ ‫استفاده نکردن از تاکسی‌متر‪ ،‬بی‌توجهی به اخطار‬ ‫و تذکر پلیس و همراه نداش��تن گواهی یا برچسب‬ ‫معتب��ر معاینه فنی در حال حاض��ر کمترین مبلغ‬ ‫جریمه‌های رانندگی را به خود اختصاص داده است‬ ‫به طوری ک��ه این تخلفات در کالنش��هرها‪ ،‬مراکز‬ ‫استان‌ها‪ ،‬جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری‬ ‫ـ صنعتی‪ 10 ،‬هزار تومان جریمه به همراه دارد‪.‬‬ ‫همراه نداش��تن بیمه ش��خص ثالث‪ ،‬سوار کردن‬ ‫ک��ودکان کمتر از ‪ 12‬س��ال در صندلی جلو‪ ،‬توقف‬ ‫در مح��ل ممنوع (پارک ممنوع)‪ ،‬حمل و در آغوش‬ ‫گرفتن حیوانات یا س��رگرم ش��دن ب��ا آنها‪ ،‬همراه‬ ‫نداش��تن کارت شناس��ایی وس��یله نقلی��ه‪ ،‬ورود و‬ ‫تردد وس��ایط نقلیه غیرمجاز در معابر‪ ،‬محدوده‌ها و‬ ‫مناطقی که ممنوع اعالم شده است‪ ،‬رعایت نکردن‬ ‫ح��ق تقدم عابر یا تجاوز یا توقف وس��ایط نقلیه در‬ ‫گذرگاه عابرپیاده و خوردن و آشامیدن و استعمال‬ ‫دخانیات در هنگام رانندگی در کالنش��هرها‪ ،‬مراکز‬ ‫استان‌ها‪ ،‬جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری‬ ‫ـ صنعتی‪ ،‬هر کدام ‪20‬ه��زار تومان جریمه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اس��تفاده از تلفن همراه و س��ایر وسایل ارتباطی‬ ‫مش��ابه در حین رانندگی در س��رعت‌هایی کمتر از‬ ‫‪ 60‬کیلومتر در ساعت‪ ،‬توقف سایر وسایط نقلیه در‬ ‫ایس��تگاه وسایط نقلیه عمومی‪ ،‬راه ندادن به وسیله‬ ‫نقلیه پشت‌س��ر برای س��بقت‪ ،‬توقف وسایط نقلیه‬ ‫عمومی‪ ،‬حمل بار و مسافر در خارج از ایستگاه‌های‬ ‫تعیین شده‪ ،‬پرتاب کردن یا ریختن ضایعات‪ ،‬زباله‪،‬‬ ‫آب دهان و بینی و امثال آن از وسایط نقلیه به سطح‬ ‫معابر‪ ،‬توقف وس��ایط نقلیه در سطح سواره‌رو راه‌ها‬ ‫و محل‌هایی که ش��انه کن��اری وجود ندارد و حمل‬ ‫مسافر با وس��ایط نقلیه شخصی یا غیرمجاز‪ ،‬توقف‬ ‫دوبله در معابر‪ ،‬رانندگی با وس��ایل دودزا‪ ،‬استفاده‬ ‫نکردن از کاله ایمنی و سرنش��ین موتورسیکلت در‬ ‫حین رانندگی‪ ،‬اس��تفاده نک��ردن از کمربند ایمنی‬ ‫ازس��وی راننده یا سرنش��ین وس��یله نقلیه درحال‬ ‫حرک��ت در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها و جاده‌ها‪ ،‬هر نوع‬ ‫توقف که منجر به س��د معبر یا اخ�لال در عبور و‬ ‫مرور ش��ود‪ ،‬همراه نداش��تن گواهینام��ه رانندگی‪،‬‬ ‫بی��رون آوردن دس��ت یا هر ی��ک از اعضای بدن از‬ ‫وسیله نقلیه در حال حرکت‪ ،‬بوق زدن در محل‌های‬ ‫ممنوعه نیز ه��ر کدام ‪ 30‬هزار توم��ان جریمه در‬ ‫کالنشهرها‪ ،‬مراکز استان‌ها‪ ،‬جاده‌های بین‌شهری و‬ ‫مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی‪ ،‬به همراه دارد‪.‬‬ ‫از جمل��ه تخلفاتی که انجام آن در «کالنش��هرها‪،‬‬ ‫مراکز اس��تان‌ها‪ ،‬جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد‬ ‫تجاری ـ صنعت��ی» ‪ 40‬هزار تومان جریمه به همراه‬ ‫دارد‪ ،‬می‌توان به س��بقت اتوبوس و کامیون در داخل‬ ‫ش��هر‪ ،‬توقف در ابتدا و انتهای پیچ‌ها‪ ،‬نشاندن مسافر‬ ‫یا سرنشین در سمت چپ راننده‪ ،‬سوار کردن یا سوار‬ ‫شدن و پیاده شدن از وس��یله نقلیه درحال حرکت‪،‬‬ ‫نداشتن پالک جلو ـ عقب یا ناخوانا بودن آن‪ ،‬روشن‬ ‫نکردن چ��راغ از هنگام غروب تا طل��وع آفتاب و در‬ ‫مواقع لزوم حرکت به موازات اتومبیل دیگر به نحوی‬ ‫ک��ه موجب کندی و انس��داد حرکت ش��ود‪ ،‬حرکت‬ ‫نکردن وسایط نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت‬ ‫بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط‌کشی شده‪،‬‬ ‫استفاده غیرمجاز از چراغ گردان‪ ،‬آژیر و امثال آن در‬ ‫خ��ارج از زمان ماموریت‪ ،‬رعایت نکردن مس��یرهای‬ ‫تعیین ش��ده حرکت در معابر منتهی ب��ه تقاطع‌ها‪،‬‬ ‫استفاده از وسایل آتش‌زا از قبیل اجاق‌گاز‪ ،‬پیک‌نیک‬ ‫و بخ��اری در داخ��ل وس��ایل نقلیه‪ ،‬ب��از کردن قفل‬ ‫مخصوص وسایط نقلیه که ازسوی ماموران راهنمایی‬ ‫و رانندگی بسته شده است‪ ،‬تجاوز از سرعت مجاز (تا‬ ‫‪ 30‬کیلومتر در س��اعت)‪ ،‬حمل ک��ود‪ ،‬زباله‪ ،‬نخاله و‬ ‫مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش‬ ‫الزم‪ ،‬بی‌توجه��ی به فرمان ایس��ت و حرکت پلیس‪،‬‬ ‫حمل‌بار تجاری توسط وس��ایط نقلیه عمومی حمل‬ ‫مسافر‪ ،‬توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقا‬ ‫ممنوع)‪ ،‬حمل جنازه با وسیله نقلیه غیرمجاز‪ ،‬حرکت‬ ‫با دند ‌ه عقب غیرضروری در راه‌ها‪ ،‬توقف وسایط نقلیه‬ ‫در پیاده‌رو‪ ،‬س��وار یا پیاده کردن مس��افر در خارج از‬ ‫پایانه‌های مسافربری یا مکان‌های غیرمجاز‪ ،‬استفاده‬ ‫از الستیک‌های غیراستاندارد‪ ،‬انجام سرویس مدارس‬ ‫بدون داش��تن مجوز الزم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز‪،‬‬ ‫نصب نکردن یا اس��تفاده صحیح نکردن از تجهیزات‬ ‫الکترونیک��ی و غیرالکترونیک��ی مص��وب کنت��رل و‬ ‫موقعیت وس��یله نقلیه‪ ،‬حمل بار غیرمتعارف یا اشیا‬ ‫با وس��ایط نقلیه غیرباربری به نحوی که قس��متی از‬ ‫آن از اطراف وس��یله نقلیه خارج شود‌‪ ،‬تولید صدای‬ ‫ناهنجار یا نامتعارف از بوق‌های شیپوری و لوله اگزوز‪،‬‬ ‫سامانه صوتی یا بلندگوی نصب شده در وسایط نقلیه‬ ‫و امثال آن‪ ،‬سوار و پیاده کردن مسافر یا سرنشین در‬ ‫محل‌ه��ای غیرمجاز یا به نحوی که موجب اخالل در‬ ‫عبور و مرور شود‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬
‫دانستنی‬ ‫درآمد یک کیوسک تلفن‬ ‫شما فکر می‌کنید که هر کیوسک تلفن چقدر‬ ‫درآمد برای شرکت مخابرات ایران دارد؟‬ ‫آمارها و برآوردها و اظهارات مسئوالن مخابراتی‬ ‫چنین حکایت می‌کند که هر کیوسک در شهری‬ ‫مثل تهران حدود ‪ 20‬دقیق��ه مورد بهره‌برداری‬ ‫کاربران قرار می‌گیرد و با این حس��اب هر تلفن‬ ‫عمومی به ط��ور میانگین ماهانه ‪ 33‬هزار تومان‬ ‫درآمد و ‪ 30‬هزار تومان هزینه نگهداری دارد‪.‬‬ ‫اگ��ر اظهارات مهن��دس رضا خلیل��ی‪ ،‬معاون‬ ‫فنی و مهندسی ش��رکت مخابرات استان تهران‬ ‫را م�لاک این ارزیابی قرار دهیم‪ ،‬برای ش��رکت‬ ‫مخاب��رات در ای��ن ش��رایط که هم��ه تمایل به‬ ‫اس��تفاده از تلفن همراه دارن��د‪ ،‬دیگر مقرون به‬ ‫صرفه نیس��ت که برنامه‌ریزی خاصی برای سرپا‬ ‫نگه داشتن تلفن‌های عمومی انجام شود‪.‬‬ ‫از نتای��ج گفت‌وگوه��ای او با ی��ک خبرگزاری‬ ‫در خ��رداد امس��ال ‪ -‬که روی س��ایت ش��رکت‬ ‫مخابرات استان تهران باقی‌مانده است – چنین‬ ‫برمی‌آی��د که در ح��ال حاضر تع��داد تلفن‌های‬ ‫عمومی نصب ش��ده در ته��ران از لحاظ ضریب‬ ‫نفوذی باالتر از حد اس��تانداردهای جهان است‪،‬‬ ‫زیرا اس��تانداردهای جهانی می‌گویند به ازای هر‬ ‫‪ 1000‬نف��ر باید ‪ 3‬تلفن عمومی وجود داش��ته‬ ‫باش��د که اکن��ون درتهران ب��ه ازای هر ‪1000‬‬ ‫نف��ر ‪ 3/5‬تلفن عمومی وج��ود دارد‪ .‬البته پیش‬ ‫از ای��ن هم اعالم ش��ده بود ک��ه در حال حاضر‬ ‫در اس��تان تهران ‪ 36‬هزار و ‪ 500‬دستگاه تلفن‬ ‫عمومی فعال اس��ت که این تعداد در س��ال‌های‬ ‫اخیر کاهش یافته و این چنین که شرایط حذف‬ ‫و کاه��ش تلفن‌های عمومی پیش می‌رود انتظار‬ ‫آن است که س��الی ‪ 2000‬دستگاه از تلفن‌های‬ ‫عمومی از دس��ترس مردم تهران خارج شود که‬ ‫در صورت تحقق این برنام��ه تلفن‌های عمومی‬ ‫در مدت ‪ 18‬تا ‪ 20‬س��ال آینده از سطح شهرها‬ ‫حذف خواهند ش��د یا شکل خدمات‌دهی آنها از‬ ‫حالت فعلی خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫در همین ح��ال مهندس رامی��ن آرام‪ ،‬رییس‬ ‫اداره پش��تیبانی ارتباط��ات همگانی اظهار کرده‬ ‫اس��ت که ظرف ‪ 3‬سال اخیر بخشی ازتلفن‌های‬ ‫عمومی بس��یار کم‌کار و فرس��وده از شهر تهران‬ ‫برچیده ش��ده‌اند و اکن��ون ضریب نف��وذ تلفن‬ ‫همگان��ی در ش��هر ته��ران از ‪ 3‬تلف��ن برای هر‬ ‫‪ 1000‬نفر به ‪ 2/77‬تلفن به ازای هر ‪ 1000‬نفر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫به گفته او س��وددهی تلفن‌ه��ای عمومی‪ ،‬یکی‬ ‫از دالیل نگه داش��تن آنهاست و شرکت مخابرات‬ ‫اس��تان تهران باید بررس��ی کند ک��ه در صورت‬ ‫نداشتن توجیه اقتصادی بسیاری از آنها را حذف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او می‌گوید‪ :‬باوجود برخی نتایج به دس��ت آمده‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬ما هنوز تعداد این کیوس��ک‌ها را‬ ‫کاهش نداده‌ایم‪.‬‬ ‫آماره��ا نیز حکای��ت از آن دارند ک��ه در حال‬ ‫حاضر ‪ 1100‬دستگاه از تلفن‌های عمومی سطح‬ ‫شهر تهران حالت «مولتی مدیا» دارند و عالوه بر‬ ‫تلفن می‌توان از آنها برای دسترس��ی به اینترنت‬ ‫هم اس��تفاده کرد که البته با توجه به ویژگی این‬ ‫دس��تگاه‌ها آنها را در اماکن سربسته عمومی قرار‬ ‫م��ی دهند‪ .‬با این حال او معتقد اس��ت که تعداد‬ ‫تلفن‌های عمومی شهر تهران از نظر تعداد با کل‬ ‫تلفن‌ه��ای عمومی کش��ور آلمان ب��ا ‪ 85‬میلیون‬ ‫جمعیت برابری می‌کندو این نشانگر آن است که‬ ‫تعداد تلفن‌های عمومی در شهر تهران خیلی زیاد‬ ‫اس��ت و نیز آمارهای مکالمه هم نشانگر آن است‬ ‫که میانگی��ن زمانی یک مکالم��ه در ایران ‪117‬‬ ‫ثانیه اس��ت در حالی که میانگی��ن جهانی ‪103‬‬ ‫ثانیه اس��ت و ایرانی ها ‪ 14‬ثانیه بیش��تر از سایر‬ ‫کشورها صحبت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در مصاحبه‌ای که بهمن ماه س��ال گذشته‬ ‫روی س��ایت مخابرات اس��تان تهران قرار گرفت‬ ‫یادآور ش��ده ب��ود که اس��تاندارد تعرفه مکالمات‬ ‫همگان��ی معادل نصف مکالم��ات از تلفن ثابت و‬ ‫همچنین تعرفه تلفن ثابت معادل نصف مکالمات‬ ‫تلفن همراه در نظر گرفته ش��ده اس��ت که فقط‬ ‫کش��ور مکزیک توانس��ته این تعرف��ه را به خوبی‬ ‫رعای��ت کند و توفیق‌های چش��مگیری در زمینه‬ ‫تلف��ن همگانی و جذب مخاطب داش��ته‪ ،‬ولی در‬ ‫ح��ال حاضر تعرفه تلفن همگانی گران‌تر از تعرفه‬ ‫تلفن ثابت است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫اندر حکایت غم‌انگیز کیوسک‌های قدیمی‬ ‫ی همگانی ‪ 2‬ریالی‬ ‫پایان تلفن‌ها ‌‬ ‫حس�ن فرازمن�د‪ -‬گ�روه‬ ‫گ�زارش‪ :‬سال‌هاس��ت ب��ا‬ ‫کیوس��ک‌های مربع زردرنگی‬ ‫ک��ه به‌عن��وان باج��ه تلفن همگانی در س��ر‬ ‫راه‌مان قرار داشت‪ ،‬خداحافظی کرده‌ایم و با‬ ‫‪2‬ریالی که به «سکه رابطه‌های عاشقانه» در‬ ‫ادبیات دراماتیک دهه ‪ 40‬و ‪ 50‬شهرت یافته‬ ‫ب��ود‪ .‬بدرود کرده‌ایم‪ ،‬گرچ��ه بعد از ‪2‬ریالی‪،‬‬ ‫س��که‌های ‪ 5‬ریال��ی و ‪ 10‬ریالی و بعدها نیز‬ ‫س��که‌های ‪100‬ریال��ی زی��ادی در حلق��وم‬ ‫باجه‌های تلفن‌های همگان��ی می‌ریختیم تا‬ ‫ش��اید بتوانیم دقایقی با طرف حساب‌مان در‬ ‫آن سوی خط حرف بزنیم‪ .‬دیری نگذشت که‬ ‫کارت‌ه��ای اعتباری تلفن به ب��ازار آمدند و‬ ‫باجه‌های تلفن همگانی مجهز به سیستم‌های‬ ‫کارت‌خوان شدند‪ ،‬حاال دیگر صحبت کردن‬ ‫هر قدر ادامه می‌یافت به همان اندازه از شارژ‬ ‫کارت‌های‌م��ان کم می‌ش��د و دیگ��ر دوران‬ ‫طالی��ی ح��رف زدن رایگان و ب��ا ‪ 2‬ریال ‪2‬‬ ‫ساعت صحبت کردن گذشته بود‪ ،‬دیگر این‬ ‫خودمان بودیم و هستیم که اندازه دهان‌مان‬ ‫و ان��دازه جیب‌مان و اندازه ش��ارژ کارت‌مان‬ ‫حرف می‌زنیم گرچه با روی کار آمدن تلفن‬ ‫همراه و فراگیر ش��دن آن‪ ‌،‬دیگ��ر باجه‌های‬ ‫کارت‌خوان تلفن‌های همگانی هم رفته‌رفته‬ ‫از صفح��ه ارتباطات مخاب��رات رخت برمی‬ ‫بندند و به موزه مخابرات می پیوندند‪ .‬اما در‬ ‫این میان هنوز کشورهایی هستند که تالش‬ ‫می‌کنند باجه ها به موزه‌ها نروند و هنوز هم‬ ‫باجه‌های‌ش��ان را در خیابان‌ها به‌عنوان نوعی‬ ‫نماد مل��ی و وفاداری به فناوری گذش��تگان‬ ‫حف��ظ کنند که از آن میان می‌توان به دولت‬ ‫و مردم بریتانیا اشاره کرد تا به این وسیله به‬ ‫دنیا نش��ان دهند حتی به سنت‌های صنعتی‬ ‫ه��م وف��ادار هس��تند و باجه‌ه��ا را فراموش‬ ‫نخواهند کرد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه به مدت ‪ 20‬روز در لندن از‬ ‫سوی شرکت «‪ »BT‬که یکی از قدیمی‌ترین‬ ‫نخستین باجه‌های تلفن همگانی در ایران‬ ‫می‌گویند روز ‪ 22‬تیرماه سال ‪1336‬‬ ‫که نخس��ت وزیر وقت ایران (منوچهر‬ ‫اقبال) در مراسمی مرکز تلفن بی‌سیم‬ ‫منطقه تهران ـ پ��ارس را افتتاح کرده‬ ‫بود‪ ،‬اظهار امی��دواری کرد که «روزی‬ ‫برسد هرکس دلش خواست و از هرجا‬ ‫که دلش خواست به هر کس که دلش‬ ‫خواست تلفن بزند!»‬ ‫و در آن مراس��م حضار برای او هورا‬ ‫کش��یده و کف مرتبی زدن��د و فردای‬ ‫آن روز‪ ،‬روزنام��ه اطالعات خبر افتتاح‬ ‫این مرکز بی‌سیم را در صفحه گزارش‬ ‫ویژه‌اش ب��ه چاپ رس��اند و به نقل از‬ ‫مهندس اش��راقی ک��ه آن روز‌ها وزیر‬ ‫پست و تلگراف و تلفن بود‪ ،‬نوشت که‬ ‫به‌زودی با توسعه و نصب کیوسک‌های‬ ‫تلفن‌ه��ای همگانی‪ ،‬ارتباط��ات میان‬ ‫مردم آسان‌تر خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬مناب��ع موج��ود در‬ ‫تاریخچ��ه و س��یر تح��والت مخابرات‬ ‫ای��ران و نی��ز تجهی��زات جم��ع‌آوری‬ ‫ش��ده در م��وزه مخاب��رات حکایت از‬ ‫آن دارد که نخس��تین کیوس��ک‌های‬ ‫تلفن‌های همگانی پیش از آن مراس��م‬ ‫درجل��وی برخ��ی ادارات دولتی نصب‬ ‫ش��ده ب��ود و تع��دادی ه��م بعد‌ها در‬ ‫حاش��یه پیاده‌رو‌هایی که نزدیک محل‬ ‫«کاریر‌ه��ا» و مراکز تلفن‌گیری مروی‬ ‫بود‪ ،‬نصب ش��د‪ ،‬مراک��زی مثل مرکز‬ ‫تلف��ن یوس��ف‌آباد‪ ،‬تهران‌ن��و‪ ،‬نارمک‪،‬‬ ‫ش��هرری و قله��ک ک��ه هن��وز هم با‬ ‫عن��وان ه��ای دیگ��ر فعال هس��تند و‬ ‫شماری کیوسک‌های جدید تلفن‌های‬ ‫همگان��ی در حاش��یه س��اختمان‌های‬ ‫آنه��ا وج��ود دارد‪ .‬در ای��ن زمینه نیز‬ ‫مهن��دس رامی��ن آرام‪ ،‬ریی��س اداره‬ ‫پش��تیبانی ارتباطات همگانی شرکت‬ ‫مخاب��رات اس��تان تهران در سلس��له‬ ‫مطالبی ک��ه روی س��ایت اختصاصی‬ ‫خود گذاش��ته‪ ،‬یادآور ش��ده است که‬ ‫نخس��تین تلفن همگان��ی در دهه ‪40‬‬ ‫در تهران نصب ش��د و با سیستم‌های‬ ‫هندلی انگلیسی کار می‌کرد و مدت‌ها‬ ‫از حضور آنها در خیابان‌ها گذش��ت و‬ ‫قانون سکه‌‌ای شدن تلفن‌های همگانی‬ ‫به تصویب رس��ید و تلفن‌های سکه‌ای‬ ‫ش��هری که محص��والت کارخانه‌های‬ ‫زیمنس آلمان بودند در کیوس��ک‌های‬ ‫تلفن‌های همگانی نصب شد که به این‬ ‫دس��تگاه‌ها‪ ،‬دستگاه‌های سگ‌جان هم‬ ‫می‌گفتند‌ زیرا خیل��ی مقاوم و محکم‬ ‫بودند و دیرخراب می‌شدند‪.‬‬ ‫بعد از آن سروکله تلفن‌های سکه‌ای‬ ‫بین ش��هری ژاپنی در کیوسک‌ها پیدا‬ ‫ش��د و اوایل دهه ‪ 50‬شرکت تولیدی‬ ‫محصوالت مخابرات��ی تکتا که متعلق‬ ‫به س��ازمان صداوسیماست‪ ،‬تلفن‌های‬ ‫رای��گان را س��اخت و تحویل ش��رکت‬ ‫مخاب��رات داد‪ .‬گرچه از آنها اس��تفاده‬ ‫چندانی نش��د و فقط ش��ماری از آنها‬ ‫در ده��ه ‪ 60‬در برخ��ی کیوس��ک‌ها‬ ‫نص��ب ش��دند‪ .‬مهن��دس آرام در باره‬ ‫علت جمع‌آوری دس��تگاه‌های سکه‌ای‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬از زمان��ی ک��ه م��ردم در‬ ‫از اواخ��ر ده��ه ‪ 70‬کم‌ک��م جم��ع‌آوری‬ ‫دس��تگاه‌های س��که‌ای از کیوس��ک‌های‬ ‫تلفن‌ه��ای همگان��ی آغ��از و به ج��ای آنها‬ ‫نخستین نس��ل از دستگاه‌های کارتی نصب‬ ‫ش��د که ازجمله مزیت‌ه��ای آن این بود که‬ ‫یک کارت ‪ 2‬هزار تومانی جای ‪ 2‬هزار سکه‬ ‫ی��ک تومانی را در جی��ب کاربران می‌گرفت‬ ‫و به این دلیل خیلی س��ریع مورد استقبال‬ ‫مردم قرار گرفت و به دلیل همین اس��تقبال‬ ‫بود که مراکز اداری و نهاد‌ها و سازمان های‬ ‫دولتی یکی از مشتریان اصلی این دستگاه‌‌ها‬ ‫ش��دند و در ای��ن میان هر َدم‌و دس��تگاهی‬ ‫که در ش��رکت مخابرات استان تهران برو و‬ ‫بیایی و پارتی داش��ت‪ ،‬یک یا چند دستگاه‬ ‫کارتی هم داش��ت و آن روز‌ها وقتی کس��ی‬ ‫ب��رای درخواس��ت نصب این دس��تگاه‌ها به‬ ‫مخاب��رات مراجعه می‌کرد ب��ه او می‌گفتند‪:‬‬ ‫نخستین کیوسک‌های تلفن در جهان‬ ‫جیب‌ه��ای خ��ود‪ ،‬دیگ��ر س��که‌های‬ ‫س��نگین و کم‌ارزش‌ حمل نمی‌کردند‪،‬‬ ‫مخاطبان تلفن‌های سکه‌ای هم بسیار‬ ‫کاهش یافت‪ ،‬به‌ط��وری که این اواخر‬ ‫فق��ط ‪ 2‬مکالمه س��که‌ای در طول روز‬ ‫در کیوس��ک‌ها انج��ام می‌ش��د و این‬ ‫نش��ان می‌داد که م��ردم نیازی به این‬ ‫نوع تلفن‌ها و کیوس��ک‌های س��که‌ای‬ ‫ندارن��د‪ ،‬ضمن اینک��ه نگهداری از یک‬ ‫کیوسک‌ تلفن س��که‌ای مانند مراقبت‬ ‫از ی��ک طفل ش��یرخوار ب��ود‪ .‬نبودن‬ ‫آگاه��ی از وضعی��ت تلفن (ب��ه دلیل‬ ‫نداشتن سِ رور مرکزی)‪ ،‬نظافت داخلی‬ ‫دستگاه‌ها به علت چربی و مواد زائدی‬ ‫که روی س��که‌ها بود‪ ،‬تنظی��م رله‌ها‪،‬‬ ‫مکانیزم و س��ایر قطع��ات مکانیکی و‬ ‫کمبود قطع��ات یدک��ی‪ ،‬از مهم‌ترین‬ ‫مشکالت تلفن‌های سکه‌ای بود که در‬ ‫تصمیم‌گیری ش��رکت مخابرات کشور‬ ‫برای جمع‌آوری آنها اثر داشت‪.‬‬ ‫از س��اخت نخستین کیوسک‌های تلفن‌های‬ ‫همگان��ی در جه��ان اطالع��ات چندان��ی در‬ ‫دست نیس��ت اما آن طور که مورخان صنایع‬ ‫مخابراتی انگلیس نوش��ته‌اند ش��خصی به نام‬ ‫مهندس «ژیلبرت اس��کات» طراح نخس��تین‬ ‫کیوس��ک‌های تلف��ن در لندن بوده اس��ت و‬ ‫فکر طراحی و خلق نخس��تین کیوس��ک‌های‬ ‫قرمز رن��گ تلفن همگانی نزدیک به یک قرن‬ ‫پیش به‌وس��یله اداره پس��ت لن��دن – که آن‬ ‫روزها ی��ک اداره دولتی بود – مطرح ش��د و‬ ‫نخس��تین کیوس��ک‌ها حدود ‪ 100‬سال قبل‬ ‫(‪ 1810‬میالدی) ساخته و تعدادی از آنها در‬ ‫شهر لندن نصب شد اما نتیجه رضایت بخشی‬ ‫نداشت تا آنکه نسل جدیدی از این کیوسک‌ها‬ ‫از ‪1830‬م ب��ه بعد در برخ��ی از چهارراه‌ها و‬ ‫خیابان‌های بزرگ لندن‪ ،‬بیرمنگام منچستر و‬ ‫بسیاری از شهرهای مهم انگلیس نصب شد و‬ ‫حاال که حدود ‪ 100‬س��ال از نصب نخستین‬ ‫کیوس��ک‌های قرمز رنگ ارتباط��ی در لندن‬ ‫می‌گ��ذرد‪ ،‬هم مقامات ارتباط��ات ومخابراتی‬ ‫کاش کیوسک‌ها می‌ماندند‬ ‫می‌توانس��تیم اتاقک‌ه��ای زرد رن��گ‬ ‫کیوسک‌های تلفن‌های همگانی را به‌عنوان‬ ‫بخش��ی از مبلم��ان خاطره‌انگی��ز زندگی‬ ‫شهری حفظ کنیم و بگذاریم آنها هنوز هم‬ ‫بخشی از زندگی ما باشند‪ ،‬آن‌گونه که اداره‬ ‫مخابرات شهر نیویورک این کار را کرد‪ .‬برای‬ ‫اطالع خوب است خبری را که چندی پیش‬ ‫در این‌باره در خبرگزاری ‪ IT‬آمده اس��ت‪،‬‬ ‫بخوانید که نوش��ته اس��ت‪ :‬با افزایش نفوذ‬ ‫گوشی‌های موبایل حاال دیگر کیوسک‌های‬ ‫قدیمی تلفن عمومی ب��ه تدریج به خاطره‬ ‫تبدیل می‌ش��وند و در گوشه و کنار شهر‌ها‬ ‫خ��اک می‌خورند‪ .‬همین موض��وع بوده که‬ ‫مدیران شهری نیویورک را به فکر استفاده‬ ‫بهین��ه از این کیوس��ک‌های قدیمی تلفن‬ ‫عمومی انداخته است‪.‬‬ ‫حاال در ش��هر نیویورک این کیوس��ک‌ها‬ ‫کیوسک‌های کارتی و پارتی‌دار‬ ‫تلف��ن کارت��ی‪ ،‬فقط ب��ا پارت��ی! اما نصب‬ ‫دستگاه‌های تلفن کارتی آن‌قدر سریع رونق‬ ‫یافت که دیگر نیاز چندانی به پارتی نداشت‬ ‫و خود ش��رکت مخابرات اقدام به جمع‌آوری‬ ‫تمام دستگاه‌های س��که‌ای کرده و به جای‬ ‫آنها دس��تگاه‌های کارتی نصب کرد‪ ،‬مضاف‬ ‫بر اینکه آن اتاقک‌ه��ای زرد رنگ یک متر‬ ‫در ی��ک متر هم یکی پ��س از دیگری جمع‬ ‫می‌ش��دند و به ج��ای آن‪ ،‬اتاقک‌های بدون‬ ‫س��قف فانتزی که فقط ش��امل یک ستون‬ ‫عمومی ب��ود و یک دس��تگاه تلفن کارتی و‬ ‫پوش��ش چتر مانندی از طلق‌های رنگی که‬ ‫محافظ آن دس��تگاه در مقابل بارش باران و‬ ‫برف و این‌جور چیز‌ها بود ـ اگرچه کاربر هم‬ ‫می‌توانس��ت بخشی از سروکله و تنه خود را‬ ‫در این‌ج��ور مواقع در چتر طلقی باجه جای‬ ‫دهد ـ نصب شد‪.‬‬ ‫شرکت‌های خطوط تلفن در انگلستان است‪،‬‬ ‫برپا ش��ده بود و در آن بس��یاری از باجه‌های‬ ‫س��رخ‌رنگ تلفن‌های همگانی انگلس��تان به‬ ‫ش��کل بازسازی ش��ده‌اش به نمایش عمومی‬ ‫گذاش��ته ش��د که در ن��وع خ��ودش یکی از‬ ‫پرمخاطب‌ترین و جنجالی‌ترین نمایشگاه‌های‬ ‫مخابرات��ی جه��ان ب��ود ک��ه امیدواری��م در‬ ‫ای��ران هم برپا ش��ود‪ .‬حاال به ای��ن بهانه که‬ ‫مسئوالن مخابراتی کش��ورمان چندی پیش‬ ‫اع�لام کرده‌اند به زودی تمام کیوس��ک‌های‬ ‫تلفن‌ه��ای عموم��ی قدیم��ی جم��ع‌‌آوری‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬به س��راغ این موضوع رفته‌ایم تا‬ ‫ش��ما را با چگونگی پدید آمدن و جمع‌آوری‬ ‫آنها آش��نا کنی��م و به ثبت رف��ت و آمد این‬ ‫پدیده اجتماعی بپردازیم‪.‬‬ ‫کاربرد جدیدی پی��دا کرده‌اند و تعدادی از‬ ‫آنه��ا تبدیل به ایس��تگاه‌های ارائه اینترنت‬ ‫بی‌س��یم رایگان ش��ده‌اند‪ .‬به ای��ن ترتیب‬ ‫شهروندان نیویورکی می‌توانند با لپ‌تاپ‌ها‪،‬‬ ‫موبایل‌های هوشمند یا تبلت‌های خودشان‬ ‫در ه��ر کدام از این کیوس��ک‌ها از اینترنت‬ ‫رایگان پرسرعت استفاده کنند‪ .‬گویا درحال‬ ‫حاض��ر تع��دادی از این کیوس��ک‌ها فعال‬ ‫شده‌اند و قرار اس��ت تعداد بیشتری از این‬ ‫کیوسک‌ها تغییر کاربردی بدهند‪ .‬اینترنت‬ ‫این کیوس��ک‌ها رایگان است و شهروندان‬ ‫می‌توانن��د ت��ا فاصل��ه ‪ 90‬مت��ری آنه��ا از‬ ‫اینترنت بی‌س��یم رایگان اس��تفاده کنند‪ .‬با‬ ‫این کار کیوس��ک‌‌های قدیم��ی تلفن‌های‬ ‫عمومی کارب��رد جدیدی پیدا ک��رد ‌ه و در‬ ‫حقیقت ب��ه ابزاری ب��رای ارتباطات مدرن‬ ‫تبدیل شده‌اند‪.‬‬ ‫انگلیس و هم بس��یاری از مردم هنوز دوست‬ ‫دارند این کیوس��ک‌های خاطره‌انگیز با همان‬ ‫ش��کل و قواره در سر چهارراه‌ها و خیابان‌های‬ ‫شهرهای‌شان حفظ ش��ود‪ ،‬کیوسک‌هایی که‬ ‫از ابتدا مربع بودند و س��ه ضلع آن پوش��یده‬ ‫از قاب‌های شیش��ه‌ای بود و بر باالی س��ردر‬ ‫ورودی آن‪ ،‬تصویری از تاج پادشاهی انگلیس‬ ‫ق��رار داش��ت‪ .‬برخ��ی از مناب��ع تاریخی هم‬ ‫می‌گویند که رونمایی و افتتاح از نسل جدید‬ ‫کیوسک‌های تلفن همگانی در لندن در نیمه‬ ‫دهه س��ی یعنی ‪1830‬م و جش��ن بیس��ت و‬ ‫پنجمین س��الگرد پادشاهی جرج پنجم انجام‬ ‫شد و مورد استقبال عموم قرار گرفت و از آن‬ ‫پس تع��داد زیادی از آن کیوس��ک‌ها در یک‬ ‫ش��کل و اندازه و به رنگ قرمز س��اخته شد و‬ ‫در خیابان‌های لندن جایگزین کیوس��ک‌های‬ ‫نس��ل اول و دوم ش��د‪ .‬البته در آن س��ال‌ها‬ ‫هن��وز از تلفن‌ه��ای خانگ��ی خب��ری نبود و‬ ‫فقط تعداد اندک��ی از تلفن‌های خصوصی در‬ ‫طبقات اشرافی آن روزگار لندن دیده می‌شد‬ ‫و کیوس��ک‌های قرمز رنگ خیابانی نخستین‬ ‫وسایل ارتباطی در آن سال‌ها بودند‪ 17 .‬سال‬ ‫بع��د از آن تغیی��ری ان��دک در قیافه ظاهری‬ ‫این کیوس��ک‌ها داده ش��د‪ ،‬آن هم زمانی بود‬ ‫ک��ه طرح تاج پادش��اهی باید عوض می‌ش��د‬ ‫و بع��د از مراس��م تاجگ��ذاری ملک��ه الیزابت‬ ‫دوم پادش��اه بریتانی��ا‪ ،‬نقش «ت��اج تئودور»‬ ‫بای��د جایش را با تاج «س��نت ادوارد» عوض‬ ‫می‌ک��رد و هنرمندانی ک��ه این تغییرات را در‬ ‫کیوسک‌های نس��ل جدید تلفن‌های همگانی‬ ‫انجام دادند به ط��رح اولیه مهندس «ژیلبرت‬ ‫اس��کات» وفادار ماندند‪ ،‬گرچه کیوسک‌های‬ ‫جدیدی خلق کردند‪.‬‬ ‫واگذاری باجه های قدیمی به بخش خصوصی‬ ‫س��اخت و تولید پوش��ش‌های فانتزی‬ ‫که ای��ن روز‌ه��ا روی تلفن‌های همگانی‬ ‫می‌بینی��م و عن��وان محاف��ظ از ای��ن‬ ‫دس��تگاه‌های ارتباط��ی را دارن��د‪ ،‬در‬ ‫کشورمان و به‌وسیله شرکت‌های داخلی‬ ‫انجام می‌ش��ود و شرکت‌هایی مثل ایران‬ ‫نورگی��ر‪ ،‬ته��ران نورگیر و پوش��ش کار‬ ‫تهران ازجمله ش��رکت‌های پیش��رو در‬ ‫تولید س��اخت و عرضه این پوشش‌های‬ ‫طلقی و چتری برای این نوع دس��تگاه‌ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مهن��دس پیام کوش��نده‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫حوزه فروش ش��رکت پوشش کار تهران‬ ‫می‌گوید‪ :‬فعالیت اصلی شرکت‬ ‫به‬ ‫م��ا از ح��دود ‪ 45‬س��ال قبل‪ ،‬س��اخت‬ ‫پوش��ش‌های آب‌بندی‌دار ب��رای اماکنی‬ ‫چون اس��تخر‌ها‪ ،‬پارکینگ‌ه��ا و جاهایی‬ ‫که نیازمند سقف‌های آب‌بندی هستند‪،‬‬ ‫اس��ت و از ابتدا هم در ساخت باران‌گیر‬ ‫و نورگیر فعالیت‌های عمده داش��ته‌ایم و‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫وی درب��اره پوش��ش‌های فانت��زی‬ ‫روی دس��تگاه‌های تلفن‌ه��ای عموم��ی‬ ‫مخابرات می‌گوید‪ :‬جنس پوش��ش برای‬ ‫کیوس��ک‌های مخابرات��ی‪ ،‬تلفن‌ه��ای‬ ‫عموم��ی و باجه‌های خودپ��رداز بانک‌ها‬ ‫از ورق اکرولیک اس��ت که اصل آنها در‬ ‫کشور تایوان تولید می‌شود‪.‬‬ ‫او می‌افزاید‪ :‬بنابر تقاضا و سفارش‌هایی‬ ‫ک��ه مش��تری‌های خ��اص و ع��ام به ما‬ ‫می‌دهند ساالنه ‪ 1000‬تا ‪ 1500‬دستگاه‬ ‫از ای��ن پوش��ش‌ها تولی��د می‌کنی��م که‬ ‫مدل‌های ‪ 110‬پوشش‌ها به قیمت ‪245‬‬ ‫هزار تومان و مدل‌های ‪ 115‬پوشش‌های‬ ‫باج��ه‌ای ب��ه قیم��ت ‪ 250‬ه��زار تومان‬ ‫ساخته و عرضه می‌شود و نزدیک به ‪20‬‬ ‫سال اس��ت که با ابتکار‌های جدیدی این‬ ‫پوشش‌ها را می‌س��ازیم‪ .‬البته ورق پشت‬ ‫کیوس��ک ک��ه دس��تگاه روی آن نصب‬ ‫می‌شود از جنس موسوم به ‪ A.B.S‬است‪.‬‬ ‫او می‌گوید‪ :‬ش��رکت مخابرات از سال‬ ‫‪ 88‬به بعد نه‌تنها س��رپوش این باجه‌ها‪،‬‬ ‫بلکه نصب تمامی پایه‪ ،‬بدنه‪ ،‬دس��تگاه و‬ ‫س��رپوش تلفن‌های عمومی را به بخش‬ ‫خصوصی واگذار کرده است‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫‪23‬‬ ‫همزمان با سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به بیرجند‬ ‫‪ 21‬طرحدرخراسانجنوبیاعتبارگرفتند‬ ‫گروه استان‌ها‪ :‬شب گذشته‪ ،‬با حضور رییس‌جمهور‬ ‫و س��ایر اعضای هیات دولت در خراسان جنوبی‪21 ،‬‬ ‫ط��رح و پروژه که ب��ه تصویب دولت رس��یده بود در‬ ‫ش��ورای عالی اداری این اس��تان اعالم شد‪ .‬طرح‌ها و‬ ‫پروژه‌های��ی که به گفته حس��ن روحانی با اختصاص‬ ‫‪270‬میلی��ارد تومان اعتبار تا پایان س��ال ‪ 95‬اجرایی‬ ‫در‬ ‫و عملیاتی خواهد ش��د‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫بیرجند حس��ن روحانی روز گذش��ته در جمع مردم‬ ‫بیرجن��د گف��ت‪ :‬در بخش صنعت و مع��دن برخی از‬ ‫کارخانه‌های اس��تان خراسان جنوبی به دلیل مسائل‬ ‫مالی و س��رمایه در گردش‪ ،‬دچار رکود شده که برای‬ ‫این امر ‪60‬میلیارد تومان تس��هیالت در اختیار مراکز‬ ‫تولید به‌عنوان سرمایه در گردش قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫او همچنین ب��ا بیان اینکه خراس��ان‌جنوبی از نظر‬ ‫مع��ادن دارای ظرفیت زیادی اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در این‬ ‫سفر توس��عه راه‌آهن و معادن اس��تان دنبال می‌شود‬ ‫و طرح‌هایی در ش��ورای اداری نی��ز در زمینه صنعت‬ ‫و معدن مطرح خواهد ش��د‪ .‬روحانی ب��ا این قول که‬ ‫خراس��ان جنوبی به راه‌آهن سراس��ری متصل ش��ود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تم��ام طرح‌های راه‌آه��ن از دید دولت مصوب‬ ‫اس��ت و در بودج��ه س��ال آین��ده ب��رای آن ردی��ف‬ ‫پیش‌بین��ی ش��ده و ‪10‬میلی��ارد توم��ان پ��ول برای‬ ‫مطالع��ه و طراح��ی راه‌آهن اس��تان در نظ��ر گرفته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬هرچند از افتتاح بیمارستان گرفته تا بر‬ ‫زمین زدن کلنگ راه‌آهن‪ ،‬با اجرای هر مصوبه لبخند‬ ‫بر لبان ساکنان خراسان جنوبی می‌نشیند اما به نظر‬ ‫می‌رسد بهره‌برداری از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند‬ ‫و افتتاح کارخانه تولید ش��مش منیزیم فردوس برای‬ ‫فعاالن اقتصادی این اس��تان از مهم‌ترین طرح‌هاست‪.‬‬ ‫رییس‌جمهور در بدو ورود به خراسان‌جنوبی همچنین‬ ‫وع��ده داد که منطقه ویژه اقتص��ادی بیرجند در این‬ ‫سفر افتتاح و فعال خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹منطقه ویژه اقتصادی بیرجند‬ ‫دور اول س��فرهای اس��تانی در دول��ت نه��م‪ ،‬برای‬ ‫بیرجندی‌ه��ا مصوب��ه‌ای به ن��ام ایج��اد منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی به دنبال داشت‪.‬‬ ‫پ��س از تصویب هی��ات وزیران‪ ،‬این طرح توس��ط‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی تصویب ش��د و به سرعت‬ ‫به تایید ش��ورای نگهبان رس��ید‪ .‬طرح یاد ش��ده در‬ ‫همان س��ال توس��ط رییس‌جمهور وقت برای اجرا به‬ ‫استانداری خراسان جنوبی ابالغ شد‪.‬‬ ‫کلن��گ احداث آن نیز در دول��ت دهم بر زمین زده‬ ‫ش��د اما ای��ن منطقه ویژه ت��ا روی کارآم��دن دولت‬ ‫یازدهم هنوز فعال نشده بود‪ .‬از آنجا که ایجاد منطقه‬ ‫ویژه اقتص��ادی بیرجند گامی اس��ت ب��رای متحول اقتص��ادی و برق��راری ارتب��اط تج��اری بین‌المللی و‬ ‫کردن اقتصاد خراس��ان جنوبی و البته ش��رق کشور‪ .‬تحرک در اقتصاد منطقه‌ای اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫خراس��ان‌جنوبی که به دلیل دوری از پایتخت و قرار‬ ‫ط��رح اح��داث منطقه وی��ژه اقتص��ادی بیرجند با‬ ‫گرفتن در مرز ش��رق کش��ور به‌عنوان استانی محروم ه��دف جذب س��رمایه‌های خارج��ی و داخلی‪ ،‬ایجاد‬ ‫ش��ناخته ش��ده و دارای توانمندی‌های فراوانی است‪ ،‬فرصت‌های ش��غلی جدید و ارتقای سطح اشتغال در‬ ‫ک��ه اج��رای طرح منطق��ه ویژه‬ ‫استان خراسان جنوبی تصویب شد‪.‬‬ ‫اقتص��ادی از مهم‌تری��ن طرح‌ها‬ ‫ش هزینه‌های تولید به منظور‬ ‫کاه ‌‬ ‫با اختصاص ‪270‬‬ ‫ب��رای توس��عه اقتص��ادی در‬ ‫ورود ب��ه بازاره��ای رقابت��ی جهانی‪،‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار تا‬ ‫این اس��تان محس��وب می‌شود‪.‬‬ ‫ایجاد عرص��ه فعالیت‌های تولیدی و‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫‪21‬‬ ‫‪،95‬‬ ‫سال‬ ‫پایان‬ ‫این منطق��ه وی��ژه اقتصادی در‬ ‫تجاری ب��رای افزایش صادرات کاال و‬ ‫محدوده‌ای به وسعت ‪ 450‬هکتار‬ ‫پروژه اجرایی می‌شود ارائه بهینه خدمات برای حضور فعال‬ ‫در مرک��ز ثقل مح��ور ترانزیتی‬ ‫در بازاره��ای منطقه‌ای و بین‌المللی‪،‬‬ ‫چابه��ار – زاه��دان – بیرجن��د‬ ‫اج��رای سیاس��ت‌های توس��عه‬ ‫– مشهد – سرخس و مس��یر ترانزیتی بندرعباس – منطق��ه‌ای و ایجاد قطب‌های اقتص��ادی و صنعتی از‬ ‫افغانستان می‌تواند با برقراری ارتباط تجاری‪ ،‬صنعتی س��ایر هدف‌های این طرح بود‪ .‬راه‌اندازی منطقه ویژه‬ ‫و خدماتی با کش��ورهای آس��یای میانه و افغانس��تان اقتصادی بیرجند همچنی��ن هدف‌هایی چون ارتقای‬ ‫نقش مهمی در اقتصاد کالن کشور ایفا کند‪.‬‬ ‫سطح فناوری و بهره‌گیری از فناوری‌های برتر و نوین‬ ‫از نخس��تین زیرس��اخت‌های مورد نیاز برای جذب اقتص��ادی‪ ،‬فراهم کردن زمینه اس��تراتژی نوین برای‬ ‫سرمایه‌گذار و تس��هیل در امور سرمایه‌گذاری توسعه توسعه و گس��ترش منطقه به منظور افزایش تولید و‬ ‫فرودگاه و خطوط هوایپمایی اس��ت که در دو س��ال ص��ادرات و پردازش کاال یا ایجاد تغییرات در آن برای‬ ‫گذشته ‪20‬میلیارد تومان برای توسعه عملیات اجرایی تحصی��ل ارزش‌افزوده با اس��تفاده از امکانات بالقوه را‬ ‫ای��ن منطق��ه در راس��تای پش��تیبانی از فعالیت‌های دنبال می‌‌کند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫جایگزینی صنعت و صادرات‬ ‫به‌جای نفت‬ ‫‪ :‬ی��ک کارش��ناس صنع��ت در‬ ‫خراسان رضوی با بیان اینکه ایران در‬ ‫صادرات برخی محصوالت کشاورزی‪،‬‬ ‫معدن��ی‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬گردش��گری‪،‬‬ ‫خدم��ات‪ ،‬آی تی و نانو دارای ظرفیت‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای رسیدن به اقتصاد‬ ‫ب��دون نف��ت بای��د ابت��دا مزیت‌های‬ ‫صادراتی کش��ور شناس��ایی شوند‪ .‬به‬ ‫گزارش خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراس��ان رض��وی‪ ،‬آرم��ان خالقی با‬ ‫تش��ریح الزامات خروج بودجه کشور‬ ‫از اتکا به درآمده��ای نفتی و حرکت‬ ‫به س��مت اقتصاد بدون نف��ت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ب��رای این کار الزم اس��ت ابتدا‬ ‫مزیت‌های کش��ور مانند ظرفیت‌های‬ ‫موج��ود در بخش‌ه��ای طبیع��ی‪،‬‬ ‫معادن‪ ،‬صنعت‪ ،‬گردشگری و خدمات‬ ‫شناسایی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید مش��خص شود در‬ ‫هر بخش چق��در مزیت صادراتی وجود‬ ‫دارد و چه می��زان درآمد ارزی می‌توان‬ ‫از هر بخش به دس��ت آورد تا بر اساس‬ ‫آن‪ ،‬تولید بخش‌ه��ای مختلف با برنامه‬ ‫مش��خص و س��همیه‌بندی خاص انجام‬ ‫شود‪ .‬خالقی با بیان اینکه به عنوان مثال‬ ‫باید مش��خص شود در بخش کشاورزی‬ ‫و صنای��ع تبدیلی چه می��زان مزیت در‬ ‫کش��ور ما وجود دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬در بخش‬ ‫معدن نیز باید مزیت‌سنجی انجام شود‬ ‫به طوری که ارزش افزوده حداکثری در‬ ‫این بخش ایجاد شده و قیمت تولید در‬ ‫بازارهای جهانی رقابتی باشد‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس صنعت‪ ،‬تولید‬ ‫محصوالت پتروشیمی با ارزش افزوده‬ ‫حداکث��ری می‌تواند یک��ی از راه‌های‬ ‫درآمدزایی ارزی برای کش��ور باشد و‬ ‫به طور کلی باید مش��خص ش��ود چه‬ ‫کاالیی را با قدرت رقابتی در قیمت و‬ ‫کیفیت می‌توانیم به بازارهای جهانی‬ ‫عرض��ه کنیم‪ .‬این کارش��ناس بخش‬ ‫صنعت تصریح کرد‪ :‬بعد از مش��خص‬ ‫ک��ردن مزیت‌ها باید س��رمایه‌گذاری‬ ‫انجام و عالوه بر این‪ ،‬زیرس��اخت‌های‬ ‫الزم مانن��د گم��رک‪ ،‬حم��ل و نقل‪،‬‬ ‫بوروکراسی اداری‪ ،‬فضای کسب و کار‬ ‫و تسهیل قوانین و مقررات فراهم شود‬ ‫تا صادرات کاال و خدمات را به‌راحتی‬ ‫و در کمترین زمان شاهد باشیم‪.‬‬ ‫خالقی بهب��ود مناس��بات بین‌المللی‬ ‫را الزم��ه افزایش درآمده��ای غیرنفتی‬ ‫عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬نمی‌توانیم با دنیا‬ ‫ارتباط نداش��ته و توقع داش��ته باشیم‬ ‫از م��ا کاال بخرند‪ ،‬زیرا ب��ازار بین‌المللی‬ ‫در ش��رایطی ما را می‌پذیرد که ارتباط‬ ‫خوبی با کشورهای دیگر داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر هزینه‬ ‫باالیی به‌عنوان هزینه‌های س��ربار در‬ ‫کشور برای تولید و صادرات پرداخت‬ ‫می‌شود که هزینه حمل و نقل‪ ،‬بیمه‬ ‫و نقل و انتقال پول از آن جمله است‬ ‫و ع�لاوه ب��ر این‪ ،‬نپیوس��تن ایران به‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی باعث ش��ده‬ ‫تا تعرفه‌های س��نگینی برای صادرات‬ ‫کااله��ای ایرانی به کش��ورهای دیگر‬ ‫وضع ش��ود‪ .‬خالقی صادرات مشتقات‬ ‫پتروشیمی را ازجمله مزیت‌های ایران‬ ‫عن��وان کرد و افزود‪ :‬در مورد صادرات‬ ‫برخ��ی محصوالت معدنی مانند مس‪،‬‬ ‫روی‪ ،‬فوالد و س��یمان و س��نگ‌های‬ ‫تزئینی نیز مزیت‌پذیر هستیم‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت بیان کرد‪ :‬در‬ ‫صنایع کشاورزی و صنایع تبدیلی نیز‬ ‫مزیت صادرات وجود دارد و در برخی‬ ‫صنایع غذایی مانند شیرینی‪ ،‬شکالت‬ ‫و صنای��ع لبن��ی می‌توانی��م از مزیت‌‬ ‫صادراتی برخوردار باشیم‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫کارخانهشمشمنیزیم‬ ‫امسالبهظرفیتاسمیمی‌رسد‬ ‫محم�د قربانی‪ -‬گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬کارخانه‬ ‫تولید ش��مش منیزیم فردوس به دست مهندس‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت‌زاده وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت افتتاح ش��د‪ .‬به گ��زارش خبرنگار‬ ‫در بیرجن��د‪ ،‬نعمت‌زاده با اش��اره به غنای معادن‬ ‫خراسان جنوبی در این مراسم گفت‪ :‬تقریبا بیشتر‬ ‫ترکیبات معدنی در این اس��تان موجود اس��ت که‬ ‫یکی از آنها دولومیت است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او تولید ش��مش منیزی��م در کارخانه‬ ‫فردوس برای نخس��تین بار در کشور انجام می‌شود‬ ‫و خوش��بختانه دانش فنی فرآیند تولید‪ ،‬در اختیار‬ ‫متخصص��ان داخل��ی اس��ت‪ .‬او تاکید ک��رد‪ :‬تولید‬ ‫کارخانه بر مبنای فرآیند داخلی طراحی شده است‪.‬‬ ‫نعمت زاده افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ 2‬کوره از ‪ 7‬کوره‬ ‫این کارخانه فعال اس��ت و بقیه کوره‌ها نیز امس��ال‬ ‫فعال خواهد ش��د‪ .‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به اینک��ه فلز منیزی��م در صنایع مختلف‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬ماشین‌س��ازی و صنایع هواپیمایی‬ ‫کارب��رد دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬بخش��ی از محص��والت این‬ ‫کارخانه در داخل کش��ور و بخشی به خارج کشور‬ ‫صادر خواهد ش��د‪ ،‬ما درصدد هستیم واحد مشابه‬ ‫دیگری را در نقاط مختلف کش��ور از جمله اس��تان‬ ‫فارس راه‌اندازی کنیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬هدف دولت این اس��ت که کار را به‬ ‫دست مردم بدهد و زمینه فعالیت آنها را در عرصه‬ ‫فرهنگ و تولید فراهم کند‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده ابراز امیدواری کرد ک��ه این کارخانه‬ ‫تا پایان امس��ال به ظرفیت اسمی برسد و در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬نباید م��واد معدنی را به ص��ورت خام صادر‬ ‫کنیم امیدواریم با کار ارزنده‌ای که انجام شده شاهد‬ ‫صادرات این واحد باشیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬خراس��ان جنوبی معادن فراوانی دارد و‬ ‫از همه عالقه‌مندان و سرمایه‌‌گذاران برای مشارکت‬ ‫در طرح‌های سیلیس و فلوسیلیس دعوت به عمل‬ ‫می‌آید‪ .‬این اس��تان در بخش س��یلیس‪ ،‬س��یلیس‬ ‫مرغوب و خالص دارد که باید در بخش س��یلیس و‬ ‫فلوسیلیس مشارکت انجام شود‪ .‬او همچنین افزود‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه خراسان‌جنوبی با کشور افغانستان‬ ‫همسایگی دارد‪ ،‬بهترین زمینه برای توسعه صادرات‬ ‫فنی و مهندس��ی و توسعه صنعت و تجارت و ایجاد‬ ‫کارخانه‌های مختلف از جمله صنعت ساختمان در‬ ‫این استان باشیم‪ .‬نعمت زاده گفت‪ :‬محصوالتی که‬ ‫در این اس��تان تولید می‌شود مورد استقبال کشور‬ ‫همس��ایه افغانستان اس��ت و این اس��تان می‌تواند‬ ‫زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مبارزههوشمندانهبا‬ ‫قاچاق کاال و ارز در خراسان رضوی‬ ‫مهر‪ :‬استاندار خراس��ان رضوی بر مبارزه هوشمند‬ ‫با قاچاق کاال و ارز در خراس��ان رضوی تاکید کرد‪.‬‬ ‫علیرضا رش��یدیان اظهار کرد‪ :‬راهکار اصلی مبارزه‬ ‫هوشمند با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬ایجاد هماهنگی بیشتر‬ ‫بین دس��تگاه‌های اجرایی با در نظر گرفتن شرایط‬ ‫داخل��ی‪ ،‬منطق��ه‌ای و بین‌المللی با هدف کس��ب‬ ‫بیشترین میزان منفعت است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به ش��رایط کنونی اقتصاد کش��ور‬ ‫در نتیج��ه تحریم‌ه��ای بین‌المللی و کاهش قیمت‬ ‫نفت‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور رفع مش��کالت موجود‪ ،‬لزوم‬ ‫هماهنگ��ی فعالیت‌های دس��تگاه‌های اجرایی برای‬ ‫ارتقای شرایط کسب و کار و درآمدی استان ضروری‬ ‫است‪ .‬استاندار خراس��ان رضوی اصلی‌ترین اهداف‬ ‫مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز را س�لامت اقتصادی‪،‬‬ ‫حمایت از تولید و اش��تغال‪ ،‬تس��هیل ص��ادرات و‬ ‫ساماندهی واردات دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬مقابله‬ ‫با فعالیت قاچاقچیان که سالمت اخالقی و فرهنگی‬ ‫م��ردم را به خطر انداخته و س��بب غ��ارت میراث‬ ‫فرهنگ��ی و تاریخ گذش��ته می‌ش��ود؛ حائز اهمیت‬ ‫است‪ .‬رش��یدیان متناسب‌سازی س��ود دریافتی از‬ ‫تس��هیالت بانکی را با توجه به فعالیت‌های مختلف‬ ‫صنعتی‪ ،‬کشاورزی و تولیدی را یکی از راهکارهای‬ ‫حمای��ت از تولیدات داخلی و ایجاد اش��تغال برای‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال دانست‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراس��ان رضوی تصریح کرد‪ :‬معاونت‬ ‫برنامه‌ریزی و اش��تغال استانداری باید با هماهنگی‬ ‫با دس��تگاه‌های اجرایی دست‌اندرکار زمینه بررسی‬ ‫کاهش نرخ حمل و نقل را فراهم کند‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫سود بانکی تولید خوزستان را‬ ‫با مشکل مواجه کرد‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مدی��ر کل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫خوزستان گفت‪ :‬نرخ باالی س��ود تسهیالت بانکی‬ ‫بخش تولید و صنعت را با مشکل مواجه کرده است‪.‬‬ ‫نورا‪ ...‬حس��ن‌زاده فقدان س��رمایه درگردش را از‬ ‫مشکالت اساس��ی واحد‌های تولیدی عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬نرخ باالی ‪20‬درصد س��ود تس��هیالت بانکی‬ ‫مش��کالت زیادی برای واحده��ای تولیدی به‌وجود‬ ‫آورده اس��ت‪ .‬وی اظه��ار ک��رد‪ :‬درآم��د واحدهای‬ ‫تولی��دی درحدی نیس��ت که بتوانند س��ود باالی‬ ‫‪20‬درصد به بانک پرداخت کنند‪.‬‬ ‫حسن‌زاده با اشاره به مشکالت واحدهای تولیدی‬ ‫اس��تان خوزس��تان گفت‪ :‬اولویت نخست اداره کل‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شناخت مسائل و مشکالت‬ ‫واحده��ای تولیدی اس��ت زیرا واحده��ای تولیدی‬ ‫بس��یاری دچار مشکالت اقتصادی ش��ده و برخی‬ ‫نیز درحالت رکود به‌س��ر می‌برند‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫بررس��ی مشخص خواهد شد چه مقدار از مشکالت‬ ‫واحدهای تولیدی خوزستان در داخل استان و چه‬ ‫مقدار باید توسط مسئوالن کشوری حل شود‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۲‬میلیون دالر کاال‬ ‫از همدان صادر شد‬ ‫‪ :‬معاون توس��عه بازرگان��ی داخلی و خارجی‬ ‫هم��دان از صادرات ‪۵۰۲‬میلیون دالر کاال در ‪ ۸‬ماه‬ ‫امسال از استان همدان به سایر کشورها خبر داد‪.‬‬ ‫مصطفی اس��دی با اش��اره به اینکه کاالها به دو‬ ‫طریق مستقیم یعنی از گمرک استان و غیرمستقیم‬ ‫یعنی از س��ایر گمرک‌های کش��ور صادر می‌شود‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬برای به دس��ت آوردن می��زان واقعی‬ ‫کاالی تولید شده در اس��تان که به خارج از کشور‬ ‫صادر می‌ش��ود باید آمار مربوط را از دس��تگاه‌های‬ ‫اجرای��ی اخذ کرده و پس از تحلیل و جمع‌بندی به‬ ‫آمار واقعی صادرات استان رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دس��تگاه‌های اجرای��ی همچون جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬حمل‌ونقل و پایانه‌ها و میراث فرهنگی‬ ‫به‌نوبه خود نیز با بررسی‌های کارشناسی آمار خود‬ ‫را از واحده��ای زی��ر‌نظر اس��تخراج ک��رده و ارائه‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫اس��دی با بیان اینکه در ‪8‬ماه امسال ‪502‬میلیون‬ ‫دالر کاال از اس��تان همدان صادر شده است‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬براس��اس بررس��ی‌ها و اعالم دس��تگاه‌های‬ ‫اجرایی اس��تان از این میزان صادرات کاال با منش��أ‬ ‫تولید اس��تان ‪93‬میلیون و ‪316‬هزار دالر از طریق‬ ‫گمرک استان و ‪409‬میلیون و ‪16‬هزار دالر از سایر‬ ‫گمرکات صادر شده است‪.‬‬ ‫اس��دی گفت‪ :‬از این میزان صادرات غیرمستقیم‬ ‫کاال ح��دود ‪260‬میلی��ون دالر در بخ��ش صنعت‬ ‫و مع��دن بوده ک��ه مهم‌ترین این اقالم س��یلیس‪،‬‬ ‫سنگ‌آهن‪ ،‬فلدسپات‪ ،‬سیمان و کلینگر است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سیستان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬براساس موافقت سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران و با هم��کاری اتاق بازرگانی صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی اس��تان‪ ،‬در دی‌ماه سال‌جاری هیات‌های‬ ‫تجاری را به کش��ورهای هندوستان و مالزی اعزام‬ ‫می‌کند‪ .‬گفتنی اس��ت هدف از اع��زام این هیات‌ها‬ ‫بررس��ی م��وارد هم��کاری در زمینه‌ه��ای مختلف‬ ‫صادرات و واردات کاال‪ ،‬سرمایه‌گذاری‌های مشترک‪،‬‬ ‫خدمات فنی و مهندسی‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬صنایع‌دستی‪،‬‬ ‫جواهرات است‪.‬‬ ‫‪ :‬علیرضا ابوالحسنی‪ ،‬مسئول روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت کرم��ان گفت‪:‬‬ ‫براس��اس گزارش بازرسان این س��ازمان یک واحد‬ ‫نمایندگ��ی ف��روش و نصب ای��زوگام در کرمان به‬ ‫علت گرانفروش��ی به مبلغ ‪ 31‬میلیون ریال جریمه‬ ‫و پرونده آن تکمیل و به تعزیرات حکومتی ارس��ال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ :‬وجه‌ا‪ ...‬خدمتگزار‪ ،‬استاندار خراسان‌جنوبی‬ ‫گفت‪ :‬رونق بازارچه‌های مرزی خراس��ان‌جنوبی از‬ ‫خواس��ته‌های جدی ما از دولت است‪ ،‬چراکه رونق‬ ‫این بازارچه‌ها در توسعه اقتصادی کشور افغانستان‬ ‫و اس��تان خراسان جنوبی تاثیر‌گذار است همچنین‬ ‫برخی از مشکالت بازارچه‌های مرزی باید از طریق‬ ‫کش��ور ایران از جمله احداث راه مناس��ب و برخی‬ ‫از مش��کالت باید از طرف افغان برطرف ش��ود که‬ ‫به‌دلی��ل درگیر بودن کش��ور افغانس��تان و اوضاع‬ ‫سیاسی آن تاکنون این امر محقق نشده است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫در نوزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان‬ ‫‪ 12‬راهکار برای مشکالت معدنی تصویب شد‬ ‫گروه استان‌ها‪ :‬نوزدهمین جلسه شورای‬ ‫گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‬ ‫اصفه��ان درحالی برگزار ش��د که به گفته‬ ‫رس��ول زرگرپور موضوعات مطرح شده در‬ ‫شورای گفت‌وگوی استان موضوع جلسات‬ ‫تو‌گوی کش��وری شده است‪.‬‬ ‫ش��ورای گف ‌‬ ‫بنابراین با طرح مشکالت و پیشنهادها در‬ ‫نهایت ‪ 12‬پیشنهاد ش��امل اصالح قانون‪،‬‬ ‫آیین‌نام��ه و بخش��نامه‌های بخش معدن‬ ‫برای حل مسائل و مشکالت این بخش به‬ ‫تصویب رسید‪.‬‬ ‫رسول زرگرپور‪ ،‬استاندار اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دور هم جمع شدن مسئوالن دولتی‬ ‫و بخ��ش خصوص��ی ‪30‬درصد مس��ائل و‬ ‫مشکالت را برطرف می‌کند‪.‬‬ ‫اس��تاندار در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خود به نشست با مدیران بانک‌های کشور‬ ‫و استان اشاره کرد و گفت‪ :‬استان اصفهان‬ ‫با جذب ‪360‬ه��زار میلیارد ریال منابع در‬ ‫کش��ور پس از تهران رتب��ه دوم را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫زرگرپور افزود‪ :‬استان تهران با ‪44‬درصد‬ ‫رتبه اول جذب منابع را دارد و در مصارف‬ ‫ب��ا ‪46/5‬درصد رتبه نخس��ت را دارد ولی‬ ‫اس��تان اصفهان با اینک��ه ‪7/6‬درصد منابع‬ ‫کش��ور را ج��ذب می‌کند ‪6‬درص��د منابع‬ ‫کشور را مصرف می‌کند‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬بانک‌های دولتی استان‬ ‫‪102‬درصد منابع را در استان هزینه کردند‬ ‫ول��ی بانک‌ه��ا و موسس��ه‌های خصوصی‬ ‫‪52‬درصد منابع را در استان مصرف کردند‪.‬‬ ‫زرگرپور با اشاره به منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی گفت‪ :‬استان اصفهان در جذب منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی نیز موفق عمل نکرده‬ ‫اس��ت و ای��ن در حالی اس��ت ک��ه بخش‬ ‫خصوصی باید از این ظرفیت برای توس��عه‬ ‫واحدهای تولیدی بهره بگیرد‪.‬‬ ‫وی نقش ات��اق بازرگان��ی و اتاق تعاون‬ ‫در جذب تس��هیالت صندوق توسعه ملی‬ ‫را مه��م برش��مرد و گفت‪ :‬این تش��کل‌ها‬ ‫می‌توانند با اطالع‌رس��انی به اعضای خود‬ ‫تسهیالت صندوق را معرفی و زمینه جذب‬ ‫آن را برای استان فراهم کنند‪.‬‬ ‫زرگرپور در بخش بررس��ی پیشنهادهای‬ ‫کمیته کارشناسی شورا درخصوص اصالح‬ ‫قان��ون‪ ،‬آیین‌نامه و بخش��نامه‌های معادن‬ ‫گف��ت‪ 7 :‬مس��ئله و مش��کل معدن��کاران‬ ‫در س��طح اس��تانی و ملی از سوی کمیته‬ ‫کارشناس��ی مطرح شد که به‌طور کلی ‪12‬‬ ‫راه‌حل پیش��نهادی کارشناسی به تصویب‬ ‫شورا رسید‪.‬‬ ‫اس��تاندار اصفهان با اش��اره به توافقنامه‬ ‫اداره کل مناب��ع طبیع��ی و آبخیزداری و‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬این توافقنامه به منظور رفع‬ ‫موانع و مشکالت موجود در نحوه استعالم‬ ‫و محدوده‌های اکتش��افی و بهره‌برداری از‬ ‫معادن تنظیم ش��ده و ب��رای تصویب کلی‬ ‫در کش��ور به وزارتخانه‌های مرتبط ارسال‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫خسرو کسائیان‪ ،‬دبیر شورای گفت‌وگوی‬ ‫دول��ت و بخش خصوصی اس��تان اصفهان‬ ‫در این جلس��ه با اش��اره به تقدیر شورای‬ ‫گفت‌وگوی کشور از استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫ات��اق بازرگان��ی به‌عنوان دبیرخانه ش��ورا‬ ‫همواره تالش کرده که مسائل و مشکالت‬ ‫فع��االن اقتصادی در ه��ر بخش به‌صورت‬ ‫کلی هم��راه با راهکارهای پیش��نهادی به‬ ‫شورای گفت‌وگو ارائه‌شود‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا فوالدگ��ر‪ ،‬نماین��ده م��ردم‬ ‫اصفهان در مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫این جلس��ه با اش��اره به الیحه حمایت از‬ ‫استاندار اصفهان‪ :‬استان‬ ‫اصفهان در جذب منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی نیز‬ ‫موفق عمل نکرده است‬ ‫و این در حالی است که‬ ‫بخش خصوصی باید از‬ ‫این ظرفیت برای توسعه‬ ‫واحدهای تولیدی بهره‬ ‫بگیرد‬ ‫تولی��د گفت‪ :‬در بخش مع��ادن این الیحه‬ ‫پیشنهاد شده مواد معدنی که در کشور در‬ ‫واحدهای فرآوری وجود دارد اگر بخواهند‬ ‫صادر ش��وند از معافیت مالیاتی برخوردار‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫وی همچنین از قبول اختصاص ‪10‬درصد‬ ‫حق��وق دولتی معادن به امور پژوهش��ی و‬ ‫تحقیق و توسعه خبر داد و گفت‪:‬واحدهای‬ ‫معدن��ی ک��ه دارای بخش‌های ف��رآوری و‬ ‫بهره‌ب��رداری بهینه باش��ند و فعالیت‌های‬ ‫خ��ود را توس��عه و ارتقا دهن��د می‌توانند‬ ‫از معافیت‪20‬درص��دی حق��وق دولت��ی‬ ‫برخوردار شوند‪ .‬مدنی نماینده کمیسیون‬ ‫هماهنگی بانک‌های استان اصفهان در این‬ ‫جلسه خواستار مشخص شدن نحوه وصل‬ ‫مطالبات از بخش معدن شد و گفت‪ :‬علت‬ ‫خ��ودداری بانک‌ها از قب��ول پروانه معدن‬ ‫به‌عن��وان وثیقه نب��ود قان��ون و آیین‌نامه‬ ‫مش��خص در این زمینه است و نیاز است‬ ‫بازبینی در قوانین انجام شود‪.‬‬ ‫عباس تاجبخش‪ ،‬مسئول کمیته معدن‬ ‫اتاق اصفهان و عضو دعوت ش��ده به شورا‬ ‫در این جلسه گفت‪ :‬محاسبه حقوق دولتی‬ ‫از س��ال ‪ 86‬تا ‪ 92‬براساس معیار سال ‪92‬‬ ‫باعث افزایش هزینه‌های معدنکاران ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سیدرس��ول رنجب��ران‪ ،‬عض��و هی��ات‬ ‫نماین��دگان ات��اق و عضو مدعو ش��ورای‬ ‫گفت‌وگو در این جلس��ه خواس��تار اعالم‬ ‫حقوق دولتی برای اس��تخراج مواد معدنی‬ ‫در ابتدای س��ال ش��د و گفت‪ :‬بسیاری از‬ ‫معادن در س��ال‪ 92‬به دلیل افزایش چند‬ ‫برابری حقوق دولتی در پایان سال زیان‌ده‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دلیل ای��ن زیان و درج در‬ ‫صورت‌های مالی‪ ،‬بانک‌ها از ارائه تسهیالت‬ ‫به واحدهای معدنی خودداری می‌کنند ‪.‬‬ ‫مس��عود گلش��یرازی‪ ،‬عض��و ش��ورای‬ ‫گفت‌وگ��و در ای��ن جلس��ه ب��ا اش��اره به‬ ‫درخواس��ت سازمان امور مالیاتی از فعاالن‬ ‫اقتصادی برای معرفی خریداران کاال گفت‪:‬‬ ‫م��ودی وظیفه دارد که مالیات یک معامله‬ ‫را پرداخت کند و وظیفه معرفی خریداران‬ ‫را به سازمان امور مالیاتی ندارد‪.‬‬ ‫جعفر لطفی‪ ،‬مس��ئول دبیرخانه شورای‬ ‫گفت‌وگ��وی دول��ت و بخ��ش خصوص��ی‬ ‫اس��تان اصفهان با ارائه عملکرد ‪ 17‬جلسه‬ ‫این ش��ورا گفت‪:‬کل مصوبات شورا تا پایان‬ ‫مهرم��اه ‪ 286‬مصوبه بوده که ‪ 176‬مصوبه‬ ‫استانی و ‪ 110‬مصوبه آن ملی بوده است‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬دستور کل جلسات‬ ‫به ترتیب به مس��ائل بانکی‪ ،‬امور مالیاتی‪،‬‬ ‫امور تامین اجتماعی‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫توسعه س��رمایه‌گذاری‪ ،‬توس��عه صادرات‪،‬‬ ‫ام��ور گمرکی‪ ،‬اص�لاح قان��ون مالیات بر‬ ‫ارزش‌افزوده و امور معادن اختصاص داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس��ئول دبیرخانه ش��ورای گفت‌وگوی‬ ‫دول��ت و بخش خصوصی اس��تان اصفهان‬ ‫از راه‌اندازی س��امانه نظرسنجی این شورا‬ ‫در س��ایت اتاق اصفهان خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫اعض��ای اتاق و فع��االن اقتصادی از طریق‬ ‫آن س��امانه می‌توانند مسائل و مشکالت را‬ ‫در بخش‌های مختل��ف به اطالع دبیرخانه‬ ‫شورا برسانند‪.‬‬ ‫لطفی‪ ،‬نظرس��نجی از فع��االن اقتصادی‬ ‫و اولویت‌بن��دی موضوعات اعالم ش��ده با‬ ‫وجود فراوانی مشکالت را نخستین فعالیت‬ ‫دبیرخانه ش��ورا برش��مرد و گفت‪ :‬تشکیل‬ ‫کمیت��ه بررس��ی کارشناس��ی ب��ا حضور‬ ‫کارشناس��ان هر بخش مرتبط با موضوع از‬ ‫فعالیت‌های مهم ای��ن دبیرخانه برای ارائه‬ ‫مس��ائل‪ ،‬مش��کالت و راه‌حل‌های اجرایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نشست هم‌اندیشی نحوه واگذاری امور شهرک‌ها‬ ‫‌‪ :‬نشس��ت هم‌اندیش��ی ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی کهگیلویه و بویراحمد پیرامون نحوه واگذاری‬ ‫اداره امور شهرک صنعتی در محل کارخانه تولید فوم‬ ‫پلی‌اس��تایرن با حضور مدی��رکل و جمعی از معاونان‬ ‫و مدیران با صاحب��ان صنایع و هیات امنای منتخب‬ ‫شهرک صنعتی یاسوج ‪ 2‬برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعت��ی کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی کهگیلوی��ه و بویراحمد با بیان‬ ‫اینک��ه ما برای برگزاری این جلس��ه دو هدف داریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هدف نخست جلسه در راستای اجرای اصل‪44‬‬ ‫قانون و کم ک��ردن تصدی دولت و واگذاری مالکیت‬ ‫و اداره ام��ور ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی به صاحبان‬ ‫صنایع و هدف دوم جلسه در مورد بحث و تبادل‌نظر‬ ‫پیرامون بررس��ی مسائل و مش��کالت شهرک و نحوه‬ ‫دریافت مطالبات ش��رکت است‪ .‬س��هراب بنام ادامه‬ ‫داد‪ 6 :‬ش��هرک و ناحیه صنعتی مش��مول این قانون‬ ‫است که در ابتدا مجمع تشکیل می‌شود و این مجمع‬ ‫عمومی شرکت خدماتی متشکل از مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی و تمامی صاحبان صنایع مستقر‬ ‫در آن ش��هرک یا ناحیه صنعتی است که مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان رییس مجمع‬ ‫است‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬باید این فرهنگ ایجاد شود که‬ ‫حق و حقوقی که افراد بر عهده دارند‪ ،‬پرداخت ش��ود‬ ‫افزایشوارداتچهارمحالوبختیارینگران‌کنندهنیست‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان چهارمحال و بختیاری‬ ‫از افزای��ش ‪575‬درص��دی واردات در‬ ‫‪8‬ماه امس��ال خبر داد و گف��ت‪ :‬افزایش‬ ‫واردات اس��تان نگران‌کننده نیس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان چهارمحال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬س��یدنعیم امامی با بیان اینکه‬ ‫تراز تجاری اس��تان به نفع واردات است‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬امس��ال در مقایس��ه با س��ال‬ ‫گذش��ته واردات زیر نظر سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت افزایش داشته است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬افزایش واردات برای صنعت استان‬ ‫نگران‌کننده نیس��ت؛ چراکه بیشتر اقالم‬ ‫در ه��ر جای ایران که هس��تید رویدادهای ش��هر و اس��تان‌تان در‬ ‫حوزه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را رصد کرده و با انعکاس آن در روزنامه و‬ ‫پیشنهاد‌ها و راهکارها را مطرح کنید‪.‬‬ ‫سایت آنالین گسترش‬ ‫وارداتی ماشین‌آالت و تجهیزات صنعتی‬ ‫و س��رمایه‌ای مورد نیاز ب��رای خط تولید‬ ‫واحدهای صنعتی و تجاری اس��ت‪ .‬امامی‬ ‫همچنین به تش��ریح وضعی��ت صادرات‬ ‫اس��تان پرداخت و گفت‪ :‬صادرات استان‬ ‫در ‪ 8‬ماه امسال بیش از ‪102‬میلیون دالر‬ ‫بوده است‪ .‬وی با اشاره به تحقق ‪60‬درصد‬ ‫هدف صادرات اس��تان اظهارکرد‪ :‬امسال‬ ‫‪276‬میلیون و ‪144‬هزار و ‪ 605‬کیلوگرم‬ ‫تا مشکالت برداش��ته شده و نگذاریم انباشته شود تا‬ ‫بار س��نگینی بر دوش شرکت شهرک‌های صنعتی و‬ ‫شرکت خدماتی باشد‪.‬‬ ‫بنام گف��ت‪ :‬ما به‌ص��ورت گام‌به‌گام ش��هرک را به‬ ‫ش��رکت خدماتی واگذار می‌کنیم و نسبت به تجهیز‬ ‫و راه‌اندازی ش��رکت خدماتی در دو ماه نخست اقدام‬ ‫می‌کنیم و انتظار داریم ش��ما هم هم��کاری خود را‬ ‫دوچندان کنی��د‪ .‬عزیزاهلل رحیمی‪ ،‬عضو هیات امنای‬ ‫ش��هرک نیز در پاسخ گفت‪ :‬ما آماده‌ایم که اداره امور‬ ‫ش��هرک را به‌دست بگیریم و نسبت به حل مشکالت‬ ‫تم��ام تالش خود را می‌کنیم و انتظار داریم ش��رکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی مشکالتی از قبیل تمدید پروانه‬ ‫کاال ب��ه ارزش بی��ش از ‪102‬میلی��ون و‬ ‫‪502‬ه��زار دالر‪ ،‬از اس��تان صادر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬امامی ل��وازم خانگی که بیش��تر‬ ‫شامل بخاری گازی‪ ،‬آبگرمکن‪ ،‬یخچال و‬ ‫فری��زر‪ ،‬فرش‪ ،‬موکت‪ ،‬س��یم و کابل بوده‬ ‫است را از مهم‌ترین اقالم صادراتی استان‬ ‫برشمرد‪ .‬به گفته امامی‪ ،‬در تالش هستیم‬ ‫با انجام اقدام��ات موثر و ایجاد واحدهای‬ ‫صنعتی برای خش��ک کردن‪ ،‬بسته‌بندی‬ ‫و برندس��ازی محص��والت بتوانی��م اقالم‬ ‫کش��اورزی نظیر بادام و هلو را به‌صورت‬ ‫میوه و آجیل خشک فرآوری‪ ،‬بسته‌بندی‬ ‫و راهی بازارهای بین‪‎‬المللی کرده و اقالم‬ ‫صادراتی استان را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫چاه آب ش��هرک‪ ،‬منبع درآمد ش��هرک و مش��خص‬ ‫کردن درآمد ساالنه شهرک را حل کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باتوجه به اینکه شهرک هیچ‌گونه زمینی‬ ‫برای واگذاری ندارد‪ ،‬انتظ��ار می‌رود ‪ 3‬تا ‪ 5‬هکتار از‬ ‫زمین‌های مجاور شهرک خریداری شود تا امید ما به‬ ‫اداره امور شهرک بیشتر شود‪.‬‬ ‫کارخانه تولید ورق‌های پوشش دار فوالدی در شهرکرد‬ ‫ایرنا‪ :‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت چهارمحال و‬ ‫بختی��اری از تکمی��ل و آماده‬ ‫بهره‌ب��رداری ش��دن کارخانه‬ ‫تولی��د ورق‌های پوش��ش‌دار‬ ‫فوالدی در ش��هرکرد خبر داد‪ .‬سیدنعیم امامی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ب��رای تکمیل و س��اخت مجتمع‬ ‫ف��والدی ت��اراز بی��ش از ‪ 716‬میلی��ارد ریال‬ ‫سرمایه‌گذاری شده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬کارخانه‬ ‫تولید ورق‌های پوشش‌دار فوالدی زمینه اشتغال‬ ‫مستقیم ‪ 250‬نفر را در استان فراهم کرده است‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‪،‬‬ ‫ظرفی��ت تولید س��االنه این کارخان��ه را ‪300‬‬ ‫هزار تن ورق پوش��ش‌دار ف��والدی عنوان کرد‪.‬‬ ‫خبرنگار افتخاری روزنامه ما شوید‬ ‫امامی ادام��ه داد‪ :‬با راه‌اندازی‬ ‫مجتمع فوالدی تاراز‪ ،‬تکمیل‬ ‫ظرفیت ش��رکت ورق خودرو‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا‬ ‫ظرفی��ت ‪ 400‬ه��زار تن ورق‬ ‫و راه‌ان��دازی ف��والد یک میلیون تنی اس��تان‪،‬‬ ‫فرصت‌های توس��عه و پیش��رفت بخش صنعت‬ ‫استان بیش از گذش��ته فراهم می‌شود‪ .‬توسعه‬ ‫طرح‌ه��ای مختل��ف صنعت��ی وی��ژه طرح‌های‬ ‫ف��والدی در س��ال‌های اخی��ر در چهارمحال و‬ ‫بختی��اری آغاز ش��ده و به دلی��ل مجاورت این‬ ‫اس��تان ب��ا اس��تان‌های اصفهان و خوزس��تان‬ ‫صنایع فلزی و نس��اجی در اولویت توسعه قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫برای ارتباط با گروه استان ها‬ ‫با شماره تلفن ‪021-88714224‬تماس بگیرید‬ ‫یا به ‪ states@smtnews.ir‬ایمیل بزنید‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫بررسی دالیل موفقیت شرکت‌های بزرگ در توسعه صادرات‬ ‫‪25‬‬ ‫جهانی فکر کنیم تا جهانی شویم‬ ‫علی‌اصغر علوی ‪ -‬با کاهش قیمت نفت در چندماه اخیر‬ ‫و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی یک‌بار دیگر موضوع‬ ‫افزایش صادرات غیرنفتی در صدر برنامه‌های اقتصادی‬ ‫کش�ور قرار گرفته اس�ت‪ .‬صادرات کاال به منظور افزایش درآمد‬ ‫ارزی و با توجه به مزیت‌های نس�بی موج�ود‪ ،‬یکی از موضوعاتی‬ ‫‹ ‹ وضعیت صادرات در جهان‬ ‫مطابق آمارهای موجود در ‪ 3‬دهه اخیر یعنی از ‪ 1983‬تا‬ ‫‪2013‬م‪ ،‬جمعیت جهان فقط با ‪ 34‬درصد رشد از ‪4677‬‬ ‫به ‪ 7115‬میلیون نفر رسیده است‪ .‬تعداد کشورهای جهان‬ ‫هم از ‪ 176‬به ‪ 203‬کشور افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط ارزش ‪ GDP‬ی��ا تولید ناخالص داخلی‬ ‫دنی��ا نیز از ‪ 11500‬ب��ه حدود ‪ 73000‬میلی��ارد دالر یا‬ ‫حدود ‪ 6‬برابر رس��یده اس��ت‪ .‬صادرات کاال هم از ‪1840‬‬ ‫ب��ه بیش از ‪ 18700‬میلیارد دالر رس��یده ک��ه با‪ 10‬برابر‬ ‫افزایش مواجه بوده اس��ت‪ .‬در این بی��ن امریکا که بعد از‬ ‫پایان جنگ جهانی دوم همواره بزرگترین صادر‌کننده کاال‬ ‫در جهان بود‪ ،‬در س��ال ‪2003‬م در رتبه دوم و پشت سر‬ ‫آلمان قرار گرفت‪ .‬از سال ‪2009‬م و به دنبال وقوع بحران‬ ‫اقتصادی در اروپا‪ ،‬کش��ور چین در س��ایه رشد اقتصادی‬ ‫دو رقمی در س��ال توانس��ت در صدر ج��دول و جلوتر از‬ ‫آلمان‪ ،‬امریکا و ژاپن قرار گیرد‪ .‬براساس آمار منتشر شده‬ ‫صادرات کش��ور چین از ‪ 22/2‬ب��ه ‪ 2210‬میلیارد دالر یا‬ ‫حدود ‪ 100‬برابر رس��یده که موجب شده رتبه این کشور‬ ‫از هجدهمین به نخس��تین صادر‌کنن��ده جهان ارتقا یابد‪.‬‬ ‫همچنین سرانه جهانی صادرات کاال نیز از ‪ 393‬به ‪2628‬‬ ‫دالر رس��یده است‪ .‬در این بین صادرات بعضی از کشورها‬ ‫به ویژه در جنوب شرق آسیا بیش از رشد تجارت جهانی‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬ازجمله صادرات کش��ورهای ویتنام‪،‬‬ ‫چین و تایلند به ترتیب ‪ 99 ،213‬و ‪ 35‬برابر و بنگالدش‬ ‫‪ 40‬برابر شده است‪ .‬همچنین در مجموع سهم ‪ 10‬کشور‬ ‫جنوب شرق آسیا از ‪ 305‬به ‪ 5507‬میلیارد دالر و درصد‬ ‫آن از ‪ 16/5‬ب��ه ‪ 29‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬صادرات‬ ‫کش��ورهای صنعتی و توس��عه‌یافته به علت اش��باع بودن‬ ‫ظرفیت‌هایش��ان از یک طرف و انتقال کارخانه‌هایشان به‬ ‫کش��ورهای در حال توس��عه از طرف دیگر‪ ،‬اغلب کمتر از‬ ‫‪ 10‬برابر شده است‪.‬‬ ‫در مقابل صادرات کش��ورهایی که دارای اقتصاد دولتی‬ ‫هستند مانند کره ش��مالی و کوبا و همچنین کشورهایی‬ ‫که توجه بیش��تری به بخش کش��اورزی دارن��د‪ ،‬از جمله‬ ‫نیوزلند و بلغارس��تان بسیار کمتر از رقم مورد اشاره بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این بی��ن ارزش صادرات ای��ران با ‪ 280‬درصد‬ ‫رش��د از ‪ 21/5‬ب��ه ‪ 82‬میلیارد دالر افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫ح��ال آنکه اگر صادرات ایران فقط به‌اندازه تجارت جهانی‬ ‫رش��د می‌کرد‪ ،‬اکنون باید ح��دود ‪ 210‬میلیارد دالر کاال‬ ‫صادر می‌کردیم‪ .‬همچنین س��رانه صادرات ایران از ‪500‬‬ ‫به ‪ 1100‬دالر رس��یده است‪ ،‬درحالی که اگر بخواهیم به‬ ‫میزان س��رانه جهانی کاال صادر کنیم باید صادرات‌مان به‬ ‫حدود ‪ 200‬میلیارد دالر برس��د‪ .‬در رابطه با کش��ورهای‬ ‫نفتخی��ز به جز قط��ر و امارات که اولی به خاطر توس��عه‬ ‫صنایع گازی و دومی در س��ایه صادرات دوباره کاال موفق‬ ‫ش��ده‌اند صادرات‌ش��ان را به ترتیب ‪ 40‬و ‪ 22‬برابر کنند‬ ‫بقی��ه می‌توانند در همان حد و حدود ‪ 10‬برابری صادرات‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل موفقیت تجاری کشورهای توسعه‌یافته‬ ‫در بررسی علل موفقیت صادرات کشورهای توسعه‌یافته‬ ‫دالیل متعددی را می‌توان برش��مرد‪ .‬به عنوان مثال یکی‬ ‫از علل موفقیت آلمان پراکندگی صنایع در نقاط مختلف‪،‬‬ ‫حمل‌ونقل مناس��ب و ق��رار گرفتن این کش��ور در مرکز‬ ‫اروپاس��ت‪ .‬در کره‌جنوبی هم علت آن ب��اال بودن کارایی‬ ‫است که در یک قرن اخیر‪ ،‬به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم مورد‬ ‫توجه قرار گرفته و هر س�ال بر اهمیت آن افزوده می‌شود‪ .‬مطابق‬ ‫آمارهای موجود‪ ،‬ارزش تجارت جهانی کاال که در س�ال ‪1913‬م به‬ ‫‪ 100‬میلیارد دالر رس�یده بود با وقوع دو جنگ جهانی راکد ش�د‪،‬‬ ‫چنانکه در سال ‪1948‬م به ‪ 103‬میلیارد دالر رسید‪ .‬اما بعد از پایان‬ ‫و وجود ش��رکت‌های بزرگ که اغلب خانوادگی بوده و در‬ ‫زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند‪ ،‬است‪ .‬در کشورهایی‬ ‫مانن��د چین ه��م قیمت پایی��ن نیروی کار‪ ،‬ب��ازار بزرگ‬ ‫داخلی و جذب س��رمایه‌گذاری خارجی از عوامل اصلی به‬ ‫ش��مار می‌رود‪ .‬با این وجود ‪3‬عامل کلی در سیاستگذاری‬ ‫صادراتی کشورهای موفق دیده شده که در ادامه می‌آید‪.‬‬ ‫‪1‬ـ تمرکز روی چند کاالی خاص‬ ‫بررسی صادرات کشورهای موفق بیانگر این نکته است‬ ‫که آنها توان صادراتی‌ش��ان را روی چند صنعت متمرکز‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬به عن��وان مثال ‪ 69‬درصد کااله��ای صادراتی‬ ‫ژاپن به انواع وس��ایل الکترونیکی‪ ،‬خودرو‪ ،‬ماش��ین‌آالت‪،‬‬ ‫مواد ش��یمیایی و فوالد محدود شده و جالب است بدانیم‬ ‫نام یخچال در فهرس��ت کاالهای صادراتی این کش��ور به‬ ‫چش��م نمی‌خ��ورد‪ .‬آلمان‌ها نیز عالوه‌بر خ��ودرو‪ ،‬در بازار‬ ‫ماشین‌آالت صنعتی‪ ،‬مواد ش��یمیایی و دارویی حضوری‬ ‫پررن��گ دارند‪ .‬س��وئیس در ب��ازار صنایع ساعت‌س��ازی‪،‬‬ ‫داروی��ی و البته در بانک��داری و کره‌جنوبی نیز در صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬لوازم خانگی و الکترونیکی حاضر هس��تند‪ .‬اغلب‬ ‫کاالهای صادراتی کش��ورهای جنوب ش��رق آسیا رایانه و‬ ‫لوازم خانگی بوده و بنگالدش‪ ،‬پاکستان‪ ،‬هند و ویتنام هم‬ ‫در صنایع نساجی فعال هستند‪ .‬نتیجه آنکه هر صنعتی در‬ ‫اختیار چند کشور قرار دارد به عنوان مثال درصنعت دارو‬ ‫‪ 70‬درصد از صادرات اقالم دارویی توس��ط ‪ 9‬کشور انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬در صنعت خودرو بازارهای صادراتی به کشورهای‬ ‫آلمان‪ ،‬امریکا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره‌جنوبی و تا حدودی چین‬ ‫تعلق داشته و حتی کش��ورهایی مانند انگلیس‪ ،‬اسپانیا و‬ ‫برزیل با وجود برخورداری از صنایع توانمند نقش چندانی‬ ‫در این بازار ندارند‪ .‬عمده بازار صادراتی مواد شیمیایی نیز‬ ‫در اختیار ش��رکت‌های هوخس��ت و بایر آلمان و دوپونت‬ ‫و داو امریکاس��ت‪ .‬در س��ال ‪ 2012‬م بی��ش از ‪ 90‬درصد‬ ‫کش��تی‌های دنیا توسط ‪ 3‬کشور چین‪ ،‬کره‌جنوبی و ژاپن‬ ‫س��اخته شد‪ .‬صنایع نس��اجی در حیطه کشورهای چین‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬ویتنام و چند کش��ور دیگر بوده و صنایع‬ ‫رایانه‌ای نیز در اختیار کشورهای جنوب شرق آسیا مانند‬ ‫کره‌جنوبی‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬تایوان و مالزی قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬نقش شرکت‌های بزرگ در صادرات‬ ‫یک��ی از ویژگی‌های مهم بازاره��ای صادراتی در دنیا‬ ‫این اس��ت که با وجود قوانین ضدانحصار تعداد محدودی‬ ‫بازیگ��ر و صادرکننده در آن حضور دارند‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫بیشتر بازار هواپیمای مسافربری دنیا در دست دو شرکت‬ ‫بویینگ و ایرباس با فروش��ی ب��ه ترتیب معادل ‪ 86‬و ‪78‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت‪ ،‬در صنعت الس��تیک نیز ‪ 3‬ش��رکت‬ ‫بریجس��تون‪,‬کنتینانتال‪ ،‬میش��لن ب��ه ترتیب ب��ا ‪،44/2‬‬ ‫‪ 36/6‬و ‪ 26/9‬میلی��ارد دالر ف��روش بی��ش از ‪ 75‬درصد‬ ‫ب��ازار جهانی را در دس��ت دارند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫ارزش کل تولی��د تایر ‪10‬کارخانه فع��ال در ایران حدود‬ ‫یک میلیارد دالر است‪ .‬در سایر صنایع وضعیتی مشابه به‬ ‫چش��م می‌خورد‪ ،‬چنانکه بیش از ‪ 60‬درصد بازار صادراتی‬ ‫تلویزیون ال‌س��ی‌دی در اختیار ش��رکت‌های سامسونگ‪،‬‬ ‫ال‌جی‪ ،‬س��ونی‪ ،‬پاناس��ونیک و تی‌سی‌ال اس��ت‪ .‬به عالوه‬ ‫ازجمله علل موفقیت کش��ورهایی نظی��ر چین‪ ،‬ویتنام و‬ ‫مالزی استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی است‪ ،‬چراکه‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی ضمن تامین منابع مالی مورد نیاز‬ ‫کشور س��رمایه‌پذیر‪ ،‬باعث می‌ش��ود کاال با برندی معتبر‬ ‫جن�گ دوم ب�ا رش�دی فزاینده ب�ه‪ 3740‬میلیارد دالر در س�ال‬ ‫‪1983‬م و به بیش از ‪ 10‬برابر در سال ‪2013‬م رسید‪.‬‬ ‫در این میان اگرچه بخش انرژی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است‬ ‫اما س�هم بخش صنعت از میزان مب�ادالت کاال بیش از ‪ 70‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫امکان صادرات داشته باشد‪.‬‬ ‫در ب��ازار خ��ودرو نیز همین وضعیت وج��ود دارد و ‪17‬‬ ‫ش��رکت بزرگ خودروساز جهان با فروشی افزون‌بر‪1750‬‬ ‫میلیارد دالر در س��ال گذش��ته بر بیش از ‪ 80‬درصد بازار‬ ‫دنیا تسلط دارند‪ .‬در صنایع شیمیایی‪ ،‬داروسازی‪ ،‬صنایع‬ ‫الکترونیک��ی و برقی نیز بیش از ‪ 70‬درصد بازار در اختیار‬ ‫چند ش��رکت قرار دارد‪ .‬همان‌طور که مالحظه می‌ش��ود‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ نقش بس��یار مهم��ی را در بازارهای‬ ‫صادراتی بازی کرده و نس��بت به ش��رکت‌های کوچک از‬ ‫مزای��ای غیرقابل انکاری برخوردار هس��تند از جمله این‬ ‫مزایا عبارتند از‪:‬‬ ‫ـ تولی��د در مقیاس جهانی و ب��ا واحدهای میلیونی که‬ ‫باعث می‌ش��ود ش��رکت بتواند مواد اولیه را در حجم باال‬ ‫و ب��ا قیمت ارزان‌تر تهیه و محص��ول را با قیمت کمتری‬ ‫عرضه کند‪.‬‬ ‫ـ صاحب برند و در نتیجه شناخته بودن اجناس تولیدی‬ ‫در بازارهای جهانی‪.‬‬ ‫ـ برخورداری از درآمد و س��ود باال که توان ش��رکت را‬ ‫در اموری همچون افزایش س��رمایه‌گذاری و هزینه کردن‬ ‫برای تحقیقات و تبلیغات باال می‌برد‪.‬‬ ‫تغییرات مداوم سیاس��ت‌های اقتصادی‪ ،‬مشکالت بیمه و‬ ‫باال بودن هزینه‌هایی که به عناوین مختلف از تولیدکننده‬ ‫دریافت می‌شود و ضعف ناوگان حمل‌ونقل از دیگر موارد‬ ‫به ش��مار م��ی‌رود‪ .‬به گفته فع��االن بازار‪ ،‬تع��دد تولید و‬ ‫صادرکننده در برخی از صنایع یکی از مش��کالت اساسی‬ ‫در بخش صادرات اس��ت‪ .‬این امر موجب باال رفتن قیمت‬ ‫تمام ش��ده محصول ش��ده و از خروج از گردونه رقابت با‬ ‫کاالهای مشابه خارجی می‌کاهد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به س��هم ب��االی ‪ 60‬درص��دی محصوالت‬ ‫صنعتی در بازارهای صادراتی جهان‪ ،‬آنچه مس��لم است‬ ‫اینکه اگر ما می‌خواهیم صادرات کشور را افزایش دهیم‬ ‫الزم اس��ت نسبت به توسعه و تقویت این بخش اهتمام‬ ‫بیشتری داشته باشیم‪ .‬نکته مهم آن است که برای ورود‬ ‫به بازارهای جهانی باید جهانی فکر کرد‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫باید مطابق نیازهای بازارهای هدف تولید و در مقیاس‬ ‫جهانی تولید ک��رد‪ .‬نمی‌توان با افکار محدود داخلی به‬ ‫این بازارها راه یافت‪ .‬به عقیده بس��یاری از فعاالن‪ ،‬باید‬ ‫صنایع دارای مزیت کش��ور شناسایی و سرمایه‌گذارانی‬ ‫انتخاب ش��وند که قادر به سرمایه‌گذاری در ارقام باال با‬ ‫هدف صادرات هس��تند‪ .‬این درحالی اس��ت که صنایع‬ ‫ـ تسلط کامل بر بازار به علت کم بودن تعداد بازیگران‪.‬‬ ‫ـ برخورداری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نمایندگی‌های‬ ‫مجاز به‌منظور عرضه محصول‪.‬‬ ‫ـ ش��فافیت صورت‌ه��ای مال��ی به لح��اظ حجم باالی‬ ‫دادوستد‪.‬‬ ‫کش��ور به صورت عمودی و نه افقی توسعه‌یافته و باید‬ ‫از س��رمایه‌گذاری با هدف صادرات در صنایعی که فاقد‬ ‫مزیت هس��تیم‪ ،‬خودداری کنیم‪ .‬برهمین اس��اس الزم‬ ‫اس��ت تا ش��رکت‌های صادرکننده به صورت تخصصی‬ ‫ب��ه ام��ر ص��ادرات بپردازن��د و از ورود اف��راد متفرقه‬ ‫جلوگیری ش��ود‪ .‬بنابراین در صورت تمایل به همکاری‬ ‫با س��رمایه‌گذاران خارجی‪ ،‬بهتر است شرکت‌هایی که‬ ‫دارای برندمعتبر بین‌المللی هستند و هدف‌شان تامین‬ ‫نیاز داخل ایران در کنار صادرات به سایر کشورهاست‪،‬‬ ‫در اولویت قرار گیرن��د‪ .‬به عالوه از حضور افراد متفرقه‬ ‫در ب��ازار صادرات کاالهایی که در آنها از مزیت نس��بی‬ ‫برخوردار هس��تیم مانند س��یمان‪ ،‬مواد پتروش��یمی و‬ ‫فلزات خودداری ش��ود‪ .‬همچنین از تغییر مداوم قوانین‬ ‫صادراتی جلوگیری ش��ده و س��رمایه‌گذاری در مناطق‬ ‫مرزی در اولویت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار صادراتی ایران و راه‌های گسترش آن‬ ‫با وج��ود اقدامات قابل‌توجهی که در رابطه با توس��عه‬ ‫صادرات غیرنفتی انجام ش��ده هنوز هم موانع بسیاری در‬ ‫مقابل صادرکنندگان قرار دارد‪ .‬در این ارتباط می‌توان به‬ ‫قطعی نش��دن عضویت در س��ازمان تجارت جهانی‪ ،‬نبود‬ ‫ش��عب بانک‌های خارجی در داخل کش��ور و مش��کالت‬ ‫مرتبط با انتقال پول‪ ،‬باال بودن س��ود بانکی و مش��کالت‬ ‫دریاف��ت تس��هیالت‪ ،‬پایین ب��ودن فناوری‌ه��ای موجود‬ ‫و ب��ه‌روز نبودن کاالهای تولیدی اش��اره ک��رد‪ .‬به عالوه‬ ‫اس��تاندارد نب��ودن بس��یاری از اقالم کااله��ای تولیدی‪،‬‬ ‫دریچه‬ ‫رابطه ایران و ترکیه‬ ‫در سایه اقتصاد‬ ‫اوراس��یا ریویو با اش��اره به نقش مهم اقتصاد در‬ ‫رواب��ط ایران و ترکیه نوش��ت؛ تجارت ب��ا ایران به‬ ‫اقتص��اد ورشکس��ته ترکی��ه کمک کرد ت��ا دوباره‬ ‫روی پ��ای خود بایس��تد‪ .‬بر اس��اس ای��ن گزارش‪،‬‬ ‫رواب��ط سیاس��ی ای��ران و ترکی��ه بع��د از پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی در ای��ران و با وج��ود تفاوت‌های‬ ‫س��اختاری بین دو طرف ادامه داشته است‪ .‬بررسی‬ ‫دقیق روابط دو کش��ور نش��ان می‌دهد که اقتصاد‬ ‫نقش��ی مهم و اساسی در گس��ترش و تداوم روابط‬ ‫ته��ران ـ آنکارا ایفا کرده اس��ت‪ .‬منافع دوجانبه دو‬ ‫کش��ور در حفظ ثبات منطقه و تعهد آنها به مهار و‬ ‫کنترل بح��ران های منطقه عواملی مهم در تثبیت‬ ‫روابط سیاس��ی ایران و ترکیه بوده‌اند‪ .‬این گزارش‬ ‫افزود‪ :‬نحوه تاثیرگذاری اقتصاد بر روابط دو کش��ور‬ ‫را باید در دو سطح مورد بررسی قرار داد‪ .‬در سطح‬ ‫خرد‪ ،‬ماهیت و رویکرد سیاس��ت خارجی دو کشور‬ ‫و نقش اقتصاد در آن باید بررس��ی شود و در سطح‬ ‫کالن‪ ،‬وابستگی متقابل اقتصادی ایران و ترکیه در‬ ‫حوزه‌هایی نظیر ان��رژی‪ ،‬ترانزیت‪ ،‬مبادالت تجاری‬ ‫مرزی‪ ،‬بحران‌ه��ای اقتصادی و روابط بازرگانی باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪ .‬واقعیت این است که سیاست‬ ‫خارج��ی ترکیه به ش��دت تحت تاثی��ر ملاحظات‬ ‫اقتصادی ق��رار دارد‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬ترک‌ها تالش‬ ‫کرده‌اند تا از تنش‌ها و اختالفات در سیاست خارجی‬ ‫خ��ود اجتناب کنند‪ ،‬زیرا از نظر آنها اختالفات مانع‬ ‫پیشرفت و توسعه ترکیه خواهد شد‪ .‬مقامات ترکیه‬ ‫در طول ‪ 3‬دهه گذشته سیاست توسعه صادرات را‬ ‫در پیش گرفته‌اند‪ .‬در نتیجه اتخاذ این اس��تراتژی‪،‬‬ ‫تجارت و توسعه س��رمایه‌گذاری به اولویت نخست‬ ‫سیاس��ت خارج��ی ترکیه تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫سیاست خارجی ایران‪ ،‬بعد از اتمام جنگ تحمیلی‪،‬‬ ‫همکاری‌ه��ای منطقه‌ای ب��ه یک اولوی��ت تبدیل‬ ‫ش��د‪ .‬تاکید ایران بر منطقه‌گرای��ی تا حدی نتیجه‬ ‫اقدامات کشورهای غربی در تحریم این کشور بود‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬همس��ایه‌ای همچون ترکیه‪ ،‬بهترین‬ ‫گزین��ه برای کاه��ش تاثیر تحریم‌ه��ای غرب بود‪.‬‬ ‫این مس��ئله موجب ش��د که ترکیه به یک شریک‬ ‫مهم تجاری برای ایران تبدیل ش��ود‪ .‬در بعد کالن‪،‬‬ ‫ایران و ترکی��ه در ‪ 5‬حوزه انرژی‪ ،‬ترانزیت‪ ،‬تجارت‬ ‫مرزی‪ ،‬بحران‌های اقتصادی و روابط بازرگانی دارای‬ ‫روابط وابسته به یکدیگر هستند‪ .‬مهم‌ترین حوزه در‬ ‫این وابس��تگی‪ ،‬حوزه انرژی اس��ت‪ .‬ایران مهم‌ترین‬ ‫تامین‌کننده نفت ترکیه است‪ .‬برای مثال‪ ،‬ایران در‬ ‫‪3‬ماه نخس��ت سال ‪2011‬م‪ 30 ،‬درصد کل واردات‬ ‫نفت ترکیه را تامین می‌کرد‪ .‬ایران همچنین پس از‬ ‫روسیه و جمهوری آذربایجان‪ ،‬سومین تامین‌کننده‬ ‫گاز ترکیه است‪ .‬روابط انرژی بین ایران و ترکیه به‬ ‫س��ود هر دو کشور اس��ت‪ .‬به عالوه ترکیه می‌تواند‬ ‫به یک مس��یر ترانزیتی برای انتقال انرژی از ایران‬ ‫به مش��تریان اروپایی تبدیل شود‪ .‬ترکیه همچنین‬ ‫یک مس��یر ترانزیتی مهم برای واردات کاال به ایران‬ ‫از اروپاس��ت‪ .‬به عالوه‪ ،‬رش��د رواب��ط اقتصادی در‬ ‫مناطق مرزی دو کش��ور نیز باید م��ورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬در س��ال ‪2009‬م‪ ،‬ایران مقررات گمرکی در‬ ‫آذربایجان ش��رقی را تس��هیل کرد تا تجارت با وان‬ ‫ترکیه را افزایش دهد‪ .‬در همان س��ال‪ ،‬دو کش��ور‬ ‫تواف��ق کردند که یک منطقه صنعتی مش��ترک در‬ ‫ایران ایج��اد کنند‪ .‬تا مارس ‪ ،2012‬ش��رکت‌های‬ ‫ت��رک نیمی از کل س��رمایه‌گذاری‌های خارجی در‬ ‫منطق��ه س��رمایه‌گذاری خارجی تبری��ز را به خود‬ ‫اختص��اص دادند‪ .‬عامل دیگری که موجب توس��عه‬ ‫روابط دوجانبه ش��ده‪« ،‬بحران اقتصادی و جنگ»‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬پس از انقالب اس�لامی و در جنگ ‪8‬‬ ‫س��اله ایران و عراق‪ ،‬ایران دچار انزوای اقتصادی و‬ ‫تبعات ناش��ی از جنگ شده بود‪ .‬بنابراین این کشور‬ ‫اق��دام به نزدیک‌ت��ر کردن روابط خ��ود با ترکیه و‬ ‫واردات کاالهای استراتژیک مورد نیاز از این کشور‬ ‫ک��رد‪ .‬در عین حال‪ ،‬تجارت با ایران برای ترکیه نیز‬ ‫پرس��ود بود‪ .‬در حقیقت‪ ،‬تجارت با ایران به اقتصاد‬ ‫ورشکسته ترکیه کمک کرد تا دوباره روی پای خود‬ ‫بایستد‪.‬‬ ‫روی خط بین‌الملل‬ ‫آلمان به روسیه هشدار داد‬ ‫وزی��ر امور خارجه آلمان هش��دار داد تحریم‌های‬ ‫جدید علیه روس��یه می‌تواند اقتصاد این کش��ور را‬ ‫بیش از ح��د مورد انتظ��ار با بح��ران مواجه کند‪.‬‬ ‫دویچه‌وله‪ ،‬در گزارش��ی درباره این مس��ئله هشدار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ای��ن مقام آلمانی اع�لام کرد که‬ ‫تحریم‌های جدید می‌تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد‬ ‫روسیه بگذارد و نتایج آنها از کنترل سیاستگذاران‬ ‫خارج شود‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫نمایشگاه چاپ‪ ،‬بسته‌بندی‬ ‫و ماشین‌آالت وابسته‬ ‫‪26‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫ بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ‬‫و بس��ته‌بندی و ماش��ین‌آالت وابسته از ‪ 6‬دی تا ‪9‬‬ ‫دی‌ماه ‪ 1393‬با حضور مشارکت‌کنندگان داخلی و‬ ‫خارجی در محل دائمی نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه با هدف حمایت از صنعت چاپ‪،‬‬ ‫افزای��ش کارکردهای مثبت این صنعت و توس��عه‬ ‫آن‪ ،‬آش��نایی ب��ا تکنیک‌های بازاریابی و پیش��برد‬ ‫فروش‪ ،‬برقراری ارتباطی نزدیک بین ارائه‌کنندگان‬ ‫و متقاضی��ان خدمات بازاریاب��ی و تبلیغات‪ ،‬انتقال‬ ‫دان��ش فنی نوی��ن و کارآم��د و توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه به عن��وان مهم‌تری��ن رویداد در‬ ‫زمینه صنعت چاپ و بس��ته‌بندی در کشور‪ ،‬محلی‬ ‫برای ارائه آخرین دستاوردهای داخلی و بین‌المللی‬ ‫در این زمینه است‪.‬‬ ‫نگاهی به نمایشگاه‌های عطر و ادکلن در جهان‬ ‫برپایی نمایشگاه تبلیغات‬ ‫بازاریابی و صنایع وابسته‬ ‫میلاد محمدی – گ�روه تجارت‪ :‬آخ�ر هفته‌ها به‌ط�ور معمول زمان‬ ‫صحبت در باره نمایش�گاه‌های هیجان‌انگیز اس�ت‪ .‬نمایش�گاه‌هایی‬ ‫ک�ه عالوه‌بر جنبه‌های تجاری‪ ،‬از نظ�ر جذابیت‌های مختلف نیز برای‬ ‫مخاطبان اهمیت دارند‪ .‬این نمایش�گاه‌ها اگرچه در بسیاری از موارد‬ ‫حتی مخاطبان عام ندارند و فقط تاجران و بازرگانان هستند که از آنها‬ ‫ایرنا ‪ -‬س��ازمان توس��عه تجارت ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی تبلیغات‪ ،‬بازاریابی‬ ‫و صنایع وابسته شنبه ‪ 6‬دی‌ماه سال‌جاری به مدت‬ ‫‪ 4‬روز در مح��ل دائمی نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫تهران آغاز به کار می‌کند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه یادش��ده با هدف حمای��ت از صنعت‬ ‫تبلیغ��ات‪ ،‬افزایش کارکرده��ای مثبت این صنعت‬ ‫و توس��عه آن‪ ،‬آش��نایی با تکنیک‌های بازاریابی و‬ ‫پیش��برد فروش‪ ،‬برق��راری ارتباط��ی نزدیک بین‬ ‫ارائه‌کنن��دگان و متقاضی��ان خدم��ات بازاریابی و‬ ‫تبلیغات‪ ،‬انتقال دانش فنی نوین و کارآمد و توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫نمایشگاه مزبور با مشارکت ‪ 216‬شرکت داخلی و‬ ‫دو شرکت خارجی از کشورهای چین و کره‌جنوبی‬ ‫برپا می‌ش��ود و این شرکت‌ها محصوالت خود را در‬ ‫زمینه انواع تبلیغات محیطی و دیجیتال و تبلیغات‬ ‫و بازاریابی کاالها و خدمات عمومی و تخصصی به‬ ‫معرض نمایش می‌گذارند‪.‬‬ ‫دهمین «نمایشگاه بین‌المللی تبلیغات‪ ،‬بازاریابی‬ ‫و صنای��ع وابس��ته» از ‪ 28‬آذر تا یک��م دی‌ماه در‬ ‫س��ال ‪ 92‬در ته��ران برپا ش��د ک��ه در آن بیش از‬ ‫‪ 220‬ش��رکت داخلی و خارجی مشارکت داشتند‪.‬‬ ‫کش��ورهای چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هند‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬آلمان‪ ،‬کانادا‬ ‫و آفریقای جنوبی و ترکیه س��ال گذش��ته در این‬ ‫نمایشگاه حاضر بودند‪.‬‬ ‫دومین نمایشگاه خشکبار‬ ‫آجیل و میوه‌های خشک‬ ‫باشگاه خبرنگاران ‪ -‬دومین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫خشکبار‪ ،‬آجیل‪ ،‬میوه‌های خشک و صنایع وابسته‬ ‫(‪ )2014 IRANNUTS‬از تاریخ ‪ 6‬تا ‪ 9‬دی‌ماه‬ ‫س��ال‌جاری با حضور ده‌ها شرکت و واحد تولیدی‬ ‫و ف��رآوری داخل��ی و خارج��ی در مح��ل دائمی‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫این نمایشگاه با مشارکت سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬ش��رکت سهامی نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫تهران و انجمن‌ها و اتحادیه‌های خشکبار و صنایع‬ ‫وابسته برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫در دومین نمایشگاه بین‌المللی خشکبار‪ ،‬آجیل‪،‬‬ ‫میوه‌های خش��ک و صنایع وابسته؛ تولید‌کنندگان‬ ‫و توزیع‌کنن��دگان آجیل و خش��کبار‪ ،‬ش��رکت‌ها‪،‬‬ ‫کارخانه‌ه��ا و کارگاه‌های بس��ته‌بندی خش��کبار‪،‬‬ ‫واحد‌ه��ا و کارگاه‌ه��ای پوس��تگیری‪ ،‬ب��ودادن‪،‬‬ ‫شرکت‌های پاس��توریزه کردن خشکبار‪ ،‬واحد‌های‬ ‫درجه‌بن��دی‪ ،‬خ�لال و پ��ودر ک��ردن خش��کبار‪،‬‬ ‫ش��رکت‌ها‪ ،‬کارخانه‌ها و کارگاه‌ه��ای فرآوری میوه‬ ‫و س��بزی‌های خش��ک‪ ،‬زرش��ک وعناب‪ ،‬زعفران‪،‬‬ ‫چای و قهوه‪ ،‬ادویه و چاش��نی و واحد‌های تولیدی‬ ‫و صادرات��ی حبوبات‪ ،‬غالت‪ ،‬برن��ج‪ ،‬ذرت و گندم ؛‬ ‫صنای��ع‪ ،‬تولیدات و خدمات خ��ود را ارائه خواهند‬ ‫کرد ‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه؛ همچنین صنای��ع تبدیلی و‬ ‫جنبی خش��کبار‪ ،‬نها ‌ده‌های کش��اورزی (کود‪ ،‬بذر‪،‬‬ ‫س��م و‪ ،)...‬ش��رکت‌های دانش بنیان‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫بازرگانی و انجمن‌ها و تش��کل‌های وابسته‪ ،‬حضور‬ ‫خواهن��د داش��ت و کااله��ا و خدمات خ��ود را در‬ ‫معرض دید عالقه‌مندان قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫برگزاری دومین نمایش��گاه بین‌المللی خشکبار‪،‬‬ ‫آجیل‪ ،‬میوه‌های خش��ک و صنایع وابسته‪ ،‬با هدف‬ ‫توس��عه و افزایش تولید خش��کبار کش��ور‪ ،‬یافتن‬ ‫بازارهای جدید صادراتی‪ ،‬افزایش صادرات‪ ،‬آشنایی‬ ‫با نوین‌ترین صنایع و تجهیزات تبدیلی‪ ،‬فرآوری و‬ ‫بسته‌بندی خشکبار‪ ،‬اشتغالزایی و توجه مسئوالن‬ ‫به این صنعت؛ برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫عطرخوش تجارت‬ ‫در ق��رن ‪ 9‬می�لادی ابویوس��ف کندی‪،‬‬ ‫ش��یمیدان ع��رب‪ ،‬کتاب��ی درب��اره عطرها‬ ‫ب��ه نام ش��یمی عطر و تقطیر نوش��ت‪ .‬این‬ ‫کتاب شامل بیش از صد دستور برای تهیه‬ ‫روغن‌های معطر‪ ،‬مرهم‌ها‪ ،‬عرق‌های گیاهی‬ ‫و جایگزین‌های��ی برای داروه��ای پرهزینه‬ ‫است‪ .‬همچنین دانش��مند ایرانی ابن‌سینا‬ ‫فرآیند عصاره‌گیری از گل‌ها با اس��تفاده از‬ ‫روش تقطی��ر را که ام��روزه به‌طور معمول‬ ‫اس��تفاده می‌ش��ود‪ ،‬معرفی کرد‪ .‬نخستین‬ ‫تجربه او با گل رز بود ‌ه اس��ت‪ .‬از زمان این‬ ‫کشف‪ ،‬عطر از مخلوطی از روغن‌ها‪ ،‬گیاهان‬ ‫ی��ا گلبرگ‌های خرد ش��ده که یک ترکیب‬ ‫قوی معطر را به وجود می‌آورند‪ ،‬به دس��ت‬ ‫می‌آی��د‪ .‬در حال حاض��ر و به‌طور میانگین‬ ‫‪ 19‬نمایش��گاه عطر و ادوکلن شناخته شده‬ ‫در کش��ورهایی نظیر فرانسه‪ ،‬آلمان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫جمهوری آذربایجان‪ ،‬کویت‪ ،‬امارات متحده‬ ‫عربی‪ ،‬روس��یه‪ ،‬نیوزلند و‪ ...‬برگزار می‌شود‬ ‫که اگرچه ایران یکی از نخستین کشورهای‬ ‫تاثیرگذار در صنعت عطر و ادوکلن‌س��ازی‬ ‫محسوب می‌ش��ود اما امروز جایگاه خاصی‬ ‫در این زمینه ن��دارد‪ .‬در ادامه این گزارش‬ ‫برخی از مهم‌ترین نمایش��گاه‌های عطر در‬ ‫جهان را معرف��ی می‌کنیم‪ .‬با‬ ‫همراه‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه عطر «‪ »FI FI‬در فرانسه‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی عط��ر ‪ FI FI‬در‬ ‫فرانس��ه یک��ی از مش��هورترین نمونه‌هایی‬ ‫اس��ت که هم��ه س��اله برگزار می‌ش��ود و‬ ‫البته مهم‌ترین و بهتری��ن رایحه‌ها را برای‬ ‫مخاطبان مش��خص می‌کن��د‪ .‬در توصیف‬ ‫قدرتمن��دی ای��ن نمایش��گاه همی��ن بس‬ ‫که س��ابقه آن به س��ال ‪ 1949‬میالدی باز‬ ‫دیدن می‌کنند اما انتش�ار اخبار مربوط به آنها و تاثیری که بر دنیای‬ ‫پیرامون خود می‌گذارند در حدی است که حتی در برخی شرایط روی‬ ‫س�لیقه مردم و به‌طور مشخص روی «مد» تاثیر‌گذارند‪ .‬این بار سراغ‬ ‫نمایش�گاه‌های عطر و ادکلن در سراسر جهان رفتیم‪ .‬نمایشگاه‌هایی‬ ‫که برگزارکنندگان مش�هور‌ترین آنها‪ ،‬مش�خص می‌کنند شما در هر‬ ‫می‌گردد‪ ،‬زمانی که بنیاد عطر فرانسه با نام‬ ‫تج��اری (‪)Fragrance Foundation‬‬ ‫آغاز ب��ه کار کرد‪ .‬این بنیاد یک موسس��ه‬ ‫غیرانتفاعی بود ک��ه نقش عمده تحقیقات‬ ‫علمی و آموزش��ی در صنعت عطر را بازی‬ ‫می‌ک��رد و از هم��ان س��ال‌ها در کانون‬ ‫توجه قرار داشت‪.‬‬ ‫در آن زمان برند‌های بسیار اندکی‬ ‫برای تولید ادوکلن در جهان وجود‬ ‫داش��ت به حدی ک��ه در کل دهه‬ ‫‪ 40‬میالدی فق��ط یک عطر زنانه‬ ‫و دو عط��ر مردانه به ب��ازار عرضه‬ ‫شد‪ .‬نخس��تین رییس این بنیاد‬ ‫میریام گیبسون (‪Miriam‬‬ ‫‪ )Gibson‬اهل فرانس��ه بود‬ ‫که پیش از م��رگ خود جایزه‌ای‬ ‫را ب��ا عنوان «یادب��ود فی‌فی»‬ ‫پایه‌گ��ذاری کرد و هر‬ ‫س��ال این جایزه‬ ‫را به بهترین و‬ ‫خوش‌بوترین‬ ‫ر ا یح��ه‬ ‫س��ال اه��دا‬ ‫می‌کردند‪.‬‬ ‫با گذشت زمان‪،‬‬ ‫این بنی��اد اقدام ب��ه راه‌اندازی‬ ‫نمایش��گاه فوق‌تخصص��ی عط��ر و ادوکلن‬ ‫ب��ا نام اختصاری فی‌ف��ی (‪ )FI FI‬کرد که‬ ‫امروز یک اتفاق بس��یار مهم در عرصه عطر‬ ‫و ادوکلن به شمار می‌آید‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫س��االنه افزون‌بر ‪ 80‬عن��وان حرفه‌ای عطر‬ ‫و ادوکل��ن از ش��نل و نیناریچ��ی گرفته تا‬ ‫پلی��س و ورس��اچه به معرف��ی محصوالت‬ ‫خ��ود می‌پردازن��د و موفقی��ت آنها در یک‬ ‫دریچه‬ ‫گروه تجارت‪ :‬صحبت در باره نمایش��گاهی است که‬ ‫از کوچکترین‌ها هم کوچکتر به نظر می‌رس��د‪ .‬اما این‬ ‫جمع و جور بودن باعث نشده که منحصر به فرد نباشد‪.‬‬ ‫نمایشگاه خانگی آقای دومینیک آگوستینلی در شهر‬ ‫رم و کش��ور ایتالیا واقع شده که در عین کوچک بودن‬ ‫یک مجموعه عظیم از ابزار و ادوات قدیمی است‪.‬‬ ‫این پیرمرد ‪ 74‬س��اله از ‪ 60‬س��ال قبل و زمانی که‬ ‫یک نوجوان ‪ 16‬ساله بوده‪ ،‬اقدام به جمع‌آوری اشیایی‬ ‫ک��رد که به نظرش باارزش و تاریخ��ی می‌آمدند و در‬ ‫این مدت تجربیات بس��یار دقیقی در ش��ناخت عتیقه‬ ‫به دس��ت آورد‪ .‬در گنجینه ‪ 60‬س��اله دومینیک همه‬ ‫چیز وجود دارد‪ .‬از چترهای کهنه و عینک‌های قدیمی‬ ‫گرفته تا بدنه درب‌وداغان شده دوربین‌های مربوط به‬ ‫دهه ‪ 70‬و ‪80‬میالدی‪ .‬حتی در انبار این خانه می‌توان‬ ‫موتورسیکلت و دوچرخه‌های نسل اولی را پیدا کرد که‬ ‫قدمت برخی از آنها شاید به ‪ 100‬سال برسد‪.‬‬ ‫در بعضی موارد او دست به ترمیم اشیایی می‌زند که‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬برای مثال در گاراژ این نمایشگاه چند‬ ‫خ��ودرو قدیمی وجود دارد که هر کدام به بخش‌هایی‬ ‫به عنوان قطعات گمش��ده نیاز دارند‪ ،‬بنابراین او سعی‬ ‫می‌کن��د ماش��ین‌های اوراقی دیگری را پی��دا کرده و‬ ‫درخش��ش بدون نقص در این نمایش��گاه و‬ ‫دریافت جایزه فی‌فی‪ ،‬مس��اوی است با یک‬ ‫سال فروش و اقبال عمومی بی‌نظیر!‬ ‫‹ ‹نمایشگاه عطر و ادویه در دوبی‬ ‫این نمایشگاه در زبان عربی سوق(بازار)‬ ‫بازار ن��ام دارد و در جهان آن را به عنوان‬ ‫نمایش��گاه بیوتی ورلد می‌شناس��ند‪ .‬در‬ ‫آخرین دوره از نمایش��گاه بیوتی وردل‬ ‫دوبی‪ 1354 ،‬غرفه‌گذار از ‪ 52‬کش��ور‬ ‫(افزایش ‪ 23‬درصدی نسبت به سال‬ ‫گذش��ته) پذیرای ‪ 28‬ه��زار و ‪632‬‬ ‫متخصص و بازرگان از بیش از ‪120‬‬ ‫کشور بودند‪.‬‬ ‫‪ 28‬کش��ور در ای��ن نمایش��گاه‬ ‫پاویون رس��می برپ��ا کردند‪ .‬این‬ ‫کش��ورها عب��ارت بودن��د از چی��ن‪،‬‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬آلم��ان‪ ،‬ایتالی��ا‪،‬‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬امریکا‪ ،‬هند‪ ،‬تایلند‪،‬‬ ‫لهس��تان‪ ،‬کره جنوبی‪،‬‬ ‫تای��وان‪ ،‬انگلی��س‪،‬‬ ‫برزی��ل‪ ،‬مص��ر‪،‬‬ ‫هنگ‌کنگ‪ ،‬اردن‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬ویتنام‪،‬‬ ‫آ فر یقا ی‌جنو ب��ی ‪،‬‬ ‫ایرلن��د‪ ،‬مجارس��تان‪،‬‬ ‫س��نگاپور‪ ،‬تونس‪ ،‬مالزی‪ ،‬بحرین‪،‬‬ ‫مراکش و آرژانتین‪.‬‬ ‫‹ ‹فستیوال رایحه برتر در ایتالیا‬ ‫این یکی هم در نوع خود بی‌نظیر اس��ت‪.‬‬ ‫پیش از هر توضیحی‪ ،‬باید برندهای معمول‬ ‫و مشهور را به همراه تبلیغات آنها فراموش‬ ‫کنی��د‪ .‬ش��نل‪ ،‬گوچی‪ ،‬پاکو رب��ن‪ ،‬یا حتی‬ ‫گرلین پرسابقه! قیمت‌های ‪ 30‬و ‪ 40‬دالری‬ ‫را دور بریزی��د! چرا که اینجا گاهی صحبت‬ ‫سال‪ ،‬چه عطر و ادکلنی را از چه شرکت‌هایی و با کدام رایحه استفاده‬ ‫کنید‪ .‬هنر عطرس�ازی در زمان باستان از مصر شروع شد و در ایران‬ ‫و روم نیز توسعه پیدا کرد‪ .‬نخستین شیمیدان ثبت شده در دنیا زنی‬ ‫به‌نام تاپوتی بود که برخی رایحه‌های خوشبو را از ادغام رایحه گل‌ها‬ ‫و روغن معمولی به دست آورد‪.‬‬ ‫از عطرهای��ی با قیمت نزدیک به چند هزار‬ ‫دالر است‪.‬‬ ‫‪ Esxence‬نام نمایشگاهی است که هر‬ ‫س��اله در میالن ایتالیا برگزار می‌شود‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه برای نخستین‌بار در سال ‪2009‬م‬ ‫آغ��از ب��ه کار کرد و تاکن��ون ‪ 5‬دوره از آن‬ ‫برپا شده اس��ت‪ .‬این نمایش��گاه مربوط به‬ ‫عطرهای ‪ Niche‬اس��ت‪ .‬اصطالح ‪Niche‬‬ ‫یا ‪ Niche Perfumery‬در باره برندهایی‬ ‫کارب��رد دارد که بیش��تر تولیدات عطر آنها‬ ‫محدود بوده و برای بخش کوچکی از مردم‬ ‫تولید می‌ش��وند‪ .‬بازار هدف آنها در تولید و‬ ‫فروش‪ ،‬اغلب بر اس��اس مراجعان آنهاست‬ ‫و نه برمبن��ای فروش بیش��تر و جلب نظر‬ ‫همگان‪.‬‬ ‫یک��ی از ویژگی‌های عطره��ای این قبیل‬ ‫برنده��ا‪ ،‬قیمت‌ه��ای باال و گاه سرس��ام‌آور‬ ‫آنهاست‪ .‬این عطرها دارای رایحه‌های خاص‪،‬‬ ‫غیرمعمول و پیچیده هستند که پیدا کردن‬ ‫آنها را در فروش��گاه‌ها و بازار‌های بزرگ اروپا‬ ‫و امریکا دشوار می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه عطر در ملبورن‬ ‫این نمایش��گاه جزو معدود نمایشگاه‌هایی‬ ‫اس��ت که حض��ور عموم م��ردم در آنها آزاد‬ ‫اس��ت‪ .‬البته به ش��رطی که همه آنها بانوان‬ ‫باشند! در نمایشگاه ‪ 4‬روزه ملبورن استرالیا‬ ‫فقط و فقط زنان اجازه حضور دارند‪.‬‬ ‫س��ابقه این نمایش��گاه به حدود ‪ 10‬سال‬ ‫قبل باز می‌گ��ردد‪ .‬انواع عطر و ادوکلن‌هایی‬ ‫ک��ه به‌طور معمول در این نمایش��گاه عرضه‬ ‫می‌شوند‪ ،‬قیمتی متوس��ط دارند و بنابراین‬ ‫عموم م��ردم می‌توانن��د از آن خرید کنند‪.‬‬ ‫البته این بدان معنا نیست که آنجا یک بازار‬ ‫مکاره اس��ت! بلکه هیچ ک��دام از غرفه‌داران‬ ‫بازدید از نمایشگاه خانگی ‪ 60‬ساله‬ ‫قطعات به درد بخ��ور آنها را به خودروهای موجود در‬ ‫گاراژ اضافه کند‪.‬‬ ‫نکته مهم نمایشگاه یا موزه کوچک این است که در‬ ‫هفت��ه به مدت یک روز از صبح تا عصر در بخش‌هایی‬ ‫از آن به روی مخاطبان باز می‌شود و مردم می‌توانند از‬ ‫تابلوها‪ ،‬ابزار چوبی و قطعات کهنه و قدیمی موجود در‬ ‫آن بازدی��د کنند‪ .‬این مجموعه دار ایتالیایی قصد خود‬ ‫را از انجام این کار تنها عالقه ش��خصی دانسته و اعالم‬ ‫کرده که هرگز قصد فروش این نمایش��گاه منحصر به‬ ‫فرد را ندارد‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه خانگ��ی آقای آگوس��تینلی‪ ،‬چندین‬ ‫س��رویس و لوازم آش��پزخانه‪ ،‬ابزارهای قدیمی گلف و‬ ‫دیگ��ر بازی‌های قدیم��ی‪ ،‬انواع موتور و دس��تگاه‌های‬ ‫الکترونیک��ی از رده خ��ارج و صده��ا عروس��ک و‬ ‫اسباب‌بازی مربوط به سال‌های ‪ 40‬یا ‪ 50‬میالدی نیز‬ ‫وجود دارد که او از همگی آنها به بهترین وجه ممکن‬ ‫نگهداری می‌کند‪.‬‬ ‫هنوز هیچ‌کس موفق نش��ده روی مجموعه بی‌نظیر‬ ‫موج��ود در این نمایش��گاه دائم��ی قیمت‌گذاری کند‬ ‫ام��ا به صورت کلی از این خانه به عنوان یک س��رمایه‬ ‫میلیون یورویی نام برده می‌شود‪.‬‬ ‫اجازه فروش مس��تقیم نداشته و فقط برای‬ ‫ثب��ت س��فارس در ابع��اد کوچ��ک و بزرگ‬ ‫محص��والت خ��ود را ب��ه مش��تری نمایش‬ ‫می‌دهند‪ .‬در نهایت اگر مشتری محصول را‬ ‫مورد پسند قرار داد‪ ،‬بعد از پایان نمایشگاه با‬ ‫در نظر گرفتن هزینه پس��تی به هر نقطه‌ای‬ ‫از جهان که نیاز باشد‪ ،‬ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه تازه‌کار قطر‬ ‫نخس��تین دوره از این نمایش��گاه دو سال‬ ‫گذش��ته در آوریل ‪2013‬م برگزار شد‪ .‬البته‬ ‫تبلیغات و هزینه‌ه��ای هنگفت برای برپایی‬ ‫ای��ن برنام��ه در ح��دی بود ک��ه خیلی زود‬ ‫نمایندگانی از کش��ورهای فرانسه‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫آلمان و دیگر کشورهای مهم در صنعت عطر‬ ‫و ادوکلن‌های لوکس به این نمایشگاه آمدند‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه عطر دوحه ‪ 4‬بخش مختلف‬ ‫برای مخاطبان تعریف ش��ده اس��ت‪ .‬بخش‬ ‫نخست مربوط به عطر و ادوکلن‌های داخلی‬ ‫این کشور بوده که البته تعداد آنها از انگشتان‬ ‫دس��ت هم کمتر است‪ .‬بخش دوم مربوط به‬ ‫عطرهای شناخته ش��ده و بین‌المللی است‪،‬‬ ‫بخش س��وم مربوط به رایحه‌ه��ای عربی و‬ ‫خاص کش��ورهای منطقه است و در نهایت‬ ‫بخش چهارم به کارگاه‌ه��ای فوق‌تخصصی‬ ‫آموزشی در زمینه تلفیق رایحه‌های مختلف‬ ‫و به‌دس��ت آوردن بهترین نتیجه‪ ،‬اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬در دومی��ن و البته آخرین دوره از این‬ ‫نمایشگاه ‪ 100‬شرکت کوچک و بزرگ تهیه‬ ‫و تولی��د عطر از کش��ورهای مختلف حضور‬ ‫داش��تند که می‌توان��د امیدبخ��ش برپایی‬ ‫دوره‌های حرفه‌ای دیگری از این نمایش��گاه‬ ‫در آین��ده باش��د‪ .‬گویا پایگاه اطالع‌رس��انی‬ ‫نمایش��گاه‌های دوحه تبلیغات دوره سوم را‬ ‫نیز آغاز کرده است‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫‪27‬‬ ‫خط اعتباری هند؛ فرصت یا تهدیدی برای فوالدی‌ها‬ ‫در پی ایجاد خط اعتباری ‪150‬میلیون دالری بین بانک‌های خصوصی ایران و هند و الزام واردات محصوالت فوالدی برای اجرا‬ ‫فوالدسازان نگران از دست دادن بازار داخلی هستند‬ ‫شهریار خدیوفرد ‪ -‬گروه معدن‪ :‬روز گذشته خبری‬ ‫به نقل از س��فیر ایران در هند منتش��ر شده که در آن‬ ‫از موافقتنام��ه‌ای برای ایجاد خط اعتباری ‪150‬میلیون‬ ‫دالری بین برخی از بانک‌های خصوصی ایران و یکی از‬ ‫بانک‌ه��ای هندی خبر می‌داد‪ .‬موافقتنامه‌ای که اجرای‬ ‫آن من��وط به خرید و اس��تفاده از کااله��ای هندی در‬ ‫بخش‌های فوالد‪ ،‬ری��ل راه‌آهن‪ ،‬معدن و صنایع معدنی‬ ‫اس��ت‪ .‬ایج��اد خط اعتب��اری در ش��رایط تحریمی هر‬ ‫چن��د در برخی از زمینه‌ها راهگش��ای مبادالت تجار و‬ ‫صنعتگ��ران خواهد بود‪ .‬اما این خط اعتباری و ش��روط‬ ‫طرف هندی برای اجرای آن موضوعی اس��ت که برای‬ ‫فوالدس��ازان به‌ویژه تولیدکنندگان ریل کش��ور ایجاد‬ ‫نگرانی کرده اس��ت‪ .‬به گونه‌ای ک��ه این گروه معتقدند‬ ‫در حالی که فوالدس��ازان کش��ور خود را برای افزایش‬ ‫تولید در افق ‪ 1404‬آماده کرده و از س��وی دیگر اخیرا‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های بزرگی در جهت احداث تولید ریل‬ ‫در کش��ور انجام شده و واردات این محصوالت به کشور‬ ‫می‌تواند چالش‌های جدی را برای صنعت فوالد کش��ور‬ ‫به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫در رابط��ه ب��ا واردات محصوالت‬ ‫ف��والدی از هن��د و تاثی��ر آن بر‬ ‫تولیدات داخلی رضا شهرستانی‪،‬‬ ‫عض��و انجم��ن ف��والد به‬ ‫می‌گوید‪ :‬در ش��رایط کنونی بازار‬ ‫جهانی فوالد از وضعیت مناس��بی برخوردار نیس��ت و‬ ‫کاه��ش تقاضا باعث اف��ت قیمت در ب��ازار محصوالت‬ ‫فوالدی ش��ده است‪ .‬بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط‬ ‫کنونی واردات هر گونه محصوالت فوالدی چالش جدی‬ ‫برای صنعت فوالد کشور محسوب شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته در بخ��ش ریل با توج��ه به اعتقاد‬ ‫برخی از کارشناس��ان در رعایت نش��دن اس��تاندارد از‬ ‫سوی محصوالت ریلی تولید شده در ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫ممکن است ش��اهد واردات ریل باشیم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫البته مسئوالن ذوب‌آهن در تالش هستند تا استاندارد‬ ‫الزم را ب��رای ری��ل تولید خود اخذ کنن��د‪ .‬بنابراین در‬ ‫ش��رایطی که ذوب‌آهن با م��ازاد تولید و دپوی بیش از‬ ‫‪800‬ه��زار تن��ی محصوالت خود مواجه اس��ت مصرف‬ ‫نش��دن تولیدات ریل و اضافه ش��دن این محصوالت به‬ ‫دپوی س��ایر محص��والت نیز بر مش��کالت کنونی این‬ ‫ش��رکت دامن خواهد زد‪ .‬وی در پاس��خ ب��ه اینکه در‬ ‫ش��رایط تحریمی ایجاد خط اعتباری کمک به اقتصاد‬ ‫کش��ور اس��ت بنابراین چگونه می‌ت��وان از این فرصت‬ ‫اس��تفاده کرد گفت‪ :‬فوالدس��ازان معتقدند در شرایط‬ ‫کنون��ی واردات ه��ر گونه محصوالت ف��والدی به زیان‬ ‫صنعت است اما در صورتی‌که چاره‌ای برای این موضوع‬ ‫وجود نداش��ته باشد باید به س��مت واردات محصوالتی‬ ‫حرکت کنیم که کمترین مش��ابه داخلی آن در کشور‬ ‫تولید می‌ش��ود و یا ب��ازار رقابتی آن در داخل کش��ور‬ ‫فراهم است‪ .‬وی درخصوص توسعه اقتصادی کشور در‬ ‫سند چش��م‌انداز و نیاز به افزایش تولیدات گفت‪ :‬اینکه‬ ‫در آینده صنعت فوالد و یا صنعت ریلی کش��ور توسعه‬ ‫خواهد یافت به زمان نیاز داشته و شرایط تعیین‌کننده‬ ‫میزان توس��عه در هر صنعتی خواهد بود اما در شرایط‬ ‫کنونی که بودجه کافی برای طرح‌های توسعه‌ای وجود‬ ‫نداشته و توسعه‌ای صورت نگر فته باید به فکر مدیریت‬ ‫صحیح در واردات باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتگران نگران بازار ریل نباشند‬ ‫در حالی‌ک��ه برخ��ی از کارشناس��ان صنع��ت فوالد‬ ‫معتقدن��د واردات ریل و برخ��ی از محصوالت فوالدی‬ ‫صنعتگران این ح��وزه را با چالش جدی مواجه خواهد‬ ‫کرد‪ .‬برخی از کارشناس��ان معتقدند فرصت‌های تامین‬ ‫مالی براساس استراتژی اقتصاد مقاومتی در صورتی‌که‬ ‫با مدیریت صحیح همراه باشد می‌تواند به فرصت تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محم��د س��اطعی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫حمل‌ونق��ل ریل��ی و مدیرعامل‬ ‫شرکت س��ینا ریل پارس در این‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬در‬ ‫رابط��ه ب��ه‬ ‫ش��رایط تحریم��ی و در حالی‌که‬ ‫نقل و انتقاالت مالی با کشورهای دیگر با مشکل مواجه‬ ‫اس��ت ایجاد چنین خ��ط اعتباری می‌توان��د به بهبود‬ ‫شرایط اقتصادی کش��ور منجر شود‪ .‬اما باید توجه کرد‬ ‫ی که مدیریت صحیحی را همراه‬ ‫که این امکان در صورت ‌‬ ‫داش��ته باشد به فرصت تبدیل ش��ده و در صورت نبود‬ ‫مدیریت به تهدید مبدل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به‌عنوان مثال در برخی از صنایع ش��اهد‬ ‫حضور ش��رکت‌های معتبر خارج��ی با مدیریت صحیح‬ ‫هس��تیم که زمینه بازار رقابتی را ب��رای صنایع داخلی‬ ‫فراهم می‌کند‪ .‬بنابراین به کارگیری روش‌های اینچنینی‬ ‫در بخش حمل‌ونقل ریلی نیز می‌تواند به افزایش تولید‬ ‫برای حضور بیشتر در بازار بینجامد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬در حوزه ریلی در ‪ 5‬س��ال اخیر‬ ‫شاهد اعالم فعاالن این حوزه برای تامین ریل مورد نیاز‬ ‫کشور هستیم‪ .‬این در حالی است که چشم‌انداز توسعه‬ ‫ریلی نش��ان می‌دهد که در این بخش کش��ور نیازمند‬ ‫استفاده از ظرفیت‌ها داخلی است‪.‬‬ ‫این کارشناس حمل‌ونقل ریلی ادامه داد‪ :‬من معتقدم‬ ‫توس��عه خطوط ریل��ی این اعتماد را ب��رای صنعتگران‬ ‫ایجاد می‌کند که خود را برای تامین نیاز کش��ور آماده‬ ‫کنند‪ .‬ضمن آنکه س��ند چش��م‌انداز توسعه حمل‌ونقل‬ ‫ریلی فقط ش��امل خط��وط نبوده و در س��ایر بخش‌ها‬ ‫همچون واگن‪ ،‬قطعات‪ ،‬لکوموتیو و تجهیزات نیز توسعه‬ ‫را شاهد خواهیم بود ‪.‬‬ ‫س��اطعی با اش��اره به ظرفیت ب��االی هند در صنعت‬ ‫حمل‌ونق��ل ریل��ی گف��ت‪ :‬ظرفیت باالی هن��د در این‬ ‫صنعت باعث ش��ده ت��ا بتوانیم برای تامی��ن قطعات و‬ ‫تجهیزاتی ک��ه امکان تولید آن در کش��ور وجود ندارد‬ ‫از طری��ق همین خط اعتباری اقدام کنیم به گونه‌ای‌که‬ ‫از مجم��وع ارزش یک محصول ح��دود ‪50‬درصد آن از‬ ‫طریق واردات تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به نگرانی فوالدس��ازان درباره از دست‬ ‫دادن ب��ازار داخلی با تاثیر واردات محصوالت فوالدی از‬ ‫هند گفت‪ :‬در حوزه ریل و محصوالت ریلی باید به این‬ ‫نکته اش��اره کرد که هم‌اکنون ‪11‬هزار کیلومتر خطوط‬ ‫ریلی در کشور وجود دارد که این میزان در افق ‪1404‬‬ ‫باید به ‪25‬هزار کیلومتر یعنی افزون‌بر ‪ 2/5‬برابر افزایش‬ ‫یابد‪ .‬از سوی دیگر هم‌اکنون ‪35‬میلیون تن بار از طریق‬ ‫حمل‌ونقل ریلی انتقال می‌باید که این میزان نیز در افق‬ ‫‪ 1404‬باید به ‪200‬میلیون تن برس��د یعنی افزون‌بر ‪7‬‬ ‫برابر میزان فعلی‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بررسی این آمار نشان می‌دهد ساالنه به‬ ‫بیش از ‪500‬هزار تن ریل در کشور نیاز خواهیم داشت‬ ‫بنابرای��ن نه‌تنها واردات خللی در تولیدات داخلی ایجاد‬ ‫نخواهد کرد بلکه به نظر می‌رس��د تولیدکنندگان باید‬ ‫به فکر افزایش ظرفیت‌ه��ای تولید خود با نگاه بر بازار‬ ‫داخل و بازار صادراتی باشند‪.‬‬ ‫بازار صادرات ورق چین‬ ‫در ثبات‬ ‫تداوم افت قیمت در بازار‬ ‫صادرات ورق سی آی اس‬ ‫کاهش ‪ ٥٠‬درصدی قیمت‬ ‫سنگ‌آهن در سال ‪٢٠١٤‬میالدی‬ ‫افزایش ذخیره آلومینیوم‬ ‫در بنادر ژاپن‬ ‫یک هفت��ه اخیر قیمت ورق گ��رم صادراتی چین‬ ‫باثبات بوده و عامل اصل��ی تاثیر‌گذار بر قیمت‌ها در‬ ‫ح��ال حاضر احتمال حذف معافیت مالیاتی صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی حاوی برنز چین از ژانویه است‪.‬‬ ‫قیمت رایج ورق گ��رم صادراتی بین ‪ ٤٥٠‬تا ‪٤٦٠‬‬ ‫دالر در هر تن فوب است و بسیاری از عرضه‌کننده‌ها‬ ‫ترجی��ح داده‌اند از بازار عقب بنش��ینند تا ریس��ک‬ ‫کمت��ری را متحمل ش��وند‪ .‬از طرف��ی گروهی دیگر‬ ‫س��عی در فروش بیش��تر دارند چون معتقدند حذف‬ ‫معافیت مالیاتی صادرات در آینده نزدیک بر صادرات‬ ‫ورق گرم اثر نمی‌گذارد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر شایعه شده این حذف معافیت شامل‬ ‫ورق گ��رم ح��اوی برنز چین نخواهد ش��د از این رو‬ ‫برخی فروش را باال برده‌اند‪ .‬کارخانه بائو استیل ورق‬ ‫ن س��ی‌اف‌آر‬ ‫گرم خود را به ویتنام ‪ ٤٧٠‬دالر در هر ت ‌‬ ‫معادل ‪ ٤٥٥‬دالر در هر تن فوب فروخته است‪.‬‬ ‫کاهش مص��رف ورق‬ ‫در بازاره��ای خری��دار‬ ‫ورق گ��رم س��ی‌آی‌اس‬ ‫و قیمت‌ه��ای رقابت��ی‬ ‫چی��ن باع��ث ش��ده‬ ‫صا د ر‌کنند ه‌ه��ا ی‬ ‫سی‌آی‌اس مجبور شوند‬ ‫برای ف��روش ورق گرم‬ ‫ت��ا ‪ ٤٠‬دالر تخفی��ف بدهند‪ .‬البته ی��ک علت اصلی‬ ‫دیگر افت ارزش ارز روس��یه و اوکراین نسبت به دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬در ابتدا عرضه‌کننده‌ها‬ ‫ورق گ��رم تولید ژانویه را ‪ ١٥‬تا ‪ ٢٠‬دالر نس��بت به‬ ‫قیمت‌های معامالت دسامبر پایین آوردند ولی قیمت‬ ‫درخواس��تی خریداران‪ ،‬فروش��نده‌ها را مجبور کرده‬ ‫قیم��ت را ‪ ٢٠‬دالر دیگ��ر پایی��ن بیاورند و همچنان‬ ‫خریداره��ا ب��ه دنبال تخفی��ف بیش��ترند‪ .‬ورق گرم‬ ‫کارخان��ه ام ام ک در اروپا در ‪ ٤٥٠‬دالر هر تن فوب‬ ‫معامله شده البته قیمت درخواستی به ‪ ٤٣٠‬دالر هر‬ ‫تن فوب نیز رسیده است‪ .‬سوراستال در منطقه منا به‬ ‫دنب��ال ‪ ٤٣٠‬تا ‪ ٤٣٥‬دالر هر تن فوب برای ورق گرم‬ ‫است‪ .‬آخرین معامله ورق گرم اوکراین نیز در ترکیه‬ ‫‪ ٤٣٥‬دالر هر تن فوب شنیده شده است‪.‬‬ ‫قیم��ت‬ ‫آخری��ن‬ ‫س��نگ‌آهن خلوص ‪٦٢‬‬ ‫درصد صادراتی استرالیا‬ ‫‪ 1/6‬درصد افت داش��ته‬ ‫به ‪ ٦٦‬دالر و ‪ ٨٤‬سنت‬ ‫هر ت��ن فوب رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬قیمت ف��وق از‬ ‫ژوئ��ن ‪٢٠٠٩‬م تاکنون‬ ‫بی‌سابقه بوده است‪ .‬بدین ترتیب قیمت سنگ‌آهن‬ ‫س��ال ‪.٢٠١٤‬م بیش از ‪ ٥٠‬درصد افت داش��ته و از‬ ‫‪ 134/20‬دالر اول ژانویه به حدود ‪ ٦٧‬دالر رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش در اس��ترالیا کارشناس��ان‬ ‫پیش‌بینی کرده‌اند قیمت س��نگ‌آهن س��ال آینده‬ ‫به حدود ‪ ٦٣‬دالر برس��د در حالی که در س��پتامبر‬ ‫پیش‌بینی‌ها در حدود ‪ ٩٤‬دالر بوده است‪.‬‬ ‫افزای��ش س��ریع عرض��ه س��نگ‌آهن و کاه��ش‬ ‫س��رعت رش��د تقاضای چینی‌ها موجب افت قیمت‬ ‫‪٥٠‬درصدی سنگ‌آهن در سال ‪٢٠١٤‬م شده است‪.‬‬ ‫قیمت فوب اس��ترالیا پیش از این میانگین ‪ ٩٠‬دالر‬ ‫را برای س��ال ‪٢٠١٤‬م داشته ولی از اواسط دسامبر‬ ‫در حدود ‪ ٧٠‬دالر شده است‪.‬‬ ‫موجودی آلومینیوم ذخیره شده در بنادر ژاپن پس‬ ‫از ‪ 8‬م��اه افزایش متوالی‪ ،‬در پای��ان ماه نوامبر به اوج‬ ‫جدیدی رسید‪ ،‬چراکه واردات افزایش داشته و تقاضا‬ ‫نیز در داخل رو به کاهش اس��ت‪ .‬به گزارش کیتکو‪،‬‬ ‫موجودی آلومینیوم در بنادر یوکوهاما‪ ،‬ناگویا و اوزاکا‬ ‫در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل آن ‪ 14‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته و به ‪ 837‬هزار تن رس��ید که باالترین رقم از‬ ‫آوریل ‪2000‬م تاکنون اس��ت‪.‬میزان واردات ش��مش‬ ‫آلومینیوم ژاپن با ‪ 16‬درصد افزایش نس��بت به س��ال‬ ‫گذش��ته به ‪1/42‬میلیون ت��ن در ماه‌ه��ای ژانویه تا‬ ‫اکتبر رس��ید‪ .‬همچنین میزان تولید ناخالص داخلی‬ ‫(‪ )GDP‬این کشور در ماه‌های ژوئیه – سپتامبر پس‬ ‫از کاه��ش ‪ 7/3‬درصدی در فصل گذش��ته و به دنبال‬ ‫افزایش مالیات بر فروش که هزینه‌های مشتری را باال‬ ‫برده س��الیانه ‪ 1/6‬درصد کاهش پیدا کرد که نش��ان‬ ‫دهنده رکود غیرمنتظره در اقتصاد ژاپن است‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۴۰‬درصدی تولیدات سنگ تزئینی و نما از آذربایجان غربی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اعالم کرد‪ :‬اس��تان آذربایجان غربی‬ ‫دارای رتبه نخس��ت از نظر تنوع س��نگ تزئینی و نما اس��ت و ساالنه از‬ ‫رقم دو میلیون تن استخراج این ماده معدنی افزون‌بر ‪ 40‬درصد تولیدات‬ ‫آن به خارج از کشور صادر می‌شود‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬شمار معادن سنگ‬ ‫تزئینی در این اس��تان بالغ ‪ 217‬معدن اس��ت و سالیانه ‪ 800‬هزار تن از‬ ‫سنگ‌های تزئینی و نمای آن به کشورهای مختلف صادر می‌شود‪.‬‬ ‫ایران نزدیک به ‪ 2‬دهه همواره در بین ‪ 5‬کشور شاخص استخراج‌کننده‬ ‫س��نگ تزئینی و نمای س��اختمان جای دارد‪ ،‬اما از نظر صادرات در این‬ ‫بخش جایگاه مناس��بی ندارد‪ .‬آمارها نشان می‌دهد‪ ،‬سال گذشته میزان‬ ‫تولی��د س��نگ تزئینی و س��اختمانی به رق��م ‪ 110‬میلیون‬ ‫مترمربع رس��ید و انتظار می‌رود این میزان امس��ال به ‪115‬‬ ‫میلیون مترمربع برس��د‪ .‬ایران دارای ذخیره سنگ تزئینی و‬ ‫نما به میزان ‪2/4‬میلیارد تن از انواع مرمر‪ ،‬گرانیت‪ ،‬تراورتن‬ ‫و‪ ...‬اس��ت و س��االنه حدود ‪ 20‬میلیون تن سنگ تزئینی و‬ ‫س��اختمانی به شکل خام اس��تخراج می‌کند اما کمتر از ‪5‬‬ ‫درصد آن صادر می‌ش��ود‪ .‬گزارش‌های منتشره حاکی است‪ ،‬سال ‪1391‬‬ ‫میزان س��نگ خام اس��تخراجی از رقم ‪ 16‬میلیون تن گذشت اما میزان‬ ‫ص��ادرات به بیش از ‪ 500‬هزار تن رس��ید‪ .‬ش��مار واحدهای س��نگبری‬ ‫کش��ور بی��ش از ‪ 6‬هزار واحد اعالم ش��ده ک��ه از این رقم‬ ‫ح��دود ‪ 50‬درصد آنه��ا در تهران قرار دارن��د و ‪ 70‬تا ‪80‬‬ ‫درصد ماش��ین‌آالت این س��نگبری‌ها فرس��وده و با قدمت‬ ‫فعالیت بیش از ‪ 30‬سال است‪ .‬براساس برآوردهای جهانی‬ ‫مصرف سنگ تزئینی از رقم ‪ 886‬میلیون مترمربع در سال‬ ‫‪2004‬م ب��ه ‪4/9‬میلیارد مترمربع در س��ال ‪2025‬م خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬آمارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نشان می‌دهد که شمار‬ ‫معادن س��نگ کش��ور به رقم یک هزار و ‪ 437‬رسیده که ‪ 78‬درصد آنها‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫طال و نقره پوشش کاملی‬ ‫برای ریسک‌های اقتصادی‬ ‫تحلیلگ��ران اقتصادی بر این باورن��د که با وجود‬ ‫عملکرد ناامید‌کننده طال و نقره در سال‌های ‪2013‬‬ ‫و ‪ 2014‬می�لادی این دو فلز هنوز کاالی مطمئنی‬ ‫برای حفظ ذخیره ارزش دارایی و س��رمایه در سال‬ ‫‪ 2015‬میالدی به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش تحلیلگران سیلوسیک‪ ،‬قیمت‬ ‫طال در برابر ین ژاپن امسال ‪ 12‬درصد رشد داشته‬ ‫و در براب��ر ی��ورو نیز با رش��د ‪ 9/5‬درصدی روبه‌رو‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬قیمت طال در‬ ‫برابر روبل روس��یه نیز با رش��د ‪ 80‬درصدی روبه‌رو‬ ‫شده است‪ .‬بنابراین طال هنوز کاالی مطمئنی برای‬ ‫پوشش ریس��ک‌های اقتصادی و نوسان شدید نرخ‬ ‫ارز به شمار می‌رود‪ .‬نخس��تین سناریویی که برای‬ ‫قیم��ت طال و نقره در س��ال ‪ 2015‬میالدی مطرح‬ ‫می‌ش��ود این اس��ت که بازارهای س��هام امریکا به‬ ‫ش��دت س��قوط خواهد کرد و فدرال رزرو نرخ بهره‬ ‫را در ماه ژوئن افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫افت ش��دید شاخص سهام می‌تواند به نفع قیمت‬ ‫جهانی طال باش��د‪ .‬ب��ه عبارت دیگر ممکن اس��ت‬ ‫سناریویی شبیه سال ‪2008- 2009‬میالدی تکرار‬ ‫ش��ود‪ .‬سناریوی دومی که مطرح می‌شود این است‬ ‫که ش��رایط اقتصادی جهان تا اواس��ط سال آینده‬ ‫ب��ه حدی بد خواهد ش��د که ف��درال رزرو چاره‌ای‬ ‫ج��ز متوقف کردن تصمیم خ��ود برای افزایش نرخ‬ ‫بهره نخواهد داش��ت‪ .‬شاخص س��هام در بازارهای‬ ‫بین‌الملل��ی نیز به ش��دت افت خواه��د کرد و این‬ ‫مس��ئله موجب می‌ش��ود تا س��ال ‪ 2015‬میالدی‬ ‫دوران ج��ذاب و درخش��انی برای ب��ازار طال و نقره‬ ‫باشد‪ .‬سناریوی سوم هم این است که اقتصاد امریکا‬ ‫به روند رش��د و رونق خود در س��ال ‪2015‬م ادامه‬ ‫داده و ن��رخ به��ره و ارزش دالر نیز افزایش خواهد‬ ‫یافت و س��رمایه‌گذاران غربی اقدام به فروش ذخایر‬ ‫طالی خود کرده و به بازار ارز و سهام روی خواهند‬ ‫آورد‪ .‬از س��وی دیگ��ر کاهش نس��بی قیمت فلزات‬ ‫گرانبها موجب خواهد ش��د ت��ا تقاضای فیزیکی در‬ ‫بازارهای چین و هند با افزایش روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫البته مس��ئله نگران‌کننده این اس��ت که افزایش‬ ‫چشمگیر ارزش دالر به ضرر قدرت رقابت اقتصادی‬ ‫امریکا خواهد ش��د و صادرات این کشور را به خطر‬ ‫می‌اندازد ول��ی افزایش ارزش دالر از س��وی دیگر‬ ‫موجب کاهش نرخ تورم نیز می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش سیلورس��یک‪ ،‬تحلیلگران اقتصادی بر‬ ‫این باورند که ط�لا و نقره هنوز کاالهای مطمئنی‬ ‫برای پوشش ریسک س��رمایه‌گذاری و ریسک‌های‬ ‫اقتصادی به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫افزایش قیمت جهانی مس‬ ‫در پی بروز نش��انه‌هایی از بهبود وضعیت تقاضای‬ ‫بزرگترین مصرف‌کنن��ده مس جهان و تقویت ارزش‬ ‫دالر‪ ،‬بهای فلز س��رخ نیز در بازارهای جهانی اندکی‬ ‫افزای��ش یاف��ت‪ .‬به گ��زارش ماین‌نی��وز‪ ،‬هرچند در‬ ‫هفته‌های اخیر قیمت فلز س��رخ روند نزولی ب ‌ه خود‬ ‫گرفته بود اما از روز پنجش��نبه هفته گذشته‪ ،‬بهبود‬ ‫قیمت نفت از کمترین س��طح آن در ‪ 5‬س��ال و نیم‬ ‫گذشته و همچنین رشد اندک بازارهای سهام از روند‬ ‫ت مس در بازارهای جهانی جلوگیری‬ ‫کاهش��ی قیم ‌‬ ‫کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که انتشار اخباری مبنی بر‬ ‫افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک فدرال رزرو امریکا‪،‬‬ ‫باعث افزایش ارزش دالر ش��د که این مسئله نیز در‬ ‫روند بازار فلزات تاثیرگذار بود‪.‬‬ ‫مجموع این عوامل باعث ش��د تا قیمت فلز س��رخ‬ ‫در بازارهای جهانی در روز پنجش��نبه هفته گذشته‬ ‫ب��ه ‪6‬ه��زارو ‪350‬دالر به ازای هرتن صع��ود کند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر پس از اعالم تداوم طرح مسکن‌س��ازی‬ ‫در چین در س��ال ‪2015‬م‪ ،‬قیمت مس در روز جمعه‬ ‫نی��ز با افزایش نزدیک به ‪ 1/5‬درص��دی به ‪ 6‬هزار و‬ ‫‪ 445‬دالر به ازای هرتن رس��ید‪ .‬در پی اعالم ساخت‬ ‫‪ 7‬میلیون واحد مس��کونی دیگر در س��ال جدید در‬ ‫قالب طرح مسکن‌سازی‪ ،‬قیمت مس در چین بازهم‬ ‫افزایش یافت‪ .‬البته اثرات مثبت ناشی از این خبر به‬ ‫دلیل کمبود فعالیت در انتهای س��ال تا حدی خنثی‬ ‫شد‪ .‬به گفته یکی از تحلیلگران در شانگهای‪ ،‬با توجه‬ ‫به اینکه ش��رکت‌ها قبل از پایان سال تالش می‌کنند‬ ‫ت��ا وام‌های خود را بازپرداخ��ت کنند‪ ،‬تقاضا در حال‬ ‫حاضر ضعیف است‪ .‬به گفته یکی از کارگزاران‪ ،‬اخبار‬ ‫اقتص��ادی چین همچن��ان مهم‌تری��ن هدایت‌کننده‬ ‫قیمت‌ه��ا در بورس فلزات لندن اس��ت‪ .‬با نگاهی به‬ ‫مجموع س��ال‌جاری‪ ،‬یک عامل کلی��دی که تمامی‬ ‫قیمت‌ها را در بخش��ی که اتفاق بسیار غیریکنواخت‬ ‫است‪ ،‬تحت‌تاثیر قرار داد‪ ،‬تحوالت اقتصادی در چین‪،‬‬ ‫مهم‌ترین مصرف‌کننده مس در جهان بود‪ .‬از تابستان‪،‬‬ ‫چشم‌انداز اقتصادی در این کشور تحت‌تاثیر رکود در‬ ‫بخش امالک‪ ،‬به میزان محسوسی تیره‌تر شده و این‬ ‫موضوع قیمت‌ها را بی‌نصیب باقی نگذاشته است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫تشکیل کنسرسیوم‬ ‫معدنی برای معامالت‬ ‫مستقیم با چینی‌ها‬ ‫امیر گفتاری‬ ‫کارشناسارشدبازارفوالدوسنگ‌آهنچین‬ ‫ب��ازار ف��والد و س��نگ‌آهن آین��ده چن��دان‬ ‫امیدوارکننده‌ای نداش��ته و تولید این دو ماده مهم‬ ‫روزبه‌روز رقابتی‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین قیمت‌ها هم در فوالد و هم در سنگ‌آهن‬ ‫کاهش��ی اس��ت و تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫ایرانی باید س��عی کنند با دور زدن دالالن و ایجاد‬ ‫کنسرسیومی بزرگ‪ ،‬مستقیم با شرکت‌های چینی‬ ‫وارد معامله شوند‪.‬‬ ‫چراکه در اجالس��ی که هر ساله اوایل ماه مارس‬ ‫در چین برگزاری می‌ش��ود از آنجای��ی که دیدگاه‬ ‫رییس‌جمه��وری جدی��د چی��ن روی فناوری‌های‬ ‫پیش��رفته یا «های تک» است و همچنین آلودگی‬ ‫ش��هرهای بزرگ که ب��ه دلیل نزدیک��ی ‪ 60‬تا ‪70‬‬ ‫درصدی کارخانه‌های فوالد در محدوده این شهرها‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬تصمیم بر کاه��ش تولید فوالد گرفته‬ ‫ش��د‪ .‬از سوی دیگر تحریم‌ها علیه روسیه و بحرانی‬ ‫که در این کشور به عنوان دومین صادرکننده بزرگ‬ ‫فوالد جهان‪ ،‬به وجود آمد سبب شده تا تمرکز این‬ ‫کش��ور بیش��تر روی صادرات فوالد ق��رار گیرد که‬ ‫همین موض��وع افت به��ای ف��والد را در بازارهای‬ ‫جهانی موجب شده اس��ت و حتی فوالدسازان این‬ ‫کش��ور اعالم کرده‌اند با کاهش بیشتر قیمت‌ها نیز‬ ‫قدرت رقاب��ت و تولید محصول را دارن��د‪ .‬بنابراین‬ ‫دلیل کاهش قیمت فوالد تنها در دس��ت چینی‌ها‬ ‫نبوده اس��ت‪ ،‬به گونه‌ای که مقام��ات چینی حتی‬ ‫اعالم کرده‌اند به هیچ عنوان قصد رقابت با روس‌ها‬ ‫را در تولید فوالد ندارند چون هزینه‌های تولید آنها‬ ‫به مراتب بیشتر از روسیه است‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ت که همواره قیمت فوالد تولیدی‬ ‫چی��ن به دلیل تامین انرژی و واردات س��نگ‌آهن از‬ ‫اس��ترالیا‪ ،‬برزیل و هند بیش��تر از روسیه بوده است‬ ‫و سیاست کنونی این کش��ور کاهش تولید به دلیل‬ ‫رک��ود بازارهای جهانی‪ ،‬آلودگ��ی و مقرون به صرفه‬ ‫نبودن قیمت س��نگ‌آهن اس��ت از این‌رو چین برای‬ ‫وارد نش��دن به ب��ازار رقابت��ی با روس‌ها‪ ،‬ت��ا پایان‬ ‫س��ال ‪2014‬م جای��زه صادراتی و حمای��ت از تولید‬ ‫را برم��ی‌دارد‪ ،‬بنابراین با نبود مش��وق‌های اقتصادی‬ ‫بخش��ی از کارخانه‌ه��ا از مدار تولید خارج ش��ده و‬ ‫تولی��د کاهش خواهد یافت‪ .‬از طرف دیگر سیاس��ت‬ ‫رییس‌جمهوری فعلی چین بر افزایش رفاه و بازسازی‬ ‫روس��تاها با تقویت بخش کشاورزی استوار شده که‬ ‫این تصمیم بر کاهش مصرف و تقاضای فوالد در بازار‬ ‫داخلی این کشور نیز تاثیر مستقیم خواهد داشت‪ .‬و‬ ‫در نتیجه باید در انتظار رکود بیش��تر در بازار فوالد‬ ‫باش��یم اما این موضوع زمان��ی اهمیت پیدا می‌کند‬ ‫ک��ه در چنین بازاری تولیدکنن��دگان ایرانی حضور‬ ‫پی��دا ک��رده و بحران را به فرص��ت تبدیل کنند‪ .‬در‬ ‫این‌باره باید توجه داش��ت که سیاست چین در سال‬ ‫آینده کاهش تولید فوالد است و قیمت بیلت نیز در‬ ‫محدوده قیمت ‪ 350‬دالر باقی خواهد ماند از این‌رو‬ ‫و براساس محاسبات می‌توان انتظار بهای ‪ 50‬تا ‪60‬‬ ‫دالر را برای هر تن س��نگ‌آهن ‪ 60‬درصد داش��ت‪.‬‬ ‫بنابراین بخش خصوص��ی ایران باید با یک مدیریت‬ ‫صحیح ابت��دا حجم تولید را برای کاهش هزینه‌های‬ ‫تولید افزایش داده و س��پس ب��ا رایزنی و پیدا کردن‬ ‫کارخانه‌های فوالدی چینی‪ ،‬مواد را به‌طور مستقیم‬ ‫به آنها عرضه کرده تا با حذف واس��طه‌ها هزینه‌های‬ ‫جانب��ی کاهش یابند البته دس��تیابی به این موضوع‬ ‫نیازمند ثب��ات در کیفیت و میزان بار عرضه ش��ده‬ ‫یعن��ی قراردادهای بلندمدت با فوالدس��ازان چینی‬ ‫است تا قادر به ورود به مدار تولید باشیم‪.‬‬ ‫درواق��ع باید با کارخانه‌های بزرگ فوالد چین که‬ ‫هم تولیدکننده و هم طراح و سازنده خطوط فوالد‬ ‫هس��تند قرارداد داشته باشیم تا وارد بازار ما شده و‬ ‫پروژه‌ها را گسترش دهیم یعنی به صورت تهاتری و‬ ‫فروش بار از این امکانات آنها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫من معتق��دم تولیدکنن��دگان بای��د از نیروهای‬ ‫متخص��ص و امکانات ش��رکت‌های ب��زرگ چینی‬ ‫اس��تفاده کنن��د‪ .‬درح��ال حاض��ر ش��اهد حضور‬ ‫ش��رکت‌های بخش خصوصی چینی در پروژه‌های‬ ‫فوالد و گندله‌س��ازی کشور هستیم‪ ،‬بنابراین بخش‬ ‫خصوص��ی باید ب��ا یکدیگر متحد ش��ده و درقالب‬ ‫انجمن‌ه��ا یا کنسرس��یوم‌ها با ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫چینی وارد مذاکره شوند‪ .‬همچنین بخش خصوصی‬ ‫باید ب��ا س��رمایه‌گذاری‌هایی در بخش حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫هزینه‌ها را در این بخش به حداقل رسانده و در این‬ ‫حوزه حتی می‌توان از امکانات چینی‌ها نیز استفاده‬ ‫ک��رد برای مثال با گش��ایش اعتبارات اس��نادی یا‬ ‫همان «ال سی»های بلندمدت از طریق بانک‌های‬ ‫چینی و خرید تجهیزات ریلی‪ ،‬لوکوموتیو و واگن‌ها‪،‬‬ ‫حجم زیادی از هزینه‌ها را می‌توان کاهش داد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫کنسرسیوم؛ موتور رشد تولیدات معدنی‬ ‫نرگس قیصری‪-‬گروه معدن‪ :‬تامین سرمایه و مواد‬ ‫اولیه در بخش معدن به دلیل نیاز پروژه‌ها به سرمایه‬ ‫باال از اهمیت باالیی برخوردار است‪ .‬از این‌رو در بخش‬ ‫مع��دن با توجه به زیرس��اخت‌ها می‌ت��وان با تجمیع‬ ‫واحده��ای کوچ��ک چه در ح��وزه مع��ادن و چه در‬ ‫بخش تولید محصوالت معدنی زمینه را برای رسیدن‬ ‫به یک تولید مناس��ب و رو به توس��عه فراهم کرد‪ .‬در‬ ‫واقع می‌توان به جرات گفت که تش��کیل کنسرسیوم‬ ‫برای تولید انواع محصوالت معدنی ضمن اینکه صرفه‬ ‫اقتص��ادی را به دنبال دارد می‌توان��د زمینه صادرات‬ ‫را فراه��م کرده و به این ترتی��ب ارزش افزوده باالیی‬ ‫ب��ه وجود م��ی‌آورد‪ .‬درحال حاضر ای��ران نیز به‌دلیل‬ ‫برخ��ورداری از ذخایر معدنی فراوان در نقاط مختلف‬ ‫از ظرفیت باالیی برای تولید برخوردار بوده و می‌توان‬ ‫ب��ا انجام برنامه‌ریزی و س��رمایه‌گذاری زمینه را برای‬ ‫رشد و توسعه در صنایع معدنی فراهم کرد‪.‬‬ ‫س��جاد غرقی‪ ،‬عضو هیات‌مدیره‬ ‫تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان‬ ‫س��نگ‌آهن درخصوص تشکیل در مجم��وع صرفه مقیاس نامیده می‌ش��ود باید مورد‬ ‫کنسرس��یوم و تاثی��ر آن روی توج��ه قرار گیرد و در صورت رعایت کردن این اصول‬ ‫زمین��ه برای تولید و ایجاد صرفه‬ ‫افزای��ش تولید‬ ‫می‌گوید‪ :‬در سجاد غرقی‪ :‬با تجمیع‬ ‫اقتص��ادی فراه��م خواهد ش��د‪.‬‬ ‫س��نگ‌آهن ب��ه‬ ‫معادن متوسط و‬ ‫حال با توجه ب��ه این موضوع در‬ ‫حال حاضر در انجمن تولیدکنندگان‬ ‫کوچک مقیاس‬ ‫ایجاد کنسرس��یوم‌ها و به نتیجه‬ ‫و صادرکنندگان س��نگ‌آهن موضوع‬ ‫قابلیت‬ ‫می‌توان‬ ‫رس��یدن‪ ،‬در راس��تای افزای��ش‬ ‫تش��کیل کنسرس��یوم در دو بخ��ش‬ ‫سرمایه‌گذاری برای‬ ‫تولید توجه به جانمایی مناس��ب‬ ‫فرآوری و تولی��د در حال پیگیری و‬ ‫به‌عنوان ش��رط اصل��ی و صرفه‬ ‫تشکیل و راه‌اندازی‬ ‫اجراس��ت‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه‬ ‫مقیاس شرط کافی برای این امر‬ ‫تشکیل کنسرس��یوم در حوزه تولید‬ ‫کارخانهکنسانتره‬ ‫خواه��د بود‪ .‬عض��و هیات‌مدیره‬ ‫می‌توان��د زمینه س��از افزایش تولید‬ ‫و گندله‌سازی را که‬ ‫باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مسائلی که در به‌عنوان محصوالت مهم انجم��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنن��دگان در ادام��ه افزود‪:‬‬ ‫ای��ن خص��وص وج��ود دارد افزایش‬ ‫و باارزش در صنعت‬ ‫با توجه ب��ه پیگیری‌های انجمن‬ ‫تولی��د در حوزه ص��ادرات و دیگری‬ ‫فوالدسازی به شمار‬ ‫در زمینه تش��کیل کنسرس��یوم‬ ‫اس��تخراج از معادن است‪ .‬در واقع از‬ ‫می‌آیند فراهم کرد‬ ‫اقداماتی انجام ش��ده و می‌توان‬ ‫طری��ق تجمی��ع معادن متوس��ط و‬ ‫به تشکیل کنسرسیوم در استان‬ ‫کوچ��ک مقی��اس می‌ت��وان قابلیت‬ ‫س��رمایه‌گذاری برای تش��کیل و راه‌ان��دازی کارخانه زنجان اش��اره کرد‪ .‬همچنین در نق��اط دیگری مانند‬ ‫کنس��انتره و گندله‌س��ازی را که به‌عنوان محصوالت کردس��تان‪ ،‬همدان و آذربایجان غربی به دلیل وجود‬ ‫مهم و باارزش در صنعت فوالدسازی به شمار می‌آیند مع��ادن کوچک با ذخایر کم می‌ت��وان با تجمیع آنها‬ ‫زمینه را برای افزایش تولید و اس��تخراج س��نگ‌آهن‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫و همچنی��ن با ایجاد جانمایی مناس��ب زمینه را برای‬ ‫‹ ‹انجمن پیگیر تشکیل کنسرسیوم است‬ ‫غرقی معتقد اس��ت که در نقاطی همچون ش��مال تولید دیگر محصوالت معدنی فراهم کرد‪.‬‬ ‫غربی کش��ور که معادن کوچک و متوس��ط از ذخایر ‹ ‹تجمیع شرط بقاء‬ ‫وی معتقد اس��ت که ش��رط بقای معادن کوچک و‬ ‫پایینی برخوردار هستند می‌توان با اجرای کنسرسیوم‬ ‫و تجمیع زمینه را برای اقتصادی ش��دن فعالیت آنها متوسط سنگ‌آهن ایجاد کنسرسیوم است‪ .‬چرا که در‬ ‫فراه��م کرد‪ .‬اما نکته مهمی که بای��د در این موضوع حال حاضر ش��رایط بازار جهانی و کاهش قیمت این‬ ‫م��ورد توجه قرار گیرد توجه به صرفه مقیاس اس��ت‪ .‬محصول از یکس��و و همچنین افزایش هزینه تولید از‬ ‫به‌عنوان مثال برای س��اخت یک کارخانه کنس��انتره س��وی دیگر سبب ش��ده تا صرفه اقتصادی حاصل از‬ ‫جانمایی مناس��ب یعنی وجود زیرس��اخت مناسب و تولید س��نگ‌آهن کاهش یابد‪ .‬ب��ه همین دلیل یکی‬ ‫دسترسی به منابع آبی‪ ،‬دسترسی به راه‌های ترانزیتی‪ ،‬از مکانیس��م‌هایی که می‌تواند زمینه را برای افزایش‬ ‫ان��رژی و نزدیکی به منابع و ذخایر معدنی که همگی به��ره‌وری از مع��ادن و تولید س��نگ‌آهن فراهم کند‬ ‫عناصرنادر‪،‬دلیلتمایلچینی‌هابرایخریدباطله‌هایمعدنچغارت‬ ‫با توج��ه به تمای��ل چینی‌ها‬ ‫ب��ه خرید خ��اک باطل��ه معدن‬ ‫سنگ‌آهن چغارت‪ ،‬پژوهشگران‬ ‫دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر با‬ ‫مطالعات��ی ک��ه روی این معدن‬ ‫انجام دادند‪ ،‬اعالم کردند در این‬ ‫خاک باطل��ه ‪ 14‬عنصر نادر و با‬ ‫ارزش وج��ود دارد که در صنایع‬ ‫الکترونیک��ی و نظام��ی کارب��رد دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬یونس ش��کاریان‪ ،‬مجری این طرح معدن‬ ‫س��نگ‌آهن چغ��ارت را معدن مرک��زی آهن در‬ ‫کشور عنوان کرد و گفت‪ :‬چند سال پیش کشور‬ ‫چین درصدد خری��د خاک‌های باطله این معدن‬ ‫برآمد که در این زمین��ه مطالعاتی درباره دالیل‬ ‫تمایل این کشور نسبت به خرید خاک‌های آلوده‬ ‫انجام داده‌ایم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این مطالعات در زمینه بررسی‬ ‫ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در معدن چغارت‬ ‫آهن اجرایی ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عناصر نادر خاکی‬ ‫مواد نادر و با ارزش��ی هس��تند به گونه‌ای که در‬ ‫یک تن سنگ‌آهن ‪ 10‬تا ‪ 50‬گرم از این عناصر با‬ ‫ارزش وجود دارد که در بسیاری از صنایع کاربرد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ش��کاریان ادامه داد‪ :‬وجود عناصر نادر در کنار‬ ‫آه��ن به عن��وان محصول جانبی بس��یار با ارزش‬ ‫اس��ت از این‌رو این تحقیقات به منظور بررس��ی‬ ‫جامعی بر این فلزات ارزشمند و خواص شیمیایی‬ ‫و ژئوشیمیایی آنها با هدف ارائه‬ ‫الگوی پراکندگی این عناصر در‬ ‫ضلع شمال و شمال شرق معدن‬ ‫چغارت اجرایی شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این‬ ‫زمینه نمونه‌برداری ژئوشیمیایی‬ ‫سیس��تماتیک از ضلع ش��مال‪-‬‬ ‫شمال شرقی معدن آهن چغارت‬ ‫انجام ش��د و در ادامه نمونه‌ها پس از آماده‌سازی‬ ‫برای تعیین عناصر اصلی و نادر خاکی مورد آنالیز‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫ش��کاریان به بیان نتایج به دس��ت آمده از این‬ ‫تحقیقات پرداخت و اضافه کرد‪ :‬در این مطالعات‬ ‫مشخص شد که عناصر با ارزش این معدن شامل‬ ‫‪ 14‬عنصر می‌ش��ود ک��ه عدد ‪ 57‬ت��ا ‪ 71‬جدول‬ ‫تناوبی را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬س��ریم‪ ،‬النتانی��وم و ایریدی��م را از جمله‬ ‫عناص��ر نادر در خ��اک باطله معدن س��نگ‌آهن‬ ‫چغارت عنوان و خاطرنش��ان کرد‪ :‬این عناصر در‬ ‫صنای��ع مختلفی چون صنای��ع الکترونیکی برای‬ ‫ساخت مدارها استفاده می‌شوند‪.‬‬ ‫ش��کاریان صنایع نظام��ی را از دیگر زمینه‌های‬ ‫کارب��رد این عناصر نادر عن��وان کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫عناص��ر به دلیل ب��اال بودن دمای ذوب‌ش��ان در‬ ‫س��اخت موش��ک‌ها به کار می‌رون��د‪ .‬متالورژی و‬ ‫صنایع پالستیک‌سازی از دیگر زمینه‌های کاربرد‬ ‫این عناصراست‪.‬‬ ‫اس��تفاده از صرفه مقیاس و توجه به شرایط مورد نیاز‬ ‫ب��رای این امر اس��ت‪ .‬غرقی اف��زود‪ :‬در واقع افزایش‬ ‫به��ره‌وری در بنگاه‌ها تنها از طریق کاهش هزینه‌های‬ ‫تولید همچون اس��تخراج‪ ،‬حمل و آتشباری و کاهش‬ ‫هزینه‌ه��ای عملیاتی تنه��ا از طریق کنسرس��یوم یا‬ ‫همان تجمیع معادن کوچک امکانپذیر ش��ده به این‬ ‫ترتیب می‌ت��وان زمینه را برای اح��داث کارخانه‌های‬ ‫ف��رآوری فراهم کرد‪ .‬اما این پای��ان کار نبوده و ایجاد‬ ‫کنسرس��یوم روی قیم��ت این کانی در ب��ازار داخلی‬ ‫نیز تاثیر‌گذار اس��ت‪ .‬چراکه تمامی موارد ذکر ش��ده‬ ‫همچون زنجیره‌ای به هم متصل هستند که از طریق‬ ‫آنها می‌توان زمینه را برای پیش��برد کنسرسیوم و به‬ ‫نتیجه رساندن آن فراهم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گستردگی مشکل سیمانی‌ها‬ ‫مع��اون فنی و تولی��د انجمن س��یمان درخصوص‬ ‫تش��کیل کنسرس��یوم و تاثیر آن روی تولید سیمان‬ ‫می‌گوید‪ :‬گستردگی س��هامداران در صنعت‬ ‫به‬ ‫س��یمان یک��ی از دالیلی اس��ت که امکان تش��کیل‬ ‫کنسرس��یوم را مشکل می‌کند‪ .‬اما این در حالی است‬ ‫که هم‌اکن��ون فعالیت انجمن به‌صورت کنسرس��یوم‬ ‫است‪ .‬به این ترتیب که سیاستگذاری‌ها برای توزیع و‬ ‫صادرات و دیگر موارد مربوط به سیمان توسط انجمن‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫نادر غف��اری در ادامه گفت‪ :‬با توج��ه به رایزنی‌هایی‬ ‫که توس��ط انجمن ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫انجام ش��ده قرار اس��ت تا تفاهمنامه‌ای به امضا برسد‬ ‫ک��ه در صورت انج��ام ای��ن موضوع به‌ط��ور تقریبی‬ ‫عم��ده اختیارات وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫حوزه س��یمان ک��ه از جمله مهم‌ترین آنه��ا می‌توان‬ ‫ب��ه تولید‪ ،‬توزی��ع و صادرات و‪ ...‬این محصول اش��اره‬ ‫ک��رد به کنترل انجمن درمی‌آی��د‪ .‬در واقع با به امضا‬ ‫رس��یدن این تفاهمنامه به نوعی زمین��ه برای ایجاد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کنسرس��یوم در انجمن فراهم خواهد شد‪ .‬وی معتقد‬ ‫است که کنسرس��یوم بیش��تر برای مدیریت تولید و‬ ‫انجام سیاستگذاری‌هاس��ت و ب��ه این ترتیب می‌تواند‬ ‫ب��ه افزایش تولید نیز منجر ش��ود‪ .‬حال ب��ا توجه به‬ ‫فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که توس��ط دولت انجام‬ ‫گرفته تشکیل کنسرسیوم به‌عنوان یک بازوی اجرایی‬ ‫خوب و مناسبی برای دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجمیع سنگ‌آهنی‌ها و فوالدی‌ها‬ ‫دبیر انجمن فوالد درباره تاثیر تش��کیل کنسرسیوم‬ ‫می‌گوید‪ :‬در صورتی‬ ‫در افزایش تولید فوالد به‬ ‫که دولت برنامه و سیاس��ت مشخصی را برای تجمیع‬ ‫سرمایه‌های کوچک داش��ته باشد تاثیر مناسبی روی‬ ‫تولید هرچه بهتر خواهد داشت‪.‬‬ ‫رس��ول خلیفه‌س��لطان در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬اگر تش��کیل کنسرسیوم‬ ‫برای تولید محصوالتی همچون‬ ‫گندل��ه و کنس��انتره و آه��ن‬ ‫اس��فنجی انجام ش��ود می‌تواند‬ ‫رش��د تولید فوالد را به همراه داش��ته باشد‪ .‬در واقع‬ ‫تجمیع معدنداران سنگ آهنی با تولیدکنندگان فوالد‬ ‫می‌تواند تاثیر بس��زایی در رشد و تولید فوالد داشته و‬ ‫ضمن جلوگیری از خام‌فروش��ی زمینه را برای تولید‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز در این صنعت فراهم کند‪ ،‬چرا که‬ ‫در برخ��ی موارد معدن��داران توان مالی ب��رای انجام‬ ‫عملیات فرآوری سنگ آهن را نداشته و از سوی دیگر‬ ‫نوس��انی که در بازار جهانی ای��ن محصول وجود دارد‬ ‫باعث ش��ده تا صادرات س��نگ‌آهن صرف��ه اقتصادی‬ ‫خوبی نداش��ته باش��د‪ .‬همچنین اگر بخش خصوصی‬ ‫بخواه��د ب��رای تولید فوالد وارد عرصه ش��ود به مواد‬ ‫اولیه نیاز خواهد داش��ت به همی��ن دلیل می‌توان با‬ ‫تجمیع این بخش‌ها و تش��کیل کنسرس��یوم زمینه را‬ ‫برای تولید فوالد فراهم کرد‪.‬‬ ‫دستیابیمحققانبهدانشتولیدپودربرایساختفوالدکیفی‬ ‫محقق��ان ی��ک ش��رکت‬ ‫دانش‌بنیان مس��تقر در ش��هرک‬ ‫علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق‬ ‫ب��ه تدوین دانش فنی تولید پودر‬ ‫تاندیش ب��ازی پس از دو س��ال‬ ‫فعالیت تحقیقاتی شدند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نی��وز‪ ،‬از این‬ ‫پودر در ریخته‌گری مداوم فوالد‬ ‫اس��تفاده می‌ش��ود و تاثیر قابل توجهی بر کاهش‬ ‫ناخالصی‌ه��ای مذاب و تولید ف��والد تمیز و کیفی‬ ‫دارد‪ .‬این پ��ودر تا س��ال ‪ ،۱۳۸۱‬وارداتی بوده که‬ ‫محققان شرکت دانش‌بنیان مستقر در شهرک در‬ ‫نخستین مناقصه داخلی که از طرف شرکت فوالد‬ ‫مبارکه برگزار شد‪ ،‬شرکت کرده و تاکنون موفق به‬ ‫تامین این محصول برای شرکت‌های فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫فوالد هرمزگان و واحد سبا شده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت دانش بنیان سرباره مصنوعی تولید‬ ‫شده (جایگزین کلسیم آلومینات) به روش بازیابی‬ ‫سرباره کوره پاتیلی را نیز در سال ‪۱۳۸۶‬با موفقیت‬ ‫آزمایش کرده و به‌عنوان دومین محصول مبتنی بر‬ ‫نتایج طرح‌های پژوهش��ی خود‪ ،‬موفق ش��ده است‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۲‬ه��زار تن از این محص��ول را تولید و‬ ‫عرضه کند‪ .‬حسین ادریس‪ ،‬مدیرعامل این شرکت‬ ‫دانش بنیان با بیان اینکه پودر عایق تولید شده در‬ ‫مجتمع فوالد مبارکه و واحد سبا به‌عنوان جایگزین‬ ‫سبوس برشته برنج با موفقیت آزمایش شده است‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬ش��رکت ما در تالش برای دستیابی به‬ ‫دانش فنی تولید پودر قالب برای‬ ‫تمامی ش��رکت‌های ریخته‌گری‬ ‫مداوم در کشور بود که این دانش‬ ‫فنی تنها در اختیار چند شرکت‬ ‫بزرگ جهان است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به اینکه‬ ‫پودره��ای تاندیش ب��ه دو گروه‬ ‫اسیدی و بازی تقسیم می‌شوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پودرهای اس��یدی که فق��ط عایق حرارتی‬ ‫هستند‪ ،‬کمتر اس��تفاده می‌شوند و تولیدکنندگان‬ ‫محص��والت تمی��ز و کیفی از پ��ودر تاندیش بازی‬ ‫اس��تفاده می‌کنند‪ ،‬همچنین استفاده از پودرهای‬ ‫تاندی��ش ب��ازی ب��رای تولی��د ف��والد تمی��ز یک‬ ‫ضرورت است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه‬ ‫داد‪ STunslag 103 PA :‬پ��ودری بازی اس��ت‬ ‫که از نظر متالوژیکی فعال است و افزودن آن روی‬ ‫س��طح مذاب در تاندیش باع��ث تمیزی محصول‬ ‫فوالدی می‌ش��ود‪ .‬به گفته ادری��س‪ ،‬عایق حرارتی‬ ‫بودن در سطح مذاب‪ ،‬توانایی جذب ناخالصی‌هایی‬ ‫که شناور بوده و به سطح مذاب می‌رسند‪ ،‬افزایش‬ ‫تمیزی فوالد به‌ویژه در زمان‌های شروع ریخته‌گری‬ ‫و تعوی��ض پاتیل و پخش ش��دن به‌طور یکنواخت‬ ‫در س��طح مذاب تاندیش‪ ،‬از جمله مزیت‌های این‬ ‫پودر اس��ت‪ .‬ادریس خاطرنش��ان کرد‪ :‬قیمت این‬ ‫محص��ول حدود ‪۵۰‬درص��د کمتر از ماده مش��ابه‬ ‫خارجی آن است‪.‬‬
‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫با استناد به گزارش مرکز پژوهش مجلس بررسی کرد‬ ‫‪29‬‬ ‫پرهیز از تصویب طرح‌های عمرانی جدید‬ ‫به�روز فتاحی ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬بررس��ی‬ ‫اعتبارات وزارت راه و شهرس��ازی در الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۴‬نش��ان می‌دهد که بودجه‬ ‫این وزارتخانه با ‪ ۳۶‬درصد افزایش نس��بت‬ ‫ب��ه بودجه مص��وب س��ال ‪ ۹۳‬رویکردهای‬ ‫متفاوتی دارد که هر بخش آن قابل بررسی‬ ‫و ارزیابی است‪ .‬در این میان باید به این نکته‬ ‫توجه داشت که با توجه به وجود تحریم‌ها‪،‬‬ ‫ت جهانی نفت‬ ‫نرخ تورم‪ ،‬تداوم کاهش قیم ‌‬ ‫و به دنبال آن کاهش منابع درآمدی دولت‪،‬‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د که منابع برآورد ش��ده با‬ ‫محدودیت درآمدی و اعتب��ارات بودجه‌ای‬ ‫مواجه خواهند ش��د‪ .‬بنابراین گمان می‌رود‬ ‫اعتبارات در نظر گرفته ش��ده برای برنامه‌ها‬ ‫و فعالیت‌های سال ‪ ،۹۴‬نسبت به اعتبارات‬ ‫پیش‌بین��ی ش��ده در این الیح��ه با کاهش‬ ‫معناداری روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی مرکز پژوهش مجلس‬ ‫کارشناس��ان بر این باورند ک��ه اعتبارات‬ ‫بودج��ه‌ای و ماموریت‌ه��ای در نظر گرفته‬ ‫شده باید به نحوی تخصیص یافته و تنظیم‬ ‫ش��ود که زمینه تحقق اهداف و برنامه‌های‬ ‫مص��وب و برطرف‌کنن��ده نیازهای اعتباری‬ ‫بخش‌ه��ا و برنامه‌ه��ای ذی‌ربط باش��د‪ .‬از‬ ‫ای��ن منظر حج��م اعتب��ارات و انطباق آن‬ ‫ب��ا تکالی��ف و رویکردهای در نظ��ر گرفته‬ ‫ش��ده در الیحه بودجه س��االنه بخش راه و‬ ‫شهرس��ازی و مدیریت ش��هری‪ ،‬حکایت از‬ ‫آن دارد که گرچ��ه برخی از جهت‌گیری‌ها‬ ‫و افزای��ش منابع اعتباری س��عی در بهبود‬ ‫ش��رایط و پاس��خگویی ب��ه نیازه��ای آن‬ ‫موضوعات دارد‪ ،‬اما بسیاری از امور بااهمیت‬ ‫در ای��ن بخ��ش‪ ،‬مورد غفل��ت و بی‌توجهی‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬پرداختن ب��ه ضروریاتی‬ ‫مانند نوس��ازی بافت‌های فرسوده و تکلیف‬ ‫قانون��ی در نوس��ازی س��االنه ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫ای��ن گونه بافت‌ها‪ ،‬جدیت در مقاوم‌س��ازی‬ ‫بناهای بااهمی��ت و ضروری و نظارت عالیه‬ ‫بر کیفیت و کمیت اجرای ضوابط‪ ،‬مقررات‬ ‫و اس��تانداردها در هم��ه طرح‌های عمرانی‬ ‫و ساخت‌وس��ازهای ش��هری‪ ،‬ارتقای کیفی‬ ‫سیاس��تگذاری و بهب��ود اعتب��ارات اجرای‬ ‫برنامه‌های حمل‌ونقل عمومی‪ ،‬درون شهری‬ ‫و برون ش��هری‪ ،‬ضرورت افزایش اعتبارات‬ ‫برنامه‌ه��ای مرتب��ط با روس��تاها و تفکیک‬ ‫رئوس برنامه‌های روس��تایی از ش��هری‪ ،‬از‬ ‫جمله مواردی اس��ت که در این الیحه باید‬ ‫مورد توجه قرار می‌گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹نقاط ضعف و قوت‬ ‫آنچ��ه ک��ه در گزارش��ی از س��وی مرکز‬ ‫پژوهش‌های مجلس با عنوان بررسی الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۴‬کل کشور در بخش مسکن‪،‬‬ ‫شهرس��ازی و مدیریت ش��هری آمده‪ ،‬نقاط‬ ‫ضعف و ق��وت این الیحه را مورد بررس��ی‬ ‫و ارزیابی قرار داده اس��ت‪ .‬در واقع بررس��ی‬ ‫برنامه‌ها و اعتبارات بودجه‌ای حوزه مسکن‬ ‫و شهرس��ازی و مدیریت شهری‪ ،‬بر حسب‬ ‫برنامه و فعالیت در الیحه س��ال ‪ ۹۴‬نش��ان‬ ‫می‌دهد که برنامه‌ه��ای مذکور دارای نقاط‬ ‫قوت و ضعف عدیده‌ای است‪.‬‬ ‫تحقی��ق ارائ��ه ش��ده از س��وی مرک��ز‬ ‫پژوهش‌های مجلس‪ ،‬تقویت و رشد میانگین‬ ‫اعتب��ارات بودج��ه برخ��ی از ردیف‌ه��ای‬ ‫اعتباری که می‌تواند در جهت بهبود بخش‬ ‫راه و مس��کن و شهرس��ازی قلمداد شود را‬ ‫از جمله نقاط قوت الیحه بودجه س��ال ‪۹۴‬‬ ‫دانسته و عنوان کرده است اعتبارات مذکور‬ ‫شامل افزایش اعتبار دبیرخانه شورای‌عالی‬ ‫شهرس��ازی و معماری ایران ب��ا ‪ ۲۸‬درصد‬ ‫رش��د‪ ،‬برنامه ترویج مق��ررات ملی و قواعد‬ ‫فن��ی مس��کن و س��اختمان ب��ا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫افزای��ش و اعتب��ار مرک��ز تحقیق��ات راه و‬ ‫مس��کن و شهرسازی با ‪ ۲۱۱‬درصد افزایش‬ ‫از مهم‌ترین نقاط قوت این بودجه است‪.‬‬ ‫‹ ‹تکلیف مسکن مهر‬ ‫کارشناس��ان مرک��ز پژوهش‌های مجلس‬ ‫معتقدن��د ک��ه با توج��ه ب��ه درج اعتبارات‬ ‫مخت��ص ب��ه زیرس��اخت‌ها‪ ،‬یاران��ه س��ود‬ ‫تسهیالت‪ ،‬تخفیف عوارض متعلقه و حمایت‬ ‫از مس��کن مهر (سهم دولت) در مجموع به‬ ‫میزان ‪ ۵‬هزار میلیارد ریال‪ ،‬می‌توان چنین‬ ‫برداش��ت کرد که دولت به دنبال تکمیل و‬ ‫اتم��ام پروژه‌ها و طرح مس��کن مهر اس��ت‪.‬‬ ‫ام��ا از آنجای��ی ک��ه بیش��تر جانمایی‌های‬ ‫ایران هیچ امتیازی به ترک‌ها نداد‬ ‫ایسنا‪ -‬مدیر کل دفتر ترانزیت‬ ‫و پایانه‌ه��ای م��رزی س��ازمان‬ ‫راه��داری اعالم ک��رد‪ :‬تا اطالع‬ ‫بعدی تم��ام کامیون‌های ایران‬ ‫و ترک به سیس��تم قبلی از مرز‬ ‫عبور کرده و در این رابطه هنوز‬ ‫هیچ تصمیم جدی گرفته نشده است‪.‬‬ ‫محمدج��واد عطرچی��ان با بی��ان این مطلب‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬پ��س از آنکه مذاک��رات با طرف‬ ‫ت��رک ب��رای بازگردان��دن ش��رایط ع��ادی به‬ ‫مرزهای زمینی دو کشور و امکان عبور و مرور‬ ‫کامیون‌ه��ای ایران و ترکیه به ش��کل عادی به‬ ‫نتیج��ه‌ای قطعی نرس��ید‪ ،‬قرار ش��د تا اطالع‬ ‫بع��دن کامیون‌ه��ا با روال قبل��ی حرکت کرده‬ ‫و درحال‌حاض��ر هیچ تصمی��م جدیدی در این‬ ‫رابطه گرفته نشده است‪.‬‬ ‫وی درب��ار ‌ه اظهارنظ��ر ترک‌ها ک��ه هرگونه‬ ‫تصمیم قطعی را منوط به تایید نهایی مسئوالن‬ ‫این کشور در پایتخت ترکیه کرده بودند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پس از آنکه روال عادی به مرزها برگش��ته بود‬ ‫هن��وز مذاکرات ی��ا راه‌حل جدی��دی از طرف‬ ‫ترکیه ارائه نش��ده و ما نمی‌توانیم سیاست‌های‬ ‫این کشور را پیش‌بینی کنیم‪.‬‬ ‫دولت به دنبال تکمیل و‬ ‫اتمام پروژه‌ها و طرح‬ ‫مسکن مهر است‪ .‬اما‬ ‫از آنجایی که بیشتر‬ ‫جانمایی‌های مسکن‬ ‫مهر دارای اشکاالت‬ ‫اساسی است‪ .‬تحمیل‬ ‫هزینه‌های مربوط‬ ‫تاکنون مورد استقبال‬ ‫و پذیرش اقشار مختلف‬ ‫قرار نگرفته است‬ ‫مسکن مهر دارای اش��کاالت اساسی است‪،‬‬ ‫تحمیل هزینه‌های مربوط برای آن دس��ته‬ ‫از مجموعه‌هایی که تاکنون مورد استقبال و‬ ‫پذیرش اقشار مختلف قرار نگرفته استمرار‬ ‫دارد و همچنان دارای ابهام است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح جامع مسکن‬ ‫با توج��ه به اهمیت بررس��ی نقاط ضعف‬ ‫الیحه بودج��ه به منظور رف��ع موانع پیش‬ ‫روی دولت‪ ،‬الزم به ذکر است که در بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬و در برخ��ی از ردیف‌های جدول‬ ‫برآورد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ملی بر‬ ‫حس��ب برنامه و فعالیت و جدول اعتبارات‬ ‫ردیف‌های متفرقه‪ ،‬حجم متعدد و وس��یعی‬ ‫از موضوع��ات اجرای��ی در قالب یک ردیف‬ ‫گنجانده شده و مشخص نیست که برای هر‬ ‫موضوع چه مقدار اعتبار در نظر گرفته شده‬ ‫و نتیجه آن چه خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��رای مث��ال در حال‌حاضر ط��رح جامع‬ ‫مدی��ر کل دفت��ر ترانزی��ت‬ ‫و پایانه‌ه��ای م��رزی س��ازمان‬ ‫راه��داری درب��اره برخ��ی‬ ‫گمانه‌زنی‌ه��ا ک��ه ادام��ه یافتن‬ ‫ش��رایط فعلی را امتیاز ایران به‬ ‫ترکی��ه قلمداد کرده‌ان��د‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬به هیچ‌وجه این‌طور نب��وده و در راه‌حل‬ ‫موقت��ی فعلی صحبت��ی از امتیاز دادن نش��ده‬ ‫است‪ ،‬بلکه تنها دو طرف برای بازگشت شرایط‬ ‫عادی به مرزها و ایجاد امکان دوباره رفت‌وآمد‬ ‫به این تصمیم جدید رسیده‌اند و در این رابطه‬ ‫کشور خاصی متضرر نشده است‪.‬‬ ‫پ��س از آنکه طرح ترکی��ه برای پلمب کردن‬ ‫مخازن س��وخت کامیون‌های این کشور در مرز‬ ‫زمینی با ایران از س��وی کشورمان اجرایی شد‪،‬‬ ‫بس��یاری از کامیون‌های ترک اعالم کردند که‬ ‫درحال‌حاضر امکان اجرای این راه‌حل را ندارد‪،‬‬ ‫از ای��ن‌رو ب��ار دیگر مرزهای زمینی دو کش��ور‬ ‫ب��رای چند روز روی کامیون‌ها بس��ته ش��د تا‬ ‫اینک��ه دو طرف اعالم کردند تا زمان رس��یدن‬ ‫به راه‌حلی قطعی کامیون‌ها بدون نیاز به پملب‬ ‫مخازن‌ش��ان اج��ازه رفت‌وآمد به کش��ور‌های‬ ‫همسایه را خواهند داشت‪.‬‬ ‫مس��کن در دست بررس��ی و تصویب است‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه اینکه طرح جامع باید بتواند به‬ ‫تمام��ی فاکتورها و نیازه��ای کمی و کیفی‬ ‫این بخش در زمان حال و آینده پاسخ کامل‬ ‫بدهد‪ ،‬اما ردی از اعتب��ارات یا رویکردهای‬ ‫الزم در این الیحه مشاهده نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹یک بودجه غیرواقعی‬ ‫روز گذش��ته خبرگزاری تس��نیم با ارائه‬ ‫گزارشی با عنوان «بودجه ‪ ۴۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی عمرانی س��ال ‪ ۹۴‬بس��یار غیرواقعی‬ ‫است» به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس‬ ‫نوش��ت‪ :‬دولت به ط��ور معم��ول از طریق‬ ‫تخصیص ندادن بخش��ی از بودجه عمرانی‪،‬‬ ‫کسری بودجه جاری را پوشش می‌دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش آمده اس��ت که اعتبارات‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های عمران��ی (موس��وم به‬ ‫تملک دارایی‌ه��ای س��رمایه‌ای) در الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۳۹۴‬با رقم ‪47/8‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در مقایسه با قانون ‪41/2(۱۳۹۳‬هزار‬ ‫میلیارد توم��ان) ‪ ۱۶‬درص��د افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه بنابر پیش‌بینی‌ها‪،‬‬ ‫اعتب��ارات عمرانی تخصیص داده ش��ده تا‬ ‫پایان س��ال ‪ ۱۳۹۳‬حدود ‪ ۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان خواهد بود و با در نظر گرفتن اینکه‬ ‫دولت با محدودی��ت جدی در منابع مواجه‬ ‫اس��ت‪ ،‬رقم ‪ 47/8‬هزار میلیارد تومان ارائه‬ ‫ش��ده در الیحه بس��یار غیرواقع��ی به نظر‬ ‫می‌‌رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹توصیه کارشناسان‬ ‫کارشناس��ان در ای��ن گ��زارش توصی��ه‬ ‫کرده‌ان��د که با توجه به عملک��رد اعتبارات‬ ‫عمرانی در بودجه سال‌های گذشته و برای‬ ‫جلوگیری از اجرایی نشدن تعهدات دولت‪،‬‬ ‫از تعری��ف و تصویب طرح عمرانی جدید به‬ ‫ش��دت پرهیز ش��ود‪ .‬همچنین ب��ا توجه به‬ ‫محدودیت‌ه��ای موجود‪ ،‬توزی��ع منابع بین‬ ‫همه طرح‌ه��ای عمرانی‪ ،‬کارآی��ی منابع را‬ ‫به ش��دت کاهش خواهد داد‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫سیاس��ت دولت مانند سال گذشته مبنی بر‬ ‫تخصیص منابع به طرح‌های اولویت‌دار و با‬ ‫پیش��رفت فیزیکی باال ت��داوم یابد‪ .‬در واقع‬ ‫باید در میان طرح‌های با اولویت‪ ،‬طرح‌هایی‬ ‫که قرار بوده در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬خاتمه یابند‪،‬‬ ‫ولی این امر محقق نش��ده‪ ،‬در رتبه باالتری‬ ‫برای استفاده از بودجه قرار داده شوند‪.‬‬ ‫حال این س��وال مطرح می‌ش��ود‪ ،‬که چرا‬ ‫در حالی که ظرفی��ت منابع بودجه‌ای قابل‬ ‫اختص��اص ب��ه طرح‌های عمران��ی محدود‬ ‫بوده و در چند س��ال اخیر افزایش چندانی‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ ،‬دولت‌ها در لوای��ح بودجه‪،‬‬ ‫اعتبارات طرح‌ه��ای عمرانی را زیاده از حد‬ ‫قابل حصول پیش‌بینی می‌کنند تا در میانه‬ ‫راه با کمبود بودجه مواجه‌شوند؟‬ ‫‹ ‹اهداف تخصیص بودجه‬ ‫مرک��ز پژوهش‌های مجلس در پاس��خ به‬ ‫این س��وال گفته است این اقدام با دو هدف‬ ‫اساس��ی انجام می‌شود‪ .‬نخس��ت اینکه در‬ ‫چنین ش��رایطی امکان چانه‌زنی و توافق با‬ ‫دستگاه‌های اجرایی در مرحله تهیه بودجه‬ ‫و ب��ا نمایندگان در فرآین��د تصویب بودجه‬ ‫فراهم می‌شود و از سوی دیگر دولت اهتمام‬ ‫و ت�لاش خ��ود در گس��ترش فعالیت‌های‬ ‫عمرانی و آبادانی کشور را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه در چنی��ن‬ ‫وضعیت��ی و به دلیل تحق��ق نیافتن منابع‬ ‫و وجود کس��ری بودجه‪ ،‬دول��ت از طریق‬ ‫تخصی��ص ن��دادن بخش��ی از اعتب��ارات‬ ‫طرح‌های عمرانی‪ ،‬بخش��ی از کسری‌های‬ ‫موج��ود در بخش‌های اجتناب‌ناپذیر مانند‬ ‫حقوق و دس��تمزد‪ ،‬یارانه‌ها و سایر امور را‬ ‫پوشش می‌دهد‪.‬‬ ‫برآیند تحقیقات مرک��ز پژوهش مجلس‬ ‫و اعداد و ارق��ام تحقق بودجه‌های جاری و‬ ‫عمرانی در سال‌های گذشته به خوبی نشان‬ ‫می‌دهد که به طور معمول تمام بودجه‌های‬ ‫جاری که تخصیص داده ش��ده‌اند را درواقع‬ ‫دولت‌ه��ا مجبور بوده‌ان��د تخصیص بدهند‪،‬‬ ‫اما بودجه‌ه��ای عمرانی به‌ط��ور معمول با‬ ‫نوس��ان و زیرعدد مشخص ش��ده در قانون‬ ‫محقق ش��ده‌اند‪ .‬حال باید دید در سال ‪۹۴‬‬ ‫چه میزان از طرح‌های عمرانی با اختصاص‬ ‫بودجه به س��رانجام خواهند رسید و برنامه‬ ‫دولت ب��رای تنظیم برنامه اختصاص بودجه‬ ‫به منظور تکمیل طرح‌های عمرانی چیست؟‬ ‫‪ 603‬نقطه حادثه خیز در راه های کشور‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬معاون توس��عه مدیریت و‬ ‫منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫ارزش راه‌های کش��ور را ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برآورد کرد و با اشاره‬ ‫به وج��ود ‪ ۶۰۳‬نقطه حادثه‌خیز در‬ ‫راه‌ه��ای کش��ور گفت‪ :‬ب��ا موافقت‬ ‫دولت ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان به منظور تقویت راهداری‬ ‫به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می‌یابد‪.‬‬ ‫سیدس��عید س��یدعالیی در ادامه به فعالیت‌های‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی در ح��وزه راهداری اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬امس��ال یک‌ه��زار و ‪ ۴۱۳‬تیم راهداری‬ ‫در سطح جاده‌های کشور مشغول به فعالیت و ارائه‬ ‫خدمات هس��تند‪ .‬وی با اشاره به افزایش بکارگیری‬ ‫راهداران در س��طح راه‌های کش��ور نس��بت به سال‬ ‫گذش��ته گفت‪ :‬تعداد راهداران از ‪۱۲‬هزار در س��ال‬ ‫گذش��ته به ‪۱۵‬هزار نفر در سال‌جاری افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬س��یدعالیی همچنین با اشاره به حجم باالی‬ ‫فعالیت‌ه��ا و خدم��ات در وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این وزارتخانه با داش��تن ‪ ۱۴‬س��ازمان و‬ ‫زیرمجموع��ه از بزرگترین وزارتخانه‌های کش��ور به‬ ‫ش��مار می‌رود و خدمات آن نقش مهمی در توسعه‬ ‫کشور و ارتقای رفاه حال مردم دارد‪.‬‬ ‫وی از راه و شهرس��ازی به‌عنوان دو مقوله مهم که‬ ‫به رشد و توسعه کشور ارتباط زیادی‬ ‫دارند‪ ،‬یاد کرد و گفت‪ :‬امیدواریم با‬ ‫همراه��ی و تعامل مدی��ران اجرایی‬ ‫در حوزه‌ه��ای مختل��ف‪ ،‬در انج��ام‬ ‫ماموریت‌های خ��ود و ارائه خدمات‬ ‫به مردم موفق باشیم‪.‬‬ ‫پی��ش از ای��ن نی��ز عب��اس آخوندی وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی با اشاره به هزینه ‪ ۸‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫نگهداری راه‌ها در هر سال گفته بود که با هماهنگی‬ ‫وزارت نفت‪ ،‬طرحی را برای نوسازی ناوگان جاده‌ای‬ ‫داری��م‪ .‬بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬در کش��ور حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار کیلومت��ر راه ارتباطی وجود دارد که این‬ ‫شبکه راه‌ها ش��امل ‪ 2‬هزار و ‪ ۱۰۰‬کیلومتر آزادراه‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬ه��زار کیلومتر بزرگراه و ‪ ۲۱‬ه��زار کیلومتر راه‬ ‫اصلی اس��ت که برای نگهداری از آنها نیاز به ساالنه‬ ‫‪ ۷‬هزار میلیارد تومان اعتبار است همچنین ساخت‬ ‫ه��ر کیلومتر راه جاده‌ای در کش��ور م��ا بین ‪ ۲‬تا ‪۸‬‬ ‫میلیارد تومان و س��اخت یک کیلومتر آزادراه بین ‪۳‬‬ ‫ت��ا ‪ ۵‬میلیارد تومان هزینه دارد که با توجه به وجود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار کیلومتر انواع راه‌ها در کشور‪ ،‬ارزش راه‌ها‬ ‫در ایران به ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان می‌رسد که این‬ ‫حجم بزرگ از س��رمایه نیاز به هزینه بیشتری برای‬ ‫نگهداری دارد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫باش�گاه خبرن�گاران‪ -‬حس��ام عقبای��ی‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادیه امالک استان تهران با بیان اینکه باید به مردم‬ ‫ای��ن امی��د را داد که درحال‌حاضر قیمت تمام ش��ده‬ ‫مسکن در حدی نیست که توقع افزایش قیمت داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود باتوجه به خروج از‬ ‫ماه صفر میزان حجم معاالت و خرید و فروش مسکن‬ ‫افزای��ش‌یابد‪ .‬وی با تاکید بر اینک��ه با افزایش حجم‬ ‫معامالت مس��کن خیز خروج از رکود ایجاد می‌شود و‬ ‫این موضوع زمینه‌س��از گردش مالی در اقتصاد کشور‬ ‫و بهبود وضعیت عمومی س��رانه مردم می‌شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال شاهد افزایش قیمت‬ ‫مسکن نباشیم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬حس��ن محتش��م‪ ،‬رییس انجمن صنفی‬ ‫انبوه‌س��ازان اس��تان تهران گفت‪ :‬با توجه به وضعیت‬ ‫فعلی تراکم‌فروش��ی از سوی ش��هرداری و بارگذاری‬ ‫جمعیت��ی ک��ه در ش��هر تهران اتف��اق افت��اده‪ ،‬توان‬ ‫نفس‌کش��یدن در شهر تهران دیگر وجود ندارد‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه پروانه‌های ساختمانی که امسال صادر‬ ‫شده چه از نظر تعداد و چه از نظر مقدار نسبت به قبل‬ ‫در بخش مسکونی کاهش چش��مگیری داشته است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران به سمت‬ ‫پروانه‌های اداری و تجاری رفته اس��ت‪ .‬رییس انجمن‬ ‫صنفی انبوه‌س��ازان اس��تان تهران با بی��ان اینکه باید‬ ‫جلوی برج‌سازی‌ها گرفته شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬جمعیتی‬ ‫ک��ه باید تا ‪ 8‬س��ال آینده در تهران بارگذاری ش��وند‬ ‫درحال‌حاضر به حدنصاب رسیده است‪.‬‬ ‫باشگاه خبرنگاران‪ -‬محسن پورسیدآقایی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬در سال ‪ 1396‬تفاهمنامه‬ ‫راه‌آهن ای��ران و چین در دولت‌های ‪ ۵‬کش��ور ایران‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬تاجیکستان و افغانستان به تصویب‬ ‫می‌رسد و بعد از آن عملیات اجرایی آغاز می‌شود‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه این خط راه‌آه��ن از داخل چین عبور‬ ‫می‌کند و از ایران می‌گذرد تا به اروپا برسد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫آینده نزدیک این خط راه‌آهن توس��ط ایران و کش��ور‬ ‫چین ساخته خواهد ش��د و بارهای ترانزیتی از کشور‬ ‫چین و ای��ران به اروپا منتقل می‌ش��ود‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫مسیر خط راه‌آهن دارای عرض استاندارد خواهد بود و‬ ‫یکسره به کشورهای اروپایی وصل می‌شود‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬داود پرهیزکار‪ ،‬رییس س��ازمان هواشناسی‬ ‫کش��ور ب��ا بی��ان اینک��ه نویزه��ای مزاحم ناش��ی از‬ ‫بی‌س��یم‌های موجود در س��طح ش��هر تهران‪ ،‬همواره‬ ‫راداره��ای هواشناس��ی را تحت تاثیر ق��رار می‌دهند‪،‬‬ ‫‌گف��ت‪ :‬فرکانس بیس��یم‌های ته��ران در ردی��ف باند‬ ‫رادارهای هواشناس��ی قرار دارند و این مس��ئله باعث‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬نویزهای مزاحم ب��ر روی تصاویر رادارهای‬ ‫هواشناسی مشاهده شوند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه تداخل‬ ‫این فرکانس‌ها به س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات‬ ‫رادیویی اعالم شده تا با انجام اقدامات مناسب از انتشار‬ ‫نویزه��ای مزاحم جلوگیری کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬هم‌اکنون ‪۸‬‬ ‫رادار‪ ،‬پایش‌های هواشناس��ی کشور را انجام می‌دهند‬ ‫و سازمان هواشناسی درتالش است با تامین اعتبارات‬ ‫مورد نیاز بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال آینده تعداد رادارهای خود‬ ‫را به ‪ ۲۰‬رادار در سطح کشور افزایش دهد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه پیش‌بینی هوا در چند روز آینده معموال براساس‬ ‫تجزیه و تحلی��ل پدیده‌های بزرگ مقیاس‌های عملی‬ ‫است‪‌،‬تصریح کرد‪ :‬پیش‌بینی‌های فصلی هواشناسی تا‬ ‫‪ ۳‬ماه آینده در پدیده‌های بزرگ مقیاس عملی است و‬ ‫در این مقیاس با تجزیه و تحلیل نقشه‌های هواشناسی‬ ‫می‌توان میزان دما و مقایس��ه بارش‌ها را تا ‪ ۶‬ماه دیگر‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬یوس��ف گرانپاش��ا‪ ،‬مدیرکل راه‌آهن شمال‬ ‫کشور با بیان اینکه خطوط ریلی راه‌آهن شمال کشور‬ ‫تا پایان سال آینده بازسازی و نوسازی می‌شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بازس��ازی ‪ ۴۰۲‬کیلومتر خطوط ریلی راه‌آهن ش��مال‬ ‫کشور از سال ‪ ۱۳۷۴‬آغاز شد و اکنون تنها ‪ ۳۶‬کیلومتر‬ ‫این مس��یر در حدفاصل بندر گز تا بندر ترکمن باقی‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬وی از پیش‌بینی اعتبار ‪ ۳۰‬میلیارد ریال‬ ‫برای بازسازی و نوس��ازی ایستگاه‌های راه‌آهن شمال‬ ‫کش��ور خبر داد و گفت‪ :‬برنامه‌ریزی ش��رکت راه‌آهن‪،‬‬ ‫افزای��ش امکانات و خدمات رفاهی مس��افران خطوط‬ ‫راه‌آهن شمال کش��ور است‪ ،‬به همین منظور نوسازی‬ ‫و بازسازی ایس��تگاه‌های قطار این خطوط در دستور‬ ‫کار قرار دارد‪.‬‬ ‫ف�ارس ‪ -‬محم��د راش��دی معاون امور مس��افری‬ ‫ش��رکت راه‌آهن از افزای��ش تع��داد قطارهای محلی‬ ‫ش��رکت برای گس��ترش ارائ��ه خدمات به مس��افران‬ ‫خطوط ریلی خبرداد و گفت‪ :‬با تحویل ‪ ۲۳‬ست قطار‬ ‫ساخت شرکت کره‌ای‪‌،‬این قطارها به عنوان قطارهای‬ ‫محلی به خطوط ریلی کش��ور افزوده خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫از توس��عه حمل‌ونقل حومه‌ای و محلی به عنوان یکی‬ ‫از اهداف ش��رکت راه‌آهن نام برد و افزود‪ :‬اجرای طرح‬ ‫شناسایی مس��یرهای کوتاه‪ ،‬پرتردد و راه‌اندازی قطار‬ ‫در این مس��یرها موردنظر اس��ت‪.‬معاون امور مسافری‬ ‫ن از برنامه این ش��رکت برای افزایش امکانات و‬ ‫راه آه ‌‬ ‫خدمات رفاهی مسافران خطوط راه آهن شمال کشور‬ ‫خبرداد و افزود‪ :‬بازس��ازی و نوسازی ایستگاه‌های این‬ ‫خطوط در برنامه آینده است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫فرهنگ سازمانی‬ ‫و سازمان فرهنگی‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫پژوهشگر و مشاور صنعت‬ ‫در عصر کنونی یکی از مباحث اساسی در حوزه‬ ‫دانش مدیری��ت‪ ،‬بحث فرهنگ اس��ت‪ .‬در بیان‬ ‫اهمیت فرهنگ در سازمان‪ ،‬برخی نظریه‌‏پردازان‬ ‫معتقدن��د به‌طورکل��ی س��ازمان چی��زی به‌جز‬ ‫فرهنگ نیست و برای شناخت یک سازمان باید‬ ‫فرهنگ آن س��ازمان را شناس��ایی کرد‪ .‬فرهنگ‬ ‫س��طوح گوناگونی دارد و هر سازمان‪ ،‬جنبه‏های‬ ‫متفاوت��ی از فرهن��گ همچ��ون فرهن��گ ملی‪،‬‬ ‫محلی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬ش��غلی و تخصصی را به نمایش‬ ‫می‏گ��ذارد‪ .‬همان‌طور ک��ه افراد جامع��ه دارای‬ ‫باورها‪ ،‬ارزش‌ها و رفتارهای مشخصی هستند که‬ ‫معرف شخصیت آنهاس��ت‪ ،‬سازمان‌ها نیز دارای‬ ‫فرضیات و باورهای اساس��ی مش��ترکی هستند‬ ‫ک��ه فرهنگ آنها را ش��کل می‌ده��د‪ .‬به عبارت‬ ‫س��اده‌تر فرهنگ س��ازمانی به منزله ش��خصیت‬ ‫س��ازمان بوده و زیربنای اساس��ی برای تحول و‬ ‫تغییر تلقی می‌شود و مدیران باید رابطه آن را با‬ ‫فرهن��گ ملی درک کرده و با بهره‌گیری از نقش‬ ‫استراتژیک آن در انسجام سازمانی کوشا باشند‪.‬‬ ‫فرهنگ در زبان فارس��ی معانی مختلفی دارد‬ ‫که مهم‌ترین آنها مجموعه آداب و رس��وم‪ ،‬علوم‪،‬‬ ‫مع��ارف و هنرهای یک جامعه اس��ت‪ .‬از دیدگاه‬ ‫علم��ی تعاریف متعدد و متنوعی از فرهنگ ارائه‬ ‫شده که در ادامه به تعدادی از این تعاریف اشاره‬ ‫می‌ش��ود‪ :‬در فرهنگ فارس��ی عمی��د‪ ،‬فرهنگ‬ ‫عبارت است از دانش‪ ،‬ادب‪ ،‬علم‪ ،‬معرفت‪ ،‬تعلیم‬ ‫و تربی��ت‪ ،‬آث��ار علمی و ادبی یک ق��وم یا ملت‪.‬‬ ‫فرهنگ لغات وبس��تر‪ ،‬فرهنگ را مجموعه‌ای از‬ ‫رفتارهای پیچیده انسانی که شامل افکار‪ ،‬گفتار‪،‬‬ ‫اعمال و آثار هنری است و بر توانایی انسان برای‬ ‫یادگی��ری و انتقال به نس��ل دیگ��ر تاکید دارد‪،‬‬ ‫تعری��ف می‌کند‪ .‬به عقیده‌ «هافس��تد»‪ ،‬فرهنگ‬ ‫عبارت است از اندیشه مشترک اعضای یک گروه‬ ‫یا طبقه که آنها را از دیگر گروه‌ها مجزا می‌کند و‬ ‫در جایی دیگر‪ ،‬فرهنگ به صورت مجموعه‌ای از‬ ‫الگوهای رفتار اجتماعی‪ ،‬هنرها‪ ،‬اعتقادات‪ ،‬رسوم‬ ‫و س��ایر محصوالت انس��ان و ویژگی‌های فکری‬ ‫یک جامعه یا ملت تعریف می‌شود‪ .‬یکی از مبانی‬ ‫اساسی علوم رفتاری با رشته انسان‌شناسی آغاز‬ ‫می‌شود و یکی از رشته‌های فرعی انسان‌شناسی‪،‬‬ ‫انسان‌شناس��ی فرهنگی است که با مطالعه رفتار‬ ‫س��ازمانی ارتب��اط نزدیک دارد‪ .‬انسان‌شناس��ی‬ ‫فرهنگی با رفتار مکتسبه انسان‌ها که از فرهنگ‬ ‫آنها تاثی��ر می‌گیرد و نیز با فرهنگ متاثر از این‬ ‫رفتار س��ر و کار دارد‪ .‬درواق��ع بدون فهم عمیق‬ ‫ارزش‌ه��ای فرهنگ��ی جامع��ه نمی‌ت��وان رفتار‬ ‫سازمانی را به درستی فهمید‪ .‬نقشی که فرهنگ‬ ‫در رفتار انس��ان ایفا می‌کند‪ ،‬یکی از اصلی‌ترین‬ ‫مفاهیمی اس��ت که در علوم رفتاری وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ه عقیده «ادگار ش��این» فرهن��گ را می‌توان‬ ‫به‌عن��وان یک پدیده که در تمام مدت اطراف ما‬ ‫را احاطه کرده اس��ت مورد تجزیه و تحلیل قرار‬ ‫داد‪ .‬به نظ��ر وی هنگامی که فردی‪ ،‬فرهنگی را‬ ‫به س��ازمان یا داخل گروهی از س��ازمان منتقل‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬می‌تواند به وض��وح چگونگی به وجود‬ ‫آمدن‪ ،‬ج��ای گرفت��ن و توس��عه آن را ببیند و‬ ‫س��رانجام آن را در نفوذ خود درآورده‪ ،‬مدیریت‬ ‫کند و سپس تغییر دهد‪.‬‬ ‫س��ازمان عبارت است از فرآیندهای نظام‌یافته‬ ‫از رواب��ط متقاب��ل اف��راد برای دس��ت یافتن به‬ ‫اهداف معین‪ .‬می‌توان س��ازمان را به‌عنوان نوعی‬ ‫فرهن��گ به حس��اب آورد یعنی سیس��تمی که‬ ‫اعضای آن اس��تنباط مشترکی از سازمان دارند‪.‬‬ ‫در گذش��ته تصور بر این بود که سازمان ابزاری‬ ‫مطمئن و منطقی اس��ت که می‌توان با استفاده‬ ‫از آن‪ ،‬گروهی از اف��راد را کنترل و عملکرد آنها‬ ‫را هماهن��گ کرد‪ .‬امروزه س��ازمان‌ها با افزایش‬ ‫سرعت‪ ،‬شدت و عمق در شرایط متفاوت داخلی‬ ‫و خارجی مواجه هستند‪ .‬متناسب کردن اهداف‬ ‫س��ازمان‪ ،‬دی��دگاه کارکن��ان‪ ،‬نگ��رش مدیران‪،‬‬ ‫اس��تراتژی‌ها‪ ،‬فعالیت‌ها و‪ ...‬از مهم‌ترین وظایف‬ ‫مدیریت ارش��د یک س��ازمان است‪ .‬بدون تردید‬ ‫رعای��ت مراحل تغییر و نیز آماده‌س��ازی فضای‬ ‫داخلی سازمان و اندیشه کارکنان برای این اقدام‬ ‫مهم‪ ،‬کاهش تعارضات درون س��ازمانی‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه‌ها و س��رعت متناس��ب را در مواجه شدن‬ ‫ب��ا تغییرات در پ��ی دارد‪ .‬در ای��ن میان آگاهی‬ ‫از آموزش‌های مناس��ب و متناس��ب ب��ا فعالیت‬ ‫سازمان و اجرای آنها در تحقق این وظیفه حائز‬ ‫اهمیت است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫فعاالن صنعتی با اشاره به تاثیر کاهش قیمت‌ نفت در ایجاد محدودیت استفاده از منابع صندوق توسعه پیشنهاد کردند‬ ‫کاهش بودجه سازمان‌های دولتی با هدف حمایت از تولید‬ ‫میترا ممس�نی ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬ج��ای خالی تمدید‬ ‫بندهای حمایت از تولید در الیحه بودجه س��االنه یکی‬ ‫از دغدغه‌های اصلی صنعتگران در س��ال‌های گذش��ته‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بندهایی که شاید حتی به مرحله عملیاتی‬ ‫نمی‌رس��د اما این امی��دواری را در دل صنعتگران زنده‬ ‫نگاه م��ی‌دارد که حمایت از تولید تنها در ش��عار باقی‬ ‫ل گذشته شاهد الحاق‬ ‫نمانده اس��ت‪ .‬هرچند که در سا ‌‬ ‫بنده��ای جدیدی با هدف حمای��ت از تولید در بودجه‬ ‫‪ ۹۳‬بودیم اما با این حال کارشناس��ان و فعاالن صنعتی‬ ‫معتقدن��د که بای��د ردیف‌های بودج��ه‌ای خاصی برای‬ ‫بخش تولید پیش‌بینی ش��ود‪ .‬امس��ال برخالف س��ال‬ ‫گذش��ته ش��اهد حذف یکی از بندهای کلیدی حمایت‬ ‫از تولید و صنعت بوده‌ایم‪ .‬بندی که به واس��طه آن ‪۳/۵‬‬ ‫میلی��ارد دالر از منابع صندوق توس��عه ن��زد بانک‌های‬ ‫تخصص��ی س��رمایه‌گذاری می‌ش��د ت��ا در کنار س��ایر‬ ‫منابع بانک‌ه��ا‪‌،‬تبدیل به محلی برای ارائه تس��هیالت‬ ‫به صنعتگران باش��د‪ .‬حال براساس جدیدترین گزارش‬ ‫مرک��ز پژوهش‌های مجلس‪ ،‬این الیح��ه در بودجه ‪۹۴‬‬ ‫حذف شده که این امر نگرانی‌هایی برای صنعتگران به‬ ‫همراه داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت کاهش نرخ تورم با رونق تولید‬ ‫نایب رییس کمیس��یون صنایع‬ ‫ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع و معادن‬ ‫ای��ران با اش��اره به باق��ی ماندن‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫صنای��ع در رکود به‬ ‫حذف رقم زیادی از اعتباراتی که‬ ‫با هدف حمایت از تولید در بودجه ساالنه انجام شده در‬ ‫ش��رایطی اس��ت که صنای��ع همچنان در رکود به‌س��ر‬ ‫می‌برند و این شرایط نش��ان می‌دهد که اولویت دولت‬ ‫باید همچنان حمایت از تولید و اشتغال باشد‪.‬‬ ‫مصطفی رناس��ی با اشاره به کاهش قیمت نفت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بی‌ش��ک حذف ‪ ۳/۵‬میلیارد دالر از الیحه بودجه‬ ‫به دنبال کاهش قیمت نفت انجام ش��ده اس��ت اما این‬ ‫ش��رایط به طور قطع اث��رات جبران‌‌ناپذیری بر صنعت‬ ‫خواهد گذاش��ت که الزم است دولت با ارائه راهکارهای‬ ‫حمایتی دیگ��ر و همچنین پیش‌بین��ی اقداماتی برای‬ ‫تامی��ن نقدینگی واحدهای صنعتی نس��بت به کاهش‬ ‫اثرات منفی این تصمیم اقدام کند‪.‬وی با اشاره به برنامه‬ ‫اولویت��ی دولت مبنی بر کاهش نرخ ت��ورم اظهار کرد‪:‬‬ ‫بی‌ش��ک کاهش نرخ تورمی که با رونق تولید به‌دس��ت‬ ‫می‌آید‪ ،‬پایدارتر از کاهش��ی است که خارج از این رویه‬ ‫حاصل می‌ش��ود‪ .‬زیرا اگر روندی به غیر از این رخ دهد‬ ‫منج��ر به افزایش واردات خواهد ش��د که این روند نیز‬ ‫در درازم��دت صدم��ه جبران‌ناپذیری ب��ه صنعت وارد‬ ‫خواهد کرد‪.‬رییس کمیس��یون صنعت اتاق بازرگانی و‬ ‫صنای��ع و معادن اصفهان با تاکید ب��ر اینکه دولت باید‬ ‫برنامه‌های خود را براساس توانبخشی و راه‌اندازی تولید‬ ‫متمرک��ز کند‪‌،‬تصریح کرد‪ :‬واحدهای صنعتی همچنان‬ ‫با رکود دس��ت و پنجه‌نرم می‌کنند‪ .‬این درحالی است‬ ‫که مس��ئوالن دولتی باید به این موضوع واقف باش��ند‬ ‫ک��ه راه‌ان��دازی واحده��ای صنعتی متوقف ب��ه مراتب‬ ‫کم‌هزینه‌ت��ر و آس��ان‌تر از ایجاد یک واح��د تولیدی و‬ ‫کارآفرینی جدید است‪.‬رناسی با مطرح کردن پیشنهاد‬ ‫کاهش بودجه دستگاه‌های دولتی در الیحه بودجه ‪۹۴‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیش��نهاد می‌ش��ود به جای حذف بندهای‬ ‫حمایت از تولید در الیحه بودجه ‪ ،۹۴‬نسبت به کاهش‬ ‫بودجه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی اقدام شود‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع‬ ‫و معادن ایران با تاکید بر اینکه انجام سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫جدید در دس��تگاه‌های دولت��ی مغایر با اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی و اعتبارات به امانت گذاشته شده این صندوق نزد‬ ‫بانک‌ه��ای عامل در اختیار ش��رکت‌های خصوصی قرار‬ ‫گیرد تا ش��اهد رش��د و اش��تغال پایدار از طریق ایجاد‬ ‫واحدهای جدید باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به سابقه س��رمایه‌گذاران حوزه سیمان‬ ‫فرانسوی‌ها خواهان افزایش تولید تندر‪90‬‬ ‫میزان‪ -‬عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌س��ازان با بی��ان اینکه روزنه‌هایی‬ ‫برای تس��هیل نقل و انتقال پول با فرانس��وی‌ها پیدا شده است‪ ،‬از افزایش‬ ‫تولید تندر ‪ ۹۰‬خبر داد و گفت‪ :‬فرانس��وی‌ها خواه��ان افزایش تولید تندر‬ ‫‪ ۹۰‬در ایران هس��تند و در آینده نزدی��ک تولید این خودرو افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬محمدرضا نجفی‌منش با تاکید بر اینکه تولید تندر ‪ ۹۰‬قطع نشده اما‬ ‫کاهش پیدا کرده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تولید این خودرو قطع نشده و در روز‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬دس��تگاه کاهش یافته بود که دلیل اصلی این روند‪ ،‬قطع و مشکل‬ ‫در نقل و انتقال پول با فرانسوی‌ها بود‪ .‬وی با بیان اینکه درحال‌حاضر روزانه‬ ‫‪ ۱۰۰‬دس��تگاه خودروی تندر ‪ ۹۰‬تولید می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬البته در برنامه‌های‬ ‫آینده قصد داریم تولید را تا روزی ‪ ۴۰۰‬دستگاه افزایش دهیم‪.‬‬ ‫در اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملی اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران این حوزه با اس��تفاده از منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی موفق شدند نسبت به راه‌اندازی کارخانه‌های‬ ‫جدید و همچنین نوس��ازی واحدهای خود اقدام کنند‬ ‫که در این شرایط اشتغال ماندگار‪‌،‬ارزش افزوده مناسب‬ ‫و تولید پایدار به‌دست آمده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اث�رات منف�ی کاه�ش قیم�ت نف�ت ب�ر منابع‬ ‫صندوق‬ ‫دیگ��ر عضو کمیس��یون صنایع‬ ‫اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن‬ ‫ایران نیز با اش��اره ب��ه تاخیر در‬ ‫امض��ای قرارداده��ای عاملی��ت‬ ‫بانک‌ه��ا با صندوق توس��عه ملی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تا ‪ ۳۰‬مهر امس��ال صندوق توس��عه ملی با‬ ‫هیچ یک از بانک‌های عامل قراردادی به امضا نرس��انده‬ ‫بود و تاکنون پرداختی‌ه��ای این صندوق به طرح‌های‬ ‫توسعه‌ای براساس تعهدات قبلی بوده است‪.‬‬ ‫س��یدعلی محمد ابوی��ی مهریزی با اش��اره به اینکه‬ ‫امض��ای قراردادهای جدی��د با بانک‌ه��ا از آخر آذرماه‬ ‫ل حاضر صندوق توسعه‬ ‫منعقد شده است‪ ،‬افزود‪ :‬درحا ‌‬ ‫ملی با بانک‌ها قراردادهای دالری منعقد می‌کند اما در‬ ‫زمان پرداخت ش��اهدیم که ارزهای دیگری غیر از دالر‬ ‫به س��رمایه‌گذاران پرداخت می‌کند که دلیل آن تحریم‌‬ ‫بودن همه قراردادهای دالری است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه درح��ال‌حاض��ر قرارداده��ای‬ ‫افزایش ‪ ۲۱۲‬درصدی واردات قطعات‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ -‬بر اساس آمار گمرک‪ ،‬در آبان ماه امسال ‪ ۱۸‬هزار و‬ ‫‪ ۸۴۲‬تن قطعات منفصله ماشین‌آالت راهسازی‪ ،‬خودرو و سایر ماشین‌آالت‬ ‫به ارزش ‪ ۱۵۰‬میلیون و ‪ ۷۵‬هزار و ‪ ۳۱۹‬دالر به کش��ور وارد شد‪ .‬همچنین‬ ‫بر اس��اس آمار گمرک در ‪ ۸‬ماه امسال ‪ ۹۳‬هزار و ‪ ۳۵۲‬تن قطعات منفصله‬ ‫ماش��ین‌آالت راهسازی‪ ،‬خودرو و سایر ماشین‌آالت به ارزش ‪ ۷۷۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۳۷‬هزار و ‪ ۹۰۳‬دالر به کش��ور وارد ش��د‪ .‬این میزان واردات از نظر وزنی‬ ‫‪ ۱۰۳/۳۹‬درصد و از نظر ارزش��ی ‪ ۹۵/۷۳‬درصد افزایش در مقایسه با مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذشته را نش��ان می‌دهد‪ .‬تنها در آبان ماه امسال ‪ ۱۸‬هزار و‬ ‫‪ ۸۴۲‬تن قطعات منفصله ماشین‌آالت راهسازی‪ ،‬خودرو و سایر ماشین‌آالت‬ ‫به ارزش ‪ ۱۵۰‬میلیون و ‪ ۷۵‬هزار و ‪ ۳۱۹‬دالر به کشور وارد شد‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران به دلیل تحریم‌ها برمبنای یورو است‪،‬‬ ‫‌تصری��ح کرد‪ :‬این عملکرد صندوق توس��عه ملی فاصله‬ ‫معناداری با منطق بانکداری دارد‪ ،‬چراکه در این شرایط‬ ‫تنها سرمایه‌گذار و درخواست‌کننده تسهیالت‪ ،‬متحمل‬ ‫ضررهای هنگفتی خواهد شد‪.‬‬ ‫ابوی��ی مهری��زی در ادامه با اش��اره ب��ه افزایش نرخ‬ ‫تسهیالت دهی صندوق توسعه ملی تاکید کرد‪ :‬در همه‬ ‫کشورها‪‌،‬نرخ ارائه تسهیالت کاهش یافته اما این شرایط‬ ‫در ای��ران برعکس ب��وده‪ ،‬به‌طوری که در س��ال جدید‬ ‫صندوق توس��عه ملی در اقدامی ن��ه چندان جالب نرخ‬ ‫س��ود ارائه تسهیالت به‌ویژه در بخش صنعت را افزایش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬عضو هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان‬ ‫لوله و پروفیل فوالدی با اش��اره به اثرات کاهش قیمت‬ ‫نفت در بودجه و همچنین درآمدهای صندوق توس��عه‬ ‫مل��ی اظهار ک��رد‪ :‬به‌طور قطع با کاه��ش این درآمدها‬ ‫شاهد کاهش ارائه تس��هیالت از سوی صندوق توسعه‬ ‫ملی خواهیم بود که با این روند شعار حمایت از تولید و‬ ‫مدیریت جهادی از یکدیگر فاصله گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا حذف الیحه حمای��ت از تولید در‬ ‫الیح��ه بودجه ‪ ۹۴‬یا همان ح��ذف ‪ ۳/۵‬میلیارد دالر از‬ ‫منابع صندوق توس��عه ملی که نزد بانک‌های تخصصی‬ ‫سپرده‌گذاری می‌شد‪ ،‬بی‌ش��ک اثرات منفی بر صنعت‬ ‫و تولید خواهد گذاش��ت که الزم اس��ت مجلس با ارائه‬ ‫پیش��نهادهای کارآتر نس��بت به جایگزین��ی بندهای‬ ‫حمایتی در الیحه بودجه ‪ ۹۴‬اقدام کند‪.‬‬ ‫ابویی مهریزی در پایان با اشاره به بوروکراسی دشوار‬ ‫دریافت تس��هیالت از محل صندوق توسعه ملی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بی��ش از ‪ ۱۴‬ماه اس��ت که درگی��رودار دریافت‬ ‫تس��هیالت از صندوق هستیم‪ .‬ضمن آنکه درحال‌حاضر‬ ‫صندوق توس��عه ب��ه دلیل اختالف ب��ا بانک‌های عامل‬ ‫عالوه بر بانک‌ها نسبت به بررسی و تایید طرح‌ها اقدام‬ ‫می‌کنند که این روند کار صنعتگر را سخت کرده است‪.‬‬ ‫این ش��رایط نش��ان می‌دهد که در اولویت قرار گرفتن‬ ‫اشتغال و صنعت تنها از یک شعار فراتر نرفته است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬برای آگاه��ی از نظرات وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت مبنی‌ب��ر حذف ای��ن بند‬ ‫حمایتی و جایگزین کردن پیش��نهادی جدید با هدف‬ ‫تامین نقدینگ��ی واحدهای تولی��دی در الیحه بودجه‬ ‫‪‌،۹۴‬ب��ا مش��اور وزیر صنعت‪‌،‬معدن و تج��ارت در امور‬ ‫بانکی تماس گرفتیم که ایش��ان از حذف این بند‌اظهار‬ ‫بی‌اطالعی کردند‪.‬‬ ‫سهم صنعت خودرو در توسعه و اشتغالزایی‬ ‫خب�ر خودرو‪ -‬عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گفت‪ :‬تا رس��یدن‬ ‫ب��ه جایگاه واقعی صنعت خ��ودروی ایران راه زیادی باق��ی مانده و باید‬ ‫همچنان در این زمینه تالش و کوش��ش بس��یاری ش��ود‪ .‬ابراهیم نکو با‬ ‫اشاره به فلسفه اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو افزود‪ :‬برای حرکت در‬ ‫این مس��یر ضمن توجه به بومی‌سازی تولیدات‪ ،‬باید تولید داخل تقویت‬ ‫شود و به لحاظ کیفی و کمی صنعت خودرو ارتقا یابد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در صنایع��ی مانند صنعت خودرو که ترکیب��ی از توانمندی‌های داخلی‬ ‫و فناوری‌های خارجی اس��ت برای دس��تیابی به اقتصاد مقاومتی باید به‬ ‫منظور بومی‌س��ازی و کاستن از وابس��تگی به محصوالت خارجی تالش‬ ‫مضاعفی شود‪.‬‬ ‫واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی‬ ‫ایده تولید انبوه سفارشی در دستور کار سایپا‬ ‫ف�ارس‪ -‬عض��و کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجل��س با بی��ان اینکه بخش‬ ‫عم��ده‌ای از س��هام خودروس��ازان به‬ ‫بخش خصوصی واگذار ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تقوی��ت صنایع خودروس��ازی‬ ‫زمین��ه رقابت با برنده��ای خارجی را‬ ‫فراه��م می‌کن��د‪ .‬علی س��بحانی‌فر با‬ ‫بیان اینکه صنایع خودروس��ازی ایران‬ ‫همزمان با صنایع خودروس��ازی کره‌جنوبی آغاز به کار کرده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کره جنوبی در این مدت توانس��ته پیشرفت خوبی در‬ ‫این زمینه داش��ته باشد‪ ،‬اما صنایع خودروسازی ما هنوز در جایگاه‬ ‫مناس��بی قرار ندارد‪ .‬وی با بیان اینکه با تقویت صنایع خودروسازی‬ ‫می‌توان زمینه رقابت این صنایع با صنایع خودروس��ازی خارجی را‬ ‫به‌وجود آورد‪ ،‬یادآور شد‪ :‬این موضوع با مدیریت انتقال دانش‪ ،‬تولید‬ ‫خودروی با کیفیت و ایجاد ارزش افزوده ایجاد می‌شود‪ .‬سبحانی‌فر‬ ‫ب��ا بیان اینکه از س��رمایه‌گذاران این انتظار م��ی‌رود که در صنایع‬ ‫خودروس��ازی سرمایه‌گذاری بیشتری داش��ته باشند تا این صنعت‬ ‫به جایگاه اصلی خود برس��د‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مس��ائلی که امروز بازار‬ ‫خودرو را درگیر خود کرده قیمت خودروهاست که این وضعیت به‬ ‫بازار عرضه و تقاضا بستگی دارد‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ -‬مدیرکل مرکز نوآوری و تحقیقات گروه سایپا‬ ‫از مطرح ش��دن ایده‌ای به نام «تولید انبوه سفارشی» خبرداد و گفت‪:‬‬ ‫س��ایپا کار روی مگاپلتفرم را در دس��تورکار قرار داده است که بر این‬ ‫اساس در دو سال اخیر مگاپلتفرم اصلی سایپا را تعریف کرد‪ .‬علیرضا‬ ‫مصدقی افزود‪ :‬بر این اساس روی ایده جدیدی با عنوان مگاپلتفرم کار‬ ‫می‌ش��ود که درواقع برای کاهش هزینه و افزایش سرعت انجام پروژه‬ ‫س��عی شده پلتفرم‌های کمتری مورد اس��تفاده قرار گیرد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه گروه س��ایپا در منطقه در ح��وزه خودروهای کالس کوچک و‬ ‫ارزانقیمت سابقه زیادی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این رابطه با توجه به تفکر مدیریت برای بزرگ کردن‬ ‫بازار جاری و بازارهای صادراتی دو روش را اتخاذ کرده‌ایم‪.‬‬ ‫مدی��رکل مرکز نوآوری و تحقیقات گروه س��ایپا افزود‪ :‬خودروهایی ک��ه به تازگی همچون تیبا ‪۲‬‬ ‫وارد بازار ش��ده با موفقیت روبه‌رو بوده و ما برای حفظ بازار داخلی اقداماتی را انجام می‌دهیم‪ ،‬به‬ ‫عنوان مثال س��اینا که در مرحله اتمام پروژه ق��رار دارد در ‪ 3 ،2‬ماه آینده رونمایی و بالفاصله به‬ ‫بازار وارد می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن طراحی یک خودروی پنچ در جدید دیگری را مدنظر داریم که طراحی‌‬ ‫آن شروع شده و با فاصله معقولی از ساینا وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل مرکز نوآوری و تحقیقات گروه س��ایپا ادامه داد‪ :‬پلتفرم ‪ ۱sp‬در پروژه ‪ ۱۰۰sp‬تعریف‬ ‫شده که با استفاده از یک مشاور بین‌المللی کار روی این پروژه به صورت مشترک انجام می‌شود‬ ‫که عملیات آن آغاز شده و مراحل طراحی نیز به اتمام رسیده و هم‌اکنون وارد ابزارسازی شده‌ایم‬ ‫که پیش‌بینی می‌شود تا سال ‪ ۹۵‬وارد بازار‌شود‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫ با نگاهی به محصوالت وابسته به صنعت‬‫نساجی در آمارهای ‪8‬ماه سال جاری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مش��اهده می‏ش��ود ک��ه جز الیاف‬ ‫اکریلیک و فرش ماشینی‪ ،‬باقی محصوالت با کاهش‬ ‫تولید نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته همراه‬ ‫بوده‏اند‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬تولید الیاف پلی‌استر در‬ ‫‪8‬ماه امس��ال ‪ 92‬هزار و ‪100‬تن بوده که نسبت به‬ ‫مدت مشابه س��ال گذشته کاهش ‪17/5‬درصدی را‬ ‫تجربه کرده است‪ .‬تولید نخ پلی‏استر هم از ‪163‬هزار‬ ‫و ‪ 100‬تن به ‪145‬هزار و ‪200‬تن رس��یده و کاهش‬ ‫‪11‬درصدی را نش��ان می‏دهد‪ .‬الیاف اکریلیک نیز با‬ ‫‪53‬درص��د تغییر در تولید ب��ه ‪17‬هزار و ‪ 900‬تن و‬ ‫در کنار آن نیز تولید نخ سیستم پنبه‏ای و ترکیبی‬ ‫الی��اف مصنوع��ی با کاهش ‪ 7/3‬درص��دی به ‪119‬‬ ‫هزار و ‪100‬تن رس��یده است‪ .‬در همین مدت تولید‬ ‫فرش‌ماشینی نیز به ‪54‬هزار و ‪ 769‬مترمربع رسید‬ ‫که نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته ‪4/4‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬چرم و کفش هم به ترتیب‬ ‫‪2‬هزار و ‪ 61‬ف��وت مربع و ‪5‬هزار و ‪ 470‬زوج تولید‬ ‫ش��ده که هردو با کاهش ‪4/2‬درصد و ‪8/9‬درصدی‬ ‫مواجه بوده‌اند‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫وقتی امریکایی‌ها با شیوخ عرب هم‌ کاسه می‌شوند‬ ‫نفت اوپک ‪56‬دالری شد‬ ‫عرفان�ه تاجیکی ‪ -‬گ�روه صنعت‪ :‬پس‬ ‫از تصمی��م اعض��ای اوپ��ک مبنی‌ب��ر ثابت‬ ‫نگهداشتن سقف تولیدات روزانه نفت خود‪،‬‬ ‫قیمت نفت یک س��قوط بی‌سابقه را تجربه‬ ‫کرد‪ .‬س��قوطی ک��ه همچنان ادام��ه دارد‪.‬‬ ‫در همان روزهای نخس��ت اع�لام تصمیم‬ ‫نشس��ت اعضای اوپک و البته ب��ا توجه به‬ ‫شرایط کلی بازار نفت در جهان‪ ،‬پیش‌بینی‬ ‫کارشناس��ان داخلی و خارجی مبنی‌بر این‬ ‫ب��ود که تا زمان��ی که عرضه نف��ت به بازار‬ ‫مص��رف کاه��ش نیابد‪ ،‬قیم��ت این طالی‬ ‫س��یاه همچنان روند نزولی خواهد داشت‪.‬‬ ‫کمترین قیمتی که کارشناس��ان برای نفت‬ ‫خ��ام پیش‌بینی ک��رده بودن��د‪ ،‬قیمت ‪۶۰‬‬ ‫دالر بود‪ .‬البته ای��ن پیش‌بینی که از طرف‬ ‫کارشناسان و مسئوالن ذی‌ربط مطرح شد‪،‬‬ ‫‌بدون پش��توانه نبود‪.‬در این میان مخالفت‬ ‫عربستان س��عودی‪ ،‬کویت و قطر به عنوان‬ ‫بزرگترین تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه‬ ‫ب��ه منظور کاهش حجم تولید نفت اوپک و‬ ‫ب��ه تبع آن کاهش عرضه این طالی س��یاه‬ ‫در بازار جهانی تاثیر مس��تقیمی بر کاهش‬ ‫قیم��ت نفت داش��ت‪.‬چندی پ��س از اعالم‬ ‫تصمیم نشست اوپک‪ ،‬وزرای نفت عربستان‬ ‫س��عودی و کویت به صراحت اعالم کردند‬ ‫ک��ه می��زان تولی��د و عرضه نف��ت خود را‬ ‫کاه��ش نخواهند داد حتی اگر این تصمیم‬ ‫منجربه کاهش ش��دید قیمت نفت شود‪ .‬با‬ ‫اعالم رضای��ت ای��ن دو تولید‌کننده بزرگ‬ ‫نفت از قیمت‌ها‪ ،‬بس��یاری از کارشناس��ان‬ ‫درصدد ی��ک توجیه غیراقتصادی برای این‬ ‫اعالم رضای��ت بودند‪ .‬رضایت��ی که به نظر‬ ‫می‌رسد منافع عظیمی را برای این کشور‌ها‬ ‫تامین می‌کند‪ .‬عربستان سعودی به عنوان‬ ‫کشوری که اقتصادش وابستگی شدیدی به‬ ‫نف��ت دارد و کاخ‌ه��ا و هواپیماهای زرکوب‬ ‫ش��اهزادگانش با درآمد حاص��ل از فروش‬ ‫نفت اداره می‌ش��ود‪ ،‬باید قول منافع عظیم‬ ‫و دراز مدت��ی را از حامی��ان خود در خارج‬ ‫از منطقه خاورمیانه گرفته باش��د! منافعی‬ ‫که دس��ت بر قضا با مناف��ع دموکرات‌های‬ ‫امریکا همس��و ش��ده اس��ت! در ش��رایطی‬ ‫ک��ه کمتر از یک‌س��ال و نیم ب��ه انتخابات‬ ‫رییس‌جمه��وری ایاالت‌متح��ده باقیمانده‬ ‫و از آنجای��ی ک��ه دموکرات‌ه��ای حاکم بر‬ ‫امریکا‪ ،‬حمایت مجلس س��نا امری��کا را از‬ ‫دست داده‌اند و با توجه به اینکه جمهوری‬ ‫خواهان دوس��تی دور و درازتری با ش��یوخ‬ ‫عرب دارند‪ ،‬بی‌تفاوتی عربس��تان نسبت به‬ ‫کاهش قیم��ت نفت کاملا طبیعی اس��ت‪.‬‬ ‫این بی‌تفاوتی ت��ا جایی ادامه دارد که وزیر‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون (سهامی خاص)‬ ‫نفت عربس��تان به صراح��ت اعالم می‌کند‬ ‫ک��ه حتی اگ��ر قیم��ت نفت به بش��که‌ای‬ ‫‪ ۲۰‬دالر هم برس��د از میزان تولید و عرضه‬ ‫خود نمی‌کاهد‪ .‬در میان گروکشی‌های حزبی‬ ‫امریکا این بار صدای طبل جنگ سرد میان‬ ‫امریکا و روس��یه به ص��دا درآمده که طبق‬ ‫عادت گذش��ته به گوش می‌رس��د‪ ،‬سناتور‬ ‫دموک��رات امریکایی این بار م��دال افتخار‬ ‫همکاری را به دوستان عرب خود می‌دهد و‬ ‫به روشنی اعالم می‌کند که عربستان بیش‬ ‫از سیاست‌های باراک اوباما رییس‌جمهوری‬ ‫امریکا باعث فروپاش��ی اقتصاد روسیه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در پی این گفته س��ناتور امریکایی‪،‬‬ ‫النعیمی وزیر نفت عربس��تان ادعا کرده که‬ ‫ت تاثیر قابل مالحظه‌ای بر‬ ‫سقوط قیمت نف ‌‬ ‫اقتصاد عربستان و کشورهای عربی نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬وی همچنین بر موضع کشورش در‬ ‫کاهش ن��دادن تولید نفت خود تاکید کرد‪.‬‬ ‫صنعت نفت امریکا و کانادا نیز در شرایطی‬ ‫قرار دارد که برای تولید و عرضه شیل اویل‬ ‫م��ورد نیاز صنایع خود بای��د هزینه گزافی‬ ‫را متحمل ش��ود‪ .‬بنابراین ب��ا لطف اعراب‪،‬‬ ‫ش��یل اویل‪ ،‬نس��یه را فراموش و نفت خام‬ ‫نقد و ارزان را ب��ه بدنه صنعت خود تزریق‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش‌بینی کمترین قیمت در بودجه‪،‬‬ ‫منطقی‌ترین تصمیم‬ ‫البت��ه چین ب��ه عن��وان بزرگترین قطب‬ ‫اقتصادی ش��رق نیز از این قانون مس��تثنا‬ ‫نیس��ت وتا توانسته اس��ت از بازار گل آلود‬ ‫نفت‪‌،‬طالی سیاه صید کرده است‪ .‬به عقیده‬ ‫عده‌ای این خرید بی‌رویه و کم سابقه چین‬ ‫می‌تواند این مفهوم را در بر داشته باشد که‬ ‫با احتساب نفت ‪55‬‬ ‫دالری هم می‌توان کشور‬ ‫را اداره کرد‪ .‬دولت‬ ‫با استفاده از ذخایر‬ ‫صندوق ملی توسعه‬ ‫و البته صرفه‌جویی‬ ‫در هزینه‌ها می‌تواند‬ ‫فشارها را تحمل کند‬ ‫به‌ط��ور قطع بازار نفت در چنین ش��رایطی‬ ‫نخواهد ماند‪ .‬از طرفی پرونده هسته‌ای ایران‬ ‫در یک رون��د امیدوار‌کننده درحال حرکت‬ ‫است و این موضوع نگرانی کشورهای عربی‬ ‫منطقه خاورمیانه را برانگیخته است‪.‬نگرانی‬ ‫از این موضوع که مبادا ایران به یک قدرت‬ ‫مطل��ق منطقه‌ای تبدیل ش��ود‪.‬به همه این‬ ‫نگرانی‌ها باید نگرانی رژیم صهیونیس��تی را‬ ‫نیز اضافه کرد‪.‬‬ ‫در ش��رایطی ک��ه قیمت نف��ت وضعیت‬ ‫بی‌ثبات��ی را تجرب��ه می‌کن��د‪ ،‬معقول‌ترین‬ ‫تصمی��م برای تعیین س��هم بودجه از نفت‬ ‫این اس��ت ک��ه کمترین قیم��ت را در نظر‬ ‫گرف��ت‪ .‬در این صورت اگ��ر قیمت نفت از‬ ‫کف قیمت درنظر گرفته شده‪ ،‬بیشتر باشد‬ ‫در صندوق توس��عه ملی ذخیره می‌شود و‬ ‫اگ��ر باز هم افت کرد‪ ،‬حداقل امیدواری این‬ ‫است که تفاوت قیمت آن با کف قیمتی که‬ ‫برای بودجه در نظر گرفته شده یک تفاوت‬ ‫منطقی دارد‪ .‬البته براس��اس اعالم رس��می‬ ‫در الیح��ه بودج��ه ‪ ۹۴‬کل کش��ور‪ ،‬قیمت‬ ‫هر بش��که نفت خام و میعان��ات گازی ‪۷۲‬‬ ‫«فراخوان مناقصه عمومی یک مرحل�ه‌ای با ارزیابی کیفی‬ ‫شماره م م م ‪»93/125 /‬‬ ‫‹ ‹وابس�تگی ‪ 36‬درص�دی بودج�ه ب�ه‬ ‫نفت‬ ‫س��هم بودجه از نفت الیحه س��ال آینده‬ ‫‪ ۶۷‬درصد در نظر گرفته شد و مابقی آن به‬ ‫صندوق توس��عه ملی و حساب شرکت ملی‬ ‫نفت واریز می‌ش��ود‪ .‬با این ارقام‪ ،‬وابستگی‬ ‫بودج��ه به نفت در الیحه بودجه س��ال ‪۹۴‬‬ ‫کل کش��ور حدود ‪ ۳۶/۳‬درصد خواهد بود‬ ‫که این رقم در قانون بودجه س��ال ‪ ۹۳‬کل‬ ‫کش��ور ‪ ۳۹/۲‬درصد بوده اس��ت‪ .‬البته باید‬ ‫توجه ک��رد که این نس��بت ممکن اس��ت‬ ‫کمتر از میزان واقعی برآورد شده باشد زیرا‬ ‫منابع غیرنفتی الیح��ه بودجه مثل مالیات‬ ‫خوش��بینانه برآورد شده و تحقق کامل آن‬ ‫بعید اس��ت‪ .‬در مجموع میزان اس��تفاده از‬ ‫منابع نفتی در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۴‬کل‬ ‫کشور حدود ‪ ۸۷‬هزار میلیارد تومان برآورد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر قیمت نفت اوپک در جهان‬ ‫‪ 56‬دالر و ‪ 9‬س��نت اس��ت که نس��بت به‬ ‫روز‌های اخیر کاهش قیمت را تجربه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫طب��ق گفته ابراهی��م کارخان��ه‌ای‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون انرژی مجلس‪ ،‬مهم‌ترین هدف‬ ‫عربس��تان از کاه��ش قیمت نف��ت‪ ،‬ایجاد‬ ‫اخ�لال در بودج��ه ای��ران اس��ت‪ .‬البته به‬ ‫عقیده این عضو کمیس��یون انرژی مجلس‪،‬‬ ‫حتی با در نظر گرفت��ن پایین‌ترین قیمت‬ ‫برای فروش نفت‪ ،‬کشور می‌تواند با استفاده‬ ‫از ذخایر صندوق توس��عه ملی و همچنین‬ ‫صرفه‌جویی در هزینه‌ها‪ ،‬این فشار را تحمل‬ ‫کند‪ .‬در زمینه همین تفکر عباس��علی نورا‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجلس هش��تم معتقد اس��ت ک��ه با نفت‬ ‫‪ ۵۵‬دالری هم می‌توان بودجه کشور را اداره‬ ‫کرد‪ .‬البته این اداره کردن منوط به افزایش‬ ‫صادرات است‪ .‬در این صورت کشور مشکلی‬ ‫برای تامین ارز هم نخواهد داشت‪.‬‬ ‫البته با وجود همه این فرضیه‌ها همچنان‬ ‫الیحه بودجه س��ال آینده کشور را با درنظر‬ ‫گرفت��ن فروش هر بش��که نف��ت به قیمت‬ ‫‪ ۷۲‬دالر تقدیم مجلس کرده‌اند‪ .‬به موازات‬ ‫این تصمیم نمایندگان مجلس و کارشناسان‬ ‫این حوزه در ایران‪ ،‬سعدالحدیثی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫دفتر نخس��ت وزیری عراق اعالم کرده که‬ ‫بودجه س��ال آینده این کشور بر پایه نفت‬ ‫‪ ۶۰‬دالری و ب��ه حجم ‪ ۱۲۳‬تریلیون دینار‬ ‫برابر با ‪ ۱۰۳‬میلیارد دالر بس��ته و کس��ری‬ ‫بودجه نی��ز ‪ ۲۳‬تریلیون دین��ار پیش‌بینی‬ ‫شده است‪ .‬بر اساس پیش‌بینی‌های کابینه‬ ‫عراق‪ ،‬کل درآمد نفتی این کش��ور در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬م بال��غ بر ‪ ۸۴‬تریلی��ون دینار برابر‬ ‫با ‪ ۷۰‬میلیارد دالر پیش‌بینی ش��ده است‪.‬‬ ‫درپی ادامه رون��د نزولی قیمت نفت دولت‬ ‫عراق مجبور ش��ده رق��م بودجه ‪۲۰۱۵‬م را‬ ‫ب��ه ‪ ۱۲۳‬تریلیون دینار کاه��ش دهد این‬ ‫درحالی اس��ت که این دولت پیش تر حجم‬ ‫بودج��ه ‪ ۲۰۱۵‬م را ‪ ۱۴۱‬تریلی��ون دین��ار‬ ‫تعیین کرده بود‪ .‬مش��اور اقتصادی نخست‬ ‫وزیر عراق معتقد اس��ت ک��ه علت کاهش‬ ‫بودجه‪ ،‬س��قوط قیمت نف��ت و تالش برای‬ ‫مهار هزینه‌های غیرالزم بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع ک��ه اقتصاد ای��ران پس از‬ ‫س��ال‌ها و ب��ا وجود پیش��رفت و توس��عه‬ ‫چشمگیری که در اقتصاد داشته‪ ،‬همچنان‬ ‫ب��ه درآمدهای نفتی و گازی خود وابس��ته‬ ‫است‪ ،‬حقیقت غیرقابل انکاری است که در‬ ‫سال‌های اخیر و با گسترش حوزه تحریم‌ها‬ ‫تالش ش��ده ب��ا اس��تفاده از رهنمون‌های‬ ‫رهبرمعظم انقالب به منظور اصالح الگوی‬ ‫مص��رف و البت��ه افزای��ش س��هم صادرات‬ ‫کش��ور‪ ،‬بخش اعظمی از این وابس��تگی را‬ ‫کاهش دهیم‪ .‬خوش��بختانه ت��ا حد زیادی‬ ‫توانس��ته‌ایم از ای��ن وابس��تگی بکاهیم اما‬ ‫همچنان تا اس��تقالل کام��ل اقتصاد ایران‬ ‫از در آمد‌های نفت��ی خود همچنان فاصله‬ ‫نه‌چندان کمی وجود دارد‪.‬‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رییس انجمن سازندگان تجهیزات‬ ‫صنعت نفت ایران‬ ‫اداره اطالعات انرژی آمریکا (‪ )IEA‬قیمت فروش نفت‬ ‫خام در س��ال ‪.2015‬م را در محدوده ‪ 63‬دالر در هر بشکه‬ ‫اعالم کرد و این موضوع موجب شد که برنامه‌ریزان کشور‬ ‫قیمت نفت خام را در بودجه پیش��نهادی سال ‪ 94‬معادل‬ ‫‪ 72‬دالر در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫در این شرایط و نارس��ایی‌هایی که در اقتصاد نفتی آن‬ ‫دسته از کشور‌هایی که وابستگی مستقیم به فروش نفت‬ ‫دارند موجب ش��ده که به ص��ورت مقطعی تغییرات مورد‬ ‫نظر را برای متعادل‌س��ازی درآمد‌ها و هزینه‌های کش��ور‬ ‫م��ورد تجدیدنظر قرار دهند‪ .‬وج��ود چنین عارضه‌ای به‬ ‫اقتصاد ایران که سرشار از سایر توانمندی‌ها و منابع غنی‬ ‫صنعتی و معدنی است اگر یک معضل نباشد‪ ،‬دردی است‬ ‫که می‌شود آن را معالجه کرد و تناسب منطقی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫عقالنی��ت اقتصادی یک مکانی��زم مبتنی‌بر قابلیت‌ها‬ ‫و توانمندی‌ه��ای ملی اس��ت ک��ه در ‪ 3‬مولف��ه اولویت‪،‬‬ ‫اهمیت و فوریت نجات‌بخ��ش عارضه‌های به‌وجود آمده‬ ‫در سیس��تم اقتصادی کشور است‪ .‬شاید به گزاف نگوییم‬ ‫ک��ه ظرفیت‌های موجود در کش��ور به‌ویژه در عرصه‌های‬ ‫تولیدی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬خدماتی گردشگری و حتی فرهنگی و‬ ‫هنری درحدی اس��ت که در مقایسه با کشور‌های منطقه‬ ‫می‌توان��د حرف اول را بزن��د که با در اولوی��ت قرار دادن‬ ‫زمینه‌ه��ای فعالیتی و قابلیت‌های موجود ش��رایط را به‬ ‫نح��و موثری برای حض��ور س��ازندگان‪ ،‬تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫خدمت‌رس��انان و نوآوران و خالقان در عرصه‌های متعدد‬ ‫فراهم آورده و با رعایت ‪ 3‬مولفه یاد شده و بدون وابستگی‬ ‫به عنص��ر تک‌محصولی صادرات نفتی‪ ،‬بس��ته اقتصادی‬ ‫مناسب را برای به دست آوردن کاالهای مورد نیاز حاصل‬ ‫آورده است‪.‬‬ ‫دیدگاه کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی در داخل و‬ ‫خارج کش��ور نشانگر آن است که در صورت معادل‌سازی‬ ‫زنجیره ارزش‌افزوده تکمیل در صنایع پتروشیمی معادل‬ ‫‪ 14‬میلیارد دالر‪ ،‬در صنایع پاالیش��ی و تولید محصوالت‬ ‫هیدروکرب��وری معادل حداقل ‪ 6‬میلیارد دالر و همچنین‬ ‫مواد معدنی به صورت ماده واسطه‌ای حداقل ‪ 12‬میلیارد‬ ‫دالر و نی��ز در زمینه‌های خدماتی ش��امل گردش��گری‪،‬‬ ‫بسته‌بندی‪،‬موادغذاییمعادلونظایرآنحداقل‪2‬میلیارد‬ ‫دالر بدون احتس��اب کاال‌های صنایع‌دستی و صنعتی که‬ ‫در ح��ال حاضر رقمی مع��ادل ‪ 5‬تا ‪ 6‬میلی��ارد دالر را در‬ ‫برمی‌گیرد‪ ،‬توان صادراتی مطلوب وجود داشته که رقمی‬ ‫بین ‪ 50‬تا ‪ 60‬دالر را ش��امل می‌ش��ود‪ .‬سرجمع مصارف‬ ‫ارزی کش��ور در صورت استفاده حداکثری از توان داخلی‬ ‫به ویژه با احتساب پروژه‌های نفتی برای سال آینده حدود‬ ‫‪ 40‬میلیارد دالر اس��ت که کاملا با درآمد‌های پیش‌بینی‬ ‫شده س��ازگاری دارد‪.‬گذش��ته از آن با فراهم‌سازی بستر‬ ‫مشارکت در س��رمایه‌گذاری‌های زیربنایی در طرح‌های‬ ‫مل��ی به‌وی��ژه طرح‌های توس��عه‌ای نف��ت و گاز از طریق‬ ‫اس��تفاده و زمین ‌ه مالی مشارکت‌کنندگان ایران در داخل‬ ‫و خارج از کشور و نیز مشارکت‌کنندگان خارجی در قالب‬ ‫قرارداد‌های جدید نفتی که قرار است هفته اول اسفند‌ماه‬ ‫س��ال‌جاری از آن رونمایی شود گامی دیگر در بهره‌گیری‬ ‫ب از ظرفیت‌های اعتمادسازی شده دولت‬ ‫مناسب و مطلو ‌‬ ‫یازدهم در عرصه جهان��ی و مذاکرات آن نتایجی با حفظ‬ ‫ارزش‌های حاکم دست‌یابیم‪.‬‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫شماره مجوز‪445205 :‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫ش�رکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون درنظر دارد انجام خدمات تحت‬ ‫مناقصه فوق‌الذکر را طبق شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی واگذار‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫شرح مختصر خدمات موضوع مناقصه‬ ‫‪1‬ـ انجام خدمات حراس�ت و نگهبانی از اماکن و تاسیسات شرکت‬ ‫بهره‌ب�رداری نفت و گاز م�ارون (سیس�تم اداری‪ ،‬انبارها‪ ،‬ترابری‪،‬‬ ‫تعمیرگاه‌‪ ،‬دفاتر مرکزی و حاشیه شرکت مارون)‬ ‫‪ -2‬مدت و محل اجرای خدمات‬ ‫مدت انجام خدمات از تاریخ ابالغ کتبی کارفرما یکسال و محل اجرای آن‬ ‫واحدهای عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مبلغ برآورد‬ ‫ب��رآورد کارفرما برای انج��ام خدمات فوق مبل��غ ‪ 4/634/177/824‬ریال‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬تضمین‌ها‬ ‫توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به میزان ‪21/000/000‬‬ ‫(بیست‌ویک میلیون ریال) و در صورت برنده شدن تهیه ضمانتنامه انجام‬ ‫تعهدات به میزان ‪10‬درصد بار مالی یکساله پیمان براساس نرخ پیشنهادی‬ ‫‪5‬ـ شرایط پیمانکاران متقاضی‬ ‫‪ 1-5‬داشتن گواهی صالحیت معتبر از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫و ارائه سابقه کار مفید و مرتبط در حجم خدمات مزبور‬ ‫‪5‬ـ‪ 2‬ارائ��ه مدارک��ی دال بر دارا بودن خط مش��ی و نظام مدیریت ‪HSE‬‬ ‫متناسب با موضوع مناقصه‬ ‫‪ 6‬ـ محل و زمان‪ ،‬مهلت و نش�انی دریافت اسناد مناقصه و تحویل‬ ‫پاکات و گشایش پیشنهادها‪:‬‬ ‫زم��ان دریافت اس��ناد مناقص��ه ‪ 93/11/07‬بمدت دو هفت��ه و محل آن‬ ‫ام��ور حقوقی و قراردادها و زمان ارائه قیمت پیش��نهادی و تحویل پاکات‬ ‫دالر‪ ،‬نرخ برابری دالر معادل ‪ ۲۸۵۰‬تومان‬ ‫و منابع ناشی از نفت و میعانات گازی حدود‬ ‫یک میلیون و ‪ ۴۱۴‬هزار بشکه در روز فرض‬ ‫ش��ده که از این می��زان روزانه یک میلیون‬ ‫بش��که صادرات نفت خام‪ ۳۰۰ ،‬هزار بشکه‬ ‫صادرات میعانات گازی و ‪ ۱۲۰‬هزار بش��که‬ ‫فروش میعان��ات گازی به عن��وان خوراک‬ ‫به پتروشیمی‌هاس��ت‪ .‬این ارق��ام در قانون‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۳‬به این ص��ورت بوده که قیمت‬ ‫هر بش��که نفت ‪ ۱۰۰‬دالر‪ ،‬نرخ برابری دالر‬ ‫‪ ۲۶۵۰‬تومان و صادرات نفت و میعانات یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۴۱۷‬هزار بش��که در نظر گرفته‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سازندگان‬ ‫و عقالنیت اقتصادی‬ ‫‪ 93/11/20‬و گش��ایش پ��اکات ‪ 1393/11/21‬و مح��ل آن کمیس��یون‬ ‫مناقصات می‌باشد‪.‬‬ ‫از کلی�ه پیمانکاران عالقمند و واجد ش�رایط تقاضا می‌گردد ظرف‬ ‫م�دت حداکثر ‪ 10‬روز از تاریخ انتش�ار آگهی نوب�ت دوم‪ ،‬تقاضای‬ ‫کتبی خود را به همراه مدارک مش��روحه ذی��ل به آدرس اهواز‪ ،‬کیلومتر‬ ‫‪ 12‬جاده اهواز‪ -‬بندرامام‪ ،‬بعد از سه‌راهی صنایع فوالد سمت چپ‪ ،‬شرکت‬ ‫بهره‌ب��رداری نف��ت و گاز مارون س��اختمان ش��ماره یک‪ ،‬ام��ور حقوقی و‬ ‫قراردادها‪ ،‬اتاق ‪ 7‬بطور حضوری تحویل و فرم ارزیابی کیفی دریافت‬ ‫نم�وده و حداکثر ظرف مدت ‪ 14‬روز آن را تکمیل و به آدرس فوق‬ ‫تحوی�ل نمایند‪( .‬در ص�ورت عدم تکمیل و اعاده م�دارک ارزیابی‬ ‫کیفی درخواست متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت)‬ ‫ اساسنامه‬‫ آگهی تاسیس شرکت با آخرین تغییرات‬‫ پیمان‌های اجرا ش��ده ب��ا گواهینامه پایان کار و فرم ارزش��یابی ومفاصا‬‫حساب از تامین اجتماعی‬ ‫ مدارک مثبته‪ISO، HSE‬‬‫الزم به توضیح است که پس از بررسی مدارک و مستندات ارسالی (که در‬ ‫مرجع ذی‌صالح برابر با اصل شده باشد)‪ ،‬اسناد مناقصه به متقاضیان واجد‬ ‫شرایط تحویل داده خواهد شد‪.‬‬ ‫در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن ‪-34434068‬‬ ‫‪ 061‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون‬ ‫‪www.nisoc.ir‬‬ ‫‪www.shana.ir‬‬ ‫‪http://mogpc.nisoc.ir‬‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫)سهامی خاص(‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را از شرکت‌های واجد صالحیت طبق معیارهای قانون مناقصات‬ ‫مندرج در اسناد ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و از طریق مناقصه عمومی با مشخصات جدول زیر تامین نماید‪.‬‬ ‫آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شماره ثبت‌درپایگاه‬ ‫ملی مناقصات‬ ‫‪43-22-8804748060‬‬ ‫‪FP/17-92/191‬‬ ‫‪1383524‬‬ ‫شرح کاال‬ ‫‪GYRO‬‬ ‫‪NORTH‬‬ ‫‪SEEKING‬‬ ‫مبلغ ضمانتنامه‬ ‫برآورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫ریالی‬ ‫یورویی‬ ‫‪18/000/000/000‬‬ ‫‪262/500/000‬‬ ‫‪6/250‬‬ ‫الف‪ :‬حداقل امتیاز کیفی قابل قبول جهت تحویل اسناد مناقصه ‪ 60‬می‌باشد‪.‬‬ ‫ب‪ :‬مناقصه‌گران می‌توانند اسناد ارزیابی کیفی را با مراجعه حضوری به آدرس اهواز‪ -‬بلوار پاسداران‪ -‬باالتر از میدان فرودگاه‪-‬‬ ‫س��اختمان مرکزی شرکت ملی حفاری ایران‪ -‬ساختمان تدارکات و امور کاالی پروژه‌های حفاری‪ -‬طبقه اول‪ -‬اداره تدارکات‬ ‫خدمات ویژه حفاری دریافت یا با شماره‌های تلفن ‪ 0613-4145277-8‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫ج‪ :‬کلیه مناقصه‌گران می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ‪ 14‬روز نسبت به تکمیل و تحویل مدارک ارزیابی به‬ ‫آدرس اهواز‪ -‬بلوار پاسداران‪ -‬شرکت ملی حفاری ایران‪ -‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات‪ -‬اتاق ‪ 203‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا متن آگهی فوق در پایگاه اینترنتی شرکت ملی حفاری ایران به آدرس ‪ WWW.NIDC.IR‬قابل رویت است‪.‬‬ ‫شماره مجوز ‪1393216‬‬
‫پنجشنبه ‪ 4‬دی‪ 2 - 1393‬ربیع االول ‪ 25 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -115‬پیاپی ‪1433‬‬ ‫مناجات با خدا‬ ‫عطار نیشابوری‪:‬‬ ‫خداون��دا دل��م آزاد گ��ردان‬ ‫به فضل خود تنم را شاد گردان‬ ‫خداون��دا گن��ه بس��یار دارم‬ ‫ولیک��ن جمل��ه را اق��رار دارم‬ ‫قلم درکش به این طومار عصیان‬ ‫که غرقم اندرین دریای طوفان‬ ‫خداون��دا ت��را زیب��د حکومت‬ ‫که وصفت را ندانم حد و غایت‬ ‫خداوندا بس��ی م��ن دردمندم‬ ‫درین دنیای دون بس مستمندم‬ ‫خداون��دا م��را دنیا زب��ون کرد‬ ‫ز کوی عاش��قان ت��و برون کرد‬ ‫خداوندا ازی��ن کویم برون کن‬ ‫بکوی عاش��قانم خود درون کن‬ ‫خداون��دا ب�لا بس��یار دی��دم‬ ‫درین کو من جفا بس��یار دیدم‬ ‫خداون��دا نباش��د ح��ال بی‌تو‬ ‫خداون��دا نباش��د ق��ال بی‌ت��و‬ ‫تویی حال و تویی قال و تویی روح‬ ‫ز تو گردان شده کشتی هر نوح‬ ‫خداون��دا تویی درم��ان و دردم‬ ‫به رحمت سرخ گردان روی زردم‬ ‫خداوندا مرا مقصود دین اس��ت‬ ‫کز اویم علم شرعی در نگین است‬ ‫خداون��دا مرا در عل��م جان ده‬ ‫تو این اس��رار پنهان��م عیان ده‬ ‫خداون��دا تویی حالل مش��کل‬ ‫ز ت��و باش��د مرا دی��دار حاصل‬ ‫خداون��دا دگ��ر طاقت ن��دارم‬ ‫تو زین وحشت‌سرا بیرون درآرم‬ ‫گشتی در کهکشان خبر‬ ‫ف�ارس‪ -‬حس��ین توکلی‪ ،‬مش��اور عال��ی رییس‬ ‫س��ازمان سنجش آموزش کش��ور با تشریح جزئیات‬ ‫دوره‌های بدون آزمون سازمان سنجش گفت‪ :‬ثبت‌نام‬ ‫دوره‌های کاردانی بدون آزمون دانشگاه جامع علمی‬ ‫ کاربردی دوشنبه ‪ ۸‬دی پایان می‌پذیرد‪.‬‬‫فارس ‪ -‬مشاور وزیر بهداشت گفت‪ :‬برنامه ششم‬ ‫توسعه در حوزه سالمت در حال تدوین است‪ ،‬تاکید‬ ‫بر تولیت وزارت بهداش��ت در نظام سالمت‪ ،‬تجمیع‬ ‫منابع بیمه‌ها‪ ،‬ادامه مس��یر طرح تحول س�لامت و‬ ‫اصالح برنامه پزش��ک خانواده از اصول محوری این‬ ‫برنامه است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬فعالیت ‪۱۰‬ساله سرویس‌دهندگان اینترنت‬ ‫در کش��ور‪ ،‬پایان آذرماه به اتمام رس��ید و به‌زودی‬ ‫مجوزه��ای جدیدی ب��رای ش��رکت‌های اینترنتی‬ ‫صادر می‌ش��ود که شرایط جدیدی را برای سرویس‬ ‫اینترنت حدود ‪ ۳۰‬میلیون ایرانی رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬س��ایت رس��می نهاد ریاس��ت‌جمهوری از‬ ‫صدور حک��م دادگاه بلژی��ک به نفع ای��ران پس از‬ ‫‪ ۳۵‬سال و استرداد اشیای عتیقه خوروین به کشور‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬علی کمس��اری‪ ،‬کارش��ناس علوم دینی و‬ ‫فرهنگی گفت‪ :‬برگزاری جشنواره ملی نماز و نیایش‬ ‫بهتری��ن راه برای عمومی ش��دن فرهن��گ دینی و‬ ‫تجلی این فرهنگ در آثار سینمایی و مجموعه‌های‬ ‫تلویزیونی است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬از س��وی اداره‌کل پژوه��ش و آم��وزش‬ ‫س��ازمان اس��ناد و کتابخان��ه مل��ی و ب��ا همکاری‬ ‫اندیش��گاه کتابخان��ه مل��ی‪ ،‬از روز ش��نبه ‪ ۶‬دی‬ ‫نشست‌های تخصصی هفته پژوهش شروع می‌شود‬ ‫و به مدت ‪ 10‬روز ادامه پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬خیراهلل غالم��ی‪ ،‬ریی��س داروخانه‌های‬ ‫دانش��کده داروسازی و بیمارس��تانی دانشگاه علوم‬ ‫پزش��کی تهران درب��اره کمبود برخ��ی از داروهای‬ ‫ضروری‪ ،‬گفت‪ :‬طبق طرح تحول سالمت‪ ،‬داروخانه‬ ‫باید همه دارو‌ها را داش��ته باش��د و اگ��ر دارویی با‬ ‫کمب��ود کش��وری مواجه باش��د‪ ،‬داروخان��ه کاری‬ ‫نمی‌تواند انج��ام دهد‪ ،‬در غیر این صورت داروخانه‬ ‫باید هم��ه داروهای مورد نیاز بیمارانش را داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬در اختتامیه جشنواره مجازی کتابخوانی‬ ‫ع�لاوه بر تقدیر از ‪ 100‬برگزیده مس��ابقه؛ از ‪150‬‬ ‫وبالگ‌نویسان که عنوان همکار افتخاری جشنواره‬ ‫را پذیرفته‌اند‪ ،‬تقدیر می‌شود‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬معاون آموزش��ی و تحصیالت تکمیلی‬ ‫دانش��گاه پیام‌نور گف��ت‪ :‬تجمیع واحده��ا و مراکز‬ ‫دانش��گاه در دس��تور کار قرار دارد و به تدریج این‬ ‫کار انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫دانشگاه‌ها تامین درآمد کنند‬ ‫رییس دانش��گاه شهید بهشتی گفت‪:‬‬ ‫باید دیدگاه و الگوی ذهنی‌مان را نسبت‬ ‫به تامین بودجه برای دانش��گاه‌ها تغییر‬ ‫دهیم و دانش��گاه‌ها بای��د بتوانند تامین‬ ‫درآمد کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬محمدمه��دی‬ ‫طهرانچی با اش��اره به میزان بودجه ارائه‬ ‫شده از س��وی دولت به مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬باید بدانیم که دشمن با‬ ‫تحریم‌های بانکی و نفتی به دنبال همین‬ ‫موضوع است تا بخش علمی و پژوهشی‬ ‫کش��ور را با محدودیت و مشکالت مالی‬ ‫مواجه کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه ب��ه نیازهایی که‬ ‫دانش��گاه‌ها دارند دولت فاصله زیادی با‬ ‫تامین آن دارد‪ ،‬ول��ی نباید این موضوع‬ ‫را ب��زرگ کنیم‪ .‬م��ا باید ب��ا روش‌های‬ ‫دیگر به س��راغ تامی��ن هزینه‌ها برویم و‬ ‫تالش کنیم با تغییر قوانین و مقررات و‬ ‫تسهیل مسیر حرکت‪ ،‬دانشگاه‌ها بتوانند‬ ‫از تولی��د ناخالص ملی ک��ه تاکید رهبر‬ ‫معظم انقالب نیز هست هزینه‌های خود‬ ‫را تامی��ن کنند‪ ،‬چراکه دش��من یکی از‬ ‫اهدافی ک��ه از تحریم‌ها دارد کند کردن‬ ‫رشد علمی کشور است‪.‬‬ ‫طهرانچی در ادامه اظهار کرد‪ :‬در سال‬ ‫‪ 94‬باید ‪40‬درص��د هزینه‌ها را خودمان‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره کس��ری بودجه در س��ال‬ ‫‪ 93‬گفت‪ :‬اگر در س��ال با کسری مواجه‬ ‫می‌ش��ویم این تقصیر خود ماست‪ ،‬اما ما‬ ‫در دانش��گاه شهید بهشتی ‪ 3‬سال است‬ ‫تالش می‌کنیم تا با کسری مواجه نشویم‬ ‫و در همین زمینه ب��ه روش‌های جدید‬ ‫کاری‪ ،‬مدیریتی و درآمدی فکر می‌کنیم‬ ‫که س��ال گذش��ته قرار بود ‪ 25‬میلیارد‬ ‫تومان درآمد اختصاصی داشته باشیم اما‬ ‫حدود ‪ 43‬میلیارد تومان درآمد داشتیم‪،‬‬ ‫رییس دانش��گاه شهید بهش��تی درباره‬ ‫فعالیت دانش��گاه‌ها برای درآمدزایی به‬ ‫غیر از بودجه دولت و دریافت ش��هریه‌ها‬ ‫گفت‪ :‬دانشگاه‌ها متاسفانه عادت داشتند‬ ‫ک��ه از دولت بودجه بگیرند و سیس��تم‬ ‫را دولت��ی اداره کنن��د‪ ،‬در صورت��ی که‬ ‫دانش��گاه تولیدکننده است و باید بتواند‬ ‫این تولیدات را به کش��ور عرضه کند‪ .‬در‬ ‫این میان هزینه‌ها آن‌قدر زیاد اس��ت که‬ ‫موضوع ش��هریه‌ها دیده نمی‌شود‪ ،‬برای‬ ‫مثال در بودجه ‪ 93‬یک س��وم ش��هریه‬ ‫اس��ت و بقیه موارد طرح‌های پژوهش��ی‬ ‫و آموزش‌ه��ا‪ ،‬خدم��ات تخصص��ی و‬ ‫کلینیک‌هاست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های‬ ‫مش��ترک بتوانی��م نخس��تین ق��دم را ب��رای حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت که آموزش و اطالع‌رسانی است برداریم‪،‬‬ ‫همچنین اصالح نگرش‌ها و شیوه زندگی را انجام دهیم‬ ‫زیرا در خیل��ی از بخش‌های زندگ��ی روش‌هایی را در‬ ‫پیش گرفته‌ایم که نه‌تنها با محیط‌زیس��ت س��ازگاری‬ ‫ندارن��د بلک��ه باعث تخریب و لطم��ه وارد کردن به آن‬ ‫نیز می‌شوند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت محیط‌زیس��ت با اش��اره به‬ ‫آلودگی هوا در زمس��تان امسال گفت‪ :‬با پیشی گرفتن‬ ‫سیاس��ت‌ها و برنامه‌ه��ای دول��ت و س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیست وضعیت هوا نسبت به سال گذشته بهبود‬ ‫پیدا کرده اس��ت و در بس��یاری از شاخص‌های آالینده‬ ‫میزان خطر و هوای ناس��الم مشاهده نمی‌شود‪ .‬تنها در‬ ‫ش��اخص ذرات زیر ‪2/5‬میک��رون آلودگی‌ها وجود دارد‬ ‫که منش��ا آن احتراق سوخت و احتراق ناقص سوخت و‬ ‫بخشی هم به‌خاطر گردوغبار است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬توصیه‌ای ک��ه به م��ردم داریم‬ ‫این اس��ت ک��ه وقتی همزم��ان ‪5‬میلی��ون خودرو و‬ ‫موتورسیکلت را اس��تفاده می‌کنیم به‌طور قطع این‬ ‫آلودگی‌ه��ا پیش می‌آید و باید تالش کنیم در زمینه‬ ‫الگ��وی حمل‌ونق��ل و ترافیک به س��مت حمل‌ونقل‬ ‫عمومی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫افزایش سهم ‪ 80‬درصدی جراحان‬ ‫در شهرهای بدون بیمارستان خصوصی‬ ‫بودجه پیشنهادی ‪94‬‬ ‫دانشگاه الزهرا (س) کم است‬ ‫رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به افزایش بهره‌وری جراحان‬ ‫رشته‌های گوناگون در نقاطی که منطقه محروم به حساب نمی‌آیند اما فاقد‬ ‫بیمارستان خصوصی برای فعالیت جراحان هستند‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬دکتر عباس آق��ازاده درباره افزایش س��هم ‪ 80‬درصدی‬ ‫جراحان در شهرهای فاقد بیمارستان خصوصی تصریح کرد‪ :‬رییس دانشگاه‬ ‫علوم پزش��کی مربوطه این اختیار را دارد ک��ه تا صد درصد این بهره‌وری را‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫آقازاده درباره نقش و جایگاه پزشکان عمومی در نظام سالمت گفت‪ :‬مقرر‬ ‫شد کمیته مش��ترکی متشکل از نماینده وزارت بهداش��ت(قائم‌مقام وزیر)‪،‬‬ ‫نماینده س��ازمان نظام پزش��کی (رییس مجمع عموم��ی) و نماینده انجمن‬ ‫پزش��کان عمومی (به انتخاب رییس انجمن پزشکان عمومی) تشکیل شود‬ ‫و مباحث کارشناس��ی انجام‌ش��ده در ‪ 3‬سازمان یادش��ده‪ ،‬بررسی و نتیجه‬ ‫کارشناسی اعالم شود‪.‬‬ ‫رییس دانش��گاه الزهرا (س) گفت‪ :‬با توجه به نیاز‌هایی که این دانش��گاه‬ ‫دارد‪ ،‬بودجه ارائه ش��ده ب��ه مجلس کمتر از میزان مورد نیاز اس��ت و تنها‬ ‫مخارج روزمره دانشگاه را تامین می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬انسیه خزعلی در باره بودجه در نظر گرفته شده از سوی‬ ‫دولت برای این دانش��گاه در سال ‪ 94‬گفت‪ :‬بودجه در نظر گرفته شده برای‬ ‫س��ال ‪ 94‬دانش��گاه الزهرا (س) تا حدودی خواس��ت‌ها و نیازهای دانشگاه را‬ ‫برآورده می‌کند‪ ،‬ولی تا زمانی که مراحل نهایی و بررسی‌ها در مجلس شورای‬ ‫اسالمی طی نشود نمی‌توانیم در این‌باره اظهار نظر دقیق کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به توس��عه‌ای که برای دانش��گاه بانوان مد نظر دولت و‬ ‫وزارت عل��وم و تحقیقات اس��ت‪ ،‬این بودجه تامین‌کننده این هدف نیس��ت‪،‬‬ ‫اما برای تامین مخارج روزمره و برنامه‌های دانش��گاه تا حدودی کافی اس��ت‪،‬‬ ‫مبلغی که ما درخواست داده بودیم باالتر از رقمی است که دولت به مجلس‬ ‫ارائه کرده است‪.‬‬ ‫عکس‌روز‬ ‫زندگی راه خود را پیدا می‌کند‬ ‫ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائم مق�ام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫قلمی که خون‬ ‫می‌نگارد‬ ‫مینو بدیعی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫همکاری سه جانبه هالل احمر و صلیب سرخ و سازمان محیط‌زیست‬ ‫رییس س��ازمان محیط‌زیست گفت‪ :‬این سازمان یک‬ ‫گروه بازرس��ی ایجاد کرده ت��ا موضوع آلودگی برخی از‬ ‫صنایع را در ش��ب بررس��ی و با صنایع آالینده برخورد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬معصومه ابتکار در حاش��یه مراس��م‬ ‫امض��ای تفاهمنامه س��ه‌جانبه بین س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیست‪ ،‬سازمان هالل احمر و صلیب سرخ افزود‪:‬‬ ‫گزارش‌هایی را در برخی ش��هر‌ها و تهران داشته‌ایم که‬ ‫برخی از صنایع ش��بانه موجب آلودگی ش��ده یا تخلیه‬ ‫پساب صنعتی دارند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست درباره امضای‬ ‫تفاهمنامه سه‌جانبه بین سازمان حفاظت محیط‌زیست‪،‬‬ ‫س��ازمان هالل احمر و صلیب س��رخ اظه��ار کرد‪ :‬این‬ ‫تفاهمنام��ه می‌توان��د باع��ث هم‌افزایی بی��ن جمعیت‬ ‫داوطلبان و سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیست شود‪.‬‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫نمایشگاه نقاشی ‪ 8‬زن‬ ‫جمع��ه پنج��م‬ ‫دی‌ماه هزار و سیصد‬ ‫و نود و س��ه ‪ .‬گالری‬ ‫ویون��ا در م��وزه امام‬ ‫علی(ع) ب��ا مدیریت‬ ‫مونا خ��وش اقبال و‬ ‫علیرض��ا مقیم��ی با‬ ‫نگاهی به آث��ار زنان‬ ‫نقاش ام��روز (زینب‬ ‫موح��د‪ ،‬ش��قایق‬ ‫شجاعیان‪ ،‬رویا بیژن‪ ،‬عطیه سهرابی‪ ،‬سبا سلیمانی‬ ‫وانا نبی پ��ور‪ ،‬مژگان حبیبی و س��ولماز نباتی) به‬ ‫همراه حضور تنی چن��د از هنرمندان نامی افتتاح‬ ‫خواهد شد‪ .‬گالری ویونا‪ ،‬خیابان ولی عصر روبه‌روی‬ ‫بزرگراه نیایش بلوار اس��فندیار م��وزه امام علی(ع)‬ ‫جمعه ‪ 5‬دی‌ماه ساعت ‪ 16‬تا ‪.20‬‬ ‫روزنامه‌ن��گاری ج��زو خطرناک‌تری��ن حرفه‌های‬ ‫دنیا اس��ت‪‌.‬حض��ور در صحنه ح��وادث گوناگون و‬ ‫رویداده��ای مختل��ف‪ ،‬رفتن در قل��ب حادثه و دل‬ ‫ب��ه دری��ا زدن ج��زو ویژگی‌های اصل��ی این حرفه‬ ‫تعهدگرایان��ه اجتماعی اس��ت‪ .‬خبرن��گار هر جا که‬ ‫حادث��ه و رویداد وجود داش��ته باش��د حضور پیدا‬ ‫می‌کن��د‪ .‬در جنگ‌ه��ای خونی��ن‪ ،‬در همه مصائب‬ ‫وس��ختی‌های بش��ری و درهمان حال ش��رکت در‬ ‫ش��ادی‌های مردم��ی‪ ،‬خبرنگار برای کس��ب خبر و‬ ‫آگاه کردن مردم س��ر از پا نمی‌شناس��د‪ .‬او س��ری‬ ‫پر ج��رات دارد و دلی پر دردی‪ ،‬او از آس��تانه همه‬ ‫رنج‌ه��ا عبور می‌کند تا به آرام��ش همه موفقیت‌ها‬ ‫برس��د‪ .‬این‌گونه است که در س��ال ‪ 2014‬میالدی‬ ‫که این روزها به پایان آن نزدیک می‌شویم دستکم‬ ‫‪ 60‬خبرنگار کشته شده‌اند‪ .‬سال پیش از آن یعنی‬ ‫‪ 2013‬میالدی ‪ 70‬خبرنگار در رویدادهای گوناگون‬ ‫ج��ان باخته‌اند‪ .‬اینک پرخطر‌تری��ن نقاط دنیا برای‬ ‫خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی سوریه است و بعد‬ ‫از آن اوکرای��ن و‪ ...‬در همه حال فلس��طین قهرمان‬ ‫که در جن��گ نابرابر با رژیم صهیونیس��تی از جان‬ ‫خوی��ش مایه می‌گذارن��د‪ .‬آنان حت��ی در مناطقی‬ ‫مانن��د گینه که بیم��اری مهلک ابوال ش��یوع یافته‬ ‫و صده��ا نفر را به هالکت رس��انده حض��ور دارند و‬ ‫در سال ‪ 2014‬میالدی اجس��اد یک خبرنگار و دو‬ ‫کارمند رس��انه‌ای در روس��تایی در گینه یافت شد‪.‬‬ ‫هیچ حرفه‌ای در جهان این‌همه استرس‪ ،‬فعالیت و‬ ‫تکاپو را بر نمی‌تابد به جز مش��اغل بس��یار سخت و‬ ‫فرس��اینده نظیر کار در معادن‪ ،‬خبرنگاری هم جزو‬ ‫پر خطر ترین حرفه‌های دنیاست‪ .‬خبرنگاران ایرانی‬ ‫هم که تاریخ ‪ 180‬س��اله روزنامه‌نگاری را در کشور‬ ‫پشت سر گذاش��ته‌اند در تمامی این سال‌های دور‬ ‫و نزدیک برای اطالع‌رس��انی شفاف‪ ،‬برای تحلیل و‬ ‫تفس��یر رویدادها‪ ،‬برای تهیه گزارش و خبر و انجام‬ ‫مصاحب��ه از جان خود مایه گذاش��ته‌اند و این روند‬ ‫همچنان ادامه دارد‪ .‬خبرنگاران که خود بازگوکننده‬ ‫مسائل گوناگون جامعه هستند کمتر از خود سخن‬ ‫می‌گوین��د زی��را می‌اندیش��ند که نقش��ی را که در‬ ‫آگاه‌سازی و روش��نگری جامعه دارند بسیار خطیر‬ ‫اس��ت‪ .‬با اینکه گفته می‌ش��ود با حضور رسانه‌های‬ ‫دیجیتالی از نقش رسانه‌های تصویری‪ ،‬شنیداری و‬ ‫رسانه‌های مکتوب و چاپ در عرصه انتشارات کاسته‬ ‫ش��ده اما هم‌اکنون همه این ابزارهای اطالع رسانی‬ ‫در کنار هم اهداف عمده خبررس��انی‪ ،‬آگاهی‌دهی‪،‬‬ ‫آموزش��ی‪ ،‬فرهنگ‌س��ازی و حتی تفریحی را دنبال‬ ‫می‌کنند‪ .‬هم‌اکنون س��خن از روزنامه‌نگاری س��ایبر‬ ‫و روزنامه‌نگاری ش��هروندی اس��ت ام��ا در هر حال‬ ‫ش��هروندان هرچند در ارائه خب��ر و رویداد مثال در‬ ‫سایت‌های اینترنتی و در شبکه‌های اجتماعی فعال‬ ‫باش��ند قادر نیس��تند نقش خبرنگاران حرفه‌ای را‬ ‫به طورکامل ایفا کنن��د‪ .‬بنابراین خبرنگاران ایرانی‬ ‫نظیر همکاران خود در سراسر جهان خواهان بهبود‬ ‫وضعیت خویش چه به لحاظ معیشتی و چه رفاهی‬ ‫و چه امنیت ش��غلی و چه توسعه و گسترش آزادی‬ ‫بیان هستند‪ .‬آنان دیگر تحمل توقیف روزنامه‌هایی‬ ‫را ک��ه در آن کار می‌کنن��د را ندارند زیرا با خون و‬ ‫رنج خویش طرحی از زندگی بر صفحات روزنامه‌ها‬ ‫می‌کش��ند‪ .‬خواس��ت‌های خبرنگاران را بشناسیم و‬ ‫یاری‌رسان آنان باشیم‪.‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫مروری بر تجمل و اسراف‬ ‫کت��اب «مروری ب��ر تجمل و اس��راف» نوش��ته‬ ‫محمدعلی شاه‌آبادی‪ ،‬از سوی کانون اندیشه جوان‬ ‫و دفتر نشر معارف به چاپ چهارم رسید‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‌‪ ،‬در این کتاب نویسنده با استناد‬ ‫ب��ه آیات ق��رآن کریم و روایت‌ها ضمن برش��مردن‬ ‫ن را‬ ‫ویژگی‌های تجمل و اسراف‪ ،‬پیامدهای منفی آ ‌‬ ‫برای جامعه اسالمی شرح می‌دهد‪.‬‬ ‫کتاب در ‪ 3‬بخش با این عنوان‌ها چاپ شده است‪:‬‬ ‫س��ادگی در زندگی (تجمل و اس��راف و تشریفات‪،‬‬ ‫اسراف و تبذیر‪ ،‬آراس��تگی و زیبایی)‪ ،‬اسراف و آثار‬ ‫اقتصادی (تولید و ساده زیستن‪ ،‬صادرات و واردات‬ ‫و س��اده زیستی‪ ،‬اسراف در بخش عمومی) و اسراف‬ ‫و اهداف نظام اقتصادی‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!